Page 1

TODĖL, KAD naujienos ESU VILNIETIS Tikros sostinės

ketvirtadienis, birželio 28 d., 2012 m. Nr. 150 (1349) 

diena.lt

1,30 Lt

3

Dar­bas – krapš­ty­ti nosį

Jau­čiau­si tar­si ge­le­žin­ke­lio sto­ty­je. Par­la­men­tarė Rūta Rut­ke­lytė apie N.Venc­kienės ša­li­ninkų ap­si­lan­kymą Sei­me.

5p.

Tema

8p.

„Sod­rai“ sekė­si iš­par­duo­ti turtą Pas­ta­rai­siais me­tais pri­va­ti­zuo­jant vals­tybės ins­t i­t u­c i­j oms pri­k lau­ santį, bet su tie­sio­ginė­mis funk­ci­jo­ mis men­kai su­si­jusį turtą, ge­riau­siai sekė­si „Sod­rai“. Džiau­gia­si ir šį turtą įsi­giję vers­li­nin­kai, pa­vyzd­žiui, pa­ jūrio sa­na­to­ri­jos „Pa­lan­gos Žvorū­ nė“ pirkė­jai, už šį turtą at­seikėję 6,7 mln. litų. Sanatoriją planuojama pri­ kelti naujam gyvenimui.

Menas „„Triū­sas: dar­bas – ne vil­kas, į mišką ne­pabėgs. Aki­vaiz­du, kad to­kia tai­syk­le va­do­vau­ja­si šie Rūdninkų gatvę tvarkantys „Grin­dos“ dar­bi­nin­kai. Skai­ty­to­jo nuo­tr.

Bend­rovės „Grin­da“ dar­bi­nin­kus pri­vers-­ ti dirb­ti – rim­tas iššū­kis. Nors val­di­nin-­ kai už tin­gi­nia­vimą ski­ria nuo­bau­das, vil­nie­čiai vieną po ki­to fik­suo­ja at­ve­jus, kai, užuot tvarkę gat­ves, „Grin­dos“ dar­bi­ nin­kai da­ro bet ką, tik ne dir­ba. Li­go­ninės cent­re turėtų nelikti jau ru­denį 3p.

Rūta Gri­go­lytė

r.grigolyte@diena.lt

Vie­ši­na gy­ven­to­jai

Bend­rovės vyk­domų darbų pro­ ce­sas ir juo­ki­na, ir liū­di­na gy­ ven­to­jus. Juo­ki­na, nes iliust­ra­ci­ jos, ku­rio­se vaiz­duo­ja­mas vie­nas dir­ban­tis dar­bi­nin­kas de­šim­čiai jį ste­bint, yra ta­pu­sios in­ter­ne­ to folk­lo­ru. Liū­di­na, nes vaikš­čio­ti

gatvė­mis ir pra­va­žiuo­ti truk­dan­tys dar­bai vis dėlto galėtų būti at­lik­ti kur kas grei­čiau, jei­gu dar­buotų­ si bent kas ant­ras dar­bi­nin­kas. Šį mėnesį vie­nas vil­nie­tis, sa­vo „You­ Tu­be“ pa­sky­ro­je pa­si­va­dinęs Lau­ ry­nu Ed­mun­do, pa­skelbė tris vaiz­ do įra­šus, ku­riuo­se ma­to­mi būtent taip dir­ban­tys „Grin­dos“ dar­bi­nin­ kai: vie­nas dir­ba, sep­ty­ni žiū­ri; du dir­ba, še­ši žiū­ri;

2

JAU RYTOJ Dovana dienrašèio skaitytojams – nemokamas žurnalas

13p.

Pra­sidė­jo me­no mugė


2

ketvirtADIENIS, birželio 28, 2012

miestas

Dar­bas – krapš­ty­ti nosį

ke­tu­ri dir­ba, ke­tu­ri žiū­ri. 1 Ša­lia Ne­ries Žvejų gatvė­je Vil­niu­je plu­šan­čios dar­bi­ninkų ko­

Apie įmonę Dek­la­r uo­ja­mas bend­rovės veik­ los tiks­las – pel­no sie­k i­mas de­r i­ nant bend­rovės ak­ci­n inkų ir dar­ buo­tojų in­te­re­sus. Bend­rovės veik­los ob­jek­t as: lie­ taus van­denų su­r in­k i­mas, nu­ve­ di­mas, va­ly­mas ir iš­lei­di­mas į at­vi­ rus van­dens tel­k i­n ius; gat­v ių, ke­ lių tie­si­mas, dangų re­mon­tas, prie­ žiū­ra; gat­v ių va­ž iuo­ja­mo­sios da­ lies prie­ž iū­ra žiemą; spe­cia­l io­sios sa­ni­ta­rinės pa­slau­gos; ava­ri­nių si­ tua­cijų gatvė­se lo­ka­li­za­vi­mas; ava­ rijų lik­vi­da­vi­mas vi­daus tink­luo­se, pa­plūdi­mių prie­ž iū­ra ir gelbė­ji­mo or­ga­n i­z a­v i­mas; ap­l in­kos tvar­k y­ mas; na­m i­n ių gyvūnų prie­ž iū­ros pa­slau­gos, ka­ran­t i­na­v i­mas, eu­ta­ na­z i­ja; as­falt­be­to­n io mi­ši­n ių re­ge­ ne­ra­v i­mas, be­to­no ga­mi­n ių lau­žo per­dir­bi­mas.

man­dos dar­bas už­fik­suo­tas bir­že­ lio 5 d. „Grįžta­me į darbų efek­ty­ vu­mo piką, dir­ba trys iš sep­ty­nių, – iro­ni­zuo­da­mas ko­men­ta­vo įra­ šo au­to­rius. – Da­bar re­zul­ta­tas yra 1,1 dir­ban­čio žmo­gaus: vie­nas dir­ ba kiek rei­kia, ki­tas su šiū­pe­liu­ku kar­tais ką nors pa­graibs­to. Bet ne­ teis­ki­me žmo­nių, ne­ži­no­da­mi vi­ sų ap­lin­ky­bių, gal jie pri­vers­ti nie­ ko ne­veik­ti.“ Pa­vie­ši­nus fil­muotą med­žiagą šių darbų or­ga­ni­za­vi­mo pro­jek­to koor­di­na­to­riui Al­gir­dui Sa­muo­liui skir­tas įspėji­mas. Ta­čiau at­ro­do, kad toks įspėji­ mas „Grin­dos“ dar­buo­tojų ne­mo­ ty­va­vo dirb­ti efek­ty­viau. Bir­že­lio 26-ąją ki­tas vil­nie­tis, ėjęs Rūdnin­ kų gat­ve, taip pat už­fik­sa­vo „Grin­ dos“ dar­bi­ninkų triūsą.

Bend­rovės at­lie­kamų darbų vertė nuo 1,8 mln. litų 1993 m. išau­go iki 42 mln. litų 2011-ai­siais. Įmonės įsta­t i­n is ka­pi­t a­l as – 6,2 mln. litų. 100 pro­c. įmo­ nės ak­c ijų pri­ klau­so Vil­n iaus mies­to sa­v i­ val­dy­bei.

„„Ty­la: šiaip jau itin šne­kus „Grin­dos“ va­do­vas A.Vilū­nas, iš­girdęs žur­na­listės klau­simą, iš­kart metė te­le­fo­no

An­ta­nas Mi­ka­laus­kas:

Už tvarką, kaip dir­ ba ir or­ga­ni­zuo­ja dar­bus, at­sa­kin­gas įmonės va­do­vas. Bū­ tų pa­ra­dok­sas, jei­gu būtų ki­taip.

„Vie­nas kažką prie ša­li­gat­vio kni­binė­jo, ke­tu­ri dėbso­jo. Grei­tai jau vi­si pen­ki „ilsė­jo­si“. Ži­no­ma, jiems ne­mo­ka­ma už dar­bo va­lan­ das, o mo­ka­ma už at­lik­tus dar­bus, bet juk vi­si to­kie re­mon­to dar­bai truk­do gy­ven­to­jams, dėl to rei­ kėtų steng­tis juos už­baig­ti kuo grei­čiau“, – ne juo­kais py­ko vil­ nie­tis.

ra­gelį. 

Kai­nai įta­kos ne­tu­ri

„Gy­ven­to­jai pra­dėjo fik­suo­ti si­tua­ ci­jas „du „Grin­dos“ dar­bi­nin­kai dir­ba, še­ši žiū­ri“. Dėl darbų Žvejų gatvė­je jau skir­tas įspėji­mas dar­ bų koor­di­na­to­riui. Da­bar ki­tas gy­ ven­to­jas Rūdninkų gatvė­je už­fik­ sa­vo iden­tišką si­tua­ciją. Kaip būtų ga­li­ma iš esmės spręsti šią si­tua­ ciją?“ – „Vil­niaus die­na“ už­davė klau­simą bend­rovės „Grin­da“ ge­ ne­ra­li­niam di­rek­to­riui Al­gi­man­tui Vilū­nui. Ta­čiau ry­šys nu­trūko. Grei­čiau­siai tai nu­ti­ko A.Vilū­no ini­cia­ty­va, nes bend­rovės ge­ne­ra­ li­nis di­rek­to­rius mo­bi­liuo­ju te­le­fo­ nu dau­giau neat­si­liepė. Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dybės ad­ mi­nist­ra­ci­jos Mies­to ūkio ir trans­ por­to de­par­ta­men­to di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas An­ta­nas Mi­ka­laus­kas sakė, kad sa­vi­val­dybė ne­ga­li apei­

DOVANA Kava su Ieškokite kupono birželio 29 ir 30 d. laikraščiuose. Kava vaišins

Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

da­ma di­rek­to­rių nu­ro­dinė­ti bend­ rovės dar­buo­to­jams. „Sa­vi­val­dy­bei įmonė at­si­skai­to už at­lik­tus dar­bus. Už tvarką, kaip dir­ba ir or­ga­ni­zuo­ja dar­bus, at­sa­ kin­gas įmonės va­do­vas. Būtų pa­ ra­dok­sas, jei­gu būtų ki­taip“, – sa­ kė A.Mi­ka­laus­kas. Vis­gi, nors „Grin­dai“ ne­mo­ka­ma už dar­bo va­lan­das, algą įmonė tu­ ri mokė­ti ne dviem dir­ban­tiems, o dviem dir­ban­tiems ir še­šiems žiū­ rin­tiems. Ar to­kia si­tua­ci­ja tik­ rai ne­tu­ri įta­kos už­sa­komų darbų kai­nai? Pak­lau­sus, ar mies­to iš­ lai­dos gat­vėms taisyti su­mažėtų, jei­gu būtų mo­ka­ma tik rea­liai dir­ ban­tiems dar­bi­nin­kams, A.Mi­ka­ laus­kas vie­na­reikš­miš­kai at­metė to­kią ga­li­mybę. „Jei­gu trin­ke­lių išk­lo­ji­mas 70 kvad­ra­ti­nių metrų kai­nuo­ja, pa­

vyzd­žiui, 70 litų, kai­na ne­ga­li su­ mažė­ti. Jei­gu jie ne­su­ge­ba su­sior­ ga­ni­zuo­ti dar­bo, ga­li tą trin­ke­lių metrą dėti dieną, ir tik įmo­nei nuo to pra­sčiau, o ne sa­vi­val­dy­ bei. Sa­vi­val­dy­bei nei dau­giau dėl to, nei ma­žiau kai­nuo­ja. Tar­ki­me, gėlių so­di­ni­mas ar gat­vių šla­vi­ mas – vi­sur yra įkai­niai, todėl, kad ir kiek žmo­nių tuos dar­bus at­liktų, gau­na tą pa­čią sumą“, – mokė­ji­mo už „Grin­dos“ dar­bus sis­temą aiš­ki­no sa­vi­val­dybės dar­ buo­to­jas. „Jei būtų kalbėjęs, būtų pa­sakęs“

Vis dėlto ne vis­kas ver­ti­na­ma tik pi­ni­gais. Gy­ven­to­jams re­mon­tai su­ ke­lia ne­pa­to­gumų. Kaip mo­ty­vuo­ ti ar įpa­rei­go­ti dar­buo­to­jus, kad jie grei­čiau baigtų dar­bus, nors jiems mo­ka­ma ne už dar­bo va­lan­das?

„O su „Grin­dos“ va­do­vu ne­kalbė­ jo­te?“ – pa­klausė A.Mi­ka­laus­kas, o su­ži­nojęs, kad A.Vilū­nas neat­sakė į klau­si­mus, la­bai nu­ste­bo. „Oba... Na, ši­to­je vie­to­je mes ga­l i­m e... sa­v i­val­dybė... Tai yra sa­v i­val­dybės įmonė, tu­r i kalbė­ ti... Ži­n o­m a, jei­g u vie­n as dir­ ba, ki­t i ke­t u­r i sto­v i ir rūko, tai yra kaž­kaip ne­s u­vo­k ia­m a. Jei­g u va­d o­vas būtų kalbėjęs, jis būtų galėjęs pa­sa­k y­t i, kad yra pa­s i­ ra­š y­tas įsa­k y­m as, jog dar­b i­n in­ kai tu­r i, ro­d os, 15 mi­n u­č ių per­ trau­kas kas dvi va­l an­d as ar kas pu­s ant­ros va­l an­d os, bi­jau su­ me­l uo­t i. Vi­s i pa­d a­l i­n ių va­d o­ vai su­s i­pa­ž inę su tuo įsa­k y­m u. O to­liau – dar­bas tu­ri būti or­ga­ ni­zuo­ja­mas taip, kad dirbtų vi­si dar­bi­nin­kai, be jo­kios kal­bos“, – dėstė A.Mi­ka­laus­kas.


3

ketvirtADIENIS, birželio 28, 2012

miestas diena.lt/naujienos/miestas

Me­dikų lau­kia kraus­tynės Vil­niaus uni­ver­si­ te­to (VU) li­go­ninės San­ta­riš­kių kli­nikų Cent­ro fi­lia­lo li­go­ ninė šį ru­denį pa­ga­ liau ketina kraus­ty­ tis iš se­na­mies­čio į San­ta­riš­kes.

Vie­šo­jo trans­por­to pro­ble­mas rei­kia spręsti ne leng­va­to­mis, o ūkiš­ku val­dy­mu. Tokį at­sa­kymą sos­tinės me­rui Artū­rui Zuo­kui pa­teikė Pre­zi­dentė Da­lia Gry­ baus­kaitė, ve­tuo­da­ma įsta­ty­mo pa­tai­sas, nu­ma­tan­čias pri­dėtinės vertės mo­kes­čio (PVM) leng­va­ tas vie­šo­jo trans­por­to bi­lie­tams.

Indrė Pep­ce­vi­čiūtė i.pepceviciute@diena.lt

Dar ne­par­duo­da­mas

Dar 2007 m. Vy­riau­sybė pri­ėmė nu­ ta­rimą par­duo­ti vals­tybės tur­to val­ dy­to­jo po­rei­kių at­lie­kant vals­tybės funk­ci­jas nea­ti­tin­kantį ne­kil­no­jamąjį turtą – VšĮ VU li­go­ninės San­ta­riš­ kių kli­nikų Cent­ro fi­lia­lo li­go­ninę – ir jam pri­skirtą vals­ty­binės žemės plotą. Dvy­li­kos gy­dy­mo ir pa­gal­ binės pa­skir­ties pa­statų komp­lek­sas Žy­gi­mantų, Rad­vilų ir Til­to gatvė­se įtrauk­tas į Par­duo­da­mo vals­tybės ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to sąrašą. Tad pirkė­jai žval­gy­tis jau ga­li, ta­ čiau įsi­gy­ti 14,824 tūkst. kv. m plo­to pa­statų komp­lek­so – dar ne. Pas­ta­ tas, kol nėra tuš­čias ir ja­me te­be­vei­ kia li­go­ninė, ne­par­duo­da­mas. „Tik ta­da, kai pa­tal­pos iš­tuštės, komp­ lek­sas galės būti pra­dėtas par­duo­ ti. Ka­dan­gi jis dar ne­par­duo­da­mas, nėra ir nu­sta­ty­tos kai­nos“, – aiš­ki­ no Tur­to ban­ko ge­ne­ra­li­nis di­rek­ to­rius Ar­nol­das Bur­kovs­kis. Ti­ki­si įsi­kel­ti šie­met

Kaip dien­raš­čiui teigė VU li­go­ninės San­ta­riš­kių kli­nikų vy­r. spe­cia­listė ry­šiams su vi­suo­me­ne Gi­ta­na Le­ tu­kienė, iš se­na­mies­čio į nau­jas pa­ tal­pas San­ta­riškė­se kli­nikų va­do­ vybė ti­ki­si įsi­kel­ti dar šie­met. „Kiek girdė­jau iš sa­vo va­dovų, mes la­bai ti­kimės, kad ru­de­niop ar bent iki Naujųjų metų bus ga­li­ma per­si­kel­ ti. Se­niai ir la­bai to lau­kia­me ir ti­ kimės, kad vis­kas vyks skland­žiai“, – sakė G.Le­tu­kienė. Nau­ja­sis pa­sta­tas San­ta­riškė­se bu­vo pa­sta­ty­tas ga­na grei­tai, kaip

„„Kai­na: šiuo me­tu pla­nuo­ja­ma, kad par­da­vu­si šiuos li­go­ninės pa­sta­tus vals­tybė galėtų gau­ti apie 72 mln. litų.„ 

teigė pa­šne­kovė, ta­čiau užt­ru­ko ki­tos pro­cedū­ros. Strin­ga ir atida­ vi­mo vertinti rei­ka­lai. Kol kas jis San­ta­riš­kių kli­ni­koms ne­prik­lau­so. „Yra ša­lia mūsų, bet ne mūsų. Pas­ ta­tas sto­vi, lau­kia naujųjų šei­mi­ ninkų ir pa­cientų“, – kalbė­jo vyr. spe­cia­listė ry­šiams su vi­suo­me­ne. San­ta­riš­kių kli­nikų dar­buo­to­jai ne­kant­riai lau­kia, ka­da bus per­kel­ ta Cent­ro fi­lia­lo li­go­ninė. Pag­rin­ di­nis tiks­las ir did­žiau­sias no­ras – kad vis­kas būtų vie­no­je vie­to­je. „Ga­liu per­duo­ti mūsų va­dovų mintį, ku­ri bu­vo iš­sa­ky­ta mi­nint li­ go­ninės 30-metį. Kalbė­jo­me, kad kai iš Cent­ro fi­lia­lo at­si­kels mū­ sų dar­buo­to­jai, pa­ga­liau tar­si vi­sa šei­ma bus vie­no­je vie­to­je. Nes da­ bar yra iš­si­barstę: vie­ni cent­rai yra čia, ki­ti ten. Ir pa­cien­tams bus la­ bai pa­to­gu. Dau­giap­ro­fi­linės li­go­ ninės vaiz­das yra toks: at­va­žiuo­ja pa­cien­tas ir vi­sas pa­slau­gas, kiek įma­no­ma, gau­na vie­no­je vie­to­ je, – dėstė G.Le­tu­kienė. – Li­go­ ninės po­zi­ci­ja – kad būtų pa­to­gu. Ir ko­lek­ty­vui fi­ziš­kai daug ge­riau, kai visų pro­fil­ ių, spe­cia­ly­bių ko­le­ gos ša­lia.“ Nau­ja­ja­me pa­sta­te, ži­no­ma, ir sąly­gos bus ge­resnės: vis­kas mo­

Si­mo­no Švit­ros nuo­tr.

der­nu, nau­ja apa­ratū­ra ir pan. „Bus po­zi­ty­vu­mas ir pa­to­gu­mas. Ga­li­ me tik tikė­tis ir lauk­ti, kad tai ga­ liau­siai įvyks, o kaip bus iš tikrų­ jų – net bai­su kalbė­ti, kad ne­būtų ko­kių nors ne­tikė­tumų“, – sakė pa­šne­kovė.

Gi­ta­na Le­tu­kienė:

Mes la­bai ti­kimės, kad ru­de­niop ar bent iki Naujųjų metų bus ga­li­ma per­si­kel­ti. Li­go­ninės ne­liks

Prieš pen­ke­rius me­tus (2007 m.) priim­ta­me Vy­riau­sybės nu­ta­ri­me pla­nuo­ja­mos komp­lek­so par­da­vi­ mo pa­ja­mos siekė be­veik 109 mln. litų. Šių metų va­sarį įsi­ga­lio­ju­sia­ me nu­ta­ri­mo pa­kei­ti­me pla­nuo­ ja­mos par­da­vi­mo pa­ja­mos yra 72 mln. litų. „Ne­te­ko su šiuo komp­lek­su dirb­ ti, tad ne­ga­liu pa­sa­ky­ti, ši su­ma yra daug ar ma­žai. Vis dėlto komp­ lek­so vertė jį par­duo­dant pri­klau­

sys nuo vie­no es­mi­nio da­ly­ko – ką po­ten­cia­lus pirkė­jas galės veik­ ti tuo­se pa­sta­tuo­se. Įsi­vaiz­duo­ju, kad pirkė­jas ne­bus tas, ku­ris no­ rės ten ma­ty­ti li­go­ninę. Tikė­ti­na, kad pirkė­jai, galbūt ir par­davė­jai ta­me komp­lek­se ma­to ko­kią nors al­ter­na­ty­vią pa­skirtį – galbūt biu­ ro pa­sta­tus, bu­tus ir pan. Tad svar­ biau­sias klau­si­mas – kiek ten yra pa­vel­do­sau­gos da­lykų, kiek yra lais­vos ran­kos po­ten­cia­liam in­ves­ tuo­to­jui ten ką nors da­ry­ti“, – sa­ kė ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to bend­rovės „Ober-haus“ Ver­ti­ni­mo sky­riaus va­do­vas Sau­lius Va­go­nis. Pa­sak jo, yra daug as­pektų, ku­ riuos reikėtų įver­tin­ti, kad būtų ga­li­ma pa­sa­ky­ti, ar šis tur­tas pa­ trauk­lus in­ves­tuo­to­jui. Ki­ta ver­tus, pa­šne­ko­vo tei­gi­mu, komp­lek­so pa­sta­tai nėra idea­lios būklės, yra ga­na se­ni. Kalbė­da­mas apie kainą S.Va­ go­nis teigė, kad kai­na, ži­nant, jog vis tiek reikės in­ves­tuo­ti, yra ga­na aukš­ta. „Ne­bent tur­tas tu­ri plėtros po­ten­cialą. Pa­vyzd­žiui, pirkė­jas gau­na 15 tūkst. kv. m pa­statų plo­ tą, bet galės dar tiek pat pa­pil­do­ mai pa­sta­ty­ti. Bet jei to po­ten­cia­ lo nėra, kai­na, ma­no nuo­mo­ne, yra di­do­ka“, – svarstė S.Va­go­nis.

Šiukš­lia­ve­žiai skundžiasi dėl sąmokslo At­liekų tvar­ky­mo pa­slaugų bend­ rovė „VSA Vil­nius“, ku­rią Vil­niaus vald­žia ra­gi­na pa­deng­ti dau­giau nei 2 mln. litų skolą Vil­niaus re­gio­ no ko­mu­na­li­nių at­liekų sąvar­ty­nui, Spe­cia­liųjų ty­rimų tar­ny­bos (STT) pra­šo iš­tir­ti sa­vi­val­dybės ir jai pri­ klau­san­čio Vil­niaus ap­skri­ties at­ liekų tvar­ky­mo cent­ro (VAATC) veiks­mus.

„VSA Vil­nius“ pra­nešė, kad įta­ria ko­rup­ciją ir siekį ne­teisė­tai per­ skirs­ty­ti rinką. Pa­sak bend­rovės „VSA Vil­nius“ di­rek­torės Jur­gi­tos Pet­raus­kienės, kreip­tis į STT įmonė nu­sprendė po to, kai ga­vo Vil­niaus mies­to sa­ vi­val­dybės įspėjimą apie at­liekų tvar­ky­mo Vil­niu­je su­tar­ties nu­ trau­kimą, jei ne­bus su­mokė­ta sa­ vi­val­dybės nu­ro­dy­ta sko­la VAATC,

Me­ru ne­pa­tikė­jo

o vėliau ga­vo cent­ro pra­šymą dėl bank­ro­to by­los bend­ro­vei „VSA Vil­nius“ iškė­li­mo. J.Pet­raus­kienė BNS teigė, kad Vil­niaus apy­gar­dos teis­mui pa­teik­ tas VAATC ieš­ki­nys dėl bank­ro­to by­los įmo­nei, ta­čiau jo­kie spren­ di­mai dar ne­priim­ti. „Esa­me mo­ki ir pel­nin­gai vei­ kian­ti bend­rovė, ku­ri kiek­vieną dieną vyk­do fi­nan­si­nius įsi­pa­rei­ go­ji­mus VAATC val­do­mam sąvar­ ty­nui. Sa­vo teisę sąži­nin­gai vyk­dy­ti verslą gin­si­me vi­so­mis tei­sinė­mis prie­monė­mis“, – pra­ne­ši­me spau­ dai teigė įmonės „VSA Vil­nius“ va­ dovė. „VSA Vil­nius“ sko­los sąvar­ty­nui ne­nei­gia, ta­čiau gin­či­ja sko­los dydį ir ape­lia­vo į tai, kad jos pa­dėtis yra sun­ki – jai sko­lin­gi sa­vi­val­dybės val­do­mi dau­gia­bu­čių ad­mi­nist­ra­

to­riai, ku­riems bu­vo ar yra sko­lin­ga ir pa­ti Vil­niaus sa­vi­val­dybė. STT at­stovė spau­dai Ju­li­ja An­ ta­nai­tienė BNS sakė, kad įmonės „VSA Vil­nius“ skun­das gau­tas pir­ ma­dienį. Anot at­stovės, ja­me nu­ ro­dy­ta in­for­ma­ci­ja bus tik­ri­na­ ma. „VSA Vil­nius“ pra­nešė, kad pra­šy­da­ma STT iš­tir­ti galbūt nu­ si­kals­tamą pikt­naud­žia­vimą sos­ tinės at­liekų tvar­ky­mo vers­le, pa­ teikė bend­rovės tu­ri­mus duo­me­nis apie „sis­te­min­gus“ Vil­niaus sa­vi­ val­dybės veiks­mus, ku­riais ga­li bū­ ti sie­kia­ma ne­teisė­tai per­skirs­ty­ti at­liekų tvar­ky­mo rinką. Pa­sak įmonės „VSA Vil­nius“, VAATC ini­ci­juo­ja jos bank­ro­to by­ lą ir tai mo­ty­vuo­ja tuo, kad bend­ rovės sko­la sie­kia 2,2 mln. litų. „VSA Vil­nius“ skai­čiuo­ja, kad šiuo me­tu dau­gia­bu­čių ad­mi­nist­ra­to­riai

už at­liekų su­rin­kimą ir iš­ve­žimą įmo­nei sko­lin­gi 2,7 mln. litų. VAATC pra­šo teis­mo im­tis lai­ kinųjų ieš­ki­nio ap­sau­gos prie­ mo­nių – sąskai­tos bei tur­to areš­ to, kaip pra­nešė „VSA Vil­nius“. Ši bend­rovė sausį dėl Vil­niaus vald­žios veiksmų kreipė­si ir į Ge­ne­ra­linę pro­ku­ratūrą su pra­šy­mu pra­dėti iki­teis­minį ty­rimą. VAATC tuo­met skai­čia­vo, kad bend­rovės „VSA Vil­nius“ sko­la sie­ kė 3 mln. litų. Vil­niaus re­gio­no ko­ mu­na­li­nių at­liekų sąvar­tyną val­do VAATC, ku­rio did­žiau­sia ak­ci­ninkė yra Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dybė. 99,82 pro­c. „VSA Hol­ding“ ak­ cijų val­do Mal­to­je re­gist­ruo­ta „Cor­zo­na Ca­pi­tal Li­mi­ted“, 0,18 pro­c. – Olan­di­jos įmonė „Cor­zo­ na Hol­ding NV“. VD, BNS inf.

