Page 1

lietuva

7p.

Re­fe­ren­du­mą dėl ato­mi­nės elekt­ri­nės no­rin­tys su­reng­ti ­ Şa­lie­ji ne­tru­kus tu­rės ­ pri­sta­ty­ti su­rink­tus ­ pa­ra­ťus, bet neaiť­ku, ­ kiek jų jau yra.

ekonomika

8p.

pasaulis

Pir­ties mė­gė­jai: eg­zis­tuo­ja ne­ tik ru­siť­ka ar suo­miť­ka, bet­ ir lie­tu­viť­ka pir­tis.

9p. Tarptautinė­ bendruomenė­ reikalauja taikos, bet paslapÄ?ia ginkluoja abi Sirijos konflikto puses.

Smul­kie­ji ir vi­du­ti­niai ­ vers­li­nin­kai ­ ne­sto­ko­ja ­ vil­Ä?iĹł ki­tą­met ­ su­lauk­ti di­des­nÄ—s ­ apy­var­tos.

12p.

Penktadienis birĹželio 15, 2012 Nr. 139 (19698) Kaunodiena.lt 2 Lt

Di­rek­to­riaus vardu praťė 1 880 dolerių

Sta­dio­ne – ekst­re­ma­liai ne­sau­gu Vi­li­ja Žu­kai­ty­tė

v.zukaityte@kaunodiena.lt

Be­veik de­ťimt­me­tį ne­ty­la kal­bos apie S.Da­riaus ir S.Gi­rė­no sta­dio­ no ap­ťvie­ti­mo bokť­tų bōk­lę. Iť pra­ dŞių si­tua­ci­ja bu­vo pa­vo­jin­ga, vė­ liau – ava­ri­nė, kri­ti­nė, o va­kar spe­ cia­li sa­vi­val­dy­bės ko­mi­si­ja nu­ spren­dė, kad bokť­tų ke­lia­mą grės­ mę ga­li­ma pri­ly­gin­ti ekst­re­ma­liai si­tua­ci­jai.

Mal­jor­ko­je vie­ťin­ Ä?io Chiu­nÄ—s Su­gi­ ha­ros na­mĹł di­rek­ to­riaus Si­mo­no Do­ vi­da­vi­Ä?iaus ato­sto­ gas su­jau­kÄ— in­ter­ne­ tu pa­skleis­ta Ĺži­nia, ne­va jis pa­me­tÄ— pi­ ni­gi­nÄ™, ne­ga­li su­si­ mo­kė­ti uĹž vieť­bu­ tÄŻ ir mal­dau­ja 1 tĹŤkst. 880 do­le­riĹł.

Pa­vo­jus spor­ti­nin­kams

„Apť­v ie­t i­m o bokť­tai pri­k lau­ so mies­to sa­vi­val­dy­bei. Mes juos tik pri­Şiō­ri­me. Ne vie­nas ty­ri­mas pa­tvir­ti­no, kad bokť­tams bō­ti­ nas ka­pi­ta­li­nis re­mon­tas“, – apie ÄŻsi­se­nė­ju­siÄ… pro­ble­mÄ… pa­sa­ko­ jo „S.Da­riaus ir S.Gi­rė­no spor­to cent­ro“ di­rek­to­rius Vy­ tas Snars­kis.

4

Dienos citata „C.Ro­nal­do ga­li blyks­te­lė­ti efek­tin­gais fo­ku­sais su ka­ muo­liu, bet ĹĄia­me Ä?em­pio­ na­te kol kas el­gia­si it aikť­ tin­ga gra­Şuo­lė“, –

Arō­nas Damb­raus­kas

a.dambrauskas@kaunodiena.lt

Sup­ra­to esąs ap­ťva­rin­tas

Kau­no Ĺžy­dĹł bend­ruo­me­nÄ—s cent­ ro vei­kė­jas, Ch.Su­gi­ha­ros na­mĹł di­rek­to­rius S.Do­vi­da­vi­Ä?ius „Kau­ no die­nai“ pri­si­pa­Şi­no vi­sÄ… nak­tÄŻ Mal­jor­ko­je svars­tÄ™s, kas ga­lė­jo ÄŻsi­ lauŞ­ti ÄŻ jo elekt­ro­ni­nio pa­ťto dė­Şu­ tÄ™, ta­Ä?iau vie­na­reikť­mio at­sa­ky­mo taip ir ne­su­ra­do. „Tai ir yra bai­siau­sia: su­pran­ ti, kad ta­ve ap­ťva­ri­no, bet ne­Şi­nai, kur ir kaip“, – da­li­jo­si ÄŻ in­ter­ne­te ty­kan­Ä?ius spÄ…s­tus pa­ kliu­vÄ™s vy­ras.

2

„Eu­ro 2012“ ne­Şi­ban­tÄŻ po­rtu­ga­lą­ pa­ťie­pÄ— le­gen­di­nis var­ti­nin­kas­ vo­kie­tis Oli­ve­ris Kah­nas.

10p. „„Nesk­lan­du­mai: ÄŻ pink­les pa­te­kÄ™s S.Do­vi­da­vi­Ä?ius ne­ma­lo­nu­mĹł pa­ty­rÄ— ato­sto­gau­da­mas.

1

" 6@/6? 296< =2;8A.162;

\QVR[NYa `N[aNXN-XNb[ RaN7b\QRYVR[Ă&#x203A; CV\Y ?RQNXa\_Ă&#x203A; ?2:6.

vartai

me portale Atnaujinta â&#x20AC;&#x201C; nosantaka ujienos/kau .diena.lt/na ir erdvÄ&#x2014; jĹŤsĹł kĹŤrybai. http://kauno nimÄ&#x2026; tĹŤros gyve ÄŻ Kauno kul

santaka

t, Ä&#x2122;sta tuome r b u s s ja o t RaĹĄy pasakyti kai turi kÄ&#x2026;

;_!"

:1F9O0O '9P3+1'*N' G53+ ;'G/';J6'3 /3+9'/-/-7N

das RaĹĄytojas Vla noveKalvaitis uĹž â&#x20AC;&#x17E;SusliĹł romanÄ&#x2026; mo batiprinto reĹži vanorakasâ&#x20AC;&#x153; apdo literatas Ĺ˝emaitÄ&#x2014;s ja. BirtĹŤros premi bus jam d. 19 lio Ĺže na ÄŻteikta dar vie Dodo garbinga Liu mija uĹž vydÄ&#x2014;no pre Ä&#x2014;jugeriausiÄ&#x2026; pra s iĹĄleissiais metai tÄ&#x2026; romanÄ&#x2026;.

8958 35182L Kai suÄ&#x2014;351<12O4+N 1O351<9/865 N7'8450'78 mÄ&#x2014;, bu;O @0':N/+9: / 3'4 4+(:;5 -'2/ vau be51<950':9 (O $+2/ -:8 7'*': *'7 3+9L 3' 6+7 ;'7 baigian(': ;'/1L /1/ */7 + 8 < 4 K/5 tis gim2P950: 15254/050+':1 nazijÄ&#x2026;,      # mane iĹĄ ) 8/8@7/1/:59P@35 vedÄ&#x2014; iĹĄ 3' @"'/6P2/ P/799-7/+G9'8(+ 9 abitĹŤros 1<12'@7/1/:5 /3'8=54''69;+7 G /87+ 4 / ;/+258 ;+/1 1'7 chemi*<-2/:5958 9' (51F9+2/'/ 3+9L '9;'G/';53+ (5 jos egza(/75 5 97+0L *'7 -<;+45 /F !/ mino, jau N "<9:;P4:8 1:7+(:;5/F8/4:535 ;'/0/ 9:;P4:58+-< buvau iĹĄ- 0':-7NGG<J9P 9N(:9:1O"< 0J3' sitraukÄ&#x2122;s ;+4:/1/F/52  ir bilietÄ&#x2026;,   # .  beje, try liktÄ&#x2026;. / J7'89/*'7

'286+)/'2<( @"'/66'' (+9 9+4 5 4+N3'453 (5 3'4 (:; ': '7:8G+3P86' ; */7(*'3'8-' 9M7'*53P 3O2/9+7' 8/89'K/':4' *'3'8/8351<1250+ 1< 35 P 0':8/*'7 1'81:7/'8N* ;':.:357+8 ' * < F aZR 7' 'F9N Qb QRVZ 2588/+42'/17 YcNVaV` _NĂ&#x203A; *';5N351<1 +39<0+-7NGJ8/F2' V\[b\a_ _\ZN[Ă&#x2013; C8N GR[\[\/NYa_b Xb`Ă&#x; [\cRYVĂş $P2/':0':97 '*P0':7'F<9/+/ 5(+4+ `Ă&#x203A;XZĂ&#x203A;` `bYNb /:8"'/(:; '8 -+7/5N2-'9:0L67 P2+8 : f]NaV[T\` 7 *';':6'(P'8'6<(7'/G ď ŽBrandino 17': /'8*'7('8@:G*'7(/8-+ 2P7'FK/:8+6/-7'3 7'886':8*/45 .   8 Ă&#x2DC;Vb` 9'//1/ 2 " 458'9< /+ -+7/': -4+86'67'8  % /+9:;50+3' 9'> A':4/35 -7+ % $ : 2'/8;52'/15*': 54O/72'/8;'8 8/'981/7'/ 5 .% ('70' -'/9P8351P 9:53+9P AD2: - '2P> 4/:1'//73+7 F':1/3:8 7/4153+ +0L9:53+9:1'2P05*' 9+1': 6/+9L6'17':4/;' :4'8> A+7 /'9/M758 3 8/ 958>A+3 gaitÄ&#x2014; 2'9/453+ '9 ';/4P053+/F;/+458 4' 9P;'8!9'4/825;'8'F6' 4': 9<7/4P8 3/4 .lt Enrika Strio 7* +- '7 3 6'8/75*P 8' +-'N8/M2P> 9 '7 kaunodiena 9;'782/';O6+ 1:3+49:8/+1;/+ ''K/O0NA&O 1:7/8'6 50+8: # +* 52 e.striogaite@ 1 3 /9O*5 /7+6/-7'358A /7 .:357/89/4/'/ N97+ '89'750 ;O-7NG':9/ ' : 58N1 9 9 '86 3 N3' 9 / /+ * 8 ;/+ ). '7 (M ; @I < K/'/ 6 8: ;582'   *';5 /7F' =/3/+7: $'8/2/':8 8/6'G/4': 3 @ +/2P7'F & * 4'89:7P053+8' :8/6+24J8> 2-'9:0:0+ 8: *" 0 : ' +4 7 5 0 + 0 /4 /'/A 5 8 K /8 * 9

!2 ' : 'F 7 * P 354 /+(2'4 (7/ +/2 4+F/5 45(:;5!1: 950+ 6'K/50+ G354' 0658+69<4+7/L K/L14<-+2PA7+/2P7'F +$ :867'*P0':/F "! 1: */7(53+ +(:;5/72'('/*':- 3@+/2P7'F ! 3 @ 98/F':1/3 * * 2! L 0:58 9P -'*50  7+39<0+('/ '8>  1  ! 3'8  3+9 /4+ M8L(7/ +4'80L9+4 8:(M7P4+9 3+9L8:8/9:51P3+0/9 K+7/L 35 *58 ;'74 3L /7 3/4/'9/M7L 7/4  9/ *'7 (M*' /':2/L2'- '3 9L;/ ': "  / ":2M45 ,+2 K/L +6/-7' /4/'/ G35-+2/:1'/> 9;+G*';5/FD 7/'3+ ;+G*' 89:*+4 7+2N @ '6/+ ;/8' 9'/ 7'F -P /F 67'*G/L 7'8450'7815 3+ :7 * ;'8' 1: (M L A!1: 9 : ! 0 2 4 +74'/ <8 1 65+ 6 @ 4 *:- " 1/ :G -P> 2O 6'81:/ *;/-:(: + ;5 ('9:8 */'97+ /FP05 A$52:4  2 . '/@ ;+2/L753'4 9P;'8 8/M*' 9O 9'65 6+ 9:86' 1<1 7 3 *'45>6+74 N ;5 5*'8 4+8 N 0/8 '19<;/'/ *'2< 45 950+1'2P0':97+0:83+ 0+ 7 */)/458 /489/9: *:('/-/': K/'8/F'-' + *"!2 4 +9 97+39< '1'8>1:7 1/;'/=*/4/:(M /;+78/9+958 @A!;+ . ;/8O ;51/+93 /4/35 15;50+  57+G/35('7 ;+7/:8 (:;': 2 'F4+' # F A!:89/67/49 89<(/4/5:4 - +7N 81:/ 1+9 9<0+ ":2M45 7'054+ ;5 6'8/67/+ 5 1:9815;'2 525-/058,'1 :29+9ON-/0 ': 7'F/':*;/*+F/393+9L 87/ 1 5  ;' :;58:/39'8/76'9+15N2' * 1 ;< "  1:98 "+4  + 2 0 P 957/058/7? -<;+4;/+9P 2/9+7'9M758 F6'9867' 3( " !0* (  8L1'6/4/L 1/+K/L 6' -'9:0':8 6:FL 4:8'1/4/35 *'7 ?2525-5@7:8L1'2(58/7 ' . - /  2 -   67/+ 597: " * 67/+ ;5 !  1 2<(JH3/':6 4/4 # .  + $ */*G/:2/'/ : 62'9/49/ *'7 -'3/4'3/ '6/+ <950586+)/' ! !

Ĺ iandien su â&#x20AC;&#x17E;Kauno dienaâ&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x201C; kultĹŤros ir meno priedas

â&#x20AC;&#x17E;Santakaâ&#x20AC;&#x153;


2

penktadienis, birželio 15, 2012

miestas

Oro kokybė Kaune 0

36

Šaltinis: Kauno miesto aplinkos kokybės tyrimai

Kietosios dalelės (KD10)

50mg/m3

Nustatyta 24 val. ribinė vertė

0

Anglies monoksidas (CO)

0,9

10 mg/m3

Nustatyta 8 val. ribinė vertė

0

72

200 mg/m3 Azoto dioksidas (NO2)

Nustatyta 1 val. ribinė vertė

Di­rek­to­riau prašė 1 880 S.Do­vi­da­vi­čius sa­kė, kad 1 įsi­lau­žė­liai ne tik pla­čiai pa­sklei­dė su­klas­to­tą in­for­ma­ci­ją,

„„At­min­tis: va­kar Kau­ne mi­nė­ta Ge­du­lo ir vil­ties die­na. 

Eval­do But­ke­vi­čiaus, Artūro Morozovo nuo­tr.

Gy­vi trem­ties pri­si­mi­ni­mai Jur­gi­ta Ša­kie­nė

j.sakiene@kaunodiena.lt

„Mi­nė­ji­muo­se, trem­ti­nių su­va­žia­ vi­muo­se lan­ky­siuo­si, kol gy­va bū­ siu, kol ko­jos neš“, – sa­kė Te­re­sė Si­mo­na­vi­čie­nė, Vy­tau­to Di­džio­ jo ka­ro mu­zie­jaus so­de­ly­je vy­ku­ sia­me 1952 m. ma­si­nės trem­ties 60-ųjų me­ti­nių mi­nė­ji­me šne­ku­ čiuo­da­ma­si su ki­ta bu­vu­sia trem­ ti­ne Ge­no­vai­te Sa­muo­lie­ne.

Mo­te­rys bu­vo įni­ku­sios į pri­si­mi­ni­ mus. „Ma­ne iš 7 kla­sės paė­mė. Tė­ tę dak­ta­rai bu­vo iš­lei­dę iš li­go­ni­nės na­mo nu­mir­ti, nes inks­tai ne­vei­kė. Ka­rei­viai jį, jau bu­vu­sį prie mir­ ties, už­kė­lė ant ve­ži­mo, pil­no daik­ tų, ir mus vi­sus iš­ve­žė“, – pa­sa­ko­jo G.Sa­muo­lie­nė ir pri­dū­rė, kad tė­vas Si­bi­re vis dėl­to at­si­ga­vo. Ki­ta bu­vu­si trem­ti­nė Do­na Mi­ liū­nai­tė sa­kė, kad bend­ri iš­gy­ ve­ni­mai vie­ni­ja. „Su bu­vu­siais trem­ti­niais iki šiol la­bai ar­ti­mai bend­rau­ja­me“, – sa­kė mo­te­ris, ku­ri sten­gia­si ne­pra­leis­ti nė vie­ no trem­čių mi­nė­ji­mo. Vos už­kal­bin­ta, ran­ki­nė­je ji iš­ kart su­ra­do la­pe­lį, ku­ria­me bu­ vo at­švies­ta da­lis Ir­kuts­ko sri­ties že­mė­la­pio. „Štai čia mes gy­ve­no­ me, – baks­te­lė­jo pirš­tu į Tal­ja­nų

„„Pokalbiai: skaudžių įvykių liudininkai susitinka per įvairius minėjimus.

gy­ven­vie­tę. – Aš ir nuo­trau­kų tu­ riu.“ Ji iš­si­trau­kė ke­lias fo­tog­ra­fi­ jas su ža­liuo­jan­čiu pei­za­žu ir ma­ žy­čiais na­me­liais to­lu­mo­je. D.Mi­liū­nai­tei, va­žiuo­jant trem­ ti­nių trau­ki­niu į Ir­kuts­ką, tuo­met suė­jo tre­ji. Do­va­nų ji ga­vo sky­lu­tę va­go­no sie­no­je, kad ga­lė­tų ste­bė­ ti be­si­kei­čian­čius vaiz­dus. „Tė­tis iš­grę­žė“, – at­si­mi­ni­mais da­li­jo­ si mo­te­ris. Jos se­se­riai pri­vers­ti­ nė ke­lio­nė į Ru­si­jos gi­lu­mą bu­vo ir po­ves­tu­vi­nė ke­lio­nė, nes bu­vo ką tik iš­te­kė­ju­si.

„To­je gy­ven­vie­tė­je gy­ve­no dau­ giau kaip 1 300 lie­tu­vių. Kai ku­ rie ten gi­mę lie­tu­viai ru­siš­kai taip ir neiš­mo­ko“, – pa­sa­ko­jo D.Mi­ liū­nai­tė. Ge­du­lo ir vil­ties die­na va­kar Kau­ne pa­mi­nė­ta ne tik ren­gi­niu prie Lais­vės pa­mink­lo ir Ne­ži­no­ mo ka­rei­vio ka­po, bet ir šv.Mi­ šio­mis, su­si­kau­pi­mo va­lan­dė­ le Pet­ra­šiū­nų ka­pi­nė­se, įvai­riais kon­cer­tais, pa­ro­do­mis. Gė­lių pa­ dė­ta ir Kau­no ge­le­žin­ke­lio sto­ties pe­ro­ne.

Raudondvario dvaro sodybos komplekso ledainė lauks turistų

Raudondvario dvaro sodyba – vienas ryškiausių renesanso ir romantizmo laikotarpiu susiformavusių sodybų ansamblių Lietuvoje. Siekdama užtikrinti šio valstybės saugomo kultūros paminklo tinkamą patalpų naudojimą ir nuolatinę priežiūrą, išsaugoti dvaro sodybą ateities kartoms, Kauno rajono savivaldybė inicijavo kompleksą projektų. Vienas jų yra skirtas atkurti Raudondvario dvaro sodybos kompleksui priklausančią ledainę ir pritaikyti ją turizmo informacijos centro veiklai. Apie ledainės istoriją tikrų duomenų nėra, pirmieji pastato paminėjimai susiję su grafo E.B.Tiškevičiaus pomėgiu medžioti: ledainėje buvo saugo-

ma sumedžiota žvėriena. Vėlesniais laikais ji buvo naudojama kaip sargų namelis, o parką prižiūrint Lietuvos žemės ūkio inžinerijos institutui čia buvo įrengta laboratorija. 2011 m. gegužės 10 d. Kauno rajono savivaldybės administracija, Lietuvos Respublikos ūkio ministerija ir VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra pasirašė trišalę finansavimo ir administravimo sutartį, skirtą įgyvendinti projektą „Kauno rajono turizmo informacijos centro įrengimas Raudondvario dvaro sodyboje“. Bendra projekto vertė – 938 857 Lt. 798 028 Lt skyrė Europos regioninės plėtros fondas, dar 140 829 Lt įsipareigojo skirti Kauno rajono savivaldybė. Projektas buvo įgyvendinamas pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos I prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ priemonę „Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose“.

Ledainės tvarkomuosius statybos darbus atliko UAB „Struktūra“. Taip pat įsigyta informacinio centro veiklai ir lankytojų aptarnavimui reikalinga įranga ir rinkodaros priemonės. Raudondvario dvaro sodybos ledainėje įsikurs SBĮ Kauno rajono turizmo informacijos centras, kuriame sukurta patraukli infrastruktūra trauks turistų srautus, bus skleidžiama ir kaupiama informacija apie lankytinas rajono vietoves ir objektus, apie pačią Raudondvario dvaro sodybą, joje teikiamas paslaugas ir vykdomas veiklas. Numatoma, kad lankytojai senove alsuojančiame pastate suras ir naujausias informacines technologijas – infoterminalą, kuris leis dar geriau pažinti mūsų vaizdingą kraštą tiek Lietuvos turistams, tiek svečiams iš užsienio. Kontaktinis asmuo papildomai informacijai gauti: Ekonomikos skyriaus vedėjas – Artūras Pupalė, tel. (8 37) 305 542, e. paštas ekonomika@krs.lt. Užs. 974781

bet ir su­nai­ki­no vi­sus per pa­sta­ ruo­sius dve­jus me­tus gau­tus elekt­ ro­ni­nius laiš­kus. „Tuo­se laiš­kuo­se bu­vo man ir Ch.Su­gi­ha­ros fon­dui la­bai svar­bių kon­tak­tinių duomenų, in­for­ma­ ci­jos, tad ga­li­ma sa­ky­ti, kad pa­ty­ rė­me ir mo­ra­li­nių, ir ma­te­ria­li­nių nuo­sto­lių“, – pa­brė­žė S.Do­vi­da­ vi­čius.

Priė­jo poe­ tas Kęs­tu­tis Na­va­kas ir pa­sa­kė: „At­ne­šiau tau, kaip pra­šei, 2 tūks­ tančius eu­rų.

Mi­ni įtar­ti­ną ap­lin­ky­bę

Lie­tu­vo­je ir įvai­rio­se pa­sau­lio ša­ ly­se gy­ve­nan­tys kau­nie­čio gi­mi­ nai­čiai, drau­gai, pa­žįs­ta­mi, dar­ bo rei­ka­lais su­siję žmo­nės su­lau­kė S.Do­vi­da­vi­čiaus laiš­kų, ku­riuo­se vy­ras pra­šo sku­biai pa­sko­lin­ti pi­ ni­gų ir ža­da juos grą­žin­ti, kai tik grįš į na­mus. Pa­sak S.Do­vi­da­vi­čiaus, šio­je is­ to­ri­jo­je yra vie­nas mįs­lin­gas su­ ta­pi­mas. Jis, nu­ken­tė­ju­sio­jo nuo­ mo­ne, gal­būt ga­lės pa­dė­ti už­ves­ti ty­rė­jus ant nu­si­kal­tė­lių pėd­sa­kų. „Suk­las­to­ti laiš­kai bu­vo pa­ skleis­ti maž­daug iš kar­to po to, kai va­ka­ri­niu rei­su iš­skri­dau į Is­pa­ni­ją. Me­la­gin­guo­se laiš­kuo­se tei­gia­ma, kad vieš­bu­ty­je, už ku­rį ne­ga­liu su­ si­mo­kė­ti, ap­si­sto­jau iš­vy­kęs į sku­ bią ir ne­pla­nuo­tą ke­lio­nę“, – da­li­ jo­si pa­ste­bė­ji­mais kau­nie­tis. Per­ša­si iš­va­da, kad su­kčiai ga­lė­jo ži­no­ti, jog S.Do­vi­da­vi­čius iš­vyks­ ta į už­sie­nį. „Bi­lie­tus skry­džiui re­zer­va­vau in­ter­ne­tu. Gal afe­ris­tai kaž­ko­kiu bū­du ga­lė­jo gau­ti bi­lie­tus už­si­sa­ kiu­sių ke­lei­vių duo­me­nis? Bet tai tik ma­no pa­ste­bė­ji­mai. Kai grį­šiu į Kau­ną ir si­tua­ci­ją ap­tar­si­me su kom­piu­te­rių spe­cia­lis­tais, gal­būt si­tua­ci­ja pa­si­da­rys aiš­kes­nė“, – vy­lė­si Ch.Su­gi­ha­ros na­mų di­rek­ to­rius. Pėd­sa­kai – Ni­ge­ri­jo­je

Iš­nar­šy­ta pa­što dė­žu­te su­si­rū­pi­ nęs Ch.Su­gi­ha­ros na­mų dar­buo­ to­jas Ra­mū­nas Ja­nu­lai­tis „Kau­no die­nai“ sa­kė, kad ban­dė su­ži­no­ti, iš ko­kio ad­re­so bu­vo nau­do­ja­ma­si S.Do­vi­da­vi­čiui ir le­gen­di­nio ja­po­nų dip­lo­ma­to Ch.Su­gi­ha­ros na­mamsmu­zie­jui pri­klau­san­čia elekt­ro­ni­ nio pa­što dė­žu­te. „Vi­si pri­si­jun­gi­mai pa­sta­ruo­ju me­tu bu­vo iš Lie­tu­vos, tik vie­nas – iš Ni­ge­ri­jos. Nie­ko nuo­sta­baus – daug kam te­ko gir­dė­ti apie šio­je ša­ly­je vei­kian­čius įvai­raus plau­ko afe­ris­tus“, – sa­kė R.Ja­nu­lai­tis. Jis pa­sa­ko­jo, kad pa­sta­ruo­ju me­ tu su­lau­kia daug skam­bu­čių iš pa­ žįs­ta­mų, ku­rie klau­sia: ar Si­mo­nas po­kštau­ja, ar čia kaž­kas rim­to? „Kai ku­riems laiš­ką ga­vu­siems žmo­nėms įta­ri­mų su­kė­lė tai, kad jis ra­šy­tas ang­lų kal­ba. Dau­gu­mą laiš­ kų Si­mo­nas ra­šo ne ang­liš­kai, bet lie­tu­viš­kai“, – paaiš­ki­no nu­ken­tė­ ju­sio­jo bend­ra­dar­bis. Pats S.Do­vi­da­vi­čius „Kau­no die­ nai“ sa­kė, kad me­la­gin­gą laiš­ką ga­ vęs Šve­di­jo­je gy­ve­nan­tis gi­mi­nai­tis pa­sa­ko­jo, jog klas­to­tė bu­vo iš­siųs­ ta iš Lon­do­no.

„„Pa­mo­ka: galer

ta­po ge­ro­kai

Pa­ver­tė anek­do­tu

Nu­ken­tė­jęs kau­nie­tis ne­tu­ri duo­ me­nų, kad koks nors gi­mi­nai­tis, drau­gas ar pa­žįs­ta­mas bū­tų pa­ti­ kė­jęs ap­gau­le ir iš­siun­tęs pi­ni­gų. Į pa­na­šią si­tua­ci­ją prieš ke­lias sa­ vai­tes bu­vo pa­te­ku­si ir Kau­no ga­le­ ri­nin­kė Ire­na Mikuličiūtė-Mika. Jos ar­ti­mie­siems, drau­gams, vers­ lo par­tne­riams elekt­ro­ni­niu pa­ štu bu­vo iš­siun­ti­nė­ti laiš­kai, esą ją iš­ti­ko ne­lai­mė ir sku­biai rei­kia 2 tūkst. eu­rų. I.Mi­ku­li­čiū­tė guo­dė­si tik tuo, kad nie­kas ne­pa­si­da­vė su­kčių ra­ gi­ni­mui kuo sku­biau per­ves­ti pi­ni­ gus. Laiš­kų su­lau­kę pa­žįs­ta­mi vi­sų pir­ma pa­skam­bin­da­vo ir pa­klaus­ da­vo, kas at­si­ti­ko ir ko­dėl rei­kia pi­ ni­gų. „Kai ap­si­lan­kiau „Poe­zi­jos pa­va­ sa­rio“ šven­tė­je, priė­jo poe­tas Kęs­ tu­tis Na­va­kas ir pa­sa­kė: „At­ne­šiau tau, kaip pra­šei, 2 tūks­tančius eu­ rų.“ Aiš­ku, tai bu­vo po­kštas. Ga­ li­ma sa­ky­ti, kad afe­ris­tų su­ma­ny­ mas bu­vo pa­vers­tas anek­do­tu, ir tiek“, – ne per se­niau­sius įvy­kius pri­si­mi­nė kau­nie­tė. Vis dėl­to mo­te­ris ne­slė­pė, kad jai iki šiol ne­duo­da ra­my­bės min­ tis: kaip su­kčiai ga­lė­jo su­ži­no­ti jos pri­si­jun­gi­mo prie elekt­ro­ni­nio pa­ što duo­me­nis? Toks pa­vo­jus, būgš­ ta­vo ga­le­ri­nin­kė, gre­sia vi­siems in­ ter­ne­to var­to­to­jams. Oro uos­te – pa­vo­jin­ga

I.Mikuličiūtė-Mika pri­si­pa­ži­no tu­ rin­ti kol kas nei pa­tvir­tin­tų, nei pa­ neig­tų įta­ri­mų. „Gal­būt tai įvy­ko Os­lo oro uos­ te, kur nau­do­jau­si vie­ti­ne in­ter­ne­ to sve­tai­ne. Gir­dė­jau, kad kai ku­ rio­se sve­tai­nė­se ga­li­ma pa­si­gau­ti kom­piu­te­ri­nį vi­ru­są, ku­ris nu­skai­ to pri­si­jun­gu­sio­jo duo­me­nis“, – svars­tė ga­le­ri­nin­kė. Pa­na­šiais įta­ri­mais da­li­jo­si ir S.Do­vi­da­vi­čius. „Kai ku­rie pa­žįs­ ta­mi ma­no, kad duo­me­nys ga­lė­jo bū­ti nu­skai­ty­ti per Wi-Fi be­vie­lį


3

penktadienis, birželio 15, 2012

miestas kaunodiena.lt/naujienos/miestas

us vardu dolerių

Kau­no ar­chi­tek­tū­ ros ir ur­ba­nis­ti­kos eks­per­tų ta­ry­ba (KAUET) po il­gai tru­ku­sios dis­ku­si­ jos taip ir ne­nusp­ ren­dė, ką rei­kė­tų da­ry­ti su „Kau­ko“ res­to­ra­no griu­vė­ siais. „„Lū­kes­čiai: ar­chi­tek­tų dis­ku­si­jo­se da­ly­va­vęs vers­li­nin­kas R.Mar­cin­ke­

vi­čius sa­kė, kad ti­kė­jo­si iš­girs­ti aiš­kes­nę spe­cia­lis­tų po­zi­ci­ją.To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

Ar­chi­tek­tai ne­su­ta­ria dėl „Kau­ko“ li­ki­mo Sau­lius Tvir­bu­tas

s.tvirbutas@kaunodiena.lt

rininkė I.Mikuličiūtė-Mika tei­gė, kad po ap­ga­vys­tės nau­do­da­ma­si in­ter­ne­tu at­sar­ges­nė. And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

in­ter­ne­tą. Daž­nai ke­liau­ju, ta­čiau ne vi­sa­da su sa­vi­mi tu­riu kom­piu­ te­rį, tad prie in­ter­ne­to ten­ka pri­si­ jung­ti vieš­bu­čiuo­se, ka­vi­nė­se. Gal­ būt ka­vi­nė­se ar vieš­bu­čiuo­se ga­lė­jo bū­ti pe­rim­ti slap­ti duo­me­nys?“ – spė­lio­jo S.Do­vi­da­vi­čius. Sau­go­tis klas­tin­gų laiš­kų

Ch.Su­gi­ha­ros na­mų kom­piu­te­rius pri­žiū­rin­čios bend­ro­vės „Res­ve­ra“ spe­cia­lis­tas Vin­cas Šnio­lis tei­gė, kad kol kas neį­ma­no­ma nu­sta­ty­ti prie­žas­ties, kaip su­kčių ran­ko­se at­ si­dū­rė slap­ti duo­me­nys, lei­džian­ tys pa­tek­ti į sve­ti­mą elekt­ro­ni­nio pa­što dė­žu­tę. „Konk­re­čią prie­žas­tį ga­lė­si­me nu­sta­ty­ti tik tuo­met, kai S.Do­vi­ da­vi­čius grįš iš Is­pa­ni­jos ir ap­žiū­ rė­si­me jo kom­piu­te­rį“, – sa­kė spe­ cia­lis­tas. Anot V.Šnio­lio, slap­ti duo­me­nys sve­ti­miems as­me­nims ga­li pa­tek­ ti ga­vus laiš­ką iš vi­ru­su už­krės­to kom­piu­te­rio. „To­kia­me laiš­ke ga­li bū­ti neaiš­ki nuo­ro­da. Jei ji ati­da­ro­ma, iš kom­ piu­te­rio ga­li bū­ti pra­dė­ta rink­ ti slap­ta in­for­ma­ci­ja. To­dėl prie neaiš­kių nuo­ro­dų ge­riau ne­si­lies­ti. O jei jau taip at­si­ti­ko, bū­ti­na pa­nai­ kin­ti vi­ru­są ir pa­keis­ti vi­sus elekt­ ro­ni­nio pa­što pri­si­jun­gi­mo duo­ me­nis“, – pa­brė­žė V.Šnio­lis. Slap­ta­žo­džius bū­ti­na keis­ti

Kom­piu­te­rių spe­cia­lis­tas Aud­rius Kau­zo­nas pa­rė­žė, kad la­bai svar­bu nuo­lat keis­ti slap­tuo­sius pri­si­jun­ gi­mo duo­me­nis. „Nie­ko nau­jo ne­pa­sa­ky­siu, te­ga­liu pri­min­ti men­kai pa­guo­džian­čią tie­ są, kad yra daug bū­dų, kaip ga­li­ma su­ži­no­ti slap­ta­žo­dį, ir kad nuo­lat iš­ ran­da­mi nau­ji bū­dai. Kar­tais su­kčiai pa­gau­na ant kab­liu­ko vi­siš­kai pri­ mi­ty­viu bū­du – at­siun­tę ko­kį nors su­ktą laiš­ką ir pa­na­šiai. Vi­sų me­to­ dų neap­rėp­si ir kiek­vie­nam ne­pa­ si­reng­si. Vie­nin­te­lis ap­si­sau­go­ji­mo ke­lias – ne­pra­ras­ti bud­ru­mo.

Ke­le­tas sau­gos pa­ta­ri­mų „„Kom­piu­te­ris pri­va­lo tu­rė­ti an­ti­

vi­ru­si­nę pro­gra­mą – tai pa­dės ap­si­ sau­go­ti nuo svar­bius duo­me­nis ga­ lin­čių nu­ske­nuo­ti vi­ru­sų. „„Kai ku­rie var­to­to­jai nau­do­ja se­

nes­nės įran­gos Wi-Fi ry­šį, ku­ris nė­ ra sau­gus, to­dėl rei­kia pa­si­rink­ti ati­ tin­ka­mus šio ry­šio nu­sta­ty­mus, ku­ rie ko­mu­ni­ka­ci­ją pa­da­ro ne­ri­zi­kin­ gą. „„Ri­zi­kos niuan­sų at­si­ran­da pri­si­

jun­giant in­ter­ne­to sve­tai­nė­se, per ku­rias ga­li­ma į as­me­ni­nį kom­piu­ te­rį įdieg­ti vi­ru­są ir to­kiu bū­du gau­ ti priė­ji­mą prie slap­tų duo­me­nų. „„Priei­ti prie as­me­ni­nių duo­me­nų

su­kčiams pa­de­da ir feis­bu­kas, kur kai ku­rie sa­vi­sau­gos ins­tink­tą pra­ ra­dę žmo­nės leng­va­bū­diš­kai at­ sklei­džia daug sa­vo pa­slap­čių. „Ne­ rei­kia už­mirš­ti, kad mus nuo­lat ste­ bi bud­rios su­kčių akys“, – sa­kė IT spe­cia­lis­tas A.Kau­zo­nas. „„Jo tei­gi­mu, nu­ske­nuo­ti pri­si­jun­gi­

mo prie ban­kų są­skai­tų duo­me­nis yra su­dė­tin­giau, ta­čiau ir šio­je sri­ ty­je bū­ti­na lai­ky­tis įpras­tų sau­gu­ mo prie­mo­nių: ne­pri­si­jung­ti prie ban­ko są­skai­tos at­si­tik­ti­nė­se vie­to­ se, esant ša­lia ne­pa­žįs­ta­miems as­ me­nims.

Ne­pa­tar­ti­na nuo­lat iš­ti­ki­mai nau­do­tis tuo pa­čiu slap­ta­žo­džiu. Po tam tik­ro lai­ko­tar­pio jį rei­kė­ tų keis­ti. Slap­ta­žo­dis tu­rė­tų bū­ ti kuo su­dė­tin­ges­nis, kuo sun­kiau at­spė­ja­mas. Ge­riau, kad jį su­da­ry­ tų dau­giau ženk­lų – nuo še­šių iki aš­tuo­nių. Tai vie­nos iš pa­pras­čiau­ sių, ta­čiau ga­na veiks­min­gos prie­ mo­nės.

