Page 1

TODĖL, KAD naujienos ESU VILNIETIS Tikros sostinės

pirmadienis, birželio 18 d., 2012 m. Nr. 141 (1340) 

Prem­je­ras per­ka­bins gat­vių len­te­les Gat­vių pa­va­di­nimų len­te­les reikėtų per­ ka­bin­ti nuo namų sienų ant spe­cia­lių stul­pe­lių. Esą taip yra Va­ka­ruo­se. Šiuo klau­si­mu su­si­rūpi­ no pa­ts prem­je­ras And­rius Ku­bi­lius, jis ne­tgi su­darė spe­cia­ lią dar­bo grupę.

diena.lt

1,30 Lt

Jau dabar viskas įsivažiavo ir vyksta visu tempu. Mano telefonas įkaitęs iki raudonumo. Moksleivių dainų šventės vadovas Romualdas Kondrotas patikino, kad šis renginys įvyks.

15p.

Miestas

2p.

Vil­nių už­valdė „Kultū­ros nak­tis“

Jus­ti­nas Ar­gus­tas, Sta­sys Gu­da­vi­čius

ekonomika 9p.

Su­darė dar­bo grupę

Bir­že­lio pra­džio­je Vy­riau­sybės va­ do­vas pa­si­rašė po­tvarkį, ku­riuo su­ darė dar­bo grupę, tu­rin­čią iš­nag­ rinė­ti, kaip, ka­da ir už kiek būtų ga­li­ma pa­keis­ti visų gat­vių Lie­tu­ vo­je ženk­li­nimą. Dar­bo grupės va­do­vu pa­skir­tas ne sa­vi­val­dy­bių ar ke­lių ženk­li­ni­ mo eks­per­tas, bet pa­tyręs dip­lo­ ma­tas – prem­je­ro pa­tarė­jas už­sie­ nio po­li­ti­kos klau­si­mais Lai­mo­nas Tal­lat-Kelp­ša. Be jo, grupė­je dirbs dar sep­ty­ni įvai­rių sri­čių spe­cia­lis­tai.

7

Nu­si­su­ka nuo Grai­ki­jos

„„ Re­for­ma: spe­cia­li dar­bo grupė įpa­rei­go­ta per ke­lis mėne­sius at­sa­ky­ti, ar len­te­les su gat­vių pa­va­di­ni­mais de-

rėtų per­ka­bin­ti nuo namų ant spe­cia­lių stul­pe­lių, ir kiek tai kai­nuotų. 

Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos ir Andrejaus Žukovskio nuo­tr.

Pi­giais bi­lie­tais iš Kau­no oro uos­to į Grai­ki­jos Rodo ir Koso sa­las Lie­tu­ vos gy­ven­to­jai džiaug­sis neil­gai. Ai­ ri­jos pi­gių skryd­žių bend­rovė pa­ tvir­ti­no, kad nuo spa­lio nu­trau­kia skryd­žius šio­mis kryp­ti­mis, kai va­ sa­ros se­zo­nas ten dar net ne­bus pa­ si­baigęs. Turistai, kurie jau įsigijo bi­ lietus spaliui, galės juos nemokamai pasikeisti.


2

pirmADIENIS, birželio 18, 2012

miestas

Kultū­ros nak­tis – lėta, bet įvai­ri Naktį į sek­ma­dienį kas­me­čio fes­ti­va­lio „Kultū­ros nak­tis“ ren­gi­niai pa­puošė dau­ gybę Vil­niaus viešųjų erd­vių.

Rūta Gri­go­lytė

r.grigolyte@diena.lt

Lai­kas vai­kams

„„Pa­ro­da: Lie­tu­vos ka­riuo­menė iš­

nau­do­ja pro­gas priartė­ti prie vi­ suo­menės.

Ofi­cia­liai 18 val. pra­si­dėju­sia­me fes­ti­va­ly­je pir­mie­ji ren­gi­niai bu­vo skir­ti vai­kams. Į S.Mo­niuš­kos skve­relį prie Kot­ ry­nos baž­ny­čios vai­kai bu­vo kvie­ čia­mi žais­ti, dai­nuo­ti ir pra­mo­gau­ti su ak­to­riu­mi Vai­do­tu Mar­ti­nai­čiu. Tie­sa, pa­ts ak­to­rius į ren­ginį neat­ vy­ko. „Pa­si­ro­do, Vai­do­tas vis dar yra pa­ke­liui į Nidą, kur turės spek­ taklį“, – paaiš­ki­no ren­ginį ves­ti kar­tu su sūnu­mi Ig­nu Mar­ti­nai­čiu ėmu­si ak­to­riaus žmo­na Ži­vilė Ru­ čytė.

„No­riu su­ži­no­ti, ko no­riu“, „No­riu ne­ norė­ti tiek daug“, „No­riu grei­čiau pa­ ma­ty­ti brolį“ – vil­ nie­čių su­ra­šytų sva­ jo­nių spekt­ras ir juo­ki­no, ir grau­di­no.

„„Skulptūros: priešais Šv. Onos baž-

nyčią buvo sustatytos plastikinės, šviečiančios žmonių figūros.

Pa­sak jos, ren­gi­nys „Drau­gauk su ma­ni­mi“ jai dar svar­bes­nis at­ ro­do su­ži­no­jus ty­rimų duo­me­nis, kad tėvai Lie­tu­vo­je vai­kams ski­ ria apie sep­ty­nias mi­nu­tes. „Šis ren­gi­nys skir­tas jums, kad bent šian­dien su vai­kais pra­leis­tumė­te dvi va­lan­das“, – sakė ak­torė. Su pro­gra­ma „Lėlė – be sto­go“ du­ ris at­vėrė teat­ras „Lėlė“, jis pa­ rodė spek­taklį vai­kams „Ra­ga­na ir Lu­ko­šiu­kas“. Su­rašė sa­vo no­rus

Lie­jyk­los gatvė­je ga­le­ri­ja-stu­di­ja „Menų dirb­tuvės“ kvietė vi­sus, tu­ rin­čius neiš­si­pild­žiu­sių troš­kimų, už­ra­šy­ti juos ant Norų sie­nos. „No­riu su­ži­no­ti, ko no­riu“, „No­ riu ne­norė­ti tiek daug“, „No­riu le­ dų ir sek­so“, „No­riu drau­gau­ti su sa­vo mei­le iki se­natvės“, „No­riu ma­gist­ro“, „No­riu grei­čiau pa­ma­ ty­ti brolį“ – su­ra­šytų vil­nie­čių sva­ jo­nių spekt­ras ir juo­ki­no, ir grau­ di­no. Ga­le­ri­ja siūlė ir įsi­gy­ti sa­vo žvaigž­des – auk­si­niais da­žais pa­ deng­tus ak­me­nu­kus: jei­gu ne­ spėja­te su­gal­vo­ti no­ro ma­ty­da­mi krin­tan­čią žvaigždę, sa­vo „žvaigž­ dę“ ga­li­te mėty­ti ir gal­vo­ti pa­gei­ da­vi­mus, kiek tik no­ri­si. Skambė­jo mu­zi­ka „„Per­so­na­žai: kultū­ros nak­ty­je bu­

vo ga­li­ma pa­ma­ty­ti vis­ko – net Bet­meną.

Apie 21 val. sos­tinės se­na­mies­čio gatvė­mis jau bu­vo sun­ku praei­ti – pra­si­dėjo suau­gu­siųjų me­tas.

Su me­ni­niu vyks­mu bu­vo ga­li­ma su­si­dur­ti ko­ne kiek­vie­no­je Vil­niaus se­na­mies­čio gat­velė­je: me­ni­nin­ kai rengė šo­kio per­fo­man­sus, kūrė ins­ta­lia­ci­jas, skaitė poe­ziją. Dai­li­ ninkų sąjun­gos ga­le­ri­jo­je pri­sta­ty­ ta pa­ro­da „Lie­tu­vos ka­riuo­menė fo­tog­ra­fi­jo­je 2011–2012“, ga­le­ri­jo­ je kon­cer­ta­vo Kraš­to ap­sau­gos sa­ va­no­rių pa­jėgų big­ben­do dik­si­len­ do grupė. Ne­ma­žai gat­vių ir kiemų va­ka­re at­rodė la­bai pa­na­šiai, kaip ir be­veik prie­š mėnesį, kai vy­ko Gatvės mu­ zi­kos die­na. Vi­sas sos­tinės cent­ras skambė­jo nuo mu­zi­kos: fes­ti­va­lio su­teik­ta pro­ga mie­lai vėl pa­si­nau­ do­jo gatvės mu­zi­kan­tai, šo­kių mo­ ky­mo stu­di­jos. Lie­tu­vos teat­ro, mu­zi­kos ir ki­ no mu­zie­jaus kie­me­ly­je vy­ko kon­ cer­tas „Mu­zi­ka gy­vai“, ku­ris su­ traukė be­ne dau­giau­sia klau­sy­tojų. Ja­me pa­si­rodė Vi­das Ba­rei­kis, Jur­ga Še­dui­kytė, „Ra­sa­Ba­sa“ ir ki­ti. Dėl tech­ni­nių kliū­čių kon­cer­tas vėla­ vo. Tie­sa, vėla­vo ne­ma­žai ren­gi­nių. Nors dau­ge­lis „Kultū­ros nak­ties“ lan­ky­tojų vaikš­čio­jo su fes­ti­va­lio pro­gra­mo­mis, su­si­žymėję, kur no­ri su­spėti, ren­gi­niams vėluo­jant te­ko imp­ro­vi­zuo­ti ir tie­siog rink­tis tuos ren­gi­nius, ku­rie tuo me­tu jau vy­ko. Rodė fil­mus

Įdo­mus, bet taip pat vėlavęs ren­ gi­nys vy­ko Ti­be­to skve­re Užu­ py­je. Do­ku­men­ti­nių filmų apie Ti­betą per­žiū­ra turė­jo pra­si­dėti 21.30 val., bet 22 val. or­ga­ni­za­to­ riai dar tik re­gu­lia­vo pro­jek­to­rių. Vis dėlto užu­pie­čių ra­mybė bei at­si­pa­lai­da­vi­mas tei­gia­mai veikė ir su­si­rin­ku­siuo­sius – filmų ne­ su­laukė ne dau­giau žiū­rovų, nei jų li­ko. Ti­be­to laisvės rėmi­mo gru­ pės, or­ga­ni­za­vu­sios per­žiūrą, ak­ ty­vis­tas Ro­ber­tas Ma­žei­ka iš­sakė viltį, kad vie­šas kalbė­ji­mas apie oku­puo­to Ti­be­to skau­du­lius ga­ li at­ver­ti dau­giau ke­lių kaip nors pa­dėti šiai ša­liai. Trum­pa­met­ra­žiai fil­mai bu­vo ro­do­mi ir Šiuo­lai­ki­nio me­no cent­ ro kie­me­ly­je, Menų spaus­tuvė­ je, teat­re „Lėlė“, Skal­vi­jos“ ki­no cent­re, ki­to­se vie­to­se. Ne­mo­ka­mi ren­gi­niai vis dėl­ to tu­ri sa­vo kainą: į juos atei­na ir kultū­ra iš tiesų ne­si­do­min­čios pub­li­kos. „Tebū­nie iš­ger­tuvės!“ – prie Lie­tu­vos teat­ro, mu­zi­kos ir ki­ no mu­zie­jaus kie­me­lio per­fra­zuotą fes­ti­va­lio pa­va­di­nimą skan­da­vo įsi­ links­mi­nu­si kom­pa­ni­ja. Iki pa­ry­čių „kultū­rinę“ pro­gramą ba­ruo­se in­ ten­sy­viai vykdė dau­gybė žmo­nių vi­sa­me Vil­niaus cent­re. „Kultū­ros nak­tis“, anks­čiau va­ din­ta kultū­ros nak­ti­mi „Tebū­nie nak­tis“, ren­gia­ma nuo 2007 m.

„ „ Bažnyčia: Bernardinų jaunimo centras šventoriuje surengė ekskursiją,

„„Pra­mo­gos: S.Mo­niuš­kos skve­re­ly­je vai­kai bu­vo kvie­čia­mi žais­ti ir dai­nuo­ti.


3

pirmADIENIS, birželio 18, 2012

miestas

Ke­le­tas pa­mokų ir daug džiaugs­mo Rūta Gri­go­lytė „Nie­kas taip ir ne­pa­teikė lei­di­mo mie­go­ti, ma­tyt, vi­si iš­keitė miegą į da­ly­va­vimą „Kultū­ros nak­ty­je“, – juokė­si vie­na ren­gi­nio or­ga­ni­ za­to­rių Ada Paukš­tytė. „Vil­niaus die­nai“ ji sakė ga­vu­si šiek tiek pa­ mokų atei­nan­tiems me­tams, bet ap­skri­tai esan­ti la­bai pa­ten­kin­ ta šven­te.

– Ko­kie įspūdžiai po šios ne­ mi­go nak­ties? Ar vis­kas pa­vy­ ko, kaip pla­nuo­ta? – Mums, or­ga­ni­za­to­riams, svar­ biau­sia bu­vo su­žiūrė­ti, kad vis­kas įvyktų lai­ku ir vie­to­je. Įspūdžiai la­bai ge­ri ir gražūs. Tiek, kiek aš ma­čiau, man la­bai pa­ti­ko. Ži­no­ ma, ne viską spėjau pa­ma­ty­ti, nes reikė­jo pri­žiūrė­ti dau­gybę da­lykų. Ypač gra­žiai pra­ėjo ren­gi­niai pre­ zi­dentū­ros kie­me­ly­je ir S.Dau­kan­ to aikštė­je. Aki­vaiz­du, kad pub­li­ kai pa­tin­ka šok­ti. Džiau­giamės, kad bu­vo daug mu­zi­ki­nių ren­gi­nių ir jie bu­vo la­bai įvairūs bei vykę. – Ku­riuos ren­gi­nius išs­kir­ tumė­te? – Be jau minė­to ren­gi­nio pre­zi­ dentū­ros kie­me, ku­ria­me žmonės bu­vo la­bai lai­min­gi ir at­si­pa­lai­ davę, dau­ge­lis la­bai laukė po­pu­ lia­riųjų at­likėjų kon­cer­to Lie­tu­vos teat­ro, mu­zi­kos ir ki­no mu­zie­jaus kie­me­ly­je. Dau­giau­sia klau­sy­tojų bu­vo Lu­kiš­kių aikštė­je kon­cer­tuo­ jant Pet­rui Ge­niu­šui. Šia­me tra­di­ ci­nia­me ren­gi­ny­je bu­vo ne­pap­ras­ tai daug žmo­nių, kai ku­rie jų sakė šio kon­cer­to laukę vi­sus me­tus.

koncertą, filmų peržiūrą ir mugę. 

„„Melodijos: muzika skambėjo ir prezidentūros kieme.

Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

– Ar ga­li­ma sa­ky­ti, kad šie­met bu­vo dau­giau žmo­nių nei pra­ ėju­siais me­tais? – Lan­ky­tojų skai­čių la­bai sun­ku tiks­liai įver­tin­ti. Iš pra­džių at­ rodė, kad jų bus ma­žiau nei per­ nai, bet apie aš­tuntą de­vintą va­ landą va­ka­ro vi­si išė­jo į gat­ves, jų bu­vo la­bai daug.

Į ren­gi­nius rin­ko­si la­bai įvai­ri pub­li­ka. Di­delė da­lis bu­vo tų, ku­ riuos tik­rai do­mi­na kultū­ra. Taip pat, ži­no­ma, bu­vo tie­siog „pa­ bėgu­sių iš namų“ žmo­nių, te­no­ rin­čių ati­trūkti nuo kas­die­nybės. Tai neiš­ven­gia­ma. Vis dėlto dau­ giau bu­vo lan­ky­tojų, ku­riuos do­ mi­na pa­tys ren­gi­niai: jie bu­vo su­si­žymėję sa­vo marš­ru­tus ir lan­ ky­ti­nas vie­tas. Į kai ku­riuos ren­ gi­nius rin­ko­si ir žur­na­lis­tai, kri­ ti­kai, me­ni­nin­kai.

Ada Paukš­tytė:

Džiau­giamės, kad bu­ vo daug mu­zi­ki­nių ren­gi­nių ir jie bu­vo la­ bai įvairūs bei vykę. – Ta­čiau ne­re­tam su­pla­nuo­tas gra­fi­kas su­griu­vo ren­gi­niams vėluo­jant?.. – Taip, tik­rai, bet ne­ma­nau, kad jų or­ga­ni­za­to­riai vėla­vo dėl sa­ vo at­si­pa­lai­da­vi­mo. Pa­vyzd­žiui, ma­žesnėms ga­le­ri­joms vėla­vi­ mas ap­skri­tai ne­būdin­gas. Daž­ niau vėluo­ja ir ne­sklan­dumų tu­ri ži­no­mesnės grupės: jų būna daug, kon­cer­tuo­ja vie­ni po kitų, vi­si no­ri pa­si­ro­dy­ti kuo ge­riau, dėl to jiems vis ky­la ko­kių tech­ni­nių klau­simų. Dėl to vėla­vo, pa­vyzd­žiui, kon­cer­ tas Lie­tu­vos teat­ro, mu­zi­kos ir ki­ no mu­zie­jaus kie­me­ly­je. Sten­giamės vi­sa tai su­žiūrė­ ti, bet jei­gu kas nors vėluo­ja, ta­ da jau su­si­da­ro vir­tinė vėla­vimų. Ki­tur vėluo­ta tik po ke­lias mi­nu­ tes. Ki­ta ver­tus, pa­tys žiū­ro­vai dėl tos gai­ša­ties per­ne­lyg ne­si­jau­di­no, o su­sėdę bend­ra­vo ir laukė sa­vo mėgstamų at­likėjų. Ki­tais me­tais steng­simės dar ak­ty­viau pri­žiūrė­ti, kad to­kių ne­sklan­dumų ne­būtų. Girdė­jo­me ke­ letą skundų dėl ren­gi­nių vėla­vimų, bet tik­rai ne­piktų.

„„Užrašai: praei­viai sa­vo troš­ki­mais mar­gi­no Norų sieną.


4

pirmADIENIS, birželio 18, 2012

miestas diena.lt/naujienos/miestas

Bend­ros įkur­tuvės Nau­ja­ku­riai Pi­laitė­je at­šventė įkur­tu­ves – su­si­pa­ži­no, pa­bend­ ra­vo, be to, naują eko­lo­gišką dar­ želį au­gin­ti pra­dėjo.

Pi­laitės M.Maž­vy­do gatvė­je nau­ jai iš­ki­lu­sio na­mo gy­ven­to­jai drau­ge vai­ši­no­si šaš­ly­kais ir da­li­ jo­si gy­ve­ni­mo šia­me ra­jo­ne įspū­ džiais. „No­ri­me, kad įkur­tuvės nau­ja­ ku­riams taptų nau­ja gra­žia tra­ di­ci­ja. Ren­gi­nys tik­rai pa­vy­ko – net ne­si­tikė­jo­me, kad su­si­rinks tiek žmo­nių. Oras pui­kus, manė­ me, da­lis gy­ven­tojų iš­va­žiuos“, – pa­sa­ko­jo na­mo sta­ty­to­jos bend­ rovės „Ei­ka“ rin­ko­da­ros va­dovė Vi­ta­li­ja Ročė. Iš tiesų šeš­ta­die­nio po­pietę nau­jo na­mo kie­mas šur­mu­lia­vo gy­ven­tojų kal­bo­mis ir ant ba­tu­ to šo­kinė­jan­čių bei žai­dimų aikš­ telė­je siau­čian­čių vaikų kle­ge­ siu. „Šia­me ra­jo­ne la­bai mėgsta ap­si­gy­ven­ti jau­nos šei­mos, nes čia ra­mu, tiek tėvai, tiek ir vai­kai su­si­bend­rau­ja. Taip pat ne­ma­ žai ap­si­gy­ve­na vy­res­nių žmo­nių, ku­rių na­mus vai­kai jau pa­li­ko. Jie pa­pras­tai par­duo­da nee­ko­no­miš­ kus se­nes­nius bu­tus ir nu­si­per­ka čia“, – sakė V.Ročė. Eko­no­miš­kumą, kaip vieną iš svar­biau­sių veiks­nių pa­si­ren­ kant, kur gy­ven­ti, išs­kyrė ir kie­ me be­si­šne­ku­čiuo­jan­tys gy­ven­ to­jai. „Šal­čiau­sią žie­mos mėnesį šil­dy­mo sąskai­ta vos vir­ši­jo pu­ sant­ro šim­to. Kur dau­giau taip

pra­si­vers­tum? Be to, gy­ven­ti Pi­ laitė­je ra­mu, o vis­kas, ko rei­kia – par­duo­tuvė, vie­ša­sis trans­por­tas, – čia pat. Ir su kai­my­nais la­bai grei­tai su­si­bend­ra­vo­me, gy­ve­ nant Vil­niaus cent­re san­ty­kiai su kai­my­nais bu­vo šal­ti“, – pa­sa­ko­ jo vie­nos iš nau­ja­ku­rių šeimų vy­ ras ir tėvas.

Vi­ta­li­ja Ročė:

No­ri­me, kad įkur­ tuvės nau­ja­ku­ riams taptų nau­ja gra­žia tra­di­ci­ja.

„Ei­ka“ taip pat su­manė pri­si­ jung­ti prie fes­ti­va­lio „Kultū­ros nak­tis“ ir kar­tu su ki­no teat­ru „Pa­sa­ka“ pa­kvietė sa­vo nau­ja­ ku­rius į fil­mo po at­vi­ru dan­gu­mi seansą. Spe­cia­liai sean­sui „Tebū­ nie ki­nas NAKTĮ!“ au­to­mo­bi­ lių stovė­ji­mo aikš­telė­je pa­sta­ty­ ta 100 kėdžių, su­mon­tuo­ta filmų ro­dy­mo apa­ratū­ra. 22 val. ki­no nak­tis pra­si­dėjo ko­me­di­ja „Pa­ sau­lis yra di­de­lis ir iš­si­gelbė­ji­mas sly­pi už kam­po“, o 23.30 val. bu­ vo ro­do­mas fil­mas „Prie jūros“. „Nusp­rendė­me pa­kar­to­ti ge­ rą pa­tirtį ir ant­rą kartą da­ly­vau­ti kultū­ros nak­ty­je. To­kios ki­no nak­ tys la­bai jau­kios“, – sakė V.Ročė. VD inf.

Šią va­sarą re­mon­ tuo­ti ar­ba už­baig­ti pra­dėtus re­mon­to dar­bus pla­nuo­ja­ma 25-io­se Vil­niaus mies­to švie­ti­mo įstai­go­se. Mo­kyklų va­do­vai sa­ko, kad kas­met ski­riamų lė­ šų daž­niau­siai pa­ kan­ka tik smul­ kiems dar­bams. Bet džiau­gia­si ir tuo.

„„Ap­leis­tos: Vil­niu­je vis dar yra apie 20 mo­kyklų, ku­rioms rei­ka­lin­gas

es­mi­nis re­mon­tas. 

Džiu­gi­na ir ka­ti­no aša­ros Rūta Gri­go­lytė

r.grigolyte@diena.lt

Ner­vi­na rink­lia­vos

Mo­kyk­las, ku­rio­se at­lie­ka­mi vi­daus re­mon­to dar­bai, lan­kan­čių moks­ lei­vių tėvai, ma­tyt, galės leng­viau at­si­pūsti – ne­re­ta mo­kyk­la sąly­gas vai­kams ge­ri­na rink­da­ma pi­ni­gus iš tėvų ar­ba nau­do­da­ma lėšas iš įstai­ gai ski­riamų dviejų pro­centų gy­ ven­tojų pa­jamų mo­kes­čio. „Tai sie­nas per­da­žy­ti, tai len­ty­ nas su­kal­ti, tai lan­gus ap­šil­tin­ti ar net pa­keis­ti – vis kam nors ren­ka­ mi pi­ni­gai. Ma­žes­nes nei vi­du­ti­nes pa­ja­mas gau­nan­čiai šei­mai, kaip mūsų, to­kios rink­lia­vos bend­ro­ je „bu­hal­te­ri­jo­je“ būna ne­ma­lo­ni gra­fa“, – pa­sa­ko­jo vie­nos Vil­niaus pra­di­nių mo­kyklų moks­lei­vio ma­ ma Ai­da. Rūpi­na­si se­niau­sio­mis

„„Šventė: per įkur­tu­ves suau­gu­sie­ji vai­ši­no­si ir kalbė­jo­si, o vai­kai

džiaugė­si žai­di­mais. 

Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

Galė­jo būti ne­pai­so­ma darbų sau­gos Bend­rovė „Vil­niaus van­de­nys“ tei­gia tir­sian­ti, ar per ne­laimę ka­ na­li­za­ci­jos šu­li­ny­je, kai vie­nas bend­rovės dar­bi­nin­kas žu­vo, o ki­tas nu­kentė­jo, bu­vo pai­so­ma dar­bo sau­gos rei­ka­la­vimų.

Bend­rovės at­stovė Eglė Rim­kutė va­kar sakė, kad pir­ma­dienį iš ry­ to bus su­da­ry­ta ko­mi­si­ja, ku­ri tirs įvy­kio ap­lin­ky­bes. „Kol kas sun­ku ką nors ko­ men­tuo­ti. Bus ti­ria­ma, ar bu­ vo lai­ko­ma­si dar­bo sau­gos, vi­ dinės tvar­kos tai­syk­lių“, – teigė E.Rim­kutė. Šeš­ta­dienį, pa­sak jos, du bend­ rovės dar­bi­nin­kai pa­gal išk­vie­

timą bu­vo iš­siųs­ti dėl už­si­kim­ šu­sios ka­na­li­za­ci­jos. Dirb­da­mi jie įkri­to į 4–5 metrų gy­lio ka­na­ li­za­ci­jos šu­linį sos­tinės S.Nėries gatvė­je. Gelbė­to­jai vieną jų išt­raukė gy­ vą, bet ap­si­nuo­di­jusį du­jo­mis. Jis bu­vo iš­vež­tas į li­go­ninę. Ant­ra­sis vy­ras po ke­lių va­landų paieš­kos bu­vo išt­rauk­tas jau miręs. Žu­vu­sy­sis – T.G., gimęs 1956 m. Gelbė­to­jai jo ieš­ko­jo il­giau, nes jį nu­nešė van­dens srovė. Pa­sak E.Rim­kutės, iš­gelbė­to vy­ro gy­vy­bei pa­vo­jaus nėra, sa­ vaitės pra­džio­je jis turėtų būti iš­ leis­tas iš li­go­ninės. VD, BNS inf.

Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

Da­ly­je mo­kyklų re­mon­tas vyks­ ta jau ne vie­nus me­tus. „Kai ku­ rių mo­kyklų re­mon­to dar­bai ko­fi­

nan­suo­ja­mi ES lėšo­mis. Įvai­rio­se mo­kyk­lo­se at­lie­ka­mi la­bai skir­tin­ gi dar­bai, ta­čiau prio­ri­te­tas tei­kia­ mas toms mo­kyk­loms, ku­rios yra se­niau­sios ir ku­rioms la­biau­siai rei­kia re­mon­to, pa­vyzd­žiui, ku­rio­ se su­var­to­ja­ma daug ši­lu­mos ener­ gi­jos“, – sakė Vil­niaus mies­to sa­ vi­val­dybės Švie­ti­mo, kultū­ros ir spor­to de­par­ta­men­to di­rek­to­rius Gin­ta­ras Pet­ro­nis. Pa­sak jo, Vil­niu­je šiuo me­tu yra dar apie 20 mo­kyklų, ku­rioms „rei­ ka­lin­gas es­mi­nis re­mon­tas“. Nuo langų iki stogų

Nau­jus moks­lo me­tus at­si­nau­ji­nu­ si turėtų pa­si­tik­ti Vil­niaus Sau­sio 13-osios vi­du­rinė mo­kyk­la – jo­je at­lie­ka­mi bai­gia­mie­ji re­konst­ruk­ ci­jos dar­bai už 1,03 mln. litų. „Pas­ta­to re­no­va­ci­jos dar­bai pra­ dėti, ro­dos, 2006-ai­siais. Jie nu­ ma­ty­ti pa­gal in­ves­ti­cinį pro­jektą, bu­vo skir­tos biud­že­tinės lėšos lan­ gams keis­ti, tua­letų kos­me­ti­niam re­mon­tui, pa­sta­tui šil­tin­ti. Kiek­vie­

nais me­tais, nors ir bu­vo krizė, mes vis tiek pi­nigų gau­da­vo­me ir dar­ bų pa­si­darė­me. Šie­met skir­tas pa­ sku­ti­nis mi­li­jo­nas pro­jek­tui už­baig­ ti, tu­ri būti baig­tas šil­tin­ti pa­sta­tas iš išorės“, – pa­sa­ko­jo mo­kyk­los di­ rek­torė Bi­rutė Ru­dzins­kienė. „Da­bar lau­kia­me, ka­da dar­bi­nin­ kai at­skubės. Vi­si dar­bai vy­ko va­ sa­ro­mis, ug­dy­mo pro­ce­sui jie tik­ rai ne­trukdė. Ži­no­ma, vi­sa­da dar yra ką pa­tvar­ky­ti, vi­du­je re­mon­ to juk ne­bu­vo“, – kalbė­jo mo­kyk­ los va­dovė.

5

mln. litų

kai­nuos Vil­niaus Vir­šu­ liš­kių vi­du­rinės mo­kyk­ los pa­sta­to re­mon­tas.

Dar­bai ir kai­nos „„ Vil­niaus My­ko­lo Bir­žiš­kos gim­na­zi­

jo­je at­lie­ka­mi bai­gia­mie­ji re­konst­ruk­ ci­jos dar­bai už 100 tūkst. litų, Vil­niaus Rad­vilų gim­na­zi­jo­je – už 600 tūkst. li­ tų, Vil­niaus Žirmūnų gim­na­zi­jo­je – už 500 tūkst. litų. Vil­niaus Šv. Kris­to­fo­ro pro­gim­na­zi­jos pa­sta­to re­konst­ruk­ci­ ja at­lie­ka­ma su ES lėšo­mis, bend­ra su­ ma – 4,23 mln. litų, Vil­niaus „At­ga­jos“ spe­cia­lio­sios mo­kyk­los pa­sta­to re­ konst­ruk­ci­ja su ES lėšo­mis – kiek dau­ giau nei 4,679 mln. litų, Vil­niaus Fa­bi­ jo­niš­kių vi­du­rinės mo­kyk­los pa­sta­ to – 3,175 mln. litų su ES lėšo­mis, Vil­ niaus Vir­šu­liš­kių vi­du­rinės mo­kyk­los pa­sta­to – už 4,86 mln. litų su ES lėšo­ mis, Vil­niaus Nau­ji­ninkų vi­du­rinės mo­kyk­los pa­sta­to – už 4,2 mln. litų su ES lėšo­mis, Vil­niaus Tai­kos pro­gim­ na­zi­jos pa­sta­to – už 3,7 mln. litų su ES lėšo­mis, Vil­niaus Žy­gi­man­to Au­gus­ to pa­grin­dinės mo­kyk­los pa­sta­to – už už 3,7 mln. litų su ES lėšo­mis, VšĮ Vil­

niaus ka­ta­li­kiš­ko­sios mo­kyk­los „Vers­ mė“ pa­sta­to – 2,15 mln. litų su ES lėšo­ mis. Vil­niaus mies­to A.Vie­nuo­lio pa­ grin­dinė­je mo­kyk­lo­je bai­gia­mi re­no­ va­ci­jos dar­bai už 300 tūkst. litų. Vil­ niaus Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus gim­na­zi­jos (Vin­gio vi­du­rinės mo­kyk­los) pa­sta­to re­no­va­ci­ja at­lie­ka­ma su ES lėšo­mis, bend­ra su­ma – 346,7 tūkst. litų. „„Bai­gia­mi ener­gi­jos var­to­ji­mo efek­

ty­vu­mo di­di­ni­mo dar­bai Vil­niaus Joa­ chi­mo Le­le­ve­lio vi­du­rinė­je mo­kyk­lo­ je už 58 tūkst. litų, Laz­dynų vi­du­rinė­je mo­kyk­lo­je už 600 tūkst. litų, Vil­niaus Bal­tu­pių pro­gim­na­zi­jo­je už 246,5 tūkst. litų, Vil­niaus „Min­ties“ gim­na­zi­ jo­je už 100 tūkst. litų, Vil­niaus „Ąžuo­ly­ no“ pro­gim­na­zi­jo­je už 30 tūkst. litų.

„„ Langų, stogų, sa­ni­ta­ri­nių mazgų

re­mon­tas at­lie­ka­mas ug­dy­mo įstai­ go­se – lop­še­liuo­se-dar­že­liuo­se „Ra­ munėlė“, „Zy­lutė“, „Prie pa­sakų par­ko“, „Sau­lutė“, dar­že­ly­je „Šal­tinė­lis“ Pi­laitės vi­du­rinė­je mo­kyk­lo­je. Bend­ra su­ma – kiek dau­giau nei 1,55 mln. litų. „„Švie­ti­mo įstaigų ka­pi­ta­li­nis re­mon­

tas at­lie­ka­mas Jo­no Pau­liaus II pro­ gim­n a­z i­j o­j e, Pa­v il­n io pa­g rin­d inė­ je mo­kyk­lo­je, Ža­lia­kal­nio dar­že­ly­jemo­kyk­lo­je (Len­ki­jos Res­pub­li­kos fon­ do „Wspólno­ta Pols­ka“ ir ES lėšo­mis). Bend­ra su­ma – 6,9 mln. litų. „„Vil­niaus dar­že­lio-mo­kyk­los „Vo­

lungė“ re­mon­tas bus at­lik­tas už 475 tūkst. litų, Vil­niaus Laz­dynų vi­du­rinės mo­kyk­los fi­lia­lo, esan­čio Liud­vi­na­vo „„Bai­g ia­m ie­j i mo­d er­n i­z a­v i­m o dar­ gatvė­je, – už 300 tūkst. litų, Vil­niaus bai dau­giau nei už 1,072 mln. litų at­ Ju­ze­fo Ig­na­ci­jaus Kra­ševs­kio vi­du­ lie­ka­mi Vil­niaus lop­še­ly­je-dar­že­ly­je rinės mo­kyk­los re­konst­ruk­ci­ja – už „Krivūlė“. 500 tūkst. litų.


6

pirmADIENIS, birželio 18, 2012

nuomonės

Išim­tis ap­skųs­ta Eu­ro­pai

Žvilgsnis

Redakcijos skiltis

T

Krimp­li­no ga­lia Vio­le­ta Juo­de­lie­nė

S

o­v iet­me­č iu bu­vo toks anek­do­t as. Vi­s uo­t i­n io de­fi­ci­to ho­r i­zon­te – ei­ lė: kaž­ką „pa­da­vė“ par­ duo­t u­vė­je. Tarp dvie­jų in­te­lek­ to per­ne­lyg ne­su­ža­lo­to vei­do as­ me­nų – sto­v in­čios ei­lė­je mo­ters ir praei­vės – už­si­mez­ga dia­lo­gas. „Sa­ky­k i­te, po­nia, ką čia duo­da?“ – „Remb­rand­tą.“ – „O tai ge­r iau ne­ gu krimp­li­nas?“ – „Ne­ži­nau, bet aš im­siu tris met­rus.“

Šian­dien – nau­jo bur­ ta­žo­džio, at­ver­sian­čio kny­gų pir­kė­jų pi­ni­gi­ nes, paieš­kų me­tas. Šis trum­pas anek­do­tas pa­šie­pė mies­čio­niš­ku­mą, iliust­ra­vo de­fi­ci­ to įskie­py­tą iš­kreip­tą po­žiū­rį į ma­ te­ria­li­nes gė­ry­bes („per­ku bet ką – gal kur pri­tai­ky­sim“). Šian­dien, kai tuš­čias kvad­ra­ti­nis cen­ti­met­ ras par­duo­tu­vių len­ty­no­se yra lai­ ko­mas di­des­ne gė­da nei par­da­vi­ nė­ti pa­juo­du­sių ba­na­nų ko­šę, šis anek­do­tas be­veik ne­te­ko sa­vo pra­smės. Li­ko tik men­ka užuo­mi­ na apie mi­nios ga­lią for­muo­jant tū­lo pra­sčio­ko ver­ty­bes. Šiais lai­kais iš be­s vo­r io me­no kū­r i­n io nu­l ip­dęs gniūž­tę, pa­lei­ dęs ją per mi­n ią, ga­l i su­kel­t i va­ ka­r ykš­čius fa­vo­r i­t us nu­šluo­jan­ čią la­v i­ną. Kuo di­des­nė gar­sių pa­var­d žių kon­cent­ra­ci­ja to­je mi­ nio­je, tuo grei­čiau „nie­kas“ pa­virs ma­din­guo­ju „vis­kuo“. Šiuo­lai­k i­n ia­me vers­t i­n ių kny­g ų lei­dy­b os pa­s au­ly­je šią gniūž­tę at­sto­ja bur­ta­žo­d žiai „be­stse­le­ris“ ir vir­še­ly­je at­spaus­din­ta pa­ne­g i­ ri­kos nuo­tru­pa iš už­sie­nio pe­rio­ di­kos. Su tau­ti­niais au­to­riais ge­ro­ kai sun­k iau. Paž­vel­gęs per ko­k io kny­gy­nų lan­ky­to­jo pe­tį su­pran­ti: da­bar – nau­jo bur­ta­žo­d žio, at­ve­ rian­čio kny­g ų pir­kė­jų pi­n i­g i­nes, paieš­k ų įkarš­tis. Prieš ke­le­r ius me­t us tas ste­buk­ lin­gas žo­d is kve­p ė­jo roz­ma­r i­ nais, varš­kės spur­go­mis ir šei­mi­ nin­kės, be­ga­l i­nia­me ceit­no­te no­ rin­čios su­kur­ti ku­li­na­ri­n į še­dev­ rą, ran­ko­mis. Už­sik­rė­tę Ja­mie Oli­

ve­rio sėk­mės vi­ru­su lei­dė­jai ver­ tė mū­sų (ne)žvaigž­des kep­ti bly­ nus, lip­dy­ti su­šius, o sy­k iu – ir re­ cep­tų kny­gas. Ga­l iau­siai at­si­kan­do­me: su­šiai – bran­gu, o bly­nai tu­ki­na, to­dėl per šias Jo­ni­nes do­va­no­da­mas Jo­nui ar Ja­ni­nai ku­li­na­ri­nę kny­gą ri­zi­ kuo­si bū­ti iš­juok­tas kaip ne­tu­rin­ tis fan­ta­zi­jos. Dar grei­čiau ap­kar­to žvaigž­d žių au­to­biog­ra­fi­jos. Na ir kas, kad sim­ pa­t iš­kos mū­sų ak­to­rės ar am­ž i­ nai per­spek­t y­v ios dai­n i­n in­kės gy­ve­n i­mo pa­t ir­t ies tu­r i dau­g iau už Jus­ti­ną Bie­be­rį, – vi­sas gy­ve­ni­ mo pa­slap­tis jos se­niai iš­pa­sa­ko­ jo bliz­g iems žur­na­lams, o ske­le­ tų sa­vo spin­to­se ne­tu­ri. Ar­ba vis dar bi­jo ro­dy­t i. Ar­ba tie­siog yra ne žvaigž­dės, bet kos­mo­so dul­ kės, to­dėl nie­kam neį­do­mios. Nau­jo, per­k a­mo kny­g ų žan­ro paieš­kos te­be­vyks­ta. Net jei kos­ mo­so dul­kėms sun­k iai se­ka­si ma­te­ria­li­zuo­ti pa­trauk­lias idė­jas, mū­sų lei­dė­jai iš­ra­din­gi, iki Ka­lė­dų ku­ris nors iš jų tik­rai su­šuks: „Eu­ re­ka!“ Nors ne­la­bai net smal­su, koks tai bus žan­ras ir kie­no pa­var­ dės pui­kuo­sis ant nau­jų be­st-se­le­ rių vir­še­lių. At­vi­rai kal­bant, svar­ biau­sia – kad mi­nia neišp­rus­tų ir jo­je bū­t ų kuo dau­g iau ne­ž i­nan­ čių, kas tas Rembrandtas. Juk kuo dau­giau krimp­li­no kny­gy­nų len­ ty­no­se, tuo dau­giau rembrandtų nu­kai­no­tų kny­gų sky­re­ly­je! O pa­s ta­ra­ja­me – tik­r i lo­by­nai. An­tai Jur­gos Iva­naus­kai­tės „Odė džiaugs­mui“ vie­na­me di­die­siems tink­l ams ne­p rik­l au­s an­č ia­m e kny­g y­ne tuoj po ra­šy­to­jos mir­ ties kai­na­vo 20,4 li­to, o šian­dien ji įver­t in­ta tik 7,2 li­to. Šven­čiant kū­rė­jos 50-me­t į ne­pa­do­r iai ma­ ža kai­na bu­vo grį­ž u­si į anks­tes­ nį ly­g į, ta­čiau lie­t u­v ių at­m in­t is juk trum­pa. Nuo 25 li­t ų iki 7,2 li­to nu­ver­t in­ta ir jos kny­ga „Kaip už­siau­g in­ti bai­ mę“. Tos pa­čios mis­t i­nės 7,2 li­to su­mos pra­šo­ma ir už J.Iva­naus­ kai­tės am­ži­nin­ko Er­nes­to Pa­ruls­ kio „Kas­die­ny­bės kunst­ka­me­rą“. 7,2 li­to – tai ge­ro­kai pi­g iau nei 10 au­ga­l i­nės kil­mės ra­m i­na­mų­jų kap­su­l ių. Gai­la, ne­ž i­no to mū­sų dva­sios dak­ta­rai – iš­ra­š y­t ų šią kny­gą sa­vo pa­cien­tams. Ta­č iau ne­pra­len­k ia­mas re­kor­ das, at­ro­do, pri­k lau­so am­ž i­na­ jam maiš­tau­to­jui Ri­čar­dui Ga­ve­ liui. At­si­mi­ni­mų apie jį, jo už­ra­šų ir laiš­k ų kny­ga įper­ka­ma net už 4,3 li­to. Kaip puo­de­lis ka­vos. Ar­ba ket­vir­tis Arū­no Va­lins­ko biog­ra­fi­ nės kny­gos, bran­g iau­sios iš nu­pi­ gin­tų žvaigž­džių me­mua­rų ir kai­ nuo­jan­čios vi­sus 16 li­tų.

ei­si­nin­kas Ig­nas Vė­gė­lė dėl Sei­mo pa­tvir­tin­to įsta­ty­mo, at­lei­džian­čio par­ti­jas nuo pa­rei­gos tai­ky­ti vie­šo­jo pir­ ki­mo pro­ce­dū­ras, krei­pė­si į Eu­ro­pos Ko­mi­si­ją. Ad­vo­ka­tas, My­ko­lo Ro­me­rio uni­ ver­si­te­to pro­fe­so­rius I.Vė­gė­lė, pa­ts bu­vęs vie­nas iš Krikš­čio­nių de­mok­ ra­tų par­ti­jos va­do­vų prieš su­si­jun­ giant su Tė­vy­nės są­jun­ga, ma­no, kad mi­nė­tas įsta­ty­mas ga­li prieš­ta­rau­ ti ES di­rek­ty­vai, nu­sta­tan­čiai pa­rei­ gą tai­ky­ti vie­šo­jo pir­ki­mo pro­ce­dū­ras as­me­nims, ku­rių veik­la di­džia da­li­ mi fi­nan­suo­ja­ma iš vals­ty­bės biu­dže­ to lė­šų. „Ne­nor­ma­lu, kad ug­dy­mo ar gy­dy­ mo įstai­gos ir vi­si ki­ti vie­ši su­bjek­tai vi­sa apim­ti­mi tai­ko vie­šo­jo pir­ki­mo pro­ce­dū­ras, o par­ti­joms šis rei­ka­la­ vi­mas pa­nai­kin­tas. Priim­da­mas to­ kias įsta­ty­mo pa­tai­sas Sei­mas, ku­ rį su­da­ro po­li­ti­nių par­ti­jų at­sto­vai, pa­my­nė kons­ti­tu­ci­nius ly­gia­tei­siš­ ku­mo, tei­si­nės vals­ty­bės bei at­vi­ ru­mo vi­suo­me­nei prin­ci­pus, kar­tu pa­žei­dė įsi­pa­rei­go­ji­mus ES. Bū­tent dėl pa­sta­ro­jo pa­žei­di­mo pa­teik­tas

skun­das Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai“, – tei­ gia I.Vė­gė­lė. Sei­mas ko­vo pa­bai­go­je at­mes­da­ mas Pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­ kai­tės ve­to nu­spren­dė, kad po­li­ti­nių par­ti­jų ir po­li­ti­nių kam­pa­ni­jų vyk­ do­miems pir­ki­mams ne­bus tai­ko­ mos Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mo nuo­ sta­tos.

Ig­nas Vė­gė­lė:

Ne­nor­ma­lu, kad vi­si ki­ti vie­ši su­bjek­tai vi­ sa apim­ti­mi tai­ko vie­ šo­jo pir­ki­mo pro­ce­ dū­ras, o par­ti­joms šis rei­ka­la­vi­mas pa­nai­ kin­tas.

Sei­mo na­rių neį­ti­ki­no ša­lies va­do­ vės ar­gu­men­tai, kad to­kios pa­tai­sos pa­žeis­tų Eu­ro­pos Par­la­men­to ir Ta­ ry­bos priim­tą di­rek­ty­vą, to­dėl su­kel­

tų grės­mę Lie­tu­vai su­lauk­ti rim­tų ES ins­ti­tu­ci­jų san­kci­jų. Ša­lies va­do­vė įsta­ty­mą į Sei­mą grą­ži­no su sa­vo pa­siū­ly­mu, ku­ris par­ti­joms bū­tų lei­dęs vie­šų­jų pir­ ki­mų neor­ga­ni­zuo­ti tik tuo­met, kai po­li­ti­nės kam­pa­ni­jos vyk­dy­mo tiks­ lais per­ka­mos rek­la­mos, lei­dy­bos ir spaus­di­ni­mo pa­slau­gos. Pa­sak Pre­ zi­den­tės, tai bū­tų už­kir­tę ke­lią pa­ vo­jui, kad vie­šo­jo pir­ki­mo pro­ce­dū­ ros truk­dy­tų par­ti­joms per po­li­ti­nę kam­pa­ni­ją. Ta­čiau Sei­mo na­rių dau­gu­ma at­ me­tė D.Gry­baus­kai­tės ve­to. Ji tai pa­ va­di­no ne­bran­džiu žings­niu, neiš­lai­ ky­tu po­li­ti­niu eg­za­mi­nu. Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mą par­ la­men­ta­rai pa­kei­tė po to, kai per­ nai už­drau­dus vers­lui rem­ti par­ti­ jas nu­sta­ty­ta, jog biu­dže­to do­ta­ci­jos da­lis taps pa­grin­di­niu par­ti­jų fi­nan­ sa­vi­mo šal­ti­niu. Nuo sau­sio įsi­ga­lio­ ju­sios pa­tai­sos drau­džia par­ti­joms priim­ti fi­zi­nių ir ju­ri­di­nių as­me­nų au­kas, o po­li­ti­nės kam­pa­ni­jos da­ly­ viams lei­džia priim­ti tik fi­zi­nių as­ me­nų au­kas. VD, BNS inf.

