Page 1

NPROEt 38 GRA Mos

2012 m. liepos 7 d.

TAI­KIK­LY­JE

Olim­pinė ug­nis lie­tu­vių šir­dy­se

+ Savaitės horoskopas ir Kryžiažodis

KULINARIJA Vo­ve­rai­čių der­lius

biblioteka

TV HE­RO­JUS

Tikė­ji­mas ir aist­ra

Gy­ve­ni­mo va­rik­lis – meilė KINO FOTELIS Že­mynų at­si­ra­di­mo kal­ti­nin­kas

PORT­RE­TAS Tiražas 35 510


NEMOKAMI SKELBIMAI

S A K SI,

A S I N K

T A S RA

AN DA !


3

T

eo­rijų apie meilę iš pir­mo žvilgs­nio pri­kur­ta gau­sybė, tik faktų – ma­žo­ka. Ši te­ma – idea­li no­rint su­kir­šin­ti ne tik draugų būrį, bet ir psi­cho­lo­gus bei pa­žan­gius moks­li­nin­kus. Vie­ni mis­ti­niu būdu ap­skai­čiuo­ja, kad įsi­mylė­ti už­ten­ka 30-ies se­kund­žių, ki­ti aiš­ki­na, jog meilė atei­na tik iš dvy­lik­to žvilgs­nio, tre­ti ti­ki­na, kad jaus­ mui, pa­ly­gi­na­mam su žai­bo smūgiu ar eu­fo­ri­ja, už­ten­ka vos ke­lių mi­li­ se­kund­žių. Dar ko­kia nors gru­pelė psi­cho­logų išrė­žia, kad meilės iš pir­ mo žvilgs­nio nėra ir būti ne­ga­li – esą meilė atei­na su lai­ku, o įtikė­ju­sių žai­biš­kais jaus­mais lau­kia skau­dus nu­si­vy­li­mas. Ta­čiau to­kią teo­riją bur­bu­lu va­di­na „TV die­na“ ir tie, ku­riuos yra ap­lankęs ne­že­miš­kas, ne­ įti­ki­mas jaus­mas, kai net ne­ro­man­ti­kams pa­si­mai­šo pro­tas, kai ne­tve­ri sa­vy nuo lieps­nos ir no­ri ją per visą Lie­tuvą ne­šti, kai gir­di snie­go tylą, ku­ri ei­les apie le­dyn­me­čius ir imi šok­ti sir­takį rink­da­mas vo­ve­rai­tes, kai pa­žvelgęs meilės ob­jek­tui į akis ma­tai ne karš­to nuo­ty­kio, o ki­birkš­ čiuo­jan­čio bu­či­nio į skruostą ir jau­kios se­natvės per­spek­tyvą.

10

V.Co­lo­lo aist­ros

14

„Le­dyn­me­čio“ epopė­ja tęsia­si

8 Meilės ki­birkš­tys

12

Mis­ti­ka ir ma­so­nai

46

Ge­riau­si gry­bai

Olim­pinė­ug­nis­ lie­Tu­vių­šir­dy­se

NEt 38

PROGRAMOs

2012 m. liepos 7 d.

TAi­KiK­ly­Je

+ SavaitėS­ horoskopas ir­KryŽiaŽodiS

KULinARiJA

vo­ve­rai­čių­der­lius

bibLioTeKA

TV HEROJUS

tikė­ji­mas­ir­aist­ra

Gyvenimo va­rik­lis­–­meilė Kino FoTeLiS Že­mynų­at­si­ra­di­mo­ kal­ti­nin­kas

PORTRETAS Tiražas 35 510

Re­dak­to­rė Ag­nė Klim­čiaus­kai­tė Žur­na­lis­tas Ge­di­mi­nas Jan­kaus­kas, Ieva Janavičienė Re­dak­ci­ja: Lab­da­rių g. 8, 01120 Vil­nius, tel. (8 5) 219 1380, e. p. tvdiena@diena.lt. Rek­la­mos va­dy­bi­nin­kai: (8 5) 261 3654, 261 3000, faks. 279 1379. Lei­dė­jas UAB „Die­na Me­dia News“. Žur­na­las pla­ti­na­mas su „Vil­niaus die­na“, „Kau­no die­na“, „Klai­pė­da“. Spaus­di­no UAB „Die­na Me­dia Print“. Vir­še­lio nuo­trau­ka LNK

48

Kny­gos – ver­tin­ga do­va­na


4

pjūvis

Plauk­te į šo­kius T

elevizija TV3 šo­kių pro­jek­to da­ly­vius pri­sta­ty­ti nu­si­tei­ku­si kuo gar­siau – griaus­min­gais va­ karė­liais, o LNK savą­sias „bom­ bas“ ruo­šia ty­liai. Tik šią sa­vaitę iš­gir­do­me apie du LNK pro­jek­to „Kvie­čiu šok­ti. Pa­ža­din­ta aist­ra“ en­tu­zias­tus. Pir­ma­jam ad­re­na­li­ no krau­jy­je tik­rai ne­trūksta – tai Lie­tu­vos olim­pinė vil­tis, irk­la­vi­

mo čem­pio­nas Min­dau­gas Griš­ ko­nis. Sa­vi­mi pa­si­ti­kin­tis, ku­pi­ nas en­tu­ziaz­mo 26 metų vy­ras per gy­ve­nimą žen­gia su šūkiu: „Atei­tis pri­klau­so man.“ M.Griš­ ko­nis ap­si­draud­žia nuo žiū­rovų prie­kaištų, kad ver­čiau sam­bos rit­mu pel­nytų olim­pinį me­dalį, o ne mau­dytų­si TV pro­jektų šlovė­ je, – spor­ti­nin­kas pa­ti­ki­no, kad

BFL nuotr.

šo­kių re­pe­ti­ci­jo­mis už­siims tik po olim­pia­dos. Kol kas vi­sas jė­ gas jis ski­ria spor­tui – ne­no­ri nu­ viltų tų, ku­rie ti­ki­si me­da­lio. Juk Min­dau­gas – du­kart Eu­ro­pos čem­pio­nas, ren­ka­mas vie­nu ge­ riau­sių ša­lies spor­ti­ninkų. Lie­tu­ vos spor­to žur­na­lis­tai 2011-ųjų at­le­tu iš­rin­ko būtent šį irk­luo­toją. M.Griš­ko­nis ga­li pa­si­did­žiuo­ti ir

ypa­tin­ga ko­legų pa­gar­ba – „Kvie­ čiu šok­ti“ da­ly­viai su­reng­da­mi irk­la­vi­mo var­žy­bas Ne­ri­mi jį iš­ lydė­jo į olim­piadą. Dar vie­nas ne­tikė­tas LNK pro­jek­to šokė­jas – buvęs grupės ŽAS na­rys, per ap­kaltą nu­ša­lin­ tas Sei­mo na­rys Li­nas Ka­ra­lius, įrodęs, kad mo­ka šok­din­ti ir po­ li­ciją, ir po­li­ti­kus.

Si­bi­ro trau­ka

A

k­to­rius Gied­rius Sa­vic­ kas, su­grįžęs iš Si­bi­ro, kur gast­ro­lia­vo su OKT/Vil­ niaus mies­to teat­ru, pa­ju­to trauką tam kraš­tui ir norą su­ grįžti. Jis pra­si­tarė, kad ki­tais me­tais norėtų su tau­tie­čiais iš­vyk­ti į eks­pe­di­ciją „Mi­si­ja – Si­bi­ras“, ku­rios tiks­las – pri­ min­ti pa­sau­lio bend­ruo­me­nei

apie So­vietų Sąjun­gos vyk­ dytą lie­tu­vių tau­tos ge­no­cidą, pri­si­dėti prie to­li­muo­se kraš­ tuo­se gy­ve­nu­sių trem­ti­nių at­mi­ni­mo iš­sau­go­ji­mo. Jei į šios mi­si­jos, rei­ka­lau­jan­čios di­delės fi­zinės išt­vermės, da­ ly­vių gre­tas ne­pak­lius, ak­to­ rius į Si­birą ke­ti­na vyk­ti bent jau kaip tu­ris­tas.


pjūvis

Nau­ji „Iš­min­ties rak­čiu­kai“ Į

mo­terų ka­nalą TV8 at­si­nau­ ji­nu­si su­grįžta lai­da „Iš­min­ ties rak­čiu­kai“ su vedė­ja Ago­ ta Pa­na­vie­ne. Nuo šian­dien kiek­vieną šeš­ta­dienį nau­ dingų pa­ta­rimų lai­do­je vis ki­to­kias te­mas nag­rinės pa­ tyręs eks­per­tas – Na­cio­na­ linės pa­sy­vaus na­mo aso­cia­ ci­jos di­rek­to­rius Ai­das Vai­ čiu­lis. Prem­je­rinė­je lai­do­je – eko­ lo­giš­ki na­mai ir eks­kur­si­ja po Mer­kinės miš­kuo­se įsikū­ru­ sią Pilnų namų bend­ruo­menę, ku­ri šie­met pa­statė pirmąjį Lie­tu­vo­je ser­ti­fi­kuotą pa­syvųjį namą. Ant­ra­sis lai­dos re­por­ ta­žas at­skleis tiesą apie eko­ lo­giš­kai užau­gin­tas ar­ba­tas ir prie­sko­nius. O tre­čio­jo re­por­ ta­žo he­ro­jai – žmonės, ku­rių pa­grin­di­nis tiks­las yra su­do­ min­ti al­ter­na­ty­viu, eko­lo­giš­ku ke­lia­vi­mo būdu – va­žia­vi­mu dvi­ra­čiais.

Kvie­čia da­ly­tis ge­ru­mu K

ont­ro­liuo­jan­čio­ji ži­niask­lai­ dos bend­rovė „Bal­tic Me­ dia Al­lian­ce“ (BMA) ir or­ga­ni­ za­ci­ja „Ca­ri­tas“ vi­sus ge­ros va­ lios žmo­nes jau ant­rus me­tus kvie­čia da­ly­vau­ti ge­ru­mo ak­ci­ jo­je „Pa­do­va­no­ki­me vai­kams va­ sarą!“. Ak­ci­jos tiks­las – su­rink­ ti lėšų „Ca­ri­to“ glo­bo­jamų vaikų pa­žin­tinėms-poil­sinėms va­sa­ ros sto­vyk­loms. Šie­met di­desnė lėšų da­lis bus ski­ria­ma ma­žuo­ se mies­te­liuo­se ir ra­jo­nuo­se gy­ ve­nan­čių vaikų va­sa­ros sto­vyk­

loms. „Šian­dien mes vi­si kar­tu ir vėl ga­li­me iš­ties­ti pa­gal­bos ran­ ką ir ap­sau­go­ti vai­kus nuo klyst­ ke­lių, pa­do­va­no­ti šyp­seną, pil­ ną ši­lu­mos ir laimės. Padė­ki­me jiems pa­si­jus­ti svar­biems, rei­ka­ lin­giems ir my­li­miems“, – pri­ si­dėti prie ak­ci­jos kvie­čia „BMA Lie­tu­vos“ ge­ne­ra­linė di­rek­torė Jo­lan­ta But­ke­vi­čienė. In­for­ma­ci­ ja, kaip ga­li­ma au­ko­ti, tei­kia­ma bend­ruo­ju ak­ci­jos te­le­fo­nu Vil­ niu­je (8 5) 261 1014 ir in­ter­ne­te www.da­lin­kis­ge­ru­mu.lt.

Mek­si­kos Ken­ne­dy M

ek­si­ka šven­čia – nau­ juo­ju jos pre­zi­den­tu ta­ po 45-erių En­ri­que Pe­ña-Nie­ to, iš­vaiz­dus, ku­pi­nas jau­nat­viš­ko en­tu­ ziaz­mo, šiuo­lai­ kiš­kas, tu­rin­tis gra­žią šeimą. O pir­mo­ji ša­ lies da­ma – te­le­no­ve­ lių žvaigždė 41-ų Angé­li­ca Ri­ve­ra – jau va­ di­na­ma Mek­si­kos Jac­que­li­ne Ken­ne­dy. Nė nea­be­jo­ja­ma, kad ak­torė la­bai pri­si­dėjo prie vy­ro per­galės – net pa­skel­bus rin­kimų re­zul­ ta­tus, mek­si­kie­čiai skan­da­vo Angé­li­cos, o ne nau­jo­jo pre­zi­

den­to vardą. Prieš mi­nią nau­ ja­sis pre­zi­den­tas pa­ėmė my­li­ mo­sios ranką ir iškėlė į viršų – tar­si rin­ki­mus būtų laimėję dvie­se. A.Ri­ve­ra yra pir­ma Mek­ si­kos pre­zi­ den­tienė iš pra­mogų pa­ sau­lio. Abu jie au­gi­na net še­šis vai­kus – po tris iš anks­ tes­nių san­tuokų. Pirmąją ša­lies damą mek­si­kie­čiai (ir Lie­tu­vos žiū­ ro­vai) pa­mi­lo vai­di­nan­čią to­ kio­se me­lod­ra­mo­se kaip „Tur­ tuolė“, „And­že­la“, „Ma­ria­na“, „Tik­ro­ji meilė“ ir kt.

5


6

taikiklyje

Ža­dins olim­pinę ­ ugnį lie­tu­vių šir­dy­se

„Liet­ u­v o ­ nuo pir s liepsn m ­ a­die­n a“ – io kas­die „Pa­no­r n po a­mos“

Lie­pos 6-ąją, Vals­tybės dieną, ant lie­tu­viš­ kumą sim­bo­li­zuo­jan­čio Bi­rutės kal­no Pa­lan­go­je Lie­tu­vos te­le­vi­zi­ja įkūrė „Lie­tu­vos liepsną“. Šio­ je is­to­rinė­je vie­to­je už­degtą olim­pinę ugnį per Lie­tuvą neš Ri­mas Va­lei­kis.

Ie­va Ja­na­vi­čienė

Nuo Tel­šių iki Vi­sa­gi­no Taip iš­kil­min­gai pri­sta­ty­tas LTV olim­pinės va­sa­ros pro­jek­tas, ku­ ris pra­si­dės pir­ma­dienį ir tęsis iki pat olim­pia­dos ati­da­ry­mo lie­ pos 27 d. „Lie­tu­vos liepsną“ te­le­ vi­zi­ja pri­sta­to kaip pro­jektą, skir­ tą geriau supažindinti su tais, ku­rie gins Lie­tu­vos garbę Lon­ do­no olim­pinė­se žai­dynė­se ir sieks aukš­čiau­sių ap­do­va­no­jimų. LTV kiek­vieną dieną kvies žiūrė­ti spe­cia­lias trans­lia­ci­jas iš Lie­tu­vos miestų ir mies­te­lių, ku­riuo­se gimė ir au­go ge­riau­ si Lie­tu­vos spor­ti­nin­kai. „Lie­tu­ vos liepsną“, sklei­sian­čią olim­ pinę dva­sią ir teik­sian­čią pa­si­ did­žia­vimą tuo, kad esa­me lie­tu­viai, R.Va­lei­kis pa­si­ryžęs ne­šti per visą Lie­tuvą: nuo Tel­šių iki Vi­sa­gi­no, nuo Biržų iki Drus­ki­ninkų. „Ri­mas to­kiai mi­si­jai pa­ kvies­tas dėl to, kad yra tik­rai ne­su­si­pykęs su spor­tu, jis nuo­ lat spor­tuo­ja, yra judė­ji­mo, ak­ ty­vaus gy­ve­ni­mo būdo ša­li­nin­ kas. O kas ki­tas galėtų taip už­ deg­ti lie­tu­vius ir ne­šti fa­kelą? Gra­ži mer­gaitė čia ne­tin­ka“, – apie pro­jek­to vadą „TV die­nai“ sakė jo kūrėjai.

Olim­pie­čių po­rtre­tai „Iš­ties ma­no­me, kad olim­pinės ug­nies lie­tu­vių šir­dy­se ža­din­

ti nė ne­rei­kia – ji ir taip pa­ža­ din­ta. Tu­ri­me pui­kius olim­pie­ čius, ku­rie sa­vo jėga, ener­gi­ ja už­de­ga tautą, o mes tik no­ ri­me vi­sus su­vie­ny­ti, su­bur­ ti, leis­ti su­ži­no­ti ar pri­si­min­ti, kaip spor­ti­nin­kai ta­po ge­riau­ si, koks bu­vo jų ke­lias, kaip gimė olim­pinė lieps­na šir­dy­ se tų, ku­rių pa­sie­ki­mai pri­ver­ čia plak­ti Lie­tu­vos šir­dis vie­ nu rit­mu“, – pa­sa­ko­jo „Lie­tu­ vos lieps­nos“ kūrėjai. Did­žiam star­tui be­si­ren­gian­ čius olim­pie­čius žiū­ro­vams pri­ sta­tys ar­ti­miau­si jų žmonės – ma­mos, tėčiai, kai­my­nai, suo­lo ar spor­to salės drau­gai. Lai­do­ se – jų pa­sa­ko­ji­mai apie spor­ti­ ninkų vai­kystę, apie aistrą spor­ tui ir sunkų darbą ne tik dėl as­ me­ni­nių re­kordų, bet ir sie­kiant gar­sin­ti Lie­tu­vos vardą.

Du kar­tus per dieną Kiek­vie­na­me „Lie­tu­vos lieps­ nos“ ap­lan­ky­ta­me mies­te ar mies­te­ly­je bus įžieb­ta ug­nis, tap­sian­ti vi­sos „Lie­tu­vos lieps­ nos“ da­li­mi olim­pia­dos ati­da­ry­ mo dieną. Ke­lionė baig­sis ten, kur ir pra­si­dės, t. y. Pa­lan­go­ je: čia „Lie­tu­vos lieps­na“ virs 2012-ųjų olim­pia­dos ug­ni­mi. Pa­žin­ti olim­pie­čius žiū­ro­vai galės kas­dien po „Pa­no­ra­mos“ ir žiūrė­da­mi LTV laidą „La­bas ry­tas“, kas­ryt pri­sta­tan­čią „Lie­ tu­vos lieps­nos“ rub­riką.

Vadas: už­degtą olim­pinę ugnį per Lie­tuvą ruošiasi nešti R.Va­lei­kis.  LTV nuotr.


8

tv herojus

Va­ro­mo­ji gy­ve­ni­mo jėga – meilė LNK se­ria­lo „Pa­vog­ta laimė“ kūrėjai tre­čiąjį se­zoną nu­tarė pa­puoš­ti int­ri­guo­jan­čia siu­že­ti­ne li­ni­ja – ak­to­rių Vir­gi­ni­jos Ko­chans­kytės ir Da­liaus Mer­ti­no he­ro­jus Ge­nutę ir Aleksą ne­tikė­tai užk­lum­pa jaus­mai.

Agnė Klim­čiaus­kaitė Pir­ma­ja­me se­zo­ne Ge­nutė pa­lai­ do­jo vyrą, ant­ra­ja­me se­zo­ne grįžo jos jau­nystės meilė, o tre­čia­ja­me žyb­te­li ki­birkš­tis tarp jos ir Alek­ so. Kaip juo­du at­jaunė­ja, iš­gy­ve­na as­me­ni­nes dra­mas, artė­ja vie­nas prie ki­to ir tols­ta, ga­li stebė­ti LNK žiū­ro­vai, o „TV die­na“ su D.Mer­ti­ nu kalbė­jo apie meilę – su­su­kan­čią pro­tą, pa­kylė­jan­čią ir bran­di­namą. – Ko žiū­ro­vams tikė­tis iš jūsų ir V.Ko­chans­kytės he­rojų is­to­ri­jos? – Jausmų žie­žirbų bus ne­daug, bet jos la­bai iš­raiš­kin­gos. Tik nu­trūks ši se­ria­lo siu­že­tinė li­ni­ja. At­si­dur­ si­me skir­tin­go­se ba­ri­kadų pusė­se: ji bus ban­di­to ma­ma, o aš – prie­ šin­go­je pusė­je. Dau­giau ne­ga­liu iš­duo­ti, bet ti­kiuo­si, kad vis­ko dar ne­nu­fil­ma­vo­me ir bus tęsi­nys. – Bu­či­nių bus? – Tik į ranką ir į skruostą. O gal ir bus vėliau. – Ak­torė V.Ko­chans­kytė jums ne­ pa­gailė­jo gra­žiau­sių žod­žių. O kaip ją api­būdin­tumė­te jūs? – Ji – pui­ki ar­tistė, ži­nan­ti sa­vo ver­ tę, mo­kan­ti vi­so­kiau­sio­se si­tua­ci­jo­ se vai­din­ti. O iš žmo­giš­ko­sios pusės mu­du esa­me se­ni ko­le­gos, ne­daug esa­me bend­ravę, bet, kiek te­ko, ma­ lo­niai, mūsų bend­ra­vi­mas yra la­ bai šil­tas, da­ly­kiš­kas ir gra­žus. – Ar ti­ki­te mei­le iš pir­mo žvilgs­nio? – Taip. Tai bu­vo se­no­kai, bet ma­ nau, kad te­ko ją pa­tir­ti.

– Ar ga­li­ma meilę iš pir­mo žvilgs­ nio ta­pa­tin­ti su ar­ti­mos sie­los pa­ ju­ti­mu? – Ga­li­ma. Ir duok Die­ve, kad tai įvyktų. Daž­niau­siai tai ne­pa­ vyks­ta.

– Gal ver­čiau mylė­ti ne šir­di­mi, o pro­tu? Ar to­kia meilė ne­būtų pa­ tva­resnė, at­spa­resnė gy­ve­ni­mo sun­ku­mams? – Jei abu par­tne­riai yra vie­no­ di, abu sa­ko my­lin­tys pro­tu, ga­ liau­siai jiems bus ne­beį­do­mu kar­ tu. O jei do­mi­nuo­ja meilė, tik su pro­tu, jie ga­li la­bai il­gai išt­ver­ti. Bet žie­žirbų ap­skri­tai gy­ve­ni­me, o meilė­je – ypač, pri­va­lo būti. Ki­ taip žmonės ne­sup­rastų, kad yra meilė ir ko­kia ji.

– Ką at­sa­ky­tumė­te tiems, ku­rie įsi­ ti­kinę, jog meilė trun­ka tre­jus me­ tus? – Te­gu nors tie tre­ji būna lai­min­ gi. O pa­skui juk meilę rei­kia puo­ selė­ti, ug­dy­ti, au­gin­ti. Ne­tei­sybė, kad meilė trun­ka tre­jus me­tus. Jei­ gu ne­su­ge­bi jos iš­sau­go­ti, pa­ts esi kal­tas. Meilė ga­li truk­ti visą gy­ ve­nimą.

– Ma­to­te meilės iš išs­kai­čia­vi­mo pa­vyzd­žių gy­ve­ni­me? – Ma­tau. Kar­tais ban­dau pa­tei­sin­ ti, kad gal taip tik iš pir­mo žvilgs­nio at­ro­do. Bet ma­tau. Da­bar to­kie lai­ kai, gy­ve­na­me ki­to­kio­je vi­suo­menė­ je nei prie­š 25 me­tus, čia at­si­ran­da ir meilė iš išs­kai­čia­vi­mo. Nors to­kie san­ty­kiai vi­sais lai­kais eg­zis­ta­vo. Tik mei­le jų ne­pa­va­din­čiau.

– Ką pa­tar­tumė­te po­roms, ku­rios prie al­to­riaus sku­ba vos pa­gau­tos meilės eu­fo­ri­jos? Gal vertėtų iš­ lauk­ti tuos tre­jus me­tus? – Iš sa­vo pa­tir­ties ga­liu pa­sa­ky­ti – taip tie­siog būna: akys ap­tems­ ta, kar­tais pra­šviesė­ja, pro­tas su­ si­mai­šo ir įvyks­ta ves­tuvės. Bet ne­sa­kau, kad tai – blo­gai. Svar­bu, kad žmonės pa­skui mylėtų ir gerb­ tų vie­nas kitą. Meilė ne­tu­ri baig­ tis po san­tuo­kos, nu­trūkti, ne­rei­ kia ma­ny­ti, kad vėliau žmonės su­ si­pyks­ta ir jau­čia­si ne­lai­min­gi, kol ki­tus par­tne­rius su­si­ran­da, – vis­ kas po ves­tu­vių ga­li būti la­bai la­ bai ge­rai.

– Ką ma­no­te apie po­žiūrį, kad daž­ nai meilė bai­gia­si ves­tuvė­mis, bet po ves­tu­vių ji turėtų tik pra­si­dėti? – Pa­sa­ky­mas ga­na tei­sin­gas. Iki ves­tu­vių būna la­bai daug emo­cijų, „ža­lio“ no­ro, už­si­mir­ši­mo, sie­kio, kad tas žmo­gus ir tik jis būtų ša­ lia. Po ves­tu­vių at­si­ran­da vi­sai kitų pro­blemė­lių, ku­rios pe­rau­ga į pro­ble­mas, at­si­ran­da vai­kai, dau­giau dėme­sio ski­ria­ma jiems nei iš­rink­ ta­jam, – taip jau su­klos­ty­tas gy­ve­ ni­mas. Bet meilė turėtų iš­lik­ti kiek įma­no­ma il­giau: vis dėlto ji yra va­ ro­mo­ji jėga – ir šei­mos iš­li­ki­mo, ir ta­vo ge­ros sa­vi­jau­tos, ge­ros nuo­tai­ kos. Žo­dy­je „meilė“ vis­kas su­tel­pa.

– Su kuo pa­ly­gin­tumė­te šį jausmą? – Vis­kas pirmą kartą, vis­kas pa­si­ kei­čia: ir mąsty­mas, ir kūno kal­ba, ir bal­sas – tie­siog tam­pi ki­tu žmo­ gu­mi, lyg iš ki­tos pla­ne­tos at­skri­ du­siu atei­viu.


Ne­tei­sybė, kad meilė trun­ka tre­jus me­tus. Jei­gu ne­su­ge­bi jos iš­sau­go­ti, pa­ts esi kal­tas. Meilė ga­li truk­ti visą gy­ve­nimą. „Pa­vog Pa­vo­jin ­ta laimė 3. ­ga pirmad sąjun­ga“ –

ketvirt ieniais– adie 20 val. niais LNK nuotr.


portretas

V.Co­lo­lo aist­ra gy­ven­ti Agnė Klim­čiaus­kaitė

Humoristas Vitalijus Cololo neretai pavadinamas graikiškiausiu Lietuvos dzūku ir žinomiausiu Druskininkų piliečiu po Mikalojaus Konstantino Čiurlionio. Oficialiau jis pristatomas kaip televizijos projektų vedėjas, migruojantis tarp LNK ir Baltijos televizijos, renginių vedėjas, aktorius, pedagogas. Susižavėjimo V.Cololo sulaukia ne tik dėl taiklaus žodžio, humoro jausmo, bet ir šeimos garbinimo, gebėjimo džiaugtis gyvenimu ir saviironijos. O ne mažiau spalvingą jo kinišką portretą pristato „TV diena“.

Gėri­mas: kok­tei­lis „Mo­ji­to“.

Mo­te­ris: aist­rin­ga, gra­ži, nuo­šir­di.

LNK nuotr.

10

Mu­zi­ka: pa­gal nuo­taiką. Ro­kas, pank­ro­kas.

JEI BŪ­ČIAU...

Šo­kis: ži­no­ma, sir­ta­kis.


Spal­va: man pa­tin­ka rau­do­na, bet galė­čiau būti ir pur­pu­rinė.

Fil­mas: „Ma­no di­delės sto­ros grai­kiš­kos ves­tuvės“.

Ša­lis: Kre­tos sa­la, Grai­ki­ja. Pa­tie­ka­las: ašt­rus. Tik­riau­siai uk­rai­nie­tiš­ki barš­čiai.

Daik­tas: pa­galvė. Šil­kinė, ma­lo­ni.

Paukš­tis: tas, ku­ris anks­ti ke­lia­ si. Tik­rai ne pelė­da. Pei­za­ž as: tik ne jūra. Eže­ras, le­li­jos.

Kva­pas: tik ne ta­ba­ko. „Cha­nel Égoïs­te“ žiemą, o va­sarą – „Yves Saint Lau­rent l’Hom­me“.

Pries­ko­nis: im­bie­ras.

Me­dis: ab­ri­ko­sas. Ir me­dis gra­ žus, ir vai­siai pa­tin­ka.

Pa­veiks­las: nu­ta­py­tos Ma­lai­zi­jos džiunglės to­lu­mo­je. Eg­zo­tiš­kas.


Kino fotelis

Mis­ti­ka ir ma­sonų ri­tua­lai Rytų fron­te Jau įpra­to­me, kad Lie­tu­vo­je daž­nai lan­ko­si už­sie­nio ki­ no kūrėjai. Įvai­rio­ se Lie­tu­vos vie­to­ se (ap­leis­tuo­se dva­ ruo­se ir net Pa­žais­ lio vie­nuo­ly­ne) ka­rinį mis­tinį tri­lerį „Ty­la snie­ge“ ke­tu­rias sa­ vai­tes fil­ma­vo ir is­ panų re­ži­sie­rius Ge­ rar­do Her­re­ro.

„Ty­la snie­ge“ („Si­len­cio en la nie­ve“) Ka­ri­nis mis­ti­nis tri­le­ris. Is­pa­ni­ja, Lie­tu­va, 2011 m. Rež. G.Her­re­ro. Vai­di­na Jua­nas Die­go Bot­to, Car­me­lo Góme­zas, Fran­cescas Orel­la, Ra­fa Cas­tejónas.

veiksmas

••• humoras

••• įtampa

••• erotika

••• siaubas

•••

N-13 „Ty­la snie­ge“ Nuo 2012 07 06 Trukmė 115 min.

4

Ge­di­mi­nas Jan­kaus­kas

Šiur­pus ra­di­nys Pa­gal Ig­na­cio del Val­le ro­maną su­kur­tas fil­mas pra­de­da­mas to­kiu įžan­gi­niu ko­men­ta­ru: „1943 m. Is­pa­ni­jos dik­ta­to­rius ge­ne­ro­las Fran­ko siun­čia į Ru­ siją va­di­namąją Mėlynąją di­vi­ ziją – spe­cialų ko­vinį būrį, kurį su­da­ro sa­va­no­rių fa­lan­ga ir pi­ lie­ti­nio ka­ro ve­te­ra­nai. Šio ka­ ri­nio da­li­nio smo­gi­kai ke­ti­na pri­si­dėti prie A.Hit­le­rio pa­jėgų. Bet kaip tik ta­da Rau­do­no­ji ar­ mi­ja pra­de­da ga­lingą puo­limą. Pa­si­metę sve­ti­mo­je ša­ly­je is­pa­ nai su­si­du­ria su ba­du ir šal­čiu, ku­ris su­kaus­to ne tik kūnus, bet ir šir­dis. Atėjū­nai bi­jo iš­da­ vikų ir ne­pa­si­ti­ki vie­nas ki­tu.“ Jau pir­mas pei­za­žas, pui­kiai įve­dan­tis žiū­ro­vus į spe­ci­finę fil­ mo at­mos­ferą, pa­na­šus į Sal­va­ do­ro Da­li siur­rea­lis­tinę fan­ta­ ziją. Nuo ru­siš­ko šal­čio ir siau­bo pa­šiurpę is­pa­nai re­gi iš pa­kelės eže­ro le­do ky­šan­čius žirgų kū­ nus. Ša­lia vie­no jų ty­so žiau­ riai nu­žu­dy­tas is­panų ka­rei­ vis. Jam per­pjau­ta gerklė, o ant nu­mirė­lio krūtinės pei­ liu išp­jaus­ty­ti žod­žiai: „Die­ vas viską ma­to.“ At­ro­ do, kad šią is­pa­nišką frazę iš­raižė tik­rai ne ru­sai. Tai kas ta­da?

JAU KINE

Kūnas be la­šo krau­jo Di­vi­zi­jos va­das šio nu­si­kal­ti­mo ty­rimą pa­ve­da ei­li­niam Ar­tu­rui And­ra­dei, ku­ris prie­š karą dir­ bo po­li­ci­jos ins­pek­to­riu­mi. O šis iš kar­to su­si­du­ria su lo­gi­ka ne­ paaiš­kin­tais da­ly­kais. Au­top­si­ja at­skleid­žia, kad au­kos kūne nėra nė la­šo krau­jo, taip pat nė vie­ nos kru­vi­nos dėmės ant uni­for­ mos. Vėliau Ar­tu­ras su­ži­no, kad nu­žu­dy­ta­sis Lui­sas del Agi­la bu­ vo paim­tas į ka­riuo­menę Va­len­ si­jo­je, kad jis bu­vo la­bai vie­ni­šas, ne­sto­ko­jo pi­nigų ir mėgo žais­ti mir­ti­nai pa­vo­jingą „Vio­letą“ (taip is­pa­nai va­di­na ru­sišką ru­letę). Keis­to nu­si­kal­ti­mo ty­rimą ap­ sun­ki­na nuo­la­tinė įtam­pa va­do­ vybė­je (di­vi­ziją su­da­ran­čios na­ cių ka­riuo­menės ir is­pa­niš­kos fa­ lan­gos va­dai ne­su­ta­ria). Ne­leid­žia tin­ka­mai su­si­kon­cent­ruo­ti ir so­vie­ti­nių bom­bo­ne­šių ata­kos, ir klas­tin­gi par­ti­zanų puo­li­mai, ir gam­tos kap­ri­zai („Čia net uo­dai – ko­mu­nis­tai“).

Kal­ti ma­so­nai? Fil­mo au­to­riams, su­kon­cent­ra­vu­ siems pa­grin­dinį dė­ mesį į pai­nią kri­mi­ na­linę fa­bulą, pa­vyks­ta į ant­rą planą nu­stum­ti pa­ tį ka­ro dra­ma­tizmą, kurį nu­ stel­bia mis­ti­nio tri­le­rio dva­

sia. Keis­tos žmog­žu­dystės ver­ sijų daugė­ja. Pro­ziš­kiau­siai at­ro­do įta­ri­ mas, kad ve­lio­nis galė­jo būti so­vietų agen­tas, o už­ra­šas „Die­vas viską ma­to“ yra įspėji­ mas kitiems ga­li­miems iš­da­vi­ kams ir šni­pams. Bet fil­mo au­ to­riai tik­rai nėra ba­na­laus rea­ liz­mo adep­tai, nes ti­ki, kad tie­ sa sly­pi kaž­kur ana­pus. Todėl

Praė­ju­sio sa­vait­ga­lio po­pu­lia­riau­si Lie­tu­vos ki­no teatrų fil­mai

Fil­mas

10

Žiū­rovų skai­čius Sean­sai Lt

12

Bir­že­lio 29–liepos 1 d. Bir­že­lio 22–24 d.

Bend­ros pa­ja­mos

1. „Ma­da­gas­ka­ras 3“

2. „Pro­metė­jas“

3. „Dik­ta­to­rius“

4. „Ame­ri­kie­tiš­kas py­ra­gas 4“

7766

1389

1242

154

255

74

67

3

106 335 li­tai 193 227 li­tai

24 229 li­tai 38 641 li­tas

15 949 li­tai 15 631 li­tas

1710 litų –

1 395 569 li­tai

433 581 li­tas

750 427 li­tai

495 603 li­tai


Jau pir­mas pei­za­žas, pui­kiai įve­dan­ tis žiū­ro­vus į spe­ci­finę fil­mo at­mos­ferą, pa­na­šus į S.Da­li siur­rea­lis­tinę fan­ta­ziją. Kad­rai iš fil­mo

kūnas su išplėš­ta šir­di­mi ir už­ ra­šu ant krūtinės. To­les­nių fil­mo įvy­kių at­ skleis­ti tik­rai ne­ga­li­ma. Ne­pa­ mirš­ki­me, kad „Ty­la snie­ge“ – ne tiek dra­ma apie Antrąjį pa­ sau­linį karą, kiek pai­nių vin­gių ir ne­tikėtų ato­mazgų ku­pi­nas mis­ti­nis tri­le­ris, ku­ria­me do­mi­ nuo­ja kla­si­ki­nio de­tek­ty­vo tai­ syklės.

pri­gal­vo­ja kur kas eg­zo­tiš­kes­ nių ver­sijų, ku­rioms įmin­ti pri­ rei­kia ir ži­nių apie mo­terų psi­ cho­lo­giją, ir Kar­lo Mar­xo au­to­ ri­te­to („Eko­no­minė būklė nu­ le­mia viską“), ir vai­kiš­kos mal­ delės („Tu ka­da nors nu­mir­ si, tik ne­ži­nai ka­da“), ir net... gandų apie kru­vi­nus ma­sonų ri­tua­lus. Pas­ta­ro­ji ver­si­ja su­ stiprė­ja, kai ap­tin­ka­mas ant­ras

Lie­tu­va trau­kia Per­nai Lie­tu­vo­je taip pat ne­trūko fil­ mus ku­rian­č ių už­sie­nie­č ių. Italų re­ ži­sie­riui Gab­rie­le Sal­va­to­re­sui mū­ sų kli­ma­t as ir gam­t a pa­si­rodė tin­ ka­miau­sias fo­nas kri­mi­na­li­nei is­to­ri­ jai apie Pad­niestrės nu­si­kaltė­lius („Si­ bi­rie­tiš­kas auklė­ji­mas“). Da­bar žiū­ ro­vai ga­li įver­tin­ti ir G.Her­re­ro „Tylą snie­ge“.

Kai ku­rie ki­no kūrėjai per eks­pe­di­ci­ jas mūsų ša­ly­je įsi­gud­ri­na nu­fil­muo­ ti vi­du­ram­žių Ang­liją (se­ria­las „Elž­bie­ ta I“, 2005 m., rež. To­mas Hoo­pe­ris), mūšius su Na­po­leo­no ar­mi­ja (se­ria­las „Ka­ras ir tai­ka“, 2007 m., rež. Ro­ber­ tas Dorn­hel­mas) ir net hunų karą su se­ novės Ro­mos ar­ma­da („Ati­la“, 2001 m., rež. Dic­kas Low­ry).

Šal­ti­nis: Lie­tu­vos ki­no industrijos aso­cia­ci­ja

5. „Snie­guolė ir med­žio­to­jas“

6. „Ker­šy­to­jai“

7. „Lo­rak­sas“

8. „Pa­veldė­to­jai“

9. „Laivų mūšis“

10. „Vy­rai juo­dais dra­bu­žiais 3“

584

48

124

2

5

894

38

5

14

1

3

41

6729 li­tai 10 164 li­tai

822 li­tai 1007 li­tai

895 li­tai 689 li­tai

20 litų 476 li­tai

30 litų –

11 987 li­tai 10 093 li­tai

186 513 litų

405 325 li­tai

824 165 li­tai

118 368 li­tai

240 160 litų

622 518 litų


14

Kino fotelis

JAU KINE

Ket足vir


r­to­ji ani­ma­ci­nio „Le­dyn­me­čio“ epopė­ja

A

pie­tus. Bėgda­ mi nuo be­siar­ti­nan­ čios am­ži­nos žie­mos ma­mu­tas Manf­re­das, ašt­ria­dan­ tis tig­ras Die­gas ir moks­lui ne­ ži­no­mas iš­vers­ta­kis tin­gi­nys Si­ das su­ra­do žmo­nių kūdikį ir nu­ sprendė grąžin­ti jį tėvams. Ke­lionės pa­vo­jus links­mais po­kštais neut­ra­li­zuo­da­vo ne­ vėkšla Si­das, bet la­biau­siai at­ min­ty­je iš­li­ko keis­ta iš­vers­takė vo­verė, ku­riai nie­kaip ne­si­sekė sau­giai pa­slėpti gilės.

Kad­rai iš fil­mo

Pel­nin­gi tęsi­niai

Ani­ma­ci­nio ki­no mėgėjai va­sarą vėl su­si­tin­ka su pamėgtų pa­sakų per­so­na­žais. Es­ta­fetę iš tre­čio­ jo „Ma­da­gas­ka­ro“ pe­ri­ma ket­vir­ta­ sis „Le­dyn­me­tis“.

Ge­di­mi­nas Jan­kaus­kas

Pra­sidė­jo prie­š 10 metų Ly­giai prie­š de­šimtį metų pa­ sau­lio ek­ra­nuo­se pa­si­ rodė pil­na­met­ražė ani­ma­cinė pa­sa­ka „Le­dyn­me­ tis“ (2002 m., rež. Chri­sas Wed­ge’as), ku­ri vi­siems pa­ti­ko. Ją žiūrė­da­mi pa­tyrė­me il­galaikį ma­lo­numą. Siu­žetą su­darė trijų le­dyn­ me­čio epo­chos he­rojų ke­lionė į

„Le­dyn­me­tis“ vi­sa­me pa­sau­ ly­je su­rin­ko be­veik 400 mln. do­le­rių, todėl ta­po aiš­ku, kad tęsi­nių il­gai lauk­ti ne­reikės. Pir­ma­sis pa­si­rodė 2006-ai­siais. Fil­mo „Le­dyn­me­tis 2. Eros pa­ bai­ga“ (2006 m., rež, Car­lo­sas Sal­dan­ha) veiks­mas pra­si­dėjo, kai Žemę den­gian­tis le­das ėmė spar­čiai tirp­ti. Prie­šis­to­ri­niams gyvū­nams kli­ma­to at­ši­li­mas at­nešė daug neap­sa­komų įspū­ džių, nes su­teikė ga­li­mybę mėgau­tis pa­čios gam­tos su­ kur­to van­dens at­rak­cionų par­ ko ma­lo­nu­mais: mau­dy­tis, šo­ kinė­ti nuo tramp­linų, grožė­ tis gei­ze­riais ar­ba pliuš­ken­tis natū­ra­liau­sio­se pur­vo vo­nio­ se. Ta­čiau ne­tru­kus džiaugs­ mą pa­keitė pa­ni­ka, ir iš ra­miu prie­globs­čiu ta­pu­sio slėnio te­ ko ne­šti ku­da­šių nuo artė­jan­ čio po­tvy­nio. Tre­čia­ja­me „Le­dyn­me­ty­je“ (2009 m., rež. C.Sal­dan­ha, Mi­ ke’as Thur­meie­ris) le­dy­nus tirpdė jau ne gam­ti­niai ka­tak­ liz­mai, o tikrų tik­riau­sia meilė, ryš­kio­mis spal­vo­mis nu­švie­tu­ si ma­mu­to Manf­re­do ir jo nau­ jo­sios draugės Elės ro­maną. Su­ ra­do sau po­rą ir be­ne ryš­kiau­ sias „Le­dyn­me­čio“ tri­lo­gi­jos he­ro­jus – dėl gilės į ekst­ re­ma­liau­sias si­tua­ci­jas am­ži­nai pa­ten­kan­ti

„Le­dyn­me­tis 4. Že­mynų at­si­ra­di­mas“ Nuo 2012 07 04 Trukmė 94 min.

vo­verė Skre­tas, sa­vo­tiš­kas tri­ lo­gi­jos ta­lis­ma­nas. Meilės jaus­ mas bei no­ras su­kur­ti sa­vo šei­ mą ap­su­ko galvą ir Si­dui, todėl jis pa­darė dar vieną kvailą po­ elgį – pa­vogė di­no­zau­ro kiau­ši­ nius ir tikė­jo­si iš jų iš­perė­ti sa­ vo pa­li­kuo­nis. Ži­no­ma, tai bu­vo fa­ta­liš­ka klai­da, dėl ku­rios vi­si „Le­dyn­me­čio 3“ he­ro­jai pa­kliu­ vo į po­že­minę di­no­zaurų ka­ra­ lystę.

