Page 1

lietuva Jokiai Seimo frakcijai nepriklausančių parlamentarų skaičius pasiekė rekordines aukštumas. Tokių – net 18.

7p.

ekonomika

pasaulis

9p.

„Operetę Kauno pilyje“ lydėjo saulės ir žiūrovų šiluma.

14p. Nuo pražūtingo potvynio nukentėję Rusijos gyventojai skundėsi, kad laiku nesulaukė pagalbos.

Per me­tus la­biau­siai su­pras­tė­jo ne gy­vy­bės drau­di­mo bend­ro­vių dar­buo­to­jų iš­vaiz­da.

15p.

Pirmadienis liepos 9, 2012 Nr. 158 (19717) Kaunodiena.lt 2 Lt

kyk­lų Neužt­ven­kia­mas pa­gun­dų Mo­ re­mon­tas – be pa­grei­čio upelis Pra­vie­niš­kėse Vi­li­ja Žu­kai­ty­tė

v.zukaityte@kaunodiena.lt

Kau­ne re­no­va­ci­jos su­lau­kia tik vie­na iš de­šim­ties mies­to mo­kyk­ lų. Blo­giau­sia si­tua­ci­ja yra vai­kų dar­že­liuo­se.

„Kau­ne re­no­vuo­ta tik apie 10 pro­c. mo­kyk­lų. Mies­te jų yra dau­giau nei 200. Ypač blo­ga si­tua­ci­ja dar­že­liuo­ se“, – pa­sa­ko­jo Švie­ti­mo ir kul­tū­ ros įstai­gų ūkio ir fi­nan­sų sky­riaus ve­dė­ja Ri­man­tė Juo­de­nie­nė. Pa­sak jos, vai­kų dar­že­liams sun­ku gau­ti ES pa­ra­mą, nes skai­čiuo­ja­mas ši­lu­ mos efek­ty­vu­mo ro­dik­lis. „Dar­že­lių pa­sta­tai nė­ra di­de­li kaip mo­kyk­lų, to­dėl ir ši­lu­mos ener­gi­jos su­var­to­ ja­ma kur kas ma­žiau. Na­tū­ra­lu, kad po re­no­va­ci­jos ši­lu­mos efek­ty­vu­ mo ro­dik­lis taip smar­kiai ne­pa­di­ dė­ja kaip mo­kyk­lo­se“, – aiš­ki­no ve­dė­ja.

5

Dienos citata „Kau­ne prie įkai­tin­to as­fal­ to lim­pa ko­jos, pas mus, Ku­ lau­tu­vo­je, – tik­ras ro­jus“, –

„„Sumąsto: kad prasimanytų telefonų, alkoholio, ginklų, nuteistieji griebiasi neįtikimų veiksmų.

Per pra­ty­ba­s Pra­vie­niš­kių pa­tai­sos na­ muo­se-at­vi­ro­jo­je ko­lo­ni­jo­je pas nu­teis­ tuo­sius ras­ta daugybė drau­džia­mų daik­ tų. Ka­lė­ji­mų de­par­ta­men­tas teigia griež­ ti­nan­tis draus­mę įka­li­ni­mo įstai­go­se, bet ne­leis­ti­ni daik­tai ten keliauja net ir oru. Paplūdimiuose stinga prekybininkų 2p.Dia­na Kra­pa­vic­kai­tė

d.krapavickaite@kaunodiena.lt

Kra­tą Pra­vie­niš­kių pa­tai­sos na­ muo­se-at­vi­ro­jo­je ko­lo­ni­jo­je at­li­ko bend­ras pra­ty­bas su­ren­gę apie 100 ko­lo­ni­jos pa­rei­gū­nų ir 140 Vie­šo­jo sau­gu­mo tar­ny­bos pa­rei­gū­nų. Bir­ že­lio 20-osios duo­me­ni­mis, baus­ mę įstai­go­je at­lie­ka 3 303 nu­teis­tie­

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

ji lais­vės atė­mi­mu. Per kra­tą paim­ti 29 mo­bi­lio­jo ry­šio te­le­fo­nai, 15 te­ le­fo­nų kro­vik­lių, apie 55 l al­ko­ho­ lio kva­po tu­rin­čio skys­čio, du na­ mi­nės deg­ti­nės ga­my­bos apa­ra­tai, 930 ana­bo­li­nių ste­roi­dų tab­le­čių, po dvi ra­di­jo sto­te­les ir mo­bi­lio­ jo in­ter­ne­to mo­de­mus, me­ta­li­nių ge­lež­čių ir sa­va­dar­bių pei­lių.

5

fes­ti­va­lio „Aka­ci­jų alė­ja“ pri­va­lu­mą įvar­di­jo jo pro­diu­se­ris ir at­li­kė­jas Vir­gis Sta­kė­nas.

2p.

Tra­di­ci­ja, ku­ria ver­ta di­džiuo­tis Am­ž i­n o­s ios lie­t u­v ių krep­š i­n io ver­ty­bės ne­si­kei­čia. Tolimojoje Pietų Amerikoje vykusiame at­ rankos turnyre mū­sų ša­lies krep­ ši­nin­kai, nepaisant įvairių kliūčių, su­ge­bė­jo įveik­ti Ve­ne­sue­los ug­nį ir van­de­nį bei šeš­tą kar­tą iš ei­lės pra­si­bro­vė į olim­pi­nes žai­dy­nes. Is­to­ri­ja, ku­ri pra­si­dė­jo 1992-ai­ siais Bar­se­lo­no­je, tę­sis ir šiais me­tais Lon­do­ne. Lie­tu­vos rink­ ti­nės ved­lys Ša­rū­nas Ja­si­ke­vi­čius per­ra­šys ša­lies krep­ši­nio met­raš­ čius – taps pir­muo­ju mū­sų krep­ ši­n in­k u, da­ly­va­v u­s iu ke­t u­r io­se olim­pia­do­se. 10p.


2

pirmadienis, liepos 9, 2012

miestas

Oro kokybė Kaune 0

32

Šaltinis: Kauno miesto aplinkos kokybės tyrimai

Kietosios dalelės (KD10)

50mg/m3

Nustatyta 24 val. ribinė vertė

0

0,18

Anglies monoksidas (CO)

10 mg/m3

Nustatyta 8 val. ribinė vertė

0

49

200 mg/m3 Azoto dioksidas (NO2)

Nustatyta 1 val. ribinė vertė

Nuo kaitros ata­kų slėpėsi pa­pl Lam­pė­džio eže­ro ir Kau­no ma­rių pa­plū­ di­miuo­se il­gą­jį sa­ vait­ga­lį lei­džian­tys kau­nie­čiai pa­si­ge­ do gai­vių­jų gė­ri­mų ir už­kan­džių siū­ lan­čių pre­ky­bi­nin­ kų, ta­čiau džiau­gė­ si iš­trū­kę iš kait­ros gniauž­tų.

Arū­nas Damb­raus­kas

a.dambrauskas@kaunodiena.lt

Jū­ros ne­pa­si­gen­da

„„Oa­zė: pa­plū­di­mių erd­vė lei­do at­si­pūs­ti nuo ali­na­mo karš­čio.

32 laips­nių karš­tis prie Kau­no ma­ rių at­ro­do ne toks ali­na­mas: gai­vi­ na nuo van­dens dvel­kian­tis vė­sus vė­je­lis, o pūkš­te­lė­jus į 19 laips­nių ši­lu­mos van­de­nį kait­ra tam­pa vi­ siš­kai ne­bai­si. „Ge­rai, kad at­si­sa­kė­me pla­nų va­ žiuo­ti į Pa­lan­gą. In­ter­ne­te skai­čiau, kad da­bar ten – tik­ras skruz­dė­ly­ nas. Prie Kau­no ma­rių, sa­ky­čiau, vi­siš­kai erd­vu, ga­na gra­žu ir van­ duo šil­tes­nis ne­gu jū­ro­je“, – tei­ gė kau­nie­tis Ro­lan­das, prie ma­rių lai­ką lei­džian­tis su žmo­na ir ket­ ve­rių duk­ra. Ant kal­ve­lės sau­lė­je be­si­kai­ti­ nan­čios Vik­to­ri­ja ir Ol­ga džiau­gė­ si, kad ša­lia van­dens vi­siš­kai vė­su ir net ne­bū­ti­na mau­dy­tis. „Man van­duo dar per šal­tas. Ta­ čiau ge­rai ir be mau­dy­nių. Čia, po pu­ši­mis, ga­na vė­su ir jau­ku. Tik

„„Gai­va: karš­tis lei­do pa­jus­ti mau­dy­nių ma­lo­nu­mus. 

gai­la, kad ar­ti nė­ra vie­tos, kur bū­tų ga­li­ma nu­si­pirk­ti ko nors at­si­ger­ ti“, – da­li­jo­si pa­ste­bė­ji­mais Kau­no ma­rių pa­plū­di­my­je lai­ką lei­džian­ ti Vik­to­ri­ja. Jau­tė­si kom­for­tiš­kai

Vi­siš­kai ša­lia Kau­no ma­rių pa­plū­ di­mio esan­tys ke­li me­di­niai pre­ ky­bos pa­vil­jo­nai šeš­ta­die­nį sto­vė­ jo už­kal­tais lan­gais. „Ma­tyt, pre­ky­bi­nin­kams šią va­ sa­rą ati­da­ry­ti tuos kios­ku­s at­ro­

dė ne­ver­ta, nes die­nos bu­vo la­bai blo­gos. Jie to­kių karš­čių ne­lau­ kė, to­dėl ne­spė­jo pa­si­reng­ti pre­ kiau­ti“, – svars­tė iš pa­plū­di­mio prie kios­ko atė­jęs Juo­zas. Gal­ vą nuo sau­lės no­si­nai­te pri­si­den­ gęs vy­ras sa­kė, kad gė­ri­mų ga­li­ ma nu­si­pirk­ti kiek ato­kiau nuo pa­plū­di­mio pa­sta­ty­ta­me pre­ky­ bos va­go­nė­ly­je. Kai ku­rie kau­nie­čiai prie pa­plū­ di­mio bu­vo at­si­ne­šę su­lanks­to­mas lau­ko kė­des ir kom­for­tiš­kai įsi­tai­

Fes­ti­va­lis Ku­lau­tu­vo­je – poilsis gamtoje ska Arū­nas Damb­raus­kas Su­ge­dus karš­čio neat­lai­kiu­siam gar­s o ge­n e­r a­t o­r iui, fes­t i­v a­l io „Aka­ci­jų alė­ja“ pra­džia vė­la­vo be­ veik dvi va­lan­das, ta­čiau pail­sė­ti nu­si­tei­kę žiū­ro­vai dėl to ne­nuo­ gąs­ta­vo.

Žmo­nės, įsi­tai­sę ant žo­lės ki­li­ mo tarp pu­šų, nie­kur ne­sku­bė­jo ir kant­riai lau­kė po­pu­lia­rio­jo fes­ti­va­ lio pra­džios. Bend­ra­vo, žai­dė kor­ to­mis, už­kan­džia­vo: dau­ge­lis bu­vo at­si­ne­šę ne tik pa­klo­tus, su­lanks­ to­mas kė­des, bet ir pin­ti­nes su val­ giais ir gė­ri­mais. „Čia vis­kas vie­no­je vie­to­je – ir už­mies­čio iš­ky­la, ir kon­cer­tas“, – sa­kė po pu­ši­mi su drau­ge įsi­tai­sęs kau­nie­tis Ar­tū­ras. Dėl su­tri­ku­sio gra­fi­ko neat­ro­ dė su­si­krim­tęs ir fes­ti­va­lio pro­ diu­se­ris bei at­li­kė­jas Vir­gis Sta­ kė­nas. „Nor­ma­lu, kad gam­ta įne­ša sa­ vo ko­rek­ci­jų. Dėl to ne­si­krem­ ta­me. Tu­rint gal­vo­je, kad Kau­ne prie įkai­tin­to as­fal­to lim­pa ko­jos, pas mus, Ku­lau­tu­vo­je – tik­ras ro­ jus. Žmo­nės la­bai ge­ra­no­riš­ki – dėl

nu­kel­tos kon­cer­to pra­džios nie­ kas pre­ten­zi­jų ne­reiš­kė“, – ti­ki­no V.Sta­kė­nas.

Su­si­rin­ko la­bai daug žiū­ro­vų, ta­čiau ne­si­ jau­tė, kad erd­via­me pu­šy­ne stig­tų vie­tos.

Į Ku­lau­tu­vos fes­ti­va­lį au­to­mo­ bi­liais ir dvi­ra­čiais at­vyks­tan­tys žmo­n ės už­tvin­d ė vi­s us įva­ž ia­ vi­mo į gy­ven­vie­tę ke­lius. Pas­ta­ tę au­to­mo­bi­lius ato­kio­se vie­to­ se, krep­šiais ir pin­ti­nė­mis ne­ši­ni žiūrovai iki kon­cer­to vie­tos tu­rė­ jo nuei­ti dar ne­men­ką ke­lio at­ kar­pą. Su­si­rin­ko la­bai daug žmonių, ta­ čiau ne­si­jau­tė, kad erd­via­me pu­šy­ ne stig­tų vie­tos. „Šiek tiek pa­kei­tė­me fes­ti­va­lio vie­tą – iš miš­ko per­si­kė­lė­me į pu­ šy­ną, ar­čiau tė­ve­lio Ne­mu­no. Jau­ čia­si nuo jo sklin­dan­ti gai­va ir yra la­bai jau­ku“, – džiau­gė­si V.Sta­ kė­nas.

„„Va­das: V.Sta­kė­nas ver­ti­na bi­čiu­liš­kus san­ty­kius su festivalio publika.

Kon­c er­to pra­d žią pa­s kel­b u­ si Kau­no ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­ mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­ duo­to­ja Ra­min­ta Po­po­vie­nė sa­kė, kad Ku­lau­tu­vos bar­dų fes­ti­va­ly­ je į ne­pa­kar­to­ja­mą vi­su­mą su­si­ jun­gia žmo­nių ir gam­tos kū­ry­biš­ ku­mas.

Į kon­cer­tą at­vy­ko ži­no­mi at­li­ kė­jai: svajingoji Ne­da Ma­lū­na­vi­ čiū­tė, Ole­gas Dit­kovs­kis, dainuo­ jantys aktoriai Vi­das Pet­ke­vi­čius, Vi­das Ba­rei­kis ir And­rius Ka­nia­ va. Pak­vies­ta ki­tų mu­zi­kos žan­ rų at­sto­vų: ro­man­sų puo­se­lė­to­ja Liu­ba Na­za­ren­ko, ro­ko dai­ni­nin­

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

„„Pri­va­lu­mai: a

kas To­mas Si­nic­kis, bliu­zo rit­mų meist­ras Vir­g is Ju­tas. Il­ga­me­ tes tra­d i­c i­jas tu­r in­č io fes­t i­va­ lio „Aka­ci­jų alė­ja“ ren­gė­jai nu­ spren­dė steig­ti fes­ti­va­lio šlo­vės mu­zie­jų. Pir­mą­jį eks­po­na­tą mu­ zie­jui pa­do­va­no­jo Vy­tau­to Ker­na­ gio fon­das.


3

pirmadienis, liepos 9, 2012

miestas

lū­di­miuose džio eže­ro su­si­rin­kę poil­siau­to­jai. „Van­duo pui­kus, šva­rus – ne­ga­ liu at­si­džiaug­ti“, – ti­ki­no pa­kran­ tė­je įsi­tai­siu­si Vi­li­jam­po­lės gy­ven­ to­ja Vio­le­ta. Prie Lam­pė­džio eže­ro lai­ką lei­ džian­tys kau­nie­čiai pa­si­ge­do ne tik pre­ky­bi­nin­kų pa­slau­gų, bet ir gel­bė­to­jų. „Pap­lū­di­my­je esu jau dau­giau kaip trys va­lan­dos, bet gel­bė­to­jų dar ne­ma­čiau“, – ste­bė­jo­si Vio­ le­ta. Gy­rė draus­min­gu­mą

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

sę mė­ga­vo­si Kau­no ma­rių erd­ve ir ra­my­be. O kur gel­bė­to­jai?

Ant suo­liu­ko be­si­kai­ti­nan­tis Juo­zas iš Elekt­rė­nų sa­kė, kad šil­do­si ir ne­ tru­kus eis mau­dy­tis. „Kau­no ma­rių pa­plū­di­mys gra­ žus, ga­na tvar­kin­gas, ta­čiau mau­ dy­tis čia nė­ra la­bai ma­lo­nu, nes daug žo­lių“, – pa­ste­bė­jo vy­ras. Kur kas ma­lo­nes­nė­mis mau­ dy­nė­mis mė­ga­vo­si prie Lam­pė­

Gel­bė­to­jų prie Lam­pė­džio eže­ro ne­pa­vy­ko ap­tik­ti ir žur­na­lis­tams. Prie Kau­no ma­rių si­tua­ci­ją ste­bė­ jo trys gel­bė­to­jai ir me­di­ci­nos dar­ buo­to­ja. „Ten­ka ap­tvars­ty­ti žai­džiant ka­ muo­liu su­žeis­tą pirš­tą, iš­na­rin­tą ko­ją, įpjau­tą pė­dą“, – sa­kė me­di­ kė Dai­va Bas­tie­nė. Daug me­tų gel­bė­to­ju prie Kau­no ma­rių dir­ban­čio Pi­jaus Var­na­gi­rio pa­ste­bė­ji­mu, žmo­nės ta­po draus­ min­ges­ni. „Vis­ko, aiš­ku, ne­ga­li­me ma­ty­ti, ta­čiau ne­pas­te­bė­jau, kad į pa­plū­ di­mį atė­ję žmo­nės ger­tų al­ko­ho­ li­nius gė­ri­mus. Už tai da­bar gre­sia ad­mi­nist­ra­ci­nė bau­da, tur­būt tai ir at­gra­so pikt­nau­džiau­ti“, – svars­tė gel­bė­to­jas. In­for­ma­ci­nė­je len­to­je šeš­ta­die­nį bu­vo pa­ra­šy­ta, kad van­dens tem­pe­ ra­tū­ra Kau­no ma­rio­se – 19 laips­nių. „Van­duo nuo­lat šy­la. 19 laips­ nių bu­vo ry­tą. Da­bar, po vi­dur­die­ nio, ma­nau, jau tu­rė­tų bū­ti apie 22 laips­nius ši­lu­mos“, – sa­kė P.Var­ na­gi­ris. Jis tei­gė, kad spe­cia­lis­tai nuo­ lat tik­ri­na pa­plū­di­mio te­ri­to­ri­jos van­dens už­terš­tu­mą. „Šie­met dar ne­bu­vo nu­sta­ty­ta, kad bū­tų vir­ šy­tos leis­ti­nos nor­mos“, – ti­ki­no gel­bė­to­jas.

ambant muzikai

ant žo­lės įsi­tai­sę žiū­ro­vai jau­tė­si ir kaip iš­ky­lo­je, ir kaip kon­cer­te.


4

pirmadienis, liepos 9, 2012

miestas

Ro­kuo­se – gat­vių duo­bių pra­keiks­mas Me­tai po me­tų už­tai­so­mos ir vėl at­si­ve­ rian­čios to­se pa­čio­se vie­to­se duo­bės ro­ do neū­kiš­ką mies­to val­džios mąs­ty­mą. Sau­lius Tvir­bu­tas

s.tvirbutas@kaunodiena.lt

Kra­te­rių vir­ti­nė

Mies­to te­ri­to­ri­jai pri­klau­san­čio­ je Ro­kų gy­ven­vie­tės da­ly­je gy­ven­ to­jus pik­ti­na nuo­lat ten at­si­ve­rian­ čios duo­bės. Ne­to­li via­du­ko per ge­le­žin­ke­lį, pa­kal­nė­je, esan­tis Ro­ kų gat­vės ruo­žas sė­te nu­sė­tas kra­ te­rių.

Arūnas Valantiejus:

Keis­ta, kad nie­kas ne­pa­rei­ka­lau­ja ke­li­ nin­kų at­sa­ko­my­bės už to­kį bro­ką.

„Gy­ve­nu Ro­kuo­se jau 13 me­tų ir ma­tau, kaip kiek­vie­nais me­tais šia­me ruo­že vis lo­po­ma ke­lio dan­ ga. Re­zul­ta­tas kas­met vis toks pa­ts – vėl at­si­ve­ria krū­va duo­bių to­je pa­čio­je vie­to­je, bet val­džia ne­pa­ da­ro jo­kių iš­va­dų ir vis lei­džia pi­ ni­gus ne­si­bai­gian­čiam re­mon­tui“, – ste­bė­jo­si gy­ven­to­jas Arū­nas Va­ lan­tie­jus. Jis pa­sa­ko­jo, kad nuo­žul­niu ke­liu nuo­lat po lie­taus ar per ato­drė­kius žie­mą te­ka van­duo, su­si­da­ro ba­los. „To­dėl gat­vės dan­ga ir nė­ra at­spa­ ri, te­rei­kia įreng­ti gat­vės van­dens nu­te­kė­ji­mo sis­te­mą, pa­keis­ti dan­ gą ruo­žais ir rū­pes­čiai baig­tų­si“, – įsi­ti­ki­nęs gy­ven­to­jas. Žie­mą šia­me ruo­že daž­nai su­ si­da­ro le­das. Nuo­kal­ne rie­dan­tys au­to­mo­bi­liai sli­di­nė­da­mi gra­si­na įsi­rėž­ti į ša­lia ke­lio sto­te­lė­je lau­ kian­čius žmo­nes. Ieš­ko­jo at­sa­kin­gų

Tai da­liai Ro­kų, ku­ri pri­klau­so Kau­no ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei, pa­si­ se­kė la­biau. Po via­du­ko per ge­le­ žin­ke­lį re­konst­ruk­ci­jos nau­ja dan­ ga bu­vo pa­klo­ta ir per gy­ven­vie­tę. Mies­to pu­sė­je vis­kas li­ko po se­ no­vei.

„„Skriau­da: Ro­kų gat­vei su­tvar­ky­ti šie­met neuž­te­ko lė­šų.

„Keis­ta, kad val­džios ins­ti­tu­ci­ jos ne­su­si­ta­rė ir neat­nau­ji­no vi­sos gat­vės, ypač ten, kur to se­niai la­ biau­siai rei­kia“, – gūž­čio­jo pe­čiais A.Va­lan­tie­jus. Ak­ty­vus gy­ven­to­jas nu­siun­tė laiš­kus vi­sų Au­to­mo­bi­lių ke­lių di­ rek­ci­jos sky­rių va­do­vams, Pa­ne­ mu­nės se­niū­ni­jai. Jis pra­šė paaiš­ kin­ti, ko­dėl švais­to­mos mil­ži­niš­kos lė­šos vis toms pa­čioms duo­bėms lo­py­ti ir ne­rei­ka­lau­ja­ma ran­go­vų at­sa­ko­my­bės, ne­mąs­to­ma apie ki­ tus pro­ble­mos spren­di­mo bū­dus. „Laiš­ke, ku­rį siun­čiau, pa­si­ra­ šiau, nu­ro­džiau ir te­le­fo­no nu­me­

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

rį, tai­gi laiš­ko au­to­rius – ne ano­ni­ mas. Ta­čiau at­sa­ky­mo ne­su­lau­kiau ir praė­jus dau­giau nei mė­ne­siui“, – tei­gė A.Va­lan­tie­jus. Neuž­te­ko lė­šų

Au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jos Ke­lių prie­žiū­ros sky­riaus ve­dė­jas Hen­ri­ kas Jur­ku­vė­nas sa­kė gir­dė­jęs apie Ro­kų gy­ven­to­jų bė­das. „Ma­no ži­ nio­mis, Vie­šų­jų ry­šių sky­rius tu­ rė­jo nu­siųs­ti ir at­sa­ky­mą. Ga­liu pa­sa­ky­ti, kad mū­sų val­do­mi ke­ liai bai­gia­si ties Ro­kais, o to­liau, Kau­no link, jau pra­si­de­da mies­to te­ri­to­ri­ja ir jos val­džia tu­ri rū­pin­

tis šiais ke­liais“, – tei­gė ve­dė­jas. Be­je, Kau­no mies­to sa­vi­val­dy­bės ži­nio­je – taip pat itin duo­bė­ta Ma­ ri­jam­po­lės plen­to at­kar­pa tarp Ro­ kų ir Kau­no hid­roe­lekt­ri­nės. Pa­ne­mu­nės se­niū­nė Ra­si­na Žo­ ly­nie­nė sa­kė, kad Kau­no sa­vi­val­ dy­bė ne kar­tą siū­lė Au­to­mo­bi­ lių ke­lių di­rek­ci­jai pe­rim­ti šį ke­lio ruo­žą sa­vo ži­nion, nes jis, mies­to val­džios nuo­mo­ne, yra res­pub­li­ki­ nės reikš­mės. „Šios plen­to da­lies duo­bių lo­py­mas pra­ry­tų vi­sas se­ niū­ni­jai skir­tas lė­šas ke­liams pri­ žiū­rė­ti, o jų ir taip trūks­ta“, – sa­ kė se­niū­nė. Šie­met Pa­ne­mu­nės se­niū­ni­jai ke­liams re­mon­tuo­ti bu­vo skir­ta apie 150 tūkst. li­tų. „Dau­giau­sia iš­ lei­do­me da­liai Vaiš­vy­da­vos plen­tui re­mon­tuo­ti. Ro­kų gat­vei li­ko la­bai ma­žai. Dar šį mė­ne­sį gau­si­me lė­ šų ten esan­čioms ava­ri­nėms duo­ bėms ly­gin­ti“, – tvir­ti­no R.Žo­ly­ nie­nė. Pa­sak jos, ši gat­vė įtrauk­ta ir į sa­vi­val­dy­bės re­konst­ruo­ja­mų gat­vių pro­gra­mos są­ra­šą. R.Žo­ly­nie­nės tei­gi­mu, Ro­kų gat­ vė ke­lia gal­vos skaus­mą po van­ den­tie­kio plėt­ros, kai prieš še­še­ rius me­tus ten bu­vo nuar­dy­ta ir iš nau­jo pa­klo­ta dan­ga. Gy­ven­to­ jai taip pat pa­ste­bi bū­siant pro­ble­ mų ir ten, kur po vamz­dy­nų tie­si­ mo nau­jai pa­klo­ti as­fal­to dan­gos ruo­žai – daug kur jie jau yra įdu­ bę. „Keis­ta, kad nie­kas ne­pa­rei­ ka­lau­ja ke­li­nin­kų at­sa­ko­my­bės už to­kį bro­ką“, – ste­bė­jo­si A.Va­lan­ tie­jus.

Bendrajame plane brėžiamos dešimtmečio vizijos Kauno architektams ir urbanis­ tams pristatyta naujojo Kauno miesto bendrojo plano koncep­ cija.

syvi teritorinė miesto plėtra. „Po­ kyčiai bus vykdomi pertvarkant vidines miesto teritorijas. Planuo­ jama, kad Kaunas toliau bus kom­ paktiškas miestas“, – aiškino ji.

Teritorijos neplės

Kauno miesto savivaldybės įmo­ nė „Kauno planas“ jau paren­ gė naujojo miesto bendrojo plano koncepciją. Visas planas turi bū­ ti baigtas kitais metais. Bendrie­ ji planai atnaujinami kas dešimt metų, nes numatyta, kad tiek ga­ lioja jo sprendiniai. Pirmasis naujo bendrojo plano koncepcijos pristatymas sureng­ tas Kauno architektų sąjungoje, kur susirinko Kauno architektū­ ros ir urbanistikos ekspertų tary­ bos nariai, architektai, bendruo­ menių atstovai, politikai. „Kauno plano“ direktorius Gedi­ minas Šinkūnas sakė, kad rengiant ankstesnius bendruosius planus būdavo tikimasi nuolatinio mies­ to gyventojų skaičiaus augimo, todėl planuota daug pusę milijo­ no gyventojų turintiems didmies­ čiams būdingų sprendinių. „Dabar tokio optimizmo nėra, iš ankstes­ nių stambių sprendinių įgyven­ dinta palyginti nedaug: nutiestos Marvelės, H. ir O.Minkovskių ga­ tvės, Europos prospektas, baig­ tas M.K.Čiurlionio tiltas“, – sakė direktorius prieš 2013–2023 m. bendrojo plano koncepcijos pri­ statymą. Viena iš koncepcijos autorių, architektė Dovilė Dimindavičiū­ tė, akcentavo, kad bendrojo plano koncepcijoje nenumatoma inten­

Suskirstytas zonomis

Miestas plano koncepcijoje skirs­ tomas į zonas pagal vyraujantį že­ mės naudojimo tipą. Dėl nepa­ lankių demografinių tendencijų didelių permainų nenumatoma: toliau ankstesnėse vietovėse lie­ ka nuo seno buvusios pramonės, gyvenamosios, žaliosios zonos. Siūloma padidinti tik Centro te­ ritoriją iki Geležinkelio stoties ir

„„Transportas: M.Noreika prista-

tė transporto sistemos tobulinimo galimybes.

M.K.Čiurlionio tilto prieigų. Di­ džiausia pramonės koncentracija numatoma Palemone, Taikos pros­ pekto pabaigoje. Kitame plano eta­ pe bus nustatyta, kokio aukštingu­ mo ir intensyvumo užstatymai bus leistini miesto zonose. Transporto srityje reikia permainų

Transporto sritis bendrajame pla­ ne numatyta bendrovei „Urbanis­ tika“. Jos atstovas, susisiekimo inžinierius Marius Noreika paste­ bi, kad Kaunas palyginti nėra labai tankiai apgyvendintas. Žmonių tankumas viename kvadratiniame kilometre yra 2 100, daugumoje Europos miestus jis sudaro 2 500– 5 000. Viešojo transporto efekty­ vumas geriausias, kai tankumas yra nuo 2 500 gyventojų kvadrati­ niame kilometre. Be to, labai daug kauniečių išsikelia gyventi į prie­ miesčius. „Tai dar labiau skatina automobilizaciją, nes persikėlusieji gyventi į užmiestį važinėja dirbti į miestą“, – aiškino M.Noreika. Pasak jo, būtina didinti viešojo transporto vaidmenį, plėsti kitus susiekimo būdus: vandeniu, dvi­ račiais. „Mūsų apklausos duome­ nimis, šiuo metu tik 1 proc. kau­ niečių į darbą vyksta dviračiais, Vakarų Europoje – 12 proc. To­ dėl reikia plėsti dviračių takų tin­ klą“, – mano M.Noreika. Taip pat siūloma užbaigti aplink­ kelių sistemą. Jau seniai yra pla­ nuojama tiesti aplinkkelį netoli Kauno marių. Susisiekimo minis­ terija šį projektą vis atideda atei­ čiai.

„„Pristatymas: miesto architektai domėjosi įvairiomis bendrojo plano

naujovėmis. 

Siūlo statyti tiltą

Nors, kaip minėta, mieste gausėja lengvųjų automobilių, bet tankus gatvių tinklas dar leidžia išvengti didelių spūsčių. Vis dėlto galvoja­ ma ir apie dar geresnį gatvių pra­ laidumą. „Nuo Senamiesčio dalį srauto atitrauktų Kėdainių tiltas. Intensyvus srautas M.K.Čiurlionio tiltu parodė, kad šie objektai lau­ kiami ir duoda didelę naudą“, – mano M.Noreika. Dėl to bendrojo plano koncepci­ joje liko Kėdainių tiltas. Jis sujung­ tų Marvelės ir Brastos gatves. Yra apskaičiuota, kad Jurbarko gatvėje ties Vilijampolės tiltu eis­ mo intensyvumas pirmaisiais me­ tais sumažėtų 35 proc., o ties Alek­ soto tiltu – 25 proc.

Tomo Raginos nuotr.

Kai kurie architektai pristaty­ me teiravosi, kodėl nenumatytas seniai planuotas tiltas per Ne­ muną iš Birštono gatvės. Taip pat neminima ir dar tarpukariu iškel­ ta idėja išrausti tunelį po Žalia­ kalnio šlaitu. Jis jungtų Birštono gatvę su P.Vileišio tilto prieigo­ mis. Tada Šv. Gertrūdos gatvė atsigautų nuo didelių transpor­ to srautų, taptų patraukli pės­ tiesiems ir verslui. Plano kon­ cepcijos rengėjai aiškino, kad tai labai daug kainuojantys projek­ tai ir artimiausią dešimtmetį jie vargiai bus įgyvendinti. „Sena­ miesčio plėtra galima ir taikant transporto apribojimus“, – sakė G.Šinkūnas. Užs. 985022


5

pirmadienis, liepos 9, 2012

Daugiau miesto naujienų skaitykite kaunodiena.lt

miestas

Neužt­ven­kia­mas pa­gun­dų upelis Pra­vie­niš­kėse To­kio po­bū­džio mo­ky­mai 1 vyks­ta ke­lis kar­tus per me­tus skir­tin­go­se lais­vės atė­mi­mo

vie­to­se. „Yra pla­ni­nės ir ne­pla­ni­nės kra­tos. Jų bū­na įvai­rių: bend­rų, at­ ski­rų pa­gal bū­rius, pa­gal sek­to­rius. Pap­ras­tai skai­čius svy­ruo­ja nuo 30 iki 40 per mė­ne­sį“, – dės­tė Pra­ vie­niš­kių pa­tai­sos na­mų-at­vi­ro­ sios ko­lo­ni­jos di­rek­to­rius Vir­gi­ni­ jus Ces­le­vi­čius. Įk­liu­vo ka­pe­lio­nas

Pa­sak di­rek­to­riaus, vi­saip mė­gi­ na­ma už­kirs­ti ke­lią pa­tek­ti į ko­lo­ ni­ją ne­leis­ti­niems daik­tams. Sus­ tip­rin­ta pa­te­ki­mo į įstai­gą tvar­ka. Įreng­tos spe­cia­lios pa­tal­pos, ku­ rio­se tik­ri­na­mi į įka­li­ni­mo įstai­gą atei­nan­tys as­me­nys. Vi­so­se tri­jo­ se Pra­vie­niš­kių val­dy­bo­se sta­to­ ma mo­bi­lio­jo ry­šio blo­ka­vi­mo sis­ te­ma. „Rei­kė­tų įsi­gy­ti spe­cia­lios įran­ gos tik­ri­ni­mui: me­ta­lo de­tek­to­rių, de­tek­to­rių trans­por­tui tik­rin­ti, ta­ čiau dėl lė­šų sty­giaus kol kas to ne­ da­ro­me, o dau­giau­siai re­mia­mės žmo­giš­kai­siais iš­tek­liais“, – aiš­ki­ no V.Ces­le­vi­čius. Bū­tent šie žmo­giš­kie­ji iš­tek­liai ir tam­pa silp­ną­ja gran­di­mi. Dėl mė­ gi­ni­mo per­neš­ti te­le­fo­nus ir nar­ ko­ti­kus per­nai dviem Pra­vie­niš­kių pa­rei­gū­nams iš­kel­tos by­los. Te­le­ fo­nus ir ki­tus daik­tus dau­giau­siai ne­ša nu­teis­tų­jų ar­ti­mie­ji, į ko­lo­ni­ją at­vyks­tan­tys dirb­ti žmo­nės. Vie­n as at­ve­j is iš­s kir­t i­n is – drau­džia­mų vai­sių įneš­ti mė­gi­no ka­pe­lio­nas. Pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl ka­pe­lio­no mė­gi­ni­mo į ko­lo­ni­ją įneš­ti švirkš­tą su ada­ ta ir gal­būt nar­ko­ti­nių me­džia­gų. Šie­met ba­lan­dį įkliu­vu­siam ka­ pe­lio­nui nuo­spren­dis dar ne­pas­ kelb­tas.

Pas­ta­ruo­ ju me­tu po­ pu­lia­rė­ja šau­dy­mas ar­ba­le­tu ir lan­ku. Tai daž­niau­ siai vyks­ta nak­tį.