„Tai­ky­ti leng­va­ti­nio PVM ta­ri­ fo vie­šo­jo trans­por­to bi­lie­tams vals­tybė, pa­sak Pre­zi­dentės, kol kas ne­pajė­gi. Sku­bo­tas pa­si­ūly­ mas tai­ky­ti PVM leng­vatą trans­ por­to bi­lie­tams vals­tybės biud­že­tui kai­nuotų be­veik 70 mln. litų, ta­čiau ga­ran­tijų, kad ke­lei­ viams bi­lie­tai at­pigs, nėra. Ty­ ri­mais įro­dy­ta, kad PVM leng­ va­ta nau­din­ga ga­min­to­jui ar­ba pa­slau­gos teikė­jui, o ne var­to­ to­jui“, – pra­nešė pre­zi­dentū­ros spau­dos tar­ny­ba. A.Zuo­kas už­va­kar tvir­t i­ no, kad PVM leng­va­ta vie­ša­ jam trans­por­tui leistų ne tik ne­di­din­ti bi­lietų kainų Vil­niu­je, bet ir jas su­ma­žin­ti. Tie­sa, me­ ras kaž­kodėl išs­kyrė tik mėne­ si­nius bi­lie­tus. Jie esą būtų de­ šim­čia litų pi­ges­ni. Ta­čiau to­kie ar­gu­men­tai ne­įti­ ki­no nei Pre­zi­dentės, nei Fi­nansų mi­nis­te­ri­jos. Fi­nansų mi­nistrė Ing­ri­da Ši­mo­nytė „Vil­niaus die­ nai“ anks­čiau teigė, kad ne­rea­lu tikė­tis, jog su­grąžin­ta leng­va­ta at­pi­gins trans­por­to bi­lie­tus. „Taip turėtų būti, jei­gu pro­ble­ ma būtų mo­kes­tis, o ne fi­nan­sinė būklė. Ma­nau, drąsiai ga­li­ma teig­ti, jog taip neat­si­tiks. Va­di­ na­si, su­si­kau­pu­sius sa­vi­val­dy­bių vie­šo­jo trans­por­to ūkių nuo­sto­ lius per vals­tybės biud­žetą pa­ dengs vi­si Lie­tu­vos gy­ven­to­jai. Sup­ran­tu, kad sa­vi­val­dybėms tai po­li­tiš­kai pa­to­gu, ta­čiau toks spren­di­mas pro­blemų ne­pa­nai­ ki­na“, – sakė mi­nistrė. Pa­sak I.Ši­mo­nytės, „vie­ša­ sis trans­por­tas bu­vo chro­niš­kai nuo­sto­lin­gas ir va­di­na­mai­siais ge­rai­siais lai­kais su la­bai ge­rais PVM ta­ri­fais“. A.Zuo­kas tei­gia, kad „Pre­zi­ dentė ar­ba jos pa­tarė­jai ne­įsi­gi­ li­no į pa­teik­tus ar­gu­men­tus“. „Sa­vi­val­dybės ir vals­tybė – tai vie­nos kelnės, o skir­tin­go­se ki­ šenė­se neat­si­ran­da dau­giau pi­ nigų pa­gal Fi­nansų mi­nis­te­ri­jos norą, ku­ris pa­si­reiš­kia įsta­tymų for­ma“, – vaiz­din­gai aiš­ki­no sos­tinės me­ras. VD inf.

Šarūno Mažeikos (BFL) nuotr.


4

ketvirtADIENIS, birželio 28, 2012

miestas diena.lt/naujienos/miestas

Ke­liuo­se siau­tė­jo bal­ta­ru­siai

Kra­tos ne­si­liau­ja

Šal­či­nin­kuo­se ir Tra­kų ra­jo­ne po­li­ ci­jos pa­rei­gū­nai ant­ra­die­nį su­lai­kė du ne­blai­vius vil­ki­kų vai­ruo­to­jus iš Bal­ta­ru­si­jos. Vie­nam jų nu­sta­ty­ tas sun­kus – net 3,37 pro­mi­lės – gir­ tu­mas.

Tei­sė­sau­gos pa­rei­gū­nai lan­kė­si ke­tu­rio­ se tak­si pa­slau­gas Vil­niu­je tei­kian­čio­se įmo­nė­se, ap­klau­sė jų va­do­vus ir ak­ci­ nin­kus, at­li­ko kra­tas jų na­muo­se, dar­bo vie­to­se.

Abu pa­žei­dė­jai ban­dė iš­veng­ti at­ sa­ko­my­bės už vai­ra­vi­mą iš­gė­rus ir ban­dė pa­pirk­ti po­li­ci­nin­kus. Pa­rei­ gū­nai ky­šiais ne­su­si­gun­dė ir pa­žei­ dė­jus už­da­rė į areš­ti­nę. Apie 15 val. Tra­kų ra­jo­no po­li­ci­ jos ko­mi­sa­ria­to Pat­ru­lių bū­rio pa­ rei­gū­nai, pa­tru­liuo­da­mi Lent­va­ ry­je, Fab­ri­ko gat­vė­je, pra­si­len­kė su vil­ki­ku MAN. Po­li­ci­jos pra­ne­ši­me tei­gia­ma, kad pa­tru­liai pa­ste­bė­jo, jog vai­ruo­to­jas ne­pri­si­se­gęs sau­gos dir­žais, ir vil­ki­ ką su­stab­dė. Tik­rin­da­mi do­ku­men­ tus po­li­ci­nin­kai pa­ju­to nuo vai­ruo­ to­jo sklin­dan­tį al­ko­ho­lio kva­pą. Pa­tik­ri­nus vai­ruo­to­jo blai­vu­mą al­ ko­ho­lio kie­kio ma­tuok­liu, bu­vo nu­ sta­ty­tas 0,69 pro­mi­lės gir­tu­mas. Po­li­ci­jos tar­ny­bi­nia­me au­to­mo­ bi­ly­je Bal­ta­ru­si­jos pi­lie­tis 25 me­tų Y.K., siek­da­mas iš­veng­ti at­sa­ko­ my­bės už tai, kad vai­ra­vo trans­por­ to prie­mo­nę ne­blai­vus, pa­tru­liams siū­lė 10 eu­rų ir 20 li­tų ky­šį.

„„Ne­su­si­gun­dė: abu vil­ki­kus vai­ra­vę pa­žei­dė­jai pa­rei­gū­nams siū­lė ky­

šius, bet tai ne­pa­dė­jo. 

Dėl ban­dy­mo pa­pirk­ti po­li­ci­jos pa­rei­gū­nus Tra­kų ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas. Po 22 val. Šal­či­nin­kų ra­jo­no po­ li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te gau­tas pra­ne­ ši­mas, kad prie Šal­či­nin­kų pa­ sie­nio po­sto su­si­da­rė trans­por­to prie­mo­nių spūs­tis, nes ke­lią už­ tvė­rė vil­ki­kas. Pat­ru­lių bū­rio pa­ rei­gū­nai, at­vy­kę į įvy­kio vie­tą, pa­ma­tė, kad vil­ki­ko MAN vai­ruo­ to­jas Bal­ta­ru­si­jos Res­pub­li­kos pi­ lie­tis 51-ų H.S. neįs­ten­gia pa­sta­ ty­ti trans­por­to prie­mo­nės į ei­lę. Kaip tei­gia­ma po­li­ci­jos pra­ne­ši­

Kęs­tu­čio Va­na­go (BFL) nuo­tr.

me, ki­lus įta­ri­mui, kad vai­ruo­to­ jas ne­blai­vus, po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai vai­ruo­to­ją pri­sta­tė į po­li­ci­jos ko­ mi­sa­ria­tą. Ten jam bu­vo nu­sta­ty­ tas sun­kus – 3,37 pro­mi­lės – gir­ tu­mo laips­nis. Siek­da­mas iš­veng­ti ad­mi­nist­ ra­ci­nės at­sa­ko­my­bės už tai, kad vai­ra­vo trans­por­to prie­mo­nę ne­ blai­vus, vai­ruo­to­jas po­li­ci­jos pa­ rei­gū­nams pa­siū­lė ky­šį. Pa­rei­gū­ nai per­spė­jo, kad už ky­šio da­vi­mą gre­sia bau­džia­mo­ji at­sa­ko­my­bė, ta­čiau vai­ruo­to­jas į tai ne­rea­ga­vo – pa­tru­liams da­vė 80 eu­rų ir 50 li­tų. VD, BNS inf.

UAB „Vilniaus viešasis transportas” informuoja, kad keičiamos2012-05-23 dienraštyje „Vilniaus diena“ (Nr. 119 (1318) paskelbtos bendrovei priklausančio nekilnojamojo turto pardavimo viešo aukciono būdu datos (informacija pateikiama žemiau). UAB „Vilniaus viešasis transportas” viešo aukciono būdu parduoda nekilnojamąjį turtą: Nekilnojamojo turto objektas adresas, plotas, Pradinėkaina paskirtis, pavadinimas, unikalus Nr. 6 000 000 Lt Grybautojų g.13/Lakštingalų g.23, Vilniuje: 230,68 kv. m ploto gyvenamosios paskirties pastatas – vaikų namai (unikalus Nr. 1394-0001-2026); 89,85 kv. m ploto gyvenamosios paskirties pastatas – vaikų namai (unikalus Nr. 1394-0001-2037); 192,56 kv. m ploto gyvenamosios paskirties pastatas – vaikų namai (unikalus Nr. 1394-0001-2048); 14,00 kv. m ploto pagalbinio ūkio paskirties – ūkinis pastatas (unikalus Nr. 1394-0001-2059); 35,00 kv. m. ploto pagalbinio ūkio paskirties – ūkinis pastatas (unikalus Nr. 1394-0001-2068); 52,00 kv. m ploto pagalbinio ūkio paskirties – pavėsinė (unikalus Nr. 13940001-2070); 14,00 kv. m ploto pagalbinio ūkio paskirties – pavėsinė (unikalus Nr. 13940001-2080); 12,00 kv. m ploto pagalbinio ūkio paskirties – pavėsinė (unikalus Nr. 13940001-2091); 12,00 kv. m ploto pagalbinio ūkio paskirties – pavėsinė (unikalus Nr. 13940001-2104); kiti statiniai (inžinieriniai) – kiemo statiniai (unikalus Nr. 1394-0001-2115). 342,08 kv. m ploto maitinimo paskirties pastatas – valgykla (unikalus Nr. 1 000 000 Lt 1094-0489-5012), esantis Kiškių g. 16, Vilniuje 137,83 kv. m ploto gyvenamosios (vieno buto pastatai) paskirties pastatas – gyvenamasis namas (unikalus Nr. 1094-0489-6016), esantis Kiškių g. 18, Vilniuje

1 100 000 Lt

230,99 kv. m ploto kitos paskirties negyvenamas pastatas (unikalus Nr. 10953011-9014), esantis Smilgų g. 4D, Vilniuje

900 000 Lt

352,06 kv. m ploto kultūros paskirties pastatas – vasaros kinoteatras (unikalus Nr. 1098-5021-6016), esantis Svajonių g. 3D, Vilniuje

700 000 Lt

30,16 kv. m ploto negyvenamosios paskirties pastatas – džiovykla (unikalus Nr. 1098-3015-6019), esantis Nugalėtojų g. 4, Vilniuje

100 000 Lt

Aukciono dalyvių Aukciono data registracija ir laikas Registracijos pradžia 2012- 2012-07-26 11.30 val. 07-24 darbo dienomis 9.00 – 15.00 val., pabaiga 2012-07-26 11.00 val.

Registracijos pradžia 201207-24 darbo dienomis 9.00 – 15.00 val., pabaiga – 2012-07-26 14.00 val. Registracijos pradžia 2012-07-24 darbo dienomis 9.00 – 15.00 val., pabaiga – 2012-07-26 16.00 val. Registracijos pradžia 2012-07-24 darbo dienomis 9.00 – 15.00 val., pabaiga – 2012-07-27 11.00 val. Registracijos pradžia 2012-07-24 darbo dienomis 9.00 – 15.00 val., pabaiga – 2012-07-27 14.00 val. Registracijos pradžia 2012-07-24 darbo dienomis 9.00 – 15.00 val., pabaiga – 2012-07-27 15.00 val.

2012-07-26 14.30 val. 2012-07-26 16.30 val.

2012-07-27 11.30 val.

2012-07-27 14.30 val.

Įta­ri­mai pa­reikš­ti sep­ty­niems as­ me­nims – ak­ci­nin­kams, di­rek­to­ riams, bu­hal­te­riams. Su­lai­ky­tas vie­nas as­muo, ku­ris val­dė vi­sas ke­ tu­rias bend­ro­ves. Tai va­kar pra­ne­ šė po­li­ci­ja, pro­ku­ra­tū­ra ir Vals­ty­bi­ nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja (VMI). Lie­tu­vos kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos biu­ro Nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo pa­da­li­ nių pa­rei­gū­nai, pa­si­tel­kę Vil­niaus ap­skri­ties VMI dar­buo­to­jus, at­li­ ko tam tik­rus pro­ce­si­nius veiks­ mus Vil­niaus mies­te ir jo apy­lin­ kė­se vei­kian­čio­se tak­si įmo­nė­se. Pir­mi­niais pa­rei­gū­nų skai­čia­ vi­mais, gal­būt į ap­skai­tą neįt­rauk­tų pi­ni­gų su­ma, ku­ri bu­vo nau­do­ja­ma še­šė­li­nia­me vers­le ir le­ga­li­zuo­ta, vir­ši­ja pu­sę mi­li­jo­no li­tų. Šis „vers­las“ bu­vo vyk­do­mas 2007–2011 m. Lie­tu­vos kri­mi­na­li­nės po­li­ci­ jos biu­ras at­lie­ka iki­teis­mi­nį ty­ ri­mą dėl tur­to pa­si­sa­vi­ni­mo, nu­ si­kals­ta­mu bū­du įgy­tų pi­ni­gų ar tur­to le­ga­li­za­vi­mo, ne­tei­sin­gų duo­me­nų apie pa­ja­mas, pel­ną ar tur­tą pa­tei­ki­mo ir ap­gau­lin­go ap­ skai­tos tvar­ky­mo. Ty­ri­mą kont­ro­liuo­ja Vil­niaus apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros Ant­ro­jo bau­džia­mo­jo per­se­kio­ji­mo sky­ riaus pro­ku­ro­rai, ku­rie įta­ria­mų­ jų tur­tui sky­rė lai­ki­ną nuo­sa­vy­ bės tei­sių ap­ri­bo­ji­mą, siek­da­mi už­tik­rin­ti nu­si­kal­ti­mais pa­da­ry­ tos ža­los vals­ty­bei at­ly­gi­ni­mą ir ga­li­mą tur­to kon­fis­ka­vi­mą. Kaip nu­ro­do­ma pra­ne­ši­me, tak­si įmo­nių pa­tik­ri­ni­mai – VMI vyk­do­mo pro­jek­to „Tak­si ir ke­ lei­vių ve­ži­mas“ tę­si­nys. Šie­met vien Vil­niaus ap­skri­ties VMI bai­ gė tik­rin­ti dvi įmo­nes ir joms pri­ skai­čia­vo per 1 mln. li­tų mo­kes­ čių. Vil­niaus ap­skri­ties VMI pa­ste­ bi, kad va­sa­rį at­lik­tas Vil­niaus tak­si vers­lo pla­taus mas­to pa­tik­ ri­ni­mas ne vi­siems jo at­sto­vams tu­rė­jo rei­kia­mą po­vei­kį. Tai liu­di­ ja ir nau­jau­si sta­tis­ti­niai duo­me­ nys apie pri­va­lo­mai re­gist­ruo­ti­

nus tak­so­met­rus bei vi­du­ti­nius tik­rin­tų įmo­nių darbuotojų at­ly­ gi­ni­mus.

Ma­rius Žem­gu­lis:

Šiuo at­ve­ju ne­gir­di­ ma griež­tų VMI per­ spė­ji­mų, to­dėl jo­ kių nuo­lai­džia­vi­mų ne­ver­tė­tų ti­kė­tis.

„Iki bir­že­lio 25 d. Vil­niu­je in­ di­vi­dua­lią tak­si veik­lą dek­la­ra­vo 981 gy­ven­to­jas, ta­čiau tak­so­met­ rus VMI re­gist­ra­vo tik 631 fi­zi­nis as­muo, o įmo­nės kol kas įre­gist­ ra­vo tik 229 tak­so­met­rus. Dvie­jų tik­rin­tų įmo­nių darbuotojų at­ly­ gi­ni­mų vi­dur­kis sie­kė tik 300 li­ tų. Vi­sa­da sa­kė­me, kad VMI yra pa­si­ren­gu­si bend­ra­dar­biau­ti su mo­kes­čių mo­kė­to­jais, su­teik­ ti rei­kia­mą pa­gal­bą, kon­sul­tuo­ti, bet šiuo at­ve­ju ne­gir­di­ma griež­tų VMI per­spė­ji­mų, to­dėl jo­kių nuo­ lai­džia­vi­mų šio vers­lo sek­to­riaus at­sto­vams ne­ver­tė­tų ti­kė­tis“, – pa­brė­žė Vil­niaus ap­skri­ties VMI vir­ši­nin­kas Ma­rius Žem­gu­lis. „Vil­niaus die­na“ pri­me­na, kad va­sa­rio pra­džio­je po­li­ci­ja, pro­ ku­ra­tū­ra ir VMI Vil­niaus mies­te ir jo apy­lin­kė­se pir­ma­die­nį at­li­ko dau­giau nei 60 kra­tų. Tei­sė­sau­gi­ nin­kai tuo­met tei­gė, jog tak­si še­ šė­li­nia­me vers­le į ap­skai­tą neįt­rauk­tų pi­ni­gų su­ma ga­lė­jo siek­ti de­šim­tis mi­li­jo­nų li­tų. Kra­tos bu­vo at­lie­ka­mos Vil­ niaus mies­to tak­si pa­slau­gas tei­ kian­čio­se įmo­nė­se, jų va­do­vų ar ak­ci­nin­kų na­muo­se, dar­bo vie­to­ se, trans­por­to prie­mo­nė­se. Skai­ čiuo­ja­ma, kad šios įmo­nės užė­mė apie 70 pro­c. Vil­niaus mies­to tak­ si rin­kos. VD, BNS inf.

2012-07-27 15.30 val.

Objektų energetinio naudingumo sertifikavimas neatliktas. Kiekvienas potencialus pirkėjas, norintis užsiregistruoti dalyvauti viešame aukcione, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Ekonomikos ir investicijų departamento Turto valdymo skyriui užklijuotame voke turi pateikti: ĩ paraišką dalyvauti viešame aukcione (UAB „Vilniaus viešasis transportas“ nekilnojamojo turto viešo aukciono nuostatų 1 priedas); ĩ banko įstaigos išduotus dokumentus, patvirtinančius, jog į UAB „Vilniaus viešasis transportas“ atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT497180 3000 0946 7267, esančią AB Šiaulių banke, banko kodas 71803, pervestas registracijos mokestis 500 (penki šimtai) Lt ir pradinis įnašas – 10 proc. parduodamo objekto pradinės pardavimo kainos, bet ne daugiau kaip 100 000 (vienas šimtas tūkstančių) Lt; ĩ nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą, jei potencialiam pirkėjui atstovauja kitas asmuo; ĩ jei potencialus pirkėjas juridinis asmuo – registravimo pažymėjimo ir įstatų nuorašus; ĩ pažymą apie potencialaus pirkėjo – juridinio asmens dalyvius, turinčius ne mažiau kaip 1/10 balsų, arba pažymą, kad tokių dalyvių nėra; ĩ potencialaus pirkėjo – juridinio asmens atitinkamo valdymo organo sprendimą įsigyti objektą. Pardavimo sąlygos: Lentelėje nurodyti pastatai – Eil. Nr. 2, 3 ir 4 yra išnuomoti iki 2013 m. lapkričio 10 d. Aukciono laimėtojas teisės aktų nustatyta tvarka turės teisę kreiptis dėl valstybinės žemės sklypo nuomos (įsigijimo) sutarties sudarymo. Mokėjimo už įsigytą objektą terminas – per 20 kalendorinių dienų nuo pirkimo – pardavimo sutarties pasirašymo. Ant užklijuoto voko turi būti užrašyta: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Ekonomikos ir investicijų departamento Turto valdymo skyriui, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, norimo įsigyti objekto pavadinimas, adresas, viešo aukciono data bei nuoroda „Su viešo aukciono dokumentais“. Susipažinti su viešo aukciono nuostatais galima UAB „Vilniaus viešasis transportas“ svetainėje adresu http://www.vilniausviesasistransportas.lt/. Parduodamą turtą galima apžiūrėti darbo dienomis iki 2012 m. liepos 25 d., nuo 9 val. iki 15 val., laiką ir datą suderinus su atsakingu asmeniu – UAB „Vilniaus viešasis transportas“ Ūkio skyriaus viršininku Jonu Grabiu, tel. (8 5) 239 4723, mob. tel. 8 686 39772. Aukciono dalyviai registruojami ir aukcionai vyks Vilniaus miesto savivaldybės administracijos patalpose adresu Konstitucijos pr. 3, Vilnius (214 kab.) lentelėje nurodytomis datomis ir laiku, atsakingas asmuo – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Ekonomikos ir investicijų departamento Turto valdymo skyriaus Privatizavimo poskyrio vyr. specialistė Violeta Remeikienė, tel. (8 5) 211 2711. Užs. 980792

„„Skir­tu­mai: Vil­niu­je in­di­vi­dua­lią tak­si veik­lą šiuo me­tu yra dek­la­ra­

vęs 981 gy­ven­to­jas, ta­čiau tak­so­met­rus VMI re­gist­ra­vo tik 631 fi­zi­ nis as­muo. Si­mo­no Švit­ros nuo­tr.


5

ketvirtADIENIS, birželio 28, 2012

lietuva diena.lt/naujienos/lietuva

Ku­rį lai­ką diplomatinio atstovo ne­bus

Sei­mo lai­ki­no­sios ko­mi­si­jos, ty­ru­sios „Sno­ro“ bank­ro­to ap­lin­ky­bes, iš­va­das eti­kos sar­gai pa­ skel­bė nie­ki­nė­mis. Rei­kia jas pa­dė­ti į ar­ chy­vą ar­ba ko­mi­ si­jos dar­bą pra­tęs­ ti. Ta­čiau dėl to tu­ri ap­si­spręs­ti Sei­mas.

Sta­sys Gu­da­vi­čius s.gudavicius@diena.lt

Po pen­kio­li­kos me­tų per­trau­kos JAV Lie­tu­vo­je ku­rį lai­ką ga­li at­sto­ vau­ti lai­ki­na­sis rei­ka­lų pa­ti­kė­ti­nis, o ne am­ba­sa­do­rius.

„„Išei­tis: EPK va­do­vo A.Sa­la­ma­ki­no tei­gi­mu, kaip su „Sno­ro“ ko­mi­si­

ja elg­tis to­liau, tu­rė­tų ap­si­spręs­ti Sei­mas. 

Min­dau­go Ažu­ši­lio nuo­tr.

Iš­va­dos – nie­kam ti­ku­sios Jus­ti­nas Ar­gus­tas j.argustas@diena.lt

Sei­mo Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­ mi­si­ja (EPK) va­kar aiš­ki­no­si, ar „Sno­ro“ ko­mi­si­ja ge­gu­žės pa­bai­ go­je pa­tvir­ti­no sa­vo iš­va­das. EPK vie­nin­gai nu­spren­dė, kad iš­va­dos ne­bu­vo pa­tvir­tin­tos, nes pa­sku­ti­nia­me ko­mi­si­jos po­sė­dy­je pri­trū­ko jos na­rių kvo­ru­mo. Lai­ki­no­jo­je „Sno­ro“ ko­mi­si­jo­je dir­bo 12 na­rių. Ly­giai pu­sė jų pri­ klau­sė opo­zi­ci­jai, ki­ta pu­sė – val­ dan­tie­siems. Opo­zi­ci­jos at­sto­vai ko­mi­si­jo­ je tą­syk bal­sa­vo už iš­va­dų pa­tvir­ ti­ni­mą. Tarp jų bu­vo ir ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas Valentinas Ma­zu­ro­ nis. Ta­čiau val­dan­čių­jų at­sto­vai le­ mia­mą po­sė­dį ap­lei­do ir ga­lu­ti­

nia­me bal­sa­vi­me ne­da­ly­va­vo. EPK pa­tei­kė iš­va­dą, kad ko­mi­si­jos po­ sė­džio kvo­ru­mas – dau­giau kaip pu­sė na­rių, o ne ly­giai pu­sė. To­

Lai­ki­no­jo­je „Sno­ro“ ko­mi­si­jo­je dir­bo 12 na­rių. Ly­giai pu­sė jų pri­klau­sė opo­zi­ ci­jai, ki­ta pu­sė – val­ dan­tie­siems. dėl kons­ta­tuo­ta, kad le­mia­ma­me po­sė­dy­je kvo­ru­mas bu­vo su­griau­ tas ir ko­mi­si­jos iš­va­doms pa­tvir­ tin­ti ne­pa­ka­ko bal­sų. „Pas­ku­ti­nį lai­ki­no­sios ko­mi­si­jos po­sė­dį de­rė­tų lai­ky­ti neį­vy­ku­siu ir

ne­tei­sė­tu. To­dėl ir da­lies ko­mi­si­ jos pa­si­ra­šy­ta iš­va­da yra ne­tei­sė­ ta“, – pa­brė­žė EPK pir­mi­nin­kas Al­gi­man­tas Sa­la­ma­ki­nas. Ta­čiau dėl to­les­nių veiks­mų, anot Sei­mo eti­kos sar­gų, tu­rės ap­ si­spręs­ti par­la­men­tas – bal­suo­ ti, kad ko­mi­si­jos dar­bas lai­ko­mas baig­tu, ne­pat­vir­ti­nus jo­kių iš­va­ dų, ar­ba jos dar­bą pra­tęs­ti. „Dirb­ti to­liau ne­ma­tau jo­kios pra­smės, nes dar­bas baig­tas. Ne­ ma­tau ki­to būdo, kaip Sei­mui ap­ si­spręs­ti, ką da­ro­me to­liau. Mū­ sų ko­mi­si­ja dar­bą bai­gė, iš­va­dos yra“, – pa­reiš­kė V.Ma­zu­ro­nis. Ne­tei­sė­to­mis pri­pa­žin­to­se lai­ ki­no­sios Sei­mo ko­mi­si­jos iš­va­do­ se pa­ra­šy­ta, kad Lie­tu­vos ban­kas ir Vy­riau­sy­bė per­ne­lyg sku­bo­tai ir ne­pag­rįs­tai priė­mė spren­di­mus dėl „Sno­ro“ na­cio­na­li­za­vi­mo.

Lig­šio­li­nė JAV dip­lo­ma­ti­nė at­sto­vė An­ne E.Der­se bai­gia sa­vo ka­den­ci­ją ir ne­tru­kus iš­vyks iš Vil­niaus. Va­ kar ji sa­vo re­zi­den­ci­jo­je sos­ti­nės cent­re su­ren­gė priė­mi­mą, skir­tą ar­tė­jan­čiai JAV ne­prik­lau­so­my­bės die­nai – lie­pos 4-ajai – pa­mi­nė­ti. Kar­tu tai bu­vo at­si­svei­ki­ni­mo priė­ mi­mas, skir­tas am­ba­sa­do­rės ka­ den­ci­jos pa­bai­gai. Bet A.E.Der­se įpė­di­nis, ku­ris pe­rims JAV am­ba­sa­do­riaus Lie­ tu­vo­je pa­rei­gas, kol kas nepa­ skir­tas. To­dėl bent ku­rį lai­ką Va­ šing­to­no dip­lo­ma­ti­niai in­te­re­sai tu­rė­tų bū­ti at­sto­vau­ja­mi lai­ki­no­ sios rei­ka­lų pa­ti­kė­ti­nės – lig­šio­li­ nės mi­si­jos va­do­vės pa­va­duo­to­jos An­ne Hall. A.E.Der­se iš­vyks rug­sė­jį, to­dėl gal­būt per tą lai­ką bent jau paaiš­ kės, kas ją pa­keis Vil­niu­je. Ta­čiau nau­jo­jo am­ba­sa­do­riaus at­vy­ki­ mas, jo įsi­kū­ri­mas Lie­tu­vo­je, rei­ka­ lų pe­rė­mi­mas ir įga­lio­ja­mų­jų raš­tų įtei­ki­mas Pre­zi­den­tei Da­liai Gry­ baus­kai­tei už­truks dar bent ke­lis mė­ne­sius. To­kia si­tua­ci­ja, kai dir­ba JAV lai­ ki­na­sis rei­ka­lų pa­ti­kė­ti­nis, Lie­tu­ vo­je jau yra bu­vu­si, ta­čiau se­no­ kai. Pas­ta­rą­jį kar­tą tai įvy­ko 1997 m. Nuo ta­da nau­jie­ji am­ba­sa­do­riai

bū­da­vo pa­ski­ria­mi ir at­vyk­da­vo į Vil­nių kiek anks­čiau, nei iš­vyk­da­ vo anks­tes­nie­ji. JAV ir Lie­tu­vos dip­lo­ma­tai ne­ko­ men­tuo­ja, ko­dėl Va­šing­to­nas dar ne­pas­ky­rė A.E.Der­se pa­mai­nos ir ka­da bus pa­rink­tas bei pa­skelb­tas nau­ja­sis JAV am­ba­sa­do­rius Lie­ tu­vo­je. Pa­ti A.E.Der­se ir­gi nie­ko neat­sa­ko į to­kius klau­si­mus. Lat­vi­jo­je ir Es­ti­jo­je jau ži­no­mi nau­ji am­ba­sa­do­riai. Ry­go­je JAV dip­lo­ma­ti­nės at­sto­vy­bės va­do­vu ne­tru­kus taps Mar­kas Pe­ka­la, jis pa­keis tre­jus me­tus dir­bu­sią Ju­dith Gar­ber. Ta­li­ne Jeff­rey D.Le­vi­ne’as at­vyks pa­keis­ti taip pat tre­jų me­ tų ka­den­ci­ją bai­gian­čio Mi­chae­ lo C.Pol­to. Abu šie am­ba­sa­do­riai pa­rink­ti ir pa­skelb­ti dar praė­ju­sį pa­va­sa­rį. Va­šing­to­nas lai­ko­si tra­di­ci­jos kas tre­jus me­tus keis­ti sa­vo dip­lo­ma­ti­ nius at­sto­vus Bal­ti­jos ša­ly­se.

