Page 1

TODĖL, KAD naujienos Ketvirtadienis, ESU VILNIETIS Tikros sostinės birželio 21 d., 2012 m. Nr. 144 (1343) Skan­da­lai Ig­nali­nos ato­minė­je elekt­rinė­je ga­li su­ma­žin­ti ES pa­ ramą Lie­tu­vai. Lietuva 5p.

Nors ty­či­nis įmonės ve­di­mas bank­ro­to link daž­nai ma­to­mas pli­ka aki­mi, tai įro­dy­ti – la­bai sun­ku. Tema 8p.

diena.lt

Nau­jas Tulū­zos už­puo­li­kas – ekst­re­mis­tas ar ši­zof­re­ni­kas? Pasaulis 12p.

Nelegalūs im­pe­ra­to­riaus rūmai Vilkpėdės pušyne

1,30 Lt

No­ri­si pa­ban­dy­ti Just. Mar­cin­ke­vi­čiaus „Ka­ tedrą“ per­skai­ty­ti iš nau­jo su ki­tos kar­tos žmonė­mis.

Na­cio­na­li­nio dra­mos teat­ro me­no va­do­vas Aud­ro­nis Liu­ga

13p.

Miestas

2p.

No­ras – pirk­ti sta­dioną Sa­v i­val­dybės ta­r y­b o­j e pa­teik­t as siū­ly­mas įsi­gy­ti fut­bo­lo sta­dioną. Tei­gia­ma, kad tai kai­nuos apie 25 mln. litų, o sa­vi­val­dybė sta­ty­to­jui šią sumą turėtų išmokė­ti ne trum­ piau nei per 10 metų. Opo­zi­ci­ja val­ dan­t ie­s iems iš­kart pa­reiškė, kad, užuot mėtę pi­ni­gus nau­jiems sta­ti­ niams, ge­riau su­si­rūpintų na­cio­na­ li­niu sta­dio­nu.

Miestas „„Ob­jek­tas: Vilkpėdė­je iš­dygę „Impe­ra­to­riaus rūmai“, vie­tos gy­ven­tojų tvir­ti­ni­mu, – vers­li­nin­ko S.Vi­soc­ko dar­bas. 

Ži­no­mas sos­tinės vers­li­nin­kas Ste­pas Vi­soc­kas – vėl pa­vel­do sargų aki­ra­ty­je. Tie­sa, ne tiek pa­ts, kiek su juo sie­jamų įmo­nių va­dovė Ie­va Pau­lio­nytė. Mo­te­ris kal­ti­na­ma au­ten­tiš­ko pa­sta­to Vilkpėdė­je su­nai­ki­ni­mu.

And­re­jus Žu­kovs­kis a.zukovski@diena.lt

Pa­vertė dviaukš­čiu na­mu

Šim­ta­me­čių pušų paunksmė­je Vilkpėdė­je, Šlai­to g. 20, iš­dygęs dviaukš­tis pa­sta­tas ir vie­tos gy­ven­ tojų, ir pa­vel­do sau­go­tojų sie­ja­mas su skan­da­lin­go­jo Kot­ry­nos vy­ninės sa­vi­nin­ko S.Vi­soc­ko var­du.

Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

„Ofi­cia­liai šio pa­sta­to sa­vi­ninkė yra I.Pau­lio­nytė, va­do­vau­jan­ti įmo­ nei „Im­pe­ra­to­riaus rūmai“. Bet kiek kar­tų ji bu­vo kvies­ta į Kultū­ros pa­ vel­do de­par­ta­mentą pa­siaiš­kin­ti, nė kar­to ne­pa­si­rodė. Sta­ti­nys suręs­tas be jo­kių lei­dimų, pro­jek­tas galbūt yra pa­ruoš­tas, bet nėra nie­kur de­ rin­tas, ir ti­kiu, kad nie­kas nie­ka­da jo ne­pa­si­ra­šys.

2

3p.

Ban­dys spręsti slau­gos pro­ble­mas


2

ketvirtADIENIS, birželio 21, 2012

miestas

6p.

Daugiau nei pusė Lietuvos gyventojų baiminasi teroristų išpuolių.

Nelegalūs im­p rūmai Vilkpė Se­nas vie­no aukš­to pa­ 1 sta­tas – kul­tū­ros ver­ty­ bė – yra su­nai­kin­tas. Vie­toj jo pa­

sta­ty­tas dvie­jų aukš­tų vi­siš­kai su ap­lin­ka ne­de­ran­tis, jo­kių rei­ka­ la­vi­mų nea­ti­tin­kan­tis sta­ti­nys“, – tei­gė Vil­niaus sky­riaus Kul­tū­ ros pa­vel­do de­par­ta­men­to va­do­ vas Vi­tas Kar­čiaus­kas.

Vi­tas Kar­čiaus­kas: „„Skir­tu­mai: Vil­niu­je re­gist­ruo­ti gy­ven­to­jai už vie­tą vai­kų dar­že­ly­je mo­kės tiek pat kiek iki šiol. Ki­tiems teks

mo­kė­ti bran­giau. 

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

Ne­re­gist­ruo­tas? Mo­kėk dau­giau Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ ry­ba tre­čia­die­nį nu­spren­dė gy­ve­ na­mo­sios vie­tos sos­ti­nė­je ne­dek­ la­ra­vu­siems as­me­nims nu­sta­ty­ ti di­des­nį mo­kes­tį už vai­ko ug­dy­ mą se­nes­nės sta­ty­bos mies­to dar­ že­liuo­se.

O nau­juo­se dar­že­liuo­se mo­kes­ tis vi­siems, ne­prik­lau­so­mai nuo dek­la­ruo­tos gy­ve­na­mo­sios vie­tos, sieks 200 li­tų. Nau­jo­jo­je tvar­ko­je šei­moms, ku­rių dek­la­ruo­ta gy­ve­na­mo­ji vie­ ta yra Vil­niaus mies­te, nu­ma­ty­tas 50 li­tų per mė­ne­sį mo­kes­tis ug­dy­ mo reik­mėms, so­cia­liai rem­ti­noms šei­moms šis mo­kes­tis sieks 20 li­tų. Tai yra tiek pat, kiek vil­nie­čiai už dar­že­lį mo­kė­da­vo iki šiol. Ne sos­ti­nė­je gy­ve­na­mą­ją vie­tą dek­la­ra­vu­sioms šei­moms mo­kes­ tis ug­dy­mo reik­mėms bus 75 li­tai per mė­ne­sį.

Taip pat nu­ma­ty­ta, kad iki­mo­ kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­go­se, pa­sta­ty­ to­se po 2012 m. rug­sė­jo 1 d., mo­kes­ tis ug­dy­mo reik­mėms bus ke­tu­ris kar­tus di­des­nis nei se­nes­nės sta­ty­ bos dar­že­liuo­se – po 200 li­tų.

Nau­jo­jo­je tvar­ko­je su­vie­no­din­ta die­nos mai­ti­ni­mo nor­ma bei nu­sta­ty­ta ga­li­ my­bė pa­si­rink­ti, ar vai­kas bus mai­ti­na­ mas dar­že­ly­je.

To­kio dy­džio mo­kes­tis bus tai­ko­ mas vi­soms šei­moms – ir dek­la­ra­ vu­sioms gy­ve­na­mą­ją vie­tą Vil­niu­ je, ir ne Vil­niu­je. Iš šio mo­kes­čio

150 li­tų bus skir­ta ug­dy­mo įstai­gos sta­ty­bų iš­lai­doms pa­deng­ti. So­cia­liai rem­ti­noms šei­moms nau­juo­se dar­že­liuo­se bus tai­ko­ mas 40 li­tų mo­kes­tis. Pa­gal nau­ją priė­mi­mo į dar­že­lius tvar­ką pir­me­ny­bė pa­tek­ti į sos­ti­nės dar­že­lius iš­liks gy­ve­na­mą­ją vie­tą Vil­niu­je dek­la­ra­vu­sioms šei­moms. Ne vil­nie­čių vai­kai ga­lė­tų lan­ky­ti mies­to dar­že­lį, jei­gu ja­me bū­tų lais­ vų vie­tų. Nau­jo­jo­je tvar­ko­je taip pat su­vie­no­din­ta die­nos mai­ti­ni­mo nor­ ma bei nu­sta­ty­ta ga­li­my­bė tė­vams pa­si­rink­ti, ar vai­kas bus mai­ti­na­mas dar­že­ly­je, jei­gu jis įstai­gą lan­ko ke­tu­ rias ir ma­žiau va­lan­dų per die­ną. Die­nos mai­ti­ni­mo kai­na gru­pė­se, dir­ban­čio­se 5, 10 ir 12 va­lan­dų, siek­ tų nuo 6,26 iki 7,16 li­to, gru­pė­se, dir­ ban­čio­se 14 ir 24 va­lan­das, – nuo 7,16 iki 8 li­tų, iki 4 va­lan­dų dir­ban­čio­se gru­pė­se – nuo 4,7 iki 5,37 li­to.

Pro­jek­tas gal­būt yra pa­ruoš­tas, bet nė­ra nie­kur de­rin­tas, ir ti­ kiu, kad nie­kas nie­ ka­da jo ne­pa­si­ra­šys. Tą pat apie pa­sta­tą kal­bė­jo ir Šlai­to gat­vės gy­ven­to­jai, Vilk­pė­ dės sen­bu­viai (ne­no­rė­da­mi vie­ šu­mo, jie pra­šė ne­mi­nė­ti pa­var­ džių). Gy­ven­to­jai tvir­ti­no, kad sta­tyb­vie­tė­je yra ne kar­tą su­ti­kę pa­tį vers­li­nin­ką S.Vi­soc­ką. „Jis čia pa­ts ne­to­li gy­ve­na, už ke­lių na­mų. Bu­vu­sia­me bend­ra­ bu­ty­je iš­si­pir­ko ant­rą aukš­tą, ap­ ka­lė plas­ti­ki­nė­mis len­tu­tė­mis. O čia jis daž­nai bu­vo prie tų sta­ty­ bų. Bū­na, kad pa­klau­siu, kas čia. Tai sa­ko – nau­ją na­mą sau sta­ tau, gy­ven­siu ja­me. Bet žmo­nės kal­ba, o man ir­gi taip at­ro­do, kad čia vieš­na­mis bus. Kam jam vie­ nam toks di­de­lis na­mas, be to, dar lan­gai to­kie ma­žiu­kai?“ – pu­siau juo­kais svars­tė vie­na Šlai­to gat­ vės gy­ven­to­jų.

VD, BNS inf.

Pai­nūs įmo­nių ry­šiai

KONFERENCIJA

LIETUVOS DAUGIABUČIAI NAMAI PRIORITETAI 20122013 M. Organizuoja Respublikiniai būsto valdymo ir priežiūros rūmai

� „DAUGIABUČIŲ ADMINISTRAVIMAS 2012–2013 M. AR GYVENTOJAI TAPS SAVO NAMŲ ŠEIMININKAIS?“ Pranešimą pristato Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija. � „KODĖL BŪTINA IŠ ŠILUMOS TIEKĖJŲ ATIMTI BUITINIŲ VARTOTOJŲ APRŪPINIMO KARŠTU VANDENIU FUNKCIJĄ?“ Pranešimą pristato Lietuvos Respublikos Energetikos ministerija.

� „KAUPIAMASIS MOKESTIS-PROVERŽIO GARANTAS NAMŲ MODERNIZAVIMO PROGRAMAI“ Pranešimą pristato Būsto ir urbanistinės plėtros agentūros direktorius Valentinas Petkūnas. � „SAVIVALDYBIŲ POTENCIALAS ĮGYVENDINANT MODERNIZAVIMO PROGRAMĄ. ZARASŲ IR VISAGINO SĖKMĖS ATVEJAI“ Pranešimą pristato Centrinės projektų valdymo agentūros ekspertas Valius Serbenta.

Birželio 22 d. 10 val. viešbutyje „Best Western“, Konstitucijos pr. 14, Vilnius

W W W. B U S T O R U M A I . LT

Dien­raš­čiui ne­pa­vy­ko su­si­siek­ ti su vers­li­nin­ku S.Vi­soc­ku. Pas­ kam­bi­nus bend­ro­vei „Sa­lan­da“, ku­rios va­do­vu yra lai­ko­mas mi­ nė­tas vers­li­nin­kas, at­si­lie­pė mo­ te­ris. Ji pri­si­sta­tė bend­ro­vės „Vil­ niaus vy­ni­nė“ di­rek­to­re. „Im­pe­ra­to­riaus rū­mų“ ne­ži­ nau. Esu „Vil­niaus vy­ni­nės“ va­ do­vė, o „Vil­niaus vy­ni­nės“ va­ do­vė nė­ra I.Pau­lio­ny­tė. Man jau skam­bi­no šiuo klau­si­mu. Aš ne­su I.Pau­lio­ny­tė, o šis te­le­fo­nas nė­ra

„„Vei­kė­jas: S.Vi­soc­kas – nuo­la­ti­nis p

na­mies­ty­je, bet ir su vers­li­nin­ku si

bend­ro­vės „Sa­lan­da“ nu­me­ris“, – tvir­ti­no mo­te­ris. Ta­čiau in­ter­ne­te gau­su in­for­ ma­ci­jos, kad „Vil­niaus vy­ni­nės“ va­do­vė yra bū­tent I.Pau­lio­ny­tė. Įvai­rūs šal­ti­niai taip pat nu­ro­do, kad ši mo­te­ris yra ir „Im­pe­ra­to­ riaus rū­mų“ bei tos pa­čios bend­ ro­vės „Sa­lan­da“ di­rek­to­rė. Nau­do­ja­si S.Vi­soc­ko ad­re­su

Vi­sos I.Pau­lio­ny­tės va­do­vau­ ja­mos įmo­nės yra re­gist­ruo­tos skir­tin­gais ad­re­sais. Vie­nu ad­re­ su – Vilk­pė­dės g. 3-21, kur grei­ čiau­siai gy­ve­na ir pa­ts S.Vi­soc­ kas, – re­gist­ruo­ti „Im­pe­ra­to­riaus rū­mai“. Ta­čiau, Vilk­pė­dės se­niū­no Min­ dau­go Kun­cai­čio tei­gi­mu, šis ad­

Merijos užmojis – nu Rū­ta Gri­go­ly­tė

r.grigolyte@diena.lt

Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ ry­bo­je pa­teik­tas siū­ly­mas įsi­gy­ti fut­bo­lo sta­dio­ną. Bal­suo­jant dėl ket­vir­tos UE­FA ka­te­go­ri­jos fut­ bo­lo sta­dio­no įsi­gi­ji­mo Vil­niaus mies­te už pro­jek­to pa­tei­ki­mą bu­ vo 31, prieš – 9, su­si­lai­kė 7 ta­ry­bos na­riai. Siū­ly­mą svars­tys vi­si ta­ry­ bos ko­mi­te­tai.

„Yra ke­lios gat­vės, ku­rio­se ga­li at­ si­ras­ti toks sta­dio­nas, pra­šo­me sa­ vi­val­dy­bės prin­ci­pi­nio spren­di­mo pri­tar­ti. Ti­ki­mės, kad iš­si­mo­kė­ ti bus ga­li­ma ne trum­piau nei per 10 me­tų“, – idė­ją pri­sta­tė Eko­no­ mi­kos ir in­ves­ti­ci­jų de­par­ta­men­to

In­ves­ti­ci­nių pro­jek­tų sky­riaus ve­ dė­ja Ra­sa Ci­buls­kie­nė. „25 mln. kai­nuos, ne­gi ne­tu­ri­ me kur pi­ni­gų dė­ti? Praeis pen­ ke­ri me­tai, tuo­met jį išar­dy­ti kai­nuos de­šimt mi­li­jo­nų. Na­cio­ na­li­nį sta­dio­ną rei­kia baig­ti“, – dės­tė ta­ry­bos na­rys Ge­di­mi­nas Ru­džio­nis. „100 mln. li­tų, ku­riuos vy­riau­sy­ bė li­ko sko­lin­ga šioms sta­ty­boms, ji da­bar ne­tu­ri iš ko skir­ti. Ta­čiau su­ tar­ta, jog bus sie­kia­ma, kad po 2014 m. bus tę­sia­ma sta­ty­ba“, – aiš­ki­no me­ras Ar­tū­ras Zuo­kas. „Kaip sta­dio­no kai­na bu­vo nu­ sta­ty­ta? Ji nu­ma­to­ma nuo 2 iki 3 tūkst. eu­rų už vie­tą. 500 eu­rų kai­nos vie­nai vie­tai skir­tu­mas jau yra di­de­lis. Ir kam ten pre­ky­bos


3

ketvirtADIENIS, birželio 21, 2012

miestas diena.lt/naujienos/miestas

m­pe­ra­to­riaus ėdės pušyne

Vil­niaus ini­cia­ty­va bran­gin­tų slau­gos pa­slau­gas Rū­ta Gri­go­ly­tė Pa­gy­ve­nu­sių žmo­nių slau­ga ir glo­ba tu­rė­tų rū­pin­tis sa­vi­val­dy­ bė, nes de­vy­nios auk­lės – vai­kas be gal­vos. To­kios po­zi­ci­jos lai­ko­ si sos­ti­nės val­džia. Be to, siū­lo­ma pa­leng­vin­ti vals­ty­bei ten­kan­čią fi­nan­si­nę glo­bos naš­tą. Iš šio Sei­mo ne­be­si­ti­ki

pa­vel­do­sau­gi­nin­kų gal­vos skaus­mas. Jiems kliū­va ne tik vy­ni­nė sos­ti­nės se­ ie­ja­mas pa­sta­tas Vilk­pė­dė­je. Si­mo­no Švit­ros nuo­tr.

re­sas – Vilk­pė­dės g. 3 – ne­lei­džia iden­ti­fi­kuo­ti konk­re­taus ob­jek­to. „Šiuo ad­re­su su­re­gist­ruo­ta daug įmo­nių, slau­gos li­go­ni­nė, ki­ti pa­ sta­tai. Da­liai jų daug­maž prieš me­ tus bu­vo su­teik­tas ad­re­sas Šlai­to gat­vė­je. O Vilk­pė­dės g. 3 ga­li bū­ ti ir A, ir B, ir C, ir taip to­liau“, –

dės­tė se­niū­nas. Dien­raš­čio tu­ ri­mais duo­me­ni­mis, S.Vi­soc­kui pri­klau­san­ti pa­tal­pa anks­čiau bu­ vo re­gist­ruo­ta Vilk­pė­dės g. 3C-21, ta­čiau maž­daug prieš me­tus, kei­ čiant ad­re­sus, pa­tal­pai su­teik­tas nau­jas ad­re­sas ir da­bar vers­li­nin­ kas gy­ve­na Šlai­to gat­vė­je.

Sta­ty­bų dar­bai su­stin­gę Po dien­raš­čio pub­li­ka­ci­jų apie S.Vi­ soc­ko ne­le­ga­liai Vil­niaus g. 37 sta­to­ mą lau­ko ka­vi­nę dar­bai ap­ri­mo. Šiuo me­tu yra nuar­dy­tas me­di­nis ba­ras, ta­čiau te­bes­to­vi me­di­nių len­te­lių te­ ra­sa. Bet pa­vel­do­sau­gi­nin­kai ti­ki­na siek­sian­tys, kad dar­bai bū­tų vi­siš­kai nu­trauk­ti, o te­ra­sa nuar­dy­ta.

„Vi­si jų dar­bai bu­vo at­l ie­ka­m i be rei­ ka­l in­g ų lei­d i­mų ir pa­žei­d žiant esa­ mą tvar­ką, tad rei­ka­lau­si­me, kad te­ ri­to­r i­ja bū­t ų vi­s iš­k ai iš­va­ly­t a. Tai, kad dar­b ai su­s to­j o, ma­n au, liu­d i­ ja, jog sa­v i­n in­kai ne­si­r yž­ta ir to­l iau pa­žei­d i­nė­t i įsta­t y­mų“, – tei­gė V.Kar­ čiaus­kas.

„Vi­suo­me­nė gy­ve­na il­giau, sens­ta. Rei­kia, kad tos pro­ble­mos ne­bū­ tų spren­džia­mos ta­da, kai jau bus ta­pu­sios tra­ge­di­ja. Tu­ri­me im­tis ini­cia­ty­vos, kad ins­ti­tu­ci­jos dirb­ tų tą dar­bą, už ku­rį joms yra mo­ ka­ma“, – va­kar su­reng­to­je spau­ dos kon­fe­ren­ci­jo­je dės­tė Vil­niaus mies­to me­ras Ar­tū­ras Zuo­kas. Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba va­kar vien­bal­siai pri­ta­rė Vy­res­nio am­žiaus as­me­nų prie­ žiū­ros 2012–2020 m. stra­te­gi­jai Jo­je nu­ma­to­ma siek­ti, kad slau­ gos ir glo­bos or­ga­ni­za­vi­mo funk­ ci­ja bū­tų per­duo­ta sa­vi­val­dy­ bėms. „Ban­dė­me dirb­ti su So­cia­li­ nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ ri­ja, Svei­ka­tos mi­nis­te­ri­ja. Kai pa­ma­tė­me, kad jos ne­ga­li su­sės­ ti prie bend­ro sta­lo, krei­pė­mės į Sei­mą, į pre­zi­den­tū­rą. Jos Sei­me vie­ną kar­tą su­sė­do prie bend­ro sta­lo. Vi­si la­bai nu­ste­bo, kad nuo 2005 m., kai bu­vo įpa­rei­go­tos abi mi­nis­te­ri­jos pa­reng­ti in­teg­ruo­tą pla­ną, kaip šią pro­ble­mą iš­spręs­ ti, nie­kas neį­vy­ko, ne­pa­ju­dė­jo nė per na­go juo­dy­mą. Abi mi­nis­te­ri­jos bu­vo įpa­rei­go­ tos per mė­ne­sį pa­teik­ti siū­ly­mus, ku­riuos jos tei­gė tu­rin­čios stal­ čiuo­se. Nie­ko neį­vy­ko vėl nei per mė­ne­sį, nei per du, nei per tris.

Ga­li­ma įsi­vaiz­duo­ti, kad, bent jau esant šiai val­džiai, nie­ko ir neį­ vyks. Pa­ren­gė­me šį pla­ną, po jo bus veiks­mai, ku­riems pa­si­ruo­ ši­me maž­daug per du tris mė­ne­ sius: ini­ci­juo­si­me ir Sei­mui teik­si­ me tei­sės ak­tus. Bus rei­ka­lin­ga ir ži­niask­lai­dos pa­gal­ba, jei­gu ir to­ liau nie­kas ne­vyks“, – kal­bė­jo sa­ vi­val­dy­bės Slau­gos ir glo­bos rei­ ka­lų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė Rū­ta Va­na­gai­tė.

Mi­nis­te­ri­jos bu­vo įpa­rei­go­tos pa­teik­ ti siū­ly­mus, ku­riuos jos tei­gė tu­rin­čios stal­čiuo­se. Nie­ko neį­vy­ko nei per mė­ ne­sį, nei per du.

Pas­lau­gos – ne­le­ga­lios

Stra­te­gi­jo­je taip pat nu­ma­to­ma, kad rei­kia ge­rin­ti slau­gos ir glo­bos pa­slau­gų priei­na­mu­mą bei ko­ky­bę Vil­niaus mies­te, di­din­ti pa­slau­gų ga­vė­jų skai­čių ir slau­gos bei glo­ bos mo­de­lių įvai­ro­vę, su­stip­rin­ti slo­gos ir glo­bos pa­slau­gų ko­ky­bės kont­ro­lę, plės­ti pa­lia­ty­vios slau­gos pa­slau­gas ir ge­rin­ti jų ko­ky­bę. „So­cia­li­nės ap­sau­gos mi­nis­te­ ri­ja bu­vo įsi­ti­ki­nu­si, kad Vil­niu­je glo­bos na­mų yra apie 100, o pa­ tik­ri­nus paaiš­kė­jo, kad jų yra 222. Tad apie ko­kią kont­ro­lę ir pa­slau­ gų ko­ky­bę da­bar ga­li­me kal­bė­ti ir kokią ją ga­ran­tuo­ti? Be to, glo­bos na­muo­se svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­ slau­gos tei­kia­mos ne­le­ga­liai, dau­ gu­ma jų ne­tu­ri tam li­cen­ci­jų, nė­

ra pri­va­lo­mų nor­ma­ty­vų. Juo­se gy­ve­nan­tiems žmo­nėms bū­ti­nos svei­ka­tos pa­slau­gos, bet jų jie tu­ri ei­ti į po­lik­li­ni­ką. Svei­ka­tos ap­sau­ gos mi­nis­te­ri­ja įsi­ti­ki­nu­si, kad tai So­cia­li­nės ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos rei­ka­las, ši – kad ji nė­ra at­sa­kin­ ga“, – pik­ti­no­si R.Va­na­gai­tė. As­me­ni­nis in­dė­lis di­dės

Vil­niaus sa­vi­val­dy­bės Slau­gos ir glo­bos rei­ka­lų ko­mi­si­jos pir­mi­ nin­kė įsi­ti­ki­nu­si, kad pi­ni­gų tos įstai­gos tu­ri, bet tie­siog ab­sor­ buo­ja juos ir pa­nau­do­ja be di­des­ nio efek­ty­vu­mo. Be to, R.Va­na­ gai­tė sa­kė, kad pa­tys žmo­nės ir gi­mi­nai­čiai nė­ra lin­kę mo­kė­ti už ko­ky­biš­kes­nes pa­slau­gas. „Vi­si svars­to, kaip gau­ti pa­slau­ gas nie­ko ne­mo­kant už jas. Da­ bar, pa­vyz­džiui, ati­da­ry­ti dar vie­ ni slau­gos na­mai, ku­riuo­se vie­no mė­ne­sio kai­na vie­nam žmo­gui yra 3 tūkst. li­tų. Ta­čiau žmo­gui, tu­ rin­čiam sun­kią ne­ga­lią, tai nie­ko ne­kai­nuo­ja – vis­ką su­mo­ka vals­ ty­bė. Vals­ty­bė il­gai ne­pa­kels to­ kių 3 tūkst. li­tų už vie­ną žmo­gų. Il­gai­niui teks su­si­tai­ky­ti, kad tė­vų na­mai, so­dai, skly­pai ati­ten­ka ne mums, ne anū­kams, o juos tu­rė­ si­me par­duo­ti, ir mo­kė­si­me ga­na di­de­lę da­lį už tė­vų prie­žiū­rą. Tam rei­kia ruoš­tis, su­kur­ti mo­de­lį“, – per­spė­jo R.Va­na­gai­tė. Ini­ci­juo­ti nau­jų fi­nan­sa­vi­mo mo­de­lių slau­gos ir glo­bos na­muo­ se bei ins­ti­tu­ci­jo­se at­si­ra­di­mą, di­ di­nant as­mens ir šei­mos in­dė­lį, nu­ma­ty­ta ir mi­nė­to­je stra­te­gi­jo­je. Dar R.Va­na­gai­tė mi­nė­jo, jog taip pat, kaip yra Vai­ko tei­sių ap­sau­ gos tar­ny­ba, tu­rės bū­ti įkur­ta ir se­ny­vo žmo­gaus tei­sių ap­sau­gos tar­ny­ba.

