Page 1

TODĖL, KAD naujienos ESU VILNIETIS Tikros sostinės

Trečiadienis, birželio 27 d., 2012 m. Nr. 149 (1348) 

diena.lt

1,30 Lt

4

Nar­ko­ma­nus gau­dys me­ri­ja

Jei­gu Sei­mas pa­si­duos Vy­riau­sybės spau­di­mui, pro­fe­sinės sąjun­gos or­ga­ni­zuos rimtą pa­si­prie­ši­nimą. Lie­tu­vos pro­fe­si­nių sąjungų kon­fe­de­ra­ci­jos pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas Al­gir­das ­ Kve­da­ra­vi­čius

6p.

Miestas

3p.

Į Lietuvą vilios gintaru Prit­rauk­t i daug tu­r istų ir pa­gar­s in­ ti Lie­t uvą. To­k ius tiks­lus ke­l ia Gin­ ta­ro ke­l io pro­jek­to ini­cia­to­r iai. Tie­ sa, kol kas ne­l a­b ai aiš­k u, nei kur tas ke­l ias nu­s i­d rieks, nei kuo jis bus išs­k ir­t i­n is. Aiš­k u tik tiek, kad Gin­t a­ro ke­l ias bus vir­t ua­lus, o prie jo pri­s i­jung­t i bus kvie­č ia­mos ir ki­ tos ša­lys.

Eko­no­mi­ka 7p. „„Taš­kas: Vil­niu­je nie­kam ne pa­slap­tis, kad nar­ko­tikų ne­sun­kiai ga­li­ma įsi­gy­ti či­gonų ta­bo­re. Po­li­ci­jai iki šiol ne itin sekė­si ko­vo­ti su šiuo reiš­ki­niu,

da­bar to im­sis spe­cia­li sa­vi­val­dybės ko­mi­si­ja. 

Vil­niaus sa­vi­val­dybė­je vėl bus įkur­ta Nar­ko­tikų kont­rolės ko­mi­si­ja, ku­ri teiks pa­si­ūly­mus, kaip su­stab­dy­ti kvai­šalų pli­timą. Panašios pa­tir­ties tu­rin­čios ki­tos sa­vi­val­dybės sa­ko, kad to­kie no­rai gražūs, bet ap­čiuo­pia­mos nau­dos duo­da ne­daug.

Oro gurkš­nis sken­duo­liui 

Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

Rūta Gri­go­lytė

r.grigolyte@diena.lt

„Po­rei­kis yra“

Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dybė­je Nar­ ko­tikų kont­rolės ko­mi­si­ja bu­vo prie­š ket­ve­rius me­tus. Praei­tos ka­ den­ci­jos ta­ry­ba bu­vo nu­spren­du­si ją pa­nai­kin­ti. Da­bar, re­mian­tis Sei­ mo nu­ta­ri­mu, ko­mi­si­ja vėl įku­ria­ ma. Ko­mi­si­jos nuo­sta­tas ir su­dėtį ke­ti­na­ma tvir­tin­ti ar­ti­miau­sia­

me sa­vi­val­dybės ta­ry­bos po­sėdy­ je. „Ko­mi­si­ja su­ku­ria­ma va­do­vau­ jan­tis teisės ak­tais ir esant rea­liam po­rei­kiui. Sei­mas sa­vo nu­ta­ri­mu tik re­ko­men­da­vo ją įkur­ti, o mies­ to ta­ry­ba ma­to po­reikį turė­ti tar­pins­ti­tu­cinę ko­mi­siją“, – sakė ta­ ry­bos na­rys, ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas Jo­nas Juod­ka. Konk­re­tes­nių ko­mi­si­jos planų ar veik­los sri­čių J.Juod­ka va­kar dar ne­bu­vo linkęs įvar­dy­ti.

2

4p.

ŠÁ PENKTADIENÁ Dovana dienrašèio skaitytojams – nemokamas žurnalas

Bau­dos ke­lio­nių ne­pab­ran­gins


2

TrečiADIENIS, birželio 27, 2012

miestas

Nar­ko­ma­nus gau­dys me­ri­ja 1

„Vi­sos pro­ble­mos, su­si­ ju­sios su nar­ko­tikų pre­ ven­ci­ja, yra svar­bios, tad jos bus sprend­žia­mos sis­te­min­gai. Bus to­ liau ak­ty­viai bend­ra­dar­biau­ja­ma su vi­so­mis ins­ti­tu­ci­jo­mis: po­li­ci­ja, Sei­ mo Nar­ko­tikų ir al­ko­ho­lio pre­ven­ ci­jos ko­mi­si­ja, ki­to­mis ša­lies ins­ ti­tu­ci­jo­mis“, – pa­klaus­tas, kaip nu­ma­to­ma spręsti įsi­senė­ju­sias su nar­ko­tikų pre­ky­ba ir var­to­ji­mu, ypač či­gonų ta­bo­re, su­si­ju­sias pro­ble­mas, la­ko­niš­kai at­sakė J.Juod­ka.

pat pa­si­ūlė ri­bo­ti pre­kybą al­ko­ho­ liu tam tik­ru at­stu­mu nuo švie­ti­ mo, gy­dy­mo įstaigų. Šis siū­ly­mas pa­teik­tas ra­jo­no sa­vi­val­dybės ta­ry­ bai, ku­ri dar tu­ri jį pa­tvir­tin­ti.

to sa­vi­val­dybės ta­ry­bos So­cia­li­nių rei­kalų ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko pa­va­ duo­to­jas (ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko pa­ va­duo­to­jas);

Ja­ni­na Šo­kai­tienė:

Kai ku­riems siū­ly­ mams įgy­ven­din­ti reikėtų keis­ti įsta­ty­ mus, o tai – su­dėtin­ga.

„„Jo­lan­ta Gri­gu­tienė – Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dybės ta­ry­bos Ap­ lin­kos ko­mi­te­to pir­mi­ninkė; „„Sau­l ius Čap­l ins­k as – Užk­r e­

čiamųjų ligų ir AIDS cent­ro di­rek­ to­rius; „„Tat­ja­na Čer­niavs­kienė – Vil­niaus

po­li­ci­jos klu­bo vai­kams ir jau­ni­mui pro­jektų va­dovė;

Sta­tis­ti­ka ne­guod­žia

Sta­tis­ti­ka ro­do, kad nar­ko­ti­kai vis la­biau vei­kia vi­suo­menės gy­ve­ni­ mo ko­kybę. Vil­niu­je, kaip dau­giau­ sia gy­ven­tojų tu­rin­čia­me Lie­tu­vos mies­te, su nar­ko­ti­nių med­žiagų var­to­ji­mu su­si­ju­sių ne­lai­mių yra dau­giau­sia. 2011 m. nuo nar­ko­ti­nių ir psi­ chot­ro­pi­nių med­žiagų var­to­ji­mo mirė 45 as­me­nys, 37 vy­rai ir 8 mo­ te­rys, kaip ro­do ofi­cialūs Hi­gie­nos ins­ti­tu­to duo­me­nys. Vi­du­ti­nis mi­ ru­sių nuo nar­ko­ti­nių ir psi­chot­ro­ pi­nių med­žiagų var­to­ji­mo am­žius 2011 m. bu­vo 33-eji. 2011 m. dau­ giau­sia mi­ru­sių nuo nar­ko­ti­nių ir psi­chot­ro­pi­nių med­žiagų var­to­ji­ mo bu­vo Vil­niaus mies­te (26 as­me­ nys), Vil­niaus ra­jo­ne (7 as­me­nys) ir Kau­no mies­te (2 as­me­nys). Vie­nas lem­tin­giau­sių nar­ko­tikų var­to­ji­mo pa­da­ri­nių yra di­delė ga­ li­mybė už­sikrės­ti žmo­gaus imu­no­ de­fic­ i­to vi­ru­su (ŽIV). 2011 m. Lie­tu­vo­je re­gist­ruo­ti 166 nau­ji už­sikrė­ti­mo ŽIV at­ve­jai – tai 13 at­vejų dau­giau nei 2010 m. ir 66

„„Li­na Juš­ke­vi­čienė – Vil­niaus

mies­to sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­ jos Vai­ko tei­sių sky­riaus vedė­ja; „„Gra­ži­na Ka­čer­gytė – Vil­niaus vi­ suo­menės svei­ka­tos cent­ro l. e. p. di­rek­torė; „„An­to­nis Mi­kuls­kis – Vil­niaus ap­

skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­ sa­ria­to vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­jas; „„Bai­su: sta­tis­ti­ka ro­do, kad kas­met daugė­ja ne tik nar­ko­ti­kus var­to­jan­

čių, bet ir nuo jų mirš­tan­čių žmo­nių. 

at­ve­jais dau­giau nei 2006 m., kaip ro­do Užk­re­čiamųjų ligų ir AIDS cent­ro duo­me­nys. Dau­giau­sia už­sikrė­tu­sių 2011 m. re­gist­ruo­ta Vil­niaus (52), Klaipė­dos (31), Kau­no (21) ir Šiau­lių (19) ap­ skri­ty­se, ma­žiau Aly­taus (14), Tel­ šių (7), Ma­ri­jam­polės (7), Pa­nevė­ žio (5), Ute­nos (2), Tau­ragės (1) ap­skri­ty­se. 2011-ai­siais daž­niau­ siai ŽIV pli­to dėl in­jek­ci­nių nar­ko­ tikų var­to­ji­mo. Šiuo būdu 2011 m. už­sikrėtė 86 as­me­nys, tai su­darė

Re­do Vi­li­mo (BFL) nuo­tr.

51,8 pro­c. visų nau­jai re­gist­ruotų at­vejų. Vil­niaus ap­skri­ties vy­riau­sio­ jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to duo­me­ni­ mis, po­li­ci­jos re­gist­ruo­jamų įvy­kių re­gist­re 2012 m. sausio–balan­ džio mėne­siais Vil­niaus ap­skri­ty­ je re­gist­ruo­ti 435 su nar­ko­tinė­mis med­žia­go­mis su­si­ję įvy­kiai. Nu­si­ kals­tamų veikų, su­si­ju­sių su nar­ ko­tinė­mis ir psi­chot­ro­pinė­mis med­žia­go­mis, skai­čius 2012 m. sau­ sio–balandžio mėne­siais bu­vo 181.

Nu­ma­to­mi už­da­vi­niai Pag­r in­d i­n is Vil­n iaus mies­to sa­v i­val­ dybės Nar­ko­tikų kont­rolės ko­mi­si­jos už­da­vi­nys bus koor­di­nuo­ti nar­ko­tikų kont­rolės ir nar­ko­ma­ni­jos pre­ven­ci­jos veiks­mus mies­to te­ri­to­ri­jo­je. Ko­mi­si­jos nuo­sta­to­se nu­ma­ty­ta, kad ji gaus in­for­ma­ciją nar­ko­ma­ni­jos pre­ ven­ci­jos, gy­dy­mo, rea­bi­l i­ta­ci­jos, nar­ ko­t i­n ių ir psi­chot­ro­pi­n ių med­ž iagų apy­var­tos kont­rolės klau­si­mais iš sa­ vi­val­dy­bių ir vals­tybės ins­ti­tu­cijų, įs­ taigų, ne­v y­r iau­sy­bi­n ių ir tarp­tau­t i­

„„Vi­ta­li­ja Kliu­kienė – Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dybės ta­ry­bos Svei­ ka­tos ko­mi­te­to pir­mi­ninkė (ko­mi­ si­jos pir­mi­ninkė); „„Jo­nas Juod­ka – Vil­niaus mies­

Pa­siū­lymų ne­trūksta

Prieš me­tus įkur­tos Vil­niaus ra­jo­ no sa­vi­val­dybės Nar­ko­tikų kont­ rolės ko­mi­si­jos sek­re­torė, Vil­niaus ra­jo­no cent­rinės po­lik­li­ni­kos Psi­ chi­kos svei­ka­tos cent­ro vy­res­nio­ ji so­cia­linė dar­buo­to­ja Ja­ni­na Šo­ kai­tienė sakė, kad ko­mi­si­jos dar­bas yra la­bai nuo­šir­dus ir svar­bus, bet į jos pa­tei­kia­mus siū­ly­mus daž­nai neat­siž­vel­gia­ma. „Kai ku­riems siū­ly­mams įgy­ven­ din­ti reikėtų keis­ti įsta­ty­mus, o tai – su­dėtin­ga. Nar­ko­tikų, ta­ba­ko ir al­ko­ho­lio kont­rolės de­par­ta­men­tui siuntė­me siū­ly­mus dėl prie­mo­nių, kaip su­ma­žin­ti al­ko­ho­lizmą, nar­ko­ tikų var­to­jimą. Pa­vyzd­žiui, siūlė­ me, kad pri­klau­so­mybę tu­rin­čių as­menų gy­dy­mas būtų pri­va­lo­mas be išim­čių. Da­bar jis teis­mo ski­ria­ mas tik tuo­met, kai žmo­gus pa­da­ro nu­si­kal­timą, ki­tais at­ve­jais žmo­gui pa­čiam leid­žia­ma ap­si­spręsti. Ta­ čiau tu­rin­čių pri­klau­so­mybę šei­ mos ken­čia nuo jų el­ge­sio, jie da­ro žalą vi­sai vi­suo­me­nei. At­sa­kymų į sa­vo siū­ly­mus daž­nai ne­su­lau­kia­ me“, – pa­sa­ko­jo J.Šo­kai­tienė. Vil­niaus ra­jo­no sa­vi­val­dybės Nar­ko­tikų kont­rolės ko­mi­si­ja taip

Ko­mi­si­jos su­dėtis

„„Gin­t a­r as Pet­r o­n is – Vil­n iaus

mies­to sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­ jos Kultū­ros, švie­ti­mo ir spor­to de­ par­ta­men­to di­rek­to­rius; „„Ri­man­ta Ro­žans­kaitė – Vil­niaus

mies­to sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ ci­jos So­cia­li­nių rei­kalų ir svei­ka­tos de­par­ta­men­to Svei­ka­tos sky­riaus vedė­ja; „„Hen­rykas Su­ro­vičius – Vil­niaus

mies­to sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­ jos Sau­gaus mies­to de­par­ta­men­to di­rek­to­rius; „„Emi­lis Su­ba­ta – vie­šo­sios įstai­gos

Vil­niaus pri­klau­so­mybės ligų cent­ ro di­rek­to­rius; „„Lo­re­ta Sto­nienė – ŽIV ir AIDS pa­

nių or­ga­n i­za­cijų, Vy­r iau­sy­binės nar­ ko­tikų kont­rolės ko­mi­si­jos ir bend­ra­ dar­biaus su šio­mis įstai­go­mis.

gy­dy­mo, švie­t i­mo, so­c ia­l inės rūpy­ sy­binėms or­ga­n i­za­ci­joms, Vy­r iau­sy­ bos įstai­go­s e, kaip jo­s e rūpi­n a­m a­s i, bi­nei nar­ko­tikų kont­rolės ko­mi­si­jai. kad ser­g an­t ys pri­k lau­s o­my­b e nuo Ko­m i­si­ja rengs nar­ko­t ikų kont­rolės Taip pat sa­vi­val­dybės ko­mi­si­ja or­ga­ nar­ko­t i­n ių ir psi­c hot­ro­p i­n ių me- ir nar­ko­ma­ni­jos pre­ven­ci­jos prie­mo­ ni­zuos pa­si­ta­ri­mus, se­mi­na­rus ir mo­ d­ž iagų pa­s veiktų ir in­teg­r uotų­s i į vi­ nių planą, vyks­tan­čių pro­cesų ana­ kymą ak­tua­l iais nar­ko­t ikų kont­rolės suo­menę. lizę, veik­los ata­skaitą. ir nar­ko­ma­n i­jos pre­ven­ci­jos klau­si­ Ko­mi­si­ja teiks in­for­ma­ciją ir pa­si­ū ly­ Ko­m i­s i­j a taip pat ana­l i­z uos iš suin­ mais sa­v i­val­dybės ir vals­tybės ins­t i­ mus nar­ko­tikų kont­rolės ir nar­ko­ma­ te­re­s uotų ins­t i­t u­c ijų bei įstaigų, ne­ tu­ci­joms bei įstai­goms. ni­jos pre­ven­ci­jos klau­si­mais Vil­niaus vy­r iau­s y­b i­n ių or­g a­n i­z a­c ijų gau­n a­ Ko­m i­s i­j os spe­c ia­l is­t ai ver­t ins, kaip mies­to sa­vi­val­dybės ir vals­tybės ins­ mus sta­t is­t i­kos duo­me­n is apie psi­ vyk­do­mos nar­ko­t ikų kont­rolės, nar­ ti­tu­ci­joms, įstai­goms, vi­suo­menės in­ chot­ro­p i­n ių med­ž iagų apy­v artą ir ko­m a­n i­j os pre­ven­c i­j os prie­m onės for­ma­v i­mo prie­monėms, ne­v y­r iau­ kont­rolę.

DOVANA Kava su Ieškokite kupono birželio 29 ir 30 d. laikraščiuose. Kava vaišins

veiktų mo­terų bei jų ar­timųjų aso­ cia­ci­jos pro­jektų koor­di­na­torė; „„Vil­ma Ši­la­lienė – Vil­niaus mies­

to sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­jos So­cia­li­nių rei­kalų ir svei­ka­tos de­ par­ta­men­to So­cia­li­nių rei­kalų sky­ riaus vedė­ja; „„Ra­du­tis Ži­lins­kas – Vil­niaus ap­

skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­ mi­sa­ria­to Or­ga­ni­zuo­to nu­si­kals­ta­ mu­mo ty­ri­mo val­dy­bos Nar­ko­tikų kont­rolės sky­riaus vir­ši­nin­kas.

Est­radą ruo­šia šven­tei Indrė Pep­ce­vi­čiūtė Se­no­kai re­montą regė­ju­sio­je Vil­ niaus Kalnų par­ko est­ra­do­je ver­ da dar­bai. Pirmą lie­pos sa­vaitę sos­tinė­je čia ir ki­to­se vie­to­se vyks Moks­lei­vių dainų šventė.

Kaip „Vil­niaus die­nai“ teigė sa­ vi­val­dybės Mies­to ūkio ir trans­ por­to de­par­ta­men­to di­rek­to­rius Vir­gi­ni­jus Pau­ža, dar­bus pla­nuo­ ja­ma baig­ti lie­pos 1 d., nes tądien – sek­ma­dienį – pra­si­de­da Moks­ lei­vių dainų šventė. Ji vyks iki lie­ pos 9-osios. Ruo­šian­tis šven­tei re­mon­tuo­ja­ma Kalnų par­ko est­ra­da, žiū­rovų tri­ būnų laip­tai ir suo­lai, Vin­gio par­ko est­ra­dos suo­lai. Pa­sak de­par­ta­men­ to di­rek­to­riaus, vi­si dar­bai kai­nuos apie 400 tūkst. litų. Lėšas Kal­

nų par­ko est­ra­dai su­tvar­ky­ti skyrė Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja bei Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dybė. Lie­tu­vos mo­ki­nių dainų šventė­je „Mūsų var­das – Lie­tu­va“ ti­ki­ma­ si su­lauk­ti apie 20 tūkst. da­ly­vių. Šventės da­ly­viai turėtų pa­si­ro­dy­ ti trijų dienų pro­gra­mo­je: Šo­kių die­no­je „Sie­mens“ are­no­je, Dainų die­no­je Vin­gio par­ke ir An­samb­lių va­ka­re Kalnų par­ke. Lie­tu­vos moks­lei­vių dainų šven­ tės at­ski­rai nuo Lie­tu­vos dainų šven­čių ren­gia­mos nuo 1964 m. Žiemą švie­ti­mo ir moks­lo mi­ nist­ras Gin­ta­ras Ste­po­na­vi­čius bu­ vo pa­skelbęs, kad dėl tau­py­mo ši iš anks­to pla­nuo­ta šventė šie­met ne­ įvyks, ta­čiau su­lau­kus jos rengėjų pa­si­prie­ši­ni­mo ir pa­ra­gi­nus Sei­mo ko­mi­te­tui nu­spręsta šventės nea­ tidė­ti. Tie­sa, ji ren­gia­ma už ma­

„„Plu­ša: dar­bus Kalnų par­ke sku­

ba­ma baig­ti iki mėne­sio pa­bai­ gos. Si­mo­no Švit­ros nuo­tr.

žesnę sumą – ne­be 8 mln. litų, kiek anks­čiau pla­nuo­ta jai iš­leis­ti, o už 5 mln. litų.


3

trečiADIENIS, birželio 27, 2012

miestas diena.lt/naujienos/miestas

Sta­ty­ti su­ge­ba tik len­kai?

Prit­rauk­ti daug tu­ ris­tų ir pa­gar­sin­ti Lie­tu­vą. To­kius tiks­ lus ke­lia Gin­ta­ro ke­ lio pro­jek­to ini­cia­ to­riai. Tie­sa, kol kas ne­la­bai aiš­ku, nei kur tas ke­lias nu­si­ drieks, nei kuo jis bus iš­skir­ti­nis.

Vil­niaus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė, ba­ lan­dį pa­skel­bu­si, kad ieš­ko len­kiš­ kai pri­va­lan­čių mo­kė­ti bu­hal­te­ri­ nės ap­skai­tos ir sta­ty­bų spe­cia­lis­ tų, įdar­bi­no sta­ty­bi­nin­ką, o kon­ kur­są į bu­hal­te­rio vie­tą nu­trau­kė.

„„Pro­jek­tas: lie­tu­viai kvies pri­si­jung­ti kiek­vie­ną su gin­ta­ru su­si­ju­sią ša­lį ir siū­ly­ti vis­ką, ką ji tu­ri. 

Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

Į sve­čius vi­lios gin­ta­ru Ind­rė Pep­ce­vi­čiū­tė i.pepceviciute@diena.lt

„Pa­ma­tė­me, kad Lie­tu­vai iš tie­sų sun­ku iš­si­skir­ti pa­sau­ly­je. Kon­ ku­ren­tai to­kie pat gra­žūs, šva­ rūs, bet mes tu­ri­me uni­ka­lų da­ ly­ką – gin­ta­rą“, – va­kar Vil­niu­je su­reng­to­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­ je sa­kė Vals­ty­bi­nio tu­riz­mo de­par­ ta­men­to (VTD) di­rek­to­rė dr. Rai­ mon­da Bal­nie­nė. Praė­ju­sių me­tų spa­lį, at­si­žvel­ giant į tai, kad esa­me Pa­sau­li­nė­ je tu­riz­mo or­ga­ni­za­ci­jo­je (PTO), o jie bu­vo ge­ra­no­riš­kai nu­si­tei­kę pa­ dė­ti, ir bu­vo iš­kel­ta idė­ja su­kur­ti Gin­ta­ro ke­lio pro­jek­tą. „Tad šią be­pro­tiš­ką idė­ją ir iš­kė­ liau. Pa­siū­liau jiems pa­dė­ti mums tap­ti ini­cia­to­riais ir su­kur­ti Gin­ta­ ro ke­lio pro­jek­tą, kad Lie­tu­va bū­tų ži­no­mes­nė, – tei­gė dr. R.Bal­nie­nė. – Tu­ri­me Bal­ti­jos jū­rą, ku­ri uni­ka­li ir me­ta gin­ta­rą. O me­ta jį į Lie­tu­ vos kran­tus, tru­pu­tį į Ka­li­ning­ra­

do ir Lat­vi­jos, iki Vents­pi­lio. Tu­ ri­me gin­ta­rą ne tik kaip ak­me­nį, bet ir tau­to­sa­ką, ir daug ki­tų pui­ kių da­ly­kų.“

Rai­mon­da Bal­nie­nė:

Gin­ta­ro te­ma tin­ka vi­soms re­li­gi­joms, kul­tū­roms, vi­siems že­my­nams, jo­kio an­ ta­go­niz­mo, nei­gia­mo at­spal­vio nė­ra. Šį Lie­tu­vos pa­siū­ly­mą ša­lys pa­ lai­kė, šian­dien pro­jek­te yra jau 12 Eu­ro­pos ša­lių. VTD di­rek­to­rės tei­ gi­mu, bus sie­kia­ma, kad tai bū­tų te­ma­ti­nis, mo­der­nus ke­lias ir kad jis bū­tų gy­vas, o ne biu­rok­ra­ti­nis. Pa­sak jos, šio pro­jek­to la­bai lau­kia ir vers­las, nes gau­na daug klau­si­ mų iš įvai­rių ša­lių, ką ga­li­ma pa­

da­ry­ti su gin­ta­ru Lie­tu­vo­je, taip pat ki­to­se ša­ly­se. „Su ki­to­mis ša­li­mis ne­kon­ku­ ruo­si­me, tik pa­pil­dy­si­me vie­na ki­tą. Gin­ta­ro te­ma tin­ka vi­soms re­li­gi­joms, kul­tū­roms, vi­siems že­ my­nams, jo­kio an­ta­go­niz­mo, nei­ gia­mo at­spal­vio nė­ra“, – sa­kė dr. R.Bal­nie­nė. Ti­ki­ma­si, kad šiam ke­liui su­kur­ ti už­teks ke­le­rių me­tų. Konk­re­taus marš­ru­to ne­bus. VTD di­rek­to­ rės tei­gi­mu, sie­kia­ma su­teik­ti pro­ gą pri­si­jung­ti kiek­vie­nai su gin­ta­ru su­si­ju­siai ša­liai ir siū­ly­ti vis­ką, ką ji tu­ri. Vi­sa­me pa­sau­ly­je yra 250 rū­šių gin­ta­ro, kvie­čia­mi eks­per­tai iš vi­sų ša­lių jung­tis prie šio pro­jek­to. „Da­bar yra dau­giau kul­tū­ri­niai pro­jek­tai, kaip ke­liai, su­kur­ti gin­ ta­ro, ar­ba ar­cheo­lo­gi­niai da­ly­ kai. Siū­ly­si­me tu­ris­tams vi­sus ki­ tus pro­duk­tus. Tu­ri­me SPA – tai ir gin­ta­ro sau­nos, gin­ta­ro ma­sa­žas, gin­ta­ro kos­me­ti­ka. Mū­sų gin­ta­ ras pa­ts se­niau­sias, jis tu­ri 8 pro­c.

gin­ta­ro rūgš­ties. Ki­tų ša­lių sie­kia vos 1 pro­c. Gin­ta­ro rūgš­ties var­ to­ji­mas be­ri­bis: ir me­di­ci­no­je, ir ki­to­je pra­mo­nė­je, taip pat ku­li­na­ ri­jo­je. Jau da­bar ga­li­me pa­siū­ly­ ti obuo­lių sū­rio, gin­ta­ro ar­ba­tos, sal­dai­nių, trauk­ti­nės. Tu­ri­me ir gin­ta­ro mu­zie­jus, gin­ta­ro di­zai­ną. Vi­siems tu­riz­mo pro­duk­tams ino­ va­ty­viai pa­nau­do­tas gin­ta­ras bus įdo­mus“, – dės­tė di­rek­to­rė. Ku­ria­ma bus vir­tua­lio­je erd­ vė­je. Iš pra­džių pla­nuo­ja­ma in­ ven­to­ri­zuo­ti tai, ką tu­ri Eu­ro­pos ša­lys, pa­skui – ir pa­sau­lio. „Am­ ber road“ (Gin­ta­ro ke­lias – angl.) bus su­kur­tas kaip tu­riz­mo pre­kės ženk­las ir taip pro­pa­guo­ja­mas, o kiek­vie­na ša­lis tu­ris­tams ga­lės siū­ly­ti sa­vo pro­duk­tų. Veiks­mų pla­ną, kaip su­kur­ti pa­ sau­li­nį tu­ris­ti­nį Gin­ta­ro ke­lią, va­ kar Vil­niu­je ap­ta­rė Eu­ro­pos Ko­ mi­si­jos, PTO at­sto­vai ir tu­riz­mo va­do­vai bei gin­ta­ro eks­per­tai iš 13 ša­lių.

Eti­kos sar­gai nars­tys me­ro in­te­re­sus Eti­kos sar­gai aiš­kin­sis Vil­niaus me­ro Ar­tū­ro Zuo­ko ir aš­tuo­nių ta­ry­bos na­rių, pri­klau­san­čių par­ ti­jai „Taip“, pa­ra­mą pri­va­taus ka­ pi­ta­lo įmo­nių gru­pės „Mo­dus“ au­ to­mo­bi­lių nuo­mos vers­lui.

Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­ mi­si­ja (VTEK) va­kar nu­ta­rė pra­ dė­ti ty­ri­mą dėl ga­li­mos mi­nė­ tų as­me­nų pa­ra­mos, nu­sta­tant leng­va­ti­nį vie­ti­nės rink­lia­vos ta­ ri­fą au­to­mo­bi­lių nuo­mos pa­slau­ gos tei­kė­jams. VTEK įver­tins A.Zuo­ko ir sa­ vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rių Juo­zo An­ta­nai­čio, Kęs­tu­čio Nė­niaus, Al­gi­man­to Va­ka­ri­no, Dai­nos Ur­ ba­na­vi­čie­nės, Jo­no Juod­kos, Mi­ ros­la­vo Mon­ke­vi­čiaus, Žyd­rū­no Sa­vic­ko ir Ind­rės Ja­kai­ty­tės el­ ge­sį. Eti­kos sar­gai tei­gia ga­vę pra­ne­ ši­mą, kad šie par­ti­jos „Taip“ na­ riai pri­ta­rė sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos spren­di­mui, o šiuo me­tu vie­nin­ te­lė bend­ro­vė, tei­kian­ti mi­nė­tas pa­slau­gas, yra „Mo­dus“ įmo­nių gru­pei pri­klau­san­ti „Sto­va“. Be to, nu­ro­dy­ta, kad A.Zuo­ko va­do­vau­ ja­ma par­ti­ja „Taip“ iš „Mo­dus“

gru­pės įmo­nių nuo­mo­ja­si 200 au­ to­mo­bi­lių „Fiat Pan­da“. Eti­kos ko­mi­si­ja tei­gia ke­ti­nan­ti iš­siaiš­kin­ti šias ap­lin­ky­bes. Kaip „Vil­niaus die­na“ jau ra­šė, „už au­to­mo­bi­lio, nau­do­ja­mo da­li­ ji­mo­si au­to­mo­bi­liu pa­slau­gai teik­ ti, sto­vė­ji­mą spe­cia­liai šiai pa­slau­ gai re­zer­vuo­to­je sto­vė­ji­mo vie­to­je“ mė­ly­no­jo­je zo­no­je nu­spręs­ta tai­ky­ ti 350 li­tų per mė­ne­sį dy­džio rink­ lia­vą, rau­do­no­jo­je zo­no­je – 250 li­ tų per mė­ne­sį, gel­to­no­jo­je zo­no­je – 165 li­tų per mė­ne­sį, ža­lio­jo­je zo­ no­je – 85 li­tų per mė­ne­sį, bal­to­jo­je zo­no­je – 65 li­tų per mė­ne­sį. Ta­ry­bos po­sė­dy­je iš kar­to pa­ si­py­lė kal­ti­ni­mai me­rui A.Zuo­ kui, kad jis pro­te­guo­ja vie­ną au­ to­mo­bi­lius nuo­mo­jan­čią įmo­nę: esą A.Zuo­ko va­do­vau­ja­mas ju­dė­ ji­mas „Taip“ iš jos nuo­mo­ja au­to­ mo­bi­lius „Fiat Pan­da“. Me­ras šių rep­li­kų ne­bu­vo lin­kęs ko­men­tuo­ ti, tik sal­džiai pa­si­juo­kė. „Neat­si­me­nu at­min­ti­nai, ko­kių įmo­nių yra. Jei­gu da­bar yra vie­na fir­ma, tai bus vie­na, jei­gu at­si­ras dvi – bus dvi, jei­gu at­si­ras tre­čia, bus ke­tu­rios“, – sa­kė A.Zuo­kas.

„„San­do­riai: A.Zuo­ko ju­dė­ji­mas „Taip“ iš bend­ro­vės „Mo­dus“ yra iš­si­

VD, BNS inf.

And­riaus Ufar­to (BFL) nuo­tr.

Ty­ri­mą dėl mi­nė­tų kon­kur­sų pra­ dė­ju­si Ly­gių ga­li­my­bių kont­ro­ lie­riaus tar­ny­ba tei­gia, kad lie­pos pra­džio­je priims spren­di­mą, ar pre­ten­duo­jan­tiems į mi­nė­tas pa­ rei­gas nu­sta­ty­tas rei­ka­la­vi­mas mo­ kė­ti len­kų kal­bą bu­vo tei­sė­tas. „Mū­sų bu­vo pa­pra­šy­ta pa­teik­ti vi­są su tuo su­si­ju­sią me­džia­gą, mes pa­tei­kė­me ir kol kas ne­tu­ri­me jo­ kios kont­ro­lie­riaus iš­va­dos. Vie­nas kon­kur­sas bu­vo at­šauk­tas, o ki­tas jau bu­vo įvy­kęs. Kon­kur­sas įvy­ko, ir lai­mė­jęs pre­ten­den­tas dir­ba“, – BNS sa­kė Vil­niaus ra­jo­no sa­vi­val­ dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė Liu­ci­na Kot­lovs­ka. Ly­gių ga­li­my­bių kont­ro­lie­riaus tar­ny­bos pa­ta­rė­jas vie­šie­siems ry­ šiams Val­das Damb­ra­va tei­gė, kad ty­ri­mas dar vyks­ta.

Liu­ci­na Kot­lovs­ka:

Vie­nas kon­kur­sas bu­vo at­šauk­tas, o ki­ tas jau bu­vo įvy­kęs. Kon­kur­sas įvy­ko, ir lai­mė­jęs pre­ten­den­ tas dir­ba.

„Dar vyks­ta ty­ri­mas, spren­di­mas dar ne­priim­tas, tai pro­gno­zuo­ja­ma pa­da­ry­ti lie­pos pra­džio­je. Vil­niaus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė at­siun­tė raš­tą, kad vie­nai iš pa­rei­gy­bių (bu­hal­te­ riui) rei­ka­la­vi­mas mo­kė­ti kal­bą jau pa­nai­kin­tas. Ki­tai pa­rei­gy­bei (sta­ ty­bi­nin­ko) kol kas li­ko“, – sa­kė V.Damb­ra­va. Kont­ro­lie­rė Auš­ri­nė Bur­nei­kie­nė BNS yra sa­kiu­si, kad len­kų kal­bos mo­kė­ji­mas kaip pa­pil­do­mas rei­ ka­la­vi­mas ga­lė­tų bū­ti pa­grįs­tas, jei tar­nau­to­jas dirb­tų gy­ven­to­jų priė­ mi­mo sky­riu­je. Kont­ro­lie­rės tei­gi­mu, pa­na­šų at­ ve­jį Vil­niaus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je tar­ny­ba ty­rė 2008 m. Vil­niaus ra­jo­ne gy­ve­na apie 100 tūkst. žmo­nių, 61 pro­c. jų – len­ kai. VD, BNS inf.

61 proc.

nuo­mo­jęs ne­ma­žai au­to­mo­bi­lių. 

gy­ven­to­jų Vil­niaus ra­jo­ne su­da­ro len­kai.


4

trečiADIENIS, birželio 27, 2012

lietuva

Spau­dai su­grą­ži­na­ma PVM leng­va­ta Sei­mas priė­mė be­veik me­tus svars­ty­tą pri­dė­ti­nės ver­tės mo­ kes­čio (PVM) leng­va­tą pe­rio­di­nei spau­dai. Ta­čiau ana­li­ti­kai pa­ ste­bi, kad leng­va­ti­nis ta­ri­fas laik­raš­čiams pa­dės tik šiek tiek su­ si­ma­žin­ti pa­ti­ria­mus ne­men­kus nuo­sto­lius. Sta­sys Gu­da­vi­čius s.gudavicius@diena.lt

Pa­siū­lė D.Gry­baus­kai­tė

Sei­mas va­kar bal­sa­vo už įsta­ty­mo pa­tai­są, pa­gal ku­rią nuo 2013 m. sau­sio 1 d. spaus­din­tiems laik­raš­ čiams ir žur­na­lams bū­tų tai­ko­mas 9 pro­c. PVM ta­ri­fas. Šiuo me­tu spaus­din­tai pe­rio­di­ kai tai­ko­mas ba­zi­nis 21 pro­c. PVM ta­ri­fas. Mo­kes­čio leng­va­ta spau­dai ga­lio­jo iki 2009-ųjų, ta­čiau tuo­ met val­džia pa­nai­ki­no di­džią­ją da­lį PVM leng­va­tų, taip pat spau­dai. PVM įsta­ty­mo pa­tai­sos Sei­me pra­dė­tos svars­ty­ti po to, kai Pre­zi­ den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė praė­ju­sių me­tų lapk­ri­tį pa­siū­lė spau­dai su­ grą­žin­ti mo­kesčio leng­va­tą. Sei­mas taip pat su­ti­ko tai­ky­ti 9 pro­c. PVM leng­va­ti­nį ta­ri­fą vie­šo­jo trans­por­to bi­lie­tams ir 5 pro­c. ta­ ri­fą neį­ga­lių­jų tech­ni­nės pa­gal­bos prie­mo­nėms. Pra­šys ve­tuo­ti

Kai Sei­mas pra­dė­jo svars­ty­ti Pre­ zi­den­tės pa­siū­ly­mą dėl PVM leng­

va­tos spau­dai, šis įsta­ty­mas „ap­li­ po“ gau­sy­be pa­siū­ly­mų tai­ky­ti ją ir kai ku­rioms ki­toms pre­kėms bei pa­slau­goms. Par­la­men­ta­rai va­ kar bal­sų dau­gu­ma ne­su­ti­ko PVM

Da­lia Grin­ku­tė:

Spau­da yra ties iš­li­ ki­mo ri­ba. Ypač stip­ rų smū­gį jai su­da­vė eko­no­mi­kos nuo­ smu­kis, nes la­bai smar­kiai pa­di­dė­jo iš­lai­dos.

leng­va­ti­nio ta­ri­fo tai­ky­ti vi­siems mais­to pro­duk­tams, kaip pa­siū­ lė Pet­ras Gra­žu­lis. Prie mik­ro­fo­no at­si­sto­jęs Sei­mo Eti­kos ir pro­ce­dū­ rų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas Al­gi­man­ tas Sa­la­ma­ki­nas at­krei­pė dė­me­sį, kad „par­la­men­ta­rams, tu­rin­tiems mais­to pro­duk­tų ga­my­bos vers­

lą, įskai­tant ir kol­dū­nų ga­my­bos vers­lą, ne­de­rė­tų teik­ti to­kių siū­ly­ mų, nes tai tie­sio­giai ker­ta­si su po­ li­ti­ko eti­ka“. Nep­ri­tar­ta ir ki­tiems pa­siū­ly­ mams nu­sta­ty­ti leng­va­ti­nį PVM ta­ri­fą, taip pat vieš­bu­čių tei­kia­ moms pa­slau­goms. Bet Sei­mo bal­sa­vi­mo dėl PVM leng­va­tos pri­tai­ky­mo vie­ša­jam trans­por­tui ir neį­ga­lių­jų tech­ni­kai re­zul­ta­tai su­pyk­dė prem­je­rą And­rių Ku­bi­lių. „Ši­tas džia­zas, ku­rį ma­to­ me Sei­me prii­mant PVM įsta­ty­mo pa­tai­sas, yra la­bai pa­vo­jin­gas vals­ ty­bei. As­me­niš­kai kreip­siuos į Pre­ zi­den­tę, kad ji ve­tuo­tų pa­siū­ly­mus, ku­rie čia gi­mė dėl PVM leng­va­tų pri­tai­ky­mo ne spau­dai, bet ki­toms sri­tims“, – emo­cin­gai kal­bė­jo jis. Iš­lai­dos išau­go itin smar­kiai

Bend­ro­vės „Moo­re Step­hens Vil­ nius“ au­di­to­rė Da­lia Grin­ku­tė at­krei­ pė dė­me­sį, kad PVM ta­ri­fo pa­si­kei­ ti­mas var­gu ar at­pi­gins laik­raš­čius, nes jie pa­sta­rai­siais me­tais pa­ti­ria di­džiu­lių nuo­sto­lių, ku­riuos ši leng­ va­ta pa­dės tik šiek tiek su­ma­žin­ti.

„„Sunk­me­tis: ne tik leng­va­ti­nis PVM ta­ri­fas, bet ir ki­tos prie­mo­nės pa­

dė­tų laik­raš­čiams su­si­ma­žin­ti pa­sta­rai­siais me­tais smar­kiai išau­gu­ sias iš­lai­das. Edi­tos Vai­ce­kaus­kai­tės nuo­tr.

„Spau­da yra ties iš­li­ki­mo ri­ ba. Ypač stip­rų smū­gį jai su­da­vė eko­no­mi­kos nuo­smu­kis, nes la­bai smar­kiai pa­di­dė­jo iš­lai­dos – ga­my­ bos, spaus­di­ni­mo iš­lai­dos, trans­ por­to, dau­ge­lis ki­tų kai­nų“, – kal­ bė­jo eks­per­tė. Be to, pa­sak D.Grin­ku­tės, po 2009 m. mo­kes­čių re­for­mos au­to­ ri­nės su­tar­tys bu­vo ap­mo­kes­tin­ tos taip pat, kaip ir dar­bo san­ty­ kiai: „Tai ir­gi ga­na stip­rus smū­gis

laik­raš­čiams, nes ge­ro­kai pa­di­di­no jų iš­lai­das.“ „Dėl vi­sų šių prie­žas­čių leng­va­ ti­nis PVM ta­ri­fas tik pa­dės spau­ dai šiek tiek amor­ti­zuo­ti nuo­sto­ lius. To­dėl ma­žes­nis PVM pa­dės pe­rio­di­kai pa­pras­čiau­siai iš­lik­ ti van­dens pa­vir­šiu­je, bet var­gu ar ga­lė­tų bū­ti va­di­na­mas la­bai di­de­ le pa­ra­ma fi­nan­siš­kai itin stip­riai nu­ken­tė­ju­siai spau­dai“, – pa­brė­ žė au­di­to­rė.


5

TrečiADIENIS, birželio 27, 2012

lietuva diena.lt/naujienos/lietuva

Eti­kos sar­gai pa­smerkė tris val­di­nin­kus

Kau­no apy­gar­dos teis­mo teisė­ja Ne­ rin­ga Venc­kienė pra­ra­do tei­sinę ne­ lie­čia­mybę ir at­ si­dūrė pro­ku­rorų ran­ko­se: šie galės ją ap­klaus­ti ir su­ var­žy­ti jos laisvę. Tokį spren­dimą va­ kar pri­ėmė Sei­mas.

Vy­riau­sio­ji tar­ny­binės eti­kos ko­ mi­si­ja (VTEK) nu­sprendė, kad trys Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos val­di­nin­ kai su­pai­nio­jo in­te­re­sus ver­tin­da­ mi žmo­gaus tei­sių gynė­jo Ale­sio Be­liac­kio ban­ko duo­menų per­da­ vi­mo Bal­ta­ru­si­jai ap­lin­ky­bes.

„„Pla­nai: N.Venc­kienė sakė, kad ne­tru­kus at­si­sa­kys teisė­jo man­ti­jos

ir for­muos „Lie­tu­vos sąrašą“, ku­ris kan­di­da­tuos į Seimą. 

Vy­tau­to Pet­ri­ko nuo­tr.

Pa­nai­ki­ntas N.Venc­kienės tei­sinis imu­ni­tetas Už tokį Sei­mo spren­dimą bal­sa­ vo 73, prie­š bu­vo 20, dar 9 par­la­ men­ta­rai su­si­laikė. Įsta­ty­mas rei­ka­lau­ja, kad, no­ rint pa­nai­kin­ti teisė­jo ne­lie­čia­ mybę, už tai tu­ri bal­suo­ti ne ma­ žiau kaip 71 Sei­mo na­rys. Prieš tokį spren­dimą bal­sa­vo pa­vie­niai Sei­mo na­riai. Dau­giau­ sia tai bu­vo kon­ser­va­to­riai. Dis­ku­tuo­da­mi vie­ni Sei­mo na­ riai įro­dinė­jo, jog tei­sinę ne­lie­čia­ mybę pa­nai­kin­ti būti­na, ki­ti aiš­ki­ no, kad ne. Prieš mėnesį su­da­ry­ta Sei­mo lai­ki­no­ji ko­mi­si­ja, va­do­vau­ja­ma kon­ser­va­to­riaus Eval­do Jur­ke­vi­ čiaus, dar va­kar rytą pa­si­ūlė pa­ ten­kin­ti ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro krei­pimą­si dėl N.Venc­kienės ne­ lie­čia­mybės pa­nai­ki­ni­mo. Už tai bal­sa­vo še­ši ko­mi­si­jos na­riai.

lie­čia­mybę, tvir­ti­no, kad tik to­kiu at­ve­ju pro­ku­ro­rai galėtų iš­siaiš­ kin­ti, kas tei­sus, o kas ne. Bet tiek pa­ti N.Venc­kienė, tiek jos ša­li­nin­kai teigė, jog toks pro­ku­ rorų krei­pi­ma­sis yra ban­dy­mas su­si­do­ro­ti su Kau­no teisė­ja, ko­ vo­ju­sia, kad ne­būtų skriaud­žia­ ma ma­ža­metė mer­gaitė. „Vi­si įvy­kiai ro­do, kad po­li­tikų dau­gu­ma, ku­rie val­do vals­tybę, su­si­tarė N.Venc­kienę suim­ti“, – skelbė N.Pu­tei­kis. Kalbų apie ga­limą ant­ran­kių uždė­jimą N.Venc­kie­nei pro­ku­ ro­rai ne­ko­men­tuo­ja. Daž­niau­siai ap­si­ri­bo­ja­ma tuo, kad įta­ria­ma­jam draud­žia­ma iš­vyk­ti iš ša­lies. N.Venc­kienė ga­li būti nu­baus­ ta dėl ne­pa­gar­bos teis­mui, dėl teis­mo spren­di­mo, ne­su­si­ju­sio su baus­me, ne­vyk­dy­mo, dėl pa­ si­prie­ši­ni­mo vals­tybės tar­nau­to­ jui, dėl pikt­naud­žia­vi­mo vai­ko at­ stovų teisė­mis, taip pat truk­dy­mo ant­sto­lio veik­lai.

Pa­si­da­li­jo į dvi sto­vyk­las

Bandė juo­kau­ti

Jus­ti­nas Ar­gus­tas j.argustas@diena.lt

Reikė­jo 71, bu­vo 73

Sei­mo po­sėdy­je įro­dinėję, jog vie­ nin­te­lis tei­sin­gas Sei­mo spren­di­ mas – leis­ti pa­nai­kin­ti tei­sinę ne­

„Ko­mi­si­jos dar­bas bu­vo pa­na­šus į pa­saką apie Mauglį – vi­so­kių čia bu­vo at­stovų, vi­so­kių per­so­nažų.

O tiems, ku­rie ieš­ko tie­sos, no­riu pa­sa­ky­ti, kad tie­sos ieš­ko­ji­mas ar Pre­zi­dentės sta­ty­mas į ne­pa­to­gią pa­dėtį tik­rai ne­bus ta tie­sa, ku­ rios no­ri Lie­tu­va“, – taip po lai­ ki­no­sios ko­mi­si­jos po­sėdžio va­kar juo­kau­ti bandė jos pir­mi­nin­kas E.Jur­ke­vi­čius. Po­li­ti­kas pa­si­ūlė N.Venc­kie­nei mes­ti iššūkį jam pa­čiam: „Jei ger­ bia­ma teisė­ja N.Venc­kienė neat­ si­durs ten, kur at­si­du­ria kai ku­rie žmonės, tai yra Pa­nevė­žy­je ati­ tin­ka­muo­se na­muo­se, jei­gu ne­su­ lauks bausmės, o gar­biai iškė­lusi galvą duos at­sa­ky­mus teisė­sau­gai ir įro­dys sa­vo ne­kal­tumą, aš kvie­ čiu ją kan­di­da­tuo­ti Klaipė­do­je.“ Teisė­ja iš to­kio pa­si­ūly­mo pa­ si­šaipė: „E.Jur­ke­vi­čius man – ne kon­ku­ren­tas. Nei jo vei­das, nei jo veiks­mai ne­su­da­ro pa­grin­do abe­ jo­ti, kas bus iš­rink­tas.“ Vėliau ji tie­siai neat­sakė, ar į Seimą vis dėl to kan­di­da­tuos, ta­ čiau pri­dūrė, kad tik­rai bus ta, ku­ri for­muos va­di­namąjį Lie­tu­vos są­ rašą, apie kurį pa­skelbė vi­suo­me­ ni­nin­kas Da­rius Kuo­lys. Be to, N.Venc­kienė ža­da jau ne­ tru­kus at­si­sa­ky­ti teisė­jo man­ti­jos.

Ver­ty­bių krizė – taip pat grėsmė ša­lies sau­gu­mui Sei­mas pa­tvir­ti­no Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo stra­te­giją, ku­rio­je grės­ mėmis Lie­tu­vai, be kitų, įvar­ dijamas krikš­čio­niškųjų ver­ty­bių ir šei­mos ins­ti­tu­to nu­ver­ti­ni­mas.

Stra­te­gi­jo­je tei­gia­ma, kad pa­vojų ša­lies sau­gu­mui ke­lia eko­no­minė ir ener­ge­tinė pri­klau­so­mybė, ki­ tų vals­ty­bių pa­stan­gos da­ry­ti įta­ ką ša­lies po­li­ti­nei sis­te­mai, ka­ri­ niams pa­jėgu­mams, so­cia­li­niam ir eko­no­mi­niam gy­ve­ni­mui, kultū­ ri­niam ta­pa­tu­mui, taip pat ki­ tų vals­ty­bių žval­gy­bos tar­nybų veiks­mai, in­for­ma­cinės ir ki­ber­ ne­tinės ata­kos. „Tie­sio­ginės ka­rinės konf­ron­ ta­ci­jos ti­ki­mybė re­gio­ne yra ma­ ža, ta­čiau didė­jan­ti kai ku­rių re­ gio­no vals­ty­bių ka­rinė ga­lia, jos de­monst­ra­vi­mo, gra­si­ni­mo ją

nau­do­ti ten­den­ci­jos ar pa­nau­do­ ji­mo at­ve­jai ne­leid­žia at­mes­ti ga­ li­mybės, kad atei­ty­je ga­li kil­ti ka­ rinė grėsmė Lie­tu­vai“, – ra­šo­ma stra­te­gi­jo­je. Grėsmių na­cio­na­li­niam sau­gu­ mui sąra­še taip pat yra pa­sau­linės eko­no­minės krizės, tarp­tau­ti­nis or­ga­ni­zuo­tas nu­si­kals­ta­mu­mas, te­ro­riz­mas. Kaip vie­nas ga­limų pa­vojų nu­ ro­do­ma ir kli­ma­to kai­ta, nes dėl jos ga­li paaštrė­ti kon­ku­ren­ci­ja dėl gam­tos iš­tek­lių. Stiprė­jan­čių vi­daus ri­zi­kos veiks­ nių skil­ty­je įra­šy­ta ne­to­ly­gi so­cia­ linė ir eko­no­minė rai­da, ko­rup­ci­ja, ku­ri komp­ro­mi­tuo­ja įsta­ty­mo vir­ še­nybę, ma­ži­na pi­lie­čių tikė­jimą de­mok­ra­ti­jos ver­tybė­mis ir de­mok­ ra­tinė­mis vald­žios ins­ti­tu­ci­jo­mis, taip pat di­delė gy­ven­tojų emig­ra­ci­ja.

Tei­sin­gu­mo vi­ce­mi­nist­ras To­mas Vait­ke­vi­čius, Tei­sin­gu­mo mi­nis­ te­ri­jos Tarp­tau­tinės teisės de­par­ ta­men­to di­rek­to­rius Da­rius Ži­lys ir šio de­par­ta­men­to sky­riaus vedė­ja And­ra­da Bavė­jan da­ly­va­vo minė­ tas ap­lin­ky­bes ver­ti­nu­sio­je tarp­ži­ ny­binė­je dar­bo grupė­je. „Jie ver­ti­no ap­lin­ky­bes per­duo­ dant A.Be­liac­kio ban­ko duo­me­ nis Bal­ta­ru­si­jai. Tai bu­vo šių dar­ buo­tojų kom­pe­ten­ci­jos da­ly­kas jiems ei­nant pa­rei­gas mi­nis­te­ri­ jo­je. Todėl šio­je si­tua­ci­jo­je, veik­ da­mi kaip minė­tos dar­bo grupės na­riai, ne­galė­jo iš­lik­ti ob­jek­tyvūs ir ne­ša­liš­ki priim­da­mi ati­tin­kamą iš­vadą, nes ver­ti­no ir sa­vo pa­čių vei­kimą“, – sa­vo spren­di­me kons­ ta­ta­vo VTEK.

Rem­da­ma­sis Lie­tu­vos ir Len­ki­jos su­teik­tais duo­me­ni­mis, Bal­ta­ru­si­jos teis­mas dėl pa­jamų slėpi­mo ži­nomą žmo­gaus tei­sių ak­ty­vistą A.Be­liackį per­nai įka­li­no pus­penktų metų. Va­ ka­rai pa­smerkė šį nuo­sprendį – pa­ va­di­no jį po­li­tiš­kai mo­ty­vuo­tu. Lie­tu­va at­si­prašė A.Be­liac­kio ar­timųjų, o Minską ap­kal­ti­no tuo, kad šis tarp­tau­ti­ne su­tar­ti­mi pa­si­ nau­do­jo ne­teisė­tiems tiks­lams. Tei­sin­gu­mo mi­nist­ras Re­mi­gi­jus Ši­ma­šius VTEK spren­dimą pa­va­di­no keis­tu. „Man at­ro­do, kad VTEK pa­ti yra šiek tiek su­si­pai­nio­ju­si. Jo­kių pri­ va­čiųjų in­te­resų to­se už­duo­ty­se, ku­ rio­mis domė­jo­si VTEK, ne­ma­čiau. Tai bu­vo dar­bo ge­ri­ni­mas. Ne­bent dirb­ti ge­riau yra pri­va­čiųjų in­te­resų įki­ši­mas į vie­šus rei­ka­lus. To­kiu at­ ve­ju vi­siems žmonėms vals­tybės tar­ ny­bo­je be­lie­ka pa­kuo­tis daik­tus ir ei­ti na­mo“, – dėstė R.Ši­ma­šius. Pak­laus­tas, ar baus minė­tus pa­ val­di­nius, mi­nist­ras sakė: „Tai yra žmonės, ku­riais la­bai pa­si­ti­kiu, ir jie tik­rai ge­rai dir­ba sa­vo darbą.“ VD, BNS inf.

„„Ironija: teisingumo ministras R.Šimašius pareiškė, kad „pati VTEK yra

šiek tiek susipainiojusi“. 

Tomo Lukšio (BFL) nuotr.

Už lygias banko kreditorių teises, stabilią ir patikimą valstybę!

Grėsmių sąra­še nu­ro­dy­ta ir ver­ ty­bių krizė – „ne­pa­gar­ba žmo­gaus teisėms ir laisvėms, krikš­čio­niškų ver­ty­bių, šei­mos ins­ti­tu­to, li­be­ra­ lios de­mok­ra­ti­jos ir pliu­ra­lis­tinės vi­suo­menės nu­ver­ti­ni­mas“. So­cial­de­mok­ratė Ma­ri­ja Auš­ rinė Pa­vi­lio­nienė tvir­ti­no, kad krikš­čio­niškųjų ver­ty­bių įter­pi­ mas į stra­te­giją nea­ti­tin­ka Sei­mo iš­reikš­tos po­zi­ci­jos ra­ti­fi­kuo­jant su­tartį dėl Kons­ti­tu­ci­jos Eu­ro­pai, ku­rio­je „sąmo­nin­gai bu­vo at­si­sa­ ky­ta vie­nos ir konk­re­čios re­li­gi­jos įvar­di­ji­mo ir išaukš­ti­ni­mo“. Bet po­li­ti­kei prie­šta­rau­jan­tys par­la­men­ta­rai at­rėmė, jog Lie­tu­ vo­je apie 80 pro­c. žmo­nių nu­ro­do esan­tys krikš­čio­nys, tad stra­te­gi­ ja ati­tin­ka ša­lies gy­ven­tojų in­te­ re­sus. VD, BNS inf.