Šū­vis ar­ba­le­tu

Di­rek­to­rius ne­slė­pė, kad po­pu­lia­ riau­sias ne­leis­ti­nų daik­tų pa­te­ki­ mo į ko­lo­ni­ją ke­lias dau­ge­lį me­tų iš­lie­ka tas pa­ts – daik­tai per­me­ta­ mi per tvo­rą. „Per šių me­tų sausį– ge­gu­žę esa­me su­lai­kę 46 as­me­nis, ban­džiu­sius per­mes­ti ar­ba per­ šau­ti lan­ku ar ar­ba­le­tu ne­leis­ti­nus daik­tus. Paim­tos 11 su­slėg­to oro ir pa­ra­ki­nių pa­tran­kų, 222 te­le­fo­nai, ku­rie tu­rė­jo pa­siek­ti jų lau­ku­sius nu­teis­tuo­sius“, – šie­me­te sta­tis­ ti­ka rė­mė­si V.Ces­le­vi­čius. Pa­si­tai­ko, kad per­me­ta­mi ir nar­ ko­ti­kai, al­ko­ho­lis, ta­čiau šių gė­ry­ bių ma­žiau. Di­rek­to­rius pa­brė­žė, kad pa­sta­ruo­ju me­tu po­pu­lia­rė­ ja šau­dy­mas ar­ba­le­tu ir lan­ku. Tai daž­niau­siai vyks­ta nak­tį. „Šau­ nant ar­ba­le­tu ar­ba lan­ku ne­rei­kia taip ar­ti priei­ti prie ko­lo­ni­jos tvo­ ros. Jis lie­ka ne­pas­te­bė­tas ir ga­li ra­ miai pa­si­trauk­ti“, – svars­tė V.Ces­ le­vi­čius. No­ri­mas daik­tas pri­tvir­ti­na­mas prie strė­lės ir – pir­myn. Jei­gu šū­vis pa­tai­ko į de­šim­tu­ką, nu­teis­ta­jam te­lie­ka su­sior­ga­ni­zuo­ti pa­ti­ki­mą slėp­tu­vę. „Sle­pia gy­ve­na­mo­sio­se pa­tal­po­se, lau­ke, kai ku­rie įsi­gud­ ri­na įdė­ti į plas­ti­ki­nį mai­še­lį ir už­ kas­ti ar­ba įleis­ti į tua­le­tą. Įsi­ren­gia slap­ta­vie­tes bal­duo­se, lo­vo­se, lau­ ko ir vi­daus sie­no­se“, – nu­teis­tų­ jų iš­ra­din­gu­mas jau ma­žai ste­bi­na di­rek­to­rių. Sa­va­dar­biai apa­ra­tai

Nes­te­bi­na ir per kra­tą išim­ti sa­ va­dar­biai na­mi­nės deg­ti­nės va­ ry­mo apa­ra­tai. Va­sa­rą zo­no­je tai po­pu­lia­rus už­siė­mi­mas, ka­dan­gi dėl ši­lu­mos grei­čiau vyks­ta rū­gi­ mo pro­ce­sas. Žie­mą na­mi­nės deg­ ti­nės va­ry­mo veik­la ap­mirš­ta. „Neį­si­vaiz­duo­ki­te, kad tie apa­ra­

„„Gro­bis: per kra­tą paim­tos ke­lios de­šim­tys po­pu­lia­riau­sių ne­leis­ti­nų daik­tų – mo­bi­lių­jų

te­le­fo­nų. 

tai ko­kie nors ypa­tin­gi. Daž­niau­siai tai pri­mi­ty­vūs apa­ra­tai. Pap­ras­tas vir­du­lys, ku­riuo pa­ke­lia­ma tem­pe­ ra­tū­ra, ir du vamz­de­liai“, – nu­pa­ sa­ko­ti mė­gi­no V.Ces­le­vi­čius. Pa­si­ga­min­to apa­ra­to jau neuž­ka­ si kaip te­le­fo­no. Šį daik­čiu­ką nu­ teis­tie­ji sle­pia sek­ci­jo­se, o na­mi­nės rau­ga­lą ga­mi­na iš duo­nos, li­mo­na­ do ir pa­pras­čiau­sių pro­duk­tų, ku­ rių tu­rė­ti jiems yra lei­džia­ma. Krai­tis – iki 30 kg

V.Ces­le­vi­čius nea­be­jo­ja, kad toks ne­leis­ti­nų daik­tų srau­tas į ko­lo­ni­ ją yra to­dėl, kad nu­teis­tie­ji įstai­go­je gy­ve­na bū­riais ir lo­ka­li­niais sek­to­ riais. „Va­di­na­si, tam tik­ro­je te­ri­to­

Pra­vie­niš­kių pa­tai­sos na­mų-at­vi­ro­sios ko­lo­ni­jos ad­mi­nist­ra­ci­jos nuo­tr.

ri­jos da­ly­je jie ga­li lais­vai ju­dė­ti. Jei­gu nu­teis­tie­ji gy­ven­tų ka­me­ros re­ži­mu, grei­čiau­siai da­lis tų pro­ ble­mų at­kris­tų“, – tvir­ti­no di­rek­ to­rius. „Kau­no die­ną“ pa­sie­kė skun­das, kad nu­teis­tie­ji bu­vo iš­reng­ti, jiems nuau­ti ba­tai, atim­ti rankš­luos­čiai, vi­si daik­tai su­vers­ti į sunk­ve­ži­mį ir net ne­pa­dė­ti sau­go­ti į san­dė­lį, o iš­ vers­ti aikš­tė­je Pra­vie­niš­kių cent­re. Rea­guo­da­mas į šį skun­dą, di­ rek­to­rius ti­ki­no, kad el­gia­ma­si pa­ gal inst­ruk­ci­jas ir esa­mą si­tua­ci­ją. V.Ces­le­vi­čius ga­ran­ta­vo, kad per kra­tas pa­tal­po­se pa­lie­ka­mi at­sa­ kin­gi as­me­nys. Lie­ka ir nu­teis­tų­ jų at­sto­vas.

Yra pa­tvir­tin­ta nuo­sta­ta, kad nu­ teis­ta­sis ga­li tu­rė­ti daik­tų, ku­rių bend­ras svo­ris – ne dau­giau kaip 30 kg. Daik­tai, su­da­ran­tys ant­svo­ rį, kon­fis­kuo­ja­mi.

2

– tiek naminės degtinės gamybos aparatų per vieną kratą aptikta Pra­vie­ niš­kių pa­tai­sos na­muo­seat­vi­ro­jo­je ko­lo­ni­jo­je.

Mo­kyk­lų re­mon­tas – be pa­grei­čio Di­džio­ji da­lis Kau­no mo­ 1 kyk­lų ir vai­kų dar­že­lių pa­sta­ty­ti so­viet­me­čiu, 1950–1970

m. Ke­lios ug­dy­mo įstai­gos Ši­lai­ niuo­se bu­vo pa­sta­ty­tos po 1980ųjų. Taip pat Kau­ne yra dar prieš ka­rą pa­sta­ty­tų mo­kyk­lų: „Sau­lės“, „Auš­ros“ gim­na­zi­jos. Dar­že­liai nė­ ra to­kie se­ni kaip mo­kyk­los, vie­nas se­niau­sių yra Kau­no 36-asis vai­kų dar­že­lis. „Ly­gi­nant su ki­tais ša­lies mies­ tais, Kau­nas nie­kuo neiš­sis­ki­ria. Anks­čiau Vil­niaus ir Klai­pė­dos mo­kyk­loms bei dar­že­liams bu­vo tei­kia­mas prio­ri­te­tas, ta­čiau per pa­sku­ti­nius ke­le­rius me­tus Kau­ nas pa­gal fi­nan­suo­ja­mus pro­jek­ tus neat­si­lie­ka nuo ki­tų mies­tų“, – ti­ki­no ve­dė­ja. Nau­ji pro­jek­tai

Šie­met Kau­ne pra­de­da­mos re­no­ vuo­ti ke­tu­rios švie­ti­mo įstai­gos: Ža­lia­kal­nio pro­gim­na­zi­ja, Vin­ co Ku­dir­kos pro­gim­na­zi­ja, An­ta­no Sme­to­nos gim­na­zi­ja ir „Ra­sos“ gim­ na­zi­ja. Šiems dar­bams lė­šų gau­ta iš

Eu­ro­pos Są­jun­gos ir sa­vi­val­dy­bės. „Vin­co Ku­dir­kos pro­gim­na­zi­jai ir An­ta­no Sme­to­nos gim­na­zi­jai iš ES skir­ta po 3 mln. li­tų. Sa­vi­val­dy­bės in­dė­lis – 750 tūkst. li­tų. Ža­lia­kal­ nio pro­gim­na­zi­jai skir­ta 2,420 mln. li­tų, iš sa­vi­val­dy­bės 605 tūkst. li­ tų“, – skai­čia­vo sky­riaus ve­dė­ja. „Ra­sos“ gim­na­zi­jai pa­gal ES Kli­ ma­to kai­tos spe­cia­lią pro­gra­mą bus skir­ta 1,180 mln. li­tų, o sa­vi­val­dy­bė pri­dės dar 529 tūkst. li­tų. „Taip pat pla­nuo­ja­me pra­dė­ti Šan­čių vi­du­ri­nės mo­kyk­los re­no­ va­ci­ją, ta­čiau dar lau­kia­me gau­ti­nių at­sa­ky­mų“, – sa­kė R.Juo­de­nie­nė. Tęs­ti­niai dar­bai

Tri­jo­se mies­to švie­ti­mo įstai­go­se bai­gia­mi re­no­va­ci­jos dar­bai: Vik­to­ ro Kup­re­vi­čiaus, Si­mo­no Dau­kan­to ir Vaiž­gan­to vi­du­ri­nė­se mo­kyk­lo­se. Čia re­no­va­ci­ja pra­dė­ta per­nai. „Per­nai bu­vo su­tvar­ky­ta S.Da­ riaus ir S.Gi­rė­no gim­na­zi­ja, Mi­li­ ko­nių vi­du­ri­nė mo­kyk­la, „Var­po“ gim­na­zi­ja, 36-asis vai­kų dar­že­lis, „San­ta­ros“ gim­na­zi­ja, Verš­vų vi­

du­ri­nė mo­kyk­la. Taip pat per­nai baig­tas tvar­ky­ti dar­že­lis „Etiu­das“, Auš­ros gim­na­zi­ja“, – at­lik­tus dar­ bus var­di­jo sky­riaus ve­dė­ja. Pa­ra­ma iš vals­ty­bės

Iš Vals­ty­bės in­ves­ti­ci­jų pro­gra­mos šiais me­tais trys mies­to mo­kyk­los ga­vo pi­ni­gų, kad bū­tų už­baig­ti per­ nai pra­dė­ti dar­bai. Kau­no hu­ma­ni­ ta­ri­nei pra­di­nei mo­kyk­lai skir­ta 523 tūkst. li­tų, Jo­no ir Pet­ro Vi­lei­šių vi­ du­ri­nei mo­kyk­lai ati­te­ko 1,123 mln. li­tų, Juo­zo Urb­šio ka­ta­li­kiš­kai vi­ du­ri­nei mo­kyk­lai – 583 tūkst. li­tų. „Vals­ty­bės in­ves­ti­ci­jų pro­gra­ mos lė­šos ski­ria­mos tik įstai­gai tik iš da­lies pa­tvar­ky­ti, inf­rast­ruk­tū­ rai pa­ge­rin­ti, kad mo­kyk­los ati­tik­ tų rei­ka­lau­ja­mas hi­gie­nos nor­mas. Pa­vyz­džiui, iš šių lė­šų ga­li­ma keis­ ta van­den­tie­kį, tvar­ky­ti ka­na­li­za­ ci­ją. To pa­da­ry­ti už eu­ro­pi­nius pi­ ni­gų ne­ga­li­me“, – tei­gė Ri­man­tė Juo­de­nie­nė. ES lė­šos ski­ria­mos konk­re­čiam tiks­lui – ši­lu­mai ir elekt­ros ener­ gi­jai tau­py­ti.

„„Pa­baig­tu­vės: šią va­sa­rą bus baig­tas re­no­vuo­ti Juo­zo Urb­šio ka­ta­li­kiš­

kos vi­du­ri­nės mo­kyk­los pa­sta­tas. 

And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.


6

pirmADIENIS, liepos 9, 2012

nuomonės

Žvilgsnis

Ge­bė­ti bend­ra­dar­biau­ti – Lenkijos ir Lietuvos iš­šū­kis

Lie­tu­vos įvy­kis, var­du V.Paukš­tė

S

Redakcijos skiltis

Saulius Pocius

K

ai į spek­tak­l ius žmo­ nės dar ei­da­vo ne­pa­ si­p uo­š ę išei­g i­n iais šlio­pan­s ais, o nau­ja­ gi­m iams tė­vai mie­l iau su­teik­da­ vo Min­dau­go ir Maž­vy­do var­dus, teat­ras dau­ge­liui bu­vo ta iš­skir­ti­ nė vie­ta, ku­r io­je, lyg baž­ny­čio­je, ten­ka kal­bė­ti ty­l iai. Iš­t ies li­tur­g i­nė dra­ma – be­ne rea­ liau­s ia teat­ro pa­ra­le­lė – tau­t ie­ čiams nuo se­no skie­pi­jo tą elg­se­ nos for­mą, ku­r i de­ra dva­si­nių iš­ gy­ve­ni­mų šven­tyk­lo­je. Ne išim­tis anuo­met bu­vo ir se­na­ sis dar ma­ž a­sis Klai­p ė­dos dra­ mos teat­ras, į ku­r io spek­tak­l ius ne­ga­lė­jai gau­t i bi­l ie­t ų. Tos ei­lės prie ka­sų lyg sa­vo­t iš­ka so­v ie­t i­ nio ge­no­ci­do gy­va­tė ir da­bar te­ be­sid­r ie­k ia kai ku­r ių įky­r iau­sių to me­to žiū­ro­v ų at­min­ty­je.

Kas bū­tų bu­vęs V.Paukš­tė, jei bū­tų gi­ męs ne Kau­ne, o Ame­ ri­ko­je, į ku­rią da­bar ne­ no­ri nė trum­pam nu­ vyk­ti? Šiuo po­ž iū­r iu uos­ta­mies­čio teat­ ras, Po­v i­lo Gai­d žio iš­mo­ne ne kar­t ą krikš­t y­t as lie­t u­v iš­k uo­ju „Comé­d ie-Fran­çai­se“, la­biau pri­ mi­nė Ta­gan­ką, kur bi­lie­tus ga­lė­ jai ar­ba per­pirk­ti kri­mi­na­li­ne kai­ na, ar­ba, at­si­pra­šant, atim­ti. Ko­kia jė­ga tem­pė už abie­jų skver­ nų į ši­tą pa­sta­tą, ku­rio var­du va­di­ na­ma vi­sa ša­lia jo esan­ti aikš­tė? Tik ne so­vie­t i­nė pil­k y­bė, lė­mu­si dar ir šian­dien gir­di­mą ža­lio­sios jau­nuo­m e­n ės krenkš­te­l ė­j i­m ą „Nė­ra kas veik­ti.“ Ir ne vien sie­k is pa­si­pui­k uo­t i prieš laip­t i­nės kai­ my­nus: „O aš ten bu­vau!“ Vi­si ži­no­jo, kad „ten“ ras ple­ja­ dą tik­r ų, kaip da­bar sa­k y­t u­me, žvaigž­d žių. Tik ta­da juos va­d i­ no­me as­me­ny­bė­mis. Ne as­me­ni­ mis. Nes as­me­ny­bės nuo as­me­nų ski­ria­si taip, kaip ski­ria­si jaus­mai

nuo jau­se­nų. Kaip „pieš­t i“ ir „pai­ šy­ti“. Kaip „skam­be­sys“ ir „triukš­ mas“. Vi­sai kas ki­ta. Ta­me skam­be­sy­je jau ta­da ryš­ kiau­sias bu­vo Vy­tau­tas Paukš­ tė. Ir ne tik to­dėl, kad daug kas jo ne­beįs­teng­da­vo at­skir­t i nuo Min­dau­go ar Maž­vy­do. Ša­l ia šių dvie­jų ko­lo­sų bu­vo ir ki­t ų kva­ pą gniau­ž ian­čių da­ly­k ų. Pa­v yz­ džiui, kad ir „Sep­t y­n io­l i­ka pa­va­ sa­rio aki­mir­k ų“. Šian­d ien apie dai­l ią su­kak­t į žo­ džius vis kar­to­jan­tys žmo­nės daž­ niau­sia lin­kę var­dy­ti: liau­dies ar­ tis­tas, Ge­di­mi­no or­di­nas, Na­cio­ na­li­nė kul­tū­ros ir me­no pre­m i­ja, Auk­s i­n is sce­nos kry­ž ius, Klai­ pė­dos gar­b ės pi­l ie­t is... Tai iš­t ies įver­t i­n i­m ą reiš­k ian­t ys ženk­l ai. Bet jie – tik re­z ul­ta­tas. Kas iš tie­s ų yra V.Paukš­tė ir ko­ dėl jis vi­so to ver­tas? Čia es­m i­n is klau­si­mas. Gal­būt at­s a­k y­mas į jį – pa­t i šio žmo­gaus es­mė. Jo į išo­ rę be­s i­ver­ž ian­č ios ki­to­k ios nei vi­s ų dva­s ios ir kū­no ener­g i­j os der­mės, ku­r ian­č ios iš­skir­t i­n į ir at­m in­t y­je įsi­ke­ro­jan­t į įspū­d į. Ir ta der­mė iš­r yš­kė­j a ne­bū­t i­n ai J.Mar­c in­ke­v i­č iaus dra­mo­s e ar M.Fer­m aud ko­me­d i­j o­j e „Du­r ys pyš­k a“, ku­r io­j e vie­n in­te­l is mos­ tas ro­do­muo­ju pirš­t u sprog­da­vo to­k iu de­mo­ra­l i­z uo­jan­č iu juo­k u, kad pub­l i­k a nuo jo ne­b e­ga­lė­da­ vo iš­si­va­dė­t i vi­s ą li­k u­sį spek­tak­ lio lai­k ą. Vi­s a tai – ir kas­d ie­ny­b ė­j e. Kad ir prie pat Pi­l ies til­to esan­č ia­ me res­to­ra­ne su jau­n a pa­d a­vė­ ja šne­k ant apie deg­t i­nės reikš­ mę žmo­gaus gy­ve­n i­me ir apie į Klai­p ė­d ą pa­s tra­p a­l io­t i at­v y­k u­s į Bo­r ią Moi­s e­j e­vą. Tai­g i tas as­m e­ny­b ės brai­ž as ryš­k us vi­s o­m is ap­l in­k y­b ė­m is: ir, kaip teat­r a­l ai sa­ko, duo­to­ mis, ir ne­duo­to­m is. Ši­tos be­s i­ ver­ž ian­č ios dva­s ios sa­v as­t ies erd­vės yra tai, kas nie­k aip ne­ lei­d žia ta­p a­t in­t i „skam­b e­s io“ ir „triukš­mo“. Kai pa­g al­vo­j i, gai­l a, kad mū­s ų ša­l is to­k ia ma­ž a. Kas bū­t ų bu­ vęs V.Paukš­tė, jei bū­t ų gi­męs ne Kau­ne, o Ame­r i­ko­j e, į ku­r ią da­ bar ne­no­r i nė trum­p am nu­v yk­ ti? Gal tai bū­t ų at­sklei­du­s i no­m i­ na­ci­ja šlo­vės alė­jo­je ša­l ia A.Pa­ci­ no? O gal ša­l ia J.Ni­chol­so­no ar­ba A.Hop­k in­s o? To da­b ar jau nie­k as ne­s u­ž i­nos. Aiš­k u tik vie­na: as­me­ny­b ė to­k ia lie­k a vi­so­m is ap­l in­k y­b ė­m is.

informacija: E. paštas redakcija@kaunodiena.lt

302 250

L

reklamos skyrius:

Vyr. redaktoriaus pavaduotojai: Arūnas Andriuškevičius – 302 252 Violeta Juodelienė – 302 260

MIESTO NAUJIENOS: Mantas Lapinskas – Arūnas Dambrauskas – Vilija Žukaitytė – Saulius Tvirbutas – Virginija Skučaitė – Jurgita Šakienė – TEISĖTVARKA: Diana Krapavickaitė –

„„Vi­zi­tai: B.Ko­mo­rows­kis tei­gė, kad po Vil­ni­jo­je gy­ve­nu­sios te­tos mir­ties jo

ap­si­lan­ky­mai Lie­tu­vo­je netaps re­tesni.

nės ka­pų esa­ma daug net Vil­niu­je – ir Ra­sų ka­pi­nė­se, ir ki­to­se vie­to­se. Ži­no­ma, dau­gu­ma ka­pų yra Aukš­ tai­ti­jo­je, to­li nuo čia, prie Ro­kiš­kio“, – pa­sa­ko­jo Len­ki­jos va­do­vas.

Andriaus Ufarto (BFL) nuotr.

or­di­no lai­kų. Jie tar­na­vo Lie­tu­vai, tar­na­vo Len­ki­jai. My­ko­las Ro­me­ ris, ma­no pro­se­ne­lės bro­lis, ku­riam bu­vo siū­ly­ta tap­ti Len­ki­jos ir Lie­tu­ vos fe­de­ra­ci­jos prem­je­ru, ta­čiau Że­ li­gows­kiui užė­mus Vil­nių jis įsi­žei­ dė dėl mar­ša­lo Pił­suds­kio, nu­trau­kė bend­ra­dar­bia­vi­mą ir pa­si­rin­ko sa­ vą­jį, lie­tu­viš­ką­jį, ke­lią – iš­lai­ky­da­ mas vi­sas kul­tū­ri­nes są­sa­jas su len­ kų kal­ba. Ta­čiau jis tar­na­vo nau­ja­jai Lie­tu­vai – ge­riau­siai, kaip su­ge­bė­jo. Ta­čiau ir ki­tos iš­ki­lios šios gi­mi­nės as­me­ny­bės pui­kiai pa­si­ro­dė. Juk tai bu­vo ne­pap­ras­tai ta­len­tin­ga gi­mi­ nė“, – kal­bė­jo B.Ko­mo­rows­kis. Len­k i­j os va­d o­vas pri­s i­m i­n ė S.M.Ro­mer lan­ky­da­vęs la­bai daž­ nai, nors so­viet­me­čiu ry­šiai su ja bu­vo nu­trū­kę, ta­čiau vė­liau ki­tos gi­ mi­nai­tės bu­vo su­ves­tas su te­ta per jos vieš­na­gę Var­šu­vo­je.

Steng­siuo­si bent jau ret­kar­čiais ap­lan­ky­ ti te­tos ka­pą. Čia yra daug ma­no gi­mi­nės ka­pų. Kal­bė­da­mas apie sa­vo šak­nis Lie­ tu­vo­je, B.Ko­mo­rows­kis tei­gė, jog su S.M.Ro­mer jį sie­jo ypa­tin­gi ry­šiai, tai bu­vu­si uni­ka­li as­me­ny­bė, „ge­rų­ jų Ro­me­rių šei­mos ge­nų pa­vyz­dys“. „Ro­me­rių tra­di­ci­jos tę­sia­si iš­ti­sus šimt­me­čius, dar nuo Ka­la­vi­juo­čių

KD, BNS inf.

Lie­tu­vės dir­ba pa­gal sa­vo no­rus

Kasdienė prenumerata 1 mėn. – 26 (13*) Lt

ISSN 1392-7639 ©1992-2007 UAB „Diena Media News“ Labdarių g. 8, 01120 Vilnius. Tel. (8 5) 262 4242. „Kauno dienos“ redakcija Kęstučio g. 86, 44296 Kau­nas. Fak­sas 423 404.

a­vo te­tos lai­do­tu­vė­se Lie­tu­ vo­je praė­ju­sią sa­vai­tę da­ly­ va­vęs Len­ki­jos pre­zi­den­tas Bro­n is­ł a­was Ko­m o­rows­k is pri­pa­ži­no: nors re­tė­ja gi­mi­nių gre­ tos, jį su Lie­tu­va sie­ja stip­rus emo­ ci­nis ry­šys ir jo vi­zi­tai į šią ša­lį ne­ taps re­tes­ni. Anot Len­ki­jos va­do­vo, Lie­tu­va jam yra ar­ti­ma ir dėl čia esan­čių gi­mi­nės šak­nų, ir dėl sen­ti­men­tų, ir dėl abi vals­ty­bes sie­jan­čios „bend­ros bro­ ly­bės is­to­ri­jos“. Po te­tos Ste­fa­ni­jos Ma­ri­jos Ro­mer lai­do­tu­vių Vai­do­tuo­se B.Ko­mo­rows­ kis žur­na­lis­tams pa­reiš­kė: „Čia yra gi­mi­nės šak­nys, la­bai stip­rūs sen­ti­ men­tai, ta­čiau taip pat tvir­tas įsi­ ti­ki­ni­mas, kad Len­ki­jos ir Lie­tu­vos san­ty­kiai ir ge­bė­ji­mas bend­ra­dar­ biau­ti, ger­biant tau­ti­nių ma­žu­mų tei­ses, yra di­de­lis iš­šū­kis, ku­riam rei­kia la­bai la­bai daug po­li­ti­nių, o ne vien emo­ci­nių pa­stan­gų. Tai­gi, tai ne vien sen­ti­men­tai – tai tvir­tas įsi­ti­ki­ni­mas, kad Len­ki­ja ir Lie­tu­va tu­ri ne vien nuo­sta­bią bend­ros bro­ ly­bės is­to­ri­ją, bet ir prie­ša­ky­je lau­ kian­tį di­de­lį atei­ties iš­šū­kį, ku­ris taip pat va­di­na­si ge­bė­ji­mu bend­ra­ dar­biau­ti, vei­ki­mu kar­tu ir ger­bi­mu vie­ni ki­tų kul­tū­ros: lie­tu­vių ma­žu­ mos Len­ki­jo­je, o len­kų – čia, Vil­ niaus kraš­te.“ 86 me­tų Len­ki­jos va­do­vo te­ ta S.M.Ro­mer bu­vo Len­ki­jos pre­zi­ den­to se­ne­lės duk­ra, ji mi­rė praė­ju­ sios sa­vai­tės pra­džio­je. Pak­laus­tas, ar mi­rus ar­ti­mai gi­ mi­nai­tei Lie­tu­vo­je lan­ky­sis re­čiau, Len­ki­jos pre­zi­den­tas tei­gė anaip­tol ne­ke­ti­nan­tis re­tin­ti sa­vo vieš­na­gių. „Ne, nes ne­be­li­ko tik vie­no punk­ to – vieš­na­gių pas te­tą. Steng­siuo­ si bent jau ret­kar­čiais ap­lan­ky­ti te­ tos ka­pą. Čia yra daug ma­no gi­mi­nės ka­pų. Grei­tai vyk­siu su sū­nu­mis į Pa­ne­rius, kur per Ant­rą­jį pa­sau­li­ nį ka­rą ma­no dė­dė Bro­nis­ła­was Ko­ mo­rows­kis bu­vo nu­žu­dy­tas už da­ly­ va­vi­mą gink­luo­to len­kų po­grin­džio veik­lo­je Vil­niu­je. Tai­gi, ma­no gi­mi­

ie­tu­va yra tarp ša­lių, ku­rio­se darb­da­viai su­da­ro ga­li­my­bes mo­te­rims dirb­ti ne ma­žiau lai­ko nei vy­rams. Tai ro­do ne­se­niai pa­skelb­ta pa­sau­li­nės so­cia­ li­nių ty­ri­mų bend­ro­vės „Gal­lup“ ap­ klau­sa. Ty­ri­mo duo­me­ni­mis, Lie­tu­vo­je 72 pro­c. ap­klaus­tų mo­te­rų dir­ba tiek, kiek pa­čios no­ri. O vy­rų, ga­lin­čių pa­ sa­ky­ti, kad tu­ri ga­li­my­bę dirb­ti tiek, kiek no­ri, skai­čius sie­kia 70 pro­c. Lat­vi­jo­je skir­tu­mas mo­te­rų nau­ dai taip pat sie­kė 2 pro­c., Es­ti­jo­je – 9 pro­c. ir bu­vo vie­nas di­džiau­

sių skir­tu­mų ver­ti­nant vy­rų ir mo­ te­rų ga­li­my­bes dirb­ti pa­gal po­rei­kį iš 144 ap­klau­so­je da­ly­va­vu­sių vals­ ty­bių. Di­d žiau­s ias skir­t u­m as mo­te­ rų nau­dai bu­vo Ai­ri­jo­je (15 pro­c.), Mon­go­li­jo­je (13 pro­c.), Suo­mi­jo­je (12 pro­c.) ir Ser­bi­jo­je (11 pro­c.). Di­des­nė­je pa­sau­lio da­ly­je mo­te­rys ne­tu­ri ga­li­my­bių dirb­ti tiek pat, kiek ir vy­rai. Ek­va­do­re ir Sau­do Ara­bi­jo­je dir­ba 23 pro­c., Bo­li­vi­jo­je – 22 pro­c., Hon­dū­re, Bah­rei­ne ir Oma­ne – 19 pro­c. dau­giau vy­rų nei mo­te­rų. Apk­lau­sa at­lik­ta 2011 m., 144 vals­

302 230

242

Platinimo tarnyba: 302

302 251 302 268 302 266 302 262 302 267 302 261

Stasys Gudavičius –

(8 5) 219 1381

PASAULIS: Julijanas Gališanskis – (8 5) 219 1391 Valentinas Beržiūnas – (8 5) 219 1387 EKONOMIKA:

302 243

Jolita Žvirblytė –

(8 5) 219 1374

SPORTAS: Romas Poderys – 302 258 Marius Bagdonas – 302 259 Mantas Stankevičius – (8 5) 219 1383 Menas ir Pramogos: Enrika Striogaitė –

302 272

FOTOKORESPONDENTAI: Andrius Aleksandravičius – Artūras Morozovas – Tomas Ragina –

302 269 302 269 302 269

KD, BNS inf.

72

pro­c.

mo­te­rų Lie­tu­vo­je dir­ba tiek, kiek pa­čios no­ri.

Prenumeratos skyrius: 302

3 mėn. – 69 (39*) Lt Tik šeštadienio prenumerata 1 mėn. – 9 (6*) Lt LIETUVA:

ty­bė­se ap­klaus­ta dau­giau kaip 187 tūkst. 15 me­tų su­lau­ku­sių ir vy­res­ nių as­me­nų.

NAMAI: Vereta Rupeikaitė –

302 265

Sveikata: Marijana Jasaitienė –

302 263

Ratai: Arūnas Andriuškevičius –

302 260

TV DIENA: Agnė Klimčiauskaitė – (8 5) 279 1380

* prenumeratos aukštyn žemyn: Marijana Jasaitienė – Darius Sėlenis – Laima Žemulienė –

302 263 302 276 (8 5) 219 1374

REKLAMOS PARDAVIMO SKYRIUS: 302 234, 308 862, 308 863, 308 864, 302 230 reklama@kaunodiena.lt

Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Indeksas 0041. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raide R pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti. Tiražas 19 000.

kaina laikraštį atsiimant redakcijoje ASMENINIAI SKELBIMAI: 302 231, 302 202, faksas 321 717 skelbimai@kaunodiena.lt SKELBIMŲ IR PRENUMERATOS SKYRIUS (Vytauto pr. 23) mob. 8 655 45 114 PLATINIMO TARNYBA: 302 242, 302 228 PRENUMERATOS SKYRIUS: 302 244


7

pirmADIENIS, liepos 9, 2012

lietuva

„Be­duinų“ – kaip nie­kad daug

Jo­kiai Sei­mo frak­ci­jai ne­prik­lau­san­čių par­la­men­tarų skai­ čius pa­siekė re­kor­di­nes aukš­tu­mas. To­kių – net 18. Nuo po­li­ti­nių par­tijų pa­norę at­si­ri­bo­ti po­li­ti­kai, ma­tyt, taip plau­na­si su­tep­tus mun­du­rus ir ra­miai lau­kia rin­kimų. Jus­ti­nas Ar­gus­tas j.argustas@diena.lt

Nusk­riaus­ti ir pa­že­min­ti

„Ku­rio­je tu šian­dien frak­ci­jo­je?“ – tokį klau­simą kai ku­rie par­la­men­ta­ rai ne kartą yra vie­nas ki­tam už­davę Sei­mo ko­ri­do­riuo­se. Iš vi­sur bėgan­ čių ir per­bėgan­čių sto­te­le yra ta­pu­si Miš­ri Sei­mo na­rių grupė. O „be­dui­ nais“ pra­mintų Miš­rios Sei­mo na­rių grupės na­rių – vis dau­giau. To­kios gau­sios šios grupės dar ne­bu­vo nė vie­na­me Sei­me. Pap­ras­ tai prie­globstį šio­je frak­ci­jo­je ran­ dan­tys po­li­ti­kai il­gai čia neuž­sibū­ na. Trenkę vie­nos frak­ci­jos du­ris jie ne­tru­kus ran­da ki­tus po­li­ti­nius par­tne­rius. Vis dėlto po­li­tiš­kai vie­nišų par­ la­men­tarų – ne­ma­žai. Miš­rio­je Sei­mo na­rių grupė­je glaud­žia­si ir nu­skriaus­tie­ji, ir bėgliai, ir jo­kiai par­ti­jai ne­tin­kan­čios as­me­nybės. Ne taip se­niai Eli­gi­jaus Ma­siu­lio li­be­ra­lus ap­leidęs Ge­di­mi­nas Na­vai­ tis – jau 18-as šios frak­ci­jos na­rys. Čia pat prie­globstį ra­do ir Tau­tos pri­si­kėli­mo par­ti­jos frak­ciją ap­lei­ du­si bu­vu­si iš­ti­ki­ma Arū­no Va­lins­ ko bend­ra­žygė As­ta Bau­kutė. Tarp Sei­mo „be­duinų“ – ir so­ cial­de­mok­ratų par­ti­jos du­ris tren­ kęs Jo­nas Jag­mi­nas. Dar anks­čiau jis užt­renkė Dar­bo par­ti­jos du­ris. Kailį kei­čia daž­nai

Dau­giau­sia čia – Sei­mo kon­ser­ va­to­rius ap­lei­du­sių po­li­tikų. Šio­je grupė­je vietą su­da­ro il­gai ir nuo­ sek­liai bet ko­kia pro­ga sa­viš­kius kri­ti­kuo­davę Gin­ta­ras Son­gai­la ir Ka­zi­mie­ras Uo­ka. Ne per se­niau­ siai prie Miš­rios Sei­mo na­rių gru­

pės pri­si­dėjo ir dar vie­na bu­vu­ si kon­ser­va­to­rių veikė­ja Au­re­li­ja Stanc­kienė. Ke­tu­rias frak­ci­jas šią Sei­mo ka­ den­ciją pa­keitęs su A.Va­lins­ku iš­ rink­tas Man­tas Va­raš­ka prie­š ku­ rį laiką taip pat ta­po Miš­rios Sei­mo na­rių grupės at­sto­vu. Pas­tarąją sto­ telę – kon­ser­va­to­rių frak­ciją – ap­ leidęs, jo pa­ties žod­žiais, „kai­ry­sis na­cio­na­lis­tas“ aiš­ki­no taip pa­sielgęs dėl kaž­ko­kių po­li­ti­nių ne­su­ta­rimų Kazlų Rūdos sa­vi­val­dybė­je.

Lau­ras Bie­li­nis:

Prik­lau­sy­ti šiai frak­ ci­jai sa­vo­tiš­kai pa­to­gu. Ga­li elg­tis ga­na lais­ vai – nėra par­tinės dis­cip­li­nos. Nuo pat Sei­mo ka­den­ci­jos pra­džios Miš­riai Sei­mo na­rių gru­pei pri­klau­ so tik Ri­ma Baš­kienė, Kons­tan­tas Ra­me­lis ir An­ta­nas Bau­ra – Ramū­no Kar­baus­kio vals­tie­čiams liau­di­nin­ kams pri­klau­san­tys po­li­ti­kai. Šios frak­ci­jos „žvaigž­de“, ma­ tyt, derėtų lai­ky­ti laks­ty­mo po Sei­

mo frak­ci­jas re­kor­di­ninką Val­de­marą Val­kiūną. Per ket­ve­rius me­tus po­li­ tinį kailį jis keitė net aš­tuo­nis kar­tus. Miš­riai Sei­mo na­rių gru­pei jau kurį laiką sėkmin­gai va­do­vau­ja Agnė Zuo­kienė. Į Seimą ji pa­te­ko, kai par­ la­mentą ap­lei­do jos vy­ras Artū­ras Zuo­kas. Ta­čiau A.Zuo­kienė su jo­kia po­li­tinė jėga kol kas ne­si­sais­to. Žmonės be prin­cipų

Kuo bu­vi­mas Miš­rio­je Sei­mo na­ rių grupė­je ypa­tin­gas? Čia – ir vie­ ta su­tep­tam mun­du­rui išp­lau­ti, ir lais­vai reikš­tis. Ta­čiau daž­niau­siai tai būna prie­globs­tis „iš rei­ka­lo“. Po­li­to­lo­gas Lau­ras Bie­li­nis sa­ko, kad to­kia di­de­le Miš­rios Sei­mo na­ rių grupės gau­sa ka­den­ci­jos pa­bai­ go­je per­ne­lyg stebė­tis ne­reikėtų – jo­je at­si­dūrė tie, ku­rie muistė­si prie­š par­ti­jas, o aiš­kių prin­cipų ne­turė­jo. „Šio Sei­mo frak­ci­jo­se bu­vo la­ bai daug žmo­nių, ku­rie iš tikrųjų neats­to­va­vo nei konk­re­čioms po­ li­tinėms ver­tybėms, nei aiš­kioms par­ti­jos pro­gra­mo­se su­ra­šy­toms nuo­sta­toms. O artė­jant rin­ki­mams kai ku­rio­se frak­ci­jo­se ima­ma griež­ čiau žvelg­ti į sa­vo na­rių veiklą ir tuo re­mian­tis jie įtrau­kia­mi į būsi­ mus kan­di­datų sąra­šus ar­ba ne. Tie, ku­rie ne­turė­jo nei prin­cipų, nei su­vo­ki­mo, tam­pa ne­rei­ka­lin­ gi“, – svars­to L.Bie­li­nis. Ki­ta ver­tus, pa­sak moks­li­nin­ ko, ne­no­ras su­si­sais­ty­ti su po­li­ ti­ne par­ti­ja aiš­kin­ti­nas sie­kiu taip pa­ro­dy­ti sa­vo kaip po­li­ti­ko išs­kir­ ti­numą. „Prik­lau­sy­ti šiai frak­ci­jai sa­vo­tiš­kai pa­to­gu. Ga­li elg­tis ga­na lais­vai – nėra par­tinės dis­cip­li­nos. Ki­ta ver­tus, no­rint pa­ro­dy­ti sa­vo ki­to­niš­kumą, būti pa­trauk­liam,

„„Re­kor­di­nin­kas: V.Val­kiū­nas po­li­tinį kailį per Sei­mo ka­den­ciją su­gebė­

jo pa­keis­ti net 8 kar­tus. 

