Page 1

miestas Nuo bir­že­lio 25 d. pus­me­čiui už­da­ro­mas eis­mas Pa­ro­dos kal­nu.

2p.

lietuva Mi­nist­rai ne­su­tin­ka lais­vės ko­vų da­ly­vio sta­tu­są su­teik­ti as­me­nims, ka­ro me­tais gel­bė­ju­siems žy­dus.

5p.

pasaulis

Vo­kie­ti­jo­je pa­ty­ręs kli­ni­ki­nę mir­tį gar­sus kar­dio­lo­gas V.Gra­baus­kas su­grį­žo į Kau­ną ir spar­čiai sveiks­ta.

10p.

Masinio protesto išvakarėse – kratos Rusijos opozicijos lyderių namuose.

12p.

Antradienis birželio 12, 2012 Nr. 136 (19695) Kaunodiena.lt 2 Lt

Ma­žą Kau­no ke­pyk­lė­lę už­griu­vo tik­rin­to­jų bū­riai

L.Stan­kū­nai­tės ap­klau­sos fias­ko Ma­ža­me­tės tvir­ki­ni­mu įta­ria­mo mi­ru­sio And­riaus Ūso by­la to­liau stri­nga. Prieš pat va­ka­rykš­tį po­sė­ dį, ku­ria­me ža­dė­ta ap­klaus­ti Lai­ mu­tę Stan­kū­nai­tę, li­go­ni­nė­je at­si­ dū­rė tei­sė­jas. Ma­no­ma, kad ši by­ la grei­čiau­siai vėl bus at­vers­ta tik ru­de­nį. Ne­ti­kė­tai ap­si­rgo

Praė­ju­sią sa­vai­tę į teis­mą neat­vy­ ko L.Stan­kū­nai­tė, o va­kar prieš pat po­sė­dį li­go­ni­nė­je at­si­dū­rė tei­sė­jas Aud­rius Ci­ni­nas. „Mums pa­tiems prieš pus­va­ lan­dį tei­sė­jas A.Ci­ni­nas pra­ne­ šė, kad su­si­rgo ir vyks­ta į li­go­ni­ nę. At­sip­ra­šo­me, bet kas įvy­ko, tas įvy­ko“, – su­si­rin­ku­sie­siems pa­reiš­kė tei­sė­jas Ovi­di­jus Ra­ma­ naus­kas. DEL­FI ži­nio­mis, tei­sė­jas A.Ci­ ni­nas tu­ri pro­ble­mų dėl šir­dies.

4

Dienos citata „Ne­su di­de­lis krau­jo ger­bė­ jas. Bus ki­tų skys­čių – mer­ gi­nos ga­li verk­ti“, – sa­kė šian­dien „Žal­gi­rio“ are­no­je kon­cer­tuo­sian­tis Ma­ri­lyn Man­so­nas.

„„At­vi­ri: D. ir D.Skur­de­liai pa­sa­ko­jo apie ne­ma­žai kam ži­no­mą, bet sa­vo kai­liu iš­ban­dy­tą pa­tir­tį. 

Lie­tu­vo­je šiandien labai daug aiš­ki­nan­ čių­jų, kaip rei­kia ska­tin­ti pra­dė­ti kad ir ne­ di­de­lį vers­lą, ta­čiau vie­nos ma­žos ke­pyk­ los is­to­ri­ja at­sklei­džia, kas lau­kia pa­ti­kė­ ju­sių­jų gra­žio­mis teo­ri­jo­mis.

Arū­nas Damb­raus­kas

a.dambrauskas@kaunodiena.lt

„Murk­lio ke­pyk­lė­lę“ įstei­gę kau­ nie­čiai Dia­na ir Da­rius Skur­de­liai pa­si­ju­to nu­si­kal­tė­liais, į ku­riuos nu­kreip­ta de­šim­tys tai­kik­lių. Klas­ tin­ga kul­ka bu­vo pa­leis­ta, kai ke­ pyk­lė­lės lan­ky­to­jai mė­ga­vo­si ry­ti­

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

ne ka­va ir švie­žio­mis ban­de­lė­mis. Pa­da­ri­niai – vers­li­nin­kams gre­ sian­ti bau­da, ku­ri ga­li siek­ti iki 10 tūkst. li­tų. Nors su­ma nė­ra la­bai di­de­lė, ta­čiau vi­sas sa­vo ir sko­ lin­tas lė­šas į ke­pyk­lė­lę in­ves­ta­vu­ siems kau­nie­čiams tai ga­li tap­ti į bank­ro­to be­dug­nę tem­ pian­čiu ak­me­niu.

2

17p.


2

Antradienis, birželio 12, 2012

miestas

Oro kokybė Kaune 0

3

Šaltinis: Kauno miesto aplinkos kokybės tyrimai

Kietosios dalelės (KD10)

50mg/m3

Nustatyta 24 val. ribinė vertė

0

0,19

Anglies monoksidas (CO)

10 mg/m3

Nustatyta 8 val. ribinė vertė

0

15

200 mg/m3 Azoto dioksidas (NO2)

Nustatyta 1 val. ribinė vertė

Ma­žą Kau­no ke­pyk­lė­ už­griu­vo tik­rin­to­jų b

Praė­ju­sių me­tų rug­sė­ 1 jį Skur­de­liai iš­si­nuo­mo­jo Vil­niaus gat­vė­je esan­čias pa­tal­pas

„„ Ti­ko: G.Abe­ciū­nas bu­vo pa­

ten­kin­tas teis­mo spren­di­mu. 

Eval­do But­ke­vi­čiaus nuo­tr.

Kon­kur­so re­zul­ta­tų ne­pa­nai­ki­no Dia­na Kra­pa­vic­kai­tė

d.krapavickaite@kaunodiena.lt

Bu­vu­siam Kau­no kli­ni­ki­nės li­ go­ni­nės di­rek­to­riui Kęs­tu­čiui Ma­zur­ke­vi­čiui ne­pa­si­se­kė per teis­mą pa­nai­kin­ti šios įstai­gos di­rek­to­riaus kon­kur­so re­zul­ ta­tų.

Kau­no apy­lin­kės teis­mo tei­sė­ ja Re­gi­na Agr­ba pa­skel­bė, kad teis­mas ne­nus­ta­tė kon­kur­so pa­žei­di­mų, to­dėl K.Ma­zur­ke­ vi­čiaus ir ki­tos kon­kur­so da­ly­ vės Ri­tos Ba­ne­vi­čie­nės skun­dus at­me­tė. Šie me­di­kai ir dar vie­nas kon­ kur­so da­ly­vis – trau­ma­to­lo­gas Li­nas Vit­kus, da­bar dir­ban­ tis Lie­tu­vos svei­ka­tos moks­lų uni­ver­si­te­to Kau­no kli­ni­ko­se, skun­dė kon­kur­są dėl pa­žeis­tų pro­ce­dū­rų ir ki­tų įta­ria­mų ne­ ge­ro­vių, ga­lė­ju­sių nu­lem­ti ga­ lu­ti­nį re­zul­ta­tą. Šio teis­mo spren­di­mas ga­ li bū­ti ap­skųs­tas per 30 die­nų. Tuo, kad tai dar nė­ra šios is­ to­ri­jos pa­bai­ga, nea­be­jo­jo iš­ klau­sy­ti nuo­spren­džio at­vy­kęs kon­kur­so lai­mė­to­jas Ge­di­mi­nas Abe­ciū­nas. „Bai­gė­si taip, kaip ir tu­rė­jo baig­tis, – pa­reiš­kė G.Abe­ciū­ nas. – Ta­čiau tai nė­ra pa­bai­ga. Nea­be­jo­ju, kad spren­di­mas bus skun­džia­mas.“ Kol vyks­ta by­los nag­ri­nė­ji­ mas, G.Abe­ciū­nas tu­rė­jo pa­si­ trauk­ti iš šių pa­rei­gų. Li­go­ni­nei da­bar lai­ki­nai va­do­vau­ja Rai­ mon­das Ku­nic­kas. Prieš dau­giau nei me­tus vy­kęs kon­kur­sas Kau­no kli­ni­ki­nės li­ go­ni­nės di­rek­to­riaus pa­rei­goms užim­ti kė­lė dau­gy­bę aist­rų. Pir­ mas pa­skelb­tas kon­kur­sas neį­ vy­ko. Te­ko skelb­ti ant­rą kar­tą. Spa­lio mė­ne­sį paaiš­kė­ję re­zul­ ta­tai teis­muo­se įstri­gę iki šiol. Bu­vęs Kau­no kli­ni­ki­nės li­go­ ni­nės di­rek­to­rius K.Ma­zur­ke­vi­ čius lau­kia dar vie­no nuo­spren­ džio Kau­no apy­lin­kės teis­me. Jis sie­kia iš­siaiš­kin­ti, ar tei­sė­ tai Kau­no sa­vi­val­dy­bė jį at­lei­do iš li­go­ni­nės va­do­vo pa­rei­gų. Tai tu­rė­tų paaiš­kė­ti vi­dur­va­sa­rį. Vie­šo­ji įstai­ga Kau­no kli­ni­ki­ nė li­go­ni­nė įkur­ta 2010-ųjų pa­ bai­go­je su­jun­gus Kau­no 2-ąją ir Kau­no Rau­do­no­jo Kry­žiaus kli­ ni­ki­nes li­go­ni­nes.

ir pra­dė­jo ke­pyk­lė­lės įren­gi­mo dar­ bus. Tai už­tru­ko sep­ty­nis mė­ne­sius ir kai­na­vo apie 100 tūkst. li­tų. „Sep­ty­ni mė­ne­siai – tai vėž­lio tem­pas. Tiek lai­ko už­tru­ko­me ne dėl to, kad esa­me ko­kie nors ap­ snū­dę slun­kiai. Dau­giau­sia lai­ ko su­gai­šo­me de­rin­da­mi for­ma­lu­ mus su val­diš­ko­mis ins­ti­tu­ci­jo­mis ir iki šiol dar vis­ko ne­sa­me su­de­ ri­nę. Lie­tu­vo­je net ir už­ra­šus ant tor­tų rei­kia de­rin­ti su val­di­nin­kais. Bau­da bu­vo pa­gra­sin­ta vien už tai, kad ant už­ra­šo „Šven­ti­nis“ ant „Š“ rai­dės ne­si­ma­tė var­ne­lės“, – pa­sa­ ko­jo D.Skur­de­lis. Val­diš­kos du­rys už­kal­tos

„Murk­lio ke­pyk­lė­lė“ Vil­niaus gat­ vė­je – ne pir­ma­sis Skur­de­lių ban­ dy­mas pra­dė­ti sa­vo vers­lą. „Ne­no­ri­me bū­ti be­dar­biai, taip pat ne­no­ri­me pa­pil­dy­ti emig­ran­ tų ar­mi­jos, to­dėl vi­sais įma­no­mais bū­dais sie­kia­me pra­dė­ti sa­vo vers­lą Lie­tu­vo­je. Vi­si ži­no, kaip tai sun­ku, kai ne­tu­ri už­nu­ga­rio ir įspū­din­gos są­skai­tos ban­ke“, – sa­kė D.Skur­ de­lie­nė. Prieš ku­rį lai­ką Skur­de­liai bu­vo įstei­gę pa­slau­gų įmo­nę, ta­čiau su­ ma­ny­mas žlu­go. So­cia­li­nius moks­lus bai­gu­si D.Skur­de­lie­nė ieš­ko­jo dar­bo pa­gal spe­cia­ly­bę val­diš­ko­se įstai­go­se.

Dia­na Skur­de­lie­nė:

Lie­tu­vo­je net ir už­ra­ šus ant tor­tų rei­kia de­rin­ti su val­diš­ko­ mis ins­ti­tu­ci­jo­mis. „Da­ly­va­vau de­šim­ty­se po­kal­bių. Sap­nuo­da­vau tuos po­kal­bius. Įsi­ ti­ki­nau, kad dirb­ti į val­diš­kas įstai­ gas ga­li­ma pa­kliū­ti tik per pa­žįs­ta­ mus, o kon­kur­sai skel­bia­mi tik dėl akių“, – apie daug kam ži­no­mą, ta­čiau sa­vo kai­liu iš­ban­dy­tą pa­tir­tį pa­sa­ko­jo jau­na vers­li­nin­kė. Pa­si­ju­to keis­tuo­liais

Tuo­met Skur­de­liai nu­ta­rė kur­ti vers­lą pa­gal žmo­nos iš­si­la­vi­ni­mą. „Ana­l i­za­vo­m e, kas Lie­t u­vo­ je ga­lė­tų bū­ti nau­ja ir rei­ka­lin­ ga. Įs­tei­gė­me „Slau­gu­tę“, su­bū­ rė­me slau­gos li­cen­ci­jas tu­rin­čių spe­cia­lis­tų ko­lek­ty­vą ir pra­dė­jo­ me dirb­ti. Per pu­sę me­tų pa­ma­tė­ me, kiek daug yra neį­ga­lių­jų ir li­ go­nių. Slau­gos po­rei­kis yra la­bai di­d e­l is, ta­č iau dau­g u­m ai žmo­ nių stin­ga pi­ni­gų net bū­ti­niau­ siems vais­tams, tad apie slau­gą jie ga­li tik pa­sva­jo­ti. Su­si­dū­rė­me su tų žmo­nių ne­vil­ti­mi ir skur­du. Vie­nas vy­ras, slau­gan­tis neį­ga­lią žmo­ną, iš ne­vil­ties gra­si­no iš­šok­ siąs iš penk­to­jo aukš­to bal­ko­no“, – apie tuo­me­tę pa­tir­tį pa­sa­ko­jo D.Skur­de­lis. Ieš­ko­da­mi lė­šų pa­slau­gų tink­ lui plės­ti vers­li­nin­kai nu­spren­dė

„„Ap­lin­ka: Skur­de­liams jų ke­pyk­los pa­tal­pos ta­po nuo­la­ti­nio stre­so zo­na. 

kreip­tis į te­ri­to­ri­nes li­go­nių ka­sas. „Jo­se į mus pa­si­žiū­rė­jo kaip į keis­tuo­lius ar ne­tu­rin­čius ką veik­ti. Į pa­siū­ly­mus bend­ra­dar­biau­ti nie­ kas ne­krei­pė dė­me­sio. Už­sie­ny­je slau­gy­to­jų vers­las yra po­pu­lia­rus ir ga­na pel­nin­gas, bet ten vei­kia sis­ te­ma, o Lie­tu­vo­je šio­je sri­ty­je – chao­sas“, – nuo­gąs­ta­vo D.Skur­ de­lis. Bank­ru­ta­vus „Slau­gu­tei“, vers­ li­nin­kai ran­kų ne­nu­lei­do ir su­ma­ nė steig­ti ma­žą ke­pyk­lą. Ke­pė­jai – de­fi­ci­tas

dar­bo ieš­kan­čių ke­pė­jų skel­bi­ mus. Vi­siems jiems pa­skam­bi­nau ir bu­vau nu­ste­bin­tas, kad nė vie­ nam rea­liai ne­rei­kė­jo dar­bo. Vie­ nas aiš­ki­no, kad ko­ją skau­da, ki­tas ti­ki­no, kad jau dir­ba, tre­čias pa­ sa­ko­jo, kad dirb­ti ne­ga­lės, nes tu­ ri ve­džio­ti į dar­že­lį vai­ką. Su­si­da­ rė įspū­dis, kad skel­bi­mai – tai tik dar­bo paieš­kos imi­ta­vi­mas, sie­ kiant už­si­tik­rin­ti be­dar­bio pa­ šal­pą“, – bend­ra­vi­mo pa­tir­tį su be­d ar­b iais api­b end­r i­n o vers­l i­ nin­kas. D.Skur­de­lis tei­gė apie sa­vo nuo­ gąs­ta­vi­mus pra­ne­šęs Dar­bo bir­žai, ta­čiau ne­su­lau­kęs jo­kio su­si­do­mė­ ji­mo – tik pa­ta­ri­mo kreip­tis į Mo­ kes­čių ins­pek­ci­ją.

Ke­pyk­lė­lei tin­ka­mų pa­tal­pų paieš­ kos ir jų re­mon­tas tru­ko apie me­ tus. Daug lė­šų pa­rei­ka­la­vo at­ nau­jin­ti ir pri­tai­ky­ti pa­tal­pas, nes Se­na­mies­ty­je to­kius dar­bus ga­li at­lik­ti tik ates­tuo­ti res­tau­ra­to­riai, ku­rių pa­slau­gų įkai­niai yra apie ke­ tu­ris kar­tus di­des­ni nei ne­spe­cia­li­ zuo­tų sta­ty­bos bend­ro­vių. Ke­lis mė­ne­sius te­ko su­gaiš­ti įsi­ gy­jant ke­pyk­lai rei­ka­lin­gą įran­gą. „Ke­pi­mo kros­nys, šal­dy­tu­vai yra la­bai bran­gūs. Įran­gą sten­gė­ mės pirk­ti kuo pi­ges­nę – ne­men­ką da­lį jos įsi­gi­jo­me iš bank­ru­tuo­jan­ čių įmo­nių. Ją ga­be­no­mės iš įvai­ rių Lie­tu­vos vie­tų“, – pa­sa­ko­jo D.Skur­de­lis. Dra­ma­tiš­ką po­sū­kį vers­lo is­to­ri­ ja įga­vo tuo­met, kai Skur­de­liai ėmė ieš­ko­ti ke­pė­jų. Iš pra­džių paaiš­kė­ jo, kad šios pro­fe­si­jos žmo­nės – di­ de­lis de­fi­ci­tas ir kad kai ku­rie iš jų la­biau lin­kę rink­tis be­dar­bio pa­šal­ pas nei dar­bą.

Pa­gal Vil­niaus gat­vė­je esan­čios ke­ pyk­lė­lės pa­jė­gu­mus va­di­na­muo­ju slen­kan­čiu gra­fi­ku jo­je tu­ri dirb­ti trys ke­pė­jai. „Prieš ku­rį lai­ką vie­ną iš tri­jų ke­pė­jų tu­rė­jo­me at­leis­ti, nes vy­rui vis­kas kri­to iš ran­kų ir per ke­lias die­nas jis mums pa­da­rė apie 600 li­tų nuo­sto­lių. Tuo­met ir pra­si­dė­jo tie įvy­kiai, ku­riuos ver­ti­na­me kaip su­si­do­ro­ji­mą“, – sa­kė D.Skur­de­ lie­nė. Vers­li­nin­kai įta­ria, kad iš dar­ bo at­leis­tas ke­pė­jas ap­skun­dė juos Vals­ty­bi­nei dar­bo ins­pek­ci­jai (VDI), ir ši su­ren­gė į „Murk­lio ke­pyk­lėlę“ rei­dą, po ku­rio virš Skur­de­lių pa­ki­ bo iki 10 tūkst. li­tų ga­lin­čios siek­ti bau­dos grės­mė.

Paieš­ką tik imi­tuo­ja?

Ins­pek­to­rių įsi­ver­ži­mas

„Vie­ną die­ną Dar­bo bir­žos duo­ me­n ų ba­z ė­je ra­d o­m e aš­t uo­n is

Po at­lei­di­mo – rei­das

„Ne­tu­ri­me jo­kių įro­dy­mų, kad at­ leis­tas vy­ras su­si­jęs su ins­pek­ci­jos

veiks­mais, ta­čiau mums pa­tiems ta ver­si­ja at­ro­do įti­ki­na­ma. In­ter­ne­te ra­do­me at­si­lie­pi­mų apie mū­sų ke­ pyk­lė­lę, ku­riuos, kaip su­pran­tu, ra­ šė to at­leis­to ke­pė­jo žmo­na. Bu­vo tei­gia­ma, kad mes iš dar­bo žmo­nes iš­me­ta­me kaip šu­nis ir pa­na­šiai“, – pa­sa­ko­jo D.Skur­de­lis. Po il­go­kų paieš­kų Skur­de­liams pa­ga­liau pa­vy­ko ras­ti kon­di­te­ri­ jos ir ke­pyk­los įmo­nė­se pa­tir­ties tu­rin­čią dar­buo­to­ją. Mo­te­ris – iš Kai­šia­do­rių, nes Kau­ne ke­pė­jų ne­ pa­vy­ko pri­si­kal­bin­ti. Kiek dau­giau nei prieš sa­vai­tę Skur­de­liai pa­si­ kvie­tė ją į ke­pyk­lą, kad ga­lė­tų įsi­ ti­kin­ti su­ge­bė­ji­mais. Apie vie­nuo­lik­tą va­lan­dą ce­che pa­si­ro­dė Vals­ty­bi­nės dar­bo ins­ pek­ci­jos Kau­no sky­riaus dar­buo­ to­jai ir pa­pra­šė vi­sų pa­teik­ti dar­ bo su­tar­tis. Ke­pė­ja iš Kai­šia­do­rių jos ne­tu­rė­jo. To­liau vis­kas vy­ko ste­bė­ti­nai grei­tai, su val­diš­koms ins­ti­tu­ci­ joms ne­bū­din­gu spar­tu­mu: praė­ ju­sį pir­ma­die­nį Skur­de­liai bu­vo in­ for­muo­ti, kad me­džia­ga per­duo­ta Kau­no apy­lin­kės teis­mui. Jie kal­ ti­na­mi tu­rė­ję ne­le­ga­lų dar­buo­to­ ją. Už tai gre­sia bau­da iki 10 tūkst. li­tų. Rė­mė­si ano­ni­mi­niu skun­du

VDI Kau­no sky­rius pra­ne­šė, kad ins­pek­to­riai „vyk­dė ne­le­ga­laus dar­bo reiš­ki­nių kont­ro­lę“. Pa­si­tei­ra­vus, ko­dėl bu­vo su­ ma­ny­ta at­lik­ti ne­ti­kė­tą pa­tik­ri­ ni­mą, per ku­rį, anot ins­pek­to­rių raš­to, bu­vo ap­tik­tas „ne­le­ga­laus dar­bo reiš­ki­nys“, Kau­no sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­ja Ine­sa Brun­ dzie­nė in­for­ma­vo, kad pa­tik­ri­ni­


3

Antradienis, birželio 12, 2012

miestas kaunodiena.lt/naujienos/miestas

­lę bū­riai L

Komentaras Il­ja Laur­sas

Garsios technologijų kompanijos įkū­rė­jas

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

mas at­lik­tas, re­mian­tis ano­ni­mi­ niu skun­du. „Ins­pek­ta­vi­mo me­tu nu­sta­ty­ ta, kad vie­na iš dar­buo­to­jų (ap­ si­ren­g u­s i dar­b o dra­b u­ž iais, t.y. bal­ta ke­pu­rai­te, bal­tu cha­la­tu), plau­na in­dus, ke­pa ban­de­les be dar­bo su­tar­ties, apie jos įdar­bi­ ni­mą ne­pra­neš­ta Vals­ty­bi­nio so­ cia­li­nio drau­di­mo fon­do val­dy­bai. Dar­buo­to­ja dar­bo ins­pek­to­riams ne­p a­tei­k ė dar­b o pa­ž y­m ė­j i­m o. Kad ke­pyk­lo­je ji dir­ba ir kad dar­ bo su­tar­tis su ja ne­su­da­ry­ta, pa­ tvir­ti­no pa­ti dar­buo­to­ja“, – dės­ tė I.Brun­dzie­nė Val­di­nin­kė at­si­sa­kė ko­men­tuo­ti prie­lai­dą, kad skun­do au­to­rius ga­ lė­jo bū­ti dar­buo­to­jas iš „Murk­lio ke­pyk­lėlės“. Ne­si­jau­čia ne­le­ga­lai

„Net sap­nuo­ti ne­sap­na­vo­me, kad tap­si­me ne­le­ga­lais. Dar­buo­to­ją ban­dy­mui pa­si­kvie­tė­me šeš­ta­die­ nį, po penk­ta­die­nį įvy­ku­sio po­kal­ bio. Apie jos įdar­bi­ni­mą „Sod­rai“ bū­tu­me pra­ne­šę pir­ma­die­nį. Penk­ ta­die­nį pra­neš­ti juk ne­ga­lė­jo­me – dar ne­bu­vo­me ma­tę, kaip ji dir­ba. Ap­mau­du, kad to tie­siog pik­ta­va­ liš­kai ne­no­ri su­pras­ti ins­pek­to­riai. Mums ky­la įta­ri­mų, kad tai yra spe­cia­lus žlug­dy­mas“, – ne­ga­lė­da­ mas val­dy­ti ap­mau­do ir nuo­skau­ dos kal­bė­jo D.Skur­de­lis. Neo­fi­cia­liuo­se vers­li­nin­kų po­ kal­biuo­se pa­sta­rai­siais mė­ne­siais daž­n ai už­s i­m e­n a­m a apie nuo­ žmią kon­k u­ren­c i­j ą, ki­l u­s ią tarp Kau­n e spar­č iai be­s i­p le­č ian­č ių ke­pyk­lė­lių. „Vos tik spė­jo­me at­si­da­ry­ti, mus iš kar­to pra­dė­jo lan­ky­ti įvai­rūs ins­

ie­t u­v a yra pe­rė­mu­s i eu­ro­ pie­t iš­k ą biu­rok­r a­t i­j os mo­ de­l į, ku­r is yra su­s i­j ęs su daug di­des­n iu re­g u­l ia­v i­mu nei ame­r i­k ie­t iš­k a­s is mo­de­l is. Be to, su­s i­d a­ro įspū­d is, kad Lie­t u­vos biu­ rok­r a­t i­j o­j e yra daug pa­l i­k i­mo iš so­ viet­me­č io. Jei pra­d e­d an­t is vers­l i­n in­k as no­r i pa­s am­dy­t i dar­buo­to­j ą, tu­r i iš­k lau­s y­ ti dar­b ų sau­g os kur­s us, gau­t i dar­b ų sau­g os pa­ž y­m ė­j i­m ą. Rei­k ia lan­k y­ ti kur­s us, kur ke­l ias sa­v ai­tes aiš­k i­ na, kaip vei­k ia trans­for­m a­to­r ius ir pa­n a­š ūs da­ly­k ai. Po to ten­k a su­r a­ šy­t i inst­r uk­t a­ž ą, pil­d y­t i ži­n ia­r aš­ čius su dar­b o lai­ko, ato­s to­g ų gra­f i­ kais. Tai pa­rei­k a­l au­j a daug lai­ko ir pa­s tan­g ų. At­s i­m e­nu, ka­d ai­s e, kai mū­s ų įmo­ nė­j e dir­b o trys žmo­n ės, vie­n as bu­ vo už­s iė­m ęs gry­n ai for­m a­l iais da­ ly­k ais. Kai tai pri­s i­m e­n u, no­r i­s i pa­s a­k y­t i la­b ai bjau­r ų žo­d į. Ma­n au, kad tos biu­rok­r a­t i­j os pas mus Lie­t u­ vo­j e daug li­ko iš so­v iet­me­č io. Tai ap­ sun­k i­n a dar­b ą ir su­ke­l ia bjau­r ius pa­ da­r i­n ius. Kaž­k ą pra­d ė­t i no­r in­č ius vers­l i­n in­ kus per­s e­k io­j a bai­m ė, kad iš val­ diš­k ų ins­t i­t u­c i­j ų už­g rius be­g a­l ė lo­g iš­k ai sun­k iai paaiš­k i­n a­m ų rei­ ka­l a­v i­mų, kad nuo­l at teks su­s i­dur­t i su ins­p ek­to­r iais. Ma­n au, kad tai nuo vers­lo at­b ai­do de­v y­n is pre­ten­d en­ tus iš de­š im­t ies. At­ro­do, pra­d ė­s i, o ry­toj už­g rius gais­r i­n in­k ai, sa­n i­t a­r i­ jos ins­p ek­to­r iai, dar­b o ins­p ek­to­r iai ir pa­pjaus. Su tuo esu su­s i­dū­ręs stu­ den­t a­v i­mo lai­k ais ir da­b ar man apie tai pa­s a­ko­j a stu­den­t ai.

pek­to­riai. Kal­bos ins­pek­to­re pri­si­ sta­čiu­si mo­te­ris net kri­ti­ka­vo už­ ra­šus ant tor­to ir už­si­mi­nė apie gre­sian­čią 500 li­tų bau­dą. Sup­ra­ to­me, kad ir už­ra­šus ant tor­tų Lie­ tu­vo­je rei­kia kruopš­čiai de­rin­ti su val­di­nin­kais“, – su kar­čia iro­ni­ja kal­bė­jo D.Skur­de­lie­nė. At­sis­kai­to pro­duk­tais?

Ke­pyk­lė­lei tik at­si­da­rius pri­si­sta­tė ir au­to­ri­nių tei­sių agen­tū­ros at­sto­ vai, ku­rie pa­rei­ka­la­vo už trans­liuo­ ja­mą mu­zi­ką kas mė­ne­sį mo­kė­ti po 40 li­tų. „Kol kas ne­tu­ri­me jo­kių pa­ja­mų, tik sko­las, tad vi­si ins­pek­to­riai at­ ro­do kaip skė­riai. Iš par­duo­tu­vių sa­vi­nin­kų gir­dė­jau, kad kai ku­riais ins­pek­to­riais ga­li­ma at­si­kra­ty­ti da­ vus jiems pro­duk­tų ar ki­to­kių do­ va­nų“, – sa­kė D.Skur­de­lis. Nors jau va­sa­ra, ta­čiau Skur­de­ liams drau­džia­ma į gat­vę iš­si­neš­ ti sta­liu­kus. „Pa­gal iš­si­la­vi­ni­mą esu in­ži­ nie­rius sta­ty­bi­nin­kas, pa­ts pa­da­ riau lau­ko ka­vi­nės brė­ži­nį. Ta­čiau jis ne­ti­ko. Val­di­nin­kai pa­rei­ka­la­vo, kad bū­tų pa­da­ry­ta tos vie­tos kom­ piu­te­ri­nė vi­zua­li­za­ci­ja. Pa­žįs­ta­mi ar­chi­tek­tai sa­kė dar ne­gir­dė­ję, kad lau­ko sta­liu­kams rei­kė­tų vi­zua­li­ za­ci­jos. In­ter­ne­te ra­dau pa­siū­ly­mų to­kį rei­ka­lą su­tvar­ky­ti už 500 li­tų“, – kal­bė­jo D.Skur­de­lis. Vers­li­nin­kai sa­kė iš val­diš­kų ins­ti­tu­ci­jų pa­si­gen­dan­tys ge­ra­ no­riš­ko po­žiū­rio ir be­si­jau­čian­tys taip, tar­si į juos žiū­rė­tų kaip į po­ ten­cia­lius nu­si­kal­tė­lius, o po Dar­ bo ins­pek­ci­jos pa­tik­ri­ni­mo Skur­ de­liai tei­gė pa­si­ju­tę me­džio­ja­mais žvė­ri­mis.

„„Ter­mi­nas: šio mė­ne­sio pa­bai­go­je už­da­rius eis­mą Pa­ro­dos kal­nu, nuo rugp­jū­čio vi­du­rio juo vėl ga­lės va­

žiuo­ti vie­ša­sis trans­por­tas. 

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

Iš­ban­dy­mas: už­da­ro­mas eismas Pa­ro­dos kal­nu Man­tas La­pins­kas

m.lapinskas@kaunodiena.lt

Nuo bir­že­lio 25 d. dėl re­konst­ruk­ ci­jos bus nu­trauk­tas eis­mas Pa­ ro­dos kal­nu. Šią trans­por­to ar­te­ ri­ją ati­da­ry­ti ža­da­ma tik po pus­ me­čio. Gran­dio­zi­niai pla­nai

Vie­na pa­grin­di­nių Pa­ro­dos kal­no re­konst­ruk­ci­jos prie­žas­čių: čia pla­nuo­ja­ma įreng­ti tro­lei­bu­sų li­ ni­ją, ku­ri su­jungs Vy­tau­to ir Sa­va­ no­rių pro­spek­tus. Pas­ku­ti­nį kar­tą Pa­ro­dos gat­ vė bu­vo tvar­ky­ta prieš sep­ty­ne­ rius me­tus. Pa­sak Mies­to tvar­ky­mo sky­ riaus vy­riau­sio­jo spe­cia­lis­to Al­ gir­do Juo­zo Bub­lio, eis­mas kal­nu bus vi­siš­kai nu­trauk­tas. Vie­nin­te­ liai, ku­rie tu­rės tei­sę čią va­žiuo­ti, – vie­tos gy­ven­to­jai. Vie­šo­jo trans­por­to eis­mą Pa­ro­ dos gat­ve nu­ma­to­ma at­nau­jin­ti po be­veik dvie­jų mė­ne­sių – rugp­jū­ čio 15 d., o li­kę vai­ruo­to­jai tu­rės lauk­ti apie pus­me­tį. „Pa­ro­dos kal­no re­konst­ruk­ci­ja – su­dė­tin­gas pro­jek­tas. Il­gai dis­ ku­ta­vo­me su Kau­no ke­lių po­li­ci­ja ir Trans­por­to sky­riu­mi dėl eis­mo už­da­ry­mo. Ka­dan­gi bus klo­ja­ mos nau­jos ko­mu­ni­ka­ci­jos ir lie­ taus nuo­te­kų sis­te­ma, tad per vi­są kal­no vi­du­rį bus iš­kas­ta di­ džiu­lė tran­šė­ja. Bū­tent dėl ke­lei­ vių sau­gu­mo ir nu­spren­dė­me vi­ siš­kai už­da­ry­ti eis­mą, nors bu­vo svars­ty­mų, kad gal de­rė­tų bent vie­ną eis­mo juos­tą pa­lik­ti vie­ ša­jam trans­por­tui“, – pa­sa­ko­jo A.J.Bub­lys. Spe­cia­lis­to tei­gi­mu, pro­jek­te nu­ma­ty­ta, kad Pa­ro­dos

kal­no vir­šu­je gat­vė tu­rė­tų pra­ pla­tė­ti iki 14 m, at­si­ras­ti vie­ na pa­pil­do­ma eis­mo juos­ta. Taip pat A.Bub­lys pa­brė­žė, kad bu­ vo kal­bė­ta su Ke­lių po­li­ci­ja, ku­ri skirs ge­ro­kai di­des­nį dė­me­sį dar­ bus at­lie­kan­čių dar­buo­to­jų sau­ gu­mui – vai­ruo­to­jai pra­šo­mi bū­ti ati­dūs ir ne­pa­mirš­ti apie už­da­ry­ tą kal­ną. Pi­ni­gai pro­spek­tui?

Pa­gal su­tar­tį su bend­ro­ve „Feg­ da“ Pa­ro­dos kal­no re­konst­ruk­ci­ jos pro­jek­tas tu­ri bū­ti įgy­ven­din­ tas per še­šis mė­ne­sius. „Fi­nan­suo­jant pro­jek­tą da­ro­ ma šio­kia to­kia ro­ki­ruo­tė – sa­vi­ val­dy­bė no­ri kuo grei­čiau pa­baig­ti A.Juo­za­pa­vi­čiaus pro­spek­to re­ konst­ruk­ci­ją. Trans­por­to in­ves­ti­ ci­jų di­rek­ci­jos Pa­ro­dų kal­nui skir­ti 4 mln. li­tų bus ati­duo­ti pro­spek­tui re­konst­ruo­ti. At­si­ra­du­sį trū­ku­mą sa­vi­val­dy­bė ban­dys pa­deng­ti im­ da­ma pa­sko­lą ar­ba ieš­kos ki­to fi­ nan­sa­vi­mo šal­ti­nio Pa­ro­dos kal­ no pro­jek­tui pa­baig­ti. Ma­nau, kad iki Nau­jų­jų vis­kas bus už­baig­ta“, – at­sklei­dė A.J.Bub­lys. Pa­ro­dos gat­vė­je pla­nuo­ja­ma pa­ sta­ty­ti tro­lei­bu­sų li­ni­jai pri­tai­ky­ tus ap­švie­ti­mo stul­pus, o 2013 m. nu­ties­ti ir kon­tak­ti­nį tro­lei­bu­sų tink­lą, ku­ris su­jungs Sa­va­no­rių ir Vy­tau­to pro­spek­tus. Re­konst­ruk­ ci­jos dar­bams pla­nuo­ja­ma skir­ti apie 7,5 mln. li­tų, tro­lei­bu­sų tink­ lui – be­veik 4 mln. li­tų. Pa­di­dės srau­tai

Sa­vi­val­dy­bės Trans­por­to sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jas Gin­tau­tas De­gu­tis pa­sa­ko­jo, kad pre­li­mi­na­ riai bu­vo mo­de­liuo­ja­mos si­tua­ci­

jos, kaip, už­da­rius Pa­ro­dos kal­ną, pa­si­keis trans­por­to srau­tai, kur jie bus nu­kreip­ti. „Vie­ša­sis trans­por­tas iš Vy­tau­ to pro­spek­to va­žiuo­da­vęs į Pa­ro­ dos kal­ną, su­ks į Kęs­tu­čio gat­vę ir įpras­tu marš­ru­tu kils į Sa­va­ no­rių pro­spek­tą iki K.Pet­raus­ ko gat­vės. Čia įsu­kę, vė­liau su­ks į kai­rę, į Vy­dū­no alė­ją. Šio­je san­ kry­žo­je taip pat pla­nuo­ja­me pa­ keis­ti pa­grin­di­nio ke­lio kryp­tį. At­va­žiuo­jan­tie­siems iš Vy­dū­no gat­vės bus pri­va­lo­ma su­kti į de­ ši­nę. Pag­rin­di­nio ke­lio kryp­tis kei­čia­ma, nes no­rin­tie­ji va­žiuo­ ti tie­siai, pa­vyz­džiui, į Ra­das­tų gat­vę, už­kimš­tų san­kry­žą. Au­ to­mo­bi­lių vai­ruo­to­jai, iš Vy­dū­no gat­vės pa­su­kę į de­ši­nę, tu­rės pa­ va­žiuo­ti iki san­kry­žos su Aukš­ tai­čių gat­ve. Čia ap­si­su­kę ga­lės pa­siek­ti spor­to ha­lę“, – pa­sa­ko­ jo G.De­gu­tis. Vai­ruo­to­jai taip pat bus nu­krei­ pia­mi Sa­va­no­rių pro­spek­tu, Že­ mai­čių gat­ve, taip pat ap­lin­kui per Tu­ne­lio gat­vę.

7,5

mln. litų

– maždaug tiek turėtų kainuoti Parodos kalno rekonstrukcija, o vėliau dar 4 mln. litų žadama investuoti į troleibusų liniją.

Rajone – pa­vo­jin­gas žve­jo ra­di­nys Kas­da­mas slie­kus Kau­no ra­jo­no miš­ke vy­ras ap­ti­ko Ant­ro­jo pa­ sau­li­nio ka­ro lai­kų sprog­me­nų.

Kau­no ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­ tas sek­ma­die­nį, apie 12 val., su­ lau­kė pra­ne­ši­mo apie pa­vo­jin­gą ra­di­nį. Pa­rei­gū­nams pa­skam­bi­nęs D.R. pa­sa­ko­jo, kad, Vi­le­mų kai­mo

miš­ko ma­sy­ve kas­da­mas slie­kus, ra­do daik­tų, pa­na­šių į mi­nos­vai­ džio mi­nas. Į įvy­kio vie­tą at­vy­kę iš­mi­nuo­ to­jai ap­t i­ko Ant­ro­j o pa­s au­l i­ nio ka­ro lai­kų ar­ti­le­ri­jos svie­di­ nių – vie­ną 75 mm, pen­kis – 45 mm ir še­šias 82 mm mi­nos­vai­ džio mi­nas.

Vi­sus sprog­me­nis J.Vit­kaus in­ ži­ne­ri­jos ba­ta­lio­no ka­riai iš­ve­žė į Kaz­lų Rū­dos miš­ko po­li­go­ną ir juos su­nai­ki­no. Kau­no ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Kau­no ra­ jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te dėl šio įvy­kio at­lie­ka­mas ty­ri­mas. KD, BNS inf.