„Di­de­li vir­ši­nin­kai pa­lie­ka tė­vus“ „Vil­n iaus die­nos“ kal­bin­t as vie­no di­d žiau­s ių pen­s io­nų Vil­n iu­j e va­ do­vas, ne­no­rė­jęs, kad mi­nė­t u­me jo pa­var­dę, džiau­gė­si, jog ši te­ma gvil­ de­n a­m a. „Vie­n i glo­b os na­m ai pri­ klau­so sa­v i­val­dy­bei, o ki­t i – So­cia­l i­ nės ap­s au­gos ir dar­bo mi­n is­te­r i­jai. Anks­č iau vi­s i pen­s io­n ai pri­k lau­ sė Vil­n iaus ap­skri­č iai. Kai ap­skri­t is nai­k i­no, se­ne­l ių, tu­r in­čių svei­ka­tos ne­ga­l ią, na­mus per­da­vė sa­v i­val­dy­

bei, o tu­r in­č ių pro­to ne­ga­l ią – mi­ nis­te­r i­jai. Tai, ma­n au, ne­s u­s ip­ra­t i­ mas. Juk mi­n is­te­r i­ja tu­rė­t ų už­siim­ ti po­l i­t i­ka, o ne vers­lu. Ne­se­n iai per­ da­vė, da­bar vėl no­r i per­duo­t i, kaž­ koks bai­siai di­de­l is ne­su­sip­ra­t i­mas. O kad aiš­k i­na, jog rei­kės efek­t y­v iai nau­do­t i lė­š as, – mes ir taip, va­do­vai, sten­g ia­mės tai da­r y­t i. Svar­biau­sia, kad tik mums ne­mai­š y­t ų“, – nau­ją­ ją stra­te­g i­j ą ko­men­t a­vo pen­s io­no

va­do­vas. Ta­č iau jis pri­ta­r ia, kad bū­ tų diegiami nauji mokėjimo už pas­ laugas metodai. „Kai ku­r ie žmo­nės la­b ai kra­to vals­t y­b ės ki­š e­nę. Dir­ bu daug me­t ų, esu moks­lų dak­t a­ ras, pa­skai­č iuo­ju – šio­je vie­to­je tik­ rai rei­kė­t ų po­k y­čių. Bū­na, di­de­l i vir­ ši­n in­kai pa­l ie­ka sa­vo tė­v us pen­sio­ nuo­s e ar­b a iš­va­ž iuo­ja į už­s ie­n į, ir, vals­t y­be, iš­lai­k yk“, – sa­kė pen­sio­no va­do­vas.

usipirkti sta­dio­ną cent­ras, ne­gi jų Vil­niu­je trūks­ta? Ar tam da­bar lai­kas? Gal nu­kreip­ ki­me tuos pi­ni­gus mo­kyk­loms?“ – siū­lė ta­ry­bos na­rys Val­das Ben­ kuns­kas. „Jei­gu ten ir at­si­ras ko­kios ko­ mer­ci­nės pa­tal­pos, tai ne mū­sų rei­ ka­las. Ne­rei­kia pai­nio­ti“, – at­sa­kė R.Ci­buls­kie­nė. „Kaip tai ne mū­sų rei­ka­las, kas kur sta­to­ma?“ – su­ne­ri­mo Bi­ru­tė Ga­li­nie­nė. „Mak­si­ma­lus ko­mer­ci­nių pa­ tal­pų plo­tas da­bar ga­li bū­ti jau tik 20 tūkst. kvad­ra­ti­nių met­rų“, – su klau­si­mais ne­be­su­sit­var­kan­ čiai R.Ci­buls­kie­nei į pa­gal­bą sku­ bė­jo A.Zuo­kas. „Klau­si­mas, ar mums rei­kia dvie­ jų sta­dio­nų? Gal pa­lau­ki­me me­tus

ir tuo­met žiū­rė­si­me“, – nuo­mo­nę iš­sa­kė Eduar­das Tru­se­vi­čius. „Na­cio­na­li­nis sta­dio­nas tin­ka­mas tik di­de­liems ren­gi­niams, jo nau­do­ ji­mas ne­bus daž­nas. O ma­ža­sis sta­ dio­nas bus bui­ti­nio ti­po, orien­tuo­ja­ mės į ne ma­žiau kaip 8 ir ne dau­giau kaip 10 tūkst. vie­tų. Ja­me ga­lė­tų žais­ti ir di­die­ji pa­sau­lio fut­bo­lo klu­ bai. Sta­ty­bos pra­si­dė­tų 2015 m., da­ bar at­lik­tu­me na­mų dar­bus – skelb­ tu­me kon­kur­są, de­rin­tu­me ir kt.“, – aiš­ki­no sos­ti­nės me­ras. Anks­čiau „Vil­niaus die­nai“ Vil­ niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­ nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­ to­jas Ri­tas Vai­gi­nas at­vi­rai sa­kė, kad iš tie­sų kal­ba­ma apie Ūkio ban­ko in­ves­ti­ci­nės gru­pės val­do­ mą „Žal­gi­rio“ sta­dio­ną.

„„Su­ma­ny­mas: Vil­niaus sa­vi­val­dy­bės va­do­vai ma­no, kad pa­tys žmo­nės ne­lin­kę mo­kė­ti už ko­ky­biš­kes­nes

slau­gos pa­slau­gas, tad ku­ria pla­ną, kaip juos pri­vers­ti tai da­ry­ti. 

Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.


4

KetvirtADIENIS, birželio 21, 2012

miestas diena.lt/naujienos/miestas

Tam­sa ne­paslėpė pur­vinų dar­be­lių Po­li­ci­jos de­par­ta­men­to ap­saugą vyk­dan­tys pa­reigū­nai ant­ra­die­ nio naktį su­laikė gra­fi­čius ne­ teisė­tai pie­šiantį jau­nuolį.

Apie 3 val. nak­ties vie­šo­sios po­li­ ci­jos rink­tinės „Vy­tis“ vy­res­ny­sis pa­tru­lis, už­tik­ri­nan­tis Po­li­ci­jos de­par­ta­men­to ir jam pri­klau­san­ čios te­ri­to­ri­jos ap­saugą, per vaiz­ do stebė­ji­mo ka­me­ras pa­matė tris jau­nuo­lius, sto­vin­čius prie pre­ ky­bos cent­ro „Pa­no­ra­ma“ po­že­ minės per­ėjos. Per vaiz­do ka­me­ras pa­reigū­nas pa­stebė­jo, kad jau­nuo­liai kaž­ko del­sia, yra su­ne­rimę ir ste­bi ap­ linką. Įta­rimą pa­tru­liui su­kėlė ir tai, kad vie­nas jų su sa­vi­mi turė­jo di­delę kup­rinę ir lazdą. Jau­nuo­liai dar šiek tiek pa­si­su­ kio­jo prie sta­ti­nio ir po aki­mir­kos nu­si­lei­do į po­že­minę per­ėją. Pa­ reigū­nas ne­dels­da­mas šią in­for­

ma­ciją per­davė ne­to­li tar­ny­bi­niu au­to­mo­bi­liu pa­tru­liuo­jan­čiam pa­da­li­nio pa­tru­liui. Pa­reigū­nai ra­di­jo ry­šio prie­monė­mis ap­ tarė tak­ti­nius ga­li­mus su­lai­ky­mo veiks­mus. Nu­si­leidę į per­ėją pa­reigū­nai už­ti­ko jau­nuo­lius pai­šant sie­ ną, vie­nas jų ran­ko­je laikė ki­birą su da­žais. Jau­nuo­liai pa­matę pa­ reigū­nus metė sa­vo įran­kius ir bandė pa­si­ša­lin­ti pro at­virą išė­ jimą į T.Nar­bu­to gatvę. Dviem įta­ria­mie­siems pa­vy­ko pa­spruk­ ti, vie­nas su­lai­ky­ta­sis prie­ši­no­si, todėl bu­vo pa­nau­do­ti ant­ran­kiai. Pas su­lai­kytąjį ras­ti pen­ki ae­ro­ zo­li­nių dažų ba­lionė­liai, gu­minės pirš­tinės, du da­žy­mo vo­le­liai su ko­tais ir ki­bi­ras su gel­to­nos spal­ vos da­žais. Su­lai­ky­tas as­muo pri­ sta­ty­tas į sos­tinės pirmąjį po­li­ci­ jos ko­mi­sa­riatą. VD, BNS inf.

„„Priemonės: iš su­lai­ky­to­jo atim­ti pen­ki ae­ro­zo­li­nių dažų ba­lionė­liai,

gu­minės pirš­tinės, du da­žy­mo vo­le­liai su ko­tais bei ki­bi­ras su da­žais.„ 

To­mo Ur­be­lio­nio (BFL) nuo­tr.

Vil­niaus vald­žia ima­si ieš­ ko­ti in­ves­tuo­ to­jo, ku­ris galėtų at­nau­jin­ ti ir pri­žiūrė­ti sos­tinės gat­vių ap­švie­ti­mo tinklą. Skai­čiuo­ja­ ma, kad vi­sos in­ves­ti­ci­jos ga­li siek­ti per 80 mln. litų. „„Su­mos: šiuo me­tu iš­lai­ky­ti ap­švie­ti­mo tink­lus mies­tui kai­nuo­ja apie 14,5 mln. li-

tų per me­tus. 

Kęstu­čio Va­na­go (BFL) nuo­tr.

Ži­bin­tus ati­duos in­ves­tuo­to­jui Sos­tinės ta­ry­ba tre­čia­dienį nu­tarė pra­dėti ko­mi­te­tuo­se svars­ty­ti siū­ lymą skelb­ti kon­kursą vie­šo­sios ir pri­va­čio­sios par­tne­rystės pa­grin­ du iš­si­rink­ti in­ves­tuo­toją, ku­riam iki 25 metų būtų per­duo­ta sos­tinės ap­švie­ti­mo tinklų inf­rast­ruktū­ra bei pa­slaugų tei­ki­mo veik­la. Pro­jektą pri­sta­čiu­si Vil­niaus sa­ vi­val­dybės Eko­no­mi­kos ir in­ves­ ti­cijų de­par­ta­men­to di­rek­to­riaus lai­ki­no­ji pa­va­duo­to­ja Ra­sa Ci­ buls­kienė teigė, kad pro­jek­tu su­si­ domė­jo Eu­ro­pos re­konst­ruk­ci­jos ir plėtros ban­kas (ERPB), Šiaurės in­ ves­ti­cijų ban­kas, fon­das „Jes­si­ca“. „Ka­dan­gi būsto re­no­va­vi­mo pro­gra­ma ne­prit­rau­kia lėšų, tai bū­ tų ga­li­ma čia pa­nau­do­ti. Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja jau da­bar po­pu­lia­ri­na šitą pro­jektą, siek­da­ma pri­trauk­ti pri­va­čių lėšų“, – kalbė­jo R.Ci­buls­ kienė. Anot jos, in­ves­tuo­to­jas tu­ rėtų re­no­vuo­ti tink­lus per pen­ke­ rius me­tus. R.Ci­buls­kienė BNS anks­čiau sa­ kė, kad pra­dinėms in­ves­ti­ci­joms – švies­tu­vams, mai­ti­ni­mo punk­tams pa­keis­ti, cent­ri­nei val­dy­mo sis­te­

mai įdieg­ti – reikėtų iki 87 mln. litų in­ves­ti­cijų. Vėliau sa­vi­val­dybė val­ dy­to­jui kas­met mokėtų iki 14 mln. litų mo­kestį už tinklų prie­žiūrą, pa­slaugų tei­kimą.

Ra­sa Ci­buls­kienė:

Ka­dan­gi būsto re­no­ va­vi­mo pro­gra­ma ne­prit­rau­kia lėšų, tai būtų ga­li­ma čia pa­nau­do­ti. Pro­jek­te nu­ro­do­ma, kad 50 pro­c. (47,2 mln. litų) pro­jek­to in­ves­ti­ci­ nių sąnaudų vertės ke­ti­na­ma fi­ nan­suo­ti iš Kli­ma­to kai­tos spe­ cia­lio­sios pro­gra­mos, li­ku­sią dalį in­ves­ti­cijų ke­ti­na­ma pri­trauk­ti pa­ si­tel­kiant pri­vatų su­bjektą, ku­ ris fi­nan­suotų nuo­sa­vu ka­pi­ta­lu ir pa­sko­la. Pa­sak R.Ci­buls­kienės, ga­li­my­be da­ly­vau­ti kon­kur­se domė­jo­si pa­sau­

linės bend­rovės, tarp jų – „Phi­lips“, GE, „Swar­co“ ir ki­tos. Jis sakė, kad kon­kursą ti­ki­ma­si pa­skelb­ti liepą, o su­tartį su in­ves­tuo­to­ju ti­ki­ma­si pa­ si­ra­šy­ti iki šių metų pa­bai­gos. Šiuo me­tu iš­lai­ky­ti ap­švie­ti­mo tink­lus mies­tui kai­nuo­ja apie 14,5 mln. litų per me­tus, o no­rint juos at­nau­jin­ti, reikėtų in­ves­tuo­ti apie 100 mln. litų, todėl vers­li­nin­kai de­šim­čiai metų ar dar il­ges­niam lai­kui taptų tinklų šei­mi­nin­kais. Fi­n ansų pa­s laugų įmonės „KPMG Bal­tics“ be­veik prie­š po­rą metų at­lik­to­je Vil­niaus gat­vių ap­ švie­ti­mo ga­li­my­bių stu­di­jo­je nu­ sta­ty­ta, kad sos­ti­nei nau­din­giau­ sia būtų pe­rei­ti prie švie­sos diodų ap­švie­ti­mo su iš­ma­nio­sio­mis tech­ no­lo­gi­jo­mis – ju­de­sio ju­tik­liais, be­laid­žiu ry­šiu. KPMG nuo­mo­ ne, tokį pro­jektą ge­riau­sia būtų fi­ nan­suo­ti vie­šo­sios ir pri­va­čio­sios par­tne­rystės prin­ci­pu. Dau­ge­lis šiuo me­tu Lie­tu­vos gatvė­se švie­čian­čių aukš­to slėgio nat­rio lempų nuo 2016 m. ES tu­ rėtų būti užd­raus­tos. VD, BNS inf.


5

ketvirtADIENIS, birželio 21, 2012

lietuva diena.lt/naujienos/miestas

Ta­rė­jų idė­ja ski­na­si ke­lią

Įta­ri­mai ko­rup­ci­ja Ig­na­li­nos ato­mi­nė­ je elekt­ri­nė­je (IAE) ES ga­li kel­ti abe­jo­ nių dėl to­les­nio lė­ šų sky­ri­mo.

Vy­riau­sy­bė pa­tvir­ti­no iš­va­dą, pri­ ta­rian­čią Sei­me ini­ci­juo­tam su­ ma­ny­mui ta­rė­jo sta­tu­są įtvir­tin­ ti Kons­ti­tu­ci­jo­je.

„„Pers­pek­ty­va: su­py­ku­si dėl ky­ši­nin­ka­vi­mo Ig­na­li­nos elekt­ri­nė­je ES ga­

li ne­duo­ti pa­kan­ka­mai pi­ni­gų elekt­ri­nei už­da­ry­ti. 

„Shut­ters­tock“ nuo­tr.

Lėšų mažės dėl kyšių „Tu­ri bū­ti išaiš­kin­ti“

Lie­tu­vos Vy­riau­sy­bės de­ry­bi­nin­kas su Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja Nei­las Tan­ ke­vi­čius per­spė­jo, kad pra­ne­ši­mai apie ga­li­mą ko­rup­ci­ją už­da­ro­mo­ je IAE ga­li su­kel­ti pro­ble­mų Lie­ tu­vai de­ran­tis su ES dėl di­des­nio šios elekt­ri­nės už­da­ry­mo fi­nan­ sa­vi­mo 2014–2020 m. fi­nan­si­nė­ je per­spek­ty­vo­je. „Bend­rai ES par­tne­riai ver­tin­ da­mi Ig­na­li­nos už­da­ry­mo ir eksp­loa­ta­ci­jos nu­trau­ki­mo pro­ce­są no­ ri, kad ES pi­ni­gai bū­tų iš­nau­do­ja­mi kuo efek­ty­viau ir tau­piau“, – sa­kė N.Tan­ke­vi­čius. „Jei­gu įta­ria­ma, kad pro­jek­te kas nors vyks­ta ne taip, ži­ no­ma, ky­la abe­jo­nių, ar ten rei­kia skir­ti dau­giau pi­ni­gų“, – tei­gė jis. „Pas­ta­ruo­ju me­tu pa­si­gir­dę pra­ ne­ši­mai – tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jų klau­si­mai, ku­rie tu­ri bū­ti at­sa­ky­ti ir išaiš­kin­ti“, – kal­bė­jo dip­lo­ma­tas. Pra­dė­jo ty­ri­mą

Lie­tu­vos ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl IAE pa­rei­gū­nų ga­li­mo ky­ši­nin­ka­vi­mo ir pikt­nau­džia­vi­mo tar­ny­bi­ne pa­dė­ ti­mi. Ty­ri­mas pra­dė­tas Jung­ti­nių Vals­ti­jų teis­mui šią sa­vai­tę priė­ mus spren­di­mą ir vie­šo­je erd­vė­je pa­si­ro­džius in­for­ma­ci­jai, jog JAV įmo­nė „Da­ta Sys­tems & So­lu­tions“

IAE pa­rei­gū­nams ga­lė­jo duo­ti ky­ šių, kad gau­tų už­sa­ky­mų. JAV tei­sin­gu­mo de­par­ta­men­ tas pa­skel­bė, kad JAV įmo­nė siek­ da­ma gau­ti už­sa­ky­mų IAE 1999– 2004 m. duo­da­vo ky­šius aukš­tiems elekt­ri­nės pa­rei­gū­nams. Nau­ja biu­dže­to ei­lu­tė

N.Tan­ke­vi­čius pa­brė­žė, kad dau­ giau­sia įta­kos Briu­se­ly­je de­ran­ tis dėl IAE už­da­ry­mo fi­nan­sa­vi­mo tu­rės pa­grin­di­nių pro­jek­tų sklan­ dus įgy­ven­di­ni­mas: „To­kie at­ski­ri da­ly­kai nė­ra iš­ke­lia­mi, ke­lia­mas tik es­mi­nių pro­jek­tų vyk­dy­mo sklan­ du­mas. Pag­rin­di­niai pro­jek­tai vė­ luo­ja ir ga­li stab­dy­ti vi­są eksp­loa­ ta­ci­jos nu­trau­ki­mo pro­ce­są. Ir į tai krei­pia­mas di­džiau­sias dė­me­sys.“ Sei­mo na­rys Pet­ras Aušt­re­vi­ čius tei­gė, kad ma­žin­ti fi­nan­sa­vi­ mą už­da­ro­moms ato­mi­nėms elekt­ ri­nėms ES biu­rok­ra­tai links­ta, nes to­kios iš­lai­dos bend­ri­jos biu­dže­tui yra pa­ly­gin­ti nau­jos. „Vi­sų ato­mi­nių elekt­ri­nių už­da­ ry­mas vyks­ta pa­gal at­ski­rą ei­lu­tę, ji la­bai ma­to­ma, iš­si­ski­ria iš vi­so ES biu­dže­to. Ir kai yra no­ras tau­py­ti, pra­de­da tau­py­ti bū­tent nuo nau­ jų ei­lu­čių. Ta ei­lu­tė yra nau­ja, tik 2007–2013 m. at­si­ra­du­si“, – sa­kė P.Aušt­re­vi­čius.

Nes­lė­pė ne­pa­si­ten­ki­ni­mo

„Ta­rė­jų ins­ti­tu­tas ver­ti­na­mas kaip pa­de­dan­tis in­teg­ruo­ti pro­fe­sio­ na­lus ir ne­pro­fe­sio­na­lus bend­ram sie­kiui – už­tik­rin­ti as­mens tei­sę į tin­ka­mą teis­mi­nę gy­ny­bą“, – tei­ gia­ma Vy­riau­sy­bės iš­va­do­je. Jo­je taip pat pa­brė­žia­ma, kad už­sie­nio ša­lių pra­kti­ka ir at­lik­ ti ty­ri­mai liu­di­ja, jog vi­suo­me­nės in­dė­lis vyk­dant tei­sin­gu­mą yra di­džiau­sias, jei­gu ta­rė­jams su­tei­ kia­mas spren­džia­ma­sis bal­sas. Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja jau yra pa­ren­gu­si įsta­ty­mo pro­jek­tą, ku­ riuo siū­lo­ma leis­ti vi­suo­me­nės at­sto­vams da­ly­vau­ti spren­džiant by­las teis­muo­se, tu­rint spren­ džia­mą­jį bal­są. Ta­čiau to­kiam ta­ rė­jo sta­tu­sui įtvir­tin­ti rei­ka­lin­gos Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­sos. Kai dėl Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­sų ap­si­spręs Sei­mas, bus ati­tin­ka­ mai ko­re­guo­ja­mas mi­nis­te­ri­jos pa­reng­tas įsta­ty­mo pro­jek­tas, de­ ta­liai reg­la­men­tuo­jan­tis vi­są ta­rė­ jų da­ly­va­vi­mo ei­gą teis­mų dar­be. „Il­gą lai­ką bu­vo ven­gia­ma at­ vi­rai dis­ku­tuo­ti dėl ta­rė­jų teis­ muo­se, o vyks­tan­čios dis­ku­si­jos

įgau­da­vo iš­kreip­tas for­mas – vi­ suo­me­nės to­ta­lus ne­pa­si­ti­kė­ji­mas teis­mais ir teis­mų to­ta­lus ne­pa­si­ ti­kė­ji­mas vi­suo­me­nės at­sto­vais“, – tvir­ti­no tei­sin­gu­mo mi­nist­ras Re­mi­gi­jus Ši­ma­šius.

Re­mi­gi­jus Ši­ma­šius:

Pa­reng­tas konk­re­ tus pro­jek­tas, pa­gal ku­rį ta­rė­jai da­ly­ vau­tų spren­džiant vi­suo­me­nei ak­tua­ liau­sias by­las.

„Pa­si­ro­do, no­rint su­ras­ti tin­ ka­mus spren­di­mus tai vi­siš­kai įma­no­ma. Pa­reng­tas konk­re­tus pro­jek­tas, pa­gal ku­rį ta­rė­jai da­ ly­vau­tų spren­džiant vi­suo­me­nei ak­tua­liau­sias by­las. Tai teis­mus pa­da­ry­tų at­vi­res­nius ir su­pran­ ta­mes­nius, teis­mų spren­di­mus – tei­sin­ges­nius ir aiš­kes­nius. Fi­ nan­si­nė ir or­ga­ni­za­ci­nė naš­ta iš­ lai­kant teis­mų sis­te­mą pa­di­dė­tų mi­ni­ma­liai“, – pri­dū­rė jis.

Sei­mo pir­mi­nin­kė Ire­na De­gu­tie­nė pa­reiš­kė, kad ga­li­mas ame­ri­kie­čių įmo­nės ky­ši­nin­ka­vi­mas IAE pa­rei­ gū­nams įro­dy­tų, jog šios Vy­riau­ sy­bės pra­dė­ta per­tvar­ka elekt­ri­nė­ je bu­vo pa­grįs­ta ir la­bai rei­ka­lin­ga. „Pa­mi­nė­ti da­ly­kai grei­čiau­siai bu­vo iki 2004 m. Jei­gu to­kia in­ for­ma­ci­ja pa­si­tvir­tin­tų, tai bū­ tų dar vie­nas įro­dy­mas, kad prieš ke­le­rius me­tus pra­dė­ta per­tvar­ ka ato­mi­nė­je elekt­ri­nė­je tik­rai bu­ vo pa­grįs­ta ir rei­ka­lin­ga“, – sa­kė I.De­gu­tie­nė. Pa­sak prem­je­ro And­riaus Ku­ bi­liaus, ky­ši­nin­ka­vi­mo skan­da­las IAE yra ap­gai­lė­ti­nas. „Paaiš­kė­jo fak­tai, kad bu­vu­si IAE va­do­vy­bė, tai yra Vik­to­ro Še­val­di­no va­do­vy­ bė, kaip ro­do ame­ri­kie­čių ty­ri­mai, gal­būt el­gė­si ne­skaid­riai. Tai ap­ gai­lė­ti­nas, bet iš praei­ties atei­nan­ tis da­ly­kas. Dėl to ir bu­vo kei­čia­ ma va­do­vy­bė 2009–2010 m., kad tai ne­si­kar­to­tų“, – sa­kė mi­nist­ras pir­mi­nin­kas. A.Ku­bi­lius ne­slė­pė ne­pa­si­ten­ki­ ni­mo Lie­tu­vos tei­sė­sau­gos dar­bu: „To­kius da­ly­kus mū­sų tei­sė­sau­ ga tu­ri tir­ti ir už­kirs­ti ke­lią anks­ čiau, ne­gu tai paaiš­kė­ja iš ame­ri­ kie­čių ty­ri­mų.“

„„Pri­ta­ri­mas: Vy­riau­sy­bė su­tin­ka, kad teis­muo­se at­si­ras­tų vi­suo­me­

VD, BNS inf.

„Shut­ters­tock“ nuo­tr.

VD, BNS inf.

nės ta­rė­jų ins­ti­tu­tas. 

Informacijos nutekinimo ty­ri­mą baig­s šie­met Iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl ga­li­mo pa­ rei­gū­nų pikt­nau­džia­vi­mo at­sklei­ džiant in­for­ma­ci­ją apie pla­nuo­tus tei­sė­sau­gos veiks­mus prieš ban­ ką „Sno­ras“ pro­ku­ro­rai žada baig­ ti dar šiais metais.

Tai pa­tvir­ti­no va­kar Sei­mo An­ti­ko­ rup­ci­jos ko­mi­si­jai in­for­ma­ci­ją dėl at­lie­ka­mo ty­ri­mo pa­tei­kęs Ge­ne­ ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros Bau­džia­mo­jo per­se­kio­ji­mo de­par­ta­men­to pro­ ku­ro­ras Da­rius Čap­li­kas. Sei­mo na­riai tei­ra­vo­si, kas ap­ klaus­ti šia­me ty­ri­me. Pro­ku­ro­ras tvir­ti­no, jog ap­klau­sos dar ne­baig­ tos, o ap­klau­sia­mų as­me­nų są­ra­šas il­gas: „Aš tik­rai vi­sų neiš­var­dy­siu, jų ap­klaus­ta tik­rai ne­ma­žai. Tai yra vi­si as­me­nys, ku­rie da­ly­va­vo pa­si­ ta­ri­me, ir vi­si, ku­rie su­si­ję, – ir iš

pro­ku­ra­tū­ros, ir iš Fi­nan­si­nių nu­si­ kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­bos, ir iš Lie­ tu­vos ban­ko.“ Pa­si­tei­ra­vus, ar ap­klaus­ti in­ for­ma­ci­ją apie „Sno­rą“ pa­skel­ bu­sio „Lie­tu­vos ry­to“ žur­na­lis­tai, D.Čap­li­kas at­sa­kė tei­gia­mai, ta­čiau į klau­si­mą, ar bu­vo pa­rei­ka­lau­ta at­ skleis­ti šal­ti­nį, sa­kė ne­ga­lin­tis at­ sa­ky­ti, nes tai jau iki­teis­mi­nio ty­ ri­mo duo­me­nys. Praei­tą mė­ne­sį ge­ne­ra­li­nis pro­ ku­ro­ras Da­rius Va­lys pra­ne­šė, kad bu­vu­siam Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­bos (FNTT) va­do­vo pa­va­duo­to­jui Vy­tau­tui Gir­ža­dui yra pa­reikš­ti įta­ri­mai dėl do­ku­ men­tų klas­to­ji­mo ir pikt­nau­džia­ vi­mo tar­ny­bi­ne pa­dė­ti­mi. Per­nai lapk­ri­tį prieš pat na­ cio­na­li­zuo­jant „Sno­rą“ dien­raš­

tis „Lie­tu­vos ry­tas“, ci­tuo­da­mas ano­ni­mi­nius šal­ti­nius, pra­ne­šė, kad val­džia „ke­ti­na su­si­do­ro­ti su lie­tu­viš­ku ban­ku“.

FNTT di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jui V.Gir­ ža­dui ne­pa­lan­kūs bu­vo abu ty­ri­mai po­ lig­ra­fu. Šių me­tų va­sa­rį Ge­ne­ra­li­nė­je pro­ ku­ra­tū­ro­je pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ ri­mas dėl in­for­ma­ci­jos apie pla­nuo­ ja­mus pa­rei­gū­nų veiks­mus, ti­riant ban­ko „Sno­ras“ veik­lą, ne­tei­sė­to at­sklei­di­mo. Ty­ri­mas pra­dė­tas dėl ga­li­mo pikt­nau­džia­vi­mo tar­ny­bi­

ne pa­dė­ti­mi. Bu­vęs vi­daus rei­ka­lų mi­nist­ras Rai­mun­das Pa­lai­tis FNTT va­do­vų at­lei­di­mo ap­lin­ky­bes ty­ru­ siai Sei­mo An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­ jai tvir­ti­no, kad pa­nai­kin­ti lei­di­mus jiems dirb­ti su slap­ta in­for­ma­ci­ja siū­ lė Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­tas (VSD). „Gau­ta VSD pa­žy­ma, ku­rio­je, ci­tuo­ju, siū­lo­ma „sku­biai spręs­ti dėl lei­di­mų dirb­ti ar su­si­pa­žin­ti su slap­ ta in­for­ma­ci­ja pa­nai­ki­ni­mo“ FNTT va­do­vams“, – ko­mi­si­jos na­riams yra sa­kęs R.Pa­lai­tis. Tai ro­do pa­vie­šin­ta jo liu­di­ji­mo ste­nog­ra­ma. R.Pa­lai­tis į ko­mi­si­ją liu­dy­ti bu­ vo kvies­tas du kar­tus ir abu kar­tus tvir­ti­no bū­tent to­kio tu­ri­nio pa­žy­ mą ga­vęs iš VSD. Jis pa­brė­žė, kad tai bu­vo ne ofi­cia­lus VSD tei­ki­mas dėl lei­di­mo dirb­ti su slap­ta in­for­ ma­ci­ja pa­nai­ki­ni­mo, o pa­žy­ma.

VSD ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Ge­di­ mi­nas Gri­na ne kar­tą yra tvir­ti­nęs, kad jo va­do­vau­ja­ma ins­ti­tu­ci­ja jo­ kio siū­ly­mo ne­tei­kė, tik in­for­ma­vo mi­nist­rą ir ra­gi­no jį ap­si­spręs­ti. Taip pat R.Pa­lai­tis ko­mi­si­jai dės­ tė, jog FNTT di­rek­to­riaus pa­va­ duo­to­jui V.Gir­ža­dui ne­pa­lan­kūs bu­vo abu ty­ri­mai po­lig­ra­fu, o ty­ri­ mo re­zul­ta­tai pa­ro­dę, kad „jis me­ la­vo at­sa­kant ir į klau­si­mus apie in­for­ma­ci­jos da­li­ji­mą neį­ga­lio­ tiems as­me­nims“. Bu­vęs mi­nist­ras tvir­ti­no ty­ri­mo duo­me­nis kon­fi­den­cia­liai ap­ta­ręs su Pre­zi­den­te Da­lia Gry­baus­kai­te ir prem­je­ru And­riu­mi Ku­bi­liu­mi. Pre­zi­den­tė pa­rė­mė su­si­komp­ro­ mi­ta­vu­sių FNTT va­do­vų at­lei­di­mą, bet prem­je­ras tam pa­si­prie­ši­no. VD, BNS inf.


