Page 1

TODĖL, KAD naujienos ESU VILNIETIS Tikros sostinės

pirmadienis, birželio 25 d., 2012 m. Nr. 147 (1346)

diena.lt

1,30 Lt

6

Est­ra­dos Gor­di­jo maz­gas

Esa­mo­je aikš­tė­je pra­ džio­je pa­sta­ty­ti pa­mink­ lą, o po to pra­dė­ti tvar­ky­ti aikš­tę bū­tų tur­būt ne­so­li­ du. Aš vei­kiau įsi­vaiz­duo­ čiau prie­šin­gą va­rian­tą. Kul­tū­ros ­ mi­nist­ras ­ Arū­nas ­ Ge­lū­nas

4p.

Miestas

4p.

Vil­nie­čiai mi­nė­jo Olim­pi­nę die­ną

Eko­no­mi­ka9p. „„Mig­la: kas lau­kia est­ra­dos, ne­ga­li pa­sa­ky­ti nei bu­vęs „Vil­niaus par­kų“ va­do­vas, nei bend­ro­vės lik­vi­da­to­rė, nei sa­vi­val­dy­bės at­sto­vai. Min­dau­go Ažu­ši­lio nuo­tr.

Vin­gio par­ko est­ra­dos pa­sta­to nuo­mos kon­kur­są lai­mė­ju­si bend­ro­vė ne tik ne­re­ konst­ra­vo est­ra­dos, bet ir iš „Vil­niaus par­kų“ pri­si­tei­sė dau­giau nei pu­sę mi­li­jo­no li­tų. Ko­kia atei­tis lau­kia uni­ka­lio­sios est­ra­dos?

Gau­ti klau­si­mai dėl CŽV ka­lė­ji­mo

7p.

Rū­ta Gri­go­ly­tė

r.grigolyte@diena.lt

Iš­nuo­mo­ta 15 me­tų

1965-ai­siais iš­ki­lu­si Vin­gio par­ ko est­ra­da lai­ko vi­siš­kai nua­lin­ta: iš­lū­žu­si, ap­tru­pė­ju­si ir dėl di­de­lių rei­ka­lin­gų in­ves­ti­ci­jų neį­do­mi in­ ves­tuo­to­jams. Tie­sa, anks­čiau bu­vo įmo­nė, pa­si­šo­vu­si est­ra­dą pri­kel­ti

nau­jam gy­ve­ni­mui. Tik bai­gė­si vi­ sa tai ne taip, kaip pla­nuo­ta. 2005 m. bir­že­lio 28 d. Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ ci­jos Ne­gy­ve­na­mų­jų ir gy­ve­na­ mų­jų pa­tal­pų ir pa­sta­tų ko­mi­ si­jos pro­to­ko­le pa­brėžiama, kad Vin­g io par­ko est­ra­d os pa­s ta­to nuo­mai pri­tar­ta to­ kio­m is są­ly­go­m is:

2

LAUKITE NETRUKUS Dovana

skaitytojams – nemokamas žurnalas

Konkurentai – kai­my­nai Nors be­ne vi­si dau­gia­bu­čių gy­ven­ to­j ai yra su­s i­dū­rę su būs­to ne­l ai­ mė­m is, ša­ly­j e ap­d raus­t as tik kas penk­t as bu­t as. Dau­gu­ma bu­t ų sa­ vi­nin­kų ti­ki­si, kad jų būs­tą ap­sau­ gos kai­my­nai. Net 32 proc. gyvento­ jų savo buto nedraudžia ir to dary­ ti neketina.


2

pirmADIENIS, birželio 25, 2012

miestas

Est­ra­dos G – bū­si­ma­sis nuo­mi­nin­ 1 kas pri­va­lės su­pro­jek­tuo­ ti ir sa­vo lė­šo­mis pa­sta­ty­ti lau­ko ir

vi­daus tink­lus nu­ma­ty­tai pa­tal­pų funk­ci­jai už­tik­rin­ti. Tai yra at­lik­ ti vi­sus prieš­pro­jek­ti­nius dar­bus, gau­ti pro­jek­ta­vi­mo są­ly­gas, su­ pro­jek­tuo­ti ir nu­sta­ty­ta tvar­ka su­ de­rin­ti van­dens, nuo­te­kų, elekt­ ros, du­jų tie­ki­mo vi­daus bei lau­ko tink­lus; – bū­si­ma­sis nuo­mi­nin­kas pa­gal su­de­rin­tą pro­jek­tą tu­rės at­lik­ti vi­ sus ka­pi­ta­li­nio re­mon­to bei in­ter­ je­ro dar­bus dve­jų me­tų lai­ko­tar­piu ne ma­žiau kaip už du mi­li­jo­nus li­ tų sa­vo lė­šų, nuo­mo­to­jui neat­ly­gi­ nant, iš­sky­rus at­ve­jus, jei­gu nuo­ mo­to­jas at­ski­ru raš­tiš­ku lei­di­mu, iš anks­to su­de­ri­nęs su Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ ja, leis­tų tam tik­ras pa­sta­to bend­ ras­ta­ty­bi­nių dar­bų iš­lai­das įskai­ty­ ti į nuo­mos mo­kes­tį. Su vie­šą­jį kon­kur­są, įvy­ku­sį 2006 m. ba­lan­dį, lai­mė­ju­sia bend­ ro­ve „Tas Anas“ (va­do­vas To­mas Ma­siu­lis) už­da­ro­ji ak­ci­nė bend­ro­vė „Vil­niaus par­kai“ (bu­vęs di­rek­to­ rius Al­vi­das Raš­kaus­kas) 2006 m. ge­gu­žę su­da­rė su­tar­tį dėl Vin­ gio par­ko est­ra­dos, esan­čios ad­re­ su M.K.Čiur­lio­nio g. 100, nuo­mos pen­kio­li­kai me­tų, kas mė­ne­sį mo­ kant be­veik po 35 tūkst. li­tų. „Ne­di­de­lis“ pa­kei­ti­mas

„„Pa­reiš­ki­mas: pa­sak sos­ti­nės sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos, est­ra­dą iš­si­nuo­mo­ju­si bend­ro­vė „ne­tin­ka­mai

vyk­dė sa­vo su­tar­ti­nius įsi­pa­rei­go­ji­mus ir nuo­mos mo­kes­čio ne­mo­kė­jo“. 

Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

Įmo­nei pa­gal su­tar­tį bu­vo lei­džia­ ma at­lik­ti iš­nuo­mo­to tur­to ka­pi­ ta­li­nį re­mon­tą, per dve­jus me­tus in­ves­tuo­jant du mi­li­jo­nus li­tų. Su­ tar­ti­mi lei­džia­ma „tam tik­ras pa­ sta­to re­mon­to dar­bų iš­lai­das įskai­ ty­ti į nuo­mos mo­kes­tį“. 2008 m. ba­lan­džio 17 d., li­kus ma­žiau nei mė­ne­siui iki nu­ma­ty­to in­ves­ti­ci­jų pe­rio­do pa­bai­gos, pa­da­ ry­tas su­tar­ties ket­vir­to punk­to pa­ kei­ti­mas, nu­ro­dan­tis, kad „nuo­mi­ nin­kui jo pa­tir­tos pro­jek­ta­vi­mo ir re­konst­ruk­ci­jos dar­bų iš­lai­dos, ne di­des­nės ne­gu dvie­jų mi­li­jo­nų li­tų su­ma, yra kom­pen­suo­ja­mos“. Taip pat 2007 m. ko­vo 2 d. Vil­ niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos spren­di­mu pen­kio­li­kai me­tų leis­ta iš­nuo­mo­ti ka­vi­nę M.K.Čiur­lio­nio g. 106 už pra­di­nę 15 litų/kv. m kai­ ną su tei­se at­lik­ti pa­sta­to re­konst­ ruk­ci­ją sa­vo lė­šo­mis nuo­mo­to­jui neat­ly­gi­nant, iš­sky­rus at­ve­jį, jei­gu nuo­mo­to­jas at­ski­ru raš­tiš­ku lei­di­ mu, iš anks­to su­de­ri­nęs su Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ ci­ja, leis­tų tam tik­ras pa­sta­to re­ konst­ruk­ci­jos dar­bų iš­lai­das įskai­ ty­ti į nuo­mos mo­kes­tį. Vie­šą­jį kon­kur­są lai­mė­jo bend­ro­ vė „Tas Anas“, pa­siū­liu­si 17 litų/kv. m (iš vi­so – 4,5 tūkst. li­tų per mė­ ne­sį) nuo­mos kai­ną. Pa­gal 2006 m. ba­lan­džio 16 d. su­da­ry­tą su­tar­tį re­ konst­ruk­ci­jos iš­lai­das leis­ta įskai­ ty­ti į nuo­mos mo­kes­tį, įsi­pa­rei­go­ jant re­konst­ruk­ci­ją at­lik­ti iki 2008 m. spa­lio 1 d. Ta­čiau nuo­mi­nin­kas nuo­mos tu­ri mo­kė­ti ne ma­žiau kaip 50 pro­c. , į nuo­mos mo­kes­tį įskai­ to­ma li­ku­si da­lis. 2008 m. spa­lio 9 d. abi su­tar­tys nu­trauk­tos – nuo­mi­nin­kas nuo­ mo­to­jui per­da­vė pa­tal­pas. Dar­bų – už šim­tus tūks­tan­čių

„„Ren­gi­niai: pa­čio­je est­ra­do­je, taip pat ša­lia jos reng­tos ir iki šiol vyks­ta dai­nų šven­tės, di­džiu­liai mi­tin­gai,

žvaigž­džių kon­cer­tai.

Bend­ro­vė „Tas Anas“ pa­da­vė „Vil­ niaus par­kus“ į teis­mą ir rei­ka­la­vo

pri­teis­ti 517 tūkst. li­tų dy­džio pro­ jek­ta­vi­mo ir re­konst­ruk­ci­jos dar­bų iš­lai­das, be­veik 11 tūkst. li­tų iš­lai­ das, su­si­ju­sias su nuo­mo­tu tur­tu, 32 tūkst. li­tų iš­lai­das, pa­tir­tas ieš­ kant su­bnuo­mi­nin­kų, 51 tūkst. li­tų ieš­ko­vo iš­lai­das, ku­rios bus pa­tir­ tos dėl su­bnuo­mos su­tar­čių nu­ trau­ki­mo, taip pat 104 tūkst. li­tų at­sa­ko­vui su­mo­kė­tą pra­di­nį įna­šą. Iš vi­so – 716 779,98 li­to. Be to, pa­rei­ka­lau­ta pri­teis­ti pro­ ce­si­nes še­šių pro­cen­tų dy­džio me­ ti­nes pa­lū­ka­nas už pri­teis­tą su­mą nuo by­los iš­kė­li­mo teis­me iki teis­ mo spren­di­mo vi­siš­ko įvyk­dy­mo. „Vil­niaus par­kai“ pa­tei­kė prie­ši­ nį ieš­ki­nį, iš bend­ro­vės „Tas Anas“ rei­ka­la­vo pri­teis­ti 161 tūkst. li­tų už est­ra­dos nuo­mą ir 6 tūkst. li­tų už ka­vi­nės nuo­mą. Be to, „Vil­niaus par­ko“ ieš­ki­nys su­da­rė 154 tūkst. li­tų sko­los, be­veik 14 tūkst. li­tų dels­pi­ni­gių ir pa­lū­ka­nos. Bend­ro­vė „Tas Anas“ ar­gu­men­ ta­vo, esą „ka­dan­gi vi­są va­sa­rą Vin­ gio par­ke vy­ko ren­gi­niai, rea­liai ieš­ko­vas re­konst­ruk­ci­jos dar­bus ga­lė­jo pra­dė­ti vyk­dy­ti tik 2008 m. rugp­jū­čio mė­ne­sį“. Su­si­gin­či­ jus, kas tu­ri fi­nan­suo­ti in­ži­ne­ri­nių tink­lų tie­si­mo ir re­konst­ruk­ci­jos dar­bus, „Tas Anas“ esą ne­be­ga­lė­ jo tęs­ti dar­bų. Bend­ro­vė teis­mui tvir­ti­no, esą tai bu­vo „Vil­niaus par­kų“ pa­rei­ga ir „ša­lys nie­kuo­met ne­si­ta­rė dėl ne­va ieš­ko­vui nu­sta­ty­tos pa­rei­gos fi­nan­ suo­ti in­ži­ne­ri­nių tink­lų sta­ty­bą“.

Jo­lan­ta Lu­ko­šie­nė:

Kol nė­ra ga­lu­ti­nio teis­mo spren­di­mo, est­ra­dos ne­ga­li­me per­duo­ti, taip pat ne­ ga­li­ma skelb­ti in­ves­ti­ ci­nio kon­kur­so. At­me­ta prie­kaiš­tus

Tiek „Vil­niaus par­kai“, tiek kaip tre­čio­ji ša­lis by­lo­je da­ly­vau­jan­ ti Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja pa­reiš­kė, kad įsi­ pa­rei­go­ji­mai at­lik­ti dar­bus bu­ vo bend­ro­vės „Tas Anas“ pa­rei­ga: „At­sa­ko­vas ne­bu­vo įsi­pa­rei­go­jęs at­lik­ti jo­kių ob­jek­to re­konst­ruk­ ci­jos dar­bų, to­dėl ieš­ko­vas ne­ga­li tuo rem­tis, teig­da­mas, kad ne­ga­ lė­jo vyk­dy­ti su­tar­ties. „Tas Anas“ ne­tin­ka­mai vyk­dė sa­vo su­tar­ti­nius įsi­pa­rei­go­ji­mus ir nuo­mos mo­kes­ čio ne­mo­kė­jo.“ Ne­pai­sy­da­mas mi­nė­tų 2005 m. bir­že­lio 28 d. dek­la­ruo­tų są­ly­gų, ku­rio­se nu­ma­ty­tos bū­si­mo nuo­mi­ nin­ko pa­rei­gos, 2011 m. rug­sė­jo 12 d. nu­tar­ti­mi Vil­niaus apy­gar­dos teis­ mas nu­spren­dė, kad ap­lin­ky­bė, jog nuo­mi­nin­kas pri­va­lės su­pro­jek­tuo­ti ir sa­vo lė­šo­mis pa­sta­ty­ti lau­ko tink­ lus nu­ma­ty­tai pa­tal­pų funk­ci­jai už­ tik­rin­ti, „ne­bu­vo at­skleis­ta vie­ša­me pa­siū­ly­me da­ly­vau­ti kon­kur­se, ne­ bu­vo nu­ro­dy­ta ir iš­vie­šin­ta kaip vie­ šojo kon­kur­so są­ly­ga, to­dėl šia ap­ lin­ky­be at­sa­ko­vas ne­ga­li rem­tis“. „Prie­šin­gai, su­da­ry­tų nuo­mos su­tar­čių 8.2 p. ir 10.2 p. nu­ma­ty­ta nuo­mo­to­jo pa­rei­ga su­tar­ties ga­lio­ ji­mo me­tu at­lik­ti nuo­mo­ja­mo tur­to ar su juo su­si­ju­sių in­ži­ne­ri­nių sis­


3

pirmADIENIS, birĹželio 25, 2012

miestas

Gor­di­jo maz­gas te­mĹł ka­pi­ta­li­nio re­mon­to dar­bus ir ĹĄi pa­rei­ga at­sa­ko­vui ky­la ir ta­da, kai „at­lie­ka­mi su tuo ob­jek­tu su­si­ ju­siĹł in­Şi­ne­ri­niĹł tink­lĹł ka­pi­ta­li­nio re­mon­to dar­bai“, – bu­vo ra­ťo­ma teis­mo nu­tar­ty­je. Nors ir „ne­ga­lė­da­ma vyk­dy­ti dar­bĹłâ€œ, bend­ro­vÄ— „Tas Anas“ pa­ tei­kÄ— są­skai­tas, uĹž ku­rias mo­kė­ta: bend­ro­vei „Vil­niaus archp­ro­jek­ tas“ uĹž est­ra­dos re­konst­ruk­ci­jos tech­ni­nÄŻ pro­jek­tÄ… – 250 tĹŤkst. li­ tĹł; bend­ro­vÄ—s „In­Şi­ne­ri­niai ty­ri­ nė­ji­mai“ pa­da­li­niui „To­pog­ra­fi­ja“ uĹž est­ra­dos in­Şi­ne­ri­nio to­pog­ra­fi­ nio pla­no pa­ren­gi­mÄ… – 17 tĹŤkst. li­ tĹł; V.Si­mu­tie­nÄ—s fir­mai „Si­mi­ja“ uĹž est­ra­dos re­konst­ruk­ci­jos dar­bĹł są­ma­ti­nius skai­Ä?ia­vi­mus – 2 tĹŤkst. li­tĹł; bend­ro­vei SPKT uĹž est­ra­dos tech­ni­nio pro­jek­to bend­rą­jÄ… eks­ per­ti­zÄ™ – 14 tĹŤkst. li­tĹł. Bend­ro­vei „Sta­tus Op­ti­mus“ uĹž ran­gos dar­bus esÄ… su­mo­kė­ta 110 tĹŤkst. li­tĹł; „RV ar­chi­tek­tĹł stu­di­jai“ uĹž pro­jek­ta­vi­mo dar­bus – 75 tĹŤkst. li­tĹł; bend­ro­vÄ—s „In­Şi­ne­ri­niai ty­ri­ nė­ji­mai“ pa­da­li­niui „To­pog­ra­fi­ja“ uĹž ka­vi­nÄ—s in­Şi­ne­ri­nio to­pog­ra­fin ­ io pla­no pa­ren­gi­mÄ… – 3,5 tĹŤkst. li­tĹł; J.Ĺ˝a­liō­no in­di­vi­dua­liai ÄŻmo­nei uĹž in­ Ĺži­ne­ri­nius-geo­lo­gi­nius ty­ri­nė­ji­mus ka­vi­nÄ—s re­konst­ruk­ci­jai – 500 li­tĹł. IĹĄ vi­so bend­ro­vei „Tas Anas“ uĹž ĹĄiuos dar­bus iĹĄ „Vil­niaus par­kĹłâ€œ pri­teis­ta 517 381,88 li­to nuo­sto­liĹł. Pra­ťy­mai kom­pen­suo­ti nuo­sto­lius dÄ—l su­bnuo­mos su­tar­Ä?iĹł nu­trau­ ki­mo ir su­mo­kė­tus mo­kes­Ä?ius at­ mes­ti. Taip pat pri­teis­ta be­veik 51 tĹŤkst. li­tĹł pro­ce­si­niĹł pa­lō­ka­nĹł nuo pri­teis­tos su­mos. „Vil­niaus par­kams“ iĹĄ bend­ro­vÄ—s „Tas Anas“ pri­teis­ta 154 tĹŤkst. li­tĹł nuo­mos mo­kes­Ä?io, be­veik 14 tĹŤkst. dels­pi­ni­giĹł ir pro­ce­si­nÄ—s pa­lō­ka­ nos. Abi ĹĄa­lys teis­mui pa­tei­kÄ— ape­ lia­ci­jas, gin­Ä?y­da­mos spren­di­mÄ…. Atei­tis mig­lo­ta

Bu­vÄ™s bend­ro­vÄ—s „Vil­niaus par­ kai“ di­rek­to­rius tei­gÄ— apie est­ra­ dos atei­tÄŻ nie­ko ne­Şi­nÄ…s. „Šiuo me­ tu esu lai­ki­nai pa­skir­tas va­do­vau­ti VĹĄÄŽ „Vil­niaus mies­to par­kai“, ku­ri pri­skir­tuo­se mies­to par­kuo­se ren­ ka bui­ti­nes ĹĄiukť­les, ĹĄie­nau­ja, ker­ta krō­mus, va­lo ta­kus, ad­mi­nist­ruo­ja vie­ťuo­sius ren­gi­nius. VieĹĄoji ÄŻstai­ ga sa­vi­val­dy­bÄ—s tur­to ne­val­do. Jō­sĹł klau­si­mai – ne tam as­me­niui skir­ ti“, – sa­kÄ— A.Rať­kaus­kas. Bend­ro­vÄ—s „Vil­niaus par­kai“ lik­vi­da­to­rÄ— Jo­lan­ta Lu­ko­ťie­nÄ— sa­ kÄ— per­siun­tu­si Ĺžur­na­lis­tĹł klau­si­ mus A.Rať­kaus­kui, ku­ris tu­rė­tĹł at­sa­ky­ti, – est­ra­dos sa­vi­nin­kas vis dar yra „Vil­niaus par­kai“. Su­Şi­no­ ju­si, kad A.Rať­kaus­kas ne­si­lei­dĹžia ÄŻ kal­bas, lik­vi­da­to­rÄ— sten­gė­si pa­ti aiť­kin­ti si­tua­ci­jÄ…. „Jei­gu ir bō­tĹł pri­pa­Şin­ta, kad „Vil­niaus par­kai“ tu­ri su­mo­kė­ ti tÄ… su­mÄ…, bend­ro­vÄ— tu­ri ki­to tur­ to, ne tik are­nÄ…, – kad est­ra­dai nė­ ra iť­ki­lu­si pri­va­ti­za­vi­mo grÄ—s­mÄ—, ti­ki­no J.Lu­ko­ťie­nÄ—. – Tuo at­ve­ju grei­Ä?iau­siai par­duo­si­me kny­gy­nÄ…, ku­rio ver­tÄ— yra apie 700 tĹŤkst. li­tĹł. Tie­sa, teis­mai va­sa­rÄ… ato­sto­gau­ja, ne­si­ti­ki­me, kad grei­tai vi­sa tai iť­ si­sprÄ™s. Kol nė­ra ga­lu­ti­nio teis­mo spren­di­mo, est­ra­dos ne­ga­li­me per­ duo­ti, taip pat ne­ga­li­ma skelb­ti in­ ves­ti­ci­nio kon­kur­so. O lik­vi­da­vus „Vil­niaus par­kus“ nu­ma­ty­ta est­ra­

dÄ… per­duo­ti Vil­niaus mies­to sa­vi­ val­dy­bÄ—s Eko­no­mi­kos ir in­ves­ti­ci­ jĹł de­par­ta­men­tui. „Pa­gal Vil­niaus mies­to sa­vi­val­ dy­bÄ—s ta­ry­bos 2011 m. gruo­dĹžio 28 d. spren­di­mÄ… „DÄ—l UAB „Vil­ niaus par­kai“ lik­vi­da­vi­mo ir VĹĄÄŽ „Vil­niaus mies­to par­kai“ stei­gi­ mo“ bend­ro­vÄ—s lik­vi­da­to­rÄ— J.Lu­ ko­ťie­nÄ— tu­rÄ—s bend­ro­vei „Vil­niaus par­kai“ pri­klau­san­tÄŻ est­ra­dos pa­ sta­tÄ… ÄŻre­gist­ruo­ti Vil­niaus mies­ to sa­vi­val­dy­bÄ—s var­du ir per­duo­ti jÄŻ Eko­no­mi­kos ir in­ves­ti­ci­jĹł de­par­ ta­men­tui“, – sa­kÄ— Vil­niaus mies­ to sa­vi­val­dy­bÄ—s Eko­no­mi­kos ir in­ ves­ti­ci­jĹł de­par­ta­men­to di­rek­to­rius Vy­tau­tas Gri­nius. Jis pri­pa­Şi­no, jog dar nė­ra su­pla­ nuo­ta, kaip bus pa­si­mo­ky­ta iĹĄ ne­ vy­ku­sio in­ves­ti­ci­nio san­do­rio su bend­ro­ve „Tas Anas“. „Mō­sĹł tiks­ las – su­tvar­ky­ti ĹĄiÄ… erd­vÄ™, kad ji bō­ tĹł trau­kos vie­ta. Nau­jos kon­kur­so są­ly­gos dar ne­pa­ruoť­tos, ta­Ä?iau vie­ na iĹĄ rea­liau­siĹł ga­li­my­biĹł – nuo­mos kon­kur­sas“, – tei­gÄ— V.Gri­nius.

Su vie­ťą­jÄŻ kon­kur­sÄ… lai­mė­ju­sia bend­ro­ve „Tas Anas“ uŞ­da­ro­ji ak­ci­nÄ— bend­ro­vÄ— „Vil­ niaus par­kai“ su­da­rÄ— su­tar­tÄŻ dÄ—l Vin­gio par­ ko est­ra­dos nuo­mos pen­kio­li­kai me­tĹł.

Ďdo­mi pa­tir­tis...

Be­lau­kiant Vin­gio par­ko est­ra­dos li­ki­mo ato­maz­gos ÄŻdo­mu pa­Şvelg­ti ÄŻ „ne­sÄ—k­min­gai“ jÄ… be­si­nuo­mo­ju­ sios bend­ro­vÄ—s vers­lo is­to­ri­jÄ…. Jo­ je be­ne ryť­kiau­sia vals­ty­bÄ—s tur­ to pir­ki­mo ir par­da­vi­mo ban­kams veik­los li­ni­ja. IĹĄ Vals­ty­bÄ—s tur­to fon­do 2006 m. ba­lan­dÄŻ bend­ro­vÄ— „Tas Anas“ nu­pir­ko pa­sta­tÄ… Ru­ke­liť­kiĹł g. 46, Vil­niu­je. Ge­gu­Şę su „Swed­bank li­ zin­gu“ su­da­rÄ— fi­nan­si­nÄ—s nuo­mos su­tar­tÄŻ ir bir­Şe­lÄŻ pa­sta­tÄ… par­da­vÄ— „Swed­bank li­zin­gui“. IĹĄ Vals­ty­bÄ—s tur­to fon­do 2006 m. bir­Şe­lÄŻ bend­ro­vÄ— „Tas Anas“ nu­ pir­ko pa­sta­tÄ… Tra­kĹł g. 8A. Lie­pÄ… bend­ro­vÄ— su „Swed­bank li­zin­gu“ su­da­rÄ— fi­nan­si­nÄ—s nuo­mos su­tar­ tÄŻ ir tÄ… pa­tÄŻ mė­ne­sÄŻ pa­sta­tÄ… par­da­vÄ— „Swed­bank li­zin­gui“. 2006 m. gruo­dÄŻ bend­ro­vÄ— „Tas Anas“ iĹĄ Vil­niaus mies­to sa­vi­val­ dy­bÄ—s ta­ry­bos nu­pir­ko pa­tal­pÄ… pa­ sta­te Bokť­to g. 10, Vil­niu­je, ir 2008 m. bir­Şe­lÄŻ par­da­vÄ— jÄ… bend­ro­vei „SNO­RAS De­ve­lop­ment“. Pas­ta­te Od­mi­niĹł g. 10 Vil­niu­ je bu­vu­sio Vil­niaus ar­ki­vys­ku­pi­jos „Ca­ri­to“ pa­tal­pĹł sa­vi­nin­ke 2000 m. spa­lÄŻ ta­po Vil­niaus mies­to sa­ vi­val­dy­bÄ—s ta­ry­ba. 2005 m. ba­lan­dÄŻ sa­vi­nin­ku ta­po Ed­var­das And­ri­jai­ tis, 2005 m. gruo­dÄŻ – bend­ro­vÄ— „Tas Anas“, ku­ri 2006 m. va­sa­rÄŻ su­da­rÄ— su „Swed­bank li­zin­gu“ fi­nan­si­nÄ—s nuo­mos su­tar­tÄŻ, ir ko­vÄ… na­mas par­ duo­tas „Swed­bank li­zin­gui“. Taip pat Py­li­mo g. 19-2 Vil­niu­je pir­ties pa­tal­pÄ… iĹĄ bend­ro­vÄ—s „Py­li­ mo pir­tis“ 2005 m. gruo­dÄŻ nu­pir­ ku­si bend­ro­vÄ— „Tas Anas“ 2006 m. ko­vÄ…, tÄ… pa­tÄŻ mė­ne­sÄŻ su­da­riu­

si fi­nan­si­nÄ—s nuo­mos su­tar­tÄŻ, par­ da­vÄ— „Swed­bank li­zin­gui“. Pir­ties pa­sta­tÄ… Py­li­mo g. 19-1 ir kir­pyk­los pa­tal­pas Py­li­mo g. 21 iĹĄ bend­ro­vÄ—s „Mond­lo“ 2006 m. ko­vÄ… nu­si­pir­ ku­si bend­ro­vÄ— „Tas Anas“ 2009 m. bir­Şe­lÄŻ par­da­vÄ— jas ÄŻmo­nei „Ane­roi­ das“ (di­rek­to­rius KÄ™s­tu­tis But­kus). ...ir ÄŻdo­mi ple­ja­da