And­riaus Ufar­to (BFL) nuo­tr.

rei­kia turė­ti aiš­kus ver­ty­bi­nius, prin­ci­pi­nius ak­cen­tus, o dau­ge­lis figūrų, pri­klau­san­čių Miš­riai gru­

pei, nie­ka­da to, ką va­di­na­me po­ li­ti­niais prin­ci­pais, ne­de­monst­ra­ vo“, – re­ziu­ma­vo po­li­to­lo­gas.

To­lesnės dis­ku­si­jos būtų tuš­čios šne­kos Tei­sin­gu­mo mi­nist­ras Re­mi­gi­jus Ši­ma­šius tei­gia, kad, Eu­ro­pos Par­ la­men­tui (EP) šią sa­vaitę at­me­tus Tarp­tau­tinį pre­ky­bos su­si­ta­rimą dėl ko­vos su klas­to­ji­mu (AC­TA), Lie­tu­vo­je nėra pra­smės to­liau apie jį dis­ku­tuo­ti, ta­čiau jis pa­brėžia, kad iš esmės būti­na per­žiūrė­ti in­ te­lek­tinės nuo­sa­vybės po­li­tiką.

„„Ar­gu­men­tai: AC­TA prie­ši­nin­kai tei­gia, kad ši su­tar­tis ri­botų laisvę in­

ter­ne­te. 

Si­mo­no Švit­ros nuo­tr.

„Iš tikrųjų ša­lys ga­li ra­ti­fi­kuo­ ti šį do­ku­mentą, ta­čiau iš prin­ ci­po ne­ma­tau, kaip AC­TA galėtų veik­ti ES, jei­gu jo nėra ra­ti­fi­ka­vu­ si ES. Net sa­ky­čiau, kad Lie­tu­vo­ je ra­ti­fi­ka­vi­mo klau­si­mas iš esmės yra be­pras­mis, nes EP tą klau­simą jau išsp­rendė. Ta­čiau, norė­da­mas iš esmės galbūt ir pa­svei­kin­ti šį spren­dimą, tu­riu pa­sa­ky­ti, kad tai ne­reiš­kia, jog vi­sos dis­ku­si­jos šio­je vie­to­je ap­skri­tai bai­gia­si“, – BNS sakė mi­nist­ras. Pa­sak R.Ši­ma­šiaus, ir Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai (EK), ir ES ša­lims na­ rėms la­bai rim­tai reikėtų svars­ ty­ti, kaip per­tvar­ky­ti in­te­lek­tinės nuo­sa­vybės gy­ni­mo sis­temą, nes da­bar­tinės to­kios nuo­sa­vybės gy­

ni­m o prie­m onės ne­b ea­t i­t in­ka šian­die­nos rea­lijų.

Re­mi­gi­jus Ši­ma­šius:

Lie­tu­vo­je ra­ti­fik ­ a­vi­ mo klau­si­mas iš es­ mės yra be­pras­mis, nes EP tą klau­simą jau išsp­rendė. „Tech­no­lo­gi­nis pro­gre­sas, kūry­ ba, pro­duktų dau­gi­ni­mas, tam tik­ras to­bu­li­ni­mas vyks­ta to­kiu tem­pu, kad, man at­ro­do, tam­pa ganė­ti­nai aki­vaiz­du, jog in­te­lek­ tinės nuo­sa­vybės ap­sau­ga pro­gresą ir kūry­biš­kumą ne tiek ska­ti­na, kiek stab­do. Tai ga­li­me pa­ma­ty­ti vien ap­žvelgę tei­si­nius gin­čus dėl in­te­lek­tinės nuo­sa­vybės – kiek tai yra su­stabdę įvai­rių ino­va­cijų die­ gimą vi­suo­menė­je, jų pa­te­kimą į žmo­nių na­mus“, – aiš­ki­no tei­sin­ gu­mo mi­nist­ras.

Jis pa­brėžė, kad EP spren­dimą galė­jo lem­ti ir pa­vir­šu­ti­niš­kas po­ žiū­ris į pro­blemą. „Ma­no pa­grin­ di­nis klau­si­mas yra toks, ar AC­TA ne­bu­vo ra­ti­fik ­ uo­tas tik todėl, kad galbūt ne­būti­nai vi­si eu­ro­par­la­men­ ta­rai, su­pras­da­mi, apie ką čia iš tikrųjų kal­ba­ma, ar­ba be­si­va­do­vau­ da­mi ant­raš­čių šūkiais, pa­ten­ki­no į gat­ves išė­ju­sio dau­giau­sia jau­ni­ mo sie­kius, ar vis dėlto tai iš tikrųjų reiš­kia rimtą sig­nalą, – ir aš to la­bai norė­čiau tikė­tis, – kad in­te­lek­tinės nuo­sa­vybės gy­ni­mo po­li­ti­ka bus rim­tai per­žiūrė­ta“, – svarstė jis. EP šią sa­vaitę at­metė prie­šta­ rin­gai ver­ti­namą do­ku­mentą. Eu­ ro­par­la­men­ta­rai ig­no­ra­vo EK pa­ reiš­ki­mus, kad šios su­tar­ties rei­kia bend­ro­vių, ku­rioms ken­kia pla­gi­ ja­vi­mas ir pi­ra­ta­vi­mas, eko­no­mi­ niams in­te­re­sams ap­gin­ti. Dėl su­tar­ties, ku­ria sie­kia­ma nu­ sta­ty­ti tarp­tau­ti­nius in­te­lek­tinės nuo­sa­vybės ap­sau­gos stan­dar­tus, ki­lo pro­tes­tai. Jų da­ly­viai tei­gia, kad to­kia su­tar­ti­mi būtų su­var­žy­ta in­ter­ne­to laisvė. BNS inf.


8

pirmADIENIS, liepos 9, 2012

lietuva kaunodiena.lt/naujienos/lietuva

Nu­si­leis­ti ne­norėtų Dau­giau nei pusė ap­klaustų Lie­ tu­vos gy­ven­tojų tei­gia, kad ša­ lies va­do­vybė turėtų rei­ka­lau­ti iš Ru­si­jos at­ly­gin­ti per oku­pa­ciją pa­da­rytą žalą.

Kaip pa­rodė BNS už­sa­ky­mu at­ lik­ta ap­klau­sa, į klau­simą, Lie­tu­ va turėtų ar ne rei­ka­lau­ti at­ly­gin­ti oku­pa­ci­jos žalą, tei­gia­mai at­sakė 54 pro­c. res­pon­dentų. 41 pro­c. ap­klau­sos da­ly­vių į mi­ nėtą klau­simą at­sakė nei­gia­mai, o 5 pro­c. ne­turė­jo nuo­monės ar­ ba neat­sakė. Be­veik vi­so­se am­žiaus, iš­si­la­vi­ ni­mo ir pa­jamų grupė­se ma­nan­ čių, kad reikėtų lai­ky­tis rei­ka­la­ vi­mo Ru­si­jai dėl oku­pa­ci­jos ža­los at­ly­gi­ni­mo, bu­vo dau­giau nei sa­ kan­čių, kad to da­ry­ti ne­reikėtų. Tei­gian­čių, kad ne­reikėtų rei­ ka­lau­ti at­ly­gin­ti ža­los, bu­vo dau­ giau mies­tuo­se, ku­rių gy­ven­tojų skai­čius sie­kia nuo 30 tūkst. iki 180 tūkst.: 56,1 pro­c. ir 35,3 pro­c. ap­klaustųjų. Po ly­giai ma­nan­čių, kad reiktų siek­ti oku­pa­ci­jos ža­los at­ly­gi­ni­mo (47,7 pro­c.), ir ne­pa­lai­kan­čių to­ kio rei­ka­la­vi­mo (47,6 pro­c.) bu­vo tarp gy­ven­tojų, ku­rių am­žius yra nuo 55 iki 64 metų. Apk­lausą ge­gužės 30–birže­ lio 10 d. at­li­ko vi­suo­menės nuo­ monės ir rin­kos ty­rimų bend­rovė

RAIT. Apk­laus­ta 1012 Lie­tu­vos gy­ven­tojų, ku­rių am­žius sie­kia nuo 15 iki 74 metų. Už­s ie­n io rei­kalų mi­n ist­ras Aud­ro­nius Ažu­ba­lis ne­se­niai tei­ gė, kad jis per sa­vo ka­den­ciją oku­ pa­ci­jos ža­los at­ly­gi­ni­mo klau­simą Ru­si­jo­je yra kėlęs še­šis kar­tus, ir vi­sus kar­tus bu­vo at­sa­ky­ta ne­ ga­ty­viai. Ta­čiau Už­sie­nio rei­kalų mi­nis­te­ri­jos va­do­vas iš­reiškė vil­ tį, kad ateis me­tas, kai Ru­si­ja at­si­ pra­šys ir baigs neig­ti oku­pa­ciją. Vy­riau­sybė ne­se­niai su­darė ko­ mi­siją, ku­ri turėtų pa­reng­ti veiks­ mų planą ir de­ry­bi­nes nuo­sta­tas dėl so­vietų oku­pa­ci­jos ža­los at­ ly­gi­ni­mo. So­vietų Sąjun­ga Lie­tuvą oku­ pa­vo 1940 m., po ul­ti­ma­tu­mo pa­si­ųsda­ma į šalį per 150 tūkst. Rau­do­no­sios ar­mi­jos ka­rių. 1941– 1944 m. Lie­tu­va bu­vo oku­puo­ta na­cių Vo­kie­ti­jos, po to pra­si­dėjo ant­ro­ji so­vietų oku­pa­ci­jair ji tru­ ko iki 1990 m. Pra­sidė­jus so­vietų oku­pa­ci­jai, 1940–1952 m. į la­ge­rius ir trem­ tį bu­vo iš­vež­ta 275 tūkst. Lie­tu­ vos gy­ven­tojų, žu­vo per 20 tūkst. re­zis­tentų ir jų rėmėjų. Ka­ras fron­te nu­si­nešė 25 tūkst. Lie­tu­ vos gy­ven­tojų gy­vybę, apie 444 tūkst. re­pat­ri­ja­vo ar pa­si­traukė iš ša­lies. BNS inf.

„„Egzotika: URM pa­reigū­nai įsi­ti­kinę, kad kon­su­la­tas Bra­zi­li­jo­je būtų daug nau­din­ges­nis nei am­ba­sa­da Ar­

gen­ti­no­je. 

Ar­gen­ti­no­je nebepatinka Vy­riau­sybė šian­dien svars­tys, ar nuo spa­ lio 1-osios pa­nai­kin­ti vie­nin­telę Lie­tu­vos am­ba­sadą Lo­tynų Ame­ri­kos re­gio­ne, esančią Ar­gen­ti­no­je, ir vie­toj jos įkur­ti ge­ ne­ra­linį kon­su­latą Bra­zi­li­jo­je, San Pau­le. Neats­pin­di­mos ten­den­ci­jos

„„Veiks­mai: Vy­riau­sybė ne­se­niai su­darė ko­mi­siją, ku­ri turėtų pa­reng­

ti planą ir de­ry­bi­nes nuo­sta­tas dėl so­vietų oku­pa­ci­jos ža­los at­ly­gi­ ni­mo.  Kęstu­čio Va­na­go (BFL) nuo­tr.

Kei­čia­si pa­mai­na Šian­dien į mi­siją Af­ga­nis­ta­ne iš­ly­ di­ma aš­tun­to­ji Lie­tu­vos na­cio­na­ linės pa­ra­mos ele­men­to pa­mai­na (NPE-8), ku­ri už­siims Af­ga­nis­ta­ne dis­lo­kuotų Lie­tu­vos ka­rių lo­gis­ti­ niu ap­rūpi­ni­mu.

Į mi­siją iš­vyks­tan­tis 20 ka­rių vie­ne­tas, ku­riam va­do­vaus pul­ ki­nin­kas lei­te­nan­tas Gin­ta­ras Ga­sys, yra su­for­muo­tas Lo­gis­ ti­kos val­dy­bos ka­rių pa­grin­du, kaip pra­nešė Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja. Šian­dien Vil­niu­je vyk­sian­čio­ je iš­lydė­tu­vių ce­re­mo­ni­jo­je da­ ly­vaus kraš­to ap­sau­gos mi­nistrė Ra­sa Juk­ne­vi­čienė, lai­ki­nai ka­ riuo­menės va­do pa­rei­gas ei­nan­tis

Ka­ri­nių oro pa­jėgų va­das ge­ne­ro­ las ma­jo­ras Ed­var­das Ma­žei­kis, Lo­gis­ti­kos val­dy­bos va­das pul­ ki­nin­kas Ovi­di­jus Eit­mi­na­vi­čius, ka­rių ar­ti­mie­ji. Pag­rin­dinė Na­cio­na­linės pa­ ra­mos ele­men­to ka­rių grupė yra dis­lo­kuo­ta tarp­tau­ti­nia­me Ka­ bu­lo oro uos­te. Da­lis ka­rių dis­lo­ kuo­ja­ma Lie­tu­vos va­do­vau­ja­mos Go­ro pro­vin­ci­jos at­kūri­mo gru­ pės sto­vyk­lo­je Čag­ča­ra­ne, pa­vie­ niai ka­riai tar­nau­ja Kan­da­ha­ro oro uos­te, kur yra įsikū­ru­si Lie­ tu­vos spe­cia­liųjų ope­ra­cijų pa­ jėgų bazė. Šiuo me­tu Af­ga­nis­ta­ne dis­lo­ kuo­ta apie 260 Lie­tu­vos ka­rių. BNS inf.

Re­do Vi­li­mo (BFL) nuo­tr.

Pa­siū­lymą lik­vi­duo­ti šią am­ba­sadą ir kur­ti naują kon­su­latą Mi­nistrų ka­bi­ne­tui pa­teikė Už­sie­nio rei­kalų mi­nis­te­ri­ja (URM). Tokį žingsnį ji ar­gu­men­tuo­ja tuo, kad Lie­tu­vos ir Ar­gen­ti­nos san­ty­kiai yra mi­ni­malūs, o po­li­tinė ir eko­ no­minė si­tua­ci­ja šio­je ša­ly­je da­ro nei­giamą įtaką am­ba­sa­dos Bue­nos Airė­se veik­lai. Anot URM, lik­vi­da­ vus am­ba­sadą Ar­gen­ti­no­je ir ati­da­ rius ge­ne­ra­linį kon­su­latą San Pau­le, Bra­zi­li­jo­je, dip­lo­ma­ti­nis at­sto­va­vi­ mas Lie­tu­vai ati­tiktų eko­no­mi­nes ir po­li­ti­nes re­gio­no rea­li­jas. Mi­nis­te­ri­jos tei­gi­mu, Lie­tu­ vos at­sto­vybė Bue­nos Airė­se, taip pat ak­re­di­tuo­ta Bra­zi­li­jai, Či­lei ir Urug­va­jui, yra vie­nin­telė Lo­tynų Ame­ri­ko­je, ir ji įsikū­ru­si ne po­li­tiš­ kai bei eko­no­miš­kai įta­kin­giau­sio­ je Lo­tynų Ame­ri­kos re­gio­no vals­ tybė­je, nes Ar­gen­ti­na pa­gal sa­vo įtaką ir svarbą yra ket­vir­ta re­gio­ne po Bra­zi­li­jos, Mek­si­kos ir Ko­lum­ bi­jos. Tad dip­lo­ma­ti­nis at­sto­va­vi­ mas Lie­tu­vai esą neats­pin­di nau­ jau­sių re­gio­no rai­dos ten­den­cijų. „Lie­tu­vai iki šiol nėra de­ra­mai at­ sto­vau­ja­ma įta­kin­giau­sio­je re­gio­no vals­tybė­je Bra­zi­li­jo­je, ku­rios eko­no­ mi­ka yra stip­riau­sia ir grei­čiau­siai au­gan­ti Lo­tynų Ame­ri­ko­je. <...> San Pau­las – Bra­zi­li­jos eko­no­mi­nis ir fi­ nansų cent­ras, čia su­si­tel­ku­si lie­tu­ vių bend­ruo­menė. Lie­tu­vos ge­ne­ra­ li­nio kon­su­la­to San Pau­le įstei­gi­mas bent iš da­lies už­pil­dys Lie­tu­vos dip­ lo­ma­ti­nio at­sto­va­vi­mo Bra­zi­li­jo­je trūkimą“, – ra­šo URM. „San­ty­kiai – mi­ni­malūs“

Dvi­ša­liai Lie­tu­vos ir Ar­gen­ti­nos san­ty­kiai, kaip tei­gia­ma aiš­ki­na­ ma­ja­me raš­te, yra mi­ni­malūs, „nė­ ra Ar­gen­ti­nos at­sa­ko į Lie­tu­vos pa­ stan­gas plėto­ti dvi­ša­lius san­ty­kius“. Mi­nis­te­ri­jos tvir­ti­ni­mu, Lie­tu­vai ak­re­di­tuo­ta Ar­gen­ti­nos am­ba­sa­da

įsikū­ru­si Hel­sin­ky­je, ją ren­gia­ma­si per­kel­ti į Var­šuvą, ta­čiau Lie­tu­vo­je ji jo­kios veik­los ne­vyk­do, o Ar­gen­ ti­nos už­sie­nio po­li­ti­kos prio­ri­te­ tai – stip­rin­ti san­ty­kius su ki­to­mis Lo­tynų Ame­ri­kos re­gio­no vals­ tybė­mis ir Azi­ja (Ki­ni­ja). „San­ty­kiai su ES nėra prio­ri­te­ti­ niai. Ar­gen­tiną do­mi­na tik did­žio­ sios ES ša­lys“, – ar­gu­men­tus var­ di­ja URM.

Lie­tu­vai iki šiol nė­ ra de­ra­mai at­sto­ vau­ja­ma įta­kin­ giau­sio­je re­gio­no vals­tybė­je Bra­zi­li­jo­ je, ku­rios eko­no­mi­ka yra stip­riau­sia. Kaip tei­gia­ma raš­te, Lie­tu­vos am­ba­sa­dos Ar­gen­ti­no­je veik­la kon­ cent­ruo­ja­si į kon­su­li­nių funk­cijų at­ li­kimą, čia tvar­ky­ti kon­su­li­nių rei­ kalų at­vyks­ta ir Bra­zi­li­jos pi­lie­čiai. Bra­zi­li­jo­je, pa­sak URM, gy­ve­na kiek dau­giau lie­tu­vių kilmės as­menų nei Ar­gen­ti­no­je – ati­tin­ka­mai apie 250 tūkst. ir apie 200 tūkst. „Dėl in­te­re­so iš Ar­gen­ti­nos pu­ sės ne­bu­vi­mo po­li­ti­niai Lie­tu­vos ir Ar­gen­ti­nos kon­tak­tai nėra glaudūs. Bend­ra­dar­bia­vi­mas kultū­ros sri­ty­je pa­si­reiš­kia tik per Lie­tu­vos am­ba­ sa­dos Ar­gen­ti­no­je įgy­ven­di­na­mus kultū­ros pro­jek­tus, ne­bend­ra­dar­ biau­ja­ma švie­ti­mo sri­ty­je“, – ra­šo mi­nis­te­ri­ja. Eko­no­mi­nis dviejų ša­lių bend­ ra­dar­bia­vi­mas, pa­sak URM, – taip pat men­kas ir ne­tu­ri per­spek­tyvų dėl Ar­gen­ti­nos vyk­do­mos pro­tek­ cio­nis­tinės eko­no­minės po­li­ti­kos. Lie­tu­vos eks­por­tas į Ar­gen­tiną 2010 m. su­darė 0,05 pro­c. bend­ ro Lie­tu­vos eks­por­to. Mi­nis­te­ri­

ja nu­ro­do, kad Ar­gen­ti­na per­nai ga­vo ma­žiau­siai už­sie­nio in­ves­ti­ cijų re­gio­ne, iš ša­lies trau­kia­si JAV bend­rovės. Būtų dvi pa­rei­gybės

„Bue­nos Airės ta­po vie­nu bran­giau­ sių re­gio­no miestų, itin bran­gi ne­ kil­no­ja­mo­jo tur­to nuo­ma, pa­bran­go ir to­liau nuo­lat brangs­ta pa­slau­gos. Mais­to pre­kių kai­nos – to­kios kaip Va­karų Eu­ro­pos sos­tinė­se, t. y. vi­ du­ti­niš­kai apie 30 pro­c. di­desnės nei Lie­tu­vo­je. Pra­gy­ve­ni­mas per me­tus pa­brangs­ta ma­žiau­siai 25 pro­c. Ar­ gen­ti­na tai­ko skir­tin­gus įkai­nius sa­ vo pi­lie­čiams ir už­sie­nie­čiams“, – tei­gia­ma raš­te. Anot URM, lik­vi­da­vus am­ba­sadą Ar­gen­ti­no­je ir ati­da­rius ge­ne­ra­linį kon­su­latą San Pau­le, dip­lo­ma­ti­nis at­sto­va­vi­mas Lie­tu­vai ati­tiktų eko­ no­mi­nes ir po­li­ti­nes re­gio­no rea­li­ jas. Už­da­rius am­ba­sadą, esą būtų su­tau­py­ta ir biud­že­to lėšų. „Tikė­ti­nas ne­di­de­lis lie­tu­vių kil­ mės as­menų ne­pa­si­ten­ki­ni­mas ne­ be­tu­rint ga­li­mybės kon­su­li­nius rei­kalus tvar­ky­ti am­ba­sa­do­je Ar­ gen­ti­jo­je. Ši pro­ble­ma būtų leng­vai išspręs­ta įstei­gus ge­ne­ra­linį kon­su­ latą San Pau­le“, – tei­gia mi­nis­te­ri­ja. URM siū­lo ge­ne­ra­linį kon­su­latą steig­ti iš jai skirtų asig­na­vimų. Ja­me no­ri­ma įsteig­ti dvi pa­rei­gy­bes – dip­ lo­ma­to ir dar­buo­to­jo, dir­ban­čio pa­ gal su­tartį. URM skai­čia­vi­mais, kon­ su­la­tui San Pau­le įsteig­ti ir iš­lai­ky­ti 2012 m. reiktų 436,2 tūkst. litų. Fi­nansų mi­nis­te­ri­ja ne­pri­ta­ria

Ta­čiau Fi­nansų mi­nis­te­ri­ja pa­reiškė ne­ga­lin­ti pri­tar­ti URM pa­teik­tam Vy­riau­sybės nu­ta­ri­mo dėl ge­ne­ra­ li­nio kon­su­la­to San Pau­le stei­gi­mo pro­jek­tui, ku­riam įgy­ven­din­ti rei­ kės pa­pil­domų vals­tybės biud­že­to lėšų, nes Lie­tu­vos eko­no­minė ir fi­ nan­sinė būklė lie­ka su­dėtin­ga. Be to, pa­si­ra­šy­ta ir ra­ti­fi­kuo­ ta nau­ja ES su­tar­tis dėl sta­bi­lu­mo, koor­di­na­vi­mo ir val­dy­se­nos eko­ no­minė­je ir pi­nigų sąjun­go­je, ku­ ri įpa­rei­go­ja šalį lai­ky­tis fi­nan­sinės drausmės ir vyk­dy­ti at­sa­kingą eko­ no­minę po­li­tiką. Fi­nansų mi­nis­te­ri­ja at­krei­pia dėmesį, kad pa­pil­domų vals­tybės biud­že­to lėšų pri­reiks pir­mi­nin­ kau­jant ES 2013 m. ant­rą pus­metį. BNS inf.


9

pirmADIENIS, liepos 9, 2012

ekonomika Ska­tins ­ smulkųjį verslą

De­ga­lai ­ bran­go

Eu­ro­pos in­ves­ti­cijų fon­das (EIF) ska­ tins Lie­tu­vos smul­kio­jo ir vi­du­ti­nio vers­lo iš­per­ka­mo­sios nuo­mos san­ do­rius. Tam bus skir­ta 30 mln. eurų (103,6 mln. litų). Ska­ti­nant vers­lumą, to­kia ga­ran­tijų prie­monė įgy­ven­di­na­ma pa­gal EIF ad­mi­nist­ruo­jamą „Je­re­mie“ pro­gramą, ku­ri Lie­tu­vo­je fi­nan­suo­ja­ma ES struktū­ri­nių fondų ir na­cio­na­linė­mis lėšo­mis.

Bend­rovės „Lu­koil“ ir „Or­len“ litrą 95 markės ben­zi­no par­davė po 4,78 li­to – ati­tin­ka­mai 6 ir 7 cen­tais bran­giau nei prie­š sa­vaitę. „Sta­toil“ ben­zi­no kainą pa­ di­di­no 4 cen­tais, iki 4,79 li­to. Lit­ras dy­ze­ li­no „Lu­koil“ ir „Or­len“ de­ga­linė­se kai­na­ vo po 4,48 li­to – ati­tin­ka­mai 6 ir 7 cen­tais bran­giau nei prieš sa­vaitę. „Sta­toil“ de­ ga­linė­se dy­ze­li­nas pa­bran­go 4 cen­tais, iki 4,49 li­to.

Bal­ta­ru­si­jos rub­lis 10000 3,3040 DB sva­ras ster­lingų 1 4,3003 JAV do­le­ris 1 2,7555 Ka­na­dos do­le­ris 1 2,7207 Lat­vi­jos la­tas 1 4,9600 Len­ki­jos zlo­tas 10 8,1914 Nor­ve­gi­jos kro­na 10 4,5995 Ru­si­jos rub­lis 100 8,4777 Švei­ca­ri­jos fran­kas 1 2,8742

Valiutų kursai

Šiandien Valiuta

kiekis Santykis

pokytis

+0,8055 % +0,0512 % +0,5033 % +0,5432 % +0,0504 % –0,3940 % +0,1524 % –0,4509 % –0,0174 %

Slap­tie­ji pirkė­jai krėtė drau­di­kus

Klientų ap­tar­na­vi­ mo sri­ty­je ne gy­ vybės drau­di­mo bend­rovės dar tu­ ri kur pa­si­temp­ti. Slap­tie­ji pirkė­jai nu­ statė silp­niau­sias klientų ap­tar­na­vi­ mo vie­tas ir iš­rin­ko ge­riau­siai ap­tar­nau­ jan­čias bend­ro­ves.

Viską da­ro dėl klientų

„„Ko­kybė: drau­di­mo bend­rovės orien­tuo­ja­si į gerą klientų ap­tar­na­vimą, ta­čiau ne­prie­kaiš­tin­ga ap­tar­na­vi­mo

kultū­ra Lie­tu­vo­je ne­pa­si­žy­mi nė vie­na. 

Ap­tar­na­vi­mo ko­kybę slap­tie­ ji pirkė­jai ver­ti­no pa­gal sep­ty­nis kri­ te­ri­jus: ap­tar­na­vi­mo vie­tos tvarką, dar­buo­to­jo iš­vaizdą, kon­tak­to pra­ džią, bend­ra­vi­mo su­gebė­ji­mus, po­ rei­kių iš­siaiš­ki­na­mumą, pa­si­ūly­mo ar spren­di­mo pa­tei­kimą, kon­tak­to pa­baigą. Per me­tus la­biau­siai su­prastė­jo drau­di­mo bend­ro­vių dar­buo­tojų iš­ vaiz­da, po­rei­kių iš­siaiš­ki­na­mu­mas ir ap­tar­na­vi­mo vie­tos tvar­ka. Ta­čiau pa­ki­lo pa­si­ūly­mo ar spren­di­mo pa­ tei­ki­mo, kon­tak­to pra­džios ir pa­bai­ gos bei bend­ra­vi­mo kultū­ros ly­gis. Minėtų kri­te­rijų įgy­ven­din­ti 100 pro­c. drau­di­mo bend­rovėms ne­pa­ vyks­ta. Ge­riau­siai se­ka­si iš­siaiš­kin­ti po­rei­kius (94 pro­c.), pra­sčiau­siai – at­si­svei­kin­ti su klien­tu (79 pro­c.).

Jo­li­ta Ma­žei­kienė j.mazeikiene@diena.lt

To­bu­lo ap­tar­na­vi­mo neap­ti­ko

Šiais me­tais Lie­tu­vo­je klien­tus ge­ riau­siai ap­tar­nau­ja ne gy­vybės drau­di­mo bend­rovė „If“, ant­rą vietą užim­ta „PZU Lie­tu­va“, tre­čią – „See­sam Lie­tu­va“. Šio­se bend­ rovė­se ge­ro klientų ap­tar­na­vi­mo kri­te­ri­jai įgy­ven­di­na­mi ati­tin­ka­mai 93,9 pro­c., 92,2 pro­c. ir 90,7 pro­c. Bend­ras ge­ro klientų ap­tar­na­ vi­mo ly­gis ne gy­vybės drau­di­mo pa­slau­gas tei­kian­čio­se drau­di­mo bend­rovė­se Lie­tu­vo­je yra 89 pro­c. Tai ati­tin­ka vi­du­tinę ko­kybės gru­ pę. Pa­ly­gin­ti su 2011 m. ty­ri­mo duo­me­ni­mis, ap­tar­na­vi­mo ko­kybės ly­gis ūgtelė­jo 2,2 pro­c.

Apie ty­rimą Bend­rovė „Slap­to pirkė­j o ty­r i­m ai“ sam Lie­t u­v a“. Į kiek­v ieną bend­ 2012 m. at­l i­ko 70 vi­z itų į sep­t y­n ias rovę bu­vo po de­š imt vi­z itų. Ty­r i­ ne gy­v ybės drau­d i­m o bend­ro­ves mas vy­ko pen­k iuo­s e did­ž iuo­s iuo­ „BTA drau­d i­m as“, „Er­g o Lie­t u­v a“, se Lie­t u­vos mies­t uo­s e – Vil­n iu­j e, „Gjen­s i­d i­g e Bal­t ic“, „If “, „Lie­t u­vos Kau­n e, Klaipė­d o­j e, Šiau­l iuo­s e ir drau­d i­m as“, „PZU Lie­t u­v a“, „See­ Pa­n evė­ž y­j e.

Silp­niau­sios klientų ap­tar­na­vi­mo sri­tys* Kita Nėra kuo skųstis

1

23

Bendravimo kultūra Kontakto pabaiga

34

9

%

11

30 Papildomas pardavimas

Kontakto pradžia

6

13

Pasiūlymo ar sprendimo pateikimas Poreikių aiškinimasis

Aptarnavimo tvarka * Sub­jek­ty­vus slaptųjų pirkėjų įver­ti­ni­mas Šal­ti­nis: „Spect-di­ve“

Man­dagūs, bet ne­tvar­kin­gi

Pa­sak minėtą ty­rimą at­li­ku­sios bend­rovės „Slap­to pirkė­jo ty­ri­ mai“ („Spect-Di­ve“) di­rek­torės Ne­rin­gos Kaz­laus­kienės, drau­ di­mo bend­rovės sėkmin­gai už­ tik­ri­no, kad ap­tar­na­vi­mo salė­ je vy­rautų tvar­ka, ta­čiau iš­lai­ky­ti tvarką dar­buo­to­jo dar­bo vie­to­je bu­vo su­dėtin­giau. „Vie­nu iš pen­ kių at­vejų ant ap­tar­nau­jan­čio dar­ buo­to­jo sta­lo mėtėsi as­me­ni­niai, su klientų ap­tar­na­vi­mu ne­su­siję, daik­tai ar kon­fi­den­cia­li kitų klien­ tų in­for­ma­ci­ja. Ne­vi­siš­kai pa­vy­ ko už­tik­rin­ti, kad ap­tar­nau­jan­čio per­so­na­lo ap­ran­ga būtų da­ly­kiš­ ka, o dar­buo­tojų iš­vaiz­da ma­lo­ni – tai įgy­ven­din­ti pa­vy­ko 87 pro­c.“, – teigė N.Kaz­laus­kienė. Slap­tie­ji pirkė­jai užėję į drau­di­mo bend­ro­vių klientų ap­tar­na­vi­mo sa­les ati­džiai sekė, ar per­so­na­las juos iš­ kart pa­stebė­jo ir de­ra­mai su jais pa­ si­svei­ki­no. „Vi­sais at­ve­jais drau­di­mo bend­rovė­se lau­ki­mo lai­kas eilė­je bu­ vo pa­tei­si­na­mas ir daž­niau­siai įėję klien­tai pa­ste­bi­mi, su jais pa­si­svei­ kin­ta 91 pro­c. at­vejų. Ta­čiau ket­vir­ ta­da­liu at­vejų su­ti­ki­mas bu­vo neut­ ra­lus ir klien­tui ne­su­darė šil­to ar po­zi­ty­vaus pir­mo­jo įspūdžio. Klien­ to su­ti­ki­mas, pa­ly­gin­ti su per­nai at­lik­tu drau­di­mo sek­to­riaus įver­ ti­ni­mu, pa­ste­bi­mai pa­gerė­jo – pa­ si­svei­ki­ni­mas be­si­šyp­sant ūgtelė­jo 17 pro­c.“, – ko­men­ta­vo pa­šne­kovė. Pas­tebė­ta, kad drau­di­mo dar­buo­ to­jai už­baig­da­mi kon­taktą su klien­ tu be­veik vi­sa­da stengė­si už­tik­rin­ ti il­ga­laikį ryšį. Ne­sis­ten­gia par­duo­ti pa­pil­do­mai

Per slaptąjį pir­kimą ne gy­vybės drau­di­mo bend­rovė­se bu­vo imi­ tuo­tas rea­lis­tiš­kas sce­na­ri­jus – domė­ta­si ne­kil­no­ja­mo­jo bei kil­no­ ja­mo­jo tur­to drau­di­mo pro­duk­tais.

„Shut­ters­tock“ nuo­tr.

N.Kaz­laus­kienės tei­gi­mu, dar­buo­ to­jai įdėmiai klausė­si klientų, vi­ suo­met už­duo­da­vo klau­simų apie pa­gei­dau­jamą draus­ti turtą, ta­čiau la­biau iš­siaiš­kin­ti klien­to lūkes­čių ne­si­stengė 26 pro­c. ap­tar­nau­jan­čių dar­buo­tojų. „Šie klau­si­mai svarbūs ne tik iden­ti­fi­kuo­jant klien­to po­ rei­kius, bet ir pa­de­da pro­fe­sio­na­liai par­duo­ti dau­giau. Būtent pa­pil­do­ mo par­da­vi­mo įgūdžiai yra silp­ niau­sia ap­tar­na­vi­mo sri­tis drau­di­ mo sek­to­riu­je“, – pa­brėžė ji.

