Page 1

PRENUMERATOS AKCIJA 2013 METAMS

PIRMAS miesto dienraštis

12 www.kl.lt

antrADIENIS, birželio 19, 2012

142 (19 443)

Kaina 1,30 Lt

Klai­pė­dos are­na by­ra Bė­dos dėl Klai­pė­dos are­nos, ku­rios pra­ si­dė­jo dar ją sta­tant, ne­si­bai­gia. Uosta­ miesčio sa­vi­val­dy­ bė įvai­rio­se ins­ti­tu­ ci­jo­se ir teis­muo­se ieš­ko pa­gal­bos, kad pri­vers­tų are­nos sta­ty­to­jus pa­ša­lin­ti de­fek­tus, ku­rių vis dau­gė­ja. „Jei taip ir to­liau, are­na tik­rai su­by­rės“, – ne­slė­pė jos val­dy­to­jai, sta­ ty­bi­nin­kų ap­kal­tin­ ti, jog pa­tys ne­mo­ka tvar­ky­tis.

„Jei­gu tiek bū­tų dis­ku­tuo­ta, Ei­fe­lio bokš­tas ne­bū­tų pa­sta­ty­tas.“ Dis­ku­si­jas apie bu­vu­sio Vy­dū­no mo­kyk­los pa­sta­to li­ki­mą api­bend­ri­no ta­ry­bos na­rys Be­ne­dik­tas Pet­raus­kas.

3p.

Griu­vė­sius išpylė prie dau­gia­bu­čio

Miestas

3p.

H.Daktaro byla: prikelti mirusieji

Vir­gi­ni­ja Spu­ry­tė v.spuryte@kl.lt

Po var­žy­bų – pyk­tis

„Klai­pė­dos are­na jau da­bar by­ra. Ei­ni – nu­kren­ta tas, anas. Pra­dė­jo­ me eksp­loa­tuo­ti ne­baig­tą ob­jek­tą ir tai at­si­su­ko prieš mus“, – guo­dė­si „Švy­tu­rio“ are­ną val­dan­čios bend­ ro­vės „Klai­pė­dos are­na“ di­rek­to­rė Jo­li­ta Kric­kė.

4

„„Prob­le­ma: J.Kric­kė nė ne­ban­dė slėp­ti, jog prieš me­tus pa­sta­ty­to­je are­no­je fik­suo­ja­ma la­bai daug de­fek­tų,

ku­rių ran­go­vai ne­si­sku­bi­na pa­ša­lin­ti. 

Vy­tau­to Pet­ri­ko fo­to­mon­ta­žas

užribis

7p.


2

antrADIENIS, birželio 19, 2012

miestas

Abi­tu­rien­tai gy­ve­na lau­ki­mu Sand­ra Lu­ko­šiū­tė s.lukosiute@kl.lt

Vals­ty­bi­nis fi­zi­kos eg­za­mi­nas va­ kar už­bai­gė pa­grin­di­nę bran­dos eg­za­mi­nų se­si­ją. Klai­pė­die­čiams ji praė­jo ga­na sklan­džiai.

Vals­ty­bi­nį fi­zi­kos eg­za­mi­ną uos­ta­ mies­ty­je bu­vo pa­si­rin­kę 235 abi­tu­ rien­tai. Ja­me ne­pa­si­ro­dė 14 moks­ lei­vių, iš jų ke­tu­riems bu­vo ne­leis­ta lai­ky­ti eg­za­mi­no dėl nei­gia­mo me­ ti­nio įver­ti­ni­mo. Li­ku­sie­ji grei­čiau­ siai per­si­gal­vo­jo. Klai­pė­dos sa­vi­val­dy­bės Ug­dy­mo ko­ky­bės ir kai­tos po­sky­rio ve­dė­ ja Vir­gi­ni­ja Ka­za­kaus­kie­nė tei­gė, kad eg­za­mi­nų se­si­ja praė­jo ga­na sklan­džiai. Pag­rin­di­nė eg­za­mi­nų se­si­ja pra­ si­dė­jo ge­gu­žės 5 die­ną. Iš vi­so bu­ vo lai­ko­ma 18 mo­kyk­li­nių ir vals­ty­ bi­nių eg­za­mi­nų. Ant­ra­die­nį star­tuos pa­kar­to­ti­nė eg­za­mi­nų se­si­ja. Per ją ži­nias pa­ si­tik­rins tie, ku­rie dėl pa­tei­si­na­mų prie­žas­čių ši­to ne­ga­lė­jo pa­da­ry­ ti pa­grin­di­nė­je eg­za­mi­nų se­si­jo­je, neiš­lai­kė mo­kyk­li­nių eg­za­mi­nų,

mo­kė­si na­muo­se ar­ba už­sie­ny­ je. Pa­kar­to­ti­nė­je se­si­jo­je eg­za­mi­ nus kar­tu su vi­sais lai­kys ir pro­ fe­si­nės mo­kyk­los auk­lė­ti­nė, ku­riai per vals­ty­bi­nį lie­tu­vių kal­bos eg­za­ mi­ną su­strei­ka­vo svei­ka­ta, taip pat jos ko­le­ga, ne­spė­jęs lai­ku grįž­ti iš už­sie­nio. Pa­kar­to­ti­nė eg­za­mi­nų se­si­ja baig­sis lie­pos 9 die­ną vals­ty­bi­niu lie­tu­vių kal­bos eg­za­mi­nu. Jį tu­rė­ tų lai­ky­ti gau­siau­sias moks­lei­vių skai­čius, ka­dan­gi šis eg­za­mi­nas yra pri­va­lo­mas. Pa­sak V.Ka­za­kaus­kie­nės, da­bar di­džiau­sią ne­ri­mą ke­lia re­zul­ta­tų lau­ki­mas. Pir­mo­jo eg­za­mi­no re­zul­ ta­tai klai­pė­die­čiams bu­vo itin pa­ lan­kūs – gau­ti pir­mie­ji trys šim­ tu­kai, ki­ti dar­bai taip pat įver­tin­ti aukš­tais ba­lais. Praė­ju­sią sa­vai­tę uos­ta­mies­ty­je li­tua­nis­tai pa­tik­ri­no per 1 000 už­ ko­duo­tų lie­tu­vių kal­bos dar­bų, ku­ rie vė­liau bu­vo iš­vež­ti į Na­cio­na­li­nį eg­za­mi­nų cent­rą. Kaip paaiš­ki­no ve­dė­ja, tai­so­ mų dar­bų skai­čius pri­klau­so nuo eg­za­mi­ną lai­kiu­sių­jų abi­tu­rien­tų skai­čiaus.

„„Pa­si­puoš: M.Maž­vy­do alė­jos suo­liu­kai jau ne­be­bus tik šal­ti ir ne­jau­kūs gra­ni­to lui­tai. 

No­ri puoš­ti suo­liu­kus M.Maž­vy­do alė­jos suo­liu­kai pri­glaus ne vie­no me­ni­nin­ko idė­ją. Jų puo­šy­ba jau su­ si­do­mė­jo ne tik uos­ta­mies­čio kū­rė­jai. As­ta Dy­ko­vie­nė a.dykoviene@kl.lt

Klai­pė­dos pra­mo­ni­nin­kų aso­cia­ ci­ja (KPA) pa­skel­bė idė­jų kon­kur­ są ir pa­kvie­tė me­ni­nin­kus kur­ti de­ ko­ra­ty­vi­nius ak­cen­tus M.Maž­vy­do alė­jos suo­liu­kams. Į kvie­ti­mą jau at­si­lie­pė 20 kū­rė­jų ne tik iš uos­ta­ mies­čio, bet ir iš Kau­no. KPA vyk­do­mo­sios di­rek­to­rės Jo­lan­tos Brau­ky­lie­nės tei­gi­mu, po M.Maž­vy­do alė­jos at­nau­ji­ni­mo ne­ti­lo kal­bos, kad suo­liu­kus me­ nan­tiems gra­ni­to lui­tams kaž­ko trūks­ta. Ati­da­ry­mo pro­ga alė­ją pro­jek­ta­ vęs ar­chi­tek­tas Vy­tau­tas Pau­lio­nis pa­do­va­no­jo pir­mą­jį suo­le­lį su me­ ta­li­niu obuo­liu­ku ir pa­ro­dė, kaip ne­di­de­li ele­men­tai gra­ni­to lui­tus ga­li pa­vers­ti jau­kiais suo­le­liais. Uos­ta­mies­čio pra­mo­ni­nin­kai su­ da­rė 5 tūkst. Lt pri­zi­nį fon­dą tiems, ku­rie pa­teiks sa­vo idė­jas, kaip tuos suo­liu­kus pa­puoš­ti. „Jau krei­pė­si be­veik 20 me­ni­ nin­k ų. Pa­s iū­ly­m ų dar lau­k ia­m e „„Su­ta­po: šiukš­lių kon­tei­ne­riai uži­ma da­lį neį­ga­lių­jų au­to­mo­bi­liams skir­

tų vie­tų. 

Vy­tau­to Liau­dans­kio nuo­tr.

Neį­ga­lių­jų vie­to­se – šiukšlių kon­tei­ne­riai Mil­da Ski­riu­tė m.skiriute@kl.lt

Neį­ga­lių­jų au­to­mo­bi­liams skir­tos vie­tos Ant­ro­sios Meln­ra­gės aikš­ te­lė­je yra ša­lia pa­plū­di­mio. Ta­čiau da­li­mi jų žmo­nės ne­ga­li nau­do­tis – jo­se sto­vi bui­ti­nių at­lie­kų kon­tei­ ne­riai.

Anot Klai­pė­dos sa­vi­val­dy­bės Ap­ lin­kos ko­ky­bės sky­riaus ve­dė­jos Ra­sos Po­vi­lans­kie­nės, pa­gal sche­ mą bū­tent čia jiems ir yra nu­ma­ ty­ta vie­ta. „Pa­gal tvar­ką už­sta­ty­ti ma­ ši­n o­m is kon­tei­n e­r ių ne­ga­l i­m a. Nors gal di­de­lių pro­ble­mų ir ne­

kil­tų, nes at­lie­kos iš­ve­ža­mos la­bai anks­ti ry­tą. Rei­kia iš­siaiš­kin­ti, ka­ da bu­vo nu­brai­žy­tos li­ni­jos“, – sa­ kė ve­dė­ja. Ko­dėl kon­tei­ne­riams skir­to­je vie­to­je at­si­ra­do ir vie­tos neį­ga­lių­ jų au­to­mo­bi­liams – ne­ži­nia. Ši si­ tua­ci­ja aiš­ki­na­ma­si. Vis­ką ap­žiū­rė­ti ir įver­tin­ti šian­ dien į aikš­te­lę vyks sa­vi­val­dy­bės Ap­lin­kos ko­ky­bės sky­riaus dar­ buo­to­jai. „Įver­tins si­tua­ci­ją ir spręs, ką da­ ry­ti. Neį­ga­lių­jų au­to­mo­bi­liams prie jū­ros taip pat tu­ri bū­ti skir­tos spe­ cia­lios vie­tos“, – tvir­ti­no Klai­pė­ dos sa­vi­val­dy­bės Trans­por­to sky­ riaus ve­dė­jas Ri­man­tas Moc­kus.

Vy­tau­to Liau­dans­kio nuo­tr.

iki lie­pos 9 d. Iš pra­džių ver­tin­ si­m e neatsk­l eis­d a­m i au­to­r ys­ tės. Idė­j ų au­to­r ius pa­s kelb­s i­m e tik ki­tą die­ną“, – sa­kė J.Brau­ky­ lie­nė. Kon­kur­sui pa­teik­ti dar­bai bus ver­ti­na­mi už ori­gi­na­lu­mą. Me­n i­n is ob­jek­tas tu­r ė­t ų bū­ ti il­gaam­žis, ne di­des­nis nei 60 cm aukš­čio nuo suo­liu­ko pa­vir­ šiaus, suo­liu­ko vir­šu­ti­nė plokš­ tu­ma pa­deng­ta kiet­me­džiu, nu­ ma­ty­ta vie­ta me­ce­na­to var­di­nei len­te­lei. Pa­sak J.Brau­ky­lie­nės, su­si­do­ mė­ji­mas kon­kur­su – di­džiu­lis. Ja­ me ke­ti­na da­ly­vau­ti ir ar­chi­tek­tai iš Kau­no. Idė­jų kon­kur­se nu­spren­dęs da­ly­ vau­ti ar­chi­tek­tas Klau­di­jus Pū­dy­ mas sa­kė, kad Klai­pė­do­je ma­žo­sios ar­chi­tek­tū­ros ele­men­tų nie­ka­da ne­bus per daug. „Kiek­vie­nam au­to­riui už­min­ta mįs­lė, duo­ta už­duo­tis ir mes tu­ ri­me ją įveik­ti. Tur­tin­gi mies­tai, kur tvir­tos bend­ruo­me­nės, ski­ria­ ma daug dė­me­sio ap­lin­kos puo­

Jolanta Braukylienė:

Su­si­do­mė­ji­mas kon­kur­su – di­džiu­ lis. Ja­me ke­ti­na da­ ly­vau­ti ir ar­chi­tek­ tai iš Kau­no.

šy­bai. Svei­ki­nu šią ini­cia­ty­vą pa­ puoš­ti M.Maž­vy­do alė­ją“, – tei­gė K.Pū­dy­mas. Pra­mo­ni­nin­kų aso­cia­ci­ja me­ ni­nin­kams pi­ni­gus skirs už idė­ją. Pir­mų tri­jų vie­tų lai­mė­to­jai gaus po 1 tūkst. Lt, 4-5 vie­tų – po 500 Lt, 6-10 vie­tų – po 200 Lt pre­mi­jas. Kiek ir ko­kios iš pa­siū­ly­tų idė­ jų per­si­kels į rea­ly­bę, pri­klau­sys nuo įmo­nių ar as­me­nų – me­ce­na­ tų, ku­rie sa­vo lė­šo­mis idė­ją pa­vers rea­ly­be.


3

antrADIENIS, birželio 19, 2012

miestas Pas­ta­tė bar­žą

To­bu­lins ap­ra­šy­mus

Mies­te vėl šie­nau­ja­ma

Bend­ro­vė Va­ka­rų Bal­ti­jos lai­ vų sta­tyk­la Ru­si­jos kom­pa­ni­jai „Eu­roS­ty­le Ltd.“ per­da­vė vie­ ną iš dvie­jų ne­sa­vaei­gių bar­žų. Nau­jai pa­sta­ty­ta bar­ža skir­ta plau­kio­ti jū­ro­mis. Bar­žos il­gis –100 m, plo­tis – 16 m, grimz­ lė – 5 m, bor­to aukš­tis – 8 m. 4 triu­mų tal­pa su­da­ro be­veik 10 tūkst. kub. m.

Tre­čia­die­nį 14 val. Klai­pė­dos vie­šo­sios bib­lio­te­kos Jau­ni­mo sky­riu­je vyks ren­gi­nys „Gy­ve­ ni­mo ap­ra­šy­mo ir mo­ty­va­ci­nio laiš­ko ra­šy­mas“. Jo me­tu vi­si ga­lės su­si­kur­ti bei pa­to­bu­lin­ ti gy­ve­ni­mo ap­ra­šy­mus, mo­ty­ va­ci­nius laiš­kus. Da­ly­vių skai­ čius ri­bo­tas. Re­gist­ra­ci­ja tel. (8 46) 31 01 43.

Klai­pė­do­je ant­rą kar­tą pra­dė­tos šie­nau­ti vie­šo­sios erd­vės. Pir­ miau­sia žo­lė pjau­na­ma ski­ria­ mo­sio­se va­žiuo­ja­mo­sios da­lies juos­to­se Mo­kyk­los gat­vė­je, Ši­lu­ tės plen­te, Sta­ty­bi­nin­kų ir Bal­ ti­jos pro­spek­tuo­se. Šio­se vie­to­ se žo­lė bu­vo aukš­čiau­sia. Ar­ti­ miau­siu me­tu sa­vi­val­dy­bė duos lei­di­mą šie­nau­ti kie­mus.

Griu­vė­siai sąvartyno nepasiekė Klai­pė­dos uni­ver­ si­te­to mies­te­lis ak­ ty­viai va­lo­mas nuo griu­ve­nų. Ta­čiau da­lį sta­ty­bi­nio lau­ žo dar­bi­nin­kai iš­ga­ be­no ne į są­var­ty­ną, bet pa­py­lė gy­ve­na­ mų­jų na­mų pa­šo­ nė­je.

a.dykoviene@kl.lt

„„Są­var­ty­nas: ta­ry­bi­nių lai­kų griu­ve­ną ša­lia Klai­pė­dos uni­ver­si­te­to dar­bi­nin­kai jau su­ly­gi­no su že­me, o sta­ty­

bi­nį lau­žą su­ver­tė pie­vo­je ša­lia gy­ve­na­mų­jų na­mų. 

ja Ve­ra. KU at­sto­vas pro­jek­to va­ do­vas Ro­lan­das Ja­tu­lis sa­kė, kad jam ne­ži­no­ma, jog griau­na­mo na­ mo šiukš­les sta­ty­bi­nin­kai su­ver­tė ne­to­lie­se esan­čio­je pie­vo­je. „Iš kur aš ga­lė­čiau ži­no­ti. Tai yra ne­pa­tik­rin­ti fak­tai. Kai įsi­ti­kin­siu, ga­lė­siu ver­tin­ti. Be to, vi­są tą te­ri­ to­ri­ją jie iš­va­lys ir tvo­rą su­nai­kins, jūs ne­si­rū­pin­ki­te“, – tvir­ti­no R.Ja­ tu­lis.

Sta­ti­nius uni­ver­si­te­to te­ri­to­ri­jo­je griau­na bend­ro­vė „Gargž­dų ran­gos dar­bai“. Įmo­nės va­do­vas Al­gir­das Uo­sis ti­ki­no, kad vis­kas bus su­ tvar­ky­ta. Ir šiukš­ly­no pie­vo­je ša­lia gy­ve­na­mų­jų na­mų ne­liks. „Ar ne leng­viau bu­vo iš kar­to vis­ką iš­ vež­ti? Na, ne vis­kas taip grei­tai. Mums nu­sta­ty­tas ter­mi­nas – iki rugp­jū­čio mė­ne­sio vis­ką su­tvar­ ky­si­me“, – už­tik­ri­no A.Uo­sis.

Mil­da Ski­riu­tė m.skiriute@kl.lt

Dar­žų gat­vė­je esan­tį pa­sta­tą, ku­ria­ me anks­čiau vei­kė Vy­dū­no vi­du­ri­ nė mo­kyk­la, siū­lo­ma įtrauk­ti į pri­ va­ti­zuo­ja­mų ob­jek­tų są­ra­šą. Pag­ rin­di­nė są­ly­ga nau­ja­jam sa­vi­nin­ kui – sta­ti­nį nu­griau­ti.

„„Spren­di­mas: bu­vu­sį Vy­dū­no vi­du­ri­nės mo­kyk­los pa­sta­tą siū­lo­ma pri­

va­ti­zuo­ti, kad bū­tų ga­li­ma nu­griau­ti.

Anot G.Pau­li­kie­nės, pa­sta­tą pri­ va­ti­za­vęs sa­vi­nin­kas tu­rė­tų nu­ griau­ti Vy­dū­no vi­du­ri­nės mo­kyk­los pa­sta­tą. Tai bū­tų nu­ma­ty­ta ob­jek­to pri­va­ti­za­vi­mo su­tar­ty­je. Jo­je taip pat bū­tų api­brėž­ta, per kiek lai­ko tu­ri bū­ti nu­griau­tas sta­ ti­nys. Neį­vyk­džius rei­ka­la­vi­mų, sa­

Vy­tau­to Liau­dans­kio nuo­tr.

vi­nin­kui grės­tų san­kci­jos. Tarp pa­ sta­rų­jų – ir su­tar­ties nu­trau­ki­mas. Te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ko­mi­te­to pir­mi­nin­kės Ra­mu­nės Sta­še­vi­čiū­ tės tei­gi­mu, jei pa­sta­tas bus pri­va­ ti­zuo­tas nau­ją­jį sa­vi­nin­ką bus su­ dė­tin­ga pri­vers­ti jį nu­griau­ti. Ji pa­si­sa­kė prieš to­kį spren­di­mą.

Pas­k ai­t os. Klai­p ė­dos vi­s uo­m e­n ės svei­k a­tos biu­ro or­g a­n i­z uo­j a­m as pa­ skai­t ų cik­l as bū­s i­m ie­s iems tė­ve­ liams tik įsi­b ė­g ė­j a. Bir­ž e­l io 19 die­n ą 17.15 val. įstai­gos pa­t al­p o­s e vyks pa­ skai­t a „Gim­dy­mas“, bir­že­l io 26 die­n ą 17.30 val. – „Na­t ū­r a­lus mai­t i­n i­m as“. To­m is pa­č io­m is die­n o­m is 12 val. vyks „At­s i­p a­l ai­d a­v i­mo va­l an­dė­lė“. Ji rengiama stu­d i­j o­j e „Grock“. Kvie­č ia­ ma da­ly­vau­t i ir mankš­to­s e. Jos vyks bir­ž e­l io 21, 28 die­no­m is 17.15 val. vai­ kų dar­že­ly­je „Že­muo­gė­lė“. Į pa­skai­tas ir mankš­t as bū­t i­n a iš anks­to už­s i­re­ gist­r uo­t i.

Vy­tau­to Liau­dans­kio nuo­tr.

Ro­lan­das Ja­tu­lis:

Iš kur aš ga­lė­čiau ži­ no­ti. Tai yra ne­pa­ tik­rin­ti fak­tai. Kai įsi­ti­kin­siu, ga­lė­siu ver­tin­ti.

Kad ga­lė­tų nu­griau­ti – pri­va­ti­zuos

Ar Vy­dū­no vi­du­ri­nės mo­kyk­los pa­ sta­tą su kie­mo sta­ti­niais įtrauk­ti į pri­va­ti­zuo­ja­mų ob­jek­tų są­ra­šą, va­ kar svars­tė mies­to ta­ry­bos Te­ri­to­ ri­jų pla­na­vi­mo ko­mi­te­to na­riai. Klai­pė­dos sa­vi­val­dy­bės Tur­to sky­riaus ve­dė­ja Ge­no­vai­tė Pau­li­ kie­nė pa­sa­ko­jo, kad per­nai rug­sė­ jį mies­to ta­ry­bai bu­vo siū­lo­ma nu­ griau­ti sta­ti­nį, ku­ris pri­pa­žin­tas ava­ri­nės būk­lės. Ta­čiau dėl bran­ giai kai­nuo­jan­čių dar­bų tam ne­ bu­vo pri­tar­ta. Ta­da pra­dė­ta svars­ty­ti ki­tas ga­li­ my­bes, kaip bū­tų ga­li­ma nu­griau­ ti pa­sta­tą. „Pa­si­rin­ko­me siū­ly­ti pri­va­ti­zuo­ti šį pa­sta­tą. Tam pri­ta­rė ir Pri­va­ti­za­ vi­mo ko­mi­si­ja“, – tei­gė ve­dė­ja.

Sa­v i­v al­d y­b ė. A nt­r a­d ie­n į 10. 30 val. Klai­p ė­d os me­r as Vy­t au­t as Grub­l iaus­k as priims ru­s ų bend­r i­ jos „La­d a“ pir­m i­n in­k ę, 13 val. su­s i­ tiks su folk­l o­r o aso­c ia­c i­j os „Vė­č io­ ra“ va­d o­v ais. Po­s ė­d is. Ant­ra­d ie­n į 15.30 val. ro­t u­ šė­j e vyks mies­to ta­r y­b os Sa­v i­val­dy­ bės tur­to ko­m i­te­to po­s ė­d is.

