Page 1

PRENUMERATOS AKCIJA 2013 METAMS

PIRMAS miesto dienraštis

9 www.kl.lt

penktADIENIS, birželio 22, 2012

145 (19 446)

Kaina 1,30 Lt

Mi­ru­sie­ji truk­do LEZ­‘ui Klai­pė­dos priei­go­se lais­vo­ji eko­no­mi­nė zo­na ky­la ant se­nų­ jų kraš­to gy­ven­to­jų ka­pų. Pra­mo­ni­nė­je te­ri­to­ri­jo­je yra li­ku­ sios bent ke­tu­rios se­nų­jų kai­mų ka­ pi­nai­tės. Šian­dien tik vie­na­me plo­te­ ly­je vi­zua­liai ga­li­ ma at­pa­žin­ti bu­vus lai­do­ji­mo vie­tas. Ki­ tos ga­li bū­ti jau už­ sta­ty­tos.

„Rei­kia pri­pa­žin­ti, kas yra. O yra kaip yra“. Tei­sė­jų eti­kos ir draus­mės ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas Al­gis Nor­kū­nas apie teis­mų rei­tin­gus.

7p.

Kolumbariumas – tik už pinigus

Miestas As­ta Dy­ko­vie­nė

3p.

Jono kalne – Joninių šėlsmas

a.dykoviene@kl.lt

Sup­ro­jek­ta­vo ant ka­pų

Prieš pra­de­dant Klai­pė­dos lais­vo­ sios eko­no­mi­nės zo­nos (LEZ) pla­ na­vi­mo dar­bus, val­dy­mo bend­ ro­vės va­do­vy­bė ti­ki­na už­sa­kiu­si is­to­ri­nius vie­to­vės ty­ri­mus. Is­to­ri­kė Zi­ta Ge­nie­nė nu­sta­tė, kad Klai­pė­dos LEZ‘e yra ket­ve­rios XVIII–XX a. ka­pi­nai­tės. Ta­čiau da­ bar­ti­nia­me kraš­to­vaiz­dy­je jos sun­ kiai at­se­ka­mos, nes esą de­ta­les­nės in­for­ma­ci­jos apie tų ka­pi­nai­čių įkū­ri­mą, nau­do­ji­mą bei dis­lo­ka­ci­jos vie­tą nė­ra.

4

„„Ne­pa­gar­ba: is­to­ri­kas ir Klai­pė­dos kraš­to ty­ri­nė­to­jas D.Eler­tas pa­si­bai­sė­jo pa­ma­tęs, kad se­no­sios Lyp­kių ka­

pi­nės vir­to iš­vie­te. 

Vy­tau­to Liau­dans­kio nuo­tr.

pramogos 11p.


2

penktADIENIS, birželio 22, 2012

miestas

Uni­ver­si­te­te – dip­lo­mų tei­ki­mai Mil­da Ski­riu­tė m.skiriute@kl.lt

Klai­pė­dos uni­ver­si­te­te pra­si­dė­jo dip­lo­mų įtei­ki­mo šven­tės. Šie­met šią mo­ky­mo įstai­gą bai­gė dau­giau nei pu­sant­ro tūks­tan­čio ab­sol­ven­tų. Pa­na­šus jų skai­čius bu­vo ir per­nai.

Pir­mie­siems va­kar dip­lo­mai bu­ vo įteik­ti Jū­rų tech­ni­kos fa­kul­te­to ab­sol­ven­tams. Šie­met šį fa­kul­te­tą bai­gė per du šim­tus stu­den­tų. Šian­dien dip­lo­mų įtei­ki­mo šven­ tės vyks Svei­ka­tos moks­lų, Pe­da­ go­gi­kos, Hu­ma­ni­ta­ri­nių moks­lų fa­kul­te­tų, Jū­rei­vys­tės ir Tęs­ti­nių stu­di­jų ins­ti­tu­tų ab­sol­ven­tams. Li­ku­siems Klai­pė­dos uni­ver­si­ te­tą bai­gu­siems stu­den­tams dip­ lo­mai bus įteik­ti ki­tą sa­vai­tę. Šie­met dau­giau­sia Klai­pė­dos uni­ver­si­te­to stu­den­tų bai­gė Pe­ da­go­gi­kos, So­cia­li­nių moks­lų,

Svei­ka­tos moks­lų fa­kul­te­tus, ma­ žiau­siai – Jū­rei­vys­tės ir Tęs­ti­nių stu­di­jų ins­ti­tu­tus. Iš vi­so šie­met šią moks­lo įstai­gą bai­gė 1 tūkst. 546 stu­den­tai. Klai­p ė­d os uni­ver­s i­te­to Moks­ lo, me­n o ir stu­d i­j ų di­rek­c i­j os di­rek­to­r iaus pa­va­d uo­to­ja Van­ da Strak­š ie­n ė tvir­t i­n o, jog pa­ na­š us ab­sol­ven­t ų skai­č ius bu­vo ir per­n ai. „Kol kas nė­ra taip, kad la­bai su­ ma­žė­tų stu­den­tų skai­čius. Bū­na, kad moks­lo me­tais stu­den­tai nu­ trau­kia stu­di­jas, ta­čiau su­grįž­ta ki­ti. Vie­ni šie­met ne­pa­no­ro gin­tis dip­lo­mi­nio dar­bo, ateis ki­tą­met“, – pa­sa­ko­jo pa­va­duo­to­ja. Anot V.Strak­šie­nės, Klai­pė­dos uni­ver­si­te­to ab­sol­ven­tų su­ma­žė­ ji­mas ga­li pa­si­jaus­ti, kai moks­ lus baigs 2009 me­tais juos pra­dė­ję stu­den­tai. Tais me­tais, pa­si­kei­tus tvar­kai, bu­vo ma­žiau sto­jan­čių­jų.

„„Pa­raiš­kos: gy­ven­to­jai la­biau­siai pa­gei­da­vo, kad bū­tų įreng­ta kuo dau­giau vai­kų žai­di­mų aikš­te­lių. Vy­tau­to Pet­ri­ko nuo­tr.

Pi­ni­gų pra­šė ir mi­tin­gams Klai­pė­die­čiai pa­gei­dau­ja, kad bend­ruo­me­niš­ku­mui ska­tin­ti skir­ti pi­ni­gai bū­tų iš­leis­ti kie­muo­se įren­giant kuo dau­giau vai­kų žai­di­mų aikš­te­lių. Ta­čiau bu­vo ir pa­gei­da­vi­mų gau­ti lė­šų mi­tin­ gams or­ga­ni­zuo­ti.

Vir­gi­ni­ja Spu­ry­tė v.spuryte@kl.lt

Li­tų skirs šven­tei „„Šven­tė: va­kar dip­lo­mai bu­vo įteik­ti 209 Jū­rų tech­ni­kos fa­kul­te­to ab­

sol­ven­tams. 

Vy­tau­to Liau­dans­kio nuo­tr.

Po eg­za­mi­no – šim­tu­kų der­lius Vir­gi­ni­ja Spu­ry­tė v.spuryte@kl.lt

Klai­pė­die­čių abi­tu­rien­tų vals­ty­bi­ nio ang­lų kal­bos eg­za­mi­no re­zul­ta­ tai – ypač džiu­gi­nan­tys. Nė vie­nas dvy­lik­to­kas ne­pa­ty­rė ne­sėk­mės, o šim­tu­kus ga­vo 15 jau­nuo­lių.

„Ang­lų kal­bos re­zul­ta­tai net la­bai ge­ri. Klai­pė­die­čių įver­ti­ni­mai ge­ res­ni nei ša­lies vi­dur­kis. Ypač džiu­ gi­na Bal­ti­jos gim­na­zi­jos abi­tu­rien­ tų re­zul­ta­tai. Šios mo­kyk­los der­lius – vie­nas šim­tu­kas, o 63 pro­c. abi­ tu­rien­tų ga­vo nuo 50 iki 100 ba­lų. Aiš­ku, ki­tos gim­na­zi­jos taip pat pa­ si­ro­dė pui­kiai, ta­čiau tai jau įpras­ ta“, – tei­gė Klai­pė­dos sa­vi­val­dy­bės Ug­dy­mo ko­ky­bės ir kai­tos po­sky­rio ve­dė­ja Vir­gi­ni­ja Ka­za­kaus­kie­nė. Ang­lų kal­bos eg­za­mi­ną lai­kė 991 uos­ta­mies­čio bend­ro­jo la­vi­ni­mo mo­kyk­lų abi­tu­rien­tas. 60,7 pro­c. vi­sų lai­kiu­sių­jų re­zul­ta­tai yra pui­ kūs – nuo 50 iki 100 ba­lų. Praė­ju­siais me­tais ang­lų kal­ bos eg­za­mi­no re­zul­ta­tai bu­vo pra­ stes­ni, nes ke­li abi­tu­rien­tai jo net

neiš­lai­kė. Va­kar paaiš­kė­jo ir vals­ ty­bi­nio ru­sų kal­bos eg­za­mi­no re­ zul­ta­tai. Jį lai­kė 61 uos­ta­mies­čio abi­tu­rien­tas. „Ma­tyt, vals­ty­bi­nį ru­sų kal­bos eg­za­mi­ną lai­ko tie, ku­rie no­ri gau­ ti bran­dos ates­ta­tą ir pri­va­lo iš­lai­ ky­ti du vals­ty­bi­nius eg­za­mi­nus, tad kaip ant­rą­jį ir pa­si­ren­ka ru­sų kal­ bą. To­dėl ir re­zul­ta­tai yra šiek tiek pra­stes­ni, ta­čiau jie vis tiek ge­ri“, – kons­ta­ta­vo V.Ka­za­kaus­kie­nė. Nė vie­nam Klai­pė­dos abi­tu­rien­ tui vals­ty­bi­nia­me ru­sų kal­bos eg­ za­mi­ne ne­te­ko pa­tir­ti ne­sėk­mės kar­tė­lio. Vie­ną lai­kiu­sį­jį šį eg­za­ mi­ną pra­džiu­gi­no šim­tu­kas, jį ga­ vo Nau­ja­kie­mio suau­gu­sių­jų vi­du­ ri­nės mo­kyk­los moks­lei­vis. Nuo 50 iki 100 ba­lų ga­vo 31 pro­c. vals­ty­bi­nį ru­sų kal­bos eg­za­mi­ną lai­kiu­sių klai­pė­die­čių. „Da­bar, aiš­ku, la­biau­siai lau­kia­ me lie­tu­vių kal­bos eg­za­mi­no re­zul­ ta­tų. Ta­čiau jų ti­ki­mės maž­daug po po­ros sa­vai­čių. Ma­nau, kad pir­miau su­lauk­si­me bio­lo­gi­jos ar net ma­te­ ma­ti­kos vals­ty­bi­nių eg­za­mi­nų re­ zul­ta­tų“, – tei­gė V.Ka­za­kaus­kie­nė.

Baigėsi laikas, kai gy­ven­to­jai, or­ ga­ni­za­ci­jos vie­tos bend­ruo­me­nių ta­ry­boms ga­lė­jo teik­ti pa­raiš­kas, kam iš­leis­ti So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos skir­tus 515 tūkst. li­tų. Pa­raiš­kos bu­vo tei­kia­mos ke­tu­ rioms Klai­pė­do­je su­for­muo­toms vie­tos bend­ruo­me­nių ta­ry­boms – Da­nės, Bal­ti­jos, Ma­rių ir Pa­jū­rio. Jų pir­mi­nin­kai pa­brė­žė, kad klai­ pė­die­čiai, se­niū­nai­čiai, bend­ri­ jos, or­ga­ni­za­ci­jos bu­vo itin ak­ty­ vios, tad pa­raiš­kų su­lauk­ta tiek, jog vi­sas jas pa­ten­kin­ti pi­ni­gų tik­ rai neuž­teks. „Pa­raiš­ko­se do­mi­nuo­ja pra­šy­ mas įreng­ti vai­kų žai­di­mo aikš­ te­lių. Ta­ry­ba ap­si­spren­dė, kad jų mū­sų te­ri­to­ri­jo­je įreng­si­me apie de­šimt. Pi­ni­gų taip pat tu­rė­ tų bū­ti skir­ta Žve­jy­bos uos­to ra­ jo­no bend­ruo­me­nės šven­tei, lau­ ko tre­ni­ruok­liams dvie­jo­se vie­to­se įreng­ti“, – var­di­jo Pa­jū­rio vie­tos bend­ruo­me­nės ta­ry­bos pir­mi­nin­ kas Sau­lius Lie­kis. Dang­tis – šach­ma­tų len­ta

Pi­ni­gų taip pat at­si­ras įva­žai neį­ ga­lie­siems į Kal­nu­pės bib­lio­te­ką įreng­ti, vie­na­me kie­mų pa­sta­ty­ti smė­lio dė­žę su dang­čiu, ku­ris ga­ li bū­ti nau­do­ja­mas ir kaip šach­ma­ tų len­ta. „Su­lau­kė­me ir to­kių pa­raiš­kų, ku­rias te­ko iš­kart at­mes­ti. Jung­ ti­nis de­mok­ra­ti­nis ju­dė­ji­mas pra­ šė 20 tūkst. li­tų mi­tin­gams or­ ga­ni­zuo­ti ir va­žiuo­ti į ki­tuo­se mies­tuo­se vyks­tan­čias pro­tes­to

ak­ci­jas. Ta­čiau tai nie­kaip ne­su­si­ ję su bend­ruo­me­niš­ku­mo ska­ti­ni­ mu, to­dėl šią pa­raiš­ką at­me­tė­me. Pa­lai­ky­mo ne­su­lau­kė ir pra­šy­ mai išas­fal­tuo­ti kie­mus“, – tei­gė S.Lie­kis.

Ta­ry­ba ne­su­ti­ko ten­ kin­ti pra­šy­mo išas­ fal­tuo­ti gat­vę, įreng­ ti gat­vės ap­švie­ti­mą, prie Lie­po­jos gat­vės pa­so­din­ti me­džių.

Bal­ti­jos vie­tos bend­ruo­me­nės ta­ry­bos pir­mi­nin­kas Ar­nol­das Bu­ čys tei­gė, jog na­riai ap­si­spren­dė, ku­rias sri­tis fi­nan­suo­ti, tad leng­ viau bus ir iš­si­rink­ti pra­šy­mus, ku­ rie bus įgy­ven­din­ti. „Nusp­ren­dė­me, kad pa­ten­kin­ si­me pa­raiš­kas įreng­ti vai­kų žai­di­ mo aikš­te­lių, su­tvar­ky­ti krep­ši­nio aikš­te­les. Pi­ni­gų skir­si­me suo­liu­ kams, šiukš­lių dė­žėms pa­sta­ty­ti. Lė­šų at­si­ras ir švie­tė­jiš­kai veik­lai – Af­ga­nis­ta­no ka­ro ve­te­ra­nų or­ ga­ni­za­ci­ja „Mi­ra­žas“ pa­tei­kė pro­ jek­tą, skir­tą mo­ki­niams. Dar vie­na sri­tis – spor­ti­nė veik­la. Nu­ma­to­ma su­reng­ti fut­bo­lo tur­ny­rą ir šei­mų krep­ši­nio pir­me­ny­bes“, – A.Bu­ čys iš­dės­tė, kur bus iš­leis­ti Bal­ti­ jos vie­tos bend­ruo­me­nei skir­ti pi­ ni­gai. As­fal­to ne­lies

Vai­kų žai­di­mų, spor­to aikš­te­lės, šven­čių or­ga­ni­za­vi­mas do­mi­nuo­ ja ir Ma­rių vie­tos bend­ruo­me­nės

ta­ry­bai pa­teik­to­se pa­raiš­ko­se. „Jų ga­vo­me tiek, kad su­ma ge­ro­kai vir­ ši­ja tą, ku­ri mums skir­ta, to­dėl dar teks ge­ro­kai pa­dis­ku­tuo­ti, ku­rias pa­raiš­kas ten­kin­ti, o ku­rių – ne“, – ne­slė­pė Ma­rių vie­tos bend­ruo­ me­nės ta­ry­bos pir­mi­nin­kas And­ re­jus Bli­no­vas. Pa­raiš­kos iki pat pa­sku­ti­nės mi­ nu­tės plau­kė Da­nės vie­tos bend­ ruo­me­nės ta­ry­bai. „Dar ne vi­sas jas tu­riu, nes kol kas ne­ga­vau tų, ku­rios pa­teik­tos sa­vi­val­dy­bei. Ta­čiau tarp tų, ku­rias tu­riu, do­mi­nuo­ja pra­šy­mai įreng­ti vai­kų žai­di­mų aikš­te­lių, suo­liu­kų, šiukš­lių dė­žių, lau­ko tre­ni­ruok­lių“, – tei­gė Da­nės vie­tos bend­ruo­me­ nės ta­ry­bos pir­mi­nin­kė Jur­gi­ta Či­ naus­kai­tė-Ce­ti­ner. Anot jos, ke­lias pa­raiš­kas jau ap­si­spręs­ta at­mes­ti – ta­ry­ba ne­ su­ti­ko ten­kin­ti pra­šy­mo išas­fal­ tuo­ti gat­vę, įreng­ti gat­vės ap­ švie­t i­m ą, prie Lie­p o­jos gat­v ės pa­so­din­ti me­džių. Vie­tos bend­ruo­me­nių ta­ry­bos iki ki­tos sa­vai­tės pa­bai­gos sa­vi­ val­dy­bei tu­ri pa­teik­ti at­rink­tas pa­raiš­kas, o ta­da jau bus pra­de­da­ mos vie­šų­jų pir­ki­mų pro­ce­dū­ros, kad žmo­nių no­rai tap­tų rea­ly­be.

Bend­ruo­me­nėms skir­ti pi­ni­gai „„Da­nės – 148 tūkst. li­tų „„Ma­rių – 140 tūkst. 917 li­tų „„Bal­ti­jos – 141 tūkst. 280 li­tų „„Pa­jū­rio – 84 tūkst. 623 li­tai


3

penktADIENIS, birželio 22, 2012

miestas Van­duo – šva­rus

Sut­var­kė kvar­ta­lą

No­ri dau­giau kro­vi­nių

Na­cio­na­li­nės vi­suo­me­nės svei­ ka­tos prie­žiū­ros la­bo­ra­to­ri­jos spe­cia­lis­tai šią sa­vai­tę paė­mė Pir­mo­sios Smil­ty­nės, Ant­ro­sios Meln­ra­gės ir Gi­ru­lių bend­ro­jo pa­plū­di­mio jū­ros van­dens mė­gi­ nius bei at­li­ko la­bo­ra­to­ri­nius ty­ ri­mus. Nus­ta­ty­ta, kad mau­dyk­lų van­dens mik­ro­bio­lo­gi­nės tar­šos ro­dik­liai ne­vir­ši­jo leis­ti­nų nor­mų.

Meln­ra­gės kvar­ta­las ta­po pir­ muo­ju mies­te, ku­ria­me vi­siš­ kai at­nau­jin­tos in­di­vi­dua­lių na­ mų gat­vės bei įreng­ti nuo­te­kų tink­lai. Pas­ku­ti­nis at­nau­ji­ni­mo eta­pas tę­sė­si nuo 2007 me­tų ir kai­na­vo per 10 mln. li­tų. Vi­sos Meln­ra­gės gat­vės iš­klo­tos nau­ ja be­to­ni­nių trin­ke­lių dan­ga – dau­giau nei 18 tūkst. kv. m.

Su­si­sie­ki­mo mi­nist­ras E.Ma­ siu­lis šian­dien Klai­pė­do­je JAV ka­ri­nio trans­por­ta­vi­mo va­do­ vą W.Fra­se­rį ban­dys įti­kin­ti, kad per Lie­tu­vą ga­li­ma ga­ben­ti dau­giau JAV ka­riuo­me­nės kro­ vi­nių iš ir į Af­ga­nis­ta­ną. Šie­met iki bir­že­lio per Klai­pė­dos uos­tą per­vež­ti 3456 JAV kon­tei­ne­riai – tris­kart dau­giau nei per­nai.

Vie­ta ko­lum­ba­riu­me – tik už pi­ni­gus

Dienos telegrafas Pa­ro­da. Penk­ta­d ie­n į 16 val. Laik­ro­ džių mu­zie­ju­je vyks laik­ro­džių iš Lie­ tu­vos na­cio­na­l i­nių mu­zie­jų pa­ro­dos ati­da­ry­mas.

Klai­pė­dos re­gio­ne ga­li at­si­ras­ti nau­jų ko­ lum­ba­riu­mų – ga­li­ my­bių jį sta­ty­ti ieš­ ko ir uos­ta­mies­čio val­džia, ir Klai­pė­dos ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė.

Pra­t y­b os. Ket­v ir­t a­d ie­n į Kur­š ių ma­ rio­se ne­to­l i Bul­v i­k io ra­go vy­ko tar­ ny­bų pra­t y­bos, skir­tos žmo­n ių paieš­ koms ir gel­b ė­ji­mo dar­b ams. Pra­t y­ bo­se da­ly­va­vo Pak­ran­č ių ap­s au­gos rink­t i­nė, Vals­t y­b ės sie­nos ap­s au­gos tar­ny­bos or­lai­v is, ka­te­r is „Boo­me­ran­ ger C-017“. Bu­vo iš­k vies­t i ug­n ia­ge­siai ir me­d i­kai.

Vir­gi­ni­ja Spu­ry­tė v.spuryte@kl.lt

Šiuo me­tu yra su­da­ry­ta dar­bo gru­ pė, ku­ri aiš­ki­na­si, ar ga­li­ma Lė­bar­ tų ka­pi­nė­se iš­nuo­mo­ti aikš­te­lę, ku­ rio­je pri­va­tūs in­ves­tuo­to­jai ga­lė­tų sta­ty­ti ko­lum­ba­riu­mą. „Kai iš­sprę­ si­me ju­ri­di­nius klau­si­mus, tuo­met ir ieš­ko­si­me in­ves­tuo­to­jų, no­rin­čių sta­ty­ti ko­lum­ba­riu­mą. Sa­vi­val­dy­bė jo tik­rai ne­bes­ta­tys, nes jau vie­nas už­pil­dy­tas, už­teks“, – tei­gė Mies­ to ūkio de­par­ta­men­to di­rek­to­rius Liud­vi­kas Dū­da. Klai­pė­dos sa­vi­val­dy­bė taip pat ieš­ko in­ves­tuo­to­jų, ku­rie at­sta­ty­ tų Jo­niš­kės ka­pi­nių tvo­rą, o už tai jiems jo­je bū­tų leis­ta įreng­ti krip­ tų ir jas nuo­mo­ti ur­nas su ve­lio­nių ar­ti­mų­jų pe­le­nais pa­lai­do­ti no­rin­ tiems žmo­nėms. „Aiš­ku, kad pri­va­tus vers­las už ur­nų sau­go­ji­mą ko­lum­ba­riu­muo­ se ims mo­kes­tį. Ne­mo­ka­mai tik­rai ne­be­bus“, – kons­ta­ta­vo L.Dū­da.

„„Vie­ta: Klai­pė­do­je vei­kian­tis ko­lum­ba­riu­mas yra prie Jo­niš­kės ka­pi­nių.

Vy­tau­to Pet­ri­ko nuo­tr.