JAV am­ba­sa­do­riai Lie­tu­vo­je „„Dar­ry­las N.John­so­nas

1991–1994 m. „„Ja­me­sas W.Swi­har­tas

1994–1997 m. „„Keit­has C.Smit­has 1997–2000 m. „„Joh­nas F.Tef­tas 2000–2003 m. „„Step­he­nas D.Mul­las

2003–2006 m. „„Joh­nas A.Clou­das 2006–2009 m. „„An­ne E.Der­se 2009–2012 m.

Par­la­men­ta­rai jau­čia­si ne­sau­gūs Jus­ti­nas Ar­gus­tas Sei­mo va­do­vai skun­džia­si, kad par­la­men­to rū­muo­se ne­be­sau­gu, nes į juos ga­li pa­tek­ti ne­tgi as­me­ nys, tu­rin­tys kri­mi­na­li­nę praei­tį. Apie to­kią si­tua­ci­ją pra­bi­lo Sei­mo kanc­le­ris Jo­nas Mi­le­rius.

Kanc­le­rio tei­gi­mu, bir­že­lį Sei­me bu­vo ypač ne­sau­gu. Dėl to kal­ti pa­ tys par­la­men­ta­rai, lei­di­mus į rū­mus iš­ra­šan­tys bet kam. „Vie­nas Sei­mo na­rys iš­ra­šo nuo 30 iki 40 lei­di­mų – vi­siems, kas pa­gei­dau­ja. Tar­ki­ me, prie Sei­mo bū­riuo­ja­si žmo­nės, atei­na par­la­men­ta­ras ir pa­siū­lo sa­ vo pa­slau­gą“, – dės­tė J.Mi­le­rius. Esą taip el­gia­si ne vie­nas Sei­mo na­rys. Jis pri­mi­nė, kad bū­ta at­ve­jų,

kai vie­nam pi­lie­čiui ke­li Sei­mo na­ riai iš­da­vė ne­tgi du lei­di­mus, o šis, pa­te­kęs į Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­ mi­te­tą, jo na­riams ėmė gra­sin­ti. „Ne per se­niau­siai vie­nas pi­ lie­tis atė­jo ir pra­dė­jo triukš­mau­ ti. Bu­vo iš­kvies­ta ap­sau­ga, bet jis din­go ir mes iki va­ka­ro ne­ra­do­me jo rū­muo­se. Tai­gi mes ne­ri­mau­ ja­me dėl jū­sų pa­čių sau­gu­mo“, – Sei­mo eti­kos sar­gus in­for­ma­vo J.Mi­le­rius. Jis nu­ro­dė, kad pa­gal ga­lio­jan­čias Sei­mo val­dy­bos pa­ tvir­tin­tas tai­syk­les lei­di­mus tu­ rin­čių as­me­nų neį­leis­ti į Sei­mo rū­mus ne­ga­li­ma. J.Mi­le­rius kaip pa­vyz­dį nu­ro­dė ant­ra­die­nio įvy­kius Sei­me, kai čia su­si­rin­ko tei­sė­jos Ne­rin­gos Venc­ kie­nės ša­li­nin­kai. „Bal­ko­ne bu­vo

ne vie­nas teis­tas žmo­gus ir tu­rin­ tis kri­mi­na­li­nę praei­tį“, – kal­bė­jo J.Mi­le­rius. Esą to­kią in­for­ma­ci­ją jam pa­tei­kė Va­do­vy­bės ap­sau­gos de­par­ta­men­tas. „Bu­vo di­de­lis iš­šū­kis ir mes bi­ jo­jo­me, kad kas nors neat­si­tik­tų“, – pri­si­pa­ži­no Sei­mo kanc­le­ris. „Jau­čiau­si tar­si ge­le­žin­ke­lio sto­ty­je“, – pa­si­skun­dė kon­ser­va­ to­rė Rū­ta Rut­ke­ly­tė. Sei­mo kanc­le­ris pa­pra­šė to­bu­ lin­ti pa­te­ki­mo į Sei­mą tai­syk­les. Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ja pri­ mi­nė, kad dėl to ga­li spręs­ti Sei­mo val­dy­ba, ir kanc­le­riui pa­siū­lė pa­ teik­ti re­ko­men­da­ci­jas. Vie­nas nu­ skam­bė­ju­sių pa­siū­ly­mų – ap­ri­bo­ti kai ku­riems Sei­mo na­riams ga­li­ my­bę iš­duo­ti lei­di­mus.

Įga­lio­ji­mai pra­tęs­ti me­tams ES am­ba­sa­do­rius Vy­gau­das Ušac­ kas Af­ga­nis­ta­ne dirbs dar me­tus. ES pra­tę­sė jo ka­den­ci­ją iki 2013ųjų bir­že­lio pa­bai­gos.

Tai V.Ušac­kas pa­ts pra­ne­šė as­ me­ni­nia­me tink­la­la­py­je in­ter­ne­ te. „Ma­no man­da­tas Af­ga­nis­ta­ ne pra­tęs­tas iki 2013 m. bir­že­lio 30 d.“, – pa­ra­šė dip­lo­ma­tas. Ten pat pa­tei­kia­ma nuo­ro­da į ES ta­ry­bos spren­di­mą šiuo klau­ si­mu. „At­siž­velg­da­ma į ES įga­lio­

ti­nės už­sie­nio rei­ka­lams ir sau­ gu­mo po­li­ti­kai ES ta­ry­ba 2010 m. ko­vo 22 d. pa­sky­rė V.Ušac­ką ES spe­cia­liuo­ju at­sto­vu Af­ga­nis­ta­ne. Šis man­da­tas bai­gia­si 2012 m. bir­ že­lio 30 d. Ta­čiau jis ga­li bū­ti pra­ tęs­tas 12 mė­ne­sių“, – ra­šo­ma ta­ ry­bos spren­di­me. Bet ja­me tei­gia­ma, kad V.Ušac­ ko man­da­tas Ka­bu­le „ga­li bū­ti nu­trauk­tas anks­čiau nei 2013 m. bir­že­lio 30 d., jei­gu taip nu­spręs ta­ry­ba ES įga­lio­ti­nės už­sie­nio rei­

ka­lams ir sau­gu­mo po­li­ti­kai tei­ ki­mu“. Tei­si­nin­kas ir kar­je­ros dip­lo­ma­ tas V.Ušac­kas 2008–2010 m. bu­ vo Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­ nist­ras. Prieš pust­re­čių me­tų ES įga­lio­ ti­nė už­sie­nio rei­ka­lams ir sau­gu­ mo po­li­ti­kai ba­ro­nie­nė Cat­he­ri­ne Ash­ton pa­si­rin­ko jį kaip Bend­ri­ jos spe­cia­lų­jį at­sto­vą Af­ga­nis­ta­ ne. VD inf.

„„Vė­luo­ja: pa­sta­ruo­sius tre­jus me­tus Vil­niu­je dir­bu­sios JAV am­ba­sa­do­

rės A.E.Der­se įpė­di­nis kol kas nepa­skir­tas. 

Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

„Lietuvos atgaja“ kviečia stovyklauti 9–17 metų vaikus! Kūrybinė teatrinė stovykla „Lietuvos atgaja“ kviečia 9–17 metų vaikus iš naujo atrasti nuoširdaus bendravimo džiaugsmą, lietuvių tradicijas, istoriją ir kultūrą. Stovyklautojų laukia atgajietiškos dainos, liaudies šokiai, teatro ir dailės eksperimentai, rankdarbiai, šėlionės prie laužo, maudynės, orientaciniai žaidimai, mugė, jaukūs šeimos vakarai ir daug daug improvizacijos. Dar yra vietų Smarliūnų (Lazdijų r.) stovyklavietė-

je vyksiančiose pamainose „Dainavos šalies paslaptys“ (birželio 28–liepos 7 d.), „Laisvės kelias“ (liepos 9–18 d.) ir „Baltiškojo kodo beieškant“ (rugpjūčio 11–20 d.) bei pamainose Zelvoje (šalia Vievio) „Rėdos ratu (Senovės kalendorius)“ (liepos 23–rugpjūčio 1 d.) ir „Seku seku pasaką“ (rugpjūčio 3–12 d.). Stovyklą remia Švietimo mainų paramos fondo projektas „Tapk“.

Daugiau informacijos www.latgaja.lt, e. p. info@latgaja.lt, tel. +370 5 268 5844.


6

ketvirtADIENIS, birželio 28, 2012

nuomonės

N.Venc­kie­nė ne­be­no­ri bū­ti tei­sė­ja

Žvilgsnis

Redakcijos skiltis

N

e­rin­ga Venc­kie­nė pra­šo at­ leis­ti ją iš Kau­no apy­gar­dos teis­mo tei­sė­jo pa­rei­gų. Pre­ zi­den­tė dėl to­kio pra­šy­mo krei­pė­si pa­ta­ri­mo į Tei­sė­jų ta­ry­bą. Pa­ra­šė laiš­ką

Po­ky­čių be­lau­kiant Valentinas Beržiūnas

A

r Egip­to pre­z i­den­to rin­k i­mai – re­vo­l iu­ci­ jos šio­je ša­ly­je pa­bai­ ga? Ko dar lauk­t i Vi­ du­r i­nių Ry­tų re­g io­ne? Šio re­gio­no ša­lys – skir­tin­gos: tiek dy­d žiu, tiek eko­no­mi­niu iš­si­vys­ ty­mu, gy­ven­to­jų skai­čiu­mi ir pa­ gal ki­tus kri­te­r i­jus. Vis­gi, ste­bė­ti­na, dau­ge­lis šių ša­lių is­to­r i­niu po­ž iū­r iu per­gy­ve­no pa­ na­šius po­li­ti­nius po­ky­čius. Ar lei­ džia žvilgs­nis į praei­t į da­ry­ti ko­ kias nors iš­va­das dėl atei­ties?

Ar re­vo­liu­ci­jos apims ki­ tas re­gio­no ša­lis, pa­vyz­ džiui, Sau­do Ara­bi­ją? Iš da­lies. Nors pro­gno­za­vi­mas nė­ ra leng­vas už­siė­mi­mas. Žvel­g iant į praei­t į, da­l is re­g io­no ša­l ių skir­t in­g u me­tu per­g y­ve­no tris bū­d in­g us lai­ko­tar­pius: mo­ nar­chi­nio val­dy­mo, ka­ri­nių re­ž i­ mų ir is­la­mis­ti­nių jė­g ų iš­k i­li­mo. Pir­mas lū­ž is – mo­nar­chi­jų pa­nai­ ki­ni­mas ir ka­r i­nių re­ž i­mų įsi­tvir­ ti­ni­mas – dau­ge­ly­je re­gio­no ša­lių įvy­ko dar praė­ju­sio am­ž iaus ant­ ro­je pu­sė­je. Ant­ras – vi­sai ne­se­ niai, po jo val­d žią re­g io­no ša­ly­se pe­rė­mė is­la­mis­ti­niai ju­dė­ji­mai. Tar­k i­me, Egip­te ar Li­bi­jo­je – per Ara­bų pa­va­sa­rį, Tur­ki­jo­je – atė­jus į val­d žią Re­ce­pui Tayyi­pui Er­do­ ğa­nui. Vie­nin­te­l ia­me Ira­ne šis lū­ žis bu­vo ge­ro­kai anks­čiau – ga­li­ ma sa­ky­ti, nu­ver­tus ša­chą. Is­la­mis­ti­nių jė­gų pa­si­ro­dy­mo pa­ vo­jaus ar, prie­šin­gai, nau­dos ne­ siim­si­me ver­tin­ti. Vie­ni šiuo­se ju­ dė­ji­muo­se ga­li įžvelg­ti pa­vo­jų de­ mok­ra­t i­jai, esą is­la­mis­tai var­ž ys žmo­gaus tei­ses, ki­ti, prie­šin­gai, – tik­rą­ją de­mok­ra­ti­ją. Svar­bu tai, kad pa­sta­ra­sis po­k y­ tis įvy­ko ne vi­so­se re­g io­no ša­ly­ se. Ar re­vo­l iu­ci­jos apims ki­tas ša­ lis, pa­v yz­d žiui, Sau­do Ara­bi­ją, – sun­k u pa­sa­k y­t i. Ta­čiau re­vo­l iu­ ci­jas per­g y­ve­nu­sių ša­l ių pa­t ir­t is lei­d žia ma­ny­t i, kad po­k y­čiai, jei įvyks, ga­l i bū­ti pa­na­šūs.

Šio­kia to­kia išim­tis iš bend­ro kon­ teks­to – Si­ri­ja. Pa­ly­gin­ti su Egip­tu, Si­ri­jos vi­suo­me­nė nė­ra ho­mo­ge­ ni­nė. Bas­ha­ro al As­sa­do re­ž i­mas ir ka­riuo­me­nė yra do­mi­nuo­ja­mi ala­v i­t ų – re­l i­g i­nės gru­pės, su­da­ ran­čios Si­r i­jos gy­ven­to­jų ma­ž u­ mą. O su­n i­tai – di­d žiau­sia re­l i­g i­ nė gru­pė – iš es­mės eli­mi­nuo­ta. Bū­tent dėl šios prie­žas­ties Si­ri­jo­je pa­grįs­tai ga­li­ma kal­bė­ti apie pi­lie­ ti­nį ka­rą tarp skir­tin­gų ta­pa­ty­bi­ nių (šiuo at­ve­ju re­li­gi­nių) gru­pių, jei re­ži­mas grius. Ki­taip sa­kant, ala­vi­tams nė­ra kur trauk­tis, o su­ ni­tai sieks ker­šy­ti. Si­ri­jos at­ve­jį, re­ gis, pa­ran­ku ly­gin­ti su Ira­ku, ku­ria­ me do­mi­nuo­ja šii­tai ir su­ni­tai. Jei įvyk­tų in­ter­ven­ci­ja ir re­ži­mas bū­ tų su­triuš­kin­tas, ti­kė­ti­na, kad Si­ri­ jo­je pra­si­dė­tų te­ro­ris­ti­nis pi­lie­ti­ nis ka­ras, ku­ris su­kel­tų ne­nus­pė­ja­ mų pa­da­ri­nių, kaip Ira­ke nu­ver­tus Sad­da­mą Hus­sei­ną. Re­gis, tai ga­li bū­ti Va­ka­rų del­si­mo prie­žas­tis. Egip­to pro­ble­ma – ne gi­lu­m i­nė, kaip Si­ri­jo­je. Čia vi­suo­me­nė­je nė­ ra su­si­prie­ši­ni­mo, ne­bent dėl po­ li­ti­nių pa­žiū­rų. Ne­nuos­ta­bu, kad Egip­te ne­ki­lo pi­lie­ti­nis ka­ras, tik jė­gų per­si­stum­dy­mas tarp eli­to. Vis­g i, nors sta­bas Hos­ni Mu­ba­ra­ kas per re­vo­liu­ci­ją bu­vo pa­ša­lin­ tas, neį­vy­ko reikš­min­gas lū­žis eli­ to gre­to­se. Ki­t aip sa­k ant, tie, ku­r ie val­dė H.Mu­ba­ra­ko me­tais, val­do ir da­ bar – tai ša­lies ar­mi­jos va­do­vy­bė. Tie­sa, ar­mi­jai da­bar ten­ka ieš­ko­ ti pu­s iaus­v y­ros. Nors ka­r iš­k iai prieš pat pa­skel­biant pre­z i­den­ to rin­k i­mų re­zul­ta­tus ėmė­si sku­ bių jų įta­ką įtvir­ti­nan­čių re­for­mų, jiems te­ko pri­pa­žin­ti Mu­sul­mo­nų bro­li­jos svar­bą. Bro­l i­jos na­r iams ir nau­ja­jam ša­ lies va­do­vui ak­ty­vus ka­r iuo­me­ nės da­ly­va­vi­mas po­li­ti­nė­je veik­ lo­je – trik­d is. Ta­čiau kol kas bro­ li­ja ne­t u­r i jo­k ių sver­t ų prieš ka­ riš­k ius. Vis­g i, jei bro­li­jos at­sto­vai jus, kad jų kur­są pa­lai­ko di­d žio­ji da­lis vi­ suo­me­nės, ga­l i im­t is eli­m i­nuo­t i ka­riš­k ius. Bro­li­jos žings­niai ga­li bū­ti įvai­rūs, pa­vyz­džiui, že­mes­nio ran­go ka­ri­ nin­k ų pa­t rau­k i­mas sa­vo pu­sėn, eli­m i­nuo­jant se­ną­jį ge­ne­ra­l i­te­tą ir nau­jiems kad­rams mai­nais už lo­ja­lu­mą su­tei­kiant aukš­čiau­sius po­stus ar­mi­jo­je. Ži­no­ma, ga­l i­ma ti­kė­t is ir sta­t us quo si­tua­ci­jos, kai abi pu­sės ban­ dys ge­r in­t i bend­rą Egip­to so­cia­ li­nę ir eko­no­mi­nę būk­lę. Kol kas šia link­me ir ju­da­ma.

Pre­zi­den­tū­ra pra­ne­šė ga­vu­si N.Venc­ kie­nės pra­šy­mą at­leis­ti ją iš tei­sė­jo pa­rei­gų. Pa­gal įsta­ty­mą vals­ty­bės va­ do­vė Da­lia Gry­baus­kai­tė to­kiais at­ ve­jais tu­ri kreip­tis pa­ta­ri­mo į Tei­sė­jų ta­ry­bą. Tai ir bu­vo pa­da­ry­ta. Pa­sak Pre­zi­den­tės spau­dos tar­ny­ bos, N.Venc­kie­nė pa­tei­kė pra­šy­mą at­leis­ti ją iš pa­rei­gų savo pa­čios no­ ru nuo atei­nan­čios sa­vai­tės. „Esu įsi­ti­ki­nu­si, kad ci­vi­li­zuo­ta­ me pa­sau­ly­je su vals­ty­bei pri­sie­ku­ siais tei­sė­jais taip ne­siel­gia­ma. Jiems ne­lau­žo­mos ran­kos, ne­su­ke­lia­mas trau­mi­nis šo­kas, ne­dau­žo­mi jų na­mų lan­gai, ne­pjau­na­mos jų du­rys ir ne­ spar­do­mi kam­ba­rio daik­tai, ne­lau­ žo­mi var­tai. Jie ne­šmei­žia­mi šlykš­ čiais pra­si­ma­ny­mais ži­niask­lai­do­je, jie ne­va­di­na­mi „po­li­ti­nio ir tei­si­nio gy­ve­ni­mo pū­li­niu“ aukš­čiau­sių tei­ si­nių ins­ti­tu­ci­jų pa­rei­gū­nų, tie­sio­giai at­sa­kin­gų vals­ty­bė­je už tei­sin­gu­mą, už žmo­gaus as­me­ny­bės ger­bi­mą, už jo sau­gu­mą“, – laiš­ke ša­lies va­do­vei ra­šo N.Venc­kie­nė. „Ne­ga­liu bū­ti to­kios sis­te­mos da­ lis, ku­rio­je tei­sin­gu­mas dek­la­ruo­ja­ mas, bet ne­sie­kia­mas ir ab­so­liu­čiai

neį­gy­ven­di­na­mas“, – ke­lių pus­la­pių laiš­ke tei­gia N.Venc­kie­nė. Ne­te­ku­si tei­sė­jo man­ti­jos ji ža­da pa­suk­ti į po­ li­ti­ką, kan­di­da­tuo­ti į Sei­mą.

Ne­rin­ga Venc­kie­nė:

Esu įsi­ti­ki­nu­si, kad ci­ vi­li­zuo­ta­me pa­sau­ly­ je su vals­ty­bei pri­sie­ ku­siais tei­sė­jais taip ne­siel­gia­ma.

Ti­ria pro­ku­ro­rai

Sei­mas už­va­kar pa­nai­ki­no N.Venc­ kie­nės tei­si­nę ne­lie­čia­my­bę. Pro­ku­ro­rai tei­gia su­rin­kę pa­kan­ ka­mai duo­me­nų, kad ga­lė­tų tei­sė­jai pa­teik­ti įta­ri­mus pa­gal pen­kis Bau­ džia­mo­jo ko­dek­so straips­nius – dėl truk­dy­mo ant­sto­lio veik­lai, pa­si­prie­ ši­ni­mo vals­ty­bės tar­nau­to­jui ar vie­šo­ jo ad­mi­nist­ra­vi­mo funk­ci­jas at­lie­kan­ čiam as­me­niui, ne­pa­gar­bos teis­mui, teis­mo spren­di­mo, ne­su­si­ju­sio su baus­me, ne­vyk­dy­mo ir dėl pikt­nau­ džia­vi­mo tė­vų, glo­bė­jo ar rū­pin­to­jo ar­ ba ki­to tei­sė­to vai­ko at­sto­vo tei­sė­mis. N.Venc­kie­nės pa­var­dė fi­gū­ruo­ ja ma­žiau­siai tri­juo­se Kau­no ir Vil­ niaus pro­ku­ra­tū­rų at­lie­ka­muo­se iki­ teis­mi­niuo­se ty­ri­muo­se.

„Ga­lės ap­gin­ti sa­ve teis­me“

Sei­mo priim­tas spren­di­mas pa­nai­ kin­ti N.Venc­kie­nės tei­si­nę ne­lie­čia­ my­bę leis jai ap­si­gin­ti teis­me, kaip sa­ko par­la­men­to pir­mi­nin­kė Ire­na De­gu­tie­nė. „Sei­mas priė­mė to­kį spren­di­mą, ku­ris iš tie­sų lei­džia tei­sė­jai ap­gin­ ti sa­ve ir sa­vo tie­są tei­si­niu būdu – at­sa­kant į jai iš­kel­tus kal­ti­ni­mus“, – tei­gė Sei­mo va­do­vė. „Ma­nau, šian­dien mes vi­si esa­me suin­te­re­suo­ti, kad tai, kas vyks­ta jau ne vie­nus me­tus, baig­tų­si. Tos tie­sos vi­si no­ri­me, ne tik tei­sė­ja N.Venc­kie­ nė ir ją pa­lai­kan­čių žmo­nių gru­pė, bet ir ki­ti, ir Sei­me esan­tys. Gy­ve­na­ me tei­si­nė­je vals­ty­bė­je ir tu­ri­me elg­ tis pa­gal įsta­ty­mus“, – pri­dū­rė I.De­ gu­tie­nė. Sei­mo pir­mi­nin­kė tei­gė vi­sa­da bal­suo­jan­ti už tei­sė­jų ar par­la­men­ ta­rų tei­si­nės ne­lie­čia­my­bės pa­nai­ ki­ni­mą. „Sei­mas tik­rai nė­ra teis­mas, ku­ris spren­džia, as­muo kal­tas ar ne­kal­ tas. Ar konk­re­čios tei­sė­jos N.Venc­ kie­nės at­žvil­giu, ar prieš tai bu­vu­sio ki­to tei­sė­jo at­žvil­giu, ar Sei­mo na­ rių at­žvil­giu vi­sa­da bal­suo­ju už tei­ si­nės ne­lie­čia­my­bės pa­nai­ki­ni­mą to­dėl, kad Sei­mas ne­spren­džia kal­ tu­mo ar ne­kal­tu­mo, tai ga­li pa­da­ry­ ti tik iki­teis­mi­nis ty­ri­mas, o po to – teis­mas“, – kal­bė­jo ji. VD, BNS inf.

„„Ga­li­my­bė: Sei­mo pir­mi­nin­kė I.De­gu­tie­nė (nuotr. kairėje) įsi­ti­ki­nu­si, kad spren­di­mas pa­nai­kin­ti tei­si­nę ne­lie­čia­

my­bę leis N.Venc­kie­nei teis­me at­sa­ky­ti į jai iš­sa­ko­mus kal­ti­ni­mus. 

BFL nuo­tr.

Redakcijos nuomonė gali nesutapti su autorių nuomone. karštOJI linija: reklamos skyrius: Platinimo tarnyba: Prenumeratos skyrius: Buhalterija: 212 2022 261 3654 261 1688 261 1688 (8 46) 397 ISSN 1822-7791 © 2007 „Diena Media News“ Labdarių g. 8, 01120 Vilnius Tel. (8 5) 262 4242, E. paštas: info@vilniausdiena.lt VYRIAUSIASIS REDAKTORIUS Lukas Miknevičius – 219 1386 VYRIAUSIOJO REDAKTORIAUS PAVADUOTOJAS Stasys Gudavičius – 219 1371

MIESTAS: Rūta Grigolytė – 219 1373 Indrė Pepcevičiūtė – 219 1391 Andrejus Žukovskis – 219 1391 LIETUVA: Justinas Argustas – 219 1381 EKONOMIKA: Jolita Mažeikienė (redaktorė) – 219 1374 Lina Mrazauskaitė – 219 1388 PASAULIS: Julijanas Gališanskis (redaktorius) – 219 1376 Valentinas Beržiūnas – 219 1387

SPORTAS: Romas Poderys (redaktorius) – (8 37) 302 258 Mantas Stankevičius – 219 1383 ŠEŠTADIENIS: Darius Sėlenis – (8 37) 302 276 Laima Žemulienė – 219 1374 TV DIENA: Agnė Klimčiauskaitė (redaktorė) – 219 1380 370: Jurgita Kviliūnaitė (redaktorė) – 219 1370 FOTOGRAFAI: Gediminas Bartuška – 219 1384 Simonas Švitra – 219 1384

Visi kontaktai: diena.lt/dienrastis/redakcija Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raide R pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti. Tiražas 5500.

767

REKLAMOS PARDAVIMO SKYRIUS: 261 3655, 261 3659, 261 3654, 261 3000, 261 9655, 279 1370 faks. – 279 1379 SKELBIMŲ SKYRIUS: 

261 3653

PRENUMERATOS SKYRIUS: 

261 1688

PLATINIMO TARNYBA: 

261 1688


7

ketvirtADIENIS, birželio 28, 2012

ekonomika

OMX Vilnius OMX RigaOMX Tallinn

–0,36 %

44

–0,70 %

+0,28 %

Su­ma­žė­jo ­ ban­kų tur­tas

gy­ven­to­jų ke­liau­da­mi pa­sii­ma maž­daug 5 tūkst. li­tų ver­tės daik­tų.

Valiutų kursai

De­ga­lų kai­nos

Šiandien

De­šimt Lie­tu­vo­je vei­kian­čių ko­mer­ci­nių ban­kų ir už­sie­nio ban­kų sky­rių ge­gu­žės pa­bai­go­je bu­vo su­kau­pę 75,893 mlrd. li­ tų tur­to, 3,1 pro­c. ma­žiau nei 2011-ųjų pa­bai­go­je. Bend­ras ban­kų pa­sko­lų po­rt-­ fe­lis šie­met ūg­te­lė­jo 124,887 mln. li­ tų (0,2 pro­c.), iki 53,931 mlrd. li­tų. Ban­ kuo­se lai­ko­mų in­dė­lių su­ma ge­gu­žės pa­ bai­go­je sie­kė 43,759 mlrd. li­tų, 2,6 pro­c. dau­giau nei 2010 m. pa­bai­go­je.

proc.

diena.lt/naujienos/ekonomika

Valiuta

kiekis Santykis

Bal­ta­ru­si­jos rub­lis 10000 3,3060 DB sva­ras ster­lin­gų 1 4,3184 JAV do­le­ris 1 2,7638 Ka­na­dos do­le­ris 1 2,6951 Lat­vi­jos la­tas 1 4,9588 Len­ki­jos zlo­tas 10 8,1207 Nor­ve­gi­jos kro­na 10 4,5865 Ru­si­jos rub­lis 100 8,4134 Švei­ca­ri­jos fran­kas 1 2,8742

pokytis

–0,7654 % +0,3276 % +0,0724 % +0,3313 % +0,0989 % +0,1443 % –0,2219 % +1,1275 % –0,0313 %

Vakar Tink­las

A 95

Dy­ze­li­nas

Du­jos

„Sta­toil“

4,72

4,41

2,38

„Kvis­ti­ja“

4,66

4,36

2,37

„Va­koil“

4,71

4,42

2,39

Vi­d. kai­na vi­so ap­tar­na­vi­mo de­ga­li­nių tink­luo­se. Šal­ti­nis: www.de­ga­lu­kai­nos.lt WTI naf­ta„Brent“ naf­ta79,80 dol. už 1 brl. 92,90 dol. už 1 brl.