Že­mynų at­si­ra­di­mo kal­ti­nin­kas Ket­vir­to­jo­je „Le­dyn­me­čio“ da­ly­ je pa­šėlu­si vo­verė ir vėl vai­ko­si sa­vo išs­va­jotą ąžuo­lo gilę. Aiš­ ku, kad ir šį kartą lenk­tynės bai­ gia­si ne taip, kaip Skre­tas norė­ jo. Li­gi šiol kiek­vie­nas šio he­ro­ jaus pa­si­ro­dy­mas išp­ro­vo­kuo­ da­vo di­de­lius ka­tak­liz­mus. Pa­ na­šiai bus ir šį kartą. Da­bar dėl Skre­to ener­gi­jos ir hi­pe­rak­ty­ vu­mo su­si­for­muo­ja že­my­nai, o gyvū­nams ten­ka pri­si­tai­ky­ti prie pa­ki­tu­sių gy­ve­ni­mo sąlygų. Ma­mu­tas Manf­re­das (daž­ niau va­di­na­mas tie­siog Me­niu), tig­ras Die­gas ir tin­gi­nys Si­das at­si­du­ria van­de­ny­no vi­du­ry, at­skir­ti nuo visų sa­vo draugų. Plūdu­riuo­da­mi ant at­ski­lu­sios le­do ly­ ties drau­gai pri­va­ lo ras­ti ke­lią na­mo.

„Le­dyn­me­tis 4. Že­mynų at­si­ra­di­mas“ („Ice Age: Con­ti­nen­tal Drift“) Ani­ma­cinė pa­sa­ka. JAV, 2012 m. Rež. Ste­ve’as Mar­ti­no, M.Thur­meie­ris.

veiksmas

••• humoras

••• įtampa

••• erotika

••• siaubas

•••

4


16

kinas Vilnius FORUM CINEMAS AKROPOLIS Ozo g. 25

„Ledynmetis 4: žemynų atsiradimas“ (3D, lietuviškai) – Premjera. Iki 12 d. 10.30, 13.15, 16.15, 19.15, 21.50 val. „Ledynmetis 4: žemynų atsiradimas“ (lietuviškai) – Premjera. Iki 12 d. 11.30, 13.45, 16.30, 18.45, 21.15 val. „Nepaprastas žmogus voras“ (3D) – Alfa.lt išankstiniai seansai. 9–12 d. 17.15, 20.30 val.

„Madagaskaras 3“ (lietuviškai) – Iki 12 d. 12.30, 15, 17.20 val. „Madagaskaras 3“ – Iki 12 d. 19.45 val. „Roko amžius“ – Iki 12 d. 14, 19 val. „Dvi dienos Niujorke“ – Iki 12 d. 16.45, 21.45 val. „Snieguolė ir medžiotojas“ – Iki 12 d. 16.15 val. „Bernvakaris Australijoje“ – Iki 12 d. 22 val. „Magiškasis Maikas“ – 7, 8 d. 22 val.

„Keršytojai“ (3D) – Iki 9 d. 20.15 val., 10–12 d. 20.45 val.

PASAKA Šv. Ignoto g. 4 / 3

KINAS PO ŽVAIGŽDĖMIS „Smulkus nusikaltimas“ – 7 d. 22.30 val. „Gyvenimo medis“ – 12 d. 22.30 val.

VASAROS AKCIJA VAIKAMS „Aukštyn“ (lietuviškai) – Iki 12 d. 11.30 val. „Mikė Pūkuotukas“ (lietuviškai) – Iki 12 d. 11.40 val.

MULTIKINO Ozo g. 18

„Vyrai juodais drabužiais 3“ (3D) – Iki 12 d. 11, 13.30, 16, 18.30, 21 val. „Madagaskaras 3“ (lietuviškai) – Iki 12 d. 11.45, 14, 16.45, 19, 21.40 val. „Madagaskaras 3“ (3D, lietuviškai) – Iki 12 d. 10.15, 12.45, 15.30, 18 val. „Prometėjas“ (3D) – Iki 12 d. 11.15, 14.15, 17.15 (seansas vyks 7, 8 d.), 20.45 val. „Prometėjas“ – Iki 12 d. 13, 18.15 val. „Diktatorius“ – Iki 12 d. 10.45, 15.45, 21.30 val. „Snieguolė ir medžiotojas“ – Iki 10 d., 12 d. 17.30 val. „Roko amžius“ – Iki 10 d., 12 d. 20.15 val. „Magiškasis Maikas“ – 7, 8 d. 20.30 val. VASAROS AKCIJA VAIKAMS „Rio“ (lietuviškai) – Iki 10 d., 12 d. 12 val. „Ratai 2“ (lietuviškai) – Iki 10 d., 12 d. 14.45 val.

FORUM CINEMAS VINGIS Savanorių pr. 7

„Ledynmetis 4: žemynų atsiradimas“ (3D, lietuviškai) – Premjera. Iki 12 d. 12, 14.40, 17.40, 20.40 val. „Ledynmetis 4: žemynų atsiradimas“ (lietuviškai) – Premjera. Iki 12 d. 11, 13.30, 16, 18.30, 21.30 val. „Ledynmetis 4: žemynų atsiradimas“ – Premjera. Iki 12 d. 14, 16.30, 19.15, 21.45 val. „Tyla sniege“ – Premjera. Iki 12 d. 13, 15.30, 18.30, 21.30 val. „Nepaprastas žmogus voras“ (3D) – Alfa.lt išankstiniai seansai. 9–12 d. 16.30, 20 val. „Diktatorius“ – Iki 12 d. 11.45, 14.15, 18.45, 20.50 val. „Prometėjas“ (3D) – Iki 12 d. 12.20, 15.10, 18.10, 21.10 val. „Madagaskaras 3“ (3D, lietuviškai) – Iki 12 d. 11.15, 13.45, 16.30 (seansas vyks 7, 8 d.), 19.15 (seansas vyks 7, 8 d.) val.

„Ledynmetis 4: žemynų atsiradimas“ (3D, lietuviškai) – Premjera. Iki 10 d., 12 d. 11.15, 13.15, 15.15, 17.15, 19.30 val., 11 d. 11, 15.15, 17.15, 19.30 val. „Ledynmetis 4: žemynų atsiradimas“ (lietuviškai) – Premjera. Iki 12 d. 10.15, 12 (seansas su mažyliais vyks 11 d.), 12.15, 14.15, 16.15, 18.30 val. „Nepaprastas žmogus voras“ (3D) – Išankstiniai seansai. 10–12 d. 16.15, 19.15 val. „Geležinis dangus“ – Iki 12 d. 21.30 val. „Mes už... Lietuvą!“ – Iki 9 d., 11, 12 d. 13.30, 18.45 val., 10 d. 13.30, 16 val.

„Magiškasis Maikas“ – Iki 12 d. 14, 19, 21.45 val. „Ronalas barbaras“ (3D) – Iki 12 d. 10, 12, 21.15 (seansas vyks 7–9 d.), 22 (seansas vyks 10–12 d.) val. „Roko amžius“ – Iki 12 d. 10.45, 15.45 (seansas nevyks 10 d.), 21 (seansas nevyks 10 d.), 21.30 (seansas vyks 10 d.) val. „Madagaskaras 3“ (3D) – Iki 12 d. 11 (seansas nevyks 11 d.), 13 (seansas nevyks 8 d.), 14 (seansas nevyks 8 d.), 16 (seansas nevyks 8 d.), 16.30 (seansas vyks 8 d.), 18.15 (seansas vyks 7, 9 d.), 18.30 (seansas vyks 8 d.) val. „Madagaskaras 3“ – 7, 12 d. 10.30, 12.30, 14.30, 16.30 val., 8 d. 10, 12, 14.30, 16.30 val. „Prometėjas“ (3D) – Iki 12 d. 16.30, 18.45, 20.30 (seansas vyks 7–9 d.), 21.15 (seansas vyks 10–12 d.) val. „Vyrai juodais drabužiais 3“ (3D) – Iki 9 d. 11.15, 13.30, 15.45, 18, 20.45 val., 10–12 d. 11.45, 14, 18.30, 20.45 val.

„Išsiskyrimas“ – 13 d. 22.30 val.

Kaunas FORUM CINEMAS

„Ledynmetis 4: žemynų atsiradimas“ (lietuviškai) – Premjera. Iki 12 d. 10.45, 12.45, 14.45, 16.45, 18.45, 20.45 val. „Magiškasis Maikas“ – Iki 12 d. 13, 15.15, 19.30, 21.45 val. „Roko amžius“ – Iki 12 d. 11.30, 16.30, 19, 21.30 val. „Ronalas barbaras“ (3D, lietuviškai) – Iki 11 d. 22.30 val. „Mes už... Lietuvą!“ – Iki 12 d. 12.15, 17.30 val. „Madagaskaras 3“ (3D, lietuviškai) – Iki 12 d. 11.45 val. „Madagaskaras 3“ – Iki 12 d. 11, 14.15, 16.15, 18.15 val. „Snieguolė ir medžiotojas“ – Iki 12 d. 14 val. „Černobylio dienoraščiai“ – Iki 12 d. 22.15 val. „Diktatorius“ – Iki 12 d. 20.15 val. „Prometėjas“ (3D) – 12 d. 22.30 val.

Klaipėda FORUM CINEMAS

Karaliaus Mindaugo pr. 49, „Akropolis“

Taikos pr. 61, „Akropolis“

„Ledynmetis 4: žemynų atsiradimas“ (3D, lietuviškai) – Premjera. Iki 12 d. 10.30, 13.15, 16, 18.45, 21.30, 23.45 (seansas vyks 7 d.) val. „Ledynmetis 4: žemynų atsiradimas“ (lietuviškai) – Premjera. Iki 12 d. 11.30, 13.45, 16.15, 18.30, 20.45 val. „Nepaprastas žmogus voras“ (3D) – Alfa.lt išankstiniai seansai. 9–12 d. 17, 20.15 val. „Diktatorius“ – Iki 12 d. 12, 14, 16.30, 18.15, 20.15 (seansas vyks 7, 8 d.), 20.30 (seansas nevyks 7, 8 d.), 22.30 (seansas vyks 7 d.) val. „Madagaskaras 3“ (lietuviškai) – Iki 12 d. 13, 15.15, 17.30, 19.35, 21.45 val. „Madagaskaras 3“ (3D, lietuviškai) – Iki 12 d. 10.15, 12.45, 15.30, 18 val. „Prometėjas“ (3D) – Iki 12 d. 10.45, 13.30, 17 (seansas vyks 7, 8 d.), 20 (seansas nevyks 7, 8 d.), 20.30 (seansas vyks 7, 8 d.) val. „Vyrai juodais drabužiais 3“ (3D) – Iki 12 d. 14.15, 16.45, 19, 21.15 val. „Bernvakaris Australijoje“ – 7 d. 23.30 val. „Ronalas barbaras“ (3D, lietuviškai) – 7, 8 d. 20 val. „Magiškasis Maikas“ – 7, 8 d. 22 val.

„Ledynmetis 4: žemynų atsiradimas“ (3D, lietuviškai) – Iki 12 d. 10.15, 13, 15.45, 18.15, 21, 23.30 (seansas vyks 7 d.) val. „Ledynmetis 4: žemynų atsiradimas“ (lietuviškai) – Iki 12 d. 11.15, 13.45, 16.30, 19.15, 21.30, 23.45 (seansas vyks 7 d.) val. „Nepaprastas žmogus voras“ (3D) – Alfa.lt išankstiniai seansai. 9–12 d. 15.30, 18.45 val. „Madagaskaras 3“ (lietuviškai) – Iki 12 d. 11.45, 14, 16.15, 18.30, 20.45, 22.50 (seansas vyks 7 d.) val. „Madagaskaras 3“ (3D, lietuviškai) – Iki 12 d. 10.45, 13.15, 16 (seansas vyks 7, 8 d.) val. „Diktatorius“ – Iki 12 d. 12.45, 14.45, 17, 19, 21.15, 23.15 (seansas vyks 7 d.) val. „Prometėjas“ (3D) – Iki 12 d. 18.45 (seansas vyks 7, 8 d.), 21.45 val. „Snieguolė ir medžiotojas“ – Iki 12 d. 14.30, 20.30 val. „Nenugalimieji: narsos įstatymas“ – Iki 12 d. 18, 23 (seansas vyks 7 d.) val.

VASAROS AKCIJA VAIKAMS „Princesė ir Varlius“ (lietuviškai) – Iki 12 d. 11 val. „Rio“ (lietuviškai) – Iki 12 d. 11.45 val.

CINAMON PLC „Mega“

„Nepaprastas žmogus voras“ (3D) – Išankstinė premjera. 10, 12 d. 19.45 val., 11 d. 21.50 val. „Ledynmetis 4: žemynų atsiradimas“ (3D, lietuviškai) – Premjera. Iki 12 d. 13.45, 15.45, 17.45, 19.45 (seansas nevyks 10, 12 d.) val.

VASAROS AKCIJA VAIKAMS „Kung fu panda 2“ (lietuviškai) – Iki 12 d. 10.30 val. „Op“ (lietuviškai) – Iki 12 d. 12.15 val.


namų kinas

DVD nau­jie­nos „Dan­tukų fėjus 2“ („Tooth Fai­ry 2“)  Ko­me­di­ja. JAV, 2012 m. Rež. Ale­xas Zam­mas. Vai­di­na Lar­ry the Cab­le Guy, Erin Beu­te, Da­vi­das Mac­key, Joh­nas Con­no­nas. DVD: „Vi­deo p­la­net“. 24,99 Lt. Prieš dve­jus me­tus ek­ra­nuo­ se pa­si­rodė vi­sai šei­mai skir­ ta ko­me­di­ja „Dan­tukų fėjus“ (2010 m., rež. Mi­chae­las Lem­bec­kas), ku­ria­me Uo­la pa­si­va­dinęs ak­to­rius Dway­ne’as John­so­nas, la­biau­siai ži­no­mas iš nuo­t y­k ių fil­mo „Skor­pionų ka­ra­lius“, lei­ do­si į keistą avan­tiūrą. Su­per­me­no amp­lua jis iš­keitė į ge­ra­širdės spar­nuo­tos būtybės vaid­menį. Tai nėra tra­di­ci­nis an­ge­las, ko­k ių ko­me­di­jo­se esa­me pri­si­ žiūrėję li­gi so­ties. Pro­fe­sio­na­lus le­do ri­tu­li­nin­kas De­ re­kas Tomp­so­nas – tik­ra le­do are­nos žvaigždė, ku­rią sir­ga­liai ir bend­ra­ž y­giai daž­nai va­di­na Dan­tukų fėju­

Kri­mi­na­li­nis se­ria­las. Ru­si­ja, 2009 m. Rež. Dmit­ri­jus Sve­to­za­ro­vas. Vai­di­na Da­ni­la Koz­lovs­kis, Jev­ge­ni­ja Igum­no­va, Ser­ge­jus Bar­kovs­ kis, Ana Fo­mi­na. DVD: „Vi­deo­li­ne“. 14.99 Lt. rais įvy­k iais pa­rem­t a is­to­ri­ja, ku­rio­je svar­bus vaid­ muo ten­ka Ti­be­to mo­t y­vams. Ma­din­gas Mask­vos fo­tog­ra­fas Da­ni­la Age­je­vas gau­na int­ri­guo­jamą ir ne­įti­ki­mai pel­ningą už­sa­kymą. Sankt Pe­ ter­bur­go griuvė­sių fo­ne jam tu­ri po­zuo­ti pen­ki ry­tie­tiš­ko ti­po mo­de­liai, vil­kin­tys sti­li­zuo­tus kos­tiu­mus. Vyk­dy­da­ mas eg­zo­tišką už­duotį fo­tog­ra­fas su­vo­kia, kad už­sa­ko­ vo vi­siš­kai ne­do­mi­na jo da­ro­mos nuo­trau­kos. Jam rei­ka­ lin­ga vie­na XX a. fo­tog­ra­fi­jos re­lik­vi­ja. Vai­ki­nas nu­jau­čia, kad penk­ta­me fo­to­se­si­jos taš­ke jo ty­ko mir­ti­na grėsmė. Se­ria­lo au­to­riai ge­rai val­do kri­mi­na­linę fa­bulą, ją pa­ pil­do bu­dis­ti­niais ir mis­ti­niais ele­men­tais.

„Su­vai­dink ma­no žmoną“ („Just Go with It“)  Ro­man­tinė ko­me­di­ja. JAV, 2011 m. Rež. Den­ni­sas Du­ga­nas. Vai­di­na Jen­ni­fer Anis­ton, Ada­mas Sand­le­ris, Ni­co­le Kid­man, Bai­lee Ma­di­ son. DVD: „Vi­deo­li­ne“. 14,99 Lt. Tai dar 1969 m. su­kur­ tos ame­ri­kie­tiš­kos ko­me­di­jos „Kak­tu­so žie­das“ per­dir­bi­nys, ku­rio pa­grin­das – se­nas Brodvė­jaus spek­tak­lis. „Kak­tu­ so žie­de“ pa­grin­di­nis he­ro­jus bu­vo sen­ber­nis odon­to­lo­ gas, ku­ris pa­kliu­vo į la­bai pi­kan­tišką si­tua­ciją. Bi­jo­da­mas rim­tes­nių san­ty­kių su sa­vo jauną­ja mei­lu­že, jis jai me­ la­vo, kad yra vedęs ir tu­ri vaikų. Kai to­liau me­luo­ti ta­ po ne­beį­ma­no­ma, he­ro­jus įkalbė­jo sa­vo asis­tentę ap­si­ mes­ti jo žmo­na, ku­ri rei­ka­lau­ja sky­rybų. Užuot išsp­ren­ dus keblų rei­kalą, si­tua­ci­ja dar la­biau su­si­pai­nio­jo.

Ani­ma­cinė pa­sa­ka. JAV, 2011 m. Rež. Chri­sas Mil­le­ris. DVD: „Vi­deop­la­net“. 24,99 Lt.

mi. Šią pra­vardę De­re­kas pelnė todėl, kad aikš­telė­ je per rung­t y­nes su­si­dūrę su jo­k ių sen­ti­mentų ne­ jau­čian­čiu spor­ti­nin­ku var­ž o­vai daž­nai lie­ka be dan­ tų. Bet vieną kartą tik jėgos ar­gu­mentą pri­pažįs­tantį De­reką pa­gro­bia tik­ros dan­tukų fėjos ir pa­da­ro jį sa­ vo pa­gal­bi­nin­ku. Ant­ra­ja­me šios se­ri­jos fil­me Uolą pa­keitė mums vi­ sai ne­ži­no­mas ame­ri­kie­čių ko­mi­kas Lar­ry the Cab­le Guy. Jis vai­di­na links­muolį Larį Gatrį, ku­ris už tai, kad nu­liū­di­no vieną ber­niuką, yra pri­vers­tas vai­din­ti dan­ tukų fėjų ir įti­kin­ti nu­skriaustą vaiką, kad šios būtybės tik­rai eg­zis­tuo­ja.

„A.D.“ („А.Д.“) 

Sankt Pe­ter­bur­ge gy­ve­nan­t is ir dir­ban­t is rusų ki­no re­ž i­sie­ rius D.Sve­to­z a­ro­vas sten­gia­ si vi­siš­kai ne­paskęs­t i vien kri­mi­na­li­nių se­rialų jūro­ je. Pradėjęs se­ria­lus „Su­dau­ž ytų ži­bintų gatvės“ ir „Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo agen­t as“, ku­riuos žiū­ro­vai pamė­go, vėliau nuo pa­na­š ios pro­duk­ci­jos nu­to­lo ir su­k ūrė Fio­do­ro Dos­to­jevs­k io ro­ma­no „Bro­liai Ka­ra­ ma­zo­vai“ ek­ra­ni­z a­ciją. Ji su­kėlė daug ginčų. O kai D.Sve­to­z a­ro­vas pra­d ėjo su­k ti se­rialą „A.D.“, spau­ do­je pa­si­rodė int­ri­guo­jamų pra­ne­š imų, kad tai bū­ siąs kūri­nys apie de­vin­t uo­sius pra­ga­ro var­t us – tik­

„Ba­tuo­tas ka­ti­nas Pūkis“ („Puss in Boots“) 

Nau­jo­je siu­že­to ver­si­jo­je pa­grin­di­nis he­ro­jus – plas­ ti­kos chi­rur­gas. Šios pro­fe­si­jos reikšmę De­nis su­pra­to dar ža­lio­je jau­nystė­je, kai pa­ts bai­siai iš­gy­ve­no, kad dėl di­delės no­sies yra la­bai pa­na­šus į Cy­ra­no de Ber­ge­ racą. Ta­da vai­ki­nas ir iš­mo­ko gud­rybės – jei no­ri „pa­ ka­bin­ti“ tau pa­tin­kan­čią mer­giną, ap­si­mesk ne­lai­min­gai ve­du­siu vy­riš­kiu. Prak­ti­ka ro­do, kad to­kia stra­te­gi­ja pa­ de­da su­minkš­tin­ti mo­terų šir­dis, o ro­ma­nui ne­pa­si­se­ kus vi­suo­met yra kur sau­giai at­si­trauk­ti. Bet ši „le­gen­ da“ su­bliūkš­ta, kai vie­na­me plas­tinės chi­rur­gi­jos „aukų“ va­karė­ly­je De­nis su­si­pažįs­ta su mer­gi­na var­du Pal­mer.

Jau tre­čią kartą pa­si­ro­do ka­ti­nas Pūkis, dėvin­tis ba­tus bei skrybėlę ir kal­ban­tis An­to­nio Ban­de­ra­so bal­su. Šis per­so­na­žas at­si­ra­do ant­ra­ja­ me „Šre­ke“ ir pra­džio­je ša­lia pa­čios ža­lio­sios pa­bai­sos bei bur­nos neuž­ čiau­pian­čio Asi­lo at­rodė kaip „tre­ čias bro­lis“. Ta­čiau vėles­niuo­se fil­ muo­se apie Šreką jo po­zi­ci­jos vis la­ biau stiprė­jo. „Ba­tuo­t as ka­ti­nas Pūkis“ yra fil­ mų apie Šreką prie­š is­torė. Ūsuo­ ta­sis muš­k ie­ti­nin­kas pa­sa­ko­ja apie tuos lai­kus, kai dar ne­pa­ž i­no­jo dvo­ kian­č io ža­lio­jo žmogėd­ros. Pūkio žyg­dar­biai pra­si­d ėjo naš­lai­č ių prie­ glau­do­je, ku­rio­je mie­las rus­vap­lau­ kis ka­tinė­lis su­si­pa­ž i­no su Kliun­ kiu Alek­sand­ru Pliun­k iu, at­ro­dan­č iu kaip vir­t as kiau­š i­nis su trum­putė­ mis ko­jo­mis. Dar būda­mas ma­ž as ka­tinė­lis Pū­ kis pa­rodė sa­vo ne­įti­kimą drąsą. Be­ je, ta­da jis pirmą kartą iš­gir­do apie tris ste­buk­lin­gas pu­pe­les. Jei­gu jas pa­so­din­si tin­ka­mo­je vie­to­je, iš jų iki dan­gaus išaugs me­dis, ku­rio ša­kos at­ves į ste­buk­lingą pilį. Jo­je gy­ve­ nan­ti žąsis de­da auk­si­nius kiau­ši­nius. Net vie­no to­kio daik­čiu­ko pa­kaktų, kad vi­sas likęs gy­ve­ni­mas būtų be rūpes­čių. Ieš­ko­ti šio lo­bio po­relė iš­si­ruo­šia kar­tu su Pūkio pa­ž įsta­ma ka­ty­te Ki­te Minkš­ta Le­tenė­le. Pa­rengė Ge­di­mi­nas Jan­kaus­kas

17


18

šeštadienis

2012 07 07

lietuviškos

19.00 „Laiko vaikai“.

19.00 „Slavianski bazar 2011“.

19.00 „Red Bull“ muzikinė dvikova.

18.00 „Ekstrasensų mūšis“.

0.30 Olimpinis vyrų krepšinio atrankos turnyras.

7.30 Grynas gyvenimas. 8.30 Gimtoji žemė. 9.00 „Nuotykiai elfų šalyje“. 9.25 „Džeronimas“. 9.50 „Aviukas Šonas“. 10.00 Gustavo enciklopedija. 10.30 Pulsas. 11.00 „Ryto suktinis“ su Zita Kelmickaite. 12.00 Mūsų miesteliai. „Rusnė“ (3). 13.00 TV filmas „Kaimynai“ (1) (1979 m.). 14.15 Juokis. Humoro šventė. 16.00 Žinios (su vertimu į gestų k.). 16.05 Orai. 16.10 Sveikinimų koncertas. 19.00 Moksleivių dainų šventė. Šokių diena „Laiko vaikai“. Tiesioginė transliacija. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 20.50 Sportas. 20.55 Orai. 21.00 Moksleivių dainų šventė. Šokių diena „Laiko vaikai“ (tęsinys). 22.00 Festivalis „Benai, plaukiam į Nidą“. Antroji diena (2). 0.30 Gražiausios populiariosios klasikos dainos „Žodžiai gyvenimui“. Atlieka grupė „El Fuego“ ir Panevėžio miesto simfoninis orkestras. Dirigentas Vidmantas Kapučinskas.

6.30 Animac. s. „Pirmykštė žemė“ (1) (JAV, 2007 m.). 6.55 „Kidas Padlis“. 7.20 „Garfildas“. 7.45 „Policijos akademija“. 8.10 „Skūbis Dū. Paslapčių biuras“. 8.35 „Sunkus vaikas“ (9). 9.00 Apie ūkį ir bites. 9.30 Girių horizontai. 10.00 Komedija „Kramtukai 2“ (JAV, 1988 m.) (N-7). 11.40 Juokas juokais (k). 12.05 „Čarlio angelai“ (7). 13.00 „Detektyvė Rizoli“ (8). 14.00 „Šeimynėlė“ (N-7) (k). 15.10 „Širdies balsas“. 17.15 „Detektyvė Džonson“. 18.15 „Išdykę seniokai“ (7). 18.45 Žinios. 18.55 Sportas. 18.58 Orai. 19.00 Koncertas „Slavianski bazar 2011“ (3). Dalyvauja „Studentės“, Evelina Anusauskaitė, „Eurovizijos“ nugalėtojai Ell ir Niki, Nikolajus Baskovas, Valerijus Meladzė, Dima Bilanas, Patricia Kaas, Valerijus Leontjevas, Rūta Ščiogolevaitė, „Space“, „Zara“, Tureckio choras ir kt. 20.50 Komedija „Prieš pakratant kojas“ (JAV, 2007 m.) (N-7). 22.45 Komedija „5 dienų avantiūra“ (Lietuva, 2008 m.) (N-7). 0.55 Romantinė komedija „Kvailių auksas“ (JAV, 2008 m.) (N-7) (k).

6.45 Teleparduotuvė. 7.00 „Katašunis“. 7.30 „Redakajus“ (8). 8.00 „Slaptasis agentas Konoras“. 8.30 „Moderni šeima“. 9.00 „Choras“ (5). 10.00 „Kamelotas“ (6). 11.00 Komedija „Aš ir mano antrininkė“ (JAV, 1995 m.). 13.00 „Aiškiaregys“. 14.00 „Šok su manimi 2011“. 17.40 Beatos virtuvė. 18.45 TV3 žinios. 18.55 TV3 sportas. 18.58 TV3 orai. 19.00 „Red Bull“ muzikinė dvikova. Marijus Mikutavičius prieš „G&G sindikatą“. 20.30 Nuotykių f. „Prarastasis“ (JAV, 2000 m.). 23.25 Veiksmo f. „Degantis žmogus“ (JAV, D.Britanija, Meksika, 2004 m.). 2.10 Veiksmo f. „Užklasinė veikla“ (JAV, 2009 m.).

6.30 Televitrina. 7.00 „Lietuvos žinių“ tyrimas (N-7) (k). 8.00 „Tylos riba“ (N-7) (k). 8.30 „Amerikos talentai VI“ (k). 9.30 „Autofanai“. 10.00 „Šeštadienio rytas“. 11.00 Galiūnų čempionų lygos epatas Suomijoje. 12.00 Žmogus prieš gamtą. „Siera Nevados kalnai“. Ekstremalūs išbandymai (N-7). 13.00 „Galileo: norintiems žinoti“. 14.00 „Prajuokink mane“ (k). 15.00 Komedija „Lengvi pinigai“ (Kanada, 1998 m.) (N-7) (k). 17.00 „Daktaras Tyrsa“ (N-7). 18.00 „Ekstrasensų mūšis“ (N-7). 19.00 „Jūrų velniai“ (N-7). 20.00 Žinios. 20.16 Sportas. 20.19 Orai. 20.20 „Baladė apie Bomberį“ (N-7). 21.20 Mano herojus. Trileris „Palikti po pamokų“ (Kanada, JAV, 2003 m.) (N-14). 23.20 Siaubo f. „Pabaisa“ (P.Korėja, 2006 m.) (S). 1.50 „Bamba“ (S).

6.59 TV parduotuvė. 7.15, 12.00, 21.00 Reporteris 7.30 Anim. s. „Dičkis šuo Klifordas“. 8.05 Anim. s. „Padūkėlis Eliotas“. 8.30 Anim. s. „Oskaro oazė“. 8.40 Šiandien kimba. 9.15 Dok. s. „Jaunikliai“ (1). 10.00 S. „Mirtis rojuje“ (N-7). 11.00 Griūk negyvas! 11.25 Gamink sveikiau!“ 12.15 Lietuva–Venesuela– Londonas. 12.30 Skonio reikalas. 13.40 Dok. f. „S.Rushdie. Žodžiai, sukrėtę pasaulį“ (1) (N-7). 14.50 Dok. f. „Globalaus atšilimo iššūkis“ (N-7). 16.00, 17.00, 18.00 Žinios. Orai. 16.05 Ilgai ir laimingai. 17.05 Šeimų dvikova – „Akropolio“ turnyras. 18.20 Griūk negyvas! (N-7). 19.00 S. „Mirtis rojuje“ (N-7). 20.00 S. „Merdoko paslaptys“. 21.28 Orai. 21.30 Šeštadienio detektyvas. „Detektyvas Linlis“ (Didžioji Britanija, 2006 m.) (N-7). 23.30, 2.30 Pašėlę TV pokštai (N-7). 0.30 Olimpinis vyrų krepšinio atrankos turnyras. Pirmas pusfinalis. Tiesioginė transliacija iš Venesuelos. 3.00 Olimpinis vyrų krepšinio atrankos turnyras. Antras pusfinalis. Tiesioginė transliacija iš Venesuelos.

20.30 TV3



20.50 LNK



„Prarastasis“ („Cast Away“)

„Prieš pakratant kojas“ („The Bucket List“)

Tarptautinio gabenimo agentūros inspektorius Čakas Nolanas, vos grįžęs iš vieno miesto, jau skuba į kitą. Ir tą lemtingąjį vakarą jis sėda į lėktuvą, ketindamas kitą rytą būti Malaizijoje. Bet lėktuvas nukrinta į vandenyną, o Čakas atsiduria negyvenamoje saloje.

Ekscentriškas milijonierius Edvardas Koulas guli pasmerktų ligonių palatoje. Nelengvai klostosi jo santykiai ir su kaimynu – mechaniku Karteriu Čambersu. Bet kartą juodu ryžtasi medicininių procedūrų pasaulį iškeisti į laisvės teikiamas privilegijas.

Nuotykių filmas. JAV, 2000 m. Rež. Robertas Zemeckis. Vaidina Tomas Hanksas, Helen Hunt.

Komedija. JAV, 2007 m. Rež. Robas Reineris. Vaidina Jackas Nicholsonas, Morganas Freemanas.


2012 07 07

šeštadienis

regioninės

8.00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis. 8.15 Kultūrų kryžkelė. Trembita. 8.30 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus albumas (lenkų k.). 8.45 Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė (rusų k.). 9.00 Kultūrų kryžkelė. Menora. 9.15 Kelias. Laida evangelikams. 9.30 Keliaukim! (k). 10.00 Miesto kodas. 10.45 Negali būti. 11.15 „Pasakojimai iš Japonijos“ (2) (Japonija, 2010–2012 m.) (k). 11.35 Laiko ženklai (k). 12.20 Maironio lietuvių literatūros muziejus (k). 12.40 Būtovės slėpiniai. 1253 m. liepos 6-oji. (k). 13.20 Arti toli. 13.50 Kapitonų mūšis. 14.30 Muzikos istorijos. M.K.Čiurlionis. Žalia spalva (k). 15.00 Etnokultūros ratas. Gyvosios archeologijos dienos Kernavėje (2001 m.) (k). 15.30 Čiurlionio kodas. 16.20 Lietuvių dokumentikos meistrai. Petras Abukevičius. „Meškutės Nidos nuotykiai“. „Nida ir vilkai“. „Nida ir bebrai“. „Elniukas randa mamą“. 17.15 „Prokurorai“ (k). 19.00 Muzika gyvai. Liaudies instrumentų ansamblio „Vaivora“ 20-mečio koncertas. Solistai Irena Milkevičiūtė ir Virgilijus Noreika. 20.35 LTV aukso fondas. V.Rimkevičiaus „Girių kirtėjai“ (2) (1982 m.). 21.30 Šiaulių universiteto folkloro ansamblio „Saulė“ 40-mečio koncertas. 23.00 Panorama (k). 23.20 Sportas (k). 23.25 Orai (k). 23.30 Yra šalis... (k).

8.05, 15.00 Teleparduotuvė. 8.35 Retrospektyva. „Dailininkas Leonardas Tuleikis“. Ciklas „Menininkų portretai“ (2000 m.). 9.05 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai. 10.00 „Kas namie šeimininkas?“ 11.00 „Laukinis gyvenimas“. 12.00 „Liežuvautoja“ (N-7). 13.00 Nuotykių f. „Andrė“ (JAV, 1994 m.). 15.30 „Mano puikioji auklė“. 16.00 „Dešimčia metų jaunesni per 10 dienų“. 17.00, 0.00 „Pasaulio Guinnesso rekordai“ (N-7). 18.00 „Šnipų žaidimai“ (1) (JAV, 1996 m.) (N-7). 19.00 „Ratuotas riteris“ (2) (N-7). 19.55 Pirmyn su televizija! 20.00 „Gailestingumo ligoninė“ (N-7). 21.00 Veiksmo komedija „Kung fu kovotojai“ (Kinija, 2005 m.) (N-7). 23.00 „Dešimčia metų jaunesni“ (N-7). 1.00 „Mano puikioji auklė“.

10.15 Teleparduotuvė. 10.30 Vienam gale kablys. 11.00, 11.30 „Nenugalimas banzuke“. 12.00 Mados reidas. 12.30 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 13.00 Džeimio Oliverio patiekalai per pusvalandį (3, 4). 14.00, 17.00 „Jokių kliūčių!“ 15.00 Aukščiausia pavara. 16.00, 1.20 „Angelas“. 18.00 „Naša Raša“ (71). 19.00 „X faktorius“. 21.00, 2.10 „Tikrasis teisingumas“ (6). 22.00 „Vilko bilietas“. 23.00 „Beorė erdvė“ (4). 23.55 „Įstatymas ir tvarka. Nusikalstami kėslai“. 0.50 „Tokia skirtinga Tara“.

21.20 BTV

9.00 XX amžiaus slaptieji archyvai. Aukso pagrobimas. 10.00, 15.00, 20.00 KTV – kino ir televirtuvė. 10.25, 15.30, 20.30 Retrospektyva. „Dailininkas A.Stasiulevičius“. Ciklas „Menininkų portretai“ (1999 m.). 11.00, 16.00, 21.00 Pasivaikščiojimai su Gyčiu Ivanausku (2011 m.). 11.30, 16.30, 21.30 Neišgalvoti gyvenimai. 12.00, 17.00, 22.00 Gyvenimas pagal moteris. 12.30, 17.30, 22.30 Misija – grožis. 13.00 Teleparduotuvė. 13.30 „Japonijos veidai“ (12). 14.00, 19.00, 0.00 Įvykiai, sukrėtę Lietuvą. Dokumentinių filmų ciklas. „Kunigas R.Mikutavičius“ (2). „Misterija, atpažįstant kunigo palaikus. Ekshumacija ir garsiausios XX a. pabaigos laidotuvės.“ 18.00, 23.00 „XXI amžiaus istorijos“. 18.30, 23.30 „Japonijos veidai“ (12).

10.10 Ką manai? 11.00 Išminties rakčiukai. 12.00 „Andželas ir draugai“. 13.10 „Meilės sūkuryje“. 15.10 „Žavūs ir drąsūs“. 18.05 „Martos Stiuart šou“. 20.00 Melodrama „Kai svarbi tik meilė“ (Vokietija, 2002 m.). 21.40 Melodrama „Gėlės lietuje“ (Vokietija, 2001 m.).



7.00 Romantinė komedija „Meilė nutinka“ (N-7). 9.00 „Lietuvą kuriame kartu“. 9.30 Sigitos virtuvė (k). 9.50 Laida „Gyvenimas be streso“ (k). 10.00 „Nenuorama Seidė“. 10.30 Laida „Auto-moto“ (k). 11.00 F. „Žarijos miestas“. 12.35 Laida „Sieninė tapyba Lietuvoje“ (k). 13.10 Komedija „Šešios mano tėčio žmonos “ (N-7). 14.50 Telelaikraštis. 16.20 Romantinė komedija „Sugrįžk!“ (N-7). 18.00 „Susitikimai“ (k). 18.45 Dok. f. „Daugiau nei žaidimas“ (N-7). 20.30 Nuoga tiesa. 21.00 Nuo šeštadienio iki šeštadienio. 21.20 Drama „Tapti žvaigžde“. 23.05 Romantinė drama „Milžiniškos staigmenos“ (N-14). 0.45 Drama „Vidaus imperija“ (N-14).

8.00 Drama „Tiesiog kartu“ (Prancūzija, 2007 m.) (N-14). 9.40 Muzikinė drama „Šokis hiphopo ritmu“ (JAV, 2006 m.) (N-14). 11.25 Drama „P. S. Myliu tave“ (JAV, 2007 m.) (N-14). 13.35 Komiška drama „Vėjavaikė“ (D.Britanija, 2008 m.) (N-14). 15.35 Fantastinė komedija „Pietietiškos istorijos“ (Prancūzija, 2006 m.) (N-14). 18.30 Drama „Meilė choleros metu“ (JAV, 2007 m.) (N-14). 20.55 Nuotykių komedija „Šalin rankas nuo Misisipės“ (Vokietija, 2007 m.) (N-7). 22.40 Trileris „Lemtingas kelias“ (Vokietija, JAV, 2007 m.) (N-14). 0.25 Komedija „Briuno“ (JAV, 2009 m.) (S).

8.45 Ieškokime geriausio! 9.00 „Balticum TV“ žinios. 9.15 „Daktarės dienoraštis“. 10.15 „Išlikimo vadovas“. 11.15 „Virtuvė ant ratų“. 11.45 „80 gražiausių salų“. 12.15 „Geriausios pasaulio reklamos“. 12.45 Kultūra +. 13.15 „Nenuorama Seidė“. 14.45 Ieškokime geriausio! 15.00 Melodrama „Ir kodėl gi aš susituokiau?“ (JAV, 2007 m.). 17.05 Drama „Atviras kelias“ (JAV, 2009 m.). 18.45 „Jūros patruliai“ (N-7). 19.45 Ieškokime geriausio! 20.00 „Aviakatastrofos: priežastys ir pasekmės“. 21.00 „Kritinė riba“ (N-7). 22.00 Siaubo trileris „Pasiimk mano sielą“ (JAV, 2010 m.) (N-14). 0.00 Reidas. Eismo įvykių kronika (k). 0.30 „Marselio kriminalistai“.

7.00, 9.00, 17.00, 20.00 Muzika. 8.00 Vaikų muzikinis rytmetys. 10.00 „Kas namie šeimininkas?“ 11.00 „Laukinis gyvenimas“. 12.00 „Liežuvautoja“. 13.00 Nuotykių f. „Andrė“. 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Mano puikioji auklė“. 16.00 „Dešimčia metų jaunesni per 10 dienų“. 17.50 Kitokia Lietuva. 18.50 Kauniečių akimis. 19.00 Muzikinė vaivorykštė. 21.00 Veiksmo komedija „Kung fu kovotojai“. 23.00 „Dešimčia metų jaunesni“. 0.00 „Pasaulio Guinnesso rekordai“. 1.00 „Mano puikioji auklė“.

23.25 TV3



„Palikti po pamokų“ („Detention“)

„Degantis žmogus“ („Man on Fire“)

Grįžęs iš karo tarnybos Bosnijoje Semas Dekeris įsidarbina vienoje Hamiltono vidurinių mokyklų, bet čia nepritampa. Paskutinę jo darbo dieną į mokyklą įsilaužia pavojingi nusikaltėliai, sumanę jos teritoriją panaudoti automobilių aikštelei apiplėšti.

Patyręs JAV jūrų pėstininkų būrio karys Džonas Krisis gauna pelningą darbelį – saugoti dešimtmetę Meksiko miesto turtuolio Samuelio Ramoso dukrą Pitą. Vieną dieną mergaitė pagrobiama. O Džono įniršis toks stip­ rus, kad tampa viską naikinančio gaisro liepsna.

Trileris. JAV, Kanada, 2003 m. Rež. Sidney J.Furie. Vaidina Dolphas Lundgrenas, Alexas Karzis.

Veiksmo filmas. JAV, Meksika, D.Britanija, 2004 m. Rež. Tony Scottas. Vaidina Denzelis Washingtonas, Dakota Fanning.

19


20

šeštadienis

2012 07 07

rusiškos

filmai

7.05 Naujienos. 7.30 „Saladinas“. 8.00 „Linksmieji kamuoliukai“. 8.15 „Grok, armonika!“ 9.00, 11.00 Naujienos. 9.15 „Ganytojo žodis“. 9.35 „Skanėstas“. 10.25 „Noriu žinoti“. 11.25 „Zojos Fiodorovos briliantinis reikalas“. 12.30 „Jūrmala 2011“. 14.00 „Fenikso sindromas“. 18.20 „Linksmųjų ir išradingųjų klubas“. 20.00 Laikas. 20.30 Premjera. „Ekstrasensų mūšis. Mokyklų kova“. 22.40 Trileris „Monstras“. 0.05 „Žiaurūs žaidimai“. 2.20 „Šešėliai išnyksta vidurdienį“. 4.30 Vaidybinis f. „Pirmasis pasimatymas“. 6.00 Muzika.

5.00 Visa Rusija. 5.15 Humoro laida. 7.00 Žinios. 7.15 Vaid. f. „Būrimai su avino kaulu“. 8.50 Gyvūnų pasaulyje. 9.20 Šeštadienio talka. 10.00 Žinios. 10.20 Vaid. f. „Alpinistas“. 12.05 Konferansjė Borisas Brunovas. 13.00 Žinios. 13.30 Visa Rusija. 13.40 Sąžiningas detektyvas. 14.10 Miestelis. 14.40 Fakto valdžia. 15.30 Vaid. f. „Ilgas kelias pas save“. 17.05 Šeštadienio vakaras. 19.00 Žinios. 19.45 Vaid. f. „Tamsūs vandenys“. 23.20 Vaid. f. „Šiaurės pašvaistė“.