„Tu­ri­me pa­si­tvir­ti­nę de­ta­lų­jį pla­ ną, pa­gal ku­rį ga­li­me sta­ty­ti 2000 vie­tų ko­lum­ba­riu­mą, to­dėl jei tik bus po­rei­kis, tiek krip­tų ir ga­lė­si­ me įreng­ti“, – tei­gė „Ater­nos“ di­ rek­to­rė Vi­ta­li­ja Rum­bai­tie­nė. Da­bar iš 163 krip­tų už­pil­dy­ta dau­giau nei 10. Ne­mo­ka­mai ur­ nos ko­lum­ba­riu­me ne­sau­go­mos – 10 me­tų pa­slau­ga kai­nuo­ja apie 4 tūkst. 300 li­tų. Į kai­ną įskai­čiuo­ ta ne tik prie­žiū­ra, ta­čiau ir krip­tos plokš­tė, ži­bin­tas, ki­ta at­ri­bu­ti­ka. Jei ur­nos sau­go­ji­mo su­tar­tis su­ da­ro­ma 50 me­tų, kai­na – 15 tūkst. li­tų. Vie­no­je krip­to­je tel­pa še­šios ur­nos, to­dėl ji ga­li tap­ti sa­vo­tiš­ ku šei­mos ka­pu. „Ma­nau, lai­kui bė­gant ko­l um­b a­r iu­m ai tu­r ė­t ų

tik po­pu­lia­rė­ti“, – tei­gė V.Rum­ bai­tie­nė. Klai­pė­dos ra­jo­no val­ džia at­lie­ka gy­ven­to­jų ap­klau­są, ar ku­rio­se nors ka­pi­nė­se rei­kė­tų įreng­ti ko­lum­ba­riu­mą. „Ga­vo­me raš­tą iš Kė­dai­niuo­se vei­kian­čio kre­ma­to­riu­mo at­sto­vų, ku­rie ra­gi­no sta­ty­ti ko­lum­ba­riu­mą, nes esą žmo­nės ne­tu­ri kur lai­do­ti ur­nų. Aiš­ku, pro­ble­ma ir ta, kad ka­pi­nės už­pil­do­mos, o plės­ti ne­be­ la­bai yra kur. To­dėl ir pa­skel­bė­me gy­ven­to­jų ap­klau­są dėl ko­lum­ba­ riu­mo po­rei­kio. Jei at­sa­ky­mai bus tei­gia­mi, tuo­met jau ra­jo­no ta­ry­ ba tu­rės nu­spręs­ti, ar jį sta­ty­ti“, – kal­bė­jo Klai­pė­dos ra­jo­no sa­vi­val­ dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Čes­lo­vas Ba­ne­vi­čius.

Dar­bo gru­pė aiš­ki­na­ si, ar ga­li­ma Lė­bar­tų ka­pi­nė­se iš­nuo­mo­ti aikš­te­lę, ku­rio­je pri­ va­tūs in­ves­tuo­to­jai ga­lė­tų sta­ty­ti ko­lum­ ba­riu­mą. Nau­ją ko­lum­ba­riu­mą prie Jo­ niš­kės ka­pi­nių pa­sta­tė bend­ro­vė „Ater­na“. Šiuo me­tu įreng­tos 163 krip­tos ir tę­sia­mos ko­lum­ba­riu­mo sta­ty­ bos. Joms pa­si­bai­gus bus įreng­ta dar apie 200 krip­tų.

Baž­ny­čios bokš­tuo­se už­vi­rė dar­bai An­ta­nas Sta­niu­lis Klai­pė­dos šv. Juo­za­po Dar­bi­nin­ ko baž­ny­čio­je už­vi­rė sta­ty­bų dar­ bai. Prie pa­sta­to vėl iš­ri­kiuo­ti pa­ sto­liai.

Nors ši baž­ny­čia pra­dė­ta sta­ty­ti 1991-ai­siais, dar­bai iki šiol jo­je nė­ ra baig­ti. Dar vi­sai ne­se­niai mies­ tie­čiams šven­to­vė la­biau pri­mi­nė lėk­tu­vų an­ga­rą, o ne baž­ny­čią. Prieš ke­le­tą me­tų tuo­me­ti­nis kle­bo­nas Sau­lius Da­ma­šius di­de­ lių pa­stan­gų baž­ny­čiai tvar­ky­ti ne­ ro­dė. Tie­sa, vi­siš­kai ran­kų su­dė­jęs ne­bu­vo. Įren­gė len­kiš­kus var­pus, išas­fal­ta­vo au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­ mo aikš­te­lę. Baž­ny­čios vi­du­je bu­ vo įreng­tas grin­di­nys, iš­tin­kuo­tos sie­nos. Ta­čiau mal­dos na­mų išo­rė bu­ vo pa­mirš­ta. Per il­gą lai­ką baž­ny­ čios sto­gas pra­dė­jo leis­ti van­de­nį, sie­no­se ap­si­gy­ve­no pe­lė­sis, ply­tos pra­dė­jo ski­li­nė­ti bei tru­pė­ti.

Kur­hau­zas. Ma­žiau nei prieš mė­ne­sį pra­dė­ta Pa­lan­gos kur­hau­zo res­tau­ra­ ci­ja įsi­bė­gė­ja. Dar­bai vyks­ta spar­čiau nei pla­nuo­ta. Tam įta­kos tu­r i ir ge­r i orai. Pa­lan­gos kur­hau­ze dar­buo­ja­si apie 20 žmo­nių. Vyk­do­mi mū­ro dar­ bai, tin­k uo­ja­m i fa­sa­dai. Pag­r in­d i­n io pa­sta­to sie­nos jau su­tvir­tin­tos. Da­bar re­mon­tuo­ja­ma me­d i­nė da­l is – sto­go konst­ruk­ci­jos, per­dan­gos, ren­ka­mos du­rų ir lan­gų ga­min­to­jas. Čem­pio­na­tas. Ket­v ir­ta­d ie­n į – bir­že­ lio 28-ąją 9.30 val. Pa­lan­gos prieš­gais­ ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos sta­dio­ne pra­ si­dės 2012 me­tų Lie­tu­vos ug­nia­ge­sy­ bos spor­to čem­pio­na­tas. Jo tiks­las – to­ bu­lin­ti ug­nia­ge­sių gel­bė­to­jų pro­fe­sio­ na­lu­mą, tęs­ti ir stip­rin­ti ša­lies ug­nia­ge­ sių pro­fe­si­nio spor­to tra­di­ci­jas ir po­pu­ lia­rin­ti ug­nia­ge­sių spor­tą. Mir­tys. Va­kar Klai­pė­dos ci­vi­li­nės met­ ri­ka­ci­jos sky­riu­je už­re­gist­ruo­tos 6 klai­ pė­die­čių mir­tys. Mi­rė Jad­vy­ga But­kie­ nė (g. 1935 m.), Atil­ja Pan­go­n ie­nė (g. 1938 m.), Zig­mas Va­lai­t is (g. 1942 m.), Jad­vy­ga Alb­rek­tie­nė (g. 1942 m.), Alf­ re­das Vid­man­tas (g. 1955 m.), Vy­tas Ci­ bas (g. 1958 m.). Lė­bar­tų ka­pi­nės. Šian­d ien lai­do­ja­ mi Vid­man­tas Al­fon­sas La­ba­naus­kas, Ka­z i­m ie­ra Pu­šins­k ie­nė, Ma­r ius Ru­ žas, Atil­ja Pan­go­nie­nė, Al­g ir­das Pau­ laus­kas, Alf­re­das Vid­man­tas. Nau­ja­gi­miai. Per sta­t is­t i­nę pa­rą pa­ gim­dė 11 mo­te­rų. Gi­mė 5 mer­gai­tės ir 7 ber­niu­kai.

AB „Klaipėdos energija“ informuoja AB „Klaipėdos energija“ ieško

=2?@<;.9<C.1F/6;6;8< Dėl sklendžių keitimo birželio 25 dieną nuo 8 val. iki 15 val. bus nutrauktas šilumos tiekimas karšto vandens ruošimui šiems pastatams: Medžiotojų g. 6, 8. I.Kanto g. 15 tai paaiš­kės tik įpu­sė­jus dar­bams. Karklų g. 2, 5, 8, 10, 10a, 10b, 11, 13. Anot V.Ged­gau­do, už­bai­gus bokš­tų Zauerveino g. 18, 21, 22, 23, 25. 1.?/<=</Ï16@' tvar­ky­mo dar­bus bus im­ta­si tvar­■ darbuotojų paieška atrankos Kalvos g.ir 5a, 7. kontrolė; ataskaitų ruošimas; ky­ti ap­lin­ką: pa­grin­di­nius baž­ny­■■ įvairių N.Uosto 16, 20,kėlimo 22. programos personalo mokymo irg. kvalifikacijos čios laip­tus, lau­ko ap­švie­ti­mą, te­ įgyvendinimas; Gintaro g. 11.struktūros ir pareigybių pokyčių ■ bendrovės organizacinės ri­to­ri­ja bus ap­juos­ta tvo­ra. organizavimas; ■ su darbo funkcijomis susijusių procedūrų rengimas; Ti­kin­tie­ji džiau­gia­si gra­žė­jan­■ personalo vertinimo sistemos vertinimo Informacija tel.sukūrimas (8 46)ir metinių 410 869. organizavimas; čiais Die­vo na­mais bei vi­lia­si, kad■ pokalbių mikroklimato tyrimai ir priemonių jam gerintinepatogumų nustatymas bei Atsiprašome dėl galimų . grei­tu me­tu dar­bai bus už­baig­ti. inicijavimas. ?268.9.C6:.6'

„„Po­ky­čiai: Šv. Juo­za­po Dar­bi­nin­ko baž­ny­čia pa­ste­bi­mai gra­žė­ja. 

Kai baž­ny­čiai prieš ke­le­tą me­tų pra­dė­jo va­do­vau­ti kle­bo­nas Vla­das Ged­gau­das, ap­lin­kos tvar­ky­mo bei sta­ty­bų dar­bai pra­lau­žė le­dus: įsta­ ty­tos ąžuo­li­nės pa­grin­di­nio įė­ji­mo du­rys, dai­li­na­mas vi­dus. Praė­ju­ siais me­tais bu­vo tin­kuo­ja­mos išo­ rės sie­nos, baž­ny­čią ap­juo­sė šio­kia to­kia tvo­re­lė.

Šiais me­tais dar­bai per­si­kė­lė į baž­ny­čios bokš­tus. Kaip tei­gė pa­ ra­pi­jos kle­bo­nas, bokš­tai yra tin­ kuo­ja­mi de­ko­ra­ty­vi­niu tin­ku. Pa­ rink­tas at­spal­vis – švie­siai bals­vas. Per šiuos me­tus bus ban­do­ma su­ tvar­ky­ti abu bokš­tus. Kiek kai­ nuos jų tvar­ky­mas bei tin­ka­vi­ mas, kle­bo­nas pa­sa­ky­ti ne­ga­lė­jo,

■ aukštasis universitetinis išsilavinimas (personalo vadyba, administravimas); ■ darbo teisės žinios, geras darbo kodekso nuostatų žinojimas, Vy­tau­to Liau­dans­kio nuo­tr. metodinių nurodymų personalo klausimais žinojimas; ■ 3–5 metai darbo personalo valdymo srityje patirtis; ■ užsienio kalbų žinios (anglų, rusų); ■ personalo mokymo ir kvalifikacijos kėlimo žinios; ■ puikūs darbo kompiuteriu įgūdžiai; ■ patirtis energetikos sektoriuje (privalumas).

Á:<;¼@6Ï9<'

■ atsakingą ir įdomų darbą energetinėje įmonėje; ■ profesinio tobulėjimo ir karjeros galimybes; ■ visas socialines garantijas. Gyvenimo aprašymą siųsti e. paštu klenergija@klenergija.lt iki balandžio 15 d. Tel. pasiteirauti (8-46) 392 653.


4

penktADIENIS, birželio 22, 2012

miestas Komentaras

Dia­na Var­nai­tė

Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­to di­rek­to­rė

P „„Pa­žy­mė­ta: 1936 m. Vo­kie­ti­jos ge­ne­ra­li­nio šta­bo su­da­ry­ta­me pla­ne­ly­

„„Kau­lai: pa­vel­do­sau­gi­nin­kai ti­ki­na, kad so­viet­me­čiu šio­je vie­to­je bu­vo

D.Eler­to ar­chy­vas

Vy­tau­to Liau­dans­kio nuo­tr.

je ka­pi­nių vie­ta Lyp­kių kai­me yra pa­ženk­lin­ta.

už­ka­sa­mi ir nu­gai­šę gal­vi­jai. 

Mi­ru­sie­ji truk­do LEZ­‘ui Ta­čiau kaip ga­lė­jo at­si­ 1 tik­ti, kad LEZ’o te­ri­to­ ri­jo­je li­ko ne­pas­te­bė­tos Lyp­kių ka­

pi­nės, ku­rio­se žmo­nės lai­do­ti dar XX am­žiaus pir­mo­je pu­sė­je, šian­ dien nie­kas at­sa­ky­ti ne­ga­li. Pra­mo­ni­nė­je te­ri­to­ri­jo­je Lyp­kių ka­pi­nių vie­to­je yra su­pro­jek­tuo­ti 3 vie­no­do dy­džio skly­pai, kiek­vie­ nas po vie­ną hek­ta­rą. Jų pa­skir­tis – pra­mo­nės ir san­dė­lia­vi­mo ob­jek­tų sta­ty­ba. Šie skly­pai esą su­for­muo­ ti Klai­pė­dos sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos spren­di­mu ir pri­pa­žin­ti vals­ty­bi­ nės svar­bos eko­no­mi­niu pro­jek­tu. In­ves­tuo­to­jams ne­pa­tiks

Bū­tent prieš šiuos pro­jek­ta­vi­mo dar­bus ir nu­sta­ty­ta, kad skly­pe yra ka­pi­nai­tės. „Mums bu­vo pa­siū­ly­ta pa­lai­kų ne­ju­din­ti, tad nu­spren­dė­me pa­ žy­mė­ti tų ka­pi­nai­čių vie­tą, ne­pai­ sant to, kad jos iš­dar­ky­tos. Dau­giau su jo­mis mes nie­ko ne­da­ry­si­me“, – tei­gė Klai­pė­dos LEZ val­dy­mo bend­ro­vės ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Rai­mon­das Ba­kas. Ki­tur esą jo­kių ka­pi­nių bu­vi­mo pėd­sa­kų ne­ras­ta. R.Ba­kas pri­pa­ ži­no, kad, pa­li­kus Lyp­kių ka­pi­nes se­no­je vie­to­je ir kar­tu for­muo­jant skly­pus nau­joms įmo­nėms, at­si­ ran­da ne­ma­žai keb­lu­mų. „Ne­ži­nau, ar ko­kia įmo­nė no­ rės tu­rė­ti sa­vo kie­me ka­pi­nes, kad

ir ati­tver­tas. Ga­li­mas da­ly­kas, kad to­je vie­to­je teks per­žiū­rė­ti in­ves­ ti­ci­jų stra­te­gi­ją“, – ap­gai­les­ta­vo R.Ba­kas.

šiur­piai: mė­to­si pa­vie­niai ant­ka­ pi­niai ak­me­nys, ke­li kau­lai, vi­du­ ry­je ma­to­si ne taip se­niai ka­si­nė­tas plo­tas, o ap­lin­kui vis­kas nu­derg­ta iš­ma­to­mis.

Pra­din­go už­marš­ty

300 ha api­man­čia­me LEZ’e kaž­ ka­da bu­vo Lyp­kių, Bud­ri­kų, Lau­ žų, Šu­šei­kių, Šve­pe­lių kai­mai, tad tu­rė­tų bū­ti ma­žiau­siai ke­tu­rios se­ nų­jų kai­mų ka­pi­nės. Vie­nų ka­pi­nai­čių vie­ta pa­žy­mė­ ta net 1936 m. Vo­kie­ti­jos ge­ne­ra­li­ nio šta­bo pla­ne. Jos yra ne­to­li Lyp­ kių (Lieb­ken). To­kį že­mė­la­pį, pa­sak is­to­ri­ko Dai­niaus Eler­to, tu­ri Klai­ pė­dos uni­ver­si­te­to Bal­ti­jos re­gio­ no ar­cheo­lo­gi­jos ir is­to­ri­jos ins­ti­ tu­to bib­lio­te­ka, Ma­žo­sios Lie­tu­vos mu­zie­jus. Vien Lyp­kių kai­me bu­vo dve­jos ka­pi­nės. Ta­čiau jų bu­vi­mo ženk­lai šian­dien la­bai men­ki. „Ste­bė­ti­na, kaip ku­riant LEZ‘ą ne­bu­vo pa­reng­ti vi­sos te­ri­to­ri­ jos ur­ba­nis­ti­niai is­to­ri­niai ty­ri­mai, ku­riuo­se tu­rė­tų at­si­spin­dė­ti ir ka­ pi­nai­tės. O pla­nuo­jant to­kią te­ri­to­ ri­ją į tai rei­kė­tų at­si­žvelg­ti. Ke­lios de­šim­tys kvad­ra­ti­nių met­rų se­nų­ jų ka­pi­nių iš es­mės juk nie­ko ne­ keis­tų“, – tei­gė D.Eler­tas. Iš­nie­kin­ta vie­ta

Tos vie­nin­te­lės dar įžvel­gia­mos ka­ pi­nės Lyp­kiuo­se šian­dien at­ro­do

Lais­vū­nas Ka­va­liaus­kas:

Ten liūd­nas vaiz­ das, ir kar­je­ras iš­ka­ si­nė­tas, ir gy­vu­liai bu­vo lai­do­ja­mi.

„Nea­pib­rėž­tas ka­pi­nių sta­tu­sas čia lei­džia da­ry­ti ką no­ri“, – liūd­ nai kons­ta­ta­vo D.Eler­tas. Per­nai LEZ‘o val­dy­mo bend­ro­vė už­sa­kė at­lik­ti šios vie­tos ar­cheo­lo­ gi­nius ty­ri­mus. Ar­cheo­lo­gai ap­ti­ko dvie­jų ka­pų ak­me­ni­nių po­sta­men­

Lt PRENUMERATOS AKCIJA 2013 M.

tų da­lis bei ke­lis ge­le­ži­nių tvo­re­lių at­ra­mi­nius stul­pe­lius. Že­mės pa­ vir­šius ty­ri­mų vie­to­je bu­vo kaž­ kie­no iš­ka­si­nė­tas, ap­tik­tos aš­tuo­ nios duo­bės. Vie­nos duo­bės dug­ne pu­sant­ ro met­ro gy­ly­je ap­tik­ta šli­fuo­to raus­vo gra­ni­to ant­ka­pi­nės plokš­ tės da­lis su iš­li­ku­siu už­ra­šu vo­ kie­čių kal­ba: „geb.23. Mai.186 gest.2.Nov.1918“. Ša­lia ar­cheo­lo­gai ap­ti­ko dar dvie­jų ka­po duo­bių kon­tū­rus. Po kon­sul­ta­ci­jos su Moks­li­nės ar­ cheo­lo­gi­nės ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ku dr. Gin­tau­tu Za­bie­la kons­ta­tuo­ta, kad tai ne­suar­dy­ti XX a. pra­džios ka­pai. Re­mian­tis ar­cheo­lo­gi­nės eti­ kos prin­ci­pu bu­vo ap­si­ri­bo­ta da­li­ ne šių ka­pų do­ku­men­ta­ci­ja ir at­si­ sa­ky­ta min­ties juos vi­sai ati­deng­ti. Ar­cheo­lo­gi­niai ty­ri­mai pa­tvir­ti­no, kad to­je vie­to­je bu­vo XIX–XX am­ žiaus pra­džios kai­mo ka­pi­nės. Jos bu­vo įreng­tos ant ne­di­de­lės aukš­tu­mos ir užė­mė apie 15 arų. Ka­pi­nė­se ga­lė­jo bū­ti 10–15 ka­pų. Spė­ja­ma, kad di­džio­ji da­lis jų yra iš­plėš­ti ar su­nai­kin­ti. Rei­kia pa­ženk­lin­ti

Pa­vel­do­sau­gi­nin­kas Lais­vū­nas Ka­ va­liaus­kas pa­tvir­ti­no, kad tik­rai ten bu­vo ka­si­nė­ta. „Per­nai spa­lį LEZ‘as už­sa­kė ar­cheo­lo­gi­nius ty­ri­mus, ku­

a­g al ne­k il­n o­j a­m o­j o kul­ tū­r os pa­v el­d o ap­s au­g os įsta­t y­m ą ka­p i­n ės pri­v a­l o bū­t i sau­g o­m os. Joms tai­ ko­m as vie­š o­s ios pa­g ar­b os re­ž i­m as, tai api­b rė­ž ia ir ka­p i­n ių tvar­k y­m o tai­s yk­l ės. Ne­m a­ž ai ne­v ei­k ian­č ių ka­p i­n ių yra įra­š y­t os į sau­g o­m ų ob­ jek­t ų re­g ist­r ą, ta­č iau to­l i gra­ž u ne vi­s os. Ap­t i­k us neį­r a­š y­t as ka­p i­n es ir jei joms iš­k y­l a grės­m ė, be abe­j o­ nės, tu­r i bū­t i stab­d o­m i bet ko­k ie plėt­r os dar­b ai. Pa­g al mū­s ų ša­l ies įsta­t y­m us ka­p i­n ė­m is tu­r i rū­p in­t is sa­v i­v al­d y­b ės, jos tu­r i bū­t i įre­g ist­ ra­v u­s ios tas ka­p i­n es, api­b rė­ž u­s ios ka­p i­n ių ri­b as. Mies­t o sa­v i­v al­d y­b ė tu­r i bū­t i at­s a­k in­g a už tų ka­p i­n ių iš­s au­g o­j i­m ą. Vie­n os jų tu­r ė­t ų bū­ ti ap­t ver­t os tvo­r e­l e, ki­t os – žel­d i­ niais, jei jos ne­l a­b ai ma­t o­m os, tu­r i at­s i­r as­t i len­t e­l ės, ženk­l i­n an­č ios jų bu­v i­m o vie­t ą.

riais siek­ta iš­siaiš­kin­ti pa­dė­tį se­ no­sio­se ka­pi­nė­se, kiek ten tų ka­pų li­ko, ir api­brėž­ti jų ri­bas. Ten liūd­ nas vaiz­das, ir kar­je­ras iš­ka­si­nė­tas, ir gy­vu­liai bu­vo lai­do­ja­mi“, – pa­ sa­ko­jo L.Ka­va­liaus­kas. Ta­čiau tos ka­pi­nės nie­kaip ne­pa­ žy­mė­tos. Tuo pa­gal įsta­ty­mus tu­ri rū­pin­tis Klai­pė­dos mies­to sa­vi­val­ dy­bė, nes ka­pi­nės yra jos te­ri­to­ri­ jo­je. „Lyp­kių ir Šve­pe­lių pla­nus ne­se­ niai žiū­rė­jau, ma­čiau, kad ten yra pa­žy­mė­tos ka­pi­nės, bet jų pas mus ap­skai­to­je nė­ra. O do­ku­men­tuo­se, ku­riuos pe­rė­mė­me iš Klai­pė­dos ra­ jo­no, tos ka­pi­nės net neį­ra­šy­tos“, – tvir­ti­no Klai­pė­dos mies­to sa­vi­ val­dy­bės Pa­vel­do­sau­gos sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Bi­ru­tė But­ ku­vie­nė. Pa­vel­d o­s au­g i­n in­kai pa­s iū­l ė LEZ‘o val­dy­to­jams tie­siog pa­lik­ ti tą ma­žą Lyp­kių ka­pi­nių plo­te­lį kaip ža­lią­ją zo­ną. Ta­čiau šis va­rian­tas LEZ‘o val­ dy­to­jams ne­la­bai ti­ko. Per­nai spa­lio pra­džio­je Klai­pė­ dos LEZ‘o val­dy­mo bend­ro­vė raš­ tu krei­pė­si į Klai­pė­dos sa­vi­val­ dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rę Ju­di­tą Si­mo­na­vi­čiū­tę ir Kul­tū­ ros pa­vel­do de­par­ta­men­to va­do­ vę Dia­ną Var­nai­tę dėl jų te­ri­to­ ri­jo­je bu­vu­sių Lyp­kių ka­pi­nai­čių iš­kė­li­mo.