Ža­da už­kar­dy­ti spe­ku­lia­vi­mą že­me

V

y­riau­sy­bė svars­tys prie­mo­ nes, ga­lin­čias pa­ža­bo­ti spe­ ku­lia­vi­mą že­me ir jos per­ lei­di­mą už­sie­nie­čiams. Es­mi­nis Vy­riau­sy­bei siū­lo­mas pa­ kei­ti­mas yra tas, kad že­mės ūkio pa­ skir­ties že­mę ga­lė­tų įsi­gy­ti ne kiek­ vie­nas pa­gei­dau­jan­tis, o tik tei­sės ak­tais nu­sta­ty­ti pir­kė­jai bei vals­ty­bė. Siū­lo­ma nu­sta­ty­ti ei­lę, kas tu­rė­tų pir­me­ny­bę įsi­gy­ti že­mės skly­pą. Vy­riau­sy­bė šian­dien per pa­si­ta­ri­ mą tu­rė­tų svars­ty­ti dvi al­ter­na­ty­vas. Vie­na jų siū­lo, kad pir­me­ny­bę tu­

rin­čių že­mės pir­kė­jų ei­lė­je po skly­ po bend­ra­tur­čių bū­tų vals­ty­bė, po jos – skly­po kai­my­nai, o pa­sku­ti­niai – par­duo­da­mo skly­po nau­do­to­jai. Žem­dir­bių at­sto­vai lai­ko­si nuo­mo­ nės, kad vals­ty­bė ei­lė­je tu­ri bū­ti pa­ sku­ti­nė – ket­vir­ta po bend­ra­tur­čių, kai­my­nų bei že­mės skly­po nau­do­to­jų. Bū­tent to­kia sis­te­ma, anot žem­dir­bių, su­kur­tų ma­žes­nę biu­rok­ra­ti­nę naš­tą. Vy­riau­sy­bės at­sto­vų tei­gi­mu, sie­kia­ ma, kad Lie­tu­vo­je že­mė bū­tų nau­do­ja­ ma ūki­nin­kau­ti ir ūkiams di­din­ti. Pro­jek­tu no­ri­ma iš­veng­ti at­ve­jų,

kai į že­mę in­ves­tuo­ja­ma kaip į ne­ kil­no­ja­mą­jį tur­tą, sie­kiant vė­liau ją pel­nin­gai par­duo­ti ne­re­tai už­sie­nie­ čiams ar už­sie­nio ka­pi­ta­lo įmo­nėms, ir pa­ska­tin­ti že­mę dirb­ti. Že­mės par­da­vi­mo ri­bo­ji­mai ne­ga­ lio­tų so­dų skly­pams. Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos tei­gi­mu, per me­tus Lie­tu­vo­je maž­daug už 23 mln. li­tų par­duo­da­ma be­veik 7 tūkst. ma­žų že­mės skly­pe­lių, ku­rių di­des­nę da­lį ga­lė­tų įsi­gy­ti be­si­ri­bo­jan­čių že­ mės skly­pų sa­vi­nin­kai. VD, BNS inf.

„„Sta­tis­ti­ka: per me­tus Lie­tu­vo­je maž­daug už 23 mln. li­tų par­duo­da­ma be­veik 7 tūkst. ma­žų že­mės skly­pe­lių. 

And­riaus Bag­do­no (BFL) nuo­tr.

Redakcijos nuomonė gali nesutapti su autorių nuomone. karštOJI linija: reklamos skyrius: Platinimo tarnyba: Prenumeratos skyrius: Buhalterija: 212 2022 261 3654 261 1688 261 1688 (8 46) 397 ISSN 1822-7791 © 2007 „Diena Media News“ Labdarių g. 8, 01120 Vilnius Tel. (8 5) 262 4242, E. paštas: info@vilniausdiena.lt VYRIAUSIASIS REDAKTORIUS Lukas Miknevičius – 219 1386 VYRIAUSIOJO REDAKTORIAUS PAVADUOTOJAS Stasys Gudavičius – 219 1371

MIESTAS: Rūta Grigolytė – 219 1373 Indrė Pepcevičiūtė – 219 1391 Andrejus Žukovskis – 219 1391 LIETUVA: Justinas Argustas – 219 1381 EKONOMIKA: Jolita Mažeikienė (redaktorė) – 219 1374 Lina Mrazauskaitė – 219 1388 PASAULIS: Julijanas Gališanskis (redaktorius) – 219 1376 Valentinas Beržiūnas – 219 1387

SPORTAS: Romas Poderys (redaktorius) – (8 37) 302 258 Mantas Stankevičius – 219 1383 ŠEŠTADIENIS: Darius Sėlenis – (8 37) 302 276 Laima Žemulienė – 219 1374 TV DIENA: Agnė Klimčiauskaitė (redaktorė) – 219 1380 370: Jurgita Kviliūnaitė (redaktorė) – 219 1370 FOTOGRAFAI: Gediminas Bartuška – 219 1384 Simonas Švitra – 219 1384

Visi kontaktai: diena.lt/dienrastis/redakcija Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raide R pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti. Tiražas 5500.

767

REKLAMOS PARDAVIMO SKYRIUS: 261 3655, 261 3659, 261 3654, 261 3000, 261 9655, 279 1370 faks. – 279 1379 SKELBIMŲ SKYRIUS: 

261 3653

PRENUMERATOS SKYRIUS: 

261 1688

PLATINIMO TARNYBA: 

261 1688


7

pirmADIENIS, birželio 18, 2012

lietuva

Prem­je­ras per­ka­bins gat­vių len­te­les Jei Lie­tu­va no­ri bū­ 1 ti mo­der­ni, ir miestų gat­ves turė­tu­me ženk­lin­ti taip, kaip

va­ka­rie­čiai, – vi­sas len­te­les su gat­ vių pa­va­di­ni­mais nuo pri­va­čių pa­statų reikėtų per­kel­ti ant stul­pe­lių, ku­rie būtų jau vals­ty­binė­je žemė­ je. Re­gis, taip sam­pro­tau­ja prem­je­ ras A.Ku­bi­lius, šiais sa­vo už­mo­jais nu­sprendęs pra­nok­ti net Vil­niaus merą Artūrą Zuoką, garsė­jantį ne­ re­tai uto­pinė­mis idė­jo­mis. A.Ku­bi­liaus su­bur­ta dar­bo gru­ pė įpa­rei­go­ta dirb­ti spar­čiai. Jau iki rugsė­jo mi­nist­rui pir­mi­nin­ kui ji turėtų paaiš­kin­ti, kaip ir ka­ da šiuo­lai­kiš­ka gat­vių ženk­li­ni­mo idė­ja galėtų būti įgy­ven­din­ta.

Gab­rie­lius Lands­ber­gis:

Čia dar la­bai daug dar­bo. Be to, kol kas dar neaiš­ku, kaip pa­ si­suks šis pro­jek­tas.

nu­rodė ir pa­kar­to­jo, kad sie­kia­ma „ge­riau­sios sis­te­mos“. Ga­li kai­nuo­ti mi­li­jo­nus

Kol kas ne­įsi­vaiz­duo­ja­ma, kiek ga­ lėtų kai­nuo­ti gat­vių ženk­li­ni­mo pa­ kei­ti­mai. Ta­čiau jei­gu nau­ja tvar­ ka būtų įtei­sin­ta, tektų už­sa­ky­ti ir pa­ga­min­ti ne tik de­šim­tis tūkstan­ čių naujų len­te­lių su visų Lie­tu­vos miestų bei mies­te­lių gat­vių pa­va­di­ ni­mais, bet ir did­žiulį skai­čių stul­ pe­lių, ant ku­rių tos nau­jo­sios len­ telės būtų iš­ka­bin­tos. Be to, reikėtų su­mokė­ti už tų stul­pe­lių pa­sta­tymą ir šiuo me­tu ant pri­va­čių namų ka­ban­čių len­ te­lių nu­ėmimą. Vi­sa tai ga­li kai­nuo­ti mi­li­jo­nus litų. Neaiš­ku, kas turėtų už­siim­ti ir ap­mokė­ti „gat­vių len­te­lių re­for­ mos“ iš­lai­das – vals­tybė ar sa­vi­ val­dybės. Tiek cent­ri­nei ša­lies, tiek vie­tos vald­žiai būtų sun­ku ras­ti pa­ pil­do­mus mi­li­jo­nus sa­vo skylė­tuo­ se biud­že­tuo­se. Eu­ro­pa ka­bi­na ant namų

Ne­nu­rodė, kuo blo­ga esa­ma tvar­ka

„Da­bar gatvės ženk­li­na­mos neat­ sik­lau­siant na­mo sa­vi­nin­ko – jis pri­va­lo leis­ti, kad ant na­mo bū­ tų pri­ka­bi­na­ma len­telė su už­ra­šu. O Va­karų Eu­ro­po­je tai yra vals­ tybės, sa­vi­val­dybės rūpes­tis, ne­ su­sie­tas su pri­va­čia nuo­sa­vy­be“, – paaiš­ki­no Mi­nist­ro pir­mi­nin­ko tar­ny­bos Po­li­ti­kos ana­lizės ir re­ formų de­par­ta­men­to Re­gionų ir tau­ti­nių klau­simų sky­riaus vedė­ jas Gab­r ie­l ius Lands­b er­g is. Jis prem­je­ro pa­s i­ra­š y­t u po­tvar­k iu pa­s kir­tas dar­b o grupės va­d o­vo pa­va­duo­to­ju. Vie­na iš svars­tomų išei­čių – len­ te­les su gat­vių pa­va­di­ni­mais per­ kel­ti į vals­ty­binę žemę, ant spe­ cia­lių stul­pe­lių. „Ta­da tai būtų sa­vi­val­dybės rūpes­tis – pa­gal ga­ lio­jan­čias Ke­lių eis­mo tai­syk­ les yra to­kia ga­li­mybė“, – nu­rodė G.Lands­ber­gis. Kuo da­bar­tinė gat­vių žymė­ji­mo tvar­ka blo­ga, G.Lands­ber­gis ne­

Nau­ja tvar­ka, ži­no­ma, būtų su­si­ju­ si su vi­sais Lie­tu­vos mies­tais ir jų gatvė­mis. G.Lands­ber­gio tei­gi­mu, dar­bo grupė pa­pra­šys su­skai­čiuo­ ti, ko­kią naštą to­kios per­mai­nos užk­rautų vi­sai vals­ty­bei. „Ta­čiau tai turbūt būtų il­ga­lai­ kis pro­jek­tas, nie­kas per naktį ne­ pa­si­da­rytų. Čia dar la­bai daug dar­ bo. Be to, kol kas dar neaiš­ku, kaip pa­si­suks šis pro­jek­tas“, – ra­mi­no prem­je­ro su­da­ry­tos dar­bo grupės va­do­vo pa­va­duo­to­jas. Be­je, Va­karų Eu­ro­po­je len­telės su gat­vių pa­va­di­ni­mais daž­niau­ siai nėra ka­bi­na­mos ant spe­cia­lių, tik joms skirtų, stul­pe­lių. Ne­sudė­ tin­ga paieš­ka pa­rodė, kad Lon­do­ ne, Ro­mo­je, Pa­ry­žiu­je, Bar­se­lo­no­je ir dau­ge­ly­je kitų miestų to­kios len­ telės pa­pras­tai pri­ka­bin­tos ant na­ mų, taip pat pri­va­čių. Tik Ame­ri­ko­je priim­ta be­veik vi­ suo­ti­nai gat­vių pa­va­di­ni­mus ra­šy­ ti ant len­te­lių ir jas iš­kel­ti ant spe­ cia­lių stul­pe­lių.

„„Sve­tur: Pa­ry­žiu­je, Lon­do­ne, Bar­se­lo­no­je, Ro­mo­je len­telės su gat­vių pa­va­di­ni­mais ka­bi­na­mos ant namų. 

„Shut­ters­tock“ nuo­tr.

Įstri­go tar­ny­binės eti­kos sargų ko­mi­si­jos per­tvar­ka Sei­me jau ke­lis­kart bal­suo­jant dėl Vy­riau­siąją tar­ny­binės eti­kos ko­ mi­siją (VTEK) re­for­muo­ti siū­lan­ čio įsta­ty­mo pro­jek­to pri­ėmi­mo ne­su­si­ren­ka rei­kia­mas skai­čius par­la­men­tarų.

„„Ve­tuo­ja: pa­sak Vals­tybės val­dy­

mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to pir­ mi­nin­ko V.Kur­pu­ve­so, Sei­me ne­ no­ri­ma vals­tybės kont­ro­lie­riui su­ teik­ti teisės skir­ti sa­vo at­stovą į VTEK. And­riaus Ufar­to (BFL) nuo­tr.

Vie­nas pa­tai­sos ini­cia­to­rių Vals­ tybės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­ te­to pir­mi­nin­kas Vy­tau­tas Kur­pu­ve­ sas tvir­ti­na, kad la­biau­siai siū­lo­mai per­tvar­kai prie­ši­na­si ją blo­kuo­jan­ tys kon­ser­va­to­riai, o šių at­sto­vas Kęstu­tis Ma­siu­lis tei­gia, jog siū­lo­ ma re­for­ma ko­mi­siją su­si­lpnins. V.Kur­pu­ve­so tei­gi­mu, es­mi­nis ne­su­ta­ri­mas ky­la dėl sie­kio vie­toj pen­kių skir­ti še­šis VTEK na­rius, pa­pil­do­mai dar vieną de­le­guo­jant vals­tybės kont­ro­lie­riui. „Kaž­kodėl žmonės iš­si­gan­do to na­rio, kurį de­ le­guotų vals­tybės kont­ro­lie­rius“, – sakė ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas. Tuo tar­pu K.Ma­siu­lis tvir­ti­na, kad tai – tik vie­nas da­ly­kas, ku­ riam prie­ši­na­ma­si, o pa­čias pa­ tai­sas sa­ko su­men­kin­siant VTEK,

pa­ver­siant ją for­ma­lia „garbės ta­ ry­ba“. Anot jo, kon­ser­va­to­riai iš prin­ci­po prie­ši­na­si tvar­kai, kad VTEK na­riai, išs­ky­rus pir­mi­ninką, būtų ski­ria­mi ne nuo­la­ti­niam dar­ bui – jiems būtų mo­ka­ma už fak­ tiš­kai dirbtą laiką. „Mes pro­tes­tuo­ja­me prie­š dau­ gelį ban­dymų su­men­kin­ti VTEK. Ma­tyt, dau­ge­liui ne­pa­tin­ka, kai ko­ mi­si­ja dir­ba pro­fe­sio­na­liai. Tai siū­ ly­mas pa­da­ry­ti VTEK „garbės ta­ry­ ba“ – atei­na žmonės kas kiek lai­ko į po­sėdį, nu­bal­suo­ja dėl sek­re­to­ria­to pa­rengtų do­ku­mentų ir iš­sis­kirs­to. Sa­vai­me su­pran­ta­ma, kad to­kiu at­ ve­ju na­rys ne­bus įsi­gi­linęs į klau­ simą, ki­taip nei dirb­da­mas nuo­la­ tinį darbą“, – sakė K.Ma­siu­lis. Pa­gal pa­tai­sas, ku­r ioms po svars­ty­mo bu­vo pri­tar­ta Sei­me (te­li­ko bal­suo­ti dėl vi­so įsta­ty­ mo pri­ėmi­mo), VTEK su­da­rytų ne pen­ki, o še­ši na­riai ir jie turėtų būti ski­ria­mi še­še­riems me­tams, o ne pen­ke­riems kaip da­bar. Pro­ jek­tu nu­sta­ty­ta, kad ko­mi­si­ja kas

dve­jus me­tus būtų at­nau­ji­na­ma vie­nu treč­da­liu. Siū­lo­ma, kad ko­mi­si­jos na­riu, išs­ky­rus VTEK pir­mi­ninką, galė­ tų būti ski­ria­mas as­muo, tu­rin­tis aukštą vi­suo­menės pa­si­tikė­jimą, ir ne­būti­nai nuo­la­ti­niam dar­bui. Kaip tei­gia pro­jek­to ini­cia­to­riai, pri­ėmus pa­starąją nuo­statą būtų at­kur­ tas ko­mi­si­jos na­rių tei­si­nis sta­tu­ sas, ga­liojęs iki 2008 m. „Tam tik­ ru po­žiū­riu būtų vyk­do­ma ro­ta­ci­ja. Pa­tir­tis pa­rodė, kad ko­rek­ci­jos, ku­ rios siū­lo­mos, tik pri­si­dėtų prie ge­ resnės dar­bo kryp­ties“, – pa­tai­sas aiš­ki­no vie­nas jų ini­cia­to­rių kon­ ser­va­to­rius Liud­vi­kas Sa­bu­tis. Šiuo me­tu VTEK įsta­ty­mas nu­ ma­to, kad ko­mi­si­jos na­rys ski­ria­ mas nuo­la­ti­niam dar­bui, o kitą darbą ga­li dirb­ti tik gavęs ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko su­ti­kimą, jei­gu tai ne­ su­ke­lia viešųjų ir pri­va­čiųjų in­te­resų konf­lik­to, ne­truk­do tin­ka­mai at­lik­ ti pa­reigų. Šiuo me­tu VTEK pir­mi­ nin­kui ir na­riams dar­bo už­mo­kes­tis mo­ka­mas Vals­tybės po­li­tikų ir vals­

tybės pa­reigūnų dar­bo ap­mokė­ji­mo įsta­ty­mo nu­sta­ty­ta tvar­ka. Grįžus prie anks­čiau ga­lio­ju­sio re­gu­lia­vi­mo, tuo at­ve­ju, jei ko­mi­si­ jos na­rys dir­ba ne visą dar­bo dieną, už darbą at­lie­kant ko­mi­si­jos na­rio pa­rei­gas jam būtų mo­ka­ma at­si­ žvel­giant į fak­tiš­kai dirbtą laiką. Taip pat par­la­men­ta­rai siū­lo nu­ sta­ty­ti, kad ko­mi­si­jos na­rys pri­ valėtų turė­ti ne že­mesnį kaip ma­ gist­ro kva­li­fi­ka­cinį laipsnį. Šiuo me­tu rei­ka­lau­ja­ma tie­siog aukš­to­ jo uni­ver­si­te­ti­nio iš­si­la­vi­ni­mo. VTEK yra Sei­mo įsteig­ta ir jam at­s kai­t in­ga ko­l e­g ia­l i prie­ž iū­ ros ins­ti­tu­ci­ja, ku­ri pri­žiū­ri, kaip įgy­ven­di­na­mas Viešųjų ir pri­va­ čių in­te­resų de­ri­ni­mo vals­ty­binė­ je tar­ny­bo­je įsta­ty­mas, Lo­bis­tinės veik­los įsta­ty­mas, ki­ti eti­kos ir el­ ge­sio nor­mas reg­la­men­tuo­jan­tys teisės ak­tai, ti­ria fi­zi­nių ir ju­ri­di­ nių as­menų pra­ne­ši­mus, skun­dus ir pra­šy­mus, skel­bia viešųjų ir pri­ va­čiųjų in­te­resų dek­la­ra­ci­jas. VD, BNS inf.


8

pirmADIENIS, birželio 18, 2012

lietuva diena.lt/naujienos/lietuva

Siū­lo pa­lik­ti įšal­dy­tus at­ly­gi­ni­mus Kitą­met po­li­tikų, teisėjų, vals­ tybės tar­nau­tojų, ka­rių at­ly­gi­ni­ mai turėtų lik­ti įšal­dy­ti.

So­cia­linės ap­sau­gos ir dar­bo mi­ nis­te­ri­ja pa­rengė Vals­tybės po­li­ tikų, teisėjų, vals­tybės pa­reigūnų ir vals­tybės tar­nau­tojų pa­rei­ginės al­gos ba­zi­nio dyd­žio, tai­ko­mo 2013 m., įsta­ty­mo pro­jektą.

Pro­jek­tas pa­reng­ tas sie­kiant ne­ di­din­ti vals­tybės biud­že­to asig­na­ vimų dar­bo už­mo­kes­čiui. Pa­gal jį 2013-ie­siems siū­lo­ma pa­tvir­tin­ti pa­rei­ginės al­gos ba­ zinį dydį, lygų 450 litų. Toks pat dy­dis ga­lio­ja ir šie­met. „Įsta­ty­mo pro­jek­tas pa­reng­tas sie­kiant ne­di­din­ti vals­tybės biud­že­to asig­na­vimų dar­bo už­mo­ kes­čiui ir sie­kiant iš­veng­ti vals­ tybės ir sa­vi­val­dy­bių ins­ti­tu­ci­jo­se dir­ban­čiųjų dar­bo už­mo­kes­čio mažė­ji­mo“, – tei­gia­ma pro­jek­to aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te.

So­cia­linės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja taip pat tvir­ti­na, kad įšal­dytą ba­zinį dydį no­ri­ma pa­lik­ ti sie­kiant sta­bi­li­zuo­ti vie­šuo­sius fi­nan­sus ir op­ti­mi­zuo­ti vals­tybės biud­že­to lėšų naudojimą. Ba­zi­nis dy­dis, kurį dau­gi­nant iš pa­rei­gi­nio at­ly­gi­ni­mo koe­fi­cien­ to skai­čiuo­ja­mas at­ly­gis vals­tybės tar­ny­bo­je, su­ma­žin­tas 2009 m. dėl ki­lu­sios eko­no­mi­kos krizės kar­pant vie­šuo­sius fi­nan­sus. Iki 2009 m. šis dy­dis bu­vo 490 litų, tai yra maž­daug de­šim­ta­da­liu di­ des­nis, nei nu­sta­ty­tas da­bar. Pa­gal ba­zinį dydį at­ly­gi­ni­mai skai­čiuo­ja­mi po­li­ti­kams, bend­ ro­sios kom­pe­ten­ci­jos ir spe­cia­li­ zuotų teismų teisė­jams, vals­tybės pa­reigū­nams, vals­tybės tar­nau­to­ jams, Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo teisė­ jams, ka­riams. So­cia­linės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos pa­si­ūlymą dar tu­ri pa­tvir­tin­ti Vy­riau­sybė. Vėliau jį svars­tys ir Sei­mas, tvir­tin­da­mas kitų metų biud­žetą. Ta­čiau biud­že­tas ga­li būti tvir­ ti­na­mas jau gruodį, kai dirbs nau­ jos ka­den­ci­jos Sei­mas ir nau­ja Vy­riau­sybė. Ji ga­li būti nu­si­tei­ ku­si pa­di­din­ti pa­reigū­nams tai­ komą ba­zinį al­gos dydį. VD, BNS inf.

„„Mokėsi: po­li­go­ne Lat­vi­jo­je lie­tu­vių ka­riai vykdė už­kar­dos, pa­statų bei te­ri­to­rijų apieš­kos ir va­ly­mo ope­ra­ciją.„ 

Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos nuo­tr.

Ren­gia­si su­dėtin­gai mi­si­jai

Tarp­tau­tinė­se pra­ ty­bo­se „Kar­do kir­ tis 2012“ Lie­tu­vos ka­riai ren­gia­si mi­si­ jai Af­ga­nis­ta­ne.

Lat­vi­jos ka­riuo­menės Ada­žių po­li­ go­ne vyks­tan­čio­se JAV or­ga­ni­zuo­ ja­mo­se tarp­tau­tinė­se pra­ty­bo­se Lie­tu­vos ka­riai kar­tu su JAV Pen­ sil­va­ni­jos na­cio­na­linės gvar­di­jos ka­riais vykdė už­kar­dos, pa­statų bei te­ri­to­rijų apieš­kos ir va­ly­mo ope­ ra­ciją. Tai bu­vo vie­na užduočių per tarp­tau­ti­nes pra­tybas ren­gian­tis tarp­tau­tinėms ope­ra­ci­joms, vyks­ tan­čias bir­že­lio 10–22 d. vie­nu me­ tu Lat­vi­jo­je ir Es­ti­jo­je.

Af­ga­nis­ta­ne su­žeis­tas ka­rys sveiks­ta „„Su­ma­ži­no: iki 2009-ai­siais įsi­lieps­no­ju­sios fi­nansų krizės ba­zi­nis al­

gos dy­dis, tai­ko­mas skaičiuojant algas po­li­ti­kams ir pa­reigū­nams, bu­vo maž­daug de­šim­ta­da­liu di­des­nis. Vy­tau­to Pet­ri­ko nuo­tr.