Dabar: Pagal galiojantį LR Bankų įstatymą, Tavo „Snore” turėti pinigai bus grąžinti tik tada, kai savo dalį, siekiančią 4 mlrd. Lt, pirmumo teise atsiims valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas”. Pinigai žmonėms, turėjusiems jų „Snore”, bus grąžinami tik tuo atveju, jei atsiskaičius su „Indėlių ir investicijų draudimu” pinigų liks. Jei pasirašysi: Visi kreditoriai taps lygūs ir Tavo ar artimųjų turėti pinigai bus grąžinami vienu metu su valstybės turėtų indėliu, todėl padidės pinigų atgavimo tikimybė. Tu labai svarbus: Reikalingi 50 000 parašų. Todėl kiekvienas yra svarbus! Jei apsisprendei, būtinai turėk su savimi Tavo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą arba asmens tapatybės kortelę). Pasirašyk! Juk tavo teisė į prarastus pinigus tokia pat svarbi, kaip ir valstybės teisė į jos prarastus pinigus. Pasirašyk, kad būtų pakeistas ydingą tvarką numatantis LR bankų įstatymas. Pasirašyk pats (-ti) ir skatink tai padaryti kitus, nes nuo to priklauso ne tik Tavo artimųjų, bet ir ateinančių kartų gerovė. Juk mūsų siekis – ne tik ištaisyti neteisybę šio konkretaus banko griūties akivaizdoje, bet ir užkirti kelią bet kokiems tokio pobūdžio pasikartojiams ateityje. Ieškok mieste mūsų parašų rinkėjų arba užsuk pasirašyti į būstines: Algirdo g. 31 („Snoro” indėlininkų ir kreditorių asociacijos būstinė), tel. +370 5 213 5264 ir K.Kalinausko g. 2B, Algirdas Markevičius, tel. +370 655 09 872. Daugiau informacijos: www.indelininkai.lt Tel. +370 5 213 52 64 facebook.com/indelininkai E.paštas info@indelininkai.lt


6

trečiADIENIS, birželio 27, 2012

nuomonės

Prof­są­jun­gos vėl ke­lia pro­tes­to vė­lia­vas

Žvilgsnis

Redakcijos skiltis

P Po­li­ti­nių aist­rų ku­pi­nas pa­va­sa­ris

Stasys Gudavičius

Š

į šeš­ta­d ie­n į tu­r in­t i pa­si­ baig­t i Sei­mo pa­va­sa­r io se­si­ja – pa­sku­t i­nė vi­s a da­bar­t i­n io par­la­men­to se­si­ja. Lie­pą Sei­mo na­riai dar tu­ rė­tų su­si­rink­ti į trum­pu­tę neei­li­ nę se­si­ją, o rug­sė­jo 10-ąją pra­si­dė­ ję ru­dens ple­na­r i­n iai po­sė­d žiai bus per­t rauk­t i spa­l į vyk­sian­čių nau­jo­jo Sei­mo rin­k i­mų. Lapk­r i­t į sa­vo dar­bą pra­dės nau­ jie­ji par­la­men­ta­rai. Tad jau ga­li­ma drą­siai ver­tin­ti be­ si­bai­g ian­čią Sei­mo pa­va­sa­rio se­ si­ją. Ji bu­vo karš­ta, ku­pi­na po­li­ti­ nių aist­rų, svar­bių dis­ku­si­jų ir ap­ si­spren­di­mų.

Sei­mo se­si­jos prieš rin­ ki­mus vi­sa­da bū­na įtemp­tos. Šis po­li­ti­nis se­zo­nas – jo­kia išim­tis. Sei­mo se­si­jos prieš rin­k i­mus vi­ sa­da bū­na įtemp­tos. Vi­si po­li­ti­kai no­ri pa­si­ro­dy­ti prieš rin­kė­ją, siek­ da­mi jo prie­lan­ku­mo per bū­si­mą vi­suo­t i­n į bal­sa­v i­mą dėl nau­jos ka­den­ci­jos par­la­men­to. Taip bu­ vo ir 2008-ai­siais, ir 2004-ai­siais, ir 2000-ai­siais. Šie me­tai, pa­sta­ra­sis po­li­ti­nis se­ zo­nas – jo­k ia išim­tis. Šį­kart ypač daug ie­čių su­lau­ž y­ta dėl stra­te­g i­n ių ener­ge­t ikos pro­ jek­t ų, pir­m iau­s ia dėl Vi­s a­g i­no ato­mi­nės elekt­r i­nės (VAE) sta­ty­ bos su­tar­čių su „Hi­ta­chi“ pa­tvir­ti­ ni­mo. Val­dan­t ie­ji ti­k i­no, kad dėl vals­t y­b ės eko­no­m i­nės ir ener­ ge­t i­nės ne­prik­lau­so­my­bės bū­t i­ na įgy­ven­d in­t i šį pro­jek­tą, nors jis ir bus la­bai bran­g us. Bet opo­ zi­ci­ja gar­siai ir nuo­ž miai pik­ti­no­ si švais­tū­niš­kais pla­nais – ji tvir­ ti­no, kad tuos pa­čius mi­l i­jar­dus ga­l i­ma pa­nau­do­t i kur kas efek­ ty­v iau nei ski­r iant juos ato­m i­ nės elekt­r i­nės sta­ty­bai. Dis­k u­si­jų įkarš­t y­je pri­si­m in­t as pa­sta­rą­jį kar­tą prieš du de­šimt­ me­čius nau­do­tas int­r i­g uo­jan­t is ir su­dė­tin­gas bal­sa­vi­mo bū­das – var­di­nis. Jam vyks­tant di­des­nio­ji

da­lis opo­zi­ci­jos išė­jo iš po­sė­d žių sa­lės, bet val­dan­tie­siems, į pa­gal­ bą pa­si­tel­ku­siems Dar­bo par­ti­ją, pa­vy­ko priim­ti ato­mi­nei ener­ge­ ti­kai plė­to­ti bū­ti­nus įsta­ty­mus. Tai­gi, VAE ša­li­nin­kai šven­čia per­ ga­lę. Ta­čiau iki pa­čių sta­ty­bų pra­ džios dar la­bai to­l i. Ir rei­kės dar ne kar­tą atei­ti į Sei­mą pra­šy­ti lei­ di­mo tęs­t i bran­duo­l i­n į pro­jek­tą. Tu­rint gal­vo­je, kad jau ne­tru­kus iš­rink­si­me nau­ją Sei­mą ir bus pa­ tvir­tin­ta nau­ja Vy­riau­sy­bė, gi­gan­ tiš­ko­jo pro­jek­to pa­tvir­ti­ni­mas ku­ ria­me nors eta­pe ga­li tap­ti neį­ma­ no­ma mi­si­ja. Net­r ū­ko dis­ku­si­jų ir dėl su­skys­ tin­tų­jų gam­ti­nių du­jų ter­mi­na­lo. Ta­čiau dėl jo dau­g u­ma po­l i­t i­k ų daug­maž su­ta­rė, to­dėl nė­ra di­des­ nių abe­jo­nių, ar jis tik­rai at­si­ras. Pa­va­sa­r į bu­vo dra­ma­t iš­k ų įvy­ kių, su­si­ju­sių su Gar­l ia­vos mer­ gai­te. Pa­reiš­k i­mų, bar­n ių, dis­k u­ si­jų for­ma jie at­si­spin­dė­jo Sei­mo po­sė­d žiuo­se. Bu­vo su­for­muo­ta ir Sei­mo ko­mi­si­ja dėl tei­sė­jos Ne­ rin­gos Venc­k ie­nės tei­si­nės ne­ lie­čia­my­bės pa­nai­k i­ni­mo. Par­la­ men­ta­r ų bal­sa­vi­mas dėl N.Venc­ kie­nės imu­n i­te­to pa­nai­k i­n i­mo, be abe­jo, ir­g i pri­skir­t inas prie dra­ma­t iš­k ų ir įtemp­t ų šios se­si­ jos dar­bų. Pa­va­sa­r į Sei­mas bal­sa­vo dar vie­ nu svar­biu klau­si­mu – dėl lei­d i­ mo Ro­lan­dui Pak­sui vėl kan­di­da­ tuo­ti į par­la­men­ta­rus. Nors lei­di­ mas su­teik­t as, dar neaiš­k u, ar jis bus įgy­ven­d in­tas, nes ne­t ru­ kus Kons­t i­tu­ci­n is Teis­mas tu­rė­ tų įver­tin­ti šį Sei­mo na­rių dau­gu­ mos žings­n į. Daug dė­me­sio su­lau­kė Sei­mo ko­ mi­si­ja „Sno­ro“ bank­ro­to ap­l in­ky­ bėms tir­t i. Ta­čiau ji ne­su­ge­bė­jo re­zul­ta­ty­viai baig­ti sa­vo dar­bo. Vi­s ą pa­va­s a­r į ne­t rū­ko įtam­pos ir Vy­riau­sy­bė­je. Ji iš es­mės tu­rė­ jo Sei­mo dau­g u­mos pa­lai­k y­mą. Bet val­dan­čių­jų vie­ny­bę dras­kė pe­r i­pe­t i­jos dėl Fi­nan­si­n ių nu­si­ kal­t i­mų ty­r i­mo tar­ny­bos va­do­ vų at­lei­di­mo. Vis dėl­to ne­su­ta­r i­mai ap­ra­m in­ ti ir da­bar And­r ius Ku­bi­l ius ga­l i drą­siai ma­t uo­t is po­l i­t i­n io re­kor­ di­n in­ko gel­to­nuo­s ius marš­k i­ nė­lius – jam jau nea­be­jo­ti­nai pa­ vyks prem­je­ro kė­dė­je iš­bū­ti vi­są ka­den­ci­ją. Vi­sa tai ir dar daug kas įvy­ko per ne­tru­kus pa­si­baig­sian­čią Sei­mo pa­va­sa­rio se­si­ją. O vi­są šio par­la­ men­to ket­ve­rių me­tų dar­bą ga­lė­ si­me įver­tin­ti ru­de­nį, ei­da­mi prie bal­sa­dė­ž ių.

ro­fe­si­nės są­jun­gos ža­da rim­ tai prie­šin­tis, jei Sei­mas, pa­ sak jų, pa­si­duos Vy­riau­sy­bės „spau­di­mui“ dėl dar­bo san­ ty­kių ir rin­kos li­be­ra­li­za­vi­mo. Prof­są­jun­gos prieš­ta­rau­ja Vy­riau­ sy­bės siū­lo­moms Dar­bo ko­dek­so pa­ tai­soms, ku­rios, anot jų, ma­ži­na dar­ buo­to­jų tei­ses. Va­kar prie Sei­mo jos su­ren­gė pi­ke­tą, o šeš­ta­die­nį ry­te ten pat nu­ma­to­mas mi­tin­gas. Vy­riau­sy­bė tei­gia, kad lanks­tes­ni dar­bo san­ty­kiai bū­ti­ni sie­kiant ska­ tin­ti užim­tu­mą ir ma­žin­ti ne­dar­bą.

Al­do­na Ja­šins­kie­nė:

Vy­riau­sy­bė dek­la­ruo­ ja, kad la­bai re­mia so­ cia­li­nį dia­lo­gą, bet pa­skui už­ker­ta vi­sus ke­ lius jam.

Lie­tu­vos pro­fe­si­nių są­jun­gų kon­ fe­de­ra­ci­jos pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ jas Al­gir­das Kve­da­ra­vi­čius tei­gia, kad pro­fsą­jun­gos prieš­ta­rau­ja Vy­riau­sy­ bės su­ma­ny­mui va­di­na­muo­ju bul­do­ ze­rio prin­ci­pu keis­ti Dar­bo ko­dek­są, kai pa­tai­sos nė­ra su­de­rin­tos Tri­ša­lė­je ta­ry­bo­je. Prof­są­jun­gų at­sto­vai tvir­ ti­na, jog pri­ta­rus Dar­bo ko­dek­so pa­ tai­soms bus įtei­sin­ta di­des­nė darb­ da­vių sa­vi­va­lė, o esa­mos dar­bo vie­tos ga­lės bū­ti leng­viau pa­nai­ki­na­mos. „Yra nu­ma­ty­ti pi­ke­tai, mi­tin­gai, ir re­gio­nuo­se žmo­nės tu­ri pa­reikš­ ti sa­vo nuo­mo­nę. Jei­gu Sei­mas pa­ si­duos Vy­riau­sy­bės spau­di­mui, pro­ fe­si­nės są­jun­gos or­ga­ni­zuos rim­tą pa­si­prie­ši­ni­mą“, – pa­reiš­kė A.Kve­ da­ra­vi­čius. „Prof­są­jun­gos pro­tes­tuo­to­ja prieš tų pa­tai­sų stū­mi­mą“, – pri­dū­rė jis.

„„Po­zi­ci­ja: vie­nas pro­fsą­jun­gų va­do­vų A.Kve­da­ra­vi­čius pa­reiš­kė, kad prie­ši­

na­ma­si pa­tai­sų, sie­kian­čių li­be­ra­li­zuo­ti dar­bo san­ty­kius, stū­mi­mui Sei­me. 

Min­dau­go Ažu­ši­lio nuo­tr.

Lie­tu­vos pro­fe­si­nės są­jun­gos „So­ li­da­ru­mas“ pir­mi­nin­kė Al­do­na Ja­ šins­kie­nė tei­gė, kad Vy­riau­sy­bė su­ men­ki­no Tri­ša­lę ta­ry­bą. „Vy­riau­sy­bė dek­la­ruo­ja, kad la­bai re­mia so­cia­li­nį dia­lo­gą, bet pa­skui už­ker­ta vi­sus ke­ lius jam“, – kal­bė­jo ji. „Jau pir­ma­die­nį bu­vo­me su­si­ti­kę su frak­ci­jo­mis. Mes as­me­niš­kai kiek­ vie­ną įti­ki­nė­jo­me, kad at­mes­tų pro­ jek­tus. Bet jei­gu iš­liks juo­da­sis sce­ na­ri­jus, vi­suo­se re­gio­nuo­se reng­si­me pi­ke­tus prie par­ti­jų būs­ti­nių“, – sa­kė A.Ja­šins­kie­nė. Anot jos, Vy­riau­sy­bės at­sto­vai Tri­ ša­lės ta­ry­bos po­sė­džiuo­se bu­vo ka­te­ go­riš­ki: „So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos Dar­bo de­par­ta­men­to di­ rek­to­rius Vik­to­ras Ma­jaus­kas Tri­ša­ lė­je ta­ry­bo­je pa­sa­kė – ar­ba prii­ma­me vi­są pa­ke­tą, ar­ba mes ne­kal­ba­me.“ Pa­sak A.Ja­šins­kie­nės, ne­ga­li­ma leis­ti sa­vava­liau­ti darb­da­viams, ku­ rie, jos žo­džiais, yra „pir­ma kar­ta nuo Ga­riū­nų“.

Pa­sak A.Kve­da­ra­vi­čiaus, Vy­riau­ sy­bė ne­si­lai­ko įsi­pa­rei­go­ji­mo, kad dar­bo už­mo­kes­tis tu­ri bū­ti in­dek­ suo­ja­mas. Sei­mas va­kar tu­rė­jo svars­ty­ti prieš­ ta­rin­gai ver­ti­na­mus Dar­bo ko­dek­so pa­kei­ti­mus, ta­čiau jų svars­ty­mą ati­ dė­jo iki šeš­ta­die­nio, kai nu­ma­to­mas mi­tin­gas. Sei­mui Vy­riau­sy­bė pa­tei­kė ir tas Dar­bo ko­dek­so pa­tai­sas, ku­rios Tri­ša­lė­je ta­ry­bo­je ne­su­lau­kė so­cia­li­ nių par­tne­rių pri­ta­ri­mo. Prof­są­jun­gos prieš­ta­rau­ja Vy­riau­ sy­bės siū­lo­moms Dar­bo ko­dek­so pa­ tai­soms, ku­rio­mis ke­ti­na­ma iš­plės­ti ter­mi­nuo­tų dar­bo su­tar­čių ga­li­my­ bes, su­ma­žin­ti išei­ti­nes iš­mo­kas. Įs­pė­ji­mo apie dar­bo su­tar­ties nu­ trau­ki­mą mak­si­ma­lų lai­ką siū­lo­ ma su­trum­pin­ti nuo ke­tu­rių iki tri­jų mė­ne­sių. Mak­si­ma­lų išei­ti­nių iš­mo­ kų dy­dį, ku­ris šiuo me­tu sie­kia še­šis vi­du­ti­nius mė­ne­sio at­ly­gi­ni­mus, siū­ lo­ma ma­žin­ti iki ke­tu­rių. VD, BNS inf.

Stab­dys by­lų vil­ki­ni­mą

Š

iuo me­tu ren­gia­mos įsta­ty­mo pa­tai­sos, ku­rio­mis ti­ki­ma­si at­ver­ti ga­li­my­bes pa­spar­tin­ti bau­džia­mų­jų by­lų nag­ri­nė­ji­ mą. Tai pra­ne­šė Pre­zi­den­tės vy­riau­ sio­ji pa­ta­rė­ja tei­sės klau­si­mais Sol­ vei­ga Cir­tau­tie­nė. In­ter­viu Ži­nių ra­di­jui ji sa­kė, kad nors „bend­ra vi­du­ti­nė by­lų nag­ri­ nė­ji­mo truk­mė Lie­tu­vo­je iš tik­rų­ jų nė­ra il­ga, ta­čiau at­ski­rų by­lų pa­ vyz­džiai kar­tais la­bai disk­re­di­tuo­ja tei­si­nę sis­te­mą ir tei­si­nių ins­ti­tu­ci­ jų dar­bą“.

Sol­vei­ga Cir­tau­tie­nė:

Tai la­bai ri­bo­ja tei­sė­ sau­gos ins­ti­tu­ci­jų ga­li­ my­bes kon­cent­ruo­tis į sun­kiau­sių nu­si­kal­ti­ mų ty­ri­mus. „Išs­kir­čiau bau­džia­mą­jį pro­ce­są, ku­ris bu­vo to­bu­li­na­mas, ta­čiau es­ mi­nių po­ky­čių, kad bū­tų pa­grei­tin­

tas bau­džia­mų­jų by­lų nag­ri­nė­ji­mas ir pa­ša­lin­tos by­lų vil­ki­ni­mo ga­li­my­ bės, da­vė ne­pa­kan­ka­mai. Tai la­bai ri­ bo­ja tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jų ga­li­my­ bes kon­cent­ruo­tis į svar­biau­sių by­lų ir sun­kiau­sių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mus“, – kal­bė­jo S.Cir­tau­tie­nė. „To­dėl šio­je sri­ty­je ak­ty­viai bend­ra­ dar­biau­ja­me su teis­mais, tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jo­mis, Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ ri­ja ir ti­ki­mės su­lauk­ti ge­rų po­ky­čių, nes jau ren­gia­mi ati­tin­ka­mi tei­sės ak­ tų pro­jek­tai“, – pa­reiš­kė pa­ta­rė­ja. VD, BNS inf.

Redakcijos nuomonė gali nesutapti su autorių nuomone. karštOJI linija: reklamos skyrius: Platinimo tarnyba: Prenumeratos skyrius: Buhalterija: 212 2022 261 3654 261 1688 261 1688 (8 46) 397 ISSN 1822-7791 © 2007 „Diena Media News“ Labdarių g. 8, 01120 Vilnius Tel. (8 5) 262 4242, E. paštas: info@vilniausdiena.lt VYRIAUSIASIS REDAKTORIUS Lukas Miknevičius – 219 1386 VYRIAUSIOJO REDAKTORIAUS PAVADUOTOJAS Stasys Gudavičius – 219 1371

MIESTAS: Rūta Grigolytė – 219 1373 Indrė Pepcevičiūtė – 219 1391 Andrejus Žukovskis – 219 1391 LIETUVA: Justinas Argustas – 219 1381 EKONOMIKA: Jolita Mažeikienė (redaktorė) – 219 1374 Lina Mrazauskaitė – 219 1388 PASAULIS: Julijanas Gališanskis (redaktorius) – 219 1376 Valentinas Beržiūnas – 219 1387

SPORTAS: Romas Poderys (redaktorius) – (8 37) 302 258 Mantas Stankevičius – 219 1383 ŠEŠTADIENIS: Darius Sėlenis – (8 37) 302 276 Laima Žemulienė – 219 1374 TV DIENA: Agnė Klimčiauskaitė (redaktorė) – 219 1380 370: Jurgita Kviliūnaitė (redaktorė) – 219 1370 FOTOGRAFAI: Gediminas Bartuška – 219 1384 Simonas Švitra – 219 1384

Visi kontaktai: diena.lt/dienrastis/redakcija Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raide R pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti. Tiražas 5500.

767

REKLAMOS PARDAVIMO SKYRIUS: 261 3655, 261 3659, 261 3654, 261 3000, 261 9655, 279 1370 faks. – 279 1379 SKELBIMŲ SKYRIUS: 

261 3653

PRENUMERATOS SKYRIUS: 

261 1688

PLATINIMO TARNYBA: 

261 1688


7

trečiADIENIS, birželio 27, 2012

ekonomika

OMX Vilnius OMX RigaOMX Tallinn

–0,06 %

199,8 mln. li­tų

+0,03 %

–0,34 %

„Sod­ra“ ­ vėl sko­lin­sis Di­de­lį de­fi­ci­tą tu­rin­ti „Sod­ra“ iš ban­ kų vėl ke­ti­na sko­lin­tis iki 500 mln. li­tų – pir­ma­die­nį pa­skelb­tas išanks­ti­nis pa­sko­los kon­kur­sas. Pas­ko­lą ke­ti­na­ma im­ ti me­tams su ga­li­my­be su­tar­tį pra­tęs­ ti. „Sod­ra“ iš ban­ko „Swed­bank“ jau yra pa­si­sko­li­nu­si 500 mln. li­tų. Pla­nuo­ja­ mos 2012 m. „Sod­ros“ biu­dže­to iš­lai­ dos yra 2,311 mlrd. li­tų di­des­nės nei pa­ ja­mos.

– už to­kią su­mą nuo 2009 m. ge­gu­žės Fi­nan­ sų mi­nis­te­ri­ja yra iš­pla­ti­ nu­si tau­py­mo lakš­tų.

diena.lt/naujienos/ekonomika

Valiutų kursai

De­ga­lų kai­nos

Šiandien Valiuta

kiekis Santykis

Bal­ta­ru­si­jos rub­lis 10000 3,3315 DB sva­ras ster­lin­gų 1 4,3043 JAV do­le­ris 1 2,7618 Ka­na­dos do­le­ris 1 2,6862 Lat­vi­jos la­tas 1 4,9539 Len­ki­jos zlo­tas 10 8,1090 Nor­ve­gi­jos kro­na 10 4,5967 Ru­si­jos rub­lis 100 8,3196 Švei­ca­ri­jos fran­kas 1 2,8751

pokytis

+0,5038 % +0,1070 % +0,0217 % –0,1116 % –0,0242 % +0,1940 % –0,3749 % –0,0216 % +0,0035 %

Vakar Tink­las

A 95

Dy­ze­li­nas

Du­jos

„Sta­toil“

4,72

4,42

2,38

„Kvis­ti­ja“

4,66

4,36

2,37

„Va­koil“

4,71

4,42

2,39

Vi­d. kai­na vi­so ap­tar­na­vi­mo de­ga­li­nių tink­luo­se. Šal­ti­nis: www.de­ga­lu­kai­nos.lt WTI naf­ta



„Brent“ naf­ta



79,36 dol. už 1 brl. 92,21 dol. už 1 brl.

Kar­te­lio išaiš­ki­ni­mas rin­kos ne­sud­re­bi­no Di­džiau­sio ka­da nors bu­vu­sio ke­lio­ nių agen­tū­rų kar­te­ lio išar­dy­mas var­ to­to­jams daug įta­ kos ne­tu­rės. Nors pla­čiai kal­ba­ma apie nuo šiol įsi­ga­ lė­sian­čią kon­ku­ren­ ci­ją ir ge­res­nes są­ly­ gas var­to­to­jams, di­ des­nės nuo­lai­dos ke­lio­nėms ne­prog­ no­zuo­ja­mos.

Už kar­te­lį skir­tos bau­dos (tūkst. li­tų)

„„Ne­reikš­min­gos: tei­gia­ma, kad ke­lio­nių kai­nas dik­tuo­ja ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­riai, o ke­lio­nių agen­tū­rų įta­ka

joms – ma­ža. 

Li­na Mra­zaus­kai­tė

l.mrazauskaite@diena.lt

Pa­da­ry­ta ža­la var­to­to­jams

Bir­že­lio pra­džio­je Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­bos už­fik­suo­tas 30 ke­lio­nių agen­tū­rų kar­te­lis yra dar ne­ma­ty­ to mas­to šia­me sek­to­riu­je. Ta­ry­ba nu­sta­tė, kad ša­lies ke­lio­nių agen­ tū­ros, ku­rios nau­do­jo­si elekt­ro­ni­ ne ke­lio­nių paieš­kos ir už­sa­ky­mų sis­te­ma E-TU­RAS, de­ri­no var­to­ to­jams su­tei­kia­mos nuo­lai­dos dy­ dį in­ter­ne­tu par­duo­da­moms ke­lio­ nėms. Už draudžiamą susitarimą Konkurencijos taryba šioms kelio­ nių agentūroms skyrė baudas, ku­ rių bendra suma sudarė daugiau nei 5,3 mln. litų. Mak­si­ma­li nuo­lai­da dėl su­da­ry­to kar­te­lio 2009 m. rugpjūčio–2010 m. ko­vo mė­ne­siais bu­vo ap­ri­bo­ ta iki 3 pro­c. ke­lio­nės kai­nos. Taip ke­lio­nių agen­tū­ros ir sis­te­mos ad­ mi­nist­ra­to­rė bend­ro­vė „Etu­ras“ ap­ri­bo­jo kon­ku­ren­ci­jos rin­ko­je ga­ li­my­bes. Ta­čiau net ir išaiškinus, kad nuo­lai­dos ri­ba bu­vo nu­sta­ty­ta ne­tei­sė­tai, nei Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­ ba, nei ki­tos tu­riz­mo sek­to­riaus or­ ga­ni­za­ci­jos di­des­nių nuo­lai­dų ne­ ža­da. Apie po­vei­kį rin­kai vi­sos jos kal­ba abst­rak­čiai. „Tiek Lie­tu­vo­je, tiek ES su­si­ta­ri­ mai dėl kai­nos ar kai­nos da­lies fik­ sa­vi­mo, taip pat nuo­lai­dos ar nuo­ lai­dos da­lies fik­sa­vi­mo yra lai­ko­mi vie­nais sun­kiau­sių ir ža­lin­giau­sių

kon­ku­ren­ci­jos tei­sės pa­žei­di­mų“, – sa­kė Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­bos Bend­ rų­jų rei­ka­lų sky­riaus vy­riau­sio­ ji spe­cia­lis­tė vie­šie­siems ry­šiams Pal­mi­ra Kviet­kaus­kie­nė. Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­ba lai­ko­si nuo­sta­tos, kad kon­ku­ra­vi­mas kai­ no­mis yra vie­nas pa­grin­di­nių efek­ ty­vios kon­ku­ren­ci­jos veiks­nių, už­ tik­ri­nan­čių ga­li­my­bę pir­kė­jams įsi­gy­ti pre­kių ar pa­slau­gų ge­riau­ sio­mis są­ly­go­mis. O su­de­ri­nu­sios mak­si­ma­lios nuo­lai­dos dy­dį bend­ ro­vės iš­ven­gė bū­ti­ny­bės kon­ku­ruo­ ti ir tai­ky­ti nuo­lai­das prekes ir pas­ laugas įsi­gy­jan­tiems var­to­to­jams. „To­kiais su­si­ta­ri­mais da­ro­ma ir ža­la var­to­to­jams, nes ap­ri­bo­ja­ mos jų ga­li­my­bės gau­ti są­ži­nin­gos kon­ku­ren­ci­jos tarp įmo­nių tei­kia­ mą nau­dą, pa­vyz­džiui, ga­li­my­bę įsi­gy­ti pre­kių ar pa­slau­gų už kai­ ną, nu­lem­tą są­ži­nin­gos kon­ku­ren­ ci­jos, o ne kon­ku­ren­tų su­si­ta­ri­mų“, – sa­kė P.Kviet­kaus­kie­nė. Prik­lau­so nuo or­ga­ni­za­to­rių

Vals­ty­bi­nis tu­riz­mo de­par­ta­men­ tas pa­ti­ki­no, kad net ir nu­baus­ ti už kon­ku­ren­ci­ją ri­bo­jan­čius su­ si­ta­ri­mus ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­riai bei agen­tū­ros sa­vo įsi­pa­rei­go­ji­mus klien­tams pri­va­lo vyk­dy­ti. „Tu­ris­tai, pa­si­ra­šę or­ga­ni­zuo­tų tu­ris­ti­nių ke­lio­nių su­tar­tis su ke­ lio­nių or­ga­ni­za­to­riais ir ­mo­kė­ję už pa­slau­gas, įgy­ja tei­sę tas pa­slau­ gas gau­ti, ne­prik­lau­so­mai nuo to,

ar ke­lio­nė bu­vo įsi­gy­ta per tar­pi­ nin­ką (ke­lio­nių agen­tą), ar tie­sio­ giai iš ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­riaus“, – pra­ne­ši­me tei­gė Vals­ty­bi­nio tu­ riz­mo de­par­ta­men­to di­rek­to­rė Rai­ mon­da Bal­nie­nė.