Vie­ni ar­chi­tek­tai siū­lė at­kur­ti 1923 m. vy­riau­sio­jo Kau­no ar­chi­tek­to Fe­lik­so Viz­ba­ro sau su­pro­jek­tuo­ tą nuo­sa­vą na­mą, dar va­din­tą Viz­ ba­ro pi­lai­te. Ki­ti tam prieš­ta­ra­vo ir ar­gu­men­ta­vo, kad F.Viz­ba­ro na­ mas so­viet­me­čiu bu­vo re­konst­ ruo­tas į res­to­ra­ną, o po to vir­to griu­vė­siais ir bu­vu­sio Ža­lia­kal­nio ar­chi­tek­tū­ri­nio ak­cen­to jau se­niai ne­li­kę. „Su pa­gar­ba tiems, kam krau­jas srū­va dėl šio at­mi­ni­mo, vis­gi ten­ka pa­sa­ky­ti: mi­rė pi­lai­ tė ir nė­ra ko at­kur­ti. Čia tu­ri bū­ti pa­sta­ty­tas nau­jas pa­sta­tas, o ša­lia su­kur­ta vie­ša erd­vė“, – pa­reiš­kė ar­chi­tek­tas Aud­rys Ka­ra­lius. Ki­ti ar­chi­tek­tai dar mi­nė­jo, kad at­sta­ty­ta pi­lai­tė te­bū­tų mu­lia­žas, be bu­vu­sios dva­sios. Ar­chi­tek­tas ur­ba­nis­tas Rim­vy­das Pa­lys ma­no, kad rei­kė­tų at­kur­ti bent bu­vu­sios

pi­lai­tės fa­sa­dą, ro­ton­dą, bokš­te­lį. Jam pri­ta­rė ir ki­ti, dau­giau­sia vy­ res­nės kar­tos ar­chi­tek­tai. Jie ak­ cen­ta­vo, kad bu­vu­si Viz­ba­ro pi­lai­ tė ir „Kau­ko“ res­to­ra­nas įsi­rė­žė į dau­ge­lio kau­nie­čių at­min­tį ir ta­po sa­vi­tu mies­to sim­bo­liu, ku­ri bū­ti­ na at­kur­ti.

Su pa­gar­ba tiems, kam krau­jas srū­va dėl šio at­mi­ni­mo, vis­gi ten­ka pa­sa­ky­ ti: mi­rė pi­lai­tė ir nė­ ra ko at­kur­ti. Dis­ku­si­ją ini­ci­ja­vo Kul­tū­ros pa­ vel­do de­par­ta­men­to Kau­no te­ri­ to­ri­nis pa­da­li­nys, kai ga­vo skly­po su „Kau­ko“ griu­vė­siais sa­vi­nin­kų pra­šy­mą leis­ti nu­griau­ti res­to­ra­

no li­ku­čius. Pa­vel­do­sau­gi­nin­kai dis­ku­si­jo­je pri­mi­nė, kad ob­jek­tas nė­ra įtrauk­tas į kul­tū­ros ver­ty­bių są­ra­šus ir tik no­ri­ma iš­girs­ti ar­ chi­tek­tų nuo­mo­nes. Skly­pą val­dan­čios bend­ro­vės „Liū­tu­kas“ di­rek­to­rius Rai­mon­ das Mar­cin­ke­vi­čius sa­kė, kad „Kau­ko“ vie­to­je nė­ra ga­li­my­bių at­sta­ty­ti bu­vu­sios pi­lai­tės. „Mes lai­ko­mės po­zi­ci­jos, kad tai tu­ ri bū­ti nau­jas pa­sta­tas, ku­ria­me bus įreng­ti pres­ti­ži­niai gy­ve­na­ mie­ji apar­ta­men­tai. Nors aš pa­ts jau­čiu sen­ti­men­tų se­na­jam čia bu­vu­siam sta­ti­niui, bet juk da­ bar iš jo nie­ko ne­li­kę. No­ri­me, kad čia iš­kil­tų nau­jas gra­žus ar­ chi­tek­tū­ri­nis Ža­lia­kal­nio ak­cen­ tas“, – tvir­ti­no „Kau­no die­nai“ di­rek­to­rius. Jis mi­nė­jo, kad po dis­ku­si­jos lauks pa­vel­do ap­sau­gos spe­cia­ lis­tų iš­va­dų ir ti­ki­si, kad jos bus pa­lan­kios.

Ne­ži­no, kur dė­ti pa­vo­jin­gas che­mi­nes me­džia­gas Vi­li­ja Žu­kai­ty­tė

v.zukaityte@kaunodiena.lt

Sa­vi­val­dy­bės Ekst­re­ma­lių si­tua­ ci­jų ko­mi­si­ja kol kas ne­ga­li at­sa­ ky­ti, kas Kau­ne yra at­sa­kin­gas už žmo­nių gy­vy­bei grės­mę ke­lian­ čių che­mi­nių me­džia­gų paė­mi­ mą, trans­por­ta­vi­mą, sau­go­ji­mą ir uti­li­za­vi­mą.

„Anks­čiau ne­te­ko su­si­dur­ti su šia pro­ble­ma, kol praė­ju­sį mė­ne­ sį Kap­sų gat­vė­je ne­bu­vo ras­ta ce­ zio kap­su­lių. Ta­da spe­cia­lio­sios tar­ny­bos at­si­sa­kė jas iš­ga­ben­ti ir sau­go­ti. Šį svar­bų klau­si­mą bū­ti­ na iš­spręs­ti kuo sku­biau“, – tei­gė sa­vi­val­dy­bės Ci­vi­li­nės sau­gos tar­ ny­bos ve­dė­jas Ge­di­mi­nas Jan­kus. Jei­gu pa­vo­jin­gų me­džia­gų ap­ tin­ka­ma sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je, kaip ir kur sau­go­ti šias me­džia­gas, tu­ri pa­si­rū­pin­ti sa­vi­val­dy­bė. Tai pa­tvir­ti­no Kau­no re­gio­no ap­lin­ kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to Kau­ no mies­to agen­tū­ros va­do­vas Eu­ ge­ni­jus Vai­na­la­vi­čius.

„„ Su­ju­di­mas: Ža­lia­kal­ny­je ap­ti­

kus ce­zio kap­su­lių, paaiš­kė­jo, kad nie­kas neap­sii­ma jų su­nai­ kin­ti. Artūro Morozovo nuotr.

„Sa­vi­val­dy­bė tu­ri už­tik­rin­ti, kad bet ko­kios kenks­min­gos me­džia­ gos ne­kel­tų pa­vo­jaus žmo­nėms – kuo sku­biau su­stab­dy­ti tar­šos šal­ti­nį ar­ba pa­ša­lin­ti me­džia­gą, o vė­liau ją uti­li­zuo­ti“, – sa­kė E.Vai­ na­la­vi­čius. Mies­to sa­vi­val­dy­bė yra su­da­ riu­si su­tar­tį su „Kau­no šva­ra“ tik dėl naf­tos pro­duk­tų ir gyv­si­dab­rio sau­go­ji­mo, ki­tų neat­pa­žin­tų che­

mi­nių ele­men­tų sau­go­ti ji ne­ga­li. Be to, bend­ro­vė pri­pa­ži­no, kad ir gyv­si­dab­rio jau ne­be­ga­lė­tų sau­ go­ti, nes jo su­kaup­ta per daug ir jį bū­ti­na uti­li­zuo­ti. Ap­lin­kos ap­sau­ gos sky­rius gyv­si­dab­riui uti­li­zuo­ ti pa­ža­dė­jo ras­ti lė­šų. „Mes pri­va­lo­me pa­si­rū­pin­ti, kad bū­tų iš­tir­tos ir uti­li­zuo­tos neat­pa­ žin­tos me­džia­gos, ta­čiau už to­kių me­džia­gų su­rin­ki­mą, trans­por­ta­ vi­mą ir sau­go­ji­mą at­sa­kin­gos ci­vi­ li­nės sau­gos tar­ny­bos“, – at­sa­ko­ my­bės kra­tė­si Ap­lin­kos ap­sau­gos sky­riaus ve­dė­ja Ra­de­ta Sa­vic­kie­nė. Ve­dė­ja da­li­jo pa­ža­dus, kad iš­ siaiš­kins vi­sas ga­li­my­bes, kas ir kur tu­rė­tų sau­go­ti žmo­gaus gy­ vy­bei pa­vo­jin­gas me­džia­gas. „Kau­no die­na“ ra­šė, kad ge­ gu­žės vi­du­ry­je ga­vus pra­ne­ši­ mą apie Ža­lia­kal­ny­je ras­tas ce­zio kap­su­les, ant ko­jų bu­vo su­kel­tos spe­cia­lio­sios tar­ny­bos. Ce­zis – pa­vo­jin­ga che­mi­nė me­džia­ga, ga­ lin­ti skleis­ti ra­dia­ci­ją, to­dėl prie na­mo Kap­sų gat­vė­je net bu­vo už­ da­ry­tas eis­mas.


4

penktadienis, birželio 15, 2012

miestas

Sta­dio­ne – ekst­re­ma­liai ne­sau­gu Pir­mo­ji eks­per­ti­zė bu­ 1 vo at­lik­ta dar 2004 m. „Šian­dien si­tua­ci­ja yra ne tik kri­ti­

nė, bet ir grės­min­ga. Jei­gu ne­siim­ si­me jo­kių veiks­mų, ga­li­me su­lauk­ti bė­dos“, – sa­kė cent­ro di­rek­to­rius. Kū­no kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo Al­bi­no Grab­nic­ko tei­gi­mu, sta­dio­ne ne tik vyks­ta var­žy­bos, bet ir tre­ni­ruo­ja­si daug spor­ti­ nin­kų, to­dėl ky­la grės­mė jų sau­ gu­mui.

Jei­gu Kau­ną už­griū­ tų stip­rus vė­jas, aud­ ra, ap­švie­ti­mo bokš­ tai neat­lai­ky­tų ir nu­griū­tų. „Ne­ga­li­me žiū­rė­ti pro pirš­tus. Jei­gu įvyks ne­lai­mė, juk kal­ti bū­si­ me bū­tent mes, nes lei­do­me sa­vo spor­ti­nin­kams tre­ni­ruo­tis pa­vo­jin­ go­je ap­lin­ko­je“, – Ekst­re­ma­lių si­ tua­ci­jų ko­mi­si­jos po­sė­dy­je per­spė­ jo A.Grab­nic­kas.

mui ne­pri­ta­rė cent­ro di­rek­to­rius V.Snars­kis. Be ap­švie­ti­mo bokš­tų sta­dio­ne ne­ga­lė­tų įvyk­ti dau­gu­ma var­žy­bų.

Siū­lė pjau­ti bokš­tus

Bi­jo ir stip­raus vė­jo

Po­sė­dy­je svars­ty­ta, kad gal­būt ver­tė­tų nu­pjau­ti se­nuo­sius sta­ dio­no ap­švie­ti­mo bokš­tus ir sta­ ty­ti nau­jus. „Sta­dio­no re­konst­ruk­ci­jos tech­ ni­nis pro­jek­tas net ne­pra­dė­tas reng­ti. Su­re­mon­ta­vus bokš­tus jie dar ga­lės il­gai tar­nau­ti“, – siū­ly­

„„Pa­vo­jus: ko­ro­zi­jos pa­žeis­ti sta­dio­no ap­švie­ti­mo bokš­tai ga­li nu­griū­ti bet ku­rią aki­mir­ką.

Prieš ke­le­rius me­tus eks­per­ti­zę at­ li­kęs bend­ro­vės „Įra­ža“ eks­per­tas dr. Jur­gis Ra­žai­tis įsi­ti­ki­nęs, jei­gu Kau­ną už­griū­tų stip­rus vė­jas, aud­ ra, ap­švie­ti­mo bokš­tai neat­lai­ky­tų ir nu­griū­tų. „Si­tua­ci­ja tik­rai ekst­re­ma­li. Jei­gu bokš­tai griū­tų, pa­da­ri­niai bū­tų liūd­

ni. Bū­ti­na kuo sku­biau su­tvir­tin­ti bokš­tų su­jun­gi­mo maz­gus, pa­ša­lin­ ti ko­ro­zi­jos šal­ti­nius ir pa­deng­ti an­ti­ ko­ro­zi­ne dan­ga“, – tei­gė eks­per­tas. Ke­t u­r i sta­d io­n o ap­š vie­t i­m o bokš­tai bu­vo pa­sta­ty­ti dar 1978 m. Du bokš­tai yra 65 m aukš­čio, ki­ti du šiek tiek že­mes­ni – 59 m. Nuo pa­sta­ty­mo jie nė kar­to ne­bu­vo re­ mon­tuo­ti. Pi­ni­gai iš Re­zer­vo fon­do

Šie­met jau bu­vo nu­ma­ty­ta skir­ti 100 tūkst. li­tų bokš­tams at­nau­

S.Da­riaus ir S.Gi­rė­no spor­to cent­ro, To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

jin­ti. Po­li­ti­kai pla­na­vo, kad šie pi­ni­gai bus at­sei­kė­ti iš sa­vi­val­dy­ bės Pri­va­ti­za­vi­mo fon­do, ta­čiau jis tuš­čias. Sa­vi­val­dy­bės ko­mi­si­jai va­kar pri­ta­rus dėl ekst­re­ma­lios si­tua­ci­ jos, nu­spręs­ta kreip­tis į ad­mi­nist­ ra­ci­jos di­rek­to­rių An­ta­ną Nes­tec­kį, kad lė­šos ap­švie­ti­mo bokš­tams re­ mon­tuo­ti bū­tų skir­tos iš jo Re­zer­ vo fon­do. „Vi­si ži­no­me, kad nu­ma­ty­tų 100 tūkst. li­tų net ne­bū­tų už­te­kę vi­sam re­mon­tui. Juk rei­kia 263 tūkst. li­tų.

Bokš­tams rei­ka­lin­gas ne kos­me­ti­ nis, o ka­pi­ta­li­nis re­mon­tas“, – tei­ gė Sta­ty­bų sky­riaus ve­dė­jas Vi­gi­ man­tas Ab­ra­ma­vi­čius. Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus re­zer­vo fon­de – 400 tūkst. li­tų, to­dėl ko­mi­si­jos na­riai ne­ga­lė­jo ga­ran­tuo­ti, kad bokš­tams re­mon­tuo­ti bus skir­ta vi­sa rei­ka­ lin­ga su­ma. Dėl konk­re­čios su­mos tu­rės ap­ si­spręs­ti pa­ts ad­mi­nist­ra­ci­jos di­ rek­to­rius, pa­si­ta­ręs su Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tu.

Nesuvaidintas karinis spektaklis vado rankas. Aš pats praleidau ne­ mažai laiko studijuodamas to meto Rusijos armijos braižą, todėl ir žadu pateikti kelis netikėtumus prancū­ zams.

Jau kitą savaitę Kauną drebins Napoleono I ir carinės Rusijos armijų pabūklų šūviai. Čia birželio 2224 dienomis vyks gyvosios istorijos festivalis „Europa. Napoleonas I Kaune. 1812“. Nemuno saloje bus rekonstruojamas unikalus istorinis įvykis, įrašęs Lietuvą ir Kauną į Pasaulio karo istorijos vadovėlius – Prancūzijos vidurinės armijos persikėlimas per Nemuną ir Deltuvos mūšis. Jame susikaus bene tūkstantis karo istorijos rekonstruktorių iš Prancūzijos, Čekijos, Rusijos, Baltarusijos, Ukrainos, Lenkijos, Latvijos ir Lietuvos.

Karo istorijos klubą įkūręs ir beveik dvidešimt metų jam vadovavęs Vy­ tauto Didžiojo karo muziejaus di­ rektoriaus pavaduotojas Arvydas Pociūnas pasakoja, kad mūšio re­ konstrukcija tikrai nėra iš anksto surepetuota – tai bus nemenkas is­ torinių ir profesinių kiekvienos ka­ riuomenės generolo ir visų dalyvių žinių praktinis išbandymas. – Kurioje pusėje kariausite jūs? – Šį kartą teks pereiti pas rusus. Prancūzų kariuomenei vadovaus išskirtinė asmenybė – Napoleonas Bonapartas bus Olegas Sokolovas. Tai tikras savo srities profesionalas, dėstantis Sorbonos universitete ir kviečiamas būti Napoleonu Korsiko­ je, Ispanijoje, Portugalijoje bei dau­ gelyje kitų šalių. Jis iki smulkmenų išstudijavęs Napoleono asmenybę, jo gyvenimą, mūšius, epochą; minti­ nai moka jo kalbas, garsiausias fra­

– Žiūrovai gali tikėtis tikro mū­ šio autentikos? – Be abejo. Kiekvienas atvažiuo­ jantis klubas gilinasi į šią epochą, studijuoja ją ir rekonstruoja. Ka­ reiviai apsirengę autentiškais labai brangiais mundurais. Tai ne teat­ ro drabužiai, ne butaforija. Kava­ leristų žirgai specialiai apmokomi, kad neišsigąstų artilerijos pabūklų šūvių ir nepasibaidytų. Atsimenu, kai BBC filmavo filmą apie pran­ cūzų atsitraukimą, teko ir šalti, ir pajusti, ką reiškia, kai įmeta į duo­ bę ir ant tavęs pila žemes. Kolega iš Latvijos iki šiol mėsą valgo ne­ noriai, nes filmuojant teko krims­ ti žalias su krauju kepenis. Visiška autentika (šypsosi). „„Istorija: Karo„istorijos„klubo„vadovo„A.Pociūno„vadovaujami„LDK„kariai„Borodino„mūšyje„2002„m.

zes... Rusijos pusė tokios išskirtinės asmenybės šį kartą neturės, tad nu­ sprendžiau jiems talkinti ir jau esu parengęs keletą mūšio netikėtumų. – Ką turite omenyje? – Juk mū­ šio scenarijus aiškus. Improvi­ zuosite? – Nenoriu atskleisti visų suma­ nymų. Yra žinomas generalinės atakos laikas. Žinoma mūšio baig­ tis – rusų kariuomenė atsitraukia.

Kiekvienas vadas, vykstant mūšiui, parodys savo profesionalumą. Mes atsitrauksime, bet čia galite laukti netikėtumų. Norime parodyti žmo­ nėms gyvą reginį – parodyti, kas yra mūšis, kokia tai epocha. – Norite pasakyti, kad rekonst­ ruojamo mūšio eiga nėra supla­ nuota? – Tai nėra žaidimas ar spektaklis. Tai grynas mūšio laukas, kuriame

imituojama tik patrankų ir šau­ tuvų šūviai ir neleidžiama naudoti pagaląstų durtuvų. Visa kita – tik­ ra. Atvykę į stovyklą kariai įsikurs, o jų karo vadai bus kviečiami į pa­ sitarimą, apžiūrėsime mūšio lauką. Prieš mūšį išsirikiuosime, o jo pra­ džią paskelbs arba patrankos šūvis, arba trimito garsas. Tada jau vis­ kas. Įsigyveni į epochą, įeini į sa­ votišką transą – mūšis prasideda ir viskas perduodama į kariuomenės

– Kada ir kaip kilo mintis orga­ nizuoti šį renginį? – Tai nėra nauja mintis. Pirmąjį renginį 1812 m. įvykiams prisimin­ ti Kaune organizavome prieš dešimt metų – 1992­aisiais, po to – 1997, 2002­aisiais. Su šiuo laikotar­ piu susiję renginiai kituose Lietu­ vos miestuose vyko beveik kasmet, tad galime teigti, kad tai jau tra­ dicinis renginys. Vis dėlto šie me­ tai išskirtiniai – minime sudėtingų istorinių įvykių ties Kaunu 200 me­ tų sukaktį. Užs. 974397


5

penktADIENIS, birželio 15, 2012

lietuva kaunodiena.lt/naujienos/lietuva

Z.Vai­gaus­kas pa­lik­tas Sno­riu­kus įsi­gi­jo VRK va­do­vo ka­bi­ne­te Lie­tu­vos pa­štas Sta­sys Gu­da­vi­čius s.gudavicius@diena.lt

Ze­no­nas Vai­gaus­kas pa­skir­tas dar vie­ną ket­ve­rių me­tų ka­den­ci­ją va­ do­vau­ti Vy­riau­sia­jai rin­ki­mų ko­ mi­si­jai (VRK). Šios ins­ti­tu­ci­jos pir­ mi­nin­ku jis dir­ba jau 18 me­tų.

„„Rekordas: jeigu VRK pirminin­

ku vėl paskirtas Z.Vaigauskas iš­ liks šiame poste visą kadenciją, jis šiai institucijai bus vadovavęs net 22 metus. Šarūno Mažeikos (BFL) nuotr.

Po to, kai šį ant­ra­die­nį Sei­mo na­ riai slap­tu bal­sa­vi­mu at­me­tė par­la­ men­to va­do­vės Ire­nos De­gu­tie­nės pa­siū­ly­mą nau­juo­ju VRK pir­mi­ nin­ku skir­ti Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­ te­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to Tei­ sė­kū­ros sky­riaus va­do­vą Aud­rių Ka­sins­ką, ji va­kar bu­vo pri­vers­ta teik­ti Z.Vai­gaus­ko kan­di­da­tū­rą. Jai Sei­mo na­riai slap­tu bal­sa­vi­mu pri­ta­rė. Už bu­vo 70, prieš 24, su­si­ lai­kė 21 par­la­men­ta­ras. Ras­ti 3 su­ ga­din­ti biu­le­te­niai. „Pa­gal bend­ras nuo­tai­kas, ku­rias pa­ma­čiau Sei­me, dėl komp­ro­mi­so, kad iš tik­rų­jų at­lik­tu­me sa­vo pa­ rei­gas ir VRK bū­tų su­da­ry­ta, tei­kiu Z.Vai­gaus­ką į ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ kus“, – pra­ne­šė Sei­mo va­do­vė. Ji tvir­ti­no su­si­da­riu­si įspū­dį, jog dau­gu­ma par­la­men­ta­rų no­ri, kad Z.Vai­gaus­kas lik­tų va­do­vau­ti VRK. Pa­ti I.De­gu­tie­nė ma­nė, kad per­ mai­nos yra ge­rai, to­dėl bu­vo su­ra­

du­si ki­tą kan­di­da­tą į šias pa­rei­gas: „Ne­ga­li­ma sa­ky­ti, kad prieš tai bu­ vę pa­rei­gū­nai blo­gai dir­bo, bet at­ si­nau­ji­ni­mas vals­ty­bės tar­ny­bo­je, pa­ga­liau nau­jos kar­tos, jau­nes­nių žmo­nių įtrau­ki­mas, man at­ro­do, yra nau­din­gas. Bet ko­kio­se vals­ty­ bės val­dy­mo ins­ti­tu­ci­jo­se.“ Pat­vir­ti­nus Z.Vai­gaus­ką, at­vi­ ru bal­sa­vi­mu bu­vo priim­tas Sei­mo nu­ta­ri­mas dėl li­ku­sių nau­jos su­dė­ ties VRK na­rių pa­sky­ri­mo. Ko­mi­si­ jos pir­mi­nin­kas ir na­riai Sei­mo po­ sė­dy­je bu­vo pri­saik­din­ti, pra­dė­jo ei­ti sa­vo pa­rei­gas. Va­kar bu­vo pa­sku­ti­nė die­na pa­ tvir­tin­ti nau­jos su­dė­ties VRK. Prieš ke­lias die­nas Z.Vai­gaus­ kas tei­gė, kad yra pa­si­ren­gęs per­ duo­ti rei­ka­lus nau­jam VRK va­do­ vui: „Ma­no daik­tai iš ka­bi­ne­to jau iš­kraus­ty­ti.“ Da­bar Z.Vai­gaus­kas tu­rės su­grįž­ ti į dar­bo ka­bi­ne­tą su vi­sais sa­vo daik­tais. Pats nau­ja­sis se­na­sis VRK va­do­ vas kol kas ne­pat­vir­ti­na neo­fi­cia­ lių spė­lio­nių, kad po šį ru­de­nį vyk­ sian­čių Sei­mo rin­ki­mų pa­si­trauks iš ko­mi­si­jos, nes jau ateis jo pen­si­ jos lai­kas. Da­bar, anot Z.Vai­gaus­ko, svar­biau­sia – ge­rai pa­si­reng­ti spa­lio 14-ąją vyk­sian­tiems rin­ki­mams.

Bank­ru­tuo­jan­tis ban­kas „Sno­ras“ pa­si­ra­šė pre­li­mi­na­rų su­si­ta­ri­mą su Lie­tu­vos pa­štu dėl maž­daug 230 vi­so­je ša­ly­je esan­čių kios­ke­ lių, ar­ba va­di­na­mų­jų sno­riu­kų, ir jų tur­to par­da­vi­mo.

San­do­rio ver­tė kol kas ne­skel­ bia­ma. Neo­fi­cia­lūs šal­ti­niai ma­ no, kad ji ga­li siek­ti ke­lis mi­li­jo­nus li­tų. Tai yra pir­ma­sis su­si­ta­ri­mas dėl ke­lių mi­li­jar­dų li­tų ver­tės tur­ to pra­ra­du­sio ban­ko da­lies tur­to par­da­vi­mo. „Ga­liu pa­si­džiaug­ti, kad iš­si­ rink­tas Lie­tu­vos pa­štas, nes kon­ ku­ren­tų bu­vo dau­giau. Esa­me nu­ma­tę, kaip sėk­min­gai, pa­nau­ do­jant pa­što po­ten­cia­lią, plė­to­ti kios­ke­lių veik­lą“, – sa­kė su­si­sie­ ki­mo mi­nist­ras Eli­gi­jus Ma­siu­lis. Nuo iš­sa­mes­nių ko­men­ta­rų jis kol kas su­si­lai­kė. „Džiau­gia­mės pa­sie­kę su­si­ta­ri­mą su Lie­tu­vos pa­štu ir siek­si­me glau­ džiai bend­ra­dar­biau­ti, kad už­tik­ rin­tu­me sklan­dų šio tur­to par­da­vi­ mą. Par­da­vi­mą dar tu­ri pa­tvir­tin­ti ant­ra­die­nį kre­di­to­rių su­si­rin­ki­me iš­rink­tas kre­di­to­rių ko­mi­te­tas“, – sa­kė „Sno­ro“ bank­ro­to ad­mi­nist­ ra­to­rius Nei­las Coo­pe­ris. Pa­sak jo, kre­di­to­rių ko­mi­te­tui pa­tvir­ti­nus par­da­vi­mą ir pa­si­bai­

gus par­da­vi­mo pro­ce­sui, bus pa­ teik­ta dau­giau in­for­ma­ci­jos. Lie­tu­vos pa­štas pa­reiš­kė, kad lai­ky­sis kon­fi­den­cia­lu­mo su­si­ta­ ri­mo ir nie­ko ne­ko­men­tuos, kol „Sno­ro“ kre­di­to­rių ko­mi­te­tas pri­ ims spren­di­mą dėl san­do­rio. KD, BNS inf.

„„Po­k y­t is: „Sno­r ui“

pri­klau­sę kios­ke­liai ne­tru­kus tu­rė­tų pa­ si­puoš­ti pa­što sim­bo­li­ka. 

To­mo Luk­šio (BFL) nuo­tr.


6

penktadienis, birželio 15, 2012

nuomonės

Žvilgsnis

Lie­tu­va – ne­drau­giš­kų ša­lių pen­ke­tu­ke

Is­to­ri­ja ir kai­my­nai

L

Redakcijos skiltis

Va­len­ti­nas Ber­žiū­nas

P

raei­tis Lie­tu­vo­je la­bai daž­ nai pa­si­tel­kia­ma „prie­šų“ bei „drau­g ų“ įvaiz­d žiui kur­ti ir stip­rin­ti. Tie­s a, sėk­m in­g iau šis is­to­r i­jos įna­gis nau­do­ja­mas tik „prie­šams“ at­ras­ti. Ne­vy­kę spren­di­mai tiek vi­daus, tiek už­sie­nio po­li­ti­ko­je la­bai daž­ nai tei­s i­na­m i skam­biais ar­g u­ men­tais apie išo­rės jė­gų ke­lia­mą grės­mę. Nie­kas ne­si­gin­či­ja – tarp­tau­ti­nė­ je sis­te­mo­je kiek­vie­na ša­lis žai­ džia sa­vo žai­di­mą. Ta­čiau nuo­la­ ti­nis kai ku­rių vals­ty­bių grės­mės ak­cen­ta­vi­mas jau ver­čia už­duo­ti klau­si­mą – ar ne­tam­pa­me ap­sup­ ta tvir­to­ve, kur vi­si, ku­rie už sie­ nos, – prie­šai?

Keis­ta, kad, pa­vyz­džiui, pir­ma­sis Ru­si­jos pre­zi­ den­tas Bo­ri­sas Jel­ci­nas Lie­tu­vo­je ne­su­lau­kė de­ ra­mo įver­ti­ni­mo. Kuo čia dė­ta is­to­ri­ja? Ne­ky­la abe­ jo­nių, kad Lie­tu­vo­je po po­ros me­ tų bus di­džiai pa­mi­nė­tas 1514 m. įvy­kęs Or­šos mū­šis. Ko­dėl? Dėl pa­pras­tos prie­žas­ties. Šia­me mū­ šy­je ko­vė­si Lie­tu­vos Di­d žio­sios Ku­n i­gaikš­tys­tės ir Mask­vos Di­ džio­sios Ku­ni­gaikš­tys­tės ka­riuo­ me­nės. Ki­taip ta­riant, lie­tu­viai su mask­vė­nais (ru­sais). 1362 m. ru­de­ nį prie Mė­ly­nų­jų Van­de­nų įvy­kęs LDK ka­riuo­me­nės ir Auk­so or­dos mū­šis taip pat ga­lė­tų pre­ten­duo­ti į gar­bin­gą mi­nė­ji­mą... 1410 m. Žal­g i­r io mū­šis, ži­no­ma, pa­ts svar­biau­sias dau­ge­liui lie­tu­ vių, – pa­ga­liau bu­vo įveik­tas Vo­ kie­čių or­di­nas, il­gus šimt­me­čius te­ro­ri­za­vęs LDK. Tie­sa, šios kau­ ty­nės dė­me­siu Lie­t u­vo­je ne­si­ skun­džia, o jei vie­toj vo­kie­čių bū­ tų bu­vę ru­sai? Ma­nau, švęs­tu­me gar­siau... Vis­g i čia pa­m i­nė­si­me vie­ną mū­ šį, ku­r is tik­rai nu­si­pel­no di­de­l io dė­me­sio, ta­čiau jo, mū­sų su­bjek­ ty­v iu ver­t i­n i­mu, ne­su­lau­k ia. Tai – Sa­las­pi­l io mū­š is 1605 m. Šios

kau­t y­nės – vie­n a di­d žiau­s ių Abie­jų Tau­t ų Res­pub­l i­kos ka­r i­ nių sėk­m ių. Lie­tu­vos et­mo­nas Jo­nas Ka­ro­lis Chod­ke­vi­čius su­ge­bė­jo mes­ti iš­ šū­kį di­džiu­lei Šve­di­jos ka­riuo­me­ nei. Is­to­ri­kai tvir­ti­na, kad jė­gų san­ ty­kis šve­dų nau­dai bu­vo ke­lis kar­ tus di­des­nis – maž­daug 4 tūkst. prieš 14 tūkst. Ži­no­ma, 2005 m. šio mū­šio mi­nė­ji­ mas Lie­tu­vo­je įvy­ko, ta­čiau ne­bu­ vo itin skam­bus. Ar dėl to, kad ko­ vo­jo­me su šve­dais? Lie­tu­vos ir Len­ki­jos san­ty­kiai, re­ gis, la­biau­siai per­si­smel­kę is­to­ri­ jos dva­sia. Ta­čiau is­to­ri­jos vin­giai tai už­glais­to­mi, tai pa­gi­li­na­mi kai ką nu­ty­lint, o kai ką paa­fi­šuo­jant. Vi­s os tar­p u­k a­r io lai­ko­t ar­p iu tarp Lie­t u­vos ir Len­k i­jos eg­z is­ ta­vu­sios pro­ble­mos dėl Vil­niaus kraš­to oku­pa­ci­jos – ne­reikš­m in­ gos, nes kai kal­ba­ma apie tre­čią­ją jė­gą, ži­no­ma, Ru­si­ją, is­to­ri­ja tam­ pa pa­ran­k ia prie­mo­ne aiš­k in­t i, kur­g i sly­pi da­bar­t i­n io konf­l ik­to prie­žas­tys. To­kiu at­ve­ju ne­be­rei­kia nei ana­li­ zuo­ti konf­lik­to prie­žas­čių, nei blai­ viai ver­tin­ti „stra­te­gi­nių są­jun­gi­ nin­kų“ veiks­mų. Kiek ži­no­ma, tiek cent­ri­nė val­džia Len­ki­jo­je, tiek vie­tos len­k ų ma­ žu­mų at­sto­vai reiš­kia pre­ten­zi­jas Lie­tu­vai. Tar­pu­ka­riu, kiek ži­no­ ma, bū­tent Var­šu­va ėmė­si žy­gių prieš Vil­nių, o tiks­liau, į Vil­nių. Bet tai ne­svar­bu. Nes di­džiau­sias „prie­šas“ Lie­tu­vo­je – Ru­si­ja. Šios ša­l ies is­to­r i­nės skriau­dos (taip, jų bū­ta daug) aki­mirks­niu su­lau­ kia skam­baus įver­ti­ni­mo, pa­mirš­ tant vis­ką. Ko­dėl, pa­vyz­džiui, pir­ma­sis Ru­ si­jos pre­z i­den­tas Bo­r i­sas Jel­ci­ nas Lie­t u­vo­je ne­su­lau­kė de­ra­ mo įver­ti­ni­mo? Tie­sa, jis ir Ru­si­ jos re­for­ma­to­riai tu­rė­jo sa­vų mo­ ty­vų pa­lai­ky­ti mū­sų ne­prik­lau­ so­my­bės sie­kius, ta­čiau pa­lai­ky­ mas bu­vo. O es­tai jau prieš ku­rį lai­ką nu­ta­rė įam­žin­ti B.Jel­ci­no in­dė­lį į šios Bal­ ti­jos ša­lies ne­prik­lau­so­my­bės at­ kū­ri­mą. Apsk­ri­tai is­to­ri­jos po­li­ti­za­vi­mas – ne­leis­ti­nas už­sie­nio po­li­ti­ko­je, jei san­ty­kiuo­se su kai­my­nais no­ri pa­ siek­ti ko nors konst­ruk­ty­vaus. Ga­lų ga­le, jei jau už­sie­n io po­l i­t i­ kos nuo is­to­r i­jos ne­su­ge­bi, o ir ne­no­ri at­skir­ti, rei­kė­tų „sis­te­mi­nę Lie­tu­vos is­to­ri­jos po­li­ti­ką“, kaip ją api­bū­di­no vie­nas po­li­ti­nis vei­kė­ jas, pa­da­r y­t i bent šiek tiek nuo­ sek­les­nę.

informacija:

302 250

Kasdienė prenumerata 1 mėn. – 26 (13*) Lt

ISSN 1392-7639 ©1992-2007 UAB „Diena Media News“ Labdarių g. 8, 01120 Vilnius. Tel. (8 5) 262 4242.

„Kauno dienos“ Vyriausioji redaktorė Jūratė Kuzmickaitė

„Kauno dienos“ redakcija Kęstučio g. 86, 44296 Kau­nas. Fak­sas 423 404.

Vyr. redaktoriaus pavaduotojai: Arūnas Andriuškevičius – 302 252

MIESTO NAUJIENOS: Mantas Lapinskas – Arūnas Dambrauskas – Vilija Žukaitytė – Saulius Tvirbutas – Virginija Skučaitė – Jurgita Šakienė – TEISĖTVARKA: Diana Krapavickaitė –

„„Apk­lau­sa: ket­vir­ta­da­lis Mask­vos ir ki­tų Ru­si­jos mies­tų gy­ven­to­jų Lie­tu­vą

KD, BNS inf.

„Shut­ters­tock“ nuo­tr.

va­di­na ne­drau­giš­ka vals­ty­be. 

