Page 1

nuomonės N.Venc­kie­nė ­ at­si­sa­ko Kau­no ­ apy­gar­dos ­ teis­mo­ tei­sė­jos ­ pa­rei­gų.

6p.

lietuva

pasaulis

8p.

„Sod­rai“ pa­ga­liau pa­vy­ko ­ par­duo­ti sa­na­to­ri­ją „Pa­lan­gos ­ Žvo­rū­nė“, ją ke­ti­na­ma pri­kel­ti ­ nau­jam gy­ve­ni­mui.

9p.

Mįslingas ­ objektas ­ Baltijos ­ jūros dugne ­ neprisileido ­ tyrinėtojų.

JAV am­ba­sa­do­rė A.E.Der­se ne­tru­kus baigs sa­vo dar­bą Lie­tu­vo­je, bet ­ vie­toj jos nie­kas ne­pas­kir­tas.

12p.

Ketvirtadienis birželio 28, 2012 Nr. 150 (19709) Kaunodiena.lt 2 Lt

Kau­no val­di­nin­kai sle­pia bu­tus vai­duok­lius

Gė­jų ba­ro paieš­kos „Ro­mu­vo­je“ Vi­li­ja Žu­kai­ty­tė

v.zukaityte@kaunodiena.lt

Ki­no teat­ro „Ro­mu­va“ pa­tal­po­se du­ris at­vė­ru­sio ba­ro šei­mi­nin­kai pri­vers­ti neig­ti ne tik kai­my­nų, bet ir kai ku­rių po­li­ti­kų sklei­džia­mus gan­dus, kad čia ren­ka­si ne­tra­di­ci­ nės orien­ta­ci­jos žmo­nės. „Tai ba­ ras, at­vi­ras vi­siems lan­ky­to­jams“, – tei­gė ba­ro ad­mi­nist­ra­to­rė Edi­ta Leo­na­vi­čie­nė.

Prieš mė­ne­sį „Ro­mu­vos“ pa­tal­po­ se, ku­rios nuo­sa­vy­bės tei­se pri­klau­ so Žyd­rū­nui And­riu­kai­čiui, sa­vo veik­lą pra­dė­jo bend­ro­vė „Links­mas pa­sau­lis“. Čia pra­dė­jo veik­ti ba­ras. Gan­dai, kad pa­si­links­mi­ni­mo įstai­ ga skir­ta tik ne­tra­di­ci­nės orien­ta­ci­ jos žmo­nėms, pa­sie­kė ir Kau­no va­do­vus.

3

Dienos citata „Mar­ko taip pat no­rė­jo lik­ti Kau­ne, ka­dan­gi ko­man­dos aist­ruo­liai jį la­bai my­li“, –

„„Re­ži­sie­rė: Gy­ve­na­mo­jo fon­do ad­mi­nist­ra­vi­mo sky­riaus ve­dė­ja B.Kau­la­ky­tė ne­si­tei­kia paaiš­kin­ti, ko­dėl dėl jos pa­val­di­nių ne­veik­lu­mo sa­vi­val­dy­

bė kas mė­ne­sį pa­ti­ria ma­žiau­siai ke­lias­de­šimt tūks­tan­čių li­tų nuo­sto­lio. 

646 so­cia­li­niai būs­tai Kau­ne užim­ti sa­ va­va­liš­kai ar­ba stūk­so tuš­ti. Už tai at­sa­ kin­gi sa­vi­val­dy­bės val­di­nin­kai šiuos skai­ čius ban­dė nu­slėp­ti, ta­čiau, ir jiems paaiš­ kė­jus, at­si­sa­ko ką nors paaiš­kin­ti.

JAU RYTOJ Dovana dienraðèio skaitytojams – nemokamas žurnalas

BA

Man­tas La­pins­kas

m.lapinskas@kaunodiena.lt

Žai­di­mas skai­čiais

ČI

B

U S A

SU

klau­so dau­giau nei 4,6 tūkst. so­ cia­li­nių būs­tų. Dau­giau nei 3,6 tūkst. kau­nie­čių lau­kia ei­lė­se, kad bū­tų leis­ta iš­si­nuo­mo­ti sa­vi­val­ dy­bei pri­klau­san­čias gy­ve­na­mą­ sias pa­tal­pas. Pa­ra­dok­sa­li si­tua­ci­ ja – so­cia­liai rem­ti­ni žmo­nės lau­kia de­šimt­me­tį, kad gau­tų būs­tą.

M Ų

Sa­vi­val­dy­bė praėjusią savaitę ofi­ cia­liai pa­skel­bė, kad už iš Vy­riau­ sy­bės gau­tus 1,82 mln. li­tų bus per­ ka­mi 23–24 nau­ji so­cia­li­niai bu­tai. Šiuo me­tu mies­to sa­vi­val­dy­bei pri­

Ė G U

U M

Ė G

U Ė M G U Ų M 2

U U U Ų S S I A 25 M B A Č Ų Ė Ė I B U UG G UČ Ų U M

Ų

I Č

PC „Savas”, Savanorių pr. 346, Kaunas PC „Molas”, Baršausko g. 66A, Kaunas

NUOLAIDA TAIKOMA NUO GALUTINĖS PREKĖS KAINOS.

Ų I U Č M

Ų I Č

Iki liepos 9 d.

% NUOLAIDA VISOMS BASUTĖMS

PAPILDOMA

B UČI

10p.

I Ų I Č M MUGĖ ČBASUČIŲ

S A ŲM

S A

Eval­do But­ke­vi­čiaus nuo­tr.

pra­ne­šęs apie pra­tęs­tas su­tar­tis su­ dviem krep­ši­nin­kais Mar­ko­ Po­po­vi­čiu­mi ir Vy­te­niu Lip­ke­vi­čiu­mi,­ sa­kė „Žal­gi­rio“ klu­bo spor­to­ di­rek­to­rius Vi­tol­das Ma­sals­kis.

B Ė G

S A

U S

B A B Ė

S A


2

Ketvirtadienis, birželio 28, 2012

miestas

Oro kokybė Kaune 0

12

Šaltinis: Kauno miesto aplinkos kokybės tyrimai

Kietosios dalelės (KD10)

50mg/m3

Nustatyta 24 val. ribinė vertė

0

0,1

Anglies monoksidas (CO)

10 mg/m3

Nustatyta 8 val. ribinė vertė

0

13

200 mg/m3 Azoto dioksidas (NO2)

Nustatyta 1 val. ribinė vertė

Kau­no val­di­nin­kai sle­pia bu­tus Ne­ti­kė­tai paaiš­kė­ja, kad, 1 bir­že­lio 1 d. duo­me­ni­mis, net 335 sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­tys

bu­tai stūk­so­jo tuš­ti. Už juos ne­bu­ vo mo­ka­ma jo­kių mo­kes­čių. Mies­to ta­ry­bos Kont­ro­lės ko­ mi­te­tui pa­rei­ka­la­vus iš Gy­ve­na­ mo­jo fon­do ad­mi­nist­ra­vi­mo sky­ riaus ve­dė­jos Bi­rū­tos Kau­la­ky­tės de­ta­l ios ata­s kai­tos, paaiš­k ė­jo, kad, bir­že­lio 6 d. duo­me­ni­mis, sa­v i­val­dy­b ė nuo­m os mo­kes­č io ne­gau­na ne už 335 bu­tus, o net už 646.

Birūta Kaulakytė:

Jū­sų klau­si­mai la­bai gra­žūs, o at­sa­ky­mai dar gra­žes­ni. „Kau­no die­na“ iš­siaiš­ki­no, kad tūks­tan­čių li­tų kas mė­ne­sį sa­vi­ val­dy­bei ne­su­mo­ka 307 bu­tus sa­ va­va­liš­kai užė­mę kau­nie­čiai. Šis skai­čius sa­vi­val­dy­bės ofi­cia­lia­ me pra­ne­ši­me nė ne­bu­vo ne­pa­ teik­tas. Ve­dė­jos B.Kau­la­ky­tės pa­si­ra­ šy­ta­me do­ku­men­te tei­gia­ma, kad „sa­va­va­liš­kai užim­tuo­se bu­tuo­ se gy­ve­na as­me­nys, ne­su­da­rę ar­ ba ne­tu­rin­tys tei­sės su­da­ry­ti nuo­ mos su­tar­tį“. Val­di­nin­kė mies­to ta­ry­bos ko­ mi­te­tui ne­si­var­gi­no paaiš­kin­ti, kas da­ro­ma, kad ši pro­ble­ma bū­tų iš­ spręs­ta.

„„Aplaidumas: šiame renovuotame name penktame aukšte esantys butai priklauso savivaldybei, tačiau juose niekas negyvena.

At­sa­ky­ti ne­si­var­gi­no

Iš­gir­du­si „Kau­no die­nos“ klau­si­ mus, ko­dėl neiš­kel­di­na­mi sa­va­ va­liš­kai bu­tus užė­mę gy­ven­to­jai ir kiek nuo­mos mo­kes­čio ne­su­mo­ka­ ma sa­vi­val­dy­bei, B.Kau­la­ky­tė at­sa­ ky­ti ne­si­tei­kė. Iki dar­bo die­nos pa­ bai­gos dar bu­vo li­ku­si dau­giau nei va­lan­da, ta­čiau val­di­nin­kė pa­reiš­kė neat­sa­ki­nė­sian­ti į žur­na­lis­tų klau­ si­mus. „Gal jums ir rei­kia at­sa­ky­mų, bet ga­lė­jo­te ir va­kar pa­skam­bin­ti. Jū­sų klau­si­mai la­bai gra­žūs, o at­sa­ky­mai

dar gra­žes­ni“, – at­kir­to val­di­nin­kė. Klau­si­mų raš­tu iš­siųs­ti ne­pa­vy­ ko, nes B.Kau­la­ky­tės elekt­ro­ni­nio pa­što dė­žu­tė bu­vo per­pil­dy­ta, tad laiš­kai grįž­da­vo at­gal. Pre­li­mi­na­riais skai­čia­vi­mais, už tuš­čius ar sa­va­vališ­kai užim­tus bu­tus kas mė­ne­sį sa­vi­val­dy­bė pra­ ran­da ke­lias­de­šimt tūks­tan­čių li­tų, ku­rie bū­tų su­mo­ka­mi kaip nuo­mos mo­kes­tis. Ši su­ma tu­rė­tų dar la­ biau pa­di­dė­ti dėl to­kiuo­se bu­tuo­ se au­gan­čių sko­lų už ko­mu­na­li­nius pa­tar­na­vi­mus.

Neeg­zis­tuo­jan­tys bu­tai?

„Čia gy­ve­nu ket­ve­rius me­tus. Ma­ tau, kad penk­ta­ja­me na­mo aukš­te stūk­so tuš­ti bu­tai. Per bend­ri­jos su­si­rin­ki­mą mums bu­vo pa­sa­ky­ta, kad šie bu­tai – sa­vi­val­dy­bės nuo­ sa­vy­bė ir jie skir­ti so­cia­liai rem­ ti­niems žmo­nėms. Klau­sė­me, ko­ dėl ten neį­ke­lia­mi žmo­nės, ta­čiau mū­sų bu­vo pa­klaus­ta, ar mes tik­rai no­ri­me, kad vėl pra­dė­tų mus plėš­ ti, kaip per­nai“, – pa­sa­ko­jo Gri­ čiu­pio gat­vės gy­ven­to­ja Ri­ta Ja­ku­ baus­kie­nė.

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

Jos tei­gi­mu, sa­vi­val­dy­bei pri­ klau­so vi­sas penk­tas ir da­lis ket­ vir­to aukš­to, o na­mo re­no­va­ci­ja jau baig­ta prieš me­tus. Pa­sak šio na­mo bend­ri­jos pir­mi­ nin­kės Al­mos Za­gurs­kie­nės, na­mas re­no­vuo­tas, ta­čiau 16 sa­vi­val­dy­bės bu­tų iki šiol sto­vi tuš­ti. Jos ži­nio­ mis, šie bu­tai su­re­mon­tuo­ti dar anks­čiau, prieš ke­le­rius me­tus. Pa­sak pir­mi­nin­kės, ku­rį lai­ką bu­vo iki ga­lo ne­sut­var­ky­ta elekt­ros ins­ ta­lia­ci­ja, ta­čiau ko­dėl bu­tai iki šiol sto­vi tuš­ti, ji tei­gia ne­ži­nan­ti.

Pas­kelb­ta N.E.O. bu­vu­s Dia­na Kra­pa­vic­kai­tė

d.krapavickaite@kaunodiena.lt

Popg­ru­pės N.E.O. bu­vęs dai­ni­nin­ kas Ta­das Lu­ko­še­vi­čius kal­ti­na­ mas su­kčia­vi­mu, ta­čiau jis ven­gia at­vyk­ti į Kau­no mies­to apy­lin­kės teis­mą. Teis­mui trū­ko kant­ry­bė, to­dėl nu­tar­ta at­li­kė­ją suim­ti.

„„Ne­pa­to­gu­mai: Kau­no apy­lin­kės teis­me apie po­rą va­lan­dų ne­bu­vo elekt­ros.

And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

Din­gu­si elekt­ra kė­lė su­maiš­tį Arū­nas Damb­raus­kas

a.dambrauskas@kaunodiena.lt

Sut­ri­kus tie­ki­mui, Kau­ne be elekt­ ros li­ko apie 2 tūkst. var­to­to­jų Se­ na­mies­ty­je ir Cent­re. Kau­no apy­ lin­kės teis­me te­ko nu­trauk­ti po­ sė­džius.

„Apie de­vin­tą va­lan­dą, kai din­ go elekt­ra, par­duo­tu­vę te­ko už­da­ ry­ti. At­si­da­rė­me tik vie­nuo­lik­tą va­lan­dą, kai elekt­ra vėl at­si­ra­do. Per tas dvi va­lan­das pra­ra­do­me pir­kė­jų“, – pa­sa­ko­jo par­duo­tu­vės va­do­vė Ra­sa Jo­ku­baus­kie­nė. Gel­bė­jo ato­sto­gos

Pra­ra­do pir­kė­jų

Kau­no mies­to apy­lin­kės teis­me be elekt­ros li­ko apie treč­da­lis pa­tal­pų. „Te­ko nu­trauk­ti kai ku­riuos teis­mo po­sė­džius. Dėl iš­si­jun­gu­ sių kom­piu­te­rių žmo­nėms ne­bu­ vo ga­li­ma su­teik­ti in­for­ma­ci­jos. Tai ge­ro­kai trik­dė įpras­tą teis­mo dar­bą“, – „Kau­no die­nai“ sa­kė Apy­lin­kės teis­mo ūkio da­lies ve­ dė­jas Vla­das Kra­pa­vic­kas. Su ne­pa­to­g u­m ais su­s i­d ū­ rė Šv.Gert­rū­dos gat­vė­je vei­kian­ti par­duo­tu­vė „Ši­las“.

Elekt­ros apie dvi va­lan­das ne­tu­ rė­ju­si Šv.Gert­rū­dos gat­vė­je esan­ ti An­ta­no Mar­ti­nai­čio dai­lės mo­ kyk­la rim­tų ne­pa­to­gu­mų iš­ven­gė. „Ka­dan­gi da­bar ato­sto­gos, pa­ mo­kos ne­vyks­ta. Iš­si­jun­gė pe­ da­go­gų kom­piu­te­riai, bet tai ne­ su­kė­lė jo­kių rim­tes­nių nei­gia­mų pa­da­ri­nių“, – už­si­mi­nė mo­kyk­ los dar­buo­to­ja. Kai ku­riuo­se Kau­no se­na­mies­ čio ir cent­ri­nės da­lies kvar­ta­luo­se įtam­pa bu­vo din­gu­si maž­daug nuo 9 iki 11 val. Be elekt­ros li­ko da­ly­je

Sa­va­no­rių pro­spek­to, A. Mac­ke­vi­ čiaus, Šv.Gert­rū­dos gat­vė­se esan­ čios įstai­gos. Ki­lo spė­lio­nių

„Gal bu­vo pa­žeis­tas koks nors ka­ be­lis, pra­si­dė­jus Pa­ro­dos gat­vės re­konst­ruk­ci­jos dar­bams?“ – apie ga­li­mas ava­ri­jos prie­žas­tis svars­tė V.Kra­pa­vic­kas. Elekt­rą tie­kian­čios bend­ro­vės „Les­to“ at­sto­vas ry­šiams su vi­ suo­me­ne Er­nes­tas Nap­rys „Kau­ no die­nai“ sa­kė, kad ge­di­mo prie­ žas­tys dar ne­nus­ta­ty­tos. „Elekt­ros tie­ki­mas bu­vo su­tri­kęs nuo 9.08 val. iki 11 val. De­ja, vi­siš­ kai iš­veng­ti ge­di­mų ne­pa­vyks­ta. Vis dėl­to elekt­ros tie­ki­mo ro­dik­liai yra ge­res­ni nei per tą pa­tį praė­ju­ sių me­tų lai­ko­tar­pį, ir tie re­zul­ta­tai ge­rė­ja jau pen­ke­ri me­tai iš ei­lės“, – aiš­ki­no „Les­to“ at­sto­vas.

Gru­pės N.E.O. bu­vęs dai­ni­nin­kas kal­ti­na­mas iš žmo­nių ap­gau­le pa­ si­sa­vi­nęs dau­giau kaip 400 tūkst. li­tų. Bu­vo skel­bia­ma, kad pi­ni­gus iš nu­ken­tė­ju­sių­jų bu­vu­si po­pžvaigž­ dė sko­li­no­si įvai­riems vers­lo pro­ jek­tams. T.Lu­ko­še­vi­čius yra prieš ke­le­ tą me­tų mi­ru­sio dai­ni­nin­ko Al­vy­ do Lu­ko­še­vi­čiaus-Obuo­lio sū­nus.

Ka­dai­se jau­ni­mo mėgs­ta­mo­je gru­ pė­je N.E.O. jis dai­na­vo su šiuo me­ tu gar­siu kom­po­zi­to­riu­mi ir dai­ni­ nin­ku Rai­gar­du Taut­ku­mi. Bau­d žia­m o­s ios by­l os dėl su­ kčia­v i­m o, ku­r io­j e vie­n in­te­ lis kal­ti­na­ma­sis T.Lu­ko­še­vi­čius, po­sė­džiai skel­bia­mi nuo pa­va­sa­ rio. Ne­pa­v yks­ta pra­d ė­t i nag­r i­ nė­ti šios by­los, nes tei­sia­ma­sis, ku­r iam bu­vo skir­ta kar­d o­m o­ ji prie­mo­nė ra­šy­ti­nis pa­si­ža­dė­ji­ mas neiš­vyk­ti, nė kar­to ne­pa­si­ ro­dė teis­me. Teis­mas bu­vo priė­męs spren­di­ mą įpa­rei­go­ti po­li­ci­ją at­ves­din­ti T.Lu­ko­še­vi­čių į po­sė­dį, ta­čiau pa­ rei­gū­nams su­kčia­vi­mu kal­ti­na­mo dai­ni­nin­ko ne­pa­vy­ko ras­ti nu­ro­ dy­tu ad­re­su Vil­niu­je.

Vi­ce­me­rės krėslą jau ma Man­tas La­pins­kas

m.lapinskas@kaunodiena.lt

Šian­dien mies­to ta­ry­bos po­sė­dy­ je tu­rė­tų baig­tis so­cial­de­mok­ra­ tų ir kon­ser­va­to­rių trin­tis dėl po­ stų. Abie­jų par­ti­jų frak­ci­jos su­ta­ rė, kad sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ ci­jos di­rek­to­riaus po­stą užim­tų Dai­nius Rat­ke­lis, o vi­ce­me­re tap­ tų so­c ial­d e­m ok­r a­t ė Orin­t a Lei­ pu­tė.

Mies­to ta­ry­bos sek­re­to­rius Min­ dau­gas Ši­vic­kas pa­tvir­ti­no, kad va­kar ry­te sek­re­to­ria­te už­re­gist­

ruo­ti du spren­di­mo pro­jek­tai. Pa­s ak M.Ši­v ic­ko, pir­m uo­j u siū­lo­ma so­cial­de­mok­ra­tą An­ta­ ną Nes­tec­kį iš di­rek­to­riaus kė­ dės per­so­din­ti į pa­va­duo­to­jo. Ki­ tu pro­jek­tu iki šiol pa­va­duo­to­ju dir­bu­sį D.Rat­ke­lį siū­lo­ma skir­ti sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­ rek­to­r iu­m i. D.Rat­ke­l is ne­p rik­ lau­so jo­kiai par­ti­jai, ta­čiau lai­ ko­mas kon­ser­va­to­riams ar­ti­mu žmo­gu­mi. „Spren­di­mai už­re­gist­ruo­ti abie­ jų, so­cial­de­mok­ra­tų ir kon­ser­va­to­ rių, frak­ci­jų su­ta­ri­mu“, – „Kau­no die­nai“ sa­kė M.Ši­vic­kas.


3

Ketvirtadienis, birželio 28, 2012

miestas kaunodiena.lt/naujienos/miestas

s vai­duok­lius Komentarai Si­mo­nas Kai­rys

Kont­ro­lės ko­m i­te­to pir­m i­n in­kas

K

akis kiek­v ie­n ą die­n ą, ta­č iau pro­ ble­m a opi. Bė­d a ta, kad ją den­g ia suin­t e­r e­s uo­t ų val­d i­n in­k ų sluoks­ niai, iš­s i­k e­r o­j ę sa­v i­v al­d y­b ė­j e. Jei B.Kau­l a­k y­t ė pa­s i­r y­ž u­s i su­t var­k y­ ti, kad ne­l ik­t ų tuš­č ių ir sa­v a­v a­l iš­ kai užim­t ų sa­v i­v al­dy­b ės bu­t ų, ta­d a jos rei­k ia neiš­l eis­t i į pen­s i­j ą. Iro­n i­ zuo­j u, ži­n o­m a.

ont­ro­l ės ko­m i­te­te B.Kau­ la­k y­tė mi­n ė­j o, kad sa­v a­ va­l iš­k ai bu­t us uži­m a dėl įvai­r ių prie­ž as­č ių. Gal kas nors ka­d a nors nu­te­k i­no są­ra­š ą, kur yra to­k ie bu­t ai. Šie skai­č iai man pri­ me­n a ne­s e­n iai sa­v i­v al­d y­b ės pra­ lai­mė­t ą teis­m ą dėl vie­no so­c ia­l i­n io bu­to, esan­č io Gir­muo­n io gat­vė­j e. Da­b ar B.Kau­l a­k y­tės va­do­v au­j a­m as sky­r ius dve­j us me­t us ne­s u­g e­b ė­j o nie­k am jo iš­nuo­m o­t i. Per­n ai Kau­ no apy­l in­kės teis­m as pri­tei­s ė, kad sa­v i­v al­dy­b ė ši­lu­mos tie­kė­j ui pri­v a­ lo su­mo­kė­t i be­veik 13 tūkst. li­t ų. Dėl šio teis­mo bu­vo­me nu­ro­dę sa­v i­val­ dy­b ės ad­m i­n ist­r a­c i­j ai pra­d ė­t i vi­d i­ nį ty­r i­m ą, ta­č iau val­d i­n in­k ai sa­vo kal­tę pri­p a­ž i­no. Vi­s a kal­tė te­ko dar prieš B.Kau­l a­k y­tę dir­bu­s iai ve­dė­j ai Kris­t i­n ai Kup­r ie­nei. Ky­l a klau­s i­m as, kiek pi­n i­g ų pra­r as­t ų sa­v i­v al­dy­b ė per teis­mus, kai tu­r i­me dau­g iau kaip 300 to­k ių bu­t ų?

K

Ar­vy­das Gar­ba­ra­vi­čius

Sta­sys Buš­ke­vi­čius

Kont­ro­lės ko­m i­te­to pri­m i­n in­ko pa­va­duo­to­jas

K

až­k a­d a ban­d žiau spręs­t i šią pro­b le­m ą, ta­č iau ga­ vau per spran­d ą. Net­v ar­ ka yra di­d e­l ė ir jos nie­k as ne­s u­g e­b ė­j o su­t var­k y­t i per dvi­d e­ šimt me­t ų. Ji ne to­k ia pa­s te­b i­m a kaip gat­v ių duo­b ės, ku­r ios dras­ko

Vy­gan­tas Gu­dė­nas

Kont­ro­lės ko­m i­te­to na­r ys

al­b ant at­v i­r ai, ko­m i­t e­t e šiais skai­č iais pa­s i­b ai­s ė­ jo­m e. Sa­v a­v a­l iš­kos įkur­ tu­vės pra­s i­d ė­j o ta­d a, kai dar bu­vo at­s ki­r i bu­t ų ūkiai, ku­r ie ir skirs­t y­d a­vo so­c ia­l i­n ius būs­t us. Tik po bu­t ų ūkio lik­v i­d a­v i­mo pra­d ė­t a nor­m a­l i bu­t ų in­ven­to­r i­z a­c i­ja. B.Kau­ la­k y­tė mi­nė­j o, kad da­ly­j e sa­va­va­l iš­ kai užim­t ų bu­t ų li­ko gy­ven­t i mi­r u­sio sa­v i­n in­ko gi­m i­nės ir ki­t us pa­n a­š ius at­ve­jus. Bė­d a ta, kad pa­s i­l i­k u­s ie­ji gy­ ven­t i ne­s u­d a­ro nuo­mos su­t ar­č ių ir ne­mo­k a pi­n i­g ų.

Kont­ro­lės ko­m i­te­to na­r ys

N

e­s u tei­s i­n in­k as, ta­č iau ži­ nau, kad iš sa­v a­v a­l iš­k ai užim­to bu­to iš­k raus­t y­t i ga­l i­m a tik teis­m o spren­ di­mu. Bai­s u ir pa­g al­vo­t i, kiek lai­ko ga­lė­t ų truk­t i to­k ie teis­m ai. O jei kal­ ba­me apie 300 bu­t ų, sun­k u net įsi­ vaiz­duo­t i.

sio dai­ni­nin­ko paieš­ka Šią by­l ą nag­r i­n ė­jan­t i tei­s ė­ ja Dai­va Jan­kaus­k ie­n ė va­kar pa­ skel­b ė, kad kal­t i­n a­m a­s is te­l e­fo­ nu in­for­m a­vo apie sa­vo sun­k ią svei­k a­tos būk­l ę. „Jis tei­s i­n o­ si aukš­ta tem­p e­ra­t ū­ra“, – sa­k ė tei­s ė­ja. To­kį dai­ni­nin­ko el­ge­sį pro­ku­ro­rė pa­va­di­no aki­vaiz­džiu teis­mo ven­ gi­mu. „Jis jau ne vie­ną kar­tą sa­kė, kad ser­ga, ta­čiau do­ku­men­tų apie sa­vo li­gą ne­pa­tei­kė“, – pa­ste­bė­jo pro­ku­ro­rė. Ji pa­rei­ka­la­vo, kad bu­vęs N.E.O. dai­ni­nin­kas bū­tų suim­tas. Kau­ no apy­l in­k ės teis­m as pa­ten­k i­ no pro­ku­ro­rės pra­šy­mą ir lei­do suim­ti N.E.O. bu­vu­sį dai­ni­nin­ką T.Lu­ko­še­vi­čių. Va­kar pa­skelb­ta jo paieš­ka.

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

Gė­jų ba­ro paieš­kos „Ro­mu­vo­je“ To­kią ži­nią sklei­dė ne 1 tik kai­my­nys­tė­je gy­ve­ nan­tys mies­tie­čiai, bet ir kai ku­

rie po­li­ti­kai. „Ro­mu­vos“ kai­my­nai ti­ki­no, esą į ba­rą ma­tė ei­nan­čius tik vy­ rus. To už­te­ko, kad pa­ska­los iš­ plis­tų po vi­są mies­tą. Ba­ro šei­mi­nin­kai sklei­džia­mus gan­dus ka­te­go­riš­kai pa­nei­gė. „Tai nė­ra koks nors iš­skir­ti­nis „džen­ tel­me­nų“ klu­bas. Ba­ras at­vi­ras vi­siems lan­ky­to­jams. Ži­no­ma, pa­si­lie­ka­me tei­sę neį­leis­ti ne­pa­ gei­dau­ja­mų as­me­nų, pa­vyz­džiui, ap­svai­gu­sių nuo al­ko­ho­lio. Ba­ ras dir­ba penk­ta­die­nį ir šeš­ta­die­ nį nuo 22 val.“, – sa­kė ba­ro ad­mi­ nist­ra­to­rė Edi­ta Leo­na­vi­čie­nė.

Vio­le­ta Dir­ži­naus­kie­nė:

Pa­ti bu­vau du kar­ tus nuė­ju­si – ba­re bu­ vo su­si­rin­kęs miš­rus jau­ni­mas. Kal­bas, kad šia­me ba­re ren­ka­si tik kvies­ti­nė pub­li­ka, dar la­biau paašt­ri­no fak­tas, jog nė­ra jo­kios iš­ka­bos apie šią pa­si­links­mi­ni­mo įstai­gą. Pa­sak ba­ro ad­mi­nist­ra­to­ rės, tai nie­ko ne­reiš­kia. Kai­my­nų skun­dai

„Gan­dus gir­dė­jau, bet pa­tvir­tin­ ti jų ne­ga­liu. Pa­ti bu­vau du kar­ tus nuė­ju­si – ba­re bu­vo su­si­rin­ kęs miš­rus jau­ni­mas“, – pa­sa­ko­jo ki­no teat­ro „Ro­mu­va“ di­rek­to­rė Vio­le­ta Dir­ži­naus­kie­nė. Di­rek­to­rė pa­tvir­ti­no, kad ša­lia ki­no teat­ro gy­ve­nan­tys mies­tie­

„„ Ieš­ko­m as: T.Lu­ko­še­vi­čius mė­

go lan­ky­tis aud­rin­guo­se va­ka­ rė­liuo­se. Mindaugo Vaičiulio (BFL) nuotr.

atuojasi O.Lei­pu­tė Į šian­dien vyk­sian­čio po­sė­džio dar­bot­var­kę bus siū­lo­ma įtrauk­ ti klau­si­mą ir dėl tre­čio­jo vi­ce­ me­ro. Ta­ry­bos sek­re­to­riaus tei­ gi­m u, spren­d i­m o pro­jek­tas dėl vi­ce­me­ro įre­gist­ruo­tas dar sau­ sį, to­dėl šian­dien mies­to ta­ry­bos na­riams pa­kaks įra­šy­ti tik var­dą ir pa­var­dę. M.Ši­vic­kas ne­slė­pė, kad į vi­ce­ me­ro po­stą grei­čiau­siai bus siū­lo­ ma so­cial­de­mok­ra­tės O.Lei­pu­tės kan­di­da­tū­ra. Sa­vi­val­dy­bės tei­si­nin­kai at­krei­ pė dė­me­sį, kad prieš skir­da­mi to­kio ran­go va­do­vus po­li­ti­kai turėtų su­

„„At­vi­ras: į ba­rą ga­li už­suk­ti bet ku­ris kau­nie­tis, ne­prik­lau­so­mai nuo ly­ties ir orien­ta­ci­jos.

lauk­ti at­sa­ky­mo iš Spe­cia­lių­jų ty­ ri­mų tar­ny­bos. Tei­si­nin­kams abe­jo­nių ki­lo ir dėl A.Nes­tec­kio sky­ri­mo sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­ duo­to­ju. Esą jo kan­d i­d a­t ū­r ą tu­r ė­t ų teik­t i iš­r ink­tas ad­m i­n ist­ra­c i­j os va­d o­vas. Iki šiol sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas D.Rat­ke­lis sa­kė ne­si­bai­mi­nan­tis ro­ki­ruo­tės ir to, kad di­rek­to­riaus po­ste teks ne tik di­des­nė at­sa­ko­ my­bė, bet teks at­lai­ky­ti ir po­li­ti­kų spau­di­mą.

čiai skun­dė­si jai dėl gar­sios mu­ zi­kos, ku­ri sa­vait­ga­lį sklin­da iš ba­ro. „Pas­ta­tas yra dau­bo­je, tai įsi­ vaiz­duo­ki­te, koks stip­rus gar­sas sklin­da. Kai­my­nai ža­dė­jo kaž­kur kreip­tis pa­gal­bos. Kad ba­ro lan­ky­ to­jai triukš­mau­tų ar bū­tų ki­lu­sios ko­kios muš­ty­nės, tik­rai ne­ma­čiau ir nie­ko apie tai ne­gir­dė­jau“, – sa­ kė V.Dir­ži­naus­kie­nė. Mo­te­ris pa­tvir­ti­no, kad nau­ja­sis ba­ras dir­ba tik sa­vait­ga­liais. „Pa­si­links­mi­ni­mo įstai­ga įsi­ kū­ru­si pri­va­čio­se pa­tal­po­se, to­ dėl mums nie­kas ne­pra­ne­šė, kas jo­se įsi­kurs. Ba­ro šei­mi­nin­kai iš­ si­nuo­mo­jo pa­tal­pas iš sa­vi­nin­ko, su­de­ri­no vi­sus lei­di­mus ir pra­dė­jo veik­lą, to­dėl mes ne­tu­ri­me tei­sės skųs­tis“, – si­tua­ci­jos ne­dra­ma­ti­ za­vo „Ro­mu­vos“ di­rek­to­rė. Anks­čiau šio­se pa­tal­po­se vei­kė so­lia­riu­mo sa­lo­nas. Par­da­vė dėl sko­lų

„Kau­no die­na“ yra ra­šiu­si, kad dar 2003 m. da­lis „Ro­mu­vos“ pa­tal­ pų bu­vo par­duo­tos be di­džio­sios ak­ci­nin­kės – sa­vi­val­dy­bės – ži­ nios. Tuo­met „Ro­mu­vai“ va­do­ va­vo Ge­di­mi­nas Juo­dei­ka. Da­lis pa­tal­pų bu­vo areš­tuo­ta už sko­las „Sod­rai“ ir Vals­ty­bi­nei mo­kes­čių ins­pek­ci­jai. „Už sko­las ant­sto­liai par­da­vė da­lį pa­tal­pų, ku­rios ati­te­ko Žyd­ rū­nui And­riu­kai­čiui. Šios pa­tal­pos vis dar jam ir pri­klau­so“, – se­ ną is­to­ri­ją pri­si­mi­nė sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­ va­duo­to­jas Dai­nius Rat­ke­lis. Sa­vi­val­dy­bė dar ban­dė teis­me įro­dy­ti, kad šis san­do­ris ne­tei­sė­ tas, o G.Juo­dei­ka vir­ši­jo sa­vo įga­

Komentaras

Sta­nis­lo­vas Buš­ke­vi­čius Me­ro pa­va­duo­to­jas

Ž

i­no­ma, jei­gu gan­dai pa­si­tvir­ tin­tų, kad ten at­si­da­rė gė­jų ba­ras, bū­tų la­bai blo­gai. Jūs juk ži­no­te, kad aš ap­skri­tai esu prieš to­kią pa­krai­pą. Ma­nau, kad ho­mo­sek­sua­liz­mas yra li­ga, kad tai yra iš­k ry­pi­mas. Nes­var­bu, kur toks ba­ras at­si­da­r y­t ų, aš to­k iems da­ly­ kams ne­pri­ta­riu. Die­vas su­kū­rė vy­rą ir mo­te­rį, kad jie vie­nas ki­tą my­lė­tų, tu­rė­tų vai­k ų. Jei­gu bū­tu­me ne­lei­dę pri­va­ti­zuo­ti tų pa­tal­pų, šian­dien ne­ bū­tų to ba­ro ir ne­bū­tų pro­ble­mos.

lio­ji­mus, ta­čiau vi­si skun­dai bu­ vo at­mes­ti ir san­do­ris pri­pa­žin­tas tei­sė­tu. 2010 m. mies­to ta­ry­ba bu­vo priė­mu­si spren­di­mą vi­suo­me­nės reik­mėms pe­rim­ti Lais­vės alė­jo­ je esan­čio ki­no teat­ro „Ro­mu­va“ pa­sta­tą. Ž.And­riu­kai­tis ap­skun­dė spren­di­mą ir lai­mė­jo teis­me. „Įs­ta­ty­muo­se ne­nu­ma­ty­ta, kad pa­tal­pų sa­vi­nin­kas tu­rė­tų de­rin­ ti su mu­mis, ką jis no­ri ten įkur­ ti. Juk mes ir­gi ne­pri­va­lo­me su Ž.And­riu­kai­čiu de­rin­ti, ko­kį ki­ną ga­li­me ro­dy­ti. Nei nuo „Ro­mu­ vos“, nei nuo sa­vi­val­dy­bės ne­ prik­lau­so, ką ki­tas sa­vi­nin­kas sa­ vo pa­tal­po­se da­ro“, – įsi­ti­ki­nęs D.Rat­ke­lis.


4

ketvirtadienis, birželio 28, 2012

miestas

Elektroninio bilieto kortelė – at Kortelės papildymas Kortelę papildyti e. bilietais galima visose prekybos vietose, pažymėtose Kauno viešojo transporto ženklu. Šiuo metu tai galima atlikti UAB „Kauno spauda“ (121 vietos), UAB „Lietuvos spauda“ (27 vietos) kioskuose ir prekybos tinklo IKI parduotuvėse (17 vietų). Norėdami papildyti savo kortelę pinigų suma, iš kurios mokėsite už vienkartinius e. bilietus, paduokite kortelę pardavėjui, nurodykite Jums taikomą nuolaidą viešojo transporto vienkartiniams bilietams (be nuolaidos, 50 proc. nuolaida arba 80 proc. nuolaida) ir pinigų sumą, kuria norite papildyti kortelę (ne mažiau kaip 0,36 Lt ir ne daugiau kaip 230 Lt). Vienkartiniams e. bilietams toje pačioje kortelėje gali būti taikomas tiktai vienas lengvatos tarifas. Todėl, pasikeitus taikomai lengvatai, būtina nuvykti į artimiausią e. bilieto platinimo vietą, papildyti kortelę bet kokia pinigų suma ir nurodyti pardavėjui, kokia viešojo transporto nuolaida Jums turi būti taikoma (be nuolaidos, 50 proc. nuolaida arba 80 proc. nuolaida). Terminuotasis mėnesinis e. bilietas galioja kalendorinį mėnesį nuo pirmos iki paskutinės dienos. Jei terminuotąjį mėnesinį e. bilietą perkate iki einamojo mėnesio 14 dienos, jis galioja tik tą mėnesį. Jei e. bilietą perkate po einamojo mėnesio 14 dienos, jis galios nuo kito mėnesio pirmos iki paskutinės dienos. Norėdami papildyti kortelę terminuotaisiais arba transporto priemonėje aktyvuojamais terminuo-

taisiais e. bilietais, paduokite ją pardavėjui, nurodykite e. bilieto rūšį, Jums taikomą nuolaidą viešojo transporto terminuotiesiems bilietams (be nuolaidos, 50 proc. nuolaida arba 80 proc. nuolaida) ir e. bilieto tarifą. Papildę kortelę, visada pasiimkite kasos kvitą ir patikrinkite, ar ji papildyta Jūsų nupirktais e. bilietais. Kasos kvitą rekomenduojame saugoti tol, kol galios įsigytas e. bilietas. Kortelės pildymo internetu instrukciją rasite svetainėje www.kvt.lt. Papildyti kortelę e. bilietais internetu galima, jeigu turite einamąsias sąskaitas SEB, DnB Nord, Swedbank bankuose . Papildžius kortelės sąskaitą ar įsigijus terminuotąjį e. bilietą internetu per 72 valandas būtina informaciją apie atliktą mokėjimą įrašyti ir į kor-

telę. Tik įrašius informaciją į kortelę e. bilietas pradės galioti. Norėdami įrašyti informaciją į kortelę, bet kurioje viešojo transporto priemonėje elektroniniame komposteryje (toliau komposteryje), esančiame prie galinių transporto priemonės durų ir turinčiame ertmę kortelei įdėti, du kartus paspauskite 3 klavišą (naujuose autobusuose esančiame komposteryje, turinčiame ekrane langus, prisilietimu aktyvuokite langą „kortelės papildymas“). Komposterio ekrane pasirodžius užrašui „kortelės papildymas“ (patamsėjus pasirinktam langui) iš dešinės pusės įdėkite kortelę į tam skirtą ertmę ir palaukite, kol ekrane pasirodys užrašas „atlikta“ (1). Išimkite kortelę. Informacijos įrašymo į kortelę metu nei e. bilieto žymėjimas, nei mokėjimas, nei aktyvavimas neatliekamas (žr. kortelės naudojimas transporto priemonėje).