Pal­mi­ra Kviet­kaus­kie­nė:

Su­si­ta­ri­mai dėl nuo­ lai­dos ar nuo­lai­dos da­lies fik­sa­vi­mo yra lai­ko­mi vie­nais sun­ kiau­sių ir ža­lin­giau­ sių kon­ku­ren­ci­jos tei­ sės pa­žei­di­mų. Ji pa­nei­gė, kad dėl ke­lio­nių agen­ tū­roms skir­tų bau­dų sek­to­riu­je ga­ li bū­ti jun­ta­mas trum­pa­lai­kis kai­ nų au­gi­mas. Paš­ne­ko­vės ma­ny­mu, išar­dy­tas kar­te­lis ap­skri­tai daug įta­kos ke­lio­nių kai­noms ne­tu­rės, nes jas dau­giau le­mia ke­lio­nių or­ ga­ni­za­to­riai, o ne ke­lio­nių agen­tū­ ros. „Kaip ži­no­me, ke­lio­nių agen­tū­rų ko­mi­si­nis at­ly­gi­ni­mas, gau­na­mas už or­ga­ni­zuo­tos ke­lio­nės par­da­vi­ mą, su­da­ro tik la­bai ne­di­de­lę kai­ nos da­lį. Ke­lio­nių kai­nų dy­dį le­mia kon­ku­ren­ci­ja ke­lio­nių or­ga­ni­za­vi­ mo sek­to­riu­je. Šiuo me­tu iš­vyks­ ta­mo­jo tu­riz­mo rin­ko­je yra tik ke­li

„Shut­ters­tock“ nuo­tr.

ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­riai, ku­rių tai­ ko­ma kai­no­da­ra ir nu­le­mia bend­ rą kai­nų mas­tą šia­me sek­to­riu­je“, – sa­kė ji. Paš­ne­ko­vė pa­brė­žė, kad ke­lio­nių agen­tū­rų ša­ly­je yra ke­li šim­tai, to­ dėl jų kon­ku­ren­ci­ja di­de­lė. „Lie­tu­vo­je vei­kia apie 220 ke­ lio­nių agen­tū­rų. Tai­gi bau­das ga­ vu­sių agen­tū­rų pro­cen­tas, pa­ly­gin­ ti su vi­sais pa­slau­gos tei­kė­jais, yra pa­ly­gin­ti ne­di­de­lis. Dėl šios prie­ žas­ties, net jei­gu ne­di­de­lė ke­lio­nių agen­tū­rų da­lis ne­tai­kys nuo­lai­dų, sek­to­riu­je ne­tu­rė­tų bū­ti jun­ta­mas di­de­lis ke­lio­nių kai­nų pa­ki­li­mas“, – sa­kė R.Bal­nie­nė. „Ne­bus jo­kių po­ky­čių“

Lie­tu­vos tu­riz­mo aso­cia­ci­jos pre­ zi­den­tės Da­nu­tės Ma­žei­kai­tės ma­ ny­mu, kar­te­lio išaiš­ki­ni­mas rin­ko­je neat­neš jo­kių po­ky­čių. Be to, anot jos, ke­lio­nių agen­tū­rų tei­gi­niai spau­do­je by­lo­ja apie ne itin ko­rek­ tiš­ką Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­bos ty­ri­ mą, to­dėl spren­di­mai dar ga­li bū­ ti at­šauk­ti. „Bū­tų lo­giš­ka ti­kė­tis, kad nu­ baus­tos ke­lio­nių agen­tū­ros ap­gins sa­vo tei­ses teis­me. Ke­lio­nių agen­ tū­ros par­duo­da pa­slau­gas ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­rių nu­sta­ty­to­mis kai­ no­mis. Kaip, be­je, ir ki­tos vers­lo są­ly­gos, nu­sta­to­mos ke­lio­nių or­ ga­ni­za­to­rių, ir ga­lio­ja vi­siems par­ da­vė­jams“, – sa­kė pa­šne­ko­vė. D.Ma­žei­kai­tė pa­brė­žė, kad ke­

Bend­ro­vė „AAA Wris­lit“ „Al­jus ir KO“ „Aviaeu­ro­pa“ „Bal­tic Clip­per“ „Bal­tic Tours Vil­nius“ „Dai­ge­ra“ „Etu­ras“ „Fe­ro­na“ „Fresht­ra­vel“ „Grand Voya­ge“ „Gu­li­ve­rio ke­lio­nės“ „Gus­tus vi­tae“ „Kal­nų upė“ „Ke­liau­to­jų klu­bas“ „Ke­lio­nių aka­de­mi­ja“ „Ke­lio­nių gur­ma­nai“ „Ke­lio­nių lai­kas“ „Li­ta­mi­cus“ „Me­ga­tu­ras“ „Neo­tu­ras“ „Sma­rag­das tra­vel“ „TopT­ra­vel“ „Tra­ve­lon­li­ne Bal­tics“ „Tro­pi­kai“ „Ves­teksp­ress“ „Vi­pau­ta“ „Vis­tus“ „Vis­ve­ta“ „Zig­zag Tra­vel“ „ZIP Tra­vel“ „700LT“ * At­leis­ta nuo bau­dos.

Bau­da 358,8 2,4 12,1 154,6 112 9,3 51,1 33,2 12,2 1,9 639,8 29,1 131,3 202,5 389,9 14,4 107,5 58,6 2 090,7 107 229,4 138,9 115,9 28,4 164,3 10,8 3,7 131,4 13,1 8,7 –*

Šal­ti­nis: LR kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­ba

lio­nių kai­no­da­ra yra kiek­vie­no ke­ lio­nių or­ga­ni­za­to­riaus ar ke­lio­nių agen­tū­ros in­di­vi­dua­lus spren­di­mas. To­dėl, jos ma­ny­mu, vie­ni kai­no­da­ ros vi­siš­kai ne­keis, ki­ti sa­vo nuo­ žiū­ra nuo­lai­das di­dins ar­ba ma­žins: „Tai yra rin­ka, ku­rio­je taip pat vei­kia stip­rus pa­klau­sos kri­te­ri­jus.“ Paš­ne­ko­vė taip pat pa­ti­ki­no, kad pa­pras­tai ke­lio­nių kai­nos skai­čiuo­ ja­mos pus­me­čiui ar me­tams į prie­ kį, tad jos rin­ko­je nu­ro­dy­tos jau se­ niai. Tai reiš­kia, kad ar­ti­miau­siu me­tu jo­kių po­ky­čių, at­me­tus tu­ ris­ti­nio se­zo­no įta­ką, ne­bus.

5,3 mln. litų

siekė Konkurencijos tarybos skirta bauda kartelį sudariusioms kelionių agentūroms.


8

treÄ?iADIENIS, birĹželio 27, 2012

ekonomika diena.lt/naujienos/ekonomika

Dar­bo gin­Ä?us sprÄ™s ko­mi­si­jo­se Sei­mas pri­ta­rÄ— dar­bo gin­Ä?Ĺł nag­ ri­nė­ji­mo tvar­kos to­bu­li­ni­mui, su­da­rant ga­li­my­bÄ™ iki­teis­mi­nius gin­Ä?us sprÄ™s­ti nau­jai stei­gia­mo­se dar­bo gin­Ä?Ĺł ko­mi­si­jo­se.

mo teis­mui ap­skĹłs­ti ne­tu­ri tei­sÄ—s. Pri­pa­Şįs­ta­ma, kad da­bar to­kios ko­ mi­si­jos grei­tai dar­bo gin­Ä?Ĺł neiĹĄsp­ren­dĹžia – ko­mi­si­jos na­riai ne­su­ si­ta­ria ir spren­di­mo ne­prii­ma. BNS, VD inf.

Dar­bo gin­Ä?Ĺł ko­mi­si­jos veiks nuo­ lat prie Vals­ty­bi­nÄ—s dar­bo ins­ pek­ci­jos (VDI) te­ri­to­ri­niĹł sky­riĹł. Dar­bo gin­Ä?Ĺł ko­mi­si­jos bus su­da­ ro­mos iĹĄ tri­jĹł na­riĹł – dar­bo gin­ Ä?Ĺł ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko bei dar­ buo­to­jĹł ir darb­da­viĹł at­sto­vĹł, ski­ria­mĹł iĹĄ VDI te­ri­to­ri­niĹł sky­ riĹł veik­los te­ri­to­ri­jo­je vei­kian­Ä?iĹł pro­fe­si­niĹł są­jun­gĹł ir darb­da­viĹł or­ga­ni­za­ci­jĹł. Dar­bo gin­Ä?Ĺł ko­mi­si­jos gin­Ä?us sprÄ™s kaip iki­teis­mi­nio nag­ri­nė­ ji­mo by­lÄ…. Iť­liks ga­li­my­bÄ— kreip­tis ir ÄŻ teis­mÄ…, jei­gu ne­pa­vyk­tĹł tai­ kiai iť­sprÄ™s­ti ar­ba gin­Ä?Ĺł ko­mi­si­ jos spren­di­mas ne­ten­kin­tĹł vie­nos ar ki­tos pu­sÄ—s. Da­bar dar­bo gin­Ä?Ĺł ko­mi­si­ jos darb­da­vio ini­cia­ty­va yra su­ da­ro­mos ÄŻmo­nė­se, jos ma­te­ria­liai ir fi­nan­siť­kai pri­klau­so­mos nuo darb­da­vio, ku­ris, skir­tin­gai nei dar­ buo­to­jas, to­kios ko­mi­si­jos spren­di­

„„Pertvarka: darbuotojų ir darb­

daviĹł ginÄ?us sprÄ™sti padÄ—s VDI specialistai. Tomo Urbelionio (BFL) nuotr.

Pri­ta­rė stra­te­gi­jai Va­kar Sei­mas pri­ta­rė na­cio­na­li­ nės ener­ge­ti­nės ne­prik­lau­so­my­ bės stra­te­gi­jai. Jo­je nu­ma­ty­ti pa­ grin­di­niai Lie­tu­vos ener­ge­ti­kos sek­to­riaus tiks­lai ir jų įgy­ven­di­ni­ mo kryp­tys iki 2020 m.

Stra­te­gi­jo­je nu­ma­ty­ta, kad per de­ ĹĄimt­me­tÄŻ pla­nuo­ja­mos 22–27 mlrd. li­tĹł dy­dĹžio vals­ty­bÄ—s, ES ir pri­va­ Ä?io­jo ka­pi­ta­lo in­ves­ti­ci­jos kas­ met Lie­tu­vai leis su­tau­py­ti po 3–4 mlrd. li­tĹł, iť­lei­dĹžia­mĹł ener­ gi­jos iť­tek­liĹł im­por­tui. Be to, bus uŞ­tik­ri­na­mas pa­ti­ki­mas ener­gi­jos tie­ki­mas ir sta­bi­les­nÄ—s bei kon­ku­ ren­cin­gos kai­nos. Tarp di­dĹžiau­siĹł Lie­tu­vos pla­ nuo­ja­mĹł ener­ge­ti­kos pro­jek­tĹł – nau­ja ato­mi­nÄ— elekt­ri­nÄ—, su­skys­ tin­tų­jĹł gam­ti­niĹł du­jĹł ter­mi­na­las, elekt­ros jung­tys su Ĺ ve­di­ja ir Len­ ki­ja, Lie­tu­vos elekt­ros tink­lĹł ir Eu­ ro­pos ĹĄa­liĹł elekt­ros tink­lĹł sinch­ro­ ni­za­vi­mas, du­jo­tie­kis su Len­ki­ja, po­Şe­mi­nÄ— du­jĹł sau­gyk­la. Stra­te­gi­jo­je nu­ma­ty­ta, kad, ÄŻgy­ ven­di­nus nu­ma­ty­tas ini­cia­ty­vas, kiek­vie­nam na­mĹł ĹŤkiui kas­met apie 500 li­tĹł su­ma­Şės ĹĄil­dy­mo iť­ lai­dos, bus su­ku­ria­ma 5–6 tĹŤkst. nuo­la­ti­niĹł dar­bo vie­tĹł ener­ge­ti­

„„Tiks­las: Lie­tu­vo­je įgy­ven­di­nus mil­Şi­niť­kus ener­ge­ti­kos pro­jek­tus ti­ki­

ma­si, kad uŞ ener­gi­ją teks mo­kė­ti ma­Şiau. 

kos sek­to­riu­je, in­ves­ti­ci­jos ska­tins sta­ty­bĹł ir pa­slau­gĹł sek­to­rius. Pat­vir­ti­nus Na­cio­na­li­nÄ™ ener­ ge­ti­kos stra­te­gi­jÄ…, tu­rė­tĹł bō­ti ren­ gia­mas ir tvir­ti­na­mas Stra­te­gi­jos ÄŻgy­ven­di­ni­mo pla­nas su konk­re­ Ä?io­mis nuo­sta­to­mis ir konk­re­Ä?iais pro­jek­tais, nu­ma­to­mi in­ves­ti­ci­jĹł po­rei­kiai. Ĺ iuo me­tu ga­lio­jan­ti Na­cio­na­li­nÄ— ener­ge­ti­kos stra­te­gi­ja bu­vo pa­tvir­ tin­ta 2007 m. BNS, VD inf.

To­mo Ur­be­lio­nio (BFL) nuo­tr.

500

li­tų

su­ma­Şės kiek­vie­no na­mų ōkio ťil­dy­mo iť­lai­dos įgy­ven­di­nus nu­ma­ty­tas ini­cia­ty­vas.

Ministras K.StarkeviÄ?ius ragina nesnausti 2012 m. birĹželio 17 d. ÄŻsigaliojo Lietuvos kaimo plÄ—tros 2007–2013 m. programos (KPP) priemonÄ—s „Pelno nesiekianÄ?ios investicijos“ ÄŻgyvendinimo taisykliĹł pakeitimas. Paramos skyrimo naujovÄ—s

NepriĹžiĹŤrÄ—ti melioracijos grioviai ne tik darko kraĹĄtovaizdÄŻ, bet ir neatlieka svarbiausios paskirties – nesurenka vandens iĹĄ laukuose esanÄ?iĹł sausinimo sistemĹł. GrioviĹł bĹŤklÄ— itin prasta, dalis jĹł pavirtÄ™ ĹĄabakĹĄtynais, uĹžleidÄ™ savo teritorijas bebrĹł tvirtovÄ—ms. Kadangi grioviai driekiasi per ĹŤkininkĹł Ĺžemes, ĹžemÄ—s ĹŤkio ministras Kazys StarkeviÄ?ius ragina ĹŤkininkus nesnausti ir imtis grioviĹł prieĹžiĹŤros. Lietuvoje yra nusausinta beveik 3 mln. hektarĹł ĹžemÄ—s, iĹĄ jĹł 2,5 mln. hektarĹł – ĹžemÄ—s ĹŤkio naudmenĹł. Daugiau kaip 52 tĹŤkst. kilometrĹł magistraliniĹł melioracijos grioviĹł vingiuoja per ĹŤkininkĹł laukus. MaĹždaug pusÄ—s – 26 tĹŤkst. kilometrĹł – grioviĹł bĹŤklÄ— yra apgailÄ—tina. Pagal atliktÄ… inventorizacijÄ…, ÄŻvertinus melioracijos statinius, reikÄ—tĹł rekonstruoti apie 10 tĹŤkst. kilometrĹł ir remontuoti – 16 tĹŤkst. kilometrĹł grioviĹł. SovietmeÄ?iu ne tik melioruodavome laukus, bet ir nukeldavome ĹŤkininkĹł sodybas. Dabar susigrÄ…ĹžinÄ™ Ĺžemes ĹžmonÄ—s lauke randa ir pertekliniĹł grioviĹł. Ĺ˝emÄ™ turime tvarkyti patys. AtsiĹžvelgdama ÄŻ tokiÄ… kritiĹĄkÄ… melioracijos grioviĹł bĹŤklÄ™, Ĺ˝emÄ—s ĹŤkio ministerija nutarÄ— paskatinti ĹžemÄ—s naudotojus priĹžiĹŤrÄ—ti melioracijos griovius ir uĹž tai gauti kompensacinÄ™ paramÄ…. ĹŞkininkams ĹĄi parama turÄ—tĹł bĹŤti patraukli. Mat visa tai, kÄ… jie padarys atsiĹžvelgdami ÄŻ paramos reikalavimus, bus kompensuojama 100 proc. Lietuvos ĹŤkininkai gali pasinaudoti KPP priemone „Pelno nesiekianÄ?ios investicijos“. ĹŞkininkams teikiama ďŹ nansinÄ— parama pagal minÄ—tÄ… priemonÄ™ sudarys galimybÄ™ ne tik

ď ŽRagina: 8==]_VRZ\[Ă› =RY[\[R`VRXVN[Ă˜V\`V[cR`aVPVW\`•“ZRYV\_NPVW\`T_V\cVNZ`acN_XfaV 

sutvarkyti aplinkÄ…, bet ir leis paĹĄalinti nepriĹžiĹŤrimĹł melioracijos grioviĹł daromÄ… neigiamÄ… poveikÄŻ sausinimo sistemoms ir kaimo vandentvarkos infrastruktĹŤrai. Pagal taisykliĹł pakeitimÄ… pareiĹĄkÄ—jai, pretenduojantys gauti paramÄ… pagal KPP priemonÄ™ „Pelno nesiekianÄ?ios investicijos“, melioracijos grioviams sutvarkyti turi gauti savivaldybÄ—s, kurios teritorijoje yra melioracijos grioviai, raĹĄytinÄŻ sutikimÄ…. SavivaldybÄ—s yra valstybÄ—s turto – melioracijos statiniĹł valdytojos. Nuo ĹĄiol paramos gali kreiptis ďŹ ziniai ir juridiniai asmenys, atitinkantys pareiĹĄkÄ—jams keliamus reikalavimus ir gavÄ™ savivaldybiĹł raĹĄytinius sutikimus sutvarkyti atitinkamÄ… melioracijos griovÄŻ (jo dalÄŻ). Iki minÄ—to taisykliĹł pakeitimo paramos galÄ—jo kreiptis tik asmenys, valdantys melioracijos griovius (jĹł dalis) nuosavybÄ—s teise arba kitais teisÄ—tais pagrindais. Numatoma pirmumÄ… skirti tiems pareiĹĄkÄ—jams, kuriĹł ne maĹžiau kaip 70 proc. tvarkomĹł melioracijos grioviĹł bĹŤklÄ— yra bloga. Bus atsiĹžvelgiama ir ÄŻ tai, koks didĹžiausias bend-



@NbYVNb`@\Q\[V\[b\a_

ras melioracijos griovio ilgis. TaÄ?iau svarbu atminti, kad ÄŻ pirmumo kriterijus bus atsiĹžvelgiama tuo atveju, jeigu paramos paraiĹĄkĹł bendra suma virĹĄys numatytÄ… paramos ĹĄaukimo sumÄ…, t. y. 10 mln. litĹł. Pirmaisiais veiklos metais griovius reikÄ—s sutvarkyti, o kitus penkerius metus – juos priĹžiĹŤrÄ—ti. Kasmet uĹž 1 ha melioracijos griovio prieĹžiĹŤrÄ… bus mokama 517 litĹł iĹĄmoka. ReikÄ—tĹł atkreipti dÄ—mesÄŻ, kad paramos gavÄ—jai ÄŻsipareigoja nekeisti veiklos vykdymo vietos ir sÄ…lygĹł. Pakeitimai galimi tik gavus raĹĄytinÄŻ NacionalinÄ—s mokÄ—jimo agentĹŤros prie Ĺ˝emÄ—s ĹŤkio ministerijos (NMA) ir savivaldybÄ—s sutikimÄ…. Reikalavimai dÄ—l pareiĹĄkÄ—jĹł prisiimtĹł ÄŻsipareigojimĹł, susijusiĹł su melioracijos grioviĹł plotu, iĹĄliko tie patys. ÄŽsipareigotĹł sutvarkyti melioracijos grioviĹł plotas turi bĹŤti ne maĹžesnis kaip 1 hektaras (apie 1 km). Vientisa dalis negali bĹŤti maĹžesnÄ— kaip 0,3 hektaro. Pretenduojantieji gauti paramÄ… turi sutvarkyti abu lygiagreÄ?iai einanÄ?ius melioracijos griovio ĹĄlaitus.

Parama – kraťtovaizdŞiui tvarkyti

SavivaldybÄ—s kas savaitÄ™ pateikia informacijos apie rengiamas paraiĹĄkas. Aktyviausios ĹĄiuo metu yra BirŞų, VarÄ—nos, Pasvalio, RadviliĹĄkio, KupiĹĄkio rajonĹł savivaldybÄ—s. Jos rengia melioracijos grioviĹł ĹžemÄ—lapius, ÄŻvertina jĹł bĹŤklÄ™, sudaro sÄ…matÄ…: pagal melioracijos taikomus ÄŻkainius apskaiÄ?iuoja, kokiĹł prireiks sÄ…naudĹł per ĹŤkininkĹł Ĺžemes vinguriuojantiems grioviams sutvarkyti. Ĺ iuo metu ketinimÄ… tvarkyti griovius yra pareiĹĄkÄ™ apie 77 pareiĹĄkÄ—jĹł, jĹł planuojamĹł sutvarkyti melioracijos grioviĹł ilgis sudaro per 300 kilometrĹł. Yra ĹŤkininkĹł, teigianÄ?iĹł, kad sutvarkyti griovius neturint specialios technikos – ne jĹł jÄ—goms. Kiti, atvirkĹĄÄ?iai, norÄ—tĹł gauti paramos, nes ir taip kas pavasarÄŻ iĹĄkerta grioviĹł ĹĄlaituose atĹželianÄ?ius krĹŤmus. Svarbu atkreipti dÄ—mesÄŻ, kad priemonÄ— „Pelno nesiekianÄ?ios investicijos“ yra kompensacinio pobĹŤdĹžio. UĹž jos lÄ—ĹĄas negalima ÄŻsigyti technikos. Pinigai skiriami

kraĹĄtovaizdĹžiui tvarkyti: grioviams priĹžiĹŤrÄ—ti. Tam daĹžniausiai pakanka ir benzininÄ—s krĹŤmapjovÄ—s. Atk reip ti nas dÄ—me sys, kad grioviĹł ĹĄlaitus teks ir nuĹĄienauti, ir iĹĄgrÄ—bti, ir iĹĄ kirtus krĹŤmus iĹĄveĹžti. Ĺ˝monÄ—ms tai neretai kelia nerimÄ…. TaÄ?iau, anot specialistĹł, svar biau sia vi sa tai paĹĄa lin ti nuo ĹĄlaitĹł, kad ĹĄa kos ar nupjauta ĹžolÄ— nebeuĹžkiĹĄtĹł griovio. Suprantama, kad palei ĹĄaknis nupjovus medÄŻ, kuris nebeatĹžels, pvz., berŞą, nebĹŤtina ardyti ĹĄlaito ir rauti ĹĄaknis, tai taikytina greit at Ĺželiantiems augalams pvz., kark lams. Be to, iĹĄ kirs tus krĹŤmus ga li ma parduo ti bio kuro gamybai. ÄŽgyvendinÄ™ veiklÄ…, Ĺžemdirbiai turÄ—s dalyvauti KPP programos „AgrarinÄ—s aplinkosaugos iĹĄmokos“ priemonÄ—je „KraĹĄtovaizdĹžio tvarkymas“, ir minÄ—tus pinigus gaus uĹž joje numatytÄ… veiklÄ… „Melioracijos grioviĹł tvarkymas“. ParaiĹĄkĹł laukiama iki liepos 10 d.

Primename, kad paraiĹĄkos paramai pagal KPP priemonÄ™ „Pelno nesiekianÄ?ios investicijos“ gauti priimamos nuo 2012 m. geguŞės 7 d. JĹł laukiama NMA Kaimo plÄ—tros ir ĹžuvininkystÄ—s departamento teritoriniuose paramos administravimo skyriuose pagal numatomÄ… veiklos vykdymo vietÄ…. ParaiĹĄkĹł rinkimo terminas baigsis liepos 10 d. Melioracijos grioviams sutvarkyti 2012 m. skirta 10 mln. litĹł paramos lÄ—ĹĄĹł. DidĹžiausia paramos suma vienam pareiĹĄkÄ—jui – 50 000 litĹł. Tinkamos ďŹ nansuoti iĹĄlaidos bus dengiamos 100 proc. Ĺ˝emÄ—s ĹŤkio ministerijos informacija

UĹžs. 979891


9

trečiADIENIS, birželio 27, 2012

užribis diena.lt/naujienos/kriminalai

Teis­mas nu­bau­dė ža­gin­to­jus Tra­kų ra­jo­no apy­lin­kės teis­mas Al­gir­dą Ja­ko­nį ir Ed­ga­rą Su­ro­vi­ čių pri­pa­ži­no kal­tais bend­ri­nin­ kų gru­pė­je iš­ža­gi­nus ir sek­sua­liai prie­var­ta­vus ne­pil­na­me­tę, o kal­ ti­na­mą­jį Ser­ge­jų Kos­te­vi­čių – da­ rius po­vei­kį nu­ken­tė­ju­sia­jai.

„„Pa­gal­ba: pa­rei­gū­nų šuo ne­sun­kiai su­ra­do pa­si­slė­pu­sius kont­ra­ban­di­nin­kus. 

Te­ko pa­šau­dy­ti

Arū­no Švel­nos (BFL) nuo­tr.

Vil­niaus ra­jo­ne pa­sie­nie­čių už­klup­ti bal­ta­ru­siš­kų ci­ga­re­čių kont­ra­ban­di­nin­kai mė­gi­no pa­spruk­ti su vi­su kro­vi­niu, ta­čiau po įspė­ja­mo­jo šū­vio me­tė rū­ka­lus ir bu­vo su­lai­ky­ti pa­de­dant tar­ny­bi­niam šu­niui. Pir­ma­die­nio va­ka­rą Vals­ty­bės sie­ nos ap­sau­gos tar­ny­bos (VSAT) Vil­ niaus rink­ti­nės La­vo­riš­kių už­kar­ dos pa­tru­liai su tar­ny­bi­niu šu­ni­mi ant kont­ro­li­nės pėd­sa­kų juos­tos ties Klo­niš­kių kai­mu ap­ti­ko įtar­ti­nų žy­ mių. Bu­vo ma­ty­ti, kad per sie­ną ve­ dan­čius žmo­nių pėd­sa­kus ban­dy­ta už­šluo­ti – taip pa­žei­dė­jai mė­gi­no už­mas­kuo­ti ne­le­ga­lų sie­nos pe­rė­ji­ mą iš Bal­ta­ru­si­jos į Lie­tu­vą. Vals­ty­bės sie­na čia ei­na miš­kin­ ga vie­to­ve. Ją tik­ri­nan­tys pa­sie­nie­ čiai su tar­ny­bi­niu šu­ni­mi maž­daug už tri­jų ki­lo­met­rų nuo pa­žei­di­mo vie­tos, prie vie­ti­nės reikš­mės ke­lio Dembynos–Paežeriai au­gan­čiuo­ se krū­my­nuo­se, ap­ti­ko tuš­čią au­ to­mo­bi­lį „Au­di 80“. Ti­kė­da­mie­si, kad bū­tent čia ga­li atei­ti sie­nos pa­ žei­dė­jai, pa­rei­gū­nai su­ren­gė pa­sa­ lą. Po ke­lio­li­kos mi­nu­čių pa­ste­bė­ ta ke­lių as­me­nų gru­pė su ne­šu­liais, ei­nan­ti link „Au­di 80“.

Kaip tei­gia­ma VSAT pra­ne­ši­me, įta­ria­mie­ji pa­ste­bė­jo pa­sie­nie­čius ir puo­lė bėg­ti, ta­čiau kro­vi­nio ne­ me­tė. Pa­rei­gū­nai įspė­jo, kad ne­ pak­lu­sus rei­ka­la­vi­mui su­sto­ti bus pa­nau­do­tas tar­ny­bi­nis gink­las.