4

Antradienis, birželio 12, 2012

miestas

L.Stan­kū­nai­tės ap­klau­sos fias­ko Nors tei­sė­jas A.Ci­ni­nas 1 su­n e­ga­l a­vo anks­č iau, pro­ku­ro­ras Egi­di­jus Mo­tie­jū­nas

tei­gė apie tai su­ži­no­jęs tik per po­ sė­dį. „Kiek ma­ne in­for­ma­vo, jam blo­ga pa­si­da­rė apie dvy­lik­tą ir jį iš­ve­žė. Jis ta­da bu­vo dar­be“, – sa­ kė pro­ku­ro­ras. Pa­sak jo, L.Stan­kū­nai­tės ap­klau­ sai pre­li­mi­na­riai tu­rė­jo bū­ti skir­ta apie po­rą va­lan­dų, ki­tiems liu­dy­ to­jams – po pus­va­lan­dį. Pa­si­tei­ra­vus, ka­da nu­ma­to­mas ki­tas po­sė­dis, E.Mo­tie­jū­nas tei­ gė, kad pir­miau­sia rei­kia su­ži­no­ ti, ko­kia yra tei­sė­jo svei­ka­tos būk­ lė. „Gal jam pa­sveik­ti už­teks ke­lių die­nų, gal sa­vai­tės“, – kal­bė­jo pro­ ku­ro­ras. Vis dėl­to, jo ma­ny­mu, la­biau­siai ti­kė­ti­na, kad ki­tas po­sė­dis įvyks tik ru­de­nį, nes liepa–rugpjūtis tei­sė­ jams – ato­sto­gų me­tas. Pro­ku­ro­ro tei­gi­mu, li­ko ap­klaus­ ti dar 20 liu­dy­to­jų. Ad­vo­ka­tas ne­ma­tė

Va­kar pa­skelb­ta, kad kau­kė­ti ir gink­luo­ti Lie­tu­vos kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos biu­ro (LKPB) pa­rei­gū­nai į Vil­niaus mies­to 2-ąjį apy­lin­kės teis­mą L.Stan­kū­nai­tę at­ve­žė ge­ro­ kai anks­čiau prieš po­sė­dį. Pa­rei­gū­nai ap­žiū­rė­jo ne tik sa­ lę, ku­rio­je nag­ri­nė­ja­ma by­la, bet ir vi­sas teis­mo pa­tal­pas. Vyk­dy­da­mi LKPB pa­rei­gū­nų nu­ro­dy­mus, teis­ mo dar­buo­to­jai pa­kei­tė po­sė­džių sa­lę – į ją L.Stan­kū­nai­tė bū­tų ga­ lė­ju­si pa­tek­ti be pa­ša­li­nių akių. Po­sė­džių sa­lė­je L.Stan­kū­nai­tė ne­pa­si­ro­dė. Tai, kad ji yra teis­mo pa­sta­te, pa­tvir­ti­no mo­ters ad­vo­ ka­tas Gin­ta­ras Čer­niaus­kas. „Pats ne­ma­čiau, bet ma­ne už­ tik­ri­no, kad ji bu­vo. Da­bar jau iš­

Kiek kai­nuo­ja L.Stan­kū­nai­tės ap­sau­ga? Vi­daus rei­ka­lų mi­n ist­ras li­be­ral­ cent­r is­tas Ar­t ū­ras Me­l ia­nas, ku­ riam pa­val­di yra Lai­mu­tę Stan­k ū­ nai­tę sau­gan­t i Lie­tu­vos kri­mi­na­l i­ nės po­li­ci­jos biu­ro Liu­dy­to­jų ir nu­ ken­tė­ju­sių­jų ap­sau­gos val­dy­ba, ne­ si­lei­d žia į kal­bas, kiek Lie­tu­vai kai­ nuo­ja sau­go­ti šią liu­dy­to­ją.

„„Netikėta: A.Cininas blogai pasijautė prieš pat posėdį ir atsidūrė ligoninėje.

vy­ku­si. Ji bu­vo teis­me, o kai tei­sė­ jas su­si­rgo ir in­for­ma­vo, kad teis­mo po­sė­dis neį­vyks, ji bu­vo iš­vež­ta“, – žur­na­lis­tams sa­kė L.Stan­kū­nai­tės ad­vo­ka­tas. Pak­laus­tas, ko­dėl bai­min­ta­ si vež­ti L.Stan­kū­nai­tę į teis­mą, G.Čer­niaus­kas sa­kė, esą iš­var­dy­ti grės­mėms neuž­tek­tų lai­ko. „Yra gra­si­ni­mų, per­se­kio­ji­mas, sten­gia­ma­si nu­sta­ty­ti jos, mer­gai­ tės gy­ve­na­mą­ją vie­tą. Aš ma­nau, kad tai jau yra pa­kan­ka­mas pa­grin­ das. Net­gi kon­kur­sai skel­bia­mi, kas ga­lė­tų pa­sa­ky­ti, kur bū­tent da­bar yra sau­go­mi as­me­nys. Aš ma­nau, toks ši­tos šei­mos per­se­kio­ji­mas yra ža­lin­gas“, – kal­bė­jo ad­vo­ka­tas. Su­si­rin­ku­sie­ji spė­lio­jo

DEL­FI skel­bė, kad, kol L.Stan­kū­ nai­tė bu­vo teis­me, jos ma­ža­me­tę duk­rą sau­go­jo su vals­ty­bės pa­slap­

ti­mis dirb­ti ga­lin­tys Vai­ko tei­sių ap­sau­gos tar­ny­bos spe­cia­lis­tai.

Gin­ta­ras Čer­niaus­kas:

Pats ne­ma­čiau, bet ma­ne už­tik­ri­no, kad ji bu­vo. Da­bar jau iš­vy­ku­si. Ste­bė­ti L.Stan­kū­nai­tės ap­klau­ sos teis­me at­vy­ko ge­ro­kai dau­ giau nei anks­čiau žmo­nių – teis­ mo sa­lė­je net ne­li­ko lais­vų vie­tų, dau­ge­lis tu­rė­jo sto­vė­ti. Ži­nią apie ne­ti­kė­tai su­si­rgu­sį tei­sė­ją žmo­ nės su­ti­ko skir­tin­gai: vie­ni svars­ tė, kad L.Stan­kū­nai­tė taip ir ne­bu­ vo at­vež­ta į teis­mą, o ki­ti aiš­ki­no, kad tei­sė­jas neat­lai­kė įtam­pos.

To­mo Luk­šio (BFL) nuo­tr.

Nes­ti­go ir svars­ty­mų, kad tei­ sė­jo li­ga – pre­teks­tas vil­kin­ti by­ lą. „Taip kal­ba tik są­moks­lo teo­ri­jų kū­rė­jai. Šis tei­sė­jas yra prin­ci­pin­ gas. Jis kaip tik vi­sus ska­ti­na, kad ši by­la bū­tų kuo grei­čiau iš­tir­ta. Rei­ kia su­pras­ti: di­de­li dar­bo krū­viai, kli­ma­to są­ly­gos šir­di­nin­kams yra pa­vo­jin­gos“, – sa­kė E.Mo­tie­jū­nas. Pak­laus­tas, kaip jau­čia­si jis pa­ts, pro­ku­ro­ras juo­kė­si: „Ma­no svei­ka­ ta – ge­le­ži­nė.“ Ne­su­de­ri­no po­zi­ci­jų

„Kau­no die­na“ ra­šė, kad praė­ju­ sią sa­vai­tę L.Stan­kū­nai­tės ir po­li­ ci­jos at­sto­vai pai­nio­jo­si aiš­kin­da­ mi, ko­dėl A.Ūso drau­gė neat­vy­ko į po­sė­dį. Ad­vo­ka­tas G.Čer­niaus­kas tuo­met ti­ki­no, kad „at­sa­kin­gi as­ me­nys pa­ste­bė­jo tam tik­rų grės­ mių“, to­dėl jo klien­tė ir li­ko na­ muo­se. Po­li­ci­jos at­sto­vai at­siun­tė

Po­l i­c i­jos de­p ar­t a­men­to, ku­r iam pri­k lau­so Lie­t u­vos kri­m i­na­l i­nės po­l i­c i­j os biu­ras, Ko­mu­n i­k a­c i­j os sky­riaus vir­ši­nin­kas Ra­mū­nas Ma­ to­n is aiš­k i­no, kad ne­ga­l i ats­k leis­t i in­for­ma­ci­jos, kiek kai­nuo­ja L.Stan­ kū­nai­tės ap­sau­ga, nes „yra ne­vie­šo po­bū­d žio“. Sei­mo Na­c io­na­l i­n io sau­g u­mo ir gy­ny­bos ko­m i­te­to pir­m i­n in­ko Ar­ vy­do Anu­šaus­ko nuo­mo­ne, ne­rei­ kė­t ų slėp­t i, kiek Lie­t u­vai kai­na­vo L.Stan­k ū­nai­tės ap­sau­ga. „Šiuo konk­re­čiu at­ve­ju skelb­t i ga­li­ ma. Be abe­jo­nės. Jei dėl konk­re­čios by­los ky­la klau­si­mų, at­sa­ky­mai tu­ ri bū­t i duo­da­m i. Tam vi­sa­da yra ga­li­my­bės. Kaip ir dėl VSD veik­los tam tik­r ų sfe­r ų vie­ši­ni­mo. Iki to ei­ ta il­gai, bet priei­ta“, – pa­tei­kė tei­g ia­ mą pa­vyz­d į A.Anu­šaus­kas.

ofi­cia­lų raš­tą, ku­ria­me tei­gia­ma, kad L.Stan­kū­nai­tė į teis­mą ne­pa­ no­ro va­žiuo­ti, nes esą ne­bu­vo ga­ vu­si šau­ki­mo. KD, BNS, del­fi.lt inf.

Per šventę as­fal­to ga­ba­las pa­tai­kė į kak­tą Dia­na Kra­pa­vic­kai­tė

d.krapavickaite@kaunodiena.lt

Cent­ro po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­ gū­nai aiš­ki­na­si, ko­kio­mis ap­lin­ky­ bė­mis per „Bi­ke Show Mil­len­nium“ S.Da­riaus ir S.Gi­rė­no ae­rod­ro­me sek­ma­die­nį vy­ku­sias au­to­mo­bi­ lių šo­ni­nio sly­di­mo var­žy­bas bu­ vo su­žeis­tas žiū­ro­vas. Tiks­li­na­mos ap­lin­ky­bės

Pa­rei­gū­nai mė­gi­na iš­siaiš­kin­ti, kaip at­si­ti­ko, kad per au­to­mo­bi­lių šo­ni­nio sly­di­mo var­žy­bas skrie­ jęs as­fal­to ga­ba­las pa­tai­kė vy­rui į gal­vą. Įvy­kio liu­dy­to­jo Re­mi­gi­jaus tei­gi­mu, ne­lai­mė įvy­ko per ban­ do­muo­sius va­žia­vi­mus, kai slys­ tant au­to­mo­bi­liui at­ski­lu­sį as­fal­to ga­ba­lą, ma­ši­nos ra­tai iš­svie­dė tie­ siai į gal­vą. Ne­lai­mė įvy­ko ant­rą­ją „Bi­ke Show Mil­len­nium“ die­ną. Pa­sak liu­dy­to­jų, su­žeis­tas vy­ras nu­griu­vo ir ne­ju­dė­jo. Grei­to­ji me­di­ci­nos pa­ gal­ba su­sku­bo ne iš kar­to, nes, anot liu­dy­to­jo, per triukš­mą ne­bu­vo gir­ dė­ti pa­gal­bos šūks­nių. Pir­mi­niais duo­me­ni­mis, vy­ras nu­ken­tė­jo ne­

stip­riai ir jau tre­čia­die­nį po­li­ci­nin­ kai ti­ki­si su juo pa­si­kal­bė­ti. Tik po to, kai bus pa­tiks­lin­tos įvy­kio ap­ lin­ky­bės, pa­rei­gū­nai spręs, ar pra­ dė­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą. Kau­no vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­ mi­sa­ria­to at­sto­vo spau­dai Kęs­tu­ čio Kas­ciu­ke­vi­čiaus tei­gi­mu, iki S.Da­riaus ir S.Gi­rė­no ae­rod­ro­mo su­si­rin­ku­sių bai­ke­rių ko­lo­ną ly­dė­ jo mies­to po­li­ci­ja, ta­čiau jų rū­pes­ tis bai­gė­si, kai bai­ke­riai įva­žia­vo į ae­rod­ro­mo te­ri­to­ri­ją. „To­je pri­va­ čio­je erd­vė­je ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­ riai tu­rė­jo sa­vo ap­sau­gą ir po­li­ci­ jos pa­gal­bos ne­bep­ra­šė“, – aiš­ki­no K.Kas­ciu­ke­vi­čius.

tva­rai. Esą vis­kas bu­vo pa­da­ry­ta, kaip rei­ka­lau­ja to­kio ly­gio lenk­ty­ nės. Or­ga­ni­za­to­rius ne­gai­lė­jo kri­ ti­kos var­žy­bų žiū­ro­vams, esą jie pa­tys ne­si­lai­kė nu­ro­dy­to sau­gaus at­stu­mo, nors nuo­lat bu­vo in­for­ muo­ja­mi per gar­sia­kal­bius apie ga­li­mas grės­mes. Pak­laus­tas, ar nu­ken­tė­jęs žmo­ gus ne­si­lai­kė var­žy­bų or­ga­ni­za­to­ rių ke­lia­mų sau­gu­mo rei­ka­la­vi­mų, J.Ur­bai­tis jau ne­bu­vo toks ka­te­ go­riš­kas, ta­čiau ne­slė­pė pa­si­pik­ ti­ni­mo: „Di­de­liu grei­čiu lė­kė au­ to­mo­bi­lis ir ak­me­nu­kas pa­tai­kė. Kas? Su­luo­ši­no žmo­gų? Kas rea­ ni­ma­ci­jo­je?“

Or­ga­ni­za­to­rius at­si­kal­bi­nė­jo

Sė­dė­ki­te na­mie

„O jūs ne­tu­ri­te ko ma­lo­niau pa­ klaus­ti? Kaip praė­jo šven­tė? Ko­ kiu lai­ku spor­ti­nin­kai at­va­žia­ vo? O čia, kad ne­ty­čia ak­me­nu­kas pa­tai­kė į gal­vą – jums la­bai įdo­ mu?“ – pa­klaus­tas apie ne­lai­mę, aro­gan­tiš­kai at­rė­žė „Bi­ke Show Mil­len­nium“ or­ga­ni­za­to­rius Ju­ lius Ur­bai­tis. Jis ti­ki­no, kad ren­giant var­žy­bas bu­vo pa­sta­ty­ti vi­si rei­ka­lin­gi ati­

„Bi­ke Show Mil­len­nium“ ren­gi­ niai su­trau­kia daug au­to­mo­bi­lių spor­to mė­gė­jų. Taip pat ir vai­kų. Į vie­šus ren­gi­nius par­duo­da­mi bi­ lie­tai. „Čia ne­bu­vo nu­ma­ty­ta, kad as­fal­tas se­nas ir iš­tru­pė­jęs. Nei­ki­ te ten, kur laks­to ak­me­nu­kai, kur le­kia au­to­mo­bi­liai, nei­ki­te ir sė­ dė­ki­te na­mie“, – pa­ta­ri­mus da­li­jo J.Ur­bai­tis. Ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­rius dar mė­gi­no svars­ty­ti, kad gal rei­

Nei­ki­te ten, kur laks­to ak­ me­nu­kai, kur le­kia au­to­mo­bi­ liai, nei­ki­ te ir sė­dė­ ki­te na­mie.

„„Py­ko: J.Ur­bai­čiui ne­pa­ti­ko klau­si­mai apie per „Bi­ke

Show Mil­len­nium“ var­žy­bas įvy­ku­sią ne­lai­mę. 

kė­tų vis­ką plė­ve­le ap­trauk­ti ir ta­ da bū­tų sau­gu. Vė­liau pri­pa­ži­no, kad ki­tą kar­tą įver­tins se­ną Alek­ so­to ae­rod­ro­mo dan­gą ir tai, kad rei­kia dar to­liau ati­trauk­ti žmo­nes nuo lenk­ty­nių tra­sos. „Mes gi rū­ pi­na­mės, nes ant mū­sų kren­ta dė­

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

mė. Ta­čiau net ir po to įvy­kio žmo­ nės ne­si­trau­kė. At­va­rė­me de­šim­tis žmo­nių ir nu­stū­mė­me tuos žiū­ro­ vus. Vi­si no­ri to ad­re­na­li­no ir kuo ar­čiau bū­ti. Jei­gu ne­bū­tų tvo­rų, tai žiū­ro­vai ei­tų tie­siai ant tra­sos“, – dės­tė J.Ur­bai­tis.


5

AntrADIENIS, birželio 12, 2012

lietuva kaunodiena.lt/naujienos/lietuva

Iš­mokė­jo šim­tus tūkstan­čių

Is­to­rinį tei­sin­gumą at­kur­ti rei­kia, ta­čiau tai vals­ty­bei kai­ nuotų per­ne­lyg bran­giai. Taip So­ cia­linės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ ja (SADM) paaiš­ki­no par­la­men­ta­rams, sie­kian­tiems, kad laisvės kovų da­ly­ viais būtų pri­pa­žin­ti ir žydų gelbė­to­jai.

Sausį nuo gais­ro nu­kentė­ju­siai Ty­tuvėnų Švč. Mer­gelės Ma­ri­jos baž­ny­čiai gelbė­ti drau­di­kai tei­gia iš­mokėję 750 tūkst. litų.

Drau­di­mo bend­rovė pra­nešė, kad, ne­lauk­da­ma ga­lu­ti­nių gais­ro ty­ri­ mo iš­vadų, ji at­ly­gi­no vi­sus nuo­ sto­lius ir pra­ėjusį penk­ta­dienį per­vedė su­tartą pa­sku­tinę drau­ di­mo iš­mo­kos dalį. Iš kar­to po gais­ro bend­rovė tvir­ti­na iš­mokė­ju­si 45 tūkst. litų pir­mie­siems pa­gal­bos dar­bams, kiek vėliau – dar 193 tūkst. litų. Iš vi­so baž­ny­čiai gelbė­ti drau­di­

kai tei­gia iš­mokėję 750 tūkst. li­ tų. Ty­tuvėnų baž­ny­čio­je, ku­ri bu­ vo ap­draus­ta, sau­sio 26-ąją nuo ug­nies nu­kentė­jo sto­go dan­ga ir da­lis sto­go konst­ruk­cijų. Ge­si­ nant gaisrą van­duo už­lie­jo baž­ ny­čios pa­tal­pas. Per gaisrą nu­kentė­jo ir ša­ lia baž­ny­čios esan­tis Ber­nar­dinų vie­nuo­ly­nas. Jis ir­gi bu­vo ap­ draus­tas. Iš vi­so baž­ny­čia be pa­gal­bi­nių pa­statų bu­vo ap­draus­ta dau­giau nei 3 mln. litų, vie­nuo­ly­nas – 10 mln. litų. KD, BNS inf.

„„Nei­gia­mai: D.Jan­kaus­ko va­do­vau­ja­ma mi­nis­te­ri­ja ne­re­mia pa­si­ūly­mo

žydų gelbė­to­jus pri­pa­žin­ti laisvės kovų da­ly­viais. 

Vy­tau­to Pet­ri­ko nuo­tr.

Gelbė­ju­siems žy­dus pi­nigų nėra Jus­ti­nas Ar­gus­tas j.argustas@diena.lt

Mi­nis­te­ri­ja „už“, bet „prie­š“

Sie­kiai kilnūs ir tei­sin­gi, bet tai pa­ rei­ka­lautų per daug pi­nigų, o iž­das – kiau­ras. Maž­daug to­kio at­sa­ky­ mo su­laukė grupė Sei­mo na­rių, ku­rie sie­kia, kad pa­si­prie­ši­ni­mo 1940–1990 m. oku­pa­ci­joms da­ly­ vių sta­tusą gautų ir ho­lo­kaus­to au­ kų gelbė­to­jai. SADM sto­ja pies­tu prie­š to­ kią įsta­ty­mo ko­rek­ciją – esą dėl to nu­kentės vals­tybės biud­že­tas. Mi­ nis­te­ri­ja įta­ria, kad laisvės kovų da­ly­vio sta­tusą gavę žy­dus gelbė­ ję lie­tu­viai ūmai ims pra­šy­ti vals­ ty­bi­nių pen­sijų. Do­na­to Jan­kaus­ko va­do­vau­ja­ ma mi­nis­te­ri­ja siū­lo to­kio įsta­ty­ mo pro­jek­to ap­skri­tai ne­svars­ty­ ti, ta­čiau raš­te Vy­riau­sy­bei dėsto, kad sie­kiui at­kur­ti is­to­rinį tei­sin­ gumą pri­ta­ria. „Re­mian­tis įsta­ty­mo pro­jek­to aiš­ ki­na­ma­ja­me raš­te pa­teik­tais duo­ me­ni­mis, yra 180 gyvų ho­lo­kaus­ to aukų gelbė­tojų. Šiems as­me­nims pri­pa­ži­nus ne­gink­luo­to pa­si­prie­ši­ ni­mo da­ly­vio – laisvės kovų da­ly­vio tei­sinį sta­tusą, jie galės pre­ten­duo­ti į pir­mo­jo ar­ba ant­ro­jo laips­nio vals­ ty­bi­nes pen­si­jas, ku­rioms mokė­ ti kas­met pa­pil­do­mai pri­reiktų apie 900 tūkst. litų iš vals­tybės biud­že­ to“, – ra­šo­ma SADM pa­teik­ta­me nu­ta­ri­mo pro­jek­te.

Gelbė­to­jai – 90-me­čiai

Mi­nis­te­ri­ja taip pat pro­gno­zuo­ja, kad vals­tybės pa­ra­mos ga­li pra­šy­ti ir žu­vu­siųjų ar nu­žu­dytų gelbė­jant žy­dus ar­ti­mie­ji. „Žu­vu­siųjų gelbė­ jant žy­dus per ho­lo­kaustą šeimų na­rių vien­kar­tinėms pa­šal­poms pri­reiktų apie 1 mln. litų iš vals­ tybės biud­že­to“, – aiš­ki­na ji. Ga­lu­ti­nai dėl to ry­toj ap­si­spręs Vy­riau­sybė, ta­čiau Sei­mas ga­li elg­ tis ir ki­taip – prie­šin­gai, nei nu­ spręs mi­nist­rai.

Da­lia Kuo­dytė:

Ste­bi­na tai, kad dar net neaiš­ku, kiek as­menų ga­li pa­pra­šy­ti vals­tybės pa­ra­mos, o at­sa­ky­mas jau yra nei­gia­mas. To­kiai mi­nis­te­ri­jos po­zi­ci­jai prie­šta­rau­ja Lie­tu­vos gy­ven­tojų ge­no­ci­do ir re­zis­ten­ci­jos ty­ri­mo cent­ras (LGGRTC). Jam va­do­vau­ jan­ti Te­resė Bi­rutė Bu­raus­kaitė mi­nis­te­ri­jai paaiš­ki­no, kad is­to­rinį tei­sin­gumą at­kur­ti ga­li būti per vė­ lu, nes žydų gelbė­to­jai – gar­baus am­žiaus se­nu­kai. „Tu­rint ome­ny­je, kad anks­čiau pa­skirtų, pa­gal da­bar ga­lio­jan­čias įsta­ty­mo nuo­sta­tas, ant­ro­jo laips­ nio vals­ty­bi­nių pen­sijų gavėjų gre­

tos kas­met retė­ja, naujų pa­pil­domų lėšų reikėtų ne tiek jau ir daug. Žy­ dų gelbė­ji­mas per ho­lo­kaustą vy­ko 1941–1944 m., tai yra prie­š 70 me­ tų. Ka­dan­gi juos gelbė­jo dau­giau­sia suaugę žmonės, šiuo me­tu gelbė­ to­jams vi­du­ti­niš­kai yra 90 metų. Dar po pen­ke­rių metų šia įsta­ty­mo pa­tai­sa ne­be­bus kam pa­si­nau­do­ti“, – SADM pa­teik­ta­me raš­te nu­rodė T.B.Bu­raus­kaitė. Skaičius neaiškus

Tie­sa, žy­dus gelbė­ju­sių lie­tu­vių skai­ čius iki šiol neaiš­kus. Lie­tu­vos is­to­ri­ kai ir spe­cia­lis­tai to dar nėra de­ra­mai iš­nag­rinėję. „Šiuo me­tu, pre­li­mi­na­ riais duo­me­ni­mis, pre­ten­duo­ti į lais­ vės kovų da­ly­vio tei­sinį sta­tusą ga­ lėtų 2640 as­me­nys“, – tei­gia­ma LGGRTC raš­te mi­nis­te­ri­jai. Pa­keis­ti įsta­tymą ir į jį įtrauk­ti žydų gelbė­to­jus siū­lo da­lis Tėvy­ nės sąjun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­ nių de­mok­ratų at­stovų, dir­ban­čių Pa­sip­rie­ši­ni­mo oku­pa­ci­niams re­ ži­mams da­ly­vių rei­kalų ko­mi­si­jo­ je Sei­me. Pa­ra­dok­sa­lu, kad D.Jan­ kaus­kas taip pat pri­klau­so Tėvynės sąjun­gai. „Mi­nis­te­ri­jos at­sa­ky­mas ne­ste­ bi­na. Ta­čiau ste­bi­na tai, kad dar net neaiš­ku, kiek iš minėtų as­ menų ga­li pa­pra­šy­ti vals­tybės pa­ ra­mos, o at­sa­ky­mas jau yra nei­gia­ mas“, – gūžčio­jo pe­čiais ko­mi­si­jos narė, Li­be­ralų sąjūdžio at­stovė Da­ lia Kuo­dytė.

Leistų iš­lai­ky­ti mo­no­po­liją Kai ku­rių Sei­mo na­rių pa­si­ūly­mai leistų Ru­si­jos dujų mil­ži­nei „Gazp­ rom“ iš­sau­go­ti mo­no­po­liją Lie­tu­ vo­je, kaip sa­ko prem­je­ras And­rius Ku­bi­lius.

Anot jo, Sei­me siū­lo­mos Sus­kys­ tintųjų gam­ti­nių dujų (SGD) įsta­ty­ mo pro­jek­to pa­tai­sos už­kirstų ke­lią ga­li­my­bei gau­ti pi­ges­nių dujų per Klaipė­do­je sta­tomą ter­mi­nalą. „Dujų ter­mi­na­las ga­li veik­ ti ir tiek­ti pi­ges­nes du­jas iš Ka­ta­

ro, Nor­ve­gi­jos ar JAV tik su­si­ta­rus, kad ne­be­pirk­sim 100 pro­c. dujų iš „Gazp­rom“. Jei ne­bus 25 pro­c. ap­ si­rūpi­ni­mo du­jo­mis per SGD ter­ mi­nalą kvo­tos, did­žiau­sius du­ jų pirkė­jus Lie­tu­vo­je „Gazp­rom“ ir to­liau ga­li pan­čio­ti il­ga­laikė­ mis šim­tap­ro­cen­ti­nio tie­ki­mo su­ tar­ti­mis ir taip pa­vers­ti ter­mi­nalą nie­kam ne­rei­ka­lin­ga me­ta­lo lau­žo krūva. Iš­sau­go­ta „Gazp­rom“ mo­ no­po­li­ja reikš, kad nie­kas ne­si­keis ir lie­tu­viai to­liau bus ver­čia­mi už

„„Ne­laimė: Ty­tuvėnų an­samblį gais­ras nu­nio­ko­jo sau­sio pa­bai­go­je. 

Artū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

Ieš­ko­ma, kas FNTT pa­keis V.Gir­žadą Vi­daus rei­kalų mi­nis­te­ri­ja (VRM) pa­skelbė kon­kursą eiti Fi­nan­si­ nių nu­si­kal­timų ty­ri­mo tar­ny­bos (FNTT) di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ jo pa­rei­gas.

Pre­ten­den­tai į šias sta­tu­ti­nio vals­ tybės tar­nau­to­jo pa­rei­gas do­ku­ men­tus tu­ri pa­teik­ti iki bir­že­lio 19 d. No­rin­tys ei­ti šias pa­rei­gas, be ki­ta ko, tu­ri turė­ti so­cia­li­ nių mokslų stu­dijų sri­ties teisės kryp­ties aukštąjį uni­ver­si­te­tinį ar­ba jam pri­ly­gintą iš­si­la­vi­nimą, ne ma­žesnę kaip de­šim­ties metų dar­bo pa­tirtį ope­ra­ty­vinės veik­ los ar iki­teis­mi­nio ty­ri­mo sri­ ty­se, ne ma­žesnę kaip pen­ke­rių metų va­do­vau­ja­mo dar­bo teisė­ sau­gos ins­ti­tu­ci­jo­se pa­tirtį, ati­ tik­ti nu­sta­ty­tus svei­ka­tos rei­ka­ la­vi­mus, taip pat rei­ka­la­vi­mus, būti­nus iš­duo­dant lei­dimą dirb­ ti ar su­si­pa­žin­ti su įslap­tin­ta in­ for­ma­ci­ja, žy­mi­ma slap­tu­mo žy­ ma „Vi­siš­kai slap­tai“. FNTT di­rek­to­riaus Vi­ta­li­jus Gai­lius ir jo pa­va­duo­to­jo pa­rei­

gas ėjęs Vy­tau­tas Gir­ža­das at­leis­ ti va­sa­rio 15 d. Buvęs vi­daus rei­kalų mi­nist­ras Rai­mun­das Pa­lai­tis FNTT va­ dovų at­lei­dimą mo­ty­va­vo Vals­ tybės sau­gu­mo de­par­ta­men­to med­žia­ga. Anks­čiau šie pa­reigū­ nai tik­rin­ti po­lig­ra­fu dėl in­for­ ma­ci­jos apie banką „Sno­ras“ at­ sklei­di­mo. Dėl šio spren­di­mo, ku­ris su­ laukė koa­li­ci­jos par­tne­rių kon­ser­ va­to­rių kri­ti­kos ir su­kėlė įtampą koa­li­ci­jo­je, vėliau bu­vo pri­vers­tas at­si­sta­ty­din­ti ir pa­ts R.Pa­lai­tis. V.Gir­ža­das teis­me gin­či­ja bu­ vu­sio vi­daus rei­kalų mi­nist­ro R.Pa­lai­čio įsa­kymą dėl lei­di­mo dirb­ti su slap­ta in­for­ma­ci­ja pa­ nai­ki­ni­mo, dėl pa­kar­to­ti­nio pa­ tik­ri­ni­mo po­lig­ra­fu ir pa­tį at­lei­ dimą iš pa­reigų. V.Gai­lių FNTT va­do­vo po­ste pa­keitė kon­kursą laimėjęs Kęstu­ tis Ju­ce­vi­čius, anks­čiau ėjęs FNTT Spe­cia­liųjų už­duo­čių val­ dy­bos Ope­ra­ty­vinės veik­los sky­ riaus vir­ši­nin­ko pa­rei­gas. KD, BNS inf.

du­jas mokė­ti dau­giau ne­gu vo­kie­ čiai“, – pa­reiškė A.Ku­bi­lius. Praė­ju­sios sa­vaitės pa­bai­go­je dvi Sei­mo na­rių grupės už­re­gist­ ra­vo iden­tiš­kas SGD įsta­ty­mo pa­ tai­sas, ku­rio­mis siū­lo­ma Klaipė­dos ter­mi­na­lui ne­su­teik­ti 25 pro­c. kvo­ tos Lie­tu­vos dujų rin­ko­je. „Var­gu ar yra ko­kia nors pra­smė leis­ti pi­ni­gus ter­mi­na­lo sta­ty­bai, jei ne­no­ri­me su­da­ry­ti sąlygų jam veik­ti“, – teigė A.Ku­bi­lius.

„„Įta­ri­mai: iš FNTT va­do­vo pa­va­duo­tojų V.Gir­ža­das at­leis­tas dėl to, kad

KD, BNS inf.

Si­mo­no Švit­ros nuo­tr.

galė­jo at­skleis­ti slaptą in­for­ma­ciją apie „Snorą“. 


6

Antradienis, birželio 12, 2012

nuomonės

Prio­ri­te­tas – aktyvi eko­no­mi­nė dip­lo­ma­ti­ja

Žvilgsnis

Redakcijos skiltis

Žinynėlis nepažįstantiems lietuvių Stasys Gudavičius

P

rieš keliolika metų, kai internetas dar vystėsi, jame ėmė rastis visokių įdomių, ironiškų, šmaikščių įrašų. Dabar jų – nors tvenkinį tvenk, pilni asmeniniai tinklaraščiai ar „veidaknygės“. O tuomet tai buvo retenybė. Todėl kiekvienas toks įrašas tapdavo kone įvykiu. Kai kurie iš tuomet atsiradusių „šiuolaikinės tautosakos“ pavyzdžių buvo ir tebėra labai taiklūs, išlaikę savitą originalumą bei aktualumą. Ir šiandien jie nepaseno.

Kai kurie iš tuomet atsiradusių „šiuolaikinės tautosakos“ pavyzdžių buvo ir tebėra labai taiklūs, išlaikę savitą originalumą bei aktualumą. Štai, kad ir vienas „Trumpas žinynėlis nepažįstantiems lietuvių“, anoniminio interneto autoriaus sudarytas kažkur apie 1998–2000 m. Tvarkydamas asmeninius archyvus radau jį paskendusį kitų įrašų jūroje. Buvo smagu ir įdomu jį vėl perskaityti, palyginti, ar šiandien požiūris į kai kuriuos lietuviško charakterio bruožus bent kiek pasikeitė. Padariau išvadą, kad didesnė dalis to senučiuko „žinynėlio“ ironiškų teiginių neprarado aktualumo, nes jie atskleidžia tam tikras lietuvio charakterio ypatybes, kurios, regis, nepasikeis niekada. Arba bent labai ilgai. Nes jos, toks įspūdis, tiesiog įaugo į lietuvio kraują, tapo mūsų tapatybės dalimi. Aišku, „žinynėlis“ surašytas satyrine forma. Bet, žinia, kiekviename ironiškame pokšte yra net ne dalis, o gana daug tiesos. Čia – kelios ištraukos iš to „žinynėlio“: „Lietuviai visada laukia, kol jiems ką nors duos (valdžia

arba „Teleloto“).“ Lietuviai netiki bankais, valdžia, Amerika, litu, kaimynais, draugais, nuolaidomis ir biznieriais. Lietuviai tiki pasaulio pabaiga, geru prezidentu, laikraščiais ir televizoriais. Viską sugadino Landsbergis. Visą lietuvių gyvenimą tvarko valdžia, ir jei lietuvis gyvena blogai, vadinasi, bloga yra valdžia. Blogą valdžią išrenka kiti. Lietuviai tiki, kad valdžia tik plėšia pinigus ir nieko kita nedaro. Visa valdžia – banditai. Žemės ūkis lietuviui – šventas. Lietuviai kilę iš indų, todėl karvė lietuviams – šventa. Lietuviams dar šventi yra grūdai, cukriniai runkeliai, bulvės ir kiauliena. Lietuviui liūdna, kai kaimynui sekasi. Lietuviai mano, kad visi nori juos apgauti. Lietuviui draugas yra lygesnis už kitus žmones. Bet lietuviška patarlė „Draugą nelaimėje pažinsi“ reiškia, kad tikras draugas turėtų būti nelaimėje. Visi pinigai lietuviui – nešvarūs, bet savų – niekada nėra per daug. Kai lietuvis turi daug pinigų, jis virsta naujuoju rusu. Kai lietuvio kaimynas turi labai daug pinigų, lietuvis eina lyginti svieto. Lietuviai mano, kad visi turtingi žmonės yra banditai.“ Jūsų teisė rinktis, kurie iš šių apibūdinimų arčiausiai tiesos, o kurie – nei į tvorą, nei į mietą. Pikti ir amžinai paniurę tautiškumo apologetai tikriausiai supyktų dėl tokio „šventvagiško“ lietuvio apibūdinimo. Tokiems belieka palinkėti sveiko humoro jausmo ir savikritikos. Lietuviai išties yra puikūs žmonės – darbštūs, inovatyvūs, verslūs, mylintys savo artimuosius, gerbiantys tradicijas. Bet, kaip ir visos pasaulio tautos, turime tam tikrų savų charakterio trūkumų. Pavyzdžiui, sutikime, kad mūsų humoro jausmas nėra pats kokybiškiausias. Nereikėtų rištis rožinių raiščių ant akių bandant matyti tik tai, kas mus puošia. Turėkime saviironijos. Ji ne tik padeda pastebėti ir įveikti trūkumus, bet ir tiesiog linksmiau, šmaikščiau gyventi. O kai gyveni gerai nusiteikęs – dauguma problemų įveikiamos kur kas lengviau.

informacija:

302 250

Kasdienė prenumerata 1 mėn. – 26 (13*) Lt

ISSN 1392-7639 ©1992-2007 UAB „Diena Media News“ Labdarių g. 8, 01120 Vilnius. Tel. (8 5) 262 4242.

„Kauno dienos“ Vyriausioji redaktorė Jūratė Kuzmickaitė Vyr. redaktoriaus pavaduotojai: Arūnas Andriuškevičius – 302 252

MIESTO NAUJIENOS: Mantas Lapinskas – Arūnas Dambrauskas – Vilija Žukaitytė – Saulius Tvirbutas – Virginija Skučaitė – Jurgita Šakienė – TEISĖTVARKA: Diana Krapavickaitė –

„„Dė­me­sys: už­sie­nio rei­ka­lų mi­nist­ras A.Ažu­ba­lis prie svar­biau­sių dip­lo­ma­

tams ke­lia­mų už­da­vi­nių pri­ski­ria ir in­ves­ti­ci­jų pri­trau­ki­mą į Lie­tu­vos eko­ no­mi­ką. Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

trauk­ti in­ves­ti­ci­jų, pla­nuo­ja­mi tiks­ li­niai ren­gi­niai su Vals­ty­bi­niu tu­riz­ mo de­par­ta­men­tu. „Bū­ti­na pa­mi­nė­ti ir mū­sų dar­bo įran­kius: tai tie­sio­gi­ niai su­si­ti­ki­mai ir de­ry­bos, įva­žiuo­ ja­mo­sios ir iš­va­žiuo­ja­mo­sios vers­lo mi­si­jos, tarp­tau­ti­niai ren­gi­niai“, – kal­bė­jo A.Ažu­ba­lis. Va­kar pra­si­dė­ju­sia­me tri­jų die­nų gar­bės kon­su­lų su­va­žia­vi­me da­ly­ vau­ja be­veik 100 kon­su­lų iš dau­giau kaip 50 vals­ty­bių. Ren­gi­ny­je ap­ta­ ria­mi Lie­tu­vos eko­no­mi­kos plėt­ ros klau­si­mai, ener­ge­ti­nio sau­gu­mo stra­te­gi­ja, ar­tė­jan­čio ša­lies pir­mi­ nin­ka­vi­mo ES Ta­ry­bai tiks­lai, kon­

su­li­nė pa­gal­ba, ry­šių su už­sie­nio lie­ tu­viais ska­ti­ni­mas. Gar­bės kon­su­lai taip pat su­si­tiks su Lie­tu­vos vers­lo at­sto­vais. To­mis pa­čio­mis die­no­mis į Lie­ tu­vą su­va­žia­vę maž­daug 60 eko­no­ mi­kos sri­ty­je dir­ban­čių dip­lo­ma­tų ir ko­mer­ci­jos ata­šė ap­ta­ria Lie­tu­vos eko­no­mi­kos vys­ty­mo­si ten­den­ci­jas, stra­te­gi­nius pro­jek­tus trans­por­to ir ener­ge­ti­kos sri­ty­se, eks­por­to ir in­ ves­ti­ci­jų ska­ti­ni­mo ga­li­my­bes, tu­riz­ mo pa­slau­gų sek­to­riaus po­ten­cia­lą, su­si­tiks su vers­lo at­sto­vais, lan­ky­sis Kau­ne, Klai­pė­do­je ir Plun­gė­je. KD, BNS inf.