Jau mi­nė­tas E.And­ri­jai­tis 2007 m. Ä—jo bend­ro­vÄ—s „Tas Anas“ di­rek­ to­riaus pa­rei­gas, taip pat yra bu­ vÄ™s bend­ro­vÄ—s „Mag­rei­ra“ ak­ ci­nin­kas. Be to, jo va­do­vau­ja­mai ÄŻmo­nei „Corp­ma­na­ge­ment“ Vil­ niaus mies­to vi­ce­me­ro Arō­no Ĺ ta­ ro va­do­vau­ta Pri­va­ti­za­vi­mo ko­mi­ si­ja 2008 m. nu­ra­ťė dau­giau kaip 2 mln. li­tĹł sko­lÄ… po to, kai Vil­niaus Su­ba­Ä?iaus gat­vė­je esan­Ä?ios li­go­ni­ nÄ—s pa­sta­tus 2007 m. gruo­dÄŻ pri­va­ ti­za­vu­si bend­ro­vÄ— lai­ku neat­sis­kai­ tÄ— su mies­to sa­vi­val­dy­be. 2009 m. ba­lan­dÄŻ Ge­ne­ra­li­nÄ— pro­ ku­ra­tō­ra Vil­niaus apy­gar­dos teis­ mui pa­tei­kÄ— ieť­ki­nÄŻ siek­da­ma, kad Vil­niaus mies­to val­dy­bos bei Vil­ niaus ap­skri­ties vir­ťi­nin­ko ad­mi­ nist­ra­ci­jos priim­ti spren­di­mai ir jĹł pa­grin­du su­da­ry­tos su­tar­tys, pa­gal ku­rias Ĺže­mÄ— bei pa­sta­tai iť­ nuo­mo­ti „Mag­rei­rai“, „BNA gru­ pei“ (ak­ci­nin­kas Ar­tō­ras Zuo­kas) ir Ny­der­lan­dĹł ka­ra­lys­tÄ—s am­ba­sa­ do­riaus re­zi­den­ci­jai bei pri­va­Ä?iam as­me­niui S.J., bō­tĹł pri­pa­Şin­ti ne­ ga­lio­jan­Ä?iais. 2011 m. Vil­niaus apy­ gar­dos teis­mas ĹĄiuos spren­di­mus pri­pa­Şi­no ne­ga­lio­jan­Ä?iais. ÄŽdo­mu, kad da­bar­ti­nis bend­ro­vÄ—s „Tas Anas“ di­rek­to­rius T.Ma­siu­ lis bu­vo ir bank­ru­ta­vu­sios ÄŻmo­nÄ—s „Struk­tus“ va­do­vas, o bend­ro­vÄ—s ak­ci­nin­kas – KÄ™s­tu­tis Kamb­le­vi­Ä?ius, ku­ris anks­Ä?iau taip pat Ä—jo bend­ro­ vÄ—s „Tas Anas“ va­do­vo pa­rei­gas. „Mag­rei­ra“ ir „Struk­tus“ re­gist­ ruo­tos tuo pa­Ä?iu ad­re­su – S.Mo­ niuť­kos g. 10-7, Vil­niu­je. Be­je, bend­ro­vÄ— „Struk­tus“ 2008 m. ko­ vÄ… iĹĄ Vals­ty­bÄ—s tur­to fon­do yra ÄŻsi­ gi­ju­si Bal­Şio g. 41, Vil­niu­je, esan­ tÄŻ rek­rea­ci­nÄ—s te­ri­to­ri­jos pa­skir­ties Ĺže­mÄ—s skly­pÄ…. Ja­me esan­tÄŻ pa­sta­tĹł komp­lek­sÄ… no­ri­ma par­duo­ti iĹĄ var­ Ĺžy­ty­niĹł uĹž 9,8 mln. li­tĹł. S.Mo­niuť­kos g. 10-7 re­gist­ruo­ tos ir ki­tos ÄŻmo­nÄ—s: bank­ru­ta­vu­ si „Ben­to­ta“ (va­do­vas K.But­kus), „Ke­sa­ris“ (va­do­vas K.But­kus), „Ko­rek­ty­va“ (va­do­vas K.Kamb­le­ vi­Ä?ius), „Ag­ro­li­tas-Ser­vi­ce Plius“ (va­do­vas K.Kamb­le­vi­Ä?ius), bank­ ru­tuo­jan­ti ÄŻmo­nÄ— „Sia­mas“ (va­do­ vÄ— Si­gi­ta Kamb­le­vi­Ä?ie­nÄ—). Vals­ty­bÄ—s ÄŻmo­nÄ—s re­gist­rĹł cent­ro sau­sio mė­ne­sio duo­me­ni­mis, pa­tal­ pos ĹĄiuo ad­re­su yra jung­ti­nÄ— su­tuok­ ti­niĹł Va­len­ti­no Ma­zu­ro­nio ir Da­nu­ tÄ—s Ma­zu­ro­nie­nÄ—s nuo­sa­vy­bÄ—.

517

tōkst. li­tų

pri­teis­ta est­ra­dÄ… iť­si­nuo­mo­ju­siai bend­ro­vei iĹĄ bank­ru­tuo­jan­Ä?iĹł „Vil­niaus par­kĹłâ€œ.

„„Se­nu­tė: est­ra­da Vin­gio par­ke pa­sta­ty­ta be­veik prieť pus­ťim­tį me­tų,

bet per tą lai­ką ne­bu­vo de­ra­mai pri­Şiō­ri­ma.

1<C.;. 8NcN`b 6RX\XVaRXb]\[\ OV_ RYV\&V_ Q YNVX_NĂ&#x2DC;Vb\`R Kava vaiĹĄins


4

pirmADIENIS, birželio 25, 2012

miestas diena.lt/naujienos/miestas

Skelbs pa­mink­lo Lu­kiš­kių aikš­tė­je kon­kur­są Kul­tū­ros mi­nist­ras Arū­nas Ge­ lū­nas tei­gia, kad pa­mink­lo Lais­ vės ko­vo­to­jams Lu­kiš­kių aikš­tė­ je su­kū­ri­mo kon­kur­sas bus pa­ skelb­tas per dvi sa­vai­tes, ta­čiau pa­brė­žia, kad pa­mink­las ga­lė­tų bū­ti pa­sta­ty­tas tik pir­ma su­tvar­ kius aikš­tę pa­gal jau se­niau iš­ rink­tą pro­jek­tą. Vy­riau­sy­bė pri­ta­rė pro­jek­tui

Ko­men­tuo­da­mas Lie­tu­vos po­li­ti­ nių ka­li­nių ir trem­ti­nių są­jun­gos prie­kaiš­tus, kad kon­kur­sas ža­dė­ tas dar ba­lan­dį, mi­nist­ras sa­kė, jog są­ly­gas reng­ti už­tru­ko dėl itin de­ta­lių vie­šo­jo pir­ki­mo konkurso rei­ka­la­vi­mų. „Praė­ju­sią sa­vai­tę bu­vau su­si­ti­kęs su ko­le­go­mis mi­ nis­te­ri­jos spe­cia­lis­tais, ku­rie yra įpa­rei­go­ti tin­ka­mai pa­reng­ti do­ ku­men­tus šiam kon­kur­sui. Ma­ne pa­ti­ki­no, kad tai die­nų klau­si­mas. Aš da­ry­siu vis­ką, kad tai įvyk­tų iki vals­ty­bės šven­tės lie­pos 6 d.“, – sa­kė A.Ge­lū­nas.

Arū­nas Ge­lū­nas:

Mes vis tiek tu­ri­me pa­da­ry­ti, kas nuo mū­sų pri­klau­so, t. y. su­reng­ti kon­kur­są ir iš­rink­ti lai­mė­to­ją. Mi­nist­ro tei­gi­mu, pa­grin­das pa­mink­lui kur­ti bus vi­sos Lu­kiš­ kių aikš­tės su­tvar­ky­mo idė­ji­nio kon­kur­so nu­ga­lė­to­jo ar­chi­tek­ to Ro­lan­do Pa­le­ko pro­jek­tas, ku­ ris pa­si­rink­tas prieš me­tus. Tam, anot A.Ge­lū­no, yra gau­tas Vy­ riau­sy­bės pri­ta­ri­mas. „Mes nu­ma­no­me, kad dėl pa­ mink­lo tik­riau­siai kils aud­rin­gų dis­ku­si­jų ir bus sun­ku pa­si­rink­ ti. Bet vis dėl­to pri­va­lo­me ir tu­ ri­me pa­si­ryž­ti tam kon­kur­sui“, – sa­kė jis. Neaiš­ku, ar bus pi­ni­gų

Ta­čiau mi­nist­ras pa­brė­žė, kad pa­ mink­lo su­kū­ri­mo kon­kur­sas yra tik led­kal­nio vir­šū­nė, nes neaiš­ ku, ar bus skir­ta lė­šų pa­mink­lui ga­min­ti ir pa­čios aikš­tės tvar­ky­ mo pro­jek­tui įgy­ven­din­ti. „Skep­ti­kai pro­gno­zuo­ja, kad mes at­si­dur­si­me pa­na­šio­je si­

tua­ci­jo­je kaip ir su fil­mu „Žal­gi­ ris. Ge­le­žies die­na“, ku­riam bu­ vo su­reng­tas kon­kur­sas, skir­ti asig­na­vi­mai pa­ren­gia­mie­siems dar­bams, bet pa­ts fil­mas ne­bu­vo nu­fil­muo­tas, nes ne­bu­vo skir­tos lė­šos ir vi­sa tai at­si­dū­rė pro­ku­ra­ tū­ro­je esą kaip ga­li­mo lė­šų švais­ ty­mo pa­vyz­dys“, – kal­bė­jo A.Ge­ lū­nas. „Bu­vo per­spė­ji­mas, kad šiuo at­ve­ju mes el­gia­mės pa­na­šiai, kad lė­šų nė­ra ir neaiš­ku, ar bus ski­ria­ mos tiek ar­chi­tek­tū­riš­kai su­tvar­ ky­ti, tiek pa­mink­lui pa­ga­min­ti ir su­tvar­ky­ti. Ma­nau, mes vis tiek tu­ri­me pa­da­ry­ti, kas nuo mū­sų pri­klau­so, t. y. su­reng­ti kon­kur­są ir iš­rink­ti lai­mė­to­ją“, – sa­kė jis. Pa­sak jo, kon­kur­sui reng­ti ke­ ti­na­ma skir­ti iki 60 tūkst. li­tų. A.Ge­lū­no tei­gi­mu, kol kas per anks­ti svars­ty­ti, kiek ga­li kai­nuo­ ti pa­ts pa­mink­las. Truk­do ne­su­ta­ri­mai

Lie­tu­vos po­li­ti­nių ka­li­nių ir trem­ ti­nių są­jun­gos pir­mi­nin­kas Po­ vi­las Ja­ku­čio­nis sa­kė, kad jo są­ jun­gos ir Lie­tu­vos lais­vės ko­vų są­jū­džio at­sto­vai su­si­rū­pi­ni­mą dėl ne­tvar­ko­mos Lu­kiš­kių aikš­ tės iš­sa­kė Pre­zi­den­tei Da­liai Gry­ baus­kai­tei per ne­se­niai vy­ku­sį su­ si­ti­ki­mą. Pa­sak P.Ja­ku­čio­nio, pir­miau­ sia Lu­kiš­kių aikš­tė­je bū­tų ga­li­ ma pa­sta­ty­ti pa­mink­lą lais­vės ko­ vų da­ly­viams įam­žin­ti ir tik vė­liau pa­laips­niui įgy­ven­din­ti ke­lias de­ šim­tis mi­li­jo­nų li­tų kai­nuo­jan­tį vi­ sos aikš­tės su­tvar­ky­mo pro­jek­tą. Ta­čiau A.Ge­lū­nas su to­kiu po­ žiū­riu ne­su­ti­ko: „Vis dėl­to esa­ mo­je aikš­tė­je pra­džio­je pa­sta­ty­ti pa­mink­lą, o po to pra­dė­ti tvar­ky­ ti aikš­tę bū­tų tur­būt ne­so­li­du. Aš vei­kiau įsi­vaiz­duo­čiau prie­šin­gą va­rian­tą. Tu­rė­tų pra­džio­je pa­si­ keis­ti aikš­tės vaiz­das. O pa­mink­ las – tai pa­sku­ti­nis aikš­tės ak­cen­ tas.“ Nuo Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos, pa­ sak A.Ge­lū­no, pa­čios aikš­tės tvar­ ky­mas pri­klau­so „ga­na men­kai“. Svar­bų vaid­me­nį šiuo at­žvil­giu, anot jo, vai­di­na ir ne­su­ge­bė­ji­ mas su­si­tar­ti, kaip tu­ri at­ro­dy­ti pa­ti aikš­tė, ir su­dė­tin­gi Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės bei Vy­riau­ sy­bės san­ty­kiai. VD, BNS inf.

„„Pi­ni­gai: Lu­kiš­kių aikš­tės su­tvar­ky­mo pla­nai pa­tvir­tin­ti ir pri­sta­ty­

ti jau dau­giau kaip prieš me­tus, ta­čiau iki šiol neaiš­ku, ar bus lė­šų jiems įgy­ven­din­ti. Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

„„Garbė: šventės aukurą Vingio parko stadione buvo patikėta uždegti 1988 m. žiemos olimpinių žaidynių čem­

pionei V.Vencienei. 

Gedimino Bartuškos nuotr.

Vil­nie­čiai mi­nė­jo Olim­pi­nę die­ną

Sa­vait­ga­lį Lie­tu­vos olim­pie­čiai ir dau­ge­lio mies­tų mo­kyk­lų jau­ nie­ji spor­ti­nin­kai šven­tė tra­di­ci­nę Olim­pi­nę die­ną. Svar­biau­si ren­gi­niai – lie­tu­viš­kos olim­pi­nės my­lios (1988 m) ir 10 km bė­ gi­mai – vy­ko Vil­niaus Vin­gio par­ko sta­dio­ne. Ind­rė Pep­ce­vi­čiū­tė i.pepceviciute@diena.lt

Už­de­gė šven­tės au­ku­rą

Šeš­ta­die­nį aikš­tė­je prie Min­dau­go pa­mink­lo bu­vo už­deg­tas šven­tės ug­nies deg­las, ku­rį Lie­tu­vos olim­ pie­čiai ir Vil­niaus mies­to spor­to mo­kyk­lų spor­ti­nin­kai es­ta­fe­te ne­ šė Ge­di­mi­no pro­spek­tu, V.Ku­dir­ kos ir M.K.Čiur­lio­nio gat­vė­mis, Vin­gio par­ko ta­ke­liais iki Vin­gio par­ko sta­dio­no. At­neš­tas deg­las bu­vo įteik­tas Lie­tu­vos tau­ti­nio olim­pi­nio ko­mi­ te­to pre­zi­den­tui Ar­tū­rui Po­vi­liū­ nui. Šis jį per­da­vė olim­pi­nei čem­ pio­nei Vi­dai Ven­cie­nei. Skam­bant olim­pi­niam him­nui, ky­lant olim­ pi­nėms vė­lia­voms spor­ti­nin­kė nuo deg­lo už­de­gė šven­tės au­ku­rą. „Spor­ti­nin­kui olim­pi­nės žai­dy­ nės yra aukš­čiau­sias taš­kas, di­ džiau­sia sva­jo­nė. Vi­siems, dar vai­ kys­tė­je pra­de­dan­tiems spor­tuo­ti, ma­nau, tre­ne­riai sa­ko: dirb­si­te, pa­siek­si­te tai, apie ką vi­si sva­jo­ja – da­ly­vau­ti olim­pi­nė­se žai­dy­nė­se. Ir ne tik ten da­ly­vau­ti, bet ir pa­ro­ dy­ti sa­vo ge­riau­sią re­zul­ta­tą“, – ką spor­ti­nin­kui reiš­kia olim­pia­da, sa­ kė žie­mos olim­pi­nių žai­dy­nių čem­ pio­nė V.Ven­cie­nė. Pa­sak mo­ters, olim­pi­nes žai­dy­ nes rei­kia pa­jaus­ti. Ir vei­kiau­siai tik spor­tuo­jan­čiam žmo­gui šis jaus­ mas pa­žįs­ta­mas. „Jūs kiek­vie­no čia esan­čio vai­ko pa­klaus­ki­te, vi­ sų at­sa­ky­mas bus: ma­no tiks­las – olim­pi­nės žai­dy­nės“, – įsi­ti­ki­nu­si olim­pi­nė čem­pio­nė. Pak­laus­ta, koks jaus­mas api­ ma sto­vint ant nu­ga­lė­to­jo pa­ky­los,

sli­di­nin­kė sa­kė ne­ga­lin­ti jo api­ bū­din­ti. „Tą jaus­mą taip pat rei­ kia pa­jaus­ti. Prieš ta­ve – dau­gy­bė žmo­nių, ky­la vė­lia­vos... Sto­vi ant aukš­čiau­sio laip­te­lio... Ką iš­gy­ve­ nau aš, žo­džiais nu­sa­ky­ti neį­ma­ no­ma“, – pri­si­min­da­ma 1988-ųjų žie­mos olim­pi­nė­se žai­dy­nė­se iš­ko­ vo­tą auk­są, kal­bė­jo V.Ven­cie­nė.

Jac­ques’as Rog­ge:

Spor­tas mus mo­ ko pra­nok­ti sa­ve ir siek­ti to­bu­lu­mo įvai­ riau­sio­je veik­lo­je.

Nu­ga­lė­to­jams įteik­tos tau­rės

Kol bu­vo lau­kia­ma šven­tės ug­nį ne­šan­čių olim­pie­čių, Vin­gio sta­ dio­ne nuo pat ry­to vy­ko neį­ga­lių­ jų spor­to tur­ny­rai, at­rak­cio­nai, VII Lie­tu­vos mo­ki­nių olim­pi­nio fes­ti­ va­lio bei kon­kur­so „Spor­tas ir ap­ lin­ka“ nu­ga­lė­to­jų ap­do­va­no­ji­mas. Šven­tės da­ly­vius ir sve­čius links­ mi­no Vil­niaus Že­my­nos gim­na­zi­jos jau­ni­mo or­kest­ras „Jo­va­ras“. Pir­mą vie­tą užė­mu­siems bė­gi­ kams Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės įsteig­tas tau­res įtei­kė šven­tė­je da­ ly­vau­jan­tys olim­pi­niai čem­pio­nai ir olim­pie­čiai: V.Ven­cie­nė, Re­gi­na Čis­tia­ko­va, Vla­das Če­siū­nas, Ro­ mas Ubar­tas, Da­lia Ma­tu­se­vi­čie­ nė, Alek­sand­ras An­ti­po­das, Sau­ lius Bi­ne­vi­čius, Ro­mual­das Bi­tė, Re­mi­gi­jus Va­liu­lis, In­ga Juo­deš­kie­ nė, Te­re­sė Nek­ro­šai­tė, Ru­gi­nė Mi­

lei­šy­tė, Rim­vy­das Šal­čius ir ki­ti – Sei­mo na­riai, spor­to or­ga­ni­za­to­riai bei va­do­vai. Tink­li­nio rink­ti­nių ko­vos

Prie Bal­to­jo til­to pa­plū­di­mio tink­ li­nio aikš­ty­nuo­se vy­ko mė­gė­jų pa­ plū­di­mio tink­li­nio ir 2012 m. Lie­ tu­vos jau­nu­čių žai­dy­nių fi­na­li­nės var­žy­bos. Žai­dy­nių fi­na­luo­se tei­sę da­ly­vau­ti iš­ko­vo­jo Vil­niaus, Kau­no, Šiau­lių, Kel­mės, Ra­sei­nių, Klai­pė­ dos, Pa­lan­gos, Jo­na­vos, Aly­taus, Va­rė­nos, Pa­gė­gių, Vil­niaus ra­jo­no, Pa­ne­vė­žio, Ma­ri­jam­po­lės, Ro­kiš­kio sa­vi­val­dy­bių pa­plū­di­mio tink­li­nio mer­gi­nų ir vai­ki­nų rink­ti­nės. Žai­dy­nių pa­plū­di­mio fi­na­li­nė­ se var­žy­bo­se Vil­niaus mies­tui at­ sto­va­vo dvi mer­gi­nų ir dvi vai­ki­nų rink­ti­nės, ku­rioms va­do­vau­ja Vil­ niaus spor­to mo­kyk­los „Tau­ras“ tre­ne­riai As­ta Jan­so­nie­nė, Dia­na Čet­kaus­kie­nė, Ar­tū­ras Be­ki­šas ir Va­si­li­jus Bu­ra­kins­kis. Po­piet Vin­gio par­ko sta­dio­ne vy­ ko 3 km kliū­ti­nio bė­gi­mo var­žy­bos, skir­tos Jo­ni­nių die­nai pa­mi­nė­ti. „Olim­pi­nė die­na – pui­kus lai­ kas ap­mąs­ty­ti, ką mums ga­li duo­ti spor­tas. Ši die­na iš­ju­di­na vi­są pla­ ne­tą. Spor­tas mus mo­ko pra­nok­ti sa­ve ir siek­ti to­bu­lu­mo įvai­riau­sio­je veik­lo­je, gy­ven­ti tai­kos, drau­gys­tės, pa­gar­bos dva­sia. Bet svar­biau­sia – spor­tas at­sklei­džia vi­sa, kas kiek­ vie­na­me mū­sų yra ge­riau­sia. Ne­pa­ mirš­ki­me, kad spor­tas vi­sų pir­ma yra džiaugs­mo šal­ti­nis!“ – to­kiais žo­džiais į vi­so pa­sau­lio Olim­pi­nės die­nos ren­gi­nių da­ly­vius krei­pė­ si Tarp­tau­ti­nio olim­pi­nio ko­mi­te­to pre­zi­den­tas Jac­ques’as Rog­ge.


6

pirmADIENIS, birželio 25, 2012

nuomonės

Skulp­tū­ras rei­ka­lau­ja iš­vež­ti į Grū­tą

Žvilgsnis

Redakcijos skiltis

P Pa­žais­ki­me „fut­bo­lo čem­pio­na­tą“ Man­tas Stan­ke­vi­čius

D

au­ge­l io iš jū­sų mer­g i­ nų gal­vo­je jau skam­ ba se­nos dai­nos žo­ džiai „Iš­junk te­le­vi­zo­ rių, tą te­le­vi­zo­rių...“. O te­le­vi­zo­rius šio bir­že­lio va­ka­rais tie­siog ne­ga­ li bū­ti iš­jung­tas. Nė­ra lai­ko mui­lo ope­roms, ži­n ioms, laidai „La­ba­ nakt, vai­ku­čiai“... Pa­tys dar­že­li­nu­ kai jau ži­no, ka­da rei­kia grieb­ti te­ le­vi­zo­r iaus pul­te­l į ir spaus­ti rau­ do­ną įgun­g i­mo myg­tu­ką.

At­sa­ky­mas, kad lai­mės drau­gys­tė, šiais lai­kais ne­be­ma­din­gas. Blo­ giau­siu at­ve­ju rei­kia sa­ ky­ti, kad ser­ga­te už gra­ žų fut­bo­lą. Klau­s i­mas „Ką veik­s i va­ka­re?“ iš­ny­ko iš lie­tu­v ių lek­si­kos. Jį pa­ kei­tė „Ar ma­tei?“. Ar ban­dė­te pa­ sa­k y­t i, kad ne­ma­tė­te, kaip Cris­ tia­no Ro­nal­do neiš­nau­do­ja, pa­ sak ko­men­ta­to­r ių, šim­tap­ro­cen­ ti­nės pro­gos? Ne­ban­dy­k i­te, bū­si­ te pa­smerk­tas ir iki lie­pos 1-osios su ju­mis nie­kas ne­kal­bės. Ar ver­ta bu­vo tai pa­ma­ty­ti? Ver­ ta. Net mėš­lun­gis su­trau­kė pa­ma­ čius. Ir ne dėl to, kad esu Por­tu­ga­ li­jos rink­ti­nės ger­bė­jas. Tie­s iog man pa­t in­ka šis žai­d i­ mas. Ne tik aikš­te­lė­je. Kai Lie­t u­ vos krep­ši­nio rink­ti­nė ko­vo­ja dėl me­da­lių, vi­si kal­ba­me, kad ša­lį tik jis ir su­vie­ni­ja. O fut­bo­lo čem­pio­ na­tai, ku­r iuo­se nie­ka­da ne­bū­na Lie­tu­vos rink­t i­nės, tie­siog vi­sus mus so­cia­li­zuo­ja. Tie­siog ga­li nie­ ko ne­mąs­ty­ti: už­ten­ka priei­ti, pa­ klaus­ti apie fut­bo­lą... Ir bū­si pa­vai­ šin­tas ci­ga­re­te. Ar net dviem. Vi­si pa­m i­šo­me dėl Eu­ro­pos fut­ bo­lo čem­pio­na­to! Ten­ka pa­sė­dė­ti ir pa­gal­vo­ti, po pa­sta­ro­jo sa­k i­nio dė­ti šauk­tu­ką ar klaus­tu­ką. Pa­si­ rin­kau šauk­tu­ką, nes ne­ky­la abe­ jo­nių – vi­si ži­no, kas vyks­ta. Aš net sa­vo ma­mą iš­mo­k iau sė­ dė­t i prie te­le­v i­zo­r iaus per fut­

bo­lą. Tai la­bai pa­pras­ta (ga­l i­ma nau­do­t i jau­k i­nant sa­vo mer­g i­ nas). Tie­siog įjun­k i­te joms „Ang­ ry birds“ – taip, tą pa­t į vi­sa­me pa­ sau­ly­je iš­po­pu­l ia­rė­ju­sį žai­d i­mą su viš­to­m is ir kiau­lė­m is. Prin­ci­ pas ten pa­na­šus kaip fut­bo­le. „Kas šian­d ien va­ka­re per te­le­v i­ zo­r ių?“ – pa­k laus drau­gė, o vy­ rai cho­r u at­sa­k ys: „Fu­l ia!!!“ Įduo­ ki­te jai mo­bi­lų­jį ir pa­ro­dy­k i­te „ža­ lią­sias kiau­les“. Ga­ran­t uo­ju, ki­tą die­ną drau­gė sa­k ys, kad tai bu­ vo nuo­sta­bus va­ka­ras su fut­bo­ lu. Jums tiek ir te­rei­k ia. Grįž­k i­me prie so­cia­l i­za­ci­jos. Nie­ ka­da ne­pa­m irš­k i­te, kad jei ir nie­ ko ne­s up­ran­t a­te bei ne­ž i­no­te, kas yra Roo­ney, tu­rė­k i­te sa­vo fa­ vo­r i­t us. Tai la­bai svar­bu so­cia­l i­ za­ci­jai. Ma­no ma­ny­mu, šiais me­ tais rei­k ia sa­k y­t i „Vo­k ie­t i­ja“, „Is­ pa­n i­ja“. O jei ne­ži­no­te, kas yra tas Rooney, ne­sa­ky­k i­te „Ang­li­ja“. At­sa­ky­mas, kad lai­mės drau­gys­ tė, šiais lai­kais ne­b e­ma­d in­gas. Blo­g iau­siu at­ve­ju rei­k ia sa­k y­t i, kad ser­ga­te už gra­ž ų fut­bo­lą. Jei­gu pa­žįs­ta­mi pra­šys ar­gu­men­ tuo­ti, ko­dėl pa­lai­ko­te vie­ną ar ki­ tą ko­man­dą, at­sa­k y­k i­te, kad tai da­ro­te nuo vai­k ys­tės. Tik ne­sa­ ky­ki­te, kad pa­lai­ko­te olan­dus dėl gra­ž ios marš­k i­nė­lių spal­vos. Ne­pa­m irš­k i­te, kad šiais me­tais vyks­ta Eu­ro­pos fut­bo­lo čem­pio­ na­tas, to­dėl ne­ga­li­ma sa­ky­ti, kad pa­lai­ko­te Bra­z i­l i­ją, Ar­gen­t i­ną ar Pie­t ų Ko­rė­ją. Pa­t i­kė­k i­te, lik­s i­te ne­sup­ras­ti. „Ne­ž iū­r i fut­bo­lo?“ – „Nie­kaip dar ne­pri­si­r uo­šiu...“ – „Pa­ž iū­rėk, pa­ tiks.“ Tai – vie­nas iš nu­g irs­tų dia­ lo­g ų tro­lei­bu­se. Pa­t iks, – tai yra ypač pa­to­gu, kai kan­ki­na nuo­bo­ du­lys ar­ba dep­re­si­ja – nie­ko ne­ rei­k ia pla­nuo­t i, lai­ką už jus jau su­pla­na­vo čem­pio­na­to or­ga­n i­ za­to­riai. Tie­siog įsi­jun­k i­te tą te­le­ vi­zo­rių ir per de­šimt mi­nu­čių pa­ si­sten­k i­te su­pras­t i, ku­r i rink­t i­nė yra ku­ri. O vė­liau mėš­lun­gis au­to­ ma­tiš­kai trauks, kai ma­ty­si­te ka­ muo­l į le­k ian­t į ša­lia var­tų. Štai šis žai­di­mas man ir pa­tin­ka. Ta­sai, ku­ris vy­rau­ja tarp žmo­nių, ste­bin­čių žai­di­mą aikš­tė­je. Kas lai­mės čem­pio­na­tą? Tai­gi jau vi­siems ne vie­ną kar­tą yra pa­sa­ ky­ta – Gargž­dų „Ban­ga“. O jei­g u rim­tai? Ma­nau, pa­t s lai­kas mo­ ky­tis Vo­k ie­ti­jos ir Is­pa­ni­jos rink­ ti­n ių žai­dė­jų pa­var­des. Jos bus mi­ni­mos dar il­gai.