Įta­ria­mie­ji pa­ste­ bė­jo pa­sie­nie­čius ir puo­lė bėg­ti, ta­čiau kro­vi­nio ne­me­tė. Tai kont­ra­ban­di­nin­kų ne­pa­vei­kė. Tuo­met vie­nas La­vo­riš­kių už­kar­ dos pa­rei­gū­nas iš tar­ny­bi­nio pis­ to­le­to pa­lei­do įspė­ja­mą­jį šū­vį. Trys pa­žei­dė­jai me­tė ry­šu­lius ir pa­mė­ gi­no pa­si­slėp­ti ša­lia ke­lio au­gan­ čio­je aukš­to­je žo­lė­je. Juos leng­vai su­ra­do pa­sie­nie­čių šuo, o pa­rei­gū­

nams te­li­ko bėg­lius su­lai­ky­ti ir su­ ra­kin­ti ant­ran­kiais. Čia pat ras­tos ir jų ne­štos į juo­ dus plastikinius mai­šus įvy­nio­tos aš­tuo­nios dė­žės, iš vi­so 4 tūkst. pa­ke­lių, ci­ga­re­čių „Fest“ su bal­ta­ ru­siš­kais ak­ci­zo mo­kes­čio ženk­lais. Kad bū­tų pa­to­giau ne­šti, prie dė­žių kont­ra­ban­di­nin­kai bu­vo pri­tvir­ti­ nę ran­ke­nas. Pa­sie­nie­čiai iš­siaiš­ki­no, kad kont­ra­ban­di­nius rū­ka­lus ga­be­no 31 bei 33 me­tų sos­ti­nės gy­ven­to­ jai ir 58-erių Vil­niaus ra­jo­ne gy­ve­ nan­tis vy­ras. „Au­di 80“ ne­prik­lau­ so nė vie­nam iš su­lai­ky­tų­jų. Tri­ju­lei dėl kont­ra­ban­dos pra­ dė­ta ad­mi­nist­ra­ci­nės by­los tei­se­ na. Dėl ne­tei­sė­to vals­ty­bės sie­nos pe­rė­ji­mo VSAT Vil­niaus rink­ti­nės pa­rei­gū­nai pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ ri­mą, o po ap­klau­sų ci­ga­re­čių ne­ ši­kus pa­lei­do. VD, BNS inf.

Anks­čiau teis­ti ir ad­mi­nist­ra­ci­ne tvar­ka baus­ti A.Ja­ko­nis ir E.Su­ro­ vi­čius sa­vo kal­tės ne­pri­pa­ži­no. Teis­mas nu­sta­tė, kad mer­gi­ną jie iš­ža­gi­no bū­da­mi ap­svai­gę nuo al­ko­ho­lio. Kaip tei­gia­ma teis­mo pra­ne­ ši­me, įver­ti­nęs, kad A.Ja­ko­nio veiks­mai da­rant nu­si­kals­ta­mas vei­kas bu­vo ma­žiau ak­ty­vūs nei E.Su­ro­vi­čiaus, teis­mas už iš­ža­ gi­ni­mą ir sek­sua­li­nį prie­var­ta­ vi­mą bend­ri­nin­kų gru­pė­je A.Ja­ ko­niui sky­rė lais­vės atė­mi­mo tre­jiems me­tams ir še­šiems mė­ ne­siams baus­mę, o E.Su­ro­vi­čiui, su­bend­ri­nęs su anks­tes­niu teis­ mo nuo­spren­džiu, sky­rė ga­lu­ti­nę baus­mę – lais­vės atė­mi­mą ket­ve­ riems me­tams ir še­šiems mė­ne­ siams. Baus­mes lent­va­riš­kiai tu­ rės at­lik­ti pa­tai­sos na­muo­se. Iš­nag­ri­nė­jęs bau­džia­mą­ją by­ lą teis­mas nu­sta­tė, kad praė­ju­sių

me­tų sau­sio 11-osios nak­tį, apie 2 val., Lent­va­ry­je A.Ja­ko­nis su dar vie­nu as­me­niu, pa­var­to­da­mi fi­ zi­nį smur­tą, par­grio­vė mer­gi­ną ir lai­kė ją už ran­kų bei ko­jų. Tuo me­tu E.Su­ro­vi­čius ten­ki­no sa­vo ly­ti­nę aist­rą prieš jos va­lią. Vie­nas iš mer­gi­ną lai­kiu­sių as­ me­nų pa­si­slė­pė, tad jo at­žvil­giu iki­ teis­mi­nis ty­ri­mas bu­vo iš­skir­tas. Taip pat teis­mas nu­sta­tė, jog S.Kos­te­vi­čius, siek­da­mas, kad nu­ken­tė­ju­sio­ji pa­keis­tų sa­vo pir­mi­nius pa­ro­dy­mus, per­da­vė jai ne­nus­ta­ty­tą su­mą. Ją ga­vu­si nu­ken­tė­ju­sio­ji G. per­nai va­sa­rio 14 d. Tra­kų pro­ku­ra­tū­rai pa­tei­kė pa­reiš­ki­mą, ku­ria­me kal­ti­na­mų­ jų nau­dai nu­ro­dė, jog ne­bu­vo ža­ gi­na­ma ir prie­var­tau­ja­ma. Taip pat at­si­žvel­giant į tai, kad S.Kos­te­vi­čius pa­da­rė ne­sun­kų ty­ či­nį nu­si­kal­ti­mą, ir įver­ti­nus tai, jog nė­ra jo at­sa­ko­my­bę leng­vi­ nan­čių ir sun­ki­nan­čių ap­lin­ky­bių, už po­vei­kį nu­ken­tė­ju­siam as­me­ niui teis­mas S.Kos­te­vi­čiui sky­rė 3,9 tūkst. li­tų dy­džio bau­dą. Šis teis­mo nuo­spren­dis per 20 die­nų ga­li bū­ti skun­džia­mas Vil­ niaus apy­gar­dos teis­mui. VD, BNS inf.

„„Nu­si­pel­nė: mer­gi­nos skriau­di­kai bu­vo pa­siųs­ti už gro­tų. 

Gedimino Savickio (BFL) nuo­tr.


10

trečiadienis, birželio 27, 2012

sportas diena.lt/naujienos/sportas

Po­zi­ci­jų neuž­lei­džia Stip­riau­si Lie­tu­vos ga­liū­nai Žyd­ rū­nas Sa­vic­kas ir Vy­tau­tas La­las sa­vait­ga­lį Lid­so mies­te Ang­li­jo­ je li­po ant aukš­čiau­sių gar­bės pa­ ky­los laip­te­lių. Ž.Sa­vic­kas ap­gy­nė Eu­ro­pos čem­pio­no ti­tu­lą, o V.La­ las tarp dvy­li­kos stip­riau­sių že­ my­no ga­liū­nų užė­mė ant­rą vie­tą.

6 tūkst. sir­ga­lių mi­nia. Ar­ti­miau­sias Ž.Sa­vic­ko star­tas – Lie­tu­vos ga­ liū­nų čem­pio­na­tas. Var­žy­bų fi­na­ las rugp­jū­čio 28 d. vyks Pak­ruo­jy­je.

Ž.Sa­vic­kas šia­me čem­pio­na­te iš­ kė­lė 216 kg sve­rian­tį rąs­tą ir jau de­šim­tą kar­tą iš ei­lės pa­ge­ri­no sau pa­čiam pri­klau­siu­sį re­kor­dą. Anot nu­ga­lė­to­jo, Ang­li­jo­je vy­kęs tur­ny­ras iš­si­sky­rė pui­kia or­ga­ni­za­ ci­ja, o ga­liū­nų var­žy­tu­ves ste­bė­jo net

„„1. Žyd­rū­nas Sa­vic­kas (Lie­tu­va).

VD inf.

Re­zul­ta­tai „„2. Vy­tau­tas La­las (Lie­tu­va). „„3. Lau­ren­ce’as Shah­laei (Ang­li­ja) „„4. Krzysz­to­fas Ra­dzi­kows­kis

(Len­ki­ja). „„5. Tho­ris Bjorns­so­nas (Is­lan­di­ja).

„„Proga: Lietuvos ir Rusijos dvikova – puiki galimybė pabendrauti dviem bičiuliam D.Blattui (nuotr. kairėje) ir

K.Kemzūrai. 

krepsiniosirdis.lt nuotr.

Dar vie­nas D.Blat­to ir K.Kem­zū­ros su­si­ti­ki­mas Atei­nan­čią nak­tį Lie­tu­vos krep­ši­nio rink­ti­nė Hjus­to­ne žais ket­ vir­tą­sias kont­ro­li­nes rung­ty­nes. Mū­siš­kių var­žo­vė – praė­ju­sių me­tų Eu­ro­pos čem­pio­na­te ant pri­zi­nin­kų pa­ky­los už­li­pu­si Ru­si­jos ko­man­da. Ne­pa­si­gai­lė­jo bri­tų „„Am­bi­ci­jos: vy­riau­sia­sis tre­ne­ris P.Juo­dis džiau­gia­si, kad pa­si­ren­gi­

mą čem­pio­na­tui pa­vy­ko už­baig­ti per­ga­le.

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

Sep­ty­nio­lik­me­čiai bai­gė reng­tis čem­pio­na­tui Lie­tu­vos vai­ki­nų jau­nių (iki 17 me­tų) rink­ti­nė per­ga­le už­bai­gė pa­si­ren­gi­mą penk­ta­die­nį Kau­ne pra­si­de­dan­čiam pa­sau­lio čem­ pio­na­tui.

Per pa­sku­ti­nes kont­ro­li­nes rung­ ty­nes mū­siš­kiai 91:89 pa­lau­žė 2011 m. Eu­ro­pos 16-me­čių vi­ce­ čem­pio­nus če­kus 91:89 (25:30, 24:15, 25:17, 17:27). Už už­da­rų du­ rų vy­ku­sia­me ma­če Lie­tu­vos rink­ ti­nė bu­vo su­si­kro­vu­si net 20 taš­ kų per­sva­rą, ta­čiau jos neiš­sau­go­jo ir per­ga­lę iš­plė­šė tik pa­sku­ti­nė­mis se­kun­dė­mis Žyd­rū­no Jur­gu­čio pa­ tai­ky­tu dvi­taš­kiu me­ti­mu.

Iki čem­pio­na­to dar tu­ri­me šiek tiek lai­ ko ap­mąs­ty­mams. Klai­pė­die­tis įžai­dė­jas per šias rung­ty­nes bu­vo ne­su­lai­ko­mas – pel­nė net 27 taš­kus. „Rung­ty­nės klos­tė­si tik­rai ge­rai, ta­čiau su­si­ kū­rę di­džiu­lę per­sva­rą kiek at­si­ pa­lai­da­vo­me. Sma­gu, kad vis­kas taip bai­gė­si. Tai bu­vo tur­būt ge­ riau­sios ka­da nors su­žais­tos ma­ no rung­ty­nės“, – pri­si­pa­ži­no ma­ čo did­vy­ris. 20 taš­kų, 8 re­zul­ta­ty­vūs per­ da­vi­mai ir 6 at­ko­vo­ti ka­muo­liai – Ed­vi­no Šeš­kaus są­skai­to­je, 17 taš­ kų įme­tė Er­nes­tas Ser­ke­vi­čius, 16 – Lu­kas Gra­baus­kas, 8 – Ge­di­mi­ nas Ža­la­lis (9 at­ko­vo­ti ka­muo­liai), 2 – Ka­ro­lis Ra­žu­kas, 1 – Nor­ber­ tas Gi­ga. „Bu­vo­me nu­si­tei­kę lai­mė­ti, nes če­kai per­nai ta­po Eu­ro­pos čem­pio­nais“, – po ma­čo kal­bė­jo

E.Šeš­kus. – Tu­rė­jo­me 20 taš­kų per­sva­rą, ta­čiau at­si­pa­lai­da­vo­me, pra­dė­jo­me žais­ti po vie­ną. Vė­liau su­siė­mė­me ir lai­mė­jo­me.“ „Džiau­giuo­si per­ga­le, ta­čiau jau ke­lin­tas rung­ty­nes ne­su­ge­ba­me iš­sau­go­ti pra­na­šu­mo ir pa­lūž­ta­me. Iki čem­pio­na­to dar tu­ri­me šiek tiek lai­ko ap­mąs­ty­mams, ana­li­zei, aiš­ kin­si­mės, ko­dėl lū­ži­nė­ja­me, neiš­ sau­go­me per­sva­ros. No­rė­jo­me pa­ si­ren­gi­mą baig­ti per­ga­le, kad bū­tų emo­ci­nis pa­ki­li­mas, to­dėl ma­žai kei­tė­me žai­dė­jus. Nuo­var­gis gal ir lė­mė tą lū­žį“, – taip ma­čą ana­li­za­ vo Lie­tu­vos rink­ti­nės vy­riau­sia­sis tre­ne­ris Pau­lius Juo­dis. Pir­mas pa­sau­lio čem­pio­na­to rung­ty­nes Kau­no „Žal­gi­rio“ are­ no­je bir­že­lio 29 d. 18.35 val. Lie­ tu­vos krep­ši­nin­kai žais su Ka­na­ dos rink­ti­ne. Tur­ny­ro B gru­pė­je taip pat rung­ty­niaus Ar­gen­ti­nos, Kroa­ti­jos, Ko­rė­jos ir Is­pa­ni­ jos rink­ti­nės. A gru­pė­je grum­sis Aust­ra­li­ja, Ki­ni­ja, Če­ki­ja, Pran­ cū­zi­ja, Egip­tas ir JAV. Su Če­ki­jos krep­ši­nin­kais žai­dė ir Eu­ro­pos vai­ki­nų jau­ni­mo čem­ pio­na­tui be­si­ren­gian­ti Lie­tu­vos dvi­de­šimt­me­čių rink­ti­nė. Drus­ ki­nin­kuo­se mū­siš­kiai bend­raam­ žius įvei­kė 80:68 (15:14, 23:18, 18:21, 24:15). Šį kar­tą mū­sų ko­man­do­je re­zul­ ta­ty­viau­sias bu­vo Do­vy­das Re­di­ kas – 16 taš­kų. 13 taš­kų pel­nė Vy­ te­nis Či­žaus­kas, po 10 – Eval­das Aniu­lis ir Egi­di­jus Moc­ke­vi­čius, 6 – Žy­gi­man­tas Sku­čas, 5 – Ar­nas But­ke­vi­čius, po 4 – Pau­lius Vai­ tie­kū­nas ir Ro­lan­das Jakš­tas, po 3 – Ro­kas Gied­rai­tis, Taut­vy­das Sa­bo­nis, Pau­lius So­ro­kas ir Ed­ ga­ras Ula­no­vas. VD, LKF inf.

Kaip ir lie­tu­viai, Da­vi­do Blat­to auk­lė­ti­niai jau su­žai­dė tris kont­ ro­li­nius ma­čus. Mė­ne­sio vi­du­ry­je bu­vo įveik­ta Ma­ke­do­ni­jos rink­ti­ nė (80:61) ir pa­tir­ta ne­sėk­mė prieš Ilio Zou­ro va­do­vau­ja­mus grai­kus (63:66), o pir­ma­die­nį be pa­si­gai­ lė­ji­mo su­tryp­ta olim­pi­nių žai­dy­ nių šei­mi­nin­kė Di­džio­sios Bri­ta­ ni­jos rink­ti­nė (87:51). Tie­sa, bri­tai šia­me ma­če žai­dė be sa­vo ly­de­rių. Ant par­ke­to neiš­ bė­go ne tik Luo­las Den­gas ir Pop­ sas Men­sah-Bon­su, ta­čiau ir su lie­ tu­viais žai­dę Joe­lis Free­lan­das bei Ro­ber­tas Ar­chi­bal­das. Olim­p i­n ės at­ran­kos var­ž y­ boms ru­sai, kaip ir lie­tu­viai, ren­ gia­si Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se. Iki šiol D.Blat­to auk­lė­ti­niai tre­ni­ra­vo­si San An­to­ni­ju­je. Per­ga­lių ne­su­reikš­mi­na

„Kol kas ma­ne džiu­gi­na, kad ge­rai at­ro­do­me fi­ziš­kai. Yra 15 krep­ši­ nin­kų, ku­rie rim­tai ko­vo­ja dėl vie­ tos dvy­lik­tu­ke. Drau­giš­kos rung­ty­

nės nie­ko ne­reiš­kia, tad ir ne­la­bai svar­bu, su kuo žais­ti: ma­ke­do­nais, ki­nais ar ki­tais. Vis­kas, į ką da­bar krei­piu dė­me­sį, yra ma­no ko­man­ dos žai­di­mas. Nors per pa­sku­ti­ nią­sias rung­ty­nes bri­tai su mu­mis žai­dė ne stip­riau­sios su­dė­ties, man pa­ti­ko vaiz­das, ku­rį ma­čiau: bu­vo­ me tin­ka­mai nu­si­tei­kę, ka­muo­lys grei­tai pe­rei­da­vo iš vie­nų ran­kų į ki­tas“, – dvi­ko­vos su lie­tu­viais ne­ su­reikš­mi­no Ru­si­jos rink­ti­nei va­ do­vau­jan­tis ame­ri­kie­tis. Hjus­to­ne vėl su­si­kir­to D.Blat­to ir Lie­tu­vos rink­ti­nės vy­riau­sio­jo tre­ ne­rio Kęs­tu­čio Kem­zū­ros ke­liai. Abu stra­te­gai ne­slė­pė sen­ti­men­ tų vie­nas ki­tam ir šil­tai ap­si­ka­bi­ no. Šių tre­ne­rių tan­de­mas praei­ ty­je pa­sie­kė skam­bių per­ga­lių – su Sankt Pe­ter­bur­go „Di­na­mo“ eki­pa 2005 m. jie lai­mė­jo FI­BA Eu­ro­pos tau­rę, o po me­tų su Tre­vi­zo „Ben­ ne­ton“ iš­ko­vo­jo Ita­li­jos čem­pio­nų var­dus. D.Blat­tas yra ne kar­tą už­ si­mi­nęs, kad K.Kem­zū­ra – vie­nas ge­riau­sių tre­ne­rių, su ku­riais jam yra te­kę dirb­ti ir bend­rau­ti.

Į Ve­ne­sue­los sos­ti­nę Ka­ra­ka­ są ru­sai ir lie­tu­viai vie­nu lėk­tu­ vu skris bir­že­lio 30-ąją. Iki to lai­ ko tiek vie­ni, tiek ki­ti dar po kar­tą su­žais su bri­tais. Mū­siš­kiams – ato­kvė­pio mi­nu­tė­lė

Po sa­vait­ga­lį iš­ko­vo­tos per­ga­lės prieš Di­džią­ją Bri­ta­ni­ją mū­siš­ kiams tre­ne­riai lei­do kiek at­si­pūs­ ti. Rink­ti­nės sto­vyk­lo­je nuo­tai­ka pa­ki­li dar ir dėl to, kad krep­ši­nin­ kams, at­ro­do, pa­vy­ko iš­si­gy­dy­ti smul­kias trau­mas. Ma­če su bri­tais su­si­žei­du­sio Jo­no Ma­čiu­lio trau­ma ne­pa­si­ro­dė rim­ ta, į įpras­ti­nį tre­ni­ruo­čių rit­mą su­ grį­žo ir Si­mas Ja­sai­tis. Šis krep­ši­ nin­kas pra­lei­do dvi­ko­vą su Di­džią­ja Bri­ta­ni­ja dėl ke­lio skaus­mų. Pas­ku­ti­nį kar­tą Lie­tu­vos ir Ru­ si­jos rink­ti­nės bu­vo su­si­ti­ku­ sios praė­ju­sių me­tų rugp­jū­čio 19 d. Tuo­met Eu­ro­pos čem­pio­na­ tui be­si­ren­gian­čios eki­pos su­žai­dė kont­ro­li­nes rung­ty­nes Pa­ne­vė­žy­je. 88:80 stip­res­ni bu­vo sve­čiai. VD inf.

Klai­pė­die Klai­pė­dos „Nep­tū­no“ krep­ši­nio sto­ vyk­lo­je su­ži­bo vil­tis, kad atei­nan­tį se­zo­ną ko­man­da su Lie­tu­vos krep­ ši­nio gran­dais Kau­no „Žal­gi­riu“ ir Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tu“ ga­lės da­ ly­vau­ti pres­ti­ži­nė­se VTB Vie­nin­go­ sios ly­gos pir­me­ny­bė­se.

„„Varžovai: nuo kito sezono „Žalgirio“ ir „Neptūno“ keliai gali susikirsti

ir tarptautinėje arenoje. 

Vytauto Liaudanskio nuotr.

„Tiek Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­ jos at­sto­vai, tiek mes la­bai rim­tai pa­lai­ko­me to­kią idė­ją. Mes vi­suo­ met sa­ko­me, kad klu­bams, ku­rie pa­si­ruo­šę to­bu­lė­ti, plės­tis ir ro­ dy­ti meist­riš­ku­mą, du­rys vi­suo­ met at­vi­ros. Džiu­gu, kad „Nep­tū­ no“ klu­bo va­do­vai ro­do ini­cia­ty­vą ir su­si­do­mė­ji­mą. Jei ma­ty­si­me, kad ko­man­da yra pa­jė­gi kau­tis ir jos ly­ gis au­ga, tuo­met „Nep­tū­nui“ du­rys tu­rė­tų bū­ti at­vi­ros. Dar rei­kia pa­ ruoš­ti ke­le­tą do­ku­men­tų, iš­siaiš­ kin­ti ga­lu­ti­nį ko­man­dos biu­dže­


11

trečiadienis, birželio 27, 2012

sportas

Įpū­din­gą is­to­ri­ją pra­tęs mū­šis Do­nec­ke 91-us me­tus įnir­tin­ gai fut­bo­lo aikš­tė­je ko­vo­jan­tys Pi­rė­nų pu­sia­sa­lio kai­my­ nai šian­dien va­ka­re jau 35-ąjį kar­tą tu­ rės pro­gą iš­siaiš­kin­ ti, ku­rie – is­pa­nai ar po­rtu­ga­lai – yra stip­ res­ni. Per­ga­lės kai­ na ypač svar­bi – nu­ ga­lė­to­jas ke­liaus į Eu­ro­pos čem­pio­na­ to fi­na­lą.

Uk­rai­no­je ir Len­k i­jo­je vyks­tan­t is Eu­ro­pos fut­bo­lo čem­pio­na­tas vir­ ši­ja lan­ko­mu­mo re­kor­dus. Gru­pių ir ket­virt­fi ­na­lių rung­ty­nes ste­bė­jo 1 274 186 žiū­ro­vai. Vi­du­t i­n iš­k ai į vie­n as rung­t y­nes nu­p er­k a­ma 45 507 bi­lie­tai.

prieš is­pa­nus, ta­čiau vi­lia­si, kad is­to­ri­ja šį va­ka­rą ne­pa­si­kar­tos. 

m.bagdonas@diena.lt

Fa­vo­ri­tai – čem­pio­nai

Šių dvie­jų ša­lių prieš­prie­ša tę­sia­ si nuo 1921-ųjų gruo­džio, kai Mad­ ri­de is­pa­nams pa­vy­ko įveik­ti sa­vo ry­ti­nius kai­my­nus 3:1. Nuo ta­da is­pa­nai iš­ko­vo­jo 15 per­ga­lių, 12 su­ si­ti­ki­mų pa­si­bai­gė ly­gio­sio­mis ir sep­ty­nis kar­tus trium­fa­vo po­rtu­ ga­lai. Do­n ec­ko sta­d io­n e šian­d ien vyk­sian­čio­je dvi­ko­vo­je Vi­cen­te Del Bos­que auk­lė­ti­niai pa­ban­dys pra­tęs­ti sa­vo žy­gį ant­ro­jo iš ei­lės čem­pio­nų ti­tu­lo link. To kol kas nė­ra pa­vy­kę pa­da­ry­ ti nė vie­nai rink­ti­nei, ir pla­ne­tos čem­pio­nai ne­sle­pia, kad ga­li­my­ bė auk­si­nė­mis rai­dė­mis per­ra­šy­ ti spor­to ka­ra­liaus is­to­ri­ją yra pa­ grin­di­nis aks­ti­nas ko­vo­ti Uk­rai­nos ir Len­ki­jos sta­dio­nuo­se. Kaip lai­mė­ti, is­pa­nai ži­no. Šie­

me­tė­je „Rau­do­no­sios fu­ri­jos“ ko­ man­do­je yra 12 fut­bo­li­nin­kų, ku­rie trium­fa­vo prieš ket­ve­rius me­tus Vie­no­je vy­ku­sia­me Eu­ro­pos čem­ pio­na­to fi­na­le su Vo­kie­ti­ja. Por­tu­ ga­lai prieš dvi­ko­vą mo­suo­ja sa­vais ko­zi­riais – be­ri­biu no­ru pir­mą kar­ tą 10 mln. tau­tai pa­do­va­no­ti Hen­ry De­lau­ney tro­fė­jų. Iki šiol aukš­čiau­ sias jų pa­sie­ki­mas – prieš aš­tuo­ne­ rius me­tus pa­siek­tas Eu­ro­pos čem­ pio­na­to fi­na­las. Kol Tur­ki­jos ar­bit­ras Cu­ney­tas Ca­ki­ras dar neiš­ve­dė ko­man­dų į aikš­tę, fa­vo­ri­tais ver­tė­tų lai­ky­ti is­pa­nus. Per pa­sku­ti­nius 7 ma­čus po­rtu­ga­lams įveik­ti sa­vo kai­my­nus pa­vy­ko tik sy­kį. Pas­ku­ti­nį kar­tą šie var­žo­vai san­ty­kius aiš­ki­no­si prieš dve­jus me­tus pa­sau­lio čem­pio­na­te Pie­tų Af­ri­ko­je. Aš­tunt­fin ­ a­ly­je is­pa­ nai šven­tė per­ga­lę 1:0, o per­ga­lin­ gą įvar­tį ant­ra­ja­me kė­li­ny­je įmu­šė šį čem­pio­na­tą pra­lei­džian­tis Da­vi­ das Vil­la.

Ly­de­ris ne­sto­ko­ja op­ti­miz­mo

Net ir be jo šian­dien va­ka­re „Don­ bass“ sta­dio­ne ryš­kiai spin­dės vi­ sas šiuo­lai­ki­nio fut­bo­lo žvaigž­dy­ nas. Pui­kų se­zo­ną šie­met Mad­ri­do „Real“ klu­be su­žai­dęs Cris­tia­no Ro­nal­do tu­ri šan­są įro­dy­ti, kad ga­li ge­rai žais­ti svar­biau­sius ma­čus ne tik klu­be, bet ir vil­kė­da­mas na­cio­ na­li­nės rink­ti­nės marš­ki­nė­lius.

Prieš pus­fi­na­lį ne­jau­čiu jo­kio spau­ di­mo. To­kios dvi­ko­ vos – ma­no gy­ve­ni­ mo da­lis. Po pir­mų­jų dvie­jų blan­kių rung­ ty­nių su Vo­kie­ti­ja (1:2) ir Da­ni­ ja (3:2) sau­gą už­griu­vo kri­ti­kos la­vi­na, ta­čiau skep­ti­kams fut­bo­ li­nin­kas la­bai grei­tai da­vė at­kir­

e­čiams – is­to­ri­nė ga­li­my­bė tą ir su­dė­lio­ti kai ku­riuos taš­kus. Jei vis­kas ati­tiks, tuo­met lie­pos 14–15 d. vyk­sian­čia­me ly­gos po­ sė­dy­je svars­ty­si­me to­kią ga­li­my­ bę. Klai­pė­dos spor­to inf­rast­ruk­tū­ ra lei­džia „Nep­tū­nui“ rung­ty­niau­ti aukš­čiau­siu ly­giu. Dėl to jo­kių bė­dų ne­ma­to­me ir pa­lai­ko­me to­kią idė­ ją“, – sa­kė VTB Vie­nin­go­sios ly­ gos vyk­do­ma­sis di­rek­to­rius And­ re­jus Ši­ro­ko­vas. Anot jo, no­rint pa­tek­ti į ly­ gą, „Nep­tū­nui“ dar rei­kė­tų įveik­ ti kva­li­fi­ka­ci­nį tur­ny­rą. „Per­nai kva­li­fi­ka­ci­nia­me tur­ny­re, ku­ris vy­ko Šiau­liuo­se, da­ly­va­vo še­šios eki­pos, o ke­lia­la­pius į mū­sų ly­gos čem­pio­na­tą iš­ko­vo­jo dvi ge­riau­sios eki­pos. Pa­na­šiu prin­ci­pu vis­kas tu­ rė­tų vyk­ti ir šie­met. Dar neaiš­ku, ku­rios ko­man­dos da­ly­vaus kva­li­ fi­ka­ci­nia­me tur­ny­re, vis­kas paaiš­

Dvi­ko­vai tarp Por­t u­ga­l i­jos ir Is­ pa­n i­jos va­do­vaus tur­kas Cu­ney­ tas Ca­k i­ras, o ket­v ir­ta­d ie­n io ma­ čui tarp Ita­l i­jos ir Vo­k ie­t i­jos Var­ šu­vo­je tei­sė­jaus pran­c ū­zas Step­ ha­ne’as Lan­noy’us. Abiem tei­sė­ jams tai bus tre­t ieji ma­čai čem­pio­ na­te. S.Ca­ki­ras tei­sė­ja­vo per Ita­li­jos ir Ai­ri­jos rung­ty­nes (pa­ro­dė rau­do­ ną kor­te­lę), taip pat – per Uk­rai­nos ir Šve­d i­jos dvi­ko­vą. S.Lan­noy’us tei­sė­ja­vo rung­t y­nė­se tarp Grai­k i­ jos ir Če­k i­jos bei Vo­k ie­t i­jos ir Por­ tu­ga­l i­jos.