Pa­da­rei klai­dą – su­mo­kėk

T

ei­sin­gu­mo mi­nist­ras Re­mi­ gi­jus Ši­ma­šius siū­lo iš­sa­ miau reg­la­men­tuo­ti tvar­ką, kad už vals­ty­bės klai­das su­ mo­kė­tų jas pa­da­rę val­di­nin­kai. Pa­sak mi­nist­ro, nors tei­sės ak­tai ir šiuo me­tu nu­ma­to vi­są me­cha­niz­mą dėl at­sa­ko­my­bės tai­ky­mo, vals­ty­bės tar­nau­to­jams pa­da­rius klai­dą ne vi­ suo­met už­tik­ri­na­ma, kad ga­lų ga­le šie už ją ir su­mo­kė­tų. Iša­na­li­za­vus esa­mą tei­si­nį re­gu­lia­ vi­mą dėl vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų, jų tar­ nau­to­jų ne­tei­sė­tų spren­di­mų ir są­ ži­nin­gų as­me­nų in­te­re­sų ap­sau­gos, pa­siū­ly­mai to­bu­lin­ti esa­mą sis­te­mą pri­sta­ty­ti Vy­riau­sy­bei. Da­bar vals­ty­ bės tar­nau­to­jui priė­mus ne­tin­ka­mus spren­di­mus ir dėl to pa­da­rius ža­lą, už ją at­ly­gi­na vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­ja, ku­ri vė­liau iš tar­nau­to­jo ga­li ją iš­siieš­ko­ti.

jei ins­ti­tu­ci­jų va­do­vai neuž­tik­rins, kad tar­nau­to­jai tin­ka­mai at­sa­ky­tų už klai­das ir iš jų bū­tų išieš­ko­ta pa­da­ry­ ta ža­la, at­sa­ky­ti už tai teks jiems pa­ tiems“, – tei­gė R.Ši­ma­šius. Pa­sak jo, taip pat svar­bu už­tik­rin­ ti, kad už ne­tin­ka­mai priim­tus tar­ nau­to­jų spren­di­mus ne­tek­tų nu­ken­ tė­ti as­me­nims, ku­rie jais pa­si­ti­kė­jo, o ga­liau­siai „li­ko kvai­lio vie­to­je“, pa­ vyz­džiui, ins­ti­tu­ci­ja iš­da­vė žmo­gui lei­di­mą vyk­dy­ti ūki­nę veik­lą, o vė­ liau paaiš­kė­ja, kad lei­di­mas ne­ga­lio­ ja, nes vals­ty­bės tar­nau­to­jas tai pa­ da­rė ne­tei­sė­tai. Tei­sin­gu­mo mi­nist­ras taip pat siū­ lo įves­ti nau­ją tai­syk­lę, kad ne­tei­sė­ tą spren­di­mą priė­mus ke­liems as­ me­nims nė vie­nas jų neiš­veng­tų at­sa­ko­my­bės.

Re­mi­gi­jus Ši­ma­šius:

De­ja, ne vi­suo­met vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jos ima­si veiks­mų, kad at­ly­gin­ta ža­la bū­tų išieš­ko­ma iš kal­tų as­ me­nų.

„De­ja, ne vi­suo­met vals­ty­bės ins­ ti­tu­ci­jos ima­si veiks­mų, kad at­ly­gin­ ta ža­la bū­tų išieš­ko­ma iš kal­tų as­me­ nų. Taip ga­liau­siai už klai­das su­mo­ka ne tie, ku­rie jas pa­da­rė, bet vi­si mo­ kes­čių mo­kė­to­jai. Sie­kiant iš­veng­ti to­kių si­tua­ci­jų bū­ti­na nu­ma­ty­ti, kad

KD, BNS inf.

Komentarai nėra dienraščio redakcijos nuomonė.

reklamos skyrius:

E. paštas redakcija@kaunodiena.lt

„Kauno dienos“ redakcija Kęstučio g. 86, 44296 Kau­nas. Fak­sas 423 404.

U

ž­sie­nio rei­ka­lų mi­nist­ras Aud­ro­nius Ažu­ba­lis ak­ty­ vią eko­no­mi­nę dip­lo­ma­ti­ją va­di­na vie­nin­te­liu iš­si­gel­ bė­ji­mu esant vi­suo­ti­nei kon­ku­ren­ ci­jai, o pa­sau­lio rin­ko­se ne­slūgs­tant įtam­pai. To­kias nuo­sta­tas Už­sie­nio rei­ka­ lų mi­nis­te­ri­jos va­do­vas iš­sa­kė Tau­ jė­nuo­se ati­da­ry­da­mas penk­tą­jį Lie­ tu­vos gar­bės kon­su­lų su­va­žia­vi­mą ir eko­no­mi­kos sri­ty­je dir­ban­čių Lie­tu­ vos dip­lo­ma­tų bei ko­mer­ci­jos ata­šė su­si­ti­ki­mą. „Glo­b a­l ios kon­k u­ren­c i­j os ir įtam­pos pa­sau­lio rin­ko­se są­ly­go­ mis vie­nin­te­lis iš­si­gel­bė­ji­mas yra kon­cent­ruo­ta, koor­di­nuo­ta ir proak­ ty­vi Lie­tu­vos eko­no­mi­nė dip­lo­ma­ti­ ja. Sun­ku pa­neig­ti, kad bū­tent toks bu­vo Lie­tu­vos at­sa­kas į iš­šū­kius svar­biau­siuo­se eko­no­mi­kos sek­to­ riuo­se, įgy­ven­di­nant ener­ge­ti­kos, trans­por­to, lo­gis­ti­kos, tu­riz­mo, že­ mės ūkio, eks­por­to, in­ves­ti­ci­jų ska­ ti­ni­mo pro­jek­tus. Sun­ku pa­neig­ti ir tai, kad vi­sais šiais klau­si­mais dar tu­ri­me kur pa­si­temp­ti ir ką nu­veik­ ti“, – sa­kė A.Ažu­ba­lis. Jis iš­var­di­jo eko­no­mi­kos sri­ty­ je dir­ban­tiems dip­lo­ma­tams ir gar­ bės kon­su­lams ke­lia­mus už­da­vi­nius: „Tai in­ves­ti­ci­jų pri­trau­ki­mas į Lie­tu­ vą, mū­sų pre­kių ir pa­slau­gų eks­por­ to ska­ti­ni­mas ir nau­jų ni­šų paieš­ka, Lie­tu­vos vers­lo in­te­re­sų už­sie­ny­ je gy­ni­mas, tu­riz­mo į Lie­tu­vą ska­ti­ ni­mas.“ Mi­nist­ras at­krei­pė dė­me­sį, kad kiek­vie­nai dip­lo­ma­ti­nei at­sto­vy­bei pa­gal ša­lis yra api­brėž­ti prio­ri­te­ti­niai sek­to­riai eks­por­tui ska­tin­ti, nu­ma­ty­ tos konk­re­čios in­for­ma­ci­jos rin­ki­mo, ana­li­zės, sklai­dos už­duo­tys, kaip pri­

302 230

Platinimo tarnyba: 302

242

Prenumeratos skyrius: 302

244

3 mėn. – 69 (39*) Lt Tik šeštadienio prenumerata 1 mėn. – 9 (6*) Lt 302 251 302 268 302 266 302 262 302 267 302 261 302 243

LIETUVA: Stasys Gudavičius –

(8 5) 219 1381

PASAULIS:

SPORTAS: Romas Poderys – 302 258 Marius Bagdonas – 302 259 Mantas Stankevičius – (8 5) 219 1383

NAMAI: Vereta Rupeikaitė –

302 265

Sveikata: Marijana Jasaitienė –

302 263

Julijanas Gališanskis – (8 5) 219 1391 Valentinas Beržiūnas – (8 5) 219 1387

Menas ir Pramogos: Enrika Striogaitė –

302 272

EKONOMIKA:

FOTOKORESPONDENTAI: Artūras Morozovas – Tomas Ragina –

Ratai: Arūnas Andriuškevičius –

302 269 302 269

TV DIENA: Agnė Klimčiauskaitė – (8 5) 279 1380

Jolita Žvirblytė –

(8 5) 219 1374

302 260

http://www.kaunodiena.lt * prenumeratos kaina laikraštį atsiimant redakcijoje

aukštyn žemyn: Marijana Jasaitienė – Darius Sėlenis – Laima Žemulienė –

302 263 302 276 (8 5) 219 1374

REKLAMOS PARDAVIMO SKYRIUS: 302 234, 308 862, 308 863, 308 864, 302 230 reklama@kaunodiena.lt

Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Indeksas 0041. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raide R pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti. Tiražas 19 190.

ASMENINIAI SKELBIMAI: 302 231, 302 202, faksas 321 717 skelbimai@kaunodiena.lt SKELBIMŲ IR PRENUMERATOS SKYRIUS (Vytauto pr. 23) mob. 8 655 45 114 PLATINIMO TARNYBA: 302 242, 302 228 PRENUMERATOS SKYRIUS: 302 244


7

AntrADIENIS, birželio 12, 2012

ekonomika

OMX Vilnius OMX RigaOMX Tallinn

+0,80 %

–0,22 %

11,9 lit­ro

– vi­du­ti­niš­kai tiek vie­nas ša­lies gy­ven­to­jas per­nai su­var­to­jo le­ga­laus ab­so­liu­taus al­ko­ho­lio.

+0,17 %

kaunodiena.lt/naujienos/ekonomika

Dar­bo ­ sąnau­dos au­go

Vie­nos va­lan­dos dar­bo sąnau­dos pra­ monės, sta­ty­bos ir pa­slaugų įmonė­se, įskai­tant ir in­di­vi­dua­lią­sias įmo­nes, pirmą šių metų ket­virtį, pa­ly­gin­ti su tuo pa­čiu lai­ko­tar­piu 2011 m., pa­didė­jo 4,1 pro­c., tik vers­lo įmonė­se – 4,3 pro­c. Vie­nos nu­dirb­ tos va­lan­dos dar­bo už­mo­kes­tis pi­ni­gais ir iš­mo­kos natū­ra pra­monės, sta­ty­bos ir pa­ slaugų įmonė­se per me­tus pa­didė­jo 3,8 pro­c., ki­tos dar­bo sąnau­dos – 4,8 pro­c.

Bal­ta­ru­si­jos rub­lis 10000 3,3137 DB sva­ras ster­lingų 1 4,2505 JAV do­le­ris 1 2,7338 Ka­na­dos do­le­ris 1 2,6673 Lat­vi­jos la­tas 1 4,9539 Len­ki­jos zlo­tas 10 8,0978 Nor­ve­gi­jos kro­na 10 4,5527 Ru­si­jos rub­lis 100 8,5278 Švei­ca­ri­jos fran­kas 1 2,8742

Valiutų kursai

Šiandien Valiuta

kiekis Santykis

De­ga­lų kai­nos Vakar Tink­las

pokytis

–1,2016 % –0,4637 % –1,0819 % –0,0597 % +0,0121 % +0,6025 % +0,1871 % +0,8681 % –0,0139 %

A 95

Dy­ze­li­nas

Du­jos

„Sta­toil“

4,86

4,56

2,46

„Va­koil“

4,79

4,49

2,45

Vi­d. kai­na vi­so ap­tar­na­vi­mo de­ga­li­nių tink­luo­se. Šal­ti­nis: www.de­ga­lu­kai­nos.lt WTI naf­ta„Brent“ naf­ta

84,97 dol. už 1 brl. 100,37 dol. už 1 brl.Iš­par­duo­tu­vių auk­so am­žius baigė­si At­si­gau­nant ša­lies eko­no­mi­kai pa­vienėms ša­lies iš­par­duo­tuvėms ki­lo grėsmė iš­nyk­ti, tad joms siū­lo­ma jung­tis. Ta­čiau iš­par­duo­tu­vių at­sto­vai ti­ki­na, kad jo­kių ypa­tingų po­ky­čių ne­pa­ju­to nei per­nai, nei šie­met. Li­na Mra­zaus­kaitė

l.mrazauskaite@diena.lt

Au­gimą lėmė per­ka­mo­ji ga­lia

Per sunk­metį pra­si­dėju­si iš­par­ duo­tu­vių era baigė­si. Praė­ju­siais me­tais at­si­gau­nan­ti ša­lies eko­no­ mi­ka ir au­gan­tis gy­ven­tojų var­ to­ji­mas pirkė­jus iš iš­par­duo­tu­vių grąži­no į pa­grin­di­nius ša­lies pre­ ky­bos cent­rus, kaip nu­rodė ne­kil­ no­ja­mo­jo tur­to bend­rovė „In­real“. Todėl pa­vienėms iš­par­duo­tuvėms, iš­si­bars­čiu­sio­mis po įvai­rias mies­ tų vie­tas, iš­si­lai­ky­ti sun­kiau. Ne­ ma­žai jų, bend­rovės duo­me­ni­mis, pra­ėju­siais me­tais užvėrė du­ris. „In­real“ Kon­sul­ta­cijų ir ana­lizės de­par­ta­men­to va­do­vo Ar­nol­do An­ ta­na­vi­čiaus tei­gi­mu, per eko­no­minę krizę smu­kusį var­to­jimą la­biau­siai pa­ju­to pre­ky­bos cent­rai. Tuo­met iš­par­duo­tuvės, siū­lan­čios se­nes­ nio se­zo­no fir­mi­nius dra­bu­žius už ge­ro­kai ma­žesnę kainą, pa­ju­to ryš­ kų pa­gyvė­jimą ir fik­sa­vo re­kor­dinį par­da­vimą. „Be­veik tuš­čia rin­ka pra­dėjo žai­biš­kai pil­dy­tis, o spar­ čiau­sia iš­par­duo­tu­vių plėtra Lie­tu­ vo­je vy­ko 2009–2010 m., kai ša­ly­ je siautė sunk­me­tis, mažė­jo žmo­nių per­ka­mo­ji ga­lia ir var­to­ji­mas. 2011 m. re­zul­ta­tai ir šian­dienės ten­den­ ci­jos ro­do, kad iš­par­duo­tu­vių plė­ tra iš­sikvėpė“, – sakė jis. Ypač aki­vaiz­dus rin­kos smu­ki­mas bu­vo pa­ste­bi­mas Vil­niu­je – čia pa­ vie­nių iš­par­duo­tu­vių plo­tai per­nai su­mažė­jo maž­daug 1,7 tūkst. kv. me­ trų. Kau­ne pra­ėju­siais me­tais, pa­ly­ gin­ti su 2010 m., bend­ras iš­par­duo­ tu­vių plo­tas su­mažė­jo 600 kv. metrų ir tik uos­ta­mies­ty­je per tą pa­tį lai­ko­ tarpį iš­par­duo­tu­vių plo­tas pa­didė­jo maž­daug 300 kv. metrų. A.An­ta­na­ vi­čiaus duo­me­ni­mis, rin­kos po­ky­ čius leng­viau at­laikė po vie­nu sto­ gu su­telk­tos iš­par­duo­tuvės. Ka­dan­gi Kau­ne ir Klaipė­do­je iš­par­duo­tu­vių centrų dar nėra, šiuo­se mies­tuo­se iš­ par­duo­tu­vių pa­dėtis atei­ty­je ga­li bū­ ti su­dėtin­gesnė nei Vil­niu­je. Iš­leid­žia dau­giau pi­nigų

Anot A.An­ta­na­vi­čiaus, šiuo me­tu Vil­niu­je ga­li­ma su­skai­čiuo­ti dau­ giau nei 50 dra­bu­žių, ava­lynės ar spor­to pre­kių iš­par­duo­tu­vių, ta­čiau du treč­da­liai jų yra su­kon­cent­ruo­ ti spe­cia­li­zuo­ta­me iš­par­duo­tu­vių pre­ky­bos cent­re. Būtent tai iš­par­ duo­tu­vių rin­kai ga­li pa­dėti at­si­lai­ ky­ti, nors šia­me mies­te iš­par­duo­ tu­vių plo­tas su­mažė­jo la­biau­siai.

Iš­par­duo­tu­vių cent­ro „Par­kas Out­let“ di­rek­torė Vi­da Minkš­ ti­mienė pa­ti­ki­no, kad per­nai nei srau­tai, nei apy­var­ta ne­su­mažė­jo, net at­virkš­čiai: „Praė­ju­siais me­ tais pirkėjų srau­tas au­go 5–7 pro­c., nors tai nėra daug. Ta­čiau nuo­mi­ ninkų apy­var­ta per­nai au­go net 28 pro­c. Tai leid­žia ma­ny­ti, kad srau­ tas ta­po ko­ky­biš­kes­nis – žmonės į iš­par­duo­tu­vių centrą atei­na tiks­ lin­gai ap­si­pirk­ti, ži­no­da­mi, kad čia vi­sos iš­par­duo­tuvės yra vie­no­je vie­to­je ir jiems ne­reikės blaš­ky­tis po skir­tin­gas par­duo­tu­ves skir­tin­ go­se mies­to vie­to­se.“ Šiais me­tais, kaip sakė pa­šne­kovė, lan­ky­tojų srau­tas svy­ruo­ja apie 3–5 pro­c.

Vi­da Minkš­ti­mienė:

Pirkė­jas iš­par­duo­ tuvė­je pa­pras­tai iš­ leid­žia net di­desnę sumą nei įpras­ta­me pre­ky­bos cent­re, nes ma­to, kiek su­tau­po.

– tik pa­vie­niai ob­jek­tai, kaip sa­ kė A.An­ta­na­vi­čius. Anot jo, ana­li­ zuo­jant esamą si­tua­ciją aki­vaiz­du, kad šiuo me­tu pa­vienės iš­par­duo­ tuvės su­lau­kia kur kas ma­žiau pir­ kėjų dėme­sio nei per krizę. „Vis dau­giau pirkėjų grįžta į pre­ky­bos cent­rus, ku­rie pa­sta­ ruo­ju me­tu tai­ko kur kas ak­ty­ves­ nes rin­ko­da­ros ir kainų ma­ži­ni­mo prie­mo­nes. Be to, pirkė­jus į pre­ky­ bos cent­rus grąži­na ir at­si­gau­nan­ ti ša­lies eko­no­mi­ka bei vi­daus var­ to­ji­mas. Esant šioms ten­den­ci­joms sun­ku tikė­tis to­lesnės pa­vie­nių iš­ par­duo­tu­vių plėtros. Vie­nin­telė ra­ cio­na­li iš­par­duo­tu­vių plėtros per­ spek­ty­va galėtų būti kon­cent­ruo­tas jų stei­gi­mas“, – sakė jis. Nors sta­tis­ti­ka ro­do, kad pa­si­bai­ gus kri­zei pre­ky­bos cent­rai gvie­šia­ si lan­ky­to­jus iš pa­vie­nių iš­par­duo­ tu­vių, jos pa­čios šias ten­den­ci­jas nei­gia. Kau­ne įsikū­ru­sios iš­par­duo­ tuvės „Vul­can.lt“ par­davė­ja-kon­ sul­tantė Ine­ta Kas­pa­ra­vi­čiūtė pa­ti­ ki­no, kad pra­ėju­siais me­tais pirkėjų srau­tai iš­li­ko sta­bilūs, ir šie­met di­de­ lių po­ky­čių ne­sa­ma: „šie­met srau­tai tik šiek tiek su­mažė­jo, ta­čiau galbūt dėl to, kad pra­si­dėjo va­sa­ra“.

„„Ki­to: dėl at­si­ga­vu­sio gy­ven­tojų var­to­ji­mo iš­par­duo­tu­vių plo­tas pre­ky­

bos cent­ruo­se dau­ge­ly­je ša­lies miestų per­nai su­mažė­jo. 

„Shut­ters­tock“ nuo­tr.

Iš­par­duo­tu­vių plo­to ki­ti­mas Kv. m 10 700 10 000

Nors pirkėjų srau­tas pa­sta­rai­ siais me­tais per­ne­lyg ne­ki­to, žmo­ nės iš­par­duo­tuvė­se iš­leid­žia dau­ giau pi­nigų ir per­ka ver­tin­ges­nius daik­tus. Kaip sakė V.Minkš­ti­ mienė, nuo­mi­ninkų apy­var­ta ro­do, kad ypač ge­rai pre­ky­ba se­ka­si ko­ ky­biš­kus, ži­no­mus prekės ženk­lus siū­lan­tiems pre­ky­bi­nin­kams. Paš­ ne­kovė taip pat pa­brėžė, jog di­die­ ji iš­par­duo­tu­vių cent­ro nuo­mi­nin­ kai, pa­ly­gin­ti su įpras­tais pre­ky­bos cent­rais, pa­si­žy­mi did­žiau­siu par­ da­vi­mu pa­gal pre­kių vie­ne­tus. „Ir iš už­sie­nio pa­tir­ties ma­to­ me, kad pirkė­jas iš­par­duo­tuvė­je pa­pras­tai iš­leid­žia net di­desnę su­ mą nei įpras­ta­me pre­ky­bos cent­ re, nes ma­to, kiek su­tau­po. Pa­ vyzd­žiui, jei 600 litų vertės prekė iš­par­duo­tuvė­je kai­nuo­ja 350 litų, pirk­da­mas ją žmo­gus jau­čia­si su­ taupęs ir pa­pil­do­mai nu­si­per­ka dar ką nors, užuot na­mo išėjęs įsi­gijęs vieną prekę“, – sakė V.Minkš­ti­ mienė ir pri­dūrė, kad prekėms iš­ par­duo­tu­vių cent­re tra­di­ciš­kai tai­ ko­mos 30–70 pro­c. nuo­lai­dos. Nuos­mukį nei­gia

Kau­ne ir Klaipė­do­je spe­cia­li­ zuotų iš­par­duo­tu­vių centrų nėra

9015

Kon­ku­ren­tus ver­čia pa­si­temp­ti

I.Kas­pa­ra­vi­čiūtė įsi­ti­ki­nu­si, kad pa­vienės iš­par­duo­tuvės lan­ky­tojų ne­pra­ras net ir eko­no­mi­kai at­si­ga­ vus. Ji su­ti­ko, kad gy­ven­to­jai lin­ kę iš­leis­ti ma­žiau, jei ma­to, kad tai ne­rei­ka­lau­ja smar­kiai keis­ti var­ to­ji­mo įpro­čių. O iš­par­duo­tuvė­ se tų pa­čių pre­kių kaip ir įpras­tuo­ se pre­ky­bos cent­ruo­se jie be var­go ga­li įsi­gy­ti pi­giau. Klaipė­do­je įsikū­ru­sios iš­par­duo­ tuvės „Batų taš­kas“ va­do­vas Vir­ gi­ni­jus Kreivė­nas taip pat pa­ti­ki­no, kad pirkėjų srau­tai iš­li­ko ne­pa­kitę, kaip ir pirkėjų iš­leid­žiamų pi­nigų su­ma. Paš­ne­ko­vo tei­gi­mu, at­si­ gau­nant ša­lies eko­no­mi­kai pirkė­jai ne­si­sku­bi­na iš­lai­dau­ti, nes brangs­ ta vi­sos ki­tos prekės. Nors di­des­nių po­ky­čių rin­ko­je V.Kreivė­nas sakė ne­pas­tebėjęs, jis at­kreipė dėmesį, kad ap­lin­ki­niai pre­ky­bos cent­rai rea­guo­ja į iš­par­ duo­tu­vių tai­ko­mas nuo­lai­das ir pa­ tys su­skum­ba ma­žin­ti kai­nas. „Aiš­ku, pa­pras­tos par­duo­tuvės jau­čia tu­rin­čios kon­ku­rentų, todėl ma­ži­na kai­nas. Ta­čiau mes tai­ko­me nuo­lai­das nuo 50 pro­c., todėl pas mus žmonės vis tiek pre­kių įsi­gy­ja daug pi­giau“, – sakė pa­šne­ko­vas.

Vilnius

8000 6700 6000

4000

5400 3400

2000 815 0

3080

3290

1109

1129

1155 530

430

2007

Kaunas 2645 1449

Klaipėda

2008

2009 Metai

2010

2011

Šal­ti­nis: „In­real“

Pa­si­skirs­ty­mas pa­gal plotą did­miesčiuo­se Sporto prekių išparduotuvės Avalynės išparduotuvės Drabužių išparduotuvės

6 28

%

54

31

35

%

18

%

63

56

9 Vilnius

Kaunas

Klaipėda Šal­ti­nis: „In­real“


8

Antradienis, birželio 12, 2012

Sportas

„Eu­ro 2012“ iš­ban­dy­mai – ne vien fut­bo­li­nin­kams

Sta­tis­ti­ka „„C gru­pė

Ispanija–Italija 1:1 (1:1). Gdans­kas, 38 869 žiū­ro­vai. Įvar­čiai: Ces­cas Fàb­re­ga­s (64 min.)/Antonio Di Na­ ta­le (60 min.). Kroatija–Airija 3:1 (2:1). Poz­n a­ nė, 39 550 žiū­ro­v ų. Įvar­čiai: Ma­rio Man­d žu­k i­ćius (3 ir 48 min.), Ni­k i­ca Je­la­vi­ćius (43 min.)/Seanas St.Led­ ge­ris (19 min.). Komanda

1. Kroa­ti­ja 2–3. Is­pa­ni­ja 2–3. Ita­li­ja 4. Ai­ri­ja

Perg.

Lyg.

Pral.

Įv.

Tšk.

1 0 0 0

0 1 1 0

0 0 0 1

3:1 1:1 1:1 1:3

3 1 1 0

Nuomonės Ispanija–Italija 1:1.

And­ré­sas Inies­ta

Is­pa­ni­jos rink­ti­nės sau­gas

„„Užt­ru­ko: Gdans­ko sta­dio­no priei­gos – pai­nus ne­baig­tų sta­ty­bų la­bi­rin­tas. 

Ma­riaus Bag­do­no nuo­tr.

ku­lia­vo Fer­nan­do Tor­re­so marš­ki­ nė­lius vil­kė­jęs Is­pa­ni­jos rink­ti­nės aist­ruo­lis Fi­co.

bo­li­nin­kai nu­trau­kė is­pa­nų 14-os iš ei­lės per­ga­lių se­ri­ją, ku­ri bu­vo pra­ si­dė­ju­si 2010-ųjų pa­sau­lio čem­ pio­na­te ir pra­tęs­ta „Eu­ro 2012“ at­ ran­kos var­žy­bo­se.

Kaip pa­sau­lio ir Eu­ro­pos fut­bo­lo čem­ pio­nai jau­tė­si sta­tyb­vie­tė­je? Ieš­kan­tie­ siems at­sa­ky­mo į šį klau­si­mą pra­vers­tų pa­si­vaikš­čio­ti po Gdans­ko sta­dio­no „PGE Are­na“ apy­lin­kes. Ma­rius Bag­do­nas, Ro­mas Po­de­rys Achi­lo kul­nas

14-ojo Eu­ro­pos čem­pio­na­to fi­ na­lo tur­ny­ro iš­va­ka­rė­se prie Vi­ dur­že­mio jū­ros tei­kia­mo kom­for­ to pri­pra­tę Pi­rė­nų ir Ape­ni­nų ša­lių spor­to aist­ruo­liai džiau­gė­si, kad jų mėgs­ta­mos ko­man­dos žais vie­no­ je įspū­din­giau­sių prie Bal­ti­jos įsi­ kū­ru­sių are­nų, o jie mė­gau­sis juo­ kin­go­mis kai­no­mis. Pie­tie­čių lū­kes­čiai su­bliūš­ko. Len­kai gi­ria­si, kad jū­ros iš­plau­ tą gin­ta­rą pri­me­nan­tis sta­dio­nas „PGE Are­na“ – vie­nas kom­pak­ tiš­kiau­sių ir mo­der­niau­sių, ta­čiau nu­ty­li, kad šis 40 tūkst. žiū­ro­vų tal­pi­nan­tis sta­ti­nys yra už­grioz­ din­to­je bu­vu­sio­je lai­vų sta­tyb­vie­ tės te­ri­to­ri­jo­je. Maž­daug prieš me­tus „Eu­ro 2012“ or­ga­ni­za­ci­nio ko­mi­te­to at­ sto­vai vy­lė­si, kad par­duo­tu­vių, mai­ti­ni­mo įstai­gų bei vieš­bu­čių gau­sus Gdans­ko mik­ro­ra­jo­nas taps iš bet ku­rios mies­to da­lies leng­vai pa­sie­kia­mu trau­kos cent­ru. Aki­ vaiz­du, kad mū­sų kai­my­nai pa­ty­rė fias­ko. Are­na pa­sta­ty­ta, ta­čiau inf­ rast­ruk­tū­ra – ap­gai­lė­ti­na.

rung­ty­nes tarp Is­pa­ni­jos ir Ita­li­ jos rink­ti­nių pri­artėti iki sta­dio­ no bent 5 km bu­vo neį­ma­no­ma, nes vi­sus ke­lius kont­ro­lia­vo bud­ rūs po­li­ci­nin­kai. Tai var­žy­bų die­ną mies­to cent­ re su­kė­lė mil­ži­niš­kas trans­por­to spūs­tis bei už­sie­nio sir­ga­lių įtū­ žį. Prie di­din­gų „San Si­ro“, „San­ tia­go Ber­na­beu“ ar „Nou Camp“ sta­dio­nų įpra­tę fut­bo­lo aist­ruo­liai bu­vo pri­vers­ti pė­din­ti pės­čio­mis, o prie are­nos pa­ty­rė dar vie­ną iš­ban­ dy­mą. Dėl ne­baig­tų inf­rast­ruk­tū­ros dar­bų bei sta­ty­bų tech­ni­kos gau­sos jiems rei­kė­jo blaš­ky­tis ma­žiau­siai pu­sės ki­lo­met­ro spin­du­liu, kol pa­ vy­ko ras­ti išė­ji­mą iš šio la­bi­rin­to. „Šis Eu­ro­pos čem­pio­na­to fi­na­lo tur­ny­ras man – jau tre­čia­sis, ta­čiau iki šiol nie­ko pa­na­šaus ne­ma­čiau. Vaiz­das – siau­bin­gas. Kas bū­tų, jei­gu ly­tų? Ar tu­rė­tu­me klam­po­ti po pur­vy­ną?“ – emo­cin­gai ges­ti­

Pre­ten­zi­jų ne­nu­ty­lė­jo

Taš­kus po dvi­ko­vos su ita­lais pra­ ra­dę is­pa­nai ne­nu­ty­lė­jo pre­ten­zi­jų Gdans­ko are­nos šei­mi­nin­kams. „Aikš­tė bu­vo ge­ro­kai per sau­sa. Jei­gu ją bū­tų dau­giau pa­lais­tę prieš rung­ty­nes, su­si­ti­ki­mo tem­pas bū­tų bu­vęs ge­ro­kai di­des­nis“, – sa­kė pa­ sau­lio ir Eu­ro­pos čem­pio­nų vy­riau­ sia­sis tre­ne­ris Vi­cen­te Del Bos­que.

Prieš Is­pa­ni­jos ir Ita­li­jos rink­ti­nių pri­artėti iki sta­ dio­no bent 5 km bu­vo neį­ma­no­ma. „Vie­nin­te­lis mus la­bai nu­liū­di­ nęs da­ly­kas – ve­ja. Tai turėjo įtakos žai­di­mui. Prieš ma­čą pa­reiš­kė­ me pa­sta­bų, ta­čiau nie­kas ne­siė­mė jo­kių prie­mo­nių. Gir­di­me dau­gy­bę šū­kių, kad Eu­ro­pos čem­pio­na­tas tu­ri tap­ti ke­rin­čiu re­gi­niu, bet ar įma­no­ma su­kur­ti fut­bo­lo spek­tak­ lį ant to­kio ari­mo?“ – nir­šo „Bar­ ce­lo­nos“ ly­de­ris Xa­vi. Sim­bo­liš­ka, kad Gdans­ko sta­dio­ne Ita­li­jos fut­

Rū­pi­na­si mo­te­rų mo­ra­le

Va­kar ko­vas pra­dė­jo ir ket­vir­to­sios „Eu­ro 2012“ gru­pės – D – ko­man­ dos. Pir­mie­ji jė­gas Do­nec­ke iš­mė­ gi­no pran­cū­zai ir ang­lai. Lygiosios 1:1. Įvarčius įmušė Joleonas Lescottas (30 min.) ir Samiras Nasri (39 min.). Vė­lai va­ka­re Ki­je­ve su­si­ti­ko uk­ rai­nie­čiai ir šve­dai. Prieš šį ma­čą Uk­rai­nos sos­ti­nė­je įsi­kū­ru­sios sir­ ga­lių zo­nos ad­mi­nist­ra­ci­ja pa­skel­ bė, kad per pir­mą­sias dvi var­žy­bų die­nas ap­si­lan­kė be­veik 100 tūkst. fut­bo­lo ger­bė­jų, ku­rie iš­gė­rė 30 tūkst. lit­rų alaus ir su­kir­to 10 tūkst. deš­rai­nių bei 3 000 le­dų po­rci­jų. Ki­toks po­žiū­ris į „Eu­ro 2012“ – Ira­ne. Šios ša­lies vy­riau­sy­bė už­ drau­dė mo­te­rims kar­tu su vy­rais ste­bė­ti fut­bo­lo rung­ty­nes ba­ruo­ se, ka­vi­nė­se ar res­to­ra­nuo­se. „Ne­to­le­ruo­ti­na, kai mo­te­rys su vy­rais žiū­ri fut­bo­lą. Vy­rai per var­ žy­bas kei­kia­si ir vul­ga­riai el­gia­si. Mo­te­rims to­kia kom­pa­ni­ja ne­tin­ ka, nes ga­li nu­ken­tė­ti jų mo­ra­lė“, – pa­reiš­kė vie­nas Ira­no po­li­ci­jos va­ do­vų Bah­ma­nas Kar­ha­ras.

Ce­sa­re Pran­del­li

Ita­li­jos rink­ti­nės vyr. tre­ne­ris

La­bai svar­bu, kad mū­sų puo­lė­jai žai­ dė taip, kaip jų pra­šiau, – iš vi­sų jė­gų, ag­re­sy­viai, grei­tai. Tai ir yra tik­ra­ sis Ita­li­jos fut­bo­las. Po rung­ty­nių ša­ lies pre­zi­den­tas Gior­gio Na­po­li­ta­no man pa­sa­kė, kad žai­di­mas jam pa­ti­ ko, ir pa­dė­ko­jo.

And­rea Pir­lo

Ita­li­jos rink­ti­nės sau­gas

Pra­lai­mė­tos kont­ro­li­nės rung­ty­nės ru­sams 0:3 pri­ver­tė mus su­si­rū­pin­ ti na­cio­na­li­nės ko­man­dos pro­ble­ mo­mis ir tin­ka­mai pa­si­reng­ti „Eu­ro 2012“ ko­voms. Mū­sų žai­di­mą su is­ pa­nais įver­tin­čiau sep­ty­niais ba­lais iš de­šim­ties ga­li­mų. To­kie ma­čai su­ tei­kia vis di­des­nio pa­si­ti­kė­ji­mo sa­vo jė­go­mis. Kroatija–Airija 3:1.

Lu­ka Mod­ri­ćius

Kroa­ti­jos rink­ti­nės sau­gas

Jau­tė­me di­de­lį sa­vo sir­ga­lių spau­di­ mą, to­dėl ti­kiuo­si, kad per­ga­lė juos įkvė­pė taip, kaip ir mus. Svar­bu įmuš­ti įvar­čius ta­da, kai to la­biau­ siai rei­kia, ir mes tai pa­da­rė­me. Ma­ nau, ga­li­me kau­tis su bet ku­ria pa­ sau­lio rink­ti­ne.

Ma­rio Man­džu­ki­ćius

Kroa­ti­jos rink­ti­nės puo­lė­jas

Ne­ga­liu pa­ti­kė­ti, kad įvei­kė­me ai­rius. Ar tai bu­vo ge­riau­sias ma­čas per ma­ no kar­je­rą? Pir­miau­sia dė­ko­ju tre­ne­ riui, kad pa­ti­kė­jo man vie­tą star­to su­ dė­ty­je.

Ge­rai, kad ne­li­jo

Ša­lia sta­dio­no stūk­so di­džiu­lės smė­lio pi­lys, riog­so įvai­rūs me­cha­ niz­mai, o vi­sa te­ri­to­ri­ja ap­tver­ta tvo­ra ir di­džiu­liais vamz­džiais, už ku­rių – me­ta­lo lau­žo krū­vos. Prieš pir­mą­sias „Eu­ro 2012“ C gru­pės

Gio­van­ni Tra­pat­to­ni

Ai­ri­jos rink­ti­nės vyr. tre­ne­ris

Sun­ku su­vok­ti, kas mums at­si­ti­ko per ma­čą su kroa­tais. Ne­ž i­nau, ar pir­ma­sis var­žo­v ų įvar­t is pa­vei­kė ko­man­dą psi­cho­lo­g iš­kai.

Kas, kur, ka­da? „„Šian­dien A gru­pė­je

Rob­bie Kea­ne’as

Ai­ri­jos rink­ti­nės puo­lė­jas

19 val. Vroc­la­ve: Graikija–Čekija, 21.45 val. Var­šu­vo­je: Lenkija–Ru­ sija. „„Ry­toj B gru­pė­je

19 val. Lvo­ve: Danija–Portugalija, 21.45 val. Char­ko­ve: Olandija–Vo­ kietija.

No­rė­jo­me tur­ny­rą pra­dė­ti per­ga­le, bet Ita­li­jos ko­man­da – vie­na „Eu­ro 2012“ fa­vo­ri­čių, to­dėl ly­gio­sios – ne­ blo­gas re­zul­ta­tas. Sten­gė­mės žais­ti grei­tai, pa­da­rė­me ke­lias klai­das, ta­ čiau ne­rei­kė­tų pa­mirš­ti, kad ita­lai mo­ka ne vien gin­tis – jų gre­to­se yra pui­kių puo­lė­jų.

„„Lygiosios: vakar S.Nasri (kairėje) pramušė anglų gynybą ir išgelbėjo Prancūzijos ekipą nuo nesėkmės. 

AFP nuotr.

Ant­ra­ja­me kė­li­ny­je ma­čo tei­sė­jas tu­rė­jo skir­ti 11 m bau­di­nį į kroa­tų var­ tus, nes var­žo­vas įspy­rė man į ko­ ją. Tai ma­tė vi­si, iš­sky­rus ar­bit­rą. Šis epi­zo­das tu­rė­jo įta­kos to­les­nei rung­ ty­nių ei­gai.


9

antrADIENIS, birželio 12, 2012

Daugiau sporto naujienų skaitykite kaunodiena.lt

sportas

A.Si­rei­ka bai­gė kar­je­rą

Lie­tu­vis – ­ čem­pio­nas

Rink­ti­nė­je – per­mai­nos

Il­ga­me­tis „Šiau­lių“ vy­rų krep­ši­ nio ko­man­dos stra­te­gas An­ta­ nas Si­rei­ka, pa­si­bai­gus su­tar­ ties su klu­bu ga­lio­ji­mui, at­si­sa­ kė vy­riau­sio­jo tre­ne­rio pa­rei­gų. Eki­pos vai­ras lai­ki­nai pa­ti­kė­ tas A.Si­rei­kos asis­ten­tui Vai­dui Pau­liu­kė­nui (nuo­tr.). A.Si­rei­ ka tre­ni­ra­vo šiau­lie­čius 1994– 2002 m. ir 2008–2012 m.

Eu­ro­pos jau­ni­mo šiuo­lai­ki­ nės pen­kia­ko­vės čem­pio­na­te Veng­ri­jo­je vai­ki­nų as­me­ni­nių var­žy­bų fi­na­le 5812 taš­kų su­ rin­ko ir auk­so me­da­lį iš­ko­vo­ jo 19-me­tis Lu­kas Kont­ri­ma­ vi­čius (nuotr.). 2-ojo­je vie­to­je – če­kas Ja­nas Ku­fas (5764), tre­čias bu­vo Lat­vi­jos at­sto­vas Pa­ve­las Šve­co­vas (5732).