6

ketvirtADIENIS, birželio 21, 2012

nuomonės

La­biau­siai bi­jo ne­lai­mių

Žvilgsnis

Redakcijos skiltis

D Iš­ban­dy­mai prem­je­rui

Stasys Gudavičius

A

nd­r ius Ku­bi­l ius jau ge­g u­ž ės pra­d žio­j e pa­si­g y­rė, kad jo va­ do­vau­j a­m a Vy­r iau­ sy­bė ta­po re­kor­d i­nin­ke. Iš tik­r ų­ jų, pen­k io­l ik­ta­sis Mi­n ist­r ų ka­bi­ ne­tas, cent­ro de­ši­nės koa­l i­ci­jos su­for­muo­t as dar 2008-ųjų pa­ bai­go­je, vir­š i­jo vi­sus po­l i­t i­n ius re­kor­dus ir ta­p o il­g iau­s iai dir­ ban­čia Vy­r iau­sy­be šiuo­lai­k i­nė­ je Lie­tu­vo­je.

Kas taps nau­juo­ju še­ šio­lik­ta­jai Vy­riau­sy­bei va­do­vau­sian­čiu prem­ je­ru? Ga­li­my­bių pa­le­tė la­bai spal­vin­ga. Iki Sei­mo rin­ki­mų li­ko kiek dau­ giau kaip 100 die­nų. Var­gu ar per to­kį trum­pą lai­ką A.Ku­bi­liaus ka­bi­ ne­tas su­žlugs ir bus su­for­muo­tas nau­jas. Tai­gi, kaip jau bu­vo pro­gno­zuo­ta maž­daug prieš me­tus, pen­kio­lik­to­ji Vy­riau­sy­bė, ne­pai­ sant vi­sų su­krė­ti­mų, su­ge­bės pa­ ge­rin­ti dar vie­ną re­kor­dą, iš­bū­da­ ma val­džio­je vi­są jai skir­tą ket­ve­ rių me­tų ka­den­ci­ją – kaip sa­ko­ma, nuo skam­bu­čio iki skam­bu­čio. Svy­r uo­jan­čių ir be­si­pyks­tan­čių koa­l i­c i­jų, po­l i­t i­nės bei fi­nan­s ų kri­zės, vi­so­k ių ki­to­k ių iš­ban­dy­ mų lai­kais toks sta­bi­lu­mas, be jo­ kios abe­jo­nės, yra tam tik­ra ver­ ty­bė. Bet dar rei­kės įver­t in­t i, ar šis sta­bi­lu­mas ne­pa­vir­to stag­na­ ci­ja. Kar­tais at­ro­do, kad są­stin­g is tie­siog dvel­k ia ore – Vy­r iau­sy­bė lyg ir su­gal­vo­ju­si ne­ma­žai vi­so­ kių so­cia­l i­n ių ir eko­no­m i­n ių re­ for­mų, bet tik ne­dau­ge­l į jų pa­si­ sten­gė įgy­ven­d in­t i. Į šią A.Ku­bi­ liaus ko­man­dos bė­dą ne kar­t ą ir ne du jau at­k rei­pė dė­me­sį pa­ti Pre­z i­den­tė Da­l ia Gry­baus­kai­tė. Ta­čiau tik­rą­jį da­bar­ti­nės Vy­riau­ sy­b ės ir ją su­da­ran­č ių par­t i­jų įver­ti­ni­mą šių me­tų spa­l į pa­teiks rin­kė­jai, bal­suo­da­mi dėl nau­jo­jo Sei­mo. Kol kas ap­k lau­sos ne­pa­ lan­k ios val­dan­čia­jai Tė­vy­nės są­ jun­gai-Lie­tu­vos krikš­čio­nims de­ mok­ra­tams bei dviem jos li­be­ra­ lioms par­tne­rėms val­d žio­je.

Bet Lie­tu­vo­je 100 die­nų yra ga­na daug. Vi­suo­me­nės nuo­tai­kos, jei­ gu kar­di­na­liai ir ne­pa­k is, vis dėl­ to ga­li pa­kryp­ti į val­dan­čio­sioms par­ti­joms pa­lan­kes­nę pu­sę. Be to, daug sy­k ių po­l i­to­lo­gai, so­ cio­lo­gai ir ap­ž val­g i­nin­kai jau yra kar­to­ję, kad dar neaiš­k u, ko­k ia bus po­l i­t i­nė dė­l io­nė po Sei­mo rin­k i­mų. Nau­ją val­dan­čią­ją dau­ gu­mą ga­l i su­da­r y­t i ir so­cial­de­ mok­ra­tai su ki­to­mis kai­rio­sio­mis ar cent­ro kai­rio­sio­mis par­ti­jo­mis, ir tie pa­tys kon­ser­va­to­riai, vėl pri­ trau­kę de­ši­n į­jį cent­rą ar cent­ris­ ti­nių pa­ž iū­r ų po­li­ti­kus, ku­rie pa­ teks į bū­si­mą Sei­mą. Net­g i neat­ mes­ti­na vien cent­ris­ti­nė Vy­riau­ sy­bė, jei­g u bū­t ų su­ge­bė­ta eli­m i­ nuo­t i du po­l i­t i­n ius ban­g i­n ius – so­cial­de­mok­ra­tus ir kon­ser­va­to­ rius. O gal at­v irkš­čiai – pa­ga­l iau tu­rė­si­me vai­vo­r ykš­tės koa­l i­ci­ją, ku­rią su­for­muo­tų tie pa­tys du po­ li­ti­niai ban­gi­niai, vi­są „mai­lių“ pa­ li­kę už val­d žios bor­to. Vis­kas pri­k lau­sys nuo dau­gy­bės da­ly­k ų – ne tik nuo rin­k i­muo­se kiek­v ie­nos par­t i­jos gau­to la­bai konk­re­taus bal­sų skai­čiaus, bet ir nuo par­t i­jų ak­t y­v u­mo bei ge­ bė­ji­mo po rin­ki­mų tar­tis dėl nau­ jos po­l i­t i­nės dau­g u­mos, taip pat – nuo nuo­lai­dų, ku­rias kiek­vie­na par­ti­ja da­rys po­ten­cia­liems par­tne­r iams, pa­v yz­d žiui, kiek ir ko­ kių mi­n ist­r ų po­r tfe­l ių pa­siū­lys nau­jo­je Vy­r iau­sy­b ė­je. Aki­vaiz­ du, kad kai ku­rios par­ti­jos eis į tą pu­sę, ku­rio­je joms bus pa­siū­ly­ta dau­g iau. O kas taps nau­juo­ju še­š io­l ik­ta­ jai Vy­r iau­sy­bei va­do­vau­sian­čiu prem­je­r u? Ga­l i­my­bių pa­le­tė la­ bai spal­vin­ga. Kiek­vie­nos di­des­ nės par­t i­jos ly­de­r is ir jo ap­l in­ kos žmo­nės ga­l i tap­t i po­ten­cia­ liais kan­d i­da­tais į mi­n ist­r us pir­ mi­nin­kus. Vik­to­ras Us­pas­ki­chas, Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis, Al­g ir­das But­ke­vi­čius ar­ba Ri­ča­ra­das Ma­l i­naus­kas, ar­ ba Juo­zas Ole­kas, Eli­g i­jus Ma­siu­ lis, Ar­t ū­ras Zuo­kas, Al­g is Čap­l i­ kas, Ire­na De­g u­t ie­nė, ne­t gi tas pa­ts A.Ku­bi­l ius. Šis, jei­g u įvyk­t ų toks ste­buk­las, kad po ru­dens rin­ ki­mų vėl bū­tų pa­skir­tas prem­je­ ru, pa­ge­rin­tų ne tik Vy­riau­sy­bės il­gaam­ž iš­k u­mo, bet ir prem­je­ra­ vi­mo re­kor­dus. Ta­č iau svar­biau­sias klau­si­mas tiek šian­dien, tiek ir ar­ti­miau­sio­je atei­ty­je – ku­ris iš po­ten­cia­lių mi­ nist­rų pir­mi­nin­kų su­ge­bės už­tik­ rin­t i sta­bi­lų vys­ty­mą­si, o ne sta­ bi­lią stag­na­ci­ją? At­sa­ky­mas šį ru­ de­nį bus rin­kė­jų, po­li­ti­kų ir Pre­zi­ den­tės ran­ko­se.

au­giau kaip pu­sė Lie­tu­vos pi­lie­čių bai­mi­na­si te­ro­ris­tų iš­puo­lių ir ka­ri­nių konf­lik­ tų, kaip ro­do pa­skelb­ti ap­ klau­sos re­zul­ta­tai. Ty­ri­mų bend­ro­vės „TNS LT“ at­ lik­tas Eu­ro­ba­ro­met­ro ty­ri­mas pa­ ro­dė, kad ga­li­mi te­ro­ris­tų veiks­mai ne­ri­mą ke­lia 56 pro­c. ap­klaus­tų lie­ tu­vių, o 61 pro­c. sa­ko be­si­bai­mi­nan­ tys ka­ri­nių konf­lik­tų. Ty­ri­mu bu­vo sie­kia­ma su­ži­no­ti ES pi­lie­čių nuo­mo­nę ci­vi­li­nės sau­gos ir hu­ma­ni­ta­ri­nės pa­gal­bos klau­si­mais. La­biau­siai lie­tu­viai bi­jo žmo­gaus veik­los su­kel­tų ne­lai­mių, pa­vyz­džiui, naf­tos iš­si­lie­ji­mo, bran­duo­li­nių ava­ ri­jų – tai ke­lia ne­ri­mą 84 pro­c. ap­ klaus­tų mū­sų ša­lies gy­ven­to­jų. O sti­ chi­nių ne­lai­mių, to­kių kaip po­tvy­niai ir že­mės dre­bė­ji­mai, bai­mi­na­si 69 pro­c. ap­klaus­tų Lie­tu­vo­je žmo­nių. 90 pro­c. Lie­tu­vos gy­ven­to­jų su­ tin­ka, kad ES tu­ri pa­dė­ti bet ku­riai ne jos te­ri­to­ri­jo­je esan­čiai vals­ty­bei,

ku­rią iš­tin­ka di­de­lė sti­chi­nė ar žmo­ gaus su­kel­ta ne­lai­mė, į nu­ken­tė­ju­sias te­ri­to­ri­jas siųs­da­ma eks­per­tų ir rei­ ka­lin­gos įran­gos. Taip pat 86 pro­c. lie­tu­vių ma­no, kad, sie­kiant įvei­kti ne­lai­mes, ES koor­di­nuo­ja­mi veiks­ mai yra efek­ty­ves­ni ne­gu at­ski­rų ša­ lių prie­mo­nės. Ty­ri­mo au­to­riai tei­gia, kad po­zi­ty­ vaus ša­lies gy­ven­to­jų po­žiū­rio į hu­ ma­ni­ta­ri­nę pa­gal­bą ne­pa­vei­kė eko­ no­mi­nis sunk­me­tis. 39 pro­c. lie­tu­vių vi­siš­kai pa­lai­ko tai, kad ES ir to­liau fi­nan­suo­ja hu­ma­ni­ta­ri­nę pa­gal­bą, ne­pai­sy­da­ma pa­tir­tos eko­no­mi­nės kri­zės ir di­de­lio spau­di­mo vie­šie­ siems fi­nan­sams. Tarp vi­sų ES pi­lie­ čių taip ma­nan­čių da­lis yra šiek tiek ma­žes­nė, ji su­da­ro 36 pro­c. Tiek Lie­tu­vo­je, tiek ki­to­se ES vals­ ty­bė­se te­le­vi­zi­ja ir in­ter­ne­tas yra pa­grin­di­niai šal­ti­niai, ku­riuo­se gy­ven­to­ jai ieš­ko­tų in­for­ma­ci­jos apie ES hu­ ma­ni­ta­ri­nę pa­gal­bą ir ci­vi­li­nės sau­ gos po­li­ti­ką.

Ki­tos va­kar pa­skelb­tos ap­klau­sos duo­me­ni­mis, di­džio­ji da­lis Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ma­no, kad, į Ru­si­jos pre­ zi­den­to po­stą grį­žus Vla­di­mi­rui Pu­ ti­nui, dvi­ša­liai san­ty­kiai ne­si­keis, o penk­ta­da­lis įžvel­gia san­ty­kių pa­blo­ gė­ji­mo ti­ki­my­bę. VD, BNS inf.

84 proc.

ap­klaus­tų Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ne­ri­mą ke­lia žmo­gaus veik­los su­kel­tos ne­lai­mės.

„„Ne­ri­mas: ka­ri­nių konf­lik­tų bai­mi­na­si 61 pro­c. ap­klaus­tų lie­tu­vių. 

And­riaus Ufar­to (BFL) nuo­tr.

Pa­gy­rė ko­vą su pre­ky­ba žmo­nė­mis

L

ie­tu­va ge­riau ko­vo­ja su pre­ ky­ba žmo­nė­mis nei kai­ my­nės Lat­vi­ja, Es­ti­ja, Bal­ ta­ru­si­ja ir Ru­si­ja, o per­nai re­zul­ta­tai ta­po ypač pa­ste­bi­mi. Taip ra­šo­ma nau­jo­je Jung­ti­nių Ame­ri­ kos Vals­ti­jų vals­ty­bės de­par­ta­men­ to ata­skai­to­je. Lie­tu­va, kaip ir anks­tes­niais me­ tais, pri­skir­ta prie pir­mos ka­te­go­ri­ jos vals­ty­bių – jos, ame­ri­kie­čių ver­ ti­ni­mu, tin­ka­mai ko­vo­ja su pre­ky­ba žmo­nė­mis. Lat­vi­ja ir Es­ti­ja pri­skir­tos ant­rai gru­pei – ša­lių, ku­rios nea­ti­tin­ka mi­ ni­ma­lių stan­dar­tų. To­kios pat kri­ti­ kos su­lau­kė ir ke­lios ki­tos ES vals­ty­ bės, o Ru­si­ja ir Bal­ta­ru­si­ja įver­tin­tos dar blo­giau.

Per­nai Lie­tu­vo­je pra­ dė­tas 21 iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl pre­ky­bos žmo­nė­mis. „Lie­tu­vos Vy­riau­sy­bė vi­siš­kai ati­ tin­ka mi­ni­ma­lius pre­ky­bos žmo­nė­ mis eli­mi­na­vi­mo stan­dar­tus. 2011 m. Lie­tu­vo­je iden­ti­fi­kuo­ta du­kart dau­ giau au­kų, pra­dė­ta tris­kart dau­giau ty­ri­mų ir už­tik­rin­ta, kad vi­si kal­ tais dėl pre­ky­bos žmo­nė­mis pri­pa­ žin­ti as­me­nys bū­tų nu­baus­ti lais­vės atė­mi­mo baus­me“, – ra­šo­ma Vals­ ty­bės de­par­ta­men­to ata­skai­to­je. Per­nai Lie­tu­vo­je pra­dė­tas 21 iki­teis­

mi­nis ty­ri­mas dėl pre­ky­bos žmo­nė­ mis, 2010 m. bu­vo sep­ty­ni to­kie ty­ ri­mai. JAV tei­gi­mu, Lie­tu­va smar­kiai pa­ di­di­no fi­nan­sa­vi­mą, ski­ria­mą rū­pin­ tis au­ko­mis. Per­nai Lie­tu­vo­je nu­sta­ ty­tos 45 pre­ky­bos žmo­nė­mis au­kos, 2010 m. jų bu­vo 22. Tarp pro­ble­mų mi­ni­mas daž­ nai pa­si­tai­kan­tis au­kų at­si­sa­ky­mas bend­ra­dar­biau­ti su tei­sė­sau­ga. Atas­ kai­to­je nu­ro­do­ma, kad spe­cia­li­zuo­ti tei­sė­sau­gos sky­riai pro­fe­sio­na­liai ti­ ria to­kius nu­si­kal­ti­mus, ta­čiau pro­ vin­ci­jo­je pa­rei­gū­nams dar trūks­ta kom­pe­ten­ci­jos. Be to, Lie­tu­vo­je lie­ ka pro­ble­mų ti­riant pri­vers­ti­nio dar­ bo at­ve­jus. VD, BNS inf.

Redakcijos nuomonė gali nesutapti su autorių nuomone. karštOJI linija: reklamos skyrius: Platinimo tarnyba: Prenumeratos skyrius: Buhalterija: 212 2022 261 3654 261 1688 261 1688 (8 46) 397 ISSN 1822-7791 © 2007 „Diena Media News“ Labdarių g. 8, 01120 Vilnius Tel. (8 5) 262 4242, E. paštas: info@vilniausdiena.lt VYRIAUSIASIS REDAKTORIUS Lukas Miknevičius – 219 1386 VYRIAUSIOJO REDAKTORIAUS PAVADUOTOJAS Stasys Gudavičius – 219 1371

MIESTAS: Rūta Grigolytė – 219 1373 Indrė Pepcevičiūtė – 219 1391 Andrejus Žukovskis – 219 1391 LIETUVA: Justinas Argustas – 219 1381 EKONOMIKA: Jolita Mažeikienė (redaktorė) – 219 1374 Lina Mrazauskaitė – 219 1388 PASAULIS: Julijanas Gališanskis (redaktorius) – 219 1376 Valentinas Beržiūnas – 219 1387

SPORTAS: Romas Poderys (redaktorius) – (8 37) 302 258 Mantas Stankevičius – 219 1383 ŠEŠTADIENIS: Darius Sėlenis – (8 37) 302 276 Laima Žemulienė – 219 1374 TV DIENA: Agnė Klimčiauskaitė (redaktorė) – 219 1380 370: Jurgita Kviliūnaitė (redaktorė) – 219 1370 FOTOGRAFAI: Gediminas Bartuška – 219 1384 Simonas Švitra – 219 1384

Visi kontaktai: diena.lt/dienrastis/redakcija Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raide R pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti. Tiražas 5500.

767

REKLAMOS PARDAVIMO SKYRIUS: 261 3655, 261 3659, 261 3654, 261 3000, 261 9655, 279 1370 faks. – 279 1379 SKELBIMŲ SKYRIUS: 

261 3653

PRENUMERATOS SKYRIUS: 

261 1688

PLATINIMO TARNYBA: 

261 1688


7

ketvirtADIENIS, birželio 21, 2012

ekonomika

OMX Vilnius OMX RigaOMX Tallinn

+0,44 %

42,9

+0,24 %

+0,80 %

BVP vie­nam gy­ven­to­jui au­go Lie­tu­vos bend­ra­sis vi­daus pro­duk­tas (BVP) vie­nam gy­ven­to­jui, skai­čiuo­jant pa­gal per­ka­mą­ją ga­lią, 2011 m. šok­te­lė­jo iki 62 pro­c. ES vi­dur­kio, ir tai yra 4 pro­c. dau­giau nei 2010 m. Ki­tų Bal­ti­jos ša­lių ro­dik­liai taip pat pa­ki­lo: Lat­vi­jos BVP vie­ nam gy­ven­to­jui išau­go iki 58 pro­c., Es­ ti­jos – iki 67 pro­c. 2010 m. šio­se ša­ly­se BVP vie­nam gy­ven­to­jui sie­kė ati­tin­ka­mai 52 ir 65 pro­c.

mlrd. li­tų

sie­kė su­kaup­tos tie­sio­gi­nės už­sie­nio in­ves­ti­ci­jos ša­ly­je šių me­tų ko­vo pa­bai­go­je.

diena.lt/naujienos/ekonomika

Valiutų kursai

De­ga­lų kai­nos

Šiandien Valiuta

kiekis Santykis

Bal­ta­ru­si­jos rub­lis 10000 3,2823 DB sva­ras ster­lin­gų 1 4,2808 JAV do­le­ris 1 2,7210 Ka­na­dos do­le­ris 1 2,6703 Lat­vi­jos la­tas 1 4,9554 Len­ki­jos zlo­tas 10 8,1419 Nor­ve­gi­jos kro­na 10 4,5814 Ru­si­jos rub­lis 100 8,3653 Švei­ca­ri­jos fran­kas 1 2,8745

pokytis

–1,2515 % –0,3886 % –0,6535 % –0,3024 % –0,0101 % +0,7000 % –0,2243 % –0,5693 % –0,0070 %

ku­mo ver­ti­ni­mo. 

„Shut­ters­tock“ nuo­tr.

Dėl greitųjų kreditų laukia diskusijos Sko­li­na ir be­dar­biams

Ge­gu­žės pa­bai­go­je Lie­tu­vos ban­ ko pra­dė­tas ty­ri­mas dėl ša­ly­je vei­kian­čių grei­tų­jų kre­di­tų bend­ ro­vių pa­tvir­ti­no įta­ri­mus. Nors ty­ ri­mą baig­ti pla­nuo­ja­ma tik ru­de­ nį, išanks­ti­niai re­zul­ta­tai by­lo­ja bend­ro­vių at­sa­ko­my­bės sto­ką. Var­to­ji­mo kre­di­tų po­rtfe­lis spar­ čiai au­ga – vien per de­vy­nis praė­ ju­sių me­tų mė­ne­sius jis išau­go be­ veik du kar­tus. Dar prieš pra­de­dant ty­ri­mą var­to­ji­mo kre­di­tų po­rtfe­lis sie­kė maž­daug 80 mln. li­tų. Lie­ tu­vos ban­ko val­dy­bos pir­mi­nin­kas Vi­tas Va­si­liaus­kas tą­kart iš­sky­ rė tris pro­ble­mi­nes sri­tis: klien­tų mo­ku­mo ver­ti­ni­mą, bend­ro­vių at­ sa­ko­my­bę sko­li­nant ir ag­re­sy­vią jų rin­ko­da­rą bei rek­la­mą. „Tu­rė­ti įta­ri­mai pa­si­tvir­ti­na: sko­li­na­ma ne­pa­kan­ka­mai at­sa­ kin­gai. Kar­tais trūks­ta ir kre­di­tus iman­čių klien­tų, ir sko­li­nan­čių įmo­nių at­sa­ko­my­bės. Šią iš­va­dą grin­džia­me tuo, kad 30 pro­c. kai ku­rių bend­ro­vių kre­di­tų po­rtfe­lio su­da­ro kre­di­tai be­dar­biams. Ky­la klau­si­mas, kaip šie klien­tai grą­ žins paim­tą pa­sko­lą“, – sa­kė Lie­ tu­vos ban­ko prie­žiū­ros tar­ny­bos di­rek­to­rius Vy­tas Val­vo­nis. Paš­ne­ko­vas pa­sa­ko­jo, kad elekt­ ro­ni­niais ka­na­lais teik­da­mos kre­ di­tus bend­ro­vės, kaip ir ban­kai, pri­si­jun­gia prie „Sod­ros“ ar ki­tų pra­dels­tas su­mas ro­dan­čių re­gist­ rų. Ta­čiau net ir šių re­gist­rų duo­ me­nys, anot jo, ban­kų ir grei­tų­jų kre­di­tų bend­ro­vių ver­ti­na­mi skir­ tin­gai. „Ban­kai, ma­ty­da­mi, kad klien­ tas be­dar­bis, pa­sko­lų vie­na­reikš­ miš­kai ne­tei­kia. O grei­tų­jų kre­di­

Dy­ze­li­nas

Du­jos

4,76

4,46

2,41

„Kvis­ti­ja“

4,69

4,39

2,40

„Va­koil“

4,72

4,42

2,42

Vi­d. kai­na vi­so ap­tar­na­vi­mo de­ga­li­nių tink­luo­se. Šal­ti­nis: www.de­ga­lu­kai­nos.lt WTI naf­ta„Brent“ naf­ta83,02 dol. už 1 brl. 94,92 dol. už 1 brl.

Vy­riau­sy­bė pa­ga­liau nu­ta­rė šią va­sa­rą di­din­ti mi­ni­ma­lią mė­ne­sio al­gą (MMA) pus­šim­čiu li­tų. Ta­čiau tai pa­da­ry­ti ji ža­da mė­ne­siu vė­liau, nei bu­vo pla­nuo­ja­ma, – nuo rugp­ jū­čio pra­džios.

„„Kri­ti­ka: Lie­tu­vos ban­kas grei­tų­jų kre­di­tų bend­ro­vių veik­lo­je pa­si­ge­do at­sa­kin­go sko­li­ni­mo ir tin­ka­mo mo­

l.mrazauskaite@diena.lt

A 95

„Sta­toil“

MMA di­dės mi­ni­ma­liai

Grei­tų­jų kre­di­tų rin­ ko­je bręs­ta po­ky­ čiai. Lie­tu­vos ban­ kas apie ga­li­mus griež­tes­nius rei­ka­la­ vi­mus kre­di­tus tei­ kian­čioms bend­ro­ vėms kal­ba dar at­ sar­giai, ta­čiau ba­ do į jų veik­los trū­ku­ mus.

Li­na Mra­zaus­kai­tė

Vakar Tink­las

tų bend­ro­vės, kaip ro­do pir­mi­niai ty­ri­mo re­zul­ta­tai, kre­di­tą su­teik­ ti ga­li, jei ma­to, kad klien­tas ne­ tu­ri blo­gos kre­di­to is­to­ri­jos, ne­tu­ri pra­dels­tų mo­kė­ji­mų. To­kį be­dar­ bį jos ver­ti­na kaip ge­rą sko­li­nin­ ką“, – sa­kė V.Val­vo­nis. Klien­tai vė­luo­ja grą­žin­ti kre­di­tus

Ki­ta iš­ryš­kė­ju­si pro­ble­ma, ke­lian­ ti rū­pes­čių ir ne­ri­mą, kaip sa­kė V.Val­vo­nis, ta, kad da­lies bend­ro­ vių kre­di­tų po­rtfe­ly­je net du treč­ da­liai kre­di­tų yra pra­dels­ti. Anot jo, ne­su­ge­bė­ju­siems lai­ku grą­žin­ti kre­di­to tai­ko­mos bau­dos ir di­džiu­ liai dels­pi­ni­giai. O tai, pa­šne­ko­vo tei­gi­mu, ke­lia įta­ri­mą dėl ne­tin­ka­ mos bend­ro­vių stra­te­gi­jos. „Neaiš­ku, ar nė­ra kryp­tin­gai su­ren­ka­mi kuo blo­ges­ni klien­ tai, sie­kiant iš bau­dų ir dels­pi­ni­ gių už­dirb­ti, pa­si­pel­ny­ti išieš­kant klien­tų tur­tą. Tai tik­rai ke­lia ne­ri­ mą“, – sa­kė pa­šne­ko­vas. Ty­ri­mas taip pat pa­ro­dė, kad net 95 pro­c., o kai ku­riais at­ve­ jais ir 100 pro­c., pa­slau­gų tei­kia­ ma elekt­ro­ni­niais ka­na­lais, pa­vyz­ džiui, trum­po­sio­mis ži­nu­tė­mis ar in­ter­ne­tu. V.Val­vo­nio ma­ny­mu, esant to­kioms ten­den­ci­joms ky­la grės­mė, kad klien­tai yra ne­pa­kan­ ka­mai ge­rai in­for­muo­ja­mi apie vi­ sas tai­ko­mas są­ly­gas. „Ky­la klau­si­mas, ar klien­tai su­ pran­ta, ko­kios pa­lū­ka­nos jų lau­ kia ir ko­kios gre­sia san­kci­jos, jei jie kre­di­tų ne­grą­žins. Ta­čiau ga­ lu­ti­nių ver­ti­ni­mų kol kas nė­ra“, – sa­kė jis. Teiks siū­ly­mus

„Grei­tų­jų kre­di­tų bend­ro­vės sa­ vo re­pu­ta­ci­ją sau­go ne taip uo­liai kaip ban­kai“, – tei­gė V.Val­vo­nis. Jis pri­mi­nė, kad ban­kams nu­sta­

ty­ti at­sa­kin­go sko­li­ni­mo rei­ka­la­vi­ mai, t. y. jie tu­ri įver­tin­ti už­sta­to ir pa­sko­los san­ty­kį, taip pat pa­ja­mų ir įmo­kos san­ty­kį. Paš­ne­ko­vo tei­ gi­mu, ga­lu­ti­niai ty­ri­mo re­zul­ta­tai pa­ro­dys, ar rei­ka­la­vi­mai ban­kams ir grei­tų­jų kre­di­tų bend­ro­vėms tu­ rė­tų bū­ti su­vie­no­din­ti. „Ty­ri­mą pla­nuo­ja­me baig­ti ru­ de­nį, kai bus pa­tik­rin­tos vi­sos bend­ro­vės ir bus ga­li­ma api­bend­ rin­ti re­zul­ta­tus. Tai­syk­lių šioms bend­ro­vėms, ma­nau, taip grei­tai ne­pa­kei­si­me, ta­čiau pa­skelb­si­me iš­va­das ir siū­ly­mus, ku­ria kryp­ti­ mi rei­kia ju­dė­ti. Tuo­met pra­si­dės ki­tas eta­pas – siū­ly­mų įgy­ven­di­ ni­mas“, – tvir­ti­no V.Val­vo­nis Paš­ne­ko­vo tei­gi­mu, ga­li bū­ti, kad griež­tes­ni rei­ka­la­vi­mai var­ to­ji­mo kre­di­tų tei­kė­jams bus pa­ reng­ti per šiuos me­tus. Anot jo, pir­miau­sia bus svars­to­ma ga­li­my­ bė įpa­rei­go­ti bend­ro­ves ge­riau in­ for­muo­ti apie ri­zi­ką. „Jei­gu pa­kei­si­me rei­ka­la­vi­mus, ko­kia in­for­ma­ci­ja tu­ri bū­ti pa­teik­ta ir kaip, au­to­ma­tiš­kai ga­li su­ma­žė­ti ir ga­li­my­bių teik­ti kre­di­tą kai ku­ rio­mis prie­mo­nė­mis, pa­vyz­džiui, trum­po­sio­mis ži­nu­tė­mis. Gal­būt imant kre­di­tą trum­pą­ja ži­nu­te su klien­tais tu­rės su­si­siek­ti va­dy­bi­ nin­kas ir žo­džiu išaiš­kin­ti są­ly­gas ir pan.“, – sa­kė V.Val­vo­nis. Jei įpa­rei­go­ji­mo su­teik­ti vi­sa­pu­ siš­ką in­for­ma­ci­ją apie są­ly­gas ne­ pa­kaks, pa­šne­ko­vas pro­gno­zuo­ ja ir griež­tes­nes prie­mo­nes. Anot jo, pa­ti griež­čiau­sia prie­mo­nė bū­ tų nu­sta­ty­ti ma­žes­nę mak­si­ma­lią pa­lū­ka­nų nor­mą. Šiuo me­tu ji sie­ kia 200 pro­c. Reg­la­men­tuos rek­la­mą

Per šiuos me­tus taip pat pla­nuo­ ja­ma pa­reng­ti ir at­sa­kin­gos rek­

la­mos nuo­sta­tas, ku­rios bus tai­ ko­mos vi­sam fi­nan­sų sek­to­riui. V.Val­vo­nis pri­pa­ži­no, kad rek­la­ma fi­nan­sų sek­to­riu­je vi­suo­met kė­ lė pro­ble­mų, to­dėl nea­be­jo­ja­ma, kad šis žings­nis – neiš­ven­gia­mas: „At­sa­kin­gos rek­la­mos nuo­sta­tos nu­ro­dys ge­ros ir blo­gos rek­la­mos pa­vyz­džius, rei­ka­la­vi­mus.“ Lie­tu­vos ban­ko at­sto­vo tei­gi­mu, kre­di­to bend­ro­vių rek­la­ma yra ag­ re­sy­vi ir to­dėl su­lau­kia­ma skun­dų dėl jo­se pa­tei­kia­mos ne­pa­kan­ka­ mos ar ne­tin­ka­mos in­for­ma­ci­jos. Anot pa­šne­ko­vo, dėl to­kių rek­la­mų skun­džia­si ir nu­ken­tė­ję klien­tai, ir pa­čios grei­tų­jų kre­di­tų bend­ro­vės, pa­ste­bė­ju­sios ne­są­ži­nin­gą kon­ku­ ren­tų veik­lą. Ta­čiau skun­dų, anot jo, kol kas esa­ma ma­žai. „Rei­kė­tų pa­ra­gin­ti ra­šy­ti skun­ dus dėl kre­di­to įstai­gų veik­los. Nuo sau­sio pra­dė­ję spręs­ti var­ to­to­jų gin­čus per du ket­vir­čius su­lau­kė­me tik 5 skun­dų. Tai ga­ na ne­daug, pa­ly­gin­ti su tuo, kiek žmo­nių skun­dų ma­to­me spau­do­ je“, – sa­kė V.Val­vo­nis. Pa­sak jo, šiuo me­tu dėl ne­tin­ka­ mos rek­la­mos vyks­ta ke­li ty­ri­mai. Vie­ną įmo­nę, ku­rios pa­va­di­ni­mas kol kas vie­šai ne­skel­bia­mas, Lie­ tu­vos ban­kas jau pa­siū­lė nu­baus­ti už ne­tin­ka­mą rek­la­mą.