Ori­ja­na Ma­šalė:

Įmonė­je sie­kia­ma lai­ ky­tis įdieg­to ko­kybės stan­dar­to, o kai pri­ trūksta tvar­kos ant sta­lo, ko­le­gos vie­nas ki­tam pa­baks­no­ja pirš­tu. Pas­tebė­ta, kad drau­di­mo bend­ ro­v ių dar­b uo­to­jai ak­tyvūs ves­ da­m i po­kalbį, be­veik vi­s uo­m et pa­s i­ū lo konk­retų pa­s i­ū lymą ar spren­dimą. Ta­čiau dau­ge­lio į pir­ mas vie­tas ne­pa­te­ku­sių drau­di­ mo bend­ro­vių dar­buo­to­jai re­tai klien­tams paaiš­ki­na, ką jie turė­ tų da­ry­ti pa­norę įsi­gy­ti drau­di­mo pa­slaugą. „Nors per­so­na­las su­gebė­jo at­sa­ ky­ti į klientų pa­tei­kia­mus klau­si­ mus, be­veik pusė dar­buo­tojų ne­ si­tei­ra­vo klientų, ar jiems vis­kas su­pran­ta­ma, ar ne­li­ko neat­sa­kytų klau­simų. O tai su­tau­pytų klientų lai­ko, jiems vėl ne­reikėtų kreip­tis į drau­di­mo bend­rovę, kad gautų iš­ sa­mią ir pa­pil­domą in­for­ma­ciją“, – pa­brėžė N.Kaz­laus­kienė.

To­bu­las klientų ap­tar­na­vi­mas – kiek­vie­nos drau­di­mo bend­rovės sie­kia­mybė. Tuo tiks­lu įmonė­se įgy­ven­di­na­mi ko­kybės stan­dar­tai, dar­buo­to­jams die­gia­mos bend­ros klientų ap­tar­na­vi­mo kultū­ros ver­ tybės, vyks­ta mo­ky­mai, net vei­kia tar­pu­sa­vio kont­rolės sis­te­ma. Kaip sakė drau­di­mo bend­rovės „If“ Rin­ko­da­ros de­par­ta­men­to va­dovė Ori­ja­na Ma­šalė, įmonė­je sie­kia­ma lai­ky­tis įdieg­to ko­kybės stan­dar­to, o kai pri­trūksta tvar­kos ant sta­lo, ko­le­gos vie­nas ki­tam pa­ baks­no­ja pirš­tu. „Pir­miau­sia vi­si lai­komės ke­tu­ rių svar­biau­sių „If“ ver­ty­bių: pa­ žan­gaus mąsty­mo, pa­ti­ki­mu­mo, pa­sie­kia­mu­mo ir at­si­da­vi­mo. Kiek­ vie­nais me­tais vi­si kar­tu iš­ren­ka­me ko­le­gas, ku­rie la­biau­siai va­do­va­vo­si šio­mis ver­tybė­mis, ypač bend­rau­ da­mi su klien­tais. Be to, dar at­rink­ da­mi dar­buo­to­jus ieš­ko­me kan­di­ datų, ku­rie, kaip sa­ko­me įmonė­je, būtų „ifiš­ki“, t. y. ati­tiktų šias ver­ ty­bes, būtų orien­tuo­ti į pa­galbą ki­ tam“, – pa­sa­ko­jo O.Ma­šalė. Bend­rovė „See­sam Lie­t u­va“, siek­da­ma ko­ky­biš­kai ap­tar­nau­ti klien­tus, va­do­vau­ja­si trijų veik­ los kryp­čių for­mu­le: tai dar­buo­ tojų kva­li­fi­ka­ci­ja, klientų po­rei­kiai ir klientų nuo­monė. „Taip dirb­da­ mi dau­giau dėme­sio ski­ria­me ne pa­čiam par­da­vi­mo pro­ce­sui, bet klien­tui ir jo po­rei­kiams iš­siaiš­ kin­ti bei jiems pa­ten­kin­ti“, – sa­ kė bend­rovės „See­sam Lie­tu­va“ rin­ko­da­ros spe­cia­lis­tas Eu­ge­ni­ jus Ma­žiu­lis. Drau­di­mo bend­rovės „PZU Lie­ tu­va“ Tink­lo vys­ty­mo va­do­vo Min­dau­go Gu­diš­kio tei­gi­mu, ge­ras drau­di­mo eks­per­tas tu­ri būti pui­ kus pa­šne­ko­vas, su­gebė­ti už­megz­ ti il­ga­laikį ryšį su klien­tu, pel­ny­ti jo pa­si­tikė­jimą. „To­bulė­ti pa­de­da ne tik mo­ky­mai, bet ir sa­vos sėkmės is­to­ri­jos. Todėl esa­me su­būrę sa­vo ge­riau­sių drau­di­mo eks­pertų klu­ bą, ku­rio tiks­las – to­bu­lin­ti kom­ pe­ten­ciją ir su ko­le­go­mis da­ly­tis pa­tir­ti­mi. Ge­ri pa­vyzd­žiai ir ko­ legų sėkmės is­to­ri­jos – la­bai svar­ bus mo­ty­vas judė­ti į prie­kį“, – sa­ kė M.Gu­diš­kis.

89 pro­c.

sie­kia ge­ro klientų ap­tar­na­vi­mo ly­gis ne gy­vybės drau­di­mo bend­rovė­se Lie­tu­vo­je.


10

pirmADIENIS, liepos 9, 2012

sportas

Iš­li­ki­mo dra­mą at­lai­kę krep­ši­nin­kai – v Ke­lia­la­pį į olim­pi­nes žai­dy­nes ypač nepalankioje ap­lin­ko­je vai­ kę­si Lie­tu­vos krep­ši­nin­kai su­čiu­po lai­mės paukš­tę už uo­de­ gos. Mū­sų rink­ti­nė šeš­tą kar­tą iš ei­lės da­ly­vaus olim­pi­nių žai­dy­ nių krep­ši­nio tur­ny­re. Ma­rius Bag­do­nas m.bagdonas@diena.lt

Leng­viau at­si­kvė­pė

Kęs­tu­čio Kem­zū­ros auk­lė­ti­nių iš vė­žių neiš­mu­šė nei gen­dan­tys au­ to­bu­sai, nei sir­ga­lių kur­ti­nan­tis švil­pi­mas skam­bant Lie­tu­vos him­ nui, nei tre­ni­ruo­tes nu­trau­kę vie­ tos ka­ri­nin­kai, nei dar ai­bė at­ran­ kos tur­ny­rą ren­gu­sių ve­ne­sue­lie­čių akib­rokš­tų. Ga­vę stip­rų an­tau­sį ant­ro­se gru­ pės rung­ty­nė­se su Ni­ge­ri­ja, to­liau lie­tu­viai žy­gia­vo ne­sus­tab­do­mai. Ket­virt­fi­na­ly­je po at­kak­lios ko­vos bu­vo pa­lauž­ta Puer­to Ri­ko ko­man­ da, o pus­fi­na­ly­je duo­ta pa­mo­ka dar vie­nai Ka­ri­bų ba­sei­no at­sto­vei – Do­mi­ni­kos Res­pub­li­kai. Šių per­ga­lių už­te­ko, kad į at­ran­ kos var­žy­bų fi­na­lą pa­te­kę lie­tu­viai už­si­tik­rin­tų vie­tą Lon­do­no olim­ pi­nė­se žai­dy­nė­se. Dvi stip­riau­sios at­ran­kos tur­ny­ro eki­pos Lie­tu­va ir Ru­si­ja aikš­tė­je taip ir ne­su­si­dū­ rė, ka­dan­gi sim­bo­li­nės rung­ty­nės dėl pir­mos vie­tos ne­bu­vo žai­džia­ mos, o vie­toj jų pus­fin ­ a­liuo­se lai­ mė­ju­sios rink­ti­nės už­si­dir­bo poil­ sio die­ną. Dėl pa­sku­ti­nio tre­čio­jo ke­lia­la­pio praė­ju­sią nak­tį ko­vo­jo pus­fi­na­liuo­se pra­lai­mė­ju­sios, ta­ čiau šia­me tur­ny­re sen­sa­ci­jų ne­pa­ gai­lė­ju­sios Ni­ge­ri­jos ir Do­mi­ni­kos Res­pub­li­kos eki­pos. Af­ri­kos at­sto­ vai ne­ti­kė­tai ket­virt­fi­na­ly­je 80:79

Sta­tis­ti­ka Lietuva–Puerto Ri­kas

Lietuva–Dominikos Res­pub­li­ka

2012 07 06, Ka­ra­ka­so „Po­lied­ro“ are­na.

2012 07 07, Ka­ra­ka­so „Po­lied­ro“ are­na.

(16:22, 24:16, 17:17, 19:17)

(21:16, 31:20, 23:25, 34:22)

76:72

109:83

Lie­tu­va:

Lie­tu­va:

M.Kal­nie­tis 14 (2/2 tri­taš­kių), L.Klei­za 14, Š.Ja­si­ke­vi­čius 11, J.Ma­čiu­lis 10, M.Po­ cius 9, R.Kau­kė­nas 8, P.Jan­kū­nas 7, D.Son­ gai­la 3.

J.Ma­čiu­lis 19 taš­kų, J.Va­lan­čiū­nas 17, L.Klei­za 13, M.Po­cius 12, T.De­li­nin­kai­tis 11, M.Kal­nie­tis 9, R.Kau­kė­nas 9, Š.Ja­si­ke­vi­čius 7, P.Jan­kū­nas 5, D.Dul­kys 3, D.Son­gai­la 2, R.Jav­to­kas 2.

Puer­to Ri­kas:

Do­mi­ni­kos Res­pub­li­ka:

A.Ga­lin­do 17 (4/6 tri­taš­kių), J.J.Ba­rea 13 ir C.Ar­royo 13, P.Ra­mo­sas 9, N.Pea­vy 8, D.San­tia­go 5, E.Sa­che­zas Ro­sa 4, D.Huer­ tas 3.

Ko­man­dų ro­dik­liai: dvi­taš­kiai – 19/43, ir 17/46, tri­taš­kiai – 6/15 ir 8/19, bau­dų me­ti­mai – 20/31 ir 14/22, at­ko­vo­ti ka­muo­liai – 37 ir 44, re­ zul­ta­ty­vūs per­da­vi­mai 11 ir 13, klai­dos 10 ir 15, pe­rim­ti ka­muo­liai – 8 ir 4.

J.Mar­ti­ne­zas 13, A.Hor­for­das 12, F.Gar­cia 11, J.C.Gi­las 10, G.Sue­ro ir R.Ra­mo­nas po 9, J.As­se­li­nas 8, E.Bae­zas 6, E.For­tu­na 3, E.Guz­ma­nas 2.

Ko­man­dų ro­dik­liai: dvi­taš­kiai – 29/43 ir 21/48, tri­taš­kiai – 10/18 ir 6/22, bau­dų me­ti­mai – 21/24 ir 23/30, at­ko­vo­ti ka­muo­liai – 35 ir 31, re­zul­ ta­ty­vūs per­da­vi­mai 26 ir 18, klai­dos – 15 ir 11, pe­rim­ti ka­muo­liai – 6 ir 8.

„„Epo­pė­ja: K.Kemzūros (nuotr. kairėje) auklėtiniams pavyko pratęsti graži

žai­dy­nė­se. 

iš ko­vos eli­mi­na­vo grai­kus, o Do­ mi­ni­kos at­sto­vai 86:76 ne­pa­li­ko vil­čių Ma­ke­do­ni­jai. „Esu tik­rai lai­min­gas – pa­ga­liau va­žiuo­ja­me į Lon­do­ną, – po pa­sku­ ti­nės per­ga­lės leng­viau at­si­du­so Lie­tu­vos rink­ti­nės tre­ne­ris K.Kem­ zū­ra. – Įtam­pa nu­slū­go. La­bai di­ džiuo­juo­si vy­rais, kad su­si­kau­pė

ir ne­krei­pė dė­me­sio į vi­sus pa­ša­li­ nius da­ly­kus. Vi­sa tai pa­mir­ši­me – tai tik smulk­me­nos. Ge­riau­sia, ką pri­si­min­si­me: kaip mes žai­dė­me, kaip ko­vo­jo­me.“ Tre­ne­ris ne­slė­pė, kad lais­vą pa­ sku­ti­nę die­ną Ka­ra­ka­se leis sa­ vo žai­dė­jams at­si­pūs­ti ba­sei­ne. Su kont­ras­tų ku­pi­na Ve­ne­sue­la mū­sų ša­lies de­le­ga­ci­ja at­si­svei­kins šian­ dien. Pi­gūs ve­ne­sue­lie­tiš­ki triu­kai

„„Lon­do­nas: ant­rą spor­ti­nę jau­nys­tę iš­gy­ve­nan­tis Š.Ja­si­ke­vi­čius grei­

čiau­siai per­ra­šys ša­lies krep­ši­nio is­to­ri­ją – taps pir­muo­ju žai­dė­ju, da­ ly­va­vusiu ke­tu­rio­se olim­pia­do­se.

Ne­ti­kė­tai gru­pės var­žy­bas Ni­ge­ ri­jos rink­ti­nei pra­lai­mė­ję ir iš to­ les­nės ko­vos Ve­ne­sue­lą eli­mi­na­vę lie­tu­viai už­si­trau­kė šei­mi­nin­kų ne­ ma­lo­nę. Ka­ra­ka­se mū­siš­kiai iš tur­ ny­ro or­ga­ni­za­to­rių su­lau­kė ne vie­ nos staig­me­nos. Mū­sų de­le­ga­ci­jai ki­lo pro­ble­ mų gau­nant vaiz­do įra­šų per­žiū­rų kam­ba­rį, be jo­kios prie­žas­ties bu­vo at­leis­ti lie­tu­viams tal­ki­nę du vie­ tos sa­va­no­riai, o vyks­tant į ket­virt­ fi­na­lio rung­ty­nes su Puer­to Ri­ku ne­ti­kė­tai (ar su­pla­nuo­tai?) su­ge­ do Lie­tu­vos krep­ši­nin­kus ga­be­nęs au­to­bu­sas. Ma­ža to, ket­virt­fi­na­lio ma­če dau­gia­tūks­tan­ti­nė mi­nia aki­ vaiz­džiai pa­lai­kė puer­to­ri­kie­čius, o

Lie­tu­vos him­nas „Po­lied­ro“ are­no­ je pa­si­tik­tas kur­ti­na­mu švil­pi­mu. „Ką pa­da­ry­si, – po per­ga­lės tuo­met at­si­du­so per­ga­lin­go me­ ti­mo au­to­rius Š.Ja­si­ke­vi­čius. – Ne­pai­sant vi­s ų ne­s klan­d u­m ų, mes įro­dė­me, kad olim­pia­da skir­ ta mums, o ne Ve­ne­sue­los po­kšti­ nin­kams.“

Šarūnas Ja­si­ke­vi­čius:

Lie­tu­vai ke­lia­la­pis į Lon­do­ną yra pui­ kus pa­sie­ki­mas, nors mū­sų tau­tie­čiams tai sun­ku įro­dy­ti.

„Le­mia­mą tur­ny­ro sta­di­ją su­žai­ dė­me tik­rai ge­rai ir ener­gin­gai. Bus įdo­mu pri­si­min­ti šį tur­ny­rą, šią ša­ lį. Ka­ra­ka­se bu­vo ne­ma­žai ne­su­sip­ ra­ti­mų, ta­čiau svar­biau­sia, kad sa­ vo tiks­lą pa­sie­kė­me. Dar tu­ri­me pa­ge­rin­ti ne­ma­žai da­ly­kų, ta­čiau ti­kiu, jog ju­da­me tin­ka­ma link­me. Olim­pia­do­je bus tik­rai ne­leng­va –

bus daug stip­rių ko­man­dų, ta­čiau ža­da­me ko­vo­ti kiek­vie­na­me ma­ če“, – kal­bė­jo rink­ti­nės ly­de­ris Li­ nas Klei­za. „Jė­gų dar tik­rai tu­ri­me. Da­bar tu­rė­si­me ke­le­tą lais­vų sa­vai­čių – pail­sė­si­me ir kib­si­me į dar­bą nau­ jo­mis jė­go­mis. Prie ko­man­dos pri­ si­dės dar po­ra žmo­nių, gal­būt ir jie mums kiek pa­dės“, – vy­lė­si aukš­ taū­gis Ro­ber­tas Jav­to­kas. K.Kem­zū­ra ne­slė­pė, kad yra pa­ ten­kin­tas vi­sais 12 at­ran­kos tur­ ny­re žai­du­sių krep­ši­nin­kų, ta­ čiau kai ku­riems iš jų rung­ty­nės su Do­m i­n i­kos Res­p ub­l i­ka ga­l i bū­ti pa­sku­ti­nės šią va­sa­rą. Stra­ te­gas jau anks­čiau yra už­si­mi­nęs, kad ko­man­dą dar ga­li su­stip­rin­ ti dėl trau­mų Ka­ra­ka­se ne­ga­lė­ ję pa­dė­ti Re­nal­das Sei­bu­tis ir Si­ mas Ja­sai­tis. Ša­ras taps re­kor­di­nin­ku

„Mums tai di­džiu­lis pa­sie­ki­mas. Kai pra­dė­jau žais­ti rink­ti­nė­je, pa­ tek­ti į olim­pi­nes žai­dy­nes ne­bū­ da­vo taip sun­ku – iš Eu­ro­pos vyk­ da­vo 6–7 ko­man­dos. Da­bar mū­sų že­my­nui duo­da dvi vie­tas ir rei­ kia va­žiuo­ti į ki­tą pa­sau­lio kraš­

Mo­te­rų rink­ti­nė pa­sie­kė sa­vo tiks­lą 20-asis leng­vaat­le­tis ol Lie­tu­vos mo­te­rų rink­ti­nė da­ly­ vaus 2013 m. Eu­ro­pos čem­pio­na­ te Pran­cū­zi­jo­je. Tai paaiš­kė­jo po sa­vait­ga­lį su­žais­tų at­ran­kos tur­ ny­ro C gru­pės rung­ty­nių.

Per pir­mą­sias rungtynes Lie­tu­ vos rink­ti­nė iš­vy­ko­je 58:60 (7:15, 16:12, 18:25, 17:8) nu­si­lei­do Slo­ va­ki­jos eki­pai, o per ant­rą­sias Ny­der­lan­dų eki­pa na­mie pa­lau­žė Slo­vė­ni­jos rink­ti­nę 73:64. Pas­ ta­ra­sis re­zul­ta­tas ga­ran­ta­vo, kad mū­sų ko­man­da tur­ny­ro len­te­lė­je jau ne­be­ga­li nu­kris­ti že­miau nei ant­ro­ji vie­ta.

Lie­t u­vos rink­t i­n ė B gru­p ė­ je iš­ko­vo­jo 5 per­ga­les ir pa­ty­ rė 2 pra­lai­mė­ji­mus, o at­ran­kos ko­vas už­baigs lie­pos 11-ąją ma­ ču su per­ga­lių ne­tu­rin­čia Bel­gi­ jos eki­pa. Mū­sų rink­ti­nę tur­ny­ro len­te­lė­ je ga­li ap­lenk­ti tik slo­va­kės, ku­rios per 6 ma­čus vie­nin­te­lį pra­lai­mė­ ji­mą pa­ty­rė Kau­no spor­to ha­lė­ je (64:78). Prieš­pas­ku­ti­nia­me ma­če 20 taš­ kų į slo­va­kių krep­šį įme­tė Gin­ta­ rė Pet­ro­ny­tė, 14 – Eg­lė Šul­čiū­tė, 10 – Sand­ra Lin­ke­vi­čie­nė. Penk­ tą­ją per­ga­lę iš­ko­vo­ju­sio­je aikš­

te­lės šei­mi­nin­kių rink­ti­nė­je sėk­ min­giau­siai žai­dė Iva­na Jal­co­va (11 tšk.) ir An­na Jur­čen­ko­va (9 taš­kai). Fi­na­li­nis eta­pas Pran­cū­zi­jo­je vyks 2013 m. bir­že­lio 15–30 d.

At­vi­ro­sio­se Bal­ta­ru­si­jos leng­vo­ sios at­le­ti­kos pir­me­ny­bė­se dau­gia­ ko­vi­nin­kas Da­rius Draud­vi­la įvyk­ dė olim­pi­nį nor­ma­ty­vą.

KD inf.

C gru­pė Komanda

1. Lie­tu­va 2. Slo­va­ki­ja 3. Slo­vė­ni­ja 4. Ny­der­lan­dai 5. Bel­gi­ja

Rung. Perg. Pral.

7 6 7 6 6

5 5 4 2 0

2 1 3 4 6

Taškų sant.

497:400 393:348 456:445 336:412 339:416

„„De­b iu­t as: pa­jė­giau­sias ša­lies

dau­gia­ko­vi­nin­kas dar nie­ka­da nė­ra da­ly­va­vęs olim­pi­nė­se žai­ dy­nė­se. Alfredo Pliadžio nuotr.

Gar­di­ne pa­si­bai­gu­sia­me at­vi­ra­me Bal­ta­ru­si­jos leng­vo­sios at­le­ti­kos čem­pio­na­te lie­tu­vis pra­džiu­gi­no ge­ru re­zul­ta­tu. Ant­r ą­j ą de­š imt­ko­v ės var­ž y­ bų die­ną D.Draud­vi­la pra­dė­jo as­ me­ni­niu 110 m bar­je­ri­nio bė­gi­mo (14.07) rekordu ir su šiuo re­zul­ ta­tu vi­sų lai­kų Lie­tu­vos bar­je­ri­ nin­kų są­ra­šuo­se pa­ki­lo į sep­tin­ tą vie­tą.


11

pirmADIENIS, liepos 9, 2012

sportas kaunodiena.lt/naujienos/sportas

vėl olim­pia­do­je

Ame­ri­kie­čiai pa­skel­bė dvy­lik­tu­ką Lon­do­no olim­pi­nių žai­dy­nių fa­ vo­ri­tė Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­ jų na­cio­na­li­nė krep­ši­nio ko­man­ da pa­skel­bė ga­lu­ti­nį dvy­lik­tu­ką.

Pas­ku­ti­nę aki­mir­ką rink­ti­nės du­ rys bu­vo už­da­ry­tos Eri­cui Gor­do­ nui, Ru­dy Gay’ui ir pir­ma­jam šių me­tų NBA nau­jo­kų bir­žos šau­ki­ mu Ant­ho­ny Da­vi­sui. Ko­rek­ci­jų for­muo­jant ga­lu­ti­ nę su­dė­tį padarė ir trau­mos. JAV eki­pai ne­pa­dės to­kie krep­ši­nin­ kai kaip Dwigh­tas Ho­war­das, Dwya­ne’as Wa­de’as ar Chri­sas Bos­has. JAV rink­t i­n ę tre­n i­r uo­jan­ tis Mike‘as Krzy­zews­kis at­si­rin­ ko šiuos krep­ši­nin­kus: LeB­ro­ną Ja­me­są, Car­me­lo Ant­ho­ny, Ko­ bę Bryan­tą, Chri­są Pau­lą, De­ro­ną Wil­liam­są, Ke­vi­ną Du­ran­tą, Rus­ sel­lą Westb­roo­ką, Ke­vi­ną Lo­ve’ą, Ty­so­ną Chand­le­rį, An­de Iguo­da­ lą, Bla­ke’ą Grif ­fi­ną ir Ja­me­są Har­ de­ną.

„„Žvaigž­dy­nas: JAV pa­skelb­to­je ga­lu­ti­nė­je rink­ti­nės su­dė­ty­je – ne vie­

na gar­si NBA pa­var­dė. 

„Reu­ters“ nuo­tr.

Ame­ri­kie­čiai olim­pia­do­je rung­ ty­niaus A gru­pė­je, ku­rio­je taip pat yra Pran­cū­zi­jos, Ar­gen­ti­nos ir Tu­ni­so ko­man­dos bei pa­pil­dys dvi at­ran­ką lai­mė­ju­sios rink­ti­nės.

Bur­tai, pa­skirs­tę at­ran­kos tur­ny­ ro tris stip­riau­sias rink­ti­nes į gru­ pes, bu­vo iš­trauk­ti šian­dien anks­ ti ry­te Ve­ne­sue­lo­je. KD inf.

Sep­ty­nio­lik­me­čiai li­ko de­vin­ti

ią tradiciją – Lie­tu­vos krep­ši­nin­kai da­ly­vaus šeš­to­sio­se iš ei­lės olim­pi­nė­se To­mo Tu­ma­lo­vi­čiaus (krep­si­nio­sir­dis.lt) nuo­tr.

tą. To­kios ko­man­dos kaip Ser­bi­ja, Tur­ki­ja, Vo­kie­ti­ja su sa­vo vil­ti­ mis at­si­svei­ki­no jau per­nai. Lie­tu­ vai ke­lia­la­pis į Lon­do­ną yra pui­kus pa­sie­ki­mas, nors mū­sų tau­tie­čiams tai sun­ku įro­dy­ti“, – min­ti­mis da­ li­jo­si Š.Ja­si­ke­vi­čius. Lie­tu­vos rink­ti­nės įžai­dė­jui tai bus jau ket­v ir­to­s ios olim­p i­n ės žai­dy­nės. 36-erių krep­ši­nin­kas žai­dė 2000-ųjų Sid­nė­jaus, 2004ųjų – Atė­nų ir 2008-ųjų Pe­ki­no olim­pi­nė­se žai­dy­nė­se. Jei­gu neį­ vyks nie­ko ne­ti­kė­to, gy­nė­jas per­ ra­šys Lie­tu­vos krep­ši­nio is­to­ri­ ją. Pa­gal šį ro­dik­lį Ša­ras ap­lenks vi­sas Lie­tu­vos krep­ši­nio le­gen­ das. Iki šiol po tris kar­tus olim­pi­ nė­se žai­dy­nė­se da­ly­va­vo Ar­vy­das Sa­bo­nis, Ša­rū­nas Mar­čiu­lio­nis, Ri­m as Kur­t i­n ai­t is, Val­d e­m a­ras Cho­m i­č ius, Ra­m ū­n as Šiš­kaus­ kas, Sau­lius Štom­ber­gas ir Gin­ ta­ras Ei­ni­kis. „Iki Lon­do­no dar vis­ko ga­ li nu­tik­ti. Kaip bus, pa­ma­ty­si­me. Svar­biau­sia, kad pir­mą­jį žings­ nį žen­gė­me“, – sa­vo pa­sie­ki­mo ir pėd­sa­ko ša­lies krep­ši­nio met­raš­ ty­je ne­bu­vo lin­kęs su­reikš­min­ti Š.Ja­si­ke­vi­čius.

Re­zul­ta­tai „„ Ket­virt­fi­na­liai

Nigerija–Graikija 80:79 (21:21, 9:21, 20:14, 30:23). I.Dio­g u 17, A.Da­ gun­du­ro 14, A.Ami­nu 13/V.Spa­ nou­l is 25, I.Bou­rou­s is 18, G.Prin­ te­z is 10. Rusija–Angola 80:65 (25:21, 18:5, 17:16, 20:23). V.Fri­d zo­nas 18, A.Kau­ nas 17, A.Ki­r i­len­ka 14/E.Min­gas 20, C.Mo­rais 14, A.Cos­ta 10. Makedonija–Dominikos Res­ pub­l i­k a 76:86 (23:10, 18:18, 15:26, 20:32). B.McCa­leb­b as 35, V.Ili­ves­ kis 16, P.Sa­mar­d žis­k is 11/ F.Gar­c ia 28, A.Hor­for­d as ir Y.Mar­t i­ne­z as po 14. „„Pus­fi­na­lis

Rusija–Nigerija 85:77 (26:23, 20:8, 22:22, 17:24). A.Šve­d as 22, A.Ki­r i­ len­ka 19, V.Fri­d zo­nas 15 / I.Dio­g u ir A.Da­g un­du­ro po 16, A.Ami­nu 13.

lim­pie­tis – D.Draud­vi­la Sep­t in­t o­j e rung­t y­j e, dis­ ko me­t i­m e, jis taip pat pa­ge­r i­ no as­m e­n i­n į re­kor­d ą – 49,03 m. Šuo­l iuo­s e su kar­t i­m i mū­s ų de­š imt­ko­v i­n in­kas įvei­k ė 4,5 m aukš­t į (ge­r iau­s ias Lie­t u­vos se­ zo­n o re­z ul­ta­tas). Ie­t į D.Draud­ vi­l a nu­m e­t ė 53,54 m, o 1 500 m bai­gė per 4 min. 49.84 sek. Pir­mą čem­pio­na­to die­ną lie­tu­ vis su­rin­ko 4 145 taš­kus (100 m – 10.98, to­lis – 7.24, ru­tu­lys – 15,40, aukš­tis – 1,91, 400 m – 48,78). Iš vi­so su­rin­kęs 7 981 taš­ką mū­ sų dau­gia­ko­vi­nin­kas užė­mė pir­ mą vie­tą, įvyk­dė olim­pi­nį nor­ma­

ty­vą ir ta­po 20-uo­ju leng­vaat­le­čių olim­pi­nės ko­man­dos na­riu. 2008 m. spor­ti­nin­kas bu­vo įvei­ kęs olim­pi­nį de­šimt­ko­vės B ly­gio nor­ma­ty­vą, bet Lie­tu­vos leng­vo­ sios at­le­ti­kos fe­de­ra­ci­jos spren­di­ mu į Pe­ki­no va­sa­ros olim­pi­nes žai­ dy­nes ne­vy­ko. Gar­di­ne ket­vir­tą kar­tą per mė­ ne­sį as­me­ni­nį re­kor­dą 3 000 m kliū­ti­nio bė­gi­mo rungtyje pa­ge­ ri­no Vai­da Žū­si­nai­tė (9:54.36). Ji ta­po Bal­ta­ru­si­jos čem­pio­ne, nuo olim­pi­nio nor­ma­ty­vo Vai­da at­si­ li­ko tik 6.36 sek. KD, LAF inf.

Kau­ne vy­ku­sia­me pa­sau­lio jau­ nių (iki 17 me­tų) vai­ki­nų krep­ši­ nio čem­pio­na­te Lie­tu­vos rink­ti­nė 75:64 (19:19, 14:13, 21:16, 21:16) nu­ga­ lė­jo bend­raam­žius iš Pran­cū­zi­jos ir iš­ko­vo­jo de­vin­tą­ją vie­tą.

Prieš me­tus vy­ku­sia­me Eu­ro­pos čem­pio­na­te ket­vir­tą­ją vie­tą iš­ko­ vo­ję pran­cū­zai mū­sų ša­lies sep­ty­ nio­lik­me­čiams prie­ši­no­si be­veik tris kė­li­nius. Ket­vir­tą kė­li­nį spur­ tu pra­dė­ję lie­tu­viai pa­di­di­no sa­vo pra­na­šu­mą iki 10 taš­kų (68:58) ir nu­lė­mė ma­čo baig­tį. Lie­tu­vos rink­ti­nė­je re­zul­ta­ ty­viau­siai žai­dė 19 taš­kų pel­nęs Er­nes­tas Ser­ke­vi­čius. Nor­ber­tas

Paulius Juodis:

Api­bend­ri­nant mū­sų pa­si­ro­dy­mą čem­pio­ na­te ga­liu pa­sa­ky­ ti tik tiek: ko­man­dos žai­di­mu esu pa­ten­ kin­tas, re­zul­ta­tu – ne. Gi­ga su­rin­ko 12 taš­kų, Ha­rol­das Sap­ry­ki­nas ir Žyd­rū­nas Jur­gu­tis pri­dė­jo po 8 taš­kus. „Api­bend­ri­nant mū­sų pa­si­ro­ dy­mą čem­pio­na­te ga­liu pa­sa­ky­ ti tik tiek: ko­man­dos žai­di­mu esu

pa­ten­kin­tas, re­zul­ta­tu – ne. Įsi­ti­ ki­nau, kad šie vy­rai tu­ri cha­rak­te­rį – nu­ga­lė­jo­me ket­vir­tą vie­tą Eu­ro­ pos čem­pio­na­te iš­ko­vo­ju­sią Pran­ cū­zi­jos ko­man­dą, to­dėl po­ten­cia­ lo tik­rai dar tu­ri­me. Sėk­mė šia­me čem­pio­na­te bu­vo ne mū­sų pu­sė­ je, ta­čiau toks yra spor­tas – nie­ ko ne­pa­da­ry­si“, – tvir­ti­no Lie­tu­ vos rink­ti­nės vy­riau­sia­sis tre­ne­ris Pau­lius Juo­dis. Čem­pio­na­tas fi­ni­ša­vo va­kar vė­ lai va­ka­re, kai dėl nu­ga­lė­to­jų ti­ tu­lo su­si­ko­vė Jung­ti­nių Vals­ti­jų ir Aust­ra­li­jos bend­raam­žiai. Dėl bron­zos me­da­lių ko­vo­jo kroa­tai ir is­pa­nai. KD, LKF inf.


12

pirmADIENIS, liepos 9, 2012

Daugiau naujienų skaitykite kaunodiena.lt

namai@diena.lt Redaktorė Vereta Rupeikaitė

namai

Sa­va­me būs­te in­ter­je­rų ma­d

„„Ne­pas­to­vus: K.An­cu­tai­tė sa­ko, kad jos na­mų in­ter­je­ras nuo­lat kin­ta,

bal­dai kraus­to­si iš vie­nos vie­tos į ki­tą.

Me­ni­nin­kų Kris­ti­ nos An­cu­tai­tės ir Da­riaus Bar­čo na­ muo­se vis­kas, kas tik įma­no­ma, lip­ dy­ta. Ke­ra­mi­kų bu­vei­nė šiuo me­ tu pri­me­na pasa­ ką „Ali­sa Ste­buk­ lų ša­lyje“, jo­je šei­ mi­nin­kau­ja pen­ kia­me­tė at­ža­la.

Ve­re­ta Ru­pei­kai­tė

v.rupeikaite@kaunodiena.lt

„„ Žais­lai: raus­vai iš­da­žy­to­je ko­mo­do­je – ma­žo­sios prin­ce­sės ka­ra­lys­tė.

Dvie­jų spe­cia­ly­bių ne­jun­gia

„„Žais­min­gas: vo­nios kam­ba­ry­je mėgs­ta žais­ti tiek šei­mi­nin­kų duk­ra,

tiek vi­si ki­ti į sve­čius atei­nan­tys vai­kai.

„„Ver­tin­gas: se­ną su­pa­mą­jį krės­lą Kris­ti­na ga­vo iš dė­dės; kai jis at­vyks­

ta į sve­čius, tik į jį ir sė­da­si.

Me­niš­kų ir pa­sa­kiš­kų po­tė­pių ato­ kio­je Ža­lia­kal­nio gat­ve­lė­je ga­li­ ma pa­ste­bė­ti dar neu­žė­jus į vi­dų. Tar­pu­ka­riu sta­ty­to na­mo priei­gas puo­šia gė­ly­nas ir ja­me esan­ti ke­ra­ mi­nė skulp­tū­ra – žu­vis, ry­jan­ti pi­ lį. „Tai vy­ro dip­lo­mi­nis dar­bas“, – nu­si­šyp­so­jo žmo­na. Ne­ma­žai šią mo­te­rį pa­žįs­tan­čių kau­nie­čių ga­li nu­steb­ti: „Ke­ra­mi­ kė?“ Mat ji dar yra ir ar­chi­tek­tė, pro­jek­tuo­jan­ti pa­sta­tus, bet la­ biau­siai įni­ku­si į in­ter­je­rų kū­ry­bą. „Jei dir­bu kaip ar­chi­tek­tė, vi­ si žiū­ri į ma­ne kaip į ar­chi­tek­tę. Jei pri­si­sta­tau kaip ke­ra­mi­kė, nie­ kas ne­ver­ti­na ma­nęs kaip ar­chi­tek­ tės. Yra ir vie­nos, ir ki­tos pro­fe­si­jos drau­gų. Kai ku­rie net ne­ži­no apie ki­tą ma­no spe­cia­ly­bę“, – ne­slė­pė K.An­cu­tai­tė. To­kį re­gi­nį, ko­kį ga­li­ma pa­ma­ty­ti me­ni­nin­kės na­muo­se, var­giai pa­ ma­ty­si pas jos klien­tus. Sa­vo pa­ čios ar vy­ro kur­tų ke­ra­mi­kos dar­ bų ji už­sa­ko­vams ne­per­ša, ne­bent jie pa­tys gei­džia įsi­leis­ti me­ną į sa­ vo erd­ves. Kar­tą klien­tas pa­ro­dė K.An­cu­ tai­tei ke­le­tą ke­ra­mi­kos dar­bų ir pa­ klau­sė, kur juos bū­tų ga­li­ma įkom­ po­nuo­ti in­ter­je­re. Ta­da kau­nie­tė ne­su­si­lai­kė ir ma­lo­niai nu­ste­bi­no už­sa­ko­vą: „Tai ma­no dar­bai, ži­no­ ma, kad ra­siu kur juos pa­dė­ti.“

„„Ap­gau­lė: ži­di­nys šil­tai ap­reng­tas ak­mens ma­sės de­ko­ru. 