Lie­tu­vos mo­te­rų krep­ši­nio rink­ti­nei per Eu­ro­pos čem­pio­ na­to at­ran­kos var­žy­bas ne­ ga­lės pa­dė­ti me­nis­ko trau­mą pa­ty­ru­si 31 me­tų 176 cm ūgio gy­nė­ja Ra­sa Že­man­taus­kai­ tė-Mat­la­šai­tie­nė (nuo­tr.), ta­ čiau ko­man­dos gre­tas pa­pil­ dys Sand­ra Lin­ke­vi­čie­nė ­ ir Eg­lė Šul­čiū­tė.

Ran­ki­nin­kams tiks­las – dar sun­kiau pa­sie­ki­amas Man­tas Stan­ke­vi­čius m.stankevicius@diena.lt

Lie­tu­vos vy­rų ran­ki­nio rink­ti­nė, Vil­niu­je 17:24 pra­lai­mė­ju­si Len­ki­ jos ko­man­dai, su­komp­li­ka­vo sa­vo ga­li­my­bes iš­ko­vo­ti ke­lia­la­pį į pa­ sau­lio čem­pio­na­to fi­na­lo tur­ny­rą.

„„Nu­ga­lė­to­jai: „Sid­nė­jaus-Tarp gė­lių“ krep­ši­nin­kai le­mia­ma­me ma­če tvir­tai pa­si­ti­kė­jo sa­vo jė­go­mis.

„Kau­no die­nos“ Ma­žo­ji tau­rė – „Sid­nė­jaus-Tarp gė­lių“ eki­pai Dien­raš­čio „Kau­no die­na“ krep­ši­nio tur­ny­ro Ma­žą­ją tau­rę po at­ kak­lios ko­vos lai­mė­jo „Sid­nė­jaus-Tarp gė­lių“ ko­man­da, lemiamoje dvikovoje įveikusi „Sporto fėjos“ krepšininkus.

„„Įtam­pa: „Ka­mi­dos“ ir „Naf­telf No­wa­co“ rung­ty­nės dėl 3-io­sios vie­tos

bu­vo ypač at­kak­lios. 

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

Sta­tis­ti­ka Fi­n a­l as. „Sid­n ė­j us-Tarp gė­l ių“– „Spor­to fė­j a“ 103:91 (30:24, 24:24, 21:27, 28:16). N.Gurs­k as 28 taš­k ai, A.Ma­k ū­n as 25, K.Če­p a­no­n is 13/ T.Skar­d žius 25 (9 re­z ul­ta­t y­v ūs per­ da­vi­mai), L.Iva­no­vas 21.

Dėl 3-io­sios vie­tos. „Ka­mi­da“–„Naf­ telf No­wa­co“ 70:66 (17:14, 14:20, 15:11, 24:21). D.Bai­ka 22, M.Ka­z ic­kas 13, E.Dau­no­ra 11/K.Mar­cin­ke­v i­čius 19, T.Pra­ne­v i­čius ir T.Lu­ko­nai­t is (11 at­ ko­vo­tų ka­muo­lių) po 10.

Fi­na­le „Sid­nė­jaus-Tarp gė­lių“ krep­ ši­nin­kai 103:91 įvei­kė „Spor­to fė­ jos“ eki­pą, ku­ri tre­čia­ja­me kė­li­ny­je bu­vo iš­ly­gi­nu­si re­zul­ta­tą – 75:75. Nau­din­giau­siu fi­na­lo žai­dė­ju pri­ pa­žin­tas nu­ga­lė­to­jų ko­man­dos gy­ nė­jas Ai­das Ma­kū­nas, su­rin­kęs 25 taš­kus (5/10 tri­taš­kių), at­ko­vo­jęs 6 ir pe­rė­męs 2 ka­muo­lius bei at­li­kęs 6 re­zul­ta­ty­vius per­da­vi­mus. „Bu­ vo­me vie­nin­gi kaip kumš­tis, nu­ si­pel­nė­me per­ga­lės. Ti­kė­jo­me sa­ vo jė­go­mis,“ – po var­žy­bų sa­kė A.Ma­kū­nas. Pus­fi­na­ly­je „Sid­nė­jus-Tarp gė­ lių“ 92:65 pri­ver­tė ka­pi­tu­liuo­ti „Ka­mi­dą“, o „Spor­to fė­ja“ 85:79 – „Naf­telf No­wa­co“ krep­ši­nin­kus. Ma­če dėl 3-io­sios vie­tos „Ka­ mi­da“ 70:66 pa­lau­žė „Naf­telf No­ wa­co“ eki­pą. „Tai – pui­kus pa­ sie­ki­mas, nes se­zo­no pa­bai­go­je lip­dė­me pa­si­kei­tu­sią ko­man­dą“, – tei­gė „Ka­mi­dos“ ka­pi­to­nas Ri­nal­ das Vi­liu­šis. Ge­riau­siais Ma­žo­sios tau­rės tur­ ny­ro žai­dė­jais pri­pa­žin­ti Ne­ri­jus Gurs­kas („Sid­nė­jus-Tarp gė­lių“), To­mas Skar­džius („Spor­to fė­ja“), Dei­vi­das Bai­ka („Ka­mi­da“) ir Ka­ ro­lis Mar­cin­ke­vi­čius („Naf­telf No­ wa­co“). Nu­ga­lė­to­jai – „Sid­nė­jaus-Tarp gė­lių“ krep­ši­nin­kai – bu­vo ap­do­ va­no­ti dien­raš­čio „Kau­no die­na“ pre­nu­me­ra­ta ir Kau­no krep­ši­nio mė­gė­jų ly­gos (KKML) pri­zais, fi­ na­lo ket­ver­to da­ly­vius pa­svei­ki­no res­to­ra­nas „Se­ni var­tai“. KD, KKML inf.

At­sa­ko­mo­ji at­krin­ta­mų­jų var­žy­ bų dvi­ko­va bir­že­lio 17-ąją vyks var­žo­vų are­no­je Ka­to­vi­cuo­se. „Šis ma­čas taip pat bus ne­leng­ vas“, – pri­pa­ži­no Len­ki­jos eki­ pos vy­riau­sia­sis tre­ne­ris Da­nie­ lis Wasz­kie­wic­zius. Vil­niu­je len­kai iš­kart iš­si­ver­žė į prie­kį – 2:0, 6:3, 10:6. Per pir­mą­ sias pen­kias žai­di­mo mi­nu­tes sve­ čių var­ti­nin­kas Sla­vo­mi­ras Szma­ lis at­rė­mė 3 iš 4 lie­tu­vių me­ti­mų. Ant­ra­ja­me kė­li­ny­je lie­tu­viai bu­vo priar­tė­ję: po Ne­ri­jaus Ata­je­vo šū­ vio – 15:14, bet ne­tru­kus sve­čiai su­si­grą­ži­no ini­cia­ty­vą – 17:14. Nau­din­giau­siais rung­ty­nių žai­ dė­jais bu­vo iš­rink­ti var­ti­nin­kai – Arū­nas Vaš­ke­vi­čius (nuotr.) ir S.Szma­lis. „Re­zul­ta­tas neats­pin­di tik­ro­ sios rung­ty­nių ei­gos. Bu­vo­me su­ ma­ži­nę skir­tu­mą iki mi­ni­ma­laus, bet ne­su­ge­bė­jo­me iš­nau­do­ti pui­ kių šan­sų. Ga­li­ma sa­ky­ti, kad su len­kais ko­vo­jo jau­ni­mo rink­ti­nė, pri­va­lė­ju­si pa­si­reng­ti svar­biam ma­čui per la­bai trum­pą lai­ko­tar­ pį“, – sa­kė A.Vaš­ke­vi­čius. „45 mi­nu­tes bu­vo­me ly­gia­ver­čiai len­kų var­žo­vai, bet ga­liau­siai dėl pa­tir­ties sto­kos ir nuo­var­gio pri­ sti­go­me draus­mės, kant­ry­bės. Ele­ men­ta­rios klai­dos bran­giai kai­na­vo. Nea­be­jo­ju, kad Ka­to­vi­cuo­se mums ne­prit­rūks mo­ty­va­ci­jos“, – svars­tė

Sta­tis­ti­ka Lietuva–Lenkija 17:24 (9:12). Vil­ niaus „Sie­mens“ are­na, 3 000 žiū­ ro­v ų. Įvar­č iai: Au­g us­t as Straz­ das ir Ai­de­nas Ma­la­šins­kas po 5, Graž­vy­das Juš­ka ir Ne­ri­jus Ata­je­ vas po 3, Gin­ta­ras Ci­buls­k is 1/Michalas Ju­rec­k is 7, Bart­lo­m ie­jus Jasz­ka, Pat­r y­kas Kuchc­z yns­k is, Mar­ci­nas Li­jews­k is ir To­mas­zas Tluc­z yns­k is po 3, Bar­tos­zas Ju­ rec­kis ir Bart­lo­mie­jus Tomc­za­kas po 2, To­mas­zas Ro­sins­k is 1.

Lie­tu­vos rink­ti­nės vy­riau­sia­sis tre­ ne­ris Gin­ta­ras Sa­vu­ky­nas. Ki­ti pir­mų­jų dvi­ko­vų re­zul­ta­tai: Rusija–Čekija 23:22, Slovėnija– Portugalija 31:26, Slovakija–Baltarusija 24:26, Makedonija–Austrija 26:21, Vengrija–Norvegija 27:21, Islandija–Olandija 41:27, Vokietija–Bosnija ir Her­ce­go­ vi­na 36:24, Švedija–Juodkalnija 22:21.


10

antradienis, birželio 12, 2012

pasaulis

3

žmonės žu­vo ir 3 bu­vo su­ žeis­ti per šau­dy­ nės stu­den­tų mies­ te­ly­je JAV Ober­no mies­te.

Už­si­de­gė ­ pa­ra­kas

Rin­ki­mų ­ fa­vo­ri­tai

Drioks­te­lė­ji­mas Dniep­ro­pet­rovs­ko tram­ va­ju­je va­kar pa­ža­di­no pri­si­mi­ni­mus apie ba­lan­dį šio Uk­rai­nos mies­to šiukš­lių kon­ tei­ne­riuo­se spro­gu­sias ke­tu­rias bom­bas. Bet vė­liau paaiš­kė­jo, kad in­ci­den­to kal­ti­ nin­kas bu­vo ke­lei­vis me­džio­to­jas, ku­ris ve­žė pa­ra­ką. Pa­rei­gū­nai įta­ria, kad ran­ki­ nė iš­kri­to jam iš ran­kų ar­ba pa­ra­kas už­ si­lieps­no­jo nuo karš­čio. Nu­ken­tė­jo de­ šimt žmo­nių, iš jų – vie­nas paaug­lys.

Pran­cū­zi­jos pre­zi­den­to Fran­çois Hol­lan­ de’o so­cia­lis­tai ir jų są­jun­gi­nin­kai su­rin­ko dau­giau­sia – 46 pro­c. – bal­sų per sek­ ma­die­nį vy­ku­sių par­la­men­to rin­ki­mų pir­ mą­jį tu­rą ir ti­ki­si už­si­tik­rin­ti dau­gu­mą, ku­ri jiems leis­tų pra­stum­ti pla­nuo­ja­mas mo­kes­čių ir biu­dže­to iš­lai­dų re­for­mas. Ne­ma­žo pa­lai­ky­mo su­lau­kė Na­cio­na­li­nis fron­tas, ku­ris pa­si­sa­ko už eu­ro pa­nai­ki­ni­ mą ir ko­vą su Pran­cū­zi­jos „is­la­mi­za­ci­ja“.

Po­li­ti­kas siau­tė­jo ke­liuo­se JAV pre­ky­bos sek­re­to­rius Joh­nas Bry­so­nas va­kar at­si­dū­rė tei­sė­sau­ gos aki­ra­ty­je, pra­dė­jus ty­ri­mą dėl Ka­li­for­ni­jo­je įvy­ku­sių dvie­jų at­ski­ rų ava­ri­jų, ku­rio­se da­ly­va­vo jo au­ to­mo­bi­lis ir dvi ki­tos ma­ši­nos.

Pra­ne­ši­me, ku­rį pa­skel­bė Los An­ dže­lo apy­gar­dos še­ri­fo de­par­ta­ men­tas, sa­ko­ma, kad J.Bry­so­nas vai­ra­vo „Le­xus“, ku­ris šeš­ta­die­nį įva­žia­vo į ga­lą ki­tam au­to­mo­bi­liui, lau­kian­čiam prie ge­le­žin­ke­lio per­ va­žos San Geib­rie­lio mies­te. Po­li­ci­jos pra­ne­ši­me nu­ro­do­ma, kad J.Bry­so­nas pa­si­kal­bė­jo su tri­ mis vy­rais, bu­vu­siais ap­ga­din­to­je ma­ši­no­je, o vė­liau nu­va­žia­vo, ta­ čiau vėl kliu­dė jų „Buick“. Nu­ken­ tė­ju­sie­ji puo­lė vy­tis po­li­ti­ko au­to­ mo­bi­lio, bet ne­sėk­min­gai. Vė­liau J.Bry­so­nas nu­va­žia­vo į Ros­mi­do mies­tą ir ja­me su­kė­lė dar vie­ną ava­ri­ją. Vė­liau 68 me­tų ko­mer­ci­jos sek­ re­to­rius bu­vo „ras­tas vie­nas, ne­te­ kęs są­mo­nės prie sa­vo au­to­mo­bi­ lio vai­ro“, kaip tei­gia­ma po­li­ci­jos pra­ne­ši­me. „Sek­re­to­rius J.Bry­so­ nas sa­vait­ga­lį pa­te­ko į eis­mo ne­lai­ mę, – pra­ne­šė Ko­mer­ci­jos de­par­ ta­men­tas pir­ma­die­nį. – Pa­tik­rin­ti jis bu­vo nu­vež­tas į li­go­ni­nę ir vė­ liau iš ten bu­vo pa­leis­tas. Su­žei­di­ mų jis ne­pa­ty­rė. Vyks­ta ty­ri­mas.“ J.Bry­so­nas ga­li bū­ti ap­kal­tin­tas pa­bė­gi­mu iš įvy­kio vie­tos, kaip sa­ kė San Geib­rie­lio po­li­ci­jos at­sto­vas lei­te­nan­tas Arie­lis Du­ra­nas. Tei­sė­sau­ga in­for­ma­vo, kad pir­ mi­nių duo­me­nų apie ga­li­mą al­ko­ ho­lio ar nar­ko­ti­kų var­to­ji­mą nė­ ra. Pa­sak A.Du­ra­no, ar J.Bry­so­nas anks­čiau tu­rė­jo svei­ka­tos pro­ble­ mų, pa­rei­gū­nams ne­ži­no­ma. Bū­da­mas prekybos sek­re­to­rius J.Bry­so­nas pri­klau­so pre­zi­den­to eko­no­mis­tų ko­man­dai ir yra at­sa­ kin­gas už nau­jų dar­bo vie­tų skai­ čiaus au­gi­mo ska­ti­ni­mą. Šias pa­rei­ gas B.Oba­ma jam pa­ti­kė­jo spa­lį. BNS inf.

„„Įta­ri­mai: po­li­ci­ja tei­gia kol kas

ne­tu­rin­ti duo­me­nų, kad J.Bry­ so­nas vai­ra­vo ap­svai­gęs. „Reu­ters“ nuo­tr.

„„Tai­ki­niai: tei­sė­sau­ga va­kar krė­tė po­pu­lia­raus tink­la­raš­ti­nin­ko ir ko­vo­to­jo su ko­rup­ci­ja A.Na­val­no (nuotraukoje dešinėje) bei ki­tų opo­zi­ci­jos

vei­kė­jų na­mus. 

„Scan­pix“ nuo­tr.

Pro­tes­to iš­va­ka­rė­se – kra­tos Ru­si­jai mi­nint vals­ty­bi­nę šven­tę, Mask­vo­je šian­dien tu­rė­tų bū­ti karš­ta. Po iš­va­ka­rė­se at­lik­tų kra­tų ir įteik­tų šau­ki­mų į ap­klau­są opo­zi­ci­ja Mi­li­jo­ nų žy­gy­je lau­kia dar dau­giau žmo­nių. Že­mi­nan­ti kra­ta

Ru­si­jos ty­rė­jai va­kar da­rė kra­ tas įta­kin­gų pro­tes­tų ly­de­rių na­ muo­se ir opo­zi­ci­nių or­ga­ni­za­ci­jų biu­ruo­se. Šių rei­dų tai­ki­niais ta­ po pro­tes­tų or­ga­ni­za­to­riai Alek­ se­jus Na­val­nas, Il­ja Ja­ši­nas ir Ser­ ge­jus Udal­co­vas, taip pat po­pu­lia­ri te­le­vi­zi­jos ve­dė­ja ir va­ka­rė­lių liū­tė Kse­ni­ja Sob­čiak, ku­ri po gruo­džio mė­ne­sio pre­zi­den­to rin­ki­mų pri­ si­dė­jo prie pro­tes­tų ju­dė­ji­mo. Pas­ta­ro­sios na­muo­se, nau­jie­ nų agen­tū­ros „In­ter­fax“ duo­me­ ni­mis, ras­ta 1,5 mln. eu­rų gry­nų­jų pi­ni­gų. Šal­ti­nis tei­sė­sau­gos ins­ ti­tu­ci­jo­se agen­tū­rai tei­gė, kad šie pi­ni­gai ga­li bū­ti kon­fis­kuo­ti. K.Sob­čiak vė­liau žur­na­lis­tams pa­sa­ko­jo, kad kra­ta vy­ko la­bai že­ mi­na­mai. Pa­rei­gū­nai įsi­ver­žė į bu­tą anks­ty­vą ry­tą, ne­lei­do šei­ mi­nin­kei ap­si­reng­ti, skai­tė as­me­ ni­nius laiš­kus. „Mū­sų ša­ly­je ne­ga­li ne tik lais­ vai reikš­ti sa­vo nuo­mo­nės, bet ir bend­rau­ti su žmo­nė­mis, ku­rie ne­pa­tin­ka vals­ty­bei“, – pik­ti­no­ si K.Sob­čiak. Paė­mė net marš­ki­nė­lius

Per kra­tą A.Na­val­no ir S.Udal­co­vo na­muo­se pa­rei­gū­nai kon­fis­ka­vo jų

kom­piu­te­rius, duo­me­nų laik­me­ nas ir mo­bi­liuo­sius te­le­fo­nus. A.Na­val­nas pra­ne­šė, kad iš jo kon­fis­kuo­ti net marš­ki­nė­liai su už­ra­šu: „Vie­nin­go­ji Ru­si­ja. Suk­ čių ir va­gių par­ti­ja. Ma­no nuo­ mo­nė.“ Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos na­cio­na­ li­nis trans­liuo­to­jas BBC ci­ta­vo A.Na­val­no kai­my­ną, ku­ris sa­kė: „1937-uo­sius pri­me­na. Ne­ge­rai vi­sa tai. A.Na­val­no ko­vą su ko­ rup­ci­ja aš, aiš­ku, pa­lai­kau. Ne­ ga­li ne­pa­lai­ky­ti to­kių da­ly­kų. Į ant­ra­d ie­n io mi­t in­g ą ei­t i ne­s i­ ruo­šiau, bet da­bar žiū­riu į tai, kas vyks­ta, ir svars­tau, kad tur­ būt ei­siu.“ By­la dėl ne­ra­mu­mų

A.Na­val­nui, I.Ja­ši­nui, S.Udal­co­ vui ir K.Sob­čiak įteik­ti šau­ki­mai šian­dien at­vyk­ti į ap­klau­są Ge­ne­ ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros Ty­ri­mų ko­ mi­te­te. Pa­sak tei­sė­sau­gos, kra­tos ir ap­ klau­sos vyk­do­mos ti­riant ne­ra­ mu­mus per ge­gu­žės 6 d. Mi­li­jo­ nų žy­gį, ku­ris į Mask­vos gat­ves su­trau­kė apie 20 tūkst. žmo­nių ir bai­gė­si pro­tes­tuo­to­jų su­si­rė­ mi­mais su po­li­ci­ja bei šim­tų de­ monst­ran­tų suė­mi­mu.

Tei­sė­sau­ga dėl ne­ra­mu­mų kal­ti­ na or­ga­ni­za­to­rius, ku­rie esą pa­žei­ dė ei­ty­nių vyk­dy­mo tvar­ką. Ta­čiau opo­zi­ci­jos ly­de­riai dėl vis­ko kal­ti­na pro­vo­ka­to­rius, įsi­ mai­šiu­sius į mi­nią.

Le­vas Po­no­ma­rio­vas:

Jie mė­gi­na su­žlug­ dy­ti Mi­li­jo­nų žy­gį ir už­tik­rin­ti, kad atei­ tų ma­žiau žmo­nių.

Per su­si­rė­mi­mus nu­ken­tė­jo de­ šim­tys žmo­nių, tarp jų 27 OMON pa­rei­gū­nai. Pen­ki jų pa­ty­rė sun­ kių trau­mų. Pro­ku­ra­tū­ra iš­kė­lė bau­džia­mą­ ją by­lą dėl ne­ra­mu­mų kurs­ty­mo ir smur­ta­vi­mo prieš val­džios at­ sto­vus. Ti­riant by­lą jau su­lai­ky­ta 12 žmo­nių. Vis­kas vyks pa­gal pla­ną

Šian­d ien, kai Ru­s i­ja mi­n i ne­ prik­l au­s o­m y­b ės die­n ą – Ru­ si­jos die­n ą, opo­z i­c i­ja pla­n uo­

ja su­reng­ti nau­ją Mi­li­jo­nų žy­gį. Šio ren­g i­n io or­ga­n i­za­c i­n is ko­ mi­te­tas va­kar sku­b iai su­s i­r in­ ko į po­s ė­d į ir pra­n e­š ė, kad va­ ka­r ykš­t ės kra­tos jo­k ios įta­kos ren­gi­niui ne­tu­rės. „Vis­kas vyks pa­gal pla­ną, – pra­ne­šė vie­nas Mi­li­jo­nų žy­gio or­ ga­ni­za­to­rių, „So­li­da­ru­mo“ ju­dė­ ji­mo ak­ty­vis­tas Ser­ge­jus Da­vi­dis. – Ko­re­guo­ja­mas bus tik da­ly­vių skai­čius – jis di­dės. Bet tai įvyks dėl val­džios veiks­mų.“ Pa­gal lei­d i­m ą, ku­r į opo­z i­c i­ jai iš­da­vė Mask­vos sa­vi­val­dy­bė, šian­die­nos Mi­li­jo­nų žy­gy­je ga­li da­ly­vau­ti 50 tūkst. žmo­nių. Opo­zi­ci­jos at­sto­vai ir žmo­ gaus tei­sių ak­ty­vis­tai tei­sė­sau­ gos veiks­mus Mi­li­jo­nų žy­gio iš­ va­ka­rė­se įver­ti­no kaip ban­dy­mą įbau­gin­ti ky­lan­tį pro­tes­tų ju­dė­ji­ mą ir už­kirs­ti ke­lią ma­si­nėms ei­ ty­nėms, ku­rios ga­li komp­ro­mi­ tuo­ti Vladimirą Pu­ti­ną, vos prieš mė­ne­sį grį­žu­sį į Krem­lių tre­čiai ka­den­ci­jai. „Jie mė­gi­na su­žlug­dy­ti Mi­li­ jo­nų žy­gį ir už­tik­rin­ti, kad atei­tų ma­žiau žmo­nių“, – ti­ki­no žmo­ gaus tei­sių ak­ty­vis­tas Le­vas Po­ no­ma­rio­vas. BNS, BBC, ne­wsru.com inf.


11

Antradienis, birželio 12, 2012

14p.

Atsarga gėdos nedaro: į atostogų kelionės krepšį pravartu įsimesti ir vaistų.

sveikata@diena.lt Redaktorė Marijana Jasaitienė

sveikata

Gimdymas namuose: palaima sielai ir kūnui ar rizika gyvybei? Jos abi la­bai pa­ten­ kin­tos, kad gim­dė na­muo­se. Vil­nie­tė so­cia­li­nė dar­buo­to­ ja Ri­ma Kur­ti­nai­tie­ nė taip pa­gim­dė sa­ vo ant­rą ir tre­čią, o kau­nie­tė gy­dy­to­ja aku­še­rė-gi­ne­ko­lo­gė Ban­ga Ku­li­kaus­kai­ tė – abu vai­ke­lius.

Da­rius Sė­le­nis

d.selenis@kaunodiena.lt

Duk­rą gim­dė vie­na

„Mo­te­rys, ku­rios ga­li pa­gim­dy­ ti na­mie, pri­va­lo tu­rė­ti tei­sę pa­si­ rink­ti, – nea­be­jo­ja dau­giau nei 10 me­tų aku­še­re-gi­ne­ko­lo­ge dir­ban­ ti 42 me­tų gy­dy­to­ja B.Ku­li­kaus­kai­ tė. – Ne­va­lia disk­ri­mi­nuo­ti mo­te­ rų ir to­kią šei­mų ga­li­my­bę rei­kia reg­la­men­tuo­ti įsta­ty­mu. Gim­dy­ mas na­muo­se – ne už­gai­da. Tai pa­rem­ta pa­sau­li­ne pra­kti­ka. Ga­ li­my­bė gim­dy­ti na­muo­se yra su­ teik­ta be­veik vi­so­se Eu­ro­pos vals­ ty­bė­se.“

Ban­ga Ku­li­kaus­kai­tė:

Ži­no­ma, gim­dy­ti na­ muo­se ga­li tik svei­kos mo­te­rys, ku­rių nėš­tu­ mas – be jo­kių komp­li­ ka­ci­jų. Net tri­jo­se me­di­ci­nos įstai­go­ se dir­ban­ti gy­dy­to­ja pui­kiai su­ pran­ta mo­te­ris, no­rin­čias gim­dy­ti na­mie. Juo­lab kad tu­ri as­me­ni­nės

„„Situacija: per komplikuotą gimdymą neretai prireikia ne vieno mediko kompetentingos pagalbos. 

pa­tir­ties: abu sa­vo vai­kus, 17 me­tų duk­rą Jū­rą ir 12 me­tų sū­nų My­ko­lą, Ban­ga pa­gim­dė na­muo­se. Ma­ža to, abu kar­tus gim­dy­me da­ly­va­vo jos vy­ras, ku­ris ir nu­kir­po vai­ke­liams virkš­te­les. Tie­sa, gim­ dant vai­ke­lį, da­ly­va­vo ir ar­ti­miau­ sios drau­gės. „Džiau­giuo­si ne­pa­ty­ru­si jo­kių komp­li­ka­ci­jų, esu la­bai lai­min­ ga, kad gim­džiau na­mie. Ma­no mo­ti­nys­tė la­bai džiaugs­min­ga ir jau­čiu di­de­lį ry­šį su vai­kais, – ti­ ki­no Ban­ga. – Tie­sa, bu­vau pa­si­ ren­gu­si ir tam, kad ga­li pri­reik­ ti va­žiuo­ti į li­go­ni­nę. Ir esu la­bai dė­kin­ga po gim­dy­mo ma­ne ap­ žiū­rė­ju­siems ir pa­dė­ju­siems me­ di­kams.“

ne­bū­tų at­skir­tas nuo ma­nęs, no­ rė­jau jau­ku­mo, kurį su­tei­kia na­ mai“, – Ban­ga gim­dė dar bū­da­ma aku­še­ri­jos ir gi­ne­ko­lo­gi­jos re­zi­den­ tė ir daug do­mė­jo­si gim­dy­mu na­ muo­se. Sa­vo duk­rą ir po to sū­nų priė­ męs, virkš­te­les nu­kir­pęs Ban­gos vy­ras il­gai tam ren­gė­si, kon­sul­ta­ vo­si, ap­svars­tė įvai­rias si­tua­ci­jas. Tam ren­gė­si ir Ban­ga. Bū­da­ma nėš­ čia mo­te­ris lan­kė­si pas me­di­kus. Kas bū­tų, jei vy­ras, žmo­nai gim­ dant, su­trik­tų ar net nualp­tų? B.Ku­li­kaus­kai­tė nu­si­juo­kė: „Vy­ rai nealps­ta. Per dau­giau nei 10 ma­no dar­bo me­tų tai nu­ti­ko tik kar­tą, bet ne iš bai­mės, o vy­rui gi­ liai kvė­puo­jant su gim­dy­ve.“

Vy­rai ne­gim­do ir nealps­ta

Tai – ne grį­ži­mas į praei­tį

Pap­ra­šy­ta pa­tiks­lin­ti, ko­dėl be­veik prieš 18 me­tų ji nu­spren­dė gim­dy­ ti na­mie, B.Ku­li­kaus­kai­tė ne­slė­ pė, kad tuo­met gim­dy­mo na­muo­ se bu­vo ki­to­kios są­ly­gos nei da­bar. „Man bu­vo svar­bu, kad vai­ke­lis

Mo­ti­nys­te be­si­džiau­gian­ti me­di­kė ne­slė­pė, kad jau pa­ts vy­ki­mas į li­ go­ni­nę kai ku­rioms mo­te­rims yra stre­sas, o gim­dant tai ne­pa­gei­dau­ ti­na, nes slo­pi­na gim­ dy­mą.

12

Evaldo Butkevičiaus nuotr.

Ini­cia­ty­va gim­dy­ti ne tik li­go­ni­nė­se Lie­t u­vos šei­mas ir tė­v us vie­n i­jan­ čios ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos pra­šo reg­la­men­t uo­t i gim­dy­mą na­ muo­se ir teik­t i gim­dy­vėms me­d i­ci­ nos pa­gal­bą.

ak­tų pa­tai­sas, su­tei­kian­čias ga­li­my­ bę aku­še­riams ir gy­dy­to­jams aku­še­ riams-gi­ne­ko­lo­gams pa­slau­gas gim­ dy­vėms teik­ti na­muo­se.

Nau­jos ini­cia­ty­vos au­to­rių tei­g i­mu, dau­ge­ly­je pa­sau­lio ša­lių me­di­kų pa­ gal­ba už­tik­ri­na­ma ir toms šei­moms, ku­r ios pla­nuo­ja gim­dy­t i na­muo­se. Lie­tu­vos įsta­ty­mai ne­drau­džia gim­ dy­ti ne li­go­ni­nė­je, bet mo­te­riai, nu­ spren­du­siai gim­dy­t i na­muo­se, ne­ su­da­ro­ma ga­li­my­bė gau­ti kva­li­fi­kuo­ tą me­di­kų pa­gal­bą. Prie­šin­gai, aku­še­ riams ir gy­dy­to­jams aku­še­riams-gi­ ne­ko­lo­gams vyk­ti priim­ti gim­dy­mą na­muo­se drau­džia­ma.

Ini­cia­ty­vos au­to­rių tei­gi­mu, gim­dy­ti tiek li­go­ni­nė­je, tiek na­muo­se ar na­tū­ ra­laus gim­dy­mo cent­re yra vie­no­dai sau­gu, jei me­di­kas 37 nėš­tu­mo sa­vai­ tę, įver­ti­nęs mo­ters svei­ka­tą ir nėš­tu­ mo ei­gą, nu­sta­to, kad komp­li­ka­ci­jų ti­ ki­my­bė yra ma­ža ir už­tik­ri­na­ma ga­li­ my­bė per gim­dy­mą gau­ti kva­li­fi­kuo­ tą pa­gal­bą. Ar­gu­men­tai už to­kį gim­ dy­mą – gim­dy­vėms at­l ie­ka­ma ma­ žiau me­di­ci­ni­nių in­ter­ven­ci­jų, re­tes­ nės gim­dy­mo komp­li­ka­ci­jos, ir mo­ti­ na, ir kū­di­kis pa­ti­ria ma­žiau stre­so.

Lie­tu­vos šei­mas ir tė­vus vie­ni­jan­čių ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­ vai svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro Rai­ mon­do Šu­k io ne kar­tą pra­šė su­da­ ry­ti dar­bo gru­pę, ku­ri priim­tų tei­sės

Gim­dy­mo ne li­go­ni­nė­se tvar­ka nu­ sta­ty­ta tei­sės ak­tuo­se JAV, Ka­na­do­ je, Aust­ra­li­jo­je, Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­ je, Ny­der­lan­duo­se, Da­ni­jo­je, Nor­ve­gi­ jo­je, Šve­di­jo­je, Lat­vi­jo­je, Len­ki­jo­je.


12

Antradienis, birželio 12, 2012

sveikata

Akis­ta­ta su mir­ti­mi kardiologo Gar­sus kar­dio­lo­gas, bu­vęs il­ga­me­tis Kau­ no me­di­ci­nos uni­ver­si­te­to rek­to­rius, da­ bar Me­di­ci­nos aka­de­mi­jos kanc­le­ris pro­ fe­so­rius Vi­lius Gra­baus­kas, ku­rį prieš pust­re­čios sa­vai­tės lau­kiant skry­džio Vo­ kie­ti­jos Frank­fur­to oro uos­te iš­ti­ko kli­ ni­ki­nė mir­tis, jau­čia­si ge­rai ir jau grį­žo į Kau­ną. Ma­ri­ja­na Ja­sai­tie­nė

m.jasaitiene@kaunodiena.lt

proga, o prieš pust­re­čios sa­vai­tės, jo pa­ties žo­džiais ta­riant, pri­si­kė­ lęs iš nu­mi­ru­sių­jų.

Na­mo ir į dar­bą

„„Li­ki­mas: ne vie­ną de­šimt­me­tį ati­da­vus kar­dio­lo­gi­jos moks­lui, pro­fe­so­riui V.Gra­baus­kui pa­čiam te­ko iš­ban­

dy­ti jo re­zul­ta­tus. 

Evaldo Butkevičiaus nuotr.

„Jau­čiuo­si ne tik ge­rai. Jau­čiuo­si tie­siog pui­kiai“, – ne tik ge­ra sa­ vi­jau­ta, bet ir ge­ra nuo­tai­ka ir op­ ti­miz­mu va­kar ža­vė­jo pro­fe­so­rius V.Gra­baus­kas. Ne­pai­sant to, kad pro­fe­so­rius dar gy­do­mas Kau­no kli­ni­kų Kar­ dio­lo­gi­jas sky­riaus pa­la­to­je, jis ar­ ti­miau­siu me­tu ti­ki­si grįž­ti na­mo. To­kias pro­gno­zes pa­tvir­ti­no ir Lie­ tu­vos svei­ka­tos moks­lų uni­ver­si­te­ to rek­to­rius Kar­dio­lo­gi­jos kli­ni­kos va­do­vas pro­fe­so­rius Re­mi­gi­jus Ža­ liū­nas. „Vi­liaus Gra­baus­ko svei­ka­ta yra ge­ra. Dar pa­bus Kli­ni­ko­je vie­ną ar ke­lias die­nas ir iš­lei­si­me jį na­mo“, – sa­vo pirm­ta­ko sa­vi­jau­ta džiau­gė­ si R.Ža­liū­nas. Į klau­si­mą, ar Lie­tu­vos svei­ka­ tos moks­lų uni­ver­si­te­to Me­di­ci­nos aka­de­mi­jos kanc­le­ris V.Gra­baus­ kas jau ren­gia­si grįž­ti į dar­bą, pui­ kiai nu­si­tei­kęs li­go­nis tvir­tai at­sa­ kė: „Ži­no­ma!“ Į sa­na­to­ri­ją, kur pa­pras­tai šir­dies in­fark­tą, juo­lab kli­ni­ki­nę mir­tį pa­ ty­ru­siems li­go­niams ski­ria­ma ma­ žiau­siai tri­jų sa­vai­čių rea­bi­li­ta­ci­ja, gar­sus kar­dio­lo­gas sa­kė ne­va­žiuos. „Šiek tiek iš­ma­nau kar­dio­lo­ gi­ją, to­dėl va­žiuo­siu į Ku­lau­tu­vą, na­mo“, – juo­ka­vo V.Gra­baus­kas, prieš pu­sant­ro mė­ne­sio di­džiau­sio drau­gų ir ko­le­gų bū­rio iš vi­so pa­ sau­lio svei­kin­tas 70-ojo ju­bi­lie­jaus

Dė­kin­gas ko­le­goms vo­kie­čiams

„Tik­rai taip bu­vo – pri­si­kė­liau iš nu­mi­ru­sių­jų. Su­vir­pė­jo skil­ve­ liai, ir vis­kas. Jei tai bū­tų įvy­kę ne Frank­fur­te, o kur ki­tur, bū­tų bu­ vę vis­kas“, – trum­pam į ne­to­li­mą praei­tį su­grį­žo pro­fe­so­rius.

Tik­rai taip bu­vo – pri­si­kė­liau iš nu­mi­ ru­sių­jų. Su­vir­pė­jo skil­ve­liai, ir vis­kas. Tai bu­vo ge­gu­žės 24-oji. Pro­ fe­so­r ius V.Gra­baus­kas skri­d o į Švei­ca­ri­jo­je, Že­ne­vo­je, vy­ku­sią 65-ąją pa­sau­lio svei­ka­tos asamb­ lė­ją. Gar­saus mū­sų ša­lies me­di­ ci­nos moks­li­nin­ko, dau­ge­lį me­tų dir­bu­sio Pa­sau­lio svei­ka­tos or­ ga­ni­za­ci­jo­je ir ne­se­niai iš­rink­to į jos glo­ba­li­nę vyk­do­mą­ją ta­ry­bą, asamb­lė­jos or­ga­ni­za­to­riai ne­su­ lau­kė. Į Kau­ną at­skrie­jo klau­si­mas, kur din­go pro­fe­so­rius V.Gra­baus­kas. Įp­ras­to jo skam­bu­čio apie pa­siek­ tą ga­lu­ti­nį ke­lio­nės taš­ką ne­su­lau­ kė ir ar­ti­mie­ji. Frank­fur­to oro uos­te, kur tu­rė­jo per­sės­ti į ki­tą lėk­tu­vą, V.Gra­baus­ ką iš­ti­ko šir­dies in­fark­tas ir kli­ni­ ki­nė mir­tis.