Vienkartinio e. bilieto žymėjimas Visų rūšių e. bilietai įlipant į viešojo transporto priemonę pro priekines duris turi būti pažymėti priglaudžiant kortelę prie komposterio kortelės simboliu pažymėtos zonos. Jeigu e. bilietą įsigijote internetu, įlipdami pro priekines duris privalote informuoti vairuotoją, kad Jums pirmiausia reikia e. bilietą įrašyti į kortelę, todėl e. bilietą pažymėsite prie kito komposterio. Kortelę priglauskite prie komposterio kortelės simboliu pažymėtos zonos. Komposterio ekrano pirmoje eilutėje pasirodys užrašas „mokėta x,xx Lt“ (x,xx Lt – e. bilieto kaina) ir bus pritaikyta tokia nuolaida, kokią Jūs nurodėte pardavėjui paskutinį kartą pildydami kortelę vienkartinių e. bilietų pinigų suma. Antroje komposterio ekrano eilutėje bus užrašas „liko xx,xx Lt“ (xx,xx Lt – Jūsų kortelėje esantis likutis vienkartiniams e. bilietams pirkti). Jeigu antrą kartą (po žymėjimo) toje pačioje transporto priemonėje prie bet kurio komposterio priglausite kortelę, jo ekrane pasirodys informacija apie pažymėtus vienkartinius e. bilietus ir pinigų likutį, o pinigų suma už važiavimą nuskaityta nebus. Jeigu korte-

lėje sumos likutis yra mažesnis negu vienkartinio e. bilieto kaina, komposterio ekrane pasirodys pranešimas „nepakankamas likutis“ ir už kelionę sumokėta nebus. Norėdami tęsti kelionę ir pasinaudoti viešojo transporto priemone turėsite iš vairuotojo įsigyti vienkartinį popierinį bilietą, kurio komposteriu žymėti nereikia. Jeigu 30-ies minučių laikotarpiu

nuo pirmo vienkartinio e. bilieto pažymėjimo perlipsite į kitą transporto priemonę ir kortelę priglausite prie komposterio kortelės simboliu pažymėtos zonos, pirmoje komposterio ekrano eilutėje pasirodys užrašas „mokėta 0,00 Lt“. Antroje komposterio ekrano eilutėje bus užrašas „liko xx,xx Lt“ (xx,xx Lt – Jūsų kortelėje esantis likutis vienkartiniams e. bilietams pirkti).

„„ Nau­din­ga: nuo lie­pos Kau­ne ke­lei­viai turės ga­li­mybę au­to­bu­sais ar tro­lei 

Nuo lie­pos 1 d. spau­dos kios­kuo­se ne­liks po­pie­ri­nių vien­kar­ti­nių bi­lietų – juos pa­ keis įvai­rių rūšių elekt­ro­ni­niai bi­lie­tai. Ką au­to­busų ir tro­lei­busų ke­lei­viams pra­ var­tu ži­no­ti?

E. bilieto kortelė

Elektroninio bilieto kortele (toliau kortele) galima atsiskaityti už važiavimą Kauno viešojo transporto priemonėse (autobusuose ir troleibusuose). Kortele galite naudotis vietose, pažymėtose Kauno viešojo transporto ženklu. Įsigiję e. bilieto pakuotę, gausite kortelę ir instrukciją su PIN kodu. Instrukciją su PIN kodu išsaugokite, nes jis bus reikalingas, jei norėsite valdyti savo kortelės sąskaitą internetu arba įsigyti kortelės dublikatą. Kad kortelė būtų apsaugota nuo neteisėto naudojimo, patariame didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis užrašyti ant jos savo vardą ir pavardę. Lengvatiniai (su nuolaida) elektroniniai bilietai (toliau e. bilietai) be kortelės savininko vardo ir pavardės kontrolės metu negalioja. Jeigu naudojatės viešojo transporto lengvatiniais e. bilietais, kontrolės metu privalote pateikti ir galiojantį dokumentą, patvirtinantį teisę į lengvatą. Kortelę galima papildyti visomis Kauno miesto savivaldybės tarybos patvirtintomis viešojo transporto bilietų rūšimis. Jeigu praradote kortelę

Sugadinę, pametę arba kitaip praradę kortelę, už nustatytą mokestį galite įsigyti naują kortelę (dublikatą) ir į ją perkelti e. bilietus, buvusius prarastoje. Norėdami gauti naują kortelę, turite pateikti išsaugotą kortelės pakuotę su Pin kodu arba turite būti užsiregistravę interneto e. bilieto svetainėje ir jo-

je turi būti nurodyti teisingi Jūsų duomenys. Norėdami užsisakyti naują kortelę turėsite atvykti į AB „Autrolis“ (adresas: Islandijos pl. 209, Kaunas), pateikti instrukciją su užpildytu laukeliu, skirtu Jūsų kortelės brūkšninio kodo numeriui kartu su joje esančiu Pin kodu arba asmenybę patvirtinantį dokumentą, jeigu esate užsiregistravęs e. bilieto interneto svetainėje. Naujos kortelės (dublikato) pagaminimas užtrunka iki 3 darbo dienų. Naudinga informacija

Naujuose autobusuose esančiuose komposteriuose, turinčiuose langus, aktyvavus informacijos simbolį, galima lietuvių ir anglų (jei pasirinkta) kalba perskaityti atsakymus į dažniausiai iškylančius klausimus apie kortelės naudojimą. Daugiau informacijos apie KORTELĖS naudojimą, platinimo, papildymo vietas ir kitus su Kauno miesto viešuoju transportu susijusius klausimus galite rasti interneto svetainėje http://www.kvt.lt/ arba sužinoti paskambinę nemokamu telefonu 8 800 70 010. Atmintinė keleiviui parengta Kauno miesto savivaldybės administracijai įgyvendinant Europos Sąjungos finansuojamą projektą CIVITAS CATALIST.

Užs. 979379


5

ketvirtadienis, birželio 28, 2012

miestas

mintinė keleiviui Mokėjimas už kartu važiuojantį asmenį Paspauskite transporto priemonėje esančio komposterio 1 klavišą (naujuose autobusuose esančiame ekrane aktyvuokite langą „1 mokėjimas už kartu važiuojantį“) ekrane pasirodžius užrašui „mokėjimas už Bilietas“ (patamsėjus pasirinktam langui), priglauskite kortelę prie komposterio kortelės simboliu pažymėtos zonos. Pirmoje komposterio ekrano eilutėje pasirodys užrašas mokėta 1,80 Lt (1,80 Lt – vienkartinio e. bilieto kaina). Antroje komposterio ekrano eilutėje bus užrašas „liko xx,xx Lt“ (xx,xx Lt – Jūsų kortelėje esantis likutis vienkartiniams e. bilietams pirkti). Mokant kortele už kartu važiuojantį asmenį, jokios bilietų lengvatos netaikomos, t.y. sumokama visa kaina – 1,80 Lt. Su Jūsų kortele galima sumokėti daugiausiai už septy-

nis kartu važiuojančius asmenis, iš naujo kartojant mokėjimo procedū-

rą už kiekvieną kartu važiuojantį asmenį.

Transporto priemonėje aktyvuojami terminuotieji e. bilietai

i­bu­sais va­žiuo­ti su per­sėdi­mu ir už tai pa­pil­do­mai ne­mokė­ti. Tomo Raginos nuotr.

Vienkartinio e. bilieto tarifai Vienkartinis elektroninis bilietas, suteikiantis teisę persėsti į kitą autobusą ar troleibusą per 30 minučių nuo bilieto pažymėjimo – pažymėtas vienkartinis e. bilietas suteikia teisę važiuoti viena viešojo transporto priemone (autobusu arba troleibusu) pasirinkto maršruto kryptimi Bilieto rūšis Vienkartinis e. bilietas

iki galinės maršruto stotelės arba 30ies minučių laikotarpiu nuo pirmojo e. bilieto pažymėjimo persėsti į kitą autobusą ar troleibusą ir juo važiuoti iki galinės maršruto stotelės. Persėdant e. bilietą privaloma pažymėti prie vairuotojo esančiame komposteryje.

Be nuolaidos

Su 50 proc. nuolaida

Su 80 proc. nuolaida

1,80 Lt

0,90 Lt

0,36 Lt

Mėnesinių e. bilietų tarifai Terminuotas mėnesinis elektroninis bilietas – terminuotas mėnesinis e. bilietas suteikia teisę važiuoti visomis vie-

šojo transporto priemonėmis (autobusais ir troleibusais) nuo kalendorinio mėnesio pirmos iki paskutinės dienos.

Be nuolaidos

Su 50 proc. nuolaida

Su 80 proc. nuolaida

Vieno mėnesio e. bilietas

84,00 Lt

42,00 Lt

16,80 Lt

Vieno mėnesio e. bilietas be teisės važiuoti šeštadienį ir sekmadienį

75,00 Lt

37,50 Lt

15,00 Lt

Bilieto rūšis

Aktyvuojamųjų terminuotų e. bilietų tarifai Transporto priemonėje aktyvuojamas terminuotasis elektroninis bilietas suteikia teisę važiuoti visomis viešojo transporto priemonėmis (autobu-

sais ir troleibusais) fiksuotą dienų skaičių nuo pirmosios aktyvavimo dienos iki paskutinės dienos 24 val. Aktyvuojamų terminuotųjų e. bilietų kainos:

Be nuolaidos

Su 50 proc. nuolaida

Su 80 proc. nuolaida

Trijų dienų e. bilietas

16,00 Lt

Septynių dienų e. bilietas

29,00 Lt

14,50 Lt

5,80 Lt

Trisdešimties dienų e. bilietas

92,00 Lt

46,00 Lt

18,40 Lt

Trisdešimties dienų e. bilietas be teisės važiuoti šeštadienį ir sekmadienį

82,00 Lt

41,00 Lt

16,40 Lt

Devyniasdešimt dviejų dienų e. bilietas

230,00 Lt

115,00 Lt

46,00 Lt

Devyniasdešimt dviejų dienų e. bilietas be teisės važiuoti šeštad. ir sekmad.

200,00 Lt

100,00 Lt

40,00 Lt

Bilieto rūšis

Transporto priemonėje aktyvuojami terminuotieji e. bilietai, pirmą kartą jais naudojantis, turi būti aktyvuoti transporto priemonėje. Vieną kartą aktyvuotas transporto priemonėje aktyvuojamas terminuotasis e. bilietas galios fiksuotą dienų skaičių – nuo aktyvavimo dienos iki paskutinės dienos 24 val. Transporto priemonėje aktyvuojamo terminuotojo e. bilieto aktyvavimas. Laikykite kortelę toliau nuo komposterio. Paspauskite transporto priemonėje esančio komposterio 2 klavišą (naujuose autobusuose esančiame ekrane aktyvuokite langą „2 E.bilieto aktyvavimas“). Ekrane pasirodžius užrašui „bilieto aktyvavimas“ (patamsėjus pasirinktam langui), priglauskite kortelę prie komposterio kortelės simboliu pažymėtos zonos, ekrane pasirodys užrašas „registruojamas iki 201x-mm-dd“ (data nurodo, iki kurios dienos galios

Jūsų aktyvuotas e. bilietas). Jeigu antrą kartą (po aktyvavimo) priglausite kortelę toje pačioje transporto priemonėje prie bet kurio komposterio, jo ekrane pasirodys informacija „registruotas iki 201x-mm-dd“. Šešta-

dienį arba sekmadienį negalima aktyvuoti aktyvuojamų terminuotųjų e. bilietų be teisės važiuoti šeštadieniais ir sekmadieniais, komposterio ekrane pasirodys užrašas „negalima aktyv. termin.bil.“

jai atlikti. Užregistruota kortele toliau galėsite naudotis vadovaudamiesi šia atmintine. Vilniaus ir Klaipėdos miestų viešojo transporto e. bilietai Kauno viešajame transporte negalioja, norint naudotis užregistruota kito miesto kortele Kauno autobusuose ir troleibusuose, ją reikia papildyti Kau-

no miesto viešojo transporto e. bilietais arba pinigų suma, iš kurios mokėsite už vienkartinius e. bilietus.

Kortelės likutis Norėdami sužinoti informaciją apie aktyvius e. bilietus arba kortelės likutį, vieną kartą paspauskite transporto priemonėje esančio bet kurio komposterio 3 klavišą (naujuose autobusuose esančiame komposteryje aktyvuokite langą „3 e.bilieto informacija“), ekrane pasirodys užrašas „e. bilieto informacija“ (patamsėjus pasirinktam langui), priglauskite kortelę prie komposterio kortelės simboliu pažymėtos zonos, ekrane bėgančia eilute pasirodys informacija apie Jūsų kortelėje esančius e. bilietus. Norėdami naudotis Vilniaus ir Klaipėdos miestų viešojo transporto kortele Kauno miesto viešajame transporte, ją turėsite užregistruoti Kauno miesto e. bilieto kortelių apskaitos sistemoje. Jums reikės atvykti į Kauno miesto e. bilieto kortelių aptarnavimo punktą (šiuo metu AB „Autrolis“, adresas: Islandijos pl. 209, Kaunas, ateityje tokių punktų tinklas mieste bus plečiamas) ir pateikti kortelę operatoriui registracijos operaci-

Bilietų kontrolės metu kontrolieriai specialiu įrenginiu patikrins KORTELĖJE esančią informaciją apie galiojančius e. bilietus.


6

Ketvirtadienis, Birželio 28, 2012

Nuomonės

At­si­sa­ko tei­sė­jo man­ti­jos

Žvilgsnis

Redakcijos skiltis

K

au­no apy­gar­dos teis­mo tei­ sė­ja Ne­rin­ga Venc­kie­nė va­ kar pa­pra­šė at­leis­ti ją iš pa­ rei­gų. Pre­zi­den­tė dėl to­kio pra­šy­mo krei­pė­si pa­ta­ri­mo į Tei­sė­ jų ta­ry­bą.

Po­ky­čių be­lau­kiant

Va­len­ti­nas Ber­žiū­nas

A

r Egip­to pre­z i­den­to rin­k i­mai – re­vo­l iu­ci­ jos šio­je ša­ly­je pa­bai­ ga? Ko dar lauk­t i Vi­ du­ri­nių Ry­tų re­gio­ne? Šio re­gio­no ša­lys – skir­tin­gos: tiek dy­džiu, tiek eko­no­mi­niu iš­si­vys­ ty­mu, gy­ven­to­jų skai­čiu­mi ir pa­ gal ki­tus kri­te­ri­jus. Vis­ dėlto, ste­bė­ti­na, dau­ge­lis šių ša­lių is­to­ri­niu po­žiū­riu per­gy­ve­ no pa­na­šius po­li­ti­nius po­ky­čius. Ar lei­džia žvilgs­nis į praei­tį da­ry­ti ko­kias nors iš­va­das dėl atei­ties? Iš da­lies. Nors pro­gno­za­vi­mas nė­ ra leng­vas už­siė­mi­mas.

Ar re­vo­liu­ci­jos apims ki­tas re­gio­no ša­lis, pa­vyz­džiui, Sau­do Ara­bi­ją? Žvel­g iant į praei­t į, da­l is re­g io­no ša­l ių skir­t in­g u me­tu per­g y­ve­no tris bū­d in­g us lai­ko­tar­pius: mo­ nar­chi­nio val­dy­mo, ka­ri­nių re­ži­ mų ir is­la­mis­ti­nių jė­gų iš­ki­li­mo. Pir­m as lū­ž is – mo­n ar­c hi­j ų pa­ nai­k i­n i­m as ir ka­r i­n ių re­ž i­mų įsi­t vir­t i­n i­mas – dau­ge­ly­je re­g io­ no ša­l ių įvy­ko dar praė­ju­s io am­ žiaus ant­ro­jo­j e pu­s ė­j e. Ant­ras – vi­s ai ne­s e­n iai, po jo val­d žią re­ gio­no ša­ly­s e pe­rė­mė is­l a­m is­t i­ niai ju­dė­ji­mai. Tar­k i­me, Egip­te ar Li­bi­jo­je – per Ara­bų pa­va­s a­r į, Tur­k i­jo­je – atė­ jus į val­d žią Re­ce­pui Tayyi­pui Er­do­ğa­nui. Vie­n in­te­l ia­me Ira­ne šis lū­ž is bu­vo ge­ro­kai anks­čiau – ga­l i­ma sa­k y­t i, nu­ver­t us ša­c hą. Is­l a­m is­t i­n ių jė­g ų pa­s i­ro­dy­mo pa­vo­jaus ar, prie­š in­g ai, nau­dos ne­s iim­s i­me ver­t in­t i. Vie­n i šiuo­ se ju­dė­ji­muo­s e ga­l i įžvelg­t i pa­ vo­jų de­mok­ra­t i­jai, esą is­la­m is­tai var­ž ys žmo­gaus tei­ses, ki­t i, prie­ šin­gai, – tik­rą­ją de­mok­ra­t i­ją. Svar­bu tai, kad pa­s ta­ra­s is po­k y­ tis įvy­ko ne vi­so­s e re­g io­no ša­ly­ se. Ar re­vo­l iu­ci­jos apims ki­tas ša­ lis, pa­v yz­d žiui, Sau­do Ara­bi­ją, – sun­k u pa­s a­k y­t i. Ta­č iau re­vo­l iu­ ci­jas per­g y­ve­nu­sių ša­l ių pa­t ir­t is lei­d žia ma­ny­t i, kad po­k y­č iai, jei įvyks, ga­l i bū­t i pa­na­š ūs.

informacija: E. paštas redakcija@kaunodiena.lt

Pre­zi­den­tū­ra pra­ne­šė ga­vu­si N.Venc­ kie­nės pra­šy­mą at­leis­ti ją iš tei­sė­ jo pa­rei­gų. Pa­gal įsta­ty­mą vals­ty­bės va­do­vė Da­lia Gry­baus­kai­tė to­kiais at­ve­jais tu­ri kreip­tis pa­ta­ri­mo į Tei­ sė­jų ta­ry­bą. Tai ir bu­vo pa­da­ry­ta. Pa­sak Pre­zi­den­tės spau­dos tar­ny­ bos, N.Venc­kie­nė pa­tei­kė pra­šy­mą at­leis­ti ją iš pa­rei­gų jos pa­čios pra­ šymu nuo atei­nan­čios sa­vai­tės. „Esu įsi­ti­ki­nu­si, kad ci­vi­li­zuo­ta­ me pa­sau­ly­je su vals­ty­bei pri­sie­ku­ siais tei­sė­jais taip ne­siel­gia­ma. Jiems ne­lau­žo­mos ran­kos, ne­su­ke­lia­mas trau­mi­nis šo­kas, ne­dau­žo­mi jų na­mų lan­gai, ne­pjau­na­mos jų du­rys ir ne­ spar­do­mi kam­ba­rio daik­tai, ne­lau­ žo­mi var­tai. Jie ne­šmei­žia­mi šlykš­ čiais pra­si­ma­ny­mais ži­niask­lai­do­je, jie ne­va­di­na­mi „po­li­ti­nio ir tei­si­nio gy­ve­ni­mo pū­li­niu“ aukš­čiau­sių tei­ si­nių ins­ti­tu­ci­jų pa­rei­gū­nų, tie­sio­giai at­sa­kin­gų vals­ty­bė­je už tei­sin­gu­mą, už žmo­gaus as­me­ny­bės ger­bi­mą, už jo sau­gu­mą“, – laiš­ke ša­lies va­do­vei ra­šo N.Venc­kie­nė. Anot N.Venc­kie­nės, „Lie­tu­vos tei­ si­nės sis­te­mos va­do­vy­bė šiuo me­tu są­mo­nin­gai ne­sie­kia va­ka­rie­tiš­kos tei­sėt­var­kos sis­te­mos, ku­rio­je tei­ sė­jas bū­tų ne iš­kreip­to tei­sė­tu­mo, o tei­sin­gu­mo ga­ran­tas, ku­rio­je jis bū­tų ger­bia­mas vi­suo­me­nės už sa­ vo są­ži­nin­gą dar­bą, ku­rio­je jis tu­rė­ tų žmo­nių pa­si­ti­kė­ji­mą ir dva­sin­gu­ mo au­rą“. „Ne­ga­liu bū­ti to­kios sis­te­mos da­ lis, ku­rio­je tei­sin­gu­mas dek­la­ruo­ja­ mas, bet ne­sie­kia­mas ir ab­so­liu­čiai neį­gy­ven­di­na­mas, ku­rio­je ko­rup­ ci­ja te­beiš­lie­ka svar­biu veik­los aks­ ti­nu, ku­rio­je aukš­tes­nė pa­rei­gy­bi­nė hie­rar­chi­nė pa­dė­tis pa­sie­kia­ma ko­ rup­ci­niais ry­šiais ir slap­tais tar­pu­sa­ vio su­si­ta­ri­mais, bet ne pro­fe­si­niais dir­ban­čio­jo pri­va­lu­mais. Ne­ga­liu bū­ti sis­te­mos da­lis, ku­ri ne­tar­nau­ ja tie­sai, žmo­gui ir tė­vy­nei. Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mas va­kar pa­nai­ki­no ma­no tei­si­nę ne­lie­čia­my­bę. Aš, bū­ da­ma įta­ria­mą­ja, ne­ga­liu bū­ti tei­sė­ja. Esant to­kioms ap­lin­ky­bėms, bū­da­ma są­ži­nin­ga tei­sė­ja, ne­ga­liu nag­ri­nė­ti by­lų“, – sa­ko­ma dau­giau nei 10 me­ tų tei­sė­ja dir­bu­sios kau­nie­tės laiš­ke. Ne­te­ku­si tei­sė­jo man­ti­jos ji ža­ da pa­suk­ti į po­li­ti­ką – su for­muo­ja­ mu „Lie­tu­vos są­ra­šu“ spa­lį da­ly­vau­ ti Sei­mo rin­ki­muo­se.

302 250

reklamos skyrius:

Vyr. redaktoriaus pavaduotojai: Arūnas Andriuškevičius – 302 252 Violeta Juodelienė – 302 260

MIESTO NAUJIENOS: Mantas Lapinskas – Arūnas Dambrauskas – Vilija Žukaitytė – Saulius Tvirbutas – Virginija Skučaitė – Jurgita Šakienė – TEISĖTVARKA: Diana Krapavickaitė –

„„Spren­di­mas: tei­si­nės ne­lie­čia­my­bės ne­te­ku­si N.Venc­kie­nė sa­vo no­ru trau­

kia­si iš tei­sė­jų. 

čio, tad ga­liu šne­kė­ti tik apie šį lai­ ko­tar­pį. Ji dir­ba Ci­vi­li­nių by­lų sky­ riu­je. Jai, kaip ir vi­siems tei­sė­jams, by­los skirs­to­mos pa­gal sis­te­mą, tai yra ji by­lų gau­da­vo ne dau­giau ir ne ma­žiau ne­gu ki­ti tei­sė­jai. Bu­vo at­ve­ jų, kai by­lo­se jos priim­ti spren­di­mai ir nu­tar­tys bu­vo pa­nai­kin­tos, ta­čiau neišs­kir­čiau, kad dau­giau ar ma­žiau nei ki­tų tei­sė­jų“, – sa­kė teis­mo pir­ mi­nin­kas.

Ne­ga­liu bū­ti sis­te­mos da­lis, ku­ri ne­tar­nau­ ja tie­sai, žmo­gui ir tė­ vy­nei.

Kau­no apy­gar­dos teis­mo pir­mi­nin­kas Ne­ri­jus Mei­lu­tis, pa­pra­šy­tas cha­rak­ te­ri­zuo­ti jo pa­val­di­nę N.Venc­kie­nę, sa­kė, kad ga­lė­tų api­bū­din­ti jos veik­ lą tik per pa­sta­ruo­sius me­tus. „Apy­gar­dos teis­me dir­bu tik apie me­tus, nuo praė­ju­sių me­tų rugp­jū­

Be­veik per me­tus, pa­sak N.Mei­ lu­čio, Kau­no apy­gar­dos teis­me bu­vo pa­skir­ti še­ši nau­ji tei­sė­jai, du iš jų – at­si­ra­dus nau­jiems eta­tams. „Ne­pa­sa­ky­čiau, kad dar­buo­to­ jų kai­ta yra la­bai di­de­lė“, – svars­tė teis­mo pir­mi­nin­kas. Šiuo me­tu šia­ me teis­me lais­vų tei­sė­jų dar­bo vie­tų nė­ra, iš vi­so ja­me dir­ba 41 tei­sė­jas. N.Mei­lu­tis pri­si­mi­nė, kad per pa­ sku­ti­nį kon­kur­są į vie­ną tei­sė­jo vie­tą pre­ten­da­vo 23 kan­di­da­tai. N.Venc­kie­nei išė­jus iš dar­bo, anot teis­mo pir­mi­nin­ko, teis­me kils šio­ kių to­kių ne­pa­to­gu­mų. „Liks jos by­ los, ku­rios bus da­li­ja­mos ki­tiems tei­ sė­jams. Bet ko­kiu at­ve­ju jos išė­ji­mas ne­sut­rik­dys nei teis­mo veik­los, nei la­biau už­si­tęs by­lų nag­ri­nė­ji­mas“, – įsi­ti­ki­nęs N.Mei­lu­tis.

302 230

242

Teis­mo dar­bas ne­sut­riks

Kasdienė prenumerata 1 mėn. – 26 (13*) Lt

ISSN 1392-7639 ©1992-2007 UAB „Diena Media News“ Labdarių g. 8, 01120 Vilnius. Tel. (8 5) 262 4242. „Kauno dienos“ redakcija Kęstučio g. 86, 44296 Kau­nas. Fak­sas 423 404.

Pa­ra­šė laiš­ką

Šio­kia to­kia išim­tis iš bend­ro kon­ teks­to – Si­ri­ja. Pa­ly­gin­ti su Egip­tu, Si­ri­jos vi­suo­me­nė nė­ra ho­mo­ge­ ni­nė. Bas­ha­ro al As­sa­do re­ži­mas ir ka­riuo­me­nė yra do­mi­nuo­ja­mi ala­vi­t ų – re­l i­g i­nės gru­pės, su­da­ ran­čios Si­r i­jos gy­ven­to­jų ma­ž u­ mą. O su­ni­tai – di­d žiau­sia re­li­g i­ nė gru­pė – iš es­mės eli­mi­nuo­ta. Bū­tent dėl šios prie­žas­ties Si­ri­jo­ je pa­grįs­tai ga­li­ma kal­bė­ti apie pi­ lie­ti­nį ka­rą tarp skir­tin­gų ta­pa­ty­ bi­n ių (šiuo at­ve­ju re­l i­g i­nių) gru­ pių, jei re­ž i­mas grius. Ki­taip sa­ kant, ala­vi­tams nė­ra kur trauk­tis, o su­ni­tai sieks ker­šy­ti. Si­ri­jos at­ve­ jį, re­gis, pa­ran­ku ly­gin­ti su Ira­ku, ku­ria­me do­mi­nuo­ja šii­tai ir su­ni­ tai. Jei įvyk­tų in­ter­ven­ci­ja ir re­ži­ mas bū­tų su­triuš­kin­tas, ti­kė­ti­na, kad Si­ri­jo­je pra­si­dė­tų te­ro­ris­ti­nis pi­lie­ti­nis ka­ras, ku­ris su­kel­tų ne­ nus­pė­ja­mų pa­da­r i­n ių, kaip Ira­ ke nu­ver­tus Sad­da­mą Hus­sei­ną. Re­gis, tai ga­li bū­ti Va­ka­rų del­si­mo prie­žas­tis. Egip­to pro­ble­ma – ne gi­lu­m i­nė, kaip Si­ri­jo­je. Čia vi­suo­me­nė­je nė­ ra su­si­prie­ši­ni­mo, ne­bent dėl po­ li­ti­nių pa­žiū­rų. Ne­nuos­ta­bu, kad Egip­te ne­ki­lo pi­lie­ti­nis ka­ras, tik jė­gų per­si­stum­dy­mas tarp eli­to. Vis­ dėlto, nors sta­bas Hos­ni Mu­ ba­ra­kas per re­vo­liu­ci­ją bu­vo pa­ ša­lin­tas, neį­vy­ko reikš­min­gas lū­ žis eli­to gre­to­se. Ki­taip sa­kant, tie, ku­r ie val­dė H.Mu­ba­ra­ko me­tais, val­do ir da­ bar – tai ša­l ies ar­m i­jos va­do­v y­ bė. Tie­sa, ar­mi­jai da­bar ten­ka ieš­ ko­ti pu­siaus­vy­ros. Nors ka­riš­kiai prieš pat pa­skel­biant pre­z i­den­ to rin­ki­mų re­zul­ta­tus ėmė­si sku­ bių jų įta­ką įtvir­ti­nan­čių re­for­mų, jiems te­ko pri­pa­žin­ti Mu­sul­mo­nų bro­li­jos svar­bą. Bro­l i­jos na­r iams ir nau­ja­jam ša­ lies va­do­vui ak­ty­vus ka­riuo­me­ nės da­ly­va­vi­mas po­li­ti­nė­je veik­ lo­je – trik­dys. Ta­čiau kol kas bro­ li­ja ne­tu­r i jo­k ių sver­t ų prieš ka­ riš­kius. Jei bro­l i­jos at­sto­vai jaus, kad jų kur­s ą pa­lai­ko di­d žio­ji da­l is vi­ suo­me­nės, ga­l i im­t is eli­mi­nuo­t i ka­riš­kius. Bro­li­jos žings­niai ga­li bū­ti įvai­rūs, pa­vyz­džiui, že­mes­nio ran­go ka­ri­ nin­k ų pa­t rau­k i­mas sa­vo pu­sėn, eli­mi­nuo­jant se­ną­jį ge­ne­ra­l i­te­tą ir nau­jiems kad­rams mai­nais už lo­ja­lu­mą su­tei­kiant aukš­čiau­sius po­stus ar­mi­jo­je. Ži­no­ma, ga­l i­ma ti­kė­t is ir sta­t us quo si­tua­ci­jos, kai abi pu­sės ban­ dys ge­rin­ti bend­rą Egip­to so­cia­li­ nę ir eko­no­mi­nę būk­lę. Kol kas šia link­me ir ju­da­ma.

Platinimo tarnyba: 302

Prenumeratos skyrius: 302

Andriaus Ufarto (BFL) nuo­tr.

Lau­kia­ma pro­ku­ra­tū­ro­je

Iš pa­rei­gų be­si­trau­kian­čiai tei­sė­jai, ku­rios tei­si­nę ne­lie­čia­my­bę Sei­mas pa­nai­ki­no ant­ra­die­nį, jau ki­tą sa­vai­ tę ga­li tek­ti su­si­dur­ti su pro­ku­ro­rais. Anot Vil­niaus apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­ ros Tre­čio­jo nu­si­kals­ta­mų vei­kų ty­ri­ mo sky­riaus pro­ku­ro­ro Ri­mo Juo­džio, N.Venc­kie­nei ke­ti­na­ma pa­reikš­ti įta­ ri­mus. Pa­sak jo, įta­ri­mus kau­nie­tei pla­ nuo­ja­ma pa­reikš­ti pa­gal Bau­džia­mo­ jo ko­dek­so 232 ir 245 straips­nius. „Ma­no by­lo­je – dėl teis­mo spren­ di­mo, ne­su­si­ju­sio su baus­me, ne­vyk­ dy­mo ir dėl tei­sin­gu­mą vyk­dan­čio teis­mo pa­že­mi­ni­mo“, – paaiš­ki­no R.Juo­dis. Bau­džia­ma­ja­me ko­dek­se nu­ma­to­ mos baus­mės už mi­nė­tas nu­si­kals­ ta­mas vei­kas – nuo vie­šų­jų dar­bų ir bau­dos iki lais­vės atė­mi­mo dve­jiems me­tams. Pro­ku­ro­rai tei­gia su­rin­kę pa­kan­ ka­mai duo­me­nų, kad ga­lė­tų tei­sė­jai pa­teik­ti įta­ri­mus pa­gal pen­kis Bau­ džia­mo­jo ko­dek­so straips­nius – dėl truk­dy­mo ant­sto­lio veik­lai, pa­si­prie­ ši­ni­mo vals­ty­bės tar­nau­to­jui ar vie­ šo­jo ad­mi­nist­ra­vi­mo funk­ci­jas at­ lie­kan­čiam as­me­niui, ne­pa­gar­bos teis­mui, teis­mo spren­di­mo, ne­su­si­ ju­sio su baus­me, ne­vyk­dy­mo ir dėl pikt­nau­džia­vi­mo tė­vų, glo­bė­jo ar rū­ pin­to­jo ar­ba ki­to tei­sė­to vai­ko at­sto­ vo tei­sė­mis. N.Venc­kie­nės pa­var­dė fi­gū­ruo­ ja ma­žiau­siai tri­juo­se Kau­no ir Vil­ niaus pro­ku­ra­tū­rų at­lie­ka­muo­se iki­ teis­mi­niuo­se ty­ri­muo­se. KD, BNS inf.

244

3 mėn. – 69 (39*) Lt Tik šeštadienio prenumerata 1 mėn. – 9 (6*) Lt 302 251 302 268 302 266 302 262 302 267 302 261

LIETUVA: Stasys Gudavičius –

(8 5) 219 1381

PASAULIS: Julijanas Gališanskis – (8 5) 219 1391 Valentinas Beržiūnas – (8 5) 219 1387 EKONOMIKA:

302 243

Jolita Žvirblytė –

(8 5) 219 1374

SPORTAS: Romas Poderys – 302 258 Marius Bagdonas – 302 259 Mantas Stankevičius – (8 5) 219 1383 Menas ir Pramogos: Enrika Striogaitė –

302 272

FOTOKORESPONDENTAI: Andrius Aleksandravičius – Artūras Morozovas – Tomas Ragina –

302 269 302 269 302 269

NAMAI: Vereta Rupeikaitė –

302 265

Sveikata: Marijana Jasaitienė –

302 263

Ratai: Arūnas Andriuškevičius –

302 260

TV DIENA: Agnė Klimčiauskaitė – (8 5) 279 1380

http://www.kaunodiena.lt * prenumeratos kaina laikraštį atsiimant redakcijoje

aukštyn žemyn: Marijana Jasaitienė – Darius Sėlenis – Laima Žemulienė –

302 263 302 276 (8 5) 219 1374

REKLAMOS PARDAVIMO SKYRIUS: 302 234, 308 862, 308 863, 308 864, 302 230 reklama@kaunodiena.lt

Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Indeksas 0041. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raide R pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti. Tiražas 19 000.

ASMENINIAI SKELBIMAI: 302 231, 302 202, faksas 321 717 skelbimai@kaunodiena.lt SKELBIMŲ IR PRENUMERATOS SKYRIUS (Vytauto pr. 23) mob. 8 655 45 114 PLATINIMO TARNYBA: 302 242, 302 228 PRENUMERATOS SKYRIUS: 302 244


7

Ketvirtadienis, Birželio 28, 2012

Daugiau miesto naujienų skaitykite kaunodiena.lt

Miestas

Strin­ga dumb­lo iš­pluk­dy­mas Iš Ne­mu­no sa­los per pa­va­sa­rį bar­žo­mis ne­spė­ta iš­ga­ben­ti vi­so dumb­lo, o da­bar dar­bai su­sto­jo. Ten­ka lauk­ti, kol vėl pa­ kils upės van­dens ly­gis. Sau­lius Tvir­bu­tas

s.tvirbutas@kaunodiena.lt

Lai­ku ne­sus­pė­jo

Dumb­las iš Ne­mu­no sa­los pa­gal ran­go­vų ir Kau­no sa­vi­val­dy­bės su­ da­ry­tą su­tar­tį tu­rė­jo bū­ti iš­ga­ben­ tas iki praė­ju­sios sa­vai­tės, bet dar­ bų pa­bai­gą teks nu­kel­ti vė­les­niam lai­kui. „Di­džią­ją da­lį dumb­lo jau iš­ka­sė­me, dau­giau li­kę tik grun­to. Ta­čiau nu­kri­to Ne­mu­no van­dens ly­gis ir dar­bai su­sto­jo“,– tei­gė už dumb­lo ka­si­mą at­sa­kin­gos bend­ ro­vės „Ka­mes­ta“ tech­ni­nis di­rek­ to­rius Egi­di­jus Ke­va­lai­tis. Jis mi­nė­jo, kad „Ka­mes­ta“ su par­tne­riu Vi­daus van­dens ke­lių di­ rek­ci­ja krei­pė­si į sa­vi­val­dy­bę pra­šy­ da­mi pra­tęs­ti su­tar­tį. „Sa­vi­val­dy­ bė su­pran­ta si­tua­ci­ją ir su­tar­tis bus pra­tęs­ta“, – ma­no E.Ke­va­lai­tis. Pa­gal įsta­ty­mus Kau­no val­džia su­tar­tį ga­li pra­tęs­ti dviem mė­ne­ siams. Jei ir tiek ne­pa­kak­tų dar­ bams baig­ti, lei­di­mo to­liau nau­ do­ti Eu­ro­pos Są­jun­gos lė­šas tek­tų pra­šy­ti Ap­lin­kos pro­jek­tų val­dy­ mo agen­tū­ros, ku­ri ad­mi­nist­ruo­ja šio pro­jek­to fi­nan­sa­vi­mą.

Prik­lau­so­mi nuo orų

Van­dens ke­lių di­rek­ci­jos tech­ni­ kos di­rek­to­rius Min­dau­gas Šim­ kū­nas aiš­ki­no, kad dar­bai pra­dė­jo strig­ti bir­že­lio pra­džio­je. „Pir­ ma mė­ne­sio pu­sė ne­bu­vo pa­kan­ ka­mai lie­tin­ga, to­dėl ge­ro­kai nu­ se­ko Ne­mu­nas, ir bar­žos ne­ga­lė­jo juo plau­kio­ti“, – tvir­ti­no jis. Kau­no hid­roe­lekt­ri­nė ga­li re­gu­ liuo­ti upės van­dens ly­gį, ta­čiau jai pa­čiai rei­kia pa­lai­ky­ti pa­kan­ka­mą Kau­no ma­rių ly­gį. „Be to, elekt­ri­ nė van­dens de­be­tą re­gu­liuo­ja pa­ gal elekt­ros po­rei­kį mies­te, to­dėl ji mums nie­kuo ne­ga­li pa­gel­bė­ ti“, – kal­bė­jo M.Šim­kū­nas. Jis vy­lė­si, kad po lie­tin­gų die­ nų upės ly­gis pa­kils tiek, kad bar­ žas bus ga­li­ma pluk­dy­ti bent jau su ma­žes­niu dumb­lo kie­kiu. „Lie­pa ir rugp­jū­tis pa­pras­tai bū­na sau­ses­nis pe­rio­das ir upių ly­gis bū­na že­mes­nis, bet ga­li pa­ si­tai­ky­ti die­nų, kai bar­žos ga­lės plau­kio­ti. To­dėl ti­ki­mės, kad ru­ dens lauk­ti ne­teks“, – kal­bė­jo M.Šim­kū­nas. Spe­c ia­l is­tai ma­n o, kad rei­ kia apie 15 rei­sų baig­ti iš­vež­ti vi­

„„Pras­to­vos: Ne­mu­no sa­los ka­na­le dar­bas vi­rė tik pu­sant­ro mė­ne­sio, o da­bar bar­žos pri­vers­tos lauk­ti. 

są dumb­lą. Skai­čiuo­ja­ma, kad bus iš­vež­ta apie 30 tūkst. t pur­vo.

Ga­li pa­si­tai­ky­ti die­ nų, kai bar­žos ga­lės plau­kio­ti. To­dėl ti­ ki­mės, kad ru­dens lauk­ti ne­teks. Truk­dė ir int­ri­gos

Dumb­lą ga­ben­ti pra­dė­ta ba­lan­džio vi­du­ry­je. Trys bar­žos su dumb­lu kur­sa­vo iš Ne­mu­no sa­los iki žie­mos uos­to Vi­li­jam­po­lė­je. Sa­lo­je dar­ba­ vo­si du eks­ka­va­to­riai, taip pat ka­

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

na­lą va­lė įmo­nės „Hid­rum“ žem­ siur­bė. Iš uos­to dumb­las ga­ben­tas į įmo­nės „Ka­mes­ta“ aikš­te­lę Mau­ ru­čiuo­se, kur pur­vas bu­vo iš­va­lo­ mas, iš­džio­vi­na­mas, o pa­skui ve­ ža­mas į są­var­ty­ną. „Kau­no die­na“ ra­šė, kad ka­na­ lą iš­va­ly­ti ir iš­vež­ti dumb­lą anks­ tes­ni ran­go­vai tu­rė­jo dar per­nai iki ru­dens. Įmo­nė „Kau­no til­tai“ ka­ na­lą iš­va­lė ir dumb­lą su­py­lė į va­ di­na­muo­sius sės­din­tu­vus. Po to ran­go­vai pa­reiš­kė, kad bar­žo­mis iš­ ga­ben­ti pur­vo tech­niš­kai neį­ma­no­ ma, to­dėl jį rei­kia krau­ti į sunk­ve­ ži­mius. Įmo­nės nuo­mo­nę ak­ty­viai pa­lai­kė ir kai ku­rie mies­to po­li­ti­

kai, nors Ap­lin­kos pro­jek­tų val­dy­ mo agen­tū­ra rei­ka­la­vo, kad dumb­ las bū­tų iš­ve­ža­mas tik upe. Taip siek­ta ap­sau­go­ti nuo tar­šos cent­ ri­nes mies­to gat­ves. Ga­liau­siai bu­ vo pa­skelb­tas nau­jas ran­go­vų kon­ kur­sas. Pro­jek­to ver­tė yra dau­giau nei 4,5 mln. li­tų. 10 pro­c. šios su­mos su­da­ro Kau­no sa­vi­val­dy­bės biu­ dže­to lė­šos. Dumb­las ka­na­le prie Ne­mu­no sa­los kau­pė­si ke­lis de­šimt­me­čius. Dėl 1917 m. su­pil­to py­li­mo, ku­ris su­jun­gė sa­lą su kran­ti­ne ir už­tven­ kė ka­na­lą, me­tų me­tais čia te­liūs­ ka­vo sto­vin­tis van­duo.


8

ketvirtADIENIS, birželio 28, 2012

lietuva kaunodiena.lt/naujienos/lietuva

Iš­va­dos – nie­kam ti­ku­sios Sei­mo lai­ki­no­sios ko­mi­si­jos, ty­ru­sios „Sno­ro“ bank­ro­to ap­lin­ky­bes, iš­va­das eti­kos sar­gai pa­ skel­bė nie­ki­nė­mis. Rei­kia jas pa­dė­ti į ar­ chy­vą ar­ba ko­mi­ si­jos dar­bą pra­tęs­ ti. Ta­čiau dėl to tu­ri ap­si­spręs­ti Sei­mas.