5

penktadienis, birželio 22, 2012

lietuva

Grės­min­gi kal­ti­ni­mai daž­nai bai­gia­si šnipš­tu Sei­me iš pra­džių nu­skam­ba grės­min­gi pro­ku­ro­ro žo­džiai, bet pa­skui įsi­vy­rau­ja ra­my­bė. Taip ne­re­tai bai­gia­si is­to­ri­jos, kai Sei­mas pa­nai­ki­na po­li­ti­kų ar tei­sė­jų tei­si­ nę ne­lie­čia­my­bę. Jus­ti­nas Ar­gus­tas j.argustas@diena.lt

For­mu­luo­tė vi­sa­da vie­no­da

„Pra­šau leis­ti pa­trauk­ti bau­džia­ mo­jon at­sa­ko­my­bėn, suim­ti ar­ba ki­taip su­var­žy­ti jo lais­vę“, – to­kiais žo­džiais sa­vo pra­šy­mą bai­gia ge­ne­ ra­li­nis pro­ku­ro­ras, at­vy­kęs į Sei­mą pra­šy­ti tei­si­nės ne­lie­čia­my­bės pa­ nai­ki­ni­mo. Šios ka­den­ci­jos Sei­mas iš­gir­ do ne vie­ną to­kį pra­šy­mą ir daž­ niau­siai duo­da­vo su­ti­ki­mą. Ta­čiau griež­čiau­sios pro­ku­ro­rų kar­do­mo­ sios prie­mo­nės ne­su­lau­kė nė vie­ nas įta­ria­ma­sis. To­kių pa­vyz­džių daug. Nau­jau­sias – kon­ser­va­to­rius Vi­tas Ma­tu­zas. Šiam po­li­ti­kui mes­ti grės­min­ gi kal­ti­ni­mai: pikt­nau­džia­vi­mas, nu­si­kals­ta­mos gru­pės or­ga­ni­za­vi­ mas, do­ku­men­tų klas­to­ji­mas, netgi pi­ni­gų grobs­ty­mas. V.Ma­tu­zui gre­ sia net 8 me­tai ne­lais­vės.

Li­kę by­los, su ku­ria sie­ja­mas šis po­li­ti­kas, „vei­kė­jai“ bu­vo ar te­bė­ ra suim­ti. Pas­ku­ti­nis toks – lo­bis­ tas And­rius Ro­ma­novs­kis, su­lai­ky­ tas prieš ke­lias die­nas. Ta­čiau pa­ts Sei­mo na­rys nė­ra nei su­lai­ko­mas, nei sui­ma­mas, nei so­ di­na­mas į ka­lė­ji­mą, nors ge­ne­ra­li­ nis pro­ku­ro­ras ga­vo Sei­mo lei­di­mą su­var­žy­ti V.Ma­tu­zo lais­vę. Įta­ria­mie­ji vaikš­to lais­vė­je

30 tūkst. li­tų ky­šio ėmi­mu kal­ti­ na­mo bu­vu­sio Vil­niaus apy­gar­dos teis­mo tei­sė­jo Ry­šar­do Skir­tu­no lais­vė ir­gi lig šiol ne­su­var­žy­ta. Sei­mas pa­nai­ki­no ir Pa­ne­vė­žio apy­gar­dos teis­mo tei­sė­jo Ri­man­ to Sa­vic­ko tei­si­nę ne­lie­čia­my­bę, ta­čiau jo by­la dar ne­baig­ta, bu­vęs tei­sė­jas vaikš­to lais­vė­je. Pa­da­rius nu­si­kal­ti­mų kal­ti­na­ miems po­li­ti­kams ar tei­sė­jams pro­ku­ro­rai daž­niau­siai už­drau­džia iš­vyk­ti iš ša­lies. Ta­čiau nė vie­nas

Ta­rė „taip“ atomui Sta­sys Gu­da­vi­čius s.gudavicius@diena.lt

Vy­riau­sy­bė iš­pe­šė iš Sei­mo lei­di­ mą ki­tą sa­vai­tę pa­si­ra­šy­ti kon­ce­ si­jos su­tar­tį su Ja­po­ni­jos kon­cer­ nu „Hi­ta­chi“, pa­si­rink­tu stra­te­gi­ niu in­ves­tuo­to­ju į Vi­sa­gi­no ato­mi­ nės elekt­ri­nės (VAE) sta­ty­bas

Va­kar Sei­me su­reng­ti ga­lu­ti­niai bal­sa­vi­mai dėl įsta­ty­mų, ku­riais at­ve­ria­mas ke­lias su­si­tar­ti su „Hi­ ta­chi“ dėl VAE sta­ty­bos. Prieš bal­sa­vi­mus įvy­ko pa­sku­ ti­nės dis­ku­si­jos. Opo­zi­ci­ja kal­bė­ jo prieš ato­mi­nį pro­jek­tą, val­dan­ tie­ji jį gy­nė. Opo­zi­ci­nė Dar­bo par­ti­ja (DP) pa­ rė­mė VAE pro­jek­tą. Ta­čiau, siek­da­ mi šios pa­ra­mos, val­dan­tie­ji bu­vo

„„Neiš­gir­do: Sei­mas neį­sik­lau­sė

į pro­tes­tuotojų prieš bran­duo­li­ nės ener­ge­ti­kos vys­ty­mą bal­są. 

Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

pri­vers­ti su­tik­ti su DP pa­siū­ly­to­mis pa­tai­so­mis. Svar­biau­sia jų – Vy­ riau­sy­bė įpa­rei­go­ta su­lig kiek­vie­nu VAE pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mo eta­pu kreip­tis į Sei­mą lei­di­mo jį tęs­ti. Vyks­tant de­ba­tams dėl ato­mi­ nės elekt­ri­nės Sei­mo po­sė­džių sa­ lės bal­ko­ne su­si­rin­ko VAE prie­ši­ nin­kų ir ša­li­nin­kų gru­pės. Sei­mo pir­mi­nin­kė Ire­na De­gu­tie­nė bu­vo pri­vers­ta juos įspė­ti, kad ne­triukš­ mau­tų ir ne­plo­tų par­la­men­ta­rams pa­si­sa­kius. „Čia ne teat­ras ir ne kon­cer­tas. Pra­šom liau­tis plo­jus. Prie­šin­gu at­ve­ju bū­siu pri­vers­ta jus iš­pra­šy­ti iš sa­lės“, – grės­min­gu to­ nu pa­reiš­kė I.De­gu­tie­nė. Dau­gu­ma par­la­men­ta­rų pri­ta­rė, kad bū­tų su­reng­tas var­di­nis bal­ sa­vi­mas dėl abie­jų įsta­ty­mų priė­ mi­mo. Ta­čiau opo­zi­ci­niai so­cial­de­mok­ ra­tai, Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo par­ti­ ja bei Krikš­čio­nių par­ti­jos at­sto­vai at­si­sa­kė da­ly­vau­ti bal­sa­vi­me. Var­di­nia­me bal­sa­vi­me iš vi­so da­ly­va­vo 74 Sei­mo na­riai. Už abu svar­biau­sius įsta­ty­mus bal­sa­vo be­ veik vi­si val­dan­tie­ji ir DP at­sto­vai. Prieš abu įsta­ty­mus bu­vo li­be­ra­ lai Kęs­tu­tis Gla­vec­kas ir Lai­mon­ tas Di­nius, su­si­lai­kė li­be­ra­lė Da­lia Kuo­dy­tė bei li­be­ral­cent­ris­tė Arū­nė Strib­ly­tė. Be to, dėl Kon­ce­si­jos su­ tar­ties su „Hi­ta­chi“ įsta­ty­mo su­ si­lai­kė kon­ser­va­to­rius Ry­tas Kup­ čins­kas. „Per­ne­lyg di­de­li fi­nan­si­niai įsi­ pa­rei­go­ji­mai“, – ko­men­tuo­da­mas sa­vo bal­sa­vi­mą pa­reiš­kė Biu­dže­ to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas K.Gla­vec­kas. Prem­je­ras And­rius Ku­bi­lius ne­ slė­pė džiaugs­mo: „No­riu vi­sus pa­ svei­kin­ti ir pa­dė­ko­ti už su­dė­tin­gus, bet rei­ka­lin­gus ir is­to­ri­nius spren­ di­mus.“

jų ne­bu­vo su­lai­ky­tas ar su­var­žy­tas griež­čiau. Pap­ras­ti žmo­nės, pa­da­rę ana­lo­ giš­kus nu­si­kal­ti­mus, ku­riais kal­ ti­na­mi po­li­ti­kai ar tei­sė­jai, ne­re­tai pū­do­mi ka­lė­ji­muo­se.

Sta­sys Šed­ba­ras:

Bet jei tai yra tei­sė­ jas ar po­li­ti­kas, kaip jis pa­bėgs? Tai ne tie žmo­nės, ku­rie bėgs į Is­pa­ni­ją ar ki­tur. Nie­kur ne­pa­bėgs?

Sei­mo Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­ mi­te­to pir­mi­nin­ko Sta­sio Šed­ba­ro to­kia pra­kti­ka ne­ste­bi­na. Pa­sak jo, tie­siog ne­bū­ti­na tai­ky­ti griež­čiau­ sių san­kci­jų. „Pa­vyz­džiui, V.Ma­tu­zo at­ve­jis. Kaip nu­ro­dė pro­ku­ro­rai, įro­dy­mai prieš jį jau su­rink­ti ir pa­tvir­tin­ti. Tai ko­kia pra­smė tam žmo­gui su­ var­žy­ti lais­vę? Ji var­žo­ma ta­da, kad ne­pa­bėg­tų, ne­pa­sis­lėp­tų, ne­ da­ry­tų po­vei­kio ki­tiems by­los da­ ly­viams. Bet jei tai yra tei­sė­jas ar po­li­ti­kas, kaip jis pa­bėgs? Tai ne tie žmo­nės, ku­rie bėgs į Is­pa­ni­ ją ar ki­tur“, – sam­pro­ta­vo S.Šed­ ba­ras.

Be to, jis pri­mi­nė, kad atė­mus tei­si­nę ne­lie­čia­my­bę dar ne­reiš­kia, kad po­li­ti­kas ar tei­sė­jas yra nu­ša­li­ na­mas nuo pa­rei­gų. Jis lai­ko­si nuo­mo­nės, kad ant­ ran­kių už­dė­ji­mas – pa­ro­do­ma­sis veiks­mas ir to rei­kia im­tis tik ta­ da, kai tik­rai bū­ti­na: „Ir to da­ry­ ti ne­rei­kia ne tik prieš po­li­ti­kus ar tei­sė­jus, bet ir prieš ei­li­nius pi­lie­ čius.“ Ant­ran­kiai var­gu ar gre­sia

Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros at­sto­ vai nu­ro­d o, jog tai, kad nė vie­ nam as­me­niui, ku­riam bu­vo pa­ nai­k in­ta tei­s i­n ė ne­l ie­č ia­my­b ė, griež­tos kar­d o­m o­s ios prie­m o­ nės ne­b u­vo skir­tos, ne pro­k u­ ro­r ų pra­k ti­k uo­ja­m a dokt­r i­n a ar po­zi­ci­ja. Esą tai reiš­kia, kad ne­bu­vo griež­ tos kar­do­mo­sios prie­mo­nės sky­ri­ mo pa­grin­dų, ku­rie nu­ma­ty­ti Bau­ džia­mo­jo pro­ce­so ko­dek­se. Į Sei­mą yra kreip­ta­si ir dėl Kau­ no tei­sė­jos Ne­rin­gos Venc­kie­nės tei­si­nės ne­lie­čia­my­bės pa­nai­ki­ni­ mo, neat­me­tant ir lais­vės su­var­ žy­mo. Po sa­vai­tės par­la­men­ta­rai bal­ suos, ar pri­tar­ti to­kiam pro­ku­ro­ rų pra­šy­mui. Ta­čiau, kaip ro­do pra­kti­ka, men­ ka ti­ki­my­bė, kad N.Venc­kie­nė ga­lė­ tų bū­ti suim­ta.

„„Bal­suos: po sa­vai­tės Sei­mas tu­

rės ap­si­spręs­ti, ar leis­ti su­var­žy­ti tei­sė­jos N.Venc­kie­nės lais­vę. Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.


6

penktadienis, birželio 22, 2012

nuomonės

Tvark­da­riai šie­nau­ja gu­bo­jas

Žvilgsnis

Redakcijos skiltis

S Kir­viu ta­šy­ta pro­pa­gan­da Violeta Juodelienė

L

ie­t u­va bai­g ia pa­skęs­t i keis­t ų rek­la­mų upė­se. Anks­č iau už pa­va­s a­ rio po­lai­d į lie­jo­si se­r ia­ las „Kai­my­nai“, ku­r ia­me vai­d i­nę „Vil­n iaus ener­g i­jos“ in­ž i­n ie­r iai ir fi­nan­si­nin­kės skai­čia­vo, kiek vil­ nie­čiams kai­nuo­ja ši­lu­ma. Da­bar plūs­te­lė­jo nau­ja ban­ga: ge­riau­siu ete­rio lai­ku trans­l iuo­ja­mos pa­sa­ kos apie Vi­sa­g i­no ato­mi­nę elekt­ ri­nę (VAE). Rim­ti vy­rai kad­re ir už kad­ro rim­ tai po­ri­na apie rim­tą pro­jek­tą – to­ kį rim­tą ir taip rim­tai, kad iš­gir­dęs

Nors VAE kol kas yra mi­ra­žas, tik juod­raš­ čiuo­se eg­zis­tuo­jan­ tis pro­jek­tas, pa­sa­ kos jau se­ka­mos. ant­rą sa­k i­n į vi­du­t i­n is sta­t is­t i­n is te­le­v i­z i­jos žiū­ro­vas be są­ž i­nės grau­ža­ties sprun­ka į ki­tą ka­na­lą. Ge­riau tau­ti­nio se­ria­lo aist­ros nei be aist­ros kal­ban­tis VAE ge­ne­ra­li­ nis di­rek­to­rius. Pa­sik­lau­sęs po­strin­gau­to­jų ga­l i pa­ma­ny­t i, kad VAE – tik­ras No­ jaus lai­vas, ku­r iuo Lie­t u­va iš­ plauk­tų į vi­siš­kos ener­ge­ti­nės ne­ prik­lau­so­my­bės van­de­nis, su­tau­ py­tų be­ga­lę pi­ni­g ų ir už juos pri­ si­sta­ty­t ų mo­k yk­lų bei li­go­n i­n ių. Ir nors VAE kol kas yra mi­ra­žas, tik juod­raš­čiuo­se eg­z is­t uo­jan­t is pro­jek­tas, pa­sa­kos jau se­ka­mos. At­ro­do, bus se­ka­mos in­ten­sy­viai – už vi­sus šiam tiks­lui šie­met skir­ tus 3 mln. li­tų. Re­mia­mas prie sie­nos pa­siaiš­kin­ ti dėl šios rek­la­mi­nės kam­pa­ni­jos prem­je­ras ėmė muis­ty­tis. Esą, Os­ ta­po Ben­de­r io žo­d žiais ta­r iant, „kon­k u­r uo­jan­t i fir­ma“ ato­m i­n ių elekt­r i­n ių Ka­l i­n ing­ra­do sri­t y­je ir Bal­ta­ru­si­jo­je rek­la­mai iš­lei­d žia daug dau­g iau pi­ni­g ų. Gal ir iš­lei­d žia, nors to­k ios kryp­ tin­gos kontrp­ro­pa­gan­dos ap­raiš­ kų mū­sų ži­nių erd­vė­je rei­kė­tų ge­

ro­kai paieš­ko­ti. Gir­dė­ti tik vie­nas ki­t as prieš­t a­rau­jan­č io­jo bal­s as, al­ter­na­t y­v io­sios ener­ge­t i­kos rė­ mė­jų pa­si­s a­k y­mai. Nuo­sek­l ios, aukš­tos ko­ky­bės, su­kur­tos pa­gal veiks­m in­g iau­sius juo­dų­jų tech­ no­lo­g i­jų me­to­dus pro­pa­gan­dos – to­k ios, ko­k ią esa­me įpra­tę ste­bė­ ti „kon­ku­ruo­jan­čios fir­mos“ įta­kos zo­no­je ir ku­ri ga­lė­tų su­bur­ti VAE prie­ši­nin­k ų kri­ti­nę ma­sę, nė­ra. Bet ko­k iu at­ve­ju mū­siš­kė sme­ ge­nų plo­v i­mo ak­ci­ja ga­l i­m iems kon­k u­ren­t ams tik­rai pra­l ai­m i. Jos sce­na­ri­jus – neį­ti­k i­mai ba­na­ lus, pa­si­r ink­tos raiš­kos prie­mo­ nės, ne­pai­sant vi­sų XXI a. eg­z is­ tuo­jan­čių tech­no­lo­g i­n ių ga­l i­my­ bių, ne­pri­lygs­ta net pri­va­lo­mą­ ja tvar­ka prieš fil­mų sean­sus ro­ dy­tiems ki­no žur­na­lams „Ta­ry­bų Lie­tu­va“, ku­r iuos sėk­min­gai pra­ žio­vau­da­vo­me so­viet­me­čiu. Vie­šai se­ka­mos pa­sa­kos apie VAE pri­me­na ne­b ent pra­s tos rek­la­ mos sim­bo­l iu ta­pu­sią so­cia­l i­nės rek­la­mos kam­pa­ni­ją – po mer­dė­ ju­sį Kau­ną iš­ka­bi­nė­tus mil­ž i­n iš­ kus pla­ka­tus, ban­džiu­sius pa­kel­ti kau­nie­čių nuo­tai­ką, įteig­ti, kad ir šia­me mies­te ga­li­ma gy­ven­ti. Ša­ly­je ap­stu rin­ko­da­ros spe­cia­lis­ tų, ži­nan­čių, ką da­r y­t i, no­r int įti­ kin­ti vi­sus, abe­jo­jan­čius VAE rei­ ka­lin­gu­mu. Reng­ti vie­šas dis­ku­si­ jas, pieš­ti ko­mik­sus ar fi­nan­suo­ti me­ni­nin­k ų ins­ta­lia­ci­jų bran­duo­ li­ne te­ma kū­ri­mą – bet ko­kiu at­ve­ ju da­r y­t i tai bent jau pro­fe­sio­na­ liai, su­bti­liai, ne ta­šant kir­viu, bet dro­ž iant skal­pe­liu. Ar ga­l i bū­t i ko­k ios nau­dos iš to­ kių kos­t iu­muo­t ų vy­r ų se­ka­mų pa­sa­k ų, vei­k iau­siai at­sa­k y­t ų tik „pi­g iai pra­si­su­kę“ to­k io so­l i­daus vals­ty­bi­n io už­sa­k y­mo vyk­dy­to­ jai ir tie, kas par­duo­da jiems sa­vo ete­rio lai­ką. Aki­vaiz­du, kad tie 3 mln. li­t ų iš­ mes­t i į ba­lą. Net jei kaž­kam ir at­ ro­do, kad esa­me pa­kan­ka­mai tur­ tin­gi ir ga­lė­tu­me švais­ty­tis mi­li­jo­ nais, la­biau gai­la ne tų tri­jų mi­li­jo­ nų šla­man­čių­jų, o tų tri­jų mi­l i­jo­ nų Lie­tu­vos žmo­nių. Gai­la, nes kai kam val­d žio­je vis dar at­ro­do, kad tau­ta yra ne­ver­ta bū­t i dis­k u­si­jų par­t ne­re, ne­nu­si­ pel­no iš­sa­mių aiš­k i­ni­mų ir ar­gu­ men­tų. Šliūkš­te­lė­jai pro­pa­gan­dos – it ant be­na­mio šuns van­dens, ir ra­mu. Jo­kių ne­pa­to­gių klau­si­mų, abe­jo­ nių, jo­k ių prieš­ta­rau­jan­čių bal­sų. Informacija: 397

ISSN 1392-558X http://kl.lt © 2007 „Diena Media News“ Labdarių g. 8, 01120 Vilnius Tel. (8 5) 262 4242, „Klaipėdos“ laikraščio redakcija Naujojo Sodo g. 1A, „K centras“ El. paštas info@kl.lt Faksas (846) 397 700

750

Vyr. redaktoriaus pavaduotoja Jolanta Juškevičienė Administratorė Daiva Pavliukovaitė –

Teisėtvarka: Daiva Janauskaitė –

397 750

Sand­ra Šen­ker

„„Tvir­ti­na: mui­li­nės gu­bo­jos pa­jū­rio ko­po­se bu­vo įveis­tos tam, kad stab­dy­

tų ju­dan­tį bi­rų smė­lį.

Re­mon­tai – be pla­nų ir stab­džių?

D

au­gia­bu­čiuo­se bu­tų gy­ven­ to­jams ta­pus vi­sa­tei­siais sa­ vi­nin­kais, kai ne­tgi bend­ri­jų pir­mi­nin­kai lais­va­no­riš­kai ne­ga­li užei­ti pa­tik­rin­ti ra­dia­to­rių skai­ čiaus ar­ba skai­tik­lio rod­me­nų, at­si­ra­ do pro­ble­mų ir dėl re­mon­tų. Bu­tų sa­ vi­nin­kai, da­ry­da­mi re­mon­tą, iš da­lies iš­griau­na per­tva­ras – pa­pras­tai išar­ do tua­le­to ir vo­nių pa­tal­pė­lių sie­nas. Per­ke­lia džio­vin­tu­vus, ne­tgi nuo gy­ va­tu­kų įren­gia šil­do­mas vo­nių grin­ dis, o pa­skui ste­bi­ma­si, ko­dėl gy­va­ tu­kai ėmė nau­do­ti dau­giau ši­lu­mos. Vir­tu­vių pa­tal­po­se įren­gia­mi kam­

karštas telefonas

397 728

telefonas@kl.lt

Pak­vi­po aro­gan­ci­ja

ba­riai užak­li­nant ka­na­li­za­ci­jos vamz­ džių iš­va­dus ant sto­go – dėl to sun­ kiau va­ly­ti ka­na­li­za­ci­jos vamz­džius. Re­konst­ruo­jant pa­kei­čia­mi ven­ti­lia­ ci­jos ka­na­lų pa­ra­met­rai ar­ba jie užak­ li­na­mi. Ne­re­tai pa­žei­džia­mos ir lai­ kan­čio­sios konst­ruk­ci­jos. To­kių per­dir­bi­nių va­rian­tų esa­ma pa­čių įvai­riau­sių. Bė­da, kad tai da­ro­ ma be pro­jek­tų ir nie­kam jų ne­kont­ ro­liuo­jant. Bu­to sa­vi­nin­kas – pa­ts sau šei­mi­nin­kas. Jis sa­vo veiks­mais ne­pa­val­dus dau­gia­bu­čių na­mų bu­ tų sa­vi­nin­kų bend­ri­jai, bu­tų na­mų prie­žiū­ros tar­ny­bai ar kam nors ki­

tam. Ava­ri­nių at­ve­jų dar nė­ra bu­vę, bet dėl pra­stos ven­ti­lia­ci­jos, gar­so, nuo­te­kų skun­džia­si ne vie­nas. At­ ro­do, kol neį­lū­žo ko­kio bu­to lu­bos ar grin­dys, kol ne­si­de­for­ma­vo sie­nos ar­ba kol ne­su­ma­nė to bu­to par­duo­ ti ir ne­si­krei­pė į Re­gist­rų cent­rą dėl bu­to pla­no su­da­ry­mo, nie­kas ir ne­ kont­ro­liuos to­kių re­mon­to dar­bų? Mies­tie­čiams bū­tų įdo­mu iš­girs­ti iš at­sa­kin­gų as­me­nų, kas ir ko­kiu bū­du kont­ro­liuo­ja to­kius re­mon­tus ir į ką kreip­tis pa­ste­bė­jus na­me to­kius re­ mon­tus at­lie­kant.

leis­tas, skus­ta gal­va, ta­tui­ruo­tės ant ran­kų, o jau muzika… Ne­ga­li ra­miai par­va­žiuo­ti iki na­mų. Bu­vau pri­vers­ tas klau­sy­tis gar­sios ru­siš­kos mu­zi­ kos, pil­nos pa­čių įvai­riau­sių keiks­ ma­žo­džių. Ar šiais lai­kais kul­tū­ros vi­sai ne­be­li­ko?

ra­my­bę. Įdo­mu, ką jų tė­vai pa­gal­ vo­tų su­ži­no­ję apie to­kius „žyg­dar­ bius“. Ne­ga­na to, kad ne­pil­na­me­čiai vie­šo­je vie­to­je ge­ria, bet dar ir mė­ to bu­te­lius kur pa­puo­la. Bet kam tai rū­pi? Re­tas ku­ris pa­ma­tęs pa­na­šų vaiz­dą pa­skam­bin­tų po­li­ci­jai. To­kius ma­žuo­sius chu­li­ga­nus ga­lė­tų ne tik baus­ti, bet dar ir iš­ka­man­ti­nė­ti, ko­ kios „ge­ro­sios bo­bu­tės“ par­da­vi­nė­ja al­ko­ho­lį vi­siems iš ei­lės.