30 proc.

grei­tų­jų kre­di­tų kai ku­rios įmo­nės su­tei­kia be­dar­biams.

„Vy­riau­sy­bė, at­si­žvelg­da­ma į vi­ sus me­tus tru­ku­sias dis­ku­si­jas su so­cia­li­niais par­tne­riais, priė­mė spren­di­mą nuo rugp­jū­čio 1 d. di­ din­ti MMA iki 850 li­tų. Tik nuo rugp­jū­čio to­dėl, kad vers­las spė­ tų tin­ka­mai pa­si­ruoš­ti. Dis­ku­si­jos šiek tiek už­tru­ko, tai ga­li­me priim­ ti ir kaip prie­kaiš­tą sau, ta­čiau tai lė­mė dau­ge­lis veiks­nių“, – po Vy­ riau­sy­bės po­sė­džio sa­kė prem­je­ras And­rius Ku­bi­lius. Anot jo, priim­ti spren­di­mą bu­vo del­sia­ma dėl eko­no­mi­nės si­tua­ci­ jos ir rin­ki­mų Grai­ki­jo­je.

And­rius Ku­bi­lius:

Tik nuo rugp­jū­čio, kad vers­las spė­tų tin­ ka­mai pa­si­ruoš­ti. Dis­ku­si­jos dėl MMA di­di­ni­mo pi­ką pa­sie­kė ant­ra­die­nį, kai vie­ni iš so­cia­li­nių par­tne­rių – pro­fe­si­ nių są­jun­gų at­sto­vai – at­si­sa­kė da­ ly­vau­ti neei­li­nia­me Tri­ša­lės ta­ry­ bos po­sė­dy­je. Pro­fe­si­nės są­jun­gos rei­ka­la­vo, kad MMA nuo lie­pos bū­ tų pa­di­din­ta 100 li­tų, iki 900 li­tų, o nuo 2013 m. sau­sio – dar 100 li­ tų, iki 1000 li­tų. Pa­na­šios nuomo­ nės lai­kė­si ir darb­da­viai, ta­čiau vė­ liau jie po­zi­ci­ją su­švel­ni­no. Spren­di­mai dėl MMA tu­ri bū­ti prii­ma­mi vi­sų tri­jų so­cia­li­nių par­ tne­rių – Vy­riau­sy­bės, darb­da­vių ir pro­fe­si­nių są­jun­gų – su­ta­ri­mu. Ta­čiau Vy­riau­sy­bė pa­si­nau­do­jo tik bend­ra Tri­ša­lės ta­ry­bos nuo­mo­ne, kad MMA rei­kia di­din­ti. Tai pa­da­ry­ti ji nu­spren­dė pa­gal sa­vo sce­na­ri­jų. Sei­mo pir­mi­nin­kė Ire­na De­gu­ tie­nė Vy­riau­sy­bės veiks­mus kri­ti­ ka­vo ir pa­brė­žė, kad Tri­ša­lė ta­ry­ba yra su­kur­ta dis­ku­si­joms. To­dėl ig­ no­ruo­ti pro­fsą­jun­gų, anot jos, ne­ ga­li­ma. „Ma­nau, kad tai ne­nor­ma­li si­ tua­ci­ja. Tri­ša­lė ta­ry­ba su­kur­ta dis­ ku­tuo­ti, kol bus priim­tas bend­ras spren­di­mas. Ne­ga­li­ma ig­no­ruo­ti nė vie­no so­cia­li­nio par­tne­rio“, – sa­kė I.De­gu­tie­nė. Šiuo me­tu MMA Lie­tu­vo­je sie­ kia 800 li­tų, at­skai­čius mo­kes­čius – 670 li­tų. Pas­ta­rą­jį kar­tą mi­ni­ma­li al­ ga 100 li­tų bu­vo di­di­nta 2008 m. pra­džio­je. BNS inf.


8

KetvirtADIENIS, birželio 21, 2012

tema

Pikt­naud­žia­vi­mo (ne)mo­ku­mu Nors ne­re­tai ty­či­nis įmonės ve­di­mas ne­ mo­ku­mo, rest­ruktū­ri­za­ci­jos ar bank­ ro­to link ma­to­mas pli­ka aki­mi, jį įro­dy­ti Lie­tu­vo­je be­veik ne­įma­no­ma. Tarp vers­ li­ninkų ši te­ma – ta­bu. Ta­čiau dau­ge­lis jų yra tik­ri šio pro­ce­so vir­tuo­zai.

Jo­li­ta Ma­žei­kienė j.mazeikiene@diena.lt

Pel­nin­ga, bet ne­mo­ki

Ša­lies teis­mai kas­dien su­lau­kia pra­ šymų iš­kel­ti bank­ro­to bylą konk­ re­čiai įmo­nei – to pra­šo į ne­viltį pa­tekę kre­di­to­riai. No­rint at­gau­ ti skolą tai jau ta­po įpras­ta pra­kti­ ka, ta­čiau kar­tais ji bai­gia­si dve­jo­ pai – įspaus­ta į kampą pik­ty­biš­kai ven­gu­si at­si­skai­ty­ti įmonė at­si­skai­ to ar­ba tie­siog bank­ru­tuo­ja, į bank­ rotų liūną nu­si­neš­da­ma vi­sus sa­vo įsi­pa­rei­go­ji­mus. Yra ir tar­pi­nis va­ rian­tas, kai įmonė, kal­ti­na­ma esan­ti ne­mo­ki, teis­mui su­ge­ba įro­dy­ti, jog yra mo­ki, ta­čiau to­liau ven­gia at­si­ skai­ty­ti su kre­di­to­riais. At­ro­do, kad tai ga­li tęstis iki be­ga­lybės. Vie­nu iš to­kių pa­vyzd­žių, kai įmonė ofi­cia­liai yra mo­ki, ta­čiau rin­kos da­ly­vių įvar­di­ja­ma ne­mo­kia, ga­li­ma lai­ky­ti vieną did­žiau­sių Lie­ tu­vos sta­ty­bos bend­ro­vių „Vėtrū­ na“. Pas­ta­ruo­ju me­tu šią bend­rovę nuo­lat ly­di ne­mo­ku­mo šlei­fas, ta­ čiau kre­di­to­riams iš­kel­ti bank­ro­to by­los teis­me nie­kaip ne­pa­vyks­ta. „Vėtrūna“ ne kartą teis­mui ofi­cia­ liais do­ku­men­tais įrodė, kad dir­ba

pel­nin­gai, nėra sko­lin­ga nei „Sod­ rai“, nei VMI. Ta­čiau nuo 2011 m. įro­dy­ti bend­rovės „Vėtrūna“ ne­ mo­kumą bent jau ke­lis kar­tus ban­ dė pi­nigų ne­su­lau­kian­tys buvę vers­ lo par­tne­riai, bend­rovės „De­co­rum Con­cept Group“, „Virk­lund Sport“, „Con­lex“, „Bal­tic Me­tal Cen­ter“. Vie­ša teismų in­for­ma­ci­ja liu­di­ja, kad vien šie­met dar apie 10 įmo­nių kreipė­si į teismą dėl sko­los pri­tei­si­ mo iš bend­rovės „Vėtrūna“. Ta­čiau teis­mai, įver­tinę bend­ rovės „Vėtrūna“ fi­nan­si­nius ro­ dik­lius, kas­kart kons­ta­tuo­ja, jog bend­rovės „Vėtrūna“ pra­dels­ ti įsi­pa­rei­go­ji­mai ne­vir­ši­ja pusės į jos ba­lansą įra­šy­to tur­to vertės, to­ dėl nėra pa­grin­do kons­ta­tuo­ti, kad ji ne­mo­ki. Praė­ju­sių metų pa­bai­go­ je bend­rovės „Vėtrūna“ tur­tas sie­ kė apie 189 mln. litų.

nu­spręsta at­si­sa­ky­ti iš­kel­ti bank­ ro­to bylą. Per­nai ir šių metų pra­džio­je į pa­reiš­ki­mus iš­kel­ti bank­ro­to bylą bend­rovė „Vėtrūna“ at­si­kir­tinė­jo teig­da­ma, kad ji su „Žal­gi­rio“ are­ ną sta­čiu­siais su­bran­go­vais neat­ sis­kai­tys tol, kol ne­gaus pi­nigų iš Kau­no mies­to sa­vi­val­dybės. Kaip dien­raštį pa­ti­ki­no Kau­no mies­ to sa­vi­val­dybės me­ro pa­tarė­jas Au­ri­mas J.Ra­moš­ka, su bend­ro­ ve „Vėtrūna“ sa­vi­val­dybė vi­siš­kai at­si­skaitė šie­met va­sarį ir kovą – per­vedė per 6 mln. litų.

Vy­tau­tas Ba­nys:

Tam tik­ri as­me­nys pikt­naud­žiau­ja bank­ro­to pro­cedū­ra ir el­gia­si ne­sąži­nin­gai siek­da­mi bend­ro­vei „Vėtrūna“ iš­kel­ti bank­rotą. Nors bend­rovė at­ga­vo vi­sus pi­ ni­gus, ji pa­siekė, kad su su­bran­ go­vais ne­būtų at­si­skai­ty­ta iki ga­ lo. Kaip sakė bend­rovės „Bal­tic Me­tal Cen­ter“ di­rek­to­rius Ka­zi­

Aiškė­ja dau­giau ty­či­nių bank­rotų Nau­jau­siais Įmo­nių bank­ro­to val­dy­mo pro­ce­sus pra­dėta 2000 ir 2005 m. No­ de­par­ta­men­to duo­me­ni­mis, 1993–2011 rint įro­dy­ti ty­činį bank­rotą ne­re­tai rei­ m. Lie­tu­vo­je 44 įmo­nių bank­ro­to pro­ kia nuei­ti ilgą tei­sinį ke­lią. Ana­li­zuo­ ce­sai pri­pa­žin­ti ty­či­niais. Dau­giau­sia jant ty­či­nius bank­ro­tus pa­gal nu­tar­ bank­ro­to pro­cesų, ku­rie vėliau bu­vo ties bank­rotą pri­pa­žin­ti ty­či­niu pri­ėmi­ pri­pa­žin­ti ty­či­niais, pra­dėta kri­zi­niais mo datą ma­ty­ti, kad dau­giau­sia bank­ 2009 m. – 7 bank­ro­tai. Po 5 bank­ro­to rotų ty­či­niais pri­pa­žin­ta 2010 ir 2011 m.

– ati­tin­ka­mai 6 ir 7 įmo­nių. Nors eko­no­ mi­niu sunk­me­čiu dau­ge­lio bank­ru­ tuo­jan­čių įmo­nių va­do­vai ti­ki­no, jog bank­rotą nulėmė vers­lo ne­sėkmė, ta­ čiau po tuo slėpėsi veiks­mai, ku­riais pir­miau­sia bu­vo ban­do­ma iš­veng­ti vykdyti įsi­pa­rei­go­jimus kre­di­to­riams.

Vie­ni did­žiau­sių sta­tybų bend­rovės „Vėtrūna“ darbų

Bend­rovės „Vėtrūna“ val­dy­bos pir­ mi­nin­kas Vy­tau­tas Ba­nys kai ku­rių kre­di­to­rių ke­ti­ni­mus iš­kel­ti bend­ ro­vei bank­ro­to bylą va­di­na ne­sąži­ nin­gais ir ne­teisė­tais. Jis nei­gia, kad „Vėtrūna“ yra sko­lin­ga sko­ lų išieš­ko­ji­mo bend­ro­vei. Ši, be­je, dien­raš­čiui neatsk­leidė, iš ko nu­ pir­ko bend­rovės „Vėtrūna“ skolą. „To­kiu ne­sąži­nin­gu el­ge­siu ban­ do­ma pa­si­pel­ny­ti. Mes su sa­vo vers­ lo par­tne­riais sie­kia­me elg­tis tei­sin­ gai ir gar­bin­gai, o šiuo at­ve­ju jie nėra mūsų vers­lo par­tne­riai. Ma­no ma­ ny­mu, tam tik­ri as­me­nys pikt­naud­žiau­ja bank­ro­to pro­cedū­ra ir el­gia­si ne­sąži­nin­gai siek­da­mi iš­kel­ti bend­ ro­vei „Vėtrūna“ bank­roto bylą. Lie­ tu­vo­je da­bar tai yra nau­ja ne­sąži­nin­ go vers­lo rūšis“, – įsi­ti­kinęs V.Ba­nys. Tie­sa, kad ki­lo gin­čas dėl at­si­ skai­ty­mo su bend­ro­ve „Bal­tic Me­ tal Cen­ter“, V.Ba­nys ne­neigė. Jis pa­brėžė, jog pa­ga­liau ras­tas spren­ di­mas ir klau­si­mas išspręs­tas. Pak­laus­tas, kodėl su bu­vu­siais ran­go­ vais at­si­skai­ty­ta ne­vi­siš­kai, jis tvir­ti­ no, kad to­kios bu­vo su­tar­ties sąly­gos, ta­čiau pla­čiau jų ne­ko­men­ta­vo. Ri­zi­ka ne­ma­ža

At­sar­giai vers­lo ri­ziką ver­ti­nan­tys rin­kos da­ly­viai bend­rovės „Vėtrū­ na“ veiks­mus įvar­di­ja kaip kryp­

„„Ad­mi­nist­ra­ci­nis pro­ku­ratūrų pa­sta­tas

„„Bend­rovės „Lie­tu­vos ener­gi­ja“ pa­sta­tas

„„Vil­niaus vers­lo uos­tas

„„Kau­no „Žal­gi­rio“ are­na

„„Ne­pa­si­tikė­ji­mas: 

tin­gus ir nuo­sek­lius sie­kiant at­ si­skai­ty­ti ne­vi­siš­kai. Spėlio­ja­ma, kad la­bai tikė­ti­na, jog ar­ti­miau­ siu me­tu bend­rovės „Vėtrūna“ ak­ci­nin­kai kreip­sis į teismą dėl bend­rovės rest­ruktū­ri­za­ci­jos. O tai reiš­kia, kad da­lis bend­rovės įsi­pa­rei­go­jimų bu­vu­siems vers­ lo par­tne­riams bus tie­siog „nu­ skan­din­ti“. Ta­čiau taip ma­nan­tiems bend­ rovės „Vėtrūna“ val­dy­bos pir­mi­ nin­kas V.Ba­nys at­ker­ta: „Ne­su­ lauks.“ Pa­sak jo, bend­rovė ne­ke­ti­na skelb­ti rest­ruktū­ri­za­ci­jos by­los ir to­liau dirbs kaip dir­bu­si. Ta­čiau tai, kad bend­rovės „Vė­ trūna“ pa­dėtis nėra ne­prie­kaiš­ tin­ga, dien­raš­čiui pa­tvir­ti­no įmo­

Sto­ja Ig­na­li­nos ato­minės elekt­rinės (IAE) už­da­ry­mo dar­bai Jau ku­ris lai­kas IAE už­da­ry­mo sta­tybų aikš­telė­je šei­mi­nin­kau­ja tik ap­sau­gos dar­buo­to­jai. Bend­rovė „Vėtrūna“ ir taip vėluo­jan­čius dar­bus su­stabdė dėl esą su­tri­ku­sių kon­sor­ciu­mo „GNS-Nu­kem“ at­si­skai­tymų už juos.

„„Na­cio­na­linė dailės ga­le­ri­ja

Bend­rovės „Vėtrūna“ pra­dels­ti įsi­pa­rei­go­ ji­mai ne­vir­ ši­ja pusės į jos ba­lansą įra­šy­to tur­ to vertės, todėl nėra pa­grin­do kons­ta­tuo­ ti, kad ji ne­ mo­ki.

Bet kam ne­mokės

Tiks­las – ne­pri­mokė­ti?

Pas­tarąjį kartą dėl bend­rovės „Vė­ trūna“ bank­ro­to by­los iškė­li­mo į Šiau­lių apy­gar­dos teismą kreip­ta­si šių metų ge­gužės vi­du­ry­je. Bank­ ro­to siekė kre­di­torės „Bal­tic Me­tal Cen­ter“ ir „Con­lex“. Ta­čiau bir­ že­lio pra­džio­je įvy­ku­sia­me teis­me

mie­ras Va­lai­ka, esą su bend­ro­ ve „Vėtrūna“ pa­vy­ko su­si­tar­ti dėl da­lies sko­los grąži­ni­mo. „At­gau­ si­me maž­daug apie 75 pro­c. ne­su­ mokė­tos su­mos. Džiau­giuo­si, kad nors tiek pa­vyks, nes bu­vo iš­ki­lu­si ri­zi­ka vi­siš­kai pra­ras­ti pi­ni­gus“, – pa­brėžė K.Va­lai­ka. Paš­ne­ko­vas tiks­liai ne­įvar­di­jo, kiek sie­kia vi­sa sko­la, bet anks­čiau spau­do­je bu­vo skelb­ta, kad bend­rovė „Vėtrūna“ įmo­nei „Bal­tic Me­tal Cen­ter“ bu­ vo sko­lin­ga apie 40 tūkst. litų. Ki­ta „Vėtrūnos“ kre­di­torė sko­ lų išieš­ko­ji­mo bend­rovė „Con­ lex“, dien­raš­čio ži­nio­mis, esą pik­ ty­biš­kai ven­giamą su­mokė­ti vos 10 tūkst. litų sumą dar ban­dys išieš­ ko­ti ki­tais būdais, o ne­pa­vy­kus vėl ke­ti­na kreip­tis į teismą dėl bank­ro­ to by­los iškė­li­mo.

kia­m a su­s i­t ar­t i dėl spren­d imų, ku­ rie leistų pa­s par­t in­t i li­k u­s ius dar­ bus. Tei­g ia­m a, kad abi pusės lin­k u­ sios į de­r y­b as. Bend­rovės „Nu­kem Tech­no­lo­g ies“ ir „Vėtrūna“ su­bran­gos su­t artį pa­ si­rašė 2010 m. rugpjū­č io pra­d žio­ je. „Vėtrūna“ bu­vo pa­s am­dy­ta sta­t y­ ti IAE pa­nau­do­to bran­duo­l i­n io ku­ ro sau­g yklą, ji taip pat statė kietųjų ra­d ioak­t y­v iųjų at­l iekų sau­go­j i­mo komp­lek­so sta­t i­n ius.

„Esam su­s i­t arę su už­s a­ko­v u, kad kol ne­s i­b aigs mūsų po­k al­biai ir kol ga­lu­t i­n ai nei­š aiškės si­t ua­c i­j a, tol mes ne­ko­m en­t uo­s i­m e šios si­t ua­ ci­j os. Kaip ir esa­me minėję anks­ čiau, dar­b ai sto­v i dėl su­t ri­k u­s ių at­ si­skai­t ymų“, – dien­raštį ti­k i­no bend­ Lai­k i­no­s ios pa­n au­do­to bran­duo­l i­ rovės „Vėtrūna“ val­dy­b os pir­m i­n in­ nio ku­ro sau­g yk­los sta­t y­b os darbų kas Vy­t au­t as Ba­nys. šiuo me­t u at­l ik­t a 80 pro­c ., įran­gos Tei­g ia­m a, kad Ru­s i­j os kor­p o­ra­c i­j os mon­t a­v i­mo sau­g yk­lo­j e – 30 pro­c . „Atomst­royex­p ort“ val­do­ma Vo­k ie­ Kietųjų ra­d ioak­t y­v iųjų at­l iekų tvar­ ti­j os įmonė „Nu­kem Tech­no­lo­g ies“ ky­mo ir sau­go­ji­mo komp­lek­so sta­ jau apie pusę metų vėluo­ja at­s i­skai­ ty­b a be­veik baig­t a, išs­k y­r us sto­go ty­t i su mi­l i­j ar­d inės vertės IAE už­ dangą ir ap­dailą. da­r y­mo dar­bus at­l ie­kan­čia bend­ro­ ve „Vėtrūna“. Įmonė „Nu­kem Tech­ no­l o­g ies“ šiuos kal­t i­n i­mus nei­g ia ir tvir­t i­n a, kad šiuo me­t u de­r a­m a­ si dėl su­t ar­t ies pa­kei­t imų. Esą sie­

„Nu­kem“ su IAE už­da­r y­mo dar­bus pra­dėju­sia „Ran­ga IV“ 2010 m. lie­pos 1 d. nu­traukė su­bran­gos su­tartį. „Ran­ gos IV“ ver­ti­ni­mu, su­tar­tis bu­vo nu­ trauk­ta ne­teisė­tai.


9

KetvirtADIENIS, birželio 21, 2012

tema

meist­riš­ku­mas

Komentaras

Eval­das Ra­po­las

„NOR­DIA Baub­lys & Part­ners“

Į

: vers­lo pa­sau­ly­je nie­ka­da ne­ga­li ži­no­ti, kas vengs at­si­skai­ty­ti, o kas il­gai ne­laukęs kreip­sis į teismą dėl bank­ro­to. „Shut­ters­tock“ nuo­tr.

nių ri­ziką ver­ti­nan­čio kre­ditų biu­ro „Cre­di­tin­fo“ tu­ri­ma in­for­ma­ci­ja. Ofi­cialūs duo­me­nys ro­do, kad bend­rovė „Vėtrūna“ vers­lo ry­šiais yra su­si­ju­si su 15 įmo­nių, iš jų vie­na bank­ru­tuo­jan­ti ir dvi jau bank­ru­ ta­vu­sios, ku­rios, be sta­tybų vers­lo, veiklą vyk­do trans­por­to ir me­ta­lo ap­dir­bi­mo sek­to­riuo­se. „Minė­ta įmo­nių grupė tu­ri kre­di­to­riams ne­ pa­dengtų skolų siekiančių 1,5 mln. litų. Pusė šios su­mos ten­ka fi­nansų sek­to­riaus įmonėms. Bank­ru­tuo­ jan­čių ar bank­ru­ta­vu­sių įmo­nių pra­dels­ti įsi­pa­rei­go­ji­mai su­da­ro treč­dalį, ar­ba 400 tūkst. litų, ne­ pa­dengtų skolų“, – ko­men­ta­vo bend­rovės „Cre­di­tin­fo“ kre­di­to ri­ zi­kos va­dovė Ali­na Bue­mann.

Su bend­ro­ve „Vėtrūna“ su­si­ju­sios įmo­nių grupės sko­los „Sod­rai“ su­da­ ro 489 tūkst. litų. „Tai yra bank­ru­ tuo­jan­čios ar jau bank­ru­ta­vu­sių gru­ pės įmo­nių „pa­li­ki­mas“. Bend­rovė „Vėtrūna“ tu­ri re­gist­ruotų 6,3 mln. litų vertės tur­to areštų“, – in­for­ ma­vo A.Bue­mann. Pa­sak jos, ki­to­se vei­kian­čio­se su bend­ro­ve „Vėtrūna“ su­si­ju­sio­se įmonė­se per­nai apy­var­ta svy­ra­vo nuo 6 tūkst. iki 5 mln. litų. Įmo­nių ba­lan­sinė vertė 2011 m. pa­ bai­go­je bu­vo per 70 mln. litų. Nei­gia sąsa­jas

Dien­raš­čio ži­nio­mis, šiuo me­tu bank­ru­tuo­ja dvi su bend­ro­ve „Vė­ trūna“ su­si­ju­sios įmonės – pa­statų ir sta­ti­nių elekt­ros tinklų įren­gi­mo

bend­rovė „Ju­va­ra“ ir van­den­tie­ kio, šil­dy­mo bei oro kon­di­cio­na­ vi­mo sis­te­mos įren­gi­mo bend­rovė „San­va­da“. Bend­rovės „Vėtrūna“ steigė­jas ir ak­ci­nin­kas V.Ba­nys ne­nei­gia, kad kaž­ka­da bu­vo šių įmo­nių ak­ci­nin­kas, ta­čiau šiuo me­tu sąsa­jas su šio­mis bank­ru­tuo­jan­čio­mis bend­rovė­mis nei­gia. Dien­raš­čio tu­ri­ma in­for­ma­ ci­ja liu­di­ja, kad šių bend­ro­vių kil­no­ ja­ma­sis ir ne­kil­no­ja­ma­sis tur­tas yra įkeis­tas V.Ba­niui. „Aš ne­ga­liu jums ko­men­tuo­ti to­kių in­ty­mių de­ta­lių, kas man yra įkeis­ta ar kas man ką yra įkeitęs. Tai ma­no ir tos ša­lies as­me­ ni­nis rei­ka­las“, – teigė V.Ba­nys. Jis pa­brėžė, kad to­kių klau­simų ne­ga­li ir ne­no­ri ko­men­tuo­ti.

monės bank­ro­tus ini­ci­juo­ja daž­ niau­s iai kre­d i­to­r iai, su ku­r iais ven­g ia­ma at­si­skai­ty­t i, ta­čiau, re­ mian­t is Įmo­n ių bank­ro­to val­dy­ mo de­par­ta­men­to 2010 m. pa­skelb­ta sta­tis­ti­ka, 2009 m. dau­giau­sia – net 41,3 pro­c. – bank­rotų ini­ci­ja­vo įmo­nių va­ do­vai. Pas­tebė­ti­na, kad iškė­lus bank­ ro­to bylą ne vi­sa­da iš kar­to būna aiš­ ku, kad įmonės ne­mo­ku­mas su­kel­tas dirb­ti­nai, todėl ty­či­nio bank­ro­to prie­ lai­dos pra­de­da aiškė­ti vėliau, pra­dėjus ana­l i­z uo­t i ir tir­t i įmonės su­da­r y­t us san­do­r ius. Nus­ta­ty­t i, kad įmo­nei ty­ čia su­kel­tas bank­ro­tas, – ga­na pro­ble­ miš­ka, nes ne vi­sa­da pa­vyks­ta įro­dy­ ti, jog tam tik­ri san­do­riai ar veik­la bu­vo prie­šin­ga įmonės tiks­lams ar pa­žeidė kitų kre­d i­to­r ių tei­ses. Įmonės veik­la yra di­na­miš­ka, todėl tiek san­do­rių su­ da­ry­mas, tiek tam tik­ro tur­to rea­li­za­vi­ mas yra įpras­ti ūkio su­bjek­to at­lie­ka­ mi veiks­mai, dėl to sun­ku įro­dy­ti, kiek ta veik­la, san­do­riai bu­vo kryp­tin­gi sie­ kiant įmo­nei su­kel­ti ne­mo­kumą. Mūsų ver­ti­ni­mu, sun­ku pa­sa­ky­ti, kaip pla­čiai ūkio su­bjek­tai ty­čia sie­kia įmo­ nės bank­ro­to. Daž­n iau­siai de­da­mos vi­sos pa­stan­gos, kad bank­ro­tas at­ro­

dytų kaip natū­ra­lus veiks­nys, be ki­ta ko, vers­l i­n in­kams tai vie­n in­telė išei­ tis iš­veng­ti įsi­pa­rei­go­jimų, o at­si­žvel­ giant į tai, kad ty­či­nio bank­rotų išaiš­ ki­n i­mo mas­tas yra ma­žas, – ne­bi­jo­t i ir dėl kil­sian­čios baud­žia­mo­sios at­sa­ ko­mybės. Dėl šios prie­žas­ties nėra pa­ nacė­jos, ku­ri pa­dėtų vi­siš­kai iš­veng­ti ne­sąži­ningų par­tne­r ių ir jaus­t is sau­ giam bend­ra­d ar­biau­jant su ki­t ais vers­li­nin­kais. Pa­ta­ri­mas būtų domė­tis par­tne­rio veik­la, sek­ti jo fi­nan­sinę bū­ klę ir bend­rau­ti, taip sie­kiant gau­ti kuo dau­giau in­for­ma­ci­jos apie jo veiklą. Įmonę, ku­ri pa­ti­ria lai­kinų fi­nan­si­nių sun­kumų, ga­li gelbė­ti pa­si­rink­tas įmo­ nės rest­ruktū­ri­za­ci­jos pro­ce­sas, ku­ris sie­ja­mas ne tik su įmonės ga­my­bi­niu, tech­ni­niu, ko­mer­ci­niu per­tvar­ky­mu, fi­nan­si­nių įsi­pa­rei­go­jimų rest­ruktū­ri­ za­ci­ja, bet ir, dau­ge­liu at­vejų, su ga­li­mu įmonės va­dovų pa­kei­ti­mu ar net ak­ci­ ninkų pa­si­kei­ti­mu. Vie­nas pa­g rin­di­nių kri­te­rijų, le­mian­ tis ga­l i­mybę rest­r uktū­r i­z uo­t i įmo­ nę ar ap­si­spren­d imą skelb­t i įmo­nei bank­rotą, – jos po­ten­cia­lus su­gebė­ji­ mas lai­k u vyk­dy­t i pri­siim­t us fi­nan­ si­n ius įsi­pa­rei­go­ji­mus kre­d i­to­r iams, su­gebė­ji­mas fi­nan­suo­ti sa­vo plėtrą ir su­teik­ti sa­vi­nin­kams naudą, adek­va­ čią pri­siim­tai vers­lo ri­zi­kai, t. y. įmonės, kaip vers­lo su­bjek­to, vertės pa­di­di­ni­ mas. Ki­taip ta­r iant, rest­ruktū­r i­zuo­ja­ mai įmo­nei su­tei­kia­ma pa­pil­do­ma ga­ li­mybė vys­ty­ti veiklą ir gau­ti pa­jamų, kad būtų ga­l i­ma įvyk­dy­t i kre­d i­to­r ių rei­ka­la­v i­mus. Ta­čiau toks pro­ce­sas ne­su­tei­kia įmo­nei ga­li­mybės iš­veng­ ti įsi­pa­rei­go­jimų.