Sta­sys Gu­da­vi­čius s.gudavicius@diena.lt

Po pen­kio­li­kos me­tų per­trau­kos JAV Lie­tu­vo­je ku­rį lai­ką ga­li at­sto­ vau­ti lai­ki­na­sis rei­ka­lų pa­ti­kė­ti­nis, o ne am­ba­sa­do­rius.

Jus­ti­nas Ar­gus­tas j.argustas@diena.lt

„„Išei­tis: EPK va­do­vo A.Sa­la­ma­ki­no tei­gi­mu, kaip su „Sno­ro“ ko­mi­si­ja elg­tis to­liau, tu­rė­tų ap­si­spręs­ti Sei­

Sei­mo Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ ja (EPK) va­kar aiš­ki­no­si, ar „Sno­ ro“ ko­mi­si­ja ge­gu­žės pa­bai­go­je pa­ tvir­ti­no sa­vo iš­va­das ir ar ko­mi­si­jai va­do­va­vęs Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­ nis ga­lė­jo jas ofi­cia­liai įre­gist­ruo­ ti pa­siū­lęs iš­va­das Sei­mo po­sė­dy­je pa­tvir­tin­ti vi­sų par­la­men­ta­rų bal­ sa­vi­mu. EPK vie­nin­gai nu­spren­dė, kad lai­ki­no­sios ko­mi­si­jos iš­va­dos dėl „Sno­ro“ bank­ro­to ap­lin­ky­bių ne­ bu­vo pa­tvir­tin­tos, nes pa­sku­ti­nia­ me ko­mi­si­jos po­sė­dy­je pri­trū­ko jos na­rių kvo­ru­mo. Lai­ki­no­jo­je „Sno­ro“ ko­mi­si­jo­je dir­bo 12 na­rių. Ly­giai pu­sė jų pri­ klau­sė opo­zi­ci­jai, ki­ta pu­sė – val­ dan­tie­siems. Opo­zi­ci­jos at­sto­vai ko­mi­si­jo­ je tą­syk bal­sa­vo už iš­va­dų pa­tvir­ ti­ni­mą. Tarp jų bu­vo ir ko­mi­si­jos

Pamainos teks palaukti

mas. 

pir­mi­nin­kas V.Ma­zu­ro­nis. Ta­čiau val­dan­čių­jų at­sto­vai le­mia­mą po­ sė­dį ap­lei­do ir ga­lu­ti­nia­me bal­sa­ vi­me ne­da­ly­va­vo.

Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis:

Dirb­ti to­liau ne­ma­ tau jo­kios pra­smės, nes dar­bas baig­tas. EPK pa­tei­kė iš­va­dą, kad ko­mi­si­ jos po­sė­džio kvo­ru­mas – dau­giau kaip pu­sė na­rių, o ne ly­giai pu­sė. To­dėl kons­ta­tuo­ta, kad le­mia­ma­ me po­sė­dy­je kvo­ru­mas bu­vo su­ griau­tas ir ko­mi­si­jos iš­va­doms pa­ tvir­tin­ti ne­pa­ka­ko bal­sų.

„Pas­ku­ti­nį lai­ki­no­sios ko­mi­si­jos po­sė­dį de­rė­tų lai­ky­ti neį­vy­ku­siu ir ne­tei­sė­tu. To­dėl ir da­lies ko­mi­si­ jos pa­si­ra­šy­ta iš­va­da yra ne­tei­sė­ ta“, – pa­brė­žė EPK pir­mi­nin­kas Al­gi­man­tas Sa­la­ma­ki­nas. Ta­čiau dėl to­les­nių veiks­mų, anot Sei­mo eti­kos sar­gų, tu­rės ap­ si­spręs­ti par­la­men­tas – bal­suo­ ti, kad ko­mi­si­jos dar­bas lai­ko­mas baig­tu, ne­pat­vir­ti­nus jo­kių iš­va­dų, ar­ba jos dar­bą pra­tęs­ti. „Jei ne­su­tiks pra­tęs­ti, vis­kas ati­duo­da­ma į ar­chy­vą. Ir tuo vis­ kas bai­gia­si. Taip jau yra bu­vę. Bet Sei­mas ga­li ir per­for­muo­ti ko­mi­si­ ją, ar­ba jos dar­bą pra­tęs­ti“, – aiš­ ki­no A.Sa­la­ma­ki­nas. Kaip elg­t is su­s i­d a­r iu­s iomis aplinkybėmis, Sei­m as tu­r ė­t ų svars­ty­ti ar­ti­miau­siu me­tu.

Min­dau­go Ažu­ši­lio nuo­tr.

„Dirb­ti to­liau ne­ma­tau jo­kios pra­ smės, nes dar­bas baig­tas. Ne­ma­tau ki­to būdo, kaip Sei­mui ap­si­spręs­ ti, ką da­ro­me to­liau. Mū­sų ko­mi­si­ ja dar­bą bai­gė, iš­va­dos yra“, – pa­ reiš­kė V.Ma­zu­ro­nis. Ne­tei­sė­to­mis pri­pa­žin­to­se lai­ki­no­sios Sei­mo ko­ mi­si­jos iš­va­do­se pa­ra­šy­ta, kad Lie­ tu­vos ban­kas ir Vy­riau­sy­bė per­ne­ lyg sku­bo­tai ir ne­pag­rįs­tai priė­mė spren­di­mus dėl „Sno­ro“ na­cio­na­ li­za­vi­mo ir bank­ro­to. Esą tai pa­da­rė mi­li­jar­di­nę ža­lą vi­sai vals­ty­bei. Val­dan­tie­ji ne­su­ti­ko bū­tent su šia iš­va­dų da­li­mi, to­dėl ig­no­ra­vo pa­sku­ti­nį ko­mi­si­jos po­sė­dį, ap­lei­ do jį ir taip su­grio­vė kvo­ru­mą per ga­lu­ti­nį bal­sa­vi­mą. „Sno­ro“ ban­kas na­cio­na­li­zuo­tas per­nai lapk­ri­tį. Gruo­dį pra­dė­tas jo bank­ro­to pro­ce­sas.

Lig­šio­li­nė JAV dip­lo­ma­ti­nė at­sto­vė An­ne E.Der­se bai­gia sa­vo ka­den­ci­ją ir ne­tru­kus iš­vyks iš Vil­niaus. Va­ kar ji sa­vo re­zi­den­ci­jo­je sos­ti­nės cent­re su­ren­gė priė­mi­mą, skir­tą ar­tė­jan­čiai JAV ne­prik­lau­so­my­bės die­nai – lie­pos 4-ajai – pa­mi­nė­ti. Kar­tu tai bu­vo at­si­svei­ki­ni­mo priė­ mi­mas, skir­tas am­ba­sa­do­rės ka­ den­ci­jos pa­bai­gai. Bet A.E.Der­se įpė­di­nis, ku­ris pe­ rims JAV am­ba­sa­do­riaus Lie­tu­vo­ je pa­rei­gas, kol kas nė­ra pa­skir­tas. To­dėl bent ku­rį lai­ką Va­šing­to­no dip­lo­ma­ti­niai in­te­re­sai tu­rė­tų bū­ ti at­sto­vau­ja­mi lai­ki­no­sios rei­ka­ lų pa­ti­kė­ti­nės – lig­šio­li­nės mi­si­jos va­do­vės pa­va­duo­to­jos An­ne Hall. A.E.Der­se iš­vyks rug­sė­jį, to­dėl gal­būt per tą lai­ką bent jau paaiš­kės, kas ją pa­keis Vil­niu­je. Ta­čiau nau­jo­ jo am­ba­sa­do­riaus at­vy­ki­mas, jo įsi­ kū­ri­mas Lie­tu­vo­je, rei­ka­lų pe­rė­mi­ mas ir įga­lio­ja­mų­jų raš­tų įtei­ki­mas už­truks dar bent ke­lis mė­ne­sius. To­kia si­tua­ci­ja, kai dir­ba JAV lai­ ki­na­sis rei­ka­lų pa­ti­kė­ti­nis, Lie­tu­ vo­je jau yra bu­vu­si, ta­čiau se­no­kai. Pas­ta­rą­jį kar­tą tai įvy­ko 1997 m. JAV ir Lie­tu­vos dip­lo­ma­tai ne­ ko­men­tuo­ja, ko­dėl Va­šing­to­nas dar ne­pas­ky­rė A.E.Der­se pa­mai­ nos ir ka­da bus pa­rink­tas bei pa­ skelb­tas nau­ja­sis JAV am­ba­sa­do­ rius Lie­tu­vo­je. Lat­vi­jo­je ir Es­ti­jo­je jau ži­no­mi nau­ji am­ba­sa­do­riai. Jie abu pa­rink­ti ir pa­skelb­ti dar praė­ ju­sį pa­va­sa­rį.

Ve­to leng­va­tai Pre­zi­den­tė ne­su­tin­ka, kad pri­dė­ ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) leng­ va­ta ga­lio­tų vie­šo­jo trans­por­to bi­ lie­tams.

-25

Tik KAUNE, Raudondvario pl. 131 Birželio 29–30 d.

VISOMS PREKĖMS

%

Nuolaidos nesumuojamos ir netaikomos akcinėms ir užsakomosioms prekėms, cukrui, alkoholiui, tabako gaminiams, loterijos bilietams, tel. papildymo kortelėms, paslaugoms.

Vals­ty­bės va­do­vė Da­lia Gry­baus­ kai­tė va­kar pa­reiš­kė pa­lai­kan­ ti PVM su­ma­ži­ni­mą pe­rio­di­niams spau­dos lei­di­niams, nes pa­ti jį ini­ ci­ja­vo. Pre­zi­den­tė pri­ta­rė ir Sei­mo pa­ tvir­tin­tai PVM leng­va­tai neį­ga­ lių­jų tech­ni­nės pa­gal­bos prie­mo­ nėms. „Ta­čiau tai­ky­ti leng­va­ti­nio PVM ta­ri­fo vie­šo­jo trans­por­to bi­lie­tams vals­ty­bė kol kas ne­pa­jė­gi“, – pa­ brė­žė D.Gry­baus­kai­tė. Pre­zi­den­tės tei­gi­mu, pa­sau­lio fi­ nan­sų rin­ko­se ne­slūgs­tan­ti įtam­pa tu­rės tie­sio­gi­nės įta­kos Lie­tu­vos eko­no­mi­nei si­tua­ci­jai ir ap­sun­kins eko­no­mi­kos at­si­ga­vi­mą. Pa­sak jos, vi­sos po­li­ti­nės jė­ gos pri­va­lo priim­ti fi­nan­siš­kai at­ sa­kin­gus spren­di­mus dėl 2013 m. biu­dže­to įsi­pa­rei­go­ji­mų. To­dėl PVM įsta­ty­mo pa­tai­sų da­ lis dėl leng­va­tų trans­por­to bi­lie­ tams grą­žin­tos Sei­mui svars­ty­ti pa­kar­to­ti­nai. KD inf.


9

KetvirtADIENIS, birželi0 28, 2012

pasaulis Už­puolė ­ te­le­vi­ziją

Sut­ramdė ­ pe­do­fi­lus

Ne­to­li Si­ri­jos sos­tinės Da­mas­ko va­kar už­ pul­ta pre­zi­den­to Bas­ha­ro al As­sa­do re­ žimą re­mian­ti te­le­vi­zi­ja „al Ikh­ba­riya“. Už­ puo­li­kai nu­žudė sep­ty­nis žmo­nes – tris žur­na­lis­tus ir ke­tu­ris ap­sau­gos dar­buo­ to­jus, pa­grobė kitų dar­buo­tojų, griovė pa­sta­tus. Vald­žia tai pa­smerkė, pa­va­di­ no žu­dynė­mis, nu­kreip­to­mis prie­š spau­ dos laisvę, ir pa­teikė tai kaip su­kilė­lių vyk­ domų nu­si­kal­timų pa­vyzdį.

Olan­di­jos teis­mas va­kar užd­raudė ir nu­ rodė lik­vi­duo­ti pe­do­filų aso­cia­ciją „Mar­ tijn“, ku­ri vei­kia nuo 1982 m. ir tu­ri maž­ daug 60 na­rių. Teis­mas nu­rodė, kad suau­ gu­siųjų ir vaikų ly­ti­nių san­ty­kių pro­pa­ga­vi­ mas pa­žeid­žia bend­rai ša­ly­je priim­tas ver­ ty­bes. Buvęs „Mar­tijn“ pre­zi­den­tas Adas van den Ber­gas per­nai tre­jiems me­tams sėdo į kalė­jimą už vaikų po­rnog­ra­fi­jos nuo­traukų, filmų ir žur­nalų lai­kymą.

32 tūkst.

žmo­nių eva­kuo­ta dėl miškų gaisrų JAV Ko­lo­ra­do vals­ti­jo­je.

„Bal­ti­jos NSO“ pa­teikė staig­meną Šve­di­jos na­rai, ban­dan­tys iš­tir­ ti Bal­ti­jos jūros dug­ne per­nai ap­ tiktą kos­minį erdvė­laivį pri­me­ nantį ob­jektą, su­si­dūrė su mįslin­ gu reiš­ki­niu. Vos priartė­jus prie „Bal­ti­jos NSO“ pra­min­to ob­jek­to nu­sto­ja veik­ti ty­rinė­tojų įran­ga.

„Vi­si elekt­ro­ni­niai prie­tai­sai – įskai­tant vaiz­do ka­me­ras ir pa­ ly­do­vi­nius te­le­fo­nus – nu­sto­jo veik­ti, kai bu­vo­me virš ob­jek­to, – pa­sa­ko­jo jūros ty­rinė­tojų ko­ man­dos „Ocean X“ na­rys Ste­ fa­nas Ho­ger­bor­nas. – Kai at­si­ traukė­me per 200 m, jie įsi­jungė, o kai dar kartą grįžo­me – vėl iš­ si­jungė.“

„„Tiks­las: spaus­da­mas ranką ka­ra­lie­nei Elž­bie­tai II, M.McGuin­nes­sas ke­ti­na to­liau ko­vo­ti už su­si­jun­gimą su

Ai­ri­ja, bet de­mok­ra­tiš­ko­mis prie­monė­mis. 

AFP nuo­tr.

Tai­ka – tik po­pie­riu­je

Did­žio­sios Bri­ta­ni­jos ka­ra­lienė Elž­bie­ta II va­kar pa­spaudė ranką kaž­ka­da baimę kėlu­siam Ai­ri­jos res­pub­li­konų ar­mi­jos (IRA) va­dui. Tai lai­ko­ma is­to­ri­ne tai­kos pro­ce­so aki­mir­ka, nors ko­va tęsia­si to­liau. Pa­linkė­jo ge­ros klo­ties

Ka­ra­lienė ir Mar­ti­nas McGuin­nes­ sas, ku­ris da­bar yra Šiaurės Ai­ri­jos mi­nist­ro pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas, ranką vie­nas ki­tam pa­spaudė už už­darų durų Bel­fas­to teat­re, mo­ nar­chei lan­kan­tis šio­je britų pro­ vin­ci­jo­je. Vėliau jie vie­nas ki­tam ranką pa­ spaudė ant­rą kartą, prie­šais te­le­ vi­zi­jos ka­me­ras, kai ka­ra­lienė ėjo iš pa­sta­to. M.McGuin­nes­sas ke­lias aki­mir­kas pa­laikė mo­narchei ran­ ką ir ai­riš­kai jai pa­sakė: „Vi­so la­bo ir ge­ros klo­ties.“ Britų mi­nist­ro pir­mi­nin­ko Da­ vi­do Ca­me­ro­no at­sto­vas sakė, kad su­lig šiuo rankų pa­spau­di­mu abiejų ša­lių san­ty­kiai per­ėjo į naują lygį. Britų val­dy­mo ne­pri­pažįs­ta

Taip bu­vo pa­dėtas taš­kas dėl vie­no bai­siau­sių Eu­ro­pos konf­liktų, ku­ris pa­rei­ka­la­vo tūkstan­čių ka­rių ir ci­ vi­lių gy­ven­tojų, tarp jų – ka­ra­lienės gi­mi­nai­čio, gy­vybės. Prieš 14 me­ tų IRA nu­traukė sa­vo karą su britų val­dy­mu Šiaurės Ai­ri­jo­je. M.McGuin­nes­sas bu­vo IRA va­ das, kai ši su­ka­rin­ta gru­puotė 1979 m. nu­žudė ka­ra­lienės vy­ro dėdę

Louisą Mount­bat­teną ir dar tris žmo­nes, tarp jų – jo 14 metų vai­ kaitį. IRA bu­vo pa­dėju­si bombą jo lai­ve, ku­riuo jis išp­laukė ato­sto­ gau­da­mas Slai­go, Ai­ri­jo­je. M.McGuin­nes­so ai­rių na­cio­na­ listų par­ti­ja „Sinn Féin“ – jau ne­ be­vei­kian­čios IRA po­li­ti­nis spar­nas – ilgą laiką at­si­sa­ky­da­vo bet ko­kių kon­taktų su britų ka­ra­liš­kai­siais as­me­ni­mis ir dar da­bar at­me­ta bri­ tų val­dymą Šiaurės Ai­ri­jo­je. 3,6 tūkst. aukų per 30 metų

Ai­rių res­pub­li­konų po­žiū­riu, ka­ra­ lienė yra ar­mi­jos, ku­ri 1972-ai­siais Kru­vinąjį sek­ma­dienį per de­monst­ ra­ciją už pi­lie­ti­nes tei­ses nu­žudė 13 žmo­nių, vy­riau­sio­ji vadė. Iš 3,6 tūkst. žmo­nių, žu­vu­sių per tris smur­to de­šimt­me­čius, dau­giau kaip tūkstan­tis bu­vo britų sau­gu­ mo pa­jėgų na­riai. „Aš at­sto­vau­ju žmonėms, ku­rie bai­siai nu­kentė­jo nuo britų vals­ tybės smur­to per dau­gelį metų, – sa­ko M.McGuin­nes­sas nu­fil­muo­ ta­me in­ter­viu, kurį ai­rių žur­na­lis­tas Ea­mon­nas Mal­lie ant­ra­dienį pa­ skelbė sa­vo in­ter­ne­to sve­tainė­je. – Ta­čiau esu pa­kan­ka­mai kil­nus, kad

su­pras­čiau: ka­ra­lienė Elž­bie­ta II taip pat ne­te­ko ar­ti­mo žmo­gaus ir, ži­no­ma, Didžiojoje Bri­ta­ni­jo­je taip pat yra nu­kentė­ju­sių šeimų. Mo­ti­ nos, tėvai, se­se­rys ir bro­liai, vai­kai tų žmo­nių, ku­rie bu­vo at­si­ųsti čia kaip britų ka­riai ir ku­rie taip pat ne­te­ko gy­vybės.“

Tai ga­li būti kas nors la­bai uni­ka­ laus: as­te­roi­das, vul­ka­nas, Šal­to­jo ka­ro laikų po­van­ de­ni­nis lai­vas ar ne­tgi NSO. Ki­tas na­ras Pe­te­ris Lind­ber­ gas pa­sa­ko­jo: „Pa­tyrė­me to­kių da­lykų, ko­kių ne­galė­jau įsi­vaiz­ duo­ti. Bu­vau did­žiau­sias skep­ti­ kas ko­man­do­je. Tikė­jau­si dug­ne pa­ma­ty­ti pa­prastą ak­menį, uo­ lą ar uo­lienų ato­dangą, bet nie­ ko pa­n a­š aus. Tu­r iu pa­sa­k y­t i, kad to­kio da­ly­ko dar nie­kad ne­ su pa­tyręs.“

„Ocean X“ na­rys Den­ni­sas Åsber­gas spėlio­jo, kad tai ga­li bū­ ti kas nors la­bai uni­ka­laus: as­te­ roi­das, vul­ka­nas, Šal­to­jo ka­ro laikų po­van­de­ni­nis lai­vas ar ne­tgi NSO. 18 m skers­mens mįslin­gas ob­ jek­tas 92 m gy­ly­je Bot­ni­jos įlan­ ko­je tarp Suo­mi­jos ir Šve­di­jos ap­tik­tas per­nai ge­gužę. Jūros ty­ rinė­to­jai hid­ro­lo­ka­to­riu­je pa­matė ob­jektą, pa­našų į erdvė­laivį „Mil­ len­nium Fal­con“ iš le­gen­dinės Geor­ge’o Lu­ca­so ki­no epopė­jos „Žvaigžd­žių ka­rai“, ir maž­daug 300 m il­gio „stab­dy­mo juostą“. „Ocean X“ ko­man­da tuo­met ne­ turė­jo nei lai­ko, nei lėšų ob­jek­tui de­ta­liau ty­rinė­ti, todėl prie jo grį­ žo tik šie­met. Fan­tas­tinė­mis ver­si­jo­mis dėl šio at­ra­di­mo ti­ki ne vi­si. Kai ku­ rie skep­ti­kai tei­gia, kad hid­ro­lo­ ka­to­riai nėra la­bai tikslūs ir anks­ čiau ne kartą ap­gau­da­vo. Jų ro­dy­ti mįslin­gi ob­jek­tai te­bu­vo keis­tos for­mos, bet natū­ra­lios kilmės uo­ lienų da­ri­niai. Vis­gi „Ocean X“ ko­man­da ne­ pra­ran­da en­tu­ziaz­mo. Juo­lab Bal­ ti­jos jūra to­kiems ty­rinė­to­jams yra tik­ras lo­by­nas, nes, anot spe­ cia­listų, jūros dug­ne ga­li būti net iki 100 tūkst. laivų nuo­laužų. „Ocean X“ pa­ga­mi­no po­van­de­ ninį apa­ratą, ku­riuo atei­ty­je tiki­si leis­ti tu­ris­tus į dugną, kad jie sa­ vo aki­mis pa­ma­tytų ne­įprastą ob­ jektą. O ar­ti­miau­sio­mis sa­vaitė­ mis na­rai ke­ti­na at­nau­jin­ti šio ob­jek­to ty­rinė­jimą. „The Dai­ly Mail“ inf.

Ata­kos tęsia­si

Ka­ra­lienė į Bel­fastą at­vy­ko pa­gal sa­vo val­dy­mo 60 metų ju­bi­lie­jaus ren­gi­nių vi­so­je ša­ly­je pro­gramą. Ji šia­me mies­te tu­ri ap­žiūrė­ti „Ti­ta­ ni­kui“ skirtą pa­rodą ir da­ly­vau­ti 20 tūkst. gy­ven­tojų šventė­je po at­vi­ ru dan­gu­mi. Dar per­nai „Sinn Féin“ at­metė kvie­ti­mus da­ly­vau­ti tuo­me­čio ka­ ra­lienės sim­bo­li­nio vi­zi­to Ai­ri­jo­ je ren­gi­niuo­se. Tai bu­vo pir­ma­sis britų mo­nar­cho vi­zi­tas Ai­ri­jo­je nuo 1921 m., kai Dub­li­nas iš­si­ko­vo­jo ne­ prik­lau­so­mybę nuo Lon­do­no. Sau­gu­mas tebė­ra su­stip­rin­tas, nes ma­žos at­ski­lu­sios gru­pelės ir to­liau ren­gia ata­kas prie­š britų tai­ ki­nius. Pa­sak po­li­ci­jos, grėsmė šiuo me­tu yra did­žiau­sia nuo tai­kos pa­ skel­bi­mo 1998 m. BNS inf.

„„Aps­tul­bo: „Ocean X“ ko­man­dos na­riai teigė, kad to­kių įspūdžių, ko­

kių su­kėlė jų ap­tik­tas pa­slap­tin­gas ob­jek­tas, dar ne­bu­vo pa­tyrę. 

„Scan­pix“, CNN nuo­tr.


10

ketvirtadienis, birželio 28, 2012

sportas

Pergalių kal­viai lie­ka „Žal­gi­ryje“ Tris ti­tu­lus per­nai iš­ko­vo­jęs Kau­no „Žal­gi­ ris“ pra­dė­jo konst­ruo­ti nau­jo se­zo­no ko­ man­dą. Šio­mis die­no­mis ša­lies čem­pio­ nai pra­tę­sė sutartį su dviem sa­vo krep­ši­ nin­kais, o ne­tru­kus paaiš­kės ir ko­man­dos ka­pi­to­no Pau­liaus Jan­kū­no atei­tis.

Ma­rius Bag­do­nas m.bagdonas@diena.lt

Ja­nam žai­dė­jui – šan­sas

Ša­lies čem­pio­nai me­tams pra­tę­sė su­tar­tis su tik per­nai į eki­pą sėk­ min­gai įsi­lie­ju­siu Vy­te­niu Lip­ke­vi­ čiu­mi ir le­gio­nie­riu­mi iš Kroa­ti­jos Mar­ko Po­po­vi­čiu­mi. Pir­mo­jo kont­rak­tas su „Žal­gi­riu“ bai­gė­si po praė­ju­sio se­zo­no, o ant­ ra­sis su eki­pa tu­rė­jo su­tar­tį „1+1“ ir klu­bas ne­pa­si­nau­do­jo ga­li­my­be ją nu­trauk­ti. „Vy­te­niui praė­jęs se­zo­nas bu­vo tar­si tes­tas. Jau­nas žai­dė­jas pri­si­ jun­gė prie mū­sų se­zo­no vi­du­ry­je ir šį iš­ban­dy­mą at­lai­kė. Jo žai­di­mu bu­vo pa­ten­kin­ti ir klu­bo va­do­vai, ir tre­ne­riai. Nusp­ren­dė­me, kad jis ver­tas šan­so ir pa­siū­lė­me dar vie­ nų me­tų su­tar­tį. Atei­nan­tis se­zo­ nas pa­ro­dys, ar V.Lip­ke­vi­čius ga­li bū­ti Eu­ro­ly­gos ly­gio krep­ši­nin­kas, ar ne“, – mū­sų dien­raš­čiui sa­kė „Žal­gi­rio“ klu­bo spor­to di­rek­to­ rius Vi­tol­das Ma­sals­kis. Į stip­riau­sią ša­lies eki­pą puo­lė­ jo kar­je­ra pa­su­ko 2011 m. ru­de­nį, kai jis per­si­kė­lė iš Kau­no „Bal­tų“. Va­do­vau­jant Alek­sand­rui Tri­fu­ no­vi­čiui 23-ejų me­tų 196 cm ūgio krep­ši­nin­kas grei­tai iš­si­ko­vo­jo vie­ tą star­to pen­ke­te ir džiu­gi­no žal­gi­ rie­čių sir­ga­lius ko­vin­gu­mu ir la­bai ki­bia gy­ny­ba. Iki „Žal­gi­rio“ V.Lip­ ke­vi­čius yra vil­kė­jęs Prie­nų „Rū­ du­pio“, Kau­no „Ais­čių“, „Kau­ no Trio­bet“ ir „Žal­gi­rio-Sa­bo­nio mo­kyk­los“ marš­ki­nė­lius. De­b iu­t i­n iu sa­vo se­zo­n u LKL pir­me­ny­bė­se V.Lip­ke­vi­čius rink­ da­vo po 4,4 taš­ko, at­ko­vo­da­vo po 3,2 ka­muo­lio ir at­lik­da­vo po 1,5 re­zul­ta­ty­vaus per­da­vi­mo. Bal­ti­

jos krep­ši­nio ly­go­je (BBL) jis pel­ ny­da­vo po 7,6 taš­ko, at­ko­vo­da­vo po 4,4 ir pe­rim­da­vo po 1,4 ka­ muo­lio, at­lik­da­vo po 1 re­zul­ta­ty­ vų per­da­vi­mą. Pa­ten­kin­ti kroa­tų snai­pe­riu

Kroa­ti­jos rink­ti­nės vie­nas ly­de­rių Mar­ko Po­po­vi­čius ti­tu­luo­čiau­sios ša­lies ko­man­dos marš­ki­nė­lius vil­ kės jau ket­vir­tą­jį se­zo­ną.

Atei­nan­tis se­zo­nas pa­ro­dys, ar V.Lip­ke­ vi­čius ga­li bū­ti Eu­ ro­ly­gos ly­gio krep­ši­ nin­kas, ar ne.

„Kroa­to kont­rak­tas 1+1 ga­lio­jo iki bir­že­lio 20-osios. Iki šios da­tos tu­ rė­jo­me ap­si­spręs­ti, ką da­ry­ti. No­ rė­jo­me, kad Mar­ko lik­tų ko­man­do­ je. Se­zo­no pa­bai­go­je jis žai­dė tik­rai ge­rai ir už­tik­rin­tai. Tai ge­ras krep­ ši­nin­kas, tu­rin­ti taik­lią ran­ką. Pats žai­dė­jas taip pat no­rė­jo lik­ti Kau­ne, ka­dan­gi ko­man­dos aist­ruo­liai jį la­bai my­li. Ne­ma­tė­me prie­žas­čių, ko­dėl Marko ne­tu­rė­tų žais­ti „Žal­gi­ry­je“ ir atei­nan­čiais me­tais“, – dien­raš­čiui pa­sa­ko­jo spor­to di­rek­to­rius. Kroa­tas į „Žal­gi­rį“ grį­žo praė­ju­ sią va­sa­rą, o anks­čiau Kau­ne žai­dė 2006–2008 m. Eu­ro­ly­go­je 30 me­tų 185 cm ūgio snai­pe­ris vi­du­ti­niš­kai pel­ny­da­vo po 12,5 taš­ko, at­ko­vo­da­ vo po 2,1 ka­muo­lio ir at­lik­da­vo po 2,1 re­zul­ta­ty­vaus per­da­vi­mo. LKL jo sta­tis­ti­ka bu­vo pa­na­ši: vi­du­ti­ niš­kai 11,2 taš­ko ir 4 re­zul­ta­ty­vūs per­da­vi­mai.

„„Ar­chi­tek­tas: praė­ju­sį se­zo­ną „Žal­gi­ry­je“ sėkmingai debiutavęs ir svar­bų vaid­me­nį at­li­kęs V.Lip­ke­vi­čius (de­

šinėje) lie­ka Kau­ne dar me­tams. 

Artūro Morozovo nuotr.

V.Lip­ke­vi­čius: ne­no­rė­jau blaš­ky­tis

Tre­ne­rį pa­skelbs ne­tru­kus

V.Ma­sals­kis taip pat už­si­mi­nė, kad jau ne­tru­kus „Žal­gi­rio“ ger­bė­jai tu­rė­tų su­ži­no­ti, kas prie ko­man­dos vai­ro sto­vės atei­nan­čią sa­vai­tę. Be to, jau iki šio mė­ne­sio pa­bai­gos tu­ rė­tų paaiš­kė­ti ko­man­dos ka­pi­to­no P.Jan­kū­no li­ki­mas. „Pau­l ius, kaip ir Mar­ko, tu­r i pa­n a­š ią su­tar­t į 1+1. Iki bir­ž e­l io 30-osios mes tu­ri­me ap­si­spręs­ ti, ar žai­dė­jas liks ko­man­do­je ir atei­n an­t į se­zo­n ą. Tai­g i nau­j ie­ nų apie mū­sų ka­pi­to­ną iš­gir­si­te jau ne­t ru­k us“, – ža­d ė­jo V.Ma­ sals­kis. Šiuo me­tu kont­rak­tus su „Žal­gi­ riu“ tu­ri Man­tas Kal­nie­tis, Ro­ber­ tas Jav­to­kas, Min­dau­gas Kuz­mins­ kas ir Ma­rio De­la­šas, M.Po­po­vi­čius ir V.Lip­ke­vi­čius. Kau­no ko­man­da tu­ri tei­sę pra­tęs­ti su­tar­tis su P.Jan­ kū­nu, To­mu De­li­nin­kai­čiu ir Dai­ niu­mi Ša­len­ga. Pak­laus­tas apie tre­ne­rio paieš­ kas, spor­to di­rek­to­rius tei­gė, kad šis klau­si­mas bus iš­spręs­tas jau ar­ti­miau­siu me­tu. „Vi­sai krep­ši­ nio vi­suo­me­nei rū­pi­mą at­sa­ky­mą į šį klau­si­mą ti­ki­mės pa­teik­ti iki ki­ tos sa­vai­tės pa­bai­gos“, – sa­kė vie­ nas klu­bo va­do­vų. Šiuo me­tu klu­bas dėl vy­riau­sio­jo tre­ne­rio po­sto ve­da de­ry­bas su ke­ liais kan­di­da­tais.

Ma­rius Bag­do­nas Su­tar­tį me­tams su „Žal­gi­rio“ klu­ bu pra­tę­sęs Vy­te­nis Lip­ke­vi­čius džiau­gia­si sa­vo vaid­me­niu ko­ man­do­je ir tei­gia ki­tų klu­bų pa­ siū­ly­mų ne­svars­tęs.

– Ar la­bai nu­džiu­gi­no klu­bo va­do­vų spren­di­mas pra­tęs­ti su­tar­tį dar me­tams? – pa­klau­ sė­me praė­ju­sio se­zo­no Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­gos (LKL) at­ra­di­mo. – Ži­no­ma, kad bu­vau pa­ten­ kin­t as. Kiek­v ie­n as apie rim­ tus kar­je­ros iš­šū­kius gal­vo­jan­tis krep­ši­nin­kas no­ri rung­ty­niau­ti „Žal­gi­ry­je“. Kau­no ko­man­da yra stip­riau­sia ša­ly­je, tu­ri gar­bin­gą is­to­ri­ją, žai­džia Eu­ro­ly­go­je. Jau­ nam žai­dė­jui toks klu­bas – tik­rai pui­kus pa­si­rin­ki­mas. Po­kal­biai dėl su­tar­ties pra­tę­si­mo su klu­bo at­sto­vais vy­ko jau ku­rį lai­ką. Aš no­rė­jau ir to­liau žais­ti šio­je ko­ man­do­je, klu­bas taip pat no­rė­ jo ma­ne iš­lai­ky­ti. Su­si­tar­ti tik­rai ne­bu­vo sun­ku.

– Jau de­biu­ti­nia­me se­zo­ne pa­vy­ko iš­si­ko­vo­ti vie­tą star­ to pen­ke­te. Ar toks svar­bus vaid­muo ne­nus­te­bi­no? – Praė­ju­siais me­tais ma­no kar­je­ ros šuo­lis iš tie­sų bu­vo ne­ma­žas. Į „Žal­gi­rį“ pa­te­kau ne­ti­kė­tai, o ir to­ kio vaid­mens tik­rai ne­si­ti­kė­jau. La­ bai džiau­giuo­si, kad de­biu­tas bu­vo ga­na sėk­min­gai. Tre­ne­riai pra­dė­jo ma­ni­mi pa­si­ti­kė­ti – daug žai­džiau. Svar­biau­sia, kad ir klu­bui se­zo­nas bai­gė­si sėk­min­gai – lai­mė­jo­me tris ti­tu­lus. Per ma­no dar neil­gą spor­ ti­nę kar­je­rą tai bu­vo įspūdingiau­ sias se­zo­nas. – Ar ne­bu­vai su­lau­kęs ki­tų klu­bų pa­siū­ly­mų? – Į juos sten­giau­si ne­kreip­ti dė­ me­sio ir per daug ne­si­blaš­kiau. Prieš at­vyk­da­mas čia tik­rai ne­ si­ti­kė­jau, kad bus kas nors pa­na­ šaus. Rei­kė­tų tre­ne­riams dė­ko­ti, kad su­tei­kė man to­kį šan­są. Da­bar no­rė­čiau už tai at­si­dė­ko­ti sun­kiu dar­bu. Steng­siuo­si dirb­ti, to­bu­ lė­ti ir kuo ge­riau pa­si­reng­ti nau­ jam se­zo­nui.

Krep­ši­nio le­gen­dos at­gims Kau­ne Al­vy­das Sta­niu­lis Lie­pos 28 d. Spor­to ha­lė­je pra­si­dė­ sian­čia­me Eu­ro­pos ve­te­ra­nų čem­ pio­na­te ža­da da­ly­vau­ti 112 ko­man­ dų iš dau­giau kaip 22 ša­lių.

„Pa­si­ren­gi­mas vyks­ta sklan­džiai, nors ža­dė­ta fi­nan­si­nė pa­ra­ma dar ne­pa­sie­kė mū­sų są­skai­tos“, – tei­ gė pir­mą kar­tą Lie­tu­vo­je vyk­sian­čio Eu­ro­pos krep­ši­nio ve­te­ra­nų čem­pio­ na­to or­ga­ni­za­ci­nio ko­mi­te­to pre­zi­ den­tas, Pa­sau­lio krep­ši­nio ve­te­ra­nų or­ga­ni­za­ci­jos (FIM­BA) tik­ra­sis na­rys kau­nie­tis Ana­to­li­jus Čup­ko­vas. Čem­pio­na­tas, ku­rį glo­bo­ja Lie­ tu­vos pre­zi­den­tas Val­das Adam­ kus ir Kau­no mies­to me­ras And­rius Kup­čins­kas, vyks net še­šio­li­ko­je am­žiaus ka­te­go­ri­jų: mo­te­rys žais nuo 30 iki 55 me­tų, vy­rai – nuo 30 iki 75 me­tų. Dau­giau­siai – net 32 ko­man­das – at­siųs Ru­si­ja. Lie­tu­

vai at­sto­vaus 20 eki­pų. Ti­ki­ma­si, kad vi­sų am­žiaus ka­te­go­ri­jų mū­sų ša­lies ko­man­dos sieks aukš­tų vie­ tų. Ypač pa­jė­gi ga­li bū­ti ke­tu­rias­ de­šimt­me­čių ko­man­da, ku­rio­je ke­ti­na rung­ty­niau­ti Sau­lius Štom­ ber­gas, Eu­re­li­jus Žu­kaus­kas ir ki­ tos bu­vu­sios Kau­no „Žal­gi­rio“ bei Lie­tu­vos krep­ši­nio žvaigž­dės. Vy­ res­nių lie­tu­vių ko­man­do­se per­ga­ lių sieks Ser­ge­jus Jo­vai­ša, Vi­tol­das Ma­sals­kis, Vir­gi­ni­jus Jan­kaus­ kas, Ge­di­mi­nas Bud­ni­kas, Ana­to­ li­jus Čup­ko­vas, Re­gi­na Va­liu­lie­nėMin­ke­vi­čiū­tė, Zi­ta Kuz­mins­kie­nė, Ni­jo­lė Ka­še­lio­nie­nė ir ki­ti praei­ty­ je gar­sūs Lie­tu­vos krep­ši­nin­kai bei krep­ši­nin­kės. Gru­pių rung­ty­nės vyks Kau­no spor­to ha­lė­je, „Žal­gi­rio“ tre­ni­ruo­ čių cent­ruo­se „Žal­gi­rio“ are­no­je ir Nag­lio gat­vė­je, dvie­jo­se A.Sa­bo­ nio krep­ši­nio cent­ro sa­lė­se, Lie­ tu­vos kū­no kul­tū­ros aka­de­mi­jos,

Kau­no tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to ir „Bal­tų“ spor­to mo­kyk­los sa­lė­ se. Čem­pio­nai ir pri­zi­nin­kai paaiš­ kės „Žal­gi­rio“ are­no­je, ku­rio­je nuo lie­pos 27 d. veiks Lie­tu­vos spor­to mu­zie­jaus pa­reng­ta fo­tog­ra­fi­jų pa­ ro­da, skir­ta mū­sų ša­lies krep­ši­nio 90-me­čiui. „Ši eks­po­zi­ci­ja pa­dės už­sie­nio at­sto­vams dau­giau su­ži­no­ti apie po­pu­lia­riau­sios Lie­tu­vos spor­ to ša­kos at­sto­vus ir jų lai­mė­ji­mus. Jau su­kur­tos spe­cia­lios čem­pio­na­to emb­le­mos. Per rung­ty­nių per­trau­ kė­les aikš­te­lė­je pa­si­ro­dys Krep­še­ nių šei­my­nė­lė: du se­ne­liai ir trys jų anū­kai. Šis per­so­na­žų pen­ke­tas pa­ de­monst­ruos žiū­ro­vams, kad ve­te­ ra­nų krep­ši­nis nė­ra vien žai­di­mas, bet ir šei­mas vie­ni­jan­tis gy­ve­ni­ mo bū­das. Di­de­lė lai­mė, kai se­ne­ liai su vai­kais ir anū­kais ga­li žais­ti krep­ši­nį“, – įsi­ti­ki­nęs daug­kar­ti­ nis pa­sau­lio ir Eu­ro­pos krep­ši­nio

„„ Vi­lia­si: A.Čup­ko­vas (su ka­muo­liu) ti­ki­si, kad lie­tu­viams atei­nan­tį mė­

ne­sį pra­si­dė­sian­čio­se že­my­no pir­me­ny­bė­se pa­dės ir na­mų sie­nos. 

ve­te­ra­nų čem­pio­nas ir pri­zi­nin­kas A.Čup­ko­vas. Per­nai su 65 me­tų ir vy­res­niais „Žal­gi­rio“ ve­te­ra­nais

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

ta­pęs pa­sau­lio čem­pio­nu, kau­nie­ tis ti­ki­si, kad šiai ko­man­dai daug pa­dės ir na­mų sie­nos.