7.00 F. „Mitas“ (Kinija, Honkongas, 2005 m.). 9.05 F. „Mano geriausias meilužis“ (JAV, 2005 m.) (N-7). 11.00 F. „Nematomas“ (JAV, 2007 m.) (N-7). 13.00 F. „Apie meilę ir kitus demonus“ (Kosta Rika, Kolumbija, 2009 m.). 15.00 F. „Ugnis ir ledas“ (Rumunija, 2008 m.). 17.00 F. „Meilė nutinka“ (JAV, Kanada, 2009 m.). 19.00 F. „Mes iškeliaujame!“ (JAV, D.Britanija, 2009 m.) (N-7). 21.00 F. „Kovotojas“ (JAV, 2010 m.) (N-7). 23.00 F. „Įsileisk mane“ (D.Britanija, JAV, 2010 m.) (N-14). 1.00 F. „Grynbergas“ (JAV, 2010 m.) (N-7).

6.10 „Firminė istorija“. 7.45 „Kareiviai“. 9.25 Švarus darbas. 10.10 Gyvensite. 11.00 Kelias į Olimpą. A.Kabajevos projektas. 12.15, 20.30 Žiūrėkite visi! 13.10 Reporterio istorijos. 14.05 Nemirtingumo teorija. 15.00 Aktuali tema. Kraujo kariai. 15.55 Specialus projektas. 17.40 Valstybinės svarbos ateiviai. 19.35 Slaptos teritorijos. 21.30 Melodrama „Raudonas kambarys“. 23.15 Keistenybės. Klimatas. Atgal pas dinozaurus. 0.10 „Provincialai“.

6.00 Ypatinga nuomonė. Ekonomikos naujienos. 7.00 Anim. f. 8.00 Vakaro žinios iš Amerikos. 9.00 Artimas mūšis. 10.00, 11.00, 20.00, 22.00 „Šerifas“. 12.00 Niujorke su V.Topaleru. 13.00 Vaid. f. „Zuikutis“. 14.30 Gyvas žodis. 15.00 „Aš tave myliu“. 16.00 Amerikiečių neraštingumo likvidavimas. 16.30 Savaitės aidas. 17.00 „Auksiniai vyrukai“. 18.00 Slaptas kodas. 19.00 Pergalės kaina. 21.00 Izraelis per savaitę. 23.00 Vaid. f. „Petrovka 38“.

5.00 Veiksmo komedija „Galingasis Stenas“. 7.00 Drama „Sugrįžimas į Braidshedą“. 9.20 Kriminalinė komedija „Tikra mėnesiena“. 10.50 Komedija „Laukiniai Vakarai“. 12.50 Drama „Mamutas“. 15.00 Dramatinis miuziklas „Devyni“. 17.10 Nuotykių fantastinis f. „Penki vaikai ir burtai“. 19.00 F.. „Žvaigždžių kelias VI. Neatrastas kraštas“. 21.00 Komiška drama „Pritarimų namai“. 23.00 F. „Molė Flanders“. 1.20 F. „Tikri chuliganai“.

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šiandien. 7.20 Tiesiog cirkas. 7.50 Pagrindinis kelias. 8.25, 23.25 Ypatingas atsitikimas. 9.20 Rusiškas įdaras. 9.55 Kulinarų dvikova. 10.55 Būsto klausimas. 12.35 „Kelių patrulis“. 14.25 Mūsiškiai. 15.15 „Sudužusių žibintų gatvės“. 16.20 Akistata. 17.20 A.Žurbinas. Atmintinos melodijos. 18.30 Programa. 19.00 Rusiškos sensacijos. 20.45 Tu nepatikėsi! 21.35 „Šešėlio gaudynės“. 23.55 „Volkovo valanda“.

6.00 Melodrama „Turbulencijos zona“. 8.00 Melodrama „Sausainiukai“. 10.00 Veiksmo f. „Gatvės lenktynininkai“. 12.00 Komedija „Sudie, daktare Froidai“. 14.00 Drama „Kas įlips į paskutinį vagoną?“ 16.00 Fantastinis detektyvas „Bjauriosios gulbės“. 18.00 Melodrama „Mėnulio obuolys“. 20.00 Dramatinis trileris „Bėganti per bangas“. 22.30 Kovinis nuotykių f. „Miražas“. 0.00 Fantastinis kovinis f. „Mes iš ateities 2“.

5.00 „Gilmorų merginos“. 6.30 „Seklys“. 8.50 „Heivenas“. 9.40 „Šok, kol gali“. 11.15 „Gera žmona“. 12.45 „Liežuvautoja“. 15.00 „Trupė“. 16.55 „Tobulas planas“. 18.25 „Žalingas poveikis“. 20.00 „Kelionė namo“. 21.35 „Kardašianų šeimos gyvenimas“. 22.05 Tikra Holivudo istorija. 23.40 „Kardašianų šeimos gyvenimas“.

naujienos

7.00 BBC naujienos (kas valandą). 7.10, 20.10, 1.10 Pasaulio debatai. 8.30 Europos politikos apžvalga. 9.30, 19.30, 22.30 Įsijunk internetą. 10.10, 15.10 Savaitgalio įvykių apžvalga. 10.30 Pasaulio kultūra. 11.10, 23.10 Reporterių pranešimai iš Jungtinės Karalystės. 11.30 Susitikimas. 12.10 Pinigų kultūra Kinijoje. 13.10 Reporterių pranešimai. 13.30 Naujienos iš viso pasaulio. 14.30 Mūsų pasaulis. 15.30 Viena kvadratinė mylia. 16.15, 21.15 Laida apie sportą. 16.30, 21.30 Kelionių laida. 17.30, 23.30 Žvilgsnis iš Londono. 18.10 Greičiau, aukščiau, stipriau. 0.10 Pinigų kultūra Kinijoje. 2.00 Nakties programa.

6.00, 8.00, 9.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 7.00, 10.00 Pasaulio sporto naujienos. 7.30 Artimųjų Rytų apžvalga. 7.45 Ateities miestai. 8.00, 9.00, 12.00, 14.00, 1.00 Tarptautiniai reportažai. 8.15 Afrikos verslas. 8.30, 15.00 Pokalbiai apie Aziją. 9.15 CNN verslas. Artimieji Rytai. 9.30 Ekologijos laida. 10.30 Gyvenimas su golfu. 11.00 Darbo pasitarimas. 12.30, 16.30 Žvilgsnis atgal. Geriausios laidos. 13.00 Trumpai ir aiškiai. 13.30 Afrika iš arti. 14.30 „CNN Go“. Azijos miestai. 15.30 Verslininkų kelionės. 16.00 Nepapasakotos istorijos. 17.00, 21.00 Pasaulio žemėlapis. 17.30 Afrikos balsai. 18.00 Europos verslas. 18.15 Azijos verslas. 18.30 Trumpai ir aiškiai. 19.00 Sporto pasaulis. 19.30 Viskas apie plaukimą. 20.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 20.30 Afrika. Žvilgsnis iš arčiau. 21.30 Artimųjų Rytų apžvalga. 21.45 Ateities miestai. 22.00 Darbo pasitarimas. Geriausios akimirkos. 23.00 Tarptautiniai reportažai. 0.00 Atviras teismas.

muzika

7.00, 15.30, 21.00, 3.30 MCM dainos. 10.50 50 geriausių dainų. 11.30 Geriausios JAV dainos. 12.45, 21.30 Muzikos naujienos. Interviu su žvaigžde. 14.30 Integralas. 17.30 Vaizdo klipai. MCM kavinė. 18.45 Hiphopo muzika. 20.00 Geriausios dainos. 21.45 Vakaro muzika. 0.00 „Top Tubes“. Geriausios dainos.

7.00 Pusryčių klubas. 9.00 Tik hitai. 12.00 Evoliucija. 13.00 „Made“. 14.00, 21.00 „Eilinė Onutė“. 15.00, 18.00 Ekstremalūs išbandymai. 16.00, 17.00 „Made“. 19.00, 23.00 TV šou „Staigmena“. 20.00 „Narvas“. 22.00 „Nepritampanti“. 0.00 „Paulis D“. 1.00 Be muzikos. Pitbulis. 2.00 „World Stage“. 3.00 Muzikos kokteilis.

4.35 Džiazas. 10.30 A.Kingo baletas „Šecherezada“. 11.15 Dok. f. „Šokio poetas A.Kingas“. 12.15 Koncertuoja Noa ir Jeruzalės simfoninis orkestras. 14.00 Berlyno filharmonijos orkestro koncertas Tokijuje. 15.45 Koncertas Europai Palerme. Diriguoja C.Abbado. 16.05 C.Monteverdi kūrinių koncertas. Diriguoja E.Haim. 17.20 Divertismentas. 18.00 Koncertuoja S.Lucas ir draugai. 19.40 Koncertuoja J.Jansen ir Suomijos radijo simfoninis orkestras. 21.00 Divertismentas. 21.30 G.Puccini opera „Turandot“. Diriguoja Z.Mehta. 1.00 Džiazas. 2.00 Nakties programa.


2012 07 07 dokumentika

šeštadienis

sportas

9.00 Ryto programa. 9.30 Peru aromatai. 10.00 Pietų Afrikos vynuogynai. 11.00 Skaniausi valgiai. Pietų Kinija. 12.00 Keliautojas. Šiaurės Prancūzija. 13.00 Bebaimiai keliautojai. Tanzanija. 14.00 Didmiesčiai. Seulas. 15.00 Kelionės motociklu. 16.00 Keliautojas. Anglija ir Velsas. 17.00 Nutolę krantai. Atrasti valgiai. 17.30 Keliaukite dabar. Olimpinės žaidynės. 18.00 Kelionės motociklu. 19.00 Keliautojas. Azija. 20.00 Graikijos aromatai. 20.30 Ispanijos aromatai. 21.00 Keliaukite dabar. Liepa. 22.00 Kryptis. Jordanija. 23.00 Keliautojas. Marokas. 0.00 Kelionė trečios klasės vagonu. Berlynas. 1.00 Nakties programa.

9.00 Ryto programa. 10.00 Galingiausi kare. Bulgės mūšis. 11.00 Išminčiai. 12.00 Mankšta smegenims. Atmintis. 13.00 Nepaprastos žuvys. 14.00 Afrikos monstras. 15.00 Vandenyno gelmėse. 16.00 Mokslininkai. 17.00 Senovės paslaptys. Žmogaus pradžia. 18.00 Nepaprasta žemė – Kuba. 19.00 Žmonių medžioklė. 20.00 Situacija. Holivudas. 21.00 Mistika. Ateiviai. 22.00 Ryklių sala. 23.00 Aliaskos pilotai. Lenktynės. 0.00 Žmonių medžioklė. 1.00 Nakties programa.

7.00 Laukinis safaris. 7.25 Surikatų dvaras. 7.50 Veterinaras B.Bičius. 8.15 J.Corwino nuotykiai. Aligatoriaus šauksmas. 9.10 Dikas ir Domas skuba į pagalbą. 9.35 Viskas apie šunis. 10.05 Krokodilų medžiotojai. Giliavandenės reptilijos-jūros gyvatės. 11.00 Šunys, katės ir kiti numylėtiniai. 11.55 Mikaelos zoologijos turas. 12.50 Laukinės gamtos SOS. 13.45 Patys įdomiausi planetos gyvūnai. 18.20 Didysis nuotykis. Vandens kobra. Amazonės gyvačių mįslė. 20.10 Vertėjas iš šunų kalbos. 21.05 Afrikos tankumynuose. 22.00 Felinologija. 22.55 Banginių karai. Farerų salos. 23.50 Laukiniai ir pavojingi. 0.45 Kaip išgyventi ryklių puolimą.

12.00 Televitrina. 13.00 Olimpinės žaidynės. 13.15 Golfo pradžiamokslis. 13.45 Angliškojo biliardo „Premier“ lyga. 15.30 Angliškojo biliardo „Premier“ lyga. 17.15 Olimpinės žaidynės. 17.30 Sportas LT. 50-oji tarptautinė regata „Gintariniai irklai“. 18.30 Profesionalų boksas. J.Diazas ir P.Malignaggi. 21.50 Profesionalų boksas. P.Cesar Cano ir O.Leonas (2010 m.).

6.00 „Supermokslas“. 9.00 „Tas ar anas?“ 13.55 „Everesto ligoninės priimamasis“. 16.40 „XXI a. karo laivas“. 17.40 „Sraigtasparniai“. 18.40 „Superlaivai“. 19.40 „Areštuota ir parduota: B.Madoffo daiktų aukcionas“. 20.30 „Nusikaltėlių pasaulio istorijos“. 21.20 „Nusikalstamas Azijos pasaulis“. 22.15 „Gaujų pasaulis“. 23.10 „Ant gyvosios drobės“. 0.00 Nakties programa.

8.00 „Laiko komanda“. 9.00 „Akmens amžiaus pamokos“. 10.00 „Dingusios Papua Naujosios Gvinėjos mumijos“. 11.00 „Gugė – senovės Tibeto karalystė“. 12.00 „Senovės Korėjos medicina“. 13.00 „Medicinos pionieriai“. 16.00 „Kova su „Raudonuoju baronu“. 17.30 „Titaniko“ gelbėtojai“. 19.00 „Roma: paskutinis bastionas“. 22.00 „Gladiatoriai: prisikėlimas“. 23.00 „Partizaninis kinas“. 0.00 Nakties programa.

7.00 „Auginant Sančą“. 8.00 „Helseno upės dienoraštis. Nuo rudens iki žiemos“. 8.55 „Zoologijos sodas“. 12.50 „Zoologijos sodo jaunikliai“. 13.40 „S.Irwinas: krokodilų medžiotojo dienoraštis“. 18.15 „Greitoji gyvūnų pagalba“. 19.05 „Orangutanų dienoraštis“. 20.05 „Slaptas primatų gyvenimas“. 21.00 „Baltieji lokiai ir grizliai. Pasaulio viršūnėje“. 22.00 „M.Clunesas: žmogus, plaukiojęs su manta“. 23.00 „Padūkėliai. Kurį kelią pasirinkti?“ 0.00 Nakties programa.

9.30 Lengvasis kultūrizmas. 9.45 IRC ralis San Marine. 10.15 Biliardo „Snooker 6 Reds“ turnyras Tailande. 12.15 Europos jaunimo (iki 19 metų) futbolo čempionatas. Portugalija–Ispanija. 13.45 Dviračių lenktynės „Tour de France“. VI etapas. 15.00, 0.45 Dviračių lenktynės „Tour de France“. VII etapas. 18.30 Sporto kuriozai. 19.00, 2.00 Plaukimo varžybos Paryžiuje. 21.00 Dvikovos. „Total KO“. 22.00 Dvikovos. „Superkombat“. 0.00 IRC ralis San Marine. 0.30 „Šilko kelio“ ralis. I etapas.

14.00 1 baltijos



9.10 Triatlonas. „WTC IronMan 2012“ etapo apžvalga. 9.40 Ledo ritulys. KHL. „Torpedo“–Rygos „Dinamo“. 11.55 „Formulė-1“. Didžiosios Britanijos treniruotė (3). Tiesioginė transliacija. 13.05 Futbolas. UEFA čempionų lyga. „Basel“– „Manchester United“. 14.55 „Formulė-1“. Didžiosios Britanijos kvalifikaciniai važiavimai. 16.25 Futbolas. UEFA čempionų lygos apžvalga. 16.55 2011–2012 m. sezono įvarčiai. 17.55 Boksas. M.Pacquiao ir T.Bradley jaunesnysis. 19.00 Pokeris. „The Big Game“ turnyras. 20.00 Motociklų sportas. Spidvėjus. Pasaulio čempionato etapas. 23.15 Boksas. V.Kličko ir J.Marcas Mormeckas. 0.00, 3.00, 4.00 Boksas. 2.00 Triatlonas. „WTC IronMan 2012“ etapo apžvalga. 2.30 „Futbol Mundial“ žurnalas.

7.00 Ryto programa. 8.15 TV parduotuvė. 10.15 Raitelių TV. 10.45 Masyvas. 11.45 Turistinis automobilis. 12.15 Normalu. 12.45 Motosportas. 18.30 Motosportas. 19.00 Sporto viktorina. 21.00 Sport1. 22.00 Turbo. 23.00 WWE žvaigždės. 1.00 Nakties programa.

23.00 Balticum auksinis



„Fenikso sindromas“ („Синдром Феникса“)

„Įsileisk mane“ („Let Me In“)

Čichovo miestelio ramybę netikėtai sudrumsčia nepažįstamasis Goša, kuris nieko neprisimena apie savo praeitį. Vietos pardavėjos Tatjanos sūnus, dešimt­ metis Tolikas, nori padėti benamiui susigrąžinti atmintį ir įkalba savo motiną priglausti nelaimėlį.

Švedų filmo (2008 m.) perdirbinyje veiksmas iš Švedijos perkeltas į 1983-iųjų Ameriką. Bendraklasių skriaudžiamas dvylikametis Ovenas svajoja kada nors atsiteisti su skriaudėjais. Todėl į draugystę su vampyre Ebe berniukas leidžiasi be jokios baimės.

Komiškas serialas. Rusija, 2009 m. Rež. Sergejus Sokoliukas. Vaidina Olga Budina, Georgijus Dronovas.

Mistinė siaubo drama. D.Britanija, JAV, 2010 m. Rež. Mattas Reevesas. Vaidina Kodi Smitas-McPhee, Chloe Moretz.

21


22

sekmadienis

2012 07 08

lietuviškos

22.00 „Tai gražiai gražiai mane augino“.

20.00 Pirmas kartas su žvaigžde.

19.00 Lietuvos talentai 2011.

21.20 „Svajonių viešbutis: Mauricijus“.

17.05 Gongo Gangas.

7.30 Grynas gyvenimas. 8.30 Kaimo akademija. 9.00 „Keliautojai – laiko valdovai“. 9.25 „Džeronimas“. 9.50 „Aviukas Šonas“. 10.00 Gustavo enciklopedija. 10.30 Būk žalias. Ekologiškiausios Lietuvos mokyklos apdovanojimas. 11.30 Koncertuoja Lietuvos vaikai. 12.00 Didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai. 13.30, 0.00 Skaičiuojame laiką iki 2012-ųjų Londono olimpinių žaidynių“ (1) (D.Britanija, 2012 m.). 14.00 Auksinė Agathos Christie kolekcija. „Puaro“ (D.Britanija, 1995–1997 m.) (N-7). 16.00 Žinios. Orai. 16.10 Lietuva – jūrinė valstybė. 16.45 Klausimėlis.lt. 17.00 Atvirasis Lietuvos konkūrų čempionatas, VMG taurė. Tiesioginė transliacija iš Klaipėdos rajono. 18.30 Stilius. 19.30 Bėdų turgus. 20.30 Panorama. 20.40 Sportas. Orai. 20.50 Savaitė. 21.15 Kai tūkstančiai dainuoja Lietuvą. Moksleivių dainų šventės apžvalga. 22.00 Moksleivių dainų šventė. Ansamblių vakaras „Tai gražiai gražiai mane augino“.

6.30 „Pirmykštė žemė“ (2). 6.55 „Kidas Padlis“. 7.20 „Garfildas“. 7.45 „Policijos akademija“. 8.10 „Skūbis Dū. Paslapčių biuras“. 8.35 „Sunkus vaikas“. 9.00 Sveikatos ABC. 10.00 Nuotykių filmas šeimai „Išlaisvinti Vilį“ (JAV, Prancūzija, 1993 m.). 12.10 „Čarlio angelai“ (8) (N-7). 13.05 „Detektyvė Rizoli“ (9) (N-7). 14.00 „Šeimynėlė“ (N-7) (k). 15.10 „Širdies balsas“. 17.15 „Detektyvė Džonson“ (N-7). 18.15 „Išdykę seniokai“ (N-7) (8). 18.45 Žinios. 18.55 Sportas. 18.58 Orai. 19.00 Teleloto. 20.00 Pirmas kartas su žvaigžde. 20.30 Auksinis sekmadienio kinas. Komedija „Blondinės“ (Kanada, 2007 m.) (N-7). 22.25 Kriminalinė komedija „Nulinis efektas“ (JAV, 1998 m.) (N-7). 0.50 „ Detektyvė Džonson“ (N-7) (k).

6.00 „Joyce Meyer. Gyvenimas kupinas džiaugsmo“. 6.30 Televitrina. 7.00 „Užkalnio 5“ (k). 8.00 Duok „labas“. 8.30 Tauro ragas (N-7). 9.00 „Auksarankiai“ (N-7) (k). 9.30 Statybų TV. 10.00 Skanus pokalbis. 11.00 „Prajuokink mane“ (k). 12.00 Dok. s. „Plėšrūnai. Misija: nuodai“. 13.00 „Galileo: norintiems žinoti“. 13.30 Nacionalinė loterija „10 milijonų“. 14.00 Sveikinimai. 16.00 „Gyvenimo spalvos“ (k). 17.00 „Daktaras Tyrsa“ (N-7). 18.00 „Ekstrasensų mūšis“ (N-7). 19.00 Kalbame ir rodome. 20.00 Žinios. 20.16 Sportas. 20.19 Orai. 20.20 „Naujakuriai“. 21.20 Meilės istorijos. Melodrama „Svajonių viešbutis: Mauricijus“ (Vokietija, 2007 m.) (N-7). 23.15 Romantinė drama „Virš debesų“ (JAV, Jungtinė Karalystė, Ispanija, Kanada, 2004 m.) (N-14) (k). 1.35 „Bamba“ (S)

6.44 TV parduotuvė. 7.00, 12.05 Reporteris. 7.30 „Dičkis šuo Klifordas“. 8.05 „Padūkėlis Eliotas“. 8.30 Anim. s. „Oskaro oazė“. 8.40 Namų daktaras. 9.15 Dok. s. „Jaunikliai“ (2). 10.00 Girių takais. 10.30 Šiandien kimba. 11.00 Dok. f. „Paskutinė Pompėjos diena“ (N-7). 12.35 Dok. f. „Anoreksikai berniukai“ (N-7). 13.40 Dok. f. „S.Rushdie. Žodžiai, sukrėtę pasaulį“. 14.40 „Šių dienų piratai“. 16.00, 17.00, 20.00 Žinios. Orai. 16.05 Pašėlę TV pokštai. 17.05 Gongo Gangas. 18.00 2012m. FIBA pasaulio jaunių vaikinų krepšinio čempionatas. Rungtynės dėl III vietos. Tiesioginė transliacija. 20.30 2012 m. FIBA pasaulio jaunių vaikinų krepšinio čempionatas. Finalas. Tiesioginė transliacija. 22.30 2012m. FIBA pasaulio jaunių vaikinų krepšinio čempionatas. Iškilminga apdovanojimų ceremonija. Tiesioginė transliacija iš Kauno. 22.55 Komedija „Pamišęs dėl krepšinio“ (JAV, 2002 m.) (N-7). 0.50 Trileris „Pašalinti Karterį“ (JAV, 2000 m.). 3.00 Olimpinis vyrų krepšinio atrankos turnyras. Rungtynės dėl III vietos. Tiesioginė transliacija.

20.30 LNK

6.45 Teleparduotuvė. 7.00 „Katašunis“. 7.30 „Redakajus“ (9). 8.00 „Slaptasis agentas Konoras“. 8.30 „Moderni šeima“. 9.00 „Choras“ (6). 10.00 „Kamelotas“ (7). 11.00 Fantastinė nuotykių komedija „Inspektorius Gadžetas 2“ (JAV, 2003 m.). 12.45 Animac. f. „Robotai“ (JAV, 2005 m.). 14.20 Filmas šeimai „Sidabro varpeliai“ (JAV, 2005 m.). 16.15 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 16.40 „Aiškiaregys“. 17.40 Beatos virtuvė (8). 18.45 TV3 žinios. 18.55 TV3 sportas. 18.58 TV3 orai. 19.00 „Lietuvos talentai 2011“. 22.00 Veiksmo f. „Pavojingasis“ (JAV, 2009 m.). 23.55 Veiksmo f. „Pragaras“ (JAV, 1999 m.). 1.35 Veiksmo f. „Nibelungų lobio medžioklė“ (Vokietija, 2008 m.).



22.00 TV3



„Blondinės“ („Blonde and Blonder“)

„Pavojingasis“ („A Dangerous Man“)

Dvi pritrenkiančios išvaizdos blondinės Dy Tvidė ir Daun Sendom, vykdamos į šokių konkursą, patenka į didelių nesusipratimų sūkurį. Merginos įtariamos nužudžiusios pramogų klubo savininką. Joms dabar siūloma susidoroti su kinų mafijos vadeiva Vongu.

Atitarnavęs specialiosiose pajėgose ir už nepadarytą nusikaltimą šešerius metus praleidęs kalėjime Šeinas Denielsas grįžta į laisvę. Praradęs ankstesnį gyvenimą, bet atkakliai siekdamas pradėti naują, jis susiduria su kinų mafija ir žiauriais gatvės mūšiais.

Komedija. Kanada, 2007 m. Rež. Deanas Hamiltonas. Vaidina Pamela Anderson, Denise Richards.

Veiksmo filmas. JAV, 2010 m. Rež. Keoni Waxmanas. Vaidina Stevenas Seagalas, Jeanettea Antonio.


2012 07 08

sekmadienis

regioninės

8.00 Lietuvos vaikų ir moksleivių dainų TV konkursas „Dainų dainelė 2012“. 9.30 Mokyklos langas. 10.00 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. Žinių konkursas. 11.15 Yra šalis... (k). 13.30 Pulsas. 14.00 Muziejų metų tarptautinės parodos „LDK valdovų ir didikų portretai iš Ukrainos muziejų“ iškilmingas atidarymas Vilniaus paveikslų galerijoje (k). 15.00 Šventadienio mintys. 15.30 Mūsų miesteliai. „Rusnė“ (3). 16.20 Dok. f. „Lietuvos valstybinio jaunimo teatro metraštis 1965–1975 m.“ (2010 m.). 17.30 Dok. f. „Lietuvos valstybinio jaunimo teatro metraštis 1975–1985 m.“ (2011 m.). 19.00 Džiazo vakaras. Vilnius Mama Jazz 2011. „Jay Phelps Quintet“ (Didžioji Britanija (k.). 20.00 Pavėsinėje su Richardu Wagneriu. Muzikologo Viktoro Gerulaičio knygos pristatymas Vilniaus rotušėje. 21.30 „Mano dainos Jums, mylimos moterys“. Liongino Abariaus kūrybos vakaras. Dalyvauja moterų choras „Aidas“, vyrų choras „Sakalas“. 23.00 Panorama (k). 23.10 Sportas (k). 23.13 Orai (k). 23.15 Auksinio balso konkursas „Triumfo arka“ (2008 m.) (k).

8.05 Teleparduotuvė. 8.35 Retrospektyva. „Dailininke Nijolė Vitulytė“. Ciklas „Menininkų portretai“ (2001 m.). 9.05 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai. 10.00 „Kas namie šeimininkas?“ 11.00 „Laukinis gyvenimas“. 12.00 „Laukiniai globotiniai“. 12.30 Animac. f. „Garo vaikis“ (Japonija, 2005 m.). 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Mano puikioji auklė“. 16.00 „Dešimčia metų jaunesni per 10 dienų“. 17.00, 23.50 „Pasaulio Guinnesso rekordai“. 18.00 „Šnipų žaidimai“ (2). 19.00 „Ratuotas riteris“ (3) (N-7). 20.00 „Gailestingumo ligoninė“ (N-7). 21.00 Sekmadienio romantika. Iš Utos Danielos kolekcijos. „Šeimos paslaptys“ (1) (Vokietija, 2004 m.) (N-7). 22.50 „Dešimčia metų jaunesni“ (N-7).

6.30 Žinios. 6.45 Ne vienas kelyje. 7.30 Etnos. 8.00, 18.00, 23.00 „XXI amžiaus istorijos“. 8.30, 18.30 „Japonijos veidai“. 9.00, 14.00, 19.00, 0.00 XX amžiaus slaptieji archyvai. Pabėgti iš SSRS. 10.00, 15.00, 20.00 KTV – kino ir televirtuvė. 10.25, 15.30, 20.30 Retrospektyva. „Dailininkas V.Valius“. Ciklas „Menininkų portretai“ (1997 m.). 11.00 Alchemija VII. Naujoji karta renkasi kūrybą. 11.30, 16.30, 21.30 Neišgalvoti gyvenimai. 12.00, 17.00, 22.00 Gyvenimas pagal moteris. 12.30, 17.30, 22.30 Misija – grožis. 13.00 Teleparduotuvė. 13.30, 23.30 „Japonijos veidai“ (13). 16.00, 21.00 Alchemija VII. Naujoji karta renkasi kūrybą (k).

9.45 Teleparduotuvė. 10.00 Tavo augintinis. 10.30 Vienam gale kablys. 11.00 Džeimio Oliverio patiekalai (3, 4). 12.00 Mados reidas. 12.30 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 13.00, 13.30 „Nenugalimas banzuke“. 14.00, 17.00 „Jokių kliūčių!“ 14.55 Aukščiausia pavara. 16.05, 1.30 „Angelas“. 18.00 Pasaulio galiūnų čempionų lyga (2). 19.00 „Formulės-1“ pasaulio čempionato lenktynės. Vaizdo įrašas. 21.30, 2.20 „Bobo užkandinė“. 22.00 „Vilko bilietas“. 23.00 Europos pokerio turas 0.00 „Įstatymas ir tvarka“. 1.00 „Tokia skirtinga Tara“.

10.30 Ką manai? 11.20 Sportuok su žvaigžde (2). 12.00 „Andželas ir draugai“. 12.10 Animac. s. „Pokojus“ (Ispanija, D.Britanija, 2005 m.). 13.10 „Meilės sūkuryje“. 15.10 „Žavūs ir drąsūs“. 17.05 „Martos Stiuart šou“. 20.00 Melodrama „Likimo suvesti“ (Vokietija, 2002 m.). 21.40 Išminties rakčiukai.

22.55 Lietuvos ryto TV

** 

7.00 Komedija „Madam Irma“ (N-7). 9.00 Nuoga tiesa (k). 9.30 „Nenuorama Seidė“. 10.00 TV serialas „Naisių vasara“ (3, 4) (N-7) (k). 11.10 Muzikinis dok. f. „Šviesk!“ (N-7). 13.15 Lietuvos dvarai (k). 13.45 Komedija „Didelė mažytė aš“ (N-7). 15.20 Telelaikraštis. 16.00 Kertinis akmuo. 16.30 Komedija „Dviejų per daug“ (N-7). 18.30 Nuo šeštadienio iki šeštadienio (k). 18.50 Nuotykių f. „Šalin rankas nuo Misisipės“ (N-7). 20.30 Melomano pusvalandis. 21.00 Komiška drama „Henris Pūlas yra čia“ (N-7). 22.45 Karinis veiksmo trileris „Rembo IV“ (N-14).

8.00 Drama „Meilė choleros metu“ (JAV, 2007 m.) (N-14). 10.25 Nuotykių komedija „Šalin rankas nuo Misisipės“ (Vokietija, 2007 m.) (N-7). 12.10 Trileris „Lemtingas kelias“ (Vokietija, JAV, 2007 m.) (N-14). 13.55 Biografinė drama „Nuostabi malonė“ (JAV, D.Britanija, 2006 m.) (N-14). 15.55 Kriminalinis f. „Karo dievas“ (JAV, Prancūzija, 2005 m.) (N-14). 18.30 Dok. f. „Apsaugok mus nuo pikto“ (JAV, 2006 m.) (N-14). 20.20 Romantinė komedija „Kai mes susitikome“ (Indija, 2007 m.) (N-14). 22.50 Trileris „Elos slėnyje“ (JAV, 2007 m.) (N-14).

8.45 Ieškokime geriausio! 9.00 Kultūra +. 9.30 Reidas. Eismo įvykių kronika (k). 10.00 „Jūros patruliai“ (N-7). 11.00 „Aviakatastrofos: priežastys ir pasekmės“ (N-7). 12.00 „Likimo dovana“. 13.00 „Kritinė riba“ (N-7). 14.00 „Nenuorama Seidė“. 15.00 F. „Apvogti vagį“ (JAV, 2007 m.) (N-7). 16.50 Komedija „Boitono pakrantės našlių klubas“ (JAV, 2005 m.) (N-7). 18.45 „Daktarės dienoraštis“. 19.45 Ieškokime geriausio! 20.00 „Išlikimo vadovas“. 21.00 VIP seansas. „Henrikas IV“ (1) (Vokietija, Prancūzija, Ispanija, 2010 m.) (N-14). 22.45 „Virtuvė ant ratų“. 23.15 „Geriausios pasaulio reklamos“. 23.45 „80 gražiausių salų“.

7.00 Kauniečių akimis. 7.15, 9.00, 19.30, 20.30 Muzika. 8.30 Vaikų muzikinis rytmetys. 10.00 „Kas namie šeimininkas?“ 11.00 „Laukinis gyvenimas“. 12.00 „Laukiniai globotojai“. 12.30 „Garo vaikis“. 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Mano puikioji auklė“. 16.00 „Dešimčia metų jaunesni per 10 dienų“. 17.00 „Pasaulio Guinnesso rekordai“. 18.00 Kitokia Lietuva. 19.05 Kauniečių akimis. 20.00 Kultūros alėja. 21.00 Detektyvas „Iš Utos Danielos kolekcijos. Šeimos paslaptys.“ 22.50 „Dešimčia metų jaunesni“. 23.50 „Pasaulio Guinnesso rekordai“.

23.55 TV3



„Pamišęs dėl krepšinio“ („Juwanna Mann“)

„Pragaras“ („Inferno“)

Džamalis Džefris yra krepšinio žvaigždė. Vyrukas puikiai žaidžia, bet jo elgesys aikštelėje ir už jos ribų nepateisinamas. Galiausiai jis pašalinamas iš profesio­ nalų lygos. Vienintelis būdas grįžti į aikštelę – persirengti moterimi ir patekti į moterų komandą.

Nuo gyvenimo negandų pavargęs karo veteranas Edis Lomaksas spindinčiu motociklu atvyksta į kažkokią skylę dykumoje, kur siaučia apylinkes terorizuojanti baikerių gauja. Aišku, kad gerai savigynos metodus išmanantis herojus nesitaikstys su tokiu smurtu.

Komedija. JAV, 2002 m. Rež. Jesse Vaughanas. Vaidina Miguelis A.Nezas jaunesnysis, Vivica A.Fox.

Veiksmo filmas. JAV, 1999 m. Rež. Johnas G.Avildsenas. Vaidina Jeanas Claude’as van Damme’as, Patas Morita.

23


24

sekmadienis

2012 07 08

rusiškos

filmai

7.00, 9.00, 11.00 Naujienos. 7.25 „Bernardas“. 7.40 „Saladinas“. 8.10 „Linksmieji kamuoliukai“. 8.25 „Tarnauju Tėvynei!“ 9.20 „Sveikata“. 10.05 „Kol visi namie“. 11.20 „Padriki užrašai“. 11.35 „Fazenda“. 12.30 Premjera „Karenas Šachnazarovas. Gyvenimas trumpas!“ 13.35 „Meilutės“. 18.15 Šventinis koncertas „Šeimos, meilės ir ištikimybės diena“. 20.00 Sekmadienio laikas. 21.15 F. „Vakarinis Kijevas“. 23.00 „Animacinės asmenybės“. 23.40 „Yesterday Live“. 0.40 Melodrama „Kurjeris“. 2.00 Detektyvas „Šernas“. 3.25 F. „Mičmanas Paninas“. 5.05 F. „Nuomininkė“.

5.15 Vaid. f. „Tamsūs vandenys“. 8.35 Ryto paštas. 9.10 Pats sau režisierius. 10.00 Žinios. 10.55 Juoko panorama. 11.20 Anim. f. 11.30 Vaid. f. „Mano draugė“. 13.00 Žinios. 13.30 Svetlana Svetličnaja. 14.15 Miestelis. 14.50 Vaid. f. „Kartą po 20 metų“. 16.20 Juoktis leidžiama. 18.15 Prajuokink komiką. 19.00 Žinios. 20.05 Vaid. f. „Girinis. Istorijos tęsinys“. 0.20 Vaid. f. „Neideali moteris“.

7.00 F. „Karolina“ (JAV, Vokietija, 2003 m.). 9.00 F. „Lūšnynų milijonierius“ (D.Britanija, 2008 m.). 11.00 Romantinė komedija „Sugrįžk!“ (Meksika, Ispanija, 2010 m.). 13.00 F. „Kad ir kas nutiktų“ (JAV, Prancūzija, 2009 m.) (N-7). 15.00 F. „Meilės vadyba“ (JAV, 2008 m.). 17.00 F. „1612. Tamsiųjų laikų kronikos“ (Rusija, 2007 m.) (N-7). 19.25 Kriminalinė drama „Pašėlusi vakarienė“ (JAV, 2000 m.) (N-7). 21.00 F. „Blogas policininkas“ (JAV, 2009 m.). 23.05 Komedija „Paspringęs“ (JAV, 2008 m.) (S). 1.00 F. „Persikėlimas“ (JAV, 2009 m.) (N-7).

5.35 „Kareiviai“. 9.25 Aktuali tema. Kraujo kariai. 10.15 Specialus projektas. 12.25, 13.55 Apokalipsė. 13.20 Detektyvinės istorijos. 13.50 Gyvensite. 14.50 Slaptos teritorijos. 15.45 Karinė paslaptis. 16.45 Kokie žmonės! Žvaigždės savižudžiai. 18.35 Visa tiesa apie Vangą. 20.35 Pasaulio paslaptys su Ana Chapman.Tvanas. 21.30 F. „Neįvykdoma užduotis“. 23.40 Ekstrasensų mūšis. Mokyklų karas. 1.30 „Provincialai“.

6.00 Anim. f. 7.00 Vaid. f. vaikams. 8.00 Anim. f. 9.00 Ieškome išeities. 10.00, 11.00, 20.00, 22.00 „Šerifas“. 12.00 Šalis ir žmonės. 13.00 Vaid. f. „Paprastas stebuklas“. 15.00 „Aš myliu tave“. 16.00 ART navigatorius. 16.30 „Global 3000“. 17.00 „Auksiniai vyrukai“. 18.00 Be kvailių. 19.00 Savaitės briaunos. 21.00 Niujorke su V.Topaleru. 23.00 Vaid. f. „Vargšas Pavelas“.

5.20 F. „Laukiniai Vakarai“. 7.20 F. „Galingasis Stenas“. 9.20 Nuotykių fantastikos f. „Penki vaikai ir burtai“. 11.00 F. „Molė Flanders“. 13.10 Romantinė komedija „Mano pirmosios vestuvės“. 15.00 F. „Žvaigždžių kelias VI. Neatrastas kraštas“. 17.00 Komedija „Daug vargo dėl mokslo“. 19.00 Siaubo drama „Juodoji mirtis“. 21.00 F. „Tobulas jausmas“. 23.00 F. „Tikri chuliganai“. 1.00 Siaubo trileris „Aušros kariai“.

5.05 Biografinė drama „Glinka“. 7.00, 9.00, 12.00, 18.00 Šiandien. 7.20 Vaikų rytas. 7.50 Gyvena gi žmonės. 8.20 Jų papročiai. 9.20 Nuoširdus prisipažinimas. 9.55 Neatpažinti gyvi objektai. 10.25 Valgome namie. 11.00 Vasarnamiai. 12.35 „Kelių patrulis“. 14.25 Rusiškos skyrybos. 15.20 Sudužusių žibintų gatvės“. 16.20 Ir vėl – sveiki! 17.20 Aukso dulkės. 18.30 Nuoširdus prisipažinimas. 20.50 Slaptasis šou verslas. 21.50 „Šešėlio gaudynės“. 23.45 „Volkovo valanda“.

6.00 Muz. melodrama „Spalvingi saulėlydžiai“. 8.00 Melodrama „Surask mane“. 10.00 Drama „Kadencijos“. 12.00 Kriminalinė melodrama „Meilė po priedanga“. 14.00 Melodrama „Rastinukas“. 16.00 Melodrama „Prisikėlimo sekmadienis“. 18.00 Fantastinis kovinis f. „Mes iš ateities 2“. 20.00 Melodrama „Derintojas“. 22.45 Kriminalinė drama „Gyventi“. 0.00 Nuotykių komedija „Sugriežtinto režimo atostogos“.

5.00 „Gilmorų merginos“. 7.20 „Gera žmona“. 9.00 „Seklys“. 10.40 „Liežuvautoja“. 12.50 „Kelionė namo“. 14.25 „Dažytomis lūpomis“. 15.55 „Lemiamas šuolis“. 17.35 „Nora Roberts. Ugnies garbintojai“. 19.10 „Heivenas“. 20.00 „Gera žmona“. 22.15 „Būti žmogumi“. 23.00 „Nora Roberts. Balsas iš praeities“. 23.50 „Gilmorų merginos“.

naujienos

7.00 BBC naujienos (kas valandą). 7.30, 14.30 Naujienos iš viso pasaulio. 8.30 Europos politikos apžvalga. 9.30 Kelionių laida. 10.10, 15.10 Reporterių pranešimai iš Jungtinės Karalystės. 10.30, 22.30 Viena kvadratinė mylia. 11.10, 23.10 Reporterių pranešimai. 11.30 Žvilgsnis iš Londono. 12.10, 0.10 Greičiau, aukščiau, stipriau. 13.10 Pasaulio debatai. 15.30, 21.30 Pasaulio kultūra. 16.15, 21.15 Laida apie sportą. 16.30 Įsijunk internetą. 17.30, 23.30 Susitikimas. 18.10 Pinigų kultūra Kinijoje. 19.30 Indijos verslo apžvalga. 20.30 Mūsų gyvenimas. 1.00 Žinios tiesiogiai. 1.30 Mūsų gyvenimas. 2.00 Nakties programa.

6.00, 8.00, 9.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 7.00, 10.00 Pasaulio sporto naujienos. 7.30 Artimieji Rytai iš arti. 7.45, 14.45 Ateities miestai. 8.00, 9.00, 12.00, 23.00 Tarptautiniai reportažai. 8.15 CNN verslas. Artimieji Rytai. 8.30 Pokalbiai apie Aziją. 9.15 Europos verslas. 9.30 Verslininkų kelionės. 10.30 Viskas apie plaukimą. 11.00, 20.30 Afrikos balsai. 11.30 Trumpai ir aiškiai. 12.30 Nepapasakotos istorijos. 13.00 CNN pristato... 13.30 Naujienos. Speciali laida. 14.30 Artimųjų Rytų apžvalga. 15.00, 22.00 F.Zakaria. Visuotinė padėties nustatymo sistema. 16.00 Suvienyta valstybė. 17.00 Prie pasaulio žemėlapio. 17.30 Afrika iš arti. 18.00, 18.30 Pasaulis kaip finansų rinka. 18.15 Afrikos verslas. 18.45 CNN vertybinių popierių birža. Artimieji Rytai. 19.00, 23.30 Pasaulio sporto naujienos. 19.30 Gyvenimas su golfu. 20.00 Prie pasaulio žemėlapio. 21.00 Prie pasaulio žemėlapio. 21.30 „CNN Go“. Azijos miestai. 24.00 Atviri aikštynai. Laida apie tenisą.

muzika

7.00, 12.45, 15.30, 19.00, 21.00, 3.00 MCM dainos. 9.05 50 geriausių dainų. 14.15, 21.30 Muzikos naujienos. Interviu su žvaigžde. 14.30 „Starter TV“. Geriausi Vaizdo klipai. 17.30 Vaizdo klipai. Vaizdo žaidimų naujienos. 20.00 Geriausios JAV dainos. 21.45 Devintojo dešimtmečio TV. 22.45 „Starter TV“. Geriausi vaizdo klipai. 23.45 Subkultūra. 0.00 „Top Tubes“. Geriausios dainos.