Mi­ni­ma­liz­mas neį­ma­no­mas

Kris­ti­nos ir Da­riaus erd­vė­se me­nas tie­siog trium­fuo­ja. „Jei ga­lė­tų, vy­ ras ir ba­tus nu­lip­dy­tų“, – juo­kė­si mo­te­ris. Vy­ro aist­ra – po­rce­lia­nas. Tad na­muo­se po­rce­lia­ni­niai ne tik in­dai ar skulp­tū­ros, bet ir kai ku­ rie švies­tu­vai. Minkš­tą dan­gą imi­tuo­jan­čiu de­ ko­ru ap­reng­tas ži­di­nys iš tik­rų­ jų api­pa­vi­da­lin­tas ak­mens ma­se – tai ir­gi na­gin­go­jo D.Bar­čo dar­bas. Jo kū­ry­ba trium­fuo­ja lau­ko te­ra­ so­je. Čia jis de­ko­ra­vo mo­li­nę sie­ ną, ap­žel­di­no ją vy­nuo­gių ke­kė­mis, įren­gė ba­sei­ną ir nu­lip­dė fon­ta­ną – van­duo čiur­le­na iš mis­ti­nio gy­vio bur­nos. Dai­li­nin­kų būs­te gau­su ne tik jų pa­čių me­no – jį pa­pil­do drau­gų dai­lės dar­bai, tad len­ty­nos ir len­ty­ nė­lės nu­krau­tos įdo­my­bė­mis. Kris­ ti­na pri­pa­žįs­ta: „Dul­kių šluos­ty­mo daug. Ban­dė­me gy­ven­ti mi­ni­ma­ lis­ti­nia­me in­ter­je­re, bet ne­pa­vy­ ko – tu­ri­me daug ver­tin­gų daik­tų, ku­riuos gai­la iš­mes­ti.“ Ki­ta ver­tus, Kris­ti­nos ir Da­riaus na­mai nuo­lat kin­ta. Vie­no­do­je ap­ lin­ko­je mo­te­ris tie­siog ne­ga­li il­gai iš­bū­ti. Šei­mi­nin­kė per­sta­to bal­dus, per­dė­lio­ja daik­tus, kin­ta viskas kas

tik ga­li. Pen­kia­me­tė duk­ra ir­gi ak­ ty­viai įsi­trau­ku­si į na­mų gra­ži­ni­mą. Vo­nios kam­ba­rys vir­tęs jos žai­di­mų kam­pe­liu. Ji su­ma­nė stik­li­nius ak­ me­nė­lius kli­juo­ti prie sie­nos, tė­ vams be­li­ko tęs­ti duk­ros su­ma­ny­ mą ten, kur ji dar ne­pa­sie­kia. Sa­vas in­ter­je­ras at­pa­lai­duo­ja

Sa­vus na­mus me­ni­nin­kai api­pa­vi­ da­li­na pa­tys. Kris­ti­na dar­bų ko­ky­ bei ne to­kia reik­li kaip klien­tų na­ muo­se. „Ga­li­ma sa­ky­ti, kad ir aš bat­siu­ vys be ba­tų. Pas mus vis­kas da­ro­ ma ga­ba­liu­kais, ne­ku­ria­me vis­ko iš es­mės, ra­cio­na­liai, – sa­vik­ri­ tiš­kai sa­vo na­mų in­ter­je­rą ver­ti­no K.An­cu­tai­tė ir pri­dū­rė: – Tai tie­ siog mū­sų erd­vė.“ Da­ly­je įsi­gy­to me­di­nio na­mo šei­ma ap­si­gy­ve­no prieš sep­ty­ne­ rius me­tus. Me­ni­nin­kus džiu­gi­na ne vien jų su­kur­tas jau­ku­mas, bet ir vie­ta: ko­ne ran­ka pa­sie­kia­mas mies­to cent­ras, pro lan­gą ma­to­mas vie­nuo­ly­nas. Ža­lia­kal­nio ap­sup­tis, pa­sak Kris­ti­nos, pa­dik­ta­vo ir būs­ to nuo­tai­ką. „Vy­ras, aš ir duk­ra gy­ ve­na­me aki­mis, to­dėl mums la­bai svar­bu, ką ma­to­me ap­lin­kui“, – paaiš­ki­no ji.


13

pirmADIENIS, liepos 9, 2012

namai

os ir tai­syk­lės ne­ga­lio­ja

„„Ats­ki­ra: vie­niems K.An­cu­tai­tė – tik ke­ra­mi­kė, ki­tiems – tik ar­chi­tek­tė.

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

Kur­da­mi, keis­da­mi sa­vo na­mų in­ter­je­rą su­tuok­ti­niai tie­siog pail­ si, nes kas­dien da­ro tai, ko pra­šo klien­tai. „Ma­lo­nu na­muo­se da­ry­ ti kaž­ką ki­to­kio. Be to, ki­tur tu­riu kruopš­čiai pri­žiū­rė­ti at­lie­ka­mus dar­bus, na­muo­se to da­ry­ti ne­rei­ kia, aš vi­siš­kai at­si­pa­lai­duo­ju, da­ rau tai, kas šau­na į gal­vą“, – džiau­ gė­si Kris­ti­na.

Kris­ti­na An­cu­tai­tė:

Ga­li­ma sa­ky­ti, kad ir aš bat­siu­vys be ba­tų. Pas mus vis­kas da­ro­ ma ga­ba­liu­kais, ne­ku­ ria­me vis­ko iš es­mės, ra­cio­na­liai. „Megz­ti iš po­rce­lia­no man la­ biau pa­tin­ka nei iš siū­lų. Pa­mez­gu, pa­mez­gu, po to sta­tau na­mus“, – sa­vo kaip ke­ra­mi­kės ir ar­chi­tek­tės veik­lą nu­sa­kė mo­te­ris. Mo­li­nio na­mo ne­trokš­ta

Me­no mo­kyk­lą bai­gu­si Kris­ti­na pir­maisiais me­tais neįs­to­jo į gra­

fi­kos spe­cia­ly­bę, o po me­tų jau no­rė­jo bū­ti ke­ra­mi­ke, nes la­bai pa­ti­ko dai­li­nin­kų kū­ri­niai iš šios me­d žia­gos. Jau be­s i­m o­k y­d a­m a neap­si­ri­bo­jo vien ke­ra­mi­ka. „Ne­ma­žai dir­bau kaip dai­li­nin­ kė, iliust­ruo­da­vau kny­gas. Dau­ gu­m a stu­d en­t ų taip da­r ė. Dar be­si­mo­kant vis pra­šy­da­vo ma­nęs kas nors pa­dė­ti iš­si­rink­ti bal­dus, sie­nų spal­vą. Nusp­ren­džiau, kad tai da­ry­ti man pa­tin­ka“, – pa­sa­ ko­jo me­ni­nin­kė. Tad ji grį­žo mo­ ky­tis ir pa­pil­do­mai įgi­jo ar­chi­tek­ tės dip­lo­mą. Bū­ti tik ke­ra­mi­ke – ne Kris­ti­nos bū­dui. „Kur­da­mas kaž­ką ver­di sa­ vo­se sul­ty­se, o aš tu­riu bend­rau­ti su žmo­nė­mis, tu­riu ju­dė­ti“, – kal­ bė­jo me­ni­nin­kė, duo­nai dau­giau­ sia už­si­dir­ban­ti kaip ar­chi­tek­tė. Vy­ras Da­rius, prie­šin­gai, iš­ti­ki­ mas pa­si­rink­tai me­no sri­čiai. „Jis ga­li die­nų die­nas leis­ti dirb­tu­vė­ je, jis tuo kvė­puo­ja“, – apie vy­rą sa­kė žmo­na. Kris­ti­na mie­lai lei­ džia su­tuok­ti­niui iš­reikš­ti sa­ve ir ku­riant in­ter­je­rą. Apie nu­l ip­dy­t ą mo­l i­n į na­m ą šei­ma ne­sva­jo­ja – juos vi­siš­kai ten­ki­na se­nas rąs­ti­nis me­di­nu­ kas.

„„Ke­ra­mi­ka: Kris­ti­nos vy­ras Da­rius pa­vė­si­nę ap­žel­di­no vy­nuo­gių ke­kė­mis.

www.serfas.lt

SPECIALI AKCIJA BLOKELIAI! Aeroc EcoLight – 1 m3 220 Lt su PVM Perkant padėklą blokelių – klijai blokeliams SAKRET GMS (25 kg)

tik už 1 ct* 8 616 20 930 Marius, marius@serfas.lt 8 618 06 872 Jurijus, jurijus@serfas.lt

„„Ori­gi­na­lu: vi­so­se me­ni­nin­kų na­mų ker­tė­se ga­li­ma už­čiuop­ti jų po­tė­pių.

* Akcija galioja perkant iš sandėlio Technikos g. 7C, Kaunas, iki 2012 09 01. Prekių kiekis šiomis kainomis ribotas.


14

pirmADIENIS, liepos 9, 2012

pasaulis Suo­mių ­ per­spėji­mas

Gaus ­ mi­li­jar­dus

Nu­ša­li­no ­ pre­zi­dentą

Suo­mi­ja ne­ke­ti­na pa­deng­ti ki­ tų eu­ro zo­nos vals­ty­bių skolų. Taip in­ter­viu pa­reiškė suo­mių fi­nansų mi­nistrė Jut­ta Ur­pi­lai­ nen. Ži­niask­lai­da ko­men­ta­rus su­pra­to kaip ženklą, kad Hel­ sin­kis ga­li svars­ty­ti ga­li­mybę pa­si­trauk­ti iš eu­ro zo­nos, nors mi­nistrės at­stovė spau­dai to­ kias in­terp­re­ta­ci­jas pa­neigė.

Ša­lys do­norės To­ki­ju­je pa­ žadė­jo 16 mlrd. do­le­rių pa­ galbą Af­ga­nis­ta­nui, kad ša­lis vėl ne­nu­si­ristų į sui­rutę, kai iš jos bus iš­ves­tos už­sie­nio ka­ rinės pa­jėgos. Tie­sa, pa­ža­das skir­ti mi­li­jar­di­nes lėšas bu­vo su­sie­tas su ke­lio­mis išanks­ tinė­mis sąly­go­mis. Svar­biau­ sia jų – ko­va su ko­rup­ci­ja.

Ru­mu­ni­jos par­la­men­tas nuo pa­reigų nu­ša­li­no pre­zi­dentą Traianą Băses­cu ar­gu­men­tuo­ da­mas, kad jis per­žengė sa­vo įga­lio­ji­mus dėl įta­kos vy­riau­ sy­bei ir teis­mams. Šis spren­ di­mas at­ve­ria ke­lią re­fe­ren­du­ mui dėl ap­kal­tos, kurį ati­džiai stebės ES, ra­gi­nan­ti lai­ky­tis įsta­tymų vir­še­nybės.

Is­to­ri­niai rin­ki­mai Ke­tu­ris de­šimt­me­čius Li­biją vald­žiu­sio Muam­ma­ro al Gad­ da­fi re­ži­mas nu­vers­tas, todėl ša­lies gy­ven­to­jams te­ko trauk­ ti prie bal­sadė­žių.

Va­kar Li­bi­jos gy­ven­to­jai rin­ko Ge­ne­ra­linį na­cio­na­linį kong­ resą, ku­ris val­dys šalį pe­rei­na­ muo­ju lai­ko­tar­piu. Vėliau 200 na­rių Kong­re­sas iš­rinks prem­jerą ir mi­nistrų ka­ bi­netą, o atei­nan­čiais me­tais ša­ly­je ke­ti­na­ma su­reng­ti par­ la­men­to rin­ki­mus pa­gal naują kons­ti­tu­ciją. Li­bi­jos gy­ven­to­jai, nors kai ku­riuo­se re­gio­nuo­se vy­ko pro­ tes­to ak­ci­jos, džiaugė­si ga­lin­tys iš­reikš­ti sa­vo va­lią. „Žod­žiais ne­ga­liu iš­reikš­ti sa­ vo džiaugs­mo šią is­to­rinę die­ ną“, – sakė 40-metė Faw­ziya Om­ran, vie­na pirmųjų mo­terų eilė­je prie Ali Ab­dul­lah Wa­rith mo­kyk­los sos­tinės cent­re. Kai ku­rie žmonės at­ėjo bal­ suo­ti pa­si­da­binę Li­bi­jos vėlia­vos spal­vo­mis. Rinkėjų ak­ty­vu­mas, kaip skelb­ta, siekė apie 60 pro­c.

Did­žiau­sią grėsmę ke­lia Ben­ga­zio mies­tas – va­di­na­ ma­sis re­vo­liu­ci­jos lop­šys. Dau­ge­lis kan­di­datų tvir­ti­no pa­lai­kan­tys is­la­miškąją plat­ formą. Būtent is­la­mis­tinės jė­ gos po rin­kimų gre­ti­muo­se Tu­ ni­se ir Egip­te už­si­tik­ri­no gausų rinkėjų pa­lai­kymą. Tie­sa, bai­mi­na­ma­si, kad rin­ ki­mai ne­pe­raugtų į įnir­tin­gas po­li­ti­nių var­žovų ko­vas, jei su­ kilė­liai ne­sudės ginklų ir ne­pak­ lus vy­riau­sy­bei. Did­žiau­sią grėsmę ke­lia Ben­ ga­zio mies­tas – va­di­na­ma­sis re­vo­liu­ci­jos lop­šys. Šio re­gio­ no su­kilė­liai daug pri­si­dėjo, kad būtų nu­vers­tas re­ži­mas, ta­čiau da­bar jie skund­žia­si, jog bu­vo ne­pel­ny­tai ap­leis­ti lai­ki­no­sios vy­riau­sybės Tri­po­ly­je. „Nėra abe­jo­nių, kad ga­li kil­ti pi­lie­ti­nis ka­ras tarp rytų ir va­ karų“, – įspėjo buvęs su­kilė­lis Ha­me­das al Has­si, da­bar va­do­ vau­jan­tis ry­ti­nio Ki­re­nai­kos re­ gio­no Aukš­ta­jai ka­ri­nei ta­ry­bai. H.al Has­si ins­ti­tu­ci­jai yra pa­ tikė­ta už­tik­rin­ti sau­gumą ša­lies ry­tuo­se, ta­čiau ji ne­su­ta­ria su vy­riau­sy­be dėl at­sto­va­vi­mo ša­ lies vald­žio­je. BNS, AFP inf.

Pie­tinę Ru­siją siaubė po­tvy­nis Iki pusės ap­sem­ti na­mai, iš­var­ty­ti med­žiai, nu­plau­ti au­to­mo­bi­liai. Pie­tinė­je Ru­si­jos Kras­no­da­ro sri­ty­je sti­chi­ja pa­si­glemžė ma­žiau­siai 150 žmo­nių gy­vybę. Pa­ly­gi­no su cu­na­miu

Sa­vait­galį re­gioną gre­ta Azo­vo ir Juo­do­sios jūrų nu­siaubęs po­tvy­nis – vie­nas did­žiau­sių Ru­si­jo­je per pa­sta­ruo­sius me­tus. Pa­sak Ru­si­jos pa­reigūnų, aukų skai­čius didės. Va­kar jis pa­siekė be­veik 150. Dvy­li­ka žmo­nių žu­vo No­vo­ro­sijs­ko uos­ta­mies­ty­je, o po­ pu­lia­ria­me Juo­do­sios jūros ku­ror­ te Ge­lend­ži­ke pen­kis žmo­nes nu­ trenkė elekt­ra. La­biau­siai nu­kentė­jo Kryms­ko ra­jo­nas, kur gelbė­to­jai su­ra­do 134 žu­vu­sius žmo­nes, tarp jų – vienų metų kūdikį ir 10 metų vaiką. „Dau­gu­ma jų bu­vo pen­si­nin­kai“, – sakė re­gio­no tyrėjų at­sto­vas Iva­ nas Sen­ge­ro­vas ir pri­dūrė, kad žu­ vu­siųjų skai­čius dar tik­riau­siai di­ dės, nes gelbė­to­jai tęsia darbą. 57 tūkst. gy­ven­tojų tu­rin­tis Kryms­ kas yra už maž­daug 200 km į šiau­ rės va­ka­rus nuo Juo­do­sios jūros ku­ ror­to So­čio, kur Ru­si­ja rengs 2014 m. va­sa­ros olim­pi­nes žai­dy­nes. 29 tūkst. gy­ven­tojų per šią did­ žiau­sią visų laikų gam­tinę ka­tast­ rofą re­gio­ne li­ko be elekt­ros, bu­vo už­lie­ta daug ge­le­žin­ke­lio li­nijų. Kai ku­riuo­se mies­tuo­se did­žiulės upės tekė­jo tie­siog miestų gatvė­

mis – už­lie­jo au­to­mo­bi­lius ir trik­ dė eismą. Van­duo nu­plėšė ša­li­gat­ vius ir vartė švie­so­fo­rus. Ru­si­jos pre­zi­den­tas Vla­di­mi­ras Pu­ti­nas dar šeš­ta­die­nio va­karą as­ me­niš­kai iš sraig­tas­par­nio ap­žiūrė­ jo la­biau­siai nu­kentė­ju­sius ra­jo­nus. Ru­si­jos va­do­vas van­dens jėgą pa­ ly­gi­no su cu­na­miu. V.Pu­ti­nas sa­ kė, kad nu­kentė­ju­sie­ji gaus nau­jus na­mus, o žu­vu­siųjų šei­mos – po 2 mln. rub­lių (apie 170 tūkst. litų). Kras­no­da­ro sri­ties ad­mi­nist­ra­ ci­ja pa­skelbė, kad šian­dien re­gio­ ne – ge­du­lo die­na. „Kras­no­da­ro re­gio­nas iš­gy­ve­na vieną sun­kiau­ sių ir la­biau­siai kraštą nu­nio­ko­ju­ sių po­tvy­nių“, – pa­skelbė ad­mi­ nist­ra­ci­ja. Ne­su­laukė pa­gal­bos

Nors į re­gioną at­vy­ko pa­ts ša­ lies va­do­vas, Kryms­ko gy­ven­to­jai skundė­si, kad tu­ri ma­ny­tis pa­tys ir kad vald­žia nie­kuo ne­pa­de­da. „Tai – ka­tast­ro­fa, – sakė Vik­ to­ras Vo­lo­ši­nas, at­vykęs į Kryms­ ką pa­dėti gi­mi­nai­čiams, ku­rių na­ mas bu­vo ap­ga­din­tas. – Žmonėms rei­kia ge­ria­mo­jo van­dens, bet joks ge­ria­ma­sis van­duo ne­da­li­ja­ mas.“ Jis taip pat teigė, kad žmo­

nės dėl plėši­ka­vi­mo pa­vo­jaus bi­jo pa­lik­ti na­mus, net jei­gu jie ir bu­ vo su­griau­ti. „Da­bar pas mus – 30 laips­nių, pra­si­dės li­gos“, – pri­dūrė V.Vo­lo­ši­nas. Pen­si­ninkė Li­di­ja Po­ li­ni­na pa­sa­ko­jo, kad mirė jos pa­ gy­ve­nu­si kai­mynė, ku­rią įka­li­no po­tvy­nio van­de­nys. „Ji bu­vo pa­ra­ ly­žiuo­ta. Ji ne­galė­jo ištrūk­ti iš na­ mų, – sakė mo­te­ris. – Vis­kas su­ nai­kin­ta. Mums rei­kia pa­gal­bos pum­puo­jant van­denį iš na­mo, ne­ tu­ri­me ge­ria­mo­jo van­dens.“ Ana Ko­va­levs­ka­ja, ku­rios gi­minės gy­ve­na Kryms­ke, pa­sa­ko­jo, kad naktį kilęs po­tvy­nis su­kėlė tikrą chaosą. „Van­duo ėmė tekė­ti apie ant­rą nak­ties. Žmonės ėmė bėgti į gat­ves kar­tu su vai­kais. Dau­ge­lis su­gebė­jo pa­siim­ti tik pa­sus. Din­go elekt­ra, bu­vo už­da­ry­tos vi­sos par­ duo­tuvės. Dau­ge­lis žmo­nių pra­ra­ do viską“, – sakė mo­te­ris.

Kras­no­da­ro re­gio­ nas iš­gy­ve­na vieną sun­kiau­sių ir la­biau­ siai kraštą nu­nio­ko­ ju­sių po­tvy­nių.

Pot­vynį su­kėlė žmo­gus?

Pa­sak pa­reigūnų, to­kio po­tvy­ nio re­gio­ne dar ne­bu­vo, nors stai­ gūs po­tvy­niai per Kau­ka­zo kalnų lie­taus se­zoną daž­nai užk­lum­pa mies­tus pa­lei vaiz­dingą Juo­do­sios jūros pa­krantę.

„„Ne­pa­me­na: vie­tos gy­ven­to­jai pa­sa­ko­jo, kad to­kio po­tvy­nio re­gio­ne ne­matė jau dau­giau nei 70 metų. 

Van­dens srau­tas bu­vo toks ga­ lin­gas, kad dau­ge­lis gy­ven­tojų įta­ ria vie­tos van­dens re­zer­vua­ro var­ tus bu­vus ati­da­ry­tus. „Iš kur tas van­duo?“ – klausė V.Pu­ti­nas pa­ reigūnų per su­si­ti­kimą, kurį trans­ lia­vo te­le­vi­zi­ja. Kras­no­da­ro gu­ber­na­to­rius Alek­ sand­ras Tka­čio­vas iš­kart at­sakė: „Li­jo.“ Taip pat pri­dūrė: „Tik­rai sun­ku at­si­min­ti to­kio dyd­žio po­ tvynį. To­kio sti­chi­jos šėlsmo ne­ matė­me be­veik 70 metų.“ Gu­ber­na­to­rius anks­čiau ra­gi­no žmo­nes liau­tis sklei­dus „kvai­ lus gan­dus“ ir so­cia­li­nia­me tink­ le „Twit­ter“ pa­rašė, kad re­gio­ ne išk­ri­to pen­kių mėne­sių lie­taus nor­ma. Jam pri­tarė ir V.Pu­ti­nas. Pas­ta­ra­ sis pa­tvir­ti­no, kad spėlionės dėl re­ zer­vua­ro vartų – ne­pagrįs­tos. Ru­si­ jos va­do­vas pa­brėžė, kad jam bu­vo pa­ti­kin­ta, jog van­dens iš­leis­ti iš pa­ tvenk­tos Ne­berd­ža­jaus upės re­zer­ vua­ro tech­niš­kai ne­įma­no­ma. Vis dėlto V.Pu­ti­nas pa­reiškė, kad pa­reigū­nai turės iš­tir­ti, kodėl po­ tvy­nis nu­si­nešė tiek daug aukų. „Ty­rimų ko­mi­te­tas turės įver­tin­ti vi­sus veiks­mus, ku­riuos at­li­ko pa­ reigū­nai. Ar bu­vo per­spėji­mas, kaip jis bu­vo per­duo­tas, kas jį turė­jo per­ duo­ti ir kaip tar­ny­bos rea­ga­vo į si­ tua­ciją“, – sakė V.Pu­ti­nas. Iš vi­so Kras­no­da­ro kraš­te nuo po­ tvy­nio nu­kentė­jo 13 tūkst. žmo­nių. Bu­vo eva­kuo­tos vi­sos vaikų va­sa­ros sto­vyk­los. Gelbė­ji­mo ope­ra­ci­jo­je da­ly­va­vo apie tūkstantį gelbė­tojų. BBC, AFP, BNS inf.

„Scan­pix“ nuo­tr.


15

pirmadienis, liepos 9, 2012

menas ir pramogos

„„Ar­ti: žiū­ro­vų pa­to­gu­mui sce­nos vaiz­dai bu­vo at­kar­to­ja­mi di­de­liuo­se ek­ra­nuo­se. 

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

Pi­lies papėdėje jautėsi lyg teatre Nuo­gąs­ta­vę dėl oro „Ope­re­tės Kau­no pilyje“ ren­gė­jai pir­mą­ ją ren­gi­nio die­ną ga­lė­jo at­si­pūs­ti: dan­gu­je plies­kė sau­lė, tvy­ro­ jo karš­tis ir ne­si­jau­tė jo­kios lie­taus grės­mės. Į mu­zi­kos šven­tę su­si­rin­ku­si gau­sy­bė žmo­nių leng­vai įsi­tai­sė kam kur ge­riau – dau­ge­lis tie­siog ant žo­lės.

En­ri­ka Strio­gai­tė

e.striogaite@kaunodiena.lt

Šven­tė su pui­kia mu­zi­ka

Penk­ta­die­nio pa­va­ka­rę Lie­tu­vai ne­bū­din­gas karš­tis kiek at­lė­go, vė­liau, po pir­mo­sios da­lies, ėmus jau tem­ti, pa­dvel­kė gai­vus vė­je­lis. Sė­din­tys ir net gu­lin­tys ant žo­lės klau­sy­to­jai jau­tė­si pui­kiai: ne­bu­ vo šal­ta, skli­do nuo­sta­bi mu­zi­ ka, ap­link – ge­ra­no­riš­kai nu­si­tei­ kę žmo­nės. Ar­gi ne to­kia tu­ri bū­ti šven­tė? „Ne­va­žia­vau į so­dą, nors iš­puo­ lė tiek lais­vų die­nų ir so­de – tiek dar­bų, – da­li­jo­si min­ti­mis kau­ nie­tė Jad­vy­ga, – bet juk „Ope­ re­tė...“ bū­na tik kar­tą per me­tus – tiek ge­ros mu­zi­kos iš įvai­riau­ sių spek­tak­lių, ir dar ne­mo­ka­mai, nie­kur ki­tur neiš­gir­si.“ Pir­mą­ją ren­gi­nio die­ną skam­

bė­j o gra­ž iau­s ios ir ži­n o­m iau­ sios ari­jos ir due­tai iš dau­ge­l iui at­p a­ž įs­ta­m ų ope­r ų, ope­re­č ių, miu­zik­lų. Dai­na­vo Eri­kas Fen­to­ nas (JAV), Bódi Bar­ba­ra (Veng­ri­ ja), Káro­ly’is Pel­le­ris (Veng­ri­ja), Dávi­d as Szabó (Veng­r i­ja), Vir­ gi­li­jus No­rei­ka, Vy­tau­tas Juo­za­ pai­tis, Ed­mun­das Sei­lius, Kris­ti­ na Zmai­lai­tė, Kęs­tu­tis Al­čaus­kis, Eve­li­na Sa­šen­ko, Je­ro­ni­mas Mi­ lius, Eu­ge­ni­jus Chreb­to­vas, Ie­ va Vaz­ne­ly­tė, Ais­tė Šir­vins­kai­tė, Eg­lė Šid­laus­kai­tė, Min­dau­gas Ro­ jus, cho­ro ar­tis­tai, pa­si­ro­dė ba­le­ to šo­kė­jai. Mu­zi­kan­tams di­ri­ga­vo kau­nie­ čiai Ju­lius Ge­niu­šas ir Jo­nas Ja­nu­ le­vi­čius bei sve­čias iš Ru­si­jos Ser­ ge­jus Rol­du­gi­nas. Ly­giai de­vin­tą va­lan­dą so­lis­tai ir klau­sy­to­jai su­gie­do­jo „Tau­tiš­ką gies­mę“ – jung­da­mie­si į vi­so pa­

sau­lio lie­tu­vių bend­ruo­me­nę ir pa­ mi­nė­da­mi Vals­ty­bės die­ną. Lie­tus pa­ken­tė­jo

Ant­rą­ją „Ope­re­tės Kau­no pi­ly­je“ pa­va­ka­rę klau­sy­to­jai pa­ma­tė ir iš­ gir­do mu­zi­ki­nį vai­di­ni­mą „Ka­ra­ liaus ant­ri­nin­kas“ pa­gal len­kų di­ si­den­to Ta­deus­zo Dobr­zańs­kio kū­ri­nį „Ka­ra­liaus lo­žė“ (re­ži­sie­ rius Kęs­tu­tis Jakš­tas, di­ri­gen­tas Vir­gi­li­jus Vi­soc­kis). „Bu­vau va­kar, la­bai la­bai pa­ti­ko“, – džiau­gė­si prieš spek­tak­lį No­rei­ kiš­kė­se gy­ve­nan­ti Ja­ni­na. „Kaip­gi ga­lė­čiau pra­leis­ti šian­die­nos ope­re­ tę? Tie­sa, oras tru­pu­tį gąs­di­na“, – mo­te­ris žvilg­te­lė­jo į be­si­tven­kian­ čius de­be­sis, iš ku­rių vė­liau kiek pa­krap­no­jo, ta­čiau vis dėl­to lie­tus pa­ken­tė­jo ir kaip rei­kiant pra­pliu­po vė­liau, jau po mu­zi­ki­nės šven­tės ir fe­jer­ver­kų.

16

„„Sa­vi: tarp spek­tak­lio „Ka­ra­liaus ant­ri­nin­kas“ at­li­kė­jų me­lo­ma­nai ga­lė­jo

at­pa­žin­ti ne vie­ną Kau­no vals­ty­bi­nio mu­zi­ki­nio teat­ro so­lis­tą.


16

pirmadienis, liepos 9, 2012

menas ir pramogos

Pi­lies papėdėje jautėsi lyg teatre

„„Išt­ver­mė: iš­ti­ki­miau­sių fes­ti­va­lio ger­bė­jų neiš­gąs­di­no ir svi­li­nan­ti kait­ra – kad už­siim­tų ge­res­nes

vie­tas, į pi­lies priei­gas žiū­ro­vai rin­ko­si ge­rą va­lan­dą prieš kon­cer­tus.

kryžiažodis Šią savaitę laimėkite knygą „Vasaros duetas“.

„„Nuo­tai­ka: dau­gu­ma at­li­kė­jų at­li­ko nuo­tai­kin­gas me­lo­di­jas (nuot­rau­ko­je – E.Sa­

šen­ko). 

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

„Ka­ra­l iaus ant­r i­ 15 nin­kas“ – iš pir­mo žvilgs­nio ne­su­dė­tin­gas, bet įdo­

mus mu­zi­ki­nis spek­tak­lis, ku­rį at­rin­ko­me per­skai­tę kal­nus me­ džia­gos, – sa­kė ope­re­tės re­ži­sie­ rius Kęs­tu­tis Jakš­tas, – bet tik iš pir­mo žvilgs­nio, nes spek­tak­ lio te­ma – ne­sens­tan­ti, ope­re­tė­je skam­ban­tis hu­mo­ras ir iro­ni­ja ak­ tua­lūs ir šian­dien.“ At­vy­ko ir iš Vil­niaus

Emos Darcy „Saldus kerštas“. Žakvinas Luisas Sola – aistringas turtuolis. Žavioji Nikolė Ašton paliko jį prieš penkerius metus, bet jis vis dar negali su tuo susitaikyti. Galiausiai pasitaiko puiki proga suvesti sąskaitas: Nikolė trūks plyš privalo sumokėti senas skolas ir pasiūlo Žakvinui sandorį. Sharon Kendrick „Tarp keršto ir meilės“. Sorča, per sesers vestuves bažnyčioje išvydusi Čezarę di Arkangelą, nubąla. Ji žino, kad gražuolio multimilijonieriaus pasirodymas nieko gero nežada. Ir iš tiesų – Čezarė rezga keršto planus. Jis privalo sugundyti vienintelę kadaise jį atstūmusią moterį.

Kryžiažodį parengė „Oho“ redakcija.

Teisingus atsakymus galima pateikti iki penktadienio 18 val. 1. Frazę siųskite SMS žinute numeriu 1337. Siųsdami žinutę rašykite: DIENA (tarpas) KD (tarpas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. Pvz.: DIENA KD KAUNAS (žinutės kaina – 1 Lt). 2. Arba, iškirpę kryžiažodį su teisingu atsakymu, atneškite į „Kauno dienos“ redakciją, Kęstučio g. 86, Kaunas. Šios savaitės nugalėtoją paskelbsime antradienį, liepos 17 d.

Ope­re­tė­je „Ka­ra­liaus ant­ri­nin­kas“ gy­ve­ni­mu nu­si­vy­lęs žmo­gus ke­ti­ na tuoj pat pa­si­da­ry­ti ga­lą, ta­čiau pa­sku­ti­nę aki­mir­ką jį su­lai­ko spe­ cia­lu­sis agen­tas, siū­lydamas san­ do­rį. „Vis tiek ke­ti­ni žu­dy­tis“, – sa­ko jis ir pa­siū­lo di­džiu­lę su­mą pi­ni­gų už bū­si­mą dar­bą – tap­ti ka­ ra­liaus, į ku­rį la­bai pa­na­šus ne­lai­ mė­lis, ant­ri­nin­ku. Į val­do­vą, de­ ja, kiek­vie­nais me­tais per šven­tę mies­to ope­ro­je pa­si­kė­si­na­ma ir jis nu­žu­do­mas, to­dėl vėl ten­ka ieš­ko­ ti ki­to. Žmo­gus su­ti­nka. Jam vi­sai ima pa­tik­ti val­džia, ta­čiau ne ji pa­grin­ di­nė spek­tak­lio ašis, o mei­lė. Ne pi­ni­gai, ne kar­je­ra ir val­džia įpras­ mi­na gy­ve­ni­mą, su­tei­kia lai­mę, bet pa­ti­ria­mas mei­lės jaus­mas. Mu­zi­ki­nia­me spek­tak­ly­je ne­ma­ žai teks­to, dia­lo­gų, ku­riuos vai­ni­ kuo­ja sva­jin­gos, ro­man­tiš­kos ari­jos. „Ki­tais me­tais vėl atei­siu į „Ope­re­ tę...“, – su­ža­vė­ta vai­di­ni­mu kal­bė­ jo kau­nie­tė Ra­min­ta Sa­ka­laus­kai­ tė. – Ma­nau, iš­gir­siu ari­jų ir iš šios, skam­bė­ju­sios šį va­ka­rą.“ Dvie­juo­se lau­ko ek­ra­nuo­se ro­do­ mas sce­no­je vyks­tan­tis veiks­mas, gro­jan­tys or­kest­ro mu­zi­kan­tai vi­ siems, net ato­kiau­siai sė­din­tiems žiū­ro­vams, bu­vo ge­rai ma­to­mi. „Jau­čiau­si vi­sai kaip teat­re, tik dar ge­riau, nes da­bar va­sa­ra ir taip no­ri­si pa­bū­ti gam­to­je – o čia Ne­ mu­nas, Ne­ris, san­ta­ka, mu­zi­ka...“ – džiaugs­mo ne­slė­pė pu­sam­žių mu­zi­kos ger­bė­jų iš Vil­niaus po­ra. „Ir Vil­niu­je va­sa­rą ren­gia­mi įvai­ rūs mu­zi­kos fes­ti­va­liai, ta­čiau to­ kio kaip „Ope­re­tė Kau­no pi­ly­je“ ne­tu­ri­me“, – šyp­so­jo­si ko­le­gi­jo­ je dės­tan­ti Bi­ru­tė ir pri­si­pa­ži­no, kad ap­si­lan­ky­mą fes­ti­va­ly­je pa­vy­ ko su­de­rin­ti su pa­si­sve­čia­vi­mu pas gi­mi­nes Kau­ne.


17 3

pirmaDIENIS, liepos 9, 2012

klasifikuoti skelbimai Skelbimų ir prenumeratos skyrius!

Kęstučio g. 86, I–V 7.30–17.30 val. Tel. 302 202, 302 231. Vytauto pr. 23, priešais Autobusų stotį, I–V 7–16 val. (pietų pertrauka 13–14 val.) , VI 8–11 val. Tel. 8 655 45 114.

Klasifikuoti

Darbo skelbimai��������������������������������� 17 Paslaugos������������������������������������������ 17, 18 Parduoda� ����������������������������������������� 18, 19 Perka� ����������������������������������������������������������� 19 Keičia� ���������������������������������������������������������� 19 Įvairūs� �����������������������������������������19, 20, 21 Karščiausi kelionių pasiūlymai������������������������ 21 Kviečia� ������������������������������������������������������20 Kviečia mokytis���������������������������������20 Pamesta� ���������������������������������������������������� 19 Informuoja� ��������������������������������������������20

skelbimai skelbimai@kaunodiena.lt 302 202, 302 231 (redakcijoje)

DARBo skelbimai Siūlo darbą

Tarptautinei transporto kompanijai nuolat dirbti reikalingas laivų frachtavimo skyriaus vadovas/vadybininkas. Daugiau informacijos www.eksmaris.lt/darbas.

Plovimas – automobilių, variklių, dugno. Šildymo-aušinimo automobilio sistemos remontas, perdirbimas. V.Krėvės pr. 118B, 6 garažas. Tel. 8 604 16 842.

Tekstilės gamybos įmonė ieško lygintojos (-o). Teirautis tel. 8 672 53 888.