ro­tes­to ak­ci­ją prie Ža­lio­jo til­ to Vil­niu­je šeš­ta­die­nį su­ren­ gę tau­ti­nin­kai siū­lo so­vie­ti­nes skulp­tū­ras nu­kel­ti nuo til­to ir iš­vež­ti į Grū­to par­ką, o Vil­niu­je pa­ lai­do­tą tar­pu­ka­rio Len­ki­jos va­do­vo Józe­fo Pił­suds­kio šir­dį ati­duo­ti Var­ šu­vai. „1941 m. mū­sų Tau­tos sū­nūs su­ ki­lo prieš Rau­do­ną­jį ma­rą ir nors trum­pam, bet at­kū­rė Lie­tu­vos Res­ pub­li­kos ne­prik­lau­so­my­bę, sten­gė­si iš­sau­go­ti ke­lius, til­tus ir ki­tą svar­bią inf­rast­ruk­tū­rą, ku­rią ban­dė su­nai­ kin­ti be­si­trau­kian­tis oku­pan­tas. Mes ne­pri­ta­ria­me šių bai­dyk­lių bu­vi­mui mies­to cent­re ir no­ri­me pa­ro­dy­ti, kad jos žei­džia mū­sų tau­ti­nius jaus­mus“, – tei­gia­ma prieš ren­gi­nį iš­pla­tin­ta­me tau­ti­nin­kų pa­reiš­ki­me. „Mes, tau­ti­nin­kai, siū­lo­me skulp­ tū­ras nuo Ža­lio­jo til­to iš­vež­ti į Grū­tą, o Pił­suds­kio kū­no da­lis ati­duo­ti Var­ šu­vai, už ku­rią jis ir ko­vo­jo. Vil­nius yra Lie­tu­vos sos­ti­nė, o J.Pił­suds­kis iš­da­vė Lie­tu­vą“, – sa­kė Tau­ti­nio jau­ ni­mo są­jun­gos va­do­vas Ju­lius Pan­ka. Pa­sak jo, ak­ci­ja su­reng­ta mi­nint 1941 m. bir­že­lio 23-io­sios su­ki­li­mą. „Su­ki­lė­liai ban­dė at­ko­vo­ti til­tus, sau­go­jo inf­rast­ruk­tū­rą, ku­rią be­si­ trau­kian­ti so­vie­ti­nė ar­mi­ja no­rė­jo su­nai­kin­ti. Sim­bo­liš­ka bū­tų iš­va­ly­ ti Ža­lią­jį til­tą, kur sto­vi kai ku­riuos mū­sų tau­tos na­rius žei­džian­čios skulp­tū­ros, pri­me­nan­čios Si­bi­ro kan­čias, na­cio­na­li­nį pa­si­prie­ši­ni­mą ir 50 me­tų so­vie­ti­za­ci­ją“, – kal­bė­ jo J.Pan­ka. Pra­si­dė­jus So­vie­tų Są­jun­gos ir Vo­kie­ti­jos ka­rui, 1941 m. bir­že­lį Lie­ tu­vo­je įsiplieskė su­ki­li­mas, ku­rio ini­cia­to­riai ti­kė­jo­si at­kur­ti so­vie­ tų oku­pa­ci­jos pa­nai­kin­tą Lie­tu­vos vals­ty­bin­gu­mą. Kai ku­rie šios da­

„„Sta­tu­sas: Ža­lią­jį til­tą kar­tu su skulp­tū­ro­mis pa­vel­do­sau­gi­nin­kai yra pri­pa­

ži­nę sau­go­ma kul­tū­ros ver­ty­be. 

tos mi­nė­ji­mo kri­ti­kai su­ki­li­mą sie­ ja su ne­tru­kus ki­lu­sio­mis žy­dų žu­ dy­nė­mis.

Nep­ri­ta­ria­me šių bai­ dyk­lių bu­vi­mui mies­ to cent­re ir no­ri­me pa­ ro­dy­ti, kad jos žei­džia mū­sų tau­ti­nius jaus­ mus.

Pa­vel­d o­s au­g i­n in­kai ne­l ei­d žia skulp­tū­rų nu­griau­ti ar iš­vež­ti į Grū­ to par­ką, nes Ža­lia­sis til­tas kar­tu su skulp­tū­ro­mis yra pri­pa­žin­tas sau­

Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

go­ma kul­tū­ros ver­ty­be. Dėl to Vil­ niaus biu­dže­te rū­di­jan­čių skulp­tū­rų res­tau­ra­ci­jai nu­ma­ty­ta skir­ti iki 250 tūkst. li­tų. J.Pił­suds­kis, ku­rio šir­dis pa­lai­do­ ta Vil­niaus Ra­sų ka­pi­nė­se, Len­ki­jo­ je gar­bi­na­mas dėl ne­prik­lau­so­mos vals­ty­bės įtvir­ti­ni­mo po Pir­mo­jo pa­ sau­li­nio ka­ro, ta­čiau Lie­tu­vo­je jo at­ mi­ni­mas ver­ti­na­mas kont­ro­ver­siš­kai dėl Vil­niaus kraš­to užė­mi­mo. Per ak­ci­ją kliu­vo ne tik skulp­tū­ roms ir J.Pił­suds­kiui. Tau­ti­nin­kas Ma­rius Kund­ro­tas ra­gi­no ko­vo­ti ne tik su „rau­do­nai­siais“ ir „bal­tai rau­ do­nai­siais“, bet ir su „žyd­rai­siais“ – taip pri­mi­nė prie Bal­to­jo til­to prieš ke­le­rius me­tus vy­ku­sias sek­sua­li­nių ma­žu­mų ei­ty­nes. VD, BNS inf.

Tu­ris­tau­jan­čių gau­sė­ja

S

ta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to duo­ me­ni­mis, šių me­tų pir­mą ket­ vir­tį, pa­ly­gin­ti su tuo pa­čiu 2011 m. ket­vir­čiu, vie­tos tu­riz­mo ke­ lio­nių skai­čius pa­di­dė­jo 3,1 pro­c. Dau­ giau lie­tu­vių ke­liau­ja ir į už­sie­nį. 2012 m. pir­mą ket­vir­tį vie­no tu­ris­to ke­lio­nė Lie­tu­vo­je vi­du­ti­niš­kai tru­ko 2,26 nak­vy­nės (2011 m. pir­mą ket­vir­ tį – 2,17 nak­vy­nės). Per vie­ną ke­lio­ nę tu­ris­tas iš­lei­do vi­du­ti­niš­kai 148 li­ tus, tiek pat kaip per­nai. Ma­žiau­siai pi­ni­gų tu­ris­tai iš­lei­do vyk­da­mi lan­ ky­ti drau­gų bei gi­mi­nių ir į so­dą ar so­dy­bą – ati­tin­ka­mai 101 ir 72 li­tus, o dau­giau­sia – vyk­da­mi svei­ka­ti­ni­ mo tiks­lais ir ap­si­pirk­ti – ati­tin­ka­ mai 439 ir 335 li­tus.

Dau­giau­sia (55 pro­c.) vie­tos tu­ ris­tų kaip pa­grin­di­nį ke­lio­nės tiks­ lą nu­ro­dė drau­gų ir gi­mi­nių lan­ky­ mą, ma­žiau­siai – lan­ky­mą­si so­de ar so­dy­bo­je (3 pro­c.) ir ap­si­pir­ki­mą (1 pro­c.). Atos­to­gas ir poil­sį kaip pa­ grin­di­nį ke­lio­nės tiks­lą nu­ro­dė 19 pro­c., vers­lo rei­ka­lus – 12 pro­c. vie­ tos tu­ris­tų. Ke­lio­nė­je 47 pro­c. vie­tos tu­ris­tų nak­vo­jo pas gi­mi­nes ir drau­gus, 29 pro­c. – vieš­bu­čiuo­se ar poil­sio na­ muo­se, 17 pro­c. – ki­tur, 4 pro­c. – svei­ka­ti­ni­mo įstai­go­se, 3 pro­c. – so­ do na­me­liuo­se ar so­dy­bo­se. Penk­ta­da­lis vie­tos tu­ris­tų lan­kė­ si Vil­niaus ap­skri­ty­je. 2012 m. pir­mą ket­vir­tį į už­sie­nį iš­vy­ko 217,5 tūkst.

ša­lies gy­ven­to­jų, ar­ba 17 pro­c. dau­ giau nei tą pa­tį 2011 m. lai­ko­tar­ pį. Ke­lio­nių į už­sie­nį skai­čius šie­ met, pa­ly­gin­ti su per­nai, pa­di­dė­jo 11,6 pro­c. Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos 2012 m. pir­mą ket­vir­tį iš­ lei­do 386 mln. li­tų, ar­ba 12,8 pro­c. dau­giau nei per­nai per tą pa­tį lai­ko­ tar­pį. Ke­lio­nė­je vie­nas Lie­tu­vos gy­ven­ to­jas vi­du­ti­niš­kai iš­lei­do 1365 li­tus, vi­du­ti­nė ke­lio­nės truk­mė bu­vo 6,9 nak­vy­nės. Dau­giau­sia ke­liau­to­jų vy­ko į Di­ džią­ją Bri­ta­ni­ją, Len­ki­ją, Bal­ta­ru­si­ ją, Ru­si­ją, Vo­kie­ti­ją ir Lat­vi­ją. VD inf.

Redakcijos nuomonė gali nesutapti su autorių nuomone. karštOJI linija: reklamos skyrius: Platinimo tarnyba: Prenumeratos skyrius: Buhalterija: 212 2022 261 3654 261 1688 261 1688 (8 46) 397 ISSN 1822-7791 © 2007 „Diena Media News“ Labdarių g. 8, 01120 Vilnius Tel. (8 5) 262 4242, E. paštas: info@vilniausdiena.lt VYRIAUSIASIS REDAKTORIUS Lukas Miknevičius – 219 1386 VYRIAUSIOJO REDAKTORIAUS PAVADUOTOJAS Stasys Gudavičius – 219 1371

MIESTAS: Rūta Grigolytė – 219 1373 Indrė Pepcevičiūtė – 219 1391 Andrejus Žukovskis – 219 1391 LIETUVA: Justinas Argustas – 219 1381 EKONOMIKA: Jolita Mažeikienė (redaktorė) – 219 1374 Lina Mrazauskaitė – 219 1388 PASAULIS: Julijanas Gališanskis (redaktorius) – 219 1376 Valentinas Beržiūnas – 219 1387

SPORTAS: Romas Poderys (redaktorius) – (8 37) 302 258 Mantas Stankevičius – 219 1383 ŠEŠTADIENIS: Darius Sėlenis – (8 37) 302 276 Laima Žemulienė – 219 1374 TV DIENA: Agnė Klimčiauskaitė (redaktorė) – 219 1380 370: Jurgita Kviliūnaitė (redaktorė) – 219 1370 FOTOGRAFAI: Gediminas Bartuška – 219 1384 Simonas Švitra – 219 1384

Visi kontaktai: diena.lt/dienrastis/redakcija Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raide R pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti. Tiražas 5500.

767

REKLAMOS PARDAVIMO SKYRIUS: 261 3655, 261 3659, 261 3654, 261 3000, 261 9655, 279 1370 faks. – 279 1379 SKELBIMŲ SKYRIUS: 

261 3653

PRENUMERATOS SKYRIUS: 

261 1688

PLATINIMO TARNYBA: 

261 1688


7

pirmADIENIS, birželio 25, 2012

lietuva diena.lt/naujienos/lietuva

„„Ob­jek­tas: vie­nas iš pa­sta­tų, ku­ria­me esą ga­lė­jo veik­ti slap­tas CŽV ka­lė­ji­mas, yra An­ta­vi­liuo­se ša­lia Vil­

niaus. 

And­riaus Ufar­to (BFL) nuo­tr.

At­sa­ky­mai dėl me­na­mų ka­lė­ji­mų Lie­tu­vos pro­ku­ro­rai ga­vo ba­lan­dį Lie­tu­vo­je vie­šė­ju­sių eu­ ro­par­la­men­ta­rų klau­si­mus dėl ta­ria­mų JAV cent­ri­nės žval­ gy­bos val­dy­bos (CŽV) ka­lė­ji­mų ir šiuo me­tu ren­gia at­sa­ky­mus. „Ga­li­me pa­tvir­tin­ti, kad klau­si­ mai gau­ti praė­ju­sią sa­vai­tę. At­ sa­ky­mai ren­gia­mi“, – in­for­ma­vo Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros Vie­šų­ jų ry­šių sky­rius. Ba­lan­džio pa­bai­go­je dėl me­na­ mų CŽV ka­lė­ji­mų į Lie­tu­vą at­vy­ ku­si Eu­ro­pos Par­la­men­to de­le­ ga­ci­ja pa­reiš­kė tu­rin­ti pa­pil­do­mų klau­si­mų Lie­tu­vos pro­ku­ro­rams, ku­rie tei­gia nu­sta­tę, kad Lie­tu­vo­ je ne­bu­vo ne­tei­sė­tai ka­li­na­mi as­ me­nys. Pra­ne­šė­ja šiuo klau­si­mu pa­skir­ ta ža­lių­jų at­sto­vė pran­cū­zė Hélène Flaut­re tuo­met sa­kė, kad pro­ku­ ra­tū­ros po­zi­ci­ja ne­vi­siš­kai su­tam­ pa su par­la­men­ti­nio ty­ri­mo iš­va­ do­mis, to­dėl, pa­sak jos, Lie­tu­vos pro­ku­ro­rams bus su­for­mu­luo­ta pa­pil­do­mų klau­si­mų šia te­ma. Eu­ro­par­la­men­ta­rai klau­si­mus ra­šė be­veik du mė­ne­sius. Prieš ke­lias die­nas juos ga­vę Lie­tu­ vos pro­ku­ro­rai tvir­ti­na ne­ga­lin­tys pa­sa­ky­ti, ka­da at­sa­ky­mai bus pa­

reng­ti ir iš­siųs­ti į Eu­ro­pos Par­la­ men­tą. 2009 m. pa­bai­go­je per par­la­ men­ti­nį ty­ri­mą iden­ti­fi­kuo­ti du ob­jek­tai Vil­niu­je ir ša­lia sos­ti­nės, kur ga­lė­jo bū­ti įreng­tos pa­tal­pos su­lai­ky­tie­siems lai­ky­ti. Vie­nas tų ob­jek­tų – An­ta­vi­lių gy­ven­vie­tė­je.

Eu­ro­par­la­men­ta­rai klau­si­mus ra­šė be­ veik du mė­ne­sius. Taip pat bu­vo nu­sta­ty­ti ke­li su CŽV sie­ja­mi skry­džiai į Vil­nių ir Pa­lan­gą, vy­kę 2003–2006 m. Sei­mo pa­tvir­tin­to­se iš­va­do­se skelb­ta, kad ko­mi­te­tui liu­di­ję as­ me­nys nei­gė prie­lai­das ir ga­li­my­ bes, jog An­ta­vi­liuo­se esan­čia­me komp­lek­se, kur da­bar yra Vals­ty­ bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to (VSD) mo­ky­mo cent­ras, bu­vo lai­ko­mi ar

tar­do­mi as­me­nys. Ta­čiau par­la­ men­ta­rai nu­ro­dė, kad „pa­sta­to pa­tal­pų iš­dės­ty­mas, už­da­ru­mas ir pe­ri­met­ro ap­sau­ga, VSD dar­buo­ to­jų frag­men­tiš­kas bu­vi­mas pa­ tal­po­se lei­do at­lik­ti VSD ne­kont­ ro­liuo­ja­mus par­tne­rių pa­rei­gū­nų veiks­mus ir nau­do­ti inf­rast­ruk­tū­ rą sa­vo nuo­žiū­ra“. Bet ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro pa­va­ duo­to­jas Da­rius Rau­lu­šai­tis tuo­ met sa­kė, kad per iki­teis­mi­nį ty­ ri­mą, ku­ris per­nai nu­trauk­tas, „nu­sta­ty­ta, kad nė vie­no to­kio as­ mens ka­li­na­ma ne­bu­vo“. Lie­tu­vos va­do­vai sa­ko, kad, JAV at­si­sa­kant pa­teik­ti bet ko­kią in­ for­ma­ci­ją, tir­da­ma įta­ri­mus dėl slap­tų CŽV ka­lė­ji­mų Lie­tu­va pa­ da­rė vis­ką, ką ga­lė­jo. Len­ki­ja ir Ru­mu­ni­ja taip pat yra su­lau­ku­sios kal­ti­ni­mų, kad lei­ do JAV įreng­ti slap­tus su­lai­ky­mo cent­rus, kur ga­lė­jo bū­ti kan­ki­na­mi te­ro­riz­mu įta­ria­mi as­me­nys. VD, BNS inf.

Mi­rė dai­li­nin­kas A.Sa­vic­kas Ei­da­mas 94-uo­sius me­tus sa­vait­ ga­lį mi­rė ži­no­mas lie­tu­vių ta­py­to­ jas, dai­lė­ty­ri­nin­kas, Na­cio­na­li­nės kul­tū­ros ir me­no pre­mi­jos lau­rea­ tas Au­gus­ti­nas Sa­vic­kas.

„Ne­te­ko­me iš­ki­laus me­ni­nin­ko, lie­tu­vių ta­py­bos pa­triar­cho, ku­rio kū­ry­ba šiuo­lai­ki­nė­je mū­sų dai­lė­ je pa­li­ko žy­mų pėd­sa­ką. Jo kū­ri­ niai spin­du­liuo­ja Tė­vy­nės mei­lę,

ši­lu­mą ir tau­tiš­ku­mą, šiuo­lai­ki­ niam žmo­gui at­ve­ria mū­sų kul­ tū­ros klo­dus“, – tei­gia­ma Pre­ zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės užuo­jau­to­je. „Il­ga­me­tis pe­da­go­gas ir kū­rė­jas A.Sa­vic­kas išug­dė ne vie­ną jau­ nų­jų lie­tu­vių da­li­nin­kų ir ta­py­bos my­lė­to­jų kar­tą, bū­rė bend­ra­min­ čius. Su­lau­kęs gar­baus am­žiaus, ta­py­to­jas ak­ty­viai dir­bo ir kū­rė iki

pat gy­ve­ni­mo pa­bai­gos. Nuo­šir­ džiai už­jau­čiu A.Sa­vic­ko šei­mą, ar­ti­muo­sius ir vi­sus jo ta­len­to ger­ bė­jus“, – ra­šo vals­ty­bės va­do­vė. Pre­zi­den­tū­ra pri­mi­nė, kad ta­ py­to­jas A.Sa­vic­kas ap­do­va­no­tas Lie­tu­vos di­džio­jo ku­ni­gaikš­čio Ge­di­mi­no V laips­nio or­di­no Ri­te­ rio kry­žiu­mi ir Vy­tau­to Di­džio­jo or­di­no Ko­man­do­ro kry­žiu­mi. VD inf.


8

pirmADIENIS, birželio 25, 2012

lietuva diena.lt/naujienos/lietuva

Čiu­pi­nė­jo už skver­nų ne­tik­rą Na­po­leo­ną Dia­na Kra­pa­vic­kai­tė d.krapavickaite@diena.lt

Šeš­ta­die­nį Kau­ne bu­vo at­kur­tas Pran­cū­zi­jos im­pe­ra­to­riaus Na­po­ leo­no Bo­na­par­to per­si­kė­li­mas per Ne­mu­ną prieš 200 me­tų, ku­ris, is­ to­ri­kų tei­gi­mu, da­liai Lie­tu­vos gy­ ven­to­jų bu­vo įkvė­pęs vil­tį at­si­kra­ ty­ti Ru­si­jos prie­spau­dos.

Ne­mu­no ir Ne­ries san­ta­ko­je iš­ki­lu­ sio­je bal­tų pa­la­pi­nių sto­vyk­la­vie­tė­ je li­kus ke­lioms va­lan­doms iki mū­ šio tvy­ro­jo pa­si­ren­gi­mo nuo­tai­kos. Be­veik tūks­tan­tis ka­ro re­konst­ruo­ to­jų iš įvai­rių ša­lių ren­gė­si is­to­ri­ niam per­si­kė­li­mui per Ne­mu­ną ir mū­šiui. Vie­ni va­lė, ki­ti mū­šiui ruo­šė gink­lus bei ar­ti­le­ri­ją ar mė­gi­no su­si­drau­gau­ti su lie­tu­vių žir­gais. Ne­mu­no sa­lo­je ir mū­šio ins­ce­ni­ za­ci­jo­je da­ly­va­vo 42 žir­gai, bu­vo pla­nuo­ta pa­nau­do­ti 25 pa­būk­lus. Iš vi­so per tris die­nas iš ar­ti­le­ ri­jos pa­tran­kų bu­vo pa­ruoš­ta iš­ šau­dy­ti apie 200 ki­log­ra­mų juo­ do­jo pa­ra­ko. Nors fes­ti­va­lio „Eu­ro­pa. Na­po­ leo­nas I Kau­ne. 1812“ ren­gė­jai iš­ va­ka­rė­se su­ži­no­jo, kad pran­cū­zų re­konst­ruo­to­jai į Lie­tu­vą neat­vyks, per daug ne­nu­si­mi­nė. Dvie­jų šimt­ me­čių se­nu­mo įvy­kius at­kū­rė is­to­ ri­jos klu­bų at­sto­vai iš Ru­si­jos, Uk­ rai­nos, Len­ki­jos, Če­ki­jos ir lie­tu­vių en­tu­zias­tai. Na­po­leo­no fes­ti­va­lio pro­ga Kau­ no me­ras And­rius Kup­čins­kas „Žal­gi­rio“ are­no­je su­ren­gė priė­

mi­mą. Kvies­ti­nius sve­čius A.Kup­ čins­kas pa­si­ti­ko ap­si­ren­gęs XIX a. pra­džios di­di­ko ap­da­rais. Kau­no me­ras pa­kvie­tė sve­čius į „Žal­gi­rio“ are­nos te­ra­są žiū­rė­ti Na­po­leo­no ka­riuo­me­nės per­si­kė­ li­mo ins­ce­ni­za­ci­jos. Ke­tu­ris kar­tus Lie­tu­vos ka­riuo­ me­nės po­nto­nu Na­po­leo­no ka­riuo­ me­nei at­sto­vau­jan­tys re­konst­ruo­ to­jai kė­lė­si iš kai­rio Ne­mu­no kran­to į de­ši­nį. Ano me­to uni­for­mo­mis pa­si­puo­ šę is­to­ri­nio įvy­kio re­konst­ruo­to­jai iš­si­ri­kia­vo Ne­mu­no sa­los dau­bo­ je. Gau­sy­bė žiū­ro­vų nu­sė­do dau­ bos šlai­tus. Šū­viu bu­vo pa­skelb­ta mū­šio pra­džia. Maž­daug 40 mi­nu­ čių truk­mės re­gi­nys sken­dė­jo pa­ra­ ko dū­muo­se. Re­konst­ruo­to­jai kri­to „ne­gy­vi“ – ir vėl kė­lė­si. Pran­cū­zi­jos da­li­niui va­do­va­vęs Sor­bo­nos uni­ver­si­te­to is­to­ri­jos pro­fe­so­rius Ole­gas So­ko­lo­vas, dė­ vin­tis tam­siai mė­ly­ną di­vi­zi­jos ge­ ne­ro­lo uni­for­mą, na­po­leo­niš­kais mos­tais va­do­va­vo mū­šiui. „Ti­kiuo­si, mū­šis jums pa­ti­ko. Kau­nas lais­vas, – jo­da­mas eik­liu žir­gu su­šu­ko O.So­ko­lo­vas. – Ačiū ka­riams, o man duo­kit at­si­ger­ti ir iš­ger­ti.“ Žiū­ro­vai, ap­spi­tę ne­tik­ rą Bo­na­par­tą, vis tai­kė­si pa­lies­ti jo dra­bu­žius ir gau­sias ka­ri­nes re­ga­ li­jas. Pro­fe­so­rius min­ti­nai ži­no be­veik vi­sas Bo­na­par­to kal­bas, taik­liai at­ kar­to­ja šios is­to­ri­nės as­me­ny­bės ges­tus. Kai ku­rias fra­zes O.So­ko­lo­ vas ta­rė pran­cū­zų kal­ba ir juo­ka­vo, kad mo­ka ir tru­pu­tį ru­sų kal­bos.

Par­ti­ja – šei­mos ran­ko­se Sun­ki par­ti­jos pir­mi­nin­ko li­ga – dar ne prie­žas­tis jį pa­keis­ti. Taip nu­spren­dė Lie­ tu­vos liau­dies par­ti­ja (LLP). Ofi­cia­liai jai ir to­liau va­do­vaus Ka­zi­mi­ra Pruns­kie­ nė. O į Sei­mo rin­ki­mus par­ti­ją ves po­li­ti­ kės sū­nus Vai­do­tas Pruns­kus. Jus­ti­nas Ar­gus­tas j.argustas@diena.lt

Veiks to­liau

Min­čių par­ti­jos veik­lą nu­trauk­ti nė­ra, pir­mi­nin­kas lie­ka tas pa­ts, te­rei­kia su­dė­lio­ti kan­di­da­tų į Sei­ mą są­ra­šą. To­kios yra da­bar­ti­nia­ me par­la­men­te neats­to­vau­ja­mos LLP am­bi­ci­jos. V.Pruns­kus, lai­ki­nai ei­nan­ tis par­ti­jos pir­mi­nin­ko pa­rei­gas, pa­tvir­ti­no, kad LLP Sei­mo rin­ki­ muo­se da­ly­vaus. Be to, ieš­ko, su kuo ga­lė­tų bend­ra­dar­biau­ti. „Mes ap­si­spren­dė­me da­ly­vau­ ti. Lai­ko dar tu­ri­me, dar šiek tiek anks­ti kal­bė­ti apie kan­di­da­tus. Ma­nau, tai bus pa­da­ry­ta per ar­ti­ miau­sius ke­lis mė­ne­sius“, – tvir­ ti­no V.Pruns­kus. Ar­ti­miau­siu me­tu bus ren­gia­ mas ir LLP su­va­žia­vi­mas. Par­ti­ jos na­riai tu­rė­tų ap­si­spręs­ti ir dėl kan­di­da­tų, ir dėl par­ti­jos pir­mi­ nin­ko. Ta­čiau V.Pruns­kus paaiš­ ki­no, kad par­ti­jos ved­lio keis­ti ne­ si­ruo­šia­ma. „LLP pir­mi­nin­kas ren­ka­mas dve­jiems me­tams, kaip nu­ma­to įsta­tai, o aš pa­skir­tas lai­ki­nai ei­ ti pa­rei­gas. Tai­gi, ma­nau, par­ti­ jos pir­mi­nin­kas kei­čia­mas ne­bus. Aš grei­čiau­siai bū­siu pa­lik­tas kaip lai­ki­na­sis“, – dės­tė V.Pruns­kus. Bu­vęs Šven­čio­nių ra­jo­no po­li­ti­ kas nu­ro­dė, kad apie LLP val­dy­ mą bei pla­nus nuo­lat in­for­muo­ja ir po in­sul­to pra­de­dan­čią at­si­gau­ ti K.Pruns­kie­nę. Ieš­ko par­tne­rių

„„Im­pe­ra­to­rius: Na­po­leo­ną Bo­na­par­tą vai­di­no Sor­bo­nos uni­ver­si­te­to

pro­fe­so­rius O.So­ko­lo­vas. 