Ty­či­nių bank­rotų skaičius pa­gal by­los iškė­li­mo datą 7 5

1 1

2

3

2

5

4 2

22

4 1

2

1

1994 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2008 2009 2010 2011

Metai

Šal­ti­nis: Įmo­nių bank­ro­to val­dy­mo de­par­ta­men­tas

STATYBOS DARBŲ KOKYBĘ BŪTINA KONTROLIUOTI „Kad daugiabučio namo atnaujinimo darbai vyktų sklandžiai, o statybos darbų kokybė atitiktų jūsų lūkesčius, turite aktyviai domėtis vykstančiu namo atnaujinimo procesu visą atnaujinimo projekto įgyvendinimo laikotarpį. Rengdami investicijų planą (IP) konsultuokitės su specialistais – tai leis užsitikrinti, kad plane nebus netikslumų ar klaidų. IP plane įvardijama esama namo būklė ir numatomos atnaujinimo priemonės, preliminari jų kaina, atsipirkimo laikas ir pan. Jei netikslumų įsivelia rengiant IP, dažniausiai jie persikelia ir į toliau rengiamą techninį darbo projektą – pagrindinį dokumentą rangovui, atliekančiam statybos darbus. Pagal JESSICA vykdomą finansavimo

modelį iki 2013 m. pabaigos kompensuojama 100 proc. daugiabučio atnaujinimo projekto rengimo, techninės priežiūros ir administravimo išlaidų. Tai reiškia, kad be papildomų išlaidų galite samdytis techninės priežiūros vadovą, kuris profesionaliai prižiūrės vykdomų darbų kokybę, padės parengti techninę dokumentaciją, o atsiradus trūkumų, reikalaus juos pašalinti. Statybos darbų kokybę papildomai prižiūri Kokybės kontrolės skyriaus specialistai Būsto ir urbanistinės plėtros agentūroje“ – pataria UAB „Skraida“ direktorius Saulius Skrodenis.


10

ketvirtADIENIS, birželio 21, 2012

sportas diena.lt/naujienos/sportas

Trūks­ta tik R.Kau­kė­no

Dėl sva­jo­nės žais net trau­muo­tas Jau­nius Sa­ra­pas Ket­vir­to­sio­se Na­cio­na­li­nės krep­ ši­nio aso­cia­ci­jos (NBA) fi­na­lo rung­ty­nė­se Ma­ja­mio „Heat“ krep­ ši­nin­kai na­muo­se 104:98 (19:33; 27:16; 33:26; 25:23) įvei­kė Ok­la­ ho­mos „Thun­der“ eki­pą ir se­ri­jo­ je iki ke­tu­rių per­ga­lių iš­si­ver­žė į prie­kį jau 3:1.

„„Pavyzdys: L.Jameso patirta

kojos trauma ryžto kovoti ne­ sustabdė. „Reuters“ nuotr.

Nu­ga­lė­to­jams 26 taš­kus pel­nė LeB­ro­nas Ja­me­sas. Jis taip pat at­li­ko 12 re­zul­ta­ty­vių per­da­vi­ mų ir at­ko­vo­jo 9 po krep­šiais at­ šo­ku­sius ka­muo­lius. Po 25 taš­kus prie per­ga­lės pri­dė­jo Dwyane‘as Wade‘as ir Ma­rio Chal­mer­sas, 13 – Chri­sas Bos­has. „Thun­der“ eki­pos nuo pra­lai­ mė­ji­mo neiš­gel­bė­jo ir įspū­din­ gas Rus­sel­lo Westb­roo­ko žai­di­ mas. Įžai­dė­jas pel­nė net 43 taš­kus (20/32 dvi­taš­kiai), at­ko­vo­jo 7 ka­ muo­lius ir at­li­ko 5 re­zul­ta­ty­vius per­da­vi­mus. Re­zul­ta­ty­viau­sias re­gu­lia­rio­jo se­zo­no žai­dė­jas Ke­vi­ nas Du­ran­tas pri­dė­jo 28 taš­kus. Įpu­sė­jus ket­vir­ta­jam kė­li­niui „Heat“ žvaigž­dė L.Ja­me­sas pa­ ty­rė ko­jos trau­mą. Iš are­nos jį iš­ne­šė ko­man­dos drau­gai, ta­ čiau svar­biau­siu mo­men­tu ly­de­ ris grį­žo į aikš­tę ir smei­gė svar­ bų tri­taš­kį. To­kiu sa­vo poel­giu krep­ši­nin­ kas įro­dė, kad taip no­ri iš­ko­vo­ ti pir­mą­jį NBA čem­pio­nų žie­dą, jog net yra pa­si­ry­žęs rung­ty­niau­ ti trau­muo­tas. „Bū­siu pa­si­ruo­šęs penk­ta­jam se­ri­jos ma­čui“, – nė ne­dve­jo­da­mas po rungtynių pa­ reiš­kė L.Ja­me­sas. Penk­to­sios ir gal­būt le­mia­mos se­ri­jos rung­ty­nės ket­vir­ta­die­nį vėl vyks Ma­ja­my­je.

Pres­ti­ži­nis Vimbl­do­nas – ir vėl be lie­tu­vių Ang­li­jo­je vyks­tan­čia­me tre­čia­ja­ me per me­tus „Di­džio­jo kir­čio“ se­ ri­jos te­ni­so tur­ny­re – Vimbl­do­no čem­pio­na­te ir šie­met lie­tu­viš­kų pa­var­džių ne­bus.

Var­žy­bas, ku­rių pri­zų fon­dą su­ da­ro 16,06 mln. sva­rų ster­lin­ gų, bai­gė abu stip­riau­si Lie­tu­vos te­ni­si­nin­kai. Ant­ra­ja­me kva­li­ fi­ka­ci­jos ra­te ne­sėk­mę pa­ty­rė 192-ą vie­tą ATP rei­tin­ge uži­man­ tis 20-me­tis Lau­ry­nas Gri­ge­lis. Lie­tu­vis su­si­ti­ko su 23-ejų pran­cū­zu Ma­xi­me’u Tei­xei­ra (ATP-216) ir pra­lai­mė­jo var­žo­vui po dvie­jų se­tų ko­vos re­zul­ta­tu 6:7 (6:8) ir 4:6. Pir­ma­me ra­te mū­siš­ kis žai­dė su kva­li­fi­ka­ci­jo­je 30-ąjį rei­tin­gą tu­rė­ju­siu 24-erių kroa­tu An­to­nio Vei­cu (ATP-143) ir nu­ga­ lė­jo var­žo­vą po dvie­jų se­tų ko­vos re­zul­ta­tu 6:2, 6:3.

L.Gri­ge­lis Ang­li­jos sos­ti­nė­ je iš­ko­vo­jo še­šio­li­ka ATP rei­tin­ go taš­kų ir už­dir­bo 4 250 sva­rų ster­lin­gų. Stip­r iau­s ias ša­l ies te­n i­s i­n in­ kas R.Be­ran­k is ne­s ėk­m ę pa­ ty­r ė jau pir­m a­j a­m e at­ran­k os eta­p e. Šian­d ien 22-ąjį gim­ta­ die­n į šven­č ian­t is te­n i­s i­n in­kas 4:6, 5:7 nu­s i­l ei­d o 32-ą rei­t in­g ą kva­l i­f i­ka­c i­j o­j e tu­r in­č iam 21-ų me­t ų ru­s ui And­re­j ui Kuz­n e­ co­v ui. Ru­s as pa­j ė­g iau­s ių pla­ ne­tos te­n i­s i­n in­k ų rei­t in­ge uži­ ma 151-ą po­z i­c i­j ą. R.Be­ran­k is Ang­l i­j o­j e ten­k i­n o­s i 2 125 sva­ rų če­k iu. R.Be­ran­kis kol kas iš­lie­ka vie­ nin­te­liu Lie­tu­vos at­sto­vu, pra­si­ bro­vu­siu į pa­grin­di­nį Vimbl­do­no tur­ny­rą. Tai jam pa­vy­ko pa­da­ry­ti 2010-ai­siais.

Anks­ty­vą tre­čia­die­nio ry­tą Lie­tu­vos vy­rų krep­ši­nio rink­ti­nė iš­vy­ko į Jung­ti­nes Ame­ri­kos Vals­ti­jas, kur tęs pa­si­ruo­ši­mą Ve­ne­sue­lo­je vyk­sian­čiam at­ran­kos tur­ny­rui į Lon­do­no olim­pi­ nes žai­dy­nes.

Kęs­tu­tis Ne­ve­raus­kas k.neverauskas@diena.lt

Pri­si­jun­gė M.Po­cius ir J.Ma­čiu­lis

Už­va­kar Lie­tu­vos rink­ti­nės vy­riau­ sia­sis tre­ne­ris va­do­va­vo pa­sku­ti­ nei ko­man­dos re­pe­ti­ci­jai Lie­tu­vo­ je. Vil­niu­je, Ša­rū­no Mar­čiu­lio­nio krep­ši­nio aka­de­mi­jo­je, vy­ku­sio­ je tre­ni­ruo­tė­je jau da­ly­va­vo ir iš Mad­ri­do grį­žęs Mar­ty­nas Po­cius. Iš Sie­nos par­vy­kęs Jo­nas Ma­čiu­lis tre­ni­ruo­tę ste­bė­jo nuo suo­liu­ko. Ne vi­si rink­ti­nės kan­di­da­tai yra vi­siš­kai svei­ki. „Su­si­rin­ko­me po lais­vos die­nos. Tu­ri­me šio­kių to­ kių pro­ble­mė­lių. Ša­rū­nui Ja­si­ke­vi­ čiui – akių aler­gi­ja, Si­mui Ja­sai­čiui – ke­lio už­de­gi­mas“, – pa­sa­ko­jo na­cio­na­li­nės rink­ti­nės vy­riau­sia­ sis tre­ne­ris Kęs­tu­tis Kem­zū­ra. Lie­tu­viai per pa­si­ren­gi­mo cik­ lą kol kas pra­lai­mė­jo Ma­ke­do­ni­jos ir Grai­ki­jos rink­ti­nėms. Tre­ne­ris ne­slė­pė, kad jo ne­nu­džiu­gi­no toks re­zul­ta­tas. „Nuo­tai­ka nė­ra pa­ki­ li. Ne­su­žai­dė­me taip, kaip ga­lė­jo­ me. Žiū­rė­jo­me vaiz­do įra­šus, aiš­ ki­no­mės klai­das ir steng­si­mės jas tai­sy­ti aikš­te­lė­je. Įve­dė­me šiek tiek ko­rek­ci­jų puo­li­me“, – kal­bė­ jo K.Kem­zū­ra. Stra­te­gas at­krei­pė dė­me­sį į tai, kad krep­ši­nin­kai iki šiol dau­giau dir­bo fi­zi­nio pa­si­ren­gi­mo tre­ni­ ruo­tė­se. „Lai­ko li­ko ne­daug, rei­ kia kiek­vie­ną tre­ni­ruo­tę steng­tis iš­nau­do­ti mak­si­ma­liai. Rei­kia su­ pras­ti, kad per praė­ju­sias sa­vai­tes vy­rai pa­var­go. Hjus­to­ne jų or­ga­niz­ mams rei­kės adap­tuo­tis, to­dėl pla­ nuo­ja­me šiek tiek ki­to­kio po­bū­džio tre­ni­ruo­tes“, – sa­kė jis.

Tu­ri­me dar be­veik dvi sa­vai­tes drau­giš­ kų rung­ty­nių, tre­ni­ ruo­čių, vis­ką pa­ma­ ty­si­me per pir­mą­sias ofi­cia­lias rung­ty­nes.

VD inf.

Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se Lie­tu­vos rink­ti­nė su­žais dve­jas rung­ty­nes su Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos ir vie­nas – su Ru­si­jos rink­ti­ne. Jau už At­ lan­to prie rink­ti­nės pri­si­jungs Ri­ man­tas Kau­kė­nas, o po tre­jų drau­ giš­kų rung­ty­nių paaiš­kės ga­lu­ti­nis rink­ti­nės dvy­lik­tu­kas. No­rė­jo dau­giau tre­ni­ruo­čių

Nuo at­sar­gi­nių suo­le­lio rink­ti­nės tre­ni­ruo­tę ste­bė­jęs J.Ma­čiu­lis į tė­ vy­nę grį­žo iš­ko­vo­jęs Ita­li­jos čem­ pio­nų ti­tu­lą su Sie­nos „Mon­te­pas­ chi“ klu­bu. Puo­lė­jas tei­gė, kad jam pa­vy­ko vi­siš­kai at­si­gau­ti po ke­lio trau­mos, ir ti­ki­ma­si, kad jis vėl už­ ims svar­bų vaid­me­nį rink­ti­nė­je. „„Neįs­ten­gė: L.Gri­ge­liui ne­pa­vy­ko pra­si­brau­ti į pa­grin­di­nį Vimbl­do­

no tau­rės tur­ny­rą ir pa­kar­to­ti re­zul­ta­to, ku­rį 2010-ai­siais pa­sie­kė jo tau­tie­tis R.Be­ran­kis. Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

– Jo­nai, ko­dėl tiek ma­žai žai­dė­ te se­zo­no pa­bai­go­je? – pa­klau­ sė­me puo­lė­jo.

„„Nau­jo­kas: vie­nas pa­sku­ti­nių prie rink­ti­nės pri­si­jun­gęs M.Po­cius į tre­

ni­ruo­tę at­sku­bė­jo tie­siai iš oro uos­to.

– Ne­ži­nau, klaus­ki­te tre­ne­rio, aš to ne­klau­siau. – Ko­kia da­bar jū­sų spor­ti­nė for­ma? – Rei­kė­tų pa­si­žiū­rė­ti per tre­ni­ruo­tę. Iki šiol, kiek tre­ni­ra­vau­si, tai vis­kas bu­vo nor­ma­liai. – Gal po se­zo­no rei­kė­jo dau­giau pail­sė­ti? – Se­zo­nas Lie­tu­vo­je bu­vo trum­pas, Ita­li­jo­je bu­vo vi­sai ki­to ly­gio tre­ni­ ruo­tės. Aiš­ku, no­rė­jo­si dau­giau tre­ ni­ruo­čių su ko­man­da. To­dėl, kaip sek­sis žais­ti, dar neaiš­ku. Bet mo­ ky­siuos de­ri­nius ir ban­dy­siu įsi­lie­ ti į ko­man­dą. – Sklan­do gan­dai, kad ga­li­ te pa­lik­ti Sie­nos ko­man­dą. Ar pa­ts no­rė­tu­mė­te jo­je lik­ti? – La­bai. Vis­kas pa­ti­ko, vis­kas ti­ ko, bet da­bar vis­kas pri­klau­so nuo jų. Žai­siu už tuos, ku­rie pa­ro­dys di­ džiau­sią no­rą, kad pas juos žais­čiau ir su­da­rys ge­riau­sias ga­li­my­bes. – Ko­kį įspū­dį pa­lie­ka rink­ti­nės žai­di­mas drau­giš­ko­se rung­ty­ nė­se? – Aiš­ku, vi­sų pir­ma trūks­ta su­ si­žai­di­mo. Bet nė­ra ko no­rė­ti, kai žai­dė­jai yra tie­siai po lau­ko tre­ni­ ruo­čių. Pir­mo­sios drau­giš­kos rung­ ty­nės vi­sa­da bū­na sun­kios. Ver­

Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

ti­ni­mų, kad kaž­kas la­bai ar la­bai blo­gai, dar ne­ga­li­ma da­ry­ti. Tu­ri­ me dar be­veik dvi sa­vai­tes drau­ giš­kų rung­ty­nių, tre­ni­ruo­čių, vis­ką pa­ma­ty­si­me per pir­mą­sias ofi­cia­ lias rung­ty­nes. Nes­to­ko­ja op­ti­miz­mo

Pa­na­šios nuo­tai­kos po klu­bi­nio se­ zo­no į rink­ti­nės sto­vyk­lą at­vy­ko ir M.Po­cius. Mad­ri­do „Real“ marš­ ki­nė­lius praė­ju­sį se­zo­ną vil­kė­jęs krep­ši­nin­kas džiau­gė­si praė­ju­siu se­zo­nu. „Esu lai­min­gas. Mad­ri­de man vis­kas pa­ti­ko. Se­zo­no pa­bai­ga gal ne to­kia, kaip no­rė­jo­si, nes ma­žiau gau­da­vau žais­ti, bet ap­skri­tai ne­ su nu­si­vy­lęs. Nors gir­dė­jau gan­dų, kad ki­tą­met ga­liu pa­lik­ti Mad­ri­do ko­man­dą, kol kas at­ro­do, jog jie – iš pirš­to lauž­ti. Kal­bė­jau­si su agen­ tu, su tre­ne­riais – vi­si pa­ten­kin­ti, vis­kas ge­rai. No­rė­čiau lik­ti Mad­ri­ de“, – sa­kė M.Po­cius. Jo tei­gi­mu, pro­ble­mų dėl pra­ kti­kos sto­kos ne­tu­rė­tų kil­ti. „Nors se­zo­no pa­bai­go­je žai­džiau ne­daug. Esu pa­si­ruo­šęs pa­dė­ti rink­ti­nei. Pa­siil­gau žai­di­mo ir ne­ma­nau, kad tu­rė­tų kil­ti ko­kių nors pro­ble­mų. Pas­te­bė­jau, kas tre­ni­ruo­čių rit­ mas – aukš­tas, vy­rai dir­ba ge­rai. Ma­nau, jog per ar­ti­miau­sias de­ šimt die­nų iš­sprę­si­me vi­sas pro­ ble­mas“, – vy­lė­si krep­ši­nin­kas.


11

ketvirtADIENIS, birželio 21, 2012

sportas UE­FA pre­zi­ den­tas Mi­che­ lis Pla­ti­ni ga­vo vie­ną skau­ džiau­sių an­ tau­sių nuo to lai­ko, kai prieš pen­ke­rius me­ tus pe­rė­mė Eu­ ro­pos fut­bo­lo vai­rą.

Sta­tis­ti­ka „„D grupė

Anglija–Ukraina 1:0 (0:0). Do­ nec­kas, 48 700 žiū­ro­v ų. Įvar­t is: Wayne‘as Roo­ney (48 min.). Švedija–Prancūzija 2:0 (0:0). Ki­je­ vas, 63 010 žiū­ro­v ų. Įvar­čiai: Zla­ta­ nas Ib­ra­hi­mo­vi­ćius (54 min.) ir Se­ bas­tia­nas Lars­so­nas (54 min.). Komanda

1. Ang­li­ja 2. Pran­cū­zi­ja 3. Uk­rai­na 4. Šve­di­ja

Perg.

Lyg.

Pral.

Įv.

Tšk.

2 1 1 1

1 1 0 0

0 1 2 2

5:3 3:3 2:4 5:5

7 4 3 3

Ket­virt­fi­na­liai „„21 d. Var­šu­vo­je: Če­ki­ja–­Por­tu­ga­

li­ja. „„Epi­zo­das: po neįs­kai­ty­to įvar­čio į ang­lų var­tus Uk­rai­nos vy­riau­sia­sis tre­ne­ris O.Blo­chi­nas pra­trū­ko: iš pra­džių iš­ko­

ne­vei­kė re­zer­vi­nį ar­bit­rą, o vė­liau su­si­rie­jo su sa­vo ša­lies žur­na­lis­tais. „Reuters“, AFP nuo­tr.

Kur žiū­rė­jo veng­rų ar­bit­ras? Ma­rius Bag­do­nas m.bagdonas@diena.lt

Ant grėb­lio – ne pir­mą kar­tą

Se­no­jo že­my­no pir­me­ny­bė­se neįs­ kai­ty­tas uk­rai­nie­čių įvar­tis į Ang­ li­jos rink­ti­nės var­tus ei­li­nį kar­tą pri­mi­nė apie di­džiau­sią kon­ser­va­ ty­vio­jo spor­to ka­ra­liaus skau­du­lį. Kai prieš dve­jus me­tus Pie­tų Af­ri­ko­je vy­ku­sio pa­sau­lio fut­bo­lo čem­pio­na­to aš­tunt­fi­na­ly­je su­kly­ dęs ma­čo ar­bit­ras neįs­kai­tė ang­lų įvar­čio į Vo­kie­ti­jos rink­ti­nės var­ tus, įnir­šu­si vi­so pa­sau­lio ži­niask­ lai­da pirš­tu grū­mo­jo į ka­te­go­riš­kai prieš nau­jo­ves fut­bo­le pa­si­sa­kan­ čius FI­FA pre­zi­den­tą Sep­pą Blat­ ter­rį ir jo bend­ra­žy­gį M.Pla­ti­ni. Tuo­met fut­bo­lo va­do­vai su­ti­ko iš nau­jo per­svars­ty­ti siū­ly­mą įves­ ti var­tų li­ni­ją ker­tan­čio ka­muo­lio tech­no­lo­gi­ją, ta­čiau aist­roms nu­ri­ mus ra­do ki­tą išei­tį – už var­tų pa­ sta­ty­ti du pa­pil­do­mus ar­bit­rus. Ši nau­jo­vė šie­met bu­vo ban­do­ ma Eu­ro­pos fut­bo­lo klu­bų tur­ny­rų var­žy­bo­se ir at­ro­dė bent trum­pam už­čiau­pė kri­ti­kus. Pen­ki ar­bit­rai aikš­tė­je pir­mą kar­tą pa­si­ro­dė ir Se­ no­jo že­my­no pir­me­ny­bė­se. Po Ita­li­jos ir Ai­ri­jos (2:0) rung­ ty­nių nu­ga­lė­to­jų ko­man­dos stra­

te­gas Ce­sa­re Pran­del­li iš­si­juo­sęs gy­rė UE­FA nau­jo­vę, ka­dan­gi mu­ šant pir­mą­jį įvar­tį Da­mie­nas Duf­ fas iš­mu­šė ka­muo­lį iš var­tų, ta­čiau šis jau bu­vo kir­tęs var­tų li­ni­ją ir ar­ bit­rų bri­ga­da įvar­tį įskai­tė. Ne­pas­te­bė­jo ir pen­ki

Vis dėl­to gru­pės eta­pas pa­si­bai­gė kont­ro­ver­siš­kai. D gru­pės dvi­ko­vai tarp Uk­rai­nos ir Ang­li­jos va­do­va­ vęs veng­ras Vik­to­ras Kas­sai šia­me čem­pio­na­te, ko ge­ro, švil­pė pa­sku­ ti­nį kar­tą. Bri­tai po Wayne‘o Roo­ ney įvar­čio lai­mė­jo 1:0 ir už­tren­kė šei­mi­nin­kams du­ris į ket­virt­fi­na­lį, ta­čiau po ma­čo aist­ros lie­jo­si per kraš­tus. Šei­mi­nin­kai pa­si­pik­ti­no neįs­kai­ ty­tu Uk­rai­nos rink­ti­nės įvar­čiu 62ąją mi­nu­tę. Po Ar­tio­mo Mi­levs­kio per­da­vi­mo į ang­lų var­tus smū­gia­ vo Mar­kas De­vičius – ka­muo­lys, at­šo­kęs nuo var­ti­nin­ko Joe Har­to, jau lei­do­si į var­tus, bet pa­sku­ti­nę aki­mir­ką jį ore ko­ja iš­spy­rė gy­nė­ jas Joh­nas Ter­ry. Vaiz­do kar­to­ji­mas pa­ro­dė, kad Lon­d o­n o „Chel­sea“ ka­p i­to­n as pa­vė­la­vo, nes ka­muo­lys jau bu­vo kir­tęs var­tų li­ni­ją, ta­čiau nei pa­ grin­di­nis ma­čo ar­bit­ras V.Kas­sai, nei aky­lai var­tų li­ni­ją ste­bin­tis jo

asis­ten­tas to neuž­fik­sa­vo. Įvar­tis bū­tų at­gai­vi­nęs uk­rai­nie­čių vil­tis, ka­dan­gi no­rint pra­si­brau­ti į ket­ virt­fin ­ a­lį jiems bu­vo bū­ti­na per­ ga­lė.

Ole­gas Blo­chi­nas:

Ei­me į lau­ką ir iš­siaiš­ kin­si­me san­ty­kius kaip vy­rai. Ar jūs ka­ da nors žai­dė­te fut­bo­lą? „Ka­muo­lys pus­met­riu kir­to var­ tų li­ni­ją, o ar­bit­rai to pa­ma­ty­ti ne­ su­ge­bė­jo. Neį­si­vaiz­duo­ju, kam ta­da iš­vis rei­kia tų pen­kių tei­sė­jų aikš­tė­ je. Jie ne­ma­tė nei ele­men­ta­riau­sių ang­lų pra­žan­gų, nei tei­sė­tai įmuš­ to mū­sų įvar­čio. Sten­giuo­si nie­ka­ da ne­kal­bė­ti apie ar­bit­rus, ta­čiau šį kar­tą jie mus nu­žu­dė“, – po ma­čo nir­šo Uk­rai­nos na­cio­na­li­nės rink­ti­ nės stra­te­gas Ole­gas Blo­chi­nas. Tre­ne­ris pra­ra­do sa­vit­var­dą

Šiuo So­vie­tų Są­jun­gos fut­bo­lo le­ gen­dos skam­biu pa­reiš­ki­mu aist­ ros ne­si­bai­gė. Vie­ti­niams žur­na­

Nuo­mo­nės apie pir­mą­jį var­žy­bų eta­pą

Sta­sys Ba­ra­naus­kas Fut­bo­lo tre­ne­ris

Pir­ma­ja­me eta­pe ma­ne nu­ste­bi­no ru­sai. Taip ir ne­sup­ra­tau, kas per ko­ man­da. Pir­mos jų rung­ty­nės su če­ kais tar­si ir daug ža­dė­jo, bet juk ma­ tė­me, kad ši ko­man­da ne­su­ge­ba lai­ mė­ti prieš Lie­tu­vą. Šiek tiek nu­si­vy­ liau čem­pio­na­to šei­mi­nin­kais len­ kais ir uk­rai­nie­čiais. Pas­ta­rie­siems ne­ la­bai pa­si­se­kė su tei­sė­jais pa­sku­ti­nė­ se rung­ty­nė­se su ang­lais. Pa­sau­lio vi­ ce­čem­pio­nams olan­dams ne­si­se­kė. Į Eu­ro­pos čem­pio­na­tą at­va­žia­vo kaip fa­vo­ri­tai, ta­čiau ko­man­da nebu­vo pa­ si­ruo­šu­si psi­cho­lo­giš­kai nė vie­noms rung­ty­nėms. Su čem­pio­na­tu jie at­si­ svei­ki­no po pir­mų pra­lai­mė­tų rung­ ty­nių da­nams. Gai­la šve­dų. Ma­no ma­ ny­mu, jie ne­tu­rė­jo pra­lai­mė­ti nei uk­ rai­nie­čiams, nei ang­lams, ku­riems kol kas la­bai se­ka­si. Pas­ku­ti­nė­se rung­ty­ nė­se jiems pa­si­se­kė, nes tei­sė­jas bu­vo žiop­lys. Su­tin­ku, kad fut­bo­las yra la­ bai kon­ser­va­ty­vi spor­to ša­ka, ta­čiau ne­sup­ra­tau, kam yra rei­ka­lin­gi du pa­

pil­do­mi tei­sė­jai. Kam aikš­tė­je lai­ky­ ti žiop­lį, jei jis ne­ma­to, kas vyks­ta už pen­kių met­rų? Ne­rei­ka­lin­gi tie du tei­ sė­jai, tie­siog pa­so­din­ki­me vie­ną žmo­ gų prie te­le­vi­zo­riaus, ku­ris ga­li grei­tai pra­neš­ti ki­tiems tei­sė­jams per au­si­ nes, kas bu­vo, o ko ne.