Pre­kiau­ti ap­si­mo­ka, bet ri­zi­kin­ga Nors maž­me­ni­nės pre­ky­bos apim­tis didėja, pa­si­ro­do, im­tis šio vers­lo yra ri­zi­kin­ga. Šie­met bank­ro­tų ban­ga la­biau nei ki­tus šluo­ja smul­kiuosius pre­ky­bi­nin­kus. Jo­li­ta Ma­žei­kie­nė j.mazeikiene@diena.lt

Sta­tis­ti­kai su­skai­čia­vo, kad per ge­ gu­žę maž­me­ni­nės pre­ky­bos apim­ tis, pa­ly­gin­ti su ba­lan­džiu, au­go 7,2 pro­c. O per me­tus šis au­gi­mas sie­ kė 5,3 pro­c. ir iš vi­so su­da­rė 2,23 mlrd. li­tų. Skai­čiuo­ja­ma, kad vien per mė­ ne­sį įmo­nių, pre­kiau­jan­čių mais­to pre­kė­mis, apy­var­ta pa­di­dė­jo 4 pro­c., ne mais­to pre­kė­mis – 8,8 pro­c. „Per me­tus maž­me­ni­nė pre­ky­ba la­biau­ siai au­go už­sa­ko­mo­jo par­da­vi­mo pa­štu ar­ba in­ter­ne­tu sri­ty­je (35,5 pro­c.), taip pat spor­to įran­gos (34,6 pro­c.) ir nau­do­tų daik­tų (24,4 pro­c.) spe­cia­li­zuo­to­se par­duo­tu­vė­se“, – iš­pla­tin­ta­me pra­ne­ši­me in­for­ma­vo Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­tas. Lie­tu­vos pre­ky­bos įmo­nių aso­ cia­ci­jos va­do­vo Lau­ry­no Vi­li­mo tei­gi­mu, kol kas džiu­gi­na vos vie­ no mė­ne­sio – ge­gu­žės – duo­me­nys. „Tei­gia­mam pre­ky­bos apim­ties po­ ky­čiui praei­tą mė­ne­sį įta­kos ga­lė­jo tu­rė­ti įvai­rios ap­lin­ky­bės, įskai­tant ir ge­ras oro są­ly­gas, bet to ne­tu­ri­me šį mė­ne­sį“, – ko­men­ta­vo jis. Eko­no­mi­kos eks­per­tai Sta­tis­ti­ kos de­par­ta­men­to pa­skelb­tus ro­ dik­lius ver­ti­na kaip sta­bi­lų maž­ me­n i­n ės pre­k y­b os apy­var­tos au­gi­mą, ta­čiau nea­be­jo­ja, kad pre­ ky­bos apim­ties au­gi­mą pa­lai­ko še­ šė­li­nės gy­ven­to­jų pa­ja­mos. „Dėl lė­čiau, nei ti­kė­ta­si, šie­met ma­žė­jan­čio ofi­cia­laus ne­dar­bo ir tre­jus me­tus ma­žė­ju­sių rea­lių ofi­ cia­lių gy­ven­to­jų pa­ja­mų per­ka­mo­ ji ga­lia iš­lie­ka van­gi, tad par­duo­tų

pre­kių kie­kis teo­riš­kai ne­tu­ri prie­ žas­čių stip­riai kil­ti. Ge­ri maž­me­ni­ nės pre­ky­bos duo­me­nys ro­do, kad vi­daus var­to­ji­mą Lie­tu­vo­je iš da­lies pa­lai­ko neo­fi­cia­lios gy­ven­to­jų pa­ ja­mos, o rea­li per­ka­mo­ji ga­lia yra di­des­nė, nei ro­do ofi­cia­li sta­tis­ ti­ka“, – tei­gė Ro­kas Ban­ce­vi­čius, ban­ko DNB vy­res­ny­sis ana­li­ti­kas.

Lau­ry­nas Vi­li­mas:

Kuo dau­giau įsteig­ta įmo­nių, tuo di­des­nė kon­ku­ren­ci­ja, tuo ir neat­lai­kan­čių kon­ku­ ren­ci­jos yra dau­giau. Nors gy­ven­to­jai dau­giau var­to­ja, smul­kių­jų vers­li­nin­kų tai ne­džiu­gi­na. Kre­di­tų biu­ras „Cre­di­tin­fo“ pa­skel­ bė, kad šie­met spar­čiau­siai bank­ru­ tuo­ja smul­kieji pre­ky­bi­nin­kai. Šie­met per pen­kis mė­ne­sius iš vi­so Lie­tu­vo­je bank­ru­ta­vo 554 įmo­nės, iš ku­rių 22,7 pro­c. su­da­rė maž­me­ni­nės pre­ky­bos ir mai­ti­ni­mo įmo­nės. „2011 m. dau­gu­mos vers­lo ša­kų pel­nin­gu­mas per me­tus pa­di­dė­jo ar­ba bent jau iš­li­ko 2010 m. ly­gio. O pre­ky­bi­nin­kų – prie­šin­gai. 2011 m. pel­nas vir­to nuo­sto­liu ar­ba nuo­ sto­lis dar la­biau pa­di­dė­jo. Šių me­tų pir­mo ket­vir­čio duo­me­nys taip pat ro­do be­veik 1 pro­centiniu punk­tu su­ma­žė­ju­sį pre­ky­bi­nin­kų pel­nin­ gu­mą. Pre­ky­bi­nin­kai ir taip dir­ba su vie­na že­miau­sių pel­no mar­žų, o nei­gia­mas po­ky­tis tu­ri stip­res­nę

Maž­me­ni­nės pre­ky­bos įmo­nių apy­var­tos po­ky­čiai (pro­c.)

Maž­me­ni­nė pre­ky­ba

Mais­to pre­kės

Ne mais­to pre­kės

2011 Ge­gu­žė Bir­že­l is Lie­pa Rugp­jū­t is Rug­sė­jis Spa­l is Lapk­r i­t is Gruo­dis

6,4 6,7 6,2 9,8 10,3 8,9 12,5 11,1

Sau­sis Va­sa­r is Ko­vas Ba­lan­dis Ge­gu­žė

11,3 7,8 6 1,6 5,3

–0,6 –0,4 –1,7 1 2,1 1,9 1,8 2,9

11,5 10,7 12,8 16,9 17,1 17,2 22,1 24,2

2,7 2 1,4 –0,4 3,6

20,7 17 13,1 6,2 9,9

2012

Šal­ti­nis: Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­tas

įta­ką ne­se­niai įsi­kū­ru­sioms įmo­ nėms“, – pra­ne­ši­me spau­dai tei­gė kre­di­tų biu­ro „Cre­di­tin­fo“ kre­di­to ri­zi­kos va­do­vė Ali­na Bue­mann. Šie­met bank­ru­ta­vo 80 pre­ky­bos įmo­nių ir 46 mai­ti­ni­mo įstai­gos – ati­tin­ka­mai 33 pro­c. ir 2,1 kar­ to dau­giau nei per­nai, kaip pra­ne­šė „Cre­di­tin­fo“, rem­da­ma­sis Įmo­nių bank­ro­to val­dy­mo de­par­ta­men­to duo­me­ni­mis. Di­džio­ji da­lis bank­ ru­ta­vu­sių maž­me­ni­nin­kų gy­va­vo tik 3–5 me­tus. Lie­tu­vos pre­ky­bos įmo­nių aso­ cia­ci­jos va­do­vo L.Vi­li­mo tei­gi­mu, pa­di­dė­jęs smul­kių­jų pre­ky­bi­nin­kų bank­ro­tų skai­čius tie­sio­giai su­si­ jęs su spar­čiai di­dė­jan­čiu smul­kių­ jų pre­ky­bi­nin­kų skai­čiu­mi. „Aki­ vaiz­du, kad kuo dau­giau įsteig­ta įmo­nių, tuo di­des­nė kon­ku­ren­ci­ja, tuo ir neat­lai­kan­čių kon­ku­ren­ci­jos yra dau­giau“, – ma­no jis. L.Vi­li­mo nuo­mo­ne, vyks­ta nor­ma­lus vers­lo ap­lin­kos cik­las.

„„Rin­ka: nors gy­ven­to­jai var­to­ja dau­giau, dau­gė­ja maž­me­ni­nės pre­ky­

bos kon­ku­ren­ci­jos neat­lai­kan­čių smul­kių­jų pre­ky­bi­nin­kų. 

To­mo Ur­be­lio­nio (BFL) nuo­tr.

Įmonių, netinkamai vykdančių savo finansinius įsipareigojimus, sąrašas*

* Iki 2012 m. birželio 25 d. nebuvo tinkamai atsiskaičiusios su kreditoriais.

T/F UAB UAB UAB UAB UAB UAB UAB UAB UAB UAB UAB UAB UAB UAB UAB UAB UAB UAB UAB UAB UAB UAB

PAVADINIMAS DEONISTA JARIKTRA CIRCUS CIRCUS AGENCY IMG MAKER KAUNO GERBŪVIS ŠIAULIŲ MELIORACIJA KARKASINIAI NAMAI TOGLĖ SK STATYBA VICUS PAMARIO BALTAI LIFESTYLE CONSULTING SIDENA ORTITAS ALKODAS BILIJAVA TIMBERVITA AIDRITA VILMANTO STATYBOS KLAIPĖDOS LOGISTIKA METELICA VILNIUS FE STATYBA

KODAS 178851398 181683170 302704127 302432079 300861546 175788722 124605891 302420408 302425259 135491720 140476182 302686405 302327968 147668865 249892980 302500128 245867360 300605408 125758445 302413011 302302865 300709588

VADOVAS Deonizas Susvila Eryk Jaroslavski Kiros tsegaye Hadgu Mindaugas Andriušis Gytis Prialgauskas Kęstutis Aužbikavičius Juozas Andriulionis Česlovas Ivanauskas Pranas Skabickas Vilius Zažeckis Artūras Krikštaponis Johan Marcel Tillieux Michail Šadčenev Mindaugas Stragis Algydė Paulauskienė Beatričė Lapatčenka Arūnas Knieža Andrius Malinauskas Vilmantas Vaščiūnas Julianas Kinderis Vydas Banevičius Fredas Laurinaitis

UAB GELVORA Juozapavičiaus g. 7, LT-09311 Vilnius Tel. +370 5 2738787, Faks.+370 5 2738788 El. p.: info@gelvora.lt Jurbarko g. 2A-203A, LT-47183 Kaunas Tel. +370 37 426872, Faks.+370 37 280112 El. p.: info@gelvora.lt

UAB „GELVORA“SIŪLO BENDRADARBIAUTI IR SAVO PROBLEMAS PATIKĖTI PROFESIONALAMS. UAB „GELVORA“ TEIKIA ŠIAS PASLAUGAS: 1. Skolų prevencija • Sutarčių auditas • Juridinių asmenų mokumo vertinimas • Juridinių asmenų veiklos monitoringas • Duomenų bazė • Prevencinis spaudas • Finansinių atsiskaitymų kontrolė 2. Skolų išieškojimas • Ikiteisminis skolų išieškojimas • Teisminis skolų išieškojimas • Skolų pripažinimas beviltiškomis 3. Juridinės paslaugos • Kliento teisinis atstovavimas • Ikiteisminio tyrimo inicijavimas • Bankroto ir restruktūrizavimo bylų inicijavimas • Kitos teisinės paslaugos 4. Skolų pirkimas


8

ketvirtADIENIS, birĹželio 28, 2012

tema

Ne­rei­ka­lin­go vals­ty­bei NT nať­tÄ… no Pas­ta­rai­siais me­tais pri­va­ti­zuo­jant vals­ty­bÄ—s ins­ti­tu­ci­joms pri­klau­ san­tÄŻ, bet su tie­sio­gi­nė­mis funk­ci­jo­mis men­kai su­si­ju­sÄŻ tur­tÄ…, ge­ riau­siai se­kė­si „Sod­rai“. DĹžiau­gia­si ir ĹĄÄŻ tur­tÄ… ÄŻsi­gi­jÄ™ vers­li­nin­kai.

Jo­li­ta Ma­Şei­kie­nė j.mazeikiene@diena.lt

Sa­na­to­ri­jos lau­kia at­gi­mi­mas

DaŞ­nas vers­lus Lie­tu­vos gy­ven­to­ jas, stra­te­giť­kai pa­trauk­lio­se vie­ to­vė­se ma­ty­da­mas ap­leis­tus ar dar funk­cio­nuo­jan­Ä?ius, bet se­niai in­ ves­ti­ci­jĹł ne­ma­Ä?iu­sius pa­sta­tus, ne kar­tÄ… yra pa­svars­tÄ™s: par­duo­tĹł vers­li­nin­kams, ne­smig­tĹł ÄŻ Ĺže­mÄ™. Vie­nas to­kiĹł pa­vyz­dĹžiĹł – vos uĹž pus­ki­lo­met­rio nuo Bal­ti­jos pa­jō­rio esan­ti sa­na­to­ri­ja „Pa­lan­gos Ĺ˝vo­rō­ nė“. 2 ha plo­te iť­si­dÄ—s­tÄ™s sa­na­to­ri­ jos pa­sta­tĹł komp­lek­sas do­mi­no ne vie­nÄ… pir­kė­jÄ…, o ĹĄÄŻ mė­ne­sÄŻ vy­ku­sia­ me auk­cio­ne sa­na­to­ri­jos par­da­vi­mo pra­di­nÄ— kai­na net pa­ki­lo dau­giau nei pu­se mi­li­jo­no li­tĹł. Pa­lan­go­je esan­ ti sa­na­to­ri­ja „Pa­lan­gos Ĺ˝vo­rō­nė“ bu­vo nu­pirk­ta uĹž 6,7 mln. li­tĹł. Ĺ iÄ… su­mÄ… pa­klo­jo Ĺ iau­liĹł vers­li­nin­kas, bend­ro­vÄ—s „Lit­ra­da“ sa­vi­nin­kas ir di­rek­to­rius Ar­tō­ras Nu­cic­kas. Ĺ io vers­li­nin­ko pla­nuo­se nu­ma­ to­ma sa­na­to­ri­jÄ… pri­kel­ti ant­ram gy­ ve­ni­mui. „Nie­ko ne­kei­sim, pa­sta­to pa­skir­tis bus to­kia pa­ti, kaip ir bu­ vo – ap­gy­ven­di­ni­mas ir sa­na­to­ri­niĹł pa­slau­gĹł tei­ki­mas. Sa­na­to­ri­ja veik­ los ne­nut­rauks, bet jos lau­kia rim­ta re­konst­ruk­ci­ja“, – pa­Şa­dė­jo A.Nu­ cic­kas. Kol kas konk­re­taus vers­lo pla­no vers­li­nin­kas ne­tu­ri, esÄ… dar ga­lu­ti­nai neį­ver­tin­ta pir­ki­nio bĹŤk­ lÄ—. O pa­klaus­tas, gal­bĹŤt ĹĄÄŻ pir­ki­nÄŻ vė­liau par­duos, ne­kil­no­ja­mo­jo tur­ to (NT) vers­lu be­si­ver­Ä?ian­tis vers­li­ nin­kas sa­kÄ— to­kiĹł pla­nĹł ne­tu­rÄŻs. „Rei­kia vis­kÄ… la­bai ge­rai ÄŻver­tin­ti, tuo­met ir sprę­sim, kas tu­rÄ—s keis­ tis. Kol kas aki­vaiz­dĹŤs du da­ly­kai – pa­sta­tas ĹĄau­kia­si re­konst­ruk­ci­ jos, taip pat rei­kia tvar­ky­ti sa­na­to­ ri­jÄ… val­dĹžiu­sios ÄŻmo­nÄ—s fi­nan­sus“, – tei­gÄ— pa­ťne­ko­vas. „Sod­ros“ duo­ me­ni­mis, bend­ras su­kaup­tas sa­na­

to­ri­jos „Pa­lan­gos Ĺ˝vo­rō­nė“ nuo­sto­lis ĹĄie­met bir­Şe­lio 1 d. sie­kÄ— be­ veik 1,7 mln. li­tĹł. A.Nu­cic­kas tei­gÄ— dar ne­sus­kai­ Ä?ia­vÄ™s, kiek pri­reiks pa­pil­do­mai in­ ves­tuo­ti ÄŻ nau­ją­jÄŻ pir­ki­nÄŻ, ta­Ä?iau jis en­tu­zias­tin­gai ti­ki, kad pa­vyks pa­ siek­ti mak­si­ma­liÄ… grą­Şą. Ka­da sa­ na­to­ri­ja at­gims nau­jam gy­ve­ni­mui, taip pat dar ne­Şi­no­ma. Tei­gia­ma, kad kol kas no­rin­tys il­sė­tis ĹĄio­je sa­na­to­ri­jo­je tai bent jau ĹĄiÄ… va­sa­rÄ… ga­lÄ—s da­ry­ti to­kio­mis pa­Ä?io­mis są­ ly­go­mis kaip ir anks­Ä?iau.

ro­vÄ— „Birť­to­no mi­ne­ra­li­niai van­ de­nys ir Ko“. UĹž bu­vu­sÄŻ „Sod­ros“ Mo­ky­mo cent­rÄ… nau­ji ĹĄei­mi­nin­kai su­mo­kė­jo apie 1,3 mln. li­tĹł. Auk­ cio­ne kai­na bu­vo pa­kel­ta be­veik ket­vir­Ä?iu mi­li­jo­no li­tĹł. Kaip sa­kÄ— bend­ro­vÄ—s ko­mer­ci­jos di­rek­to­rius Ro­ber­tas Ĺ na­ras, ÄŻsi­gy­ to­se pa­tal­po­se pla­nuo­ja­ma ÄŻreng­ti vieť­bu­tÄŻ, ta­Ä?iau jo­kie re­konst­ruk­ci­jos dar­bai dar ne­vyks­ta. „Tai il­gas pro­ ce­sas. Ka­da pa­kvie­si­me pir­muo­sius lan­ky­to­jus, dar ne­ga­liu pa­sa­ky­ti“, – sa­kÄ— R.Ĺ na­ras. Bend­ro­vÄ— „Birť­to­ no mi­ne­ra­li­niai van­de­nys ir Ko“ iki ĹĄiol ne­tei­kÄ— ap­gy­ven­di­ni­mo pa­slau­ gĹł, ta­Ä?iau, pa­sak at­sto­vo, atei­ty­je tai ke­ti­na­ma da­ry­ti. „Ne­si­gai­lim ÄŻsi­gi­jÄ™ ĹĄÄŻ pir­ki­nÄŻâ€œ, – pa­brė­Şė jis. Ĺ ių­me­tÄŻ iť­par­da­vi­mÄ… bai­gÄ—

Saulius Vagonis:

Šiuo metu parduo­ ti NT verta, tik reikia mokėti tai daryti, t. y. tinkamai pristatyti rinkai.

Ďkurs nau­ją vieť­bu­tį

Birť­to­ne bu­vu­sio „Sod­ros“ Mo­ky­ mo cent­ro pa­sta­to, ku­ria­me bu­vo ÄŻkur­tos ir ap­gy­ven­di­ni­mo pa­tal­ pos, pa­skir­tis taip pat be­veik ne­ si­keis. Ĺ ie­met va­sa­rio pa­bai­go­ je be­veik 1000 kv. m plo­to pa­sta­tÄ… ÄŻsi­gi­jo vie­tos in­ves­tuo­to­jai – bend­

Be mi­nė­tĹł ob­jek­tĹł, 2011–2012 m. „Sod­ra“ par­da­vÄ— pen­kis ga­ra­ Ĺžus ÄŻvai­rio­se Lie­tu­vos vie­to­vė­se, du gy­ve­na­muo­sius na­mus Aly­tu­ je, ad­mi­nist­ra­ci­nÄŻ pa­sta­tÄ… Kau­ne. Da­lis par­duo­to NT ÄŻ „Sod­ros“ ap­ skai­tÄ… ÄŻtrauk­ta den­giant vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo ÄŻmo­kĹł sko­las. Nuo 2005 m. taip sko­los jau ne­be­ den­gia­mos. IĹĄ vi­so per pa­sta­ruo­sius pu­sant­rĹł me­tĹł „Sod­ra“ par­da­vÄ— be­veik 8,4 mln. li­tĹł ver­tÄ—s su so­cia­ li­nio drau­di­mo funk­ci­jo­mis ne­su­si­ ju­sio tur­to. Gau­tos lė­ťos ÄŻtrauk­tos ÄŻ „Sod­ros“ biu­dĹže­tÄ…. „Sod­ros“ duo­ me­ni­mis, par­da­vus ne­rei­ka­lin­gÄ… tur­tÄ… per me­tus bus su­tau­py­ta apie 30 tĹŤkst. li­tĹł ir iť­veng­ta to­les­nio tur­to nu­si­dė­vė­ji­mo ir nu­ver­tė­ji­mo. Kaip dien­rať­tÄŻ in­for­ma­vo „Sod­ra“, iki ĹĄiĹł me­tĹł pa­bai­gos dau­giau NT par­duo­ti ne­nu­ma­to­ma. Jau­Ä?ia pa­klau­sÄ…

Vals­ty­bi­nis tur­to fon­das (VTF) ĹĄiuo me­tu ban­do par­duo­ti vals­ty­bei pri­ klau­san­Ä?io NT uĹž 6 mln. li­tĹł su­mÄ…,

„„Par­duo­ta: nau­jie­ji sa­na­to­ri­jos „Pa­lan­gos Ĺ˝vo­rō­nė“ ĹĄei­mi­nin­kai pla­nuo­ja p

iĹĄ ku­rios Ĺže­mÄ—s par­da­vi­mo kai­ na su­da­ro 2,3 mln. li­tĹł. Bran­giau­si ĹĄiuo me­tu pri­va­ti­zuo­ja­mi ob­jek­tai yra Vil­niu­je ir Kau­ne. Vil­niu­je uĹž 2 mln. li­tĹł ban­do­ma par­duo­ti bu­ vu­sius lop­ťe­lio-dar­Şe­lio pa­sta­tus su 1 ha Ĺže­mÄ—s skly­pu Bro­liĹł gat­vė­ je. Kau­ne uĹž 1,4 mln. li­tĹł – pa­sta­ tĹł komp­lek­sÄ… su be­veik 0,3 ha Ĺže­ mÄ—s skly­pu Miť­ko gat­vė­je. Kaip dien­rať­tÄŻ in­for­ma­vo VTF Pri­va­ti­za­vi­mo sky­riaus vir­ťi­nin­ kas Sta­sys Over­lin­gas, ĹĄiuo me­tu vals­ty­bi­nio NT par­da­vi­mo pa­klau­ sa, pa­ly­gin­ti su 2009–2010 m., yra pa­di­dė­ju­si. Ta­Ä?iau pri­pa­Şįs­ta­ma, kad VTF ga­li­my­bÄ—s pa­siō­ly­ti dau­ giau ob­jek­tĹł yra ri­bo­tos. „Pri­va­ti­ zuo­ti ski­ria­mi ma­Şi, ap­leis­ti ir nu­ nio­ko­ti ob­jek­tai, ku­riĹł ver­tÄ— ma­Şa“, – tei­gÄ— S.Over­lin­gas. Kur kas dau­giau ir ver­tin­ges­niĹł pa­siō­ly­mĹł ÄŻsi­gy­ti vals­ty­bÄ—s NT

Vai­do­tas Rō­kas:

Vals­ty­bei pri­klau­siu­sÄŻ NT ÄŻsi­gi­jÄ™ in­ves­tuo­to­jai at­ne­ťa dau­giau nau­dos nei vals­ty­bÄ—s ins­ti­tu­ci­ jos, tur­tÄ… nau­do­ju­sios sa­vo reik­mÄ—ms. ga­li­ma ras­ti per vals­ty­bÄ—s ÄŻmo­nÄ—s Tur­to ban­ko or­ga­ni­zuo­ja­mus auk­ cio­nus. Ĺ iuo me­tu ga­li­ma rink­tis iĹĄ 107 vals­ty­bÄ—s par­duo­da­mĹł NT ob­ jek­tĹł. Di­dĹžią­jÄ… da­lÄŻ – 42 – par­duo­ da­mo NT su­da­ro vals­ty­bÄ—s Ĺži­nio­je esan­tis gy­ve­na­ma­sis bĹŤs­tas. Ĺ iuo me­tu ban­do­mi par­duo­ti bran­giau­ si ob­jek­tai – sos­ti­nÄ—s Lvo­vo gat­ vė­je esan­Ä?ios bu­vu­sio Gy­ven­to­ jĹł re­gist­ro tar­ny­bos pa­tal­pos (1,9

.A;.B76;A.:2;.:2“8296@8.?AB@=642@;6@4FC2;6:.@  8VRXcVR[N` VYQfZ\ `Rg\[N` QNbTVNObĂ˜VĂş [NZĂş TfcR[a\WNZ` Na[RN [RZN NV [R_VZ\ “ f]NĂ˜ aVRZ`Xb_VRTfcR[N`R[\``aNaf O\`[NZb\`R7bXWVRZ`XVRXcVR [Ă– ZĂ›[R`Ă&#x; b VYQfZĂ– aR[XN ]N XY\aV[RcVR[Ă–VZaĂ–\XN_aNV`[Ra V_]\aĂ­X`aN[aĂ&#x;YVaĂşVĂşQNbTVNOb Ă˜VĂş[NZĂşTfcR[a\WNVN]VRVYQfZ\ `Rg\[Ă–]N]_N`aNV]_NQRQNTNYc\aV VN[X`a\“QN_cN`N_Ă–@XV_aV[TNV [RVQNbTbZ\`[NbWĂşN_Na[NbWV[aĂş [NZĂş TfcR[a\WNV Xb_VR VYQfZ\ `Rg\[\YNbXVNOR[R_VZ\[R`]R_ WĂ&#x;VYRVQ VNXRYV`XN_ab`ZN VNb6_ [\_`QNbTbZNTfcR[a\WĂşcV`QN_ QRY`VN Na[NbWV[aV `Nc\ TfcR[N Zb\`Vb` [NZb` TNYVZN Q_Ă–`VNV aRVTaV XNQ Vb\ ZRab R`N[Ă˜V\` 1NbTVNObĂ˜VĂş [NZĂş Na[NbWV[VZ\ Z\QR_[VgNcVZ\ ]_\T_NZ\` `Ă– YfT\` ]NTNY 72@@60. V[VPVNafcĂ– f_N TR_VNb`V\` “ cNY`afOĂ› X\Z

]R[`b\WN ]_\PVYNVQĂşR[R_TVWĂ– aNb]N[Ă˜V\Z`]_VRZ\[Ă›Z`V_ ]_\PVYNVQĂş]_\WRXabV]N_R[TaVV_ W\aRPU[V[RV]_VR VĂ­_NVV\``Ă–Yf T\` TNYV\WN `b`]Ă›Wb`VRZ` Na[Nb WV[aV`Nc\QNbTVNObĂ˜Vb`[NZb`VXV ZT_b\Q V\ Q=_V]N V[aV aR[XNaVXcVR[N“N[X`Ă˜VNbN_cĂ› YVNb`R[\``aNafO\`QNbTVNObĂ˜Vb` [NZb` Na[NbWV[aV cV` aVRX _RVXĂ›` aNQXNZYNbXaVWRVVb\ZRabQN_ TNYVZN ]N`V[NbQ\aV `VĂ­Y\Z\ZV` TNYVZfOĂ›ZV`V_]V[VTb`VYRVQ VN Zb`YNbXbV]R_XVNb_N``VR[N`VY QfaV VYRV`aV Xb_ XN` ]_\aV[TVNb• “ ]NaN_VN /Ă­`a\ V_ b_ON[V`aV[Ă›` ]YĂ›a_\`NTR[aĂ­_\`QV_RXa\_Vb`CN YR[aV[N`=RaXĂ­[N`


9

ketvirtADIENIS, birželio 28, 2012

tema

o­riai pe­ri­ma pri­va­tu­sis sek­to­rius Komentaras

Min­dau­gas Sta­tu­le­vi­čius Lie­tu­vos ne­k il­no­ja­mo­jo tur­to plėt­ros aso­cia­ci­jos (LNTPA) di­rek­to­r ius

M

es svei­ki­na­me vals­ty­bės ini­cia­ty­vą par­duo­ti ne­nau­ do­ja­mą NT ir taip pa­skir­ti jį efek­ty­viai veik­lai. Šiuo me­ tu vals­ty­bės val­do­mas NT nein­ven­to­ri­ zuo­tas, ne­ži­no­mos tiks­lios iš­lai­ky­mo są­ nau­dos ir ga­li­mos al­ter­na­ty­vos. Skir­tin­gi šal­ti­niai nu­ro­do, kad vien ad­mi­nist­ra­ci­ nių pa­tal­pų Lie­tu­vos vals­ty­bė ga­li val­dy­ti nuo 2050 iki dau­giau nei 4000, ku­rių plo­ tas ga­li siek­ti nuo 1,2 iki 1,4 mln. kv. m. Ne­ži­ no­ma ir kiek to tur­to iš­nuo­mo­ta, ati­duo­ta pa­gal pa­nau­dos su­tar­tį ar ne­nau­do­ja­ma vi­sai. Ne­re­tai to­kių pa­tal­pų iš­lai­ky­mas nee­fek­ty­vus, nes są­nau­dos ski­ria­si ke­le­ tą kar­tų, o užim­tu­mas – tik apie 60 pro­c., o efek­ty­viai val­do­mo NT užim­tu­mas tu­

pa­sta­tą re­konst­ruo­ti ir ke­ti­na tęs­ti anks­tes­nę jos veik­lą. 

mln.), sos­ti­nės Bur­biš­kių gat­vė­je esan­tys ga­my­bi­niai ir ūki­niai pa­ sta­tai (1,8 mln. li­tų), 20 me­di­nių na­me­lių poil­sia­vie­tė Šven­to­jo­ je (1,5 mln. li­tų), Vil­niaus Žir­mū­ nų mik­ro­ra­jo­ne esan­čios bu­vu­ sios ga­myk­los „Vil­ma“ pa­tal­pos (1,4 mln. li­tų) ir kt. Nau­dos gau­na ir vals­ty­bė

Eks­per­tų ver­ti­ni­mu, kiek­vie­nas vals­ty­bės par­duo­da­mo NT ob­jek­tas anks­čiau ar vė­liau su­lau­kia nau­ jo sa­vo šei­mi­nin­ko. „Vie­ni ob­jek­tai įdo­mūs ne­bent tik kai­my­nams, ki­ ti – ir stam­biems in­ves­tuo­to­jams. Daug kam ga­li kil­ti klau­si­mas, ar ver­ta par­duo­ti tur­tą, kai jis yra du­ kart at­pi­gęs, ta­čiau su­lauk­ti, kad jis pa­brangs, ga­li už­truk­ti, o per tą lai­ ką tur­tas dar la­biau nu­si­dė­vė­ti. Ki­ ta ver­tus, to­kių kai­nų šuo­lių, ku­rie bu­vo prieš pen­ke­rius me­tus, jau ne­bė­ra ir ka­žin ar bus. Rin­ka yra sta­bi­li, NT kai­nos be­veik ne­si­kei­ čia“, – tei­gė Sau­lius Va­go­nis, NT

R

bend­ro­vės „Ober-Haus“ Ver­ti­ni­ mo ir rin­ko­ty­ros sky­riaus va­do­vas. Pa­sak jo, šiuo me­tu par­duo­ti NT ver­ta, tik rei­kia mo­kė­ti tai da­ry­ti, t. y. tin­ka­mai pri­sta­ty­ti rin­kai. „Di­džiau­sia vals­ty­bės par­duo­da­ mo NT pro­ble­ma – daž­nai ne­pa­sie­ kia­ma di­džiau­sia ga­li­ma par­duo­da­ mo ob­jek­to ver­tė, nes tur­tas daž­nai bū­na ne­pa­ruoš­tas par­duo­ti: ne­pa­ keis­ta pa­skir­tis, ku­ri bū­tų pa­trauk­ les­nė pir­kė­jui, ne­pa­da­ry­ti de­ta­lie­ji pla­nai ir pan. Kar­tais no­rint pa­kel­ ti ver­tę įdė­ti daug pa­stan­gų net ne­ rei­kia“, – pa­brė­žė pa­šne­ko­vas. In­ves­tuo­to­jų aso­cia­ci­jos val­dy­bos na­rio Vai­do­to Rū­ko ver­ti­ni­mu, nors ko­ky­biš­ko dar ne­pri­va­ti­zuo­to NT skai­čius yra ri­bo­tas, in­ves­tuo­to­jai pa­siū­ly­mais nuo­lat do­mi­si. „Vals­ty­ bės tu­ri­mo turto iš­par­da­vi­mas vie­ na­reikš­miš­kai yra tei­gia­mas da­ly­kas. Vie­nas es­mi­nių da­ly­kų, ko­dėl bū­ti­na ir ap­si­mo­ka par­duo­ti vals­ty­bei pri­ klau­san­tį tur­tą, – in­ves­tuo­to­jas vi­ suo­met sieks gau­ti ga­li­mą di­džiau­sią

Vy­tau­to Liau­dans­kio (BFL) nuo­tr.

grą­žą. Ši grą­ža yra su­si­ju­si ir su nau­ da vals­ty­bei, nes bus su­mo­kė­ta dau­ giau mo­kes­čių į biu­dže­tą, įdar­bin­ta dau­giau žmo­nių, jiems mo­ka­mi di­ des­ni at­ly­gi­ni­mai ir pan. Vals­ty­bei pri­klau­siu­sį NT įsi­gi­ję in­ves­tuo­to­ jai at­ne­ša dau­giau nau­dos nei ins­ti­ tu­ci­jos, tur­tą nau­do­ju­sios sa­vo reik­ mėms“, – ma­no eks­per­tas.