Automobilių dujų įranga. Dažymas, lyginimas, plastmasių remontas. Kalniečių g. 151. Tel. 8 600 20 968.

984524

Ieškau medicinos rezidento (-ės), norinčio dirbti alternatyvioje medicinoje su kompiuterine diagnostika. Teirautis tel. 8 600 71 161. 986208

Ieškome betonuotojo, klojinių montuotojo (ir kiti statybos darbai), be žalingų įpročių. Laiku mokamas atlyginimas, socialinės garantijos. UAB „RPK Construction“. Tel. 8 698 88 039. 985115

Įmonė ieško tarptautinių reisų vairuotojųekspeditorių. Reikalingos B, CE kategorijos. Rusijos viza būtų privalumas. Kreiptis tel. (8 37) 441 155, 441 148, 8 676 23 382. 985605

Įmonei reikalingas mechanikas (krovininių automobilių remontas). Darbo patirtis būtina! Kreiptis tel. 8 676 23 382, 8 676 23 380, (8 37) 441 155, 441 148. 984894

Įmonei reikalingi automobilių šaltkalviai (krovininių automobilių remontas). Darbo patirtis būtina. Kreiptis tel. 8 676 23 382, 8 676 23 380, (8 37) 441 155, 441 148. 984897

Kepyklai Panemunėje reikalingi: tešlos paruošėjas ir bandelių kepėja. Darbas pamainomis. Neturinčius patirties apmokome. Tel. (8 37) 346 141. 985574

Medienos apdirbimo įmonei reikalingas gaterininkas dirbti gateriu su kompiuteriniu valdymu. Patirtis – privalumas. Kreiptis Nemajūnų g. 31, Kaunas. Skambinti tel. 8 616 42 920, 8 687 22 612. 980866

Picerijai-restoranui reikalingi virėjai (-os). Kaunas, tel. 8 653 50 628. 984379

Plečianti gamybą įmonė ieško mezgimo operatorės ir mezgimo cecho pamainos viršininko (-ės). Teirautis darbo dienomis tel. 393 804, 393 893. 986169

Priimame dirbti: šaltkalvius, metalo pjaustytojus dujomis, frezuotojus, tekintojus, metalo gaminių dažytojus. Kreiptis tel. (8 37) 332 267. 984633

Reikalinga (-as) sekretorė (-ius)-administratorė (-ius), NT vadybininkai. CV siųsti www.simokusilas.lt. Tel. 8 618 84 422. 986204

Reikalinga (-as) valytoja (-as), darbas PC „Akropolis“, nakties metu. Tel. 8 656 20 016. 984780

Reikalinga valytoja (administracinėms patalpoms Aleksote, visas etatas, darbas 8–17 val. darbo dienomis). Tel. 8 656 20 014.

985887

Reikalingas valymo mašinos operatorius. Darbas PC „Akropolis“. Tel. 8 656 20 016. 984781

Reikalingi pareigingi tarptautinių gabenimų vairuotojai (E kategorija) dirbti Vakarų Europoje ir maršrutu Vakarai–Rytai. Kaunas, tel. 8 698 39 309.

985467

Transporto įmonė Kėdainiuose siūlo gerai apmokamą darbą refrižeratorių šaldymo, šildymo įrangos meistrui. Tel. 8 656 87 788, e. paštas gintas@karlas.net.

981807

UAB „Kodera“ (sunkvežimių servisas) ieško pagalbinio darbininko. Darbas sunkvežimių naudotų detalių sandėlyje. Būtina išmanyti sunkvežimio konstrukcijas. Tel. (8 37) 301 022. 984371

UAB „Jargala’’ reikalingas vairuotojas, turintis E kategoriją, patirties, be žalingų įpročių. Tel. 8 656 99 307. 985260

Valymo paslaugų įmonė mielai priims į darbą valytojas (-us) ir kiemsargius, turinčius 35–55 proc. darbingumą. Kreiptis tel. 8 618 00 837.

Paslaugos Medikų

985679

Atliekame televizorių, garso aparatūros ir kitų el. prietaisų remonto darbus. Galime atvykti. Suteikiame garantiją. Savanorių pr. 155. Tel. 8 617 77 751. 981361

„AEG“, „Ardo“, „Beko“, „Bosch“ ir kt. automatinių skalbyklių remontas. Dirbame ir savaitgaliais. Garantija iki 2 m. Tel. 8 602 56 100. 982301

985513

AKCIJA! Implantas – 1400 Lt. Nemokamas protezavimas ligonių kasų pacientams ir vaikams iki 18 m. Astos Dambrauskienės odontologijos klinika, Laisvės al. 10, Kaunas, tel. (8 37) 206 039, 8 698 07 476. 984840

Gyd. D.Bielskienė, J.Urbštienė konsultuoja ir gydo vaikus, suaugusiuosius, sergančius odos, alerginėmis, nagų ir plaukų ligomis. Šalina karpas, papilomas. Apgamai tiriami dermatoskopu. Konsultuoja dėl lytiškai plintančių ligų. Gedimino klinika, Gedimino g. 34. Tel. 207 396. 984863

Gyd. V.Kašėta, N.Grušauskas gydo odos, alergines, grybelines, venerines ligas. Iškvietimas į namus. K.Petrausko g. 40, tel. (8 37) 220 288; www.odosligos.lt. 953499

Klinika „Neurosveikata“. Patyrę gydytojai psichiatrai gydo įvairius psichikos sutrikimus, pagirių simptomus. Išblaivinimas, kodavimas nuo alkoholio. Trakų g. 12, tel. 8 656 61 610. www.neurosveikata.lt.

Automatinių skalbyklių, džiovyklių, indaplovių, elektrinių viryklių, mikrobangų krosnelių, dulkių siurblių, smulkios buitinės technikos remontas. Detalės. Garantija iki 36 mėn. Tel. 230 110, 8 610 72 777, 8 670 72 013, 8 612 62 443. 984712

SNAIGĖS servisas (M.K.Čiurlionio g. 5). Visų šaldytuvų, skalbyklių remontas. Prekyba SNAIGĖS šaldytuvais, atsarginėmis dalimis. Tel. 341 876, 8 652 44 908. 984555

Taisome įvairių tipų televizorius klientų namuose. Iškvietimas nemokamas. Garantija. Tel. 719 765, 8 652 39 176. 981106

Televizorių taisymas kliento namuose, prijungiu skaitmeninius priedus ir televizorius, keičiu antenas. Tel. 8 674 42 125.

986277

Automobilininkams

Automobilių radiatorių, žibintų, buferių remontas, dažymas ir keitimas. Kondicionierių remontas, pildymas. Automobilinio bokštelio nuoma. Tel. 332 520, 8 699 55 568. 976168

977235

Apdaila. Įvairių grindų įrengimas (ir iš MDP), gipskartonio ir medžio drožlių plokščių montavimas, mansardų įrengimas ir šiltinimas. Tel. 8 630 40 405. 979608

Apdailos darbai. Glaistymas, dažymas, tapetavimas, gipskartonio montavimas, laminato klojimas. Nebrangiai ir kokybiškai. Tel. 8 652 81 741. 984515

Aplinkos tvarkymo darbai. Medinių pavėsinių, terasų, tvorų montavimas. Mediniai karkasiniai statiniai. Šlaitinių stogų montavimas. Tel. 8 615 57 070. 978094

Atliekame drenažo, lietaus ir buitinės kanalizacijos, vandentiekio įrengimo, valymo įrenginių montavimo darbus. Tel. 8 618 56 027. 983933

Atliekame grindų, parketo šlifavimą. Klijuoju plyteles, dažau, tapetuoju. Kalu dailylentes, laminatą. Santechnikos darbai. Tel. 795 508, 8 600 62 210. 967406

Atliekame griovimo darbus – sienų, pertvarų, angų pjovimas (su dulkių nusiurbimu), kirtimas. Sąramų montavimas. Konsultacijos. Statybinio laužo išvežimas. Pastatų griovimas. Tel. 8 699 77 162. 973362

Atliekame įvairius griovimo darbus. Greitai ir kokybiškai atliekame betonavimo darbus (naudojame savo arba užsakovo medžiagas). Tel. 8 687 57 902.

978055

Atliekame namų fasadų šiltinimo darbus, struktūrinį dažymą. Tel. 8 687 53 187. 972133

AD servisas taiso nešiojamuosius, stacionarius ir žaidimų kompiuterius: lituoja, instaliuoja programas, šalina virusus, atnaujina navigacijas. Galime atvykti. Tel. 8 617 77 731. 981309

Tarptautinei kompanijai, užsiimančiai pašarų didmenine prekyba, nuolat dirbti reikalingas pardavimo-pirkimo vadybininkas. Daugiau informacijos www.eksmatrade.lt/darbas.

AKCIJA! Virtuvės langas – nuo 520 Lt; 3 dalių kambario – nuo 690 Lt, balkono durys su vitrina – nuo 800 Lt (kainos su montavimu ir palangėmis). Vertikalios orlaidės, balkonų stiklinimas, roletai, žaliuzės, garažo vartai. UAB „EG group“, tel. 540 123, 8 612 65 486.

Atliekame namų fasadų šiltinimą, dedame struktūrą. Tel. 8 653 39 495.

Kompiuterininkų

2 patyrę meistrai atlieka visų kompiuterių programinį ir tech. remontą, tinklų diegimą, plokščių litavimą. Kaune atvykimas nemokamas. Tel. 8 611 40 917. 984908

Atlieku visus kompiuterių priežiūros darbus, Windows instaliavimą, virusų šalinimą, interneto, Wireless tvarkymą. Atvykstu į namus nemokamai. Tel. 8 684 32 863. 980326

Atliekame visus staliaus darbus. Klojame laminuotas grindis, montuojame gipskartonį. Griauname sienas. Dažome stogus. Nebrangiai. Tel. 8 601 63 575. Atliekame visus statybos, remonto darbus: elektra, santechnika, griovimas, mūrijimas, betonavimas, gipskartonio montavimas, visa apdaila. Tel. 8 699 77 162. 973419

Atvežame žvyro, smėlio, skaldos, atsijų, juodžemio, betono gaminių. Tel. 373 894, 8 616 56 993. 968456

967436

985016

976904

AKCIJA! ALUPLAST profilio 5 kamerų langai su 30 % nuolaida ir vidine apdaila. Šarvuotos durys. Balkonų stikl. Roletai. Pramonės pr. 16 („Urmo“ bazė, 2 vagonėlis). Tel. (8 37) 451 712, 8 647 00 002, e. paštas gediminas@arventa.lt.

Atliekame įvairius santechnikos darbus: kanalizacija, vandentiekis, šildymas. Keičiu WC, vonias, maišytuvus. Smulkus remontas. Tel. 795 508, 8 600 62 210.

Klinikoje „Jalvita“ dirba patyrusios ginekologės: gyd. A.Urvikienė, gyd. V.Jauniškienė ir gyd. Z.Dubickienė. Gydo įvairias moters lytinių organų ligas. Echoskopija. Pašilės g. 124, tel. 338 625 I–V 9–19 val.

8 655 45 114 (Vytauto pr. 23)

985713

Statybos, remonto

985059

965537

Nugaros skausmų diagnostika ir gydymas: manualinė terapija, akupunktūra, elektrostimuliacija, kineziterapijos seansai su RedCord sistema, teipavimas, masažai. Medicinos centras „Neuromeda“. Tel. 8 613 42 780; www.neuromedicina.lt.

982826

985589

Remontuoju automatines skalbykles. Garantija iki 1 metų. Dirbu be poilsio dienų. Tel. 8 606 76 900.

Atlieku nebrangų mikrobangų krosnelių, šaldytuvų, elektrinių orkaičių remontą. Garantija iki 2 m. Atvykstu nemokamai. Tel. 8 680 85 778.

Remontuoju lengvųjų automobilių ir VILKIKŲ RADIATORIUS, BUFERIUS ir kitas stiklo pluošto ir plastmasines detales. Garantija. Tel. 220 176 9-18 val., 8 699 25 402

984522

Buitinės technikos remonto

969331

Statybos įmonei reikalingi BETONUOTOJAI, brigadininkai betonuotojai, betonuotojų brigados. Tel. 8 650 77 295.

981713

983287

982310

973464

Servisui reikalingas važiuoklės meistras, turintis patirties. Tel. 8 687 76 364.

983082

Kompiuterių taisymo paslaugos. NEMOKAMAS atvykimas. www.pagalbakompiuteriams.lt. Tel. 8 655 88 600.

Atliekame santechnikos darbus. Be poilsio dienų, garantijos, nuolaidos. Tel. 8 636 89 929, (8 37) 224 785. 985561

Atliekame visus griovimo darbus (namus, kaminus). Pjauname angas, montuojame sąramas. Išvežame statybinį laužą. Tel. 8 670 84 807. 984045

Atliekame visus remonto darbus. Remontuojame butus, namus, sodus. Dažome, glaistome, dedame plyteles, gipskartonį. Elektros darbai. Tel. 8 607 22 667. 984873

Atlieku pereinamųjų varžų matavimus. Tel. 8 686 83 891. 984826

Aukštos kokybės dažymas, tapetavimas, langų angokraščių apdaila, sienų ir lubų lyginimas, grindų laminatas. Kainos derinamos. Tel. 8 686 47 904. 983746

Automobilinio bokštelio nuoma (15 m aukščio). Pjauname, genime medžius. Šlaitinių stogų dengimas, skardinimas. Tel. 8 687 19 660 (Rolandas), 8 602 92 845. 972044

Be dulkių kokybiškai šlifuojame, lakuojame, restauruojame parketą, medines grindis, laiptus. Tel. 8 677 36 264. www.slifavimas.info. 982982

Betonavimo darbai, monolitinių laiptų įrengimas, gipskartonio montavimas, glaistymas, dažymas, tapetavimas, plytelių klijavimas, langų ir durų statymas, įvairių grindų klojimas. Tel. 262 354, 8 601 05 644. 979373

Betonuojame grindis, atliekame paruošiamuosius darbus. Dirbame vokiška įranga BMS. Garažai, sandėliai. Garantija. Tel. 8 671 15 807. 979354

Betonuojame grindis, ruošiame pagrindus. Klojame visų tipų grindų dangą. Ilgalaikė patirtis. Garantija. Tel. 8 686 44 993, 8 687 24 321. 965622

Betonuojame laiptus, klojame plyteles, sukame gipsą, glaistome, dažome, įrengiame santechniką ir šildymo sistemas. Šiltiname namus. Tel. 8 650 51 581. 980651

Darbai aukštyje. Tarpblokinių siūlių remontas. Tel. 8 601 37 177. 980664

Dažymas, lyginimas, glaistymas, tapetavimas, grindų dėjimas, ilgametė patirtis. Jeigu reikia, suvežu medžiagas. Tel. 8 601 71 035, 779 732. 985849

Dengiame plokščius stogus prilydomąja bitumine danga. Skardiname, suteikiame garantiją. Tel. 8 687 94 355, (8 37) 743 220. 979624

Drenažas, vandentiekis, kanalizacija. Mini ekskavatoriaus paslaugos. Tel. 8 676 14 056, 8 620 45 433. 973238

Ekskavatoriaus ir sunkiasvorio (visų tipų) transporto paslaugos. Įrengiame komunikacijas: vandentiekio, drenažo, buitinių nuotekų ir kt. Tel. 8 677 45 566. 984494

Gaminami šiuolaikiškos konstrukcijos stogeliai su permatoma danga, tvoros, vartai, voljerai, kitos konstrukcijos. Sumontuojame. Tel. 8 686 81 398, 533 223. 970700

Kaminų įdėklai (darbo patirtis), valymas. Pristatomieji kaminai. Latakų valymas. Garantija. Be poilsio dienų. Tel. 8 676 53 813. www.kaminuideklai.com.

980595

Nukelta į 18 p.


18 2

pirmaDIENIS, liepos 9, 2012

klasifikuoti skelbimai Paslaugos Statybos, remonto

Dengiame stogus įvairia danga. Tel. 8 698 39 862. 983991

Kaminų įdėklai, valymas, pristatomieji kaminai, remontas. Kaminų mūrijimas. Stogų dengimas. Tel. 8 619 29 430. 973603

Kasame ekskavatoriais, lyginame buldozeriais, vežame savivarčiais žvyrą, skaldą, juodžemį. Įrengiame įvažas bei kelius į statybų aikšteles. Tel. 8 699 77 162. 973444

Kasu šulinius, vietinę kanalizaciją. Valau ir gilinu šulinius. Surandu vandens gyslą. Suorganizuoju žiedų atvežimą. Tel. 8 676 67 428. 973095

Keičiame asbestinius stogus į kt. stogų dangą, padedame kaimo tipo vietovių gyventojams susitvarkyti dokumentus kompensacijai dėl asbestinių stogų keitimo. Tel. 8 687 75 804. 975380

Kokybiški gaminiai iš metalo pagal užsakymą: vartai, tvoros, durys, laiptai, voljerai, grotos, armatūrų lankstymas, rostverkų gamyba. Tel. 8 657 88 778. 985490

Krautuvais, ekskavatoriais BOBCAT gręžiame, griauname, krauname, lyginame. Tel. 8 687 57 902. 985049

Meistro pagalba: santechnika, elektra, apdailos darbai, tvirtinimai ir t.t. Išsikvieskite meistrą tel. 8 618 00 700. 981458

Metalo gaminiai: rekonstrukcijos, laiptai, tvoros, grotos, vartai, kaltiniai gaminiai, durys. Tel. 8 600 04 449. 980100

Mini krautuvo BOBCAT nuoma. Kasimo, lyginimo, krovimo darbai. Tel. 8 600 72 223. 983626

Nuomojame BOBCAT mini krautuvus, ekskavatorius. Kasame, lyginame, griauname, gręžiame pamatams skyles, iškrauname, pakrauname krovinius. Tel. 8 656 41 801. 930773

Pakabinamosios lubos: mineralinės, aliumininės, fibrocementinės, plieninės. Lubų montavimas. Tel. 8 611 33 973; www.lubos.lt. 978325

Pastatų šiltinimas putų polistirenu, akmens vata. Dedame struktūrinį tinką. Daugiabučių laiptinių remontas. Tinkavimo darbai. www.apsiltiname.lt. Tel. 8 602 56 512, 8 614 45 953. 984059

Pigiai parduodame kapsules, krosneles, medžiagas, aksesuarus. Tel. 8 698 47 983, Kaunas. 969595

Pigiausiai gaminame plastikinius langus, šarvuotas duris, aliumininius balkonus. Stikliname. 5 m. garantija. Apdailos darbai. Tel. 8 600 61 010, 8 617 56 746. 975158

PLASTIKINIAI LANGAI, ŠARVUOTOS DURYS (KBE, „Decco“ vokiški profiliai, pagaminta Lietuvoje). Perkantiems 3 langus – dovana: tinklelis nuo uodų. Tel. 8 654 34 270. 984303

Profesionalūs metalo suvirinimo darbai. Tel. 8 646 14 495, UAB „Deina“, Partizanų g. 87A. 980203

Profesionalus vonių restauravimas ekologiško marmuro papildais. 5 metų garantija. Tel. (8 37) 773 100, 8 670 06 048. Daugiau informacijos www.voniurestauravimai.lt. 975887

Santechnikas atlieka visus santechnikos darbus. Padeda nupirkti, atvežti medžiagas (su nuolaidomis). Tel. 8 680 84 699 nuo 7 iki 22 val. 979290

Santechnikas atlieka visus santechnikos darbus. Vandentiekis, šildymas, kanalizacija. Stato kietojo kuro, dujinius katilus. Tel. 8 605 85 205, 389 258. 984128

Santechnikas keičia vandentiekio, kanalizacijos vamzdynus, stato WC. Kiti santechnikos darbai. Dirba be poilsio dienų. Garantija. Tel. 8 645 22 683. 985354

Šiltiname namus putų polistirenu, vata, dedame struktūrinį tinką, naudojame savo ir užsakovo medžiagas. Atliekame staliaus darbus. Tel. 8 672 88 722.

Aptraukiame audiniu baldus. Keičiame spyruokles, vatiną, poroloną. Pensininkams – nuolaidos. Transportas nemokamai. Tel. 779 101, 8 603 49 621.

Skardos lankstinių gamyba. Lietaus nubėgimo sistemos. Tel. 8 686 34 313, 545 456.

Aptraukiame baldus gobelenu. Keičiame spyruokles, vatiną, poroloną – dirbtuvėse ir pas klientą. Pensininkams – nuolaidos. Tel. 366 160, 8 651 82 459.

984726

984107

Specializuoti griovimo, rekonstrukcijos, laiptinių dažymo, mūro, tinko, betonavimo, stogų, tvorų, plytelių, santechnikos darbai. Tel. 8 648 23 501. 982929

Stogų dengimas, šiltinimas. Tarpblokinių siūlių remontas. Tel. 8 681 79 195, 8 686 88 034. 980765

Stogų DENGIMAS. Skardinimas. Pakalimai. Kaminai. Tel. 8 658 97 598.

982146

Suvirinimo elektra darbai. Metaliniai gaminiai pagal individualius pageidavimus. Remontas. www.suvirintojas.eu. Tel. 341 102, 8 614 64 490. 982764

Teikiame paslaugas savivarčiu su kranu ir greiferiniu kaušu. Statybinių atliekų, šiukšlių išvežimas. Atvežame skaldos, juodžemio, medienos ir kt. Tel. 8 699 30 628. 957201

Terasos. Įrengiame medines ir betonines terasas, įvairius stogus. Statome pavėsines ir tvoras. Hidroizoliuojame rūsius. Tel. 8 611 05 656. www.statybugama.lt.

986076

TRINKELIŲ KLOJIMAS. Kokybiškai kloju trinkeles, vejos bortelius, įrengiu vandens nutekėjimo sistemas. Kokybę garantuoju. Tel. 8 687 82 448.

982273

982201

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“.

967256

Virtuvės, svetainės, biuro, miegamojo, vonios, spintų ir kitų kietųjų baldų gamyba. Garantija, išsimokėtinai. Tel. 8 679 77 357; www.ivairusbaldai.lt. 969279

Kitos „ABDONO“ kilimų ir žaliuzių valykla valo kilimus (kliento patalpose arba išsivežame), minkštuosius baldus, čiužinius, „Bauer“ ir kt. patalynę sausu ir šlapiu giluminiu būdu amerikietiška įranga. Langų valymas, grindų dangos atnaujinimas, patalpų tvarkymas po remonto ir visos kitos švaros paslaugos. UAB „ABDONAS“ (bet kada), tel. 77 09 44, 8 688 18 946. Žemaičių g. 31, www.abdonas.lt. 980829

NEMOKAMAI išvežame bet kokį nereikalingą metalo laužą, buitinę techniką. Mokamai – senus baldus, šiukšles ir visa kt. Pjauname medžius. Tel. 8 601 99 230, 799 681. 979004

979785

Trinkelių klojimas. Naudojame savo ir kliento medžiagas. Tel. 8 606 32 298, e. paštas boltas1@gmail.com. 985170

Vokiški plastikiniai langai, šarvuotos durys. Balkonų stiklinimas. Langų remontas. Tel. 8 688 87 055, 8 687 82 361.

979135

Vonių restauravimo lyderiai. Patirtis 16 m. Stipriausia GREEN-NANO ekodanga su akmeniu ir keramika. www.restauruok.lt. Tel. (8 37) 440 201, 8 671 88 575.

Pigiai išsiurbiame fekalijų šulinius, pasikrauname ir išvežame šakas, šiukšles, statybines atliekas, birius krovinius. Tel. 380 853, 8 685 30 321.

APSAUGOS SIGNALIZACIJOS namams, butams, sodyboms, garažams, sodų nameliams. VAIZDO STEBĖJIMO sistemos. Nėra abonentinio mokesčio. Pigiai. Tel. 8 675 04 304. 981870

Gaminame filingines, faneruotas duris, staktas. Faneruojame senas užsakovo duris. Įstikliname balkonus. Tel. 313 167, 8 699 13 442, 706 482. 982140

Iš sausos medienos gaminame filingines skydines duris, laiptus, palanges, langus. Stikliname balkonus. Atvežame, montuojame. Tel. 540 412, 8 618 79 554. 984539

Medienos gaminiai: durys, laiptai, lauko ir vidaus baldai, sendinimas, kiti nestandartiniai sprendimai. Tel. 8 687 52 455, 8 612 68 971; www.arstalita.lt. 967473

Plisuotos žaliuzės, roletai, romanetės, tinkleliai nuo vabzdžių – UAB „Eurivila“. K.Donelaičio g. 33, tel. 423 333; www.eurivila.lt. 984968

ŽALIUZĖS, ROLETAI, MARKIZĖS, ROMANETĖS. Tinkleliai nuo vabzdžių. Balkonų stiklinimas. Garažo vartai. Atvykimas nemokamas. Tel. 8 677 18 688. 981423

Baldžių

979940

parduoda

985992

Greitai, kokybiškai remontuojame minkštuosius baldus. Keičiame dizainą. Platus gobeleno pasirinkimas. Be poilsio dienų. Transportas nemokamas. Tel. 440 774. 985866

Skubiai, be tarpininkų, parduodu 2 kambarių butą A.Šančiuose, Prancūzų g. (12/11 a., bendr. pl. 40 kv. m, reikalingas remontas, šarvo durys, bendrija). Kaina 66 000 Lt. Galima derėtis. Tel. 8 608 75 610. 985970

Vieno aukšto naujos statybos karkasinį namą Alksnių g., Vaišvydavoje (b. pl. 80 kv. m, 8,5 a sklypas). Kaina 175 000 Lt. Tel. 8 652 21 880. 978156

2 k. butą Šilainiuose, Šarkuvos g. (5/5 a., bl. pl. 49 kv. m, šviesus ir jaukus, tvarkingas, toliau nuo pagrindinės gatvės). Tel. 395 004, 8 614 21 015. KNTPA. 2 k. butą Centre, Karaliaus Mindaugo pr. (5 a. plytinio namo 4 a., b. pl. 56 kv. m, virtuvė 9 kv. m, vaizdas į salą, geras išplanavimas). Tel. 8 614 21 015. KNTPA. 1 k. butą V.Krėvės pr. (5/1 a., b. pl. 29 kv. m, įst. didelis balkonas, WC ir vonia kartu, tvarkingas, šarvo durys). Tel. 302 530, 8 609 96 653. KNTPA. 6 a sklypą Radikiuose, SB „Keramikas“ (taisyklingos formos, šulinys, elektra, asfaltuotas kelias, šiltnamis). Tel. 302 530, 8 609 96 653. KNTPA.

3 k. butą Žaliakalnyje, Taikos pr. (5/2 a., plytinis, puikiai įrengtas, individuali dizainerio apdaila, b. pl. 64 kv. m). Tel. 302 535, 8 600 41 775. KNTPA.

4 k. butą Šilainiuose, Baltijos g. (9/9 a., b. pl. 82 kv. m, plast. langai, 2 įst. balkonai, išdidinta svetainė, renov. stogas). Tel. 308 866, 8 609 96 655. KNTPA.

985495

3 k. butą Vilijampolėje, A.Stulginskio g. (3/3 a., mūrinis, b. pl. 71 kv. m, erdvus, gero išplanavimo, su aukštomis lubomis). Tel. 309 917, 8 600 27 072. KNTPA. 985739

Dalį namo Aleksote, Julijanavos g. (2 a. mūrinio namo 1 a., b. pl. 46 kv. m, 4 arai žemės, suremontuotas, šildymas dujomis). Tel. 300 917, 8 600 27 072. KNTPA. 985738

DnB būstas teikia paslaugas norintiesiems parduoti ar išnuomoti savo nekilnojamąjį turtą. Tel. 8 676 22 040, e. paštas darius. daugela@dnbbustas.lt.

976726

Išparduodu: butus, namus, sodus, sodybas, sklypus, patalpas. Padedu parduoti, nupirkti, konsultuoju. Tel. 8 618 84 422, (8 37) 333 555, www.simokusilas.lt. 914181

Labai geroje vietoje jau 13 m. veikiantį restoraną su pastatais ir įranga, didelė automobilių aikštelė. WWW.FORTOSIENA.LT. Tel. 8 687 03 511. Parduodamas mūrinis garažas su duobe, tvarkingas, apšildomas, saugomas. Adresas Verkių g. 58 (garažo Nr. 46), Kaunas. Kaina 14.500 Lt. Pasiteirauti tel. 8 612 40 742. 985275

Parduodami, nuomojami kioskai (3x3 m) įvairiose Kauno miesto vietose. Tel. 8 682 42 425. 984394

Sodą su namu netoli Kauno. www.simokusilas.lt. Tel. 8 646 46 366, 333 555. 986206

983649

Nekilnojamasis turtas kitose vietose 28 a namų valdą Jonavos r., Stašėnų k., ant Neries upės kranto. Komunikacijos vietinės, graži vietovė. Aplink auga jaunas pušynėlis. Geras kelias, žiemą nuolat valomas. 25 km nuo Kauno miesto. Labai patogu daug keliaujantiems, iki Karmėlavos oro uosto tik 12 km. Tel. 8 606 14 770. 983654

Parduodamas modernus 1 kamb. butas Palangos centre. Tel. 8 682 42 425. 984390

Buitinė technika

2 k. butą Dainavos r., Pramonės pr. (5/1 a., plytinis, plast. langai, „plaukiojantis“ parketas, be balkono, maži mokesčiai). Tel. 395 097, 8 614 23 050. KNTPA.

1 kambario butą Partizanų g. (bendr. pl. 34 kv. m, 5/3 a., blokinis, vidinis). Tel. 8 646 43 637.

985797

985736

Parduodu 35 ha žemės ūkio paskirties žemę Kauno r., Kuro kaime. Šiuo metu sklypas dirbamas, išnuomotas. Sklypą supa miškas, galima vystyti poilsinių sodybų gyvenvietę ar kitą rekreacinės paskirties projektą. Iki Kauno miesto – 28 km. Kadastrinis Nr.: 5201/0012:452 (33 ha) ir 5201/0012:453 (2 ha). Tel. 8 606 14 770.

Nauja ir nukainota buitinė technika (orkaitės, šaldytuvai ir t.t.), virtuvės reikmenys. Atidavus seną buitinę techniką – taikomos nuolaidos! AEG, „Bosch“, „Liebherr“, „Siemens“ ir kt. Kovo 11-osios g. 45A. Tel. 313 656, 8 699 83 487; www.ventara.lt.

Sodą SB „Centrolitas“ (sklypas taisyklingos formos, su nameliu – 2 kambariai, virtuvė, didelė dengta veranda). Tel. 308 866, 8 609 96 655. KNTPA.

2 kambarių butą Baltų pr., Šilainiuose (b. pl. 52 kv. m, kaina sutartinė). Tel. 8 675 49 671.

3 k. butą Žaliakalnyje, Studentų g. (4/3 a. plytinis, nestandartinis išplanavimas, b. pl. 56 kv. m, 5 aukšte papildomas kamb.). Tel. 300 915, 8 676 22 529. KNTPA.

Defektuota, naudota, nauja buitinė technika. Virtuvės įrankiai, aksesuarai ir indai. www.aldile.com, Jonavos g. 254, Kaunas. Tel. 8 698 31 328.

1 k. butą Šilainiuose, monolitiniame name (12/10 a., bendr. pl. 36 kv. m, su balkonu, vidinis, saulėta pusė, suremontuotas, rakinama laiptinė). Tel. 8 676 63 692. 974521

2 k. butą Geležinio Vilko g. (5/1 a., b. pl. 50 kv. m, vidinis, langai plastikiniai, WC ir vonia atskirai, bendrija). Tel. 300 915, 8 676 22 529. KNTPA.

1,5 k. butą Šilainiuose, Šarkuvos g. (5/5 a., b. pl. 37 kv. m, kambariai 13, 10 kv. m, 5,5 kv. m virtuvė, šiltas, vidinis). Tel. 395 097, 8 614 23 050. KNTPA.

2 k. butą Kalniečiuose, Šiaurės pr. (9/4 a., suremontuotas, sienos dažytos, laminatas, plast. langai, šarvo durys). Tel. 302 535, 8 600 41 775. KNTPA.

Nekilnojamasis turtas Kaune ir Kauno rajone

985506

Gaminame nestandartinius kietuosius baldus: virtuvės, prieškambario, komodas, stalus, lentynas, spintas... Atvežame, surenkame nemokamai. Tel. 8 601 26 068.

986173

977217

Vejų ir alpinariumų įrengimas. Tujų „Smaragd“ pardavimas. Tel. 8 616 41 833.

976767

Vidaus įrangos

Pusantro kambario bendrabučio tipo butą (30 kv. m, virtuvė 2 šeimoms, didelis balkonas, WC ir vonia kartu, pl. langai). Kaina 52 000 Lt. Tel. 8 677 23 245, 8 608 36 913.

985737

8,51 a namų valdos sklypą Sargėnuose, naujame kvartale, prie pušynėlio (elektra, dujos, miesto vandentiekis ir kanalizacija). Tel. 8 699 85 923. 8,5 a namų valdos sklypą Rokeliuose, naujame kvartale (elektros dėžutė, kelias). Tel. 8 676 22 944. 2 k. butą Centre, Kęstučio g. (3/3 a., mūrinis, b. pl. 55 kv. m, grindys – parketlentės, NAUJI med. langai su stiklo paketais). Tel. 395 098, 8 614 22 030. KNTPA. 2 k. butą Žaliakalnyje, Riešutų g. (6/3 a., mūrinis, b. pl. 33 kv. m, plast. langai, medinės durys, geras susisiekimas). Tel. 302 531, 8 676 22 955. KNTPA. 3 k. butą Eigulių r., P.Plechavičiaus g. (16/3 a., monolitas, b. pl. 69 kv. m, 2 balkonai, šarvo durys, plast. langai, parketas). Tel. 302 531, 8 676 22 955. KNTPA. 2 k. butą Šilainiuose, Baltų pr. (5/5 a., b. pl. 50 kv. m, kapitališkai suremontuotas, su baldais). Tel. 302 533, 8 676 22 262. KNTPA. 2 k. butą Dainavoje, Partizanų g. (5/1 a., kambariai nepereinami, reikalingas kosmetinis remontas). Tel. 308 866, 8 609 96 655. KNTPA. 2 k. butą Vilijampolėje, Demokratų g. (5/1 a., b. pl. 45 kv. m, tvarkingas, grotuotas balkonas, vidinis, renov. šildymo mazgas). Tel. 302 533, 8 676 22 262. KNTPA.

982080

821549

Šaldytuvai, šaldikliai, skalbyklės, viryklės, integruojama technika. Nauji modeliai, pigiau nei kitur. BUITEX, Taikos pr. 43, Vytauto pr. 1. Tel. 8 614 70 570; www.buitex.lt. 976362

Statybinės medžiagos Įvairią statybinę medieną, dailylentes, terasines lentas, pjuvenas, atraižas. Transporto paslaugos. Dirbame ir šeštadieniais. Tel. (8 37) 330 071, 8 682 25 858. 951833

Parduodu blokelius tvorai: skaldyto akmens imitacijos, betoniniai, šviesūs (dydžiai 30x30x15 cm). Tel. 8 617 49 793. 976515

Pigiai parduodame pjautą statybinę medieną. Turime įvairių matmenų. Atvežame. Tel. 8 698 28 910. 985596

Kitos prekės AKCIJA – PJUVENŲ briketams! Parduodame pjuvenų briketus, durpių briketus. Atvežame. Kreiptis Kalvarijos g. 7, Kaunas, tel. 8 683 54 559. 985631

Atvešime geros kokybės baltarusiškų durpių briketų, akmens anglių. Taikomos nuolaidos. Tel. 8 683 13 463. 984065

Atvežame ąžuolo, uosio, beržo, juodalksnio ir mišrių sausų geros kokybės malkų (trinkelėmis ir skaldytų). Pristatome nemokamai. Tel. 8 689 30 433. 973170

Atvežame malkų miškavežiu. Brangiai perkame mišką su žeme arba išsikirsti. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 601 25 955, 8 601 26 268. 966835

Ąžuolo, beržo pjuvenų briketus ir baltarusiškus durpių briketus. Tel. 8 677 44 884. 983398

Ąžuolo, beržo, uosio, juodalksnio malkas – skaldytas, trinkelėmis, rąstais. Uosio parketo lenteles. Tel. 8 608 64 784. 984321

Beržo, uosio, ąžuolo, juodalksnio skaldytos malkos. Tel. 8 613 23 999. 980172

Nukelta į 19 p.