As­ta Dy­ko­vie­nė

Kre­tin­gos g. 21-ojo na­mo gy­ven­to­ jai pa­si­pik­ti­no uni­ver­si­te­to mies­te­lį nuo griu­vė­sių va­lan­čiais dar­bi­nin­ kais. Šie, nu­grio­vę se­ną pa­sta­tą, ak­ me­nis ir blo­kus iš­ve­žė į są­var­ty­ną, o len­tas ir ki­tas sta­ty­bi­nes šiukš­les su­ver­tė pie­vo­je už ke­lių šim­tų met­ rų nuo gy­ve­na­mų­jų na­mų. „Pa­ky­la vė­jas, nuo tų šiukš­ lių krū­vos vi­sas dul­kes ne­ša mū­sų na­mų link. Pa­si­tei­ra­vau vai­ruo­to­ jo, ku­ris šiukš­les iš­py­lė, ko­dėl čia ver­čia tą lau­žą, tai jis tik pa­si­juo­ kė iš ma­nęs, ir vis­kas“, – pik­ti­no­si Kre­tin­gos g. 21-ojo na­mo gy­ven­to­

Dienos telegrafas

Tei­si­nin­kai ne­slė­pė, kad po­li­ti­kės įvar­dy­ta grės­mė įma­no­ma. Po­sė­džio me­tu bu­vo aiš­ki­na­ma, kad sa­vi­val­ dy­bei la­biau ap­si­mo­kė­tų, jei pa­sta­ tas bū­tų pri­va­ti­zuo­tas, o sa­vi­nin­kas jį nu­griau­tų, nei dar­bus vyk­dy­ti pa­ čiai, o po to iš­nuo­mo­ti skly­pą. Už že­mę ža­da­ma pra­šy­ti 1 mln., o už pa­sta­tus – 2 mln. li­tų. Jei sa­ vi­val­dy­bė nu­griau­tų pa­sta­tą, o ta­da iš­nuo­mo­tų skly­pą auk­cio­no bū­du, gau­tų pu­sę šios su­mos. Pas­ta­to nu­ grio­vi­mui rei­kia apie 0,5 mln. li­tų. Po­li­ti­kams ki­lo klau­si­mas, kam žmo­gui pirk­ti pa­sta­tus už to­kią kai­ną, jei rei­kės nu­griau­ti. „Nė­ra lo­gi­kos“, – tei­gė ta­ry­bos na­rys Ri­man­tas Ci­baus­kas. Spe­cia­lis­tai aiš­ki­no, kad nu­si­pir­ kę pa­sta­tą žmo­nės įgis tei­sę į že­ mės skly­pą ir ga­lės vyk­dy­ti de­ta­lų­ jį pla­ną. Pa­gal jį nu­ma­ty­ta sta­ty­ti ma­žaaukš­čius ko­mer­ci­nės pa­skir­ ties pa­sta­tus. Te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ko­mi­te­tas po il­gų dis­ku­si­jų pri­ta­rė Vy­dū­no mo­kyk­los pa­sta­to pri­va­ti­za­vi­mui su są­ly­ga, kad nau­ja­sis sa­vi­nin­kas sta­ti­nį per me­tus tu­rės nu­griau­ti.

Ati­d a­r y­m as. Ket­v ir­t a­d ie­n į 11 val. Klai­p ė­d os jū­r i­n in­k ų li­g o­n i­n ės Pa­ lan­g os de­p ar­t a­m en­te vyks nau­j o Slau­gos sky­r iaus ati­d a­r y­m as. Ak­c i­j a. Aso­c ia­c i­j os „Ma­no mies­t as – Klai­p ė­d a“ ak­c i­j o­j e, ku­r ios me­t u klai­p ė­d ie­č ių pra­š o­m a pri­s i­dė­t i prie mies­to gim­t a­d ie­n iui skir­to ug­n ies šou, dan­g ų nu­š vie­s ian­č io rugp­j ū­ čio 1-ąją, su­r ink­t a per 2 tūkst. 200 li­ tų. Prie do­va­nos mies­t ui pri­s i­de­da ir mies­t ie­č iai, ir įmo­nės. Ak­ci­ja vyks iki rugp­j ū­č io 1 die­nos 11 val. Mir­t ys. Va­k ar Klai­p ė­d os ci­v i­l i­n ės met­r i­k a­c i­j os sky­r iu­j e už­re­g ist­r uo­ tos 10 klai­p ė­d ie­č ių mir­t ys. Mi­r ė Pet­r as Maks­v y­t is (g. 1924 m.), Mo­ ni­k a Bi­t i­n ie­n ė (g. 1924 m.), Sta­n is­l a­ va Ei­n i­g ie­n ė (g. 1926 m.), Vi­l ius Pa­ kal­n iš­k is (g. 1930 m.), Anuf­r ij So­ko­ lov (g. 1938 m.), Va­l en­t i­n a Ga­l oč­k i­ na (g. 1943 m.), Vla­d i­m ir Buch­v i­ čiov (g. 1947 m.), Alek­s andr Fa­te­j ev (g. 1954 m.), Ro­mual­d as Bla­d ži­n aus­ kas (g. 1963 m.), Gi­t a­n a Do­m ar­k ai­tė (g. 1977 m.). Lė­b ar­t ų ka­p i­n ės. Šian­d ien lai­do­j a­ mi Anuf­r ij So­ko­lov, Alek­s andr Fa­te­ jev, Vla­d i­m ir Buch­v i­č iov, Ro­mual­ das Bla­d ži­n aus­k as. Jo­n iš­kės ka­p i­n ės. Šian­d ien lai­do­j a­ mi Pet­ras Maks­v y­t is, Vi­l ius Pa­kal­n iš­ kis, Sta­n is­l a­va Ei­n i­g ie­nė. Nau­j a­g i­m iai. Per sta­t is­t i­nę pa­r ą pa­ gim­dė 11 mo­te­r ų. Gi­mė 4 mer­g ai­tės ir 7 ber­n iu­k ai. Grei­to­j i. Va­k ar iki 18 val. grei­to­s ios pa­gal­b os me­d i­k ai su­lau­kė 56 iš­k vie­ ti­mų. Į pa­gal­bą daž­n iau­siai bu­vo sku­ ba­m a su­s i­ž ei­du­s iems ar gu­l in­t iems vie­š o­s e erd­vė­s e žmo­nėms.


4

antradienis, birželio 19, 2012

miestas

Klai­pė­dos are­na by­ra

Komentaras

Iki šiol kas mė­ne­sį vyks­ 1 ta ran­go­vų, val­dy­to­jų, sa­ vi­val­dy­bės at­sto­vų su­si­rin­ki­mai,

ku­rių pa­skir­tis – raš­tu už­fik­suo­ti nau­jus de­fek­tus. Po praė­ju­sį šeš­ta­die­nį are­no­ je vy­ku­sių drau­giš­kų var­žy­bų tarp Lie­tu­vos ir Ma­ke­do­ni­jos vy­rų krep­ ši­nio rink­ti­nių bu­vo daug ne­pa­ten­ kin­tų žiū­ro­vų. Jų pyk­tį su­kė­lė ne var­žy­bų re­zul­ta­tas. „Vy­ko ren­gi­nys, o mes ne­tu­rė­ jo­me tri­jų svar­bių jo su­de­da­mų­jų da­lių – nor­ma­laus vė­di­ni­mo, gar­ so ir in­for­ma­ci­nio ku­bo. Ypač ne­ pa­ten­kin­ti bu­vo VIP klien­tai, ku­rie yra iš­si­pir­kę lo­žes. Vė­di­ni­mo sis­ te­ma yra ne­pa­kan­ka­mai su­tvar­ky­ ta, to­dėl žmo­nėms bu­vo per karš­ ta. Na­tū­ra­lu, kad jie pyk­tį lie­jo ant mū­sų, ta­čiau mes nie­ko ne­ga­lė­jo­ me pa­da­ry­ti, nes ran­go­vas – bend­ ro­vė „Vėt­rū­na“ – ne­pa­ša­li­na trū­ ku­mų“, – tvir­ti­no J.Kric­kė. Vė­di­ni­mo sis­te­ma tu­ri bū­ti val­ do­ma iš pul­to, ta­čiau „Vėt­rū­na“ nė­ ra su­tei­ku­si val­dy­mo li­cen­ci­jos, tad vė­din­ti are­ną rei­kia ran­ki­niu bū­du – bė­gio­ti ir spau­dy­ti myg­tu­kus. Jau­čia­si re­ke­tuo­ja­mi

„Vė­di­ni­mo sis­te­ma vei­kia, ta­čiau mū­sų su­bran­go­vo su­bran­go­vas, ku­ ris tie­kia tos sis­te­mos in­for­ma­ci­nį pa­ke­tą, pa­de­dan­tį sis­te­mą val­dy­ ti vie­nu pul­tu, ne­pra­tę­sė to pa­ke­ to ga­lio­ji­mo lai­ko. Jie sa­va­va­liš­kai įdė­jo kaž­ko­kią lai­ko re­lę. Mes pa­ da­vė­me juos į teis­mą ir sa­vi­val­dy­ bės pra­šė­me, kad jei su­ge­ba iš jų iš­ rei­ka­lau­ti tai, kas pri­klau­so, mes už tai su­mo­kė­si­me. Ta­čiau ši kom­pa­ ni­ja tie­siog rei­ka­lau­ja, jog mes pa­ deng­tu­me ki­tų su­bran­go­vų sko­las, ir ta­da jie duos li­cen­ci­ją. Bet tai jau re­ke­tas“, – aiš­ki­no „Vėt­rū­nos“ ge­

Ri­man­tas Ta­raš­ke­vi­čius Bu­vęs Klai­pė­dos me­ras, kont­ro­l ia­vęs are­nos sta­ty­bas

S „„Bro­kas: va­kar ant are­nos sto­go pa­ste­bė­ta, jog kau­

„„Nu­nio­ko­jo: apie darbų kokybę byloja faktas, kad are­

Vy­tau­to Pet­ri­ko nuo­tr.

Vy­tau­to Liau­dans­kio nuo­tr.

pia­si van­duo, ku­ris sun­kia­si į pa­sta­to vi­dų.

ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Ro­lan­das Baš­ kys. Dėl to, kad „Vėt­rū­na“ neuž­tik­ ri­na, kad vė­di­ni­mo sis­te­ma veik­tų sklan­džiai, Klai­pė­dos sa­vi­val­dy­bė krei­pė­si į Vals­ty­bi­nę sta­ty­bų prie­ žiū­ros ir te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ko­ mi­si­ją, o ši – į Vals­ty­bi­nį ser­ti­fi­ka­ vi­mo cent­rą. „Jau bu­vo pir­mas po­sė­dis, kur su „Vėt­rū­na“ aiš­ki­no­mės san­ty­kius. Tas cent­ras ga­li bend­ro­vei atim­ ti li­cen­ci­ją sta­ty­ti to­kius ob­jek­tus, nes ran­go­vas ne­vyk­do sa­vo įsi­pa­ rei­go­ji­mų ša­lin­ti de­fek­tus“, – tei­gė Klai­pė­dos sa­vi­val­dy­bės In­ves­ti­ci­ jų ir eko­no­mi­kos de­par­ta­men­to di­ rek­to­rius Ri­čar­das Zul­cas. Čem­pio­na­tui su­truk­dė gar­sas

Kai praė­ju­siais me­tais Klai­pė­dos are­ną vals­ty­bi­nė ko­mi­si­ja pri­pa­ži­ no tin­ka­ma nau­do­ti, nes tai rei­kė­jo pa­da­ry­ti, kad uos­ta­mies­ty­je įvyk­

na neat­lai­kė šių me­tų pra­džio­je siau­tu­sios aud­ros.

tų Eu­ro­pos krep­ši­nio čem­pio­na­ to po­gru­pio var­žy­bos, su ran­go­vu bu­vo su­de­rin­tas ir pa­si­ra­šy­tas de­ fek­tų są­ra­šas. „Treč­da­lis de­fek­tų yra pa­ša­lin­ti – smul­kie­ji, ku­rie ne­rei­ka­lau­ja di­ de­lių fi­nan­sų. Ta­čiau dėl ki­tų, es­ mi­nių, tu­ri­me ko­vo­ti įvai­rio­se ins­ ti­tu­ci­jo­se. Prob­le­ma yra ran­go­vo ne­ge­ra­no­riš­ku­mas, gal ne­su­ge­bė­ ji­mas dirb­ti, gal lė­šų trū­ku­mas“, – svars­tė R.Zul­cas. J.Kric­kė skun­dė­si, jog vis dar ne­ pa­ša­lin­ti de­fek­tai tik­rai ne­pa­de­da jų veik­lai. Prie­šin­gai – klien­tai pyks­ta, nes ken­čia ren­gi­nių ko­ky­bė. „Ma­no ma­ny­mu, gar­sas yra tra­giš­ kas. Už­sa­kė­me gar­so sis­te­mos eks­per­ ti­zę ir paaiš­kė­jo, kad įran­ga su­mon­ tuo­ta ne to­kia, ko­kia bu­vo nu­ma­ty­ta tech­ni­nia­me pro­jek­te. Bū­tent dėl pra­ stos gar­so ko­ky­bės šie­met Klai­pė­do­ je ne­vyks pa­sau­lio jau­nių krep­ši­nio čem­pio­na­to var­žy­bos“, – tvir­ti­no „Klai­pė­dos are­nos“ di­rek­to­rė. Gau­na kos­mi­nes są­skai­tas

R.Baš­kio tei­gi­mu, gar­so sis­te­ma tech­ni­nį pro­jek­tą ati­tin­ka, ta­čiau kaž­kur įsi­vė­lė sis­te­mi­nė klai­da, to­dėl ko­ky­bė ir ken­čia. „Iš pra­džių vis­kas vei­kė ge­rai, juk čem­pio­na­tas įvy­ko. Da­bar yra kaž­koks ge­di­mas, gal jis eksp­loa­tuo­jant įvy­ko. Da­bar aiš­ki­na­mės, kur pro­ble­ma, o ta­da ir paaiš­kės, kas tu­rės mo­kė­ti už ge­ di­mo pa­ša­li­ni­mą“, – sa­kė „Vėt­rū­ nos“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius. Dar vie­na pro­ble­ma are­no­je – ji yra kiau­ra. Kai už šil­dy­mą lapk­ ri­tį are­nos val­dy­to­jai su­lau­kė 90 tūkst. li­tų są­skai­tos, pa­sam­dė eks­ per­tus, kad jie at­lik­tų ter­mo­vi­zi­ją. Spe­cia­lis­tų iš­va­dos per­duo­tos sa­ vi­val­dy­bei. „Ter­mo­vi­zi­ją, ku­ri nė­ ra tei­gia­ma, per­da­vė­me „Vėt­rū­nai“ ir pa­pra­šė­me, kad pa­teik­tų veiks­mų pla­ną, kaip pa­ša­lins šiuos de­fek­tus, kad ne­rei­kė­tų šil­dy­ti oro. At­sa­ky­mo dar ne­ga­vo­me“, – tei­gė R.Zul­cas. Ta­čiau at­sa­ky­mą tu­rė­jo R.Baš­ kys: „Tai eksp­loa­ta­ci­jos pro­ble­ma – jei are­na vi­są lai­ką bu­vo mak­ si­ma­liai šil­do­ma, tai to­kios ir są­ skai­tos. Vis­kas pa­da­ry­ta taip, kaip nu­ma­ty­ta tech­ni­nia­me pro­jek­te. Are­ną tik­ri­no jau pen­kios ko­mi­si­ jos ir jei bū­tų kas nors ne taip, se­ niai bū­tu­me at­si­dū­rę teis­me“. Gar­bės žo­dis iš­ga­ra­vo

Kol kas dar ne­baig­ta is­to­ri­ja ir dėl in­for­ma­ci­nio ku­bo. „Vėt­rū­nos“

su­bran­go­vo su­bran­go­vai sa­va­va­ liš­kai iš­si­ve­žė jam val­dy­ti rei­ka­lin­ gą įran­gą, to­dėl ku­bas – ne­nau­do­ ja­mas. Teig­ta, kad įran­gą par­da­vu­si bend­ro­vė ne­su­lau­kė at­si­skai­ty­mo, to­dėl ją ir iš­si­ve­žė. Dėl šio įvy­kio pra­dė­tas iki­teis­mi­ nis ty­ri­mas ir by­la jau pa­sie­kė teis­ mą. Sa­vi­val­dy­bė ir „Klai­pė­dos are­

i­tua­ci­ją, kad ne­tai­so­mi are­no­ je nu­sta­t y­t i de­fek­tai, api­bū­ din­čiau taip: „Vėt­rū­na“ ban­do ieš­ko­t i to, ko nė­ra pa­me­tu­si. Ran­go­vai ir ži­niask­lai­dai, ir mi­nis­te­ri­ joms guo­dė­si, kad sa­vi­val­dy­bė jiems yra sko­lin­ga, nors at­si­skai­ty­ta yra 100 pro­c. Pa­ti „Vėt­rū­na“ neat­sis­kai­tė su sa­ vo su­bran­go­vais, to­dėl ir pra­si­dė­jo pro­ble­mos dėl in­for­ma­ci­nio ku­bo, ki­ tų de­fek­tų ša­li­ni­mo. Ži­nau tik tiek, jog sa­vi­val­dy­bė krei­pė­si į Vals­ty­bi­nį ser­ti­ fi­ka­vi­mo cent­rą, kad „Vėt­rū­na“ tai­sy­tų nu­sta­ty­tus de­fek­tus. Toks žings­nis po pir­mo krei­pi­mo­si da­vė re­zul­ta­tų – ran­ go­vai su­re­mon­ta­vo aud­ros ap­ga­din­tą are­nos fa­sa­dą. Man su­si­da­ro toks įspū­ dis, kad kur tik „Vėt­rū­na“ pri­ki­ša na­gus, at­si­ran­da konf­lik­tai, pro­ble­mos. Rei­kia su ran­go­vais pra­dė­ti kal­bė­ti tei­si­ne kal­ ba. Sa­vi­val­dy­bė, ma­no nuo­mo­ne, ga­lė­ tų pa­sam­dy­ti ne­prik­lau­so­mų eks­per­ tų, ku­rie ir įver­tin­tų, kur yra de­fek­tai, o kur eksp­loa­ta­vi­mo pro­ble­mos. Ta­čiau „Vėt­rū­nos“ ge­ra­no­riš­ku­mas ne­pa­mai­ šy­tų, nes juk pa­ga­liau ir gar­bė bei šva­ rus mun­du­ras to­kiai kom­pa­ni­jai ne­tu­ rė­tų bū­ti ant­raei­lis da­ly­kas.

kad po čem­pio­na­to vi­si de­fek­tai bus pa­ša­lin­ti, pa­baig­ti vi­si dar­bai. Ta­čiau tas gar­bės žo­dis kaž­kur iš­ ga­ra­vo. „Vėt­rū­na“ da­bar aiš­ki­na, kad yra eksp­loa­ta­vi­mo pro­ble­mos, esą ne­mo­ka­me elg­tis su sis­te­mo­ mis. Bet kaip su jo­mis elg­tis tin­ka­ mai, jei jos su de­fek­tais?“ – re­to­ riš­kai klau­sė J.Kric­kė.

Ri­čar­das Zul­cas:

Kai mo­ki to­kius pi­ni­ gus, no­ri gau­ti ge­rą pre­kę, ta­čiau de­fek­ tų yra. Rei­kia ti­kė­tis ran­go­vų ge­ra­no­riš­ ku­mo ir ki­tų ins­ti­tu­ ci­jų pa­gal­bos.

na“ rei­ka­lau­ja, kad įran­ga jiems bū­tų grą­žin­ta, nes tai jų nuo­sa­vy­bė. „Ir mums, ir sa­vi­val­dy­bei neį­ do­mu, kam „Vėt­rū­na“ ar jos su­ bran­go­vai sko­lin­gi. Ap­mau­du, kad praė­jo me­tai, o ra­my­bės vis nė­ra“, – ne­slė­pė J.Kric­kė. Jos nuo­mo­ne, „Vėt­rū­nai“ tie­siog pa­si­se­kė, jog prieš pat čem­pio­na­tą rei­kė­jo Klai­pė­dos are­ną pri­pa­žin­ ti tin­ka­ma nau­do­ti, nes ki­tos išei­ ties ne­bu­vo. „Ma­tyt, tuo­met bu­vo pa­si­kliau­ta ran­go­vų gar­bės žo­džiu,

Su­mo­kė­jo vi­sus pi­ni­gus

R.Baš­kys pa­brė­žė, jog Klai­pė­dos are­na yra vi­siš­kai baig­ta sta­ty­ti ir pri­pa­žin­ta tin­ka­ma nau­do­ti. „Ta­ čiau tai kaip ir nau­jas au­to­mo­bi­ lis, ku­riam rei­kia prie­žiū­ros, keis­ ti pa­dan­gas, pil­ti de­ga­lus. Are­na – su­dė­tin­gas ob­jek­tas ir jį rei­kia mo­kė­ti eksp­loa­tuo­ti, o val­dy­to­jai gal­būt ne­la­bai įgu­dę, to­dėl ir fik­ suo­ja ne­va de­fek­tus. Ta­čiau tai jau trak­ta­vi­mo klau­si­mas“, – sa­vo tie­ są gy­nė „Vėt­rū­nos“ ge­ne­ra­li­nis di­ rek­to­rius. Pra­di­nė Klai­pė­dos are­nos sta­ ty­bos kai­na bu­vo 55 mln. li­tų, ta­ čiau dėl pa­pil­do­mų dar­bų ji išau­ go maž­daug 17 mln. li­tų. R.Zul­co tei­gi­mu, su „Vėt­rū­na“ yra vi­siš­kai at­si­skai­ty­ta. „Kai mo­ki to­kius pi­ni­gus, no­ ri gau­ti ge­rą pre­kę, ta­čiau de­fek­tų yra. Rei­kia ti­kė­tis ran­go­vų ge­ra­no­ riš­ku­mo ir ki­tų ins­ti­tu­ci­jų pa­gal­ bos. Tik taip ma­tau, kaip iš­spręs­ti su­si­klos­čiu­sią ga­na keb­lią si­tua­ci­ ją“, – re­ziu­ma­vo R.Zul­cas.

Klai­pė­dos are­nos is­to­ri­ja Are­nos sta­ty­bų su­tar­tis su kon­kur­są bai­gos ter­mi­nas – 2011 me­tų ba­lan­džio lai­mė­ju­sia bend­ro­ve „Vėt­r ū­na“ bu­vo 1-oji, po to – iki ge­gu­žės pra­džios. pa­si­ra­šy­ta 2009 me­t ų rugp­jū­čio 24 Are­nos sta­ty­boms ne­pa­si­bai­gus pa­va­ die­ną. sa­rį, nu­spręs­ta, kad Klai­pė­dos spor­to ir Pa­gal pir­mi­nę su­tar­t į su sa­vi­val­dy­be pra­mo­gų komp­lek­sas tu­ri bū­ti baig­tas „Vėt­rū­na“ Klai­pė­dos are­ną tu­rė­jo pa­sta­ iki bir­že­lio 28 die­nos. ty­ti iki 2010 me­tų gruo­džio 31 die­nos. Klai­pė­dos are­na tin­ka­ma nau­do­ti pri­ Po šios da­tos duo­tas nau­jas sta­ty­bų pa­ pa­žin­ta per­nai rugp­jū­čio 31 die­ną.


5

antrADIENIS, birželio 19, 2012

lietuva kl.lt/naujienos/lietuva

Ti­ria ga­li­mą bi­lie­tų afe­rą Ke­lio­nių agen­tū­ra „Bal­tic Clip­ per“ pra­ne­šė pra­dė­ju­si vi­di­nį ty­ri­ mą, kai bri­tų ži­niask­lai­da pa­skel­ bė, kad agen­tū­ros at­sto­vė juo­do­ jo­je rin­ko­je par­da­vi­nė­jo bi­lie­tus į Lon­do­no olim­pi­nes žai­dy­nes.

„Dėl laik­raš­ty­je „Sun­day Ti­mes“ pa­skelb­tos in­for­ma­ci­jos at­lie­ka­ me vi­di­nį ty­ri­mą, taip pat ko­mu­ ni­kuo­ja­me su tei­si­nin­kais, kad jie įver­tin­tų bri­tų ži­niask­lai­dos straips­nį ir pa­ruoš­tų klau­si­mus jo au­to­riams“, – pra­ne­šė „Bal­tic Clip­per“ pro­jek­tų va­do­vė Dai­va An­ciū­nai­tė. Pla­tes­nių ko­men­ta­rų ji ne­pa­ tei­kė.

Vy­tau­tas Zu­ber­nis:

Jie pa­sa­kė, kad nė vie­no bi­lie­to nė­ra par­da­vę nė vie­nam už­sie­nio pi­lie­čiui.