Ra­šė­te, kad sa­vi­val­dy­bė ruo­šia­si už­ si­ra­kin­ti. Tai jau ne tik bai­su, bet šiur­pu. Pa­me­nu, į val­džią atė­jęs vie­ nas šou­me­nas no­rė­jo Sei­mą už­ra­ kin­ti. Kuo tai bai­gė­si, vi­siems aiš­ku. Tik­riau­siai ei­sim su kuo­lais prie tos sa­vi­val­dy­bės. Jau da­bar kve­pia aro­ gan­ci­ja. Nuė­jus pa­kal­bė­ti ne­ga­li gaut nor­ma­laus at­sa­ky­mo. O jie dar ir už­ si­ra­kin­ti no­ri. Ga­lės ten no­sį krapš­tyt ar ka­vą gert pa­si­slė­pę, sa­vo pa­ska­ lė­lėm už­sii­mi­nė­ti. Trūks­ta žo­džių. Kaip tik ga­lė­tų ieš­ko­ti bū­dų, kaip dau­giau su žmo­nė­mis bend­rau­ti, o ne už­si­ra­kin­ti.

Mies­to gat­vė­se – vie­ni spąs­tai. Va­ žiuo­da­mas ma­ši­na tu­ri ne tik į švie­ so­fo­rą žiū­rė­ti, per gat­vę bė­gan­čius pės­čiuo­sius sau­go­ti, kad ko­kio ne­ nut­renk­tum, bet dar ir dai­ry­tis, kad į ko­kią sky­lę neį­va­žiuo­tum. Taip vos be ra­to ne­li­kau. Už ma­ši­nos re­mon­ tą juk tu­rė­čiau mo­kė­ti iš sa­vo ki­še­ nės. Nie­kas ne­pa­dengs iš­lai­dų. Jei­gu jau dang­čių nė­ra, te­gul bent ap­tve­ ria tas sky­les.

An­ta­nas

Po­vi­las

Kul­tū­ra nė mo­tais

Vie­ną va­ka­rą vė­lai grį­ži­nė­jau na­mo. Au­to­bu­sų ne­be­bu­vo, to­dėl iš­si­kvie­ čiau tak­si. Tie­siog pa­si­bai­sė­ti­na kul­ tū­ra. Ne tik pa­ts vai­ruo­to­jas krau­pus – at­ro­do kaip ką tik iš ka­lė­ji­mo pa­

Jo­nas

Sky­lė­tos gat­vės

Par­ke­ly­je gir­tuok­liau­ja­ma

Va­sa­ra ne­spė­jo įpu­sė­ti, o Drau­gys­tės par­ke­ly­je gir­tuok­liau­ja­ma. Išei­ni pa­ si­vaikš­čio­ti, pa­kvė­puo­ti gry­nu oru, o kaž­ko­kie dvy­li­ka­me­čiai iš­len­da iš krū­mų su sid­ro bu­te­liu ir drums­čia

Va­lius V.

Pat­ri­ci­ja

Kva­pai par­duo­tu­vė­je

Par­duo­tu­vė­je ne­ga­li žmo­niš­kai ap­si­ pir­ki­nė­ti. Atei­na koks val­ka­ta ir smir­ di ap­lin­kui. Aiš­ku, tik atė­jęs ke­liau­ ja įpras­ti­ne tra­sa į al­ko­ho­lio sky­rių, bet vis tiek iš to­lo užuo­di, kad kaž­kur ap­link su­kio­ja­si. Be­si­ren­kant pre­ kes dar ga­li iš­veng­ti ne­pa­gei­dau­ti­nų kva­pų, ta­čiau ką da­ry­ti, kai sto­vi prie ka­sos ir už ta­vęs at­si­sto­ja koks be­na­ mis? To­kiais mo­men­tais ti­kie­si, kad ne­pra­dės ta­vęs kal­bin­ti. O kai ku­rie iš jų kal­bin­ti mėgs­ta. Ypač jei trūks­ta pi­ni­gų ar bū­na ge­ro­kai iš­gė­rę. Da­nu­tė Pa­ren­gė Kris­ti­na Ja­siu­ly­tė

Pasisakymai, laiškai ir komentarai nebūtinai sutampa su dienraščio redakcijos pozicija reklamos skyrius: 397

Miesto aktualijos: Asta Aleksėjūnaitė – Milda Skiriutė – Virginija Spurytė – Asta Dykovienė –

„Klaipėdos“ Vyriausiasis redaktorius Saulius Pocius

un­ku šiais lai­kais su­pras­ti, kas yra ver­ty­bė, o kas ne; ką rei­ kia sau­go­ti, o ką pjau­ti iki pa­ šak­nų. Vi­sa­da bu­vau įsi­ti­ki­nu­si, kad pa­jū­ rio ko­po­se au­gan­čios gu­bo­jos skin­ti ne­va­lia. Pa­me­nu, kai kar­tą šio au­ga­ lo ša­kų pri­si­sky­nu­sią mo­te­rį praei­ viai drau­giš­kai įspė­jo slėp­ti puokš­tę, esą šio au­ga­lo skin­ti ne­va­lia, gre­sia bau­dos. Ta­čiau tai, ką pa­ma­čiau Ant­ro­ sios Meln­ra­gės pa­plū­di­my­je, ma­ne šo­ki­ra­vo. Ša­li­ke­lė­je žo­lę šie­nau­jan­tis dar­ bi­nin­kas ne­gai­les­tin­gai nu­rė­žė ir pa­jū­ry­je sau­go­mų mui­li­nių gu­bo­ jų krū­mus. Jei jau šiam žmo­gui pa­ti­kė­tas toks dar­bas, jis tu­rė­tų bū­ti įspė­tas apie sau­go­ti­nus au­ga­lus, kad atei­ ty­je ne­pa­si­kar­to­tų to­kie van­da­liz­ mo ak­tai.

397 772 397 727 397 706 397 725

397 770

711

Platinimo tarnyba:

Menas ir pramogos: Rita Bočiulytė –

397 729

Sportas: Česlovas Kavarza –

397 719

„Namai“: Lina Bieliauskaitė –

397 730

397 713

„Sveikata“: Sandra Lukošiūtė –

Prenumeratos skyrius: 397

397 705

Pasaulis: Julijanas Gališanskis – (8 5) 219 1391 „TV diena“: Agnė Klimčiauskaitė – (8 5) 219 1388

Visi kontaktai: http://kl.lt/dienrastis/redakcija

Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Tiražas 7 500. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raide

R

Fotokorespondentai: Vytautas Petrikas – 8 699 97 978 Vytautas Liaudanskis – 8 655 26 937 Techninės redaktorės: Loreta Krasauskienė Laima Laurišonienė – Platinimo tarnyba –

714

Reklamos skyrius – 397 711 faksas (8 46) 397 722 e. paštas reklama@kl.lt Skelbimų skyrius – 397 717 e. paštas skelbimai@kl.lt

397 737 Užsakymų skyrius „Akropolyje“, Taikos pr. 61, tel. – 8 655 26 930 e. paštas akropolis@kl.lt 397 713

pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti.


7

penktadienis, birželio 22, 2012

užribis Par­duo­tu­vė­je iš­mu­šė dan­tis

Nak­tį įsi­ver­žė į na­mą

Al­gas mo­kė­jo vo­ke­liuo­se

Deb­re­ce­no gat­vė­je esan­čio­je par­duo­tu­vė­je gir­tas be­na­mis už­si­puo­lė 40-me­tį vy­rą. Jis su­mu­šė bend­raam­žį, su­lau­žė no­sies kau­lą ir iš­mu­šė du dan­ tis. Nu­ken­tė­ju­sio­jo bro­lis su­ lai­kė kal­ti­nin­ką ir per­da­vė jį po­li­ci­jos pa­rei­gū­nams. Be­na­ mis po ap­klau­sos už­da­ry­tas į areš­ti­nę.

Ket­vir­ta­die­nio nak­tį Skuo­do ra­ jo­ne, Bars­ty­čiuo­se, kaž­koks vy­ ras iš­dau­žė nuo­sa­vo na­mo du­ rų stik­lą, iš vi­daus at­ra­ki­no du­ ris ir įsi­ver­žė vi­dun. Įsib­ro­vė­lis su­mu­šė 1930 me­tais gi­mu­sį na­ mo sa­vi­nin­ką, pa­gro­bė tūks­tan­ tį li­tų ir pa­bė­go. Na­mo šei­mi­nin­ kui su­ža­lo­ta ran­ka, jis gy­do­mas li­go­ni­nė­je.

Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­ba ir pro­ku­ra­tū­ra at­lie­ka iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl kro­vos dar­ bais ir mui­ti­nės tar­pi­nin­ka­vi­mu be­si­ver­čian­čios Klai­pė­dos bend­ ro­vės ap­gau­lin­go ap­skai­tos tvar­ ky­mo. Įta­ria­ma, kad kro­vė­jams ir ne­le­ga­liems dar­buo­to­jams iš­ mo­kė­ta per 400 tūkst. li­tų neo­fi­ cia­lių at­ly­gi­ni­mų.

Bu­to šei­mi­nin­kui – sve­čių smū­giai Dai­va Ja­naus­kai­tė d.janauskaite@kl.lt

Su­muš­tą su­gė­ro­vą lo­vo­je pa­li­kę du vy­rai ti­ki­no ma­nę, jog šis tik ap­ si­me­ti­nė­jo ne­gy­vu. Smū­gių kru­šą pa­ty­ręs žmo­gus mi­rė.

„„Ne­lai­mė: ava­ri­jo­je nu­ken­tė­jo dvi mo­te­rys, smar­kiai ap­ga­din­ti ir au­to­mo­bi­liai. Gin­ta­ro Vai­če­kaus­ko („Bal­ti­cum TV“ lai­da „Rei­das) nuo­tr.

Mašina rėžėsi į nėš­čią­ją Au­tost­ra­do­je ne­to­li uos­ta­mies­čio įvy­ ku­sios ava­ri­jos me­tu nu­ken­tė­jo nėš­čia mo­te­ris. Bai­mi­na­ma­si, kad ji ga­li ne­tek­ ti kū­di­kio. As­ta Alek­sė­jū­nai­tė, Dai­va Ja­naus­kai­tė

Eis­mo ne­lai­mė 12.30 val. įvy­ko ties Dau­pa­rais. Su­ge­dus au­to­mo­bi­liui „Ford Mon­deo“, be­si­lau­kian­ti 1985 me­tais gi­mu­si klai­pė­die­tė į pa­gal­bą iš­si­kvie­tė bro­lį ir iš­li­po už ma­ši­nos pa­sta­ty­ti „Stop“ ženk­lą. Vai­ki­nas at­va­žia­vo „VW Ca­ra­vel­ le“ ir jį pa­sta­tė prie se­sers au­to­mo­ bi­lio ga­lo. Ma­ši­no­je li­ko nėš­čio­sios

21-erių ir 13-os me­tų pus­se­se­rės. Kol nėš­čio­ji mė­gi­no pri­tvir­tin­ti įspė­ja­mą­jį ženk­lą prie sa­vo su­ge­ du­sios ma­ši­nos ga­lo, bro­lis au­to­ mo­bi­lio prie­ky­je ri­šo ly­ną ma­ši­nai nu­temp­ti. Tuo me­tu du jau­nuo­liai iš Rad­vi­ liš­kio, ku­rių vie­nas vai­ra­vo „Peu­ geot Bo­xer“, o ki­tas va­žia­vo tem­ pia­ma­me iš pa­skos „Fiat Du­ca­to“, mė­gi­no pa­suk­ti į ma­gist­ra­lė­je esan­čią de­ga­li­nę.

Tem­pia­mas au­to­mo­bi­lis tren­ kė­si į „VW Ca­ra­vel­le“, ku­rio­je sė­ dė­jo dvi mer­gi­nos. Ma­ši­na su ke­ lei­vė­mis nu­skrie­jo apie 30 met­rų. Pra­ne­ša­ma, kad vie­nai jų pri­rei­kė me­di­kų pa­gal­bos. Po smū­gio bu­vo kliu­dy­ta ir prie su­ge­du­sios ma­ši­nos ga­lo bu­vu­si nėš­čio­ji. 30 sa­vai­čių nėš­čia nu­ken­tė­ju­sio­ji pa­te­ko į Klai­pė­dos uni­ver­si­te­ti­nę li­ go­ni­nę. Mo­te­ris bu­vo ope­ruo­ta. Bai­ mi­na­ma­si, kad vai­ke­lis neiš­gy­vens. Tem­pia­mo au­to­mo­bi­lio vai­ruo­ to­jas vė­liau aiš­ki­no, kad ne­va už­ stri­go vai­ras. Ta­čiau pa­rei­gū­nai ap­žiū­rė­jo au­to­mo­bi­lį ir kons­ta­ta­ vo, jog vai­ras vei­kė pui­kiai. Greit­ke­ly­je Klai­pė­da – Vil­nius ties ne­lai­mės vie­ta vie­na eis­mo juos­ta lai­ki­nai bu­vo už­da­ry­ta.

Tre­čia­die­nį pie­ti­nė­je Klai­pė­dos da­ ly­je nu­žu­dy­tas žmo­gus. Su­lai­ky­ti du su žu­vu­siuo­ju tą­dien gir­ta­vę vy­rai. Apie Ban­du­žių gat­vės 13-aja­me na­me vie­na­me bu­tų mi­ru­sį vy­rą pra­neš­ta va­kar nak­tį. Į po­li­ci­ją pa­ skam­bi­no bu­to šei­mi­nin­ko vieš­nia – su­gė­ro­vo su­gy­ven­ti­nė. Ant 1958 me­tais gi­mu­sio ve­lio­ nio kū­no ryš­kė­jo smur­to žy­mės:

mė­ly­nės ma­tė­si ant vei­do ir kū­ no. Ten pat pa­rei­gū­nai su­lai­kė du įta­ria­muo­sius. Tai 1952 me­tais gi­ męs Do­na­tas R. ir 1960 me­tais gi­ męs Jo­nas Č. At­ro­do, kad abu sve­čiai die­ną gir­ta­vo pas bu­to šei­mi­nin­ką. Tarp vy­rų bu­vo įsi­plies­kęs konf­lik­tas, ku­rio me­tu ki­lo muš­ty­nės. Po to šei­mi­nin­kas at­si­gu­lė mie­go­ti, o atė­jū­nai to­liau gir­ta­vo. Po ke­lių va­lan­dų jie pa­ban­dė pa­ bu­din­ti ne­ju­dan­tį žmo­gų, bet tas ne­ro­dė gy­vy­bės ženk­lų. Bu­te bu­ vę as­me­nys ma­nė, kad šei­mi­nin­ kas ap­si­me­ti­nė­ja. Įvy­kio ap­lin­ky­bes pa­rei­gū­nai aiš­ ki­no­si iki ket­vir­ta­die­nio va­ka­ro.

Ma­tuok­lis žvelgs ki­tur As­ta Alek­sė­jū­nai­tė a.aleksejunaite@kl.lt

Grei­čio mė­gė­jams, au­to­mo­bi­liais vyks­tan­tiems į Pa­lan­gą, nuo šiol teks bū­ti ati­diems. Ke­lio ruo­že tarp Ja­kų žie­do ir via­du­ko į Lie­pų gat­vę ant­ra die­na vei­kia grei­čio ma­tuok­lis.

Anks­čiau įren­gi­nys ma­ta­vo au­to­ mo­bi­lių, va­žiuo­jan­čių nuo Pa­lan­ gos Ja­kų link, grei­tį. „Paaiš­kė­jo, kad ties po­sū­kiu į Jo­kū­ba­vą įvyks­ta dau­giau ava­ri­jų. Te­ko per­suk­ti ma­tuok­lį į ki­tą pu­ sę“, – aiš­ki­no įmo­nės „Klai­pė­dos re­gio­no ke­liai“ di­rek­to­rius Pet­ras Kau­či­kas. Nuo šiol grei­čio ma­tuok­lis fik­ suo­ja va­žiuo­jan­čius Pa­lan­gos link, čia leis­ti­nas grei­tis – 70 km/val.

Kol kas ki­ti grei­tį ma­tuo­jan­tys įren­gi­niai Klai­pė­do­je ir ra­jo­ne ne­ bu­vo pa­keis­ti, ta­čiau ar­ti­miau­siu me­tu jų dar­bas ga­li bū­ti ko­re­guo­ ja­mas. „Ana­li­zuo­ja­me eis­mo įvy­kių sta­tis­ti­ką ir sprę­si­me, kur ir ką kei­ si­me“, – sa­kė P.Kau­či­kas. Dar vie­na nau­jo­vė vai­ruo­to­jų lau­ kia Ja­kų gy­ven­vie­tė­je. Čia įren­gi­nė­ ja­mas grei­tį slo­pi­nan­tis kal­ne­lis.

Tei­sė­jams kal­bė­jo apie eti­ką Dai­va Ja­naus­kai­tė d.janauskaite@kl.lt

Uos­ta­mies­ty­je lan­kę­sis Tei­sė­jų eti­ kos ir draus­mės ko­mi­si­jos pir­mi­ nin­kas Al­gis Nor­kū­nas su Klai­pė­ dos apy­gar­dos teis­mų tei­sė­jais kal­ bė­jo apie by­li­nin­kų prie­kaiš­tus bei pa­ta­rė ak­tua­liais klau­si­mais.

„Kol tu­ri­me kri­mi­na­li­nių at­ve­jų, su­si­ju­sių su tei­sė­jais, kal­bė­ti apie teis­mų rei­tin­gų ki­li­mą ne­ga­li­me“, – kons­ta­ta­vo A.Nor­kū­nas. Nag­ri­nė­da­mas di­dė­jan­tį skun­dų dėl tei­sė­jų eti­kos skai­čių, ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas paaiš­ki­no, kad tik ma­ žiau nei 10 pro­c. vi­sų skun­dų bū­na pri­pa­žįs­ta­mi pa­grįs­tais. Dau­ge­lis žmo­nių ne­sup­ran­ta, ko­kius at­ve­jus nag­ri­nė­ja ko­mi­si­ja. Užuot ap­skun­

dę by­los spren­di­mą aukš­tes­nės ins­tan­ci­jos teis­mui, jie skun­džia­si Eti­kos ko­mi­si­jai, ku­ri ne­tu­ri ga­lių pa­keis­ti spren­di­mus. To­dėl di­džio­ji da­lis to­kių skun­dų grą­ži­na­ma. Ta­čiau da­lis ne­pa­si­ten­ki­ni­mą pa­ reiš­ku­sių as­me­nų bū­na tei­sūs. Da­ liai tei­sė­jų ke­lia­mos draus­mi­nės by­los. Kai ku­rie jų ko­mi­si­jos po­sė­ džiuo­se yra lan­kę­si ne vie­ną kar­tą. Vis daž­niau į ko­mi­si­ją krei­pia­ si teis­mų pir­mi­nin­kai, pra­šy­da­ mi ver­tin­ti jiems pa­val­džių tei­sė­ jų eti­ką. „Taip pa­nei­gia­mas daž­nai kar­ to­ja­mas tei­gi­nys, jog tei­sė­jai, kaip ir var­nai, sa­viems akies ne­ker­ta. Ne­tu­ri­me tiks­lo gau­ti kuo dau­giau skun­dų, ta­čiau ad­mi­nist­ra­to­rių krei­pi­mai­si yra la­biau mo­ty­vuo­ti ir pa­grįs­ti“, – ti­ki­no A.Nor­kū­nas.

Klai­pė­die­čiai su­sku­bo pa­ti­kin­ti, kad pro­ble­mas iš­siaiš­ki­na be eti­ kos sar­gų. Daž­niau­siai pa­si­tai­kan­tys tei­sė­jų nu­si­žen­gi­mai eti­kai yra už­vil­kin­tos by­los bei klai­dos su­ra­šant pro­ce­si­ nius do­ku­men­tus. Sa­lė­je su­si­rin­kę tei­sė­jai karš­ tai dis­ku­ta­vo apie nuo­la­ti­nius by­li­nin­kus, ku­rie ne tik už­ver­ čia teis­mus ne­pag­rįs­tais ieš­ki­ niais bei skun­dais, bet ir įžei­di­ nė­ja tei­sė­jus. Įvai­rius pa­svars­ty­mus bei siū­ ly­mus, kaip gin­tis nuo pa­to­lo­giš­ kų by­li­nin­kų, A.Nor­kū­nas at­rė­mė sa­ky­da­mas, kad įsta­ty­mai ku­ria­ mi nor­ma­lioms gy­ve­ni­mo si­tua­ ci­joms, o su nuo­lat be­si­by­li­nė­jan­ čiais as­me­ni­mis rei­kia elg­tis pa­gal įsta­ty­mus ir nau­do­tis jų su­tei­kia­

„„Susitikimas: Tei­sė­jų eti­kos ir draus­mės ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas A.Nor­

kū­nas su ko­le­go­mis bend­ra­vo ne­bi­jo­da­mas pa­juo­kau­ti. 

ma tei­se ap­si­gin­ti nuo įžei­di­mų bei pa­že­mi­ni­mo. „Nie­kur ne­ding­si, toks mū­sų dar­bas. Jei ne­pa­tin­ka ši­tas, ga­li­ma

Vy­tau­to Liau­dans­kio nuo­tr.

dirb­ti ki­tą pa­trauk­lų dar­bą ar­ba ei­ ti į pen­si­ją“, – pu­siau juo­kais, pu­ siau rim­tai kal­bė­jo Tei­sė­jų eti­kos ir draus­mės ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas.


8

penktADIENIS, birželio 22, 2012

ekonomika

Pra­mo­ni­nin­kai iš­si­rin­ko naują va­dovą Va­k ar Lie­t u­v os pra­m o­n i­n inkų kon­f e­d e­r a­c i­j a (LPK) iš­r in­k o ant­ rą or­g a­n i­z a­c i­j os va­d ovą per vi­ są sa­v o gy­v a­v i­m o is­t o­r iją. Dvi­ kovą dėl nau­j o LPK pre­z i­d en­t o po­s to laimė­j o 52 metų Ro­b er­t as Dar­g is.