7.00 Pusryčių klubas. 9.00 Tik hitai. 12.00 Evoliucija. 13.00, 20.00 „Narvas“. 15.00, 22.00 „Paauglės motinos“. 17.30, 19.00 TV šou „Staigmena“. 18.00 Ekstremalūs išbandymai. 21.00 „Eilinė Onutė“. 23.00 „Paulis D“. 0.00 Be muzikos. Pitbulis. 1.00 TV šou „Išdaigininkai“. 1.30 „Kanjonas“. 2.30 „Mirties slėnis“. 3.00 Muzikos kokteilis.

4.30 Džiazas. 10.30 Koncertuoja vokalinis „The Tallis Scholars“ ansamblis. 12.00 J.S.Bacho Kalėdų oratorija. 13.00 Divertismentas. 14.30 Kellerio kvartetas koncertuoja Bordo kvartetų festivalyje. 16.00 Dok. f. „Ledi Dei. Daug B.Holiday veidų“. 18.00 Ch.W.Glucko opera „Ezio“. 21.00 Divertismentas. 21.30 G.Balanchine’o baletas „Brangakmeniai“. Šoka Sankt Peterburgo Marijos teatro artistai. 23.10 H.Chaurasios koncertas Nansi mieste. 1.00 Džiazas. J.Redmano dvigubas trio koncertuoja 50-ajame Žuano festivalyje. 2.15 Nakties programa.


2012 07 08 dokumentika

9.00 Ryto programa. 10.00 Kelionės motociklu. 11.00 Didmiesčiai. Kairas. 12.00 Keliautojas. Artimieji Rytai. 13.00 Kelionė trečios klasės vagonu. Vilnius. 14.00 Kryptis. Jordanija. 15.00 Kelionė į Omaną. 15.30 Keliaukite dabar. Liepa. 16.00 Keliautojas. Urugvajus ir Paragvajus. 17.00 Kempingai. Normandija ir Alpės. 19.00 Keliautojas. Marokas. 20.00 Keliautojas. Australija. 21.00 Keliaukite dabar. Olimpinės žaidynės. 21.30 Kelionė į Londoną. 22.00 Trumpa istorija apie Australiją. 23.00 Keliautojas. Australija. 0.00 Kryptis. Jordanija. 1.00 Nakties programa.

6.00 „Supermokslas“. 9.00 „Šiaurės jūra“. 13.55 „Gigantiški statiniai“. 16.40 „Reaktyvinė manija“. 17.40 „Juodasis auksas“. 18.40 „Ekstremalioji Kanada“. 19.40 „XXI a. karo laivas“. 20.30 „Sraigtasparniai“. 21.20 „Superlaivai“. 22.15 „Gaujų pasaulis“. 23.10 „Ant gyvosios drobės“. 0.00 Nakties programa.

sekmadienis

sportas

9.00 Ryto programa. 10.00 Visata. 11.00 Didžiosios gamyklos. „Ford“ automobiliai. 12.00 Nuo mažų iki didžiausių. Kanalai. 13.00 Rykliai. Pirmasis kąsnis. 14.00 Viskio gamyba. 15.00 Architektūros stebuklai. 18.00 Paslaptys Japonijoje. 19.00 Didžiosios gamyklos. Sunkvežimiai. 20.00 Kaip sukurti plakančią širdį? 21.00 Paversk mane herojumi. 22.00 Mokslininkai. 23.00 Kaip sukurti plakančią širdį? 0.00 Paversk mane herojumi. 1.00 Nakties programa.

7.00 Laukinis safaris. 7.25 Surikatų dvaras. 8.15 J.Corwino nuotykiai. Kupranugario kupra. 9.10 Dikas ir Domas skuba į pagalbą. 10.05 Krokodilų medžiotojas. 11.00 Šunys, katės ir kiti numylėtiniai. 11.55 Mikaelos zoologijos turas. 12.50 Laukinė Prancūzija. 14.40 Veterinarai gelbėtojai. 15.35 Veterinarų mokykla. Safaris. 16.30 Kačių neįmanoma nemylėti. 17.25 Blogas šuo. 18.20 Pavojingi Makso maršrutai. 19.15 Gyvenimas bandoje. 20.10 Vertėjas iš šunų kalbos. 21.05 Afrikoje. 22.00 Rūsčioji Arktika. 22.55 Vabalų gigantų karai. Visų karų motina. 23.50 Laukiniai ir pavojingi. 0.45 Kaip išmaitinti ryklį.

8.00 „Laiko komanda“. 9.00 „Plaukas, pakeitęs istoriją“. 10.00 „Pirmojo Mesijaus beieškant“. 11.00 „Kristaus suėmimas“ – mįslingas paveikslo likimas“. 12.00 „Roma: paskutinis bastionas“. 15.00 „Gladiatoriai: prisikėlimas“. 16.00 „Čačapoja: kariai rūke“. 17.00 „Viduramžiai“. 18.00 „Krakatau: paskutinės dienos“. 19.00 „Londono ligoninė“. 21.00 „Karvedžiai“. 22.00 „Pionieriai, tapę milijonieriais“. 23.00 „Hitleris ir tyrinėtojai“. 0.00 Nakties programa.

21.00 Balticum auksinis

7.00 „Pakilusi iš pelenų“. 8.00 „Ežio metai“. 8.55 „Dryžuotieji broliai. Mangustų šeimynėlė“. 10.50 „Vagilės“. 13.40 „Ana laukinėje gamtoje“. 15.30 „Anos laukiniai gyvūnai“. 18.15 „Greitoji gyvūnų pagalba“. 19.05 „Helseno upės dienoraštis. Nuo rudens iki žiemos“. 20.05 „Ežio metai“. 21.00 „Poliarinė lapė“. 22.00 „Aukštieji Tatrai. Sustingę laike“. 23.00 „Laukinė Kroatija“. 0.00 Nakties programa.



12.00 Televitrina. 13.00 Angliškojo biliardo „Premier“ lyga. 14.45, 15.15, 16.40 Golfo pradžiamokslis. 15.45 Olimpinės žaidynės. 16.00 Didžiosios Britanijos žiedinės lenktynės „Porsche Carrera Cup 2012“. V etapas (Croft). 17.10 Golfo pradžiamokslis. 17.40 Angliškojo biliardo „Premier“ lyga. 19.25 Profesionalų boksas. C.McEwanas ir J.Parisonas, A.Funeka ir J.Guzmanas, L.Bute ir L.Andrade (2009 m.). 21.35 Profesionalų boksas. G.Prieto ir J.Charlo, J.Rodriguezas ir D.Jacobsas, J.Guzmanas ir A.Funeka, M.Rene Maidana ir V.Cayo.

9.30 „Šilko kelio“ ralis. I etapas. 9.45 GP3 automobilių lenktynės Anglijoje. 10.45 Dviračių lenktynės „Tour de France“. 11.45 Sporto kuriozai. 12.45 „Porsche“ automobilių lenktynės Anglijoje. 13.30 Dviračių lenktynės „Tour de France“. 14.00, 0.30 Dviračių lenktynės „Tour de France“. VIII etapas. 18.30, 1.30 Biliardo „Snooker 6 Reds“ turnyras Tailande. 20.30 Profesionalų boksas. „Biggers Better“. 22.00 Profesionalų boksas. L.Bute’as (Rumunija) ir C.Frochas (Anglija). 0.00, 2.15 Automobilių sporto apžvalga.

0.40 1 baltijos

9.15 Motociklų sportas. Spidvėjus. Pasaulio čempionato etapas. 12.15 Motociklų sportas. Vokietijos motociklų sporto didžiojo prizo lenktynės. Tiesioginė transliacija. 13.30 „Formulė-1“. Didžiosios Britanijos kvalifikaciniai važiavimai. 14.50 „Formulė-1“. Didžiosios Britanijos didžiojo prizo lenktynės. Tiesioginė transliacija. 17.00 Motociklų sportas. Vokietijos motociklų sporto didžiojo prizo lenktynės. 18.20 Motociklų sportas. Vokietijos motociklų sporto didžiojo prizo „Moto3“ lenktynės. 19.20 Boksas. V.Kličko ir T.Thompsonas. 20.20 Boksas. N.Donaire ir J.Mathebula. 21.20 „Formulė-1“. Didžiosios Britanijos didžiojo prizo lenktynės. 23.30 Futbolas. Anglijos „Premier“ lyga. „Manchester United“–„Manchester City“. 1.20 Futbolas. UEFA čempionų lygos apžvalga.

7.00 Ryto programa. 7.45 TV parduotuvė. 9.30 Bažnyčia ir religija. 10.00 Motosportas. 19.00 Sporto viktorina. 19.30 EM aktualijos. 20.00 Turbo. 0.00 Motosportas. 1.00 Nakties programa.



„Blogas policininkas“ („Bad Lieutenant: Port of Call New Orleans“)

„Kurjeris“ („Курьер“)

Policininkui Terensui Makdonahui korupcijos ir marodierių užvaldytame Naujajame Orleane, kurį neseniai nusiaubė uraganas Katrina, tenka tirti šeimos iš Senegalo nužudymo bylą. Atrodo, kad neturtingi emigrantai tapo vietos narkomafijos aukomis.

Ivanas baigė mokyklą, dirba kurjeriu ir ramiai laukia, kol jį pašauks į karo tarnybą. Jis yra tikras vėjo pamušalas ir nepataisomas melagis. Savo pasakėlėmis vyrukas kvaršina galvas visiems pažįstamiems, o su suaugusiaisiais visada elgiasi kaip su sau lygiais.

Kriminalinė drama JAV, 2009 m. Rež. Werneris Herzogas. Vaidina Nicolas Cage’as, Eva Mendes.

Melodrama. Rusija, 1986 m. Rež. Karenas Šachnazarovas. Vaidina Fiodoras Dunajevskis, Anastasija Nemoliajeva.

25


26

pirmadienis

2012 07 09

lietuviškos

21.00 Lietuvos liepsna.

20.00 „Pavogta laimė 3. Pavojinga sąjunga“.

21.00 Ūkininkas ieško žmonos.

19.25 „Tylos riba“.

19.55 „Stalinas. Kita teroro pusė“.

6.00 Labas rytas. 9.00 „Komisaras Reksas“ (N-7) (k). 10.00 „Hartlando užuovėja“ (k). 11.00 LRT vasaros studija. Tiesioginė Lietuvos radijo laida. 12.00  Sveikinimų koncertas. 14.50  Žinios. 15.10 „Komisaras Reksas“ (N-7). 16.00 „Hartlando užuovėja“. 17.05 „Senis“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.35  Sportas. 18.40  Orai. 18.45  Nacionalinė paieškų tarnyba. 19.25 „Detektyvė King“ (N-7). 20.25  Loterija „Perlas“. 20.30  Panorama. 20.35  Verslas. 20.40  Kultūra. 20.45  Sportas. 20.50  Orai. 20.55  Vyrų krepšinio olimpinis atrankos turnyras. Apžvalga. 21.00  Lietuvos liepsna. 21.15 Bėdų turgus. 22.10  Loterija „Perlas“. 22.15  „Tuk tuk Indija“ (1). 23.15  Vakaro žinios. 23.20  Sportas. 23.25  Orai. 23.30 „Detektyvė King“ (N-7) (k).

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“. 6.50 „Keista šeimynėlė“ (k). 7.20 Pirmas kartas su žvaigžde (k). 7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7) (k). 9.45 „Išdykę seniokai“ (N-7) (k). 10.45 Kitas! (N-7). 11.10 Nuotykių komedija „Prieš pakratant kojas“ (JAV, 2007 m.) (N-7) (k). 13.10 „Nickelodeon“ valanda. „iKarli“ (5). 13.40 „Keista šeimynėlė“. 14.10 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 16.10 KK2 (N-7). 17.10 Nuo... Iki... 18.10 „Šeimynėlė“ (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.10 Sportas. Orai. 19.15 Namai, kur širdis“ (N-7). 20.00 „Pavogta laimė 3. Pavojinga sąjunga“ (N-7). 21.00 Pirmas kartas su žvaigžde (N-7). 21.30 Juokas juokais. 22.00 Žinios. Verslas. 22.19 Sportas. Orai. 22.35 „Havajai 5.0“ (N-7). 23.35 „Įvykis“ (6) (N-7). 0.30 „Trauma“ (5) (N-7). 1.25 „Įstatymas ir tvarka. Nusikaltimo motyvai“ (N-7).

6.05 Teleparduotuvė. 6.20 Fantastinė nuotykių komedija „Inspektorius Gadžetas 2“ (JAV, 2003 m.). 7.55 „Darbštuolis Tedas“ (11, 12). 8.55 „Meilės sūkuryje“. 10.00 „Pasmerkti“. 11.00 Animac. f. „Robotai“ (JAV, 2005 m.). 12.45 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 13.10 „Bakuganas“. 13.40 „Nepaprastas pasaulis“. 14.10 „Ant bangos“ (2). 14.40 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 15.10 „Simpsonai“. 15.40 „Meilės prieglobstis“. 16.40, 17.40 „Paveldėtojai“. 18.45 TV3 žinios. 19.00 TV3 sportas. 19.05 TV3 orai. 19.10 Ką manai? 20.10 „Be namų“. 21.00 Ūkininkas ieško žmonos. 21.35 TV3 vakaro žinios. 21.50 TV3 sportas. 21.55 TV3 orai. 22.00 Komedija „Ir kaip ji viską suspėja?“ (JAV, 2011 m.). 23.50 Komedija „Viešbutis „Babilonas“ (1) (D.Britanija, 2009 m.). 0.55 „Gyvenimas“. 1.45 „Įstatymas ir tvarka. Operatyvinių tyrimų skyrius“.

6.30 Televitrina. 7.00 Žinios (k). 7.25 Smagiausios akimirkos. 7.50 „Dapkai ir Butkai“. 8.25 „Zaicevas + 1“ (N-7) (k). 9.00 „Kviečiu vakarienės“. 9.30 „Miesčionys“ (N-7). 10.00 „Margoša: moterimi negimstama“. 11.00 Sveikinimai (k). 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 14.00 „Liejyklos gatvė“ (N-7) (k). 15.00 „Srautas I“ (N-7). 16.00 „Baimės faktorius“ (N-7). 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 18.00, 20.00 Žinios. 18.19, 20.19 Sportas. 18.23, 20.23 Orai. 18.25 „Liejyklos gatvė“ (N-7). 19.25 „Tylos riba“ (N-7). 20.15 Verslas. 20.25 „Gyvenimo spalvos“. 21.25 Romantinė komedija „Rameno mergina“ (JAV, Japonija, 2008 m.) (N-7). 23.25 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 0.30 „Galileo: norintiems žinoti“. 1.00 „Bamba“ (S).

6.14 TV parduotuvė. 6.30 Ryto reporteris. 7.45 Lietuva–Venesuela– Londonas. 8.00 Ryto reporteris. 9.15 Uraganų persekiotojai (N-7). 10.15 Gamink sveikiau! 10.55 Dok. f. „2012-ieji. Apokalipsė“ (N-7). 12.00 Lietuvos diena. 13.00 Lietuva–Venesuela– Londonas. 13.15 TV parduotuvė. 13.45 Skonio reikalas. 14.45 Dok. f. „Paskutinė Pompėjos diena“ (N-7). 15.45 Dok. f. „Vyras ir 20 jo vaikų“ (N-7). 16.00 Žinios. Orai. 16.10 Dok. f. „Vyras ir 20 jo vaikų“ (tęs.) (N-7). 17.00 Žinios. Orai. 17.20 Lietuva tiesiogiai. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Vasara su Asta. 19.20 Pašėlę TV pokštai (N-7). 19.55 Dok. f. „Stalinas. Kita teroro pusė“ (N-7). 21.00 Reporteris. 21.52 Orai. 21.55, 0.40 Lietuva– Londonas. 22.10 Lietuva tiesiogiai. 22.45 Vasara su Asta. 23.45 Reporteris. 0.55 Dok. f. „Vyras ir 20 jo vaikų“ (N-7).

11.00 TV3

*

21.00 TV1



„Robotai“ („Robots“)

„Raitelis vardu Mirtis“ („Всадник по имени Cмерть“)

Mažame miestelyje gyvenantis robotas Rodnis yra apdovanotas ryškiu išradėjo talentu ir puoselėja viltį ištrūkti iš nuobodžios provincijos. Jo tėtis, kuris yra tik­ rų tikriausia indaplovė, nepailsdamas darbuojasi vietos restorane, o Rodnis ryžtasi keliauti į Robotų miestą.

XX a. pradžia. Kovos organizacija pasivadinęs teroristų būrys rengia pasikėsinimą į aukščiausio rango valstybės vadovus. Svarbiausias taikinys – didysis Rusijos kunigaikštis Sergejus Aleksandrovičius. Taip sąmokslininkai suvokia savo istorinę misiją.

Animacinis filmas. JAV, 2005 m. Rež. Chrisas Wedge’as, Carlosas Saldanha.

Drama. Rusija, 2004 m. Rež. Karenas Šachnazarovas. Vaidina Andrejus Paninas, Dmitrijus Diuževas.


2012 07 09

PIRMADIENIS

REGIONINĖS

8.00 8.30 9.00 11.30 12.15 13.15 15.00 16.30 17.00 17.15 17.30 18.00 18.30

20.20

21.00 21.25

22.25

0.00 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.40 1.25

Gustavo enciklopedija. „Neskubėk gyventi“. Labas rytas (k). Miesto kodas (k). Mūsų miesteliai. „Rusnė“ (3). Auksinė Agathos Christie kolekcija. „Puaro“. Gintarinės batutos meistrai. Saulius Sondeckis. Mokyklos langas (k). Žinios (k). Kultūrų kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis. Muzikos istorijos. Nuo J.S.Bacho iki roko. „Neskubėk gyventi“. Kauno dramos teatro spektaklis. A.M.Sluckaitės „Smėlio klavyrai“ (1990 m.). UNESCO programai „Pasaulio atmintis – 20“. Dok. f. „Kurėno sugrįžimas“ (1993 m.). Nepažintas pasaulis. Matas Pretorijus. „Vilniaus knygų mugė 2012“. Vytauto Landsbergio knygos „Kaltė ir atpirkimas. Apie Sausio 13-ąją“ pristatymas. Simfoninės muzikos koncertas „Bel canto“. Dalyvauja Lilija Gubaidulina (sopranas), Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras. Dirigentas Park Young-minas (Pietų Korėja). Panorama (k). Verslas (k). Kultūra (k). Sportas (k). Orai (k). Lietuvos liepsna (k). Pinigų karta. Muzikos pasaulio žvaigždės. L.van Beethoveno Simfonija Nr. 1 C-dur, op. 21. Groja Lietuvos kamerinis orkestras. Dirigentas Keris Statonas (Kanada).

8.05 8.40 9.30 10.05 10.30 11.00 11.30 12.00 13.00 14.00 15.00 15.30 16.30 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00

23.10 23.40 0.40

Teleparduotuvė. „Vaiperis“ (N-7). „Galingasis šuo Kriptas“. „Muča Luča“. „Betmenas“. „Džekio Čano nuotykiai“. „Burtininkai“ (8). „Teresa“. „Keršto bučiniai“ (N-7). „Kremas“ (5). Teleparduotuvė. „Drakonų kova Z“ (N-7). „Marvel animė. Iksmenai“ (10) (N-7). „San Fransisko raganos II“ (N-7). „Meilės miestas“. „Langai III“ (N-7). „Įstatymas ir tvarka. Nusikaltimo motyvai“ (N-7). NemaRUS kinas. Drama „Raitelis vardu Mirtis“ (Rusija, 2004 m.). „Mano puikioji auklė“. „Vaiperis“ (N-7). Sveikatos ABC (k).

10.00 Teleparduotuvė. 10.15 „Išlikimas“. 11.10 „Sinbado nuotykiai“. 12.05 „Kaulai“. 13.00 „Lyga“ (5, 6). 14.00 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 14.30 Teleparduotuvė. 15.00 „Sinbado nuotykiai“. 16.00 „Išlikimas“. 17.00 „Medikopteris“. 18.00 „Kaulai“. 19.00 „CSI Majamis“. 20.00 „Lyga“ (1, 2). 21.00 „Viena už visus“ (5, 6). 22.00 „Naša Raša“. 23.00 Siaubo trileris „Juodoji skylė“ (D.Britanija, JAV, 1997 m.). 0.50 „Viena už visus“ (5). 1.20 „CSI Majamis“. 2.10 „Medikopteris“.

22.00 TV3

6.30 Karamelinės naujienos (N-7). 7.00 Pirmas kartas su žvaigžde. 7.30 Valanda su Rūta. 9.00 Ne vienas kelyje. 9.35 Abipus sienos. 10.25 Sveikatos ABC. 11.15 Nuo... Iki... 12.00 Kažkas atsitiko (N-7). 12.35 24 valandos (N-7). 13.20 Abipus sienos (k). 14.10 Sveikatos ABC (k). 15.00 Nuo... Iki... (k). 15.45 Kažkas atsitiko (N-7) (k). 16.15 24 valandos (N-7) (k). 17.00 Infodiena. 21.00 Infodiena (k). 1.00 Infodiena (k).

9.00 Sigitos virtuvė (k). 9.30 Komiška drama „Henris Pūlas yra čia“ (N-7). 11.00 Melomano pusvalandis (k). 11.30 Nuotykių f. „Šalin rankas nuo Misisipės“ (N-7). 13.15 Telelaikraštis. 15.50 Romantinė komedija „Sugrįžk!“ (N-7). 17.30 Nuo šeštadienio iki šeštadienio (k). 18.00 Žinios. 18.20 Gyvenu čia. 18.55 Komedija „Didelė mažytė aš“ (N-7). 20.25 Skaitmeninė TV: sužinok daugiau. 20.30 Istorinė laida „Mūsų praeities beieškant“. 21.00 Žinios. 21.19 Orai. 21.20 Drama „Pesikėlimas“ (N-14). 23.15 Žinios (k). 23.35 Drama „Švytinti žvaigždė“ (N-7).

8.00 Dok. f. „Apsaugok mus nuo pikto“ (JAV, 2006 m.) (N-14). 9.50 Romantinė komedija „Kai mes susitikome“ (Indija, 2007 m.) (N-14). 12.20 Trileris „Elos slėnyje“ (JAV, 2007 m.) (N-14). 18.00 Veiksmo f. „Patikima apsauga“ (JAV, Australija, Vokietija, Ispanija, D.Britanija, 2007 m.) (N-14). 19.35 Drama „Akila ir rašybos konkursas“ (JAV, 2006 m.) (N-7). 21.35 Kriminalinė drama „Kasandros prakeiksmas“ (D.Britanija, JAV, 2007 m.) (N-14). 23.30 Karinė drama „Išminuotojų būrys“ (JAV, 2008 m.) (N-14).

10.10 „Andželas ir draugai“. 10.40 Senoji animacija. 11.15 Nomeda. 12.05 Interjerų dvikova (5). 13.00 „Aistrų verpetai“. 14.00 „Moterys meluoja geriau“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Martos Stiuart šou. 17.00 Interjerų dvikova (6). 18.00 „Moteris be praeities“. 19.00 „Aistrų verpetai“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 20.35 Nomeda. 21.25 „Moterys meluoja geriau“. 22.15 „Moteris be praeities“.

8.45 9.00 10.00 10.30 11.30

7.00, 9.00, 20.30 Muzika. 7.45 Muzikinė vaivorykštė. 8.45, 18.20, 20.20 Kauniečių akimis. 10.05 „Muča Luča“. 10.30 „Betmenas“. 11.00 „Džekio Čano nuotykiai“. 11.30 „Burtininkai“. 12.00 „Teresa“. 13.00 „Keršto bučiniai“. 14.00 „Kremas“. 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Drakonų kova Z“. 16.30 „Marvel animė. Iksmenai“. 17.00 „San Fransisko raganos II“. 18.00 Žinios. Orai. 18.30 Muzikinė vaivorykštė. 19.30 Kultūros alėja. 20.00 Žinios. Orai (k). 21.00 Drama „Raitelis vardu Mirtis“. 23.10 „Mano puikioji auklė“. 23.40 „Vaiperis“ (k). 0.40 Sveikatos ABC.



Ieškokime geriausio! „Išlikimo vadovas“. „Nenuorama Seidė“. „Marselio kriminalistai“. F. „Ričardo Niksono nužudymas“. 13.10 „Likimo dovana“. 14.10 „Aviakatastrofos: priežastys ir pasekmės“. 15.10 F. „Didelė mažytė aš“. 16.45 Klaipėdos teatralų kūrybos vakarai (k). 17.15, 0.50 „Maski šou“. 17.45 „Nenuorama Seidė“. 18.15 „Geriausios pasaulio reklamos“. 18.45 „Kritinė riba“ (N-7). 19.45 Ieškokime geriausio! 20.00 „Balticum TV“ žinios. 20.15 „Ką mes valgome?“ 20.45 „80 gražiausių salų“. 21.15 Kino akademija. „Milkas“ (JAV, 2008 m.) (N-14). 23.35 „Balticum TV“ žinios. 23.50 „Jūros patruliai“ (N-7).

23.00 TV6



„Ir kaip ji viską suspėja?“ („I Don’t Know How She Does It“)

„Juodoji skylė“ („Event Horizon“)

Komedija. JAV, 2011 m. Rež. Douglasas McGrathas. Vaidina Sarah Jessica Parker, Pierce’as Brosnanas.

Siaubo trileris. D.Britanija, JAV, 1997 m. Rež. Paulas W.S.Andersonas. Vaidina Laurence’as Fishburne’as.

Keitė Redi – talentinga prestižinio investicijų banko fondų valdytoja – iš visų jėgų stengiasi būti gera dviejų mylimų vaikučių mama ir pavyzdinga žmona. Kaip seksis puikiai organizuotai, patraukliai, protingai ir turtingai Keitei suderinti motinystę ir atsakingą darbą?

2047-ieji. Astronautai turi sužinoti, kas nutiko žvaigždėlaiviui, kuris nebesugrįžo iš pirmojo reiso. Neseniai skrydžių centrą pasiekė dingusios įgulos siunčiami signalai. Atrodo, kad viršgarsinis keleivinis laivas yra kažkur prie Neptūno planetos.

27


28

pirmadienis

2012 07 09

rusiškos

filmai

10.00 „Pirkimo valdymas“. 10.30 „Noriu žinoti“. 11.00 „Fazenda.“ 11.55 Gyvenk sveikai! 13.00 Kitos naujienos. 13.25 „Bogdanas Stupka. Ot tas pipiras“. 14.45 „Mados nuosprendis“. 15.50 „Viskas dėl meilės“. 16.55 „Moterų daktaras“. 17.55 Susituokime. 19.00 Tegul kalba. 20.00 Laikas. Lietuvos laikas. 21.15 „Pavyzdinis namas“. 22.25 „Ligovka“. 23.30 „Jųjų Italija“. 0.30, 6.50 Lietuvos laikas. 0.40 „Laisvė ir teisingumas“. 1.25 F. „Mičmanas Paninas“. 2.55 Vaidybinis f. „Damos kviečia džentelmenus“. 4.05 „Moterų daktaras“. 450 „Suprasti. Atleisti“.

5.00 Rusijos rytas. 9.05 „Spurgelė Liusė“. 10.00 Žinios. 11.00 Naujuose namuose. 11.45 Apie tai, kas svarbiausia. 13.00 Žinios. 14.05 „Myliu, negaliu!“ 15.00 „Jefrosinija“. 16.00 Žinios. 16.55 „Kilmingų mergelių institutas“. 17.50 Tiesioginis eteris. 19.00 Žinios. 19.30 S. „Šapovalovas“. 21.15 „Kelias į Velykų salą“. 22.10 Paskutinis faraonas. 23.15 „Kamenskaja“.

7.00 F. „Pažadėk man!“ 9.05 F. „Prieglobstis“ (JAV, 2010 m.) (N-7). 11.00 F. „Tomo Vidurnakčio parkas“ (D.Britanija, JAV, Japonija, 1999 m.). 13.00 F. „Dviejų per daug“ (JAV, Ispanija, 1995 m.). 15.00 F. „Gatvės šokiai“ (D.Britanija, 2010 m.). 17.00 F. „Karštas kraujas“ (Italija, Prancūzija, 2008 m.) (N-7). 19.30 F. „Meilė dideliame mieste 2“. 21.00 F. „Kova su šešėliu 2. Revanšas“ (Rusija, 2007 m.) (N-7). 23.15 Drama „Miegančioji gražuolė“ (Australija, 2011 m.) (N-14). 1.00 Komedija „Eglutės“ (Rusija, 2010 m.).

5.50, 12.05 Šeimos dramos. 6.35, 13.05 „Angelų draugai“. 7.10, 18.45 Nemeluok man! 8.05 Švarus darbas. 8.55 Gyvensite. 9.00 Teismo valanda. 10.15 Slaptos teritorijos. 11.10, 19.50 Kviestinė vakarienė. 13.40 „Pagal įstatymą“. 14.05 Detektyvinės istorijos. 15.05 „Viengungiai“. 16.45 Keistenybės. Visata. Kosminis pulsas. 17.45 Apokalipsė. 20.55 Slaptosios teritorijos. 21.50 Specialusis projektas. 23.35 Skubus iškvietimas. 112.

6.00 Šalis ir žmonės. 7.00 Anim. f. 8.00 Pergalės kaina. 9.00 „Kurmis“. 10.00 „Maskva. Trys stotys“. 11.00 Savaitės briaunos. 12.00 2012-ieji. 13.00 Vaid. f. „Petrovka, 38“. 15.00 „Kurmis“. 16.00 Ypatinga nuomonė. 17.00 „Auksiniai vyrukai“. 18.00 Ypatinga nuomonė. 19.00 Artimas mūšis. 20.00 Skeneris. 21.00 „Maskva. Trys stotys“. 22.00 Dabar pasaulyje. 23.00 Vaid. f. „Kažkur miesto pakrašty“.

5.00 Romantinė komedija „Mano pirmosios vestuvės“. 6.40 F. „Kosmoso kaubojai“. 9.00 F. „Vadybininkai“. 11.00 Romantinė drama „Tobulas jausmas“. 13.00 Komedija „Daug vargo dėl mokslo“. 15.00 Komedija „Pereinamasis amžius“. 17.00 Siaubo drama „Juodoji mirtis“. 19.00 F. „Aušros kariai“. 21.00 F. „Mergina su drakono tatuiruote“. 0.00 Drama „Pašėlusios naktys“.

5.00 NTV rytas. 7.10 „Muchtaro sugrįžimas“. 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15 Šiandien. 9.30 Garsiausios rusų sensacijos. 13.30 Prisiekusiųjų teismas. 14.35, 17.35 Ypatingas atsitikimas. 15.30 Teismo detektyvas. 16.40 „Liejyklos gatvė“. 18.35 „Ypatingos paskirties agentas“ (1). 19.30 Kalbame ir rodome. 20.25 „Pseudonimas Albanas“. 22.40 „Advokatas“. 23.40 Nuostabios epochos pabaiga (1). 0.25 „Gluchariovas“.

6.00 Kriminalinė melodrama „Meilė po priedanga“. 8.00 Melodrama „Rastinukas“. 10.00 Melodrama „Prisikėlimo sekmadienis“. 12.00 Istorinė drama „Admirolas“. 14.00 Detektyvas „Puolusių angelų bučiniai“. 16.00 Melodrama „Amerikietė“. 18.00 Nuotykių komedija „Sugriežtinto režimo atostogos“. 20.00 Dramatinis trileris „Užsakomasis reisas“. 22.00 Melodrama „Labirintas“. 0.00 Melodrama „Ištikimas draugas“.

5.00 „Dažytomis lūpomis“. 6.35, „Gilmorų merginos“. 7.20 „Luiza ir Klarkas“. 8.10, 12.40 „Tikrosios namų šeimininkės“. 9.40 „Nora Roberts. Ugnies garbintojai“. 11.10 „Margo“. 13.30, 18.25 „Seklys“. 14.20 „Luiza ir Klarkas“. 15.10 „Gilmorų merginos“. 16.00 „Gera žmona“. 17.40 „Luiza ir Klarkas“. 19.10 „Tikrosios namų šeimininkės“. 20.00 „Kardašianų šeimos gyvenimas“. 20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Tikra Holivudo istorija. 21.30 „Tikrosios namų šeimininkės“. 22.00 „Kardašianų šeimos gyvenimas“. 0.00 „Heivenas“. 0.50 „Būti žmogumi“.

naujienos

7.00 BBC naujienos (kas valandą). 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 12.30, 15.30, 17.30, 20.30 Pasaulio verslo naujienos. 9.45, 10.45, 12.45, 15.45, 17.45, 20.45, 22.45, 0.45, 1.45 Pasaulio sportas. 11.30, 18.30, 23.30 Atviras pokalbis. 14.00, 14.30 Grinvičo laikas. 16.00, 17.00 Azijos įvykių apžvalga. 19.00, 20.00 Verslo apžvalga. 20.30 Naujienos iš Afrikos. 21.00, 22.00 Šiandienos pasaulio naujienos. 22.30 Pasaulio verslo apžvalga. 23.00 Verslo naujienos. 0.00 Naujienos iš Amerikos. 1.00 Žinios tiesiogiai. 1.30, 2.30 Azijos verslo apžvalga. 2.45 Pasaulio sportas. 3.00 Nakties programa.

5.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 6.00 Pasaulio sporto naujienos. 8.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 8.45 Pasaulio verslo ypatumai. 9.00 Pasaulio sporto naujienos. 10.00, 11.30, 16.00 Pasaulio verslo apžvalga. 10.30 Pokalbiai apie Aziją. 12.00 Amerikos rytas. Žadintuvas. 13.00 Vieningas pasaulis. Pokalbių laida. 14.00 F.Zakaria. Visuotinė padėties nustatymo sistema. 15.00 Naujienų srautas. 17.00 Jūsų pasaulis šiandien. Pasaulio įvykių apžvalga. 17.30 Prie pasaulio žemėlapio. 18.00 Pasaulis kaip finansų rinka. 19.00 Pasaulio sporto naujienos. 19.30 Afrikos balsai. 20.00 Prie pasaulio žemėlapio. 20.30 CNN naujienų centras. 21.00 Tyrimai ir verslas. 22.00 Vienas pasaulis. 22.30 CNN naujienų centras. 23.00 Pasaulio saitai. 0.00 Žvilgsnis atgal. 0.30 Pasaulio sporto naujienos. 1.00 Situacijų kambarys. 2.00 Nakties programa.

muzika

7.00, 18.45, 3.00 MCM dainos. 8.30 Vaizdo klipai. 10.00 MCM dainos. Muzikos naujienos. Interviu su žvaigžde. 11.00 Devintojo dešimtmečio muzika nuo A iki Z. 12.00 Mums patinka aštuntojo dešimtmečio muzika. 14.30 MCM muzika. 17.45 Vaizdo klipai. MCM kavinė. 19.45 Gyvenimas. 20.15 Muzikos naujienos. Interviu su žvaigžde. 21.00 „Top Tubes“. Geriausios dainos.

7.00 100 proc. MTV. 9.00 „Top 10“. 10.00, 2.00 10 geriausių šios savaitės dainų. 11.00 Didžiausias! Naujausias! Garsiausias! 12.00 Kai man buvo 17 metų. 13.00 Jaudinantis savaitgalis. 14.00 „Eilinė Onutė“. 15.00 Mano saldusis 16-asis gimtadienis. 16.00 „Paauglių svajos“. 17.00 Ekstremalūs išbandymai. 18.00 „Made“. 19.00 Aklas pasimatymas. 21.00 TV šou „Staigmena“. 22.00 „Džersio pakrantė“. 23.00 Be muzikos. Pitbulis. 0.00 „Byvis ir Tešlagalvis“. 1.00 TV šou „Išdaigininkai“. 3.00 Muzikos kokteilis.

5.15, 1.00 Džiazas. 9.00 Muzika ir Paryžius. G.Rossini. 10.30 A.Laloumas groja W.A.Mozarto, J.Brahmso ir F.Schuberto kūrinius. 11.45 Koncertuoja P.van Nevelo „Huelgas“ ansamblis. 14.30 G.Verdi opera „Trubadūras“. 16.55, 20.20 Divertismentas. 18.00 Baletas „Ugnies paukštė“. Choreografas M.Fokine’as. 18.55 Baletas „Vestuvės“. Choreografė B.Nižinskaja. 19.30 Džiazas. Koncertuoja H.Sakhi. 21.30 F.Schuberto vokalinis ciklas „Gražioji malūnininkė“. 22.35 Dok. f. „Sielos balsas. D.Fisheris-Dieskau“.


2012 07 09 dokumentika

pirmadienis

sportas

9.00 Ryto programa. 10.00 Skanaus! 11.00 Australijos vynuogynai. 12.00 Keliautojas. Naujoji Zelandija. 13.00 Kryptis. Jordanija. 14.00 Ekologiškos atostogos. Butanas. 15.00 Motociklu per Naująją Zelandiją. 16.00 Keliautojas. Niujorkas. 17.00 Prancūzė Gruzijoje. 18.00 Skanaus! 19.00 Keliautojas. Australija. 20.00 Kelionė į Las Vegasą. 20.30 Keliaukite dabar. Liepa. 21.00 Megapolis. Tokijas. 22.00 Atskleistasis Tokijas. 23.00 Keliautojas. Malaizija. 0.00 Bebaimiai keliautojai. Egiptas. 1.00 Nakties programa.

9.00 Ryto programa. 10.00 Nepatikėsite... 11.00 Didžiosios gamyklos. Sunkvežimiai. 12.00 Kaip sukurti plakančią širdį? 13.00 Paversk mane didvyriu. 14.00 Žvejyba rankomis 15.00 Žuvys kovotojos. 16.00 Kaip sukurti plakančią širdį? 17.00 Paversk mane didvyriu. 18.00 Antrasis pasaulinis karas. Agresija. 19.00 Didžiosios gamyklos. „Rolls-Royce“ automobiliai. 20.00 Aliaskos pilotai. Ugnies kova. 21.00 Pakilę iš akmenų. Chaosas. 22.00 Draudimai. Priklausomybės. 23.00 Aliaskos pilotai. Ugnies kova. 0.00 Pakilę iš akmenų. Chaosas. 1.00 Nakties programa.

7.00, 15.30 Karina: laukinis safaris. 7.25 A.Stevenso nuotykiai. 8.15, 16.00 Dikas ir Domas skuba į pagalbą. 8.40 Viskas apie šunis. 9.10 J.Corwinas laisvėje. 10.05 Indijoje. Taro dykuma: šventieji smėlynai. 11.00, 19.15 Laukinės gamtos SOS. 11.25 Susigiminiavę su beždžionėmis: viltis. 11.55 Agentai stažuotojai. 12.50 Naujos kartos veterinarai su S.Irwinu: broliai. 13.45 Gyvūnų teritorija. 14.40, 20.10 Vertėjas iš šunų kalbos. 16.30 Mažylių planeta. 17.25 Karūnuoti augintiniai. 18.20 Šunys, katės ir kiti numylėtiniai. 19.40 Pagalba. 21.05 Indijoje. Gangas – gyvybės upė. 22.00 Miklūs gyvūnų pabėgimai. 22.55 Kačių negalima nemylėti. 23.50 Gyvenimo troškimas. 0.45 Padarai tavo košmare.

6.00 „Užkibo!“ 7.00 „Vyriški darbai“. 8.00 „Superlėktuvnešis“. 10.00 „Viena pavojingiausių darboviečių pasaulyje“. 11.00 „Įspūdingoji Amazonė“. 12.00 „Ledo patrulis“. 13.00 „South Sydney“ istorija“. 13.55 „Reaktyvinė manija“. 14.50 „Juodasis auksas“. 15.45 „Ekstremalioji Kanada“. 16.40 „Įspūdingoji Amazonė“. 17.40 „Tas ar anas?“ 18.40 „Ratai iš ano pasaulio“. 19.40 „Šiaurės jūra“. 20.30 „Ilgai ir sunkiai“. 21.20 „Juodasis auksas“. 22.15 „Pavojingiausios profesijos“. 23.10 „Susitikimai su pavojingiausiais žmonėmis D.Britanijoje 2“. 0.00 Nakties programa.

8.00 „Laiko komanda“. 9.00 „Antrasis pasaulinis karas – spalvotai“. 10.00 „Hitleris ir tyrinėtojai“. 11.00 „Karaliaus Saliamono kasyklų beieškant“. 12.00 „Krakatau. Paskutinės dienos“. 13.00 „Kova su „Raudonuoju baronu“. 14.30 „J.Cardiffas. Gyvenimas anapus kameros“. 16.00 „Laiko komanda“. 17.00 „Genialusis dizainas“. 18.00 „Tintino pėdsakais“. 19.00 „Viktorijos laikų vaistinė“. 20.00 „Gotikos milžinai“. 21.00 „Viduramžiai“. 22.00 „1066-ieji“. 23.00 „Antrasis pasaulinis karas – spalvotai“. 0.00 Nakties programa.

7.00, 10.50, 14.30 „Gyvūnų parkas“. 8.00 „N.Marveno nuotykiai Arktyje“. 8.55, 19.05 „Vagilės“. 9.55 „Gyvūnų gelbėjimo būrys“. 11.50 „Poliarinė lapė“. 12.50 „S.Irwinas. Krokodilų medžiotojo dienoraštis“. 13.40 „Anos laukiniai gyvūnai“. 15.30 „Zoologijos sodo jaunikliai“. 16.25 „Veterinarai skuba į pagalbą“. 17.15 „Slaptas primatų gyvenimas“. 18.15 „Greitoji gyvūnų pagalba“. 20.05 „N.Marveno nuotykiai Arktyje“. 21.00 „Didžiosios katės dienoraštis“. 22.00 „Padūkėliai. Kurį kelią pasirinkti?“ 23.00 „Laukinė Kroatija“.

21.15 1 baltijos



12.00 Televitrina. 13.00 Italijos „Serie A“ lyga. „Milan“– „Juventus“. 14.45 Barselonos triatlonas. 15.15 Italijos „Serie A“ lyga. „Palermo“– „Lazio“. 17.00 VTB vieningoji krepšinio lyga. Kauno „Žalgiris“– Kijevo „Budivelnik“. 18.30 Automoto. 19.00 Žinios +. 19.15 Angliškojo biliardo „Premier“ lyga. 21.00 Žinios +. 21.15 Golfo pradžiamokslis. 21.45 Sportas LT. Pasaulio irklavimo čempionatas (I). 22.45 Olimpinės žaidynės. 23.00 Žinios +. 23.15 Sportas LT. Lietuvos boulingo čempionato finalinis turnyras.

9.30 „Šilko kelio“ ralis. I etapas. 9.45 Biliardo „Goldfields“ turnyras Australijoje. 15.00 Dviračių lenktynės „Tour de France“. IX etapas. 18.45 Europos jaunimo (iki 19 metų) futbolo čempionatas. Ispanija–Estija. 20.00 Europos jaunimo (iki 19 metų) futbolo čempionatas. Anglija– Prancūzija. 22.00 Visos sporto šakos. 22.05 Amerikietiškosios imtynės. 22.35 Visos sporto šakos. 22.45 Amerikietiškosios imtynės. 23.45 Visos sporto šakos. 0.00 Biliardo „Goldfields“ turnyras Australijoje. 1.00 „Šilko kelio“ ralis. II etapas. 1.15 Dviračių lenktynės „Tour de France“. IX etapas.