Kir­gi­zai nai­kins vi­zas lie­tu­viams Kir­gi­zi­ja įve­da be­vizį re­žimą su Lie­tu­va. Šios ša­lies par­la­men­tas pri­ėmė įsta­tymą dėl be­vi­zio re­ži­ mo 44 vals­ty­bių pi­lie­čiams, tarp jų – ir Lie­tu­vos.

Kir­gi­zi­jo­je be vizų neiš­vyks­tant bus ga­li­ma būti du mėne­sius, kaip pra­nešė Kir­gi­zi­jos nau­jienų agentū­ra. Vyks­tant į šią Vi­du­rinės Azi­jos šalį vizų ne­be­reikės Ai­ri­jos, Aust­ ra­li­jos, Aust­ri­jos, Bah­rei­no, Bel­ gi­jos, Bos­ni­jos ir Her­ce­go­vi­nos, Brunė­jaus, Če­ki­jos, Did­žio­sios Bri­ta­ni­jos, Grai­ki­jos, JAV, Is­lan­ di­jos, Is­pa­ni­jos, Ka­na­dos, Ka­

ta­ro, Kroa­ti­jos, Nor­ve­gi­jos, Ny­ der­landų, Mal­tos, Por­tu­ga­li­jos, Šve­di­jos, Vo­kie­ti­jos, Lat­vi­jos, Es­ ti­jos, Len­ki­jos ir kitų vals­ty­bių pi­ lie­čiams. Taip Kir­gi­zi­ja ti­ki­si pri­trauk­ti tu­ristų ir už­sie­nio in­ves­ti­cijų. Įsta­ty­mas įsi­ga­lios, kai jį pa­si­ ra­šys ša­lies pre­zi­den­tas. Ta­čiau kir­gi­zams ir to­liau ga­ lios vi­zos vyks­tant į Šen­ge­no ša­ lis, taip pat ir Lie­tuvą. Kir­gi­zi­ja – vals­tybė Vi­du­rinė­ je Azi­jo­je, bu­vu­si So­vietų Sąjun­ gos res­pub­li­ka. Jo­je gy­ve­na dau­ giau kaip 5 mln. žmo­nių. BNS inf.

Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja pra­nešė, kad ge­g užę Af­ga­n is­t a­ne su­žeis­to Lie­t u­vos spe­cia­l iųjų ope­ra­cijų pa­ jėgų ka­r io lau­k ia rea­bi­l i­ta­ci­ja po to, kai jam bu­vo at­l ik­tos vi­sos rei­ka­l in­ gos me­di­ci­nos ope­ra­ci­jos. Pa­sak ka­ ro li­go­n inės Vo­k ie­t i­jo­je me­d ikų, ka­ rio būklė gerė­ja grei­čiau, ne­gu bu­vo pro­g no­z uo­ja­ma. Prieš ke­letą dienų ka­rys su­si­siekė su ar­ti­mai­siais. Karį li­go­ninė­je pri­ž iū­ri Lie­tu­vos de­ le­g uo­tas ka­ro me­d i­kas. Šiuo me­t u su JAV ta­ria­ma­si dėl jo rea­bi­li­ta­ci­jos šios ša­lies rea­bi­li­ta­ci­jos įstai­go­je. Praė­ju­sią sa­vaitę ka­riui pa­skam­bi­no prem­je­ras And­rius Ku­bi­lius bei kraš­ to ap­sau­gos mi­n istrė Ra­sa Juk­ne­vi­ čienė ir pa­linkė­jo jam sveik­ti.

Ge­g užės 3 d. Af­ga­n is­ta­no pie­t uo­se spro­g us ne­nus­ta­ty­tam sprogs­ta­ma­ jam už­tai­sui su­žeis­ti trys vi­su­rei­g iu pa­tru­liuo­jan­tys Lie­tu­vos spe­cia­liųjų ope­ra­cijų ka­riai. Vie­no iš jų būklė dėl dau­gy­bi­nių su­ ža­lo­jimų, pa­tirtų per spro­gimą, bu­vo sun­k i, bet sta­bi­l i, pa­vo­jaus gy­v y­bei ne­bu­vo. Jis iš­ga­ben­tas iš mi­si­jos ra­ jo­no ir gy­do­mas ka­ro li­go­ninė­je Vo­ kie­ti­jo­je. Ki­ti du ka­riai per spro­g imą su­žeis­t i leng­v iau, jie tęsia tar­nybą mi­si­jos ra­jo­ne. Lie­tu­vos spe­cia­liųjų ope­ra­cijų es­kad­ ro­nas „Ait­va­ras“, dis­lo­k uo­tas pietų Af­ga­nis­ta­ne, nuo 2007 m. da­ly­vau­ja NA­TO ISAF ope­ra­ci­jo­je. Šal­ti­nis: Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja

Pag­rin­dinė ope­ra­ci­jos už­duo­tis bu­vo su­lai­ky­ti vie­tos „te­ro­ristų“ ly­derį, su­ras­ti ir iden­ti­fik ­ uo­ti imp­ro­vi­zuotų sprogs­tamųjų už­taisų la­bo­ra­to­riją bei ginklų san­dėlį. Tarp­tau­tinė­se pra­ty­bo­se „Kar­ do kir­tis 2012“ da­ly­vau­ja apie 100 Lie­tu­vos ka­rių. Iš vi­so šiuo­se mo­ ky­muo­se da­ly­vau­ja apie 2000 ka­rių iš sep­ty­nių NA­TO ša­lių – Did­žio­sios Bri­ta­ni­jos, Es­ti­jos, JAV, Ka­na­dos, Lat­vi­jos, Lie­tu­vos bei Prancū­zi­jos – ir NA­TO ša­lies par­tnerės Suo­mi­jos. Šių tarp­tau­ti­nių pra­tybų tiks­ las yra to­bu­lin­ti tak­ti­nes pro­cedū­ ras tarp trijų Bal­ti­jos vals­ty­bių ir JAV sau­su­mos bei oro pa­jėgų ir to­ kiu būdu tin­ka­mai pa­si­reng­ti da­ly­ vau­ti NA­TO tarp­tau­ti­nių sau­gu­mo pa­ra­mos pa­jėgų (ISAF) ope­ra­ci­jo­je Af­ga­nis­ta­ne bei ki­to­se tarp­tau­tinė­ se ope­ra­ci­jo­se atei­ty­je. Šiais me­tais pra­ty­bos „Kar­do kir­ tis“ vie­nu me­tu vyks­ta dvie­jo­se ša­ ly­se. Es­ti­jo­je šta­bo ir kuopų val­dy­mo gru­pių ka­riai tre­ni­ruo­ja­si, kad galė­ tų vyk­dy­ti šta­bo darbą per gy­ny­bos ope­ra­ci­jas. Lat­vi­jos Ada­žių po­li­go­ ne ka­riai tre­ni­ruo­sis, kad galėtų at­ lik­ti įvai­rias tarp­tau­ti­nių ope­ra­cijų už­duo­tis: kon­vo­ja­vi­mo, pa­tru­lia­vi­ mo ap­gy­ven­to­se te­ri­to­ri­jo­se, bazės gy­ny­bos, už­kardų, pa­statų ir te­ri­to­ rijų va­ly­mo, ko­vos su imp­ro­vi­zuo­ tais sprogs­ta­mai­siais už­tai­sais. Mi­si­jai Af­ga­nis­ta­ne nuo šių me­ tų pra­džios be­si­ren­gian­čiai lie­tu­ vių ka­rių pa­mai­nai šios pra­ty­bos yra ak­ty­vaus pa­si­ren­gi­mo prie­š iš­ vyks­tant į mi­si­jos ra­joną da­lis. Nau­ja ka­rių grupė į Af­ga­nis­ta­ no Go­ro pro­vin­ciją iš­vyks šių me­ tų lapk­ritį. VD, BNS inf.


9

pirmADIENIS, birželio 18, 2012

ekonomika De­galų kai­nos ne­si­kei­čia

Skai­čiuo­ja ­ dau­giau pel­no

Bend­rovė „Lu­koil“ penk­ta­dienį po­ pu­lia­riau­sią 95 markės ben­ziną par­ davė po 4,72 li­to, ar­ba 3 cen­tais pi­ giau nei prie­š sa­vaitę. „Or­len“ ir „Sta­ toil“ de­ga­linė­se ben­zi­no kai­nos ne­ pa­si­keitė, jos bu­vo ati­tin­ka­mai 4,77 ir 4,78 li­to. Dy­ze­li­no kai­nos taip pat ne­ pa­ki­to – „Lu­koil“ jis kai­na­vo 4,45 li­to, „Or­len“ – 4,47 li­to, „Sta­toil“ – 4,48 li­ to už litrą.

Lie­tu­vos įmo­nių, išs­ky­rus fi­nansų sek­ to­rių, pa­ja­mos šie­met sausį–kovą siekė 48,5 mlrd. litų, ar­ba 15,8 pro­c. dau­giau nei pra­ėju­sių metų pirmą ket­virtį. Šių įmo­nių pel­nas bu­vo be­veik 2 mlrd. litų, ar­ba 1,3 pro­c. dau­giau, kaip pra­nešė Lie­tu­vos sta­ tis­ti­kos de­par­ta­men­tas. Pel­nin­gai dir­ban­ čių įmo­nių da­lis pirmą ket­virtį su­darė 57,7 pro­c. ir bu­vo kiek di­desnė nei pra­ėju­sių metų pirmą ket­virtį (57,5 pro­c.).

Bal­ta­ru­si­jos rub­lis 10000 3,2957 DB sva­ras ster­lingų 1 4,2485 JAV do­le­ris 1 2,7354 Ka­na­dos do­le­ris 1 2,6715 Lat­vi­jos la­tas 1 4,9555 Len­ki­jos zlo­tas 10 8,0514 Nor­ve­gi­jos kro­na 10 4,5968 Ru­si­jos rub­lis 100 8,4387 Švei­ca­ri­jos fran­kas 1 2,8753

Valiutų kursai

Šiandien Valiuta

kiekis Santykis

pokytis

–1,2791 % –0,1410 % –0,4404 % –0,0636 % –0,0061 % +0,6224 % +0,0958 % +0,1460 % +0,0522 %

Pi­giais bi­lie­tais iš Kau­no oro uos­to į Grai­ki­jos sa­las Rodą ir Kosą Lie­tu­vos gy­ven­to­jai džiaug­ sis neil­gai. Ai­ri­jos pi­ gių skryd­žių bend­ rovė pa­tvir­ti­no, kad nuo spa­lio nu­trau­ kia skryd­žius šio­ mis kryp­ti­mis, kai va­sa­ros se­zo­nas ten dar net ne­bus pa­si­ baigęs.

„„Pa­da­ri­niai: tu­ris­tai iš Lie­tu­vos vie­toj Ro­do ir Ko­so rink­sis ki­tas ato­stogų kryp­tis, o šių salų smul­kie­ji vers­li­nin­kai jau nuo­gąstau­ja. 

„Shut­ters­tock“ nuo­tr.

„Rya­nair“ ne­skrai­dins į Grai­kiją Jo­li­ta Ma­žei­kienė j.mazeikiene@diena.lt

Tak­sis­tai liū­di

Ne­se­niai iš ato­stogų Grai­ki­jos Ro­ do sa­lo­je grįžęs dien­raš­čio skai­ty­ to­jas And­rius M. (pa­vardė re­dak­ci­ jai ži­no­ma) pra­nešė, kad nau­jieną apie nu­t rau­k ia­m us „Rya­n air“ skryd­žius su­ži­no­jo iš vie­tos tak­ sis­to. Vež­da­mas jį su žmo­na į oro uostą tak­sis­tas pa­si­tei­ra­vo, ar pa­ ti­ko ato­sto­gos Ro­do sa­lo­je, ir kar­ tu ap­gai­les­ta­vo, kad atei­ty­je tu­ ristų jo­je tik mažės. Tak­sis­tas lie­tu­viams pa­sa­ko­jo, kad pi­gių skryd­žių bend­rovė „Rya­nair“ daug pri­si­dėjo prie tu­riz­mo ir eko­ no­mi­kos ska­ti­ni­mo Ro­de. Esą jis pa­ts tai fi­nan­siš­kai pa­ju­to, nes jam daž­ nai ten­ka pa­si­tik­ti tu­ris­tus oro uos­ te tuo­met, kai at­vyks­ta „Rya­nair“ lėktu­vai, juos vež­ti iki vieš­bu­čio ir at­gal. „Mūsų vald­žia ne­pat­vir­ti­no bend­ra­dar­bia­vi­mo su „Rya­nair“, todėl ši oro li­nijų bend­rovė nuo spa­lio ne­skrai­dins Ro­do ir Ko­so kryp­ti­mis iš dau­ge­lio ša­lių. Ma­no ži­nio­mis, mūsų vald­žia tau­po pi­ ni­gus, ta­čiau ne­su­simąs­to­ma, kad mes pa­tys pra­ra­si­me dar dau­giau pi­nigų“, – pasakojo taksistas.

Ne­si­laikė su­tar­ties

Ai­ri­jos pi­gių skryd­žių bend­rovės „Rya­nair“ ko­mu­ni­ka­ci­jos va­do­ vas Step­he­nas McNa­ma­ra dien­ raš­čiui pa­tvir­ti­no, kad spren­di­mas nu­trauk­ti skryd­žius Ro­do ir Ko­so kryp­ti­mis bu­vo priim­tas ge­gužės vi­du­ry­je. „Skryd­žių bend­rovė „Rya­ nair“ nu­trau­kia 11 skryd­žių iš įvai­ rių ša­lių į Kosą ir 13 skryd­žių į Rodą nuo spa­lio pra­džios. Mūsų skai­čia­ vi­mais, dėl to šios dvi Grai­ki­jos sa­ los per spalį ne­teks 23 tūkst. tu­ristų ir 18 mln. eurų, ku­rie galė­jo įsi­lie­ti į Grai­ki­jos eko­no­miką“, – pa­brėžė S.McNa­ma­ra. „Rya­nair“ bend­rovės at­sto­vo tei­gi­mu, vie­tinė Grai­ki­jos vald­žia ne­si­laikė su­si­ta­ri­mo su skryd­žių bend­ro­ve po­pu­lia­rin­ti Ko­so ir Ro­ do kryp­tis. Tiks­liau, ne­skyrė tam tiek lėšų, kiek bu­vo nu­ma­ty­ta. Tu­ris­tai, ku­rie jau bu­vo įsi­giję lėktu­vo bi­lie­tus į Kosą ar Rodą spa­ lio mėne­siui, ga­li juos ne­mo­ka­mai pa­si­keis­ti į ki­tus, paanks­tin­da­ mi nu­ma­ty­tas ke­lio­nes, ar­ba su­si­ grąžin­ti pi­ni­gus. Pers­pek­ty­vos neaiš­kios

Kau­no oro uos­to di­rek­to­rius Ari­ jan­das Šliu­pas ne­slėpė, kad toks oro li­nijų bend­rovės „Rya­nair“

spren­di­mas turės nei­gia­mos įta­ kos ir šiam Lie­tu­vos oro uos­tui. „Tie­siog bus ma­žiau ke­lei­vių. Ga­ liu pa­tvir­tin­ti, kad šios kryp­tys, ypač Ko­so, po­pu­lia­rios tarp lie­ tu­vių. Nors spalį ato­sto­gau­ti nėra taip po­pu­lia­ru kaip va­sarą, ta­čiau no­rin­čių ke­liau­ti to­kiu me­tu bū­ tų at­si­radę kaip ir per­nai“, – sa­ kė A.Šliu­pas. Pa­sak jo, Kau­no oro uos­to ad­mi­nist­ra­ci­ja ne­turė­jo jo­ kios įta­kos to­kiam skryd­žių bend­ rovės „Rya­nair“ spren­di­mui, nes dėl bendrų pro­jektų ne­su­si­tarė grai­kai su ai­riais. Pak­laus­tas, ko­kia ti­ki­mybė, kad kitą­met skryd­žių bend­rovė at­nau­ jins kryp­tis iš Kau­no į Rodą ir Ko­ są, Kau­no oro uos­to di­rek­to­rius ne­galė­jo tiks­liai pa­sa­ky­ti. „Kol kas va­sa­ros se­zo­no skryd­žių tvar­ka­raš­ čiai dar tik pra­de­da­mi dėlio­ti. Bi­ lietų par­da­vi­mas turėtų pra­si­dėti tik nuo rugsė­jo ir spa­lio mėne­sio, tuo­met ir turėtų paaiškė­ti, ar iš Kau­no tu­ris­tai tie­sio­giai galės pa­ siek­ti minė­tas Grai­ki­jos sa­las“, – teigė A.Šliu­pas. Pa­si­tei­ra­vus, ar Kau­no oro uos­tas ką nors da­ro, kad šios kryp­tys ne­ nutrūktų ir jo­mis galėtų skrai­din­ti ki­ti vežė­jai, pa­šne­ko­vas at­sakė, kad nei Ko­se, nei Ro­de ne­skrai­do vežė­

jai, ku­rie dirbtų su Lie­tu­va, ir pa­ ti Lie­tu­va ne­tu­ri sa­vo na­cio­na­li­nio vežė­jo, ku­ris da­bar galėtų užim­ti at­si­ra­du­sią tuš­čią nišą. Su­ju­di­mo ne­jun­ta

Ta­čiau užim­ti at­si­ra­du­sios ni­šos ne­sku­ba ir įpras­ti­niai Lie­tu­vos ke­ lio­nių or­ga­ni­za­to­riai. Kaip dien­raš­ čiui sakė bend­rovės „No­va­tu­ras“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Li­nas Al­ do­nis, dėl šios pa­dėties ne­pla­nuo­ ja­ma pra­tęsti ato­stogų se­zo­no Ro­ do sa­lo­je, į ku­rią iš Lie­tu­vos ga­li­ma pa­tek­ti ir per­kant ke­lio­nes už­sa­ko­ mai­siais lėktuvų skryd­žiais. Bend­ rovė „No­va­tu­ras“ tu­ristų ato­sto­ gas Ro­do sa­lo­je ke­ti­na or­ga­ni­zuo­ti iki rugsė­jo 11 d. „Kitų oro li­nijų bend­ro­vių skryd­žių su­ma­ži­ni­mas di­delės tie­sio­ ginės įta­kos mums ne­turės, ta­čiau da­lis tų ke­liau­tojų, ku­rie pla­na­ vo ato­sto­gas Grai­ki­jo­je, tikė­ti­na, kreip­sis į mus. Ko­kia tai da­lis – kol kas sun­ku pro­gno­zuo­ti“, – sakė L.Al­do­nis. Jis pa­brėžė, kad skris­ ti ato­sto­gau­ti į Grai­kiją po­pu­lia­ ru, todėl ir kitą­met ke­ti­na­ma tęsti pra­dėtus dar­bus šio­mis kryp­ti­mis. Jau šie­met ke­liau­to­jams bu­vo pa­ si­ūly­ta lanks­tes­nių ato­stogų va­ riantų, ren­kan­tis ne tik tra­di­ci­nes

sa­vaitės trukmės ato­sto­gas. Ne­se­ niai tu­ris­tams pa­si­ūly­ta įsi­gy­ti tik skryd­žių bi­lie­tus. O pi­gius ato­stogų pa­ke­tus, pa­si­ nau­do­jant pi­giais „Rya­nair“ skryd­ žiais, lie­tu­viams siū­lan­čios bend­ rovės „Ud­riaus pro­jek­tai“ va­do­vas Ud­rius Ar­ma­lis dėl mėne­siu anks­ čiau pa­si­bai­gian­čių skryd­žių per daug ne­nuogąs­tau­ja. „Se­zo­no pa­ bai­go­je spalį ir se­zo­no pra­džio­je ba­landį ato­sto­gos Grai­ki­jo­je nėra la­bai po­pu­lia­rios dėl per­mai­ningų oro sąlygų. Tai ne­di­de­lis pra­ra­di­ mas, nes pi­giau sa­va­ran­kiš­kai iš Lie­tu­vos ir to­liau bus ga­li­ma ke­ liau­ti to­kio­mis ato­stogų kryp­ti­mis kaip Kip­ras, Mal­ta, Mal­jor­ka ir Bar­ se­lo­na“, – var­di­jo U.Ar­ma­lis.

23 tūkst.

tu­ristų per spalį pra­ras Grai­ki­ja pi­gių skryd­žių bend­ro­vei at­šau­kus skryd­žius.


10

pirmADIENIS, birželio 18, 2012

sportas diena.lt/naujienos/sportas

Slo­vė­nės – įvei­kia­mos, bet joms pra­lai­mė­ta Pir­mą­ją ne­sėk­mę 2013 m. Eu­ro­ pos mo­te­rų krep­ši­nio čem­pio­na­ to at­ran­kos var­žy­bo­se pa­ty­rė Lie­ tu­vos rink­ti­nė.

Lie­tu­vės ant­rosiose C gru­pės rung­ty­nėse sve­čiuo­se 68:79 nu­ si­lei­do Slo­vė­ni­jos ko­man­dai. Tre­ne­rių Al­gir­do Pau­laus­ko, Li­no Šal­kaus ir Da­lios Kur­ti­nai­ tie­nės va­do­vau­ja­ma Lie­tu­vos eki­ pa pir­ma­vo 5:2, 13:6, bet aikš­tės šei­mi­nin­kės pe­rė­mė ini­cia­ty­vą – 13:13, 23:18. Ant­ra­ja­me kė­li­ny­je lie­tu­vės bu­vo iš­ly­gi­nu­sios re­zul­ ta­tą – 35:35, o tre­čia­ja­me vėl per­ svė­rė sa­vo nau­dai – 43:41, ta­čiau pra­na­šu­mo neįt­vir­ti­no: slo­vė­nės ne­tru­kus šo­vė į prie­kį – 50:43. Ket­vir­ta­ja­me kė­li­ny­je po Gin­ta­ rės Pet­ro­ny­tės dvi­taš­kio Lie­tu­vos rink­ti­nė bu­vo at­si­li­ku­si tik 54:58, bet ki­tą at­kar­pą pra­lai­mė­jo 4:13. Slo­vė­nės lai­mė­jo ko­vą dėl ka­ muo­lio 40:25, at­li­ko dau­giau re­ zul­ta­ty­vių per­da­vi­mų – 21:8 ir re­ čiau kly­do – 16:21.

Al­gir­das Pau­laus­kas:

Vie­nas iš tri­jų tei­sė­ jų la­bai grei­tai eli­ mi­na­vo Sand­rą Lin­ ke­vi­čie­nę, ku­riai, ma­no nuo­mo­ne, be prie­žas­ties bu­vo skir­tos net ke­tu­rios pra­žan­gos.

„De­ja, ne­žai­dė­me bran­daus krep­ši­nio. Var­žo­vėms spau­džiant ne­su­ge­bė­jo­me or­ga­ni­zuo­ti grei­to puo­li­mo. Pra­ra­do­me 21 ka­muo­lį. Vie­nas iš tri­jų tei­sė­jų la­bai grei­ tai eli­mi­na­vo Sand­rą Lin­ke­vi­čie­ nę, ku­riai, ma­no nuo­mo­ne, be prie­žas­ties bu­vo skir­tos net ke­tu­ rios pra­žan­gos. Var­žo­vės daug ka­ muo­lių at­ko­vo­jo po mū­sų krep­šiu, o joms pa­si­tar­na­vo kie­ti lan­kai – ka­muo­lys daž­nai at­šok­da­vo la­bai to­li. Be to, pra­me­tė­me 9 bau­das. Vis dėl­to slo­vė­nės tik­rai įvei­kia­

Sta­tis­ti­ka Slovėnija–Lietuva 79:68 (25:22, 12:15, 19:13, 23:18). Krans­k a Go­ ra, 150 žiū­ro­v ų. T.Ob­lak 19 taš­k ų (4 at­ko­vo­t i ka­muo­l iai, 4 re­z ul­ta­ ty­v ūs per­da­v i­mai), M.Er­k ič 13, N.Ba­rič 12 (8 re­zul­ta­ty­v ūs per­da­ vi­mai)/G.Pet­ro­ny­tė 22 (9 at­ko­vo­ ti ka­muo­l iai), G.Pau­gai­tė ir S.Lin­ ke­vi­čie­nė (6 klai­dos) po 10, E.Šul­ čiū­tė 9.