1941-ųjų įvy­kius ver­ti­na ki­taip

G

ru­pė ži­no­mų Lie­tu­vos pi­lie­ čių pa­skel­bė at­vi­rą laiš­ką, ku­ria­me po­le­mi­zuo­ja­ma su aka­de­mi­kais, pa­sta­ro­sio­mis die­no­mis su­kri­ti­ka­vu­siais val­džios dė­me­sį 1941 m. bir­že­lį su­for­muo­tos Lai­ki­no­sios vy­riau­sy­bės va­do­vo Juo­ zo Amb­ra­ze­vi­čiaus-Bra­zai­čio pa­lai­ kų per­lai­do­ji­mui. „Š.m. bir­že­lio 11 d. ži­niask­lai­do­je bu­ vo pa­skelb­tas aka­de­mi­kais įvar­dy­tų gru­pės as­me­nų vie­šas laiš­kas, ku­ria­ me kaip di­de­lė mo­ra­li­nė klai­da įver­ tin­tas Lie­tu­vos val­džios mė­gi­ni­mas de­ra­mai pa­gerb­ti Lai­ki­no­sios vy­riau­ sy­bės va­do­vo J.Amb­ra­ze­vi­čiaus-Bra­ zai­čio at­mi­ni­mą. J.Amb­ra­ze­vi­čius-Bra­zai­tis – iš­ki­ lus pa­trio­tas ir vals­ty­bi­nin­kas – bu­ vo pri­vers­tas va­do­vau­ti tau­tai ne­ pap­ras­tai su­dė­tin­go­mis po­li­ti­nė­mis są­ly­go­mis, ir jo veik­la ne­ga­li bū­ti su­ pras­ta va­do­vau­jan­tis tik da­bar­ti­nės ideo­lo­gi­nės kon­junk­tū­ros kli­šė­mis. Laiš­ke ši veik­la aiš­ki­na­ma ir ver­ti­ na­ma su­pap­ras­tin­tai ir ten­den­cin­gai, at­sie­jant ją nuo konk­re­taus is­to­ri­nio to me­to įvy­kių kon­teks­to. Mes, že­miau pa­si­ra­šiu­sie­ji, ne­dvip­ ras­miš­kai pa­reiš­kia­me, kad Lie­tu­vos

žy­dų bend­ruo­me­nės su­nai­ki­ni­mas yra be iš­ly­gų smerk­ti­nas kaip di­džiu­ lis ir, de­ja, nea­ti­tai­so­mas nu­si­kal­ti­ mas, ku­riam ne­ga­li bū­ti jo­kio mo­ra­ li­nio ir po­li­ti­nio pa­tei­si­ni­mo. Ta­čiau šio nu­si­kal­ti­mo pa­smer­ki­mas ne­tei­ kia jo­kio pa­grin­do ver­tin­ti tra­giš­kus 1941 m. įvy­kius pa­gal su­pap­ras­tin­tas ideo­lo­gi­nes sche­mas, tai­kant dve­jo­ pus mo­ra­li­nius stan­dar­tus. Laiš­ko au­to­rių klau­sia­me: Ar lie­tu­vių tau­ta ne­tu­rė­jo tei­sės gin­ti sa­vo lais­vės ir prie­šin­tis so­vie­ ti­nei oku­pa­ci­jai bei anek­si­jai? Ar po iš­ti­sus me­tus tru­ku­sio so­ vie­ti­nio te­ro­ro ir 1941 m. bir­že­lio trė­ mi­mų bu­vo jė­ga, ga­lė­ju­si su­truk­dy­ti ka­ro pra­džio­je pra­si­dė­ju­siam spon­ ta­niš­kam tau­tos su­ki­li­mui? Kaip tu­rė­jo elg­tis Lie­tu­vos pi­lie­ čiai to­mis ap­lin­ky­bė­mis: su gė­lė­mis iš­ly­dė­ti oku­pan­tų ar­mi­ją, vie­tos ko­ mu­nis­ti­nius ko­la­bo­ran­tus ir Pra­vie­ niš­kių, Pa­ne­vė­žio me­di­kų bei Rai­nių bu­de­lius? Su gink­lu ran­ko­se stab­dy­ti ver­mach­tą, tuo at­ve­riant ga­li­my­bę ir to­liau vež­ti Lie­tu­vos gy­ven­to­jus į Si­ bi­ro mir­tį, o be­si­trau­kian­tiems oku­ pan­tams – pa­lik­ti Lie­tu­vo­je dar dau­ giau nu­žu­dy­tų ne­kal­tų au­kų?

Ar is­to­ri­niu po­žiū­riu tei­sin­ga, o mo­ra­li­niu – są­ži­nin­ga po dau­giau nei pu­sės šimt­me­čio iš tei­suo­lių po­zi­ci­ jos ver­tin­ti praei­ties įvy­kius ži­nant, jog tuo­me­ti­niai jų da­ly­viai vei­kė ypa­tin­go­mis is­to­ri­nė­mis ap­lin­ky­bė­ mis ir, kaip daž­nai nu­tin­ka is­to­ri­jo­je, iš prin­ci­po ne­ga­lė­jo nu­ma­ty­ti dau­ge­ lio sa­vo spren­di­mų ir veiks­mų to­les­ nių pa­da­ri­nių? Są­ži­nin­gas at­sa­ky­mas į šiuos klau­ si­mus pa­dė­tų at­si­kra­ty­ti ideo­lo­gi­ zuo­to ir kon­junk­tū­ri­nio po­žiū­rio į mū­sų is­to­ri­ją. Tik są­ži­nin­gas ir at­ vi­ras su­dė­tin­gų praei­ties įvy­kių ap­ mąs­ty­mas bei ver­ti­ni­mas ga­li iš tie­sų su­tai­ky­ti per juos nu­ken­tė­ju­ sius žmo­nes bei tau­tas ir ap­mal­šin­ ti pa­tir­tų tra­giš­kų ne­tek­čių su­kel­tą skaus­mą.“ Šį laiš­ką pa­si­ra­šė 61 pi­lie­tis, tarp jų – An­ta­nas Bu­ra­čas, Vy­tau­tas Dau­jo­ tis, Al­gir­das End­riu­kai­tis, Bro­nis­lo­ vas Gen­ze­lis, Ro­mual­das Ozo­las, Vy­tau­tas Radž­vi­las, Ari­man­tas Raš­ ki­nis, Vy­tau­tas Ru­ba­vi­čius, An­go­ni­ta Rup­šy­tė, Ni­jo­lė Sa­dū­nai­tė, Al­fon­sas Sva­rins­kas, Ar­vy­das Šlio­ge­ris, Lai­ mu­tis Telks­nys, Zig­mas Vaiš­vi­la. KD inf.

Komentarai nėra dienraščio redakcijos nuomonė.

reklamos skyrius:

E. paštas redakcija@kaunodiena.lt

ie­tu­va pa­ten­ka į pir­mą pen­ ke­tu­ką ša­lių, ku­rias Ru­si­jos gy­ven­to­jai lai­ko ne­drau­giš­ ko­mis. Ru­si­jos nau­jie­nų agen­tū­ra „In­ter­ fax“ pra­ne­šė, kad, Le­va­dos cent­ro ge­gu­žę at­lik­tos ap­klau­sos duo­me­ ni­mis, 25 pro­c. res­pon­den­tų Lie­tu­vą įvar­di­jo kaip ne­drau­giš­ką ša­lį. Daž­niau­siai ru­sai kaip ne­drau­giš­ ką ša­lį įvar­di­jo Gru­zi­ją – tai tei­gė 41 pro­c. ap­klau­sos da­ly­vių, 35 pro­c. res­pon­den­tų mi­nė­jo JAV, 26 pro­c. – Lat­vi­ją, 23 pro­c. – Es­ti­ją. Drau­giš­kų ša­lių są­ra­šo vir­šu­je at­ si­dū­rė Bal­ta­ru­si­ja, ją iš­sky­rė 34 pro­c. ap­klau­sos da­ly­vių. Ka­zachs­ta­ną mi­ nė­jo 28 pro­c., Vo­kie­ti­ją – 17 pro­c., Ki­ni­ją – 16 pro­c., Uk­rai­ną – 13 pro­c. res­pon­den­tų. Kaip tei­gia­ma pra­ne­ši­me, ru­sų po­ žiū­ris į JAV ir ES per pa­sta­ruo­sius tris mė­ne­sius pa­ge­rė­jo. Tei­gia­mai at­si­ lie­pian­čių apie JAV skai­čius išau­go nuo 50 iki 54 pro­c., po­zi­ty­viai nu­si­ tei­ku­sių ES at­žvil­giu pa­dau­gė­jo nuo 60 iki 65 pro­c. 76 pro­c. ap­klau­sos da­ly­vių pa­si­sa­ kė už san­ty­kių su Va­ka­rais stip­ri­ni­mą, o at­si­ri­bo­ji­mą nuo Va­ka­rų pa­lai­kė 13 pro­c. res­pon­den­tų. Apk­lau­sa bu­vo at­lik­ta 130 mies­tų 45 re­gio­nuo­se.

302 230

Platinimo tarnyba: 302

242

Prenumeratos skyrius: 302

244

3 mėn. – 69 (39*) Lt Tik šeštadienio prenumerata 1 mėn. – 9 (6*) Lt 302 251 302 268 302 266 302 262 302 267 302 261 302 243

LIETUVA: Stasys Gudavičius –

(8 5) 219 1381

PASAULIS:

SPORTAS: Romas Poderys – 302 258 Marius Bagdonas – 302 259 Mantas Stankevičius – (8 5) 219 1383

NAMAI: Vereta Rupeikaitė –

302 265

Sveikata: Marijana Jasaitienė –

302 263

Julijanas Gališanskis – (8 5) 219 1391 Valentinas Beržiūnas – (8 5) 219 1387

Menas ir Pramogos: Enrika Striogaitė –

302 272

EKONOMIKA:

FOTOKORESPONDENTAI: Artūras Morozovas – Tomas Ragina –

Ratai: Arūnas Andriuškevičius –

302 269 302 269

TV DIENA: Agnė Klimčiauskaitė – (8 5) 279 1380

Jolita Žvirblytė –

(8 5) 219 1374

302 260

http://www.kaunodiena.lt * prenumeratos kaina laikraštį atsiimant redakcijoje

aukštyn žemyn: Marijana Jasaitienė – Darius Sėlenis – Laima Žemulienė –

302 263 302 276 (8 5) 219 1374

REKLAMOS PARDAVIMO SKYRIUS: 302 234, 308 862, 308 863, 308 864, 302 230 reklama@kaunodiena.lt

Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Indeksas 0041. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raide R pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti. Tiražas 19270.

ASMENINIAI SKELBIMAI: 302 231, 302 202, faksas 321 717 skelbimai@kaunodiena.lt SKELBIMŲ IR PRENUMERATOS SKYRIUS (Vytauto pr. 23) mob. 8 655 45 114 PLATINIMO TARNYBA: 302 242, 302 228 PRENUMERATOS SKYRIUS: 302 244


7

penktADIENIS, birželio 15, 2012

lietuva

Re­fe­ren­du­mų aist­ruo­liai vie­ni­ja­si Bai­mė dar sy­kį taip ir ne­su­rink­ti rei­kia­ mo gy­ven­to­jų pa­ra­šų skai­čiaus re­fe­ren­ du­mams pri­ver­tė jų iniciatorius vie­ny­tis. Pa­ra­šus dėl ato­mi­nės elekt­ri­nės sta­ty­bų ir par­la­men­to na­rių skai­čiaus ma­ži­ni­mo jie jau ren­ka drau­ge. Jus­ti­nas Ar­gus­tas j.argustas@diena.lt

Skel­bia su­rin­kę treč­da­lį pa­ra­šų

Pa­ta­ria­mą­jį re­fe­ren­du­mą dėl ato­ mi­nės elekt­ri­nės sta­ty­bų no­ rin­t iems su­reng­t i ža­l ie­s iems – ne­ra­mios die­nos. Bir­že­lio pa­bai­ go­je Vy­riau­sia­jai rin­ki­mų ko­mi­si­jai (VRK) rei­kia pri­sta­ty­ti pa­ra­šų rin­ ki­mo la­pus, o kiek pa­si­ra­šiu­sių jau yra – neaiš­ku nė jiems pa­tiems. Pust­re­čio mė­ne­sio pa­ra­šus ren­ kan­tys šios ini­cia­ty­vi­nės gru­pės at­sto­vai apie tai kal­ba kol kas la­bai at­sar­giai. „Tik da­bar pra­de­da­me su­rink­ti la­pus, tad pa­sa­ky­ti, kiek yra su­rink­ta, kol kas neį­ma­no­ma. Mū­ sų lau­kia di­de­lis ir kruopš­tus dar­ bas“, – Li­nas Bal­sys, Ža­lio­sios po­li­ ti­kos ins­ti­tu­to at­sto­vas, dar ne­drįs­ta gar­siai skelb­ti apie ne­sėk­mę. Jo tei­gi­mu, pro­gno­zuo­ti, ar 300 tūkst. gy­ven­to­jų pa­ra­šų su­rink­ ti pa­vy­ko, kal­bė­ti dar per anks­ti: „Te­ga­liu pa­sa­ky­ti, kad prieš ato­ mi­nę ener­ge­ti­ką yra daug žmo­nių – ir jie pa­si­ra­šė no­riai. Tai liu­di­ja ir vi­suo­me­nės ap­klau­sos.“ Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos at­ sto­vai, sie­kian­tys, kad bū­tų priim­ tas ato­mi­nę ener­ge­ti­ką drau­džian­tis įsta­ty­mas, – at­vi­res­ni. Ini­cia­ty­ vi­nės gru­pės na­rio To­mo To­mi­li­ no tei­gi­mu, prieš po­rą sa­vai­čių su­ skai­čiuo­ta, kad pa­vy­ko su­rink­ti apie 100 tūkst. gy­ven­to­jų pa­ra­šų. „Da­ bar tu­rė­tų bū­ti jau dau­giau. Vi­so­je Lie­tu­vo­je iš­da­li­jo­me la­pų, kad su­ rink­tu­me 400 tūkst. pa­ra­šų. Taip, jei su­rink­tu­me, bū­tų is­to­ri­nis įvy­ kis, bet kar­te­lė – la­bai aukš­ta“, – san­tū­riai kal­bė­jo T.To­mi­li­nas. Tie­sa, pa­ra­šus rink­ti Ra­mū­no Kar­baus­kio va­do­vau­ja­ma są­jun­ga ga­li dar vi­są mė­ne­sį, o Ar­tū­ro Zuo­ ko po­li­ti­nis sam­bū­ris „Taip!“, sie­ kian­tis ma­žin­ti par­la­men­ta­rų skai­ čių, – dar du mė­ne­sius. Su­kir­to ran­ko­mis

Bai­min­da­mie­si ne­sėk­mės ir ma­ ty­da­mi, kad vei­kiant at­ski­rai rei­ kia­mo pa­ra­šų skai­čiaus su­rink­ ti ne­pa­vyks, L.Bal­sio va­do­vau­ja­mi ža­lie­ji ir A.Zuo­ko par­ti­ja nu­ta­ rė veik­ti drau­ge. Tai­gi, vie­nu me­ tu kvie­čia pa­si­ra­šy­ti ir už Sei­mo

na­rių skai­čiaus ma­ži­ni­mą, ir prieš ato­mi­nę ener­ge­ti­ką. Rink­ti pa­ra­šus pa­de­da ir So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­ jos at­sto­vai. „Bend­ra­dar­biau­ja­me vi­si drau­ ge. Mes pa­de­da­me A.Zuo­kui, ir jie mums pa­de­da, bend­ra­dar­biau­ja­ me ir su L.Bal­siu. Vi­si kar­tu pa­ra­šus ren­ka­me“, – kal­bė­jo T.To­mi­li­nas. Nė vie­na or­ga­ni­za­ci­ja neatsk­lei­džia, kiek pi­ni­gų jau iš­leis­ta rek­la­mai, pa­ ra­šų rin­ki­kams. Vi­si su­tar­ti­nai aiš­ ki­na, kad tai – kuk­lios su­mos.

To­mas To­mi­li­nas:

Jei su­rink­tu­me, bū­ tų is­to­ri­nis įvy­kis, bet kar­te­lė – la­bai aukš­ta. Po­li­to­lo­gas An­ta­nas Ku­li­kaus­kas pri­mi­nė, kad su­rink­ti 300 tūkst. pa­ra­šų – be­veik neį­vei­kia­ma už­ duo­tis: „O en­tu­ziaz­mo, kad gy­ven­ to­jai pa­tys im­tų ieš­ko­ti rin­ki­kų, nė­ ra. Kiek­vie­nas ne­si­ne­šio­ja as­mens do­ku­men­to. Iš­ties sun­ku su­rink­ti tiek pa­ra­šų, kai suau­gu­sių­jų Lie­ tu­vo­je tė­ra 2 mln. Nors ap­klau­sos ro­do, kad šių re­fe­ren­du­mų for­mu­ luo­tėms dau­giau žmo­nių lin­kę pri­ tar­ti nei ne­pri­tar­ti.“ Rin­ki­kų ka­sos – tuš­to­kos

67 tūkst. li­tų – maž­daug tiek vi­ siems trims re­fe­ren­du­mų ini­cia­ to­riams, VRK duo­me­ni­mis, yra paau­ko­ję fi­zi­niai ir ju­ri­di­niai as­ me­nys. Dau­giau­sia au­kų – be­veik 36 tūkst. li­tų – lig šiol ga­vo Ža­lio­sios

Pas­merk­ti žlug­ti Pa­ra­šai re­fe­ren­du­mams ini­ci­juo­ti Lie­tu­vo­je bu­vo rink­ti 16 kar­tų, ta­čiau vi­sos šios ini­cia­ty­vos žlu­go. Vien dėl to, kad ini­cia­to­riai ne­su­rink­da­vo rei­ kia­mo pa­ra­šų skai­čiaus. Nau­jau­sias ban­dy­mas – Ar­tū­ro Pau­ laus­ko 2010 m. ini­cia­ty­va. Ja bu­vo sie­kia­ma, kad pi­lie­čiai, su­rin­kę 300 tūkst. pa­ra­šų, ga­lė­tų pa­skelb­ti pir­ ma­lai­kius rin­ki­mus.

Komentaras Pa­ve­las Ku­ja­lis Lig­šio­l inis VRK pir­m i­n in­ko pa­va­duo­to­jas

D

i­de­l io džiu­ge­sio iš pa­ra­šų rin­ki­k ų kol kas ne­gir­dėti – tad jiems, ma­tyt, se­ka­si ne­ kaip. Pri­pa­žin­ki­me: klau­si­ mai dėl re­fe­ren­du­mo tik­rai „įdo­mūs“. Dėl už­fik­suo­tų pa­žei­di­mų ren­kant pa­ ra­šus – šį­syk, sa­ky­čiau, gana ra­mu. Ne­ se­niai pa­ra­šai bu­vo ren­ka­mi vals­ty­bi­ nės įstai­go­je. Man pa­čiam as­me­niš­kai pa­skam­bi­no iš vie­nos po­l ik­l i­n i­kos ir

klau­sė, ar įstai­go­je taip elg­tis ga­l i­ma. Va­do­vams bu­vo paaiš­k in­ta, kad jei įstai­gos dar­bo ne­t ruk­do, pa­ra­šų rin­ ki­mą su­de­ri­na su va­do­vu, rink­ti pa­ra­ šus ga­li­ma. Re­fe­ren­du­mo ini­cia­to­rių su­rink­tus pa­ ra­šus skai­čiuo­si­me tik ta­da, jei jie bus su­rink­ti. Iš pra­džių tik­rin­si­me, ar nė­ra va­di­na­mų­jų vie­na­ran­kių už­pil­dy­tų la­ pų, ar nu­ro­dy­ta vi­sa pri­va­lo­ma in­for­ ma­ci­ja. Ga­li tek­ti sam­dy­ti ir ra­šy­se­nos eks­per­tus – tai ga­li už­truk­ti ke­le­tą sa­vai­ čių. Tai­gi, kiek pir­mo­ji gru­pė su­rin­ko pa­ ra­šų, ga­li­me su­ži­no­ti lie­pos vi­du­ry­je.

„„Gau­sa: jei­gu ini­cia­to­riams pa­vyk­tų su­rink­ti 300 tūkst. pi­lie­čių pa­ra­šų, šį ru­de­nį ga­li­me tu­rė­ti net ke­lis re­fe­

ren­du­mus įvai­riais klau­si­mais. 

po­li­ti­kos ins­ti­tu­to re­fe­ren­du­mo ini­cia­to­riai. Dos­niau­sias au­ko­to­ jas – vers­li­nin­kas, bu­vęs And­riaus Ja­nu­ko­nio, „Icor“ val­dy­bos pir­ mi­nin­ko, bend­ra­žy­gis Re­mi­gi­jus La­pins­kas – re­fe­ren­du­mo ini­cia­ to­riams at­rie­kė 20 tūkst. li­tų, Lie­

tu­vos ža­lių­jų są­jū­dis – 5 tūkst., dar 10 tūkst. li­tų šiam rei­ka­lui sky­rė pa­ts Ža­lio­sios po­li­ti­kos ins­ti­tu­tas. Ki­tai Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­ jų są­jun­gos pa­ra­šų rin­ki­mo ini­cia­ ty­vai lė­šų, ofi­cia­liais duo­me­ni­mis, tes­ky­rė par­ti­jos pir­mi­nin­kas vers­li­

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

nin­kas R.Kar­baus­kis. Jis, VRK bir­ že­lio 1-ąją pa­teik­tais duo­me­ni­mis, jau paau­ko­jo 21 tūkst. li­tų. A.Zuo­ko or­ga­ni­zuo­ja­mą pa­ra­ šų rin­ki­mą pa­rė­mė tik Ne­ri­jus Ur­ bo­nas ir And­rius Vai­ce­kaus­kas, jie sky­rė 10 tūkst. li­tų.


8

penktADIENIS, birželio 15, 2012

ekonomika

Smul­kio­jo vers­lo va­rik­lis – sva­jonės brėžė, kad tik po pu­santrų me­ tų paaiškės, ar in­ves­ti­ci­niai pla­nai bu­vo ap­gal­vo­ti. Paš­ne­ko­vas pro­gno­za­vo, kad tik 15 pro­c. iš in­ves­ti­ ci­jas pla­nuo­jan­čių įmo­nių su­lauks tei­giamų re­zul­tatų. O tai, jo ma­ny­ mu, yra tik ne­di­delė vers­lo da­lis.

Atei­nan­čiais me­tais smul­kia­jam ir vi­du­ti­niam vers­lui pro­gno­zuo­ja­mos pro­švaistės. Dau­gu­ma įmo­nių kitą­met ti­ki­si mažų ma­žiau­siai didė­sian­čios apy­var­tos. Li­na Mra­zaus­kaitė

l.mrazauskaite@diena.lt

Nes­le­pia vil­čių

Did­žio­ji da­lis – net 72 pro­c. smul­ kiųjų ir vi­du­ti­nių ša­lies įmo­nių – ti­ ki­si, kad ki­tais me­tais apy­var­ta augs nuo­sai­kiai, 5–15 pro­c. Did­žiau­sią, dau­giau nei 30 pro­c., apy­ var­tos au­gimą pla­nuo­ja pre­ky­bos sek­to­riaus įmonės. Ta­čiau sėkmę pro­gno­zuo­ja ne vi­si: kas de­šim­ta įmonė ma­no, kad jos apy­var­ta atei­ nan­čiais me­tais ga­li su­mažė­ti. To­ kie re­zul­ta­tai paaiškė­jo SEB ban­kui at­li­kus 120 smul­kiųjų ir vi­du­ti­nių įmo­nių ap­klausą.

72 pro­c.

smul­kiųjų ir vi­du­ti­nių įmo­nių ti­ki­si, kad kitą­met apy­var­ta augs nuo­sai­kiai.

R

Kau­no ra­jo­no smul­kiųjų ir vi­du­ ti­nių vers­li­ninkų aso­cia­ci­jos pir­ mi­nin­kas Ar­tu­ras Mac­ke­vi­čius pa­brėžė, kad smul­kio­jo vers­lo pa­grindą su­da­ro pre­ky­ba ir ap­tar­na­vi­ mo pa­slau­gos. Šis vers­las, anot jo, yra nu­kreip­tas į ga­lutinį var­to­toją. O var­to­ji­mo ly­gis Lie­tu­vo­je, pa­šne­ ko­vo ma­ny­mu, di­de­lio op­ti­miz­mo ne­ke­lia. „Lie­tu­vo­je var­to­ji­mas bus pra­stas dėl pa­pras­to da­ly­ko – ša­ly­je mažė­ja pirkėjų. Kam tuo­met įsiū­ly­ti sa­vo prekę? O gy­ve­nan­čių Lie­tu­vo­je pa­ ja­mos stai­giai ne­šok­telės, tad nei­ šaugs ir var­to­ji­mas. Todėl šiuo at­ ve­ju ne­su op­ti­mis­tas“, – sakė jis. Smul­kiųjų vers­li­ninkų ap­klausą at­li­ku­sio SEB ban­ko pre­zi­den­to pa­va­duo­to­jas, Maž­me­ninės ban­ ki­nin­kystės tar­ny­bos di­rek­to­ rius Vir­gi­ni­jus Do­vei­ka tei­gia, kad ma­žos ir vi­du­tinės įmonės į atei­ tį žvel­gia su nuo­sai­kiu op­ti­miz­mu. „Tai nėra per­dėti lūkes­čiai, ta­čiau esa­ma dau­giau po­zi­ty­vių ži­nu­čių nei ne­ri­ma­vi­mo bei abe­jo­nių dėl atei­nan­čių metų. Dau­gu­ma įmo­ nių ti­ki, kad atei­nan­čiais me­tais jų apy­var­ta didės, treč­da­lis pla­nuo­ ja pro­duktų ar pa­slaugų nau­jo­vių ir be­veik ket­vir­ta­da­lis svars­to apie

Iš­gelbės eks­por­tas

Džiu­gi­nan­čių pro­gno­zių smul­kio­ sioms ir vi­du­tinėms įmonėms sto­ ko­jan­tis A.Mac­ke­vi­čius pa­brėžė, kad leng­viau at­si­gaus už­sii­man­čios ga­my­ba ir su už­sie­niu bend­ra­dar­ biau­jan­čios įmonės, t. y. eks­por­ tuo­jan­čios pre­kes ir pa­slau­gas. Todėl pa­šne­ko­vas pro­gno­za­vo, kad lie­tu­viai į už­sie­nio rin­kas plė­ sis ne­prik­lau­so­mai nuo eko­no­mi­ kos si­tua­ci­jos Eu­ro­po­je. Jo ma­ ny­mu, net bend­ras eko­no­mi­kos kri­ti­mas ne­sus­tab­dys lie­tu­vių siū­ ly­ti sa­vo pre­kes ir pa­slau­gas už­ sie­nio rin­koms: „Nes tų, ku­rie jau drįsta ei­ti to­li, už­tai­sas ato­mi­nis ir ener­gi­ja – be­ga­linė. Jie būti­nai plė­ sis. Vers­li­nin­kai yra praalkę ir no­ri gerų re­zul­tatų.“ Nors ap­klau­sa pa­rodė, kad net 63 pro­c. ap­klaustų įmo­nių plėtros į už­ sie­nio rin­kas ne­pla­nuo­ja, V.Do­vei­ka pa­brėžė, kad da­lis jų pla­nuo­ja plės­ tis vie­tinė­je rin­ko­je. Di­din­ti eks­ portą pla­nuo­ja maž­daug treč­da­lis – 36 pro­c. – ap­klaustų smul­kiųjų ir vi­du­ti­nių ša­lies įmo­nių, iš jų 14 pro­c. žval­go­si į nau­jas rin­kas, o 22 pro­c. ke­ti­na plėstis jau esa­mo­se. „Tai reiš­kia, kad įmonės ne­bi­jo priim­ti spren­di­mo ženg­ti į nau­jas rin­kas ir iš­ban­dy­ti laimę jo­se. Tai ir pa­lai­ko eko­no­miką“, – sakė V.Do­ vei­ka.

„„Kryp­tis: di­desnė sėkmė pro­gno­zuo­ja­ma į už­sienį eks­por­tuo­jan­čioms

smul­kio­sioms ir vi­du­tinėms įmonėms, ta­čiau net 63 pro­c. jų plėtros į už­sie­nio rin­kas ne­pla­nuo­ja. „Shut­ters­tock“ nuo­tr.

ga­li­mybę pri­trauk­ti nau­jos dar­bo jėgos“, – ko­men­ta­vo jis. Svars­to apie plėtrą

Maž­daug treč­da­lis ap­klaustų įmo­ nių tu­ri lūkes­čių ki­tais me­tais pri­ sta­ty­ti naujų pro­duktų ar pa­slaugų, nors dau­giau nei pusė jų (56 pro­c.) nau­jo­vių sa­vo veik­lo­je ne­pla­nuo­ja. Pre­ky­bos sek­to­rius ak­ty­viau­sias ir šio­je sri­ty­je: nau­jo­vių ža­da 41 pro­c. šio sek­to­riaus įmo­nių. V.Do­vei­ kos ma­ny­mu, pri­sta­ty­ti nau­jo­vių pre­ky­bos įmonėms yra leng­viau­

sia, nes joms te­rei­kia išplės­ti sa­vo asor­ti­mentą. Siek­da­mos plėstis ir dieg­ti nau­ jo­ves, treč­da­lis ap­klaustų įmo­ nių teigė tu­rin­čios planų in­ves­ tuo­ti. Iš jų kas penk­ta tam ža­da skir­ti dau­giau nei 100 tūkst. litų. Dau­giau­sia in­ves­ti­cijų pla­nuo­ja­ ma pre­ky­bos, taip pat pra­monės ir ener­ge­ti­kos sek­to­riuo­se, šiek tiek ma­žiau – trans­por­to ir sta­ty­bos sek­to­riu­je. Ta­čiau A.Mac­ke­vi­čius įmo­nių lūkes­čius įver­ti­no at­sar­giai ir pa­

UAB „Investicijų ir verslo garantijos“

Buvę emigrantai kuria savo gerovę Lietuvoje Justinas Gapšys Prieš septynerius metus iš Anglijos į Lietuvą grįžęs Darius Radzvilavičius į užsienius nebesižvalgo. Jo sukurti verslai, kad ir nedidukai, bet sėkmingai sukasi. Pono Dariaus vadovaujama įmonė „Kasita“ (www.kasita.lt) atlieka įvairius žemės darbus, paruošia teritoriją apželdinti, įrengia vandentiekio, nuotekų, lietaus kanalizacijų sistemas, kloja pamatus, nuomoja įvairią statybų techniką. Į Angliją grįžti nebeketina

„Nesikratome ir smulkesnių darbų: rauname kelmus, gręžiame įvairias skyles, atvežame birius krovinius, išvežame statybines šiukšles. Dirbame pagal tokį principą: vienas patenkintas klientas gali atvesti tris kitus klientus, o vienas nepatenkintas išvesti dešimt. Kol kas klientų netrūksta, tad atrodo, kad viską darome teisingai“, – sako D.Radzvilavičius. Įmonės klientai – daugiausia individualių namų savininkai, kurie „Kasitos“ specialistus išsikviečia ne tik į Kauno rajoną, bet ir į atokesnius Kauno apskrities kampelius. Pasak įmonės vadovo, rinka jų teikiamoms paslaugoms tikrai yra, ypač jei greitai ir kokybiškai dirbi. Gal anksčiau žmonės labiau stengdavosi kuo daugiau statybos ir aplinkos tvarkymo darbų atlikti patys, bet

dabar vis dažniau kreipiamasi į specialistus. „Pirma, ne kiekvienas turi reikalingą techniką, antra, reikia tam tikrų įgūdžių, trečia, kartais laikas iš tikrųjų yra pinigai“, – dėsto jis. D.Radzvilavičius šiame versle ne naujokas. Anksčiau dirbo pagal patentą, tačiau padaugėjus kitų darbų šio verslo nusprendė atsisakyti. „Pamačiau, kad vienas nebespėju. Pardaviau turėtą techniką ir atsidėjau kitiems darbams. Mintis atnaujinti šį verslą kilo iš Didžiosios Britanijos grįžus broliui. Kaip tik tuo metu sužinojau apie Verslumo skatinimo fondo (VSF) teikiamas lengvatines paskolas. Pasitarėme su broliu ir nusprendėme pasinaudoti šia galimybe. Šių metų pradžioje gavome paskolą, nusipirkome būtiniausios statybų technikos, mini krautuvą, mini ekskavatorių ir darbuojamės“, – pasakoja verslininkas. Randasi netradicinių verslų

Smulkiojo ir vidutinio verslo tarybos pirmininkė Dalia Matukienė paneigė kalbas, kad lietuviai nenori savo verslo: „Štai vien į Alytaus krašto verslininkų asociaciją, kuriai priklausau, kiekvieną mėnesį kreipiasi bent po 40 žmonių, ketinančių pradėti savo verslą.“ Pasak jos, prieš keletą metų ypač daug buvo steigiama kirpyklų, geodezijos paslaugas teikiančių įmonių, kiek vėliau buvo nedidelių autoservisų banga. Dabar atsiranda

daug naujų logistikos paslaugas teikiančių įmonių. Taip pat lietuviai ieško ir visai naujų verslo nišų – populiarėja netradiciniai verslai, pavyzdžiui, atliekų perdirbimas pasitelkus sliekus. Verslininkai domisi per mažai

D.Matukienė pripažino, kad Lietuvoje būti verslininku nelengva: daug ir sudėtingų reikalavimų, didžiuliai mokesčiai. Tačiau neretai verslininkai, ypač jauni, patys būna kalti dėl savo nesėkmių. „Jie neria į verslą stačia galva, gerai visko neapsvarstę, nepasidomėję visomis jiems teikiamomis galimybėmis, nepasikonsultavę. Mūsų taryba trejus metus sutelktai dirbo – Vyriausybei pasiūlėme nuoseklią pirmųjų verslo metų sistemą. Dalis žmonių nepasinaudoja jos siūlomomis pagalbos priemonėmis, nes tiesiog nežino – nebūna pakankamai pasidomėję. Tarkime, kiekvienas pradedantis verslininkas turi galimybę gauti net 50 valandų nemokamų konsultacijų pagal pirmųjų verslo metų nemokamų paslaugų krepšelį – vaučerį. Jas teikia patyrę, kvalifikuoti specialistai, gerai išmanantys verslo steigimo, plėtojimo principus, mokesčių sistemą. Deja, kartais žmonės pas konsultantus ateina praėjus pusmečiui, kai padarytas klaidas ištaisyti jau sunku“, – tvirtina Smulkiojo ir vidutinio verslo tarybos pirmininkė.

„„Universalu: D.„Radzvilavičiaus„vadovaujama„įmonė„atlieka„įvairius„že-

mės„darbus.„„

Kaip vieną patraukliausių valstybės paramos smulkiajam verslui priemonių ji paminėjo lengvatinę paskolą, kuriai UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) suteikia iki 80 proc. valstybės garantiją, o iš ES struktūrinių fondų kompensuojama net iki 95 proc. palūkanų. „Tai juk didžiulė pagalba verslo pradžiai, kai ne kiekvienas turi reikiamą sumą investicijoms. Tiesiog kartais reikia daugiau pasidomėti“, – sako D.Matukienė. ES socialinio fondo lėšomis įsteigtu Verslumo skatinimo fondu besirūpinanti INVEGOS Projektų valdymo skyriaus vadybininkė Viktorija Jonušaitė atkreipia dėmesį, kad „Kasita“ ir jos vadovas aiškiai atspindi tai, į ką labiausiai orientuojasi fondo valdytojai, suteikdami paramą. „Verslumo skatinimo fondo prioritetas – verslūs, jauni ar vy-

„

UAB„„Kasita”„archyvo„nuotr.

resni žmonės, taip pat tie, kurie dabar galbūt yra bedarbiai, bet mato galimybių ne tik sukurti sau darbo vietą, bet ir išplėsti verslą. Būtent tokius asmenis ir kviečiame pasinaudoti Verslumo skatinimo fondo parama“, – aiškina V.Jonušaitė. Pasak INVEGOS atstovės, į fondo paramą pretenduoja labai mažos ir mažos įmonės bei verslininkai, dirbantys pagal individualios veiklos ar verslo liudijimą bei veikiantys ne ilgiau kaip metus, taip pat socialinės įmonės. Šios įmonės ir verslininkai iš Verslumo skatinimo fondo gali gauti lengvatines paskolas iki 86 tūkst. litų.


9

penktadienis, birželio 15, 2012

pasaulis Par­la­men­tas ne­tei­sė­tas?

Kal­ti­ni­mai žmog­žu­dys­te

Egip­to kons­ti­tu­ci­nis teis­mas va­kar nu­ spren­dė, kad treč­da­lis man­da­tų par­la­ men­te yra ne­ga­lio­jan­tys, ir taip vėl pa­sė­ jo ne­ži­nią po­li­tiš­kai su­si­skal­džiu­sio­je ša­ ly­je. Ši nu­tar­tis pri­ver­tė sua­be­jo­ti vi­so par­la­men­to tei­sė­tu­mu, li­kus ke­lioms die­ noms iki pre­zi­den­to rin­ki­mų ant­ro­jo ra­to, ku­ria­me Mu­sul­mo­nų bro­li­jos kan­di­da­tas Mo­ham­me­das Mur­si rung­sis su bu­vu­siu mi­nist­ru pir­mi­nin­ku Ah­me­du Sha­fi­qu.

Ka­lin­čios Uk­rai­nos opo­zi­ci­jos ly­de­rės Ju­ li­jos Ty­mo­šen­ko su­tuok­ti­nis Olek­sand­ ras Ty­mo­šen­ka va­kar pa­reiš­kė, kad pre­ zi­den­tas Vik­to­ras Ja­nu­ko­vy­čius (nuo­tr.) su­grio­vė tei­sin­gu­mą ša­ly­je, su­sie­da­mas sa­vo po­li­ti­nę var­žo­vę su 16 me­tų se­nu­ mo žmog­žu­dys­tės by­la. V.Ja­nu­ko­vy­čius anks­čiau pa­reiš­kė, kad J.Ty­mo­šen­ko yra su­si­ju­si su vers­li­nin­ko ir po­li­ti­ko Jev­he­no Ščer­ba­nio nu­žu­dy­mu.

10

tūkst.

dar­buo­to­jų įvai­rio­ se ša­ly­se ke­ti­na at­ leis­ti nuo­sto­lių pa­ ti­rian­ti Suo­mi­jos bend­ro­vė „No­kia“.