11

ketvirtadienis, birželio 28, 2012

sportas

Daugiau sporto naujienų skaitykite kaunodiena.lt

Ar šįvakar su­bliūkš „Žydrosios komandos“ ne­nu­ga­li­mu­mo mi­tas?

m.bagdonas@diena.lt

Be­je, ne­prik­lau­so­mai nuo šian­ die­nos pus­fi­na­lio baig­ties, 54-erių stra­te­gas liks prie Ita­li­jos rink­ti­nės vai­ro. Šio­mis die­no­mis Ita­li­jos fut­ bo­lo fe­de­ra­ci­jos at­sto­vai pra­ne­šė, kad „Az­zur­ri“ vai­ri­nin­kui su­tar­ tis ga­ran­tuo­ta iki 2014 m. pa­sau­ lio čem­pio­na­to Bra­zi­li­jo­je. Vo­kie­ti­jos rink­ti­nės sto­vyk­ lą ma­čo iš­va­ka­rė­se pa­sie­kė taip pat links­mos ži­nios. J.Lö­was pra­ ne­šė, jog nea­be­jo­ja, kad pus­fi­na­ lio dvi­ko­vai vie­nas ko­man­dos ly­ de­rių Bas­tia­nas Schweins­tei­ge­ris bus pa­si­ren­gęs. Po ket­virt­fi­na­ lio bu­vo bai­mi­na­ma­si, kad žai­dė­ jui at­si­nau­ji­no nuo va­sa­rį pa­tir­tos kulkš­nies trau­mos be­si­tę­sian­tys skaus­mai. „Ga­liu už­tik­rin­ti, kad aikš­tė­ je žais tie žai­dė­jai, ku­rie bus pa­ si­ren­gę vi­su 100 pro­c. Nea­be­jo­ju, kad Bas­tia­nas bus vie­nas iš jų. Tai la­bai va­lin­gas žai­dė­jas ir jo in­dė­lis į mū­sų ko­man­dos žai­di­mą yra ne­ gin­či­ja­mas“, – kal­bė­jo J.Lö­was.

Fa­vo­ri­tams skaičiai ne­gai­les­tin­gi

Bau­di­nių grės­mė

Vo­kie­ti­jos rink­ti­nei di­džiuo­siuo­se fut­ bo­lo tur­ny­ruo­se dar nie­ka­da nė­ra pa­vy­kę įveik­ti Ita­ li­jos ko­man­dos. Šią ne­ma­lo­nią sta­tis­ti­ ką Joa­chi­mo Lö­wo auk­lė­ti­niai yra pa­si­ ry­žę šian­dien per­ra­ šy­ti Var­šu­vo­je.

Ma­rius Bag­do­nas

Eu­ro­pos fut­bo­lo čem­pio­na­to pus­fi­ na­lis vėl su­ve­dė dvi di­džią­sias fut­ bo­lo na­ci­jas. Šia­me tur­ny­re vo­kie­ čiai de­monst­ruo­ja pa­tį so­li­džiau­sią žai­di­mą iš vi­sų 16 eki­pų, ta­čiau jų ke­ly­je į fi­na­lą pa­si­tai­kė ypač kie­tas rie­šu­tas. No­rint įveik­ti „Žyd­rą­ ją ko­man­dą“ vo­kie­čių jau­nie­siems fut­bo­li­nin­kams teks per­ra­šy­ti nuo 1962-ųjų ža­lio­jo­je aikš­tė­je trun­ kan­čią šių ša­lių is­to­ri­ją. Ka­žin ar pla­ne­to­je ga­li­ma bū­tų su­ras­ti var­žo­vą, ku­ris vo­kie­čiams yra ne­pa­ran­kes­nis už Ita­li­ją. Per 30 iki šiol vy­ku­sių tar­pu­sa­vio ma­ čų Ape­ni­nų fut­bo­li­nin­kai su­ge­bė­jo lai­mė­ti dvi­gu­bai dau­giau dvi­ko­vų už sa­vo šios die­nos var­žo­vus: ita­ lai šven­tė 14 per­ga­lių, 9 dvi­ko­vos pa­si­bai­gė tai­kiai ir 7 sy­kius lai­mė­ jo vo­kie­čiai. Svar­biau­siuo­se fut­bo­lo fo­ru­ muo­se pie­tie­čiai pra­gma­tiš­kie­ siems vo­kie­čiams šan­sų iš­vis ne­ su­teik­da­vo. Šių ko­man­dų ke­liai yra su­si­dū­rę dvie­jų pa­sau­lio čem­ pio­na­tų pus­fi­na­liuo­se ir abu­kart per­ga­lę šven­tė mė­ly­nie­ji. 1970-ai­ siais Ita­li­jo­je vy­ku­sia­me pa­sau­lio čem­pio­na­to pus­fi­na­ly­je šei­mi­nin­

„„Dvikova: menininko A.Pirlo (nuotr. kairėje) ir pragmatiškojo B.Schweinsteigerio akistata aikštės viduryje

turėtų tapti šio vakaro pusfinalio puošmena. 

kai pa­lau­žė vo­kie­čius po pra­tę­si­mo 4:3. Toks pa­ts li­ki­mas Vo­kie­ti­ją iš­ ti­ko ir prieš še­še­rius me­tus vy­ku­ sio­se pla­ne­tos pir­me­ny­bė­se. Tą­syk vėl­gi pri­rei­kė pra­tę­si­mo, ta­čiau vo­ kie­čiams ne­pa­dė­jo net na­mų sie­ nos – 0:2. Ma­ža to, ita­lai trium­fa­ vo 1982-ųjų pla­ne­tos pir­me­ny­bių fi­na­le. „Nea­be­jo­ju, kad vo­kie­čiai mū­sų bi­jo. Jie tu­rė­tų pui­kiai pri­si­min­ti 2006-uo­sius ir ži­nau, kad pa­da­rys vis­ką, kad ta is­to­ri­ja ne­pa­si­kar­to­ tų“, – kal­bė­jo 33-ejų Ita­li­jos sau­gas And­rea Pir­lo, prieš še­še­rius me­tus at­li­kęs ypač pui­kų per­da­vi­mą pir­ mam sa­vo ko­man­dos įvar­čiui. Pas­ku­ti­nį kar­tą prieš sa­vo šian­

And­rea Pir­lo:

Nea­be­jo­ju, kad vo­kie­ čiai mū­sų bi­jo. Jie tu­ rė­tų pui­kiai pri­si­min­ ti 2006-uo­sius. die­nius prie­ši­nin­kus Ita­li­jos rink­ ti­nė kri­to ly­giai prieš 17 me­tų, kai Ciu­ri­che vy­ku­sia­me drau­giš­ka­me ma­če pa­vy­ko iš­ko­vo­ti per­ga­lę 2:0. Var­žo­vai trykš­ta pa­si­ti­kė­ji­mu

„Svar­biau­sia žais­ti sa­vą­jį žai­di­mą ir iš­nau­do­ti sa­vo stip­rią­sias pu­ses.

AFP nuotr.

Vo­kie­ti­ja – vi­sai ki­to ka­lib­ro var­žo­ vė nei Ang­li­ja, tad ir žai­di­mas, ko ge­ro, bus ki­toks. Jie žais ata­kuo­jan­ tį fut­bo­lą, o mes pri­va­lė­si­me įro­ dy­ti, kad mū­sų gy­ny­ba pel­ny­tai yra lai­ko­ma vie­na ge­riau­sių pa­sau­ly­je. Lau­kia nuo­sta­bus pus­fi­na­lis“, – nea­be­jo­jo A.Pir­lo. Tur­būt ge­riau­sią fut­bo­lą šiuo me­tu de­monst­ruo­jan­tys vo­kie­ čiai lai­mė­jo pen­kio­li­ka pa­sta­rų­ jų dvi­ko­vų ofi­cia­liuo­se tur­ny­ruo­se ir pa­gal šį ro­dik­lį pa­ge­ri­no pa­sau­ lio re­kor­dą. Ita­lai taip pat tu­ri kuo pa­si­gir­ti – jie ne­pra­lai­mė­jo 14-os pa­sku­ti­nių dvi­ko­vų ir ne­suk­lu­po nė kar­to, kai prie ko­man­dos vai­ro sto­vi Ce­sa­re Pran­del­li.

Jei rung­ty­nės pa­si­baigs ly­gio­sio­mis ir ko­man­doms teks muš­ti 11 m bau­ di­nius, psi­cho­lo­gi­nės svars­tyk­lės, ko ge­ro, pa­kryps vo­kie­čių nau­dai. Ita­lai ket­virt­fin ­ a­ly­je po bau­di­nių su­ge­bė­jo eli­mi­nuo­ti ang­lus, ta­čiau Vo­kie­ti­ja šio­je lo­te­ri­jo­je – vi­sai ki­ to ka­lib­ro ko­man­da. Šios rink­ti­nės fut­bo­li­nin­kai le­mia­mo­mis aki­mir­ ko­mis de­monst­ruo­ja ypač šal­tus ner­vus. Pas­ku­ti­nį kar­tą 11 m bau­di­ nių se­ri­ją vo­kie­čiai pra­lai­mė­jo 1976ųjų Eu­ro­pos čem­pio­na­to fi­na­le tuo­ me­tei Če­kos­lo­va­ki­jai. Apsk­ri­tai, nuo 11 m žy­mos šios rink­ti­nės žai­dė­jai mu­ša 93 pro­c. taik­lu­mu. Vis dėl­to Ita­li­jos fut­bo­lo le­gen­di­ nis var­ti­nin­kas Di­no Zof­fas yra įsi­ ti­ki­nęs, kad Gian­lui­gi Buf­fo­nas ga­li su­kurti dar vie­ną ste­buk­lą. „Gian­ lui­gi – mū­sų var­ti­nin­kas ir ka­pi­ to­nas, jo pa­tir­tis jau nu­lė­mė 11 m bau­di­nių se­ri­ją. Tai – aki­mir­kos, kai vi­sa ko­man­da pri­klau­so nuo var­ti­nin­ko. G.Buf­fo­nas pui­kiai ži­ no, ką reiš­kia pri­siim­ti at­sa­ko­my­ bę. Ži­nau, kad jei rei­kės, jis ga­li vėl nu­ste­bin­ti“, – nea­be­jo­jo 70-me­tis 1968-ųjų Eu­ro­pos ir 1982-ųjų pla­ ne­tos čem­pio­nas.

Sep­ty­nio­lik­me­čiai lau­kia star­to R.Be­ran­kis – be bi­lie­to Vie­nas lau­kia­miau­sių va­sa­ros krep­ši­nio įvy­kių Lie­tu­vo­je – 17-me­ čių pa­sau­lio čem­pio­na­tas – pra­si­ dės jau ry­toj.

Pla­ne­tos pir­me­ny­bėms be­si­ren­ gian­ti Lie­tu­vos rink­ti­nė bai­gė pa­ sku­ti­nę tre­ni­ruo­čių sto­vyk­lą, o ko­ man­dos tre­ne­riai pa­skel­bė ga­lu­ti­nį rink­ti­nės žai­dė­jų dvy­lik­tu­ką, ku­ris Kau­no „Žal­gi­rio“ are­no­je gins sa­ vo ša­lies gar­bę. Pa­sau­lio čem­pio­na­te Lie­tu­vos rink­ti­nės ap­ran­gą vil­kės Lu­kas Gra­ baus­kas, Er­nes­tas Ser­ke­vi­čius, Pi­jus My­ko­lai­tis (vi­si – Sa­bo­nio KC), Lu­ kas Mo­tie­jū­nas, Nor­ber­tas Gi­ga (abu – Vil­niaus KM), Ed­vi­nas Šeš­kus, Dei­vi­das Ku­me­lis, Ka­ro­lis Ra­žu­kas, Ge­di­mi­nas Ža­la­lis (vi­si – Š.Mar­čiu­

lio­nio KA), Žyd­rū­nas Jur­gu­tis, Ha­ rol­das Sap­ry­ki­nas ir Pau­lius Ša­ki­nis (vi­si – V. Kna­šiaus KM). Pir­mą­sias rung­ty­nes mū­siš­kiai žais bir­že­lio 29 d. 18.35 val. su Ka­ na­dos bend­raam­žiais. Li­kus va­lan­ dai iki šių rung­ty­nių pra­džios, vyks ofi­cia­li čem­pio­na­to ati­da­ry­mo ce­ re­mo­ni­ja. Va­kar va­ka­re Lie­tu­vos rink­ti­nė jau tre­ni­ra­vo­si „Žal­gi­rio“ are­nos pa­grin­di­nė­je aikš­tė­je, o šian­dien are­no­je su­rengs dvi tre­ni­ruo­tes. Lie­tu­vos rink­ti­nės vy­riau­sia­sis tre­ne­ris Pau­lius Juo­dis tei­gia esąs pa­ten­kin­tas pa­si­ren­gi­mo lai­ko­ tar­piu nu­veik­tu dar­bu ir ne­kant­ riai lau­kia pir­mų­jų rung­ty­nių. „Rink­ti­nės pa­si­ren­gi­mui su­da­ry­ to­mis są­ly­go­mis bu­vo­me pa­ten­kin­

ti, tu­rė­jo­me pa­kan­ka­mai lai­ko. Vis­ kas vy­ko sklan­džiai, pa­vy­ko iš­veng­ti trau­mų. Ma­nau, pa­sau­lio čem­pio­ na­tui esa­me pa­si­ren­gę. Ne kar­tą esu sa­kęs, kad Lie­tu­vos rink­ti­nės stip­ ry­bė – gy­nė­jų gran­dis, o silp­ny­bė – aukš­tų, stip­rių žai­dė­jų trū­ku­mas. Ban­do­me pa­dė­ti mū­sų aukš­tiems žai­dė­jams, ūgio trū­ku­mą steng­si­ mės kom­pen­suo­ti ko­man­di­niais veiks­mais, grei­čiu, jud­ru­mu“, – sa­ kė rink­ti­nės vy­riau­sia­sis tre­ne­ris. Pir­me­ny­bės Kau­ne vyks bir­že­ lio 29–liepos 8 d. Po ma­čo su ka­ na­die­čiais lie­tu­viai tur­ny­ro B gru­ pė­je dar iš­ban­dys jė­gas su Ko­rė­jos (bir­že­lio 30 d.), Is­pa­ni­jos (lie­pos 1 d.), Kroa­ti­jos (lie­pos 3 d.) ir Is­pa­ni­ jos (lie­pos 4 d.) rink­ti­nė­mis. KD, LKF inf.

Tarp­tau­ti­nė te­ni­so fe­de­ra­ci­ja (ITF) pa­jė­giau­siam Lie­tu­vos te­ni­ si­nin­kui Ri­čar­dui Be­ran­kiui ne­ su­tei­kė var­di­nio kvie­ti­mo į Lon­ do­no olim­pi­nes žai­dy­nes.

Nors Lie­tu­vos te­ni­so są­jun­ga ir Lie­tu­vos tau­ti­nis olim­pi­nis ko­ mi­te­tas dė­jo daug vil­čių, kad mū­sų ša­lis pir­mą kar­tą tu­rė­tų sa­vo at­sto­vą olim­pi­nė­se te­ni­so var­žy­bo­se, ta­čiau tarp pa­skelb­tų aš­tuo­nių lai­min­gų­jų lie­tu­vių pa­ var­dės nė­ra. Lon­do­no olim­pi­nių žai­dy­nių te­ni­so var­žy­bo­se iš vi­so da­ly­vaus 45 ša­lių at­sto­vai. Vy­rų vie­ne­tų var­žy­bo­se ko­vos 64 spor­ti­nin­kai iš 34 ša­lių. 56 te­ni­si­nin­kai bu­vo at­rink­ti pa­gal rei­tin­gą (ne dau­

giau kaip ke­tu­ri iš vie­nos ša­lies), o aš­tuo­nis olim­pi­nius ke­lia­la­pius pa­skirs­tė ITF. Var­di­niai kvie­ti­mai įteik­ti slo­ vė­nui Bla­zui Kav­či­čiui (ATP-74), tu­ni­sie­čiui Ma­le­kui Ja­zi­ri (ATP78), bra­zi­lui Tho­ma­zui Be­luc­ ci (ATP-80), ru­mu­nui Ad­ria­nui Un­gu­rui (ATP-81), uk­rai­nie­čiui Ser­ge­jui Sta­chovs­kiui (ATP-85), ka­na­die­čiui Va­še­kui Pos­pi­ši­ lui (ATP-104), aust­ra­lui Lley­to­ nui He­wit­tui (ATP-202) ir in­dui Som­de­vui Dev­var­ma­nui (ATP259). Pa­jė­giau­sias Lie­tu­vos te­ni­si­ nin­kas, ku­riam praė­ju­sią sa­vai­tę su­ka­ko 22-eji, pa­sau­lio rei­tin­ge uži­ma 169-ąją vie­tą. KD inf.


12

ketvirtADIENIS, birĹželio 28, 2012

14p.

ÄŽ „ku­ni­gaikť­tys­tes“ ÄŻsi­leis va­dy­bi­nin­kus.

turtas@diena.lt RedaktorÄ— Jolita MaĹžeikienÄ—

turtas

Ne­rei­ka­lin­go vals­ty­bei NT nať­tą no

Pas­ta­rai­siais me­tais pri­va­ti­zuo­jant vals­ty­ bÄ—s ins­ti­tu­ci­joms pri­klau­san­tÄŻ, bet su tie­ sio­gi­nė­mis funk­ci­jo­mis men­kai su­si­ju­sÄŻ tur­tÄ…, ge­riau­siai se­kė­si „Sod­rai“. DĹžiau­gia­si ir ĹĄÄŻ tur­tÄ… ÄŻsi­gi­jÄ™ vers­li­nin­kai. Jo­li­ta Ma­Şei­kie­nÄ— j.mazeikiene@diena.lt

Sa­na­to­ri­jos lau­kia at­gi­mi­mas

DaŞ­nas vers­lus Lie­tu­vos gy­ven­to­ jas, stra­te­giť­kai pa­trauk­lio­se vie­ to­vė­se ma­ty­da­mas ap­leis­tus ar dar funk­cio­nuo­jan­Ä?ius, bet se­niai in­ ves­ti­ci­jĹł ne­ma­Ä?iu­sius pa­sta­tus, ne kar­tÄ… yra pa­svars­tÄ™s: par­duo­tĹł vers­li­nin­kams, ne­smig­tĹł ÄŻ Ĺže­mÄ™. Vie­nas to­kiĹł pa­vyz­dĹžiĹł – vos uĹž pus­ki­lo­met­rio nuo Bal­ti­jos pa­jō­rio esan­ti sa­na­to­ri­ja „Pa­lan­gos Ĺ˝vo­rō­ nė“. 2 ha plo­te iť­si­dÄ—s­tÄ™s sa­na­to­ri­ jos pa­sta­tĹł komp­lek­sas do­mi­no ne vie­nÄ… pir­kė­jÄ…, o ĹĄÄŻ mė­ne­sÄŻ vy­ku­ sia­me auk­cio­ne sa­na­to­ri­jos par­ da­vi­mo pra­di­nÄ— kai­na net pa­ki­lo dau­giau nei pu­se mi­li­jo­no li­tĹł. Pa­ lan­go­je esan­ti sa­na­to­ri­ja „Pa­lan­ gos Ĺ˝vo­rō­nė“ bu­vo nu­pirk­ta uĹž 6,7 mln. li­tĹł. Ĺ iÄ… su­mÄ… pa­klo­jo Ĺ iau­liĹł vers­li­nin­kas, bend­ro­vÄ—s „Lit­ra­da“ sa­vi­nin­kas ir di­rek­to­rius Ar­tō­ras Nu­cic­kas. Ĺ io vers­li­nin­ko pla­nuo­se nu­ma­ to­ma sa­na­to­ri­jÄ… pri­kel­ti ant­ram gy­ ve­ni­mui. „Nie­ko ne­kei­sim, pa­sta­ to pa­skir­tis bus to­kia pa­ti, kaip ir bu­vo – ap­gy­ven­di­ni­mas ir sa­na­to­

ri­niĹł pa­slau­gĹł tei­ki­mas. Sa­na­to­ri­ ja veik­los ne­nut­rauks, bet jos lau­kia rim­ta re­konst­ruk­ci­ja“, – pa­Şa­dė­jo A.Nu­cic­kas. Kol kas konk­re­taus vers­lo pla­no vers­li­nin­kas ne­tu­ri, esÄ… dar ga­lu­ti­nai neį­ver­tin­ta pir­ ki­nio bĹŤk­lÄ—. O pa­klaus­tas, gal­bĹŤt ĹĄÄŻ pir­ki­nÄŻ vė­liau par­duos, ne­kil­no­ ja­mo­jo tur­to (NT) vers­lu be­si­ver­ Ä?ian­tis vers­li­nin­kas sa­kÄ— to­kiĹł pla­ nĹł ne­tu­rÄŻs.

Vai­do­tas Rō­kas:

Vals­ty­bei pri­klau­ siu­sį NT įsi­gi­ję in­ ves­tuo­to­jai at­ne­ťa dau­giau nau­dos nei vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­ jos, tur­tą nau­do­ju­ sios sa­vo reik­mėms. „Rei­kia vis­ką la­bai ge­rai įver­tin­ti, tuo­met ir sprę­sim, kas tu­rės keis­ tis. Kol kas aki­vaiz­dōs du da­ly­kai – pa­sta­tas ťau­kia­si re­konst­ruk­ci­

„„Par­duo­ta: nau­jie­ji sa­na­to­ri­jos „Pa­lan­gos Ĺ˝vo­rō­nė“ ĹĄei­mi­nin­kai pla­nuo­ja pa­sta­tÄ… re­konst­ruo­ti ir ke­ti­na tÄ™s­ti an

jos, taip pat rei­kia tvar­ky­ti sa­na­to­ ri­jÄ… val­dĹžiu­sios ÄŻmo­nÄ—s fi­nan­sus“, – tei­gÄ— pa­ťne­ko­vas. „Sod­ros“ duo­ me­ni­mis, bend­ras su­kaup­tas sa­na­ to­ri­jos „Pa­lan­gos Ĺ˝vo­rō­nė“ nuo­sto­lis ĹĄie­met bir­Şe­lio 1 d. sie­kÄ— be­ veik 1,7 mln. li­tĹł. A.Nu­cic­kas tei­gÄ— dar ne­sus­kai­ Ä?ia­vÄ™s, kiek pri­reiks pa­pil­do­mai in­ ves­tuo­ti ÄŻ nau­ją­jÄŻ pir­ki­nÄŻ, ta­Ä?iau jis en­tu­zias­tin­gai ti­ki, kad pa­vyks pa­ siek­ti mak­si­ma­liÄ… grą­Şą. Ka­da sa­

na­to­ri­ja at­gims nau­jam gy­ve­ni­mui, taip pat dar ne­Şi­no­ma. Tei­gia­ma, kad kol kas no­rin­tys il­sė­tis ĹĄio­je sa­na­to­ri­jo­je tai bent jau ĹĄiÄ… va­sa­rÄ… ga­lÄ—s da­ry­ti to­kio­mis pa­Ä?io­mis są­ ly­go­mis kaip ir anks­Ä?iau. ÄŽkurs nau­jÄ… vieť­bu­tÄŻ

Birť­to­ne bu­vu­sio „Sod­ros“ Mo­ky­ mo cent­ro pa­sta­to, ku­ria­me bu­vo ÄŻkur­tos ir ap­gy­ven­di­ni­mo pa­tal­ pos, pa­skir­tis taip pat be­veik ne­

si­keis. Ĺ ie­met va­sa­rio pa­bai­go­ je be­veik 1000 kv. m plo­to pa­sta­tÄ… ÄŻsi­gi­jo vie­tos in­ves­tuo­to­jai – bend­ ro­vÄ— „Birť­to­no mi­ne­ra­li­niai van­ de­nys ir Ko“. UĹž bu­vu­sÄŻ „Sod­ros“ Mo­ky­mo cent­rÄ… nau­ji ĹĄei­mi­nin­kai su­mo­kė­jo apie 1,3 mln. li­tĹł. Auk­ cio­ne kai­na bu­vo pa­kel­ta be­veik ket­vir­Ä?iu mi­li­jo­no li­tĹł. Kaip sa­kÄ— bend­ro­vÄ—s ko­mer­ci­jos di­rek­to­rius Ro­ber­tas Ĺ na­ras, ÄŻsi­gy­ to­se pa­tal­po­se pla­nuo­ja­ma ÄŻreng­ti

.A;.B76;A.:2;.:2“8296@8.?AB@=642@;6@4FC2;6:.@  8VRXcVR[N` VYQfZ\ `Rg\[N` QNbTVNObĂ˜VĂş [NZĂş TfcR[a\WNZ` Na[RN [RZN NV [R_VZ\ “ f]NĂ˜ aVRZ`Xb_VRTfcR[N`R[\``aNaf O\`[NZb\`R7bXWVRZ`XVRXcVR [Ă– ZĂ›[R`Ă&#x; b VYQfZĂ– aR[XN ]N XY\aV[RcVR[Ă–VZaĂ–\XN_aNV`[Ra V_]\aĂ­X`aN[aĂ&#x;YVaĂşVĂşQNbTVNOb Ă˜VĂş[NZĂşTfcR[a\WNVN]VRVYQfZ\ `Rg\[Ă–]N]_N`aNV]_NQRQNTNYc\aV VN[X`a\“QN_cN`N_Ă–@XV_aV[TNV [RVQNbTbZ\`[NbWĂşN_Na[NbWV[aĂş [NZĂş TfcR[a\WNV Xb_VR VYQfZ\ `Rg\[\YNbXVNOR[R_VZ\[R`]R_ WĂ&#x;VYRVQ VNXRYV`XN_ab`ZN VNb6_ [\_`QNbTbZNTfcR[a\WĂşcV`QN_ QRY`VN Na[NbWV[aV `Nc\ TfcR[N Zb\`Vb` [NZb` TNYVZN Q_Ă–`VNV aRVTaV XNQ Vb\ ZRab R`N[Ă˜V\` 1NbTVNObĂ˜VĂş [NZĂş Na[NbWV[VZ\ Z\QR_[VgNcVZ\ ]_\T_NZ\` `Ă– YfT\` ]NTNY 72@@60. V[VPVNafcĂ– f_N TR_VNb`V\` “ cNY`afOĂ› X\Z

]R[`b\WN ]_\PVYNVQĂşR[R_TVWĂ– aNb]N[Ă˜V\Z`]_VRZ\[Ă›Z`V_ ]_\PVYNVQĂş]_\WRXabV]N_R[TaVV_ W\aRPU[V[RV]_VR VĂ­_NVV\``Ă–Yf T\` TNYV\WN `b`]Ă›Wb`VRZ` Na[Nb WV[aV`Nc\QNbTVNObĂ˜Vb`[NZb`VXV ZT_b\Q V\ Q=_V]N V[aV aR[XNaVXcVR[N“N[X`Ă˜VNbN_cĂ› YVNb`R[\``aNafO\`QNbTVNObĂ˜Vb` [NZb` Na[NbWV[aV cV` aVRX _RVXĂ›` aNQXNZYNbXaVWRVVb\ZRabQN_ TNYVZN ]N`V[NbQ\aV `VĂ­Y\Z\ZV` TNYVZfOĂ›ZV`V_]V[VTb`VYRVQ VN Zb`YNbXbV]R_XVNb_N``VR[N`VY QfaV VYRV`aV Xb_ XN` ]_\aV[TVNb• “ ]NaN_VN /Ă­`a\ V_ b_ON[V`aV[Ă›` ]YĂ›a_\`NTR[aĂ­_\`QV_RXa\_Vb`CN YR[aV[N`=RaXĂ­[N`


13

ketvirtADIENIS, birželio 28, 2012

turtas Ap­mo­kes­tins ­ vals­ty­bės nuo­mi­nin­kus

Su­si­rū­pi­no ­ lof­tų sau­gu­mu

Nuo­mi­nin­kai, ko­mer­ci­nei veik­lai iš vals­ty­bės ar sa­vi­val­dy­bių nuo­mo­jan­ tys pa­tal­pas, tu­rė­tų mo­kė­ti ne­kil­no­ja­ mo­jo tur­to mo­kes­tį. Vy­riau­sy­bė tre­čia­ die­nį pri­ta­rė ati­tin­ka­miems Ne­kil­no­ja­ mo­jo tur­to mo­kes­čio įsta­ty­mo pa­kei­ti­ mams. Nuo mo­kes­čio at­leis­ti siū­lo­ma tik to ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to, ku­ris yra tie­ sio­giai nau­do­ja­mas že­mės ūkio veik­lai, nuomininkus.

Sei­mo Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tas siū­ lo vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­joms su­si­rū­pin­ ti lof­tų, įren­gia­mų ga­my­bi­nė­se pa­tal­po­ se, sau­gu­mu žmo­nių svei­ka­tai. Paaiš­ kė­jo, kad kai kur to­kie sta­ti­niai smar­kiai už­terš­ti, o vi­suo­me­nės svei­ka­tos spe­ cia­lis­tai ne­pri­va­lo tik­rin­ti lof­tų ap­lin­kos, kol būs­tai ne­baig­ti sta­ty­ti. Ti­ki­ma­si, kad Svei­ka­tos mi­nis­te­ri­ja im­sis griež­tes­nės kont­ro­lės.

35

mln. li­tų

su­tau­py­tos ES pa­ra­mos ke­ti­na­ma skir­ti į Lie­tu­vą atei­nan­tiems už­sie­nio in­ves­tuo­to­jams.

o­riai pe­ri­ma pri­va­tu­sis sek­to­rius Kol kas no­ rin­tys il­sė­ tis šio­je sa­ na­to­ri­jo­je tai bent jau šią va­sa­rą ga­lės da­ry­ ti to­kio­mis pa­čio­mis są­ly­go­ mis kaip ir anks­čiau.

nks­tes­nę jos veik­lą. 

vieš­bu­tį, ta­čiau jo­kie re­konst­ruk­ ci­jos dar­bai dar ne­vyks­ta. „Tai il­ gas pro­ce­sas. Ka­da pa­kvie­si­me pir­ muo­sius lan­ky­to­jus, dar ne­ga­liu pa­sa­ky­ti“, – sa­kė R.Šna­ras. Bend­ ro­vė „Birš­to­no mi­ne­ra­li­niai van­ de­nys ir Ko“ iki šiol ne­tei­kė ap­gy­ ven­di­ni­mo pa­slau­gų, ta­čiau, pa­sak at­sto­vo, atei­ty­je tai ke­ti­na­ma da­ry­ ti. „Ne­si­gai­lim įsi­gi­ję šį pir­ki­nį“, – pa­brė­žė jis. Šių­me­tį iš­par­da­vi­mą bai­gė

Be mi­nė­tų ob­jek­tų, 2011–2012 m. „Sod­ra“ par­da­vė pen­kis ga­ra­

R

Vy­tau­to Liau­dans­kio (BFL) nuo­tr.

žus įvai­rio­se Lie­tu­vos vie­to­vė­se, du gy­ve­na­muo­sius na­mus Aly­tu­ je, ad­mi­nist­ra­ci­nį pa­sta­tą Kau­ne. Da­lis par­duo­to NT į „Sod­ros“ ap­ skai­tą įtrauk­ta den­giant vals­ty­ bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo įmo­ kų sko­las. Nuo 2005 m. taip sko­los jau ne­be­den­gia­mos. Iš vi­ so per pa­sta­ruo­sius pu­sant­rų me­tų „Sod­ra“ par­da­vė be­veik 8,4 mln. li­tų ver­tės su so­cia­li­nio drau­di­mo funk­ci­ jo­mis ne­su­si­ju­sio tur­to. Gau­tos lė­šos įtrauk­tos į „Sod­ros“ biu­dže­tą. „Sod­ ros“ duo­me­ni­mis, par­da­vus ne­rei­ka­ lin­gą tur­tą per me­tus bus su­tau­py­ta

apie 30 tūkst. li­tų ir iš­veng­ta to­les­nio tur­to nu­si­dė­vė­ji­mo ir nu­ver­tė­ji­mo. Kaip dien­raš­tį in­for­ma­vo „Sod­ra“, iki šių me­tų pa­bai­gos dau­giau NT par­duo­ti ne­nu­ma­to­ma. Jau­čia pa­klau­są

Vals­ty­bi­nis tur­to fon­das (VTF) šiuo me­tu ban­do par­duo­ti vals­ty­bei pri­ klau­san­čio NT už 6 mln. li­tų su­mą, iš ku­rios že­mės par­da­vi­mo kai­ na su­da­ro 2,3 mln. li­tų. Bran­giau­si šiuo me­tu pri­va­ti­zuo­ja­mi ob­jek­tai yra Vil­niu­je ir Kau­ne. Vil­niu­je už 2 mln. li­tų ban­do­ma par­duo­ti bu­

Komentaras

es svei­ki­na­me vals­ty­bės ini­cia­ty­vą par­duo­ti ne­ nau­do­ja­mą NT ir taip pa­ skir­ti jį efek­ty­viai veik­lai. Šiuo me­tu vals­ty­bės val­do­mas NT nein­ ven­to­ri­zuo­tas, ne­ži­no­mos tiks­lios iš­lai­ ky­mo są­nau­dos ir ga­li­mos al­ter­na­ty­ vos. Skir­tin­gi šal­ti­niai nu­ro­do, kad vien ad­mi­nist­ra­ci­nių pa­tal­pų Lie­tu­vos vals­ ty­bė ga­li val­dy­ti nuo 2050 iki dau­giau nei 4000, ku­rių plo­tas ga­li siek­ti nuo 1,2 iki 1,4 mln. kv. m. Ne­ži­no­ma ir kiek to tur­ to iš­nuo­mo­ta, ati­duo­ta pa­gal pa­nau­dos su­tar­tį ar ne­nau­do­ja­ma vi­sai. Ne­re­tai to­kių pa­tal­pų iš­lai­ky­mas nee­ fek­ty­vus, nes są­nau­dos ski­ria­si ke­le­tą

M

kar­tų, o užim­tu­mas – tik apie 60 pro­c., o efek­ty­viai val­do­mo NT užim­tu­mas tu­ri bū­ti apie 94–95 pro­c. Šiuo me­t u vals­t y­bė pla­nuo­ja par­duo­ ti apie 150 val­do­mų ob­jek­tų, pa­spar­ti­ nus šį pro­ce­są at­si­lais­vin­tų ne­nau­do­ ja­mas NT, bū­t ų su­tau­py­ta lė­šų jiems iš­lai­ky­ti, kaip yra pri­pa­ži­nu­si ir Fi­nan­ sų mi­n is­te­r i­ja. Bend­ras NT mo­kes­t is, ko­k į siū­lo LNTPA, ga­lė­t ų taip pat iš­ spręs­t i šį klau­si­mą – NT mo­kes­čiu bū­ tų ap­mo­kes­t i­na­mas ir vals­ty­bi­nis NT. Taip Vy­r iau­sy­b ė bū­t ų pri­vers­ta per­ skai­čiuo­ti bū­ti­ny­bę iš­lai­ky­ti tiek daug NT ir ma­ž in­t i sa­vo iš­lai­das. Vers­lui vals­ty­bės par­duo­da­mi pa­sta­ tai pa­pras­tai yra pa­trauk­lūs, nes daž­ niau­siai jie bū­na mies­to cent­re, ša­lia iš­plė­to­tos so­cia­li­nės ir mies­to inf­rast­ ruk­t ū­ros. Nors pri­kel­t i nau­jam gy­ ve­n i­mui pa­pras­tai rei­k ia pa­pil­do­mų in­ves­ti­ci­jų, toks NT tu­rė­tų su­lauk­ti in­ ves­tuo­to­jų dė­me­sio. Ta­čiau po­ky­čių spar­tą, jei­gu NT yra se­na­mies­ty­je ar ap­sau­gos zo­no­se, ga­li pri­stab­dy­ti de­ ri­ni­mas su vals­ty­bės įstai­go­mis ir už pa­vel­do ap­sau­gą at­sa­k in­go­mis ins­t i­ tu­ci­jo­mis.

vu­sius lop­še­lio-dar­že­lio pa­sta­tus su 1 ha že­mės skly­pu Bro­lių gat­vė­ je. Kau­ne už 1,4 mln. li­tų – pa­sta­ tų komp­lek­są su be­veik 0,3 ha že­ mės skly­pu Miš­ko gat­vė­je. Kaip dien­raš­tį in­for­ma­vo VTF Pri­va­ti­za­vi­mo sky­riaus vir­ši­nin­ kas Sta­sys Over­lin­gas, šiuo me­ tu vals­ty­bi­nio NT par­da­vi­mo pa­ klau­sa, pa­ly­gin­ti su 2009–2010 m., yra pa­di­dė­ju­si. Ta­čiau pri­pa­ žįs­ta­ma, kad VTF ga­li­my­bės pa­ siū­ly­ti dau­giau ob­jek­tų yra ri­bo­ tos. „Pri­va­ti­zuo­ti ski­ria­mi ma­ži, ap­leis­ti ir nu­nio­ko­ti ob­jek­tai, ku­

rių ver­tė ma­ža“, – tei­gė S.Over­lin­ gas. Kur kas dau­giau ir ver­tin­ges­ nių pa­siū­ly­mų įsi­gy­ti vals­ty­bės NT ga­li­ma ras­ti per vals­ty­bės įmo­nės Tur­to ban­ko or­ga­ni­zuo­ja­mus auk­ cio­nus. Šiuo me­tu ga­li­ma rink­tis iš 107 vals­ty­bės par­duo­da­mų NT ob­ jek­tų. Di­džią­ją da­lį – 42 – par­duo­ da­mo NT su­da­ro vals­ty­bės ži­nio­je esan­tis gy­ve­na­ma­sis būs­tas. Šiuo me­tu ban­do­mi par­duo­ti bran­giau­ si ob­jek­tai – sos­ti­nės Lvo­vo gat­vė­je esan­čios bu­vu­sio Gy­ven­to­jų re­gist­ ro tar­ny­bos pa­tal­pos (1,9 mln.), sos­ti­nės

Min­dau­gas Sta­tu­le­vi­čius Lie­tu­vos ne­k il­no­ja­mo­jo tur­to plėt­ros aso­cia­ci­jos (LNTPA) di­rek­to­r ius

14

Projektas „Aš – žalias“

Ekologinis siaubas – milijardai maišelių Aurimas Morkūnas Atliekų rūšiavimo sistema Lietuvoje, palyginti su Vakarų Europos šalimis, pradėta diegti neseniai, todėl rūšiavimo tradicijos dar nesusiformavusios.

Nors šalyje sukurtas platus atliekų rūšiavimo konteinerių tinklas, didelė dalis atliekų vis dar keliauja į sąvartynus. Siekdama paskatinti žmones rūšiuoti atliekas ir įskiepyti ekologinius gyvenimo įpročius, Aplinkos ministerija tęsia aplinkosaugos projektą „Aš – žalias“. „Rūšiavimas dar dažnai laikomas menkaverčiu dalyku, kuris nepajėgia daryti įtakos visuotinėms klimato kaitos problemoms.

Tačiau visos pasaulinės bėdos prasideda nuo mažų dalykų, kuriems įtakos turi kiekvieno mūsų elgesys. Įgyvendindami projektą sieksime pažadinti kiekvieno žmogaus atsakomybę už atliekų rūšiavimą, skatinsime institucijų ir visuomenės bendradarbiavimą, informuosime gyventojus apie rūšiavimo naudą ir galimybes“, – sakė aplinkos ministras Gediminas Kazlauskas. Rūšiuoti apsimoka

Rūšiavimo nauda yra ne tik ekologinė, bet ir ekonominė. Dažnai gyventojai mano, kad už antrinių žaliavų išvežimą jie turi mokėti kaip ir už komunalinių atliekų išvežimą. Tai netiesa. Spalvotų konteinerių turinio išvežimas yra nemo-

kamas, todėl atliekų rūšiavimas padeda sutaupyti. Patogiose vietose pastatytais konteineriais gali naudotis visi, ne vien gretimų namų gyventojai. Rūšiuojančių atliekas triūsas nenueina perniek – antrinės žaliavos surenkamos, perdirbamos, o iš jų vėl gaminami kasdien naudojami produktai. Lietuvoje daugiausia perdirbama metalo, popieriaus ir stiklo pakuočių. Plastiko pakartotinio naudojimo mastas mūsų šalyje kol kas mažesnis, tačiau ir iš jo pagamintus produktus dažnas naudoja kasdieniame gyvenime. Šiukšlių maišai – viena tų prekių, kurios gaminamos iš perdirbtų atliekų. Tokius maišelius gaminanti įmonė „Gerovė“ šį verslą pradėjo prieš 15 metų. „Nuo maišelių ga-

mybos likdavo nemažai plastiko, todėl kilo mintis jį dar kartą panaudoti. Dabar naudojame ne tik savo atliekas, bet jas superkame ir iš įvairių gamybos įmonių, prekybos centrų. Iš antram gyvenimui prikeltų žaliavų pagaminti maišeliai tinkami naudoti tiek buityje, tiek pramonėje“, – teigė UAB „Gerovė“ direktoriaus pavaduotoja Živilė Ramoškienė. Daugiausia – plastiko maišelių

Apskritai plastiko maišeliai yra pagrindinės buitinės atliekos. Jie lenkia įvairias maisto pakuotes ir gėrimų butelius. Prekybos centruose kiekvieną prekę dedame į maišelius, o vėliau juos paprasčiausiai išmetame. Pasaulyje kiekvienais metais su-

naudojama iki trilijono tokių maišelių, o padariniai – mirštantys jūrų gyvūnai, kurie priėda plastiko, palaikę jį maistu. Plastiko maišeliai visiškai nesuyra, todėl smarkiai teršia žemę ir vandenis. Gali prireikti iki 1000 metų, kad neliktų jų pėdsakų. Ž.Ramoškienė mano, kad tikroji ekologija – tai ne tik atsisakymas vartoti tam tikrus produktus. Juk atsisakant vienų produktų, juos vis tiek turime pakeisti kitais, kuriems gaminti taip pat naudojami gamtos ištekliai. Tikroji ekologija – dar kartą panaudoti tuos išteklius, kurie jau yra iš gamtos paimti. Ir svarbiausia – vartoti saikingai ir atsakingai.