Lan­ko­mu­mo rekordai

„„Op­ti­miz­mas: prieš dve­jus me­tus C.Ro­nal­do ir kom­pa­ni­ja pa­sau­lio čem­pio­na­to aš­tunt­fi­na­ly­je ka­pi­tu­lia­vo

Ma­rius Bag­do­nas

Ar­bit­rai

kės, kai bus ma­ty­ti, ku­rios eki­pos la­biau­siai no­rės pa­tek­ti į mū­sų ly­gą ir ku­rios iš jų la­biau­siai ati­tiks rei­ ka­la­vi­mus. Vi­sa tai sprę­si­me lie­pos mė­ne­sio vi­du­ry­je vyk­sian­čia­me ly­ gos po­sė­dy­je“, – si­tua­ci­ją aiš­ki­no A.Ši­ro­ko­vas. Pa­sak Ru­si­jos ly­gos at­sto­vo, kva­ li­fik ­ a­ci­nis tur­ny­ras vyk­tų rug­sė­ jo mė­ne­sio vi­du­ry­je vie­nos iš da­ ly­vau­jan­čių eki­pų spor­to are­no­je. „Neat­mes­ki­me ga­li­my­bės, kad toks tur­ny­ras ga­lė­tų vyk­ti ir Klai­pė­do­je. Jei „Nep­tū­nas“ iš­reikš to­kį pa­gei­ da­vi­mą – svars­ty­si­me šį va­rian­tą“, – tei­gė pa­šne­ko­vas. „Nep­tū­no“ klu­bo va­do­vas Os­ val­das Ku­raus­kas džiau­gė­si, kad klu­bui ga­li bū­ti su­teik­ta is­to­ri­nė ga­li­my­bė da­ly­vau­ti to­kio ly­gio pir­ me­ny­bė­se ir tei­gė, jog šiuo šan­su ne­pa­si­nau­do­ti bū­tų ne itin pro­tin­

ga. „Mes tik­rai tu­ri­me neei­li­nį šan­ są. Tai mū­sų klu­bui ir mies­tui bū­ tų lyg po­stū­mis kil­ti į aukš­tes­nį ly­gį ir siek­ti am­bi­cin­gų tiks­lų, – kal­bė­jo „Nep­tū­no“ klu­bo va­do­vas. Tre­čią­jį VTB Vie­nin­go­sios ly­gos se­zo­ną žais 22 ko­man­dos iš 10 ša­ lių. Į VTB Vie­nin­gą­ją ly­gą, be šei­ mi­nin­kų ru­sų, įsi­lie­jo Lie­tu­vos, Uk­rai­nos, Len­ki­jos, Lat­vi­jos, Es­ti­ jos, Bal­ta­ru­si­jos, Suo­mi­jos, Če­ki­jos ir Ka­zachs­ta­no eki­pos. Dėl ga­li­my­bės 2012–2013 m. se­ zo­ną žais­ti VTB Vie­nin­go­jo­je ly­go­ je var­žo­si ne tik „Nep­tū­nas“, bet ir „Šiau­liai“, So­po­to „Trefl“, Ze­ le­nos Go­ros „Zas­tal“ (abi – Len­ ki­ja) „ Do­netsk“, Dnep­ro­pet­rovs­ ko „Dnip­ro“, Ki­je­vo „Kyiv“ (vi­sos – Uk­rai­na), ir Nor­šio­pin­go „Dolp­ hins“ (Šve­di­ja). VD, kknep­tu­nas.lt inf.

Anks­čiau re­kor­das pri­k lau­sė 1996 m. Ang­li­jo­je vy­ku­siam Eu­ro­pos fut­ bo­lo čem­pio­na­t ui – ten var­ž y­bas sta­d io­nuo­se ste­bė­jo 1,27 mln. žiū­ ro­v ų. Aust­r i­jo­je ir Švei­ca­r i­jo­je vy­ ku­sia­me čem­pio­na­te sta­dio­nuo­se ap­si­lan­kė 1,14 mln. žiū­ro­v ų.

AFP nuo­tr.

tį. Iš­li­ki­mo ma­če su olan­dais ir ket­virt­fi­na­lio dvi­ko­vo­je su če­kais C.Ro­nal­do žai­dė įspū­din­gai ir įmu­ šė vi­sus 3 įvar­čius. Ma­ža to, ka­pi­to­nas yra pa­si­ren­gęs sa­vo ly­de­rio sa­vy­bes de­monst­ruo­ti ir to­liau bei tei­gia, jog pui­kiai su­pran­ ta, ko­kia at­sa­ko­my­bė sle­gia jo pe­ čius. „Prieš pus­fi­na­lį ne­jau­čiu jo­kio spau­di­mo. To­kios dvi­ko­vos – ma­ no gy­ve­ni­mo da­lis. Jau de­šimt me­tų žai­džiu svar­bius ma­čus klu­buo­se ir rink­ti­nė­je, tad esu prie to pri­pra­tęs. Jau­čiu at­sa­ko­my­bę, ta­čiau ne spau­ di­mą. Bū­tų nuo­sta­bu, jei Por­tu­ga­li­ ja pa­siek­tų dar vie­ną fi­na­lą – tai ne­ bus leng­va, bet rei­kia ženg­ti tik vie­ną žings­nį“, – sa­vo ko­man­dos drau­gus drą­si­no C.Ro­nal­do. Turi rak­tą į sėk­mę

Is­pa­ni­jos rink­ti­nės sto­vyk­lo­je – idi­liš­kos nuo­tai­kos. Ne­nu­ga­li­mos ko­man­dos var­dą ban­dan­tys su­ kur­ti is­pa­nų fut­bo­li­nin­kai tei­gia,

jog ži­no, kaip už­ge­sin­ti C.Ro­nal­ do žvaigž­dę. Por­tu­ga­lo ko­man­ dos drau­gas „Real“ eki­po­je Ike­ras Ca­sil­la­sas nea­be­jo­ja, jog bus ras­ta prieš­nuo­džių prieš var­žo­vų ly­de­rį ir be­dė pirš­tu į Ge­rar­dą Pi­que. „Ge­rar­das – „Bar­ce­lo­nos“ fut­ bo­li­nin­kas. Kai ka­ta­lo­nai su­si­tin­ka su „Real“, jis vi­suo­met ran­da bū­dų, kaip pri­stab­dy­ti Cris­tia­no. Nea­be­ jo­ju, kad tre­čia­die­nio dvi­ko­vo­je sa­ vo dar­bą jis at­liks ne­prie­kaiš­tin­ gai“, – kal­bė­jo Is­pa­ni­jos rink­ti­nės var­ti­nin­kas. Čem­pio­nų rink­ti­nės at­ra­mi­ nis sau­gas Ser­gio Bus­quet­sas prieš šian­die­nos dvi­ko­vą pa­reiš­kė, kad jo ko­man­dos drau­gus su­telks ir sek­ma­die­nį Is­pa­ni­jos fut­bo­lą su­ krė­tu­si ne­tek­tis. Po il­gos ko­vos su du­bens vė­žiu mi­rė Se­vi­li­jos „Real Be­tis“ klu­bo gy­nė­jas Mi­ki Ro­que. Anot S.Bus­quet­so, jei pa­vyks iš­ ko­vo­ti per­ga­lę, ji bus skir­ta bū­tent šiam 23-ejų me­tų fut­bo­li­nin­kui.


12

trečiADIENIS, birželio 27, 2012

pasaulis Ma­fi­jos ­ „krikš­ta­mo­tė“

Nu­kė­lė ­ svars­ty­mą

At­me­tė ­ įsa­ką

Ita­li­jos po­li­ci­ja areš­ta­vo švie­siap­lau­kę Nea­po­lio ma­ fi­jos kla­no Pianese-D’Al­te­ rio „krikš­ta­mo­tę“ Raf­fael­ lą D’Al­te­rio ir dar 65 įta­ria­ mus gangs­te­rius, kal­ti­na­ mus tur­to prie­var­ta­vi­mu, ne­le­ga­lių gink­lų lai­ky­mu, plė­ši­ka­vi­mais ir nar­ko­ti­kų pre­ky­ba.

Uk­rai­nos teis­mas ant­ra­die­nį iki lie­pos 12 d. ati­dė­jo Ju­li­jos Ty­mo­šen­ko ape­lia­ci­jos dėl jai pa­skir­tos sep­ty­ne­rių me­ tų ka­lė­ji­mo baus­mės svars­ty­ mą. Tai reiš­kia, kad pa­grin­di­ nis svars­ty­mas vyks ta­da, kai į Uk­rai­ną ne­be­bus nu­kreip­tas dė­me­sys dėl jo­je vyks­tan­čio Eu­ro­pos fut­bo­lo čem­pio­na­to.

Egip­to teis­mas at­me­tė vy­riau­ sy­bės įsa­ką, lei­džian­tį ka­riš­ kiams areš­tuo­ti žmo­nes. Tai smū­gis ša­lį val­dan­tiems ka­riš­ kiams, be­si­ren­gian­tiems per­ duo­ti val­džią iš­rink­ta­jam pre­zi­ den­tui. Įsa­ką lai­ki­no­ji ka­riš­kių vy­riau­sy­bė pa­skel­bė prieš pre­ zi­den­to rin­ki­mų ant­rą­jį tu­rą, ku­ris vy­ko bir­že­lio 16 ir 17 d.

Krau­pus nu­si­kal­ti­mas Pa­si­bai­sė­ti­na tra­ge­di­ja Ru­si­jo­je. Mo­ti­na nu­žu­dė du sa­vo vai­kus iš­ metusi juos iš 15-o aukš­to bal­ko­no.

Tra­ge­di­ja su­krė­tė Ru­si­jos Dol­gop­ rud­no mies­to bend­ruo­me­nę. 30me­tė Ga­li­na Riab­ko­va iš aš­tun­ta­me aukš­te esan­čio sa­vo bu­to ket­ve­rių ir sep­ty­ne­rių me­tų sū­nus nu­si­ve­ dė į 15 aukš­to bal­ko­ną. 1 te­le­vi­zi­jos ka­na­las pra­ne­šė, jog vai­kus į 15 aukš­tą mo­te­ris nu­vi­lio­ jo ža­dė­da­ma, kad jie iš ten leis po­ pie­ri­nius lėk­tu­vė­lius. Tra­ge­di­ja įvy­ko sek­ma­die­nį po pie­tų. Pa­sak ty­rė­jų, vai­kai žu­vo nuo pa­tir­tų su­ža­lo­ji­mų. Mo­te­ris po in­ ci­den­to su­lai­ky­ta. Ji po­li­ci­jai aiš­ ki­no, kad jai vai­kai at­si­bo­do, to­dėl nu­spren­dė jų at­si­kra­ty­ti. Mo­te­ris taip pat pri­dū­rė, kad jos „vai­kai – an­ge­lai dan­gu­je“. Pa­sak pa­rei­gū­nų, vai­kai ne­lan­kė dar­že­lio, bu­vo ug­do­mi na­muo­se. G.Riab­ko­va, ku­ri yra ki­lu­si iš Ru­ si­jos pie­tuo­se esan­čio Vol­gog­ra­do, ke­ti­no skir­tis su vy­ru, o dar prieš ves­tu­ves ban­dė žu­dy­tis. Pa­sak Ru­si­jos ži­niask­lai­dos, mo­ ters vy­ras Ser­ge­jus po nu­si­kal­ti­mo pa­ty­rė šo­ką. Jis už­si­da­rė na­muo­se ir ne­pa­jė­gė at­sa­ky­ti į jo­kius klau­si­ mus. Tuo me­tu, kai įvyk­dy­tas nu­ si­kal­ti­mas, vy­ras bu­vo dar­be. Apie in­ci­den­tą pa­rei­gū­nams pra­ ne­šė kai­my­nai, ku­rie iš­gir­do, kaip vai­kai nu­kri­to ant že­mės. Kai­my­nė Tat­ja­na Gu­man­jo­va pa­sa­ko­jo: „Aš sto­vė­jau prie lan­go ir iš­gir­dau gar­sų tekš­te­lė­ji­mą. Ku­rį lai­ką ne­krei­piau dė­me­sio, ma­niau, kad vai­kas pa­sly­do ir nu­kri­to. Ta­da iš­gir­dau dar vie­ną tekš­te­lė­ji­mą.“ Ki­tas kai­my­nas pa­sa­ko­jo: „Ma­ no žmo­na ma­ne pa­ža­di­no ir pa­sa­ kė, kad nu­kri­to vai­kai. Mes iš­bė­go­ me lau­kan ir pa­ma­tė­me du vai­kus, gu­lin­čius ant že­mės prie pa­grin­di­ nių dau­gia­bu­čio du­rų. Tuo pat me­ tu jų mo­ti­na ban­dė pa­lik­ti pa­sta­tą. Mes pa­klau­sė­me, ar tai jos vai­kai. Ji be emo­ci­jų at­sa­kė: „Taip, aš ką tik juos iš­me­čiau lauk.“ BNS, „The In­de­pen­dent“ inf.

„„Ne­su­vo­k ia­m a: G.Riab­ko­va iš

15-o aukš­to bal­ko­no šal­tak­rau­ jiš­kai iš­stū­mė sa­vo vai­kus. 

„Scan­pix“ nuo­tr.

„„ Dvi­ko­va: Tur­ki­jos prem­je­ras R.T.Er­dog ˘a­nas (nuotraukoje dešinėje) la­bai no­rė­tų pa­mo­ky­ti Si­ri­jos va­do­vą B.al As­sa­dą. 

„Scan­pix“ nuo­tr.

At­si­bo­do lauk­ti, no­ri­si veik­ti

Il­gą lai­ką itin prie­šiš­ką lai­ky­se­ną Si­ri­jos at­žvil­giu de­monst­ruo­jan­ti Tur­ki­ja di­džiai pa­si­pik­ti­no, kai Si­ri­jos pa­jė­gos nu­mu­šė tur­kų nai­kin­tu­vą. Ar Bas­ha­ro al As­sa­do re­ži­ mas im­tų­si ka­ri­nių veiks­mų prieš tur­kus? O gal tai gud­rus An­ka­ros ma­nev­ras? Nai­kin­tu­vo is­to­ri­ja

Si­ri­jos klau­si­mas dar neišsp­ręs­ tas ir tur­kai jau ku­ris lai­kas širs­ta. Nai­kin­tu­vo ava­ri­ja, re­gis, yra ge­ ras pre­teks­tas suak­ty­vin­ti kri­ti­ką B.al As­sa­dui. Ne vel­tui Tur­ki­ja, NA­TO na­rė, su­šau­kė sku­bų Al­jan­so su­si­ti­ki­mą, kad bū­tų ap­svars­ty­ta nai­kin­tu­vo ka­tast­ro­fa. Al­jan­sas, kaip įpras­ta, pa­smer­kė Da­mas­ko veiks­mus ir in­ci­den­tą pa­va­di­no ne­priim­ti­nu. NA­TO taip pat iš­reiš­kė tur­kams „stip­rią pa­ra­mą ir so­li­da­ru­mą“. „Šį ak­tą lai­ko­me ne­priim­ti­nu ir smer­kia­me jį griež­čiau­siais žo­ džiais, – sa­kė NA­TO ge­ne­ra­li­nis sek­re­to­rius An­der­sas Fogh’as Ras­ mus­se­nas. – Są­jun­gi­nin­kės iš­reiš­ kė sa­vo stip­rią pa­ra­mą Tur­ki­jai ir so­li­da­ru­mą su ja.“ Jis pri­dū­rė, kad in­ci­den­tas – „dar vie­nas Si­ri­jos val­džios ne­si­ skai­ty­mo su tarp­tau­ti­nė­mis nor­ mo­mis, tai­ka, sau­gu­mu ir žmo­nių gy­vy­be pa­vyz­dys“. „To­liau ati­džiai ir su di­de­liu su­ si­rū­pi­ni­mu ste­bi­me si­tua­ci­ją. Tik­ rai ti­kiuo­si, kad to­kių in­ci­den­tų dau­giau ne­bus“, – kal­bė­jo Al­jan­ so va­do­vas.

Nie­kas ne­no­ri ka­ro?

Vis­gi tiek pa­ti Tur­ki­ja, tiek Al­jan­ sas pa­brė­žė, kad Tur­ki­jos ir Si­ri­jos konf­lik­tas – neį­ma­no­mas. „Aiš­kiai ti­kiuo­si, kad si­tua­ci­ ja to­liau ne­si­plė­tos“, – pa­brė­ žė A.F.Ras­mus­se­nas. Jis taip pat pri­dū­rė, kad ne­bu­vo dis­ku­si­jų dėl va­di­na­mo­jo NA­TO stei­gia­mo­sios su­tar­ties 5-ojo straips­nio, ku­ ria­me nu­ma­to­ma są­ly­ga Al­jan­sui gin­ti vie­ną sa­vo par­tne­rių, ak­ty­ vinimo. „Leis­ki­te man aiš­kiai pa­sa­ky­ti. Al­jan­so sau­gu­mas yra ne­da­li­ja­ mas. Esa­me kar­tu su Tur­ki­ja stip­ raus so­li­da­ru­mo dva­sia“, – sa­kė A.F.Ras­mus­se­nas. Dau­ge­lis eks­per­tų prieš NA­TO su­si­ti­ki­mą sa­kė, kad A.F.Ras­mus­ se­no ži­nia tik­riau­siai bus san­tū­ri ir at­spin­dės Va­ka­rų ne­no­rą įsi­pa­rei­ go­ti dėl jo­kių ka­ri­nių veiks­mų. „Al­jan­so no­ras im­tis to, ką va­ di­na­me disk­re­ci­niu ka­ru, yra la­bai ma­žas“, – kal­bė­jo Va­šing­to­ne įsi­ kū­ru­sio Broo­king­so ins­ti­tu­to ana­ li­ti­kė Cla­ra Ma­ri­na O’Don­nell. Švel­nin­ti si­tua­ci­ją ban­dė ir Tur­ ki­jos pre­zi­den­tas. Jis pa­brė­žė, kad nie­kas re­gio­ne ne­no­ri ka­ro.

Tur­ki­jos prem­je­ras širs­ta

Ta­čiau ša­lies prem­je­ras Re­ce­pas Tayyi­pas Er­dog˘a­nas žo­džių ne­vy­ nio­jo į va­tą.

Nau­jau­si įvy­kiai ro­ do, kad As­sa­do re­ ži­mas ta­po aiš­kia ir neiš­ven­gia­ma grės­ me Tur­ki­jos bei jo pa­ties žmo­nių sau­ gu­mui.

Jis pa­reiš­kė, kad Bas­ha­ro al As­ sa­do re­ži­mas ke­lia „aiš­kią ir neiš­ ven­gia­mą grės­mę“ An­ka­rai. „Nau­jau­si įvy­kiai ro­do, kad As­ sa­do re­ži­mas ta­po aiš­kia ir neiš­ ven­gia­ma grės­me Tur­ki­jos bei jo pa­ties žmo­nių sau­gu­mui“, – sa­kė R.T.Er­dog˘a­nas. Kar­tu jis ap­kal­ti­no Si­ri­ją įvyk­ džius prie­šiš­ką ir bai­sią ata­ką. „Ne­ga­vo­me nė vie­no per­spė­ji­mo ar sig­na­lo iš Si­ri­jos dėl oro erd­vės pa­žei­di­mo... Jie vei­kė be per­spė­ji­

mo. Tai – prie­šiš­kas ak­tas“, – sa­ kė R.T.Er­dog˘a­nas. Ga­liau­siai R.T.Er­dog˘a­nas per­ spė­jo, kad An­ka­ra į ata­ką rea­guos ryž­tin­gai. „Tur­ki­ja ryž­tin­gai pa­si­nau­ dos sa­vo tei­sė­mis, ky­lan­čio­mis iš tarp­tau­ti­nės tei­sės, ir šios ne­ tei­sy­bės aki­vaiz­do­je im­sis bū­ti­nų žings­nių pa­ti nu­sta­ty­da­ma lai­ką, vie­tą ir me­to­dą“, – tei­gė R.T.Er­ dog˘a­nas ir pri­dū­rė, kad bet ko­kie Si­ri­jos ka­riuo­me­nės veiks­mai pa­ sie­ny­je su­lauks at­sa­ko. Pa­sak Tur­ki­jos prem­je­ro, Si­ri­jos pa­jė­gos ne­bus įspė­tos, jei ban­dys kirs­ti Tur­ki­jos sie­ną. Si­ri­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ ri­jos at­sto­vas Ji­ha­das al Mak­dis­si dar pir­ma­die­nį at­rė­žė, kad Tur­ ki­jos nai­kin­tu­vas „F-4 Phan­tom“ „pa­žei­dė Si­ri­jos su­ve­re­ni­te­tą“. „Tur­ki­jos ka­ro lėk­tu­vas pa­žei­dė Si­ri­jos oro erd­vę, o Si­ri­jos prieš­ lėk­tu­vi­nės gy­ny­bos pa­jė­gos jį ap­ šau­dė ir lėk­tu­vas nu­kri­to į Si­ri­ jos te­ri­to­ri­nius van­de­nis, – sa­kė jis. – Tai, kas įvy­ko, bu­vo šiurkš­ tus Si­ri­jos su­ve­re­ni­te­to pa­žei­di­ mas.“ AFP, BBC, BNS, „The Guar­dian“ inf.


13

trečiADIENIS, birželio 27, 2012

menas ir pramogos

Į sos­ti­nę at­ke­liau­ja Kris­tu­po va­sa­ra Kar­tu su va­sa­ra į sos­ti­nę at­ke­liau­ja aš­tuo­nio­lik­ta­sis Kris­tu­po va­sa­ros fes­ti­va­lis, truk­sian­tis bir­že­lio 17– rugsėjo 9 d. Jis jau se­niai įsi­tvir­ti­ no mu­zi­ki­nio gy­ve­ni­mo erd­vė­je dėl uni­ver­sa­laus po­bū­džio, kū­ry­ bin­gų, ne­tra­di­ci­nių pro­gra­mų. At­ras nau­jas erd­ves

Ne vel­tui šių me­tų ge­gu­žę fes­ti­va­ lio me­no va­do­vui Do­na­tui Kat­kui kul­tū­ros mi­nist­ras Arū­nas Ge­lū­ nas įtei­kė gar­bės ženk­lą „Nešk sa­vo švie­są ir ti­kėk“ už Lie­tu­vos kul­tū­ ro­je įžieb­tas idė­jas bei ini­cia­ty­vas, įkve­pian­čias bend­ruo­me­nę po­zi­ty­ viai veik­lai. Pro­fe­so­rius D.Kat­kus šį pri­pa­ži­ni­mą la­bai ver­ti­na ir ti­ki­na, kad tai jį ska­ti­na dar at­sa­kin­giau kur­ti kul­tū­ri­nę ir dva­si­nę ap­lin­ką. Dos­nus šių­me­tis fes­ti­va­lis ža­da net 53 kon­cer­tus. Pask­li­dęs Vil­niaus erd­vė­se – Šv. Kot­ry­nos baž­ny­čio­ je, Mo­ky­to­jų na­mų kie­me, Šv. Ka­zi­ mie­ro baž­ny­čio­je – tra­di­ciš­kai plė­tos „Kris­tu­po pik­ni­kus“ Še­šuo­lė­lių dva­ re, VU Bo­ta­ni­kos so­de ir pir­mą kar­tą pa­kvies ap­lan­ky­ti Tau­jė­nų dva­rą.

53

kon­cer­tai bus su­reng­ti fes­ti­va­ly­je.

Dė­me­sys – sak­ra­li­nei mu­zi­kai

Vie­na tur­tin­giau­sių va­sa­ros fes­ ti­va­lio da­lių – „Sak­ra­li­nės mu­zi­ kos va­lan­dos“, glo­bo­ja­mos dr. Juo­ zo Ka­zic­ko. Net 11-oje ne­mo­ka­mų kon­cer­tų Šv. Ka­zi­mie­ro baž­ny­čios var­go­nus kal­bins Re­na­ta Mar­cin­ ku­tė-Le­sieur, Ma­rio Duel­la (Ita­li­ ja), Char­le­sas And­rew­sas (Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja), Sop­hie Véro­ni­que Cau­ che­fer-Chop­lin (Pran­cū­zi­ja), Ka­ ro­li­na Juo­de­ly­tė, Ales­sand­ro Bian­ chi (Ita­li­ja), Ire­na Bud­ry­tė-Kum­mer (Vo­kie­ti­ja), Leo­pol­das Dig­rys su cho­ru „Jau­na mu­zi­ka“. Sak­ra­li­nės mu­zi­kos kon­cer­tus pa­puoš Mel­ bur­no Švč. Tre­jy­bės ko­le­gi­jos cho­ ras (Aust­ra­li­ja) ir Lon­do­no im­pe­ra­ to­riš­ko­sios ko­le­gi­jos miš­rus cho­ras, su­si­jun­gęs su Im­pe­ra­to­riš­ko­sios ko­ le­gi­jos or­kest­ru (Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja). Lie­pos 24-ąją, Vil­niaus glo­bė­jo Šv. Kris­to­fo­ro die­nos iš­va­ka­rė­se, lau­kia net du iš­skir­ti­niai su­si­ti­ki­ mai: su tik­ru var­go­nų me­no ko­ri­fė­ ju­mi iš Zalc­bur­go Bern­har­du Gfre­ re­riu (Šv. Ka­zi­mie­ro baž­ny­čio­je) ir vieš­nia iš JAV Ay­ke Agus (Šv. Kot­ ry­nos baž­ny­čio­je). Bu­vu­si il­ga­me­tė smui­ko le­gen­dos Jas­chos Hei­fet­zo sce­nos par­tne­rė sten­gia­si per kiek­ vie­ną pa­si­ro­dy­mą per­teik­ti gau­tą neį­kai­no­ja­mą pa­tir­tį ir ste­bi­na sa­ vo įspū­din­gu pia­nis­tės bei smui­ki­ nin­kės ta­len­tu. Su Mar­ty­nu Švėgž­ da von Bek­ke­riu ji pa­ruo­šė jau­kią ka­me­ri­nę pro­gra­mą, pri­min­sian­ čią di­dį­jį mu­zi­ką.

Ro­man­ti­kos do­zė

Dar vie­na nau­jie­na pa­tiks tiems, kam il­gais va­sa­ros va­ka­rais no­ri­si kur nors iš­trūk­ti. Pir­mą kar­tą fes­ ti­va­lis kvies į se­ri­ją nak­ti­nių for­ te­pi­jo­no re­či­ta­lių, ku­riuo­se lauks svai­gi­nan­tys, pa­slap­tin­gi, ro­man­ tiš­ki, bra­vū­riš­ki, vir­tuo­ziš­ki pia­ nis­tų Ro­ko Va­lun­to­nio, Kšiš­to­fo Mar­ke­vi­čiaus, Pau­liaus Ru­do­ko, Mo­ni­kos Dar­žin­ke­vi­čiū­tės, Pau­ liaus An­ders­so­no, kvin­te­to „Ef­ vio­li“ pa­si­ro­dy­mai. Aka­de­mi­nę mu­zi­ką fes­ti­va­ly­ je di­na­miš­kai pa­pil­dys spal­vin­gas folk­lo­ras (gru­pė „Mar­ga mu­zi­ka“), bra­zi­liš­ko­ji bo­sa­no­va (Gied­rė Kil­ čiaus­kie­nė), džia­zas (Ti­mo Dai­sy ir Ar­ka­di­jaus Go­tes­ma­no imp­ro­ vi­za­ci­jos mu­ša­mai­siais, ža­vio­sios „The Dit­ties“ mer­gi­nos, pro­jek­tas „Li­bu: su mu­zi­ka ap­link pa­sau­ lį“), dai­nuo­ja­mo­ji poe­zi­ja (And­rius Ka­nia­va, Liu­do Mi­ka­laus­ko ini­ci­ juo­tas „Bal­tas paukš­tis“, Ak­to­rių trio), tar­pu­ka­rio šla­ge­riai (kon­cer­ tas „Pas­ku­ti­nį sek­ma­die­nį“), vin­ ta­ži­nės dai­nos (Ne­da Ma­lū­na­vi­ čiū­tė su „4Tango“ pa­ly­da), ru­sų ro­man­sai (Eu­ge­ni­jus Chreb­to­vas), miu­zik­lai (Ona Ko­lo­bo­vai­tė, Liu­das Mi­ka­laus­kas, Egi­di­jus Ba­vi­ki­nas), a ca­pel­la mu­zi­ka (vy­rų vo­ka­li­nis an­ samb­lis „Quo­rum“) ir kt. Kris­tu­po va­sa­ros fes­ti­va­lio už­ da­ry­mui skir­tas kon­cer­tas „Tri­ jų mi­nu­čių mei­lės ro­ma­nas“, ku­ rio pro­gra­mo­je skam­bės tan­go iš

„„Nos­tal­gi­ja: N.Ma­lū­na­vi­čiū­tė ir an­samb­lis „4Tango“ kvies pa­si­klau­sy­ti

praei­ti­mi dvel­kian­čių dai­nų. 

gar­siau­sių ki­no fil­mų, yra ruo­šia­ mas su Len­ki­jos ins­ti­tu­tu, kaip ir kon­cer­tai „Dan­giš­kas stik­lo skam­ be­sys“ (lie­pos 31 d.) bei „Mo­tion trio – spek­tak­lis trims akor­deo­ nams“ (lie­pos 20 d.). Da­ni­jos kul­ tū­ros ins­ti­tu­tas bend­ra­dar­biau­ja ren­giant vie­no ge­riau­sių Eu­ro­po­ je gi­ta­rų kvar­te­to „Co­ro­na“ kon­ cer­tą (rugp­jū­čio 17 d.), o Is­pa­ni­jos Ka­ra­lys­tės am­ba­sa­da su­pa­žin­dins su sar­sue­la ir pa­kvies į „Fla­men­ko fies­tą“ (rugp­jū­čio 10 d.). Kul­tū­ros

Or­ga­ni­za­to­rių nuo­tr.

am­ba­sa­do­rių ple­ja­dą už­baigs Is­ lan­di­ja – pri­sta­tys Reik­hol­to for­ te­pi­jo­nų trio (lie­pos 10 d.). Rugp­jū­čio 24–30 d. Mar­ty­nas Le­vic­kis pa­kvies į tur­tin­gą akor­ deo­no mu­zi­kos sa­vai­tę, ku­rio­je pa­ si­ro­dys šio inst­ru­men­to atei­ti­mi ti­ tu­luo­ja­mi jau­nie­ji ta­len­tai: „Duo Ver­sus“ (JAV / Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja), Kse­ni­ja Si­do­ro­va (Lat­vi­ja / Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja), Ta­das Mo­tie­čius ir Alek­ san­da­ras Ko­lovs­kis (Ma­ke­do­ni­ja). VD inf.