Kal­ba apie tai­ką, bet tie­kia gink­lus Tarp­tau­ti­nė bend­ruo­me­nė gar­siai rei­ka­ lau­ja su­stab­dy­ti krau­jo lie­ji­mą Si­ri­jo­je, bet pa­slap­čia gink­luo­ja abi konf­lik­to pu­ses. Gink­lai ke­liau­ja per Tur­ki­ją

Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos laik­raš­tis „The In­de­pen­dent“ iš­siaiš­ki­no, kad Si­ri­jos opo­zi­ci­jos ko­vo­to­jai – Lais­vo­sios Si­ri­jos ar­mi­ja (LSA) – ga­vo gink­luo­tės iš dvie­jų Per­si­jos įlan­kos ša­lių ir kad tie gink­lai at­ ke­lia­vo per Tur­ki­ją. Šią in­for­ma­ci­ją lei­di­niui pa­tvir­ ti­no An­ka­ro­je re­zi­duo­jan­tis Va­ka­rų dip­lo­ma­tas, ne­no­rė­jęs skelb­ti sa­vo pa­var­dės. Pa­sak jo, sunk­ve­ži­miai be ski­ria­mų­jų ženk­lų va­žia­vo prie sie­nos ir per­da­vė kro­vi­nius su­ki­ lė­liams. Ano­ni­mi­niai šal­ti­niai Si­ri­ jos su­ki­lė­lių gre­to­se taip pat pra­ne­ šė, kad maž­daug prieš tris sa­vai­tes ga­vo ke­lias siun­tas su ka­laš­ni­ko­vo au­to­ma­tais, BKC kul­kos­vai­džiais, gra­nats­vai­džiais ir prieš­tan­ki­niais gink­lais.

se sklan­dan­čius gan­dus, kad JAV ir Ru­si­jos prieš­ta­ra­vi­mai yra ap­si­ mes­ti­niai, o iš tik­rų­jų šios dvi ša­lys jau se­niai su­si­ta­rė, jog ka­ri­nės in­ ter­ven­ci­jos į Si­ri­ją ne­bus. Prie ak­ la­vie­tės esą pri­ve­dė anks­tes­ni su­si­ ta­ri­mai dėl Li­bi­jos ir bai­mė dėl to, kuo virs Si­ri­ja žlu­gus B.al As­sa­do re­ži­mui.

Riya­das Had­da­das:

Mū­sų drau­gai Ru­si­jo­ je pa­de­da mums su­ stab­dy­ti ga­li­mą NA­TO bom­bar­da­vi­mą. Tai su­tei­kia mums ga­ li­my­bę ir lai­ko įvyk­ dy­ti re­for­mas.

Abi­pu­siai kal­ti­ni­mai

Iki šiol su­ki­lė­liams pa­vyk­da­vo gau­ti tik ne­di­de­lį skai­čių kont­ra­ban­di­nių gink­lų, pirk­tų juo­do­jo­je rin­ko­je. Jie bu­vo ga­be­na­mi iš Tur­ki­jos pie­ti­nės Cha­ta­jaus pro­vin­ci­jos į Si­ri­jos Id­li­ bo pro­vin­ci­ją. Si­ri­jos ka­riuo­me­nės gink­luo­tė ge­ro­kai pra­na­šes­nė. Ma­ ža to, Va­ka­rų dip­lo­ma­tai ti­ki­na, jog Bas­ha­ro al As­sa­do re­ži­mui gink­lus tie­kia Ru­si­ja ir Ira­nas. JAV vals­ty­bės sek­re­to­rė Hil­la­ ry Clin­ton šią sa­vai­tę ap­kal­ti­no Mask­vą tie­kiant Da­mas­kui ko­vi­ nius sraig­tas­par­nius. Politikė pri­ dū­rė, kad to­kie Ru­si­jos veiks­mai „dra­ma­tiš­kai es­ka­luo­ja konf­lik­tą“. Mask­va ka­te­go­riš­kai pa­nei­gė Va­ šing­to­no kal­ti­ni­mus ir ti­ki­no, kad tiek­da­ma Si­ri­jai gink­luo­tę ne­pa­ žei­džia jo­kių tarp­tau­ti­nių su­tar­čių. „Mes da­bar bai­gia­me vyk­dy­ti se­ niai pa­si­ra­šy­tus ir ap­mo­kė­tus kont­ rak­tus. Vi­si tie kont­rak­tai su­si­ję tik su prieš­lėk­tu­vi­nės gy­ny­bos prie­mo­ nė­mis“, – paaiš­ki­no Ru­si­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nist­ras Ser­ge­jus Lav­ro­vas. Po­li­ti­kas ne­li­ko sko­lin­gas ir taip pat pa­žė­rė kal­ti­ni­mų: „Mes ne­tie­ kia­me nei į Si­ri­ją, nei į jo­kią ki­tą ša­lį prie­mo­nių, ku­rios nau­do­ja­mos ko­vo­je su tai­kiais de­monst­ran­tais. Skir­tin­gai nei pa­čios Jung­ti­nės Vals­ti­jos, ku­rios į šį re­gio­ną re­gu­ lia­riai tie­kia to­kias spe­cia­lią­sias prie­mo­nes. Štai ne­se­niai jų bu­ vo pri­sta­ty­ta į vie­ną Per­si­jos įlan­ kos ša­lį, bet ame­ri­kie­čiai kaž­ko­dėl ma­no, kad taip ir tu­ri bū­ti.“ Gin­čai – tik akių dū­mi­mas?

Ita­li­jos laik­raš­tis „La Stam­pa“ ra­šo apie Jung­ti­nių Tau­tų ko­ri­do­riuo­

Re­mian­tis šiais gan­dais, Ru­si­ja anks­čiau pa­da­rė nuo­lai­dų dėl Li­ bi­jos, ku­ri bu­vo vie­na silp­niau­sių gran­džių jos re­gio­ni­nė­se są­jun­go­ se, bet iš­si­rei­ka­la­vo ga­ran­ti­ją, kad jė­ga ne­bus nau­do­ja­ma prieš Da­ mas­ką. Bet ir Va­ka­rai tu­ri pa­grin­do ne­ri­mau­ti. Si­ri­jos opo­zi­ci­ja yra su­ si­skal­džiu­si, to­dėl žlu­gus B.al As­ sa­do re­ži­mui Si­ri­ja ga­li tap­ti juo­dą­ ja sky­le ir te­ro­ris­tų ro­ju­mi. Si­ri­ja įžvel­gia są­moks­lą

Konf­lik­tas Si­ri­jo­je trun­ka jau 15 mė­ne­sių, per šį lai­ką, Jung­ti­nių Tau­tų duo­me­ni­mis, žu­vo ma­žiau­ siai 10 tūkst. žmo­nų. Žmo­gaus tei­ sių or­ga­ni­za­ci­ja „Sy­rian Ob­ser­va­ to­ry for Hu­man Rights“ nu­ro­do dar di­des­nį ir tiks­les­nį skai­čių – 14 476. Tarp žu­vu­sių­jų yra 10 117 ci­vi­lių, 3552 ka­riai ir 807 ka­riuo­ me­nės de­zer­ty­rai. Va­ka­rų dip­lo­ma­tai įspė­ja, kad pa­ dė­tis kas­dien blo­gė­ja ir kad konf­lik­ tas jau vir­to tik­ru pi­lie­ti­niu ka­ru. „Jei­gu tai, kad tos pa­čios ša­lies gy­ven­to­jų gru­pės vis la­biau su­si­ prie­ši­na ir žu­do vie­ni ki­tus, nė­ra pi­ lie­ti­nis ka­ras, tuo­met mes ne­ga­li­me įver­tin­ti to, kas vyks­ta“, – tre­čia­ die­nį sa­kė Pran­cū­zi­jos už­sie­nio rei­ ka­lų mi­nist­ras Lau­rent’as Fa­biu­sas. Ta­čiau Si­ri­jos am­ba­sa­do­rius Ru­si­ jo­je Riya­das Had­da­das tvir­ti­no, kad pi­lie­ti­nį ka­rą su­gal­vo­jo pa­tys Va­ka­ rai. Anot jo, Si­ri­ja ta­po ma­si­nio te­ ro­ris­tų puo­li­mo tai­ki­niu. „Už jo sto­vi stam­biau­sios pa­sau­ lio vals­ty­bės, jos ski­ria di­de­lius pi­

„„Ver­ti­ni­mai: Va­ka­rai įvy­kius Si­ri­jo­je va­di­na pi­lie­ti­niu ka­ru, o Da­mas­kas – or­ga­ni­zuo­tu te­ro­ris­tų puo­li­mu, su

ku­riuo su­si­ju­sios di­džiau­sios pa­sau­lio vals­ty­bės. 

ni­gus, kad įgy­ven­din­tų sa­vo pla­ną. Si­ri­jos liau­dis nu­spren­dė prie­šin­tis šiam są­moks­lui. Jie (Va­ka­rai – red. pa­st.) kal­ba apie pi­lie­ti­nį ka­rą, bet jis yra tik jų gal­vo­se“, – ti­ki­no dip­ lo­ma­tas. Anot jo, gink­luo­tos gru­puo­tės tik ak­ty­va­vo sa­vo veiks­mus po to, kai Si­ri­ja su­ti­ko lai­ky­tis Jung­ti­nių Tau­tų ir Ara­bų ly­gos spe­cia­lio­jo pa­siun­ti­nio Ko­fi An­na­no pa­siū­ly­ to tai­kos pla­no.

Pa­de­da spaus­din­ti pi­ni­gus

R.Had­da­das taip pat pa­nei­gė Va­ šing­to­no kal­ti­ni­mus, kad Mask­ va tie­kia Da­mas­kui ko­vi­nius sraig­ tas­par­n ius. „Ru­s i­ja par­d uo­d a Si­ri­jai gink­luo­tę pa­gal kont­rak­ tus, pa­si­ra­šy­tus prieš daug me­tų. Šiai gink­luo­tei ne­tai­ko­mos san­k­ ci­jos, ji ne­prieš­ta­rau­ja Jung­ti­nių Tau­tų įsta­tams. Tai yra gink­luo­ tė, skir­ta oro gy­ny­bai. Mū­sų drau­ gai Ru­si­jo­je pa­de­da mums su­stab­

AFP nuo­tr.

dy­ti ga­li­mą NA­TO bom­bar­da­vi­mą. Tai su­tei­kia mums ga­li­my­bę ir lai­ ko įvyk­dy­ti re­for­mas“, – dės­tė Si­ ri­jos am­ba­sa­do­rius. Dip­lo­ma­tas pri­dū­rė, kad Ru­si­ja pa­de­da Si­ri­jai ir ki­tais bū­dais, taip pat spaus­din­ti pi­ni­gus. Si­ri­ja pri­vers­ta tai da­ry­ti, nes gink­luo­tas konf­lik­tas ir Va­ka­rų skir­tos san­kci­jos įstū­mė ša­lį į la­bai su­dė­tin­gą eko­no­mi­nę pa­dė­tį. BNS, BBC, „Reu­ters“ inf.

Ar Jungtinės Valstijos ga­lė­tų nu­žu­dy­ti B.al As­sa­dą? To­kį ne­ma­lo­nų sce­na­ri­jų ap­svars­ tęs JAV lei­di­nio „The Dai­ly Beast“ ap­žval­gi­nin­kas Pe­te­ris Bei­nar­tas da­ro iš­va­dą: tai įma­no­ma.

Niu­jor­ko uni­ver­si­te­to žur­na­lis­ti­ kos ir po­li­ti­kos moks­lų pro­fe­so­ rius ad­junk­tas pri­sta­to ar­gu­men­ tus prieš šią idė­ją, bet tuoj pat pa­nei­gia juos vie­ną po ki­to. Gal­būt Jung­ti­nėms Vals­ti­joms ne­de­rė­tų už­siim­ti su­pla­nuo­to­mis žmog­žu­dys­tė­mis? Bet praė­ju­sią sa­ vai­tę JAV ne­pi­lo­tuo­ja­mas lėk­tu­vas lik­vi­da­vo aukš­tą „Al Qae­dos“ vei­ kė­ją Abu Ya­hya al Li­bi. Aiš­ku, jis pri­klau­sė tink­lui, ku­ris sie­kia žu­dy­ti ame­ri­kie­čius, o Bas­ha­ras al As­sa­das žu­do sa­vo žmo­nes. Bet Va­šing­to­nas ne kar­tą yra pa­ro­dęs, kad yra pa­si­ ren­gęs gink­lu stab­dy­ti ki­tų vals­ty­ bių smur­tą prieš sa­vo žmo­nes. Taip nu­ti­ko Bos­ni­jo­je 1995 m., Ko­so­ve 1999 m., Li­bi­jo­je 2011 m.

Nors Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se ga­ lio­ja pre­zi­den­to įsa­ky­mas, drau­ džian­tis kė­sin­tis į ki­tų vals­ty­bių va­do­vus, Va­šing­to­nas ne vi­sa­ da jo lai­ko­si. Šal­to­jo ka­ro me­tais JAV pa­dė­jo or­ga­ni­zuo­ti per­vers­ mus, ku­rie bai­gė­si Pie­tų Viet­na­ mo va­do­vo Ngô Đình Diê­mo ir Či­ lės pre­zi­den­to Sal­va­do­ro Al­len­de’s mir­ti­mi. Geor­ge’o W.Bus­ho ad­mi­ nist­ra­ci­ja 2003 m. pra­dė­jo ka­rą Ira­ke siek­da­ma lik­vi­duo­ti Sad­da­ mą Hus­sei­ną. Ir nors JAV tie­sio­ giai ne­pri­si­dė­jo prie Muam­ma­ro al Gad­da­fi mir­ties praė­ju­sį ru­de­ nį, tai bu­vo nu­ma­no­mas, o gal­būt ir trokš­ta­mas Va­šing­to­no ini­ci­ juo­to ka­ro re­zul­ta­tas. O kas, jei­gu už­sie­nio vals­ty­bės ly­de­rio lik­vi­da­vi­mas su­kurs pa­vo­ jin­gą pre­cen­den­tą? Jei­gu JAV nu­ žu­dys B.al As­sa­dą, kas su­stab­dys Si­ri­ją nuo ban­dy­mo nu­žu­dy­ti Ba­ rac­ką Oba­mą?

„Ga­li­ma už­duo­ti tą pa­tį klau­si­ mą apie san­kci­jas, ku­rias tai­ko­me ki­toms ša­lims, ir ka­rus, ku­riuos pra­de­da­me, – pa­ts at­sa­kė P.Bei­ nar­tas. – JAV ki­tų vals­ty­bių su­ ve­re­ni­te­tą pa­žei­džia įvai­riau­siais bū­dais. Ir prie­žas­tis, ko­dėl jos ne­ siel­gia taip pat su mu­mis, yra ne pre­ce­den­to ne­bu­vi­mas, o ga­lios sto­ka.“ „Leis­ki­te paaiš­kin­ti: aš ne­siū­ lau nu­žu­dy­ti B.al As­sa­do. <...> Aš klau­siu, kiek to­li mes pa­si­ry­ žę nuei­ti iš­kel­da­mi JAV sau­gu­mo in­te­re­sus ir hu­ma­ni­ta­ri­nius idea­ lus aukš­čiau vals­ty­bių su­ve­re­ni­ te­to ir tarp­tau­ti­nės tei­sės. At­ siž­vel­gus į tai, kaip to­li Ame­ri­ka pa­žen­gė šia kryp­ti­mi per pa­sta­ ruo­sius me­tus, ban­dy­mas nu­žu­ dy­ti B.al As­sa­dą vi­siš­kai neat­ro­do ra­di­ka­lus“, – re­ziu­ma­vo P.Bei­ nar­tas. „The Dai­ly Beast“ inf.


10

penktADIENIS, birželio 15, 2012

sportas

„Ber­tas van Mar­wij­ kas ga­li ieš­ko­tis ki­ to dar­bo, tik ne su eli­to ko­man­do­ mis“, – pa­reiš­kė Ny­ der­lan­dų spor­to sa­ vait­raš­tis „NUS­port“, kai „oran­ži­niai“ pa­ sau­lio vi­ce­čem­pio­ nai pra­lai­mė­jo ant­ rą­sias „Eu­ro 2012“ fi­ na­lo tur­ny­ro rung­ ty­nes.

Sta­tis­ti­ka „„B grupė

Danija–Portugalija 2:3 (1:2). Lvo­ vas, 31 840 žiū­ro­v ų. Įvar­č iai: Nick­ las Bendt­ne­r is (41 ir 80 min.)/Pe­ pe (24 min.), Hel­d e­r is Pos­t i­g a (36 min.), Sil­vest­re’as Va­re­l a (87 min.). Vokietija–Olandija 2:1 (2:0). Char­ko­v as, 38 633 žiū­ro­v ai. Įvar­ čiai: Ma­r io Go­m e­z as (24 ir 38 min.)/Robinas van Per­s ie’s (73 min.). Komanda

1. Vo­kie­ti­ja 2. Por­tu­ga­li­ja 3. Da­ni­ja 4. Olan­di­ja

Perg.

Lyg.

Pral.

Įv.

Tšk.

2 1 1 0

0 0 0 0

0 1 1 2

3:1 3:3 3:3 1:3

6 3 3 0

Kas, kur, ka­da? „„Be­jė­giš­ku­mas: Ny­der­lan­dų rink­ti­nės gy­nė­jui J.Hei­tin­gai (oran­ži­nė ap­ran­ga) be­li­ko tik ap­rėk­ti du įvar­čius

įmu­šu­sį vo­kie­tį M.Go­me­zą.

„„Šian­dien D gru­pė­je

Pa­sau­lio vi­ce­čem­pio­nai jau ieš­ko at­pir­ki­mo ožių

19 val. Do­nec­ke: Uk­rai­na – Pran­ cū­z i­ja, 21.45 val. Ki­je­ve: Šve­d i­ja – Ang­li­ja. „„Ry­toj A gru­pė­je

21.45 val. Vroc­la­ve: Če­k i­ja – Len­ ki­ja, 21.45 val. Var­šu­vo­je: Grai­k i­ja – Ru­si­ja.

Vil­tys dar gy­vos

Vie­na fa­vo­ri­čių Ny­der­lan­dų rink­ ti­nė, B gru­pė­je 0:1 nu­si­lei­du­si da­ nams ir 1:2 – vo­kie­čiams, su­komp­ li­ka­vo sa­vo ga­li­my­bes pra­si­brau­ti į ket­virt­fi­na­lį, bet vil­čių te­be­tu­ri. Tre­čia­ja­me tu­re bir­že­lio 17-ąją olan­dai pri­va­lės ne ma­žes­niu nei dvie­jų įvar­čių skir­tu­mu įveik­ ti por­­tu­ga­lus ir ti­kė­tis, kad Vo­kie­ ti­jos ko­man­da par­klup­dys Da­ni­jos eki­pą, tik tuo­met „oran­ži­niai“ ga­ lės to­liau tęs­ti ko­vą. Prie­šin­gu at­ve­ju Ny­der­lan­dų vie­nuo­li­kės stra­te­gui B. van Mar­ wij­kui nau­jo dar­bo tik­riau­siai teks ieš­ko­ti ne­tgi ne sa­vo ša­ly­je. „Taip pra­stai mū­sų rink­ti­nė ne­ žai­dė dau­giau nei 25 me­tus“, – tvir­ti­no olan­dų dien­raš­tis „AD Sport­we­reld“, o „NUS­port“ ne­vy­ nio­jo nuo­mo­nės į va­tą – jau pa­siū­lė B. van Mar­wij­kui at­si­sta­ty­din­ti. Drus­kos olan­d ams ant žaiz­ dų už­barstė ir le­gen­di­nis Vo­kie­ ti­jos fut­bo­lo var­ti­nin­kas Oli­ve­ris Kah­nas.

„„Iš­ly­gos: C.Ro­nal­do (viduryje) kol kas neį­mu­šė nė vie­no įvar­čio, bet tu­

ri ar­gu­men­tų paaiš­kin­ti, ko­dėl taip yra.

„Ny­der­lan­dų rink­ti­nė? Tai ne ko­man­da. Šie­met pa­grin­di­nė­je su­dė­ty­je yra žai­dė­jų, ku­rių ge­riau­ si me­tai – jau praei­ty­je, bet jie vis dar jau­čia­si ne­pa­kei­čia­mi“, – rė­žė vo­kie­tis. Sau­gui niež­ti na­gai

Sa­vo žai­di­mu ne­pa­ten­kin­ti ir pa­ tys Ny­der­lan­dų fut­bo­li­nin­kai. Kai

„Reu­ters“ nuo­tr.

ku­rių iš jų at­vi­ru­mas lei­džia įtar­ti, kad rink­ti­nę ka­muo­ja vi­daus pro­ ble­mos. Kai sau­gas Ra­fae­lis van der Vaar­ tas pa­reiš­kė, kad jam ne­pa­tin­ka at­ sar­gi­nio vaid­muo, jo ko­le­ga Wes­ley Sneij­de­ris įnir­šo. „Me­tas at­s i­sa­k y­t i to­k ių nie­ kin­gų egois­tų. Jei­gu ku­ris nors iš mū­sų pra­dės sa­vi­va­liau­ti, aš pir­ ma­sis pa­ro­dy­siu jam vie­tą. Mums ne­rei­k ia psi­c ho­l o­go, juk esa­m e suau­gę vy­rai. Tiems, ku­rie tu­ ri pro­b le­m ų su ki­tais žai­d ė­jais ar tre­ne­riais, te­gul pa­sa­ko tie­ siai į akis. Bū­tent toks psi­cho­lo­ gi­nis žings­nis mums rei­ka­lin­gas“, – in­ter­viu „The Gar­dian“ kal­bė­jo W.Sneij­de­ris. Vie­ną ki­tą kor­tą at­ver­tė ir į kam­ pą įspeis­tas vy­riau­sia­sis tre­ne­ris B. van Mar­wij­kas. „Ke­li mū­sų žai­dė­jai šiuo me­ tu – ne ge­riau­sios spor­ti­nės for­ mos. Per ma­čą su vo­kie­čiais Ib­ra­ hi­mas Afel­lay ir Ar­je­nas Rob­be­nas, ne­pai­sant jų grei­čio, be­veik ne­kė­ lė grės­mės var­žo­vų var­tams“, – dien­raš­čiui „De Te­leg­raaf“ pri­pa­ ži­no stra­te­gas. Ly­de­rį pa­va­di­no gra­žuo­le

O.Kah­nas įgė­lė ir Por­tu­ga­li­jos vie­ nuo­li­kės žvaigž­dei Cris­tia­no Ro­ nal­do, per dra­ma­tiš­ką dvi­ko­vą su da­nais ga­lė­ju­sio įmuš­ti ma­žiau­siai du įvar­čius, bet ne­rea­li­za­vu­siam dė­kin­gų pro­gų.

„„Azartas: vakar italai ir kroatai kovėsi net sėdėdami ir klūpodami.

„Se­no­kai ma­čiau taip blo­gai žai­ džian­tį C.Ro­nal­do. Jis ga­li blyks­te­lė­ ti efek­tin­gais fo­ku­sais su ka­muo­liu, bet šia­me čem­pio­na­te kol kas el­gia­si it aikš­tin­ga gra­žuo­lė“, – tei­gė bu­vęs „Die Manns­chaft“ ly­de­ris. „Su­tik­čiau neį­muš­ti nė vie­no įvar­čio, jei­gu tai pa­dė­tų Por­tu­ga­ li­jos ko­man­dai lai­mė­ti Eu­ro­pos čem­pio­na­tą“, – ne­tie­sio­giai at­si­ kir­to C.Ro­nal­do.

Nuomonės Portugalija–Danija 3:2.

Cris­tia­no Ro­nal­do

Por­tu­ga­li­jos rink­ti­nės puo­lė­jas

Tu­rint gal­vo­je, kiek man bu­vo pui­ kių pro­gų įmuš­ti įvar­tį, ga­lė­jau su­ žais­ti ir ge­riau. Vis dėl­to svar­biau­ sia – ko­man­dos per­ga­lė. Mū­sų ar­ti­ miau­sias tiks­las – ket­virt­fin ­ a­lis.

Mor­te­nas Ol­se­nas

Gė­jų te­ma – ta­bu

Va­kar ant­ro­jo tu­ro rung­ty­nes žai­dė C gru­pės eki­pos. Pir­miau­sia Poz­ na­nė­je su­si­ti­ko Ita­li­jos ir Kroa­ti­jos fut­bo­li­nin­kai. Lygiosios 1:1. Įvarčius įmušė An­ drea Pirlo (39 min.) ir Mario Man­ džukičius (72 min.). Prieš dvi­ko­vą per tre­ni­ruo­tę trau­mą pa­ty­rė ita­lų eki­pos gy­nė­jas Ig­na­zio Aba­te – po su­si­dū­ri­mo su sau­gu An­to­nio No­ce­ri­no te­ko pen­ kio­mis siū­lė­mis su­siū­ti an­ta­kį. Ne­ti­kė­tą dis­ku­si­ją įžie­bė puo­lė­ jas An­to­nio Cas­sa­no. „Ar Ita­li­jos rink­ti­nė­je yra gė­jų? O mū­sų ko­man­dos dra­bu­ži­nė­je? Ti­ kiuo­si, kad ne. Bet ko­kiu at­ve­ju tai – jų pro­ble­mos. Jei­gu pa­sa­ky­čiau at­vi­rai, ką ma­nau šia te­ma, čia kil­ tų chao­sas“, – sa­kė žai­dė­jas, vė­liau at­si­pra­šęs už sa­vo svars­ty­mus, esą nie­ko ne­no­rė­jęs įžeis­ti. Vė­lai va­ka­re Gdans­ke ko­vė­si is­ pa­nai ir ai­riai. KD inf.

Da­ni­jos rink­ti­nės vyr. tre­ne­ris

Di­džiuo­juo­si tuo, kaip šį kar­tą ko­vė­ si ma­no vy­ru­kai, bet iš­leis­ti iš ran­kų ly­gią­sias tuo me­tu, kai ma­čas be­veik pa­si­bai­gęs, – siau­bin­gas da­ly­kas. Vokietija–Olandija 2:1.

Joa­chi­mas Lö­was

Vo­kie­ti­jos rink­ti­nės vyr. tre­ne­ris

Emo­ci­nė įtam­pa bu­vo ne­žmo­niš­ka. Mums bū­ti­nai rei­kė­jo per­ga­lės, ir da­ bar du­rys į ket­virt­fi­na­lį pla­čiai at­ver­ tos. Dau­gu­ma Olan­di­jos ko­man­dos ata­kų bu­vo be idė­jų, kaip pra­lauž­ ti mū­sų gy­ny­bą. Su­si­da­riau įspū­dį, kad po 60 mi­nu­čių ko­vos var­žo­vai ka­pi­tu­lia­vo fi­ziš­kai, o juk rung­ty­nės trun­ka ge­ro­kai il­giau.

Ar­je­nas Rob­be­nas

Nyderlandų rink­ti­nės sau­gas

Mes ne­tau­pė­me jė­gų, bet kar­tais at­ ro­dė, kad mū­sų ko­man­dos žai­di­mas ne­tin­ka­mai or­ga­ni­zuo­tas – vi­sos gran­ dys sto­ko­jo tar­pu­sa­vio su­pra­ti­mo. Vo­ kie­čiai tuo leng­vai pa­si­nau­do­jo.


11

penktADIENIS, birželio 15, 2012

sportas kaunodiena.lt/naujienos/sportas

Ma­čas su olan­dė­mis – lyg ge­ras ap­ši­li­mas Lie­tu­vos mo­te­rų krep­ši­nio rink­ti­nė sėk­min­gai pra­dė­jo žy­gį į 2013 m. Eu­ro­pos čem­pio­na­to fi­na­lo tur­ny­rą – pir­mo­sio­se at­ran­ kos C gru­pės rung­ty­nė­se Kau­ne 88:47 su­triuš­ki­no Ny­der­lan­dų ko­man­dą. Man­tas Stan­ke­vi­čius m.stankevicius@diena.lt

„Kiek­vie­na­me epi­zo­de su­ge­bė­jo ką nors ge­ro nu­veik­ti vi­sos krep­ši­nin­ kės. To­dėl, no­rint iš­skir­ti ge­riau­ sią­ją, rei­kė­tų įvar­dy­ti vi­sas“, – po rung­ty­nių kal­bė­jo Lie­tu­vos eki­pos vy­riau­sia­sis rink­ti­nės tre­ne­ris Al­ gir­das Pau­laus­kas. Vis dėl­to stra­te­gas pa­brė­žė, kad pui­kiai pa­si­ro­dė Sand­ra Lin­ke­vi­ čie­nė ir Eg­lė Šul­čiū­tė, at­vy­ku­sios į ko­man­dą iki at­ran­kos var­žy­bų li­kus vos ke­lioms die­noms. „La­bai ge­rai žai­dė krep­ši­nin­kės, ku­rios ma­žiau­ siai tre­ni­ra­vo­si su rink­ti­ne, o tos, ku­rios tre­ni­ra­vo­si, da­ro pa­žan­ gą, ta­čiau vis dar kar­to­ja tas pa­čias klai­das“, – tei­gė A.Pau­laus­kas. Ny­der­lan­dų rink­ti­nės vy­riau­sia­sis tre­ne­ris Mein­der­tas van Vee­nas bu­ vo nu­si­vy­lęs sa­vo auk­lė­ti­nių pa­si­ro­ dy­mu. „Ma­niau, kad esa­me pa­žen­ gę į prie­kį. De­ja... Lie­tu­vo­je žai­dė­me prieš dve­jus me­tus, ta­da re­zul­ta­tas bu­vo pa­na­šus“, – kal­bė­jo olan­das. Vi­du­rio puo­lė­ja Gin­ta­rė Pet­ro­ny­

tė džiau­gė­si, kad rink­ti­nė žai­dė ko­ man­di­nį krep­ši­nį. „Bu­vo­me nu­si­tei­ ku­sios ko­vo­ti nuo pir­mų­jų mi­nu­čių, ne­jau­tė­me star­to jau­du­lio, ko­vė­mės drą­siai“, – sa­kė re­zul­ta­ty­viau­sia Lie­tu­vos eki­pos krep­ši­nin­kė. Gy­nė­ja Ma­ri­na So­lo­po­va tvir­ti­ no, kad jau­na ko­man­da to­bu­lė­ja ir ge­ri­na žai­di­mą.

La­bai ge­rai žai­dė krep­ši­nin­kės, ku­ rios ma­žiau­siai tre­ ni­ra­vo­si su rink­ti­ne. „Pri­si­mi­nus pir­mą­sias drau­giš­kas rung­ty­nes su bal­ta­ru­sė­mis, da­bar – ki­toks vaiz­das. Ga­li­ma sa­ky­ti, per dvi­ko­vą su olan­dė­mis tik ap­ši­lo­me ko­jas. Ki­tą ma­čą žai­si­me dar už­tik­ rin­čiau“, – tei­gė M.So­lo­po­va. Bir­že­lio 16-ąją lie­tu­vės sve­čiuo­ se su­si­tiks su Slo­vė­ni­jos rink­ti­ne, ku­ri 63:59 iš­vy­ko­je įvei­kė Bel­gi­jos ko­man­dą.

Sta­tis­ti­ka Lietuva–Olandija 88:47 (17:14, 32:8, 19:21, 20:4). Kau­no spor­to ha­lė, 300 žiū­ro­vų. G.Pet­ro­ny­tė 14 taš­kų (13 at­ ko­vo­tų ka­muo­lių, 5 blo­kuo­ti me­ti­ mai), G.Pau­gai­tė 13, S.Lin­ke­vi­čie­nė 12, G.Gut­kaus­kai­tė 11, M.So­lo­po­va (4 re­zul­ta­ty­vūs per­da­vi­mai, 4 klai­ dos), K.Veng­ry­tė (5 pe­rim­ti ka­muo­ liai) bei K.Na­cic­kai­tė po 10, E.Šul­ čiū­tė 8/L.Kooij (15 tšk.), Nao­mi Hal­ man (8 tšk.) bei Anouk Bies­ters (7 taš­kai).

Re­zul­ta­tai A gru­p ė­j e Ukraina–Portugalija 92:38, Baltarusija–Vengrija 51:47, B gru­pė­je Estija–Šveicarija 58:62, Juodkalnija–Serbija 85:68, D gru­ pė­je Rumunija–Švedija 66:59, Is­ panija–Bulgarija 64:48.

„„Pra­na­šu­mas: lie­tu­vių gy­ny­bos už­tva­ros olan­dėms (oran­ži­nė ap­ran­ga) bu­vo per sun­kios.

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

„„Lan­ky­to­jai: V.Ro­ma­no­vas ir S.Fe­do­to­vas už­su­ko pas rea­bi­li­ta­ci­ją

at­lie­kan­tį žai­dė­ją D.Temp­le­to­ną.

Kad­ras iš fil­mo

„Šir­džių“ gy­ve­ni­mas – toks, koks yra iš tik­rų­jų Lie­tu­vos spor­to do­ku­men­ti­kos is­ to­ri­jo­je – nau­jas pus­la­pis: jį at­ver­ tė tri­jų da­lių fil­mas „Šir­džių“ gel­ bė­to­jas – Ka­ra­liaus Ar­tū­ro sos­ te“, pa­sa­ko­jan­tis apie lie­tu­viš­ką­ jį Edin­bur­go „Hearts“ klu­bą.

Lie­tu­vos vers­li­nin­ko Vla­di­mi­ro Ro­ma­no­vo glo­bo­ja­mas „Hearts“ (liet. – „Šir­dys“), sa­vo gre­to­se tu­ rin­tis lie­tu­vius Ma­rių Ža­liū­ką bei Ar­vy­dą No­vi­ko­vą, šį se­zo­ną aš­ tun­tą kar­tą per sa­vo is­to­ri­ją iš­ko­ vo­jo Ško­ti­jos fut­bo­lo tau­rę ir pel­nė ke­lia­la­pį į Eu­ro­pos fut­bo­lo ly­gą. Šio­mis die­no­mis Lie­tu­vos spor­ to ka­na­lo „Sport1“ ro­do­mas do­ ku­men­ti­nis fil­mas – ne vien apie „Šir­džių“ per­ga­les bei efek­tin­gus įvar­čius. Pa­sak sce­na­ri­jaus au­to­riaus, ži­ no­mo spor­to žur­na­lis­to Vi­do Ma­ čiu­lio, tai – žvilgs­nis į klu­bą iš vi­ daus, be su­bjek­ty­vių ko­men­ta­rų iš ša­lies, ta­čiau – pa­čių „Hearts“ va­do­vų, ak­ci­nin­kų, dar­buo­to­jų, fut­bo­li­nin­kų, tre­ne­rių bei sir­ga­ lių aki­mis. Tri­jų da­lių („Ge­ra­no­riš­ku­mas ir tei­sin­gu­mas“, „Kuo ti­ki – toks ir esi“, „Te­bus kiek­vie­nas žings­nis – ke­lio­nės pa­bai­ga“) juos­tos mo­to – V.Ro­ma­no­vo at­sa­ky­mas į klau­si­ mą, kas sun­kiau: įkop­ti į Ka­ra­liaus Ar­tū­ro sos­tu va­di­na­mą kal­ną ar pa­siek­ti per­ga­lę su „Hearts“? „Sun­kiau­sia – ne­pra­ras­ti ti­kė­ji­ mo, kad esi tei­sus ir ga­liau­siai lai­ mė­si“, – at­sa­kė „Šir­džių“ gel­bė­ to­jas, pe­rė­męs klu­bą sunk­me­čiu ir tvir­tai pa­sta­tęs ant ko­jų. Tai pa­tvir­ti­no ir pa­tys ško­tai. „Kai klu­bo šei­mi­nin­ku ta­po po­nas V.Ro­ma­no­vas, rei­ka­lai pa­ kry­po į ge­rą­ją pu­sę, ko­man­da su­ stip­rė­jo. Be to, jis iš­sau­go­jo mums

bran­gų „Ty­ne­cast­le“ sta­dio­ną“, – fil­me sa­kė ži­la­gal­vė ak­ci­nin­kė Ma­ry Thomp­son. „Jis pir­ma­sis at­vi­rai pra­bi­lo apie Ško­ti­jos fut­bo­lo ma­fi­ją“, – pa­brė­žė ki­tas ak­ci­nin­kas Tom­ my Hal­las. „Jei ne V.Ro­ma­no­vas, mes „He­ arts“ jau ne­tu­rė­tu­me“, – pa­brė­ žė ke­li edin­bur­gie­čiai fut­bo­lo mė­ gė­jai. Min­ti­mis apie „Hearts“ taip pat da­li­jo­si klu­bo val­dy­bos bei di­rek­to­rių ta­ry­bos na­riai Da­vi­das Sout­her­nas, Ser­ge­jus Fe­do­to­vas, Vi­ta­li­jus Va­si­liaus­kas, bu­vę tre­ ne­riai Ji­mas Jef­fe­ries ir Ar­tū­ras Ra­moš­ka, ko­man­dos ka­pi­to­nas M.Ža­liū­kas, žai­dė­jai A.No­vi­ko­ vas, Ru­dis Ška­ce­lis, bu­vęs var­ti­ nin­kas Ma­ria­nas Kel­lo. Fil­mo „Šir­džių“ gel­bė­to­jas – Ka­ra­liaus Ar­tū­ro sos­te“ kū­rė­jai – pir­mie­ji, su ka­me­ra už­su­kę į klu­bo už­ku­li­sius, kur pa­ša­lie­čiai neį­lei­ džia­mi: tai – dis­ku­si­jos „Hearts“ ak­ci­nin­kų su­si­rin­ki­me, pa­si­ta­ri­ mai tre­ne­rių šta­be, V.Ro­ma­no­ vo po­kal­biai su žai­dė­jais akis į akį ir dra­bu­ži­nė­je po var­žy­bų ar gy­ dy­to­jo Ro­bo Mars­hal­lo ka­bi­ne­te, pa­grin­di­nės ko­man­dos tre­ni­ruo­ čių ar jau­nų­jų edin­bur­gie­čių kas­ die­ny­bė „Hearts“ fut­bo­lo aka­de­ mi­jo­je. „Pa­žin­tis su fut­bo­lo vir­tu­ve iš ar­ti – įdo­mi ir nau­ja pa­tir­tis“, – sa­kė V.Ma­čiu­lis, su­kū­ręs fil­mą su re­ži­sie­riu­mi Kęs­tu­čiu Bra­žiū­nu, ope­ra­to­riu­mi Min­dau­gu Sur­vi­la ir re­por­te­riu Au­gus­ti­nu Pa­ku­liu. Šian­dien 21.15 val. „Sport1“ pa­ ro­dys ant­rą­ją „Šir­džių“ gel­bė­to­ jas – Ka­ra­liaus Ar­tū­ro sos­te“ da­ lį, ry­toj – tre­čią­ją. KD inf.