11.00 Ledo ritulys. KHL. „Neftehimik“– Rygos „Dinamo“. 13.00 „Nascar. Coke Zero“ 400 mylių lenktynės. 17.30 Boksas. N.Donaire ir J.Mathebula. 18.30 Motociklų sportas. Spidvėjus. Pasaulio čempionato etapas. 21.30 Pasaulio spidvėjaus čempionatas. 0.30 Boksas. V.Kličko ir T.Thompsonas.

7.00 Ryto programa. 9.00 TV parduotuvė. 12.00 Normalu. 12.30 TV parduotuvė. 15.30 Sporto viktorina. 18.30 Triatlonas. 19.00 Bundeslygos hitai. 19.15 Futbolas. Bundeslyga. 21.15 Turbo. Reportažas. 23.15 Dokumentika. 0.15 Motosporto naujienos. 0.45 Golfo naujienos. 1.00 Nakties programa.

23.15 Balticum auksinis



„Pavyzdinis namas“ („Дом образцового содержания“)

„Miegančioji gražuolė“ („Sleeping Beauty“)

Veiksmas plėtojasi nuo 1924 m. iki mūsų dienų. Siužeto pagrindą sudaro žinomo Maskvos architekto, sukūrusio vieną gyvenamųjų namų Dvuchprudno gatvėje, Dmitrijaus Mirskovo ir jo žmonos Rožės likimai. Juos regime plačiame istorijos kontekste.

Smalsi studentė Liusė, kartą atsiliepusi į skelbimą laikraštyje, atsiduria prabangiuose elito pramogų apar­ tamentuose. Ten jai pasiūloma kurį laiką padirbėti padavėja keistokomis sąlygomis: atlygis – 250 dolerių per valandą, o apranga – tik apatinis trikotažas.

Serialas. Rusija, 2010 m. Rež. Leonidas Belozorovičius. Vaidina Valerija Lanskaja, Andrejus Smoliakovas.

Drama. Australija, 2011 m. Rež. Julie Leigh. Vaidina Emily Browning, Rachael Blake.

29


30

antradienis

2012 07 10

lietuviškos

18.45 Nacionalinė paieškų tarnyba.

21.30 Juokas juokais.

20.10 „Be namų“.

20.25 „Prajuokink mane“.

13.45 Skonio reikalas.

6.00 Labas rytas. 9.00 „Komisaras Reksas“ (N-7) (k). 10.00 „Hartlando užuovėja“ (k). 11.00 LRT vasaros studija. Tiesioginė Lietuvos radijo laida. 12.00 „Senis“ (N-7) (k). 13.15 „Tuk tuk Indija“ (1). 14.15 Įžvalgos. 14.50 Žinios. 15.10 „Komisaras Reksas“ (N-7). 16.00 „Hartlando užuovėja“. 17.05 „Senis“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.35 Sportas. 18.40 Orai. 18.45 Nacionalinė paieškų tarnyba. 19.25 „Detektyvė King“ (N-7). 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 20.40 Verslas. 20.45 Kultūra. 20.50 Sportas. 20.55 Orai. 21.00 Lietuvos liepsna. 21.15 Stilius. 22.10 Loterija „Perlas“. 22.15 „Tuk tuk Indija“ (2). 23.15 Vakaro žinios. 23.20 Sportas. 23.25 Orai. 23.30 „Detektyvė King“ (N-7) (k).

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“. 6.50 „Keista šeimynėlė“ (k). 7.20 Juokas juokais (k). 7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7) (k). 9.45 Pirmas kartas su žvaigžde (N-7) (k). 10.15 Kažkas atsitiko (N-7). 10.45 Kitas! (N-7). 11.10 Nuotykių komedija „Blondinės“ (JAV, 2007 m.) (N-7) (k). 13.10 „Nickelodeon“ valanda. „iKarli“ (6). 13.40 „Keista šeimynėlė“. 14.10 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 16.10 KK2 (N-7). 17.10 Nuo... Iki... 18.10 „Šeimynėlė“ (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.10 Sportas. Orai. 19.15 „Namai, kur širdis“ (N-7). 20.00 „Pavogta laimė 3. Pavojinga sąjunga“ (N-7). 21.00 Pirmas kartas su žvaigžde (N-7). 21.30 Juokas juokais. 22.00 Žinios. Verslas. 22.19 Sportas. Orai. 22.35 Vakaro seansas. Trileris „Įsilaužimas“ (JAV, 1999 m.) (N-14). 0.30 „Trauma“ (6) (N-7). 1.25 „Įstatymas ir tvarka. Nusikaltimo motyvai“ (N-7).

6.45 Teleparduotuvė. 7.00 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 7.25 „Simpsonai“. 7.55 „Darbštuolis Tedas“. 8.25 Serialas „Hana Montana“ (1) (JAV, 2008 m.). 8.55 „Meilės sūkuryje“. 10.00 „Pasmerkti“. 11.00 Veiksmo komedija „Šanchajaus riteriai“ (JAV, Honkongas, 2003 m.). 13.10 „Bakuganas“. 13.40 „Nepaprastas pasaulis“. 14.10 „Ant bangos“ (3). 14.40 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 15.10 „Simpsonai“. 15.40 „Meilės prieglobstis“. 16.40, 17.40 „Paveldėtojai“. 18.45 TV3 žinios. 19.00 TV3 sportas. 19.05 TV3 orai. 19.10 Ką manai? 20.10 „Be namų“. 21.00 Ūkininkas ieško žmonos. 21.35 TV3 vakaro žinios. 21.50 TV3 sportas. 21.55 TV3 orai. 22.00 „Liudininkai“. 23.00 Veiksmo f. „Amerikos nindzė“ (JAV, 1985 m.). 0.55 „Gyvenimas“. 1.45 „Įstatymas ir tvarka. Operatyvinių tyrimų skyrius“.

6.30 Televitrina. 7.00 Žinios (k). 7.25 Smagiausios akimirkos. 8.00 „Labas vakaras, mielasis“. 8.25 „Zaicevas + 1“ (N-7) (k). 9.00 „Kviečiu vakarienės“. 9.30 „Miesčionys“ (N-7). 10.00 „Margoša: moterimi negimstama“. 11.00 „Be namų negerai: naujas gyvenimas“. 12.00 „Daktaras Tyrsa“ (N-7) (k). 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 14.00 „Liejyklos gatvė“ (N-7) (k). 15.00 „Srautas I“ (N-7). 16.00 „Baimės faktorius“ (N-7). 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 18.00, 20.00 Žinios. 18.19, 20.19 Sportas. 18.23, 20.23 Orai. 18.25 „Liejyklos gatvė“ (N-7). 19.25 „Mano laida“. 20.15 Verslas. 20.25 „Prajuokink mane“. 21.25 Komedija „Viskas apie seksą“ (Kanada, 2007 m.) (N-14). 23.15 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 0.20 „Galileo: norintiems žinoti“. 0.50 „Bamba“ (S).

6.14 TV parduotuvė. 6.30 Ryto reporteris. 7.45 Lietuva– Londonas. 8.00 Ryto reporteris. 9.15 Vasara su Asta. 10.15 Šiandien kimba. 10.55 Dok. f. „Vyras ir 20 jo vaikų“ (N-7). 12.00 Lietuvos diena. 13.00 Lietuva– Londonas. 13.15 TV parduotuvė. 13.45 Skonio reikalas. 14.45 Vasara su Asta. 15.45 Dok. f. „Stalinas. Kita teroro pusė“ (N-7). 16.00 Žinios. Orai. 16.10 Dok. f. „Stalinas. Kita teroro pusė“ (tęs.) (N-7). 17.00 Žinios. Orai. 17.20 Lietuva tiesiogiai. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Vasara su Asta. 19.20 Pašėlę TV pokštai (N-7). 19.55 Dok. f. „Ar Stalinas grįžta?“ (N-7). 21.00 Reporteris. 21.52 Orai. 21.55 Lietuva– Londonas. 22.10 Lietuva tiesiogiai. 22.45 Vasara su Asta. 23.45 Reporteris. 0.40 Lietuva–Londonas. 0.55 Dok. f. „Stalinas. Kita teroro pusė“ (N-7).

21.00 TV1



22.00 TV6



„Aklas karas“ („Connors’ War“)

„Svetimi prieš Grobuonį 2“ („Aliens vs. Predator: Requiem“)

Specialusis agentas Konorsas regėjimo neteko per pavojingą operaciją nuo teroristų gindamas JAV prezidento žmoną. Po trejų metų jis ryžtasi sudalyvauti medicininiame eksperimente. Po jo ne tik atgauna regėjimą, bet ir įgyja nuostabių galių.

Į Siuzanos Reinolds automobilį rėžiasi laiko kapsulė su radioaktyviuoju kvantoniumu, ir šis moterį paverčia milžinišku monstru. Jį sugauna specialūs kariuomenės būriai ir panaudoja kovoje su piktuoju ateiviu Galaksaru, kuris kėsinasi sunaikinti Žemę.

Veiksmo filmas. JAV, 2006 m. Rež. Nickas Castle’as. Vaidina Anthony Crissas, Nia Peeples.

Fantastinis trileris. JAV, 2007 m. Rež. Colinas ir Gregas Strause’ai. Vaidina Stevenas Pasquale’as, Johnas Ortizas.


2012 07 10

antradienis

regioninės

8.00 Tele bim-bam. 8.30 „Neskubėk gyventi“. 9.00 Labas rytas (k). 11.30 Nepažintas pasaulis. Matas Pretorijus (k). 12.00 Kauno dramos teatro spektaklis. A.M.Sluckaitės „Smėlio klavyrai“ (1990 m.) (k). 13.50 Kultūra. Dailininkas Zurabas Ceritelis (2006 m.). 14.00 Septynios Kauno dienos. 14.40 Vakaro autografas (k). 15.25 Laiko ženklai. 16.15 Grynas gyvenimas. 17.00 Žinios (k). 17.15 Kultūrų kryžkelė. Trembita. 17.30 Gimtoji žemė. 18.00 „Neskubėk gyventi“. 18.30 LNOBT spektaklis. C.Gounod opera „Faustas“ (1998 m.) Dirigentas M.Staškus, rež. E.Domarkas, dailininkas H.Ciparis, choreografas E.Bukaitis. 21.30 Senieji Lietuvos vienuolynai. Vilniaus benediktinių vienuolynas ir Šv. Kotrynos bažnyčia (2009 m.). 22.10 „Prokurorai“. 23.00 Pasaulio dokumentika. „Stromso viloje“ (5) (Suomija, 2009 m.). 23.40 Kultūra. Aktorė Nelė Savičenko (2008 m.). 0.00 Panorama (k). 0.10 Verslas (k). 0.15 Kultūra (k). 0.20 Sportas (k). 0.25 Orai (k). 0.30 Lietuvos liepsna (k). 0.40 „Vilniaus knygų mugė 2012“. Vytauto Landsbergio knygos „Kaltė ir atpirkimas. Apie Sausio 13-ąją“ pristatymas (k). 1.35 Muzikos pasaulio žvaigždės. W.A.Mozarto Koncertinė simfonija smuikui, altui ir orkestrui.

8.05 Teleparduotuvė. 8.40 „Vaiperis“ (N-7). 9.30 „Galingasis šuo Kriptas“. 10.05 „Muča Luča“. 10.30 „Betmenas“. 11.00 „Džekio Čano nuotykiai“. 11.30 „Burtininkai“ (9). 12.00 „Teresa“. 13.00 „Keršto bučiniai“ (N-7). 14.00 „Kremas“ (6). 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Drakonų kova Z“ (N-7). 16.30 „Marvel animė. Iksmenai“ (11) (N-7). 17.00 „San Fransisko raganos II“ (N-7). 18.00 „Meilės miestas“. 19.00 „Langai III“ (N-7). 20.00 „Įstatymas ir tvarka. Nusikaltimo motyvai“ (N-7). 21.00 Veiksmo f. „Aklas karas“ (JAV, 2006 m.) (N-7). 22.45 „Mano puikioji auklė“. 23.15 „Išrinktieji“ (N-14). 0.15 „Vaiperis“ (N-7).

9.00 Žinios. 9.35 Abipus sienos. 10.25 Apie ūkį ir bites. 10.50 Girių horizontai. 11.15 Nuo... Iki... 12.00 Kažkas atsitiko (N-7). 12.35 24 valandos (N-7). 13.20 Abipus sienos (k). 14.10 Apie ūkį ir bites (k). 14.35 Girių horizontai (k). 15.00 Nuo... Iki... (k). 15.45 Kažkas atsitiko (N-7) (k). 16.15 24 valandos (N-7) (k). 17.00 Infodiena. 21.00 Infodiena (k). 1.00 Infodiena (k).

9.00 Žinios (k). 9.20 Drama „Žemės širdis“ (N-7). 11.00 Istorinė laida „Mūsų praeities beieškant“ (k). 11.30 Drama „Švytinti žvaigždė“ (N-7). 13.30 Telelaikraštis. 15.45 Kriminalinė komedija „Apvogti vagį“ (N-7). 17.30 Nuoga tiesa (k). 18.00 Žinios. 18.30 „Nenuorama Seidė“. 19.30 Pokalbių laida „Susitikimai“. 20.20 Laida „Gyvenimas be streso“. 20.30 Lietuvos dvarai. 21.00 Žinios. 21.19 Orai. 21.20 „Marselio kriminalistai“. 23.10 Žinios (k). 23.30 Trileris „Spąstai“ (N-14).

8.00 Veiksmo f. „Patikima apsauga“ (JAV, Australija, Vokietija, Ispanija, D.Britanija, 2007 m.) (N-14). 9.35 Drama „Akila ir rašybos konkursas“ (JAV, 2006 m.) (N-7). 11.35 Kriminalinė drama „Kasandros prakeiksmas“ (D.Britanija, JAV, 2007 m.) (N-14). 18.00 Trileris „Tvirtovės apgultis“ (JAV, 2006 m.) (N-14). 19.40 Nuotykių komedija „Transamerika“ (JAV, 2005 m.) (N-14). 21.25 Drama „Dvi dienos Paryžiuje“ (Vokietija, Prancūzija, 2007 m.) (N-14). 23.10 Kriminalinė drama „Pasikėsinimas į Ričardą Niksoną“ (JAV, Meksika, 2004 m.) (N-14).

9.25 Teleparduotuvė. 9.40 Tavo augintinis. 10.10 „Išlikimas“. 11.10 „Sinbado nuotykiai“. 12.05 „Kaulai“. 13.00 „Lyga“ (1, 2). 14.00 „Viena už visus“ (6). 14.30 Teleparduotuvė. 15.00 „Sinbado nuotykiai“. 16.00 „Išlikimas“. 17.00 „Medikopteris“. 18.00 „Kaulai“. 19.00 „CSI Majamis“. 20.00 „Lyga“ (3, 4). 21.00 „Viena už visus“ (7, 8). 22.00 Fantastinis trileris „Svetimi prieš Grobuonį 2“ (JAV, 2007 m.). 23.50 „Viena už visus“ (7). 0.25 „CSI Majamis“. 1.15 „Medikopteris“.

10.10 „Andželas ir draugai“. 10.40 Senoji animacija. 11.15 Nomeda. 12.05 Interjerų dvikova (6). 13.00 „Aistrų verpetai“. 14.00 „Moterys meluoja geriau“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Martos Stiuart šou. 17.00 Interjerų dvikova (7). 18.00 „Moteris be praeities“. 19.00 „Aistrų verpetai“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija. 20.35 Nomeda. 21.25 „Moterys meluoja geriau“. 22.15 „Moteris be praeities“.

8.45 Ieškokime geriausio! 9.00 „Balticum TV“ žinios. 9.15 „Ką mes valgome?“ 9.45 „Nenuorama Seidė“. 10.15 „Kritinė riba“ (N-7). 11.15 „Geriausios pasaulio reklamos“. 11.45 Klaipėdos teatralų kūrybos vakarai (k). 12.15 „Jūros patruliai“ (N-7). 13.15 „Marselio kriminalistai“. 14.15 Dok. drama „Surikatos“ (D.Britanija, 2008 m.). 15.50 „Bebriuko nuotykiai“ (Prancūzija, 2008 m.). 17.15, 0.00 „Maski šou“. 17.45 „Nenuorama Seidė“. 18.15 „Išlikimo vadovas“. 19.15 Kultūra +. 19.45 Ieškokime geriausio! 20.00 „Balticum TV“ žinios. 20.15 Reidas. Eismo įvykių kronika. 20.45 „Daktarės dienoraštis“. 21.45 „Balticum TV“ žinios. 22.00 „Likimo dovana“. 23.00 „Aviakatastrofos: priežastys ir pasekmės“.

7.00 Žinios. Orai (k). 7.20, 18.20, 20.20 Kauniečių akimis. 7.30, 18.30, 20.30 Muzika. 9.00 Kitokia Lietuva. 10.05 „Muča Luča“. 10.30 „Betmenas“. 11.00 „Džekio Čano nuotykiai“. 11.30 „Burtininkai“. 12.00 „Teresa“. 13.00 „Keršto bučiniai“. 14.00 „Kremas“. 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Drakonų kova Z“. 16.30 „Marvė animė. Iksmenai“. 17.00 „San Fransisko raganos II“. 18.00 Žinios. Orai. 19.00 Kitokia Lietuva. 20.00 Žinios. Orai (k). 21.00 Veiksmo f. „Aklas karas“. 22.45 „Mano puikioji auklė“. 23.15 „Išrinktieji“. 0.15 „Vaiperis“ (k).

22.35 LNK



23.00 TV3



„Įsilaužimas“ („Takedown“)

„Amerikos nindzė“ („American Ninja“)

Genialus kompiuterių įsilaužėlis Kevinas Mitnikas lengvai įsibrauna į slapčiausias duomenų bazes. Ilgai nervinęs FTB pareigūnus Kevinas kartą randa savęs vertą konkurentą – japoną Tsutomu Šimomurą, kuris pavogė galingą kompiuterinį virusą.

Kelią per džiungles tiesiantys statybininkai vienoje Ramiojo vandenyno saloje rado Džo Armstrongą. Amerikietis negalėjo prisiminti, kur išmoko nepaprastų kovos būdų. Tokias žudymo meno viršūnes pasiekia tik specialiai treniruoti kariai, vadinami nindzėmis.

Trileris. JAV, 1999 m. Rež. Joe Chappelle’is. Vaidina Skeetas Ulrichas, Angela Featherstone.

Veiksmo filmas. JAV, 1985 m. Rež. Samas Firstenbergas. Vaidina Michaelas Dudikoffas, Steve’as Jamesas.

31


32

antradienis

2012 07 10

rusiškos

filmai

7.00 Labas rytas. 10.00 „Pirkimo valdymas“. 10.30 „Noriu žinoti“. 11.00 „Skanėstas“. 11.55 Gyvenk sveikai! 13.00 Kitos naujienos. 13.25 „Pavyzdinis namas“. 14.45 „Mados nuosprendis“. 15.50 „Melo detektorius“. 16.55, 4.10 „Moterų daktaras“. 17.55 Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. Lietuvos laikas. 21.15 F. „Pavyzdinis namas“. 22.25 „Ligovka“. 23.30 „Pavojingas reisas“. 0.35, 6.50 Lietuvos laikas. 0.45 „Jųjų Italija“. 1.30 F. „Pavojingas bilietas“. 2.55 Vaidybinis f. „Žvaigždžių inspektorius“. 4.55 „Suprasti. Atleisti“.

5.00 Rusijos rytas. 9.05 „Spurgelė Liusė“. 10.00 Žinios. 11.00 Naujuose namuose. 11.45 Apie tai, kas svarbiausia. 13.00 Žinios. 14.05 „Myliu, negaliu!“ 15.00 „Jefrosinija“. 16.00 Žinios. 16.55 „Kilmingų mergelių institutas“. 17.50 Tiesioginis eteris. 19.00 Žinios. 19.30 „Šapovalovas“. 21.15 „Kelias į Velykų salą“. 22.10 Vaikinai iš mūsų „Miestelio“. 23.05 „Kamenskaja“.

5.50 Šeimos dramos. 6.40, 13.05 „Angelų draugai“. 7.10 Nemeluok man! 8.05 Apokalipsė. 9.05 Teismo valanda. 10.15 Kokie žmonės! 11.05, 19.50 Kviestinė vakarienė. 12.00 Šeimos dramos. 13.40 Godumas. Pavojinga staigmena. 14.35 Veiksmo f. „Neįvykdoma užduotis“. 16.55 Pasaulio paslaptys su Ana Chapman. Tvanas. 17.40 Sąžiningai. 18.50 Nemeluok man! 20.55 Valstybinės reikšmės ateiviai. 22.45 Apokalipsė. 23.40 „Žiniuonis. Medžioklė be taisyklių“.

6.00, 16.00, 18.00 Ypatinga nuomonė. 7.00 Anim. f. 8.00 Vakaro žinios iš Amerikos. 9.00, 15.00 „Kurmis“. 10.00, 21.00 „Maskva. Trys stotys“. 11.00 Vokietija per savaitę. 11.30 Amerikiečių neraštingumo likvidavimas. 12.00 Skeneris. 13.00 Vaid. f. „Kažkur miesto pakrašty“. 16.00, 18.00 Ypatinga nuomonė. 17.00 „Auksiniai vyrukai“. 19.00 J.Albac laida. 20.00 Didžioji sargyba. 22.00 Dabar pasaulyje. 23.00 Vaid. f. „Slaptas pasivaikščiojimas“.

5.00 NTV rytas. 7.10 „Muchtaro sugrįžimas“. 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15 Šiandien. 9.25 Kulinarų dvikova. 10.25 Grožio akademija. 11.00 „Operatyvinis būrys“ (1). 13.30 Prisiekusiųjų teismas. 14.35, 17.35 Ypatingas atsitikimas. 15.30 Teismo detektyvas. 16.40 „Liejyklos gatvė“. 18.35 „Ypatingosios paskirties agentas“. 19.30 Kalbame ir rodome. 20.25 „Pseudonimas Albanas“. 22.40 „Advokatas“. 23.40 Nuostabios epochos pabaiga. 0.25 „Gluchariovas“.

6.00 Istorinė drama „Admirolas“. 8.00 Detektyvas „Puolusių angelų bučiniai“. 10.00 Melodrama „Amerikietė“. 12.00 Melodrama „Nustebink mane“. 14.00 Dramatinis trileris „Bėganti per bangas“. 16.30 Trileris „Sūrio pyragas“. 18.00 Melodrama „Ištikimas draugas“. 20.00 Drama „Kompensacija“. 22.00 Dramatinis trileris „Aiškiaregė“. 0.00 Kovinis f. „Varžtas“.

naujienos

7.00 F. „Karštas kraujas“ (Italija, Prancūzija, 2008 m.) (N-7). 9.30 Romantinė komedija „Meilė dideliame mieste 2“ (Rusija, 2010 m.). 11.00 Anim. f. „Vėžliuko Semio nuotykiai“ (Belgija, 2010 m.). 13.00 F. „Rydiko kronikos“ (JAV, 2004 m.) (N-7). 15.00 Anim. nuotykių f. „Alfa ir Omega“ (JAV, Indija, 2010 m.). 17.00 F. „Pietietiškos istorijos“ (Vokietija, JAV, 2006 m.) (N-7). 19.20 F. „Kad ir kas nutiktų“ (JAV, Prancūzija, 2009 m.) (N-7). 21.00 F. „Visi nori būti italais“ (JAV, 2007 m.) (N-7). 23.00 Anim. f. „Iliuzionistas“ (D.Britanija, Prancūzija, 2010 m.). 1.00 F. „Šalti apkabinimai“ (Ispanija, 2009 m.).

7.00 BBC naujienos (kas valandą). 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 12.30, 15.30, 17.30, 20.30 Pasaulio verslo naujienos. 9.45, 10.45, 12.45, 15.45, 17.45, 20.45, 22.45, 0.45, 1.45 Pasaulio sportas. 11.30 Atviras pokalbis. 14.00, 14.30 Grinvičo laikas. 16.00, 17.00 Azijos įvykių apžvalga. 18.30, 23.30 Atviras pokalbis. 19.00, 20.00 Verslo apžvalga. 20.30 Naujienos iš Afrikos. 21.00, 22.00 Šiandienos pasaulio naujienos. 22.30 Pasaulio verslo naujienos. 23.00 Verslo naujienos. 0.00 Naujienos iš Amerikos. 1.00 Žinios tiesiogiai. 1.30, 2.30 Azijos verslo apžvalga. 2.45 Pasaulio sportas. 3.00 Nakties programa.

6.00 Komedija „Vadybininkai“. 8.00 Drama „Firma“. 11.00 Komedija „Pereinamasis amžius“. 13.00 Kriminalinė komedija „Aukščiausias įvertinimas“. 15.00 Drama „Švytinti žvaigždė“. 17.10 Trileris „Moteris iš 5-ojo rajono“. 19.00 Veiksmo f. „Pranašas“. 20.45 Romantinė komedija „Pasimatymas su žvaigžde“. 22.30 Drama „Pašėlusios naktys“. 1.10 Drama „Persikėlimas“.

5.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 6.00 Pasaulio sporto naujienos. 8.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 8.45 Pasaulio verslo ypatumai. 9.00 Pasaulio sporto naujienos. 10.00 Pasaulio verslo apžvalga. 10.30 Pokalbiai apie Aziją. 11.30 Pasaulio verslo apžvalga. 12.00 Amerikos rytas. Žadintuvas. 13.00 Vieningas pasaulis. Pokalbių laida. 14.00 F.Zakaria. Visuotinė padėties nustatymo sistema. 15.00 Naujienų srautas. 16.00 Pasaulio verslo apžvalga. 17.00 Jūsų pasaulis šiandien. Pasaulio įvykių apžvalga. 17.30, 20.00 Prie pasaulio žemėlapio. 18.00 Pasaulis kaip finansų rinka. 19.00, 0.30 Pasaulio sporto naujienos. 19.30 Afrikos balsai. 20.30, 22.30 CNN naujienų centras. 21.00 Tyrimai ir verslas. 22.00 Vienas pasaulis. 23.00 Pasaulio saitai. 0.00 Žvilgsnis atgal. 1.00 Situacijų kambarys. 2.00 Nakties programa.

5.00 „Žalingas poveikis“. 6.35, 15.05 „Gilmorų merginos“. 7.20, 14.20 „Luiza ir Klarkas“. 8.10 „Tikrosios namų šeimininkės“. 9.40 „Aistros radijo bangomis“. 11.10 „Surišti“. 12.40 „Tikrosios namų šeimininkės“. 13.30, 18.25 „Seklys“. 15.50 „Trupė“. 17.40 „Luiza ir Klarkas“. 19.10 „Tikrosios namų šeimininkės“. 20.00 „Skardinis puodelis“. 22.10 „Heivenas“. 23.00 „Būti žmogumi“. 23.45 „Gyvenimas užsienyje“.

muzika

7.00, 18.45, 3.00 MCM dainos. 8.30 Vaizdo klipai. 10.00 MCM dainos. Muzikos naujienos. Interviu su žvaigžde. 11.00 Devintojo dešimtmečio muzika nuo A iki Z. 12.00 Mums patinka aštuntojo dešimtmečio muzika. 14.30 MCM muzika. 17.45 Vaizdo klipai. MCM kavinė. 19.45 Gyvenimas. 21.00 „Top Tubes“. Geriausios dainos.

7.00 100 proc. MTV. 9.00 „Top 10“. 10.00 „Euro Hit List“. 11.00 10 geriausių įrašų. 12.00 Kai man buvo 17 metų. 13.00 Jaudinantis savaitgalis. 14.00 „Eilinė Onutė“. 15.00 Mano saldusis 16-asis gimtadienis. 16.00 „Paauglių svajos“. 17.00 Ekstremalūs išbandymai. 18.00 „Made“. 19.00 Aklas pasimatymas. 21.00 „Kanjonas“. 22.00 „Byvis ir Tešlagalvis“. 23.00 „Paulis D“. 0.00 „Mirties slėnis“. 1.00 „Paauglės motinos“. 2.00 „Euro Hit List“. 3.00 Muzikos kokteilis.

5.00 Džiazas. 9.00 Europos chorai. Čekija. 10.30 Koncertuoja S.Bolivaro jaunimo orkestras. 12.25 A.Brendelas groja L.van Beethoveno kūrinius. 14.10 Divertismentas. 14.30 C.Monteverdi opera „Popėjos karūnavimas“. 18.00 Klasikos archyvai. Pianistas W.Kempfas. 18.50 Klasikos archyvai. P.Fournier ir W.Kempfas. 19.50 Klasikos archyvai. W.Kempfas ir M.Pollini. 20.45 Divertismentas. 21.30 U.Giordano opera „Andrė Šenier“. 23.35 Divertismentas. 1.00 Džiazas. Koncertuoja M.Robertsas. 2.35 Nakties programa.


2012 07 10 dokumentika

antradienis

sportas

9.00 Ryto programa. 10.00 Skanaus! 11.00 Vengrijos vynuogynai. 12.00 Keliautojas. Rytų Teksasas. 13.00 Bebaimiai keliautojai. Egiptas. 14.00 Megapolis. Kairas. 15.00 Keliaukite dabar. Olimpinės žaidynės. 15.30 Kelionė į Las Vegasą. 16.00 Keliautojas. Šiaurės Vakarų pakrantė. 17.00 Alkanas ir ištroškęs. Australija. 18.00 Skanaus! 19.00 Keliautojas. Malaizija. 20.00 Skaniausi valgiai. Malaizija. 21.00 Ispanijos aromatai. 22.00 Kempingai. Ispanija. 23.00 Keliautojas. Madridas. 0.00 Bebaimiai keliautojai. Brazilija ir Argentina. 1.00 Nakties programa.

9.00 Ryto programa. 10.00 Nepatikėsite... 11.00 Didžiosios gamyklos. „Audi“ automobiliai. 12.00 Aliaskos pilotai. Ugnies kova. 13.00 Pakilę iš akmenų. Chaosas. 14.00 Gimęs laiku. 15.00 Aliaskos lokiai. 16.00 Aliaskos pilotai. Ugnies kova. 17.00 Pakilę iš akmenų. Chaosas. 18.00 Antrasis pasaulinis karas. 19.00 Kompiuterinis FIFA žaidimas. 20.00 Didžiosios gamyklos. „MV Agustos“ automobiliai. 21.00 Nuo mažų iki didžiausių. Ledlaužiai. 22.00 Draudimai. Netvarka. 23.00 Didžiosios gamyklos. „MV Agustos“ automobiliai. 0.00 Nuo mažų iki didžiausių. Ledlaužiai. 1.00 Nakties programa.

6.00 „South Sydney“ istorija“. 7.00 „Ledo patrulis“. 8.00 „Reaktyviniai mokymai“. 11.00 „Įspūdingoji Amazonė“. 12.00 „Ledo patrulis“. 13.00 „South Sydney“ istorija“. 13.55 „Ilgai ir sunkiai“. 14.50 „Juodasis auksas“. 15.45 „Pavojingiausios profesijos“. 16.40 „Įspūdingoji Amazonė“. 17.40 „Tas ar anas?“ 18.40 „Ratai iš ano pasaulio“. 19.40 „Šiaurės jūra“. 20.30 „Ekstremalioji Kanada“. 21.20 „Ilgai ir sunkiai“. 22.15 „Juodasis auksas“. 23.10 „Susitikimai su pavojingiausiais žmonėmis D.Britanijoje 2“. 0.00 Nakties programa.

8.00 „Laiko komanda“. 9.00 „Antrasis pasaulinis karas – spalvotai“. 10.00 „Genialusis dizainas“. 11.00 „Pionieriai, tapę milijonieriais“. 12.00 „Legenda apie Pokahontos ir kapitono Džono Smito meilę“. 13.00 „Viktorijos laikų vaistinė“. 14.00 „Londono ligoninė“. 16.00 „Laiko komanda“. 17.00 „Genialusis dizainas“. 18.00 „Tintino pėdsakais“. 19.00 „Viktorijos laikų vaistinė“. 20.00 „Margato riteriai“. 21.00 „Karvedžiai“. 22.00 „Slaptasis karas“. 23.00 „Antrasis pasaulinis karas – spalvotai“. 0.00 Nakties programa.

21.00 Balticum auksinis

7.00, 15.30 Karina: laukinis safaris. 7.25 Neįprasti N.Bakerio gyvūnai. 8.15, 16.00 Dikas ir Domas skuba į pagalbą. 8.40 Viskas apie šunis. 9.10 Mažylių planeta. 10.05 Indijoje: Gangas – gyvybės upė. 11.00, 19.15 Laukinės gamtos SOS. 11.25 Susigiminiavę su beždžionėmis: pagalba. 11.55 Sugrįžimas į gyvenimą. 12.50 Veterinarų mokykla. 13.45 Gyvūnų teritorija. 14.40, 20.10 Vertėjas iš šunų kalbos. 16.30 Kaip tapti... tigru. 17.25 Felinologija. 18.20 Šunys, katės ir kiti numylėtiniai. 19.40 Kelio atgal nėra. 21.05 Indijoje: Himalajai – išlikimas viršūnėje. 22.00 Veterinarai gelbėtojai. 22.55 Veterinaras laukinėje gamtoje. Meksika. 23.50 Bebaimiai budėjimo metu. 0.45 Aš gyvas. 1.40 Laukiniai ir pavojingi.

7.00, 10.50, 14.30 „Gyvūnų parkas“. 8.00, 20.05 „N.Marveno nuotykiai Arktyje“. 8.55, 19.05 „Vagilės“. 9.55, 18.15 „Greitoji gyvūnų pagalba“. 11.50 „Chandani – dramblių prižiūrėtojo duktė“. 12.50 „S.Irwinas. Krokodilų medžiotojo dienoraštis“. 13.40 „Ana laukinėje gamtoje“. 15.30 „Zoologijos sodo jaunikliai“. 16.25 „Veterinarai skuba į pagalbą“. 17.15 „Didžiosios katės dienoraštis“. 21.00 „Dramblio dienoraštis“. 22.00 „Laukinė Kroatija“. 23.00 „Didysis baltasis garnys. Gyvenimo ir mirties drama“.



12.00 Televitrina. 13.00, 19.00, 21.00, 23.00 Žinios +. 13.15 Ispanijos ACB krepšinio lyga. Madrido „Real“–Bilbao „Bizkaia Basket“. 14.50 Olimpinės žaidynės. 15.05 VTB vieningoji krepšinio lyga. Vilniaus „Lietuvos rytas“–Krasnodaro „Lokomotiv-Kuban“. 16.45 Angliškojo biliardo „Premier“ lyga. 18.30 Kelias į Londoną. 19.15 Angliškojo biliardo „Premier“ lyga. 21.15 Golfo pradžiamokslis. 21.45 Didžiosios Britanijos žiedinės lenktynės „Porsche Carrera Cup 2012“. IV etapas (Oulton Park). 23.15 Didžiosios Britanijos žiedinės lenktynės „AirAsia Renault Clio Cup 2012“. IV etapas (Oulton Park).

9.30 „Šilko kelio“ ralis. II etapas. 9.45 Fitnesas. 10.00 Dviračių lenktynės „Tour de France“. 11.30 Pasaulio jaunimo lengvosios atletikos čempionatas. 14.00 Biliardo „Goldfields“ turnyras Australijoje. 17.30 Dviračių lenktynės „Tour de France“. IX etapas. 18.30 Dviračių lenktynės „Tour de Pologne“. 20.00 Pasaulio jaunimo lengvosios atletikos čempionatas. 23.00 Olimpinės žaidynės. 23.15 Biliardo „Goldfields“ turnyras Australijoje. 0.30 San Remo ralis. 1.00 „Šilko kelio“ ralis. III etapas. 1.15 Automobilių sporto apžvalga. 1.30 Pasaulio jaunimo lengvosios atletikos čempionatas.

11.00 Ledo ritulys. Rygos „Dinamo“– „Yugra“. 13.00 Tenisas. „ATP World Tour“ finalas. N.Džokovičius ir T.Berdychas. 15.40 Motociklų sportas. Spidvėjus. Pasaulio čempionato etapas. 18.40 Pasaulio spidvėjaus čempionatas. 21.40 Boksas. V.Kličko ir T.Thompsonas. 22.40 Boksas. N.Donaire ir J.Mathebula. 23.40 Futbolas. Anglijos „Premier“ lyga. „Tottenham“– „Liverpool“.

7.00 Ryto programa. 9.00 TV parduotuvė. 15.30 Sporto viktorina. 17.30 Tenisas. „Mercedes“ taurė. 1 diena. 18.30 „Sport1“ reportažas. 19.30 Futbolas. 21.45 Futbolas. Bundeslyga. 22.45 Futbolas. Kelias į 1999 m. finalą. 0.45 Futbolas. Legendiniai vartai. 23.45 „Sport1“ reportažas. 1.00 Nakties programa.

22.25 1 baltijos

*

„Visi nori būti italais“ („Everybody Wants to Be Italian“)

„Ligovka“ („Лиговка“)

Praėjo septyneri metai, kai mylima mergina paliko Džeiką ir ištekėjo už kito, bet vyras vis dar negali susitaikyti su praradimu. Susirūpinę Džeiko dvasine sveikata draugai surengia jam aklą pasimatymą su Bostone gyvenančia italų kilmės gražuole Marisa Kosta.

1925 m. Rusijoje atslūgsta raudonasis teroras, ir žmonės džiaugiasi permainomis. Naujos ekonominės politikos rezultatai akivaizdūs – parduotuvių lentynos lūžta nuo prekių, auga gyventojų pajamos, bet kaip niekad anksčiau klesti ir nusikalstamumas.

Romantinė komedija. JAV, 2007 m. Rež. Jasonas Toddas Ipsonas. Vaidina Jay Jablonski, Cerina Vincent.

Serialas. Rusija, 2009 m. Rež. Aleksandra Butko. Vaidina Vladimiras Steklovas, Jakovas Šamšinas.

33


34

trečiadienis

2012 07 11

lietuviškos

22.15 „Tuk tuk Indija“.

14.10 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.

19.10 Ką manai?

16.00 Baimės faktorius.

19.55 „Adolfas Hitleris“.

6.00 Labas rytas. 9.00 „Komisaras Reksas“ (N-7) (k). 10.00 „Hartlando užuovėja“ (k). 11.00 LRT vasaros studija. Tiesioginė Lietuvos radijo laida. 12.00 „Senis“ (N-7) (k). 13.15 „Tuk tuk Indija“ (2). 14.15 Įžvalgos. 14.50 Žinios. 15.10 „Komisaras Reksas“ (N-7). 16.00 „Hartlando užuovėja“. 17.05 „Senis“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.35 Sportas. 18.40 Orai. 18.45 Nacionalinė paieškų tarnyba. 19.25 „Detektyvė King“ (N-7). 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 20.40 Verslas. 20.45 Kultūra. 20.50 Sportas. 20.55 Orai. 21.00 Lietuvos liepsna. 21.15 Teisė žinoti. 22.10 Loterija „Perlas“. 22.15 „Tuk tuk Indija“ (3). 23.15 Vakaro žinios. 23.20 Sportas. 23.25 Orai. 23.30 „Detektyvė King“ (N-7) (k).

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“. 6.50 „Keista šeimynėlė“ (k). 7.20 Juokas juokais (k). 7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7) (k). 9.45 Pirmas kartas su žvaigžde (N-7) (k). 10.15 Kažkas atsitiko (N-7). 10.45 Kitas! (N-7). 11.10 Karamelinės naujienos (N-7). 11.40 Dainuok, jei gali. 13.10 „Nickelodeon“ valanda. „iKarli“ (7). 13.40 „Keista šeimynėlė“. 14.10 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 16.10 KK2 (N-7). 17.10 Nuo... Iki... 18.10 „Šeimynėlė“ (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.10 Sportas. Orai. 19.15 Namai, kur širdis“ (N-7). 20.00 „Pavogta laimė 3. Pavojinga sąjunga“ (N-7). 21.00 Pirmas kartas su žvaigžde (N-7). 21.30 Juokas juokais. 22.00 Žinios. Verslas. 22.19 Sportas. Orai. 22.35 Vakaro seansas. Trileris „Tobula žmogžudystė“ (JAV, 1998 m.) (N-14). 0.50 „Trauma“ (7) (N-7). 1.45 „Įstatymas ir tvarka. Nusikaltimo motyvai“ (N-7).

6.45 Teleparduotuvė. 7.00 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 7.25 „Simpsonai“. 7.55 „Hana Montana“ (2, 3). 8.55 „Meilės sūkuryje“. 10.00 „Pasmerkti“. 11.00 Komedija „Ideali porelė“ (JAV, 1997 m.). 13.10 „Bakuganas“. 13.40 „Nepaprastas pasaulis“. 14.10 „Ant bangos“ (4). 14.40 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 15.10 „Simpsonai“. 15.40 „Meilės prieglobstis“. 16.40, 17.40 Paveldėtojai“. 18.45 TV3 žinios. 19.00 TV3 sportas. 19.05 TV3 orai. 19.10 Ką manai? 20.10 „Be namų“. 21.00 Ūkininkas ieško žmonos. 21.35 TV3 vakaro žinios. 21.50 TV3 sportas. 21.55 TV3 orai. 22.00 „Pagrindinis įkaltis“. 23.00 Veiksmo f. „Amerikos nindzė 2“ (JAV, 1987 m.). 0.50 „Gyvenimas“. 1.40 „Įstatymas ir tvarka. Operatyvinių tyrimų skyrius“.

6.30 Televitrina. 7.00 Žinios (k). 7.25 Smagiausios akimirkos. 8.00 „Gyvenimo spalvos“ (k). 9.00 „Kviečiu vakarienės“. 9.30 „Miesčionys“ (N-7). 10.00 „Margoša: moterimi negimstama“. 11.00 „Be namų negerai: naujas gyvenimas“. 12.00 „Daktaras Tyrsa“ (N-7) (k). 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 14.00 „Liejyklos gatvė“ (N-7) (k). 15.00 „Srautas I“ (N-7). 16.00 Baimės faktorius (N-7). 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 18.00 Žinios. 18.19 Sportas. 18.23 Orai. 18.25 „Liejyklos gatvė“ (N-7). 19.25 „Auksarankiai“ (N-7). 20.00 Žinios. 20.15 Verslas. 20.19 Sportas. 20.23 Orai. 20.25 „Užkalnio 5“. 21.25 Kriminalinė drama „Niujorko gaujos“ (JAV, Italija, 2002 m.) (N-14). 0.45 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 1.50 „Galileo: norintiems žinoti“. 2.20 „Bamba“ (S).

6.14 TV parduotuvė. 6.30 Ryto reporteris. 7.45 Lietuva– Londonas. 8.00 Ryto reporteris. 9.15 Vasara su Asta. 10.15 Namų daktaras. 10.55 Dok. f. „Stalinas. Kita teroro pusė“ (N-7). 12.00 Lietuvos diena. 13.00 Lietuva– Londonas. 13.15 TV parduotuvė. 13.45 Skonio reikalas. 14.45 Vasara su Asta. 15.45 Dok. f. „Ar Stalinas grįžta?“ (N-7). 16.00 Žinios. Orai. 16.10 Dok. f. „Ar Stalinas grįžta?“ (tęs.) (N-7). 17.00 Žinios. Orai. 17.20 Lietuva tiesiogiai. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Vasara su Asta. 19.20 Pašėlę TV pokštai (N-7). 19.55 Dok. f. „Adolfas Hitleris“ (N-7). 21.00 Reporteris. 21.52 Orai. 21.55 Lietuva– Londonas. 22.10 Lietuva tiesiogiai. 22.45 Vasara su Asta. 23.45 Reporteris. 0.40 Lietuva– Londonas. 0.55 Dok. f. „Ar Stalinas grįžta?“ (N-7).

