Page 1

Lietuva

7p.

Ekonomika

Sei­mui pri­trū­ko tik vie­no bal­so, kad bū­tų pri­tar­ta Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­sai dėl šei­mos su­sie­ji­mo su san­tuo­ka.

9p. Val­dan­tie­ji sie­kia iš­veng­ti MMA di­di­ni­mo ir vals­ty­bės iš­lai­dų pa­di­dė­ji­mo.

Sportas

10p.

Visų trijų prabų medalius savo kolekcijoje turintis V.Alekna praleis Europos lengvosios atletikos čempionatą.

Gam­ti­nin­kai kvie­čia pa­dė­ti ty­ri­nė­ti Lie­tu­vos ba­li­nius vėž­lius.

24p.

Trečiadienis birželio 20, 2012 Nr. 143 (19702) Kaunodiena.lt 2 Lt

Kal­bi­nin­kai džiau­gia­si pa­smau­gę ru­sų kal­bą

Strip­ti­zas ir ag­re­si­ja areš­ti­nė­je Dia­na Kra­pa­vic­kai­tė

d.krapavickaite@kaunodiena.lt

Kau­no vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­ mi­sa­ria­to areš­ti­nės pa­rei­gū­nams pir­ma­die­nio ry­tas tu­rė­tų įsi­min­ti il­gam. 37 me­tų su­lai­ky­ta­sis ne tik pra­dė­jo triukš­mau­ti, bet bu­vo pa­ ruo­šęs ir dau­giau staig­me­nų. Rei­ka­la­vo ci­ga­re­čių

Dėl vie­šo­sios tvar­kos pa­žei­di­mo su­lai­ky­to kauniečio G.Z. ag­re­si­ja pra­si­ver­žė ry­tą. Į areš­ti­nę jis bu­vo at­vež­tas nak­tį iš sek­ma­die­nio į pir­ ma­die­nį, apie 2.35 val., o 9.30 val. pradėjo siautėti. Su­lai­ky­ta­sis spar­ dė ka­me­ros du­ris, rė­ka­vo, plū­do­si ne­cen­zū­ri­niais žo­džiais. Pa­rei­gū­ nams pa­rei­ka­la­vus nu­si­ ra­min­ti, G.Z. ne­nu­ri­mo.

3

Dienos citata „Kri­zė pra­si­dė­jo ne Eu­ro­ po­je“, – Di­džio­jo dvi­de­šim­tu­ko su­si­ti­ki­me iš­gir­dęs prie­kaiš­tus Se­no­jo že­my­no ša­lims, rė­žė Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos va­do­vas José Ma­nue­lis Bar­ro­so. „„Nyks­ta: ru­siš­ki už­ra­šai net ir au­to­mo­bi­lių tur­gu­je ta­po re­te­ny­bė. 

And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

Arū­nas Damb­raus­kas tis Vals­ty­bi­nės lie­tu­vių kal­bos ko­ Lie­tu­vo­je ša­lia už­ra­šų vals­ty­bi­ne kal­ba a.dambrauskas@kaunodiena.lt mi­si­jos (VLKK) nu­ta­ri­mu, už­sie­ nie­čiams skir­ta rek­la­ma Lie­tu­vo­je ga­li­ma skelb­ti in­for­ma­ci­ją ang­lų, vo­kie­čių, Te­ko ap­si­va­ly­ti ga­li bū­ti už­ra­šy­ta ang­lų, vo­kie­čių pran­cū­zų kal­bo­mis. Ta­čiau pa­ban­džius Dau­g u­m a Kau­n o au­to­m o­b i­ ir pran­cū­zų kal­bo­mis. Ru­siš­kai – Pirkite ðeðtadieniná „Kauno dienraðtá irtin­ka. lių tur­gaus klien­ tų –dienos“ ru­sa­kal­ biai, ne­ pa­ka­bin­ti už­ra­šą ru­sų kal­ba gre­sia bau­ jame rasite bet kuponà, ap­lin­kuikurá – jiems ne­ s up­ r an­ galësite iðsikeisti Tačiau kone vi­si į Kau­no au­to­ ta­ m i lie­ t u­ v iš­ k ai už­ dos. To­kias tai­syk­les su­kū­rę kal­bos biu­á bilietà vienam asmeniui ra­šai. Aiš­kė­ja, mo­bi­lių tur­gų at­vyks­tan­tys už­ kad turgaus vadovai vyk­do kal­bos sie­nie­čiai – iš Vi­du­ri­nės VDU Kauno kasoje. 2 rok­ra­tai jų ne­ko­men­tuo­ja. ins­pBotanikos ek­to­rių nu­sodo ro­dy­m us. Re­mian­ Azi­jos ir Bal­ta­ru­si­jos.

dieniniu Tik su ðeðta dienrašèiu

ÁËJIMAS

os sodà k i n a t o b o Á VDU Kaun

! S A M A NEMOK

Nuolaidos

12p.

35%

IKI

9–30

dieno

Laisvės al. 59, Kaunas

mis DIDŽIAUSIAS Kaune SALAMANDER salonas


2

Trečiadienis, birželio 20, 2012

Miestas

Oro kokybė Kaune 0

19

50mg/m3

Šaltinis: Kauno miesto aplinkos kokybės tyrimai

Kietosios dalelės (KD10) Nustatyta 24 val. ribinė vertė

0

1,18

Anglies monoksidas (CO)

10 mg/m3

Nustatyta 8 val. ribinė vertė

0

46

200

mg/m3

Azoto dioksidas (NO2)

Nustatyta 1 val. ribinė vertė

Kal­bi­nin­kai džiau pa­smau­gę ru­sų ka

­

Turgaus klientai – rusa­ 1 kalbiai, pran­cū­zų ar vo­ kie­čių tarp jų nė su ži­bu­riu ne­ra­si.

„„Pratinasi: pre­kiau­to­jai iš Biš­ke­ko tur­gu­je priversti suktis ir be už­ra­

šų ru­sų kal­ba.

Ta­čiau tik pa­sta­rie­ji Kau­no tur­gu­ je ga­lė­tų ti­kė­tis iš­sa­mes­nės in­for­ ma­ci­jos. Aki­vaiz­du, kad kal­bos tvar­ky­to­ jų rei­ka­la­vi­mai šiukš­tu ne­nau­do­ti ru­sų kal­bos ker­ta­si su au­to­mo­bi­ lių tur­gaus vers­lo ap­lin­ka. Ne­pai­ sant to, tur­gus puo­lė stro­piai nai­ kin­ti ru­siš­kus už­ra­šus.

pa­lai­kė kal­bos ins­pek­to­riais. „Net­ ru­kus ru­siš­ki už­ra­šai bus nuim­ ti“, – pa­sku­bė­jo pa­ti­kin­ti bar­me­ nė Lau­ra. Su­ži­no­ju­si, kad dėl už­ra­šų mes pre­ten­zi­jų ne­tu­ri­me, ka­vi­nės dar­ buo­to­ja ap­gai­les­ta­vo dėl ap­ri­bo­ ji­mų. „Ma­nau, kad pa­nai­ki­nę ru­siš­kus už­ra­šus klien­tų ne­pra­ra­si­me, ta­ čiau rek­la­ma yra rek­la­ma“, – dip­ lo­ma­tiš­kai svars­tė ka­vi­nės dar­ buo­to­ja.

Par­ti­za­ni­nis ka­ras

„„Kalbininkė: V.Jurkienė baisisi, kad tarp lietuvių sparčiai gausėja vi­

siškų beraščių.

Pri­myg­ti­nis ru­sų kal­bos pre­pa­ra­vi­ mas iš vie­šų­jų erd­vių su­lau­kia par­ ti­za­ni­nio ka­ro. Tur­gaus di­rek­to­ rius Va­len­ti­nas Nau­ja­nis ne­se­niai net loš­te­lė­jo iš ne­ti­kė­tu­mo, ne­to­ li sa­vo biu­ro pa­ma­tęs ru­siš­kus už­ ra­šus, rek­la­muo­jan­čius ka­vi­nės pa­ tie­ka­lus. „Įvai­riuo­se sten­duo­se ru­sų kal­ bos už­ra­šų pas mus ypač daug bu­vo prieš ke­le­rius me­tus. Da­bar jų be­ veik ne­be­li­ko, nes nuo­lat gau­na­me Vals­ty­bi­nės kal­bos kont­ro­lės tar­ ny­bos raš­tus, nu­ro­dan­čius pa­nai­ kin­ti už­ra­šus ru­sų kal­ba“, – sa­kė V.Nau­ja­nis. „Ver­ti­nant vers­lo po­žiū­riu, ru­sų kal­ba čia bū­tų net la­bai rei­ka­lin­ ga. Bet nor­mos yra nor­mos. Tu­ri­ me joms pa­klus­ti“, – kal­bė­jo tur­ gaus di­rek­to­rius. Gre­sia bau­da

„„Prib­loš­kian­tys: ne­raš­tin­gu­mu šo­ki­ruo­jan­čių už­ra­šų pa­vyz­džius kal­

bos tvar­ky­to­jai de­da į ar­chy­vą. 

And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

Ru­siš­kai pa­tie­ka­lus rek­la­muo­jan­tį už­ra­šą pa­ma­tęs di­rek­to­rius vers­li­ nin­kams pri­mi­nė, kad jiems už tai gre­sia bau­da. Į ru­siš­kais už­ra­šais ap­si­lan­ky­ ti ra­gi­nan­čią ka­vi­nę už­su­ku­siems „Kau­no die­nos“ žur­na­lis­tams pa­ si­ro­dė, kad dar­buo­to­jos žur­na­lis­tus

Nuo­lat gau­na­me Vals­ty­bi­nės kal­bos kont­ro­lės tar­ny­bos raš­tus, nu­ro­dan­ čius pa­nai­kin­ti už­ ra­šus ru­sų kal­ba. Mo­ko­si lie­tu­viš­kų žo­džių

Ka­vi­nė­je prie pie­tų sta­lo su­sė­ dę pen­ki vy­rai iš Biš­ke­ko (Kir­gi­ zi­ja) tei­gė di­de­lių ne­pa­to­gu­mų dėl to, kad nė­ra ru­siš­kų už­ra­šų, ne­pa­ ti­rian­tys. Lie­tu­vių kal­bos ne­mo­kan­tiems pre­kiau­to­jams au­to­mo­bi­liais ten­ka per­krims­ti to­kius rie­šu­tė­lius, kaip lie­tu­viš­ki žo­džiai „drau­di­mas“, „mui­ti­nės pa­slau­gos“, „plo­vyk­la“, „nak­vy­nė“, „nuo­lai­dos“, „die­nos pie­tūs“, „jau­tie­nos šon­kau­liai“, „viš­tie­nos krū­ti­nė­lė“. Pa­sak vie­no lie­tu­vių vers­li­nin­ ko, in­for­ma­ci­ja apie pa­tie­ka­lus ki­ ta­tau­čiams yra svar­bi. „Kai ku­rie iš Vi­du­ri­nės Azi­jos at­vyks­tan­tys pre­kiau­to­jai yra mu­ sul­mo­nai. Ne­ži­no­da­mi, ką reiš­kia

lie­tu­viš­ki už­ra­šai, jie ga­li pa­da­ry­ti di­de­lę nuo­dė­mę – „už­si­šok­ti“ ant kiau­lie­nos“, – hu­mo­ris­ti­niais pa­ ste­bė­ji­mais da­li­jo­si kau­nie­tis. Il­gos ko­vos re­zul­ta­tas

Su už­ra­šais ru­sų kal­ba vie­šo­sio­ se vie­to­se Lie­tu­vo­je ko­vo­ja­ma nuo 1997 m., kai bu­vo pa­skelb­tas VLKK nu­ta­ri­mas „Dėl gar­si­nės ir ra­šy­ti­nės in­for­ma­ci­jos, ki­tų vie­ šų­jų už­ra­šų lai­ki­nų­jų tai­syk­lių pa­ kei­ti­mo“. Tre­čia­ja­me šio nu­ta­ri­mo punk­ te sa­ko­ma: „Jei ra­šy­ti­nė in­for­ma­ci­ ja su­si­ju­si su už­sie­nie­čių ap­tar­na­ vi­mu (...), gre­ta vals­ty­bi­nės kal­bos ga­li bū­ti var­to­ja­mos tarp­tau­ti­nio bend­ra­vi­mo kal­bos – ang­lų, vo­ kie­čių, pran­cū­zų.“ Kau­no mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­ mi­nist­ra­ci­jos Vals­ty­bi­nės kal­bos kont­ro­lės tar­ny­bos (VKKT) ve­dė­ja Vi­da Jur­kie­nė sa­kė, kad nuo ru­siš­ kų už­ra­šų iš­va­ly­ta Kau­no au­to­mo­ bi­lių tur­gaus te­ri­to­ri­ja – tai il­gos ko­vos re­zul­ta­tas. Šio­je ko­vo­je, pa­ sak jos, ne­pa­mai­no­mas gink­las bu­ vo jau mi­nė­tas VLKK nu­ta­ri­mas. Vie­ta – ant la­pe­lių

Vals­ty­bi­nės kal­bos ins­pek­ci­jos (VKI) at­sto­vai ne­ga­lė­jo vie­na­reikš­ miš­kai paaiš­kin­ti, ko­dėl nu­ta­ri­me ša­lia ang­lų, vo­kie­čių ir pran­cū­ zų kal­bų ne­li­ko vie­tos ru­sų kal­ bai, ku­ri vers­lo sri­ty­je iš­lie­ka la­ bai svar­bi. „Si­tua­ci­ja tur­guo­se yra ga­na keb­ li. Bet žmo­nės, ti­kiuo­si, su­ran­da išei­tį. Ma­nau, vie­to­je už­ra­šų ga­li­ ma nau­do­ti uni­ver­sa­lius sim­bo­lius, pa­gal ku­riuos aiš­ku apie tei­kia­mas pa­slau­gas“, – svars­tė VKI vy­riau­ sio­ji ins­pek­to­rė Ri­ta Bal­se­vi­čiū­tė.

Abi­tu­rien­tų pa­si­rin­ki­mas: vėl bus daug tei­s Įpu­sė­jus abi­tu­rien­tų pra­šy­mų stu­ di­juo­ti Lie­tu­vos aukš­to­sio­se mo­ kyk­lo­se pil­dy­mui, ta­po aiš­ku, kad šie­met po­pu­lia­riau­sios vėl iš­liks hu­ma­ni­ta­ri­nių ir so­cia­li­nių moks­ lų stu­di­jos bei eko­no­mi­ka ir fi­nan­ sai. Itin daug pra­šy­mų stu­di­juo­ti už­pil­dy­ta į tei­sės spe­cia­ly­bę.

„Ar rei­k ės lai­k y­t i mo­ty­va­c i­ nį tes­tą, paaiš­kės pil­dant pra­šy­ mą in­for­ma­ci­nė­je sis­te­mo­je ad­re­ su www.la­mab­po.lt. Do­ku­men­tus pri­sta­ty­ti į LA­MA BPO punk­tus tu­ri tik tie as­me­nys, ku­rie vi­du­ri­ nį iš­si­la­vi­ni­mą įgi­jo 2009-ai­siais ir anks­čiau. Ki­ti pra­šy­mus stu­di­ juo­ti pil­do in­ter­ne­tu“, – pa­žy­mė­ jo LA­MA BPO at­sto­vė Vil­ma Bal­ čiaus­kai­tė.

Mo­ty­va­ci­nis tes­tas – po­pu­lia­rus

Ne­rei­kia pa­mirš­ti lai­mė­ji­mų

Ka­ro­li­na Mar­cin­ke­vi­čiū­tė

k.marcinkeviciute@kaunodiena.lt

Aukš­tų­jų mo­kyk­lų at­sto­vus nu­ste­ bi­no ne­ti­kė­tai daug sto­jan­čių­jų, pa­ si­rin­ku­sių lai­ky­ti mo­ty­va­ci­jos ver­ ti­ni­mo tes­tą. Šis tes­tas rei­ka­lin­gas sto­jant į švie­ti­mo ir ug­dy­mo kryp­ čių pro­gra­mas ir vyks per sto­ja­mų­ jų eg­za­mi­nų se­si­ją, ku­ri jau pra­si­ dė­jo ir tę­sis iki lie­pos pra­džios. Jei at­li­kus tes­tą paaiš­kės, kad abi­tu­rien­tas yra mo­ty­vuo­tas, jo sto­ja­ma­sis ba­las pa­di­dės dar vie­nu ar dviem ba­lais. Ta­čiau nei­gia­mas įver­ti­ni­mas ne­reiš­kia, kad teks pa­ si­trauk­ti iš to­les­nio kon­kur­so. Su­ lau­kus nei­gia­mo mo­ty­va­ci­nio tes­to įve­ti­ni­mo, ne­bus pri­de­da­ma pa­pil­ do­mų ba­lų.

Šie­m e­č ius abi­t u­r ien­t us la­b iau­ siai do­mi­na so­cia­li­niai ir hu­ma­ ni­ta­ri­niai moks­lai. Tech­no­lo­gi­jos moks­lai ne to­kie po­pu­lia­rūs. Anot V.Bal­čiaus­kai­tės, šią ten­ den­ci­ją iš­ryš­ki­no abi­tū­ros eg­za­ mi­nai, ku­riuos lai­ky­ti pa­si­rin­ko dvy­lik­to­kai. „Tech­n o­l o­g i­j oms rei­k a­l in­g i tiks­lie­ji moks­lai. Ne­daug moks­ lei­vių no­ri lai­ky­ti šiuos eg­za­mi­ nus. Stu­di­jos taip pat su­dė­tin­ gos. To­d ėl so­c ia­l i­n iai moks­l ai šlie­ka po­pu­lia­riau­si, nors darb­ da­viai šiuo me­tu graibs­to ne so­ cia­li­nių moks­lų, o tech­no­lo­gi­jų spe­c ia­l is­t us. So­c ia­l i­n ių moks­

„„Karš­ty­me­tis: šiuo me­tu tūks­tan­čiai abi­tu­rien­tų ren­ka­si pro­fe­si­nio gy­ve­ni­mo ke­lią.

lų ab­sol­ven­tai su­si­du­ria su sun­ ku­mais ieš­kant dar­bo“, – kal­bė­ jo pa­šne­ko­vė. „No­riu pa­ska­tin­ti sto­jan­čiuo­ sius pil­dant pra­šy­mą ne­pa­mirš­ ti pa­mi­nė­ti sa­vo lai­mė­ji­mų res­ pub­li­ki­niuoa­se ar tarp­tau­ti­niuo­se kon­k ur­s uo­se, olim­p ia­d o­se“, – kal­bė­jo LA­MA BPO at­sto­vė. Už spor­to pa­sie­ki­mus, pro­fe­si­nę pa­ tir­t į, lai­m ė­j i­m us kon­k ur­s uo­se,

olim­pia­do­se ga­li bū­ti pri­de­da­mi pa­pil­do­mi ba­lai. Do­mi­si ir emig­ran­tai

V.Bal­čiaus­kai­tė tei­gė, kad abi­tu­ rien­tai pa­sta­ruo­ju me­tu vis daž­ niau klau­sia apie sto­ja­muo­sius eg­ za­mi­nus, ku­rių rei­kia pa­si­rin­kus kai ku­rias me­ni­nio pro­fi­lio spe­cia­ ly­bes, žur­na­lis­ti­ką. Su­lau­kia­ma laiš­kų ir iš emig­ran­

Vytauto Liaudanskio nuotr.

tų. Jie klau­sia, ar ga­li kas nors ki­ tas at­neš­ti ir už­re­gist­ruo­ti jų do­ ku­men­tus. „Jei ne­rei­ka­lau­ja­ma sto­ja­mo­jo eg­za­mi­no, vis­ką su­tvar­ ky­ti ga­li ir ki­tas as­muo, ta­čiau jis tu­ri tu­rė­ti įga­lio­ji­mą“, – kal­bė­jo LA­MA BPO at­sto­vė. Kol kas pir­ ma­ja­me bend­ro­jo priė­mi­mo į Lie­ tu­vos aukš­tą­sias mo­kyk­las eta­pe no­rą da­ly­vau­ti pa­reiš­kė tik apie 20 su­grį­žu­sių iš už­sie­nio stu­den­tų.


3

Trečiadienis, birželio 20, 2012

Miestas kaunodiena.lt/naujienos/miestas

gia­si l­bą

­

Jos nuo­mo­ne, ru­siš­ki už­ra­šai au­ to­mo­bi­lių tur­guo­se ga­li bū­ti nau­ do­ja­mi tik as­me­ni­nio po­bū­džio kon­tak­tams: pa­vyz­džiui, la­pe­liuo­ se, kli­juo­ja­muo­se ant par­duo­da­mų au­to­mo­bi­lių ir pa­na­šiai. Smel­kia­si ang­lų kal­ba

Pa­sak kal­bos var­to­ji­mą Kau­ne kont­ro­liuo­jan­čios ir ru­sų kal­bą į už­ri­bį nu­stū­mu­sios VKKT ve­dė­jos V.Jur­kie­nės, ne­ma­žai ne­sklan­du­mų su­ke­lia ir vis la­biau ryš­kė­jan­ti ang­ lų kal­bos įta­ka. Kal­bos tvar­ky­to­ja ne­se­niai įsi­vė­lė į konf­lik­ti­nę si­tua­ci­ją, kai užuo­lai­ do­mis pre­kiau­jan­tiems vers­li­nin­ kams paaiš­ki­no, kad ang­liš­ką žo­dį „ro­le­tai“ rei­kia pa­keis­ti į lie­tu­viš­ kus „ri­ti­ni­nės užuo­lai­dos“. Glu­mi­na be­raš­čiai

Kau­no VKKT ve­dė­jos V.Jur­kie­ nės pa­ste­bė­ji­mu, lie­tu­vių kal­bos gry­nu­mą da­bar iš­sau­go­ti yra la­ bai sun­ku. „Daž­nai su­si­da­ro vaiz­das, kad raš­tin­gu­mo ly­gis smun­ka – gal žmo­nės iš mo­kyk­lų išei­na ma­žiau raš­tin­gi, gal po­žiū­ris pa­si­kei­tė, gal vy­rau­ja įsi­ti­ki­ni­mas, kad tai nė­ra la­bai svar­bu“, – da­li­jo­si pa­ste­bė­ji­ mais dau­giau nei 20 me­tų tai­syk­ lin­gos kal­bos var­to­ji­mo kau­nie­čius mo­kan­ti V.Jur­kie­nė. Kar­tais ne­raš­tin­gu­mo ap­raiš­kos bū­na tie­siog neį­ti­ki­mos. Kai ku­ riuos ku­rio­zi­nius at­ve­jus V.Jur­ kie­nė yra už­fik­sa­vu­si: pa­vyz­džiui, „Ma­ri­nuo­ti me­džio­to­jų šon­kau­ liai“, „Paį­vai­rin­ki­te sa­vo sek­są su 40 pro­cen­tų nuo­lai­da“, „Aki­ nių kos­mė­ti­kos odi­nės ga­lan­te­ri­ jos sky­rius. Mus ra­si­te: Rau­do­nam pa­sa­žė, 2-roj sa­lėi, 10-toj vie­toj“.

si­nin­kų Pra­šy­mai – tik in­ter­ne­tu „„Per pa­sta­rą­sias dvi sa­vai­tes pra­

šy­mus stu­di­juo­ti in­ter­ne­tu sve­tai­ nei www.la­mab­po.lt. jau pa­tei­kė 19756 sto­jan­tie­ji.

Teis­me – H.Dak­ta­ro po­kal­bių šou ka­da, kas ir ko­kį au­to­mo­bi­lį pa­ vo­gė, tei­sia­ma­sis at­rė­mė: „Aš ne toks dur­nas ir ne žy­de­lis, kad to­ kius da­ly­kus į są­siu­vi­nius ra­šy­ čiau. Me­las!“ Ko­m en­t uo­d a­m as kal­t i­n i­m us nu­žu­džius ke­lis žmo­nes, tarp jų ir sa­vo gi­mi­nai­tį Ri­man­tą Ga­nu­ saus­ką bei vers­li­nin­ką Si­gi­tą Čia­ pą, H.Dak­ta­ras teis­me ti­ki­no, kad su šiais vy­rais jį esą sie­jo pa­tys ge­ riau­si san­ty­kiai ir no­rė­ti jų mir­ties ne­tu­rė­jęs tiks­lo bei mo­ty­vo.

Dai­va Ja­naus­kai­tė d.janauskaite@diena.lt

„Aš ne iš gru­puo­tės. Aš Dak­ta­ ras. So­di­no ne už nu­si­kal­ti­mus, o už tai, kad esu Dak­ta­ras“, – va­ kar Klai­pė­dos teis­me emo­cin­gai ban­dė aiš­kin­ti Kau­no nu­si­kal­tė­ lių gau­jos ly­de­ris Hen­ri­kas Dak­ ta­ras.

Dau­giau nei 20 nu­si­kal­ti­mų jam ink­ri­mi­na­vu­sius po­li­ci­nin­kus ir pro­ku­ro­rus teis­me H.Dak­ta­ras va­di­no fal­si­fik ­ a­to­riais ir pri­si­pa­ ži­no kal­tu tik dėl vie­nin­te­lio nu­ si­kal­ti­mo. „Kiek kar­tų bu­vau už­da­ry­tas ir tei­sia­mas, nie­ka­da ir nie­ko ne­ pri­pa­ži­nau. O da­bar len­kiu gal­ vą prieš Bul­ga­ri­jos pa­rei­gū­nus ir ne­nei­giu – gy­ve­nau su pa­dirb­tais do­ku­men­tais ir jie ma­ne pa­ga­ vo už ran­kos. Ten bu­vau Kęs­tu­tis Šim­kus. Bul­ga­ri­jo­je vi­są pa­kran­ tę su­pir­kę ru­sai ir lat­viai. Ten bet ku­rio­je ka­vi­nė­je ga­li už­si­sa­ky­ ti do­ku­men­tą. 100 ar 200 eu­rų, ir tu­ri. To­kie du lat­viai pa­da­rė. Dar siū­lė lat­viš­ką do­ku­men­tą, bet aš pa­si­rin­kau lie­tu­viš­ką, nes jei pa­ gau­tų, nė žo­džio lat­vių kal­ba ne­ pa­sa­ky­čiau“, – teis­me pa­reiš­kė H.Dak­ta­ras. Kal­ti­ni­mus su­bū­rus nu­si­kals­ta­mą gru­puo­tę ar tu­rė­jus gink­lų, rin­kus pi­ni­gus į bend­rą ka­są sa­viesiems už gro­tų šelp­ti bei pa­rei­gū­nams pa­ pirk­ti, H.Dak­ta­ras nei­gė. „Kiek ga­li­ma iš ma­nęs ty­čio­ tis? Kai bu­vo tei­sia­ma bro­lių Čia­ pų gau­ja, ma­ne va­di­no jos va­dei­va. Da­bar aš – Šam­pa­ni­nių va­das. Čia bu­vo kal­bė­ta, kad Kau­ne tais la­ kais bu­vo ne ma­žiau kaip 33 gau­jos, ne­gi vi­sų jų va­dei­va bū­siu va­di­na­ mas?“ – pa­reiš­kė H.Dak­ta­ras. Jis aiš­ki­no, kad monst­rą iš jo pa­da­rė vie­no­je ba­ri­ka­dų pu­sė­je

Čia bu­vo kal­bė­ta, kad Kau­ne tais la­ kais bu­vo ne ma­ žiau kaip 33 gau­jos, ne­gi vi­sų jų va­dei­va bū­siu va­di­na­mas?

„„Darbš­tus: H.Dak­ta­ras teis­mą ban­dė įti­kin­ti, kad 1992 m. pi­ni­gus už­

si­dirb­da­vęs su žmo­na megz­da­mas megz­ti­nius. 

esan­tys pa­rei­gū­nai ir žur­na­lis­tai, o dau­ge­lį liu­di­ji­mų prieš jį va­di­no pra­ma­nais ir šmeiž­tu. Pa­sa­ko­da­mas apie 1992-uo­ sius, kai, pa­sak tei­sė­sau­gi­nin­kų, jis jau bu­vo su­bū­ręs Dak­ta­rų gau­ ją, H.Dak­ta­ras ban­dė įti­kin­ti teis­ mą, kad tuo me­tu pi­ni­gus su žmo­ na esą už­dirb­da­vęs megz­da­mas megz­ti­nius.

Vy­tau­to Pet­ri­ko nuo­tr.

„Dė­jo­me pi­ni­gus į krū­vą, bet tai bu­vo pi­ni­gai spi­ri­tui pirk­ti. Ši­tą biz­nį pa­siū­lė Vid­man­tas Gu­dzins­ kas. Dar ko­mu­nis­tų lai­kais su­pra­ tau, kad drau­gų ne­ga­li bū­ti. Aš pa­ ts sau vie­nas, ir „obš­čia­ka“ man yra ma­no pa­ties ki­še­nė, iš jos, jei ką ir šil­džiau, tai tik sa­ve“, – dės­ tė H.Dak­ta­ras. Liu­di­ji­mą apie są­ siu­vi­nį, ku­ria­me bū­da­vę įra­šo­ma,

Va­kar vėl ban­dy­ta įro­dy­ti, kad R.Ga­nu­saus­kas, pra­var­de Mon­ go­las, iki šiol yra gy­vas. Pir­ma­ die­nį tuo teis­mą ban­dė įti­kin­ti kai ku­rie H.Dak­ta­ro ar­ti­mie­ji bei nu­ teis­tie­ji. Va­kar no­rą liu­dy­ti pa­reiš­ kė iki gy­vos gal­vos nu­teis­tas ku­ni­ go Ri­čar­do Mi­ku­ta­vi­čiaus žu­di­kas Vla­das Be­lec­kas. Teis­mui bu­vo pa­ teik­ti du šio vy­ro Dak­ta­rų šei­mai at­siųs­ti laiš­kai. Juo­se V.Be­lec­kas pa­sa­ko­ja, kad pa­ži­no­jo R.Ga­nu­ saus­ką, nes šis iš jo yra pir­kęs pa­ veiks­lų. Be­ne 1995 m. abu vy­rai bu­vo su­si­ti­kę. Laiš­kai pri­jung­ti prie by­los. Ta­ čiau, vals­ty­bės kal­tin­to­jo nuo­mo­ ne, iki gy­vos gal­vos ka­lin­tis kau­ nie­tis tie­siog no­ri paį­vai­rin­ti sa­vo gy­ve­ni­mą ke­lio­nė­mis į Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mą. R.Ga­nu­saus­ko kū­nas ne­su­ras­ tas iki šiol, ta­čiau, tei­sė­sau­gi­nin­ kų tei­gi­mu, yra pa­kan­ka­mai įro­dy­ mų, kad jis bu­vo nu­žu­dy­tas.

Strip­ti­zas ir ag­re­si­ja areš­ti­nė­je Areš­t i­n ės ka­m e­r o­ 1 je triukš­m a­d a­rys il­ sė­jo­s i ne vie­n as. Pa­rei­g ū­n ai

nu­ta­rė ne­drums­ti ten bu­vu­sių as­ me­nų ra­my­bės ir per­kė­lė G.Z. į ki­ tą ka­me­rą. „Konf­lik­tiš­ka as­me­ny­ bė“, – taip su­lai­ky­tą­jį api­bū­di­no Kau­no vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­ sa­ria­to at­sto­vas spau­dai Kęs­tu­tis Kas­ciu­ke­vi­čius. Nau­jo­je vie­to­je G.Z. ne­nu­ri­mo ir net rei­ka­la­vo, kad pa­rei­gū­nai at­neš­tų ci­ga­re­čių.

„„Pra­šy­mo pa­tei­ki­mas ir vė­les­nis jo

re­da­ga­vi­mas yra ne­mo­ka­mas. „„Ne­ga­lin­tie­ji ap­si­spręs­ti jau­ni žmo­

nės sa­vo pra­šy­me ga­li įra­šy­ti net 12 spe­cia­ly­bių. „„Pra­šy­mų priė­mi­mas tę­sis iki lie­

pos 23 d. 17 val. „„Kvie­ti­mai stu­di­juo­ti bus pa­skelb­

ti lie­pos 27 d. iki 11 val. „„Kvie­ti­mus stu­di­juo­ti sto­jan­tie­ji ga­

lės pa­ma­ty­ti pri­si­jun­gę prie in­for­ma­ ci­nės sis­te­mos. Prie jų įra­šy­tų pa­gei­ da­vi­mų bus nu­ro­dy­ta, ar jie bus pa­ kvies­ti. Taip pat bus iš­siųs­tas pa­pil­do­ mas pra­ne­ši­mas elekt­ro­ni­niu pa­štu.

Pa­sie­kė kul­mi­na­ci­ją

Pa­rei­gū­nams te­ko iš­klau­sy­ti ne vie­ną epi­te­tą. G.Z. juos va­di­no „gai­džiais“, „pe­de­ras­tais“, „de­ bi­lais“, gra­si­no su­si­do­ro­ti su jais ir jų ar­ti­mai­siais. Grei­čiau­siai ne­ su­lau­kęs pa­gei­dau­ja­mo dė­me­sio, pro ka­me­ros du­rų apa­čią pri­šla­ pi­no į ko­ri­do­rių. Į per­spė­ji­mus G.Z. ne­rea­ga­vo, to­liau plū­do pa­ rei­gū­nus. Su­lai­ky­to­jo el­ge­sys pa­sie­kė kul­ mi­na­ci­ją, kai jis ka­me­ro­je nu­si­ ren­gė ir de­monst­ra­vo sa­vo ly­ti­ nius or­ga­nus. Su­reng­to strip­ti­zo šou pa­bai­go­je vy­ras su­lau­žė ka­ me­ros lan­go rė­mą, su­plė­šė ant­ klo­dę ir čiu­ži­nį. Ka­me­ro­je bu­vu­ siu ki­bi­ru areš­ti­nės gy­ven­to­jas

„„Siau­tė­jo: Kau­no po­li­ci­jos areš­ti­nėje su­lai­ky­tasis ne tik triukš­mavo, bet ir iškoneveikė pareigūnus. 

ėmė dau­žy­ti sie­nas ir ten bu­vu­sį in­ven­to­rių. Tik iš­gir­dęs, kad bus pa­nau­do­ tas elekt­roim­pul­si­nis prie­tai­sas „Ta­ser X26“, jis pa­klu­so pa­rei­gū­ nų rei­ka­la­vi­mams ir nu­ri­mo. Skai­čiuo­ja nuo­sto­lius

G.Z. bu­vo pa­so­din­tas į kar­ce­rį. „Per pus­me­tį gal ko­kį kar­tą pa­si­ tai­ko, kad su­lai­ky­tie­ji ag­re­sy­viai

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

el­gia­si areš­ti­nė­je. Toks šo­ki­ruo­ jan­tis at­ve­jis per ma­no dar­bo pra­ kti­ką – pir­mas“, – ste­bė­jo­si lai­ki­ nai ei­nan­ti Areš­ti­nės ir kon­vo­jaus sky­riaus vir­ši­nin­ko pa­rei­gas Auš­ ra Na­ra­kie­nė. Pa­rei­gū­nai skai­čiuo­ja, ko­kia areš­ti­nei pa­da­ry­ta ža­la, ir ke­ti­na rei­ka­lau­ti, kad G.Z. ją at­ly­gin­tų. Siau­tė­ju­siam vy­rui taip pat teks at­sa­ky­ti už ki­tus pa­žei­di­mus, pa­

si­prie­ši­ni­mą po­li­ci­jos pa­rei­gū­nui ir įžei­di­nė­ji­mą. Po­li­ci­jos at­sto­vai va­ kar ne­ga­lė­jo at­sa­ky­ti, ar triukš­ma­ da­rys į areš­ti­nę pa­puo­lė ne­blai­vus, ar var­to­jęs ko­kių nors ki­tų svai­ga­ lų. Jis at­si­sa­kė pūs­ti į al­ko­tes­te­rį, at­lik­ti krau­jo ir šla­pi­mo tes­tus. Į po­li­ci­jos areš­ti­nę šis smar­kuo­ lis pa­te­ko iš Pran­cū­zų gat­vės. Vy­ ro kai­my­nai skun­dė­si, kad jis juos už­gau­lio­ja, te­ro­ri­zuo­ja.


4

Trečiadienis, birželio 20, 2012

Miestas

Daugiau miesto naujienų skaitykite kaunodiena.lt

Ka­ras su bend­ri­jos pir­mi­nin­ku Su bend­ri­jos pir­mi­nin­ku konf­lik­tuo­ jan­tis kau­nie­tis sa­ko bu­vęs pri­vers­tas min­ti ne vie­nos val­džios ins­tan­ci­jos slenks­čius ir jau pri­pra­to prie nuo­la­ti­ nio by­li­nė­ji­mo­si.

Sau­lius Tvir­bu­tas

s.tvirbutas@kaunodiena.lt

Už­rūs­ti­no dėl gy­va­tu­ko

Par­ti­za­nų g. 12-aja­me na­me gy­ ve­nan­čiam Gin­ta­rui Meš­kaus­kui nuo ka­ro kir­vį iš­ka­su­sio bu­tų sa­ vi­nin­kų bend­ri­jos „Stak­li­nin­kas“ pir­mi­nin­ko An­ta­no Lo­dos ten­ ka gin­tis jau sep­ty­ne­rius me­tus. G.Meš­kaus­kui ir jo žmo­nai As­tai, be by­lų teis­muo­se, rei­kė­jo aiš­kin­ tis ko­mu­na­li­nin­kams, įro­di­nė­ti po­li­ci­jai, kad nė­ra pa­žei­dė­jai. Ne­ se­niai jie dar ap­kal­tin­ti ir su­kė­ lę ava­ri­ją. „Da­bar jau tik­rai ge­rai iš­ma­nau apie val­diš­kas ins­ti­tu­ci­ jas“, – šyp­te­lė­jo G.Meš­kaus­kas. Ne­san­tai­ka su pir­mi­nin­ku pra­ si­dė­jo, kai jau­na šei­ma at­si­kraus­ tė į bu­tą ir pra­dė­jo jo re­mon­tą. „Nug­rio­vę per­tva­rą tarp tua­le­ to ir vo­nios, į ki­tą vie­tą per­kė­lė­ me gy­va­tu­ką. Ta­da nei iš šio, nei iš to bu­vo­me ap­kal­tin­ti, kad įsi­ren­ gė­me grin­dų šil­dy­mą“, – pa­sa­ko­ jo vy­ras. Pa­ty­rė iš­lai­dų

Jis ste­bė­jo­si, kad ši­lu­mos tie­kė­jai pa­ti­kė­jo vien bend­ri­jos pir­mi­nin­ko žo­džiais ir pra­dė­jo skai­čiuo­ti pa­ pil­do­mus mo­kes­čius už pa­šil­dy­ tą van­de­nį. Ta­da gy­ven­to­jas krei­ pė­si į teis­mą. Ten vėl pa­si­kliau­ta tik liu­dy­to­jų pa­ro­dy­mais. Pir­mi­ nin­kas per tre­čią teis­mo po­sė­dį jau tei­gė, esą G.Meš­kaus­kas bu­vo įsi­ ren­gęs grin­dų šil­dy­mą, bet pa­skui jį išar­dęs. Pir­m o­je te­i s­m o ins­tan­c i­jo­je G.Meš­kaus­kas pra­lai­mė­jo, bet po skun­do Kau­no apy­gar­dos teis­me by­la grą­žin­ta nag­ri­nė­ti iš nau­jo. „Pa­si­ro­do Lie­tu­vo­je nė­ra eks­per­ tų, ku­rie ga­lė­tų pa­sa­ky­ti, ar bu­ vo iš­mon­tuo­ta šil­dy­mo sis­te­ma.

Teis­mas nu­spren­dė, kad man ne­ rei­kia skai­čiuo­ti pa­pil­do­mo mo­ kes­čio už šil­tą van­de­nį, bet tu­ rė­jau pa­deng­ti teis­mo ir at­sa­ko­vo ad­vo­ka­to iš­lai­das“, – sa­kė G.Meš­ kaus­kas. Tarsi se­ria­las

Tuo is­to­ri­ja ne­si­bai­gė. G.Meš­ kaus­kui pa­skui te­ko il­gai įro­di­nė­ ti, kad gy­va­tu­kas nau­jo­je vie­to­je įreng­tas be pa­žei­di­mų. „Keis­čiau­ sia, kad ap­si­lan­kę „Kau­no ener­gi­ jos“ spe­cia­lis­tai pa­žei­di­mų ne­ra­ do, bet ir ne­grą­ži­no pri­skai­čiuo­tų pa­pil­do­mų mo­kes­čių. Ieš­ko­da­mas tei­sy­bės pra­my­niau Vals­ty­bi­nės ener­ge­ti­kos ins­pek­ci­jos ka­bi­ne­tų slenks­čius, bet tik Vy­riau­sio­jo­je ad­mi­nist­ra­ci­nių gin­čų ko­mi­si­jo­ je pa­sie­kiau, kad ne­tei­sin­gai pri­ skai­čiuo­tas mo­kes­tis bū­tų su­grą­ žin­tas“, – tei­gė vy­ras.

Nei iš šio, nei iš to bu­vo­me ap­kal­tin­ ti, kad įsi­ren­gė­me grin­dų šil­dy­mą.

Taip pat G.Meš­kaus­kas kal­tin­ tas ne­va va­gian­tis šal­tą van­de­nį. „Įmo­nei „Kau­no van­de­nys“ vie­ nas kai­my­nas pa­ra­šė ab­sur­diš­ką skun­dą: ne­va at­si­tik­ti­nai pa­te­ko į ma­no bu­tą ir pa­ma­tė vo­nios kam­ ba­ry­je spaus­tu­vus ant skai­tik­ lių. Keis­čiau­sia, kad vien to pa­ka­ ko ap­skai­čiuo­ti man vi­są mė­ne­sio su­nau­do­to van­dens nor­mą – apie 100 li­tų. Tie­sa, „Kau­no van­de­nys“ grei­tai su­pra­to, kad esu ne­pag­ rįs­tai ap­skųs­tas ir grą­ži­no pi­ni­ gus“, – pa­sa­ko­jo G.Meš­kaus­kas.

„„Įk­lim­po: G.Meš­kaus­kas ap­gai­les­ta­vo, kad, neį­ti­kęs bend­ri­jos pir­mi­nin­kui, jau daug me­tų pri­vers­tas nuo­lat

ko­vo­ti už sa­vo tie­są teis­muo­se ir ki­to­se ins­ti­tu­ci­jo­se. 

Aiš­ki­no­si ir po­li­ci­jo­je

Meš­kaus­kų šei­mai te­ko aiš­kin­tis ir su po­li­ci­ja. „Bu­vau ap­skųs­tas, kad pa­sta­čiau au­to­mo­bi­lį ant ža­lio­sios ve­jos, bet vėl­gi be jo­kių įro­dy­mų. Pa­rei­gū­nai pa­ma­tė, kad pir­mi­nin­ kui tal­ki­nan­tys liu­dy­to­jai pai­nio­ja­si pa­ro­dy­muo­se ir baus­ti at­si­sa­kė“, – kal­bė­jo gy­ven­to­jas. Šiuo me­tu jo žmo­na kal­ti­na­ma, kad sa­vo au­to­mo­bi­liu „Ford Fo­cus“ va­žiuo­da­ma atbuline eiga kie­me at­si­tren­kė į kai­my­no „Opel Vect­ra“ ir nu­va­žia­vo iš įvy­kio vie­tos. Ava­ri­ ją tei­gia ­ma­tęs A.Lo­da ir pra­ne­šęs ma­ši­nos sa­vi­nin­kui. „Žmo­nai da­ bar gre­sia prara­sti tei­ses ir mo­kė­ti 3 tūkst. li­tų bau­dą. Dėl to da­bar by­li­ nė­ja­mės“, – pik­ti­no­si G.Meš­kaus­ kas. Jis įsi­ti­ki­nęs, kad by­lą lai­mės ir ta­da kreip­sis į teis­mą dėl me­la­gin­ gų A.Lo­dos pa­ro­dy­mų. Kal­ti­na įžū­lu­mu

A.Lo­da tei­gė, kad jau­čia­si tei­sus. „Teis­me įro­dy­ta, kad jis bu­vo įsi­ ren­gęs grin­dų šil­dy­mą, su­trik­dė ši­lu­mos tie­ki­mą ki­tiems gy­ven­to­ jams. Aš juk tu­riu gin­ti žmo­nes nuo

sa­va­va­lia­vi­mo“, – įsi­ti­ki­nęs pir­mi­ nin­kas. A.Lo­da sa­kė, kad jam pa­čiam ši is­to­ri­ja jau at­si­bo­du­si. „Tas kai­ my­nas ban­do vi­sus ant blaks­tie­ nų sta­ty­ti, įžū­liai el­gia­si, ne­ger­bia žmo­nių“, – ne­gai­lė­jo kri­ti­kos pir­ mi­nin­kas. Jis tvir­ti­no, esą vi­si jo kal­ti­ni­mai G.Meš­kaus­kui bu­vę pa­grįs­ti. „Nė­ ra čia jo­kio kerš­to. Jei jo žmo­na nuvažiavo at­si­tren­ku­si į kai­my­no au­ to­mo­bi­lį, aš apie tai ir pa­sa­kiau kai­my­nui. Ma­ne G.Meš­kaus­kas ir­ gi kal­ti­no ne­bū­tais da­ly­kais, bet tai ne­są­mo­nės“, – nu­mo­jo ran­ka A.Lo­da.