LTOK veik­lai – ge­ri tarptautinių ekspertų pa­žy­miai „Pui­kus dar­bas!“ – taip po vieš­na­ gės Lie­tu­vos tau­ti­nia­me olim­pi­nia­ me ko­mi­te­te (LTOK) sa­kė Tarp­tau­ ti­nio olim­pi­nio ko­mi­te­to olim­pi­nio (IOC) so­li­da­ru­mo di­rek­to­riaus pa­ va­duo­to­ja Pa­me­la Vi­pond.

IOC ir Eu­ro­pos olim­pi­nių ko­mi­te­tų aso­cia­ci­jos (EOK) de­le­ga­ci­jos ofi­cia­ laus vi­zi­to tiks­las bu­vo at­lik­ti vi­sa­ pu­siš­ką LTOK veik­los ana­li­zę ir pa­ teik­ti įver­ti­ni­mo ra­por­tą pa­gal IOC su­da­ry­tą įver­ti­ni­mo pro­gra­mą. P.Vi­pond ir EOK ad­mi­nist­ra­ci­jos bei fi­nan­sų va­dy­bi­nin­kas Gian­lu­ ca De An­ge­lis su­si­pa­ži­no su LTOK

struk­tū­ra, val­dy­mu, do­mė­jo­si, kaip vyk­do­mos IOC olim­pi­nio so­li­da­ru­ mo pro­gra­mos, kaip pa­nau­do­ja­mi iš olim­pi­nio so­li­da­ru­mo gau­ti pi­ni­ gai, kaip vi­sa LTOK veik­la ati­tin­ka olim­pi­nę char­ti­ją. Sve­čiai daug bend­ra­vo su LTOK pre­zi­den­tu Ar­tū­ru Po­vi­liū­nu, ge­ ne­ra­li­niu sek­re­to­riu­mi Vy­tau­tu Zu­ ber­niu, LTOK už­sie­nio ry­šių di­rek­ to­re Ijo­le Do­mar­kie­ne, ap­žiū­rė­jo LTOK pa­tal­pas, su vi­sais dar­buo­ to­jais su­si­pa­ži­no jų dar­bo vie­to­se, lan­kė­si lo­te­ri­jų fir­mo­je „Oli­fė­ja“. P.Vi­pond ir G. De An­ge­lis dar­bo klau­si­mais bend­ra­vo su LTOK vyk­

do­mo­jo ko­mi­te­to na­riais, ko­mi­si­jų pir­mi­nin­kais. Lie­tu­vos olim­pi­nia­me spor­to cent­re su jo struk­tū­ra, dar­bo kryp­ti­mis su­pa­žin­di­no LOSC di­rek­ to­rius Li­nas Tu­be­lis, apie spor­ti­nin­ kų me­di­ci­ni­nį ap­tar­na­vi­mą, tu­ri­mą įran­gą in­for­ma­vo Lie­tu­vos spor­to me­di­ci­nos cent­ro vy­riau­sia­sis gy­ dy­to­jas Ed­mun­das Šve­das. „Mes ži­no­jo­me, kad Lie­tu­vos olim­pi­nis ko­mi­te­tas tu­ri tvir­tas po­zi­ci­jas ne tik sa­vo ša­ly­je, bet ir vi­so­je Eu­ro­po­je tarp ko­le­gų – kal­ bė­jo P.Vi­pond. – Tai, ką pa­ma­tė­ me ir iš­gir­do­me, dar la­biau su­stip­ ri­no mū­sų tei­gia­mą nuo­mo­nę apie

LTOK veik­lą. Olim­piz­mo idė­jos čia pro­pa­guo­ja­mos nuo pa­čių ma­žiau­ sių, spor­ti­nin­kai pa­laips­niui nuo Eu­ro­pos jau­ni­mo olim­pi­nių fes­ ti­va­lių ug­do­mi iki tik­rų olim­pi­nių žai­dy­nių da­ly­vių. Po­zi­ty­viai LTOK bend­rau­ja su spor­to ša­kų fe­de­ra­ci­ jo­mis.“ G. De An­ge­lis dau­giau do­mė­jo­ si LTOK fi­nan­si­ne veik­la, at­si­skai­ ty­mais. Jis gy­rė griež­tą fi­nan­sų kont­ro­lę, bu­hal­te­ri­nių do­ku­men­tų tvar­ką, LTOK fi­nan­si­nin­kių ir ne­ prik­lau­so­mos au­di­to­rės dar­bus. P.Vi­pond, pa­gy­ru­si, kad lie­tu­ viai ge­rai dir­ba dau­ge­ly­je olim­pi­

nių pro­gra­mų, at­krei­pė dė­me­sį į tai, kad kai kur, pa­vyz­džiui, tre­ ne­rių kva­li­fi­ka­ci­jos kė­li­mo, mai­ nų pro­gra­mo­se mū­siš­kiai at­ro­do van­gūs. „Mū­sų ke­lio­nės tiks­las – ne tik pla­ni­nis pa­tik­ri­ni­mas, bet ir no­ ras pa­si­tar­ti su pa­ty­ru­siais ko­le­go­ mis, ko­kių nau­jų pro­gra­mų rei­kia, kaip ge­riau ir nau­din­giau pa­nau­do­ ti olim­pi­nio so­li­da­ru­mo lė­šas. Mes lau­kė­me ir su­lau­kė­me įdo­mių pa­ siū­ly­mų, ypač gal­vo­jant apie jau­ nuo­sius spor­ti­nin­kus“, – re­ziu­ma­ vo P.Vi­pond. KD, LTOK inf.


12

Penktadienis, Birželio 15, 2012

Daugiau naujienų skaitykite kaunodiena.lt

pramogų

alėja

Jau­ni­mo renginys – už švie­ses­nį Kau­ną San­ta­ko­je šeš­ta­die­nį vyks ren­gi­ nys „Švie­ses­nis Kau­nas“, skir­tas in­te­rak­ty­viam jau­ni­mo užim­tu­ mui ir jau­nų žmo­nių at­skir­čiai ma­žin­ti. Į ren­gi­nį kvie­čia­mi vi­si kau­nie­čiai ir mies­to sve­čiai bei Kau­no glo­bos na­mų auk­lė­ti­niai.

San­ta­kos par­ke vyks ried­len­ čių ir BMX dvi­ra­čių var­žy­ bos, me­no dirb­t u­v ės, šo­kė­jų pa­ s i ­r o ­d y m ­ ai. Jau­niau­sie­ji lan­ ky­to­jai ga­lės pa­si­ džiaug­t i la­b i­r in­t u ir ait­va­rų ga­my­bos pa­mo­ko­mis, o pail­sę nuo ak­ty­vaus lais­va­ lai­kio – šach­ma­tais ir sta­lo žai­di­mais. „My­li­me sa­vo mies­ tą, to­dėl ir nu­spren­dė­ me or­ga­n i­z uo­t i ren­ gi­n į Kau­n o jau­n i­m ui. La­bai džiau­gia­mės ga­ lė­da­mi su­teik­ti pui­kią pro­ gą pa­pra­mo­gau­ti ne tik mies­to jau­ni­mui, bet ir glo­bos na­mų auk­l ė­t i­n iams“, – tei­g ė vie­n as ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­rių Man­tas Li­lei­kis.

Ry­šių kie­me­ly­je die­ną vyks spe­ cia­li pro­gra­ma glo­bos na­mų auk­ lė­ti­niams, o va­ka­re – pro­gra­ma suau­gu­sie­siems, ku­rio­je byt­bok­ so meist­rai var­žy­sis dėl „Gar­ga­ ro“ įsteig­to mik­ro­fo­no su gar­saus at­li­kė­jo DUB FX pa­ra­š u. Ge­ra mu­zi­ka pa­si­ rū­pins Dj Ma­ ma­nia, Deg­ree ir Or­gan-Do­nor bei re­pe­riai Dee & Ka­my. „Mū­sų auk­lė­ti­niai ir mes pa­tys ne­kant­riai lau­ kia­me šeš­ta­die­nio ren­gi­ nio“, – sa­kė vai­kų ge­ro­vės cent­ro „Pas­to­gė“ auk­lė­to­ja Gin­ta­rė Sma­gu­raus­kai­tė. Ren­gi­ny­je ir jiems spe­ cia­liai skir­to­je pro­gra­mo­je da­ly­vaus 50 vai­kų iš Kau­ no mies­to glo­bos na­mų „Pas­to­gė“ ir vai­kų glo­bos na­mų „At­ža­ly­nas“. KD inf.

kas: ren­gi­nys „Švie­ses­nis Kau­nas“ kur: San­ta­ko­je ir Ry­šių mu­zie­jaus kie­me­ly­je. kada: bir­že­lio 16 d., šeš­ta­die­nį, nuo 11.30 val.

pramogualeja@kaunodiena.lt Redaktorius Arūnas Andriuškevičius

Van­ta, rankš­luos­ tis ir ke­pu­rė. Šie pir­ties at­ri­bu­tai pra­ vers sek­ma­die­nį vyk­sian­tiesiems į Rum­šiš­kes, pa­žin­ ti­nį ren­gi­nį – Pir­ ties die­ną, ku­rią vi­si kvie­čia­mi tap­ti ma­ siš­kiau­sio va­no­ji­mo re­kor­do da­ly­viais.

„„Pa­ta­ri­mas: iš­ban­dy­ti pir­tis lan­ky­to­jai bus kvie­čia­mi ne­mo­ka­mai, ta­čiau rei

Sieks va­no­ji­mo re­k Ve­re­ta Ru­pei­kai­tė

v.rupeikaite@kaunodiena.lt

Tre­čius me­tus Lie­tu­vos liau­dies bui­ties mu­zie­ju­je vyk­sian­ti Pir­ties die­na skir­ta ne tik tiems, ku­riems pir­tis – gy­ve­ni­mo bū­das, bet ir lie­ tu­viš­ką ga­ri­nę pir­tį pra­de­dan­tiems pa­žin­ti nau­jo­kams. Pir­ties en­tu­ zias­tus vie­ni­jan­ti Lie­tu­viš­kos pir­ ties bi­čiu­lių drau­gi­ja ža­da šven­tės lan­ky­to­jus pa­le­pin­ti kvap­niu ga­ru, ma­sa­žais, gro­žio pro­ce­dū­ro­mis, svei­kais pir­ties gė­ri­mais. Šven­tė­ je bus ga­li­ma gau­ti ne tik ma­lo­nių

po­jū­čių, bet ir nau­din­gų ži­nių: ka­ da ir kaip riš­ti van­tas, kaip va­no­ ti, kuo šveis­ti kū­ną. Kon­fe­ren­ci­jo­ je pra­ne­šė­jai paaiš­kins, kaip sta­ty­ti mo­li­nę pir­tį, ko­kią mū­ry­ti kros­nį, kaip ga­ri­nė­je su­kur­ti tin­ka­mą mik­ rok­li­ma­tą, koks yra pir­ties vaid­ muo tra­di­ci­nė­je me­di­ci­no­je. Dar prieš tai, kai lan­ky­to­jai bus pa­kvies­ti šil­dy­tis į ga­ri­nu­kes ar ant ma­sa­žuo­to­jų sta­lų, mu­šant būg­nui bus sie­kia­ma ma­siš­kiau­sio va­no­ ji­mo re­kor­do. Prie jo ga­lės pri­si­ jung­ti bet ku­ris van­tą tu­rin­tis ren­ gi­nio lan­ky­to­jas. Ti­ki­ma­si, kad ši

ak­ci­ja bus pri­pa­žin­ta ofi­cia­liu Lie­ tu­vos re­kor­du. Su­ma­ny­to­jai ti­ki­ na, kad toks re­kor­das iki šiol ne­ bu­vo fik­suo­tas nei Lie­tu­vo­je, nei už­sie­ny­je. Or­ga­ni­za­to­riai ra­mi­na, kad re­ kor­do da­ly­viai ne­pa­tirs iš­ban­dy­ mo karš­čiu – bus tel­kia­ma­si po at­ vi­ru dan­gu­mi. Ma­si­nis va­no­ji­mas bus la­biau sim­bo­li­nis, bet ri­tua­ las – dau­giap­ras­mis. „Lie­tu­vo­je pir­tis te­bė­ra vie­ta, ku­rio­je puo­se­lė­ja­mos bend­ruo­ me­nės ver­ty­bės. Dėl to į pir­tį ei­ na­ma su­si­bū­rus drau­gėn, vi­du­je

„„Tiks­las: pir­ties en­tu­zias­tai sie­kia pri­min­ti Lie­tu­vos žmo­nėms, kad eg­zis­tuo­ja ne tik ru­siš­ka ar suo­miš­ka,

bet ir lie­tu­viš­ka pir­tis. 

Lie­tu­viš­kos pir­ties bi­čiu­lių drau­gi­jos nuo­tr.


13

Penktadienis, Birželio 15, 2012

pramogų alėja kaunodiena.lt/naujienos

Pjesė apie pa­leis­tos an­ties ga­lią Ro­ber­ta Ta­raš­ke­vi­čiū­tė Kau­no ma­ža­sis teat­ras pri­sta­to prem­je­rą „Sil­vi­ja“ (rež. Vy­tau­tas Bal­sys) pa­gal ame­ri­kie­čių dra­ ma­tur­go E.Al­bee pje­sę-pro­vo­ka­ ci­ją „Ož­ka, ar­ba kas ta Sil­vi­ja“.

E.Al­bee su­pur­tė teat­ro pa­sau­lį dau­gia­ly­piu žan­ri­niu kū­ri­niu, pa­ lik­da­mas gal­vo­sū­kį ne tik skai­ty­ to­jams, bet ir vi­siems kū­rė­jams, ku­rie mė­gins šią pje­sę pa­sta­ty­ ti sce­no­je. „Dra­ma­tur­gas vie­na vaiz­din­ga me­ta­fo­ra ap­ver­tė aukš­ tyn ko­jo­mis la­biau­siai puo­se­lė­ ja­mas ver­ty­bes: šei­mą, dar­bą ir kar­je­ros aukš­tu­mas“, – pa­ste­bė­ jo prem­je­ros re­ži­sie­rius Vy­tau­tas Bal­sys. Spek­tak­lio pa­grin­di­nis he­ro­jus – pen­kias­de­šimt­me­tį šven­čian­tis, pla­čiai pri­pa­žin­tas ir ger­bia­mas ar­chi­tek­tas Mar­ti­nas Grė­jus (ak­ to­rius Ra­mū­nas Ši­mu­kaus­kas), duo­da­mas in­ter­viu žur­na­lis­tui, sa­vo bi­čiu­liui Ro­sui (ak­to­rius Re­

„„Ana­li­zė: spek­tak­ly­je kal­ba­ma apie su­dė­tin­gus žmo­gaus sie­los vin­

gius, apie tai, kas yra nor­ma­lu ir kas per­žen­gia sai­ko ri­bą.

mi­gi­jus End­riu­kai­tis), ne­ti­kė­tai pa­juo­kau­ja, jog pa­mi­lo ož­ką. To­ kios at­vi­ros, ty­ros, ne­kal­tos bū­ty­ bės sutikti ir tokios mei­lės patirti jam dar ne­te­ko. Žur­na­lis­tas, gel­ bė­da­mas šei­mos re­pu­ta­ci­ją, pa­ ra­šo laiš­ką Mar­ti­no žmo­nai Sti­

vi (ak­to­rė Kris­ti­na Siur­by­tė) ir šis įvy­kis virs­ta tik­ra tar­pu­sa­vio san­ ty­kių griū­ti­mi. Pag­rin­di­nį he­ro­ jų vai­di­nan­tį ak­to­rių Ra­mū­ną Ši­ mu­kaus­ką spek­tak­ly­je la­biau­siai su­do­mi­no žur­na­lis­to pa­leis­to žo­ džio, ar­ba an­ties, ga­lios te­ma. Kaip

to­ji pa­leis­ta žur­na­lis­ti­nė an­tis ga­li su­griau­ti dau­gy­bės žmo­nių gy­ve­ ni­mus, spek­tak­lio at­ve­ju – šei­mą, bei įti­kin­ti ar­ti­miau­sius šei­mos na­rius, drau­gus, kad tai yra tie­sa, kas aki­vaiz­džiai yra ne­są­mo­nė. „Spek­tak­ly­je kal­ba­ma apie žmo­ gaus ne­pa­ži­nu­mą, apie tai, kad iš esmės žmo­nės ne­ga­li su­pras­ti vie­ nas ki­to. Nai­vi iliu­zi­ja, kad mes ži­ no­me, ko ga­li­ma lauk­ti ir ti­kė­tis iš ki­to žmo­gaus, mus ver­čia skau­ džiai pra­re­gė­ti“, – ana­li­za­vo spek­ tak­lį re­ži­sie­rius Vy­tau­tas Bal­sys. Spek­tak­lis taip pat šiuo­lai­kiš­kas sa­vo at­vi­ru­mu, ak­tua­liais teks­tais. Jis kal­ba apie su­dė­tin­gus žmo­gaus sie­los vin­gius, pra­re­gė­ji­mus ir ata­ skai­tą pa­čiam sau, apie tai, kas yra nor­ma­lu ir kas per­žen­gia sai­ko ri­ bą. Tai maiš­tas prieš ste­reo­ti­pus, ta­bu ir mąs­ty­mo šab­lo­nus. kas: spek­tak­lio „Sil­vi­ja“ prem­je­ra. kur: Kau­no ma­ža­ja­me teat­re. kada: bir­že­lio 15 d. 19 val.

kryžiažodis

i­kia at­vyk­ti anksčiau ir už­si­re­gist­ruo­ti.

or­do vi­si vie­ni ki­tus va­no­ja, drau­giš­kai ga­rą pa­vai­ko ir ge­rą dva­sią pa­lai­ko. Po to­kios pir­ties žmo­gus at­si­gau­na ir kū­nu, ir sie­la“, – tra­di­ci­jas, ku­ rias pri­mins sim­bo­li­nis re­kor­das, var­di­jo vie­nas re­kor­do su­ma­ny­to­ jų Sau­lius Tuč­kus. Kaip ir anks­tes­niais me­tais, Pir­ ties die­no­je dalyvaus ne tik Lie­ tu­vos, bet ir už­sie­nio pir­ti­nin­kai. Jie de­monst­ruos įvai­rias va­no­ji­mo tech­ni­kas, paaiš­kins jų ypa­tu­mus. Bus pri­sta­to­ma ori­gi­na­lių pir­ties dra­bu­žių ko­lek­ci­ja. Or­ga­ni­za­to­riai pa­ti­ki­no, kad šven­tės lan­ky­to­jams pro­ce­dū­ros ir ži­nios bus tei­kia­mos ne­mo­ka­mai, rei­kės tik įsi­gy­ti bi­lie­tą į Lie­tu­vos liau­dies bui­ties mu­zie­jaus te­ri­to­ ri­ją. Pir­ties kie­mas bus įreng­tas ato­kia­me gam­tos kam­pe­ly­je prie Pra­vie­nos upe­lio, kur pir­ties mė­ gė­jų ini­cia­ty­va prieš ke­le­rius me­ tus bu­vo at­gai­vin­ta tra­di­ci­nė lie­tu­ viš­ka Dva­ro pir­tis. Be sta­cio­na­rios Dva­ro pir­ties, pa­pil­do­mai veiks mo­bi­liosios pir­ tys, tarp jų ir mil­ži­niš­ka pir­tis, vie­ nu me­tu ga­lin­ti šil­dy­ti be­maž šim­tą žmo­nių. Mil­ži­niš­ką pa­la­pi­nę ši­lu­ ma ir ga­ru ap­rū­pins pie­vo­je iš­kū­ ren­ta di­džiu­lė ak­me­nų krūs­nis. Pir­ties kie­mo priei­go­se veiks pir­ ties reik­me­nų mu­gė, o pir­ties kon­ fe­ren­ci­ja vyks ne­to­lie­se esan­čia­me Klo­ji­mo teat­re. kas: pra­mo­gi­nė-pa­žin­ti­nė šven­tė „Pir­ties die­na“. kur: Rum­šiš­kėse, Lie­tu­vos liau­dies bui­ties mu­zie­juje. kada: bir­že­lio 17 d. 11 val.

Šią savaitę laimėkite Susan Elizabeth Phillips knygą „Ledi, būkit gerutė“. Ledi Ema Vels-Finč, Šventosios Gertrūdos mokyklos direktorė, supranta, kad tėra vienintelis būdas išsikapstyti iš nemalonios padėties, į kurią ją įstūmė vienas anglų hercogas. Jai tiesiog būtina susigadinti pasibjaurėtinai nepriekaištingą reputaciją. Bet kur tai padarysi vos per dvi savaites? Žinoma, tik Teksaso valstijoje, tik bebaimių kaubojų krašte! O čia likimas lyg tyčia pamėtėja garsų golfo žaidėją ir plevėsą Kenį Trevelerį, kuris idealiai tinka žavaus meilužio vaidmeniui. Visa bėda, kad dabar jis negali veltis į jokias intrigas – nuo to priklauso karjera...

Kryžiažodį parengė „Oho“ redakcija.

Teisingus atsakymus galima pateikti iki penktadienio 18 val. 1. Frazę siųskite SMS žinute numeriu 1337. Siųsdami žinutę rašykite: DIENA (tarpas) KD (tarpas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. Pvz.: DIENA KD KAUNAS (žinutės kaina – 1 Lt). 2. Arba, iškirpę kryžiažodį su teisingu atsakymu, atneškite į „Kauno dienos“ redakciją, Kęstučio g. 86, Kaunas. Šios savaitės nugalėtoją paskelbsi­ me antradienį, birželio 19 d.


14 2

penktaDIENIS, birželio 15, 2012

klasifikuoti skelbimai Skelbimų ir prenumeratos skyrius!

Kęstučio g. 86, I–V 7.30–17.30 val. Tel. 302 202, 302 231. Vytauto pr. 23, priešais Autobusų stotį, I–V 7–16 val. (pietų pertrauka 13–14 val.) , VI 8–11 val. Tel. 8 655 45 114.

Klasifikuoti

Darbo skelbimai����������������������������������� 14 Paslaugos� ������������������������������������������� 14, 15 Parduoda�������������������������������������������� 16, 17 Perka� ������������������������������������������������������ 15, 16 Įvairūs���������������������������������������������������� 15, 17 Karščiausi kelionių pasiūlymai��������������������������17 Kviečia�������������������������������������������������� 16, 17 Kviečia mokytis������������������������������������17 Keičia�������������������������������������������������������������17 Pamesta�������������������������������������������������������17 Dovanoja� ����������������������������������������������������17 Vikingų loto����������������������������������������������17 Informuoja������������������������������������������������17

skelbimai skelbimai@kaunodiena.lt 302 202, 302 231 (redakcijoje) Siuvimo įmonė ieško: modelių siuvėjos (paltai, švarkai, palaidinės, suknelės), siuvėjų dirbti operacijomis. Tel. 8 655 44 339.

DARBo skelbimai

974053

Siūlo darbą AB „Ekra“ reikalingas nestandartinių metalo konstrukcijų cecho meistras. Kreiptis Ateities pl. 30C, Kaune. Tel. 373 298, 350 155.

972199

AB „Žemaitijos pienas“ reikalingi vairuotojai-ekspeditoriai (C kat.). Darbas Kaune. CV siųsti e. paštu a.bieliunas@zpienas.lt. Tel. 8 614 86 113.

972697

Automobilių servisui reikalingi turintys patirties: krovininių automobilių meistras ir lengvųjų automobilių meistras. Atlyginimas – 2500–3500 Lt. Tel. 8 609 55 285. 972389

Baldų įmonei reikalingas lakuotojas-beicuotojas. Darbas Rumšiškėse. Tel. 8 698 75 656. 975009

Darbinių drabužių siuvyklai reikia siuvėjų, meistro (-ės)- sukirpėjo (-os) bei vadybininko. Darbas viena pamaina nuo 8 iki 17 val. Tel. 8 684 24 015. 974734

Įmonei, užsiimančiai santechnikos ir vėdinimo sistemų montavimu, reikalingas darbų vadovas. Tel. (8 37) 458 006, e. paštas info@varmega.lt. 973741

Kepyklai Panemunėje reikalingas tešlos paruošėjas. Darbas pamainomis. Neturinčius patirties, apmokome. Skambinti tel. (8 37) 346 141. 975108

Nedideliam autoservisui Žaliakalnyje reikalingas patyręs meistras važiuoklei remontuoti. Atlyginimas nuo išdirbio. Tel. 8 673 38 247. 974742

Reikalinga pardavėja (-as)-barmenė (-as) parduotuvėje-bare. Patirtis būtų privalumas. Tel. 8 695 14 714, 8 650 16 564. 973486

Reikalinga tekstilinių gaminių sukirpėja (-as) (patirtis nuo 5 m.), individualus viršutinių vyriškų, moteriškų drabužių modeliavimas, konstravimas, sukirpimas. Darbas Kauno centre, 1 pamaina. Tel. 8 608 06 591. 973731

Reikalingas pagalbinis darbininkas, dirbti poroje su stogdengiu. Pageidaujame dirbusio šį darbą, automobilis būtų privalumas. Tel. 8 634 55 006. 973675

Reikalingi darbuotojai dirbti kebabų kioske. Tel. 8 604 46 799, 8 686 02 893. 974221

Reikalingi maršrutinio taksi vairuotojai dirbti Kauno mieste. Tel. 8 699 73 083, 8 656 93 987.

Siuvimo priedų parduotuvei reikalinga (-as) pardavėja (-as). Garantuojame geras darbo sąlygas, draugišką kolektyvą, gerą atlyginimą. Tel. 8 699 66 190, 8 685 46 817. 973831

Siuvyklai reikia siuvėjų siūti operacijomis viršutinius vyriškus, moteriškus drabužius. Laiku mokamas geras atlyginimas. Socialinės garantijos. Tel. 8 674 10 014. 966541

Statybinė įmonė ieško MŪRININKŲ, turinčių darbo patirties. Susidomėjusius prašome kreiptis tel. (8 37) 457 531 arba adresu Naglio g. 4A, 103 kab., Kaunas.

Atliekame televizorių, garso aparatūros ir kitų el. prietaisų remonto darbus. Galime atvykti. Suteikiame garantiją. Savanorių pr. 155. Tel. 8 617 77 751.

Atlieka dažymo, glaistymo, tapetavimo darbus. Kokybę ir darbo kultūrą garantuoja. Patirtis – 20 metų. Pristato medžiagas. Tel. 8 677 50 219, 707 989.

„Ardo“, „Ariston“, „Bosch“, AEG ir kt. automatinių skalbyklių, šaldytuvų remontas ir jų prekyba. Dirbame ir savaitgaliais. Garantija iki 2 m. Tel. 740 086, 8 609 07 201.

Atliekame aplinkos tvarkymo darbus: trinkelių klojimas, tvorų statymas, apželdinimas. Įrengiame lietaus kanalizaciją, drenažą. Tel. 8 620 26 805.

ABD, AEG, ARDO, BOSCH ir kt. skalbimo mašinų remontas. Skubus iškvietimas Kaune ir Kauno raj. Garantija iki 2 m. Tel. 8 671 49 521, e. paštas remontas@smr.lt.

Atliekame griovimo darbus – sienų, pertvarų, angų pjovimas (su dulkių nusiurbimu), kirtimas. Sąramų montavimas. Konsultacijos. Statybinio laužo išvežimas. Pastatų griovimas. Tel. 8 699 77 162.

971131

973932

973183

Atlieku nebrangų mikrobangų krosnelių, skalbyklių, dulkių siurblių, šaldytuvų, el. viryklių remontą. Garantija iki 2 m. Atvykstu nemokamai. Tel. 8 680 85 778.

974794

Tekstilės gamybos įmonė skubiai ieško sukirpėjos (-o). Teirautis tel. 8 672 53 888.

973817

Transporto įmonė ieško autovežio vairuotojo dirbti Europoje trumpais reisais, iki 2 savaičių. Reikalinga patirtis. Tel. 8 607 72 981. 969004

Transporto įmonei reikalingi tarptautinių gabenimų vairuotojai vairuoti automobilius-šaldytuvus (važiavimas po vieną ir po du). Reikalavimai: darbo patirtis, E kat. Tel. 8 685 83 888. 968895

UAB „Fegda“ priims į darbą mechanizatorių, mokantį dirbti su 0,5 m freza ir plentvoliu. Privalumas – E kategorija. Skambinti d. d. 7–16 val. tel. (8 37) 391 312. 973288

UAB „Rokų keramika“ reikalingi šaltkalviaisuvirintojai, tekintojai-frezuotojai. Tel. 8 685 53 878.

970558

UAB „Terra animalis“ reikalingas vairuotojas-ekspeditorius, turintis B, C, D kat. (patirtis – privalumas). Darbo pobūdis – prekių tiekimas į parduotuves visoje Lietuvoje. Tel. 8 700 55 005. 974419

Valymo paslaugų įmonė mielai priims į darbą valytojas (-us) ir kiemsargius, turinčius 35–55 proc. darbingumą. Kreiptis tel. 8 618 00 837. 969311

UAB „MSB Baltic“ dirbti Vokietijoje reikalingi suvirintojai ir vamzdininkai. Tel. 8 614 98 786, e. paštas msb.baltic@gmail.com.

973456

Drenažo, lauko ir vidaus vandentiekio bei kanalizacijos, valymo įrengimų montavimas. Medžiagos su nuolaida. Sutvarkome dokumentaciją. Tel. 8 674 13 881.

Šaldytuvų taisymas užsakovo namuose. Tel. 230 762, 8 699 20 896.

Atliekame namų fasadų šiltinimo darbus, struktūrinį dažymą. Tel. 8 687 53 187.

962000

962840

971556

SKUBIAI IR NEMOKAMAI IŠVEŽA nenaudojamą buitinę techniką – šaldytuvus, skalbykles, virykles, kompiuterinę techniką ir kitus elektronikos prietaisus. Tel. 8 641 99 000, www.kaunakiemis.lt. 968026

Taisome įvairių tipų televizorius klientų namuose. Iškvietimas nemokamas. Garantija. Tel. 719 765, 8 652 39 176. 973941

Kompiuterininkų

Gyd. V.Kašėta, N.Grušauskas gydo odos, alergines, grybelines, venerines ligas. Iškvietimas į namus. K.Petrausko g. 40, tel. (8 37) 220 288; www.odosligos.lt.

Reikalingi: darbų vadovas, statybininkai, pagalbiniai darbininkai, vairuotojai, apsaugos darbuotojai. Tel. 8 674 57 008. 973118

Reikia siuvėjų. Darbas Vilijampolėje. Silpnai mokančias, apmokome. Tel. 8 652 37 456.

972819

Restoranų tinklas „Bajorų kiemas“ ieško virėjų, indų plovėjų, virtuvės darbuotojų. Tel. 8 611 29 129.

974987

Restoranui Senamiestyje reikalingas virėjas (-a). Tel. 8 699 87 431. 973651

Siūlome darbą studentams ar mokiniams nuo 18 metų vasaros laikotarpiui reklamos srityje. Kviečiame į pokalbį birželio 18 d. 9.30 val. UAB „Elektrobig“ , Draugystės g. 19. 975024

974977

972123

Atliekame parketo ir grindų šlifavimo be dulkių bei lakavimo darbus. Tel. 8 679 13 494, 8 605 13 469. 970543

Atliekame stogų ir fasadų dažymo darbus. Skardinių, šiferinių stogų dažymas. Tinkuotų ir medinių namų dažymas. Didelė patirtis, praktika ir atsakomybė. Tel. 8 690 96 734, e. paštas disable@info.lt. 972392

Atliekame tinkavimo darbus savo tinkavimo įranga. Turime pastolius. Tel. 8 620 81 478, 8 676 58 924, (8 37) 265 972.

973833

953490

Automobilininkams Remontuoju lengvųjų automobilių ir VILKIKŲ RADIATORIUS, BUFERIUS ir kitas stiklo pluošto ir plastmasines detales. Garantija. Tel. 220 176 9-18 val., 8 699 25 402

Plovimas – automobilių, variklių, dugno. Šildymo-aušinimo automobilio sistemos remontas, perdirbimas. V.Krėvės pr. 118B, 6 garažas. Tel. 8 604 16 842. 973197

Buitinės technikos remonto „AEG“, „Ardo“, „Beko“, „Bosch“ ir kt. automatinių skalbyklių remontas. Dirbame ir savaitgaliais. Garantija iki 2 m. Tel. 8 602 56 100. 972441

974729

972093

Gaminame iš juodojo ir nerūdijančio plieno: turėklus, laiptus, stogelius, grotas, tvoras, duris. Liejame pamatus ir kt. Tel. 262 354, 8 601 05 644; www.keisida.lt. 975348

Gaminame iš metalo laiptus, laiptinės duris, vartus, stumdomuosius vartus, tvoras, kaltinius gaminius, prancūziškus balkonus. Tel. 8 675 16 865. 973185

Gaminami šiuolaikiškos konstrukcijos stogeliai su permatoma danga, tvoros, vartai, voljerai, kitos konstrukcijos. Sumontuojame. Tel. 8 686 81 398, 533 223. 970691

GILUMINIAI VANDENS GRĘŽINIAI. Kokybiškai ir nebrangiai gręžiame vandens gręžinius, prijungiame į namą, suteikiame nuolaidas bei garantiją. Nemokamai atvažiuojame į vietą, konsultuojame. Tel. 8 640 75 555. www.hidrogela.lt.

Profesionalus kompiuterių taisymas. Komponentų keitimas, operacinės sistemos atkūrimas ir kitos paslaugos. Kaune atvyksime nemokamai. Tel. 8 672 00 861.

Atliekame visus statybos, remonto darbus: elektra, santechnika, griovimas, mūrijimas, betonavimas, gipskartonio montavimas, visa apdaila. Tel. 8 699 77 162.

AD servisas taiso nešiojamuosius, stacionarius ir žaidimų kompiuterius: lituoja, instaliuoja programas, šalina virusus, atnaujina navigacijas. Galime atvykti. Tel. 8 617 77 731.

Atliekame visus statybos, remonto, apdailos darbus. Tel. 8 600 28 653. www.evasta.lt.

Glaistau, šlifuoju (be dulkių), dažau, tapetuoju. Galiu pristatyti medžiagas. Tel. 8 615 95 044.

Atliekame žemės kasimo darbus, klojame kanalizaciją, drenažą, lietaus linijas. Statome biovalymo įrenginius. Lyginame sklypus. Gręžiame skyles tvoroms, pamatams. Tel. 8 647 32 653, 8 647 32 654.

Greitai dengiame stogus įvairia danga. Nestandartiniai skardos lankstymo ir montavimo darbai. Pigiau sukomplektuojame medžiagas. Garantija. Nuolaidos! Tel. 8 682 47 001.

974061

927450

Kompiuterių taisymo paslaugos. NEMOKAMAS atvykimas. Tel. 8 655 88 600. www.pagalbakompiuteriams.lt. 972377

Statybos, remonto

973400

968103

970155

Atliekami visi mūrijimo, betonavimo darbai. Atliekame griovimo darbus. Tel. 8 648 73 778. 973548

Atlieku apdailos darbus. Montuoju gipsą, glaistau, dažau, klijuoju plyteles, dedu grindis. Darbus atlieku kokybiškai. Tel. 8 686 71 655.

Medikų

Reikalingi vairuotojai turintys D arba D1 kat., dirbti maršrutinių taksi vairuotojais Kauno mieste. Tel. 8 687 96 820. 962532

961423

Atliekame mūro betonavimo ir kitus statybos darbus. Tel. 8 651 11 544.

973138

966482

943458

Atliekame kokybiškai tik gipskartonio montavimo darbus (sunkias ir lengvas konstrukcijas). Tel. 8 620 80 461, 8 671 13 410.

Paslaugos Efektyvi anonimiška pagalba klinikoje „Neuromeda“ ir paciento namuose. Išblaivinimas, priklausomybių gydymas, kodavimas. Tel. 8 613 42 780; www.neuromedicina.lt.

974564

Dengiame plokščiuosius stogus prilydomąja danga, skardiname, suteikiame garantiją. Tel. 8 687 94 355, (8 37) 743 220.

Automatinių skalbyklių, džiovyklių, indaplovių, elektrinių viryklių, mikrobangų krosnelių, dulkių siurblių, smulkios buitinės technikos remontas. Detalės. Garantija iki 36 mėn. Tel. 230 110, 8 610 72 777, 8 670 72 013, 8 612 62 443.

970409

974856

Reikalingi patyrę „Bobcat“ krautuvo operatoriai (būtina C kategorija). Būtina patirtis sklypų paniravime, trinkelių pagrindų ruošime. Tel. 8 682 28 445, 8 620 40 446. 971274

973343

959826

Dengiame naujus ir renovuojame senus stogus. Skardinimo darbai. Karkasinių namų statymas. Gipskartonio montavimas. Dailylenčių kalimas. Tel. 8 689 47 224.