14

trečiADIENIS, birželio 27, 2012

menas ir pramogos „Vilniaus diena“ rekomenduoja

Kur? Mo­ky­to­jų na­mų kie­me­ly­je, Vil­niaus g. 39. Ka­da? Šian­dien 19 val. Kiek? 32 li­tai.

Kur? Šiuo­lai­ki­nio me­no cent­re, Vo­kie­čių g. 2. Ka­da? Iki rugp­jū­čio 12 d. Kiek? 6 li­tai.

Kur? Pran­cū­zi­jos am­ba­sa­dos kie­me, Di­džio­ji g. 1. Ka­da? Bir­že­lio 28 d. 19 val. Kiek? Ne­mo­ka­mai.

An­samb­lis ir so­lis­tai

Pa­ro­da iš pa­ro­dų

Va­ka­ras su ei­lė­mis

An­samb­lis „Lie­tu­va“ kvie­čia į kon­cer­tą „Čia – ma­no Lie­tu­va“, ku­ria­ me skam­bės įspū­din­giau­si an­samb­lio kū­ri­niai, at­lie­ka­mi su žy­ miais Lie­tu­vos dai­ni­nin­kais Kris­ti­na Zmai­lai­te ir Ed­mun­du Sei­ liu­mi. Tai ne­pa­kar­to­ja­mas ren­gi­nys, ku­ria­me su­si­pins ge­riau­si ir gra­žiau­si an­samb­lio šo­kiai ir dai­nos.

„Lie­tu­vos dai­lė 2012“ – tai pa­ro­da, su­da­ry­ta iš pa­ro­dų, ar­ba pa­ro­ dų pa­ro­da. Vi­sos pa­ro­dos kar­tu, ne­si­ta­ru­sios, ap­žvel­gia šiuo­lai­ ki­nį Lie­tu­vos me­ną. Pa­ro­dos da­ly­vių są­ra­še – dau­giau nei 80 pa­ var­džių. Kiek­vie­nas, at­si­lie­pęs į Šiuo­lai­ki­nio me­no cent­ro kvie­ti­ mą su­kur­ti šiai pa­ro­dai pa­ro­dą, tai da­rė vis ki­taip.

Vil­nie­čiai kvie­čia­mi į poe­zi­jos va­ka­rą, ku­ria­me Fran­çois Vil­lo­no ei­les skai­tys ak­to­rė Al­do­na Vi­lu­ty­tė, kank­lė­mis gros Kris­ti­na Kup­ ry­tė. F.Vil­lo­nas lai­ko­mas vie­nu ge­riau­sių ne tik vi­du­ram­žių, bet ir vi­sų lai­kų pran­cū­zų poe­tų. Jo poe­zi­jo­je vy­ra­vo mir­ties, gy­ve­ni­ mo lai­ki­nu­mo te­mos.

Kur? To­le­ran­ci­jos cent­re, Nau­gar­du­ko g. 10. Ka­da? Iki lie­pos 6 d. Kiek? 5 li­tai.

Kur? Ki­no teat­re „Pa­sa­ka“, Šv. Ig­no­to g. 4. Ka­da? Šian­dien 20.45 val. Kiek? Ne­mo­ka­mai.

Kur? Na­cio­na­li­nia­me dra­mos teat­re, Ge­di­mi­no pr. 4. Ka­da? Rug­sė­jo 11 d. 19 val. Kiek? 103–203 li­tai.

Kur? Na­cio­na­li­nė­je dai­lės ga­le­ri­jo­je, Kons­ti­tu­ci­jos pr. 22. Ka­da? Iki rug­sė­jo 2 d. Kiek? 6 li­tai.

Pa­ro­do­je – R.Chwo­le­so Vil­nius

Pran­cū­ziš­ki Vie­nin­te­lis nuo­ty­kiai vir­tu­vė­je kon­cer­tas

Teat­ro re­for­ma­to­rius

Vil­niu­je ati­da­ry­ta ži­no­mo lit­va­kų dai­li­nin­ko Ra­ fae­lio Chwo­le­so (1913–2002 m.) pa­ro­da „Lei­džia­ ma iš­vež­ti: Ra­fae­lio Chwo­le­so Vil­nius“. Iš Pa­ry­ žiaus at­vež­to­je ko­lek­ci­jo­je dau­giau­sia darbų su­ kur­ta 1945–1959 m.

Pran­cū­zų ko­me­di­jos „Še­fas“ he­ro­jus Dže­kis sva­ jo­ja ati­da­ry­ti res­to­ra­ną. De­ja, pi­ni­gų nuo­lat taip trūks­ta, kad jis tu­ri kep­ti skru­din­tas bul­vy­tes. Vis­ kas pa­si­kei­čia, kai vy­ras su­si­pa­žįs­ta su le­gen­di­ niu še­fu Alek­sand­ru.

Sos­ti­nė­je vei­kia vie­no žy­miau­sių XX a. Len­ki­jos me­ni­nin­kų ir teat­ro re­for­ma­to­riaus pa­ro­da „Ta­ deus­zas Kan­to­ras. Ta­py­ba. Teat­ras“. Šio me­ni­nin­ ko kū­ry­ba pa­vei­kė ne tik Len­ki­jos, bet ir Lie­tu­ vos me­no sce­ną.

Lau­rie An­der­son jau dau­giau kaip ket­vir­tį am­ žiaus yra pui­kiai ži­no­ma vi­sa­me pa­sau­ly­je. Įžy­ mio­ji at­li­kė­ja tu­ri dau­gy­bę ger­bė­jų ir Lie­tu­vo­je. Tarp­tau­ti­niu mas­tu ji la­biau­siai iš­gar­sė­jo sa­vo sing­lu „O Su­per­man“.

tv programa

LTV

6.00 Labas rytas. 9.00 „Komisaras Reksas“ (N-7) (k). 10.00 „Hartlando užuovėja“ (k). 11.00 LRT vasaros studija. Tiesioginė Lietuvos radijo laida. 12.00 „Senis“ (N-7) (k). 13.15 Mylių Amerika (2). 14.00 Klausimėlis.lt. 14.15 Įžvalgos. 14.50 Žinios. 15.10 „Komisaras Reksas“ (N-7). 16.00 „Hartlando užuovėja“. 17.05 „Senis“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.35 Sportas. Orai. 18.45 Nacionalinė paieškų tarnyba. 19.25 „Detektyvė King“ (6) (N-7). 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 20.40 Verslas. 20.45 Kultūra. 20.50 Sportas. 20.55 Orai. 21.00 UEFA EURO 2012 apžvalga. 21.30, 22.35 UEFA EURO 2012 studija. 21.45, 22.45 UEFA EURO 2012 pusfinalio rungtynės. Tiesioginė transliacija iš Donecko (Ukraina). 22.30 Loterija „Perlas“. 23.50 Vakaro žinios. 23.55 Sportas. 23.58 Orai. 0.00 UEFA EURO 2012 apžvalga.

LTV 21.00 val.

LNK

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“. 6.50 „Geniuko Vudžio šou“ (8). 7.20 Juokas juokais (k). 7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7) (k). 8.50 24 valandos (N-7) (k). 9.45 Neišgalvoti gyvenimai (N-7) (k). 10.15 Kažkas atsitiko (N-7). 10.45 Kitas! (N-7). 11.10 Karamelinės naujienos (N-7). 11.40 Dainuok, jei gali. 13.10 „Nickelodeon“ valanda. „Didžioji sėkmė“. 13.40 „Keista šeimynėlė“. 14.10 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 15.10 24 valandos (N-7). 16.10 KK2 (N-7). 17.10 Nuo... Iki... 18.10 „Šeimynėlė“ (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.10, 22.19 Sportas. Orai. 19.15 „Namai, kur širdis“ (N-7). 20.00 „Pavogta laimė 3. Pavojinga sąjunga“ (N-7). 21.00 Neišgalvoti gyvenimai (N-7). 21.30 Juokas juokais. 22.00 Žinios. Verslas. 22.25 Kriminalinė Lietuva (N-7). 22.35 Vakaro seansas. Veiksmo trileris „Pagrobti ir perduoti“ (JAV, 2007 m.) (N-14). 1.00 „Įstatymas ir tvarka. Nusikaltimo motyvai“ (N-7).

LNK 21.00 val.

TV3

6.40 Teleparduotuvė. 6.55, 14.40 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 7.25, 15.10 „Simpsonai“. 7.55, 8.25 „Kol mirtis išskirs“. 8.55 „Meilės sūkuryje“. 10.00, 10.30 „Pasmerkti“. 11.00 Anim. f. „Nykštukas Nosis“ (Rusija, 2003 m.). 13.10 „Bakuganas“. 13.40 „Nepaprastas pasaulis“. 14.10 „Ragai ir kanopos sugrįžta“. 15.40 „Meilės prieglobstis“. 16.40, 17.40 „Paveldėtojai“. 18.45 TV3 žinios. 19.00 TV3 sportas. 19.05 TV3 orai. 19.10 Kodėl? 20.10 „Be namų“. 21.00 Ūkininkas ieško žmonos. 21.35 TV3 vakaro žinios. 21.50 TV3 sportas. 21.55 TV3 orai. 22.00 Vikingų loto. 22.05 „Pagrindinis įkaltis“. 23.05 Siaubo f. „Žmogėdra“ (JAV, Kanada, 2007 m.). 0.50 „Gyvenimas“. 1.40 „Įstatymas ir tvarka. Operatyvinių tyrimų skyrius“.

BTV

6.30 Televitrina. 7.00 Žinios (k).

TV3 22.05 val.

7.25 Smagiausios akimirkos. 8.00 „Gyvenimo spalvos“ (k). 9.00 „Kviečiu vakarienės“. 9.30 „Miesčionys“ (N-7). 10.00 „Margoša: moterimi negimstama“. 11.00 „Be namų negerai: naujas gyvenimas“. 12.00 „Daktaras Tyrsa“ (N-7) (k). 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 14.00 „Liejyklos gatvė“ (N-7) (k). 15.00 „Žaibiški tyrimai“ (N-7). 16.00 „Baimės faktorius“ (N-7). 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 18.00, 20.00 Žinios. 18.19, 20.19 Sportas. 18.23, 20.23 Orai. 18.25 „Liejyklos gatvė“ (N-7). 19.25 „Auksarankiai“ (N-7). 20.15 Verslas. 20.25 „Sąmokslo teorija“. Tiesioginė diskusijų laida. 21.25 Kriminalinis trileris „Žinau, kas mane nužudė“ (JAV, 2007 m.) (N-14). 23.30 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 0.35 „Galileo: norintiems žinoti“. 1.05 „Bamba“ (S).

Lietuvos ryto TV

6.14, 13.15 TV parduotuvė. 6.30 Ryto reporteris. 7.45, 13.00, 21.40, 0.10 Lietuva–Venesuela– Londonas. 8.00 Animac. s. „Oskaro oazė“. 8.15, 22.30 Negaliu tylėti. 9.15 S. „Mirtis rojuje“ (N-7). 10.15, 19.20 Griūk negyvas! (N-7).

BTV 21.25 val.

10.35 Namų daktaras. 11.05 Ilgai ir laimingai. 12.00 Lietuvos diena. 13.45 Šeimų dvikova. „Akropolio“ turnyras. 14.45, 18.20 Negaliu tylėti. 15.45, 0.25 Dok. f. „Pasaulinės revoliucijos paslaptis. Levas Trockis“ (2) (N-7). 16.00, 17.00, 18.00 Žinios. 16.07, 17.17, 18.17, 21.37, 0.07 Orai. 16.10 Dok. f. „Pasaulinės revoliucijos paslaptis. Levas Trockis“ (2) (tęs.) (N-7). 17.20 Pašėlę TV pokštai. Humoro laida (N-7). 19.55 Premjera. Dok. f. „2012-ieji. Apokalipsė“ (N-7). 21.00, 23.30 Reporteris. 21.55 Pašėlę TV pokštai. Humoro laida (N-7). 1.30 Lietuvos–Rusijos vyrų nacionalinių krepšinio rinktinių kontrolinės rungtynės.

SPORT1

12.00 Televitrina. 13.00, 19.00, 21.00, 23.00 Žinios +. 13.15 Golfo pradžiamokslis. 13.45 Lietuvos krepšinio lyga. Pusfinalis. Prienų „Rūdupis“– Kauno „Žalgiris“. 15.25 Angliškojo biliardo „Premier“ lyga. 17.10 Italijos „Serie“ A lyga. „Parma“–„Lazio“. 19.15 Angliškojo biliardo „Premier“ lyga. 21.15 Automoto. 21.45, 23.15 Profesionalų boksas. D.Ponce de Leonas ir R.Caballero, L.Concepcionas ir O.Salado.

lietuvos ryto tv 19.20 val.


.94+7Q ,>3=38K =/-2835Q D I+6.A=>?>< <5+6,A56/<?3;A56/<597:3>=/;38K=/-2 835Q3;53=></6/5=;98359<:;3/=+3<><&/6  @@@5+>8+53/73<6= 

8A[:><?8CB4@8[8@B4;4D8G>@8[B08AF<0A8; =8C94 M0;68@8> 6 B4;  " EEE?274;?;B

treÄ?iADIENIS, birĹželio 27, 2012



Tel. 261 3653, 261 3655 skelbimai@vilniausdiena.lt

Ĺ˝vilgs­nis ÄŻ Ĺžmo­gĹł Jau be­veik pu­sÄ&#x2122; am­Şiaus Lie­tu­ vos fo­tog­ra­fĹł dÄ&#x2014;­me­sio cent­re iť­ lie­ka Ĺžmo­gus. Sep­tin­ta­ja­me de­ ĹĄimt­me­ty­je de­biu­ta­vu­siĹł au­to­ riĹł kar­ta su­kō­rÄ&#x2014; il­ga­lai­kes kō­ry­ bi­nes tra­di­ci­jas, ku­riĹł es­mÄ&#x2014; bu­ vo hu­ma­nis­ti­nÄ&#x2014; pa­sau­lÄ&#x2014;­Şiō­ra ir jos ver­ty­bÄ&#x2014;­mis grÄŻs­tas san­ty­kis su fo­tog­ra­fuo­ja­mais Ĺžmo­nÄ&#x2014;­mis.

Ta­Ä?iau XX ir XXI a. san­dō­ro­ je ke­le­tÄ&#x2026; de­ťimt­me­Ä?iĹł vy­ra­vu­sÄŻ hu­ma­nis­ti­nÄŻ po­Şiō­rÄŻ ÄŻ Ĺžmo­gĹł ir tÄ&#x2026; po­Şiō­rÄŻ per­tei­kian­Ä?iÄ&#x2026; fo­tog­ ra­fi­jos kryp­tÄŻ pa­kei­tÄ&#x2014; ki­to­kios â&#x20AC;&#x201C; daug dis­ku­si­jĹł ir ver­ty­bi­nÄ&#x2014;­je, ir es­te­ti­nÄ&#x2014;­je plot­mÄ&#x2014;­je te­be­ke­lian­ Ä?ios â&#x20AC;&#x201C; fo­tog­ra­fi­jos ten­den­ci­jos. Ĺ ias ten­den­ci­jas bei jĹł nau­jau­ sias va­ria­ci­jas kaip tik ir sie­kia­ ma at­spin­dÄ&#x2014;­ti pa­ro­do­je â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝mo­ gus Lie­tu­vos fo­tog­ra­fij­ o­jeâ&#x20AC;&#x153;. Eks­po­nuo­ja­mo­se fo­tog­ra­fi­jo­ se â&#x20AC;&#x17E;di­dĹžių­jĹłâ&#x20AC;&#x153; ir â&#x20AC;&#x17E;am­Şi­nĹłâ&#x20AC;&#x153; te­ mĹł bei Ĺžmo­gaus psi­cho­lo­gi­nÄ&#x2014;s cha­rak­te­ris­ti­kos vie­tÄ&#x2026; uĹži­ma iĹĄ pir­mo Ĺžvilgs­nio ne­reikť­min­gos kas­die­nio gy­ve­ni­mo de­ta­lÄ&#x2014;s. Kiek­vie­nas iĹĄ pa­ro­dos au­to­ riĹł fo­tog­ra­fuo­ja­mĹł Ĺžmo­niĹł as­ me­ny­bÄ&#x2122; pa­ro­do vis ki­to­kiu as­ pek­tu. Eg­lÄ&#x2122; Ra­kaus­kai­tÄ&#x2122; do­mi­na so­cia­li­nÄ&#x2014;s Ĺžmo­niĹł ta­pa­ty­bÄ&#x2014;s rep­ re­zen­ta­ci­ja jĹł iť­vaiz­do­je, o Ak­vi­lÄ&#x2014; Ang­lic­kai­tÄ&#x2014; ir Ra­mu­nÄ&#x2014; Pi­ga­gai­ tÄ&#x2014; ap­si­ri­bo­ja dar siau­res­niu pro­ fe­si­nio iden­ti­te­to ty­ri­mu. Ta­das Ĺ a­rō­nas ir Ar­tu­ras Va­liau­ga fo­ tog­ra­fuo­ja­mĹł Ĺžmo­niĹł sa­vi­tu­mo iť­raiť­kos ieť­ko jĹł ar­ti­miau­sio­je ap­lin­ko­je, iť­sau­go­ju­sio­je ne­to­ li­mos praei­ties ir ĹĄian­die­nio gy­ ve­ni­mo Ĺženk­lus. Auť­ra Vo­lun­gÄ&#x2014; vie­nin­te­lÄ&#x2014; iĹĄ pa­ro­do­je da­ly­vau­ jan­Ä?iĹł au­to­riĹł ke­lia ly­ti­nÄ&#x2014;s ta­pa­ ty­bÄ&#x2014;s klau­si­mus ir sa­vo dar­buo­se tri­na ÄŻpras­tos vy­riť­ku­mo ir mo­te­ riť­ku­mo sam­pra­tos ri­bas, ly­tiť­ku­ mÄ&#x2026; pa­ro­dy­da­ma kaip vaid­me­nÄŻ.

Kiek­vie­nas iĹĄ pa­ ro­dos au­to­riĹł fo­ tog­ra­fuo­ja­mĹł Ĺžmo­niĹł as­me­ny­bÄ&#x2122; pa­ro­do vis ki­to­kiu as­pek­tu. Ki­tiems dviem pa­ro­dos au­to­ riams svar­bi fo­tog­ra­fi­jos reikť­ mÄ&#x2014;, for­muo­jant pa­ties Ĺžmo­gaus sa­vi­mo­nÄ&#x2122; ir mō­sĹł po­Şiō­rÄŻ ÄŻ jÄŻ. Vy­ tau­tas V.Sta­nio­nis, tÄ&#x2014;­vo po­ka­riu da­ry­tas pa­si­nes nuo­trau­kas gre­ tin­da­mas su ki­tĹł lai­ko­tar­piĹł fo­ tog­ra­fi­jo­mis, vi­zua­li­zuo­ja ne tik lai­ko tÄ&#x2014;k­mÄ&#x2122;, bet ir ato­trō­kÄŻ tarp skir­tin­gĹł kar­tĹł bei jĹł gy­ve­ni­mo ap­lin­ky­biĹł. Paul Pa­per ima­si ne ma­Şiau kon­cep­tua­laus eks­pe­ ri­men­to ir su­ku­ria int­ri­guo­jan­ Ä?iÄ&#x2026; ÄŻtam­pÄ&#x2026; tarp mō­sĹł ÄŻpro­Ä?io fo­ tog­ra­fi­jo­je leng­vai iden­ti­fi­kuo­ti Ĺžmo­gĹł ir vi­zua­lios in­for­ma­ci­jos trō­ku­mo, at­si­ran­dan­Ä?io aiť­kiai ne­ma­tant nuo­trau­ko­se ÄŻam­Şin­ tĹł Ĺžmo­niĹł vei­dĹł. VD inf.

Kas? Pa­ro­da â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝mo­gus­ Lie­tu­vos fo­tog­ra­fi­jo­jeâ&#x20AC;&#x153;. Kur? â&#x20AC;&#x17E;Pros­pek­toâ&#x20AC;&#x153;­ ga­le­ri­jo­je, Ge­di­mi­no pr. 43. Ka­da? Bir­Şe­lio 28â&#x20AC;&#x201C;liepos 14 d.

KelioniĹł NX >=3>=Y A0C6808 6@48B08 D4O0<4 A8C= B8=8CA 84BCD>94 ?@8AB0B><4 8:8 3C@[ 4;  =5>@<028 90IPaskolos EEE;84BCD0;>=3>=0A2><

SIĹŞLO DARBÄ&#x201E;

 

ÄŽmonÄ&#x2014; suteikia paskolas ďŹ ziniams ir UAB â&#x20AC;&#x17E;IRDAIVAâ&#x20AC;? dirbti Vilniuje reikalingi: be- 4O0<4:4;48D8CAX>:84B89Y0=89Y ;0=38 juridiniams asmenims. Tel. ?4@D4G8<08 8 656 97 4?0NB0A tonuotojai, mĹŤrininkai, pagalbiniai darbinin- 9Y 4; 000. kai. Kontakt. tel. 8 659 38 437, 8 659 38 414. 8=5>$6<08;2>< 978545 

979392

ÄŽVAIRĹŞS

UAB â&#x20AC;&#x17E;IRDAIVAâ&#x20AC;? dirbti Vilniuje reikalingi: elektrikai, vÄ&#x2014;dinimo ir kondicionavimo sis- Kitos temĹł montuotojai. Kontakt. tel. 8 659 38 4AB0=30@B8=8[10;3[60<F10C:NB0:>:F Dovanoja 437, 8 659 38 414. 1\IO4<0:08=0EEE6C>1>A10;308;B 4; 979411  ĹžmonÄ&#x2014;ms Geriems dovanojame nemoÄŽmonei reikalingi aukĹĄtalipiai. Tel. 8 650 91 kamÄ&#x2026; internetÄ&#x2026;. PasiĹŤlymas galiojava- 253, 8 699 98 086. saros naktimis nuo 20 iki 6 val., o sa973728 vaitgaliais â&#x20AC;&#x201C; visÄ&#x2026; parÄ&#x2026;. Tele2. IĹĄsami informacija apie visas sÄ&#x2026;lygas â&#x20AC;&#x201C; www. NekilnojamÄ&#x2026;jÄŻ turtÄ&#x2026; 976997 tele2.lt ,0@3C>30<0A3D849[:0<10@8[1CB0A,0;0= Technikos remonto 6>A24=B@4CO10O=FZ8>A \@84A6 4; Kita SKUBIAI IR NEMOKAMAI IĹ VEĹ˝A nenau-  dojamÄ&#x2026; buitinÄ&#x2122; technikÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; ĹĄaldytuvus, PRANEĹ IMAS. NacionalinÄ&#x2014;s ĹžemÄ&#x2014;s tarnybos skalbykles, virykles, kompiuterinÄ&#x2122; techVilniaus rajono skyriaus 2012 06 06 ÄŻsakynikÄ&#x2026; ir kitus elektronikos prietaisus. Tel. mu Nr. 48VÄŽ-(14.48.2.)-2663 patvirtintas 8 641 99 000, www.kaunakiemis.lt. ĹžemÄ&#x2014;s sklypo Nr. 4110/0400:0635, esanÄ?io 968046 %@0=6808?4@:0<4<8N:YACO4<40@108NA8 DievoniĹĄkiĹł k., Vilniaus r., kaimo plÄ&#x2014;tros Ĺže:8@AB88A>9484BCD>94BA8A:08B><48N:0@B> KelioniĹł mÄ&#x2014;tvarkos projektas ĹŤkininko sodybos vie 4;  â&#x20AC;&#x201C; VeĹžame poilsiautojus iĹĄ Vilniaus, Kauno ÄŻ tai parinkti. Planavimo organizatorius Viktor SavĹĄenko, rengÄ&#x2014;jas â&#x20AC;&#x201C; UAB@â&#x20AC;&#x17E;Baltijos PalangÄ&#x2026;, Ĺ ventÄ&#x2026;jÄ&#x2026; (ir atgal), nuo 35 Lt. Tel. % J% & +, .H 0@\=>A ?4@:0! matavimĹł organizacijaâ&#x20AC;&#x153;. 8 699 99 965, 8 612 22 227. D4@N4;8CA60;D89CA0D8A C<>:0<48N:0@B> 975424 980128 +>:0<4,+ 4; VÄŽ DistanciniĹł tyrimĹł ir geoinformatikos centras â&#x20AC;&#x17E;GIS-Centrasâ&#x20AC;&#x153; skelbia nereikalingo arba netin-

PASLAUGOS

PARDUODA

PERKA

kamo (negalimo) naudoti valstybÄ&#x2014;s materialiojo turto vieĹĄÄ&#x2026;jÄŻ aukcionÄ&#x2026;. Ilgalaikio turto pavadinimas



Pirmos ÄŽVAIRĹŞS registracijos

PradinÄ&#x2014; pardavimo aukcione kaina Kita data, m. (su PVM), Lt Automobilis Citroen C5 SX (2002 m., heÄ?bekas, 2002.06.14 9000 8;=80CA0?F60@3>AB48A<>=CB0@ pilka â&#x20AC;&#x201C; metalic spalva, rida 161 315 km, variklisB8<8 %J*>0=>A0D80;8=89>AH8N:4;B010=:@>B> 2.0 l, 100 kW, benzinas, 5 pavarĹł mechaninÄ&#x2014; 1F;021 @%%0=:@CBC> 90=Z8>A %J*>0=>A0D80;8=89>AH03<8=8AB@0B> greiÄ?iĹł dÄ&#x2014;ĹžÄ&#x2014;, ABS, vairo stiprintuvas, prieĹĄrĹŤkiniai @8C<8?0A:8@B0 %- .+ -- Ĺžibintai, elektra valdomi langai, ĹĄildomos priekinÄ&#x2014;s

- R-/&* & - U60;8>B0A 0A<C> sÄ&#x2014;dynÄ&#x2014;s, parkavimo sistema, 7 oro pagalvÄ&#x2014;s, TA iki IV4A>=8AB4;,@0N><8:8 2012.07.22)