Lie­tu­vos tau­ti­nis olim­pi­nis ko­ mi­te­tas (LTOK) sa­kė ga­vęs pa­ti­ki­ ni­mą, kad ke­lio­nių agen­tū­ra nė­ra par­da­vu­si nė vie­no bi­lie­to už­sie­ nio pi­lie­čiams. „Jie pa­sa­kė, kad nė vie­no bi­lie­to nė­ra par­da­vę nė vie­nam už­sie­nio pi­lie­čiui“, – sa­kė LTOK ge­ne­ra­li­ nis sek­re­to­rius Vy­tau­tas Zu­ber­ nis. Pa­sak jo, su­tar­tis dėl bi­lie­tų par­da­vi­mo bu­vo su­da­ry­ta tarp

Su­si­rū­pin­ta lo­ši­mų plėt­ra

„Bal­tic Clip­per“, LTOK ir Lon­ do­no žai­dy­nių or­ga­ni­za­ci­nio ko­ mi­te­to. V.Zu­ber­nio tei­gi­mu, kol kas jo­kios in­for­ma­ci­jos dėl bi­lie­tų skan­da­lo iš Tarp­tau­ti­nio olim­ pi­nio ko­mi­te­to ar žai­dy­nių or­ ga­ni­za­ci­nio ko­mi­te­to LTOK nė­ ra ga­vęs. „Mes iš Tarp­tau­ti­nio olim­pi­nio ko­mi­te­to ar­ba žai­dy­ nių or­ga­ni­za­ci­nio ko­mi­te­to tu­ ri­me su­lauk­ti in­for­ma­ci­jos. Jei­ gu jos gau­si­me, tu­rė­si­me ko nors im­tis“, – sa­kė jis. Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros at­ sto­vė spau­dai va­kar tei­gė ne­tu­ rin­ti ži­nių, kad pro­ku­ro­rai bū­tų pra­dė­ję ko­kį nors iki­teis­mi­nį ty­ ri­mą dėl bi­lie­tų į olim­pi­nes žai­dy­ nes ne­tei­sė­to pla­ti­ni­mo. Žur­na­lis­ti­nį ty­ri­mą at­li­kęs bri­tų laik­raš­tis „Sun­day Ti­mes“ sa­vait­ ga­lį pra­ne­šė, kad ofi­cia­li at­sto­ vė As­ta Žir­ly­tė juo­do­jo­je rin­ko­je siū­lė įsi­gy­ti bi­lie­tų, ku­riuos tei­gė nu­slė­pu­si. Pra­ne­ši­me taip pat mi­ni­mi bi­ lie­tų par­da­vė­jai iš Ser­bi­jos ir Ki­ni­jos, ku­rie, kaip tei­gia­ma, slap­tiems re­por­te­riams siū­lė ge­ riau­sius bi­lie­tus po 6 tūkst. sva­ rų (25,5 tūkst. li­tų). Tarp­tau­ti­nis olim­pi­nis ko­mi­te­ tas po to­kių laik­raš­čio pa­skelb­tų duo­me­nų šeš­ta­die­nį su­šau­kė po­ sė­dį ir pra­dė­jo ty­ri­mą. Lon­do­no olim­pia­da vyks lie­pos 27–rugpjūčio 12 d. „Bal­tic Clip­per“ yra ofi­cia­li 2012 m. olim­pi­nių žai­dy­nių bi­lie­ tų par­da­vi­mo agen­tė Lie­tu­vo­je. „Klaipėdos“, BNS inf.

„„Patikinimas: LTOK generalinis sekretorius V.Zubernis (kairėje) tei-

gė, kad lietuviška kelionių agentūra nė vieno olimpinio bilieto nepardavė užsieniečiams. Šarūno Mažeikos (BFL) nuotr.

Spe­cia­lis­tai įspė­ja – jei­gu Sei­mas priim­ tų vie­ną pa­siū­ly­ tą pro­jek­tą, lo­ši­mų au­to­ma­tų ga­lė­tų at­si­ras­ti ka­vi­nė­se, ba­ruo­se, klu­buo­se. Loš­ti bū­tų ga­li­ma vi­ sur ir vi­sa­da.

Jus­ti­nas Ar­gus­tas j.argustas@diena.lt

Nie­kas ne­kont­ro­liuo­ja

Lie­tu­vo­je jau 11 me­tų ga­lio­ja Azar­ ti­nių lo­ši­mų įsta­ty­mas, ku­ris, be ki­ta ko, drau­džia in­ter­ne­te or­ga­ ni­zuo­ti azar­ti­nius lo­ši­mus. To­dėl Sei­me at­si­ra­do ini­cia­ty­vų ko­re­ guo­ti šį įsta­ty­mą. Tvir­ti­na­ma, kad jis „be­vil­tiš­kai pa­se­no“. Ta­čiau kai ku­rių Sei­mo na­rių su­ si­do­mė­ji­mas azar­ti­nių lo­ši­mų rin­ ka ir jos re­gu­lia­vi­mu jau su­kė­lė įta­ ri­mų. Prieš ke­lias sa­vai­tes pa­teik­ta­me par­la­men­ta­ro Dai­niaus Bud­rio va­ do­vau­ja­mos dar­bo gru­pės pro­jek­ te nu­ma­ty­ta, kad lo­ši­mo au­to­ma­tų ga­lė­tų at­si­ras­ti ka­vi­nė­se, ba­ruo­se, klu­buo­se, sta­ty­mo punk­tuo­se. Ta­čiau dau­giau­sia dė­me­sio ski­ ria­ma lo­ši­mams in­ter­ne­te. Nu­ma­ to­ma, kad juos ga­lės or­ga­ni­zuo­ ti tik tos bend­ro­vės, ku­rių įsta­ti­nis ka­pi­ta­las, pri­klau­so­mai nuo lo­ši­mų rū­šies, sie­kia 1–4 mln. li­tų. Ma­ža to, bend­ro­vės, no­rin­čios lo­ši­mus or­ga­ni­zuo­ti in­ter­ne­tu, tu­ri tu­rė­ti tei­sę lo­ši­mus or­ga­ni­zuo­ti ir „tra­ di­ci­niu bū­du“ – lo­ši­mo na­muo­se, la­žy­bų punk­tuo­se ir pa­na­šiai. „Išei­tų, kad jei no­ri or­ga­ni­zuo­ ti lo­ši­mus in­ter­ne­te, klok mi­li­jo­ ną, nuo­mo­kis pa­tal­pas, pirk įran­ gą ir steik lo­ši­mo vie­tas. Ki­taip ne­gau­si li­cen­ci­jos in­ter­ne­tui. Bet jei­gu nau­jai stei­gia­ma lie­tu­viš­ka bend­ro­vė ne­tu­ri to mi­li­jo­no, o no­ ri or­ga­ni­zuo­ti lo­ši­mus in­ter­ne­te?“ – klau­sė ad­vo­ka­tas Kęs­tu­tis Kvai­ naus­kas, su­si­pa­ži­nęs su pa­siū­ly­tu įsta­ty­mo pro­jek­tu.

„ „ Azar­t as: lo­ši­mų au­to­ma­tų ga­li at­si­ras­ti dau­ge­ly­je ka­vi­nių, ba­rų ir

klu­bų. 

Ke­lia įta­ri­mų

Ta­čiau tai – ne vie­nin­te­lė abe­jo­nių ke­lian­ti įsta­ty­mo nuo­sta­ta. Už­si­ mo­ta ri­bo­ti ir lo­ši­mo vie­tų skai­čių, at­si­žvel­giant į konk­re­čios vie­to­vės gy­ven­to­jų skai­čių. Ta­čiau pa­gal įsta­ ty­mo pro­jek­tą ri­bo­ji­mas įsi­ga­lio­tų tik nuo įsta­ty­mo priė­mi­mo die­nos. „Prak­ti­ko­je tai reiš­kia, kad jei­gu to­je vie­to­vė­je jau yra lo­ši­mo vie­ta ir dėl ma­žo gy­ven­to­jų skai­čiaus ki­ tos steig­ti ne­ga­li­ma, ten vei­kian­tis lo­ši­mų or­ga­ni­za­to­rius ga­li ne­be­si­ bai­min­ti jo­kios kon­ku­ren­ci­jos. Tai reiš­kia, kad tie, ku­rie jau tu­ri įstei­ gę lo­ši­mo vie­tas, ne­pri­va­lės jų už­ da­ry­ti ir ne­pa­tirs jo­kių ri­bo­ji­mų“, – pa­brė­žė K.Kvai­naus­kas. Jo nuo­mo­ne, to­kios D.Bud­rio va­do­vau­ja­mos par­la­men­ta­rų dar­ bo gru­pės pa­reng­tos pa­tai­sos ke­ lia ne­ma­žai įta­ri­mų – įsta­ty­mas nau­din­gas tik jau esan­tiems lo­ši­ mo rin­kos da­ly­viams. „La­biau už­ke­rė­to įsta­ty­mo kaip Azar­ti­nių lo­ši­mų įsta­ty­mas per vi­ są ma­no dar­bo mi­nis­te­ri­jo­je pra­ kti­ką nė­ra pa­si­tai­kę, ma­tyt, to­dėl, kad in­te­re­sai yra la­bai ne­vie­na­ reikš­miš­ki“, – praė­ju­sią sa­vai­ tę mi­nė­jo fi­nan­sų mi­nist­rė Ing­ri­ da Ši­mo­ny­tė. Sei­mo tei­si­nin­kai pri­ra­šė net sep­ty­nias de­šim­tis pa­sta­bų dėl

Pas­lap­tin­gi poė­miai Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) pa­rei­gū­nai praė­ju­sią sa­vai­tę at­li­ ko do­ku­men­tų poė­mius Ūkio mi­ nis­te­ri­jo­je.

„Poė­miai at­lik­ti. Tai su­si­ję su vie­ nu iki­teis­mi­niu ty­ri­mu“, – tei­gė STT Vie­šų­jų ry­šių sky­riaus vir­ ši­nin­kas Rus­la­nas Go­lu­bo­vas. Jis tvir­ti­no ne­ga­lįs nei pa­tvir­tin­ti, nei pa­neig­ti, kad poė­miai mi­nis­ te­ri­jo­je su­si­ję su iki­teis­mi­niu ty­ ri­mu, ku­ria­me vie­nas įta­ria­mų­jų yra Sei­mo na­rys Vi­tas Ma­tu­zas. Ūkio mi­nist­ro Ri­man­to Žy­liaus pa­ta­rė­ja Vy­tau­tė Šmai­žy­tė sa­kė, kad STT in­for­ma­vo Ūkio mi­nis­te­ri­ją, jog at­lie­ka­mas ty­ri­mas. Nuo pla­tes­nių ko­men­ta­rų mi­nis­te­ri­ja su­si­lai­ko. STT Pa­ne­vė­žio val­dy­bos ir Pa­ne­ vė­žio apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros pa­

rei­gū­nai at­lie­ka iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl su­kčia­vi­mo, pikt­nau­džia­vi­mo tar­ny­bi­ne pa­dė­ti­mi ir do­ku­men­tų klas­to­ji­mo. Pro­ku­ro­rai įta­ria, kad V.Ma­tu­zas or­ga­ni­za­vo bend­ro­vei „Pa­ne­vė­žio ener­gi­ja“ va­do­vau­jan­ čių ir at­sa­kin­gų dar­buo­to­jų pikt­ nau­džia­vi­mą tar­ny­bi­ne pa­dė­ti­mi, su­da­rant iš­skir­ti­nes są­ly­gas Žil­Vy­ čių koo­pe­ra­ti­nei bend­ro­vei ir že­ mės ūkio koo­pe­ra­ty­vui „Do­bi­las“. ES lė­šų šioms bend­ro­vėms skyrė Ūkio mi­nis­te­ri­ja. V.Ma­tu­zas me­ta­mus įta­ri­mus nei­gia, by­lo­je pri­si­pa­ži­nu­sių įta­ria­ mų­jų pa­ro­dy­mus sa­ko iš­ga­vus gra­ si­ni­mais ir spau­di­mu, o pa­čią by­lą tvir­ti­na esant ban­dy­mą su­si­do­ro­ ti su juo kaip kon­ser­va­to­rių par­ti­jos at­sto­vu ir pa­čia Tė­vy­nės są­jun­ga. „Klaipėdos“, BNS inf.

Šilutės rajono savivaldybės administracija su partneriais – Klaipėdos ir Palangos miestų, Klaipėdos, Kretingos ir Skuodo rajonų bei Neringos savivaldybėmis – įgyvendina projektą „Regioninė galimybių studija „VAKARŲ KRANTAS“ (sutrumpinimas – Vakarų krantas)“ (Projekto Nr. VP1-4.2-VRM-02-R-33-001) (toliau vadinama – Projektas). Projektas yra finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę

VP1-4.2-VRM-02-R „Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai/trumpalaikiai) strateginiai veiklos planai“. Projekto pradžia: 2011 04 13 Projekto pabaiga: 2014 08 23 Bendra projekto vertė: 582 103 Lt. Galimybių studijos rengėjas – UAB „Lyderio grupė“ Projekto tikslas – parengti tikslingą ir ekonomiškai pagrįstą Klaipėdos regiono bevariklio, lengvojo, viešojo ir vandens transporto sistemos optimizavimo ir plėtros koncepciją. Siekiant optimizuoti transporto sistemas tiek atskirose savivaldybių teritorijose, tiek formuojant bendrą ir vieningą transporto sistemą visa-

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

nau­jo įsta­ty­mo pro­jek­to. Kai ku­ rio­se jų abe­jo­ja­ma dėl ga­li­mo tam tik­rų in­te­re­sų, su­si­ju­sių su azar­ti­ niais lo­ši­mais, gy­ni­mo.

Dai­nius Bud­rys:

Kaip ban­kas tu­ri tu­ rė­ti pa­grin­dą, taip ir mes sie­kia­me ap­si­ draus­ti. Ban­dys to­bu­lin­ti

D.Bud­rys pri­pa­ži­no, kad nau­ja­sis Azar­ti­nių lo­ši­mų įsta­ty­mas iš­ties ga­li bū­ti pa­va­din­tas per­ne­lyg li­be­ ra­liu. Bet, po­li­ti­ko tvir­ti­ni­mu, pro­ jek­to nuo­sta­tas dar bus ga­li­ma ko­ re­guo­ti. „Kai ku­rioms nuo­sta­toms aš ir­gi ne­pri­ta­riu – kai kur, tei­sin­ gai, gal rei­kė­tų tą reg­la­men­ta­vi­mą pa­tiks­lin­ti. Svars­ty­mas grei­čiau­siai bus ru­de­nį“, – tei­si­no­si jis. Kai ku­ riuos įsta­ty­mo rei­ka­la­vi­mus, pa­ vyz­džiui, tu­rė­ti mi­li­jo­ni­nį ka­pi­ta­ lą or­ga­ni­zuo­jant azar­ti­nius lo­ši­mus in­ter­ne­te, D.Bud­rys aiš­ki­no no­ru ap­si­draus­ti: „Kaip ban­kas tu­ri tu­ rė­ti pa­grin­dą, taip ir mes sie­kia­me ap­si­draus­ti. Juk in­ter­ne­ti­niuo­se lo­ ši­muo­se yra de­be­ti­nės są­skai­tos.“ me regione, inicijuotas šis projektas, kurio metu yra rengiama sektorinė (transporto) galimybių studija „Vakarų krantas“. Galimybių studija siekiama sudaryti teorinį pagrindą sprendžiant Klaipėdos regiono susisiekimo su pamario ir pajūrio rekreacinėmis zonomis (Vente, Kintais, Dreverna, Svencele, Giruliais, Karkle, Palanga, Šventąja) problemas, jungiant įvairias transporto rūšis (oro, vandens, sausumos) į vieningą transporto sistemą, taip pagerinant viso regiono pasiekiamumą iš išorės ir susisiekimo galimybes regiono viduje. Visa tai turėtų padidinti regiono kaip patrauklaus centro konkurencingumą, išskirtinumą ir pridėtinę vertę. GS sprendiniai bus atitinkamai perkelti į Klaipėdos regiono plėtros planą (atnaujinant regiono plėtros planą). Daugiau informacijos apie Projektą galite rasti Internete adresu www.silute.lt, www.vakarukrantas.lt.


6

antradienis, birželio 19, 2012

nuomonės

Re­no­va­ci­ja ga­li tap­ti realybe

Žvilgsnis

Redakcijos skiltis

Kokią turėsime šeimos sąvoką? Stasys Gudavičius

N

etrukus švęsime dvidešimtmetį, kai visuotiniu referendumu buvo priimta galiojanti Lietuvos Konstitucija. Iki šiol buvo pakeisti tik keli jos straipsniai. Rytoj iš Seimo lauksime žinių, ar pavyks pakoreguoti dar vieną – dėl šeimos konstitucinės sąvokos. Į Seimo šios dienos plenarinio posėdžio darbotvarkę įrašytas ilgokai vilkintas pirmasis balsavimas dėl Konstitucijos 38 straipsnio pa-

Pataisos šalininkų gretos ėmė retėti. Jų liko mažiau, nei reikia, kad Konstitucija būtų pakoreguota. taisos priėmimo. Šiame straipsnyje rašoma apie šeimą, jos teisinį supratimą. Pataisą šiam straipsniui parengė vadinamieji tradicinės šeimos sąvokos ir šeimos susiejimo su santuoka šalininkai. Pataisa atsirado po to, kai pernai rudenį Konstitucinis Teismas (KT) išaiškino, jog pagal galiojančią Konstituciją šeima negali būti siejama tik su santuokos institutu. Tradicinės šeimos šalininkai išsigando, kad toks KT išaiškinimas gali atverti kelią netradicinės orientacijos asmenų partnerystei. Esą anksčiau ar vėliau galiojantis Konstitucijos straipsnis leis registruoti homoseksualių žmonių partnerystę ir privers juos irgi laikyti šeimomis. Baimės akys dėl tokios perspektyvos buvo tokios didelės, kad bemaž šimtas Seimo narių nedelsdami pasirašė iniciatyvą keisti Konstituciją, pakoreguojant 38 straipsnį taip, kad neliktų jokių interpretacijų dėl galimo partnerystės įteisinimo. Konstitucijos pataisa buvo parengta gana greitai. Seimui pristatyta irgi visai sparčiai. Bet staiga... ėmė ir

įstrigo. Tiesiog prieš pat pirmąkart balsuojant dėl jos patvirtinimo. Kas gi atsitiko? O atsitiko tai, kad šios pataisos šalininkų gretos ėmė retėti. Jų liko mažiau, nei reikia, kad Konstitucija būtų pakoreguota. Seime prasidėjus diskusijoms dėl Konstitucijos pataisos patvirtinimo, dalis pirminį projektą parėmusiųjų nuo jo nusisuko. Tarp tokių buvo kai kurie socialdemokratai. Keli šios partijos atstovai buvo sutikę su parengtąja Konstitucijos pataisa, bet vėliau Socialdemokratų partija priėmė sprendimą neremti jos. Pataisa pavadinta nutolinančia Lietuvą nuo Europos vertybių, neatitinkančia šiuolaikinių realijų, pernelyg archajiška. Todėl dauguma projektą pasirašiusių socialdemokratų ir kai kurių kitų partijų atstovų nebežada balsuoti dėl pataisos priėmimo. Prieš kelias savaites vienas pataisos iniciatorių konservatorius Rimantas Dagys pripažino, kad tikimybė, jog Konstitucija bus pataisyta, siekia tik apie 50 proc. „Sunkoka būtų prognozuoti ir nesinorėtų burti iš kavos tirščių. Balsavimo rezultatai gali būti labai ant ribos“, – spėjo jis. Jeigu šiandien balsavimas dėl Konstitucijos pataisos nebus paskutinę minutę išbrauktas iš Seimo posėdžio darbotvarkės ir jos šalininkams pavyks surinkti bent 94 balsus, pirmasis balsavimas dėl jos priėmimo bus paskelbtas įvykusiu. Tuomet po trijų mėnesių, tai yra šių metų rugsėjį ar spalį, per patį Seimo rinkimų kampanijos įkarštį, turėtų būti surengtas antrasis balsavimas dėl šios Konstitucijos pataisos. Ir vėl reikės mažiausiai 94 Seimo narių balsų. Tik tokiu atveju pataisa bus galutinai priimta. Tačiau jeigu šiandien arba po trijų mėnesių balsų nepakaks, pataisa, šeimos sąvoką susiejanti su santuokos institutu, bus atmesta ir prie jos gali būti grįžta ne anksčiau kaip 2013-ųjų rudenį. Tai yra jau tuomet, kai dirbs kitas Seimas, kuriame, kaip prognozuojama, savo pozicijas sustiprins socialdemokratai. Tie patys socialdemokratai, kurie dabar skeptiškai atsiliepia apie konservatorių parengtą ir puoselėjamą Konstitucijos 38 straipsnio pataisą. Todėl bus labai įdomu išvysti, kuo gi šiandien baigsis Seimo peripetijos dėl šeimos sąvokos. Informacija: 397

ISSN 1392-558X http://kl.lt © 2007 „Diena Media News“ Labdarių g. 8, 01120 Vilnius Tel. (8 5) 262 4242, „Klaipėdos“ laikraščio redakcija Naujojo Sodo g. 1A, „K centras“ El. paštas info@kl.lt Faksas (846) 397 700

750

Vyr. redaktoriaus pavaduotoja Jolanta Juškevičienė Administratorė Daiva Pavliukovaitė –

Teisėtvarka: Daiva Janauskaitė –

397 750

N

e­rei­kia bū­ti ener­ge­ti­kos eks­ per­tu, kad su­pras­tu­mei, jog nei klai­pė­die­čių pa­no­sė­ je pla­nuo­ja­mas su­skys­tin­tų gam­ti­nių du­jų ter­mi­na­las, nei kaž­ka­ da at­si­ra­sian­ti nau­ja ato­mi­nė elekt­ ri­nė ne­su­ma­žins šil­dy­mo kai­nų atei­ nan­čią žie­mą. Di­des­nį dė­me­sį rei­kė­tų skir­ti dau­gia­bu­čių re­no­va­ci­jai, ku­ ri pa­lik­ta sa­viei­gai ir su­vers­ta ant dar tra­pių gy­ve­na­mų­jų na­mų bend­ri­jų pe­čių ir pa­vie­nių gy­ven­to­jų.

Ne­ma­lo­nūs skai­čiai

Klai­pė­die­čių sko­la ši­lu­mos tie­kė­ jui šią žie­mą bu­vo pa­sie­ku­si 10,55 mln. li­tų su­mą. Tai net 20 pro­cen­ tų dau­giau nei praė­ju­siais me­tais. Kas uos­ta­mies­čio gy­ven­to­jų lau­kia atei­nan­tį šil­dy­mo se­zo­ną? Vals­ty­ bi­nė kai­nų ir ener­ge­ti­kos kont­ro­lės ko­mi­si­ja jau da­bar skel­bia ne­gai­les­ tin­gą pro­gno­zę: Klai­pė­do­je ši­lu­mos kai­nos augs 2,4 pro­c. Jei klai­pė­die­čiai rem­tų­si tik šiais ma­te­ma­ti­niais ar­gu­men­tais, tai jau se­no­kai bū­tų ma­siš­kai puo­lę re­no­ vuo­tis sa­vo dau­gia­bu­čų. Kad ir šis pa­vyz­dė­lis: re­no­vuo­to Kau­no gat­ vės na­mo 60 kvad­ra­ti­nių met­rų plo­to bu­to šil­dy­mas šių me­tų va­sa­ rį at­siė­jo tik 140 Lt, gi ki­tuo­se Klai­ pė­dos se­nos sta­ty­bos na­muo­se to­kio pat plo­to bu­to šil­dy­mo iš­lai­dos sie­ kė net 900 Lt.

karštas telefonas

397 728

telefonas@kl.lt

Lėk­tu­vų gar­sai er­zi­no

Pa­ga­liau bai­gė­si tos ka­ri­nės pra­ty­bos, su­drums­tu­sios mū­sų ra­mų gy­ve­ni­ mą. Ke­liai bu­vo pil­ni ka­ro au­to­mo­bi­ lių. Ne­ga­na to, tos vilks­ti­nės Ka­ro po­ li­ci­ja ne­leis­da­vo ap­lenk­ti, tai tek­da­vo vilk­tis iš pa­skos. Pa­lan­gos ke­ly­je Ja­ kų žie­do link su­si­da­ry­da­vo spūs­tys. O kur dar ne­si­liau­jan­tis ka­ri­nių lėk­tu­vų ir sraig­tas­par­nių gau­de­sys. Tie gar­sai tik­rai bu­vo ne­jau­kūs ci­vi­liams. Gal ki­ tą kar­tą pra­ty­bos ga­lė­tų vyk­ti kur nors ato­kiau nuo ap­gy­ven­din­tų ra­jo­nų? Vi­da

Pap­lū­di­mio kur­sai

Tu­riu pa­siū­ly­mą, ku­ris pa­leng­vin­tų tiek poil­siau­to­jų, tiek gel­bė­to­jų gy­ ve­ni­mą. Ma­ny­čiau, kad tu­rė­tų bū­ti or­ga­ni­zuo­ja­mi kur­sai, ku­rie mo­ky­tų žmo­nes plauk­ti ar kaip rei­kė­tų gel­bė­ tis skęs­tant. Pap­lū­di­my­je vis gir­dim ska­lam­bi­jant trum­pą­jį gel­bė­ji­mo tar­ ny­bos nu­me­rį, ta­čiau kol at­vyks pa­

Dau­gia­bu­čių gy­ven­ to­jams ne­rei­kė­tų im­ti kre­di­tų ir pri­siim­ti jo­ kių pa­sko­lų įsi­pa­rei­ go­ji­mų ban­kams.