7

metus

kaunietis teigia esąs priverstas gintis nuo bendrijos pirmininko.

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

Komentaras Min­dau­gas Ste­po­na­vi­čius Tei­si­n in­kas

B

u­tų sa­vi­nin­kų bend­ri­jos na­ riai ne­re­t ai te­ro­r i­z uo­ja­m i sa­vo pir­m i­n in­k ų. Ne­ma­ž a žmo­nų da­l is pa­pras­tai yra abe­jin­gi bend­ri­jos veik­lai, ki­ti bi­jo pa­ si­prie­š in­t i pir­m i­n in­k ui, to­dėl ak­t y­ viau­si na­riai ne­ga­li su­rink­ti pa­kan­ka­ mai bal­sų ir pa­prieš­ta­rau­ti ne­tei­sė­tai va­do­vo veik­lai ar už­gin­čy­ti ne­pa­lan­ kius jiems spren­d i­mus. Tai, kad pir­ mi­nin­kai tu­r i įvai­r ių sver­tų pa­veik­t i bend­r i­jos na­r ius, ma­to­me ir šio­je is­ to­ri­jo­je. Meš­kaus­kai, kal­tin­ti ne­bū­tais da­ly­kais, bu­vo pri­vers­ti il­gai įro­di­nė­ ti, kad yra tei­sūs. Jie vis tiek pa­ty­rė fi­ nan­si­nių nuo­sto­l ių, nes pir­mi­nin­kas pa­kei­tė kal­ti­ni­mo po­bū­dį – ne­va ne­le­ ga­liai iš­ve­džio­ta šil­dy­mo įran­ga bu­vo išar­dy­ta. Ki­ti bend­ri­jos na­riai, ma­ty­da­ mi, kad su pir­mi­nin­ku pa­vo­jin­ga pyk­ tis, nes ga­li nu­ken­tė­ti ir fi­nan­siš­kai, ir mo­ra­liai, pri­vers­ti taiks­ty­tis su dik­ta­tu. To­dėl pir­mi­nin­kai ne­re­tai drą­siai pikt­ nau­džiau­ja sa­vo val­džia ar­ba pik­ty­biš­ kai ken­kia neį­ti­ku­siems na­riams.

De­šimt­me­tė ap­si­nuo­di­jo me­di­ka­men­tais Jur­gi­ta Ša­kie­nė

j.sakiene@kaunodiena.lt

Į Kau­no kli­ni­kas apsinuodijusi ma­ ža­me­tė bu­vo at­vež­ta iš na­mų Pat­ rim­po gat­vė­je sek­ma­die­nį prieš vi­ dur­nak­tį.

„„Ty­ri­mas: po­li­ci­ja aiš­ki­na­si, kaip vai­kas at­si­dū­rė li­go­ni­nė­je. 

„Shutterstock“ nuotr.

San­ta­kos po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl vai­ko įtrau­ki­mo var­to­ti vais­tus ar ki­tas kvai­ši­nan­čias prie­mo­nes. Po­li­ci­jos at­sto­vas spau­dai Kęs­ tu­tis Kas­ciu­ke­vi­čius va­kar sa­kė, kad įvy­kio ap­lin­ky­bės tiks­li­na­ mos, ta­čiau iš­va­dų, kuo ap­si­nuo­ di­jo ma­ža­me­tė, dar nė­ra. Apie įvy­kį po­li­ci­ją in­for­ma­vo me­di­kai. Pa­rei­gū­nai ne­ko­men­tuo­ ja, ar mer­gai­tės šei­ma yra anks­ čiau pa­kliu­vu­si į pa­rei­gū­nų aki­

ra­tį, ko­kios ma­ža­me­tės gy­ve­ni­mo są­ly­gos. Kau­no mies­to sa­vi­val­dy­bės Vai­ ko tei­sių ap­sau­gos sky­riaus ve­dė­ jos pa­va­duo­to­ja Ni­jo­lė Viz­ba­rie­nė tei­gė, kad ji apie šį įvy­kį in­for­ muo­ta. Vai­ko tei­sių ap­sau­gos spe­cia­lis­ tės taip pat da­ly­vau­ja ma­ža­me­tės ap­klau­so­se. „Ti­ki­mės in­for­ma­ci­jos gau­ti ir iš gy­dy­mo įstai­gos. Jei­gu ma­ty­si­me, kad šei­mo­je vai­kas ne­pri­žiū­rė­tas, sprę­si­me, ką da­ry­ti. Jei­gu ty­ri­mas pa­si­suks ki­tu kam­pu, ta­da į šei­ mą ne­si­ki­ši­me“, – va­kar kal­bė­jo N.Viz­ba­rie­nė. Kau­no kli­ni­kų at­sto­vės spau­dai Eg­lės Že­mai­tie­nės duo­me­ni­mis, mer­gai­tė pir­ma­die­nį bu­vo iš­leis­ta na­mo. Li­go­ni­nė­je ji pra­lei­do ma­

žiau nei pa­rą. Tei­gia­ma, kad vai­ kas jau­čia­si ge­rai. „Ji kal­bė­jo su pa­rei­gū­nais, iš­ sa­miai vis­ką pa­pa­sa­ko­jo“, – spe­ cia­lis­tės, da­ly­va­vu­sios ap­klau­so­je, žo­džius per­sa­kė Vai­ko tei­sių ap­ sau­gos sky­riaus ve­dė­jos pa­va­duo­ to­ja N.Viz­ba­rie­nė. Dau­giau apie tai, ką apie įvy­kį pa­sa­ko­jo ne­pil­na­me­tė, pa­šne­ko­vė tei­gė ne­ga­lin­ti at­skleis­ti, nes vyks­ ta iki­teis­mi­nis ty­ri­mas. Pa­sak Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riaus at­sto­vės, pa­si­tai­ko to­ kių at­ve­jų, kai vais­tais ar ki­to­mis kvai­ši­nan­čio­mis prie­mo­nė­mis ap­ si­nuo­di­ja vai­kai. „Bet ne kiek­vie­ ną sa­vai­tę“, – ban­dė pri­si­min­ti N.Viz­ba­rie­nė. Anot jos, daž­niau­siai į jų aki­ra­tį pa­kliū­va kli­jų pri­siuos­tę vai­kų glo­bos na­mų auk­lė­ti­niai.


6

trečiadienis, birželio 20, 2012

nuomonės

Kam nau­din­ga tau­tie­čių emig­ra­ci­ja?

Žvilgsnis

Redakcijos skiltis

Rin­ki­mai mig­los neišsk­lai­dė Ju­li­ja­nas Ga­li­šans­kis

G

rai­k i­j os par­l a­men­to rin­k i­m ai dau­g e­l iui at­ro­dė le­m ia­m i – ar­ ba ša­l is lai­k y­sis tau­ py­mo prie­mo­nių, ar­ba pa­liks eu­ ro zo­ną. Nors pa­si­bai­gus bal­sa­vi­ mui ant­ro­ji per­spek­ty­va kiek ati­ to­lo, ša­l ies atei­tis aiš­kes­nė ne­pa­ si­da­rė. Rin­k i­mai vėl ne­pa­ro­dė aiš­kaus nu­ga­lė­to­jo, ga­l i­ma koa­ li­ci­ja at­ro­do ne­sta­bi­l i, o ir jos ga­ li­my­bės nu­ra­m in­t i ir rin­kė­jus, ir kre­di­to­r ius – be­veik nu­li­nės. Nors rin­ki­muo­se nu­ga­lė­ju­si „Nau­ jo­ji de­mok­ra­t i­ja“ ir ki­ta fi­nan­si­ niam gel­b ė­ji­mo pa­ke­t ui pri­t a­ rian­ti par­ti­ja „Pa­sok“ ga­lė­tų tu­rė­ ti dau­gu­mą par­la­men­te – 162 vie­ tas iš 300, šios dvi jė­gos vi­suo­ met bu­vo po­l i­t i­nės var­žo­vės, to­ dėl po­l i­to­lo­gai pa­g rįs­t ai abe­jo­ ja to­k ios koa­li­ci­jos sta­bi­lu­mu. Be to, per tre­je­tą me­tų po­pu­lia­ru­mą ge­ro­kai iš­b ars­č iu­s i „Pa­sok“ pa­ ti da­bar dras­ko­ma vi­di­n ių ne­su­ ta­ri­mų.

Grai­ki­jos vy­riau­sy­bės lau­kia ne­pa­vy­dė­ti­nas li­ki­mas ba­lan­suo­ti tarp dvie­jų ug­nių – nuo tau­ py­mo pa­var­gu­sios vi­ suo­me­nės ir ne­pa­ten­ kin­tų kre­di­to­rių. Prieš tau­py­mą agi­t uo­jan­t i ant­rą vie­tą rin­k i­muo­se užė­mu­si „Sy­ri­ za“ ga­vo 71 man­da­tą, su ki­tais tau­ py­mo prie­ši­nin­kais ji su­for­muos stip­r ią opo­z i­ci­ją – tiek par­la­men­ te, tiek gat­vė­se. O žmo­nės gat­vė­se, su­ti­kę pa­ken­ tė­t i, kad lik­tų eu­ro zo­no­je, lau­k ia, kol nau­jo­ji vy­r iau­sy­b ė įgy­ven­ dins duo­t ą pa­ž a­dą su­š vel­n in­t i tau­py­mo po­l i­t i­ką. Bet Vo­k ie­t i­jos kanc­le­rės An­ge­los Mer­kel pa­reiš­ ki­mai, kad Grai­ki­ja pri­va­lo tvir­tai lai­ky­tis pri­siim­tų įsi­pa­rei­go­ji­mų, ver­čia abe­jo­t i, ar šį pa­ža­dą įgy­ ven­din­ti pa­vyks. Kad nu­ra­m in­t ų ir pa­d rą­s in­t ų grai­kus, Eu­ro­pos ly­de­riai ga­li pa­ da­ry­ti ne­di­de­lių nuo­lai­dų, bet jos bus tik sim­bo­l i­nės. Gal­būt Atė­

Al­gir­das But­ke­vi­čius

B

anko „Dans­ke bank“ vy­ riau­sia­sis ana­li­ti­kas Lar­sas Chris­ten­se­nas ar­ba ne­įsi­gi­ li­na į mūsų ša­lies pro­ble­mas, ar­ba už­si­mer­kia ir ne­no­ri jų ma­ty­ti. Su­gie­do­ti di­ti­ram­bai lais­va­jai rin­kai tik­rai ne­pa­keis vi­suo­menės po­žiū­rio į ją. Juk vi­si pui­kiai su­vo­kia, kad būtent ne­val­do­mi bankų veiks­mai su­kėlė fi­ nan­sinį krachą. Da­bar tų pa­čių ban­ kų ana­li­ti­kai leid­žia sau ver­tin­ti ša­ lies gy­ven­tojų pa­dėtį tar­si žiūrė­da­mi iš ša­lies. At­si­ran­da to­kių, ku­rie di­delę ša­lies tra­ge­diją – ne­val­domą emig­ra­ ciją – lai­ko pranašumu. „Ši krizė daug ką įrodė apie Cent­ rinę ir Rytų Eu­ropą. Tai ro­do mil­ži­ nišką pro­gresą ir mil­ži­nišką žmo­nių įsi­pa­rei­go­jimą lais­va­jai rin­kai ir de­ mok­ra­ti­jai.“ Apie kokį įsi­pa­rei­go­jimą lais­va­jai rin­kai kal­ba ana­li­ti­kas? Pri­ vers­tinį? Ga­li būti, juk ban­kams sko­ lin­gi lie­tu­viai sko­los naštą vilks dar ne vieną de­šimt­metį. Did­žiau­sia klai­da, ku­rią pri­pažįs­ta vi­sas pa­sau­lis, kad lei­do­me fi­nansų rin­koms mus val­dy­ti. Turėtų būti at­ virkš­čiai. Vy­riau­sybės pri­va­lo ap­sau­ go­ti dir­ban­čiuo­sius ir dar­bo vie­tas nuo gro­buo­niš­kos pra­kti­kos. Neat­ sa­kin­ga ban­ki­nin­kystė da­bar ver­čia žmo­nes aša­ro­ti, o tie pa­tys ban­ki­nin­ kai šian­dien aiš­ki­na, kaip ky­la mūsų eko­no­mi­ka, ko­kia nau­din­ga ma­žy­tei ša­liai, ne­di­de­lei tau­tai bu­vo pi­lie­čių ma­sinė emig­ra­ci­ja. Ky­l a klau­s i­m as, ar ger­b ia­m as L.Chris­ten­se­nas ne­su­vo­kia es­minės Lie­tu­vos pro­ble­mos – ne­dar­bo ir mil­ži­niš­kos emig­ra­ci­jos, ar pui­kiai su­vo­kia, bet ig­no­ruo­ja? „Man emig­ ra­ci­ja yra laisvės iš­raiš­ka ir bet ko­kia prie­lai­da, kad emig­ruo­ti yra ne­ge­ rai yra įžeid­žian­ti. Lie­tu­vai emig­ra­ ci­ja išė­jo tik į naudą...“ – dėsto sa­vo nuo­monę ban­ko vy­riau­sia­sis ana­li­ ti­kas. Po to­kio akib­rokš­to no­ri­si pa­ svars­ty­ti, ar mes kal­ba­me apie tą pa­ tį reiš­kinį. Ma­no nuo­mo­ne, nor­ma­lu yra mig­ra­ci­ja, kai ji ne­per­žen­gia nu­ sta­ty­tos ri­bos. Kai žmo­gus ren­ka­si emig­ra­ciją dėl jo ša­ly­je esan­čio mil­ ži­niš­ko ne­dar­bo, kai jis ne­tu­ri ki­to pa­si­rin­ki­mo, nes ne­ga­li iš­mai­tin­ti sa­vo šei­mos, – tai jau yra vi­sai kas ki­ta. Tai­gi kalbė­ti, kad „emig­ra­ci­ja Lie­tu­vai išė­jo į naudą“ šia­me kon­ teks­te turėtų būti gėda. Stra­te­gi­nių rin­kos ty­rimų įmonės „Eu­ro­mo­ni­tor In­ter­na­tio­nal“ duo­ me­ni­mis, 2030 m. Lie­tu­vo­je gy­vens 2,85 mln. gy­ven­tojų. Be to, bus pa­ ste­bi­mas po­pu­lia­ci­jos senė­ji­mas. Tam įta­kos turės emig­ra­ci­ja, mažė­jan­tis gims­ta­mu­mas ir išaugęs mir­tin­gu­ mas. Tai ar no­ri­me iš­lik­ti? Juk turė­ si­me bėdos dėl aukš­tos kva­li­fi­ka­ci­

nams bus duo­ta kiek dau­g iau lai­ ko biu­d že­t ui su­ba­lan­suo­t i ar­ba su­ma­ž in­tos rei­ka­lau­ja­mos pa­ja­ mos iš vals­ty­bės tur­to pri­va­ti­za­ vi­mo. Bet nie­kas ne­si­ruo­šia iš nau­jo de­ rė­tis dėl ke­tu­rių pa­grin­di­nių są­ly­ gų, ku­rio­mis Atė­nai gau­na fi­nan­ si­nę pa­gal­bą: struk­t ū­r i­n ių re­for­ mų dar­bo, pre­k ių ir pa­slau­g ų rin­ ko­je, įskai­tant mi­ni­ma­laus at­ly­gi­ ni­mo ma­ž i­n i­mą, vals­ty­bės iš­lai­ dų ma­ž i­n i­mo ir mo­kes­čių sis­te­ mos „ka­pi­ta­l i­n io re­mon­to“, Grai­ ki­jos ban­k ų re­ka­pi­ta­l i­za­ci­jos ir pla­taus mas­to pri­va­ti­za­ci­jos. Grai­k i­ja jau dir­ba šio­m is kryp­t i­ mis, bet tarp­tau­t i­n iai kre­d i­to­r iai jos pa­s tan­gas ver­t i­na skep­t iš­ kai. Nors vy­r iau­sy­bė skaus­m in­ gai su­ma­ž i­no pen­si­jas ir vals­t y­ bi­nio sek­to­riaus dar­buo­to­jų at­ly­ gi­n i­mus, struk­t ū­r i­nės re­for­mos ir ko­va su mo­kes­čių ne­mo­kė­ji­ mu to­li ne­pa­ju­dė­jo. Štai ko­dėl rin­kos san­tū­riai rea­ga­ vo į „įkve­pian­čius“ Grai­k i­jos par­ la­men­to rin­k i­mų re­z ul­ta­tus. Bir­ žų in­dek­sai pir­ma­d ie­n į pra­dė­jo kil­t i, bet grei­tai grį­žo į pra­d i­nes po­zi­ci­jas. Eu­ro kur­sas, JAV do­le­ rio at­ž vil­g iu kiek kils­te­lė­jęs, ir­g i grį­žo į ly­g į prieš rin­k i­mus. Tai­g i nau­jo­sios Grai­k i­jos vy­r iau­sy­bės lau­kia ne­pa­vy­dė­ti­nas li­ki­mas ba­ lan­suo­t i tarp dvie­jų ug­nių – nuo tau­py­mo pa­var­g u­sios vi­suo­me­ nės ir ne­pa­ten­k in­tų kre­di­to­rių. O jau šį mė­ne­sį vals­ty­bei teks ieš­ko­ ti pi­n i­g ų at­ly­g i­n i­mams ir pen­si­ joms su­mo­kė­ti, rugp­jū­tį – grą­žin­ti sko­los da­lį. Ma­ža to, nau­jai Grai­ki­ jos vy­riau­sy­bei teks dirb­ti esant la­bai tam­siam išo­r i­n iam fo­nui. Ki­to­se Pie­tų Eu­ro­pos vals­ty­bė­se eko­no­mi­kos pa­dė­tis taip pat pra­ stė­ja. Is­pa­ni­jos sko­li­ni­mo­si kai­na ky­la į nau­jas aukš­tu­mas, ties sko­ lų pra­ra­jos ri­ba ba­lan­suo­ja ir Ita­ li­ja. Tarp dvie­jų pa­g rin­d i­n ių ES di­r i­gen­t ų – Vo­k ie­t i­jos ir Pran­cū­ zi­jos – di­dė­ja ne­su­ta­ri­mai. Vie­na vė­l i­na pen­si­n į am­ž ių, ki­ta anks­ ti­na, vie­na rei­ka­lau­ja tau­py­ti, ki­ta – ska­tin­ti eko­no­mi­kos au­g i­mą di­ di­nant iš­lai­das. Būgš­tau­ja­ma, kad nau­ja­sis Pran­cū­zi­jos pre­zi­den­tas Fran­çois Hol­lan­de’as, po sek­ma­ die­n io rin­k i­mų ga­vęs dau­g u­mą par­la­men­te, ES gre­to­se su­burs an­ti­vo­k iš­ką koa­li­ci­ją, pa­si­tel­kęs į sa­vo pu­sę Is­pa­ni­ją ir Ita­li­ją. Grai­k i­jai ti­kė­t is, jog kur du pe­ša­ si, tre­čias lai­mi, – ne­ver­ta. Ji sė­di ta­me pa­čia­me trau­ki­ny­je ir kar­tu rie­dės že­myn. Nes kai ES pra­de­ da gro­ti skir­tin­gais smui­kais, pra­ lai­mė­to­ja pa­pras­tai bū­na ji pa­ti.

informacija:

302 250

Kasdienė prenumerata 1 mėn. – 26 (13*) Lt

ISSN 1392-7639 ©1992-2007 UAB „Diena Media News“ Labdarių g. 8, 01120 Vilnius. Tel. (8 5) 262 4242.

„Kauno dienos“ Vyriausioji redaktorė Jūratė Kuzmickaitė

„Kauno dienos“ redakcija Kęstučio g. 86, 44296 Kau­nas. Fak­sas 423 404.

Vyr. redaktoriaus pavaduotojai: Arūnas Andriuškevičius – 302 252 Violeta Juodelienė – 302 260

MIESTO NAUJIENOS: Mantas Lapinskas – Arūnas Dambrauskas – Vilija Žukaitytė – Saulius Tvirbutas – Virginija Skučaitė – Jurgita Šakienė – TEISĖTVARKA: Diana Krapavickaitė –

dar­bo san­ty­kius, dar­bo vietų ne­pa­daugėtų.

jos dar­bo jėgos trūku­mo, didės naš­ta dir­ban­tie­siems ir mo­kan­tie­siems mo­ kes­čius. Tik kon­ser­va­to­rių Vy­riau­sy­ bei, sie­kian­čiai įtik­ti li­be­ra­lio­sioms po­li­tinėms jėgoms, po­pu­lia­ci­jos pro­ ble­mos, at­ro­do, ne itin rūpi.

Vy­riau­sybės pri­va­ lo ap­sau­go­ti dir­ban­ čiuo­sius ir dar­bo vie­ tas nuo gro­buo­niš­kos pra­kti­kos.

Visą ka­den­ciją prem­je­ras vi­suo­ menę bandė įti­kin­ti, kad mi­ni­ma­ lus at­ly­gi­ni­mas ne­ke­lia­mas dėl to, kad ne­su­ta­ria Tri­šalė ta­ry­ba, ku­rios narė yra pa­ti Vy­riau­sybė. Da­bar, kai už­si­mo­ta XXI a. dar­buo­to­jus pa­vers­ ti ver­gais, t.y. li­be­ra­li­zuo­jant dar­bo san­ty­kius ir blo­gi­nant dir­ban­čiųjų pa­dėtį, A.Ku­bi­lius itin suak­tyvė­jo. Pro­fe­sinės sąjun­gos prie­ši­na­si, ta­ čiau var­giai jos yra pa­jėgios su­lai­ky­ti lais­vo­sios rin­kos apo­lo­getų ir jų pė­ domis se­kan­čių kon­ser­va­to­rių bul­do­ zerį. Atrodo, kad mi­nist­ras pir­mi­nin­ kas nuo­la­ti­niams dar­bams priim­tus dar­buo­to­jus mie­lai įdar­bintų tik su ter­mi­nuo­to­mis su­tar­ti­mis, pail­gintų dar­bo sa­vaitės trukmę, o kas­me­tes ato­sto­gas su­ma­žintų – juk tuo­met dir­ban­tie­siems ne­be­liktų lai­ko skųs­ tis. Ko­kiu būdu su­mažėtų ne­dar­bas įve­dus ma­žes­nes išei­ti­nes iš­mo­kas, su­vok­ti sun­ku. Kuo tai su­si­ję tar­ pu­sa­vy­je? Būsimų va­dovė­lių he­ro­ jus A.Ku­bi­lius ir so­cia­linės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nist­ras Do­na­tas Jan­kaus­ kas ži­no. O ei­li­niams sam­do­miems

Min­dau­go Ružės nuo­tr.

dar­buo­to­jams aiš­ku vie­na: pa­didės dar­bo krūvis, bet ne pa­ja­mos. Sut­ rum­pi­nus ato­sto­gas, pail­gi­nus dar­ bo sa­vaitės laiką, tam pa­čiam dar­ bui at­lik­ti reikės ma­žiau dar­buo­tojų, tad ne­dar­bas tik­rai ne­su­mažės. Ne­ pa­ten­kin­tuo­sius bus ga­li­ma at­leis­ ti ir be išei­ti­nių iš­mokų. Ne­ga­li­me leis­ti, kad gy­ven­da­mi šio­je epo­cho­ je grįžtu­me prie ver­govės. Jei nuo­la­ ti­niam dar­bui žmonės bus prii­ma­mi su ter­mi­nuo­to­mis su­tar­ti­mis, nu­ kentės net ir biud­že­ti­nių įstaigų dar­ buo­to­jai, pvz., mo­ky­to­jai. Bai­gian­ tis moks­lo me­tams jie taps be­dar­biai ir ne­gaus jo­kių išei­ti­nių kom­pen­sa­ cijų. O kaip pra­gy­ven­ti va­sarą? Sce­ na­ri­jus aiš­kus ir ga­na liūd­nas. Tai­ gi dar­bo vietų skai­čius iš­liks tas pa­ts – juk naujų neat­si­ras, tik dar­buo­to­ jai kei­sis kur kas daž­niau. Bet ar dėl to pa­gerės dar­bo efek­ty­vu­mas? Šį­ kart net Tarp­tau­ti­nis va­liu­tos fon­ das ne­pa­gailė­jo kri­ti­kos Vy­riau­sy­bei dėl di­de­lio ne­dar­bo. Be­je, mi­si­jos at­ sto­vai ra­gi­na di­din­ti mi­ni­malų at­ly­ gi­nimą, tik nai­vu tikė­tis, kad už­sis­ pyręs prem­je­ras at­si­žvelgs į to­kius ver­ti­ni­mus. At­ro­do, kad Vy­riau­sybės va­do­vo lūpo­mis kal­ba li­be­ra­liz­mo apo­lo­ge­ tai, ku­riems rūpi tik pri­va­taus vers­lo pel­nas, o ne žmo­gus, ne dar­buo­to­jas. Vi­suo­menė jau nu­si­su­ko nuo lau­ki­ nio li­be­ra­liz­mo, o čia vėl ban­do­ma įti­kin­ti žmo­nes, kad jie lai­min­gi jam įsi­pa­rei­goję. Kaip ne­ga­li pri­vers­ti lie­ taus nu­plau­ti ta­vo au­to­mo­bilio, taip ne­pri­ver­si žmo­nių gal­vo­ti, kad lau­ ki­nis li­be­ra­liz­mas, nuo ku­rio jie nu­ kentė­jo, yra gėris. Politinė reklama apmokėta iš LSDP einamosios banko sąskaitos. Užs. 976678

Komentarai nėra dienraščio redakcijos nuomonė.

reklamos skyrius:

E. paštas redakcija@kaunodiena.lt

„„Nuo­monė: opo­zi­ci­jos ly­de­ris A.But­ke­vi­čius įsi­ti­kinęs, kad, li­be­ra­li­za­vus

302 230

Platinimo tarnyba: 302

242

Prenumeratos skyrius: 302

244

3 mėn. – 69 (39*) Lt Tik šeštadienio prenumerata 1 mėn. – 9 (6*) Lt 302 251 302 268 302 266 302 262 302 267 302 261

LIETUVA: Stasys Gudavičius –

(8 5) 219 1381

PASAULIS: Julijanas Gališanskis – (8 5) 219 1391 Valentinas Beržiūnas – (8 5) 219 1387 EKONOMIKA:

302 243

Jolita Žvirblytė –

(8 5) 219 1374

SPORTAS: Romas Poderys – 302 258 Marius Bagdonas – 302 259 Mantas Stankevičius – (8 5) 219 1383 Menas ir Pramogos: Enrika Striogaitė –

302 272

FOTOKORESPONDENTAI: Andrius Aleksandravičius – Artūras Morozovas – Tomas Ragina –

302 269 302 269 302 269

NAMAI: Vereta Rupeikaitė –

302 265

Sveikata: Marijana Jasaitienė –

302 263

Ratai: Arūnas Andriuškevičius –

302 260

TV DIENA: Agnė Klimčiauskaitė – (8 5) 279 1380

http://www.kaunodiena.lt * prenumeratos kaina laikraštį atsiimant redakcijoje

aukštyn žemyn: Marijana Jasaitienė – Darius Sėlenis – Laima Žemulienė –

302 263 302 276 (8 5) 219 1374

REKLAMOS PARDAVIMO SKYRIUS: 302 234, 308 862, 308 863, 308 864, 302 230 reklama@kaunodiena.lt

Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Indeksas 0041. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raide R pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti. Tiražas 19 000.

ASMENINIAI SKELBIMAI: 302 231, 302 202, faksas 321 717 skelbimai@kaunodiena.lt SKELBIMŲ IR PRENUMERATOS SKYRIUS (Vytauto pr. 23) mob. 8 655 45 114 PLATINIMO TARNYBA: 302 242, 302 228 PRENUMERATOS SKYRIUS: 302 244


7

TrečiADIENIS, birželio 20, 2012

lietuva kaunodiena.lt/naujienos/lietuva

Pritrū­ko tik vie­no bal­so

Sei­mui ne­pa­vy­ko pri­tar­ti Kons­ti­tu­ ci­jos pa­tai­sai, kad šei­ma pir­miau­sia būtų sie­ti­na su san­tuo­ka.

Dėl Kau­no apy­gar­dos teis­mo teisė­jos Ne­rin­gos Venc­kienės tei­ sinės ne­lie­čia­mybės sprend­žian­ti ko­mi­si­ja kreipė­si į Seimą, kad šis leistų po­sėdžiau­ti už už­darų du­ rų. Par­la­men­ta­rai su tuo su­ti­ko.

Sta­sys Gu­da­vi­čius s.gudavicius@diena.lt

Ant­ro­jo bal­sa­vi­mo ne­bus

Už tai, kad to­kia kons­ti­tu­cinė pa­ tai­sa būtų priim­ta, va­kar bal­sa­vo 93 par­la­men­ta­rai. Prieš bu­vo 16, su­si­laikė 13 Sei­mo na­rių. Kad Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­sai būtų buvę pri­tar­ta, reikė­jo 94 Sei­mo na­ rių balsų už. Nep­ri­ta­rus pa­tai­sai Sei­mas tik po metų galės grįžti prie Kons­ti­tu­ci­jos 38 straips­nio pa­kei­ti­mo dėl šei­mos sąvo­kos įtvir­ti­ni­mo. Už pa­taisą pa­si­sakė vi­si kon­ser­ va­to­riai, taip pat ab­so­liu­ti dau­gu­ma Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo, Krikš­čio­nių bei Dar­bo par­tijų at­stovų Sei­me. Prieš bu­vo ar­ba su­si­laikė ne­ma­žai so­cial­de­mok­ratų, li­be­ral­cent­ristų ir Li­be­ralų sąjūdžio at­stovų. Va­kar dėl Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­sos bal­suo­ta pirmą kartą. Jei­gu šis bal­ sa­vi­mas būtų buvęs sėkmin­gas, po trijų mėne­sių būtų buvęs su­reng­ tas ant­ra­sis.

Al­gir­das Sy­sas:

Mes to­mis pa­tai­so­mis ro­do­me ne­pa­garbą da­ liai Lie­tu­vos pi­lie­čių.

„„Pavė­la­vo: P.Gra­žu­lis iš Kau­no, kur tvarkė as­me­ni­nius rei­ka­lus, skubė­

jo į Seimą, bet ne­spėjo į bal­sa­vimą dėl Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­sos. 

Pa­tai­sos prie­ši­nin­kai teigė, kad ga­lio­jan­tis kons­ti­tu­ci­nis re­gu­lia­vi­ mas pa­kan­ka­mas. „Kar­tais gy­ve­ni­ mas la­bai mar­gas – yra san­tuo­ka, bet nėra šei­mos, kar­tais žmonės la­ bai my­li vie­nas kitą, bet nėra su­sie­ ti san­tuo­ka. Gy­ve­na­me XXI a. Yra šiuo­lai­ki­nis pa­sau­lis. Tai rei­kia ma­ ty­ti, kai kal­ba­me apie šeimą šiuo­ lai­ki­nia­me pa­sau­ly­je ir kons­ti­tu­cinį jos re­gu­lia­vimą“, – tvir­ti­no so­cial­ de­mok­ratė Bi­rutė Vėsaitė. „Mes to­mis pa­tai­so­mis ro­do­me ne­pa­garbą da­liai Lie­tu­vos pi­lie­ čių“, – sakė jos par­ti­jos ko­le­ga Al­ gir­das Sy­sas.

Dis­ku­si­ja „už“ ir „prie­š“

Pa­tai­sos ša­li­nin­kai tvir­ti­no, kad esa­mas kons­ti­tu­ci­nis šei­mos re­gu­ lia­vi­mas ne­tin­ka­mas. „Žmonės re­ mia šią pa­taisą“, – bu­vo įsi­ti­kinęs kon­ser­va­to­rius Ri­man­tas Da­gys. „Ne­su­tin­ku, kad da­bar Kons­ti­ tu­ci­ja vei­kia ge­rai. Ją rei­kia pa­ko­ re­guo­ti, kad dau­giau dėme­sio skir­ tu­me šei­mos ins­ti­tu­tui. Ši pa­tai­sa su­tei­kia mums dau­giau op­ti­miz­ mo – vy­ras ir mo­te­ris tvir­čiau lai­ kys ran­kas su­ėmę“, – kalbė­jo ki­tas kon­ser­va­to­rius Egi­di­jus Va­rei­kis. „Tai, ką prii­mam, grįsta šim­ta­ me­te pa­sau­lio pa­tir­ti­mi“, – pa­ brėžė Tėvynės sąjun­gos at­sto­vas Man­tas Adomė­nas.

Lei­do po­sėdžiau­ti už už­darų durų

P.Gra­žu­lio ne­laukė

Sei­mo po­sėdžių salė­je par­la­men­ tarų dis­ku­si­jos dėl šei­mos sąvo­kos klausė­si ke­lios de­šim­tys tra­di­cinės šei­mos ir san­tuo­kos ša­li­ninkų. Ta­ čiau jie be­veik nie­kaip ne­rea­ga­vo į ga­lu­ti­nius bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tus. Į bal­sa­vimą pa­vėla­vo Kons­ti­ tu­ci­jos pa­tai­sos ša­li­nin­kas Pet­ras Gra­žu­lis. Jis at­skubė­jo pra­ėjus vos ke­lioms mi­nutėms po to, kai bal­ sa­vi­mas jau bu­vo pa­si­baigęs. Par­ la­men­ta­ras tvir­ti­no pa­vėlavęs at­ va­žiuo­ti iš Kau­no, kur tvarkė „kai ku­riuos as­me­ni­nius rei­ka­lus“. Per bal­sa­vimą P.Gra­žu­lio pa­si­ge­ do pa­ts prem­je­ras And­rius Ku­bi­lius

Šarū­no Ma­žei­kos (BFL) nuo­tr.

– jis at­kreipė dėmesį, esą jei­gu šis par­la­men­ta­ras da­ly­vautų, Kons­ ti­tu­ci­jos pa­tai­sai grei­čiau­siai bū­ tų pri­tar­ta. Pa­rengė po KT iš­va­dos

Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­sos pro­jek­tas nu­matė, kad šei­ma su­ku­ria­ma su­ da­rius san­tuoką, o san­tuo­ka su­da­ ro­ma lais­vu vy­ro ir mo­ters su­ta­ri­ mu. Taip pat siū­ly­ta Kons­ti­tu­ciją pa­pil­dy­ti sa­ki­niu, kad „šei­ma taip pat ky­la iš mo­ti­nystės ir tėvystės“. Šeimą su san­tuo­ka su­sie­jan­ čią pa­taisą be­veik šim­tas par­la­ men­tarų pa­teikė po to, kai Kons­ ti­t u­c i­n is Teis­m as (KT) per­n ai pa­skelbė, jog Kons­ti­tu­ci­jai prie­šta­rau­ja Vals­ty­binės šei­mos po­li­ ti­kos kon­cep­ci­jos nuo­sta­tos, šei­ ma pri­pažįs­tan­čios tik san­tuo­ko­je gy­ve­nan­čius žmo­nes. Pa­sak KT, šei­ma ga­li būti su­kur­ta ne tik san­tuo­kos pa­grin­du, o san­ ty­kių iš­raiš­kos for­ma kons­ti­tu­ci­nei šei­mos sam­pra­tai es­minės reikš­ mės ne­tu­ri. Šiuo me­tu Kons­ti­tu­ci­jos 38 straips­nis sa­ko, kad šei­ma yra vi­ suo­menės ir vals­tybės pa­grin­das, vals­tybė sau­go ir glo­bo­ja šeimą, mo­ti­nystę, tėvystę ir vai­kystę, o san­tuo­ka su­da­ro­ma lais­vu vy­ro ir mo­ters su­ta­ri­mu.

Tokį pa­si­ūlymą ko­mi­si­jai va­kar pa­teikė li­be­ralė Da­lia Kuo­dytė. Už jį bal­sa­vo aš­tuo­ni ko­mi­si­jos na­riai, trys bu­vo prie­š. Lai­kinųjų ko­mi­sijų įsta­ty­mas nu­ma­to, kad po­sėdžiai yra už­da­ri, jei nag­rinė­ja­mas klau­si­mas su­si­ jęs su vals­tybės pa­slap­ti­mi. Ki­tais at­ve­jais ko­mi­si­ja reng­ti už­da­rus po­sėdžius ga­li tik ga­vu­si Sei­mo pri­ta­rimą. Sa­vo siū­lymą D.Kuo­dytė ar­gu­ men­ta­vo tuo, kad po­sėdžio salė­je su­si­rinkę N.Venc­kienės ša­li­nin­kai truk­do po­sėdžiui. „Todėl, kad sė­ di pa­ša­li­niai žmonės, truk­do, ko­ men­tuo­ja, įžei­dinė­ja“, – sakė li­ be­ralė. Toks D.Kuo­dytės siū­ly­mas pa­ pik­ti­no gau­siai į po­sėdį su­si­rin­ ku­sius N.Venc­kienės rėmėjus. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai bu­vo su­tik­ ti šūksniais „Gėda!“, nu­skambė­ jo ir gra­si­nimų, kad tokį pa­si­ūlymą par­ėmu­sius „teis de­mok­ra­ti­nis teis­mas“. Sei­mas va­kar va­ka­re pri­tarė pa­si­ūly­mui leis­ti Eval­do Jur­ke­vi­ čiaus va­do­vau­ja­mai ko­mi­si­jai po­ sėdžiau­ti už už­darų durų. Va­kar ko­mi­si­ja at­metė pa­si­ūlymą dar pra­tęsti N.Venc­kienės ap­klausą. Nep­ri­tar­ta ir siū­ly­mui, kad Sei­mo var­du būtų sie­kia­ma

iš­rei­ka­lau­ti ma­ža­metės per­da­vi­ mo vaiz­do med­žiagą iš ant­stolės, Ge­ne­ra­linės pro­ku­ratū­ros. Ko­mi­si­ja į kitą po­sėdį ren­ka­si šian­dien. Jis bus už­da­ras, nes pro­ ku­ro­rai ža­da pri­sta­ty­ti dalį iki­teis­ mi­nio ty­ri­mo med­žia­gos. Ta­čiau ke­lių ko­mi­si­jos na­rių rei­ka­lau­ja­ mo įra­šo, ku­ria­me už­fik­suo­ta mer­ gaitės per­da­vi­mo ope­ra­ci­ja, Ge­ne­ ra­linė pro­ku­ratū­ra ne­teiks. Šian­dien suei­na ter­mi­nas, iki ku­rio ko­mi­si­ja Sei­mui tu­ri pa­ teik­ti re­zo­liu­ciją dėl ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro Da­riaus Va­lio pra­šy­ mo leis­ti pa­trauk­ti baud­žia­mo­ jon at­sa­ko­mybėn teisėją N.Venc­ kienę. Ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas yra teigęs, kad tik­riau­siai teks pra­šy­ti Sei­mo pra­tęsti ko­mi­si­jos darbą. Va­kar paaiškė­jo, kad Vil­niaus mies­to 2-asis apy­linkės teis­ mas Drąsiaus Ked­žio ir Lai­mutės Stankū­naitės duk­ros tvir­ki­ni­mu įta­ria­mo jau mi­ru­sio And­riaus Ūso bylą to­liau nag­rinės rugsė­ jį. Taip nu­spręsta at­si­žvel­giant į A.Ūso bylą nag­rinė­jan­čių teisė­ jų, pro­ku­ro­ro, ad­vo­katų bei Vil­ niaus mies­to Vai­ko tei­sių ap­sau­ gos sky­riaus at­stovės nu­ma­ty­tas kas­me­tes ato­sto­gas ir užim­tumą ki­to­se by­lo­se. Ar­ti­miau­sias po­sėdis nu­ma­to­ mas rugsė­jo 13-ąją. Bir­že­lio 11 d. turėjęs vyk­ti po­ sėdis šio­je by­lo­je ne­įvy­ko dėl teisė­jo Aud­riaus Ci­ni­no li­gos. Bu­vo pla­nuo­ja­ma ja­me ap­klaus­ti L.Stankū­naitę. KD, BNS inf.

„„Pa­siū­ly­mas: pa­sak Sei­mo narės D.Kuo­dytės, ko­mi­si­ja dėl teisė­jos

N.Venc­kienės ne­lie­čia­mybės pa­nai­ki­ni­mo ne­tu­ri reng­ti at­virų po­ sėdžių. And­riaus Ufar­to (BFL) nuo­tr.

Ministrai žada vėsi­nti Seimo ūpą kirs­ti gal­vas Vy­riau­sybė ke­ti­na su­kri­ti­kuo­ti Sei­ me svars­tomą siū­lymą at­leis­ti ins­ ti­tu­cijų va­do­vus, kai par­la­men­ta­ rai ne­pri­ta­ria jų me­ti­nei veik­los ata­skai­tai.

Vi­daus rei­kalų mi­nis­te­ri­jos pa­reng­ to­je Vy­riau­sybės iš­va­do­je tei­gia­ ma, kad toks pa­si­ūly­mas „nea­ti­tin­ ka Kons­ti­tu­ci­jo­je įtvir­tin­to vald­žių pa­da­li­ji­mo prin­ci­po“. Sei­mas pra­dėjo svars­ty­ti kon­ser­ va­to­riaus Vai­do­to Ba­ce­vi­čiaus pa­ tai­sas, ku­rios nu­ma­to, kad, jei Sei­ mas prii­ma nu­ta­rimą ne­pri­tar­ti me­ti­nei vals­tybės ins­ti­tu­ci­jos veik­

los ata­skai­tai, ins­ti­tu­ci­jos va­do­vas at­leid­žia­mas iš pa­reigų. Pa­gal pa­tai­sas tuo at­ve­ju, jei įstai­gos va­dovą ski­ria Sei­mas, jis būtų at­leid­žia­mas par­la­men­te ne­ pri­ta­rus ata­skai­tai, jei ski­ria ki­ta ins­ti­tu­ci­ja – siū­ly­mas at­leis­ti va­ dovą būtų per­duo­da­mas jai. Tad, jei ne­būtų pri­tar­ta Ge­ne­ra­linės pro­ku­ratū­ros, Spe­cia­liųjų ty­rimų tar­ny­bos (STT), Vals­tybės sau­gu­ mo de­par­ta­men­to (VSD) me­tinėms ata­skai­toms, Sei­mas jų va­do­vus teiktų at­leis­ti pre­zi­den­tui. Pa­gal Vy­riau­sybės iš­va­dos pro­ jektą da­lies įsta­tymų pro­jek­tuo­

se nu­ro­dytų ins­t i­t u­c ijų va­d ovų tiek sky­ri­mas, tiek jų at­lei­di­mas yra su­de­rin­tas Sei­mo ir pre­zi­den­ to va­lios re­zul­ta­tas, pa­vyzd­žiui, Vals­ty­binės kainų ir ener­ge­ti­kos kont­rolės ko­m i­s i­jos pir­m i­n in­ ko, ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro, STT di­rek­to­riaus, ar­ba Sei­mo ir Vy­ riau­sybės va­lios re­zul­ta­tas, pa­ vyzd­žiui, Pri­va­ti­za­vi­mo ko­mi­si­ jos pir­mi­nin­ko. „Ta­čiau nau­jo šių ins­ti­tu­cijų va­ dovų at­lei­di­mo pa­grin­do – Sei­mui pri­ėmus nu­ta­rimą ne­pri­tar­ti me­ti­ nei ins­ti­tu­ci­jos veik­los ata­skai­tai – nu­sta­ty­mas lemtų tai, kad va­lia dėl

ins­ti­tu­cijų va­dovų at­lei­di­mo būtų iš­reikš­ta vie­nas­me­niš­kai Sei­mo“, – tei­gia­ma iš­va­dos pro­jek­te. Ja­me ra­šo­ma, kad, va­do­vau­jan­ tis Kons­ti­tu­ci­jo­je įtvir­tin­tu vald­žių pa­da­li­ji­mo prin­ci­pu, Sei­mo priim­ tas nu­ta­ri­mas ne­ga­li įpa­rei­go­ ti pre­zi­den­to at­leis­ti jo ski­ria­mus įsta­tymų nu­ma­ty­tus vals­tybės pa­ reigū­nus. „Įsta­tymų pro­jek­tuo­se nėra nu­sta­ty­ta jo­kių aiš­kių kri­te­ rijų, rei­ka­la­vimų ar pro­cedūrų ins­ ti­tu­ci­jos va­do­vo pa­teik­tos me­tinės ata­skai­tos ver­ti­ni­mui. Todėl ne­pri­ ta­ri­mas me­ti­nei ins­ti­tu­ci­jos veik­los ata­skai­tai sa­vai­me ne­ga­li būti pa­

kan­ka­mas pa­grin­das at­leis­ti ins­ti­ tu­ci­jos va­dovą iš pa­reigų“, – tei­ gia­ma pro­jek­te. Kri­ti­kai sa­ko, kad pri­ėmus V.Ba­ ce­vi­čiaus pa­si­ūly­tas pa­tai­sas at­si­ rastų ga­li­mybė vos ne kas­met keis­ti Sei­mo na­riams ne­įti­ku­sių ins­ti­ tu­cijų va­do­vus, be to, dėl nau­jos tvar­kos būtų sun­kiau ras­ti kan­di­ da­tus va­do­vau­ti svar­bioms vals­ tybės įstai­goms. Pa­siū­lymą kri­ti­ka­vo ir Pre­zi­dentė Da­lia Gry­baus­kaitė. Dėl iš­va­dos Vy­riau­sybė turėtų ap­si­spręsti sa­vo po­sėdy­je. KD, BNS inf.