4,5 mln. litų

– už tokią sumą VTF šiemet pardavė valstybės NT.

ri bū­ti apie 94–95 pro­c. Šiuo me­tu vals­ty­ bė pla­nuo­ja par­duo­ti apie 150 val­do­mų ob­jek­tų, pa­spar­ti­nus šį pro­ce­są at­si­lais­ vin­tų ne­nau­do­ja­mas NT, bū­tų su­tau­py­ ta lė­šų jiems iš­lai­ky­ti, kaip yra pri­pa­ži­ nu­si ir Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja. Bend­ras NT mo­kes­tis, ko­kį siū­lo LNTPA, ga­lė­tų taip pat iš­spręs­ti šį klau­si­mą – NT mo­kes­čiu bū­tų ap­mo­kes­ti­na­mas ir vals­ty­bi­nis NT. Taip Vy­riau­sy­bė bū­tų pri­vers­ta per­skai­ čiuo­ti bū­ti­ny­bę iš­lai­ky­ti tiek daug NT ir ma­žin­ti sa­vo iš­lai­das. Ge­ru pa­vyz­džiu ga­li­ma pa­mi­nė­ti Vil­ niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės per­kė­li­mą į de­ši­nį­jį Ne­ries kran­tą, kai par­da­vus se­ nus pa­sta­tus bu­vo pa­sta­ty­tas vie­nas pa­gal įstai­gos po­rei­kius. Vers­lui vals­ ty­bės par­duo­da­mi pa­sta­tai pa­pras­tai yra pa­trauk­lūs, nes daž­niau­siai jie bū­ na mies­to cent­re, ša­lia iš­plė­to­tos so­cia­ li­nės ir mies­to inf­rast­ruk­tū­ros. Nors pri­kel­ti nau­jam gy­ve­ni­mui pa­pras­tai rei­kia pa­pil­do­mų in­ves­ti­ci­jų, toks NT tu­rė­tų su­lauk­ti in­ves­tuo­to­jų dė­me­sio. Ta­čiau po­ky­čių spar­tą, jei­gu NT yra se­na­mies­ty­je ar ap­sau­gos zo­no­se, ga­ li pri­stab­dy­ti de­ri­ni­mas su vals­ty­bės įstai­go­mis ir už pa­vel­do ap­sau­gą at­sa­ kin­go­mis ins­ti­tu­ci­jo­mis.

Pri­va­ti­za­vi­mo apim­tys Me­tai

Ob­jek­tų skai­čius

Par­da­vi­mo kai­na, mln. li­tų

2000

369

26,5

2001

248

25,8

2002

176

19,2

2003

196

18,2

2004

191

21,8

2005

168

33

2006

121

16,9

2007

131

31,6

2008

137

11,8

2009

89

5

2010

130

14,8

2011

90

7,2

2012 I pusm.

39

4,5

Šal­ti­nis: VTF

Projektas „Aš – žalias“

Ekologinis siaubas – milijardai maišelių Aurimas Morkūnas Atliekų rūšiavimo sistema Lietuvoje, palyginti su Vakarų Europos šalimis, pradėta diegti neseniai, todėl rūšiavimo tradicijos dar nesusiformavusios.

Nors šalyje sukurtas platus atliekų rūšiavimo konteinerių tinklas, didelė dalis atliekų vis dar keliauja į sąvartynus. Siekdama paskatinti žmones rūšiuoti atliekas ir įskiepyti ekologinius gyvenimo įpročius, Aplinkos ministerija tęsia aplinkosaugos projektą „Aš – žalias“. „Rūšiavimas dar dažnai laikomas menkaverčiu dalyku, kuris nepajėgia daryti įtakos visuotinėms klimato kaitos problemoms.

Tačiau visos pasaulinės bėdos prasideda nuo mažų dalykų, kuriems įtakos turi kiekvieno mūsų elgesys. Įgyvendindami projektą sieksime pažadinti kiekvieno žmogaus atsakomybę už atliekų rūšiavimą, skatinsime institucijų ir visuomenės bendradarbiavimą, informuosime gyventojus apie rūšiavimo naudą ir galimybes“, – sakė aplinkos ministras Gediminas Kazlauskas. Rūšiuoti apsimoka

Rūšiavimo nauda yra ne tik ekologinė, bet ir ekonominė. Dažnai gyventojai mano, kad už antrinių žaliavų išvežimą jie turi mokėti kaip ir už komunalinių atliekų išvežimą. Tai netiesa. Spalvotų konteinerių turinio išvežimas yra nemo-

kamas, todėl atliekų rūšiavimas padeda sutaupyti. Patogiose vietose pastatytais konteineriais gali naudotis visi, ne vien gretimų namų gyventojai. Rūšiuojančių atliekas triūsas nenueina perniek – antrinės žaliavos surenkamos, perdirbamos, o iš jų vėl gaminami kasdien naudojami produktai. Lietuvoje daugiausia perdirbama metalo, popieriaus ir stiklo pakuočių. Plastiko pakartotinio naudojimo mastas mūsų šalyje kol kas mažesnis, tačiau ir iš jo pagamintus produktus dažnas naudoja kasdieniame gyvenime. Šiukšlių maišai – viena tų prekių, kurios gaminamos iš perdirbtų atliekų. Tokius maišelius gaminanti įmonė „Gerovė“ šį verslą pradėjo prieš 15 metų. „Nuo maišelių ga-

mybos likdavo nemažai plastiko, todėl kilo mintis jį dar kartą panaudoti. Dabar naudojame ne tik savo atliekas, bet jas superkame ir iš įvairių gamybos įmonių, prekybos centrų. Iš antram gyvenimui prikeltų žaliavų pagaminti maišeliai tinkami naudoti tiek buityje, tiek pramonėje“, – teigė UAB „Gerovė“ direktoriaus pavaduotoja Živilė Ramoškienė. Daugiausia – plastiko maišelių

Apskritai plastiko maišeliai yra pagrindinės buitinės atliekos. Jie lenkia įvairias maisto pakuotes ir gėrimų butelius. Prekybos centruose kiekvieną prekę dedame į maišelius, o vėliau juos paprasčiausiai išmetame. Pasaulyje kiekvienais metais su-

naudojama iki trilijono tokių maišelių, o padariniai – mirštantys jūrų gyvūnai, kurie priėda plastiko, palaikę jį maistu. Plastiko maišeliai visiškai nesuyra, todėl smarkiai teršia žemę ir vandenis. Gali prireikti iki 1000 metų, kad neliktų jų pėdsakų. Ž.Ramoškienė mano, kad tikroji ekologija – tai ne tik atsisakymas vartoti tam tikrus produktus. Juk atsisakant vienų produktų, juos vis tiek turime pakeisti kitais, kuriems gaminti taip pat naudojami gamtos ištekliai. Tikroji ekologija – dar kartą panaudoti tuos išteklius, kurie jau yra iš gamtos paimti. Ir svarbiausia – vartoti saikingai ir atsakingai.


10

ketvirtadienis, birželio 28, 2012

sportas

„Žal­gi­ris“ pradėjo rikiuoti sudėtį Tris ti­tu­lus per­nai iš­ko­vo­jęs Kau­no „Žal­gi­ ris“ pra­dė­jo konst­ruo­ti nau­jo se­zo­no ko­ man­dą. Šio­mis die­no­mis ša­lies čem­pio­ nai pra­tę­sė sutartį su dviem sa­vo krep­ši­ nin­kais, o ne­tru­kus paaiš­kės ir ko­man­dos ka­pi­to­no Pau­liaus Jan­kū­no atei­tis. Ma­rius Bag­do­nas m.bagdonas@diena.lt

Ja­nam žai­dė­jui – šan­sas

Ša­lies čem­pio­nai me­tams pra­tę­sė su­tar­tis su tik per­nai į eki­pą sėk­ min­gai įsi­lie­ju­siu Vy­te­niu Lip­ke­vi­ čiu­mi ir le­gio­nie­riu­mi iš Kroa­ti­jos Mar­ko Po­po­vi­čiu­mi. Pir­mo­jo kont­rak­tas su „Žal­gi­riu“ bai­gė­si po praė­ju­sio se­zo­no, o ant­ ra­sis su eki­pa tu­rė­jo su­tar­tį „1+1“ ir klu­bas ne­pa­si­nau­do­jo ga­li­my­be ją nu­trauk­ti. „Vy­te­niui praė­jęs se­zo­nas bu­vo tar­si tes­tas. Jau­nas žai­dė­jas pri­si­ jun­gė prie mū­sų se­zo­no vi­du­ry­je ir šį iš­ban­dy­mą at­lai­kė. Jo žai­di­mu bu­vo pa­ten­kin­ti ir klu­bo va­do­vai, ir tre­ne­riai. Nusp­ren­dė­me, kad jis ver­tas šan­so ir pa­siū­lė­me dar vie­ nų me­tų su­tar­tį. Atei­nan­tis se­zo­ nas pa­ro­dys, ar V.Lip­ke­vi­čius ga­li bū­ti Eu­ro­ly­gos ly­gio krep­ši­nin­kas, ar ne“, – mū­sų dien­raš­čiui sa­kė „Žal­gi­rio“ klu­bo spor­to di­rek­to­ rius Vi­tol­das Ma­sals­kis. Į stip­riau­sią ša­lies eki­pą puo­lė­ jo kar­je­ra pa­su­ko 2011 m. ru­de­nį, kai jis per­si­kė­lė iš Kau­no „Bal­tų“. Va­do­vau­jant Alek­sand­rui Tri­fu­ no­vi­čiui 23-ejų me­tų 196 cm ūgio krep­ši­nin­kas grei­tai iš­si­ko­vo­jo vie­ tą star­to pen­ke­te ir džiu­gi­no žal­gi­ rie­čių sir­ga­lius ko­vin­gu­mu ir la­bai ki­bia gy­ny­ba. Iki „Žal­gi­rio“ V.Lip­ ke­vi­čius yra vil­kė­jęs Prie­nų „Rū­ du­pio“, Kau­no „Ais­čių“, „Kau­ no Trio­bet“ ir „Žal­gi­rio-Sa­bo­nio mo­kyk­los“ marš­ki­nė­lius. De­b iu­t i­n iu sa­vo se­zo­n u LKL pir­me­ny­bė­se V.Lip­ke­vi­čius rink­ da­vo po 4,4 taš­ko, at­ko­vo­da­vo po 3,2 ka­muo­lio ir at­lik­da­vo po 1,5

re­zul­ta­ty­vaus per­da­vi­mo. Bal­ti­ jos krep­ši­nio ly­go­je (BBL) jis pel­ ny­da­vo po 7,6 taš­ko, at­ko­vo­da­vo po 4,4 ir pe­rim­da­vo po 1,4 ka­ muo­lio, at­lik­da­vo po 1 re­zul­ta­ty­ vų per­da­vi­mą. Pa­ten­kin­ti kroa­tų snai­pe­riu

Kroa­ti­jos rink­ti­nės vie­nas ly­de­rių Mar­ko Po­po­vi­čius ti­tu­luo­čiau­sios ša­lies ko­man­dos marš­ki­nė­lius vil­ kės jau ket­vir­tą­jį se­zo­ną.

„„Ar­chi­tek­tas: praė­ju­sį se­zo­ną „Žal­gi­ry­je“ sėkmingai debiutavęs ir svar­bų vaid­me­nį at­li­kęs V.Lip­ke­vi­čius (kai­

rėje) lie­ka Kau­ne dar me­tams. 

Artūro Morozovo nuotr.

V.Lip­ke­vi­čius: ne­no­rė­jau blaš­ky­tis

niš­kai 11,2 taš­ko ir 4 re­zul­ta­ty­vūs per­da­vi­mai. Tre­ne­rį pa­skelbs ne­tru­kus

Atei­nan­tis se­zo­nas pa­ro­dys, ar V.Lip­ke­ vi­čius ga­li bū­ti Eu­ ro­ly­gos ly­gio krep­ši­ nin­kas, ar ne.

„Kroa­to kont­rak­tas 1+1 ga­lio­jo iki bir­že­lio 20-osios. Iki šios da­tos tu­ rė­jo­me ap­si­spręs­ti, ką da­ry­ti. No­ rė­jo­me, kad Mar­ko lik­tų ko­man­do­ je. Se­zo­no pa­bai­go­je jis žai­dė tik­rai ge­rai ir už­tik­rin­tai. Tai ge­ras krep­ ši­nin­kas, tu­rin­ti taik­lią ran­ką. Pats žai­dė­jas taip pat no­rė­jo lik­ti Kau­ne, ka­dan­gi ko­man­dos aist­ruo­liai jį la­bai my­li. Ne­ma­tė­me prie­žas­čių, ko­dėl Marko ne­tu­rė­tų žais­ti „Žal­gi­ry­je“ ir atei­nan­čiais me­tais“, – dien­raš­čiui pa­sa­ko­jo spor­to di­rek­to­rius. Kroa­tas į „Žal­gi­rį“ grį­žo praė­ju­ sią va­sa­rą, o anks­čiau Kau­ne žai­dė 2006–2008 m. Eu­ro­ly­go­je 30 me­tų 185 cm ūgio snai­pe­ris vi­du­ti­niš­kai pel­ny­da­vo po 12,5 taš­ko, at­ko­vo­da­ vo po 2,1 ka­muo­lio ir at­lik­da­vo po 2,1 re­zul­ta­ty­vaus per­da­vi­mo. LKL jo sta­tis­ti­ka bu­vo pa­na­ši: vi­du­ti­

V.Ma­sals­kis taip pat už­si­mi­nė, kad jau ne­tru­kus „Žal­gi­rio“ ger­bė­jai tu­rė­tų su­ži­no­ti, kas prie ko­man­dos vai­ro sto­vės atei­nan­čią sa­vai­tę. Be to, jau iki šio mė­ne­sio pa­bai­gos tu­ rė­tų paaiš­kė­ti ko­man­dos ka­pi­to­no P.Jan­kū­no li­ki­mas. „Pau­lius, kaip ir Mar­ko, tu­ ri pa­na­šią su­tar­tį 1+1. Iki bir­že­lio 30-osios mes tu­ri­me ap­si­spręs­ti, ar žai­dė­jas liks ko­man­do­je ir atei­ nan­tį se­zo­ną. Tai­gi nau­jie­nų apie mū­sų ka­pi­to­ną iš­gir­si­te jau ne­tru­ kus“, – ža­dė­jo V.Ma­sals­kis. Šiuo me­tu kont­rak­tus su „Žal­gi­riu“ tu­ri Man­tas Kal­nie­tis, Ro­ber­tas Jav­to­ kas, Min­dau­gas Kuz­mins­kas ir Ma­rio De­la­šas, M.Po­po­vi­čius ir V.Lip­ke­vi­ čius. Kau­no ko­man­da tu­ri tei­sę pra­ tęs­ti su­tar­tis su P.Jan­kū­nu, To­mu De­ li­nin­kai­čiu ir Dai­niu­mi Ša­len­ga. Pak­laus­tas apie tre­ne­rio paieš­ kas, spor­to di­rek­to­rius tei­gė, kad šis klau­si­mas bus iš­spręs­tas jau ar­ ti­miau­siu me­tu. „Vi­sai krep­ši­nio vi­suo­me­nei rū­pi­mą at­sa­ky­mą į šį klau­si­mą ti­ki­mės pa­teik­ti iki ki­tos sa­vai­tės pa­bai­gos“, – sa­kė vie­nas klu­bo va­do­vų. Šiuo me­tu klu­bas dėl vy­riau­sio­jo tre­ne­rio po­sto ve­da de­ ry­bas su ke­liais kan­di­da­tais.

Ma­rius Bag­do­nas Su­tar­tį me­tams su „Žal­gi­rio“ klu­ bu pra­tę­sęs Vy­te­nis Lip­ke­vi­čius džiau­gia­si sa­vo vaid­me­niu ko­ man­do­je ir tei­gia ki­tų klu­bų pa­ siū­ly­mų ne­svars­tęs.

– Ar la­bai nu­džiu­gi­no klu­bo va­do­vų spren­di­mas pra­tęs­ti su­tar­tį dar me­tams? – pa­klau­ sė­me praė­ju­sio se­zo­no Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­gos (LKL) at­ra­di­mo. – Ži­no­ma, kad bu­vau pa­ten­ kin­t as. Kiek­v ie­n as apie rim­ tus kar­je­ros iš­šū­kius gal­vo­jan­tis krep­ši­nin­kas no­ri rung­ty­niau­ti „Žal­gi­ry­je“. Kau­no ko­man­da yra stip­riau­sia ša­ly­je, tu­ri gar­bin­gą is­to­ri­ją, žai­džia Eu­ro­ly­go­je. Jau­ nam žai­dė­jui toks klu­bas – tik­rai pui­kus pa­si­rin­ki­mas. Po­kal­biai dėl su­tar­ties pra­tę­si­mo su klu­bo at­sto­vais vy­ko jau ku­rį lai­ką. Aš no­rė­jau ir to­liau žais­ti šio­je ko­ man­do­je, klu­bas taip pat no­rė­ jo ma­ne iš­lai­ky­ti. Su­si­tar­ti tik­rai ne­bu­vo sun­ku.

– Jau de­biu­ti­nia­me se­zo­ne pa­vy­ko iš­si­ko­vo­ti vie­tą star­ to pen­ke­te. Ar toks svar­bus vaid­muo ne­nus­te­bi­no? – Praė­ju­siais me­tais ma­no kar­je­ ros šuo­lis iš tie­sų bu­vo ne­ma­žas. Į „Žal­gi­rį“ pa­te­kau ne­ti­kė­tai, o ir to­kio vaid­mens tik­rai ne­si­ti­kė­jau. La­bai džiau­giuo­si, kad de­biu­tas bu­vo ga­na sėk­min­gai. Tre­ne­riai pra­dė­jo ma­ni­mi pa­si­ti­kė­ti – daug žai­džiau. Svar­biau­sia, kad ir klu­ bui se­zo­nas bai­gė­si sėk­min­gai – lai­mė­jo­me tris ti­tu­lus. Per ma­no dar neil­gą spor­ti­nę kar­je­rą tai bu­ vo įspūdingiausias se­zo­nas. – Ar ne­bu­vai su­lau­kęs ki­tų klu­bų pa­siū­ly­mų? – Į juos sten­giau­si ne­kreip­ti dė­ me­sio ir per daug ne­si­blaš­kiau. Prieš at­vyk­da­mas čia tik­rai ne­ si­ti­kė­jau, kad bus kas nors pa­na­ šaus. Rei­kė­tų tre­ne­riams dė­ko­ti, kad su­tei­kė man to­kį šan­są. Da­bar no­rė­čiau už tai at­si­dė­ko­ti sun­kiu dar­bu. Steng­siuo­si dirb­ti, to­bu­ lė­ti ir kuo ge­riau pa­si­reng­ti nau­ jam se­zo­nui.

Krep­ši­nio le­gen­dos at­gims Kau­ne Al­vy­das Sta­niu­lis Lie­pos 28 d. Spor­to ha­lė­je pra­si­dė­ sian­čia­me Eu­ro­pos ve­te­ra­nų čem­ pio­na­te ža­da da­ly­vau­ti 112 ko­man­ dų iš dau­giau kaip 22 ša­lių.

„Pa­si­ren­gi­mas vyks­ta sklan­džiai, nors ža­dė­ta fi­nan­si­nė pa­ra­ma dar ne­pa­sie­kė mū­sų są­skai­tos“, – tei­ gė pir­mą kar­tą Lie­tu­vo­je vyk­sian­čio Eu­ro­pos krep­ši­nio ve­te­ra­nų čem­pio­ na­to or­ga­ni­za­ci­nio ko­mi­te­to pre­zi­ den­tas, Pa­sau­lio krep­ši­nio ve­te­ra­nų or­ga­ni­za­ci­jos (FIM­BA) tik­ra­sis na­rys kau­nie­tis Ana­to­li­jus Čup­ko­vas. Čem­pio­na­tas, ku­rį glo­bo­ja Lie­tu­ vos pre­zi­den­tas Val­das Adam­kus ir Kau­no mies­to me­ras And­rius Kup­ čins­kas, vyks net še­šio­li­ko­je am­ žiaus ka­te­go­ri­jų: mo­te­rys žais nuo 30 iki 55 me­tų, vy­rai – nuo 30 iki 75 me­tų. Dau­giau­siai – net 32 ko­ man­das – at­siųs Ru­si­ja. Lie­tu­vai at­ sto­vaus 20 eki­pų. Ti­ki­ma­si, kad vi­

sų am­žiaus ka­te­go­ri­jų mū­sų ša­lies ko­man­dos sieks aukš­tų vie­tų. Ypač pa­jė­gi ga­li bū­ti ke­tu­rias­de­šimt­me­ čių ko­man­da, ku­rio­je ke­ti­na rung­ ty­niau­ti Sau­lius Štom­ber­gas, Eu­ re­li­jus Žu­kaus­kas ir ki­tos bu­vu­sios Kau­no „Žal­gi­rio“ bei Lie­tu­vos krep­ ši­nio žvaigž­dės. Vy­res­nių lie­tu­vių ko­man­do­se per­ga­lių sieks Ser­ge­jus Jo­vai­ša, Vi­tol­das Ma­sals­kis, Vir­gi­ ni­jus Jan­kaus­kas, Ge­di­mi­nas Bud­ ni­kas, Ana­to­li­jus Čup­ko­vas, Re­gi­ na Va­liu­lie­nė-Min­ke­vi­čiū­tė, Zi­ta Kuz­mins­kie­nė, Ni­jo­lė Ka­še­lio­nie­ nė ir ki­ti praei­ty­je gar­sūs Lie­tu­vos krep­ši­nin­kai bei krep­ši­nin­kės. Gru­pių rung­ty­nės vyks Kau­no spor­to ha­lė­je, „Žal­gi­rio“ tre­ni­ruo­ čių cent­ruo­se „Žal­gi­rio“ are­no­je ir Nag­lio gat­vė­je, dvie­jo­se A.Sa­bo­nio krep­ši­nio cent­ro sa­lė­se, Lie­tu­vos kū­no kul­tū­ros aka­de­mi­jos, Kau­no tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to ir „Bal­ tų“ spor­to mo­kyk­los sa­lė­se. Čem­ pio­nai ir pri­zi­nin­kai paaiš­kės „Žal­

gi­rio“ are­no­je, ku­rio­je nuo lie­pos 27 d. veiks Lie­tu­vos spor­to mu­zie­jaus pa­reng­ta fo­tog­ra­fi­jų pa­ro­da, skir­ta mū­sų ša­lies krep­ši­nio 90-me­čiui. „Ši eks­po­zi­ci­ja pa­dės už­sie­nio at­ sto­vams dau­giau su­ži­no­ti apie po­ pu­lia­riau­sios Lie­tu­vos spor­to ša­kos at­sto­vus ir jų lai­mė­ji­mus. Jau su­ kur­tos spe­cia­lios čem­pio­na­to emb­ le­mos. Per rung­ty­nių per­trau­kė­les aikš­te­lė­je pa­si­ro­dys Krep­še­nių šei­ my­nė­lė: du se­ne­liai ir trys jų anū­ kai. Šis per­so­na­žų pen­ke­tas pa­de­ monst­ruos žiū­ro­vams, kad ve­te­ra­nų krep­ši­nis nė­ra vien žai­di­mas, bet ir šei­mas vie­ni­jan­tis gy­ve­ni­mo bū­das. Di­de­lė lai­mė, kai se­ne­liai su vai­kais ir anū­kais ga­li žais­ti krep­ši­nį“, – įsi­ ti­ki­nęs daug­kar­ti­nis pa­sau­lio ir Eu­ ro­pos krep­ši­nio ve­te­ra­nų čem­pio­nas ir pri­zi­nin­kas A.Čup­ko­vas. Per­nai su 65 me­tų ir vy­res­niais „Žal­gi­rio“ ve­ te­ra­nais ta­pęs pa­sau­lio čem­pio­nu, kau­nie­tis ti­ki­si, kad šiai ko­man­dai daug pa­dės ir na­mų sie­nos.

„„ Vi­lia­si: A.Čup­ko­vas (su ka­muo­liu) ti­ki­si, kad lie­tu­viams atei­nan­tį mė­

ne­sį pra­si­dė­sian­čio­se že­my­no pir­me­ny­bė­se pa­dės ir na­mų sie­nos. 

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.


11

ketvirtadienis, birželio 28, 2012

sportas

Vokietijai – istorinė proga Vo­kie­ti­jos rink­ti­nei di­džiuo­siuo­se fut­bo­ lo tur­ny­ruo­se dar nie­ka­da nė­ra pa­vy­kę įveik­ti Ita­li­jos ko­man­dos. Šią ne­ma­lo­nią sta­tis­ti­ką Joa­chi­mo Lö­wo auk­lė­ti­niai yra pa­si­ry­žę šian­dien per­ra­šy­ti Var­šu­vo­je. Ma­rius Bag­do­nas m.bagdonas@diena.lt

Fa­vo­ri­tams skaičiai ne­gai­les­tin­gi

Eu­ro­pos fut­bo­lo čem­pio­na­to pus­fi­ na­lis vėl su­ve­dė dvi di­džią­sias fut­ bo­lo na­ci­jas. Šia­me tur­ny­re vo­kie­ čiai de­monst­ruo­ja pa­tį so­li­džiau­sią žai­di­mą iš vi­sų 16 eki­pų, ta­čiau jų ke­ly­je į fi­na­lą pa­si­tai­kė ypač kie­tas rie­šu­tas. No­rint įveik­ti „Žyd­rą­ ją ko­man­dą“ vo­kie­čių jau­nie­siems fut­bo­li­nin­kams teks per­ra­šy­ti nuo 1962-ųjų ža­lio­jo­je aikš­tė­je trun­ kan­čią šių ša­lių is­to­ri­ją.