Vac­lo­vas Jur­kus

Le­gen­di­nis „Žal­gi­rio“ var­ti­nin­kas

Kas sta­tė la­žy­bų kon­to­ro­se – pra­lo­šė, la­žy­bų kon­to­ros džiau­gia­si. Pats ne­ su gy­ve­ni­me sta­tęs, nes bi­jau to vi­ru­ so. Ma­ne nu­ste­bi­no olan­dai. Iš ru­sų ti­ kė­jau­si dau­giau. Ne­tu­riu jo­kios tre­ne­ rio li­cen­ci­jos, to­dėl ne­ga­liu įlįs­ti į ko­ man­dos vi­dų, ta­čiau ma­nau, kad Ny­ der­lan­dų rink­ti­nė­je pra­si­de­da kar­ tų kai­ta. Ma­tyt, vi­sos šios ko­man­dos žvaigž­dės jau trau­kia­si. Tai jų sau­lė­ly­ dis. O ru­sai – kaip vi­sa­da: bu­vo kal­ba­ ma, kad prieš pa­sku­ti­nes rung­ty­nes su grai­kais bu­vo šven­čia­mas gim­ta­die­ nis. Pas ru­sus tai yra la­bai po­pu­lia­ru. Ma­no fa­vo­ri­tai yra is­pa­nai ir įsi­žaidę po­rtu­ga­lai. Kaip vi­sa­da yra ko pa­si­mo­

ky­ti iš vo­kie­čių. Ku­ris var­ti­nin­kas ge­ riau­siai at­ro­do? Pa­bū­siu dip­lo­ma­tas – vi­si ge­rai at­ro­do.

Ben­ja­mi­nas Zel­ke­vi­čius Fut­bo­lo tre­ne­ris

Nus­te­bi­no olan­dai, nes žai­dė jie be­ vil­tiš­kai. Jų ata­kuo­jan­tys fut­bo­li­nin­ kai bu­vo la­bai pra­sti. Ma­nau, kad jie užė­mė vie­tą, ku­rios ir bu­vo ver­ti. Įdo­ mu, kad čem­pio­na­to šei­mi­nin­kai ne­ pa­te­ko į to­les­nį pir­me­ny­bių eta­pą. Ne­ ti­kė­ta bu­vo grai­kų per­ga­lė prieš ru­sus. Grai­kai pa­te­ko į ket­virt­fi­na­lį, ta­čiau ten jų lau­kia vo­kie­čiai, ku­rie jiems pa­ rodys jų vie­tą. Man pa­ti­ko po­rtu­ga­ lai, džiu­gu, kad at­si­sklei­dė Chris­tia­ no Ro­nal­do. Ma­nau, po­rtu­ga­lai tik pa­ gra­žins to­les­nes ko­vas. At­ro­do, kad is­pa­nams sun­kiai se­ka­si at­ras­ti sa­vo žai­di­mą. Gal jie tau­so­ja sa­ve svar­bes­ nėms rung­ty­nėms. Džiau­giuo­si, kad to­liau ma­ty­si­me vo­kie­čius, pran­cū­ zus ir ang­lus. So­li­džiau at­ro­dys ket­ virt­fi­na­liai. Kal­bi­no Man­tas Stan­ke­vi­čius

lis­tams pa­vy­ko 1975-ųjų „Auk­si­nio ka­muo­lio“ lau­rea­tą iš­ves­ti iš sa­ vit­var­dos. Vie­nam jų pa­rep­li­ka­ vus apie silp­ną jo auk­lė­ti­nių fi­zi­nį pa­si­ren­gi­mą, O.Blo­chi­nas pra­trū­ ko: „Ei­me į lau­ką ir iš­siaiš­kin­si­me san­ty­kius kaip vy­rai. Ar jūs ka­da nors žai­dė­te fut­bo­lą? Jūs tik ra­šo­ te, ką no­ri­te. Aki­vaiz­du, kad ne­ mėgs­ta­te ma­nęs ir ma­no ko­man­ dos, ta­čiau bū­da­mas žur­na­lis­tas tu­rė­tu­mė­te jaus­ti ele­men­ta­riau­ sią pa­gar­bą. Apsk­ri­tai man vi­siš­ kai ne­svar­bu, ką ir kaip pa­ra­šy­si­te. Ra­šy­ki­te, ką no­ri­te, man tas pa­ts“, – šau­kė 59-erių tre­ne­ris. „Vie­na, ką ži­nau, – tei­sė­jas iš mū­sų pa­vo­gė įvar­tį. Ang­lams pa­ si­se­kė. Gai­la, kad taip pra­lai­mė­jo­ me, ta­čiau kumš­čiais po ka­ro ne­ mo­juo­ja­ma“, – ban­dė tvar­dy­tis fut­bo­lo le­gen­da. Šia­me skan­da­lu pa­si­bai­gu­sia­ me epi­zo­de veng­rų tei­sė­jų bri­ga­da su­kly­do du kar­tus. Po M.De­vičiaus smū­gio ka­muo­lys iš tie­sų kir­to var­tų li­ni­ją, ta­čiau pa­ti uk­rai­nie­čių ata­ka tu­rė­jo bū­ti nu­trauk­ta tik jai pra­si­dė­ jus, nes ka­muo­lį gavęs ir per­da­vęs ko­man­dos drau­gui A.Mi­levs­kis bu­ vo aki­vaiz­džio­je nuo­ša­lė­je. Uk­rai­n os rink­t i­n ė ne­s u­ge­b ė­ jo nu­trauk­ti Do­nec­ko pra­keiks­

„„22 d. Gdans­ke: Vo­kie­ti­ja–G­rai­ki­ja. „„23 d. Do­nec­ke: Is­pa­ni­ja–P­ran­cū­

zi­ja. „„24 d. Ki­je­ve: Ang­li­ja­–I­ta­li­ja.

mo. „Šach­tar“ sta­dio­ne, ku­ria­me vy­ko šios rung­ty­nės, uk­rai­nie­čių ko­man­da dar nė­ra lai­mė­ju­si nė kar­to. Skan­di­na­viš­kas ste­buk­las

Ang­lų per­ga­lė jiems ga­ran­ta­vo pir­ mą­ją vie­tą gru­pė­je, ka­dan­gi ki­tas D gru­pės su­si­ti­ki­mas tarp Pran­cū­zi­ jos ir Šve­di­jos ne­ti­kė­tai pa­si­bai­ gė skan­di­na­vų per­ga­le 2:0. Po šio ma­čo pran­cū­zų vai­ri­nin­kas Lau­ rent’as Blanc’as ne­slė­pė nu­si­vy­li­ mo. „Neį­si­vaiz­duo­ju, ar dar įma­ no­ma su­žais­ti tra­giš­kiau“, – sa­vo auk­lė­ti­nius plie­kė 1998-ųjų pla­ne­ tos čem­pio­nas. Nors Šve­di­ja ir su­ge­bė­jo trink­ te­lė­ti du­ri­mis, pa­kil­ti iš pa­sku­ti­ nės po­zi­ci­jos ne­su­ge­bė­jo, ka­dan­gi pra­lai­mė­jo tar­pu­sa­vio dvi­ko­vą uk­ rai­nie­čiams. Ket­virt­fi­na­ly­je ang­lų var­žo­vai bus ita­lai, o pran­cū­zams teks su­si­ kau­ti su pla­ne­tos ir Eu­ro­pos čem­ pio­nais is­pa­nais. „Ki­ti, ku­rie lau­kia mū­sų ke­ly­je, yra ita­lai. Jie la­bai ge­rai gi­na­si. To­ kiuo­se čem­pio­na­tuo­se la­bai svar­ bi yra ir sėk­mė. Rei­kia ti­kė­tis, kad jos mums dar li­ko“, – sa­kė Ang­li­ jos rink­ti­nės sau­gas Ste­ve­nas Ger­ rar­das.


12

KetvirtADIENIS, birželio 21, 2012

pasaulis Išė­jo iš ­ ak­la­vietės

Pap­rašė ­ prie­globs­čio

Iš­ti­ko ­ ko­ma

Grai­ki­jos par­la­men­to rin­ki­mus laimė­ju­si „Nau­jo­ji de­mok­ra­ti­ ja“, so­cia­listų par­ti­ja „Pa­sok“ ir ne­di­delė De­mok­ra­tinės kai­ rės par­ti­ja va­kar su­darė koa­ li­cinę vy­riau­sybę ir taip iš­ vedė šalį iš ak­la­vietės. „Nau­jo­ sios de­mok­ra­ti­jos“ ly­de­ris An­ to­nis Sa­ma­ras pri­saik­din­tas prem­je­ru.

„Wi­ki­Leaks“ įkūrėjas Ju­lia­nas As­san­ge’as ant­ra­dienį at­ėjo į Ek­va­do­ro am­ba­sadą Lon­do­ ne ir pa­prašė po­li­ti­nio prie­ globs­čio, taip ban­dy­da­mas iš­veng­ti iš­da­vi­mo Šve­di­jai dėl įta­riamų ly­ti­nių nu­si­kal­ timų. Kol jis yra am­ba­sa­dos te­ri­to­ri­jo­je, britų po­li­ci­ja ne­ ga­li jo suim­ti.

Buvęs Egip­to pre­zi­den­tas Hos­ni Mu­ba­ra­kas kalė­ji­me pa­ tyrė in­sultą ir da­bar Kai­ro li­ go­ninė­je yra ko­mos būse­nos, jo gy­vybę pa­lai­ko apa­ra­tai. To­ kią in­for­ma­ciją va­kar pa­teikė šal­ti­niai li­go­ninė­je ir ar­mi­jo­ je, jie pa­neigė pra­ne­ši­mus, kad H.Mu­ba­raką iš­ti­ko kli­ni­ kinė mir­tis.

Tulū­zos šaulio is­to­ri­ja Prancū­zi­jos kny­gy­nuo­se ne­tru­ kus pa­si­ro­dy­sian­ti kny­ga „Me­rah is­to­ri­ja: ty­ri­mas“ nag­rinė­ja Tulū­ zos žu­di­ko Mo­ha­me­do Me­rah gy­ ve­ni­mo ke­lią.

„„Ato­maz­ga: įkaitų dra­ma Tulū­zo­je baigė­si ban­ko sky­riaus štur­mu. Už­puo­li­kas bu­vo su­žeis­tas, vi­si įkai­tai li­

ko svei­ki. 

AFP nuo­tr.

Žu­di­ko sekė­jas ar ši­zof­re­ni­kas? „Al Qae­dos“ ko­vo­to­ju pa­si­skelbęs vy­ras va­kar pa­ėmė ke­tu­ris įkai­tus Tulū­zo­je – mies­te, kur šie­met siautė­jo žu­di­kas Mo­ha­me­das Me­rah. Pi­nigų ne­ga­vo

11 val. vie­tos lai­ku į CIC ban­ko sky­ rių Prancū­zi­jos pie­ti­nia­me Tulū­zos mies­te va­kar at­vykęs už­puo­li­kas iš pra­džių pa­rei­ka­la­vo pi­nigų, o ga­ vęs nei­giamą at­sa­kymą šovė į orą ir pa­ėmė ke­tu­ris įkai­tus, tarp jų – sky­riaus di­rek­to­rių. Tuo­met vy­riš­kis pa­reiškė no­rin­ tis derė­tis su eli­ti­niu po­li­ci­jos bū­ riu RAID, ku­rio na­riai ko­vo mėne­ sį bu­te Tulū­zo­je užs­peitė ir nu­šovė „Al Qae­dos“ įkvėptą ir ke­lis žmo­ nes nu­žud­žiusį „šaulį ant mo­to­ro­ le­rio“ M.Me­rah. Ne­to­li esan­čios dvi mo­kyk­los bu­ vo eva­kuo­tos, tėvams bu­vo iš­siųs­ tos SMS ži­nutės, kad jie pa­siimtų sa­vo vai­kus. Iš Bor­do ir Mar­se­lio bu­vo at­si­ųsti grei­to­jo rea­ga­vi­mo po­li­ci­jos būriai GIPN. RAID būstinė yra Pa­ry­žiu­je, už šimtų ki­lo­metrų į šiaurę. Sėkmin­gas štur­mas

„Imamės prie­mo­nių, kad galė­tu­me pra­dėti dia­logą“, – įvy­kio vie­to­je,

kur po­li­ci­ja ap­tvėrė ban­ko pa­statą, sakė Tulū­zos pro­ku­ro­ras Mi­che­ lis Va­let. Po ke­tu­rių va­landų de­rybų pa­ reigū­nams pa­vy­ko iš­keis­ti vieną įkaitę į maistą ir gėri­mus. Po ku­ rio lai­ko pa­grobė­jas pa­lei­do ant­ rą įkaitę. Ga­liau­siai spe­cia­lio­sios pa­skir­ ties būrys štur­ma­vo ban­ko pa­statą, su­žeidė pa­grobėją ir iš­lais­vi­ no li­ku­sius įkai­tus.

Derė­da­ma­sis su pa­reigū­nais, vy­ riš­kis pri­si­statė Bou­ma­zos var­du ir pa­reiškė, kad pri­klau­so „Al Qae­ dai“. Ta­čiau Tulū­zos laik­raš­čio „La

CNN inf.

De­pe­che“ šal­ti­niai sakė, kad šis vy­ ras yra gy­dymą nu­traukęs ši­zof­re­ ni­kas. Jam yra 26 me­tai. Gyveno netoli

Ban­kas, ku­ria­me bu­vo paim­ti įkai­ tai, ir buvęs M.Me­rah bu­tas yra per ke­lis šim­tus metrų vie­nas nuo ki­ to, Tulū­zos Kotė Pavė ra­jo­ne į ry­ tus nuo mies­to cent­ro. Sep­ty­nis žmo­nes – tris ka­rius, tris žydų vai­kus ir mo­ky­toją – nu­šovęs M.Me­rah bu­vo nu­kau­tas po 32 va­ lan­das tru­ku­sios jo bu­to ap­siaus­ties. Šis 23 metų jau­nuo­lis, ku­ris tvir­ti­ no esąs „Al Qae­dos“ ko­vo­to­jas ir ku­ rio įvyk­dy­tos žmog­žu­dystės su­krėtė visą šalį, nu­fil­ma­vo sa­vo nu­si­kal­ti­ mus ir, kaip pra­ne­ša­ma, prie­š sa­vo žūtį dėl vis­ko pri­si­pa­ži­no po­li­ci­jai. Norė­jo dėme­sio

Po ke­tu­rių va­landų de­rybų pa­reigū­nams pa­vy­ko iš­keis­ti vieną įkaitę į maistą ir gėri­mus.

Kny­gos au­to­riai, rem­da­mie­si draugų ir ar­timųjų pa­sa­ko­ji­mais bei žval­gy­bos duo­me­ni­mis, tei­gia, kad M.Me­rah mo­kyk­lo­je mokė­ si pra­stai, pra­leis­da­vo pa­mo­kas, bu­vo pa­kliuvęs so­cia­li­nių tar­nybų glo­bon. Pir­muo­sius nu­si­kal­ti­mus jis įvykdė dar paaug­lystė­je. Kai M.Me­rah tėvas grįžo į Al­ žyrą, jam įtaką pra­dėjo da­ry­ti vy­ res­nis bro­lis Ab­del­ka­de­ras – val­ din­gas fun­da­men­ta­lis­tas, ir­gi žengęs nu­si­kals­ta­mu ke­liu. Kai 2008 m. pa­kliu­vo į kalė­ jimą už už­puo­limą pei­liu, M.Me­ rah ėmė domė­tis is­la­mu, klau­sy­ da­vo­si bro­lio at­si­ųstų dži­ha­distų dainų įrašų. Ši­taip pra­dėjo for­ muo­tis jo ra­di­ka­lios pa­žiū­ros. 2009 m. rugsėjį išėjęs iš kalė­ ji­mo, M.Me­rah ėmė gar­siai jas reikš­ti, pik­ti­no­si dėl Prancū­zi­jos ka­rių da­ly­va­vi­mo mi­si­jo­je Af­ga­ nis­ta­ne. 2010 m. va­sa­ros pra­džio­je M.Me­rah bandė įsto­ti į Prancū­ zi­jos už­sie­nio le­gioną, bet ne­ sėkmin­gai. Anot pa­reigūnų, jis tik­riau­siai tikė­jo­si at­si­dūręs Af­

ga­nis­ta­ne nu­kreip­ti gink­lus į tar­ ny­bos drau­gus ir per­bėgti į ta­libų gre­tas. 2010 m. ant­ro­je pusė­je M.Me­ rah lankė­si ke­lio­se Ar­timųjų Ry­ tų ša­ly­se – Si­ri­jo­je, Ira­ke, Pa­les­ ti­no­je ir ki­to­se, o 2011 m. ant­ro­je pusė­je M.Me­rah nu­vy­ko į Pa­kis­ taną, kur, žval­gy­bos duo­me­ni­mis, su­si­ti­ko su ekst­re­mis­tais ir lankė trum­pus, bet in­ten­sy­vius ko­vo­ tojų kur­sus. Po to, kai šių metų ko­vo 22 d. M.Me­rah bu­vo nu­kau­tas, at­sa­ko­ mybę už jo iš­puo­lius pri­si­ėmė Pa­ kis­ta­no gen­čių ra­jo­nuo­se įsikū­ru­ si dži­ha­distų gru­puotė „Jund al Khi­la­fah“. Pa­sak kny­gos „Me­rah is­to­ri­ ja: ty­ri­mas“ au­to­rių, Tulū­zos žu­ di­kas derė­da­ma­sis su spe­cia­liųjų pa­jėgų pa­reigū­nais pri­si­pa­ži­no, kad jo už­sa­ko­vai Pa­kis­ta­ne liepė jam Pa­ry­žiu­je nu­žu­dy­ti In­di­jos dip­lo­matą. Bet grįžęs į Prancū­ ziją jis at­si­sakė šio pla­no ir nu­ sprendė žu­dy­ti šios ša­lies ka­rei­ vius, ker­šy­da­mas už Prancū­zi­jos ka­riuo­menės bu­vimą Af­ga­nis­ta­ ne. M.Me­rah taip pat sakė, kad iš­puolį prie žydų mo­kyk­los ko­vo 19 d. su­rengė vien todėl, kad ka­ riš­kio, kurį jis pa­si­rin­ko tai­ki­niu, tądien ne­bu­vo na­muo­se.

Šį mėnesį dar vie­nas „Al Qae­dos“ ko­vo­to­ju pa­si­skelbęs vy­ras Tulū­ zo­je bu­vo pa­ėmęs įkai­tu Prancū­ zi­jos orų tar­ny­bos „Me­teo Fran­ce“ ap­sau­gos dar­buo­toją. Pag­robė­ jas iš pra­džių pa­rei­ka­la­vo pa­ke­lio ci­ga­re­čių, pa­skui – ži­niask­lai­dos dėme­sio. Ga­liau­siai po­li­ci­ja štur­ ma­vo pa­statą, su­žeidė ir su­ėmė pa­ grobėją. Įkai­tas li­ko svei­kas. Paaiškė­jo, kad įkaitą pa­ėmė med­žiok­li­niu šau­tu­vu ap­si­gink­ lavęs vie­tos be­dar­bis. BNS, BBC inf.

„„Mo­ty­vas: M.Me­rah ga­vo už­duo­tį Pa­ry­žiu­je nu­žu­dy­ti In­di­jos dip­lo­

matą, bet vėliau at­si­sakė šio pla­no ir nu­sprendė ker­šy­ti Prancū­zi­ jai už karą Af­ga­nis­ta­ne. „Scan­pix“ nuo­tr.

Suim­tas ko­vo­to­jas Pa­kis­ta­ne ne­to­li Ira­no sie­nos bu­ vo suim­tas Prancū­zi­jos pi­lie­tybę tu­rin­tis ko­vo­to­jas, su­si­jęs su „Al Qae­da“.

Pa­reigū­nai api­būdi­no Naa­meną Ma­zi­che’ą kaip svarbų „Al Qae­ dos“ ly­derį ir sakė, kad jį su­ėmė žval­gy­bos agentū­ros, bet ne­nu­ rodė, ka­da tiks­liai jis bu­vo suim­tas. Ko­vo­to­jas bu­vo suim­tas re­ mian­tis in­for­ma­ci­ja, gau­ta iš su­ lai­ky­to ar­ti­mo jo bend­ri­nin­ko You­ni­so al Mau­ri­ta­ni, ku­ris bu­vo su­lai­ky­tas Pa­kis­ta­ne pra­ėju­siais me­tais ir ku­ris, kaip įta­ria­ma, bu­ vo gavęs Osa­mos bin La­de­no įsa­ kymą reng­ti ata­kas Aust­ra­li­jo­je, Eu­ro­po­je ir JAV.

1970 m. Al­žy­re gimęs N.Ma­ zi­che’as, eks­pertų tei­gi­mu, bu­vo svar­bus „Al Qae­dos“ na­rys Eu­ro­ po­je ir pri­klausė Ham­bur­go kuo­ pe­lei, pri­si­dėju­siai pla­nuo­jant nio­ko­ja­mas Rugsė­jo 11-osios mir­ ti­ninkų ata­kas JAV. Kaip pra­ne­ša­ma, jis ver­ba­vo dži­ha­dis­tus liūd­nai pa­garsė­ju­sio­ je me­četė­je minė­ta­me šiau­ri­nia­ me Vo­kie­ti­jos mies­te, ku­ri 2010 m. bu­vo už­da­ry­ta kaip is­la­mis­tinį fa­na­tizmą kurs­tan­tis ži­di­nys. Te­ro­riz­mo eks­per­tas Pa­ry­žiu­je pa­tvir­ti­no, kad N.Me­zi­che’as bu­vo su­si­jęs su „Al Qae­da“ ir kad jis iš­ vy­ko iš Eu­ro­pos į Pa­kis­taną ar Af­ ga­nis­taną prie­š ke­le­rius me­tus. BNS inf.


13

KetvirtADIENIS, birželio 21, 2012

menas ir pramogos diena.lt/naujienos/kultura

Teat­ro me­ni­nin­kai at­sta­to Ka­tedrą Lai­ma Že­mu­lienė l.zemuliene@diena.lt

Tarp ru­de­ni­nių teat­ro prem­jerų – ir tau­tos dai­niaus Jus­ti­no Mar­cin­ ke­vi­čiaus poe­tinė dra­ma „Ka­ted­ ra“. Kai moks­li­nin­kai vie­šai iš­sa­ ko ne­rimą, kad ne­mo­ka­me val­dy­ ti sa­vo vals­tybės, teat­ro me­ni­nin­ kai – kaip tau­tos ir vals­tybės sim­ bolį – ban­do at­sta­ty­ti Ka­tedrą.

Ram­pos šviesą spek­tak­lis iš­vys Na­cio­na­li­nia­me dra­mos teat­re. Jo sta­ty­ti pa­kvies­tas ašt­rus re­ži­ sie­rius Os­ka­ras Kor­šu­no­vas, pra­ ėjusį gruodį Na­cio­na­li­nio sce­no­ je pa­rodęs įspūdingą prem­jerą – Ma­riaus Ivaš­ke­vi­čiaus pjesę apie lie­tu­vių emig­ra­ciją „Iš­va­ry­ mas“. Spek­tak­lis vie­niems pa­ti­ko sa­vo ak­tua­lia te­ma, ki­ti pik­ti­no­si dėl nuo­lat nuo sce­nos sklin­dan­čių keiks­ma­žod­žių ir bru­ta­lu­mo. Gal at­sta­čius Ka­tedrą – ša­ly­je, tau­ to­je, o pir­miau­sia – sa­vy­je, su­ mažėtų emig­ra­ci­jos mas­tas? Nau­jo­jo spek­tak­lio sce­nog­ra­ fas – jau ke­lio­li­ka metų Is­lan­di­ jo­je gy­ve­nan­tis ir Eu­ro­pos teat­ ruo­se dir­ban­tis teat­ro dai­li­nin­kas Vy­tau­tas Nar­bu­tas. Pag­rin­di­niai vaid­me­nys dar ne­pas­kir­ti. Kas vai­dins pa­grin­ dinį he­rojų – ar­chi­tektą Lau­ ryną Stuoką-Gu­ce­vi­čių, su­pro­ jek­ta­vusį Vil­niaus Ka­tedrą, – kol kas neaiš­ku. Ki­tus vaid­me­nis at­ liks ne tik Na­cio­na­li­nio, bet ir ki­ tų ša­lies teatrų ak­to­riai. Sta­ty­ti Just.Mar­cin­ke­vi­čiaus „Ka­tedrą“ – tai Na­cio­na­li­nio dra­ mos teat­ro me­no va­do­vo Aud­ro­ nio Liu­gos idė­ja. Šią mintį jis at­si­ nešė jau pra­ėjusį se­zoną atei­da­mas dirb­ti į Na­cio­na­linį teatrą. „Ma­nau, da­bar la­bai tin­ka­mas lai­kas šiam pa­sta­ty­mui. La­bai svar­bu, kad ši­tas spek­tak­lis at­ si­rastų šian­dien. Be to, spek­tak­ lis leistų ir ki­to­kiai teat­ro po­zi­ci­jai at­si­ras­ti. Aną se­zoną bu­vo gvil­de­

na­ma dest­ruk­ty­vių pro­blemų ana­ lizė, bu­vo pa­kan­ka­mai šo­ki­ruo­jan­ čių da­lykų, o da­bar no­ri­si ko nors po­zi­ty­ves­nio. Tie­siog no­ri­si pa­ ban­dy­ti tą kūrinį per­skai­ty­ti iš nau­jo su ki­tos kar­tos žmonė­mis“, – „Vil­niaus die­nai“ sakė A.Liu­ga. Spek­tak­lio re­pe­ti­ci­jos pra­si­dės rugsėjį.

Šian­dien ati­da­ro­ma per­so­na­linė Ži­vilės Vai­čiu­ky­nienės su­bti­lių kak­lo pa­ puo­šalų pa­ro­da „Gin­ta­ras ki­taip“. Auš­ros Vartų me­no ga­le­ri­jo­je bus pri­sta­ty­ta per 20 me­ni­ninkės kūri­nių.

„„Dir­bi­niai: iš ju­ve­ly­rinės vie­los ner­ti kak­lo pa­puo­ša­lai su gin­ta­ru jau

tam­pa Ž.Vai­čiu­ky­nienės vi­zi­ti­ne kor­te­le. 

Or­ga­ni­za­to­rių nuo­tr.

Pa­ro­do­je – gin­ta­ras ki­taip Aud­ro­nis Liu­ga:

Ma­nau, da­bar la­bai tin­ka­mas lai­kas šiam pa­sta­ty­mui. La­bai svar­bu, kad ši­tas spek­tak­lis at­si­rastų šian­dien. Just.Mar­cin­ke­vi­čius į Lie­tu­ vos dra­ma­tur­gi­jos ir teat­ro is­ to­riją įėjo sa­vo dra­mi­ne tri­lo­ gi­ja: „Min­dau­gas“, „Ka­ted­ra“, „Maž­vy­das“. Jo­je skaus­min­gai ap­mąsto­mas Lie­tu­vos vals­tybės su­si­da­ry­mo ir su­vie­ni­ji­mo eta­ pas, ar­chi­tek­to kūrėjo ir tar­na­vi­ mo Baž­ny­čiai san­ty­kis bei gim­ to­sios kal­bos tau­to­je iš­sau­go­ji­mo būti­nybė. Ši tri­lo­gi­ja so­viet­me­ čiu stip­ri­no tau­tiš­kumą, ža­di­no domė­jimą­si kal­ba ir is­to­ri­ja. Šios poe­tinės dra­mos bu­vo pa­ sta­ty­tos tuo­me­čio Aka­de­mi­nio dra­mos teat­ro sce­no­je („Ka­ted­ ra“ – 1971 m.) L.Stuo­kos-Gu­ce­ vi­čiaus vaid­menį at­li­ko ak­to­rius Ar­nas Ro­se­nas.

„„Mįslė: kaip su­skambės Just.Mar­cin­ke­vi­čiaus „Ka­ted­ra“, ku­rios sta­

ty­ti pa­kvies­tas ašt­rus ir komp­ro­misų ne­pai­san­tis re­ži­sie­rius O.Kor­ šu­no­vas? And­riaus Ufar­to (BFL) nuo­tr.