Gamintojų ir Importuotojų Asociacija

              

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

Gamintojų ir Importuotojų Asociacija informuoja, kad buityje susidarančios elektros ir elektroninės įrangos atliekos bei panaudoti galvaniniai elementai (baterijos) iš gyventojų superkami šiose vietose:

L. Asanavičiūtės g. 20 / 2, Vilnius („Ekotaškas“), Laisvės pr. 43D, Vilnius („Ekotaškas“), Genių g. 1A / Parko g. 14, Naujoji Vilnia, Vilnius („Ekotaškas“), Sausio 13-osios g. 2, Vilnius („Ekotaškas“), Architektų g. 23, Vilnius („Ekotaškas“), Kovo 11-osios g. 39B, Grigiškės, Vilnius („Ekotaškas“), Šaltkalvių g. 2, Vilnius („Ekotaškas“), Jeruzalės g. 4, Vilnius („Ekotaškas“), Vidūno g. 4, Vilnius („Ekotaškas“), Medeinos g. 8, Vilnius („Ekotaškas“), Žirmūnų g. 2, Vilnius („Ekotaškas“), Ateities g. 91, Vilnius („Ekotaškas“), Savanorių pr. 16, Vilnius („Ekotaškas“), Žirmūnų g. 64, Vilnius („Ekotaškas“), Riovonių g. 2A, Vilnius („Atliekų tvarkymo centro” aikštelė).

Saugokime gamtą, rūpinkimės savo ateitimi!

Gyventojams nebenaudojamą buitinę techniką, elektroniką, baterijas ir akumuliatorius būtina rūšiuoti, rinkti atskirai. Šiose atliekose esančios pavojingos medžiagos kelia rimtą pavojų aplinkai ir žmonių sveikatai.

Sun­kiai ser­gan­čios po­li­ti­kės sū­ nus neat­me­tė, kad LLP per Sei­mo rin­ki­mus ga­li bend­ra­dar­biau­ti su ki­to­mis po­li­ti­nė­mis jė­go­mis, ta­ čiau jų ne­nu­ro­dė: „Kon­sul­ta­ci­jos vyks­ta, ta­čiau šiuo klau­si­mu nė­ra ap­si­spręs­ta ga­lu­ti­nai ir su­de­rė­ta. Kol kas ne­no­rė­čiau įvar­dy­ti.“ Ta­čiau to­kias K.Pruns­kaus kal­ bas pa­nei­gė ki­tų po­li­ti­nių par­ ti­jų ly­de­riai. Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos pir­mi­nin­kas Ra­mū­nas Kar­baus­kis tvir­ti­no, kad jo­kių kal­bų apie bend­ra­dar­bia­vi­mą su K.Pruns­kie­nės par­ti­ja „nė­ra ir ne­ la­bai ga­li bū­ti“, – esą po­žiū­riai į ato­mi­nę ener­ge­ti­ką ir ki­tus klau­ si­mus per­ne­lyg ski­ria­si.

So­cial­de­mok­ra­tai, su ku­riais K.Pruns­kie­nė pa­lai­kė drau­giš­ kus san­ty­kius, apie ga­li­mą bend­ ra­dar­bia­vi­mą taip pat tei­gė nie­ko ne­ži­ną. K.Pruns­kie­nė mankš­ti­na­si

LLP par­ti­jos va­do­vo klau­si­mas iš­ki­lo po K.Pruns­kie­nę va­sa­rį iš­ ti­ku­sio in­sul­to. Po­li­ti­kė lig šiol gy­do­ma li­go­ni­nė­je, sun­kiai kal­ ba ir vaikš­to. Ar­ti­mie­ji sa­ko, kad K.Pruns­kie­nės svei­ka­ta vis ge­rė­ja, ta­čiau su­pran­ta, kad grei­tai po­li­ti­ kė ne­pas­veiks.

Kol kas dar ne­vaikš­ to, tik su vaikš­ty­ne ir te­ra­peu­to pa­gal­ ba mankš­ti­na­si.

„Ir kal­ba dau­giau, ir vis­ką su­ pran­ta. Tie­sa, tik žo­džiai, ku­ riuos ji no­ri pa­sa­ky­ti, kar­tais „už­ kren­ta“. Ir ju­da dau­giau, ji fi­ziš­kai dau­giau su­stip­rė­ju­si. Kol kas dar ne­vaikš­to, tik su vaikš­ty­ne ir te­ ra­peu­to pa­gal­ba mankš­ti­na­si. Sa­ ky­čiau, in­ten­sy­viai. Ir tas rea­bi­li­ ta­ci­jos krū­vis ne­ma­žas. Per die­ną nuo to­kių už­siė­mi­mų ji jun­ta fi­zi­ nį nuo­var­gį. Be abe­jo, mankš­tin­ da­ma­si, spor­tuo­da­ma ji tik­rai de­ da di­de­les pa­stan­gas. Į klau­si­mą, ka­da po­li­ti­kės svei­ka­ta pa­ge­rės, me­di­kai at­sa­ko, kad rei­kia lai­ko ir

„„No­mi­na­liai: LLP į Sei­mo rin­ki­

mus ves ne K.Pruns­kie­nė, nors ji liks par­ti­jos pir­mi­nin­ke. 

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

kant­ry­bės“, – taip ma­mos svei­ ka­tos būk­lę api­bend­ri­no V.Pruns­ kus. Ta­čiau aki­vaiz­du, kad dėl svei­ ka­tos būk­lės ir rea­bi­li­ta­ci­jos kur­ so K.Pruns­kie­nė jau ne­bes­pės į vis ar­tė­jan­čių Sei­mo rin­ki­mų trau­ki­ nį. Rin­ki­mai vyks jau šį spa­lį, kan­ di­da­tai bus pra­dė­ti re­gist­ruo­ti rugp­jū­tį, baig­ti re­gist­ruo­ti – rug­ sė­jo vi­du­ry­je.

Komentaras Lau­ras Bie­li­nis Po­l i­to­lo­gas

J

au ir anks­čiau ma­tė­me, kad K.Pruns­kie­nės va­do­vau­ja­ma par­ti­ja ne­pa­sie­kė tų re­zul­ta­tų, ku­rie rei­ka­lin­gi per­ga­lei. LLP su­ren­ka la­bai ma­žai bal­sų, kad bū­tų ga­li­ma džiū­gau­ti. Da­bar, kai K.Pruns­kie­nę iš­ti­ko to­kia bė­da, to dar ma­žiau ga­li­ma ti­kė­tis. Ji bu­vo pa­g rin­d i­n is par­t i­jos įvaiz­d žio ele­men­tas, sa­vo­tiš­kas par­ti­jos rin­ki­ mų va­rik­lis. Ją kei­čian­tys žmo­nės – tai jau vi­sai kas ki­ta, ne­prik­lau­so­mai nuo to, kad tu­ri tą pa­čią pa­var­dę ar po­li­ti­nės veik­los įdir­bį. K.Pruns­kie­nė

jau pa­ti sa­vai­me bu­vo stip­rus įvaiz­dis – pa­trauk­lus ir rei­ka­lin­gas tam tik­rai da­liai rin­kė­jų. Ir jos ne­sant, ne­ži­nau, ar rin­kė­jai su­ge­bės šią par­ti­ją at­pa­žin­ ti, iden­ti­fi­kuo­ti. Ar par­ti­ja ga­li iš­nyk­ti iš po­li­ti­nio že­mė­ la­pio? Taip, to­kia ga­li­my­bė yra. Gal­būt par­ti­jos po­li­ti­kai tu­rės am­bi­ci­jų ir trūks plyš ją sieks iš­lai­ky­ti. Tie­sa, yra ga­li­my­ bė ieš­ko­ti są­jun­gi­nin­kų, su ku­riais bū­ tų ga­li­ma kal­bė­tis ir tar­tis. Išei­tys čia ga­li bū­ti ke­lios: R.Kar­baus­kio va­do­vau­ ja­mi vals­tie­čiai ar­ba so­cial­de­mok­ra­tai. Nors su šiais tar­tis bū­tų su­dė­tin­giau – tai vi­sai ki­to­kio svo­rio po­li­ti­nė jė­ga.

To­ki­jas pa­svei­ki­no Sei­mo spren­di­mą Ja­po­ni­jos pa­rei­gū­nai pa­svei­ki­no Lie­tu­vos Sei­mo spren­di­mą at­ver­ ti ke­lią Vi­sa­gi­no ato­mi­nės elekt­ri­ nės sta­ty­bai.

„Hi­ta­chi“, ku­ri pro­jek­tą ke­ti­na vys­ty­ti bend­ra­dar­biau­da­ma su „Ge­ne­ral Elect­rics“, ofi­cia­lia­me pra­ne­ši­me pa­reiš­kė: „Svei­ki­na­me (su­tar­ties) pa­tvir­ti­ni­mą Lie­tu­vos par­la­men­te. No­rė­tu­me tęs­ti dar­ bą įfor­min­da­mi su­tar­tį.“

Ja­po­ni­jos gam­tos iš­tek­lių ir ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­jos at­sto­vas sa­kė, kad pa­tvir­ti­ni­mas „pri­lygs­ ta for­ma­liam už­sa­ky­mui“. Sei­mas praė­ju­sią sa­vai­tę pa­ tvir­ti­no Lie­tu­vos Vy­riau­sy­bės ir „Hi­ta­chi“ kon­ce­si­jos su­tar­tį dėl Vi­sa­g i­n o ato­m i­n ės elekt­r i­n ės sta­ty­bos, taip pat ki­tus įsta­ty­ mus, bū­ti­nus šiam ke­lio­li­kos mi­ li­jar­dų li­tų ver­tės pro­jek­tui vys­ ty­ti. Įs­ta­ty­mai įsi­ga­lios, kai juos

pa­si­ra­šys Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­ baus­kai­tė. Ti­ki­ma­si, kad ne­tru­kus su „Hi­ ta­chi“ bus pa­si­ra­šy­ta kon­ce­si­jos su­tar­tis. Elekt­ri­nė, ku­rio­je taip pat ke­ ti­na da­ly­vau­ti Lat­vi­jos ir Es­ti­jos įmo­nės, tu­rė­tų bū­ti pa­sta­ty­ta iki 2022 m. Ga­lu­ti­niai spren­di­mai dėl in­ves­ti­ci­jų tu­rė­tų bū­ti priim­ti iki 2015-ųjų pa­bai­gos. VD, BNS inf.


9

pirmADIENIS, birželio 25, 2012

ekonomika Eko­no­mi­ką ­ ver­ti­na ge­riau

De­ga­lai ­ pi­go

Lie­tu­vos ūkio pa­dė­tį nei­gia­mai ver­ti­ na dau­giau nei pu­sė – 58 pro­c. – gy­ven­ to­jų, ar­ba 7 pro­c. ma­žiau nei prieš pus­ me­tį. 32 pro­c. gy­ven­to­jų ma­no, kad ša­ lies eko­no­mi­ka nė­ra nei stip­ri, nei silp­ na. Šiuo me­tu apie 35 pro­c. gy­ven­to­ jų as­me­ni­nę fi­nan­si­nę pa­dė­tį ver­ti­na la­ biau tei­gia­mai nei nei­gia­mai, o 65 pro­c. res­pon­den­tų pi­ni­gus lei­džia vis dar la­ bai at­sar­giai.

Bend­ro­vės „Lu­koil“ ir „Or­len“ lit­rą po­pu­ lia­riau­sio 95 mar­kės ben­zi­no penk­ta­die­ nį par­da­vė po 4,7 li­to, ar­ba ati­tin­ka­mai 2 ir 7 cen­tais pi­giau nei prieš sa­vai­tę. „Sta­toil“ de­ga­li­nė­se lit­ras šio ben­zi­no per sa­vai­tę at­ pi­go 7 cen­tais, iki 4,71 li­to. Dy­ze­li­no kai­nos „Sta­toil“ ir „Or­len“ de­ga­li­nė­se su­ma­žė­jo 7 cen­tais ir ati­tin­ka­mai sie­kė 4,41 bei 4,4 li­to už lit­rą. „Lu­koil“ de­ga­li­nė­se dy­ze­li­no kai­nos su­ma­žė­jo 5 cen­tais, iki 4,4 li­to už lit­rą.

Valiutų kursai

Šiandien Valiuta

kiekis Santykis

Bal­ta­ru­si­jos rub­lis 10000 3,3266 DB sva­ras ster­lin­gų 1 4,2976 JAV do­le­ris 1 2,7544 Ka­na­dos do­le­ris 1 2,6771 Lat­vi­jos la­tas 1 4,9576 Len­ki­jos zlo­tas 10 8,0580 Nor­ve­gi­jos kro­na 10 4,6107 Ru­si­jos rub­lis 100 8,2085 Švei­ca­ri­jos fran­kas 1 2,8750

pokytis

+1,1494 % +0,6087 % +1,1494 % +0,4239 % +0,0848 % –0,8941 % +0,1847 % –0,6463 % +0,0174 %

Nors be­ne vi­si dau­ gia­bu­čių gy­ven­to­ jai yra vie­naip ar ki­taip su­si­dū­rę su būs­to ne­lai­mė­mis, ša­ly­je ap­draus­tas tik kas penktas bu­ tas. Dau­gu­ma bu­tų sa­vi­nin­kų ti­ki­si, kad juos nuo ri­zi­kos ap­ sau­gos kai­my­nai.

„„Pa­si­ti­kė­ji­mas: di­džio­ji da­lis – 74 pro­c. – bu­tų sa­vi­nin­kų ti­ki­si, kad ne­lai­mės at­ve­ju jų būs­tą ap­sau­gos kai­my­nai. 

„Shut­ters­tock“ nuo­tr.

Drau­di­kų kon­ku­ren­tai – kai­my­nai Li­na Mra­zaus­kai­tė

l.mrazauskaite@diena.lt

Ap­sau­go­ti būs­to ne­sku­ba

Ste­reo­ti­pas by­lo­ja, kad lie­tu­viai kai­my­nų ne­lai­me džiau­gia­si. Ta­ čiau trys ket­vir­ta­da­liai bu­tų sa­vi­ nin­kų kai­my­nus įvar­di­ja kaip pa­ grin­di­nius ga­li­mus pa­gal­bi­nin­kus sau­gant būs­tą ir pa­ti­kė­ti sa­vo tur­ to į drau­di­kų ran­kas ne­sku­ba. Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to duo­ me­ni­mis, ša­ly­je būs­to drau­di­mu pa­si­rū­pi­nę vos 22 pro­c. bu­tų sa­vi­ nin­kų, o in­di­vi­dua­lus na­mas ap­ draus­tas be­veik kas ant­ras. Be to, bu­tų sa­vi­nin­kai, ki­taip nei in­di­vi­dua­lių na­mų šei­mi­nin­ kai, daž­niau drau­džia­si įpa­rei­go­ ti kre­di­to įstai­gų, o ne sa­va­no­riš­ kai siek­da­mi ap­sau­go­ti sa­vo būs­tą nuo ne­lai­mių. Tai tei­gė drau­di­mo bend­ro­vės BTA Tur­to drau­di­mo va­do­vau­jan­čio­ji spe­cia­lis­tė Da­lia Straz­die­nė. Drau­di­mo bend­ro­vės „Lie­tu­vos drau­di­mas“ at­lik­ta ap­klau­sa pa­ro­ dė, kad net 32 pro­c. di­džių­jų ša­lies mies­tų gy­ven­to­jų sa­vo bu­to ne­ drau­džia ir to da­ry­ti ne­ke­ti­na. Sa­ vo spren­di­mą jie mo­ty­vuo­ja pi­ni­gų trū­ku­mu bei vil­ti­mi, kad ne­lai­mės įvyks­ta re­tai ir jų bu­tą ap­lenks. „Ta­čiau di­džio­ji da­lis – net 97 pro­c. – ap­klaus­tų­jų at­sa­kė, kad jie vie­naip ar ki­taip yra su­si­dū­rę su ne­lai­mė­mis – per sa­vo ar­ti­mų­jų

ar sa­vo pa­čių pa­tir­tis. Dau­giau nei pu­sė jų su ne­lai­mė­mis yra su­si­dū­rę as­me­niš­kai“, – tvirtino drau­di­mo bend­ro­vės „Lie­tu­vos drau­di­mas“ Būs­to drau­di­mo eks­per­tas And­ rius Gim­bic­kas. Drau­di­kai laukia po­ky­čių

Nors bu­tų sa­vi­nin­kai būs­to drau­ di­mą dar ati­de­da ry­to­jui, drau­di­ mo bend­ro­vės tei­gia pa­ste­bin­čios tei­gia­mų po­ky­čių. Ste­bint ke­lių pa­sta­rų­jų me­tų ten­den­ci­jas tur­to drau­di­mo sri­ty­je tam­pa aki­vaiz­du, kad pa­sta­tų drau­di­mas, ypač tarp gy­ven­to­jų, au­ga, kaip sa­kė D.Straz­ die­nė. Ji pro­gno­za­vo, kad drau­di­mo po­rei­kis augs ir to­liau. „Tu­rint ome­ny­je, kad Eu­ro­po­je tur­to – ne­kil­no­ja­mo­jo ir kil­no­ja­mo­ jo – ap­draus­tu­mas vir­ši­ja 90 pro­c., o Lie­tu­vo­je jis ne­sie­kia net 50 pro­c., šio­je sri­ty­je plėt­ros po­ten­cia­las dar tik­rai neiš­nau­do­tas. Pas­ta­rų­jų ke­ le­rių me­tų įvy­kiai, per ku­riuos nu­ ken­tė­jo žmo­nių tur­tas, ne tik pa­ro­ dė tik­rą­ją si­tua­ci­ją tur­to drau­di­mo rin­ko­je, bet ir at­sklei­dė gy­ven­to­jų tur­to drau­di­mo po­rei­kio su­vo­ki­mą. Pa­mo­kos, nors ir skau­džios, ma­tyt, da­vė sa­vo re­zul­ta­tų“, – sa­kė ji. A.Gim­bic­ko tei­gi­mu, gy­ven­to­ jai būs­to drau­di­mą su­vo­kia kaip ap­sau­gą nuo ne­pla­nuo­tų iš­lai­dų. Pa­vyz­džiui, bend­ro­vė „Lie­tu­vos drau­di­mas“ praė­ju­siais me­tais bu­ tų sa­vi­nin­kams iš vi­so at­ly­gi­no 3,2

mln. li­tų dy­džio nuo­sto­lių. Per pir­ muo­sius šių me­tų mė­ne­sius iš­mo­ kė­ta su­ma sie­kė 1,2 mln. li­tų, ir tai yra 2 pro­c. dau­giau nei per tą pa­tį lai­ko­tar­pį per­nai.

To­mas Ne­nar­ta­vi­čius:

Pas­te­bi­ma, kad na­mų tur­to drau­di­mu gy­ ven­to­jai daž­niau­siai su­si­rū­pi­na jau nu­ken­ tė­ję – įvy­kus va­gys­tei, už­lie­ji­mui, gais­rui ar ki­tai ne­lai­mei. Ne­sup­ran­ta są­ly­gų

Gy­ven­to­jai daž­niau­siai ren­ka­si tik pa­sta­to drau­di­mą, nes to rei­ka­lau­ ja būs­to pa­sko­las iš­da­vę ban­kai, o na­muo­se ar bu­tuo­se esan­tis tur­ tas drau­džia­mas maž­daug per­pus re­čiau, re­mian­tis Sta­tis­ti­kos de­ par­ta­men­to duo­me­ni­mis. 18 pro­c. būs­to sa­vi­nin­kų pa­pil­do­mai ren­ ka­si ir ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės drau­ di­mą, gel­bė­jan­tį, jei ap­lie­ja­mas ar ki­taip dėl ne­ty­či­nių veiks­mų ap­ga­ di­na­mas kai­my­no bu­tas. Drau­di­mo bend­ro­vės „ER­GO Lie­ tu­va“ Tur­to drau­di­mo de­par­ta­men­ to va­do­vo To­mo Ne­nar­ta­vi­čiaus tei­ gi­mu, dviem treč­da­liais bend­ro­vės

su­da­ry­tų su­tar­čių ap­drau­džia­mas ne­kil­no­ja­ma­sis tur­tas ir tik treč­da­ lis drau­di­mo po­li­sų su­tei­kia na­mų tur­to, pa­vyz­džiui, bal­dų, bui­ti­nės tech­ni­kos ir pan., drau­di­mą. „Pas­te­bi­ma, kad na­mų tur­to drau­di­mu gy­ven­to­jai daž­niau­siai su­si­rū­pi­na jau nu­ken­tė­ję – įvy­kus va­gys­tei, už­lie­ji­mui, gais­rui ar ki­ toms ne­lai­mėms“, – sa­kė jis. Nors tur­to drau­di­mu daž­niau drau­džia­si bu­tų, o ne nuo­sa­vų na­ mų sa­vi­nin­kai, pa­šne­ko­vas pa­brė­ žė, kad tai le­mia tik ge­ro­kai di­des­ nis bu­tų skai­čius rin­ko­je: „Su­tar­tis su­da­ran­tys drau­di­mo eks­per­tai pa­ ste­bi, kad klien­tai, draus­da­mi nuo­ sa­vą na­mą, dau­giau dė­me­sio ski­ria pla­tes­nei drau­di­mo ap­sau­gai.“ Drau­di­mo bend­ro­vės taip pat pa­ste­bi, kad būs­tų sa­vi­nin­kai į kil­ no­ja­mo­jo tur­to drau­di­mą dar žiū­ ri at­sai­niai, nes ne­su­vo­kia, jog ne­ lai­mės at­ve­ju šiam tur­tui pa­da­ry­ti nuo­to­liai pa­deng­ti ne­bus. „Nors ir re­čiau, bet vis dar su­si­ du­ria­me su nuo­mo­ne, kad ap­drau­ dus pa­sta­to sie­nas bus ap­draus­tas vi­sas tur­tas. De­ja, taip nė­ra. Bū­ tent to­dėl į tur­to drau­di­mą ra­gi­na­ me žiū­rė­ti komp­lek­siš­kai – ža­la dėl ug­nies, van­dens ar tre­čių­jų as­me­ nų veiks­mų ga­li bū­ti pa­da­ro­ma tiek kil­no­ja­ma­jam, tiek ne­kil­no­ja­ma­jam tur­tui, tad vien sie­nų drau­di­mas nė­ra op­ti­ma­lus tur­to drau­di­mo va­ rian­tas“, – teigė D.Straz­die­nė.

Ti­ki­si kai­my­nų pa­gal­bos

A.Gim­bic­kas sa­kė pa­ste­bė­jęs, kad il­ga­pirš­čius vis la­biau trau­kia va­ gys­tės iš bu­tų. Anot jo, per pa­sta­ ruo­sius me­tus vi­du­ti­nė ža­la dėl va­ gys­tės išau­go net 45 pro­c., o nau­ja šių me­tų ten­den­ci­ja – dar stip­riau išau­gę nuo­sto­liai dėl va­gys­čių iš bu­tų. Ta­čiau pa­šne­ko­vas pa­brė­žė, kad ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to drau­di­mas dėl va­gys­tės pa­da­ry­tų nuo­sto­lių ne­pa­deng­tų ir at­ly­gin­tų tik, pvz., ža­lą iš­lau­žus du­ris ar lan­gus. Ne tik va­gys­tės, bet ir gais­ro ar už­ lie­ji­mo at­ve­jais dau­gia­bu­čių gy­ ven­to­jai ti­k i­s i kai­my­n ų nea­b e­ jin­g u­m o. Bend­ro­v ės „Lie­t u­vos drau­di­mas“ ap­klau­sa pa­ro­dė, jog di­džio­ji da­lis – 74 pro­c. – bu­tų sa­v i­n in­k ų did­m ies­č iuo­se ti­k i­s i, kad ne­lai­mės at­ve­ju jų būs­tą ap­ sau­gos kai­my­nai. To­dėl dau­gia­ bu­čių gy­ven­to­jai sa­ko sie­kian­tys su kai­my­nais pa­lai­ky­ti ge­rus san­ ty­kius. „Pa­ra­dok­sa­lu, jog kaip pa­grin­ di­nę prie­mo­nę bu­tui ap­sau­go­ ti gy­ven­to­jai įvar­di­ja kai­my­nus, nors net 48 pro­c. ap­klaus­tų­jų at­ sa­kė kai­my­nus tie­siog pa­žįs­tan­tys ir ar­ti­mai su jais ne­bend­rau­jan­tys“, – teigė A.Gim­bic­kas. Anot jo, dau­gu­ma bu­tų sa­vi­nin­ kų ti­ki­si, kad ne­lai­mės at­ve­ju kai­ my­nai kreip­sis į po­li­ci­ją ar gais­ri­nę ar­ba net pa­tys im­sis veiks­mų.


10

pirmADIENIS, birželio 25, 2012

sportas

V.Alek­na įsismagino Taip to­li du­kart olim­pi­nis čem­ pio­nas Vir­gi­li­jus Alek­na dis­ko šį se­zo­ną dar ne­me­tė. Sa­vait­ga­ lį Klai­pė­dos leng­vo­sios at­le­ti­kos čem­pio­na­te le­gen­di­nis spor­ti­ nin­kas dis­ką nu­skrai­di­no 70 m ir 28 cm, taip pa­ge­rin­da­mas ša­ lies se­zo­no re­kor­dą.

Lon­d o­n o olim­p i­n ėms žai­dy­ nėms be­si­ruo­šian­tis 40-me­tis at­le­tas as­me­ni­nį se­zo­no re­kor­ dą pa­ge­ri­no net 1 m ir 24 cm. Tarp­tau­t i­n ė­se „Mee­t ing Lil­l e Met­ro­p o­l e“ leng­vo­s ios at­l e­ ti­kos var­ž y­b o­s e Pran­c ū­z i­j o­j e bir­že­lio 9-ąją V.Alek­na įran­kį bu­vo nu­skrai­di­nęs 69,04 m. V.Alek­na 70 m ri­bą įvei­kė po be­veik ket­ve­rių me­tų per­trau­ kos. Sėk­min­giau­sias bu­vo tre­ čia­s is Vir­g i­l i­jaus ban­dy­m as. Ant­r uo­j u mė­g i­n i­m u jis dis­k ą nu­svie­dė 68 m 3 cm, ket­vir­tuo­ ju – 66 m 64 cm, šeš­tuo­ju – 66 m 43 cm, o pir­ma­sis ir penk­ta­ sis ban­dy­mai ne­bu­vo įskai­ty­ ti. Klai­pė­dos čem­pio­na­to dis­ ko me­ti­mo rung­ty­je ant­rą vie­tą užė­męs Alek­sand­ras Tam­mer­ tas (66 m 58 cm) ta­po tre­čiuo­ ju es­tu, įvyk­džiu­siu olim­pi­nį A nor­ma­ty­vą. V.Alek­na 80 cm pa­ge­ri­no ke­ tu­ris­kart olim­pi­niam čem­pio­ nui ame­ri­kie­čiui Alf­re­dui Oer­te­ riui pri­klau­siu­sį pa­sau­lio re­kor­dą vy­res­nių kaip 40 me­tų spor­ti­ nin­kų gru­pė­je. Uos­ta­mies­ty­je už­fik­suo­tas re­ zul­ta­tas – tre­čias pa­sau­ly­je šiais me­tais. To­liau šį se­zo­ną ge­gu­žės pa­bai­go­je dis­ką me­tė tik pla­ne­ tos čem­pio­nas vo­kie­tis Ro­ber­tas Har­tin­gas (70,66 m ir 70,31 m). VD inf.

„„Pa­raiš­k a: pa­s ta­r uo­j u

me­ tu V.Alek­nos de­monst­ruo­ja­ mi re­zul­ta­tai prieš Lon­do­no olim­pi­nes žai­dy­nes pa­grin­di­ niams lie­tu­vio kon­ku­ren­tams ke­lia ne­ri­mą.Andriaus Ufarto (BFL) nuotr.

Lietuviai pajuto pergalės skonį Olim­pi­nių žai­dy­ nių at­ran­kos var­žy­ boms be­si­ren­gian­ti Lie­tu­vos vy­rų krep­ ši­nio rink­ti­nė pa­sie­ kė pir­mą­ją per­ga­ lę. Po dvie­jų pra­lai­ mė­ji­mų na­muo­se Ma­ke­do­ni­jos ir Grai­ ki­jos ko­man­doms Kęs­tu­čio Kem­zū­ ros auk­lė­ti­niai Hjus­ to­ne 63:61 su­ge­bė­ jo įveik­ti Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos eki­pą.

„„De­biu­tas: pir­mą­sias rung­ty­nes šią va­sa­rą vil­kė­da­mas Lie­tu­vos rink­ti­nės marš­ki­nė­lius žai­dęs Š.Ja­si­ke­vi­čius

de­monst­ra­vo so­li­dų žai­di­mą – pel­nė 12 taš­kų ir at­li­ko 4 re­zul­ta­ty­vius per­da­vi­mus.