14

ketvirtADIENIS, birželio 28, 2012

16p.

turtas

Šiuolaikinio meno mugės „ArtVilnius“ laureatų apdovanojimai – ir Kauno menininkams.

Ne­rei­ka­lin­go vals­ty­bei NT naš­tą no­riai pe­ri­ma pri­va­tu­sis sek­to­rius Bur­biš­kių gat­vė­je esan­13 tys ga­my­bi­niai ir ūki­ niai pa­sta­tai (1,8 mln. li­tų), 20 me­d i­n ių na­m e­l ių poil­s ia­v ie­t ė Šven­to­jo­je (1,5 mln. li­tų), Vil­niaus Žir­mū­nų mik­ro­ra­jo­ne esan­čios bu­ vu­sios ga­myk­los „Vil­ma“ pa­tal­pos (1,4 mln. li­tų) ir kt.

Saulius Vagonis:

Šiuo metu parduoti NT verta, tik reikia mokėti tai daryti, t. y. tinkamai pristatyti rinkai.

Nau­dos gau­na ir vals­ty­bė

Eks­per­tų ver­ti­ni­mu, kiek­vie­nas vals­ty­bės par­duo­da­mo NT ob­jek­tas anks­čiau ar vė­liau su­lau­kia nau­ jo sa­vo šei­mi­nin­ko. „Vie­ni ob­jek­tai įdo­mūs ne­bent tik kai­my­nams, ki­ ti – ir stam­biems in­ves­tuo­to­jams. Daug kam ga­li kil­ti klau­si­mas, ar ver­ta par­duo­ti tur­tą, kai jis yra du­ kart at­pi­gęs, ta­čiau su­lauk­ti, kad jis pa­brangs, ga­li už­truk­ti, o per tą lai­ ką tur­tas dar la­biau nu­si­dė­vė­ti. Ki­ ta ver­tus, to­kių kai­nų šuo­lių, ku­rie bu­vo prieš pen­ke­rius me­tus, jau ne­bė­ra ir ka­žin ar bus. Rin­ka yra sta­bi­li, NT kai­nos be­veik ne­si­kei­ čia“, – tei­gė Sau­lius Va­go­nis, NT bend­ro­vės „Ober-Haus“ Ver­ti­ni­ mo ir rin­ko­ty­ros sky­riaus va­do­vas. Pa­sak jo, šiuo me­tu par­duo­ti NT ver­ta, tik rei­kia mo­kė­ti tai da­ry­ti, t. y. tin­ka­mai pri­sta­ty­ti rin­kai. „Di­džiau­sia vals­ty­bės par­duo­da­ mo NT pro­ble­ma – daž­nai ne­pa­sie­

kia­ma di­džiau­sia ga­li­ma par­duo­da­ mo ob­jek­to ver­tė, nes tur­tas daž­nai bū­na ne­pa­ruoš­tas par­duo­ti: ne­pa­ keis­ta pa­skir­tis, ku­ri bū­tų pa­trauk­ les­nė pir­kė­jui, ne­pa­da­ry­ti de­ta­lie­ji pla­nai ir pan. Kar­tais no­rint pa­kel­ ti ver­tę įdė­ti daug pa­stan­gų net ne­ rei­kia“, – pa­brė­žė pa­šne­ko­vas. In­ves­tuo­to­jų aso­cia­ci­jos val­dy­bos na­rio Vai­do­to Rū­ko ver­ti­ni­mu, nors ko­ky­biš­ko dar ne­pri­va­ti­zuo­to NT skai­čius yra ri­bo­tas, in­ves­tuo­to­jai pa­siū­ly­mais nuo­lat do­mi­si. „Vals­ty­ bės tu­ri­mo turto iš­par­da­vi­mas vie­

na­reikš­miš­kai yra tei­gia­mas da­ly­kas. Vie­nas es­mi­nių da­ly­kų, ko­dėl bū­ti­na ir ap­si­mo­ka par­duo­ti vals­ty­bei pri­ klau­san­tį tur­tą, – in­ves­tuo­to­jas vi­ suo­met sieks gau­ti ga­li­mą di­džiau­sią grą­žą. Ši grą­ža yra su­si­ju­si ir su nau­ da vals­ty­bei, nes bus su­mo­kė­ta dau­ giau mo­kes­čių į biu­dže­tą, įdar­bin­ta dau­giau žmo­nių, jiems mo­ka­mi di­ des­ni at­ly­gi­ni­mai ir pan. Vals­ty­bei pri­klau­siu­sį NT įsi­gi­ję in­ves­tuo­to­ jai at­ne­ša dau­giau nau­dos nei ins­ti­ tu­ci­jos, tur­tą nau­do­ju­sios sa­vo reik­ mėms“, – ma­no eks­per­tas.

Pri­va­ti­za­vi­mo apim­tis Me­tai

Ob­jek­tų skai­čius

Par­da­vi­mo kai­na (mln. li­tų)

2000

369

26,5

2001

248

25,8

2002

176

19,2

2003

196

18,2

2004

191

21,8

2005

168

33

2006

121

16,9

2007

131

31,6

2008

137

11,8

2009

89

5

2010

130

14,8

2011

90

7,2

2012 I pusm.

39

4,5 Šal­ti­nis: VTF

„„Re­for­ma: ti­ki­ma­si, kad vals­ty­bės įmo­nės pra­dės dirb­ti efek­ty­viau

su ne­prik­lau­so­mų val­dy­bos na­rių pa­gal­ba. 

„Shut­ters­tock“ nuo­tr.

Stiprins ūkiškumą Jo­li­ta Ma­žei­kie­nė Ūkio mi­nis­te­ri­ja pa­ža­dė­jo iki rug­ sė­jo per­tvar­ky­ti di­džiau­sių vals­ ty­bės įmo­nių val­dy­bas. Jo­se ne ma­žiau kaip treč­da­lis na­rių tu­rės bū­ti ne­prik­lau­so­mi įvai­rių sri­čių spe­cia­lis­tai.

Šį mė­ne­sį Vy­riau­sy­bė­je priim­tas Ūkio mi­nis­te­ri­jos pa­reng­tas Vals­ ty­bės tur­ti­nių ir ne­tur­ti­nių tei­sių įgy­ven­di­ni­mo vals­ty­bės val­do­ mo­se įmo­nė­se tvar­kos ap­ra­šas, ki­taip dar va­di­na­mas nuo­sa­vy­ bės gai­rė­mis. Tei­gia­ma, kas šios gai­rės yra svar­biau­sias vals­ty­bės įmo­nių per­tvar­kos do­ku­men­tas, api­ bend­ri­nan­tis jau dve­jus me­tus vyks­tan­čią vals­ty­bės val­do­mų įmo­nių re­for­mą. Ūkio mi­nist­ ro Ri­man­to Žy­liaus tei­gi­mu, šia­ me ker­ti­nia­me do­ku­men­te nu­ma­ to­ma įgy­ven­din­ti tris vals­ty­bės įmo­nių val­dy­mo nuo­sta­tas: stip­ rus ak­ci­nin­kas, stip­ri va­dy­ba ir aiš­kūs tiks­lai. Įgy­ven­di­nant stip­raus ak­ci­ nin­ko prin­ci­pą vals­ty­bės įmo­nė­je Vals­ty­bės tur­to fon­de bus įkur­tas Val­dy­mo koor­di­na­vi­mo cent­ras (VKC). Nu­ma­ty­ta, kad VKC ste­ bės ir ana­li­zuos vals­ty­bės val­do­ mų įmo­nių veik­los fi­nan­si­nius bei ne­fi­nan­si­nius ro­dik­lius, teiks pa­ siū­ly­mus Vy­riau­sy­bei dėl įmo­nių veik­los efek­ty­vu­mo di­di­ni­mo ir

Komentaras

Gin­tas Umb­ra­sas UAB „Eko­no­m i­nės kon­sul­ta­ci­jos ir ty­r i­mai“ di­rek­to­r ius

V

ie­nas žings­nis, dėl ku­rio ga­li­ma pa­gir­ti da­bar­ti­nę Vy­r iau­sy­bę, – vals­ty­bės įmo­nių val­dy­mo per­tvar­ ky­mas. Per 20 sa­va­ran­kiš­ko ūki­nin­ ka­vi­mo me­tų ša­ly­je su­si­klos­čiu­si tra­ di­ci­ja, kad vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių val­do­mos įmo­nės bu­vo lai­ko­mos su­ ve­re­nio­mis „ku­ni­gaikš­tys­tė­mis“, ku­ rios tu­rė­jo ten­k in­t i ke­l is ne­ra­šy­tus rei­ka­la­v i­mus: su­teik­t i dar­bo vie­tas pra­ra­du­siems po­li­ti­nius po­stus po­ li­ti­kams, fi­nan­suo­ti po­li­ti­nių par­ti­jų ren­g i­nius bei veik­lą ir už­t ik­rin­t i sa­ vo veik­los ren­ta­bi­lu­mą, tai yra ne­kel­ ti pro­ble­mų biu­dže­tui ar­ba ne­di­din­ ti sa­vo pa­slau­gų ar pro­duk­tų kai­nų, jei tai su­si­ję su po­ten­cia­l iais rin­kė­ jais ar įta­kin­go­mis jų gru­pė­mis. Įmo­ nės val­dy­mas, jos veik­los or­ga­ni­za­vi­ mo kul­tū­ra bei efek­ty­vu­mo sie­ki­mas – tai už­da­vi­niai, ku­rie tra­di­ciš­kai bu­ vo pa­lie­ka­mi spręs­ti iš es­mės vals­ty­

rengs pa­siū­ly­mus dėl įmo­nių po­li­ ti­kos to­bu­li­ni­mo. Įmo­nių ak­ci­nin­ ko tei­ses ir to­liau tu­rės ati­tin­ka­ mi mi­nist­rai. Tei­gia­ma, kad VKC ne­val­dys jo­kių įmo­nių, o jo tiks­las bus už­tik­rin­ti vie­no­dą ge­ro val­dy­ mo stan­dar­tą vals­ty­bės įmo­nė­se. Taip pat nu­ma­to­ma, kad treč­ da­lis di­džiau­sių ak­ci­nių bend­ro­ vių ir už­da­rų­jų ak­ci­nių bend­ro­ vių val­dy­bų na­rių tu­rės ati­tik­ti ne­prik­lau­so­mu­mo kri­te­ri­jus. Tai reiš­kia, kad bent treč­da­lis val­ dy­bos na­rių bus ne vals­ty­bės tar­nau­to­jai ir vals­ty­bės įmo­nių dar­buo­to­jai, o kva­li­fi­kuo­ti pro­ fe­sio­na­lai, dir­ban­tys pri­va­čia­ja­ me sek­to­riu­je. Aiš­kių tiks­lų prin­ci­pu sie­kia­ma iš­kel­ti įmo­nėms aukš­tus tiks­lus ir pa­siek­ti, kad vi­sos vals­ty­bės įmo­ nės tu­rė­tų ko­ky­biš­kus stra­te­gi­ nius pla­nus. Įmo­nėms bus nu­sta­ to­ma rei­ka­lau­ja­ma ka­pi­ta­lo grą­ža, ku­rios vals­ty­bė, kaip ak­ci­nin­kė, ti­ki­si iš sa­vo val­do­mų įmo­nių. Praė­ju­sią sa­vai­tę Ūkio mi­nis­te­ ri­ja, pri­sta­čiu­si sa­vo pla­nus, vers­ lo bend­ruo­me­nei pa­ža­dė­jo, kad pir­miau­sia bus im­ta­si į val­do­mų įmo­nių val­dy­bas pri­trauk­ti bent treč­da­lį ne­prik­lau­so­mų na­rių. Tai pa­da­ry­ti įsi­pa­rei­go­ta iki rug­sė­jo. Ūkio mi­nist­ras R.Žy­lius vi­lia­si, kad į vals­ty­bės įmo­nių val­dy­bas įsi­lie­ju­sių vers­lo at­sto­vų kom­pe­ ten­ci­ja pa­keis šias įmo­nes, pa­di­ dins jų veik­los efek­ty­vu­mą. bės ar sa­vi­val­dy­bės įmo­nės va­do­vui ir la­bai pri­klau­sė nuo jo pa­tir­ties, ver­ ty­bių bei po­li­ti­nių sim­pa­ti­jų ar an­ti­ pa­ti­jų. To­k ia­me vals­t y­bės įmo­nės val­dy­ mo mo­de­ly­je yra ke­le­tas la­bai pa­ žei­d žia­mų da­ly­k ų. Vi­sų pir­ma, tai veik­los tęs­ti­nu­mo už­tik­ri­ni­mas, nes kei­čian­tis va­do­vui įmo­nę iš­tin­ka il­ ga­lai­kis veik­los pa­ra­ly­žius, ku­rio pa­ grin­d i­n is mo­ty­vas – „gal šių dar­bų esant nau­jam va­do­vui ne­be­rei­kės at­ lik­ti“; ant­ra, di­de­lis va­do­vo ne­sau­gu­ mo jaus­mas kei­čian­tis po­li­ti­nei val­ džiai. Va­do­vo neuž­t ik­r in­tu­mas dėl atei­ties ne­ska­ti­na il­ga­lai­kių sie­kių. Šias vie­ša­jam sek­to­r iui pri­k lau­san­ čių įmo­nių val­dy­mo pro­ble­mas ga­li­ ma sėk­min­gai spręs­ti jau pa­sau­ly­je iš­ban­dy­to­mis va­dy­bos prie­mo­nė­mis – stra­te­gi­niu pla­na­vi­mu, val­dy­bo­mis, ku­rio­se, be sa­vi­nin­k ų at­sto­v ų, šiuo at­ve­ju mi­n is­te­r i­jų ar sa­v i­val­dy­bių tar­nau­to­jų, kvie­čia­mi dirb­ti ne­prik­ lau­so­mi eks­per­tai. Ši nau­ja si­tua­ci­ja, ku­rios pra­dme­nis jau pa­ste­bi­me Lie­ tu­vo­je, esant po­li­ti­niam virs­mui, ti­kė­ ti­na, leis ob­jek­ty­viau dis­ku­tuo­t i, ar įmo­nė at­lie­ka jai stra­te­gi­niuo­se pla­ nuo­se iš­kel­tus tiks­lus bei už­da­vi­nius, taip pat at­sa­k y­t i, ar kom­pe­ten­t in­g i jos va­do­vai, ne tik va­do­vau­tis po­li­ti­ nė­mis sim­pa­ti­jo­mis spren­džiat jų, o daž­nai ir vals­ty­bės įmo­nių li­ki­mą.


15

ketvirtADIENIS, birželio 28, 2012

ekonomika

OMX Vilnius OMX RigaOMX Tallinn

–0,36 %

44

–0,70 %

+0,28 %

Su­ma­žė­jo ­ ban­kų tur­tas

gy­ven­to­jų ke­liau­da­mi pa­sii­ma maž­daug 5 tūkst. li­tų ver­tės daik­tų.

Valiutų kursai

De­ga­lų kai­nos

Šiandien

De­šimt Lie­tu­vo­je vei­kian­čių ko­mer­ci­nių ban­kų ir už­sie­nio ban­kų sky­rių ge­gu­žės pa­bai­go­je bu­vo su­kau­pę 75,893 mlrd. li­ tų tur­to, 3,1 pro­c. ma­žiau nei 2011-ųjų pa­bai­go­je. Bend­ras ban­kų pa­sko­lų po­rt-­ fe­lis šie­met ūg­te­lė­jo 124,887 mln. li­ tų (0,2 pro­c.), iki 53,931 mlrd. li­tų. Ban­ kuo­se lai­ko­mų in­dė­lių su­ma ge­gu­žės pa­ bai­go­je sie­kė 43,759 mlrd. li­tų, 2,6 pro­c. dau­giau nei 2010 m. pa­bai­go­je.

proc.

kaunodiena.lt/naujienos/ekonomika

Valiuta

kiekis Santykis

Bal­ta­ru­si­jos rub­lis 10000 3,3060 DB sva­ras ster­lin­gų 1 4,3184 JAV do­le­ris 1 2,7638 Ka­na­dos do­le­ris 1 2,6951 Lat­vi­jos la­tas 1 4,9588 Len­ki­jos zlo­tas 10 8,1207 Nor­ve­gi­jos kro­na 10 4,5865 Ru­si­jos rub­lis 100 8,4134 Švei­ca­ri­jos fran­kas 1 2,8742

pokytis

–0,7654 % +0,3276 % +0,0724 % +0,3313 % +0,0989 % +0,1443 % –0,2219 % +1,1275 % –0,0313 %

Vakar Tink­las

A 95

Dy­ze­li­nas

Du­jos

„Sta­toil“

4,72

4,41

2,38

„Va­koil“

4,65

4,35

2,39

Vi­d. kai­na vi­so ap­tar­na­vi­mo de­ga­li­nių tink­luo­se. Šal­ti­nis: www.de­ga­lu­kai­nos.lt WTI naf­ta„Brent“ naf­ta97,90 dol. už 1 brl. 107,93 dol. už 1 brl.

Pre­kiau­ti ap­si­mo­ka, bet ri­zi­kin­ga Nors maž­me­ni­nės pre­ky­bos apim­tis didėja, pa­si­ro­do, im­tis šio vers­lo yra ri­zi­kin­ga. Šie­met bank­ro­tų ban­ga la­biau nei ki­tus šluo­ja smul­kiuosius pre­ky­bi­nin­kus. Jo­li­ta Ma­žei­kie­nė j.mazeikiene@diena.lt

Sta­tis­ti­kai su­skai­čia­vo, kad per ge­ gu­žę maž­me­ni­nės pre­ky­bos apim­ tis, pa­ly­gin­ti su ba­lan­džiu, au­go 7,2 pro­c. O per me­tus šis au­gi­mas sie­ kė 5,3 pro­c. ir iš vi­so su­da­rė 2,23 mlrd. li­tų. Skai­čiuo­ja­ma, kad vien per mė­ ne­sį įmo­nių, pre­kiau­jan­čių mais­to pre­kė­mis, apy­var­ta pa­di­dė­jo 4 pro­c., ne mais­to pre­kė­mis – 8,8 pro­c. „Per me­tus maž­me­ni­nė pre­ky­ba la­biau­ siai au­go už­sa­ko­mo­jo par­da­vi­mo pa­štu ar­ba in­ter­ne­tu sri­ty­je (35,5 pro­c.), taip pat spor­to įran­gos (34,6 pro­c.) ir nau­do­tų daik­tų (24,4 pro­c.) spe­cia­li­zuo­to­se par­duo­tu­vė­se“, – iš­pla­tin­ta­me pra­ne­ši­me in­for­ma­vo Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­tas. Lie­tu­vos pre­ky­bos įmo­nių aso­ cia­ci­jos va­do­vo Lau­ry­no Vi­li­mo tei­gi­mu, kol kas džiu­gi­na vos vie­ no mė­ne­sio – ge­gu­žės – duo­me­nys. „Tei­gia­mam pre­ky­bos apim­ties po­ ky­čiui praei­tą mė­ne­sį įta­kos ga­lė­jo tu­rė­ti įvai­rios ap­lin­ky­bės, įskai­tant ir ge­ras oro są­ly­gas, bet to ne­tu­ri­me šį mė­ne­sį“, – ko­men­ta­vo jis. Eko­no­mi­kos eks­per­tai Sta­tis­ti­ kos de­par­ta­men­to pa­skelb­tus ro­ dik­lius ver­ti­na kaip sta­bi­lų maž­ me­n i­n ės pre­k y­b os apy­var­tos au­gi­mą, ta­čiau nea­be­jo­ja, kad pre­ ky­bos apim­ties au­gi­mą pa­lai­ko še­ šė­li­nės gy­ven­to­jų pa­ja­mos. „Dėl lė­čiau, nei ti­kė­ta­si, šie­met ma­žė­jan­čio ofi­cia­laus ne­dar­bo ir tre­jus me­tus ma­žė­ju­sių rea­lių ofi­ cia­lių gy­ven­to­jų pa­ja­mų per­ka­mo­ ji ga­lia iš­lie­ka van­gi, tad par­duo­tų

pre­kių kie­kis teo­riš­kai ne­tu­ri prie­ žas­čių stip­riai kil­ti. Ge­ri maž­me­ni­ nės pre­ky­bos duo­me­nys ro­do, kad vi­daus var­to­ji­mą Lie­tu­vo­je iš da­lies pa­lai­ko neo­fi­cia­lios gy­ven­to­jų pa­ ja­mos, o rea­li per­ka­mo­ji ga­lia yra di­des­nė, nei ro­do ofi­cia­li sta­tis­ ti­ka“, – tei­gė Ro­kas Ban­ce­vi­čius, ban­ko DNB vy­res­ny­sis ana­li­ti­kas.

Lau­ry­nas Vi­li­mas:

Kuo dau­giau įsteig­ta įmo­nių, tuo di­des­nė kon­ku­ren­ci­ja, tuo ir neat­lai­kan­čių kon­ku­ ren­ci­jos yra dau­giau. Nors gy­ven­to­jai dau­giau var­to­ja, smul­kių­jų vers­li­nin­kų tai ne­džiu­gi­na. Kre­di­tų biu­ras „Cre­di­tin­fo“ pa­skel­ bė, kad šie­met spar­čiau­siai bank­ru­ tuo­ja smul­kieji pre­ky­bi­nin­kai. Šie­met per pen­kis mė­ne­sius iš vi­so Lie­tu­vo­je bank­ru­ta­vo 554 įmo­nės, iš ku­rių 22,7 pro­c. su­da­rė maž­me­ni­nės pre­ky­bos ir mai­ti­ni­mo įmo­nės. „2011 m. dau­gu­mos vers­lo ša­kų pel­nin­gu­mas per me­tus pa­di­dė­jo ar­ba bent jau iš­li­ko 2010 m. ly­gio. O pre­ky­bi­nin­kų – prie­šin­gai. 2011 m. pel­nas vir­to nuo­sto­liu ar­ba nuo­ sto­lis dar la­biau pa­di­dė­jo. Šių me­tų pir­mo ket­vir­čio duo­me­nys taip pat ro­do be­veik 1 pro­centiniu punk­tu su­ma­žė­ju­sį pre­ky­bi­nin­kų pel­nin­ gu­mą. Pre­ky­bi­nin­kai ir taip dir­ba su vie­na že­miau­sių pel­no mar­žų, o nei­gia­mas po­ky­tis tu­ri stip­res­nę

Maž­me­ni­nės pre­ky­bos įmo­nių apy­var­tos po­ky­čiai (pro­c.)

Maž­me­ni­nė pre­ky­ba

Mais­to pre­kės

Ne mais­to pre­kės

2011 Ge­gu­žė Bir­že­l is Lie­pa Rugp­jū­t is Rug­sė­jis Spa­l is Lapk­r i­t is Gruo­dis

6,4 6,7 6,2 9,8 10,3 8,9 12,5 11,1

Sau­sis Va­sa­r is Ko­vas Ba­lan­dis Ge­gu­žė

11,3 7,8 6 1,6 5,3

–0,6 –0,4 –1,7 1 2,1 1,9 1,8 2,9

11,5 10,7 12,8 16,9 17,1 17,2 22,1 24,2

2,7 2 1,4 –0,4 3,6

20,7 17 13,1 6,2 9,9

2012

Šal­ti­nis: Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­tas

įta­ką ne­se­niai įsi­kū­ru­sioms įmo­ nėms“, – pra­ne­ši­me spau­dai tei­gė kre­di­tų biu­ro „Cre­di­tin­fo“ kre­di­to ri­zi­kos va­do­vė Ali­na Bue­mann. Šie­met bank­ru­ta­vo 80 pre­ky­bos įmo­nių ir 46 mai­ti­ni­mo įstai­gos – ati­tin­ka­mai 33 pro­c. ir 2,1 kar­ to dau­giau nei per­nai, kaip pra­ne­šė „Cre­di­tin­fo“, rem­da­ma­sis Įmo­nių bank­ro­to val­dy­mo de­par­ta­men­to duo­me­ni­mis. Di­džio­ji da­lis bank­ ru­ta­vu­sių maž­me­ni­nin­kų gy­va­vo tik 3–5 me­tus. Lie­tu­vos pre­ky­bos įmo­nių aso­ cia­ci­jos va­do­vo L.Vi­li­mo tei­gi­mu, pa­di­dė­jęs smul­kių­jų pre­ky­bi­nin­kų bank­ro­tų skai­čius tie­sio­giai su­si­ jęs su spar­čiai di­dė­jan­čiu smul­kių­ jų pre­ky­bi­nin­kų skai­čiu­mi. „Aki­ vaiz­du, kad kuo dau­giau įsteig­ta įmo­nių, tuo di­des­nė kon­ku­ren­ci­ja, tuo ir neat­lai­kan­čių kon­ku­ren­ci­jos yra dau­giau“, – ma­no jis. L.Vi­li­mo nuo­mo­ne, vyks­ta nor­ma­lus vers­lo ap­lin­kos cik­las.

„„Rin­ka: nors gy­ven­to­jai var­to­ja dau­giau, dau­gė­ja maž­me­ni­nės pre­ky­

bos kon­ku­ren­ci­jos neat­lai­kan­čių smul­kių­jų pre­ky­bi­nin­kų. 

To­mo Ur­be­lio­nio (BFL) nuo­tr.

Įmonių, netinkamai vykdančių savo finansinius įsipareigojimus, sąrašas*

* Iki 2012 m. birželio 25 d. nebuvo tinkamai atsiskaičiusios su kreditoriais.

T/F UAB UAB UAB UAB UAB UAB UAB UAB UAB UAB UAB UAB UAB UAB UAB UAB UAB UAB UAB UAB UAB UAB

PAVADINIMAS DEONISTA JARIKTRA CIRCUS CIRCUS AGENCY IMG MAKER KAUNO GERBŪVIS ŠIAULIŲ MELIORACIJA KARKASINIAI NAMAI TOGLĖ SK STATYBA VICUS PAMARIO BALTAI LIFESTYLE CONSULTING SIDENA ORTITAS ALKODAS BILIJAVA TIMBERVITA AIDRITA VILMANTO STATYBOS KLAIPĖDOS LOGISTIKA METELICA VILNIUS FE STATYBA

KODAS 178851398 181683170 302704127 302432079 300861546 175788722 124605891 302420408 302425259 135491720 140476182 302686405 302327968 147668865 249892980 302500128 245867360 300605408 125758445 302413011 302302865 300709588

VADOVAS Deonizas Susvila Eryk Jaroslavski Kiros tsegaye Hadgu Mindaugas Andriušis Gytis Prialgauskas Kęstutis Aužbikavičius Juozas Andriulionis Česlovas Ivanauskas Pranas Skabickas Vilius Zažeckis Artūras Krikštaponis Johan Marcel Tillieux Michail Šadčenev Mindaugas Stragis Algydė Paulauskienė Beatričė Lapatčenka Arūnas Knieža Andrius Malinauskas Vilmantas Vaščiūnas Julianas Kinderis Vydas Banevičius Fredas Laurinaitis

UAB GELVORA Juozapavičiaus g. 7, LT-09311 Vilnius Tel. +370 5 2738787, Faks.+370 5 2738788 El. p.: info@gelvora.lt Jurbarko g. 2A-203A, LT-47183 Kaunas Tel. +370 37 426872, Faks.+370 37 280112 El. p.: info@gelvora.lt

UAB „GELVORA“SIŪLO BENDRADARBIAUTI IR SAVO PROBLEMAS PATIKĖTI PROFESIONALAMS. UAB „GELVORA“ TEIKIA ŠIAS PASLAUGAS: 1. Skolų prevencija • Sutarčių auditas • Juridinių asmenų mokumo vertinimas • Juridinių asmenų veiklos monitoringas • Duomenų bazė • Prevencinis spaudas • Finansinių atsiskaitymų kontrolė 2. Skolų išieškojimas • Ikiteisminis skolų išieškojimas • Teisminis skolų išieškojimas • Skolų pripažinimas beviltiškomis 3. Juridinės paslaugos • Kliento teisinis atstovavimas • Ikiteisminio tyrimo inicijavimas • Bankroto ir restruktūrizavimo bylų inicijavimas • Kitos teisinės paslaugos 4. Skolų pirkimas


16

ketvirtadienis, birželio 28, 2012

menas ir pramogos

Mu­gė „Art­Vil­n Va­kar Vil­niu­je pra­si­dė­jo tarp­tau­ti­nė šiuo­ lai­ki­nio me­no mu­gė „Art­Vil­nius“. Or­ga­ni­ za­to­riai džiau­gia­si: da­lis dar­bų par­duo­ti dar prieš ofi­cia­lią pra­džią. Malonių ži­nių iš mu­gės su­lau­kė ir Kau­nas: ge­riau­sio „Art­Vil­nius“ Lie­tu­vos me­ni­nin­ko ti­tu­las skirtas kau­nie­tei Aud­ro­nei Pet­ra­šiū­nai­tei.

„„Mas­te­lis: šiuo­lai­ki­nį me­ną pri­sta­tan­ti mu­gė – di­džiau­sias to­kio po­bū­džio ren­gi­nys re­gio­ne. Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

XVII PAÞAISLIO MUZIKOS FESTIVALIS

2012 m. birþelio 3 – rugpjûèio 26 d. Festivalio bankas

Festivalá pristato

Festivalá remia:

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTÛROS MINISTERIJA

Festivalio dienraðtis

Didysis rëmëjas

Informacinis partneris

Pagrindiniai rëmëjai:

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBË

Birþelio 28 d., ketvirtadiená, 19 val. Kauno Ðv. Apaðtalø Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje

Skirta Maironiui

LIETUVOS KAMERINIS ORKESTRAS Meno vadovas Sergej Krylov KAUNO VALSTYBINIS CHORAS Meno vadovas ir vyr. dirigentas Petras Bingelis Dirigentas PETRAS BINGELIS Maironio eiles skaito prelatas VYTAUTAS VAIÈIÛNAS Programoje – Antonio Vivaldi sakralinë muzika Áëjimas nemokamas

Birþelio 30 d., ðeðtadiená, 19 val. Lietuvos liaudies buities muziejaus Ðvè. Mergelës Marijos Gimimo baþnyèioje FILADELFIJOS BERNIUKØ CHORAS (JAV) Vadovas ir dirigentas JEFFREY R. SMITH (JAV) Franz Schubert – Miðios G-dur Sakralinë JAV kompozitoriø muzika ir spirièiueliai

Ind­rė Pep­ce­vi­čiū­tė i.pepceviciute@diena.lt

pa­vy­ko iš­si­skir­ti iš ki­tų mu­gių, džiau­gė­si pro­fe­so­rė R.Ju­rė­nai­tė.

Sie­kis – iš­si­skir­ti

Pil­nat­vės sim­bo­lis

Šiuo­lai­ki­nio me­no mu­gė­je „Art­ Vil­nius“ šie­met pri­sta­to­mos 53 me­no ga­le­ri­jos iš 12 pa­sau­ lio ša­lių, dau­giau kaip 500 me­ ni­nin­kų ir dau­giau kaip 1000 me­no kū­ri­nių. Iki lie­pos 1 d. vyk­sian­čia­ me ren­gi­ny­je bus eks­po­nuo­ja­ ma skulp­tū­rų ob­jek­tų ir ins­ta­lia­ ci­jų pa­ro­da „Ta­kas“, veiks fil­mų ir vaiz­do apie me­ni­nin­kus pro­gra­ma, vyks edu­ka­ci­nė pro­gra­ma vai­kams, jau­ni­mui ir suau­gu­sie­siems, su­si­ ti­ki­mai su me­ni­nin­kais, po­diu­mo dis­ku­si­jos, pa­skai­tos, ak­ci­jos, per­ for­man­sai. „Kai su­ma­nė­me šią mu­gę, ap­ svars­tė­me, ko­kios ir kur mu­gės yra, kuo mes ga­lė­tu­me iš­si­skir­ ti. Mū­sų stra­te­gi­nis šan­sas bu­vo – vi­sa­me re­gio­ne nė­ra to­kios me­no mu­gės, ir Ber­ly­ne ne­bė­ra, tai­gi ga­ li­me ją čia įtvir­tin­ti. Ki­tas da­ly­kas, iš to, kaip rea­guo­ja mū­sų pro­fe­si­ nė spau­da, mū­sų mu­gė jau su­lau­kė dė­me­sio“, – ak­cen­tus dė­lio­jo me­ no va­do­vė pro­fe­so­rė Ra­min­ta Ju­ rė­nai­tė. Me­no va­do­vė tei­gė, kad bu­vo sten­gia­ma­si ne­kar­to­ti jau esan­čių mu­gių kon­cep­ci­jos, orien­tuo­tis į tai, ką ga­li­ma pa­da­ry­ti čia. „Tu­ri­me la­bai gra­žų mies­tą, ak­ ty­vią me­no sce­ną ir la­bai ge­rus ry­ šius su ko­le­go­mis iš įvai­riau­sių ša­lių. Sten­gė­mės, kad šio­je mu­ gė­je bū­tų svei­ka Ry­tų ir Va­ka­rų bei Šiau­rės ir Pie­tų pro­por­ci­ja. Ir mums ją pa­vy­ko iš­lai­ky­ti“, – kuo

Pa­sak ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko, me­ no­ty­ri­nin­ko Vir­gi­ni­jaus Kin­či­nai­ čio, per tre­jus me­tus pa­ts pa­va­di­ ni­mas „Art­Vil­nius“ įga­vo emo­ci­nį ir vi­zua­lų tu­ri­nį, ši šiuo­lai­ki­nio me­ no mu­gė ta­po itin lau­kia­mu ren­gi­ niu. „Li­tex­po“ tam­pa vaiz­duo­ja­mojo me­no cent­ru, kur ne tik ka­bo kū­ ri­niai, bet kur žmo­nės bend­rau­ja, to­bu­lė­ja, kei­čia­si po­žiū­ris“, – apie mu­gės „Art­Vil­nius“ svar­bą kal­bė­ jo V.Kin­či­nai­tis. Jo tei­gi­mu, tu­ri­ me daug mu­zie­jų, pri­va­čių ga­le­ ri­jų, Na­cio­na­li­nę dai­lės ga­le­ri­ją, ta­čiau to­kio da­ri­nio, kaip šiuo­lai­ ki­nio me­no mu­gė, la­bai trū­ko. „Ma­nau ji yra tas ak­cen­tas, ku­ris su­ku­ria šiuo­lai­ki­nės Lie­tu­vos dai­ lės sce­nos pil­nat­viš­ku­mą“, – sa­kė ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas. Vie­nas at­sa­kin­giau­sių mo­men­ tų bu­vo iš­rink­ti me­no mu­gės „Ar­ tVilnius‘12“ nu­ga­lė­to­jus. Il­gai spren­dę ir gin­či­ję­si ko­mi­si­jos na­ riai vis dėl­to ra­do vi­siems tin­kan­tį spren­di­mą. Ir tre­čia­die­nį prieš pa­ ro­dos ati­da­ry­mą su­reng­to­je spau­ dos kon­fe­ren­ci­jo­je bu­vo pa­skelb­ti „ArtVilnius“ ge­riau­sie­ji. Išs­ky­rė ins­ta­lia­ci­ją

Me­no­ty­ri­nin­kas Er­nes­tas Pa­ruls­ kis sa­kė esąs pa­ten­kin­tas dar­bais ir ga­lu­ti­niu są­ra­šu. As­me­niš­kai jis iš­sky­rė de­vin­tą po­zi­ci­ją – ge­riau­ sią ins­ta­lia­ci­ją. „Ma­no nuo­mo­ne, tai yra pui­ki iliust­ra­ci­ja, kaip šiuo­

Bilieto kaina 12 Lt

Bilietus galima ásigyti visose bilietø platinimo bendrovës„Tiketa“ kasose, internetu www.tiketa.lt ar uþsakyti telefonu 1588 (2 Lt/min.), paslaugos mokestis 3 Lt/bilietui imtinai; uþsakymo mokestis 5 Lt/bilietui, uþsakant bilietus internetu ar trumpuoju numeriu ir atsiimant juos kasose. Kauno filharmonijos kasoje antradieniais–sekmadieniais 14–18 val., paslaugos mokestis Kauno filharmonijos kasoje netaikomas. Bilietams taikomos nuolaidos iki 10 procentø: 1. atsiskaitant Ûkio banko mokëjimo kortelëmis „Tiketa“ kasose. Perkant bilietus internetu, nuolaida netaikoma; 2. pateikus Ûkio banko mokëjimo kortelæ Kauno valstybinës filharmonijos kasoje ir renginio vietoje; 3. IKI lojalumo korteliø turëtojams. Nuolaidos galioja tik vienam bilietui. Nuolaidos nesumuojamos. Informaciniai rëmëjai:

Rëmëjai:

Partneriai:

INIT ÁMONIØ GRUPË

„„At­vi­ra: mu­gė neap­si­ri­bos tik ga­le­ri­jų pri­sista­ty­mais – vyks daug ir di­de

skir­tų susitikimų.


17

ketvirtadienis, birželio 28, 2012

menas ir pramogos

nius“ – it šiuo­lai­ki­nio me­no at­lai­dai lai­ki­nis me­nas ga­li pa­tek­ti į ga­li­ mų ir bū­si­mų me­no my­lė­to­jų lau­ ką ir ne­su­kel­ti at­me­ti­mo reak­ci­jos. Tai yra ne­pap­ras­tai emo­ci­nis, gra­ žus kū­ri­nys ir kar­tu su­dė­tin­gas“, – ge­rų žo­džių Ž.Landz­ber­go kū­ri­niui ne­gai­lė­jo E.Pa­ruls­kis. No­mi­nan­tų są­ra­šas bu­vo su­da­ ry­tas re­mian­tis pen­kiais kri­te­ri­ jais. Pir­mas – kū­ri­nio įtai­gu­mas, ant­ras da­ly­kas, ku­riuo bu­vo re­mia­ ma­si, – kaip jis ta­pa­ti­na­si su pra­ ne­ši­mu, ku­ris ga­li bū­ti skai­to­mas kaip na­cio­na­li­nė ta­pa­ty­bė. Tre­čias – prie­šin­gas – kaip jis skam­bė­tų tarp­tau­ti­nia­me kon­teks­te, ket­vir­ tas kri­te­ri­jus – kū­ri­nio at­li­ki­mas – kaip jis pa­ga­min­tas kaip daik­tas, penk­tas kri­te­ri­jus – bu­vo žiū­ri­ma, kaip tas kū­ri­nys išeks­po­nuo­tas ga­ le­ri­jo­je, ku­ri jį pri­sta­to. Mu­gė­je eks­po­nuo­ja­ma dau­giau kaip tūks­tan­tis me­no kū­ri­nių. Jos ren­gė­jai pa­si­džiau­gė, kad dar mu­gei ne­pra­si­dė­jus da­lis kū­ri­nių jau bu­ vo par­duo­ta. Pro­fe­so­rė R.Ju­rė­nai­ tė įvar­di­jo de­šimt, ta­čiau, pa­sak jos, skai­čius tu­rė­tų bū­ti apie tris­kart di­ des­nis. Mu­gės ren­gė­jai šie­met ti­ki­ si su­lauk­ti ne­ma­žai pir­kė­jų.

Pri­pa­žin­ti ge­riau­siais „„Ge­riau­sio „Art­Vil­nius“ Lie­tu­vos

me­ni­nin­ko ti­tu­las ati­te­ko Aud­ro­ nei Pet­ra­šiū­nai­tei, ge­riau­siu už­sie­ nio me­ni­nin­ku pa­skelb­ta Krish­na Mu­ra­ri (In­di­ja), ge­riau­siu Lie­tu­vos jau­nuo­ju me­ni­nin­ku ( iki 35 me­tų) – Al­gir­das Ga­ta­vec­kas (pro­jek­tas „Po­ vei­kis“), ge­riau­siu už­sie­nio jau­nuo­ ju me­ni­nin­ku (iki 35 me­tų) – Kris­tia­ nas Brek­te (Lat­vi­ja). „„Ge­riau­sia Lie­tu­vos ga­le­ri­ja pri­

pa­žin­ta Vil­niaus dai­lės aka­de­ mi­j os (VDA) teks­t i­l ės ga­l e­r i­j a AR­TI­FEX, ge­riau­sia už­sie­nio ga­le­ri­ ja – GA­LE­RI­JA 21, ge­riau­sias kū­ri­nys – Gied­riaus Jo­nai­čio „Lėk­tuv­ne­šis“, ge­riau­sia skulp­tū­ra – Ne­ri­jaus Er­ mi­no „Vo­ve­rai­tė ir sie­na“, ge­riau­sia mu­gės „ArtVilnius“ ins­ta­lia­ci­ja – Žil­ vi­no Landz­ber­go „Ma­no be­na­miui die­vui“.

e­liems, ir ma­žiems me­no my­lė­to­jams

Ma­nau, ji yra tas ak­cen­tas, ku­ris su­ku­ ria šiuo­lai­ ki­nės Lie­tu­ vos dai­lės sce­nos pil­nat­viš­ ku­mą.

„„Išg­rai­by­ti: „Art­Vil­nius“ dar ne­pra­si­dė­jus, da­lis čia pri­sta­to­mų kū­ri­nių jau bu­vo par­duo­ta.

kryžiažodis Šią savai­ tę laimė­ kite knygą „Vasaros duetas“.