At­nau­jin­ta 40 dau­gia­bu­čių

Skelb­ti pla­nai Klai­pė­do­je iki 2020 me­tų re­no­vuo­ti 2 tūks­tan­čius dau­ gia­bu­čių (iš ku­rių 70 būk­lė – la­bai blo­ga) bliūkš­ta. Šian­dien uos­ta­mies­ ty­je yra tik 40 vi­siš­kai at­nau­jin­tų dau­gia­bu­čių. Gi vi­so­je Lie­tu­vo­je iki šiol re­no­vuo­ta tik apie 200 na­mų, o apie 750 dau­gia­bu­čių re­no­vuo­ta tik iš da­lies. Nors pa­gal Vy­riau­sy­bės pro­ gra­mą nuo 2009-ųjų tu­rė­jo bū­ti re­ no­vuo­ja­ma po 2 500 na­mų kas­met. Taip ir ne­su­ge­bė­ta iš­ju­din­ti dau­ gia­bu­čių, ku­riuo­se gy­ve­na du treč­ da­liai Lie­tu­vos žmo­nių ir kur „pra­ dings­ta“ maž­daug treč­da­lis vi­sų Lie­tu­vos ener­ge­ti­kos iš­tek­lių, re­no­ va­ci­jos pro­ce­so. gal­ba, žmo­gus ga­li ir nu­skęs­ti. Jei vyk­ tų mo­ky­mai, su­ma­žė­tų au­kų skai­čius, o ir žmo­nės jaus­tų­si sau­ges­ni. Ne­ga­ li ži­no­ti, ka­da kam ga­li pri­reik­ti pa­gal­ bos, tad to­kia pra­kti­ka išei­tų tik į nau­ dą. Siū­liau gel­bė­to­jams šią idė­ją, bet jie tik iš­si­juo­kė iš ma­nęs – mat jie ug­ dy­mu neuž­sii­ma. Pra­nas

Mir­ti­nin­kų pe­rė­ja

Bai­su. Bi­jau gat­vę pe­rei­ti. Esu pen­si­ nin­kas, sun­kiai ju­du, ta­čiau pe­rė­ją ties Mi­ni­jos bei Kal­nu­pės gat­vių san­kry­ža bėg­te per­bė­gu. Eis­mas ne­žmo­niš­kas, au­to­mo­bi­liai ne­sto­ja. Prieš išei­da­mas at­si­svei­ki­nu su žmo­na, nes ten­ka ei­ti per va­di­na­mą­ją mir­ti­nin­kų pe­rė­ją. Val­ džia tu­rė­tų im­tis prie­mo­nių. Pas­ta­ty­ti grei­čio ma­tuok­lį ar „gu­lin­tį po­li­ci­nin­ ką“. Juk ir vai­kai, ir stu­den­tai ten vaikš­ to. Iki ne­lai­mės tik vie­nas žings­nis. Pen­si­nin­kas Aloy­zas

Ne nu­pjo­vė, o nu­krams­no­jo

Ne­ga­liu at­si­ste­bė­ti mies­te šva­rą ir tvar­ ką pri­žiū­rin­čiais žmo­nė­mis. Šį kar­tą – gy­vat­vo­rių pjo­vė­jais Tai­kos pro­spek­te. Jau ke­lias die­nas jie „dai­li­na“ va­žiuo­

Ne­pai­sant įvai­rių dek­la­ra­ci­jų iki šiol taip ir ne­bu­vo su­kur­ta gy­ven­to­ jams pa­trauk­li bei leng­vai įgy­ven­di­ na­ma dau­gia­bu­čių na­mų mo­der­ni­za­ vi­mo pro­gra­ma. O už­sie­nio ban­kuo­se iki šiol ne­pa­ju­di­na­mai gu­li tam skir­ti 700 mi­li­jo­nų li­tų. Yra išei­tis

Pa­si­tel­kus spe­cia­lis­tus Sei­me bu­vo pa­reng­ta nau­ja Dau­gia­bu­čių na­mų at­nau­ji­ni­mo pro­gra­ma. Ji kur kas pa­ lan­kes­nė gy­ven­to­jams, nei vi­sos iki šiol bu­vu­sios. Dau­gia­bu­čių gy­ven­ to­jams ne­rei­kė­tų im­ti kre­di­tų ir pri­ siim­ti jo­kių pa­sko­lų įsi­pa­rei­go­ji­mų ban­kams. Vi­są ri­zi­ką dėl dau­gia­bu­ čio re­no­va­ci­jos dar­bų, jų ko­ky­bės ir bū­si­mų­jų su­tau­py­mų tu­rė­tų pri­siim­ ti sa­vi­val­dy­bė. Jos pa­skir­ta ins­ti­tu­ci­ ja ar pa­rei­gū­nas rū­pin­tų­si vi­sais pa­ grin­di­niais re­no­va­vi­mo dar­bais. Jos sam­dy­ti ne­prik­lau­so­mi eks­per­tai ver­tin­tų dau­gia­bu­čius ir pa­rink­tų efek­ty­vias ener­gi­ją tau­pan­čias prie­ mo­nes. Ne­pa­sie­kus pla­nuo­tų tau­py­ mo ro­dik­lių pa­ti sa­vi­val­dy­bė ir tu­rė­tų iš­spręs­ti iš­ki­lu­sią pro­ble­mą, o gy­ ven­to­jai dėl to ne­tu­rė­tų pa­tir­ti jo­kių pa­pil­do­mų iš­lai­dų. Na­mui at­nau­jin­ti pa­nau­do­tas in­ ves­ti­ci­jas žmo­nės pa­deng­tų mo­kė­ da­mi įpras­tus ko­mu­na­li­nius mo­kes­ čius iš su­tau­py­tos už ši­lu­mą da­lies, nes at­nau­ji­nus na­mą ši­lu­mos ener­ gi­jos bū­tų su­nau­do­ja­ma per pu­ sę ma­žiau. Pa­gal ši­to­kį re­no­va­ci­jos me­cha­niz­mą at­nau­jin­tuo­se na­muo­ se są­skai­tos už ener­gi­ją per 10 me­tų vie­nam bu­tui su­ma­žė­tų dau­giau kaip 5 tūkst. li­tų, jau ne­kal­bant apie tai, kad pa­si­deng­tų ir in­ves­ti­ci­jos. Ne­ ga­na to, po re­no­va­ci­jos 20–30 pro­c. pa­di­dė­tų ir pa­čio būs­to ver­tė. ja­mo­sios ke­lio da­lies ža­lio­sios juos­tos krū­my­nus. Ta­čiau su­si­da­ro įspū­dis, kad dar­bi­nin­kų ran­kos ne iš įpras­tos vie­tos dy­gu­sios. Vy­ti lauk to­kius „darbš­tuo­ lius“. Gy­vat­vo­rė at­ro­do kaip nu­krams­ no­ta – čia nu­pjo­vė, ten nu­gny­bė, vie­ nur per sprin­dį, ki­tur – per pus­met­rį. Ne­ži­nau, gal mies­to val­džia Tai­kos pro­spek­tu ne­va­ži­nė­ja ir nie­ko ne­ma­to, bet mums, klai­pė­die­čiams, gė­da žiū­rė­ ti į to­kį dar­bą. Ma­ny­čiau, kad tie žmo­ ge­liai tu­rė­tų at­so­din­ti nau­ją gy­vat­vo­rę, ta­da gal su­voks, kad ir val­diš­kus už­sa­ ky­mus rei­kia at­lik­ti ko­ky­biš­kai. Ma­ri­ja

Nak­ti­nis re­mon­tas

Jau tris nak­tis ne­mie­go­jau. Kai­my­nai grį­žę iš dar­bo re­mon­tuo­ja sa­vo bu­tą. Su grąž­tu ar plak­tu­ko stuk­sė­ji­mu ten­ ka taiks­ty­tis iki ant­ros va­lan­dos nak­ties. Ne­ga­liu to­liau ken­tė­ti. Bu­vau nuė­ju­si pas kai­my­nus, bet šie tik už­tren­kė prieš no­sį du­ris. Po­li­ci­ja tik įspė­ja nak­ti­bal­das kai­my­nus, ir tiek. Na­mie au­ga ma­ža­me­ tis vai­kas. Sup­ran­tu, vi­siems vis­ko pa­ si­tai­ko, ta­čiau rei­kia jaus­ti ri­bas. Lo­re­ta Pa­ren­gė Sand­ra Šen­ker

Pasisakymai, laiškai ir komentarai nebūtinai sutampa su dienraščio redakcijos pozicija reklamos skyrius: 397

Miesto aktualijos: Asta Aleksėjūnaitė – Milda Skiriutė – Virginija Spurytė – Asta Dykovienė –

„Klaipėdos“ Vyriausiasis redaktorius Saulius Pocius

Aloy­zas Kaž­dai­le­vi­čius

Bet re­no­vuo­ti na­mų žmo­nės ne­ puo­la. Jie tu­ri ki­tų ar­gu­men­tų. Ži­ no­ma, po vi­siš­kos dau­gia­bu­čio re­no­ va­ci­jos gy­ven­to­jo iš­lai­dos šil­dy­mui tu­rė­tų su­ma­žė­ti ma­žiau­siai per­pus, ta­čiau žmo­nes pra­dė­tų smaug­ti kre­ di­tas. Žmo­nės su­skai­čia­vo, kad gy­ ven­da­mi, pa­vyz­džiui, 60 kvad­ra­ti­nių met­rų plo­to bu­te, su­dė­jus re­no­va­ci­ jos iš­lai­das, pa­lū­ka­nas, rea­liai ne­pa­ tirs ap­čiuo­pia­mo eko­no­mi­nio efek­to. Sie­kian­tiems su­dur­ti ga­lą su ga­lu ir iš­gy­ven­ti sunk­me­čio są­ly­go­mis da­ bar­ti­nis re­no­va­ci­jos mo­de­lis pa­pras­ čiau­siai neap­si­mo­ka.

397 772 397 727 397 706 397 725

397 770

711

Platinimo tarnyba:

Menas ir pramogos: Rita Bočiulytė –

397 729

Sportas: Česlovas Kavarza –

397 719

„Namai“: Lina Bieliauskaitė –

397 730

397 713

„Sveikata“: Sandra Lukošiūtė –

Prenumeratos skyrius: 397

397 705

Pasaulis: Julijanas Gališanskis – (8 5) 219 1391 „TV diena“: Agnė Klimčiauskaitė – (8 5) 219 1388

Visi kontaktai: http://kl.lt/dienrastis/redakcija

Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Tiražas 7 500. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raide

R

Fotokorespondentai: Vytautas Petrikas – 8 699 97 978 Vytautas Liaudanskis – 8 655 26 937 Techninės redaktorės: Loreta Krasauskienė Laima Laurišonienė – Platinimo tarnyba –

714

Reklamos skyrius – 397 711 faksas (8 46) 397 722 e. paštas reklama@kl.lt Skelbimų skyrius – 397 717 e. paštas skelbimai@kl.lt

397 737 Užsakymų skyrius „Akropolyje“, Taikos pr. 61, tel. – 8 655 26 930 e. paštas akropolis@kl.lt 397 713

pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti.


7

antradienis, birželio 19, 2012

užribis

Mi­ru­sie­ji – pri­kel­ti, kal­ti­na­mie­ji – šven­ti Pir­ma­die­nį Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­me to­liau tei­siant „dak­ta­rų“ gru­puo­tės na­ rius liu­di­jo bū­rys Hen­ri­ko Dak­ta­ro gi­ mi­nai­čių bei ke­li pa­tys pa­no­rę jį gin­ti kau­nie­čiai.

Dai­va Ja­naus­kai­tė d.janauskaite@kl.lt

Tu­ris­tas – vis dar Ru­si­jo­je

Kal­ti­na­mų­jų gy­nė­jų ini­cia­ty­va liu­ dy­ti pa­kvies­ti žmo­nės kal­bė­jo apie mi­ru­siais lai­ko­mus as­me­nis. Ri­man­tas Ga­nu­saus­kas, pra­var­ de Mon­go­las, ir Vla­di­mi­ras Se­nec­ kis, pra­var­džiuo­tas Sa­sys­ka, Tu­ ris­tu, vals­ty­bės kal­tin­to­jų tei­gi­mu, H.Dak­ta­ro pa­lie­pi­mu nu­žu­dy­ti – tai pa­da­rė gau­jos na­riai. Iki šiol jų kū­nai ne­ras­ti. Bu­vę kai­my­nai, kar­tu ka­lė­ję as­ me­nys, gi­mi­nai­tės pa­sa­ko­jo de­ta­ les, ku­rios tu­rė­jo pri­vers­ti ma­ny­ti, jog abu vy­rai te­bė­ra gy­vi. V.Se­nec­kis, gar­sė­jęs kaip ma­ šin­va­gis, vie­nu me­tu au­to­mo­bi­lius vog­da­vo Ru­si­jo­je ir net bu­vo pri­ čiup­tas bei paauk­lė­tas vie­tos nu­ si­kal­tė­lių už tai, kad vei­kė sve­ti­ mo­je te­ri­to­ri­jo­je. Bū­ta kal­bų, kad kar­tą jis nu­gvel­ bė kaž­ko­kio svar­baus žmo­gaus au­ to­mo­bi­lį. Pir­ma­die­nį teis­me liu­di­jęs bok­so klu­bo „Gon­gas“ va­do­vas Ana­to­li­ jus Mar­ma ti­ki­no ma­tęs V.Se­nec­kį išei­nan­tį iš „Vi­li­jos“ su dviem ru­ sa­kal­biais vy­rais. Jis sė­do į juo­dą BMW tam­sin­tais stik­lais ir iš­va­žia­vo. Pa­na­šiai liu­di­ jo ir ki­tas vy­ras. Taip ban­dy­ta pa­neig­ti, kad tarp V.Se­nec­kio ir H.Dak­ta­ro bu­vo ne­ san­tai­ka. Kal­ti­ni­me tei­gia­ma, kad 1993ių­jų rugp­jū­čio 27 die­ną „Vi­li­jos“ komp­lek­so spor­to sa­lė­je H.Dak­ ta­ras šį ne­pak­lus­nų ir ne­no­rė­ju­sį da­ly­tis pel­nu vy­rą pa­smau­gė, o jo pa­ran­ki­niai iš­ve­žė la­vo­ną ir už­ka­ sė ne­nus­ta­ty­to­je vie­to­je. Dar vie­nas liu­dy­to­jas ti­ki­no gir­ dė­jęs iš ka­lė­ji­mo drau­go, kad po mi­ni­mos nu­žu­dy­mo da­tos tas jį bu­vo su­ti­kęs Mask­vo­je.

Kal­ti­ni­me – nu­žu­dy­mo de­ta­lės

Pa­na­šių liu­di­ji­mų pir­ma­die­nį ne­ trū­ko kal­bant apie R.Ga­nu­saus­ko li­ki­mą. Kal­ti­ni­me tei­gia­ma, kad 1993 me­tų spa­lio 7 die­ną „Vi­li­jos“ res­ to­ra­ne žu­vu­sių pen­kių gau­jai pri­ ski­ria­mų vy­rų su­šau­dy­mo už­sa­ko­ vu H.Dak­ta­ras lai­kė sa­vo gi­mi­nai­tį R.Ga­nu­saus­ką. Ker­šy­da­mas už tai, va­dei­va suor­ga­ni­za­vo kerš­to ak­ci­ją ir pa­ts jo­je da­ly­va­vo. 1993 me­tų gruo­džio 25-ąją kar­ tu su ke­liais ki­tais gau­jos na­riais H.Dak­ta­ras at­va­žia­vo į Ža­ga­rės gat­vę, kur vie­na­me na­mų slaps­tė­si Mon­go­las. Jam bu­vo pa­sa­ky­ta, kad gi­mi­nai­tis no­ri tai­ky­tis. Su­si­do­ ro­ji­mas, kaip tei­gia­ma kal­ti­ni­me, įvy­ko Kau­no ra­jo­ne, And­riuš­ko­nių miš­ke. Ten nu­šau­tas R.Ga­nu­saus­ kas ir bu­vęs už­kas­tas. Nuo to lai­ko ar­ti­mie­ji šio vy­ro ne­ma­tė ir ne­su­lau­kė iš jo jo­kių ži­ nių. Kū­nas iki šiol ne­ras­tas. Ma­tė gy­vą po mir­ties

Pir­ma­die­nį liu­di­ju­si H.Dak­ta­ro pus­se­se­rė, dir­bu­si „Vi­li­jos“ komp­ lek­so di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja, pa­sa­ko­jo jau po kal­ti­ni­mo įvar­di­ ja­mos nu­žu­dy­mo die­nos ma­čiu­si R.Ga­nu­saus­ko sa­vo mo­čiu­tei at­ siųs­tą svei­ki­ni­mo at­vi­ru­ką su Ka­ lė­do­mis ir Nau­jai­siais me­tais. H.Dak­ta­ro ma­mos se­suo pa­sa­ko­ jo 1994-ai­siais su drau­ge už­su­ku­ si pas te­tą Ma­ry­tę, R.Ga­nu­saus­ko mo­čiu­tę, iš­si­bur­ti kor­to­mis. Lip­ da­ma laip­tais ji su­ti­ku­si R.Ga­nu­ saus­ką, ku­ris bu­vo il­gais plau­kais. Vė­liau ta pa­ti te­ta Ma­ry­tė jai ro­ džiu­si anū­ko at­siųs­tus svei­ki­ni­mo at­vi­ru­kus. Dar įdo­mes­nę is­to­ri­ją pa­pa­sa­ko­ jo kau­nie­tė, ku­ri tei­gė pui­kiai ži­no­ ju­si Lo­re­tos ir Ri­man­to Ga­nu­saus­ kų gy­ve­ni­mą. Ne­va jie su­si­pa­ži­no pirk­da­mi pas jos kai­my­nę nar­ko­ti­

„„Pa­gal­ba: H.Dak­ta­ro žmo­na Ra­mu­tė ir ma­ma Jad­vy­ga Dak­ta­rie­nės pir­ma­die­nį ne tik bu­či­niais pa­lai­kė gau­

jos va­dei­va va­di­na­mą vy­rą, bet ir ti­ki­no šei­mos tur­tus už­dir­bu­sios pa­čios. 

kus. Aist­ra taip su­lieps­no­ju­si, kad vie­ną nak­tį Lo­re­ta vien su nak­ti­ niais bal­ti­niais pa­bė­go su Ri­man­ tu į Pa­lan­gą. Vė­liau R.Ga­nu­saus­kas iš­va­žia­vo į Pie­tų Ame­ri­ką, o liu­dy­to­jos pa­žįs­ ta­mi jam sko­li­no pi­ni­gus.

Jad­vy­ga Dak­ta­rie­ nė pa­sa­ko­jo ne tik ne­pra­lo­bu­si iš sa­ vo gar­sio­jo sū­naus Hen­ri­ko veik­los, bet ir pa­ti nuo­lat pa­dė­ ju­si jo šei­mai. Liu­dy­to­jas – ka­lė­ji­mo juok­da­rys

Kal­ti­ni­mas re­mia­si ne tik ke­liais su tei­sė­sau­ga bend­ra­dar­biau­jan­ čiais gau­jos na­riais, bet ir nu­teis­ tai­siais, ku­rie yra ne­tie­sio­gi­niai įvy­kių liu­dy­to­jai ir apie žmog­žu­ dys­tes kal­ba tai, ką pa­tys yra gir­ dė­ję iš ki­tų ka­li­nių. Sie­kiant pa­neig­ti to­kius liu­di­ji­ mus į Klai­pė­dą pa­sa­ky­ti „tie­sos“ at­va­žia­vo ke­li bu­vę ka­li­niai. Vie­

nas jų ti­ki­no, kad apie nu­žu­dy­mus kal­bė­jęs toks Le­kau­nin­kas – nu­ teis­tų­jų pa­juo­kos ob­jek­tas, ku­ris ga­li pa­sa­ky­ti bet ką, ko pa­pra­šys by­los ty­rė­jai. Ki­tas, pa­sku­ti­nį kar­tą už po­vei­kį liu­dy­to­jui teis­tas vy­ras ti­ki­no, kad R.Ga­nu­saus­kas 1994 me­tais pas jį bu­vo atė­jęs pra­šy­ti prie­glau­dos, ta­ čiau šis ne­tu­rė­jęs vie­tos, to­dėl ne­ lei­dęs sa­vo na­muo­se slėp­tis. Bu­vę kai­my­nai bei ka­lė­ji­mo drau­gai, pa­si­šo­vę „at­skleis­ti teis­ mui tei­sy­bę“, ti­ki­no, jog dau­ge­lis jau­nų vy­rų pa­tys vyk­dė nu­si­kal­ ti­mus ir pri­si­deng­da­vo au­to­ri­te­tą tu­rė­ju­sio Hen­ri­ko var­du. „Jis bu­vo vi­sų drau­gas“, – tei­ gė vie­nas liu­dy­to­jų, ti­ki­nu­sių, kad H.Dak­ta­ras ne toks, ko­kiu yra vaiz­ duo­ja­mas ži­niask­lai­do­je. Bu­hal­te­rė pir­ko že­mės

Pir­ma­die­nį teis­me ne­ma­žai kal­bė­ta apie Dak­ta­rų šei­mos tur­tus. Jad­vy­ga Dak­ta­rie­nė pa­sa­ko­ jo ne tik ne­pra­lo­bu­si iš sa­vo gar­ sio­jo sū­naus Hen­ri­ko veik­los, bet ir pa­ti nuo­lat pa­dė­ju­si jo šei­mai. 73 me­tų mo­te­ris ti­ki­no vi­są gy­ve­ ni­mą sun­kiai dir­bu­si, pi­ni­gus in­

Vy­tau­to Pet­ri­ko nuo­tr.

ves­ta­vu­si į ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą bei vers­lą. Prie liu­dy­to­jų tri­bū­nos sto­jo ir iš­ti­ki­mo­ji H.Dak­ta­ro žmo­na Ra­ mu­tė. Ji aiš­ki­no, kaip šei­ma įsi­gi­jo ke­lių šim­tų kvad­ra­ti­nių met­rų plo­ to na­mą. Ti­ki­no, kad tai jos šei­mos na­mas, tam tin­ka­mu mo­men­tu iš­plės­tas, kad ja­me tilp­tų ir trys suau­gę po­ ros vai­kai. R.Dak­ta­rie­nė tei­gė, kad ke­lis šim­tus tūks­tan­čių li­tų jai pa­do­va­ no­jo Ka­na­do­je gy­ve­nęs gi­mi­nai­tis, dar di­des­nę do­va­ną jai įtei­kęs jos pa­čios bro­lis. Liu­dy­ti teis­me bu­vo pa­kvies­ta ir vy­res­nio­ji R.Dak­ta­rie­nės se­suo Ja­ni­na Ma­sai­tie­nė. Mo­te­ris ti­ki­ no pa­ty­ru­si daug skau­džių iš­gy­ ve­ni­mų įro­di­nė­da­ma, kad Za­ra­ sų ra­jo­ne įsi­gy­tas že­mės skly­pas ir ja­me pa­sta­ty­ti sta­ti­niai yra ne svai­ nio H.Dak­ta­ro, o jos, vi­są gy­ve­ni­mą dir­bu­sios bu­hal­te­re, tur­tas. H.Dak­ta­ro te­ta, pa­liu­di­ju­si sū­ nė­no nau­dai, po­sė­džio me­tu pa­ bu­čia­vo gi­mi­nai­tį ir pa­lin­kė­jo jam sėk­mės. Už gro­tų sė­din­čio gi­mi­ nai­čio vaiz­das iki aša­rų su­jau­di­no mo­te­rį.

Kai­my­nei smo­gęs E.Os­ta­pen­ka pa­te­ko į po­li­ci­ją As­ta Alek­sė­jū­nai­tė a.aleksejunaite@kl.lt

Skan­da­lin­ga­sis at­li­kė­jas Eu­ge­ni­jus Os­ta­pen­ka pir­ma­die­nį nu­ga­ben­tas į po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tą už tai, kad ke­lis kar­tus smo­gė gre­ti­mo na­mo gy­ven­to­jai.

„„Areš­ti­nė: skan­da­lin­ga­jam E.Os­ta­pen­kai ne pir­mą kar­tą ten­ka iš­si­blai­

vy­ti už gro­tų. 

Vy­tau­to Liau­dans­kio nuo­tr.