Ma­rius Bag­do­nas m.bagdonas@diena.lt

Pir­mas taik­lus – per­ga­lin­gas

Tek­sa­so vals­ti­jo­je įsi­kū­ru­si Lie­tu­ vos de­le­ga­ci­ja gro­žė­tis NA­SA kos­ mi­nių skry­džių cent­ru bei įspū­din­ gą vers­lo ra­jo­ną tu­rin­čiu mies­tu ne­tu­rė­jo ka­da. Hjus­to­no uni­ver­si­ te­to sa­lė­je mū­siš­kiai plu­ša nuo ry­ to iki pat va­ka­ro. Per­ga­lė prieš 2012-ųjų olim­pi­ nių žai­dy­nių šei­mi­nin­kus lei­do kiek leng­viau at­si­pūs­ti tiek K.Kem­zū­rai, tiek vi­siems krep­ši­nin­kams. Vis dėl­ to, kad ji bū­tų pa­siek­ta, rei­kė­jo pra­ lie­ti ne­ma­žai pra­kai­to, o dvi­ko­vos pa­bai­go­je – ir stip­riai pa­si­ner­vin­ti. Nors bri­tams per rung­ty­nes dar ne­pa­dė­jo di­džiau­sia jų žvaigž­dė NBA klu­bo Či­ka­gos „Bulls“ marš­ ki­nė­lius vil­kin­tis Luo­las Den­gas, il­gą lai­ką mū­siš­kiai varžovus vijo­ si. Ma­čui pa­sie­kus apo­gė­jų, tech­ ni­ne pra­žan­ga bu­vo nu­baus­tas Ša­ rū­nas Ja­si­ke­vi­čius. Taik­liai bau­dų me­ti­mus rea­li­za­vę bri­tai šok­te­lė­jo į prie­kį 61:59. Vis dėl­to po šio epi­ zo­do lie­tu­viai stvė­rė jau­tį už ra­gų: Jo­nas Va­lan­čiū­nas iš­ly­gi­no re­zul­ta­ tą, o sėk­min­gai ap­si­gy­nus at­si­ra­do šan­sas iš­plėš­ti per­ga­lę. Per pa­sku­ti­nę ata­ką ka­muo­lys bu­vo Li­no Klei­zos ran­ko­se, ta­čiau ly­de­rio me­ti­mas ne­bu­vo taik­lus. Vis dėl­to pa­ts puo­lė­jas su­grie­bė ka­ muo­lį ir su­tei­kė lie­tu­viams ant­rą­ją ga­li­my­bę. Tuo­met ini­cia­ty­vos ėmė­ si Kau­no „Žal­gi­rio“ gy­nė­jas To­mas De­li­nin­kai­tis. Įs­pū­din­gai Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­gos (LKL) fi­na­lo se­ri­ jo­je žai­dęs krep­ši­nin­kas pra­si­ver­žė krep­šio link, pel­nė du taš­kus ir bri­ tams pra­ktiš­kai ne­pa­li­ko jo­kių vil­ čių. Pas­ku­ti­nis Da­no Clar­ko to­li­ mas me­ti­mas skrie­jo pro ša­lį. Įdo­mu, kad T.De­li­nin­kai­čio per­ ga­lin­gas me­ti­mas bu­vo vie­nin­te­liai šio žai­dė­jo pel­ny­ti taš­kai per vi­są dvi­ko­vą. Rū­pes­čių ap­stu

Prieš dvi­ko­vą K.Kem­zū­ra tu­rė­ jo kaip rei­kiant pa­suk­ti gal­vą dėl dvy­lik­tu­ko.

Si­mui Ja­sai­čiui su­skau­do ke­ lį, tad šį krep­ši­nin­ką tre­ne­ris nu­ spren­d ė pa­l ik­t i ant at­sar­g i­n ių suo­le­lio. Akių aler­gi­ja at­vy­kus į Jung­ti­nes Vals­ti­jas už­klu­po ir Š.Ja­si­ke­vi­čių, ta­čiau įžai­dė­jas iš­ bė­go į aikš­tę. Su S.Ja­sai­čiu už dvy­ lik­tu­ko ri­bos šia­me ma­če li­ko ir tik Hjus­to­ne prie ko­man­dos pri­si­jun­ gęs Ri­man­tas Kau­kė­nas bei Man­ tas Kal­nie­tis. Vis dėl­to tuo mū­ siš­kių bė­dos ne­si­bai­gė. Ma­če su bri­tais trau­mą pa­ty­rė Jo­nas Ma­ čiu­lis.

Kęstutis Kemzūra:

Di­de­lio džiaugs­mo nė­ra, nes esu pa­ten­ kin­tas tik ta­da, kai ir žai­džia­me ge­rai, ir re­zul­ta­tas bū­na tei­ gia­mas.

Su­lau­kė sve­čių

Prieš rung­ty­nes su bri­tais mū­siš­kių tre­ni­ruo­tė­je ap­si­lan­kė NBA klu­bų at­sto­vai. Į tre­ni­ruo­tę šnek­te­lė­ti su Li­nu Klei­za bei ki­tą se­zo­ną NBA du­ris at­ver­sian­čiu Jo­nu Va­lan­čiū­ nu už­su­ko To­ron­to „Rap­tors“ klu­ bo ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Brya­nas Co­lan­ge­lo ir šios eki­pos vy­riau­sia­ sis tre­ne­ris Dwane‘as Ca­sey. Stra­ te­gas per­si­me­tė ke­le­tu žo­džių ir su rink­ti­nės vy­riau­siuo­ju tre­ne­riu K.Kem­zū­ra. Be to, pa­si­ma­ty­ti su bu­vu­siu ko­ man­dos drau­gu Lie­tu­vos rink­ti­nė­je Ar­vy­du Sa­bo­niu už­su­ko ir Hjus­to­ no „Roc­kets“ klu­bo ope­ra­ci­jų di­ rek­to­rius Ar­tū­ras Kar­ni­šo­vas. Abu šie vy­rai 1992 ir 1996 m. Lie­tu­vai pa­do­va­no­jo olim­pi­nius bron­zos me­da­lius, o 1995-ai­siais at­ve­dė

Komentarai Pau­lius Jan­kū­nas

Lie­tu­vos rink­t i­nės puo­lė­jas

„Di­de­lio džiaugs­mo nė­ra, nes esu pa­ten­kin­tas tik ta­da, kai ir žai­džia­me ge­rai, ir re­zul­ta­tas bū­ na tei­gia­mas. Vis­gi šio­se rung­ty­ nė­se jau ma­čiau po­zi­ty­vių da­ly­kų. Pir­miau­sia, lai­mė­jo­me, nors tik­rai ne­bu­vo leng­va. Ge­rė­ja gy­ny­ba, bu­ vo epi­zo­dų, kai gy­nė­mės la­bai ge­ rai“, – rung­ty­nes ver­ti­no K.Kem­ zū­ra. Vis dėl­to stra­te­gui ne­ri­mą ke­lia dar ne­ma­žai da­ly­kų. „Per daž­nai pra­me­ta­me lais­vi, ta­čiau taip yra dėl to, kad dar ne vi­si žai­dė­jai yra įgi­ję ge­rą spor­ti­nę for­mą. Ne­pa­ mirš­ki­me, kad tu­ri­me tris žai­dė­ jus, ku­rie pri­si­jun­gė prie ko­man­ dos vos prieš ke­le­tą die­nų, jiems rei­kia lai­ko su­si­vok­ti, kur bėg­ti, įsi­min­ti de­ri­nius. Pir­ma­ja­me kė­ li­nu­ke sti­go ag­re­sy­vu­mo, stip­riai pra­lai­mė­jo­me ko­vą dėl ka­muo­lio, ket­vir­ta­ja­me bu­vo chao­tiš­ko žai­ di­mo at­kar­pa. Ge­rai, kad vis­kas ge­rai bai­gė­si – To­mas pra­si­ver­žė ir įme­tė“, – po dvi­ko­vos kal­bė­jo rink­ti­nės vai­ri­nin­kas.

S

ma­g u, kad pa­v y­ko pa­siek­t i pir­mą­ją per­ga­lę per pa­si­ruo­ ši­mo cik­lą, nors ji ir ne­bu­vo leng­va. Lai­mė­j o­me tik pa­ sku­t i­nė­m is se­k un­dė­m is, bet per­ga­lė yra per­ga­lė. Da­bar tu­r i­me ana­l i­z uo­ ti klai­das ir ju­dė­t i į prie­k į. Kamuoliai į krepšį vie­ną die­ną kren­ta, ki­tą ne, o gy­ny­ba dar nė­ra ge­ra. Žai­di­mas ke­lia ne­ri­mą, bet tu­ri­me dar sa­vai­tę. Tre­ne­ riai ko­man­dą pa­ruoš ge­riau, o ir pa­tys ge­riau žai­si­me.

Jo­nas Va­lan­čiū­nas

Lie­tu­vos rink­t i­nės vi­du­r io puo­lė­jas

S

var­biau­s ia, kad lai­mė­jo­me. Pir­ma pa­siek­ta per­ga­lė jau yra žings­nis į prie­kį, ir bus vis­kas ge­rai. Nuo tre­ne­rio ga­vau ne­ ma­žai py­los dėl žai­di­mo gi­nan­tis. Ban­ dy­siu klai­das tai­sy­ti. La­bai džiu­gu, kad prie ko­man­dos pri­si­jun­gė Š.Ja­si­ke­vi­ čius, iš ku­rio su­lau­kiau ne­ma­žai ge­rų per­da­vi­mų. Sma­g u, kai žaidėjas taip per­duo­da ka­muo­l į. Tuo­met net leng­ viau kvė­puo­ti pa­si­da­ro.

krep­si­nio­sir­dis.lt nuo­tr.

rink­ti­nę prie Eu­ro­pos vi­ce­čem­pio­ nų me­da­lių. Hjus­to­ne mū­siš­kiai su­žais dar dve­jas kont­ro­li­nes rung­ty­nes. Tre­ čia­die­nį mū­siš­kiai eg­za­mi­nuos taip pat olim­pi­nės at­ran­kos tur­ny­rui be­si­ren­gian­čius ru­sus, o penk­ta­ die­nį lau­kia ant­ro­ji akis­ta­ta su Di­ džią­ja Bri­ta­ni­ja. Ve­ne­sue­lo­je 12 ko­man­dų at­ran­kos tur­ny­ras vyks lie­pos 2–8 d. Šio­mis die­no­mis Ve­ne­sue­los ži­niask­lai­ da iš­pla­ti­no pra­ne­ši­mą, kad už­bai­ gė tris mė­ne­sius tru­ku­sius ir net 77 mln. JAV do­le­rių kai­na­vu­sios Ka­ra­ ka­so „Po­lied­ro“ are­nos re­konst­ruk­ ci­jos dar­bus. Prieš 38-erius me­tus du­ris at­vė­ru­si „Po­lied­ro“ are­na bu­ vo vi­siš­kai ap­leis­ta, o bai­mi­nan­tis ka­tast­ro­fų pa­sta­rai­siais me­tais jo­ je ne­vy­ko jo­kie ren­gi­niai.

Sta­tis­ti­ka Lietuva–Didžioji Bri­ta­ni­ja 2012 06 23, Hjus­to­no „Hof­heinz Pa­vi­lion“ are­na.

63:61

(12:17, 25:20, 16:17, 10:7) Lie­tu­va: Pau­lius Jan­kū­nas 13 taš­kų (4/4 dvi­taš­kiai, 1/1 tri­taš­kiai), Jo­nas Va­lan­čiū­nas (8 at­ko­vo­ ti ka­muo­liai) ir Ša­rū­nas Ja­si­ke­vi­čius (4 re­ zul­ta­ty­vūs per­da­vi­mai) po 12, Mar­ty­nas Po­ cius 10, Li­nas Klei­za 9 (8 at­ko­vo­ti ka­muo­ liai), Jo­nas Ma­čiu­lis, To­mas De­li­nin­kai­tis ir Adas Juš­ke­vi­čius po 2, Da­rius Son­gai­la 1.

Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja: Ky­le’as John­so­nas 12, Da­nas Clar­kas 11, Joe­lis Free­lan­das 10, Ro­ber­tas Ar­chi­bal­das ir Ogo Adeg­boye po 8, Kei­ro­nas Acha­ra 5, And­rew Sul­li­va­nas 4, De­vo­nas von Oost­ ru­mas 3.

Ko­man­dų ro­dik­liai: taik­lu­mas – 23/57 (40 pro­c.) ir 21/59 (36 pro­c.) , tri­taš­kiai – 2/15 (13) ir 6/16 (38), bau­dų me­ti­mai – 15/17 (88) ir 13/18 (72), at­ko­vo­ti ka­muo­liai – 39 ir 36, re­zul­ta­ty­ vūs per­da­vi­mai – 13 ir 12, klai­dos – 18 ir 17, blo­kuo­ti me­ti­mai – 5 ir 4, pe­rim­ti ka­muo­ liai – 9 ir 7.


11

pirmADIENIS, birželio 25, 2012

sportas

Daugiau sporto naujienų skaitykite diena.lt

Ga­lin­gie­ji be­lais­ vių nei­ma. Eu­ro­pos fut­bo­lo čem­pio­na­te fa­vo­ri­tai tvir­tai žy­ giuo­ja iš­sva­jo­to ti­tu­ lo link. Sa­vait­ga­lį už­ tik­rin­tai į pus­fi­na­ lį žen­gė abi praė­ju­ sio tur­ny­ro fi­na­li­nin­ kės – Is­pa­ni­ja ir Vo­ kie­ti­ja. „„Klausimas: ar so­li­džiau­siai čem­pio­na­te žaidžiantys vo­kie­čiai ir is­pa­nai su­si­kaus lie­pos 1-ąją Ki­je­ve vyk­sian­čia­me fi­na­le?

„Reuters“ nuotr.

Favoritai demonstruoja savo raumenis Ma­rius Bag­do­nas Ro­ki­ruo­tė išė­jo į nau­dą

Vie­nin­te­lė vi­sas tris per­ga­les gru­ pės var­žy­bo­se iš­ko­vo­ju­si Vo­kie­ti­ ja dar tu­ri po­ten­cia­lo. To­kią iš­va­dą ga­li­ma da­ry­ti po Gdans­ke pa­si­bai­ gu­sių ket­virt­fi­na­lio rung­ty­nių su grai­kais. Joa­chi­mas Lö­was ste­bi­ no fut­bo­lo vi­suo­me­nę, kai rung­ty­ nes pra­dė­jo vi­siš­kai pa­keis­ta puo­li­ mo li­ni­ja. Ant suo­lo bu­vo pa­so­din­ti įspū­din­gai žai­dęs Ma­rio Go­me­zas, Lu­ka­sas Po­dols­kis ir Tho­ma­sas Mul­le­ris, o jų vie­tas aikš­tė­je užė­mė Mi­ros­la­vas Klo­se bei jau­nie­ji And­re Schurr­le ir Mar­co Reu­sas. Apie žu­di­kiš­ko ins­tink­to sty­gių prieš ma­čą kal­bė­jęs J.Löwas pa­sie­ kė sa­vo. Prieš kol kas svar­biau­sias čem­pio­na­to rung­ty­nes at­lik­ta ro­ ki­ruo­tė ata­kos smai­ga­ly­je pa­si­ro­dė pra­na­šiš­ka. To re­zul­ta­tas – re­zul­ta­

Re­zul­ta­tai „„Vokietija–Graikija 4:2 Gdans­

kas, 38751 žiū­ro­vas. Įvar­čiai: Phi­lip­ pas Lah­mas (39 min), Sa­mi Khe­di­ra (61 min.), Mi­ros­la­vas Klo­se (68 min.), Mar­co Reu­sas (74 min.); Gior­gas Sa­ ma­ras (55 min.), Di­mit­rias Sal­pin­gi­ dis (89 min. iš 11m) „„Ispanija–Prancūzija 2:0 (1:0).

Do­nec­kas, 47000 žiū­ro­vų. Įvar­ čiai: Xa­bi Alon­so (19 min. ir 90 min. (iš 11 m).

ty­viau­sios pir­me­ny­bių rung­ty­nės. Vo­kie­ti­ja ne­pa­li­ko grai­kams jo­kių šan­sų – 4:2, o du iš ke­tu­rių įvar­ čių pel­nė bū­tent į ko­man­dos su­dė­tį įtrauk­ti nau­ji vei­dai. A gru­pės sen­ sa­ci­ja ta­pę grai­kai ne­tu­rė­jo šan­sų net tuo­met, kai 55-ąją mi­nu­tę po kont­ra­ta­kos Gior­gui Sa­ma­rui bu­vo pa­vy­kę iš­ly­gin­ti re­zul­ta­tą. Tuo­met „vo­kiš­ka ma­ši­na“ per­jun­gė aukš­ tes­nę pa­va­rą jau po še­šių mi­nu­čių Sa­mi Khe­di­ra triuš­ki­nan­čiu smū­giu grą­ži­no fa­vo­ri­tams pra­na­šu­mą. „Grai­kai tu­rė­jo vie­ną pro­gą ir įmu­šė du įvar­čius“, – rung­ty­ nes la­bai cha­rak­te­rin­gai įver­ti­no J.Lö­was. Pra­lai­mė­ję čem­pio­na­ to fa­vo­ri­tams la­bai ne­si­krim­to ir grai­kai. „Pra­lai­mė­jo­me tik­rai nuo­ sta­biai ko­man­dai, ku­riai su­ge­bė­jo­ me įmuš­ti du įvar­čius. Šia­me tur­ ny­re ir taip pa­sie­kė­me la­bai daug. Vyks­ta­me na­mo aukš­tai pa­kel­to­ mis gal­vo­mis“, – kal­bė­jo Grai­ki­jos rink­ti­nės stra­te­gas. Pa­sie­kė pa­sau­lio re­kor­dą

Nu­ga­lė­ju­si Grai­ki­jos eki­pą, Vo­kie­ ti­jos rink­ti­nė ofi­cia­lio­se rung­ty­nė­ se iš­ko­vo­jo pen­kio­lik­tą­ją per­ga­lę iš ei­lės ir pa­ge­ri­no ab­so­liu­tų pa­sau­ lio re­kor­dą. Per­ga­lin­ga Vo­kie­ti­jos fut­bo­li­nin­kų se­ri­ja pra­si­dė­jo 2010 m. lie­pos 10 d., kai per Pie­tų Af­ ri­kos Res­pub­li­ko­je vy­ku­sį pa­sau­lio čem­pio­na­tą su­si­ti­ki­me dėl bron­zos me­da­lių vo­kie­čiai 3:2 įvei­kė Urug­ va­jaus ko­man­dą.

Po to se­kė de­šimt per­ga­lių iš ei­ lės 2012 m. Eu­ro­pos fut­bo­lo pir­ me­ny­bių at­ran­kos tur­ny­re bei trys lai­mė­ti su­si­ti­ki­mai jau fi­na­li­nio eta­po gru­pės var­žy­bo­se. Anks­tes­ nis re­kor­das – 14 per­ga­lių iš ei­lės – pri­klau­sė Pran­cū­zi­jos, Ny­der­lan­dų ir Is­pa­ni­jos rink­ti­nėms. Vo­kie­čių var­žo­vas pus­fi­na­ly­ je paaiš­kė­jo va­kar vė­lai va­ka­re, kai Ki­je­ve pa­sku­ti­nia­ja­me ket­virt­fin ­ a­ ly­je su­si­ko­vė Ang­li­ja ir Ita­li­ja. Vie­nin­te­liu vo­kie­čių rū­pes­čiu, ku­ ris vis la­biau ke­lia ne­ri­mo J.Löwui, yra Bas­tia­no Schweins­tei­ge­rio trau­ ma. Kal­ba­ma, kad neaiš­ku, ar sau­ gas ga­lės iš­bėg­ti į aikš­tę ket­vir­ta­die­nį Var­šu­vo­je vyk­sian­čia­me pus­fi­na­ly­je. De­ši­nio­sios kulkš­nies skaus­mai sau­ gą ka­muo­ja nuo va­sa­rio. Nuo to lai­ko Miun­che­no „Bayern“ žai­dė­jui trau­ ma nuo­lat at­si­nau­jin­da­vo. Ypa­tin­gos is­pa­nų pre­ten­zi­jos

Pa­sau­lio čem­pio­nė Is­pa­ni­jos rink­ ti­nė – per du žings­nius nuo to, jog bū­tų pra­dė­ta va­din­ti vi­sų lai­kų stip­riau­sia pla­ne­tos ko­man­da. Iki šiol nė vie­nai rink­ti­nei nė­ra pa­vy­ kę ap­gin­ti Eu­ro­pos čem­pio­nų ti­tu­ lo, ma­ža to – tarp jų lai­mė­jus pla­ ne­tos pir­me­ny­bes. Vis dėl­to vie­ną re­kor­dą Vi­cen­ te Del Bos­que auk­lė­ti­niai ket­virt­fi­ na­ly­je jau vir­ši­jo. Įvei­kus Pran­cū­zi­ ją 2:0, „Rau­do­na­jai fu­ri­jai“ pa­vy­ko per­ra­šy­ti is­to­ri­ją, ka­dan­gi tai bu­vo pir­mas kar­tas, kai ofi­cia­lio­se rung­

Lie­tu­vių krepšininkių tau­pyk­lė­je – tre­čio­ji per­ga­lė Tre­čią­ją per­ga­lę 2013 m. Eu­ro­pos mo­te­rų krep­ši­nio čem­pio­na­to at­ ran­kos var­žy­bo­se iš­ko­vo­jo Lie­tu­ vos rink­ti­nė. Al­gir­do Pau­laus­ko auk­lė­ti­nės iš­vy­ko­je 77:62 nu­ga­lė­ jo Bel­gi­jos rink­ti­nę ir pa­ki­lo į pir­ mą­ją C gru­pės vie­tą.

Įpu­sė­jus ma­čui mū­sų ša­lies krep­ ši­nin­kės pir­ma­vo tik 3 taš­kų skir­ tu­mu (35:32), ta­čiau tre­čią­jį kė­li­ nį pra­dė­jo spur­tu 7:0 ir su­si­kro­vė dvi­ženk­lį pra­na­šu­mą (42:32). Aikš­tės šei­mi­nin­kės dar ban­dė ka­bin­tis į per­ga­lę ir ke­lis­kart bu­ vo priar­tė­ju­sios iki 4 taš­kų, ta­čiau ket­vir­ta­ja­me kė­li­ny­je mū­sų ša­lies ko­man­da dar kar­tą spur­ta­vo ir įgi­jo so­li­džią 18 taš­kų per­sva­rą (69:51). Lie­tu­vos rink­ti­nė­je re­zul­ta­ty­viau­

siai žai­dė 21 taš­ką pel­niu­si ir 8 ka­ muo­lius at­ko­vo­ju­si Gin­ta­rė Pet­ro­ ny­tė. Sand­ra Lin­ke­vi­čie­nė pri­dė­jo 18 taš­kų, Gied­rė Pau­gai­tė įme­tė 11 taš­kų ir at­ko­vo­jo 11 ka­muo­lių, Ma­ ri­na So­lo­po­va su­rin­ko 10, Gre­ta Šnio­kai­tė – 9, Ka­mi­lė Na­cic­kai­ tė – 5, Kris­ti­na Veng­ry­tė – 2, Gab­ rie­lė Gut­kaus­kai­tė – 1 taš­ką. Šei­mi­nin­kių gre­to­se sėk­min­ giau­siai žai­dė 9 taš­kus pel­niu­si Em­ma Mees­se­man. Penk­tą­sias C gru­pės tur­ny­ro rung­ty­nes Lie­tu­vos ko­man­da po sa­vai­tės sve­čiuo­se žais su Ny­der­ lan­dų rink­ti­ne, ku­rią na­muo­se nu­ ga­lė­jo 88:47. Ki­to­se šeš­ta­die­nį pa­si­bai­gu­sio­se C gru­pės rung­ty­nė­se ant­rą­ją per­ ga­lę iš tri­jų ga­li­mų iš­ko­vo­jo tre­

čio­jo­je po­zi­ci­jo­je esan­ti Slo­va­ki­jos ko­man­da, na­muo­se 70:48 su­triuš­ ki­nu­si tre­čią­ją ne­sėk­mę iš ei­lės pa­ ty­ru­sią gru­pės aut­sai­de­rę Ny­der­ lan­dų eki­pą. Į fi­na­li­nį Se­no­jo že­my­no mo­te­rų krep­ši­nio pir­me­ny­bių eta­pą, ku­ ris 2013 m. bir­že­lio 15–30 d. vyks Pran­cū­zi­jo­je, pa­teks dvi ge­riau­sios gru­pės ko­man­dos.

C gru­pė Komanda

1. Lie­tu­va 2. Slo­vė­ni­ja 3. Slo­va­ki­ja 4. Bel­gi­ja 5. Ny­der­lan­dai

Rung. Perg. Pral.

4 3 3 3 3

3 3 2 0 0

1 0 1 3 3

Taškų sant.

311:252 210:179 198:175 170:199 147:226

VD, BNS inf.

ty­nė­se jiems ga­liau­siai pa­vy­ko įveik­ti sa­vo šiau­ri­nius kai­my­nus. Abu įvar­čius nu­ga­lė­to­jams pel­ nė Mad­ri­do „Real“ sau­gas Xa­bi Alon­so. 19-ąją mi­nu­tę po Jor­di Al­ bos per­da­vi­mo iš kai­rio­jo kraš­to jis pa­siun­tė ka­muo­lį į Hu­go Lloris‘o var­tus gal­va, o bai­gian­tis rung­ty­ nėms rea­li­za­vo 11 m bau­di­nį, ku­rį už­dir­bo po kei­ti­mo aikš­tė­je pa­si­ ro­dęs Ped­ro.

Tai bu­vo 100-osios sau­go rung­ty­ nės vil­kint Is­pa­ni­jos rink­ti­nės marš­ ki­nė­lius. „Tik­rai neį­si­vaiz­da­vau, kad ka­da nors su­žai­siu šim­tą rung­ty­nių vil­kė­da­mas rink­ti­nės ap­ran­gą ir tik­ rai net ne­ga­lė­jau sva­jo­ti, kad tai bus Eu­ro­pos čem­pio­na­to pus­fi­na­lis, ku­ ria­me įmu­šiu abu įvar­čius. Vis dėl­to ti­kiuo­si, kad 101-osios ma­no rung­ ty­nės bus dar sėk­min­ges­nės“, – šyp­te­lė­jo ma­čo did­vy­ris.

Nuomonės Vokietija–Graikija 4:2

Ispanija–Prancūzija 2:0

Joa­chi­mas Lo­was

Vi­cen­te del Bos­que

Vo­kie­ti­jos rink­ti­nės vyr. tre­ne­ris

Re­zul­ta­tas, ku­ris tik dar kar­tą įro­do Vo­kie­ti­jos rink­ti­nės kla­sę. Ma­nau, mes ga­li­me di­džiuo­tis sa­vo ko­man­da. Grai­ki­ja jau ne pir­mą kar­tą įmu­šė dau­ giau įvar­čių, nei su­kū­rė pro­gų. Ma­čo pra­džio­je la­bai daug šau­dė­me pro ša­ lį, ta­čiau ga­liau­siai įmu­šė­me tą pir­mą­ jį svar­bų įvar­tį. Jis bu­vo la­bai svar­bus psi­cho­lo­giš­kai.

Is­pa­ni­jos rink­ti­nės vyr. tre­ne­ris

Rung­ty­nės bu­vo sun­kios, to­dėl re­zul­ ta­tu esa­me la­bai pa­ten­kin­ti. Pran­cū­zi­ja bus mū­sų var­žo­vė at­ran­kos į pa­sau­lio čem­pio­na­tą tur­ny­re, to­dėl tu­rė­si­me la­ bai ge­rai pa­si­ruoš­ti. Vis­gi jei at­vi­rai, šia­ me ma­če pran­cū­zai pra­ktiš­kai taip ir ne­tu­rė­jo nė vie­nos rea­lios pro­gos.

Laurent‘as Blanc‘as

Pran­cū­zi­jos rink­ti­nės vyr. tre­ne­ris

Fer­nan­do San­to­sas

Grai­ki­jos rink­ti­nės vyr. tre­ne­ris

No­riu pa­svei­kin­ti sa­vo auk­lė­ti­nius, nes jie ko­vo­jo iki pa­čios pa­bai­gos. Šia­ me čem­pio­na­te bu­vo daug gra­žių da­ ly­kų ir už tai tu­ri­me di­džiuo­tis. Pa­ban­ dy­si­me iš­tai­sy­ti klai­das ir ti­kiuo­si, kad at­ran­ko­je į pa­sau­lio čem­pio­na­tą at­ro­ dy­si­me dar so­li­džiau.