8

TrečiADIENIS, birželio 20, 2012

lietuva kaunodiena.lt/naujienos/lietuva

Į Si­riją iš­vy­ko lie­tu­vių ka­ri­nis stebė­to­jas Į Jung­ti­nių Tautų (JT) stebė­ji­mo mi­siją ant pi­lie­ti­nio ka­ro slenks­čio esan­čio­je Si­ri­jo­je at­rink­tas Lie­tu­ vos ka­ri­nis stebė­to­jas nuo sa­vait­ ga­lio jau dis­lo­kuo­tas Da­mas­ke.

Kraš­to ap­s au­gos mi­n is­te­r i­ ja (KAM) pra­nešė, kad ma­jo­ras And­rius Smil­ga šiuo me­tu da­ly­ vau­ja mo­ky­muo­se ir tie­sio­gi­nių su stebė­ji­mo mi­si­ja su­si­ju­sių už­ duo­čių ne­vyk­do. Praė­jusį šeš­ta­ dienį JT ka­ri­niai stebė­to­jai, ku­rie vei­kia ne­gink­luo­ti, dėl in­ten­syvė­ jan­čio smur­to pra­nešė stab­dan­tys mi­si­jos vyk­dymą. „Mi­siją at­nau­ji­nus, jis stebės si­tua­ciją pri­skir­ta­me ra­jo­ne, t. y. ar ša­lys lai­ko­si tarp­tau­ti­nių jėgos pa­nau­do­ji­mo tai­syk­lių, kitų tarp­ tau­ti­nių įsi­pa­rei­go­jimų“, – teigė KAM. Prieš pra­dėda­mas mi­siją A.Smil­ ga tar­na­vo KAM Ge­ne­ra­linė­je ins­ pek­ci­jo­je. Tai ne pir­ma to­kio po­ būdžio mi­si­ja, ku­rio­je da­ly­vau­ja šis ka­ri­nin­kas. Prieš ke­letą me­ tų jis yra vykdęs ka­ri­nio stebė­to­jo už­duo­tis JT Or­ga­ni­za­ci­jos grupės

Stebė­ji­mo mi­si­jo­je Gru­zi­jo­je, yra tar­navęs NA­TO tarp­tau­ti­nių sau­ gu­mo pa­ra­mos pa­jėgų ope­ra­ci­jo­je Af­ga­nis­ta­ne. Ka­riš­kiui siųs­ti į Si­riją už­ten­ka kraš­to ap­sau­gos mi­nist­ro įsa­ky­ mo, Sei­mo man­da­to ne­rei­kia, nes tai stebė­ji­mo mi­si­ja. Pa­gal ga­lio­jantį JT man­datą mi­ si­jo­je ga­li da­ly­vau­ti iki 300 ne­gink­ luotų ka­ri­nių stebė­tojų. JT stebė­to­jai Si­ri­jo­je sa­vo veiklą vyk­d o ne­ra­m io­m is sąly­go­m is. Tarp­tau­tinė ži­niask­lai­da yra pra­ ne­šu­si apie spro­gi­mus, nu­griaudė­ ju­sius ša­lia stebė­tojų au­to­mo­bi­lių ar jų būstinės; pra­ne­ši­mus apie smurtą prie­š ci­vi­lius band­žiu­ siems pa­tik­rin­ti JT ka­riš­kiams yra tekę spruk­ti nuo juos ap­šau­dan­ čių pa­jėgų. Nuo 2011 m. ko­vo, kai Si­riją ap­ ėmė su­ki­li­mas prie­š pre­zi­den­ to Bas­ha­ro al As­sa­do re­žimą, šio­ je ša­ly­je žu­vo jau dau­giau kaip 14 tūkst. žmo­nių. Va­karų ša­lys vyk­do griežtą dip­lo­ ma­tinį spau­dimą Si­ri­jos re­ži­mui.

Su­reng­ti de­ba­tai

tęsia­si ne­ra­mu­mai, todėl ten de­le­ guo­ja­mi tarp­tau­ti­niai stebė­to­jai.„Festivalá pristato

AFP nuo­tr.

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTÛROS MINISTERIJA

Didysis rëmëjas

Informacinis partneris

Pagrindiniai rëmëjai:

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBË

Birþelio 20 d., treèiadiená, 19 val. „TonyResort“ poilsio ir pramogø parke Anupriðkëse Johann Strauss muzika prie eþero... KAUNO MIESTO SIMFONINIS ORKESTRAS Orkestro vadovas Algimantas Treikauskas Solistës: ELENA KALVAITYTË-VITKAUSKIENË (sopranas) JURGITA ÐALÈIÛTË (mecosopranas) Dirigentas PETRAS BINGELIS Koncertà veda muzikologas VIKTORAS GERULAITIS Bilieto kaina 20 Lt

Dis­ku­tuo­da­mi Sei­mo na­riai pa­si­ da­li­jo į apy­ly­ges Vi­sa­gi­no ato­minės elekt­rinės (VAE) sta­ty­bos prie­ši­ ninkų ir ša­li­ninkų sto­vyk­las. „Tie, kas ne­no­ri nau­jos ato­ minės elekt­rinės, ap­sun­ki­na Lie­ tu­vos ga­li­my­bes kur­ti sa­vo ener­ge­ tinį sau­gumą. Tai sa­vo ata­skai­to­je pa­brėžė ir Vals­tybės sau­gu­mo de­ par­ta­men­tas“, – kalbė­jo kon­ser­ va­to­rius Kęstu­tis Ma­siu­lis. Pa­sak ki­to kon­ser­va­to­riaus Ri­ man­to Da­gio, VAE pro­jek­tas at­neš į Lie­tuvą apie 11 mlrd. litų tie­sio­ gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­cijų. „Taip, tie 6 mlrd., ku­riuos pa­tys turė­si­ me ras­ti ir in­ves­tuo­ti, Lie­tu­vai yra daug. Bet vi­si šie pi­ni­gai liks Lie­ tu­vo­je, ne­bus su­mokė­ti ener­gi­jos ga­min­to­jams Ry­tuo­se“, – teigė po­li­ti­kas. „Nie­kas ne­si­gin­či­ja – ato­minės elekt­rinės sta­ty­ba yra la­bai su­ dėtin­gas pro­jek­tas. Bet jau šian­ dien no­ri­me ži­no­ti vi­sus konk­re­ čius at­sa­ky­mus, kaip ten bus po de­šim­ties dvy­li­kos metų, kai toks su­dėtin­gas pro­jek­tas bus įgy­ven­ din­tas. Tai šian­dien tik­rai ne­įma­ no­ma“, – pa­brėžė li­be­ral­cent­ris­ tas Al­gis Čap­li­kas.

Bi­rutė Vėsaitė Sei­mo narė

Bilietus galima ásigyti visose bilietø platinimo bendrovës„Tiketa“ kasose, internetu www.tiketa.lt ar uþsakyti telefonu 1588 (2 Lt/min.), paslaugos mokestis 3 Lt/bilietui imtinai; uþsakymo mokestis 5 Lt/bilietui, uþsakant bilietus internetu ar trumpuoju numeriu ir atsiimant juos kasose. Kauno filharmonijos kasoje antradieniais–sekmadieniais 14–18 val., paslaugos mokestis Kauno filharmonijos kasoje netaikomas. Bilietams taikomos nuolaidos iki 10 procentø: 1. Atsiskaitant Ûkio banko mokëjimo kortelëmis „Tiketa“ kasose. Perkant bilietus internetu, nuolaida netaikoma; 2. Pateikus Ûkio banko mokëjimo kortelæ Kauno valstybinës filharmonijos kasoje ir renginio vietoje; 3. IKI lojalumo korteliø turëtojams. Nuolaidos galioja tik vienam bilietui. Nuolaidos nesumuojamos. P.S. Filharmonijoje veikia Egidijaus Rudinsko grafikos darbø paroda. Rëmëjai:

Ato­m inės elekt­r inės pro­jek­ to prie­ši­nin­kai tvir­ti­no, kad šis pro­jek­tas la­bai bran­gus ir var­ gu ar bus eko­no­miš­kai per­spek­ ty­vus. Kon­ser­va­to­rius Jo­nas Šimė­nas ne­pri­tarė ato­minės ener­ge­ti­kos vys­ty­mui. „Tai nei nau­ja, nei pro­gre­sy­vu“, – teigė jis. Po­li­ti­kas pa­ lai­ko elekt­ros ener­gi­jos ga­my­bos iš al­ter­na­ty­vių šal­ti­nių idėją. „Siū­lau ne­si­šil­dy­ti po abe­jo­ti­ na ato­mi­ne sau­le“, – sakė Ri­ma Baš­kienė. Dar­bo par­ti­jos at­sto­vas Kęstu­ tis Dauk­šys pa­si­sakė už tai, kad Sei­mas bal­suotų dėl siū­lomų įsta­ tymų pa­taisų. Bet, anot po­li­ti­ko, atei­ty­je Vy­riau­sybė turėtų dar ne kartą grįžti į Seimą, kad gautų jo lei­dimą to­liau plėto­ti ato­minės elekt­rinės pro­jektą.

Ri­ma Baš­kienė:

Siū­lau ne­si­šil­dy­ti po abe­jo­ti­na ato­mi­ne sau­le.

Kai­nuos mi­li­jar­dus

Vie­ni fi­nansų ana­li­ti­kai VAE pro­ jektą va­di­na avan­tiū­ri­niu, ki­ti – eko­no­miš­kai pa­grįstu. Jei ener­ge­ti­kos pro­jek­tams Sei­ mas pri­tars, pla­nuo­ja­ma pa­si­ra­šy­ ti kon­ce­si­jos su­tartį su stra­te­gi­ne in­ves­tuo­to­ja Ja­po­ni­jos kor­po­ra­ci­ ja „Hi­ta­chi“ dėl maž­daug 16–18 mlrd. litų vertės ener­ge­ti­kos ob­ jek­to sta­ty­bos. Ti­ki­ma­si, kad elekt­rinė bus pa­ sta­ty­ta iki 2022 m.

Komentaras

Birþelio 24 d., sekmadiená, 18 val. Kauno valstybinëje filharmonijoje Karmen, Karmen, Karmen JUDITA LEITAITË (mecosopranas) RÛTA MIKELAITYTË-KAÐUBIENË (fortepijonas) NATALIJA KOVALIOVA (ðokis) Manuel de Falla, Georges Bizet, Manuel Ponce, Rodrigo Sarsos, Xavier Romero Bilietø kaina: 10, 15 Lt

Informaciniai rëmëjai:

Pri­tartų al­ter­na­ty­voms

Kal­ba apie di­de­les in­ves­ti­ci­jas

„„ Pri­žiūrės: Si­ri­jo­je jau kurį laiką

KD, BNS inf.

Festivalio dienraðtis

s.gudavicius@diena.lt

Sei­mas va­kar pra­dėjo Ato­minės elekt­rinės įsta­ty­mo pa­kei­timų ir kitų su jais su­si­ju­sių įsta­tymų svars­tymą. Par­la­men­tarų dis­ku­ si­jos užt­ru­ko ke­lias va­lan­das. Po de­batų bal­savę Sei­mo na­riai ne­di­de­le balsų per­sva­ra pri­tarė pa­grin­di­niam ato­mi­niam pro­jek­ tui – už jį bu­vo 56, prie­š 23, su­ si­laikė 30 par­la­men­tarų. Dėl ly­ dimųjų įsta­tymų dis­ku­si­jos dar bus tęsia­mos šio­mis die­no­mis. Iki ga­lu­ti­nio įsta­tymų pri­ėmi­mo tu­ rės būti pa­teik­tas pro­jektų ver­ti­ ni­mas an­ti­ko­rup­ci­niu po­žiū­riu.

2012 m. birþelio 3 – rugpjûèio 26 d.

Festivalá remia:

Sta­sys Gu­da­vi­čius

Sei­me po dis­ku­sijų pri­tar­ta nau­ jos ato­minės elekt­rinės sta­ty­bos pro­jek­tui. Lau­kia dar vie­nas – ga­ lu­ti­nis – bal­sa­vi­mas, ku­ris ga­li įvyk­ti kitą sa­vaitę.

XVII PAÞAISLIO MUZIKOS FESTIVALIS

Festivalio bankas

Sei­me įsi­lieps­no­jo ato­minės aist­ros

Partneriai:

INIT ÁMONIØ GRUPË

A

to­m inės elekt­r inės pro­ jek­tas tu­r i ir pliusų, pa­ vyzd­ž iui, di­de­les in­ves­ ti­ci­jas, saugų ato­m i­n io ku­ro tie­kimą. Bet mums siū­lo­mas ver­dan­čio van­ dens reak­to­rius yra va­ka­rykštės die­ nos tech­no­lo­g i­jos. Jo sau­gu­mui už­ tik­rin­ti reikės daug dau­giau lėšų, nei yra ap­skai­čiuo­ta. Lie­tu­vos ski­riamų 5–6 mlrd. litų tik­rai ne­pa­kaks. Reikės kur kas dau­giau. Todėl eko­no­mi­nis pro­jek­to gy­vy­bin­ gu­mas ke­lia ne­menkų klau­simų. Pa­ vyzd­žiui, da­bar ne­įma­no­ma įver­tin­ti

visų iš­laidų, ypač su­si­ju­sių su būsi­ mu elekt­rinės už­da­ry­mu. O vi­sos tos did­žiulės lėšos už­guls Lie­ tu­vos žmo­nių pe­čius. Ma­no­me, kad, užuot sta­čius la­bai bran­gią ato­minę elekt­rinę, būtų ga­li­ ma už tuos pa­čius pi­ni­gus vys­ty­ti du prio­ri­te­tus – mo­der­ni­zuo­ti dau­gia­bu­ čius na­mus ir pe­rei­ti prie ko­ge­ne­ra­ci­ nių elekt­ri­nių sta­ty­bos, prie bio­ku­ro nau­do­ji­mo. Apsk­ri­tai prie al­ter­na­ty­ vios at­si­nau­ji­nan­čios ener­gi­jos šal­ti­ nių vys­ty­mo. Esa­me pa­skai­čiavę, kad, pa­statę 14 ko­ge­ne­ra­ci­nių elekt­ri­nių vi­so­je Lie­ tu­vo­je, ku­rios nau­dotų bio­kurą, galė­ tu­me pa­si­ga­min­t i kur kas dau­g iau elekt­ros ener­g i­jos, nei rei­k ia mūsų vals­ty­bei. Be to, tai už­t ik­r intų ne 6 tūkst. naujų dar­bo vietų, kaip ža­da­ ma ato­minė­je elekt­rinė­je, o dau­giau kaip 10 tūkst. Pa­sau­l is da­bar su­ka ža­l io­sios ener­ ge­ti­kos ke­liu. Lie­tu­va ir­gi galėtų juo ženg­ti.


9

trečiADIENIS, birželio 20, 2012

ekonomika kaunodiena.lt/naujienos/ekonomika

Valiutų kursai

Valiuta

kiekis Santykis

Bal­ta­ru­si­jos rub­lis 10000 3,3239 DB sva­ras ster­lin­gų 1 4,2975 JAV do­le­ris 1 2,6784 Ka­na­dos do­le­ris 1 2,6669 Lat­vi­jos la­tas 1 4,9559 Len­ki­jos zlo­tas 10 8,0853 Nor­ve­gi­jos kro­na 10 4,5917 Ru­si­jos rub­lis 100 8,4132 Švei­ca­ri­jos fran­kas 1 2,8747

Algas didintų, dėl išmokų nenusileis

De­ga­lų kai­nos

Šiandien pokytis

+1,2396 % +0,7124 % +0,4312 % –0,1722 % +0,0020 % –0,5278 % +0,2905 % –0,4755 % +0,0174 %

Vakar Tink­las

A 95

Dy­ze­li­nas

Du­jos

„Sta­toil“

4,76

4,46

2,42

„Va­koil“

4,72

4,42

2,42

Vi­d. kai­na vi­so ap­tar­na­vi­mo de­ga­li­nių tink­luo­se. Šal­ti­nis: www.de­ga­lu­kai­nos.lt WTI naf­ta„Brent“ naf­ta83,95 dol. už 1 brl. 96,46 dol. už 1 brl.

Už­sa­ky­mai su gri­fu „ky­šis“ Į die­nos švie­są len­da nau­jos bu­ vu­sio il­ga­me­čio Ig­na­li­nos ato­mi­ nės elekt­ri­nės (IAE) va­do­vo Vik­to­ ro Še­val­di­no ga­li­mo pikt­nau­džia­vi­ mo tar­ny­bi­ne pa­dė­ti­mi ap­lin­ky­bės. Va­kar Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra pra­ dė­jo dar vie­ną iki­teis­mi­nį ty­ri­mą. Ieš­kos ir baus

JAV tei­sin­gu­mo de­par­ta­men­tui pir­ma­die­nį pa­skel­bus, kad ame­ri­ kie­čių įmo­nė „Da­ta Sys­tems & So­ lu­tions“, siek­da­ma gau­ti už­sa­ky­mų IAE, 1999–2004 m. duo­da­vo ky­ šius aukš­tiems elekt­ri­nės pa­rei­gū­ nams, Lie­tu­vos ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ ra­tū­ra pra­ne­šė pra­dė­ju­si iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl IAE pa­rei­gū­nų ga­li­mo ky­ši­nin­ka­vi­mo ir pikt­nau­džia­vi­ mo tar­ny­bi­ne pa­dė­ti­mi. Or­ga­ni­ zuo­ti ir va­do­vau­ti iki­teis­mi­niam ty­ri­mui pa­ves­ta Vil­niaus apy­gar­ dos pro­ku­ra­tū­rai, at­lik­ti – Spe­cia­ lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bai (STT). Da­bar­ti­nis IAE va­do­vas Žil­vi­nas Jurk­šus taip pat pa­ža­dė­jo ini­ci­juo­ ti vi­di­nį ty­ri­mą ir įver­tin­ti paaiš­kė­ ju­sius fak­tus. „Im­si­me ar­chy­vus ir ban­dy­si­me įver­tin­ti mū­sų dar­buo­to­jų veiks­ mus, jei­gu jie dar ir dir­ba įmo­nė­ je“, – in­ter­viu Lie­tu­vos ra­di­jui sa­kė Ž.Jurk­šus. Jo tei­gi­mu, vi­di­nis ty­ri­ mas tu­rė­tų at­sa­ky­ti, ko­kie dar­ buo­to­jai ga­lė­jo gau­ti įmo­nės „Da­ta Sys­tems & So­lu­tions“ ky­šių, ko­kio dy­džio su­mos tai bu­vo. Kol Lie­tu­vo­je tik pra­de­da­ma aiš­ kin­tis ir ieš­ko­ti kal­tų­jų, JAV bend­ ro­vė „Da­ta Sys­tems & So­lu­tions“ at­si­pir­ko 8,82 mln. JAV do­le­rių bau­da už Ko­rum­puo­tos veik­los už­sie­ny­je įsta­ty­mo pa­žei­di­mą. JAV tei­sin­gu­mo de­par­ta­men­tas su­ti­ko dve­jiems me­tams ati­dė­ti bau­džia­ mą­jį per­se­kio­ji­mą ir ta­da at­mes­ti kal­ti­ni­mus, jei įmo­nė įgy­ven­dins vi­daus kont­ro­lės prie­mo­nes. Pa­pir­ki­nė­ji­mo sche­ma

JAV tei­sė­sau­gos pa­rei­gū­nai iš­siaiš­ ki­no, kad JAV įmo­nė „Da­ta Sys­tems & So­lu­tions“ mo­kė­jo ky­šius IAE dar­buo­to­jams, kad gau­tų pa­slau­gų tei­ki­mo už­sa­ky­mų elekt­ri­nė­je. JAV teis­mui pa­teik­tuo­se kal­ti­ni­ muo­se skel­bia­ma, kad „Da­ta Sys­ tems & So­lu­tions“ 1999–2004 m. yra lai­mė­ju­si ke­le­tą IAE už­sa­ky­mų, ku­rių ver­tė svy­ra­vo nuo 1,3 mln. JAV do­le­rių iki 13 mln. eu­rų. Tei­gia­ma, kad už pa­slau­gas gau­ nant už­sa­ky­mus „Da­ta Sys­tems & So­lu­tions“ 1999–2002 m. per tar­pi­nin­kus tuo­me­čiam IAE Ma­ ta­vi­mų ir kont­ro­lės de­par­ta­men­to va­do­vui če­kiais ir pa­ve­di­mu bu­ vo iš­mo­kė­ta 50 tūkst. JAV do­le­rių, jo pa­va­duo­to­jui – 30 tūkst. do­le­ rių, Tarp­tau­ti­nių pro­jek­tų de­par­ta­ men­to di­rek­to­riui – 44 tūkst. do­

le­rių, pa­grin­di­niam IT spe­cia­lis­tui – 16 tūkst. do­le­rių. Be to, 2003– 2004 m. vie­nam iš su­bran­go­vų bu­ vo per­ves­ta dar 246,8 tūkst. JAV do­le­rių, kad bū­tų su­mo­kė­ta IAE dar­buo­to­jams. IAE Ma­ta­vi­mų ir kont­ro­lės de­ par­ta­men­to va­do­vui 2000-ųjų gruo­dį bu­vo pa­do­va­no­tos ato­sto­ gos Flo­ri­do­je, o 2002-ųjų spa­lį IAE ge­ne­ra­li­niam di­rek­to­riui ir Ma­ta­vi­ mų ir kont­ro­lės de­par­ta­men­to va­ do­vui nu­pirk­tos ato­sto­gos Ha­va­ juo­se. IAE ge­ne­ra­li­niam di­rek­to­riui 2004-ųjų sau­sį bu­vo pa­do­va­no­tas 2,7 tūkst. JAV do­le­rių ver­tės „Car­ tier“ laik­ro­dis. Pri­me­na­me, kad IAE 1991–2010 m. va­do­va­vo V.Še­ val­di­nas. Pa­na­šus brai­žas?

Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra in­for­ma­vo, kad ky­šių da­vi­mu IAE pa­rei­gū­nams kal­ti­na­ma JAV įmo­nė per­nai pa­va­ sa­rį pra­dė­ta­me STT ty­ri­me ne­mi­ni­ ma. Vil­niaus apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ra per­nai pa­va­sa­rį pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl ga­li­mo pikt­nau­džia­vi­mo IAE. Jį at­lik­ti pa­ves­ta STT. Per­nai ty­ri­mas pra­dė­tas sie­kiant iš­tir­ti 2003–2009 m. elekt­ri­nei va­do­va­vu­sių as­me­nų veiks­mus, nes įta­ria­ma, kad jų veiks­mai ga­ lė­jo su­kel­ti ža­lą vyk­dant IAE už­da­ ry­mo dar­bus. Nau­jo­ji IAE ad­mi­nist­ra­ci­ja anks­ tes­nę va­do­vy­bę ap­kal­ti­no ig­no­ra­ vus ne­prik­lau­so­mų eks­per­tų ko­ mi­si­jos iš­va­dą, kad kon­sor­ciu­mo „GNS-Nu­kem“ pa­siū­ly­mas nea­ ti­tin­ka vie­šo­jo pir­ki­mo kon­kur­so tech­ni­nės spe­ci­fi­ka­ci­jos rei­ka­la­vi­ mų, ir pa­si­ra­šius su­tar­tį dėl pro­jek­ to B1 (lai­ki­no­ji pa­nau­do­to bran­duo­ li­nio ku­ro sau­gyk­la) įgy­ven­di­ni­mo su kon­sor­ciu­mu „GNS-Nu­kem“. Esą ne­bu­vo lai­ku ir tin­ka­mai pa­ reng­ti vi­si rei­kia­mi tech­ni­niai do­ ku­men­tai, už­tik­ri­nan­tys tin­ka­ mą pro­jek­to B1 įgy­ven­di­ni­mą. Dėl pro­jek­to B1 vė­la­vi­mo 2-ojo blo­ko reak­to­riu­je ir abie­jų blo­kų ba­sei­ nuo­se te­be­lai­ko­mas ku­ras, o IAE dėl to­kio vė­la­vi­mo pa­ti­ria pa­pil­ do­mų iš­lai­dų. KD, BNS inf.

387

tūkst.

JAV do­le­rių – to­kią su­mą JAV bend­ro­vė gal­būt sky­rė IAE pa­rei­gū­nams pa­pir­ki­nė­ti.

Jo­li­ta Ma­žei­kie­nė j.mazeikiene@diena.lt

Šiuo me­tu lau­žo­mos ie­tys dėl mi­ ni­ma­lios mė­ne­sio al­gos (MMA) di­ di­ni­mo vei­kiau su­si­ju­sios ne su at­ ly­gi­ni­mų kė­li­mu vers­lo sek­to­riu­ je, o su val­dan­čių­jų ne­no­ru skir­ti dau­giau vals­ty­bės lė­šų val­di­nin­ kų al­goms bei iš­mo­koms.

Prem­je­rui A.Ku­bi­liui iš­kė­lus ul­ti­ ma­tu­mą – ar­ba nuo lie­pos MMA di­di­na­ma 50 li­tų, iki 850 li­tų, ar­ba vi­sai ne­bus di­di­na­ma, pro­fsą­jun­ gos sto­jo pies­tu. Pro­tes­tuo­da­mi prieš esą po­pu­ lis­ti­nius ir neat­sa­kin­gus mi­nist­ro pir­mi­nin­ko A.Ku­bi­liaus pa­reiš­ki­ mus, na­cio­na­li­nių Lie­tu­vos pro­fe­ si­nių są­jun­gų cent­rų at­sto­vai va­ kar net ne­da­ly­va­vo neei­li­nia­me Tri­ša­lės ta­ry­bos po­sė­dy­je. Prof­są­ jun­gų at­sto­vai pri­me­na, kad kar­tu su darb­da­vių or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­ vais dar ba­lan­džio pa­bai­go­je su­ tar­ta, jog MMA nuo lie­pos 1 d. tu­ ri di­dė­ti iki 900 li­tų, o nuo 2013 m. sau­sio 1 d. – iki 1000 li­tų. Prem­je­ro kanc­le­ris Dei­vi­das Ma­tu­lio­nis lai­ko­si po­zi­ci­jos, kad Vy­riau­sy­bės pa­siū­ly­mas yra eko­ no­miš­kai pa­grįs­tas, nes nė vie­no­je ES vals­ty­bė­je šiuo me­tu ne­kal­ba­ ma apie at­ly­gi­ni­mų di­di­ni­mą. „To­ kiu at­ve­ju pro­fe­si­nės są­jun­gos tu­ rės pri­siim­ti at­sa­ko­my­bę, jei MMA nuo lie­pos iš­vis ne­bus pa­di­din­ta“, – pa­brė­žė D.Ma­tu­lio­nis. Jei­gu pro­fe­si­nės są­jun­gos im­tų blo­kuo­ti Vy­riau­sy­bės pa­siū­ly­mą MMA di­din­ti tik 50 li­tų, spren­di­ mas dėl MMA di­di­ni­mo ga­li bū­ti

„„Po­vei­kis: su MMA dy­džiu sie­ja­mi ne tik atly­gi­ni­mai, bet ir da­lis iš­mo­

kų bei ki­ti mo­kes­čiai. 

ne­priim­tas. Lie­tu­vos bu­hal­te­rių ir au­di­to­rių aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tės Dan­guo­lės Pranc­kė­nie­nės nuo­ mo­ne, vers­lui MMA di­di­ni­mas di­de­lės įta­kos ne­tu­rės. „Darb­da­ viai su­ras bū­dų, kaip ne­di­din­ti sa­ vo iš­lai­dų, žmo­nės bus įdar­bi­na­mi trum­pes­niam lai­kui. O pa­di­di­nus MMA neiš­ven­gia­mai di­dės pa­čios vals­ty­bės iš­lai­dos, nes val­di­nin­ kams al­gas reiks kel­ti, taip pat su MMA yra su­si­ję ne­ma­žai iš­mo­kų“, – kal­bė­jo pa­šne­ko­vė. Tarp­tau­ti­nio au­di­to ir mo­kes­ čių kon­sul­ta­vi­mo bend­ro­vių tink­lo KPMG Mo­kes­čių sky­riaus eks­per­ tė Vi­ta Šums­kai­tė taip pat at­krei­pė dė­me­sį, kad vie­na iš Vy­riau­sy­bės ne­ryž­to di­din­ti MMA prie­žas­ čių – vals­ty­bės iš­lai­dų pa­di­dė­ji­

To­mo Ur­be­lio­nio (BFL) nuo­tr.

mas. „Dar­buo­to­jų, dir­ban­čių vie­ ša­ja­me sek­to­riu­je, at­ly­gi­ni­mas yra sie­ja­mas su MMA. Be to, pa­di­dė­tų vals­ty­bės iš­lai­dos pa­šal­poms, nes da­lis pa­šal­pų tie­sio­giai pri­klau­so nuo MMA dy­džio“, – sa­kė ji. Pak­laus­ta apie tei­gia­mus MMA di­di­ni­mo pa­da­ri­nius V.Šums­kai­tė sa­kė neat­me­tan­ti ga­li­my­bės, kad išaug­tų gy­ven­to­jų var­to­ji­mas, to­dėl bū­tų su­ren­ka­ma dau­giau mo­kes­ čių į biu­dže­tą. „Taip pat, pa­di­dė­jus gy­ven­to­jų pa­ja­mų ly­giui, ti­kė­ti­na, su­ma­žė­tų as­me­nų, ku­riems bū­ tų ski­ria­mos pa­šal­pos iš biu­dže­to, skai­čius. Ta­čiau vėl­gi at­si­ran­da nei­ gia­mas as­pek­tas, su­si­jęs su pa­šal­ pų dy­džio skai­čia­vi­mu, nes kai ku­ rių pa­šal­pų dy­dis pri­klau­so bū­tent nuo MMA“, – tei­gė V.Šums­kai­tė.


10

trečiADIENIS, birželio 20, 2012

sportas kaunodiena.lt/naujienos/sportas

Mo­te­rų rink­ti­nė: nė die­nos be bė­dos

Čem­pio­na­tas – be V.Alek­nos

Man­tas Stan­ke­vi­čius

Užp­raė­ju­sį sa­vait­ga­lį Pran­cū­zi­jo­ je įspū­din­gą me­ti­mų se­ri­ją at­li­kęs ir pen­kis kar­tus dis­ką už 68 m žy­ mos nu­skrai­di­nęs Vir­gi­li­jus Alek­ na pra­leis Eu­ro­pos leng­vo­sios at­ le­ti­kos čem­pio­na­tą.

m.stankevicius@diena.lt

Triuš­ki­na­ma per­ga­lė prieš olan­ des ir ne­ti­kė­tas klup­te­lė­ji­mas Slo­ vė­ni­jo­je. Taip kol kas se­ka­si mo­ te­rų krep­ši­nio rink­ti­nei at­ran­ko­ je į 2013 m. Eu­ro­pos čem­pio­na­ tą. Šian­dien Kau­no spor­to ha­lė­je Lie­tu­vos rink­ti­nė jė­gas iš­ban­dys su slo­va­kė­mis, ku­rios sle­pia sa­vo rung­ty­nių įra­šus. Tiks­las – ko­man­di­nis žai­di­mas

„Į aikš­te­lę išė­jo­me tik­rai ko­vin­ gai nu­si­tei­ku­sios, rung­ty­nių pra­ džio­je tu­rė­jo­me per­sva­rą, o vė­liau kaž­kas nu­ti­ko. Pra­lai­mė­jo­me ko­ vą dėl at­šo­ku­sių ka­muo­lių, – po pra­lai­mė­tų rung­ty­nių Slo­vė­ni­jo­ je sa­kė vie­na rink­ti­nės ly­de­rių vi­ du­rio puo­lė­ja Gin­ta­rė Pet­ro­ny­tė. – Jau­tė­mės stip­res­nė ko­man­da, da­bar gal­vo­ja­me tik apie re­van­šą sa­vo žiū­ro­vų aki­vaiz­do­je.“ Krep­ši­nin­kės tei­gi­mu, slo­vė­ nės ki­biai gy­nė­si nuo pir­mų­jų rung­ty­nių mi­nu­čių. „Tam ne­bu­ vo­me pa­si­ruo­šu­sios. Sut­ri­ko­me, to­dėl da­bar teks da­ry­ti iš­va­das ir pa­si­steng­ti tre­ni­ruo­tė­se, – tei­gė krep­ši­nin­kė. – Da­bar mū­sų lau­ kia Slo­va­ki­jos krep­ši­nin­kės. Ma­ no ma­ny­mu, tai la­bai pa­jė­gi ko­ man­da. Per­nai jos, kaip ir mes, žai­dė Eu­ro­pos čem­pio­na­te.“ Pak­laus­ta, ką pa­čiai reiš­kia ko­ man­dos ly­de­rės vaid­muo, per dve­ jas rung­ty­nes 36 taš­kus pel­niu­si ir 22 at­šo­ku­sius ka­muo­lius su­grie­ bu­si G.Pet­ro­ny­tė tei­gė ne­si­jau­ čian­ti ly­de­rė. „Ne­ga­lė­čiau pa­sa­ky­ ti, kad esu ly­de­rė. Prie ko­man­dos pri­si­jun­gė Sand­ra Lin­ke­vi­čie­nė ir Eg­lė Šul­čiū­tė, ku­rių vaid­muo ko­ man­do­je yra be ga­lo svar­bus. Jei­ gu no­ri­me pa­siek­ti ge­rų re­zul­ta­tų, tu­ri­me su­si­žais­ti kaip ko­man­da“, – tvir­ti­no aukš­taū­gė. Sle­pia vaiz­do įra­šus

Pir­ma­die­nį ko­man­dos stra­te­gai jau bu­vo su­si­pla­na­vę per­žiū­rė­ ti bū­si­mų var­žo­vių iš Slo­va­ki­jos rung­ty­nių įra­šus, ta­čiau to pa­da­ ry­ti ne­pa­vy­ko. „Mū­sų nuo­tai­kos? Kaip po pra­lai­mė­tų rung­ty­nių. Ran­kų ne­nu­lei­džia­me ir ruo­šia­

Man­tas Stan­ke­vi­čius, Ma­rius Bag­do­nas

Įs­pū­din­gi re­zul­ta­tai ne­ste­bi­na

mės ki­toms rung­ty­nėms. Te­rei­ kia pa­da­ry­ti iš­va­das ir žais­ti. Blo­ giau­sia tai, kad ne­tu­ri­me jo­kios me­džia­gos apie slo­va­kes. Pa­gal FI­BA rei­ka­la­vi­mus me­džia­gą ko­ man­dos tu­ri iš­pla­tin­ti. Slo­va­kai to ne­pa­da­rė iki šiol. Jau ke­lis kar­ tus skam­bi­no­me FI­BA at­sto­vams, ta­čiau tai ne­pa­de­da, – skun­dė­si rink­ti­nės vy­riau­sia­sis tre­ne­ris Al­ gir­das Pau­laus­kas (nuotr.). – Slo­ va­kai da­ro, ką no­ri. Net­var­ka.“ Lie­tu­vos rink­ti­nės šta­bas tu­ri me­džia­gą iš anks­tes­nio tur­ny­ro, ta­ čiau jo­je – ki­ta var­žo­vių ko­man­dos su­dė­tis, pa­si­kei­tę žai­dė­jų nu­me­riai. „Gal brai­žą ir su­ge­bė­si­me at­spė­ti, ta­čiau su­si­da­ry­ti tin­ka­mą vaiz­dą, kaip ga­li at­ro­dy­ti Slo­va­ki­jos rink­ ti­nė, sun­ku. Ti­kiuo­si gau­si­me me­ džia­gą ir spė­si­me pa­si­ruoš­ti kaip stu­den­tai – per pa­sku­ti­nę nak­tį“, – va­kar šmaikš­ta­vo tre­ne­ris. Ne­ri­mą ke­lia sen­bu­vių svei­ka­ta

Ne­ži­nia dėl pra­din­gu­sios vaiz­do me­džia­gos su var­žo­vių rung­ty­nė­ mis – ne vie­nin­te­lis tre­ne­rio gal­ vos skaus­mas. „Aikš­te­lė­je ne­ma­ žai klys­ta­me. Mū­sų įžai­dė­jos dar jau­nos, o rung­ty­nė­se su slo­vė­nė­ mis tei­sė­jas iš Kroa­ti­jos var­žo­vėms sa­vo aikš­te­lė­je lei­do da­ry­ti be­veik vis­ką. Pra­ra­do­me 19 ka­muo­lių ir drą­siai ga­li­ma sa­ky­ti, kad de­šimt iš jų var­žo­vėms ati­da­vė tei­sė­jai, – kal­bė­jo A.Pau­laus­kas. – Ki­tas da­ ly­kas, pa­ty­ru­si ko­man­da to­kias rung­ty­nes su­ge­bė­tų lai­mė­ti, o mū­ sų ma­žo­sioms žai­dė­joms trūks­ta ag­re­si­jos puo­lant ir gi­nan­tis.“ Tre­ne­ris pa­si­džiau­gė pui­kiu G. Pet­ro­ny­tės žai­dimu, ta­čiau gir­ ti žai­dė­jos ne­sku­bė­jo. „Rei­kia tris kar­tus nu­si­spjau­ti, kad jai ir to­liau taip sek­tų­si. Da­bar ji yra la­bai tei­ sin­ga­me ke­ly­je“, – sa­kė tre­ne­ris.

Pas­ta­ruo­ju me­tu olim­pi­nis čem­ pio­nas de­monst­ra­vo pui­kią spor­ ti­nę for­mą. 40-me­tis at­le­tas blyks­te­lė­jo ne tik Li­ly­je vy­ku­sio­se „Mee­ting Lil­le Met­ro­po­le“ var­žy­ bo­se (69 m 4 cm), bet ir ke­tu­rio­ mis die­no­mis anks­čiau vy­ku­sio­se var­žy­bo­se Švei­ca­ri­jos Be­lin­co­nos mies­te, kur įran­kį nu­skrai­di­no 68 m 79 cm. Vis dėl­to pa­sku­ti­niam olim­pi­ niam star­tui be­si­ren­gian­tis at­le­tas nu­spren­dė ne­si­blaš­ky­ti ir vie­toj Se­no­jo že­my­no pir­me­ny­bių pa­si­ rin­ko pa­si­ren­gi­mą Lon­do­no olim­ piadai. Pak­lau­sus, ar Švei­ca­ri­jo­je ir Pran­cū­zi­jo­je pa­siek­ti re­zul­ta­tai – sva­ri pa­raiš­ka olim­pi­niam pje­ des­ta­lui, leng­vaat­le­tis ne­sku­bė­ jo su­reikš­min­ti at­ski­rų var­žy­bų. „Olim­pi­nės žai­dy­nės – dar ne ry­ toj, lai­ko yra ne­ma­žai, to­dėl dar vis­ko ga­li bū­ti. Esu ge­rai nu­si­tei­ kęs, tie­siog rei­kia pri­si­min­ti tuos sa­vo to­li­mus me­ti­mus. Tai bu­vo ga­nė­ti­nai se­niai. No­rė­tų­si at­gai­ vin­ti jaus­mus, kai įran­kis le­kia to­li. Ži­no­ma, no­rė­tų­si tą jaus­mą pri­si­ min­ti ne olim­pi­nė­se žai­dy­nė­se, bet kiek anks­čiau“, – sa­kė V.Alek­na. Pas­ku­ti­nį kar­tą už 68 m ri­bos V.Alek­na dis­ką bu­vo nume­tęs prieš tre­jus me­tus – 2009-ai­siais. „Tre­ ni­ruo­tė­se dis­kas yra skrie­jęs ir to­ liau, ta­čiau nie­ka­da ne­ga­li­ma ly­gin­ ti tre­ni­ruo­tės ir var­žy­bų, – pa­brė­žė dis­ko me­ti­kas“.

„„Spren­di­mas: V.Alek­na pra­leis Eu­ro­pos čem­pio­na­tą, nes no­ri ge­riau

pa­si­reng­ti olim­pi­nėms žai­dy­nėms.

aukš­tų re­zul­ta­tų. Nu­mes­ti be­veik 63 m, esant 21-ų me­tų, – pui­kus re­zu­ta­tas. Tai ro­do, kad jau­nuo­lis yra tei­sin­ga­me ke­ly­je. Ti­kiu, kad jis sa­vy­je tu­ri re­zer­vų.“ A.Gu­džiaus tre­ne­ris, ke­tu­rio­ se olim­pi­nė­se žai­dy­nė­se da­ly­va­vęs Vac­lo­vas Ki­dy­kas, pir­miau­sia ne­pa­ gai­lė­jo ge­rų žo­džių V.Alek­nai. „Tai eta­lo­nas dau­ge­liui pa­sau­lio dis­ko me­ti­kų. Kai to­kių me­tų žmo­gus dis­ ką me­ta be­veik ties 70 m ri­ba – tai pa­sau­li­nio mas­to eta­lo­nas, – kal­ bė­jo tre­ne­ris. – Toks jo re­zul­ta­tas olim­pi­nė­se žai­dy­nė­se ga­ran­tuo­tų me­da­lį. Jis to sie­kia, o aš juo ti­kiu.“ Pra­kal­bus apie A.Gu­džių, tre­ne­ ris pa­brė­žė, kad da­bar svar­biau­sias spor­ti­nin­ko tiks­las – olim­pi­nis A nor­ma­ty­vas. „Jam neuž­ten­ka B nor­ma­ty­vo, ku­ris yra 63 m. Jis pri­ va­lo nu­mes­ti 65 m. Man ne­pa­to­gu apie tai kal­bė­ti, nes jau­čiu dvip­ ras­miš­ką jaus­mą: žmo­nės svei­ki­na jį nu­me­tus be­veik 63 m, o aš džiau­ giuo­si, kad jis pir­mą kar­tą pa­sie­kė tarp­tau­ti­nio spor­to meist­ro re­zul­ ta­tą“, – kal­bė­jo V.Ki­dy­kas. Ko­pi­ja­vo V.Alek­ną

Pa­sau­li­nis eta­lo­nas

Įs­pū­din­gus re­zul­ta­tus sek­to­riu­ je pa­sta­ruo­ju me­tu de­monst­ra­vo ir And­rius Gu­džius. Švei­ca­ri­jo­je vy­ ku­sio­se var­žy­bo­se dis­ką nu­skrai­di­ nęs 62,90 m jis li­po ant pri­zi­nin­kų pa­ky­los tre­čio­jo laip­te­lio. „Džiau­ giuo­si dėl And­riaus – jam pa­vyks­ta ge­rin­ti sa­vo as­me­ni­nius re­kor­dus, – sa­kė V.Alek­na. – Tai dar jau­ nas spor­ti­nin­kas, bet jau pa­sie­kęs

„Tre­ni­ruo­tė­je šiais me­tais A.Gu­ džius jau tris kar­tus yra nu­svie­dęs dis­ką dau­giau kaip 65 m. Ti­kiuo­si, kad jis įsi­bė­gės ir pa­sieks A nor­ma­ ty­vą, – vy­lė­si tre­ne­ris. – Vai­ki­nas yra be ga­lo ta­len­tin­gas. Il­gą lai­ką ieš­ko­me jam la­biau­siai tin­kan­čios tech­ni­kos, nes V.Alek­na me­ta dis­ ką lai­ky­da­ma­sis bend­rų prin­ci­pų, bet tech­ni­ką yra pri­tai­kęs as­me­ niš­kai sau. Ban­dė­me ir mes tris ar

Vy­tau­to Liau­dans­kio nuo­tr.