Dirbame kokybiškai. Montuojame gipskartonį, dažome, klijuojame plyteles, klojame laminatą, dekoratyvinis sienų apipavidalinimas. Tel. 8 643 53 399.

971984

Reikalingi pareigingi tarptautinių gabenimų vairuotojai (E kategorija), dirbti Vakarų Europoje ir maršrutu Vakarai–Rytai. Kaunas, tel. 8 698 39 309.

958772

972405

Darbai aukštyje. Tarpblokinių siūlių remontas. Tel. 8 601 37 177.

Atliekame įvairius griovimo darbus. Greitai ir kokybiškai atliekame betonavimo darbus (naudojame savo arba užsakovo medžiagas). Tel. 8 687 57 902.

973820

Tarptautinių pervežimų įmonei „Autolėkis“ reikalingi vairuotojai (turintys C ir CE kat., patirtis važinėjant po Europą – būtina; darbas kietašoniais automobiliais) ir transporto vadovas. Tel. 210 777.

972205

8 655 45 114 (Vytauto pr. 23)

Betonuojame pamatus tvoroms, terasoms, atramines sieneles, statome stulpus. Kiti betonavimo darbai. Tel. 8 679 79 148.

AKCIJA! Plastikiniai ir mediniai langai, šarvuotos ir vidaus durys, balkonų stiklinimas. Tel. 705 900, 8 656 39 353, Sukilėlių pr. 3. www.roplastitus.lt. 964800

AKCIJA! Virtuvės langas – nuo 520 Lt; 3 dalių kambario – nuo 690 Lt, balkono durys su vitrina – nuo 800 Lt (kainos su montavimu ir palangėmis). Vertikalios orlaidės, balkonų stiklinimas, roletai, žaliuzės, garažo vartai. UAB „EG group“, tel. 540 123, 8 612 65 486. 956942

Apdaila. Įvairių grindų įrengimas (ir iš MDP), gipskartonio ir medžio drožlių plokščių montavimas, palėpių įrengimas ir šiltinimas. Tel. 8 630 40 405. 969853

Apdaila: tinkuojame, betonuojame, dažome, tapetuojame, klijuojame plyteles, dedame laminatą; gipskartonis. Santechnika. Elektra. Tel. 8 674 54 580. 970639

Apdailos darbai: lubų ir sienų tapetavimas, glaistymas, dažymas. Medžiagų pristatymas. Tel. 8 671 00 893. 974333

Atlieku elektros instaliacijos ir remonto darbus, montuoju apsaugos ir priešgaisrinę signalizaciją. Tel. 8 618 56 485. 971223

Atlieku nebrangiai elektriko paslaugas (šalinu gedimus; instaliacija, prietaisų prijungimas, pridavimas). Dirbu ir savaitgaliais. Tel. 8 671 34 278, 242 081. 966561

Atvežame žvyro, smėlio, skaldos, atsijų, juodžemio, betono gaminių. Tel. 373 894, 8 616 56 993. 951559

Automobilinio bokštelio nuoma (15 m aukščio). Pjauname, genime medžius. Šlaitinių stogų dengimas, skardinimas. Tel. 8 687 19 660 (Rolandas), 8 602 92 845. 972006

Be dulkių kokybiškai šlifuojame, lakuojame, restauruojame parketą, medines grindis, laiptus. Tel. 8 677 36 264. www.slifavimas.info. 967643

Betonuojame grindis, atliekame paruošiamuosius darbus. Dirbame vokiška įranga BMS. Garažai, sandėliai. Garantija. Tel. 8 671 15 807. 969706

Betonuojame laiptus, klojame plyteles, sukame gipsą, glaistome, dažome, įrengiame santechniką ir šildymo sistemas. Šiltiname namus. Tel. 8 650 51 581.

973500

970908

973582

957389

GRINDŲ BETONAVIMAS Kaune ir Kauno r., konsultuojame, suteikiame garnatiją, tiekiame medžiagas. Tel. 8 678 19 899. 973985

Kaminų įdėklai (darbo patirtis), valymas. Pristatomieji kaminai. Latakų valymas. Garantija. Be poilsio dienų. Tel. 8 676 53 813. www.kaminuideklai.com.

946947

Kaminų įdėklai, dūmtraukiai, nestandartiniai skardos gaminiai. Tel. 8 611 53 224, www.resikona.lt. 966312

Kaminų įdėklai, valymas, pristatomieji kaminai, remontas. Kaminų mūrijimas. Stogų dengimas. Tel. 8 619 29 430.

973588

Kasame ekskavatoriais, lyginame buldozeriais, vežame savivarčiais žvyrą, skaldą, juodžemį. Įrengiame įvažas bei kelius į statybų aikšteles. Tel. 8 699 77 162. 973425

Kasu šulinius, vietinę kanalizaciją. Valau ir gilinu šulinius. Surandu vandens gyslą. Atvežu šulinių žiedus. Tel. 8 606 29 150, 8 645 31 863. 961886

Kasu šulinius, vietinę kanalizaciją. Valau ir gilinu šulinius. Surandu vandens gyslą. Suorganizuoju žiedų atvežimą. Tel. 8 676 67 428. 973079

Klijuoju plyteles, lyginu sienas. Atlieku įvairius statybos darbus. Tel. 8 688 84 414, (8 37) 421 177.

975015

Klojame trinkeles, klinkerį. Tel. 8 671 53 040. 965876

Klojame trinkeles, statome įvairius bortelius. Naudojame savo arba užsakovo medžiagas. Tel. 8 678 89 926. 971740


153

penktaDIENIS, birželio 15, 2012

klasifikuoti skelbimai Statybininkų brigada kokybiškai atlieka betonavimo, stogų dengimo darbus. Montuojame tvoras. Tel. 8 604 30 273.

Paslaugos Statybos, remonto

967379

Kokybiškai remontuojame ir dažome pastatų fasadus, balkonus. Hermetizuojame daugiaaukščių pastatų siūles. Dažome laiptines. Garantija 5 metai. Tel. 8 613 50 882. 973455

Krautuvais, ekskavatoriais BOBCAT gręžiame, griauname, krauname, lyginame. Tel. 8 687 57 902. 962010

Langų apdaila – nebrangiai ir kokybiškai. Tel. 8 676 82 369. 973564

Lieju pamatus, nuomoju klojinius (62 cm aukščio), lankstau vielą, armatūrą, virinu karkasus. Tel. 8 675 03 868.

970236

Medžio apdailos darbai: senų medinių namų restauracija, pavėsinės, terasos, dekoratyviniai šuliniai, malūnai, tvorelės. Tel. 8 648 86 623. 971547

Meistrai mūrija, tinkuoja, betonuoja, dažo, klijuoja plyteles, atlieka santechnikos, stalių, elektros darbus. Taikome nuolaidas. Tel. 736 068, 8 648 97 426. 974493

Metalo gaminiai: rekonstrukcijos, laiptai, tvoros, grotos, vartai, kaltiniai gaminiai, durys. Tel. 8 600 04 449. 971661

Mūrijame, betonuojame. Suvirinimo, griovimo darbai. Trinkelių klojimas. Fasadų šildymas. Stogų dengimas. Tel. 8 646 16 479. 967939

Nebrangiai bei kokybiškai atliekame apdailos darbus, dažome, tapetuojame, klojame plyteles, montuojame gipskartonį, klojame laminatą. Dekoratyvinis sienų apipavidalinimas. Tel. 8 645 51 670. 973305

Nuomojame BOBCAT mini krautuvus, ekskavatorius. Kasame, lyginame, griauname, gręžiame pamatams skyles, iškrauname, pakrauname krovinius. Tel. 8 656 41 801. 930763

Nuosavų namų durys: saugios, ypatingai šiltos. Garantija 5 m. Dirbame be poilsio dienų. Tel. 8 634 81 144. 974750

Pastatų šiltinimas putų polistirenu, akmens vata. Dedame struktūrinį tinką. Daugiabučių laiptinių remontas. Tinkavimo darbai. Tel. 8 602 56 512, 8 614 45 953. www.apsiltiname.lt. 974664

Pigiausiai gaminame plastikinius langus, šarvuotas duris, aliumininius balkonus. Stikliname. 5 m. garantija. Apdailos darbai. Tel. 8 600 61 010, 8 617 56 746. 958422

Plytelių klijavimas, gipskartonio montavimas, dažymas ir kiti darbai. Tel. 8 648 62 352. 972808

Privatus santechnikas-suvirintojas atlieka visus santechnikos ir suvirinimo darbus. Suteikiu garantiją, taikau nuolaidas. Tel. 205 251, 8 674 97 821. 974439

Profesionalūs metalo suvirinimo darbai. Tel. 8 646 14 495, UAB „Deina“, Partizanų g. 87A.

Skardos lankstinių gamyba. Lietaus nubėgimo sistemos. Tel. 8 686 34 313, 545 456. 968917

Statome karkasinius statinius (namai, sodo nameliai, ūkiniai pastatai), atliekame stogo rekonstrukciją, statome pavėsines, kalame dailylentes (visų tipų), visos stalių paslaugos. Tel. 8 670 67 156. 967350

Stogų dengimas, šiltinimas. Tarpblokinių siūlių remontas. Tel. 8 681 79 195, 8 686 88 034. 959780

Suvirinimo elektra darbai. Metaliniai gaminiai pagal individualius pageidavimus. Remontas. Tel. 341 102, 8 614 64 490. www.suvirintojas.eu. 972447

Tarpblokinių sujungimų remontas, apšiltinimas, hermetizavimas. Daugiabučių namų fasadų remontas, dengimas termokeraminiais dažais. Bendrijoms darbus atlikti galime išsimokėtinai. Garantija. Tel. 8 636 03 604. 971322

TRINKELIŲ KLOJIMAS. Kokybiškai kloju trinkeles, vejos bortelius, įrengiu vandens nutekėjimo sistemas. Kokybę garantuoju. Tel. 8 687 82 448. 964846

Tvenkinių kasimas, melioracinių sistemų remontas ir įrengimas, žemių lyginimas. Darbai pelkėtose vietose. Tel. 8 614 61 960. 966062

Tveriame, remontuojame tvoras. Gaminame ir montuojame vartus, vartelius. Atliekame suvirinimo darbus. Metalo darbai. Tel. 8 674 52 897. 972504

Vidaus apdailos darbai: lyginu sienas, glaistau, dažau, tapetuoju, dedu laminuotas grindis. Tel. 8 671 21 007. 974618

Vokiški plastikiniai langai, šarvuotos durys. Balkonų stiklinimas. Langų remontas. Tel. 8 688 87 055, 8 687 82 361.

973173

Vidaus įrangos Apsauginės, vidinės, plisė ŽALIUZĖS, ROLETAI, MARKIZĖS, ROMANETĖS. Tinkleliai nuo vabzdžių. Balkonų stiklinimas. Atvykimas nemokamas. Tel. 8 677 18 688. 970264

APSAUGOS SIGNALIZACIJOS sodyboms, namams, butams, garažams, sodų nameliams. VAIZDO STEBĖJIMO sistemos. Nėra abonentinio mokesčio. Pigiai. Tel. 8 675 04 304. 971978

Medienos gaminiai: durys, laiptai, lauko ir vidaus baldai, sendinimas, kiti nestandartiniai sprendimai. Tel. 8 687 52 455, 8 612 68 971; www.arstalita.lt. 967467

Plisuotos žaliuzės, roletai, romanetės, tinkleliai nuo vabzdžių – UAB „Eurivila“. K.Donelaičio g. 33, tel. 423 333; www.eurivila.lt. 972583

Vidaus durys. Laminuotos, faneruotos (pritaikome prie senų metalinių staktų). Prekybos miestelis „Urmas“, Geltonoji galerija, 1 salė. Tel. 351 697, 8 686 50 309. 967987

970739

Ruošiame pagrindus, statome vejos, gatvės bortelius. Klojame trinkeles. Tel. 8 687 94 122, e. paštas ingamksvcn@gmail.com. 972606

Santechnikas atlieka visus santechnikos darbus. Padeda nupirkti, atvežti medžiagas (su nuolaidomis). Tel. 8 680 84 699 nuo 7 iki 22 val. 970372

Santechnikas atlieka visus santechnikos darbus. Padedame nupirkti, atvežti medžiagas (su nuolaida). Vandentiekis, šildymas, kanalizacija. Statau kietojo kuro dujinius katilus. Tel. 8 605 45 856. 973299

Santechnikas atlieka visus santechnikos darbus. Vandentiekis, šildymas, kanalizacija. Stato kietojo kuro, dujinius katilus. Tel. 8 605 85 205, 389 258. 960021

Santechnikas keičia vandentiekio, kanalizacijos vamzdynus, stato WC. Kiti santechnikos darbai. Dirba be poilsio dienų. Garantija. Tel. 8 645 22 683. 973809

Santechnikas-suvirintojas modernia įranga atlieka darbus. Griovimo, rekonstrukcijos, šulinių kasimo darbai. Superku medžiagas. Nuolaidos. Tel. 8 648 23 501.

974484

Siurbiame nuotekas. Plauname lauko vamzdynus. Tel. 8 670 12 205. 967532

Specializuoti griovimo, rekonstrukcijos, laiptinių dažymo, mūro, tinko, betonavimo, stogų, tvorų, plytelių, santechnikos darbai. Tel. 8 648 23 501. 974481

Statau karkasinius namus, pirtis. Statau tvoras. Atlieku visą lauko ir vidaus apdailą. Darbus atlieku kokybiškai. Dirbu visoje Lietuvoje. Tel. 8 686 71 655. 973129

Kavinė UAB „Partizanai“ kviečia šauniai praleisti laiką, atšvęsti šeimos šventes (iki 100 asmenų). Tel. 8 612 65 960, 731 865. www.kavinepartizanai.lt.

963248

Kitos „ABDONO“ kilimų ir žaliuzių valykla valo kilimus (kliento patalpose arba išsivežame), minkštuosius baldus, čiužinius, „Bauer“ ir kt. patalynę sausu ir šlapiu giluminiu būdu amerikietiška įranga. Langų valymas, grindų dangos atnaujinimas, patalpų tvarkymas po remonto ir visos kitos švaros paslaugos. UAB „ABDONAS“ (bet kada), tel. 77 09 44, 8 688 18 946. Žemaičių g. 31, www.abdonas.lt. 964888

Aplinkos tvarkymas, apželdinimas, kapų tvarkymas, priežiūra. Tel. 8 676 09 021.

965768

Aplinkotvarka, medžių-gyvatvorių genėjimas, augalų sodinimas, tujų priežiūra, sodininko paslaugos. Tinklinės ir segmentinės tvoros. Tel. 8 600 92 922. 973101

NEMOKAMAI išvežame bet kokį nereikalingą metalo laužą, buitinę techniką. Mokamai – senus baldus, šiukšles ir visa kt. Pjauname medžius. Tel. 8 601 99 230, 799 681. 972554

Pjaunu veją, karpau gyvatvores, išpjaunu krūmus ir medžius, tvarkau sodybas, įmonių teritorijas, daugiabučių aplinką. Tel. 8 698 25 582. 961958

Įvairūs

Atvežu pigiai GAZ-53 (1–5 kub. m) juodžemio, mėšlo, durpių, žvyro, skaldos, smėlio, atsijų. Ekskavatoriaus nuoma. Tel. 8 606 11 127. 970814

Atvežu žvyro, smėlio, akmens skaldos, akmenukų, juodžemio, atsijų iki 11 kub. m. Savivarčio paslaugos. Tel. 8 618 67 815. 973155

Savivartis su hidromanipuliatoriumi veža žvyrą, smėlį, skaldą, žemes iki 10 t, statybines medžiagas. Tel. 8 657 81 131.

970428

Kelionės Iš/į Londoną saugiai, greitai vežame siuntinius. Lietuvoje pristatome iki durų. Tel. 8 687 58 503, +44 778 627 1449. Informacija – www.lietuvalondonas.com. 974467

G.Babensko įmonė kasdien veža į (iš) Palangą, Šventąją (minkštos sėdynės, keleivių draudimas). Paima iš sutartos vietos. Tel. (8 37) 365 573, 8 610 64 270.

972225

Poilsio tradicija ŠVENTOJOJE – vyksta nuolaidų akcija! Informacija teikiama ir užsakymai priimami www.kambariaisventojoje.lt, tel. 8 699 09 444. 965332

Poilsis prie jūros Šventojoje. Kambarių nuoma rąstiniuose nameliuose. Visi patogumai. Tel. 8 656 91 282; www.zuvedrutakas.lt. 974122

Saugus ir greitas keleivių, siuntinių pervežimas maršrutu Lietuva–Anglija–Lietuva. Nuo durų iki durų. Yra tralas. Tel. 8 643 50 666, 8 699 99 341, +447 523 833 083. 971860

Akcininkams! Bendrovės vadovo iniciatyva ir sprendimu 2012 m. liepos 18 d. 13 val. S.Daukanto g. 21 (II aukšte), Kaune, šaukiamas neeilinis visuotinis UAB „VIDIVA“, juridinio asmens kodas: 133414718, registruotos buveinės adresas: Pramonės pr. 16, Kaunas, akcininkų susirinkimas. Akcininkai registruojami nuo 12.30 val. Jie turi pateikti asmens tapatybę liudijančius dokumentus. Asmuo, kuris nėra akcininkas, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime. Susirinkimo darbotvarkė: 1. Dėl sandorių tvirtinimo; 2. Dėl turto pardavimo; 3. Dėl buveinės keitimo; 4. Dėl įstatų keitimo. 975630

Nuomoja

Vežame į (iš) Klaipėdą, Palangą, Šventąją (minkštos sėdynės, keleivių draudimas). Paimame iš vietos. Tel. 553 191, 8 651 35 980. A.Vainorienės firma. 971332

Paskolos

974372

Išsinuomoja

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“.

Paskolos per 1 valandą (turintiesiems užstatą), perkreditavimai, konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Tel. 412 960. 967127

Paskolos, perkreditavimai per 1 val. Užstatas – auksas, nekilnojamasis turtas, automobilis. Visų dokumentų tvarkymas, konsultacijos. Tel. 315 599. 967105

Išsinuomočiau butą, namą, patalpas Kaune. Siūlyti įvairius variantus. Tel. 8 659 03 053. 951586

Gabenimai

Skubi paskola už mažiausias palūkanas. Užstatas – auksas, automobilis, nekilnojamasis turtas. Konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Tel. 8 600 69 691.

Aptraukiame audiniu, dirbtine ir natūralia oda baldus. Keičiame visas reikalingas medžiagas. Ilgametė darbo patirtis. Transportas nemokamas. Tel. 8 604 76 264, 730 715.

968339

Aptraukiame baldus gobelenu. Keičiame medžiagas. Dirbame dirbtuvėje ir kliento namuose. Aukšta kokybė. Pensininkams – nuolaidos. Tel. 365 100, 8 699 39 904. 973532

Aptraukiame baldus gobelenu. Keičiame spyruokles, vatiną, poroloną – dirbtuvėse ir pas klientą. Pensininkams – nuolaidos. Tel. 366 160, 8 651 82 459. 966189

Gaminame nestandartinius kietuosius baldus: virtuvės, prieškambario, komodas, stalus, lentynas, spintas... Atvežame, surenkame nemokamai. Tel. 8 601 26 068. 974246

Greitai ir kokybiškai gaminame virtuvės, miegamojo, svetainės baldus, spintas su stumdomomis durimis. www.rimvydobaldai.lt, tel. 8 614 36 447, 8 698 81 318. 964911

Greitai, kokybiškai remontuojame minkštuosius baldus. Keičiame dizainą. Platus gobeleno pasirinkimas. Be poilsio dienų. Transportas nemokamas. Tel. 440 774. 972760

Virtuvės, svetainės, biuro, miegamojo, vonios, spintų ir kitų kietųjų baldų gamyba. Garantija, išsimokėtinai. Tel. 8 679 77 357; www.ivairusbaldai.lt. 956885

Šventėms

„IVECO“, „MAN“ savivarčiais atvežame iki 13 t žvyro, smėlio, skaldos, atsijų, žvirgždo, kokybiško juodžemio iki 9 kub. m. Išrašome sąskaitas. Tel. 8 633 33 374. 0–24 val. atvežame žvyro, smėlio, skaldos juodžemio, durpių. Savikroviu išvežame gruntą, šakas, statybinį laužą. Išrašome sąskaitas. Tel. 8 640 10 444. 973951

Atvešiu akmenų, atsijų, malkų, žvyro, smėlio, juodžemio; savivarčio su kranu paslaugos. Rašome sąskaitas. Tel. 8 614 88 448. 970565

Atvežame iki 12 t smėlio, žvyro, skaldos, atsijų, juodžemio, durpių. Išvežame statybinį laužą. „Bobcat“ ir savivarčių paslaugos. Tel. 8 698 07 749. 970589

Atvežame įvairaus juodžemio, smėlio, žemės grunto, durpių, molio, žvyro. Išvežame statybinį laužą. Išrašome sąskaitas. Tel. 8 698 25 082. 967671

Atvežame nuo 1 iki 10 kub. m žvyro, smėlio, atsijų, skaldos, juodžemio. Krovinių pervežimas. Tel. 8 618 20 971. 971724

Atvežame smėlį, žvyrą, skaldą, juodžemį, atsijas iki 7 tonų, „BOBcat“ ir ekskavatoriaus nuoma, išrašome sąskaitas. Tel. 8 657 68 660. 973920

Atvežame žvyro, smėlio, skaldos, atsijų, žemių, juodžemio. Nuomojame mini krautuvą BOBCAT. Išvežame statybinį laužą. Tel. 8 620 26 805. 958753

Atvežu (20 t – 12 kub. m./6X6) juodžemį daržui ir pievelei, molį bei statybinį laužą. Savikroviu išvežu nereikalingą gruntą, statybinį laužą. Tel. 8 638 33 222. 972857

Pagal iš anksto suderintą meniu gaminame ir pristatome maistą į sodybas (iki 100 km už Kauno). Tel. 8 612 65 960. 965065

Perka „Metrampa“ brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą, automobilius. Moka iš karto, išsiveža. Švenčionių g. 8, Betygalos g. 2. Tel. 740 405, 8 687 90575, www.metrampa.lt. 969237

AB brangiausiai Kaune perka juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą, akumuliatorius, senus automobilius. Išrašome utilizavimo pažymas. Pasiimame patys. Europos pr. 56. Tel. 391 549, 8 639 10 001. 973685

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų ir nerūdijančio plieno laužą, el. variklius, senus automobilius. Demontuojame metalą. Technikos g. 8C, tel. 8 687 46 496. 939918

967084

Akcija GREITOS PASKOLOS. Užstatas – nekilnojamasis turtas arba automobiliai. Konsultuojame, tvarkome visus dokumentus. Tel. 8 687 82 448. Mituvos g. 5, Kaunas. 964821

974072

Baldžių

975514

Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą detalųjį planą žemės sklypams Viešios g. 19 ir 19A, Kaune. Detaliojo plano rengimo tikslas: žemės sklypų Viešios g. 19 ir 19A, Kaune perdalijimas, teritorijos tvarkymo ir naudojimo bei statybos reglamentų nustatymas, pagal Kauno m. savivaldybės Administracijos direktoriaus pasirašytą Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį Nr.40-1194, 2012-03-23 d. Detaliojo plano organizatoriai – Kęstutis Vanagas, Sandra Vanagienė, Virgilijus Minelga, tel. 8 687 84 454. Rengėjas Vytautas Janušaitis, tel. 8 687 35 011. Teirautis nurodytu telefonu. Susipažinti su projektu galima Eigulių seniūnijos P.Plechavičiaus g. 9A, Kaune patalpose 10 d. d. iki viešo susirinkimo. Motyvuotus pasiūlymus ir pretenzijas teikti planavimo organizatoriams ir projekto rengėjui laikotarpiu nuo informacijos paskelbimo datos iki viešo susirinkimo pabaigos. Viešas susirinkimas vyks 2012 07 12 d. 12 val. Eigulių seniūnijoje P.Plechavičiaus g. 9A, Kaune. 974751

967205

Išnuomojamos prekybos-sandėliavimo patalpos Šakių mieste (geras privažiavimas, rampa, plotas nuo 17 kv. m iki 600 kv. m). Tel. 8 682 66 114, e. paštas sakiuvknemunas@takas.lt.

GYVENTOJAMS! VĮ Valstybinis miškotvarkos institutas pagal Sklypinės miškų inventorizacijos lauko ir kameralinių darbų atlikimo sutartis (Užsakovas – Valstybinė miškų tarnyba) vykdo sklypinės miškų inventorizacijos darbus VĮ Alytaus, VĮ Dubravos, VĮ Jonavos, VĮ Kaišiadorių, VĮ Kėdainių ir VĮ Radviliškio miškų urėdijų teritorijose. Medžių savaiminukais apaugusios ne miško žemės inventorizacija yra atliekama vadovaujantis Medžių savaiminukais apaugusios ne miško žemės inventorizacijos ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. D1-409/3D-331 „Dėl medžių savaiminukais apaugusios ne miško žemės inventorizacijos ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo“(Žin., 2012, Nr. 55-2747). Išsamesnė informacija apie vykdomus darbus yra pateikiama VĮ Valstybinio miškotvarkos instituto interneto tinklalapyje www.lvmi.lt.

Savivarčiu su hidromanipuliatoriumi vežame žvyrą, smėlį, skaldą, žemes, malkas ir kt. Atvežame, iškrauname, pakrauname. Išrašome sąskaitas. Tel. 8 656 21 251. 967390

Kiti Bankrutuojanti UAB „Aunadvaris“ praneša suinteresuotiems asmenims, kad nevykdys įmonės sudarytų sutarčių, kurių terminas dar nepasibaigė. 974906

Uždaroji akcinė draudimo brokerių bendrovė „Eksporto kreditų draudimo brokeris“ (kodas 133439714) keičia pavadinimą į UAB „KONSTENERGA“. 974731

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, el. variklius. Išsivežame metalą. Raudondvario pl. 112, tel. 267 424, 8 650 50 353. 939697

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius, nichromą. Birželio 23-iosios g. 23A, tel. 312 043, 8 682 40 444. 939994

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius, nichromą. Jurbarko g. 2, tel. 363 283, 8 699 69 731. 939772

Nukelta į 16 p.

Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius Ričardas Pudževelis 2012 m. birželio 11 d. pasirašė įsakymus: Nr. ĮS-989 – „Dėl Kauno r. sav. Lapių sen. Lapių mstl. Tvenkinių g. 35 žemės sklypo, kadastrinis Nr. 5240/0011:398, detaliojo plano patvirtinimo, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento ir specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo“; Nr. ĮS-990 – „Dėl Kauno r. sav. Domeikavos sen. Ražių k. žemės sklypo, kadastrinis Nr. 5217/0011:329, detaliojo plano patvirtinimo, padalijimo, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento ir specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo“; Nr. ĮS-991 – „Dėl Kauno r. sav. Karmėlavos sen. Karmėlavos mstl. Vilniaus g. 67A žemės sklypo, kadastrinis Nr. 5233/0006:274, detaliojo plano patvirtinimo, padalijimo, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento ir specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo“; Nr. ĮS-992 – „Dėl Kauno r. sav. Alšėnų sen. Mastaičių k. žemės sklypų, kadastriniai Nr. 5247/0012:391 ir 5247/0012:393, detaliojo plano patvirtinimo, sujungimo ir padalijimo, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento ir specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo“; Nr. ĮS-993 – „Dėl Kauno r. sav. Domeikavos sen. Domeikavos k. Beržų g. 1 žemės sklypo, kadastrinis Nr. 5217/0012:86, detaliojo plano patvirtinimo, padalijimo, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento ir specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo“; Nr. ĮS994 – „Dėl Kauno r. sav. Raudondvario sen. Raudondvario k. Šaltinio g. 6 žemės sklypo, kadastrinis Nr. 5270/0013:490, detaliojo plano patvirtinimo, padalijimo, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento ir specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo“; Nr. ĮS-995 – „Dėl Kauno r. sav. Alšėnų sen. Jonučių k. žemės sklypo, kadastrinis Nr. 5247/0009:522, detaliojo plano patvirtinimo, padalijimo, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento ir specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo“. Šie įsakymai gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. PASTABA. Visus įsakymų tekstus ir įsakymų priedus galite rasti Kauno rajono savivaldybės svetainėje adresu http://www.krs.lt -> Teritorijų planavimas -> Viešinami teritorijų planavimo dokumentai. 974859


16 2

penktaDIENIS, birželio 15, 2012

klasifikuoti skelbimai Trijų, keturių kambarių butą arba kotedžą Kalniečiuose, Šilainiuose, Žaliakalnyje arba Dainavoje. Tel. 302 531, 8 614 21 015.

Perka Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius, senus automobilius. Veiverių g. 148A, tel. 392 213, 8 686 40 259. 939621

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius, senus automobilius. Vokiečių g. 187, tel. 478 088, 8 681 46 384. 939845

Alavą, nichromą, nerūdijantį ir instrumentinį plieną, elektros variklius, generatorius, starterius ir įvairius metalus. Tel. 8 610 22 688. 939550

Aukštomis kainomis įmonė perka įvairius AUTOMOBILIUS ir kt. techniką (po eismo įvykio ar su kt. defektais). Greitai tvarkome dokumentus, atsiskaitome, pasiimame. Tel. 8 648 74 669. 974767

Automobilių supirkimo įmonė perka automobilius nuo 200 iki 2000 Lt. Atsiskaitome iš karto. Pasiimame patys. Sutvarkome dokumentus. Tel. 8 615 87 008. 965010

Automobilius (senus, surūdijusius, su defektais, nevažiuojančius) ir kėbulus. Atsiskaito iš karto, pasiima patys. Tel. 8 673 31 752, 8 607 97 663. 971157

Brangiai juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą: aliuminį, varį, žalvarį, akumuliatorius. Išsivežame patys. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724. 968692

Brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, elektros variklius, akumuliatorius. Išsiveža patys. Išveža senus automobilius. Vandžiogalos pl. 106, Domeikava, tel. 8 682 69 307, (8 37) 478 989. 964673

972714

parduoda

971588

Nekilnojamasis turtas Kaune ir Kauno rajone „DnB būstas“ teikia paslaugas norintiesiems parduoti ar išnuomoti savo nekilnojamąjį turtą. Tel. 8 676 22 040, e. paštas darius.daugela@dnbbustas.lt. 959966

1 a. rąstinio namo dalį Žaliakalnyje (60 kv. m, po kapitalinio remonto, autonominis šildymas dujomis, 2 a žemės, 3 kambariai, apkaltas dailylentėmis). Tel. 8 648 35 399. 974765

1 k. butą Šilainiuose, monolitiniame name (12/10 a., bendr. pl. 36 kv. m, su balkonu, vidinis, saulėta pusė, suremontuotas, rakinama laiptinė). Tel. 8 676 63 692. 974512

1,5 kamb. butą Krėvės pr., 5 mūr./4 a., 46 kv. m, virtuvė 9 kv. m, vienas kambarys pereinamas, rūsys. Bendrija. Kaina 65 000 Lt. Tel. 8 676 36 314. 975213

12 a namų valdos sklypą prie Juragių, Tvarkiškių km., geras privažiavimas, graži vieta, pigiai. Tel. 8 608 51 012. 972816

15,8 a sklypą Kaune su komunikacijomis (1a – 3999 Lt.). Tel. 8 655 55 644.

973862

2 – jų kambarių butą Centre, E.Ožeškienės g. (bendr. pl. 45 kv. m, 4 plyt./4 a.). Galimas keitimas. Tel. 8 675 14 636. 974000

2 a. mūrinį namą Laukuvos g., prie tvenkinio (b. pl. 172 kv. m, ūkinis pastatas 170 kv. m, visos miesto komunikacijos, 8,5 a). Kaina 420 000 Lt. Tel. 8 687 77 546. 971379

2 k. butą Petrašiūnuose, R.Kalantos g. (9 a. mūrinio namo 4 a., b. pl. 53 kv. m, neeilinio išplanavimo, tvarkingas, šiltas ir šviesus). Be tarpininkų. Tel. 8 682 62 660. 2 k. butą Ž.Šančiuose (b. pl. 36 kv. m, 3/2 a., mūrinis namas, autonominis šildymas, internetas, signalizacija, po remonto, nėra gyvatuko mokesčio). Tel. 8 674 64 821.

Brangiai perku mišką ir žemę. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 600 59 633.

2 kambarių butą Centre, Gedimino g. (bendr. pl. 62 kv. m, 4 a.). Kaina 125 000 Lt. Be tarpininkų. Tel. 8 635 58 762.

969074

Brangiai superkame visų markių lengvuosius automobilius, mikroautobusus, sunkvežimius. Išsivežame, tvarkome dokumentus. Tel. 8 643 06 597, 8 604 27 116. 973514

Įvairius senus su defektais ir po avarijos automobilius, kėbulus. Pasiimame patys, išrašome utilizavimo pažymas. Tel. 8 684 26 629, 8 603 62 208. 974346

Lietuviško kapitalo imonė nuolat perka žemės ūkio paskirties žemę. Pageidautina Jonavos, Kėdainių, Panevėžio, Šiaulių, Radviliškio apylinkėse. Pageidautina nuo 5 ha. Tel. 8 686 86 065, 8 618 87 113.

971096

Perkame nekilnojamąjį turtą, butus, namus, sklypus. Siūlyti įvairius variantus. Tel. 8 650 84 277. 951595

Perku namą Žaliakalnyje, gali būti be remonto. Tel. 8 650 51 581.

973495

Skystą kurą krosnims. Dideliais kiekiais, jo likučius, 2 Lt už l. Pasiima. Tel. 8 672 18 207.

971070

Superkame juoduosius, spalvotuosius metalus. Demontuojame, išsivežame mažus kiekius. Be poilsio dienų. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 600 60 674, 260 840. 962633

UAB „TORLINA“ brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, buitinę techniką, senus automobilius, elektros variklius, akumuliatorius. Galime išvežti savo transportu. Išrašome utilizavimo pažymas. Ateities pl. 34, Kaunas, tel. (8 37) 44 14 14, 8 698 08 051 (juodieji metalai); (8 37) 44 14 14, 8 611 44 404 (spalvotieji metalai). Darbo laikas I–V 8–17 val., VI 8–13 val. 964694

VAZ, „Moskvič“, GAZ ir kitus importinius automobilius, kėbulus. Pasiimame. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724. 968602

Pirksiu vieno arba dviejų kambarių butą Dainavoje, Eiguliuose arba Šilainiuose. Gali būti be remonto. Tel. 395 097, 8 676 22 529. Pirksiu trijų arba keturių kambarių butą. Gali būti be remonto. Tel. 302 533, 8 609 96 655.

Mūrinį namą Žaliakalnyje, A.Baranausko g. (1957 m., bendr. pl. 157 kv. m, 10 arų žemės sklypas, yra visos komunikacijos). Kaina 719 000 Lt. Tel. 220 455, 8 686 38 448. 971584

Parduoda 3-jų kambarių butą Raudondvaryje. Pakeista santechnika ir elektros instaliacija, apšiltintos sienos, naujas virtuvės komplektas su buitine technika. Tel. 8 685 05 509. 974470

Parduodama gyvenamojo mūrinio namo dalis su garažu Aleksote, Erdvės g. (visas II a. – b. pl. 83 kv. m ir pusė I a. – b. pl. 47 kv. m, 3,6 aro žemės, atskiras įėjimas, autonominis šildymas, namas šiltas, tvarkingas). Kaina 177 000 Lt. Tel. 220 455, 8 686 38 448. 971593

Parduodamas namas Vilijampolėje, Pikulo g. (bendr. pl. 250 kv. m, 5,5 a, geras stovis). Kaina 380 000 Lt. Tel. 8 698 21 958. 971455

Parduodu namą Kauno r., Čekiškės mstl. (bendr. pl. 154 kv. m, 20 a žemės, 5 kambariai, visi patogumai, internetas, televizija). Kaina 99 000 Lt. Tel. 8 672 36 559. 974426

Skubiai 1 kambario butą Partizanų g. 5/3a, virtuvė 6, kambarys 17 kv. m, wc kartu, plast. langai, bendrija. Kaina 49 900 Lt. Tel. 8 658 85 398.