In­ci­den­tas nu­ti­ko pir­ma­die­nį Žar­ dės mik­ro­ra­jo­ne. Pa­sak nu­ken­tė­ ju­sios klai­pė­die­tės, ji prie vie­no dau­gia­bu­čio šne­ku­čia­vo­si su kai­ my­nais. Tuo me­tu pro ša­lį, ne­ši­nas plas­ ti­ki­niu alaus bu­te­liu, ėjo E.Os­ta­ pen­ka. Vy­ras kai­my­nams pa­si­ro­dė esąs iš­gė­ręs. Su­si­žo­džia­vęs su lau­ ke prie dau­gia­bu­čio laip­ti­nės sto­

vi­nia­vu­siais kai­my­nais, E.Os­ta­ pen­ka pa­gra­si­no mo­te­riai. „Jis pa­sa­kė, kad aš mir­siu. Iš pra­ džių neatk­rei­piau dė­me­sio, jis lyg ir nuė­jo ša­lin. Ta­čiau po ke­lių mi­nu­ čių su­grį­žo ir tren­kė“, – pa­sa­ko­jo nu­ken­tė­ju­sio­ji. Skan­da­lais iš­gar­sė­jęs E.Os­ta­pen­ ka priė­jo prie mo­ters ir ėmė ges­ti­ku­ liuo­ti abiem ran­ko­mis. Vy­ras esą dar pa­sa­kė, kad tu­ri pui­kią klau­są, nes yra mu­zi­kan­tas. „Aš ne­si­ti­kė­jau, kad jis man smogs. Ta­čiau šis ke­lis kar­ tus abiem ran­ko­mis kir­to man per gal­vą“, – krau­po klai­pė­die­tė. Gy­ven­to­jai iš­kvie­tė po­li­ci­ją. At­ vy­kus pa­tru­liams nu­ken­tė­ju­sią­ją ir E.Os­ta­pen­ką ža­dė­ta į ko­mi­sa­ria­tą ga­ben­ti tuo pa­čiu au­to­mo­bi­liu.

Ta­čiau smur­tą pa­ty­ru­si mo­te­ris at­si­sa­kė sės­tis į po­li­ci­jos au­to­mo­ bi­lį. „Ne­bent jam bū­tų už­dė­ję ant­ ran­kius. Tai­gi aš nu­spren­džiau iki po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to nu­žings­niuo­ ti pės­čio­mis“, – pa­sa­ko­jo mo­te­ris. Klai­pė­dos 2-aja­me po­li­ci­jos ko­ mi­sa­ria­te mo­te­ris dėl pa­tir­to smur­ to pa­ra­šė pa­reiš­ki­mą. Ta­čiau į me­di­kus nu­ken­tė­ju­sio­ ji ne­si­krei­pė. E.Os­ta­pen­kai po­li­ci­jo­je nu­sta­ ty­tas di­des­nis nei 2 pro­mi­lių gir­ tu­mas. Skan­da­lin­ga­sis klai­pė­die­ tis dėl chu­li­ga­niz­mo už­da­ry­tas į areš­ti­nę. Teis­mas ant­ra­die­nį spręs, ko­kią nuo­bau­dą tai­ky­ti ne pir­ mą kar­tą į konf­lik­tus įsi­ve­lian­čiam E.Os­ta­pen­kai.


8

antrADIENIS, birželio 19, 2012

ekonomika

OMX Vilnius OMX RigaOMX Tallinn kl.lt/naujienos/ekonomika

Valiutų kursai kiekis Santykis

Bal­ta­ru­si­jos rub­lis 10000 3,2832 DB sva­ras ster­lin­gų 1 4,2671 JAV do­le­ris 1 2,7217 Ka­na­dos do­le­ris 1 2,6669 Lat­vi­jos la­tas 1 4,9558 Len­ki­jos zlo­tas 10 8,1282 Nor­ve­gi­jos kro­na 10 4,5784 Ru­si­jos rub­lis 100 8,4534 Švei­ca­ri­jos fran­kas 1 2,8742

+0,9 %

+0,02 %

pokytis

–0,3793 % +0,4378 % –0,5008 % –0,1722 % +0,0061 % +0,9539 % –0,4003 % +0,1742 % –0,0383 %

Vakar Tink­las

A 95

Dy­ze­li­nas

Du­jos

„Sta­toil“

4,77

4,47

2,42

„Apoil“

4,72

4,43

2,42

Ne­su­lau­ku­si so­cia­li­nių par­tne­rių pa­lai­ ky­mo Vy­riau­sy­bė krei­pė­si į Tri­ša­lę ta­ry­ bą su pra­šy­mu, kad ši pri­tar­tų di­din­ti mi­ ni­ma­lią mė­ne­sio al­gą (MMA) 50 li­tų nuo lie­pos pra­džios. Ta­čiau ta­ry­bos na­rių nuo­mo­nės dėl MMA vėl iš­si­sky­rė. Prog­ no­zuo­ja­ma, kad, įver­ti­nu­si vi­sus siū­ly­ mus, Vy­riau­sy­bė ga­li pa­teik­ti Sei­mui sa­ vo va­rian­tą. Pro­fe­si­nės są­jun­gos sie­kia, kad MMA di­dė­tų spar­čiau.

Vi­d. kai­na vi­so ap­tar­na­vi­mo de­ga­li­nių tink­luo­se. Šal­ti­nis: www.de­ga­lu­kai­nos.lt WTI naf­ta„Brent“ naf­ta+1,11 %

Ne­su­ta­ria ­ dėl mė­ne­sio al­gos

De­ga­lų kai­nos

Šiandien Valiuta

82,52 dol. už 1 brl. 95,89 dol. už 1 brl.

12

proc.

ša­lies gy­ven­to­jų re­gu­lia­riai va­žiuo­ja į Len­ki­ją ap­si­pirk­ti.

Elekt­ra ru­siš­ka, kai­nos eu­ro­pi­nės Lie­tu­vai vis dar ne­tu­rint elekt­ros jung­čių su Len­ki­ja ir Šve­di­ja, bet jau nuo va­kar įsi­lie­jus į Šiau­rės ša­lių elekt­ros pre­ky­bos bir­žą „Nord Pool Spot“, už elekt­rą reiks mo­kė­ti dau­giau. Jo­li­ta Ma­žei­kie­nė j.mazeikiene@diena.lt

Skaid­ru ir kon­ku­ren­cin­ga

Nors Lie­tu­va elekt­ros jung­ti­mis vis dar nė­ra su­jung­ta nei su že­my­ni­ nės Eu­ro­pos, nei su Šiau­rės ša­lių elekt­ros rin­ka ir dau­giau­sia jos im­ por­tuo­ja iš Ru­si­jos, jau nuo va­kar elekt­ra Lie­tu­vo­je pre­kiau­ja­ma pa­ gal di­džiau­sios pa­sau­ly­je elekt­ros pre­ky­bos bir­žos „Nord Pool Spot“ tai­syk­les. Iki šiol Lie­tu­vo­je pa­gal „Nord Pool Spot“ prin­ci­pus vei­kė vie­ti­nė elekt­ros bir­ža, ku­rią val­dė Lie­tu­vos elekt­ros ener­gi­jos rin­kos val­dy­to­ja „Balt­Pool“. „Šian­dien yra la­bai svar­bi die­ na. Šian­dien Lie­tu­va įsi­jun­gia į „Nord Pool Spot“ elekt­ros ener­gi­ jos pre­ky­bos sis­te­mą. Mes nuo­sek­ liai, žings­nis po žings­nio, vis la­biau tam­pa­me eu­ro­pie­tiš­kos elekt­ros sis­te­mos da­li­mi. Ši die­na reiš­kia, kad mū­sų elekt­ros pre­ky­bos sis­te­ ma ati­tin­ka vi­sus „Nord Pool Spot“ stan­dar­tus – skaid­ru­mo ir kon­ku­ ren­cin­gu­mo“, – pir­ma­die­nį spau­ dos kon­fe­ren­ci­jo­je Vy­riau­sy­bė­je žur­na­lis­tams sa­kė prem­je­ras And­ rius Ku­bi­lius. Už di­des­nę kai­ną

Nors pre­ky­ba elekt­ros ener­gi­ja skaid­ri ir kon­ku­ren­cin­ga, ne­sle­pia­ ma, jog elekt­ros ener­gi­ja Lie­tu­vo­je, pre­kiau­jant skan­di­na­vų „Nord Pool Spot“ bir­žo­je, ga­li pa­brang­ti. Pa­sak ener­ge­ti­kos mi­nist­ro Ar­ vy­do Sek­mo­ko, re­mian­tis Lie­tu­ vos elekt­ros per­da­vi­mo tink­lų val­ dy­to­jos „Litg­rid“ pro­gno­zė­mis, elekt­ros ener­gi­jos kai­na „Nord Pool Spot“ bir­žo­je ga­li pa­di­dė­ti iki 24 ar 25 cen­tų už ki­lo­vat­va­lan­dę. O Lie­tu­vos elekt­ros bir­žo­je vi­du­ti­nė kai­na ge­gu­žę sie­kė 13,787 cen­to už ki­lo­vat­va­lan­dę (be PVM). Mi­nist­ras pa­brė­žė, kad Lie­tu­va ir to­liau iš­lie­ka pri­klau­so­ma nuo elekt­ros ener­gi­jos im­por­to iš Ru­ si­jos, to­dėl yra bū­ti­nos elekt­ros jung­tys, be to, anot jo, svar­bu di­ din­ti sa­vo elekt­ros ga­my­bos pa­jė­ gu­mus. „Ta pri­klau­so­my­bė ir to­liau iš­lie­ ka. Bir­žos veik­los pra­džia ir elekt­ ros kai­nos nė­ra su­si­ję da­ly­kai, ta­ čiau di­de­lė pri­klau­so­my­bė nuo elekt­ros im­por­to iš Ru­si­jos ke­ lia su­si­rū­pi­ni­mą. Vėl ma­to­me, jog elekt­ros kai­na smar­kiai pa­di­dė­ ja. Ma­to­me, kad rei­ka­lin­gos elekt­ ros jung­tys ir ga­li­my­bė gau­ti kon­ ku­ren­cin­gą elekt­ros ener­gi­ją iš ki­tų

šal­ti­nių, ne iš Ru­si­jos. To­dėl ir sa­ vos ge­ne­ra­ci­jos vys­ty­mas yra la­bai svar­bus, jei­gu mes no­ri­me ir to­liau tu­rė­ti ga­na kon­ku­ren­cin­gą elekt­ ros kai­ną. Šian­dien ta kai­na nė­ ra kon­ku­ren­cin­ga, tai ma­to­me iš tų elekt­ros kai­nų svy­ra­vi­mų, ku­ rie, de­ja, nuo mū­sų ne­prik­lau­so“, – sa­kė A.Sek­mo­kas.

Ar­vy­das Sek­mo­kas:

Bir­žos veik­los pra­ džia ir elekt­ros kai­ nos nė­ra su­si­ję da­ ly­kai, ta­čiau di­de­lė pri­klau­so­my­bė nuo elekt­ros im­por­to iš Ru­si­jos ke­lia su­si­rū­ pi­ni­mą.

Lau­kia lat­vių

Lie­tu­vos elekt­ros per­da­vi­mo tink­lų val­dy­to­jos „Litg­rid“ va­do­vas Vir­ gi­li­jus Po­de­rys pa­brė­žė, kad Lie­ tu­vai svar­bus ir Lat­vi­jos pri­si­jun­ gi­mas prie „Nord Pool Spot“. „Lau­kia­me, kai nuo sau­sio 1 d. įsi­jungs Lat­vi­ja, tuo­met vi­sos trys Bal­ti­jos ša­lys bus bend­ra rin­ka Šiau­rės ša­lių rin­ko­je. Pa­ly­gin­ki­ me – šian­dien Lie­tu­vo­je kai­na nu­ si­sto­vė­jo apie 24 cen­tus, o Es­ti­jo­je – apie 10 cen­tų. Taip yra dėl to, kad Lat­vi­ja nė­ra Šiau­rės ša­lių pre­ky­bi­ nės sis­te­mos da­lis. La­bai ti­ki­mės ir la­bai no­ri­me, kad sau­sio 1 d. Lat­vi­ ja pri­si­jung­tų prie Es­ti­jos ir Lie­tu­ vos“, – kal­bė­jo V.Po­de­rys. Šie­met sau­sį bend­ro­vių „Litg­ rid“, Lat­vi­jos „Augstsp­rie­gu­ma Tikls“, Es­ti­jos „Ele­ring“ ir „Nord Pool Spot“ pa­si­ra­šy­ta­me ke­ti­ni­mų pro­to­ko­le tri­jų Bal­ti­jos ša­lių elekt­ ros per­da­vi­mo val­dy­to­jai iš­reiš­kė ke­ti­ni­mą įsi­gy­ti „Nord Pool Spot“ ak­ci­jų ir da­ly­vau­ti val­dy­me. „Nord Pool Spot“ kai­nų zo­na 2010-ųjų ba­lan­dį įdieg­ta Es­ti­jo­je, o to­les­nę in­teg­ra­ci­ją tu­rė­tų už­tik­ rin­ti nu­ma­to­mos ties­ti jung­tys tarp Lie­tu­vos bei Šve­di­jos ir Es­ti­jos bei Suo­mi­jos. Vil­tis – jung­tys

Kai ku­rie ana­li­ti­kai pa­brė­žia, kad kol Lie­tu­va ne­tu­ri elekt­ros jung­čių su Skan­di­na­vi­jos ša­li­mis, ti­kė­tis ma­ žes­nių elekt­ros kai­nų ne­rei­kė­tų. „Di­des­nių ga­li­my­bių rink­tis iš

dau­giau elekt­ros par­da­vė­jų ir nau­ do­tis že­mes­nė­mis elekt­ros kai­no­ mis Lie­tu­va tu­rės, tik kai bus pa­sta­ ty­tos elekt­ros jung­tys tarp Suo­mi­jos bei Es­ti­jos (2014 m.) ir tarp Lie­tu­ vos bei Šve­di­jos (2015 m.). Be abe­ jo, da­ly­va­vi­mas bend­ro­je Eu­ro­pos elekt­ros bir­žo­je su­si­jęs su ga­li­my­be ne tik įsi­gy­ti elekt­ros kon­ku­ren­cin­ ga kai­na, bet ir par­duo­ti Lie­tu­vo­ je pa­ga­min­tą elekt­rą. No­ri­si ti­kė­ tis, kad po de­šimt­me­čio tu­rė­si­me ne tik po­rei­kį pirk­ti, bet ir ga­li­my­ bę par­duo­ti Lie­tu­vo­je ga­mi­na­mą elekt­rą“, – pir­ma­die­nį iš­pla­tin­ta­ me ko­men­ta­re ci­tuo­ja­mas „Swed­ bank“ vy­riau­sia­sis eko­no­mis­tas Ne­ri­jus Ma­čiu­lis. „Nor­dea Bank Lie­tu­vos“ vy­ riau­sia­sis eko­no­mis­tas Žy­gi­man­ tas Mau­ri­cas nea­be­jo­ja, kad Lie­tu­ vos pri­si­jun­gi­mas prie „Nord Pool Spot“ pa­di­dins skaid­ru­mą bei kon­ ku­ren­ci­ją Lie­tu­vos elekt­ros rin­ko­je ir at­vers pla­tes­nes ga­li­my­bes Lie­ tu­vos įmo­nėms bei gy­ven­to­jams pa­si­rink­ti pi­giau­sią elekt­ros ener­ gi­jos tie­kė­ją. „In­teg­ra­ci­ja į bend­rą Šiau­rės ša­lių, o vė­liau – ir vi­sos Eu­ro­pos elekt­ros rin­ką il­gai­niui su­da­rys są­ ly­gas Lie­tu­vo­je vei­kian­čioms įmo­ nėms pirk­ti ki­to­se ša­ly­se pa­ga­min­tą elekt­rą pa­na­šia kai­na kaip ir jų kon­ ku­ren­tams ša­ly­se kai­my­nė­se, o tai tei­gia­mai at­si­lieps Lie­tu­vos įmo­nių kon­ku­ren­cin­gu­mui, nes su­ma­žins ne­pa­lan­kių elekt­ros kai­nų po­ky­čių ri­zi­ką“, – tei­gė Ž.Mau­ri­cas. Kar­tu jis pa­brė­žė, jog Lie­tu­va tu­ri įgy­ven­din­ti elekt­ros jung­čių, su­jung­sian­čių Bal­ti­jos ir Skan­di­ na­vi­jos re­gio­nus, pro­jek­tus. „Tik įgy­ven­di­nu­si šiuos stra­te­giš­kai svar­bius pro­jek­tus Lie­tu­va ga­ lės vi­sa­pu­siš­kai iš­nau­do­ti bend­ ros „Nord Pool Spot“ elekt­ros rin­ kos tei­kia­mas ga­li­my­bes“, – sa­kė Ž.Mau­ri­cas.

Šim­tai įmo­nių iš po­ros de­šim­čių ša­lių „Nord Pool Spot“ bir­žo­je elekt­ros ener­gi­ja pre­kiau­ja 350 įmo­nių iš 20 ša­lių. Jai va­do­vau­ja Šiau­rės ša­ lių skirs­to­mų­jų sis­te­mų val­dy­to­jai „Fing­rid“, „Ener­gi­net.dk“, „Stat­nett“ ir „Svens­ka Kraft­nat“. Skan­di­na­vi­jos ša­ly­se bir­žo­je nu­per­ka­ma apie 70 pro­c. vi­so ša­lių su­var­to­ja­mo elekt­ ros kie­kio.

„„In­teg­ra­ci­ja: ma­žes­nės elekt­ros kai­nos elekt­ros bir­žo­je „Nord Pool

Spot“ Lie­tu­va ga­li ti­kė­tis 2015 m., kai Lie­tu­vą su Šiau­rės ša­li­mis su­ jungs elekt­ros jung­tis. Ša­rū­no Ma­žei­kos (BFL) nuo­tr.

Jung­tis „Nord­Balt“ „Nord­Balt“ pro­jek­to tiks­las – nu­ties­ti tarp­sis­te­mi­nę jung­tį tarp Lie­tu­vos ir Šve­di­jos elekt­ros ener­gi­jos per­da­vi­ mo sis­te­mų. Jung­ties il­gis – apie 450 km, ga­lia – 700 MW. Ją su­da­ry­tų aukš­ tos įtam­pos nuo­la­ti­nės sro­vės po­van­ de­ni­nis bei po­že­mi­nis ka­be­liai ir kei­ tik­lių sto­tys Lie­tu­vo­je bei Šve­di­jo­je. Per­nai gruo­dį bu­vo baig­tas tarp­tau­ti­

nės elekt­ros jung­ties „Nord­Balt“ ka­be­ lio ban­dy­mas ir Šve­di­jo­je pra­dė­ta jo ga­my­ba. 900 km il­gio ka­be­lis bus ga­ mi­na­mas 15 mė­ne­sių, pra­dė­ti jį ties­ti Bal­ti­jos jū­ro­je pla­nuo­ja­ma 2014 m. ko­ vą. Nu­ma­to­ma jung­ties eksp­loa­ta­ci­jos pra­džia – 2015-ųjų gruo­dis. Pre­l i­mi­na­r i pro­jek­to kai­na yra 1,9 mlrd. li­tų.

Jung­tis „Lit­Pol­Link“ Lie­tu­vos ir Len­ki­jos elekt­ros ener­gi­jos jung­tis „Lit­Pol­Link“ Bal­ti­jos ša­lių ener­ ge­ti­kos sis­te­mas su­jungs su Va­ka­rų Eu­ro­pos ener­ge­ti­kos sis­te­mo­mis, pri­ si­dės plė­to­jant bend­rą Eu­ro­pos elekt­ ros rin­ką ir di­dins ener­gi­jos tie­ki­mo pa­ti­ki­mu­mą. Nu­ma­to­ma 500 MW ga­ lios Lietuvos–Lenkijos jung­ties eksp­loa­ta­ci­jos pra­džia – 2015-ie­ji.

na­v i­mo do­k u­men­t ų Len­k i­jo­je, pa­ siek­ti su­si­ta­ri­mus su že­mės sa­vi­nin­ kais šio­je vals­ty­bė­je. Me­tų pa­bai­go­ je paaiš­kės nuo­la­t i­nės sro­vės in­tar­ po Aly­taus TP ran­go­vas, ku­r is su­ pro­jek­tuos ir pa­sta­tys įren­gi­nius. Iki 2014-ųjų pla­nuo­ja­ma gau­t i lei­d i­mą ties­ti 400 kW elekt­ros ener­gi­jos li­ni­ ją Len­ki­jos te­ri­to­ri­jo­je.

Iki 2012 m. pa­bai­gos pla­nuo­ja­ma Pre­li­mi­na­ri pro­jek­to kai­na – 1,28 mlrd. baig­ti kon­sul­ta­ci­jas dėl te­ri­to­ri­jų pla­ li­tų.


9

antrADIENIS, birželio 19, 2012

pasaulis So­cia­lis­tų­ per­ga­lė

Su­tin­ka ­ de­rė­tis

Pas­kel­bė apie rin­ki­mus

Pran­cū­zi­jos so­cia­lis­tai lai­mė­ jo dau­gu­mą par­la­men­te. O de­ši­nių­jų Na­cio­na­li­nis fron­ tas pir­mą kar­tą nuo 1998 m. grįž­ta į Na­cio­na­li­nį Su­si­rin­ki­ mą – su dviem vie­to­mis, iš­ ko­vo­to­mis ša­lies pie­tuo­se. N.Sar­ko­zy par­ti­ja UMP ir jos są­jun­gi­nin­kai ga­vo 229 vie­ tas.

Ira­nas yra pa­si­ren­gęs su­ stab­dy­ti prieš­ta­rin­gai ver­ ti­na­mą ura­no sod­ri­ni­mą iki 20 pro­c., jei­gu Eu­ro­ pa už­tik­rin­tų bran­duo­li­ nio ku­ro tie­ki­mą jo reak­ to­riams. Tai sa­vo tink­la­la­ py­je pa­skel­bė Ira­no pre­ zi­den­tas Mah­mou­das Ah­ ma­di­ne­ja­das.

Bal­ta­ru­si­jos pre­zi­den­tas Aliak­sand­ras Lu­ka­šen­ka pa­ skel­bė, kad ša­lies par­la­men­ to rin­ki­mai vyks šių me­tų rug­sė­jo 23 d. Drau­ge A.Lu­ka­ šen­ka per­spė­jo, kad prie nie­ ko iš išo­rės ne­tu­ri de­rin­tis ir to ne­da­rys, nes „Bal­ta­ru­si­ ja – su­ve­re­ni vals­ty­bė ir ne­ priims jo­kio ki­ši­mo­si“.

De­mok­ra­ti­jos dai­gas Egip­te vys­ta

Il­gai purkš­ta­vę prieš tau­py­mą grai­ kai su­si­vo­kė, kad pa­si­trau­kus iš eu­ ro zo­nos bus dar blo­giau. Tai­gi, Grai­ ki­jo­je po­li­ti­nis sta­bi­ lu­mas, re­gis, iš­lai­ky­ tas. Tik ar to pa­kaks kri­zei įveik­ti – ne­ži­ nia.

Egip­te pa­kvi­po ka­ri­niu per­vers­ mu. Ša­lį val­dan­ti ka­ri­nė val­džia nu­ta­rė skelb­ti sa­vo įsta­ty­mus.

„„Per­ga­lė: Eu­ro­pai iš­šū­kio mes­ti ne­no­rin­tys grai­kų po­li­ti­kai su­ge­bė­jo lai­

mė­ti rin­ki­mus, tik ar su­ge­bės iš­ves­ti ša­lį iš kri­zės, ku­rią pa­tys su­kė­lė, – su­dė­tin­gas klau­si­mas. „Reu­ters“ nuo­tr.

Eu­ro­pos už ūsų ne­tam­pys De­ši­nių­jų trium­fas

Kraš­tu­ti­ne de­ši­nią­ja va­di­na­mai par­ti­jai „Sy­ri­za“ pa­vy­ko su­rink­ti net 26,57 pro­c. bal­sų, ta­čiau šį kar­ tą su­bliz­gė­jo ir pa­grin­di­nės Grai­ki­ jos par­ti­jos, ypač kon­ser­va­to­riai. Jų ved­lys An­to­nis Sa­ma­ras džiau­gė­si. „Šian­dien Grai­ki­jos žmo­nės pa­ reiš­kė sa­vo va­lią pa­si­lik­ti eu­rą. Mes pra­šo­me vi­sų par­ti­jų, ku­rios pri­ta­ ria tiks­lui iš­lai­ky­ti ša­lį eu­ro zo­no­ je, <...> pri­si­jung­ti prie na­cio­na­ li­nės vie­ny­bės vy­riau­sy­bės. Ša­lis ne­tu­ri pra­ras­ti nė mi­nu­tės“, – sa­ kė A.Sa­ma­ras. Kon­ser­va­to­riai ga­vo tiek bal­sų, kiek jiems pa­kaks sie­kiant do­mi­ nuo­ti ša­lies po­li­ti­nė­je pa­dan­gė­je. Tie­sa, Grai­ki­jo­je ga­na neįp­ras­ta, bet de­ši­nie­ji tu­rės ei­ti ko­ja ko­jon su kai­riai­siais so­cia­lis­tais iš par­ti­ jos „Pa­sok“. Juk „Nau­jo­sios de­mok­ra­ti­jos“ par­ti­ja ga­vo 30,04 pro­c. rin­kė­jų pa­lai­ky­mą, tai­gi, nau­ja­ja­me 300 vie­tų par­la­men­te tu­rė­tų gau­ti 129 vie­tas, nes pir­mą vie­tą rin­ki­muo­se užė­mu­siai par­ti­jai su­tei­kia­ma pa­ pil­do­mai 50 man­da­tų. „Pa­sok“, jei pri­si­dės prie koa­li­ci­ jos, už­si­tik­rins 33 vie­tas. Tai­gi, jei „Nau­jo­ji de­mok­ra­ti­ja“ ir „Pa­sok“ su­for­muos koa­li­ci­ją, tau­py­mo ša­ li­nin­kų par­la­men­te bus 162, o be­ si­prie­ši­nan­čių jam – 121. Ža­da lai­ky­tis įsi­pa­rei­go­ji­mų

Svar­biau­sias klau­si­mas, ku­ris nea­be­ jo­ti­nai guls ant de­ry­bų sta­lo, – koks bus nau­jo­sios vy­riau­sy­bės po­žiū­ris į tarp­tau­ti­nių kre­di­to­rių są­ly­gas?