Lie­tu­viai Hel­sin­ky­je Hel­sin­k y­je bir­že­l io 27–liepos 1 d. vyk­sian­čia­me Eu­ro­pos leng­vo­sios at­le­t i­kos čem­pio­na­te da­ly­vaus 1 342 at­le­tai. Lie­t u­va už­re­g ist­ra­vo 24 leng­vaat­le­čius 20 rung­čių. Vi­si Lie­tu­vai Hel­sin­k y­je at­sto­vau­sian­ tys at­le­tai: Li­na Grin­či­kai­tė (100 m), Ag­nė Šerkš­nie­nė (400 m), Eg­lė Bal­ čiū­nai­tė (800 m), Na­ta­li­ja Pi­liu­ši­na (800 m, 1 500 m), Vai­da Žū­si­nai­tė (3 000 m kliū­ti­nis bė­g i­mas), So­na­ ta Ta­mo­šai­t y­tė (100 m bar­je­r i­n is bė­g i­mas), Eg­lė Stai­šiū­nai­tė (400 m bar­je­r i­n is bė­g i­mas), Ai­r i­nė Pal­šy­ tė (šuo­liai į aukš­t į), Aust­ra Sku­jy­tė (šuo­liai į aukš­t į, ru­tu­lio stū­mi­mas), Zi­n ai­d a Send­r iū­tė (dis­ko me­t i­ mas), Ind­rė Ja­ku­bai­ty­tė (ie­ties me­ ti­mas), Ry­t is Sa­ka­laus­kas (100 m, 4x100 m), Vi­ta­l i­jus Koz­lo­vas (800 m), Man­tas Šil­kaus­kas (110 m bar­ je­ri­nis bė­g i­mas), Sil­vest­ras Guo­g is (400 m bar­je­ri­nis bė­g i­mas), Rai­vy­ das Sta­nys (šuo­liai į aukš­tį), Po­vi­las My­ko­lai­tis (šuo­liai į to­lį), Man­tas Di­ lys (tri­šuo­lis), And­rius Gu­džius (dis­ ko me­ti­mas), Žil­vi­nas Ado­ma­vi­čius (4x100 m), Egi­di­jus Di­lys (4x100 m), Ai­va­ras Pranc­ke­v i­čius (4x100 m), Mar­tas Skra­bu­lis (4x100 m), Kos­tas Skra­bu­lis (4x100 m).

ke­tu­ris mė­ne­sius idea­liai ko­pi­juo­ti V.Alek­nos tech­ni­ką, ta­čiau mums ji ne­ti­ko. Da­bar ieš­ko­me tei­sin­ gos for­mu­lės. Ne­ži­nau, ar pa­vyks tai pa­da­ry­ti šiais me­tais, bet ki­tais me­tais, ma­nau, A.Gu­džiaus re­zul­ ta­tai pa­ste­bi­mai pa­ge­rės.“

„Kau­no die­nos“ su­per­tau­rės ti­tu­las – vėl KM „Per­ Kau­no krep­ši­nio mė­gė­jų ly­gos (KKML) se­zo­ną tra­di­ciš­kai už­bai­gė „Kau­no die­nos“ su­per­tau­rės tur­ny­ ras, ku­ria­me ant­rus me­tus iš ei­lės trium­fa­vo KM „Per­kū­nas“ eki­pa. Pa­dė­jo di­des­nis meist­riš­ku­mas

„„Ne­nu­ga­li­mi: ant­rus me­tus iš ei­lės turnyre triumfavo KM „Per­kū­no“ krepšininkai.

Re­zul­ta­ty­vio­se fi­na­lo rung­ty­nė­se Egi­di­jaus Dim­šos ve­da­ma ko­man­da 99:96 įvei­kė Na­cio­na­li­nė­je krep­ši­ nio ly­go­je (NKL) rung­ty­niau­jan­čią Jo­na­vos „Trio­bet“ eki­pą. Per vi­są fi­na­lą ini­cia­ty­vą sa­vo ran­ko­se lai­kę „Per­kū­no“ krep­ši­nin­kai rung­ty­nių pa­bai­go­je tu­rė­jo ge­ro­kai pa­plu­šė­ ti dėl per­ga­lės, nes var­žo­vai jau al­ sa­vo į nu­ga­rą. Vis dėl­to jo­na­viš­kiai neiš­nau­do­jo sa­vo šan­sų, o bau­dų me­ti­mus pa­tai­kęs E.Dim­ša įtvir­ti­ no sa­vo ko­man­dos per­ga­lę. Jis su­rin­ko 47 nau­din­gu­mo ba­ lus ir ta­po nau­din­giau­siu fi­na­li­ nių rung­ty­nių žai­dė­ju. Puo­lė­jas ne

tik pel­nė 31 taš­ką, at­ko­vo­jo 10 ka­ muo­lių, bet ir at­li­ko 5 re­zul­ta­ty­vius per­da­vi­mus bei iš­pro­vo­ka­vo 11 var­ žo­vų pra­žan­gų. Jam pui­kiai tal­ki­no 22 taš­kus pel­nęs Sii­mas San­de­ris Ve­ne ir 17 taš­kų pri­dė­jęs Da­rius Gvez­daus­ kas. Ša­rū­nas Va­si­liaus­kas at­li­ko įspū­din­gą dvi­gu­bą dub­lį – 15 taš­kų ir 18 re­zul­ta­ty­vių per­da­vi­mų. Lai­mė­jo drau­gų kom­pa­ni­ja

Po per­ga­lės ge­riau­sias tur­ny­ro įžai­ dė­jas Ša­rū­nas Va­si­liaus­kas džiau­ gė­si tu­rė­jęs ga­li­my­bę rung­ty­niau­ti to­kio­je pui­kio­je ko­man­do­je. „Bu­vo la­bai sma­gu žais­ti „Per­kū­no“ ko­ man­do­je: meist­riš­ki žai­dė­jai, ge­ri aukš­taū­giai – tik pa­duok ka­muo­lį! Čia bu­vo ge­rų drau­gų kom­pa­ni­ja, tad lai­kas ne­praė­jo vel­tui“, – kal­ bė­jo krep­ši­nin­kas. Pra­lai­mė­ju­sių­jų aukš­taū­gis Ro­kas


11

trečiADIENIS, birželio 20, 2012

sportas

Suo­kal­bio iš­veng­ta: ita­lai – ket­virt­fin ­ a­ly­je Ita­li­jos na­cio­na­li­ nės rink­ti­nės ger­ bė­jai ga­li leng­viau at­si­pūs­ti. Pla­ne­tos čem­pio­nė Is­pa­ni­ ja pa­sku­ti­nė­se C gru­pės rung­ty­nė­ se po at­kak­lios ko­ vos įvei­kė kroa­tus ir at­vė­rė „Žyd­ra­jai ko­man­dai“ ke­lią į ket­virt­fi­na­lį. Ita­lai pra­no­ko be taš­kų li­ku­sius ai­rius.

Nuomonės Italija–Airija 2:0.

Ce­sa­re Pran­del­li

Ita­li­jos rink­ti­nės vyr. tre­ne­ris

Svar­biau­sia, kad žen­gė­me į ket­virt­ fi­na­lį. Su kuo teks kau­tis at­krin­ta­ mo­sio­se var­žy­bo­se, mums nė­ra jo­ kio skir­tu­mo. Jau žai­dė­me su is­pa­ nais ir su­ge­bė­jo­me iš­ko­vo­ti ly­gią­ sias. Tai pui­kiai įro­do, kad jei žai­ džia­me ge­rai, mums nė­ra pa­vo­jin­ gas joks prie­ši­nin­kas.

Gio­van­ni Tra­pat­to­ni

Ai­ri­jos rink­ti­nės vyr. tre­ne­ris

Šį kar­tą žai­dė­me daug ge­riau nei ma­ če su is­pa­nais ar kroa­tais. Jau­čiau, kad fut­bo­li­nin­kai šian­dien daug la­ biau su­si­kon­cent­ra­vę ir at­si­da­vę. Jų aky­se ma­tė­si ryž­tas ir at­sa­ko­my­ bė prieš sir­ga­lius, ku­rie at­vy­ko mū­ sų pa­lai­ky­ti.

Kroatija–Ispanija 0:1. Vi­cen­te del Bos­que

„„Smū­gis: ai­rių ka­pi­to­nas D.Duf­fas iš­mu­šė ka­muo­lį iš var­tų, ta­čiau ma­čui va­do­va­vęs tur­kas Cu­ney­tas Ca­ki­

ras ita­lo An­to­nio Cas­sa­no įvar­tį įskai­tė. 

Ma­rius Bag­do­nas m.bagdonas@diena.lt

Juo­da­sis sce­na­ri­jus ne­pa­si­kar­to­jo

Ita­lų ži­niask­lai­dos būgš­ta­vi­mai, kad pa­sku­ti­nės rung­ty­nės tarp is­pa­nų ir kroa­tų ga­li bū­ti su­tar­tos, ne­pa­sit­ vir­ti­no. Jei šios abi eki­pos bū­tų su­ žai­du­sios re­zul­ta­ty­vio­mis ly­gio­sio­ mis (2:2, 3:3 ir t.t.), ita­lams, net ir įmu­šus į ai­rių var­tus tu­zi­ną įvar­čių, šis čem­pio­na­tas bū­tų pa­si­bai­gęs. Pa­na­šio­je si­tua­ci­jo­je kar­tą ita­lai jau bu­vo at­si­dū­rę. 2004-ųjų Eu­ ro­pos pir­me­ny­bė­se Por­tu­ga­li­jo­je, pa­sku­ti­nė­se gru­pės rung­ty­nė­se, „Squad­ra Az­zur­ra“ su­mu­šė bul­ga­ rus, ta­čiau ne­pra­sib­ro­vė į ket­virt­fi­ na­lį, ka­dan­gi ki­ta­me ma­če da­nai ir šve­dai su­žai­dė abi eki­pas ten­ki­nu­ sio­mis ly­gio­sio­mis 2:2. Ai­ri­jos rink­ti­nę tre­ni­ruo­jan­čiam ita­lui Gio­van­ni Tra­pat­to­ni atim­ ti taš­kų iš sa­vo tau­tie­čių ne­pa­vy­ ko. Ita­li­ja šven­tė už­tik­rin­tą per­ ga­lę 2:0, o nu­ga­lė­to­jams įvar­čius pel­nė An­to­nio Cas­sa­no ir po kei­ ti­mo aikš­tė­je pa­si­ro­dęs Ma­rio Ba­ lo­tel­li.

Gy­rė pa­pil­do­mus tei­sė­jus

Ita­lams mu­šant pir­mą įvar­tį ka­ muo­lys kir­to var­tų li­ni­ją, ta­čiau jį kaip­mat iš var­tų iš­mu­šė ka­pi­to­no raiš­tį ry­šė­jęs ir 100-ąsias rung­ty­ nes Ai­ri­jos rink­ti­nė­je žai­dęs Da­ mie­nas Duf­fas. Vis dėl­to už var­tų li­ni­jos sto­vė­jęs ma­čo ar­bit­ras įvar­ tį įskai­tė.

Pla­ti­ni ti­ki­si, kad pa­pil­do­mi ar­ bit­rai už var­tų bent ku­riam lai­ kui nu­til­dys skep­ti­kus, ku­rie rei­ ka­lau­ja, kad ant var­tų li­ni­jos bū­tų pra­dė­tos nau­do­ti tech­no­lo­gi­jos, lei­džian­čios ma­čo ar­bit­rui au­to­ ma­tiš­kai nu­sta­ty­ti, ar bu­vo įvar­ tis, ar ne. Jaus­min­gas at­si­svei­ki­ni­mas

Ce­sa­re Pran­del­li:

Da­bar su­pran­tu, kad tei­sė­jai už ga­li­nės li­ ni­jos yra tik­rai ge­ras spren­di­mas. „Jei ne jis, gal­būt mū­sų įvar­ tis taip ir ne­bū­tų įskai­ty­tas. Da­bar su­pran­tu, kad tei­sė­jai už ga­li­nės li­ ni­jos yra tik­rai ge­ras spren­di­mas“, – po ma­čo sakė ita­lų stra­te­gas Ce­ sa­re Pran­del­li. Pen­ki tei­sė­jai per rung­ty­nes – Eu­ro­pos fut­bo­lo čem­pio­na­tų nau­ jo­vė. UE­FA pre­zi­den­tas Mi­che­lis

Ly­giai prieš 18 me­tų tą pa­čią die­ną Ita­li­jos ir Ai­ri­jos komandos su­si­ ti­ko Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se vy­ku­sio pa­sau­lio čem­pio­na­to pir­mo­sio­ se rung­ty­nė­se. Tuo­met ai­riai sen­ sa­cin­gai šven­tė per­ga­lę 1:0. Po šių rung­ty­nių Šiau­rės Ai­ri­jo­je įvy­ko sir­ga­lių konf­lik­tas, per ku­rį žu­vo še­ši vie­na­me ba­re rung­ty­nes ste­ bė­ję žmo­nės. Dar pen­ki bu­vo su­ žeis­ti. Pa­ger­biant žu­vu­sių­jų at­mi­ ni­mą ai­riai šie­met rung­ty­nė­se su ita­lais žai­dė ry­šė­da­mi juo­dus ge­ du­lo raiš­čius. Ki­to­je dvi­ko­vo­je kroa­tai su­ren­ gė dau­gy­bę pa­vo­jin­gų ata­kų prie pa­sau­lio čem­pio­nų var­tų, ta­čiau įmuš­ti į Ike­ro Ca­sil­la­so gi­na­mus var­tus ne­su­ge­bė­jo, o bai­gian­tis

­kū­no“ krep­ši­nin­kams ko­me jė­gų, var­žo­vų ko­man­da stip­ri in­di­vi­dua­liai, jų meist­riš­ku­mas di­ des­nis, ta­čiau sten­gė­mės, ko­vo­jo­me iki ga­lo“, – sa­kė puo­lė­jas. Bron­za – „At­le­tui“

„„ Ly­de­ris: ge­riau­siu tur­ny­ro įžai­dė­

ju iš­rink­tas Š.Va­si­liaus­kas (deši­ nėje) fi­na­le su­ži­bė­jo įspū­din­gu dvi­gu­bu dub­liu. To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

Gri­nius tvir­ti­no, kad rung­ty­nės bu­ vo ge­ros ir gra­žios, ta­čiau per­ga­lę lė­ mė di­des­nis var­žo­vų meist­riš­ku­mo ly­gis. „Rung­ty­nių pa­bai­go­je pri­trū­

At­kak­lio­se ma­žo­jo fi­na­lo rung­ty­ nė­se trium­fa­vo pui­kiai ant­ro­je var­ žy­bų da­ly­je su­žai­dę LKKA „At­le­to“ krep­ši­nin­kai. Pas­ta­rie­ji re­zul­ta­ tu 71:68 įvei­kė Birš­to­no „Jazz–Di­ remta“ eki­pos pa­si­prie­ši­ni­mą. Re­z ul­ta­ty­v iau­s iai nu­ga­l ė­to­j ų gre­to­se rung­ty­nia­vo Tau­ran­tas Ta­ mo­šiū­nas, pel­nęs 19 taš­kų. Pra­lai­ mė­ju­sie­siems dvi­gu­bus dub­lius su­ rin­ko Azee­zas Ola­di­me­jis (20 tšk. ir 15 at­ko­vo­tų ka­muo­lių) ir Pau­lius Pet­ri­le­vi­čius (19 tšk. ir 10 at­ko­vo­ tų ka­muo­lių). Ne­pai­sant per­ga­lės, „At­le­to“ tre­ ne­ris Edas Nic­kus bu­vo ne­pa­ten­ kin­tas sa­vo ko­man­dos nu­si­tei­ki­mu

rung­ty­nėms. „Di­de­lė pro­ble­ma yra tai, kad pa­lei­dus žai­dė­jus pail­sė­ti, po sa­vait­ga­lio jie grįž­ta vi­siš­kai ki­ to­kios nuo­tai­ko­s. No­riu pa­sa­ky­ti, kad dau­ge­lio žai­dė­jų pro­fe­sio­na­ lu­mo ly­gis šiuo at­žvil­giu yra la­bai ma­žas. Ne­ga­li bū­ti taip, kad tre­ne­ ris no­ri lai­mė­ti la­biau už žai­dė­jus, ne­ga­li­ma rung­ty­niau­ti be azar­to. To­kio am­žiaus krep­ši­nin­kams nuo­ var­gio ne­bū­na, tie­siog nu­si­tei­ki­mo rei­kia. Ir tai lie­čia ne tik ma­no auk­ lė­ti­nius, bet ir vi­sus krep­ši­nin­kus“, – pik­ti­no­si stra­te­gas. Ap­do­va­no­ji­mų ce­re­mo­ni­jo­je ge­ riau­siais tur­ny­ro žai­dė­jais pri­pa­ žin­ti: Pau­lius Pet­ri­le­vi­čius (Birš­ to­no „Jazz–Diremta“), Pau­lius Ma­la­šaus­kas (LKKA „At­le­tas“), Mar­ty­nas Lin­ke­vi­čius (Jo­na­vos „Trio­bet“) ir Ša­rū­nas Va­si­liaus­kas (KM „Per­kū­nas“). KD, KKML inf.

AFP nuo­tr.

Sta­tis­ti­ka „„C gru­pė

Kroatija–Ispanija 0:1 (0:0). Gdans­ kas, 39 076 žiū­ro­vai. Įvar­t is: Je­s us Na­va­s as (88 min.) Italija–Airija 2:0 (1:0). Poz­n a­nė, 38 794 žiū­ro­vai. Įvar­č iai: An­to­n io Cas­sa­no (35 min.) ir Ma­r io Ba­lo­tel­ li (90 min.). Komanda

1. Is­pa­ni­ja 2. Ita­li­ja 3. Kroa­ti­ja 4. Ai­ri­ja

Perg.

Lyg.

Pral.

Įv.

Tšk.

2 1 1 0

1 2 1 0

0 0 1 3

6:1 4:2 4:3 1:9

7 5 4 0

Is­pa­ni­jos rink­ti­nės vyr. tre­ne­ris

Bu­v o la­b ai sun­k us ir in­t en­s y­v us ma­čas. Var­žo­vai ge­rai gy­nė­si ir la­ bai draus­min­gai žai­dė be ka­muo­ lio. Jų kont­ra­t a­kos bu­vo la­bai pa­ vo­jin­gos. Ne­sa­kau, kad to­kio vaiz­ do ne­s i­t i­k ė­j o­m e, tad la­b ai džiau­ giuo­si šia per­ga­le.

Sla­ve­nas Bi­li­čius

Kroa­ti­jos rink­ti­nės vyr.tre­ne­ris

Tu­ri­me pui­kią ko­man­dą ir ji dar tik­rai ne­ta­rė sa­vo pa­sku­ti­nio žo­džio. At­sis­ vei­kin­da­mas no­riu la­bai pa­dė­ko­ti vi­ siems žai­dė­jams, su ku­riais te­ko dirb­ ti. Še­še­rius me­tus tre­ni­ruo­ti juos man bu­vo la­bai ma­lo­nu. Vi­sa­da di­džiuo­ siuo­si šia pa­tir­ti­mi.

Tvar­ka­raš­tis „„Ry­toj ket­virt­fi­na­ly­je

ma­čui is­pa­nai su­ren­gė grei­tą kont­ ra­ta­ką, ku­rią tiks­liu smū­giu už­bai­ gė Je­sus Na­va­sas – 1:0. Šiuo pra­lai­mė­ji­mu Sla­ve­nas Bi­ li­čius bai­gė dar­bą Kroa­ti­jos na­cio­ na­li­nė­je rink­ti­nė­je. Po šio Eu­ro­pos čem­pio­na­to 43-ejų stra­te­gas at­si­ svei­kins su ko­man­da ir pra­dės dar­ bą Mask­vos „Lo­ko­mo­tiv“ klu­be. „Yra įma­n o­m a nu­ga­l ė­t i is­pa­

21:45 val. Var­šu­vo­je: Če­k i­ja–­Por­ tu­ga­li­ja.

nus, ta­čiau tai pa­da­ry­ti ne­pap­ras­ tai sun­ku. Ži­no­jo­me, kad tu­rė­si­ me dvi ar tris pro­gas. Jei ne­su­ge­bi jų iš­nau­do­ti, ga­liau­siai bū­si nu­ baus­tas. Gai­l a, kad taip ir nu­ ti­ko“, – po ma­č o ap­gai­l es­ta­vo S.Bi­li­čius.


12

trečiADIENIS, birželio 20, 2012

pasaulis Ren­gia­si ­ pro­tes­tams

Ne­lai­mė ­ jū­ro­je

Iš­da­vė ­ Ka­na­dai

Mu­sul­mo­nų bro­li­ja, pa­skel­bu­ si, kad jos kan­di­da­tas Mo­ham­ me­das Mur­si lai­mė­jo Egip­to pre­zi­den­to rin­ki­mus, pa­reiš­ kė, kad pro­tes­tuos prieš ka­ri­ nės val­džios ban­dy­mą stip­rin­ ti sa­vo ga­lias. Ofi­cia­lūs re­zul­ta­ tai bus skel­bia­mi ry­toj, ta­čiau Bro­li­ja tvir­ti­na, kad M.Mur­si su­rin­ko 52 pro­c. ir lai­mė­jo.

In­do­ne­zi­jos gel­bė­to­jai pra­ne­ šė, kad dvi die­nos po to, kai prie ry­ti­nių ša­lies kran­tų nu­ sken­do me­di­nis lai­vas, 58 žmo­nės vis dar lai­ko­mi din­ gu­siais ir kad lai­ve bu­vo daug dau­giau ke­lei­vių, nei ma­ny­ta iš pra­džių. Lai­vas, kaip tvir­ti­ na gel­bė­to­jai, pa­sken­do dėl aud­ros jū­ro­je.

Por­no­fil­mų ak­to­rių Lu­ką Roc­ co Mag­not­tą, kal­ti­na­mą tuo, kad praė­ju­sį mė­ne­sį Mon­rea­ ly­je nu­žu­dė ir su­ka­po­jo ki­ną stu­den­tą, Vo­kie­ti­ja pir­ma­die­ nį iš­da­vė Ka­na­dai. Ka­na­dos psi­cho­pa­tu va­di­na­mas 29 metų. vy­ras le­do smul­kin­tu­ vu nu­žu­dė Lin Ju­ną, ta­da su­ ka­po­jo jo kū­ną.

Kaip at­ro­do Ser­bi­jos pre­zi­den­tas? Bri­tų ži­niask­lai­da juo­kia­si – ES už­ sie­nio po­li­ti­kos įga­lio­ti­nė Cat­he­ri­ ne Ash­ton ne­ži­no, kaip at­ro­do Ser­ bi­jos pre­zi­den­tas.

Ne­ma­lo­nus ba­ro­nie­nei in­ci­den­tas įvy­ko Briu­se­lio ko­ri­do­riu­je. Vaiz­do ka­me­ra už­fik­sa­vo, kaip C.Ash­ton blaš­ko­si ko­ri­do­riu­je prieš su­si­ti­ki­ mą su ką tik iš­rink­tu Ser­bi­jos va­do­ vu To­mis­la­vu Ni­ko­li­čiu­mi klaus­da­ ma sa­vo pa­ta­rė­jų, kaip šis at­ro­do. Vy­riau­sio­jo ES de­ry­bi­nin­ko su Ser­bi­ja Ro­ber­to Coo­pe­rio ba­ro­ nie­nė pa­klau­sė, kaip at­ro­do Ser­ bi­jos va­do­vas, ta­čiau ir jis to ne­ ži­no­jo. „Ro­ber­tai, rei­kia, kad kas nors ei­tų su ma­ni­mi, nes ne­ži­nau, kaip jis at­ro­do“, – pa­sa­kė ES dip­lo­ma­ ti­jos va­do­vė. Ta­čiau R.Coo­pe­ris at­ sa­kė: „Ir aš ne­ži­nau.“ Ta­da jau gar­siai C.Ash­ton, lai­ ko­ma vie­na įta­kin­giau­sių pa­sau­lio po­li­ti­nių as­me­ny­bių, pa­klau­sė, kas ži­no, kaip at­ro­do Ser­bi­jos va­do­vas, ar ga­li pa­ro­dy­ti jo nuo­trau­ką. Lai­mė, vie­nas pa­rei­gū­nas, tuo me­tu bu­vęs ne­to­lie­se, pa­ro­dė Ser­ bi­jos ly­de­rio fo­tog­ra­fi­ją. „Aš tu­riu nuo­trau­ką“, – su­šu­ko pa­rei­gū­nas. Šis vaiz­do įra­šas ta­po tik­ra sen­ sa­ci­ja so­cia­li­niuo­se tink­la­la­piuo­ se. Vė­liau vaiz­do me­džia­go­je ma­ ty­ti, kaip C.Ash­ton svei­ki­na­si su Ser­bi­jos va­do­vu, nors prieš ke­lias mi­nu­tes ne­tu­rė­jo ža­lio su­pra­ti­mo, kaip jis at­ro­do. Kon­ser­va­to­rių blo­kui pri­klau­ san­tis Eu­ro­pos Par­la­men­to na­rys Mar­ti­nas Cal­la­na­nas ne­slė­pė kri­ ti­kos: „La­bai glu­mi­na fak­tas, kad šim­tus mi­li­jo­nų sva­rų lei­džia­me ES dip­lo­ma­ti­nei tar­ny­bai, o jie net ne­ ga­li ras­ti žmo­gaus, ži­nan­čio, kaip at­ro­do Ser­bi­jos pre­zi­den­tas. Dar la­biau šo­ki­ruo­ja tai, jog ba­ro­nie­ nės žmo­gus Ser­bi­jo­je taip pat apie tai ne­tu­ri ža­lio su­pra­ti­mo. Tai tik­ rai ne­ke­lia pa­si­ti­kė­ji­mo.“ T.Ni­ko­li­čius Ser­bi­jos va­do­vu iš­ rink­tas ge­gu­žės 21 d. „The Te­leg­raph“ inf.

„„Klau­si­mas: ar Ser­bi­jai pa­vyks

tap­ti ES na­re, jei Bend­ri­jos už­sie­ nio rei­ka­lų įga­lio­ti­nė ne­ži­no, kaip at­ro­do šios ša­lies va­do­vas? 

„Scan­pix“ nuo­tr.

„„Dė­me­sys: dau­giau­sia dė­me­sio Mek­si­ko­je su­si­rin­kę pa­sau­lio ga­lin­giau­sių vals­ty­bių ly­de­riai sky­rė eu­ro zo­nos kri­zei. 

„Reu­ters“ nuo­tr.

Su­si­ti­ki­me – kri­ti­kos strė­lės Eu­ro­pai „Kri­zė pra­si­dė­jo ne Eu­ro­po­je“, – rė­žė Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos (EK) va­do­vas José Ma­nue­lis Bar­ro­so. Jis, ži­no­ma, tei­sus, ta­čiau da­bar kri­zė skan­di­na bū­tent Se­ną­jį že­my­ną. Ne­ nuos­ta­bu, kad pa­sau­lio ga­lin­gie­ji Di­džio­jo dvi­de­šim­tu­ko (G 20) su­va­žia­vi­me svai­dė žai­bus eu­ro­pie­čių pu­sėn. Įg­ri­so priekaištai

G 20 su­va­žia­vi­me Mek­si­kos ku­ ror­te San Cho­se del Ka­bo dė­me­ sio cent­re bu­vo Eu­ro­pos va­do­vai. „Grei­čiau spręs­ki­te sa­vo pro­ble­ mas“, – toks bu­vo dau­ge­lio di­ džiau­sių ir ga­lin­giau­sių pa­sau­lio vals­ty­bių, ku­rių eko­no­mi­kos su­ da­ro 80 pro­c. pa­sau­lio eko­no­mi­ kos, va­do­vų pa­ta­ri­mas. Ta­čiau Eu­ro­pos va­do­vai šį kar­tą ga­na aiš­kiai at­rė­žė, kad kri­zė Eu­ ro­po­je nė­ra vien eu­ro­pie­čių rei­ka­ las, ji esan­ti pa­sau­li­nė pro­ble­ma. „Jei at­vi­rai, mes ne­vy­ko­me čia, kad klau­sy­tu­me pa­ta­ri­mų apie de­ mok­ra­ti­ją ar­ba kaip tvar­ky­ti sa­vo eko­no­mi­ką“, – ga­na pik­tai iš­rė­žė EK va­do­vas. Kas ži­no, kaip Eu­ro­pos va­do­ vams bū­tų te­kę kal­bė­ti Mek­si­ko­ je, jei sa­vait­ga­lį pa­si­bai­gę Grai­ki­jos rin­ki­mai bū­tų at­ne­šę sėk­mę grai­ kų ra­di­ka­lams, ku­rie ke­ti­no per­si­ de­rė­ti dėl tau­py­mo prie­mo­nių ša­ liai. Tie­sa, Grai­ki­jos kon­ser­va­to­rių va­do­vas An­to­nis Sa­ma­ras už­si­mi­ nė, jog no­rė­tų su­švel­nin­ti pa­gal­ bos pa­ke­to są­ly­gas, ta­čiau Vo­kie­ti­ jos, di­džiau­sios Grai­ki­jos do­no­rės, kanc­le­rė An­ge­la Mer­kel Mek­si­ko­ je nu­kir­to, kad jo­kių nau­jų de­ry­bų su grai­kais ne­bus.

„Rin­ki­mais ne­ga­li­ma kel­ti klau­ si­mų dėl Grai­ki­jos pri­siim­tų įsi­pa­ rei­go­ji­mų. Ne­ga­li­me leis­tis į komp­ ro­mi­sus dėl sa­vo su­tar­tų re­for­mos žings­nių“, – sa­kė A.Mer­kel. Nors ji su Pran­cū­zi­jos va­do­ vu Fran­çois Hol­lan­de’u ak­cen­ta­ vo eko­no­mi­kos au­gi­mą, Vo­kie­ti­ jos vy­riau­sy­bės va­do­vė ne­pa­ro­dė ženk­lų, kad ke­ti­na at­si­sa­ky­ti sa­ vo griež­tos po­zi­ci­jos dėl Eu­ro­pos įves­tų tau­py­mo prie­mo­nių įsi­sko­ li­nu­sioms eu­ro zo­nos na­rėms. Ke­ti­na stip­rin­ti eko­no­mi­ką

Vis­gi, ne­pai­sant si­tua­ci­jos Grai­ki­ jo­je, pa­sau­lio ly­de­riai žars­tė­si ne­ ma­lo­nio­mis rep­li­ko­mis Eu­ro­pos at­žvil­giu. Dau­ge­lis pa­brė­žė, jog Eu­ro­pa per­ne­lyg men­kai sten­gia­ si, kad fi­nan­sų kri­zė bū­tų įveik­ta. Pa­sau­lio ban­ko va­do­vas Ro­ber­ tas Zoel­lic­kas sa­kė: „Mes vi­si lau­ kia­me iš Eu­ro­pos, kad ši pa­sa­ky­tų, ką ke­ti­na da­ry­ti.“ Ta­čiau JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma pa­reiš­kė, kad jį „pa­drą­si­ no“ Eu­ro­pos pla­nai. Ki­tas svar­bus klau­si­mas, ku­ris su­lau­kė dė­me­sio per su­si­ti­ki­mą, – pa­sau­lio eko­no­mi­kos gai­vi­ni­ mas. Tarp­tau­ti­nis va­liu­tos fon­das (TVF) pa­skel­bė apie pa­ža­dė­tus 456 mlrd. do­le­rių kri­zės fon­dui,

ku­riuo bus sie­kia­ma atei­ty­je už­ kirs­ti ke­lią nau­joms kri­zėms. Di­des­nį in­dė­lį į TVF pa­ža­dė­jo ir va­di­na­ma­sis BRICS blo­kas, ku­ rį su­da­ro Bra­zi­li­ja, Ru­si­ja, In­di­ja, Ki­ni­ja ir Pie­tų Af­ri­ka.

Jei at­vi­rai, mes ne­ vy­ko­me čia, kad klau­sy­tu­me pa­ta­ri­ mų apie de­mok­ra­ti­ ją ar­ba kaip tvar­ky­ti sa­vo eko­no­mi­ką. Ki­ni­ja pa­ža­dė­jo, kad pa­di­dins sa­vo įna­šą 43 mlrd. do­le­rių, o In­ di­ja ir Ru­si­ja po 10 mlrd. do­le­rių. G 20 ly­de­riai kar­tu su­ta­rė at­ kur­ti pa­si­ti­kė­ji­mą tra­pia pa­sau­lio eko­no­mi­ka. „Vi­sos G 20 na­rės im­sis bū­ti­ nų veiks­mų pa­sau­li­niam au­gi­mui stip­rin­ti ir pa­si­ti­kė­ji­mui at­kur­ti“, – bu­vo sa­ko­ma bend­ra­me pa­si­ra­ šy­ta­me ko­mu­ni­ka­te. Ragino nutraukti smurtą

Su­si­ti­ki­me ap­tar­ti ir sau­gu­mo klau­si­mai. Pir­ma­ja­me su­si­ti­ki­me su Ru­si­jos pre­zi­den­tu Vla­di­mi­

ru Pu­ti­nu JAV va­do­vas B.Oba­ma dau­giau­sia dė­me­sio sky­rė Si­ri­jos pro­ble­mai. Abu ly­de­riai pa­ra­gi­no ne­del­siant už­baig­ti kru­vi­ną konf­lik­tą. „Tam, kad bū­tų su­stab­dy­tas krau­jo lie­ji­mas Si­ri­jo­je, ra­gi­na­ me ne­del­siant nu­trauk­ti bet ko­kį smur­tą“, – sa­ko­ma abie­jų ly­de­rių pa­reiš­ki­me. Po po­kal­bio su JAV va­do­vu V.Pu­ ti­nas pa­brė­žė, kad jis ir B.Oba­ma ra­do „daug bend­rų po­žiū­rio taš­ kų“ dėl jau 15 mė­ne­sių vyks­tan­čio su­ki­li­mo. B.Oba­ma sa­kė, jog jis ir V.Pu­ti­ nas su­ti­ko dėl to, kad sie­kiant su­ stab­dy­ti konf­lik­tą bū­ti­nas „po­li­ ti­nis pro­ce­sas“, ir pa­ža­dė­jo dirb­ti su Jung­ti­nių Tau­tų ir Ara­bų ly­gos pa­siun­ti­niu Ko­fi An­na­nu mė­gi­ nant su­re­gu­liuo­ti kri­zę. Tie­sa, Ru­si­ja jau pa­skel­bė, kad prie Si­ri­jos kran­tų ke­ti­na pa­siųs­ ti du ka­ro lai­vus su jū­rų pės­ti­nin­ kais. Lai­vai bus dis­lo­kuo­ti Si­ri­jos Tar­tu­so mies­te, ku­ria­me yra Ru­ si­jos ka­ri­nė ba­zė. Va­šing­to­nas ne sy­kį reiš­kė pa­ si­pik­ti­ni­mą, kad Ru­si­ja blo­kuo­ ja Jung­ti­nių Tau­tų Sau­gu­mo Ta­ ry­bos ryž­tin­gas prie­mo­nes prieš Bas­ha­rą al As­sa­dą. BBC, BNS, „Reu­ters“ inf.


13

trečiadienis, birželio 20, 2012

14p.

ratai

Va­sa­rą pa­jū­ry­je už­re­gist­ruo­ja­mas dvi­ra­čių va­gys­čių šuo­lis.

ratai@diena.lt Redaktorius Arūnas Andriuškevičius

Juo­dų­jų dė­mių ke­liuo­se ma­žė­ja Lie­tu­vos ke­lių di­rek­ci­ja skel­bia, kad ša­lies ke­lių že­mė­la­py­je ma­žė­ja va­di­na­mų­jų juo­ dų dė­mių, ku­rio­se anks­čiau bū­da­vo už­re­ gist­ruo­ja­ma itin skau­džių, kar­tais sun­kiai paaiš­ki­na­mų au­to­mo­bi­lių ava­ri­jų. Juo­ do­sios dė­mės že­mė­la­py­je at­si­ran­da re­ mian­tis po­li­ci­jos pa­teik­ta sta­tis­ti­ka.

Dia­na Kra­pa­vic­kai­tė

d.krapavickaite@kaunodiena.lt

Ne­lai­mės – sig­na­las

Kas ji – juo­do­ji dė­mė? Tai toks 500 m ke­lio ruo­žas, ku­ria­me per ket­ve­rius me­tus įvyks­ta ketu­ ri ar dau­giau įskai­ti­nių eis­mo įvy­ kių, ku­riuo­se žūs­ta ar­ba su­ža­lo­ja­ mi žmo­nės. Lie­tu­vos ke­lių di­rek­ci­ja skel­bia, kad per pa­sta­ruo­sius še­še­ rius me­tus juo­dų­jų dė­mių Lie­tu­vos ke­liuo­se nuo­lat ma­žė­ja. Per 12 me­ tų su­ma­žė­jo nuo 267 iki 58. „Juo­do­sios dė­mės idė­ja yra nu­ sta­ty­ti to­kią vie­tą ke­ly­je, kur ava­ ri­jos įvyks­ta dėl ke­lio trū­ku­mų, o ne dėl ki­tų prie­žas­čių“, – aiš­ki­no Trans­por­to ke­lių ty­ri­mo ins­ti­tu­to Sau­gaus eis­mo gru­pės vy­riau­sia­ sis spe­cia­lis­tas And­rius Gu­žys.

Min­dau­gas Kat­kus:

Jei­gu yra eis­mo įvy­ kių kon­cent­ra­ci­ja, va­ di­na­si, to­je vie­to­je kaž­kas ne­ge­rai. „Jei­gu yra eis­mo įvy­kių kon­cent­ ra­ci­ja, va­di­na­si, to­je vie­to­je kaž­kas ne­ge­rai, – ko­le­gos žo­džius pa­tiks­ li­no tos pa­čios tar­ny­bos va­do­vas Min­dau­gas Kat­kus. – O ar ne­ge­ rai to­je vie­to­je dėl ke­lio, ar dėl eis­ mo da­ly­vių įpro­čių, nu­sta­to juo­dų­ jų dė­mių ty­ri­mas.“ Gir­tas dvi­ra­ti­nin­kas, va­žia­vęs be at­švai­tų, po­sū­ky­je ne­pa­si­rink­ tas sau­gus grei­tis, su vė­je­liu lė­ bau­jan­čiai kom­pa­ni­jai gėrimų į ar­ti­miau­sią kai­mo par­duo­tu­vę le­ kian­tis drau­gas ar ma­gist­ra­lę grei­ čiau nei au­to­mo­bi­lis nu­spren­dęs pe­rei­ti pės­čia­sis – juo­do­sios dė­ mės prie­žas­tis ar ne? Pa­ti­ki­mas me­to­das

Juo­dų­jų dė­mių ty­rė­jai aiš­ki­na, kad Lie­tu­vo­je nau­do­ja­mas me­to­das tai­ko­mas dau­ge­ly­je Eu­ro­pos ša­lių.

Jis nė­ra nei per daug su­dė­tin­gas, nei itin pa­ti­ki­mas: ke­tu­ri įskai­ti­ niai eis­mo įvy­kiai, ir ta vie­ta pa­ skel­bia­ma juo­dą­ja dė­me. „Ta nuo­ga sta­tis­ti­ka la­bai pa­ti­ ki­ma – ke­tu­ri eis­mo įvy­kiai, už­re­ gist­ruo­ti po­li­ci­jos, yra ne­gin­čy­ti­nas da­ly­kas“, – sa­kė A.Gu­žys. Taip pat ver­ti­na­mas ava­rin­gu­mas pa­gal tos vie­tos eis­mo in­ten­sy­vu­mą. Iš pra­ džių spe­cia­lis­tai neišs­ki­ria, ar ne­lai­ mė vy­ko dėl ko­kio gir­to dvi­ra­ti­nin­ko kal­tės, nes va­žia­vo vi­du­riu plen­to be at­švai­tų, ar koks nors ne­lai­mė­lis mie­go­jo siau­ro ke­lio ša­li­ke­lė­je. „To­ kie įvy­kiai taip pat trau­kia­mi į sta­ tis­ti­ką, ta­čiau mes juos pa­si­žy­mi­me at­ski­rai“, – aiš­ki­no spe­cia­lis­tai. Bū­tent to­dėl Lie­tu­vos ke­lių že­ mė­la­pis at­ro­do iš­mar­gin­tas juo­ do­mis dė­mė­mis. Tai nė­ra ty­ri­mo pa­bai­ga. Jos su­žy­mi­mos ir pa­skel­ bia­mos vie­šai re­mian­tis po­li­ci­ jos pa­teik­ta sta­tis­ti­ka ir ava­rin­gu­ mo koe­fi­cien­tu, o vė­liau tę­sia­mas juo­dų­jų dė­mių ty­ri­nė­ji­mas. „Pir­ miau­sia at­me­ta­mi at­si­tik­ti­niai įvy­kiai, ieš­ko­ma vie­tų, kur ava­ri­ jos įvy­ko dėl ke­lio ne­to­bu­lu­mo ar blo­gai or­ga­ni­zuo­to eis­mo“, – sa­ kė A.Gu­žys. Ne­vie­no­dai juo­dos?

Tik at­li­kus ava­rin­go ke­lio ruo­žo ty­ ri­mą ga­li­ma pa­sa­ky­ti, ko­dėl ta vie­ta yra ne­lai­minga. Ver­ti­na­mos ava­ri­jų ap­lin­ky­bės, nu­vy­kus į įvy­kio vie­tą, ap­žiū­ri­ma ap­lin­ka, kas ten vyks­ta, kaip vyks­ta, kaip to­je vie­to­je el­gia­si eis­mo da­ly­viai: pės­tie­ji ir vai­ruo­ to­jai. Po šių ver­ti­ni­mų da­ro­ma iš­va­ da, ar ke­lio ypa­tu­mai lė­mė ava­ri­ ją, ar ko­kie nors ki­ti veiks­niai. „Ke­ lias ga­li bū­ti nu­ties­tas taip, kad net ir ne­blai­vus eis­mo da­ly­vis ne­tu­ rės ga­li­my­bės su­si­žeis­ti. Vis dėl­to čia tik to­li­ma teo­ri­nė ga­li­my­bė“, – apie to­bu­lą sie­kia­my­bę už­si­mi­ nė M.Kat­kus. Tai dis­ku­si­jų da­ly­kas, ta­čiau pri­ pa­žįs­ta­ma, kad to­li gra­žu ne vi­sos juo­do­sios dė­mės yra vie­no­dai pa­vo­jin­gos.

14

„„Eks­per­tai: spe­cia­lis­tai pa­ste­bi, kad kar­tais ir, at­ro­dy­tų, ne­su­dė­tin­gas po­sū­kis ga­li tap­ti ne­lai­mės prie­žas­ti­mi. 

Kęstučio Vanago (BFL) nuotr.