Lie­tu­vos ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to plėtros aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tas, įmo­nių grupės „Ei­ka“ val­dy­bos pir­mi­nin­ kas R.Dar­gis LPK pre­zi­den­tu iš­ rink­tas neei­li­nia­me kon­fe­de­ra­ci­ jos su­va­žia­vi­me. Nau­jas pa­rei­gas jis eis ket­ve­rius me­tus. „Pra­mo­ni­ninkų, kaip svar­baus Lie­tu­vos vers­lo bend­ruo­menės bal­so, pa­rei­ga – pa­lai­ky­ti ak­tyvų dia­logą su vald­žia ir siek­ti kuo ge­ resnės, aiš­kios ir sta­bi­lios ap­lin­kos

vers­lui. Kiek­vie­nos vals­tybės pa­ ma­tas yra pi­lie­tiš­ki, ak­tyvūs, ku­ rian­tys žmonės. Mes tu­ri­me pa­ ska­tin­ti juos iš­ban­dy­ti sa­vo jėgas ir idė­jas, pa­ra­gin­ti kur­ti, tu­ri­me rūpin­tis, kad dar­niai vers­lo plėtrai ir ini­cia­ty­vai būtų kuo ge­riau­sios sąly­gos“, – sa­ky­da­mas rin­kimų kalbą teigė R.Dar­gis. Į LPK pre­zi­den­to po­stą taip pat pre­ten­da­vo „Vi­čiūnų“ įmo­nių grupės val­dy­bos pir­mi­nin­kas Vis­val­ das Ma­ti­jo­šai­tis. Iki neei­li­nio su­va­žia­vi­mo ir LPK pre­zi­den­to rin­kimų kon­fe­de­ra­ci­jai lai­ki­nai va­do­va­vo vi­cep­re­zi­den­tas Ge­di­mi­nas Rai­nys. Pa­rei­gas jis per­ ėmė, kai per­nai spalį ne­tikė­tai mirė il­ga­me­tis or­ga­ni­za­ci­jos va­do­vas, „Ache­mos grupės“ pre­zi­den­tas ir

did­žiau­sias ak­ci­nin­kas Bro­nis­lo­ vas Lu­bys. Vers­li­nin­kas kon­fe­de­ ra­ci­jai va­do­va­vo nuo pat jos įstei­ gi­mo, 18 metų. LPK su­va­žia­vimą ir nau­jai iš­ rinktą pre­zi­dentą R.Dargį svei­ki­ no prem­je­ras And­rius Ku­bi­lius, mi­nist­rai, Sei­mo frak­cijų se­niū­ nai, svei­ki­ni­mo žodį at­siuntė Pre­ zi­dentė Da­lia Gry­baus­kaitė. Per su­va­žia­vimą pra­mo­ni­nin­kai taip pat ap­tarė svar­biau­sias šian­ die­nos eko­no­mi­kos ak­tua­li­jas ir įver­ti­no pa­si­rink­tas vals­tybės prie­ mo­nes, sie­kiant šalį iš­ves­ti iš krizės. Ren­gi­ny­je taip pat bu­vo ap­do­ va­no­ti 22 ge­riau­si 2011 m. Lie­tu­ vos eks­por­tuo­to­jai mažų, vi­du­ ti­nių ir di­de­lių įmo­nių grupė­se,

Vy­tau­to And­riaus Grai­čiū­no ap­ do­va­no­ji­mu bu­vo pa­gerb­ti vers­lo bend­ruo­menės pri­pa­ži­nimą pelnę va­dy­bos ly­de­riai: bend­rovės „Ami­l i­n a“ ge­n e­ra­l i­n is di­rek­to­ rius, Lie­tu­vos grūdų per­dirbėjų aso­cia­ci­jos vi­cep­re­zi­den­tas Min­ dau­gas Ged­vi­las, My­ko­lo Ro­me­ rio uni­ver­s i­te­to rek­to­r ius pro­f. dr. Al­vy­das Pum­pu­tis ir Kau­no tech­n o­l o­g i­jos uni­ver­s i­te­to Ap­ lin­kos in­ži­ne­ri­jos ins­ti­tu­to di­rek­ to­rius pro­f. dr. Jur­gis Ka­zi­mie­ras Sta­niš­kis. Lie­tu­vos pra­mo­ni­ninkų kon­fe­ de­ra­ci­ja vie­ni­ja 39 ša­ki­nes ir 9 re­ gio­ni­nes vers­lo bei pra­monės aso­ cia­ci­jas, ku­rios jun­gia dau­giau nei 2,7 tūkst. įvai­raus pro­fil­ io įmo­nių.

Ro­ber­tas Dar­gis:

Kiek­vie­nos vals­ tybės pa­ma­tas yra pi­lie­tiš­ki, ak­tyvūs, ku­rian­tys žmonės.

„Klaipėdos“, BNS inf.

Dar­bo už­mo­kes­čiui ne­taupo Šių metų veik­los re­zul­ta­tai ro­do, kad per me­tus ša­ly­je au­go ne tik dar­buo­tojų skai­čius, bet ir jiems mo­k a­m i at­l y­g i­n i­m ai. Dar­b o už­ mo­k es­č io sąnau­d as ma­ž i­n u­s ių veik­l os šakų šie­m et be­v eik ne­ li­ko.

AKROPOLYJE! Birželio 22–24 d.

Birželio 23 d., šeštadienį

12:00–18:00 val.

13:00–17:30 val.

Viduramžių ginklų ir įvairių tipų šarvuotės kopijų ekspozicijos su gidu

šventinis Joninių koncertas

(prie kavinės „Presto“, Rusų al.)

Viduramžių šokiai, riterių kovos, senovinių instrumentų (skrabalų ir kanklių) koncertas, senoviniai žaidimai ir rungtys, kurių metu galėsite laimėti įvairių prizų

Birželio 23–24 d. 12:00–18:00 val.

(prie parduotuvės „Zara“, Rusų al.)

Amatininkų mugė, kurioje išvysite produkcijos gamybą (prie parduotuvės „Zara“, Rusų al.)

Mūsų draugai:

Šių metų pir­mo ket­vir­čio re­zul­ta­ tai ro­do, kad per me­tus dar­buo­tojų skai­čius au­go 4,2 pro­c., vi­du­tinės al­gos – 3,2 pro­c., o iš­lai­dos at­ly­gi­ ni­mams ūgtelė­jo 7,5 pro­c. At­ly­gi­ nimų įta­ka dar­bo sąnaudų au­gi­mui pa­siekė 44 pro­c. „Kai pra­si­dėjo krizė, dar­bo sąnau­dos daž­niau bu­vo ma­ži­na­mos ap­kar­pant dar­buo­tojų skai­čių, ta­ čiau svar­biau­sius spe­cia­lis­tus įmonės stengė­si iš­lai­ky­ti ir jų at­ly­gi­ni­ mai bu­vo ma­ži­na­mi lėčiau“, – sakė bend­rovės „Cre­dit­re­form Lie­tu­va“ di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Ro­mual­ das Trum­pa. Anot jo, šiais me­tais pa­ste­bi­ma vis dau­giau ūkio šakų, ku­rio­se baigė­si pir­ma­sis at­si­ga­vi­ mo eta­pas: kai au­ga tik dar­buo­tojų skai­čius, o at­ly­gi­nimų kėli­mas ati­ de­da­mas vėles­niam lai­kui. Tai pir­ miau­sia pa­sa­ky­ti­na apie sta­ty­bos ir pa­slaugų įmo­nes. Įmo­nių veik­los re­zul­ta­tai taip pat ro­do, kad šie­met be­veik vi­so­se veik­lo­se dar­bo už­mo­kes­čio sąnau­ dos bu­vo di­di­na­mos ar­ba iš­li­ko ne­ pa­ki­tu­sios. Tik bend­ro­jo vi­du­ri­nio ug­dy­mo sek­to­riu­je to­liau mažė­ jo ir dar­buo­tojų skai­čius, ir vi­du­ ti­niai at­ly­gi­ni­mai. „Cre­dit­re­form Lie­tu­vos“ duo­ me­ni­mis, veik­los ša­ko­se, kur anks­ čiau bu­vo pa­ste­bi­mas spar­tes­nis algų au­gi­mas, šie­met dar­bo už­ mo­kes­čio didė­ji­mo tem­pas sulėtė­ jo. Tai būdin­ga che­mi­jos, far­ma­ci­ jos pra­mo­nei, taip pat trans­por­to ir IT sek­to­riui. „Klaipėdos“ inf.

GROŽIO PREKĖS

At­sip­ra­šy­mas

KLAIPĖDA

„Klaipė­dos“ ket­vir­ta­die­nio, bir­ že­lio 21 d., nu­me­ry­je 12 p. prie „NOR­DIA Baub­lys & Part­ners“ at­sto­vo Eval­do Ra­po­lo ko­men­ ta­ro išs­paus­din­ta ne to as­mens nuo­trau­ka. At­sip­ra­šo­me!


9

penktADIENIS, birželio 22, 2012

pasaulis Pa­vo­jaus ­ sig­na­las

Pi­lo­tas ­ de­zer­ty­ras

Šve­di­ja su­stip­ri­no sa­vo ato­mi­nių elekt­ri­nių ­ ap­saugą, nes prie vie­nos jų bu­vo ras­tas sunk­ve­ži­mis su sprog­me­ni­mis. Sprogs­ta­ mo­sios med­žia­gos, prie ku­rių ne­bu­vo jo­ kio sprog­dik­lio, bu­vo ras­tos tre­čia­dienį per įprastą pa­tik­ri­nimą pra­mo­ninė­je te­ri­ to­ri­jo­je ne­to­li Ring­hal­so ato­minės elekt­ rinės ša­lies piet­va­ka­riuo­se. Teisė­sau­gos pa­reigū­nai ti­ria sa­bo­ta­žo ver­siją, bet ­ įta­ria­mie­ji kol kas ne­nus­ta­ty­ti.

Jor­da­ni­jos šiaurė­je esan­čio­je oro pa­jėgų bazė­je va­kar nu­tūpė Si­ri­jos nai­kin­tu­vas „Mig-21“. Pi­lo­tas kreipė­si į ka­ra­lystės va­ do­vus su pra­šy­mu su­teik­ti jam po­li­tinį prie­globstį. Anks­čiau Si­ri­jos vald­žia pra­ nešė, kad dis­pe­če­riai pra­ra­do ryšį su pul­ ki­nin­ku Has­sa­nu Ha­ma­da, kai jis vykdė tre­ni­ruo­jamąjį skrydį. Per­nai kovą pra­si­ dėjęs konf­lik­tas Si­ri­jo­je jau nu­si­nešė dau­ giau nei 15 tūkst. žmo­nių gy­vybę.

Aukš­čiau­ sio­jo teis­ mo ver­dik­ tas pri­vers po­li­ti­kus du­kart pa­ gal­vo­ti prie­š nau­ do­jan­tis sa­vo įga­ lio­ji­mais ir vals­tybės biud­žetą nau­do­jant as­me­ni­ niams in­te­ re­sams.

„„Pa­cien­tas: eksp­rem­jerą A.Năsta­se li­go­ninė­je ap­lankę drau­gai ir bend­ra­žy­giai sakė, kad

jo būklė sta­bi­li, jis yra sąmo­nin­gas. 

AFP nuo­tr.

Nu­si­žu­dy­ti ne­pa­vy­ko

Gy­dy­to­jai va­kar traukė kulką iš kak­lo bu­vu­siam Ru­mu­ni­jos prem­je­rui Ad­ria­nui Năsta­se, ku­ris bandė nu­si­žu­dy­ti po to, kai teis­mas pa­li­ko ga­lio­ti jam skirtą kalė­ji­mo bausmę. Būklė sta­bi­li

61 metų eksp­rem­je­ras sau į gerklę šovė į jo na­mus at­ėjus dviem po­li­ ci­nin­kams, ku­rie turė­jo nu­lydė­ti jį į kalė­jimą. Po­li­ti­kas pa­prašė lei­di­ mo pa­siim­ti ke­lias kny­gas, išė­jo iš kam­ba­rio, po ke­lių se­kund­žių ban­ dė nu­si­šau­ti, po to bu­vo sku­biai iš­ vež­tas į li­go­ninę. Bu­ka­reš­to li­go­ninės gy­dy­to­jai va­kar at­li­ko ope­ra­ciją, kad išimtų A.Năsta­se gerklė­je įstri­gu­sią kulką. Po­li­ti­ko drau­gai ir bend­ra­žy­ giai, ap­lankę jį li­go­ninė­je, sakė, kad pa­cien­to būklė sta­bi­li, jis yra sąmo­nin­gas. „Ti­kiuo­si, kad jis pa­ sveiks“, – sakė pirm­taką li­go­ninė­ je ap­lankęs da­bar­ti­nis Ru­mu­ni­jos prem­je­ras Vic­to­ras Pon­ta. Ko­rup­cinė sche­ma

Ru­mu­ni­jos aukš­čiau­sios ins­tan­ ci­jos teis­mas tre­čia­dienį at­metė A.Năsta­se ape­lia­ciją dėl nuo­ sprend­žio ko­rup­ci­jos by­lo­je, ku­ rią ati­džiai stebė­jo ES. 61 metų A.Năsta­se, ku­ris 2000–2004 m.

va­do­va­vo so­cial­de­mok­ratų vy­riau­ sy­bei, bu­vo nu­teis­tas dve­jiems me­ tams kalė­ji­mo, nes, siek­da­mas bū­ ti per­rink­tas, pa­si­sa­vi­no maž­daug 1,5 mln. eurų sa­vo 2004 m. rin­kimų kam­pa­ni­jai. Pro­ku­ro­rai sakė, kad vals­ty­binės ins­ti­tu­ci­jos ir pri­va­čios įmonės bu­ vo spaud­žia­mos da­ly­vau­ti vie­na­me 2004 m. sta­tybų kon­kur­se, ku­rio da­ly­va­vi­mo mo­kes­čiai pe­rei­da­ vo per ke­lias sąskai­tas, o ga­liau­siai būda­vo ski­ria­mi A.Năsta­se pre­zi­ den­tinės kam­pa­ni­jos pla­ka­tams. Nors A.Năsta­se tuo me­tu bu­vo vy­riau­sybės va­do­vas, jis bu­vo nu­ teis­tas kaip So­cial­de­mok­ratų par­ti­ jos, ku­rios kan­di­da­tas bu­vo, ly­de­ris. Eksp­rem­je­ras griež­tai neigė jam pa­teik­tus kal­ti­ni­mus, tvir­ti­no ta­ pęs po­li­ti­nio teis­mo au­ka ir žadė­ jo kreip­tis į Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­ sių Teismą Strasbū­re. Dar dvi by­los

Bu­vu­siam prem­je­rui iš­kel­tos dar dvi by­los, jų nag­rinė­ji­mas iki ga­lo

ne­baig­tas, nes pro­ku­ro­rai pa­teikė ape­lia­ci­jas. Gruodį A.Năsta­se bu­vo iš­tei­sin­tas ko­rup­ci­jos by­lo­je dėl įtar­tinų 400 tūkst. do­le­rių, ku­riuos esą pa­veldė­ jo jo žmo­na. Sausį po­li­ti­kas lyg­ti­nai nu­teis­tas už šan­tažą ir iš­tei­sin­tas dėl ky­ši­nin­ka­vi­mo. Pro­ku­ro­rai kal­ti­na jį pa­ėmus 630 tūkst. eurų ky­šių iš sta­ tybų bend­rovės sa­vi­ninkės mai­nais į Sta­tybų ins­pek­ci­jos va­do­vo po­stą.

5

tūkst.,

ar­ba be­veik de­šim­ta­dalį, dar­buo­tojų ža­da at­leis­ti Prancū­zi­jos oro linijų bend­rovė „Air Fran­ce“.

Tei­sin­gu­mo mi­nist­ras trenkė du­ri­mis Lat­vi­jos tei­sin­gu­mo mi­nist­ras va­kar pa­skelbė, kad at­si­sta­ty­di­ na dėl ne­su­ta­rimų su prem­je­ru Vald­žiu Domb­rovs­kiu žydų nuo­ sa­vybės res­ti­tu­ci­jos klau­si­mu.

Gai­dis Bėrzi­nis sakė, kad at­si­sta­ ty­di­na prem­je­rui pri­myg­ti­nai pa­ rei­ka­la­vus įkur­ti naują ko­mi­siją, ku­ri tirtų nuo­sa­vybės res­ti­tu­ci­jos per Antrąjį pa­sau­linį karą nu­žu­ dytų Lat­vi­jos žydų gi­mi­nai­čiams klau­simą. G.Bėrzi­nis tvir­ti­no, jog anks­ tesnė ko­mi­si­ja jau išsp­rendė res­ ti­tu­ci­jos klau­simą 2010 m. pa­ reng­to­je ata­skai­to­je. „At­siž­vel­giant į prem­je­ro ir tei­ sin­gu­mo mi­nist­ro skir­tingą su­ pra­timą dėl ne­kil­no­ja­mo­jo tur­ to per­da­vi­mo žydų re­li­ginėms ir so­cia­linėms or­ga­ni­za­ci­joms, su­ si­klostė si­tua­ci­ja, kai mi­nist­ras dau­giau ne­be­ga­li pro­duk­ty­viai dirb­ti“, – tei­gia­ma G.Bėrzi­nio pa­reiš­ki­me, ku­ris ket­vir­ta­dienį ry­te bu­vo pa­skelb­tas mi­nis­te­ri­jos tink­la­la­py­je. G.Bėrzi­nis kal­ti­na prem­jerą dėl žydų or­ga­ni­za­cijų lo­biz­mo da­rant po­li­tinį spau­dimą įkur­ti naują ko­ mi­siją ir pri­du­ria, kad tai pa­veiks mi­nis­te­ri­jos ga­li­my­bes dirb­ti sa­ vo darbą. Ne­pai­sy­da­mas pa­si­trau­ki­mo G.Bėrzi­nis, ku­ris bu­vo sa­vo par­ ti­jos kan­di­da­tas į prem­je­rus per 2011 m. par­la­men­to rin­ki­mus, Lat­vi­jos vi­suo­me­ni­nei te­le­vi­zi­ jai LNT sakė, kad jo Na­cio­na­li­ nis al­jan­sas lie­ka įsi­pa­rei­gojęs

V.Domb­rovs­kio koa­li­ci­nei trijų par­tijų vy­riau­sy­bei. Vis­gi eks­per­tai tvir­ti­na, jog tei­ sin­gu­mo mi­nist­ro žings­nis iš­ryš­ ki­no di­de­les pro­ble­mas val­dan­ čiųjų gre­to­se. So­cio­lo­gas Ai­ga­ras Frei­ma­nis teigė, kad žydų klau­ si­mas nėra vie­nin­te­lis įtrūki­mas koa­li­ci­jo­je ir tai ne­bu­vo vie­nin­telė prie­žas­tis, dėl ku­rios G.Bėrzi­nis pa­li­ko po­stą. Eks­per­tas pri­minė koa­li­ci­jos par­tne­rių ne­su­ta­ri­mus dėl ban­ko „Hi­potē­ku ban­ka“ įsta­ ti­nio ka­pi­ta­lo di­di­ni­mo ir ne­tgi to­kių „bui­ti­nių“ klau­simų, kaip uostų val­dy­bos na­rių sky­ri­mai. Lat­vi­jos par­la­men­to pir­mi­ ninkė Sol­vi­ta Abuol­ti­nia G.Bėrzi­ nio spren­dimą pa­va­di­no neap­gal­ vo­tu ir neat­sa­kin­gu, bet pa­žadė­jo, kad par­tne­riai steng­sis iš­sau­go­ ti koa­li­ciją. Taip pat ji kri­ti­ka­vo ban­dy­mus su­klai­din­ti Lat­vi­jos vi­suo­menę, kad žydų nuo­sa­vybės res­ti­tu­ci­ja yra svar­biau­sias po­li­ tinės dar­bot­varkės klau­si­mas. Žydų nuo­sa­vybės res­ti­tu­ci­jos klau­si­mas yra opus Bal­ti­jos vals­ tybėms. Lat­vi­jo­je 70 tūkst. iš 85 tūkst. prie­š karą gy­ve­nu­sių žydų ka­ro me­tais bu­vo iš­žu­dy­ti, kai ku­riais at­ve­jais – bend­ri­nin­kau­jant vie­ tos gy­ven­to­jams. Ta­čiau kai ku­rie lat­viai tei­gia, jog ne­prik­lau­so­ma Lat­vi­jos vals­ tybė ne­ga­li būti lai­ko­ma at­sa­kin­ga už na­cių ir so­vietų do­mi­na­vi­mo lai­kais įvyk­dy­tus ka­ro nu­si­kal­ti­ mus bei tur­ti­nius nuo­sto­lius. BNS inf.

Įspėji­mas po­li­ti­kams

Or­ga­ni­za­ci­jos „Trans­pa­ren­cy In­ ter­na­tio­nal“ 2011 m. ata­skai­to­ je Ru­mu­ni­ja, 2007 m. įsto­ju­si į ES, va­di­na­ma vie­na la­biau­siai ko­rum­ puotų Bend­ri­jos vals­ty­bių. Briu­se­lis ra­gi­na Bu­ka­reštą ak­ty­ viau ko­vo­ti su ko­rup­ci­ja, ypač gi­liai įsi­šak­ni­ju­sia tei­sinė­je sis­te­mo­je, ku­riai di­delę įtaką da­ro po­li­ti­kai. „Ma­nau, vis­kas, kas bu­vo da­ro­ma pa­sta­rai­siais me­tais re­for­muo­jant Ru­mu­ni­jos tei­sinę sis­temą, pa­ga­ liau pra­de­da duo­ti re­zul­tatų, – sa­ kė ty­rimų cent­ro „Ex­pert Fo­rum“ ko­rup­ci­jos eks­pertė Lau­ra Ste­fan. – Aukš­čiau­sio­jo teis­mo tre­čia­die­nio ver­dik­tas at­ve­ria naują erą Ru­mu­ni­ jos teisėt­var­kos is­to­ri­jo­je, kur teisė­ jai ne­be­bi­jo teis­ti įta­kingų žmo­nių. Tai pri­vers po­li­ti­kus du­kart pa­gal­ vo­ti prie­š nau­do­jan­tis sa­vo įga­lio­ ji­mais ir vals­tybės biud­žetą nau­do­ jant as­me­ni­niams in­te­re­sams. Tai la­bai stip­rus įspėji­mas.“ BNS, AFP inf.

„„Spau­di­mas: Lat­vi­jos prem­je­ras V.Domb­rovs­kis pri­myg­ti­nai rei­ka­lau­

ja steig­ti naują ko­mi­siją ir iš nau­jo nag­rinė­ti žydų nuo­sa­vybės res­ti­ tu­ci­jos klau­simą. AFP nuo­tr.


KURKIME JŪSŲ ŠEIMOS TRADICIJAS DRAUGE!

Prenumeratos kaina asmenims – 132 Lt, įmonėms – 160 Lt (132 Lt plius PVM).

Lt PRENUMERATOS AKCIJA 2013 M.

NUOLAT VIS KITAS PRIEDAS NEMOKAMAI Pirmadienis

Su „Klaipėda“ taip pat skaitykite

Antradienis

Verslas ir inovacijos: „Verslo lyderiai“

Trečiadienis Ketvirtadienis

Sporto naujienos: „Euro 2012“, „Eurolyga“, „Olimpiada“ Pramogos ir grožis: „Sveikata“, „Vasaros gidas“, „Metų klaipėdietė“

Penktadienis

Jaunimui: „Kur studijuoti?“

Šeštadienis

Šeimai: „TV diena“, „Moters triumfas“, „Kalėdinis kalendorius“

Kiekvieno mėnesio paskutinis ketvirtadienis

Išsamesnė informacija www.KL.lt ir Platinimo skyriaus tel. (8 46) 397 714. Akcija vyksta iki birželio 30 d.