Gimdymas namuose: palaima sielai ir kūn Įro­dy­ta, kad gim­dant 11 na­m uo­s e mo­te­r ims pri­rei­kia ma­žiau in­ter­ven­ci­jų ir jos

pa­ti­ria daug ma­žiau psi­cho­lo­gi­nių komp­li­ka­ci­jų. „Yra mo­te­rų, ku­rios leng­vai pa­ gim­do ne­pa­lan­kio­je si­tua­ci­jo­je, bet yra ir itin jaut­rių gim­dy­vių, – aiš­ki­ no aku­še­rė-gi­ne­ko­lo­gė. – Gim­dy­ mas nė­ra ope­ra­ci­ja, tai – nor­ma­lus fi­zio­lo­gi­nis pro­ce­sas, ku­ris tūks­ tan­čius me­tų vyk­da­vo na­muo­se.“ Gy­dy­to­ja pa­tiks­li­na: ga­li­my­bė gim­dy­ti na­muo­se nė­ra su­grį­ži­mas šimt­me­čiais at­gal. Da­bar dau­gu­ mos žmo­nių na­mai šva­rūs, kam­ba­ riuo­se ne­ka­bo vo­ra­tink­liai, o gim­ dant me­di­ci­ni­nis ste­ri­lu­mas nė­ra pri­va­lo­mas. „Ži­no­ma, gim­dy­ti na­muo­se ga­ li tik svei­kos mo­te­rys, ku­rių nėš­ tu­mas – be jo­kių komp­li­ka­ci­jų, – tei­gė B.Ku­li­kaus­kai­tė. – Nėš­tu­mo lai­ko­tar­piu mo­te­ris pri­va­lo lan­ky­

tis pas me­di­kus, ku­rie įver­ti­na ri­ zi­kos fak­to­rius. Nėš­tu­mo pa­bai­go­je me­di­kai tu­rė­tų nu­spręs­ti, ar mo­te­ riai su­teik­ti ga­li­my­bę gim­dy­ti na­ muo­se. Be to, gim­dant na­muo­se jie tu­rė­tų pri­žiū­rė­ti gim­dy­vę ir ži­no­ti, kaip rea­guo­ti.“ Vie­na iš šim­to

Pa­sau­lio pra­kti­ko­je, pa­sak aku­še­ rės-gi­ne­ko­lo­gės B.Ku­li­kaus­kai­tės, maž­daug vie­na mo­te­ris iš šim­to pa­si­nau­do­ja ga­li­my­be gim­dy­ti na­ muo­se. „Liuk­sem­bur­go gy­ven­to­jos, at­ virkš­čiai, daž­niau­siai ren­ka­si gim­ dy­mo įstai­gas, nors šio­je ša­ly­je taip pat yra ga­li­my­bė gim­dy­ti na­muo­ se, – pa­vyz­dį pa­tei­kė B.Ku­li­kaus­ kai­tė. – Liuk­sem­bur­go me­di­ci­nos įstai­go­se gim­dy­vėms su­da­ry­tos fan­tas­tiš­kos są­ly­gos, at­si­žvel­gia­ ma į vi­sus mo­te­rų pa­gei­da­vi­mus, jos vi­lio­ja­mos vos ne py­ra­gais.“

Už­sie­nio ša­ly­se įver­ti­nus ga­li­mą ri­ zi­ką, nuo 15 iki 30 pro­c. mo­te­rų, ku­ rios nu­spren­džia gim­dy­ti na­mie, vis dėl­to bū­na per­ve­ža­mos į li­go­ni­nes. „Lei­di­mas gim­dy­ti na­muo­se, pri­žiū­rint me­di­kams, iš­duo­da­mas la­bai at­sa­kin­gai, – ti­ki­no B.Ku­li­ kaus­kai­tė. – Neįž­vel­giu jo­kių ar­ gu­men­tų prieš, ku­rie draus­tų pa­ si­rin­ki­mo tei­sę.“ Vie­nas – li­go­ni­nė­je, du – na­muo­se

So­cia­li­nė dar­buo­to­ja Ri­ma Kur­ti­ nai­tie­nė pir­mą­jį sa­vo vai­ke­lį, da­bar 10 me­tų Li­ną, pa­gim­dė li­go­ni­nė­je. Prieš sep­ty­ne­rius me­tus duk­ra Ie­ va ir prieš pen­ke­rius sū­nus Jus­tas gi­mė na­mie. Ko­dėl? Lauk­da­ma­si pir­mo­jo vai­ke­lio vil­ nie­tė pra­dė­jo gal­vo­ti apie ga­li­my­bę gim­dy­ti šei­mos būs­te. Vis dėl­to, li­ kus ke­liems mė­ne­siams iki gim­dy­ mo, ši al­ter­na­ty­va dar bau­gi­no ir at­ro­dė pa­vo­jin­ga.

„Ir aš li­go­ni­nė­je pa­ty­riau tai, ką ne­ga­ty­vaus pa­ti­ria dau­gu­ma mo­te­ rų, – šyp­te­lė­jo R.Kur­ti­nai­tie­nė. – Taip, bu­vo ir šal­tu­mo, abe­jin­gu­mo. Mums gim­dy­mas – iš­skir­ti­nis įvy­ kis, o jiems – ru­ti­na.“ Su­rin­ku­si daug in­for­ma­ci­jos, bend­ra­vu­si su me­di­kais ir kai ku­ rio­mis na­mie gim­džiu­sio­mis mo­ te­ri­mis, lauk­da­ma­si ant­ro­jo vai­ke­ lio Ri­ma nu­spren­dė gim­dy­ti na­mie. Gim­dy­me da­ly­va­vo pri­bu­vė­ja ir jos vy­ras in­for­ma­ti­kas. Ar pri­bu­vė­ja – me­di­kė? R.Kur­ti­nai­tie­nė ne­slė­pė, kad tai – vie­ša pa­slap­tis, bet dėl da­bar­ti­nių įsta­ty­mų, ku­rie drau­džia me­di­kams da­ly­vau­ti gim­dy­me, tai pa­tvir­tin­ti ar pa­neig­ti at­si­sa­kė. Ne­siel­gė avan­tiū­ris­tiš­kai

„Į li­go­ni­nę va­žiuo­ja­me tik ypa­tin­gu at­ve­ju, to­dėl ta ap­lin­ka yra sve­ti­ma, – tei­gė R.Kur­ti­nai­tie­nė. – Daž­nai la­bai sun­ku pa­sa­ky­ti, ko rei­kia, kad

per gim­dy­mą mo­te­ris jaus­tų­si ge­ rai. Tas jaus­mas la­bai ins­tink­ty­vus. Bet vie­nas iš pa­grin­di­nių da­ly­kų – sau­gi, jau­ki ap­lin­ka, kad nie­ kas neiš­gąs­din­tų, nea­tei­tų sve­ti­mi žmo­nės – per­so­na­las, ku­rių aš nei var­dų, nei pa­rei­gų net ne­ži­nau.“ Už ga­li­my­bę tu­rė­ti al­ter­na­ty­ vą pa­si­sa­kan­ti mo­te­ris pa­ta­rė ne­ ly­gin­ti gim­dy­mo na­muo­se ir se­nų lai­kų, kai žmo­nės ne­si­lai­kė hi­gie­ nos: „Na­mai – tai ne ko­kie Dzū­ki­ jos miš­kai.“ Nusp­ren­du­si gim­dy­ti na­mie, Ri­ ma ne­siel­gė avan­tiū­ris­tiš­kai ir neat­ sa­kin­gai. Nuo­lat lan­kė­si pas me­di­ kus, kon­sul­ta­vo­si, įver­ti­no ri­zi­ką ir ga­lu­ti­nį spren­di­mą priė­mė tik li­kus dviem sa­vai­tėms iki gim­dy­mo. „Ži­no­jo­me: jei iš­kil­tų pa­vo­jus, sku­biai va­žiuo­tu­me gim­dy­ti į li­go­ ni­nę“, – aiš­ki­no R.Kur­ti­nai­tie­nė. Mo­te­ris ne­slė­pė, kad fi­nan­siš­ kai ga­li­my­bė gim­dy­ti li­go­ni­nė­je ar


13

Antradienis, birželio 12, 2012

sveikata

o ne­pa­lau­žė To­kiu at­ve­ju lem­tin­ga kiek­vie­na mi­nu­tė. Lai­mė, šia­me di­džiu­lia­me oro uos­te bu­di me­di­kai, ku­rie tu­ri vi­są bū­ti­ną įran­gą. „Šie me­di­kai man su­tei­kė nea­ ti­dė­lio­ti­ną efek­ty­vią pa­gal­bą“, – ko­le­goms vo­kie­čiams dė­kin­gas kar­dio­lo­gi­jos pro­fe­so­rius V.Gra­ baus­kas. Po to jis bu­vo sku­biai nu­vež­tas į Frank­fur­to Jo­han­no Wolf­gan­go Goet­he’s uni­ver­si­te­to kli­ni­kas, kur at­kur­ta šir­dies veik­la, su­grą­žin­tos vi­sos gy­vy­bi­nės funk­ci­jos. Trys iš ke­tu­rių

Tą die­ną Frank­fur­to oro uos­te, pa­ sa­ko­jo pro­fe­so­rius V.Gra­baus­kas, mio­kar­do in­fark­tas ir kli­ni­ki­nė mir­tis iš­ti­ko dar tris ke­lei­vius. Iš­ gy­ve­no tik jis vie­nas. Ar tai lė­mė iki šiol bu­vu­si pui­ki pro­fe­so­riaus svei­ ka­ta? O gal skry­džiai lėk­tu­vu tam­ pa pa­vo­jin­gi? „Į šiuos klau­si­mus tu­rės at­sa­ky­ ti moks­las. Frank­fur­to oro uos­tas yra la­bai di­de­lis, o žmo­nės, ma­tyt, ke­liau­ja ne­pa­si­ren­gę, neį­ver­ti­na pra­stė­jan­čios svei­ka­tos. Ne­ma­ nau, kad jai blo­gą įta­ką da­ro skry­ džiai, ne­bent trum­pi. Ne­no­rė­čiau to ko­men­tuo­ti, tai per daug su­dė­ tin­ga. Ži­nau tik, kad tuo pe­rio­du bu­vo kaž­ko­kia keis­ta at­mos­fe­ra“, – svars­tė V.Gra­baus­kas. Kar­dio­lo­gi­jos pro­fe­so­rius R.Ža­ liū­nas į klau­si­mą, ko­dėl kli­ni­ki­nė mir­tis vis daž­niau iš­tin­ka to­kius di­džia­vy­rius, kaip V.Gra­baus­kas ar le­gen­di­nis krep­ši­nin­kas V.Sa­bo­nis, at­sa­ko la­bai že­miš­kai: li­gos ne­si­ ren­ka li­go­nių nei pa­gal jų re­ga­li­jas, nei pa­gal ta­len­tą ar nuo­pel­nus. „Net 60 pro­c. vy­rų pir­ma­sis šir­ dies li­gų simp­to­mas yra stai­gi kli­ni­ ki­nė mir­tis ar­ba in­fark­tas. Mo­te­rys prieš tai daž­niau­siai kuo nors skun­ džia­si, – pa­ko­men­ta­vo R.Ža­liū­nas ir pri­dū­rė: – Ačiū Die­vui, kad li­ go­niams lai­ku su­tei­kia­ma tin­ka­ma me­di­ci­nos pa­gal­ba. To­kių ga­li­my­ bių yra ir Vo­kie­ti­jo­je, ir pas mus.“ Grį­žo spe­cia­liu lėk­tu­vu

Pro­fe­so­rius V.Gra­baus­kas iš Frank­ fur­to li­go­ni­nės į Kau­ną par­skrai­

din­tas penk­ta­d ie­n io pa­va­ka­re spe­cia­liu lėk­tu­vu, pa­si­nau­do­jus Eu­ro­po­je vei­kian­čios li­go­nių trans­ por­ta­vi­mo tar­ny­bos pa­slau­go­mis. Iš li­go­ni­nės į oro uos­tą li­go­nius nu­ ve­ža grei­to­ji me­di­ci­nos pa­gal­ba, ji pa­si­tin­ka ir po skry­džio. „Mū­sų Kli­ni­kos oho­ho ko­kią įran­gą tu­ri! Kai Kar­mė­la­vo­je nu­ si­lei­do mū­sų lėk­tu­vas ir pri­va­žia­ vo mū­sų rea­ni­mo­bi­lis, vo­kie­čiai net nu­ste­bo, kad to­kių tu­ri­me. Jų – ge­ro­kai ma­žes­ni. Ir mū­sų me­di­ kai nie­kuo ne pra­stes­ni, kad tik ne­ truk­dy­tų jiems dirb­ti“, – džiau­gė­si pro­fe­so­rius V.Gra­baus­kas. Į klau­si­mą, kaip iš­veng­ti to­kių stai­gių li­gų, svei­kos gy­ven­se­nos pro­pa­guo­to­jas kar­dio­lo­gi­jos moks­ li­nin­kas V.Gra­baus­kas at­sa­kė ale­ go­riš­kai. „Nuo saus­ros rei­kia sau­go­tis, bet lie­taus pri­šauk­ti neį­ma­no­ma. Taip ir dėl svei­ka­tos: sau­go­tis rei­kia, bet, kai už­klum­pa bė­da, svei­ka­ tos sis­te­ma tu­ri su­ge­bė­ti rea­guo­ti ir pa­da­ry­ti tai, ką rei­kia pa­da­ry­ti“, – api­bend­ri­no spar­čiai sveiks­tan­ tis pro­fe­so­rius V.Gra­baus­kas.

Iš­ti­kus kli­ni­ki­nei mir­čiai Kli­ni­k i­nę mir­t į su­ke­lia va­di­na­ma­ sis skil­ve­lių vir­pė­ji­mas. Pra­dė­t i šir­d ies ma­sa­žą bū­t i­na per 2–5 min., nes, praė­jus maž­daug 10 min. po kli­n i­k i­nės mir­t ies, li­go­ nio iš­gel­b ė­t i daž­n iau­siai ne­be­pa­ vyks­ta. Pa­kan­ka­mai su­si­t rauk­t i ne­ga­l in­t i šir­dis ne­pa­jė­g ia ap­r ū­pin­ti or­ga­niz­ mo krau­ju, to­dėl iš pra­d žių žūs­ta sme­ge­nys, o vė­liau – ki­ti or­ga­nai. Kiek­vie­na už­dels­ta mi­nu­tė ga­li­my­ bes iš­gel­bė­ti gy­vy­bę su­ma­ž i­na 15– 20 pro­c. Su­teik­t i pir­mą­ją bū­t i­ną­ją pa­gal­bą tu­rė­t ų mo­kė­t i ne tik­t ai me­d i­k ai, bet ir ug­n ia­ge­s iai, po­l i­ci­jos pa­rei­ gū­nai.

Sku­bios pa­gal­bos įran­ga – ne tik li­go­ni­nė­se Vi­li­ja Žu­kai­ty­tė

v.zukaityte@kaunodiena.lt

Kau­ne ma­si­nio su­si­bū­ri­mo vie­to­ se šie­met tu­rė­tų at­si­ras­ti šir­dies de­fib­ri­lia­to­rių. Tai apa­ra­tai, skir­ ti gy­vy­bei gel­bė­ti stai­gios mir­ties at­ve­ju, ku­riuos ga­li nau­do­ti ir ne me­di­kai.

Iš Vi­suo­me­nės svei­ka­tos rė­mi­mo spe­cia­lio­sios pro­gra­mos šir­dies de­fib­ri­lia­to­riams įsi­gy­ti nu­ma­ty­ ta 140 tūkst. li­tų. „Šir­dies de­fib­ri­lia­to­riai pri­tai­ ky­ti nau­do­ti žmo­nėms, ne­tu­rin­ tiems me­di­ci­ni­nio iš­si­la­vi­ni­mo. Prie apa­ra­tų bū­na inst­ruk­ci­ja, kaip juos nau­do­ti. Už­sie­nio ša­ly­se to­ kių apa­ra­tų yra kiek­vie­no­je ma­ si­nio su­si­bū­ri­mo vie­to­je, kur per dve­jus me­tus kli­ni­ki­nė mir­tis yra iš­ti­ku­si bent vie­ ną žmo­gų“, – aiš­ki­no Kau­ no bend­ruo­me­nės svei­ka­tos ta­ry­bos pir­mi­nin­kas Ne­ri­jus Mi­ke­lio­nis. De­f ib­r i­l ia­to­r iai Kau­n e bus pen­kio­se vie­to­se: Ro­tu­ šės aikš­tė­je, Lais­vės alė­jo­je, sa­vi­val­dy­bė­je, ge­le­žin­ke­lio ir au­to­bu­sų sto­ty­se. Kau­nas taps pir­muo­ju ir vie­nin­te­liu ša­lies mies­tu, tu­rin­čiu žmo­ gaus gy­vy­bę ga­lin­čių iš­gel­ bė­ti prie­tai­sų vie­šo­sio­se vie­to­se. Nuo šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­ gų Lie­tu­vo­je mirš­ta dau­giau­ sia žmo­nių. Kau­no mies­to po­li­ti­ kai nu­spren­dė im­tis ini­cia­ty­vos ir kreip­tis į Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­ nis­te­ri­ją, siū­ly­da­mi, kad ji fi­nan­ suo­tų šir­dies de­fib­ri­lia­to­rių įsi­gi­ ji­mą vi­suo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se. „Mes pa­ro­dy­si­me pa­vyz­dį, ta­ čiau mi­nis­te­ri­ja tu­rė­tų rū­pin­tis šiais klau­si­mais“, – per Kau­no mies­to ta­ry­bos po­sė­dį sa­kė Ry­tis Šat­kaus­kas. Praė­ju­siais me­tais, kai Kau­ne vy­ko Eu­ro­pos krep­ši­nio čem­pio­ na­tas, ini­cia­ty­vą įsi­gy­ti mies­tui de­fib­ri­lia­to­rių siū­lė „Kau­no die­ na“. Tuo­met Kau­no kli­ni­kų Val­ dy­mo tar­ny­bos di­rek­to­rius gy­

nui ar rizika gyvybei? na­mie, da­ly­vau­jant pri­bu­vė­jai, jai kai­na­vo ly­giai tiek pat. At­min­ty­je – ypa­tin­gos aki­mir­kos

Ri­ma Kur­ti­nai­tie­nė:

Ir aš li­go­ni­nė­je pa­ty­riau tai, ką ne­ga­ty­vaus pa­ti­ria dau­ gu­ma mo­te­rų. Bu­vo ir šal­tu­mo, abe­jin­gu­mo.

„Tai bu­vo ypač nuo­sta­bus jaus­mas, ne­pa­ly­gi­na­ma pa­tir­tis, – pri­si­mi­ nu­si, kaip gim­dė na­muo­se, sa­kė mo­te­ris. – Jau­čiau­si la­bai sau­giai, per vi­są gim­dy­mą ju­tau vai­ke­lio ju­de­sius, pro­ce­sas praė­jo sklan­ džiai ir vis­kas bu­vo nuo­sta­bu. Pa­ gim­džiau, o vai­ke­lis li­ko gre­ta, aš – sa­vo lo­vo­je, sa­vo na­muo­se. Li­go­ ni­nė­je jau­tie­si pa­cien­tas, o čia gy­ ve­ni­mas to­liau te­kė­jo sa­va va­ga.“ Lauk­da­ma­si tre­čio­jo vai­ko, Ri­ma ir jos vy­ras ap­si­spren­dė la­bai leng­ vai: jei leis svei­ka­ta, gim­dys tik na­ muo­se. Mo­te­ris vėl kruopš­čiai tik­ri­no­si svei­ka­tą, kon­sul­ta­vo­si su me­di­kais ir, li­kus dviem sa­vai­tėms, taip pat neat­me­tu­si ga­li­my­bės iš­va­žiuo­ti į li­go­ni­nę, pa­gim­dė na­muo­se.

„Tai bu­vo neei­li­nė die­na. Atė­jo pri­bu­vė­ja, gi­mė vai­ke­lis, ku­rį su­ vy­nio­jo­me į šva­rius vys­tyk­lus, pri­ glau­džiau jį prie krū­ties, po to ap­ ren­giau“, – ypa­tin­gas aki­mir­kas pa­me­na mo­te­ris. Sa­vo tė­vams ir ar­ti­mie­siems R.Kur­ti­nai­tie­nė su vy­ru ne­pa­sa­ko­ jo, kad ap­si­spren­dė gim­dy­ti na­mie. Prie­žas­tis pa­pras­ta: jie pra­dės ne­ri­ mau­ti. „Ne­no­rė­jo­me konf­ron­ta­ci­jos, nes tai pri­vers­tų jau­din­tis ir mus, ir juos, – aiš­ki­no Ri­ma, ku­rios ma­ ma, mo­čiu­tė taip pat gi­mė ne li­go­ ni­nė­je. – Vė­liau jau ra­miai paaiš­ ki­no­me sa­vo spren­di­mą. Ir kam jau­din­tis ir dis­ku­tuo­ti, kas bū­tų, jei­gu bū­tų?“ O kur gim­dant Ie­vą bu­vo Li­nas, o Jus­tą – jau du vai­kai? Są­rė­miai ir gim­dy­mas vy­ko va­ka­re ir nak­tį, tad tuo me­tu vai­kai mie­go­jo ki­ta­ me kam­ba­ry­je.

„„Išei­tis: Kau­no grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos sto­ties di­rek­to­rius

N.Mi­ke­lio­nis džiau­gia­si, kad ir Lie­tu­vo­je pa­ga­liau bus leng­viau priei­ na­mi šir­dies de­fib­ri­lia­to­riai gy­vy­bei gel­bė­ti. Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

dy­to­jas Ed­mun­das Var­pio­tas šią idė­ją pa­va­di­no ab­sur­diš­ka. „Tu­ri­me su­pras­ti vie­ną da­ly­ką: de­fib­ri­lia­to­riai rei­ka­lin­gi šir­džiai su­sto­jus. Mū­sų vi­suo­me­nė nė­ ra tiek iš­pru­su­si, kad kiek­vie­nas ži­no­tų, kaip diag­no­zuo­ti šir­dies veik­lą ir kaip nau­do­tis spe­cia­ lia įran­ga rit­mui at­kur­ti“, – pa­ sau­ly­je tai­ko­mą pra­kti­ką kri­ti­ka­ vo E.Var­pio­tas. Jis reiš­kė įsi­ti­ki­ni­mą, kad di­de­ lė­se are­no­se, pre­ky­bos cent­ruo­se, oro uos­tuo­se tu­rė­tų bu­dė­ti me­di­

ci­nos dar­buo­to­jas, ku­ris ir su­teik­ tų pir­mą­ją pa­gal­bą. „Pap­ras­tai apal­pus de­fib­ri­lia­ ci­jos ne­rei­kia. Apal­pu­sio­jo ne­rei­ kia kel­ti – jis pa­gu­lės, at­si­kels ir nueis. Rei­kia mo­kė­ti tai įver­tin­ ti. Jei­gu de­fib­ri­lia­to­rius ka­bos ant sie­nos, jis ga­li bū­ti pa­nau­do­tas ir pik­tiems kės­lams“, – dės­tė E.Var­ pio­tas. Pa­sau­ly­je nie­ko bend­ro su me­ di­ci­na ne­tu­rin­tys žmo­nės, pa­nau­ do­ję de­fib­ri­lia­to­rių, yra iš­gel­bė­ję ne vie­ną gy­vy­bę.

Komentaras Rū­ta Na­di­šaus­kie­nė

Lie­tu­vos svei­ka­tos moks­lų uni­ver­si­te­to Aku­še­ri­jos ir gi­ne­ko­lo­gi­jos kli­ni­kos va­do­vė

M

a­žai klau­si­mų dėl šiuo­ lai­k i­n ė­s mo­t i­nys­t ės prie­ž iū­ros yra to­k ie neišsp­ręs­t i ir neat­s a­ ky­t i kaip de­ba­tai dėl pla­nuo­to gim­ dy­mo na­muo­se sau­g u­mo. Di­d žio­ji dau­g u­ma mo­te­r ų gim­do li­go­n i­nė­je ir tik pa­v ie­nė­se ša­ly­se net iki treč­ da­l io mo­te­r ų gim­do na­muo­se. Kliū­ tys gim­dy­ti na­muo­se yra ne tik ri­zi­ ka gim­dy­vės ir nau­ja­g i­mio svei­ka­tai, bet ir fi­nan­sa­vi­mo, me­di­ci­ni­nio drau­ di­mo trū­k u­mas aku­še­rėms, dir­ban­ čioms na­muo­se. Kai ku­r io­se ša­ly­se iš­k y­la aku­še­r ių li­cen­ci­ja­v i­mo kliū­ čių, dau­ge­ly­je po­so­vie­ti­nių Ry­tų Eu­ ro­pos ša­lių neišsp­ręs­ta tei­si­nė si­tua­ ci­ja, drau­d žian­t i me­d i­k ams teik­t i gim­dy­mo pa­gal­bą na­muo­se. Aš pa­t i ne­no­rė­č iau priim­t i gim­dy­ mo na­muo­s e, nes nie­k a­d a ne­g a­ li ži­no­t i, ko­k ios komp­l i­k a­c i­j os ga­

li iš­t ik­t i. XX a. įvy­kęs po­k y­t is pla­ nuo­to gim­dy­mo ne li­go­n i­nė­j e link ma­ž os ri­z i­kos nėš­č io­s ioms ne­bu­ vo pa­rem­t as ge­rais moks­l i­n iais įro­ dy­m ais. Priei­n a­m i moks­l i­n iai įro­ dy­m ai lei­d žia ma­ny­t i, kad pla­nuo­ tas gim­dy­mas na­muo­s e yra sau­g us nėš­č io­s ioms su ma­ž a komp­l i­k a­c i­jų ri­z i­k a, jei jas pri­ž iū­r i tin­k a­mos kva­ li­f i­k a­c i­jos aku­š e­rės ir yra ga­l i­my­b ė lai­k u per­kel­t i jas į mo­der­n ią li­go­n i­ nę, kai tai tam­p a bū­t i­n a. Pe­r i­n a­t a­ li­n is mir­t in­g u­m as tiek pla­nuo­j ant gim­dy­m ą na­muo­s e, tiek li­go­n i­nė­je bu­vo pa­na­š us, ta­č iau pla­nuo­t i gim­ dy­mai na­muo­s e su­s i­j ę su di­des­n iu nau­ja­g i­m ių mir­t in­g u­mu. Reg­la­men­tuo­jant gim­dy­mo na­muo­ se pa­gal­bos tei­k i­mą Lie­tu­vo­je rei­kė­ tų pa­reng­t i mak­si­ma­l iai sau­g ų gim­ dy­mo prie­žiū­ros stan­dar­tą in­teg­ruo­ to­je svei­ka­tos ap­s au­gos sis­te­mo­je. Mes su­da­ro­me kuo pa­lan­kes­nes są­ ly­gas gim­dy­ti li­go­ni­nė­je, ar­ti­na­me jas prie na­mų ap­lin­kos ir su­lau­kia­me tei­ gia­mų at­si­lie­pi­mų.


14

Antradienis, birželio 12, 2012

sveikata Naujovė krū­ties vė­žiui gy­dy­ti

Ope­ra­ci­niai pjū­viai ma­žėja

Kas­met Lie­tu­vo­je krū­ties vė­žiu su­ser­ga dau­giau nei 1 200 mo­te­rų, dau­giau­sia 45–65 me­tų. Jų gydymui pra­dė­ta tai­ ky­ti hor­mo­nų te­ra­pi­ja ful­vest­ran­tu, ku­ris efek­ty­viai stab­ do mo­te­riš­kų hor­mo­nų est­ro­ge­nų re­cep­to­rių, ska­ti­nan­čių vė­žio au­gi­mą, veik­lą. Me­to­das tai­ko­mas tik pro­gre­sa­vu­ siam ar me­tas­ta­za­vu­siam krū­ties vė­žiui gy­dy­ti mo­te­rims po me­no­pau­zės, ku­rioms bu­vo veiks­min­gas anks­čiau skir­ tas gy­dy­mas an­tiest­ro­ge­ni­nio po­vei­kio pre­pa­ra­tais. Iki šiol var­to­ti hor­mo­ni­niai pre­pa­ra­tai yra tab­le­čių for­mos, o ful­ vest­ran­tas – in­jek­ci­nis tir­pa­las, ku­rį tam tik­rais in­ter­va­lais lei­džia gy­dy­to­jas.

Mi­ni­ma­liai in­va­zi­nės ope­ra­ci­jos pro vie­ną an­gą jau at­lie­ka­ mos ir Kau­no kli­ni­ki­nė­je li­go­ni­nė­je. Vie­nin­te­lio ma­žą ran­dą bam­bo­je pa­lie­kan­čio pjū­vio pa­kan­ka, kad bū­tų ga­li­ma pa­ ša­lin­ti dėl li­gos pa­žeis­tą inks­tą, at­lik­ti an­tinks­čių, pro­sta­tos, apen­di­ci­to, tul­žies pūs­lės, žar­ny­no, gi­ne­ko­lo­gi­nes ope­ra­ci­jas. Vie­no pjū­vio ope­ra­ci­jos ma­žiau skaus­min­gos, ge­ro­kai trum­ pes­nis poo­pe­ra­ci­nis pe­rio­das, ope­ruo­tas žmo­gus grei­čiau grįž­ta į jam įpras­tą ap­lin­ką. Kau­no kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės Die­ nos chi­rur­gi­jos cent­ras vei­kia nuo 2005 m. Iki šiol per me­tus cent­re bu­vo at­lie­ka­ma dau­giau kaip 1 tūkst. ope­ra­ci­jų, po ku­ rių li­go­nis ne­re­tai tą pa­čią die­ną iš­lei­džia­mas į na­mus.

Atos­to­gos

Per tre­jus su pu­se me­tų vai­kui kau­lai lū­žo dau­giau kaip pen­kias­de­šimt kar­tų. Ar įma­no­ ma iš­gy­ven­ti? Mū­sų vals­ty­bei tai ne­rū­ pi, to­kių li­go­nių ne­ gai­la.

Jus­tė Ki­bu­ry­tė Re­tas iš mū­sų per ato­sto­gas ne­ke­ liau­ja­me. Ypač va­sa­rą. Ge­rą ato­sto­ gų nuo­tai­ką la­bai grei­tai ga­li su­ga­ din­ti su­šlu­ba­vu­si svei­ka­ta. Ko­kie ne­ga­la­vi­mai il­sin­tis var­gi­na daž­ niau­siai? Ką rei­kė­tų įsi­mes­ti į ke­ lio­ni­nę vais­ti­nė­lę? Ga­li su­trik­ti skran­dis

„„Kar­tu: Ai­ri­das la­bai no­ri bė­gio­ti – šio tiks­lo jam pa­de­da siek­ti gy­dy­to­jas E.Če­ka­naus­kas.

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

Re­tos genetinės li­gos kan­ki­niai Ka­ro­li­na Mar­cin­ke­vi­čiū­tė

k.marcinkeviciute@kaunodiena.lt

At­lik­tos dvi ope­ra­ci­jos

Tre­j ų su pu­s e Ai­r i­d as ne­d rą­ siai sten­g ia­s i ženg­t i pir­m uo­s ius žings­n ius. Kol kas ber­n iu­k as tai da­ro ke­t ur­p ės­č ias. Ne­se­n iai šios pa­stan­gos jam kai­na­vo ran­ kos lū­ž į, ta­č iau vai­kas ne­p a­s i­ duo­d a. „Ai­ri­das tu­ri ir be­ga­li­nį no­rą kuo grei­čiau vaikš­čio­ti, ir ryž­to“, – sa­ vo pa­cien­tą gy­rė gy­dy­to­jas Emi­ lis Če­ka­naus­kas, Lie­tu­vos svei­ ka­tos moks­lų uni­ver­si­te­to Vai­kų chi­rur­gi­jos kli­ni­kos Vai­kų or­to­pe­ di­jos ir trau­ma­to­lo­gi­jos sek­to­riaus va­do­vas. Kiek­v ie­n a Ai­r i­d o gy­ve­n i­m o die­na – tai ko­va su tra­pių kau­lų li­ga, me­di­ci­no­je dar ži­no­ma kaip ne­to­bu­la os­teo­ge­ne­zė. Ber­niu­ko kau­lai jau bu­vo lū­žę dau­giau nei pen­kias­de­šimt kar­tų, o kiek kar­ tų su­ski­lo ar įtrū­ko, ne­be­sus­kai­ čiuo­ja ir jo tė­tis Ai­das Kar­ma­zi­ nas. Ko­vo mė­ne­sį, per dvi ope­ra­ci­jas, vai­kui bu­vo imp­lan­tuo­tos te­les­ko­ pi­nės vi­nys, ku­rios kol kas yra mo­ der­niau­sia prie­mo­nė ko­vo­jant su ne­to­bu­la os­teo­ge­ne­ze. „Po ope­ra­ci­jų sū­nus ta­po jud­ res­nis. No­ri sto­ti, ei­ti, žais­ti. Juk iki tol gy­ve­no­ tik gip­se: mė­nuo – gip­se, sa­vai­tė – be jo“, – guo­dė­ si ma­žo­jo li­go­niu­ko tė­tis.

„Ka­da bin­tą nuims?“ – mums be­si­kal­bant ty­liai tė­čio pa­klau­sė Ai­ri­das. A.Kar­ma­zi­nas pra­si­ta­rė, kad sū­nus jau ne­kant­rau­ja, ka­da ga­lės ro­po­ti, žais­ti. Ber­niu­kas tu­ri daug pla­nų. Kau­lai lūž­ta mie­gant

„Įsi­vaiz­duo­ki­te: vai­kas ro­po­ja ke­ tu­rio­mis, vos pa­kry­po ran­ky­tė – lū­žo jos kau­las. Nak­ti­mis bū­ na, kad lūž­ta ko­ja. Mie­ga ir, vos tik pra­de­da verk­ti, jau aiš­ku, kad kaž­kas lū­žo. Ko­jos lūž­ta ir tie­siog ra­miai sė­dint. Tik da­bar, po ope­ ra­ci­jų, ga­liu šiek tiek leng­viau at­ si­kvėp­ti“, – rū­pes­tin­gai žiū­rė­da­ mas į sū­nų pa­sa­ko­jo vy­ras.

Vais­tai šiems vai­ kams Lie­tu­vo­je per­ ka­mi tik išim­ties tvar­ka, va­di­na­mo­ sios te­les­ko­pi­nės vi­ nys ne­kom­pen­suo­ ja­mos.

Kad Ai­ri­das ser­ga neiš­gy­do­ma ge­ne­ti­ne li­ga, paaiš­kė­jo ant­rą jo gy­ve­ni­mo mė­ne­sį. Pir­miau­sia lū­ žo ko­ja, pa­skui – šlau­nis, men­tė, du šon­kau­liai. Iš­ni­ro kak­las. At­li­

kus ge­ne­ti­nius ty­ri­mus, paaiš­kė­jo, kad tai – ne­to­bu­la os­teo­ge­ne­zė. Ang­li­jo­je tė­vai vai­kui ga­vo la­bai rei­ka­lin­gų vais­tų. Nuo jų net mė­ ne­sį nie­kas ne­lū­žo. Tu­ri vil­ties pa­sveik­ti

Ai­ri­do tė­vai ne­pra­ran­da ti­kė­ji­mo, kad jų sū­nus pa­sveiks. Nuo jo tė­tis ne­si­trau­kia nei per žings­nį. Ber­ niu­kas te­no­ri vie­no: kad kuo grei­ čiau nuo ran­kos nuim­tų gip­są, nes jis var­žo ju­de­sius šliau­žio­jant. „Po pir­mo­sios ope­ra­ci­jos Ai­ ri­das la­bai grei­tai pra­dė­jo ju­din­ ti ko­jas, po ant­ro­sios – dar grei­ čiau. Pleist­rus nu­si­kli­juo­ja ir jau no­ri ei­ti. Sva­jo­ja dvi­ra­čiu va­žiuo­ ti į mo­kyk­lą. Da­bar li­ko tik ran­kų ope­ra­ci­ja. Jau taip daug iš­ko­vo­jo­ me“, – džiaugs­mo dėl pa­si­se­ku­sių ope­ra­ci­jų ne­slė­pė A.Kar­ma­zi­nas. De­ra­mos pa­gal­bos ne­su­lau­kia

Moks­lų dak­ta­ro E.Če­ka­naus­ko tei­gi­mu, ne­to­bu­la os­teo­ge­ne­zė – itin re­ta ir kol kas ne­pa­gy­do­ma li­ ga. Per me­tus ji nu­sta­to­ma 2–4 li­ go­niams. Iki 40 pro­c. ser­gan­čių­jų iš vi­so ne­vaikš­to, jei to jie neiš­ moks­ta iki me­tų am­žiaus. „Daž­niau ne­to­bu­la os­teo­ge­ne­ zė įta­ria­ma ber­niu­kams nei mer­ gai­tėms. Tė­vams, su­ži­no­ju­siems, kad jų at­ža­la ser­ga šia ge­ne­ti­ne li­ ga, sa­vęs kal­tin­ti tik­rai ne­rei­kia. Li­ga at­si­ran­da dėl tam tik­rų ge­nų, ku­rių mu­ta­ci­jos pa­ki­to. Ji ne­prik­

lau­so nuo ra­sės, geog­ra­fi­nės pa­dė­ ties, so­cia­li­nio sluoks­nio“, – aiš­ ki­no E.Če­ka­naus­kas. Ši li­ga pro­gre­suo­ja iki 16–18 me­ tų. Vė­liau įvyks­ta hor­mo­ni­nių pa­ kiti­mų ir lū­žiai tam­pa daug re­tes­ ni. Li­ga vėl paū­mė­ja tik su­lau­kus vy­res­nio am­žiaus. Pa­sak me­di­kų, ir ge­ne­ti­ne li­ga ser­gan­tys vai­kai vė­liau ga­li gy­ven­ti vi­siš­kai nor­ ma­lų gy­ve­ni­mą. Imp­lan­tai ne­kom­pen­suo­jami

Me­di­kai vi­sa­me pa­sau­ly­je te­ga­li su­tvir­tin­ti kau­lus imp­lan­tuo­da­mi spe­cia­lias te­les­ko­pi­nes vi­nis, pre­ pa­ra­tais pa­ge­rin­ti kal­cio apy­kai­tą, mi­ne­ra­li­za­ci­jos pro­ce­sus ir su­ma­ žin­ti kau­lų lū­žių ga­li­my­bę. „Vi­sa tai nė­ra li­gos gy­dy­mas. Ir tos vi­nys pa­sau­ly­je bu­vo nau­ jas dalykas prieš de­šimt­me­tį, tik į Lie­tu­vą at­ke­lia­vo dar vi­sai ne­se­ niai. Tai yra ge­riau nei nie­ko. Tas, ku­ris su­ge­bės da­ry­ti įta­ką pa­žeis­ tiems ge­nams, tik­rai gaus No­be­lio pre­mi­ją“, – apie gy­dy­mą kal­bė­jo E.Če­ka­naus­kas. Vais­tai šiems vai­kams Lie­tu­vo­je per­ka­mi išim­ties tvar­ka, va­di­na­ mo­sios te­les­ko­pi­nės vi­nys ne­kom­ pen­suo­ja­mos, to­dėl vi­si imp­lan­tai kol kas įsi­gy­ti už Lie­tu­vos žmo­nių paau­ko­tus pi­ni­gus. Vie­nos te­les­ko­pi­nės vi­nies kai­ na – apie 7 tūkst. li­tų. Vie­nam vai­kui daž­niau­siai rei­kia ke­tu­rių imp­lan­tų.

Per atos­to­gas, juo­lab iš­vy­kus į sve­ čias ša­lis, taip ir ma­ga pa­ra­gau­ti vie­ti­nių pa­tie­ka­lų. Ne­re­tai to­kie ku­li­na­ri­niai įspū­ džiai tam­pa tik­ru skrandžio iš­ban­ dy­mu. Sut­ri­ku­sio virš­ki­ni­mo po­žy­ miai: šleikš­tu­lys, vė­mi­mas, pil­vo skaus­mas, vi­du­ria­vi­mas, karš­čia­ vi­mas, už­kie­tė­ję vi­du­riai. Iš­var­dy­ti simp­to­mai ga­li at­si­ras­ti po ke­lių va­lan­dų ar net die­nų, blo­ ga sa­vi­jau­ta var­gi­na la­bai in­di­vi­ dua­lų lai­ko tar­pą. Tai le­mia virš­ki­ ni­mo su­tri­ki­mo po­bū­dis, žmo­gaus or­ga­niz­mo imu­ni­nė sis­te­ma, ge­ne­ ti­nės sa­vy­bės. Kaip sau pa­dė­ti? Bū­ti­na ger­ ti kuo dau­giau skys­čių. Van­de­nį, anot vais­ti­nin­kės Vir­gi­ni­jos Be­če­ ly­tės, re­ko­men­duo­ja­ma gurkš­no­ti ma­žais gurkš­ne­liais, ki­taip ta­riant, lit­ras van­dens tu­rė­tų bū­ti iš­ge­ria­ mas per va­lan­dą dvi. Ap­si­nuo­di­jus veiks­min­gos ak­ ty­vin­tosios ang­lies tab­le­tės. Pil­ vo pū­ti­mą su­ma­ži­na si­me­ti­ko­no, o ne­virš­ki­ni­mą, kai rau­gė­ja­ma mais­ tu, tul­ži­mi, įveik­ti pa­de­da fer­men­ ti­niai pre­pa­ra­tai. Už­kie­tė­ju­sius vi­du­rius efek­ty­ viai lais­vi­na spe­cia­lūs lais­vi­na­mie­ ji pre­pa­ra­tai, taip pat dau­ge­lis vai­ sių ir dar­žo­vių, nes jų su­dė­ty­je yra skai­du­li­nių me­džia­gų. Ge­riau­siai vi­du­rius lais­vi­na sly­vos, vyš­nios, ag­ras­tai, per­si­kai.

Sep­ty­ni pra­t

„„Ko­das: gra­žus kak­las ir pa­smak­rė

ne ma­žiau patrauklu nei vei­das.