Šių metų va­sa­ros ko­lek­ci­jo­je did­ žio­ji da­lis darbų – kak­lo pa­puo­ša­ lai – ner­ti iš ju­ve­ly­rinės vie­los su gin­ta­ru. Pa­sak Ž.Vai­čiu­ky­nienės, vi­ si įpratę gin­tarą ma­ty­ti ka­ro­liuo­ se ar­ba ga­na ma­sy­viuo­se ju­ve­ly­ri­ niuo­se dar­buo­se. „Aš gin­tarą pa­tei­kiau ne­įpras­tai. Ma­no kūri­niuo­se jis su­ži­ba ki­to­ kio­mis spal­vo­mis, at­skleid­žia­mas šio ak­mens tra­pu­mas ir grakš­tu­ mas, – pa­sa­ko­jo me­ni­ninkė apie nuo­stabą žmo­nių vei­duo­se, pa­ma­ čius jos dir­bi­nius su gin­ta­ru. – Re­ tas ku­ris at­si­spi­ria to­kioms gin­ta­ ro vi­lionėms, nors prie­š tai ir teigė nemėgs­tan­tys šio ak­mens.“ Ko­ lek­ci­jos pa­grin­das – kak­lo pa­puo­

ša­lai. Me­ni­ninkės tei­gi­mu, būtent kak­lo pa­puo­ša­lai iš­ryš­ki­na mo­ters bruožų švel­numą. „Kar­tais net pa­ti nu­stem­bu, kaip vie­nas ar ki­tas dar­ bas „su­skam­ba“ ant mo­ters kak­lo, ypač ant vy­res­nių damų“, – teigė darbų au­torė. Kak­lo pa­puo­ša­lus Ž.Vai­čiu­ky­ nienė vi­suo­me­nei pri­sta­to jau penktą se­zoną, ta­čiau šia te­ma pa­ ro­da ren­gia­ma pirmą kartą. Nors kas­met ku­ria­ma vis nau­ja va­sa­ros ko­lek­ci­ja, darbų su­rink­ti į vieną vietą taip ir ne­pa­vyks­ta – pa­puo­ ša­lai nuo­lat išg­raibs­to­mi. „Šie­met pa­dėjau tašką. Pa­ga­liau api­bend­ri­nau ke­le­rių metų kū­ rybą ir pa­da­riau išg­ry­nintą kak­ lo pa­puo­šalų ko­lek­ciją (bus ke­lios

apy­rankės, segės). Nuo­lat su­lau­kiu gra­žių žod­žių iš žmo­nių, ku­rie dar­ bus ma­to in­ter­ne­te. Dar stip­resnė reak­ci­ja būna juos iš­vy­dus gy­vai – nuo­trau­kos ne­per­tei­kia darbų tra­ pu­mo, – įsi­ti­ki­nu­si Ži­vilė. – Jau­ čiuo­si sko­lin­ga sa­vo gerbė­joms, ku­rių dau­gu­ma yra vil­nietės. Vis su­lau­kiu klau­simų, kur ga­li­ma dar­ bus pa­ma­ty­ti gy­vai.“ Me­ni­ninkė pa­puo­ša­lus pra­dėjo kur­ti vi­sai at­si­tik­ti­nai dar 2007 m. de­ko­ruo­da­ma plo­no pūko mo­he­rinį megz­tuką ner­tu ir siu­vinė­tu ažū­ru. Tuo­met ir ki­lo idė­ja, kad to­kie ažū­ ri­niai mo­ty­vai galėtų būti pa­nau­ do­ti ku­riant pa­puo­ša­lus. Pa­ro­da truks iki bir­že­lio 28 d. VD inf.


14

ketvirtADIENIS, birželio 21, 2012

menas ir pramogos „Vilniaus diena“ rekomenduoja

Kur? Ga­le­ri­jo­je „Me­no ni­ša“, J.Ba­sa­na­vi­čiaus g. 1. Ka­da? Iki lie­pos 20 d. Kiek? Ne­mo­ka­mai.

Kur? Ki­no teat­re „Mul­ti­ki­no“, Ozo g. 18. Ka­da? Šian­dien, 21.30 val. Kiek? 18 li­tų.

Kur? Ga­le­ri­jo­je „Var­tai“, Vil­niaus g. 39. Ka­da? Iki lie­pos 21 d. Kiek? Ne­mo­ka­mai.

Va­sa­riš­ka pa­ro­da

Su­per­he­ro­jų ko­man­da

Du me­ni­nin­kai

Vil­niu­je ati­da­ro­ma Gin­ta­ro Pa­le­mo­no Ja­no­nio pa­ro­da „Va­sa­ra“. Ta­py­to­jas, res­tau­ra­to­rius, Vil­niaus dai­lės aka­de­mi­jos dės­ty­to­jas G.P.Ja­no­nis – ge­rai ži­no­mas vi­du­ri­nės kar­tos lie­tu­vių me­ni­nin­kas. Šis ak­ty­vus Lie­tu­vos dai­li­nin­kų są­jun­gos na­rys su­ren­gė per tris­ de­šimt per­so­na­li­nių eks­po­zi­ci­jų na­mie ir sve­tur.

Fil­mas „Ker­šy­to­jai“ vie­no­je juos­to­je jun­gia įspū­din­giau­sių „Mar­ vel“ ko­mik­sų he­ro­jų li­ki­mus ir nuo­ty­kius. Šio­je juos­to­je su­per­he­ ro­jai Ka­pi­to­nas Ame­ri­ka, To­ras, Ge­le­ži­nis Žmo­gus bei Hal­kas su­ vie­nys jė­gas ir drau­ge stos į ko­vą su blo­gio jė­go­mis. Įs­pū­din­gi spe­ cia­lie­ji efek­tai ir ke­tu­ris kar­tus dau­giau su­per­he­ro­jų.

Vil­niu­je vei­kia šiais me­tais pir­mo­ji pro­jek­to „Arts­ca­pe“ pa­ro­da, pri­ sta­tan­ti šiuo­lai­ki­nio Iz­rae­lio me­ni­nin­ko Ra­no Sla­vi­no kū­ry­bą ir lie­tu­vių ta­py­to­jo And­riaus Za­ka­raus­ko nau­jau­sius dar­bus. Šį­kart pro­jek­to pa­ro­da sky­la į dvi kon­cep­tua­liai skir­tin­gas da­lis, tu­rin­ čias at­ski­rus pa­va­di­ni­mus bei raiš­kos bū­dus.

Kur? Vil­niaus uni­ver­si­te­to bib­lio­te­ko­je, Uni­ver­si­te­ to g. 3. Ka­da? Iki rug­sė­jo 10 d. Kiek? Ne­mo­ka­mai.

Kur? Ga­le­ri­jo­je „AV17“, Auš­ros Var­tų g. 17. Ka­da? Iki lie­pos 14 d. Kiek? Ne­mo­ka­mai.

Kur? Teat­ro, mu­zi­kos ir ki­no mu­zie­ju­je, Vil­niaus g. 41. Ka­da? Iki lie­pos 23 d. Kiek? 5 li­tai.

Kur? Vil­niaus fo­tog­ra­fi­jos ga­le­ri­jo­je, Stik­lių g. 4. Ka­da? Iki bir­že­lio 25 d. Kiek? Ne­mo­ka­mai.

Ge­riau­sios stu­den­tų fo­tog­ra­fi­jos

Ke­lio­nė į pra­džią

Ta­py­ba iš Suo­mi­jos

Kas yra lai­mė Lie­tu­vo­je?

Vil­niaus uni­ver­si­te­to stu­den­tų at­sto­vy­bės Fo­ tog­ra­fi­jos klu­bas kvie­čia ap­si­lan­ky­ti gra­žiau­sių sa­vo nuo­trau­kų pa­ro­do­je „Po­ra ir pa­no­ra­mos“. Šios dvi te­mos – tai bū­das iš­reikš­ti sa­ve, tai, kas gra­žiau­sia.

Ka­ro­li­nos Bik pa­ro­dos „Chao­sas“ su­ma­ny­mas ki­lo iš au­to­rės pa­mąs­ty­mų apie pir­mi­nį že­mės chao­są, vė­liau – di­ver­si­fik ­ uo­tą vie­no­vę ir ga­liau­ siai – apie nos­tal­gi­ją, sly­pin­čią už pir­mi­nio chao­ so. Tai ke­lio­nė į vis­ko pra­džią.

Vil­niu­je ati­da­ro­ma Suo­mi­jos me­ni­nin­ko Is­mo Ola­vi Hyvä­ri­ne­no ta­py­bos pa­ro­da. Tai jau ant­ ro­ji me­ni­nin­ko pa­ro­da Lie­tu­vo­je, vaiz­duo­ja­mo­ sios dai­lės fes­ti­va­lio „Me­nas se­nuo­siuo­se Lie­tu­ vos dva­ruo­se“ pro­gra­mo­je.

Fo­to­me­ni­nin­ko Min­dau­go Ažu­ši­lio pro­jek­te – lie­tu­viš­kos lai­mės bib­li­ja. Ta­čiau šis vaiz­dų, o ne raš­tų rin­ki­nys – vei­kiau iš­da­vys­tė to, ką šian­ dien, pra­ra­dę rea­ly­bės su­vo­ki­mą, lai­ko­me lai­ min­gu gy­ve­ni­mu.

tv programa

LTV

6.00 Labas rytas. 9.00 „Komisaras Reksas“ (N-7) (k). 10.00 „Hartlando užuovėja“ (k). 11.00 LRT vasaros studija. Tiesioginė Lietuvos radijo laida. 12.00 „Senis“ (N-7) (k). 13.15 Europos vidury. 14.15 Popietė su Algimantu Čekuoliu. 14.50 Žinios. 15.10 „Komisaras Reksas“ (N-7). 16.00 „Hartlando užuovėja“. 17.05 „Senis“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.35 Sportas. 18.40 Orai. 18.45 Mūsų dienos – kaip šventė. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 20.40 Verslas. 20.45 Kultūra. 20.50 Sportas. 20.55 Orai. 21.00 UEFA EURO 2012 apžvalga. 21.30, 22.35, 0.00 UEFA EURO 2012 studija. 21.45, 22.45 UEFA EURO 2012 ketvirtfinalio rungtynės. Čekija–Portugalija. Tiesioginė transliacija iš Varšuvos (Lenkija). 22.30 Loterija „Perlas“. 23.50 Vakaro žinios. 23.55 Sportas. 23.58 Orai.

LTV 14.15 val.

LNK

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“. 6.50 „Geniuko Vudžio šou“ (4). 7.20 Juokas juokais (k). 7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7) (k). 8.50 24 valandos (N-7) (k). 9.45 Neišgalvoti gyvenimai (N-7) (k). 10.15 Kažkas atsitiko (N-7). 10.45 Muzikos festivalis „Laumės juosta 2010“ (1). Svečiai: I.Starošaitė, Ž.Žvagulis, Radži, L.Mikalauskas, „Studentės“, „Nerija“ ir kt. (k). 13.10 „Nickelodeon“ valanda. „Didžioji sėkmė“. 13.40 „Keista šeimynėlė“ (9). 14.10 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 15.10 24 valandos (N-7). 16.10 „Meilės miestas“. 17.10 Nuo... Iki... 18.10 „Šeimynėlė“ (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.10, 22.19 Sportas. Orai. 19.15 Namai, kur širdis“ (N-7). 20.00 „Pavogta laimė 3. Pavojinga sąjunga“ (N-7). 21.00 Neišgalvoti gyvenimai (N-7). 21.30 Juokas juokais. 22.00 Žinios. Verslas. 22.25 Kriminalinė Lietuva (N-7). 22.35 „Mentalistas“ (N-7). 23.35 „Slapti reikalai“ (N-7). 0.30 „Specialioji Los Andželo policija“. 1.25 Sveikatos ABC (k).

LNK 20.00 val.

TV3

6.40 Teleparduotuvė. 6.55 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 7.25, 15.10 „Simpsonai“. 7.55 „Kol mirtis išskirs“. 8.55 „Meilės sūkuryje“. 10.00 „Pasmerkti“. 11.00 Pasirink mane. 13.10 „Bakuganas“. 13.40 „Nepaprastas pasaulis“. 14.10 „Ragai ir kanopos sugrįžta“. 14.40 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 15.40 „Meilės prieglobstis“. 16.40 „Paveldėtojai“. 18.45 TV3 žinios. 19.00 TV3 sportas. 19.05 TV3 orai. 19.10 Kodėl? 20.10 „Be namų“. 21.00 Ūkininkas ieško žmonos 2012. 21.35 TV3 vakaro žinios. 21.50 TV3 sportas. 21.55 TV3 orai. 22.00 „Aferistas“ (4). 23.00 Siaubo f. „Pragaro skalikai“ (Kanada, 2009 m.). 0.40 „Gyvenimas“. 1.40 „Įstatymas ir tvarka. Operatyvinių tyrimų skyrius“ (8).

BTV

6.30 Televitrina. 7.00 Žinios (k). 7.25 Smagiausios akimirkos.

TV3 21.00 val.

8.00 Lietuvos žinių tyrimas (N-7). 9.00 „Kviečiu vakarienės“. 9.30 „Miesčionys“ (N-7). 10.00 „Margoša: moterimi negimstama“. 11.00 „Be namų negerai: naujas gyvenimas“. 12.00 „Ekstrasensų mūšis“ (N-7). 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 14.00 „Liejyklos gatvė“ (N-7). 15.00 „Žaibiški tyrimai“ (N-7). 16.00 „Baimės faktorius“ (N-7). 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 18.00 Žinios. Sportas. Orai. 18.25 „Liejyklos gatvė“ (N-7). 19.25 „Zaicevas + 1“ (N-7). 20.00 Žinios. Verslas. 20.19 Sportas. 20.23 Orai. 20.25 „Naujoji banga 2011“. Tarptautinis atlikėjų konkursas. 23.30 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 0.35 „Galileo: norintiems žinoti“. 1.05 „Bamba“. Interaktyvus šou suaugusiesiems (S).

13.45 Šeimų dvikova – „Akropolio“ turnyras. 15.45, 16.10, 1.10 Dok. s. „Didieji politikai. Franklinas Rooseveltas“ (1) (N-7). 16.00, 17.00, 18.00 Žinios. 17.20, 21.55 Lietuva tiesiogiai. 18.20 Ilgai ir laimingai. 19.55 „Didieji politikai. Franklinas Rooseveltas“ (2) (N-7). 21.00, 0.15 Reporteris. 21.37, 0.52 Orai. 22.30 Pasaulio krepšinio apžvalga.

SPORT1

6.14, 13.15 TV parduotuvė. 6.30 Ryto reporteris. 8.00, 13.00, 21.40, 0.55 Lietuva–Venesuela– Londonas. 8.15, 14.45, 23.15 Negaliu tylėti. 9.15 „Merdoko paslaptys“ (N-7). 10.15, 19.20 Griūk negyvas! (N-7). 10.35 Teritorija. 11.05 Idėjos namams. 12.00 Lietuvos diena.

12.00 Televitrina. 13.00, 19.00, 21.00, 23.00 Žinios +. 13.15 Adrenalinas. 13.45 Angliškojo biliardo „Premier“ lyga. 15.30 Sporto metraštis. 15.40 „Širdžių“ gelbėtojas – karaliaus Artūro soste“. I dalis: „Geranoriškumas ir teisingumas“. 16.10 „Širdžių“ gelbėtojas – karaliaus Artūro soste“. II dalis: „Kuo tiki – toks ir esi“. 16.40 „Širdžių“ gelbėtojas – karaliaus Artūro soste“. III dalis: „Tebus kiekvienas žingsnis – kelionės pabaiga“. 17.10 Didžiosios Britanijos žiedinės lenktynės „Porsche Carrera Cup 2012“. IV etapas („Oulton Park“). 18.25 Didžiosios Britanijos žiedinės lenktynės „AirAsia Renault Clio Cup 2012“. IV etapas („Oulton Park“). 19.15 Angliškojo biliardo „Premier“ lyga. 21.15 Sportas LT. 22.15, 23.15 Profesionalų boksas.

BTV 13.00 val.

lietuvos ryto tv 15.45 val.

Lietuvos ryto TV


.94+7Q ,>3=38K =/-2835Q D I+6.A=>?>< <5+6,A56/<?3;A56/<597:3>=/;38K=/-2 835Q3;53=></6/5=;98359<:;3/=+3<><&/6  @@@5+>8+53/73<6= 

8A[:><?8CB4@8[8@B4;4D8G>@8[B08AF<0A8; =8C94 M0;68@8> 6 B4;  " EEE?274;?;B

ketvirtADIENIS, birĹželio 21, 2012Tel. 261 3653, 261 3655 skelbimai@vilniausdiena.lt

Va­ka­ras ope­ros teat­re

KelioniĹł

SIĹŞLO DARBÄ&#x201E; Konditerijos ÄŻmonÄ&#x2014; priims ÄŻ darbÄ&#x2026; Vilniaus regione vairuotojÄ&#x2026;-ekspeditoriĹł, vadybininkÄ&#x2026;-ekspeditoriĹł ir prekybos agentÄ&#x2026;. Tel. 8 611 45 000. 976059

PASLAUGOS Statybos ir remonto

Lie­tu­vos na­cio­na­li­nis ope­ros ir ba­le­to teat­ras (LNOBT) kvie­Ä?ia ÄŻ va­sa­ros di­ver­tis­men­tÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; vi­si nea­be­jin­gi miu­zik­lui ťį­va­kar ga­ lÄ&#x2014;s links­mai pa­va­ka­ro­ti su Leo­ nar­do Berns­tei­no â&#x20AC;&#x17E;Kan­di­duâ&#x20AC;&#x153;.

Tai pa­sku­ti­nis ĹĄio se­zo­no teat­ ro ren­gi­nys, ta­Ä?iau per jÄŻ Ĺžiō­ro­ vai tu­rÄ&#x2014;s ga­li­my­bÄ&#x2122; ne tik iť­girs­ti po­pu­lia­rų­jÄŻ Brod­vÄ&#x2014;­jaus miu­zik­ lÄ&#x2026;, bet ir vie­na aki­mi Ĺžvilg­te­lÄ&#x2014;­ti ÄŻ nau­jÄ&#x2026;­jÄŻ ru­dens-Ĺžie­mos se­zo­nÄ&#x2026;. Pa­si­tin­kant trum­piau­siÄ&#x2026; me­tĹł nak­tÄŻ (ku­ri yra ne per Jo­ni­nes, o bō­tent bir­Şe­lio 21-Ä&#x2026;jÄ&#x2026;) ren­gi­nys pra­si­dÄ&#x2014;s ge­ro­kai vÄ&#x2014;­liau nei ÄŻpras­ ta teat­re â&#x20AC;&#x201C; 20 val. Se­zo­no pa­bai­ gai pa­si­rink­tas ypa­tin­gas LNOBT re­per­tua­ro ak­cen­tas â&#x20AC;&#x201C; vie­nas po­ pu­lia­riau­siĹł Brod­vÄ&#x2014;­jaus miu­zik­ lĹł, L.Berns­tei­no â&#x20AC;&#x17E;Kan­di­dasâ&#x20AC;&#x153;. Ko­vo pra­dĹžio­je teat­ro sce­no­ je du­kart at­lik­tas kō­ri­nys ta­po ĹĄio spal­vingo miu­zik­lo, su­kur­to dar 1956 m., prem­je­ra Lie­tu­vo­je. Mō­ sĹł krať­te vi­sas ĹĄis vei­ka­las iki tol nie­ka­da ne­bu­vo ro­dy­tas. Kon­cer­ ti­nÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x17E;Kan­di­doâ&#x20AC;&#x153; prem­je­ros su­lau­ kÄ&#x2014; di­de­lio pub­li­kos su­si­do­mÄ&#x2014;­ji­mo, o tre­Ä?ias kō­ri­nio at­li­ki­mas Lie­tu­ vo­je taps ĹĄven­ti­niu LNOBT se­zo­ no pa­bai­gos ak­cen­tu. Kom­p o­z i­to­r ius â&#x20AC;&#x17E;Kan­d i­d Ä&#x2026;â&#x20AC;&#x153; pa­va­di­no ope­re­te, ta­Ä?iau mō­sĹł eu­ro­pie­tiť­koms au­sims svin­ guo­jan­ti L.Berns­tei­no mu­zi­ka yra neat­sie­ja­ma nuo ame­ri­kie­ tiť­ko­jo miu­zik­lo sti­liaus, nors ir su eu­ro­pie­tiť­kos ope­ros prie­ sko­niu. Ko ver­ta vien vo­ka­li­ne ak­ro­ba­ti­ka pa­si­Şy­min­ti pa­grin­ di­nÄ&#x2014;s vei­kÄ&#x2014;­jos Ku­ni­gun­dos ari­ja (at­li­kÄ&#x2014;­ja Joa­na Ged­min­tai­tÄ&#x2014;). Kō­ri­nÄŻ pa­ren­gÄ&#x2014; ir di­ri­guos maest­ro Mar­ty­nas Stať­kus, dai­ nuos Ed­mun­das Sei­lius, J.Ged­ min­tai­tÄ&#x2014;, Vy­tau­tas Juo­za­pai­tis, Lai­ma Jo­nu­ty­tÄ&#x2014;, Re­gi­na Ĺ i­lins­ kai­tÄ&#x2014;, Aud­rius Ru­be­Şius, Arō­nas Ma­li­kÄ&#x2014;­nas, Egi­di­jus Daus­kur­dis, Ra­fai­las Kar­pis, Liu­das Nor­vai­ ĹĄas, LNOBT cho­ras (me­no va­ do­vas Ä&#x152;es­lo­vas Ra­dĹžiō­nas). At­lie­kant kō­ri­nÄŻ da­ly­vaus ak­ to­rius Vy­tau­tas Rum­ťas, jis ÄŻkō­ nys Au­to­riaus bal­sÄ&#x2026; (t. y. ÄŻgar­ sins Vol­te­ro min­tis, nes pa­gal jo sa­ty­ri­nÄ&#x2122; no­ve­lÄ&#x2122; â&#x20AC;&#x17E;Kan­di­das, ar­ba Op­ti­miz­masâ&#x20AC;&#x153; ir bu­vo pa­ra­ťy­tas L.Berns­tei­no miu­zik­las). Per per­trau­kÄ&#x2026; ke­liais ne­ti­kÄ&#x2014;­ tais me­ni­niais po­tÄ&#x2014;­piais Ĺžiō­ro­vai Rau­do­no­jo­je fo­jÄ&#x2014; bus su­pa­Şin­ din­ti su svar­biau­siais atei­nan­ Ä?io se­zo­no ÄŻvy­kiais: va­sa­ros di­ ver­tis­men­te da­ly­vaus ope­ros so­lis­tÄ&#x2014; Sand­ra Ja­nu­ťai­tÄ&#x2014;, ba­le­ to so­lis­tai Rō­ta Juo­dze­vi­Ä?iō­tÄ&#x2014; ir Ge­na­di­jus Ĺ˝u­kovs­kis, pia­nis­tÄ&#x2014; Aud­ro­nÄ&#x2014; Juo­zaus­kai­tÄ&#x2014;. Ĺ˝iō­ro­vĹł lau­kia ma­lo­nios staig­me­nos, o tĹł, ku­riems li­ki­mas tÄ&#x2026;­dien bus itin pa­lan­kus, â&#x20AC;&#x201C; net do­va­nos. Vis dÄ&#x2014;l­to di­dĹžiau­sia do­va­na me­lo­ma­nui â&#x20AC;&#x201C; iť­girs­ti ÄŻdo­mĹł kō­ri­ nÄŻ. Jei dar ne­sa­te gir­dÄ&#x2014;­jÄ&#x2122; lie­tu­viť­ ko­jo â&#x20AC;&#x17E;Kan­di­doâ&#x20AC;&#x153;, bō­ti­nai atei­ki­te, juk at­lie­ka­ma au­to­ri­nÄ&#x2014; L.Berns­ tei­no kon­cer­ti­nÄ&#x2014; miu­zik­lo ver­si­ ja, ku­riÄ&#x2026; jis pa­ts di­ri­ga­vo 1989 m. Lon­do­no â&#x20AC;&#x17E;Bar­bi­canâ&#x20AC;&#x153; sa­lÄ&#x2014;­je. VD inf.

NX >=3>=Y A0C6808 6@48B08 D4O0<4 A8C= B8=8CA 84BCD>94 ?@8AB0B><4 8:8 3C@[ 4;  =5>@<028 kad. Nr. 4110/0100:0473 savininkÄ&#x2026; Semion 90I EEE;84BCD0;>=3>=0A2>< Tylingo. 2012 07 03 13 val. bus atliekami Ĺže mÄ&#x2014;s sklypo kad. Nr. 0101/0036:0847, esan4O0<4:4;48D8CAX>:84B89Y0=89Y ;0=38 Ä?io SB â&#x20AC;&#x17E;DailÄ&#x2014;s institutasâ&#x20AC;&#x153; skl. Nr.?4@D4G8<08 32, Antakal9Y 4; 4?0NB0A nio sen., Vilniaus m., kadastriniĹł matavimĹł 8=5>$6<08;2>< darbai. KvieÄ?iame dalyvauti gretimo sklypo kad. Nr. 0101/0036:0863 savininkÄ&#x2026; MarijĹł Kitos PiekurÄ&#x2026;. RengÄ&#x2014;jas UAB â&#x20AC;&#x17E;Gintekaâ&#x20AC;?, adresas: SaltoniĹĄkiĹł g. 29/3-408, Vilnius. Tel. (8 52) 4AB0=30@B8=8[10;3[60<F10C:NB0:>:F info@ginteka.lt. 4; 790 908, e. paĹĄtas EEE6C>1>A10;308;B 1\IO4<0:08=0 977508   Parengtas 0,4402 ha sklypo BirutÄ&#x2014;s g. 40 (kad. Nr. 0101/0039:1406), Ĺ˝vÄ&#x2014;ryno seniĹŤnijoje, detalusis planas. Planavimo pagrindas â&#x20AC;&#x201C; Vilniaus m. savivaldybÄ&#x2014;s administraNekilnojamÄ&#x2026;jÄŻ turtÄ&#x2026; cijos direktoriaus pavaduotojo ÄŻsakymas Nr. A30-2742, 2011 10 12. Detaliojo planavimo ,0@3C>30<0A3D849[:0<10@8[1CB0A,0;0= 6>A24=B@4CO10O=FZ8>A \@84A6 4; tikslas â&#x20AC;&#x201C; nekeiÄ?iant ĹžemÄ&#x2014;s tikslinÄ&#x2014;s paskir plano sprendiniĹł, patikslinti ties ir bendrojo planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo reĹžimÄ&#x2026;. Planuojamas ĹžemÄ&#x2014;s naudoji mo bĹŤdas ir pobĹŤdis â&#x20AC;&#x201C; gyvenamosios teritorijos, daugiabuÄ?iĹł gyvenamĹłjĹł pastatĹł ir %@0=6808?4@:0<4<8N:YACO4<40@108NA8 bendrabuÄ?iĹł statybos. Planavimo organiza:8@AB88A>9484BCD>94BA8A:08B><48N:0@B> torius UAB VIA SPORTAS ÄŻm. k. 123259511,

4;  5) DidĹžioji g. 28, LT-01128, Vilnius, tel. (8 2 60 88 71,& +, .H faks. (8 5) 20@\=>A 60 88 73. Projek % J% @ ?4@:0! to rengÄ&#x2014;jas UAB Unitectus, LukiĹĄkiĹł g. 3, D4@N4;8CA60;D89CA0D8A C<>:0<48N:0@B> LT-01108 Vilnius. InformacijÄ&#x2026; dÄ&#x2014;l teritorijos +>:0<4,+ 4; planavimo sprendiniĹł teikia projekto vado vas architektas Tauras Paulauskas, tel. (8 5) 2 61 01 47, faks. (8 5) 2 61 05 01, e. paĹĄtas tauras@unitectus.lt. VieĹĄa ekspozicija - su parengto detaliojo plano sprendiniais galiKita ma susipaĹžinti nuo 2012 m. liepos 5 d. iki 8;=80CA0?F60@3>AB48A<>=CB0@ liepos 19 d. NaujamiesÄ?io seniĹŤnijoje GeB8<8 %J*>0=>A0D80;8=89>AH8N:4;B010=:@>B> dimino pr. 15 ir architektĹł biure LukiĹĄkiĹł g. 1F;021 @%%0=:@CBC> 3 darbo metu. VieĹĄas projekto svarstymas 90=Z8>A %J*>0=>A0D80;8=89>AH03<8=8AB@0B> (susirinkimas) 2012 m. liepos 19 d. 18 val. @8C<8?0A:8@B0 %- .+ -- UAB VIA SPORTAS patalpose DidĹžioji g. 28,