C gru­pė Komanda

1. Slo­vė­ni­ja 2. Lie­tu­va 3. Slo­va­ki­ja 4. Bel­gi­ja 5. Olan­di­ja

Perg.

2 1 1 0 0

Pral. Taškų sant.

0 1 0 2 1

142:127 156:126 64:49 108:127 47:88

„„Sug­rį­žo: L.Klei­za (su kamuoliu) po per­trau­kos – vėl Lie­tu­vos rink­ti­nės gre­to­se.

Re­zul­ta­tai „„A gru­pė­. Portugalija–Baltarusija

53:82, Izraelis–Ukraina 73:58; „„B gru­pė. Šveicarija–Juodkalnija

67:82, Lenkija–Estija 77:52; „„D gru­pė­. Švedija–Ispanija 78:69,

Vokietija–Rumunija 70:60; „„E gru­pė­. Graikija–Suomija 72:49,

Liuksemburgas–Latvija 60:95.

mos ir Kau­ne siek­si­me re­van­šo, ta­čiau da­bar gal­vo­ja­me apie rung­ ty­nes su Slo­va­ki­ja“, – po ma­čo sa­ kė Lie­tu­vos rink­ti­nės vy­riau­sia­sis tre­ne­ris Al­gir­das Pau­laus­kas. „Ti­kė­jo­mės įveik­ti lie­tu­ves, nors ir ži­no­jo­me, kad var­žo­ vių gre­to­se yra pa­jė­gių aukš­taū­ gių, snai­pe­rių. Ma­nau, sėk­mę lė­ mė tai, kad mū­sų ko­man­do­je yra dau­giau ly­gia­ver­čių žai­dė­jų, jos ge­riau pa­si­ren­gu­sios fi­ziš­kai“, – tei­gė Slo­vė­ni­jos eki­pos stra­te­gas Bo­ri­sas Zrins­kis. Bir­že­lio 20-ąją 19 val. Kau­no spor­to ha­lė­je mū­sų krep­ši­nin­kės iš­mė­gins jė­gas su slo­va­kė­mis, ku­ rios na­muo­se 64:49 (21:21, 17:9, 12:9, 14:10) nu­ga­lė­jo Bel­gi­jos rink­ti­nę. VD inf.

„„Prob­le­ma: tre­ne­riui A.Pau­laus­kui ne­ri­mo ke­lia di­de­lis Lie­tu­vos krep­

ši­nin­kių klai­dų skai­čius. 

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

Vy­tau­to Pet­ri­ko nuo­tr.

Re­van­šo teks pa­lauk­ti Olim­pi­nių žai­dy­nių at­ran­kos tur­ny­rui be­si­ren­gian­tys Lie­tu­vos krep­ši­nin­kai pra­lai­mė­jo pir­mą­sias kont­ro­li­nes rung­ty­nes, bet tre­ne­ris Kęs­tu­tis Kem­zū­ra pa­reiš­kė, kad šį kar­tą prio­ri­te­tas bu­vo ne per­ga­lė. Klai­pė­dos „Švy­tu­rio“ are­no­je lie­ tu­viai 74:78 nu­si­lei­do Ma­ke­do­ni­jos ko­man­dai, ku­ri per­nai už­kir­to ke­ lią mū­siš­kiams į Eu­ro­pos čem­pio­ na­to pus­fi­na­lį. Šį kar­tą Lie­tu­vos rink­ti­nės tre­ ne­riai dvi­ko­vai ne­re­gist­ra­vo Ša­rū­ no Ja­si­ke­vi­čiaus, Pau­liaus Jan­kū­no ir Ro­ber­to Jav­to­ko. „Vi­sa Lie­tu­va lau­kė re­van­šo, jo no­rė­jo­me ir mes. Sie­kė­me lai­mė­ti, bet tai ne­bu­vo svar­biau­sias prio­ri­ te­tas. No­rė­jau pa­žiū­rė­ti, kaip at­lie­ ka­me de­ri­nius, kaip žai­džia nau­jo­ kai. Pir­miau­sia tu­ri­me at­kreip­ti dė­me­sį į gy­ny­bą. Var­žo­vams lei­ do­me pel­ny­ti 80 taš­kų – taip gin­ da­mie­si ne­ga­li­me lai­mė­ti. Kai ku­rie žai­dė­jai su­rin­ko po vie­ną pra­žan­gą ar­ba nė vie­nos, ta­čiau jie ne­stab­dė var­žo­vų pra­žan­go­mis. Šio­je sri­ty­ je rei­kia pa­si­temp­ti. Tei­gia­ma bu­ vo tai, kad pa­da­rė­me tik 12 klai­dų, bu­vo­me la­biau or­ga­ni­zuo­ti“, – po ma­čo kal­bė­jo K.Kem­zū­ra. „Ne­pa­tai­kiau daug me­ti­mų, ku­ riuos pri­va­lau pa­tai­ky­ti. Da­rė­me daug klai­dų gin­da­mie­si, o ma­ke­ do­nai leng­vai rin­ko taš­kus. Rei­kia pa­da­ry­ti iš­va­das, iš­siaiš­kin­ti, ko­ dėl mes strin­ga­me. Vi­sa tai yra pa­ si­ren­gi­mo pro­ce­so da­lis. Ži­no­ma, pra­lai­mė­ti skau­du, ir ypač tiems pa­tiems var­žo­vams, ta­čiau vi­sa tai – tik pra­džia. Tai nė­ra pa­bai­ga, kaip bu­vo per­nai“, – sa­kė puo­lė­jas Li­ nas Klei­za. „No­rė­jo­me pa­ro­dy­ti, kad ma­ke­ do­nai mo­ka žais­ti krep­ši­nį ir praė­ ju­sių me­tų sėk­mė Eu­ro­pos čem­ pio­na­te ne­bu­vo at­si­tik­ti­nu­mas. Kol kas mū­sų gre­to­se nė­ra ke­tu­rių pa­grin­di­nių žai­dė­jų, bet ko­man­dą pa­pil­dė jau­ni krep­ši­nin­kai. Ti­ki­mės ne tik pa­tek­ti į Lon­do­no olim­pi­nes žai­dy­nes, bet ir jo­se ge­rai pa­si­ro­ dy­ti“, – tei­gė ma­ke­do­nų stra­te­gas Mar­ja­nas La­zovs­kis.

Sta­tis­ti­ka Lie­tu­va–­Ma­ke­do­ni­ja 2012 06 16, Klai­pė­dos „Švy­tu­rio“ are­na, 4 500 žiū­ro­vų.

74:78

(19:20, 18:17, 15:18, 22:23) Lie­tu­va:

„„Ger­bė­jai: „Švy­tu­rio“ are­ną už­

plū­du­sių krep­ši­nio aist­ruo­lių mi­ nio­je Ma­ke­do­ni­jai at­sto­va­vo aki­ vaiz­di ma­žu­ma.

Va­kar Kau­no „Žal­gi­rio“ are­no­je Lie­tu­vos krep­ši­nin­kai iš­mė­gi­no jė­ gas su Grai­ki­jos eki­pa, ku­ri 66:63 nu­ga­lė­jo Ru­si­jos rink­ti­nę. Po­ryt mū­sų ko­man­da iš­vyks į JAV, kur Hjus­to­ne su­rengs dar vie­ ną tre­ni­ruo­čių sto­vyk­lą ir su­žais tre­jas kont­ro­li­nes rung­ty­nes: bir­ že­lio 24-ąją ir 30-ąją – su Di­džio­ sios Bri­ta­ni­jos ko­man­da, 28 d. – su Ru­si­jos at­sto­vais. Iš žai­dė­jų, ku­rių dar lau­kia­ma rink­ti­nė­je, pir­ma­sis se­zo­ną bai­gė Mar­ty­nas Po­cius – jis su Mad­ri­do „Real“ klu­bu ta­po Is­pa­ni­jos vi­ce­ čem­pio­nu. Mad­ri­die­čiai fi­na­lo se­ ri­ją 2:3 pra­lai­mė­jo „Bar­ce­lo­nos Re­ gal“ eki­pai. Ri­man­tą Kau­kė­ną ir Jo­ną Ma­čiu­lį su­lai­kė Ita­li­jos čem­pio­na­to su­per­fi­ na­las, ku­ria­me jų at­sto­vau­ja­ma Sie­ nos „Mon­te­pas­chi“ se­ri­jo­je iki ke­tu­ rių per­ga­lių 3:1 pir­ma­vo prieš Mi­la­no „EA7 Em­po­rio Ar­ma­ni“. Penk­to­ji dvi­ko­va vy­ko va­kar Sie­no­je. VD inf.

L.Klei­za 19 taš­kų (10 at­ko­vo­tų ka­ muo­lių), J.Va­lan­čiū­nas 10 (8 at­ko­vo­ ti ka­muo­liai, 4 klai­dos), T.De­li­nin­kai­ tis 9, M.Kal­nie­tis (5 re­zul­ta­ty­vūs per­ da­vi­mai), A.Juš­ke­vi­čius (5 re­zul­ta­ty­ vūs per­da­vi­mai) ir A.Ka­va­liaus­kas po 6, M.Kuz­mins­kas 5 (6 at­ko­vo­ti ka­ muo­liai), D.Son­gai­la ir S.Ja­sai­tis po 4, D.Dul­kys 3, T.Kli­ma­vi­čius 2. Ma­ke­do­ni­ja: V.Sto­ja­novs­kis 22, P.Sa­mar­džis­kis 21, A.Kos­tos­kis 11, D.Sto­ja­novs­kis 8 (5 at­ ko­vo­ti ka­muo­liai), D.So­ko­lo­vas 7 (5 at­ko­vo­ti ka­muo­liai), K.Ni­ko­lovs­kis 4, M.Si­mo­novs­kis 3, D.Če­kovs­kis 2. Ko­man­dų ro­dik­liai: dvi­taš­kiai – 24/45 (53,3 pro­c.) ir 22/36 (61,1 pro­c.), tri­taš­kiai – 7/30 (23,3) ir 7/21 (33,3), bau­dų me­ti­mai – 5/12 (41,7) ir 13/15 (86,7), at­ko­vo­ ta ka­muo­lių – 44 ir 31, pe­rim­ta – 4 ir 7, re­zul­ta­ty­vūs per­da­vi­mai – 18 ir 17, klai­dos – 12 ir 14.

Re­zul­ta­tas Graikija–Rusija 66:63 (12:16, 23:10, 19:18, 12:19). Kau­n o spor­ to ha­lė. K.Kai­m a­kog­lou 15 taš­k ų, G.Prin­te­z is 14, K.Va­s i­l ia­d is 9/S. Mo­n ia 11, A.Ki­r i­len­k a ir V.Fri­d zo­ nas po 9.


11

pirmADIENIS, birželio 18, 2012

sportas

Ru­sų šarvuotį nu­skan­di­no grai­kai No­rė­jo ir ti­kė­jo­si pa­ si­ro­dy­ti ge­riau, bet vis­kas bai­gė­si taip, kaip vi­sa­da, – di­ de­les am­bi­ci­jas de­ monst­ra­vu­si Ru­si­ jos fut­bo­lo rink­ti­nė li­ko už „Eu­ro 2012“ at­krin­ta­mų­jų var­žy­ bų bor­to.

Nuomonės Graikija–Rusija 1:0.

Dic­kas Ad­vo­caa­tas

Ru­si­jos rink­ti­nės vyr. tre­ne­ris

Tai, kas įvy­ko, – tie­siog fut­bo­las. Šį kar­tą mums pa­pras­čiau­siai ne­pa­si­ se­kė. Iš­ban­dė­me ke­lis tak­ti­kos va­ rian­tus, bet var­žo­vai su­ge­bė­jo ap­ si­gin­ti. 44 mi­nu­tes dik­ta­vo­me sa­vo są­ly­gas, bet po įvar­čio vis­kas pa­si­ kei­tė. Dėl to ne­kal­ti­nu nė vie­no Ru­ si­jos fut­bo­li­nin­ko.

Gior­gias Ka­ra­gou­nis Grai­ki­jos rink­ti­nės sau­gas

Mums nie­ko ne­rei­kė­jo įro­di­nė­ti – Grai­ki­jos fut­bo­lo is­to­ri­ja to­kia, kad daug kas ga­li pa­vy­dė­ti. Šį kar­tą į prie­ kį ve­dė troš­ki­mas lai­mė­ti, vi­sas jė­gas ir ge­riau­sias sa­vo sa­vy­bes pa­dė­jo­me prie per­ga­lės al­to­riaus. Mū­sų ne­sut­ rik­dė net tai, kad tei­sė­jas bu­vo pa­lan­ kus var­žo­vams. Ti­kiuo­si, kad per­ga­ lė Grai­ki­jai pa­dės leng­viau iš­tver­ti sunk­me­tį.

Čekija–Lenkija 1:0. „„Ato­maz­ga: po per­ga­lin­gą įvar­tį įmu­šu­sio grai­ko G.Ka­ra­gou­nio ko­jo­mis – ne vien Ru­si­jos eki­pos žai­dė­jas, bet

ir mui­lo bur­bu­lą apie sa­viš­kių ga­ly­bę pū­tę ru­sų fut­bo­lo au­to­ri­te­tai. 

Pra­bi­lo apie re­vo­liu­ci­ją

Tai paaiš­kė­jo po to, kai A gru­pės tre­čio­jo tu­ro rung­ty­nes Ru­si­jos fut­ bo­li­nin­kai ne­ti­kė­tai 0:1 pra­lai­mė­jo grai­kams, o če­kai 1:0 įvei­kė len­kus. Ru­sai į „Eu­ro 2012“ fi­na­lo tur­ ny­rą at­vy­ko jau už­si­ka­bi­nę čem­ pio­na­to me­da­lius, ta­čiau po grai­kų an­tau­sio sa­viš­kius į pur­vą murk­dė tie pa­tys eks­per­tai, anks­čiau pro­ gno­za­vę pri­zi­nę vie­tą. „Re­zul­ta­tas pa­ro­dė, kad ėjo­me ne­tei­sin­gu ke­liu. Ko­man­da ne­pa­ reng­ta nei tak­tiš­kai nei psi­cho­lo­giš­ kai. Rink­ti­nė­je rei­ka­lin­ga re­vo­liu­ci­ ja“, – rim­tais vei­dais po­strin­ga­vo Ru­si­jos fut­bo­lo au­to­ri­te­tai, ne­se­ niai svai­dę­si ki­to­kiais po­stu­la­tais: esą D.Ad­vo­caa­to va­do­vau­ja­ma vie­ nuo­li­kė da­bar to­kia pa­jė­gi, kad vie­ nu mos­tu nu­šluo­tų ne­tgi pa­sau­lio ir Eu­ro­pos čem­pio­nus is­pa­nus.

Sta­tis­ti­ka „„D gru­pė

Prancūzija–Ukraina 2:0 (0:0). Do­ nec­kas, 48 000 žiū­ro­v ų. Įvar­čiai: Jé­rémy’s Méne­zas (53 min.), Yo­ha­ nas Ca­baye (56 min.). Anglija–Švedija 3:2 (1:0). Ki­je­vas, 64 640 žiū­ro­vų. Įvar­čiai: An­dy Car­ rol­las (23 min.), Theo Wal­cot­tas (64 min.), Dan­ny Wel­bec­kas (78 min.)/ Glenas Jonhn­so­nas (Ang­li­ja, į sa­vo var­tus, 49 min.), Olo­fas Mell­ber­gas (59 min.). Komanda

1. Pran­cū­zi­ja 2. Ang­li­ja 3. Uk­rai­na 4. Šve­di­ja

Perg.

Lyg.

Pral.

Įv.

Tšk.

1 1 1 0

1 1 0 0

0 0 1 2

3:1 4:3 2:3 3:5

4 4 3 0

„„A gru­pė

Čekija–Lenkija 1:0 (0:0). Vroc­la­vas, 41 480 žiū­ro­vų. Įvar­tis: Pet­ras Ji­rá­ če­kas (72 min.). Graikija–Rusija 1:0 (1:0). Var­šu­va, 55 614 žiū­ro­vų. Įvar­tis: Gior­gias Ka­ ra­gou­nis (45+2 min.). Komanda

1. Če­ki­ja 2. Grai­ki­ja 3. Ru­si­ja 4. Len­ki­ja

Perg.

Lyg.

Pral.

Įv.

Tšk.

2 1 1 0

0 1 1 2

1 1 1 1

4:5 3:3 5:3 2:3

6 4 4 2

Ta­čiau ru­sų led­lau­žio šar­vus pra­ mu­šė eko­no­mi­nės kri­zės iš­ka­muo­ti grai­kai ir D.Ad­vo­caa­tas bei Ru­si­jos

Po grai­kų an­tau­sio sa­viš­kius į pur­vą murk­dė tie pa­tys eks­per­tai, anks­čiau pro­gno­za­vę pri­zi­nę vie­tą. fut­bo­lo są­jun­gos (RFS) pre­zi­den­tas Ser­ge­jus Fur­sen­ka pir­mie­ji mo­vė lauk iš Len­ki­jos anks­čiau nei vi­sa de­le­ga­ci­ja. Ne­lauk­da­mi, kol la­ga­ mi­nus su­si­kraus ko­man­da, iš skęs­ tan­čio lai­vo ne­dels­da­mi spru­ko ir puo­lė­jas Alek­sand­ras Ker­ža­ko­vas bei sau­gas Igo­ris De­ni­so­vas. Ka­rin­gi Ru­si­jos fut­bo­lo sir­ga­liai, la­bai jaut­rūs vals­ty­bi­niams sim­bo­ liams, tą pa­tį va­ka­rą po pra­lai­mė­ ji­mo grai­kams be jo­kių pa­trio­ti­nių emo­ci­jų su­grū­do į Var­šu­vos šiukš­ lia­dė­žes sa­vo ša­lies vė­lia­vas ir ki­tus na­cio­na­li­nius at­ri­bu­tus. Ap­si­žo­džia­vo ir len­kai

„Grai­kiš­ka ru­sų tra­ge­di­ja“, – ra­šė bri­tų dien­raš­tis „Dai­ly Mail“ ir pa­ brė­žė, kad Grai­ki­jos fut­bo­lo rink­ti­ nė su­kė­lė šo­ką, eli­mi­na­vu­si D.Ad­ vo­caa­to vie­nuo­li­kę, ku­rią už au­sų tem­pė ir ma­čo tei­sė­jas šve­das Jo­ nas Eriks­so­nas. „Rim­čiau bū­tų nu­skam­bė­ju­sios grai­kų pro­gno­zės apie ša­lies eko­ no­mi­nį at­si­ga­vi­mą nei na­cio­na­li­ nės eki­pos stra­te­go Fer­nan­do San­ to­so žo­džiai, kad jo va­do­vau­ja­mi žai­dė­jai nu­ga­lės Ru­si­jos ko­man­ dą“, – iro­ni­za­vo ki­tas bri­tų lei­di­ nys „Guar­dian“. Len­ki­jos ži­niask­lai­da už­fik­sa­vo in­ci­den­tą sa­vo rink­ti­nės sto­vyk­lo­je. Vie­nas ko­man­dos ly­de­rių sau­gas Ja­ ku­bas Błaszc­zy­kows­kis dra­bu­ži­nė­ je ap­si­žo­džia­vo su ša­lies fut­bo­lo są­ jun­gos pre­zi­den­tu Grze­gor­zu La­to. „Pri­va­lė­jau tai pa­sa­ky­ti jam į akis. Prieš kiek­vie­nas rung­ty­nes ne­ži­no­

jo­me, ar mū­sų šei­mų na­riai pa­teks į var­žy­bas, nors po­nas pre­zi­den­ tas bu­vo pa­ža­dė­jęs bi­lie­tus. In­ter­ viu jis vis pa­reikš­da­vo, kad jo ry­šiai su rink­ti­ne – pui­kūs, bet aš as­me­ niš­kai to ne­pa­ty­riau. Kai tik su po­nu pre­zi­den­tu dėl ko nors su­si­tar­da­vo­ me, jo pa­ža­dai te­lik­da­vo žo­džiais“, – tei­gė fut­bo­li­nin­kas. „Tai – iš pirš­to lauž­tos pre­ten­zi­ jos“, – at­si­kir­to G.La­to. Is­to­ri­nė liū­tis

Dėl gam­tos už­gai­dų su­stab­dy­tos ir be­veik po va­lan­dos vėl pra­tęs­tos Uk­rai­nos ir Pran­cū­zi­jos ko­man­dų rung­ty­nės – tre­čio­sios aukš­čiau­sio ly­gio tarp­tau­ti­nės var­žy­bos, pa­nei­ gu­sios ak­sio­mą, kad fut­bo­las žai­ džia­mas bet ko­kiu oru. Bir­že­lio 15-ąją D gru­pė­je Do­nec­ ke vy­ku­sio uk­rai­nie­čių ir pran­cū­zų ma­čo ar­bit­rui olan­dui Bjor­nui Kui­ per­sui te­ko abi ko­man­das iš­ves­ti į dra­bu­ži­nes, kai žai­buo­jant pliūp­ te­lė­jo itin gau­si liū­tis. Pas­ku­ti­nį kar­tą dėl pa­na­šios ano­ ma­li­jos rung­ty­nės bu­vo su­stab­dy­

„Reu­ters“ nuo­tr.

tos 2005-ai­siais, kai Vo­kie­ti­jo­je, Frank­fur­to sta­dio­ne, vy­ku­sia­me Kon­fe­de­ra­ci­jų tau­rės tur­ny­ro fi­ na­le žai­dė Bra­zi­li­jos ir Ar­gen­ti­nos fut­bo­li­nin­kai. 1974-ai­siais per pa­sau­lio čem­ pio­na­to ma­čą liū­tis bu­vo su­trik­ džiu­si vo­kie­čių ir len­kų dvi­ko­vą. Pas­ku­ti­nis olan­dų šan­sas

Va­kar tre­čio­jo tu­ro rung­ty­nes žai­ dė B gru­pės ko­man­dos: Char­ko­ve su­si­ti­ko Por­tu­ga­li­ja ir Olan­di­ja, o Lvo­ve ko­vė­si Da­ni­ja ir Vo­kie­ti­ja. Pa­sau­lio vi­ce­čem­pio­nams olan­ dams tai bu­vo pa­sku­ti­nis šan­sas pra­ si­brau­ti į ket­virt­fin ­ a­lį: jie pri­va­lė­jo ne ma­žes­niu nei dvie­jų įvar­čių skir­tu­ mu įveik­ti po­rtu­ga­lus ir ti­kė­tis, kad da­nai pra­lai­mės vo­kie­čiams. „Po pra­lai­mė­ji­mo vo­kie­čiams ma­niau, kad mes jau iš­lė­kė­me už bor­to, bet paaiš­kė­jo, kad ne vis­ kas pra­ras­ta“, – ga­li­my­be tęs­ti ko­ vą Eu­ro­pos čem­pio­na­te ste­bė­jo­si Olan­di­jos rink­ti­nės sau­gas Wes­ ley’s Sneij­de­ras. VD inf.

Fran­cis­ze­kas Žmu­da

Len­ki­jos rink­ti­nės vyr. tre­ne­ris

Šis ma­čas man bu­vo pa­sku­ti­nis su rink­ti­ne. Ma­niau, kad pra­si­brau­si­me į ket­virt­fi­na­lį. De­ja, ne­pa­vy­ko. Dė­ko­ ju už vis­ką žai­dė­jams, sir­ga­liams ir Len­ki­jos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jai.