11

penktadienis, birželio 22, 2012

pramogų

gidas

Redaktorė Rita Bočiulytė

Naujosios ta­py­bos iš­šū­kiai

Šian­dien Klai­pė­dos kul­tū­rų ko­mu­ ni­ka­ci­jų cent­ro (KKKC) Pa­ro­dų rū­ muo­se ati­da­ro­mos dvi int­ri­guo­jan­ čios šiuo­lai­ki­nės ta­py­bos pa­ro­dos. Vie­na at­ke­lia­vo iš Ber­ly­no, ki­ta – iš Vil­niaus. Tarp nau­jo­sios abst­rak­ci­jos...

„„Bur­tai: ma­ny­ta, kad Jo­ni­nių iš­va­ka­rė­se

nu­pin­ti vai­ni­kė­liai ga­li at­spė­ti atei­tį.

„„Šven­tė: klai­pė­die­čiams jau įpras­ta Jo­ni­nių va­ka­rą rink­tis Jo­no kal­ne. Klai­pė­dos et­no­kul­tū­ros cent­ro nuo­tr.

Jo­no kal­ne sklei­sis ug­ni­niai pa­par­čių žie­dai Ry­toj, Jo­ni­nių iš­va­ka­rė­se, Klai­pė­dos et­no­ kul­tū­ros cent­ras kvie­čia kar­tu pa­mi­nė­ti va­sa­ros sau­lėg­rį­žą, pa­svei­kin­ti var­du­vi­ nin­kus, pa­si­links­min­ti tran­kio­je ge­gu­ži­nė­ je bei pa­si­gė­rė­ti ug­nies re­gi­niu – van­de­ny­ je pra­žy­sian­čiais ug­ni­niais pa­par­čiais.

Links­mins folk­lo­ris­tai

Klai­pė­die­čiams jau įpras­ta Jo­ni­nių va­ka­rą rink­tis Jo­no kal­ne. Van­ dens ir aug­me­ni­jos ap­sup­ty­je, de­ gant kait­riam lau­žui, čia šven­čia­ma va­sa­ros sau­lėg­rį­ža, svei­ki­na­mi Jo­ nai, Ja­ni­nos ir Jo­nės. Nors šven­tės for­ma įpras­ta, ta­čiau kas­met da­ ly­viai pa­jun­ta nau­jas tra­di­ci­jų in­ terp­re­ta­ci­jas, pa­ma­lo­ni­na­mi ge­ riau­sių Lie­tu­vos folk­lo­ro at­li­kė­jų pa­si­ro­dy­mais, vis gau­siau įsi­trau­ kia į šven­tės vyks­mą. Šių me­tų Jo­ni­nių šven­tės nuo­tai­ ką kurs tau­tiš­ka ka­pe­li­ja „Su­ta­ras“ iš Vil­niaus, va­do­vau­ja­ma An­ta­no Fo­ko. Tai sma­gi folk­lo­ro en­tu­zias­ tų gru­pė, ku­rios klau­sy­da­ma­sis ne­ ga­li ne­pa­jaus­ti kai­mo mu­zi­kan­tų tra­di­ci­jos, su­si­py­nu­sios su pro­fe­ sio­na­lams bū­din­gu pre­ci­ziš­ku­mu. Sma­gias liau­dies me­lo­di­jas ka­pe­ la grie­žia smui­kais, ar­mo­ni­ko­mis, klar­ne­tais, cim­bo­lais ir dau­gy­be ki­ tų inst­ru­men­tų. „Su­ta­ras“ klai­pė­ die­čiams ža­da do­va­no­ti pa­čius gra­

žiau­sius sa­vo re­per­tua­ro kū­ri­nius. Jo­ni­nių šven­tės da­ly­vius džiu­gins ir Klai­pė­dos mies­to folk­lo­ro an­ samb­liai: „Al­ka“ (vad. Da­lia Ki­se­ liū­nai­tė, Jo­nas Pet­raus­kas), „Kur­ šių ai­niai“ (vad. Jo­li­ta Voz­gir­die­nė, Al­vy­das Voz­gir­das), „Kur­šiu­kai“

Se­no­vė­je ti­kė­ta, kad lau­žų kū­re­ni­mas pa­ de­da švies­ti sau­lei, stab­te­lė­ju­siai aukš­ čiau­sia­me dan­gaus taš­ke. (vad. Ga­bi­ja Ko­chans­kai­tė, Al­vy­ das Voz­gir­das), „Al­kiu­kai“ (vad. Ele­na Šal­kaus­kie­nė), „Vo­rus­nė­lė“ (vad. Da­lia Ki­se­liū­nai­tė), „Se­no­ liai“ (vad. Ele­na Šal­kaus­kie­nė, Jo­ nas Pet­raus­kas), Klai­pė­dos folk­lo­ ro klu­bas „Šei­my­na“ (vad. Da­nu­tė Kra­kaus­kie­nė).

Ypač ak­tua­lu jau­ni­mui

Nuo se­no ti­ki­ma, kad Jo­ni­nių iš­va­ ka­rė­se su­rink­ti žo­ly­nai tu­ri ma­giš­ ką ga­lią, gy­do įvai­rias li­gas, at­ne­ša lai­mę, iš­bu­ria atei­tį. Tai vi­sais lai­ kais bu­vo ak­tua­lu jau­ni­mui. Kas į šven­tę at­si­neš sa­vo su­rink­ tą lau­ko gė­lių puokš­tę, ga­lės iš ži­ niuo­nių lū­pų iš­girs­ti atei­ties pra­na­ šys­tes. Jo­no kal­no šlai­te bus ga­li­ma pa­si­mo­ky­ti vai­ni­kų py­ni­mo, o juos nu­si­py­nus – iš­si­bur­ti ir su­ži­no­ti at­ sa­ky­mus į rū­pi­mus klau­si­mus. Šven­tės me­tu bus ga­li­ma pa­si­tik­ rin­ti sa­vo iš­tver­mę, vik­ru­mą, stip­ ru­mą, da­ly­vau­jant įvai­rio­se tra­di­ ci­nė­se rung­ty­se. Nu­ga­lė­to­jų lau­kia ren­gi­nio rė­mė­jų įsteig­ti pri­zai. Dau­gy­bę Jo­ni­nių pa­pro­čių bus ga­ li­ma su­ži­no­ti klau­san­tis iš­kal­bin­go­ sios pa­pro­čių ži­no­vės ir šio ren­gi­nio ve­dė­jos Gra­ži­nos Ka­džy­tės. Ki­birkš­tis už­degs au­ku­rą

Jo­ni­nės – vie­nin­te­lė lie­tu­vių šven­ tė, ku­rio­je itin svar­bią vie­tą uži­ma ug­nis. Pa­sak Klai­pė­dos et­no­kul­tū­ros cent­ro spe­cia­lis­tės Ire­nos Ar­mo­ nie­nės, anks­čiau ti­kė­ta, kad ste­ buk­lin­ga ug­nis įsi­kū­ni­ju­si švie­sos ka­muo­ly­je – sau­lė­je, gy­vy­bės, ši­ lu­mos šal­ti­ny­je. Lau­žų kū­re­ni­mas bu­vo su­vo­kia­mas kaip pa­gel­bė­ji­mas sau­lei, stab­te­lė­ju­siai aukš­čiau­sia­me dan­gaus taš­ke, pa­gar­ba jai. Jo­no kal­ne pir­ma šven­tės pra­ džios ug­nies ki­birkš­tis už­degs au­ ku­rą, ku­rio ug­nį iki sau­lės lai­dos ga­lės kurs­ty­ti klai­pė­die­čiai. Vė­liau už­si­lieps­no­jęs Jo­ni­nių lau­žas pa­ly­

Žo­lės ženk­lai Aug­me­n i­ja Jo­n i­n ių lai­ko­tar­piu pa­ sie­k ia aukš­čiau­sią su­ža­l ia­v i­mo, žy­ dė­ji­mo bū­v į. Ti­kė­ta, kad šven­tės iš­ va­ka­rė­se su­r ink­t i žo­ly­nai tu­r i ma­ giš­ką ga­lią, gy­do įvai­rias li­gas, at­ne­ša lai­mę, o iš jų nu­pin­ti vai­ni­kė­liai ga­li iš­ bur­ti atei­tį. Jo­ni­nių iš­va­ka­rė­se et­no­lo­ gai kvie­čia ku­po­liau­ti, pin­ti gra­ž iau­ sius vai­ni­kus, jais da­bin­tis bei do­va­ no­ti var­du­vi­nin­kams – Jo­nams ir Ja­ ni­noms. O no­rin­tiems iš­mok­ti įvai­rių au­ga­lų py­ni­mo bū­dų Klai­pė­dos et­no­ kul­tū­ros cent­ras or­ga­ni­zuo­ja pro­jek­ to „Et­no­rei­das“ spe­cia­lų pra­kti­n į už­ siė­mi­mą „Žo­lės ženk­lai“, ku­rį ves flo­ ris­tė Edi­ta Ačie­nė. Ji pa­mo­kys, kaip pin­ti vai­ni­kus, žo­ly­nų gir­lian­das, pin­ ti­nė­les ir pa­si­ga­min­ti na­mų puoš­me­ nų. Ne­sun­kiai su­ku­ria­mi dar­be­liai ga­ li tap­ti pui­kia do­va­na var­di­nių pro­ga. Ne­mo­ka­mas ren­g i­nys vyks bir­že­l io 23 d. 14 val. Me­no kie­me (Dar­žų g. 10). Lan­ky­to­jai lau­kia­mi su žo­ly­nais.

dės be­si­lei­džian­čią sau­lę, o apei­gi­ nė ug­nis ap­va­lys nuo pik­tų­jų jė­gų. Ar­tė­jant vi­dur­nak­čiui šven­tės da­ ly­viai bus pa­ma­lo­nin­ti įspū­din­gu ug­nies re­gi­niu – Jo­no kal­ną su­pan­ čia­me van­de­ny­je iš­si­skleis ug­ni­niai pa­par­čių žie­dai bei su­mir­gės bal­tiš­ kus sau­lės ženk­lus at­kar­to­jan­čios ug­nies kom­po­zi­ci­jos. Šį kul­mi­na­ci­nį Jo­ni­nių šven­tės re­gi­nį kurs vie­šo­sios įstai­gos „Ug­nis ir kau­kė“ ko­lek­ty­vas, idė­jų au­to­rė Eg­lė Pliop­lie­nė. Šven­tės pra­džia – 20 val. „Klai­pė­dos“ inf.

Ber­ly­no ga­le­ri­ja „Werks­tatt­ga­le­rie“ Klai­pė­do­je pri­sta­tys pro­jek­tą „Tarp nau­jo­sios abst­rak­ci­jos ir nau­jo­jo konk­re­tu­mo“, ku­ria­me da­ly­vau­ja 12 me­ni­nin­kų iš Vo­kie­ti­jos, Da­ni­jos, Es­ti­jos, Pran­cū­zi­jos ir JAV. Tai Ma­ ry Bauer­meis­ter, Cle­men­tas Bor­ de­rie, Jaa­nas El­ke­nas, Roni’s Feld­ ma­nas, Da­nie­lė Hour­de, Pas­cua­lis Jor­da­nas, Fried­ri­chas Lip­pe, Sa­ lo­me, Vic­to­ras Er­lin­gas, In­ge­bor­ ga zu Schles­wig-Hols­tein, Ru­dol­ fas zur Lip­pe. Ši ku­ra­to­riaus P.Jor­da­no su­ rink­ta pa­ro­da su­ku­ria daug nuo­ ro­dų į me­no is­to­ri­jos po­sū­kius, įta­kas, ref­lek­si­jas. Jo­je ma­ty­si­me me­ni­nin­kų, bend­ra­dar­bia­vu­sių su A.War­ho­lu, J.Cage’u, J.Beuy­ su, kom­po­zi­to­riu­mi K.Stok­hau­ze­ nu, fi­lo­so­fu T.W.Ador­no, kū­ri­nius, vie­no žy­miau­sių „Nau­jų­jų lau­ki­ nių“ at­sto­vo Sa­lo­me dar­bus bei jau­nų­jų tarp­tau­ti­nės me­no sce­nos at­ra­di­mus. KKKC di­rek­to­riaus me­no­ty­ ri­nin­ko Ig­no Ka­za­ke­vi­čiaus tei­ gi­mu, Sa­lo­me nea­be­jo­ti­nai yra pa­grin­di­nė at­vež­tos ko­lek­ci­jos fi­gū­ra. Jo 2010 m. kū­ri­nių cik­lai pa­si­žy­mi ypač ra­di­ka­lia spal­vos, kom­po­zi­ci­nės struk­tū­ros var­ to­se­na. Pas­ta­ro­jo me­to dar­buo­ se ta­py­to­jas pa­ste­bi­mai kei­čia­si, pa­grin­di­nį dė­me­sį su­telk­da­mas iš­gry­nin­tam po­tė­piui, ku­rio dė­ ka jo ta­py­ba iš fi­gū­riš­kai eksp­ re­sio­nis­ti­nės tam­pa abst­rak­čiai eksp­re­sy­via. ...ir nau­jo­jo konk­re­tu­mo

O štai I. zu Schles­wig-Hols­tein pa­ veiks­luo­se nuo­lat „iš­ny­ra“ da­žų pro­ver­žiai, ryš­kios ir per­švie­čia­ mos dė­mės pa­si­skirs­to vi­sa­me jos kū­ri­nių plo­te ir ku­ria au­to­no­miš­ kas rit­mi­nes struk­tū­ras. Me­ni­nin­ kė bend­ra­dar­bia­vo su A.War­ho­lu, vė­liau sė­mė­si įkvė­pi­mo ir sten­gė­si ra­di­ka­li­zuo­ti E.Nolde’s, E.Nay bei W. de Koo­nig at­ra­di­mus. Ab­so­liu­čią prie­šin­gy­bę dek­la­ruo­ja R. zur Lip­pe, ta­py­bi­ne ka­lig­ra­fij­ a pro­tes­tuo­da­mas prieš žmo­nių gy­ve­ni­mo bū­do, mąs­ ty­mo me­cha­niš­ku­mo ir hie­rar­chiš­ ku­mo prin­ci­pus. Jo dro­bių ir ta­py­ bos ob­jek­tų įkvė­pi­mo šal­ti­niu ta­po na­tū­ra­lus ges­tas, „abst­ rak­tus“ kū­no ju­de­sys.

13


12

penktadienis, birželio 22, 2012

pramogų gidas Įdo­miai ra­šy­ti ga­li kiek­vie­nas

I.Si­mo­nai­ty­tės bib­lio­te­kos III aukš­to ho­le vei­kia Vil­niaus dai­lės aka­de­mi­jos (VDA) Tel­šių fa­kul­te­to stu­den­tų ka­lig­ra­fi­jos pa­ro­da „Įdo­miai ra­šy­ti ga­li kiek­vie­nas“. Ji pri­me­na, kad VDA Tel­šių fa­kul­ te­te vi­so­se stu­di­jų pro­gra­mo­se pir­ma­me se­mest­re, be kom­po­zi­ ci­jos, dar yra dės­to­mi ka­lig­ra­fi­jos ir šrif­to pa­grin­dai. O pra­kti­nių už­siė­mi­mų me­tu ne­tra­di­ci­niai ra­šy­mo įran­kiai stu­den­tams pa­de­ da iš­gau­ti įdo­mų rit­mą, ne­ti­kė­tus efek­tus ir for­mas, at­lie­pian­čias šiuo­lai­ki­nės ka­lig­ra­fi­jos ten­den­ci­jas. Pa­ro­do­je eks­po­nuo­ja­mi stu­ den­tų pir­mo­jo pri­si­lie­ti­mo prie šios me­no sri­ties re­zul­ta­tai. KUR? I.Si­mo­nai­ty­tės bib­lio­te­ko­je (Her­kaus Man­to g. 25). KA­DA? Iki lie­pos 2 d. KAI­NA? Ne­mo­ka­mai.

Ką dir­bo se­nie­ji klai­pė­diš­kiai

Ma­žo­sios Lie­tu­vos is­to­ri­jos mu­zie­jus (MLIM) ren­gia edu­ka­ci­nius už­siė­mi­mus šei­moms „Pa­žin­ki­te se­nuo­sius klai­pė­diš­kių dar­ bus“. XIX a. pab. – XX a. pr. Klai­pė­dos kraš­to vers­lų eks­po­zi­ci­nė­ je sa­lė­je lau­kia pa­žin­tis su pa­grin­di­niais vie­ti­nių gy­ven­to­jų dar­ bais bei įran­kiais, nau­do­tais bi­ti­nin­kys­tė­je, ke­pant duo­ną, ap­dir­ bant li­nus. Už­siė­mi­mų me­tu bus ra­gau­ja­mas me­dus, ban­dant at­skir­ti jo rū­šį, bus ga­li­ma pa­mė­gin­ti pa­min­ti li­nus, pa­šu­kuo­ti bei pa­bruk­ti li­nų pluoš­tą, pa­ly­gin­ti au­di­nį su ko­čė­lu ar pa­grūs­ti grū­ dus su pies­ta. Bū­ti­na išanks­ti­nė re­gist­ra­ci­ja tel. 410 527. KUR? MLIM (Di­džio­ji Van­dens g. 2). KA­DA? Bir­že­lio 23 d. 12 ir 13.30 val. KAI­NA? 2 Lt.

Be­mie­gių na pa­gal J.Me­ką Klai­pė­dos kul­tū­rų ko­mu­ni­ka­ci­ jų cent­rui (KKKC) bend­ra­dar­biau­ jant su Jo­no Me­ko vi­zua­lių­jų me­nų cent­ru, šią­va­sar Klai­pė­do­je vys ne­ mo­ka­mos J.Me­ko fil­mų per­žiū­ros.

„„Ka­ri­lio­ni­nin­kai: Klai­pė­dos ka­ri­lio­no var­pais skam­bins S.Ži­le­vi­čius ir K.Ka­čins­kas. 

Mar­ty­no Alek­sos nuo­tr.

Jo­ni­nes skelbs var­pai ir bal­sai Bir­že­lio 24-osios vi­dur­ die­nį, kaip jau įpras­ta kas­met, klai­pė­die­čius ir mies­to sve­čius Klai­pė­ dos kon­cer­tų sa­lė kvie­ čia į Laik­ro­džių mu­ zie­jaus kie­me­lį pa­si­ klau­sy­ti šven­ti­nio kon­ cer­to „Var­pai ir bal­sai skel­bia Jo­ni­nes“. Trum­piau­sią me­tų nak­tį ir il­giau­ sią die­ną šven­čia dau­gy­bė pa­sau­lio tau­tų. Be­veik vi­suo­se kraš­tuo­se per nak­tį de­ga lau­žai, pi­na­mi vai­ni­kai, vyks­ta mei­lės bei ves­tu­vių bur­tai, žo­lia­vi­mas, ku­po­lia­vi­mas, pa­par­ čio žie­do ieš­ko­ji­mas... Ti­ki­ma, jog tą nak­tį įsi­siau­tė­ja pik­to­sios jė­gos, ku­rias ga­li­ma įvai­riais Jo­ni­nių nak­ ties ri­tua­lais per­gud­rau­ti ir nu­ga­lė­ ti. Per­nakt ne­mi­gę žmo­nės anks­ti

Jau ki­tą sa­vai­tę bus pri­sta­ty­tas vie­nas nau­jau­sių J.Me­ko fil­mų „Be­mie­gių nak­tų is­to­ri­jos“. Prieš per­žiū­rą apie J.Me­ką, jo kū­ry­bą pla­čiau pa­pa­sa­kos li­te­ra­tū­ro­lo­gas Ra­mū­nas Či­če­lis. „Be­mie­gių nak­tų is­to­ri­jas“ įkvė­pė kny­ga „Tūks­tan­tis ir vie­na nak­tis“. Ta­čiau, skir­tin­gai nei ara­biš­kos pa­sa­ kos, ma­no is­to­ri­jos – iš tik­ro gy­ve­ni­ mo, nors blaš­ko­si kaž­kur už ru­ti­niš­ kos rea­ly­bės ri­bų. Fil­me pa­sa­ko­ja­mos 25 skir­tin­gos is­to­ri­jos. Jų vei­kė­jai – ma­no ge­ri drau­gai, ta­čiau ir aš pa­ts esu neats­ki­ria­ma jų da­lis. Ara­bų pa­ sa­kų se­kė­jas ar se­kė­ja – taip pat bu­ vo jų da­lis“, – tei­gė J.Me­kas. Sa­vo fil­mu jis kvie­čia pa­si­vaikš­čio­ ti po nak­ti­nį Niu­jor­ką, bu­tus, stu­di­ jas, už­ku­li­sius, ga­le­ri­jas, ba­rus ir klu­ bus; su­si­tik­ti se­nus drau­gus – Ke­ną ir Flo Ja­cob­sus, Yo­ko Ono, Pat­ti Smith,

Prog­ra­ma „„Cho­ras: į šven­ti­nį kon­cer­tą Laik­ro­džių mu­zie­jaus kie­me­ly­je įsi­lies A.Vil­džiū­no di­ri­guo­ja­mas „Au­ku­ras“. 

ry­tą ei­na sau­lės pa­si­tik­ti... Skelb­da­mi džiu­gią šven­tę, sek­ma­ die­nį 12 val. Laik­ro­džių mu­zie­jaus kie­me­ly­je dai­nuos Klai­pė­dos cho­ras „Au­ku­ras“, di­ri­guo­ja­mas me­no va­ do­vo Al­fon­so Vil­džiū­no, Klai­pė­dos ka­ri­lio­no var­pais skam­bins uos­ta­ mies­čio ka­ri­lio­ni­nin­kai Kęs­tu­tis Ka­ čins­kas ir Sta­nis­lo­vas Ži­le­vi­čius. Skam­bės Ka­zi­mie­ro Vik­to­ro Ba­ nai­čio dai­na „Gai­de­liai gie­da, ry­liuo­

Da­ri­jos Va­si­liaus­kie­nės nuo­tr.

ja“, Vac­lo­vo Au­gus­ti­no kom­po­zi­ci­jos „Tre­pu­tė mar­te­la“, „Ty­kus, ty­kus“, „Su­tems“, taip pat Hi­de­ki Chi­ha­ra „Sho­ga“ ir Ni­ko­la­jaus Rims­kio-Kor­ sa­ko­vo „Ka­ma­nės skri­di­mas“. Kar­tu su Klai­pė­dos ka­ri­lio­nu cho­ras at­liks Con­sue­lo Ve­las­que­ zo „Be­sa­me mu­cho“ ir Jac­que­ so Of­fen­ba­cho „Bar­ka­ro­lę“. Ka­ri­ lio­ni­nin­kai pa­skam­bins Fre­de­ri­co Cho­pi­no, Ju­ven­ti­no Ro­sas, Duke’o

El­ling­to­no, Fe­ren­co Lisz­to kū­ri­nių. Šiuo ne­mo­ka­mu kon­cer­tu pa­si­ baigs aš­tun­ta­sis Klai­pė­dos kon­cer­ tų sa­lės ren­gi­nių se­zo­nas. Ta­čiau ši pau­zė truks neil­gai. Jau bir­že­lio 30-ąją pra­si­dės va­sa­ros kon­cer­tų cik­las. Jo ren­gi­niai vyks šeš­ta­die­ nio va­ka­rais Kon­cer­tų sa­lės par­ko est­ra­do­je, kvies­da­mi va­sa­rą pra­ leis­ti su mu­zi­ka. „Klai­pė­dos“ inf.