Emos Darcy „Saldus kerštas“. Žakvinas Luisas Sola – aistringas turtuolis. Žavioji Nikolė Ašton paliko jį prieš penkerius metus, bet jis vis dar negali su tuo susitaikyti. Galiausiai pasitaiko puiki proga suvesti sąskaitas: Nikolė trūks plyš privalo sumokėti senas skolas ir pasiūlo Žakvinui sandorį. Sharon Kendrick „Tarp keršto ir meilės“. Sorča, per sesers vestuves bažnyčioje išvydusi Čezarę di Arkangelą, nubąla. Ji žino, kad gražuolio multimilijonieriaus pasirodymas nieko gero nežada. Ir iš tiesų – Čezarė rezga keršto planus. Jis privalo sugundyti vienintelę kadaise jį atstūmusią moterį.

Kryžiažo­ dį parengė „Oho“ redakcija.

Teisingus atsakymus galima pateikti iki penktadienio 18 val. 1. Frazę siųskite SMS žinute numeriu 1337. Siųsdami žinutę rašykite: DIENA (tarpas) KD (tarpas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. Pvz.: DIENA KD KAUNAS (žinutės kaina – 1 Lt). 2. Arba, iškirpę kryžiažodį su teisingu atsakymu, atneškite į „Kauno dienos“ redakciją, Kęstučio g. 86, Kaunas. Šios savaitės nugalėtoją paskelbsime antradienį, liepos 3 d.


18 2

ketvirtaDIENIS, birželio 28, 2012

klasifikuoti skelbimai Skelbimų ir prenumeratos skyrius!

Kęstučio g. 86, I–V 7.30–17.30 val. Tel. 302 202, 302 231. Vytauto pr. 23, priešais Autobusų stotį, I–V 7–16 val. (pietų pertrauka 13–14 val.) , VI 8–11 val. Tel. 8 655 45 114.

Klasifikuoti

Darbo skelbimai��������������������������������� 18 Paslaugos����������������������������������������� 18, 19 Parduoda� ������������������������������������������������� 19 Perka� ����������������������������������������������������������20 Įvairūs� ������������������������������������������������ 20, 21 Karščiausi kelionių pasiūlymai������������������������ 21 Pramogos, šventės, laisvalaikis�������������������������������������������� 21 Kviečia� ������������������������������������������������������20 Kviečia mokytis���������������������������������� 21 Dingo� ����������������������������������������������������������� 21 Pamesta� ���������������������������������������������������� 21 Rasta������������������������������������������������������������� 21 Informuoja� ��������������������������������������������� 21

skelbimai skelbimai@kaunodiena.lt 302 202, 302 231 (redakcijoje)

DARBo skelbimai

Restoranui Senamiestyje reikalingi virėjai ir pagalbiniai virtuvės darbuotojai. Tel. 8 699 87 431.

Siūlo darbą

Siūlome darbą šaltkalviui-suvirintojui. Atlyginimas už atliktą darbą. Tel. 8 600 04 449.

Statybos, remonto

980118

Automobilių servisui reikalingi: automobilių mechanikai, važiuoklės meistrai, serviso vadovas. Tel. 8 698 02 939. 976495

Autoservisas Kaune ieško automobilių šaltkalvio remontininko ir automobilių elektriko. Atlyginimas nuo 2000 Lt, atskaičius mokesčius. Tel. (8 37) 337 939. 980625

Ieškomi plataus profilio statybos darbininkai. Kontaktinis tel. (8 37) 324 181, 8 698 10 662. 977927

Įmonei reikalingas vairuotojas dirbti su savivarčiu. Tel. 8 645 13 823. 980856

Įmonei UAB ,,Kauno liftai“ nuolat dirbti reikalinga referentė-personalo vadovė. Būtina: aukštasis (teisinis ir administracinis) išsilavinimas. Darbo stažas: bendras – ne mažiau kaip 10 metų; personalo vadovė – 5 metai. Anglų ir rusų kalbų žinios. Gyvenimo aprašymą (CV) pateikti e. paštu info@kaunoliftai.lt. Kreiptis darbo dienomis nuo 7 iki 16 val. tel. 8 698 86 345. 980095

Kepyklai Panemunėje reikalingi tešlos paruošėjas ir konditerė. Darbas pamainomis. Neturinčius patirties apmokome. Tel. (8 37) 346 141. 979975

Krovininio transporto servisui Kaune reikalingas automobilių šaltkalvis. Tel. 8 687 37 323. 976948

Medienos apdirbimo įmonei reikalingas automobilių krautuvo vairuotojas dirbti gatavos produkcijos sandėlyje. Kreiptis Nemajūnų g. 31, Kaunas, tel. 8 612 96 776, 8 616 42 920. 977732

Moderniam autoservisui (R.Kalantos g. 13) reikalingas automobilių šaltkalvis. Būtina darbo patirtis. Siūlome geras darbo sąlygas, patrauklų atlyginimą. Tel. 8 671 18 532. 979967

Montuotojo darbas. UAB „Genlinsta“, užsiimanti vamzdynų montavimu, plečia savo veiklą ir ieško santechnikos montuotojų. Taip pat suvirintojo dirbti su suvirinimo argonu aparatu. Tel. 8 686 70 513, e. paštas vidasg@girsas.lt.

980104

Siuvimo įmonė ieško: modelių siuvėjos (paltai, švarkai, palaidinės, suknelės), siuvėjų dirbti operacijomis. Tel. 8 655 44 339. 974060

Spaustuvė BALTO Kaune skubiai ieško spaudėjų. Darbas su „Heidelberg“ spaudos mašina. Patirtis būtina. Tel. 8 699 302 50, e. paštas info@balto.lt.

979422

Tarptautinių pervežimų įmonei reikalingi vairuotojai (CE kategorija, patirtis būtina, RUS ir BY vizos būtų privalumas). Tel. 8 686 70 121. 977654

Transporto įmonė, plečianti savo veiklą, ieško vairuotojų-ekspeditorių išvežioti duonos gaminius. Darbas nuo 4 val. Skambinti nuo 9 iki 17 val. tel. 8 613 09 799. 976151

Transporto įmonei reikalingas tolimųjų reisų vairuotojas (Europa–Rusija) Tel. 8 652 04 033, 8 659 56 927. 977401

UAB „Kauno Daisotra“ nuolatiniam darbui maršrutu Lietuva–Rusija reikalingas patyręs tarptautinių krovinių gabenimo vairuotojas. Kaunas, tel. 8 685 03 016. 978937

UAB „Medienos era“ ieško staliaus-surinkėjo ir dažytojos (-o) dirbti su dažytais – lakuotais baldais. Būtina panašaus darbo patirtis. Tel. 8 686 58 532. 976002

Valymo paslaugų įmonė mielai priims į darbą valytojas (-us) ir kiemsargius, turinčius 35–55 proc. darbingumą. Kreiptis tel. 8 618 00 837. 980950

Reikalinga

973321

Įmonė, turinti autotransportą su šaldymo įranga (iki 3,5 t), siūlo paslaugas ir ieško įmonių bendradarbiauti. Tel. 8 699 98 934. 977614

979194

Nekilnojamojo turto nuomos bendrovei reikalinga vyr. buhalterė. Tel. (8 37) 425 473. 979989

Plečianti gamybą įmonė Garliavoje ieško siuvėjų siūti plokščiasiūlėmis siuvimo mašinomis, siuvėjų-overlokininkių, narstytojų ir mezgėjų. Neturinčias gerų įgūdžių apmokysime darbo vietoje. Teirautis darbo dienomis tel. 393 804, 393 893. 980377

Reikalinga (-as) patalpų valytoja (-as) dirbti nuo 17 iki 19 val. 0,25 etato Dainavos r. Tel. 712 525. 978883

Reikalingas žolės pjovėjas, darbas 0,5 etato. Tel. 8 683 22 557. 979981

Reikalingi: darbininkai prižiūrėti, valyti patalpas, objektus, sandėlininkai, salės, gamybos, apsaugos darbuotojai, vairuotojai. Tel. 8 600 37 610. 977499

Reikalingos (-i) skyriaus pardavėjos (-ai), kasininkės (-ai) ir mėsininkas, konditeris (-ė). IKI Girstupis, Kovo 11-osios g. 22, tel. (8 37) 452 030. 978628

Restoranų tinklas „Bajorų kiemas“ ieško virėjų, indų plovėjų, virtuvės darbuotojų. Tel. 8 611 29 129.

974998

951568

Ieško darbo

978491

968082

966501

Nebrangiai protezuoju dantis. Tel. 777 945, 8 608 15 882. 978244

Odontologijos centras ODONTEX (Gedimino g. 17, šalia PPC „AKROPOLIS“). Teikia visas odontologijos paslaugas, gydymas su NARKOZE. Nemokamas protezavimas ligonių kasų pacientams. Pensininkams – NUOLAIDOS! Dantų implantai – nuo 1000 iki 1500 Lt. Registruotis tel. (8 37) 228 265. 953545

959835

Darome stogų konstrukcijas, dengiame įvairia danga, remontuojame senus stogus, statome stoglangius, karkasinius namus, pavėsines. Tel. 8 689 04 980.

Automobilio apsauga nuo korozijos. Antikorozinis automobilio padengimas „Dinitrol“ medžiagomis. Suteikiame garantiją. Kalvarijos g. 28A, tel. 392 803, 8 698 36 705.

976202

Dažau lauko fasadus, sodo namelius, butus, laiptines. Atlieku plastikinių langų apdailą. Esu rimtas darbininkas. Tel. 8 607 03 388, 8 672 77 316. www.m-apdaila.lt.

960503

Automobilių kompiuterinė diagnostika. Taisome visus elektros gedimus, starterius, generatorius, automatines, mechanines dėžes, variklius, važiuoklę. Tel. 8 676 20 355.

973334

Dedu laminuotas grindis, kalu dailylentes, statau duris, spynas. Glaistau, dažau. Smulkūs santechnikos ir elektros darbai. Tel. 8 689 30 950.

958635

980547

Automobilių radiatorių, žibintų, buferių remontas, dažymas ir keitimas. Kondicionierių remontas, pildymas. Automobilinio bokštelio nuoma. Tel. 332 520, 8 699 55 568.

Dengiame naujus ir renovuojame senus stogus. Skardinimo darbai. Karkasinių namų statymas. Gipskartonio montavimas. Dailylenčių kalimas. Tel. 8 689 47 224.

976162

Dujų įranga automobiliams. Montavimas, remontas, lizingas, kompiuterinė diagnostika. Tiesioginis dujų įpurškimas. UAB „Vikabaltus“, Islandijos pl. 213E, Kaunas, tel. 705 862, 8 676 22 707. 964974

Patyrę meistrai kokybiškai remontuoja automobilių variklius ir važiuoklę, atlieka kompiuterinę diagnostiką, yra galimybė atvykti pas klientą. Tel. 8 602 98 953.

Buitinės technikos remonto

979199

AKCIJA! ALUPLAST profilio 5 kamerų langai su 30 proc. nuolaida ir vidine apdaila. Šarvuotos durys. Balkonų stikl. Roletai. Pramonės pr. 16 („Urmo“ bazė, 2 vagonėlis). Tel. (8 37) 451 712, 8 647 00 002, e. paštas gediminas@arventa.lt.

Dengiame plokščius stogus prilydomąja bitumine danga. Skardiname, suteikiame garantiją. Tel. 8 687 94 355, (8 37) 743 220.

AKCIJA! Plastikiniai langai. Balkonų įstiklinimas. Šarvuotos durys. Visų rūšių žaliuzės. Išsimokėjimas iki 2 metų. Ilgalaikė garantija. Tel. 313 549, 8 685 23 836. www.glorijoslangai.lt.

Drenažas, vandentiekis, kanalizacija. Mini ekskavatoriaus paslaugos. Tel. 8 676 14 056, 8 620 45 433.

979433

974818

Atliekame televizorių, garso aparatūros ir kitų el. prietaisų remonto darbus. Galime atvykti. Suteikiame garantiją. Savanorių pr. 155. Tel. 8 617 77 751.

Atliekame grindų, parketo šlifavimą. Klijuoju plyteles, dažau, tapetuoju. Kalu dailylentes, laminatą. Santechnikos darbai. Tel. 795 508, 8 600 62 210.

Atlieku nebrangų mikrobangų krosnelių, skalbyklių, dulkių siurblių, šaldytuvų, el. viryklių remontą. Garantija iki 2 m. Atvykstu nemokamai. Tel. 8 680 85 778.

Atliekame griovimo darbus – sienų, pertvarų, angų pjovimas (su dulkių nusiurbimu), kirtimas. Sąramų montavimas. Konsultacijos. Statybinio laužo išvežimas. Pastatų griovimas. Tel. 8 699 77 162.

SKUBIAI IR NEMOKAMAI IŠVEŽA nenaudojamą buitinę techniką – šaldytuvus, skalbykles, virykles, kompiuterinę techniką ir kitus elektronikos prietaisus. Tel. 8 641 99 000, www.kaunakiemis.lt.

Atliekame parketo ir grindų šlifavimo be dulkių bei lakavimo darbus. Tel. 8 679 13 494, 8 605 13 469.

971142

977229

Akcija! Net 35 proc. nuolaida aterosklerozės profilaktikai: kaklo kraujagyslių echoskopija + lipidograma – tik 86 Lt. Medicinos centras „Neuromeda“, tel. 8 613 42 780, 331 511; www.neuromedicina.lt.

Darbai aukštyje. Tarpblokinių siūlių remontas. Tel. 8 601 37 177.

Remontuoju lengvųjų automobilių ir VILKIKŲ RADIATORIUS, BUFERIUS ir kitas stiklo pluošto ir plastmasines detales. Garantija. Tel. 220 176 9-18 val., 8 699 25 402

Taisome įvairių tipų televizorius klientų namuose. Iškvietimas nemokamas. Garantija. Tel. 719 765, 8 652 39 176.

Medikų

BOBCAT nuoma. Sklypo lyginimas, planiravimas, grunto, smėlio, skaldos, juodžemio stumdymas, pervežimas, pakrovimas. Tel. 8 682 98 240, 8 667 88 878.

Automobilininkams

968033

Paslaugos

979312

974503

977539

50 m. moteris (be žalingų įpročių) ieško namų tvarkytojos darbo. Nuosavas automobilis, lankstus darbo grafikas. Tel. 8 605 01 271.

Be dulkių šlifuojame, lakuojame parketą, grindis. Dedame parketą. Tel. 8 698 87 702, 264 557 (namų).

Odontologijos paslaugos. Metalo keramikos protezams – 50 proc. nuolaida iki rugpjūčio mėn. Be eilės nemokamai protezuojame pacientus su ligonių kasos iškvietimais. Apžiūra – nemokama. Maironio g. 26A, Kaunas. Tel. 203 101, 8 672 44 348.

979169

Ieškome transporto įmonių, turinčių 1521 palečių transportą (0o +6o C temperatūrinis režimas). Maršrutai iš Kauno į prekybos centrus Lietuvoje. Kontaktinis tel. 8 656 29 160.

8 655 45 114 (Vytauto pr. 23)

Atvežame žvyro, smėlio, skaldos, atsijų, juodžemio, betono gaminių. Tel. 373 894, 8 616 56 993.

Taisome įvairių tipų televizorius klientų namuose. Iškvietimas nemokamas. Suteikiama garantija. Tel. 715 991, 8 671 55 064. 979100

Kompiuterininkų Profesionalus kompiuterių taisymas. Komponentų keitimas, operacinės sistemos atkūrimas ir kitos paslaugos. Kaune atvyksime nemokamai. Tel. 8 672 00 861.

967419

973354

979943

Atliekame visus statybos, remonto darbus: elektra, santechnika, griovimas, mūrijimas, betonavimas, gipskartonio montavimas, visa apdaila. Tel. 8 699 77 162. 973411

Atlieku (kokybiškai) vidaus ir išorės remonto darbus: lyginu, glaistau, dažau, kloju laminuotas grindis. Tel. 8 605 16 144, 8 671 53 911. 980507

Atlieku plastikinių langų angokraščių apdailą. Apdailos darbai: dažymas, plytelių klijavimas, laminatas, gipskartonis, lentelių kalimas. Tel. 8 675 81 454. 976575

974083

Automobilinio bokštelio nuoma (15 m aukščio). Pjauname, genime medžius. Šlaitinių stogų dengimas, skardinimas. Tel. 8 687 19 660 (Rolandas), 8 602 92 845.

AD servisas taiso nešiojamuosius, stacionarius ir žaidimų kompiuterius: lituoja, instaliuoja programas, šalina virusus, atnaujina navigacijas. Galime atvykti. Tel. 8 617 77 731.

Be dulkių kokybiškai šlifuojame, lakuojame, restauruojame parketą, medines grindis, laiptus. Tel. 8 677 36 264. swww.slifavimas.info.

927461

967654

972017

979619

Dengiame stogus įvairia danga. Tel. 8 698 39 862. 971967

973232

Drenažo, vandentiekio, buitinių nuotekų, lietaus kanalizacijos, siurblinių įrengimas, melioracijos darbai. Aplinkos tvarkymas, trinkelių klojimas, tvorų ir vejos įrengimas. www.henkesta.lt. Tel. 8 685 33 173. 975599

Fasadų šiltinimas polistirenu. Armuojame, tinkuojame struktūriniu tinku („samanėlę“, „lietutį“, „suktuką“). Konsultuojame. Tel. 8 698 04 792. 979857

GILUMINIAI VANDENS GRĘŽINIAI. Kokybiškai ir nebrangiai gręžiame vandens gręžinius, prijungiame į namą, suteikiame nuolaidas bei garantiją. Nemokamai atvažiuojame į vietą, konsultuojame. Tel. 8 640 75 555. www.hidrogela.lt. 970914

GRINDŲ BETONAVIMAS Kaune ir Kauno r., konsultuojame, suteikiame garnatiją, tiekiame medžiagas. Tel. 8 678 19 899. 973996

HIDROIZOLIACIJA: pamatų, rūsių, baseinų, terasų. Plokščiųjų STOGŲ dengimas, šiltinimas. Tel. (8 37) 330 686, 8 687 84 142. 969957

Kaminų įdėklai (darbo patirtis), valymas. Pristatomieji kaminai. Latakų valymas. Garantija. Be poilsio dienų. Tel. 8 676 53 813. www.kaminuideklai.com. 980587

Kasame ekskavatoriais, lyginame buldozeriais, vežame savivarčiais žvyrą, skaldą, juodžemį. Įrengiame įvažas ir kelius į statybų aikšteles. Tel. 8 699 77 162. 973436

Nukelta į 19 p.


19 3

ketvirtaDIENIS, birĹželio 28, 2012

klasifikuoti skelbimai Šiltiname sienas, stogus ir grindis, uŞpildant oro tarpus ekovata ir termoputa. 1 kv. m kaina 7–10 Lt. Tel. 8 698 47 767.

Paslaugos Statybos, remonto

964956

KaminĹł ÄŻdÄ—klai, valymas, pristatomieji kaminai, remontas. KaminĹł mĹŤrijimas. StogĹł dengimas. Tel. 8 619 29 430.

973597

Kasu ĹĄulinius, vietinÄ™ kanalizacijÄ…. Valau ir gilinu ĹĄulinius. Surandu vandens gyslÄ…. Suorganizuoju ĹžiedĹł atveĹžimÄ…. Tel. 8 676 67 428. 973088

KeiÄ?iame asbestinius stogus ÄŻ kt. stogĹł dangÄ…, padedame kaimo tipo vietoviĹł gyventojams susitvarkyti dokumentus kompensacijai dÄ—l asbestiniĹł stogĹł keitimo. Tel. 8 687 75 804. 975372

Siurbiame nuotekas. Plauname lauko vamzdynus. Tel. 8 670 12 205. 967541

Skardinimo darbai. SienĹł, stogĹł dengimas skarda. ÄŽvairiĹł lankstiniĹł, lietaus ir vÄ—dinimo sistemĹł gamyba ir montavimas. Tel. 8 656 72 272. 977438

Skardos lankstiniĹł gamyba. Lietaus nubÄ—gimo sistemos. Tel. 8 686 34 313, 545 456. 968926

StogĹł dengimas, ĹĄiltinimas. TarpblokiniĹł siĹŤliĹł remontas. Tel. 8 681 79 195, 8 686 88 034. 959789

Klojame trinkeles, akmenis. Statau vejos, gatvÄ—s bortelius, sulyginu ĹĄulinius. AtveĹžu medĹžiagas. Akcija. Nuolaidos. IlgametÄ— patirtis. Tel. 8 671 73 582. 978210

Langų apdaila – nebrangiai ir kokybiťkai. Tel. 8 676 82 369. 973570

Metalo gaminiai: rekonstrukcijos, laiptai, tvoros, grotos, vartai, kaltiniai gaminiai, durys. Tel. 8 600 04 449. 980097

Nebrangiai ir kokybiĹĄkai daĹžome lauko fasadus, stogus, tvoras. Remontuojame daugiabuÄ?iĹł namĹł laiptines. Tel. (8 37) 249 178, 8 672 46 162. 976707

Nuomojame fasadinius statybinius pastolius (universalĹŤs, tinka mĹŤro ir kitiems darbams, lengvai surenkami). Tel. 8 686 79 386, www.stogudengimasjums.lt. 969719

PastatĹł ĹĄiltinimas putĹł polistirenu, akmens vata. Dedame struktĹŤrinÄŻ tinkÄ…. DaugiabuÄ?iĹł laiptiniĹł remontas. Tinkavimo darbai. www.apsiltiname.lt. Tel. 8 602 56 512, 8 614 45 953. 977820

Pigiai parduodame kapsules, krosneles, medĹžiagas, aksesuarus. Tel. 8 698 47 983, Kaunas. 969593

PigĹŤs laiptai iĹĄ sauso Ä…Ĺžuolo, uosio medienos. Gaminu. Montuoju. Tel. 8 646 44 285. 976396

Plastikiniai langai, balkonĹł stiklinimas, ĹĄarvuotos durys, roletai, ĹžaliuzÄ—s, apsauginÄ—s ĹžaliuzÄ—s, tinkliukai nuo uodĹł. Daugiau informacijos www.languera.lt. E. paĹĄtas info@languera.lt. Teirautis tel. 8 609 77 366, 8 609 77 355. 964190

Plastikiniai langai, ťarvuotos durys, balkonų stiklinimas, apdaila. Langų reguliavimas, taisymas. Buto remonto darbai. Savanorių pr. 287–316, tel. 8 606 28 921. 963414

PlokĹĄÄ?iĹłjĹł stogĹł dengimas, ĹĄiltinimas ir renovacija. IlgametÄ— patirtis. UAB „Verslo gama“. Tel./faksas (8 37) 390 089, 8 616 17 706; www.stogudengimasjums.lt. 978648

ProfesionalĹŤs metalo suvirinimo darbai. Tel. 8 646 14 495, UAB „Deina“, PartizanĹł g. 87A. 970750

Remonto darbai: angokraĹĄÄ?iĹł apdaila, sienĹł lyginimas, tinkavimas, glaistymas, daĹžymas, tapetavimas, laminato dÄ—jimas. Tel. 8 679 23 826. 980227

RuoĹĄia pagrindus trinkeliĹł klojimui. Stato kelio ir vejos bortelius. Kloja trinkeles. Tel. 8 656 64 347. 978160

Santechnikas atlieka visus santechnikos darbus. Padeda nupirkti, atveĹžti medĹžiagas (su nuolaidomis). Tel. 8 680 84 699 nuo 7 iki 22 val. 979284

Santechnikas keiÄ?ia vandentiekio, kanalizacijos vamzdynÄ…, stato WC, vonias, duĹĄo kabinas, gyvatukus, maiĹĄytuvus. Garantija. Tel. 8 604 95 971. 976222

Santechnikas keiÄ?ia vandentiekio, kanalizacijos vamzdynus, stato WC. Kiti santechnikos darbai. Dirba be poilsio dienĹł. Garantija. Tel. 8 645 22 683. 978763

SienĹł ĹĄiltinimas uĹžpildant oro tarpÄ… termoputomis. 1 kv. m kaina nuo 5 Lt. Tel. 8 674 44 496. 969486

Tapetuotojas (darbĹĄtus ir sÄ…Ĺžiningas) glaisto, daĹžo sienas, lubas. Deda laminatÄ… ir t.t. Pataria. Padeda nupirkti medĹžiagas. Tel. 8 677 03 739. 970063

TRINKELIŲ KLOJIMAS. Kokybiťkai kloju trinkeles, vejos bortelius, įrengiu vandens nutekėjimo sistemas. Kokybę garantuoju. Tel. 8 687 82 448. 964855

UAB atlieka stogĹł dengimo ir remonto darbus bitumine prilydomÄ…ja danga. Skardinimo darbai. Suteikiama garantija. Kaunas. Tel. 8 688 30 990. 976289

Vidaus apdaila. DaĹžome, montuojame gipskartonÄŻ, dedame parketÄ…, parketlentes. Smulkus tinko remontas. Tel. 8 686 38 118. 979546

Ĺ˝emÄ—s kasimo, pamatĹł, drenaĹžo, tranĹĄÄ—jĹł ir gręŞimo darbai (20, 30, 40 cm skersmens) mini ekskavatoriumi „Kubota“. VeĹžu ĹžvyrÄ…. Tel. 8 685 43 966. 974119

Vidaus ÄŻrangos APSAUGOS SIGNALIZACIJOS sodyboms, namams, butams, garaĹžams, sodĹł nameliams. VAIZDO STEBÄ–JIMO SISTEMOS. NÄ—ra abonentino mokesÄ?io. Pigiai. Tel. 8 675 04 304. 978083

Plisuotos ĹžaliuzÄ—s, roletai, romanetÄ—s, tinkleliai nuo vabzdĹžiĹł – UAB „Eurivila“. K.DonelaiÄ?io g. 33, tel. 423 333; www.eurivila.lt. 972594

Vidaus ir ťarvuotos durys, laminuotos, faneruotos, medinės – uŞ maŞiausią kainą. Spalvų, raťtų įvairovė. Montavimas. Garantija. Tel. 8 616 50 545. 971442

BaldĹžiĹł

Kitos „AUJAMA“ VERTÄ–JŲ PASLAUGOS

t1-VLĂ?JPH (prie KalnieÄ?iĹł PC), tel. 

„ABDONO“ kilimĹł ir ĹžaliuziĹł valykla valo kilimus (kliento patalpose arba iĹĄsiveĹžame), minkĹĄtuosius baldus, Ä?iuĹžinius, „Bauer“ ir kt. patalynÄ™ sausu ir ĹĄlapiu giluminiu bĹŤdu amerikietiĹĄka ÄŻranga. LangĹł valymas, grindĹł dangos atnaujinimas, patalpĹł tvarkymas po remonto ir visos kitos ĹĄvaros paslaugos. UAB „ABDONAS“ (bet kada), tel. 77 09 44, 8 688 18 946. Ĺ˝emaiÄ?iĹł g. 31, www.abdonas.lt. 964897

IĹĄvykstate ir neturite kur palikti savo augintinio? KreipkitÄ—s ÄŻ ĹĄunĹł vieĹĄbutÄŻ, priĹžiĹŤrimÄ… veterinarijos gydytojo. Tel. (8 37) 553 986, 8 612 87 099. 980107

Modernia valymo ÄŻranga „Rainbow“ giluminiu bĹŤdu valome dangÄ…, Ä?iuĹžinius ir minkĹĄtuosius baldus. Tel. 8 604 02 322. 966214

NEMOKAMAI iťveŞame bet kokį nereikalingą metalo lauŞą, buitinę techniką. Mokamai – senus baldus, ťiukťles ir visa kt. Pjauname medŞius. Tel. 8 601 99 230, 799 681. 978997

Paminklai gamintojo kainomis. IĹĄsimokÄ—tinai. TvorelÄ—s. Pamatai. BirĹĄtono g. 14. Tel. 202 406, 8 612 56 001, akmensgaminiai@gmail.com. 966210

Visi apĹželdinimo darbai. ÄŽrengiame vejas, dekoratyvinius baseinus, krioklius, akmens takelius. Kultivatoriaus paslaugos. Tel. 8 672 44 785, 8 600 88 285. 974295

966197

Aptraukiame minkĹĄtuosius baldus gobelenu. KeiÄ?iame spyruokles, vatinÄ…, porolonÄ…. Transportas nemokamai. Pensininkams – 10% nuolaida. Tel. 208 498, 8 604 35 475. 979587

parduoda Nekilnojamasis turtas Kaune ir Kauno rajone 1 a. rąstinio namo dalį Žaliakalnyje (po kapitalinio remonto, ťildymas dujomis, 2,5 a Şemės, 3 kambariai, namas apkaltas lentelėmis). Pigus iťlaikymas. Kaina 180 000 Lt. Tel. 8 630 00 439. 980578

1,5 kambario butÄ… KalnieÄ?iuose. Renovuotame name, ypaÄ? ekonomiĹĄkas. Tel. 8 610 61 919. 975525

12,3 a namĹł valdos sklypÄ… uĹždarame individualiĹł namĹł kvartale NoreikiĹĄkÄ—se. Asfaltas iki sklypo. Komunikacijos ĹĄalia. Miesto transportas. Kaina 90 000 Lt. Tel. 8 630 00 439. 15,7 a ĹžemÄ—s sklypÄ… Islandijos pl., KalnieÄ?iuose, ĹĄalia STATOIL degalinÄ—s ir kavinÄ—s „Šalia kelio“. TiktĹł automobiliĹł servisui ar kitai veiklai. Ĺ alia visos komunikacijos. Kaina 186 000 Lt. Tel. 8 699 83 228. 976811

2 a. mĹŤrinÄŻ namÄ… A.Ĺ anÄ?iuose, PrancĹŤzĹł g. (6 a ĹžemÄ—s, bendr. pl. 120 kv. m, ĹĄildymas dujomis). Domina keitimas ÄŻ 3 k. butÄ…. Priemoka bĹŤtina. Kaina 385 000 Lt. Tel. 8 630 00 439. 980579

980297

2 k. butÄ… Centre, KÄ™stuÄ?io g. (3/3 a., mĹŤrinis, b. pl. 55 kv. m, sienos daĹžytos, parketlentÄ—s, nauji med. langai su stiklo paketais). Tel. 395 098, 8 614 22 030.

Greitai ir kokybiĹĄkai gaminame virtuvÄ—s, miegamojo, svetainÄ—s baldus, spintas su stumdomomis durimis. www.rimvydobaldai.lt, tel. 8 614 36 447, 8 698 81 318. 964920

Statau duris, keiÄ?iu spynas, restauruoju, remontuoju, iĹĄardau, surenku kietuosius baldus. Tel. 260 665, 8 678 38 973. 980304

VirtuvÄ—s, svetainÄ—s, biuro, miegamojo, vonios, spintĹł ir kitĹł kietĹłjĹł baldĹł gamyba. Garantija, iĹĄsimokÄ—tinai. Tel. 8 679 77 357; www.ivairusbaldai.lt. 956894

SiuvÄ—jĹł

Sienų, grindų apťiltinimas į oro tarpus. Ekovata, termoputa, polistireno granulėmis. 1 kv. m – nuo 7 Lt. Konsultuojame, dirbame visoje Lietuvoje. Tel. 8 689 68 528.

Atidarytas naujas „Siuvimo salonas“. Siuvame ir taisome drabuĹžius. MiĹĄko g. 30 (ĹĄalia PC „Akropolis“). Tel. 8 617 18 147, e. paĹĄtas indre.kaunas@gmail.com.

966256

978033

979987

NamÄ… 180 kv. m, 6 a ĹžemÄ—s, miĹĄke prie vandens, 3 km nuo Kauno Vilniaus link. Sutvarkyta aplinka, sodas, aptverta teritorija. Tel. 8 684 02 811. 980552

Parduoda miesto centre arba iĹĄnuomoja 250 kv. m veikiantÄŻ konditerijos cechÄ…. Kaina 300 000 Lt. Nuomos kaina sutartinÄ—. Tel. 8 654 66 763. 980283

Parduodu labai tvarkingÄ… ir gerai ÄŻrengtÄ… 4 kambariĹł butÄ… KalnieÄ?iĹł mikrorajone (labai ĹĄiltas, pigus iĹĄlaikymas, pakeisti langai). Tel. 8 612 23 057. 980533

Parduodu prekybinÄŻ 9 kv. m kioskÄ… Centre, A.MickeviÄ?iaus g. Kaina 7 000 Lt. Tel. 420 256, 8 699 75 646 (nuo 20 val.). 978468

Skubiai parduodamas 1 kmb. butas Kaune, Eiguliuose (38 kv. m, suremontuotas, tvarkingas, plastikiniai langai, ĹĄarvo durys, laminatas, plytelÄ—s, su visais naujais baldais). Kaina sutartinÄ—, be tarpininkĹł. Tel. 8 699 56 504, e. paĹĄtas daivytis@gmail.com.

980125

2 a. mĹŤrinÄŻ nebaigtÄ… ÄŻrengti namÄ…, ĹŤkinÄŻ pastatÄ… su garaĹžu. 8 a ĹžemÄ—s Garliavoje (geroje vietoje). Tel. 8 608 29 972.

974255

980580

MĹŤrinÄŻ sodo namelÄŻ, tinkamÄ… gyventi ĹžiemÄ… (6,18 a sklypas, aptvertas, geras susisiekimas), 14 km nuo KalnieÄ?iĹł. Kaina sutartinÄ—. Tel. 8 679 34 356.

979464

AukĹĄtos kvalifikacijos meistrai greitai ir kokybiĹĄkai remontuoja minkĹĄtuosius baldus. Transportas nemokamas. Tel. 267 408, 8 685 46 049. Gaminame nestandartinius kietuosius baldus: virtuvÄ—s, prieĹĄkambario, komodas, stalus, lentynas, spintas... AtveĹžame, surenkame nemokamai. Tel. 8 601 26 068.

976717

KotedŞą Romainiuose, puťyne, visiťkai suformuotoje gyvenvietėje (5,38 a Şemės, gyv. pl. 226,66 kv. m, dujos, elektra – įvadai į namą, vanduo, kanalizacija – ťalia namo). Kaina 368 000 Lt. Tel. 8 630 00 439.

Vieno aukĹĄto mĹŤrinÄŻ namÄ… PrienĹł r., IĹĄlauĹžo mstl. (bendr. pl. 77 kv. m, 20 a ĹžemÄ—s sklypas, ĹŤkiniai pastatai, visi patogumai). Kaina 150 000 Lt. Tel. 8 671 80 478.

980583

Aptraukiame baldus gobelenu. KeiÄ?iame spyruokles, vatinÄ…, porolonÄ… – dirbtuvÄ—se ir pas klientÄ…. Pensininkams – nuolaidos. Tel. 366 160, 8 651 82 459.

DnB bĹŤstas teikia paslaugas norintiesiems parduoti ar iĹĄnuomoti savo nekilnojamÄ…jÄŻ turtÄ…. Tel. 8 676 22 040, e. paĹĄtas darius. daugela@dnbbustas.lt.

956252

978294

2 kambariĹł butÄ… BirĹželio 23-iosios g. (5/5 a., b. pl. 44 kv. m, yra bendrija, renovuotas stogas, labai maĹži ĹĄildymo mokesÄ?iai). Kaina 70 000 Lt. Tel. 8 647 26 755. 980355

2 kambariĹł butÄ… RasytÄ—s g. (9 a. blokinio namo VI a., bendr. pl. 49 kv. m, vidinis, kambariai ÄŻ skirtingas puses). Be tarpininkĹł. Kaina 86 900 Lt. Tel. 8 616 84 751. 980307

630 kv. m komercines patalpas (10 garaŞų ir administracinÄ—s patalpos) ir prie jĹł esanÄ?iÄ… 4550 kv. m asfaltuotÄ… aikĹĄtelÄ™. Taip pat 350 kv. m komercines patalpas ir 1530 kv. m suformuotÄ… aikĹĄtelÄ™. Patalpos JonuÄ?iĹł k., Kauno r. Gera vieta, geras asfaltuotas kelias, 300 m nuo „VIA Baltica“ kelio. Kaina sutartinÄ—. ŽŪB „VeĹžimas“, tel. (8 37) 551 842, 8 682 66 585. 979978

Vieno aukĹĄto naujos statybos karkasinÄŻ namÄ… MokolĹł g., Aleksote (b. pl. 80 kv. m, 5,5 a sklypas). Kaina 195 000 Lt. Tel. 8 652 21 880. 978165

Nekilnojamasis turtas kitose vietose 1 a. mĹŤrinÄŻ namÄ… su mansarda PrienĹł r., PurvininkĹł k. (bendr. pl. 90 kv. m, WC ir vonia atskirai, ne lauko, ĹĄildymas kietuoju kuru, vandentiekis miesto). Kaina 149 000 Lt. Tel. 8 630 00 439. 980581

BuitinÄ— technika Defektuota, naudota, nauja buitinÄ— technika. VirtuvÄ—s ÄŻrankiai, aksesuarai ir indai. www.aldile.com, Jonavos g. 254, Kaunas. Tel. 8 698 31 328. 951982

Nauja ir nukainota buitinÄ— technika (orkaitÄ—s, ĹĄaldytuvai ir t.t.), virtuvÄ—s reikmenys. Atidavus senÄ… buitinÄ™ technikÄ… – taikomos nuolaidos! AEG, „Bosch“, „Liebherr“, „Siemens“ ir kt. Kovo 11-osios g. 45A. Tel. 313 656, 8 699 83 487; www.ventara.lt. 821543

StatybinÄ—s medĹžiagos

Kitos prekės AKCIJA – PJUVENŲ briketams! Parduodame pjuvenų briketus, durpių briketus. AtveŞame. Kreiptis Kalvarijos g. 7, Kaunas, tel. 8 683 54 559, 298 566. 976603

AtveĹĄime geros kokybÄ—s baltarusiĹĄkĹł durpiĹł briketĹł, akmens angliĹł. Tel. 8 683 13 463. 974108

BerĹžo, uosio, Ä…Ĺžuolo, juodalksnio skaldytos malkos. Tel. 8 613 23 999. 976987

ÄŽvairias malkas (skaldytas arba trinkelÄ—mis). Tel. 8 673 10 627. 977714

Malkas – lapuoÄ?iĹł, supjautas ir suskaldytas. Sausos. Turime ir atraiŞų. AtveĹžame nemokamai. Tel. 8 621 44 130. 972246

Malkos pigiau. Tel. 8 631 33 736. 979137

Nebrangiai parduodu malkas trinkelÄ—mis ir skaldytas. Tel. 8 610 78 126. 975227

Parduodame Ä…Ĺžuolines, uosines, berĹžines, juodalksnio malkas (rÄ…stais, trinkelÄ—mis, skaldytas). Perkame miĹĄkÄ… visoje Lietuvoje. Tel. 8 656 86 202. 960714

Parduodame sausas Ä…Ĺžuolo, uosio, berĹžo, juodalksnio malkas ir atraiĹžas. AtraiĹžos maiĹĄuose. Tel. 8 610 67 001. 945640

Parduodame stambias atraiĹžas ir ÄŻvairias malkas: dvimetriais, trinkomis ir skaldytas. AtveĹžame. Tel. 8 614 08 432, 8 699 35 992. 969655

Parduodame uosio, Ä…Ĺžuolo, berĹžo malkas trinkelÄ—mis ir skaldytas. VeĹžame po 10 arba 5 erdmetrius. Tel. 8 612 63 246, (8 37) 746 419. 969087

Parduodamos malkos. Tel. 8 642 00 055. 972496

Parduodu ÄŻvairiĹł rĹŤĹĄiĹł malkas (trinkelÄ—mis, skaldytas, rÄ…stukais). AtveĹžimas nemokamas. Tel. 8 611 84 921, e. paĹĄtas euruta@gmail.com. 971053

Parduodu malkas, turime spygliuoÄ?iĹł ir lapuoÄ?iĹł. VeĹžame skaldytas arba trinkelÄ—mis, po 10 arba 6 erdmetrius. Perku miĹĄkÄ…. Tel. 8 618 07 508. 966862

Parduodu malkas: uosio, berĹžo, Ä…Ĺžuolo, alksnio, juodalksnio. Sausas atraiĹžas maiĹĄuose. Tel. 8 630 41 245. 979500

PREKYBA KIETUOJU KURU: akmens anglys; baltarusiĹĄki durpiĹł briketai; medĹžio pjuvenĹł briketai; medĹžio pjuvenĹł granulÄ—s. Dirbame I–V 9–17 val. Adresas A.JuozapaviÄ?iaus pr. 7, tel. 746 419, 8 612 63 246. 968950

Supjautos atraiŞos: puťies – 300 Lt; juodalksnio, berŞo, ąŞuolo – 380 Lt. AtraiŞos maiťuose: puťinės – 6 Lt (vnt.); ąŞuolo, berŞo, juodalksnio – 7 Lt (vnt.). Tel. 8 670 32 999. 979063

Gaminame ÄŻvairiĹł matmenĹł statybinÄ™ medienÄ…, lauko ir vidaus dailylentes, terasines lentas. Transporto paslaugos. Tel. 8 618 16 298, 8 614 55 029, 384 131. RomainiĹł g. 29A, Kaunas. 973212

ÄŽvairiÄ… statybinÄ™ medienÄ…, dailylentes, terasines lentas, pjuvenas, atraiĹžas. Transporto paslaugos. Dirbame ir ĹĄeĹĄtadieniais. Tel. (8 37) 330 071, 8 682 25 858. 951828

Parduodu blokelius tvorai: skaldyto akmens imitacijos, betoniniai, ĹĄviesĹŤs (dydĹžiai 30x30x15 cm). Tel. 8 617 49 793. 976507

Prekyba ÄŻvairia stogĹł danga, lietaus nubÄ—gimo sistemomis, vidaus ir lauko plastikinÄ—mis dailylentÄ—mis. Tel. 8 674 08 870. 957426

Maisto prekÄ—s

8,51 a namĹł valdos sklypÄ… SargÄ—nuose, naujame kvartale, prie puĹĄynÄ—lio (elektra, dujos, miesto vandentiekis ir kanalizacija). Tel. 8 699 85 923.