193

pirmaDIENIS, liepos 9, 2012

klasifikuoti skelbimai Parduoda Kitos prekės Įvairias malkas (skaldytas arba trinkelėmis). Tel. 8 673 10 627. 977720

Malkos pigiau. Supjautos trinkelėmis. Atvežame. Tel. 8 631 33 736. 985577

Parduodame ąžuolines, uosines, beržines, juodalksnio malkas (rąstais, trinkelėmis, skaldytas). Perkame mišką visoje Lietuvoje. Tel. 8 656 86 202. 984644

Parduodu malkas: uosio, beržo, ąžuolo, alksnio, juodalksnio. Sausas atraižas maišuose. Tel. 8 630 41 245. 979506

Pigiai parduodu įvairių rūšių malkas ir ąžuolo bei juodalksnio atraižas. Tel. 8 688 55 419. 982278

PREKYBA KIETUOJU KURU: akmens anglys; baltarusiški durpių briketai; medžio pjuvenų briketai; medžio pjuvenų granulės. Dirbame I–V 9–17 val. Adresas A.Juozapavičiaus pr. 7, tel. 746 419, 8 612 63 246. 983138

Skaldytas pusiau sausas beržo, uosio, juodalksnio malkas. 6,5 m kaina 650 Lt. Tel. 8 681 41 485, 378 914. 984570

Supjautos atraižos: pušies – 300 Lt; juodalksnio, beržo, ąžuolo – 380 Lt. Atraižos maišuose: pušinės – 6 Lt (vnt.); ąžuolo, beržo, juodalksnio – 7 Lt (vnt.). Tel. 8 670 32 999. 979070

Brangiai perkame juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, elektros variklius, akumuliatorius. Išsivežame patys. Išvežame senus automobilius. S.Lozoraičio g. 19, Garliava, tel. 8 611 39 500. 980697

Brangiai superkame visų markių lengvuosius automobilius, mikroautobusus, sunkvežimius. Išsivežame, tvarkome dokumentus. Tel. 8 643 06 597, 8 604 27 116.. 982168

Įvairius senus su defektais ir po avarijos automobilius, kėbulus. Pasiimame patys, išrašome utilizavimo pažymas. Tel. 8 684 26 629, 8 603 62 208. 981473

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“. 982776

Perkame juodųjų metalų laužą. Išduodame pažymas metalinei pakuotei. Atsiskaitome iš karto. Ateities pl. 56, Kaunas. Tel. (8 37) 373 190, 8 699 41 727. 925773

Perkame nekilnojamąjį turtą, butus, namus, sklypus. Siūlyti įvairius variantus. Tel. 8 650 84 277. 968773

Perku žemės grąžinimo dokumentus. Atsiskaitau iš karto. Tel. 8 684 94 670. 970876

Perku žemės sklypą 4–6 a, Fredos rajone. Galiu sutvarkyti įvairius sklypo teisinius reikalus. Siūlyti įvairius variantus. Tel. 420 256, 8 699 75 646 (nuo 20 val.). 978471

Keičia Keičiu 2 k. butą Dainavos r. (b. pl. 46 kv. m, I a., grotuotas balkonas, blokinis namas) į 1 kambario butą I ar II a. Bendrijų nesiūlyti. Be priemokos. Tel. 207 347. 985568

Perka „Metrampa“ brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą, automobilius. Moka iš karto, išsiveža. Švenčionių g. 8, Betygalos g. 2. Tel. 740 405, 8 682 55 681, www.metrampa.lt. 969253

AB brangiausiai Kaune perka juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą, akumuliatorius, senus automobilius. Išrašome utilizavimo pažymas. Pasiimame patys. Europos pr. 56. Tel. 391 549, 8 639 10 001. 981240

Aukštomis kainomis įmonė perka įvairius AUTOMOBILIUS ir kt. techniką (po eismo įvykio ar su kt. defektais). Greitai tvarkome dokumentus, atsiskaitome, pasiimame. Tel. 8 648 74 669.

Superkame juoduosius, spalvotuosius metalus. Demontuojame, išsivežame mažus kiekius. Be poilsio dienų. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 600 60 674, 260 840. 976864

UAB „TORLINA“ brangiai perka juodųjų (iki 800 Lt už t) ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, buitinę techniką, senus automobilius, elektros variklius, akumuliatorius. Galime išvežti savo transportu. Išrašome utilizavimo pažymas. Ateities pl. 34, Kaunas, tel. (8 37) 44 14 14, 8 698 08 051 (juodieji metalai); (8 37) 44 14 14, 8 611 44 404 (spalvotieji metalai). Darbo laikas I–V 8–17 val., VI 8–13 val. 980741

VAZ, „Moskvič“, GAZ ir kitus importinius automobilius, kėbulus. Pasiimame. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724. 968622

Perku trijų, keturių kambarių butą Eigulių, Žaliakalnio, Kalniečių r., tarpiniame aukšte, gali būti be remonto, su skolomis. Tel. 302 535, 8 676 22 262.

Pirksiu tvarkingą vieno arba dviejų kambarių butą Kaune. Tel. 395 097, 8 676 22 529. Pirksiu sodybą gražioje vietoje Kauno r. ar netoli Kauno. Tel. 8 614 21 023, 8 609 96 655. 985718

Įvairūs

A.Štriupkaus individuali įmonė (į. k. 135260350, buveinės adresas Kauno m. sav., Kauno m., Baltijos g. 90A, duomenys apie įmonę yra kaupiami ir saugomi Valstybės įmonėje Registrų centre Kauno filiale) pertvarkoma į ribotos civilinės atsakomybės juridinį asmenį UAB „Autotaisykla“, kuri perima visas įmonės teises ir pareigas. Su naujos redakcijos steigimo dokumentais galima susipažinti Baltijos g. 90A, Kaune. Tel. 8 612 71 542. 986010

970325

Studentams išnuomojamas 2 kamb. butas pirmajame aukšte, K.Donelaičio g. 63, šalia VDU. Tel. 8 682 42 425. 984398

Išsinuomoja Išsinuomočiau butą, namą, patalpas Kaune. Siūlyti įvairius variantus. Tel. 8 659 03 053. 968782

Gabenimai „Metrampa“ pigiai atveža birių ir nebirių statybinių medžiagų (0–5 t), krovinius, išveža nenaudojamą buitinę techniką. Perkraustome. Tel. 8 682 55 681. Atvežame GAZ-53 savivarčiu: juodžemio, smėlio, žvyro, atsijų, skaldos, kompostinių, durpių. Išvežame šiukšles. Tel. 343 278, 8 699 83 319. 981718

Atvežame įvairaus juodžemio, smėlio, žemės grunto, durpių, molio, žvyro. Išvežame statybinį laužą. Rašome sąskaitas. Tel. 8 698 25 082. 982027

Atvežame nuo 1 iki 10 kub. m žvyro, smėlio, atsijų, skaldos, juodžemio. Krovinių pervežimas. Tel. 8 618 20 971. 984406

Atvežame sunkvežimiais KAMAZ, GAZ-53 žvyro, skaldos, atsijų, malkų, juodžemio, mėšlo. Išvežame statybų laužą, šiukšles. Vežu kt. krovinius. Tel. 8 671 70 006. 983039

Atvežu (20 t – 12 kub. m/6X6) juodžemį daržui ir pievelei, malto betono, molio bei statybinio laužo. Savikroviu išvežu molį, statybinį laužą. Tel. 8 638 33 222. 979907

Paskolos

Kelionės „Vikra“ (buvusi J.Pranevičienės įm.) kasdien veža poilsiautojus į Palangą ir Šventąją. Keleivių draudimas. Keleivius paimame prie namų. Tel. 352 368, 8 613 97 061; www.vikra.lt. 978708

G.Babensko įmonė kasdien veža į (iš) Palangą, Šventąją (minkštos sėdynės, keleivių draudimas). Paima iš sutartos vietos. Tel. (8 37) 365 573, 8 610 64 270. 980178

Įvairioms progoms nuomojame „Mercedes“ autobusiuką (8 vietų). www.limesa.lt. Tel. 8 687 48 399 970338

983677

Poilsio tradicija ŠVENTOJOJE! Pigi nuoma: nameliai, butai, kambariai. Užsakymai priimami www.kambariaisventojoje.lt, tel. 8 699 09 444. 977964

Saugus ir greitas keleivių, siuntinių pervežimas maršrutu Lietuva–Anglija–Lietuva. Nuo durų iki durų. Yra tralas. Tel. 8 643 50 666, 8 699 99 341, +447 523 833 083. 971873

Vežame į (iš) Klaipėdą, Palangą, Šventąją (minkštos sėdynės, keleivių draudimas). Paimame iš vietos. Tel. 553 191, 8 651 35 980. A.Vainorienės firma. 971347

Vežame poilsiautojus iš Vilniaus, Kauno į Palangą, Šventąją (ir atgal), nuo 25 Lt. Tel. 8 699 99 965, 8 612 22 227. 975402

Kiti

Atvežu nuo 1 iki 4 kub. m smėlio, žvyro, skaldos, atsijų, smulkaus žvirgždo, juodžemio, žemių, asfalto drožlių. Išvežame senus baldus. Tel. 8 676 75 341.

Likviduojama įmonė UAB „Poligrafija ir informatika“, įm. k. 234569380, buveinės adresas Baltų pr. 147–4, Kaunas.

984165

Pranešame, kad 2012 m. gegužės 31 d. steigėjų sprendimu likviduojamas Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto Vilkaviškio vyskupijos filialas, biudžetinė įstaiga, kodas 111966386, buveinės adresas J.Bendoriaus g. 3, Marijampolė, registras – VĮ Registrų centras Marijampolės fil. Tel. 8 616 91 277, r.kudriasovas@inbox.lt.

Atvežu pigiai GAZ-53 (1–5 kub. m) juodžemio, mėšlo, durpių, žvyro, skaldos, smėlio, atsijų. Ekskavatoriaus nuoma. Tel. 8 606 11 127. 981046

Atvežu žvyro, smėlio, akmenukų, akmens skaldos, atsijų, juodžemio iki 11 kub. m. Savivarčio paslaugos. Tel. 8 618 67 815. 981841

981226

AB „Ūkio bankas“ LT 12 7010 4000 0177 0651

982122

Automobilius (senus, surūdijusius, su defektais, nevažiuojančius) ir kėbulus. Atsiskaito iš karto, pasiima patys. Tel. 8 673 31 752, 8 607 97 663. 983700

Brangiai juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą: aliuminį, varį, žalvarį, akumuliatorius. Išsivežame patys. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724. 968712

980720

Savivarčiu su hidromanipuliatoriumi vežame žvyrą, smėlį, skaldą, žemes, malkas ir kt. Atvežame, iškrauname, pakrauname. Išrašome sąskaitas. Tel. 8 656 21 251. Transportas. Perkraustymas. www.limesa.lt. Tel. 8 687 48 399.

Nuomoja

981498

Brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, elektros variklius, akumuliatorius. Išsiveža patys. Išveža senus automobilius. Vandžiogalos pl. 106, Domeikava, tel. 8 682 69 307, (8 37) 478 989.

974283

977422

Automobilių supirkimas. Atsiskaitome iš karto. Sutvarkome dokumentus. Pasiimame patys. Europos pr. 56. Tel. 391 549, 8 639 10 001. Automobilių supirkimo įmonė perka automobilius nuo 200 iki 2000 Lt. Atsiskaitome iš karto. Pasiimame patys. Sutvarkome dokumentus. Tel. 8 615 87 008.

Baldų, pianinų perkraustymo (krauname, montuojame), krovinių gabenimo paslaugos. Tel. 8 650 12 579, 740 666.

Užpildę kvitą, prenumeratą galite užsisakyti „Kauno spaudos“ kioskuose.

980306

985716

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt, turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“. 967223

Paskolos per 1 valandą (turintiesiems užstatą), perkreditavimai, konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Tel. 412 960. 981598

Paskolos, perkreditavimai per 1 val. Užstatas – auksas, nekilnojamasis turtas, automobilis. Visų dokumentų tvarkymas, konsultacijos. Tel. 315 599. 981543

Skubi paskola už mažiausias palūkanas. Užstatas – auksas, automobilis, nekilnojamasis turtas. Konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Tel. 8 600 69 691. 981522

Akcija GREITOS PASKOLOS. Užstatas – nekilnojamasis turtas arba automobiliai. Konsultuojame, tvarkome visus dokumentus. Tel. 8 687 82 448. Mituvos g. 5, Kaunas. 979764

Įmonė suteikia paskolas fiziniams ir juridiniams asmenims. Tel. 8 656 97 000. 978533

Pamesta UAB „Antra kryptis“ antspaudą laikyti negaliojančiu.

985715

„Kauno dienos“ skelbimų skyrius: tel. 308 862, 302 233, 302 231, 302 202, e. paštas

skelbimai@kaunodiena.lt.


20 2

pirmaDIENIS, liepos 9, 2012

klasifikuoti skelbimai Kviečia

Poilsis PALANGOJE (vilos, kotedžai). Nakvynės kaina nuo 30 Lt. Savanorių pr. 3 (kieme). Tel. 205 898, 8 673 97 498. 982265

Kviečia mokytis A.Kalvinsko vairavimo mokykla (B kat., automobiliai su mechanine ir automatine pavarų dėže). Vytauto pr. 2–25, A.Juozapavičiaus pr. 54, tel. 207 280, 8 685 65 218, Savanorių pr. 66, tel. 208 414, 8 685 65 218. 985267

informuoja V.KUDIRKOS VIEŠOJI BIBLIOTEKA Lie­pos mė­ne­sį sto­vyk­lė­lės veiks:

Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija skelbia kitų aukštųjų mokyklų absolventų, norinčių persikvalifikuoti ir įgyti miškininkystės specialybę, priėmimą į studijų programą „Miško ūkis“. Studijos nemokamos – finansuojamos ES struktūrinių fondų projekto lėšomis. Registracija tel. 8 687 34 369 ir e. paštu info@kmaik.lm.lt.

Lie­pos 9–13 d. – Ei­gu­lių pa­da­li­ny­je, Šiau­rės pr. 95, tel. 386 972. Lie­pos 9–13 d. – Ža­lia­kal­nio pa­da­li­ny­je, Sa­va­no­rių pr. 56, tel. 206 234. Lie­pos 9–13 d. – Vai­kų li­te­ra­tū­ros sky­riu­je, V.Krė­vės pr. 97A, tel 313 218. Lie­pos 16–20 d. – Alek­so­to pa­da­li­ny­je, Vei­ve­rių g. 43, tel. 295 777. Re­gist­ruo­ki­tės sa­vo bib­lio­te­ko­se. Dau­giau in­for­ma­ci­jo­se ra­si­te bib­lio­te­kos sve­tai­nė­je www.kau­nas.mvb.lt.

AB „Ūkio bankas“ LT 12 7010 4000 0177 0651

KELEIVIAMS Nuo liepos 9 d. keičiamas 15-ojo maršruto autobusų darbo dienų eismo tvarkaraštis. Eismo tvarkaraščiai skelbiami internete: www.kvt.lt, www.kaunoautobusai.lt DARBO DIENOMIS 15-asis maršrutas: Respublikinė Kauno ligoninė–Palemonas (Kauno tiekimas) Iš stotelės „Respublikinė Kauno ligoninė“ 05:31 06:02 06:27 06:50 07:19 07:50 08:15 08:49 10:10 11:33 12:55 14:18 14:43 15:10 15:44 16:12 16:45 17:10 18:15 18:57 20:26 21:45 Pastaba: 07:19 14:18 16:12 val. važiuoja iki AB „Kauno tiekimas“. 08:49 val. važiuoja iki stotelės V.Krėvės pr. Iš stotelės „Palemono g.“ 04:53 06:09 06:39 07:04 07:34 08:31 09:29 10:52 12:14 13:36 14:02 15:28 15:56 16:28 17:26 17:49 18:56 19:38 21:05 22:29 Iš stotelės „Kauno tiekimas“ 08:02 14:59 17:03 00:00 – žemagrindžiai autobusai, pritaikyti neįgaliesiems. UAB „Kauno autobusai“

ŠEIMOS SANTYKIŲ INSTITUTAS L.Za­men­ho­fo g. 9/Kur­pių g. 10 kvie­čia 7–10 me­tų vai­kus į ne­mo­kamą va­ sa­ros die­nos sto­vyk­lą (są­ly­gos: vie­ni­ši dir­ ban­tys tė­vai ar glo­bė­jai, sto­vyk­la lie­pos 16– 30 d.). Iš­sa­mes­nė in­for­ma­ci­ja ir re­gist­ra­ci­ja te­le­fo­nu (8 37) 750 935 ar­ba in­ter­ne­to sve­ tai­nė­je www.ssins­ti­tut.lt. Kvie­čia­me tė­vus, su­tuok­ti­nius da­ly­vau­ti gru­pi­niuo­se už­si­ė­mi­muo­se, skir­tuo­se at­ ras­ti, su­pras­ti ir vys­ty­ti sa­vo vaid­me­nį šei­ mo­je bei ieš­ko­ti kū­ry­biš­kų kon­flik­tų spren­ di­mo bū­dų. Su­si­ti­ki­mas lie­pos 12 d. 18 val. Šei­mos san­ty­kių ins­ti­tu­te. Re­gist­ra­ci­ja tel. (8 37) 750 935.

Užpildę ir išsikirpę šį kvitą, jūs galite užsisakyti skelbimus į „Kauno dieną“ bet kuriame „Kauno spaudos“ kioske

Ket­vir­ta­die­niais nuo 17.30 val. kvie­čia­me mo­te­ris, nu­ken­tė­ju­sias nuo smur­to, į sa­ vi­tar­pio pa­gal­bos gru­pę. Pa­slau­gos ne­mo­ ka­mos. Bū­ti­na iš­anks­ti­nė re­gist­ra­ci­ja tel. (8 37) 750 935.


21 3

pirmaDIENIS, liepos 9, 2012

klasifikuoti skelbimai Karščiausi kelionių pasiūlymai Kelionių AgentūrA „Krantas Travel“ DOVANA: užsisakant žiemos kelionę

dovanosime 7 d. automobilio saugojimą Vilniaus oro uoste! Egiptas, Hurgada – nuo 1399 Lt Tel. (8 37) 490 202, I.Kanto g. 22,

kaunas@kaunas.krantas.lt

Egiptas, Šarm El Šeichas – nuo 1399 Lt Egiptas, Taba – nuo 2179 Lt

www.krantas.lt

Egiptas, Marsa Alamas – nuo 2249 Lt

GERA NAUJIENA: iki 50 % NUOLAIDOS

Kanarų salos, Tenerifė – nuo 1659 Lt JAE, Dubajus – nuo 3119 Lt

ŽIEMOS SEZONO KELIONĖMS

Indija, Goa – nuo 3399 Lt

• Avansas tik nuo 50 Lt. • Mažiausios kainos garantija. • Nemokamas kelionės keitimas. • Rinksitės iš plačiausios kurortų, kelionės datų, trukmės, viešbučių pasiūlos.

Tailandas, Bankokas – nuo 3629 Lt Slidinėjimas Italijoje – nuo 1519 Lt Slidinėjimas Austrijoje – nuo 1939 Lt Daugiau informacijos www.krantas.lt

įvairūs

AB „Kauno energija“ praneša Dėl Kauno miesto centralizuoto šilumos tiekimo įrenginių X etapo hidraulinių bandymų ir planinio remonto laikinai stabdomas centralizuotas termofikacinio vandens tiekimas:

„Kauno dienos“ reklamos pardavimo skyrius: tel. 302 234, 308 863, 308 864, 302 230, e. paštas reklama@kaunodiena.lt.

SK E L B I M

AI

M SKELBI

Šilainių seniūnijoje (6 zona) nuo liepos 10 d. 9 val. iki liepos 11 d. 16.30 val. vartotojams: Baltų pr. 2, 4, 6, Jotvingių g. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 14, 16, Kuršių g. 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 56, 58, Šarkuvos g. 29, 31, 32, 33, Vėtrungės g. 3, 5, 7, 9. Dainavos, Gričiupio ir Žaliakalnio seniūnijose (25 zona) nuo liepos 10 d. 9 val. iki liepos 13 d. 16.30 val. vartotojams: J.Basanavičiaus al. 20, 25, 26, 34A, 35, 43B, 47, 51, 53, 61, Gerovės skg. 4, M.Jankaus g. 40A, J.Mateikos g. 23B, 25, 27, 29, Radvilėnų pl. 5, 56A, Savanorių pr. 192, 196, 204, Taikos pr. 3, 4A, 5, 6A, 7, 9, 10, Vydūno al. 25, 25A, 25B, J.Žemgulio g. 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 25. Gričiupio ir Petrašiūnų seniūnijose (17 zona) nuo liepos 10 d. 9 val. iki liepos 16 d. 16.30 val. vartotojams: Amalių g. 13, 15, 17, 20, 24, 26, K.Baršausko g. 63, 63A, 65, 66A, 66B, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, Biržiškų g. 1, 1B, 1C, 3, 5, 7, 9, 11, Chemijos g. 2, 3, 4B, 5, 7, 9, 9B, 11, 11A, 17, 18, 23, 28, 72, Draugystės g. 12A, 14, A. ir J.Gravrogkų g. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, R.Kalantos g. 1A, 32, 34C, Kovo 11-osios g. 3, 18, 22, 26, Medžiotojų g. 3, 10, 12, Pramonės pr. 4, 11, 11A, 13, 17H, 19, 21, M.Riomerio g. 2, 4, 6, 8, 10, 12 , 14, 16, 25, 27, 29, 31, 33, 35, Techikos g. 12, Užtvankos g. 9, 13, Vieškūnų g. 14, 16, 17, 19, 20, 21. Prašom iki hidraulinių bandymų ir planinių remontų pradžios patikimai atjungti šilumos vartojimo įrenginius šilumos punktuose. Už pasekmes, nesiėmus nurodytų priemonių, atsako už pastato šilumos ūkį atsakingas asmuo ar pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas, jei tokių nėra, tai asmenys, prisiėmę atsakomybę už tinkamą pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą. Termofikacinio vandens tiekimo atnaujinimo laikas gali būti keičiamas. Pastebėjus bet kokius termofikacinio vandens nutekėjimus, prašom nedelsiant pranešti telefonais 8 698 38 056, (8 37) 361 517. Atsiprašome už patirtus nepatogumus.

AKCIJA

UŽSISAKYKITE 5 SKELBIMUS IR GAUKITE DOVANĄ – DAR

1 SKELBIMĄ!

AI

Kauno diena


22

pirmadienis, liepos 9, 2012

kas, kur, kada Amžinąjį atilsį

Teatras „GIRSTUČIO“ RŪMAI

Skaudžią netekties ir liūdesio valandą nuoširdžiai užjaučiame gydytoją Mariją KAVALIAUSKIENĘ, staiga mirus sūnui Gintautui. Buvusios Kauno Centro poliklinikos bendradarbės Kauno miesto apylinkės teismo darbuotojai nuoširdžiai užjaučia Astą MURAUSKIENĘ, mirus tėčiui. Arvydą STASIUKĖLĮ skaudžią netekties valandą, mirus tėveliui, nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi UAB „Kauno vandenys” kolektyvas.

„Liūdinga“. Laidojimas, mirusiųjų paėmimas iš namų ir gydymo įstaigų. Kremavimas 488 Lt (kaina gali keistis priklausomai nuo Lenkijos zloto kurso lito atžvilgiu pirkimo dieną). Mirusiųjų par­ vežimas iš užsienio. Platus gedulo drabužių, reikmenų ir atributi­ kos pasirinkimas. Užsakymų priėmimas – 24 val. per parą be po­ ilsio dienų M.Daukšos g. 37, Vytauto pr. 47. Šarvojame Vytauto pr. 44A, S.Žukausko 3B, Radvilėnų pl. 15A, V.Krėvės pr. 95A, Alek­ soto bažnyčioje. Tel. (8 37) 200 839, 8 633 33 399. 984577

VISOS KAPŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGOS: kapo dekoravimas skal­ dele, smėliu, juodžemiu. Tvarkymas po laidotuvių. Senų kapa­ viečių restauravimas, atnaujinimas. Trinkelių, plytelių, skaldytų akmenų klojimas. PAMINKLAI, AKMENS PLOKŠTĖS: paruošiame kapavietės projektus, gaminame įvairius paminklus iš kokybiš­ ko suomiško akmens. Liejame pamatus ir atliekame kitus be­ tonavimo darbus. AKCIJA! PAMATŲ LIEJIMAS – nuo 450 Lt. Tel. 8 648 55 567; (8 37) 334 633, Savanorių pr. 225 („Juzėje“). www.kapineta.lt.

Ko­vo 11-osios g. 26, tel. 454 480, www.girs­tu­tis.lt

DOMINO TEATRAS Lie­pos 9 d. 18 val. – ko­me­di­ja MEILĖ PAGAL GRAFIKĄ. Re­ži­sie­rius A.Ve­čers­kis. Lie­pos 16 d. 18 val. – ko­me­di­ja ŽIRKLĖS. Re­ži­sie­rius M.Sla­wins­kis. Lie­pos 18 d. 18 val. – ko­me­di­ja DAKTARAS. Re­ži­sie­rius A.Ve­čers­kis. Lie­pos 26 d. 18 val. – ko­me­di­ja APIE KĄ KALBA VYRAI. Re­ži­sie­rius O.Ša­poš­ni­ko­vas.

renginiai KLAIPĖDOS pa­ro­dų rū­mai Di­džio­ji Van­dens g. 2, www.kul­tur­po­lis.lt

Dar­bo lai­kas: III–VII 11–19 val. PARODOS Iki lie­pos 22 d. veikia Vo­kie­ti­jos šiuo­lai­ki­ nio me­no pa­ro­da „Tarp: nau­jo­ji abst­rak­ci­ja ir nau­ja­sis kon­kre­tu­mas”. Or­ga­ni­za­to­rius: Werks­tat­tga­le­rie, Ber­ly­nas. Iki lie­pos 22 d. veikia Gin­ta­ro Pa­le­mo­no Ja­no­nio ta­py­bos pa­ro­da. RENGINIAI Lie­pos 11 d. 19 val. – Jo­no Me­ko fil­mas „Au­to­biog­ra­fi­ja žmo­gaus, ku­ris ne­šė pra­ei­tį sa­vo aky­se” (2000 m., an­glų k., ne­mo­ka­ ma). Rug­pjū­čio 8, 22, 29 d. 22 val. – Ma­ri­nis­ti­ nio ki­no cik­las. Ne­mo­ka­ma.

979685

teleloto

KLAIPĖDOS kul­tū­rų ko­mu­ni­ka­ci­jų cen­tro Me­no kie­mas Baž­ny­čių g. 4

Lošimo Nr. 848, liepos 8 d. Keturi kampai (3 Lt): 21 27 39 09 37 26 52 71 45 30 31 17 01 59 56 66 06 35 32 16 63 73 41 44 03 70 54 28 38 19 49 65 07 22 68. Eilutė (3 Lt): 33 29 58 42 08. Įstrižainės (14 Lt): 53 60 74 12 47. Visa lentelė (63 348 (1 x 63 348) Lt): 40 50 46 34 11. Papildomi prizai: „VW Jetta“ (TV) – Edvardas Norutis; „Renault Thalia“ (TV) – Do­ vilė Marcinkevičienė; „VW Jetta“ – 0021384; „VW Jetta“ – 0528050; 1000 Lt – 0081128; kelialapis į Maljorką – 0498480; kelialapis į Graikiją – 0372702; ke­ lialapis į Turkiją – 0132679; poriniai kelialapiai į Palangą – 0422995, 0259753, 0500631, 0407269, 0351880; motoroleriai „Mosca Fava“ – 0137671, 0178056, 0137962; dviračiai „Panther“ – 049*300; LED televizoriai „Orion“ – 047*504; muzikos centrai su DVD „Sony“ – 024*384; fotokameros „Kodak“ – 037*889; ci­ kloninės krosnelės „LR“ – 031*446; kavos aparatai „Electrolux“ – 000*166; TV priedėliai „TV STAR T1010“ – 018*077; GPS navigatoriai „Manta“ – 018*583; plan­ šetiniai kompiuteriai „Easypad“ – 017*672. 10 000 Lt (tel. 1634, liepos 2 d.) – Aurelija Judienė iš Mažeikių; 10 000 Lt (tel. 1634, liepos 2 d.) – Vilma Kiseliauskaitė iš Alytaus; 10 000 Lt (tel. 1634, liepos 2 d.) – Regina Kasperūnienė iš Kelmės; 10 000 Lt (tel. 1634, liepos 2 d.) – Artūras Šerpytis iš Šiaulių. Pakvietimai į TV: 028*995, 044*438, 027*538. Prognozė: Aukso puode bus – 1 000 000 Lt.

Lie­pos 16–rug­pjū­čio 10 d. – Min­dau­go Gab­rė­no fo­to­gra­fi­jų pa­ro­da „Dre­ams­ca­ pes”. KKKC Me­no kie­mas. Ne­mo­ka­ma. Lie­pos 20–rug­pjū­čio 17 d. – tarp­tau­ti­nis pro­jek­tas „3+3. Jau­nas tri­jų ša­lių me­nas”. KKKC I a. me­no ga­le­ri­ja. Ne­mo­ka­ma. Lie­pos 20–rug­pjū­čio 20 d. KKKC tarp­tau­ti­ nė­je me­no re­zi­den­tū­ro­je – jau­na­sis kū­rė­jas iš Pran­cū­zi­jos Ayme­ric Eb­rard. Lie­pos 23–rug­pjū­čio 14 d. KKKC tarp­tau­ti­ nė­je me­no re­zi­den­tū­ro­je – lie­tu­vių me­ni­ nin­kė Vai­da Ta­mo­še­vi­čiū­tė. Lie­pos 28 d. re­zi­duo­jan­čios Lie­tu­vos me­ni­ nin­kės Vai­dos Ta­mo­še­vi­čiū­tės in­te­rak­ty­vus že­mės me­no works­hop’as. KKKC Me­no kie­mas. Dau­giau in­for­ma­ci­jos www.kul­tur­po­lis.lt

„ŽALGIRIO“ ARENA Lie­pos 28 d. 19.30 val. – pir­ma­sis ro­ko gru­ pės „red-hot-chili-peppers-04” kon­cer­tas Lie­tu­vo­je. Bi­lie­tus pla­ti­na „Tic­ket­pro”, kai­na 157–257 litai. Lie­pos 31 d. 20 val. – pir­ma­sis at­li­kė­jo Stingo pa­si­ro­dy­mas Kau­ne, nau­jau­sias kon­cer­ti­nis tu­ras „Back to Bass Tour”. Bi­lie­ tus pla­ti­na „Tic­ket­pro” ir „Bi­lie­tų Pa­sau­lis”, kai­na 156–226 litai.

ISTORINĖ LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTŪRA KAUNE Vil­niaus g. 33

Iki 2014 m. liepos 4 d. veikia pa­ro­da VALS­ TYBĖS MOTERYS: ARTIMUI IR TĖVYNEI. Į Is­to­ri­nę pre­zi­den­tū­rą Kau­ne švel­niai, ele­gan­tiš­kai, be ne­rei­ka­lin­gos pom­pas­ti­kos ir skam­bių šū­kių įžen­gia mo­te­rys. Mo­te­rys, vi­są Pir­mo­sios Lie­tu­vos Res­pub­li­kos lai­ko­ tar­pį (1918–1940 m.) dir­bu­sios pe­tys pe­tin su vy­rais, bet vė­liau pa­ty­ru­sios skau­džią ne­tei­sy­bę – be­veik iš­trin­tos iš is­to­ri­jos va­do­vė­lių. Šios pa­ro­dos tiks­las – ap­žvelg­ti mo­te­rų veik­lą Lie­tu­vos vie­šo­jo­je sfe­ro­je Pir­mo­sios Lie­tu­vos Res­pub­li­kos lai­ko­tar­piu ir tin­ka­mai įver­tin­ti jų in­dė­lį į mo­der­nios vals­ty­bės

„Kauno dienos“ reklamos pardavimo skyrius: tel. 302 234, 308 863, 308 864, 302 230, e. paštas reklama@kaunodiena.lt.

DOMINO TEATRAS

18 d. 18 val.

kū­ri­mo pro­ce­są. Taip pat šio­je pa­ro­do­je yra ban­do­ma at­si­kra­ty­ti kai ku­rių ste­re­o­ti­pų ir pra­plės­ti vals­ty­bės vei­kė­jo sam­pra­tą. Kal­bė­da­mi apie vals­ty­bi­nę veik­lą ar mąs­ ty­mą, dau­ge­lis vis dar de­da ly­gy­bės žen­klą tarp po­li­ti­kos ir vals­ty­bės, to­dėl tik mo­te­rys po­li­ti­kės tu­ri ga­li­my­bę bū­ti va­di­na­mos vals­ ty­bės vei­kė­jo­mis, t.y. įgy­ti so­li­dų, pri­pa­žin­tą sta­tu­są. Iš­sky­rus po­li­ti­ką, vi­sa ki­ta mo­te­rų veik­la pri­ski­ria­ma vi­suo­me­ni­nei veik­lai, taip lyg ir su­men­ki­nant jų in­dė­lį vals­ty­bei. Pa­ro­da ren­gia­ma sie­kiant at­kreip­ti dė­me­sį, kad rū­pi­ni­ma­sis ar­ti­mu yra taip pat svar­bu kaip ir po­li­ti­nių vi­zi­jų ar stra­te­gi­jų kū­ri­mas. To­dėl pa­ro­do­je „Vals­ty­bės mo­te­rys: ar­ti­mui ir Tė­vy­nei” kal­ba­ma ne tik apie po­li­ti­kes, bet ir mo­te­ris, ak­ty­viai dir­bu­sias ki­to­se vals­ ty­bei svar­bio­se sfe­ro­se. Ši pa­ro­da at­skleis, kad ak­ty­vios vi­suo­me­ni­nin­kės taip pat bu­vo vals­ty­bės vei­kė­jos, aiš­kiai su­pra­tu­sios, kad Tė­vy­nė pra­si­de­da nuo žmo­gaus. Pa­ro­da „Vals­ty­bės mo­te­rys: ar­ti­mui ir Tė­vy­nei” ren­gia­ma dvie­jo­se Is­to­ri­nės LR pre­zi­den­tū­ros ant­ro­jo aukš­to sa­lė­se. Pa­ ro­do­je at­sklei­džia­mas įvai­ria­pu­sis mo­te­rų veik­los pa­veiks­las: mo­te­ris – ak­ty­vi ir jaut­ri pi­lie­tė, pa­trio­tė, kul­tū­ros puo­se­lė­to­ja, kū­rė­ ja, na­mų ži­di­nio ser­gė­to­ja. Pir­mo­jo­je sa­lė­je lan­ky­to­jai su­si­pa­žins su Lie­tu­vos mo­te­rų eman­ci­pa­ci­jos is­to­ri­ja, mo­te­rų da­ly­va­vi­ mu svar­biau­siuo­se ša­lies po­li­ti­niuo­se bei kul­tū­ri­niuo­se įvy­kiuo­se, įvai­rių drau­gi­jų veik­la, iš­si­la­vi­ni­mo sie­kiu bei kar­je­ros ga­li­my­bė­mis, mo­ters vaid­me­niu šei­mo­je, jos bui­ti­mi. Eks­po­zi­ci­ją pa­pil­do ir pa­gy­vi­na mo­te­rų min­tys, fo­to­gra­fi­jos, ka­ri­ka­tū­ros, šar­žai. Pri­sta­to­mas ryš­kiau­sių as­me­ny­bių – Gab­rie­lės Pet­ke­vi­čai­tės-Bi­tės, Fe­li­ci­jos Bort­ke­vi­čie­nės, So­fi­jos Čiur­lio­nie­nės, Mag­ da­le­nos Gal­di­kie­nės, Liu­dos Pu­rė­nie­nės, Vin­cen­tos Lo­zo­rai­tie­nės, So­fi­jos Sme­to­nie­ nės, Onos Ma­šio­tie­nės, Emi­li­jos Pūt­vie­nės ir ki­tų in­dė­lis vie­ni­jant mo­te­ris ben­dram dar­bui ša­lies ir pi­lie­čių la­bui. Eks­po­nuo­ ja­mi ra­šy­to­jos S.Čiur­lio­nie­nės, žur­na­lis­tės Mag­da­le­nos Avie­tė­nai­tės bei ki­tų vei­kė­jų as­me­ni­niai daik­tai ir do­ku­men­tai. Sa­lė skir­ta mo­te­rų lais­va­lai­kiui ir ne­for­ma­liam ben­dra­vi­mui. In­ter­je­ro de­ta­lės ir bal­dai pa­dės pa­jus­ti ano me­to mo­ters sa­lo­no – vie­šiau­sios pri­va­čios na­mų erd­vės vie­tos at­mos­fe­rą. Sa­lo­ną puo­šia me­ni­nin­kių – ta­py­to­jos Mar­ce­lės Ka­ti­liū­tės, dai­li­nin­kės-fo­to­me­ni­ nin­kės Do­mi­ce­lės Ta­ra­bil­die­nės – por­tre­tai, fo­to­gra­fi­jos dar­bai, eks­po­nuo­ja­mi įžy­mių mo­te­rų as­me­ni­niai daik­tai, pa­puo­ša­lai, kos­me­ti­kos prie­mo­nės, do­va­nos. Ši pa­ro­da yra skir­ta ne tik mo­te­rims, ku­rios jo­je ras pri­ta­ri­mą ir pa­ska­ti­ni­mą sa­vo veik­lai, bet ir vy­rams, ku­rie ga­lės ap­mąs­ty­ti ir įsi­ver­tin­ti, ar toks pat svar­bus ir jų veik­ lo­je yra rū­pi­ni­ma­sis žmo­gu­mi, nuo ku­rio ir pra­si­de­da vals­ty­bė. Ši pa­ro­da skir­ta ir moks­lei­viams, ku­rių va­do­vė­liuo­se mo­te­rų veik­la at­skleis­ta ga­na pa­vir­šu­ti­niš­kai, o is­to­ri­jos pa­mo­ko­se for­muo­ja­ma mas­ku­li­ nis­ti­nė sam­pra­ta apie vals­ty­bės vei­kė­ją. Pa­ro­da skir­ta ir ­vi­siems nuo­la­ti­niams mu­zie­jaus lan­ky­to­jams, ku­rie jau se­niai pa­ste­bė­jo, kad mu­zie­jaus eks­po­zi­ci­jo­je vy­ rau­ja vy­riš­ka­sis pra­das (A.Sme­to­na, K.Gri­ nius, A.Stul­gins­kis, J.Ba­sa­na­vi­čius, kt.), o apie mo­te­ris be­veik nė­ra in­for­ma­ci­jos. Ne kar­tą mu­zie­jaus dar­buo­to­jams te­ko gir­dė­ti klau­si­mą – o kur mo­te­rys, ar jos nie­ko ge­ro ne­da­vė vals­ty­bei? La­bai ti­ki­mės, kad ir nau­ji, ir iš­ti­ki­miau­si mu­zie­jaus lan­ky­to­jai pa­ga­liau ras at­sa­ky­mą į šį klau­si­mą.