And­rea Pir­lo:

Nea­be­jo­ju, kad vo­kie­ čiai mū­sų bi­jo. Jie tu­ rė­tų pui­kiai pri­si­min­ ti 2006-uo­sius.

Ka­žin ar pla­ne­to­je ga­li­ma bū­tų su­ras­ti var­žo­vą, ku­ris vo­kie­čiams yra ne­pa­ran­kes­nis už Ita­li­ją. Per 30 iki šiol vy­ku­sių tar­pu­sa­vio ma­ čų Ape­ni­nų fut­bo­li­nin­kai su­ge­bė­jo lai­mė­ti dvi­gu­bai dau­giau dvi­ko­vų už sa­vo šios die­nos var­žo­vus: ita­ lai šven­tė 14 per­ga­lių, 9 dvi­ko­vos pa­si­bai­gė tai­kiai ir 7 sy­kius lai­mė­ jo vo­kie­čiai. Svar­biau­siuo­se fut­bo­lo fo­ru­ muo­se pie­tie­čiai pra­gma­tiš­kie­ siems vo­kie­čiams šan­sų iš­vis ne­ su­teik­da­vo. Šių ko­man­dų ke­liai yra su­si­dū­rę dvie­jų pa­sau­lio čem­ pio­na­tų pus­fi­na­liuo­se ir abu­kart

per­ga­lę šven­tė mė­ly­nie­ji. 1970-ai­ siais Ita­li­jo­je vy­ku­sia­me pa­sau­lio čem­pio­na­to pus­fi­na­ly­je šei­mi­nin­ kai pa­lau­žė vo­kie­čius po pra­tę­si­mo 4:3. Toks pa­ts li­ki­mas Vo­kie­ti­ją iš­ ti­ko ir prieš še­še­rius me­tus vy­ku­ sio­se pla­ne­tos pir­me­ny­bė­se. Tą­syk vėl­gi pri­rei­kė pra­tę­si­mo, ta­čiau vo­ kie­čiams ne­pa­dė­jo net na­mų sie­ nos – 0:2. Ma­ža to, ita­lai trium­fa­ vo 1982-ųjų pla­ne­tos pir­me­ny­bių fi­na­le. „Nea­be­jo­ju, kad vo­kie­čiai mū­ sų bi­jo. Jie tu­rė­tų pui­kiai pri­si­ min­ti 2006-uo­sius ir ži­nau, kad pa­da­rys vis­ką, kad ta is­to­ri­ja ne­ pa­si­kar­to­tų“, – kal­bė­jo 33-ejų Ita­li­jos sau­gas And­rea Pir­lo, prieš še­še­rius me­tus at­li­kęs ypač pui­kų per­da­vi­mą pir­mam sa­vo ko­man­ dos įvar­čiui. Pas­ku­ti­nį kar­tą prieš sa­vo šian­ die­nius prie­ši­nin­kus Ita­li­jos rink­ ti­nė kri­to ly­giai prieš 17 me­tų, kai Ciu­ri­che vy­ku­sia­me drau­giš­ka­ me ma­če pa­vy­ko iš­ko­vo­ti per­ga­ lę 2:0. Var­žo­vai trykš­ta pa­si­ti­kė­ji­mu

„Svar­biau­sia žais­ti sa­vą­jį žai­di­mą ir iš­nau­do­ti sa­vo stip­rią­sias pu­ses. Vo­kie­ti­ja – vi­sai ki­to ka­lib­ro var­žo­ vė nei Ang­li­ja, tad ir žai­di­mas, ko ge­ro, bus ki­toks. Jie žais ata­kuo­jan­ tį fut­bo­lą, o mes pri­va­lė­si­me įro­ dy­ti, kad mū­sų gy­ny­ba pel­ny­tai yra lai­ko­ma vie­na ge­riau­sių pa­sau­ly­je. Lau­kia nuo­sta­bus pus­fi­na­lis“, – nea­be­jo­jo A.Pir­lo. Tur­būt ge­riau­sią fut­bo­lą šiuo me­tu de­monst­ruo­jan­tys vo­kie­ čiai lai­mė­jo pen­kio­li­ka pa­sta­rų­ jų dvi­ko­vų ofi­cia­liuo­se tur­ny­ruo­se

„„Siena: G.Buffonas (nuotr. kairėje) pasiryžęs sukurti dar vieną stebuklą ir apsiginti nuo vokiečių kapitono

Philippo Lahmo ir jo komandos draugų atakų škvalo. 

ir pa­gal šį ro­dik­lį pa­ge­ri­no pa­sau­ lio re­kor­dą. Ita­lai taip pat tu­ri kuo pa­si­gir­ti – jie ne­pra­lai­mė­jo 14-os pa­sku­ti­nių dvi­ko­vų ir ne­suk­lu­po nė kar­to, kai prie ko­man­dos vai­ro sto­vi Ce­sa­re Pran­del­li. Be­je, ne­prik­lau­so­mai nuo šian­ die­nos pus­fi­na­lio baig­ties, 54-erių stra­te­gas liks prie Ita­li­jos rink­ti­nės vai­ro. Šio­mis die­no­mis Ita­li­jos fut­ bo­lo fe­de­ra­ci­jos at­sto­vai pra­ne­šė, kad „Az­zur­ri“ vai­ri­nin­kui su­tar­ tis ga­ran­tuo­ta iki 2014 m. pa­sau­ lio čem­pio­na­to Bra­zi­li­jo­je. Vo­kie­ti­jos rink­ti­nės sto­vyk­ lą ma­čo iš­va­ka­rė­se pa­sie­kė taip pat links­mos ži­nios. J.Lö­was pra­ ne­šė, jog nea­be­jo­ja, kad pus­fin ­ a­ lio dvi­ko­vai vie­nas ko­man­dos ly­ de­rių Bas­tia­nas Schweins­tei­ge­ris bus pa­si­ren­gęs. Po ket­virt­fi­na­ lio bu­vo bai­mi­na­ma­si, kad žai­dė­

Pla­ne­tos pir­me­ny­bėms be­si­ren­ gian­ti Lie­tu­vos rink­ti­nė bai­gė pa­ sku­ti­nę tre­ni­ruo­čių sto­vyk­lą, o ko­ man­dos tre­ne­riai pa­skel­bė ga­lu­ti­nį rink­ti­nės žai­dė­jų dvy­lik­tu­ką, ku­ris Kau­no „Žal­gi­rio“ are­no­je gins sa­ vo ša­lies gar­bę. Pa­sau­lio čem­pio­na­te Lie­tu­vos rink­ti­nės ap­ran­gą vil­kės Lu­kas Gra­ baus­kas, Er­nes­tas Ser­ke­vi­čius, Pi­jus My­ko­lai­tis (vi­si – Sa­bo­nio KC), Lu­ kas Mo­tie­jū­nas, Nor­ber­tas Gi­ga (abu – Vil­niaus KM), Ed­vi­nas Šeš­kus, Dei­vi­das Ku­me­lis, Ka­ro­lis Ra­žu­kas, Ge­di­mi­nas Ža­la­lis (vi­si – Š.Mar­čiu­

lio­nio KA), Žyd­rū­nas Jur­gu­tis, Ha­ rol­das Sap­ry­ki­nas ir Pau­lius Ša­ki­nis (vi­si – V. Kna­šiaus KM). Pir­mą­sias rung­ty­nes mū­siš­kiai žais bir­že­lio 29 d. 18.35 val. su Ka­ na­dos bend­raam­žiais. Li­kus va­lan­ dai iki šių rung­ty­nių pra­džios, vyks ofi­cia­li čem­pio­na­to ati­da­ry­mo ce­ re­mo­ni­ja. Va­kar va­ka­re Lie­tu­vos rink­ti­nė jau tre­ni­ra­vo­si „Žal­gi­rio“ are­nos pa­grin­di­nė­je aikš­tė­je, o šian­dien are­no­je su­rengs dvi tre­ni­ruo­tes. Lie­tu­vos rink­ti­nės vy­riau­sia­sis tre­ne­ris Pau­lius Juo­dis tei­gia esąs pa­ten­kin­tas pa­si­ren­gi­mo lai­ko­ tar­piu nu­veik­tu dar­bu ir ne­kant­ riai lau­kia pir­mų­jų rung­ty­nių. „Rink­ti­nės pa­si­ren­gi­mui su­da­ry­ to­mis są­ly­go­mis bu­vo­me pa­ten­kin­

Bau­di­nių grės­mė

Jei rung­ty­nės pa­si­baigs ly­gio­sio­ mis ir ko­man­doms teks muš­ti 11 m bau­di­nius, psi­cho­lo­gi­nės svars­ tyk­lės, ko ge­ro, pa­kryps vo­kie­čių nau­dai. Ita­lai ket­virt­fi­na­ly­je po bau­di­nių su­ge­bė­jo eli­mi­nuo­ti ang­lus, ta­čiau Vo­kie­ti­ja šio­je lo­te­ri­jo­je – vi­sai ki­ to ka­lib­ro ko­man­da. Šios rink­ti­nės fut­bo­li­nin­kai le­mia­mo­mis aki­mir­

ko­mis de­monst­ruo­ja ypač šal­ tus ner­vus. Pas­ku­ti­nį kar­tą 11 m bau­di­nių se­ri­ją vo­kie­čiai pra­lai­ mė­jo 1976-ųjų Eu­ro­pos čem­pio­ na­to fi­na­le tuo­me­tei Če­kos­lo­va­ki­ jai. Apsk­ri­tai, nuo 11 m žy­mos šios rink­ti­nės žai­dė­jai mu­ša 93 pro­c. taik­lu­mu. Vis dėl­to Ita­li­jos fut­bo­lo le­gen­ di­nis var­ti­nin­kas Di­no Zof­fas yra įsi­ti­ki­nęs, kad Gian­lui­gi Buf­fo­ nas ga­li su­kurti dar vie­ną ste­buk­ lą. „Gian­lui­gi – mū­sų var­ti­nin­kas ir ka­pi­to­nas, jo pa­tir­tis jau nu­lė­mė 11 m bau­di­nių se­ri­ją. Tai – aki­mir­ kos, kai vi­sa ko­man­da pri­klau­so nuo var­ti­nin­ko. G.Buf­fo­nas pui­ kiai ži­no, ką reiš­kia pri­siim­ti at­ sa­ko­my­bę. Ži­nau, kad jei rei­kės, jis ga­li vėl nu­ste­bin­ti“, – nea­be­ jo­jo 70-me­tis 1968-ųjų Eu­ro­pos ir 1982-ųjų pla­ne­tos čem­pio­nas.

R.Be­ran­kis – be bi­lie­to

Sep­ty­nio­lik­me­čiai lau­kia star­to Vie­nas lau­kia­miau­sių va­sa­ros krep­ši­nio įvy­kių Lie­tu­vo­je – 17-me­ čių pa­sau­lio čem­pio­na­tas – pra­si­ dės jau ry­toj.

jui at­si­nau­ji­no nuo va­sa­rį pa­tir­tos kulkš­nies trau­mos be­si­tę­sian­tys skaus­mai. „Ga­liu už­tik­rin­ti, kad aikš­tė­ je žais tie žai­dė­jai, ku­rie bus pa­ si­ren­gę vi­su 100 pro­c. Nea­be­jo­ju, kad Bas­tia­nas bus vie­nas iš jų. Tai la­bai va­lin­gas žai­dė­jas ir jo in­dė­lis į mū­sų ko­man­dos žai­di­mą yra ne­ gin­či­ja­mas“, – kal­bė­jo J.Lö­was.

AFP nuotr.

ti, tu­rė­jo­me pa­kan­ka­mai lai­ko. Vis­ kas vy­ko sklan­džiai, pa­vy­ko iš­veng­ti trau­mų. Ma­nau, pa­sau­lio čem­pio­ na­tui esa­me pa­si­ren­gę. Ne kar­tą esu sa­kęs, kad Lie­tu­vos rink­ti­nės stip­ ry­bė – gy­nė­jų gran­dis, o silp­ny­bė – aukš­tų, stip­rių žai­dė­jų trū­ku­mas. Ban­do­me pa­dė­ti mū­sų aukš­tiems žai­dė­jams, ūgio trū­ku­mą steng­si­ mės kom­pen­suo­ti ko­man­di­niais veiks­mais, grei­čiu, jud­ru­mu“, – sa­ kė rink­ti­nės vy­riau­sia­sis tre­ne­ris. Pir­me­ny­bės Kau­ne vyks bir­že­ lio 29–liepos 8 d. Po ma­čo su ka­ na­die­čiais lie­tu­viai tur­ny­ro B gru­ pė­je dar iš­ban­dys jė­gas su Ko­rė­jos (bir­že­lio 30 d.), Is­pa­ni­jos (lie­pos 1 d.), Kroa­ti­jos (lie­pos 3 d.) ir Is­pa­ni­ jos (lie­pos 4 d.) rink­ti­nė­mis. VD, LKF inf.

Tarp­tau­ti­nė te­ni­so fe­de­ra­ci­ja (ITF) pa­jė­giau­siam Lie­tu­vos te­ni­ si­nin­kui Ri­čar­dui Be­ran­kiui ne­ su­tei­kė var­di­nio kvie­ti­mo į Lon­ do­no olim­pi­nes žai­dy­nes.

Nors Lie­tu­vos te­ni­so są­jun­ga ir Lie­tu­vos tau­ti­nis olim­pi­nis ko­ mi­te­tas dė­jo daug vil­čių, kad mū­sų ša­lis pir­mą kar­tą tu­rė­tų sa­vo at­sto­vą olim­pi­nė­se te­ni­so var­žy­bo­se, ta­čiau tarp pa­skelb­tų aš­tuo­nių lai­min­gų­jų lie­tu­vių pa­ var­dės nė­ra. Lon­do­no olim­pi­nių žai­dy­nių te­ni­so var­žy­bo­se iš vi­so da­ly­vaus 45 ša­lių at­sto­vai. Vy­rų vie­ne­tų var­žy­bo­se ko­vos 64 spor­ti­nin­kai iš 34 ša­lių. 56 te­ni­si­nin­kai bu­vo at­rink­ti pa­gal rei­tin­gą (ne dau­

giau kaip ke­tu­ri iš vie­nos ša­lies), o aš­tuo­nis olim­pi­nius ke­lia­la­pius pa­skirs­tė ITF. Var­di­niai kvie­ti­mai įteik­ti slo­ vė­nui Bla­zui Kav­či­čiui (ATP-74), tu­ni­sie­čiui Ma­le­kui Ja­zi­ri (ATP78), bra­zi­lui Tho­ma­zui Be­luc­ ci (ATP-80), ru­mu­nui Ad­ria­nui Un­gu­rui (ATP-81), uk­rai­nie­čiui Ser­ge­jui Sta­chovs­kiui (ATP-85), ka­na­die­čiui Va­še­kui Pos­pi­ši­ lui (ATP-104), aust­ra­lui Lley­to­ nui He­wit­tui (ATP-202) ir in­dui Som­de­vui Dev­var­ma­nui (ATP259). Pa­jė­giau­sias Lie­tu­vos te­ni­si­ nin­kas, ku­riam praė­ju­sią sa­vai­tę su­ka­ko 22-eji, pa­sau­lio rei­tin­ge uži­ma 169-ąją vie­tą. VD inf.


12

KetvirtADIENIS, birželi0 28, 2012

pasaulis

32 tūkst.

žmo­nių eva­kuo­ta dėl miškų gaisrų JAV Ko­lo­ra­do vals­ti­jo­je.

Už­puolė ­ te­le­vi­ziją

Sut­ramdė ­ pe­do­fi­lus

Ne­to­li Si­ri­jos sos­tinės Da­mas­ko va­kar už­ pul­ta pre­zi­den­to Bas­ha­ro al As­sa­do re­ žimą re­mian­ti te­le­vi­zi­ja „al Ikh­ba­riya“. Už­ puo­li­kai nu­žudė sep­ty­nis žmo­nes – tris žur­na­lis­tus ir ke­tu­ris ap­sau­gos dar­buo­ to­jus, pa­grobė kitų dar­buo­tojų, griovė pa­sta­tus. Vald­žia tai pa­smerkė, pa­va­di­ no žu­dynė­mis, nu­kreip­to­mis prie­š spau­ dos laisvę, ir pa­teikė tai kaip su­kilė­lių vyk­ domų nu­si­kal­timų pa­vyzdį.

Olan­di­jos teis­mas va­kar užd­raudė ir nu­ rodė lik­vi­duo­ti pe­do­filų aso­cia­ciją „Mar­ tijn“, ku­ri vei­kia nuo 1982 m. ir tu­ri maž­ daug 60 na­rių. Teis­mas nu­rodė, kad suau­ gu­siųjų ir vaikų ly­ti­nių san­ty­kių pro­pa­ga­vi­ mas pa­žeid­žia bend­rai ša­ly­je priim­tas ver­ ty­bes. Buvęs „Mar­tijn“ pre­zi­den­tas Adas van den Ber­gas per­nai tre­jiems me­tams sėdo į kalė­jimą už vaikų po­rnog­ra­fi­jos nuo­traukų, filmų ir žur­nalų lai­kymą.

„Bal­ti­jos NSO“ pa­teikė staig­meną Šve­di­jos na­rai, ban­dan­tys iš­tir­ ti Bal­ti­jos jūros dug­ne per­nai ap­ tiktą kos­minį erdvė­laivį pri­me­ nantį ob­jektą, su­si­dūrė su mįslin­ gu reiš­ki­niu. Vos priartė­jus prie „Bal­ti­jos NSO“ pra­min­to ob­jek­to nu­sto­ja veik­ti ty­rinė­tojų įran­ga.

„Vi­si elekt­ro­ni­niai prie­tai­sai – įskai­tant vaiz­do ka­me­ras ir pa­ ly­do­vi­nius te­le­fo­nus – nu­sto­jo veik­ti, kai bu­vo­me virš ob­jek­to, – pa­sa­ko­jo jūros ty­rinė­tojų ko­ man­dos „Ocean X“ na­rys Ste­ fa­nas Ho­ger­bor­nas. – Kai at­si­ traukė­me per 200 m, jie įsi­jungė, o kai dar kartą grįžo­me – vėl iš­ si­jungė.“

Tai ga­li būti kas nors la­bai uni­ka­ laus: as­te­roi­das, vul­ka­nas, Šal­to­jo ka­ro laikų po­van­ de­ni­nis lai­vas ar ne­tgi NSO.

Ki­tas na­ras Pe­te­ris Lind­ber­gas pa­sa­ko­jo: „Pa­tyrė­me to­kių da­ lykų, ko­kių ne­galė­jau įsi­vaiz­duo­ ti. Bu­vau did­žiau­sias skep­ti­kas ko­man­do­je. Tikė­jau­si dug­ne pa­ ma­ty­ti pa­prastą ak­menį, uolą ar uo­lienų ato­dangą, bet nie­ko pa­ na­šaus. Tu­riu pa­sa­ky­ti, kad to­kio da­ly­ko dar nie­kad ne­su pa­tyręs.“

„Ocean X“ na­rys Den­ni­sas Åsber­gas spėlio­jo, kad tai ga­li bū­ ti kas nors la­bai uni­ka­laus: as­te­ roi­das, vul­ka­nas, Šal­to­jo ka­ro laikų po­van­de­ni­nis lai­vas ar ne­tgi NSO. 18 m skers­mens mįslin­gas ob­ jek­tas 92 m gy­ly­je Bot­ni­jos įlan­ ko­je tarp Suo­mi­jos ir Šve­di­jos ap­tik­tas per­nai ge­gužę. Jūros ty­ rinė­to­jai hid­ro­lo­ka­to­riu­je pa­matė ob­jektą, pa­našų į erdvė­laivį „Mil­ len­nium Fal­con“ iš le­gen­dinės Geor­ge’o Lu­ca­so ki­no epopė­jos „Žvaigžd­žių ka­rai“, ir maž­daug 300 m il­gio „stab­dy­mo juostą“. „Ocean X“ ko­man­da tuo­met ne­ turė­jo nei lai­ko, nei lėšų ob­jek­tui de­ta­liau ty­rinė­ti, todėl prie jo grį­ žo tik šie­met. Fan­tas­tinė­mis ver­si­jo­mis dėl šio at­ra­di­mo ti­ki ne vi­si. Kai ku­ rie skep­ti­kai tei­gia, kad hid­ro­lo­ ka­to­riai nėra la­bai tikslūs ir anks­ čiau ne kartą ap­gau­da­vo. Jų ro­dy­ti mįslin­gi ob­jek­tai te­bu­vo keis­tos for­mos, bet natū­ra­lios kilmės uo­ lienų da­ri­niai. Vis­gi „Ocean X“ ko­man­da ne­ pra­ran­da en­tu­ziaz­mo. Juo­lab Bal­ ti­jos jūra to­kiems ty­rinė­to­jams yra tik­ras lo­by­nas, nes, anot spe­ cia­listų, jūros dug­ne ga­li būti net iki 100 tūkst. laivų nuo­laužų. „Ocean X“ pa­ga­mi­no po­van­de­ ninį apa­ratą, ku­riuo atei­ty­je tiki­si leis­ti tu­ris­tus į dugną, kad jie sa­ vo aki­mis pa­ma­tytų ne­įprastą ob­ jektą. O ar­ti­miau­sio­mis sa­vaitė­ mis na­rai ke­ti­na at­nau­jin­ti šio ob­jek­to ty­rinė­jimą. „The Dai­ly Mail“ inf.

„„Tiks­las: spaus­da­mas ranką ka­ra­lie­nei Elž­bie­tai II, M.McGuin­nes­sas ke­ti­na to­liau ko­vo­ti už su­si­jun­gimą su

Ai­ri­ja, bet de­mok­ra­tiš­ko­mis prie­monė­mis. 

Tai­ka – tik po­pie­riu­je

Did­žio­sios Bri­ta­ni­jos ka­ra­lienė Elž­bie­ta II va­kar pa­spaudė ranką kaž­ka­da baimę kėlu­siam Ai­ri­jos res­pub­li­konų ar­mi­jos (IRA) va­dui. Tai lai­ko­ma is­to­ri­ne tai­kos pro­ce­so aki­mir­ka, nors ko­va tęsia­si to­liau. Pa­linkė­jo ge­ros klo­ties

Ka­ra­lienė ir Mar­ti­nas McGuin­nes­ sas, ku­ris da­bar yra Šiaurės Ai­ri­jos mi­nist­ro pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas, ranką vie­nas ki­tam pa­spaudė už už­darų durų Bel­fas­to teat­re, mo­ nar­chei lan­kan­tis šio­je britų pro­ vin­ci­jo­je. Vėliau jie vie­nas ki­tam ranką pa­ spaudė ant­rą kartą, prie­šais te­le­ vi­zi­jos ka­me­ras, kai ka­ra­lienė ėjo iš pa­sta­to. M.McGuin­nes­sas ke­lias aki­mir­kas pa­laikė mo­narchei ran­ ką ir ai­riš­kai jai pa­sakė: „Vi­so la­bo ir ge­ros klo­ties.“ Britų mi­nist­ro pir­mi­nin­ko Da­ vi­do Ca­me­ro­no at­sto­vas sakė, kad su­lig šiuo rankų pa­spau­di­mu abiejų ša­lių san­ty­kiai per­ėjo į naują lygį. Britų val­dy­mo ne­pri­pažįs­ta

„„Aps­tul­bo: „Ocean X“ ko­man­dos na­riai teigė, kad to­kių įspūdžių, ko­

kių su­kėlė jų ap­tik­tas pa­slap­tin­gas ob­jek­tas, dar ne­bu­vo pa­tyrę. 

„Scan­pix“, CNN nuo­tr.

AFP nuo­tr.

Taip bu­vo pa­dėtas taš­kas dėl vie­no bai­siau­sių Eu­ro­pos konf­liktų, ku­ris pa­rei­ka­la­vo tūkstan­čių ka­rių ir ci­ vi­lių gy­ven­tojų, tarp jų – ka­ra­lienės gi­mi­nai­čio, gy­vybės. Prieš 14 me­ tų IRA nu­traukė sa­vo karą su britų val­dy­mu Šiaurės Ai­ri­jo­je. M.McGuin­nes­sas bu­vo IRA va­ das, kai ši su­ka­rin­ta gru­puotė 1979 m. nu­žudė ka­ra­lienės vy­ro dėdę

Louisą Mount­bat­teną ir dar tris žmo­nes, tarp jų – jo 14 metų vai­ kaitį. IRA bu­vo pa­dėju­si bombą jo lai­ve, ku­riuo jis išp­laukė ato­sto­ gau­da­mas Slai­go, Ai­ri­jo­je. M.McGuin­nes­so ai­rių na­cio­na­ listų par­ti­ja „Sinn Féin“ – jau ne­ be­vei­kian­čios IRA po­li­ti­nis spar­nas – ilgą laiką at­si­sa­ky­da­vo bet ko­kių kon­taktų su britų ka­ra­liš­kai­siais as­me­ni­mis ir dar da­bar at­me­ta bri­ tų val­dymą Šiaurės Ai­ri­jo­je. 3,6 tūkst. aukų per 30 metų

Ai­rių res­pub­li­konų po­žiū­riu, ka­ra­ lienė yra ar­mi­jos, ku­ri 1972-ai­siais Kru­vinąjį sek­ma­dienį per de­monst­ ra­ciją už pi­lie­ti­nes tei­ses nu­žudė 13 žmo­nių, vy­riau­sio­ji vadė. Iš 3,6 tūkst. žmo­nių, žu­vu­sių per tris smur­to de­šimt­me­čius, dau­giau kaip tūkstan­tis bu­vo britų sau­gu­ mo pa­jėgų na­riai. „Aš at­sto­vau­ju žmonėms, ku­rie bai­siai nu­kentė­jo nuo britų vals­ tybės smur­to per dau­gelį metų, – sa­ko M.McGuin­nes­sas nu­fil­muo­ ta­me in­ter­viu, kurį ai­rių žur­na­lis­tas Ea­mon­nas Mal­lie ant­ra­dienį pa­ skelbė sa­vo in­ter­ne­to sve­tainė­je. – Ta­čiau esu pa­kan­ka­mai kil­nus, kad

su­pras­čiau: ka­ra­lienė Elž­bie­ta II taip pat ne­te­ko ar­ti­mo žmo­gaus ir, ži­no­ma, Didžiojoje Bri­ta­ni­jo­je taip pat yra nu­kentė­ju­sių šeimų. Mo­ti­ nos, tėvai, se­se­rys ir bro­liai, vai­kai tų žmo­nių, ku­rie bu­vo at­si­ųsti čia kaip britų ka­riai ir ku­rie taip pat ne­te­ko gy­vybės.“ Ata­kos tęsia­si

Ka­ra­lienė į Bel­fastą at­vy­ko pa­gal sa­vo val­dy­mo 60 metų ju­bi­lie­jaus ren­gi­nių vi­so­je ša­ly­je pro­gramą. Ji šia­me mies­te tu­ri ap­žiūrė­ti „Ti­ta­ ni­kui“ skirtą pa­rodą ir da­ly­vau­ti 20 tūkst. gy­ven­tojų šventė­je po at­vi­ ru dan­gu­mi. Dar per­nai „Sinn Féin“ at­metė kvie­ti­mus da­ly­vau­ti tuo­me­čio ka­ ra­lienės sim­bo­li­nio vi­zi­to Ai­ri­jo­ je ren­gi­niuo­se. Tai bu­vo pir­ma­sis britų mo­nar­cho vi­zi­tas Ai­ri­jo­je nuo 1921 m., kai Dub­li­nas iš­si­ko­vo­jo ne­ prik­lau­so­mybę nuo Lon­do­no. Sau­gu­mas tebė­ra su­stip­rin­tas, nes ma­žos at­ski­lu­sios gru­pelės ir to­liau ren­gia ata­kas prie­š britų tai­ ki­nius. Pa­sak po­li­ci­jos, grėsmė šiuo me­tu yra did­žiau­sia nuo tai­kos pa­ skel­bi­mo 1998 m. BNS inf.


13

KetvirtADIENIS, birželio 28, 2012

menas ir pramogos

Mugė pra­si­dėjo ge­riau­siųjų pa­skel­bi­mu Va­kar Vil­niu­je pra­ si­dėjo tre­čio­ji tarp­ tau­tinė šiuo­lai­ki­nio me­no mugė „Art­ Vil­nius’12“. Jo­je – 53 me­no ga­le­ri­jos iš 12 pa­sau­lio ša­lių, dau­ giau kaip 500 me­ ni­ninkų ir dau­giau kaip 1000 me­no kūri­nių.