„Shut­ters­tock“ nuo­tr.


15

Antradienis, birželio 12, 2012

sveikata in­fark­tas iš­tin­ka vis daž­niau

So­cia­li­nio tak­si star­tas

Mir­tys nuo šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų yra dau­giau nei pu­sės vi­sų mir­čių prie­žas­tis. Dėl šių li­gų mū­sų ša­lies li­go­ni­nė­se at­ si­du­ria vis dau­giau pa­cien­tų: 2001 m. – 6 459, 2011 m. – 8 059. Ser­ga­mu­mas ūmiu mio­kar­do in­fark­tu Lie­tu­vo­je yra vie­ nas di­džiau­sių Eu­ro­po­je: 2001 m. sir­go 185,2 iš 100 tūkst. gy­ven­to­jų, 2011 m. – 248,8. Ši li­ga spar­čiai plin­ta tarp jau­nų dar­bin­go am­žiaus žmo­nių. Ki­ta ver­tus, vis dau­giau mio­kar­do in­fark­to at­ve­jų nu­sta­to­ma ir dėl nau­jau­sių diag­nos­ti­kos me­ to­dų. To­bu­lė­ja ir gy­dy­mas. Nuo 2008 m. mir­tin­gu­mas li­go­ ni­nė­se nuo ūmaus mio­kar­do in­fark­to ma­žė­ja ir da­bar sie­kia 10,2 pro­c., uni­ver­si­te­tinėse li­go­ni­nė­se – 5–7 pro­c.

Fi­zi­nę ne­ga­lią tu­rin­tys vil­nie­čiai jau ga­li in­ter­ne­tu iš­si­kvies­ ti so­cia­li­nį tak­si. Jo vai­ruo­to­jas nu­ve­ža į rei­ka­lin­gą vie­tą, pa­ de­da įlip­ti ir iš­lip­ti. To­kia pa­slau­ga kai­nuo­ja tris li­tus, ne­ prik­lau­so­mai nuo ke­lio­nės truk­mės. „Neį­ga­lie­ji ap­mo­ko­mi ama­tų, su­tei­kia­mos pri­tai­ky­tos dar­bo vie­tos. Vis dėl­to iš­ lie­ka pa­grin­di­nis stab­dys – ri­bo­tos ga­li­my­bės ne­var­žo­mai ju­dė­ti ir pa­tek­ti į dar­bą“, – ar­gu­men­tus pa­tei­kė so­cia­li­nio tak­si pa­slau­gos su­ma­ny­to­jas – Na­cio­na­li­nio so­cia­li­nės in­ teg­ra­ci­jos ins­ti­tu­to pro­gra­mų va­do­vas Arū­nas Sur­vi­la. Sa­ vi­val­dy­bių so­cia­li­nių pa­slau­gų cent­rai tu­ri pri­tai­ky­tus au­to­ mo­bi­lius, ta­čiau jie nau­do­ja­mi tik bū­ti­niau­sioms reik­mėms.

be vaistų

Pir­mosios pa­gal­bos prie­mo­nės

Pa­ta­ri­mas: no­rint iš­veng­ti virš­ki­na­mo­jo trak­to ne­ga­la­vi­mų, sve­čio­se ša­ly­se re­ko­men­duo­ja­ma ne­si­rink­ti neaiš­kios kil­mės, ypač gat­vės ar pa­plū­di­mio pre­kiau­to­jų pa­ga­min­to mais­to, val­gy­ti ka­vi­nė­ se, res­to­ra­nuo­se ter­miš­kai ap­do­ro­ tus pa­tie­ka­lus. Ger­ti rei­kė­tų tik pra­mo­ni­niu bū­ du iš­pils­ty­tus gė­ri­mus, ki­taip ta­ riant, van­de­nį iš bu­te­lio. Juo, o ne te­kan­čiu van­de­niu iš čiau­po pa­ta­ ria­ma plau­ti ne­tgi gat­vė­je pirk­tus vai­sius ar dar­žo­ves. La­bai svar­bu ne­pa­mirš­ti ele­men­ ta­rių hi­gie­nos tai­syk­lių – kuo daž­ niau plau­ti ran­kas.

„„ Ke­l iau­j ant iš­k y­l a pa­v o­j us ne­

sun­k iai su­s i­ž a­l o­t i: nu­s i­b roz­d in­t i, įsi­pjau­ti, ant ko­jų pri­trin­ti pūs­lių, su­s i­t renk­t i rau­m e­n is, pa­t emp­t i raiš­čius, saus­gys­les ir pan. „„ To­kiais at­ve­jais pra­ver­čia an­ti­

sep­t i­n ės prie­m o­n ės (van­d e­n i­l io pe­r ok­s i­d as, jo­d as) žaiz­d oms de­ zin­fe­kuo­ti. „„ Atos­t o­g au­j ant pra­v ar­t u tu­r ė­t i

tvars­čių, vien­kar­ti­nių pleist­rų, te­ pa­lo bei vais­tų nuo skaus­mo, už­ de­gi­mo. „„ Tik­rai ne­pa­mai­šys ir prie­

mo­n ės, at­b ai­d an­č ios vabz­džius, pan­te­no­lio purš­k a­l as – pa­s ta­ ro­jo ga­li pri­reik­ti skau­džiai nu­ de­gus odą s a u l­ ė ­ je.

Ir va­sa­rą už­gu­la no­sį

Per­šal­ti ato­sto­gau­jant, me­di­kų tei­ gi­mu, la­bai leng­va dėl pa­si­kei­tu­sio kli­ma­to, iš kon­di­cio­nuo­ja­mų pa­ tal­pų ei­nant į karš­tį ir at­virkš­čiai.

Sve­čio­se ša­ly­se re­ ko­men­duo­ja­ma ne­ si­rink­ti neaiš­kios kil­mės, ypač gat­vės ar pa­plū­di­mio pre­ kiau­to­jų pa­ga­min­to mais­to. Per­ša­li­mo simp­to­mai: slo­ ga, kar­tais – karš­čia­vi­mas, gal­ vos skaus­mas, nuo­var­gis, bend­ras silp­nu­mas, ape­ti­to sto­ka. Po die­ nos ar dvie­jų ga­li pra­dė­ti per­štė­ ti ar skau­dė­ti gerk­lę, at­si­ras­ti ko­ su­lys. Kaip sau pa­dė­ti? Esant no­sies pa­bur­ki­mui, kai sun­ku kvė­puo­ti, vais­ti­nin­kės V.Be­če­ly­tės tvir­ti­ni­ mu, pa­dės la­šai ar vie­ti­nio po­vei­ kio purš­ka­lai į no­sį.

„„Va­sa­ra: ren­gian­tis ke­lio­nėn į krep­šį at­sar­gai pra­var­tu įsi­mes­ti ir me­di­ka­men­tų.

Efek­ty­vu no­sies glei­vi­nę plau­ti jū­ros van­de­niu, fi­zio­lo­gi­niu drus­ kos tir­pa­lu. Gerk­lės skaus­mą, sau­ są ko­su­lį pa­leng­vi­na au­ga­li­nės pa­ sti­lės, at­si­ko­sė­ti pa­de­da įvai­rūs si­ru­pai, pa­vyz­džiui, čiob­re­lių, svi­ la­ro­žių. Blo­gai jau­čian­tis pa­tar­ti­na var­to­ti vais­tus nuo per­ša­li­mo. Pa­ta­ri­mas: per­ša­lus bū­ti­na ger­ti kuo dau­giau šil­tų skys­čių. Pas­ta­rie­ji su­skys­ti­na no­sies, ryk­ lės glei­vi­nių sek­re­tus, tad už­de­gi­ mą su­ke­lian­tys mik­roor­ga­niz­mai iš or­ga­niz­mo tik­rą­ja ta žo­džio pra­ sme iš­plau­na­mi. Re­zul­ta­tas – tam­ pa leng­viau kvė­puo­ti, pa­pras­čiau at­si­ko­sė­ti. Pa­de­da skil­te­lė cit­ri­nos

Šis ne­ga­la­vi­mas var­gi­na ne tik ke­ liau­jan­čiuo­sius lai­vu, už­sup­ti ga­li

ir va­žiuo­jant au­to­mo­bi­liu, skren­ dant lėk­tu­vu. Simp­to­mai: py­ki­ni­mas, gal­vos svai­gi­mas, pra­kai­ta­vi­mas, vė­mi­ mas, pra­sta sa­vi­jau­ta. Kaip sau pa­dė­ti? Jū­ros li­gos iš­ veng­ti pa­de­da spe­cia­lios tab­le­tės, ku­rių ga­li­ma įsi­gy­ti vais­ti­nė­se. Pir­muo­sius šleikš­tu­lio simp­to­mus efek­ty­viai su­ma­ži­na skil­te­lė cit­ri­ nos, mė­ti­niai ar im­bie­ri­niai le­di­nu­ kai, kram­to­mo­ji gu­ma. Pa­ta­ri­mas: tu­rint po­lin­kį į šią li­ gą ar pa­ju­tus pir­muo­sius jos simp­ to­mus, ne­pa­tar­ti­na va­žiuo­jant, plau­kiant ar skren­dant skai­ty­ti. Ge­ riau ne­sė­dė­ti at­bu­lo­mis ju­dė­ji­mo kryp­čiai. Prieš ke­lio­nę re­ko­men­ duo­ja­ma ne­val­gy­ti, ne­var­to­ti al­ko­ ho­lio. Jei įma­no­ma, pa­tar­ti­na ati­da­ ry­ti lan­gą, kad įei­tų gry­no oro.

ti­mai pasmakrės gro­žiui tausoti Kak­las ir pa­gurk­lis pir­miau­sia iš­ duo­da am­žių ir tai, kiek val­go­me va­ka­rie­nės bei kiek lai­ko per die­ną pra­lei­džia­me prie kom­piu­te­rio.

Kad ne­rei­kė­tų nu­na­rin­ti gal­vos, dar­be kom­piu­te­rio mo­ni­to­rių ga­ li­ma pa­kel­ti aukš­tyn, ta­čiau, jei su ne­šio­ja­muo­ju kom­piu­te­riu lai­ką lei­di pa­to­giai įsi­tai­sęs lo­vo­je, no­ ri ne­no­ri smak­ras spau­džia­si prie kak­lo. Kaip su­švel­nin­ti to­kios lai­ ky­se­nos pa­da­ri­nius? 1. At­si­gul­ki­te ant nu­ga­ros, ko­ jas iš­ties­ki­te, iš­ties­tas ran­kas pri­ glaus­ki­te prie kū­no. Žiū­rė­ki­te į lu­ bas. Lė­tai kel­ki­te gal­vą, smak­rą glaus­da­mi prie krū­ti­nės. Sus­kai­ čiuo­ki­te iki pen­kių ir at­si­pa­lai­duo­ ki­te. Pa­da­ry­ki­te 5 sek. per­trau­ką ir

pa­kar­to­ki­te. Pra­ti­mą at­li­ki­te 20–25 kar­tus kas­dien. 2. At­si­sės­ki­te tie­siai, iš­temp­ki­te stu­bu­rą. At­loš­ki­te gal­vą taip, kad žiū­rė­tu­mė­te į lu­bas. Ran­ka leng­ vai įtemp­ki­te kak­lo odą. Sus­pau­dę lū­pas at­kiš­ki­te smak­rą. Sus­tin­ki­te 5 sek., at­si­pa­lai­duo­ki­te. Kar­to­ki­te 20–25 kar­tus kas­dien. 3. At­si­gul­ki­te ant nu­ga­ros. Ko­jas su­glaus­ki­te tie­siai, ran­kas – prie šlau­nų. Kel­ki­te apa­ti­nę gal­vos da­ lį taip, kad smak­ras bū­tų aukš­čiau­ sia­me taš­ke. Sus­tin­ki­te ke­lioms se­ kun­dėms ir lė­tai at­si­pa­lai­duo­ki­te. Kar­to­ki­te 25 kar­tus. 4. At­si­sės­ki­te prieš veid­ro­dį. Pla­ čiai at­ver­ki­te bur­ną. Lė­tai len­ki­te gal­vą at­gal ir apa­ti­ne lū­pa vi­siš­kai už­den­ki­te vir­šu­ti­nę. Sus­kai­čiuo­ki­

te iki pen­kių ir at­leis­ki­te. Kar­to­ki­ te 10 kar­tų. 5. At­si­sės­ki­te tie­siai. At­vers­ki­te gal­vą taip, kad ma­ty­tu­mė­te lu­bas. Kiek įma­no­ma pla­čiau pra­si­žio­ki­ te, pa­skui už­si­čiaup­ki­te. Sten­ki­tės įtemp­ti apa­ti­nius smak­ro rau­me­ nis. Kar­to­ki­te ne­sus­to­da­mi 10–15 kar­tų, po to at­si­pa­lai­duo­ki­te. 6. At­si­sės­ki­te tie­siai. At­vers­ki­te gal­vą taip, kad žiū­rė­tu­mė­te į lu­bas. Imi­tuo­ki­te kram­ty­mą. Kram­ty­ki­te 10–15 sek., po to at­si­pa­lai­duo­ki­te. 7. Už­dė­ki­te del­nus ant kak­tos ir ban­dy­ki­te stum­ti gal­vą, tuo pa­ čiu me­tu ją stab­dy­da­mos ran­ko­ mis. Pa­ju­si­te, kaip įsi­tem­pia kak­lo ir smak­ro rau­me­nys. Kar­to­ki­te 10 kar­tų kas­dien. KD, 5bras­kes.lt inf.

„Shut­ters­tock“ nuo­tr.


16

Antradienis, birželio 12, 2012

menas ir pramogos

A.Žmui­dzi­na­vi­čiaus kū­ri­nių ir rin­ki­nių mu­zie­ju­je vei­kia me­ni­nin­kės iš Ru­ si­jos Liu­bo­vės Var­ šavs­ka­jos per­so­na­ li­nė pa­ro­da „Kai raš­ me­nys ty­li“. Jo­je eks­po­nuo­ja­mi Ru­ si­jos To­li­muo­siuo­ se Ry­tuo­se, Šiau­rė­je ir Si­bi­re gy­ve­nan­čių ne­gau­sių et­ni­nių tau­tų kos­tiu­mai.

Tra­di­ci­ nio cha­la­to svar­bą ro­ do ir tai, jog mi­rus mo­te­ riai ant sie­ nų pa­ka­bin­ da­vo ir vi­ sus jos tu­ rė­tus cha­la­ tus. Cha­la­ tų tu­rė­da­vo bū­ti ne ma­ žiau kaip pen­kio­li­ka.

„„Pa­žin­tis: pa­ro­do­je pri­sta­to­mi kos­tiu­mai at­spin­di tūks­tant­me­čius skai­čiuo­jan­čias to­li­mų Šiau­rės tau­tų tra­di­ci­jas.

Šiau­rės tau­tų kul­tū­rų pa­švais­tė Jur­gi­ta Rim­ku­tė-Vai­niu­vie­nė Me­no­ty­r i­n in­kė

Pa­žin­tis su Šiau­rės folk­lo­ru

L.Var­šavs­ka­ja gi­mė ir užau­go Bi­ riu­sins­ko mies­te Ru­si­jos šiau­rė­ je – tuo­met dar Sus­ti­cho kai­me, Ir­kuts­ko sri­ty­je, ša­lia Tai­še­to, kur drie­kia­si Tran­si­bi­ro ma­gist­ra­lė. Nuo vai­kys­tės mė­go rank­dar­bius. Kaip pri­si­me­na pa­ti, au­go be ga­ lo my­li­ma. Bu­vo ga­li­ma ir iš užuo­ lai­dos pa­ti­ku­sią gė­ly­tę iš­si­kirp­ti, ir iš tė­čio pal­to pa­siū­ti lė­lei dra­ bu­žius. Iki šiol au­to­rės na­muo­se yra trys jai itin bran­gūs daik­tai iš tė­vų na­ mų: siu­vi­mo ma­ši­na, ke­taus kep­ tu­vė ir žirk­lės, – da­bar me­ni­nin­kės ta­lis­ma­nas. 1980 m. L.Var­šavs­ka­ ja at­vy­ko ap­lan­ky­ti se­sers į Va­ni­no mies­tą Cha­ba­rovs­ko sri­ty­je. Šios vie­tos su­ža­vė­jo ir ne­be­pa­lei­do. Čia bai­gė Leng­vo­sios pra­mo­nės tech­ ni­ku­mą. Siu­vo pui­kiai, bet no­rė­ jo­si ki­to­kio dar­bo, ki­to­kios sa­vi­ raiš­kos. 1994 m. iš­vy­ko į pir­mą eks­pe­ di­ci­ją po Cha­ba­rovs­ko apy­lin­kes, pra­dė­jo do­mė­tis vie­ti­nių gy­ven­ to­jų tai­ko­muo­ju me­nu, ama­tais, folk­lo­ru. Tai bu­vo pir­ma pa­žin­tis su Ru­si­jos šiau­rės abo­ri­ge­ni­nė­mis tau­to­mis.

2005 m. L.Var­šavs­ka­ja bai­gė Cha­ba­rovs­ko Vals­ty­bi­nį me­no ir kul­tū­ros ins­ti­tu­tą, įgi­jo kul­tū­ro­lo­ gės, pa­sau­li­nės vi­suo­ti­nės li­te­ra­tū­ ros dės­ty­to­jos spe­cia­ly­bę. Dau­giau nei 17 me­tų me­ni­nin­ kė dir­ba kul­tū­ros sri­ty­je. Yra įkū­ ru­si ir va­do­vau­ja Va­ni­no mu­ni­ci­ pa­li­nio ra­jo­no Cha­ba­rovs­ko kraš­to Na­cio­na­li­niam et­no­kul­tū­ros cent­ rui „Sen­ke“. Šio cent­ro veik­la yra nu­kreip­ta sau­go­ti, ty­ri­nė­ti ir pri­ sta­ty­ti vi­suo­me­nei Va­ni­no ra­jo­ne gy­ve­nan­čių vie­ti­nių tau­tų pa­pro­ čius, gy­ve­ni­mo bū­dą. Gy­va tūks­tant­me­čių is­to­ri­ja

Ru­si­jos To­li­muo­siuo­se Ry­tuo­se, Cha­ba­rovs­ko kraš­te, gy­ve­na aš­ tuo­nios et­ni­nės gru­pės: na­nai­cai, ne­gi­da­lai, niv­chai, oro­čiai, ude­gė­ jai, ul­čiai, even­kai ir eve­nai. Skirs­ tant pa­gal ling­vis­ti­nius po­žy­mius niv­chai pri­klau­so pa­leoa­zi­nei kal­ bų gru­pei, li­ku­sie­ji – man­džiū­rųtun­gu­sų kal­bų ša­kai. Moks­li­nin­kai tei­gia, jog gy­ve­ ni­mo bū­das, nu­lem­tas kli­ma­to ir geog­ra­fi­nių są­ly­gų, li­ko ne­pa­ki­tęs be­veik 5 tūkst. me­tų. Tai žve­jai, tai­gos ir jū­ros me­džio­to­jai, miš­ ko gė­ry­bių rin­kė­jai. Amū­ro sri­ ties tau­tos iš­lai­kė pir­map­ra­dį, ne­ nut­rūks­ta­mą ry­šį su gam­ta. Iki šių

die­nų pa­si­kliau­ja­ma ša­ma­nais ir jų ga­lio­mis. L.Var­šavs­ka­ja pa­sky­rė sa­vo gy­ ve­ni­mą šių tau­tų sa­vas­čiai ir pa­ li­ki­mui iš­sau­go­ti. Kiek­vie­ną va­ sa­rą et­nog­ra­fi­nė­se eks­pe­di­ci­jo­se ji kruopš­čiai fik­sa­vo duo­me­nis. Pa­ ti mo­kė­si tra­di­ci­nių ama­tų. Pub­ li­ka­vo be­ga­les straips­nių, siek­da­ ma at­kreip­ti Ru­si­jos val­džios ir pa­sau­lio dė­me­sį, kaip svar­bu iš­ sau­go­ti šį ties tra­pia iš­ny­ki­mo ri­ ba esan­tį et­no­są. Tra­di­ci­nės ap­ran­gos or­na­men­ tai, me­džia­gos yra iš­lai­kę pir­map­ ra­dį au­ten­tiš­ku­mą. Bū­da­ma teks­ ti­li­nin­kė-tech­no­lo­gė L.Var­šavs­ka­ja iš­mo­ko iš­dirb­ti žu­vų odą dra­bu­ žiams siū­ti. Jos pa­čios su­kur­ti tra­ di­ci­niai oro­čių tau­tos dra­bu­žiai iš žu­vų odos pel­nė ne vie­ną aukš­tą ap­do­va­no­ji­mą Ru­si­jos ma­dos fes­ ti­va­liuo­se ir pri­pa­ži­ni­mą įvai­riuo­ se pa­sau­lio mu­zie­juo­se. Nuo 1994 m. L.Var­šavs­ka­ja ak­ ty­viai da­ly­vau­ja įvai­rio­se pa­ro­do­ se ir fes­ti­va­liuo­se, po­pu­lia­rin­da­ ma Ru­si­jos To­li­mų­jų Ry­tų, Si­bi­ro ir Šiau­rės tau­tų tra­di­ci­nį kos­tiu­ mą. Yra su­ren­gu­si tris­de­šimt pen­ kias per­so­na­li­nes pa­ro­das. Itin di­ de­lio po­pu­lia­ru­mo ir su­si­do­mė­ji­mo me­ni­nin­kės kū­ry­ba yra su­lau­ku­si Ja­po­ni­jo­je, Pie­tų Ko­rė­jo­je, Ki­ni­jo­

„„ Po­teks­tės: kiek­vie­nas raš­tas – už­ko­duo­ta min­tis, spal­vos – žmo­gaus ir gam­tos sim­bo­liai. 

Eval­do But­ke­vi­čiaus nuo­tr.

je, Ka­na­do­je, Vo­kie­ti­jo­je, Skan­di­ na­vi­jos ša­ly­se. Žu­vų odos pa­slap­tis

Iki XIX a. vi­du­rio dra­bu­žiams siū­ ti daž­niau­siai bu­vo nau­do­ja­ma na­ mų są­ly­go­mis iš­dirb­ta žu­vų ir šu­nų oda, brie­džio zom­ša, jū­ros ir miš­ko žvė­rių kai­lis. Pirk­ti­nės me­džia­gos pra­dė­tos nau­do­ti daug vė­liau. Žu­vų odos dra­bu­žiams nau­do­ jo skir­tin­gas la­ši­ši­nių šei­mos žu­ vis. Pa­gau­tas žu­vis ke­lioms va­lan­ doms pa­ka­bin­da­vo pa­džiū­ti. Odą nulup­da­vo ašt­riu kau­li­niu pei­liu per­rė­žiant žu­vų pa­pil­vę. Džio­vin­da­vo iš­tie­si­nę, pri­lip­ dę prie ly­gių len­tų ar prie sie­nos tvar­te, pa­šiū­rė­je, kad ne­pa­siek­ tų tie­sio­gi­niai sau­lės spin­du­liai. Iš­džiū­vu­sią nuim­da­vo ir pirš­tais nu­krapš­ty­da­vo žvy­nus, jei­gu žvy­ nai bu­vo stam­būs – nau­do­jo pei­ lio aš­me­nis. Ga­liau­siai oda tap­da­vo minkš­ta, be žvy­nų. Tuo­met iš vi­di­nės pu­sės nuim­da­vo li­ku­sią žu­vų mė­są. Iš­ dirb­ta žu­vų oda yra ne­pra­lai­di van­ de­niui ir stip­ri me­džia­ga. Dra­bu­žiai iš žu­vų odos daž­niau­siai bū­da­vo dė­vi­mi va­sa­rą su gal­vos ap­dan­ga­ lais, pa­ga­min­tais iš ber­žo to­šies. Funk­cio­na­lus de­ko­ras

Ki­tas tra­di­ci­nis Ru­si­jos To­li­mų­jų Ry­tų, Šiau­rės ir Si­bi­ro tau­tų dra­ bu­žis cha­la­tas – lais­vas, il­ga­ran­ ko­vis, už­sags­to­mas prie­ky­je iš kai­ rės į de­ši­nę. Jį vil­ki tiek vy­rai, tiek mo­te­rys. Mo­te­riš­ki dra­bu­žiai yra skirs­to­mi į kas­die­nius, šven­ti­nius, ves­tu­vi­ nius, ri­tua­li­nius. Vy­riš­ki – į šven­ ti­nius, kas­die­nius (žve­jo ar­ba me­ džio­to­jo kos­tiu­mus), ri­tua­li­nius. Prik­lau­so­mai nuo pa­skir­ties, siu­ va­mi iš skir­tin­gų me­džia­gų ir skir­ tin­gai puo­šia­mi. Kar­tu su iš­siu­vi­ nė­tais or­na­men­tais ir ap­li­ka­ci­jo­mis cha­la­tams puoš­ti bu­vo nau­do­ja­ mos me­ta­li­nės plokš­te­lės, sa­gos, kriauk­lės. Smul­kios ir stam­bes­nės me­ta­li­nės plokš­te­lės bu­vo pri­siu­ va­mos cha­la­to apa­čio­je. Tai bu­vo ir de­ko­ras, ir kar­tu at­li­ko funk­cio­na­ lią pa­skir­tį – ne­leis­da­vo dra­bu­žiui plaiks­ty­tis vė­jy­je.

Me­ta­li­nės plokš­te­lės sa­vo for­ ma pri­me­na sti­li­zuo­tas gy­vū­nų kū­no da­lis. Iš čia ki­lo ir or­na­men­ tų pa­va­di­ni­mai: „uo­das“, „sa­ba­ lo le­te­na“, „lū­šies na­gas“, „šuns snu­kis“. Me­ta­li­nes plokš­te­les pir­ko ar­ba mai­nė į žvė­rių kai­lius, kai at­vyk­ da­vo kai­lių pirk­liai. Pa­jū­rio kul­tū­ ro­se mo­te­rų cha­la­tų apa­čios, pri­ juos­tės, ap­siaus­tai bu­vo puo­šia­mi bal­to­mis per­la­mut­ri­nė­mis sa­go­ mis. Dra­bu­žių puo­ši­mas me­ta­li­nė­ mis plokš­te­lė­mis daž­niau su­tin­ka­ mas tai­gos me­džio­to­jų ap­ran­go­je. Gy­ve­ni­mas ma­tuo­tas cha­la­tais

Ma­no­ma, kad tra­di­ci­nis tarp Šiau­ rės tau­tų pa­pli­tęs cha­la­tas su dviem skel­tu­kais šo­ne, su­juo­sia­ mas dir­žu, at­ke­lia­vo iš Man­džiū­ri­ jos, ta­čiau sa­vo pir­mi­ne kil­me yra mon­go­liš­kas. Oro­čių tau­to­je sa­ko­ma: „Cha­la­ tą ga­li­ma pa­siū­ti per nak­tį, o puoš­ ti – vi­są gy­ve­ni­mą.“ Šiau­rės Ru­ si­jos abo­ri­ge­ni­nių tau­tų cha­la­tai ski­ria­si or­na­men­tais. Ul­čiai cha­ la­tus siu­vi­nė­jo iš­ti­si­nė­mis juos­ to­mis, oro­čiai or­na­men­tus tar­ si už­dė­da­vo ant au­di­nio. Na­nai­cai puo­šė pla­čio­mis iš­siu­vi­nė­to­mis juos­to­mis, ude­gė­jai – siau­ro­mis ir tik šil­ki­niais siū­lais siu­vi­nė­to­ mis juos­to­mis. Siū­lus gau­da­vo iš už­klys­tan­čių Ki­ni­jos pirk­lių. Vie­ti­niai gy­ven­ to­jai siū­lus tra­di­ciš­kai ga­min­da­vo iš el­nio rau­mens, žu­vų odos, dil­ gė­lių, me­džio žie­vės. Dra­bu­žių spal­vos taip pat tu­rė­ jo sa­vo sim­bo­li­ką. Mė­ly­na, žyd­ra bu­vo lai­ko­ma jū­ros spal­va, bal­ta – iš­min­ties, il­gaam­žiš­ku­mo, rau­do­ na, oran­ži­nė – sau­lės, vai­sin­gu­mo, gy­vy­bės, juo­da – pa­sto­vu­mo, ža­lia – aug­me­ni­jos. Tra­di­ci­nio cha­la­to svar­bą ro­do ir tai, jog mi­rus mo­te­riai ant sie­ nų pa­ka­bin­da­vo ir vi­sus jos tu­ rė­tus cha­la­tus. Cha­la­tų tu­rė­da­vo bū­ti ne ma­žiau kaip pen­kio­li­ka. kas: pa­ro­da „Kai raš­me­nys ty­li“. kur: A.Žmui­dzi­na­vi­čiaus kū­ri­nių ir rin­ki­nių mu­zie­ju­je. kada: vei­kia iki bir­že­lio 17 d.


17

Antradienis, birželio 12, 2012

menas ir pramogos

Pik­ta­da­riai, kei­čian­tys pa­sau­lį Li­na Mra­zaus­kai­tė

l.mrazauskaite@diena.lt

Šian­dien „Žal­gi­rio“ are­no­je kon­ cer­tuo­sian­tis Ma­ri­lyn Man­so­nas va­kar ti­ki­no ne­si­ruo­šian­tis žiū­ro­ vų ste­bin­ti krau­ju, ta­čiau ža­dė­jo, kad pa­si­ro­dy­mas ypač pa­tiks mo­ te­rims. Prie­šiš­ku­mas ne­nus­te­bi­no

Kont­ro­ver­siš­ku at­li­kė­ju va­di­na­ mas Ma­ri­lyn Man­so­nas sa­kė ne­ nus­te­bęs, kai iš­gir­do kal­bas apie Lie­tu­vo­je su­si­for­ma­vu­sį ti­kin­čių­ jų pa­si­prie­ši­ni­mą jo pa­si­ro­dy­mui. At­li­kė­jas pri­pa­ži­no, kad ku­ni­gų pa­ stan­gos už­draus­ti jo kon­cer­tą yra tai, kas nuo­lat nu­tin­ka per kon­ cer­ti­nius tu­rus. „Pats ėjau į krikš­čio­nių mo­kyk­lą, apie Bib­li­ją ži­nau dau­giau nei dau­ gu­ma ku­ni­gų. Ma­nau, kad me­nas, ku­rį ban­do­me pri­sta­ty­ti, tu­rė­tų bū­ti klau­si­mas, o ne at­sa­ky­mas. Kai re­li­gin­gi žmo­nės no­ri kaž­ką atim­ ti iš pa­sau­lio, tai at­ro­do at­virk­ščia

Die­vui. Juk Die­vas ku­ria, ku­ria­me ir mes“, – sa­kė M.Man­so­nas. Pak­laus­tas, kaip rea­guo­ja į Sei­mo re­ko­men­da­ci­jas už­draus­ti pa­si­ro­ dy­me da­ly­vau­ti as­me­nims iki 14 me­tų, at­li­kė­jas pa­brė­žė, kad jau­ nus žmo­nes pri­žiū­rė­ti tu­rė­tų tė­vai: „Kont­ro­lė tu­rė­tų bū­ti tė­vų ran­ko­ se – ne val­džios. Ma­nau, kad ne aš ir ne val­džia tu­rė­tų nu­spręs­ti, kas ga­li pa­ma­ty­ti pa­si­ro­dy­mą, pri­klau­ so­mai nuo am­žiaus.“ „Ne­su krau­jo ger­bė­jas“

M.Man­so­nas taip pat pa­nei­gė, kad pa­si­ro­dy­me bus daug krau­jo, kaip ža­da­ma ži­niask­lai­do­je. „Aš ne­ su di­de­lis krau­jo ger­bė­jas. Bus ki­tų skys­čių – mer­gi­nos ga­li verk­ti ar­ ba joms po pa­si­ro­dy­mo rei­kės nau­ jų apa­ti­nių“, – juo­kė­si jis. „Bus tik ge­ri, sun­kūs gi­ta­rų gar­ sai“, – vė­liau pri­dū­rė jis ir sa­kė ne­ga­lin­tis iš­duo­ti, kas lau­kia žiū­ ro­vų per jo pa­si­ro­dy­mą ant­ra­die­ nį. Ro­ke­ris sa­kė dar ne­nusp­ren­ dęs, ko­kias dai­nas at­liks su gru­pe,

ir iro­ni­za­vo, kad ne­ga­li­ma kon­cer­to ver­tin­ti jam dar nė neį­vy­kus. Daž­nai ant sce­nos iš­da­ri­nė­jan­tis šo­ki­ruo­jan­čius ir do­ro­vės ser­gė­to­ jus gąs­di­nan­čius da­ly­kus M.Man­ so­nas pa­ti­ki­no, kad ki­tų nuo­mo­nė jam rū­pi. To­dėl šo­ki­ruo­jan­čios pa­ si­ro­dy­mo de­ta­lės, pa­vyz­džiui, Bib­ li­jos plė­šy­mas, nė­ra vien tai, ką jam pa­tin­ka da­ry­ti.

Bus tik ge­ri, sun­kūs gi­ta­rų gar­sai. „Kai ku­rie žmo­nės vartoja fra­ zę: „Man ne­rū­pi, ką ki­ti gal­vo­ja.“ Aš ma­nau, kad tai la­bai ne­pro­tin­ga fra­zė, ku­ri ga­li iš­sprūs­ti. Man rū­pi, ką žmo­nės gal­vo­ja, bet aš ne­kont­ ro­liuo­ju to. Aš no­riu vers­ti ki­tus žmo­nes mąs­ty­ti, bet aš ne­no­riu jų vers­ti ma­ny­ti to, kuo ti­kiu“, – sa­ kė at­li­kė­jas.

Su­per­he­ro­jai – nuo­bo­dūs

Pa­sak at­li­kė­jo, mu­zi­ka tu­ri kel­ti klau­si­mų. Tai kaip pa­veiks­las ant sie­nos, apie ku­rį kiek­vie­nas ga­li gal­vo­ti, ką nori: „Žmo­nės in­terp­ re­tuo­ja da­ly­kus skir­tin­gai, nei aš ma­nau, kaip jie tu­rė­tų bū­ti in­terp­ re­tuo­ja­mi. Bet aš kaip at­li­kė­jas tai da­rau ir tiks­lin­gai.“ Kur­da­mas al­bu­mą „Born Vil­lain“ („Gi­męs pik­ta­da­riu“) at­li­kė­jas sa­ kė ne­sie­kęs akcentuoti vien blo­ gį. M.Man­so­nas pa­brė­žė, kad bet ku­rio­je is­to­ri­jo­je gy­ve­ni­me, fil­me, pa­si­ro­dy­me ar kny­go­je pik­ta­da­rys yra žmo­gus, ku­ris kaž­ką kei­čia, ku­ ris pri­ver­čia kaž­ką įvyk­ti: „Kar­tais tai – ge­rai, kar­tais – blo­gai. Bet tai yra rea­liau­sias žmo­gus – la­bai žmo­ giš­kas. He­ro­jai, su­per­he­ro­jai yra pa­ tys nuo­bo­džiau­si.“ Ro­ko atlikėjas pa­sa­ko­jo, kad nau­ jas al­bu­mas „Born Vil­lain“, ku­rį per pa­si­ro­dy­mą pri­sta­tys, bu­vo įkvėp­ tas kny­gų: Wil­lia­mo Sha­kes­pea­re’o „Mak­be­to“ ir Char­les Pier­re’o Bau­ de­lai­re’o „Blo­gio gė­lių“.

Po­li­ti­kai svars­tė dėl Ma­ri­lyn Man­so­no kon­cer­to Kau­no mies­to ta­r y­bos kul­t ū­ros ir me­no ko­mi­te­to po­sė­d žio pro­to­ko­ las (2012 06 05) „„Svars­ty­ta. Na­cio­na­li­nės eg­zor­cis­

tų aso­cia­ci­jos Krei­pi­ma­sis dėl Ma­ri­ lyn Man­so­no kon­cer­ta­vi­mo Kau­ne. N.Rud­gal­vie­nė: „Siū­lau re­ko­men­ duo­t i pa­keis­t i kai ku­r ių at­l i­kė­jų teks­tus ir ap­ran­gą.“ A.Kriš­čiū­nas: „Kam re­ko­men­duo­ ti? Tai ko­mer­ci­nis ren­g i­nys. Vai­kai į jį neį­lei­d žia­mi.“ „„Bal­sa­vo: už (pa­lai­ko ku­ni­gus) – 1 (S.Buš­ke­vi­čius), prieš (iš­klau­sy­ ta) – 6. „„Nu­tar­ta. Išk­lau­sy­tas Na­cio­na­li­ nės eg­zor­cis­tų aso­cia­ci­jos Krei­pi­ ma­sis dėl Ma­ri­lyn Man­so­no kon­ cer­ta­vi­mo Kau­ne.

kryžiažodis Praėjusios savaitės nugalėtojas Vai­ dotas ZABOTKA. Teisingi atsakymai: VERTIMAS (pirm.), AUDRONAŠA (antr.), BAISUOLIS (treč.), MEILĖS ŽEMĖ (ketv.), NARSUOLIS (penkt.).

Šią savaitę laimėkite Susan Elizabeth Phillips knygą „Ledi, būkit gerutė“. Ledi Ema Vels-Finč, Šventosios Gertrūdos mokyklos direktorė, supranta, kad tėra vienintelis būdas išsikapstyti iš nemalonios padėties, į kurią ją įstūmė vienas anglų hercogas. Jai tiesiog būtina susigadinti pasibjaurėtinai nepriekaištingą reputaciją. Bet kur tai padarysi vos per dvi savaites? Žinoma, tik Teksaso valstijoje, tik bebaimių kaubojų krašte!

Kryžiažodį parengė „Oho“ redakcija.

Teisingus atsakymus galima pateikti iki penktadienio 18 val. 1. Frazę siųskite SMS žinute numeriu 1337. Siųsdami žinutę rašykite: DIENA (tarpas) KD (tarpas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. Pvz.: DIENA KD KAUNAS (žinutės kaina – 1 Lt).

„„ Fi­lo­so­fas: „Mu­zi­ka tu­ri kel­ti klau­si­

mų“, – va­kar spau­dos kon­fe­ren­ci­ jo­je kal­bė­jo Ma­ri­lyn Man­so­nas. 

Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

2. Arba, iškirpę kryžiažodį su teisingu atsakymu, atneškite į „Kauno dienos“ redakciją, Kęstučio g. 86, Kaunas. Šios savaitės nugalėtoją paskelbsi­ me antradienį, birželio 19 d.


18 2

antraDIENIS, birželio 12, 2012

klasifikuoti skelbimai Skelbimų ir prenumeratos skyrius!

Kęstučio g. 86, I–V 7.30–17.30 val. Tel. 302 202, 302 231. Vytauto pr. 23, priešais Autobusų stotį, I–V 7–16 val. (pietų pertrauka 13–14 val.) , VI 8–11 val. Tel. 8 655 45 114.

Klasifikuoti

Darbo skelbimai����������������������������������� 18 Paslaugos� ������������������������������������������ 18, 19 Parduoda�������������������������������������������19, 20 Perka� ������������������������������������������������������������ 20 Įvairūs��������������������������������������������������� 20, 21 Karščiausi kelionių pasiūlymai������������������������� 21 Kviečia������������������������������������������������� 20, 21 Kviečia mokytis���������������������������������� 20 Rasta�������������������������������������������������������������� 21 Pamesta������������������������������������������������������ 21 Informuoja����������������������������������������������� 21

skelbimai skelbimai@kaunodiena.lt 302 202, 302 231 (redakcijoje)

DARBo skelbimai

Naujai atidaromai „CanCan pizza“ picerijai Kaune reikalingi: GAMYBOS VADOVAI, VIRĖJAI, PICŲ KEPĖJAI, PAGALBINIAI VITUVĖS DARBUOTOJAI, PAMAINOS VADYBININKAI, PADAVĖJAI, VALYTOJAI – INDŲ PLOVĖJAI. Be patirties apmokome. Skambinti tel. 8 659 84 902. CV siųsti elektroniniu paštu dp2.4@delano.lt. 973126

Norvegijoje (skalbimo fabrikuose) reikalingi patyrę C, CE kat. vairuotojai. Būtina gera anglų kalba. Sutartis 4–6 mėn. Daugiau informacijos www.onoffservice.lt, tel. 8 606 24 086. 970166

Privačiai maisto prekių parduotuvei reikalinga (-as) pardavėja (-as) ir mėsininkas. Tel. 8 673 12 489. 969685

Siūlo darbą 20 metų veikianti transporto įmonė ieško sunkvežimių remonto serviso vadovo. CV siųsti raustinskas@autopaslauga.lt. Kreiptis tik turintiems vadovavimo patirties.