21.00 TV1

** 

21.25 BTV



„Negailestingi didvyriai“ („Deadly Heroes“)

„Niujorko gaujos“ („Gangs of New York“)

Teroristai užgrobia JAV lėktuvą ir pareikalauja iš kalėjimo išleisti savo vadeivą bei kelis Palestinos išlaisvinimo komiteto lyderius. Jeigu šis ultimatumas nebus įvykdytas, banditai žada per televiziją parodyti, kaip bus susidorojama su nekaltais žmonėmis.

XIX a. pradžioje dabartinio Manhatano teritorijoje kovėsi imigrantai airiai ir vietiniai – amerikiečiai. Tada nuo airių gaujos lyderio Bilo Mėsininko rankos žuvo dvasininkas Valonas, o po penkiolikos metų žuvusiojo sūnus Amsterdamas sugrįžo keršyti tėvo žudikui.

Veiksmo filmas. JAV, 1994 m. Rež. Menahemas Golanas. Vaidina Michaelas Paré, Janas Michaelas Vincentas.

Kriminalinė drama. JAV, Italija, 2002 m. Rež. Martinas Scorsese. Vaidina Leonardo DiCaprio, Danielis Day-Lewisas.


2012 07 11

trečiadienis

regioninės

8.00 „Keliautojai – laiko valdovai“. 8.30 „Neskubėk gyventi“. 9.00 Labas rytas (k). 11.30 LNOBT spektaklis. C.Gounod opera „Faustas“ (1998 m.) Dirigentas M.Staškus, rež. E.Domarkas, dailininkas H.Ciparis, choreografas E.Bukaitis (k). 14.25 Kultūra. Pianistas Artas Balakauskas. 14.40 Pasaulio dokumentika. „Stromso viloje“ (k). 15.20 „Prokurorai“ (k). 16.15 Netradicinės pamokos. 17.00 Žinios (k). 17.15 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus albumas (lenkų k.). 17.30 Etnokultūros ratas. Užpustyti kaimai. 18.00 „Neskubėk gyventi“. 18.30 Nacionalinis chorų konkursas „Lietuvos balsai“ (2009 m.). 20.30 Bernardas Brazdžionis. „Sugrįžimas“ (1998 m.). 21.20 Kūrybos metas. Restauratorės. 21.50 Kai mūzos prabyla. Aktorius Algis Latėnas skaito Pauliaus Širvio poeziją. 22.10 Elito kinas. Dok. f. „Joy Division“ (D.Britanija, JAV, 2007 m.) (N-7). 23.50 „Brydės“ priedas. „Poezijos pavasaris 1994“. 0.00 Panorama (k). 0.10 Verslas (k). 0.15 Kultūra (k). 0.20 Sportas (k). 0.25 Orai (k). 0.30 Lietuvos liepsna (k). 0.40 Emigrantai. 1.15 Muzikos pasaulio žvaigždės. I.Stravinskio „Trijų dalių simfonija“. Groja Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras. Dirigentas Ravilas Martynovas (Rusija).

8.05, 15.00 Teleparduotuvė. 8.40 „Vaiperis“ (N-7). 9.30 „Galingasis šuo Kriptas“. 10.05 „Muča Luča“. 10.30 „Betmenas“. 11.00 „Džekio Čano nuotykiai“. 11.30 „Burtininkai“ (10). 12.00 „Teresa“. 13.00 „Keršto bučiniai“ (N-7). 14.00 „Kremas“ (7). 15.30 „Drakonų kova Z“. 16.30 „Marvel animė. Iksmenai“. 17.00 „San Fransisko raganos II“. 18.00 „Meilės miestas“. 19.00 „Langai III“ (N-7). 20.00 „Įstatymas ir tvarka. Nusikaltimo motyvai“. 21.00 F. „Negailestingi didvyriai“ (JAV, 1994 m.) (N-14). 23.10 „Mano puikioji auklė“. 23.40 „Išrinktieji“ (N-14). 0.40 „Vaiperis“ (N-7).

9.00 Žinios. 9.35 Abipus sienos. 10.25 Farai (N-7). 11.15 Nuo... Iki... 12.00 Kažkas atsitiko (N-7). 12.35 24 valandos (N-7). 13.20 Abipus sienos (k). 14.10 Farai (N-7) (k). 15.00 Nuo... Iki... (k). 15.45 Kažkas atsitiko (N-7) (k). 16.15 24 valandos (N-7) (k). 17.00 Infodiena. 21.00 Infodiena (k). 1.00 Infodiena (k).

9.00, 18.00 Žinios. 9.20 Fantastinis trileris „Monstrai“ (N-7). 11.00 Pokalbių laida „Susitikimai“ (k). 11.45 Kriminalinė drama „Pašėlusi vakarienė“. 13.20 Telelaikraštis. 15.20 Trileris „Du už vieno kainą“ (N-7). 17.30 Gyvenu čia (k). 18.20 Skaitmeninė TV: sužinok daugiau. 18.25 Sigitos virtuvė. 18.40 „Marselio kriminalistai“. 20.30 Laida „Lietuvą kuriame kartu“. 21.00 Žinios. Orai. 21.20 Nuotykių f. „Tomo vidurnakčio parkas“. 23.00 Žinios (k). 23.20 F. „Negyvųjų šnabždesiai 2. Praregėjimas“.

8.00 Trileris „Tvirtovės apgultis“ (JAV, 2006 m.) (N-14). 9.40 Nuotykių komedija „Transamerika“ (JAV, 2005 m.) (N-14). 11.25 Drama „Dvi dienos Paryžiuje“ (Vokietija, Prancūzija, 2007 m.) (N-14). 18.00 Romantinė komedija „Nes aš taip pasakiau“ (JAV, 2007 m.). 19.45 Trileris „Išpirka“ (D.Britanija, Kanada, 2007 m.) (N-14). 21.25 Veiksmo f. „Kova su šešėliu 2. Revanšas“ (Rusija, 2007 m.) (N-14). 23.45 Trileris „Largo Vinčas. Kova dėl imperijos“ (Prancūzija, 2008 m.).

9.55 Teleparduotuvė. 10.10 „Išlikimas“. 11.10 „Sinbado nuotykiai“. 12.05 „Kaulai“. 13.00 „Lyga“ (3, 4). 14.00 „Viena už visus“ (8). 14.30 Teleparduotuvė. 15.00 „Sinbado nuotykiai“. 16.00 „Išlikimas“. 17.00 „Medikopteris“. 18.00 „Kaulai“. 19.00 Europos moterų krepšinio čempionato atrankos varžybos. Lietuva–Belgija Tiesioginė transliacija. 20.40 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 21.00 „Viena už visus“ (9, 10). 22.00 Veiksmo f. „Hitmanas“ (Prancūzija, JAV, 2007 m.). 23.50 „Viena už visus“ (9). 0.25 Aukščiausia pavara. 1.35 „Medikopteris“.

10.10 „Andželas ir draugai“. 10.30 Animac. s. „Pokojus“ (1) (Ispanija, D.Britanija, 2005 m.). 10.40 Senoji animacija. 11.15 Nomeda. 12.05 Interjerų dvikova (7). 13.00 „Aistrų verpetai“. 14.00 „Moterys meluoja geriau“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Martos Stiuart šou. 17.00 Interjerų dvikova (8). 18.00 „Moteris be praeities“. 19.00 „Aistrų verpetai“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija. 20.35 Nomeda. 21.25 „Moterys meluoja geriau“. 22.15 „Moteris be praeities“.

8.45 Ieškokime geriausio! 9.00 „Balticum TV“ žinios. 9.15 Reidas. Eismo įvykių kronika (k). 9.45 „Nenuorama Seidė“. 10.15 „Likimo dovana“. 11.15 Komedija „Boitono pakrantės našlių klubas“ (JAV, 2005 m.) (N-7). 13.10 „80 gražiausių salų“. 13.40 „Kritinė riba“ (N-7). 14.40 Kultūra +. 15.10 Muzikinė drama „Paryžius 36“ (Prancūzija, Vokietija, 2008 m.) (N-7). 17.15, 0.30 „Maski šou“. 17.45 „Nenuorama Seidė“. 18.15 „Ką mes valgome?“ 18.45 „Daktarės dienoraštis“ (5) (N-7). 19.45 Ieškokime geriausio! 20.00 „Balticum TV“ žinios. 20.15 „Jūros patruliai“ (N-7). 21.15 „Aviakatastrofos: priežastys ir pasekmės“ (N-7). 22.15 „Balticum TV“ žinios. 22.30 Realybės dokumentika „Išlikimo vadovas“. 23.30 „Marselio kriminalistai“ (N-7).

7.00 Žinios. Orai (k). 7.20 Kauniečių akimis. 7.30 Kitokia Lietuva. 8.30, 9.30, 18.30, 20.30 Muzika. 9.00 Kultūros alėja. 10.05 „Muča Luča“. 10.30 „Betmenas“. 11.00 „Džekio Čano nuotykiai“. 11.30 „Burtininkai“. 12.00 „Teresa“. 13.00 „Keršto bučiniai“. 14.00 „Kremas“. 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Drakonų kova Z“. 16.30 „Marvė animė. Iksmenai“. 17.00 „San Fransisko raganos II“. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Kauniečių akimis. 19.55 Skaimeninė TV. Ryškiau. Daugiau. Patogiau. 20.00 Žinios. Orai (k). 20.20 Kauniečių akimis. 21.00 Veiksmo f. „Negailestingieji didvyriai“. 23.10 „Mano puikioji auklė“. 23.40 „Išrinktieji“. 0.40 „Vaiperis“.

22.00 TV6



22.35 LNK



„Hitmanas“ („Hitman“)

„Tobula žmogžudystė“ („A Perfect Murder“)

Pagal populiarų kompiuterinį žaidimą „Hitmanas“ sukurto filmo herojus Agentas 47 yra karinėje laboratorijoje pagimdyta ideali žudymo mašina. Visada elegantišku juodu kostiumu vilkintis vyrukas kartą gauna užsakymą nužudyti dabartinį Rusijos prezidentą.

Klestintį Niujorko verslininką Stiveną Teilorą pašlijusios profesinės problemos pastūmėja bankroto link, bet ir asmeniniame gyvenime reikalai neką geresni. Teiloras pradeda įtarti, kad jo gražuolė žmona Emilė, visada buvusi vyro šešėlyje, yra jam neištikima.

Veiksmo filmas. Prancūzija, JAV, 2007 m. Rež. Xavieras Gensas. Vaidina Timothy Olyphantas, Dougray Scottas.

Trileris. JAV, 1998 m. Rež. Andrew Davisas. Vaidina Michaelas Douglasas, Gwyneth Paltrow.

35


36

trečiadienis

2012 07 11

rusiškos

filmai

7.00 Labas rytas. 10.00 „Pirkimo valdymas“. 10.30 „Noriu žinoti“. 11.05 „Skanėstas“. 11.55 Gyvenk sveikai! 13.00 Kitos naujienos. 13.25 „Pavyzdinis namas“. 14.45 „Mados nuosprendis“. 15.50 „Melo detektorius“. 16.55 „Marijos širdis“. 17.55 Susituokime. 19.00 Tegul kalba. 20.00 Laikas. Lietuvos laikas. 21.15 „Pavyzdinis namas“. 22.25 „Ligovka“. 23.30 Gyvenamoji aplinka. 0.30, 6.50 Lietuvos laikas. 0.45 „Jųjų Italija“. 1.30 Vaidybinis f. „Žvaigždžių inspektorius“. 2.45 Vaidybinis f. „Jūsų laukia pilietė Nikanorova“. 4.05 „Marijos širdis“. 4.55 „Suprasti. Atleisti“.

5.00 Rusijos rytas. 9.05 „Spurgelė Liusė“. 10.00 Žinios. 11.00 Naujuose namuose. 11.45 Apie tai, kas svarbiausia. 13.00 Žinios. 14.05 „Myliu, negaliu!“ 15.00 „Jefrosinija“. 16.00 Žinios. 16.55 „Kilmingų mergelių institutas“. 17.50 Tiesioginis eteris. 19.00 Žinios. 19.30 „Šapovalovas“. 21.15 „Kelias į Velykų salą“. 22.10 Valgis. 23.05 „Kamenskaja“.

5.50, 12.00 Šeimos dramos. 6.40, 13.00 „Angelų draugai“. 7.10, 18.50 Nemeluok man! 8.05 Teismo valanda. 10.15 Sąžiningai. 11.05, 19.50 Kviestinė vakarienė. 13.35 „Pagal įstatymą“. 14.00 Pasaulio paslaptys su Ana Chapman. Tvanas. 15.00 F. „Raudonas kambarys“. 16.45 Gyvensite. 16.50 Godumas. 17.50 Slaptos teritorijos. Marsas. Dievų tėvynė. 20.55 Buvusieji. 21.55 Vakarinis Kijevas. 23.25 „Žiniuonis. Medžioklė be taisyklių“.

6.00 Ypatinga nuomonė. 7.00 Anim. f. 8.00 Vakaro žinios iš Amerikos. 9.00, 15.00 „Kurmis“. 10.00 „Maskva. Trys stotys“. 11.00 Izraelis per savaitę. 12.00 Didžioji sargyba. 13.00 Vaid. f. „Slaptas pasivaikščiojimas“. 16.00 Ypatinga nuomonė. 17.00 „Kruvinas ratas“ (1). 18.00 Ypatinga nuomonė. 19.00 Ieškome išeities. 20.00 Šviesos rate. 21.00 „Maskva. Trys stotys“. 22.00 Dabar pasaulyje. 23.00 Vaid. f. „Giminės pratęsimas“.

5.00 NTV rytas. 7.10 „Muchtaro sugrįžimas“. 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15 Šiandien. 9.25 Būsto klausimas. 10.25 Rusiškas įdaras. 11.00 „Operatyvinis būrys“. 13.30 Prisiekusiųjų teismas. 14.35, 17.35 Ypatingas atsitikimas. 15.30 Teismo detektyvas. 16.40 „Liejyklos gatvė“. 18.35 „Ypatingosios paskirties agentas“. 19.30 Kalbame ir rodome. 20.25 „Pseudonimas Albanas“. 22.40 „Advokatas“. 23.40 Savas žaidimas. 0.25 „Gluchariovas“.

6.00 Melodrama „Nustebink mane“. 8.00 Dramatinis trileris „Bėganti per bangas“. 10.30 Trileris „Sūrio pyragas“. 12.00 Komiška melodrama „Švelnūs susitikimai“. 14.00 Melodrama „Derintojas“. 17.00 Karinė drama „Belaisvis“. 18.30 Kovinis f. „Varžtas“. 20.00 Trileris „Gyvenimo kvapas“. 22.00 Drama „Disidentas“. 0.00 Kriminalinė drama „Informatorius“. 2.00 Melodrama „Nostalgija ateičiai“.

naujienos

7.00 F. „Pietietiškos istorijos“ (Vokietija, JAV, 2006 m.) (N-7). 9.20 F. „Kad ir kas nutiktų“ (JAV, Prancūzija, 2009 m.) (N-7). 11.00 F. „Labas ir sudie!“ (Prancūzija, Izraelis, Italija, 2008 m.) (N-7). 13.00 F. „Šeštadienio vakaras mažame mieste“ (JAV, 2010 m.) (N-7). 15.00 F. „Karalienė“ (D.Britanija, Prancūzija, Italija, 2006 m.). 17.00 F. „Uždaras ratas“ (Prancūzija, Italija, 2009 m.) (N-7). 19.00 F. „Prancūziška apgaulė“ (Prancūzija, 2010 m.). 21.00 F. „Kazino Džekas“ (Kanada, 2010 m.). 23.00 F. „Kario kelias“ (Naujoji Zelandija, 2010 m.). 1.00 Drama „Biutiful“ (Meksika, Ispanija, 2010 m.) (N-14).

7.00 BBC naujienos (kas valandą). 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 12.30, 15.30, 17.30, 20.30 Pasaulio verslo naujienos. 9.45, 10.45, 12.45, 15.45, 17.45, 20.45, 22.45, 0.45, 1.45 Pasaulio sportas. 11.30, 18.30 Atviras pokalbis. 14.00, 14.30 Grinvičo laikas. 16.00, 17.00 Azijos įvykių apžvalga. 19.00, 20.00 Verslo apžvalga. 20.30 Naujienos iš Afrikos. 21.00, 22.00 Šiandienos pasaulio naujienos. 22.30 Pasaulio verslo naujienos. 23.00 Verslo naujienos. 23.30 Atviras pokalbis. 0.00 Naujienos iš Amerikos. 1.00 Žinios tiesiogiai. 1.30, 2.30 Azijos verslo apžvalga. 2.45 Pasaulio sportas. 3.00 Nakties programa.

5.35 F. „Aukščiausias įvertinimas“. 7.15 F. „Menantis pikta“. 9.30 Trileris „Moteris iš 5-ojo rajono“. 11.00 F. „Švytinti žvaigždė“. 13.10 Veiksmo f. „Pranašas“. 15.00 F. „Pasimatymas su žvaigžde“. 17.00 F. „Bugi-vugi“. 19.00 F. „Naktinio klubo istorijos“. 20.50 Drama „Persikėlimas“. 22.50 Trileris „Agentas prieš agentą“. 0.30 Drama „Infiltruotieji“.

5.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 6.00 Pasaulio sporto naujienos. 8.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 8.45 Pasaulio verslo ypatumai. 9.00 Pasaulio sporto naujienos. 10.00 Pasaulio verslo apžvalga. 10.30 Pokalbiai apie Aziją. 11.30 Pasaulio verslo apžvalga. 12.00 Amerikos rytas. Žadintuvas. 13.00 Vieningas pasaulis. Pokalbių laida. 14.00 Vienas pasaulis. 15.00 Naujienų srautas. 16.00 Pasaulio verslo apžvalga. 17.00 Jūsų pasaulis šiandien. Pasaulio įvykių apžvalga. 17.30 Prie pasaulio žemėlapio. 18.00 Pasaulis kaip finansų rinka. 19.00 Pasaulio sporto naujienos. 19.30 Afrikos balsai. 20.00 Prie pasaulio žemėlapio. 20.30, 22.30 CNN naujienų centras. 21.00 Tyrimai ir verslas. 22.00 Vienas pasaulis. 23.00 Pasaulio saitai. 0.00 Žvilgsnis atgal. 0.30 Pasaulio sporto naujienos. 1.00 Situacijų kambarys. 2.00 Nakties programa.

5.00 „Kelionė namo“. 6.35 „Gilmorų merginos“. 7.20 „Luiza ir Klarkas“. 8.10 „Tikrosios namų šeimininkės“. 9.40 „Brangioji Prudens“. 11.10 „Mados nusikaltimai. Žudanti šukuosena“. 12.40 „Tikrosios namų šeimininkės“. 13.30 „Seklys“. 14.20 „Luiza ir Klarkas“. 15.10 „Gilmorų merginos“. 16.00 „Žalingas poveikis“. 17.40 „Luiza ir Klarkas“. 18.25 „Seklys“. 19.10 „Tikrosios namų šeimininkės“. 20.00 „Heivenas“. 20.45 „Būti žmogumi“. 21.30 „Gera žmona“. 23.45 „Šok, kol gali“.

muzika

7.00, 18.45, 3.00 MCM dainos. 8.30 Vaizdo klipai. 10.00, 13.00 MCM dainos. Muzikos naujienos. Interviu su žvaigžde. 11.00 Devintojo dešimtmečio muzika nuo A iki Z. 12.00 Mums patinka aštuntojo dešimtmečio muzika. 14.30 Kartojimai. Vaizdo žaidimų naujienos. 17.45 Vaizdo klipai. MCM kavinė. 19.45 Gyvenimas. 21.00 „Top Tubes“. Geriausios dainos.

7.00 100 proc. MTV. 9.00 „Top 10“. 10.00 „Hit List UK“. 11.00 Geriausios dainos. 12.00 Kai man buvo 17 metų. 13.00 Jaudinantis savaitgalis. 14.00 „Eilinė Onutė“. 15.00 Mano saldusis 16-asis gimtadienis. 16.00 „Paauglių svajos“. 17.00 Ekstremalūs išbandymai. 18.00 „Made“. 19.00 Aklas pasimatymas. 20.30 Kino apžvalga. „Žmogus voras“. 21.00 „Nepritampanti“. 22.00 „Eilinė Onutė“. 23.00 Aklas pasimatymas. 24.00 TV šou „Išdaigininkai“. 1.00 „Byvis ir Tešlagalvis“. 2.00 „Hit List UK“. 3.00 Muzikos kokteilis.

5.35 Džiazas. 10.30 G.Balanchineo opera „Brangakmeniai“. 12.15 H.Chaurasios koncertas Nansi mieste. 14.15 V.Bellini opera „Puritonai“. Dainuoja A.Netrebko. 17.05 Divertismentas. 17.30 Koncertuoja D.Guillono ansamblis. 18.35 M.Pollini koncertas Liucernoje. Diriguoja C.Abbado. 20.25 A.Brucknerio Penktoji simfonija. Diriguoja C.Abbado. 20.50 Divertismentas. 21.30 M.A.Charpentier opera „Dovydas ir Džonatanas“. 1.00 Džiazas. Koncertuoja Y.S.Nah. 2.00 Nakties programa.


2012 07 11 dokumentika

trečiadienis

sportas

9.00 Ryto programa. 10.00 Skanaus! 11.00 Bulgarijos vynuogynai. 11.30 Rumunijos vynuogynai. 12.00 Keliautojas. Anglija ir Velsas. 13.00 Bebaimiai keliautojai. Brazilija ir Argentina. 14.00 Skaniausi valgiai. Malaizija. 15.00 Ispanijos aromatai. 16.00 Keliautojas. Vokietija. 17.00 Alkanas ir ištroškęs. Kuba. 18.00 Skanaus! 19.00 Keliautojas. Madridas. 20.00 Keliaukite dabar. Olimpinės žaidynės. 20.30 Kelionė į Londoną. 21.00 Tikrasis gyvenimas. Haitis. 21.30 Kelionė į Gruziją. 22.00 Kelionė trečios klasės vagonu. Sofija. 23.00 Keliautojas. Ukraina. 0.00 Bebaimiai keliautojai. Ukraina. 1.00 Nakties programa.

9.00 Ryto programa. 10.00 Nepatikėsite... 11.00 Didžiosios gamyklos. „Ford“ automobiliai. 12.00 Didžiosios gamyklos. „MV Agustos“ automobiliai. 13.00 Nuo mažų iki didžiausių. Ledlaužiai. 14.00 Skraidančios gyvatės. 15.00 Grizlių gyvenimas. 17.00 Nuo mažų iki didžiausių. Ledlaužiai. 18.00 Antrasis pasaulinis karas. 19.00 Didžiosios gamyklos. „Aston Martin“ automobiliai. 20.00 Senovės paslaptys. Povandeninis gyvenimas. 21.00 Ekspedicija Antarktidoje. 22.00 Draudimai. Gyvenimas fantazijose. 23.00 Senovės paslaptys. Povandeninis gyvenimas. 0.00 Ekspedicija Antarktidoje. 1.00 Nakties programa.

7.00, 15.30 Karina: laukinis safaris. 7.25 J.Corwino nuotykiai: kupranugario kupra. 8.15, 16.00 Dikas ir Domas skuba į pagalbą. 8.40 Viskas apie šunis. 9.10 Kaip tapti... tigru. 10.05, 22.55 Himalajai – išlikimas viršūnėje. 11.00, 19.15 Laukinės gamtos SOS. 11.25 Susigiminiavę su beždžionėmis: kelio atgal nėra. 11.55 Mirtinas pavojus. 12.50 Veterinarai gelbėtojai. 13.45 Gyvūnų teritorija. 14.40, 20.10 Vertėjas iš šunų kalbos. 16.30 Medžiotojai iš prigimties: bendromis jėgomis. 17.25 Jūsų numylėtiniui patiks ir tai! 18.20 Šunys, katės ir kiti numylėtiniai. 19.40 Paskutinis šansas. 21.05 Laukinė Prancūzija. 22.00 Vabalų gigantų karai. 23.50 Kova dėl išlikimo. 0.45 Aš gyvas. 1.40 Laukiniai ir pavojingi.

12.00 Televitrina. 13.00 Žinios +. 13.15 Golfo pradžiamokslis. 13.45 Sporto metraštis. 13.55 Lietuvos krepšinio lyga. Vilniaus „Lietuvos rytas“–Kauno „Žalgiris“. 15.30 Angliškojo biliardo „Premier“ lyga. 17.15 Italijos „Serie A“ lyga. „Roma“–„Lazio“. 19.00 Žinios +. 19.15 Angliškojo biliardo „Premier“ lyga. 21.00 Žinios +. 21.15 Automoto. 21.45 Sporto metraštis. 21.55 Profesionalų boksas. S.Lujanas ir J.Berrio (2010 m.). 23.00 Žinios +. 23.15 Profesionalų boksas. S.Lujanas ir J.Berrio (2010 m.).

11.00 Ledo ritulys. KHL. Rygos „Dinamo“–„Metallurg“. 13.00 Tenisas. „Barclays ATP World Tour Finals“ turnyras. Pirmas pusfinalis. 15.25 Tenisas. „Barclays ATP World Tour Finals“ turnyras. Antras pusfinalis. 17.25 Futbolas. Anglijos „Premier“ lyga. „Manchester United“–„Arsenal“. 19.15 „Nascar. Coke Zero“ 400 mylių lenktynių apžvalga. 20.15 „Formulė-1“. Didžiosios Britanijos didžiojo prizo lenktynių apžvalga. 21.15 „Futbol Mundial“ žurnalas. 21.45 Triatlonas. „WTC IronMan 2012“ žurnalas. 22.15 Pasaulio spidvėjaus čempionatas. 1.15 Futbolas. UEFA čempionų lygos apžvalga.

6.00 „South Sydney“ istorija“. 7.00 „Ledo patrulis“. 8.00 „Atsisukę varžtai“. 11.00 „Įspūdingoji Amazonė“. 12.00 „Ledo patrulis“. 13.00 „South Sydney“ istorija“. 13.55 „Ekstremalioji Kanada“. 14.50 „Ilgai ir sunkiai“. 15.45 „Juodasis auksas“. 16.40 „Įspūdingoji Amazonė“. 17.40 „Tas ar anas?“ 18.40 „Ratai iš ano pasaulio“. 19.40 „Šiaurės jūra“. 20.30 „Juodasis auksas“. 21.20 „Ekstremalioji Kanada“. 22.15 „Pavojingiausios profesijos“. 23.10 „Susitikimai su pavojingiausiais žmonėmis D.Britanijoje 2“. 0.00 Nakties programa.

8.00 „Laiko komanda“. 9.00 „Antrasis pasaulinis karas – spalvotai“. 10.00 „Genialusis dizainas“. 11.00 „Margato riteriai“. 12.00 „1066-ieji“. 13.00 „Viktorijos laikų vaistinė“. 14.00 „Joliot-Curie. Garsių tėvų pėdomis“. 15.00 „Mergaitė iš Vietnamo karo nuotraukos“. 16.00 „Laiko komanda“. 17.00 „Genialusis dizainas“. 18.00 „Tintino pėdsakais“. 19.00 „Viktorijos laikų vaistinė“. 20.00 „Slaptasis karas“. 21.00 „Progreso spąstai“. 22.30 „Martino Lutherio Kingo nužudymo liudininkas“. 23.00 „Antrasis pasaulinis karas – spalvotai“.

7.00, 10.50, 14.30 „Gyvūnų parkas“. 8.00, 20.05 „N.Marveno nuotykiai Arktyje“. 8.55, 19.05 „Vagilės“. 9.55, 18.15 „Greitoji gyvūnų pagalba“. 11.50 „Didžiosios katės dienoraštis“. 12.50 „S.Irwinas. Krokodilų medžiotojo dienoraštis“. 13.40 „Ana laukinėje gamtoje“. 15.30 „Zoologijos sodo jaunikliai“. 16.25 „Laukinėje karalystėje“. 17.15 „Dramblio dienoraštis“. 21.00 „Didžiojo lokio dienoraštis“. 22.00 „Didysis baltasis garnys. Gyvenimo ir mirties drama“. 23.00 „Aukštieji Tatrai. Sustingę laike“.

9.30, 1.00 „Šilko kelio“ ralis. 9.45, 23.00 Visos sporto šakos. 10.00, 20.00 Pasaulio jaunimo lengvosios atletikos čempionatas. 14.00 Fitnesas. 14.15 Dviračių lenktynės „Tour de France“. 15.00 Dviračių lenktynės „Tour de France“. X etapas. 18.30 Dviračių lenktynės „Tour de Pologne“. II etapas. 23.10 Jojimo turnyras Vokietijoje. 0.20 Golfo apžvalga. 0.55 Buriavimo apžvalga. 1.15 Europos merginų (iki 19 metų) futbolo čempionato pusfinalis.

7.00 Ryto programa. 9.00 TV parduotuvė. 15.30 Sporto viktorina. 18.30 Golfo žurnalas. 17.30 Tenisas. „Mercedes“ taurė. 2 diena. 19.35 Futbolas. „SV Meppen“– Dortmundo „Borussia“. 21.45 Futbolas. Miuncheno „Bayern“– „Manchester United“. 22.15 Dokumentika. 0.45 Turbo. 1.00 Nakties programa.

16.55 1 baltijos



21.00 Balticum auksinis



„Marijos širdis“ („Сердце Марии“)

„Kazino Džekas“ („Casino Jack“)

Ligoninėje jaunai merginai Anai transplantuojama nauja širdis. Pasveikusi Ana susipažįsta su Matvejumi ir jį įsimyli. Matvejus liūdi dėl neseniai mirusios žmonos Marijos. Jį taip pat užvaldo keistas, mistinis potraukis Anai. Kokia šio reiškinio paslaptis?

K.Spacey vaidina korumpuotą intrigantą, kuris 2006 m. buvo įkalintas už machinacijas perkant ir parduodant laivus su lošimo namų įranga. Tokiu verslu savo spalvingos karjeros pabaigoje vertėsi buvęs respublikonų lobistas Džekas Abramofas, kol pakliuvo už grotų.

Serialas. Rusija, 2010 m. Rež. Artiomas Nasybulinas. Vaidina Antonas Makarskis, Olga Ivanova.

Kriminalinė drama. Kanada, 2010 m. Rež. George’as Hickenlooperis. Vaidina Kevinas Spacey, Kelly Preston.

37


38

ketvirtadienis

2012 07 12

lietuviškos

21.15 Kine kaip kine.

19.15 „Namai, kur širdis“.

22.00 „Aferistas“.

20.25 „Naujoji banga 2011“.

19.55 „Nužudyti Bin Ladeną“.

6.00 Labas rytas. 9.00 „Komisaras Reksas“ (N-7) (k). 10.00 „Hartlando užuovėja“ (k). 11.00 LRT vasaros studija. Tiesioginė Lietuvos radijo laida. 12.00 LR Prezidentės Dalios Grybauskaitės spaudos konferencija. Tiesioginė transliacija. 12.30 „Senis“ (N-7) (k). 13.45 „Tuk tuk Indija“ (3). 14.50 Žinios. 15.10 „Komisaras Reksas“ (N-7). 16.00 „Hartlando užuovėja“. 17.05 „Senis“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.35 Sportas. 18.40 Orai. 18.45 Mūsų dienos – kaip šventė. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 20.40 Verslas. 20.45 Kultūra. 20.50 Sportas. 20.55 Orai. 21.00 Lietuvos liepsna. 21.15 Kine kaip kine. 21.45, 22.15, 23.30 Psichologinis detektyvas „Vyrų vasara“ (1970 m.) (N-7). 22.10 Loterija „Perlas“. 23.15 Vakaro žinios. 23.20 Sportas. 23.25 Orai. 0.00 Pasaulio dokumentika. „Kankinimai“ (Švedija, 2009 m.) (2).

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“. 6.50 „Keista šeimynėlė“ (k). 7.20 Juokas juokais (k). 7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7) (k). 9.45 Pirmas kartas su žvaigžde (N-7) (k). 10.15 Kažkas atsitiko (N-7). 10.45 Muzikos festivalis „Laumės juosta 2011“ (2) (k). 13.10 „Nickelodeon“ valanda. „iKarli“ (8). 13.40 „Keista šeimynėlė“. 14.10 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 16.10 KK2 (N-7). 17.10 Nuo... Iki... 18.10 „Šeimynėlė“ (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.10 Sportas. Orai. 19.15 „Namai, kur širdis“ (N-7). 20.00 „Pavogta laimė 3. Pavojinga sąjunga“ (N-7). 21.00 Pirmas kartas su žvaigžde (N-7). 21.30 Juokas juokais. 22.00 Žinios. Verslas. 22.19 Sportas. Orai. 22.35 „Mentalistas“ (N-7). 23.35 „Taikinys“ (2) (N-7). 0.30 „Trauma“ (8) (N-7). 1.25 Sveikatos ABC (k).

6.45 Teleparduotuvė. 7.00 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 7.25 „Simpsonai“. 7.55 „Hana Montana“ (4, 5). 8.55 „Meilės sūkuryje“. 10.00 „Pasmerkti“. 11.00 Komedija „Kelei nuo Džastino“ (JAV, 2003 m.). 12.35 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 13.10 „Bakuganas“. 13.40 „Nepaprastas pasaulis“. 14.10 „Ant bangos“ (5). 14.40 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 15.10 „Simpsonai“. 15.40 „Meilės prieglobstis“. 16.40 „Paveldėtojai“. 18.45 TV3 žinios. 19.00 TV3 sportas. 19.05 TV3 orai. 19.10 Ką manai? 20.10 „Be namų“. 21.00 Ūkininkas ieško žmonos. 21.35 TV3 vakaro žinios. 21.50 TV3 sportas. 21.55 TV3 orai. 22.00 „Aferistas“. 23.00 Siaubo f. „Pabaisa atrakcionų parke“ (JAV, 2009 m.). 0.50 „Įstatymas ir tvarka. Operatyvinių tyrimų skyrius“.

6.30 Televitrina. 7.00 Žinios (k). 7.25 Smagiausios akimirkos. 8.00 Lietuvos žinių tyrimas (N-7). 9.00 „Kviečiu vakarienės“. 9.30 „Miesčionys“ (N-7). 10.00 „Margoša: moterimi negimstama“. 11.00 „Be namų negerai: naujas gyvenimas“. 12.00 „Ekstrasensų mūšis“ (N-7) (k). 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 14.00 „Liejyklos gatvė“ (N-7) (k). 15.00 „Srautas I“ (N-7). 16.00 „Baimės faktorius“ (N-7). 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 18.00 Žinios. 18.19 Sportas. 18.23 Orai. 18.25 „Liejyklos gatvė“ (N-7). 19.25 „Zaicevas + 1“ (N-7). 20.00 Žinios. 20.15 Verslas. 20.19 Sportas. 20.23 Orai. 20.25 Tarptautinis atlikėjų konkursas „Naujoji banga 2011“. 1.15 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 2.20 „Galileo: norintiems žinoti“. 2.50 „Bamba“ (S).

6.14 TV parduotuvė. 6.30 Ryto reporteris. 7.45 Lietuva– Londonas. 8.00 Ryto reporteris. 9.15 Vasara su Asta. 10.15 Girių takais. 10.55 Dok. f. „Ar Stalinas grįžta?“ (N-7). 12.00 Lietuvos diena. 13.00 Lietuva– Londonas. 13.15 TV parduotuvė. 13.45 Skonio reikalas. 14.45 Vasara su Asta. 15.45 Dok. f. „Adolfas Hitleris“ (N-7). 16.00 Žinios. Orai. 16.10 Dok. f. „Adolfas Hitleris“ (tęs.) (N-7). 17.00 Žinios. Orai. 17.20 Lietuva tiesiogiai. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Vasara su Asta. 19.20 Pašėlę TV pokštai (N-7). 19.55 Dok. f. „Nužudyti Bin Ladeną“ (N-7). 21.00 Reporteris. 21.52 Orai. 21.55 Lietuva– Londonas. 22.10 Lietuva tiesiogiai. 22.45 Vasara su Asta. 23.45 Pasaulio krepšinio apžvalga. 0.20 Reporteris. 1.12 Orai. 1.15 Dok. f. „Adolfas Hitleris“ (N-7).

11.00 TV3



„Kelei nuo Džastino“ („From Justin to Kelly“)

Komedija. JAV, 2003 m. Rež. Robertas Iscove’as. Vaidina Kelly Clarkson, Justinas Guarini.

Dvi nutrūktgalvės draugės Kaja ir Aleksa įkalba Teksaso bare dainuojančią Kelę kartu pasidžiaugti Floridos saule. Paplūdimyje Kelei iš pirmo žvilgsnio patinka vaikinas kerinčia šypsena. Bet Aleksa taip pat pasiryžusi bet kokia kaina užkariauti Džastino meilę.

22.50 TV1



„Penkių dienų avantiūra“ Komedija. Lietuva, 2008 m. Rež. Žeraldas Povilaitis. Vaidina Arvydas Dapšys, Kristina Žaldokaitė.

Žymus ir turtingas užsienio prodiuseris atvyksta į Lietuvą padėti vietinei televizijai. Jo tikslas – atrinkti geriausią pretendentą vykti į Europos talentų šou. Pamatęs atrankoje jauną dainininkę Eglę, Eros įsimyli ir užsispiria siekti jos dėmesio. Problema ta, kad gražuolė turi vaikiną.


2012 07 12

ketvirtadienis

regioninės

8.00 Gustavo enciklopedija. 8.30 „Neskubėk gyventi“. 9.00 Labas rytas (k). 11.30 Kūrybos metas. Restauratorės (k). 12.00 Nacionalinis chorų konkursas „Lietuvos balsai“ (2009 m.) (k). 14.00 „Brydės“ priedas. „Poezijos pavasaris 1994“ (k). 14.10 Kai mūzos prabyla. Aktorius Algis Latėnas skaito Pauliaus Širvio poeziją (k). 14.35 Bernardas Brazdžionis. „Sugrįžimas“ (1998 m.) (k). 15.25 Būtovės slėpiniai. 16.15 Grynas gyvenimas. 17.00 Žinios (k). 17.15 Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė (rusų k.). 17.30 Durys atsidaro. Kultūros žurnalas. 18.00 „Neskubėk gyventi“. 18.30 Auksinio balso konkursas „Triumfo arka“ (2008 m.). 20.10 „Brydės“ priedas. „Poezijos pavasaris 1994“ (k). 20.20 Kuluarai. 21.00 „Pasakojimai iš Japonijos“ (3). 21.20 Pinigų karta. 22.10 „Prokurorai“. 23.00 Johanno Strausso muzika prie ežero... Dalyvauja Kauno miesto simfoninis orkestras. Dirigentas Petras Bingelis. 0.00 Panorama (k). 0.10 Verslas (k). 0.15 Kultūra (k). 0.20 Sportas (k). 0.25 Orai (k). 0.30 Lietuvos liepsna (k). 0.40 Vakaro autografas. 1.30 Muzikos pasaulio žvaigždės. J.Brahmso Simfonija Nr.3, F-dur, op. 90. Groja Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras. Dirigentas Liutauras Balčiūnas.

8.05, 15.00 Teleparduotuvė. 8.40 „Vaiperis“ (N-7). 9.30 „Galingasis šuo Kriptas“. 10.05 „Muča Luča“. 10.30 „Betmenas“. 11.00 „Džekio Čano nuotykiai“. 11.30 „Burtininkai“ (11). 12.00 „Teresa“. 13.00 „Keršto bučiniai“ (N-7). 14.00 „Kremas“ (8). 15.30 „Drakonų kova Z“. 16.30 Anim. s. „Marvel animė. Geležinis žmogus“ (1) (Japonija, 2011 m.). 17.00 „San Fransisko raganos II“ (N-7). 18.00 „Meilės miestas“. 19.00 „Langai III“ (N-7). 20.00 „Įstatymas ir tvarka. Nusikaltimo motyvai“. 21.00 F. „Inspektorius Džordžas Džentlis. Liepsnojantis žmogus“. 22.50 Komedija „Penkių dienų avantiūra“. 0.50 „Mano puikioji auklė“.

9.00 Žinios. 9.35 Abipus sienos. 10.25 Farai (N-7). 11.15 Nuo... Iki.... (N-7). 12.00 Kažkas atsitiko (N-7). 12.35 24 valandos (N-7). 13.20 Abipus sienos (k). 14.10 Farai (N-7) (k). 15.00 Nuo... Iki... (N-7) (k). 15.45 Kažkas atsitiko (N-7) (k). 16.15 24 valandos (N-7) (k). 17.00 Infodiena. 21.00 Infodiena (k). 1.00 Infodiena (k).

9.00 Žinios (k). 9.20 Nuotykių f. „Tomo Vidurnakčio parkas“ (N-7). 11.00 Laida „Lietuvą kuriame kartu“ (k). 11.30 Komedija „Dvi dienos Paryžiuje“ (N-7). 13.10 Telelaikraštis. 15.35 Muzikinė drama „Muzika suradusi mus“. 17.30 Laida „Auto-moto“ (k). 18.00 Žinios. 18.20 Istorinė laida „Mūsų praeities beieškant“ (k). 19.00 Laida „Senieji Lietuvos vargonai“. 19.45 „Naisių vasara“ (5, 6) (N-7). 20.50 Laida „Gyvenimas be streso“. 21.00 Žinios. Orai. 21.20 „Daktarės dienoraštis“. 23.00 Žinios (k). 23.20 Romantinė komedija „Beieškant Amandos“.

8.00 Romantinė komedija „Nes aš taip pasakiau“ (JAV, 2007 m.) (N-14). 9.45 Trileris „Išpirka“ (D.Britanija, Kanada, 2007 m.) (N-14). 11.25 Veiksmo f. „Kova su šešėliu 2. Revanšas“ (Rusija, 2007 m.) (N-14). 18.00 Veiksmo drama „Septyni kardai“ (Singapūras, 2005 m.) (N-14). 20.25 Romantinė komedija „Kad ir kas benutiktų“ (JAV, Prancūzija, 2009 m.) (N-14). 22.00 Drama „Osama“ (Afganistanas, Olandija, Iranas, Japonija, Airija, 2003 m.) (N-14). 23.25 Komedija „Seksturas“ (JAV, 2008 m.) (S).

10.05 Teleparduotuvė. 10.20 „Išlikimas“. 11.10 „Sinbado nuotykiai“. 12.05 „Kaulai“. 13.00 Aukščiausia pavara. 14.00 „Viena už visus“ (10). 14.30 Teleparduotuvė. 15.00 „Sinbado nuotykiai“. 16.00 „Išlikimas“. 17.00 „Medikopteris“. 18.00 „Kaulai“. 19.00 „CSI Majamis“. 20.00 „Lyga“ (5, 6). 21.00 „Viena už visus“ (11, 12). 22.00 Veiksmo f. „Geležinis žmogus“ (JAV, 2008 m.). 0.25 „Viena už visus“ (11). 1.05 „CSI Majamis“. 1.55 „Medikopteris“.