14

trečiadienis, birželio 20, 2012

ratai kaunodiena.lt/naujienos

Va­gys Nors prieš ke­le­tą die­nų iš vie­no Kau­ no vieš­bu­čio din­go itin pra­ban­gus dvi­ ra­tis, kai­nuo­jan­tis 15 tūkst. li­tų, drau­di­kai pa­ste­bi ki­tą ten­den­ ci­ją – va­sa­rą pa­jū­ ry­je ­re­gist­ruo­ja­mas dvi­ra­čių va­gys­čių šuo­lis. In­for­ma­ti­ kos ir ry­šių de­par­ta­ men­to prie Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos duo­me­ni­mis, va­sa­ rą kas­dien vi­du­ti­ niš­kai pa­va­gia­mi de­vy­ni dvi­ra­čiai. „„Sie­kis: to­bu­li­nant eis­mo sis­te­mą, sten­gia­ma­si im­tis įvai­riau­sių prie­mo­nių, kad vai­ruo­to­jai nė aki­mir­ką ne­pra­ras­tų bud­ru­mo ir šalies keliuose

dar labiau sumažėtų juodųjų dėmių.

Juo­dų­jų dė­mių ke­liuo­se ma­žė­ja „2012 m. bu­vo nu­sta­ 13 ty­ta 14 juo­dų­jų dė­mių, ku­rioms su­si­for­muo­ti įta­kos tu­rė­ jo eis­mo įvy­kiai. Ta­čiau juo­se da­ ly­va­vo ap­svai­gę, ne­tu­rin­tys tei­ sės vai­ruo­ti trans­por­to prie­mo­nę vai­ruo­to­jai“, – sta­tis­ti­ka rė­mė­si M.Kat­kus.

Jo­kios mis­ti­kos

Juo­dų­jų dė­mių ty­rė­jai at­me­ta šių vie­tų mis­ti­fi­ka­vi­mą. „Spe­cia­lis­ to aki­mis pa­žvel­gus, daž­niau­siai ma­ty­ti, ko­dėl ta vie­ta pa­vo­jin­ga“, – aiš­ki­no M.Kat­kus. Pa­vyz­džiui, vi­siš­kai pli­ka, me­džiais ar krū­mais nea­pau­gu­si san­kry­ža lai­ko­ma pa­ vo­jin­ga. Tai va­di­na­mie­ji vai­ruo­to­ją už­mig­dan­tys ir bud­ru­mo ne­su­tei­ kian­tys trū­ku­mai. Per­ne­lyg ge­ras ma­to­mu­mas neatk­rei­pia vai­ruo­ to­jo dė­me­sio į san­kry­žą. Tai, kas pa­pras­tam vairuotojui daž­nai at­ ro­do pa­to­gu, spe­cia­lis­tas ver­ti­na kaip blo­gy­bę. Pa­sak ty­rė­jų, ga­nė­ti­nai pa­vo­jin­ gas yra il­gas tie­sus ke­lio ruo­žas ir po to iš­ny­ran­tis vin­gis. Daž­niau­ siai jį ga­li­ma įveik­ti ta­me ke­ly­je leis­ti­nu grei­čiu, ta­čiau il­gas va­žia­ vi­mas tie­siai už­mig­do vai­ruo­to­ jo bud­ru­mą ir jis daž­niau­siai ima va­žiuo­ti di­des­niu grei­čiu nei leis­ ti­nas. Taip jau išei­na, kad po­sū­kis tam­pa kliū­ti­mi, o kar­tais ir ne­lai­ me le­mian­čia vie­ta. Jei­gu vin­giai kar­to­tų­si vie­nas po ki­to, vai­ruo­ to­jas bū­tų jiems pa­si­ruo­šęs. „Vis­kas, kas to­bu­li­na­ma ke­liuo­ se, orien­tuo­ta į žmo­gų, kad lai­ku pa­ža­din­tų jo dė­me­sį. In­ži­ne­ri­ nės sau­gu­mo prie­mo­nės ke­liuo­se iš es­mės skir­tos žmo­gaus psi­chi­ kai pa­veik­ti, kad vai­ruo­to­jas lai­ ku priim­tų tei­sin­gą spren­di­mą“, – aiš­ki­no M.Kat­kus.

Mi­ni­mas ir Kau­nas

Juo­dų­jų dė­mių že­mė­la­py­je Kau­no apy­lin­kės iš­si­ski­ria ava­rin­gų vie­ tų gau­sa. Pa­sak A.Gu­žio, tai le­mia ob­jek­ty­vios ap­lin­ky­bės. Kur di­de­ lis eis­mo in­ten­sy­vu­mas, bet ko­kie trū­ku­mai le­mia dau­giau ava­ri­jų. Di­de­li au­to­mo­bi­lių srau­tai ap­nuo­ gi­na ne­sklan­du­mus or­ga­ni­zuo­jant eis­mą, jo inf­rast­ruk­tū­ro­je ir tai, ko trūks­ta, kad eismas būtų sau­gus.

Sau­gu­mo prie­mo­nės ke­liuo­se iš es­mės skir­tos žmo­gaus psi­chi­kai pa­veik­ti, kad vai­ruo­to­jas lai­ ku priim­tų tei­sin­gą spren­di­mą.

Juo­dų­jų dė­mių ty­rė­jai mi­ni: pro Kau­ną ei­na „Via Bal­ti­ca“ ma­gist­ra­ lė, A1 ke­lias Vilnius–Kaunas–Klai­ pėda, ke­lias Rytai–Vakarai, taip pat Kau­nas tu­ri di­de­lę trau­ką kaip di­ de­lis mies­tas. Ypač juo­da at­kar­pa nuo Kar­mė­la­vos Jo­na­vos link. „Su­si­de­da tarp­tau­ti­niai marš­ ru­tai ir in­ten­sy­vus vie­ti­nis eis­mas. Ki­ta rim­ta prie­žas­tis – už­mies­čio ke­lio ap­gy­ven­di­ni­mas – kuo tan­ kiau ap­gy­ven­din­tas už­mies­tis, tuo di­des­ni pa­vo­jai ke­ly­je“, – Kau­ no apy­lin­kių di­de­lį juo­dų­jų dė­mių skai­čių ver­ti­no spe­cia­lis­tas. Už­mies­ty­je grei­tis ke­liuo­se di­ des­nis – 90 km/val. ar­ba 110 km/ val. ma­gist­ra­lė­se, o to­kio­se vie­to­ se pės­čių­jų ir dvi­ra­ti­nin­kų taip pat gau­su, to­dėl rei­kia ypa­tin­gų spren­ di­mų, kad bū­tų sau­gu. To­kia sau­

ga sun­kiai pa­sie­kia­ma ne tik Lie­ tu­vo­je. Die­gia­mi pa­to­bu­li­ni­mai

Lie­tu­vos ke­lių di­rek­ci­jos duo­me­ ni­mis, per­nai re­konst­ra­vus ava­ rin­giau­sią apie 8 km il­gio ruo­žą ke­ly­je Kaunas–Zarasai–Daugpilis, pa­ge­rė­jo eis­mo są­ly­gos tarp Kau­no ir Jo­na­vos. Čia re­konst­ruo­ta ke­lio dan­ga, įreng­tos eis­mo sau­gos ir ap­lin­ko­sau­gos prie­mo­nės. Sank­ry­žo­se su ke­liais, ve­dan­ čiais į Išo­rų, Za­ty­šių ir Sta­šė­nų gy­ven­vie­tes, įreng­tas eis­mo re­ gu­lia­vi­mas švie­so­fo­rais, san­kry­ žų ma­to­mu­mui pa­ge­rin­ti įreng­tas ap­švie­ti­mas. Dėl šių pa­to­bu­li­ni­mų pa­ste­bi­mas juo­dų­jų dė­mių ny­ki­ mas šio­je ke­lio at­kar­po­se. Šie­met bus pra­dė­tas įgy­ven­din­ ti Eu­ro­pos Są­jun­gos lė­šo­mis fi­nan­ suo­ja­mas pro­jek­tas. Jį įgy­ven­di­nant bus re­konst­ruo­ta 19 san­kry­žų ir nu­ ties­ti pen­ki pės­čių­jų ir dvi­ra­čių ta­kai, ku­rių bend­ras il­gis su­da­rys 9 km. Taip pat bus įreng­tos dvi po­že­ mi­nės pės­čių­jų pe­rė­jos vals­ty­bi­ nės reikš­mės ma­gist­ra­li­nia­me ke­ ly­je A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda prie Laz­dė­nų ir Kar­čiu­pio gy­ven­ vie­čių, ku­rios pa­ge­rins vie­ti­nių gy­ven­to­jų eis­mo są­ly­gas. Ty­kan­tys pa­vo­jai

Iki šiol dau­giau­sia juo­dų­jų dė­mių yra ke­lio Kaunas–Jurbarkas–Šilu­ tė–Klaipėda ruo­že tarp Ši­lu­tės ir Klai­pė­dos, ke­lio Kaunas–Zarasai– Daugpilis ruo­že tarp Kau­no ir Jo­ na­vos ir ma­gist­ra­lė­je „Via Bal­ti­ca“. Ti­ki­ma­si, kad dėl at­lie­ka­mų re­ konst­ruk­ci­jos dar­bų ir die­gia­mų eis­ mo sau­gos prie­mo­nių ši si­tua­ci­ja jau ar­ti­miau­siais me­tais tu­rė­tų ge­rė­ti. 2012–2013 m. bus vyk­do­ma apie

13 km il­gio „Via Bal­ti­ca“ ruo­žo ties Pas­va­liu re­konst­ruk­ci­ja, per ku­rią pla­nuo­ja­mi san­kry­žų re­konst­ruk­ ci­jos ir dvie­jų ly­gių pės­čių­jų pe­ rė­jų įren­gi­mo dar­bai. Ke­ly­je Šilu­ tė–Klaipėda šie­met pla­nuo­ja­ma re­konst­ruo­ti dvi pa­vo­jin­gas san­ kry­žas Vil­kyš­kių mies­te­ly­je, dieg­ti ki­tas eis­mo sau­gos prie­mo­nes šia­ me ke­ly­je esan­čių mies­te­lių te­ri­to­ ri­jo­se ir jų priei­go­se. Lie­tu­vos vals­ty­bi­nės reikš­mės ke­liuo­se nu­ma­to­ma re­konst­ruo­ ti 32 pa­vo­jin­gas san­kry­žas, nu­ties­ ti 13 pės­čių­jų ir dvi­ra­čių ta­kų ruo­žų. Ava­rin­guo­se ke­lių ruo­žuo­se, kur ar­ ti­miau­siu me­tu nė­ra ga­li­my­bės at­ lik­ti es­mi­nių re­konst­ruk­ci­jos dar­bų ar­ba tai il­gai už­truk­tų, bus die­gia­ mos grei­to po­vei­kio eis­mo sau­gos prie­mo­nės: grei­tį ma­ži­nan­čios prie­ mo­nės, įren­gia­mos grei­čio švies­ len­tės, sau­gu­mo sa­le­lės, pės­čių­jų pe­rė­jos, ke­lio ženk­lai. Konk­re­čios prie­mo­nės bus tai­ko­mos at­si­žvel­ giant į ke­lio pa­ra­met­rus ir juo­do­jo­ je dė­mė­je įvy­ku­sių ava­ri­jų prie­žas­ tis bei po­bū­dį, ke­lio ap­lin­ką. Ka­dan­gi juo­dų­jų dė­mių kas­met ma­žė­ja, pro­gno­zuo­ja­ma, kad maž­ daug 2016–2017 m. jų ga­li lik­ti ma­ žiau ne­gu 10.

Pavojingų vietų sta­tis­ti­ka „„2006 m. – 267 „„2007 m. – 247, „„2008 m. – 225, „„2009 m. – 178, „„2010 m. – 135, „„2011 m. – 87. Šaltinis: Lie­tu­vos ke­lių di­rek­ci­ja

Įvy­kių dau­gė­ja

Pa­sak In­for­ma­ti­kos ir ry­šių de­par­ ta­men­to, per­nai bu­vo pa­vog­ti 1 788 dvi­ra­čiai – 3 pro­c. dau­giau nei 2010 m. Vien va­sa­rą bu­vo už­fik­suo­ta 791 va­gys­tė, o tai su­da­ro 44 pro­c. vi­ sų per me­tus re­gist­ruo­ja­mų dvi­ra­ čių va­gys­čių. Pa­sak drau­di­mo bend­ro­vės „ER­ GO Lie­tu­va“ Tur­to drau­di­mo de­ par­ta­men­to di­rek­to­riaus To­mo Ne­ nar­ta­vi­čiaus, va­sa­rą apie 40 pro­c. va­gys­čių jų bend­ro­vė re­gist­ruo­ja pa­jū­ry­je – dvi­ra­čių va­gys ke­liau­ja pa­skui ato­sto­gau­to­jus į Klai­pė­dą, Pa­lan­gą ir Šven­tą­ją. Pa­sak T.Ne­nar­ta­vi­čiaus, per­nai la­bai išau­go vi­du­ti­niš­kai dėl dvi­ ra­čio va­gys­tės pa­ti­ria­ma ža­la.

„Sau­lės“ r „Vis­kas – lyg pa­gal už­sa­ky­mą. Pui­ kios lenk­ty­nės, pui­kus sau­lė­tas oras, o ir lai­mi „Sau­lės“ ra­lį – Sau­ lius“, – po per­ga­lin­go fi­ni­šo Kra­ žiuo­se juo­ka­vo lenk­ty­ni­nin­kas Sau­lius Gir­daus­kas.

Pa­ty­ręs spor­ti­nin­kas, va­žia­vęs su štur­ma­nu iš Uk­rai­nos Ad­ria­nu Af­ ta­na­zi­vu „Ško­da Fa­bia WRC“ au­ to­mo­bi­liu, už­tik­rin­tai lai­mė­jo ket­ vir­tą­jį Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ra­lio čem­pio­na­to eta­pą. S.Gir­daus­ko eki­pa­žas pir­ma­vo nuo pat pir­mo­ jo grei­čio ruo­žo, o po var­žy­bų fi­ ni­šo ar­ti­miau­sią per­se­kio­to­ją len­ kė dau­giau nei 2 mi­nu­tė­mis. To­kios per­sva­ros Lie­tu­vos ra­lio lenk­ty­nė­se ne­bu­vo jau se­no­kai. Ab­so­liu­taus nu­ga­lė­to­jo pra­na­ šu­mas ne­kė­lė abe­jo­nių, ta­čiau at­ kak­li ko­va vy­ko dėl že­mes­nių vie­ tų. Il­go­kai ant­ras va­žia­vo Ra­mū­no Čap­kaus­ko ir To­mo Šip­kaus­ko eki­ pa­žas („Mit­su­bis­hi Lan­cer EVO


15

trečiadienis, birželio 20, 2012

ratai

kraus­to­si į pa­jū­rį jei­gu daik­tas pra­ran­da­mas, pa­vyz­ džiui, dėl va­gys­tės iš au­to­mo­bi­ lio, so­dy­bos, vieš­bu­čio, vaikš­tant mies­te“, – pa­sa­ko­ja T.Ne­nar­ta­vi­ čius. Nau­din­gi pa­ta­ri­mai

No­rin­tie­siems ap­si­sau­go­ti nuo va­ gys­čių spe­cia­lis­tai pa­ta­ria pa­si­rū­ pin­ti tin­ka­mu dvi­ra­čio už­rak­tu. Dvi­ra­čio rė­mą prie ne­ju­da­mo ob­ jek­to pa­tar­ti­na pri­ra­kin­ti nau­do­ jant tvir­tą už­rak­tą, pa­ga­min­tą iš su­stip­rin­to me­ta­lo kil­pos ar­ba U rai­dės for­mos me­ta­li­nio stry­po. Sie­kiant už­tik­rin­ti mak­si­ma­lų sau­gu­mą, pa­tar­ti­na nau­do­ti ke­lis skir­tin­go ti­po už­rak­tus vie­nu me­ tu, taip la­biau ap­sun­ki­nant va­gių dar­bą. Esant ga­li­my­bei, dvi­ra­tį rei­kė­tų pa­lik­ti fil­muo­ja­mo­je ar bent jau to­ kio­je vie­to­je, ku­rio­je lan­ko­si daug žmo­nių. Ka­dan­gi ne­re­tai dvi­ra­čiai yra pa­va­gia­mi iš san­dė­liu­kų ar ga­ra­ žų, dvi­ra­čiais rei­kė­tų pa­si­rū­pin­ti, kaip ir bet ko­kiu ki­tu tur­tu, su­stip­ ri­nant du­ris ir už­ra­ki­nant jas tvir­ tes­ne spy­na. Taip pat la­bai svar­bu dvi­ra­tį pa­ žy­mė­ti po­li­ci­jo­je. Pa­rei­gū­nai iš­ gra­vi­ruo­ja dvi­ra­čio rė­mą ar­ba jį pa­žy­mi spe­cia­liu žy­mek­liu bei jį už­re­gist­ruo­ja sa­vo duo­me­nų sis­ te­mo­je, tad įvy­kus va­gys­tei bū­ na kur kas pa­pras­čiau iden­ti­fi­kuo­ ti dvi­ra­čio šei­mi­nin­ką ir grą­žin­ti jam tur­tą. KD inf. „„Nuos­to­liai: spe­cia­lis­tai pa­ste­bi, kad va­sa­rą daž­niau­siai dings­ta bran­

ges­ni dvi­ra­čiai. 

„Shutterstock“ nuotr.

„Per­nai klien­tai dėl dvi­ra­čio va­ gys­tės vi­du­ti­niš­kai pa­tir­da­vo 1,1 tūkst. li­tų ža­lą – 28 pro­c. di­des­nę nei 2010 m. Va­sa­rą il­ga­pirš­čių tai­ ki­ny­je bu­vo dar bran­ges­ni dvi­ra­čiai – vi­du­ti­niš­kai pa­ti­ria­ma ža­la per­ nai va­sa­rą su­da­rė 1,4 tūkst. li­tų, 52 pro­c. dau­giau nei 2010 m. va­sa­rą“, – pa­ste­bi T.Ne­nar­ta­vi­čius.

juos laip­ti­nė­je, kie­me ar san­dė­liu­ ke. Už­rak­tai va­gi­šius re­tai ka­da at­ bai­do. Jiems juos įveik­ti daž­niau­ siai nė­ra su­dė­tin­ga. Drau­di­mo eks­per­tas re­ko­men­ duo­ja įsi­ti­kin­ti, ar ap­si­drau­du­ siesiems tur­tą drau­di­mo ap­sau­ga ga­lio­ja ir dvi­ra­čio va­gys­tės at­ve­ju. „Ža­la dėl dvi­ra­čių va­gys­tės at­ ly­gi­na­ma pa­si­rin­kus na­mų tur­to drau­di­mo ap­sau­gą už vie­tos ri­bų. Pa­si­rin­ku­sie­siems to­kį drau­di­mą bend­ro­vė klien­tams ža­lą at­ly­gi­na,

Už­rak­tai neat­bai­do

Dvi­ra­čių daž­niau­siai pa­si­gen­da­ ma grį­žus iš par­duo­tu­vių, pa­li­kus

1 788 – tiek dvi­ra­čių praė­ju­siais me­tais, In­for­ma­ti­kos ir ry­šių de­par­ta­men­to prie Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ jos duo­me­ni­mis, bu­vo pa­vog­ta Lie­tu­vo­je.

„„Ofi­cia­lu: nau­ja­sis lenk­ty­nių kva­li­fi­ka­ci­jos reg­la­men­tas ža­da staig­

me­nų. 

Tado Umaro (BFL) nuotr.

Ar pa­ge­rins bri­to re­kor­dą? Mė­nuo be­li­ko iki di­džiau­sios Bal­ ti­jos šalių re­gio­ne au­to­mo­bi­lių spor­to šven­tės – lie­pos 18–21 d. Pa­lan­go­je vyk­sian­čių tra­di­ci­nių „Om­ni­tel 1000 km lenk­ty­nių“, ku­ rios bus jau try­lik­to­sios.

„Nau­jie­nų, pa­trauk­sian­čių au­to­ mo­bi­lių spor­to ger­bė­jų dė­me­sį, tik­rai bus. Ir ne vie­na, – in­for­ma­ vo lenk­ty­nes ren­gian­čios bend­ro­ vės „Pro­mo events“ di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Da­rius Grin­ber­ gas. – Vie­nas di­džiau­sių ir be­ ne la­biau­siai int­ri­guo­jan­čių tiek pa­čius lenk­ty­nių da­ly­vius, tiek spor­ti­nin­kus da­ly­kų – pa­keis­tas kva­li­fi­ka­ci­nių var­žy­bų, vyk­sian­ čių penk­ta­die­nio, lie­pos 20-osios pa­va­ka­rę, reg­la­men­tas.“ Anks­čiau „Om­ni­tel 1000 km lenk­ty­nių“ kva­li­fi­ka­ci­nė­se var­žy­ bo­se spor­ti­nin­kai grei­čiau­sią­ ra­ tą steng­da­vo­si įveik­ti su­skirs­ty­ti į dvi gru­pes, ku­rių kiek­vie­na tam tu­rė­jo po pu­sės va­lan­dos lai­ko li­ mi­tą, o šie­met vi­si da­ly­viai kva­li­ fi­ka­ci­nė­se var­žy­bo­se rung­sis kar­ tu, tu­rė­da­mi iki 40 min. didesnį lai­ko li­mi­tą. Di­džiau­sia kva­li­fi­ka­ci­jos nau­ jo­ve, pa­sak D.Grin­ber­go, rei­kė­

tų lai­ky­ti pir­mą kar­tą šių lenk­ ty­nių is­to­ri­jo­je, pa­na­šiai kaip ir „For­mu­lė­je 1“, ren­gia­mą TOP 10 kva­li­fik ­ a­ci­ją, pa­tiems grei­čiau­ sie­siems nea­be­jo­ti­nai at­ver­sian­ čią dar dau­giau ga­li­my­bių. „Kai tra­sa pa­ly­gin­ti bus la­bai lais­va, ku­rio­je ra­tus te­suks vos 10 spor­ti­nin­kų, pa­grįs­tai ga­li­ma ti­kė­ tis ne tik itin di­de­lės spar­tos, bet gal­būt ir tra­sos re­kor­do, – tei­gia D. Grin­ber­gas. – Ant­ra ver­tus, lai­mė­ ti kva­li­fi­ka­ci­nes lenk­ty­nes – ne tik di­džiu­lė gar­bė, įpras­min­ta spe­cia­ liu, spor­ti­nin­kų la­bai gei­džia­mu su­si­sie­ki­mo mi­nist­ro pri­zu, bet ir iš­ko­vo­ta tei­sė į pa­lan­kiau­sią, ypač pir­muo­siuo­se pa­grin­di­nių lenk­ty­ nių ra­tuo­se, star­to po­zi­ci­ją.“ Pri­min­si­me, kad 2 994 m il­gio Pa­lan­gos žie­di­nių lenk­ty­nių tra­ sos re­kor­dą (1 min. 19,153 sek.), pa­siek­tą 2008 m. ir pri­klau­siu­sį bri­tui Pe­te­riui Dumb­rec­kui, per­ nai dar kar­tą pa­ge­ri­no pa­ts jo au­ to­rius – grei­čio kar­te­lę pa­kė­lęs iki 1 min. 18,674 sek. Ar šie­met kas nors pa­ge­rins per­nykš­tį bri­to pa­sie­ki­mą, įsi­ti­ kin­si­me ne­tru­kus, try­lik­to­sio­se „Om­ni­tel 1 000 km lenk­ty­nė­se. KD, BNS inf.

ra­ly­je nie­kas ne­pra­len­kė S.Gir­daus­ko ekipažo IX“), ta­čiau pa­sku­ti­nia­me grei­čio ruo­že šie lenk­ty­ni­nin­kai pra­ra­do daug bran­gių se­kun­džių. 24 km at­ kar­po­je jie pa­vi­jo ge­ro­kai lė­čiau va­ žiuo­jan­tį au­to­mo­bi­lį, bet dėl tirš­tų dul­kių nie­kaip ne­ga­lė­jo jo ap­lenk­ti: ši ap­lin­ky­bė nu­bloš­kė spor­ti­nin­kus į ket­vir­tą vie­tą.

Tik prieš­pas­ku­ti­nis fi­ni­ša­vo tre­jų pa­sta­ rų­jų me­tų „Sau­lės“ ra­lio lai­mė­to­jas Vy­ tau­to Šve­do ir Žil­vi­ no Sa­ka­laus­ko eki­ pa­žas. Į ant­rą vie­tą pa­ki­lo Do­mi­ny­ kas But­vi­las ir Re­na­tas Vait­ke­vi­ čius („Mit­su­bis­hi Lan­cer EVO X“). Tie­sa, ir­gi ne vien sa­vo pa­stan­go­

mis: už klai­dą grei­čio ruo­žo star­ te 10 se­kun­džių bau­dą ga­vo Ro­kas Li­pei­kis ir In­ga Li­pei­ky­tė („Mit­su­ bis­hi Lan­cer EVO VIII“) – bū­tent šios se­kun­dės lė­mė, kad pa­ty­ręs pa­ne­vė­žie­tis li­ko tre­čias. Tik prieš­pas­ku­ti­nis fi­ni­ša­vo tre­ jų pa­sta­rų­jų me­tų „Sau­lės“ ra­lio lai­mė­to­jas Vy­tau­to Šve­do ir Žil­vi­ no Sa­ka­laus­ko eki­pa­žas („Mit­su­ bis­hi Lan­cer EVO IX“). Iš ant­ros vie­tos į ri­kiuo­tės galą jie nu­kri­to pra­ra­dę ke­lias mi­nu­tės dėl klai­dos – po­sū­ky­je iš­lė­kę iš tra­sos spor­ ti­nin­kai il­go­kai ne­su­ge­bė­jo tęs­ti lenk­ty­nių. Be­je, ta­me pa­čia­me po­ sū­ky­je var­žy­bų ša­li­ke­lė­je vos vos ne­bai­gė ir nu­ga­lė­to­ju ta­pęs S.Gir­ daus­kas. Tarp ne ke­tu­riais ra­tais va­ro­ mą tech­ni­ką pa­si­rin­ku­sių eki­pa­ žų pir­ma­vo Ka­ro­lis Rai­šys ir Ry­ tis Lu­kaus­kas („Hon­da Ci­vic“). Ki­to­se 2WD kla­s ė­se nu­ga­l ė­to­ jais ta­po Do­vi­las Čiu­te­lė ir Alek­

„„Trium­fas: S.Gir­daus­kas šmaikš­ta­vo, kad „Sau­lės“ ra­lį ir tu­rė­jo lai­mė­ti Sau­lius.

sand­ras Dai­nys (VAZ 2105), Arū­ nas Lo­pe­tai­tis ir Ri­čar­das Abel­kis („Re­nault Clio“) bei Jo­nas Pi­pi­ ras ir Do­na­tas Pa­lep­šai­tis („Re­ nault Clio“).

Iš 43 lenk­ty­nes pra­dė­ju­sių eki­ pa­žų fi­ni­šą su­ge­bė­jo pa­siek­ti 28. Skau­džias ava­ri­jas pa­ty­rė To­mo Sa­vic­ko, Ri­čar­do Bau­bi­no ir bal­ ta­ru­sio Mi­chai­lo Mi­lo­vo eki­pa­žai,

jiems lenk­ty­nių baig­ti ne­pa­vy­ko. Penk­ta­sis Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ra­lio čem­pio­na­to eta­pas rugp­jū­čio vi­du­ry­je vyks Za­ra­sų apy­lin­kė­se. KD inf.


16

trečiadienis, birželio 20, 2012

menas ir pramogos

„Me­no kū­ri­niai tu­ ri ypa­tin­gą sa­vy­ bę – jie ga­li kal­ bė­ti ta pa­čia kal­ ba, kaip ir žiū­ro­ vas“, – tei­gia M.Ži­ lins­ko dai­lės ga­ le­ri­jo­je ati­da­ry­tos pa­ro­dos „Slo­va­kų gra­fi­kos me­nas. Kla­si­ki­nės tech­ni­ kos“ ku­ra­to­rė Zo­ ra Pet­ra­šo­va.

Albinas Brunovsky. Karšta vasara II

Dušanas Kallay. Sirano de Beržerakas I, II

Slo­va­kų gra­fi­kos me­no turtai En­ri­ka Strio­gai­tė

e.striogaite@kaunodiena.lt

Po­pu­lia­ri ir pri­pa­žin­ta

Pa­sak Z.Pet­ra­šo­vos, me­no kū­ri­nių kal­ba – tarp­tau­ti­nė, per­žen­gian­ti vi­sas sie­nas, jiems ne­rei­kia ver­tė­jų, jie vie­ni­ja žmo­nes, kal­ban­čius skir­ tin­go­mis kal­bo­mis, bet ieš­kan­čius gro­žio, nau­jo­vių ir uni­ka­lu­mo. Gra­fi­kos me­nas uži­ma ypa­tin­gą vie­tą šian­die­nės Slo­va­ki­jos kul­tū­ ri­nia­me gy­ve­ni­me. Jis ne tik la­bai po­pu­lia­rus sa­vo ša­ly­je, bet ir pla­ čiai pri­pa­žin­tas vi­sa­me pa­sau­ly­je. Slo­va­ki­jos gra­fi­kos me­no for­ma­ vi­mo­si ir plė­to­ji­mo­si iš­ta­kos sie­ kia 1921 m., kai Ko­ši­ce bu­vo įkur­ ta Eu­ge­no Króno gra­fik ­ os mo­kyk­la (prieš tai mo­ky­tis dai­lės bu­vo ga­ li­ma tik pri­va­čio­je Gus­ta­vo Ma­ly me­no mo­kyk­lo­je). XX a. tre­čia­ja­ me ir ket­vir­ta­ja­me de­šimt­me­čiais

slo­va­kų gra­fi­kos me­nui di­de­lę įta­ką da­rė eksp­re­sy­vios so­cia­li­nės gra­fi­ kos sti­lius, ku­rio žy­miau­sias at­sto­ vas – Pra­hos dai­lės aka­de­mi­jos ab­ sol­ven­tas Ko­lo­ma­nas So­ko­las, taip pat Lu­do­vi­tas Ful­la ir Mi­ku­la­šo Ga­lan­dos kū­ri­niuo­se pa­si­reiš­ku­ sios mo­der­niz­mo tra­di­ci­jos. Vė­liau gra­fi­kos me­ną for­ma­vo Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro kar­tos dai­li­ nin­kai, tarp jų – Er­nes­tas Zme­ta­kas, Er­vi­nas Se­mia­nas, Ores­tas Du­bay, Aloj­zas Kli­mo ir ki­ti. Di­džiau­sią įta­ką slo­va­kų gra­fi­kos me­nui pa­da­rė Vin­ cen­tas Hlož­ni­kas, su­vai­di­nęs svar­bų vaid­me­nį prieš­ka­riu ir po­ka­riu. Gra­fi­kos įvai­ro­vė

Šeš­ta­ja­me de­šimt­me­ty­je gra­fi­kos me­no au­gi­mas, vei­kia­mas so­cia­li­ nio rea­liz­mo, at­si­dū­rė są­stin­gy­je. 1948 m bu­vo įkur­ta Dai­lės ir gra­ fi­kos me­no drau­gi­ja bei Na­cio­na­li­nė

Ge­riau­sia su už­sie­ nio me­ni­nin­kų pa­ ro­do­mis su­si­pa­ žin­ti na­muo­se, kai ne­blaš­ko ke­lio­nių įspū­džiai.

Slo­va­ki­jos ga­le­ri­ja. Po me­tų – Dai­ lės aka­de­mi­ja. Tai bu­vo pir­ma aka­ de­mi­ja Slo­va­ki­jo­je, ku­rios mo­ky­mo pro­gra­ma bu­vo orien­tuo­ta į iš­sa­ mias dai­lės stu­di­jas. En­tu­zias­tin­gų dės­ty­to­jų dė­ka aka­de­mi­ja kles­tė­jo. V.Hlož­ni­kas dir­bo Dai­lės aka­de­ mi­jo­je 1952–1972 m. – va­do­va­vo Gra­fi­kos ir iliust­ra­ci­jos ka­ted­rai. Kū­ rė­jo įta­ka gra­fi­kos me­nui ir jo plė­to­ ji­mui­si yra ypa­tin­ga ir ne­gin­či­ja­ma.

1968 m. de­šimt jo ab­sol­ven­tų įstei­gė Gra­fi­kos me­ni­nin­kų drau­gi­ją. Vie­nas šių V.Hlož­ni­ko mo­ki­nių – Al­bi­nas Bru­novs­ky – ta­po sun­kaus dar­bo ir at­kak­lu­mo sim­bo­liu. Jo mo­ky­mas pa­grįs­tas pre­ci­ziš­ko pie­ ši­nio ir me­niš­kos iš­raiš­kos sin­te­ze. Tarp pir­mų A.Bru­novs­ky stu­den­tų bu­vo gar­sūs šių die­nų dai­li­nin­kai, sa­vo uni­ka­liais dar­bais tur­ti­nan­tys Slo­va­ki­jos ir Eu­ro­pos me­no sce­ną. Iki jau­niau­sio­sios kar­tos

Jau­niau­siai slo­va­kų gra­fi­kų kar­tai at­sto­vau­ja Svätop­lu­kas Mi­ky­ta, Mar­ti­nas Šev­čo­vi­čius ir Ro­ber­tas Jan­čo­vi­čius – jau­ni ne­prik­lau­so­mi dai­li­nin­kai, gra­fi­kos me­ne at­ra­ dę sa­vo ypa­tin­gą ke­lią, o, tar­kim, Vla­di­mi­ras Ga­žo­vi­čius pra­tur­ti­no pa­sau­li­nį gra­fi­kos me­ną uni­ka­liu spal­vo­tos li­tog­ra­fi­jos me­to­du. Pa­ro­da „Slo­va­kų gra­fi­kos me­nas.

Kla­si­ki­nės tech­ni­kos“ ne­sie­kia ap­ žvelg­ti gra­fi­kos me­no is­to­ri­ją, bet pa­ro­do Slo­va­ki­jos dai­li­nin­kų dar­bus, ku­rie at­sklei­džia šios me­no rū­šies įvai­ro­vę, sa­vi­tu­mą ir per­spek­ty­vą, pri­sta­to įvai­rių kar­tų me­ni­nin­kus, pa­de­monst­ruo­ja kla­si­ki­nes gra­fi­kos tech­ni­kas: li­tog­ra­fi­jos, gra­vi­ra­vi­mo, ofor­to ir kt. įvai­ro­vę ir uni­ka­lu­mą. Per pa­ro­dos pri­sta­ty­mą Na­cio­na­ li­nio M.K.Čiur­lio­nio dai­lės mu­zie­ jaus di­rek­to­rius Os­val­das Dau­ge­lis pa­si­da­li­jo pa­tir­ti­mi. Ge­riau­sia su už­sie­nio me­ni­nin­kų pa­ro­do­mis esą su­si­pa­žin­ti na­muo­se, kai ne­blaš­ko ke­lio­nių įspū­džiai ir ga­li­ma ne­sku­ bant, ati­džiai ap­žiū­rė­ti kū­ri­nius. kas: Paroda „Slovakų grafikos menas. Klasikinės technikos“. kur: M.Žilinsko dailės galerijoje. kada: veikia iki liepos 22 d.

Mu­zi­ka, at­pa­žįs­ta­ma nuo pir­mų­jų akor­dų Šią sa­vai­tę Pa­žais­lio mu­zi­kos fes­ ti­va­lio pro­gra­mo­je – po­pu­lia­rio­ sios kla­si­kos mė­gė­jus džiu­gi­nan­ tys kon­cer­tai.

„„Sti­lis­ti­ka: trys pro­gra­mos „Kar­men, Kar­men, Kar­men“ at­li­kė­jos (iš kai­

rės) N.Ko­va­lio­va, J.Lei­tai­tė, R.Mi­ke­lai­ty­tė-Ka­šu­bie­nė pa­teiks sa­vą gar­ sio­sios G.Bi­zet či­go­nės is­to­ri­jos ver­si­ją.

Šian­dien fes­ti­va­lis pa­kvies į nau­ ją erd­vę – „To­ny Re­sort“ poil­sio ir pra­mo­gų par­ką Anup­riš­kė­se, Tra­ kų ra­jo­ne. Gam­tos oa­zė­je Kau­no mies­to sim­fo­ni­nis or­kest­ras ir so­ lis­tės Ele­na Kal­vai­ty­tė-Vit­kaus­kie­ nė (sop­ra­nas) bei Jur­gi­ta Šal­čiū­tė (me­co­sop­ra­nas) do­va­nos kon­cer­ tą „Jo­han­no Straus­so mu­zi­ka prie eže­ro“. Nuo­tai­kin­ga, leng­va J.Straus­so mu­zi­ka pui­kiai skam­ba ne tik kon­ cer­tų sa­lė­se, bet ir gam­to­je, ypač – prie van­dens. Tuo ne vie­nus me­tus ga­lė­jo įsi­ti­kin­ti ir Pa­žais­lio mu­zi­kos fes­ti­va­lio tra­di­ci­ja ta­pu­sių kon­cer­ tų Kau­no jachtk­lu­be lan­ky­to­jai. Šį va­ka­rą Vie­nos val­so ka­ra­liaus už­ ra­šy­ti gar­sai skam­bės prie Gi­lu­šio eže­ro. Kon­cer­tui di­ri­guos maest­ro Pet­ras Bin­ge­lis, o J.Straus­so mu­zi­

kos la­bi­rin­tais klau­sy­to­jus ves iš­ra­ din­ga­sis mu­zi­ko­lo­gas Vik­to­ras Ge­ ru­lai­tis. Jo­ni­nių die­ną me­lo­ma­nai kvie­ čia­mi pa­si­ner­ti į is­pa­niš­kų aist­ rų jū­r ą. Prog­ra­m o­je „Kar­m en, Kar­men, Kar­men“ da­ly­vaus ak­ so­m i­n io me­co­sop­ra­n o bal­s u ir nuo­šir­džio­mis in­terp­re­ta­ci­jo­mis gar­sė­jan­ti dai­ni­nin­kė Ju­di­ta Lei­ tai­tė, ka­me­ri­nės vo­ka­li­nės mu­ zi­kos pa­slap­tis pui­kiai pa­žįs­tan­ti pia­nis­tė Rū­ta Mi­ke­lai­ty­tė-Ka­šu­ bie­nė, taip pat – vie­na ryš­kiau­sių fla­men­ko šo­kė­jų Lie­tu­vo­je Na­ta­ li­ja Ko­va­lio­va. Prieš 137 me­tus pran­cū­zų kom­ po­zi­to­riaus Geor­ges Bi­zet su­kur­ta ope­ra „Car­men“ – be­ne daž­niau­ siai pa­sau­lio teat­rų sce­no­se ram­pos švie­sas iš­vys­tan­tis šio žan­ro kū­ri­ nys. Neap­rė­pia­mas G.Bi­zet ta­len­ tas lė­mė, kad Kar­men per­so­na­žas ta­po ži­no­mas vi­sa­me pa­sau­ly­je, o ope­ros me­lo­di­jos leng­vai at­pa­žįs­ ta­mos bet ku­rio­je kon­cer­tų sa­lė­je.

Bė­gant me­tams kū­ri­nio po­pu­lia­ru­ mas nė kiek ne­blės­ta, at­virkš­čiai – int­ri­guo­ja, ža­di­na fan­ta­zi­ją. Įk­vėp­tos ne­mir­tin­gos mei­lės ir aist­ros is­to­ri­jos apie mo­ters pri­ gim­tį, trys lie­tu­vių at­li­kė­jos ug­ nin­go­sios či­go­nės is­to­ri­ją pa­pa­ sa­kos vi­siš­kai ki­taip nei įpras­ta – pa­si­telk­da­mos už­de­gan­čias įvai­ rių ša­lių kom­po­zi­to­rių dai­nų me­lo­ di­jas, tan­go ir net tem­pe­ra­men­tin­ gą­jį fla­men­ko. KD inf.

kas: Kon­cer­tas „Jo­han­no Straus­so mu­zi­ka prie eže­ro“. kur: „To­ny Re­sort“ poil­sio ir pra­mo­gų par­ke Anup­riš­kė­se (Tra­kų ra­jo­ne). kada: Bir­že­lio 20 d. 19 val. kas: Prog­ra­ma „Kar­men, Kar­men, Kar­men“. kur: Kau­no vals­t y­bi­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je. kada: Bir­že­lio 24 d. 18 val.


17

trečiadienis, birželio 20, 2012

menas ir pramogos

T.Kan­to­ro avan­gar­das – prie­žas­tis ke­lio­nei į Vil­nių Lai­ma Že­mu­lie­nė l.zemuliene@diena.lt

Ry­toj Na­cio­na­li­nė­je dai­lės ga­le­ri­ jo­je Vil­niu­je ati­da­ro­ma vie­no ži­ no­miau­sių XX a. Len­ki­jos avan­gar­ do me­ni­nin­kų ir teat­ro re­for­ma­to­ riaus pa­ro­da „Ta­deus­zas Kan­to­ ras. Ta­py­ba. Teat­ras“. T.Kan­to­ro kū­ry­ba Lie­tu­vo­je pri­sta­to­ma pir­ mą kar­tą.