Kon­ser­va­to­rių ly­de­ris An­to­nis Sa­ma­ras pa­ža­dė­jo gerb­ti Grai­ki­jos įsi­pa­rei­go­ji­mus, bet sa­kė no­rin­ tis su­švel­nin­ti ne­po­pu­lia­raus ES ir Tarp­tau­ti­nio va­liu­tos fon­do (TVF) fi­nan­si­nės pa­gal­bos su­si­ta­ri­mo są­ ly­gas, pa­gal ku­rias mai­nais į mi­li­ jar­dus bu­vo įves­tos griež­tos tau­ py­mo prie­mo­nės. Įsi­pa­rei­go­ji­mų vyk­dy­mą pa­rė­mė ir „Pa­sok“.

Šian­dien Grai­ki­jos žmo­nės pa­reiš­kė sa­ vo va­lią pa­si­lik­ti eu­rą. Šių par­ti­jų pa­grin­di­nis opo­nen­ tas jau­na­sis Grai­ki­jos kraš­tu­ti­nių kai­rių­jų „Sy­ri­zos“ par­ti­jos ly­de­ ris Alek­sis Tsip­ras pa­reiš­kė, kad nė vie­nai par­ti­jai, ku­ri ke­ti­na rem­ ti kre­di­to­rių rei­ka­la­vi­mus, ne­ke­ti­ na ties­ti ran­kos. „Mes at­sto­vau­ja­me dau­gu­mai žmo­nių, ku­rie ne­pri­ta­ria su­si­ta­ri­ mui dėl fi­nan­si­nės pa­gal­bos“, – at­ rė­žė A.Tsip­ras. Vi­suo­me­nė pyks­ta

Tie­sa, ana­li­ti­kai pa­ste­bė­jo, kad so­ cia­li­nė įtam­pa Grai­ki­jo­je po šių rin­ ki­mų ga­li kaip rei­kiant išaug­ti. Juk abi koa­li­ci­ją for­muo­jan­čios par­ti­jos il­gą lai­ką do­mi­na­vo ša­lies po­li­ti­nia­me gy­ve­ni­me ir dau­ge­lis Grai­ki­jos gy­ven­to­jų bū­tent jas kal­ ti­na dėl ša­lies bė­dų. Be to, ža­da­mos nau­jos de­ry­bos dėl fi­nan­si­nės pa­gal­bos su­si­ta­ri­mo są­ly­gų pa­ko­re­ga­vi­mo ga­li ne­ten­kin­ti

vi­suo­me­nės, nes žmo­nių pyk­tis dėl di­de­lio al­gų ir pen­si­jų ma­ži­ni­mo au­ga ne die­no­mis, o va­lan­do­mis. Grai­ki­jo­je eko­no­mi­kos re­ce­si­ja trun­ka jau penk­ti me­tai, tad dau­ ge­lis jau­nų grai­kų bal­sa­vo „ko­jo­ mis“ – emig­ruo­da­mi, o vie­tos ži­ niask­lai­da per­spė­ja, kad vals­ty­bei jau lie­pos 20 d. pri­trūks gry­nų­jų vals­ty­bi­nio sek­to­riaus dar­buo­to­jų al­goms ir pen­si­joms.

Po­li­ti­nė su­maiš­tis Egip­te pra­si­ dė­jo po to, kai ša­lies aukš­čiau­sia­ sis teis­mas nu­ro­dė pa­leis­ti par­la­ men­tą, taip pat lei­do gin­či­ja­mam kan­di­da­tui Ah­me­dui Sha­fi­qui da­ ly­vau­ti rin­ki­mų ant­ra­ja­me ra­te. Egip­to ak­ty­vis­tai ir opo­zi­ci­ jos vei­kė­jai to­kį re­ži­mo spren­di­ mą įvar­di­jo kaip ka­ri­nį per­vers­ mą ša­ly­je. „At­gal į ten, kur bu­vo­te“, – sa­ vo pir­ma­ja­me pus­la­py­je di­de­lė­ mis rau­do­no­mis rai­dė­mis skel­ bė ne­prik­lau­so­mas dien­raš­tis „al Sho­rouk“. „Bom­ba: Sha­fi­qas lie­ ka, o par­la­men­tas ne­veiks­nus“, – jam pri­ta­rė li­be­ra­lios pa­krai­pos dien­raš­tis „Wafd“. Rin­ki­mus į asamb­lė­ją prieš ke­ tu­ris mė­ne­sius lai­mė­jo is­la­mis­ tiš­kos jė­gos. Jos pa­skel­bė, kad bu­vu­siems re­ ži­mo aukš­to ran­go pa­rei­gū­nams ir da­bar jau pa­leis­tos val­dan­čio­sios par­ti­jos na­riams bus drau­džia­ma siek­ti užim­ti vie­šuo­sius po­stus de­šimt me­tų. Ta­čiau Kons­ti­tu­ci­nis teis­mas, ku­rio tei­sė­jus pa­sky­rė dar Hos­ ni Mu­ba­ra­ko vy­riau­sy­bė, spren­ di­mą pri­pa­ži­no prieš­ta­rau­jan­čiu kons­ti­tu­ci­jai. Taip teis­mas su­tei­ kė pla­čius įga­lio­ji­mus veik­ti ka­ riuo­me­nei. Ši va­kar pa­skel­bė dek­la­ra­ci­ ją, ku­ri su­tei­kė re­ži­mui įsta­ty­ mų lei­dy­bos, biu­dže­to prie­žiū­ros

funk­ci­jas, taip pat ap­sau­go­jo ka­ ri­nę val­džią nuo bet ko­kios kont­ ro­lės, su­tei­kė ga­lias ve­tuo­ti ka­ro skel­bi­mą ir įga­lio­ji­mus vyk­dy­ti suė­mi­mus. Dau­ge­lis ne­prik­lau­so­mų ste­ bė­to­jų ka­riš­kių veiks­mus įver­ti­no kaip ka­ri­nės dik­ta­tū­ros grį­ži­mą. Ka­riuo­me­nė ar­gu­men­ta­vo, kad dek­la­ra­ci­ja ga­lios tol, kol bus pa­ ra­šy­ta nau­ja ša­lies kons­ti­tu­ci­ja. Ta­čiau opo­zi­ci­ja nea­be­jo­ja, kad nau­jo­jo­je kons­ti­tu­ci­jo­je bus įtvir­ tin­ta ka­ri­nės val­džios įta­ka ir ap­ ri­bo­tos pre­zi­den­to ga­lios. Pre­zi­den­to rin­ki­mų ant­ro­jo tu­ ro re­zul­ta­tai dar la­biau įkai­ti­no pa­dė­tį. Mu­sul­mo­nų bro­li­ja pa­skel­bė, kad jos kan­di­da­tas Mo­ham­me­ das Mur­si lai­mė­jo is­to­ri­nius pre­ zi­den­to rin­ki­mus. Pa­sak Bro­li­jos, M.Mur­si su­rin­ko 52,5 pro­c. bal­ sų, o jo var­žo­vas bu­vęs prem­je­ras A.Sha­fi­qas – 47,5 pro­c. Ta­čiau A.Sha­fi­qo šta­bas ka­ te­go­riš­kai pa­nei­gė Mu­sul­mo­nų bro­li­jos pra­ne­ši­mus. „Mes at­me­ta­me tai ka­te­go­ riš­kai, – žur­na­lis­tams pa­reiš­kė A.Sha­fi­qo kam­pa­ni­jos pa­rei­gū­ nas Mah­mu­das Ba­ra­keh. – Esa­ me ap­stul­bin­ti šio keis­to el­ge­sio, ku­ris pri­lygs­ta rin­ki­mų re­zul­ta­tų pa­gro­bi­mui.“ Mo­ha­me­das el Ba­ra­dei, ži­no­ mas Egip­to po­li­ti­kas, pri­pa­ži­ no, kad ka­riuo­me­nės veiks­mai – „žings­nis at­gal nuo de­mok­ra­ti­jos ir nuo re­vo­liu­ci­jos“. BBC, BNS inf.

Prieš akis – iš­šū­kiai

Tarp­tau­ti­niai kre­di­to­riai ra­mi­no, kad su­teiks pa­ra­mą Grai­ki­jos vy­ riau­sy­bei. ES ly­de­riai pa­ra­gi­no „Nau­ją­ją de­mok­ra­ti­ją“ ir jos ti­kė­ti­ną koa­li­ ci­jos par­tne­rę „Pa­sok“ sku­biai su­ for­muo­ti nau­ją ad­mi­nist­ra­ci­ją, ku­ri ga­lė­tų iš­ves­ti Grai­ki­ją iš sko­lų kri­ zės. „Vi­lia­mės, kad šie rin­ki­mų re­zul­ ta­tai su­da­rys są­ly­gas grei­tai su­for­ muo­ti vy­riau­sy­bę“, – sa­kė ES pre­ zi­den­tas Her­ma­nas Van Rom­puy ir Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas José Ma­nue­lis Bar­ro­so. Vis­gi Vo­kie­ti­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nist­ras Gui­do Wes­ter­wel­le nei­ gė bet ko­kias kal­bas apie ga­li­my­ bę grai­kams de­rė­tis iš nau­jo dėl fi­ nan­si­nės pa­gal­bos są­ly­gų. Taip pat kal­bė­jo ir Vo­kie­ti­jos fi­ nan­sų mi­nist­ras. „Grai­ki­jos ke­lias ne­bus nei trum­pas, nei leng­vas“, – įspė­jo Wolf­gan­gas Schäub­le. Rin­kų ana­li­ti­kai ne­bu­vo la­bai op­ti­mis­tiš­kai nu­si­tei­kę – anot jų, Grai­ki­ja vis tiek ka­da nors ga­li bū­ti pri­vers­ta at­si­sa­ky­ti eu­ro.

„„Įt­vir­ti­no: Egip­to ge­ne­ro­lai pa­ro­dė, kad jie yra tik­rie­ji ša­lies šei­mi­

BNS, BBC, AFP inf.

„Reu­ters“ nuo­tr.

nin­kai. 


6

šeštadienis, gegužės 26, 2012

sveikata

KURKIME JŪSŲ ŠEIMOS TRADICIJAS DRAUGE!

Prenumeratos kaina asmenims – 132 Lt, įmonėms – 160 Lt (132 Lt plius PVM).

Lt PRENUMERATOS AKCIJA 2013 M.

NUOLAT VIS KITAS PRIEDAS NEMOKAMAI Pirmadienis

Su „Klaipėda“ taip pat skaitykite

Antradienis

Verslas ir inovacijos: „Verslo lyderiai“

Trečiadienis Ketvirtadienis

Sporto naujienos: „Euro 2012“, „Eurolyga“, „Olimpiada“ Pramogos ir grožis: „Sveikata“, „Vasaros gidas“, „Metų klaipėdietė“

Penktadienis

Jaunimui: „Kur studijuoti?“

Šeštadienis

Šeimai: „TV diena“, „Moters triumfas“, „Kalėdinis kalendorius“

Kiekvieno mėnesio paskutinis ketvirtadienis

Išsamesnė informacija www.KL.lt ir Platinimo skyriaus tel. (8 46) 397 714. Akcija vyksta iki birželio 30 d.


11

ANTRADIENIS, birželio 19, 2012

sveikata@kl.lt Redaktorė Jolanta Juškevičienė

sveikata

Dėl ne­tin­ka­mo dvi­ra­čio – trau­mos Dvi­ra­tis nė­ra to­ kia ne­kal­ta ir svei­ka trans­por­to prie­mo­nė, kaip kar­tais ma­no­ ma. Spe­cia­lis­tai tvir­ti­ na, kad dvi­ra­ti­nin­kų trau­mos ga­li bū­ti gy­ do­mos ir pu­sę me­tų, o neat­sar­gu­mas va­ žiuo­jant kar­tais bai­ gia­si mir­ti­mi.

Sand­ra Lu­ko­šiū­tė s.lukosiute@kl.lt

Neiš­ven­gia rim­tų trau­mų

Pas­ta­ruo­sius ke­le­tą me­tų Lie­tu­ vą už­val­dė dvi­ra­čių vi­ru­sas. Dvi­ ra­ti­nin­kų pil­nas mies­tas ir pa­jū­rio ar miš­ko ta­kai. Dvi­ra­čiai lyg šei­ mos na­riai kar­tu ke­liau­ja poil­siau­ ti į bet ku­rį mū­sų ša­lies kam­pe­lį ar net už­sie­nį su­si­ruo­šu­sius žmo­nes. Ta­čiau ma­lo­nu­mas min­ti pe­da­lus ne vi­siems ir lie­ka tik ma­lo­nu­mas.

Mar­kas Fio­do­ro­vas:

JAV šil­tuo­ju me­ tų lai­ku li­go­ni­nių priė­mi­mo sky­riuo­ se trau­muo­ti dvi­ra­ ti­nin­kai su­da­ro 4 pro­c. vi­sų pa­cien­tų.

Klai­pė­dos uni­ver­si­te­ti­nės li­go­ni­ nės Spor­to trau­mų sek­to­riaus ve­ dė­jas Mar­kas Fio­do­ro­vas pa­ste­bi, kad kas­met dau­gė­ja su­si­ža­lo­jan­ čių dvi­ra­ti­nin­kų. Jų skai­čius ge­ro­ kai išau­ga at­ši­lus orams. Gy­dy­to­jas kaip pa­vyz­dį pa­tei­kė JAV sta­tis­ti­ką – šil­tuo­ju me­tų lai­ku li­go­ ni­nių priė­mi­mo sky­riuo­se trau­muo­ ti dvi­ra­ti­nin­kai su­da­ro 4 pro­c. vi­sų

„„Nau­da: tik tin­ka­mai pa­si­rink­tas bei pri­žiū­ri­mas dvi­ra­tis tei­kia ma­lo­nu­mą. 

pa­cien­tų; per eis­mo įvy­kius 2 pro­c. žūs­tan­čių­jų su­da­ro dvi­ra­ti­nin­kai. Pa­sak M.Fio­do­ro­vo, kar­tais at­si­ per­ka­ma ne­sun­kio­mis trau­mo­mis – nu­broz­di­ni­mais ir su­mu­ši­mais. Ta­čiau neiš­ven­gia­ma ir ga­na rim­tų su­si­ža­lo­ji­mų, kai plyš­ta ke­lio, pe­ ties, čiur­nos raiš­čiai, iš­ny­ra pe­tys, rak­ti­kau­lis. Ka­dan­gi kai ku­rie raiš­čiai pa­tys ne­su­gy­ja, juos ten­ka ope­ruo­ti. Kris­da­mas žmo­gus daž­niau­siai griū­va ant ran­kų ar­ba pe­ties. Tad nu­sta­to­mos sti­pin­kau­lio, dil­bio, žas­to, rak­ti­kau­lio, rie­šo trau­mos. Trau­ma­to­lo­gas-or­to­pe­das pa­ ste­bi, kad vai­kai ga­na daž­nai pa­ti­ ria gal­vos ir vei­do kau­lų lū­žius, po ku­rių ne­re­tai ky­la rim­tų komp­li­ka­ ci­jų. Ma­žie­ji dvi­ra­ti­nin­kai taip su­si­ ža­lo­ja, kad griū­da­mi ne­spė­ja iš­ties­ti ran­kų, nes jų reak­ci­ja per lė­ta.

Lau­kia il­gas gy­dy­mas

M.Fio­do­ro­vas at­krei­pė dė­me­sį, kad po ga­lū­nių lū­žių dvi­ra­ti­nin­kų gy­dy­mo pe­rio­das sie­kia nuo ke­lių mė­ne­sių iki pu­sės me­tų. Pa­na­šiai trun­ka ply­šu­sių raiš­čių gy­dy­mas. Kar­tais liūd­nai bai­gia­si ir gal­ vos bei vei­do trau­mas pa­ty­ru­siems dvi­ra­ti­nin­kams. Po Ame­ri­ko­je at­ lik­tų duo­me­nų ana­li­zės paaiš­kė­jo, kad 98 pro­c. mi­ru­sių dvi­ra­ti­nin­ kų bu­vo be šal­mo. 95 pro­c. jų ga­ lė­jo iš­veng­ti mir­ties, jei bū­tų mū­ vė­ję šal­mą. Gy­dy­to­jas pa­ste­bi, kad jau­nuo­liai ir vy­rai trau­mas pa­ti­ria daž­niau nei mo­te­rys. Mies­te – su kal­nų dvi­ra­čiu

Bu­vęs Lie­tu­vos dvi­ra­čių spor­ to rink­ti­nių gy­dy­to­jas ir il­ga­me­ tis spor­to gy­dy­to­jas Val­de­ma­ras

Anu­žis ne­sle­pia, jog da­ro­mos dvi­ ra­ti­nin­kų klai­dos daž­nai jam ba­ do akis. Tad me­di­kas ne­re­tai pa­ta­ri­mus dvi­ra­ti­nin­kams da­li­ja šiuos tie­siog su­si­stab­dęs. Daž­nai su dvi­ra­čiu iš­ si­ruo­šian­tis pa­si­va­ži­nė­ti vy­ras įsi­ ti­ki­nęs, kad dau­ge­lio trau­mų ga­li­ ma iš­veng­ti. V.Anu­žis pa­ste­bi, jog ak­ty­viai gam­to­je lai­ką lei­džian­tys klai­pė­ die­čiai daž­nai da­ro klai­dą – pa­si­ ren­ka ne­tin­ka­mą dvi­ra­tį. Prieš iš­si­ren­kant dvi­ra­tį pir­ miau­sia svar­bu ži­no­ti, ko­kiais ke­ liais pla­nuo­ja­ma va­ži­nė­tis. Iš­si­ rink­ti tin­ka­mą prie­mo­nę ge­riau­siai pa­dės spe­cia­li­zuo­tos par­duo­tu­vės par­da­vė­jas. Ta­čiau dau­ge­lis įsi­vaiz­duo­ja ge­ rai ži­nan­tis, ko no­ri, ir ig­no­ruo­ja spe­cia­lis­tų pa­ta­ri­mus. Re­zul­ta­tas

„Shut­ters­tock“ nuo­tr.

– mies­te paaug­lys net įsi­rę­žęs mi­ na kal­nų dvi­ra­čio pe­da­lus. „Va­žiuo­da­mas ne­tin­ka­mu dvi­ra­ čiu di­de­lio ma­lo­nu­mo ne­pa­ju­si“, – įsi­ti­ki­nęs pa­šne­ko­vas. V.Anu­žis pa­ta­rė dvi­ra­tį rink­tis pa­gal sa­vo ūgį ir svo­rį. Va­žia­vi­ mą su ne­tin­ka­mu dvi­ra­čiu jis pa­ ly­gi­no su ne­tin­ka­mo dy­džio ba­ tų ne­šio­ji­mu. Stam­bes­ni žmo­nės tu­rė­tų rink­tis dvi­ra­čius su pla­ tes­nė­mis pa­dan­go­mis ir tvir­tes­ niu rė­mu. Są­na­riai ker­ši­ja skaus­mu

Pa­sak me­di­ko, pri­žiū­rint dvi­ra­ tį svar­bu at­kreip­ti dė­me­sį į cent­ri­ nės ašies būk­lę ir pe­da­lus. Jie ga­li iš­si­klai­py­ti po griu­vi­mo ar­ba pe­da­ las ga­li bū­ti šiaip nu­lin­kęs – to­kiu at­ve­ju mi­nant trau­ muo­ja­mas są­na­rys.

13


12

ANTRADIENIS, birželio 19, 2012

sveikata

„„Apa­ra­tū­ra: V.Jok­šas kar­tu su li­go­ni­nės va­do­vu J.Są­ly­ga vi­ce­mi­nist­rui A.Kli­šo­niui (vi­du­ry­je) ap­ro­dė nau­ją

an­giog­ra­fą.

„„Svei­ki­ni­mai: V.Jok­šą su įkur­tu­vė­mis svei­ki­no Nef­ro­lo­gi­jos sky­riaus

ve­dė­ja Ja­ni­na Pri­luc­kie­nė. 

Vy­tau­to Liau­dans­kio nuo­tr.

Jū­ri­nin­kų li­go­ni­nė­je stip­ri­na­mos kar­dio­lo­gi­nės pa­slau­gos Klai­pė­dos jū­ri­nin­kų li­go­ni­nė­je pa­ge­rin­ ta tei­kia­mų kar­dio­lo­gi­jos pa­slau­gų ko­ky­ bė. Me­di­kai ir pa­cien­tai džiau­gia­si ne tik nau­ja įran­ga, bet ir at­nau­jin­tais sky­riais. Lai­ma Lau­kai­ty­tė Išau­go pro­ce­dū­rų skai­čius

Klai­pė­dos jū­ri­nin­kų li­go­ni­nė­je pri­ sta­ty­ta nau­ja mo­der­ni apa­ra­tū­ra šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­goms gy­dy­ ti, taip pat po ka­pi­ta­li­nio re­mon­to ati­da­ry­ti kar­dio­lo­gi­jos sky­riai. Ka­pi­ta­liai su­re­mon­tuo­to­se pa­ tal­po­se pa­sta­ty­tas nau­jas mo­der­ nus an­giog­ra­fas, skir­tas šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­goms diag­no­zuo­ti. Jo daž­niau­siai pri­rei­kia pa­cien­tams, ser­gan­tiems mio­kar­do in­fark­tu, krū­ti­nės an­gi­na ir ki­to­mis li­go­mis.

To­kią įran­gą Lie­tu­ vo­je tu­ri tik dvi kli­ ni­kos – Klai­pė­dos jū­ ri­nin­kų ir Vil­niaus San­ta­riš­kių.

Pa­sak Šir­dies ir krau­ja­gys­lių ra­ dio­lo­gi­jos sky­riaus ve­dė­jo Va­ len­ti­no Jok­šo, nau­jos apa­ra­tū­ros pri­va­lu­mas – tiks­les­nė bei ko­ ky­biš­kes­nė li­gų diag­nos­ti­ka. Mat kuo tiks­les­nė diag­nos­ti­ka, tuo ge­ res­nis gy­dy­mas. Per pa­sta­ruo­sius ke­le­rius me­tus šių gy­do­mų­jų pro­ce­dū­rų skai­čius ge­ro­kai išau­go – nuo 500 iki 1 200. Vi­du­ti­niš­kai per me­tus at­lie­ka­ ma 1200 gy­do­mų­jų ir 2 900 diag­ nos­ti­nių an­giog­ra­fi­jos pro­ce­dū­rų. Nau­jas an­giog­ra­fas leis pa­ten­kin­ti išau­gu­sį šių pa­slau­gų po­rei­kį. Kaip pa­ste­bė­jo V.Jok­šas, įsi­gy­ta nau­ja apa­ra­tū­ra nie­kuo ne­nu­si­lei­ džia ge­riau­sioms Eu­ro­pos ir Jung­ ti­nių Vals­ti­jų kli­ni­koms.