Bir­že­lio 27 d. 19 val. – J.Me­ko fil­mas „Be­mie­gių nak­tų is­to­ri­jos“ (2011). Ang­ lų kal­ba su lie­tu­viš­kais su­btit­rais. Lie­pos 4 d. 19 val. – J.Me­ko fil­mas „Pri­si­mi­n i­mai iš ke­l io­nės į Lie­tu­vą“ (1972). Ang­lų kal­ba. Lie­pos 11 d. 19 val. – J.Me­ko fil­mas „Au­to­biog­ra­fi­ja žmo­gaus, ku­r is ne­ šė praei­t į sa­vo aky­se“ (2000). Ang­ lų kal­ba. Fil­mai bus ro­do­mi KKKC pa­ro­di­nė­se erd­vė­se (Di­džio­ji Van­dens g. 2). Įė­ji­mas – lais­vas.

Ni­do­je ai­di „Var­go­nų va­sa­ra“ Vi­są bir­že­lį Ni­do­je vyks­tan­čia­ me XI tarp­tau­ti­nia­me fes­ti­va­ly­je „Var­go­nų va­sa­ra“ ry­toj pa­si­ro­dys šei­my­ni­nis due­tas iš Vil­niaus, o ki­ tą sa­vai­tę so­li­nį re­či­ta­lį su­rengs iš Klai­pė­dos ki­lęs var­go­ni­nin­kas Vi­ das Pin­ke­vi­čius.

„„Dvie­se: su var­go­ni­nin­ke J.Lands­ber­gy­te Ni­do­je kon­cer­tuos jos sū­nus

flei­ti­nin­kas V.Oš­ki­nis.

Nau­ją fes­ti­va­lio kon­cer­tų cik­lą „Mu­ zi­kų di­nas­ti­ja“ šeš­ta­die­nį pra­tęs Jū­ra­ tė Lands­ber­gy­tė ir Vy­tau­tas Oš­ki­nis. Var­go­ni­nin­kė ir mu­zi­ko­lo­gė J.Lands­ ber­gy­tė, vy­riau­sia pro­f. V.Lands­ber­ gio duk­tė, – ne tik vie­na ak­ty­viau­sių Lie­tu­vos var­go­ni­nin­kių, Kom­po­zi­to­ rių są­jun­gos na­rė, bet ir veik­li vi­suo­ me­ni­nin­kė, va­do­vau­jan­ti JTO (Jung­ ti­nių Tau­tų or­ga­ni­za­ci­ja) Lie­tu­vos aso­cia­ci­jai. Su ma­ma var­go­ni­nin­ ke daž­nai kon­cer­tuo­ja sū­nus – ta­

len­tin­gas flei­ti­nin­kas, tarp­tau­ti­nių kon­kur­sų lau­rea­tas V.Oš­ki­nis. Be­ ne svar­biau­sią vie­tą šio due­to re­per­ tua­re uži­ma ro­man­ti­nė ir mo­der­nio­ ji lie­tu­vių mu­zi­ka. „Var­go­nų va­sa­ros“ kon­cer­to pro­gra­mo­je „Jū­ros dai­na“ jie­du at­liks A.Guil­man­to, Ch.-M.Wi­ do­ro, A.F.Dopp­le­rio, M.K.Čiur­lio­nio, J.Gruo­džio, J.Pa­kal­nio kū­ri­nius. Bir­že­lio 28-ąją prie fes­ti­va­lio var­ go­nų sės V.Pin­ke­vi­čius – Lie­tu­vos mu­zi­kos ir teat­ro aka­de­mi­jos bei dvie­jų JAV (Ry­tų Mi­či­ga­no ir Neb­ ras­kos-Lin­kol­no) uni­ver­si­te­tų ab­ sol­ven­tas, mu­zi­kos me­nų dak­ta­ras, Vil­niaus uni­ver­si­te­to Šv. Jo­nų baž­ ny­čios var­go­ni­nin­kas. Sie­kis po­pu­ lia­rin­ti var­go­nus pa­ska­ti­no jį im­tis švie­tė­jiš­kos veik­los bei įkvė­pė kū­ ry­bai: kar­tu su bend­ra­min­čiais jis

įstei­gė Na­cio­na­li­nę var­go­ni­nin­kų aso­cia­ci­ją, o au­to­ri­nės kom­po­zi­ci­ jos – tai in­dė­lis į lie­tu­viš­kos var­go­nų mu­zi­kos re­per­tua­rą. „Var­go­nų va­sa­ ro­je“ skam­bė­sian­čio kon­cer­to pro­ gra­mo­je „De­di­ka­ci­ja šven­tie­siems: Tu es Pet­rus!“ – M.K.Čiur­lio­nio, V.Pin­ke­vi­čiaus kū­ri­niai. XI tarp­tau­ti­nis fes­ti­va­lis „Var­ go­nų va­sa­ra“ vyks­ta bir­že­lio 9–30 die­no­mis Ni­dos evan­ge­li­kų liu­te­ ro­nų baž­ny­čio­je (Pa­ma­rio g. 43). Pa­žy­mint pro­fe­so­riaus Leo­pol­do Dig­rio at­kur­tos Var­go­nų kla­sės Lie­ tu­vos mu­zi­kos ir teat­ro aka­de­mi­ jo­je 50-me­tį, fes­ti­va­ly­je su­ma­ny­ tas vi­sas cik­las kon­cer­tų, ku­riuo­se mu­zi­kuo­ja skir­tin­gais lai­ko­tar­piais maest­ro kla­sė­je stu­di­ja­vę ar sta­ža­ vę­si var­go­ni­nin­kai.


13

penktadienis, birželio 22, 2012

pramogų gidas Mi­nia­tiū­ros – pa­ro­do­je ir kny­go­je

Jau­na uos­ta­mies­čio me­ni­nin­kė Gre­ta Ali­ce Lie­ky­tė šian­dien klai­ pė­die­čiams at­vers sa­vo mi­nia­tiū­rų pa­ro­dą „Bu­vu­si rea­ly­bė“ ir ran­kų dar­bo kny­gą „Spa­lio in­ty­mu­mai“, ku­ri ne­se­niai bu­vo pri­ sta­ty­ta Ni­dos me­no ko­lo­no­je. Anot au­to­rės, „sek­sua­lu­mas, tra­ giz­mas ir ko­miz­mas – trys pa­grin­di­niai „ban­gi­niai“, ku­rie įkve­ pia kur­ti“. O jos dar­bai – „tai tra­gi­ko­miš­kos rea­li­jos, ap­vilk­tos ero­ tiš­kais rū­bais ir įspraus­tos į se­no žmo­gaus gy­ve­ni­mą“. Per ver­ni­ sa­žą vyks mi­ni kū­ry­bi­nės dirb­tu­vė­lės, žais­min­gai pa­neig­sian­čios dau­ge­lio klai­din­gą įsi­ti­ki­mą, kad jie ne­mo­ka pieš­ti. KUR? „Kul­tū­ros na­muo­se: me­nas ir ka­va“ (Til­tų g. 3). KA­DA? Bir­že­lio 22 d. 18 val. KAI­NA? Ne­mo­ka­mai.

ak­tų is­to­ri­jos –

ame­r i­k ie­t iš­k o­j o avan­gar­do ki­no krikš­ta­tė­viu va­ di­na­mas J.Me­kas, be fil­mų kū­ri­ mo, re­da­ga­vo dau­gy­bę žur­na­lų, pa­ra­šė poe­zi­jos, pro­zos bei pa­ sa­kų kny­gų.

Ma­ri­ną Ab­ra­mo­vič, Han­są Ul­ri­chą Ob­ris­tą, Pi­pą Cho­do­ro­vą, bro­lius, se­se­ris, sū­nus ir duk­te­ris. Lie­pą uos­ta­mies­tį pa­sieks dar du J.Me­ko fil­mai, su­kur­ti ge­ro­kai anks­ čiau. „Pri­si­mi­ni­mai iš ke­lio­nės į Lie­tu­ vą“ pa­sa­ko­ja apie bro­lių Adol­fo ir Jo­no Me­kų grį­ži­mą į tė­viš­kę. Tai džiaugs­ min­gai me­lan­cho­liš­kas pa­si­vaikš­čio­ ji­mas po pri­si­mi­ni­mus, su­si­ti­ki­mas su se­niai ma­ty­tais my­li­mais žmo­nė­ mis ir lai­min­gų bro­lių šė­lio­nės gim­ to­sio­se Se­me­niš­kė­se. 16 mm juos­to­je už­fik­suo­ta tri­jų da­lių ke­lio­nė, nuo­ty­ kiai tarp Niu­jor­ko, Se­me­niš­kių ir Vie­ nos. 2006-ai­siais JAV Na­cio­na­li­nė ki­ no iš­sau­go­ji­mo ta­ry­ba šį fil­mą įtrau­kė į Na­cio­na­li­nį fil­mų re­gist­rą kaip is­to­ riš­kai reikš­min­gą me­no kū­ri­nį. J.Me­kas (g. 1922) – lie­tu­vių fil­ mų kū­rė­jas, me­ni­nin­kas ir me­no pro­jek­tų ku­ra­to­rius, daž­nai va­di­ na­mas ame­ri­kie­tiš­ko­jo avan­gar­do ki­no krikš­ta­tė­viu, gy­ve­na ir ku­ria Niu­jor­ke (JAV). Jis ku­ria ne tik ki­ ną; bu­vo dau­gy­bės žur­na­lų re­dak­ to­rius, pa­ra­šė poe­zi­jos, pro­zos bei pa­sa­kų kny­gų. „Klai­pė­dos“ inf.

Pa­lan­go­je ry­toj du­ris at­vers ir iki lie­pos 13-osios pa­vie­šės Vy­te­ nio Lin­gio ta­py­bos dar­bų pa­ro­da „Nu­li­nis lai­kas“. „Pag­rin­di­niais įkvė­pi­mo šal­ti­niais jam ta­po tur­tin­ga kul­tū­ros is­to­ri­ja, įvai­rių ci­ vi­li­za­ci­jų pa­li­ki­mas, kny­gi­nė kul­tū­ra ir vaiz­duo­ja­mo­sios dai­lės is­to­ri­ja“, – pa­ste­bė­jo pro­f. An­ta­nas And­ri­jaus­kas, kal­bė­da­mas apie au­to­riaus kū­ry­bą, ku­rio­je reikš­min­gas spon­ta­niš­kas imp­ro­ vi­za­ci­nis pra­das ir vis stip­res­nis poe­ti­nio siur­rea­liz­mo es­te­ti­kos po­vei­kis. Pa­sak pa­ties V.Lin­gio, jo kū­ry­bai di­džiau­sią po­vei­kį tu­ rė­jo vie­nas ryš­kiau­sių Lie­tu­vos ta­py­to­jų Jo­nas Šva­žas. KUR? „Ra­my­bės“ ga­le­ri­jo­je Pa­lan­go­je (Vy­tau­to g. 35). KA­DA? Bir­že­lio 23 d. 19 val. KAI­NA? Ne­mo­ka­mai.

Naujosios ta­py­bos iš­šū­kiai Pro­jek­to ku­ra­to­r ius 11 ir vie­nas iš au­to­rių P.Jor­da­nas sie­kia pri­sta­ty­ti skir­tin­

„„Kū­r y­b in­g as:

V.Lin­gio kū­ry­bos „Nu­li­nis lai­kas“

gas abst­rak­ci­jos at­mai­nas, pa­veik­tas konst­ruk­ty­viz­mo (V.Er­lin­go sten­ dai-de­vi­zai), ta­šiz­mo, ar­te po­ve­ra (C.Bo­de­rie ins­ta­lia­ci­jos iš at­mos­ fe­ros po­vei­kį pa­ty­ru­sios teks­ti­lės ir me­ta­lo bei žie­da­dul­kių), konk­re­čio­ jo me­no. Jas gre­ti­na su im­pul­sy­vią­ ja, jaus­mi­ne abst­rak­ci­ja – ro­man­ tiš­ka F.Lippe’s ju­dan­čios ka­me­ros ta­py­ba, R.Feld­ma­no opar­ti­nė­mis mo­noch­ro­mi­jo­mis. Pa­ma­žu eks­po­ zi­ci­jo­je ta­py­biš­ku­mas įgau­na ma­ te­ria­lu­mą ir net skulp­tū­riš­ku­mą D.Hour­de 3D ko­lia­žuo­se, P.Jor­da­ no pa­sto­zi­niuo­se per­si­sluoks­nia­vi­ muo­se, da­žų ma­sės ski­li­muo­se bei sluoks­nių ato­dan­go­se ir es­tiš­kuo­ju An­sel­mu Kie­fe­riu va­di­na­mo J.El­ke­ no gra­fi­čių abst­rak­ci­jo­se. Efek­tin­ga pau­ze tam­pa FLU­XUS ju­dė­ji­mo pra­ di­nin­kės Vo­kie­ti­jo­je M.Bauer­meis­ ter vi­zi­ti­ne kor­te­le virtę konst­ruk­ ty­vaus ta­šiz­mo kū­ri­niai.

I.Ka­za­ke­vi­čius: Vi­dai, vėl eks­ pe­ri­men­tuo­ja­me su ta­py­bos tra­di­ci­ ja, tad pa­si­kal­bė­ki­me apie lie­tu­viš­ ką­ją eksp­re­sio­nis­ti­nę ta­py­bą. Štai pra­ne­ši­me spaudai no­ri­me ra­šy­ti, kad pri­sta­ty­da­mi lie­tu­viš­kos ta­py­ bos kla­si­ko Gin­ta­ro Pa­le­mo­no Ja­no­ nio pa­ro­dą „Pa­le­mo­nas re­mix“, ku­ ra­to­riai I.Ka­za­ke­vi­čius ir V.Poš­kus nag­ri­nė­ja jo kū­ry­bą be­veik štam­pu, įsi­kal­bė­ta tau­ti­ne ta­py­bos mo­kyk­la ta­pu­sio eksp­re­sio­niz­mo kon­teks­te, teo­riš­kai svars­to ir ban­do pra­ktiš­ kai rea­li­zuo­ti opų eksp­re­sio­nis­ti­nės ta­py­bos ak­tua­lu­mo ir šiuo­lai­kiš­ku­ mo klau­si­mą. Taip pat ra­šy­tu­me, kad lai­ko ir pro­pa­guo­ja­mų ta­py­bi­nių ver­ty­bių, me­ni­nės ideo­lo­gi­jos pra­sme re­mik­suo­tų ir tra­di­ci­nių, vi­siems ge­ rai pa­žįs­ta­mų G.P.Ja­no­nio kū­ri­nių

Jei lem­ta to­kiai ta­ py­bai nu­mir­ti, tai gal te­gul pa­ga­liau mirš­ta?

G.P.Ja­no­nio re­mik­sai

Lie­tu­vių ku­ra­to­rių I.Ka­za­ke­vi­čiaus ir Vi­do Poš­kaus bei vil­nie­čio ta­ py­to­jo Gin­ta­ro Pa­le­mo­no Ja­no­nio bend­ras pro­jek­tas „Pa­le­mo­nas re­ mix“ kves­tio­nuo­ja da­bar­ti­nę lie­tu­ viš­kos ta­py­bos si­tua­ci­ją. Ku­ra­to­ri­nis me­no pro­jek­tas grin­ džia­mas glau­džiu me­ni­nin­ko ir ku­ ra­to­riaus bend­ra­dar­bia­vi­mu, kuo­met nau­ji pro­jek­to pa­ro­dos kū­ri­niai yra su­ku­ria­mi pa­gal ku­ra­to­rių pa­siū­ly­ tą me­to­di­ką. Pa­si­rink­ta re­mik­sa­vi­mo stra­te­gi­ja at­sklei­džia ir pa­ties me­ni­ nin­ko po­ten­cia­lą, ku­ris žiū­ro­vui, kri­ ti­kui, net pa­čiam au­to­riui ne­re­tai yra ne­ži­no­mas, ir tei­gia ki­to­kį po­žiū­rį į pa­kan­ka­mai ge­rai ži­no­mą reiš­ki­nį – lie­tu­viš­ką­ją eksp­re­sio­nis­ti­nę ta­py­bą. Pro­jek­to au­to­rių tri­ju­lės po­kal­bis pra­sklei­džia prem­je­ri­nę eks­po­zi­ci­ jos už­dan­gą.

eks­po­zi­ci­ją ga­li­ma su­vok­ti kaip fak­ tą, jog ge­ro me­ni­nin­ko, net kar­tos sti­lius ga­li (o gal pri­va­lo) pe­rio­diš­ kai tap­ti ne­beak­tua­lus, o su­grį­ži­mas vi­sa­da yra (tu­ri bū­ti) su­si­jęs su me­ ni­nin­ko, pub­li­kos bei ap­lin­kos po­ky­ čiais. Tai­gi, Vi­dai, „vel­niams tą­sy­tis su ta tra­di­ci­ja“ – šią fra­zę ne kar­ tą gir­dė­jau iš ko­le­gų me­no kri­ti­kų, – na, jei lem­ta to­kiai ta­py­bai nu­mir­ti, tai gal te­gul pa­ga­liau mirš­ta? V.Poš­kus: Tie­siog rei­kia su­vok­ ti, kad net „aly­vas“ ga­li­ma (net rei­ kia) ta­py­ti, ta­čiau jei no­ri­ma iš­sau­ go­ti to­kią pa­čią for­mą ar sche­mą kaip anks­čiau, tam tu­ri bū­ti su­teik­ ta nau­ja pra­smė. Vis dėl­to ape­liuo­ ja­ma ne į prieš tris ar de­vy­nias de­ šim­tis me­tų gy­ve­nu­sį žiū­ro­vą, o tą, ku­ris eg­zis­tuo­ja šian­die­no­je.

„„Cent­re: pa­ro­dos „Tarp nau­jo­sios abst­rak­ci­jos ir nau­jo­jo konk­re­tu­mo“ ku­

ra­to­rius P.Jor­da­nas di­džiuo­ja­si eks­po­zi­ci­jos aši­mi ta­pu­siu vie­no iš „Nau­ jų­jų lau­ki­nių“ at­sto­vo Sa­lo­me kū­ri­niu „Plau­ki­kai“. Ne­ri­jaus Jan­kaus­ko nuo­tr.

I.Ka­za­ke­vi­čius: Tai gal eksp­re­ sio­nis­ti­nė ta­py­ba, il­ga­me­tis Lie­tu­ vos bren­das, vin­ta­žas, ret­ro, ar kaip be­pa­va­din­tu­me, ga­lė­tų bū­ti mo­di­fi­ kuo­ta? Nes tik taip ga­li­me pa­ste­bė­ti at­ski­ros de­ta­lės, frag­men­to uni­ka­ lu­mą, ku­rie tra­di­ci­nio for­ma­to kū­ ri­ny­je bu­vo tie­siog kom­po­zi­ci­niai vie­ne­tai? O mū­sų re­mik­so stra­te­gi­ ja, ko ge­ro, – vie­nin­te­lis va­rian­tas, ku­ris su­sie­ja kon­cep­ci­ją ir eksp­re­ sio­niz­mą, adap­tuo­ja tra­di­ci­ją šių die­nų kul­tū­ros var­to­to­jo pri­gim­ čiai, kul­tū­ros ko­dams? V.Poš­kus: Pro­jek­to es­mė sly­pi Ja­ no­nio re­mik­sa­vi­me. Re­mik­sas (ang­ liš­kai – re­mix) yra šian­die­ni­nės mu­ zi­kos ter­mi­nas, ku­riuo api­bū­di­na­ma al­ter­na­ty­vi dai­nos ver­si­ja, su­kur­ ta va­ri­juo­jant jau esan­čio kū­ri­nio pa­grin­du. Mes lyg mu­zi­kos di­džė­ jai iša­na­li­za­vo­me ir iš­sky­rė­me ke­ lis G.P.Ja­no­nio mo­ty­vus ir iš jų – lyg

nau­jai per­mo­de­liuo­tų mu­zi­ki­nių ta­ ke­lių – su­dė­lio­jo­me nau­jas pra­smes ir po­vei­kį da­ran­čias struk­tū­ras. G.P.Ja­no­nis: Jei teig­tu­me, jog vi­sa pa­sau­lio fi­lo­so­fi­ja yra pa­sta­ bos Pla­to­no teks­tų pa­raš­tė­se, tai ko­dėl ta­py­bo­je tu­rė­tų bū­ti ki­taip? Juk ne­ga­li nuo­la­tos kar­to­ti ka­no­no, ne­si­steng­da­mas jam pri­lyg­ti ar pra­ nok­ti. Tie­siog esi pri­vers­tas iš­ban­ dy­ti kaž­ką nau­jo. Tai net pri­va­lu. To­kios yra šian­die­ni­nės me­no lau­ ko žai­di­mo tai­syk­lės. Abi pa­ro­dos me­no ger­bė­jams bus pri­sta­ty­tos bir­že­lio 22 d. 17 val. Klai­ pė­dos kul­tū­rų ko­mu­ni­ka­ci­jų cent­ro Pa­ro­dų rū­muo­se (Di­džio­ji Van­dens g. 2). Eks­kur­si­ja po jas su ku­ra­to­ riais ir me­ni­nin­kais or­ga­ni­zuo­ja­ma 16 val. (re­gist­ruo­tis tel. 313 691 ar­ba el. p. virginija@kulturpolis.lt). Pa­ ro­dos veiks iki lie­pos 29 d.

„„Var­go­ni­nin­kas: klai­pė­die­čių dai­

li­nin­kų šei­mos at­ža­la V.Pin­ke­vi­ čius ne tik gro­ja var­go­nais, bet ir ku­ria jiems mu­zi­ką.

Bi­lie­tai į XI „Var­go­nų va­sa­ros“ kon­cer­tus – po 15 li­tų. Kon­cer­tų pra­džia – 20 val. „Klai­pė­dos“ inf.

„„Va­ria­ci­ja: G.P.Ja­no­nio „Rau­do­na mo­te­ris rau­do­na­me miš­ke“ vs „Rau­do­na mo­te­ris rau­do­na­me miš­ke re­mix“.

Pa­ren­gė Ri­ta Bo­čiu­ly­tė


14

penktadienis, birželio 22, 2012

sportas Atstovaus Azerbaidžanui

Lietuvis – geriausias

Europos čempionate

Lietuvos krepšininkas Rolandas Alijevas sutiko vilkėti Azerbaidžano rinktinės marškinėlius Europos čempionato atrankos turnyre.„Mano tėvas yra azerbaidžanietis, mama – lietuvė. Gimiau Kaune. Nors gimiau Lietuvoje, aš, kaip ir tėvas, esu musulmonas“, – viename iš interviu yra sakęs R.Alijevas.

Rimas Kurtinaitis buvo pripažintas geriausiu visų laikų Europos taurės turnyro treneriu. 52ejų specialistas tokio vertinimo sulaukė turnyre triumfavęs su „Lietuvos ryto“ ir „Chimki“ komandomis. Jis nukonkuravo garsius specialistus Dušaną Ivkovičių, Aito Garcią Renesesą, Joaną Plazą.

Šiandien Gdanske (Lenkija) vyks antrasis Europos futbolo čempionato ketvirtfinalio susitikimas. Dėl bilieto į pusfinalį 21.45 val. susitiks vokiečiai ir graikai. Rytoj tuo pačiu laiku Donecke (Ukraina) kovos Ispanijos ir Prancūzijos komandos, poryt Kijeve varžysis Italijos ir Anglijos rinktinės.

Aukštaitijoje pralaimėta Iš nesėkmių liūno neišlipantis Klaipėdos „Atlantas“, vakar Pakruojyje 1:5 pralaimėjęs „Kruojai“, Lietuvos futbolo A lygos čempionate suklupo 12-ąjį kartą.

Česlovas Kavarza c.kavarza@kl.lt

„„Indėlis: „Kruojoje“ rungtyniaujantis buvęs „Atlanto“ žaidėjas

G.Juška prie pergalės prisidėjo ne tik įvarčiu, bet ir rezultatyviais perdavimais. LFF nuotr.