Pa­ro­da su­reng­ta bend­ra­dar­biau­jant su T.Kan­to­ro kū­ry­bos do­ku­men­ ta­ci­jos cent­ru „Cri­co­te­ka“ Kro­ku­ vo­je. Pa­ro­dos ku­ra­to­rius – Józe­fas Chro­ba­kas (Kro­ku­va), koor­di­na­to­ rė – Do­vi­lė Tum­py­tė (Vil­nius). T.Kan­to­ras (1915–1990 m.) – len­kų ta­py­to­jas, pie­šė­jas, sce­nog­ ra­fas, re­ži­sie­rius, eks­pe­ri­men­ti­ nio teat­ro kū­rė­jas ir teo­re­ti­kas, he­pe­nin­gų ir me­ni­nių ma­ni­fes­tų au­to­rius, Kro­ku­vos (1967–1968 m.) ir Ham­bur­go (1961 m.) dai­lės aka­de­mi­jų pro­fe­so­rius, daug pri­ si­dė­jęs prie avan­gar­do ter­pės for­ ma­vi­mo­si Len­ki­jo­je, ypač – Kro­ ku­vo­je. Sa­vo ša­ly­je me­ni­nin­kas dau­giau­ sia bend­ra­dar­bia­vo su svar­bio­mis nau­ją, avan­gar­di­nį, me­ną po­pu­lia­ ri­nu­sio­mis ga­le­ri­jo­mis „Krzysz­to­ fo­ry“ Kro­ku­vo­je ir „Fok­sal“ Var­ šu­vo­je. Čia jis ren­gė nau­jo me­no pa­ro­das ir he­pe­nin­gus. Po ta­py­bos ir sce­nog­ra­fi­jos stu­ di­jų Kro­ku­vos dai­lės aka­de­mi­jo­je (1934–1939 m.) T.Kan­to­ras įkū­rė (ir įkvė­pė) ke­lias me­ni­nes gru­pes: Kro­ku­vos ne­prik­lau­so­mą po­grin­ di­nį teat­rą, Jau­nų­jų dai­li­nin­kų gru­ pę, Me­ni­nin­kų klu­bą. Nuo 1955 m. T.Kan­to­ras va­do­va­ vo sa­vo įkur­tam „Cri­cot 2“ teat­rui. „Tai bu­vo mei­lės tri­kam­pis. Aš, ta­ py­ba ir teat­ras“, – ra­šė me­ni­nin­ kas. Nuo 1969 m. su „Cri­cot 2“ teat­ru daug kar­tų gast­ro­lia­vo vi­ sa­me pa­sau­ly­je. – Kuo T.Kan­to­ro kū­ry­bos pa­ro­ da ga­li bū­ti įdo­mi įvai­rių kar­tų Lie­tu­vos me­ni­nin­kams ir pa­ pras­tiems pa­ro­dų lan­ky­to­jams? – pa­klau­sė­me pa­ro­dos koor­di­na­to­ rės Do­vi­lės Tum­py­tės. – 7 ir 8-ajame de­šimt­me­čiais T.Kan­to­ras bu­vo mis­ti­fi­kuo­ta fi­ gū­ra. Bū­tent tos kar­tos Lie­tu­vos me­ni­nin­kai apie jį ži­no­jo kaip apie au­to­rių, ku­rian­tį nau­ją – avan­gar­ di­nį – me­ną. T.Kan­to­ro kū­ry­ba da­ rė įta­ką ne tik Len­ki­jos, bet ir Lie­ tu­vos, ypač XX a. ant­ro­sios pu­sės, me­nui. Jo stu­di­jo­je lan­kė­si dai­li­nin­ kas Vin­cas Ki­sa­raus­kas, jo kū­ri­ niai pa­drą­si­no Va­len­ti­ną An­ta­na­ vi­čių im­tis asamb­lia­žo tech­ni­kos. Jau­na­jai kar­tai, ma­nau, T.Kan­to­ ras ne­ži­no­mas. – Ką šio­je pa­ro­do­je pa­ma­tys teat­ro ger­bė­jai? – T.Kan­to­ras la­bai daug nau­jo­vių įne­šė į teat­ro rai­dą, spek­tak­lius kū­ rė rem­da­ma­sis keis­to­mis idė­jo­mis. Jis su­kū­rė įvai­rių teat­ro kon­cep­ci­ jų, kaip „be­for­mis teat­ras“, „nu­li­ nis teat­ras“, „he­pe­nin­go teat­ras“, „neį­ma­no­mas teat­ras“, „mir­ties teat­ras“. T.Kan­to­ro teat­ri­nė kū­ry­ ba bu­vo la­bai su­si­ju­si su jo dai­le. Dai­lės ob­jek­tai, sce­nog­ra­fi­ja spek­

tak­liuo­se vai­di­no kaip ir ak­to­riai. Jie reiš­kė tiek pat, kiek iš­ta­ria­mas žo­dis. Lie­tu­vos žiū­ro­vai pa­ro­do­ je pa­ma­tys T.Kan­to­ro sce­nog­ra­fi­ jų frag­men­tų iš jo spek­tak­lių, fo­ tog­ra­fij­ ų. – Ar T.Kan­to­ro avan­gar­das šiais lai­kais neat­ro­do pa­se­nęs? – Net­gi da­bar jo sce­nog­ra­fi­jos neat­ ro­do pa­se­nu­sios. Jos įdo­mios sa­ vo idė­jo­mis. Pa­vyz­džiui, 4 ar 6 kv. m sce­nog­ra­fi­ja, ku­ri ak­to­riams ta­ po sce­na. Jie bu­vo pri­vers­ti vai­din­ ti ant to­kios ma­žos plat­for­mos, ant ku­rios bu­vo pri­dė­ta daug su­lanks­ to­mų me­di­nių kė­džių. Jis su­kur­da­ vo la­bai keis­tus ob­jek­tus, su ku­riais

T.Kan­ to­ras la­ bai daug nau­jo­ vių įne­ šė į teat­ ro rai­dą, spek­tak­ lius kū­ rė rem­ da­ma­sis keis­to­ mis idė­ jo­mis.

sce­no­je ak­to­riai tu­rė­da­vo kon­tak­ tuo­ti. Ypa­t in­go dė­m e­s io nu­s i­p el­n o teat­ro ob­jek­tai: „Rū­bi­nė“ iš spek­ tak­lio „Mei­lu­tės ir bai­dyk­lės“ ir mo­kyk­li­niai suo­lai su mo­ki­nių bei jų pri­žiū­rė­to­jo ma­ne­ke­nais iš kul­ ti­nio spek­tak­lio „Mi­ru­si kla­sė“. T.Kan­to­ro dai­lę įkvė­pė anuo­ met nau­jos me­no kryp­tys – siur­ rea­liz­mas, be­for­mė dai­lė ir kon­ cep­tua­lu­sis me­nas, su ku­rio­mis jis su­si­pa­ži­no per daž­nas gast­ro­ les už­sie­ny­je. Nuo 1964 m. dai­lė­ je ir teat­re jis plė­to­jo sa­vo su­kur­tą am­ba­la­žo me­ni­nę vi­zi­ją; jos ke­ lis pa­vyz­džius ga­li­ma iš­vys­ti šio­ je pa­ro­do­je.

kas: Pa­ro­dos „Ta­deus­zas Kan­to­ras. Ta­py­ba. Teat­ras“ ati­da­ry­mas. kur: Na­cio­na­li­nė­je dai­lės ga­le­ri­jo­je (Kons­ti­tu­ci­jos pr. 22, Vil­nius). kada: Bir­že­lio 21 d. 18 val. Pa­ro­da veiks iki rug­sė­jo 2 d.

„„Avan­gar­das: T.Kan­to­ras nuo­lat ieš­ko­jo nau­jų raiš­kos

for­mų. 

Or­ga­ni­za­to­rių nuo­tr.

kryžiažodis Šią savai­ tę laimė­ kite Jane Porter Phillips knygą „Atostogų flirtas“. Jam atiteko vasarnamis, „Porsche“ ir jauna draugė. Ji liko su dviem vaikais ir sudaužyta širdimi. Nuo šiol interjero dizainerė Džekė priversta iš naujo kurti gyvenimą. Bet kaip ištverti vienišus vakarus darganotame Sietle? Kaip vėl pasijusti moterimi, kai tiek metų buvai vien žmona ir mama? O dar tas nelemtas keturiasdešimtmetis, pakibęs ant nosies! Įkalbėta draugės Džekė ryžtasi kelias dienas praleisti... saulėtuose Havajuose. Viena. Laimei, neilgam. Egzotiška sala, gaivus vandenynas, svaigūs kokteiliai ir flirtas su žaviu jaunu banglenčių sporto instruktoriumi Kajumi – geresnės gimtadienio staigmenos nė nesugalvosi!

Kryžiažo­ dį parengė „Oho“ redakcija.

Teisingus atsakymus galima pateikti iki penktadienio 18 val. 1. Frazę siųskite SMS žinute numeriu 1337. Siųsdami žinutę rašykite: DIENA (tarpas) KD (tarpas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. Pvz.: DIENA KD KAUNAS (žinutės kaina – 1 Lt). 2. Arba, iškirpę kryžiažodį su teisingu atsakymu, atneškite į „Kauno dienos“ redakciją, Kęstučio g. 86, Kaunas. Šios savaitės nugalėtoją paskelbsi­ me antradienį, birželio 26 d.


18 2

trečiaDIENIS, birželio 20, 2012

klasifikuoti skelbimai Skelbimų ir prenumeratos skyrius!

Kęstučio g. 86, I–V 7.30–17.30 val. Tel. 302 202, 302 231. Vytauto pr. 23, priešais Autobusų stotį, I–V 7–16 val. (pietų pertrauka 13–14 val.) , VI 8–11 val. Tel. 8 655 45 114.

Klasifikuoti

Darbo skelbimai����������������������������������� 18 Paslaugos� ������������������������������������������ 18, 19 Parduoda�������������������������������������������19, 20 Perka� ������������������������������������������������������������ 20 Įvairūs��������������������������������������������������� 20, 21 Karščiausi kelionių pasiūlymai������������������������� 21 Kviečia��������������������������������������������������������� 21 Kviečia mokytis����������������������������������� 21 Atsiliepkite!� ��������������������������������������������� 21 Pamesta������������������������������������������������������ 21 Dovanoja� ��������������������������������������������������� 21 Informuoja����������������������������������������������� 21

skelbimai skelbimai@kaunodiena.lt 302 202, 302 231 (redakcijoje) Krovininio transporto servisui Kaune reikalingas autošaltkalvis. Tel. 8 687 37 323.

DARBo skelbimai

976945

Reikalinga pardavėja (-as)-barmenė (-as) parduotuvėje-bare. Patirtis būtų privalumas. Tel. 8 695 14 714, 8 650 16 564. 973489

Reikalingas konditeris-tešlos formuotojas dirbti kepyklėlėje, Vytauto pr. 6, Kaunas. Patirtis būtina. Tel. 8 672 09 096, e. paštas kepyklele@yahoo.com. 975939

Reikalingas stogdengys-skardininkas, nuolat dirbti. Tel. 8 687 39 361, 362 127. 976672

Reikalingi darbuotojai dirbti kebabų kioske. Tel. 8 604 46 799, 8 686 02 893.

Siūlo darbą

974223

Statybų įmonė Kaune plečia savo veiklą ir ieško mūrininkų. Tel. 8 686 93 879, e. paštas m.pilvelis@gmail.com.

Reikalingi maršrutinio taksi vairuotojai dirbti Kauno mieste. Tel. 8 699 73 083, 8 656 93 987.

„Alkava“ ieško patyrusio vadybininko vadovauti specializuotam konditerijos parduotuvių tinklui Kauno mieste. CV siųsti kazimieras@alkava.lt.

Reikalingi pareigingi tarptautinių gabenimų vairuotojai (E kategorija), dirbti Vakarų Europoje ir maršrutu Vakarai–Rytai. Kaunas, tel. 8 698 39 309.

Atsidarantis automobilių servisas Žemuosiuose Šančiuose siūlo darbą automechanikui ir montuotojui-balansuotojui. Atlyginimas – sutartinis. Tik su patirtimi, išmanančiam darbą. Tel. 8 674 41 559, e. paštas kukliauskas@gmail.com.

Reikalingi vairuotojai turintys D arba D1 kat., dirbti maršrutinių taksi vairuotojais Kauno mieste. Tel. 8 687 96 820.

976679

976550

976174

Automobilių servisui reikalingi: automobilių mechanikai, važiuoklės meistrai, serviso vadovas. Tel. 8 698 02 939. 976492

Darbai sandėliuose – TESCO, DHL, fabrikuose, viešbučiuose; žemės ūkis; slauga Anglijoje, Vokietijoje, Kipre, Olandijoje. Tel. 8 675 86 523; www.ppv.lt. 974792

EUROCASH1 dirbti Kaune ieško APSAUGOS DARBUOTOJŲ. Reikalavimai: vidurinis ir/arba aukštesnis išsilavinimas; sąžiningumas, atsakingumas; nepriekaištinga reputacija. PRIVALUMAI: apsaugos darbuotojo pažymėjimas, darbo patirtis. Tel. 8 659 38 353; www.eurocash1.lt. 976816

Firmai reikalingi patalpų tvarkytojai (vyrai ir moterys) dirbti brigadoje. Darbas Kauno mieste. Patirtis nebūtina. Apmokome. Atlyginimas iki 1400 Lt. 313 699; 8 611 26 799. 975900

Ieškome vairuotojo (B kateg.). Tel. 8 610 11 959.

976871

Įmonei reikalingas autobokštelio ZIL vairuotojas, pageidaujame be žalingų įpročių. Tel. 8 640 33 003, 8 687 26 408. 976248

Įmonei UAB „Kauno liftai“ reikalinga nuolatiniam darbui referentė-personalo vadovė. Būtina: aukštasis (teisinis ir administracinis) išsilavinimas. Darbo stažas: bendras – ne mažiau nei 10 metų; personalo vadovės – 5 metai. Anglų ir rusų kalbų žinios. Pateikti gyvenimo aprašymą (CV) e. paštu info@kaunoliftai.lt. Kreiptis d. d. 7–16 val. tel. 8 698 86 345. 976927

Inovatyvi inžinerinė kompanija, užsiimanti ekologiškų šaldymo sistemų pramonei projektavimu, įgyvendinimu ir technine priežiūra, kviečia dirbti Kauno regione TECHNINĖS PRIEŽIŪROS INŽINIERIŲ. Tel. 8 686 33 220, e. paštas info@greengroup.lt. 977154

Kepyklai Kaune reikalinga (-as) mielinių gaminių formuotoja (-as). Tel. 8 698 03 634. 976883

Kepyklai Panemunėje reikalingi: tešlos paruošėjas ir konditerė. Darbas pamainomis. Neturinčius patirties, apmokome. Skambinti tel. (8 37) 346 141. 977127

Pervežimų kompanijai UAB „Hoptransa“ reikalingi tolimųjų reisų vairuotojai, turintys CE kategoriją. Tel. 8 687 70 945.

977259

971986

973458

962534

Restoranų tinklas „Bajorų kiemas“ ieško virėjų, indų plovėjų, virtuvės darbuotojų. Tel. 8 611 29 129.

974991

Siuvyklai reikia siuvėjų siūti operacijomis viršutinius vyriškus, moteriškus drabužius. Laiku mokamas geras atlyginimas. Socialinės garantijos. Tel. 8 674 10 014. Stabiliai dirbančiai Kauno įmonei „Klasikinė tekstilė” nuolatiniam darbui siuvimo ceche reikalinga (-as) meistrė (-as)-technologė (-as), reikalavimai: panašaus darbo patirtis, darbo kompiuteriu įgūdžiai. Tel. 8 610 36 804. 977067

Statybinei bendrovei reikalingi: darbuotojų saugos ir sveikatos specialistas-ūkvedys, fasadų apdailininkai, plytelių klojėjai, dažytojai. Tel. (8 37) 732 362, 8 615 17 560. 975394

Tekstilės gamybos įmonė ieško lygintojos (-o). Teirautis tel. 8 672 53 888.

977134

Buitinės technikos remonto

Paslaugos Medikų AKCIJA! Implantas – 1400 Lt. Nemokamas protezavimas ligonių kasų pacientams ir vaikams iki 18 m. Astos Dambrauskienės odontologijos klinika, Laisvės al. 10, Kaunas, tel. (8 37) 206 039, 8 698 07 476. 958581

Efektyvus skausmo, stuburo, sąnarių ligų, trofinių opų gydymas. Reabilitacija po traumų, operacijų. LAZERIO TERAPIJOS CENTRAS, Šiaurės pr. 77, tel. 8 685 31 848, 385 858, 262 330. www.reameda.lt. 972831

Gyd. D.Bielskienė, J.Urbštienė konsultuoja ir gydo vaikus, suaugusiuosius, sergančius odos, alerginėmis, nagų ir plaukų ligomis. Šalina karpas, papilomas. Apgamai tiriami dermatoskopu. Konsultuoja dėl lytiškai plintančių ligų. Gedimino klinika, Gedimino g. 34. Tel. 207 396. 970777

Gyd. V.Kašėta, N.Grušauskas gydo odos, alergines, grybelines, venerines ligas. Iškvietimas į namus. K.Petrausko g. 40, tel. (8 37) 220 288; www.odosligos.lt. 953492

Klinika „Neurosveikata“. Patyrę gydytojai psichiatrai gydo įvairius psichikos sutrikimus, pagirių simptomus. Išblaivinimas, kodavimas nuo alkoholio. Trakų g. 12, tel. 8 656 61 610. www.neurosveikata.lt.

976675

UAB „Kodera“, užsiimanti sunkvežimių dėvėtų detalių prekyba, siūlo darbą prekių žinovui. Būtina patirtis. Tel. (8 37) 301 022, e. paštas lina@kodera.lt. 976647

UAB „Minderus“ reikalingi: apdailininkai, dažytojai, plytelių klojėjai, betonuotojai, pagalbiniai darbininkai. Darbas Kaune. Tel. 8 673 09 453. 974933

UAB „Nepriklausomos energijos paslaugos“ ieško krovėjo (būtinas krovėjo pažymėjimas) ir sandėlininko. Kandidatų registracija tel. 8 615 22 208. 976562

976282

Odontologijos centras ODONTEX (Gedimino g. 17, šalia PPC „AKROPOLIS“). Teikia visas odontologijos paslaugas, gydymas su NARKOZE. Nemokamas protezavimas ligonių kasų pacientams. Pensininkams – NUOLAIDOS! Dantų implantai – nuo 1000 iki 1500 Lt. Registruotis tel. (8 37) 228 265. Odontologijos paslaugos. Metalo keramikos protezams – 50 proc. nuolaida iki rugpjūčio mėn. Be eilės nemokamai protezuojame pacientus su ligonių kasos iškvietimais. Apžiūra – nemokama. Maironio g. 26A, Kaunas. Tel. 203 101, 8 672 44 348. 974500

UAB „Rasos klinikoje“ suaugusiesiems atliekamos vidaus organų, skydliaukės, mažojo dubens ir širdies echoskopijos. Konsultuoja chirurgas. S.Žukausko g. 14–1, tel. 312 111. Darbo laikas I–V 8–20 val. 970452

Automobilininkams

Automobilių dujų įranga. Dažymas, lyginimas, plastmasių remontas. Kalniečių g. 151. Tel. 8 600 20 968.

Viešojo maitinimo įstaigai reikalingi patyrę virėjai (-os) ir konditeriai (-ės). Atlyginimas nuo 1500 iki 2000 Lt. Tel. 8 620 65 089.

Automobilių radiatorių, žibintų, buferių remontas, dažymas ir keitimas. Kondicionierių remontas, pildymas. Autobokštelio nuoma. Tel. 332 520, 8 699 55 568.

Reikalinga Užsienio kapitalo įmonė, plečianti savo veiklą Lietuvoje, ieško transporto įmonių, turinčių gilaus šaldymo (–18°C) 18, 21, 33 palečių talpos transportą, bendradarbiauti pagal ilgalaikes sutartis. Daugiau informacijos tel. 8 612 25 697. 965631

976942

ARDO, AEG, BOSCH ir kt. automatinių skalbimo mašinų ir mikrobangų krosnelių remontas. Skubus iškvietimas. Garantijos. Tel. 8 671 49 521, e. paštas remontas@smr.lt. 976621

Atlieku nebrangų mikrobangų krosnelių, skalbyklių, dulkių siurblių, šaldytuvų, el. viryklių remontą. Garantija iki 2 m. Atvykstu nemokamai. Tel. 8 680 85 778. 970413

Taisau televizorius, garso ir vaizdo techniką. Iškvietimas nemokamas. Suteikiu garantiją. Tel. 8 673 60 342.

966494

Valymo paslaugų įmonė mielai priims į darbą valytojas (-us) ir kiemsargius, turinčius 35–55 proc. darbingumą. Kreiptis tel. 8 618 00 837.

975910

973936

AEG, ARDO, ARISTON, BEKO, BOSCH, HANSA, LIEBHERR ir kt. šaldytuvų, skalbyklių remontas. Atvykstu nemokamai. Garantija. Nuolaidos. Tel. 8 678 87 795, 345 500.

Nebrangiai protezuoju dantis. Tel. 777 945, 8 608 15 882.

Remontuoju lengvųjų automobilių ir VILKIKŲ RADIATORIUS, BUFERIUS ir kitas stiklo pluošto ir plastmasines detales. Garantija. Tel. 220 176 9-18 val., 8 699 25 402

969315

972444

„Ardo“, „Ariston“, „Bosch“, AEG ir kt. automatinių skalbyklių, šaldytuvų remontas ir jų prekyba. Dirbame ir savaitgaliais. Garantija iki 2 m. Tel. 740 086, 8 609 07 201.

SKUBIAI IR NEMOKAMAI IŠVEŽA nenaudojamą buitinę techniką – šaldytuvus, skalbykles, virykles, kompiuterinę techniką ir kitus elektronikos prietaisus. Tel. 8 641 99 000, www.kaunakiemis.lt.

UAB „Restauracija“ reikalingi: mūrininkas, tinkuotojas, galintys dirbti restauruojamuosiuose pastatuose. Tel 8 687 25 092. 975195

971135

„AEG“, „Ardo“, „Beko“, „Bosch“ ir kt. automatinių skalbyklių remontas. Dirbame ir savaitgaliais. Garantija iki 2 m. Tel. 8 602 56 100.

Konsultuojame ir gydome miego sutrikimus. Visos nakties miego tyrimas – polisomnografija – tik 295 Lt. Medicinos centras „Neuromeda“, tel. 8 613 42 780, 331 511; www.neuromedicina.lt.

953541

Tekstilės gamybos įmonė ieško sukirpėjos (-o). Teirautis tel. 8 672 53 888.

Atliekame televizorių, garso aparatūros ir kitų el. prietaisų remonto darbus. Galime atvykti. Suteikiame garantiją. Savanorių pr. 155. Tel. 8 617 77 751.

965530

966543

8 655 45 114 (Vytauto pr. 23)

972429

976156

Automobilių servisas „Pilotas“ taiso kėbulus, važiuoklę, variklius. Galime pašalinti 90 proc. gedimų. Dubysos g. 4, Kaunas. Tel. 8 670 70 310. 956454

Plovimas – automobilių, variklių, dugno. Šildymo-aušinimo automobilio sistemos remontas, perdirbimas. V.Krėvės pr. 118B, 6 garažas. Tel. 8 604 16 842. 977273

968028

976958

Taisome įvairių tipų televizorius klientų namuose. Iškvietimas nemokamas. Suteikiama garantija. Tel. 715 991, 8 671 55 064. 975476

Kompiuterininkų Profesionalus kompiuterių remontas. Komponentų keitimas, operacinės sistemos atkūrimas ir kitos paslaugos. Kaune atvyksime nemokamai. Tel. 8 672 00 861. 974065

AD servisas taiso nešiojamuosius, stacionarius ir žaidimų kompiuterius: lituoja, instaliuoja programas, šalina virusus, atnaujina navigacijas. Galime atvykti. Tel. 8 617 77 731. 927454

Atlieku visus kompiuterių priežiūros darbus, „Windows“ instaliavimą, virusų šalinimą, interneto, „Wireless“ tvarkymą. Atvykstu į namus nemokamai. Tel. 8 684 32 863. 962354

Kompiuterių taisymas. Virusų šalinimas, bevielio tinklo konfigūravimas. „Windows“ ir reikalingų programų įrašymas. Atvykstame pas klientą. Tel. 8 651 67 272.

AKCIJA! ALUPLAST profilio 5 kamerų langai su 30% nuolaida ir vidine apdaila. Šarvuotos durys. Balkonų stikl. Roletai. Pramonės pr. 16, (Urmo bazė, 2 vagonėlis) Tel. (8 37) 451 712, 8 647 00 002, e. paštas gediminas@arventa.lt. 975481

Atliekame grindų, parketo šlifavimą. Klijuoju plyteles, dažau, tapetuoju. Kalu dailylentes, laminatą. Santechnikos darbai. Tel. 795 508, 8 600 62 210. 967416

Statybos, remonto

Atliekame griovimo darbus – sienų, pertvarų, angų pjovimas (su dulkių nusiurbimu), kirtimas. Sąramų montavimas. Konsultacijos. Statybinio laužo išvežimas. Pastatų griovimas. Tel. 8 699 77 162.

AKCIJA! Plastikiniai ir mediniai langai, šarvuotos ir vidaus durys, balkonų stiklinimas. Sukilėlių pr. 3. Tel. 705 900, 8 656 39 353; www.roplastitus.lt.

Atliekame kokybiškai tik gipskartonio montavimo darbus (sunkias ir lengvas konstrukcijas). Tel. 8 620 80 461, 8 671 13 410.

976544

974941

AKCIJA! Virtuvės langas – nuo 520 Lt; 3 dalių kambario – nuo 690 Lt, balkono durys su vitrina – nuo 800 Lt (kainos su montavimu ir palangėmis). Vertikalios orlaidės, balkonų stiklinimas, roletai, žaliuzės, garažo vartai. UAB „EG group“, tel. 540 123, 8 612 65 486. 956946

Apdaila: tinkuojame, betonuojame, dažome, tapetuojame, klijuojame plyteles, dedame laminatą; gipskartonis. Santechnika. Elektra. Tel. 8 674 54 580. 970641

973347

961427

Atliekame namų fasadų šiltinimo darbus, struktūrinį dažymą. Tel. 8 687 53 187.

972125

Atliekame visus remonto darbus. Remontuojame butus, namus, sodus. Dažome, glaistome, dedame plyteles, gipskartonį. Elektros darbai. Tel. 8 607 22 667. 976750

Atliekame visus statybos, remonto darbus: elektra, santechnika, griovimas, mūrijimas, betonavimas, gipskartonio montavimas, visa apdaila. Tel. 8 699 77 162. 973404

Nukelta į 19 p.


19 3

trečiaDIENIS, birželio 20, 2012

klasifikuoti skelbimai Pastatų šiltinimas putų polistirenu, akmens vata. Dedame struktūrinį tinką. Daugiabučių laiptinių remontas. Tinkavimo darbai. www.apsiltiname.lt. Tel. 8 602 56 512, 8 614 45 953.

Paslaugos Statybos, remonto

974668

Pigiai parduodame kapsules, krosneles, medžiagas, aksesuarus. Tel. 8 698 47 983, Kaunas. 969592

Plastikiniai langai, šarvuotos durys, balkonų stiklinimas, apdaila. Langų reguliavimas, taisymas. Buto remonto darbai. Savanorių pr. 287–316, tel. 8 606 28 921. 963411

Plytelių, mozaikos klijavimas, dušų padų, sūkurinių vonių mūrijimas, betonavimas. Staliaus darbai. Darbai atliekami kokybiškai ir greitai. Tel. 8 675 51 048. 976757

Profesionalūs metalo suvirinimo darbai. Tel. 8 646 14 495, UAB „Deina“, Partizanų g. 87A. 970743

Atliekame visus statybos, remonto, apdailos darbus. Tel. 8 600 28 653. www.evasta.lt.

968106

Atliekami visi mūrijimo, betonavimo darbai. Atliekame griovimo darbus. Tel. 8 648 73 778. 973550

Atlieku dažymo, glaistymo, tapetavimo darbus. Laminato klojimas. Langokraščių užtaisymas. Gipskartonio montavimas. Dailylenčių kalimas. Tel. 8 672 35 452. 976391

Atlieku plastikinių langų angokraščių apdailą. Apdailos darbai: dažymas, plytelių klijavimas, laminatas, gipskartonis, lentelių kalimas. Tel. 8 675 81 454.

976571

Drenažo, vandentiekio, buitinių nuotekų, lietaus kanalizacijos, siurblinių įrengimas, melioracijos darbai. Aplinkos tvarkymas, trinkelių klojimas, tvorų ir vejos įrengimas. www.henkesta.lt. Tel. 8 685 33 173. 975593

Elektros instaliacija, senos instaliacijos renovacija, gedimų šalinimas. Elektros prietaisų prijungimas. Draugiškos kainos. Tel. 8 647 77 683. 965315

Gaminame iš juodojo ir nerūdijančio plieno: turėklus, laiptus, stogelius, grotas, tvoras, duris. Liejame pamatus ir kt. Tel. 262 354, 8 601 05 644; www.keisida.lt. 975350

Atvežame žvyro, smėlio, skaldos, atsijų, juodžemio, betono gaminių. Tel. 373 894, 8 616 56 993.

Gaminami šiuolaikiškos konstrukcijos stogeliai su permatoma danga, tvoros, vartai, voljerai, kitos konstrukcijos. Sumontuojame. Tel. 8 686 81 398, 533 223.

Automobilinio bokštelio nuoma (15 m aukščio). Pjauname, genime medžius. Šlaitinių stogų dengimas, skardinimas. Tel. 8 687 19 660 (Rolandas), 8 602 92 845.

GRINDŲ BETONAVIMAS Kaune ir Kauno r., konsultuojame, suteikiame garantiją, tiekiame medžiagas. Tel. 8 678 19 899.

951562

972010

Be dulkių kokybiškai šlifuojame, lakuojame, restauruojame parketą, medines grindis, laiptus. Tel. 8 677 36 264. www.slifavimas.info.

967647

Be dulkių šlifuojame, lakuojame parketą, grindis. Dedame parketą. Tel. 8 698 87 702, 264 557 (namų). 976576

Betonuojame grindis, atliekame paruošiamuosius darbus. Dirbame vokiška įranga BMS. Garažai, sandėliai. Garantija. Tel. 8 671 15 807. 969708

Betonuojame grindis, ruošiame pagrindus. Klojame visų tipų grindų dangą. Ilgalaikė patirtis. Garantija. Tel. 8 686 44 993, 8 687 24 321. 965609

Betonuojame laiptus, klojame plyteles, sukame gipsą, glaistome, dažome, įrengiame santechniką ir šildymo sistemas. Šiltiname namus. Tel. 8 650 51 581.

973503

Betonuojame pamatus tvoroms, terasoms, atramines sieneles, statome stulpus. Kiti betonavimo darbai. Tel. 8 679 79 148. 972409

Bituminių, šlaitinių stogų remontas (ir nedidelių plotų). Tel. 8 699 31 989. info@dregme.lt.

976477

BOBCAT nuoma. Sklypo lyginimas, planiravimas, grunto, smėlio, skaldos, juodžemio stumdymas, pervežimas, pakrovimas. Tel. 8 682 98 240, 8 667 88 878. 968079

Bobcat, mini ekskavatoriaus, grąžto nuoma kartu su operatoriumi. Tel. 8 653 66 987.

969675

Darbai aukštyje. Tarpblokinių siūlių remontas. Tel. 8 601 37 177.

959829

Dažome, glaistome, tapetuojame, dedame laminuotas grindis, atliekame smulkius elektros darbus. Medžiagas pristatome patys. Tel. 8 606 04 513. 976553

Dėmesio! Greitai ir kokybiškai gaminame šarvuotas duris butams, laiptinėms, sandėliukams. Atvežame nemokamai, konsultuojame. Tel. 8 600 18 644. 969791

Dengiame naujus ir renovuojame senus stogus. Skardinimo darbai. Karkasinių namų statymas. Gipskartonio montavimas. Dailylenčių kalimas. Tel. 8 689 47 224. 976971

Dengiame plokščius ir šlaitinius stogus, atliekame skardinimo, apdailos darbus. Parduodame ruloninę stogų dangą. Tel. 362 127, 8 687 39 361. 962462

Drenažas, vandentiekis, kanalizacija. Mini ekskavatoriaus paslaugos. Tel. 8 676 14 056, 8 620 45 433. 973230

970693

973989

HIDROIZOLIACIJA: pamatų, rūsių, baseinų, terasų. Plokščiųjų STOGŲ dengimas, šiltinimas. Tel. (8 37) 330 686, 8 687 84 142.

Profesionalus vonių restauravimas ekologiško marmuro papildais. 5 metų garantija. Tel. (8 37) 773 100, 8 670 06 048. Daugiau informacijos www.voniurestauravimai.lt. 975880

Santechnikas atlieka visus santechnikos darbus. Padeda nupirkti, atvežti medžiagas (su nuolaidomis). Tel. 8 680 84 699 nuo 7 iki 22 val. 970375

Santechnikas keičia vandentiekio, kanalizacijos vamzdyną, stato WC, vonias, dušo kabinas, gyvatukus, maišytuvus. Garantija. Tel. 8 604 95 971. 976214

Santechnikas keičia vandentiekio, kanalizacijos vamzdynus, stato WC. Kiti santechnikos darbai. Dirba be poilsio dienų. Garantija. Tel. 8 645 22 683. 973813

Santechnikas skubiai keičia kriaukles, maišytuvus, WC ventilius, gyvatukus, prijungia buitinę techniką, išvalo kanalizaciją. Tel. 424 099, 8 683 05 242. 973607

Santechnikas-suvirintojas modernia įranga atlieka darbus. Griovimo, rekonstrukcijos, šulinių kasimo darbai. Superku medžiagas. Nuolaidos. Tel. 8 648 23 501.

974486

969953

Kaminų įdėklai (darbo patirtis), valymas. Pristatomieji kaminai. Latakų valymas. Garantija. Be poilsio dienų. Tel. 8 676 53 813. www.kaminuideklai.com.

946951

Kaminų įdėklai, dūmtraukiai, nestandartiniai skardos gaminiai. Tel. 8 611 53 224, www.resikona.lt. 966313

Kaminų įdėklai, valymas, pristatomieji kaminai, remontas. Kaminų mūrijimas. Stogų dengimas. Tel. 8 619 29 430.

973591

Kasame ekskavatoriais, lyginame buldozeriais, vežame savivarčiais žvyrą, skaldą, juodžemį. Įrengiame įvažas bei kelius į statybų aikšteles. Tel. 8 699 77 162. 973429

Kasu šulinius, vietinę kanalizaciją. Valau ir gilinu šulinius. Surandu vandens gyslą. Atvežu šulinių žiedus. Tel. 8 606 29 150, 8 645 31 863. 961881

Keičiame asbestinius stogus į kt. stogų dangą, padedame kaimo tipo vietovių gyventojams susitvarkyti dokumentus kompensacijai dėl asbestinių stogų keitimo. Tel. 8 687 75 804. 975365

Kloju trinkeles. Tel. 8 641 53 152.

976962

Kokybiškai glaistome, dažome, tapetuojame, dedame „plaukiojančias“ grindis. Tel. 8 676 29 795, 8 673 36 368, 241 380. 976535

Langų apdaila – nebrangiai ir kokybiškai. Tel. 8 676 82 369. 973567

Metalo gaminiai: rekonstrukcijos, laiptai, tvoros, grotos, vartai, kaltiniai gaminiai, durys. Tel. 8 600 04 449.

967535

Skardos lankstinių gamyba. Lietaus nubėgimo sistemos. Tel. 8 686 34 313, 545 456. 968920

Smulkios remonto paslaugos: staliaus, santechniko, elektriko; medžio restauravimo darbai. Tel. 8 611 04 357. 969971

Specializuoti griovimo, rekonstrukcijos, laiptinių dažymo, mūro, tinko, betonavimo, stogų, tvorų, plytelių, santechnikos darbai. Tel. 8 648 23 501. 974483

975527

Aptraukiame audiniu, dirbtine ir natūralia oda baldus. Keičiame visas reikalingas medžiagas. Ilgametė darbo patirtis. Transportas nemokamas. Tel. 8 604 76 264, 730 715.

974899

Aptraukiame baldus gobelenu. Keičiame medžiagas. Dirbame dirbtuvėje ir kliento namuose. Aukšta kokybė. Pensininkams – nuolaidos. Tel. 365 100, 8 699 39 904. 973535

Aptraukiame baldus gobelenu. Keičiame spyruokles, vatiną, poroloną – dirbtuvėse ir pas klientą. Pensininkams – nuolaidos. Tel. 366 160, 8 651 82 459. 966192

Gaminame nestandartinius kietuosius baldus: virtuvės, prieškambario, komodas, stalus, lentynas, spintas... Atvežame, surenkame nemokamai. Tel. 8 601 26 068. 974249

Greitai ir kokybiškai gaminame virtuvės, miegamojo, svetainės baldus, spintas su stumdomomis durimis. www.rimvydobaldai.lt, tel. 8 614 36 447, 8 698 81 318. 964914

Greitai, kokybiškai remontuojame minkštuosius baldus. Keičiame dizainą. Platus gobeleno pasirinkimas. Be poilsio dienų. Transportas nemokamas. Tel. 440 774. 976319

Greitai, kokybiškai remontuojame minkštuosius baldus. Keičiame spyruokles, poroloną. Pensininkams – 10% nuolaida. Tel. 366 454, 8 671 24 083. 976227

Kietųjų baldų gamyba: virtuvės, prieškambario, svetainės komplektai, spintos, komodos, stumdomosios sistemos, sekcijos, lentynos, žur. staliukai. Tel. 8 683 90 946. 963837

Kietųjų baldų gamyba: virtuvės, prieškambario, svetainės, jaunuolio baldai, spintos ir kt. Tel. 8 698 43 448 nuo 8 iki 21 val.

Virtuvės, svetainės, biuro, miegamojo, vonios, spintų ir kitų kietųjų baldų gamyba. Garantija, išsimokėtinai. Tel. 8 679 77 357; www.ivairusbaldai.lt. 956888

Šventėms Kavinė UAB „Partizanai“ kviečia šauniai praleisti laiką, atšvęsti šeimos šventes (iki 100 asmenų). Tel. 8 612 65 960, 731 865. www.kavinepartizanai.lt.

963249

Teisinės paslaugos

Statome karkasinius statinius (namai, sodo nameliai, ūkiniai pastatai), atliekame stogo rekonstrukciją, statome pavėsines, kalame dailylentes (visų tipų), visos stalių paslaugos. Tel. 8 670 67 156.

Kitos

916834

973131

967352

Stogų dengimas, šiltinimas. Tarpblokinių siūlių remontas. Tel. 8 681 79 195, 8 686 88 034. 959783

Tinkuojame vidų ir išorę. Tinkuojame kalkiniu ir gipsiniu tinku (su mūsų arba kliento medžiagomis). Tel. 8 685 83 785.

„ABDONO“ kilimų ir žaliuzių valykla valo kilimus (kliento patalpose arba išsivežame), minkštuosius baldus, čiužinius, „Bauer“ ir kt. patalynę sausu ir šlapiu giluminiu būdu amerikietiška įranga. Langų valymas, grindų dangos atnaujinimas, patalpų tvarkymas po remonto ir visos kitos švaros paslaugos. UAB ABDONAS (bet kada), tel. 77 09 44, 8 688 18 946. Žemaičių g. 31, www.abdonas.lt. 964891

TRINKELIŲ KLOJIMAS. Kokybiškai kloju trinkeles, vejos bortelius, įrengiu vandens nutekėjimo sistemas. Kokybę garantuoju. Tel. 8 687 82 448.

Aplinkos projektavimas ir želdinimas: vejos, baseinų, gėlynų įrengimas. Konsultacijos želdinimo klausimais. Tel. 8 618 09 779.

964849

973221

UAB „Kestugneta“ atlieka visus statybos ir remonto darbus. Tvarko butus, namus, sodybas ir biurus. Tel. 8 600 92 790.

Aplinkotvarka, medžių-gyvatvorių genėjimas, augalų sodinimas, tujų priežiūra, sodininko paslaugos. Tinklinės ir segmentinės tvoros. Tel. 8 600 92 922.

976754

Mūrijame, betonuojame. Suvirinimo, griovimo darbai. trinkelių klojimas. Fasadų šildymas. Stogų dengimas. Tel. 8 646 16 479.

Vokiški plastikiniai langai, šarvuotos durys. Balkonų stiklinimas. Langų remontas. Tel. 8 688 87 055, 8 687 82 361.

Nuomojame BOBCAT mini krautuvus, ekskavatorius. Kasame, lyginame, griauname, gręžiame pamatams skyles, iškrauname, pakrauname krovinius. Tel. 8 656 41 801.

Vonių restauravimo lyderiai. Patirtis 16 m. Stipriausia GREEN-NANO ekodanga su akmeniu ir keramika. www.restauruok.lt. Tel. (8 37) 440 201, 8 671 88 575.

973175

967942

976759

Vidaus įrangos

973103

NEMOKAMAI išvežame bet kokį nereikalingą metalo laužą, buitinę techniką. Mokamai – senus baldus, šiukšles ir visa kt. Pjauname medžius. Tel. 8 601 99 230, 799 681. 972558

Pigiai išsiurbiame fekalijų šulinius, pasikrauname ir išvežame šakas, šiukšles, statybines atliekas, birius krovinius. Tel. 380 853, 8 685 30 321. 977211

Vejos pjovimas, įrengimas, aeravimas, tręšimas, piktžolių naikinimas. Galimas visas sezono vejos pjovimas Kaune ir Kauno apskr. Tel. 8 646 89 377. 975670

Plisuotos žaliuzės, roletai, romanetės, tinkleliai nuo vabzdžių – UAB „Eurivila“. K.Donelaičio g. 33, tel. 423 333; www.eurivila.lt. 972587

parduoda Nekilnojamasis turtas Kaune ir Kauno rajone 1 k. butą Šilainiuose, monolitiniame name (12/10 a., bendr. pl. 36 kv. m, su balkonu, vidinis, saulėta pusė, suremontuotas, rakinama laiptinė). Tel. 8 676 63 692. 974514

1,5 k. butą Sukilėlių pr. (37 kv. m, IV a., butas tvarkingas, bendrija, reguliuojama šiluma, maži mokesčiai). Tel. 8 678 06 870. 977049

1,5 kambario butą Kalniečiuose. Renovuotame name, ypač ekonomiškas. Tel. 8 610 61 919.

975522

12 a kolektyvinį sodą SB „Metalas“, Panemunėje (mūrinis namukas su rūsiu, bendr. pl. 67 kv. m, centrinis šildymas, ūk. pastatas). Kaina 69 500 Lt. Galimas keitimas į 1,5 kambario butą. Tel. 8 698 03 317. 974976

12 a namų valdos sklypą prie Juragių, Tvarkiškių k., geras kelias, graži vieta, pigiai. Tel. 8 608 51 012. 976632

2 kambarių butą Centre, E.Ožeškienės g. (bendr. pl. 45 kv. m, keturių aukštų plytinio namo IV a.). Galimas keitimas. Tel. 8 675 14 636. 974002

2 a. mūrinį, nebaigtą įrengti namą, ūkinį pastatą su garažu. 8 a žemės Garliavoje (geroje vietoje). Tel. 8 608 29 972.

956250

2 k. butą A. Šančiuose, Ašmenos 2-ojoje g. (8 plyt./2 a., NAUJOS STATYBOS, suremontuotas, b. pl. 54 kv. m). Tel. 302 535, 8 600 41 775. KNTPA. 977102

2 k. butą Kovo 11-osios g. (5/5 a., b. pl. 44 kv. m, pakeistos visos durys, langai). Kaina 750 000 Lt. Tarpininkams nesikreipti. Tel. 8 615 69 690. 976561

2 kambarių butą Cente, Gedimino g. (bendr. pl. 62 kv. m, 4 a.). Kaina 125 000 Lt. Be tarpininkų. Tel. 8 635 58 762.

976475

250 kv. m namą Pikulo g. 64. Kaina 360 000 Lt. Tel. 8 698 21 958.

976538

8 a namų valdos sklypą Palemone, Apnarų g., netoli Kauno marių, visos komunikacijos. Tel. 8 666 72 166. 974811

8 a sklypą SB „Panerys“ ir 13 a sklypą E.Galvanausko g., Vytėnuose. Tel. 8 681 55 276. 976887

Atliekame žemės, pastatų kadastrinius matavimus, topografinius, detaliuosius planus, ruošiame statinių įteisinimo dokumentus. Tel. 8 687 19 540, (8 37) 222 696, info@georaimonda.lt. 968318

DnB būstas teikia paslaugas norintiesiems parduoti ar išnuomoti savo nekilnojamąjį turtą. Tel. 8 676 22 040, e. paštas darius.daugela@dnbbustas.lt. 976710

Išparduodu ir perku įvairių plotų ir įvairios paskirties žemės ir sodų sklypus, sodybas, namus ir jų dalis. Tel. (8 37) 225 490, 8 608 51 012; www.musukvartalai.lt. 976631

976880

975079

975148

Aptraukiame audiniu baldus. Keičiame spyruokles, vatiną, poroloną. Pensininkams – nuolaidos. Transportas – nemokamai. Tel. 779 101, 8 603 49 621.

Išparduodamas bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių turtas. Visa informacija – www.adminbiuras.lt.

976585

Pigiausiai gaminame plastikinius langus, šarvuotas duris, aliumininius balkonus. Stikliname. 5 m. garantija. Apdailos darbai. Tel. 8 600 61 010, 8 617 56 746.

Baldžių

Statau karkasinius namus, pirtis. Statau tvoras. Atlieku visą lauko ir vidaus apdailą. Darbus atlieku kokybiškai. Dirbu visoje Lietuvoje. Tel. 8 686 71 655.

Mini krautuvo BOBCAT nuoma. Kasimo, lyginimo, krovimo darbai. Tel. 8 600 72 223.

930765

976010

970086

Siurbiame nuotekas. Plauname lauko vamzdynus. Tel. 8 670 12 205.

Vidaus apdaila. Dažome, montuojame gipskartonį, dedame parketą, parketlentes. Smulkus tinko remontas. Tel. 8 686 38 118.

971663

APSAUGOS SIGNALIZACIJOS sodyboms, namams, butams, garažams, sodų nameliams. VAIZDO STEBĖJIMO SISTEMOS. Nėra abonentino mokesčio. Pigiai. Tel. 8 675 04 304.

Visi apželdinimo darbai. Įrengiame vejas, dekoratyvinius baseinus, krioklius, akmens takelius. Kultivatoriaus paslaugos. Tel. 8 672 44 785, 8 600 88 285. 974290

Išparduodu: butus, namus, sodus, sodybas, sklypus, patalpas. Padedu parduoti, nupirkti, konsultuoju. Tel. 8 618 84 422, (8 37) 333 555, www.simokusilas.lt. 914173

Parduodami 4 po 8 a. žemės ūkio paskirties sklypai Rokeliuose (Kauno riba). 1 a. kaina 3 000 Lt. Tel. 545 168, 8 606 57 246. 975935

Parduodu du žemės ūkio paskirties sklypus Piliuonos k.: 1. 1 ha – 120 Lt/a; 2. 50 a – 2000 Lt/a, tinkamas namų statybai. Tel. 8 619 26 799, e. paštas jane.mickiene@gmail.com. 976558

Parduodu sodą su namu SB „Slėnis“, už Drąseikų karjero, kraštinis. Šiltnamis. Šulinys. Tinka gyventi žiemą. Tel. 8 602 58 121. 977300

SKUBIAI 1 k., KOVO 11-OSIOS g. (5/2 a., b. pl. 33 kv. m, kambarys 17 kv. m, virtuvė 6 kv. m, balkonas, plastikiniai langai, šarvo durys, rūsys). KAINA 45 000 Lt. Tel. 8 600 28 058, e. paštas sonata888888@gmail.com. 977079

Skubiai 1,5 kambario butą prie „Saulėtekio“ (V a., bendr. pl. 42 kv. m). Tel. 765 155.