Nekilnojamasis turtas kitose vietose

Kitos prekės

Sodą 12 a SB „Aronija“ Prienų r. Nuo Kauno 28 km. Yra karkasinis vasarnamis (38 kv. m), sandėlis, šulinys. Tel. 8 615 202 44, 717 867. 974511

Buitinė technika Defektuota, naudota, nauja buitinė technika. Virtuvės įrankiai, aksesuarai ir indai, Jonavos g. 254, Kaunas. Tel. 8 698 31 328. www.aldile.com. 951971

Nauja ir nukainota buitinė technika (orkaitės, šaldytuvai ir t.t.), virtuvės reikmenys. Atidavus seną buitinę techniką – nuolaida iki 200 Lt! AEG, „Bosch“, „Liebherr“, „Siemens“ ir t.t. Kovo 11-osios g. 45A. Tel. 313 656, 8 699 83 487; www.ventara.lt. 821534

Oro kondicionieriai. Nauja ir su išorės defektais BUITINĖ TECHNIKA – iki 70 proc. pigiau! Savanorių pr. 214, Kaunas. Tel. 8 670 25 245. 953725

Statybinės medžiagos Įvairią statybinę medieną, dailylentes, terasines lentas, pjuvenas, atraižas. Transporto paslaugos. Dirbame ir šeštadieniais. Tel. (8 37) 330 071, 8 682 25 858. 951823

AKCIJA – PJUVENŲ briketams! Parduodame pjuvenų briketus, durpių briketus. Atvežame. Kreiptis Kalvarijos g. 7, Kaunas, tel. 8 683 54 559, 298 566. 961922

Atvešime geros kokybės baltarusiškus durpių briketus, akmens anglį. Vasaros kainomis. Tel. 8 683 13 463. 974099

Atvežame ąžuolo, uosio, beržo, juodalksnio ir mišrių sausų geros kokybės malkų (trinkelėmis ir skaldytų). Pristatome nemokamai. Tel. 8 689 30 433. 973160

Ąžuolo, beržo pjuvenų briketus ir baltarusiškus durpių briketus. VASAROS KAINOS. Tel. 8 677 44 884. 966139

Ąžuolo, beržo, uosio, juodalksnio malkas – skaldytas, trinkelėmis, rąstais. Uosio parketo lenteles. Tel. 8 608 64 784. 969917

Bankrutavusi UAB „EPSIUM KOMPOZITAS“ išparduoda trumpalaikį turtą (klijai, smėlis, kibirai, kampai, plokštelės ir kt.). Informacija teikiama tel. (8 37) 308 945, faksas (8 37) 308 948, 8 686 32 435, 8 687 45 864; www.adminbiuras.lt; e. paštas biuras@adminbiuras.lt. 974479

Beržines, pušines, juodalksnio, ąžuolo malkas – skaldytas arba trinkelėmis. Atvežame nemokamai. Tel. 8 608 55 554. 972685

Beržo, uosio, ąžuolo, juodalksnio skaldytos malkos. Tel. 8 613 23 999.

975281

Sodą SB „Granitas“, už IX forto. Sklypas 6 a, namelio b. pl. 20 kv. m. Yra vaismedžių, šiltnamis. Tvarkingas. Tel. 8 682 53 001, 8 679 22 311.

969056

Įrengiu vejas ir alpinariumus. Parduodu tujas „Smaragd“. Tel. 8 616 42 833.

974035

970096

Vieno aukšto karkasinį namą Vaišvydavoje Reinio g. (b. pl. 80 kv. m, 8 a sklypas). Kaina 123 000 Lt. Tel. 8 652 21 880.

Įvairias malkas: skaldytas, trinkelėmis. Atvežame. Tel. 8 652 65 157, e. paštas dubderevo11@gmail.com. 961062

971605

kviečia

965239

Brangiai perkame juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, elektros variklius, akumuliatorius. Išsivežame patys. Išvežame senus automobilius. S.Lozoraičio g. 19, Garliava, tel. 8 611 39 500. 964650

Mūrinį namą Gervėnupyje, Kauno r. (bendr. pl. 45 kv. m, 7,4 a žemės sklypas, name įvesta elektra, vanduo, WC lauke, už 100 m autobuso stotelė). Kaina 48 000 Lt. Tel. 220 455, 8 614 84 500.

XVII PAÞAISLIO MUZIKOS FESTIVALIS

967844

2012 m. birþelio 3 – rugpjûèio 26 d.

973528

2 kambarių butą Rasytės g., Šilainiuose (9 blok./4 a., bendr. pl. 49 kv. m, vidinis). Yra balkonas. Be tarpininkų. Kaina 86 900 Lt. Tel. 8 616 84 751.

Festivalio bankas

2 kambarių butą Šilainiuose, Baltijos g. 98 (50 kv. m, 5/5 a., kampinis) namas bendrijos, tvarkingas, yra rūsys. Kaina 85 000 Lt. Tel. 8 648 79 656.

Festivalá remia:

Festivalá pristato

Didysis rëmëjas

973613

974754

20 arų žemės sklypą (paskirtis – kita) prie kelio Kaunas–Garliava–Marijampolė, Ražiškių k. (60 m ribojasi su keliu, gera strateginė vieta). Kaina 25 000 Lt. Tel. 8 686 38 448. 971597

3 kambarių butą V.Krėvės pr. (9 a. blokinio namo VIII a.). Plastikiniai langai, šarvuotos durys. Be tarpininkų. Kaina 110 000 Lt. Tel. 8 603 56 351. 971495

4 kambarių tvarkingą butą, mūriniame name, prie Botanikos sodo (5/4 a., vidinis, šiltas, yra parketas, pakeisti langai, durys, su baldais). Tel. 8 614 55 269. 974743

45 a sklypą Kauno r., netoli Juragių, asfaltuotas kelias. Ruošiamas detalus planas. Tel. 8 684 52 486.

975084

6 a sklypą su vasarnamiu (20 kv. m) Rokuose, SB „Jiesia“, 15 km nuo Kauno, labai geras susisiekimas ir mikroautobusu. Aptvertas ir apsodintas. Vanduo visą sezoną geriamas iš šaltinio už 100 m. Kaina 44 000 Lt (derinama). Tel. 8 620 39 018. 974471

8 a namų valdos sklypą Palemone, Apnarų g., netoli Kauno marių, visos komunikacijos. Tel. 8 666 72 166.

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTÛROS MINISTERIJA

Festivalio dienraðtis

Informacinis partneris

Pagrindiniai rëmëjai:

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBË

Birþelio 15 d., penktadiená, 17.30 val., Þieþmariø Ðv. Apaðtalo Jokûbo baþnyèioje Birþelio 16 d., ðeðtadiená, 17 val., Jiezno Ðv. Arkangelo Mykolo ir Jono Krikðtytojo baþnyèioje Birþelio 17 d., sekmadiená, 17 val., Birðtono Ðv. Antano Paduvieèio baþnyèioje

Maironio 150-osioms gimimo metinëms

KAUNO VALSTYBINIS CHORAS Meno vadovas ir vyr. dirigentas Petras Bingelis Dirigentas PETRAS BINGELIS Maironio eiles skaito aktorius RIMANTAS BAGDZEVIÈIUS Programoje – lietuviø kompozitoriø chorinë muzika Maironio eilëmis Áëjimas nemokamas Informaciniai rëmëjai:

Rëmëjai:

P.Bingelis

R.Bagdzevièius

Partneriai:

974810

8,5 a žemės sklypą Rožių g., Domeikavoje. Kaina 19 000 Lt. Tel. 8 652 21 880.

INIT ÁMONIØ GRUPË

972149

Dviejų kambarių butą Senamiestyje, J.Gruodžio g. (3 a. mūrinio namo III a., bendr. pl. 62 kv. m, kambariai 18, 20, virtuvė 12,5 kv. m, WC ir vonia kartu, balkonas, tvarkingas). Kaina 148 000 Lt. Tel. 220 455, 8 686 38 448. www.agmindis.lt. 971581

Dviejų kambarių butą Vilijampolėje, K.Griniaus g. 6 (penkių aukštų blokinio namo V a.). Kaina apie 68 000 Lt. Tel. 8 606 85 072.

„Kauno dienos“ reklamos pardavimo skyrius: tel. 302 234, 308 863, 308 864, 302 230, e. paštas reklama@kaunodiena.lt,

973801

Išparduodu ir perku įvairių plotų ir įvairios paskirties žemės ir sodų sklypus, sodybas, namus ir jų dalis. Tel. (8 37) 225 490, 8 608 51 012; www.musukvartalai.lt. 972814

skelbimų skyrius: tel. 308 862, 302 233, 302 231, 302 202, e. paštas skelbimai@kaunodiena.lt


17 3

penktaDIENIS, birželio 15, 2012

klasifikuoti skelbimai AB „Kauno energija“ praneša

Parduoda Kitos prekės Nebrangūs baltarusiški durpių briketai (sufasuoti didmaišiuose po 500 kg) ir pjuvenų briketai. Atvežame nemokamai. Tel. 8 600 79 065.

Dėl Kauno miesto centralizuoto šilumos tiekimo įrenginių IX etapo hidraulinių bandymų ir planinių remontų laikinai stabdomas centralizuotas termofikacinio vandens tiekimas:

Parduodame ąžuolines, uosines, beržines, juodalksnio malkas (rąstais, trinkelėmis, skaldytas). Perkame mišką visoje Lietuvoje. Tel. 8 656 86 202.

Dainavos seniūnijoje (37 zona) nuo 2012 m. birželio 26 d. 9 val. iki 2012 m. birželio 27 d. 16 val. 30 min. vartotojams: V. Krėvės pr. 105, 105A, 107, 109, 109A, 109B, 111, 111A, 113, 115, 115A, 117, 123, 125, Partizanų g. 85, 192A, 194, 198, 200, 204, 206, 208, 208A, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232. Vilijampolės seniūnijoje (11 zona) nuo 2012 m. birželio 26 d. 9 val. iki 2012 m. birželio 29 d. 16 val. 30 min. vartotojams: Ariogalos g. 2, 6, Bajorų g. 3, 4, 5, 6, 12, 16, Bijūnų g. 16, Demokratų g. 31, Goštautų g. 4, 4A, 6, K. Griniaus g. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, A. Kriščiukaičio g. 6, 20, Lampėdžių g. 10, 18, Linkuvos g. 51, 55, Neries krantinė 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7A, 9, 10, 11, 12, 13, 14A, Panerių g. 55, 72, 74, 76, 78, 80, 90, Sąjungos a. 4, 5, 5A, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13A, 14, 15, Skirgailos g. 7, 19, A. Stulginskio g. 54, 56, 60, 61, 62, 63, 64, Varnių g. 26, 26A, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38A, 39, 40, 42, 44, Vytenio g. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Centro seniūnijoje (12 zona) nuo 2012 m. birželio 26 d. 9 val. iki 2012 m. birželio 29 d. 16 val. 30 min. vartotojams: Gimnazijos g. 3, J. Gruodžio g. 6, 9, 12, 16, 18, 20, 21, 22, 25, 31, J. Jablonskio g. 17, 19, 21, I. Kanto g. 1, 2, 4, 6, 10, 12, 15, 24, 25, Karaliaus Mindaugo pr. 16, 21, 23, 26, 29, 30, 37, 49, 50, Karo Ligoninės g. 10, Kęstučio g. 80, 85, 86, 87, 89A, 91, 93, Laisvės al. 91, 95, 97, 99, 101, 101A, 101B, 106, 110, Nemuno g. 12, 14, 16, 16A, 18, 20, 21A, 22, 29, 30, 31, 33, 35, 43A, D. Poškos g.1, 4, 6, 14, 16A, 17, 23, Puodžių g. 11, 17, 23, 24, Savanorių pr. 1, Smalininkų g. 18, Šv. Gertrūdos g. 3, 4, 4A, 5, 6, 7, 8, 8C, 10, 14, 23, 23A, Vilniaus g. 35, 37, 39, 41, 56, 58, 60, 62, 66, 68, 70, 72, 72A, 74, 74A. Prašome iki hidraulinių bandymų ir planinių remontų pradžios patikimai atjungti šilumos vartojimo įrenginius šilumos punktuose. Už pasekmes, nesiėmus nurodytų priemonių, atsako už pastato šilumos ūkį atsakingas asmuo ar pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas, jei tokių nėra, tai asmenys prisiėmę atsakomybę už tinkamą pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą. Termofikacinio vandens tiekimo atnaujinimo laikas gali būti keičiamas. Pastebėjus bet kokius termofikacinio vandens nutekėjimus, prašome nedelsiant pranešti telefonais 8 698 38056, (8 37) 361 517. Atsiprašome už patirtus nepatogumus.

Karščiausi kelionių pasiūlymai Kelionių AgentūrA „Krantas Travel“

974136

960719

Parduodame įmonę su patvirtinta Europos Sąjungos parama (387 000 Lt) šiaudų granulėms gaminti. Tel. 8 618 87 113. 969869

Parduodame pigiai geras malkas. Tel. 8 603 93 477. 971213

Parduodame stambias atraižas ir įvairias malkas: dvimetriais, trinkelėmis ir skaldytas. Atvežame. Tel. 8 614 08 432, 8 699 35 992. 969650

Parduodamos sausos, skaldytos malkos. Pakuotės ir kiekiai įvairūs. Tel. 8 620 29 252, 8 614 74 247, e. paštas malkucentras@gmail.com. 970762

Parduodu malkas (trinkelėmis, skaldytas) ir atraižas iš lentpjūvės. Tel. 8 614 95 487. 970791

Parduodu malkas, turime spygliuočių ir lapuočių. Vežame skaldytas arba trinkelėmis, po 10 arba 6 ertmetrus. Perku mišką. Tel. 8 618 07 508. 966851

Parduodu malkas: uosio, beržo, ąžuolo, alksnio, juodalksnio. Sausas atraižas maišuose. Tel. 8 630 41 245. 969842

Supjautos atraižos: pušies – 300 Lt; juodalksnio, beržo, ąžuolo – 380 Lt. Atraižos maišuose: pušinės – 6 Lt (vnt.); ąžuolo, beržo, juodalksnio – 7 Lt (vnt.). Tel. 8 670 32 999. 968150

Vasaros kainomis atvežame: kokybišką PDK akmens anglį, baltarusiškus durpių briketus didmaišiuose. Tel. 8 677 57 228. 974029

Baltijos jūroje bus ir disko, ir linksmybės iki ryto!

Tel. (8 37) 490 202, I.Kanto g. 22, kaunas@kaunas.krantas.lt www.krantas.lt Atėjo laikas TIKROMS ATOSTOGOMS! Joninių kruizas Ryga–Stokholmas–Ryga – nuo 110 Lt Kviečiame Jus į trumpiausios nakties vakarėlį!

972570

Kviečia mokytis AMES kalbų mokymo ekspertai siūlo efek­ tyviausius kalbų kursus Kaune: anglų, vo­ kiečių, prancūzų, ispanų, italų, rusų kal­ bos; kokybiškas parengimas anglų kalbos valstybiniam ir IELTS egzaminui, verslo an­ glų kalba. Sudaromos grupės (darbo die­ nomis ir šeštadieninės) pagal amžiaus gru­ pes ir poreikius. Kontaktai Laisvės al. 23–5, Kaunas; tel. (8 37) 422 748, 8 685 66 355. 969132

Pamesta

Maljorka 2* – nuo 1214 Lt (asm.) Kosas 2* nuo 1124 Lt (asm.) Aviabilietai – geriausiomis kainomis: Stokholmas, Tamperre – nuo 130 Lt Šv. Gertrūdos g. 21, Kaunas. (asm.) Tel. (8 37) 222 260, Frankfurtas, Londonas – nuo 154 Lt e. paštas info@rmtravel.lt (asm.) Rodas, Kosas, Maljorka – nuo 257 Lt Poilsinės kelionės iš Kauno liepos mėn.: (asm.) Rodas 2* – nuo 966 Lt (asm.) Įmanomos ir kitokios kelionių datos, Malta 3* – nuo 889 Lt (asm.) kelionių ir bilietų skaičius ribotas.

Kelionių agentūra „Delta-Interservis“

Laisvės al. 89, Kaunas, tel. (8 37) 424 211 e. paštas kaunas@delta-interservis.lt Karaliaus Mindaugo pr. 49, PPC „Akropolis“, tel. (8 37) 214 701 e. paštas akropolis@delta-interservis.lt www.deltakeliones.lt PRASIDĖJO „NOVATURO” 2012–2013 m. ŽIEMOS KELIONIŲ PARDAVIMAS! Iki 2012 m. liepos 15 d. •Iki 50 % nuolaidos! •Pradinė įmoka – tik nuo 50 Lt* •Mažiausios kainos garantija! •Galimybė keisti kelionės datą nemokamai! •Plačiausias pasirinkimas!

Keičia

974458

Dovanoja Dovanoju labai gražų rainą kačiuką ir katytę (1,5 mėn.), galiu atvežti į namus. Tel. 8 660 78 383. 974694

informuoja ekskursijA po Kau­no se­na­mies­tį Bir­že­lio 16 d. 12 val. tu­riz­mo įmo­nės „Mū­ sų odi­sė­jos” gi­dų kur­sų ab­sol­ven­tai ves ne­ mo­ka­mą eks­kur­si­ją po Kau­no se­na­mies­tį, ku­ri skir­ta Na­po­le­o­no ka­riuo­me­nės per­si­ kė­li­mo per Ne­mu­ną 200-sioms me­ti­nėms. Kvie­čia­me kau­nie­čius ir mies­to sve­čius pa­ si­vaikš­čio­ti vie­to­mis, ku­rių kiek­vie­nas kam­ pe­lis al­suo­ja tur­tin­ga is­to­ri­ja. Ren­ka­mės prie Kau­no pi­lies. In­for­ma­ci­ja M.Va­lan­ čiaus 19. Tel. (8 37) 207 879, 8 698 03 091; www.mu­suo­di­se­ja.lt.

Poilsinių kelionių kryptys: Hurgada, Šarm aš Šeichas, Taba, Marsa Alamas, Tenerifė. Įspūdingos naujienos: Goa (Indija), Dubajus, Tailandas. Slidinėjimo kelionės: Italija, Austrija. 29 pažintinių kelionių programos. * Užsakymo metu už poilsio ir slidinėjimo keliones mokate tik 199 Lt (asm.), pažintines keliones lėktuvu – 150 Lt (asm.), pažintines keliones autobusu – 50 Lt (asm.) Likusią sumą – likus 21 dienai iki išvykimo. AKCIJA PERKANTIEsieMS KELIONES IŠSIMOKĖTINAI 0 % palūkanos** 0 % sandorio sudarymo mokestis** ** Daugiau informacijos apie akcijos sąlygas rasite mūsų agentūroje.

VIKINGŲ LOTO

Keičiu neprivatizuotą 4 kambarių butą į 1 kambario neprivatizuotą butą. Tel. 8 690 41 039. 974549

Dingusį studento pažymėjimą Nr. 075344, išduotą Vaivai Palskytei, laikyti negaliojančiu.

Kruizo kaina pateikta iš išplaukimo uosto. Daugiau informacijos www.krantas.lt

Kelionių AgentūrA „RM travel“

kviečia Kviečiame dalyvauti unikaliame re­ kolekcijų projekte jaunimui „Magis 2012“! Birželio 30–liepos 8 d. jaunimas iš visos Lietuvos dalyvaus piligriminėse kelionėse arba vykdys pasirinktus so­ cialinius eksperimentus. Junkis ir leis­ kis kartu į magiškąją kelionę su Dievu į save ir pasaulį! Daugiau informacijos: www.jesuit.lt/magis, www.facebook. com/MagisLT, e. p. magis.projektas@ gmail.com.

Vasaros kruizas Ryga–Stokholmas–Ryga – nuo 125 Lt Pamirškite kasdieninius rūpesčius ir atsipalaiduokite laive Baltijos jūroje! Mėgaukitės saule, vėju ir gera nuotaika.

informuoja SVEIKATINGUMO PUSDIENIAI PANEMUNĖJE Bir­že­lio 15 ir 21 die­no­mis, 9–13 val. vyks SVEIKATINGUMO PUSDIENIAI PANEMUNĖJE. 9 val. – žy­gis šiau­rie­tiš­ku ėji­mu, stab­te­lint prie vais­ti­nių au­ga­lų (ren­ka­mės A.Sme­to­ nos al. pra­džio­je); 11 val. – pir­tis su var­na­lė­ šų van­to­mis. Var­na­lė­ša – au­ga­lų le­di, kvie­ čia­me pa­si­nau­do­ti jos ga­lio­mis! Or­ga­ni­za­to­riai – Žo­lin­čių aka­de­mi­ja, „Šiau­rie­tiš­kas ėji­mas NWStyle”, pir­tis „Dar­na kū­nui”. KAUNO TAUTINĖS KULTŪROS CENTRAS A.Jakšto g. 18, tel. 407 135, www.ktkc.lt Bir­že­lio 16 d. 16 val. – pa­skai­ta „Gim­ties vir­smas. Vai­kų lau­ki­mas ir nau­jos gy­vy­bės pra­dė­ji­mas”. Lek­to­rius Alek­san­dras Žars­kus. KURSŲ KIRPYKLA ker­pa, šu­kuo­ja plau­kus ne­mo­ka­mai (10–14 ir 15–19 val.) Sa­va­no­rių pr. 66 (buv. Ra­di­jo ga­ myk­la, vi­di­nis kor­pu­sas, 2-asis a., 202 kab.). Tel. 8 684 77 422. Ma­lo­niai kvie­čia­me.

Tiražo Nr. 1005, birželio 13 d. AUKSO PUODAS – 13 641 089 Lt DIDYSIS PRIZAS – 2 260 082 Lt 06 20 22 32 37 46 Auksinis skaičius 40 Papildomi skaičiai 01 27 6 tarp jų auksinis sk. – 13 641 089 Lt (0 priz.) 6 skaičiai – 2 260 082 Lt (0 priz.) 5 + papildomas sk. – 127 183 Lt -(0 priz.) 5 skaičiai – 5 787 Lt (9 priz.) 4 skaičiai – 160 Lt (433 priz.) 3 skaičiai – 12 Lt (8241 priz.) 2 + papildomas sk. – 7 Lt (10424 priz.) Skliaustuose nurodyti Lietuvoje laimėti prizai.

Prognozė: Aukso puode – 16 mln. Lt Didysis prizas – 4 mln. Lt


18

penktadienis, birželio 15, 2012

kas, kur, kada Amžinąjį atilsį Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė šią sunkią netekties valandą. Nuoširdžiai užjaučiame direktorių Joną ŠIUGŽDINĮ, sūnų Roką ir visus artimuosius, mirus mylimai žmonai. UAB „Vilkijos gija” kolektyvas Gilaus liūdesio valandą, mirus mylimai žmonai, UAB „Vilkijos gija” direktorių Joną ŠIUGŽDINĮ, jo šeimą bei artimuosius nuoširdžiai užjaučia AB „Gija” kolektyvas. Gilaus liūdesio valandą, mirus mylimai žmonai, UAB „Vilkijos gija” direktorių Joną ŠIUGŽDINĮ, jo šeimą bei artimuosius nuoširdžiai užjaučia UAB „T1 GIJA” kolektyvas. Reiškiame nuoširdžią užuojautą UAB „Vilkijos gija“ direktoriui Jonui ŠIUGŽDINIUI. Netekus brangios žmonos, telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė. UAB „LTP“

Kauno miesto ir rajono gyventojams! Kauno miesto ir Kauno rajono savivaldybių administracijos sudarė sutartis su UAB „PRARADIMAS“ dėl neatpažintų mirusiųjų palaikų pervežimo. UAB „PRARADIMAS“ NEMOKAMAI perveža NEATPAŽINTUS IR ATPAŽINTUS mirusiųjų namuose bei gydymo įstaigose palaikus (turėti asmenį patvirtinantį dokumentą). Skambinti galite visą parą tel. (8 37) 730 200, 8 650 68 220. 964762

KREMAVIMAS LIETUVOJE. Metalistų g. 3, Kėdainiai. Tel. (8 347) 55 560, 8 613 30 996. E. paštas administracija@krematoriumai.lt www.krematoriumai.lt

955388

PAMINKLAI. Gaminame paminklus, dengiame kapavietes granito plokštėmis, užpilame kapą granito skalda, liejame pamatus, atnaujiname senus paminklus, kalame raides. Dirbame visoje Lietuvoje. Tel. 8 647 09 401, 384 912; www.uabpaminklai.lt. Raudondvario pl. 115A, Kaunas. Partneriai: K.Kasakausko g. 64 – Akmenė; J.Basanavičiaus g. 12 – Jonava; Ramybės g. 7, Garliava. Laidojimo reikmenys, paslaugos, kremavimas – tel. 8 615 50 520, 8 686 45 729. 971183

PAMINKLAI: didelė granito spalvų įvairovė; liejame pamatus, dedame trinkeles; paminklų restauravimas; atvežame ir sumontuojame. Mus rasite Šilainių turguje, 43 paviljone. Tel. 8 676 25 966. PREKIAUJAME IŠSIMOKĖTINAI. 959590

VISOS KAPŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGOS: kapo dekoravimas skaldele, smėliu, juodžemiu. Tvarkymas po laidotuvių. Senų kapaviečių restauravimas, atnaujinimas. Trinkelių, plytelių, skaldytų akmenų klojimas. PAMINKLAI, AKMENS PLOKŠTĖS: paruošiame kapavietės projektus, gaminame įvairius paminklus iš kokybiško suomiško akmens. Liejame pamatus ir atliekame kitus betonavimo darbus. AKCIJA! PAMATŲ LIEJIMAS – nuo 450 Lt. Tel. 8 648 55 567; (8 37) 334 633, Savanorių pr. 225 („Juzėje“). www.kapineta.lt.

Bir­že­lio 15 d. 18 val. – PREMJERA! Eu­ge­ne Scri­be. PRIEŽASTYS IR PASEKMĖS. Is­to­ri­nė ko­me­di­ja. Rež. Rai­mun­das Ba­nio­nis. Rū­tos sa­lė. Bir­že­lio 16 d. 18 val. – Fried­richas von Schil­leris. PLĖŠIKAI. An­ti­de­ka­lo­gas (N-16). Rež. Ar­tū­ras Arei­ma. Rū­tos sa­lė. Bir­že­lio 17 d. 18 val. – Brianas Frielas. STEBUKLINGASIS TENESIS. Rež. Gy­tis Pa­de­ gi­mas. Rū­tos sa­lė. Bir­že­lio 22 d. 18 val. – tru­pė iš Ja­po­ni­ jos JIUTAMAI. JAPONIJOS GAMTOS IR ISTORIJOS VIENOVĖS IŠRAIŠKA TRADICINĖJE JAPONŲ MUZIKOJE IR ŠOKYJE. Ma­žo­ji sa­lė. Kaina 20 litų (bilietų galima įsigyti tik renginio dieną teatro kasoje).

KAuno KAMERINIS TEATRAS Kęstu­čio g. 74A, www.ka­me­ri­nis­te­at­ras.lt, in­fo@ka­me­ri­nis­te­at­ras.lt

Bir­že­lio 15 d. 18 val. – A.Vo­lo­di­nas. PENKI VAKARAI. Dvie­jų da­lių ro­man­ti­nė dra­ma. Re­ži­sie­rius A.Po­ciū­nas. Bir­že­lio 20 d. 18 val. – D.Če­paus­kai­tė. KAVINĖ „PAS BLEZĄ”. Pa­si­ma­ty­mas po dvi­ de­šim­ties me­tų. Re­ži­sie­rius S.Ru­bi­no­vas. Bir­že­lio 28 d. 18 val. – D.Če­paus­kai­tė pa­gal R.Bred­be­rį. BE GALO ŠVELNI ŽMOGŽUDYSTĖ. Dvie­jų da­lių juo­do­ji ko­me­di­ja. Re­ži­sie­ rius S.Ru­bi­no­vas.

Bir­že­lio 15 d. 19 val. – PREMJERA! Ed­ wardas Al­bee. SILVIJA. Rež. V.Bal­sys.

KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS Laisvės al. 87A

Bir­že­lio 16 d. 12 val. Ma­žo­jo­je sce­no­je – ATOSTOGOS PAS DĖDĘ TITĄ, rež. J.Ja­nuš­ke­ vi­čiū­tė. Bir­že­lio 17 d. 12 val. Va­le­ri­jos ir Sta­sio Rat­ ke­vi­čių lė­lių mu­zie­ju­je – KIŠKIS DRĄSUOLIS, rež. A.Žiu­raus­kas (spek­tak­lis-žai­di­mas, ku­rį pa­de­da kur­ti vai­kai), nuo 3 metų. Bir­že­lio 23 d. 12 val. Ma­žo­jo­je sce­no­je – UMA-UMA, rež. A.Žiu­raus­kas (kaip tarp su­si­vė­lu­sių bū­ti su­si­šu­ka­vu­siam, tarp nuo­ bo­džių – įdo­miam, kaip nuo al­ka­nų ap­gin­ti ge­riau­sią drau­gą?), nuo 3 metų.

KAUNO ŠOKIO TEATRAS „AURA“ M.Dauk­šos g. 30A

Bir­že­lio 15 d. 18, 20 val. – šo­kio spek­tak­lis TIK NIEKAM NIEKO NESAKYK. PREMJERA. Cho­re­og­ra­fas An­drius Ku­rie­nius. Bi­lie­tai par­duo­da­mi 1 val. prieš spek­ tak­lį.

,,Nykštuko“ lėlių teatras

1 + 5 SKELBIM

AI

Bir­že­lio 15 d. 11 val. – tra­di­ci­nė, še­šio­lik­to­ji Kau­no r. ne­įga­lių­jų spor­to šven­tė „Pa­bū­ki­ me kar­tu”. Po­pu­lia­riau­sios spor­to ša­kos – smi­gi­nis ir mė­ty­mas į krep­šį. Ki­tos rung­tys: šau­dy­mas, grei­to­sios šaš­kės, šach­ma­tai, ran­kos len­ki­mas, lenk­ty­nės elek­tri­niais ir ran­ki­niais ve­ži­mė­liais. Ren­gi­nio da­ly­viai var­žy­sis dėl tau­rių, di­plo­mų ir ke­tu­rių spe­ cia­lių­jų pri­zų. Po var­žy­bų spor­to šven­tės da­ly­viai bus vai­ši­na­mi ka­rei­viš­ka ko­še, klau­sy­sis kon­cer­to. Dau­giau in­for­ma­ci­jos ga­li su­teik­ti So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus ve­dė­ja An­ge­lė Ščiu­kaus­kie­nė Tel. 8 37 305 561, 8 610 36 535.

Kauno miesto muziejus

Rotušės a. 19, Ryšių istorijos muziejus

Birželio 16 d. 12 val. – Paršelių nuotykiai. Bilietai parduodami 1 val. prieš spektaklį.

Birželio 15 d. 15 val. – atidaroma paroda „Pinigai Lietuvoje XX a.” iš kolekcininko P.Brazausko asmeninės kolekcijos. Paroda veiks iki liepos 28 d.

EINAM KAUNAS 2012 Bir­že­lio 15 d. – „Dū­dos Lais­vės alė­jo­je”. 16 val. – ei­ty­nės nuo Kau­no šv. Ar­kan­ge­lo My­ ko­lo (Įgu­los) baž­ny­čios (So­bo­ro), 16.30–17 val. – kon­cer­tas Mu­zi­ki­nio te­at­ro so­de­ly­je. Da­ly­vaus Kau­no pu­čia­mų­jų in­stru­men­tų or­kest­ras „Ąžuo­ly­nas” ir mer­gi­nų cho­re­og­ ra­fi­nė gru­pė. Vi­si ren­gi­niai ne­mo­ka­mi.

MAIRONIO LIETUVIŲ LITERATŪROS MUZIEJUS Ro­tu­šės a. 13

Bir­že­lio 15 d. 16 val. kvie­čia į Ro­tu­šės aikš­ tės kai­my­nų tra­di­ci­nį su­si­ti­ki­mą. Pro­gra­mo­ je: po­eti­nė-mu­zi­ki­nė kom­po­zi­ci­ja „Va­ka­ras su Mai­ro­niu”, skir­ta po­eto, pre­la­to Jo­no Ma­čiu­lio-Mai­ro­nio 150 me­tų ju­bi­lie­jui. Mai­ro­nio ei­lė­raš­čius, iš­trau­kas iš laiš­kų ir pa­moks­lų, S.Ge­dos so­ne­tus „Mai­ro­nio mir­tis” skai­tys ak­to­riai Vir­gi­ni­ja Ko­chans­ ky­tė ir Pet­ras Ven­slo­vas, M.K.Čiur­lio­nio, A.Ka­ča­naus­ko ir J.Nau­ja­lio vo­ka­li­nius ir for­te­pi­jo­ni­nius kū­ri­nius at­liks so­lis­tė Ri­ta Preik­šai­tė ir pia­nis­tė Rū­ta Blaš­ky­tė. Bus pri­sta­ty­ta šių me­ni­nin­kų nau­ja kom­pak­ti­nė plokš­te­lė „Ant au­ku­ro šir­dį ne­šiau”. Birželio 19 d. 17 val. – rašytojo, vertėjo, redaktoriaus Antano Vaičiulaičio 20-ųjų mirties metinių minėjimas. Dalyvauja rašytojo dukros Danutė Nourse ir Aldona DeBold, Išeivių literatūros skyriaus vedėja Virginija Paplauskienė, aktorius Petras Venslovas. Fortepijonu gros Beata Vingraitė, renginį ves rašytoja Aldona Ruseckaitė. Renginys skirtas Muziejų metams.

A. IR J.JUŠKŲ ETNINĖS KULTŪROS MUZIEJUS Kauno mažoji g. 2, Vilkija, Kauno r., tel. 556 400

Birželio 16 d. 16 val. – tradicinė šventė BROLIŲ JUŠKŲ DAINOS. Dalyvaus D. ir E.Vyčinų vadovaujamas folkloro ansamblis VISI iš Vilniaus.

V.Ku­dir­kos vie­šo­ji bib­lio­te­ka Lais­vės al. 57

UŽSISAKYKITE 5 SKELBIMUS IR GAUKITE DOVANĄ – DAR 1 SKELBIMĄ!

Kauno diena

„Kauno dienos“ reklamos pardavimo skyrius: tel. 302 234, 308 863, 308 864, 302 230, e. paštas reklama@kaunodiena.lt, skelbimų skyrius: tel. 308 862, 302 233, 302 231, 302 202, e. paštas skelbimai@kaunodiena.lt

Šan­čių padalinyS San­dė­lių g. 7

Nuo birželio 18 d. veiks Lie­tu­vos dai­li­nin­kų su­kur­tų eks­lib­ri­sų ­pa­ro­da „Gy­vo­ji at­min­tis”, skir­ta svar­bioms Lie­tu­vos is­to­ri­nėms da­ toms įpras­mi­nti.

Mai­ro­nio lie­tu­vių li­te­ra­tū­ros mu­zie­jaus vai­kų li­te­ra­tū­ros sky­rius K.Do­ne­lai­čio g. 13

Iki rug­pjū­čio 30 d. veikia Kau­no m. sa­vi­val­ dy­bės Vin­co Ku­dir­kos vie­šo­sios bib­lio­te­kos ir Kau­no EIC „Eu­ro­pe Di­rect” pa­reng­tas ma­žų­jų kau­nie­čių, tra­di­ci­nės 17 Vai­kų kny­gos šven­tės da­ly­vių ge­riau­sių pie­ši­nių pa­ro­dos „Skai­tan­tis Eu­ro­pos mies­tas” ir „Gra­ži tu ma­no...”.

M.Valančiaus g. 6

964933

AKCIJA

Kau­no ra­jo­no so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tras Eže­ro g. 3, Kau­nas

Laisvės al. 71, tel. 224 064 www.dramosteatras.lt

KAUNO MAŽASIS TEATRAS

PAMINKLAI – kalame raides, graviruojame portretus. Tvorelės, kapaviečių uždengimas akmens plokštėmis, senų paminklų perdirbimas, kapaviečių užpylimas skaldele. Teirautis Jonavos g. 248, Kaunas, tel. (8 37) 330 364, 8 656 28 129.

ŠILAINIŲ PAMINKLAI

KAuno valstybinis dramos TEATRAS

M.Dauk­šos g. 34, tel. 408 470, 226 090, www.tiketa.lt, www.bilietai.lt, www.ma­za­sis­te­at­ras.lt 965100

ir Ie­vos Juk­ny­tės vai­kiš­kų kny­gų iliust­ra­ci­jų pa­ro­da „KAUNAS–BOLONIJA–KAUNAS”.

renginiai

teatras

Girs­tu­čio rū­mai Ko­vo 11-osios g. 26, tel. 8 37 454 480, www.girs­tu­tis.lt

DOMINO TEATRAS Bir­že­lio 17, 20 d. 18 val. – ko­me­di­ja „Apie ką kal­ba vy­rai”. Re­ži­sie­rius O.Ša­poš­ni­ko­vas. Bir­že­lio 25 d. 18 val. – ko­me­di­ja „Dak­ta­ ras”. Re­ži­sie­rius A.Ve­čers­kis. KITOKS TEATRAS Bir­že­lio 21 d. 18 val. – ko­me­di­ja „Tik kū­di­ kiai gims­ta do­ri”. Re­ži­sie­rius R.Žir­gu­lis.

KAuno valstybinis dramos TEATRAS

15 d. 18 val.

Nuo bir­že­lio 15 d. iki lie­pos 5 d. veiks dai­ li­nin­ko Sau­liaus Kruo­pio ta­py­bos pa­ro­da „Dai­li­nin­ko va­sa­ra”. Vi­tebs­ko pa­da­li­nys P. Luk­šio g. 60

Veikia Sau­liaus Kviet­kos fo­to­gra­fi­jų pa­ro­da „Tarp že­mės ir dan­gaus”. Ber­Že­lio pa­da­li­nys Tai­kos pr. 113B

Nuo birželio 18 d. veiks tarp­tau­ti­nių kon­ kur­sų lau­re­a­čių dai­li­nin­kių Li­nos Dū­dai­tės

KAuno KAMERINIS TEATRAS

28 d. 18 val.

„ŽALGIRIO“ ARENA Bir­že­lio 17 d. 19.30 val. – Lie­tu­vos–Grai­ki­ jos krep­ši­nio rink­ti­nių dvi­ko­va.