Krish­na Mu­ra­ri (In­di­ja), ge­riau­siu Lie­tu­vos jau­nuo­ju me­ni­nin­ku (iki 35 metų) – Al­gir­das Ga­ta­vec­kas (pro­jek­tas „Po­vei­kis“), ge­riau­siu už­sie­nio jau­nuo­ju me­ni­nin­ku (iki 35 metų) – Kris­tia­nas Brektė (Lat­ vi­ja). Ge­riau­sia Lie­tu­vos ga­le­ri­ja pri­pa­žin­ta Vil­niaus dailės aka­de­ mi­jos (VDA) teks­tilės ga­le­ri­ja „Ar­ ti­fex“, ge­riau­sia už­sie­nio ga­le­ri­ja – „Ga­le­ri­ja 21“, ge­riau­siu kūri­niu – Gied­riaus Jo­nai­čio „Lėktuv­ne­šis“, ge­riau­sia skulptū­ra – Ne­ri­jaus Er­ mi­no „Vo­ve­raitė ir sie­na“, ge­riau­sia mugės „Art­Vil­nius’12“ ins­ta­lia­ci­ja – Žil­vi­no Landz­ber­go „Ma­no be­na­ miui die­vui“. Išs­kyrė ins­ta­lia­ciją

Indrė Pep­ce­vi­čiūtė i.pepceviciute@diena.lt

Sie­kis – iš­sis­kir­ti

Pa­rodų ir kong­resų cent­re „Li­tex­ po“ tre­čia­die­nio va­karą pra­si­dėjo šiuo­lai­ki­nio me­no mugė „Art­Vil­ nius’12“. Iki lie­pos 1 d. vyk­sian­ čios me­no mugės erdvė­se bus eks­ po­nuo­ja­ma skulptūrų ob­jektų ir ins­ta­lia­cijų pa­ro­da „Ta­kas“, veiks filmų ir vaiz­do apie me­ni­nin­kus pro­gra­ma, vyks edu­ka­cinė pro­gra­ ma vai­kams, jau­ni­mui ir suau­gu­sie­ siems, su­si­ti­ki­mai su me­ni­nin­kais, po­diu­mo dis­ku­si­jos, pa­skai­tos, ak­ ci­jos, per­for­man­sai. „Kai su­manė­me šią mugę, ap­ svarstė­me, ko­kios ir kur mugės yra ir kuo mes galė­tu­me iš­sis­kir­ti. Mū­ sų stra­te­gi­nis šan­sas bu­vo, kad vi­ sam re­gio­ne nėra to­kios me­no mu­ gės, ir Ber­ly­ne ne­bėra, tad ga­li­me ją čia įtvir­tin­ti. Ki­tas da­ly­kas, iš to, kaip rea­guo­ja mūsų pro­fe­sinė spau­ da, mūsų mugė jau pri­traukė dėme­ sio“, – ak­cen­tus dėlio­jo me­no va­ dovė pro­fe­sorė Ra­min­ta Jurė­naitė. Me­no va­dovė teigė, kad bu­vo sten­gia­ma­si ne­kar­to­ti jau esan­čių mu­gių kon­cep­ci­jos, bu­vo sten­ gia­ma­si orien­tuo­tis į tai, ką ga­

„„Sėkmė: mu­gei dar ne­pra­sidė­jus da­lis jo­je pri­sta­tomų kūri­nių jau bu­vo par­duo­ta. 

li­ma pa­da­ry­ti čia. „Tu­ri­me la­bai gražų miestą, ak­ty­vią me­no sce­ ną ir la­bai ge­rus ry­šius su ko­le­go­ mis iš įvai­riau­sių ša­lių. Stengė­ mės, kad šio­je mugė­je būtų svei­ka Rytų ir Va­karų bei Šiaurės ir Pie­ tų pro­por­ci­ja. Ir mums ją pa­vy­ko iš­lai­ky­ti“, – kuo pa­vy­ko iš­sis­kir­ti iš kitų mu­gių, džiaugė­si pro­fe­sorė R.Jurė­naitė. Paaiškė­jo nu­galė­to­jai

Pa­sak ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko me­no­ ty­ri­nin­ko dr. Vir­gi­ni­jaus Kin­či­nai­ čio, per tre­jus me­tus pa­ts pa­va­di­ni­ mas „Art­Vil­nius“ įga­vo emo­cinį ir vi­zualų tu­rinį, ši šiuo­lai­ki­nio me­no mugė ta­po itin lau­kia­mu ren­gi­niu. „Li­tex­po“ tam­pa vaiz­duo­ja­mo­jo

me­no cent­ru, kur ne tik ka­bo kūri­ niai, bet kur žmonės bend­rau­ja, to­ bulė­ja, kei­čia­si po­žiū­ris“, – apie mugės „Art­Vil­nius“ svarbą kalbė­jo dr. V.Kin­či­nai­tis. Jo tei­gi­mu, tu­ri­ me daug mu­ziejų, pri­va­čių ga­le­rijų, Na­cio­na­linę dailės ga­le­riją, ta­čiau to­kio da­ri­nio kaip šiuo­lai­ki­nio me­ no mugė la­bai trūko. „Ma­nau, ji yra tas ak­cen­tas, ku­ris su­ku­ria šiuo­lai­ kinės Lie­tu­vos dailės sce­nos vi­sa­ ver­tiš­kumą“, – sakė ko­mi­si­jos pir­ mi­nin­kas. Vie­nas at­sa­kin­giau­sių mo­mentų bu­vo iš­rink­ti me­no mugės „Art­Vil­ nius’12“ nu­galė­to­jus. Il­gai sprendę ir gin­čiję­si ko­mi­si­jos na­riai vis dėl­ to ra­do vi­siems tin­kantį spren­dimą. Ir tre­čia­dienį prie­š pa­ro­dos ati­da­

Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

rymą su­reng­to­je spau­dos kon­fe­ ren­ci­jo­je bu­vo pa­skelb­ti „Art­Vil­ niaus’12“ ge­riau­sie­ji.

Ra­min­ta Jurė­naitė:

Tu­ri­me la­bai gražų miestą, ak­ty­vią me­no sceną ir la­bai ge­rus ry­šius su ko­le­go­mis iš įvai­riau­sių ša­lių. Ge­riau­sio „Art­Vil­niaus’12“ Lie­ tu­vos me­ni­nin­ko ti­tu­las ati­te­ko Aud­ro­nei Pet­ra­šiū­nai­tei, ge­riau­ siu už­sie­nio me­ni­nin­ku pa­skelb­ta

Me­no­ty­ri­nin­kas Er­nes­tas Pa­ruls­ kis sakė esąs pa­ten­kin­tas dar­bais ir ga­lu­ti­niu sąra­šu. As­me­niš­kai jis išs­kyrė de­vintą po­zi­ciją – ge­riau­ sią ins­ta­lia­ciją. „Ma­no nuo­mo­ne, tai yra pui­ki iliust­ra­ci­ja, kaip šiuo­lai­ki­nis me­ nas ga­li pa­tek­ti į ga­limų ir būsimų me­no mylė­tojų lauką ir ne­su­kel­ ti at­me­ti­mo reak­ci­jos. Tai yra ne­ pap­ras­tai emo­ci­nis, gra­žus kūri­nys ir kar­tu su­dėtin­gas“, – gerų žod­žių Ž.Landz­ber­go kūri­niui ne­gailė­jo E.Pa­ruls­kis. No­mi­nantų sąra­šas bu­vo su­da­ ry­tas re­mian­tis pen­kiais kri­te­ri­jais. Pir­mas – kūri­nio įtai­gu­mas, ant­ras da­ly­kas, ku­riuo bu­vo re­mia­ma­si, – kaip jis ta­pa­ti­na­si su pra­ne­ši­mu, ku­ris ga­li būti skai­to­mas kaip na­ cio­na­linė ta­pa­tybė. Tre­čias – kaip jis skambėtų tarp­tau­ti­nia­me kon­ teks­te, ket­vir­tas kri­te­ri­jus – kūri­ nio at­li­ki­mas – kaip jis pa­ga­min­ tas kaip daik­tas, penk­tas skir­tas ga­le­ri­joms – bu­vo žiū­ri­ma, kaip tas kūri­nys išeks­po­nuo­tas ga­le­ri­ jo­je, ku­ri jį pri­sta­to. Mugė­je eks­po­nuo­ja­ma dau­giau kaip tūkstan­tis me­no kūri­nių. Jos rengė­jai džiaugė­si, kad dar mu­gei ne­pra­sidė­jus da­lis kūri­nių jau bu­ vo par­duo­ta. Pro­fe­sorė R.Jurė­naitė įvar­di­jo de­šimt, ta­čiau, pa­sak jos, skai­čius turėtų būti apie tris­kart di­des­nis. Mugės rengė­jai šie­met ti­ki­si su­lauk­ti ne­ma­žai pirkėjų.


14

KetvirtADIENIS, birželio 28, 2012

menas ir pramogos „Vilniaus diena“ rekomenduoja

Kur? Va­sa­ros te­ra­so­je, Vil­niaus g. 39. Ka­da? Šian­dien 20 val. Kiek? Ne­mo­ka­mai.

Kur? Ka­vinė­je „Ca­fe de Pa­ris“, Did­žio­ji g. 1. Ka­da? Iki lie­pos 16 d. Kiek? Ne­mo­ka­mai.

Kur? Kon­certų salė­je „Pia­no.lt“, Trakų g. 9. Ka­da? Bir­že­lio 29 d. 19 val. Kiek? 33 li­tai.

Kon­cer­tas po žvaigždė­mis Pri­sis­ta­tys Lie­tu­vo­je

Mu­ša­mie­ji ir poe­zi­ja

Ant­rus me­tus sa­vo žais­mingą bei nos­tal­gišką „mie­ga­ma­ja­me gi­ mu­sią“ kūrybą pri­sta­tan­tys Eri­ca Jen­nings ir Jur­gis Did­žiu­lis ti­ki­ na, kad yra vi­siš­kai pa­si­ruošę su­si­lie­ti su žvaigždė­mis dan­gu­je ir sa­vo mu­zi­ka nu­švies­ti bir­že­lio va­karą. Tai bus vie­na iš ne­dau­ge­ lio pro­gų šią va­sarą šei­my­ninį duetą pa­ma­ty­ti sos­tinė­je.

Au­dio­vi­zua­li­nis pro­jek­tas bal­sui, mu­ša­mie­siems ir gar­so ta­ke­liui su­kur­tas avan­gar­dinės li­te­ratū­ros ir me­no srovės – fu­tu­riz­mo – 100-osioms me­tinėms pa­minė­ti. Vla­di­mi­ro Ta­ra­so­vo pro­jek­to kon­cep­ci­ja – per mu­šamųjų ir per­ku­si­jos garsų pri­zmę at­skleis­ ti svar­biau­sių Ve­le­mi­ro Chleb­ni­ko­vo ei­lių pra­smę.

Kur? Mo­der­naus me­no cent­re, Li­te­ratų g. 8. Ka­da? Iki lie­pos 4 d. Kiek? Ne­mo­ka­mai.

Na­ta­li­jos Fe­diuš­ki­nos me­ni­nių fo­tog­ra­fijų pa­ro­da „Klas­totės ana­ lizė“ iš Did­žio­sios Bri­ta­ni­jos į Lie­tuvą at­vyks­ta pirmą kartą. Prieš at­ke­liau­da­mos į Vil­nių, fo­tog­ra­fi­jos bu­vo eks­po­nuo­ja­mos Lon­do­ no „Brick La­ne Gal­le­ry“ ir „Pri­va­te Par­ty Rooms Gal­le­ry Lon­don“, ten su­laukė di­de­lio su­si­domė­ji­mo.

Kur? Menų spaus­tuvė­je, Šil­ta­dar­žio g. 6. Ka­da? Šian­dien 19 val. Kiek? 20 litų.

Kur? Šv. Ig­no­to baž­ny­čio­je, Šv. Ig­no­to g. 6. Ka­da? Bir­že­lio 29 d. 18 val. Kiek? Ne­mo­ka­mai.

Kur? Ga­le­ri­jo­je „AV17“, Auš­ros Vartų g. 17. Ka­da? Iki lie­pos 14 d. Kiek? Ne­mo­ka­mai.

Žvilgs­nis į klu­binę kultūrą

Vi­dinės žmo­gaus kla­jonės

Šviesus So­li­nis kon­cer­tas

Ju­ve­ly­rika iš Len­ki­jos

Vil­niu­je ga­li­ma su­si­pa­žin­ti su Ug­niaus Gel­gu­ dos po­la­roi­di­nių nuo­traukų cik­lu „Gra­vi­ta­ci­ja“ (2007 m.). Už­fik­suo­tuo­se frag­men­tuo­se dėme­ sys su­tel­kia­mas į klu­binės kultū­ros at­stovų išo­ rę ir sa­vi­raišką.

„Pa­mes­tos akys“ – tai cho­reog­rafės ir šokė­jos Rūtos But­kus šo­kio teat­ro spek­tak­lis dviem šokė­j oms apie vi­d i­nes žmo­gaus kla­j o­nes. Spek­t ak­ly­j e iro­n iš­kai žvel­g ia­m a į žmo­gaus buitį, jo būtį.

Ge­rai ži­no­ma Lie­tu­vos džia­zo, imp­ro­vi­za­cinės, sak­ra­linės mu­zi­kos dai­ni­ninkė, kūrėja, at­likė­ja Andrė Pa­bar­čiūtė vil­nie­čiams do­va­no­ja sa­vo švie­sios, ori­gi­na­lios ir spal­vin­gos mu­zi­kos so­linį kon­certą.

Ka­ro­li­na Bik yra jau­na ju­ve­lyrė, ki­lu­si iš pie­tinės Len­ki­jos. Edin­bur­ge ju­ve­ly­ri­kos di­zai­no spe­cia­ lybę įgi­ju­si me­ni­ninkė, pa­ke­lia­vu­si po pa­saulį ir ten įver­tin­ta, sa­vo kūrybą pri­sta­to ir vil­nie­ čiams.

tv programa

LTV

6.00 Labas rytas. 9.00 „Komisaras Reksas“ (N-7) (k). 10.00 „Hartlando užuovėja“ (k). 11.00 LRT vasaros studija. Tiesioginė Lietuvos radijo laida. 12.00 UEFA EURO 2012 pusfinalio rungtynės. Portugalija–Ispanija (k.). 13.45 Europos vidury. Ved. Edita Mildažytė. 14.50 Žinios. 15.10 „Komisaras Reksas“ (N-7). 16.00 „Hartlando užuovėja“. 17.05 „Senis“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.35 Sportas. 18.40 Orai. 18.45 Mūsų dienos – kaip šventė. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 20.40 Verslas. 20.45 Kultūra. 20.50 Sportas. 20.55 Orai. 21.00 UEFA EURO 2012 apžvalga. 21.30, 22.35 UEFA EURO 2012 studija. 21.45, 22.45 UEFA EURO 2012 pusfinalio rungtynės. Vokietija–Italija. Tiesioginė transliacija iš Varšuvos (Lenkija). 22.30 Loterija „Perlas“. 23.50 Vakaro žinios. 23.55 Sportas. 23.58 Orai. 0.00 UEFA EURO 2012 apžvalga.

LTV 15.10 val.

LNK

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“. 6.50 „Geniuko Vudžio šou“ (9). 7.20 Juokas juokais (k). 7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7) (k). 8.50 24 valandos (N-7) (k). 9.45 Neišgalvoti gyvenimai (N-7) (k). 10.15 Kažkas atsitiko (N-7). 10.45 Muzikos festivalis „Laumės juosta 2010“. Antroji diena (k) 13.10 „Nickelodeon“ valanda. „Didžioji sėkmė“. 13.40 „Keista šeimynėlė“. 14.10 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 15.10 24 valandos (N-7). 16.10 KK2 (N-7). 17.10 Nuo... Iki... 18.10 „Šeimynėlė“ (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.10, 22.19 Sportas. Orai. 19.15 „Namai, kur širdis. 20.00 „Pavogta laimė 3. Pavojinga sąjunga“ (N-7). 21.00 Neišgalvoti gyvenimai (N-7). 21.30 Juokas juokais. 22.00 Žinios. Verslas. 22.25 Kriminalinė Lietuva (N-7). 22.35 „Mentalistas“ (N-7). 23.35 Veiksmo s. „Taikinys“ (1) (JAV, 2010 m.) (N-7). 0.30 „Specialioji Los Andželo policija“. 1.25 Sveikatos ABC (k).

LNK 22.35 val.

TV3

6.40 Teleparduotuvė. 6.55, 14.40 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 7.25, 15.10 „Simpsonai“. 7.55, 8.25 „Kol mirtis išskirs“. 8.55 „Meilės sūkuryje“. 10.00, 10.30 „Pasmerkti“. 11.00 Komedija „Žiurkių lenktynės“ (JAV, Kanada, 2001 m.). 13.10 „Bakuganas“. 13.40 „Nepaprastas pasaulis“. 14.10 „Ragai ir kanopos sugrįžta“. 15.40 „Meilės prieglobstis“. 16.40, 17.40 „Paveldėtojai“. 18.45 TV3 žinios. 19.00 TV3 sportas. 19.05 TV3 orai. 19.10 Kodėl? 20.10 „Be namų“. 21.00 Ūkininkas ieško žmonos Lietuva. 21.35 TV3 vakaro žinios. 21.50 TV3 sportas. 21.55 TV3 orai. 22.00 „Aferistas“. 23.00 Siaubo f. „Košmaras koridoriaus gale“ (Kanada, 2008 m.). 0.50 „Gyvenimas“. 1.50 „Įstatymas ir tvarka. Operatyvinių tyrimų skyrius“.

BTV

6.30 Televitrina. 7.00 Žinios (k). 7.25 Smagiausios akimirkos.

TV3 22.00 val.

8.00 Lietuvos žinių tyrimas (N-7) (k). 9.00 „Kviečiu vakarienės“. 9.30 „Miesčionys“ (N-7). 10.00 „Margoša: moterimi negimstama“. 11.00 „Be namų negerai: naujas gyvenimas“. 12.00 „Ekstrasensų mūšis“ (N-7) (k). 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 14.00 „Liejyklos gatvė“ (N-7) (k). 15.00 „Srautas I“ (N-7). 16.00 „Baimės faktorius“ (N-7). 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 18.00, 20.00 Žinios. 18.19, 20.19 Sportas. 18.23, 20.23 Orai. 18.25 „Liejyklos gatvė“ (N-7). 19.25 „Zaicevas + 1“ (N-7). 20.15 Verslas. 20.25 „Naujoji Banga 2011“. Tarptautinis atlikėjų konkursas. 23.30 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 0.35 „Galileo: norintiems žinoti“. 1.05 „Bamba“ (S).

Lietuvos ryto TV

6.14, 13.15 TV parduotuvė. 6.30 Ryto reporteris. 7.45, 13.00, 21.40, 0.55 Lietuva–Venesuela– Londonas. 8.00 Animac. s. „Oskaro oazė“. 8.15 Lietuvos–Rusijos vyrų nacionalinių krepšinio rinktinių kontrolinės rungtynės. 10.15, 20.20 Griūk negyvas! (N-7). 10.35 Girių takais. 11.05 Idėjos namams.

BTV 16.00 val.

12.00 Lietuvos diena. 13.45 Šeimų dvikova. „Akropolio“ turnyras. 14.45, 23.15 Negaliu tylėti. 15.45, 16.10, 1.10 Dok. f. „2012-ieji. Apokalipsė“ (N-7). 16.00, 17.00, 18.00 Žinios. 16.07, 17.17, 18.17, 21.37, 0.52 Orai. 17.20, 21.55 Pašėlę TV pokštai (N-7). 18.20 Lietuvos–Rusijos vyrų nacionalinių krepšinio rinktinių kontrolinės rungtynės. Vaizdo įrašas iš Hjustono. 19.55 Premjera. Dok. f. „Kas nužudė Aleksandrą Didijį?“ (N-7). 21.00, 0.15 Reporteris. 22.30 Pasaulio krepšinio apžvalga.

SPORT1

12.00 Televitrina. 13.00, 19.00, 21.00, 23.00 Žinios +. 13.15, 21.15 Golfo pradžiamokslis. 13.45 Angliškojo biliardo „Premier“ lyga. 15.30 Sporto metraštis. 15.40 Italijos „Serie“ A lyga. „Milan“–„Atalanta“. 17.20 VTB vieningoji krepšinio lyga. Kauno „Žalgiris“–Krasnodaro „Lokomotiv-Kuban“. 19.15 Didžiosios Britanijos žiedinės lenktynės „Porsche Carrera Cup 2012“. V etapas (Croft). 19.55 Sporto metraštis. 20.05 Tarptautinis Prahos maratonas. 21.45, 23.15 Profesionalų boksas. Ch.Dawsonas ir G.Johnsonas (2009 m.).

lietuvos ryto tv 13.45 val.


dojamą buitinę techniką – šaldytuvus, skalbykles, virykles, kompiuterinę techniką ir kitus elektronikos prietaisus. Tel. 8 641 99 000, www.kaunakiemis.lt. 951181

Visų kompiuterių ir televizorių taisymas Vilniuje, Žalgirio g. 131, tel. (8 5) 275 4665; www.pc-help.lt.

KetvirtADIENIS, birželio 28, 2012

933624

At­ke­liaus pa­ro­da iš Luv­ro Ki­tais me­tais Vil­niu­je, Lie­tu­vos dailės mu­zie­ju­je, ke­ti­na­ma su­ reng­ti dailės pa­rodą iš Pa­ry­ žiu­je esan­čio Luv­ro mu­zie­jaus fondų.

Šiuo me­tu pa­ro­dos su­ren­gi­mo ap­lin­ky­bes de­ri­na Lie­tu­vo­je vie­ šin­tis Luv­ro mu­zie­jaus eks­per­ tas Pas­ca­lis Tor­re­sas. Kitą­met Vil­niu­je pla­nuo­ja­ma eks­po­nuo­ti An­toi­ne Wat­teau kū­ rybą, kaip pra­nešė Dailės mu­zie­jus. Nors Luv­ro mu­zie­jus ES pir­ mi­nin­kau­jan­čioms ša­lims kūri­ nių pa­pras­tai ne­sko­li­na, Lie­tu­vai to­kia išim­tis pa­žadė­ta. Lie­tu­vos am­ba­sa­do­rei Prancū­zi­jo­je Jo­lan­ tai Bal­čiū­nie­nei Luv­ro mu­zie­ jaus va­do­vas Hen­ris Loy­ret­te’as pa­tvir­ti­no, kad 2013 m. ant­ram pus­me­čiui mu­zie­jus, Lie­tu­vai pra­šant, pla­nuo­ja su­reng­ti dai­ lės pa­rodą Vil­niu­je. Šie­met pa­tvir­tin­ta, kad Lie­ tu­vos dailės mu­zie­ju­je bus su­ reng­ta vie­no žy­miau­sių XVIII a. kūrėjų A.Wat­teau gra­viū­ros ir ta­py­bos me­no pa­ro­da. Šiuo me­tu Vil­niu­je vie­šin­ tis žy­mus prancūzų ra­šy­to­jas, eseis­tas, me­no­ty­ri­nin­kas, Luv­ro mu­zie­jaus Ed­mon­do de Roths­ chil­do gra­fi­kos ko­lek­ci­jos ku­ ra­to­rius P.Tor­re­sas tre­čia­dienį Na­cio­na­linės dailės ga­le­ri­jo­ je skai­tys viešą pa­skaitą „Ed­ mon­do de Roths­chil­do ko­lek­ci­ja Luv­ro mu­zie­ju­je“. VD, BNS inf.

Ruo­šia­si se­zo­nui Iš gast­ro­lių po Si­birą grįžę OKT / Vil­niaus mies­to teat­ro ak­to­riai galės at­si­pūsti – ke­lio­nių ma­ra­ to­nas bai­gia­si ir teat­re tuoj pra­si­ dės ato­sto­gos. Pailsėję ru­denį ak­ to­riai vėl stos ant sce­nos, kur su­ si­tiks su Lie­tu­vos pub­li­ka.

Rugsėjį į OKT stu­diją su­grįš žiū­ rovų pamėg­tas Os­ka­ro Kor­šu­ no­vo spek­tak­lis „Dug­ne“ pa­ gal Mak­si­mo Gor­kio pjesę. Ūkio ban­ko teat­ro are­no­je bus tęsia­ ma OKT šeks­py­ria­da: nau­jau­sias spek­tak­lis „Mi­ran­da“, „Ham­ le­tas“, „Įsta­bio­ji ir graud­žio­ ji Ro­meo ir Džul­je­tos is­to­ri­ja“, „Va­sar­vid­žio nak­ties sap­nas“. Šie­met su pub­li­ka at­si­svei­kins vie­nas ra­di­ka­liau­sių, daug dis­ku­ sijų tuo me­tu (1999 m.) su­kėlęs O.Kor­šu­no­vo spek­tak­lis „Shop­ ping and Fuc­king“ pa­gal Mar­ko Ra­ven­hil­lo pjesę. OKT gerbėjų ru­denį lau­kia ir prem­je­ra – Artū­ro Arei­mos spek­ tak­lis pa­gal Wil­lia­mo Sha­kes­pea­re’o pjesę „Ju­li­jus Ce­za­ris“. W.Sha­kes­pea­re’o pjesė „Ju­li­jus Ce­za­ris“ (1599 m.) pa­grįsta tik­ rais se­novės Ro­mos is­to­ri­jos įvy­ kiais ir pa­sa­ko­ja apie sąmoks­ lą prie­š Ro­mos dik­ta­to­rių Ju­lijų Ce­zarį bei jo nu­žu­dymą. Lie­tu­vos teat­ro sce­no­je ši pjesė iki šiol nie­ka­da ne­bu­vo sta­ty­ta. VD inf.