KAUNO MENININKŲ NAMAI V.Put­vins­kio g. 56, tel. 22 31 44, www.kmn.lt

Iki lie­pos 25 d. vei­kia Ar­vy­do Pa­le­vi­čiaus TAPYBOS DARBŲ PARODA. Ar­vy­das Pa­le­vi­čius (g. 1957 m.) – pro­fe­so­ rius, ha­bi­li­tuo­tas dak­ta­ras. 1980 m. bai­gė Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­tą. Ta­py­bą stu­di­ ja­vo Kęs­tu­čio Mil­ke­vi­čiaus dirb­tu­vė­je, 2005 m. San Fran­sis­ko me­no aka­de­mi­jos uni­ ver­si­te­te, 2006–2008 m. lie­pos mė­ne­siais re­zi­da­vo Niu­jor­ko vaiz­duo­ja­mų­jų me­nų

„ŽALGIRIO“ ARENA

31 d. 20 val.

mo­kyk­lo­je. Šiuo me­tu Kau­no tech­no­lo­gi­ jos uni­ver­si­te­to Tarp­tau­ti­nių stu­di­jų cen­tro di­rek­to­rius ir pro­fe­so­rius. Dės­to es­te­ti­kos kur­sus. Gy­ve­na Kau­ne. Nuo 2004 m. – Ka­ na­dos por­tre­tis­tų są­jun­gos na­rys. Įė­ji­mas ne­mo­ka­mas. Iki­rug­pjū­čio 10 d. vei­kia Kau­no J.Gru­šo me­no vi­du­ri­nės mo­kyk­los mo­ki­nių pa­ro­da ATSIMINIMAI KLAJOJANT. Mo­ki­niai, rem­da­mie­si sa­vo vi­zu­a­li­ne pa­tir­ti­mi, per sim­bo­lius per­tei­kia su­pan­tį pa­sau­lį. Ta­py­bo­je kiek­vie­nas vai­kas no­ri iš­reikš­ti sa­ve per ko­lo­ri­to, fak­tū­ros, sti­liaus ypa­tu­mus. Kiek­vie­nas, ieš­ko­da­mas sa­vo in­di­vi­du­a­ly­bės, sa­vaip iš­reiš­kia jį kū­ry­bo­je: vie­ni – per mo­noch­ro­mi­ją, ki­ti – per for­mą, dar ki­ti – per eks­pre­si­ją. Gal­būt tai pir­mie­ji žings­niai kū­ry­bo­je, bet jie pil­ni nuo­šir­daus ir kū­ry­bin­go pro­ce­so. Įė­ji­mas ne­mo­ka­mas. Kvie­čia­me ap­si­lan­ky­ti pir­ma­die­nį–ket­vir­ta­ die­nį 10–18 val., penk­ta­die­nį 10–16.30 val.

A. ir J.JUŠKŲ ETNINĖS KULTŪROS MUZIEJUS Kau­no ma­žo­ji g. 2, Vil­ki­ja, Kau­no r., tel. 556 400

Iki lie­pos 29 d. vei­kia Vir­gi­ni­jaus Ka­šins­ko (Kau­nas) ta­py­bos dar­bų pa­ro­da SAULĖ­ KALNIS. Iki rug­sė­jo 1 d. vei­kia Rum­šiš­kių kultūros centro Pra­vie­niš­kių sky­riaus ke­ra­mi­kos bū­ re­lio darbų pa­ro­da.

KAUNO FOTOGRAFIJOS GALERIJA Ro­tu­šės a. 1/Vil­niaus g. 2

Veikia teks­ti­li­nin­kės Li­nos Jo­ni­kės dar­bų pa­ro­da AŠ MYLIU LIETUVĄ. Tai teks­ti­lės pa­ro­da. Teks­ti­lės, ku­rios pa­grin­das yra fo­to­gra­fi­ja. Ir fo­to­gra­fi­nis at­vaiz­das, ir siu­vi­nė­ji­mai dar­buo­se yra ly­ giai svar­būs. Pa­si­telk­da­ma vie­ną se­niau­sių teks­ti­lės de­ko­ra­vi­mo tech­ni­kų, au­to­rė ma­ žais dygs­ne­liais mar­gi­na di­de­lių for­ma­tų ne­spal­vo­tas nuo­trau­kas ar jas den­gian­čius per­re­gi­mus plas­ti­ko lakš­tus, taip su­kur­ da­ma nau­jas pra­smes. Ši pa­ro­da – tai sa­vo­tiš­ka au­to­rės pa­dė­ka su ja dir­bu­siems fo­to­gra­fams: Gied­riui Lia­gui, Al­ber­tui Šven­ čio­niui, Ri­mui Pen­kaus­kui, Arūnui Baltėnui, Re­miui Ščer­baus­kui. De­kla­ra­ty­vus pa­ro­dos pa­va­di­ni­mas „Aš my­ liu Lie­tuvą”, iš pir­mo žvilgs­nio skam­ban­tis kaip nu­val­kio­tas lo­zun­gas, ap­žiū­rė­jus pa­ro­ dą tar­si iš­tirps­ta ir vie­to­j jo au­sy­se te­lie­ka ty­lus šnabž­dė­ji­mas. Tu pa­ti­ki au­to­re – ji iš­ties my­li. Gi­liai, nuo­šir­džiai, są­mo­nin­gai, bet ne ak­lai. Pa­ti me­ni­nin­kė ra­šo: „Lie­tu­vai­čiai su­si­ta­pa­ ti­no su paukš­čiais ir ėmė emig­ruo­ti. Sė­džiu Rum­šiš­kių mies­te­ly­je ir vi­som ke­tu­riom lai­kau­si įsi­ka­bi­nus į sa­vo že­mę, kur ku­riu dar­bus ben­dra­dar­biau­da­ma su Lie­tu­vos fo­to­gra­fais. Dar­bai ap­ima de­šim­ties me­tų kū­ry­bi­nį pro­ce­są. Juo­se ro­dau lie­tu­vio ta­pa­tu­mą – tiek tau­ti­nį, tiek ir kul­tū­ri­nį, nu­lem­tą šei­mos san­ty­kių, vi­suo­me­ni­nių, po­li­ti­nių pro­ce­sų.” Li­na Jo­ni­kė – vie­na ryš­kiau­sių šiuo­lai­ki­nės teks­ti­lės kū­rė­jų Lie­tu­vo­je. VDA Kau­no dai­lės ins­ti­tu­te (KDI) įgi­jo teks­ti­li­nin­kės spe­cia­ly­ bę. Pa­ro­do­se da­ly­vau­ja nuo 1993 m. Nuo 2000 m. dės­to KDI teks­ti­lės ka­ted­ro­je. Ku­ ria šiuo­lai­ki­nio me­no kū­ri­nius, nau­do­da­ma teks­ti­lės me­ni­nes prie­mo­nes. Teks­ti­lės pa­ ro­dų „Siu­vi­nys: Lie­tu­va–Suo­mi­ja” (2005) bei „Pins and Ne­ed­les” (2006) ku­ra­to­rė, tarp­tau­ti­nių pa­ro­dų lau­re­a­tė.

LIETUVOS SPORTO MUZIEJUS Mu­zie­jaus g. 7

Iki lie­pos 31 d. vei­kia Rai­mon­do Pui­šio fo­to­gra­fi­jų pa­ro­da AUKŠTUMOS ŽEMUMOS. Au­to­rius ne­se­niai iš­lei­do to­kio pat pa­va­di­ ni­mo fo­to­gra­fi­jų al­bu­mą. Aukš­tu­mas rep­ re­zen­tuo­ja kal­nai ir žmo­gus, nu­skaid­rin­tas kal­nų, o že­mu­mas – žmo­nių abejingumas, ne­pa­gar­ba sak­ra­lu­mui, ana­pi­lin iš­ke­lia­vu­ siųjų at­mi­ni­mui.

Kino centras „cinamon“

10 d. 19.45 val.


23

pirmadienis, liepos 9, 2012

kas, kur, kada KAUNO MIESTO MUZIEJUS M.Va­lan­čiaus g. 6

Vei­kian­čios pa­ro­dos: Is­to­ri­nė pa­ro­da „Na­po­le­o­nas ir Lie­tu­va”. Šie­met su­ka­ko 200 m., kai Na­po­le­o­no ka­riuo­me­nė per­si­kė­lė per Ne­mu­ną ties Kau­nu. Pa­ro­da veiks iki lie­pos 27 d. P.Bra­zaus­ko as­me­ni­nės ko­lek­ci­jos pa­ro­da „Pi­ni­gai Lie­tu­vo­je XX a.” vy­res­niems pri­ mins, o jau­nes­nius su­pa­žin­dins su pra­ei­ty­je nau­do­tais pi­ni­gais. Pa­ro­da veiks iki lie­pos 28 d.

KAUNO PILIS Pi­lies g. 17

Vei­kian­čios pa­ro­dos: Spal­vin­ga D.Ker­paus­kie­nės teks­ti­li­nių go­ be­le­nų pa­ro­da. Veiks iki rug­pjū­čio 1 d. Ke­liau­to­jo, fo­to­gra­fo, gy­dy­to­jo V.Ka­ba­šins­ ko uni­ka­li fo­to­gra­fij­ų pa­ro­da „Ui­gū­rų tau­ta Ki­ni­jo­je”. Pa­ro­da veiks iki lie­pos 31 d.

TV programa 6.00 Labas rytas. 9.00 „Komisaras Reksas“ (N-7) (k). 10.00 „Hartlando užuovėja“ (k). 11.00 LRT vasaros studija. Tiesioginė Lietuvos radijo laida. 12.00  Sveikinimų koncertas. 14.50  Žinios. 15.10 „Komisaras Reksas“ (N-7). 16.00 „Hartlando užuovėja“. 17.05 „Senis“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.35, 20.45, 23.20 Sportas. Orai. 18.45  Nacionalinė paieškų tarnyba. 19.25 „Detektyvė King“ (N-7). 20.25, 22.10 Loterija „Perlas“. 20.30  Panorama. 20.35  Verslas. 20.40  Kultūra. 20.55  Vyrų krepšinio olimpinis atrankos turnyras. Apžvalga. 21.00  Lietuvos liepsna. 21.15 Bėdų turgus. 22.15  „Tuk tuk Indija“ (1). 23.15  Vakaro žinios. 23.30 „Detektyvė King“ (N-7) (k).

Nau­ja eks­po­zi­ci­ja „Kau­no pi­lies is­to­ri­nė mo­zai­ka”. Dau­giau in­for­ma­ci­jos http://kau­no­mu­zie­jus.lt/

kinas „CINAMON“ PLC „Mega“, tel. 8 700 70 111

„Ne­pa­pras­tas žmo­gus vo­ras“ (iš­anks­ti­nė prem­je­ra) – 10, 12 d. 19.45 val.; 11 d. 21.50 val. „Le­dyn­me­tis 4: že­my­nų at­si­ra­di­mas“ 3D (lie­t. k.) – iki 12 d. 13.45, 15.45, 17.45, 19.45* val. (*išsk. 10, 12 d.). „Le­dyn­me­tis 4: že­my­nų at­si­ra­di­mas“ (lie­t. k.) – iki 12 d. 10.45, 12.45, 14.45, 16.45, 18.45, 20.45 val. „Ma­giš­ka­sis Mai­kas“ – iki 12 d. 13, 15.15, 19.30, 21.45 val. „Ro­ko am­žius“ – iki 12 d. 11.30, 16.30, 19, 21.30 val. „Ro­na­las Bar­ba­ras“ 3D (lie­t. k.) – iki 11 d. 22.30 val. „Mes už... Lie­tuvą!“ – iki 12 d. 12.15, 17.30 val. „Ma­da­gas­ka­ras 3“ 3D (lie­t. k.) – iki 12 d. 11.45 val. „Ma­da­gas­ka­ras 3“ (lie­t. k.) – iki 12 d. 11, 14.15, 16.15, 18.15 val. „Snie­guo­lė ir me­džio­to­jas“ – iki 12 d. 14 val. „Čer­no­by­lio die­no­raščiai“ – iki 12 d. 22.15 val. „Dik­ta­to­rius“ – iki 12 d. 20.15 val. „Pro­me­tė­jas“ 3D – 12 d. 22.30 val.

„FORUM CINEMAS“ Ka­ra­liaus Min­dau­go pr. 49, „Ak­ro­po­lis“, III a.

„Ledynmetis 4: žemynų atsiradimas“ 3D (premjera, liet. k.) – iki 12 d. 10.30, 13.15, 16, 18.45, 21.30 val. „Ledynmetis 4: žemynų atsiradimas“ (premjera, liet. k.) – iki 12 d. 11.30, 13.45, 16.15, 18.30, 20.45 val. ALFA.LT išankstiniai kino seansai. „Nepaprastas žmogus-voras“ 3D – iki 12 d. 17, 20.15 val. „Diktatorius“ – iki 12 d. 12, 14, 16.30, 18.15, 20.30 (seansas nevyks 7, 8 d.) val. „Madagaskaras 3“ (liet. k.) – iki 12 d. 13, 15.15, 17.30, 19.35, 21.45 val. „Madagaskaras 3“ 3D (liet. k.) – iki 12 d. 10.15, 12.45, 15.30, 18 val. „Prometėjas“ 3D – iki 12 d. 10.45, 13.30, 20 val.; 7, 8 d. 17, 20.30 val. „Vyrai juodais drabužiais 3“ – iki 12 d. 14.15, 16.45, 19, 21.15 val. VASAROS AKCIJA VAIKAMS. „Princesė ir varlius“ (liet. k.) – iki 12 d. 11 val. Bilieto kaina 6 Lt. „Rio“ (liet. k.) – iki 12 d. 11.45 val. Bilieto kaina 6 Lt.

Kino centras „FORUM CINEMAS“

9 d. 18 val.

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“. 6.50 „Keista šeimynėlė“ (k). 7.20 Pirmas kartas su žvaigžde (k). 7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7) (k). 9.45 „Išdykę seniokai“ (N-7) (k). 10.45 Kitas! (N-7). 11.10 Nuotykių komedija „Prieš pakratant kojas“ (JAV, 2007 m.) (N-7) (k). 13.10 „Nickelodeon“ valanda. „iKarli“ (5). 13.40 „Keista šeimynėlė“. 14.10 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 16.10 KK2 (N-7). 17.10 Nuo... Iki... 18.10 „Šeimynėlė“ (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.10 Sportas. Orai. 19.15 Namai, kur širdis“ (N-7). 20.00 „Pavogta laimė 3. Pavojinga sąjunga“ (N-7). 21.00 Pirmas kartas su žvaigžde (N-7). 21.30 Juokas juokais. 22.00 Žinios. Verslas. 22.19 Sportas. Orai. 22.35 „Havajai 5.0“ (N-7). 23.35 „Įvykis“ (6) (N-7). 0.30 „Trauma“ (5) (N-7). 1.25 „Įstatymas ir tvarka. Nusikaltimo motyvai“ (N-7).

6.05 Teleparduotuvė. 6.20 Fantastinė nuotykių komedija „Inspektorius Gadžetas 2“ (JAV, 2003 m.). 7.55 „Darbštuolis Tedas“ (11, 12). 8.55 „Meilės sūkuryje“. 10.00 „Pasmerkti“. 11.00 Animac. f. „Robotai“ (JAV, 2005 m.). 12.45 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 13.10 „Bakuganas“. 13.40 „Nepaprastas pasaulis“. 14.10 „Ant bangos“ (2). 14.40 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 15.10 „Simpsonai“. 15.40 „Meilės prieglobstis“. 16.40, 17.40 „Paveldėtojai“. 18.45 TV3 žinios. Sportas. Orai. 19.10 Ką manai? 20.10 „Be namų“. 21.00 Ūkininkas ieško žmonos. 21.35 TV3 vakaro žinios. Sportas. Orai. 22.00 Komedija „Ir kaip ji viską suspėja?“ (JAV, 2011 m.). 23.50 Komedija „Viešbutis „Babilonas“ (1) (D.Britanija, 2009 m.). 0.55 „Gyvenimas“. 1.45 „Įstatymas ir tvarka. Operatyvinių tyrimų skyrius“.

6.30 Televitrina. 7.00 Žinios (k). 7.25 Smagiausios akimirkos. 7.50 „Dapkai ir Butkai“. 8.25 „Zaicevas + 1“ (N-7) (k). 9.00 „Kviečiu vakarienės“. 9.30 „Miesčionys“ (N-7). 10.00 „Margoša: moterimi negimstama“. 11.00 Sveikinimai (k). 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 14.00 „Liejyklos gatvė“ (N-7) (k). 15.00 „Srautas I“ (N-7). 16.00 „Baimės faktorius“ (N-7). 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 18.00, 20.00 Žinios. 18.19, 20.19 Sportas. 18.23, 20.23 Orai. 18.25 „Liejyklos gatvė“ (N-7). 19.25 „Tylos riba“ (N-7). 20.15 Verslas. 20.25 „Gyvenimo spalvos“. 21.25 Romantinė komedija „Rameno

DATOS (liepos 9 d.) mergina“ (JAV, Japonija, 2008 m.) (N-7). 23.25 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 0.30 „Galileo: norintiems žinoti“. 1.00 „Bamba“ (S).

8.00 Gustavo enciklopedija. 8.30 „Neskubėk gyventi“. 9.00 Labas rytas (k). 11.30 Miesto kodas (k). 12.15 Mūsų miesteliai. „Rusnė“ (3). 13.15 Auksinė Agathos Christie kolekcija. „Puaro“. 15.00 Gintarinės batutos meistrai. Saulius Sondeckis. 16.30 Mokyklos langas (k). 17.00 Žinios (k). 17.15 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis. 17.30 Muzikos istorijos. Nuo J.S.Bacho iki roko. 18.00 „Neskubėk gyventi“. 18.30 Kauno dramos teatro spektaklis. A.M.Sluckaitės „Smėlio klavyrai“ (1990 m.). 20.20 UNESCO programai „Pasaulio atmintis – 20“. Dok. f. „Kurėno sugrįžimas“ (1993 m.). 21.00 Nepažintas pasaulis. Matas Pretorijus. 21.25 „Vilniaus knygų mugė 2012“. Vytauto Landsbergio knygos „Kaltė ir atpirkimas. Apie Sausio 13-ąją“ pristatymas. 22.25 Simfoninės muzikos koncertas „Bel canto“. Dalyvauja Lilija Gubaidulina (sopranas), Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras. Dirigentas Park Young-minas (Pietų Korėja). 0.00 Panorama (k). 0.10 Verslas (k). 0.15 Kultūra (k). 0.20 Sportas (k). 0.25 Orai (k). 0.30 Lietuvos liepsna (k). 0.40 Pinigų karta. 1.25 Muzikos pasaulio žvaigždės. L.van Beethoveno Simfonija Nr. 1 C-dur, op. 21. Groja Lietuvos kamerinis orkestras. Dirigentas Keris Statonas (Kanada).

10.00, 14.30 Teleparduotuvė. 10.15, 16.00 „Išlikimas“. 11.10, 15.00 „Sinbado nuotykiai“. 12.05, 18.00 „Kaulai“. 13.00 „Lyga“ (5, 6). 14.00 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 17.00, 2.10 „Medikopteris“. 19.00, 1.20 „CSI Majamis“. 20.00 „Lyga“ (1, 2). 21.00 „Viena už visus“ (5, 6). 22.00 „Naša Raša“. 23.00 Siaubo trileris „Juodoji skylė“ (D.Britanija, JAV, 1997 m.). 0.50 „Viena už visus“ (5).

8.05, 15.00 Teleparduotuvė. 8.40 „Vaiperis“ (N-7). 9.30 „Galingasis šuo Kriptas“. 10.05 „Muča Luča“. 10.30 „Betmenas“. 11.00 „Džekio Čano nuotykiai“. 11.30 „Burtininkai“ (8). 12.00 „Teresa“. 13.00 „Keršto bučiniai“ (N-7). 14.00 „Kremas“ (5). 15.30 „Drakonų kova Z“ (N-7). 16.30 „Marvel animė. Iksmenai“ (10) (N-7). 17.00 „San Fransisko raganos II“ (N-7). 18.00 „Meilės miestas“. 19.00 „Langai III“ (N-7). 20.00 „Įstatymas ir tvarka. Nusikaltimo motyvai“ (N-7). 21.00 NemaRUS kinas. Drama „Raitelis vardu Mirtis“ (Rusija, 2004 m.). 23.10 „Mano puikioji auklė“. 23.40 „Vaiperis“ (N-7). 0.40 Sveikatos ABC (k).

10.10 „Andželas ir draugai“. 10.40 Senoji animacija. 11.15, 20.35 Nomeda. 12.05 Interjerų dvikova (5). 13.00, 19.00 „Aistrų verpetai“. 14.00, 21.25 „Moterys meluoja geriau“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Martos Stiuart šou. 17.00 Interjerų dvikova (6). 18.00, 22.15 „Moteris be praeities“. 20.00 Labanakt, vaikučiai.

6.14 6.30 7.45 8.00

TV parduotuvė. Ryto reporteris. Lietuva–Venesuela–Londonas. Olimpinis vyrų krepšinio atrankos turnyras. Rungtynės dėl III vietos. Vaizdo įrašas iš Venesuelos.

10.15 Gamink sveikiau! 10.55 Dok. f. „2012-ieji. Apokalipsė“ (N-7). 12.00 Lietuvos diena. 13.00 Lietuva–Venesuela–Londonas. 13.15 TV parduotuvė. 13.45 Skonio reikalas. 14.45 Dok. f. „Paskutinė Pompėjos diena“ (N-7). 15.45 Dok. f. „Vyras ir 20 jo vaikų“ (N-7). 16.00 Žinios. Orai. 16.10 Dok. f. „Vyras ir 20 jo vaikų“ (tęs.) (N-7). 17.00 Žinios. Orai. 17.20 Lietuva tiesiogiai. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Vasara su Asta. 19.20 Pašėlę TV pokštai (N-7). 19.55 Dok. f. „Stalinas. Kita teroro pusė“ (N-7). 21.00, 23.45 Reporteris. 21.52 Orai. 21.55, 0.40 Lietuva–Londonas. 22.10 Lietuva tiesiogiai. 22.45 Vasara su Asta. 0.55 Dok. f. „Vyras ir 20 jo vaikų“ (N-7).

9.00 Sigitos virtuvė (k). 9.30 Komiška drama „Henris Pūlas yra čia“ (N-7). 11.00 Melomano pusvalandis (k). 11.30 Nuotykių f. „Šalin rankas nuo Misisipės“ (N-7). 13.15 Telelaikraštis. 15.50 Romantinė komedija „Sugrįžk!“ (N-7). 17.30 Nuo šeštadienio iki šeštadienio (k). 18.00 Žinios. 18.20 Gyvenu čia. 18.55 Komedija „Didelė mažytė aš“ (N-7). 20.25 Skaitmeninė TV: sužinok daugiau. 20.30 Istorinė laida „Mūsų praeities beieškant“. 21.00 Žinios. 21.19 Orai. 21.20 Drama „Pesikėlimas“ (N-14). 23.15 Žinios (k). 23.35 Drama „Švytinti žvaigždė“ (N-7).

7.00, 9.00, 20.30 Muzika. 7.45 Muzikinė vaivorykštė. 8.45, 18.20, 20.20 Kauniečių akimis. 10.05 „Muča Luča“. 10.30 „Betmenas“. 11.00 „Džekio Čano nuotykiai“. 11.30 „Burtininkai“. 12.00 „Teresa“. 13.00 „Keršto bučiniai“. 14.00 „Kremas“. 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Drakonų kova Z“. 16.30 „Marvel animė. Iksmenai“. 17.00 „San Fransisko raganos II“. 18.00, 20.00 Žinios. Orai. 18.30 Muzikinė vaivorykštė. 19.30 Kultūros alėja. 21.00 Drama „Raitelis vardu Mirtis“. 23.10 „Mano puikioji auklė“. 23.40 „Vaiperis“ (k). 0.40 Sveikatos ABC.

8.00 Dok. f. „Apsaugok mus nuo pikto“ (JAV, 2006 m.) (N-14). 9.50 Romantinė komedija „Kai mes susitikome“ (Indija, 2007 m.) (N-14). 12.20 Trileris „Elos slėnyje“ (JAV, 2007 m.) (N-14). 18.00 Veiksmo f. „Patikima apsauga“ (JAV, Australija, Vokietija, Ispanija, D.Britanija, 2007 m.) (N-14). 19.35 Drama „Akila ir rašybos konkursas“ (JAV, 2006 m.) (N-7). 21.35 Kriminalinė drama „Kasandros prakeiksmas“ (D.Britanija, JAV, 2007 m.) (N-14). 23.30 Karinė drama „Išminuotojų būrys“ (JAV, 2008 m.) (N-14).

12.00 Televitrina. 13.00 Italijos „Serie A“ lyga. „Milan“–„Juventus“. 14.45 Barselonos triatlonas. 15.15 Italijos „Serie A“ lyga. „Palermo“–„Lazio“. 17.00 VTB vieningoji krepšinio lyga. Kauno „Žalgiris“–Kijevo „Budivelnik“. 18.30 Automoto. 19.00, 21.00, 23.00 Žinios +. 19.15 Angliškojo biliardo „Premier“ lyga. 21.15 Golfo pradžiamokslis. 21.45 Sportas LT. Pasaulio irklavimo čempionatas (I). 22.45 Olimpinės žaidynės. 23.15 Sportas LT. Lietuvos boulingo čempionato finalinis turnyras.

1816 m. Argentina paskelbė nepriklausomybę nuo Ispanijos. 1877 m. Anglijoje įvyko pirmasis Vimbldono teniso turnyras. 1988 m. Vilniaus Vingio parke įvyko Sąjūdžio mitingas, kuriame dalyvavo daugiau nei 100 tūkst. žmonių. 1932 m. mirė skustuvo išradėjas amerikietis Kingas C.Gillette. 1946 m. gimė australų grupės „AC/DC“ dainininkas Bonas Scottas. 1950 m. gimė Ukrainos politikas Viktoras Janukovyčius. 1964 m. gimė amerikiečių dainininkė Courtney Love.

horoskopai Avinas (03 21–04 20). Stenkitės vengti konfliktų. Jūsų nuomonė nesutaps su aplinkinių, galbūt sulauksite pasipriešinimo jūsų idėjoms – dėl to patirsite nuoskaudą. Atminkite, kad emocijos dažnai blogas patarėjas. Jautis (04 21–05 20). Gali kilti gerų idėjų. Puikus laikas imtis protinės veiklos ir priimti sprendimus. Tik nebūkite paviršutiniškas ir pernelyg pasitikintis savimi. Dvyniai (05 21–06 21). Būsite puikios nuotaikos, mėgausitės gyvenimu. Noriai padėsite draugui ar mylimam žmogui. Geras laikas pirkti drabužius, apsilankyti grožio salone – liksite patenkintas pokyčiais. Vėžys (06 22–07 22). Puikiai seksis suprasti aplinkinius, mylimą žmogų. Neieškokite juodos katės tamsiame kambaryje – diena tikrai puiki, mėgaukitės kiekviena jos minute. Liūtas (07 23–08 23). Būsite nusiteikęs svajingai, norėsite atitrūkti nuo savo pareigų. Bet svajodamas nepamirškite realių įsipareigojimų. Naudinga pabendrauti su vyresniais, labiau patyrusiais žmonėmis. Mergelė (08 24–09 23). Žmonės supras jūsų problemas ir palaikys jus. Bet ir jūs nepamirškite padėti kitiems, juk esate apdovanotas ypatingomis galiomis bei protu ir galite tapti lyderiu. Svarstyklės (09 24–10 23). Susidursite su žmogumi, kurio norai ir tikslai skirsis nuo jūsų. Dabartinė jūsų padėtis arba supantys žmonės gali pasirodyti esą ne tokie, kokių reikia. Galbūt teks įveikti tam tikrus išbandymus. Vakaras palankus kūrybai. Skorpionas (10 24–11 22). Jūsų interesai prieštarauja jūsų pačių vertybėms. Neigiamai vertinsite tradicijas, nesutiksite su vyresniais arba autoritetingais žmonėmis. Pasistenkite dėl savo abejonių nesusikivirčyti su aplinkiniais. Šaulys (11 23–12 21). Būkite atsargus siekdamas svajonės, nes galite nukrypti nuo teisingo kelio. Bet pafantazuoti galima, svarbiausia – nesusipainioti, kur svajonės, o kur realybė. Ožiaragis (12 22–01 20). Jūs labai energingas ir aktyvus, jaučiate nepaprastą jėgų ir motyvacijos antplūdį. Tačiau laikykitės numatyto plano, kad nepristigtumėte jėgų. Vandenis (01 21–02 19). Jūsų gyvenime neliko vietos užsiėmimams, kuriuos mėgstate, bet atidžiau pažvelgęs į susidariusią padėtį suprasite, kad tai – laikini sunkumai. Žuvys (02 20–03 20). Malonūs jausmai, geri santykiai su kitais ir artimųjų parama padarys jus laimingą. Negadinkite sau nuotaikos liūdnomis mintimis apie rytojų – juk mums nelemta nuspėti, kaip susiklostys aplinkybės ateityje tad tiesiog džiaukitės šia diena.


Orai

Šiandien kaitra truputį atlėgs, daug kur numatomas lietus, vietomis galima perkūnija. Temperatūra 24–26 laipsniai šilumos. Antradienį vyraus vasariškai šilti, vietomis su trumpais lietumis orai. Temperatūra naktį bus 13–17, dieną 19–25 laipsniai šilumos.

Šiandien, liepos 9 d.

+24

+24

+26

Telšiai

Šiauliai

Klaipėda

+26

Panevėžys

+26

Utena

+25

Tauragė

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (pilnatis) teka Mėnulis leidžiasi

4.54 21.52 16.58 23.42 12.15

191-oji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 175 dienos. Saulė Vėžio ženkle.

+25

Kaunas

Pasaulyje Atėnai  +31 Berlynas +24 Brazilija +25 Briuselis +20 Dublinas  +17 Kairas +35 Keiptaunas  +17 Kopenhaga +20

Londonas +20 Madridas +33 Maskva +29 Minskas +27 Niujorkas +28 Oslas  +21 Paryžius +22 Pekinas +30

orai kaune šiandien

Praha +24 Ryga +25 Roma  +31 Sidnėjus  +17 Talinas +23 Tel Avivas +32 Tokijas +28 Varšuva +28

+24

+26

Vėjas

Marijampolė

0–5 m/s

Vilnius

+25

Alytus

Vardai Algirdas, Ermina, Emerilda, Leonardas,

Marcelina, Rytė, Veronika, Vera.

Cho­le­ros pro­trū­kis

Rytas

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

+18

+25

+18

+15

1

+17

+23

+17

+14

3

+17

+27

+20

+17

2

rytoj

poryt

Ku­bo­je pa­skelb­tas cho­le­ros pro­trū­kis. Li­gos ži­di­nys, pa­sak pa­rei­gū­nų, už­fik­ suo­tas už 750 km į piet­ry­čius nuo sos­ ti­nės esan­čio­je Gran­mos pro­vin­ci­jo­ je. Nuo praė­ju­sios sa­vai­tės Ku­bo­je nuo cho­le­ros jau mi­rė trys žmo­nės, dar dau­ giau kaip 50 ap­si­krė­tė ir yra izo­liuo­ti. Ku­bos svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja pa­nei­gė pa­skli­du­sias ži­nias, kad ša­ly­ je trūks­ta me­di­ka­men­tų. Nors pa­sku­ti­ nį kar­tą Ku­bo­je cho­le­ros pro­trū­kis ki­lo 1959 m., me­di­kai yra pa­si­ruo­šę ko­vo­ti su li­ga. Šim­tai Ku­bos me­di­kų dir­bo Hai­ ty­je, ku­ria­me po že­mės dre­bė­ji­mo taip pat ki­lo šios li­gos pro­trū­kis. BBC inf., „Reu­ters“ nuo­tr.

įvairenybės

Mankš­ta Santakoje – naudinga ir linksma Arū­nas Damb­raus­kas

a.dambrauskas@kaunodiena.lt

„Re­ko­men­duo­ju ma­žiau gal­vo­ ti apie ant­svo­rį ir dau­giau – apie svei­ka­tą. Ir rim­tai sa­kau: jei bū­čiau darb­da­vys, su­ma­žin­čiau at­ly­gi­ni­

mus tiems, ku­rie ne­spor­tuo­ja“, – to­kiais tei­gi­niais ae­ro­bi­kos pra­di­ nin­ke Lie­tu­vo­je va­di­na­ma kau­nie­tė Joa­na Bar­taš­kie­nė ban­do įteig­ti, kad spor­tuo­ti ver­ta. Ener­gi­ja trykš­tan­ti mo­te­ris va­ kar vi­dur­die­nį San­ta­kos par­ke pa­

de­monst­ra­vo mankš­tų pro­gra­ mą „Ju­dėk links­mai“. Ne­pa­bū­gę karš­čio mankš­tin­tis su­si­rin­ko ke­ lios de­šim­tys svei­kai ir ak­ty­viai pa­ si­ry­žu­sių gy­ven­ti en­tu­zias­tų. Ne­mo­ka­mą mankš­tą San­ta­ko­je ke­ti­na­ma reng­ti kiek­vie­ną sa­vai­tę.

„„En­tu­zias­tai: ge­ros svei­ka­tos kau­nie­čiai sėmėsi mankš­tin­da­mie­si San­ta­kos par­ke.

„Kauno dienos“ reklamos pardavimo skyrius: tel. 302 234, 308 863, 308 864, 302 230, e. paštas reklama@kaunodiena.lt, skelbimų skyrius: tel. 308 862, 302 233, 302 231, 302 202, e. paštas skelbimai@kaunodiena.lt

„„Pri­va­lu­mai: mankš­tin­tis pra­dė­ję žmo­nės ti­ki­no, kad tai – ne tik svei­ka­tos šal­ti­nis, bet ir pui­kus lais­va­lai­kio

pra­lei­di­mo bū­das. 

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

2012-07-09 Kauno diena  

15p. Nuo pražūtingo potvynio nukentėję Rusijos gyventojai skundėsi, kad laiku nesulaukė pagalbos. Jokiai Seimo frakcijai nepriklausančių par...

2012-07-09 Kauno diena  

15p. Nuo pražūtingo potvynio nukentėję Rusijos gyventojai skundėsi, kad laiku nesulaukė pagalbos. Jokiai Seimo frakcijai nepriklausančių par...

Advertisement