Mi­cha­las Bí­le­kas

Če­ki­jos rink­ti­nės vyr. tre­ne­ris

Ži­n o­j o­m e, kad jei pra­l ai­m ė­s i­m e Len­k i­j os ko­m an­d ai, va­ž iuo­s i­m e na­mo. Kol kas nė vie­nas žai­dė­jas to ne­no­rė­jo, aš ir ma­no ko­le­gos – taip pat. Ko ti­ki­mės at­krin­ta­mo­sio­ se var­žy­bo­se? Pir­miau­sia bū­tų ge­ rai iš­veng­ti dvi­ko­vos su Vo­kie­ti­ja. Bet ko­kiu at­ve­ju mi­ni­ma­lią už­duo­ tį jau įvyk­dė­me: mes – ket­virt­fi­na­ ly­je.

Tvar­ka­raš­tis „„Šian­dien C gru­pė­je

21.45 val. Gdans­ke: Kroa­ti­ja–Is­pa­ni­ja, 21.45 val. Poz­na­nė­je: Ita­li­ja–Ai­ri­ja. „„Ry­toj D gru­pė­je

21.45 val. Ki­je­ve: Šve­d i­ja–Pran­cū­ zi­ja, 21.45 val. Do­nec­ke: Ang­l i­ja– Uk­rai­na.


12

pirmADIENIS, birželio 18, 2012

pasaulis Griu­vo ­ sce­na

Pas­ku­ti­nis ­ bal­sa­vi­mas

Po­li­ci­nin­kas ­ žu­di­kas

To­ron­to par­ke prie­š britų gru­ pės „Ra­dio­head“ kon­certą Downs­view par­ke su­griu­vus sce­nai žu­vo žmo­gus. Dar trys žmonės su­žeis­ti. Iš pra­džių bu­vo spėlio­ja­ma, kad sce­na galė­jo su­griū­ti dėl stip­rių vė­ jo gūsių, bet vėliau pra­neš­ta, kad jo­kių gūsių tuo me­tu ne­ bu­vo.

Egip­te vy­ko bal­sa­vi­mas, po ku­rio paaiškės, kas pa­keis nu­ ša­lintąjį Hos­ni Mu­ba­raką. Mu­ sul­monų bro­li­jos kan­di­da­tas Mo­ham­me­das Mur­si žadė­jo, kad gins pra­ėju­sių metų su­ki­ li­mo tiks­lus. Jo var­žo­vas Ah­ me­das Sha­fi­qas rin­ki­muo­se da­ly­vau­ja su griež­ta įsta­ty­mo ir tvar­kos pro­gra­ma.

Slo­va­ki­jo­je po­li­ci­nin­kas nu­ šovė tris žmo­nes ir dar du su­žeidė. 51-ų pa­reigū­nas ma­ ža­me Hur­ba­no­vo mies­te pra­ dėjo šau­dy­ti į vie­no na­mo so­ de esan­čius ro­mus. Vyras bu­vo suim­tas po dvi va­lan­ das tru­ku­sių de­rybų su po­li­ ci­ja, per ku­rias gra­si­no nu­si­ šau­siąs.

Rin­ki­mai – nuo­spren­dis eu­rui?

Ar rin­ki­mai Grai­ki­jo­ je ga­li būti va­di­na­ mi is­to­ri­niais? Kai kas sa­ko, kad taip, kai kas – kad ne. Kiek žmo­nių, tiek nuo­mo­nių.

Grai­ki­jos par­tijų baimės pro­pa­ gan­da bu­vo la­bai di­delė, – sakė 53 metų rinkė­jas Stav­ras Lo­ga­ras. – Norė­tu­me ki­to­kio sti­liaus vy­ riau­sybės, ki­to­kio ke­lio Grai­ki­jos ir Eu­ro­pos vi­suo­me­nei.“ 33 metų tu­riz­mo sek­to­riaus dar­ buo­to­ja Iro Bu­sai­ni teigė no­rin­ti pa­sa­ky­ti Vo­kie­ti­jai štai ką: „Liau­ kitės va­dinę mus tin­gi­niais, at­ va­žiuo­ki­te čia ir pa­žiūrė­ki­te, kaip sun­kiai dir­ba­me.“ Mo­te­ris sakė bal­sa­vu­si už ko­mu­nis­tus. „Man jau ga­na. Nie­ko iš šių rin­ kimų ne­si­ti­kiu“, – teigė ji. Tuo me­tu bal­savę už kai­riuo­sius sakė, kad Grai­ki­jai rei­kia po­ky­čių. 54 metų ar­chi­tektė To­nia Ka­te­ ri­ni pa­brėžė: „Si­tua­ci­ja pa­sta­ruo­ sius dve­jus me­tus dau­gu­mai žmo­ nių bu­vo la­bai sun­ki, todėl ma­nau, kad tu­ri­me pa­da­ry­ti di­de­lių po­ky­ čių. Vis dėlto ma­nau, kad dau­gu­ ma žmo­nių ne­ri­mau­ja, nes atei­tis la­bai tam­si.“

Dėme­sio cent­re

Prob­le­mos eu­ro zo­no­je jau se­ niai nėra tik Grai­ki­jos pro­ble­ma. Tai kons­ta­ta­vo ir buvęs Grai­ki­jos prem­je­ras Geor­ge’as Pa­pand­reou. Tačiau grai­kai ži­ba­lo į ru­se­nan­ čią ugnį pil­ti ne­si­bo­di. Tau­py­ti vi­ siems įgri­so, todėl va­kar nea­be­jo­ta, kad prie­š diržų ver­žimą­si nu­si­sta­ čiu­si ra­di­ka­li kai­rio­ji par­ti­ja „Sy­ri­ za“ ga­li tikė­tis sėkmės. Tie­sa, ki­ti graikų po­li­ti­kai pa­sta­ ruo­ju me­tu bau­gi­no vi­suo­menę, kad spren­di­mas nu­lems, liks ša­lis eu­ro zo­no­je ar ne. Ne­bal­suo­ti graikų už pa­ža­dus dau­giau ne­tau­py­ti ra­gi­no ir tarp­ tau­tinė bend­ruo­menė. „Sy­ri­za“ par­ti­ja gąsdi­na Eu­ro­ pos ly­de­rius ir rin­kas, nes ža­da nu­ trauk­ti Atėnų įsi­pa­rei­go­ji­mus kre­ di­to­riams ir derė­tis dėl jų iš nau­jo. Vo­kie­ti­jos kanc­lerė An­ge­la Mer­ kel rin­kimų iš­va­karė­se sakė, jog grai­kams „itin svar­bu iš­si­rink­ti to­

Nau­ja era?

„„Di­le­ma: tau­py­mas ar eu­ras – toks klau­si­mas va­kar ki­lo ne vie­nam grai­kui. 

kius įsta­tymų leidė­jus, ku­rie gerbtų fi­nan­sinės pa­gal­bos Grai­ki­jai sąly­ gas“. Prancū­zi­jos pre­zi­den­tas Fran­çois Hol­lan­de’as ir­gi per­spėjo grai­kus: „Taip, aš įspėjau, nes esu Grai­ki­jos drau­gas. Jei grai­kai at­si­ri­bos nuo pri­siimtų įsi­pa­rei­go­jimų ir at­mes ke­lią, ku­riuo ei­na, eu­ro zo­no­je yra ša­lių, ku­rios ga­li rei­ka­lau­ti iš­mes­ti Grai­kiją iš eu­ro zo­nos.“

Smulkūs in­ci­den­tai Po­l i­c i­j a pra­n ešė, kad ieš­ko 22 me­ „Skai“, kur du ne­ž i­n o­m i as­m e­nys tų vy­ro, ku­r is prie vie­n os rin­k imų va­ž iuo­d a­m i mo­to­c ik­lu metė ran­ apy­l inkės Za­k in­t o sa­l o­j e šovė į kinę gra­n atą. Nors gra­n a­t a ne­s pro­ orą ir pa­b ėgo. Dar vie­n as in­c i­d en­ go, iš te­l e­v i­z i­j os sto­t ies bu­vo eva­ tas įvy­ko prie te­l e­v i­z i­j os sto­t ies kuo­t i žmonės.

Vi­suo­menė su­tri­ku­si

Re­gis, per­spėji­mai bent šiek tiek pa­si­tei­si­no. Nors ap­klau­sos po pirmųjų rin­kimų ge­gužės 6 d. ro­ dė, kad „Sy­ri­zos“ ša­li­ninkų skai­ čius Grai­ki­jo­je au­ga kaip ant mie­lių ir nau­ji rin­ki­mai ga­li at­ves­ti ra­di­ ka­lus į vald­žios olimpą, prie­š va­ ka­rykštį bal­sa­vimą aiškė­jo, kad nė vie­nai par­ti­jai tik­riau­siai ne­pa­vyks su­rink­ti tiek balsų, kiek rei­kia dau­ gu­mai par­la­men­te. Tai, ma­tyt, reiš­kia, kad graikų po­li­ti­kai vėl už­si­da­rys pre­zi­den­to ka­bi­ne­te ir ten ban­dys su­for­muo­ ti val­dan­čiąją koa­li­ciją. Tie­sa, po­li­to­lo­gai per­spėjo, kad koa­li­ci­jos lip­dy­mas graikų po­li­ti­ kams ga­li būti su­dėtin­ga už­duo­ tis. Rinkė­jai, nors prie­ši­na­si diržų ver­ži­mo­si po­li­ti­kai, tvir­ti­no, kad

AFP nuo­tr.

Grai­ki­ja tu­ri lik­ti eu­ro zo­no­je. „Šis mo­men­tas la­bai kri­tiš­kas. Tai rin­ki­ mai, ku­rie ver­čia žmo­nes la­bai ne­ri­ mau­ti, – sakė 62 metų pen­si­nin­kas And­reas Pa­pas, ati­davęs sa­vo bal­ są rin­kimų apy­linkė­je Atėnų cent­ re. – Aš no­riu, kad Grai­ki­ja liktų eu­ ro zo­no­je ir ES. Mes ma­ny­da­vo­me, kad tai ga­li­me ver­tin­ti kaip sa­vai­me su­pran­tamą da­lyką.“ 68 metų Ema­nue­lis Kam­ku­tis sakė bal­savęs už vieną iš cent­ro de­ši­niųjų par­tijų. „No­riu proeu­ro­pie­tiš­kos vy­riau­ sybės, o ne ko­mu­nis­tinės. Kai ką (su­si­ta­rimą dėl fi­nan­sinės pa­gal­ bos) pa­si­rašė­me. Ne­ga­li­me to tie­ siog at­šauk­ti“, – sakė grai­kas. Ki­ti pik­ti­no­si, kad už­sie­nio ša­ lys ki­ša­si į rin­ki­mus. „Vi­s i su­ trikę, nes Eu­ro­p os par­t ne­r ių ir

Po­ky­čių ža­dan­tis „Sy­ri­zos“ ly­de­ris Ale­xis Tsip­ras po bal­sa­vi­mo tvir­ ti­no, kad tarp­tau­ti­niai kre­di­to­riai ble­fuo­ja. Pa­sak jo, Eu­ro­po­je vis la­ biau plin­ta tau­py­mui prie­šiš­kos nuo­tai­kos ir ES bei Tarp­tau­ti­nis va­liu­tos fon­das ne­norės ri­zi­kuo­ti Grai­ki­jos pa­si­trau­ki­mu iš eu­ro zo­ nos, ku­rio pa­da­ri­nius pa­justų vi­so pa­sau­lio eko­no­mi­ka. „Mes įveikė­ me baimę. Šian­dien at­ve­ria­me ke­ lią į viltį, į ge­resnę ateitį“, – sakė 37 metų po­li­ti­kas. Per pa­starąjį kam­pa­ni­jos mi­tingą jis ap­kal­ti­no Nau­jo­sios de­mok­ra­ti­ jos par­ti­jos ly­derį An­tonį Sa­marą, pa­grin­dinį sa­vo var­žovą, gi­nant „Mer­kel praei­ties Eu­ropą“. O A.Sa­ma­ras at­rėžė, kad derė­ tis dėl nau­jo pa­kto jis pa­si­ruošęs, ta­čiau nuo­sai­kia for­ma, o ne to­kia, ko­kią siū­lo A.Tsip­ras. „Išei­si­me iš šios krizės. Nei­šei­ si­me iš eu­ro (zo­nos). Nie­kam ne­ lei­si­me iš­ves­ti mūsų iš Eu­ro­pos“, – sakė A.Sa­ma­ras. BNS, AFP, BBC inf.

Grai­kai šluo­ja san­tau­pas iš bankų Dau­g e­l is graikų bai­m i­n a­s i, kad šalyje bus įves­t a na­c io­n a­l inė va­l iu­t a, todėl šluo­j a eu­r us iš bankų ir net lai­k o juos po pa­ galvė­m is.

„„At­sii­ma: nuo krizės pra­džios iš

Grai­ki­jos bankų ša­lies gy­ven­to­ jai at­si­ėmė net 80 mlrd. eurų. 

„Reu­ters“ nuo­tr.

„Aš jau­čiuo­si kal­ta, kad at­sii­mu pi­ni­gus iš Grai­ki­jos bankų, ta­čiau tu­riu gal­vo­ti apie sa­vo dvejų metų duk­relę Jo­sep­hiną“, – sakė 43 me­ tų Joan­na Stav­ro­pou­los. Taip da­ran­čių žmo­nių Grai­ki­jo­je pa­sta­ro­sio­mis die­no­mis – ap­stu. Dau­ge­lis graikų tuš­ti­na sa­vo sąskai­tas, nes bi­jo, kad ša­lis ne­liks

eu­ro zo­no­je, tai­gi bus įves­ta na­cio­ na­linė va­liu­ta ir ji bus nu­vertinta. Joan­na, dir­ban­ti žur­na­lis­te, sa­ ko pui­kiai ži­nan­ti, kas nu­tin­ka už­ si­da­rius ban­kams.„Bu­vau ša­ly­se, ku­rio­se ban­kai už­si­darė. Žmonės pra­ra­do pi­ni­gus“, – sakė mo­te­ris. Ji pri­dūrė, kad bu­vo Ar­gen­ti­no­ je, ku­rio­je vy­riau­sybė pa­skelbė, kad ša­lis bank­ru­ta­vo, taip pat Zim­ babvė­je, kur vals­tybė ne­su­gebė­jo pa­ža­bo­ti inf­lia­ci­jos. Da­bar ji ma­to, kad Grai­ki­ja su­ka fi­nan­si­nio kra­cho link. „Ma­no ša­lis rie­da nuo kal­no“, – kons­ta­ta­vo Joan­na.

Skai­čiuo­ja­ma, kad nuo krizės pra­džios iš Grai­ki­jos bankų at­siim­ ta per 80 mlrd. eurų, vien per šių metų ge­gužę – 5 mlrd. Chris­tia­nos var­du pri­si­sta­čiu­ si vie­no Grai­ki­jos ban­ko dar­buo­ to­ja sa­ko, kad pi­ni­gus at­sii­ma ne tik svarbūs klien­tai, bet ir dau­ge­lis pa­prastų žmo­nių, ku­rių da­lis ban­ kuo­se lai­ko vos po ke­lis šim­tus eurų. Pa­sak mo­ters, dau­ge­lis tur­tingų graikų per­ve­da pi­ni­gus į Ita­liją ir Švei­ca­riją, taip pat į Vo­kie­tiją. Ki­ ti per­ka ne­kil­no­jamąjį turtą Lon­do­ ne. Tie, ku­rie pa­lie­ka sa­vo pi­ni­gus

Graikijos ban­kuo­se, ren­ka­si juos lai­ky­ti gry­nai­siais, o ne sąskai­to­se. „Da­bar Grai­ki­jos ban­ke jums bū­ tų sun­ku ras­ti neu­žimtą dėžutę pi­ ni­gams“, – sakė Chris­tia­na. Tie­sa, ne tik ban­ki­nin­kams, bet ir po­li­ci­jai pi­nigų at­si­ėmi­mas ke­lia ne­rimą – dau­ge­lis graikų sa­vo san­ tau­pas lai­ko na­mie, todėl daugė­ja va­gys­čių. Pa­sak graikų dien­raš­čio „Ta Nea“, ku­ris re­mia­si Grai­ki­ jos fi­nansų mi­nis­te­ri­jos skai­čia­vi­ mais, šiuo me­tu grai­kai na­mie lai­ ko per 50 mlrd. eurų. „Der Spie­gel“ inf.


13

pirmADIENIS, birželio 18, 2012

menas ir pramogos

Tra­kai grįžo į se­novę Sa­vait­galį Trakų is­to­ri­jos mu­zie­ jus ke­tu­rio­liktą kartą su­rengė Vi­du­ram­žių šventę. Dvi die­nas pi­ly­je skambė­jo mu­zi­ka, kovė­ si ri­te­riai, triūsė senųjų amatų meist­rai, vy­ko edu­ka­ci­niai už­ siė­mi­mai, bu­vo siū­lo­mos ne­kas­ dienės pra­mo­gos, taip pat vy­ko sep­tin­ta­sis tarp­tau­ti­nis lan­ki­ ninkų tur­ny­ras.

„„Šou: stilistas D.Vi­no­ku­ro­vas žiūrovų akivaizdoje kirpo modelius ir kūrė įspūdingas šukuosenas. 

Si­mo­no Švit­ros nuo­tr.

Apie nau­jie­nas – iš meist­ro lūpų Penk­ta­die­nio va­karą Vil­niu­je rin­ko­si Lie­tu­vos, Lat­vi­jos ir Es­ti­jos sti­ lis­tai. Juos čia at­vedė pro­fe­si­nis smal­su­mas – pa­žiūrė­ti, kaip dir­ba gar­sus pa­sau­ly­je kirpė­jas mo­de­liuo­to­jas Dmit­ri­jus Vi­no­ku­ro­vas. Indrė Pep­ce­vi­čiūtė i.pepceviciute@diena.lt

Pas­tarąjį kartą prie­š pen­ke­rius me­tus mūsų ša­ly­je lankę­sis žirk­lių meist­ras sos­tinė­je su­rengė įspū­ dingų šu­kuo­senų pa­gal nau­jau­sias ten­den­ci­jas šou. Pats D.Vi­no­ku­ro­ vas čia pat sce­no­je kir­po mo­de­lius, su­si­rin­ku­sius Bal­ti­jos ša­lių sti­lis­tus su­pa­žin­di­no su sa­vo kir­pi­mo ir da­ žy­mo tech­ni­ka, at­skleidė įvai­riau­ sių kir­pi­mo bei da­žy­mo pa­slap­čių. No­va­to­riu­mi ir eks­pe­ri­men­ta­ to­riu­mi sa­ve lai­kan­tis, ste­reo­ti­pus

lau­žan­tis D.Vi­no­ku­ro­vas „Fo­rum Pa­la­ce“ vy­ku­sia­me šou pri­statė ke­ tu­rias šu­kuo­senų ten­den­cijų kryp­ tis. Tai ur­ba­nis­tinė, glamū­rinė, et­ ninė ir ro­man­tinė. Ur­ba­nis­tinė kryp­tis „Ce­lest“ – tai kos­minės mer­gi­nos įvaiz­dis. Trumpų plaukų šu­kuo­se­na, švie­ sūs, ga­na šal­ti at­spal­viai. Ant­ro­ji pri­sta­ty­ta kryp­tis – „Ro­ xy“. „Tai tar­si grįži­mas į aš­tuntąjį de­šimt­metį, tik šiuo­lai­ki­niu žvilgs­ niu. Čia svar­bu pri­si­min­ti to­kias anų laikų mūzas kaip Yo­ko Ono, Cher. Spalvų pa­letė la­bai ryš­ki,

„„No­va­to­rius: D.Vi­no­ku­ro­vas nuo­lat lau­žo ste­reo­ti­pus ir tra­di­ci­jas.

emo­cin­ga, di­delė plaukų apim­tis, jie idea­liai iš­šu­kuo­ti“, – aiš­ki­no meist­ras. Tre­čia­sis mo­de­lis pri­statė iš Lo­ tynų Ame­ri­kos ki­lu­sią „Bla­ze“ kryptį. Šios kryp­ties ak­cen­ tai – tan­go sti­lius, glotnūs, žvil­gan­tys plau­kai, sklas­ty­ mai, ly­giai su­šu­kuo­ti plau­ kai ar­ba leng­va ban­ga. Sti­ lis­to tei­gi­mu, tai kryp­tis stip­rių mo­terų, ku­rios ne­ bi­jo ne­šio­ti juo­dos spal­ vos, eks­p e­r i­m en­t uo­t i, de­rin­ti kont­ras­tingų juo­ dų ir rau­donų at­spal­vių. „To­kia mo­te­ris pa­ti sa­ vai­me jau yra gra­ži“, – sakė ten­den­ci­jas p r i ­s ta t­ a n ­ tis kirpė­jas mo­d e­l iuo­ to­jas. Ir ket­vir­to­ji kryp­tis – „Gra­ ce“. Šios kryp­ties spal­vos natū­ra­lios, auk­sinės-smėlinės, pilkš­vai rus­vos, švie­siai ru­dos. Sti­ lis­tas pa­rodė, kaip vie­na šu­kuo­se­ na, li­ku­sius il­gus plau­kus su­kėlus į viršų, ga­li virs­ti ki­tos kryp­ties šu­ kuo­se­na. „Visų įvaizd­žių pa­va­di­ni­mai – mo­te­riš­ki var­dai. Vi­si jie trum­pai, bet tiks­lin­gai api­būdi­na kiek­vieną ma­dos kryptį“, – teigė D.Vi­no­ku­ ro­vas. Vi­sa­me pa­sau­ly­je gar­saus meist­ ro vi­zitą į Lie­tuvą or­ga­ni­za­vo Kir­ pėjų ir gro­žio spe­cia­listų aso­cia­ ci­ja su ren­gi­nio rėmėja – „Wel­la Pro­fes­sio­nals“ kos­me­ti­kos ofi­ cia­lia at­sto­ve Lie­tu­vo­je bend­ro­ve „Si­ro­wa Vil­nius“. Kirpėjų ir gro­žio spe­cia­listų aso­cia­ci­jos pre­zi­dentė

Pa­sak Trakų is­to­ri­jos mu­zie­jaus di­rek­to­riaus Vir­gi­li­jaus Po­vi­ liū­no, šie­met ren­gi­ny­je da­ly­va­ vo apie 200 is­to­ri­jos re­konst­ ruk­ci­jos klubų na­rių iš Lie­tu­vos bei Len­ki­jos, ama­ti­ninkų, mu­zi­ kantų ir mu­zie­jaus dar­buo­tojų. Į lan­ki­ninkų klu­bo „Strėlė“ or­ga­ni­zuo­jamą tur­nyrą su­va­ žia­vo Bal­ta­ru­si­jos, Ru­si­jos, Lat­ vi­jos, Len­ki­jos, Uk­rai­nos ir Lie­ tu­vos šau­liai. Senųjų amatų en­tu­zias­tai su­ si­rin­ku­sie­siems rodė ir pa­sa­ko­jo, kaip vi­du­ram­žių gy­ven­to­jai lip­ dė molį ant sto­vylų ir iš jo žiedė įvai­rius dir­bi­nius, pri­statė rau­ go ke­ra­miką, mokė riš­ti bu­čius ir var­žas, kal­din­ti vi­nis, ap­dirb­ti kai­lius, drož­ti, ga­min­ti muilą, ju­ ve­ly­ri­nius dir­bi­nius ir vit­ra­žus. Čia pat bu­vo ga­li­ma pa­si­mo­ ky­ti siu­vi­mo, siu­vinė­ji­mo, juos­ tų py­ni­mo, tink­le­lio mez­gi­mo ir ri­ši­mo su­bti­ly­bių. Knyg­ri­šiai de­ monst­ra­vo kny­gos įri­ši­mo meną, o dvi nau­jos da­lyvės – res­tau­ra­ torės iš M.Maž­vy­do bib­lio­te­kos – pa­sa­ko­jo ir rodė sem­ti­nio po­ pie­riaus ga­mybą ir pirmą kartą Lie­tu­vos re­konst­ruk­ci­jos is­to­ri­ jo­je pri­statė naują amatą – po­ pie­riaus mar­mu­ra­vimą. Šventės sve­čiai taip pat turė­jo pro­gą iš­ban­dy­ti se­no­vi­nius sta­ lo žai­di­mus ir spe­cia­lias ri­te­rių rung­tis, šau­dymą iš ark­ba­lis­ tos, ar­ba­letų ir lankų. Tra­di­ci­ niais vi­du­ram­žių val­giais vai­ši­ no Vil­niaus puod­žių ce­chas. VD, BNS inf.