A.ŽMUIDZINAVIČIAUS KŪRINIŲ IR RINKINIŲ MUZIEJUS V.Put­vins­kio g. 64

Iki birželio 17 d. veikia me­ni­nin­kės iš Ru­si­jos Liu­bovės Var­šav­ska­jos pa­ro­da KAI RAŠMENYS TYLI. Pa­ro­do­je eks­po­nuo­ja­mi dai­li­nin­kės ran­kų dar­bo kos­tiu­mai, ku­rie su­kur­ti il­gus me­tus ty­ri­nė­jant Šiau­rės tau­tų et­no­gra­fi­nį kos­tiu­ mą. Šie vie­ne­ti­niai, uni­ka­lūs dar­bai į mu­zie­ jų at­ke­lia­vo iš to­li­mo­jo Cha­ba­rov­sko re­gio­no ne­di­de­lio Va­ni­no mies­te­lio. Spal­vin­gi, tur­tin­ go de­ko­ro ir me­džia­gų (šil­kas, kai­lis, žu­vų oda) dra­bu­žiai al­suo­ja at­šiau­raus kraš­to nuo­tai­ka. Tau­to­dai­li­nin­kė Liu­bovė Var­šav­ ska­ja dau­giau nei dvi­de­šimt me­tų do­mi­si Šiau­rės tau­tų et­no­gra­fi­niu kos­tiu­mu. 1980 m. su šei­ma per­si­kė­lė gy­ven­ti į Ru­si­jos To­li­mų­jų Ry­tų kraš­tą. Šios vie­to­vės su­ža­vė­jo ir ne­be­pa­lei­do. Taip pra­si­dė­jo pa­žin­tis ir do­ mė­ji­ma­sis Va­ni­no ap­skri­ty­je gy­ve­nan­čiais oro­čių tau­tos žmo­nė­mis. 1994 m. bu­vo or­ga­ni­zuo­ta pir­ma is­to­ri­nė-et­no­gra­fin ­ė eks­pe­di­ci­ja. Po tru­pi­nė­lį pra­dė­ti rink­ti duo­ me­nys apie tra­di­ci­nį kos­tiu­mą, pa­pro­čius, ti­kė­ji­mus, gy­ve­ni­mo bū­dą. Nuo 1994 m. L.Var­šav­ska­ja da­ly­vau­ja To­li­mų­jų Ry­tų ma­dos fes­ti­va­ly­je „Auk­si­ nis le­ka­las”. Še­šio­li­ka kar­tų pre­mi­juo­ta no­mi­na­ci­jo­se „Na­cio­na­li­nis kos­tiu­mas” ir „Ru­siš­kas kos­tiu­mas”. Yra su­ren­gu­si tris­de­ šimt pen­kias per­so­na­li­nes pa­ro­das.

VDU MENŲ GALERIJA „101“ Lais­vės al. 53

Iki bir­že­lio 22 d. veikia skait­me­ni­nės gra­ fi­kos meist­ro Vla­do Or­že­kaus­ko pa­ro­da NARAS. Cik­le „Na­ras” me­ni­nin­kas įtai­giai su­ku­ria pa­są­mo­nės vaiz­di­nių ir me­no is­ to­ri­jos nuo­tru­pų ko­lia­žą. Gra­fi­niuo­se vaiz­di­ niuo­se de­ri­na­mos ke­lios re­a­ly­bės. Vie­na jų – nuo Le­o­nar­do da Vin­ci es­ki­zi­nių pie­ši­nių at­si­ve­jan­ti pie­ši­nio san­da­ra, ku­rio­je kū­no plas­ti­ką pa­į­vai­ri­na šiurkščios ana­to­mi­jos (at­ski­rų kū­no or­ga­nų) ske­vel­dros. Ki­ta re­a­ ly­bė – po­van­de­ni­nė (tą dik­tuo­ja pa­va­di­ni­ mu nu­sa­ky­tas na­ra­ty­vas). Nė­ri­mas gel­mėn yra nuo­la­ti­nė žmo­gaus bū­ties ir sa­vi­pa­ži­ni­ mo me­ta­fo­ra. Fi­lo­so­fi­jo­je tai – mąs­ty­mas apie sa­ve, mat no­rė­da­mas pa­žin­ti ki­tus/ ap­lin­ki­nius grei­čiau ky­li aukš­tyn ir dai­rai­si (tai au­to­rius itin jaut­riai da­rė lig­šio­li­niuo­se skait­me­ni­nės gra­fi­kos cik­luo­se – „Pro­fi­lių” ir „Dia­lo­gų” se­ri­jo­se). Pa­ro­do­je „Na­ras”, ope­ruo­da­mas sa­vi­ty­ros me­ta­fo­ra, Vla­das Or­že­kaus­kas nuo­jau­tų lyg­me­niu ieš­ko (ir at­ran­da) sa­vą­ją vie­tą me­no is­to­ri­joje, me­ no me­di­joje ir me­no lau­ke. De­rin­da­mas ke­ le­tą re­a­ly­bės vaid­me­nų, cik­le me­ni­nin­kas sū­ku­riu iš­su­ka si­mu­liak­ri­nes per­spek­ty­vas, iš­slys­tan­čias to­lyn pro skait­me­ni­nių dro­bių ri­bas, al­ter­na­ty­vių erd­vių, hi­per­re­a­ly­bės link.

KAUNO MAŽASIS TEATRAS

15 d. 19 val.


19

penktadienis, birželio 15, 2012

kas, kur, kada kinas

TV programa

„CINAMON“ PLC „Mega“, tel. 8 700 70 111

„Ro­ko am­žius“ – iš­anks­ti­nis se­an­sas 21 d. 19 val. Su Ežio Vi­za ar PLC Me­ga kor­te­lė­mis bi­lie­to kai­na 11 Lt + spra­gė­sių ir gė­ri­mų rin­ki­niams 20 proc. + nau­jau­sias Li­no Ado­ mai­čio al­bu­mas „Flo­at­ ing to you“ do­va­nų. „Ma­da­gas­ka­ras 3“ 3D (liet. k.) – iki 21 d. 11.45*, 13.45, 15.45, 17.45, 19.45** val. (*išsk. 16, 18, 20 d.; **išsk. 16, 17, 20 d.). „Ma­da­gas­ka­ras 3“ (liet. k.) – iki 21 d. 10.45, 12.45, 14.45, 16.45, 18.45, 20.45 val. „Pro­me­tė­jas“ 3D – iki 21 d. 21.55 val. „Snie­guo­lė ir me­džio­to­jas“ – iki 21 d. 11.30, 16.30, 19*, 21.30 val. (*išsk. 21 d). „Vy­rai juo­dais dra­bu­žiais 3“ 3D – iki 21 d. 16, 17, 20 d. 19.45 val. „Čer­no­by­lio die­no­raščiai“ – iki 21 d. 13.10, 21.45 val. „Le­gen­di­nis vi­kin­gas To­ras“ 3D (liet. k.) – iki 21 d. 16, 18, 20 d. 11.45 val. „Dik­ta­to­rius“ – iki 21 d. 16.15, 18.15, 20.15, 22.15 val. „Ko lauk­ti, kai lau­kies“ – iki 21 d. 15, 17.15, 19.30 val. „Nak­ties še­šė­liai“ – iki 21 d. 14 val. „Pi­ra­tai! Ne­vy­kė­lių kom­pa­ni­ja“ (liet. k.) – iki 21 d. 14.30 val. Bi­lie­to kai­na 6 Lt! „Smur­fai“ (liet. k.) – iki 21 d. 12.15 val. Bi­ lie­to kai­na 6 Lt! „Links­mo­sios pė­du­tės 2“ (liet. k.) – iki 21 d. 11 val. Bi­lie­to kai­na 6 Lt!

„FORUM CINEMAS“ Ka­ra­liaus Min­dau­go pr. 49, „Ak­ro­po­lis“, III a.

„Madagaskaras 3“ 3D (premjera, liet. k.) – iki 21 d. 10.15, 12.45, 15.30, 18, 20.45 val.; 15, 16 d. 23.30 val. „Madagaskaras 3“ (premjera, liet. k.) – iki 21 d. 11.15, 14, 16.30, 19, 21.30 val. „Nenugalimieji: narsos įstatymas“ (prem­ jera) – iki 21 d. 14.30, 17, 19.30, 21.45 val. COSMO VIP PREMJERA. „Roko amžius“ – 17 d. 20.45 val. ČILI KINO SEANSAS. „Roko amžius“ – 21 d. 18.30 val. KINO STARTAS SU LNK. „Ledynmetis 4. Žemynų atsiradimas“ 3D (pasaulinė prem­ jera) – 3 d. 19 val. Bilietai jau parduodami. „Prometėjas“ 3D – iki 21 d. 11. 14.15, 17.30, 20.30 val.; 15, 16 d. 23.45 val. „Snieguolė ir medžiotojas“ – iki 21 d. 13, 18.15 val. „Bernvakaris Australijoje“ – iki 21 d. 15.45, 21.15 (seansas nevyks 17 d.) val. „Diktatorius“ – iki 21 d. 11.45, 16, 21 val.; 15, 16 d. 23.15 val. „2 dienos Niujorke“ – iki 21 d. 13.45, 18.30 (seansas nevyks 19 ir 21 d.) val. „Mes už Lietuvą“ – iki 21 d. 12, 17.45 val. „Vyrai juodais drabužiais 3“ 3D – iki 21 d. 14.45, 20.15 val.; 15, 16 d. 22.45 val. „Gatvės šokiai“ – iki 21 d. 12.30 val. VASAROS AKCIJA VAIKAMS. „Rio“ – iki 21 d. 10.30 val. Bilietai po 6 Lt. „Bjaurusis Aš“ – iki 21 d. 10.45 val. Bilietai po 6 Lt. KITOKIO KINO KLUBAS. „Agora“ – 19 d. 18.30 val. Renginio vedėjas G.Jankauskas. Bilietai jau parduodami. Bilieto kaina 7 Lt.

KINO TEATRAS „ROMUVA“ Lais­vės al. 54

Bir­že­lio 15 d. 19 val. – „Mes už... Lie­tuvą”. Dokumentinis. Lietuva. 21 val. – KINO NAKTIS – du fil­mai už vie­no kainą. „Pri­si­ mink ma­ne”. Romantinė drama. „Ri­zi­kin­ga er­zin­ti die­du­kus”. Nuotykių komedija. Bir­že­lio 16, 17 d. 13 val. – „Tri­ju­lė iš Bel­ vi­lio”. Animacinis, nuotykių. 14.30 val. – „Mes už... Lie­tuvą”. Dokumentinis. 16.15 val. – „Mei­lė trun­ka trejus me­tus”. Komedija. 18.30 val. – „Mes už...Lie­tuvą” Dokumentinis. 20.30 val. – „Veid­ro­dė­li, veid­ro­dė­li...Snie­guo­lės is­to­ri­ja”. Nuotykių komedija.

KINO TEATRAS „ROMUVA“

16 d. 16.15 val.

6.00 Labas rytas. 9.00 „Komisaras Reksas“ (N-7) (k). 10.00 „Hartlando užuovėja“ (k). 11.00 LRT vasaros studija. Tiesioginė Lietuvos radijo laida. 12.00 „Senis“ (N-7) (k). 13.15 Bėdų turgus. 14.15 Popietė su Algimantu Čekuoliu (subtitruota laida). 14.50 Žinios. 15.10 „Komisaras Reksas“ (N-7). 16.00 „Hartlando užuovėja“. 17.05 „Senis“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.35, 21.20 Sportas. Orai. 18.45, 19.45, 20.45, 21.30, 22.35, 23.40 UEFA EURO 2012 studija. 19.00, 20.00 UEFA EURO 2012 rungtynės Ukraina–Prancūzija. Tiesioginė transliacija iš Donecko (Ukraina). 20.55, 22.30 Loterija „Perlas“. 21.00 Panorama. 21.10 Verslas. 21.15 Kultūra. 21.45, 22.45 UEFA EURO 2012 rungtynės Švedija–Anglija. Tiesioginė transliacija iš Kijevo (Ukraina). 23.50 UEFA EURO 2012 apžvalga.

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“. 6.50 „Linksmieji Tomas ir Džeris“ (3) (k). 7.20 „Keista šeimynėlė“ (4) (k). 7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7) (k). 8.50 24 valandos (N-7). 9.45 „Šeimynėlė“ (8) (N-7) (k). 10.15 Juokas juokais (k). 10.45 Kitas! (N-7). 11.10 Krymo muzikos festivalis 2011. Atidarymo koncertas (Rusija, 2011 m.) (k). 13.10 „Nickelodeon“ valanda. „Didžioji sėkmė“. 13.40 „Keista šeimynėlė“ (5). 14.10 „Vaikų „Warner Bros.“ „Linksmieji Tomas ir Džeris“ (4). 14.40 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 16.40 „Meilės miestas“. 17.40 Nuo... Iki... 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.10 Sportas. Orai. 19.15 Muzikos festivalis „Laumės juosta 2010“. Svečiai I.Starošaitė, Ž.Žvagulis, Radži, L.Mikalauskas, „Studentės“, „Nerija“ ir kt. (1) 21.40 Veiksmo f. „Pavojingas sandėris“ (JAV, 2003 m.) (N-7). 23.55 Kriminalinis trileris „Paskutinis pasivažinėjimas“ (JAV, 2004 m.) (N-14). 1.40 Siaubo f. „Karštinė 2. Pavasario karštligė“ (JAV, 2009 m.) (S).

6.40 Teleparduotuvė. 6.55 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 7.25 „Simpsonai“. 7.55 „Kol mirtis išskirs“ (3, 4). 8.55 „Meilės sūkuryje“. 10.00, 10.30 „Pasmerkti“. 11.00 Nuodėmių dešimtukas. 13.10 „Bakuganas“. 13.40 „Nepaprastas pasaulis“. 14.10 „Ragai ir kanopos sugrįžta“. 14.40 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 15.10 „Simpsonai“. 15.40 „Meilės prieglobstis“. 16.40 „Paveldėtojai“. 18.45 TV3 žinios. 19.00 TV3 sportas. 19.05 TV3 orai. 19.10 Nuodėmių dešimtukas. 20.10 Anim. nuotykių f. „Simarono žirgas“ (JAV, 2002 m.). 21.50 Fantastinis trileris „Prisiminti pavojinga“ (JAV, 2003 m.). 0.10 Komedija „Pasimatymo filmas“ (JAV, 2006 m.). 1.45 Veiksmo f. „Rokis 5“ (JAV, 1990 m.).

6.30 Televitrina. 7.00 Žinios (k). 7.25 Smagiausios akimirkos. 8.00 „Prajuokink mane“ (k). 9.00 „Kviečiu vakarienės“. 9.30 „Miesčionys“ (N-7). 10.00 „Margoša: moterimi negimstama“. 11.00 „Be namų negerai: naujas gyvenimas“. 12.00 „Ekstrasensų mūšis“ (N-7) (k). 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 14.00 „Liejyklos gatvė“ (N-7) (k). 15.00 „Žaibiški tyrimai“ (N-7). 16.00 „Baimės faktorius“ (N-7). 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 18.00 Žinios. 18.19, 20.19 Sportas. Orai. 18.25 „Liejyklos gatvė“ (N-7). 19.25 „Zaicevas + 1“ (N-7). 20.00 Žinios. 20.15 Verslas. 20.25 „Amerikos talentai VI“.

DATOS (birželio 15 d.) 21.25 Rusų kinas. Trileris „Paslaptinga sala“ (Ukraina, 2008 m.) (N-14). 23.20 Amerikietiškosios imtynės (N-14). 0.20 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 1.25 „Bamba“. Interaktyvus šou suaugusiesiems (S).

8.00 Anim. s. „Nuotykiai elfų šalyje (Vokietija, D.Britanija, 2004 m.). 8.30 Kultūrų kryžkelė. Menora. 8.45 Miesto kodas (k). 9.00 Labas rytas (k). 11.30 Keliaukim! 12.00 Auksinio balso konkursas „Triumfo arka“ (2008 m.) (k). 13.45 Kuluarai (k). 14.30 Prisiminkime. Groja Aleksandras Livontas (k). 14.40 Pasaulio dokumentika. „Karo šešėlyje“ (2) (k). 15.20 Kultūra. Menininkai Svajonė ir Paulius Stanikai (k). 15.40 „Prokurorai“ (4) (k). 16.30 Muzikos pasaulio žvaigždės. Iš LRT archyvų. Kamerinės muzikos koncertas „Lyriniai puslapiai“ (k). 17.00 Žinios (k). 17.15 Miesto kodas. 17.30 Kaimo akademija. 18.00 „Neskubėk gyventi“. 18.30 Yra šalis... (2011 m.). 20.50 Okupacijos ir genocido diena. Veidai. Lietuvių dokumentika. „Lagerių moterys. Adelė Dirsytė. Stefanija Ladigienė. Nijolė Sadūnaitė“ (2011 m.). 22.25 Kapitonų mūšis. 23.00 Džiazo vakaras. 0.00 Panorama (k). 0.10 Verslas (k). 0.15 Kultūra (k). 0.20 Sportas (k). 0.25 Orai (k). 0.30 Auksinės melodijos.

9.45, 14.30 Teleparduotuvė. 10.00, 16.00 „Išlikimas“. 11.00, 15.00 „Tamsusis riteris“. 12.00, 18.00 „Kaulai“. 13.00, 20.00 „Mažylė Houp“. 14.00 „Moterų lyga. Vyrai, pinigai ir meilė“. 17.00, 1.40 „Medikopteris“. 19.00, 0.55 „CSI Majamis“. 21.00 „Žmogžudystė“. 22.00 „Vilko bilietas“ (5). 23.00 „Anarchijos vaikai“. 0.00 „Įstatymas ir tvarka. Operatyvinių tyrimų skyrius“.

8.05, 15.00 Teleparduotuvė. 8.40 „Vaiperis“ (N-7). 9.40 „Muča Luča“. 10.00 „Pinkis, Elmira ir Makaulė“ (2). 10.30 „Betmenas ir narsuolių komanda“. 11.00 „EimiJumi“ roko grupė“. 11.30 „Nenuorama Džiunė Ly“. 12.00 „Teresa“. 13.00 „Keršto bučiniai“ (N-7). 14.00 „Laukinė širdis“. 15.30 „Drakonų kova Z“. 16.30 „F. T. Budrioji akis“ (5). 17.30 „San Fransisko raganos I“ (N-7). 18.30 „Jausmų miestas“. 19.00 „Langai III“ (N-7). 20.00 „Įstatymas ir tvarka. Nusikaltimo motyvai“. 21.00 Detektyvas „Midsomerio žmogžudystės XII. Sistemos klaida“ (D.Britanija, 2009 m.). 23.00 „Bręstantis blogis“. 0.00 „Saugotojas“ (N-14).

10.20 „Andželas ir draugai“. 10.40 Senoji animacija. 11.15, 20.35 Nomeda. 12.05 „Meilės konvejeris“. 13.00, 19.00 „Aistrų verpetai“. 14.00, 21.25 „Moterys meluoja geriau“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Marthos Stewart šou. 17.00 Valgyk ir lieknėk. 18.00, 22.25 „Moteris be praeities“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 23.20 Melodrama „Draskomos širdys“ (Vokietija, Austrija, 2000 m.).

6.14, 13.15 TV parduotuvė. 6.30 Ryto reporteris. 7.45 Lietuva–Venesuela–Londonas. 8.00 Negaliu tylėti. 8.55 „Merdoko paslaptys“ (N-7). 10.00, 18.20 Super L.T. 10.35 Padėkime augti. 11.05 Uraganų persekiotojai. Realybės

dokumentika (N-7). 12.00 Lietuvos diena. 13.00 Lietuva–Venesuela– Londonas. 13.45 Šeimų dvikova – „Akropolio“ turnyras. 14.45 Negaliu tylėti. 15.45, 16.10 Dok. f. „Berija – Stalino įrankis“ (N-7). 16.00, 17.00, 18.00 Žinios. Orai. 17.20 Pasaulio krepšinio apžvalga. 19.00 „Inspektorius Luisas“ (N-7). 21.00 Reporteris. 21.37 Orai. 21.40 Lietuva–Venesuela– Londonas. 21.55 Romantinė komedija „Gyvenimas ar kažkas panašaus“ (JAV, 2002 m.) (N-7). 0.10 „Zona“ (N-14).

9.00 Žinios (k). 9.20 Drama „Viršūnė“ (N-7). 11.10 Nuomonės. 12.10 Drama „Santuoka“ (N-7). 13.45 Telelaikraštis. 15.45 Romantinė komedija „Visi nori būti italais“ (N-7). 17.30 Kai Lietuvos nebuvo (k). 18.00 Žinios. 18.20 Auto-moto. 18.55 Romantinė drama „Maištingoji Džeinė“ (N-7). 21.00 Žinios. 21.19 Orai. 21.20 Dok. muz. f. „The Doors“: kai esi keistas“ (N-14). 22.55 Žinios (k). 23.15 Fantastinis trileris „Tikslas“ (N-14). 0.50 Istorinė drama „Henrikas IV“ (1) (N-14).

7.00 Žinios. Orai (k). 7.20 Kauniečių akimis (k). 7.30 Kitokia Lietuva (k). 8.30 Muzika. 10.00 „Pinkis, Elmira ir Makaulė“. 10.30 „Betmenas ir narsuolių komanda“. 11.00 „EimiJumi“ roko grupė“. 11.30 „Nenuoroma Džiunė Ly“. 12.00 „Teresa“. 13.00 „Keršto bučiniai“. 14.00 „Laukinė širdis“. 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Drakonų kova Z“ (k). 16.30 „F. T. Budrioji akis“. 17.30 Muzika. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Kauniečių akimis. 18.30 Muzika. 20.00 Žinios. Orai (k). 20.20 Kauniečių akimis (k). 20.30 Muzika. 21.00 Detektyvas „Sistemos klaida“. 23.00 „Bręstantis blogis“. 0.00 „Saugotojas“.

8.00 Komedija „Sachara“ (D.Britanija, Ispanija, Vokietija, JAV, 2005 m.) (N-14). 10.05 Drama „Gundanti klasta“ (JAV, 2008 m.) (N-14). 11.55 Komedija „Taksi 4“ (JAV, 2007 m.) (N-14). 18.00 Trileris „Vienintelis kelias“ (Vokietija, 2006 m.) (N-14). 20.00 Komedija „Darvino apdovanojimai“ (JAV, 2006 m.) (N-14). 21.40 Biografinė drama „Greičio svajonė“ (N.Zelandija, JAV, Šveicarija, Japonija, 2005 m.) (N-14). 23.50 Siaubo drama „Prieblanda. Gyvenimas po mirties“ (Vokietija, D.Britanija, 2006 m.) (S).

12.00 Televitrina. 13.00, 19.00, 21.00, 23.00 Žinios +. 13.15, 14.15 Sportas LT. 14.45 Automoto. 15.15 Europos baidarių ir kanojų irklavimo sprinto čempionatas. 1000 m finalai (2010 m.). 17.20, 17.55, 18.25 Didžiosios Britanijos žiedinės lenktynės „AirAsia Renault Clio Cup 2012“. 19.15 Sportas LT. Lengvosios atletikos federacijos taurės varžybos. 20.15 Auksinės širdys. Pergalės metai. 20.45 Olimpinės žaidynės. 21.15 „Širdžių“ gelbėtojas – karaliaus Artūro soste“ (2). Kuo tiki – toks ir esi. Premjera. 21.45 Sporto metraštis. 21.55, 23.15 Profesionalų boksas. Kova dėl „WBA Latino“ lengvojo svorio titulo.

Okupacijos ir genocido diena Alytaus miesto diena 1940 m. Sovietų Sąjunga okupavo Lietuvą. 1950 m. gimė teatro, kino ir televizijos aktorius Liubomiras Laucevičius. 1954 m. Šveicarijoje įsteigta UEFA (Europos futbolo sąjungų asociacija).. 1964 m. gimė amerikiečių TV serialo „Draugai“ aktorė Courteney Cox. 1969 m. gimė vokiečių futbolininkas, vartininkas Oliveris Kahnas. 1997 m. Lietuvos moterų krepšinio rinktinė iškovojo Europos čempionato aukso medalį.

horoskopai Avinas (03 21–04 20). Sunki diena, galite likti nesuprastas, susikivirčyti su artimu žmogumi. Geriau patylėkite, jei manote, kad esate užsipultas nekaltai. Šiandien jūsų darbštumas neliks nepastebėtas. Jautis (04 21–05 20). Būsite itin kalbus, noriai ir lengvai bendrausite. Galimas pokalbis su vyresniu žmogumi. Svarbiausia atsakingai pasirinkti temas ir problemas – juk ne kiekvieną dieną jūsų taip įdėmiai klausys. Dvyniai (05 21–06 21). Labai sėkmingas laikas. Patyrinėkite savo emocijas, vertybes, veiksmus ir apmąstykite gyvenimą. Šiandien kaip niekad gerai suprasite kitus žmones, tai bus susikalbėjimo pagrindas. Vėžys (06 22–07 22). Palanki diena apmąstyti ir kurti naujas idėjas. Daug kalbėsite su aplinkiniais ir aptarinėsite savo mintis. Tikėtina trumpa kelionė ar ypatingas pokalbis telefonu. Liūtas (07 23–08 23). Tai, jog jums atrodo, kad suprantate kitus žmones, dar nesuteikia teisės kištis į jų gyvenimą. Venkite neapgalvotų žodžių ir vertinimų. Sėkminga diena apsipirkti. Mergelė (08 24–09 23). Būsite pagirtas ir įvertintas kolegų, tačiau neužsnūskite ant laurų ir paskubėkite susitvarkyti visus reikalus, nes artėja nelabai palankus laikotarpis. Svarstyklės (09 24–10 23). Prisiminsite savo jaunystę ar tam tikrus praeities įvykius. Bendraujant su jaunesniais žmonėmis, kils nesutarimų ar agresijos išpuolių. Jei norite jų išvengti, tvardykite savo emocijas. Skorpionas (10 24–11 22). Svajonės ir idealai gali turėti neigiamos įtakos vidiniam tobulėjimui ir kaitai, darbui. Jeigu svajodamas užsimiršite, asmeninės problemos privers grįžti į realų pasaulį. Šaulys(11 23–12 21). Laukia be galo ilga diena. Esate linkęs svajoti, atitrūkti nuo realybės. Nepamirškite, kad dėl to gali nukentėti jūsų artimieji ar darbai. Tad nepasiduokite miglotoms idėjoms be reikalo. Ožiaragis (12 22–01 20). Naujos galimybės darbe gali jus išgąsdinti, nes manysite, kad nesugebate susitvarkyti su užduotimis. Norėdamas išvengti įtampos ir klaidų, susikaupkite, būkite stiprus. Vandenis (01 21–02 19). Šiandien bus ypač sunku susikalbėti su kitais ir savimi, viskas erzins, užklius tradicijos, kivirčysitės su vyresniais žmonėmis. Bet ar esate tikras, kad jūsų nuomonė apskritai kam nors įdomi? Žuvys (02 20–03 20). Problemų dėl karjeros iškils būtent tada, kai kiti gyvenimo sunkumai bus sprendžiami gana lengvai. Laukia naudingas bendravimas su vyresniu žmogumi.


Orai

Artimiausiomis dienomis sinoptikai prognozuoja vidutiniškai šiltus orus su trumpais lietumis. Hidrometeorologijos tarnybos duomenimis, šiandien dieną daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Dieną temperatūra sieks 17–21 laipsnį šilumos. Šeštadienį dieną vakariniuose rajonuose vietomis trumpas lietus, galima perkūnija. Temperatūra naktį svyruos apie 6–13, dieną bus 21–26 laipsniai šilumos.

Šiandien, birželio 15 d.

+20

Telšiai

+17

+21

Šiauliai

Klaipėda

+19

Tauragė

orai kaune šiandien

+17 +31 +20 +18 +22 +15 +21 +28

4.41 21.57 17.16 1.15 17.56

167-oji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 199 dienos. Saulė Dvynių ženkle.

+20

Kaunas Londonas Madridas Maskva Minskas Niujorkas Oslas Paryžius Pekinas 

+19

Utena

Pasaulyje Atėnai +31 Berlynas +22 Brazilija +25 Briuselis +19 Dublinas +13 Kairas +38 Keiptaunas +17 Kopenhaga +17

+21

Panevėžys

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (delčia) teka Mėnulis leidžiasi 

Praha Ryga Roma Sidnėjus Talinas Tel Avivas Tokijas Varšuva 

+22 +16 +26 +18 +17 +30 +24 +18

+19

+20

Vėjas

Marijampolė

Vilnius

+20

Alytus

2–7 m/s

Vardai Bargailė, Jolanta, Krescencija, Vidas, Vitas.

Ieš­kos juo­dų­jų sky­lių

Rytas

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

+17

+20

+19

+12

4

+16

+25

+20

+13

2

+18

+26

+17

+11

7

rytoj

poryt

Or­bi­ti­nis te­les­ko­pas, ku­riuo bus ieš­ko­ ma juo­dų­jų sky­lių, tre­čia­die­nį bu­vo nu­ skraidintas į kos­mo­są ra­ke­ta, ku­ri bu­vo pa­leis­ta iš skren­dan­čio lėk­tu­vo. Pa­sak JAV Na­cio­na­li­nės ae­ro­nau­ti­kos ir kos­ mo­so ad­mi­nist­ra­ci­jos (NA­SA), šio pro­ jek­to tiks­las – ty­ri­nė­ti di­de­lės ener­gi­jos spin­du­lius sklei­džian­čius ob­jek­tus, to­ kius kaip ga­lak­ti­kų spie­čiai, juo­do­sios sky­lės ir ma­sy­vių žvaigž­džių spro­gi­ mai. Te­les­ko­pu taip pat ty­ri­nė­ja­ma Sau­ lės at­mos­fe­ra, sie­kiant nu­sta­ty­ti, kaip į ją per­ne­ša­ma ši­lu­ma. Kiek­vie­no iš dvie­jų te­les­ko­pų op­ti­nę da­lį su­da­ro 133 spe­cia­ lia dan­ga pa­deng­ti veid­ro­džiai. BNS inf., NA­SA nuo­tr.

įvairenybės

Ap­si­vo­gu­si Sei­mo ka­si­nin­kė pra­re­gė­jo Teis­me tar­da­ma pa­sku­ti­nį žo­ dį bu­vu­si Sei­mo ka­si­nin­kė Re­gi­ na Pet­ke­lie­nė pa­da­rė at­ra­di­mą: „Sup­ra­tau, kad pa­dė­ti ki­tiems rei­ kė­tų sa­vo, ne sve­ti­mais pi­ni­gais.“ „La­bai gai­liuo­si, kad pa­da­riau tai, ko ne­tu­rė­jau da­ry­ti. Sup­ra­tau, kad pa­gel­bė­ti ki­tiems rei­kė­tų sa­ vo, o ne sve­ti­mų pi­ni­gų są­skai­ta, ne vals­ty­bės są­skai­ta“, – kal­bė­jo R.Pet­ke­lie­nė. Ji kal­ti­na­ma pi­ni­gus iš Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos ka­sos pa­gal pa­sko­ los raš­te­lius sko­li­nu­si Na­cio­na­li­ nės svei­ka­tos ta­ry­bos bu­hal­te­rei Ol­gai Go­lus­kai­tei. Ši kal­ti­na­ma pi­ni­gus už­val­džiu­si ap­gau­le. R.Pet­ke­lie­nė pri­si­pa­ži­no išeik­ vo­ju­si jai pa­ti­kė­tus pi­ni­gus, bet tei­gė jų ne­pa­si­sa­vi­nu­si. „Suk­ly­dau ma­ny­da­ma, kad sko­lin­da­ma pi­ni­gus ne­da­rau blo­ gai tiek, už ką ga­li­ma bū­tų žmo­ gų su­gniuž­dy­ti ir teis­ti. Pri­pa­žįs­ tu, kad išeik­vo­jau man pa­ti­kė­tus pi­ni­gus, ta­čiau jo­kios da­lies aš jų ne­pa­si­sa­vi­nau“, – tei­gė ji. Bu­vu­si Sei­mo ka­si­nin­kė sa­kė nu­si­kal­ti­mą pa­da­riu­si no­rė­da­ma pa­dė­ti ki­tiems.

„Klys­ti – žmo­giš­ka. Ma­no at­ ve­ju su­kly­di­mo prie­žas­tis – pa­ si­ti­kė­ji­mas žmo­nė­mis ir pa­ska­ta jiems pa­dė­ti. To­kio­je si­tua­ci­jo­ je ne­gal­vo­ji apie pa­da­ri­nius. Ma­ no lyg ir ge­ri no­rai vir­to nu­si­kal­ti­ mu“, - dės­tė R.Pet­ke­lie­nė. Ji ti­ki­no dau­giau nie­ka­da to­kių klai­dų ne­kar­to­sian­ti ir pra­šė teis­ mo pa­lik­ti ją lais­vė­je. Sei­mo kan­ce­lia­ri­ja iš R.Pet­ke­ lie­nės pra­šo pri­teis­ti 62,556 tūkst. li­tų, o iš O.Go­lus­kai­tės – 373,5 tūkst. li­tų. O.Go­lus­kai­tė teis­me ket­vir­ta­ die­nį taip pat pri­si­pa­ži­no nu­si­ žen­gu­si, tei­gė taip su­kly­du­si pir­ mą kar­tą gy­ve­ni­me ir pra­šė skir­ti jai švel­nią baus­mę. Apie ka­zi­no pra­loš­tus pi­ni­gus, kaip bu­vo teis­me sa­kiu­si anks­ čiau, ji šį­kart ne­šne­kė­jo. Di­džiu­lis pi­ni­gų trū­ku­mas Sei­ mo ka­so­je ap­tik­tas 2009-ųjų lie­ pą. Ta­da per re­vi­zi­ją pa­si­ges­ta apie 440 tūkst. li­tų. Už di­de­lės ver­tės sve­ti­mo tur­ to pa­si­sa­vi­ni­mą gre­sia iki 10 me­ tų ne­lais­vės. KD, BNS inf.

cho­ras. 

Broniaus Jablonsko nuotr.

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

Sto­ty­je – cho­ro kon­cer­tas Man­tas La­pins­kas

m.lapinskas@kaunodiena.lt

„„Suma: Sei­mo kan­ce­lia­ri­ja iš R.Pet­ke­lie­nės pra­šo pri­teis­ti daugiau

nei 62 tūkst. li­tų. 

„„Ap­lin­ka: pir­mą­kart Au­to­bu­sų sto­ties ke­lei­vių lau­ki­mo sa­lė­je sa­vo pa­si­ro­dy­mą su­ren­gė Kau­no vals­ty­bi­nis

Ge­ro­kai įdie­no­jus Au­to­bu­sų sto­ ties aikš­te­lė ir Vy­tau­to pro­spek­tas su­skam­bo nuo per gar­sia­kal­bius ai­din­čių Juo­zo Nau­ja­lio ir Mai­ro­ nio kū­ri­nių. Tiek ant suo­liu­kų au­ to­bu­so lū­ku­riuo­jan­čių, tiek ne­to­ lie­se ka­vą gurkš­no­jan­čių žmo­nių akys nu­kry­po į pa­grin­di­nį sto­ties pa­sta­tą. Čia, ne­di­de­lė­je ka­me­ri­nė­je erd­ vė­je, sa­vo pa­si­ro­dy­mą do­va­no­jo 40 Kau­no vals­ty­bi­nio cho­ro at­li­kė­ jų, ku­riems di­ri­ga­vo žy­mūs chor­ ve­džiai Min­dau­gas Ra­dze­vi­čius ir Kęs­tu­tis Ja­ke­liū­nas.

Sau­sa­kim­šo­je lau­ki­mo sa­lė­je žmo­ nės sė­dė­jo net ant laip­tų, ve­dan­čių į ant­rą aukš­tą. Lau­kia­mo­jo kė­dės bu­vo su­stum­tos lyg Fil­har­mo­ni­jo­je, o cho­ras iš­si­ri­kia­vo už tarp­tau­ti­nių bi­lie­tų ka­sų. La­biau­siai nu­ste­bę at­ ro­dė čia bi­lie­tų nu­si­pirk­ti už­su­kę ke­ lei­viai, ku­rie sa­lė­je ir pa­si­lik­da­vo. Pak­laus­tas, ko­dėl bu­vo nu­spręs­ ta pa­si­rink­ti bū­tent to­kią ap­lin­ ką kon­cer­tui, Kau­no vals­ty­bi­nės fil­har­mo­ni­jos di­rek­to­rius Jus­ti­ nas Krėpš­ta at­sklei­dė, kad Mai­ro­ nio ei­lės, bir­že­lio 14-ąją skam­ban­ čios Au­to­bu­sų sto­ty­je, tu­ri tra­giš­ko sim­bo­liz­mo. „To­kia die­na, sto­tis, nors ir ne ge­le­žin­ke­lio. Čia la­bai tin­ka mū­sų

pro­gra­ma, pa­reng­ta pa­gal di­džio­jo dai­niaus kū­ry­bą. Kiek­vie­nais me­ tais Bir­že­lio 14-ąją įtrauk­da­vo­me į Pa­žais­lio mu­zi­kos fes­ti­va­lio pro­ gra­mą – IX for­te daž­niau­siai skam­ bė­da­vo W.A.Mo­zar­to „Re­quiem“, ki­ti kū­ri­niai, o šiais me­tais gi­mė to­kia idė­ja. Juk šias Mai­ro­nio ei­les žmo­nes dai­nuo­da­vo ir trem­ty­je“, – pa­sa­ko­jo J.Krėpš­ta. Šie­met su­kan­ka 150 me­tų, kai gi­ mė Mai­ro­nis. Pa­ger­biant jo at­mi­ ni­mą, Sei­mas 2012-uo­sius yra pa­ skel­bęs Mai­ro­nio me­tais. Ta pro­ga Kau­no au­to­bu­sų sto­ty­je praė­ ju­sią sa­vai­tę ati­da­ry­ta Mai­ro­nio 150-osioms gi­mi­mo me­ti­nėms skir­ta fo­tog­ra­fi­jų pa­ro­da.

2012-06-15 Kauno diena  

12p. 10p....

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you