- R-/&* & - U60;8>B0A 0A<C> IV aukĹĄte, Vilniuje. PasiĹŤlymus dÄ&#x2014;l teritoriIV4A>=8AB4;,@0N><8:8 jĹł planavimo dokumentĹł teikiami raĹĄtu per <18@O4;8>38<B8=08?0B48:B8A0D>:@438B> visÄ&#x2026; teritorijĹł planavimo dokumentĹł ren@8=8CA@48:0;0D8<CA<646CO\A384=08 gimo laikotarpÄŻ iki vieĹĄojo susirinkimo ir jo 10=:@>B> 1F;>A XA8B48A\98<> 384=08 :0@BC ?@8 metu projekto organizatoriui ir rengÄ&#x2014;jams. 3430=B:@438B>@8=8CA@48:0;0D8<CA?0BD8@B8=0= Asmenys gautÄ&#x2026; atsakymÄ&#x2026;, kad ÄŻ jĹł pateiktus Z8[3>:C<4=B[B8=:0<08X5>@<8=BCA=C>@0NCA pasiĹŤlymus neatsiĹžvelgta teri 08? ?0B ?@0N>< =C@>3FB8 0@parengtame N8[ @48:0;0D8<[ torijĹł planavimo dokumente, gali apskĹłsXDF:3F<0AF@0COB8:@8=B0A=C@>3FB8:>:8C1]3C ti ValstybinÄ&#x2014;s teritorijĹł planavimo ir statyB08F@0?030@FB0@438B>@8=X@48:0;0D8<Y?0B48: bos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos B8 0D0=>@8[?@ 0C=0A= Vilniaus skyriui (A.JuozapaviÄ?iaus 5>@<02890B4;50:A g. 9, LT 09311, Vilnius) per mÄ&#x2014;nesÄŻ nuo jiems iĹĄsiĹłsto laiĹĄko (atsakymo ÄŻ pateiktÄ&#x2026; pasiĹŤlymÄ&#x2026;) ' -+&* , -

-*T , gavimo dienos. +S ,0@4=6B0A O4<\A A:;F?> 4A0=Z8> D>D> 977665 6 L=8?8N:8[ A4=8]=89>94 8;=8C94 A:;F ?>:03 @! 14=3@0A?;>B0A  70 34B0;CA8A ?;0=0A ,;0=0D8<> ?0 6@8=30A! 8;=80CA <84AB> A0D8D0;3F1\A 03<8 =8AB@0289>A 38@4:B>@80CA ?0D03C>B>9>  XA0:F<0A @   34B0;8>9> B4@8B>@89[ ?;0=0D8<> >@60=8G0B> @80CAB48A8[8@?0@486[?4@30D8<>ACB0@B8A @

PARDUODA

SienĹł, grindĹł apĹĄiltinimas ÄŻ oro tarpus. Ekovata, termoputa, polistireno granulÄ&#x2014;mis. 1 kv. m â&#x20AC;&#x201C; nuo 7 Lt. Konsultuojame, dirbame visoje Lietuvoje. Tel. 8 689 68 528. 966251

KelioniĹł VeĹžame poilsiautojus iĹĄ Vilniaus, Kauno ÄŻ PalangÄ&#x2026;, Ĺ ventÄ&#x2026;jÄ&#x2026; (ir atgal), nuo 35 Lt. Tel. 8 699 99 965, 8 612 22 227. 975419

PERKA

ÄŽVAIRĹŞS

Kitos KvieÄ?iame ĹĄeimas ir vaikus, jaunimÄ&#x2026; ir suaugusiuosius ÄŻ KouÄ?ingo ir lyderystÄ&#x2014;s vasaros stovyklas nuo liepos 9 dienos. Daugiau informacijos www.tla.lt, tel. 8 656 23 723, e. paĹĄtas info@tla.lt. 977325

PERKA UAB â&#x20AC;&#x17E;BEST COMPANYâ&#x20AC;&#x153; VarÄ&#x2014;nos r. perka: verĹĄelius, galvijus, avis. Sumokame iĹĄ karto. Mokame PVM. Tel. 8 613 70 805, 8 613 70 803, 8 601 71 558, (8 310) 48 323. 953112

ÄŽVAIRĹŞS Kita Informuojame, kad 2012 07 03 9 val. bus atliekami pakartotinai ĹžemÄ&#x2014;s sklypo kad. Nr. 4110/0100:446, esanÄ?io Ä&#x152;ekoniĹĄkiĹł k., ZujĹŤnĹł sen., Vilniaus r., kadastriniĹł matavimĹł darbai. KvieÄ?iame dalyvauti gretimo sklypo

! ,0=4@8[ A4=8]=89>94 8;=8C94   34B0;8>9>?;0=>,;0=0D8<>?06@8=30AI <10;0=3O8>34B0;8>9>B4@8B>@89[?;0=0D8 <> >@60=8G0B>@80CA B48A8[ 8@ ?0@486[ ?4@30D8 Transportas, logistika <> ACB0@B8A @ ,;0=0D8<> B8:A;0A I :9/4>0<45:= O8:9S ;<448= O /,<-N *4794,?= ?0:48AB8O4<\AB8:A;8=W?0A:8@BX?060;14=3@>9> <024:90@,4<?:>:5N06=;0/4>:<4Q@,/B-4949 ?;0=> A?@4=38=8CA ?030;FB8 A:;F?Y =CAB0BFB8 6N06=;0/4>:<4Q 4< ;<06B-:= ,209>N (07  B4@8B>@89>A=0C3>98<>8@BD0@:F<>@4O8<Y4 

 B0;8>9> ?;0=> >@60=8G0B>@8CA I % J-40;H  (>NB0CB>6 8;=8CAB4;  ,@>94:B> @4=6\90A I % J- 0@278B4:B[ ABC 3890H ,0<\=:0;=8> 6 8;=8CA ,0@4=6

PASLAUGOS

904 !>6,49N %,=4R7B8,4>0464,84464 :0 :030AB@8=8CA <0B0D8<CA 8;=80CA @ A0D 8 -4<K074: / 48>49,4?K/,<?:=0@: C34@D\A A4= -0AB8=\=[ : % J8;<0K 6?:=0-,96<:>:,/8494=><,>:<4?4)F'' A:; @A:;:03 @ ! !02,70D )680<2S= 2  *4794?= ,? ?@0N><6@4B8<>=4?@8D0B8GC>B>A>3>A:;F 24,?491:<8,.45:=>07  

 ?> @A0D8=8=:Y<18@O4;8>3  D0;0BDF:B8?@849C<A?@8:;0CA0=Z8>A:;F?>8@  30;FD0CB8 O4=:;8=0=B @81>O4=:;808A %>6CA;0 *7,/4=7,@:= ',78,9:@4P >?<>: ;,@07/S>: D> >D8=A:8>A:;F?Y @0@10?@0N><AC 5Q /S80=4?4 H 8 -4<K074: /  @,7 A8A84:B8 AC 30@1[ DF:3FB>9C *0@>A;0DC %0G4 ,/<0=? *4794,?= < %,24<4Q =09 "46,J4R D8ZM0;68@8>6I8;=8CAB4; 9Q6 'F6=;<0=,=G@B6==67B;:6,/ #< 4?0NB0A B>?><0B8:$6<08;2><  

 6,/,=><494,4 8,>,@48,4 @40P4,80 /,7B@,?>4 ",>,@48?= ,>7406, )F,7>45:=",>,@48Q$<2,94C,.45,G!49 6809Q2 *4794?= (07  

15

skelbimai

KelioniĹł

KARĹ Ä&#x152;IAUSI KELIONIŲ PASIĹŞLYMAI KARĹ Ä&#x152;IAUSI KELIONIŲ PASIĹŞLYMAI

J O !:9/:9N =,?24,4 2<04>,4 @0K,80 =4?9 >494?= !40>?@:50;<4=>,>:80464/?<Q (07 

 

 %  

KELIONIŲ ORGANIZATORIUS KARĹ Ä&#x152;IAUSI KELIONIŲ PASIĹŞLYMAI (3/8>96391&D

(3683><

A.Vienuolio g. 6, LT-01104 Vilnius &/6+5<  Tel. (8 5) 231 3314. Faks. (8 5) 262 9120 ?3683><?3683><5;+8=+<6= vilnius@vilnius.krantas.lt, www.krantas.lt @@@5;+8=+<6= %/,4:52/5.#

%/24/:8 #,2(18  ;<?+494+=/+:6+85A=3!3>49;5Q 0A460A0A=C>B GERA NAUJIENA: iki 50% NUOLAIDOS Egiptas, Ĺ arm El Ĺ eichas nuo 1399 Lt ;/24/:8;/24/:817(49(829<<<17(49(829

60;1]B*CAD8A030O0D\9>0A460A0AI

>@>=B0A=C>B Ĺ˝IEMOS SEZONO KELIONÄ&#x2013;MS Egiptas, Taba nuo 2179 Lt ND84A[:0G8=>?0A8@>3F<[8@D84N1CZ8[@>9CA# +>=@40;8A=C>B ÄŠ Ă&#x;kÂśĂ&#x152;kĂ&#x152;Ă&#x201C;ÂĽÂŽÂśĂ&#x2013;ÂťĹ&#x201C;Ĺ&#x17D;4Ă&#x201C;Ä&#x17D; Egiptas, Marsa Alamas nuo 2249 Lt ,0<0BF:8B4=C>AB018Y9YL80C@\A<4@8:YCO )8CAB>=0A=C> B 9E052(/1(8#! "# "# " *,=,<:=6<?4C,=&B2,E'>:63:78,=E&B2, ÄŠ 9kç¼kĂ&#x2013;Ă&#x152;ÂĽÂťĂ&#x152;ÂŽk¼œĂ&#x152;ÂĄkĂ&#x2C6;kÂśĂ&#x201C;¼­kÄ&#x17D; KanarĹł salos, TenerifÄ&#x2014; nuo 1659 Lt F?0B8=6Y:08=Y 0;60@8A=C>B 9?: !> ÄŠ :Â&#x160;¾ŽkÂľkĂ&#x152;ÂŽÂ&#x160;°¼œÂ&#x2018;Ă&#x152;ÂŽÂ&#x160;ÂĽĂ&#x201C;ÂĽÂľkĂ&#x152;Ä&#x17D; JAE, Dubajus nuo 3119 Lt OA8A0:F:8B4A:@F3X8:8646CO\A384=>A8@ :9494Q6<?4C,=&B2,E'>:63:78,=E&B2,9?: %,84<J64>06,=/409494?=<R;0=P4?=4<,>=4;, ÄŠ L¼œŽĂ&#x152;ÂĽĂ&#x201C;Â&#x2018;Ă&#x152;ÂĽĂ&#x17D;Ă&#x2026;°kÂ&#x192;ÂĽkĂ&#x2013;Ă&#x152;ÂĽÂťĂ&#x152;ÂŽĂ&#x2013;Ă&#x2C6;ÂťĂ&#x2C6;Ă&#x201C;Ă&#x17E;Ä&#x2019;ÂŽÂ&#x160;°¼œÂ&#x2018;Ă&#x152; Indija, Goa nuo 3399 Lt ;48A:8B\AX=4?0<8@NB0<Y:4;8>=W 08=0?0B48:B0X018?CA4AAC>@>C>AB[<>

!> 7,4/?:64>07,4@0,7>45:=5R<:50 datĹł, trukmÄ&#x2014;s, vieĹĄbuÄ?iĹł pasiĹŤlos Tailandas, Bankokas nuo 3629 Lt I :4AZ808A @40P4,80?=O><?8;4,?=4:=9,6>40=@, DOVANA: UĹžsisakant Ĺžiemos kelionÄ&#x2122; dova"S2,?64>S==,?70@S5?4<20<,9?:>,46, SlidinÄ&#x2014;jimas Italijoje nuo 1519 Lt 8C9>@:0A=C>B -4G4@D0289>A<>:4AB8A8:8B<>:0<0A?0 6,<S7O nosime 7 d. automobilio parkingÄ&#x2026; Vilniaus SlidinÄ&#x2014;jimas Austrijoje nuo 1939 Lt 0N8=6B>=0A=C>B ?8;3><08 ,7>45:=5R<:50-?=4</4=6:4<7496=8B-S=464 oro uoste! <?4C:6,49,;,>046>,4J4J;7,?648:?:=>: %>AB>=0A=C>B 84B[A:08Z8CA@81>B0A <B>: Egiptas, Hurgada nuo 1399 Lt ,?24,?491:<8,.45:= AAA 6<,9>,= 7> Daugiau informacijos www.krantas.lt

  

 %  

"!P%'&"'%' KELIONÄ&#x2013;S AUTOBUSU F"$# $"$ ;FD[OF3\98<>ND4=B\C>14;\940BD89>94 Ä&#x152;ekijos pilysâ&#x20AC;&#x201C;Ä&#x152;ekijos rojusâ&#x20AC;&#x201C;Praha â&#x20AC;&#x201C; 577 Lt T0645:=;47B=ET0645:=<:5?=E%<,3,E!> I Bir Kaprio sala â&#x20AC;&#x201C; 1747 Lt Didingoji Italija 4/492:54>,745,4< ,;<4:=,7,E !> +CG849[=0:B8A0@NCD>94 Rygaâ&#x20AC;&#x201C;Saremos salaâ&#x20AC;&#x201C;Talinas â&#x20AC;&#x201C; 377IB Lt &B2,E',<08:==,7,E(,749,=E!> V4:89>A?8;FAIV4:89>A@>9CAI,@070IB Ĺ iaurÄ&#x2014;s Italija su poilsiu prie Adrijos jĹŤros H4,?<S=>,745,=?;:47=4?;<40/<45:=5R<:= LD4820@89>A60<B>AAB41C:;08I B nuo 1197 Lt 9?:

!> -F60I 0@4<>AA0;0I 0;8=0AIB Kroatija nuo 990 Lt <:,>45,9?: !> L80C@\AB0;890?>8;A8=\?0O8=B8=\=C> B Praha-Viena-BudapeĹĄtas nuo 627 Lt %<,3,*409,?/,;0J>,=9?: !> @>0B890=C> B LÄ&#x2013;KTUVU IĹ VILNIAUS: F#$%$@%$" ,@070I84=0I%C30?4NB0A=C> Ispanija, Kosta Brava nuo 822 Lt B =;,945, :=>,<,@,9?: !> Malta â&#x20AC;&#x201C; 904 Lt ",7>,E !> Graikija, ChalkidikÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x201C; 979 Lt G($G'("%?>8;A8=\A <,4645,2,764/46SE!> Ispanija, Kosta Dorada â&#x20AC;&#x201C;B 999 Lt 68?B0A)C@6030=C> =;,945, :=>,:<,/,E!> Ispanija, AlikantÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x201C; 1108 %C;60@890=C>B =;,945,746,9>SE

 Graikija, Kos sala â&#x20AC;&#x201C; 1128 Lt L@80=:0=C>B <,4645, :==,7,E

!> Turkija, Antalija â&#x20AC;&#x201C; 1185 Lt @4B0=C>B Bulgarija, Burgas â&#x20AC;&#x201C; 1199 Lt (?<645,9>,745,E

!>

C=8A0A=C>B Kroatija, Rijeka â&#x20AC;&#x201C; 1279 Lt ?72,<45,?<2,=E

!> Turkija, Marmaris 1289 Lt <:,>45,&4506,E !> G($G'("%?0O8=B8=\A?>8;A8=\A Bulgarija, Burgas â&#x20AC;&#x201C; 1199 Lt (?<645,",<8,<4= !> @C8G0A 8;C=C>B Portugalija, AlgarvÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x201C; 1899 Lt ?72,<45,?<2,=E

!> G@04;8AI*>@30=890I68?B0A=C>B LÄ&#x2013;KTUVU IĹ VARĹ UVOS (poilsinÄ&#x2014;s) %:<>?2,745,72,<@SE !> +0@>:0A=C>B Egiptas, Hurgada nuo 995 Lt C10=C>B F#$%$@%!@$% ";:47=49S= Bulgarija â&#x20AC;&#x201C; 995 Lt 24;>,=?<2,/,9?:!> Turkija â&#x20AC;&#x201C; 1078 Lt G$)"% ?72,<45,E!> Ĺ ri Lanka â&#x20AC;&#x201C; 3500 Lt

08;0=30A?0O8=B8=\?>8;A8=\I=C>B (?<645,E !> Kreta â&#x20AC;&#x201C; 1170 Lt H<4!,96,E !> Tunisas â&#x20AC;&#x201C; 770 Lt G(!'% <0>,E

 !> LÄ&#x2013;KTUVU IĹ VARĹ UVOS (paĹžintinÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x201C; poil68?B0A)C@6030=C> B (?94=,=E !> sinÄ&#x2014;s) A?0=890+0;9>@:0I B F#$%$@%!@$% ";,K49>49S=E;:47 Kruizas Nilu nuo 1440 Lt; Izraelis â&#x20AC;&#x201C; Egip C@:890=B0;890I B =49S= tas nuo 1678 Lt; Marokas â&#x20AC;&#x201C; 2634 Lt; Kuba <?4C,=#47?9?: !> â&#x20AC;&#x201C; 5853 Lt C<,074=E24;>,=9?: !> STOVYKLOS LIETUVOJE ",<:6,=E !> Pasaka nuo 550 Lt; Top Fun 540 Lt; ?-,E!> RaganÄ&#x2014; 550 Lt; Energetikas 600 Lt; "# %& Ĺžmogus "#$%â&#x20AC;&#x201C; tai aĹĄ! 600 Lt; Laimingas %,=,6,9?: !> Trimitas 520 Lt (:;?9 !> &,2,9S !> 90<20>46,= !> !,48492,=K8:2?=E>,4,J !> (<484>,= !>

#+7N85+68391;383+><1(3683>< &/6 79,  3809<?3=/6=@@@<?3=/6=@@@6/56=

(@08:890@4B0I B 370 Lt MaĹžieji Laukystos piratai ",K4054!,?6B=>:=;4<,>,4 !> %C;60@8900@=0I Holivudo akademija 599 LtB :74@?/:,6,/0845,!> ,>@BC60;890;60@D\I B Mes jÄ&#x2014;ga 450 Lt "0=5S2, !> Ĺ˝aidimĹł galaktika 450 Lt I,4/48Q2,7,6>46, !> %&"()"%&'(" ApaÄ?i indÄ&#x2014;nai atkeliauja ÄŻ LietuvÄ&#x2026; 450 Lt ;,P449/S9,4,>6074,?5,O!40>?@N !> ,0A0:0=C>B Avataro nuotykiai kartu 450 Lt @,>,<:9?:>B64,46,<>? !> -060=\IB Mes ĹĄampinjonai 450 Lt "0=J,8;495:9,4 !> 08<8=60AO<>6CAIB080NB Aplink pasaulÄŻ per 7 dienas 499 Lt ;7496;,=,?7O;0</409,=!>

>?'C=B Mano pasaulis 595 Lt ",9:;,=,?74=!> Kitas variantas 359 Lt 4>,=@,<4,9>,=!> %&"()"%'H%!) Dodi 550 Lt :/4 !> =6;[:0;1>AAB>DF:;0AB89>94 B STOVYKLOS UĹ˝SIENYJE "# %& "$A"& %C;60@89>94 Bâ&#x20AC;&#x17E;PribreĹžnyjâ&#x20AC;&#x153; Stovykla Ukrainoje '>:@B67,)6<,49:50F%<4-<0K9B5D @>0B89>94 B 60 Lt dienai !>/409,4 Kryme â&#x20AC;&#x17E;Saliutâ&#x20AC;&#x153; 1699 Lt <B80F',74?>D !> (& Bulgarijoje 1699 Lt Kroatijoje 2149 Lt %0:C=C>B"+0;9>@:0=C>B ?72,<45:50 !> Juodkalnijoje 1899 Lt :08=>AX018?CA4A <:,>45:50 !> AnglĹł kalbos stovykla Estijoje 1790 Lt ?:/6,7945:50 !> AVIABILIETAI* &O& 927Q6,7-:==>:@B67,=>45:50 !> Delis nuo 1870 Lt; Tokijas â&#x20AC;&#x201C; 2229 Lt; Seulas -F60I B>:7>;<0A %# â&#x20AC;&#x201C; 0;8=0AI)4;A8=:8A 2308 Lt; SingapĹŤras â&#x20AC;&#x201C; 2310 Lt; Bankokas 074=9?: !> â&#x20AC;&#x201C; 0;8=0AI B>:7>;<0A 2409 Lt; Puketas â&#x20AC;&#x201C; 2610 Lt (:645,=E !> *kainos ÄŻ abi puses 4=BA?8;8AI F=4A70<=0A '0?7,=E !> KELTAI ;08?\30I0@;A70<=0AA?42?0A8];F<0A '492,;R<,=E !> JoninÄ&#x2014;s Baltijos jĹŤroje (Tallink 3 d. kruizas) ;08?\30IF;8AA?42?0A8];F<0A ,96:6,=E !> nuo 105 Lt ;08?\30I/0A=820AA?42?0A8];F<0A %?60>,=E !> Rygaâ&#x20AC;&#x201C;Stokholmas

C@:CI;0=3>A0;>AI B>:7>;<0A 6,49:=O,-4;?=0= Talinasâ&#x20AC;&#x201C;Helsinkis # Talinasâ&#x20AC;&#x201C;Stokholmas (*"% :949S=,7>45:=5R<:50(,77496/ 6<?4C,= Ventspilisâ&#x20AC;&#x201C;Nyneshamnas U-CA89Y=C>B"%0;B0@CA89Y=C>B 9?: !> KlaipÄ&#x2014;daâ&#x20AC;&#x201C;Karlshamnas (spec. pasiĹŤlymas) &B2,E'>:63:78,= KlaipÄ&#x2014;daâ&#x20AC;&#x201C;Kylis (spec. pasiĹŤlymas) (,749,=E07=4964=(spec. pasiĹŤlymas) KlaipÄ&#x2014;daâ&#x20AC;&#x201C;Zasnicas (,749,=E'>:63:78,= Turkuâ&#x20AC;&#x201C;Alando salosâ&#x20AC;&#x201C;Stokholmas *09>=;474=E#B90=3,89,= VIZOS 7,4;S/,E ,<7=3,89,==;0. ;,=4R7B8,= ÄŽ RusijÄ&#x2026; nuo 260 Lt 7,4;S/,E BaltarusijÄ&#x2026; nuoB74==;0. ;,=4R7B8,= 85 Lt 7,4;S/,E+,=94.,==;0. ;,=4R7B8,= (?<6?E7,9/:=,7:=E'>:63:78,= %' " M&?=45N9?: !> ,7>,<?=45N9?:!>


Orai

Artimiausiomis dienomis prognozuojami vidutiniškai šilti orai su lietumi. Šiandien daug kur bus lietaus, vietomis lis smarkiai, galima perkūnija. Oras šils iki 16–24 laipsnių. Penktadienį lis daugiausia pietiniuose, pietrytiniuose šalies rajonuose, galima perkūnija. Naktį temperatūra svyruos apie 12–14, dieną 19–23 laipsnius šilumos.

Šiandien, birželio 21 d.

+21

+23

Telšiai

+22

Šiauliai

+20

Klaipėda

Panevėžys

+19

Utena

+19

Tauragė

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (jaunatis) teka Mėnulis leidžiasi

4.41 21.59 17.18 6.39 22.46

173-ioji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 193 dienos. Saulė Dvynių ženkle.

+18Kaunas

Pasaulyje Atėnai +34 Berlynas +22 Brazilija +27 Briuselis +23 Dublinas +14 Kairas +36 Keiptaunas +18 Kopenhaga +20

Londonas +20 Madridas +31 Maskva +22 Minskas +18 Niujorkas +35 Oslas +22 Paryžius +24 Pekinas +32

orai vilniuje Šiandien

+16

+17

Praha +25 Ryga +21 Roma +30 Sidnėjus +18 Talinas +19 Tel Avivas +29 Tokijas +25 Varšuva +23

Vilnius

Marijampolė

Vėjas

+17

Alytus

2–8 m/s

DATOS

Rytas

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

+14

+16

+15

+14

4

+15

+19

+16

+14

5

+17

+22

+17

+11

2

šeštadienį

prezidentas Michelis Platini. 1959 m. gimė teatro aktorius ir režisierius Ramūnas Abukevičius. 1962 m. gimė rusų roko muzikantas, grupės „Kino“ lyderis Viktoras Cojus. 1964 m. gimė amerikiečių aktorius Dougas Savantas. 1982 m. gimė Kembridžo kunigaikštis princas Williamas. 1986 m. gimė amerikiečių dainininkė Lana Del Rey.

1990 m. gimė tenisininkas Ričardas Berankis.

prizas Šią savaitę laimėkite dvi knygas iš „Svajonių romanų“ kolekcijos: Julios James „Ypatingos akimirkos“ ir Maxine Sullivan „Prisijaukinti bosą“. Prieš ketverius metus Sofija karštai pamilo Niką. Bet vieną dieną vyras tiesiog dingo iš jos gyvenimo. Spaudžiama finansinių sunkumų Sofija priima abejotiną darbo pasiūlymą. Ir patį pirmą vakarą susitinka Niką. Vyras pasipiktina supratęs, kaip Sofija užsidirba pragyvenimui, ir ryžtasi ją sustabdyti. Niekas nepalieka Bleiko Džerodo. Netikėtas nepriekaištingos padėjėjos Samantos įgeidis išeiti iš darbo priverčia jį ne juokais sunerimti. Tačiau Bleikas neketina lengvai paleisti neprilygstamos darbuotojos. O Samanta nusprendžia paskutinį kartą pamėginti užkariauti viršininko širdį.

Spręskite kryžiažodį nuo pirmadienio iki penktadienio, teisingai užpildykite frazės laukelius ir laimėkite savaitės prizą. Savaitės nugalėtojas bus išrinktas loterijos būdu iš visų teisingai atsakiusių. Teisingus atsakymus galima pateikti iki penktadienio 18 val. 1. Frazę siųskite SMS žinute numeriu 1337. Siųsdami žinutę rašykite: DIENA (tarpas) VD (tarpas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. Pvz.: DIENA VD VILNIUS (žinutės kaina – 1 Lt) arba 2. Iškirpę kryžiažodį su teisingu atsakymu at-

neškite į „Vilniaus dienos“ redakciją Labdarių g. 8, Vilnius. Šios savaitės nugalėtoją paskelbsime antradienį, birželio 26 d. Kryžiažodį parengė „Oho“ redakcija.

1

2

3

Alicija, Aloyzas, Daugailė, Galminas, Vasarė

horoskopai

1527 m. mirė Italijos valstybės veikėjas, diplomatas ir rašytojas Niccolò Machiavelli. 1905 m. gimė prancūzų egzistencializmo filosofas, rašytojas, Nobelio premijos laureatas Jeanas Paulis-Sartre’as. 1908 m. mirė rusų kompozitorius Nikolajus Rimskis-Korsakovas. 1935 m. gimė prancūzų rašytoja ir dramaturgė Françoise Sagan. 1955 m. gimė Prancūzijos futbolininkas, UEFA

penktadienį

Vardai

4

5

6

7

8

9

10

11

Avinas (03 21–04 20). Palanki diena bendrauti su jaunais žmonėmis. Puikiai praleisite laiką, pasisemsite jėgų, naujų idėjų. Bus malonu padėti tiems, kuriems reikia pagalbos. Nesidrovėkite savo minčių ir darbų. Jautis (04 21–05 20). Jausitės prislėgtas. Atrodys, kad viskas jūsų gyvenime klostosi ne taip, kaip norėtųsi, o draugai tolsta nuo jūsų. Susikivirčijęs galite pratrūkti emocijomis. Dvyniai (05 21–06 21). Pasikliaukite savo jėgomis ir viskas eisis kaip iš pypkės. Vakarą praleisite malonioje draugijoje, galbūt net įsiplieks romantiški jausmai. Vėžys (06 22–07 22). Laikas nėra sėkmingas. Kils pavojus būti suklaidintam, pernelyg susižavėti kokia nors nevykusia idėja. Kruopščiai atlikite savo tiesiogines pareigas ir nesiimkite naujų darbų. Liūtas (07 23–08 23). Gali kilti gerų idėjų. Puikus laikas priimti sprendimus, susijusius su karjeros perspektyvomis. Nepasiduokite apatijai ir tinguliui, nepraleiskite progos pakeisti savo gyvenimą į gerą pusę. Mergelė (08 24–09 23). Apmąstykite tai, kas buvo, ir nedarykite tų pačių klaidų. Nekreipkite dėmesio į prietarus ir baimes, susijusias su praeitimi, žiūrėkite tik į priekį. Svarstyklės (09 24–10 23). Jūsų mintys bei idėjos nesutaps su aplinkinių nuomone, todėl galimi nesutarimai ir net rimti konfliktai. Nebandykite kakta pramušti sienos. Geriau spręskite asmenines problemas. Skorpionas (10 24–11 22). Ieškosite ko nors neįprasto, kur galėtumėte pritaikyti savo kūrybiškumą. Laukia didžiulė veiklos įvairovė. Viskas seksis, todėl nė kiek neabejokite savo jėgomis. Šaulys (11 23–12 21). Būkite atsargus siekdamas savo svajonės, kitaip galite nukrypti nuo teisingo kelio. Jūsų norus bus nelengva patenkinti. Bet pasvajoti galima, svarbiausia nesusipainioti, kur svajonės, o kur realybė. Ožiaragis (12 22–01 20). Jusite emocinę įtampą. Atrodys, kad praradote gyvenimo džiaugsmą. Tačiau atsiras proga prisiminti seniai atidėliotus reikalus ir sėkmingai juos užbaigti, o tai tikrai pakels nuotaiką. Vandenis (01 21–02 19). Galbūt jūsų siekiai ir svajonės yra per toli nuo realybės ir tai tapo nesėkmių priežastimi. Laikas susikoncentruoti į svarbiausius gyvenimo momentus, sutvarkyti reikalus. Atidžiau pažvelkite į savo įsipareigojimus. Žuvys (02 20–03 20). Jusite šeimos, draugų ir pažįstamų paramą. Darbe ir asmeniniame gyvenime vyraus darna. Mokykitės ne tik vadovauti žmonėms, bet ir suprasti jų problemas.

2012-06-21 Vilniaus diena  

1,30 Lt naujas Tulūzos užpuolikas – ekstremistas ar šizofrenikas? Pasaulis 12p. TODĖL, KAD ESU VILNIETIS nors tyčinis įmonės vedimas bankrot...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you