976610

Vieno kambario butą V.Krėvės pr. (III a., bendr. pl. 28 kv. m, su balkonu). Kaina 65 000 Lt. Tel. 8 681 55 276. 976890

8,51 a namų valdos sklypą Sargėnuose, naujame kvartale, prie pušynėlio (elektra, dujos, miesto vandentiekis ir kanalizacija). Tel. 8 699 85 923. 8,5 a namų valdos sklypą Rokeliuose, naujame kvartale (elektros dėžutė, privažiavimas). Tel. 8 676 22 944.

Nukelta į 20 p.


20 2

trečiaDIENIS, birželio 20, 2012

klasifikuoti skelbimai AKCIJA – PJUVENŲ briketams! Parduodame pjuvenų briketus, durpių briketus. Atvežame. Kreiptis Kalvarijos g. 7, Kaunas, tel. 8 683 54 559, 298 566.

parduoda Nekilnojamasis turtas Kaune ir Kauno rajone

976598

2 k. butą Centre, Kęstučio g. (3 mūr./3 a., b. pl., 55 kv. m, kamb. nepereinami, sienos dažytos, grindys – parketlentės). Tel. 395 098, 8 614 22 030. KNTPA. 6 a sklypas su mediniu vasarnamiu Domeikavos sen., SB „Pašvaistė“, asfaltuotas privažiavimas, šulinys, lauko WC. Tel. 300 916, 8 676 22 528. KNTPA. Sklypą Sodų g., Jonučiuose (12 a, elektra, naujame sklypų kvartale, taisyklingos formos, yra ir mažesnių sklypų). Tel. 302 533, 8 676 22 262. KNTPA. Sodo sklypą SB „Drobė“, ribojasi su Kauno mariomis (9 a, medinis namelis, šimtamečiai medžiai, labai graži vieta). Tel. 395 097, 8 614 23 050. KNTPA. 2 k. butą Dainavoje, Birželio 23-osios g. (5 mūr./2 a., b. pl. 47 kv. m, balkonas į pietų pusę, kaina 89 000 Lt). Tel. 302 530, 8 609 96653. KNTPA. 6 a sklypą su mediniu vasarnamiu Pažėruose, SB BERŽAS 10 km nuo miesto, asfaltuotas kelias, lygus sklypas). Tel. 395 098, 8 614 22 030. KNTPA. Sklypą, Ž. Šančiuose, Kranto 7-ojoje g. (15 a, iki Nemuno 100 m, yra namo pamatai, visos miesto komunikacijos). Tel. 301 251, 8 687 70 827. KNTPA. 1 k. butą Eigulių r., Kalniečių g. (9 plyt./5 a., tvarkingas, pakeistas vamzdynas, su baldais ir buitine technika). Tel. 300 915, 8 676 22 529. KNTPA. 977096

1,5 k. butą Šilainiuose, Šarkuvos g. (5/5 a., b. pl. 37 kv. m, kambariai 13, 10 kv. m, virtuvė 5,5 kv. m, šiltas, vidinis). Tel. 395 097, 8 614 23 050. KNTPA.

Atvešime geros kokybės baltarusiškus durpių briketus, akmens anglį. Vasaros kainomis. Tel. 8 683 13 463. 974102

Atvežame ąžuolo, uosio, beržo, juodalksnio ir mišrių sausų geros kokybės malkų (trinkelėmis ir skaldytų). Pristatome nemokamai. Tel. 8 689 30 433. 973162

Atvežame malkas miškavežiu. Brangiai perkame mišką su žeme arba išsikirsti. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 601 25 955, 8 601 26 268. Ąžuolo, beržo pjuvenų briketus ir baltarusiškus durpių briketus. VASAROS KAINOS. Tel. 8 677 44 884. 966141

Ąžuolo, beržo, uosio, juodalksnio malkas – skaldytas, trinkelėmis, rąstais. Uosio parketo lenteles. Tel. 8 608 64 784. 969919

Bankroto administratorius 2012 m. birželio 25–26 d. vykdo BUAB „Hautera“ priklausančio turto (serviso įrangos, oro kondicionieriai, reklaminiai skydai, kompiuterinė ir kt. technika) varžytynes. Daugiau informacijos apie turtą, pardavimo tvarką, vietą, kainas puslapyje www.bankrotodep.lt arba tel. 8 614 66 036.

Beržo, uosio, ąžuolo, juodalksnio skaldytos malkos. Tel. 8 613 23 999.

969059

Malkos pigiau. Tel. 8 631 33 736.

976640

Parduodame ąžuolines, uosines, beržines, juodalksnio malkas (rąstais, trinkelėmis, skaldytas). Perkame mišką visoje Lietuvoje. Tel. 8 656 86 202.

Parduodu įvairių rūšių malkas (trinkelėmis, skaldytas, rąstukais). Atvežimas nemokamas. Tel. 8 611 84 921, e. paštas euruta@gmail.com.

969084

970763

971050

Parduodu malkas, turime spygliuočių ir lapuočių. Vežame skaldytas arba kaladėmis, po 10 arba 6 ertmetrus. Perku mišką. Tel. 8 618 07 508. 966855

Parduodu malkas: uosio, beržo, ąžuolo, alksnio, juodalksnio. Sausas atraižas maišuose. Tel. 8 630 41 245. 969845

977097

PREKYBA KIETUOJU KURU: akmens anglys; baltarusiški durpių briketai; medžio pjuvenų briketai; medžio pjuvenų granulės. Dirbame I-V 9-17 val. Adresas A.Juozapavičiaus pr. 7, tel. 746 419, 8 612 63 246. 968946

969830

Sodybą su upės pakrante Kėdainių r. Daug dekoratyvinių augalų. Žemės sklypas – 84 a. Žemė ribojasi su upe Šušve. Kaina 69 000 Lt. Tel. 8 687 92 174. 977065

Buitinė technika Defektuota, naudota, nauja buitinė technika. Virtuvės įrankiai, aksesuarai ir indai. www.aldile.com, Jonavos g. 254, Kaunas. Tel. 8 698 31 328. 951975

Nauja ir nukainota buitinė technika (orkaitės, šaldytuvai ir t.t.), virtuvės reikmenys. Atidavus seną buitinę techniką – nuolaida iki 200 Lt! AEG, „Bosch“, „Liebherr“, „Siemens“ ir kt. Kovo 11-osios g. 45A. Tel. 313 656, 8 699 83 487; www.ventara.lt. 821537

Perka

Gaminame įvairių matmenų statybinę medieną, lauko ir vidaus dailylentes, terasines lentas. Transporto paslaugos. Tel. 8 618 16 298, 8 614 55 029, 384 131. Romainių g. 29A, Kaunas. 973210

Parduodu blokelius tvorai: skaldyto akmens imitacijos, betoniniai, šviesūs (dydžiai 30x30x15 cm). Tel. 8 617 49 793. 976500

Kitos prekės Pigiai parduodu malkas, ąžuolo atraižas. Tel. 8 688 55 419.

976564

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“.

Alavą, nichromą, nerūdijantį ir instrumentinį plieną, elektros variklius, generatorius, starterius ir įvairius metalus. Tel. 8 610 22 688.

„Metrampa“ brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą, automobilius. Moka iš karto, išsiveža. Švenčionių g. 8, Betygalos g. 2. Tel. 740 405, 8 687 90575, www.metrampa.lt. 969240

AB brangiausiai Kaune perka juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą, akumuliatorius, senus automobilius. Išrašome utilizavimo pažymas. Pasiimame patys. Europos pr. 56. Tel. 391 549, 8 639 10 001. 973688

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų ir nerūdijančio plieno laužą, el. variklius, senus automobilius. Demontuojame metalą. Technikos g. 8C, tel. 8 687 46 496. Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, el. variklius. Išsivežame metalą. Raudondvario pl. 112, tel. 267 424, 8 650 50 353. 939701

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius, nichromą. Birželio 23-iosios g. 23A, tel. 312 043, 8 682 40 444. 939998

Automobilių supirkimo įmonė perka automobilius nuo 200 iki 2000 Lt. Atsiskaitome iš karto. Pasiimame patys. Sutvarkome dokumentus. Tel. 8 615 87 008. 975490

967209

Paskolos per 1 valandą (turintiesiems užstatą), perkreditavimai, konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Tel. 412 960.

939553

Aukštomis kainomis įmonė perka įvairius AUTOMOBILIUS ir kt. techniką (po eismo įvykio ar su kt. defektais). Greitai tvarkome dokumentus, atsiskaitome, pasiimame. Tel. 8 648 74 669. 974771

Automobilius (senus, surūdijusius, su defektais, nevažiuojančius) ir kėbulus. Atsiskaito iš karto, pasiima patys. Tel. 8 673 31 752, 8 607 97 663.

968696

Brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, elektros variklius, akumuliatorius. Išsiveža patys. Išveža senus automobilius. Vandžiogalos pl. 106, Domeikava, tel. 8 682 69 307, (8 37) 478 989. 964676

Brangiai perkame juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, elektros variklius, akumuliatorius. Išsivežame patys. Išvežame senus automobilius. S.Lozoraičio g. 19, Garliava, tel. 8 611 39 500. 964653

Brangiai perku mišką (su žeme arba išsikirsti). Atsiskaitau iš karto. Miškavežio paslaugos. Tel. 8 685 16 221, 8 635 30 367, (8 37) 291 255. 962567

Brangiai superkame visų markių lengvuosius automobilius, mikroautobusus, sunkvežimius. Išsivežame, tvarkome dokumentus. Tel. 8 643 06 597, 8 604 27 116. 973517

Įvairius senus su defektais ir po avarijos automobilius, kėbulus. Pasiimame patys, išrašome utilizavimo pažymas. Tel. 8 684 26 629, 8 603 62 208. 974350

Lietuviško kapitalo imonė nuolat perka žemės ūkio paskirties žemę. Pageidautina Jonavos, Kėdainių, Panevėžio, Šiaulių, Radviliškio apylinkėse. Pageidautina nuo 5 ha. Tel. 8 686 86 065, 8 618 87 113.

971099

Įvairūs

967130

Gabenimai „IVECO“, „MAN“ savivarčiais atvežame iki 12 t žvyro, smėlio, skaldos, atsijų, žvirgždo, kokybiško juodžemio iki 9 kub. m. Rašome sąskaitas. Tel. 8 633 33 374. 974077

0–24 val. atvežame žvyro, smėlio, skaldos juodžemio, durpių. Savikroviu išvežame gruntą, šakas, statybinį laužą. Išrašome sąskaitas. Tel. 8 640 10 444. 973954

Atvežame iki 12 t smėlio, žvyro, skaldos, atsijų, juodžemio, durpių. Išvežame statybinį laužą. „Bobcat“ ir savivarčių paslaugos. Tel. 8 698 07 749. 970591

Atvežame įvairaus juodžemio, smėlio, žemės grunto, durpių, molio, žvyro. Išvežame statybinį laužą. Rašome sąskaitas. Tel. 8 698 25 082. 967674

Atvežame nuo 1 iki 10 kub. m žvyro, smėlio, atsijų, skaldos, juodžemio. Krovinių pervežimas. Tel. 8 618 20 971. 971727

Atvežame smėlį, žvyrą, skaldą, juodžemį, atsijas iki 7 tonų, „BOBcat“ ir ekskavatoriaus nuoma, išrašome sąskaitas. Tel. 8 657 68 660. 973923

Atvežu (20 t – 12 kub. m/6X6) juodžemio daržui ir pievelei, molio bei statybinio laužo. Savikroviu išvežu nereikalingą gruntą, statybinį laužą. Tel. 8 638 33 222. 972861

Atvežu nuo 1 iki 4 kub. m smėlio, žvyro, skaldos, atsijų, smulkaus žvirgždo, juodžemio, žemių, asfalto drožlių. Išvežame senus baldus. Tel. 8 676 75 341.

976694

Atvežu pigiai GAZ-53 (1–5 kub. m) juodžemio, mėšlo, durpių, žvyro, skaldos, smėlio, atsijų. Ekskavatoriaus nuoma. Tel. 8 606 11 127. 970817

Atvežu žvyro, smėlio, akmens skaldos, akmenukų, juodžemio, atsijų iki 11 kub. m. Savivarčio paslaugos. Tel. 8 618 67 815. 975985

Baldų, pianinų perkraustymo (krauname, montuojame), krovinių gabenimo paslaugos. Tel. 8 650 12 579, 740 666. 974275

Perkame nekilnojamąjį turtą: miškus, butus, sklypus. Gali būti su skolomis ar areštuoti. Tel. 8 659 40 213.

Krovininiu mikroautobusiuku pervežame krovinius, surenkame naujus, išvežame senus baldus. Pasiteirauti tel. 8 676 57 037.

Pirksiu Kaune pusę nebrangaus namo. Tel. 8 646 89 185.

Nebrangiai perkraustysiu (yra krovėjai), pervešiu krovinius krovininiu sunkvežimiu „Iveco“. Dirbu be poilsio dienų. Tel. 260 665, 8 678 38 973.

958603

939922

Statybinės medžiagos

Paskolos

939849

960708

3 k. butą Eigulių r., P.Plechavičiaus g. (16/9 a., b. pl. 69.5 kv. m, butas erdvus, tvarkingas, 2 įstiklinti balkonai). Tel. 302 531, 8 676 22 955. KNTPA.

Parduodu arba keičiu 2 kambarių butą (bendr. pl. 46 kv. m) Ukmergės r., Šventupėje, į 1 kambario butą I aukšte Kaune arba Kauno r. Kaina 35 000 Lt. Tel. 8 699 95 344.

971335

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius, senus automobilius. Vokiečių g. 187, tel. 478 088, 8 681 46 384.

971161

Parduodamos sausos, skaldytos malkos. Pakuotės ir kiekiai įvairūs. Tel. 8 620 29 252, 8 614 74 247, e. paštas malkucentras@gmail.com.

Nekilnojamasis turtas kitose vietose

971863

939625

Brangiai juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą: aliuminį, varį, žalvarį, akumuliatorius. Išsivežame patys. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724.

972687

Saugus ir greitas keleivių, siuntinių pervežimas maršrutu Lietuva–Anglija–Lietuva. Nuo durų iki durų. Yra tralas. Tel. 8 643 50 666, 8 699 99 341, +447 523 833 083. Vežame į (iš) Klaipėdą, Palangą, Šventąją (minkštos sėdynės, keleivių draudimas). Paimame iš vietos. Tel. 553 191, 8 651 35 980. A.Vainorienės firma.

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius, senus automobilius. Veiverių g. 148A, tel. 392 213, 8 686 40 259.

976930

3 k. butą Eiguliuose, Šiaurės pr. (9/6 a., b. pl. 61 kv. m, padarytas kosmetinis remontas, past. langai, parketas). Tel. 395 004, 8 614 21 015. KNTPA.

Dalį namo Aleksote, Julijanavos g. (2 mūr./1 a., b. pl. 46 kv. m, 4 a žemės, suremontuotas, šildymas dujomis). Tel. 300 917, 8 600 27072. KNTPA.

975751

939776

Beržines, pušines, juodalksnio, ąžuolo malkas – skaldytas arba trinkelėmis. Atvežame nemokamai. Tel. 8 608 55 554.

Parduodame uosio, ąžuolo, beržo malkas trinkelėmis ir skaldytas. Vežame po 10 arba 5 erdmetrius. Tel. 8 612 63 246, (8 37) 746 419.

3 k. butą Vilijampolėje, Kulvos g. (5 plyt./5 a., tvarkingas, plast. langai, med. durys, plūdrusis parketas, garažas). Tel. 308 866, 8 609 96 655. KNTPA.

Namą, dalį namo, kotedžą arba namų valdos sklypą Kaune ar šalia Kauno. Tel. 8 676 22 528, 8 614 22 030.

966827

Namą Šilainiuose, Tytuvėnų g. (rąstinis, b. pl. 87 kv. m, garažas, miesto komunikacijos, autonom. šildymas, 13 a žemės). Tel. 301 103, 8 614 21 023. KNTPA.

977099

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius, nichromą. Jurbarko g. 2, tel. 363 283, 8 699 69 731.

976460

Skystą kurą krosnims. Dideliais kiekiais, jo likučius, 2 Lt už l. Pasiima. Tel. 8 672 18 207.

971073

Superkame juoduosius, spalvotuosius metalus. Demontuojame, išsivežame mažus kiekius. Be poilsio dienų. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 600 60 674, 260 840. 962636

UAB „TORLINA“ brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, buitinę techniką, senus automobilius, elektros variklius, akumuliatorius. Galime išvežti savo transportu. Išrašome utilizavimo pažymas. Ateities pl. 34, Kaunas, tel. (8 37) 44 14 14, 8 698 08 051 (juodieji metalai); (8 37) 44 14 14, 8 611 44 404 (spalvotieji metalai). Darbo laikas I–V 8–17 val., VI 8–13 val. 964697

VAZ, „Moskvič“, GAZ ir kitus importinius automobilius, kėbulus. Pasiimame. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724.

968606

Pirksiu vieno arba dviejų kambarių butą Dainavoje, Eiguliuose, Šilainiuose. Tel. 308 866, 8 600 27 072. Perku trijų, keturių kambarių butą arba dalį namo Kaune ar netoli Kauno (su miesto patogumais). Tel. 302 531, 8 676 22 262.

923078

976399

Savivartis su hidromanipuliatoriumi veža žvyrą, smėlį, skaldą, žemes iki 10 t, statybines medžiagas. Tel. 8 657 81 131.

975927

Transportas. Perkraustymas. www.limesa.lt. Tel. 8 687 48 399. 951774

Kelionės G.Babensko įmonė kasdien veža į (iš) Palangą, Šventąją (minkštos sėdynės, keleivių draudimas). Paima iš sutartos vietos. Tel. (8 37) 365 573, 8 610 64 270.

972229

Įvairioms progoms nuomojame „Mercedes“ autobusiuką (8 vietų). www.limesa.lt. Tel. 8 687 48 399 951794

Poilsio tradicija ŠVENTOJOJE – vyksta nuolaidų akcija! Informacija teikiama ir užsakymai priimami www.kambariaisventojoje.lt, tel. 8 699 09 444. 965334

Poilsis prie jūros Šventojoje. Kambarių nuoma rąstiniuose nameliuose. Visi patogumai. Tel. 8 656 91 282; www.zuvedrutakas.lt. 974125

Paskolos, perkreditavimai per 1 val. Užstatas – auksas, nekilnojamasis turtas, automobilis. Visų dokumentų tvarkymas, konsultacijos. Tel. 315 599. 967108

Skubi paskola už mažiausias palūkanas. Užstatas – auksas, automobilis, nekilnojamasis turtas. Konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Tel. 8 600 69 691. 967087

Akcija GREITOS PASKOLOS. Užstatas – nekilnojamasis turtas arba automobiliai. Konsultuojame, tvarkome visus dokumentus. Tel. 8 687 82 448. Mituvos g. 5, Kaunas. 964824

Kiti Informuojame apie 2012 m. sausio 4 d. pasirašytą detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį Nr. 40-11-05. Bendrąją tvarka pradedamas rengti žemės sklypo Karaliaus Mindaugo pr. 37 (kadastr. Nr. 1901/0175:42) Kaune, detalusis planas. Tikslas: žemės sklypo Karaliaus Mindaugo pr. 37, Kaune, naudojimo būdo ir pobūdžio keitimas, tikslinimas, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas, nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties, vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais. Numatoma naujo administracinio biurų, prekybos pastato statyba, žemės naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos, pobūdis – prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos. Projekto rengimo terminas – 1 metai. Apie viešos ekspozicijos, susirinkimo laiką ir vietą skelbsime papildomai. Informaciją teikia planavimo organizatorius: UAB „Kauno verslo rūmai “, Rotušės a. 11, Kaunas, tel. 8 698 26 633, e. paštas gintaras@kvr.lt. 976801

Informuojame apie 2012 m. sausio 6 d. pasirašytą detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį Nr. 40-11-09. Bendrąją tvarka pradedamas rengti žemės sklypo Karaliaus Mindaugo pr. 38 (kadastr. Nr. 1901/0175:43) Kaune, detalusis planas. Tikslas: žemės sklypo Karaliaus Mindaugo pr. 38, Kaune, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas, nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties, vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais. Planuojama pastato rekonstrukcija į viešbutį ir/ar komercinės paskirties pastatą, žemės naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos, pobūdis – prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos. Projekto rengimo terminas – 1 metai. Apie viešos ekspozicijos, susirinkimo laiką ir vietą skelbsime papildomai. Informaciją teikia planavimo organizatorius: „Kauno arka“, Rotušės a. 11, Kaunas, tel. 8 698 26 633, e. paštas gintaras@kvr.lt. 976794

Informuojame apie parengtą detalųjį planą adresu prie Jovarų g. 2, Kaune. Planavimo tikslas – žemės paėmimas visuomenės poreikiams, teritorijos tvarkymo režimo reglamento pagrindinių sprendinių nustatymas; žemės naudojimo būdo – visuomeninės paskirties teritorijos ir pobūdžio – mokslo, kultūros ir sporto, sveikatos apsaugos pastatų bei statinių statybos, numatant įrengti stadioną – nustatymas. Detaliojo plano rengimo pagrindas – Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2007-10-15 Įsakymas Nr.A-3555. Detaliojo plano organizatorius – Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius. Detaliojo plano rengėjas – UAB „Kauno komprojektas“, A.Baranausko g. 19/ Saulės g. 12, Kaunas. Projekto ekspozicija vyks Šilainių seniūnijos patalpose Baltų pr. 53, Kaune nuo 2012 m. liepos mėn. 3 d., projekto viešas svarstymas – 2012 m. liepos mėn. 17 d. 11 val. Šilainių seniūnijoje. informacija tel. 8 37 222527, PV D.Padvarskienė. 976746

Nukelta į 21 p.


213

trečiaDIENIS, birželio 20, 2012

klasifikuoti skelbimai Įvairūs

Kviečia mokytis

Kiti Informuojame, kad viešosios įstaigos Kau­ no šv. Mato vidurinės mokyklos visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimu (2012 m. birželio 14 d. protokolo Nr. V4-262) viešo­ sios įstaigos Kauno šv. Mato vidurinės mo­ kyklos pavadinimas pakeistas į Kauno šv. Mato gimnazija. 976809

informuoja VASAROS STOVYKLĖLĖS Kau­no m. sa­vi­val­dy­bės Vin­co Ku­dir­kos vie­šo­ ji bib­lio­te­ka kvie­čia ma­žuo­sius kau­nie­čius į pro­jek­to „Skai­ty­ki­me drau­ge: atos­to­gos su kny­ga” va­sa­ros sto­vyk­lė­les. Reng­si­me ge­ riau­sio skai­ty­to­jo – Kny­gos ri­te­rio kon­kur­są, su­si­tik­si­me su kny­gų lei­dė­jais, ra­šy­to­jais, drau­ge skai­ty­si­me, iš­ky­lau­si­me, lan­ky­si­me Vai­kų li­te­ra­tū­ros ir ki­tus mu­zie­jus. Sto­vyk­ lė­lės veiks: Iki bir­že­lio 22 d., lie­pos 16–20 d., rug­pjū­ čio 6–10 d. – Skry­džio pa­da­li­nys, Kal­nie­čių g. 174., tel. 386 893. Lie­pos 2–9 d. – Šan­čių pa­da­li­nys, San­dė­lių g. 7, tel. 740 167. Lie­pos 16–20 d. – Alek­so­to pa­da­li­ny­s, Vei­ ve­rių g. 43, tel. 295 777. Lie­pos 2–10 d. – Dai­na­vos pa­da­li­nys, Sa­va­ no­rių pr. 380, tel. 313 949. Lie­pos 9–13 d. – Ei­gu­lių pa­da­li­nys, Šiau­rės pr. 95, tel. 386 972. Lie­pos 9–13 d. – Vai­kų li­te­ra­tū­ros sky­rius, V.Krė­vės pr. 97A., tel. 313 218. Lie­pos 9–13 d. – Ža­lia­kal­nio pa­da­li­nys, Sa­ va­no­rių pr. 56, tel. 206 234. Rug­pjū­čio 1–12 d. – Auš­ros pa­da­li­nys, Auš­ ros g. 37, tel. 730 994. Rug­pjū­čio 6–10 d. – Ber­že­lio pa­da­li­nys, Tai­ kos pr. 113B, tel. 452 404. Rug­pjū­čio 7–14 d. – Ro­mai­nių pa­da­li­nys, Chod­ke­vi­čių g. 6, tel. 478 332. Rug­pjū­čio 20–25 d. – Ne­ries pa­da­li­nys, Var­ nių g. 36–43, tel. 363 070. Rug­pjū­čio 28 d. – ge­riau­sie­ji skai­ty­to­ jai, skai­ty­mo va­do­vai bus pa­kvies­ti į įšvy­ką „Mai­ro­nio ke­liais”. Re­gist­ruo­ki­tės sa­vo bib­lio­te­ko­se. Dau­giau in­for­ma­ci­jo­se ra­si­te bib­lio­te­kos sve­tai­nė­je www.kau­nas.mvb.lt.

AMES kalbų mokymo ekspertai siūlo efektyviausius kalbų kursus Kaune: anglų, vokiečių, prancūzų, ispanų, italų, rusų kalbos; kokybiškas parengimas anglų kalbos valstybiniam ir IELTS egzaminui, verslo anglų kalba. Sudaromos grupės (darbo dienomis ir šeštadie­ ninės) pagal amžiaus grupes ir poreikius. Kontaktai Laisvės al. 23–5, Kaunas; tel. (8 37) 422 748, 8 685 66 355.

VASARĄ PRADĖKIME AZARTIŠKAI Se­si­ja pra­ėjo – me­tas pra­mo­goms! Kau­no ap­skri­ties vie­šo­ji bib­lio­te­ka (Ra­das­tų g. 2) kvie­čia į STALO ŽAIDIMŲ POPIETES. Bir­že­lio mė­ne­sį jos vyks kiek­vie­ną ket­vir­ta­die­nį 16 val. 322 kamb. ar­ba, jei pa­si­seks už­sa­ky­ti gerą orą, žai­si­me po ąžuo­lais bib­lio­te­kos kie­me. Su­ksi­me gal­vas, iš­mė­gin­si­me sėk­ mę azar­tiš­kuo­se, su­dė­tin­guo­se ir links­muo­ se žai­di­muo­se. Tu­ri­nin­ga pra­mo­ga, do­zė tei­gia­mų emo­ci­jų ir sma­gus ben­dra­vi­mas – vis­kas įskai­čiuo­ta! Alias, Risk, Scrab­ ble, Di­xit, Uno ir dar daug ki­tų žai­di­mų iš „Hob­bys­hop” lau­kia ta­vęs. Be­lie­ka grieb­ti drau­gą (-ę) už pa­ran­kės ir lėk­ti pas mus. Įė­ji­mas ne­mo­ka­mas. Ga­li­ma at­si­neš­ti ir sa­ vo žai­di­mų. Jei žais­ti, tai žais­ti bib­lio­te­ko­je! KURSŲ KIRPYKLA ker­pa, šu­kuo­ja plau­kus ne­mo­ka­mai (10–14 ir 15–19 val.) Sa­va­no­rių pr. 66 (buv. Ra­di­jo ga­ myk­la, vi­di­nis kor­pu­sas, 2-asis a., 202 kab.). Tel. 8 684 77 422. Ma­lo­niai kvie­čia­me.

Baltijos jūroje bus ir disko, ir linksmybės iki ryto!

Kviečia Įvairūs poilsio namai, vilos, kotedžai PALANGOJE. Kainos nuo 25 Lt. Savanorių pr. 3 (kie­ me), Kaunas. Tel. 20 58 98, 8 673 97 498.

975530

Kviečia Palanga! Pušyne, prie Birutės parko, mediniame vasarnamyje poilsiui nuomojami 1, 2, 3, 4 vietų kambariai. Tel. 8 612 83 010.

Tel. (8 37) 490 202, I.Kanto g. 22, kaunas@kaunas.krantas.lt www.krantas.lt

969494

Kviečiame dalyvauti unikaliame rekolekcijų projekte jaunimui „Magis 2012“! Bir­ želio 30–liepos 8 d. jaunimas iš visos Lietuvos dalyvaus piligriminėse kelionėse arba vykdys pasirinktus socialinius eksperimentus. Junkis ir leiskis kartu į magiš­ kąją kelionę su Dievu į save ir pasaulį! Daugiau informacijos: www.jesuit.lt/magis, www.facebook.com/MagisLT, e. p. magis.projektas@gmail.com. 972574

Atėjo laikas TIKROMS ATOSTOGOMS! Joninių kruizas Ryga–Stokholmas–Ryga – nuo 110 Lt Kviečiame Jus į trumpiausios nakties vakarėlį!

Vasaros kruizas Ryga–Stokholmas–Ryga – nuo 125 Lt Pamirškite kasdieninius rūpesčius ir atsi­ palaiduokite laive Baltijos jūroje! Mėgaukitės saule, vėju ir gera nuotaika. Kruizo kaina pateikta iš išplaukimo uosto. Daugiau informacijos www.krantas.lt

Kelionių agentūra „Delta-Interservis“ Poilsinių kelionių kryptys: Hurgada, Šarm aš Šeichas, Taba, Marsa Alamas, Tenerifė. Laisvės al. 89, Kaunas, tel. (8 37) 424 211 e. paštas kaunas@delta-interservis.lt Karaliaus Mindaugo pr. 49, PPC „Akropolis“, tel. (8 37) 214 701 e. paštas akropolis@delta-interservis.lt

www.deltakeliones.lt

PRASIDĖJO „NOVATURO” 2012–2013 m. ŽIEMOS KELIONIŲ PARDAVIMAS! Iki 2012 m. liepos 15 d. •Iki 50 % nuolaidos! •Pradinė įmoka – tik nuo 50 Lt* •Mažiausios kainos garantija! •Galimybė keisti kelionės datą nemo­ kamai! •Plačiausias pasirinkimas!

KAUNO TAUTINĖS KULTŪROS CENTRAS A.Jakšto g. 18, tel. 407 135, www.ktkc.lt Birželio 20 d. 18 val. – paskaita „Paparčio žiedas ir savęs ieškojimas”. Lektorius Alek­ sandras Žarskus. Birželio 21 d. 18 val. – tapybos mokymai su­ augusiesiems „Prie molberto”. Veda daili­ ninkas Gvidas Latakas.

Ma­Ža­sis lek­to­riu­mas Du­jo­tie­kio 26A, su­sto­ji­mas „Girs­tu­tis”, tel. 8 652 24 646 Bir­že­lio 22 d. 17 val. – pa­skai­ta-su­si­ti­ki­mas su žo­li­nin­ke iš Lat­vi­jos Il­ze Jan­so­ne.

Kelionių AgentūrA „Krantas Travel“

969134

SAVITARPIO PARAMOS GRUPĖ Ren­ka­ma MOTERŲ, pa­ty­ru­sių smur­tą ir prie­ var­tą šei­mo­je, SAVITARPIO PARAMOS GRU­ PĖ. Gru­pės vyks VšĮ Šei­mos san­ty­kių ins­ti­tu­ te kiek­vie­ną ket­vir­ta­die­nį nuo 17.30 iki 19 val., L.Za­men­ho­fo g. 9/Kur­pių g. 10. Prieš gru­pę bū­ti­na re­gist­ruo­tis su­si­ti­ki­mui tel. (8 37) 7 50 9 35.

SVEIKATINGUMO PUSDIENIAI PANEMUNĖJE Bir­že­lio 21 d., 9–13 val. vyks SVEIKATINGU­ MO PUSDIENIAI PANEMUNĖJE. 9 val. – žy­gis šiau­rie­tiš­ku ėji­mu, stab­te­lint prie vais­ti­nių au­ga­lų (ren­ka­mės A.Sme­to­ nos al. pra­džio­je); 11 val. – pir­tis su var­na­lė­ šų van­to­mis. Var­na­lė­ša – au­ga­lų le­di, kvie­ čia­me pa­si­nau­do­ti jos ga­lio­mis! Or­ga­ni­za­to­riai – Žo­lin­čių aka­de­mi­ja, „Šiau­rie­tiš­kas ėji­mas NWStyle”, pir­tis „Dar­na kū­nui”.

Karščiausi kelionių pasiūlymai

Įspūdingos naujienos: Goa (Indija), Dubajus, Tailandas. Slidinėjimo kelionės: Italija, Austrija. 29 pažintinių kelionių programos. * Užsakymo metu už poilsio ir slidinėji­ mo keliones mokate tik 199 Lt (asm.), pažintines keliones lėktuvu – 150 Lt (asm.), pažintines keliones autobusu – 50 Lt (asm.) Likusią sumą – likus 21 dienai iki išvykimo. AKCIJA PERKANTIEsieMS KELIONES IŠSIMOKĖTINAI 0 % palūkanos** 0 % sandorio sudarymo mokestis** ** Daugiau informacijos apie akcijos sąlygas rasite mūsų agentūroje.

Atsiliepkite! Prarastas Asociacijos „Laisvieji menininkai“ įreg. pažymėjimas AA Nr.002305, išduotas 2011 09 06 Lietuvos prabavimo rūmų sprendimu Nr.4.5-SR-139/11. Radusius prašome infor­ muoti: tel. 8 620 64 677, e. paštas ausra@juodis.com.

Dovanoja

976885

Geriems žmonėms dovanojame nemokamą internetą. Pasiūlymas galioja vasaros naktimis nuo 20 iki 6 val., o savaitgaliais – visą parą. Tele2. Išsami informacija apie visas sąlygas – www.tele2.lt.

971711

Pamesta Pamestą Brandos atestatą Nr. 014268, išduotą Kauno Saulės gimanzijos Žilvinui Baronui 1991 06 17, laikyti negaliojančiu.

976831


22

trečiadienis, birželio 20, 2012

kas, kur, kada teatras

Amžinąjį atilsį

KAuno valstybinis dramos TEATRAS

Mirus gerbiamai kolegei oftalmologei Daliai KARALIŪNAITEI, šeimą ir artimuosius nuoširdžiai užjaučia Kauno oftalmologų klubas.

Laisvės al. 71, tel. 224 064 www.dramosteatras.lt

Nuoširdžiai užjaučiame Pirminės asmens sveikatos priežiūros centro Aleksoto PSP klinikos šeimos gydytoją Rūtą ŪSIENĘ dėl tėvelio mirties. Viešosios įstaigos Kauno Šilainių poliklinikos administracija ir darbuotojai Ilgametė darbo patirtis – užtikrinta kokybė ir nebrangios pa­ slaugos. Laidojimo paslaugų biuras teikia visas laidojimo pas­ laugas. Platus karstų, drabužių, laidojimo atributikos pasi­ rinkimas. Šarvojimo salės KAUNE. Pensininkus, neįgaliuosius laidojame už valstybės lėšas. KREMAVIMAS LIETUVOS krematoriume. K.Baršausko g. 65 (priešais PC „Molas“). Dirbame visą parą. www.laidojimas-kremavimas.lt. Tel. 8 670 22 835, 8 608 37 933. 944858

KREMAVIMAS LIETUVOJE. Metalistų g. 3, Kėdainiai. Tel. (8 347) 55 560, 8 613 30 996. E. paštas administracija@krematoriumai.lt www.krematoriumai.lt

KAuno KAMERINIS TEATRAS Kęstu­čio g. 74A, www.ka­me­ri­nis­te­at­ras.lt, in­fo@ka­me­ri­nis­te­at­ras.lt

Bir­že­lio 20 d. 18 val. – D.Če­paus­kai­tė. KAVINĖ „PAS BLEZĄ”. Pa­si­ma­ty­mas po dvi­ de­šim­ties me­tų. Re­ži­sie­rius S.Ru­bi­no­vas. Bir­že­lio 28 d. 18 val. – D.Če­paus­kai­tė pa­gal R.Bred­be­rį. BE GALO ŠVELNI ŽMOGŽUDYS­ TĖ. Dvie­jų da­lių juo­do­ji ko­me­di­ja. Re­ži­sie­ rius S.Ru­bi­no­vas.

KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS Laisvės al. 87A 965104

PAMINKLAI. Gaminame paminklus, dengiame kapavietes gra­ nito plokštėmis, užpilame kapą granito skalda, liejame pama­ tus, atnaujiname senus paminklus, kalame raides. Dirbame viso­ je Lietuvoje. Tel. 8 647 09 401, 384 912; www.uabpaminklai.lt. Raudondvario pl. 115A, Kaunas. Partneriai: K.Kasakausko g. 64 – Akmenė; J.Basanavičiaus g. 12 – Jonava; Ramybės g. 7, Garlia­ va. Laidojimo reikmenys, paslaugos, kremavimas – tel. 8 615 50 520, 8 686 45 729. 971187

VISOS KAPŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGOS: kapo dekoravimas skal­ dele, smėliu, juodžemiu. Tvarkymas po laidotuvių. Senų kapa­ viečių restauravimas, atnaujinimas. Trinkelių, plytelių, skaldytų akmenų klojimas. PAMINKLAI, AKMENS PLOKŠTĖS: paruošiame kapavietės projektus, gaminame įvairius paminklus iš kokybiš­ ko suomiško akmens. Liejame pamatus ir atliekame kitus be­ tonavimo darbus. AKCIJA! PAMATŲ LIEJIMAS – nuo 450 Lt. Tel. 8 648 55 567; (8 37) 334 633, Savanorių pr. 225 („Juzėje“). www.kapineta.lt. 964936

„Liūdinga“. Laidojimas, mirusiųjų paėmimas iš namų ir gydymo įstaigų. Kremavimas 488 Lt (kaina gali keistis priklausomai nuo Lenkijos zloto kurso lito atžvilgiu pirkimo dieną). Mirusiųjų par­ vežimas iš užsienio. Platus gedulo drabužių, reikmenų ir atributi­ kos pasirinkimas. Užsakymų priėmimas – 24 val. per parą be po­ ilsio dienų M.Daukšos g. 37, Vytauto pr. 47. Šarvojame Vytauto pr. 44A, S.Žukausko 3B, Radvilėnų pl. 15A, V.Krėvės pr. 95A, Alek­ soto bažnyčioje. Tel. (8 37) 200 839, 8 633 33 399. 976233

kviečia

Bir­že­lio 22 d. 19 val. – tru­pė iš Ja­po­ni­ jos JIUTAMAI. JAPONIJOS GAMTOS IR ISTORIJOS VIENOVĖS IŠRAIŠKA TRADICINĖJE JAPONŲ MUZIKOJE IR ŠOKYJE. Ma­žo­ji sa­lė. Kaina 20 litų (bilietų galima įsigyti tik renginio dieną teatro kasoje).

Bir­že­lio 23 d. 12 val. Ma­žo­jo­je sce­no­je – UMA-UMA, rež. A.Žiu­raus­kas (kaip tarp su­si­vė­lu­sių bū­ti su­si­šu­ka­vu­siam, tarp nuo­ bo­džių – įdo­miam, kaip nuo al­ka­nų ap­gin­ti ge­riau­sią drau­gą?), nuo 3 metų.

„Girs­tu­čio“ rū­mai Ko­vo 11-osios g. 26, tel. 8 37 454 480, www.girs­tu­tis.lt

DOMINO TEATRAS Bir­že­lio 20 d. 18 val. – ko­me­di­ja „Apie ką kal­ba vy­rai”. Re­ži­sie­rius O.Ša­poš­ni­ko­vas. Bir­že­lio 25 d. 18 val. – ko­me­di­ja „Dak­ta­ ras”. Re­ži­sie­rius A.Ve­čers­kis. KITOKS TEATRAS Bir­že­lio 21 d. 18 val. – ko­me­di­ja „Tik kū­di­ kiai gims­ta do­ri”. Re­ži­sie­rius R.Žir­gu­lis.

renginiai

EINAM KAUNAS 2012 Lais­vės al., Mu­zi­ki­nio te­at­ro so­de­lis

Bir­že­lio 20 d. 18–20 val. – „Šo­kam lin­di­ hopą”. Kla­si­ka Mies­to so­de Lais­vės al. 93

Bir­že­lio 21 d. 19–20 val. – da­ly­vaus sty­gi­ nių in­stru­men­tų kvar­te­tas „Col­le­gium”: Ilo­na Klu­sai­tė (smui­kas), Da­lia Alek­san­ dra­vi­čie­nė (smui­kas), Ža­ne­ta Ja­no­nie­nė (al­tas), As­ta Kriš­ta­po­nie­nė (vio­lon­če­lė).

S.Nė­ries g. 7

Bir­že­lio 20 d. 17 val. – Kau­no ak­lų­jų ir sil­ pna­re­gių cen­tro mė­gė­jų te­at­ras „Ai­ra”(va­ do­vė Zi­ta Kli­ba­vi­čie­nė) pri­sta­tys li­te­ra­tū­ri­ nio pro­jek­to „Mai­ro­nis Lie­tu­vai: vis bu­vo, vis yra ir bus...” da­lį „Nuo Mai­ro­nio iki Gim­be­rio”. Bus skai­to­mi sa­ty­ri­niai Mai­ro­nio pos­mai ir Jur­gio Gim­be­rio hu­mo­res­kos. Ren­gi­nys ne­mo­ka­mas.

MAIRONIO LIETUVIŲ LITERATŪROS MUZIEJUS Ro­tu­šės a. 13

Bir­že­lio 20 d. 17 val. – li­te­ra­tū­ros-mu­zi­kos va­ka­ras iš ren­gi­nių cik­lo „Kau­nie­čiai Mai­ ro­niui”. Ren­gi­nys skir­tas Mai­ro­nio me­tams. Kau­no me­ni­nin­kai skai­tys Mai­ro­nio ei­les, for­te­pi­jo­nu gros kom­po­zi­to­rius Gied­rius Kup­re­vi­čius. Ren­gi­nį ves ra­šy­to­ja Al­do­na Ru­sec­kai­tė. Birželio 22 d. 16 val. vyks autentiškų laiškų, iš kurių gimė knyga TŪKSTANTMEČIO ŽIEDAS. VILTIES IR MEILĖS LAIŠKAI LIETUVAI, perdavimas ir skaitymas. Su renginio svečiais bendraus knygos redaktorius poetas Robertas Keturakis, knygos sudarytoja ir leidėja gyd. Aurelija Davydavičienė, aktorė Laima Rupšytė-Straz­ dauskienė, Maironio lietuvių literatūros muziejaus direktorė, rašytoja Aldona Ruseckaitė.

Na­cio­na­li­nis M.K.Čiur­lio­nio dai­lės mu­zie­jus V.Put­vins­kio g. 64

Bir­že­lio 21 d. 17 val. vyks Šiau­lių „Auš­ros” mu­zie­jaus pa­ro­dos „Ge­rar­das Bag­do­ na­vi­čius. Gy­ve­ni­mas – tar­si te­at­ras...” ir al­bu­mo-ka­ta­lo­go „Ge­rar­das Bag­do­na­vi­čius.

20 d. 18 val.

Bir­že­lio 21 d. 20.30 val. – Avas­po (ex­pe­ri­ men­tal/elec­tro/po­et­ry/pop).

Ro­tu­šės a. 15

Bir­že­lio 21 d. 17 val. – jau­nų­jų dai­li­nin­kų ke­ra­mi­kos dar­bų pa­ro­dos „Nau­ja ir vėl ki­to­kia...” ati­da­ry­mas. Eks­po­zi­ci­jo­je – laik­o me­ni­nė au­to­ref­lek­si­ja: nuo­šir­di, nau­ja ir be­si­kei­čian­ti. Fan­ta­zi­ja ir ino­va­ci­jos jau­nuo­ sius kū­rė­jus ve­da to­lyn, į ry­to­jų. Jau­nie­ji dai­li­nin­kai siū­lo nau­jas ga­li­my­bes, ini­cia­ty­ vas ir nau­ją po­žiū­rį į Lie­tu­vos ke­ra­mi­ką. Čia gims­ta in­di­vi­du­a­li ir ne­pa­kar­to­ja­ma kū­ry­ba.