Ap­gai­les­tau­ju, kad is­pa­nai rea­li­za­vo jau pa­čią pir­mą­ją sa­vo su­kur­tą pro­gą. Jei bū­tu­me bai­gę pir­mą­jį kė­li­nį nu­li­nė­ mis ly­gio­sio­mis – po per­trau­kos bū­tu­ me žai­dę ge­riau nu­si­tei­kę. Pra­lai­mė­ti vi­sa­da yra ap­mau­du. Ma­nau, kad vai­ ki­nai ati­da­vė vi­sas jė­gas, ta­čiau žais­ti su is­pa­nais vi­sa­da la­bai sun­ku. Jie ir vo­kie­čiai – aiš­kūs tur­ny­ro fa­vo­ri­tai.


12

pirmADIENIS, birželio 25, 2012

pasaulis Tur­kai ­ grū­mo­ja

Griež­ta ­ baus­mė

Že­mės ­ dre­bė­ji­mas

Tur­ki­ja tvir­ti­na, kad Si­ri­ja nu­ mu­šė tur­kų nai­kin­tu­vą F-4, kai šis skri­do tarp­tau­ti­ne oro erd­ve. Už tai An­ka­ra įtei­kė Da­mas­kui no­tą. Kar­tu Tur­ki­ ja pa­pra­šė kon­sul­ta­ci­jų su ki­ to­mis NA­TO na­rė­mis dėl in­ ci­den­to ir sa­kė, kad pa­teiks šį klau­si­mą Jungtinių Tautų Sau­gu­mo Ta­ry­bai.

JAV pri­sie­ku­sie­ji bu­vu­sį Pen­ sil­va­ni­jos uni­ver­si­te­to fut­bo­lo tre­ne­rio pa­dė­jė­ją Jer­ry San­ dus­ky pri­pa­ži­no kal­tu. Jam pri­pa­žin­ti 45 iš 48 kal­ti­ni­mų by­lo­je, ku­ri su­krė­tė ša­lį ir su­ dre­bi­no uni­ver­si­te­tą. J.San­ dus­ky kal­ti­na­mas ly­ti­niu prie­ka­bia­vi­mu prie 10 ber­niu­ kų per 15 me­tų.

Kal­nuo­ta­me Ki­ni­jos piet­va­ ka­rių re­gio­ne įvy­ko 5,7 ba­ lo stip­ru­mo že­mės dre­bė­ ji­mas, per ku­rį ma­žiau­siai du žmo­nės žu­vo, o dar apie šim­tas bu­vo su­žeis­ta. Dre­ bė­ji­mas įvy­ko va­kar po pie­ tų, jo epi­cent­ras bu­vo ne­to­ li Ju­na­no ir Si­čua­no pro­vin­ ci­jų ri­bos.

Mu­sul­mo­nų bro­li­jos trium­fas Va­kar Egip­te bu­vo kaip rei­kiant karš­ta. Vi­są die­ną ša­lis už­gniau­žu­ si kva­pą lau­kė, kas gi bus pa­skelb­ tas nau­juo­ju vals­ty­bės va­do­vu. Ga­ liau­siai pranešta, kad lai­mė­jo Mu­ sul­mo­nų bro­li­jos kan­di­da­tas Mo­ ha­me­das Mur­si (nuotr.).

Ža­dė­ta, kad re­zul­ta­tai bus pa­skelb­ti sek­ma­die­nį 15 val. vie­tos lai­ku, ta­ čiau net praė­jus va­lan­dai ne­bu­vo jo­kių ženk­lų, kad pa­rei­gū­nai bū­tų pa­si­ren­gę tai pa­da­ry­ti. Ga­liau­siai be­veik po pu­sant­ros va­ lan­dos bu­vo pa­skelb­ta, kad rin­ki­mus lai­mė­jo bro­li­jos kan­di­da­tas. Jis įvei­ kė bu­vu­sį Egip­to prem­je­rą Ah­me­dą Sha­fi­qą. Šis su­rin­ko 48,3 pro­c., o M.Mur­si – 51,73 pro­c. bal­sų. Tūks­tan­čiai Mu­sul­mo­nų bro­li­jos ša­li­nin­kų re­vo­liu­ci­jos šir­di­mi va­di­ na­mo­je Tah­ri­ro aikš­tė­je džiau­gė­si dėl M.Mur­si per­ga­lės, jie šio re­ zul­ta­to lau­kė nuo praė­ju­sio ket­ vir­ta­die­nio. Bū­tent ta­da ža­dė­ta pa­ skelb­ti re­zul­ta­tus, ta­čiau ter­mi­nas bu­vo ati­dė­tas, esą rin­ki­mų ko­mi­ si­jai ban­dant įver­tin­ti už­fik­suo­tus pa­žei­di­mus. Va­kar sau­gu­mas Egip­te bu­vo kaip rei­kiant su­stip­rin­tas. Ar­mi­jos at­sto­vai pa­brė­žė, kad yra pa­si­ren­gę rea­guo­ti į bet ko­kius ne­ra­mu­mus. Vals­ty­bės sek­to­riaus dar­buo­to­ jai, dir­ban­tys ap­link Kai­ro Tah­ri­ ro aikš­tę, kur su­si­rin­ko tūks­tan­čiai Mu­sul­mo­nų bro­li­jos ša­li­nin­kų, bu­vo pa­ra­gin­ti ei­ti na­mo. Kai­re bu­vo už­ da­ry­tos par­duo­tu­vės, o žmo­nės li­ko na­mie ir ne­kant­riai lau­kė nau­jie­nų. Tie­sa, kol kas neaiš­ku, ko­kios bus nau­jo­jo ša­lies va­do­vo ga­lios. Tai ke­ti­na­ma api­brėž­ti šiuo me­tu ren­gia­mo­je ša­lies kons­ti­tu­ci­jo­je. Vis­gi rin­ki­mų re­zul­ta­tai – is­to­ ri­niai Ar­ti­mie­siems Ry­tams, nors vei­kiau­siai ne­pa­baigs ar­mi­jos, is­ la­miš­kų ir ki­to­kių jė­gų grum­ty­nių dėl val­džios bei Egip­to – di­džiau­ sios ara­bų vals­ty­bės – atei­ties. Tie­sa, kai ku­rie eks­per­tai sa­ko, kad ar­mi­jos spren­di­mas pa­skelb­ ti bro­li­jos kan­di­da­tą ša­lies va­do­vu ga­lė­jo bū­ti nu­lem­tas ka­riš­kių su­si­ ta­ri­mo su M.Mur­si, kad šis su­teiks jiems imu­ni­te­tą. Bet Mu­sul­mo­nų bro­li­jos at­sto­vai ka­te­go­riš­kai nei­gė kal­bas apie slap­tas de­ry­bas. BBC, BNS inf.

Kon­go De­mok­ra­ ti­nė Res­pub­li­ka (KDR) – nei res­pub­ li­ka, nei de­mok­ra­ ti­nė. Ry­ti­nė­je ša­ lies da­ly­je tūks­tan­ čiai vie­tos gy­ven­to­ jų pri­vers­ti trauk­ tis į pa­bė­gė­lių sto­ vyk­las, kad iš­veng­ tų blo­giau­sia – kru­ vi­nų ko­vų.

„„Kas­die­ny­bė: dau­ge­lis ry­ti­nių KDR re­gio­nų gy­ven­to­jų kas­dien bi­jo, kad vie­ną die­ną jų kai­muo­se pra­si­dės

kru­vi­nas ka­ras. 

„Scan­pix“ nuo­tr.

No­ri iš­gy­ven­ti – pa­lik na­mus Bė­ga nuo ko­vų

Ry­ti­nė KDR da­lis iš es­mės nie­kuo­ met ne­bu­vo kont­ro­liuo­ja­ma cent­ ri­nės val­džios sos­ti­nė­je Kin­ša­so­ je. Ko­dėl? At­sa­ky­mas pa­pras­tas. Iš­tek­lių gau­sūs ša­lies re­gio­nai – ge­ras už­dar­bis ne tik su­ki­lė­liams, bet ir ša­lims kai­my­nėms. Šiuo­se re­gio­nuo­se nė su ži­bu­riu ne­ra­si vals­ty­bi­nių įstai­gų, gal­būt tik KDR ar­mi­jos da­li­nius, ku­rie be pa­lio­vos kau­na­si su su­ki­lė­liais. An­tai, ry­ti­nė­je ša­lies da­ly­ je esan­čioje Šiau­rės Ki­vu pro­vin­ ci­joje, ku­ri ri­bo­ja­si su Ruan­da ir Ugan­da, siau­bą ke­lia Ter­mi­na­to­ riu­mi va­di­na­mas vie­tos ka­ro va­ dei­va. Su­si­rė­mi­mai tarp jo ir KDR ar­mi­jos jau pri­ver­tė tūks­tan­čius re­gio­no gy­ven­to­jų glaus­tis pa­bė­ gė­lių sto­vyk­lo­se. Di­džiau­sia jų – Mu­gun­gos sto­ vyk­la ne­to­li Go­mos mies­to. Ne­ra­mus gy­ve­ni­mas

Kit­čan­gos mies­tą su­pa nuo­sta­ bus kraš­to­vaiz­dis. Kal­nus den­gia sod­riai ža­li miš­kai, slė­niuo­se ply­ ti ma­ži kai­me­liai ir dir­ba­mos že­ mės plo­tai. Ta­čiau iš pir­mo žvilgs­nio nuo­ sta­bus re­gi­nys – ap­gau­lin­gas. Šia­ me re­gio­ne gy­ve­nan­tys žmo­nės per pa­sta­ruo­sius du de­šimt­me­ čius ma­tė siau­bin­gų da­ly­kų. Krau­pūs su­si­rė­mi­mai čia pra­ si­dė­jo praė­ju­sio am­žiaus pa­sku­ ti­nia­ja­me de­šimt­me­ty­je. Nors smur­tas lai­ki­nai bu­vo lio­vę­sis, da­ bar re­gio­ne vėl ne­sau­gu. Kit­čan­gos mies­tas – stra­te­gi­ nės svar­bos. Bū­tent šis mies­tas prieš pen­ke­rius me­tus ta­po kru­vi­

no konf­lik­to re­gio­ne ži­di­niu. Ko­ vos nu­ri­mo, ta­čiau žmo­nės bi­jo, kad tai­ka lai­ki­na. An­tai mi­nė­ta Mu­gun­gos sto­ vyk­la per pa­sta­ruo­sius du mė­ne­ sius vėl už­si­pil­dė. Da­bar čia glau­ džia­si per 100 tūkst. žmo­nių. „Aš atė­jau čia prieš du mė­ne­ sius, kai su­ki­lė­liai ir ka­riuo­me­nės ka­riai ėmė ko­vo­ti, – pa­sa­ko­jo sto­ vyk­los gy­ven­to­ja Ka­bua Ka­hin­do iš Kit­čan­gos. – Atė­jau čia su sa­vo tri­mis vai­kais. Mums te­ko ei­ti tris die­nas, kad pa­siek­tu­me šią vie­ tą. Ne­ži­nau, kur ma­no vy­ras ir ki­ ti ma­no vai­kai. Mes pa­si­me­tė­me, kai ki­lo su­maiš­tis.“

Kit­čan­ga vi­suo­met bu­vo su­ki­lė­lių sos­ti­ nė. Ne­nuos­ta­bu, kad jie no­ri ją at­siim­ti. Kit­čan­gos re­gio­nas nuo 2007 m. bu­vo tut­sių gen­ties su­ki­lė­lių tvir­ to­vė. Su­ki­lė­liams čia va­do­vo bu­vęs Kon­go ar­mi­jos ge­ne­ro­las Lau­ren­ tas Nkun­da. Nuo ta­da re­gio­ne vy­ko smar­kios ko­vos. Ta­čiau prieš dve­jus me­tus KDR ir Ruan­dos val­džia nu­ta­rė, kad ge­ne­ro­las tu­ri bū­ti su­lai­ky­tas, o jo ka­riai įtrauk­ti į Kon­go ka­riuo­ me­nę. De­ja, ši pla­no dalis ne­bu­vo įgy­ven­din­ta. Suė­mus L.Nkun­dą val­džią re­ gio­ne pe­rė­mė ka­ro va­das Bos­ co Nta­gan­da (Ter­mi­na­to­rius), 1994 m. ko­vo­jęs Ruan­dos pi­lie­ ti­nia­me ka­re. Šis ka­ro va­das ieš­ ko­mas dėl nu­si­kal­ti­mų, įvyk­dy­tų

2002 ir 2003 m., kai vy­ko ant­ra­sis Kon­go ka­ras. Ter­mi­na­to­riaus va­do­vau­ja­mi ka­riai va­di­na­mi M23. KDR pre­zi­ den­tui Jo­sep­hui Ka­bi­lai pa­skel­bus apie jų per­dis­lo­ka­vi­mą iš Pie­tų ir Šiau­rės Ki­vu pro­vin­ci­jų, šie da­li­ niai ėmė ne­pak­lus­ti cent­ri­nei val­ džiai. Pe­rei­ti į su­ki­lė­lių po­zi­ci­ją pri­ ver­tė ir tarp­tau­ti­nė B.Nta­gan­dos paieš­ka. Dau­ge­lis ma­no, kad su­ki­lė­liai sie­kia at­siim­ti der­lin­gas Kit­čan­ gos apy­lin­kes. „Kit­čan­ga vi­suo­met bu­vo su­ ki­lė­lių sos­ti­nė. Ne­nuos­ta­bu, kad jie no­ri mies­tą at­siim­ti, – pa­brė­ žė Ed­mon­das Luan­da, vy­riau­sy­ bės pa­skir­tas mies­to ad­mi­nist­ ra­to­rius. – Kai pra­si­dė­jo maiš­tas, ar­mi­jos da­li­niai, ku­rie bu­vo čia, su­si­dė­jo su B.Nta­gan­da. Nau­ja­ja­ me pul­ke taip pat gau­su bu­vu­sių B.Nta­gan­dos ka­rių, to­dėl žmo­nės čia su­ne­ri­mę. Jie iš­si­gan­dę, kad M23 ga­li bet ka­da at­ke­liau­ti.“ Žmo­nės no­ri tai­kos

Iš pa­žiū­ros gy­ve­ni­mas Kit­čan­go­ je te­ka įpras­ta va­ga. Vei­kia vie­ tos tur­gus, ku­ria­me par­duo­da­mi apel­si­nai ir pal­mių alie­jus. Ta­čiau kai kal­ba pa­si­su­ka apie konf­lik­tą, žmo­nės at­ro­do su­ne­ri­ mę. Nie­kas iš vie­ti­nių ne­kri­ti­kuo­ ja at­siųs­tos ka­riuo­me­nės, nors vi­ si ma­tė, kaip ka­riai vie­nas po ki­to pri­si­de­da prie su­ki­lė­lių. Nors mies­to bend­ruo­me­nę su­ da­ro skir­tin­gų et­ni­nių gru­pių žmo­ nės, tarp jų ne­pa­si­ti­kė­ji­mo nė­ra. Bet ad­mi­nist­ra­to­rius E.Luan­da tei­gė, kad pa­sta­ruo­ju me­tu mies­tą

pa­li­ko daug tut­sių gen­ties at­sto­vų, o tai – blo­gas ženk­las. „Jei tut­siai pa­lie­ka mies­tą, nors čia net ne­vyks­ta ka­ro veiks­mai, – tai blo­gai“, – įspė­jo pa­rei­gū­nas. Dau­ge­lis vie­ti­nių ži­no, kad tut­ siai yra su­si­ję su M23. Net kal­ ba­ma, kad tut­siai su­ži­no­jo, jog ne­tru­kus re­gio­ne ga­li pra­si­dė­ti kru­vi­ni su­si­rė­mi­mai. Tie­sa, pa­tys tut­siai nei­gia to­kias kal­bas. „Mes ne­tu­ri­me nie­ko bend­ ra su M23, – sa­kė Fu­ra­ha Mu­ga­ bo, tut­sė, ku­ri pa­bė­go iš Kit­čan­ gos į Mu­gun­gą. – Mums M23 sa­kė, kad Kon­go ar­mi­ja ke­ti­na pul­ti tut­ sius. Mes bi­jo­me ka­ro, ta­čiau la­ biau­siai bi­jo­me, kad ki­tos bend­ ruo­me­nės ims kal­tin­ti mus. Mes no­ri­me tik tai­kos, grįž­ti į sa­vo na­ mus ir lau­kus.“ Ta­čiau su­grįž­ti ne­bus taip leng­ va. Hu­tų gen­ties at­sto­vė K.Ka­hin­ do sa­ko, kad ji taip pat no­ri grįž­ ti į sau­gius na­mus, ta­čiau tuoj pat pri­dū­rė, jog ne­pa­liks sto­vyk­ los Mu­gun­go­je, kol ne­bus vi­siš­kai tik­ra, kad ka­ras ne­kils. „Kol kas tik­rai ne­ke­ti­nu grįž­ti. Aš ne­pa­si­ti­kiu Kon­go ar­mi­ja, ku­ ri mus ne­va gi­na. Yra daug su­ki­lė­ lių ir jie la­bai stip­rūs“, – sa­kė mo­ te­ris. Kol kas M23 su­ki­lė­lių ka­riuo­me­ nė kont­ro­liuo­ja ne­di­de­les te­ri­to­ri­ jas ne­to­li KDR sie­nos su Ruan­da ir Ugan­da. Ta­čiau, kaip liu­di­ja is­to­ ri­ja, at­kak­ti iki Kit­čan­gos su­ki­lė­ liams – vie­nas juo­kas. Ma­ža to, su­ki­lė­liai čia gau­na pa­ra­mos iš ša­lių kai­my­nių, ypač Ruan­dos. „The Guar­dian“ inf.


13

pirmADIENIS, birželio 25, 2012

menas ir pramogos

SOLO ansamblis: „Į viską žiūrim atvirai“ Jie ar­tis­tiš­ki, links­mi, kū­ry­bin­gi, ne­ri­bo­ ja sa­vęs ir gro­ja tai, kas juos džiu­gi­na. Ar tik­rai toks yra SO­LO an­samb­lio pen­ke­tu­ kas, ga­lė­si­te įsi­ti­kin­ti jau ry­toj. Ind­rė Pep­ce­vi­čiū­tė i.pepceviciute@diena.lt

Teat­ro la­bo­ra­to­ri­jos „At­vi­ras ra­ tas“ ak­to­riai Vy­tau­tas Leist­ru­ mas, Jo­nas Šar­kus, Jus­tas Ter­te­lis ir Gied­rius Kie­la, sa­ve va­di­nan­tys ne tik bend­ra­dar­biais, bet ir bend­ ra­min­čiais, prieš dve­jus me­tus su­ si­bū­rė į gru­pę ir ją pa­va­di­no SO­LO an­samb­liu. Po me­tų gro­ti mu­ša­ mai­siais prie ket­ver­tu­ko pri­si­jun­gė drau­gas ir ko­le­ga – Jau­ni­mo teat­ro ak­to­rius Ser­ge­jus Iva­no­vas. „Ne­sa­me ti­piš­ka gru­pė, ku­rio­je yra vie­nas pa­grin­di­nis vo­ka­lis­tas, gi­ta­ris­tas, bo­sis­tas ir taip to­liau. To­dėl pa­va­di­ni­me yra žo­dis „so­lo“, nes kiek­vie­nas iš mū­sų yra vi­sa­ver­ tis gru­pės na­rys ir sce­no­je, ir kū­ry­ bi­nia­me pro­ce­se“, – sa­kė V.Leist­ ru­mas. An­samb­liu jie pa­si­va­di­no, nes ku­ria ne tik po vie­ną, bet ir kar­tu. „Tai yra mu­zi­ki­nė la­bo­ra­to­ ri­ja, erd­vė, ku­rio­je ga­li­me ieš­ko­ti, eks­pe­ri­men­tuo­ti ir rea­li­zuo­ti sa­vo mu­zi­ki­nius su­ma­ny­mus“, – tei­gė ak­to­rius ir mu­zi­kan­tas. Apie tą mu­zi­ki­nę erd­vę, ak­to­rys­ tę ir gy­ve­ni­mo fi­lo­so­fi­ją mu­zi­kan­ tai pa­si­da­li­jo su dien­raš­čio skai­ty­ to­jais. – Kaip į šį an­samb­lį pa­te­ko­te bū­tent jūs vi­si, t. y. ko­kia bu­vo kon­cep­ci­ja, koks su­ma­ny­mas? Ir ko­kį tiks­lą kė­lė­te? Ar čia ko­ kių nors ypa­tin­gų tiks­lų ne­bu­ vo, tik no­rė­jo­si dar dau­giau sa­ ve rea­li­zuo­ti? Jo­nas: – Skir­tin­gi žmo­nės su­si­ ren­ka ir ban­do kal­bė­ti vie­na kal­ba, šiuo at­ve­ju kal­ba yra mu­zi­ka ir tai yra svar­biau­sia. Jus­tas: – Kiek­vie­nas iš mū­sų tu­ rė­jo­me sa­vos kū­ry­bos dai­nų, ku­ rias gro­da­vo­me at­ski­rai. Su­si­bū­ rus į an­samb­lį... Ser­ge­jus: – So­lo an­samb­lį... Jus­tas: – Vi­sos dai­nos įga­vo nau­ ją, sa­vi­tą skam­be­sį. Iš pra­džių bu­ vo kiek­vie­no at­ski­ras so­lo, o da­bar yra SO­LO an­samb­lis. – Ar la­bai in­ten­sy­vus jū­sų gra­ fi­kas? Jus­tas: – Per teat­ro se­zo­ną dau­ giau­sia mus ga­li­ma pa­ma­ty­ti vai­ di­nan­čius spek­tak­liuo­se, o se­zo­nui ei­nant į pa­bai­gą dau­giau lai­ko ga­ li­me skir­ti mu­zi­kai. Nors tu­ri­me ke­ le­tą kon­cer­tų ir žie­mą, dau­giau­sia kon­cer­tuo­ja­me va­sa­rą. – Ko­kią mu­zi­ką gro­ja­te? Jo­nas: – Ga­li­ma sa­ky­ti, vi­si esa­me me­lo­ma­nai, to­dėl mū­sų mu­zi­ko­ je vy­rau­ja įvai­rių sti­lių ele­men­tai. Kar­tais juo­kau­ja­me, kad gro­ja­me po­psą ar­ba kad esa­me dai­nuo­ja­ mo­sios poe­zi­jos al­ter­na­ty­va. Tiks­ liai sun­ku įvar­dy­ti mū­sų mu­zi­kos sti­lių. Tie­są sa­kant, ne­ri­bo­jam ir neį­rė­mi­nam sa­vęs, tie­siog gro­ja­me tai, kas mus džiu­gi­na, o jei tai vei­ kia ir klau­sy­to­jus, ta­da va­lio! – Ko­kiai pub­li­kai skir­ti jū­sų pa­ si­ro­dy­mai?

Ser­ge­jus: – Jums, mie­li skai­ty­to­ jai! Vy­tau­tas: – Iš tie­sų Ser­ge­jus tei­ sus. Mes ne­sio­rien­tuo­ja­me į vie­ną konk­re­čią su­bkul­tū­rą. Nors mums svar­bus rit­min­gu­mas, ku­ris už­ve­ da jau­nes­nę au­di­to­ri­ją, dai­nų har­ mo­ni­jo­je ir teks­tuo­se kiek­vie­nas ga­ li ką nors at­ras­ti. – Jūs links­mi, ku­pi­ni idė­jų. Kas ge­riau­siai įkve­pia kurti? Koks ge­riau­sias vais­tas nuo slo­gių min­čių, blo­gos nuo­tai­kos? Jo­nas: – Iš­va­žiuo­ti trims die­noms į miš­ką ir apie nie­ką ne­gal­vo­ti ar­ ba čiup­ti ra­šik­lį ir pa­ra­šy­ti ei­lė­ raš­tį. Kuo slo­ges­nė nuo­tai­ka, tuo gi­les­nio tu­ri­nio ei­lės gims­ta. Bent jau man. Vy­tau­tas: – Ne­rei­kia bi­jo­ti liū­de­ sio. Ir ge­ra, ir blo­ga si­tua­ci­ja ka­ da nors pa­si­kei­čia, kaip kei­čia­si vis­kas. Keis­ta, bet pa­pras­tai lai­ min­gam žmo­gui nie­ko ne­be­rei­kia. O liū­din­tis ieš­ko pa­guo­dos, ban­do įpras­min­ti tą jaus­mą vi­sur – kū­ry­ bo­je, mu­zi­ko­je. Blo­ga si­tua­ci­ja ska­ ti­na keis­tis ir žmo­gų ko nors iš­mo­ ko, jei jis neuž­si­da­ro. Pa­vyz­džiui, gra­žių ir liūd­nų akor­dų. – Ko­kia jū­sų gy­ve­ni­mo fi­lo­so­ fi­ja? Jus­tas: – Teat­ro la­bo­ra­to­ri­jo­ je „At­vi­ras ra­tas“ tu­ri­me la­bai ge­ rą po­sa­kį: „Nau­ja die­na – nau­jas teat­ras.“ Ši­to mus iš­mo­kė mū­sų teat­ro mo­ky­to­jas Ai­das Gi­nio­tis. Jis vi­suo­met ska­ti­no mus eks­pe­ri­ men­tuo­ti ir ieš­ko­ti. Žo­džiu, į vis­ką žiū­rim at­vi­rai. Ser­ge­jus: – Būk jau­nas kaip se­ nas, bū­si se­nas kaip jau­nas (Jus­tas šyp­so­si). Gied­rius: – Per­žie­mo­jom žie­mą, per­žie­mo­sim ir va­sa­rą. Vy­tau­tas: – „In­for­ma­tion is not know­led­ge / Know­led­ge is not wis­ dom / Wis­dom is not truth / Truth is not beau­ty / Beau­ty is not lo­ve / Lo­ve is not mu­sic / Mu­sic is THE BEST...“ – Fran­kas Zap­pa („In­for­ ma­ci­ja nė­ra ži­no­ji­mas / Ži­no­ji­mas nė­ra iš­min­tis / Iš­min­tis nė­ra tie­sa / Tie­sa nė­ra gro­žis / Gro­žis nė­ra mei­ lė / Mei­lė nė­ra mu­zi­ka / Mu­zi­ka yra ge­riau­sia“ – angl.). – Ko­dėl pa­si­rin­ko­te ak­to­rys­tę? Jus­tas: – Na, čia sun­ku at­sa­ky­ ti. Kiek­vie­nas, ma­tyt, tu­rė­jom sa­vų prie­žas­čių... Bet aš no­rė­čiau pa­si­ džiaug­ti tuo, kad mums te­ko dirb­ti ir mo­ky­tis iš to­kių teat­ro žmo­nių kaip A.Gi­nio­tis, Vla­das Bag­do­nas, Keis­ tuo­lių teat­ro ak­to­rių. Neį­kai­no­ja­ mos pa­mo­kos, ku­rios for­ma­vo ma­ne ir, ma­nau, mus vi­sus kaip kū­rė­jus. Ser­ge­jus: – Aš taip pat no­rė­čiau pa­mi­nė­ti sa­vo teat­ro dės­ty­to­jus, tai – Al­gir­das La­tė­nas ir švie­saus at­ mi­ni­mo dės­ty­to­ja Al­gė Sa­vic­kai­tė. Vy­tau­tas: – Mums la­bai pa­si­se­ kė, kad A.Gi­nio­tis no­rė­jo su­rink­ti mu­zi­ka­lų kur­są, ku­ria­me ak­to­riai gro­tų, dai­nuo­tų. Tai­gi ir prieš ak­ to­rys­tę mu­zi­ka bu­vo su mu­mis. Da­ bar teat­ro re­per­tua­re tu­ri­me ne­ma­

„„Požiūris: smagiojo penketuko teigimu, nors visi jie yra teatro žmo­nės, į mu­zi­ką žiū­ri­rim­tai. 

žai mu­zi­ki­nių spek­tak­lių. Iš es­mės teat­ras ir mu­zi­ka – vi­są­laik kar­tu. – Ant­ra­die­nį Vil­niaus mo­ky­ to­jų na­mų kie­me­ly­je ren­gia­te kon­cer­tą. Ką įdo­maus pa­ma­ tys žiū­ro­vai? Ar ruo­šia­te ko­kią nors ypa­tin­gą pro­gra­mą? Kuo šis kon­cer­tas skir­sis nuo ki­tų? Jus­tas: – Mū­sų kon­cer­tuo­se vi­sa­da at­si­ran­da nau­jų da­ly­kų, ku­rie pri­

SOLO ansamblio nuotr.

klau­so ir nuo pub­li­kos. Daž­nai pa­ lie­ka­me erd­vės imp­ro­vi­za­ci­jai, ku­ri gims­ta vie­to­je. Vy­tau­tas: – Nors vi­si esa­me teat­ ro žmo­nės, į mu­zi­ką žiū­ri­me rim­tai, ja džiau­gia­mės ir da­li­ja­mės su žiū­ ro­vais. Jo­nas: – Tik­rai ga­li­me pa­ža­dė­ti, kad šį ant­ra­die­nį mū­sų žiū­ro­vai iš­ girs nau­jų dai­nų, ku­rios gi­mė vi­sai ne­se­niai.