Parduodu bulves, morkas, burokÄ—lius, svogĹŤnus, kopĹŤstus, agurkus. Pristatau ÄŻ vietÄ…, iĹĄraĹĄau dokumentus. Tel. 545 842, 8 685 81 393.

978293

976481

ValstybÄ—s ÄŻmonÄ— „Kauno regiono keliai“ skelbia pakartotinÄŻ nusidÄ—vÄ—jusio nereikalingo ir netinkamo naudoti materialaus turto aukcionÄ…. ÄŽrangos mineralinÄ—ms birioms medĹžiagoms keliĹł prieĹžiĹŤrai gaminti: juostiniĹł transporteriĹł, vibrosietĹł GIL-52 (2 vnt.), akmenskaldĹžiĹł KSD-1200 ir SMD-741, maitintuvo KT-100, talÄ—s, hidroforo (orientacinis metalo gaminiĹł svoris – 230 t). Ĺ is turtas dalimis neskaidomas ir parduodamas vienam pirkÄ—jui. Aukcionas vyks 2012 m. liepos 4 d. 10 val. VÄŽ „Kauno regiono keliai“, I.Kanto g. 23, Kaunas. ApĹžiĹŤrÄ—ti turtÄ… galima Ariogalos karjere, Plembergo k., Ariogalos sen., RaseiniĹł r. sav., iki aukciono vedimo dienos. DÄ—l iĹĄsamesnÄ—s informacijos apie parduodamÄ… turtÄ… ir dÄ—l jo apĹžiĹŤrÄ—jimo kreiptis tel. (8 428) 70 385. Atsakingas asmuo – Alvydas Laukaitis, tel. (8 37) 202 435. Su aukciono laimÄ—toju bus pasiraĹĄyta sutartis dÄ—l nupirkto turto iĹĄmontavimo ir iĹĄveĹžimo. UĹž aukcione nupirktas prekes atsiskaitoma iĹĄ karto arba pavedimu per 3 kalendorines dienas. IĹĄmontuoti ÄŻrenginius ir atsiimti nupirktÄ… turtÄ… ne vÄ—liau kaip per 15 kalendoriniĹł dienĹł po apmokÄ—jimo, vÄ—liau pretenzijos nepriimamos. Aukciono dalyvio bilieto kaina 20 Lt, ĹžiĹŤrovo bilieto kaina 10 Lt. 980061


20 2

ketvirtaDIENIS, birželio 28, 2012

klasifikuoti skelbimai Perka

Atvežame smėlio, žvyro, skaldos, juodžemio, atsijų iki 7 tonų; „Bobcat“ ir ekskavatoriaus nuoma; išrašome sąskaitas. Tel. 8 657 68 660.

Įvairūs Teismo informacija

„Metrampa“ brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą, automobilius. Moka iš karto, išsiveža. Švenčionių g. 8, Betygalos g. 2. Tel. 740 405, 8 687 90575, www.metrampa.lt. 969246

AB brangiausiai Kaune perka juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą, akumuliatorius, senus automobilius. Išrašome utilizavimo pažymas. Pasiimame patys. Europos pr. 56. Tel. 391 549, 8 639 10 001. 973695

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų ir nerūdijančio plieno laužą, el. variklius, senus automobilius. Demontuojame metalą. Technikos g. 8C, tel. 8 687 46 496. 939929

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, el. variklius. Išsivežame metalą. Raudondvario pl. 112, tel. 267 424, 8 650 50 353. 939708

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius, nichromą. Birželio 23-iosios g. 23A, tel. 312 043, 8 682 40 444. 940005

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius, nichromą. Jurbarko g. 2, tel. 363 283, 8 699 69 731. 939783

Įvairius senus su defektais ir po avarijos automobilius, kėbulus. Pasiimame patys, išrašome utilizavimo pažymas. Tel. 8 684 26 629, 8 603 62 208. 974357

Jauna šeima perka 1–2 kambarių butą. Gali būti dalis namo. Siūlyti įvairius variantus. Tel. 8 686 61 618. 980582

Lietuviško kapitalo imonė nuolat perka žemės ūkio paskirties žemę. Pageidautina Jonavos, Kėdainių, Panevėžio, Šiaulių, Radviliškio apylinkėse. Pageidautina nuo 5 ha. Tel. 8 686 86 065, 8 618 87 113. 971103

Perka žemę, mišką visoje Lietuvoje, tinka apleista, išnuomota, su bendraturčiais. Greitai sutvarko dokumentus, atsiskaito iš karto. Tel. 8 671 08 059. 972260

Perku žemės grąžinimo dokumentus. Atsiskaitau iš karto. Tel. 8 684 94 670. 970873

Perku žemės sklypą (4–6 a), Aleksoto– Fredos rajone. Galiu sutvarkyti įvairius sklypo teisinius reikalus. Siūlyti įvairius variantus. Tel. 420 256, 8 699 75 646 (nuo 20 val.). 978479

Pirksiu vieno kambario butą su daliniais patogumais. Be tarpininkų. Tel. 733 310. 979318

Skystą kurą krosnims. Dideliais kiekiais, jo likučius, 2 Lt už l. Pasiima. Tel. 8 672 18 207. 971079

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius, senus automobilius. Veiverių g. 148A, tel. 392 213, 8 686 40 259.

Superkame juoduosius, spalvotuosius metalus. Demontuojame, išsivežame mažus kiekius. Be poilsio dienų. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 600 60 674, 260 840. 976857

939632

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius, senus automobilius. Vokiečių g. 187, tel. 478 088, 8 681 46 384. 939856

Alavą, nichromą, nerūdijantį ir instrumentinį plieną, elektros variklius, generatorius, starterius ir įvairius metalus. Tel. 8 610 22 688. 939559

Aukštomis kainomis įmonė perka įvairius AUTOMOBILIUS ir kt. techniką (po eismo įvykio ar su kt. defektais). Greitai tvarkome dokumentus, atsiskaitome, pasiimame. Tel. 8 648 74 669. 974778

Automobilių supirkimas. Atsiskaitome iš karto. Sutvarkome dokumentus. Pasiimame patys. Europos pr. 56. Tel. 391 549, 8 639 10 001. 979076

Automobilių supirkimo įmonė perka automobilius nuo 200 iki 2000 Lt. Atsiskaitome iš karto. Pasiimame patys. Sutvarkome dokumentus. Tel. 8 615 87 008.

UAB „TORLINA“ brangiai perka juodųjų (iki 800 Lt už toną) ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, buitinę techniką, senus automobilius, elektros variklius, akumuliatorius. Galime išvežti savo transportu. Išrašome utilizavimo pažymas. Ateities pl. 34, Kaunas, tel. (8 37) 44 14 14, 8 698 08 051 (juodieji metalai); (8 37) 44 14 14, 8 611 44 404 (spalvotieji metalai). Darbo laikas I–V 8–17 val., VI 8–13 val. 964703

VAZ, „Moskvič“, GAZ ir kitus importinius automobilius, kėbulus. Pasiimame. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724.

968613

Nebrangiai pirksiu vieno arba dviejų kambarių butą Kaune. Tel. 302 535, 8 676 22 529.

Kauno apygardos teismas 2012 m. birželio 11 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB „Solibum“, įmonės kodas 3025 80302, civ. bylos B2-1936-273/2012. Nutartis įsiteisėjo 2012 06 21. Bankroto administratoriumi paskirta UAB „Verslo konsultantai“, įgaliotas asmuo Alvydas Mogenis (tel. (8 37) 201 433, faksas (8 37) 261 122, e. p. info@administravimas.lt). Kreditorinių reikalavimų pareiškimai priimami iki 2012 08 06 Raudondvario pl. 99, LT-47184 Kaunas. Pranešame, kad bankrutuojanti UAB „Solibum“ nuo 2012 06 21 nevykdys įmonės sudarytų sutarčių, kurių vykdymo terminai dar nepasibaigė. Dėl šios priežasties atsiradę reikalavimai tenkinami LR įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka. 980083

Nuomoja

979896

Atvežu pigiai GAZ-53 (1–5 kub. m) juodžemio, mėšlo, durpių, žvyro, skaldos, smėlio, atsijų. Ekskavatoriaus nuoma. Tel. 8 606 11 127. 970823

Atvežu žvyro, smėlio, akmens skaldos, akmenukų, juodžemio, atsijų iki 11 kub. m. Savivarčio paslaugos. Tel. 8 618 67 815. 978637

Baldų, pianinų perkraustymo (krauname, montuojame), krovinių gabenimo paslaugos. Tel. 8 650 12 579, 740 666.

Kelionės „Vikra“ (buvusi J.Pranevičienės įm.) kasdien veža poilsiautojus į Palangą ir Šventąją. Keleivių draudimas. Keleivius paimame prie namų. Tel. 352 368, 8 613 97 061; www.vikra.lt. 978700

G.Babensko įmonė kasdien veža į (iš) Palangą, Šventąją (minkštos sėdynės, keleivių draudimas). Paima iš sutartos vietos. Tel. (8 37) 365 573, 8 610 64 270. 972236

Vežame poilsiautojus iš Vilniaus, Kauno į Palangą, Šventąją (ir atgal), nuo 25 Lt. Tel. 8 699 99 965, 8 612 22 227. 975399

Nukelta į 21 p.

kviečia Įvairūs poilsio namai, vilos, kotedžai PALANGOJE. Kainos nuo 25 Lt. Savanorių pr. 3 (kieme), Kaunas. Tel. 20 58 98, 8 673 97 498.

977869

2 kambarių butą V.Krėvės pr. pradžioje. Nuomos kaina 450 Lt ir mokesčiai. Tel. 8 686 40 200. 978374

Kviečiame pailsėti nuo miesto triukšmo modernioje sodyboje ant švaraus ežero kranto, išsamiau www.sakarva.com. Tel. 8 686 45 028, e. paštas aurius90@hotmail.com. 965716

Gabenimai „IVECO“, „MAN“ savivarčiais atvežame iki 13 t žvyro, smėlio, skaldos, atsijų, žvirgždo, kokybiško juodžemio iki 9 kub. m. Rašome sąskaitas. Tel. 8 633 33 374.

979969

0–24 val. atvežame žvyro, smėlio, skaldos juodžemio, durpių. Savikroviu išvežame gruntą, šakas, statybinį laužą. Išrašome sąskaitas. Tel. 8 640 10 444. 973960

Atvešiu akmenų, atsijų, malkų, žvyro, smėlio, juodžemio; savivarčio su kranu paslaugos. Rašome sąskaitas. Tel. 8 614 88 448. 970569

Atvežame iki 12 t smėlio, žvyro, skaldos, atsijų, juodžemio, durpių. Išvežame statybinį laužą. „Bobcat“ ir savivarčių paslaugos. Tel. 8 698 07 749. 970596

Nebrangiai pirksiu trijų arba keturių kambarių butą Kaune (gali būti dalis namo). Tel. 8 600 40 550, 8 614 20 820.

Atvežame įvairaus juodžemio, smėlio, žemės grunto, durpių, molio, žvyro. Išvežame statybinį laužą. Rašome sąskaitas. Tel. 8 698 25 082.

Perku sodą Vaišvydavoje, Girionyse, Šlienavoje, Gervėnupyje ar kažkur netoli (gali būti su nameliu). Tel. 395 097, 8 614 21 023.

Atvežame nuo 1 iki 10 kub. m žvyro, smėlio, atsijų, skaldos, juodžemio. Krovinių pervežimas. Tel. 8 618 20 971.

978292

Atvežu (20 t – 12 kub. m/6X6) juodžemio daržui ir pievelei, malto betono, molio ir statybinio laužo. Savikroviu išvežu molį, statybinį laužą. Tel. 8 638 33 222.

974279

980300

980305

977832

Akcininkams! 2012 m. liepos 2 d. UAB „Eskovara“ patalpose, Taikos pr. 112, Kaunas, vyks neeilinis akcininkų susirinkimas dėl įmonės vadovo atleidimo ir naujo vadovo skyrimo.

Nebrangiai perkraustysiu (yra krovėjai), pervešiu krovinius krovininiu sunkvežimiu „Iveco“. Dirbu be poilsio dienų. Tel. 260 665, 8 678 38 973.

967680

971733

975496

Automobilius (senus, surūdijusius, su defektais, nevažiuojančius) ir kėbulus. Atsiskaito iš karto, pasiima patys. Tel. 8 673 31 752, 8 607 97 663. 971168

BALTIC METAL, UAB – aukštomis kainomis neribotais kiekiais perka juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą. Atsiskaitome iš karto. Kreiptis R.Kalantos g. 49, Kaunas, tel. (8 37) 215 092, 8 698 55 553.

AB „Ūkio bankas“ LT 12 7010 4000 0177 0651

952002

Brangiai juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą: aliuminį, varį, žalvarį, akumuliatorius. Išsivežame patys. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724. 968703

Brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, elektros variklius, akumuliatorius. Išsiveža patys. Išveža senus automobilius. Vandžiogalos pl. 106, Domeikava, tel. 8 682 69 307, (8 37) 478 989. 964682

Brangiai perkame juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, elektros variklius, akumuliatorius. Išsivežame patys. Išvežame senus automobilius. S.Lozoraičio g. 19, Garliava, tel. 8 611 39 500. 964659

Užpildę ir išsikirpę šį kvitą, jūs galite užsisakyti skelbimus į „Kauno dieną“ bet kuriame „Kauno spaudos“ kioske


213

ketvirtaDIENIS, birželio 28, 2012

klasifikuoti skelbimai Įvairūs

Pramogos, šventės, laisvalaikis

Kelionės

Pramogos Kviečiame šeimas ir vaikus, jaunimą ir suaugusiuosius į Koučingo ir lyderystės vasaros stovyklas nuo liepos 9 dienos. Daugiau informacijos www.tla.lt, tel. 8 656 23 723.

Vežame į (iš) Klaipėdą, Palangą, Šventąją (minkštos sėdynės, keleivių draudimas). Paimame iš vietos. Tel. 553 191, 8 651 35 980. A.Vainorienės firma. 971341

Paskolos

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“.

967216

Paskolos per 1 valandą (turintiesiems užstatą), perkreditavimai, konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Tel. 412 960. 967136

Paskolos, perkreditavimai per 1 val. Užstatas – auksas, nekilnojamasis turtas, automobilis. Visų dokumentų tvarkymas, konsultacijos. Tel. 315 599. 967114

Skubi paskola už mažiausias palūkanas. Užstatas – auksas, automobilis, nekilnojamasis turtas. Konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Tel. 8 600 69 691. 967093

Akcija GREITOS PASKOLOS. Užstatas – nekilnojamasis turtas arba automobiliai. Konsultuojame, tvarkome visus dokumentus. Tel. 8 687 82 448. Mituvos g. 5, Kaunas.

Karščiausi kelionių pasiūlymai Kelionių AgentūrA „Krantas Travel“

977366

Sportas Kauno Centro sporto mokykla, Miško g. 3, kviečia 7–16 m. moksleivius, norinčius sportuoti, išmokti pliažo tinklinio pradmenų, smagiai pabendrauti tinklinio aikštelėje ir paplaukioti baseine. Kasdien skiriama 1 valanda tinklinio smėlio aikštyne arba salėje. Plaukiojimas 2 k. per savaitę. Užsiėmimai vyks grupėse. Pirma pamaina liepos 2–9 d., antra – liepos 10–16 d. Stovyklos trukmė – 5 d. d., kaina 45 Lt. Registracija ir informacija. Tel. (8 37) 423 173, 422 854, Miško g. 3, Kaune.

Tel. (8 37) 490 202, I.Kanto g. 22, kaunas@kaunas.krantas.lt www.krantas.lt

974233

GERA NAUJIENA: iki 50% NUOLAIDOS ŽIEMOS SEZONO KELIONĖMS • Avansas tik nuo 50 Lt. • Mažiausios kainos garantija. • Nemokamas kelionės keitimas. • Rinksitės iš plačiausios kurortų, kelionės datų, trukmės, viešbučių pasiūlos.

informuoja NEMOKAMI UŽSIĖMIMAI TĖVAMS Kvie­čia­me tė­vus, su­tuok­ti­nius da­ly­vau­ti gru­ pi­niuo­se už­si­ė­mi­muo­se, skir­tuo­se at­ras­ti, su­pras­ti ir vys­ty­ti sa­vo vaid­me­nį šei­mo­je bei ieš­ko­ti kū­ry­biš­kų kon­flik­tų spren­di­mo bū­dų. Pir­mas su­si­ti­ki­mas bir­že­lio 28 d. 18 val. Šei­ mos san­ty­kių ins­ti­tu­te (L.Za­men­ho­fo g. 9). Re­gist­ra­ci­ja tel. (8 37) 750 935. KAUNO „BOČIŲ“ liau­diškos mu­zi­kos an­sam­blis kvie­čia į ka­ pe­lą mu­zi­kan­tus. Ypač ieš­ko­me smui­ki­nin­ ko ir akor­de­o­nis­to. Skam­bin­ti tel. 741 550, 8 658 46 874 (iki 20 val.), Ma­ri­ja Garš­vie­nė.

Kau­no ap­skri­ties vie­šo­ji bib­lio­te­ka (Ra­das­tų g. 2) kvie­čia į STALO ŽAIDIMŲ POPIETES. Bir­že­ lio mė­ne­sį jos vyks kiek­vie­ną ket­vir­ta­die­nį 16 val. 322 kamb. ar­ba, jei pa­si­seks už­sa­ky­ ti gerą orą, žai­si­me po ąžuo­lais bib­lio­te­kos kie­me. Su­ksi­me gal­vas, iš­mė­gin­si­me sėk­ mę azar­tiš­kuo­se, su­dė­tin­guo­se ir links­muo­ se žai­di­muo­se. Tu­ri­nin­ga pra­mo­ga, do­zė tei­gia­mų emo­ci­jų ir sma­gus ben­dra­vi­mas – vis­kas įskai­čiuo­ta! Alias, Risk, Scrab­ble, Di­ xit, Uno ir dar daug ki­tų žai­di­mų iš „Hob­bys­ hop” lau­kia ta­vęs. Be­lie­ka grieb­ti drau­gą (-ę) už pa­ran­kės ir lėk­ti pas mus. Įė­ji­mas ne­mo­ka­mas. Ga­li­ma at­si­neš­ti ir sa­ vo žai­di­mų. Jei žais­ti, tai žais­ti bib­lio­te­ko­je!

2012 m. liepos 5 d. 10 val. K.Donelaičio g. 62/53, Kaune, vyks BUAB „Bajorkiemis“ kreditorių susirinkimas. Su darbotvarke galima susipažinti Savanorių pr. 262–105, Kaune, iš anksto susitarus. Informacija teikiama tel. 8 686 83 541. 980058

Pranešame, kad VšĮ „Lietuvos žemės ūkio universiteto mokomasis ūkis“ (įm. kodas 302635752) keičia pavadinimą į VšĮ „Aleksandro Stulginskio universiteto mokomasis ūkis“. 980848

Kviečia mokytis AMES kalbų mokymo ekspertai siūlo efektyviausius kalbų kursus Kaune: anglų, vokiečių, prancūzų, ispanų, italų, rusų kalbos; kokybiškas parengimas anglų kalbos valstybiniam ir IELTS egzaminui, verslo anglų kalba. Sudaromos grupės (darbo dienomis ir šeštadieninės) pagal amžiaus grupes ir poreikius. Kontaktai Laisvės al. 23–5, Kaunas; tel. (8 37) 422 748, 8 685 66 355. 969137

Pamesta Pamestą Lietuvos veterinarijos akademijos diplomą HB Nr. 113145, išduotą 1986 m. birželio 26 d. Jonui Baubliui, laikyti negaliojančiu. 979986

Pamestą UAB „Milara“ (įmonės kodas 134291275) pagrindinį antspaudą laikyti negaliojančiu.

980374

SK E L B I M

AI

M SKELBI

KAUNO TAUTINĖS KULTŪROS CENTRAS A.Jakšto g. 18, tel. 407 135, www.ktkc.lt Birželio 28 d. 18 val. – vasarvidžio vakarojimai su folkloro ansambliu „Jotija”, vadovas Mintautas Petras Pečiulis. Įėjimas nemokamas. 18 val. – tapybos mokymai suaugusiesiems „Prie molberto”. Veda dailininkas Gvidas Latakas. Birželio 30 d. 16 val. – paskaita „Pribuvėja ir kūdikio gimimas. Pirmosios prausynos – senasis krikštas. Grasa ir apsauga”. Lektorius Aleksandras Žarskus. R.MIKUTAVIČIUI ATMINTI Bir­že­lio 30 d. kvie­čia­me pa­gerb­ti Lie­tu­vos Di­džio­jo ku­ni­gaikš­čio Ge­di­mi­no III laips­ nio or­di­no ka­va­lie­riaus, ku­ni­go, te­olo­gi­jos moks­lų dak­ta­ro, po­eto, Kau­no mies­to gar­ bės pi­lie­čio Ri­čar­do Mi­ku­ta­vi­čiaus at­mi­ni­ mą: 12 val. – šv. Mi­šios Kau­no My­ko­lo Ar­kan­ge­ lo baž­ny­čio­je; 13.30 val. – gė­lių pa­dė­ji­mas Pet­ra­šiū­nų ka­ pi­nė­se. Da­ly­vaus vy­rų cho­ras „Per­kū­nas”, va­do­vas Ro­mal­das Mi­siu­ke­vi­čius. No­rin­čiuo­sius vyk­ti pla­nuo­ja­me nu­vež­ti au­ to­bu­su į Pet­ra­šiū­nų ka­pi­nes. Aka­de­mi­nė aso­cia­ci­ja „Con­si­lia aca­de­mi­ca”, Kau­no mies­to sa­vi­val­dy­bė

BĖGIMAS „IR STOK UŽ GARBę LIETUVOS!” Vals­ty­bės die­nos iš­va­ka­rė­se Is­to­ri­nė Pre­zi­ den­tū­ra Kau­ne kar­tu su Lie­tu­vos bė­gi­mo mė­gė­jų aso­cia­ci­ja kvie­čia bė­gi­mo en­tu­zias­ tus ir jiems pri­jau­čian­čius da­ly­vau­ti tra­di­ci­ nia­me is­to­ri­nia­me bė­gi­me „Ir stok už gar­bę Lie­tu­vos!”2012, ku­ris šiais me­tais de­di­kuo­ ja­mas vals­ty­bės mo­te­rims. Var­žy­bų pra­džia lie­pos 4 d. 18.30 val., iš kar­to po pa­ro­dos „Vals­ty­bės mo­te­rys: ar­ti­ mui ir Tė­vy­nei” ati­da­ry­mo. Bė­gi­me „Ir stok už gar­bę Lie­tu­vos!”2012 da­ly­vau­ti ga­li vi­ si bė­gi­mo mė­gė­jai, tu­rin­tys gy­dy­to­jo lei­di­ mą da­ly­vau­ti var­žy­bo­se. Bė­gi­mo star­tas ir fi­ni­šas Is­to­ri­nės Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­ den­tū­ros Kau­ne kie­me­ly­je (Vil­niaus g. 33). Var­žy­bų tra­sos nuo­to­lis 5 km. Bė­gi­mo nu­ ga­lė­to­jai ir pri­zi­nin­kai (vy­rai ir mo­te­rys) bus ap­do­va­no­ja­mi tau­rė­mis. Vi­si da­ly­viai – da­ ly­vio ser­ti­fi­ka­tais ir at­mi­ni­mo do­va­no­mis. At­mi­ni­mo tau­rė­mis ap­do­va­no­ja­mi jau­niau­ sias ir vy­riau­sias (pa­gal gi­mi­mo me­tus) da­ ly­viai. Re­gist­ra­ci­ja. Ko­man­di­nės pa­raiš­kos pa­ tei­kia­mos iki lie­pos 3 d. 15 val. e. paš­tu al­fon­sas­bu­liuo­lis@gmail.com. Var­žy­bų die­ ną da­ly­viai re­gist­ruo­ja­mi Is­to­ri­nės Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tū­ros Kau­ne kie­me­ly­je (Vil­niaus g. 33) nuo 17.10 iki 18.10 val. In­for­ma­ci­ja apie bė­gi­mą ir jo nuo­sta­tai www.lbma.lt.

Daugiau informacijos www.krantas.lt

Kelionių agentūra „AŠ KELIAUJU“ IKI 50 proc. NUOLAIDA KELIONĖMS AUTOBUSU: • avansas tik 50 Lt; • keliavimo data 2012 10 01–2013 03 31; • kiekvienam perkančiam – dovana.

964830

Kiti

DOVANA: užsisakant žiemos kelionę dovanosime 7 d. automobilio saugojimą Vilniaus oro uoste! Egiptas, Hurgada – nuo 1399 Lt Egiptas, Šarm El Šeichas – nuo 1399 Lt Egiptas, Taba – nuo 2179 Lt Egiptas, Marsa Alamas – nuo 2249 Lt Kanarų salos, Tenerifė – nuo 1659 Lt JAE, Dubajus – nuo 3119 Lt Indija, Goa – nuo 3399 Lt Tailandas, Bankokas – nuo 3629 Lt Slidinėjimas Italijoje – nuo 1519 Lt Slidinėjimas Austrijoje – nuo 1939 Lt

Tel. (8 37) 214 010 , 8 656 37 114, Savanorių pr. 363A–202, askeliauju@askeliauju.lt. Darbo laikas I–V 9–19 val.

Talinas, Ryga – žiemos idilė – tik 299 Lt, Mažasis Baltijos kruizas – tik 399 Lt, Postdamas–Berlynas–„Tropikal“ vandens parkas – tik 499 Lt. Daugiau informacijos kelionių agentūroje.

Kelionių agentūra „Delta-Interservis“

Laisvės al. 89, Kaunas, tel. (8 37) 424 211 e. paštas kaunas@delta-interservis.lt Karaliaus Mindaugo pr. 49, PPC „Akropolis“, tel. (8 37) 214 701 e. paštas akropolis@delta-interservis.lt www.deltakeliones.lt

Dingo 2012 m. birželio 25 d., vėlai vakare, dingo šuo, auksaspalvis retriveris. Šuo pasimetė santakoje prie Kauno pilies. Jei kas matė ar priglaudė, prašom atsiliepti, atsilyginsime. Tel. 8 670 09 892, e. paštas lukosius@gmail.com. 980302

Rasta

ŽIEMOS SEZONO KELIONIŲ AKCIJA* • Iki 50 % nuolaidos. • Pradinė įmoka tik nuo 50 Lt. • Mažiausios kainos garantija. • Galimybė keisti kelionės datą nemokamai. • Plačiausias pasirinkimas.

Poilsinių kelionių kryptys: Hurgada, Šarm aš Šeichas, Taba, Marsa Alamas, Tenerifė. Įspūdingos naujienos: Goa (Indija), Dubajus, Tailandas. Slidinėjimo kelionės: Italija, Austrija. 29 pažintinių kelionių programos * žiemos sezono akcija galioja iki 2012 m. liepos 15 d. VASAROS SEZONO PASIŪLYMAI* Iki 15 % nuolaida pažintinėms kelionėms liepos ir rugpjūčio mėn. Kelionės į Vokietijos atrakcionų parkus (asm.) – nuo 670 Lt. Kruizinės kelionės į Stokholmą (asm.) – nuo 100 Lt. * Daugiau informacijos apie akcijos sąlygas rasite mūsų agentūroje.

Kaune rastas supakuotas, naujas auksinis moteriškas žiedas su akmenėliu ir išgraviruotu vardu. Tel. 8 612 85 622.

979310

AKCIJA

UŽSISAKYKITE 5 SKELBIMUS IR GAUKITE DOVANĄ – DAR

1 SKELBIMĄ!

AI

Kauno diena


22

ketvirtadienis, birželio 28, 2012

kas, kur, kada teatras

Amžinąjį atilsį

KAuno KAMERINIS TEATRAS

Sunkią netekties valandą, mirus mylimai mamai, nuoširdžiai užjaučiame bendrovės darbuotoją Oną Čepulienę ir jos artimuosius. UAB „Kraujo donorystės centras” kolektyvas

Skaudžią netekties ir liūdesio valandą nuoširdžiai užjaučiame Pirminės asmens sveikatos priežiūros centro Šilainių PSP skyriaus bendrosios praktikos slaugytoją Danutę JAKUBAUSKIENĘ dėl mamos mirties. Viešosios įstaigos Kauno Šilainių poliklinikos administracija ir darbuotojai Skaudžios netekties ir liūdesio valandą, mirus tėvui, Gintarą PLŪKĄ nuoširdžiai užjaučia AB „Pieno žvaigždės“ filialo „Kauno pienas“ kolektyvas. Gilaus liūdesio valandą, mirus mylimai mamai, technologę Nataliją Taparauskienę, jos šeimą bei artimuosius nuoširdžiai užjaučia UAB „T1 GIJA” bendradarbiai. Skaudžią netekties ir liūdesio valandą del mylimo brolio mirties Lietuvos Respublikos ambasados Rusijos Federacijoje ministrę patarėją, ilgametę Kauno technologijos universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto darbuotoją docentę Ireną VALAINYTĘ nuoširdžiai užjaučia fakulteto bendruomenė. „Liūdinga“. Laidojimas, mirusiųjų paėmimas iš namų ir gydymo įstai­ gų. Kremavimas 488 Lt (kaina gali keistis priklausomai nuo Lenkijos zloto kurso lito atžvilgiu pirkimo dieną). Mirusiųjų parvežimas iš už­ sienio. Platus gedulo drabužių, reikmenų ir atributikos pasirinkimas. Užsakymų priėmimas – 24 val. per parą be poilsio dienų M.Daukšos g. 37, Vytauto pr. 47. Šarvojame Vytauto pr. 44A, S.Žukausko 3B, Ra­ dvilėnų pl. 15A, V.Krėvės pr. 95A, Aleksoto bažnyčioje. Tel. (8 37) 200 839, 8 633 33 399. 976240

Ilgametė darbo patirtis – užtikrinta kokybė ir nebrangios pa­ slaugos. Laidojimo paslaugų biuras teikia visas laidojimo pas­ laugas. Platus karstų, drabužių, laidojimo atributikos pasi­ rinkimas. Šarvojimo salės KAUNE. Pensininkus, neįgaliuosius laidojame už valstybės lėšas. KREMAVIMAS LIETUVOS krematoriume. K.Baršausko g. 65 (priešais PC „Molas“). Dirbame visą parą. www.laidojimas-kremavimas.lt. Tel. 8 670 22 835, 8 608 37 933.

977836

PAMINKLAI. Gaminame paminklus, dengiame kapavietes granito plokštėmis, užpilame kapą granito skalda, liejame pamatus, atnauji­ name senus paminklus, kalame raides. Dirbame visoje Lietuvoje. Tel. 8 647 09 401, 384 912; www.uabpaminklai.lt. Raudondvario pl. 115A, Kaunas. Partneriai: K.Kasakausko g. 64 – Akmenė; J.Basanavičiaus g. 12 – Jonava; Ramybės g. 7, Garliava. Laidojimo reikmenys, paslaugos, kremavimas – tel. 8 615 50 520, 8 686 45 729. 971194

VISOS KAPŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGOS: kapo dekoravimas skalde­ le, smėliu, juodžemiu. Tvarkymas po laidotuvių. Senų kapaviečių restauravimas, atnaujinimas. Trinkelių, plytelių, skaldytų akme­ nų klojimas. PAMINKLAI, AKMENS PLOKŠTĖS: paruošiame kapavie­ tės projektus, gaminame įvairius paminklus iš kokybiško suomiško akmens. Liejame pamatus ir atliekame kitus betonavimo darbus. AKCIJA! PAMATŲ LIEJIMAS – nuo 450 Lt. Tel. 8 648 55 567; (8 37) 334 633, Savanorių pr. 225 („Juzėje“). www.kapineta.lt. 964942

Kęstu­čio g. 74A, www.ka­me­ri­nis­te­at­ras.lt, in­fo@ka­me­ri­nis­te­at­ras.lt

Bir­že­lio 28 d. 18 val. – D.Če­paus­kai­tė pa­gal R.Bradbury. BE GALO ŠVELNI ŽMOGŽUDYS­ TĖ. Dvie­jų da­lių juo­do­ji ko­me­di­ja. Re­ži­sie­ rius S.Ru­bi­no­vas.

V. Ku­dir­kos vie­šo­ji bib­lio­te­ka Vi­tebs­ko pa­da­li­nys P.Luk­šio 58, sa­lė

Bir­že­lio 29 d. 16 val. Ei­gu­lių ben­druo­me­ nės cen­tro an­sam­blis „Sma­rag­das” kvie­čia į vienų me­tų gim­ta­die­nio šven­tę. Da­ly­vaus et­no­gra­fi­nis an­sam­blis „Sū­du­va” ir mo­te­rų vo­ka­li­nis an­sam­blis „Va­ka­rė”.

„Nykštuko“ lėlių teatras Rotušės a. 19, Ryšių istorijos muziejus

Liepos 1 d. 12 val. – Katinėlis ir gaidelis. Bilietai parduodami 1 val. prieš spektaklį.

renginiai EINAM KAUNAS 2012 Birželio 28 d. 19–20 val. – klasika Miesto sode (Laisvės al. 93). Dalyvaus Kauno bigbendas. Vadovas Arvydas Butas. 20.30 val. „Romuvos pasažas” (Laisvės al. 54). Rasabasa (alternatyve/dream pop/shoe­ gaze). Birželio 29 d. – „Dūdos Laisvės alėjoje”. 16 val. – eitynės nuo Kauno šv. Arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčios (Soboro), 16.30–17 val. – koncertas Muzikinio teatro sodelyje. Dalyvaus Kauno pučiamųjų ins­ trumentų orkestras „Ąžuolynas” ir merginų choreografinė grupė.

MAIRONIO 80-ŲJŲ MIRTIES METINIŲ PAMINĖJIMAS Bir­že­lio 28 d. 11.30 val. – Mai­ro­nio pa­ger­ bi­mas prie Ar­ki­ka­ted­ros ba­zi­li­kos mau­zo­ lie­jaus, Vil­niaus g. 2. 16 val. – Mai­ro­nio lie­tu­vių li­te­ra­tū­ros mu­ zie­ju­je (Ro­tu­šės a. 13) Mai­ro­nio pa­ger­bi­mo va­lan­da „Mai­ro­nio sap­nas apie Lie­tu­vą, mei­lę, ti­kė­ji­mą ir vil­tį”, ku­rioje dalyvaus jau­nie­ji ak­to­riai Gab­rie­lė Ani­čai­tė, Jo­nas Ba­ra­naus­kas, Sau­lius Čiu­če­lis, In­ga Mi­ku­ ta­vi­čiū­tė, pia­nis­tė Gai­lė Gri­ciū­tė, vo­ka­lis­tė Gab­rie­lė Gri­ciū­tė. Bus ati­da­ry­ta man­sar­da. Naująsias pa­tal­pas pa­šven­tins JE ar­ki­vys­ku­ pas Si­gi­tas Tam­ke­vi­čius, da­ly­vaus Lie­tu­vos Res­pub­li­kos kul­tū­ros mi­nist­ras Arū­nas Ge­ lū­nas. Ren­gi­nys skir­tas Mai­ro­nio me­tams. 18 val. – šv. Mišios ar­ki­ka­ted­ro­je ba­zi­li­ko­je.

M.K.ČIURLIONIO MEMORIALINIS MUZIEJUS M.K.Čiur­lio­nio g. 35, Drus­ki­nin­kai

Pra­si­de­da for­te­pi­jo­ni­nės mu­zi­kos va­sa­ra. Iki rug­pjū­čio 25 d. bus su­reng­ta aš­tuo­ nio­li­ka kon­cer­tų. Ke­tu­rio­li­ko­je jų vėl skam­bės for­te­pi­jo­no mu­zi­kos gar­sai. Čia sa­vo kū­ry­bi­nius ieš­ko­ji­mus de­monst­ruos vi­sų kar­tų Lie­tu­vos pia­nis­tai bei M.K.Čiur­ lio­nio tarp­tau­ti­nio pia­nis­tų kon­kur­so lau­re­a­tai. Šio se­zo­no nau­jie­na – tai ke­tu­ri im­pro­vi­za­ ci­jų ir mu­zi­ki­nių dia­lo­gų va­ka­rai „Čiur­lio­nis ki­taip”. Šiems va­ka­rams žy­mūs Lie­tu­vos pia­nis­tai ir džia­zo mu­zi­kos žvaigž­dės pa­ren­ gė ke­tu­rias pro­gra­mas, įvai­riai in­ter­pre­tuo­ jan­čias M.K.Čiur­lio­nio kū­ry­bi­nį pa­li­ki­mą. Bir­že­lio 30 d. 16 val. vyks for­te­pi­jo­ni­nės mu­zi­kos kon­cer­tas. At­li­kė­jai: So­na­ta Zu­bo­ vie­nė ir Ro­kas Zu­bo­vas. Lie­pos 1 d. 16 val. vyks tarp­tau­ti­nio me­nų fes­ti­va­lio „Drus­ki­nin­kų va­sa­ra su M.K.Čiur­ lio­niu” ati­da­ry­mo šven­tė. Šiais me­tais mu­zie­ju­je bus ati­da­ry­tas ju­bi­lie­ji­nis X tarp­tau­ti­nis me­nų fes­ti­va­lis Drus­ki­nin­kų va­sa­ra su M.K.Čiur­lio­niu. Fes­ti­va­lio me­tu puo­se­lė­ja­ma kla­si­ki­nė kū­ry­ba, skam­ba ir jau­nų­jų ta­len­tin­gų kom­po­zi­to­rių kū­ri­niai. Ren­gi­nį tra­di­ciš­kai ati­da­rys Lie­tu­vos mu­zi­kų rė­mi­mo fon­do di­rek­to­rė Liu­ci­ja Stul­gie­nė, svei­ki­ni­mo žo­dį tars Drus­ki­nin­kų sa­vi­val­dy­bės me­ras Ri­čar­ das Ma­li­naus­kas. Šven­tėje kon­cer­tuos 2011 m. Tarp­tau­ti­nio M.K.Čiur­lio­nio pia­nis­tų ir var­go­ni­nin­kų kon­kur­so lau­re­at­ as Ro­kas Va­ lun­to­nis. Jo at­lie­ka­mo­je pro­gra­mo­je iš­gir­ si­te M.K.Čiur­lio­nio, D.Scar­lat­ti, M.Ra­velio, A.Re­me­sos kū­ri­nius. Min­dau­go Va­lai­čio (trom­bo­nas) kon­cer­te skam­bės F.Cho­pi­no, E.Grie­go kū­ri­niai.

KAuno KAMERINIS TEATRAS

28 d. 18 val.

MAIRONIO LIETUVIŲ LITERATŪROS MUZIEJUS Ro­tu­šės a. 13

Bir­že­lio 29 d. 17 val. – ra­šy­to­jo Al­gi­man­to Ka­mins­ko kny­gų „Ūka­nos at­na­ša­vi­mas” I da­lies „Įski­lę naš­čiai” ir II da­lies „Pa­mes­ti klaup­tai” su­tik­tu­vės. Su au­to­riu­mi da­ly­vau­ ja po­etas Ro­ber­tas Ke­tu­ra­kis ir ak­to­rė Oli­ta Dau­tar­tai­tė. LANKYTOJAMS! Ka­dan­gi vyk­do­mas vals­ ty­bės in­ves­ti­ci­jų pro­jek­tas „Mai­ro­nio lie­tu­vių li­te­ra­tū­ros mu­zie­jaus Ro­tu­šės a. 13, Kau­nas, re­konst­ra­vi­mas”, dėl su­dė­tin­ gų re­mon­to dar­bų mu­zie­jus lan­ky­to­jams už­da­ro­mas nuo lie­pos 2 d. iki rug­pjū­čio 31 d. At­si­pra­šo­me dėl ne­pa­to­gu­mų. Esant rei­ka­lui, ga­li­ma skam­bin­ti mu­zie­jaus sve­tai­nė­je www.mai­ro­nio­mu­zie­jus.lt nu­ro­ dy­tais te­le­fo­nais.

KAUNO PILIS Pi­lies g. 17

Bir­že­lio 29 d. 16 val. Lie­tu­vos uni­ver­si­te­tų mo­te­rų aso­cia­ci­ja(LUMA) kvie­čia į sa­vo na­rės tau­to­dai­li­nin­kės Da­lios Ker­paus­kie­ nės pa­ro­dos SPALVOTAS KELIAS pri­sta­ty­ mą vi­suo­me­nei. Pa­ro­do­je eks­po­nuo­ja­mi nau­jau­si me­ni­nin­kės dar­bų cik­lai „Vi­sa­ta”, „Vi­zi­jos”, „Tė­viš­kei”. Ga­na reikš­min­gą vie­tą in­ter­je­re už­ima tai­ ko­mo­ji dai­lė. Ji su­tei­kia ne tik jau­ku­mo, bet la­vi­na ir gro­žio su­pra­ti­mą. Tau­to­dai­li­nin­kės Da­lios Ker­paus­kie­nės teks­ti­li­niai go­be­le­nai by­lo­ja apie kū­ry­bi­nės as­me­ny­bės in­dė­lį plėtojant šią dai­lės sri­tį. Me­ni­nin­kė su­kaup­ tas ko­lo­ris­ti­kos ži­nias pui­kiai ­nau­do­ja sa­vo dar­buo­se. Ma­to­me meist­riš­ką šil­tų ir šal­tų spal­vų de­ri­ni­mą ir sko­nį. Jau­di­na spal­vi­nis for­mų vien­ti­su­mas, mi­n­ties užuo­mi­nos. Ki­ ta ypa­ty­bė – su­ma­niai ir nau­jai pa­nau­do­ta go­be­le­no kū­ri­mo tech­ni­ka – siu­vi­nė­ji­mas. Tai pa­pil­do ir su­stip­ri­na for­mos ir vaiz­do iš­raiš­ką. D.Ker­paus­kie­nės dar­bai ku­pi­ni fan­ta­zi­jos, ori­gi­na­lu­mo, iš­ra­din­gu­mo. Jiems bū­din­ga me­džia­gos ir for­mos vie­ny­bė. Sa­vo kū­ry­bi­ niais dar­bais au­to­rė ne­no­ri įpras­min­ti vien gro­žį, o ra­gi­na įžvelg­ti min­ties ir dva­sios de­ri­nį.