10.10 „Pokojus“. 10.40 Senoji animacija. 11.15 Nomeda. 12.05 Interjerų dvikova (8). 13.00 „Aistrų verpetai“. 14.00 „Moterys meluoja geriau“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Martos Stiuart šou. 17.00 Pažintis su tėvais. 18.00 „Moteris be praeities“. 19.00 „Aistrų verpetai“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija. 20.35 Nomeda. 21.25 „Moterys meluoja geriau“. 22.15 „Moteris be praeities“.

8.45 Ieškokime geriausio! 9.00 „Balticum TV“ žinios. 9.15 Kultūra +. 9.45 „Nenuorama Seidė“. 10.15 „Daktarės dienoraštis“ (5) (N-7). 11.15 F. „Apvogti vagį“ (JAV, 2007 m.) (N-7). 13.00 „Ką mes valgome?“ 13.30 Reidas (k). 14.00 „Geriausios pasaulio reklamos“. 14.30 Dok. f. „Maikas Taisonas“ (JAV, 2008 m.) (N-7). 16.15 „Jūros patruliai“ (N-7). 17.15, 1.15 „Maski šou“. 17.45 „Nenuorama Seidė“. 18.15 „80 gražiausių salų“. 18.45 „Aviakatastrofos: priežastys ir pasekmės“. 19.45 Ieškokime geriausio! 20.00 „Balticum TV“ žinios. 20.15 „Likimo dovana“. 21.15 „Marselio kriminalistai“. 22.15 „Balticum TV“ žinios. 22.30 Komedija „Virtuvė sielai“ (Vokietija, 2009 m.). 0.15 „Kritinė riba“ (N-7).

7.00 Žinios. Orai (k). 7.20 Kauniečių akimis. 7.30 Muzika. 9.00 Kitokia Lietuva. 10.05 „Muča Luča“. 10.30 „Betmenas“. 11.00 „Džekio Čano nuotykiai“. 11.30 „Burtininkai“. 12.00 „Teresa“. 13.00 „Keršto bučiniai“. 14.00 „Kremas“. 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Drakonų kova Z“. 16.30 „Marvė animė. Iksmenai“. 17.00 „San Fransisko raganos II“. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Kauniečių akimis. 18.30 Muzika. 19.00 Kitokia Lietuva. 20.00 Žinios. Orai (k). 20.20 Kauniečių akimis. 20.30 Muzika. 21.00 Detektyvas „Liepsnojantis žmogus“. 22.50 Komedija „Penkių dienų avantiūra“. 0.50 „Mano puikioji auklė“.

22.00 TV6



23.00 TV3



„Geležinis žmogus“ („Iron Man“)

„Pabaisa atrakcionų parke“ („Carny“)

Turtingą filantropą Tonį Starką pagrobia nusikaltėliai. Jie tikisi priversti jį sukonstruoti ginklą, kokio žmonija dar neregėjo. Bet Starkas pasigamina šarvus, paverčiančius jį nenugalimu robotu. Dabar Geležinis Žmogus visas jėgas panaudoja kovoje su blogiu.

Cirko versle nėra nieko šventa. Čia įprasta juoktis iš visko – net iš neūžaugų ir barzdotų moterų. Viena tokia klajojančio cirko trupė į mažą miestelį atveža naują atrakcioną – į narvą uždarytą pabaisą. Tačiau šis baisus žvėris pasprunka ir ima galabyti žmones.

Veiksmo filmas. JAV, 2008 m. Rež. Jonas Favreau. Vaidina Robertas Downey jaunesnysis, Gwyneth Paltrow.

Siaubo filmas. JAV, 2009 m. Rež. Sheldonas Wilsonas. Vaidina Lou Diamondas Phillipsas, Alanas C.Petersonas.

39


ketvirtadienis

40

2012 07 12

rusiškos

filmai

7.00 Labas rytas. 10.00 „Pirkimo valdymas“. 10.30 „Noriu žinoti“. 11.00 „Skanėstas“. 11.55 Gyvenk sveikai! 13.00 Kitos naujienos. 13.25 „Pavyzdynis namas“. 14.45 „Mados nuosprendis“. 15.50 „Melo detektorius“. 16.55, 4.30 „Marijos širdis“. 17.55 Susituokime. 19.00 Tegul kalba. 20.00 Laikas. Lietuvos laikas. 21.15 „Pavyzdinis namas“. 22.25 „Ligovka“. 23.30 „Žmogus ir įstatymas“. 0.35, 6.50 Lietuvos laikas. 0.45 „Jųjų Italija“. 1.30 „Žvaigždėlaivis“. 1.45 Melodrama „Jūsų laukia pilietė Nikanorova“. 3.10 F. „Dėdės sapnas“. 5.15 „Suprasti. Atleisti“.

5.00 Rusijos rytas. 9.05 „Spurgelė Liusė“. 10.00 Žinios. 11.00 Naujuose namuose. 11.45 Apie tai, kas svarbiausia. 13.00 Žinios. 14.05 „Myliu, negaliu!“ 15.00 „Jefrosinija“. 16.00 Žinios. 16.55 „Kilmingų mergelių institutas“. 17.50 Tiesioginis eteris. 19.00 Žinios. 19.30 „Šapovalovas“. 21.15 „Kelias į Velykų salą“. 22.10 Penktoji eilutė. Emigracija. 23.05 „Kamenskaja“.

7.00 F. „Uždaras ratas“. 9.00 F. „Prancūziška apgaulė“. 11.00 F. „Afera pagal Entonį Zimerį“ (Prancūzija, 2005 m.) (N-7). 13.00 F. „Devintojo legiono erelis“ (JAV, D.Britanija, 2011 m.) (N-7). 15.00 F. „Medis“ (Prancūzija, Australija, Vokietija, 2010 m.). 17.00 Anim. f. „Pakrantės pasakos“. 19.00 F. „Nauja pradžia“ (JAV, 2008 m.) (N-7). 21.00 Drama „Žemės širdis“ (Ispanija, D.Britanija, 2007 m.) (N-7). 23.00 Komiška drama „Grynbergas“ (JAV, 2010 m.) (N-7). 1.00 F. „Žmonos maištas“.

5.50 Šeimos dramos. 6.40 „Angelų draugai“. 7.10 Nemeluok man! 8.05 Visa tiesa apie Vangą. 10.15 Apokalipsė. 11.05 Kviestinė vakarienė. 12.00 Šeimos dramos. 13.00 „Angelų draugai“. 13.30 „Pagal įstatymą“. 13.55 Reporterių istorijos. 14.50 Detektyvinės istorijos. 15.15 Specialus projektas. 16.55, 20.50 Buvusieji. 17.55 Kokie žmonės! 18.50 Nemeluok man! 19.50 Kviestinė vakarienė. 22.45 „Žiniuonis. Medžioklė be taisyklių“.

6.00, 16.00, 18.00 Ypatinga nuomonė. 7.00 Anim. f. 8.00 Vakaro žinios iš Amerikos. 9.00, 15.00 „Kurmis“. 10.00, 21.00 „Maskva. Trys stotys“. 11.00 Šalis ir žmonės. 12.00 Šviesos rate. 13.00 Vaid. f. „Giminės pratęsimas“. 17.00 „Kruvinas ratas“. 19.00 Byla. 20.00 Savo akimis. 22.00 Dabar pasaulyje. 23.00 Vaid. f. „Sentimentali kelionė bulvių kasti“.

5.20 Trileris „Agentas prieš agentą“. 7.00 Romantinė komedija „Gamtos jėgos“. 9.00 Komiška drama „Naktinio klubo istorijos“. 11.00 Mokslinės fantastikos trileris „Prisiminti pavojinga“. 13.10 Komiška drama „Bugi-vugi“. 15.00 Drama „Kitapus ringo“. 17.00 Nuotykių komedija „Trise valtyje, arba Be irklo“. 19.00 Drama „Infiltruotieji“. 22.00 Nuotykių drama „Išlikę gyvi“. 0.30 Veiksmo trileris „Juodintas plienas“.

5.00 NTV rytas. 7.10 „Muchtaro sugrįžimas“. 9.00 Šiandien. 9.25 Vasarnamiai. 10.25 Medicinos paslaptys. 11.00 „Operatyvinis būrys“ . 12.00 Šiandien. 13.30 Prisiekusiųjų teismas. 14.35 Ypatingas atsitikimas. 15.00 Šiandien. 15.30 Teismo detektyvas. 16.40 „Liejyklos gatvė“. 17.35 Ypatingas atsitikimas. 18.00 Šiandien. 18.35 „Ypatingosios paskirties agentas“. 19.30 Kalbame ir rodome. 20.25 „Pseudonimas Albanas“. 22.15 Šiandien. 22.40 „Advokatas“. 23.40 Savas žaidimas. 0.25 „Gluchariovas“.

6.00 Komiška melodrama „Švelnūs susitikimai“. 8.00 Melodrama „Derintojas“. 10.40 Karinė drama „Belaisvis“. 12.00 Melodrama „Įsimylėjęs ir neginkluotas“. 14.00 Karinė drama „Priešai“. 16.00 Melodrama „Meilė ant šieno“. 18.00 Kriminalinė drama „Informatorius“. 20.00 Melodrama „Nostalgija ateičiai“. 22.00 Drama „Namas Anglų krantinėje“. 0.00 Muz. drama „Įdomūs vyriškiai“.

5.00 „Atviri namai“. 6.35 „Gilmorų merginos“. 7.20, 14.20, 17.40 „Luiza ir Klarkas“. 8.10, 12.40 „Tikrosios namų šeimininkės“. 9.40 „Baleto bateliai“. 11.10 „Mados nusikaltimai. Grožis reikalauja aukų“. 13.30, 18.25 „Seklys“. 15.10 „Gilmorų merginos“. 16.00 „Heivenas“. 19.10 „Tikrosios namų šeimininkės“. 20.00 „Liežuvautoja“. 22.15 „Būti žmogumi“. 23.00 „Kardašianų šeimos gyvenimas“. 23.30 Tikra Holivudo istorija. 0.50 „Tikrosios namų šeimininkės“.

naujienos

7.00 BBC naujienos (kas valandą). 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 12.30, 15.30, 19.30, 20.30 Pasaulio verslo naujienos. 9.45, 10.45, 12.45, 15.45, 20.45, 22.45, 0.45, 1.45 Pasaulio sportas. 11.30, 18.30, 23.30 Atviras pokalbis. 14.00, 14.30 Grinvičo laikas. 16.00, 17.00 Azijos įvykių apžvalga. 19.00, 20.00 Verslo apžvalga. 20.30 Naujienos iš Afrikos. 21.00, 22.00 Šiandienos pasaulio naujienos. 22.30 Pasaulio verslo naujienos. 23.00 Verslo naujienos. 24.00 Naujienos iš Amerikos. 1.00 Žinios tiesiogiai. 1.30, 2.30 Azijos verslo apžvalga. 2.45 Pasaulio sportas. 3.00 Nakties programa.

5.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 6.00 Pasaulio sporto naujienos. 8.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 8.45 Pasaulio verslo ypatumai. 9.00 Pasaulio sporto naujienos. 10.00 Pasaulio verslo apžvalga. 10.30 Pokalbiai apie Aziją. 11.30 Pasaulio verslo apžvalga. 12.00 Amerikos rytas. Žadintuvas. 13.00 Vieningas pasaulis. Pokalbių laida. 14.00 F.Zakaria. Visuotinė padėties nustatymo sistema. 15.00 Naujienų srautas. 16.00 Pasaulio verslo apžvalga. 17.00 Jūsų pasaulis šiandien. Pasaulio įvykių apžvalga. 17.30, 20.00 Prie pasaulio žemėlapio. 18.00 Pasaulis kaip finansų rinka. 19.00, 0.30 Pasaulio sporto naujienos. 19.30 Afrikos balsai. 20.30 CNN naujienų centras. 21.00 Tyrimai ir verslas. 22.00 Vienas pasaulis. 22.30 CNN naujienų centras. 23.00 Pasaulio saitai. 0.00 Žvilgsnis atgal. 1.00 Situacijų kambarys. 2.00 Nakties programa.

muzika

7.00, 18.45, 3.00 MCM dainos. 8.30 Vaizdo klipai. 10.00 MCM dainos. Muzikos naujienos. Interviu su žvaigžde. 11.00 Devintojo dešimtmečio muzika nuo A iki Z. 12.00 Mums patinka aštuntojo dešimtmečio muzika. 14.30 MCM muzika. 17.45 Vaizdo klipai. MCM kavinė. 19.45 Gyvenimas. 21.00 „Top Tubes“. Geriausios dainos.

7.00 100 proc. MTV. 9.00 „Top 10“. 10.00 „Base UK Chart“. 11.00 Pirmasis hitas. 12.00 Kai man buvo 17 metų. 13.00 Jaudinantis savaitgalis. 14.00 „Eilinė Onutė“. 15.00 Kino apžvalga. „Žmogus voras“. 15.30 Mano saldusis 16-asis gimtadienis. 16.00 „Paauglių svajos“. 17.00 Ekstremalūs išbandymai. 18.00 „Made“. 19.00 Aklas pasimatymas. 21.00 Mano saldusis 16-asis gimtadienis. 22.00 Be muzikos. Pitbulis. 23.00 „Byvis ir Tešlagalvis“. 0.00 „Kanjonas“. 1.00 TV šou „Staigmena“. 2.00 „Base UK Chart“. 3.00 Muzikos kokteilis.

5.35 Džiazas. 10.30 Klasikos archyvai. Dirigentas P.Monteux. 11.25 Klasikos archyvai. Dirigentas L.Stokowskis. 12.30 J.Haydno „Sinfonia Concertante“. 13.15, 16.45, 21.05 Divertismentas. 14.30 J.Messenet opera „Verteris“. 17.45 Koncertuoja vokalinis „The Tallis Scholars“ ansamblis. 19.15 J.S.Bacho Kalėdų oratorija. 21.30 Džiazas Vienoje. W.Bassie prieš D.Ellingtoną. 22.45 Džiazas Vienoje. Koncertuoja B.McFerrinas ir Ch.Corea. 0.25 Džiazas. Koncertuoja R.Bona. 2.30 Nakties programa.


2012 07 12 dokumentika

ketvirtadienis

sportas

9.00 Ryto programa. 9.30 Ispanijos aromatai. 10.00 Skanaus! 11.00 Prancūzė Gruzijoje. 12.00 Keliautojas. Urugvajus ir Paragvajus. 13.00 Bebaimiai keliautojai. Ukraina. 14.00 Kelionė į Ukrainą. 15.00 Tikrasis gyvenimas. Haitis. 15.30 Kelionė į Londoną. 16.00 Keliautojas. Terksas ir Kaikosas, Naujoji Zelandija. 17.00 Alkanas ir ištroškęs. Jungtinės Amerikos Valstijos. 18.00 Skanaus! 19.00 Keliautojas. Ukraina. 20.00 Kryptis. Indija. 21.00 Keliautojas. Australija. 22.00 Geriausios kelionės. 23.00 Keliautojas. Išpardavimas! 0.00 Bebaimiai keliautojai. Dardžilingas. 1.00 Nakties programa.

9.00 Ryto programa. 10.00 Nepatikėsite... 11.00 Didžiosios gamyklos. „Lamborghini“ automobiliai. 12.00 Senovės paslaptys. Povandeninis gyvenimas. 13.00 Ekspedicija Antarktidoje. 14.00 Paskutiniai liūtai. 16.00 Senovės paslaptys. Povandeninis gyvenimas. 17.00 Ekspedicija Antarktidoje. 18.00 Antrasis pasaulinis karas. 19.00 Didžiosios gamyklos. Lenktyniniai „Williams“ automobiliai. 20.00 Jūrų monstras. 21.00 Ryklių medžioklė. 22.00 Draudimai. Keista meilė. 23.00 Jūrų monstras. 0.00 Ryklių medžioklė. 1.00 Nakties programa.

7.00, 15.30 Karina: laukinis safaris. 7.25 Kelionė į Red Senter. 8.15, 16.00 Dikas ir Domas skuba į pagalbą. 8.40 Viskas apie šunis. 9.10 Medžiotojai iš prigimties: bendromis jėgomis. 10.05, 21.05 Laukinė Prancūzija. 11.00, 19.15 Laukinės gamtos SOS. 11.25 Paskutinis šansas. 11.55 Sėkmingi mažyliai. 12.50 Aliaska: veterinarijos gydykla laukiniame užkampyje. 13.45 Gyvūnų teritorija. 14.40, 20.10 Vertėjas iš šunų kalbos. 16.30 Pingvinų safaris. 17.25 Blogas šuo. 18.20 Šunys, katės ir kiti numylėtiniai. 19.40 Pavojaus akivaizdoje. 22.00 Banginių karai. 22.55 Pavojingi Makso maršrutai. 23.50 Gaidžių kovos pabaiga. 0.45 Aš gyvas. 1.40 Laukiniai ir pavojingi.

6.00 „South Sydney“ istorija“. 7.00 „Ledo patrulis“. 8.00 „Pelningos griuvenos“. 11.00 „Įspūdingoji Amazonė“. 12.00 „Ledo patrulis“. 13.00 „South Sydney“ istorija“. 13.55 „Juodasis auksas“. 14.50 „Ekstremalioji Kanada“. 15.45 „Pavojingiausios profesijos“. 16.40 „Įspūdingoji Amazonė“. 17.40 „Tas ar anas?“ 18.40 „Ratai iš ano pasaulio“. 19.40 „Šiaurės jūra“. 20.30 „Juodligės bylos“. 21.20 „Nusikaltėlių pasaulio istorijos“. 23.10 „Susitikimai su pavojingiausiais žmonėmis D.Britanijoje 2“. 0.00 Nakties programa.

8.00 „Laiko komanda“. 9.00 „Karo dievai“. 10.00 „Genialusis dizainas“. 11.00 „Progreso spąstai“. 12.30 „Martino Lutherio Kingo nužudymo liudininkas“. 13.00 „Viktorijos laikų vaistinė“. 14.00 „Gynyba pagal Garou“. 16.00 „Laiko komanda“. 17.00 „Genialusis dizainas“. 18.00 „Tintino pėdsakais“. 19.00 „Viktorijos laikų vaistinė“. 20.00 „Viduramžiai“. 21.00 „Slaptasis karas“. 22.00 „Karvedžiai“. 23.00 „Karo dievai“. 0.00 Nakties programa.

7.00, 10.50, 14.30 „Gyvūnų parkas“. 8.00 „N.Marveno nuotykiai Arktyje“. 8.55, 19.05, 19.35 „Vagilės“. 9.55, 18.15 „Greitoji gyvūnų pagalba“. 11.50 „Dramblio dienoraštis“. 12.50 „S.Irwinas. Krokodilų medžiotojo dienoraštis“. 13.40 „Ana laukinėje gamtoje“. 15.30 „Zoologijos sodo jaunikliai“. 16.25 „Laukinėje karalystėje“. 17.15 „Didžiojo lokio dienoraštis“. 20.05 „N.Marveno nuotykiai Arktyje“. 21.00 „Orangutanų dienoraštis“. 22.00 „Japoninės markatos. Tvirtos ir nelabai“. 23.00 „Laukinis ir vilnotas. Dramblys ir avinas“.

23.00 Balticum auksinis



12.00 Televitrina. 13.00 Žinios +. 13.15 Golfo pradžiamokslis. 13.45 Kelias į Londoną. 14.15 Ispanijos ACB krepšinio lyga. Madrido „Real“–„Zaragoza“. 15.40 Angliškojo biliardo „Premier“ lyga. 17.25 Lietuvos krepšinio lyga. Klaipėdos „Neptūnas“–Kauno „Žalgiris“. 19.00 Žinios +. 19.15 Sporto metraštis. 19.25 Ispanijos ACB krepšinio lyga. Madrido „Estudiantes“– „Barcelona Regal“. 21.00 Žinios +. 21.15 Golfo pradžiamokslis. 21.45 Olimpinės žaidynės. 22.00 Profesionalų boksas. D.Garcia ir J.Romero (2010 m.). 23.00 Žinios +. 23.15 Profesionalų boksas. D.Garcia ir J.Romero (2010 m.).

11.00 Ledo ritulys. KHL. Rygos „Dinamo“– „Avangard“. 13.00 „Futbol Mundial“ žurnalas. 13.30 „Formulė-1“. Didžiosios Britanijos didžiojo prizo lenktynių apžvalga. 14.30 Pasaulio spidvėjaus čempionato apžvalga. 17.30 Golfas. PGA turo užkulisiai. 18.00 Golfas. Europos turo savaitės apžvalga. 18.30 „Trans World Sport“ žurnalas. 19.30 „Premier League World“ žurnalas. 20.00 Pasaulio spidvėjaus čempionatas. 23.00 Tenisas. „Barclays ATP World Tour Finals“ turnyras. Finalas.

9.30, 1.30 „Šilko kelio“ ralis. 9.45 Olimpinės žaidynės. 10.00 Pasaulio jaunimo lengvosios atletikos čempionatas. 14.00 Dviračių lenktynės „Tour de France“. XI etapas. 18.45 Dviračių lenktynės „Tour de Pologne“. III etapas. 20.00, 0.15 Europos jaunimo (iki 19 metų) futbolo čempionatas. Pusfinaliai. 22.00 Pasaulio jaunimo lengvosios atletikos čempionatas. 22.45 Biliardo „Goldfields“ turnyras Australijoje. 1.45 Dviračių lenktynės „Tour de France“.

7.00 Ryto programa. 9.00 TV parduotuvė. 15.30 Sporto viktorina. 17.30 Tenisas. „Mercedes“ taurė. 3 diena. 19.30 Motokrosas. 20.30 „Sport1“ reportažas. 21.00 Sportinis pokeris. 22.00 Turbo. 23.00 Dokumentika. 23.45 Triatlonas. 0.45 Golfo naujienos. 1.00 Nakties programa.

1.45 1 baltijos



„Grynbergas“ („Greenberg“)

„Jūsų laukia pilietė Nikanorova“ („Вас ожидает гражданка Никанорова“)

Rodžeris Grynbergas dar kartą praranda darbą. Jaunesnis brolis paprašo jo kurį laiką prižiūrėti namus Los Andžele. Čia Rodžeris susipažįsta su brolio pagalbininke, pradedančia dainininke Florans – tokia pat vieniša, bet neprarandančia vilties surasti meilę.

Kokia gi moteris nesvajoja sutikti pasakų princo! Bet dauguma apie tai neplepa kam pakliuvo. O štai Katia Nikanorova iš Rusijos kaimo neslepia savo karščiausio troškimo. Tik kažkodėl visi jos sutikti vyriškiai nė iš tolo nepanašūs į svajonėse susikurtą idealą.

Komiška drama. JAV, 2010 m. Rež. Noah Baumbachas. Vaidina Benas Stilleris, Rhysas Ifansas.

Melodrama. Rusija, 1978 m. Rež. Leonidas Mariaginas. Vaidina Natalija Gundareva, Borislavas Brondukovas.

41


42

penktadienis

2012 07 13

lietuviškos

18.45 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.

19.15 „Ledų šventė 2010“.

22.00 „Nėra ko prarasti“.

19.25 „Zaicevas + 1“.

6.30 Ryto reporteris.

6.00 Labas rytas. 9.00 „Komisaras Reksas“ (N-7) (k). 10.00 „Hartlando užuovėja“ (k). 11.00 LRT vasaros studija. Tiesioginė Lietuvos radijo laida. 12.00 „Senis“ (N-7) (k). 13.15 Bėdų turgus. 14.15 Popietė su Algimantu Čekuoliu (subtitruota laida). 14.50 Žinios. 15.10 „Komisaras Reksas“ (N-7). 16.00 „Hartlando užuovėja“. 17.05 „Senis“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.35 Sportas. 18.40 Orai. 18.45 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 20.40 Verslas. 20.45 Kultūra. 20.50 Sportas. 20.55 Orai. 21.00 Lietuvos liepsna. 21.15 Duokim garo! 22.10 Loterija „Perlas“. 22.15 Duokim garo! 23.15 Premjera. Trileris „Blogi namai“ (Lenkija, 2009 m.) (N-14).

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“. 6.50 „Keista šeimynėlė“ (k). 7.20 Juokas juokais (k). 7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7) (k). 9.45 Pirmas kartas su žvaigžde (N-7) (k). 10.15 Kažkas atsitiko (N-7). 10.45 Kitas! (N-7). 11.15 Koncertas „Slavianskij bazar 2011“ (3). Dalyvauja „Studentės“, Evelina Anusauskaitė, „Eurovizijos“ nugalėtojai Ell ir Niki, Nikolajus Baskovas, Valerijus Meladzė, Dima Bilanas, Patricia Kaas, Valerijus Leontjevas ir kt. (k). 13.10 „Nickelodeon“ valanda. „iKarli“ (9). 13.40 „Keista šeimynėlė“. 14.10 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 16.10 KK2 (N-7). 17.10 Nuo... Iki... 18.10 „Šeimynėlė“ (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.10 Sportas. 19.13 Orai. 19.15 Koncertas „Ledų šventė 2010“. 21.15 Penktadienio bomba. Veiksmo f. „Prezidento sprendimas“ (JAV, 1996 m.) (N-7). 0.00 Fantastinis trileris „Bėgantys į žvaigždes“ (JAV, 2009 m.) (N-14). 1.50 Kriminalinis trileris „Ilgas savaitgalis. Gamtos kerštas“ (Australija, 2008 m.) (N-14).

6.45 Teleparduotuvė. 7.00 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 7.25 „Simpsonai“. 7.55 „Hana Montana“ (6, 7). 8.55 „Meilės sūkuryje“. 10.00 „Pasmerkti“. 11.00 Komedija „Kaip vesti milijonierę“ (JAV, 2000 m.). 12.35 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 13.10 „Bakuganas“. 13.40 „Nepaprastas pasaulis“. 14.10 „Ant bangos“ (6). 14.40 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 15.10 „Simpsonai“. 15.40 „Meilės prieglobstis“. 16.40 „Paveldėtojai“. 18.45 TV3 žinios. 19.00 TV3 sportas. 19.05 TV3 orai. 19.10 Ką manai? 20.10 Veiksmo f. „Kapų plėšikė Lara Kroft“ (JAV, D.Britanija, Vokietija, Japonija, 2001 m.). 22.00 Nuotykių komedija „Nėra ko prarasti“ (JAV, 1997 m.). 0.00 Komedija „Labai rusiškas filmas 2“ (Rusija, 2009 m.). 1.35 Siaubo f. „Pabaisa atrakcionų parke“ (JAV, 2009 m.).

6.30 Televitrina. 7.00 Žinios (k). 7.25 Smagiausios akimirkos. 8.00 „Prajuokink mane“ (k). 9.00 „Kviečiu vakarienės“. 9.30 „Miesčionys“ (N-7). 10.00 „Margoša: moterimi negimstama“. 11.00 „Be namų negerai: naujas gyvenimas“. 12.00 „Ekstrasensų mūšis“ (N-7) (k). 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 14.00 „Liejyklos gatvė“ (N-7) (k). 15.00 „Srautas I“ (N-7). 16.00 „Baimės faktorius“ (N-7). 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 18.00 Žinios. 18.19 Sportas. 18.23 Orai. 18.25 „Liejyklos gatvė“ (N-7). 19.25 „Zaicevas + 1“ (N-7). 20.00 Žinios. 20.15 Verslas. 20.19 Sportas. 20.23 Orai. 20.25 „Amerikos talentai VI“. 21.25 Rusų kinas. Detektyvas „Seniai pulkininkai“ (Ukraina, 2007 m.) (N-7). 23.15 Amerikietiškos imtynės (N-14). 0.15 Galiūnų čempionų lygos etapas Suomijoje (k). 1.15 „Bamba“ (S).

6.14 TV parduotuvė. 6.30 Ryto reporteris. 7.45 Lietuva– Londonas. 8.00 Ryto reporteris. 9.15 Vasara su Asta. 10.15 Pašėlę TV pokštai (N-7). 10.55 Dok. f. „Adolfas Hitleris“ (N-7). 12.00 Lietuvos diena. 13.00 Lietuva– Londonas. 13.15 TV parduotuvė. 13.45 Skonio reikalas. 14.45 Vasara su Asta. 15.45 Dok. f. „Nužudyti Bin Ladeną“ (N-7). 16.00 Žinios. Orai. 16.05 Dok. f. „Nužudyti Bin Ladeną“ (tęs.) (N-7). 17.00 Žinios. Orai. 17.20 Pasaulio krepšinio apžvalga. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Pašėlę TV pokštai (N-7). 18.55 „Inspektorius Luisas“ (N-7). 21.00 Reporteris. 21.52 Orai. 21.55 Lietuva– Londonas. 22.10 Vertas kinas. Romantinė drama „Tristanas ir Izolda“ (Vokietija, Čekija, Jungtinė Karalystė, 2006 m.) (N-7). 0.55 „Zona“ (N-14).

20.10 TV3



21.15 LNK



„Kapų plėšikė Lara Kroft“ („Lara Croft: Tomb Raider“)

„Prezidento sprendimas“ („Executive Decision“)

Britų archeologo lordo Krofto dukra Lara randa seną tėvo laikrodį. Ši magiška relikvija gali tapti talismanu ir išgelbėti žmoniją tada, kai visos planetos išsidėstys vienoje linijoje. Bet Larai trūksta dar dviejų stebuklingų „daikčiukų“.

Iš Atėnų į Vašingtoną skrendantį lėktuvą su 400 keleivių pagrobia arabų teroristai. Taip jie nori iš kalėjimo išlaisvinti savo lyderį. Pagrobėjai pasiryžę net panaudoti nuodingas dujas. Todėl JAV prezidento įsakymu pradedama įkaitų išlaisvinimo operacija.

Veiksmo filmas. JAV, D.Britanija, Vokietija, 2001 m. Rež. Simonas Westas. Vaidina Angelina Jolie, Danielis Craigas.

Veiksmo filmas. JAV, 1996 m. Rež. Stuartas Bairdas. Vaidina Kurtas Russellas, Stevenas Seagalas.


2012 07 13

penktadienis

regioninės

8.00 „Nuotykiai elfų šalyje“. 8.30 „Neskubėk gyventi“. 9.00 Labas rytas (k). 11.30 Keliaukim! 12.00 Pasaulio lietuvių jaunimo susitikimas. Diskusija „Nauji iššūkiai nacionaliniam saugumui“. Dalyvauja A.Kubilius, G.Kirkilas, R.Juknevičienė, A.Kašėta. 13.00 Pasaulio lietuvių jaunimo susitikimas. Tiesioginė transliacija iš Visuomenės harmonizavimo parko Prienų rajone. 14.00 Juozas Miltinis. „Atominės akimirkos“ (1996 m.). 15.05 „Prokurorai“ (k). 16.00 Pasaulio lietuvių jaunimo susitikimas. Diskusija „Didžiųjų Lietuvos miestų vizijos“. Tiesioginė transliacija iš Visuomenės harmonizavimo parko Prienų rajone. 17.00 Žinios (k). 17.15 Kultūrų kryžkelė. Menora. 17.30 Kaimo akademija. 17.55 Yra šalis... (2010 m.). 20.00 Pasaulio lietuvių jaunimo susitikimas. Tiesioginė transliacija iš Visuomenės harmonizavimo parko Prienų rajone. 21.00 Arti toli. 21.35 Kapitonų mūšis. 22.10 Veidai. Lietuvių dokumentika. „Ambasadorius. Vytautas Antanas Dambrava“ (2002 m.). 23.00 Džiazo vakaras. „Vilnius Mama Jazz“ (2011 m.). 0.00 Panorama (k). 0.10 Verslas (k). 0.15 Kultūra (k). 0.20 Sportas (k). 0.25 Orai (k). 0.30 Lietuvos liepsna (k). 0.40 Auksinės melodijos.

8.05, 15.00 Teleparduotuvė. 8.40 „Vaiperis“ (N-7). 9.30 „Galingasis šuo Kriptas“. 10.05 „Muča Luča“. 10.30 „Betmenas“. 11.00 „Džekio Čano nuotykiai“. 11.30 „Burtininkai“ (12). 12.00 „Teresa“. 13.00 „Keršto bučiniai“ (N-7). 14.00 „Kremas“ (9). 15.30 „Drakonų kova Z“. 16.30 „Marvel animė. Geležinis žmogus“ (2). 17.00 „San Fransisko raganos II“. 18.00 „Meilės miestas“. 19.00 „Langai III“ (N-7). 20.00 „Įstatymas ir tvarka“. 21.00 F. „Midsomerio žmogžudystės XIII. Laiškas“. 22.50 „Deksteris“ (N-14). 23.50 „Saugotojas“ (N-14). 0.50 „Vaiperis“ (N-7).

9.00 Žinios. 9.35 Abipus sienos. 10.25 Farai (N-7). 11.15 Nuo... Iki... 12.00 Kažkas atsitiko (N-7). 12.35 24 valandos (N-7). 13.20 Abipus sienos (k). 14.10 Farai (N-7) (k). 15.00 Nuo... Iki... (k). 15.45 Kažkas atsitiko (N-7) (k). 16.15 24 valandos (N-7) (k). 17.00 Infodiena. 21.00 Infodiena (k). 1.00 Infodiena (k).

9.00 Žinios (k). 9.20 Romantinė drama „Tiesiog kartu“ (N-7). 11.00 Laida „Senieji Lietuvos vargonai“ (k). 11.35 Dok. muzikinis f. „Gali būti triukšmo!“ (N-7). 13.15 Telelaikraštis. 15.00 Romantinė komedija „Kai mes susitikome...“ (N-7). 17.30 Lietuvos dvarai (k). 18.00 Žinios. 18.20 Laida „Auto-moto“. 19.00 „Daktarės dienoraštis“ (k). 21.00 Žinios. Orai. 21.20 Komedija „Vyrai, kurie spokso į ožkas“ (N-14). 22.55 Žinios (k). 23.15 Mistinė drama „Nesidairyk į praeitį“ (N-14). 1.10 Komedija „Seksturas“ (N-14).

8.00 F. „Septyni kardai“ (Singapūras, 2005 m.) (N-14). 10.25 Romantinė komedija „Kad ir kas benutiktų“ (JAV, Prancūzija, 2009 m.) (N-14). 12.00 Drama „Osama“ (Afganistanas, Olandija, Iranas, Japonija, Airija, 2003 m.) (N-14). 18.00 Veiksmo komedija „Galingasis Stenas“ (JAV, 2007 m.) (N-14). 19.50 Karinė drama „Agentės“ (Prancūzija, 2008 m.) (N-14). 22.25 Drama „Meilės šventė“ (JAV, 2007 m.) (N-14). 0.15 F. „Kryžminė ugnis“ (Prancūzija, 2008 m.) (N-14).

10.00 Teleparduotuvė. 10.15 „Išlikimas“. 11.10 „Sinbado nuotykiai“. 12.05 „Kaulai“. 13.00 „Lyga“ (5, 6). 14.00 „Viena už visus“ (12). 14.30 Teleparduotuvė. 15.00 „Sinbado nuotykiai“. 16.00 „Išlikimas“. 17.00 „Medikopteris“. 18.00 „Kaulai“. 19.00 „CSI Majamis“. 20.00 „Lyga“ (7, 8). 21.00 „Tikrasis teisingumas“ (7). 22.00 Drama „Psichiatras“ (1) (JAV, Kolumbija, Kanada, 2009 m.). 23.00 „Beorė erdvė“ (4). 23.55 „Įstatymas ir tvarka. Nusikalstami kėslai“. 1.00 „Tokia skirtinga Tara“. 1.30 „CSI Majamis“. 2.20 „Medikopteris“.

10.20 „Pokojus“. 10.40 Senoji animacija. 11.15 Nomeda. 12.05 Pažintis su tėvais. 13.00 „Aistrų verpetai“. 14.00 „Moterys meluoja geriau“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Martos Stiuart šou. 17.00 Pažintis su tėvais. 18.00 „Moteris be praeities“. 19.00 „Aistrų verpetai“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija. 20.35 Nomeda. 21.25 „Moterys meluoja geriau“. 22.15 „Moteris be praeities“. 23.10 Melodrama „Kai svarbi tik meilė“ (Vokietija, 2002 m.).

8.45 Ieškokime geriausio! 9.00 „Balticum TV“ žinios. 9.15 „80 gražiausių salų“. 9.45 „Nenuorama Seidė“. 10.15 „Jūros patruliai“ (N-7). 11.15 „Aviakatastrofos: priežastys ir pasekmės“ (N-7). 12.15 Melodrama „Ir kodėl gi aš susituokiau?“ (JAV, 2007 m.). 14.15 „Išlikimo vadovas“. 15.15 „Daktarės dienoraštis“ (5) (N-7). 16.15 „Likimo dovana“. 17.15, 0.20 „Maski šou“. 17.45 „Nenuorama Seidė“. 18.15 Reidas. Eismo įvykių kronika (k). 18.45 „Marselio kriminalistai“. 19.45 Ieškokime geriausio! 20.00 „Balticum TV“ žinios. 20.15 „Geriausios pasaulio reklamos“. 20.45 F. „Pirmoji meilė“ (Rusija, 2009 m.). 22.25 „Balticum TV“ žinios. 22.40 Komedija „Joninių beprotybės“ (Latvija, D.Britanija, Austrija, 2007 m.) (N-14).

7.00 Žinios. Orai (k). 7.20 Kauniečių akimis. 7.30 Kitokia Lietuva. 8.30 Muzika. 10.05 „Muča Luča“. 10.30 „Betmenas“. 11.00 „Džekio Čano nuotykiai“. 11.30 „Burtininkai“. 12.00 „Teresa“. 13.00 „Keršto bučiniai“. 14.00 „Kremas“. 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Drakonų kova Z“. 16.30 „Marvė animė. Iksmenai“. 17.00 „San Fransisko raganos II“. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Kauniečių akimis. 18.30 Muzika. 20.00 Žinios. Orai (k). 20.20 Kauniečių akimis. 20.30 Muzika. 21.00 Detektyvas „Laiškas“. 22.50 „Deksteris“. 23.50 „Saugotojas“. 0.50 „Vaiperis“.

23.15 LTV



0.00 LNK



„Blogi namai“ („Dom zly“)

„Bėgantys į žvaigždes“ („Star Runners“)

Vieną lietingą naktį Edvardas Šriodonis randa prieglobstį sutuoktinių Dziabasų namuose. Pradinį šeimininkų įtarumą netrukus keičia tradicinis lenkiškas svetingumas. Tačiau netrukus prasidės tikri siaubai, kuriuos policija bando išaiškinti praėjus ketveriems metams.

Du draugai Tajus Džonsas ir Li Čenas JAV vyriausybės su specialia misija siunčiami į tolimą planetą. Vaikinai turi iš kosmoso pargabenti kažkokį konteinerį. Bet laivas tūpdamas sudūžta, ir draugai atsiduria planetoje, kurioje knibždėte knibžda kosminių vabzdžių.

Trileris. Lenkija, 2009 m. Rež. Wojciechas Smarzowskis. Vaidina Arkadiuszas Jakubikas, Marianas Dziędzielis.

Fantastinis trileris. JAV, 2009 m. Rež. Matas Kingas. Vaidina Jamesas Kysonas, Toni Trucks.

43


44

penktadienis

2012 07 13

rusiškos

filmai

7.00 Labas rytas. 10.00 „Pirkimo valdymas“. 10.30 „Noriu žinoti“. 11.00 „Skanėstas“. 11.55 Gyvenk sveikai! 13.00 Kitos naujienos. 13.25 „Pavyzdinis namas“. 14.45 „Mados nuosprendis“. 15.50 „Melo detektorius“. 16.50 „Marijos širdis“. 17.55 „Lauk manęs“. 19.00 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.30 „Stebuklų laukas“. 21.35 „Respublikos paveldas: Vladimiras Mateckij“. 0.05 F. „Dingęs be žinios“. 2.50 Vaidybinis f. „Tas pats Miunhauzenas“. 5.00 „Marijos širdis“. 5.50 „Suprasti. Atleisti“. 6.45 Muzika.

5.00 Rusijos rytas. 9.05 „Spurgelė Liusė“. 10.00 Žinios. 11.00 Naujuose namuose. 11.45 Apie tai, kas svarbiausia. 13.00 Žinios. 14.05 „Myliu, negaliu!“ 15.00 „Jefrosinija“. 16.00 Žinios. 16.55 „Kilmingų mergelių institutas“. 17.50 Tiesioginis eteris. 19.00 Žinios. 19.30 Vaid. f. „Nustebink mane“. 21.15 XXI festivalio „Slavianskij bazar“ atidarymas. 23.05 Vaid. f. „Gyvenama sala. Susirėmimas“.

7.00 Anim. f. „Pakrantės pasakos“. 9.00 F „Nauja pradžia“ (JAV, 2008 m.) (N-7). 11.00 F. „Gimęs lenktyniauti“ (JAV, 2011 m.). 13.00 Drama „Barija“ (Italija, Prancūzija, 2009 m.). 15.25 F. „Atsiklauskite vaikų!“ (Prancūzija, 2007 m.). 17.00 F. „Mitas“ (Kinija, Honkongas, 2005 m.). 19.05 F. „Persikėlimas“ (JAV, 2009 m.) (N-7). 21.00 F. „Mergina su drakono tatuiruote“ (Švedija, Danija, Vokietija, 2009 m.) (N-14). 23.35 F. „Miražas“ (Rusija, 2008 m.) (N-7). 1.00 Komedija „Paspringęs“ (JAV, 2008 m.) (S).

5.50, 12.05 Šeimos dramos. 6.40, 13.05 „Angelų draugai“. 7.10, 18.45 Nemeluok man! 8.05 Sukčiai. 10.15 Kelias į olimpą. A.Kabajevos projektas. 11.10, 19.50 Kviestinė vakarienė. 13.35 Pagal įstatymą“. 14.05, 22.55 Žiūrėkite visi! 14.35 Valstybinės reikšmės ateiviai. 16.45 Buvusieji. 17.45 Kokie žmonės! 20.55 Keistenybės. Atgal į ateitį. 21.55 Pasaulio paslaptys su Ana Chapman. Uždrausta chemija. 23.55 „Žiniuonis. Medžioklė be taisyklių“.

6.00 Ypatinga nuomonė. 7.00 Anim. f. 8.00 Vakaro žinios iš Amerikos. 9.00 „Kurmis“. 10.00 „Maskva. Trys stotys“. 11.00 Savo akimis. 12.00 Byla. 13.00 Vaid. f. „Sentimentali kelionė bulvių kasti“. 15.00 „Kurmis“. 16.00 Ypatinga nuomonė. 17.00 „Kruvinas ratas“. 18.00 Ypatinga nuomonė. 19.00 2012-ieji. 20.00 Viskas taip. 21.00 „Maskva. Trys stotys“. 22.00 Dabar pasaulyje. 23.00 Vokietija per savaitę. 23.30 ART navigatorius. 0.00 2012-ieji.

5.00 Mokslinės fantastikos trileris „Prisiminti pavojinga“. 7.10 Komedija „Ko nori moterys?“ 9.25 F. „Trise valtyje, arba Be irklo“. 11.10 Drama „Kitapus ringo“. 13.10 Drama „Saldžių sapnų“. 15.00 Romantinė drama „Vėtrų kalnas“. 17.00 Mokslinės fantastikos komedija „Galaktikos gelbėtojai“. 19.00 Drama „Treneris Karteris“. 21.20 Veiksmo trileris „Juodintas plienas“. 23.10 Mokslinės fantastikos trileris „Bėgantis žmogus“. 1.00 Drama „Milkas“.