– Mo­ky­to­jų na­mų kie­me­ly­je kon­cer­ta­vo­te jau ne kar­tą. Ke­ lin­tas bus šis kon­cer­tas? Ser­ge­jus: – Jau tik­rai sun­ku su­ skai­čiuo­ti. Lau­kiam jū­sų, su­skai­ čiuo­si­me kar­tu. Kur? Vil­niaus mo­ky­to­jų­ na­mų kie­me­ly­je. Ka­da? Ry­toj 19 val. Kiek? 20 li­tų.


14

pirmADIENIS, birželio 25, 2012

menas ir pramogos „Vilniaus diena“ rekomenduoja

Kur? Šv. Kotrynos bažnyčioje, Vilniaus g. 30. Ka­da? Šiandien 21 val. Kiek? 22–52 litai.

Kur? Ga­le­ri­jo­je „AV17“, Auš­ros Var­tų g. 17. Ka­da? Iki lie­pos 14 d. Kiek? Ne­mo­ka­mai.

Kur? Ga­le­ri­jo­je „Me­no ni­ša“, J.Ba­sa­na­vi­čiaus g. 1. Ka­da? Iki lie­pos 20 d. Kiek? Ne­mo­ka­mai.

Iš pianistų dinastijos

Ke­lio­nė į pra­džią

Va­sa­riš­ka pa­ro­da

Jaunasis pianistas Paulius Anderssonas groja su didžiuliu ma­ lonumu, suteikdamas dar daugiau gerų emocijų jo besiklau­ santiems. Šiandienos koncerto programoje – W.A.Mozarto, S.Rachmaninovo, A.Skriabino, F.Liszto, A.Ginasteros kūriniai.

Ka­ro­li­nos Bik pa­ro­dos „Chao­sas“ su­ma­ny­mas ki­lo iš au­to­rės pa­ mąs­ty­mų apie pir­mi­nį že­mės chao­są, vė­liau – di­ver­si­fi­kuo­tą vie­ no­vę ir ga­liau­siai – apie nos­tal­gi­ją, sly­pin­čią už pir­mi­nio chao­ so. Tai ke­lio­nė į vis­ko pra­džią.

Vil­niu­je ati­da­ryta Gin­ta­ro Pa­le­mo­no Ja­no­nio pa­ro­da „Va­sa­ra“. Ta­py­to­jas, res­tau­ra­to­rius, Vil­niaus dai­lės aka­de­mi­jos dės­ty­to­ jas G.P.Ja­no­nis – ge­rai ži­no­mas vi­du­ri­nės kar­tos lie­tu­vių me­ni­ nin­kas.

Kur? Teat­ro, mu­zi­kos ir ki­no mu­zie­ju­je, Vil­niaus g. 41. Ka­da? Iki lie­pos 23 d. Kiek? 5 li­tai.

Kur? Vil­niaus fo­tog­ra­fi­jos ga­le­ri­jo­je, Stik­lių g. 4. Ka­da? Šiandien. Kiek? Ne­mo­ka­mai.

Kur? Prancūzų institute, Didžioji g. 1. Ka­da? Šiandien 18 val. Kiek? Nemokamai.

.Kur? Klu­be „New York“, Kal­va­rijų g. 85. Ka­da? Šian­dien 20 val. Kiek? 43–53 li­tai.

Ta­py­ba iš Suo­mi­jos

Kas yra lai­mė Lie­tu­vo­je?

Du me­ni­nin­kai

Atsakomybės metamorfozės

Vil­niu­je ati­da­ro­ma Suo­mi­jos me­ni­nin­ko Is­mo Ola­vi Hyvä­ri­ne­no ta­py­bos pa­ro­da. Tai jau ant­ ro­ji me­ni­nin­ko pa­ro­da Lie­tu­vo­je, vaiz­duo­ja­mo­ sios dai­lės fes­ti­va­lio „Me­nas se­nuo­siuo­se Lie­tu­ vos dva­ruo­se“ pro­gra­mo­je.

Fo­to­me­ni­nin­ko Min­dau­go Ažu­ši­lio pro­jek­te – lie­tu­viš­kos lai­mės bib­li­ja. Ta­čiau šis vaiz­dų, o ne raš­tų rin­ki­nys – vei­kiau iš­da­vys­tė to, ką šian­ dien, pra­ra­dę rea­ly­bės su­vo­ki­mą, lai­ko­me lai­ min­gu gy­ve­ni­mu.

Vil­niu­je vei­kia šiais me­tais pir­mo­ji pro­jek­to „Arts­ ca­pe“ pa­ro­da, pri­sta­tan­ti šiuo­lai­ki­nio Iz­rae­lio me­ ni­nin­ko Ra­no Sla­vi­no kū­ry­bą ir lie­tu­vių ta­py­to­jo And­riaus Za­ka­raus­ko nau­jau­sius dar­bus. Šį­kart pro­jek­to pa­ro­da sky­la į dvi skir­tin­gas da­lis.

Šią vasarą Prancūzų institutas Lietuvoje vėl kvie­ čia į susitikimų, paskaitų, filmų ir parodų ciklą „Va­ saros dvelksmas“. Šiemet jo tema – Atsakomybės metamorfozės. Šiandien bus kalbama apie smur­ tinius kino vaizdus ir žiūrovo atsakomybę.

tv programa

LTV

6.00 Labas rytas. 9.00 „Komisaras Reksas“ (N-7) (k). 10.00 „Hartlando užuovėja“ (k). 11.00 LRT vasaros studija. Tiesioginė Lietuvos radijo laida. 12.00 Sveikinimų koncertas (k). 14.15 Lietuva – jūrinė valstybė. 14.50 Žinios. 15.10 „Komisaras Reksas“ (N-7). 16.00 „Hartlando užuovėja“. 17.05 „Senis“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.35, 20.50, 21.10 Sportas. Orai. 18.45 Nacionalinė paieškų tarnyba. 19.25 „Detektyvė King“ (4) (N-7). 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 20.40 Verslas. 20.45 Kultūra. 21.00 Dokumentinio kino vakaras. Premjera. „Apokalipsė. Antrasis pasaulinis karas“ (6) (Prancūzija, 2009 m.) (N-7). 22.10, 22.35 Mylių Amerika (1). 22.30 Loterija „Perlas“. 23.05 Vakaro žinios. 23.15 „Detektyvė King“ (4) (N-7) (k).

LNK 6.20 6.50 7.20 7.50 8.50

„Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“. „Geniuko Vudžio šou“ (6). Pirmas kartas su žvaigžde (k). „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7) (k). 24 valandos (N-7) (k).

LTV 19.25 val.

9.45 „Išdykę seniokai“ (N-7) (k). 10.45 Kitas! (N-7). 11.10 Nuotykių komedija „Ivanas Vasiljevičius keičia profesiją“ (Rusija, 1973 m.) (k). 13.10 „Nickelodeon“ valanda. „Didžioji sėkmė“. 13.40 „Keista šeimynėlė“. 14.10 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 15.10 24 valandos (N-7). 16.10 KK2 (N-7). 17.10 Nuo... Iki... 18.10 „Šeimynėlė“ (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.10, 22.19 Sportas. Orai. 19.15 „Namai, kur širdis“ (N-7). 20.00 „Pavogta laimė 3. Pavojinga sąjunga“ (N-7). 21.00 Neišgalvoti gyvenimai (N-7). 21.30 Juokas juokais. 22.00 Žinios. Verslas. 22.25 Kriminalinė Lietuva (N-7). 22.35 „Havajai 5.0“ (N-7). 23.35 „Įvykis“ (4) (N-7). 0.30 „Specialioji Los Andželo policija“. 1.25 „Įstatymas ir tvarka. Nusikaltimo motyvai“ (N-7).

12.50 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 13.10 „Bakuganas“. 13.40 „Nepaprastas pasaulis“. 14.10 „Ragai ir kanopos sugrįžta“. 14.40 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 15.10 „Simpsonai“. 15.40 „Meilės prieglobstis“. 16.40, 17.40 „Paveldėtojai“. 18.45 TV3 žinios. 19.00 TV3 sportas. 19.05 TV3 orai. 19.10 Kodėl? 20.10 „Be namų“. 21.00 Ūkininkas ieško žmonos. 21.35 TV3 vakaro žinios. 21.50 TV3 sportas. 21.55 TV3 orai. 22.00 „Dievobaimingos kalės“. 23.00 Siaubo f. „Chimerų prisikėlimas“ (JAV, Prancūzija, Kanada, 2009 m.). 0.55 „Gyvenimas“. 1.50 „Įstatymas ir tvarka. Operatyvinių tyrimų skyrius“.

TV3

6.30 Televitrina. 7.00 Žinios (k). 7.25 Smagiausios akimirkos. 7.50 „Dapkai ir Butkai“. 8.25 „Zaicevas + 1“ (N-7) (k). 9.00 „Kviečiu vakarienės“. 9.30 „Miesčionys“ (N-7). 10.00 „Margoša: moterimi negimstama“. 11.00 Sveikinimai (k). 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k).

6.40 Teleparduotuvė. 6.55 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 7.25 „Simpsonai“. 7.55, 8.25 „Kol mirtis išskirs“. 8.55 „Meilės sūkuryje“. 10.00, 10.30 „Pasmerkti“. 11.00 Fantastinė drama „Avalono mokykla“ (JAV, 2010 m.).

LNK 20.00 val.

BTV

TV3 22.00 val.

14.00 „Liejyklos gatvė“ (N-7) (k). 15.00 „Žaibiški tyrimai“ (N-7). 16.00 „Baimės faktorius“ (N-7). 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 18.00, 20.00 Žinios. 18.19 Sportas. 18.23, 20.23 Orai. 18.25 „Liejyklos gatvė“ (N-7). 19.25 „Tylos riba“ (N-7). 20.15 Verslas. 20.19 Sportas. 20.25 „Gyvenimo spalvos“. 21.25 Romantinė komedija „Mylėk ir tikėk“ (JAV, 2000 m.) (N-7). 23.55 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 1.00 „Galileo: norintiems žinoti“. 1.30 „Bamba“ (S).

Lietuvos ryto TV 6.14, 13.15 TV parduotuvė. 6.30 Ryto reporteris. 7.45, 13.00, 21.40, 0.10 Lietuva– Venesuela–Londonas. 8.00 Animac. s. „Oskaro oazė“. 8.15 Lietuvos–Didžiosios Britanijos vyrų nacionalinių krepšinio rinktinių kontrolinės rungtynės. 10.15, 19.20 Griūk negyvas! (N-7). 10.35 Gamink sveikiau! 11.05 24/7. Savaitės aktualijų analizė ir komentarai. 12.00 Lietuvos diena. 13.45 Skonio reikalas. 14.45 Negaliu tylėti.

BTV 18.25 val.

15.45, 16.10 Dok. f. „Černobylis. Branduolinio pragaro pasekmės“ (N-7). 16.00, 17.00, 18.00 Žinios. 16.07, 17.17, 18.17, 21.37, 0.07 Orai. 17.20 Pašėlę TV pokštai (N-7). 18.20 Negaliu tylėti. Ar įmanoma nebrangiai atostogauti Lietuvoje? 19.55 Premjera. Dok. f. „Pasaulinės revoliucijos paslaptis. Levas Trockis“ (1) (N-7). 21.00, 23.30 Reporteris. 21.55 Pašėlę TV pokštai (N-7). 22.30 Negaliu tylėti. 0.25 Dok. f. „Černobylis. Branduolinio pragaro pasekmės“ (N-7). 1.25 Girių takais.

SPORT1

12.00 Televitrina. 13.00 Sportas LT. „Bigger’s Better“ bokso turnyras 2012 (I). 14.00 Sportas LT. „Bigger’s Better“ bokso turnyras 2012 (II). 15.00 VTB vieningoji krepšinio lyga. Vilniaus „Lietuvos rytas“–Gdynės „Asseco Prokom“. 16.45 Kelias į Londoną. 17.15 Olimpinės žaidynės. 17.30 Sportas LT. Lengvosios atletikos federacijos taurės varžybos. 18.30 Automoto. 19.00, 21.00, 23.00 Žinios +. 19.15 Angliškojo biliardo „Premier“ lyga. 21.15 Golfo pradžiamokslis. 21.45, 23.15 Profesionalų boksas. J.Tayloras ir K.Pavlikas (2007 m.).

lietuvos ryto tv 18.20 val.


,38385+3 :79597/ &/6  

    <5+7,38=3 .+;,9 .3/8973<8>9353 ?+6 

PASLAUGOS

pirmADIENIS, birĹželio 25, 2012

Statybos ir remonto +738+ 7/.J39 7+<A?9 ?3.+>< .> ;3< 3I >9<39 QJ>969 95A,K 1+;+8=>9 4+ @@@?3.38/<.>;A<6= &/6   /:+I=+<?3.38/<.>;A<B/,;+6= 

BD0@:0!?;0=0D8<>?0A8];F<088@?0AB01>AB48 :80<8 ?@>94:B> @4=6\9C8 0@10 >@60=8G0B>@8C8 @0NBC 8:8 D84N> ACA8@8=:8<> ?01086>A ,;0=0 D8<> 3>:C<4=B[ A?@4=38=8[ ?0A8];F<[ 0? A:C=38<0A!0A<4=FA60CBY0BA0:F<Y:03X 9[?0A8];F<CA=40BA8OD4;6B0?0@4=6B0<4?;0 '>,>B-:=O8:904<046,749246074:/,<-49496,4 =0D8<>3>:C<4=B460;80?A:[AB80;ABF18=\A 4<,;K07/49>:5,4 <04;>4=>07   B4@8B>@89[ ?;0=0D8<> 8@ AB0BF1>A 8=A?4:289>A  ?@84 ?;8=:>A <8=8AB4@89>A 8;=80CA B4@8B>@89[  ?;0=0D8<> 8@ AB0BF1>A D0;ABF18=\A ?@84O8]@>A $?@,/3583,+/*/45812/4/1(>8/D25+(7 Tel. 261 3653,6261 3655 A:F@8C8 *C>G0?0D8Z80CA 8;=8CA ?4@ )CB,/358.=+=950(38/7),4+758/5867(1 skelbimai@vilniausdiena.lt <\=4AX=C>984<A8NA8[AB>;08N:>0BA0:F<>X 9/158 82(:.=950(38 4-573(*/0( 9,2  ?0B48:BY?0A8];F<Y60D8<>384=>A 

   ' -+&* , -

-*T , +S ,@0=4N0<40?84:0@B>90<YD8AC><4=\A8=5>@ ÄŽvairĹŤs <0D8<> ?@>243]@Y 3\; ?0@4=6B> O4<\A A:;F ÄŽmonei reikalingi Tel. 8 650 ?> >1@>D>;\A : aukĹĄtalipiai. 70 A:;F?> :0391 @ M8:904<046,74924,?6J>,74;4,4 (07  253, 8 699 98 086. ! ,0=4@8[ A4=8]=89>94 8;=8C94  973727  34B0;8>9>?;0=>,;0=0D8<>?06@8=30AI <10;0=3O8>34B0;8>9>B4@8B>@89[?;0=0D8 <> >@60=8G0B>@80CA B48A8[ 8@ ?0@486[ ?4@30D8 Transportas, logistika <> ACB0@B8A @ ,;0=0D8<> B8:A;0A I :9/4>0<45:= O8:9S ;<448= O /,<-Nir*4794,?= ÄŽmonÄ&#x2014; suteikia paskolas ďŹ ziniams juri?0:48AB8O4<\AB8:A;8=W?0A:8@BX?060;14=3@>9> <024:90@,4<?:>:5N06=;0/4>:<4Q@,/B-4949 diniams asmenims. Tel. 8 656 97 000. ?;0=> A?@4=38=8CA ?030;FB8 A:;F?Y =CAB0BFB8 978544 6N06=;0/4>:<4Q 4< ;<06B-:= ,209>N (07  B4@8B>@89>A=0C3>98<>8@BD0@:F<>@4O8<Y4 

 B0;8>9> ?;0=> >@60=8G0B>@8CA I % J-40;H  KelioniĹł (>NB0CB>6 8;=8CAB4;  VeĹžame poilsiautojus iĹĄ Vilniaus, Kauno ÄŻ ,@>94:B> @4=6\90A I % J- 0@278B4:B[ ABC PalangÄ&#x2026;, Ĺ ventÄ&#x2026;jÄ&#x2026; (ir6atgal), nuo 35 Lt. Tel. 3890H ,0<\=:0;=8> 8;=8CA ,0@4=6 8 699 99 965, 8 612 22 227.

SIĹŞLO DARBÄ&#x201E;

%'$! " G(H8/8+> .94+7Q ,>3=38K =/-2835Q D I+6.A=>?>< <5+6,A56/<?3;A56/<597:3>=/;38K=/-2 835Q3;53=></6/5=;98359<:;3/=+3<><&/6  @@@5+>8+53/73<6= 

8A[:><?8CB4@8[8@B4;4D8G>@8[B08AF<0A8; =8C94 M0;68@8> 6 B4;  " EEE?274;?;B 

KelioniĹł NX >=3>=Y A0C6808 6@48B08 D4O0<4 A8C= B8=8CA 84BCD>94 ?@8AB0B><4 8:8 3C@[ 4;  =5>@<028 90IEEE;84BCD0;>=3>=0A2>< 

4O0<4:4;48D8CAX>:84B89Y0=89Y ;0=38 9Y 4; 4?0NB0A ?4@D4G8<08 8=5>$6<08;2>< 

Kitos 4AB0=30@B8=8[10;3[60<F10C:NB0:>:F 1\IO4<0:08=0EEE6C>1>A10;308;B 4;   

PARDUODA NekilnojamÄ&#x2026;jÄŻ turtÄ&#x2026; ,0@3C>30<0A3D849[:0<10@8[1CB0A,0;0= Â&#x201E;Â&#x201E;Ĺ ventÄ&#x2014;: 45 metus Rasos ĹĄvenÄ?iamos KernavÄ&#x2014;s piliakalniĹł papÄ&#x2014;dÄ&#x2014;se ir ant jĹł. Prisimenamos pagoniĹł ap6>A24=B@4CO10O=FZ8>A \@84A6 4; eigos, deginami lauĹžai. Gedimino BartuĹĄkos nuotr. 

PERKA Se­no­vÄ&#x2014;s tra­di­ci­jos trum­piau­siÄ&#x2026; me­tĹł nak­tÄŻ %@0=6808?4@:0<4<8N:YACO4<40@108NA8 :8@AB88A>9484BCD>94BA8A:08B><48N:0@B>

4;

PASLAUGOS

PASLAUGOS

KelioniĹł

975422

Ind­rÄ&#x2014; Pep­ce­vi­Ä?iō­tÄ&#x2014; i.pepceviciute@diena.lt

Ĺ eť­ta­die­nio va­ka­rÄ&#x2026; ĹĄvÄ&#x2122;s­ti vie­nos gra­Şiau­siĹł me­tĹł ĹĄven­Ä?iĹł â&#x20AC;&#x201C; Ra­sĹł â&#x20AC;&#x201C; Ker­na­vÄ&#x2014;­je su­si­rin­ko dau­gy­bÄ&#x2014; Ĺžmo­niĹł. Ä&#x152;ia ne­ti­lo dai­nos, su­ko­si ĹĄo­kiĹł ra­te­liai, de­gÄ&#x2014; lau­Şai, vy­ko au­ko­ji­mo apei­gos. Bu­vo pa­gerb­ta nu­si­lei­dĹžian­ti ir te­kan­ti sau­lÄ&#x2014;.

1967 m. Ra­sas ĹĄvÄ&#x2122;s­ti Ker­na­vÄ&#x2014;­ je pra­dÄ&#x2014;­jo se­no­vÄ&#x2014;s bal­tĹł re­li­gi­nÄ&#x2014; bend­ri­ja â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;Ro­mu­vaâ&#x20AC;&#x153;. Ke­tu­rias­ de­ťimt pen­ke­rius me­tus ĹĄi va­sa­ ros sau­lÄ&#x2014;g­rį­Şos ĹĄven­tÄ&#x2014; ĹĄven­Ä?ia­ma pi­lia­kal­niĹł pa­pÄ&#x2014;­dÄ&#x2014;­se ir ant paÄ?iĹł piliakalniĹł. Ĺ eť­ta­die­nio va­ka­rÄ&#x2026; ji pra­si­dÄ&#x2014;­jo lau­kĹł lan­ky­mu, ku­po­lia­ vi­mu, ĹĄo­kiais, Ĺžai­di­mais. Mies­te­ ly­je pa­sta­ty­to­je sce­no­je be­veik iki pir­mų­jĹł gai­dĹžiĹł kon­cer­ta­vo liau­ dies mu­zi­kos an­samb­liai. Va­ka­rÄ&#x2014;­jant ant Pi­lies kal­no su­ si­rin­ku­sie­ji pa­ger­bÄ&#x2014; nu­si­lei­dĹžian­ Ä?iÄ&#x2026; sau­lÄ&#x2122;, o ta­da vi­si pa­trau­kÄ&#x2014; Au­ ku­ro kal­no pa­pÄ&#x2014;­dÄ&#x2014;s link. Pa­go­niĹł

Apie ĹĄven­tÄ&#x2122; Ra­sos yra se­no­ji lie­tu­viĹł va­sa­ros sau­ lÄ&#x2014;g­rį­Şos ĹĄven­tÄ&#x2014;. VÄ&#x2014;­liau, po krikť­to, ji bu­vo su­ta­pa­tin­ta su ĹĄv. Jo­no Krikť­ty­ to­jo gi­mi­mo die­na ir pa­va­din­ta Jo­ni­ nÄ&#x2014;­mis. Nors ĹĄven­tÄ&#x2014; bu­vo su­krikť­Ä?io­ nin­ta, pa­ma­Şu ny­ko se­no­ji jos pra­smÄ&#x2014;, iť­li­ko pa­grin­di­niai ele­men­tai â&#x20AC;&#x201C; van­dens, ug­nies, aug­me­ni­jos sim­bo­ li­ka, to­kie pa­pro­Ä?iai kaip vai­ni­kĹł py­ ni­mas, mei­lÄ&#x2014;s ir ves­tu­viĹł bur­tai, Ĺžo­lia­ vi­mas ir ku­po­lia­vi­mas, pa­par­Ä?io Ĺžie­do ieť­ko­ji­mas, lau­Şų kō­re­ni­mas, ĹĄo­ki­nÄ&#x2014;­ji­ mas per ug­nÄŻ ir pan. Yra pa­pro­tys per Jo­ni­nes spÄ&#x2014;­ti orÄ&#x2026;. EsÄ&#x2026;, jei Jo­ni­niĹł nak­tis ĹžvaigŞ­dÄ&#x2014;­ta, Ka­ lÄ&#x2014;­dos bus ĹĄal­tos ir snie­gin­gos. Jei Jo­ ni­niĹł nak­tis de­be­suo­ta, Ka­lÄ&#x2014;­dos bus lie­tin­gos ir vÄ&#x2014;­juo­tos. Jei Jo­ni­niĹł nak­ tis lie­tin­ga, Ka­lÄ&#x2014;­dos bus snie­gin­gos, su pō­go­mis. At­siŞ­vel­giant ÄŻ tai, kad ĹĄių­me­tÄ&#x2014; trum­piau­sia me­tĹł nak­tis bu­ vo itin gied­ra, ga­li­me ti­kÄ&#x2014;­tis tik­ros bal­ tos Ĺžie­mos per Ka­lÄ&#x2014;­das.

dra­bu­Şiais vil­kin­tys ĹĄven­tÄ&#x2014;s or­ga­ ni­za­to­riai Ä?ia uŞ­de­gÄ&#x2014; au­ku­rÄ&#x2026;, at­li­ ko au­ko­ji­mo apei­gas pa­go­niĹł die­ vams. â&#x20AC;&#x17E;Nuo se­niau­siĹł lai­kĹł ĹĄiuo lai­ko­ tar­piu lie­tu­viai ger­bÄ&#x2014; gam­tos sti­ chi­jas: sau­lÄ&#x2122;, van­de­nÄŻ, ug­nÄŻ ir Ĺžo­ ly­nus. Ĺ iuo me­tĹł lai­ku gam­to­je ÄŻvyks­ta pa­ts ku­pÄ&#x2014;­ji­mas, pa­ts ra­so­ ji­mas, Ĺžy­dÄ&#x2014;­ji­mas. DÄ&#x2014;l to se­no­vÄ&#x2014;­je ir va­din­da­vo Ra­sos ĹĄven­te, nes Ra­sa bu­vo ant­gam­ti­nÄ&#x2014; bō­ty­bÄ&#x2014;, ku­ri at­ gai­vi­na Ĺže­mÄ&#x2122;, au­ga­li­jÄ&#x2026;, su­tei­kia jai gy­vy­bÄ&#x2014;s. Ra­sai bō­da­vo su­tei­kia­ ma dva­sia, tar­si ji bō­tĹł gy­vaâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; prieĹĄ uŞ­de­gant au­ku­rÄ&#x2026; apie ĹĄiÄ&#x2026; gra­ ĹžiÄ&#x2026; ĹĄven­tÄ&#x2122; ir jos tra­di­ci­jas pa­sa­ko­jo kul­tō­ro­lo­gÄ&#x2014; Ni­jo­lÄ&#x2014; Bal­Ä?iō­nie­nÄ&#x2014;. Pa­sak mo­ters, ĹĄiuo lai­ko­tar­piu rink­ti vais­tin­gie­ji au­ga­lai yra pa­ tys gra­Şiau­si, ver­tin­giau­si, su­tei­ kia dau­giau­sia gy­vas­ties ir svei­ ka­tos. â&#x20AC;&#x17E;Sa­ko­ma, kad ru­giai dvi sa­vai­tes ra­so­ja, dvi â&#x20AC;&#x201C; Ĺžy­di, dvi â&#x20AC;&#x201C; noks­ta. Kaip tik ĹĄiuo lai­ko­tar­piu at­si­sklei­dĹžia gam­tos gro­Şis. Tai pa­ste­bÄ&#x2014;­jÄ&#x2122; Ĺžmo­nÄ&#x2014;s se­no­vÄ&#x2014;­je ei­da­

Taip kaip mes da­bar esa­me gam­ to­je, pa­Ä?io­je gra­Şiau­sio­je vie­to­je, tarp praei­tÄŻ me­nan­Ä?iĹł kal­nĹłâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; kal­bÄ&#x2014;­jo N.Bal­Ä?iō­nie­nÄ&#x2014;. Kita Ji vi­siems pri­mi­nÄ&#x2014; ir van­dens 8;=80CA0?F60@3>AB48A<>=CB0@ ga­ liÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; jis ap­va­lo, yra gy­vas­tis. B8<8 %J*>0=>A0D80;8=89>AH8N:4;B010=:@>B> Se­no­vÄ&#x2014;­je ĹĄvÄ&#x2122;s­da­mi Ra­sas Ĺžmo­nÄ&#x2014;s 1F;021 @%%0=:@CBC> ma­siť­kai ei­da­vo ÄŻ eĹže­rus ar upes 90=Z8>A %J*>0=>A0D80;8=89>AH03<8=8AB@0B> @8C<8?0A:8@B0 %- .+ -- mau­dy­tis. N.Bal­Ä?iō­nie­nÄ&#x2014; ra­gi­no

- R-/&* U60;8>B0A 0A<C> ir ĹĄven­tÄ&#x2014;s da­ly­& - vius ĹĄiÄ&#x2026; nak­ tÄŻ bō­ ti­ IV4A>=8AB4;,@0N><8:8 nai iť­si­mau­dy­ti. Ar bent jau ran­ <18@O4;8>38<B8=08?0B48:B8A0D>:@438B> kas nu­si­plau­ti, vei­dÄ&#x2026; nu­si­praus­ti. @8=8CA@48:0;0D8<CA<646CO\A384=08 10=:@>B> XA8B48A\98<> :0@BC ?@8 Po ĹĄios1F;>A ce­re­ mo­ni­jos 384=08 bu­vo ÄŻĹžieb­ 3430=B:@438B>@8=8CA@48:0;0D8<CA?0BD8@B8=0= tas pa­ g rin­ d i­ n is lau­ Ĺž as, uŞ­ d eg­ tos ir Z8[3>:C<4=B[B8=:0<08X5>@<8=BCA=C>@0NCA ste­b?0B u­lÄ&#x2014;s. Se­n=C@>3FB8 o­vÄ&#x2014;s tra­ ci­j@48:0;0D8<[ Ĺł dva­