Pa­leng­vins dar­bą

Pa­ge­rin­ti tei­kia­mų pa­slau­gų ko­ ky­bę Jū­ri­nin­kų li­go­ni­nės kar­dio­lo­ gams leis du šir­dies ir krau­ja­gys­ lių ult­ra­gar­si­nių ty­ri­mų apa­ra­tai, trys ve­loer­go­met­ri­jos komp­lek­tai, krau­jo ty­ri­mų ana­li­za­to­riai. II kar­dio­lo­gi­jos sky­riaus ve­dė­jas Arū­nas Maks­vy­tis pri­mi­nė, kad mo­ der­nus šir­dies echos­ko­pi­jų ka­bi­ne­tas įkur­tas prieš de­šimt­me­tį. Po tru­pu­ tį čia tei­kia­mos pa­slau­gos plė­tė­si, o da­bar vie­nu me­tu ty­ri­mus bus ga­li­ ma at­lik­ti iš­kart trims pa­cien­tams. Iki tol, dir­bant su dviem apa­ra­ tais, per die­ną bu­vo at­lie­ka­ma apie 50 šir­dies echos­ko­pi­jų. Čia dir­ban­tys kar­dio­lo­gai jau pel­nė eks­per­tų var­dą Va­ka­rų Lie­ tu­vos re­gio­ne. Tad no­rin­čių iš­si­tir­ ti šio­je li­go­ni­nė­je pa­cien­tų skai­čius – ga­na di­de­lis. „Kuo dau­giau echos­ko­pi­jų at­ lie­ka­ma, tuo di­des­nė pa­tir­tis kau­ pia­si, su­lau­kia­ma žmo­nių pri­ pa­ži­ni­mo. Mo­der­ni apa­ra­tū­ra tik pa­leng­vi­na šį dar­bą“, – sa­kė sky­ riaus ve­dė­jas. Tu­ri dvi li­go­ni­nės

Mos­te­lė­da­mas į šir­dies ir krau­ja­ gys­lių ult­ra­gar­si­nių ty­ri­mų apa­ ra­tą, A.Maks­vy­tis paaiš­ki­no, kad nors šis at­ro­do ga­na kuk­liai, bet jo ga­li­my­bės – itin di­džiu­lės. To­kią įran­gą Lie­tu­vo­je tu­ri tik dvi kli­ni­kos – Klai­pė­dos jū­ri­nin­kų ir Vil­niaus San­ta­riš­kių. Pa­sak kar­ dio­lo­go, nau­jo­ji įran­ga leis iš­plės­ti ty­ri­mo ga­li­my­bes. Pa­vyz­džiui, ap­ žiū­rė­ti šir­dį per stemp­lę. Iki šiol su įpras­tais ty­ri­mo me­to­ dais bū­da­vo neį­ma­no­ma ap­žiū­rė­ti kai ku­rių šir­dies vie­tų. Šir­dies echos­ko­pi­ja taip pat lei­ džia įver­tin­ti kar­dio­chi­rur­gų dar­

„„Po­ky­čiai: Anes­te­zio­lo­gi­jos ir in­ten­sy­vio­sios te­ra­pi­jos sky­riu­je – nau­jos lo­vos su įran­ga.

bą per ope­ra­ci­ją. A.Maks­vy­tis ak­cen­ta­vo, kad diag­nos­ti­ka yra svar­biau­sias da­ly­kas gy­dant šir­ dies li­gas. Tad ar­ti­miau­siu me­ tu pla­nuo­ja­ma im­tis dar su­dė­tin­ ges­nių ty­ri­mų. Įsi­gi­jo 9 lo­vas

Anes­te­zio­lo­gi­jos ir in­ten­sy­vio­sios te­ra­pi­jos sky­riu­je įreng­tos nau­jos de­vy­nios rea­ni­ma­ci­jos lo­vos su il­ ga­lai­kio mo­ni­to­ra­vi­mo įran­ga. Ji pa­de­da ven­ti­liuo­ti plau­čius, sek­ti pa­cien­to gy­vy­bi­nes funk­ci­jas. Pa­sak Anes­te­z io­l o­g i­jos ir in­ ten­sy­v io­s ios te­ra­p i­jos sky­r iaus ve­dė­jo Ne­ri­jaus Kli­mo, vi­sa tai pa­de­da sau­giai dirb­ti ir ste­bė­ti pa­cien­tus po kar­dio­lo­gi­nių ope­ ra­ci­jų, šir­dies mio­kar­do in­fark­tų, grės­min­gų šir­dies rit­mo su­tri­ki­ mų. Šia­me sky­riu­je iš vi­so įreng­

ta 17 lo­vų. Ve­dė­jas pa­ti­ki­no, kad ki­tos lo­vos taip pat yra tin­ka­mos ir šiuo­lai­kiš­kos. Nau­ja li­go­ni­nės apa­ra­tū­ra įsi­gy­ ta įgy­ven­di­nant ES pro­jek­tą, ku­ris skir­tas kar­dio­lo­gi­jos pa­slau­gų priei­ na­mu­mui pa­ge­rin­ti ir su­ma­žin­ti ser­ ga­mu­mo bei mir­tin­gu­mo nuo šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų ri­zi­ką Va­ka­rų bei Šiau­rės va­ka­rų Lie­tu­vos gy­ven­to­ jams. Prog­ra­mos ver­tė – 8 mln li­tų. Dir­ba itin pro­duk­ty­viai

Kaip sa­kė Klai­pė­dos jū­ri­nin­kų li­go­ ni­nės vy­riau­sia­sis gy­dy­to­jas Jo­nas Są­ly­ga, nau­ja įran­ga leis su­teik­ti ko­ky­biš­kes­nes pa­slau­gas Šiau­rės va­ka­rų ir Va­ka­rų Lie­tu­vos gy­ven­ to­jams, ku­rių kas­met su­lau­kia­ma vis dau­giau. Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ras Aud­rius Kli­šo­nis I ir II kar­dio­lo­

gi­jos sky­rių me­di­kus pa­svei­ki­no su įkur­tu­vė­mis po ka­pi­ta­li­nio re­ mon­to. Jis pa­si­džiau­gė, kad įsi­gy­ta įran­ ga ir pa­gra­žin­tos pa­tal­pos tik dar la­biau pa­ge­rins pro­fe­sio­na­lių spe­ cia­lis­tų dar­bą. Vi­ce­mi­nist­ro tei­gi­mu, at­lie­ka­mų pro­ce­dū­rų kie­kis ro­do, kad li­go­ni­ nė dir­ba la­bai pro­duk­ty­viai ir ap­ tar­nau­ja daug pa­cien­tų. A.Kli­šo­nis, pa­bend­ra­vęs su li­go­ ni­nė­je gy­do­mais pa­cien­tais, įsi­ti­ki­ no, kad jiems ne­rei­kia mo­kė­ti prie­ mo­kų už gy­dy­mą. Klai­pė­dos jū­ri­nin­kų li­go­ni­nė – vie­nin­te­lė Va­ka­rų Lie­tu­vo­je tei­kia aukš­čiau­sio ly­gio kar­dio­lo­gi­jos pa­ slau­gas. Čia dir­ba 23 kar­dio­lo­gai. Per me­tus vi­du­ti­niš­kai gy­do­si per 5 800 pa­cien­tų, ser­gan­čių kar­ dio­lo­gi­nė­mis li­go­mis.


13

ANTRADIENIS, birželio 19, 2012

sveikata

Dėl ne­tin­ka­mo dvi­ra­čio – trau­mos 11

Komentaras

Po ku­rio lai­ko va­ žiuo­jant ne­tvar­kin­gu dvi­ra­čiu ga­li už­klup­ti ke­lio są­na­rio, čiur­nos skaus­mai. Kar­tais žmo­gus net neį­ta­ria, kas juos su­ke­lia. V.Anu­žiui už­kliū­va ir ne­tin­ka­ mas dvi­ra­čio pa­va­ros pa­si­rin­ki­mas. Jau­ni stip­rūs vy­rai mi­na įsi­rę­žę pa­ čia aukš­čiau­sia pa­va­ra. Gy­dy­to­jas įspė­ja, kad to­kie krū­vio mė­gė­jai ža­ lo­ja ke­lio są­na­rius. Op­ti­ma­liau­sią grei­tį pa­de­da iš­si­rink­ti per mi­nu­tę 70 kar­tų iš­mi­na­mas pe­da­las. „Rei­kia pa­si­rink­ti to­kią pa­va­rą, su ku­ria ga­lė­tu­mė­te pa­kan­ka­mai daž­nai min­ti. Tuo­met tei­sin­gai ap­ krau­na­mi są­na­riai, stip­ri­na­ma šir­ dies ir krau­ja­gys­lių sis­te­ma“, – pa­ ta­rė gy­dy­to­jas.

And­rius Sta­siu­lis Rea­bi­li­ta­ci­jos cent­ro „Os­te­me­da“ os­teo­pa­ti­jos, ma­nua­li­nės te­ra­pi­jos, rea­bi­li­ta­ci­jos gy­dy­to­jas

D

Ap­sau­go nuo trau­mų

V.Anu­žis įsi­ti­ki­nęs, kad dvi­ra­ti­ nin­kui svar­bi tin­ka­ma ap­ran­ga. Va­žiuo­jant ten­ka at­lai­ky­ti tem­pe­ ra­tū­rų skir­tu­mus, ku­rie dėl blo­gai pa­si­rink­tų dra­bu­žių ga­li pri­šauk­ti ne­ga­la­vi­mus. Mi­nant dvi­ra­tį rei­kė­tų veng­ ti ple­vė­suo­jan­čių dra­bu­žių, ku­rie ga­li įsi­pai­nio­ti į gran­di­nę ar­ba už jų už­kliū­ti pro ša­lį va­žiuo­jan­ty­sis. Kaip tin­ka­mą pa­vyz­dį gy­dy­to­jas pa­mi­nė­jo pro­fe­sio­na­lius dvi­ra­ti­ nin­kus, ku­rie va­ži­nė­ja pri­glu­du­sia ap­ran­ga. Gy­dy­to­jas pa­ta­rė pa­si­rū­pin­ti kak­lo ap­sau­ga – už­si­riš­ti nors ša­ li­kė­lį. Daž­nai va­žiuo­jant dvi­ra­čiu neap­sau­go­tas kak­las pri­šau­kia ne­ ma­lo­nius šios sri­ties ne­ga­la­vi­mus. Pa­sak V.Anu­žio, pirš­ti­nės dvi­ ra­ti­nin­kui rei­ka­lin­gos ne tam, kad bū­tų pa­to­gu lai­ky­ti vai­rą, – šis ak­ se­sua­ras ap­sau­go nuo trau­mų griū­ vant. Su­ža­lo­ti del­nai il­gai ir skaus­ min­gai gy­ja. Spe­cia­lias pirš­ti­nes ypač pa­ta­ ria­ma ne­šio­ti pra­de­dan­tiems dvi­ ra­ti­nin­kams. Jos taip pat su­ma­ži­ na nei­gia­mą vib­ra­ci­jos po­vei­kį są­na­riams. „Kol pas mus gy­dy­mas san­ty­ki­ nai yra ne­bran­gus, ga­li­ma va­žiuo­ti ir be šal­mo“, – iro­ni­za­vo me­di­kas. Kaip pa­vyz­dį jis pa­mi­nė­jo už­sie­ nie­čius, ku­rie neig­no­ruo­ja šios ap­ sau­gos prie­mo­nės. Šal­mai ap­sau­go nuo sun­kių trau­mų. Trau­mos prie­žas­tis ga­li bū­ti ne tik pa­ties neat­sar­gus ju­de­sys, bet ir ap­lin­ki­nių klai­dos. Be te­le­fo­no ir au­si­nu­kų

Jei bū­tų V.Anu­žio va­lia, dvi­ra­ti­ nin­kams jis už­draus­tų va­žiuo­jant kal­bė­ti te­le­fo­nu ar­ba bū­ti su au­si­ nu­kais – to­kios si­tua­ci­jos itin pa­ vo­jin­gos. Va­žia­vi­mas vie­na ran­ ka ga­li su­da­ry­ti ava­ri­nę si­tua­ci­ją, o dėl au­si­nu­kų ga­li­ma neiš­girs­ti pa­ vo­jaus sig­na­lo. „Kam gam­to­je rei­ka­lin­gas au­si­nu­ kas? Te­gul klau­so­si paukš­čių čiul­bė­ ji­mo“, – ne­sup­ran­ta me­di­kas. O be to, au­si­nu­kai, pa­sak me­di­ ko, ke­lia pa­vo­jų svei­ka­tai. Tarp au­ si­nu­ko ir au­sies būg­ne­lio su­si­da­ro sto­vin­čio oro tar­pas. Tai idea­li vie­ ta kaup­tis in­fek­ci­jai. Mes­ti svo­rį ne­pa­de­da

Nors daž­nas dvi­ra­tį pa­si­ren­ka no­ rė­da­mas at­si­kra­ty­ti ne­rei­ka­lin­gų

„„Nuomonė: V.Anu­žis ma­no, kad

kur kas ma­žiau pro­ble­mų dvi­ra­ ti­nin­kams kil­tų pa­si­rin­kus tin­ka­ mą dvi­ra­tį.

ki­log­ra­mų, ta­čiau V.Anu­žis įspė­ jo, kad šie lū­kes­čiai ne vi­sa­da pa­ si­tei­si­na. „Iš pra­džių or­ga­niz­mas ne­nau­ do­ja tų rie­ba­lų, ku­rių no­rė­tu­me at­ si­kra­ty­ti“, – įspė­jo jis. Jei dvi­ra­čiu va­žiuo­ja­ma trum­ piau nei 45 mi­nu­tes, ne­rei­ka­lin­ gų ki­log­ra­mų ne­pa­vyks at­si­kra­ ty­ti. Toks svo­rio me­ti­mas efek­ty­vus tik tuo­met, jei va­žiuo­ja­ma dau­ giau nei va­lan­dą vie­no­du rit­mu ir be per­trau­kų. Va­ži­nė­tis dvi­ra­čiu rei­kė­tų ne re­ čiau kaip kas ant­rą die­ną.

vi­ra­čių trau­mos daž­nai bū­ na komp­lek­s i­nės, kai pa­ ken­k i­mai nu­s ta­to­m i ke­l io­ se vie­to­se. Dvi­ra­t i­n in­kams daž­nai nu­ken­č ia rie­š ai, plaš­ta­kos, dil­ biai ir ke­l iai. Klai­d in­g ai gal­vo­j a­m a, kad iš­g i­j us po lū­ž io ne­l ie­k a pa­s ek­ mių. Ta­č iau kau­lo lū­ž is pa­ro­do, kad or­g a­n iz­m as iš­s ė­mė vi­s as kom­p en­ sa­c i­nes sa­v y­b es: saus­g ys­l ių, raiš­č ių, są­n a­r ių pa­s i­prie­š i­n i­m ą. Trau­muo­t a vie­t a grei­č iau pa­vargs­t a, rea­g uo­j a į orų per­mai­nas, ga­l i tin­t i. Kar­tais net su­gi­jus lū­žu­siems kau­lams tarp jų iš­ lie­ka mik­ros­ko­pi­niai po­slin­kiai. Tad tam tik­ri ju­de­siai tam­pa skaus­min­gi ar­ba ap­ri­bo­ti. Pa­vyz­džiui, li­pant laip­ tais į vir­šų skau­da, o lei­džian­tis ne, ar­ ba at­virkš­čiai. Da­lis pa­ken­ki­mų at­si­ ran­da dėl fik­sa­ci­jos – po ope­ra­ci­jos ar su­tvir­ti­ni­mo gip­su lū­žio vie­to­je su­ma­ žė­ja rau­me­nų jė­ga, raiš­čių pa­slan­ku­ mas, su­trin­ka są­na­rio lanks­tu­mas. Tai svar­bu at­kur­ti bei su­stip­rin­ti rau­me­ nis. Rie­šas su­da­ry­tas iš lan­ku iš­si­dės­ čiu­sių aš­tuo­nių kau­liu­kų, tarp ku­rių praei­na gy­vy­biš­kai svar­būs ner­vai ir krau­ja­gys­lės. Dėl įvy­ku­sių po­ky­čių po trau­mos pra­de­da for­muo­tis lė­ti­nis už­ de­gi­mas, ga­lin­tis su­kel­ti tu­ne­li­nį sind­ ro­mą. Jis pa­si­reiš­k ia ran­k ų tir­pi­mu, skaus­mu net esant ra­my­bės bū­se­nos. Skaus­mas praei­na tik pra­dė­jus ju­din­ti ran­ką. Po trau­mos są­na­rys iš­si­krei­vi­ na, tad vie­na pu­sė nu­si­dė­vi la­biau nei ki­ta. Šio­je vie­to­je for­muo­ja­si po­trau­mi­ nė art­ro­zė. Tad bū­ti­na at­sta­ty­ti kau­lus, kad jie nor­ma­liai ju­dė­tų. Po smū­gio dėl iš­si­lie­ju­sio krau­jo trau­mos vie­ta tam­pa ma­žiau pa­slan­ki, rau­muo blo­giau su­si­ trau­ki­nė­ja ir ne­dir­ba pil­nu krū­viu. Tad bū­ti­na juos su­stip­rin­ti.

Po pa­si­va­ži­nė­ji­mo dvi­ra­čiu Va­žiuo­jant dvi­ra­čiu stu­bu­rui ten­ka ne­ma­žas krū­vis. Tad grį­ž us na­mo pa­ta­ria­ma at­si­gul­ti ant grin­dų ir pa­ gu­lė­t i 10–15 mi­nu­čių su­len­k us ke­ lius, kad stu­bu­ro slanks­te­l iai grįž­ tų į nor­ma­l ią pa­dė­t į. Ke­l ius rei­kė­ tų pa­suk­ti į vie­ną pu­sę, į ki­tą, gal­vą pa­krei­piant prie­šin­ga kryp­ti­mi.

Pa­gal­ba ne­sun­kiai su­si­ža­lo­jus Nu­s ib­roz­d i­nus trau­muo­t ą vie­t ą pa­t a­r ia­ma iš­va­ly­t i, pa­tep­t i an­t i­ sep­t i­k u ir duo­t i ra­my­bę. Jei trau­ muo­ta ga­lū­nė, ją rei­kė­t ų pa­kel­t i aukš­čiau, kad ne­skau­dė­t ų ir ne­ su­t in­t ų. Ant su­muš­tos vie­tos pa­ ta­ria­ma už­dė­ti šal­tą daik­tą.

„„Pa­vo­jus: ne­tin­ka­mai ter­miš­kai ap­do­ro­ti mė­sos pro­duk­tai ga­li su­kel­ti

sal­mo­ne­lio­zę. 

„Shut­ters­tock“ nuo­tr.

Iš­ky­lą gam­to­je ap­tem­do li­ga Ne­nup­lau­ti vai­siai ar ant gro­te­lių ge­rai neiš­ke­pęs keps­nys ga­li ap­kar­tin­ti poil­ sį gam­to­je. Spe­cia­lis­tai pa­ste­bi, kad va­sa­rą pa­dau­gė­ja žar­ny­no in­fek­ci­jų. Sand­ra Lu­ko­šiū­tė s.lukosiute@kl.lt

Kaip sa­kė Klai­pė­dos vi­suo­me­nės svei­ka­tos cent­ro Užk­re­čia­mų­jų li­gų pro­fi­lak­ti­kos ir kont­ro­lės sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Ina Kuz­ne­ co­va, iš­ky­los gam­to­je šil­tuo­ju me­ tų lai­ku ne­re­tai bai­gia­si tam tik­rais ne­ga­la­vi­mais. Svei­ka­tos su­tri­ki­mus ga­li iš­pro­ vo­kuo­ti ne­tin­ka­mai ter­miš­kai ap­ do­ro­ti, grei­tai gen­dan­tys mais­ to pro­duk­tai, kar­tu su vai­siais ar dar­žo­vė­mis lai­ko­ma mė­sa. Li­gą ga­li pri­šauk­ti ne­plau­tos ran­kos ar­ ba val­go­mi ne­plau­ti vai­siai, uo­gos, dar­žo­vės. Spe­cia­lis­tė pa­ste­bi, kad dėl šių prie­žas­čių va­sa­rą pa­dau­gė­ja už­si­ krė­tu­sių­jų bak­te­ri­nė­mis žar­ny­no in­fek­ci­jo­mis. Šie­met to­kių at­ve­jų nu­sta­ty­ta dau­giau nei per­nai per tą pa­tį lai­ko­tar­pį. Jei­gu praė­ju­siais me­tais bak­te­ri­ nės žar­ny­no in­fek­ci­jos nu­sta­ty­tos dau­giau nei 10 pro­c. klai­pė­die­čių, šie­met šis skai­čius šok­te­lė­jo dvi­ gu­bai. Ši­lu­tė­je bu­vo nu­sta­ty­tas žar­ny­no in­fek­ci­jų pro­trū­kis. Ka­vi­nė­je or­ga­ ni­zuo­ta­me po­bū­vy­je iš 31 žmo­gaus sal­mo­ne­lio­ze su­si­rgo pu­sė sve­čių.

Tad šven­tė­je vie­šė­ju­siems skir­ tin­gų mies­tų gy­ven­to­jams, tarp ku­rių bu­vo ir klai­pė­die­čių, te­ko kreip­tis į me­di­kus. Sal­mo­ne­lio­zė bu­vo nu­sta­ty­ta ir ka­vi­nės dar­buo­ to­jams.

Praė­ju­siais me­tais bak­te­ri­nės žar­ny­ no in­fek­ci­jos nu­sta­ ty­tos dau­giau nei 10 pro­c. klai­pė­die­čių, šie­met šis skai­čius šok­te­lė­jo dvi­gu­bai. Pa­sak I.Kuz­ne­co­vos, ge­gu­žę vi­ ru­si­nė­mis žar­ny­no in­fek­ci­jo­mis sir­go per 120 klai­pė­die­čių, dau­gu­ ma jų – vai­kai. Spe­cia­lis­tė pri­mi­nė, kad žmo­nės tu­rė­tų ne­pa­mirš­ti at­sar­gu­mo ir per uo­gų se­zo­ną. Prieš val­gant jas rei­kė­tų šva­riai nu­plau­ti. Par­duo­tu­vė­je pirk­tus me­lio­ nus ar ar­bū­zus taip pat pa­ta­ria­ma nu­plau­ti, tin­ka­mai nu­lup­ti žie­vę. Sau­giau­sia bū­tų įsi­gy­ti ne­pjaus­ty­ tus vai­sius.


14

antradienis, birželio 19, 2012

sportas

Pralaimėta graikams Atrankos į olimpines žaidynes turnyrui besirengianti Lietuvos krepšinio rinktinė neiškovojo pergalės ir antrosiose kontrolinėse rungtynėse. Mūsų šalies krepšininkai Kaune 70:82 pralaimėjo graikams. „„Kapitonas: dvejas rungtynes blankiai žaidęs C.Ronaldo (dešinėje), var-

žybose su portugalais užtildė niurzglius.

„Reuters“ nuotr.

Olandų fiasko Česlovas Kavarza c.kavarza@kl.lt

Kritikos žaibai plakę Rusijos ir Lenkijos futbolo komandas, pasiekė ir Olandiją. Tulpių šalies rinktinė viena pirmųjų pasitraukė iš Europos futbolo čempionato.

Pasaulio vicečempionai, teikę didelių vilčių savo aistruoliams, iš Ukrainos grįžo neiškovoję nė vieno taško. Tokio fiasko numatyti negalėjo net didžiausi olandų rinktinės pesimistai. Paskutinėse B grupės rungtynėse Berto van Marwijko auklėtiniams reikėjo žūtbūt įveikti portugalus dviejų įvarčių skirtumu ir laukti tuo pačiu laiku žaidusių vokiečių pergalės prieš danus. Vokiečiai savo darbą atliko – 2:1 nugalėjo Danijos vienuolikę, tačiau patys olandai neįstengė parklupdyti Kristiano Ronaldo į priekį vedamų varžovų. Susitikimo pradžia buvo daug žadanti – jau 11-ąją min. Rafaelis van der Vaartas pasiuntė kamuolį į portugalų vartus. Tačiau po įvarčio, sunku paaiškinti kodėl, olandai sustojo, atidavė iniciatyvą Portugalijos futbolininkams, kurie pradėjo kurti pavojingas progas prie

Maarteno Stekelenburgo vartų. Ypač gerai žaidęs Kristiano Ronaldo 28-ąją min. išlygino rezultatą. Panašus vaizdas buvo ir po pertraukos – aktyviau rungtyniavo portugalai. O pergalingą įvartį 74-ąją min. pasiekė savo geriausias rungtynes čempionate žaidęs C.Ronaldo. Vakar susitiko C grupės ekipos. Ispanai žaidė su kroatais, italai – su vilčių patekti į kitą etapą neturinčiais airiais.

Rungtynių statistika Charkovas: Portugalija – Olandija 2:1 (1:1). C.Ronaldo (28, 74)/R.van der Vaartas (11). Lvovas: Danija – Vokietija 1:2 (1:1). M.Krohnas-Dehlis (24)/L.Podolskis (19), L.Benderis (80).

Galutinė lentelė Vieta, komanda

1. Vokietija 2. Portugalija 3. Danija 4. Olandija

Įvarčiai Taškai

5:2 5:4 4:5 2:5

9 6 3 0

Česlovas Kavarza c.kavarza@kl.lt

Mūsų ekipoje nežaidė Šarūnas Jasikevičius ir Simas Jasaitis. Vyriausiasis treneris Kęstutis Kemzūra nemažai eksperimentavo sudėtimi. Graikai pabėgo į priekį puikiai sužaidę antrąjį kėlinį, kurį laimėjo net 36:17. Sužaidus pustrečios minutės trečiąjį kėlinį, svečių persvara pasiekė 15 taškų – 58:43, dar po dviejų skirtumas padidėjo iki 62:45. Ketvirtajame kėlinyje lietuviai bandė vytis graikus. Baigiantis susitikimui Paulius Jankūnas dvitaškiu sumažino skirtumą iki vienaženklio skaičiaus – 69:78. Tačiau Graikijos rinktinė, pelniusi keturis taškus, šventė pergalę 82:70. Pirmosiose kontrolinėse rungtynėse, vykusiose šeštadienį Klaipėdoje, mūsų krepšininkai 74:78 nusileido Makedonijos komandai.