„ŽALGIRIO“ ARENA Bir­že­lio 29–lie­pos 8 d. 8.45 val. – FIBA U17 pa­sau­lio jau­nių krep­ši­nio čem­pio­na­tas. Bi­lie­tus pla­tina „Ti­ke­ta”, kai­nos nuo 7 litų. Lie­pos 28 d. 19.30 val. – pir­ma­sis ro­ko gru­ pės „red-hot-chili-peppers-04” kon­cer­tas Lie­tu­vo­je. Bi­lie­tus pla­ti­na „Tic­ket­pro”, kai­na 157–257 litai. Lie­pos 31 d. 20 val. – pir­ma­sis at­li­kė­jo Stingo pa­si­ro­dy­mas Kau­ne, nau­jau­sias kon­cer­ti­nis tu­ras „Back to Bass Tour”. Bi­lie­ tus pla­ti­na „Tic­ket­pro” ir „Bi­lie­tų Pa­sau­lis”, kai­na 156–226 litai.

vy­tau­to di­dŽio­jo ka­ro mu­zie­jus K.Do­ne­lai­čio g. 64

Lie­pos 3 d. 12 val. ati­da­ro­ma nau­ja eks­po­zi­ci­ja „An­ti­na­ci­nis ir an­ti­so­vie­ti­nis pa­si­prie­ši­ni­mas Lie­tu­vo­je 1941–1956 m.” ir at­nau­jin­ta Gin­klų is­to­ri­jos eks­po­zi­ci­ja, ku­ rią Ka­ro mu­zie­jaus stei­gė­jas brg. gen. Vla­ das Na­ge­vi­čius įren­gė 1936 m. va­sa­rio 16 d. ir pa­va­di­no „Šar­vų ir gin­klų evo­liu­ci­ja”. Įė­ji­mas su kvie­ti­mais. Nuo 14 val. įė­ji­mas su mu­zie­jaus bi­lie­tais. Išsamesnė in­for­ma­ ci­ja apie eks­po­zi­ci­jas: <http://ka­riuo­me­ne. kam.lt/lt/ka­riuo­me­nes_at­ri­bu­ti­ka/ka­ro_ is­to­ri­ja/vy­tau­to_di­dzio­jo_ka­ro_mu­zie­jus/ eks­po­zi­ci­jos.html>. Iš­anks­ti­nė eks­kur­si­jų, edu­ka­ci­nių pro­gra­mų re­gist­ra­ci­ja tel. (8 37) 320 939.

ISTORINĖ LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTŪRA KAUNE Vil­niaus g. 33

Lie­pos 1 d. 15 val. – ant­ro­sios pa­ro­dos „Pa­sa­ko­ji­mai apie ra­bi­nus” ati­da­ry­mas iš pa­ro­dų cik­lo „Is­to­ri­ja. Da­bar­tis. At­min­tis”. Pra­tęs­da­mi pir­mo­sios pa­ro­dos te­mą, ku­rio­je kal­bė­jo­me apie kon­kre­čias is­to­ri­ nes as­me­ny­bes – Vil­niaus Ga­oną, Kau­no Ga­oną, Lie­tu­vos vy­riau­si­ą­jį ra­bi­ną Ša­pi­ro, Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės žy­dų pul­ko ra­bi­ną Sniegą, apie ki­tus Lie­tu­vos mies­tų ir mies­te­lių ra­bi­nus – žy­dų tei­sės ži­no­vus, ben­druo­me­nės mo­ky­to­jus. Per ant­ro­sios pa­ro­dos ati­da­ry­mą iš­gir­si­te is­to­ri­jų bei links­mų pa­sa­ko­ji­mų apie ra­bi­nus. Pa­ro­dą pri­sta­tys žy­dų kul­tū­ros pa­vel­do ty­ri­nė­to­ja Asia Gu­ter­ma­nai­tė. Paroda veiks iki liepos 31 d.

Lie­pos 4 d. bus ati­da­ry­ta pa­ro­da VALSTY­ BĖS MOTERYS: ARTIMUI IR TĖVYNEI. Į Is­to­ri­nę pre­zi­den­tū­rą Kau­ne švel­niai, ele­gan­tiš­kai, be ne­rei­ka­lin­gos pom­pas­ti­kos ir skam­bių šū­kių įžen­gia mo­te­rys. Mo­te­rys, vi­są Pir­mo­sios Lie­tu­vos Res­pub­li­kos lai­ko­ tar­pį (1918–1940 m.) dir­bu­sios pe­tys pe­tin su vy­rais, bet vė­liau pa­ty­ru­sios skau­džią ne­tei­sy­bę – be­veik iš­trin­tos iš is­to­ri­jos va­do­vė­lių. Šios pa­ro­dos tiks­las – ap­žvelg­ti mo­te­rų veik­lą Lie­tu­vos vie­šo­jo­je sfe­ro­je Pir­mo­sios Lie­tu­vos Res­pub­li­kos lai­ko­tar­piu ir tin­ka­mai įver­tin­ti jų in­dė­lį į mo­der­nios vals­ty­bės kū­ri­mo pro­ce­są. Taip pat šio­je pa­ro­do­je yra ban­do­ma at­si­kra­ty­ti kai ku­rių ste­re­o­ti­pų ir pra­plės­ti vals­ty­bės vei­kė­jo sam­pra­tą. Kal­bė­da­mi apie vals­ty­bi­nę veik­lą ar mąs­ ty­mą, dau­ge­lis vis dar de­da ly­gy­bės žen­klą tarp po­li­ti­kos ir vals­ty­bės, to­dėl tik mo­te­rys po­li­ti­kės tu­ri ga­li­my­bę bū­ti va­di­na­mos vals­ty­bės vei­kė­jo­mis, t.y., įgau­ti so­li­dų, pri­pa­žin­tą sta­tu­są. Iš­sky­rus po­li­ti­ką, vi­sa ki­ta mo­te­rų veik­la pri­ski­ria­ma vi­suo­me­ ni­nei veik­lai, taip lyg ir su­men­ki­nant jų in­dė­lį vals­ty­bei. Pa­ro­da ren­gia­ma sie­kiant at­kreip­ti dė­me­sį, kad rū­pi­ni­ma­sis ar­ti­mu yra taip pat svar­bu kaip ir po­li­ti­nių vi­zi­jų ar stra­te­gi­jų kū­ri­mas. To­dėl pa­ro­do­je „Vals­ty­ bės mo­te­rys: ar­ti­mui ir Tė­vy­nei” kal­ba­ma ne tik apie po­li­ti­kes, bet ir mo­te­ris, ak­ty­viai dir­bu­sias ki­to­se vals­ty­bei svar­bio­se sfe­ro­se. Ši pa­ro­da at­skleis, kad ak­ty­vios vi­suo­me­ ni­nin­kės taip pat bu­vo vals­ty­bės vei­kė­jos, aiš­kiai su­pra­tu­sios, kad Tė­vy­nė pra­si­de­da nuo žmo­gaus. Pa­ro­da „Vals­ty­bės mo­te­rys: ar­ti­mui ir Tė­vy­nei” ren­gia­ma dvie­jo­se Is­to­ri­nės LR pre­zi­den­tū­ros ant­ro­jo aukš­to sa­lė­se. Pa­ ro­do­je at­sklei­džia­mas įvai­ria­pu­sis mo­te­rų veik­los pa­veiks­las: mo­te­ris – ak­ty­vi ir jaut­ri pi­lie­tė, pa­trio­tė, kul­tū­ros puo­se­lė­to­ja, kū­rė­ ja, na­mų ži­di­nio ser­gė­to­ja. Pir­mo­jo­je sa­lė­je lan­ky­to­jai su­si­pa­žins su Lie­tu­vos mo­te­rų eman­ci­pa­ci­jos is­to­ri­ja, mo­te­rų da­ly­va­vi­ mu svar­biau­siuo­se ša­lies po­li­ti­niuo­se bei kul­tū­ri­niuo­se įvy­kiuo­se, įvai­rių drau­gi­jų veik­la, iš­si­la­vi­ni­mo sie­kiu bei kar­je­ros ga­li­my­bė­mis, mo­ters vaid­me­niu šei­mo­je, jos bui­ti­mi. Eks­po­zi­ci­ją pa­pil­do ir pa­gy­vi­na mo­te­rų min­tys, fo­to­gra­fi­jos, ka­ri­ka­tū­ros, šar­žai. Pri­sta­to­mas ryš­kiau­sių as­me­ny­bių – Gab­rie­lės Pet­ke­vi­čai­tės-Bi­tės, Fe­li­ci­jos Bort­ke­vi­čie­nės, So­fi­jos Čiur­lio­nie­nės, Mag­ da­le­nos Gal­di­kie­nės, Liu­dos Pu­rė­nie­nės, Vin­cen­tos Lo­zo­rai­tie­nės, So­fi­jos Sme­to­nie­

M.K.ČIURLIONIO MEMORIALINIS MUZIEJUS 30 d. 16 val.

„ŽALGIRIO“ ARENA liepos 28 d. 19.30 val.

Lietuvos politinių kalinių ir tRemTinių sąjunga Laisvės al. 39, II a. salė

2012-ieji – Maironio metai. Pagerbdami šį didį Lietuvos poetą birželio 30 d. 16 val. kviečiame į literatūrinę popietę. Savo mintimis dalysis ir poeziją skaitys aktorius Petras Venslovas. Renginys nemokamas.

Kau­no įvai­rių tau­tų kul­tū­ros cen­tras Šv. Ger­trū­dos g. 58


23

ketvirtadienis, birželio 28, 2012

kas, kur, kada nės, Onos Ma­šio­tie­nės, Emi­li­jos Pūt­vie­nės ir ki­tų in­dė­lis vie­ni­jant mo­te­ris ben­dram dar­bui ša­lies ir pi­lie­čių la­bui. Eks­po­nuo­ ja­mi ra­šy­to­jos S.Čiur­lio­nie­nės, žur­na­lis­tės Mag­da­le­nos Avie­tė­nai­tės bei ki­tų vei­kė­jų as­me­ni­niai daik­tai ir do­ku­men­tai. Sa­lė skir­ta mo­te­rų lais­va­lai­kiui ir ne­for­ma­liam ben­dra­vi­mui. In­ter­je­ro de­ta­lės ir bal­dai pa­dės pa­jus­ti ano me­to mo­ters sa­lo­no – vie­šiau­sios pri­va­čios na­mų erd­vės vie­tos at­mos­fe­rą. Pa­ro­dos ati­da­ry­me sve­čiai su kvie­ti­mais lau­kia­mi lie­pos 4 d. 16.30 val. Nuo lie­pos 5 d. pa­rodą kvie­čia­mi ap­lan­ky­ti vi­si be­si­do­min­tys.

kinas „CINAMON“ PLC „Mega“, tel. 8 700 70 111

„Roko amžius“ – 28 d. 12, 14.30, 17, 19.30, 22 val. „Mes už... Lietuvą!“ – 28 d. 16.10, 19.05 val. „Madagaskaras 3“ 3D (liet. k.) – 28 d. 11.45, 13.45, 15.45, 17.45, 19.45 val. „Madagaskaras 3“ (liet. k.) – 28 d. 10.45, 12.45, 14.45, 16.45, 18.45, 20.45 val. „Snieguolė ir medžiotojas“ – 28 d. 12.30, 21.15 val. „Černobylio dienoraščiai“ – 28 d. 17.10, 22.15 val. „Diktatorius“ – 28 d. 18.15, 20.15, 22.45 val. „Ko laukti, kai laukies“ – 28 d. 11.30, 15 val. „Piratai! Nevykėlių kompanija“ (liet. k.) – 28 d. 13.55 val. Bilieto kaina 6 Lt!

„FORUM CINEMAS“ Ka­ra­liaus Min­dau­go pr. 49, „Ak­ro­po­lis“, III a.

„Ronalas Barbaras“ 3D (premjera, liet. k.) – 28 d. 11, 13.30, 16, 18.30, 21.30 val. „Roko amžius“ (premjera) – 28 d. 10.30, 13.15, 16.15, 19, 22 val. KINO STARTAS SU LNK. „Ledynmetis 4. Žemynų atsiradimas“ 3D (pasaulinė prem­ jera) – 3 d. 19 val. Pamatyk pirmas. Bilietai jau parduodami. „Madagaskaras 3“ 3D (liet. k.) – 28 d. 10.15, 12.45, 15.30, 18, 20.45 val. „Madagaskaras 3“ (liet. k.) – 28 d. 11.30, 14.15, 16.45, 19.15 val. „Prometėjas“ 3D – 28 d. 11.15, 14.30, 17.30, 20.30 val. „Vyrai juodais drabužiais 3“ – 28 d. 13, 18.15, 21 val. „Diktatorius“ – 28 d. 16.30, 21.15 val. „Bernvakaris Australijoje“ – 28 d. 14, 18.45 val. „Nenugalimieji: narsos įstatymas“ – 28 d. 21.45 val. „Snieguolė ir medžiotojas“ – 28 d. 15.15 val. VASAROS AKCIJA VAIKAMS. „Žaislų istorija 3“ (liet. k.) – 28 d. 10.45 val. Bilieto kaina 6 Lt. „Kaip prisijaukinti slibiną“ (liet. k.) – 28 d. 11.45 val. Bilieto kaina 6 Lt.

KINO TEATRAS „ROMUVA“ Laisvės al. 54

Birželio 29 d. 19 val. – „Mes už ...Lietuvą“. Dokumentinis. Lietuva. 21 val. – Kino naktIs: du seansai už vieno kainą (bilieto kaina 12 Lt). „Biutiful“. Ispanija, Meksika. Drama. „Purvini žaidimai“. JAV. Birželio 30 d. 13 val. – „Artūras ir dviejų pasaulių karas”. 15 val. – „Veidrodėli, vei­ drodėli... Snieguolės istorija“. JAV, nuoty­ kių. 19 val. – Larisos Kalpokaitės koncertas. Liepos 1 d. 13 val. – „Artūras ir dviejų pa­ saulių karas”. 15 val. – „Mes už ...Lietuvą“ Dokumentinis. Lietuva. 19 val. – „Tadas Blinda. Pradžia”. Nuotykių. Lietuva. 21 val. – „Veidrodėli, veidrodėli... Snieguolės istorija“. JAV, nuotykių.

Kino centras „cinamon“

28 d. 21.15 val.

TV programa 6.00 Labas rytas. 9.00 „Komisaras Reksas“ (N-7) (k). 10.00 „Hartlando užuovėja“ (k). 11.00 LRT vasaros studija. Tiesioginė Lietuvos radijo laida. 12.00 UEFA EURO 2012 pusfinalio rungtynės. Portugalija–Ispanija (k.). 13.45 Europos vidury. Ved. Edita Mildažytė. 14.50 Žinios. 15.10 „Komisaras Reksas“ (N-7). 16.00 „Hartlando užuovėja“. 17.05 „Senis“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.35, 20.50 Sportas. Orai. 18.45 Mūsų dienos – kaip šventė. 20.25, 22.30 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 20.40 Verslas. 20.45 Kultūra. 21.00 UEFA EURO 2012 apžvalga. 21.30, 22.35 UEFA EURO 2012 studija. 21.45, 22.45 UEFA EURO 2012 pusfinalio rungtynės. Vokietija–Italija. Tiesioginė transliacija iš Varšuvos (Lenkija). 23.50 Vakaro žinios. 23.55 Sportas. 23.58 Orai. 0.00 UEFA EURO 2012 apžvalga.

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“. 6.50 „Geniuko Vudžio šou“ (9). 7.20 Juokas juokais (k). 7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7) (k). 8.50 24 valandos (N-7) (k). 9.45 Neišgalvoti gyvenimai (N-7) (k). 10.15 Kažkas atsitiko (N-7). 10.45 Muzikos festivalis „Laumės juosta 2010“. Antroji diena (k) 13.10 „Nickelodeon“ valanda. „Didžioji sėkmė“. 13.40 „Keista šeimynėlė“. 14.10 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 15.10 24 valandos (N-7). 16.10 KK2 (N-7). 17.10 Nuo... Iki... 18.10 „Šeimynėlė“ (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.10, 22.19 Sportas. Orai. 19.15 „Namai, kur širdis. 20.00 „Pavogta laimė 3. Pavojinga sąjunga“ (N-7). 21.00 Neišgalvoti gyvenimai (N-7). 21.30 Juokas juokais. 22.00 Žinios. Verslas. 22.25 Kriminalinė Lietuva (N-7). 22.35 „Mentalistas“ (N-7). 23.35 Veiksmo s. „Taikinys“ (1) (JAV, 2010 m.) (N-7). 0.30 „Specialioji Los Andželo policija“. 1.25 Sveikatos ABC (k).

6.40 Teleparduotuvė. 6.55, 14.40 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 7.25, 15.10 „Simpsonai“. 7.55, 8.25 „Kol mirtis išskirs“. 8.55 „Meilės sūkuryje“. 10.00, 10.30 „Pasmerkti“. 11.00 Komedija „Žiurkių lenktynės“ (JAV, Kanada, 2001 m.). 13.10 „Bakuganas“. 13.40 „Nepaprastas pasaulis“. 14.10 „Ragai ir kanopos sugrįžta“. 15.40 „Meilės prieglobstis“. 16.40, 17.40 „Paveldėtojai“. 18.45 TV3 žinios. 19.00 TV3 sportas. 19.05 TV3 orai. 19.10 Kodėl? 20.10 „Be namų“. 21.00 Ūkininkas ieško žmonos Lietuva. 21.35 TV3 vakaro žinios. 21.50 TV3 sportas. 21.55 TV3 orai. 22.00 „Aferistas“. 23.00 Siaubo f. „Košmaras koridoriaus gale“ (Kanada, 2008 m.). 0.50 „Gyvenimas“. 1.50 „Įstatymas ir tvarka. Operatyvinių tyrimų skyrius“.

6.30 Televitrina. 7.00 Žinios (k). 7.25 Smagiausios akimirkos. 8.00 Lietuvos žinių tyrimas (N-7) (k). 9.00 „Kviečiu vakarienės“. 9.30 „Miesčionys“ (N-7). 10.00 „Margoša: moterimi negimstama“. 11.00 „Be namų negerai: naujas gyvenimas“. 12.00 „Ekstrasensų mūšis“ (N-7) (k). 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 14.00 „Liejyklos gatvė“ (N-7) (k). 15.00 „Srautas I“ (N-7). 16.00 „Baimės faktorius“ (N-7).

DATOS (birželio 28 d.) 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 18.00, 20.00 Žinios. 18.19, 20.19 Sportas. 18.23, 20.23 Orai. 18.25 „Liejyklos gatvė“ (N-7). 19.25 „Zaicevas + 1“ (N-7). 20.15 Verslas. 20.25 „Naujoji Banga 2011“. Tarptautinis atlikėjų konkursas. 23.30 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 0.35 „Galileo: norintiems žinoti“. 1.05 „Bamba“ (S).

8.00 Gustavo enciklopedija. 8.25 Rašytojo Kazio Sajos 80-mečiui. „Geresnio gyvenimo ilgesys“. Marija Gimbutienė (k). 9.00 Labas rytas (k). 11.30 Kūrybos metas. Poetas Marcelijus Martinaitis. 12.00 Lietuvos balsai. Nacionalinis chorų konkursas (2009 m.) (k). 13.50 Būkime kartu. Dainuoja „Trys tigrai“. 14.35 Prisiminkime. 14.45 Kasdienybės aitvarai. 15.30 Būtovės slėpiniai. 16.15 Grynas gyvenimas. 17.00 Žinios (k). 17.15 Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė (rusų k.). 17.30 Durys atsidaro. 18.00, 19.15 Poeto Jono Mačiulio-Maironio 80-osioms mirties metinėms. Šv. mišių tiesioginė transliacija. 19.00 Maironio lietuvių literatūros muziejus. 20.20 Kuluarai. 21.00 „Pasakojimai iš Japonijos“ (1) (Japonija, 2010–2012 m.). 21.20 Pinigų karta. 22.10 „Prokurorai“ (8). 23.00 Pasaulio dokumentika. „Kankinimai“ (3, 4). 0.00 Panorama (k). 0.10 Verslas (k). 0.15 Kultūra (k). 0.20 Sportas (k). 0.25 Orai (k). 0.30 Vakaro autografas. 1.20 Muzikos pasaulio žvaigždės.

9.45, 14.30 Teleparduotuvė. 10.00, 16.00 „Išlikimas“. 11.00, 15.00 „Tamsusis riteris“. 12.00, 18.00 „Kaulai“. 13.00 „Darbštuolis Tedas“ (5, 6). 14.00 „Moterų lyga. Vyrai, pinigai ir meilė“. 17.00, 1.50 „Medikopteris“. 19.00, 1.00 „CSI Majamis“. 20.00, 20.30 „Darbštuolis Tedas“ (7, 8). 21.00, 21.30 „Moterų lyga. Vyrai, pinigai ir meilė“. 22.00 Veiksmo f. „Meksikietis“ (JAV, Meksika, 2001 m.). 0.30 „Moterų lyga. Vyrai, pinigai ir meilė“.

8.05, 15.00 Teleparduotuvė. 8.40 „Vaiperis“ (N-7). 9.30 „Galingasis šuo Kriptas“. 10.05 „Pinkis, Elmira ir Makaulė“. 10.30 „Betmenas“. 11.00 „Džekio Čano nuotykiai“. 11.30 Anim. s. „Burtininkai“ (1) (Prancūzija, 2006 m.). 12.00 „Teresa“. 13.00 „Keršto bučiniai“ (N-7). 14.00 „Laukinė širdis“. 15.30 „Drakonų kova Z“. 16.30 „F. T. Budrioji akis“. 17.30 „San Fransisko raganos I“ (N-7). 18.30 „Jausmų miestas“. 19.00 „Langai III“ (N-7). 20.00 „Įstatymas ir tvarka. Nusikaltimo motyvai“. 21.00 F. „Makbraidas. Mirtis eteryje“. 22.40 Naujas kinas LT. Drama „Amaya“ (Lietuva, Latvija, Honkongas, 2010 m.) (N-7). 0.40 „Pasaulio Guinnesso rekordai“ (N-7).

10.10 „Andželas ir draugai“. 10.40 Senoji animacija. 11.15, 20.35 Nomeda. 12.05, 17.00 Valgyk ir lieknėk. 13.00, 19.00 „Aistrų verpetai“. 14.00, 21.25 „Moterys meluoja geriau“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Marthos Stewart šou. 18.00, 22.20 „Moteris be praeities“. 20.00 Labanakt, vaikučiai.

6.14, 13.15 TV parduotuvė. 6.30 Ryto reporteris.

7.45, 13.00, 21.40, 0.55 Lietuva–Venesuela– Londonas. 8.00 Animac. s. „Oskaro oazė“. 8.15 Lietuvos–Rusijos vyrų nacionalinių krepšinio rinktinių kontrolinės rungtynės. 10.15, 20.20 Griūk negyvas! (N-7). 10.35 Girių takais. 11.05 Idėjos namams. 12.00 Lietuvos diena. 13.45 Šeimų dvikova. „Akropolio“ turnyras. 14.45, 23.15 Negaliu tylėti. 15.45, 16.10, 1.10 Dok. f. „2012-ieji. Apokalipsė“ (N-7). 16.00, 17.00, 18.00 Žinios. 16.07, 17.17, 18.17, 21.37, 0.52 Orai. 17.20, 21.55 Pašėlę TV pokštai (N-7). 18.20 Lietuvos – Rusijos vyrų nacionalinių krepšinio rinktinių kontrolinės rungtynės. Vaizdo įrašas iš Hjustono. 19.55 Premjera. Dok. f. „Kas nužudė Aleksandrą Didijį?“ (N-7). 21.00, 0.15 Reporteris. 22.30 Pasaulio krepšinio apžvalga.

9.00 Žinios (k). 9.20 Muzikinė drama „Muzika, suradusi mus“ (N-7). 11.15 Jėga, grožis, sveikata (k). 11.45 Romantinė komedija „Tai mergina ar vaikinas?“ (N-7). 13.20 Telelaikraštis. 16.00 Veiksmo filmas „Gynėjas“ (N-7). 17.30 Laida „Auto-moto“ (k). 18.00 Žinios. 18.20 Istorinė laida „Mūsų praeities beieškant“ (k). 19.00 Laida „Kai jūra skalauja krantus“. 19.45 TV serialas „Naisių vasara“ (1, 2) (N-7). 20.50 Laida „Gyvenimas be streso“. 21.00 Žinios. 21.19 Orai. 21.20 „Daktarės dienoraštis“. 23.00 Žinios (k). 23.20 Drama „Amerikos sūnus“ (N-14).

7.00 Žinios. Orai (k). 7.20 Kauniečių akimis. 7.30, 17.30, 18.30, 20.30 Muzika. 9.00, 19.00 Kitokia Lietuva. 10.05 „Pinkis, Elmira ir Makaulė“. 10.30 „Betmenas“. 11.00 „Džekio Čano nuotykiai“. 11.30 „Burtininkai“. 12.00 „Teresa“. 13.00 „Keršto bučiniai“. 14.00 „Laukinė širdis“. 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Drakonų kova Z“. 16.30 „F. T. Budrioji akis“. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Kauniečių akimis. 20.00 Žinios. Orai (k). 20.20 Kauniečių akimis. 21.00 Detektyvas „Makbraitas. Mirtis eteryje“. 22.40 Drama „Amaya“. 0.40 „Pasaulio Guinnesso rekordai“.

8.00 Komiška drama „Boitono pakrantės našlių klubas“ (JAV, 2005 m.) (N-14). 9.55 Veiksmo f. „Mafiozai“ (Prancūzija, 2007 m.) (N-14). 11.45 Trileris „Mes valdome naktį“ (JAV, 2007 m.) (N-14). 18.00 Drama „Mano vaivorų naktys“ (Honkongas, Kinija, Prancūzija, 2007 m.) (N-14). 19.40 Komiška drama „Ačiū, užteks“ (JAV, 2007 m.) (N-14). 21.20 Drama „Saulėlydis“ (JAV, 2008 m.) (N-14). 23.30 Komedija „Reikalai Briugėje“ (D.Britanija, Belgija, 2008 m.) (S).

12.00 Televitrina. 13.00, 19.00, 21.00, 23.00 Žinios +. 13.15, 21.15 Golfo pradžiamokslis. 13.45 Angliškojo biliardo „Premier“ lyga. 15.30 Sporto metraštis. 15.40 Italijos „Serie“ A lyga. „Milan“–„Atalanta“. 17.20 VTB vieningoji krepšinio lyga. Kauno „Žalgiris“–Krasnodaro „Lokomotiv-Kuban“. 19.15 Didžiosios Britanijos žiedinės lenktynės „Porsche Carrera Cup 2012“. V etapas (Croft). 19.55 Sporto metraštis. 20.05 Tarptautinis Prahos maratonas. 21.45, 23.15 Profesionalų boksas. Ch.Dawsonas ir G.Johnsonas (2009 m.).

1838 m. Vestminsterio abatijoje Londone karūnuota Didžiosios Britanijos karalienė Viktorija. 1875 m. gimė kultūros veikėjas, literatūros kritikas Povilas Višinskis. 1919 m. Paryžiuje pasirašius Versalio sutartį formaliai baigėsi Pirmasis pasaulinis karas. 1932 m. mirė lietuvių romantizmo poetas Jonas Mačiulis-Maironis. 1948 m. gimė amerikiečių aktorė Kathy Bates. 1988 m. gimė dainininkė Alina Orlova. 2008 m. mirė dainininkas Alvydas Lukoševičius-Obuolys.

horoskopai Avinas (03 21–04 20). Stenkitės vengti konfliktų ir kivirčų. Jausite vidinių prieštaravimų, dėl to patirsite nuoskaudų ir pajusite nesutarimų kartėlį. Atminkite, kad emocijos dažnai būna blogas patarėjas. Jautis (04 21–05 20). Palanki diena mąstyti ir tyrinėti. Mėgausitės ilgais pokalbiais, rašysite laiškus, plepėsite telefonu. Vakarop gali apnikti apatija. Pasivaikščiokite gryname ore. Dvyniai (05 21–06 21). Tinkama diena eiti į pokalbius dėl darbo. Daug dėmesio skirsite gebėjimams vadovauti. Palanki diena dirbti su kitais žmonėmis. Būsite ne itin emocionalus. Vėžys (06 22–07 22). Energingas laikotarpis, tinkamas planams įgyvendinti arba rūpintis verslu. Būsite fiziškai aktyvus. Treniruokitės arba romantiškai praleiskite laiką. Nesižvalgykite atgal, niekuo neabejokite. Liūtas (07 23–08 23). Vertinsite sąžiningumą ir atvirumą, nepatiks kitų žmonių nuomonė, tuščios kalbos ir aplinkinių smalsumas. Palikite visus ramybėje ir užsiimkite mėgstamais dalykais. Mergelė (08 24–09 23). Lengvas ir ramus laikas, viskas vyksta sklandžiai. Tinkamai organizuotas darbas neturėtų kelti rūpesčių. Bendraujant su vyresniais arba įtakingais žmonėmis, gali išsirutulioti naujų idėjų. Svarstyklės (09 24–10 23). Esate linkęs analizuoti savo gyvenimą ir supantį pasaulį. Jus įkvėps bendravimas su jaunesniais žmonėmis. Kils noras imtis ko nors naujo, įdomaus, ir šį užsidegimą įgyvendinkite. Skorpionas (10 24–11 22). Sprendimai darbe gali trukdyti jūsų norui tobulėti ir ką nors keisti. Teks paprakaituoti, norint teisingai pasirinkti, – kelias į sėkmę ar asmeninis tobulėjimas. Šaulys (11 23–12 21). Jūsų draugai, ypač jaunesni, manys, kad esate idealistas, tačiau kiti visiškai pritars jums. Turėsite pakankamai laiko ir jėgų atidėliotiems planams įgyvendinti. Ožiaragis (12 22–01 20). Būsite apimtas aistros kurti, keisti gyvenimą. Esate atviras ir mažiau dėmesio skiriate nesėkmėms. Tai stipraus žmogaus pozicija, vadinasi, ir elgtis reikia atitinkamai: spręsti sudėtingas problemas, judėti pirmyn. Vandenis (01 21–02 19). Ginčysitės su aplinkiniais. Nesulauksite pritarimo ir paaiškės, kad kai kurie žmonės išvis nebenori jūsų remti. Pasistenkite būti pakankamai aktyvus, nes pasyvumas erzins. Žuvys (02 20–03 20). Būsite viskuo patenkintas. Galite sulaukti džiugios naujienos ar netikėto svečio. Šiandien jus bus lengva įkalbėti, tad galite sutikti leistis į įvairias avantiūras.


Orai

Šiandien dieną daug kur trumpai palis. Oro temperatūra dieną sušils iki 17–18 laipsnių. Penktadienį lyti neturėtų. Naktį bus apie 8–10 laipsnių šilumos, dieną temperatūra kils iki 20–22 laipsnių. Savaitgalį sušils labiau, sekmadienį sugrįš lietūs.

Šiandien, birželio 28 d.

+17

+17

+17

Telšiai

Šiauliai

+17

Klaipėda

Panevėžys

+17

Utena

+17

Tauragė

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (priešpilnis) teka Mėnulis leidžiasi

4.44 21.59 17.15 15.35 0.48

180-oji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 186 dienos. Saulė Vėžio ženkle.

+18

Kaunas

Pasaulyje Atėnai +29 Berlynas +20 Brazilija +23 Briuselis +27 Dublinas +19 Kairas +36 Keiptaunas +15 Kopenhaga +17

Londonas +24 Madridas +37 Maskva +22 Minskas +17 Niujorkas +29 Oslas +16 Paryžius +28 Pekinas +25

orai kaune šiandien

Praha +21 Ryga +17 Roma +29 Sidnėjus +17 Talinas +15 Tel Avivas +31 Tokijas +24 Varšuva +20

+18

+17

Vėjas

Marijampolė

Vilnius

+17

Alytus

1–7 m/s

Vardai Irenėjus, Gaudrė, Šarūnas, Tulgedas.

Saus­ra gra­si­na ba­du

Rytas

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

+13

+18

+15

+11

3

+15

+20

+18

+9

1

+18

+25

+23

+13

5

rytoj

poryt

Ko­rė­jos pu­sia­sa­l į apė­mė di­d žiau­sia saus­ra per pa­sta­rą­jį šimt­me­tį. Ypač su­ dė­tin­ga pa­dė­tis su­si­klos­tė Šiau­rės Ko­ rė­jo­je, ku­riai gre­sia mais­to sty­gius. Val­ džia lais­ty­ti lau­kų pa­siun­tė ka­riuo­me­ nės da­li­nius. Ta pa­ti pro­ble­ma gre­sia ir Pie­tų Ko­rė­jai, jai spręs­ti sku­biai su­ šauk­tas Cent­ri­nis ko­mi­te­tas ko­vai su sti­chi­nių ne­lai­mių pa­da­ri­niais. Neįp­ ras­tas drėg­mės sty­g ius pu­sia­sa­ly­je jau­čia­mas nuo ge­gu­žės. Per du mė­ne­ sius Pie­tų Ko­rė­jo­je iš­kri­to 66 m kri­tu­lių – vos 38 pro­c. vi­du­ti­nės nor­mos. Spe­ cia­lis­tai ti­ki­si, kad pa­dė­tis pra­dės ge­rė­ ti lie­pos vi­du­ry­je. „Ti­me“ inf., „Reu­ters“ nuo­tr.

įvairenybės

Baus­mė paaug­lėms – paau­ko­ti plau­kus Žmo­ni­ja ne tik to­bu­li­na jau at­ ras­tas tech­no­lo­gi­jas, bet ir ieš­ko nau­jų ga­li­my­bių reg­la­men­tuo­ti as­mens lais­ves, tei­ses bei baus­ mes. Kar­tais pa­kan­ka pri­si­min­ti se­ną ge­rą Bib­li­jos tie­są ar kla­si­ ki­nius auk­lė­ji­mo me­to­dus. Bent jau to­kią ži­nią skel­bia vie­no Ju­ tos vals­ti­jos (JAV) tei­sė­jo nuo­ spren­dis. Už tai, kad ty­čio­jo­si iš ma­ža­ me­čių ir vie­nai tre­jų me­tų mer­ gai­tei nu­kir­po plau­kus, vie­na paaug­lė nu­baus­ta ir sa­vo­ tiš­ka gro­ žio baus­ me. Te i ­s i a ­m ų ­j ų suo­le 13-me­tė at­si­dū­ rė su ki­ta 11 me­tų drau­ge po to, kai vie­na­me grei­to­jo mais­to res­to­ra­nų nu­kir­po ten buvusiai 3 me­tų mer­gai­tei lie­me­nį sie­ku­sius plau­kus. Pir­ma­jai paaug­lei bu­vo skir­ ta 30 die­nų areš­to ir 276 va­lan­ dos vie­šų­jų dar­bų. Už tai, kad

su­trum­pin­tų pa­sta­rą­ją baus­mę 150-ia va­lan­dų, tei­sė­jas pa­siū­lė san­do­rį – teis­mo sa­lė­je nu­rėž­ti į ark­lio uo­de­gą su­riš­tus plau­kus. Iš­kart su to­kiu tei­sė­jo Sco­ to Jo­han­se­no pa­siū­ly­mu su­ti­ku­ si paaug­lės mo­ti­na vė­liau pa­reiš­ kė pre­ten­zi­ją. Nusk­riaus­to­sios ma­žy­lės mo­ ti­na Min­dy Moss nuo­spren­džiu duk­re­lės skriau­di­kei pa­ten­kin­ta tik iš da­lies. Jos ma­ny­mu, S.Jo­ han­se­no nu­ro­dy­mas pa­kirp­ ti paaug­lės plau­kus „iki gu­ my­tės“ bu­vęs per švel­nus ir paaug­lę rei­kė­ję griež­čiau pa­ mo­ky­ti. Ant­ro­ji paaug­lė bu­vo nu­baus­ta taip pat ori­gi­na­lia baus­ me. Jai nu­ ro­dy­ta iš­ si­rink­ti gro­žio sa­lo­ną ir iš jo grįž­ti pa­si­ puo­šus to­kia pat šu­kuo­se­na kaip tei­sė­jo S.Jo­han­se­no. KD inf.

„„Atok­vė­pis: tei­gia­ma, kad tei­si­niai ne­sklan­du­mai su Grai­ki­jo­je lai­ki­nai pri­glaus­tais Lie­tu­vos jū­rų mu­zie­jaus

del­fi­nais iš­spręs­ti. 

Nerijaus Jankausko nuo­tr.

Mūsų del­fi­nai Grai­ki­jo­je jau lais­vi Grai­ki­jo­je lai­ki­nai lai­ko­mi Lie­tu­ vos jū­rų mu­zie­jaus del­fi­nai ne­bė­ ra areš­tuo­ti. Mu­zie­jaus di­rek­to­rė Ol­ga Ža­lie­nė pra­ne­šė ga­vu­si ati­tin­ka­mą pra­ne­ši­ mą ir pa­nei­gė pa­skli­du­sias kal­bas, esą ke­tu­ri iš 10 del­fi­nų, ku­rie 2010 m. spa­lį dėl del­fi­na­riu­mo re­konst­ ruk­ci­jos bu­vo iš­skrai­din­ti į Grai­ki­ ją, yra pa­ža­dė­ti pa­do­va­no­ti pri­va­ čiam Ati­kos zoo­lo­gi­jos par­kui. „Pir­mi­nė­je su­tar­ty­je bu­vo nu­ ma­ty­ta, kad pen­ke­riems me­tams pa­lie­ka­me ke­tu­ris del­fi­nus su ga­ li­my­be su­tar­tį per­žiū­rė­ti. Da­ bar su­tar­ty­je to nė­ra. Mes ne­ga­ li­me par­duo­ti vals­ty­bės tur­to“,

– aiš­ki­no Jū­rų mu­zie­jaus va­do­vė. Ne­su­sip­ra­ti­mai dėl del­fi­nų pra­si­ dė­jo po to, kai 2010 m. gruo­dį Lie­ tu­vos jū­rų mu­zie­jus ga­vo ofi­cia­lų pra­ne­ši­mą, kad del­fi­nai yra kon­ fis­kuo­ti, nes ne­tin­ka­mai su­tvar­ky­ tos jų įve­ži­mo pro­ce­dū­ros, o ne­to­ li Atė­nų esan­čio Ati­kos zoo­lo­gi­jos par­ko ba­sei­nai nė­ra įtei­sin­ti pa­gal Grai­ki­jos sta­ty­bos įsta­ty­mų rei­ka­ la­vi­mus. Net­ru­kus po to bu­vo pa­sam­dy­tas Lie­tu­vos am­ba­sa­dos Grai­ki­jo­je re­ ko­men­duo­tas tei­si­nin­kas, gi­nan­tis Lie­tu­vos in­te­re­sus del­fi­nų by­lo­je. Mu­zie­jaus di­rek­to­rės tei­gi­mu, pro­ble­mų ki­lo pir­miau­sia dėl to,

dieniniu Tik su ðeðta dienrašèiu

ÁËJIMASbotanikos sodà

! S A M A K O M E N

o Á VDU Kaun

kad ins­t i­t u­c i­jos, at­s to­vau­jan­ čios Nyks­tan­čių lau­ki­nės fau­nos ir flo­ros rū­šių tarp­tau­ti­nės pre­ ky­bos kon­ven­ci­jai (CI­TES) Lie­tu­ vo­je ir Grai­ki­jo­je, skir­tin­gai trak­ tuo­ja kai ku­riuos šios kon­ven­ci­jos punk­tus. O.Ža­lie­nė vy­lė­si, kad iki 2013 m. pa­va­sa­rio pa­vyks su­tvar­ky­ti del­fi­ nų pa­si­ro­dy­mams skir­tą ba­sei­ną ir par­si­vež­ti da­lį gy­vū­nų. Šiuo me­ tu įpu­sė­jo tre­čia­sis del­fin ­ a­riu­mo ran­go­vo pa­rin­ki­mo kon­kur­sas. Jei­ gu vis­kas vyks sklan­džiai, per po­rą mė­ne­sių ran­go­vas tu­rė­tų bū­ti pa­ rink­tas ir dar­bai at­nau­jin­ti. KD, BNS inf.

Pirkite ðeðtadieniná „Kauno dienos“ dienraðtá ir jame rasite kuponà, kurá galësite iðsikeisti á bilietà vienam asmeniui VDU Kauno Botanikos sodo kasoje.

9–30

dieno

mis

2012-06-28 Kauno diena  

ASU ČIŲ MUG Ė ASU ČIŲ MUG Ė BAS UČIŲ BAS UČIŲ BAS UČIŲ BAS UČIŲ BAS UČIŲ BAS UČIŲ BAS UČIŲ BAS UČIŲ BAS UČIŲ BAS UČIŲ BAS UČIŲ BAS UČIŲ BAS...