Reikalinga (-as) SPAUDOS PARDAVĖJA (-as) Partizanų g., Savanorių pr. ir Vilijampolės mikrorajone. Lankstus darbo grafikas. Kreiptis K.Donelaičio g. 46, Kaunas, tel. (8 37) 204 293. 972963

970601

AB „Ekra“ reikalingas nestandartinių metalo konstrukcijų cecho meistras. Kreiptis Ateities pl. 30C, Kaune. Tel. 373 298, 350 155. 972196

AB „Lytagra“ dirbti Kaune ieško revizorės-analitikės. Darbo aprašymas: ataskaitų ruošimas ir analizė, filialų lankymas, inventorizacijų atlikimas, prekių skaičiavimas. Reikalavimai: aukštasis, aukštesnysis išsilavinimas (pageidautina vadybos, ekonomikos, apskaitos srityje), geri darbo kompiuteriu įgūdžiai, analitinis mąstymas, nuovokumas, atsakingumas, gebėjimas dirbti savarankiškai, darbas „Navision“ programa būtų privalumas. CV siųsti e. paštu l.stanciauskiene@lytagra.lt. Tel. 8 614 49 364, (8 37) 405 440. 967488

Aktyviai besiplečiančiai prekybinei įmonei skubiai reikalingi vadybininkų padėjėjai. Galima be patirties. Uždarbis po apmokymų nuo 1200 Lt. Tel. 8 685 43 970. 970139

Automobilių servisui reikalingi turintys patirties: krovininių automobilių meistras ir lengvųjų automobilių meistras. Atlyginimas pagal susitarimą. Tel. 8 609 55 285. 972386

Autoservisui reikalingi: automobilių mechanikai, važiuoklės meistrai, šaltkalviai. Tel. 8 698 02 939. 969874

Įmonei Garliavoje reikalingas sandėlio darbuotojas. Reikalavimai: gera sveikatos būklė; automobilinio krautuvo vairavimo pažymėjimas; atsakingas požiūris į darbą. Privalumai: greita orientacija; rusų, anglų kalbų žinios; darbo patirtis. Įmonė siūlo: geras darbo sąlygas; laiku mokamą atlyginimą; įdomų darbą. Dėl darbo teirautis tel. 8 698 11 484 nuo 9 iki 16 val. 971772

Kavinei Vilijampolėje reikalinga (-as) virėja (-as). Darbas kiekvieną dieną. Šeštadienį, sekmadienį nedirbame. Tel. 262 397, 8 619 73 822. 972884

Kavinei-alaus barui reikalingi: barmenės (-ai) (gali būti ir vyresnio amžiaus), virėjos (-ai) su darbo patirtimi, virėjos padėjėja (-as), dirbti naktimis. Tel. 8 689 92 743. 972920

Kepyklai Panemunėje reikalingi: formuotojas ir tešlos paruošėjas. Darbas pamainomis. Neturinčius patirties apmokome. Skambinti tel. (8 37) 346 141.

Reikalinga virėja, darbo laikas 7–16 val., poilsio dienos – šeštadienis, sekmadienis ir švenčių dienos. Tel. 8 612 25 017. 972380

Reikalingi: fasuotojai, atrinkėjai, sandėlininkai, sandėlio, gamybos, apsaugos (1200) darbuotojai, vairuotojai, valytojai, kiemsargiai. Tel. 8 674 57 008. 973115

Saugos tarnybai reikalingi apsaugos darbuotojai dirbti reagavimo ekipažuose. Darbas pamainomis. Visos socialinės garantijos. Atlyginimas iki 1800 Lt, atskaičius mokesčius. Kontaktinė informacija e. paštu apsauga@jungtis.lt, tel. (8 37) 361 354. 964995

Sezoniniai darbai jaunimui: Graikijoje, Kipre – barmenėms, padavėjoms, kambarinėms; Anglijoje, Škotijoje – vaisių, uogų rinkėjams, sandėlių, gamyklų darbuotojams, virėjams, padavėjams; Vokietijoje su vokiečių k. – medikams, slaugytojoms, elektrikams, santechnikams, be vokiečių k. – motelių valytojoms; Olandijoje – mėsos, žuvies fabrikuose. UAB ANNUS, lic. Nr. L-94,99,144,182,189. Karo Ligoninės g. 29, Kaunas, tel. (8 37) 204 555, 8 652 18 180, e. paštas annus@takas.lt. 972940

Siūlome darbą automobilių mechanikuišaltkalviui atsidarančiame autoservise Žemuosiuose Šančiuose. Pageidautina turintieji praktikos. Tel. 8 674 41 559, e. paštas kukliauskas@gmail.com. 971237

Statybos įmonei reikalingi BETONUOTOJAI, BETONUOTOJŲ BRIGADOS. Tel. 8 620 84 733.

970582

UAB „Daistatus“ ieško sąmatininkės (-o). Tikimės, kad Jūs turite statybos srities bakalauro arba magistro kvalifikacinį laipsnį, mokate dirbti „AutoCAD“ programa; e. paštas darius@daistatus.lt. 972216

UAB „Rokų keramika“ reikalingi šaltkalviaisuvirintojai, tekintojai-frezuotojai. Tel. 8 685 53 878. 970557

Valymo paslaugų įmonė mielai priims į darbą vadybininką (-ę), turintį patirties (privalumas) valymo paslaugose, darbas komandinis. Tel. (8 37) 240 877; 8 614 44 993. Darbo laikas I–V 9–17 val.

973134

972645

Kirpyklai miesto centre reikalinga (-as) moterų kirpėja (-as), turinti (-is) patirties. Tel. 8 698 75 256.

Valymo paslaugų įmonė mielai priims į darbą valytojas (-us) ir kiemsargius, turinčius 35–55 proc. darbingumą. Kreiptis tel. 8 618 00 837.

971525

Kirpyklai, prieš PC SAVAS, reikalinga kirpėja (-as) . Tel. 8 610 00 646. 971544

Konditerijos cechui reikalingi: kepėjo padėjėjas; konditeriai sausainių gamybai. Tel. 8 656 99 184. 972398

969308

Ieško darbo Ieškau namų statybos, mūro, betonavimo darbų. Tel. 8 671 50 345. 972994

8 655 45 114 (Vytauto pr. 23)

Paslaugos Medikų

Ginekologo konsultacijos, smulkios operacijos. Lytiniu keliu plintančių ligų gydymas. Anonimiškumas garantuojamas. Č.Sasnausko g. 56, tel. 731 692. 956075

Grožio terapijos studija. Nemuno g. 8. Antakių korekcija 5 Lt, dažymas 5 Lt, pedikiūras 40 Lt, nugaros masažas 30 Lt, depiliacija nuo 10 Lt, makiažas: dieninis 25 Lt, vakarinis 45 Lt. Tel. 8 678 81 816. 969903

IŠBLAIVINIMAS VISĄ PARĄ. Priklausomybės ligų gydymas. Tel. 8 606 91 150. 969211

Klinika „Neurosveikata“. Patyrę gydytojai psichiatrai gydo įvairius psichikos sutrikimus, pagirių simptomus. Išblaivinimas, kodavimas nuo alkoholio. Trakų g. 12, tel. 8 656 61 610. www.neurosveikata.lt. 965526

Klinika „Neuromeda“: echoskopiniai ir kraujo tyrimai, neurologinių ligų, nugaros skausmų diagnostika ir gydymas, psichikos ligų gydymas, kodavimas, išblaivinimas. Tel. 8 613 42 780; www.neuromedicina.lt. 966485

Klinikoje „Terra medica“ atliekame: kaulų tankio matavimus rentgeniniu DEXA aparatu (tiriame stuburą ir šlaunikaulio galvutę); echoskopuojame kaklo ir kojų kraujagysles, pilvo organus, gimdą, krūtis, prostatą, sąnarius bei raumenis; ginekologinę mergaičių, moterų apžiūrą ir gydymą; kraujo tyrimus; kineziterapiją, masažus, stuburo kaklinės ir juosmeninės dalių tempimus. Konsultuoja ir gydo patyrę gydytojai. Registracija Kaune, Bažnyčios g. 19, tel. 321 439, 8 686 40 440. www.terramedica.lt. 972718

Odontologijos centras ODONTEX (Gedimino g. 17, šalia PPC „AKROPOLIS“). Teikia visas odontologijos paslaugas, gydymas su NARKOZE. Nemokamas protezavimas ligonių kasų pacientams. Pensininkams – NUOLAIDOS! Dantų implantai – nuo 1000 iki 1500 Lt. Registruotis tel. (8 37) 228 265. 953537

OZONOTERAPIJA – efektyvi pagalba po infarktų, insultų, sergant diabetu, ateroskleroze, endarteritu, impotencija. Natūralaus gydymo centras, Savanorių pr. 284. Tel. (8 37) 710 602, 8 682 92 261; www.ngc.lt. 970102

Profesionali masažistė atlieka klasikinį gydomąjį (osteochondrozės, po insultų ir kt.) masažą. Gali atvykti į namus. Lic. Nr. 4002. Tel. 377 103, 8 615 24 926. 965910

Psichiatro konsultacija, alkoholizmo gydymas, kodavimas, psichoterapija, medikamentai, hipnozė. Blaivinimas. Priklausomybės azartiniams žaidimams gydymas. Č.Sasnausko g. 56. Tel. 731 692. 956059

Robotizuota laboratorija kviečia pasitikrinti sveikatą! Birželio mėn. vyrų prostatos (PSA) ir sėklidžių (AFP), moterų krūtų (Ca-15-3) ir kiaušidžių (Ca-125) vėžio žymenims bei bendram kraujo tyrimui DIDELĖS NUOLAIDOS. Greitai ir kokybiškai atliekame kitus kraujo tyrimus. „Vivamedica“ kraujo tyrimų kabinetai Kaune: Žemaičių pl. 37 ir P.Lukšio g. 3. Tel. 8 700 55 511, 8 684 24 658. 972190

Sąnarių, nugaros skausmai, artritas? Osteoporozė? Odos problemos, dermatitas? Išbandykite Poltavos bišofitą. V.Lašo g. 3, prie Klinikų (adresas keisis!) Tel. (8 37) 211 844. 960348

Automobilininkams Remontuoju lengvųjų automobilių ir VILKIKŲ RADIATORIUS, BUFERIUS ir kitas stiklo pluošto ir plastmasines detales. Garantija. Tel. 220 176 9-18 val., 8 699 25 402

Automobilio apsauga nuo korozijos. Antikorozinis automobilio padengimas „Dinitrol“ medžiagomis. Suteikiame garantiją. Kalvarijos g. 28A, tel. 392 803, 8 698 36 705. 960496

Automobilių kompiuterinė diagnostika. Taisome visus elektros gedimus, starterius, generatorius, automatines, mechanines dėžes, variklius, važiuoklę. Tel. 8 676 20 355. 958618

Automobilių radiatorių, žibintų, buferių remontas, dažymas ir keitimas. Kondicionierių remontas, pildymas. Autobokštelio nuoma. Tel. 332 520, 8 699 55 568.

Taisome įvairių tipų televizorius klientų namuose. Iškvietimas nemokamas. Suteikiama garantija. Tel. 715 991, 8 671 55 064. 968878

Kompiuterininkų Profesionalus kompiuterių taisymas. Komponentų keitimas, operacinės sistemos atkūrimas ir kitos paslaugos. Kaune atvyksime nemokamai. Tel. 8 672 00 861. 965186

AD servisas taiso nešiojamuosius, stacionarius ir žaidimų kompiuterius: lituoja, instaliuoja programas, šalina virusus, atnaujina navigacijas. Galime atvykti. Tel. 8 617 77 731. 927447

959550

Kompiuterių taisymo paslaugos. NEMOKAMAS atvykimas. www.pagalbakompiuteriams.lt. Tel. 8 655 88 600.

Automobilių servisas „Pilotas“ taiso kėbulus, važiuoklę, variklius. Galime pašalinti 90 proc. gedimų. Dubysos g. 4, Kaunas. Tel. 8 670 70 310.

www.kompiuterioprieziura.lt. Asmeninių bei įmonės kompiuterių aptarnavimas, nemokamos konsultacijos. Tel. 8 653 52 757.

972374

963613

956447

Dujų įranga automobiliams. Kompiuterinė diagnostika. Riešutų g. 30, tel. 8 600 24 966, dirbame I–VI.

Statybos, remonto

950090

Dujų įranga automobiliams. Montavimas, remontas, lizingas, kompiuterinė diagnostika. Tiesioginis dujų įpurškimas. UAB „Vikabaltus“, Islandijos pl. 213E, Kaunas, tel. 705 862, 8 676 22 707. 964969

Plovimas – automobilių, variklių, dugno. Šildymo-aušinimo automobilio sistemos remontas, perdirbimas. V.Krėvės pr. 118B, 6 garažas. Tel. 8 604 16 842. 973194

Buitinės technikos remonto Atliekame televizorių, garso aparatūros ir kitų el. prietaisų remonto darbus. Galime atvykti. Suteikiame garantiją. Savanorių pr. 155. Tel. 8 617 77 751. 971128

„Ardo“, „Ariston“, „Bosch“, AEG ir kt. automatinių skalbyklių, šaldytuvų remontas ir prekyba. Dirbame ir savaitgaliais. Garantija iki 2 m. Tel. 740 086, 8 609 07 201. 970418

Atlieku nebrangų mikrobangų krosnelių, skalbyklių, dulkių siurblių, šaldytuvų, el. viryklių remontą. Garantija iki 2 m. Atvykstu nemokamai. Tel. 8 680 85 778. 970406

Automatinių skalbyklių, džiovyklių, indaplovių, elektrinių viryklių, mikrobangų krosnelių, dulkių siurblių, smulkios buitinės technikos remontas. Detalės. Garantija iki 36 mėn. Tel. 230 110, 8 610 72 777, 8 670 72 013, 8 612 62 443. 962839

Šaldytuvų taisymas užsakovo namuose. Tel. 230 762, 8 699 20 986. 971555

SKUBIAI IR NEMOKAMAI IŠVEŽA nenaudojamą buitinę techniką – šaldytuvus, skalbykles, virykles, kompiuterinę techniką ir kitus elektronikos prietaisus. Tel. 8 641 99 000, www.kaunakiemis.lt. 968023

Taisome įvairių tipų televizorius klientų namuose. Iškvietimas nemokamas. Garantija. Tel. 719 765, 8 652 39 176. 970550

Nukelta į 19 p.


19 3

antraDIENIS, birĹželio 12, 2012

klasifikuoti skelbimai BOBCAT nuoma. Sklypo lyginimas, planiravimas, grunto, smÄ—lio, skaldos, juodĹžemio stumdymas, perveĹžimas, pakrovimas. Tel. 8 682 98 240, 8 667 88 878.

Paslaugos Statybos, remonto

968075

BĹŤrimas kortomis Lenormand. Tel. 8 678 09 270.

973529

Darbai aukĹĄtyje. TarpblokiniĹł siĹŤliĹł remontas. Tel. 8 601 37 177.

959823

DaĹžau lauko fasadus, sodo namelius, butus, laiptines. Atlieku plastikiniĹł langĹł apdailÄ…. Esu rimtas darbininkas. Tel. 8 647 73 957, 8 672 77 316; www.m-apdaila.lt. 969190

DaĹžau, glaistau, lyginu, kalu dailylentes, ĹĄlifuoju, restauruoju, lakuoju parketÄ…, grindis, dedu laminatÄ…. IlgametÄ— patirtis. Tel. 8 686 07 305. 969766

AKCIJA! ALUPLAST profilio 5 kamerĹł langai – su 30 proc. nuolaida ir vidine apdaila. Ĺ arvuotos durys. BalkonĹł stikl. Roletai. PramonÄ—s pr. 16 („Urmo“ bazÄ—, 2 vagonÄ—lis). Tel. (8 37) 451 712, 8 647 00 002, e. paĹĄtas gediminas@arventa.lt. 970665

AKCIJA! AUTOKRANO NUOMA. Tel. 362 127, 8 687 39 361.

962487

AKCIJA! Plastikiniai ir mediniai langai, ĹĄarvuotos ir vidaus durys, balkonĹł stiklinimas. Tel. 705 900, 8 656 39 353, SukilÄ—liĹł pr. 3. www.roplastitus.lt.

964797

AKCIJA! Plastikiniai langai. BalkonĹł ÄŻstiklinimas. Ĺ arvuotos durys. VisĹł rĹŤĹĄiĹł ĹžaliuzÄ—s. IĹĄsimokÄ—jimas iki 2 metĹł. IlgalaikÄ— garantija. Tel. 313 549, 8 685 23 836; www.glorijoslangai.lt.

DaĹžome fasadus, sodo namelius, laiptines ir kitas patalpas. Darbus atliekame kokybiĹĄkai. Dirbame visoje Lietuvoje. Tel. 8 676 74 584. 970769

Deimantinio pjovimo įranga pjauname, gręŞiame angas. Plauname ir baliname sandėlių ir kt. pramoninių patalpų sienas bei lubas. Tel. 8 611 18 737. 961989

DÄ—mesio! Greitai ir kokybiĹĄkai gaminame ĹĄarvuotas duris butams, laiptinÄ—ms, sandÄ—liukams. AtveĹžame nemokamai, konsultuojame. Tel. 8 600 18 644. 969788

Dengiame stogus ÄŻvairia danga. Tel. 8 698 39 862. 971960

Klojame trinkeles, klinkerÄŻ. Tel. 8 671 53 040. 965875

PastoliĹł nuoma. Nuomoju rÄ—minius pastolius pastatĹł fasadĹł remonto darbams. AtveĹžu ÄŻ reikiamÄ… vietÄ…. Tel. 8 610 00 646.

968598

Pigiai parduodame kapsules, krosneles, medŞiagas, aksesuarus. Tel. 8 698 47 983, Kaunas. PLASTIKINIAI LANGAI ir BALKONŲ STIKLINIMAS – pigiausiai Kaune. Vokiťka kokybė, garantija 10 metų. Tel. 223 200, 8 608 70 099; www.langvila.lt. 964713

Plastikiniai langai, balkonĹł stiklinimas, ĹĄarvuotos durys, roletai, ĹžaliuzÄ—s, apsauginÄ—s ĹžaliuzÄ—s, tinkliukai nuo uodĹł. Daugiau informacijos www.languera.lt. E. paĹĄtas info@languera.lt. Teirautis tel. 8 609 77 366, 8 609 77 355. 964185

Plastikiniai langai, ťarvuotos durys, balkonų stiklinimas, apdaila. Langų reguliavimas, taisymas. Buto remonto darbai. Savanorių pr. 287–316, tel. 8 606 28 921. 963407

ProfesionalĹŤs metalo suvirinimo darbai. Tel. 8 646 14 495, UAB „Deina“, PartizanĹł g. 87A. 970736

Santechnikas atlieka visus santechnikos darbus. Padeda nupirkti, atveĹžti medĹžiagas (su nuolaidomis). Tel. 8 680 84 699 nuo 7 iki 22 val. 970369

DrenaĹžas, vandentiekis, kanalizacija. Mini ekskavatoriaus paslaugos. Tel. 8 676 14 056, 8 620 45 433. DrenaĹžo, lauko ir vidaus vandentiekio bei kanalizacijos, valymo ÄŻrengimĹł montavimas. MedĹžiagos su nuolaida. Sutvarkome dokumentacijÄ…. Tel. 8 674 13 881.

Santechnikas keiÄ?ia kanalizacijos, vandentiekio vamzdynus, stato WC, duĹĄus, vonias, gyvatukus. Garantija. Tel. 8 604 95 971.

Atlieka daŞymo, glaistymo, tapetavimo darbus. Kokybę ir darbo kultōrą garantuoja. Patirtis – 20 metų. Pristato medŞiagas. Tel. 8 677 50 219, 707 989.

Elektriko paslaugos. Greitai ir kokybiĹĄkai. Suteikiame garantijÄ…. Tel. 8 651 73 760, 8 609 83 349.

972202

969781

Santechnikas keiÄ?ia vandentiekio, kanalizacijos vamzdynus, stato WC. Kiti santechnikos darbai. Dirba be poilsio dienĹł. Garantija. Tel. 8 645 22 683.

Atliekame grindĹł, parketo ĹĄlifavimÄ…. Klijuoju plyteles, daĹžau, tapetuoju. Kalu dailylentes, laminatÄ…. Santechnikos darbai. Tel. 795 508, 8 600 62 210.

Elektros instaliacija, senos instaliacijos renovacija, gedimĹł ĹĄalinimas. Elektros prietaisĹł prijungimas. DraugiĹĄkos kainos. Tel. 8 647 77 683.

967412

965311

SienĹł ĹĄiltinimas uĹžpildant oro tarpÄ… termoputomis. 1 kv. m kaina nuo 5 Lt. Tel. 8 674 44 496.

Atliekame griovimo darbus – sienų, pertvarų, angų pjovimas, kirtimas. Sąramų montavimas. Konsultacijos. Statybinio lauŞo iťveŞimas. Pastatų griovimas. Tel. 8 699 77 162.

Greitai dengiame stogus ÄŻvairia danga. Nestandartiniai skardos lankstymo ir montavimo darbai. Pigiau sukomplektuojame medĹžiagas. Garantija. Nuolaidos! Tel. 8 682 47 001.

Šiltiname sienas, stogus ir grindis, uŞpildant oro tarpus ekovata ir termoputa. 1 kv. m kaina 7–10 Lt. Tel. 8 698 47 767.

958013

957388

Atliekame kokybiĹĄkai tik gipskartonio montavimo darbus (sunkias ir lengvas konstrukcijas). Tel. 8 620 80 461, 8 671 13 410.

Greitai ir kokybiĹĄkai remontuojame daugiabuÄ?iĹł namĹł laiptines. Turime 10 metĹł patirtÄŻ. Dirbame uĹž prieinamÄ… kainÄ…. Tel. (8 37) 249 178, 8 672 46 162.

Apdailos darbai: glaistymas, daĹžymas, tapetavimas. Tel. 8 638 87 199.

970627

961420

Atliekame parketo ir grindĹł ĹĄlifavimo be dulkiĹł bei lakavimo darbus. Tel. 8 679 13 494, 8 605 13 469. 970541

Atliekame santechnikos darbus. KatilĹł, ĹĄildomĹł grindĹł, ĹĄildymo, vandentiekio, nuotekĹł sistemĹł montavimas ir renovacija. Garantija. Tel. 8 600 61 309. 966587

Atliekame visus remonto darbus. Remontuojame butus, namus, sodus. DaĹžome, glaistome, dedame plyteles, gipskartonÄŻ. Elektros darbai. Tel. 8 607 22 667. 973254

Atliekame visus statybos, remonto darbus: elektra, santechnika, griovimas, mĹŤrijimas, betonavimas, gipskartonio montavimas, visa apdaila. Tel. 8 699 77 162. 957982

Atliekame visus statybos, remonto, apdailos darbus. Tel. 8 600 28 653; www.evasta.lt. 968101

Atlieku daĹžymo, glaistymo, tapetavimo ir kitus darbus. Laminato klojimas. LangokraĹĄÄ?iĹł uĹžtaisymas. Gipskartonio montavimas. DailylenÄ?iĹł kalimas ir kt. darbai. Tel. 8 672 35 452. 972982

Atlieku elektros instaliacijos ir remonto darbus, montuoju apsaugos ir prieĹĄgaisrinÄ™ signalizacijÄ…. Tel. 8 618 56 485. 971221

AtveĹžame Ĺžvyro, smÄ—lio, skaldos, atsijĹł, juodĹžemio, betono gaminiĹł. Tel. 373 894, 8 616 56 993. 951556

Automobilinio bokĹĄtelio nuoma (15 m aukĹĄÄ?io). Pjauname, genime medĹžius. Ĺ laitiniĹł stogĹł dengimas, skardinimas. Tel. 8 687 19 660 (Rolandas), 8 602 92 845. 972003

Be dulkiĹł kokybiĹĄkai ĹĄlifuojame, lakuojame, restauruojame parketÄ…, medines grindis, laiptus. Tel. 8 677 36 264; www.slifavimas.info. 967640

Betonuojame pamatus tvoroms, terasoms, atramines sieneles, statome stulpus. Kiti betonavimo darbai. Tel. 8 679 79 148. 972402

973226

972090

965034

HIDROIZOLIACIJA: pamatĹł, rĹŤsiĹł, baseinĹł, terasĹł. PlokĹĄÄ?iĹłjĹł STOGŲ dengimas, ĹĄiltinimas. Tel. (8 37) 330 686, 8 687 84 142.

969949

ÄŽtempiamos lubos ir sienos: idealiai lygios, ilgaamĹžiĹĄkos, atsparios vandeniui, dulkÄ—ms, nedegios, greittai ir ĹĄvariai montuojamos (per vienÄ… dienÄ…). Tel. 8 618 71 726, e. paĹĄtas lubupasaulis@gmail.com. 971037

KaminĹł ÄŻdÄ—klai (darbo patirtis), valymas. Pristatomieji kaminai. LatakĹł valymas. Garantija. Be poilsio dienĹł. Tel. 8 676 53 813. www.kaminuideklai.com.

946945

KaminĹł ÄŻdÄ—klai, dĹŤmtraukiai, nestandartiniai skardos gaminiai. Tel. 8 611 53 224; www.resikona.lt. 966311

Kasame ekskavatoriais, lyginame buldozeriais, veĹžame savivarÄ?iais ĹžvyrÄ…, skaldÄ…, juodĹžemÄŻ. ÄŽrengiame ÄŻvaĹžas bei kelius ÄŻ statybĹł aikĹĄteles. Tel. 8 699 77 162. 957953

Kasu ĹĄulinius, vietinÄ™ kanalizacijÄ…. Valau ir gilinu ĹĄulinius. Surandu vandens gyslÄ…. AtveĹžu ĹĄuliniĹł Ĺžiedus. Tel. 8 606 29 150, 8 645 31 863. 961876

Klijuoju plyteles, atlieku vidaus apdailÄ…. Tel. 8 680 88 902. 965779

KokybiĹĄkai, greitai klijuojame glazĹŤruotas ir metlacho plyteles. Betonuojame, lyginame sienas. SmulkĹŤs santechnikos darbai. Tel. 8 604 60 430. 972888

Nuomojame BOBCAT mini krautuvus, ekskavatorius. Kasame, lyginame, griauname, gręŞiame pamatams skyles, iťkrauname, pakrauname krovinius. Tel. 8 656 41 801.

960018

969815

971122

969481

964951

Siurbiame nuotekas. Plauname lauko vamzdynus. Tel. 8 670 12 205. 967529

Skardos lankstiniĹł gamyba. Lietaus nubÄ—gimo sistemos. Tel. 8 686 34 313, 545 456. 968914

StogĹł dengimas, ĹĄiltinimas. TarpblokiniĹł siĹŤliĹł remontas. Tel. 8 681 79 195, 8 686 88 034. 959777

StruktĹŤrinis namĹł fasadĹł daĹžymas, restauravimas. Turi pastolius. IlgametÄ— patirtis. Tel. 8 626 31 415. 972811

TRINKELIŲ KLOJIMAS. Kokybiťkai kloju trinkeles, vejos bortelius, įrengiu vandens nutekėjimo sistemas. Kokybę garantuoju. Tel. 8 687 82 448. TROCAL, KOOMERLING plastikiniai langai, balkonų stiklinimas, Şaliuzės, roletai. Nuolaidos. Savanorių pr. 284A. Tel. 337 777; www.sostineslangai.lt. 961807

Tvoros, pamatĹł liejimas, ÄŻvairiĹł tvorĹł montavimas. Tel. 8 650 41 130. 968586

UAB „Kestugneta“ atlieka visus statybos ir remonto darbus. Tvarko butus, namus, sodybas ir biurus. Tel. 8 600 92 790. 973251

UAB atlieka stogĹł dengimo ir remonto darbus bitumine prilydomÄ…ja danga. Skardinimo darbai. Suteikiama garantija. Kaunas. Tel. 8 688 30 990. 941862

Vidaus įrangos Apsauginės, vidinės, plisė ŽALIUZĖS, ROLETAI, MARKIZĖS, ROMANETĖS. Tinkleliai nuo vabzdŞių. Balkonų stiklinimas. Atvykimas nemokamas. Tel. 8 677 18 688. 970263

APSAUGOS SIGNALIZACIJOS sodyboms, namams, butams, garaĹžams, sodĹł nameliams. VAIZDO STEBÄ–JIMO sistemos. NÄ—ra abonentinio mokesÄ?io. Pigiai. Tel. 8 675 04 304.

PastatĹł ĹĄiltinimas putĹł polistirenu, akmens vata. Dedame struktĹŤrinÄŻ tinkÄ…. DaugiabuÄ?iĹł laiptiniĹł remontas. Tinkavimo darbai. www.apsiltiname.lt. Tel. 8 602 56 512, 8 614 45 953.

Kokybiťkos puťies, uosio DURYS. Ďstatome. Garantija. Kaina nuo 280 Lt. UŞsakymai tel. 773 368, 8 615 81 530, 8 687 15 254 10–21 val.

970177

966221

969712

971437

971975

20 arų Şemės sklypą (paskirtis – kita) prie kelio Kaunas–Garliava–Marijampolė, RaŞiťkių k. (60 m ribojasi su keliu, gera strateginė vieta). Kaina 25 000 Lt. Tel. 8 686 38 448. 971596

3 k. butÄ… KÄ™stuÄ?io g., prie Muzikinio teatro (laiptinÄ—je 6 butai, geri langai, Ä…Ĺžuolinis parketas, b. pl. 66 kv. m). Kaina 159 000 Lt. Tel. 335 474, 8 698 89 395. 970672

BaldĹžiĹł Aptraukiame audiniu baldus. KeiÄ?iame spyruokles, vatinÄ…, porolonÄ…. Pensininkams – nuolaidos. Transportas – nemokamai. Tel. 779 101, 8 603 49 621.

8,5 a namĹł valdos sklypÄ… Rokeliuose (naujas kvartalas, elektros dÄ—ĹžutÄ—, privaĹžiavimas). Tel. 8 676 22 944. 972709

8,5 a ĹžemÄ—s sklypÄ… RoĹžiĹł g., Domeikavoje. Kaina 19 000 Lt. Tel. 8 652 21 880.

971562

972146

Aptraukiame baldus gobelenu. KeiÄ?iame spyruokles, vatinÄ…, porolonÄ… – dirbtuvÄ—se ir pas klientÄ…. Pensininkams – nuolaidos. Tel. 366 160, 8 651 82 459.

DviejĹł kambariĹł butÄ… Senamiestyje, J.GruodĹžio g. (3 a. mĹŤrinio namo III a., bendr. pl. 62, kambariai 18, 20, virtuvÄ— 12,5 kv. m, WC ir vonia kartu, balkonas, tvarkingas). Kaina 148 000 Lt. Tel. 220 455, 8 686 38 448. www.agmindis.lt.

966186

Greitai ir kokybiĹĄkai gaminame virtuvÄ—s, miegamojo, svetainÄ—s baldus, spintas su stumdomomis durimis. www.rimvydobaldai.lt, tel. 8 614 36 447, 8 698 81 318. 964908

Greitai, kokybiĹĄkai remontuojame minkĹĄtuosius baldus. KeiÄ?iame dizainÄ…. Platus gobeleno pasirinkimas. Be poilsio dienĹł. Transportas nemokamas. Tel. 440 774. 972757

SpintĹł, drabuĹžiniĹł, pertvarĹł su stumdomomis durimis ir nestandartiniĹł baldĹł gamyba. Tel. 8 674 51 779, Arvydas. 969559

Statau duris, keiÄ?iu spynas, restauruoju, remontuoju, iĹĄardau, surenku kietuosius baldus. Tel. 260 665, 8 678 38 973. 972993

VirtuvÄ—s, svetainÄ—s, biuro, miegamojo, vonios, spintĹł ir kitĹł kietĹłjĹł baldĹł gamyba. Garantija, iĹĄsimokÄ—tinai. Tel. 8 679 77 357; www.ivairusbaldai.lt. 956882

Kitos

971580

GyvenamÄ…jÄŻ namÄ… su mansarda S.Dariaus ir S.GirÄ—no g. (ĹĄildomas dujomis, kietuoju kuru, vandentiekis, kanalizacija). Kaina 290 000 Lt. Tel. 8 635 42 249. 970927

MĹŤrinÄŻ namÄ… GervÄ—nupyje, Kauno r. (bendr. pl. 45 kv. m, 7,4 a ĹžemÄ—s sklypas, name ÄŻvesta elektra, vanduo, WC lauke, uĹž 100 m autobuso stotelÄ—). Kaina 48 000 Lt. Tel. 220 455, 8 614 84 500. 971587

Nebrangiai 2 ir 3 kambariĹł butus NoreikiĹĄkÄ—se (naujame name, autonominis ĹĄildymas dujomis, dalinÄ— apdaila, galima su garaĹžu, 3,3 a ĹžemÄ—s). Tel. 8 656 47 866. 972966

Parduodama gyvenamojo mōrinio namo dalis su garaŞu Aleksote, Erdvės g. (visas II a. – b. pl. 83 kv. m ir pusė I a. – b. pl. 47 kv. m, 3,6 aro Şemės, atskiras įėjimas, autonominis ťildymas, namas ťiltas, tvarkingas). Kaina 208 000 Lt. Tel. 220 455, 8 686 38 448. 971592

„AUJAMA“ VERTÄ–JŲ PASLAUGOS

t1-VLĂ?JPH (prie KalnieÄ?iĹł PC), tel. 

„ABDONO“ kilimĹł ir ĹžaliuziĹł valykla valo kilimus (kliento patalpose arba iĹĄsiveĹžame), minkĹĄtuosius baldus, Ä?iuĹžinius, „Bauer“ ir kt. patalynÄ™ sausu ir ĹĄlapiu giluminiu bĹŤdu amerikietiĹĄka ÄŻranga. LangĹł valymas, grindĹł dangos atnaujinimas, patalpĹł tvarkymas po remonto ir visos kitos ĹĄvaros paslaugos. UAB „ABDONAS“ (bet kada), tel. 77 09 44, 8 688 18 946. Ĺ˝emaiÄ?iĹł g. 31, www.abdonas.lt.

Parduodamas ÄŻrengtas 2 k. butas naujos statybos name, AĹĄmenos 2-osios g. Nuotraukas galite pamatyti internete www.lasanova.com. Tel. 8 645 22 052. 972649

Parduodamas namas VilijampolÄ—je, Pikulo g. (bendr. pl. 250 kv. m, 5,5 a, geras stovis). Kaina 380 000 Lt. Tel. 8 698 21 958. 971452

Sklypą, 2011 m. graŞiausioje kaimo gyvenamojoje vietovėje – Pociōnuose (1,4 ha, ribojasi su tvenkiniu). Tel. 8 659 79 940. 972710

Skubiai parduodamas 22 a sklypas su nebaigtu statyti 1008 kv. m metaliniu angaru. Taikos pr. 104G. Tel. 8 686 36 823, 8 698 03 728. 956183

964885

NEMOKAMAI iťveŞame bet kokį nereikalingą metalo lauŞą, buitinę techniką. Mokamai – senus baldus, ťiukťles ir visa kt. Pjauname medŞius. Tel. 8 601 99 230, 799 681. 972551

Paminklai gamintojo kainomis. IĹĄsimokÄ—tinai. TvorelÄ—s. Pamatai. BirĹĄtono g. 14. Tel. 202 406, 8 612 56 001, akmensgaminiai@gmail.com. 966205

Ĺ aldytuvĹł taisymas uĹžsakovo namuose. Tel. 230 762, 8 699 20 986. 966168

964843

Nuomojame fasadinius statybinius pastolius (universalĹŤs, tinka mĹŤro ir kitiems darbams, lengvai surenkami). Tel. 8 686 79 386; www.stogudengimasjums.lt.

930761

972580

Vidaus ir ťarvuotos durys, laminuotos, faneruotos, medinės – uŞ maŞiausią kainą. Spalvų, raťtų įvairovė. Montavimas. Garantija. Tel. 8 616 50 545.

969591

Santechnikas atlieka visus santechnikos darbus. Vandentiekis, ĹĄildymas, kanalizacija. Stato kietojo kuro, dujinius katilus. Tel. 8 605 85 205, 389 258.

963112

Plisuotos ĹžaliuzÄ—s, roletai, romanetÄ—s, tinkleliai nuo vabzdĹžiĹł – UAB „Eurivila“. K.DonelaiÄ?io g. 33, tel. 423 333; www.eurivila.lt.

parduoda

Nekilnojamasis turtas kitose vietose 1 k. butÄ… Jonavoje, PaneriĹł g. (9/6 a., gyv. pl. 12, virtuvÄ— 5 kv. m, WC ir pusvonÄ— kartu, balkonas, naujas remontas, renovuotas). Kaina 20 000 Lt. Tel. 8 698 20 630 d. d. 966084

Parduodu pusę medinio namo Jonavos r., Žeimiuose, Sodų g. Yra 15 arų Şemės. 45 km nuo Kauno. Netoli yra vandens telkinys. Kaina 35 000 Lt. Tel. 8 600 72 160. 972772

Nekilnojamasis turtas Kaune ir Kauno rajone „DnB bĹŤstas“ teikia paslaugas norintiesiems parduoti ar iĹĄnuomoti savo nekilnojamÄ…jÄŻ turtÄ…. Tel. 8 676 22 040, e. paĹĄtas darius.daugela@dnbbustas.lt. 959963

10 a namĹł valdos sklypÄ… Garliavos sen., IrÄ—niĹĄkÄ—se (NarsieÄ?iĹł g. tÄ™sinyje). Sklype visos miesto komunikacijos. Tel. 8 638 74 830. 972656

2 a. mĹŤrinÄŻ nebaigtÄ… ÄŻrengti namÄ…, ĹŤkinÄŻ pastatÄ… su garaĹžu. 8 a ĹžemÄ—s Garliavoje (geroje vietoje). Tel. 8 608 29 972.

956248

2 a. rÄ…stinÄŻ aptinkuotÄ… namÄ… Ĺ˝. Ĺ anÄ?iuose, Kranto 17-oji g., bendr. pl. 113 kv. m, renovuotinas, 13,5 a ĹžemÄ—s. Kaina 155 000 Lt. Tel. 8 699 83 228.

Sodybai tinkamas patalpas. Ant upÄ—s kranto. ÄŽspĹŤdinga vieta. Geras privaĹžiavimas, 40 a sklypas. RumĹĄiĹĄkiĹł sen., KaiĹĄiadoriĹł r. Kaina 100 000 Lt. Tel. 8 600 33 331. 969671

BuitinÄ— technika Defektuota, naudota, nauja buitinÄ— technika. VirtuvÄ—s ÄŻrankiai, aksesuarai ir indai. www.aldile.com, Jonavos g. 254, Kaunas. Tel. 8 698 31 328. 951968

Nauja ir nukainota buitinÄ— technika (orkaitÄ—s, ĹĄaldytuvai ir t.t.), virtuvÄ—s reikmenys. Atidavus senÄ… buitinÄ™ technikÄ… – nuolaida iki 200 Lt! AEG, „Bosch“, „Liebherr“, „Siemens“ ir t.t. Kovo 11-osios g. 45A. Tel. 313 656, 8 699 83 487; www.ventara.lt. 821531

971855

2 k. butÄ… Baltijos g., VII a., abipusis iĹĄplanavimas, bendr. pl. 68 kv. m, suremontuotas, su dalimi baldĹł ir buitine ÄŻranga. Kaina 155 000 Lt. Tel. 8 699 83 228.