200

da­ly­vių

šie­met su­va­žia­vo į Vi­du­ram­žių šventę. „„Fu­tu­riz­mas: „Ce­lest“ – tai kos­

minės mer­gi­nos įvaiz­dis.

Jo­lan­ta Ma­čiu­lienė džiaugė­si sti­ lis­to D.Vi­no­ku­ro­vo bei jo kūry­ binės ko­man­dos vi­zi­tu ir pa­vy­ku­ siu ren­gi­niu. „Tiks­las bu­vo at­vež­ti į Lie­tuvą pro­fe­sio­nalą – D.Vi­no­ku­rovą. Jis yra pa­sau­lio sti­listų de­šim­tu­ke. Ma­nau, kad kiek­vie­nas čia šįva­kar at­ėjęs pa­jautė, kas yra pro­fe­sio­ na­lu­mas, gro­žis, su­bti­lu­mas, ma­ da, pa­matė, ko­kios yra ten­den­ci­jos. Ne kiek­vie­nam duo­tas toks ta­len­ tas, ma­tyt, tai būna skir­ta Die­vo“, – gra­žių žod­žių pro­fe­sio­na­lui ne­ gailė­jo ren­gi­nio or­ga­ni­za­torė J.Ma­ čiu­lienė.

„„Ko­vos: šventės da­ly­vių žvilgs­

nius traukė ri­te­rių su­si­rėmi­ mai. Šarū­no Ma­žei­kos (BFL) nuo­tr.


14

pirmADIENIS, birželio 18, 2012

menas ir pramogos „Vilniaus diena“ rekomenduoja

Kur? „Do­mi­no“ teat­re, Sa­va­no­rių pr. 7. Ka­da? Šian­dien 19 val. Kiek? 40–60 litų.

Kur? Ka­vinė­je „Ca­fe de Pa­ris“, Did­žio­ji g. 1. Ka­da? Iki lie­pos 16 d. Kiek? Ne­mo­ka­mai.

Kur? Ki­no teat­re „Fo­rum Ci­ne­mas Vin­gis“, Sa­va­no­rių pr. 7. Ka­da? Šian­dien 18 val. Kiek? 18 litų.

Int­ri­guo­jan­tis de­tek­ty­vas Klas­to­čių ana­lizė

Rink­tinė iš ar­ti

Ko­me­di­jos „Žirklės“ veiks­mas vyks­ta kir­pyk­lo­je, virš ku­rios gy­ve­ na gar­si pia­nistė. Vieną dieną kir­pyk­lo­je ap­si­lan­ko ins­pek­to­rius ir pra­ne­ša, kad mu­zi­kantė nu­žu­dy­ta. Įta­ria­mai­siais tam­pa vi­si kir­ pyk­lo­je esan­tys žmonės, o kas kal­tas?.. Ši­to ne­ži­no nei ak­to­riai, nei re­ži­sie­riai, nes tai sprend­žia žiū­ro­vai.

Ne­su­re­ži­suo­ti uni­kalūs kad­rai iš dra­bu­žinės, at­vi­ri krep­ši­ninkų po­kal­biai apie ki­tiems ne­ma­tomą rink­tinės pusę, sir­ga­lius ir my­ li­miau­sią darbą – krep­šinį. Iš taip ar­ti Lie­tu­vos rink­tinės dar nie­kas ne­matė. And­riaus Le­ka­vi­čiaus juos­ta „Mes už... Lie­tuvą!“ – pir­ma­sis do­ku­men­ti­nis fil­mas apie krep­ši­nio rink­tinės už­ku­li­sius.

Kur? Bal­ti­jos gin­ta­ro me­no cent­re, Šv. My­ko­lo g. 12. Ka­da? Iki lie­pos 14 d. Kiek? Ne­mo­ka­mai.

Na­ta­li­jos Fe­diuš­ki­nos me­ni­nių fo­tog­ra­fijų pa­ro­da „Klas­totės ana­lizė“ į Lie­tuvą at­vyks­ta pirmą kartą. Prieš at­ke­liau­da­mos į Vil­nių fo­tog­ra­ fi­jos bu­vo eks­po­nuo­ja­mos Lon­do­no ga­le­ri­jo­se „Brick La­ne Gal­le­ry“ ir „Pri­va­te Par­ty Rooms Gal­le­ry Lon­don“. Spal­vin­gas vil­nietės fo­tog­ ra­fijų pa­sau­lis už­sie­ny­je su­laukė did­žiu­lio su­si­domė­ji­mo.

Kur? Ga­le­ri­jo­je „Kairė–dešinė“, La­ta­ko g. 3. Ka­da? Iki bir­že­lio 24 d. Kiek? Ne­mo­ka­mai.

Kur? Ga­le­ri­jo­je „AV17“, Auš­ros Vartų g. 17. Ka­da? Iki lie­pos 7 d. Kiek? Ne­mo­ka­mai.

Kur? „Fo­rum Ci­ne­mas Ak­ro­po­lis“, Ozo g. 25. Ka­da? Šian­dien 21.15 val. Kiek? 18 litų.

Bal­tiš­kos dva­sios pa­puo­ša­lai

Puo­ta gra­fi­kos gur­ma­nams

Ju­ve­lyrė iš Len­ki­jos

Fil­mas „Bern­va­ka­ris Aust­ra­li­jo­je“

LIE­TIS – ke­tu­rių pro­fe­sio­na­lių jaunų me­ni­ninkų grupė, ku­rian­ti bal­tiš­kus pa­puo­ša­lus. Vi­ta Le­me­ žienė, Au­ri­mas Le­me­žis, Si­gi­ta Jo­ny­naitė bei Ma­ rius Būda pri­sta­to ju­ve­ly­ri­kos ir skulptū­ros pa­ rodą „Ašis“.

Po pen­ke­rių metų per­trau­kos Vil­niaus gra­fi­kos me­no cent­re pri­sta­to­ma me­ni­ninkės Li­dos Du­ baus­kienės gra­fi­kos darbų pa­ro­da „Būse­na“. Ji skir­ta me­no gur­ma­nams, iš­siil­gu­siems tik­ro­sios gra­fik ­ os.

Ka­ro­li­na Bik yra jau­na ju­ve­lyrė, ki­lu­si iš pie­tinės Len­ki­jos. Edin­bur­ge ju­ve­ly­ri­kos di­zai­no spe­cia­ lybę įgi­ju­si me­ni­ninkė, pa­ke­lia­vu­si po pa­saulį ir ten įver­tin­ta, sa­vo kūrybą pri­sta­to ir vil­nie­ čiams.

Kaip vyks­ta ves­tuvės Aust­ra­li­jo­je? Links­miau nei Jo­ninės Lie­tu­vo­je! Pra­ban­gi ce­re­mo­ni­ja, jū­ ra al­ko­ho­lio ir trys iš­ti­ki­mi drau­gai, nu­sprendę pa­da­ry­ti bet ką, kad ši die­na jau­ni­kiui įsi­mintų vi­sam li­ku­siam gy­ve­ni­mui.

tv programa

LTV

6.00 Labas rytas. 9.00, 15.10 „Komisaras Reksas“ (N-7). 10.00 „Hartlando užuovėja“ (k). 11.00 LRT vasaros studija. Tiesioginė Lietuvos radijo laida. 12.00 Sveikinimų koncertas (k). 14.15 Lietuva – jūrinė valstybė. 14.50 Žinios. 16.00 „Hartlando užuovėja“. 17.05 „Senis“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.35, 20.50, 23.55 Sportas. Orai. 18.45 Nacionalinė paieškų tarnyba. 19.25 Dok. s. „Detektyvė King“ (1) (Kanada, 2011 m.) (N-7). 20.25, 22.30 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 20.40 Verslas. 20.45 Kultūra. 21.00, 0.00 UEFA EURO 2012 apžvalga. 21.30, 22.35 UEFA EURO 2012 studija. 21.45, 22.45 UEFA EURO 2012 C grupės rungtynės Kroatija–Ispanija. Tiesioginė transliacija iš Lenkijos. 23.50 Vakaro žinios. 0.25 UEFA EURO 2012 C grupės rungtynės Italija–Airija. Vaizdo įrašas.

7.20 Pirmas kartas su žvaigžde (k). 7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7) (k). 8.50 24 valandos (N-7) (k). 9.45 „Išdykę seniokai“ (1, 2) (N-7) (k). 10.45 Kitas! (N-7). 11.15 Romantinė komedija „Sklinda gandai“ (JAV, Australija, 2005 m.) (N-7) (k). 13.10 „Nickelodeon“ valanda. „Didžioji sėkmė“. 13.40 „Keista šeimynėlė“ (6). 14.10 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 15.10 24 valandos (N-7). 16.10 „Meilės miestas“. 17.10 Nuo... Iki... 18.10 „Šeimynėlė“ (9) (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.10, 22.19 Sportas. Orai. 19.15 „Namai, kur širdis“ (9) (N-7). 20.00 „Pavogta laimė 3. Pavojinga sąjunga“ (9) (N-7). 21.00 Neišgalvoti gyvenimai (N-7). 21.30 Juokas juokais. 22.00 Žinios. Verslas. 22.25 Kriminalinė Lietuva. 22.35 „Havajai 5.0“ (N-7). 23.35 „Įvykis“ (3) (N-7). 0.30 „Specialioji Los Andželo policija“. 1.25 „Įstatymas ir tvarka. Nusikaltimo motyvai“ (N-7).

LNK

TV3

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“. 6.50 Anim. s. „Geniuko Vudžio šou“ (1) (JAV, 1998 m.).

LTV 10.00 val.

6.40 6.55 7.25 7.55

Teleparduotuvė. „Kempiniukas Plačiakelnis“. „Simpsonai“. „Kol mirtis išskirs“ (5, 6).

LNK 22.35 val.

8.55 „Meilės sūkuryje“. 10.00 „Pasmerkti“. 11.00 Komedija „Raganaitės“ (JAV, 2005 m.). 12.50 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 13.10 „Bakuganas“. 13.40 „Nepaprastas pasaulis“. 14.10 „Ragai ir kanopos sugrįžta“. 14.40 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 15.10 „Simpsonai“. 15.40 „Meilės prieglobstis“. 16.40 „Paveldėtojai“. 18.45 TV3 žinios. 19.00 TV3 sportas. 19.05 TV3 orai. 19.10 Kodėl? 20.10 „Be namų“. 21.00 Pasirink mane. 21.35 TV3 vakaro žinios. 21.50 TV3 sportas. 21.55 TV3 orai. 22.00 „Dievobaimingos kalės“. 23.00 Mokslinės fantastikos f. „Atkeliavęs iš anapus“ (JAV, 2011 m.). 0.50 „Gyvenimas“. 1.45 „Įstatymas ir tvarka. Operatyvinių tyrimų skyrius“ (5).

BTV 6.30 7.00 7.25 7.50 8.25 9.00 9.30

Televitrina. Žinios (k). Smagiausios akimirkos. „Dapkai ir Butkai“. „Zaicevas + 1“ (N-7). „Kviečiu vakarienės“. „Miesčionys“ (N-7).

TV3 15.40 val.

10.00 „Margoša: moterimi negimstama“. 11.00 Sveikinimai (k). 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 14.00 „Liejyklos gatvė“ (N-7). 15.00 „Žaibiški tyrimai“ (N-7). 16.00 „Baimės faktorius“ (N-7). 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 18.00 Žinios. 18.19 Sportas. 18.23 Orai. 18.25 „Liejyklos gatvė“ (N-7). 19.25 „Tylos riba“ (N-7). 20.00 Žinios. 20.15 Verslas. 20.19 Sportas. 20.23 Orai. 20.25 „Gyvenimo spalvos“. 21.25 Romantinė drama „Asmeniniai Pipos Li gyvenimai“ (JAV, 2009 m.) (N-7). 23.25 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 0.30 „Galileo: norintiems žinoti“. 1.00 „Bamba“. Interaktyvus šou suaugusiesiems (S).

Lietuvos ryto TV 6.14, 13.15 TV parduotuvė. 6.30 Ryto reporteris. 8.00, 13.00, 21.40, 0.10 Lietuva– Venesuela–Londonas. 8.15, 14.45 Negaliu tylėti. 9.15 „Sodo detektyvės“ (N-7). 10.15 Griūk negyvas! (N-7). 10.35 Gamink sveikiau! 11.05 24/7. Savaitės aktualijų analizė ir komentarai.

BTV 15.00 val.

12.00 Lietuvos diena. 13.45 Skonio reikalas. 15.45, 16.10, 0.25 Dok. f. „Meksikos narkotikų karai“ (N-7). 16.00, 17.00, 18.00 Žinios. 17.20 Lietuva tiesiogiai. 18.20 Negaliu tylėti. Geras kaimynas – kaip laimingas loterijos bilietas? 19.20 Griūk negyvas! (N-7). 19.55 „Teherano labirintas. Nugalėtojas pralaimi“ (N-7). 21.00, 23.30 Reporteris. 21.37, 0.07 Orai. 21.55 Lietuva tiesiogiai. 22.30 Negaliu tylėti. 1.25 Teritorija.

SPORT1

12.00 Televitrina. 13.00 Italijos „Serie A“ lyga. „Juventus“–„Chievo“. 14.50 VTB vieningoji krepšinio lyga. Samaros „Krasnye Krylja“–Kauno „Žalgiris“. 16.25 Olimpinės žaidynės. 16.40 Automoto. 17.10 Italijos „Serie A“ lyga. „Milan“–„Napoli“. 19.00, 21.00, 23.00 Žinios +. 19.15 Angliškojo biliardo „Premier“ lyga. 21.15 Didžiosios Britanijos žiedinės lenktynės „Porsche Carrera Cup 2012“. IV etapas („Oulton Park“). 22.25 Didžiosios Britanijos žiedinės lenktynės „AirAsia Renault Clio Cup 2012“. IV etapas („Oulton Park“). 23.15 Sportas LT.

lietuvos ryto tv 17.20 val.


frezavimas, virinimas, metalo pjovimas. Registruotis darbo dienomis 9-16 val. tel. 8 620 68 855, 8 650 34 654. 959483

UAB „IRDAIVA” reikalingi dirbti Vilniuje: betonuotojai, tinkuotojai, staliai-dailidės, fasado šiltintojai, apdailininkai, plytelių klojėjai. Kontakt. tel. 8 659 38 437, 8 659 38 480, 8 659 38 414.

pirmADIENIS, birželio 18, 2012

959171

Verpimo įmonei Vilniuje reikalingi darbininkai. Apmokome. Tel. (8 5) 260 1970, 8 698 34 551, skambinti darbo dienomis nuo 9 iki 16 val. 961027

paslaugos statybos ir remonto Gamina medžio masyvo vidaus duris iš uosio, ąžuolo. Kokybę garantuoja. www.vidinesdurys.lt. Tel. 8 689 44 984, e. paštas vidinesdurys@zebra.lt. 955284

Technikos remonto SKUBIAI IR NEMOKAMAI IŠVEŽA nenaudojamą buitinę techniką – šaldytuvus, skalbykles, virykles, kompiuterinę techniką ir kitus elektronikos prietaisus. Tel. 8 641 99 000, www.kaunakiemis.lt. 951181

Visų kompiuterių ir televizorių taisymas Vilniuje, Žalgirio g. 131, tel. (8 5) 275 4665; www.pc-help.lt. 933624

Kelionių Iš/į Londoną saugiai, greitai vežame siuntinius. Lietuvoje pristatome iki durų. Tel. 8 687 58 503, +44 778 627 1449. Informacija – www.lietuvalondonas.com. 959526

Vežame keleivius į Vokietiją, Daniją, Olandiją. Tel. 8 699 01 428, e. paštas pervezimai. info@gmail.com.

952525 „„Tau­py­mas: anks­čiau Moks­lei­vių dainų šven­tei bu­vo pla­nuo­ja­ma skir­ti 8 mln. litų, ta­čiau jos rengė­jams

teks ten­kin­tis kiek ma­žes­ne su­ma. 

Kitos

And­riaus Ufar­to (BFL) nuo­tr.

Pa­vojų šven­tei ne­ma­to

Nestandartinių baldų gamyba. Aukšta kokybė – žema kaina. www.guobosbaldai.lt. Tel. 8 656 69 099.

760904

Pa­si­ren­gi­mas lie­pos pra­džio­je vyk­sian­ čiai Moks­lei­vių dainų šven­tei „Mūsų var­ das – Lie­tu­va“ vyks­ta vi­su tem­pu, ir di­de­ lių pro­blemų jai ruo­šian­tis kol kas ne­ky­ la. Tai tvir­ti­na Moks­lei­vių dainų šventės di­rek­to­rius Ro­mual­das Kond­ro­tas. Žiemą švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­ ras Gin­ta­ras Ste­po­na­vi­čius bu­ vo pa­skelbęs, kad dėl tau­py­mo ši iš anks­to pla­nuo­ta šventė šie­met ne­įvyks. Ta­čiau po to, kai bu­vo su­ lauk­ta jos rengėjų pa­si­prie­ši­ni­mo, ir pa­ra­gi­nus Sei­mo ko­mi­te­tui, nu­ spręsta šventės nea­tidė­ti. Tie­sa, ji ren­gia­ma už ma­žesnę sumą – ne­ be 8 mln. litų, kiek anks­čiau pla­ nuo­ta jai iš­leis­ti, o už 5 mln. litų. „Ne­ga­li sa­ky­ti, kad pa­dėjo dis­ku­ si­jos (ar šventė įvyks, ar ne – BNS), bet jau da­bar vis­kas įsi­va­žia­vo ir vyks­ta vi­su tem­pu. Ma­no te­le­fo­ nas įkaitęs iki rau­do­nu­mo“, – BNS sakė R.Kond­ro­tas, va­do­vau­jan­tis ir M.K.Čiur­lio­nio menų mo­kyk­lai. G.Ste­po­na­vi­čius yra sakęs, kad ti­ki­ma­si su­tau­py­ti vie­šo­jo pir­ki­mo

būdu per­kant or­ga­ni­za­ci­nes pa­slau­ gas ir ne­trum­pi­nant šventės me­ ninės pro­gra­mos. Vie­šuo­sius pir­ ki­mus or­ga­ni­za­cinėms pa­slau­goms – ap­švie­ti­mo, įgar­si­ni­mo, da­ly­vių

Ro­mual­das Kond­ro­tas:

Da­bar vis­kas įsi­va­žia­ vo ir vyks­ta vi­su tem­ pu. Ma­no te­le­fo­nas įkaitęs iki rau­do­nu­mo. mai­ti­ni­mo, trans­por­to, nak­vynės ir ki­to­kioms – pirk­ti skel­bia Švie­ti­ mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja. R.Kond­ ro­tas at­sa­kin­gas už me­ninę dalį.

parduoda Anot jo, ren­gian­tis šven­tei kol kas di­dnekilnojamąjį e­lių pro­blemų ne­ky­turtą la. „Ei­linės Parduodamas kambarių butas Palanpro­ blemėlės,dviejų ku­rios yra sprend­ gos centre, užtant bažnyčios, S.Nėries 1A. Tel. žia­ mos vyks­ dar­bui, ir kolg. kas 8 603 62 096. to­kių ypa­tingų, kad ko nors ne­bus, 955765 kas nors ne­įvyks... Sun­ku pa­sa­ky­ perKa ti, nes yra pa­skelb­ti vie­šie­ji pir­ki­ mai, o kaip jų laimė­ to­jai nuoišsiBrangiai perkame mišką su dirbs, žeme arba Atsiskaitome iš karto. jųkirsti. pri­kVisoje lau­sysLietuvoje. Dainų šventės sėkmė 676 41 155. – BNS sakė šven­ ar­Tel. ba 8ne­ sėkmė“, 929896 tės di­r„BEST ek­to­rius. UAB COMPANY“ Varėnos r. perka: veršelius, Sumokame karto. „Se­niaugalvijus, būda­vavis. o, kad vie­na išor­ Tel. da­ 8 613 70 nuo 805, 8 613 70 ga­Mokame ni­za­ci­jaPVM. viską ro – ūkio 803, 8 601 71 558, (8 310) 48 323. iki me­no. Da­bar yra toks nau­jas 953105 mo­de­lis, sun­ku da­bar ko­men­tuo­ ti, Įvairūs ar jis bus sėkmin­gas, ar la­bai ne­vKita ykęs. Ti­kimės sėkmės“, – tei­ gė2012 R.Kond­ o­tas. apygardos teismo nutar04 20rVilniaus šventę Lie­UAB tu­vos mo­kavialinijos“ i­nių dainų timi „Joanos iškelta bankroto byla (c. var­ b. Nr.das B2-3323-160/2012). Bankrutuo„Mūsų – Lie­tu­va“ Vil­ niu­ UAB „Joanos avialinijos“ administratojejančios nu­mpaskirta a­ty­ta UAB su­reng­ ti lie­ pos 6–8 riumi VERSLO VALDYMO IR RESd., jo­je ti­ki­ma­siCENTRAS. su­lauk­tĮgaliotas i apie asmuo 20 TRUKTŪRIZACIJOS – V.Česonis, 8 686 83 541. Prašom iki 2012 tūkst. da­ly­tel. vių. m. birželio 11 d.ly­imtinai pateikti pa­ savo Šventės da­ viai turėtų si­rkreditoo­ rinius reikalavimus 2012 m. gegužės 2 dienai dy­ ti trijų dienų pro­gra­mdienai) o­je: Šo­ kiųpri(bankroto bylos įsiteisėjimo kartu dedant reikalavimus die­ no­je kreditorinius „Sie­mens“ are­no­je, patvirtinanDainų čiųndokumentų nuorašus. die­ o­je Vin­giotinkamai par­ke įformintus ir An­samb­ lių Taip pat prašom nurodyti, ar šių reikalavimų va­įvykdymas ka­re Kalnų par­ k e. yra užtikrintas, nurodyti, kokiu būdu Lie­ tu­padaryta. vos moks­ lei­vių dainų šven­ tai yra Kreditorinį reikalavimą pateikti Savanorių 262-105, tės at­ski­raipr.nuo Lie­LT-50204 tu­vos Kaunas. dainų Informacija tel./faks. (8 37) 229 886. šven­čių ren­gia­mos nuo 1964 m. 961016 VD, BNS inf. INFORMACIJA APIE TERITORIJŲ PLANAVIMĄ. Parengtas žemės sklypo, esančio Lvovo g. 105A, Šnipiškių seniūnijoje, Vilniuje, sklypo kad. Nr. 0101/0032:986, bendras plotas 0,2419 ha, detalusis planas. Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2011 07 13 įsakymas Nr. AD30-1732, 2011 08 01 detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr.

Va­do­vas grei­čiau­siai ne­si­keis Kultū­ros mi­nis­te­ri­ja, pa­skel­bu­si kon­kursą į Ope­ros ir ba­le­to teat­ ro va­do­vo pa­rei­gas, su­laukė vie­ nin­te­lio kan­di­da­to. Tai BNS pra­ nešė mi­nis­te­ri­jos at­stovė Vai­va Go­ge­lienė.