08? ?@0N>< 0@di­ N8[ sios ku­pi­no­je ĹĄven­tÄ&#x2014;­je dau­ge­lio XDF:3F<0AF@0COB8:@8=B0A=C@>3FB8:>:8C1]3C B08F@0?030@FB0@438B>@8=X@48:0;0D8<Y?0B48: jau­nuo­liĹł gal­vas puo­ťÄ&#x2014; vai­ni­kai, o B8 0D0=>@8[?@ 0C=0A= vei­dus â&#x20AC;&#x201C; ĹĄyp­se­nos. â&#x20AC;&#x17E;Ne tik nuo­s5>@<02890B4;50:A  ta­bi ĹĄven­tÄ&#x2014;, bet dar ir oras pui­ kus, toks ne­, bō­din­ -

-*T gas Jo­ni­nÄ&#x2014;msâ&#x20AC;&#x153;, ' -+&* , +S ,0@4=6B0A O4<\A A:;F?> â&#x20AC;&#x201C; dĹžiau­ gÄ&#x2014;­si su drau­ gais ÄŻ4A0=Z8> Ker­na­D>D> vÄ&#x2122; 6 L=8?8N:8[ A4=8]=89>94 8;=8C94 A:;F at­ v y­ k Ä&#x2122;s vil­ n ie­ t is Ta­ d as. ?>:03 @! 14=3@0A?;>B0A Pas­ k70 ui 34B0;CA8A Ne­ri­mi?;0=0A bu­vo ,;0=0D8<> pluk­do­m?0 i vai­ni­kai, vy­ko<84AB> ĹĄo­kiai, Ĺžai­di­m03<8 ai, 6@8=30A! 8;=80CA A0D8D0;3F1\A =8AB@0289>A 38@4:B>@80CA vos pra­dÄ&#x2014;­ jus ĹĄvis­ti ?0D03C>B>9> pa­gerb­ta te­ tiXA0:F<0A @   kan­ sau­ l Ä&#x2014;. 34B0;8>9> B4@8B>@89[ ?;0=0D8<> >@60=8G0B>

ÄŽVAIRĹŞS

@80CAB48A8[8@?0@486[?4@30D8<>ACB0@B8A @

ÄŽVAIRĹŞS

KARĹ Ä&#x152;IAUSI KELIONIŲ PASIĹŞLYMAI KARĹ Ä&#x152;IAUSI KELIONIŲ PASIĹŞLYMAI

J O !:9/:9N =,?24,4 2<04>,4 @0K,80 =4?9 >494?= !40>?@:50;<4=>,>:80464/?<Q (07 

 

 %  

KELIONIŲ ORGANIZATORIUS KARĹ Ä&#x152;IAUSI KELIONIŲ PASIĹŞLYMAI (3/8>96391&D

(3683><

A.Vienuolio g. 6, LT-01104 Vilnius &/6+5<  (8 5) 231 3314. Faks. (8 5) 262 9120 ?3683><?3683><5;+8=+<6=   Tel. vilnius@vilnius.krantas.lt, www.krantas.lt @@@5;+8=+<6= %/,4:52/5.#

%/24/:8 #,2(18  ;<?+494+=/+:6+85A=3!3>49;5Q 0A460A0A=C>B GERA NAUJIENA: iki 50% NUOLAIDOS Egiptas, Ĺ arm El Ĺ eichas nuo 1399 Lt ;/24/:8;/24/:817(49(829<<<17(49(829

60;1]B*CAD8A030O0D\9>0A460A0AI

>@>=B0A=C>B Ĺ˝IEMOS SEZONO KELIONÄ&#x2013;MS Egiptas, Taba nuo 2179 Lt ND84A[:0G8=>?0A8@>3F<[8@D84N1CZ8[@>9CA# +>=@40;8A=C>B ÄŠ Ă&#x;kÂśĂ&#x152;kĂ&#x152;Ă&#x201C;ÂĽÂŽÂśĂ&#x2013;ÂťĹ&#x201C;Ĺ&#x17D;4Ă&#x201C;Ä&#x17D; Egiptas, Marsa Alamas nuo 2249 Lt ,0<0BF:8B4=C>AB018Y9YL80C@\A<4@8:YCO )8CAB>=0A=C> B 9E052(/1(8#! "# "# " *,=,<:=6<?4C,=&B2,E'>:63:78,=E&B2, ÄŠ 9kç¼kĂ&#x2013;Ă&#x152;ÂĽÂťĂ&#x152;ÂŽk¼œĂ&#x152;ÂĄkĂ&#x2C6;kÂśĂ&#x201C;¼­kÄ&#x17D; KanarĹł salos, TenerifÄ&#x2014; nuo 1659 Lt F?0B8=6Y:08=Y 0;60@8A=C>B 9?: !> ÄŠ :Â&#x160;¾ŽkÂľkĂ&#x152;ÂŽÂ&#x160;°¼œÂ&#x2018;Ă&#x152;ÂŽÂ&#x160;ÂĽĂ&#x201C;ÂĽÂľkĂ&#x152;Ä&#x17D; JAE, Dubajus nuo 3119 Lt OA8A0:F:8B4A:@F3X8:8646CO\A384=>A8@ :9494Q6<?4C,=&B2,E'>:63:78,=E&B2,9?: %,84<J64>06,=/409494?=<R;0=P4?=4<,>=4;, ÄŠ L¼œŽĂ&#x152;ÂĽĂ&#x201C;Â&#x2018;Ă&#x152;ÂĽĂ&#x17D;Ă&#x2026;°kÂ&#x192;ÂĽkĂ&#x2013;Ă&#x152;ÂĽÂťĂ&#x152;ÂŽĂ&#x2013;Ă&#x2C6;ÂťĂ&#x2C6;Ă&#x201C;Ă&#x17E;Ä&#x2019;ÂŽÂ&#x160;°¼œÂ&#x2018;Ă&#x152; Indija, Goa nuo 3399 Lt ;48A:8B\AX=4?0<8@NB0<Y:4;8>=W 08=0?0B48:B0X018?CA4AAC>@>C>AB[<>

!> 7,4/?:64>07,4@0,7>45:=5R<:50 datĹł, trukmÄ&#x2014;s, vieĹĄbuÄ?iĹł pasiĹŤlos Tailandas, Bankokas nuo 3629 Lt I :4AZ808A @40P4,80?=O><?8;4,?=4:=9,6>40=@, DOVANA: UĹžsisakant Ĺžiemos kelionÄ&#x2122; dova"S2,?64>S==,?70@S5?4<20<,9?:>,46, SlidinÄ&#x2014;jimas Italijoje nuo 1519 Lt 8C9>@:0A=C>B -4G4@D0289>A<>:4AB8A8:8B<>:0<0A?0 6,<S7O nosime 7 d. automobilio parkingÄ&#x2026; Vilniaus SlidinÄ&#x2014;jimas Austrijoje nuo 1939 Lt 0N8=6B>=0A=C>B ?8;3><08 ,7>45:=5R<:50-?=4</4=6:4<7496=8B-S=464 oro uoste! <?4C:6,49,;,>046>,4J4J;7,?648:?:=>: %>AB>=0A=C>B 84B[A:08Z8CA@81>B0A <B>: Egiptas, Hurgada nuo 1399 Lt ,?24,?491:<8,.45:= AAA 6<,9>,= 7> Daugiau informacijos www.krantas.lt

 %  

 

% J% & +, .H 0@\=>A @ ?4@:0! D4@N4;8CA60;D89CA0D8A C<>:0<48N:0@B> +>:0<4,+ 4; vo ÄŻ gam­tÄ&#x2026; ir ten at­lik­da­vo apei­gas. 

15

skelbimai

SIĹŞLO DARBÄ&#x201E;

Technikos remonto

@8B>@89[?;0=0D8<>3>:C<4=B>@4=6\90A % J''& H 4;   4 ?0NB0A 4P42B8DCA$6<08;2><   91:<8,.4 >38=8=:[ 14=3@89>A + -( =0@80<A 5,EAAA 740>?@,7:9/:9,= .:8   D0; N0C:80<0A 0B0A:08B8=8A @8=:8<8=8A - + :C@8A DF:A ,?9: 4;<8O *0K,80 ;:47=4,?>:5?= 4J *4794,?= 9>AA>3[>9860@1>BD0@:\!48:;>A %,7,92NH@09>N5N4<,>2,79?:!> (07 0B0A:08B0 8@ BD8@B8=8<0A -4D8G>@80CA 0B0A   :08B0 8@ BD8@B8=8<0A Y<0B>A BD8@B8=8<0A  UD08@]A:;0CA8<08,8@<8=8=:>@8=:8<0A -4D8G>@80CA@8=:8<08 CA8@8=:CA<0O80C=48 ?CA48 14=3@89>A =0@8[ ?0:0@B>B8=8A ACA8@8=:8 <0A 1CA N0C:80<0A   D0; B>94 Kita ?0Z8>94D84B>94B0?0B830@1>BD0@:\%4=3@8 M F :9><,=>Q -4?<,=D @4=? =N<,J? ;,</?: 9>A?8@<8=8=:\ /, ,>=,<2,= O@,4<4,= 6,9.074,<490= ;<060= ?K /4/K4,?=4N ;,=4R7B>N 90 8,K0=9L % J 4:8;=>90<>9>

C@B>-0> ,@>94:B08K 0B;84 904 !>6,49N %,=4R7B8,4>0464,84464 :0 :030AB@8=8CA <0B0D8<CA 8;=80CA @ A0D 8 -4<K074: / 48>49,4?K/,<?:=0@: C34@D\A A4= -0AB8=\=[ : % J8;<0K 6?:=0-,96<:>:,/8494=><,>:<4?4)F'' A:; @A:;:03 @ ! !02,70D )680<2S= 2  *4794?= ,? ?@0N><6@4B8<>=4?@8D0B8GC>B>A>3>A:;F 24,?491:<8,.45:=>07  

 ?> @A0D8=8=:Y<18@O4;8>3  D0;0BDF:B8?@849C<A?@8:;0CA0=Z8>A:;F?>8@  30;FD0CB8 O4=:;8=0=B @81>O4=:;808A %>6CA;0 *7,/4=7,@:= ',78,9:@4P >?<>: ;,@07/S>: D> >D8=A:8>A:;F?Y @0@10?@0N><AC 5Q /S80=4?4 H 8 -4<K074: /  @,7 A8A84:B8 AC 30@1[ DF:3FB>9C *0@>A;0DC %0G4 ,/<0=? *4794,?= < %,24<4Q =09 "46,J4R D8ZM0;68@8>6I8;=8CAB4; 9Q6 'F6=;<0=,=G@B6==67B;:6,/ #< 4?0NB0A B>?><0B8:$6<08;2><  

 6,/,=><494,4 8,>,@48,4 @40P4,80 /,7B@,?>4 ",>,@48?= ,>7406, )F,7>45:=",>,@48Q$<2,94C,.45,G!49 6809Q2 *4794?= (07  

"!P%'&"'%' KELIONÄ&#x2013;S AUTOBUSU F"$# $"$ ;FD[OF3\98<>ND4=B\C>14;\940BD89>94 Ä&#x152;ekijos pilysâ&#x20AC;&#x201C;Ä&#x152;ekijos rojusâ&#x20AC;&#x201C;Praha â&#x20AC;&#x201C; 577 Lt T0645:=;47B=ET0645:=<:5?=E%<,3,E!> I Bir Kaprio sala â&#x20AC;&#x201C; 1747 Lt Didingoji Italija 4/492:54>,745,4< ,;<4:=,7,E !> +CG849[=0:B8A0@NCD>94 Rygaâ&#x20AC;&#x201C;Saremos salaâ&#x20AC;&#x201C;Talinas â&#x20AC;&#x201C; 377IB Lt &B2,E',<08:==,7,E(,749,=E!> V4:89>A?8;FAIV4:89>A@>9CAI,@070IB Ĺ iaurÄ&#x2014;s Italija su poilsiu prie Adrijos jĹŤros H4,?<S=>,745,=?;:47=4?;<40/<45:=5R<:= LD4820@89>A60<B>AAB41C:;08I B nuo 1197 Lt 9?:

!> -F60I 0@4<>AA0;0I 0;8=0AIB Kroatija nuo 990 Lt <:,>45,9?: !> L80C@\AB0;890?>8;A8=\?0O8=B8=\=C> B Praha-Viena-BudapeĹĄtas nuo 627 Lt %<,3,*409,?/,;0J>,=9?: !> @>0B890=C> B LÄ&#x2013;KTUVU IĹ VILNIAUS: F#$%$@%$" ,@070I84=0I%C30?4NB0A=C> Ispanija, Kosta Brava nuo 822 Lt B =;,945, :=>,<,@,9?: !> Malta â&#x20AC;&#x201C; 904 Lt ",7>,E !> Graikija, ChalkidikÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x201C; 979 Lt G($G'("%?>8;A8=\A <,4645,2,764/46SE!> Ispanija, Kosta Dorada â&#x20AC;&#x201C;B 999 Lt 68?B0A)C@6030=C> =;,945, :=>,:<,/,E!> Ispanija, AlikantÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x201C; 1108 %C;60@890=C>B =;,945,746,9>SE

 Graikija, Kos sala â&#x20AC;&#x201C; 1128 Lt L@80=:0=C>B <,4645, :==,7,E

!> Turkija, Antalija â&#x20AC;&#x201C; 1185 Lt @4B0=C>B Bulgarija, Burgas â&#x20AC;&#x201C; 1199 Lt (?<645,9>,745,E

!>

C=8A0A=C>B Kroatija, Rijeka â&#x20AC;&#x201C; 1279 Lt ?72,<45,?<2,=E

!> Turkija, Marmaris 1289 Lt <:,>45,&4506,E !> G($G'("%?0O8=B8=\A?>8;A8=\A Bulgarija, Burgas â&#x20AC;&#x201C; 1199 Lt (?<645,",<8,<4= !> @C8G0A 8;C=C>B Portugalija, AlgarvÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x201C; 1899 Lt ?72,<45,?<2,=E

!> G@04;8AI*>@30=890I68?B0A=C>B LÄ&#x2013;KTUVU IĹ VARĹ UVOS (poilsinÄ&#x2014;s) %:<>?2,745,72,<@SE !> +0@>:0A=C>B Egiptas, Hurgada nuo 995 Lt C10=C>B F#$%$@%!@$% ";:47=49S= Bulgarija â&#x20AC;&#x201C; 995 Lt 24;>,=?<2,/,9?:!> Turkija â&#x20AC;&#x201C; 1078 Lt G$)"% ?72,<45,E!> Ĺ ri Lanka â&#x20AC;&#x201C; 3500 Lt

08;0=30A?0O8=B8=\?>8;A8=\I=C>B (?<645,E !> Kreta â&#x20AC;&#x201C; 1170 Lt H<4!,96,E !> Tunisas â&#x20AC;&#x201C; 770 Lt G(!'% <0>,E

 !> LÄ&#x2013;KTUVU IĹ VARĹ UVOS (paĹžintinÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x201C; poil68?B0A)C@6030=C> B (?94=,=E !> sinÄ&#x2014;s) A?0=890+0;9>@:0I B F#$%$@%!@$% ";,K49>49S=E;:47 Kruizas Nilu nuo 1440 Lt; Izraelis â&#x20AC;&#x201C; Egip C@:890=B0;890I B =49S= tas nuo 1678 Lt; Marokas â&#x20AC;&#x201C; 2634 Lt; Kuba <?4C,=#47?9?: !> â&#x20AC;&#x201C; 5853 Lt C<,074=E24;>,=9?: !> STOVYKLOS LIETUVOJE ",<:6,=E !> Pasaka nuo 550 Lt; Top Fun 540 Lt; ?-,E!> RaganÄ&#x2014; 550 Lt; Energetikas 600 Lt; "# %& Ĺžmogus "#$%â&#x20AC;&#x201C; tai aĹĄ! 600 Lt; Laimingas %,=,6,9?: !> Trimitas 520 Lt (:;?9 !> &,2,9S !> 90<20>46,= !> !,48492,=K8:2?=E>,4,J !> (<484>,= !>

#+7N85+68391;383+><1(3683>< &/6 79,  3809<?3=/6=@@@<?3=/6=@@@6/56=

(@08:890@4B0I B 370 Lt MaĹžieji Laukystos piratai ",K4054!,?6B=>:=;4<,>,4 !> %C;60@8900@=0I Holivudo akademija 599 LtB :74@?/:,6,/0845,!> ,>@BC60;890;60@D\I B Mes jÄ&#x2014;ga 450 Lt "0=5S2, !> Ĺ˝aidimĹł galaktika 450 Lt I,4/48Q2,7,6>46, !> %&"()"%&'(" ApaÄ?i indÄ&#x2014;nai atkeliauja ÄŻ LietuvÄ&#x2026; 450 Lt ;,P449/S9,4,>6074,?5,O!40>?@N !> ,0A0:0=C>B Avataro nuotykiai kartu 450 Lt @,>,<:9?:>B64,46,<>? !> -060=\IB Mes ĹĄampinjonai 450 Lt "0=J,8;495:9,4 !> 08<8=60AO<>6CAIB080NB Aplink pasaulÄŻ per 7 dienas 499 Lt ;7496;,=,?7O;0</409,=!>

>?'C=B Mano pasaulis 595 Lt ",9:;,=,?74=!> Kitas variantas 359 Lt 4>,=@,<4,9>,=!> %&"()"%'H%!) Dodi 550 Lt :/4 !> =6;[:0;1>AAB>DF:;0AB89>94 B STOVYKLOS UĹ˝SIENYJE "# %& "$A"& %C;60@89>94 Bâ&#x20AC;&#x17E;PribreĹžnyjâ&#x20AC;&#x153; Stovykla Ukrainoje '>:@B67,)6<,49:50F%<4-<0K9B5D @>0B89>94 B 60 Lt dienai !>/409,4 Kryme â&#x20AC;&#x17E;Saliutâ&#x20AC;&#x153; 1699 Lt <B80F',74?>D !> (& Bulgarijoje 1699 Lt Kroatijoje 2149 Lt %0:C=C>B"+0;9>@:0=C>B ?72,<45:50 !> Juodkalnijoje 1899 Lt :08=>AX018?CA4A <:,>45:50 !> AnglĹł kalbos stovykla Estijoje 1790 Lt ?:/6,7945:50 !> AVIABILIETAI* &O& 927Q6,7-:==>:@B67,=>45:50 !> Delis nuo 1870 Lt; Tokijas â&#x20AC;&#x201C; 2229 Lt; Seulas -F60I B>:7>;<0A %# â&#x20AC;&#x201C; 0;8=0AI)4;A8=:8A 2308 Lt; SingapĹŤras â&#x20AC;&#x201C; 2310 Lt; Bankokas 074=9?: !> â&#x20AC;&#x201C; 0;8=0AI B>:7>;<0A 2409 Lt; Puketas â&#x20AC;&#x201C; 2610 Lt (:645,=E !> *kainos ÄŻ abi puses 4=BA?8;8AI F=4A70<=0A '0?7,=E !> KELTAI ;08?\30I0@;A70<=0AA?42?0A8];F<0A '492,;R<,=E !> JoninÄ&#x2014;s Baltijos jĹŤroje (Tallink 3 d. kruizas) ;08?\30IF;8AA?42?0A8];F<0A ,96:6,=E !> nuo 105 Lt ;08?\30I/0A=820AA?42?0A8];F<0A %?60>,=E !> Rygaâ&#x20AC;&#x201C;Stokholmas

C@:CI;0=3>A0;>AI B>:7>;<0A 6,49:=O,-4;?=0= Talinasâ&#x20AC;&#x201C;Helsinkis # Talinasâ&#x20AC;&#x201C;Stokholmas (*"% :949S=,7>45:=5R<:50(,77496/ 6<?4C,= Ventspilisâ&#x20AC;&#x201C;Nyneshamnas U-CA89Y=C>B"%0;B0@CA89Y=C>B 9?: !> KlaipÄ&#x2014;daâ&#x20AC;&#x201C;Karlshamnas (spec. pasiĹŤlymas) &B2,E'>:63:78,= KlaipÄ&#x2014;daâ&#x20AC;&#x201C;Kylis (spec. pasiĹŤlymas) (,749,=E07=4964=(spec. pasiĹŤlymas) KlaipÄ&#x2014;daâ&#x20AC;&#x201C;Zasnicas (,749,=E'>:63:78,= Turkuâ&#x20AC;&#x201C;Alando salosâ&#x20AC;&#x201C;Stokholmas *09>=;474=E#B90=3,89,= VIZOS 7,4;S/,E ,<7=3,89,==;0. ;,=4R7B8,= ÄŽ RusijÄ&#x2026; nuo 260 Lt 7,4;S/,E BaltarusijÄ&#x2026; nuoB74==;0. ;,=4R7B8,= 85 Lt 7,4;S/,E+,=94.,==;0. ;,=4R7B8,= (?<6?E7,9/:=,7:=E'>:63:78,= %' " M&?=45N9?: !> ,7>,<?=45N9?:!>


Orai

Lietuvoje artimiausiomis dienomis laikysis lietingi orai, kaip teigia Hidrometeorologijos tarnyba. Šiandien lis visoje Lietuvoje, kai kur su perkūnija. Lietingi orai laikysis bent iki ketvirtadienio, dienomis temperatūra pakils tik iki 14–18 laipsnių, naktimis – nuo 8 iki 12 laipsnių.

Šiandien, birželio 25 d.

+16

+17

+18

Telšiai

Šiauliai

+18

Klaipėda

Panevėžys

+18

Utena

+18

Tauragė

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (jaunatis) teka Mėnulis leidžiasi

4.43 21.59 17.16 11.34 0.09

177-oji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 189 dienos. Saulė Vėžio ženkle.

+19Kaunas

Pasaulyje Atėnai +35 Berlynas +17 Brazilija +23 Briuselis +19 Dublinas +15 Kairas +38 Keiptaunas +15 Kopenhaga +16

Londonas Madridas Maskva Minskas Niujorkas Oslas Paryžius Pekinas

orai vilniuje Šiandien

Rytas

+20 +37 +23 +18 +26 +14 +21 +26

Praha Ryga Roma Sidnėjus Talinas Tel Avivas Tokijas Varšuva

+20 +17 +30 +17 +14 +31 +21 +20

Marijampolė

Vėjas

Vilnius

+18

Alytus

6–8 m/s

DATOS Diena

Vakaras

Naktis

+19

+16

+11

6

+12

+16

+14

+11

6

+12

+16

+13

+9

7

1851 m. gimė garsus ispanų architektas, keramikas Antoni Gaudí. 1886 m. gimė Jonas Vailokaitis, pramonininkas, politikos veikėjas, 1918-ųjų Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras. 1903 m. gimė anglų rašytojas George’as Orwellas. 1931 m. gimė literatūrologas Kazys Ambrasas. 1963 m. gimė britų dainininkas George’as Michaelas.

antradienį

trečiadienį 2009 m. mirė popmuzikos karalius Michaelas Jacksonas.

prizas Šią savaitę laimėkite Dale’o Carnegie knygą „Pakilk ir prabilk! Kaip tapti puikiu oratoriumi – meistriškumo paslaptys“.

Knyga „Pakilk ir prabilk!“ duoda viską, ką būtina žinoti, norint tapti susitvardančiu, nepriekaištingu, meistrišku oratoriumi. Ji atskleidžia metodus, kuriuos sėkmingai naudojo daugybė puikių oratorių per visą žmonijos istoriją. Šioje knygoje sužinosite, kaip tinkamai pasiruošti sakyti kalbą, išsiugdyti savo unikalų, nepakartojamą stilių, įveikti scenos baimę ir per minutę įgyti klausytojų palankumą, užkariauti jų širdis.

neškite į „Vilniaus dienos“ redakciją Labdarių g. 8, Vilnius. Šios savaitės nugalėtoją paskelbsime antradienį, liepos 3 d. Kryžiažodį parengė „Oho“ redakcija.

1

2

Vardai Baniutė, Geistautė, Geisvydas, Prosperas, Vilhelmas, Vilius

horoskopai

Vėjas (m/s)

+15

Spręskite kryžiažodį nuo pirmadienio iki penktadienio, teisingai užpildykite frazės laukelius ir laimėkite savaitės prizą. Savaitės nugalėtojas bus išrinktas loterijos būdu iš visų teisingai atsakiusių. Teisingus atsakymus galima pateikti iki penktadienio 18 val. 1. Frazę siųskite SMS žinute numeriu 1337. Siųsdami žinutę rašykite: DIENA (tarpas) VD (tarpas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. Pvz.: DIENA VD VILNIUS (žinutės kaina – 1 Lt) arba 2. Iškirpę kryžiažodį su teisingu atsakymu at-

+19

+18

3

4

5

6

7

8

9

1966 m. gimė laidos vaikams „Tele bim-bam“ įkūrėja ir vedėja Neringa Čereškevičienė. 1984 m. mirė prancūzų filosofas struktūralistas Michelis Foucault. 1996 m. mirė filosofas, literatūrologas, visuomenės veikėjas profesorius Vytautas Kavolis. 1997 m. mirė prancūzų tyrinėtojas, mokslininkas, garsus okeanologas Jacquesas Cousteau.

Avinas (03 21–04 20). Gali susidaryti įspūdis, kad gyvenimas klostosi taip, lyg kas nors tyčiotųsi iš jūsų ir bandytų suerzinti. Galbūt kas nors iš tikrųjų ieško būdų, kaip jus supykdyti. Bus tikrai sunku valdytis. Jautis (04 21–05 20). Aplinkiniai trukdys išsakyti savo nuomonę. Galbūt pritrūks jėgų, kantrybės bendraujant su kitais. Bus sunku objektyviai įvertinti įvykius, todėl rizikuojate susipainioti net pačiose paprasčiausiose gyvenimo situacijose. Dvyniai (05 21–06 21). Iškils sunkumų, nesulauksite reikiamo patarimo, o dėl padarytų klaidų jausitės susierzinęs. Šiandien verta atsisakyti kolektyvinės veiklos, nes aktyvumas vargu ar suteiks emocinį pasitenkinimą. Vėžys (06 22–07 22). Kalbėsite įtikinamai. Palanki diena ieškoti naujų idėjų. Galimas malonus bendravimas su mylimais žmonėmis. Vakarop tapsite irzlus, bet truputis poilsio greitai pašalins įtampą. Liūtas (07 23–08 23). Seksis bendrauti su vaikais, šeima ir aplinkiniais. Jausite jų supratimą bei palaikymą. Beje, jiems taip pat reikalinga jūsų nuoširdi parama, ypač jei iš tiesų norite pagerinti supantį pasaulį. Mergelė (08 24–09 23). Pajusite stiprų poreikį bendrauti. Tačiau būkite atsargus, nes norėsite prieštarauti kitų žmonių vertybėms, plaukti prieš srovę. Nieko svarbaus nespręskite. Svarstyklės (09 24–10 23). Esate nepatenkintas dabartinėmis aplinkybėmis. Nejaučiate meilės aplinkiniams ir pats jaučiatės nemylimas. Neskubėkite aiškintis santykių – viskas greitai susitvarkys. Skorpionas (10 24–11 22). Labai sėkmingas laikas. Patyrinėkite savo emocijas, veiksmus, apmąstykite gyvenimą. Neturite teisės kištis į jus supančių žmonių gyvenimą, venkite neapgalvotų žodžių ir vertinimų. Šaulys (11 23–12 21). Patirsite malonumą skaitydamas gerą knygą ar žiūrėdamas puikų filmą. Tokiu būdu stengsitės išvengti pilkos kasdienybės, o išgyventi jausmai suteiks naujų jėgų. Ožiaragis (12 22–01 20). Sunkumai darbe gali turėti neigiamos įtakos jūsų ateities planams. Dėl iškilusių problemų dabar nespręskite svarbių klausimų. Tvarkykite tik būtiniausius reikalus. Vandenis (01 21–02 19). Šiandien būsite problemų sprendimo meistras, tik neužsnūskite ant laurų ir paskubėkite susitvarkyti visus reikalus, nes artėja nelabai palankus laikotarpis. Žuvys (02 20–03 20). Aplinkiniai nepritars jūsų nuomonei, prieštaraus jūsų idėjoms ar mintims. Būtina apsvarstyti susidariusią situaciją. Priešingu atveju dabartinė padėtis gali turėti neigiamos įtakos jūsų idėjoms.

2012-06-25 Vilniaus diena  
2012-06-25 Vilniaus diena  

Vilniečiai minėjo Olimpinę dieną ekonoMika 9p. Vingio parko estrados pastato nuomos konkursą laimėjusi bendrovė ne tik nere­ konstravo estra...

Advertisement