„„Indėlis: klaipėdietis T.Delininkaitis buvo tarp rezultatyviausių žaidėjų

– pelnė 10 taškų. 

Artūro Morozovo nuotr.

„Negaliu pasakyti, kad nuotaikos labai geros, susirūpinti yra dėl ko, tačiau panikos taip pat nėra. Turime dar apie dešimt dienų. Tikiu, kad prisijungus naujiems krepšininkams žaidimo kokybė pagerės“, – po varžybų kalbėjo K.Kemzūra. Strategas pranešė, kad po antro kontrolinio susitikimo atsisveikinta su dviem kandidatais – Tadu Klimavičiumi ir Mindaugu Kuzminsku. Šiandien į rinktinės treniruotę atvyks Ispanijos ir Italijos pirmenybes baigę Martynas Pocius bei Jonas Mačiulis. Jie kartu su komanda trečiadienį išskris į Jungtines Amerikos Valstijas. Hjustono mieste krepšininkai toliau tęs pa-

sirengimą liepos 2-8 d. Venesueloje vyksiančiam atrankos turnyrui. Dar vienas kandidatas – Rimantas Kaukėnas atvyks tiesiai į Ameriką.

Rungtynių statistika Lietuva – Graikija 70:82 (24:18, 17:36, 16:17, 13:11). Lietuva: L.Kleiza, T.Delininkaitis ir M.Kalnietis – po 10 taškų, P.Jankūnas 9, R.Javtokas 8, M.Kuzminskas 6, A.Kavaliauskas ir D.Dulkys – po 5, A.Juškevičius 4, J.Valančiūnas 2. Graikija: K.Kaimakoglou 14, G.Printezis 12, K.Papanikolaou, N.Kalathis ir K.Vasilliadis – po 11.

Sunki čempionų pergalė Česlovas Kavarza c.kavarza@kl.lt

Pastaraisiais metais stipriausia šalyje Panevėžio „Ekrano“ futbolo komanda turėjo gerokai paprakaituoti, kol namie 2:0 įveikė nesėkmingai Lietuvos A lygos čempionate žaidžiantį Klaipėdos „Atlantą“.

Čempionams pirmą įvartį įmušti pavyko tik 69-ąją min. Po tolimo Ramūno Radavičiaus smūgio klaipėdiečių vartininkas Giedrius Štreimikis atrėmė kamuolį, tačiau pirmasis suskubęs puolėjas Egidijus Varnas nukreipė jį į tinklą. Įvartis palaužė Romualdo Norkaus auklėtinius. Beregint – po dviejų minučių „Atlanto“ vartuose dar kartą suspurdėjo kamuolys. Iš aikštės krašto tiksliai smūgiavo Vytautas Lukša. Įkvėpti sėkmės šeimininkai bandė iškovoti pergalę dar didesniu skirtumu, tačiau klaipėdiečiai sugebėjo apginti vartus ir nepralaimėti triuškinamai. Nežinia kaip būtų pakrypusios rungtynės, jei savo progas būtų iš-

„„Atkaklumas: „Atlanto“ futbolininkai nė nemanė nusileisti daugkarti-

niams čempionams. 

Viktorijos Viksvaitės nuotr.

naudoję uostamiesčio žaidėjai. 57ąją min. išvesti komandą galėjo Karolis Laukžemis, o 69-ąją min. realią progą pasižymėti turėjo Žilvinas Kymantas. „Ekranas“ žaidė kaip iš natų, – varžovams liaupsių negailėjo R.Norkus. – Panevėžiečių žaidimas paliko didelį įspūdį. Šiandien tai tikriausiai geriausia komanda Lietuvoje.“

Anot trenerio, ir klaipėdiečiai kovojo pagirtinai. Ypač gerai vartus saugojo G.Štreimikis, varžovų atakas gesino gynėjai. Sekmadienį kiek netikėtą pergalę iškovojo Vilniaus „Reo“ ekipa, 1:0 (0:0) įveikusi kitą sostinės komandą „Žalgirį“. Pergalingą įvartį 57-ąją min. įmušė Andrius Lipskis.


19

antradienis, birželio 19, 2012

įvairenybės kryžiažodis

horoskopai

„Klaipėdos“ skaitytojams savaitės prizą įsteigė „PRINT IT“ spaustuvė ir „Jotema“ leidykla –

Teisingai išsprendusiems kryžiažodį dovanojame Noros Roberts knygą „Ilgai ir laimingai“.

Nora Roberts. „Ilgai ir laimingai“. Keturios geriausios draugės jaučiasi laimingos, kad savo klientams prašmatniame Braunų dvare gali surengti nepakartojamą vestuvių šventę: Emalaina iš gėlių sukurs nuostabią pasakų šalį, Lorelė nudžiugins nepaprasto grožio ir skonio desertais, Makenzė įamžins kiekvieną laimingą sutuoktuvių akimirką, o Parker pasirūpins visomis šventės detalėmis.

Kryžiažodį parengė „Oho“ redakcija. Praėjusios savaitės teisingi atsakymai: pirmadienis – Anglikonai antradienis – Vartininkas trečiadienis – Terminalas ketvirtadienis – Drambliai penktadienis – derlingumas Praėjusios savaitės laimėtojas – Kęstutis Nomgaudas.

Spręskite kryžiažodį nuo pirmadienio iki penktadienio, teisingai užpildykite frazės laukelius ir laimėkite savaitės prizą. Savaitės laimėtojas bus išrinktas loterijos būdu iš visų teisingai atsakiusiųjų. Teisingus atsakymus galima

pateikti iki penktadienio 17 val. 1. Frazę siųskite SMS žinute numeriu 1337. Siųsdami žinutę rašykite DIENA (tarpas) KL (tarpas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. Pvz., DIENA KL KLAIPĖDA (žinutės kaina – 1 Lt).

2. Arba iškirpę kryžiažodį su teisingu atsakymu atneškite į „Klaipėdos“ redakciją Naujojo Sodo g. 1A, Klaipėda.

Avinas (03 21–04 20). Gali susidaryti įspūdis, kad kažkas tyčiojasi iš jūsų ir bando suerzinti. Galbūt kas nors iš tikrųjų ieško būdų, kaip jus supykdyti. Bus sunku valdytis. Nė minutėlės neužsimirškite, kontroliuokite save, ir vakare reikalai ims gerėti. Jautis (04 21–05 20). Aplinkiniai trukdys išsakyti nuomonę. Galbūt pritrūks jėgų ir kantrybės bendraujant. Jūsų idėjos gali likti neįvertintos. Bus gana sunku objektyviai vertinti įvykius, todėl rizikuojate susipainioti paprasčiausiose situacijose. Dvyniai (05 21–06 21). Gali kilti slaptų ir tamsių minčių. Nusiraminkite ir skirkite daugiau dėmesio savo dvasiniam pasauliui. Vėžys (06 22–07 22). Puikiai seksis suprasti aplinkinius ir praleisti laiką su mylimu žmogumi. Negadinkite sau nuotaikos liūdnomis mintimis apie rytojų, juk mums nelemta nuspėti ateities, tiesiog džiaukitės šia diena. Liūtas (07 23–08 23). Jūsų idėjos ir mintys dabar labai svarbios. Kalbėdamas ar bendraudamas būsite labai emocionalus. Apsispręskite, kas jums svarbiau – moralinis palaikymas ar naujos idėjos ir planai. Mergelė (08 24–09 23). Bus sunku susikaupti, gali kilti netinkamų ar klaidinančių minčių. Tai sunkus ir emocionalus laikas, kai galimi kivirčai su vyresniais ir autoritetingais žmonėmis. Svarstyklės (09 24–10 23). Esate nepatenkintas supančiu pasauliu. Nejaučiate meilės aplinkiniams ir pats jaučiatės nemylimas. Neskubėkite aiškintis santykių – viskas greitai susitvarkys. Skorpionas (10 24–11 22). Neigiamai vertinsite savo gyvenimą. Jūsų vertybės prieštaraus supančiam pasauliui. Neskubėkite reikšti savo nuomonės. Šaulys (11 23–12 21). Neigiamai vertinsite kitų žmonių darbo metodus, skirsis jūsų požiūris į vertybes. Atsargiau vertinkite įvairius dalykus, įdėmiau pažvelkite į situaciją. Ožiaragis (12 22–01 20). Daug ginčysitės, galimas kivirčas. Tačiau nebūtina suprasti visko paraidžiui. Jei sugebėsite susitvardyti, išvengsite rimto konflikto. Vandenis (01 21–02 19). Sunkumai darbe gali turėti neigiamos įtakos jūsų ateities planams. Dėl iškilusių problemų dabar nespręskite svarbių klausimų. Tvarkykite būtiniausius reikalus, susikoncentruokite į reikšmingiausius dalykus. Žuvys (02 20–03 20). Esate susidomėjęs kūryba. Rašydamas ar kalbėdamas sugebėsite lengvai išreikšti svajones. Tačiau per daug neįsijauskite – kils pavojus nuskęsti fantazijose ir prarasti užkariautas pozicijas.

Šios savaitės laimėtoją paskelbsime antradienį, birželio 26 d.

Muziejuje – fotografijų paroda „Klaipėda 1965 metais“ Rytoj Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje duris atvers Romano Borisovo fotografijų paroda „Klaipėda 1965 metais“.

Parodoje bus pristatyta dabar žinomo dailininko akvarelininko, o anuomet dar moksleivio jautraus sąlyčio su supančia aplinka išraiška – Klaipėdos senamiesčio fotografija. Paties autoriaus teigimu, tos nuotraukos buvo menininko kelio pradžia, paskatinusi visą gyvenimą domėtis senąja architektūra, fiksuoti atminties ženklus bei įprasminti tikrąsias vertybes.

Pats autorius apie parodą sakė: „1965 metai... 20 metų po karo... Žiūrint į tas nuotraukas galima pagalvoti, kad karas ką tik baigėsi ir miestas dar visiškai tuščias. Makabriškas vaizdas – nei gyventojų, nei okupantų. Tik vėliau įsižiūrėjęs pradedi suvokti, kad besimėtantys aplamdyti automobiliai – tai jau naujos valdžios palikimas. Bažnyčios, deja, jau nugriautos, bet miesto istorija dar žvelgia į mus nuo tų apsilupusių, griūvančių sienų...“ R.Borisovas gimė 1949-aisiais Vilniuje. Protėviai kilę iš Rytų Prū-

sijos. 1973 m. Vilniaus dailės institute įgijo dizainerio specialybę. Dabar – laisvas dailininkas. Parodose dalyvauja nuo 1975 m. Surengė daugiau nei pusšimtį personalinių akvarelės parodų Lietuvoje ir užsienyje – Vokietijoje, Lenkijoje, Rusijoje, JAV, Liuksemburge. R.Borisovo ankstyvos jaunystės fotografijų parodos „Klaipėda 1965 metais“ atidarymas – birželio 20 d. 17 val. Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje Klaipėdoje (Didžioji Vandens g. 2). Paroda veiks iki liepos 21 d. „Klaipėdos“ inf.

„„Įamžino: iš R.Borisovo fotografijų matyti, kaip atrodė Klaipėda kone

prieš pusšimtį metų.


Orai

Artimiausiomis dienomis šiltus orus vėl pakeis šiek tiek vėsesni. Šiandien vietomis trumpai palis, galima perkūnija, termometrai rodys 17–25 laipsnius šilumos. Trečiadienio naktį nelis, bus gaivu – temperatūra svyruos apie 8–12 laipsnių šilumos. Dieną vietomis trumpai palis ir bus vidutiniškai šilta – apie 18–23 laipsnius.

Šiandien, birželio 19 d.

+18

+15

Telšiai

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (jaunatis)

+22

Šiauliai

Klaipėda

+23

Panevėžys

+24

Utena

+18

4.50 22.23 17.33

171-oji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 195 dienos. Saulė Dvynių ženkle.

Tauragė

+22

Kaunas

Pasaulyje Atėnai +32 Berlynas +24 Brazilija +26 Briuselis +20 Dublinas +17 Kairas +35 Keiptaunas +17 Kopenhaga +18

kokteilis Se­no­sios san­tvar­kos pa­li­ki­mas Šio­m is die­no­m is jau­no­ji kar­ta plie­ kė pen­si­nin­kus net su­si­rie­tu­si: „Se­ni žmo­nės dėl to, kad sku­ba, vi­sur len­da be ei­lės, – šio­kie, ano­kie“. At­s a­ko­mą­jį žo­d į ta­rė Pen­si­n in­kas: „Mes, pen­si­n in­kai, esa­me ta­r y­bi­nės san­tvar­kos dar­bo at­sto­vai. Mums bu­ vo pri­va­lu sku­bė­ti į dar­bą, sku­bė­ti nu­ ves­ti į vai­k ų dar­že­l į tuos, ku­rie šian­ dien blo­gai apie mus at­si­l ie­pia. Šian­ dien ne vie­nas iš jū­sų gy­ve­na mū­sų už­dirb­tuo­se bu­tuo­se, ne vie­nas iš jū­ sų dir­ban­t is lau­k ia, ka­da mes gau­si­ me pen­si­ją, kad ga­lė­t ų pa­val­g y­t i. O štai biu­r uo­se, ad­m i­n ist­ra­ci­jo­se lai­ ką lei­džian­tys val­di­nin­kai – tik­rai ne­ sku­ba. No­rė­da­mi su­tvar­ky­ti rei­ka­lus tu­ri­me il­gai lauk­ti, kol iš kaž­kur pa­si­ ro­dys lū­pas be­si­šluos­tan­tis val­di­nin­ kas. Jis gau­na nu­sta­ty­tą at­ly­g į, to­dėl jam nė­ra kur sku­bė­ti. Jei jis dar pa­ju­ di­na tris de­ši­n io­sios ran­kos pirš­tus, tai dar ir prie­dą prie at­ly­g i­ni­mo gau­ na. Jie, ne­gerb­da­mi mū­sų, pen­si­nin­ kų, ne­ger­bia ir sa­vęs. Jų atei­tis bus to­ kia pat, kaip ir mū­sų“.

Londonas +21 Madridas +28 Maskva +24 Minskas +27 Niujorkas +26 Oslas +21 Paryžius +19 Pekinas +32

Praha +26 Ryga +21 Roma +33 Sidnėjus +18 Talinas +18 Tel Avivas +31 Tokijas +30 Varšuva +26

Vėjas

4–8 m/s

orai klaipėdoje Šiandien

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

15

15

15

14

7

15

15

15

13

2

rytoj

ketvirtadienį

19

Marijampolė

Vilnius

+22

Alytus

Vardai Deodatas, Dovilas, Julijona, Ramunė, Romas, Romualdas .

birželio 19-ąją

Rytas

15

+24

+19

19

15

5

1819 m. į Li­ver­pu­lį (Ang­ li­j a) at­plau­kė pir­m a­ sis At­l an­to van­de­ny­ ną įvei­kęs gar­lai­vis „Sa­ van­nah“. 1862 m. JAV Kong­re­sas už­d rau­dė ver­g i­ją Ame­ ri­kos te­ri­to­ri­jo­je. 1885 m. gar­s io­ji Lais­ vės sta­tu­la at­ga­ben­ta iš Pran­cū­z i­jos į Niu­jor­ką (JAV). 1904 m. gi­mė Ba­lys Dva­ rio­nas, kom­p o­z i­to­r ius, di­ri­gen­tas, pia­nis­tas. Mi­ rė 1972 m.

1962 m. Ka­l i­for­n i­j o­ je gi­mė šo­kė­ja ir dai­ni­ nin­kė, Ame­r i­kos te­le­ vi­zi­jos žvaigž­dė Pau­la Ju­lie Ab­dul.

1963 m. Ta­r y­bų Są­jun­ gos kos­mo­nau­tė Va­len­ ti­na Te­reš­ko­va, pir­mo­ji mo­te­ris, iš­skri­du­si į kos­ mo­s ą, su­g rį­žo į Že­mę erd­vė­lai­viu „Vos­tok 6“. 1997 m. dėl karš­čių – 50 laips­n ių pa­gal Cel­si­jų – au­kų skai­čius Pa­kis­ta­ne pa­sie­kė 27. 1999 m., pa­si­bai­g us vie­ nuo­l i­ka sa­vai­č ių tru­k u­ siam NA­TO bom­bar­da­vi­ mui, iš Ko­so­vo pro­v in­ci­ jos baig­tas iš­ves­ti vi­sas 40 tūkst. Ju­gos­la­vi­jos sau­gu­ mo pa­jė­gų kon­tin­gen­tas.

Klai­pė­do­je – gat­vės cir­ko fes­ti­va­lis

At­jaus­ki­me vy­res­nią­ją kar­tą Li­na tvir­t i­no, kad jau­nys­tė – gre­tai praei­nan­ti „blo­gy­bė“. „Se­ni bū­si­me vi­si, – sa­kė ji. – Gal dar la­ biau nei da­bar­ti­niai pen­si­nin­kai mes ne­tu­rė­si­me kant­ry­bės, svei­ka­tos ir jė­ gų. Kliū­si­me sku­ban­t iems jau­n iems žmo­nėms sa­vo bu­v i­mu po­l ik­l i­n i­ko­ je, tur­gu­je, va­ž ia­vi­mu vie­šuo­ju trans­ por­tu.“

„„Pramoga: kad žmonės stebėtųsi kvapą užgniaužiančiais akrobatų triukais, cirko kupolas nebūtinas. 

„„Dė­me­sys: gerb­ki­me se­nus žmo­

nes, at­jaus­ki­me juos, kol tu­ri­me ša­lia.

„Kok­tei­lio“ po­zi­ci­ja Šiek tiek skau­du, kai ta­vo mo­čiu­tė Sme­to­ną pri­si­me­na, o ta­vęs – ne.

Jū­ros šven­tės ir 760-ojo Klai­pė­dos mies­ to ju­bi­lie­jaus iš­kil­mių me­tu uos­ta­mies­ty­je vėl vyks vie­nin­te­lis Lie­tu­vo­je tarp­tau­ti­nis gat­vės cir­ko fes­ti­va­lis „Ste­buk­lų ša­lis“, su­trauk­sian­tis bū­rį ar­tis­tų, lau­kia­mų vi­so pa­sau­lio sce­no­se.

Sun­ku pa­ti­kė­ti Elekt­ros kė­dę iš­ra­do sto­ma­to­lo­gas.

Links­mie­ji tirš­čiai Atei­na die­du­kas pas bo­bu­ly­tę ir sa­ko: – Mo­čiu­te, duok man viag­ros tab­le­tę! Bo­bu­tė nu­ste­bus. Nu­bė­ga, at­ne­ša tab­ le­tę. Die­du­kas ją pai­ma, at­si­lau­žia ma­ žą ma­žą ga­ba­liu­ką ir su­val­go. Bo­bu­ly­tė klau­sia: – O tai ko­dėl tik to­k į ma­žą ga­ba­liu­ką su­val­gei? – Tai kad aš ta­ve tik pa­bu­čiuo­t i no­rė­jau. Čes­ka (397 719; iš­siaiš­kin­ti si­tua­ci­ją – ge­ras da­ly­kas)

Klou­na­da yra dau­giau nei per­so­ na­žų sek­ma­die­ni­niai su­si­ti­ki­mai su vai­kais ka­vi­nė­se; ak­ro­ba­ti­ka po dan­gaus ku­po­lu su­kre­čia la­biau už pa­si­ro­dy­mą sa­lė­je ar­ba te­le­vi­zo­ riaus ek­ra­ne; nau­ja­sis cir­kas, ar­ba cir­que nou­veau, įspū­din­gu­mu pra­ noks­ta vaiz­duo­tės ri­bas – šią ži­nią „Ste­buk­lų ša­ly­je“ iliust­ruos ti­tu­ luo­tų ar­tis­tų iš Pran­cū­zi­jos, Aust­ ra­li­jos, Iz­rae­lio, Olan­di­jos, Šve­di­ jos, Is­pa­ni­jos bei Lie­tu­vos šou.

Rugp­jū­čio 3 d., penk­ta­die­nį, fes­ ti­va­lis star­tuos iš­kil­min­ga ati­da­ ry­mo ce­re­mo­ni­ja ir spe­cia­liais va­ ka­ri­niais at­li­kė­jų pa­si­ro­dy­mais. Šeš­ta­die­nį, rugp­jū­čio 4 d., cir­ko ar­tis­tai sve­čių lauks nuo ry­to iki va­ka­ro, o už­bu­rian­ti nuo­tai­ka vy­ raus ne tik sce­no­se – ne­ti­kė­tu­mų „Ste­buk­lų ša­ly­je“ ga­li ti­kė­tis kiek­ vie­na­me žings­ny­je. Ren­gi­nį vai­ni­ kuos va­ka­ri­nis ug­nies bei fe­jer­ver­ kų šou.

„Ste­buk­lų ša­ly­je“ įsi­kur­sian­ tys sve­čiai – pres­ti­ži­nių tarp­tau­ ti­nių kon­kur­sų lau­rea­tai, gar­siau­ sių šiuo­lai­ki­nio sce­nos me­no bei tarp­dis­cip­li­ni­nio me­no fes­ti­va­lių Edin­bur­ge, Hon­kon­ge bei gar­sio­jo „Bur­ning Man“, ren­gia­mo Ne­va­ dos dy­ku­mo­je (JAV), da­ly­viai. Į fes­ti­va­lį ant­rą­syk at­vyks­ta olan­dų ak­ro­ba­tų ko­lek­ty­vas „Ben­ cha Thea­ter“, ko­man­dos „This­ Si­deUp“ ak­ro­ba­tai iš Aust­ra­li­jos, šiuo me­tu gast­ro­liuo­jan­tys Eu­ro­ po­je, „Ste­buk­lų ša­ly­je“ pri­sta­tys kva­pą gniau­žian­tį šou „Cont­rol­led Fal­ling Pro­ject“ (liet. „kont­ro­liuo­ ja­mas kri­ti­mas“). Stul­bi­na­mi fi­zi­ niai įgū­džiai, to­bu­lai su­re­pe­tuo­ti triu­kai, įtam­pa ir tem­pas – nuo­ lat at­nau­ji­na­mas pa­si­ro­dy­mas ne vel­tui pel­nė aukš­čiau­sią įver­ti­ni­ mą Edin­bur­go al­ter­na­ty­vio­jo teat­ ro fes­ti­va­ly­je. Gat­vės cir­ko tru­pė „Las Cos­sas Nost­ra“ iš Is­pa­ni­jos yra ap­lan­kiu­si dau­giau kaip 30 tarp­tau­ti­nių gat­ vės teat­ro fes­ti­va­lių ir kon­kur­sų,

Organizatorių nuotr.

ku­riuo­se jos pa­si­ro­dy­mai ne kar­tą bu­vo įver­tin­ti kaip ge­riau­si. „Thea­ter Rue Pie­ton­ne“ (Vokie­ tija/ Pran­cū­zi­ja) pa­si­tel­kė ori­ga­mi me­ną ap­lin­ko­sau­gos pro­ble­moms ak­tua­li­zuo­ti per gat­vės teat­ro vai­ di­ni­mus: į gof­ruo­tus vamz­džius įli­pus ak­to­riams, jie virs­ta be­si­ ran­gan­čio­mis bū­ty­bė­mis, ku­rių pa­sa­ko­ja­mos is­to­ri­jos vi­so pa­ sau­lio žiū­ro­vams su­pran­ta­mos be žo­džių. Ro­ken­ro­l o kla­s i­k ų įkvėp­tas Asaf‘n Roll, ak­ro­ba­tas, klou­nas, šo­kė­jas iš Iz­rae­lio, kiek­vie­ną sa­vo pa­si­ro­dy­mo aikš­te­lę pa­ver­čia per ro­ko kon­cer­tą šėls­tan­čiu sta­dio­ nu, o be­ne po­pu­lia­riau­sias Šve­di­jos gat­vės cir­kas – ak­ro­ba­tų-žong­lie­ rių due­tas „Mag­ma­nus“ – pub­li­ką įtrau­kia į in­te­rak­ty­vų imp­ro­vi­za­ ci­jų ku­pi­ną pa­si­ro­dy­mą. Pas­ta­rų­ jų ar­tis­tų šou sos­ti­nės pub­li­ka bir­ že­lio pra­džio­je ste­bė­jo per Šve­di­jos na­cio­na­li­nės die­nos šven­tę Ro­tu­ šės aikš­tė­je. „Klai­pė­dos“ inf.

2012-06-19 Klaipeda  

Griuvėsius išpylė prie daugiabučio Bėdos dėl Klaipėdos arenos, kurios pra­ sidėjo dar ją statant, nesibaigia. Uosta­ miesčio savivaldy­ bė į...

Advertisement