<18@O4;8>38<B8=08?0B48:B8A0D>:@438B>

@8=8CA@48:0;0D8<CA<646CO\A384=08 Aukcionas vyks 2012 m. liepos 13 d. 10 val. SÄ&#x2014;liĹł g. 66, Vilniuje. NeÄŻvykus pirmajam aukcionui, XA8B48A\98<> :0@BC ?@8 pakartotinis aukcionas vyks aukĹĄÄ?iau nurodytu 10=:@>B> adresu 20121F;>A m. liepos 19 d. 10384=08 val. ParduodamÄ&#x2026; turtÄ&#x2026; galima apĹžiĹŤrÄ&#x2014;ti 2012 m. liepos 10â&#x20AC;&#x201C;12 d. adresu SÄ&#x2014;liĹł g. 66, Vilnius, 8â&#x20AC;&#x201C;17 3430=B:@438B>@8=8CA@48:0;0D8<CA?0BD8@B8=0= val., iĹĄ anksto suderinus su pardavÄ&#x2014;jo atstovu direktoriaus pavaduotoju ekonomikai ir ĹŤkiui PraZ8[3>:C<4=B[B8=:0<08X5>@<8=BCA=C>@0NCA nu Ulozu tel. (8 5) 275 4156, 8 698 82388 08? ?0B ?@0N>< =C@>3FB8 0@ N8[ @48:0;0D8<[ DalyviĹł ir ĹžiĹŤrovĹł registracija, pateikus asmens dokumentÄ&#x2026; ir dalyvio ar ĹžiĹŤrovo bilieto apmoXDF:3F<0AF@0COB8:@8=B0A=C@>3FB8:>:8C1]3C kÄ&#x2014;jimo kvitÄ&#x2026; vyks 9â&#x20AC;&#x201C;9.55 val. aukciono vykdymo dienÄ&#x2026; aukciono vykdymo vietoje. B08F@0?030@FB0@438B>@8=X@48:0;0D8<Y?0B48: UĹž aukcione ÄŻsigytÄ&#x2026; turtÄ&#x2026; per 3 darbo dienas sumokama pavedimu ÄŻ pardavÄ&#x2014;jo sÄ&#x2026;skaitÄ&#x2026; Nr. B8 0D0=>@8[?@ 0C=0A= LT384010042400090389, DNB bankas, kodas5>@<02890B4;50:A 40100. Dalyvio (30 Lt) ir ĹžiĹŤrovo (10 Lt) mokesÄ?iai sumokami pavedimu ÄŻ pardavÄ&#x2014;jo sÄ&#x2026;skaitÄ&#x2026; Nr. LT384010042400090389, DNB bankas, kodas ' -+&* 40100. , -

-*T , ÄŽsigytÄ&#x2026; turtÄ&#x2026; pirkÄ&#x2014;jas pasiima ir perregistruoja savo lÄ&#x2014;ĹĄomis per 3 darbo dienas4A0=Z8> po apmokÄ&#x2014;ji+S ,0@4=6B0A O4<\A A:;F?> D>D> mo. PraÄ&#x2014;jus nustatytam terminui, pardavÄ&#x2014;jas uĹž turto iĹĄsaugojimÄ&#x2026; neatsako. 6parduoto L=8?8N:8[ A4=8]=89>94 8;=8C94 A:;F IĹĄsamiau apie vieĹĄojo aukciono vykdymo tvarkÄ&#x2026; skaitykite www.gis-centras.lt. ?>:03 @! 14=3@0A?;>B0A  70 34B0;CA8A ?;0=0A ,;0=0D8<> ?0 6@8=30A! 8;=80CA <84AB> A0D8D0;3F1\A 03<8 =8AB@0289>A 38@4:B>@80CA ?0D03C>B>9>  XA0:F<0A @   34B0;8>9> B4@8B>@89[ ?;0=0D8<> >@60=8G0B> @80CAB48A8[8@?0@486[?4@30D8<>ACB0@B8A @

! ,0=4@8[ A4=8]=89>94 8;=8C94   34B0;8>9>?;0=>,;0=0D8<>?06@8=30AI <10;0=3O8>34B0;8>9>B4@8B>@89[?;0=0D8 <> >@60=8G0B>@80CA B48A8[ 8@ ?0@486[ ?4@30D8 Transportas, logistika <> ACB0@B8A @ ,;0=0D8<> B8:A;0A I :9/4>0<45:= O8:9S ;<448= O /,<-N *4794,?= ?0:48AB8O4<\AB8:A;8=W?0A:8@BX?060;14=3@>9> <024:90@,4<?:>:5N06=;0/4>:<4Q@,/B-4949 ?;0=> A?@4=38=8CA ?030;FB8 A:;F?Y =CAB0BFB8 6N06=;0/4>:<4Q 4< ;<06B-:= ,209>N (07  B4@8B>@89>A=0C3>98<>8@BD0@:F<>@4O8<Y4 

 B0;8>9> ?;0=> >@60=8G0B>@8CA I % J-40;H  (>NB0CB>6 8;=8CAB4;  ,@>94:B> @4=6\90A I % J- 0@278B4:B[ ABC 3890H ,0<\=:0;=8> 6 8;=8CA ,0@4=6

PASLAUGOS

904 !>6,49N %,=4R7B8,4>0464,84464 :0 :030AB@8=8CA <0B0D8<CA 8;=80CA @ A0D 8 -4<K074: / 48>49,4?K/,<?:=0@: C34@D\A A4= -0AB8=\=[ : % J8;<0K 6?:=0-,96<:>:,/8494=><,>:<4?4)F'' A:; @A:;:03 @ ! !02,70D )680<2S= 2  *4794?= ,? ?@0N><6@4B8<>=4?@8D0B8GC>B>A>3>A:;F 24,?491:<8,.45:=>07  

 ?> @A0D8=8=:Y<18@O4;8>3  D0;0BDF:B8?@849C<A?@8:;0CA0=Z8>A:;F?>8@  30;FD0CB8 O4=:;8=0=B @81>O4=:;808A %>6CA;0 *7,/4=7,@:= ',78,9:@4P >?<>: ;,@07/S>: D> >D8=A:8>A:;F?Y @0@10?@0N><AC 5Q /S80=4?4 H 8 -4<K074: /  @,7 A8A84:B8 AC 30@1[ DF:3FB>9C *0@>A;0DC %0G4 ,/<0=? *4794,?= < %,24<4Q =09 "46,J4R D8ZM0;68@8>6I8;=8CAB4; 9Q6 'F6=;<0=,=G@B6==67B;:6,/ #< 4?0NB0A B>?><0B8:$6<08;2><  

 6,/,=><494,4 8,>,@48,4 @40P4,80 /,7B@,?>4 ",>,@48?= ,>7406, )F,7>45:=",>,@48Q$<2,94C,.45,G!49 6809Q2 *4794?= (07  

15

skelbimai

KelioniĹł

KARĹ Ä&#x152;IAUSI KELIONIŲ PASIĹŞLYMAI KARĹ Ä&#x152;IAUSI KELIONIŲ PASIĹŞLYMAI

J O !:9/:9N =,?24,4 2<04>,4 @0K,80 =4?9 >494?= !40>?@:50;<4=>,>:80464/?<Q (07 

 

 %  

KELIONIŲ ORGANIZATORIUS KARĹ Ä&#x152;IAUSI KELIONIŲ PASIĹŞLYMAI (3/8>96391&D

(3683><

A.Vienuolio g. 6, LT-01104 Vilnius &/6



+5<  Tel. (8 5) 231 3314. Faks. (8 5) 262 9120   ?3683><?3683><5;+8=+<6= vilnius@vilnius.krantas.lt, www.krantas.lt @@@5;+8=+<6= %/,4:52/5.#

%/24/:8 #,2



(18  ;<?+494+=/+:6+85A=3!3>49;5Q 0A460A0A=C>B GERA NAUJIENA: iki 50% NUOLAIDOS Egiptas, Ĺ arm El Ĺ eichas nuo 1399 Lt ;/24/:8;/24/:817(49(829<<<17(49(829

60;1]B*CAD8A030O0D\9>0A460A0AI

>@>=B0A=C>B Ĺ˝IEMOS SEZONO KELIONÄ&#x2013;MS Egiptas, Taba nuo 2179 Lt ND84A[:0G8=>?0A8@>3F<[8@D84N1CZ8[@>9CA# +>=@40;8A=C>B ÄŠ Ă&#x;kÂśĂ&#x152;kĂ&#x152;Ă&#x201C;ÂĽÂŽÂśĂ&#x2013;ÂťĹ&#x201C;Ĺ&#x17D;4Ă&#x201C;Ä&#x17D; Egiptas, Marsa Alamas nuo 2249 Lt ,0<0BF:8B4=C>AB018Y9YL80C@\A<4@8:YCO )8CAB>=0A=C> B 9E052(/1(8#! "# "# " *,=,<:=6<?4C,=&B2,E'>:63:78,=E&B2, ÄŠ 9kç¼kĂ&#x2013;Ă&#x152;ÂĽÂťĂ&#x152;ÂŽk¼œĂ&#x152;ÂĄkĂ&#x2C6;kÂśĂ&#x201C;¼­kÄ&#x17D; KanarĹł salos, TenerifÄ&#x2014; nuo 1659 Lt F?0B8=6Y:08=Y 0;60@8A=C>B 9?: !> ÄŠ :Â&#x160;¾ŽkÂľkĂ&#x152;ÂŽÂ&#x160;°¼œÂ&#x2018;Ă&#x152;ÂŽÂ&#x160;ÂĽĂ&#x201C;ÂĽÂľkĂ&#x152;Ä&#x17D; JAE, Dubajus nuo 3119 Lt OA8A0:F:8B4A:@F3X8:8646CO\A384=>A8@ :9494Q6<?4C,=&B2,E'>:63:78,=E&B2,9?: %,84<J64>06,=/409494?=<R;0=P4?=4<,>=4;, ÄŠ L¼œŽĂ&#x152;ÂĽĂ&#x201C;Â&#x2018;Ă&#x152;ÂĽĂ&#x17D;Ă&#x2026;°kÂ&#x192;ÂĽkĂ&#x2013;Ă&#x152;ÂĽÂťĂ&#x152;ÂŽĂ&#x2013;Ă&#x2C6;ÂťĂ&#x2C6;Ă&#x201C;Ă&#x17E;Ä&#x2019;ÂŽÂ&#x160;°¼œÂ&#x2018;Ă&#x152; Indija, Goa nuo 3399 Lt ;48A:8B\AX=4?0<8@NB0<Y:4;8>=W 08=0?0B48:B0X018?CA4AAC>@>C>AB[<>

!> 7,4/?:64>07,4@0,7>45:=5R<:50 datĹł, trukmÄ&#x2014;s, vieĹĄbuÄ?iĹł pasiĹŤlos Tailandas, Bankokas nuo 3629 Lt I :4AZ808A @40P4,80?=O><?8;4,?=4:=9,6>40=@, DOVANA: UĹžsisakant Ĺžiemos kelionÄ&#x2122; dova"S2,?64>S==,?70@S5?4<20<,9?:>,46, SlidinÄ&#x2014;jimas Italijoje nuo 1519 Lt 8C9>@:0A=C>B -4G4@D0289>A<>:4AB8A8:8B<>:0<0A?0 6,<S7O nosime 7 d. automobilio parkingÄ&#x2026; Vilniaus SlidinÄ&#x2014;jimas Austrijoje nuo 1939 Lt 0N8=6B>=0A=C>B ?8;3><08 ,7>45:=5R<:50-?=4</4=6:4<7496=8B-S=464 oro uoste! <?4C:6,49,;,>046>,4J4J;7,?648:?:=>: %>AB>=0A=C>B 84B[A:08Z8CA@81>B0A <B>: Egiptas, Hurgada nuo 1399 Lt ,?24,?491:<8,.45:= AAA 6<,9>,= 7> Daugiau informacijos www.krantas.lt

 %  

"!P%'&"'%' KELIONÄ&#x2013;S AUTOBUSU F"$# $"$ ;FD[OF3\98<>ND4=B\C>14;\940BD89>94 Ä&#x152;ekijos pilysâ&#x20AC;&#x201C;Ä&#x152;ekijos rojusâ&#x20AC;&#x201C;Praha â&#x20AC;&#x201C; 577 Lt T0645:=;47B=ET0645:=<:5?=E%<,3,E!> I B Didingoji Italija ir Kaprio sala â&#x20AC;&#x201C; 1747 Lt 4/492:54>,745,4< ,;<4:=,7,E !> +CG849[=0:B8A0@NCD>94 Rygaâ&#x20AC;&#x201C;Saremos salaâ&#x20AC;&#x201C;Talinas â&#x20AC;&#x201C; 377IB Lt &B2,E',<08:==,7,E(,749,=E!> V4:89>A?8;FAIV4:89>A@>9CAI,@070IB Ĺ iaurÄ&#x2014;s Italija su poilsiu prie Adrijos jĹŤros H4,?<S=>,745,=?;:47=4?;<40/<45:=5R<:= LD4820@89>A60<B>AAB41C:;08I B nuo 1197 Lt 9?:

!> -F60I 0@4<>AA0;0I 0;8=0AIB Kroatija nuo 990 Lt <:,>45,9?: !> L80C@\AB0;890?>8;A8=\?0O8=B8=\=C> B Praha-Viena-BudapeĹĄtas nuo 627 Lt %<,3,*409,?/,;0J>,=9?: !> @>0B890=C> B LÄ&#x2013;KTUVU IĹ VILNIAUS: F#$%$@%$" ,@070I84=0I%C30?4NB0A=C> Ispanija, Kosta Brava nuo 822 Lt B =;,945, :=>,<,@,9?: !> Malta â&#x20AC;&#x201C; 904 Lt ",7>,E !> Graikija, ChalkidikÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x201C; 979 Lt G($G'("%?>8;A8=\A <,4645,2,764/46SE!> Ispanija, Kosta Dorada â&#x20AC;&#x201C;B 999 Lt 68?B0A)C@6030=C> =;,945, :=>,:<,/,E!> Ispanija, AlikantÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x201C; 1108 %C;60@890=C>B =;,945,746,9>SE

 Graikija, Kos sala â&#x20AC;&#x201C; 1128 Lt L@80=:0=C>B <,4645, :==,7,E

!> Turkija, Antalija â&#x20AC;&#x201C; 1185 Lt @4B0=C>B Bulgarija, Burgas â&#x20AC;&#x201C; 1199 Lt (?<645,9>,745,E

!>

C=8A0A=C>B Kroatija, Rijeka â&#x20AC;&#x201C; 1279 Lt ?72,<45,?<2,=E

!> Turkija, Marmaris 1289 Lt <:,>45,&4506,E !> G($G'("%?0O8=B8=\A?>8;A8=\A Bulgarija, Burgas â&#x20AC;&#x201C; 1199 Lt (?<645,",<8,<4= !> @C8G0A 8;C=C>B Portugalija, AlgarvÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x201C; 1899 Lt ?72,<45,?<2,=E

!> G@04;8AI*>@30=890I68?B0A=C>B LÄ&#x2013;KTUVU IĹ VARĹ UVOS (poilsinÄ&#x2014;s) %:<>?2,745,72,<@SE !> +0@>:0A=C>B Egiptas, Hurgada nuo 995 Lt; Bulgarija â&#x20AC;&#x201C; C10=C>B F#$%$@%!@$% ";:47=49S= 995 Lt; Turkija â&#x20AC;&#x201C; 1078 Lt; Ĺ ri Lanka â&#x20AC;&#x201C; 3500 24;>,=?<2,/,9?:!> Lt; Kreta â&#x20AC;&#x201C; 1170 Lt; Tunisas â&#x20AC;&#x201C; 770 Lt G$)"% ?72,<45,E!> LÄ&#x2013;KTUVU IĹ  VARĹ UVOS (paĹžintinÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x201C; po 08;0=30A?0O8=B8=\?>8;A8=\I=C>B (?<645,E !> ilsinÄ&#x2014;s): Kruizas Nilu nuo 1440 Lt; Izraelis H<4!,96,E !> â&#x20AC;&#x201C; Egiptas nuo 1678 Lt; Marokas â&#x20AC;&#x201C; 2634 Lt; G(!'% <0>,E

 !> Kuba â&#x20AC;&#x201C; 5853 Lt 68?B0A)C@6030=C> B (?94=,=E !> STOVYKLOS LIETUVOJE A?0=890+0;9>@:0I B F#$%$@%!@$% ";,K49>49S=E;:47 Pasaka nuo 550 Lt; Top Fun 540 Lt;

C@:890=B0;890I B =49S= RaganÄ&#x2014; 550 Lt; Energetikas 600 Lt; <?4C,=#47?9?: !> Laimingas Ĺžmogus â&#x20AC;&#x201C; tai aĹĄ! 600 Lt; C<,074=E24;>,=9?: !> Trimitas 520 Lt ",<:6,=E !> ?-,E!> "# %& "#$% %,=,6,9?: !> (:;?9 !> &,2,9S !> 90<20>46,= !> !,48492,=K8:2?=E>,4,J !> (<484>,= !>

#+7N85+68391;383+><1(3683>< &/6 79,  3809<?3=/6=@@@<?3=/6=@@@6/56=

(@08:890@4B0I B 370 Lt MaĹžieji Laukystos piratai ",K4054!,?6B=>:=;4<,>,4 !> %C;60@8900@=0I Holivudo akademija 599 LtB :74@?/:,6,/0845,!> ,>@BC60;890;60@D\I B Mes jÄ&#x2014;ga 450 Lt "0=5S2, !> Ĺ˝aidimĹł galaktika 450 Lt I,4/48Q2,7,6>46, !> %&"()"%&'(" ApaÄ?i indÄ&#x2014;nai atkeliauja ÄŻ LietuvÄ&#x2026; 450 Lt ;,P449/S9,4,>6074,?5,O!40>?@N !> ,0A0:0=C>B Avataro nuotykiai kartu 450 Lt @,>,<:9?:>B64,46,<>? !> -060=\IB Mes ĹĄampinjonai 450 Lt "0=J,8;495:9,4 !> 08<8=60AO<>6CAIB080NB Aplink pasaulÄŻ per 7 dienas 499 Lt ;7496;,=,?7O;0</409,=!>

>?'C=B Mano pasaulis 595 Lt ",9:;,=,?74=!> Kitas variantas 359 Lt 4>,=@,<4,9>,=!> %&"()"%'H%!) Dodi 550 Lt :/4 !> =6;[:0;1>AAB>DF:;0AB89>94 B STOVYKLOS UĹ˝SIENYJE "# %& "$A"& %C;60@89>94 Bâ&#x20AC;&#x17E;PribreĹžnyjâ&#x20AC;&#x153; 60 Lt dienai Stovykla Ukrainoje '>:@B67,)6<,49:50F%<4-<0K9B5D @>0B89>94 B Lt Kryme â&#x20AC;&#x17E;Saliutâ&#x20AC;&#x153; 1699 !>/409,4 Bulgarijoje 1699 Lt <B80F',74?>D !> (& Kroatijoje 2149 Lt Juodkalnijoje 1899 Lt %0:C=C>B"+0;9>@:0=C>B ?72,<45:50 !> AnglĹł kalbos stovykla Estijoje 1790 Lt :08=>AX018?CA4A <:,>45:50 !> AVIABILIETAI* ?:/6,7945:50 !> Delis nuo 1870 Lt; Tokijas â&#x20AC;&#x201C; 2229 Lt; Seulas &O& 927Q6,7-:==>:@B67,=>45:50 !> â&#x20AC;&#x201C;-F60I B>:7>;<0A 2308 Lt; SingapĹŤras â&#x20AC;&#x201C; 2310 Lt; Bankokas %# â&#x20AC;&#x201C; 0;8=0AI)4;A8=:8A 2409 Lt; Puketas â&#x20AC;&#x201C; 2610 Lt 074=9?: !> *kainos ÄŻ abi puses

0;8=0AI B>:7>;<0A (:645,=E !> KELTAI 4=BA?8;8AI F=4A70<=0A '0?7,=E !> JoninÄ&#x2014;s Baltijos jĹŤroje (Tallink 3 d. kruizas) ;08?\30I0@;A70<=0AA?42?0A8];F<0A '492,;R<,=E !> nuo 105 Lt; Rygaâ&#x20AC;&#x201C;Stokholmas; Talinasâ&#x20AC;&#x201C;Hel;08?\30IF;8AA?42?0A8];F<0A ,96:6,=E !> sinkis; Talinasâ&#x20AC;&#x201C;Stokholmas ;08?\30I/0A=820AA?42?0A8];F<0A %?60>,=E !> Ventspilisâ&#x20AC;&#x201C;Nyneshamnas

C@:CI;0=3>A0;>AI B>:7>;<0A 6,49:=O,-4;?=0= KlaipÄ&#x2014;daâ&#x20AC;&#x201C;Karlshamnas (spec. pasiĹŤlymas) # KlaipÄ&#x2014;daâ&#x20AC;&#x201C;Kylis (spec. pasiĹŤlymas) (*"% :949S=,7>45:=5R<:50(,77496/ 6<?4C,= KlaipÄ&#x2014;daâ&#x20AC;&#x201C;Zasnicas (spec. pasiĹŤlymas) U-CA89Y=C>B"%0;B0@CA89Y=C>B 9?: !> salosâ&#x20AC;&#x201C;Stokholmas Turkuâ&#x20AC;&#x201C;Alando &B2,E'>:63:78,= VIZOS (,749,=E07=4964= ÄŽ RusijÄ&#x2026; nuo 260 Lt; BaltarusijÄ&#x2026; nuo 85 Lt (,749,=E'>:63:78,= *09>=;474=E#B90=3,89,= 7,4;S/,E ,<7=3,89,==;0. ;,=4R7B8,= 7,4;S/,E B74==;0. ;,=4R7B8,= 7,4;S/,E+,=94.,==;0. ;,=4R7B8,= (?<6?E7,9/:=,7:=E'>:63:78,= %' " M&?=45N9?: !> ,7>,<?=45N9?:!>


Orai

Šią savaitę toliau laikysis gana vėsūs orai su lietumi. Šiandien protarpiais pasirodys saulė, vietomis palis, temperatūra sieks 14–19 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį taip pat lis, bet mažiau nei trečiadienį. Naktį temperatūra bus 8–12, dieną 16–19 laipsnių šilumos. Savaitės pabaigoje lietaus turėtų sumažėti.

Šiandien, birželio 27 d.

+15

+16

Telšiai

+16

Šiauliai

Klaipėda

+16

Panevėžys

+18

Utena

+16

Tauragė

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (priešpilnis) teka Mėnulis leidžiasi

4.44 21.59 17.15 14.13 0.48

179-oji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 187 dienos. Saulė Vėžio ženkle.

+17



Kaunas

Pasaulyje Atėnai +32 Berlynas +19 Brazilija +23 Briuselis +23 Dublinas +20 Kairas +35 Keiptaunas +18 Kopenhaga +18

Londonas +26 Madridas +38 Maskva +20 Minskas +17 Niujorkas +27 Oslas +20 Paryžius +27 Pekinas +28

orai vilniuje Šiandien

Marijampolė

Vėjas

Vilnius

+17

Alytus

2–8 m/s

DATOS

Rytas

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

+13

+17

+13

+10

6

+13

+17

+15

+9

2

+17

+21

+18

+13

11

Ketvirtadienį

penktadienį

1932 m. gimė rašytojas, dramaturgas Kazys Saja. 1937 m. gimė aktorė Gražina Balandytė. 1939 m. gimė lietuvių fotomenininkas Antanas Sutkus. 1949 m. gimė amerikiečių mados dizainerė Vera Wang. 1954 m. netoli Maskvos esančiame Obninske pradėjo veikti pirmoji pasaulyje komercinė atominė elektrinė.

1975 m. gimė amerikiečių aktorius Tobey Maguire’as. 1976 m. gimė irkluotojas baidarininkas Alvydas Duonėla. 1977 m. gimė ispanų futbolininkas Raúlis. 1985 m. Vokietijoje gimė „Formulės-1“ lenktynininkas Nico Rosbergas. 2001 m. mirė suomių ir švedų rašytoja Tove Jansson.

1955 m. gimė prancūzų aktorė Isabelle Adjani.

Šią savaitę laimėkite Dale’o Carnegie knygą „Pakilk ir prabilk! Kaip tapti puikiu oratoriumi – meistriškumo paslaptys“.

Knyga „Pakilk ir prabilk!“ duoda viską, ką būtina žinoti, norint tapti susitvardančiu, nepriekaištingu, meistrišku oratoriumi. Ji atskleidžia metodus, kuriuos sėkmingai naudojo daugybė puikių oratorių per visą žmonijos istoriją. Šioje knygoje sužinosite, kaip tinkamai pasiruošti sakyti kalbą, išsiugdyti savo unikalų, nepakartojamą stilių, įveikti scenos baimę ir per minutę įgyti klausytojų palankumą, užkariauti jų širdis.

neškite į „Vilniaus dienos“ redakciją Labdarių g. 8, Vilnius. Šios savaitės nugalėtoją paskelbsime antradienį, liepos 3 d. Kryžiažodį parengė „Oho“ redakcija.

1

2

Vardai Ema, Gediminas, Kirilas, Norgailė, Vladislovas (Vladas)

horoskopai

prizas

Spręskite kryžiažodį nuo pirmadienio iki penktadienio, teisingai užpildykite frazės laukelius ir laimėkite savaitės prizą. Savaitės nugalėtojas bus išrinktas loterijos būdu iš visų teisingai atsakiusių. Teisingus atsakymus galima pateikti iki penktadienio 18 val. 1. Frazę siųskite SMS žinute numeriu 1337. Siųsdami žinutę rašykite: DIENA (tarpas) VD (tarpas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. Pvz.: DIENA VD VILNIUS (žinutės kaina – 1 Lt) arba 2. Iškirpę kryžiažodį su teisingu atsakymu at-

+17

+16

Praha +21 Ryga +18 Roma +29 Sidnėjus +18 Talinas +17 Tel Avivas +30 Tokijas +24 Varšuva +19

3

4

5

6

7

8

Avinas (03 21–04 20). Galimi emocionalūs pokalbiai, pasistenkite būti supratingas. Niekas negali jūsų priversti daryti to, kas nemalonu, todėl pravers ir gebėjimas susitarti, ir asmeninės jūsų savybės. Jautis (04 21–05 20). Aplinkiniai gali neįvertinti jūsų svajingumo ir nesutikti su jūsų idėjomis bei idealais. Gyvenime atsiras problemų. Susikaupkite ir pagalvokite, kas jums šiandien svarbiausia. Dvyniai (05 21–06 21). Mėgausitės gyvenimu, noriai padėsite draugui ar mylimam žmogui. Kas nors pagirs jūsų ypatingą skonį. Galite rinktis naujus baldus, užuolaidas, ypač sėkmingi bus tekstilės pirkiniai. Vėžys (06 22–07 22). Nesilaikykite nagais ir dantimis įsikibęs savo pamokymų ir išvadų, verčiau asmeniniu pavyzdžiu parodykite aukšto lygio profesionalumą. Liūtas (07 23–08 23). Sėkmingai kuriate planus ir juos įgyvendinate. Palankus laikas priimti svarbius sprendimus. Pasikvieskite savo draugus, bičiulius, kad kartu su jais apsvarstytumėte ateities planus. Mergelė (08 24–09 23). Kalbėsite įtikinamai. Galimas malonus bendravimas su mylimais žmonėmis. Viskas klostosi puikiai ir reikalai juda į priekį. Neišsigąskite lengvo nuovargio ir nesustokite. Svarstyklės (09 24–10 23). Klaidingai įvertinsite savo jėgas, užsiimsite veikla, kuri prieštaraus jūsų tikslams. Visa tai gali sugadinti šią dieną, todėl stenkitės neperžengti ribų. Skorpionas (10 24–11 22). Lengvai bendrausite su aplinkiniais. Pernelyg nesipuikuokite savo sugebėjimais, nes būsite ne itin dėmesingas, tad kils pavojus įžeisti kitus žmones. Šaulys (11 23–12 21). Dėl emocinės įtampos bus sunku kontroliuoti pyktį ir neįžeisti aplinkinių. Valdykitės. Perpildęs kantrybės taurę, pridarysite daugiau žalos negu naudos. Pasistenkite nurimti ir atsipalaiduoti. Ožiaragis (12 22–01 20). Laikas atitrūkti nuo realybės ir pasinerti į mitų bei svajonių pasaulį. Detaliai prisiminsite savo sapnus, kuriuose realybė visiškai atitiks svajones. Paklausykite mėgstamos muzikos, paskaitykite – viskas džiugins sielą, suteiks harmonijos jūsų gyvenimui. Vandenis (01 21–02 19). Emocingumas ir jautrumas turės neigiamos įtakos jūsų interesams ir tolesnei veiklai. Šiandien didelė tikimybė veltui iššvaistyti pinigus, tad piniginę geriau palikite namie. Žuvys (02 20–03 20). Turite pakankamai energijos ir motyvacijos, kad pagerintumėte savo aplinką ir gyvenimą. Nesišvaistykite nereikalingomis pastabomis ir nekritikuokite.

2012-06-27 Vilniaus diena  
2012-06-27 Vilniaus diena  

ekonoMika 7p. Vilniaus savivaldybėje vėl bus įkurta Narkotikų kontrolės komisija, kuri teiks pasiūlymus, kaip sustabdyti kvaišalų plitimą. P...

Advertisement