Da­bar­ti­nis teat­ro ge­ne­ra­li­nis di­ rek­to­r ius Gin­tau­tas Kėvi­š as (nuo­tr.) BNS pa­tvir­ti­no, kad sa­vo kan­di­datūrą pa­teikė jis. Kultū­ ros mi­nis­te­ri­ja pre­ten­dentų do­ ku­mentų laukė iki penk­ta­die­nio dar­bo die­nos pa­bai­gos. Apie pie­tus sa­vo no­ro va­do­vau­ ti teat­rui dar ne­bu­vo pa­reiškęs nė vie­nas kan­di­da­tas, o po pietų sa­vo kan­di­datūrą pa­teikė G.Kėvi­šas. Iš pre­ten­dentų rei­ka­lau­ta turė­ ti aukštąjį uni­ver­si­te­tinį ar­ba jam pri­ly­gintą me­no sri­ties, hu­ma­ni­ ta­ri­nių mokslų sri­ties ar so­cia­

li­nių mokslų sri­ties iš­si­la­vi­nimą (ma­gist­ro kva­li­fi­ka­cinį laipsnį) ir ne ma­žesnę kaip pen­ke­rių metų va­do­vau­ja­mo dar­bo pa­tirtį. G.Kėvi­šas teat­rui va­do­vau­ja nuo 2002 m. lie­pos. Jo va­do­va­vimą lydė­jo ko­rup­ci­jos šešė­lis – Ge­ne­ ra­linė pro­ku­ratū­ra il­giau nei tre­jus me­tus ti­ria, ar re­konst­ruo­jant teat­ ro sceną ne­bu­vo išš­vais­ty­ti pi­ni­gai. Rugsė­jo vi­du­ry­je ži­niask­lai­da pra­nešė, kad pro­ku­ro­rai G.Kėvi­ šui pa­teikė įta­ri­mus. Vals­tybės kont­rolė yra nu­sta­ čiu­si, kad teat­ras, vyk­dy­da­mas re­ konst­ruk­ciją, ne kartą pa­žeidė Vie­ šųjų pir­kimų įsta­tymą – už sce­nos įrangą mokė­jo bran­giau, nei bu­vo nu­ma­ty­ta pre­li­mi­na­rio­je su­tar­ty­je, pa­pil­do­mai nu­pir­ko darbų ir įran­ gos už be­veik 13 mln. litų. VD, BNS inf.

Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

group projektavimas”. Informacija teikiama tel. (8 5) 262 0353, 8 671 14 216, Lukiškių g. 5-306, Vilnius, info@regroup.lt. Su parengtu detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2012 05 23 iki 2012 06 21 darbo dienomis pas projekto rengėją. Parengto detaliojo plano vieša ekspozicija nuo 2012 06 06 iki 2012 06 21 Šnipiškių seniūnijos patalpose, A.Juozapavičiaus g. 10A, Vilnius. Viešas susirinkimas: detaliojo plano sprendinių viešas aptarimas vyks 2012 m. birželio 22 d. 11 val. Lukiškių g. 5, 235 kab., Tel. 261 3653, 261 3655 Vilniuje. Planavimo pasiūlymų pateikimo skelbimai@vilniausdiena.lt tvarka: planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami projekto rengėjui arba organizatoriui raštu iki viešo susirinkimo pabaigos. Planavimo dokumentų sprendinių pasiūlymų apskundimas: asmenys gautą atsakymą, kad į jų pasiūlymus neatsižvelgta parengtame plaStatybosdokumente, įmonei reikalingi kelio darbininkai navimo gali apskųsti Valstybinės ir apželdintojai. Kreiptis tel. (8 5)inspekcijos 231 6179, teritorijų planavimo ir statybos 8 663 52500. prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų 975124 planavimo ir statybos valstybinės priežiūros UAB „Šeimos medicinos klinika“ siūlo skyriui, A.Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, darper bą šeimos bendrosios prak-į mėnesį nuogydytojams jiems išsiųstoirlaiško (atsakymo tikos slaugytojams. Informacija pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.tel. 8 618 960590 37 721. 975626 INFORMACIJA APIE TERITORIJŲ PLANAVIMĄ. Pranešame apie kartojamą visuomenės inforĮvairūs mavimo procedūrą dėl parengto žemės sklypo Dobrovolės k. (5,1100 ha, sklypo Įmonei reikalingi aukštalipiai. Tel. 8kad. 650Nr. 91 0101/0164:31), Panerių seniūnijoje, Vilniuje, 253, 8 699 98 086. 973725 detaliojo plano. Planavimo pagrindas – 2012 m. balandžio 12 d. Detaliojo teritorijų planavimoTransportas, organizatoriaus teisiųlogistika ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 042042. Planavimo tikslas – Konditerijos darbąbendrojo Vilniaus pakeisti žemėsįmonė tikslinępriims paskirtįį pagal regione vairuotoją-ekspeditorių, plano sprendinius, padalyti sklypą,vadybininnustatyti ką-ekspeditorių ir prekybos agentą. Tel.De-8 teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą. 611 45 plano 000. organizatorius – UAB „4Real“, taliojo 976056 A.Goštauto g. 5-79, Vilnius, tel. 8 698 20 198. Projekto rengėjas – UAB „RV architektų studija“, Pamėnkalnio g. 28-2, Vilnius. Pareng-

siūlo darbą

paslaugos

Kelionių

jai prie Aplinkos ministerijos (A.Juozapavičiaus g. 9) per mėnesį nuo pareiškėjams registruoto pranešimo įteikimo dienos. 960851

Parengtas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono žemėtvarkos skyriaus vedėjo įsakymas dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4142/0400:228), esančio Šatrininkų k., Šatrininkų sen., Vilniaus r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo 2012 m. gegužės 10 d. Teritorijų planavimo dokumento rengėjas UAB „EFFECTIVUS“. Tel. 8 646 15 887, e. paštas effectivus@gmail.com. 961170 687 58 503, +44 778 627 1449. InformaciSodininkų bendrijos METALURGAS . nariams! ja – www.lietuvalondonas.com 2012 06 10 11 val. šaukiamas ataskaitinis974465 rinkiminis SUSIRINKIMAS, kuris vyksKauno Kelmi-į Vežame poilsiautojus iš Vilniaus, jos sodų 20-oji g. 13.(irDarbotvarkė: 1. Veiklos Palangą, Šventąją atgal), nuo 35 Lt. Tel. ataskaita tvirtinimas. Revizoriaus atas8 699 99 ir965, 8 612 222. 227. kaita ir tvirtinimas. 3. Sąmatos tvirtinimas. 975416 4. Įvairūs klausimai. 5. Pirmininko rinkimas. 6. Revizoriaus rinkimai. Susirinkus mažiau nei pusei bendrijos narių, pakartotinis susirinkimas bus šaukiamas 2012 06 24 11 val. toje Kita pačioje vietoje (ta pati darbotvarkė). BendriBIĮ pirmininkė. „Kontrastų biuras“ visu sąrašu parduojos da atsargas (įvairias kanceliarines prekes) 960769 už didžiausią pasiūlytą, ne mažesnę UAB „Nekilnojamojo Turtobet Projektai” atlieneikadastrinius 35 730 Lt kainą. Pasiūlymai teikiami iki ka matavimus Vilniaus r. sav., 2012 m. birželio 25 d. imtinai voSudervės sen., Rastinėnų k.,uždaruose SB „Vilma”, kuose administratoriui, UAB „SBS skl. Nr.bankroto 148 (skl. kad. Nr. 4184/0934:0148), Legale“,gretimo Ukmergės g. 369A, Vilnius. prašom (neprivatizuoto sodo) Dausklygiau tel.2012 (8 5)m.206 0799, 8 611 po Nr.informacijos 147 savininką birželio 8 d. 10 51 518. val. atvykti prie jums priklausančio sklypo ir 971990 dalyvauti ženklinant riboženkliais BoguslaVladislavos Salmanovič paveldėtovo Sovinskio sklypą Nr. 148turto arba prašom sujų dėmesiui. Š. m. birželioJaroslavu 27 d. 16Bazeval. sisiekti su darbų vykdytoju adresu Vilniaus r., Pagirių vič, Žalgirio g. 131–213, Vilniussen., (tel. 8Mikašiū677 79 nų k.,e. SB „Ekspresas”, vyks sklypo kad. 348, paštas topomatik@gmail.com ). Nr. 960926 4167/1002:0027 kadastriniai matavimai. Kviečiame dalyvauti. Matavimus atlieka UAB „Baltijos Matavimų Organizacija”, Linkmenų g.13, Vilnius. Tel. 8 601 71 112.

15

skelbimai

Įvairūs

Karščiausi Kelionių pasiūlymai

Iš/į Londoną saugiai, greitai vežame siuntinius. Lietuvoje pristatome iki durų. Tel. 8

976256

Kelionių organizatorius

Karščiausi Kelionių A.Vienuolio g.pasiūlymai 6, LT–01104 Vilnius

Kelionių organizatorius Ar svajojate aplankyti Niujorką? O galbūt, Jus visada žavėjo Las Vegasas – šviesų, kazino, pasirodymų ir viešbučių rojus? Pamatykite Šiaurės Ameriką už Atėjo laikasnuostabiąją TIKROMS ATOSTOGOMS! ypatingą kainą. Užsisakykite skrydį iki gegužės 15 dienos,nuo ir Joninių kruizas Ryga–Stokholmas–Ryga leiskitės 110 Lt į nepamirštamą kelionę 2012 10 01–2013 03Jus 21 į trumpiausios nakties vaKviečiame Niujorkas karėlį! nuo 2226 Lt Vašingtonas Lt ir linksmybės iki Baltijos jūrojenuo bus2526 ir disko, Bostonas nuo 2588 Lt ryto!

Kelionių organizatorius

KELIONĖS AUTOBUSU KELIONĖS AUTOBUSU Alyvų žydėjimo šventė Duobelėje, Latvijoje Čekijos pilys–Čekijos rojus–Praha – 577 Lt (05.26.) – 95 Lt Didingojinaktis ItalijaVaršuvoje ir Kaprio sala – 1747 Lt– 175 Lt Muziejų (05.19/20) Ryga–Saremos sala–Talinas – 377–Lt577 Lt Čekijos pilys–Čekijos rojus–Praha Šiaurės Italija su poilsiu prie –Adrijos Šveicarijos gamtos stebuklai 1397 Ltjūros nuo 1197 Lt Ryga–Saremos sala–Talinas – 377 Lt KroatijaItalija nuo 990 Lt pažintinė) nuo 1290 Lt Šiaurės (poilsinė Praha-Viena-Budapeštas nuo 627 Lt Kroatija nuo 990 Lt LĖKTUVU IŠ VILNIAUS: nuo 619 Lt Praha–Viena–Budapeštas Ispanija, Kosta Brava nuo 822 Lt Malta – 904 Lt(poilsinės) IŠ VARŠUVOS Graikija,Hurgada Cgalkidikė – 979 Egiptas, nuo 935LtLt Ispanija, Kosta Dorada Bulgarija nuo 850 Lt – 999 Lt Ispanija, – 1108 Šri Lanka Alikantė nuo 3500 Lt Graikija, sala Kreta nuoKos 1170 Lt – 1128 Lt Turkija, nuo Antalija Tunisas 770 –Lt1185 Lt Bulgarija, Burgas – 1199 Lt Kroatija, Rijeka – 1279 Lt poilsinės) IŠ VARŠUVOS (pažintinės Turkija,Nilu Marmaris 1289LtLt Kruizas nuo 2038 Bulgarija, Burgas – 1199 Ltnuo 2423 Lt Izraelis–Jordanija–Egiptas Portugalija, Marokas nuoAlgarvė 2634 Lt– 1899 Lt Kuba nuo IŠ 5853 Lt LĖKTUVU VARŠUVOS (poilsinės) Egiptas, Hurgada nuo 995 Lt IŠ RYGOS:– 995 Lt Bulgarija Tailandas (pažintinė Turkija – 1078 Lt poilsinė) – nuo 5218 Lt Šri Lanka – 3500 Lt IŠ VILNIAUS: Kreta – 1170 Lt Egiptas, Tunisas –Hurgada 770 Lt nuo 869 Lt Ispanija, – 1499 Lt LĖKTUVUMaljorka IŠ VARŠUVOS (pažintinės – poilTurkija, sinės) Antalija – 889 Lt Kruizas Nilu nuo 1440 Lt Izraelis – Egiptas nuo 1678 Lt Marokas – 2634 Lt Kuba – 5853 Lt STOVYKLOS LIETUVOJE Pasaka nuo 550 Lt Top Fun 540 Lt Raganė 550 Lt Energetikas 600 Lt Laimingas žmogus – tai aš! 600 Lt Trimitas 520 Lt

Tel. (8 5) 231 3314. Faks. (8 5) 262 9120 vilnius@vilnius.krantas.lt, www.krantas.lt A.Vienuolio g. 6, LT-01104 Vilnius Tel.Vegasas (8 5) 231nuo 3314.2871 Faks.Lt(8 5) 262 9120 Las vilnius@vilnius.krantas.lt, www.krantas.lt Torontas nuo 2382 Lt Monrealis nuo 2874 Lt Hiustonas nuo 2964 Lt Vasaros kruizas Ryga–Stokholmas–Ryga Kalgaris nuo 125nuo Lt 3464 Lt Pamirškite kasdieninius rūpesčius ir atsipaKaina pateikta į abi pusesjūroje! su oro uostų molaiduokite laive Baltijos kesčiais. Mėgaukitės saule, vėju ir gera nuotaika. Rezervacijos mokestis iki 100 Lt mokamas papildomai. Kruizo kaina pateikta iš išplaukimo uosto. Vietų skaičius ribotas. www.krantas.lt Daugiau informacijos

Pamėnkalnio g. 5/ K.Griniaus g., Vilnius Tel 8-5 262 7777, mob. 8 616 16 777 info@svite.lt, www.svite.lt, www.lek.lt

Graikija, Kreta – 99 Lt Mažieji Laukystos piratai Bulgarija, Varna – 1099 Lt 370 Lt Holivudo akademija 599 Portugalija, Algarvė – 2239LtLt Mes jėga 450 Lt Žaidimų galaktika 450 Lt STOVYKLOS LIETUVOJE Apači indėnai į Lietuvą 450 Lt Pasaka nuo 550atkeliauja Lt Avataro–nuotykiai Raganė 550 Lt kartu 450 Lt Mes šampinjonai Laimingas žmogus 450 – taiLtaš! 600 Lt Aplink Top Fun pasaulį 640 Lt per 7 dienas 499 Lt Mano pasaulis 595 Lt Kitas variantas 359 Lt STOVYKLOS UŽSIENYJE Dodi kalbos 550 Lt stovykla Estijoje 1790 Lt Anglų STOVYKLOS1699 UŽSIENYJE Bulgarijoje Lt Stovykla Ukrainoje Kroatijoje 2149 Lt „Pribrežnyj“ 60 Lt dienai Kryme „Saliut“ 1699 Lt AVIABILIETAI* Baku nuo 1050 Lt;LtMaljorka nuo 500 Lt Bulgarijoje 1699 *kainos į abi2149 puses Kroatijoje Lt Juodkalnijoje 1899 Lt KELTŲ AnglųBILIETAI kalbos stovykla Estijoje 1790 Lt Ryga–Stokholmas AVIABILIETAI* Talinas–Helsinkis Delis nuo 1870 Lt Talinas–Stokholmas Tokijas – 2229 Lt Ventspilis–Nyneshamnas Seulas – 2308 Lt Klaipėda–Karlshamnas Singapūras – 2310 Lt (spec. pasiūlymas) Klaipėda–Kylis (spec. Bankokas – 2409 Lt pasiūlymas) Klaipėda–Zasnicas (spec. pasiūlymas) Puketas – 2610 Lt Turku–Alando salos–Stokholmas *kainos į abi puses KELTAI VIZOS Joninės Baltijos jūroje (Tallink 3 d. kruizas) Į Rusiją nuo nuo 105 Lt 260 Lt; Baltarusiją nuo 85 Lt Ryga–Stokholmas Talinas–Helsinkis Talinas–Stokholmas Ventspilis–Nyneshamnas Klaipėda–Karlshamnas (spec. pasiūlymas) Klaipėda–Kylis (spec. pasiūlymas) Klaipėda–Zasnicas (spec. pasiūlymas) Turku–Alando salos–Stokholmas VIZOS Į Rusiją nuo 260 Lt Baltarusiją nuo 85 Lt


Orai

Šiandien lietaus nenumatoma, bus šilta: termometrai rodys 20–26 laipsnius šilumos. Antradienį vyraus vasariškai šilti orai su trumpais lietumis, vietomis galima perkūnija. Temperatūra naktį 11–16, dieną 20–25 laipsniai šilumos.

Šiandien, birželio 18 d.

+22

Telšiai

+20

+23

Šiauliai

+23

Klaipėda

Panevėžys

+23

Utena

+25

Tauragė

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (delčia) teka Mėnulis leidžiasi

4.41 21.58 17.17 3.49 20.54

170-oji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 196 dienos. Saulė Dvynių ženkle.

+24Kaunas

Pasaulyje Atėnai +31 Berlynas +29 Brazilija +26 Briuselis +18 Dublinas +14 Kairas +37 Keiptaunas +16 Kopenhaga +20

Londonas +19 Madridas +31 Maskva +22 Minskas +23 Niujorkas +22 Oslas +17 Paryžius +20 Pekinas +34

orai vilniuje Šiandien

Vilnius

Marijampolė

Vėjas

+24

Alytus

2–5 m/s

DATOS

Rytas

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

+18

+23

+20

+16

3

+22

+25

+18

+10

5

+15

+23

+20

+12

2

trečiadienį

1952 m. gimė aktorė Isabella Rossellini.

1815 m. Napoleonas pralaimėjo Vaterlo mūšį. 1870 m. gimė prancūzų filosofas, katalikiškojo modernizmo atstovas Édouard’as Le Roy. 1919 m. nustatyta pirmoji Lietuvos–Lenkijos demarkacijos linija. 1928 m. mirė Roaldas Amundsenas, norvegų keliautojas, poliarinių sričių tyrinėtojas. 1929 m. gimė Grigorijus Kanovičius, rašytojas prozininkas, drama-

prizas Šią savaitę laimėkite dvi knygas iš „Svajonių romanų“ kolekcijos: Julios James „Ypatingos akimirkos“ ir Maxine Sullivan „Prisijaukinti bosą“. Prieš ketverius metus Sofija karštai pamilo Niką. Bet vieną dieną vyras tiesiog dingo iš jos gyvenimo. Spaudžiama finansinių sunkumų Sofija priima abejotiną darbo pasiūlymą. Ir patį pirmą vakarą susitinka Niką. Vyras pasipiktina supratęs, kaip Sofija užsidirba pragyvenimui, ir ryžtasi ją sustabdyti. Niekas nepalieka Bleiko Džerodo. Netikėtas nepriekaištingos padėjėjos Samantos įgeidis išeiti iš darbo priverčia jį ne juokais sunerimti. Tačiau Bleikas neketina lengvai paleisti neprilygstamos darbuotojos. O Samanta nusprendžia paskutinį kartą pamėginti užkariauti viršininko širdį.

neškite į „Vilniaus dienos“ redakciją Labdarių g. 8, Vilnius. Šios savaitės nugalėtoją paskelbsime antradienį, birželio 26 d. Kryžiažodį parengė „Oho“ redakcija.

1

2

3

Vardai Amandas, Arminta, Elžbieta, Ginbutas, Marcelinas, Marina, Morkus, Vaiva

horoskopai

antradienį

Spręskite kryžiažodį nuo pirmadienio iki penktadienio, teisingai užpildykite frazės laukelius ir laimėkite savaitės prizą. Savaitės nugalėtojas bus išrinktas loterijos būdu iš visų teisingai atsakiusių. Teisingus atsakymus galima pateikti iki penktadienio 18 val. 1. Frazę siųskite SMS žinute numeriu 1337. Siųsdami žinutę rašykite: DIENA (tarpas) VD (tarpas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. Pvz.: DIENA VD VILNIUS (žinutės kaina – 1 Lt) arba 2. Iškirpę kryžiažodį su teisingu atsakymu at-

+23

+25

Praha +30 Ryga +21 Roma +33 Sidnėjus +17 Talinas +18 Tel Avivas +33 Tokijas +24 Varšuva +28

4

5

6

7

8

9

10

turgas, vertėjas, scenarijų režisierius ir režisierius. 1936 m. mirė rusų rašytojas Maksimas Gorkis. 1942 m. gimė legendinės grupės „The Beatles“ narys dainininkas Paulas McCartney. 1946 m. gimė dainininkė (sopranas), pedagogė Regina Maciūtė. 1949 m. gimė Lenkijos politikai dvyniai Jarosławas ir Lechas Kaczyńskiai.

Avinas (03 21–04 20). Seksis bendrauti su vaikais, jaunais žmonėmis. Jausite jų supratimą bei palaikymą. Tačiau nepiktnaudžiaukite pasitikėjimu. Prisiimtus įsipareigojimus vėliau teks vykdyti. Jautis (04 21–05 20). Puikiai seksis suprasti aplinkinius, gerai praleisite laiką su mylimu žmogumi. Malonūs įspūdžiai, geri santykiai, artimųjų parama padarys jus laimingą. Dvyniai (05 21–06 21). Tinkamas laikas apmąstyti seniai parengtus planus ir juos įgyvendinti. Sėkmė jums bus palanki, tad drąsiai ženkite į priekį. Vakare galimas netikėtas romantiškas susitikimas. Vėžys (06 22–07 22). Diena gali atrodyti beprasmė ir nuobodi. Kol kas išsvajotos aukštumos jums nepasiekiamos. Bet jūs žinote, kad ateis geresni laikai, o kol kas teks panuobodžiauti ir užsiimti neįdomiais dalykais. Liūtas (07 23–08 23). Pastebėsite, kad esate vertinamas dėl savo gebėjimo susitvarkyti su duotomis užduotimis. Nereikia pernelyg atvirauti, ypač su mažai pažįstamais žmonėmis, nes vėliau galite sulaukti priekaištų dėl neatsargiai išsakytos nuomonės. Mergelė (08 24–09 23). Galite priimti neteisingą sprendimą, kuris neigiamai paveiks jūsų tolesnį gyvenimą. Būkite pasirengęs įvairioms staigmenoms ir netikėtumams. Svarstyklės (09 24–10 23). Galbūt sutiksite žmogų, kuris jus sužavės ir privers įsimylėti. Tik pasistenkite neįskaudinti seno draugo. Skorpionas (10 24–11 22). Galimi konfliktai ir skaudūs įžeidimai. Nevarginkite sau galvos sudėtingomis mintimis, imkitės įprastų reikalų arba, dar geriau, ištrūkite trumpam pailsėti į gamtą. Šaulys (11 23–12 21). Laukia svarbus susitikimas. Galimi emocionalūs pokalbiai, per juos pasistenkite būti supratingas ir nuolaidus. Niekas negali jūsų priversti daryti to, kas nemalonu, todėl pravers ir gebėjimas susitarti, ir asmeninės jūsų savybės. Ožiaragis (12 22–01 20). Turite pakankamai energijos ir motyvacijos, kad pagerintumėte savo gyvenimą. Tačiau savo agresyvumu galite įžeisti kitą žmogų. Nesilaikykite nagais įsikibęs savo tiesų, verčiau asmeniniu pavyzdžiu pademonstruokite patirtį. Vandenis (01 21–02 19). Jūsų gyvenime neliko vietos užsiėmimams, kuriuos mėgstate. Atidžiau pažvelgęs į susidariusią situaciją, suprasite, kad tai tik laikini sunkumai. Žuvys (02 20–03 20). Esate kupinas nerealių svajonių. Dėl to gali nukentėti artimi žmonės. Geriau savo fantazijas išliekite kurdamas, o ne reikalaukite iš artimųjų, kad jie įgyvendintų jūsų vaizduotės reginius.

2012-06-18 Vilniaus diena  

Tikros sosTinės naujienos pirmadienis, birželio 18 d., 2012 m. nr. 141 (1340) diena.lt 1,30 Lt TODĖL, KAD ESU VILNIETIS moksleivių dainų šve...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you