JONINĖS (Ra­sos) KAUNE Ne­mu­no sa­la

Kau­no tau­ti­nės kul­tū­ros cen­tras kvie­čia bir­ že­lio 23 d. 19 val. su­si­rink­ti į Jo­ni­nių šven­tę Ne­mu­no sa­lo­je, kur vyks gyvosios istorijos festivalis „Europa. Napoleonas I Kaune. 1812“. Ženg­da­mi į šven­tę pro žo­ly­nais api­ pin­tus Ra­sos var­tus prau­si­mės, svei­kin­si­me ben­druo­me­nę ir gam­tą. Čia pin­si­me vai­ ni­kus, ku­po­liau­si­me, rink­si­me žo­le­les, nes ti­kė­ta, kad šį­va­kar su­rink­ti au­ga­lai įgy­ja ypa­tin­gų gy­dy­mo ga­lių. Iš su­rink­tos gė­lių puokš­tės spė­si­me sa­vo at­ei­tį. Šven­tės vie­to­je se­nu pa­pro­čiu bus iš­kel­ta žo­ly­nais pa­puoš­ta kar­tis, va­di­na­ma „ku­po­ le”. Kar­tu su fol­klo­ro an­sam­bliais KUPOLĖ, SODYBA, ATALYJA tau­ti­nio me­no ansambliu NEMUNAS gar­bin­si­me žo­lę, sau­lę, ug­nį, van­de­nį, pluk­dy­si­me vai­ni­kus. Su links­ mai­siais mu­zi­kan­tais su­ki­me ra­te­lius, dai­ nuo­si­me, šok­si­me. At­nau­jin­ki­me ug­nį, nes tą­nakt ug­nies lieps­na tu­ri ap­va­lan­čią, gė­rį gau­si­nan­čią ga­lią, o sklei­džia­ma švie­sa ir ši­lu­ma įku­ria mū­sų šir­dy­se nau­ją kū­ry­bos au­ku­rą. Ug­nies apei­gas pa­dės at­lik­ti fa­ky­rų gru­pė UGNIES VALDOVAI. Tik iš­bu­vus vi­sa­me šven­tės vyks­me, ga­li­ma at­ras­ti pa­par­čio žie­dą ir su­ži­no­ti svar­biau­ sią gy­ve­ni­mo pa­slap­tį. Ren­gė­jai ra­gi­na, su­si­tel­kus į ar­ti­mų­jų bū­rį, su­lauk­ti vi­dur­ nak­čio ir ne­pa­mirš­ti liet­pal­čio! In­for­ma­ci­ja tel. (8 37) 407 135, 8 679 36 796; www.ktkc.lt.

KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS

KAUNO MIESTO JONINIŲ ŠVENTĖ EIGULIUOSE Če­čė­ni­jos aikš­tės am­fi­te­at­ras

Bir­že­lio 23 d. 18 val. – Šiau­lių są­jun­gos 93-iųjų me­ti­nių mi­nė­ji­mas. Ku­ni­go žo­dis, mies­to me­ro Andriaus Kupčinsko, Sei­mo na­rio prof. Ari­man­to Dum­čiaus, Lie­tu­vos šau­lių są­jun­gos va­do pulk. An­ta­no Plies­kio svei­ki­ni­mai, pa­gerb­si­me Jo­nus ir Ja­ni­nas. Pri­tars liau­diškos me­lo­di­jos. Kon­cer­tuos: Šau­lys Do­vy­das Jo­ku­baus­kis, ma­ty­si­me JAUNŲJŲ ŠAULIŲ ri­kiuo­tę. Vai­kų ir moks­ lei­vių lais­va­lai­kio rū­mų mu­zi­kos stu­di­jos M.E.S so­lis­tai ir an­sam­blis, EIGULIŲ ben­ druo­me­nės cen­tro mo­te­rų an­sam­blis, Liau­ diš­kos mu­zi­kos ka­pe­la LAUMENA (va­do­vas Vladas Daknys). Dai­nuos STANO. Prie Jo­ni­nių lau­žo skam­bės dai­nos, tra­di­ci­ nis po­rų šo­kis su skry­bė­lė­mis, veiks at­rak­ cio­na­da, gro­žė­si­mės fe­jer­ver­kais. Vai­šin­si­mės lie­tu­viš­ka duo­na, duo­nos gi­ra ir vais­van­de­niais. Če­čė­ni­jos aikš­tė­je veiks ba­ras. Šven­tės ve­dė­jas: Vilius Kaminskas. Šven­tės ren­gė­jai: Eigulių, Kalniečių bendruomenių centrai.

LIETUVOS ŽYDŲ GENOCIDO 71-OSIOS METINĖS Miš­ko g. 1 kie­mas (bu­vęs „Lie­tū­kio“ ga­ra­žas)

Bir­že­lio 27 d. 17.30 val. – prie pa­min­kli­nio ak­mens mi­nė­si­me Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do pra­džios Kau­ne 71-ąsias me­ti­nes. Kvie­ čia­me su mū­sų ben­druo­me­ne pri­si­min­ti liūd­nus 1941 m. įvy­kius ir pa­gerb­ti au­kų at­mi­ni­mą. Ap­lan­ky­si­me: Žy­dų ka­pi­nes Vi­li­jam­po­lė­je (Kal­nų g. ); pa­min­klą VII for­to pri­ei­go­se; Žy­dų ka­pi­nes Rad­vi­lė­nų pl. Au­to­bu­sas išva­ žiuo­ja 18 val. nuo Miš­ko g. 1.

V. Ku­dir­kos vie­šo­ji bib­lio­te­ka

Ro­mu­vos pa­sa­žas Lais­vės al. 54

Ke­ra­mi­kos mu­zie­jus

S. NĖRIES MEMORIALINIS MUZIEJUS

KAuno KAMERINIS TEATRAS

Ta­py­ba. Gra­fi­ka. Di­zai­nas. Fo­to­gra­fi­ja” pri­sta­ty­mas. Kū­ry­bi­nis G.Bag­do­na­vi­čiaus brai­žas ir prin­ ci­pai su­si­for­ma­vo vei­kia­mi įvai­rių XX a. pr. sti­lių, kar­tu jis iš­li­ko sa­vi­tas, ori­gi­na­lus ir ne­pa­kar­to­ja­mas. G.Bag­do­na­vi­čius su­kū­rė apie 5 000 įvai­riau­sių dai­lės dar­bų. Jo kū­ri­niai sau­go­mi 11 Lie­tu­vos mu­zie­jų, pri­ va­čio­se ko­lek­ci­jo­se, di­džiau­sia da­lis (3 800 eks­po­na­tų) – Šiau­lių „Auš­ros” mu­zie­ju­je. Pa­ro­do­je „Ge­rar­das Bag­do­na­vi­čius. Gy­ve­ni­ mas – tar­si te­at­ras...” pri­sta­to­ma įvai­ria­pu­ sė dai­li­nin­ko kū­ry­ba: ta­py­ba, sce­nog­ra­fi­ja, gra­fi­ka, tai­ko­mo­ji gra­fi­ka, di­zai­nas, sau­go­ ma „Auš­ros” mu­zie­ju­je. Al­bu­me pa­tei­kia­mi G.Bag­do­na­vi­čiaus biog­ra­fi­jos fak­tai, jo kū­ry­bos ap­žval­ga, bib­liog­ra­fi­ja. Al­bu­mas iliust­ruo­tas me­ni­niu ir is­to­ri­niu po­žiū­riu ver­tin­giau­siais dai­li­nin­ ko kū­ri­niais (295 iliust­ra­ci­jos), o ka­ta­lo­ge pa­tei­kia­mi Lie­tu­vos mu­zie­juo­se sau­go­mų kū­ri­nių (4 421 eks­po­na­tas) ap­ra­šai ir rep­ ro­duk­ci­jos iš „Auš­ros” mu­zie­jaus rin­ki­nių. Šis lei­di­nys – dai­li­nin­ko kū­ry­bos įver­ti­ni­mo, įam­ži­ni­mo, pa­gar­bos ir pa­dė­kos žen­klas, duok­lė iš­ki­lia­jam šiau­lie­čiui. Na­cio­na­li­nia­me M.K.Čiur­lio­nio dai­lės mu­ zie­ju­je yra sau­go­mas 131 G.Bag­do­na­vi­čiaus kū­ri­nys. Jie yra įtrauk­ti į ka­ta­lo­gą.

23 d. 12 val.

Vi­tebs­ko pa­da­li­nys P.Luk­šio 58, sa­lė

Bir­že­lio 29 d. 16 val. Ei­gu­lių ben­druo­me­ nės cen­tro an­sam­blis „Sma­rag­das” kvie­čia į vienų me­tų gim­ta­die­nio šven­tę. Da­ly­vaus et­no­gra­fi­nis an­sam­blis „Sū­du­va” ir mo­te­rų vo­ka­li­nis an­sam­blis „Va­ka­rė”. Girs­tu­pio pa­da­li­nys Ko­vo 11-osios g. 22

Vei­kia tau­to­dai­li­nin­kės Mar­ga­ri­tos Juš­ke­vi­ čie­nės ta­py­bos ir ak­va­re­lės dar­bų pa­ro­da. Auš­ros pa­da­li­nys Auš­ros g. 37

Ati­da­ry­ta gra­fi­kos ir eks­lib­ri­sų pa­ro­da „Gra­ ži­nos Di­de­ly­tės Lie­tu­va” (iš Do­mo Aks­ti­no rin­ki­nių), skir­ta Ge­du­lo ir vil­ties die­nai.

„ŽALGIRIO“ ARENA Bir­že­lio 29–lie­pos 8 d. 8.45 val. – FIBA U17 pa­sau­lio jau­nių krep­ši­nio čem­pio­na­tas. Bi­lie­tus pla­tina „Ti­ke­ta”, kai­nos nuo 7 Lt.

KAUNO MIESTO MUZIEJUS KAUNO PILYJE Pi­lies g. 17

Veikia Lie­tu­vos uni­ver­si­te­tų mo­te­rų aso­­ cia­ci­jos na­rės, tau­to­dai­li­nin­kės Da­lios Ker­paus­kie­nės teks­ti­li­nių go­be­le­nų pa­ro­da SPALVOTAS KELIAS.

VYTAUTO DIDŽIOJO KARO MUZIEJUS K.Do­ne­lai­čio g. 64, tel. 320 765, 320 939, faks. 320 765

Iki lie­pos 5 d. veikia pa­ro­da „1812 metai Lietuvoje”, skir­ta Pran­cū­zi­jos ka­riuo­me­nės per­si­kė­li­mo ties Kau­nu ir ka­ro su Ru­si­ja 200-osioms me­ti­nėms pa­mi­nė­ti. Ant­ra­die­niais–sek­ma­die­niais nuo 11 iki 17 val. ma­lo­niai kvie­čia­ap­lan­ky­ti mu­zie­jaus eks­po­zi­ci­jas, su­si­pa­žin­ti su pa­ro­da „Kau­no pi­lies gy­ny­ba 1362 m.”, skir­ta ku­ni­gaikš­čio Vai­do­to va­do­vau­ja­mos did­vy­riš­kos Kau­no

JONINĖS (Ra­sos) KAUNE

23 d. 19 val.


23

trečiadienis, birželio 20, 2012

kas, kur, kada pi­lies gy­ny­bos 650-osioms me­ti­nėms. Pa­ ro­da veiks iki lie­pos 7 d.

kinas „CINAMON“ PLC „Mega“, tel. 8 700 70 111

„Ro­ko am­žius“ – iš­anks­ti­nis se­an­sas 21 d. 19 val. Su Ežio Vi­za ar PLC Me­ga kor­te­lė­mis bi­lie­to kai­na 11 Lt + spra­gė­sių ir gė­ri­mų rin­ki­niams 20 proc. + nau­jau­sias Li­no Ado­ mai­čio al­bu­mas „Flo­at­ ing to you“ do­va­nų. „Ma­da­gas­ka­ras 3“ 3D (liet. k.) – iki 21 d. 11.45*, 13.45, 15.45, 17.45, 19.45** val. (*išsk. 20 d.; **išsk. 20 d.). „Ma­da­gas­ka­ras 3“ (liet. k.) – iki 21 d. 10.45, 12.45, 14.45, 16.45, 18.45, 20.45 val. „Pro­me­tė­jas“ 3D – iki 21 d. 21.55 val. „Snie­guo­lė ir me­džio­to­jas“ – iki 21 d. 11.30, 16.30, 19*, 21.30 val. (*išsk. 21 d). „Vy­rai juo­dais dra­bu­žiais 3“ 3D – iki 21 d. 16, 17, 20 d. 19.45 val. „Čer­no­by­lio die­no­raščiai“ – iki 21 d. 13.10, 21.45 val. „Le­gen­di­nis vi­kin­gas To­ras“ 3D (liet. k.) – iki 21 d. 16, 18, 20 d. 11.45 val. „Dik­ta­to­rius“ – iki 21 d. 16.15, 18.15, 20.15, 22.15 val. „Ko lauk­ti, kai lau­kies“ – iki 21 d. 15, 17.15, 19.30 val. „Nak­ties še­šė­liai“ – iki 21 d. 14 val. „Pi­ra­tai! Ne­vy­kė­lių kom­pa­ni­ja“ (liet. k.) – iki 21 d. 14.30 val. Bi­lie­to kai­na 6 Lt! „Smur­fai“ (liet. k.) – iki 21 d. 12.15 val. Bi­ lie­to kai­na 6 Lt! „Links­mo­sios pė­du­tės 2“ (liet. k.) – iki 21 d. 11 val. Bi­lie­to kai­na 6 Lt!

„FORUM CINEMAS“ Ka­ra­liaus Min­dau­go pr. 49, „Ak­ro­po­lis“, III a.

„Madagaskaras 3“ 3D (premjera, liet. k.) – iki 21 d. 10.15, 12.45, 15.30, 18, 20.45 val. „Madagaskaras 3“ (premjera, liet. k.) – iki 21 d. 11.15, 14, 16.30, 19, 21.30 val. „Nenugalimieji: narsos įstatymas“ (prem­ jera) – iki 21 d. 14.30, 17, 19.30, 21.45 val. ČILI KINO SEANSAS. „Roko amžius“ – 21 d. 18.30 val. KINO STARTAS SU LNK. „Ledynmetis 4. Žemynų atsiradimas“ 3D (pasaulinė prem­ jera) – 3 d. 19 val. Bilietai jau parduodami. „Prometėjas“ 3D – iki 21 d. 11, 14.15, 17.30, 20.30 val. „Snieguolė ir medžiotojas“ – iki 21 d. 13, 18.15 val. „Bernvakaris Australijoje“ – iki 21 d. 15.45, 21.15 val. „Diktatorius“ – iki 21 d. 11.45, 16, 21 val. „2 dienos Niujorke“ – iki 21 d. 13.45, 18.30 (seansas nevyks 21 d.) val. „Mes už Lietuvą“ – iki 21 d. 12, 17.45 val. „Vyrai juodais drabužiais 3“ 3D – iki 21 d. 14.45, 20.15 val. „Gatvės šokiai“ – iki 21 d. 12.30 val. VASAROS AKCIJA VAIKAMS. „Rio“ – iki 21 d. 10.30 val. Bilietai po 6 Lt. „Bjaurusis Aš“ – iki 21 d. 10.45 val. Bilietai po 6 Lt.

KINO TEATRAS „ROMUVA“ Lais­vės al. 54

Bir­že­lio 21 d. 13, 15, 17, 19 val. – „Mes už... Lie­tuvą”. Do­ku­men­ti­nis. Lie­tu­va. 19 val. – Kos­to Smo­ri­gi­no kon­cer­tas. Bir­že­lio 22 d. 19 val. – „Mes už... Lie­tuvą”. Do­ku­men­ti­nis, Lie­tu­va. 21 val. – Ki­no nak­ tis – du fil­mai už vie­no kai­ną – „Veid­ro­dė­li, veid­ro­dė­li...Snie­guo­lės is­to­ri­ja”. Nuo­ty­kių ko­me­di­ja. „Ta­das Blin­da. Pra­džia”. Nuo­ty­ kių, Lie­tu­va. Bir­že­lio 23, 24 d. 13 val. – „Tri­ju­lė iš Bel­vi­lio”. Ani­ma­ci­nis, nuo­ty­kių. 14.30 val. – „Mes už... Lie­tuvą”. Do­ku­men­ti­nis, Lie­tu­va. 16.15 val. – „Ta­das Blin­da. Pra­ džia”. Nuo­ty­kių. Lie­tu­va. 18.15 val. – „Mes už... Lie­tuvą”. Do­ku­men­ti­nis, Lie­tu­va. 20 val. – „Veid­ro­dė­li, veid­ro­dė­li... Snie­guo­lės is­to­ri­ja”. Nuo­ty­kių ko­me­di­ja.

KINO TEATRAS „ROMUVA“

21 d. 19 val.

TV programa 6.00 Labas rytas. 9.00 „Komisaras Reksas“ (N-7) (k). 10.00 „Hartlando užuovėja“ (k). 11.00 LRT vasaros studija. Tiesioginė Lietuvos radijo laida. 12.00 „Senis“ (N-7) (k). 13.15 Europos vidury. 14.15 Įžvalgos. 14.50 Žinios. 15.10 „Komisaras Reksas“ (N-7). 16.00 „Hartlando užuovėja“. 17.05 „Senis“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.35, 20.50, 23.10 Sportas. Orai. 18.45 Nacionalinė paieškų tarnyba. 19.25 „Detektyvė King“ (3) (N-7). 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 20.40 Verslas. 20.45 Kultūra. 21.00 Teisė žinoti. 22.00 Trileris „Pabėgimas“ (JAV, Japonija, 1994 m.) (N-14). Per pertraukas – 22.30 Loterija „Perlas“. 23.05 Vakaro žinios.

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“. 6.50 „Geniuko Vudžio šou“ (3). 7.20 Juokas juokais (k). 7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7) (k). 8.50 24 valandos (N-7) (k). 9.45 Neišgalvoti gyvenimai (N-7) (k). 10.15 Kažkas atsitiko (N-7). 10.45 Kitas! (N-7). 11.10 Karamelinės naujienos (N-7). 11.40 Dainuok, jei gali. 13.10 „Nickelodeon“ valanda. „Didžioji sėkmė“. 13.40 „Keista šeimynėlė“ (8). 14.10 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 15.10 24 valandos (N-7). 16.10 „Meilės miestas“. 17.10 Nuo... Iki... 18.10 „Šeimynėlė“ (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.10, 22.19 Sportas. Orai. 19.15 Namai, kur širdis“ (N-7). 20.00 „Pavogta laimė 3. Pavojinga sąjunga“ (N-7). 21.00 Neišgalvoti gyvenimai (N-7). 21.30 Juokas juokais. 22.00 Žinios. Verslas. 22.25 Kriminalinė Lietuva (N-7). 22.35 Veiksmo trileris „Largo Vinčas“ (Prancūzija, Belgija, 2008 m.) (N-7). 0.55 „Specialioji Los Andželo policija“. 1.50 „Įstatymas ir tvarka. Nusikaltimo motyvai“ (N-7).

6.40 Teleparduotuvė. 6.55 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 7.25 „Simpsonai“. 7.55 „Kol mirtis išskirs“ (9, 10). 8.55 „Meilės sūkuryje“. 10.00 „Pasmerkti“. 11.00 Romantinė komedija „Sidnė Vait“ (JAV, 2007 m.). 13.10 „Bakuganas“. 13.40 „Nepaprastas pasaulis“. 14.10 „Ragai ir kanopos sugrįžta“. 14.40 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 15.10 „Simpsonai“. 15.40 „Meilės prieglobstis“. 16.40 „Paveldėtojai“. 18.45 TV3 žinios. 19.00 TV3 sportas. 19.05 TV3 orai. 19.10 Kodėl? 20.10 „Be namų“. 21.00 Pasirink mane. 21.35 TV3 vakaro žinios. 21.50 TV3 sportas. 21.55 TV3 orai. 22.00 Vikingų loto. 22.05 „Pagrindinis įkaltis“. 23.05 Kriminalinė drama „Išlikimo pamoka“ (JAV, 2008 m.). 0.50 „Gyvenimas“. 1.40 „Įstatymas ir tvarka. Operatyvinių tyrimų skyrius“ (7).

6.30 Televitrina. 7.00 Žinios (k). 7.25 Smagiausios akimirkos. 8.00 „Gyvenimo spalvos“. 9.00 „Kviečiu vakarienės“. 9.30 „Miesčionys“ (N-7). 10.00 „Margoša: moterimi negimstama“. 11.00 „Be namų negerai: naujas gyvenimas“. 12.00 „Daktaras Tyrsa“ (N-7). 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 14.00 „Liejyklos gatvė“ (N-7). 15.00 „Žaibiški tyrimai“ (N-7). 16.00 „Baimės faktorius“ (N-7).

DATOS (birželio 20 d.) 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 18.00 Žinios. Sportas. Orai. 18.25 „Liejyklos gatvė“ (N-7). 19.25 „Auksarankiai“ (N-7). 20.00 Žinios. Verslas. Sportas. Orai. 20.25 „Sąmokslo teorija“. Tiesioginė diskusijų laida. 21.25 „Karo vilkai. Likvidatoriai“ (N-14). 22.25 „Belaisvis“ (N-7). 23.25 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 0.30 „Galileo: norintiems žinoti“. 1.00 „Bamba“. Interaktyvus šou suaugusiesiems (S).

8.00 „Keliautojai – laiko valdovai“. 8.30 „Neskubėk gyventi“ (k). 9.00 Labas rytas (k). 11.30 Senieji Lietuvos vienuolynai. Vilniaus Laterano kanauninkų vienuolynas ir Šv. Petro ir Povilo bažnyčia (2006 m.) (k). 12.00 LNOBT spektaklis. G.Pucinni. Opera „Bohema“. Dirigentas Jonas Aleksa (k). 13.40 Koncertas „Pavasario vėjas“. Dalyvauja Rasa Juzukonytė ir Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos jaunieji atlikėjai ir mokytojai. 15.10 Kelionė į būtąjį laiką. Aušrokai. 15.40 „Prokurorai“ (5) (k). 16.30 Muzikos pasaulio žvaigždės. Fortepijono muzikos žvaigždės. Groja pianistas Aleksejus Gryniukas (1) (k). 17.00 Žinios (k). 17.15 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus albumas (lenkų k.). 17.30 Etnokultūros ratas. Mitai ir archeologija. 18.00 „Neskubėk gyventi“. 18.30 Lietuvos balsai (2009 m.). 20.15 Kasdienybės aitvarai. 21.00 Kūrybos metas. Jono Arčikausko kostiumai. 21.35 Kai mūzos prabyla. Aktorius Sigitas Jakubauskas skaito poeto Antano A.Jonyno eiles. 22.10 Elito kinas. Drama „Sutrikusi Ana“ (Ispanija, 2007 m.) (N-14). 0.00 Panorama (k). 0.10 Verslas (k). 0.15 Kultūra (k). 0.20 Sportas (k). 0.25 Orai (k). 0.30 Emigrantai (k). 1.05 Muzikos pasaulio žvaigždės. Orkestro muzikos pusvalandis. Muzikinė kelionė į Austriją ir Italiją (1). Griežia Lietuvos kamerinis orkestras.

9.55, 14.30 Teleparduotuvė. 10.10, 16.00 „Išlikimas“. 11.00, 15.00 „Tamsusis riteris“. 12.00, 18.00 „Kaulai“. 13.00 „Mažylė Houp“. 14.00 „Moterų lyga. Vyrai, pinigai ir meilė“. 17.00 „Medikopteris“. 19.00 Europos moterų krepšinio čempionato atrankos varžybos. Lietuva– Slovakija. Tiesioginė transliacija. 20.40 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 21.00 „Moterų lyga. Vyrai, pinigai ir meilė“. 22.00 Drama „Anapus sienų“ (JAV, 2003 m.). 0.45 „Moterų lyga. Vyrai, pinigai ir meilė“.

8.05, 15.00 Teleparduotuvė. 8.40 „Vaiperis“ (N-7). 9.30 „Galingasis šuo Kriptas“ (3). 10.05 „Pinkis, Elmira ir Makaulė“ (5). 10.30 „Betmenas“. 11.00 „EimiJumi roko grupė“. 11.30 „Nenuorama Džiunė Ly“. 12.00 „Teresa“. 13.00 „Keršto bučiniai“ (N-7). 14.00 „Laukinė širdis“. 15.30 „Drakonų kova Z“ (N-7). 16.30 „F. T. Budrioji akis“. 17.30 „San Fransisko raganos I“ (N-7). 18.30 „Jausmų miestas“. 19.00 „Langai III“ (N-7). 20.00 „Įstatymas ir tvarka. Nusikaltimo motyvai“ (N-7). 21.00 Erotinis trileris „Laukinės aistros“ (JAV, 1998 m.) (N-14). 23.10 „Mano puikioji auklė“. 23.40 „Išrinktieji“ (N-14).

10.10 „Andželas ir draugai“. 10.40 Senoji animacija. 11.15 Nomeda. 12.05 „Meilės konvejeris“. 13.00 „Aistrų verpetai“. 14.00 „Moterys meluoja geriau“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Marthos Stewart šou. 17.00 Valgyk ir lieknėk. 18.00 „Moteris be praeities“. 19.00 „Aistrų verpetai“.

20.00 Labanakt, vaikučiai. 20.35 Nomeda. 21.25 „Moterys meluoja geriau“. 22.25 „Moteris be praeities“.

6.14, 13.15 TV parduotuvė. 6.30 Ryto reporteris. 8.00 Lietuva–Venesuela–Londonas. 8.15, 14.45 Negaliu tylėti. 9.15 „Merdoko paslaptys“ (N-7). 10.15, 19.20 Griūk negyvas! (N-7). 10.35 Namų daktaras. 11.05 Ilgai ir laimingai. 12.00 Lietuvos diena. 13.00 Lietuva–Venesuela–Londonas. 13.45 Šeimų dvikova – „Akropolio“ turnyras. 15.45, 16.10, 0.25 „Teherano labirintas. Praeities aljansas“ (N-7). 16.00, 17.00, 18.00 Žinios. 17.20, 21.55 Lietuva tiesiogiai. 18.20, 22.30 Negaliu tylėti. 19.55 Dok. s „Didieji politikai. Franklinas Rooseveltas“ (1) (N-7). 21.00, 23.30 Reporteris. 21.37, 0.07 Orai. 21.40, 0.10 Lietuva–Venesuela–Londonas. 1.25 Šiandien kimba.

9.00 Žinios (k). 9.20 Trileris „Du už vieno kainą“ (N-7). 11.25 Pokalbių laida „Susitikimai“ (k). 12.10 Mistinis trileris „Nematomas“ (N-7). 14.00 Telelaikraštis. 15.50 Kriminalinė komedija „Perskaityk ir sudegink“ (N-7). 17.30 Gyvenu čia (k). 18.00 Žinios. 18.30 „Marselio kriminalistai“ (k). 20.30 Kovotojas. 21.00 Žinios. 21.19 Orai. 21.20 Karinis veiksmo trileris „Rembo IV“ (N-14). 23.05 Žinios (k). 23.25 Veiksmo f. „Gynėjas“ (N-7).

7.00 Žinios. Orai (k). 7.20 Kauniečių akimis (k). 7.30 Kitokia Lietuva (k). 8.30, 9.30, 17.30, 18.30, 20.30 Muzika. 9.00 Kultūros alėja (k). 10.05 „Pinkis, Elmira ir Makaulė“. 10.30 „Betmenas“. 11.00 „EimiJumi roko grupė“. 11.30 „Nenuoroma Džiunė Ly“. 12.00 „Teresa“. 13.00 „Keršto bučiniai“. 14.00 „Laukinė širdis“. 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Drakonų kova Z“ (k). 16.30 „F. T. Budrioji akis“. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Kauniečių akimis. 19.55 Skaimeninė TV. Ryškiau. Daugiau. Patogiau. 20.00 Žinios. Orai (k). 20.20 Kauniečių akimis (k). 21.00 Erotinis trileris „Laukinės aistros“. 23.10 „Mano puikioji auklė“ 23.40 „Išrinktieji“.

8.00 Drama „Visi nepastebėti vaikai“ (Prancūzija, Italija, 2005 m.) (N-14). 10.10 Komedija „Palaukite“ (JAV, 2005 m.) (N-14). 11.50 Drama „Kryžminė ugnis“ (JAV, 2009 m.) (N-14). 18.00 Komedija „Man per brangu“ (Prancūzija, 2006 m.) (N-14). 19.50 Kriminalinė komedija „Grynieji“ (Prancūzija, 2008 m.) (N-14). 21.35 Drama „Undinė“ (Rusija, 2007 m.) (N-14). 23.40 Trileris „Gynėjas“ (Tailandas, 2005 m.) (S).

12.00 Televitrina. 13.00, 19.00, 21.00, 23.00 Žinios +. 13.15 Italijos „Serie A“ lyga. „Lazio“–„Cesena“. 15.00 Adrenalinas. 15.30 Angliškojo biliardo „Premier“ lyga. 17.15 Lietuvos krepšinio lyga. Kauno „Žalgiris“–Prienų „Rūdupis“. 19.15 Angliškojo biliardo „Premier“ lyga. 21.15 Automoto. 21.45 Sportas LT. Lengvosios atletikos federacijos taurės varžybos. 22.45, 23.15 Profesionalų boksas. A.Berto ir S.Forbesas.

Pasaulinė pabėgėlių diena 1819 m. gimė vokiečių kilmės Prancūzijos kompozitorius Jacques’as Offenbachas. 1837 m. karalienė Viktorija paveldėjo Didžiosios Britanijos sostą. 1840 m. Samuelis Morse užpatentavo telegrafą. 1967 m. gimė Australijos aktorė Nicole Kidman. 1978 m. gimė anglų futbolininkas Frankas Lampardas. 1984 m. gimė krepšininkas Steponas Babrauskas. 2006 m. mirė vaikams rašęs poetas, rašytojas ir vertėjas Martynas Vainilaitis.

horoskopai Avinas (03 21–04 20). Pasikeis požiūris į vertybes. Tinkamas laikas atsipalaiduoti ir pasimėgauti gyvenimu. Tik nepamirškite, kad rytoj bus nauja diena, kupina ne tik džiaugsmo, bet ir problemų. Jautis (04 21–05 20). Galbūt jums bus pasiūlytas darbas. Daug dėmesio skirsite gebėjimams vadovauti. Palanki diena dirbti su kitais žmonėmis. Beveik viskas jums bus pasiekiama ir įmanoma, tik tikėkite savo jėgomis ir nenusivilsite. Dvyniai (05 21–06 21). Tikėtinas staigus susižavėjimas, o gal net įsimylėsite. Tačiau ši romantiška aistra ilgai netruks. Būkite atidus ir netyčia neįskaudinkite artimo žmogaus. Vėžys (06 22–07 22). Kalbėsite įtikinamai. Palanki diena ieškoti naujų idėjų. Vakarop tapsite irzlus, imsite nepasitikėti savimi, bet truputis poilsio greitai pašalintų įtampą. Liūtas (07 23–08 23). Būsite labai svajingas, sieksite atitrūkti nuo savo pareigų. Draugai netrukdys jūsų fantazijoms. Bet svajodamas nepamirškite realių įsipareigojimų. Mergelė (08 24–09 23). Norėsite daug kalbėti, nes puikiai mąstote ir esate kupinas naujų idėjų. Pasinaudokite šia būsena ir įgyvendinkite neatidėliotinus reikalus bei planus. Svarstyklės (09 24–10 23). Iš pirmo žvilgsnio atrodęs teisingas pasirinkimas prieštaraus jūsų vertybėms. Užuot ėjęs lengvesniu keliu, pasuksite sudėtingesniu, ir tai nėra teisinga, todėl nespręskite svarbių klausimų, palikite juos palankesniems laikams. Skorpionas (10 24–11 22). Jausite emocinį išsekimą ir įtampą. Nesistenkite pakeisti situacijos, tiesiog palaukite palankesnio laiko. Svarbiausia nesusipykti, nes susitaikyti po to bus tiktai sudėtinga. Šaulys (11 23–12 21). Bendraudamas su jaunesniu žmogumi, patirsite emocinį konfliktą ir būsite įžeistas. Ištvermės ir dar kartą ištvermės – šios pastangos greitai duos vaisių. Ožiaragis (12 22–01 20). Lengvai bendrausite su aplinkiniais, jūsų protas bus ypač aktyvus. Tačiau pernelyg nesipuikuokite savo sugebėjimais, nes jei būsite ne itin dėmesingas, iškils pavojus įžeisti kitus žmones. Vandenis (01 21–02 19). Susidursite su žmogumi, kurio emocijos skirsis nuo jūsų. Dabartinė jūsų padėtis arba supantys žmonės gali pasirodyti esą ne tokie, kokių reikia. Galbūt teks įveikti tam tikrus išbandymus. Žuvys (02 20–03 20). Savyje atrasite intuiciją ir ypatingų psichologinių gebėjimų. Kils noras sekti kilniais idealais ir svajoti. Mokėkite laiku atsisakyti ir neskubėkite apsispręsti.


Orai

Lietuvoje artimiausiomis dienomis numatomi kiek vėsesni orai, kai kuriose šalies vietose palis su perkūnija. Šiandien kai kur galimas trumpas lietus, bus 17–22 laipsniai šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis, dieną daug kur palis, vietomis smarkiai, griaudės perkūnija. Temperatūra naktį sieks 10–13 laipsnių, dieną 20–22 laipsnius šilumos.

Šiandien, birželio 20 d.

+21

+17

Telšiai

+21

Šiauliai

Klaipėda

+21

Panevėžys

+21

Utena

+21

Tauragė

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (jaunatis) teka Mėnulis leidžiasi

4.41 21.59 17.18 5.34 22.16

172-oji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 194 dienos. Saulė Dvynių ženkle.

+21

Kaunas

Pasaulyje Atėnai +33 Berlynas +21 Brazilija +26 Briuselis +21 Dublinas +16 Kairas +35 Keiptaunas +17 Kopenhaga +19

Londonas +21 Madridas +29 Maskva +22 Minskas +24 Niujorkas +34 Oslas +20 Paryžius +24 Pekinas +32

orai kaune šiandien

Praha +28 Ryga +21 Roma +32 Sidnėjus +19 Talinas +17 Tel Avivas +31 Tokijas +29 Varšuva +27

+21

+22

Vėjas

0–4 m/s

Marijampolė

Vilnius

+21

Alytus

Vardai Eitvydė, Florentina, Nandas, Nautas, Silverijus, Žadvainis, Žintautė.

Aud­ros de­be­sis

Rytas

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

+14

+21

+19

+12

2

+16

+19

+18

+13

5

+18

+22

+20

+15

5

rytoj

poryt

Ki­ni­jos sos­ti­nės Pe­ki­no gy­ven­to­jai tu­ rė­jo ga­li­my­bę iš­vys­ti neįp­ras­tą vaiz­dą. Virš mies­to su­si­for­ma­vo gry­bo ti­po de­ be­sis, pri­me­nan­tis ato­mi­nės bom­bos spro­gi­mą. Tie­sa, dėl to žmo­nės nie­kuo dė­ti. Šį re­gi­nį Pe­ki­no gy­ven­to­jams pa­ do­va­no­jo gam­ta. De­be­sis ka­bė­jo virš mies­to apie va­lan­dą, o gam­tos spek­ tak­l į pa­g y­v i­no žai­bai. Nacionalinio atmosferos reiškinių tyrimų centro duomenimis, debesis buvo tokios neįprastos formos todėl, kad iš pra­ džių formavosi vertikaliai, o susidū­ ręs su šiltesnio oro sluoksniais pra­ dėjo augti horizontaliai. „Dai­ly Mail“ inf., „Scan­pix“ nuo­tr.

įvairenybės

Ma­tė­te ba­li­nį vėž­lį? Pra­neš­ki­te! Išs­kir­ti­niai bruo­žai „„Lie­tu­vo­je gy­ve­nan­tiems ba­li­niams

vėž­liams bū­din­ga tam­si kū­no spal­va, gel­to­nais taš­kais nu­sė­ta gal­va ir ko­ jos. Ne­re­tai su­si­lie­ję taš­kai ant prie­ki­ nių ko­jų su­da­ro pla­čius dry­žius. „„Kū­ną den­gia kau­li­nis šar­vas, ku­rį

su­da­ro du sky­dai: ka­ra­pak­sas (vir­šu­ ti­nis) ir plast­ro­nas (apa­ti­nis). Pa­te­lių

kiau­tas ga­li užaug­ti iki 20 cm, o pa­ti­ nų – iki 18 cm il­gio. „„Pa­gal plast­ro­ną ga­li­ma nu­spė­ti

vėž­lio ly­tį – pa­ti­nų apa­ti­nis sky­das šiek tiek įdu­bęs, pa­te­lių – ly­gus. Pa­ ti­nus dar ga­li­ma at­pa­žin­ti iš raus­vos rai­ne­lės spal­vos, pa­te­lių ji – gels­va ar­ ba rus­va.

At­ši­lus orams gam­to­je ga­li­ma pa­ ste­bė­ti la­bai re­tų ir nyks­tan­čių rop­ lių – ba­li­nių vėž­lių. Iš van­dens tel­ ki­nių šie pa­trau­kia į sau­su­mą, kur de­da kiau­ši­nius. Lie­tu­vos gam­tos fon­das rū­pi­na­si vėž­lių ir jų bu­vei­nių ap­sau­ga ir at­kū­ri­mu ir pra­šo gy­ven­ to­jų pra­neš­ti, jei te­ko ma­ty­ti šiuos eg­zo­tiš­kus gy­vū­nus. Tai leis gam­ to­sau­gi­nin­kams nu­sta­ty­ti nau­jų jų ra­dim­vie­čių, efek­ty­viau tai­ky­ti ap­ sau­gos prie­mo­nes. Ba­li­niai vėž­liai yra la­bai re­ta ir dau­ge­ly­je ES ša­lių itin sau­go­ma rop­ lių rū­šis. Per Lie­tu­vą praei­na šiau­ riau­sia šių šar­vuo­čių pa­pli­ti­mo ri­ ba, to­dėl bet koks di­des­nis ap­lin­kos są­ly­gų po­ky­tis ga­li nu­lem­ti jų po­ pu­lia­ci­jų iš­ny­ki­mą. Gy­ve­na vėž­liai kūd­ro­se, sek­liuo­se eže­ruo­se, dur­ pin­go­se ba­lo­se. Pa­vie­nės jų ra­dim­ vie­tės ži­no­mos vi­so­je ša­lies te­ri­to­ ri­jo­je, ta­čiau gau­siau­siai šių gy­vū­nų ap­tin­ka­ma Pie­tų Lie­tu­vo­je, Laz­di­jų ra­jo­ne. Skai­čiuo­ja­ma, kad mū­sų ša­ ly­je gy­ve­na iki 400 jų in­di­vi­dų. Pa­sak gam­to­sau­gi­nin­kų, ba­li­ nius vėž­lius leng­viau­sia pa­ste­bė­ ti, kai šie de­da kiau­ši­nius. Kiau­ ši­nius vėž­lių pa­te­lės pra­de­da dė­ti maž­daug vie­nu me­tu, pri­klau­so­ mai nuo oro są­ly­gų, apie ge­gu­žės pradžią–birželio pa­bai­gą. „Sau­lei lei­džian­tis pa­te­lė iš­len­da iš kūd­ros ir ieš­ko kiau­ši­niams dė­ti tin­ka­mos vie­tos. Pa­gurk­liu tik­ri­na dir­vo­že­mio tem­pe­ra­tū­rą ir, su­ra­du­si šil­tą vie­te­lę, už­pa­ka­li­nė­mis ko­jo­mis ima raus­ti duo­bu­tę. Kar­tais pa­te­lė, kol su­de­da kiau­ši­nius, iš­rau­sia ne vie­ną duo­bu­tę. Į tin­ka­mai iš­raus­ tą duo­bu­tę vėž­lė su­de­da apie 12–16 kiau­ši­nių, ta­da už­ka­sa ją ir su­tvir­ ti­na spe­cia­liu sek­re­tu“, – pa­sa­ko­jo Lie­tu­vos gam­tos fon­do gam­to­sau­ gos spe­cia­lis­tė Da­lia Bas­ty­tė. Iš kiau­ši­nių vėž­liu­kai iš­si­ri­ta rug­sė­jį, bet iki pa­va­sa­rio lie­ka žie­ mo­ti že­mė­je, o suau­gę vėž­liai žie­

„„Iš­vaiz­da: Lie­tu­vo­je gy­ve­nan­tys ba­li­niai vėž­liai bū­na tam­sios spal­vos,

gel­to­nais taš­kais nu­sė­ta gal­va ir ko­jo­mis.

mo­ja kūd­rų dumb­le maž­daug nuo spa­lio iki ba­lan­džio. Ba­li­nių vėž­lių po­pu­lia­ci­jos la­bai pa­žei­džia­mos, nes yra itin ma­žos ir at­skir­tos vie­na nuo ki­tos. Pag­rin­ di­nė šių gy­vū­nų ny­ki­mo prie­žas­tis yra tin­ka­mų bu­vei­nių trū­ku­mas. „Vėž­liai mū­sų ša­ly­je nyks­ta dau­ giau­sia dėl ap­leis­tų ir ne­tvar­ko­ mų že­mių. Kiau­ši­nius jie de­da re­ta aug­me­ni­ja ap­žė­lu­siuo­se, smė­lė­ tuo­se, sau­lės įšil­dy­tuo­se šlai­tuo­ se. Ne­šie­nau­ja­mo­se ir ne­ga­no­ mo­se pie­vo­se žo­lės truk­do sau­lei įšil­dy­ti vir­šu­ti­nį dir­vos sluoks­nį, o šių šal­tak­rau­jų gy­vū­nų kiau­ši­niams gy­vy­biš­kai svar­bu gau­ti pa­kan­ka­

mą sau­lės ener­gi­jos kie­kį“, – aiš­ ki­no gam­ti­nin­kė. Be to, anot D.Bas­ty­tės, šlai­tai apau­ga pu­šų sa­vai­mi­niais ūg­liais ar­ba bū­na dirb­ti­nai ap­žel­di­na­mi miš­ku ir dėl sau­lės sto­kos taip pat tam­pa vi­siš­kai ne­be­tin­ka­mi liz­da­ vie­tėms. Trūks­tant tin­ka­mų šlai­tų, vėž­liai de­da kiau­ši­nius ki­to­se sau­ lės įšil­do­mo­se vie­to­se, pa­vyz­džiui, už­ka­sa ant žvyr­ke­lių. „Ne­re­tai kiau­ši­nių išrėpliojusias dė­ti pa­te­ les gy­ven­to­jai par­si­ne­ša na­mo, kur dėl pa­si­kei­tu­sių są­ly­gų pa­sta­ro­sios tie­siog neiš­gy­ve­na“, – spe­cia­lis­tė var­di­jo vėž­lių ny­ki­mo prie­žas­tis. KD inf.

Lau­kia in­for­ma­ci­jos Vi­sus, kam šią va­sa­rą te­ko ma­ty­ti ba­l i­n į vėž­l į, Lie­tu­vos gam­tos fon­ das pra­šo in­for­muo­ti apie tai gam­ to­sau­gos spe­cia­l is­tę D.Bas­ty­tę te­ le­fo­nu 8 663 65 616 ar­ba e. pa­štu da­lia.b@glis.lt. Gam­to­sau­gi­nin­kus do­mi­na, ka­da ir

ku­riuo pa­ros me­tu, ku­rio­je vie­to­je (kai­mo, se­niū­ni­jos pa­va­di­ni­mas), ko­ kio­je ap­lin­ko­je (pvz., ba­lo­je, eže­re, pie­ vo­je, sau­sa­me šlai­te, miš­ke ar gal­būt ker­tan­tis ke­lią) pa­ste­bė­tas gy­vū­nas, ar ma­ty­tas vie­nas, ar ke­li gy­vū­nai, ar tarp jų bū­ta ma­žų vėž­liu­kų.

2012-06-20 Kauno diena  
2012-06-20 Kauno diena  

2 Lietuvoje šalia užrašų valstybine kalba galima skelbti informaciją anglų, vokiečių, prancūzų kalbomis. Tačiau pabandžius pakabinti užrašą...

Advertisement