Tel. 261 3653, 261 3655 Kelionių skelbimai@vilniausdiena.lt Iš/į Londoną saugiai, greitai vežame siuntinius. Lietuvoje pristatome iki durų. Tel. 8 687 58 503, +44 778 627 1449. Informaciadministracijos direktoriaus 2010 12 ja –miesto www.lietuvalondonas.com .

paslaugos statybos ir remonto Sienų, grindų apšiltinimas į oro tarpus. Ekovata, termoputa, polistireno granulėmis. 1 kv. m – nuo 7 Lt. Konsultuojame, dirbame visoje Lietuvoje. Tel. 8 689 68 528. 966252

Kelionių Iš/į Londoną saugiai, greitai vežame siuntinius. Lietuvoje pristatome iki durų. Tel. 8 687 58 503, +44 778 627 1449. Informacija – www.lietuvalondonas.com. 980643

Vežame poilsiautojus iš Vilniaus, Kauno į Palangą, Šventąją (ir atgal), nuo 35 Lt. Tel. 8 699 99 965, 8 612 22 227. 975425

31 įsakymas Nr. 30-2280, 2011 03 21 plana959526 vimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo Vežame keleivius į Vokietiją, Daniją, Olandidokumentui rengti Nr. A620-67-(2.15.1.21ją.MP2). Tel. 8 Planavimo 699 01 428, e. paštas tikslai: naujųpervezimai. sklypų forinfo@gmail.com. mavimas ir esamų sklypų ribų tikslinimas, 952525 teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimų nustatymas, Vilnelės šlaitų tvarkymas, inKitos žinerinės infrastruktūros vystymas, žemės Nestandartinių baldų gamyba. Aukšta kokynaudojimo būdo keitimas iš pramonės į gywww.guobosbaldai.lt . Tel. bėvenamąjį – žema kaina. ir komercinį. Planavimo organiza8 656 69 Vilniaus 099. miesto savivaldybės admitorius: 760904 nistracijos Miesto plėtros departamentas, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius. Projekto rengėjas: Vilniaus miesto savivaldybės įmonė „Vilniaus planas“, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius. Informaciją teikia: projeknekilnojamąjį turtą to vadovas architektas Mindaugas Parduodamas dviejų kambarių butasPakalnis, Palan(8 5)už 211bažnyčios, 2194, e. S.Nėries paštas mindaugas. gostel. centre, g. 1A. Tel. pakalnis@vplanas.lt, ir proj. vadovė archi8 603 096. Alūzienė, tel. (8 5) 211 2703, tektė62 Audronė

parduoda

955765

Kitos

e. paštas audrone.aluziene@vplanas.lt. Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): atlikus detaliojo plano projekto strateginioperkame pasekmiųmišką aplinkai Brangiai su vertinimo žeme arbaatranišsiką irVisoje įvertinus vertinimo subjektų išišvadas, kirsti. Lietuvoje. Atsiskaitome karto. Tel.Vilniaus 8 676 41miesto 155. savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamentas 2011 09 929896 12 raštu Nr. A51-34016-(2.15.1.21-MP2) priėUAB „BEST COMPANY“ Varėnos r. perka: mė sprendimą, kad nebus atliekamas straveršelius, galvijus, avis. Sumokame iš karto. teginis pasekmių aplinkai vertinimas. Viešo Mokame PVM. Tel. 8 613su70parengtu 805, 8 detalio613 70 svarstymo procedūros: 803, 8 601projektu 71 558, (8 310) 48 323. pasekmių jo plano ir jo strateginio 953105 aplinkai vertinimo atrankos dokumentais bei atrankos išvada galima susipažinti nuo 2012 07 25 iki 2012 08 22 darbo dienomis pas projekto rengėją Vilniaus miesto saviKita valdybės patalpose, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, detaliojo planoteismo projekto vie2012 04509 20 kab.; Vilniaus apygardos nutaršaUAB ekspozicija nuo 2012iškelta 08 08bankroto iki 2012 timi „Joanosvyks avialinijos“ 08(c.22b.darbo dienomis Vilniaus miesto savibyla Nr. B2-3323-160/2012). Bankrutuovaldybės Konstitucijos pr. 3, Viljančios UAB patalpose, „Joanos avialinijos“ administratonius, prie 215UAB kab.; viešasVALDYMO susirinkimas vyks riumi paskirta VERSLO IR RES2012 08 23 14 val. planuojamoje TRUKTŪRIZACIJOS CENTRAS. Įgaliotasteritorijoasmuo je esančiame Aukštaičių Vil– V.Česonis, tel. 8 pastate, 686 83 541. Prašomg. iki 7,2012 3 aukšte (įėjimaspateikti iš Aukštaičių gatvės m.nius, birželio 11 d. imtinai savo kreditopro reikalavimus apsaugos postą). rinius 2012 Pasiūlymų m. gegužėspateikimo 2 dienai ir apskundimo tvarka: pasiūlymus dėl teri(bankroto bylos įsiteisėjimo dienai) kartu pritorijų planavimo dokumento projekto galidedant kreditorinius reikalavimus patvirtinanma teikti planavimo organizatoriui raštu iki čių dokumentų tinkamai įformintus nuorašus. viešo susirinkimo pabaigos. Asmenys gauTaip pat prašom nurodyti, ar šių reikalavimų tą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus įvykdymas yra užtikrintas, nurodyti, kokiuplanabūdu neatsižvelgta parengtame teritorijų taivimo yra padaryta. Kreditorinį reikalavimą pateikdokumente, gali apskųsti Valstybinės ti Savanorių pr. 262-105,irLT-50204 Interitorijų planavimo statybos Kaunas. inspekcijos formacija tel./faks. (8 37) 229Vilniaus 886. teritorijų prie Aplinkos ministerijos 961016 planavimo ir statybos valstybinės priežiūros INFORMACIJA APIE TERITORIJŲ PLANAVIskyriui, A.Juozapavičiaus g. 9, 09311 Vilnius, MĄ. žemės sklypo, esančio perParengtas mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško Lvovo (atsag. kymo 105A,į Šnipiškių seniūnijoje,gavimo Vilniuje, sklypateiktą pasiūlymą) dienos. 980535 po kad. Nr. 0101/0032:986, bendras plotas 0,2419 ha, detalusis planas.Respublikos Planavimo teripaVadovaudamasi Lietuvos grindas: Vilniaus miesto savivaldybės admitorijų planavimo įstatymo (Žin., 1995, Nr. nistracijos pavaduotojo 107-2391;direktoriaus 2004, Nr. 21-617) 4 str. 2 d. 2011 5 p., 0722 13 str. įsakymas Nr. 26 AD30-1732, 2011 08 01 1 d. 6 p., str., remdamasi Lietuvos Respublikos ministro 2004 05 detaliojo teritorijųaplinkos planavimo organizato03 teisių įsakymu Nr. D1-239 patvirtintų Detaliųriaus ir pareigų perdavimo sutartis Nr. jų planų rengimo taisyklių (Žin., 2004, Nr. 79-2809) 23 p., 51 p., Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 05 17 įsakymu Nr. D1-236 patvirtinto Nuotekų tvarkymo reglamento (Žin., 2006, Nr. 59-2103) 26.2 p., Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2011 04 29 sprendimu Nr. T3-159 „Dėl įgaliojimų perdavimo Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui“ ir apsvarsčiusi architekto Mečislovo Valevičiaus 2012 04 11 prašymą Nr. A34-2605 bei pateiktus dokumentus, įsakau: 1. Patvirtinti Valentino Barančiuko 0,2543 ha dydžio kitos paskirties – gyvenamosios teritorijos – mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos žemės sklypo (kad. Nr. 4162/0200:81), esančio Filaretų g., Daržininkų k., Nemėžio sen., Vilniaus r., detalųjį planą: skl. Nr. 1 – 0,1507 ha dydžio kitos paskirties žemės – gyvenamosios teritorijos – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1), iš jos 0,0049 ha dydžio inžinerinių tinklų servitutas; skl. Nr. 2 – 0,1036 ha dydžio kitos paskirties žemės – gyvenamosios teritorijos – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1), iš jos 0,0178 ha ir 0,0173 ha dydžio inžinerinių tinklų servitutai.

perKa

Įvairūs

Kviečiame šeimas ir vaikus, jaunimą ir suaugusiuosius į Koučingo ir lyderystės vasaros stovyklas nuo liepos 9 dienos. Daugiau informacijos www.tla.lt, tel. 8 656 23 723, e. paštas info@tla.lt. 977328

perKa UAB „BEST COMPANY“ Varėnos r. perka: veršelius, galvijus, avis. Sumokame iš karto. Mokame PVM. Tel. 8 613 70 805, 8 613 70 803, 8 601 71 558, (8 310) 48 323. 953113

Įvairūs Kita INFORMACIJA APIE ATRANKOS IŠVADĄ DĖL STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO (SPAV) IR PRIIMTĄ SPRENDIMĄ. 1. Plano rengimo organizatorius: UAB „S&T COMPANY”, įmonės kodas 302604550, adresas Kalvarijų g. 26, 09309 Vilnius, tel. 8 614 02 606. 2. Plano pavadinimas, tikslas: 8,3100 ha žemės sklypo (kad. Nr. 4147/0500:126) Budninkų k., Maišiagalos sen., Vilniaus r., detalusis planas. Detaliojo planavimo tikslas – keisti žemės sklypo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę: komercinės paskirties objektų teritoriją (K1), pramonės ir sandėliavimo objektų teritoriją – sandėliavimo statinių statybos (P2). 3. Sprendimas dėl SPAV rengimo: atsakinga institucija, Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas, 2012 06 20 priėmė išvadą Nr. VR-1.7-529, kad plano įgyvendinimas neturės reikšmingų neigiamų pasekmių aplinkai, todėl plano strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neprivalomas. 4. Pasiūlymų teikimo tvarka: susipažinti su SPAV atrankos dokumentu, motyvais, dėl kurių priimtas toks sprendimas, teikti pastabas ir motyvuotus pasiūlymus galima raštu plano rengėjui UAB „Unitectus”, Lukiškių g. 3, 01108 Vilnius, tel. (8 5) 261 0147, darbo dienomis nuo 9 iki 17 val. per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo išspausdinimo dienos. 980793

Kartojama teritorijos tarp Maironio, Aukštaičių, Paupio, Zarasų ir Polocko gatvių T-4 kvartalo (apimančio žemės sklypus, kad. Nr. 0101/0058:63 ir Nr. 0101/0058:65, adresas Aukštaičių g. 7, Vilnius, bei kad. Nr. 0101/0058:6, adresas Paupio g. 26 ,Vilnius) detaliojo plano projekto viešo svarstymo procedūra. Planavimo pagrindas: Vilniaus

980546

0101/0164:31), Panerių seniūnijoje, Vilniuje, 253, 8 699 98 086. 973725 detaliojo plano. Planavimo pagrindas – 2012 m. balandžio 12 d. Detaliojo teritorijų planavimoTransportas, organizatoriaus teisiųlogistika ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 042042. Planavimo tikslas – Konditerijos darbąbendrojo Vilniaus pakeisti žemėsįmonė tikslinępriims paskirtįį pagal regione vairuotoją-ekspeditorių, plano sprendinius, padalyti sklypą,vadybininnustatyti ką-ekspeditorių ir prekybos agentą. Tel.De-8 teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą. 611 45 plano 000. organizatorius – UAB „4Real“, taliojo 976056 A.Goštauto g. 5-79, Vilnius, tel. 8 698 20 198. Projekto rengėjas – UAB „RV architektų studija“, Pamėnkalnio g. 28-2, Vilnius. Pareng-

paslaugos

neikadastrinius 35 730 Lt kainą. Pasiūlymai teikiami iki ka matavimus Vilniaus r. sav., 2012 m. birželio 25 d. imtinai voSudervės sen., Rastinėnų k.,uždaruose SB „Vilma”, kuose administratoriui, UAB „SBS skl. Nr.bankroto 148 (skl. kad. Nr. 4184/0934:0148), Legale“, Ukmergės g. 369A, Vilnius. prašom gretimo (neprivatizuoto sodo) Dausklygiau tel.2012 (8 5)m.206 0799, 8 611 po Nr.informacijos 147 savininką birželio 8 d. 10 51 518. val. atvykti prie jums priklausančio sklypo ir 971990 dalyvauti ženklinant riboženkliais BoguslaVladislavos Salmanovič paveldėtovo Sovinskio sklypą Nr. 148turto arba prašom sujų dėmesiui. Š. m. birželioJaroslavu 27 d. 16Bazeval. sisiekti su darbų vykdytoju adresu Vilniaus r., Pagirių vič, Žalgirio g. 131–213, Vilniussen., (tel. 8Mikašiū677 79 nų k.,e. SB „Ekspresas”, vyks sklypo kad. 348, paštas topomatik@gmail.com ). Nr. 960926 4167/1002:0027 kadastriniai matavimai. Kviečiame dalyvauti. Matavimus atlieka UAB „Baltijos Matavimų Organizacija”, Linkmenų g.13, Vilnius. Tel. 8 601 71 112.

15

skelbimai

Kelionių

Karščiausi Kelionių pasiūlymai Karščiausi Kelionių pasiūlymai

Iš/į Londoną saugiai, greitai vežame siuntinius. Lietuvoje pristatome iki durų. Tel. 8

976256

Kelionių organizatorius

Kelionių organizatorius Karščiausi Kelionių A.Vienuolio g.pasiūlymai 6, LT–01104 Vilnius

Kelionių organizatorius Ar svajojate aplankyti Niujorką? GERA NAUJIENA: iki 50% NUOLAIDOS OŽIEMOS galbūt,SEZONO Jus visada žavėjo Las Vegasas – KELIONĖMS šviesų, kazino, pasirodymų ir viešbučių rojus? • Avansas tik nuo 50 Lt! Pamatykite Šiaurės Ameriką už Atėjo laikasnuostabiąją TIKROMS ATOSTOGOMS! • Mažiausios kainos garantija! ypatingą kainą. • Nemokamas kelionės keitimas! Užsisakykite skrydį iki gegužės 15 dienos,nuo ir Joninių kruizas Ryga–Stokholmas–Ryga • Rinksitės iš plačiausios kurortų, kelionės leiskitės nepamirštamą kelionę 2012 10 110datų, Lt įtrukmės, viešbučių pasiūlos 01–2013 21 į trumpiausios Kviečiame Jus nakties vaDOVANA:03 Užsisakant žiemos kelionę dovaNiujorkas nuo 2226 Lt parkingą Vilniaus karėlį! nosime 7 d. automobilio Vašingtonas Lt ir linksmybės iki Baltijos jūrojenuo bus2526 ir disko, oro uoste! Bostonas nuo 2588 Lt 1399 Lt ryto! Egiptas, Hurgada nuo

Kelionių organizatorius

KELIONĖS AUTOBUSU KELIONĖS AUTOBUSU KELIONĖS AUTOBUSU Alyvų žydėjimo šventė Duobelėje, Latvijoje Čekijos pilys–Čekijos rojus–Praha Čekijos pilys–Čekijos rojus–Praha– –577 577LtLt (05.26.) 95 Ltir Kaprio Didingoji–Italija sala – 1747 Lt Didingoji Italija ir Kaprio sala – 1747 Lt Muziejų naktis Varšuvoje (05.19/20) Ryga–Saremos sala–Talinas – 377 Lt – 175 Lt Ryga–Saremos sala–Talinas – 377 Lt Čekijos rojus–Praha 577 Lt Šiaurės pilys–Čekijos Italija su poilsiu prie Adrijos–jūros Šiaurės Italija su poilsiu prie Adrijos jūros Šveicarijos nuo 1197 Lt gamtos stebuklai – 1397 Lt nuo 1197 Lt Ryga–Saremos – 377 Lt Kroatija nuo 990sala–Talinas Lt Kroatija nuo 990 Lt pažintinė) Šiaurės Italija (poilsinė Praha-Viena-Budapeštas nuo 627 Ltnuo 1290 Lt Praha-Viena-Budapeštas nuo 627 Lt Kroatija 990 Lt LĖKTUVUnuo IŠ VILNIAUS: LĖKTUVU IŠ VILNIAUS: Praha–Viena–Budapeštas nuoLt619 Lt Ispanija, Kosta Brava nuo 822 Ispanija, Kosta Malta – 904 Lt Brava nuo 822 Lt Malta – 904 Lt(poilsinės) Graikija, Chalkidikė – 979 Lt IŠ VARŠUVOS Graikija, Cgalkidikė – 979 LtLt Lt Ispanija,Hurgada Kosta Dorada – 999 Egiptas, nuo 935 Ispanija, Kosta Dorada Ispanija, Alikantė – Lt1108– 999 Lt Bulgarija nuo 850 Ispanija, Alikantė 1108 Graikija, ––1128 Šri LankaKos nuosala 3500 Lt Lt Graikija, Kos sala – 1128 Turkija, Antalija Lt Lt Kreta nuo 1170 Lt– 1185 Bulgarija, Burgas 1199LtLt Turkija, Antalija Tunisas nuo 770 –Lt–1185 Kroatija, Rijeka – 1279 Lt Lt Bulgarija, Burgas – 1199 Turkija, Marmaris Kroatija, Rijeka – 1289 1279 Lt poilsinės) IŠ VARŠUVOS (pažintinės Bulgarija, Burgas –1289 1199LtLt Lt Turkija, Marmaris Kruizas Nilu nuo 2038 Portugalija,Burgas Algarvė – 1899 Lt 2423 Lt Bulgarija, – 1199 Ltnuo Izraelis–Jordanija–Egiptas LĖKTUVU nuo IŠ VARŠUVOS (poilsinės) Portugalija, Algarvė Lt Marokas 2634 Lt– 1899 Egiptas, Lt; Bulgarija – Kuba nuoHurgada 5853 Ltnuo 995 LĖKTUVU IŠ VARŠUVOS (poilsinės) 995 Lt; Turkija – 1078 Šri Lt Lanka – 3500 Egiptas, Hurgada nuoLt;995 Lt; Kreta – 1170 Lt; Tunisas – 770 Lt IŠ RYGOS:– 995 Lt Bulgarija LĖKTUVU IŠ VARŠUVOS (pažintinės – poTailandas (pažintinė Turkija – 1078 Lt poilsinė) – nuo 5218 Lt ilsinės): Kruizas Nilu nuo 1440 Lt; Izraelis Šri Lanka – 3500 Lt – Egiptas nuo 1678 Lt; Marokas – 2634 Lt; IŠ VILNIAUS: Kreta – 1170 Lt Kuba – 5853 Lt Egiptas, Tunisas –Hurgada 770 Lt nuo 869 Lt STOVYKLOS LIETUVOJE Ispanija, Maljorka – 1499 Lt LĖKTUVU IŠ VARŠUVOS (pažintinės Pasaka nuo 550 Lt; Top Fun 540 Lt; – poilTurkija, Antalija – 889 Lt sinės) Raganė 550 Lt; Energetikas 600 Lt; Kruizas Nilužmogus nuo 1440 Laimingas – taiLtaš! 600 Lt; Izraelis – Egiptas nuo 1678 Lt Trimitas 520 Lt Marokas – 2634 Lt Kuba – 5853 Lt STOVYKLOS LIETUVOJE Pasaka nuo 550 Lt Top Fun 540 Lt Raganė 550 Lt Energetikas 600 Lt Laimingas žmogus – tai aš! 600 Lt Trimitas 520 Lt

A.Vienuolio g. 6, Faks. LT-01104 Tel. (8 5) 231 3314. (8 5)Vilnius 262 9120 Tel. (8 5) 231 3314. Faks. (8 5) 262 9120 vilnius@vilnius.krantas.lt, vilnius@vilnius.krantas.lt, www.krantas.lt www.krantas.lt A.Vienuolio g. 6, LT-01104 Vilnius Tel.Vegasas (8 5) 231nuo 3314.2871 Faks.Lt(8 5) 262 9120 Las Egiptas, Šarm El Šeichas nuo 1399 Lt vilnius@vilnius.krantas.lt, www.krantas.lt Torontas nuo 2382 Lt Egiptas, Taba nuo 2179 Lt Monrealis nuo 2874 Lt Egiptas, Marsa Alamas nuo 2249 Lt Hiustonas nuo 2964 Lt Vasaros kruizas Ryga–Stokholmas–Ryga Kanarų salos, Tenerifė nuo 1659 Lt Kalgaris nuo 3464 Lt nuo 125 Lt JAE, Dubajus nuo 3119 Lt Pamirškite kasdieninius Indija, Goa nuo 3399 Lt rūpesčius ir atsipaKaina pateikta į abinuo puses su Lt oro uostų molaiduokite laive jūroje! Tailandas, BankokasBaltijos 3629 kesčiais. Mėgaukitės saule,nuo vėju1519 ir gera Slidinėjimas Italijoje Lt nuotaika. RezervacijosAustrijoje mokestisnuo iki 100 Slidinėjimas 1939LtLtmokamas papildomai. Kruizo kaina pateikta iš išplaukimo uosto. Vietų skaičius ribotas. Daugiau informacijos www.krantas.lt Daugiau informacijos www.krantas.lt

Pamėnkalnio g. 5/ K.Griniaus g., Vilnius Tel 8-5 262 7777, mob. 8 616 16 777 info@svite.lt, www.svite.lt, www.lek.lt

Graikija, Kreta – piratai 99 Lt 370 Lt Mažieji Laukystos Mažieji Laukystos piratai 370 Lt Bulgarija, Varna – 1099 Holivudo akademija 599599 LtLt Lt Holivudo akademija Portugalija, Algarvė – 2239 Lt Mes jėga 450 Lt Mes jėga 450 Lt Žaidimų galaktika 450 Lt Žaidimų galaktika 450 Lt STOVYKLOS Apači indėnaiLIETUVOJE atkeliauja į Lietuvą 450 Lt Apači indėnai atkeliauja į Lietuvą 450 Lt Pasaka nuo 550 Lt Avataro nuotykiai kartu 450 Lt Avataro 450 Lt Raganė –nuotykiai 550 Lt450kartu Mes šampinjonai Lt Mes pasaulį šampinjonai 450 Laimingas žmogus – taiLtaš! 600 Aplink per 7 dienas 499 Lt Lt Aplink pasaulį perLt 7 dienas 499 Lt Top Fun 640 Lt595 Mano pasaulis Mano pasaulis Kitas variantas 359595 Lt Lt Kitas variantas 359 Lt STOVYKLOS Dodi 550 Lt UŽSIENYJE Dodi kalbos 550 UŽSIENYJE Lt stovykla Estijoje 1790 Lt Anglų STOVYKLOS STOVYKLOS UŽSIENYJE Bulgarijoje 1699 Lt„Pribrežnyj“ 60 Lt dienai Stovykla Ukrainoje Stovykla Ukrainoje Kroatijoje 21491699 Lt Lt„Pribrežnyj“ Kryme „Saliut“ 60 Lt dienai Bulgarijoje 1699 Lt Kryme „Saliut“ AVIABILIETAI* Kroatijoje 2149 Lt 1699 Lt Juodkalnijoje 1899 Baku nuo 1050 Lt;LtLtMaljorka nuo 500 Lt Bulgarijoje 1699 Anglų kalbos stovykla *kainos į abi2149 puses Kroatijoje Lt Estijoje 1790 Lt AVIABILIETAI* Juodkalnijoje 1899 Lt Delis nuo 1870 Lt; Tokijas Estijoje – 2229 Lt; Seulas KELTŲ BILIETAI Anglų kalbos stovykla 1790 Lt –Ryga–Stokholmas 2308 Lt; Singapūras – 2310 Lt; Bankokas AVIABILIETAI* –Talinas–Helsinkis 2409 Delis Lt; nuoPuketas 1870 Lt– 2610 Lt *kainos į abi pusesLt Talinas–Stokholmas Tokijas – 2229 KELTAI Ventspilis–Nyneshamnas Seulas – 2308 Lt Joninės Baltijos– jūroje (Tallink 3 d. kruizas) Klaipėda–Karlshamnas (spec. pasiūlymas) Singapūras 2310 Lt nuo 105 Lt; Ryga–Stokholmas; Talinas–HelKlaipėda–Kylis (spec. Bankokas – 2409 Lt pasiūlymas) sinkis; Talinas–Stokholmas Klaipėda–Zasnicas Puketas – 2610 Lt (spec. pasiūlymas) Ventspilis–Nyneshamnas Turku–Alando salos–Stokholmas *kainos į abi puses Klaipėda–Karlshamnas (spec. pasiūlymas) KELTAI Klaipėda–Kylis (spec. pasiūlymas) VIZOS Joninės Baltijos (spec. jūroje pasiūlymas) (Tallink 3 d. kruizas) Klaipėda–Zasnicas Į Rusiją nuo 260 Lt; Baltarusiją nuo 85 Lt nuo 105 Lt Turku–Alando salos–Stokholmas Ryga–Stokholmas VIZOS Talinas–Helsinkis Į Rusiją nuo 260 Lt; Baltarusiją nuo 85 Lt Talinas–Stokholmas Ventspilis–Nyneshamnas Klaipėda–Karlshamnas (spec. pasiūlymas) Klaipėda–Kylis (spec. pasiūlymas) Klaipėda–Zasnicas (spec. pasiūlymas) Turku–Alando salos–Stokholmas VIZOS Į Rusiją nuo 260 Lt Baltarusiją nuo 85 Lt


Orai

Šiandien dieną daug kur trumpai palis. Oro temperatūra dieną sušils iki 17–18 laipsnių. Penktadienį lyti neturėtų. Naktį bus apie 8–10 laipsnių šilumos, dieną temperatūra kils iki 20–22 laipsnių. Savaitgalį sušils labiau, sekmadienį sugrįš lietūs.

Šiandien, birželio 28 d.

+17

+17

Telšiai

+17

Šiauliai

+17

Klaipėda

Panevėžys

+17

Utena

+17

Tauragė

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (priešpilnis) teka Mėnulis leidžiasi

4.44 21.59 17.15 15.35 0.48

180-oji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 186 dienos. Saulė Vėžio ženkle.

+18Kaunas

Pasaulyje Atėnai +29 Berlynas +20 Brazilija +23 Briuselis +27 Dublinas +19 Kairas +36 Keiptaunas +15 Kopenhaga +17

Londonas +24 Madridas +37 Maskva +22 Minskas +17 Niujorkas +29 Oslas +16 Paryžius +28 Pekinas +25

orai vilniuje Šiandien

Praha +21 Ryga +17 Roma +29 Sidnėjus +17 Talinas +15 Tel Avivas +31 Tokijas +24 Varšuva +20

+18

+17

Vilnius

Marijampolė

Vėjas

+17

Alytus

1–7 m/s

DATOS

Rytas

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

+12

+18

+14

+9

7

+14

+21

+17

+10

8

+16

+25

+20

+17

5

šeštadienį

1919 m. Paryžiuje pasirašius Versalio sutartį formaliai baigėsi Pirmasis pasaulinis karas. 1932 m. mirė lietuvių romantizmo poetas Jonas Mačiulis-Maironis. 1948 m. gimė amerikiečių aktorė Kathy Bates. 1967 m. gimė kanadiečių aktorius Gilas Bellowsas. 1988 m. gimė dainininkė Alina Orlova. 2008 m. mirė dainininkas Alvydas Lukoševičius-Obuolys.

1966 m. gimė amerikiečių aktorius Johnas Cusackas.

prizas Šią savaitę laimėkite Dale’o Carnegie knygą „Pakilk ir prabilk! Kaip tapti puikiu oratoriumi – meistriškumo paslaptys“.

Knyga „Pakilk ir prabilk!“ duoda viską, ką būtina žinoti, norint tapti susitvardančiu, nepriekaištingu, meistrišku oratoriumi. Ji atskleidžia metodus, kuriuos sėkmingai naudojo daugybė puikių oratorių per visą žmonijos istoriją. Šioje knygoje sužinosite, kaip tinkamai pasiruošti sakyti kalbą, išsiugdyti savo unikalų, nepakartojamą stilių, įveikti scenos baimę ir per minutę įgyti klausytojų palankumą, užkariauti jų širdis.

Spręskite kryžiažodį nuo pirmadienio iki penktadienio, teisingai užpildykite frazės laukelius ir laimėkite savaitės prizą. Savaitės nugalėtojas bus išrinktas loterijos būdu iš visų teisingai atsakiusių. Teisingus atsakymus galima pateikti iki penktadienio 18 val. 1. Frazę siųskite SMS žinute numeriu 1337. Siųsdami žinutę rašykite: DIENA (tarpas) VD (tarpas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. Pvz.: DIENA VD VILNIUS (žinutės kaina – 1 Lt) arba 2. Iškirpę kryžiažodį su teisingu atsakymu at-

neškite į „Vilniaus dienos“ redakciją Labdarių g. 8, Vilnius. Šios savaitės nugalėtoją paskelbsime antradienį, liepos 3 d. Kryžiažodį parengė „Oho“ redakcija.

1

2

3

4

5

Irenėjus, Gaudrė, Šarūnas, Tulgedas

horoskopai

1577 m. gimė flamandų menininkas Peteris Paulas Rubensas. 1712 m. gimė prancūzų filosofas Jeanas Jacque’as Rousseau. 1838 m. Vestminsterio abatijoje Londone karūnuota Didžiosios Britanijos karalienė Viktorija. 1867 m. gimė italų rašytojas, Nobelio literatūros premijos laureatas Luigi Pirandello. 1875 m. gimė kultūros veikėjas, literatūros kritikas Povilas Višinskis.

penktadienį

Vardai

6

7

8

9

10

11

12

Avinas (03 21–04 20). Stenkitės vengti konfliktų ir kivirčų. Jausite vidinių prieštaravimų, dėl to patirsite nuoskaudų ir pajusite nesutarimų kartėlį. Atminkite, kad emocijos dažnai būna blogas patarėjas. Jautis (04 21–05 20). Palanki diena mąstyti ir tyrinėti. Mėgausitės ilgais pokalbiais, rašysite laiškus, plepėsite telefonu. Tačiau vakarop gali apnikti apatija. Pasivaikščiokite gryname ore. Dvyniai (05 21–06 21). Tinkama diena eiti į pokalbius dėl darbo. Daug dėmesio skirsite gebėjimams vadovauti. Palanki diena dirbti su kitais žmonėmis. Būsite ne itin emocionalus. Vėžys (06 22–07 22). Energingas laikotarpis, tinkamas planams įgyvendinti arba rūpintis verslu. Būsite fiziškai aktyvus. Treniruokitės arba romantiškai praleiskite laiką. Nesižvalgykite atgal, niekuo neabejokite. Liūtas (07 23–08 23). Vertinsite sąžiningumą ir atvirumą, jausite antipatiją kitų žmonių nuomonei. Jums nepatiks tuščios kalbos ir aplinkinių smalsumas. Palikite visus ramybėje ir užsiimkite mėgstamais dalykais. Mergelė (08 24–09 23). Lengvas ir ramus laikas, viskas vyksta sklandžiai. Tinkamai organizuotas darbas neturėtų kelti rūpesčių. Bendraujant su vyresniais arba įtakingais žmonėmis, gali išsirutulioti naujų idėjų. Svarstyklės (09 24–10 23). Esate linkęs analizuoti savo gyvenimą ir supantį pasaulį. Jus įkvėps bendravimas su jaunesniais žmonėmis. Kils noras imtis ko nors naujo, įdomaus, ir šį užsidegimą įgyvendinkite. Skorpionas (10 24–11 22). Sprendimai darbe gali trukdyti jūsų norui tobulėti ir ką nors keisti. Teks paprakaituoti, norint teisingai pasirinkti, – kelias į sėkmę ar asmeninis tobulėjimas. Šaulys (11 23–12 21). Jūsų draugai, ypač jaunesni, manys, kad esate idealistas, tačiau kiti visiškai pritars jums. Turėsite pakankamai laiko ir jėgų atidėliotiems planams įgyvendinti. Ožiaragis (12 22–01 20). Būsite apimtas aistros kurti, keisti gyvenimą. Esate atviras ir mažiau dėmesio skiriate nesėkmėms. Tai stipraus žmogaus pozicija, vadinasi, ir elgtis reikia atitinkamai: spręsti sudėtingas problemas, judėti pirmyn. Vandenis (01 21–02 19). Ginčysitės su aplinkiniais. Nesulauksite pritarimo ir paaiškės, kad kai kurie žmonės išvis nebenori jūsų remti. Pasistenkite būti pakankamai aktyvus, nes pasyvumas erzins. Žuvys (02 20–03 20). Būsite viskuo patenkintas. Galite sulaukti džiugios naujienos ar netikėto svečio. Šiandien jus bus lengva įkalbėti, tad galite sutikti leistis į įvairias avantiūras.

2012-06-28 Vilniaus diena  

„Sodrai“ sekėsi išparduoti turtą Bendrovės „Grinda“ darbininkus privers- ti dirbti – rimtas iššūkis. Nors valdinin- kai už tinginiavimą skir...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you