5.00 NTV rytas. 7.10 „Muchtaro sugrįžimas“. 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15 Šiandien. 9.25 Savigarba. 10.25 Gelbėtojai. 11.00 „Operatyvinis būrys“. 13.30 Prisiekusiųjų teismas. 14.35 Ypatingas atsitikimas. 15.35 Teismo detektyvas. 16.45 Moteriškas žvilgsnis. 17.35 Ypatingas atsitikimas. 18.35 „Ypatingos paskirties agentas“. 20.25 Kalbame ir rodome. 21.15 „Advokatas“. 23.10 Atsargiai! Rusai! 0.05 Paslaptingoji Rusija.

6.00 Melodrama „Įsimylėjęs ir neginkluotas“. 8.00 Karinė drama „Priešai“. 10.00 Melodrama „Meilė ant šieno“. 12.00 Komiška melodrama „Dzisai“. 14.00 Komedija „Viskas sąžiningai“. 16.00 Komiška melodrama „Kreipkimės „tu“. 18.00 Muz. drama „Įdomūs vyriškiai“. 20.00 Drama „Tinginiai“. 22.00 Drama „Koktebelis“. 0.00 Melodrama „Pavlovo šuo“.

5.00 „Grožio kaina“. 6.30 „Gilmorų merginos“. 7.20 „Luiza ir Klarkas“. 8.10 „Tikrosios namų šeimininkės“. 9.40 „Margo“. 11.10 „Kelionė namo“. 12.45 „Tikrosios namų šeimininkės“. 13.30, 18.25 „Seklys“. 14.20 „Luiza ir Klarkas“. 15.10 „Gilmorų merginos“. 16.00 „Šok, kol gali“. 17.40 „Luiza ir Klarkas“. 19.10 „Tikrosios namų šeimininkės“. 20.00 „Gera žmona“. 22.15 „Būti žmogumi“. 23.00 „Heivenas“. 23.50 „Skardinis puodelis“.

naujienos

7.00 BBC naujienos (kas valandą). 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 12.30, 15.30, 17.30, 20.30 Pasaulio verslo naujienos. 9.45, 10.45, 12.45, 15.45, 17.45, 20.45, 0.30 Pasaulio sportas. 11.30, 23.00 Verslo naujienos. 14.00, 14.30 Grinvičo laikas. 16.00 Globalinės naujienos. 16.30 Mūsų pasaulis. 17.00 Globalinės naujienos. 18.00, 18.30 Jūsų nuomonė. 19.00, 19.30, 20.00 Verslo apžvalga. 19.40, 21.40 Savaitgalio įvykių apžvalga. 20.30 Naujienos iš Afrikos. 21.00, 22.00 Šiandienos pasaulio naujienos. 22.30 Artimųjų Rytų verslo naujienos. 23.30 Viskas apie verslą. 0.00 Naujienos iš Amerikos. 1.30 Naujienos iš viso pasaulio. 2.00 Nakties programa.

5.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 6.00 Pasaulio sporto naujienos. 8.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 8.45 Pasaulio verslo ypatumai. 9.00 Pasaulio sporto naujienos. 10.00, 11.30, 16.00 Pasaulio verslo apžvalga. 10.30 Pokalbiai apie Aziją. 12.00 Amerikos rytas. Žadintuvas. 13.00 Vieningas pasaulis. Pokalbių laida. 14.00 F.Zakaria. Visuotinė padėties nustatymo sistema. 15.00 Naujienų srautas. 17.00 Jūsų pasaulis šiandien. Pasaulio įvykių apžvalga. 17.30 Prie pasaulio žemėlapio. 18.00 Trumpai ir aiškiai. 19.00 Pasaulio sporto naujienos. 19.30 Afrikos balsai. 20.00 Prie pasaulio žemėlapio. 20.30, 22.30 CNN naujienų centras. 21.00 Tyrimai ir verslas. 22.00 Vienas pasaulis. 23.00 Pasaulio saitai. 0.00 Žvilgsnis atgal. 0.30 Pasaulio sporto naujienos. 1.00 Situacijų kambarys. 2.00 Nakties programa.

muzika

7.00, 14.45, 18.45, 3.00 MCM dainos. 8.30 Vaizdo klipai. 10.00 MCM dainos. Muzikos naujienos. Interviu su žvaigžde. 11.00 Devintojo dešimtmečio muzika nuo A iki Z. 12.00 Mums patinka aštuntojo dešimtmečio muzika. 14.30 Subkultūra. 17.45 Vaizdo klipai. MCM kavinė. 19.45 Gyvenimas. 21.00 „Top Tubes“. Geriausios dainos. 2.00 Geriausi Prancūzijos atlikėjai ir grupės.

7.00 100 proc. MTV. 9.00 „Top 10“. 10.00 Šokių muzika. 11.00 Pagarsinkite! 12.00 Kai man buvo 17 metų. 13.00 Jaudinantis savaitgalis. 14.00 „Eilinė Onutė“. 15.00 Mano saldusis 16-asis gimtadienis. 16.00 „Paauglių svajos“. 17.00 Ekstremalūs išbandymai. 18.00 „Made“. 19.00 Kino apžvalga. „Žmogus voras“. 19.30 Aklas pasimatymas. 21.00 „Narvas“. 22.00 TV šou „Staigmena“. 23.00 „Nepritampanti“. 0.00 Aklas pasimatymas. 1.00 „World Stage“. 2.00 Be muzikos. Pitbulis. 3.00 Muzikos kokteilis.

4.55 Džiazas. 10.30 Koncertuoja „Les Talents lyriques“. 11.40 Koncertuoja D.Guillono ansamblis. 13.05, 20.55 Divertismentas. 14.00 L.Janačeko opera „Laputės gudruolės nuotykiai“. 15.45 K.Szymanowskio opera „Karalius Rodžeris“. 18.00 Dok. f. „Ledi Dei. Daug B.Holiday veidų“. 19.00 Džiazas. Koncertuoja W.Shorteris. 20.00 Koncertuoja „Congopunq“ ansamblis. 21.30 Koncertuoja S.Bolivaro jaunimo orkestras. 23.25 Koncertuoja A.Brendelas. 1.15 Džiazas. Koncertuoja Ch.Valdesas. 2.15 Nakties programa.


2012 07 13 dokumentika

penktadienis

sportas

9.00 Ryto programa. 10.00 Skaniausi valgiai. Malaizija. 11.00 Alkanas ir ištroškęs. Australija. 11.30 K.Floydas Afrkoje. Keiptaunas. 12.00 Keliautojas. Niujorkas. 13.00 Bebaimiai keliautojai. Dardžilingas. 14.00 Keliautojas. Australija. 15.00 Trumpa istorija apie Australiją. 16.00 Keliautojas. Las Vegasas. 17.00 Alkanas ir ištroškęs. Kanada. 17.30 K.Floydas Afrikoje. Madagaskaras. 18.00 Skaniausi valgiai. Malaizija. 19.00 Keliautojas. Išpardavimas! 20.00 Motociklu per Naująją Zelandiją. 21.00 Atskleistasis Tokijas. 22.00 Megalopolis. Tokijas. 23.00 Keliautojas. Tokijas. 0.00 Bebaimiai keliautojai. Ruanda. 1.00 Nakties programa.

9.00 Ryto programa. 10.00 Nepatikėsite... 11.00 Didžiosios gamyklos. „Porsche“ automobiliai. 12.00 Jūrų monstras. 13.00 Ryklių medžioklė. 14.00 Karalienė hiena. 15.00 Baltieji lokiai. 16.00 Jūrų monstras. 17.00 Ryklių medžioklė. 18.00 Antrasis pasaulinis karas. 19.00 Didžiosios gamyklos. „Lotus Evoros“ automobiliai. 20.00 Trečiojo reicho paslaptys. 21.00 Nacistų medžioklė. 22.00 Draudimai. Meilė kalėjime. 23.00 Trečiojo reicho paslaptys. 0.00 Nacistų medžioklė. 1.00 Nakties programa.

7.00, 15.30 Laukinis safari. 7.25 Ch.Humphrey zoologijos sodas. 8.15, 16.00 Dikas ir Domas skuba į pagalbą. 8.40 Viskas apie šunis. 9.10 Pingvinų safaris. 10.05 Laukinė Prancūzija. 11.00, 19.15 Laukinės gamtos SOS. 11.25 Susigiminiavę su beždžionėmis. 11.55 Egzotiški ekstremalai. 12.50 Veterinarai stažuotojai. 13.45 Gyvūnų teritorija. 14.40, 20.10 Vertėjas iš šunų kalbos. 16.30 J.Corwinas laisvėje. 17.25 Kačių negalima nemylėti. 18.20 Šunys, katės ir kiti numylėtiniai. 19.40 Beždžionių rijikai. 21.05 Laukinė Prancūzija. 22.00 Ryklių masalas. 22.55 Grenlandijos ruoniai, Indijos drambliai ir mėlynasis ryklys. 23.20 Orkos, hipopotamai ir gyvatė. 23.50 Baili varna ir krūmo bijo. 0.45 Laukinis kriminalas. 1.40 Laukiniai ir pavojingi.

6.00 „South Sydney“ istorija“. 7.00, 12.00 „Ledo patrulis“. 8.00 „Pelningos griuvenos“. 11.00 „Įspūdingoji Amazonė“. 13.00 „South Sydney“ istorija“. 13.55 „Mirtinas ruožas“. 14.50 „Velnio jūra – Bermudų trikampio giminaitė Ramiajame vandenyne“. 15.45 „Nevados trikampio paslaptis“. 16.40 „Įspūdingoji Amazonė“. 17.40 „Tas ar anas?“ 18.40 „Ratai iš ano pasaulio“. 19.40 „Šiaurės jūra“. 20.30 „Ilgai ir sunkiai“. 21.20 „Juodasis auksas“. 22.15 „Ekstremalioji Kanada“. 23.10 „Susitikimai su pavojingiausiais žmonėmis D.Britanijoje 2“.  

8.00 „Laiko komanda“. 9.00 „Karo dievai“. 10.00 „Genialusis dizainas“. 11.00 „Godardas. Pagaminta JAV“. 12.00 „Vajetas Erpas“. 13.00 „Viktorijos laikų vaistinė“. 14.00 „Gynyba pagal Garou“. 16.00 „Laiko komanda“. 17.00 „Genialusis dizainas“. 18.00 „Tintino pėdsakais“. 19.00 „Viktorijos laikų vaistinė“. 20.00 „J.L.Davidas ir paveikslas „Marato mirtis“. 21.00 „J.Austen. Asmeninio gyvenimo nesėkmės“. 23.00 „Karo dievai“. 0.00 Nakties programa.

7.00, 10.50, 14.30 „Gyvūnų parkas“. 8.00 „N.Marveno nuotykiai Arktyje“. 8.55 „Vagilės“. 9.55, 18.15 „Greitoji gyvūnų pagalba“. 11.50 „Didžiojo lokio dienoraštis“. 12.50 „S.Irwinas. Krokodilų medžiotojo dienoraštis“. 13.40 „Anos laukiniai gyvūnai“. 15.30 „Zoologijos sodo jaunikliai“. 16.25 „Laukinėje karalystėje“. 17.15 „Orangutanų dienoraštis“. 19.05, 19.35 „Dryžuotieji broliai. Mangustų šeimynėlė“. 20.05 „N.Marveno ryklių sala“. 21.00 „Slaptas primatų gyvenimas“. 22.00 „Baisūnų jūra“. 23.00 „Gegutė“.

21.00 Balticum auksinis



12.00 Televitrina. 13.00 Žinios +. 13.15 Golfo pradžiamokslis. 13.45 VTB vieningoji krepšinio lyga. Vilniaus „Lietuvos rytas“–Sankt Peterburgo „Spartak“. 15.20 Automoto. 15.50 VTB vieningoji krepšinio lyga. Maskvos CSKA–Gdynės „Asseco Prokom“. 17.15 Italijos „Serie A“ lyga. „Milan“–„Roma“. 19.00 Žinios +. 19.15 Sportas LT. Pasaulio irklavimo čempionatas (I). 20.15 Olimpinės žaidynės. 20.30 Krepšinio pasaulyje. 21.00 Žinios +. 21.15 Golfo pradžiamokslis. 21.45 Kelias į Londoną. 22.15 Profesionalų boksas. P.De Leon ir O.Cruzas (2010 m.). 23.00 Žinios +. 23.15 Profesionalų boksas. P.De Leon ir O.Cruzas (2010 m.).

11.00 Ledo ritulys. KHL. Rygos „Dinamo“– „Severstal“. 13.00 Futbolas. UEFA čempionų lyga. „Manchester United“– „Benfica“. 14.50 Futbolas. UEFA čempionų lyga. „Bayer“ –„Chelsea“. 16.40 Futbolas. UEFA čempionų lyga. „Milan“– „Barcelona“. 18.30 Krepšinis. Eurolyga. „Partizan“– „Maccabi“. 20.20 Krepšinis. Eurolyga. „Olympiacos“– „Caja Laboral“. 22.10 Pasaulio spidvėjaus čempionatas. 1.10 „Formulė-1“. Didžiosios Britanijos didžiojo prizo lenktynių apžvalga.

9.30, 1.45 „Šilko kelio“ ralis. 9.45 Olimpinės žaidynės. 10.00, 19.00 Pasaulio jaunimo lengvosios atletikos čempionatas. 12.00, 2.00 Dviračių lenktynės „Tour de France“. XII etapas. 18.15 Dviračių lenktynės „Tour de Pologne“. IV etapas. 23.00 Biliardo „Goldfields“ turnyras Australijoje. 0.00 Moterų teniso turnyro Stanforde ketvirtfinaliai.

7.00 Ryto programa. 12.00 TV parduotuvė. 14.00 Motosportas. 17.00 Tenisas. „Mercedes“ taurė. Ketvirtfinalis. 19.30 Paplūdimio tinklinis. 19.30 Lengvoji atletika. 22.30 Turbo. 0.00 Motosportas. 1.00 Nakties programa.

0.05 1 baltijos



„Mergina su drakono tatuiruote“ („Män som hatar kvinnor“)

„Dingęs be žinios“ („Пропавший без вести“)

Harieta Vanger pradingo prieš 40 metų. Jos senelis Henrikas įsitikinęs, kad Harietą nužudė kas nors iš jų giminės – tą lemtingą dieną visi buvo susirinkę vasarnamyje atokioje saloje. Tirti nusikaltimą imasi žurnalistas Bliumkvistas ir mergina su drakono tatuiruote.

Dėl susiklosčiusių aplinkybių žmonės kartais gali netekti galimybės gyventi, kaip norėtų. Taip atsitinka ir vidutinio amžiaus vyrui, visai neseniai dirbusiam programuotoju. Vieną dieną visas jo įprastas gyvenimas akimirksniu apsiverčia aukštyn kojomis.

Kriminalinis trileris. Švedija, Danija, Vokietija, 2009 m. Rež. Nielsas Ardenas Oplevas. Vaidina Michaelas Nyqvistas.

Drama. Rusija, 2010 m. Rež. Ana Fenčenko. Vaidina Andrejus Filipovas, Polina Kamanina.

45


46

skanaus

Miš­kai jau pa­kvi­po vo­ve­rai Kad miš­ko grybų ka­ra­lius – ba­ra­vy­kas, ne­si­gin­či­ja nė vie­nas dzūkas. Bet pri­du­ria, kad tei­sin­giau­si gry­bai yra vo­ve­raitės: jos ne­kir­mi­ja, jų ne­su­pai­nio­si su nuo­din­gais gry­bais, jos grei­tai pa­ruo­šia­mos ir yra ska­nios.

Agnė Klim­čiaus­kaitė

„Shutterstock“ nuotr.

Vo­ve­raitės, dar va­ di­na­mos vo­ve­ruš­ ko­mis ar le­peš­ko­ mis, tu­ri vi­sai ne­ ma­žai žmo­gaus or­ga­niz­mui rei­ ka­lingų med­žiagų – vi­ta­minų B ir B1, cin­ko, ka­lio, va­ rio, nat­rio, fos­fo­ro. Be­je, jau­no­se vo­ve­ raitė­se vi­ta­mi­no B1 yra dau­giau ne­gu ki­ tuo­se gry­buo­se, pie­ne, varškė­je, po­mi­do­ruo­se, sly­ vo­se. O vi­ta­mi­no D vo­ve­raitės tu­ri tiek pat, kiek aukš­čiau­sios rūšies svies­tas. Jis su vo­ve­raitė­ mis vir­tuvė­je yra tie­siog neišs­ki­ria­mas due­tas. Šie gry­bai var­to­ja­mi švie­ži, džio­vin­ti, sūdy­ti, su­mal­ti į mil­tus, šal­dy­ti. Pri­siekę gry­bau­to­jai į ku­li­na­ ri­nius eks­pe­ri­men­tus su vo­ve­ raitė­mis daž­nai nu­mo­ja ran­ ka – esą, ir taip aiš­ku, kad gard­žiau­sios jos pa­ke­pin­ tos su la­ši­nu­kais (šo­ni­ne) ar svies­te su svogū­nais, grie­ti­ne ir pa­tie­kia­mos su vir­to­mis bulvė­mis, rau­gin­tos ar ma­ri­nuo­tos. Ta­ čiau jei tai kiek pa­bo­do, „TV die­na“ siū­lo išmė­ gin­ti ne ma­žesnį ma­lo­ numą tei­kian­čius pa­ tie­ka­lus.


aitė­mis

Pi­kan­tiš­ki py­ragė­liai

Reikės

nu­ga­ruos, pil­ki­te grie­tinėlę ir dar pa­troš­kin­ki­te. Atvė­sin­ki­te. Teš­los ga­balė­lius pa­ko­čio­ki­te, per­pjau­ki­te pu­siau, for­muo­ki­te „liz­de­lius“ ir dėki­te juos į svies­tu pa­tep­tas fo­li­jos for­me­les. Py­ragė­ lių dugną išk­lo­ki­te bak­la­ža­no ir po­mi­do­ro grie­žinė­liais, ber­ki­te drus­kos, pi­pirų, dėki­te čiob­re­lių, ant vir­šaus – pa­ke­pin­tas vo­ve­ rai­tes ir sūrį. Fo­li­jos kraš­tus ap­ spaus­ki­te, kad ke­pant neišbėgtų sul­tys. Kep­ki­te 180 laips­nių karš­ tu­mo or­kaitė­je apie 20–25 mi­nu­ tes. Puoš­ki­te švie­žiais čiob­re­liais.

4 sluoks­niuo­tos teš­los la­pe­lių; 1 svogū­no; 0,5 bak­la­ža­no; 1 po­mi­do­ro; 500 g vo­ve­rai­čių; 60 ml grie­tinėlės; 60 g mėly­no­jo pelė­si­nio sūrio; sau­jelės švie­žių čiob­re­lių; drus­kos, pi­pirų. Pa­ruoš­ki­te įdarą: svogūną pa­ ke­pin­ki­te svies­te, su­dėki­te šva­ rias vo­ve­rai­tes. Kai pra­dės skir­ tis jų sul­tys, pa­troš­kin­ki­te, kol

Vo­ve­rai­čių ri­zo­tas

Reikės 500 g ap­va­liųjų ry­žių; 250 g vo­ve­rai­čių; 150 g mai­šy­to far­šo; 1 ne­di­de­lio mėly­no­jo svogū­no; 1 čes­na­ko skil­telės; 0,5 puo­de­lio sau­so bal­to­jo vy­no; 2 ar 3 v. š. ty­ro aly­vuo­gių alie­jaus; 500 ml dar­žo­vių sul­ti­nio; 50 g svies­to; sau­jelės pet­ra­žo­lių; žiups­ne­lio ci­ber­žo­lių; par­me­za­no; drus­kos, pi­pirų. Pa­tie­kalą pra­dėki­te ruoš­ti nuo vo­ve­rai­čių: kep­tuvė­je iš­tir­pin­ ki­te 30 g svies­to, dėki­te šva­riai nu­plau­tas vo­ve­rai­tes ir troš­kin­ ki­te 15–20 mi­nu­čių. Ne­leis­ki­ te iš­ga­ruo­ti vo­ve­rai­čių sul­tims.

Pa­ruoš­ki­te sul­tinį ir pa­li­ki­te kais­ti ant mi­ni­ma­lios ug­nies. Sup­jaus­ty­ki­te svogūną, ap­ke­ pin­ki­te jį aly­vuo­gių alie­ju­je, dėki­te su­trintą čes­na­ko skil­telę ir faršą, viską pa­ke­pin­ki­te 5 mi­ nu­tes. Ber­ki­te ry­žius ir mai­šy­ da­mi pa­ke­pin­ki­te 2 mi­nu­tes.

Pil­ki­te baltąjį vyną, ber­ki­te ci­ ber­žo­lių, kai­tin­ki­te ant silp­nos ug­nies. Įmai­šy­ki­te vo­ve­rai­čių sul­tis. Kai ry­žiai skystį su­gers, pil­ki­te dalį dar­žo­vių sul­ti­nio, pa­mai­šy­ki­te. Vis įpil­da­mi karš­ to sul­ti­nio, ry­žius vir­ki­te 15–20 mi­nu­čių. Jei pri­trūksi­te sul­ti­ nio, tie­siog įpil­ki­te ver­dan­čio van­dens. Bai­gdami vir­ti įmai­ šy­ki­te vo­ve­rai­tes. Kai ry­žiai jau bus tirš­to­ki, ne minkš­ti, o al den­te (t. y. iš­virę, bet dar kie­to­ ki, kai kram­tant jun­ta­mas stan­ du­mas), iš­jun­ki­te ugnį, dėki­ te ke­letą ne­di­de­lių ga­balė­lių svies­to, įber­ki­te drus­kos, pi­pirų, smul­kintų pet­ra­žo­lių, už­bars­ ty­ki­te par­me­za­no ir už­den­ki­te puodą. Pa­li­ki­te po­rai mi­nu­čių ir ra­gau­ki­te.

Vi­dur­že­mio jūros dvelks­mas

Reikės 1 kg vo­ve­rai­čių; 3 ait­riųjų pi­pirų; 6 čes­na­ko skil­te­lių; 1,5 cit­ri­nos; 3 roz­ma­ri­no ša­ke­lių; 90 g ka­parė­lių; aly­vuo­gių alie­jaus; drus­kos. Kep­tuvė­je pa­kai­tin­ki­te aly­vuo­ gių aliejų su ait­rio­sio­mis pa­pri­ ko­mis ir čes­na­ko skil­telė­mis.

Dėki­te vo­ve­rai­tes ir mai­šy­da­ mi pa­ke­pin­ki­te apie 8 mi­nu­tes. Ber­ki­te drus­kos. Dėki­te skil­telė­ mis su­pjaus­ty­tas cit­ri­nas, roz­ ma­ri­no ša­ke­les ir ka­parė­lius. Pa­li­ki­te apie 10 mi­nu­čių. Vis­ ką dėki­te į išp­li­ky­tus stik­lai­nius ir už­pil­ki­te aly­vuo­gių alie­ju­mi. Atvė­su­sius kon­ser­vus san­da­riai už­su­ki­te ir lai­ky­ki­te tam­sio­je vėsio­je vie­to­je. Re­ko­men­duo­ja­ ma val­gy­ti su mėsos, žu­vies pa­ tie­ka­lais ar kaip už­kandėlę.


48

bibli0teka

Tikė­ji­mas ir aist­ra

Gy­ve­ni­mo tuš­tumą už­pil­dan­tis tikė­ji­mas, pa­siau­ko­ji­mas Aukš­čiau­sia­jam, fun­da­men­ta­liz­mas, te­ro­riz­mas, sek­sua­li­zuo­ta vi­suo­menė, pa­gun­dos ana­pus al­to­riaus, nuo­dėmin­ga meilė, re­li­ gi­jos iš­si­ž adė­ji­mas – šiuos klau­si­mus ke­lia „TV die­nos“ pri­sta­to­mi kūri­niai. O sa­vo min­ti­mis apie knygų pa­saulį da­li­ja­si TV3 „Ži­nių“ vedė­ja Re­na­ta Ša­ka­lytė. Skai­ty­mas yra vie­nas ma­no mėgsta­miau­sių lais­va­lai­kio lei­di­mo būdų. Tai – nuo­sta­bus da­ly­kas, pui­kus būdas pa­ bėgti nuo rea­lybės, rūpes­ čių. Man kiek­vie­na kny­ga yra sva­jo­nių kny­ga, kai pra­de­ du ją skai­ty­ti, ro­dos, sva­jonė ir iš­si­pil­do. Kny­gas ren­kuo­ si įvai­riau­sias: ir gro­žinę li­te­ ratūrą, ir is­to­ri­nes kny­gas, ir de­tek­ty­vus, ir poe­ziją. Ne­ma­ žai skai­čiau Je­ro­me’o Da­vi­ do Sa­lin­ge­rio, Vin­co KrėvėsMic­ke­vi­čiaus, Ba­lio Sruo­gos kūry­bos. Vai­kystė­je daug kartų skai­čiau Juo­zo Bal­tu­šio knygą „Par­duo­tos va­sa­ros“ – man ši kny­ga la­bai ar­ti­ma, mie­la pa­si­rodė, paaug­lystė­ je vis skai­čiau Pau­lo Coel­ho „Al­che­miką“, o da­bar ma­nau, kad per di­delė pra­ban­ga skai­ ty­ti tas pa­čias kny­gas, nes yra be­pro­tiš­kai daug įdo­ mių knygų, ku­rių ne­si per­ skaitęs. Tai – kaip su ša­li­ mis ir fil­mais: kar­tais įdo­ mu dar kartą pa­ma­ty­ti, bet no­ri­si įvai­rovės. Mėgstu skai­ty­ti au­to­biog­ ra­fi­jas, biog­ra­ fi­jas. Pa­sa­kos – la­bai sma­gus da­ly­kas, dar ir da­bar jų pa­ skai­tau, štai ir fans­tas­tišką knygą „Ežiu­ kas rūke“ ga­vau. Ma­no bib­lio­te­ ko­je vie­tos ne­ būtų fas­tas­ti­ kai. Psi­cho­lo­gi­ nių knygų apie ke­lius į laimę taip pat ne­skai­tau

– ver­čiau ren­kuo­si psi­cho­lo­ gi­nius ro­ma­nus. Kny­gas daž­nai do­va­no­ju ir pa­ti jų gau­nu. La­bai tuo džiau­ giuo­si – kny­ga man at­ro­do la­ bai ver­tin­ga do­va­na. Ka­dan­gi drau­gai ži­no ma­no skonį, po­ mėgius, tad pa­tai­ko iš­rink­ti, – tik vie­na ki­ta bu­vo „ne į temą“. O da­bar ga­vau do­vanų ir skai­ tau nuo­sta­bius „M.K.Čiur­lio­ nio laiš­kus So­fi­jai“. Kai ke­liau­ju į sve­čias ša­lis, už­su­ku ir į kny­gy­nus, pa­si­dai­ rau įdo­mes­nių knygų. Ži­no­ ma, pirk­ti li­te­ratūrą ten­ka anglų kal­ba, bet tai – jo­kia blo­ gybė. O Kam­bod­žo­je pa­si­do­ va­no­jau is­to­rinę knygą apie žiaurų khmerų re­žimą, žmo­ nių ge­no­cidą. Re­lik­vinę knygą tu­riu vie­nin­ telę – mal­ dak­nygę.

Joh­nas Up­di­ke’as. „Te­ro­ris­tas“. „Ty­to al­ba“, 2012 m. 320 p. Stip­ri, aist­rin­ga, ku­pi­na nea­py­ kan­tos ir ne­pap­ras­tai ak­tua­li kny­ ga. Tai – te­ro­riz­mo ir fun­da­men­ ta­liz­mo skerspjū­vis, žvilgs­nis į Va­karų pa­saulį 18-me­čio Ah­ma­ do, ku­rio gy­ve­nimą pra­skaid­ri­na Ko­ra­nas, aki­mis. Ro­ma­nas ne­si­ūlo ba­na­lių paaiš­ki­nimų, ne­kal­ti­ na ir ne­tei­sia. Jis ap­nuo­gi­na fun­ da­men­ta­liz­mo, emig­ra­ci­jos, te­ro­ riz­mo, JAV ir vi­so šiuo­lai­ki­nio pa­ sau­lio pro­ble­mas.

Ma­ri­na Ne­mat. „Te­he­ra­no ka­linė“. „Bal­tos lan­ kos“, 2011 m. 376 p. Tai su­kre­čian­tis pa­sa­ko­ji­mas apie ne­įti­kimą mo­ters drąsą siau­bo aki­vaiz­do­je ir laisvės siekį, taip pat au­ten­tiš­kas šal­ti­nis apie tur­tingą is­to­riją tu­rin­čią vals­tybę. Tai – 16-metės krikš­ čionės Ma­ri­nos is­to­ri­ja: dėl abe­ jo­tinų prie­žas­čių ji pa­te­ko į kalė­ jimą ir bu­vo nu­teis­ta mir­ties baus­me, ta­čiau per ste­buklą iš­ gelbė­ta su sąly­ga iš­tekė­ti ir at­si­ vers­ti į is­lamą.

Van­da Gied­rytė. „Mylė­ti ku­nigą, ar­ba Ave Vi­ta“. „As­ve­ja“, 2012 m. 317 p. Kny­go­je pa­sa­ko­ja­mas ką tik iš­tekė­ju­sios mer­gi­ nos ke­le­rių metų gy­ve­ni­ mo tarps­nis, gau­sus lem­tingų įvy­kių. Ir... pa­žin­tis su jau­nu, mie­lu ku­ni­gu, ku­rio dėka he­ rojė iš nau­jo at­ran­da gy­ve­ni­mo pra­smę ir dva­sinę ra­mybę. TV3 nuotr.

Pa­rengė Agnė Klim­čiaus­kaitė


horoskopas

Ast­ro­lo­ginė pro­gnozė lie­pos 7–13 d. AVI­NAS

VĖŽYS

SVARS­TYKLĖS

OŽIA­RA­GIS

Sa­vait­galį ati­ trūki­te nuo rūpes­čių, at­si­pa­ lai­duo­ki­te. Ga­li būti, kad pra­dės pil­ dy­tis slap­ti lūkes­čiai, jei jie nėra su­si­ję su ne­pel­ny­tu pra­turtė­ji­mu. Ge­rai veiks me­ninė veik­la, me­di­ ta­ci­jos. At­sar­giai prie van­dens. Ki­ tos sa­vaitės pra­džio­je jūsų emo­ci­ jos ban­guo­te ban­guos. Nie­ko ge­ ro, jei būsi­te ūmūs, nes ga­li­te išp­ro­vo­kuo­ti ag­re­siją ar pan. Būki­te pa­rei­gin­gi, nea­tidė­lio­ki­te ak­tua­lių rei­kalų. Pe­rio­do pa­bai­go­je ga­li­te įsi­gy­ti no­rimą daiktą.

Sa­vait­ga­lis pa­lan­ kus ke­liau­ti, bend­ rau­ti su ne­pažįs­ ta­mais žmonė­mis. Tai, ką iš­gir­si­te, su­ ži­no­si­te ar iš­mok­si­ te, iš­ties pra­vers. Nep­ri­si­kur­ki­ te iliu­zijų. Kitą sa­vaitę lau­kia po­ kal­bis su spe­cia­lis­tu ar už­sie­nie­ čiu, rei­ka­lai, su­si­ję su teisėt­var­ ka, ver­ti­mu, pro­jek­tais, ke­lio­ ne. Kai ką rea­li­zuo­si­te be di­de­lių pa­stangų, o dėl kitų su­ma­nymų teks plušė­ti. Ga­li­ma ži­nia iš aukš­tesnės ins­ti­tu­ci­jos. Pe­rio­do pa­bai­ga bus vi­suo­me­niš­ka.

Min­tys ir kal­bos su­ksis apie svei­ katą, mi­tybą, die­tas, grožį, di­ zainą, ūki­nius rei­ka­lus. Tikė­ti­ni vi­lio­ja­mi pa­si­ūly­mai. Nuo pir­ma­die­nio rim­čiau dirb­ki­te, lai­ky­kitės dis­cip­li­nos. Jei no­ri­te įsi­dar­bin­ti, su­da­ly­vau­ ti kon­kur­se, pa­ts me­tas ryž­tin­gai veik­ti. Tie­sa, no­rint kai ką iš­siaiš­ kin­ti ar įtei­sin­ti, ga­li pri­reik­ti tar­ pi­ninkų pa­gal­bos, spe­cia­listų pa­ ta­rimų. Nuo ket­vir­ta­die­nio būsi­ te linkę pa­si­duo­ti meilės nuo­ty­ kiams ar ri­zi­kin­gai in­ves­tuo­ti.

Pe­rio­do pra­džio­ je pra­var­tu iš­vyk­ ti į trumpą ke­ lionę, su­si­tik­ti su gi­mi­nai­čiais, drau­ gais. Ar­ba tie­siog at­si­pa­lai­duo­ki­te. Bend­rau­ki­te, skai­ty­ki­te, ra­šy­ki­te laiš­kus. Ga­li­te gau­ti ak­tua­lios in­ for­ma­ci­jos. Ki­tos sa­vaitės pra­džio­ je kai ku­riuos rei­ka­lus su­tvar­ky­ti jums ga­li pa­dėti drau­gai ir ar­ti­mi žmonės. Ta­čiau ne vi­siems jūsų su­ma­ny­mams jie pri­tars. Ir vei­ kiau­siai bus teisūs. Ne­koks me­tas ofi­cia­liems vi­zi­tams. Nuo ket­vir­ ta­die­nio nu­si­ma­to pra­mo­gos.

JAU­TIS

LIŪ­TAS

SKOR­PIO­NAS

VAN­DE­NIS

Pe­rio­do pra­džio­ je kuo dau­giau bend­rau­ki­te. Būsi­ te žvalūs, drau­ giš­ki, bend­ra­vi­mas bus sklan­dus. Ap­si­gin­ti nuo prie­ kaištų pa­dės švel­nu­mas, komp­ li­men­tai. Ki­tos sa­vaitės pra­džio­ je ga­li­te įveik­ti tai, kas ne vi­suo­ met pa­vyks­ta. Ge­riau­siai sek­sis tie da­ly­kai, ku­riems rei­ka­lin­ga išo­rinė ra­mybė, su­si­kau­pi­mas. Re­gis, at­si­ras kon­fi­den­cia­lių rei­ kalų, juos turė­si­te tvar­ky­ti veng­ da­mi vie­šu­mo. Ga­li­mas svei­ka­ tos su­tri­ki­mas ar aler­gi­ja.

Sa­vait­galį at­si­pa­ lai­duo­ti ne­pa­ vyks, nes nu­si­ ma­to rūpes­tis, su­si­jęs su ne­tikė­ tu sve­čiu, kvie­ti­mu. Ga­li­mos ne­ nu­ma­ty­tos iš­lai­dos. Re­gis, apims stip­rus aist­ros, meilės, kar­tu – pa­ vy­do jaus­mas. Būki­te ko­rek­tiš­ki ir kantrūs. Ki­tos sa­vaitės pra­džio­je ne­pro­tin­ga ati­dėlio­ti svar­bius dar­ bus. Ge­rai, jei tu­ri­te įdo­mių idėjų ir esa­te pa­si­rengę dėl jų pa­ko­vo­ ti. Jei ke­liau­ja­te, pa­tir­si­te ir gerų įspūdžių, ir keb­lumų. Ga­li užg­riū­ ti rūpes­čių, su­si­ju­sių su tech­ni­ka.

Sa­vait­galį turė­si­ te vik­riai su­ktis, jei esa­te su­si­ję su pra­mogų vers­ lu, tu­riz­mu, me­nu. Tikė­ti­nas po­būvis, meilės pa­si­ma­ ty­mas. Nuo pir­ma­die­nio pra­var­tu im­tis rei­kalų, su­si­ju­sių su kūry­ bi­niais pro­jek­tais, spor­to ar ki­to­ kių ren­gi­nių or­ga­ni­za­vi­mu. Tik ne­įsi­vel­ki­te į ne­le­ga­lias avan­tiū­ ras. Kils ūpas pra­dėti sveiką gy­ ven­seną, dietą, rea­bi­li­ta­ciją ar pan. Pra­var­tu ieš­ko­tis dar­bo, jei tai ak­ tua­lu. Pažįs­ta­mas ga­li pa­teik­ti pa­ si­ūlymą, su­si­jusį su už­sie­niu.

Sa­vait­galį ak­tyvūs būsi­te tvar­ky­da­ mi šei­my­ni­nius ir tur­ti­nius rei­ka­lus. Ge­ras me­tas poil­ siui gam­to­je, ro­man­tiš­kiems pa­ si­ma­ty­mams. Ki­tos sa­vaitės pra­ džia pri­vers pa­gal­vo­ti apie ma­te­ ria­li­nius da­ly­kus, ne­sut­var­ky­tus nuo­sa­vybės ar vers­lo do­ku­men­ tus. Nu­si­ma­to bend­rau­ti su gi­mi­ nai­čiais ar se­nais bi­čiu­liais. Ga­li­ ma ži­nia iš ofi­cia­lios ins­ti­tu­ci­jos ar teis­mo. Pe­rio­do pa­bai­go­je teks im­ tis su­si­kau­pu­sių bui­ti­nių pa­reigų, pa­plušė­ti žemės ūky­je ar pan.

DVY­NIAI

MER­GELĖ

ŠAU­LYS

ŽU­VYS

Sa­vait­galį įdo­miai lei­si­te laiką. Su­ si­ti­ki­te su se­nais bi­čiu­liais, gi­mi­ nai­čiais. Nuo pir­ ma­die­nio teks rim­čiau pa­dirbė­ti, jei ne­no­ri­te pra­ras­ti uži­mamų po­ zi­cijų. Ne­rimą kels di­delė kon­ku­ ren­ci­ja. Turėtų pa­vyk­ti pa­si­ra­šy­ ti no­rimą su­tartį, už­megz­ti da­ly­ ki­nius ir drau­gystės ry­šius, suor­ ga­ni­zuo­ti pa­skaitą ar ren­ginį. Ta­ čiau ne­leng­va bus iš­lik­ti ko­rek­ tiš­kiems. Ga­li­te įsi­vel­ti į int­ri­gas, ne­pa­do­rius žai­di­mus ar afe­ras.

Sa­vait­galį lei­si­te su ant­rąja pu­se, o jei jos ne­tu­ri­te, pa­ ju­si­te po­reikį už­ megz­ti par­tne­rystę. Ta­čiau per di­de­lis troš­ki­mas ga­ li pa­stūmėti į ne­pa­ti­ki­mus san­ ty­kius. Ras­ki­te lai­ko pa­si­mėgau­ti bend­ra­vi­mu su pa­tin­kan­čiu žmo­ gu­mi ir tais, ku­rie jūsų il­gi­si. Ki­ tos sa­vaitės pra­džio­je tvar­ky­ki­ te nea­tidė­lio­ti­nus rei­ka­lus. Jei ti­ kitės pro­jek­ti­nių lėšų, ga­li­mos kliū­tys. Tikė­ti­nos svar­bios ži­nios iš aukš­tesnės ins­ti­tu­ci­jos.

Bend­ras lais­va­lai­ kis su šei­ma, gi­ minė­mis. La­biau­ siai at­si­pa­lai­duo­si­ te gam­to­je, kai­me, so­dy­bo­je, prie van­dens ir pan. Jei ar­ti­mi žmonės kreip­sis pa­ta­ri­mo ar pa­gal­bos, ne­nu­vil­ki­te jų. Su­ si­domė­si­te nau­ja kūry­bi­ne sa­vi­ raiš­ka, spor­tu. Jei kur nors ato­sto­ gau­ja­te, ga­li­mas aist­rin­gas mei­ lės nuo­ty­kis. Dėme­sio ir pa­žadų iš jūsų su­lauks do­mi­nan­tys žmo­ nės. Ta­čiau to, ko pa­tys ti­kitės iš jų, ga­li­te ir ne­gau­ti.

Būsi­te emo­cio­nalūs, per­ ne­lyg pa­tiklūs ar­ba kaip tik klai­din­si­te ki­ tus sa­vo ver­ti­ni­mais, pa­ta­ri­mais. Ieš­ko­ki­te džiaugs­mo smulk­me­no­se ir ne­de­ juo­ki­te dėl ne­sklan­dumų. Ne­ver­ta jaus­tis at­stum­tiems, jei jūsų ne­sup­ra­to do­mi­nan­tis as­muo. Nuo pir­ ma­die­nio tik­riau­siai pa­vyks gau­ti ar pa­skleis­ti rei­kiamą in­for­ma­ciją, ką nors iš­siaiš­kin­ti dėl pa­ra­mos vers­lui, in­ves­ti­cijų ar pan. Ga­li­mas psi­cho­lo­gi­nis spau­di­mas.

Si­do­ni­ja

49


50

kryžiažodis Mieli skaitytojai, išsprendę kryžiažodį šią savaitę galite laimėti Jane Austen knygą „Mansfildo parkas“.

Aistrų ir tyros meilės kupino Jane Austen romano herojė aštuoniolikmetė Fanė Prais kadaise iš skurdžių tėvų namų persikraustė pas turtingą globėją dėdę serą Tomą į didingą jo dvarą – Mansfildo Parką. Tačiau šiame gerų manierų ir žaismingo flirto pasaulyje drovi, jautri Fanė visuomet jautėsi esanti tik neturtinga giminaitė. Ji nerado bendros kalbos su išlepintomis savanaudėmis pusseserėmis, o svarbiausia – taip ir neišdrįso atskleisti savo slaptos meilės pusbroliui Edmundui...

Norėdami laimėti atsakymus siųskite: Kęstučio g. 86, Kaunas, Naujojo Sodo g. 1A, Klaipėda, Labdarių g. 8, Vilnius arba e. p. tvdiena@diena.lt (prašome nurodyti miestą). Išrinksime tris laimėtojus. Praėjusios savaitės prizą laimėjo Albina Stanišauskaitė iš Kauno, Lina Jakeliūnienė iš Klaipėdos ir Zenonas Levinskas iš Vilniaus. Dėl prizų prašome kreiptis: Kaune – tel. (8 37) 302 250, Klaipėdoje – tel. (8 46) 397 713, Vilniuje – tel. (8 5) 261 3653. 1

Kryžiažodį parengė „Oho“ redakcija.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Birželio 30 d. spausdinto kryžiažodžio atsakymai Vertikaliai: BK. Pasigauk. Ataka. Agatis. Regula. Dromas. Gagarino. Asa. „Motorola“. Vera. Yst. Pokaitis. Kinis. Plentas. Falas. AT. Ėriukas. Mostas. Iksas. Gan. Ruso. Rasa. Ja. Arakas. Horizontaliai: PP. Parabolë. Agos. Keris. Asama. Anika. ITA. Litus. Ūgis. Takas. AS. Visas. „Mes“. „Kagor“. Ga. Atakama. Argo. Ilona. Stearinas. Agro. Istra. Kuilys. Auk. Balnas. „Assa“. AO. Tat. Os. Pažymėtuose langeliuose: Profesija.


GOLFO TURNYRAS 2012 07 28 | NATIONAL GOLF RESORT ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ1R?LǗGȬÑI?GK?Q Ñ)PCRGLE?JǡQÑQCLGȤLGH? Ñ)J?GNǡBMQÑP?HML?Q

Susitikime golfo aikštyne!


2012-07-07 TV diena  

+ Kino FoTeLiS SavaitėS­ horoskopas ir­KryŽiaŽodiS KULinARiJA bibLioTeKA PROGRAMOs Tiražas 35 510 Olim­pinė­ug­nis­ lie­Tu­vių­šir­dy­se Že­...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you