Bemaž pusvalandį sėkmingai atrėmę šeimininkų atakas, klaipėdiečiai pirmąjį įvartį praleido 26-ąją min. Tolimu smūgiu „Atlanto“ vartininką Giedrių Štreimikį nuginklavo Valdas Pocevičius. Lemtinga buvo antrojo kėlinio pradžia, kai Romualdo Norkaus auklėtiniai per pirmąsias keturias

minutes leido varžovams taikliai spirti du kartus ir padidinti persvarą iki 3:0. 58-ąją min. antrąjį savo įvartį pasiekė Sergejus Žygalovas – 4:0. Po dešimties minučių rezultatą sušvelnino Justas Vilavičius. Neišvengė uostamiesčio vienuolikė penktojo įvarčio, kurį per pridėtą laiką spėjo įmušti Giedrius Slavickas. „Atlantas“ po 17 rungtynių turi 7 taškus. Kitame ture klaipėdiečių

laukia labai svarbus susitikimas su 3 taškais daugiau turinčiais ir viena vieta aukščiau turnyrinėje rikiuotėje esančiais Tauragės „Tauro“ futbolininkais. Tauragiškiai trečiadienį namie 0:2 nusileido Vilniaus „Žalgiriui“. Šiaulių „Šiauliai“ savo aikštėje tokiu pačiu rezultatu įveikė Vilniaus „Reo“ ekipą. Lygoje pirmaujantis Panevėžio „Ekranas“ 3:2 (0:1) palaužė Alytaus „Dainavą“.

Gimnasčių turnyre – klaipėdiečių pergalės Česlovas Kavarza c.kavarza@kl.lt

Klaipėdoje surengtame penktajame meninės gimnastikos turnyre „Kregždutės – 2012“ sėkmingai rungtyniavo jaunosios mūsų miesto gracijos, užėmusios aštuonias prizines vietas.

Geriausiai sekėsi savo amžiaus grupėse laimėjusioms 15-metei Ievai Šaulytei ir 7-erių Žemynai Stočkutei. Antrąsias vietas užėmė taip pat dvi klaipėdietės – 16-metė Anastasija Grišanina ir 13-metė Laura Žaludaitė.

Trečiosios vietos taurėmis buvo apdovanotos keturios Klaipėdos „Viesulo“ sporto centro auklėtinės – Mantė Šimkevičiūtė (gimusi 1999 metais), Danguolė Ūdraitė (g. 2001 m.), Ema Lavrenovaitė (g. 2002 m.) ir Danielė Kasytytė (g. 2004 m.). Uostamiestyje varžėsi per 100 mergaičių iš šešių valstybių – Estijos, Latvijos, Rusijos, Ukrainos, Lietuvos ir Baltarusijos. Buvo išrinkta „Kregždutės – 2012“ turnyro Mis. Titulas atiteko mūsų miesto atstovei A.Grišaninai. „Mis Elegancija“ tapo Alina Dovženko.

„„Laureatės: turnyro prizininkėmis tapusios klaipėdietės. 

Linos Galuškinienės nuotr.

Sporto telegrafas Šventė. Šiandien 15 val. Sporto rūmuose (S.Dariaus ir S.Girėno g. 10) vyks Londono vasaros žaidynių olimpinės ugnies pasitikimo šventė. Krepšinio aikštelėje varžysis garsiausi Klaipėdos krepšininkai, žiūrovus džiugins muzikantai ir šokėjai. Bus pagerbtas ir simboliškai į Angliją išlydėtas mūsų miesto atstovas Kazimieras Budrys. Jis neš olimpinę ugnį liepos 18 dieną Ašfordo mieste.

kos (varžėsi 33 poros) ir klasikinius (31 pora) šokius bei užėmė pirmą vietą aštuonių šokių rungtyje.

Lengvoji atletika. Rytoj 13 val. miesto centriniame stadione vyks Klaipėdos lengvosios atletikos čempionatas.

Plaukimas. Lietuvos vaikų plaukimo pirmenybėse čempione tapo klaipėdietė Ema Ūzdraitė. Jadvygos Kiškytės auklėtinė buvo greičiausia plaukdama 50 m nugara – 38,70 sek. Be to, ji užėmė trečią vietą dvigubai ilgesnėje distancijoje – 1 min. 25,45 sek. Dar vieną bronzos medalį iškovojo Ugnė Povilonytė (trenerė Jandra Bogužienė), 50 m krūtine nuplaukusi per 46,60 sek.

Čempionai. Olštyne vykusiame atvirame Lenkijos sportinių šokių čempionate puikiai rungtyniavo „Žuvėdros“ klubo jaunučių pora – Mamertas Ložys ir Svajonė Jazilionytė. Klaipėdiečiai nugalėjo net trejose varžybose. Jie buvo geriausi šokdami Lotynų Ameri-

Netektis. Eidamas 56 metus vakar po sunkios ligos mirė praeityje garsus Gruzijos futbolininkas Ramazas Šengelija. Futbolo karjerą jis pradėjo Kutaisio „Torpedo“ ekipoje, o vėliau dvylika sezonų rungtyniavo Tbilisio „Dinamo“ komandoje.


19

penktadienis, birželio 22, 2012

įvairenybės kryžiažodis

horoskopai

„Klaipėdos“ skaitytojams savaitės prizą įsteigė „PRINT IT“ spaustuvė ir „Jotema“ leidykla –

Teisingai išsprendusiems kryžiažodį dovanojame Noros Roberts knygą „Ilgai ir laimingai“.

Nora Roberts. „Ilgai ir laimingai“. Keturios geriausios draugės jaučiasi laimingos, kad savo klientams prašmatniame Braunų dvare gali surengti nepakartojamą vestuvių šventę: Emalaina iš gėlių sukurs nuostabią pasakų šalį, Lorelė nudžiugins nepaprasto grožio ir skonio desertais, Makenzė įamžins kiekvieną laimingą sutuoktuvių akimirką, o Parker pasirūpins visomis šventės detalėmis.

Kryžiažodį parengė „Oho“ redakcija.

Spręskite kryžiažodį nuo pirmadienio iki penktadienio, teisingai užpildykite frazės laukelius ir laimėkite savaitės prizą. Savaitės laimėtojas bus išrinktas loterijos būdu iš visų teisingai atsakiusiųjų. Teisingus atsakymus galima

pateikti iki penktadienio 17 val. 1. Frazę siųskite SMS žinute numeriu 1337. Siųsdami žinutę rašykite DIENA (tarpas) KL (tarpas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. Pvz., DIENA KL KLAIPĖDA (žinutės kaina – 1 Lt).

2. Arba iškirpę kryžiažodį su teisingu atsakymu atneškite į „Klaipėdos“ redakciją Naujojo Sodo g. 1A, Klaipėda. Šios savaitės laimėtoją paskelbsime antradienį, birželio 26 d.

Avinas (03 21–04 20). Patirsite malonių įspūdžių bendraudamas su artimais žmonėmis. Sugebėsite išspręsti svarbias problemas. Nepraraskite pasitikėjimo savimi. Jautis (04 21–05 20). Atrodys, kad aplinkybės klostosi ne jūsų naudai. Trūks aplinkinių pritarimo ir meilės. Galite susipykti su mylimu žmogumi, todėl patirsite stresą. Dvyniai (05 21–06 21). Sveika nuovoka padės sėkmingai bendrauti su aplinkiniais. Sugebėsite apmąstyti praeities įvykius ir padaryti teisingas išvadas. Kad ankstesnės bėdos nekankintų, svarbu nebekartoti senų klaidų. Vėžys (06 22–07 22). Tikėtini emocijų protrūkiai ir konfliktai. Kam nors argumentuotai prieštaraus jūsų interesams. Būkite atsargus ir kantrus bendraudamas su aplinkiniais. Neskubėkite pateikti savo išvadų ir apibendrinimų, tam nepalanki diena. Liūtas (07 23–08 23). Tinkamas laikas apmąstyti seniau paruoštus planus ir imtis juos įgyvendinti. Viskas sekasi puikiai ir, atrodo, bus lengvai pasiekiama. Mergelė (08 24–09 23). Derėtų nuodugniai apmąstyti, ką ketinate daryti dalykinėje srityje, versle. Tai geras metas pasirašyti finansines, pirkimo–pardavimo sutartis. Svarstyklės (09 24–10 23). Siekiant įgyvendinti planus bei projektus trukdys emocijos. O sprendžiant svarbų reikalą, nervingumas gali pakišti koją. Pasimankštinkite, palįskite po dušu, pakvėpuokite grynu oru. Kuo greičiau atsikratysite streso, tuo greičiau viskas susitvarkys. Skorpionas (10 24–11 22). Logiškas mąstymas ir išmintis padės teisingai apsispręsti. Darbo klausimai bus sprendžiami greitai ir nesunkiai. Planuodamas karjeros raidą remsitės savo idėjomis ir įgyta patirtimi. Šaulys (11 23–12 21). Jausite šeimos, draugų ir pažįstamų paramą. Darbe ir asmeniniame gyvenime vyraus darna. Tik nepiktnaudžiaukite tuo, kad jumis pasitikima. Ožiaragis (12 22–01 20). Lengvai bendrausite su aplinkiniais, galėsite juos patikrinti, nes jūsų protas bus ypač aktyvus. Netyčia neįskaudinkite pačių artimiausių draugų, kuriems ši diena galbūt ne tokia puiki. Vandenis (01 21–02 19). Būsite labai energingas ir aktyvus, jausite nepaprastą jėgų ir motyvacijos antplūdį. Tačiau laikykitės numatyto plano, kad nepristigtumėte jėgų. Žuvys (02 20–03 20). Viską vertinsite ir branginsite, o darbas ir problemų sprendimas teiks malonumą. Tačiau neužsnūskite ant laurų ir paskubėkite susitvarkyti reikalus, nes artėja ne itin palankus laikotarpis.


Orai

Šiandien bus lietinga ir vidutiniškai šilta. Temperatūra bus 17–21 laips­ nis šilumos. Šeštadienio naktis bus lietinga ir šilta, temperatūra bus 13– 15 laipsnių šilumos. Dieną vietomis numatomi trumpi lietūs, oras šils iki 18–22 laipsnių.

Šiandien, birželio 22 d.

+18

+18

Telšiai

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (jaunatis)

+20

Šiauliai

Klaipėda

+19

Panevėžys

+18

Utena

+17

4.51 22.24 17.33

174-oji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 192 dienos. Saulė Vėžio ženkle.

Tauragė

+20

Kaunas

Pasaulyje Atėnai +34 Berlynas +23 Brazilija +27 Briuselis +18 Dublinas +15 Kairas +36 Keiptaunas +17 Kopenhaga +18

kokteilis Vie­to­je cent­ro – pa­kraš­ty­je Aną­dien „Kok­tei­l is“ ra­šė, kaip klai­pė­ die­čiai per in­ter­ne­tą su­ra­do so­dy­bą prie Pla­te­lių eže­ro, ku­rio­je ga­lė­tų pail­ sė­ti. Kai nu­vy­ko į Pla­te­lius, šei­ma iš­vy­ do ki­to­kią si­tua­ci­ją, nei įsi­vaiz­da­vo ir ma­tė gra­žiuo­se pa­veiks­lė­liuo­se. „Ge­rai čia mus ap­mul­k i­no“, – šai­pė­si vie­nas iš ki­to vy­ras su žmo­na. Pa­na­šią is­to­ri­ją pa­po­ri­no Omu­mis. „Pa­na­šus at­ve­jis mums nu­ti­ko ke­liau­jant į Lon­do­ną, – sa­kė jis. – Per fir­mą už­sa­kė­ me vieš­bu­tį, ku­ris bu­vo pa­čia­me sos­ti­ nės cent­re – kad ne­rei­kė­tų il­gai mal­tis au­ to­bu­suo­se. Pa­va­di­ni­mas gra­žus – „Cent­ral Ho­tel“. Tu­riz­mo agen­tū­ros dar­buo­to­ja at­ siun­tė Lon­do­no že­mė­la­pį, ku­ria­me bu­vo pa­žy­mė­tas vieš­bu­tis. Vie­ta – ge­ra, vis­kas – ar­ti. Su­mo­kė­jo­me pi­ni­gus. Prieš ke­lio­nę pa­skam­bi­no agen­tė, sa­ko: „At­sip­ra­šau, su­ kly­do­me – jums teks gy­ven­ti ne ta­me, bet ki­ta­me vieš­bu­ty­je“. Ga­vę nau­jas koor­di­ na­tes – pa­šiur­po­me. Jis – ko­ne mies­to pa­ kraš­ty­je. Iki Lon­do­no cent­ri­nės da­lies tu­ rė­jo­me bels­tis au­to­bu­su vi­są va­lan­dą.“

Londonas +19 Madridas +32 Maskva +22 Minskas +23 Niujorkas +32 Oslas +21 Paryžius +20 Pekinas +32

Praha +25 Ryga +21 Roma +30 Sidnėjus +16 Talinas +20 Tel Avivas +31 Tokijas +23 Varšuva +24

Vėjas

1–7 m/s

orai klaipėdoje Šiandien

+20

+18

Vilnius

Marijampolė

+19

Alytus

Rytas

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

17

18

17

16

4

15

17

16

15

9

15

16

16

16

7

rytoj

šeštadienį

1815 m. pra­lai­mė­jęs Va­ ter­lo mū­šį Na­po­leon Bo­ na­par­te at­si­sa­kė Pran­ cū­zi­jos val­do­vo sos­to. 1874 m. baig­tas ties­ti te­ leg­ra­fo ry­šys tarp Bra­zi­ li­jos ir Eu­ro­pos. 1898 m. gi­mė vo­k ie­ čių ra­šy­to­jas Erich Ma­ ria Re­mar­que, ži­no­mas kaip ro­m a­no „Va­k a­r ų fron­te nie­ko nau­jo“ au­ to­rius. Mi­rė 1970 m. 1941 m. II pa­sau­li­nia­me ka­re Vo­k ie­t i­ja už­puo­lė So­vie­tų Są­jun­gą.

1949 m. gi­mė ame­r i­ kie­č ių ak­to­rė Me­r yl Streep.

Lie­tu­vo­je ga­li at­si­ras­ti nau­jų at­ min­ti­nų die­nų. Par­la­men­ta­rai va­ kar pri­ta­rė, kad ba­lan­džio 23-io­ ji bū­tų pa­skelb­ta Lie­tu­vos krep­ši­ nio die­na.

Nau­jau­sia in­for­ma­ci­ja

Dau­ge­ly­je par­duo­t u­v ių ga­l i­te įsi­g y­ ti pa­sa­kiš­kų ki­li­mų-lėk­tu­vų. Iš­vaiz­da jie nie­kuo ne­si­ski­ria nuo ki­li­mų, o kai­ na – nuo lėk­tu­vų.

Įdo­mus klau­si­mas Ar ga­li­ma vien­vie­čiu ke­lia­la­piu pail­sė­ ti vi­sai šei­mai?

„„Išs­kir­ti­nu­mas: klai­pė­die­čiai tu­rės ga­li­my­bę pa­žin­ti mies­to is­to­ri­ją plauk­da­mi do­re.

Ga­li­ma. Ke­lia­la­pį rei­kia ati­duo­ti uoš­vei.

Links­mie­ji tirš­čiai Vy­ras: – Kai ry­te nu­si­sku­tu barz­dą, jau­čiuo­si de­šimt me­tų jau­nes­nis. Žmo­na: – Gal ga­lė­tum va­ka­re skus­tis? Čes­ka (397 719; spren­džiant iš rek­la­mų, Lie­tu­vo­je yra trys pro­ble­mos: pleis­ka­nos, ka­rie­sas ir mo­te­riš­kos li­gos)

Jū­rų mu­zie­jaus nuo­tr.

Upė­je – uni­ka­lios eks­kur­si­jos Lie­pą ir rugp­jū­tį kiek­vie­nas, no­rin­tis su­ ži­no­ti į praei­tį nu­grimz­du­sio Dan­gės uos­to is­to­ri­ją, tu­rės ga­li­my­bę pa­plau­kio­ ti upe Jū­rų mu­zie­ju­je at­sta­ty­ta mo­to­ri­ne val­ti­mi do­re. Kris­ti­na Ja­siu­ly­tė

Ne­mo­ka­mas at­sa­ky­mas

1981 m. Mark Da­vid Chap­ man ap­k al­t in­t as John Len­non nu­žu­dy­mu. 1992 m. du Je­ka­te­r in­ bur­ge iš­kas­ti ske­le­tai pri­ skir­ti bol­še­vi­kų nu­žu­dy­ tiems Ru­si­jos ca­rui Ni­ko­ la­jui ir jo įpė­di­niui Alek­ sand­rui Ro­ma­no­vui. 1997 m. Len­k i­jos pre­z i­ den­tas Alek­sandr Kwas­ niews­ki NA­TO se­mi­na­re Pra­ho­je pa­reiš­kė, kad Al­ jan­so du­rys tu­ri lik­t i at­ vi­ros ša­lims, ku­rios į NA­ TO ne­pa­teks su pir­mą­ja plėt­ros ban­ga.

Krep­ši­niui – spe­cia­li die­na

ris­ti­nę ke­lio­nę vi­lia­mės pa­ma­ty­ti gra­žius rū­mus, o nu­vy­kę ran­da­ me pa­pras­tus sta­ti­nius.

„Kok­tei­lio“ po­zi­ci­ja

Eigedė, Inocentas, Kaributas, Laima, Paulinas, Tomas.

birželio 22-ąją

„„Ap­ga­vys­tės: bū­na, kad prieš tu­

Lon­do­nas – di­džiau­sias Eu­ro­pos Są­jun­ gos mies­tas. Anot sta­tis­ti­kos, ja­me gy­ ve­na apie 9 mi­li­jo­nus gy­ven­to­jų. O ne­ se­niai Ang­li­jos sos­ti­nė­je links­mai lai­ką lei­dęs Pau­lius įsi­ti­ki­nęs, kad Lon­do­ne ga­li bū­ti net 12 mi­li­jo­nų mies­te­lė­nų.

Vardai

To­kio­je eks­kur­si­jo­je, anot Jū­rų mu­ zie­jaus Ry­šių su vi­suo­me­ne sky­ riaus ve­dė­jos Ni­kos Pu­tei­kie­nės, su­si­pa­žįs­ta­ma su dvi­gu­ba is­to­ri­ ja – plau­kia­ma mu­zie­ju­je at­sta­ty­ ta is­to­ri­ne mo­to­ri­ne val­ti­mi do­re, tu­rin­čia ke­lių de­šimt­me­čių se­nu­ mo va­rik­lį, ir su­ži­no­ma Dan­gės uos­to praei­tis. Pa­sak N.Pu­tei­kie­nės, ši eks­kur­si­ ja – ge­riau­sias bū­das pa­ro­dy­ti Klai­

pė­dą. Lie­pą pla­nuo­ja­mas trum­pa­sis marš­ru­tas – iki ge­le­žin­ke­lio til­to. Jis truks apie 40 mi­nu­čių. Ry­šių su vi­suo­me­ne sky­riaus ve­ dė­ja šmaikš­ta­vo, kad iš pra­džių ne­ no­ri­ma per daug gąs­din­ti bū­si­mų­jų ke­lei­vių. Vė­liau pla­nuo­ja­ma plauk­ ti iki Klai­pė­dos uni­ver­si­te­to Bo­ta­ ni­kos so­do. Ši ke­lio­nė truk­tų apie pu­sant­ros va­lan­dos. Ke­lei­viai bus pluk­do­mi nuo de­ ši­nio­jo Da­nės upės kran­to. Vie­nu me­tu do­re ga­lės plauk­ti de­šimt ke­

lei­vių. „Gra­fi­kas pri­klau­sys nuo oro są­ly­gų“, – sa­kė N. Pu­tei­kie­nė. Ta­ čiau pla­nuo­ja­ma plauk­ti ke­lis kar­ tus per sa­vai­tę. Eks­kur­si­jos me­tu is­to­ri­kas Dai­ nius Eler­tas at­skleis is­to­ri­nio Dan­ gės uos­to praei­tį – pri­sta­tys lai­vy­ bos pa­vel­dą, ap­žvelgs vi­sų se­niau bu­vu­sių pa­sta­tų bei Bir­žos til­to is­ to­ri­ją. „Plau­kiant to­liau už se­no­jo ge­ le­žin­ke­lio til­to at­si­ve­ria lau­ki­nė gam­ta, au­ga šim­ta­me­čiai ąžuo­lai, upė­je plau­kio­ja žal­čiai“, – pa­sa­ ko­jo is­to­ri­kas. Anks­č iau upės pa­k ran­t ė­ se švar­tuo­da­vo­si di­de­li lai­vai, pluk­di­nę žmo­nes, sto­vė­jo gra­žūs pa­sta­tai bei pra­šmat­nios ma­ši­ nos. Pa­sak N.Pu­tei­kie­nės, da­ bar Da­nės pa­kran­tė, ly­gi­nant su is­to­ri­nė­mis nuo­trau­ko­mis, la­bai tuš­čia.

Sei­mū­nų nuo­mo­ne, krep­ši­nį rei­kė­ tų pa­gerb­ti ski­riant jam spe­cia­lią at­min­ti­ną die­ną, nes tai po­pu­lia­ riau­sia spor­to ša­ka Lie­tu­vo­je, gar­ sė­jan­ti sa­vo per­ga­lė­mis pa­sau­ly­je, išug­džiu­si di­de­lį bū­rį ži­no­mų spor­ ti­nin­kų, tre­ne­rių, tei­sė­jų bei or­ga­ ni­za­to­rių. 1922 me­tų ba­lan­džio 23 die­ną Lie­tu­vo­je bu­vo su­žais­tos pir­mo­ sios krep­ši­nio rung­ty­nės, tad ši die­na jau 90 me­tų lai­ko­ma Lie­tu­ vos krep­ši­nio gim­ta­die­niu. Mi­nint šią die­ną kaip at­min­ti­ną Lie­tu­vos krep­ši­nio die­ną, bū­tų pri­ si­min­ta, kaip vys­tė­si ši spor­to ša­ka įvai­riais pe­rio­dais, jos spor­ti­nin­kai, tre­ne­riai. To­liau šis pro­jek­tas bus svars­to­ mas Sei­mo ko­mi­te­tuo­se. Šiuo me­tu at­min­ti­no­mis Lie­tu­ vo­je pa­skelb­tos 54 die­nos. „Klai­pė­dos“, BNS inf.

VIKINGŲ LOTO Nr. 1006 2012 06 20 AUKSO PUODAS – 17 445 139 Lt DIDYSIS PRIZAS – 4 657 049 Lt 02 06 10 31 34 37 Auksinis skaičius 18 Papildomi skaičiai 23 33 6 tarp jų auksinis sk. 17 445 139 Lt (0 priz.) 6 skaičiai 4 657 049 Lt (0 priz.) 5 + papildomas sk 172 206 Lt (0 priz.) 5 skaičiai 6 753 Lt (8 priz.) 4 skaičius 157 Lt (456 priz.) 3 skaičiai 12 Lt (8422 priz.) 2 + papildomas sk. 7 Lt (10652 priz.) Mini One Countryman ****** 172-07759435******* * reiškia bet koks skaičius Skliaustuose nurodyti Lietuvoje laimėti prizai Prognozė: Aukso puode – 16 mln. Lt Didysis prizas – 2 mln. Lt

2012-06-22 Klaipeda  

prAMogos 11p. Klaipėdos prieigose laisvoji ekonominė zona kyla ant senų­ jų krašto gyventojų kapų. Pramoninėje teritorijoje yra liku­ sios b...

2012-06-22 Klaipeda  

prAMogos 11p. Klaipėdos prieigose laisvoji ekonominė zona kyla ant senų­ jų krašto gyventojų kapų. Pramoninėje teritorijoje yra liku­ sios b...

Advertisement