StatybinÄ—s medĹžiagos

971853

2 k. butÄ… Ĺ˝. Ĺ anÄ?iuose (b. pl. 36 kv. m, 3/2 a., mĹŤrinis namas, autonominis ĹĄildymas, internetas, signalizacija, po remonto, nÄ—ra gyvatuko mokesÄ?io). Tel. 8 674 64 821. 967843

20 a namĹł valdos sklypÄ… JurginĹł g., Ringauduose (yra detalusis planas, trifazÄ— elektra, arti dujos, galimybÄ— prijungti kanalizacijÄ…, sklypÄ… galima dalyti). Tel. 8 699 83 228. 971851

Nukelta ÄŻ 20 p.


20 2

antraDIENIS, birželio 12, 2012

klasifikuoti skelbimai Parduodu įvairių rūšių malkas (trinkelėmis, skaldytas, rąstukais). Atvežimas nemokamas. Tel. 8 611 84 921, e. paštas euruta@gmail.com.

Parduoda Statybinės medžiagos

Parduodu malkas (trinkelėmis, skaldytas) ir atraižas iš lentpjūvės. Tel. 8 614 95 487.

Brangiai perkame juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, elektros variklius, akumuliatorius. Išsivežame patys. Išvežame senus automobilius. S.Lozoraičio g. 19, Garliava, tel. 8 611 39 500.

Parduodu malkas, turime spygliuočių ir lapuočių. Vežame skaldytas arba kaladėmis, po 10 arba 6 ertmetrus. Perku mišką. Tel. 8 618 07 508.

Brangiai perku mišką (su žeme arba išsikirsti). Atsiskaitau iš karto. Miškavežio paslaugos. Tel. 8 685 16 221, 8 635 30 367, (8 37) 291 255.

Parduodu malkas: uosio, beržo, ąžuolo, alksnio, juodalksnio. Sausas atraižas maišuose. Tel. 8 630 41 245.

Brangiai perku mišką ir žemę. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 600 59 633.

971046

Gaminame įvairių matmenų statybinę medieną, lauko ir vidaus dailylentes, terasines lentas. Transporto paslaugos. Tel. 8 618 16 298, 8 614 55 029, 384 131. Romainių g. 29A, Kaunas. 973206

Išparduodamos staliaus dirbtuvės: naudoti geros kokybės įrankiai, staklės, medžio atraižos, vidaus ir lauko durys. Dėl kainų linkę derėtis. Tel. 8 670 38 830, e. paštas agnesedyte@gmail.com.

966848

969839

969934

Sausas ąžuolines lentas 50 mm storio. Pjauname statybinę medienę pagal užsakymus. Tel. 8 618 89 125. 962500

Kitos prekės

PREKYBA KIETUOJU KURU: akmens anglys; baltarusiški durpių briketai; medžio pjuvenų briketai; medžio pjuvenų granulės. Dirbame I–V 9–17 val. Adresas A.Juozapavičiaus pr. 7, tel. 746 419, 8 612 63 246. 968942

AB „Kauno energija“, Raudondvario pl. 84, 47179, Kaunas, skelbia aukcioną materialinėms vertybėms parduoti. Materialines vertybes galima apžiūrėti iki 2012 m. birželio 22 d., darbo dienomis: pirmadieniais–penktadieniais 9-13 val. Visa informacija apie parduodamas materialines vertybes yra bendrovės interneto puslapio www.kaunoenergija.lt skyriuje „Konkursai“ ir bendrovės skelbimų lentoje, esančioje Raudondvario pl. 84, Kaunas, I-ame aukšte. Pasiūlymai parduodamoms materialinėms vertybėms pirkti priimami užklijuotuose ir antspauduotuose (juridinių asmenų) vokuose. Ant voko turi būti užrašyta „Pasiūlymas materialinėms vertybėms pirkti pagal 2012 m. birželio 12 d. skelbimą“. Pasiūlyme turi būti nurodytas perkamų materialinių vertybių pavadinimas, perkamas kiekis ir siūloma pirkimo kaina, pirkėjo juridinis adresas bei telefonai. Materialinės vertybės bus parduodamos prie skelbiamos kainos pridedant PVM. Pasiūlymai, pasirašyti pirkėjų, materialinėms vertybėms pirkti priimami adresu: Raudondvario pl. 84, 47179, Kaunas, 208 kab. iki 2012 m. birželio 22 d. 10 val. Jeigu pasiūlymas gaunamas pavėluotai, t. y. po galutinio pasiūlymų pateikimo termino, neatplėštas vokas grąžinamas jį pateikusiam asmeniui. Aukciono dalyvių vokai atplėšiami 2012 m. birželio 22 d. 10 val. Informacija tel. 8 698 44 578, 8 698 08 289. 973285

AKCIJA – PJUVENŲ briketams! Parduodame pjuvenų briketus, durpių briketus. Atvežame. Kreiptis Kalvarijos g. 7, Kaunas, tel. 8 683 54 559, 298 566. 955268

Atvežame malkas miškavežiu. Brangiai perkame mišką su žeme arba išsikirsti. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 601 25 955, 8 601 26 268. 966823

Atvežame malkas miškavežiu. Malkos trinkelėmis. Brangiai perkame mišką. Tel. 8 618 28 211. 968903

Beržo, uosio, ąžuolo, juodalksnio skaldytos malkos. Tel. 8 613 23 999.

969053

Įvairias malkas (skaldytas arba trinkelėmis). Tel. 8 673 10 627.

965678

LED lemputes nuo 10 Lt. Gauta nauja siunta. Tel. 8 698 47 983. Kaunas.

Supjautos atraižos: pušies – 300 Lt; juodalksnio, beržo, ąžuolo – 380 Lt. Atraižos maišuose: pušinės – 6 Lt (vnt.); ąžuolo, beržo, juodalksnio – 7 Lt (vnt.). Tel. 8 670 32 999. 968147

Perka

972241

Parduodame ąžuolines, uosines, beržines, juodalksnio malkas (rąstais, trinkelėmis, skaldytas). Perkame mišką visoje Lietuvoje. Tel. 8 656 86 202. 960703

Parduodame įmonę su patvirtinta Europos Sąjungos parama (387 000 Lt) šiaudų granulėms gaminti. Tel. 8 618 87 113. 969867

Parduodame pigiai geras malkas. Tel. 8 603 93 477.

„Metrampa“ brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą, automobilius. Moka iš karto, išsiveža. Švenčionių g. 8, Betygalos g. 2. Tel. 740 405, 8 687 90575, www.metrampa.lt. 969234

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų ir nerūdijančio plieno laužą, el. variklius, senus automobilius. Demontuojame metalą. Technikos g. 8C, tel. 8 687 46 496. 939915

945635

Parduodame stambias atraižas ir įvairias malkas: dvimetriais, trinkomis ir skaldytas. Atvežame. Tel. 8 614 08 432, 8 699 35 992. 969649

Parduodame uosio, ąžuolo, beržo malkas kaladėlėmis ir skaldytas. Vežame po 10 arba 5 erdmetrius. Tel. 8 612 63 246, (8 37) 746 419. 969080

Parduodamos malkos. Tel. 8 642 00 055.

972489

Parduodamos sausos, skaldytos malkos. Pakuotės ir kiekiai įvairūs. Tel. 8 620 29 252, 8 614 74 247, e. paštas malkucentras@gmail.com. 970761

969073

Brangiai pirkčiau prieškarinį A.Žmuidzinavičiaus ir K.Šimonio paveikslus. Tel. 8 687 80 276.

967450

Brangiai superkame visų markių lengvuosius automobilius, mikroautobusus, sunkvežimius. Išsivežame, tvarkome dokumentus. Tel. 8 643 06 597, 8 604 27 116. 973511

Įvairius senus su defektais ir po avarijos automobilius, kėbulus. Pasiimame patys, išrašome utilizavimo pažymas. Tel. 8 684 26 629, 8 603 62 208. Lietuviško kapitalo įmonė nuolat perka žemės ūkio paskirties žemę. Pageidautina Jonavos, Kėdainių, Panevėžio, Šiaulių, Radviliškio apylinkėse. Pageidautina nuo 5 ha. Tel. 8 686 86 065, 8 618 87 113.

971095

Perkame nekilnojamąjį turtą: miškus, butus, sklypus. Gali būti su skolomis ar areštuoti. Tel. 8 659 40 213. 958601

Pirksiu kol. sodą su nameliu arba sodo sklypą Kaune arba Kauno r. Tel. 308 866, 8 676 22 955.

„IVECO“, „MAN“ savivarčiais atvežame iki 13 t žvyro, smėlio, skaldos, atsijų, žvirgždo, kokybiško juodžemio iki 9 kub. m. Rašome sąskaitas. Tel. 8 633 33 374.

970841

Atvešiu akmenų, atsijų, malkų, žvyro, smėlio, juodžemio; savivarčio su kranu paslaugos. Rašome sąskaitas. Tel. 8 614 88 448.

Savivartis su hidromanipuliatoriumi veža žvyrą, smėlį, skaldą, žemes iki 10 t, statybines medžiagas. Tel. 8 657 81 131.

970425

Vežame keleivius į Vokietiją, Daniją, Olandiją. Tel. 8 699 01 428, e. paštas pervezimai.info@gmail.com.

952488

Pervežame krovinius iki 5 t Lietuvoje. Galime ir perkraustyti. Tel. 8 687 57 902. 961978

970563

Atvežame GAZ-53 savivarčiu: juodžemio, smėlio, žvyro, atsijų, skaldos, kompostinių, durpių. Išvežame šiukšles. Tel. 343 278, 8 699 83 319. 967695

Atvežame iki 12 t smėlio, žvyro, skaldos, atsijų, juodžemio, durpių. Išvežame statybinį laužą. „Bobcat“ ir savivarčių paslaugos. Tel. 8 698 07 749. 970587

Atvežame įvairaus juodžemio, smėlio, žemės grunto, durpių, molio, žvyro. Išvežame statybinį laužą. Rašome sąskaitas. Tel. 8 698 25 082. 967668

Atvežame nuo 1 iki 10 kub. m žvyro, smėlio, atsijų, skaldos, juodžemio. Krovinių pervežimas. Tel. 8 618 20 971. 971721

Atvežu (20 t – 12 kub. m./ 6X6) juodžemį daržui ir pievelei, molį bei statybinį laužą. Savikroviu išvežu nereikalingą gruntą, statybinį laužą. Tel. 8 638 33 222. 972854

Atvežu pigiai GAZ-53 (1–5 kub. m) juodžemio, mėšlo, durpių, žvyro, skaldos, smėlio, atsijų. Ekskavatoriaus nuoma. Tel. 8 606 11 127. 970811

Savivarčiu su hidromanipuliatoriumi vežame žvyrą, smėlį, skaldą, žemes, malkas ir kt. Atvežame, iškrauname, pakrauname. Išrašome sąskaitas. Tel. 8 656 21 251. 967389

Kelionės G.Babensko įmonė kasdien veža į (iš) Palangą, Šventąją (minkštos sėdynės, keleivių draudimas). Paima iš sutartos vietos. Tel. (8 37) 365 573, 8 610 64 270.

972222

Saugus ir greitas keleivių, siuntinių pervežimas maršrutu Lietuva–Anglija–Lietuva. Nuo durų iki durų. Yra tralas. Tel. 8 643 50 666, 8 699 99 341, +447 523 833 083. 971858

Vežame į (iš) Klaipėdą, Palangą, Šventąją (minkštos sėdynės, keleivių draudimas). Paimame iš vietos. Tel. 553 191, 8 651 35 980. A.Vainorienės firma. 971329

Kiti 2010 06 15 bus ženklinamos žemės sklypo, esančio Kauno r., Akademijos mstl., Vyšnių takas 27 (kad. nr. 5250/0004:168) ribos. Sklypas priklauso Marytei Urbonienei. Kviečiame kaimynę Albiną Beržinienę arba jos įgaliotus asmenis. Apie savo neatvykimą prašome informuoti adresu Baltų pr. 99–23, Kaunas arba tel. 8 674 77 110. 972753

Nukelta į 21 p.

972708

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, el. variklius. Išsivežame metalą. Raudondvario pl. 112, tel. 267 424, 8 650 50 353. 939694

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius, nichromą. Birželio 23-iosios g. 23A, tel. 312 043, 8 682 40 444. 939991

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius, nichromą. Jurbarko g. 2, tel. 363 283, 8 699 69 731. 939769

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius, senus automobilius. Veiverių g. 148A, tel. 392 213, 8 686 40 259. 939618

Skystą kurą krosnims. Dideliais kiekiais, jo likučius, 2 Lt už l. Pasiima. Tel. 8 672 18 207.

939842

Alavą, nichromą, nerūdijantį ir instrumentinį plieną, elektros variklius, generatorius, starterius ir įvairius metalus. Tel. 8 610 22 688. 939547

Automobilių supirkimo įmonė perka automobilius nuo 200 iki 2000 Lt. Atsiskaitome iš karto. Pasiimame patys. Sutvarkome dokumentus. Tel. 8 615 87 008. 965007

Automobilius (senus, surūdijusius, su defektais, nevažiuojančius) ir kėbulus. Atsiskaito iš karto, pasiima patys. Tel. 8 673 31 752, 8 607 97 663. 971154

BALTIC METAL, UAB – aukštomis kainomis neribotais kiekiais perka juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą. Atsiskaitome iš karto. Kreiptis R.Kalantos g. 49, Kaunas, tel. (8 37) 215 092, 8 698 55 553. 951995

Brangiai juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą: aliuminį, varį, žalvarį, akumuliatorius. Išsivežame patys. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724. 968689

Brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, elektros variklius, akumuliatorius. Išsiveža patys. Išveža senus automobilius. Vandžiogalos pl. 106, Domeikava, tel. 8 682 69 307, (8 37) 478 989. 964670

kviečia mokytis

971068

Superkame juoduosius, spalvotuosius metalus. Demontuojame, išsivežame mažus kiekius. Be poilsio dienų. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 600 60 674, 260 840.

Kursai: masažo, kosmetikų-vizažistų, kirpėjų, manikiūro-pedikiūro, floristikos, dekupažo, vilnos vėlimo, buhalterių, darbo kompiuteriu. www.kursaikaune.lt, tel. 209 698, 8 652 09 313, Gedimino g. 33-4.

962630

Norvegų kalbos kursai pradedantiesiems. Nuo birželio 18 d., pirmadieniais ir trečiadieniais, Kauno centre nuo 15,45 iki 17,45 val. Registruotis www.regardas.lt. Tel. 425 506, 8 698 86 009.

Superkame visų markių senus automobilius, išsivežame patys. Išrašome utilizavimo pažymas. Tel. 8 600 00 292, autominute@gmail.com. 956472

UAB „TORLINA“ brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, buitinę techniką, senus automobilius, elektros variklius, akumuliatorius. Galime išvežti savo transportu. Išrašome utilizavimo pažymas. Ateities pl. 34, Kaunas, tel. (8 37) 44 14 14, 8 698 08 051 (juodieji metalai); (8 37) 44 14 14, 8 611 44 404 (spalvotieji metalai). Darbo laikas I–V 8–17 val., VI 8–13 val. 964691

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius, senus automobilius. Vokiečių g. 187, tel. 478 088, 8 681 46 384.

971212

Parduodame sausas ąžuolo, uosio, beržo, juodalksnio malkas ir atraižas. Atraižos maišuose. Tel. 8 610 67 001.

962565

964462

969584

Malkas – lapuočių, supjautas ir suskaldytas. Sausos. Turime ir atraižų. Atvežame nemokamai. Tel. 8 621 44 130.

964647

970790

Gabenimai

VAZ, „Moskvič“, GAZ ir kitus importinius automobilius, kėbulus. Pasiimame. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724. 968676

Vieno arba dviejų kambarių butą Dainavoje, Eiguliuose, Šilainiuose arba Žaliakalnyje (gali būti bendrabutyje). Tel. 8 600 40 550, 8 676 22 262. Nebrangiai pirksiu namą Kaune ar Kauno r. Gali būti ir dalis namo arba kotedžas. Tel. 8 609 96 653, 8 614 22 030. Perku tvarkingą trijų arba keturių kambarių butą Kaune. Siūlyti įvairius variantus.Tel. 300 915, 8 614 21 023. 972707

Įvairūs Nuomoja 3 kambarių butą prie „Urmo“ bazės, Taikos pr. (IV a., bendr. pl. 64 kv. m, rakinama laiptinė, su baldais ir buitine technika, interneto prieiga). Kaina 650 Lt (+ mokesčiai). Tel. 425 506, 8 698 86 009. 972702

Kviečiame pailsėti nuo miesto triukšmo modernioje sodyboje ant švaraus ežero kranto, išsamiau www.sakarva.com. Tel. 8 686 45 028, e. paštas aurius90@hotmail.com. 965714

Išsinuomoja Norėtume išsinuomoti vieno arba dviejų kambarių butą Kaune ilgalaikei nuomai. Tel. 8 684 55 498 970757

966200

972700

RAVIDA, Kęstučio g. 16–10, Kaunas. Kviečiame į B kat. vairavimo kursus. Mokome automobiliais su mechanine ir automatine pavarų dėžėmis bei rankiniu valdymu. Tobuliname įgūdžius. Tel. 200 014, 8 686 86 109.

968973

kviečia Kviečiame dalyvauti unikaliame rekolekcijų projekte jaunimui „Magis 2012“! Birželio 30–liepos 8 d. jaunimas iš visos Lietuvos dalyvaus piligriminėse kelionėse arba vykdys pasirinktus socialinius eksperimentus. Junkis ir leiskis kartu į magiškąją kelionę su Dievu į save ir pasaulį! Daugiau informacijos: www.jesuit.lt/magis, www.facebook.com/MagisLT, e. p. magis.projektas@gmail.com. 972567


213

antraDIENIS, birželio 12, 2012

klasifikuoti skelbimai Įvairūs

informuoja

Paskolos

SVEIKATINGUMO PUSDIENIAI PANEMUNĖJE

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“.

967202

Paskolos per 1 valandą (turintiesiems užstatą), perkreditavimai, konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Tel. 412 960. 967124

Paskolos, perkreditavimai per 1 val. Užstatas – auksas, nekilnojamasis turtas, automobilis. Visų dokumentų tvarkymas, konsultacijos. Tel. 315 599. 967102

Skubi paskola už mažiausias palūkanas. Užstatas – auksas, automobilis, nekilnojamasis turtas. Konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Tel. 8 600 69 691. 967081

Akcija GREITOS PASKOLOS. Užstatas – nekilnojamasis turtas arba automobiliai. Konsultuojame, tvarkome visus dokumentus. Tel. 8 687 82 448. Mituvos g. 5, Kaunas. 964818

Pamesta Pamestą diplomą ir jo priedą B164645 (registro nr. 1793, išduotą 2004 m. birželio 28 d., Rasai Endriukaitytei), laikyti negaliojančiais. 958835

Bir­že­lio 15 ir 21 die­no­mis, 9–13 val. vyks SVEIKATINGUMO PUSDIENIAI PANEMUNĖJE. 9 val. – žy­gis šiau­rie­tiš­ku ėji­mu, stab­te­lint prie vais­ti­nių au­ga­lų (ren­ka­mės A.Sme­to­ nos al. pra­džio­je); 11 val. – pir­tis su var­na­lė­ šų van­to­mis. Var­na­lė­ša – au­ga­lų le­di, kvie­ čia­me pa­si­nau­do­ti jos ga­lio­mis! Or­ga­ni­za­to­riai – Žo­lin­čių aka­de­mi­ja, „Šiau­rie­tiš­kas ėji­mas NWStyle”, pir­tis „Dar­na kū­nui”. TAPKITE ĮTĖVIAIS ARBA GLOBĖJAIS! Jei gal­vo­ja­te apie vai­kų glo­bą ar įvai­ki­ni­mą, kreip­ki­tės į mus. Jau bir­že­lio 20 d. 18 val. Šei­mos san­ty­kių ins­ti­tu­te – pir­ma­sis GIMK mo­ky­mų su­si­ti­ki­mas. Kvie­čia­me ap­si­spren­ du­sius ar svars­tan­čius apie ga­li­my­bę sa­vo šei­mo­je au­gin­ti vai­ką at­vyk­ti į šį su­si­ti­ki­mą. Tei­kia­mos pa­slau­gos šei­moms, jau au­gi­ nan­čioms įvai­kin­tus ar glo­bo­ja­mus vai­kus. Pa­slau­gos ir mo­ky­mai ne­mo­ka­mi. Iš­sa­mes­nė in­for­ma­ci­ja VšĮ Šei­mos san­ ty­kių ins­ti­tu­tas, L.Za­men­ho­fo g. 9, Kau­ nas, ar­ba tel. (8 37) 750 935. Taip pat www.ssins­ti­tut.lt.

KAUNO TAUTINĖS KULTŪROS CENTRAS A.Jakšto g. 18, tel. 407 135, www.ktkc.lt Bir­že­lio 12 d. 18 val. – mo­ky­mai su­au­gu­ sie­siems „Va­ka­ro­ji­mai sek­ly­čio­je”: ne­tra­ di­ci­nės teks­ti­lės tech­ni­kos. Ve­da Dai­va Vai­ naus­kie­nė. Bir­že­lio 13 d. 18 val. – pa­skai­ta „Va­sar­vi­džio vir­smas – Ra­sos šven­tė”. Lek­to­rius Alek­san­ dras Žars­kus. Bir­že­lio 14 d. 18 val. – ta­py­bos mo­ky­mai su­ au­gu­sie­siems „Prie mol­ber­to”. Ve­da dai­li­ nin­kas Gvi­das La­ta­kas. Bir­že­lio 16 d. 16 val. – pa­skai­ta „Gim­ties vir­smas. Vai­kų lau­ki­mas ir nau­jos gy­vy­bės pra­dė­ji­mas”. Lek­to­rius Alek­san­dras Þars­kus. Bir­že­lio 18 d. 18 val. KTKC et­ni­nės veik­los stu­di­jo­je (Kal­nie­čių g. 180) – mo­ky­mai jau­ ni­mui ­ir su­au­gu­sie­siems „Kū­ry­bos džiaugs­ mai”: ko­lia­žas. Ve­da dai­li­nin­kė Da­lia Žiur­ ke­lie­nė. Bir­že­lio 19 d. 18 val. – mo­ky­mai su­au­gu­ sie­siems „Va­ka­ro­ji­mai sek­ly­čio­je”: ne­tra­ di­ci­nės teks­ti­lės tech­ni­kos. Ve­da Dai­va Vai­ naus­kie­nė. PAGALBOS MOTERIMS LINIJA Psichologinė pagalba išgyvenantiems netektis/artimojo savižudybę. Daugiau informacijos ir registracija tel. 8 618 05 005, e. p. ausrine@moters-pagalba.lt.

Rasta Ras­tas fo­to­apa­ra­tas, Zo­o­lo­gi­jos so­do ka­vi­nė­je, prieš 2 sav. Tel. 8 646 90 156.

Karščiausi kelionių pasiūlymai Kelionių AgentūrA „Krantas Travel“

Tel. (8 37) 490 202, I.Kanto g. 22, kaunas@kaunas.krantas.lt www.krantas.lt Iki 50% ŽIEMOS SEZONO KELIONĖMS • Avansas – tik nuo 50 Lt! • Mažiausios kainos garantija! • Nemokamas kelionės keitimas! • Rinksitės iš plačiausios kurortų, kelionės datų, trukmės, viešbučių pasiūlos.

XVII PAÞAISLIO MUZIKOS FESTIVALIS

Šv. Gertrūdos g. 21, Kaunas. Tel. (8 37) 222 260, e. paštas info@rmtravel.lt

Festivalá pristato

Festivalá remia:

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTÛROS MINISTERIJA

Festivalio dienraðtis

APLANKYKIME DVARUS: birželio 16 d. – TAUJĖNŲ; 23 d. – PLUNGĖS.

Didysis rëmëjas

Informacinis partneris

Kauno Rotušė, II–V 12–17 val. Tel. 8 689 54 571, (8 37) 424 282.

Pagrindiniai rëmëjai:

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBË

Laisvės al. 89, Kaunas, tel. (8 37) 424 211 e. paštas kaunas@delta-interservis.lt Karaliaus Mindaugo pr. 49, PPC „Akropolis“, tel. (8 37) 214 701 e. paštas akropolis@delta-interservis.lt www.deltakeliones.lt

Bilietus galima ásigyti visose bilietø platinimo bendrovës„Tiketa“ kasose, internetu www.tiketa.lt ar uþsakyti telefonu 1588 (2 Lt/min.), paslaugos mokestis 3 Lt/bilietui imtinai; uþsakymo mokestis 5 Lt/bilietui, uþsakant bilietus internetu ar trumpuoju numeriu ir atsiimant juos kasose. Kauno filharmonijos kasoje antradieniais–sekmadieniais 14–18 val., paslaugos mokestis Kauno filharmonijos kasoje netaikomas. Bilietams taikomos nuolaidos iki 10 procentø: 1. Atsiskaitant Ûkio banko mokëjimo kortelëmis „Tiketa“ kasose. Perkant bilietus internetu, nuolaida netaikoma; 2. Pateikus Ûkio banko mokëjimo kortelæ Kauno valstybinës filharmonijos kasoje ir renginio vietoje; 3. IKI lojalumo korteliø turëtojams. Nuolaidos galioja tik vienam bilietui. Nuolaidos nesumuojamos. P. S. Á koncertus nuo Filharmonijos klausytojus nuveð ir parveð autobusas. Iðvykimas á Zapyðká 16 val., á BabtynoÞemaitkiemio dvarà – 17.30 val. Autobuso bilieto kaina 5 Lt. Rëmëjai:

Savaitės poilsis: Pervalkoje, Palangoje. Informacija www.veberis.com.

Kelionių agentūra „Delta-Interservis“

Birþelio 16 d., ðeðtadiená, 17 val. Zapyðkio Ðv. Jono Krikðtytojo baþnyèioje Gaiviam garsø pavësyje SIGUTË STONYTË (sopranas) VIKTORAS GERASIMOVAS (sopranistas) JURGIS KARNAVIÈIUS (fortepijonas) Georg Friedrich Händel, Wolfgang Amadeus Mozart, Balys Dvarionas, Jacques Offenbach, Giacomo Puccini, Henry Purcell, George Gershwin, Léo Delibes Bilieto kaina 15 Lt Birþelio 17 d., sekmadiená, 19 val. Babtyno-Þemaitkiemio dvare Balalaikos genijus ALEKSEJ ARKHIPOVSKIJ (balalaika, Rusija) Koncertas skiriamas Kauno miesto dujofikavimo 50-ies metø sukakties progai. Koncerto pagrindinis rëmëjas – AB „Lietuvos dujos“. Bilieto kaina 25 Lt

Informaciniai rëmëjai:

Sankt Peterburgas: Auksinė Rusija (5 d.) – nuo 837 Lt (asm.) Praha–Viena–Budapeštas (5 d.) – nuo 687 Lt (asm.) Poilsinės kelionės iš Kauno: Rodas 2* HB – nuo 1212 Lt (asm.) Malta 3* HB – nuo 1009 Lt (asm.) Maljorka 2* HB – nuo 1106 Lt (asm.) Įmanomos ir kitokios kelionės datos, kelionių ir bilietų skaičius ribotas.

Firma „Vėberis“

2012 m. birþelio 3 – rugpjûèio 26 d. Festivalio bankas

Daugiau informacijos www.krantas.lt

Kelionių AgentūrA „RM travel“

Pažintinės kelionės: Kroatija (8 d.), su poilsiu prie Adrijos jūros – nuo 1124 Lt (asm.)

kviečia

Dovana kiekvienam užsisakiusiam žiemos kelionę! Egiptas, Hurgada – nuo 1399 Lt Egiptas, Šarm El Šeichas – nuo 1399 Lt Egiptas, Taba – nuo 2179 Lt Egiptas, Marsa Alamas – nuo 2249 Lt Kanarų salos, Tenerifė – nuo 1659 Lt JAE, Dubajus – nuo 3119 Lt Indija, Goa – nuo 3399 Lt Tailandas, Bankokas – nuo 3629 Lt Slidinėjimas Italijoje – nuo 1519 Lt Slidinėjimas Austrijoje – nuo 1939 Lt

Partneriai:

PRASIDĖJO „NOVATURO” 2012–2013 m. ŽIEMOS KELIONIŲ PARDAVIMAS! Iki 2012 m. liepos 15 d. •Iki 50 % nuolaidos! •Pradinė įmoka – tik nuo 50 Lt* •Mažiausios kainos garantija! •Galimybė keisti kelionės datą nemokamai! •Plačiausias pasirinkimas!

Poilsinių kelionių kryptys: Hurgada, Šarm aš Šeichas, Taba, Marsa Alamas, Tenerifė. Įspūdingos naujienos: Goa (Indija), Dubajus, Tailandas. Slidinėjimo kelionės: Italija, Austrija. 29 pažintinių kelionių programos. * Užsakymo metu už poilsio ir slidinėjimo keliones mokate tik 199 Lt (asm.), pažintines keliones lėktuvu – 150 Lt (asm.), pažintines keliones autobusu – 50 Lt (asm.) Likusią sumą – likus 21 dienai iki išvykimo. AKCIJA PERKANTIEsieMS KELIONES IŠSIMOKĖTINAI 0 % palūkanos** 0 % sandorio sudarymo mokestis** ** Daugiau informacijos apie akcijos sąlygas rasite mūsų agentūroje.

„Kauno dienos“ reklamos pardavimo skyrius: tel. 302 234, 308 863, 308 864, 302 230, e. paštas reklama@kaunodiena.lt,

INIT ÁMONIØ GRUPË

skelbimų skyrius: tel. 308 862, 302 233, 302 231, 302 202, e. paštas skelbimai@kaunodiena.lt


22

antradienis, birželio 12, 2012

kas, kur, kada Amžinąjį atilsį Lietuvos nacionalinė filharmonija, Lietuvos nacionalinis simfoninis ir Lietuvos kamerinis orkestrai reiškia nuoširdžią užuojautą amžinybėn iškeliavusio kompozitoriaus Vlado ŠVEDO šeimai, artimiesiems bei kolegoms. Lietuvos nacionalinės filharmonijos kolektyvas VšĮ Kauno Kalniečių poliklinikos fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugytoją Danutę BEIGIENĘ, mirus mamai, nuoširdžiai užjaučia poliklinikos administracija ir darbuotojai. Sunkią netekties valandą dėl vyro mirties nuoširdžiai užjaučiame Liudmylą BERTAŠIENĘ. UAB „Eoltas“ ir UAB EO NT kolektyvai Jūratę BOZYTĘ, mirus mamai, nuoširdžiai užjaučia Garliavos ligoninės kolektyvas.

Dėkoja Nuoširdžiai dėkojame artimiesiems, giminėms, kaimynams, draugams, UAB „Saugus eismas“ kolektyvui ir visiems, užjautusiems bei padėjusiems palydėti į paskutinę kelionę mylimą Vyrą ir Tėvelį Kęstutį JANUŠKEVIČIŲ. Žmona ir dukros Ilgametė darbo patirtis – užtikrinta kokybė ir nebrangios pa­ slaugos. Laidojimo paslaugų biuras teikia visas laidojimo pas­ laugas. Platus karstų, drabužių, laidojimo atributikos pasi­ rinkimas. Šarvojimo salės KAUNE. Pensininkus, neįgaliuosius laidojame už valstybės lėšas. KREMAVIMAS LIETUVOS krematoriume. K.Baršausko g. 65 (priešais PC „Molas“). Dirbame visą parą. www.laidojimas-kremavimas.lt. Tel. 8 670 22 835, 8 608 37 933. 944854

KREMAVIMAS LIETUVOJE. Metalistų g. 3, Kėdainiai. Tel. (8 347) 55 560, 8 613 30 996. E. paštas administracija@krematoriumai.lt www.krematoriumai.lt

KAuno valstybinis dramos TEATRAS Laisvės al. 71, tel. 224 064 www.dramosteatras.lt

Bir­že­lio 13 d. 18 val. – So­fi Ak­sa­nen. APSI­ VALYMAS. Vie­nos da­lies dra­ma. Rež. Jo­nas Ju­ra­šas. Rū­tos sa­lė. Bir­že­lio 14 d. 18 val. – Auš­ra Ma­ri­ja Sluc­ kai­tė. ANTIGONĖ SIBIRE. Vie­nos da­lies dra­ma pa­gal Je­a­no Anou­ilh’o „An­ti­go­nę”. Rež. Jo­nas Ju­ra­šas. Il­go­ji sa­lė. Bir­že­lio 15 d. 18 val. – PREMJERA! Eu­ge­ne Scri­be. PRIEŽASTYS IR PASEKMĖS. Is­to­ri­nė ko­me­di­ja. Rež. Rai­mun­das Ba­nio­nis. Rū­tos sa­lė. Bir­že­lio 16 d. 18 val. – Fried­richas von Schil­leris. PLĖŠIKAI. An­ti­de­ka­lo­gas (N-16). Rež. Ar­tū­ras Arei­ma. Rū­tos sa­lė. Bir­že­lio 17 d. 18 val. – Brianas Frielas. STEBUKLINGASIS TENESIS. Rež. Gy­tis Pa­de­ gi­mas. Rū­tos sa­lė. Bir­že­lio 22 d. 18 val. – tru­pė iš Ja­po­ni­ jos JIUTAMAI. JAPONIJOS GAMTOS IR ISTORIJOS VIENOVĖS IŠRAIŠKA TRADICINĖJE JAPONŲ MUZIKOJE IR ŠOKYJE. Ma­žo­ji sa­lė. Įė­ji­mas ne­mo­ka­mas (bū­ti­na re­gist­ra­ci­ja te­at­ro ka­so­je).

KAuno KAMERINIS TEATRAS Kęstu­čio g. 74A, www.ka­me­ri­nis­te­at­ras.lt, in­fo@ka­me­ri­nis­te­at­ras.lt

Bir­že­lio 13 d. 18 val. – F.Rabe­lais. GARGANTIUA IR PANTAGRIUELIS. Už­sta­lė tik­rie­siems gur­ma­nams. (N-18) Re­ži­sie­rius S.Ru­bi­no­vas. Bir­že­lio 15 d. 18 val. – A.Vo­lo­di­nas. PENKI VAKARAI. Dvie­jų da­lių ro­man­ti­nė dra­ma. Re­ži­sie­rius A.Po­ciū­nas. Bir­že­lio 20 d. 18 val. – D.Če­paus­kai­tė. KAVINĖ „PAS BLEZĄ”. Pa­si­ma­ty­mas po dvi­ de­šim­ties me­tų. Re­ži­sie­rius S.Ru­bi­no­vas. Bir­že­lio 21 d. 18 val. – D.Če­paus­kai­tė pa­gal R.Bred­be­rį. BE GALO ŠVELNI ŽMOGŽUDYS­ TĖ. Dvie­jų da­lių juo­do­ji ko­me­di­ja. Re­ži­sie­ rius S.Ru­bi­no­vas.

KAUNO MAŽASIS TEATRAS 965097

PAMINKLAI. Gaminame paminklus, dengiame kapavietes gra­ nito plokštėmis, užpilame kapą granito skalda, liejame pama­ tus, atnaujiname senus paminklus, kalame raides. Dirbame viso­ je Lietuvoje. Tel. 8 647 09 401, 384 912; www.uabpaminklai.lt. Raudondvario pl. 115A, Kaunas. Partneriai: K.Kasakausko g. 64 – Akmenė; J.Basanavičiaus g. 12 – Jonava; Ramybės g. 7, Garlia­ va. Laidojimo reikmenys, paslaugos, kremavimas – tel. 8 615 50 520, 8 686 45 729. 971180

ŠILAINIŲ PAMINKLAI

renginiai

teatras

PAMINKLAI: didelė granito spalvų įvairovė; liejame pamatus, de­ dame trinkeles; paminklų restauravimas; atvežame ir sumontuo­ jame. Mus rasite Šilainių turguje, 43 paviljone. Tel. 8 676 25 966. PREKIAUJAME IŠSIMOKĖTINAI. 959587

M.Dauk­šos g. 34, tel. 408 470, 226 090, www.tiketa.lt, www.bilietai.lt, www.ma­za­sis­te­at­ras.lt

Bir­že­lio 12 d. 19 val. – Alek­sejus Sla­pov­ skis. NUO RAUDONOS ŽIURKĖS IKI ŽALIOS ŽVAIGŽDĖS. Rež. D.Ra­ba­šaus­kas. Bir­že­lio 14 d. 19 val. – PREMJERA! Ed­ wardas Al­bee. SILVIJA. Rež. V.Bal­sys. Bir­že­lio 15 d. 19 val. – PREMJERA! Ed­ wardas Al­bee. SILVIJA. Rež. V.Bal­sys.

KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS Laisvės al. 87A

Bir­že­lio 13 d. 18 val. – GYVO GARSO KON­ CERTAS. Da­ly­vau­ja Ovi­di­jus Vyš­niaus­kas ir gru­pė. Bi­lie­tai par­duo­da­mi Lė­lių te­at­ro ka­so­je. Bir­že­lio 16 d. 12 val. Ma­žo­jo­je sce­no­je – ATOSTOGOS PAS DĖDĘ TITĄ, rež. J.Ja­nuš­ke­ vi­čiū­tė. Bir­že­lio 17 d. 12 val. Va­le­ri­jos ir Sta­sio Rat­ ke­vi­čių lė­lių mu­zie­ju­je – KIŠKIS DRĄSUOLIS, rež. A.Žiu­raus­kas (spek­tak­lis-žai­di­mas, ku­rį pa­de­da kur­ti vai­kai), nuo 3 metų. Bir­že­lio 23 d. 12 val. Ma­žo­jo­je sce­no­je – UMA-UMA, rež. A.Žiu­raus­kas (kaip tarp su­si­vė­lu­sių bū­ti su­si­šu­ka­vu­siam, tarp nuo­ bo­džių – įdo­miam, kaip nuo al­ka­nų ap­gin­ti ge­riau­sią drau­gą?), nuo 3 metų.

KAUNO ŠOKIO TEATRAS „AURA“ M.Dauk­šos g. 30A

Bir­že­lio 15 d. 18, 20 val. – šo­kio spek­tak­lis TIK NIEKAM NIEKO NESAKYK. PREMJERA. Cho­re­og­ra­fas An­drius Ku­rie­nius. Bi­lie­tai par­duo­da­mi 1 val. prieš spek­tak­lį.

,,Nykštuko“ lėlių teatras Rotušės a. 19, Ryšių istorijos muziejus

Birželio 16 d. 12 val. – Paršelių nuotykiai. Bilietai parduodami 1 val. prieš spektaklį.

AKCIJA

1 + 5 SKELBIM

AI

KAUNO MENININKŲ NAMAI V.Put­vins­kio g. 56, tel. 223 144, www.kmn.lt

Bir­že­lio 12 d. 17 val. – Ar­vy­do Pa­le­vi­čiaus ir Gin­ta­ro Pa­tac­ko ta­py­bos ir po­ezi­jos kny­gos „Kur pa­kas­tas šu­va” su­tik­tu­vės bei Ar­vy­do Pa­le­vi­čiaus ta­py­bos dar­bų pa­ro­dos ati­da­ry­mas. „Kur pa­kas­tas šu­va” – tai ant­ra­sis ta­py­to­jo ir po­eto sim­bio­zi­nis su­si­lie­ji­mas. Tvir­ tai at­si­rė­mę į sėk­min­gą pir­mą­jį kū­ry­bi­nį ak­tą – ben­drą kny­gą „Šir­dies aikš­tėj jų ke­no­ta­fas”, au­to­riai to­liau gi­li­na­si į ke­lio pra­džios ir kas­die­ny­bės dul­kių, mir­ties sim­bo­lių ir mei­lės ko­dų kau­ty­nes siau­ro­se Kau­no gat­vė­se ir kvar­ta­luo­se. Jų iro­niš­kai skvar­bus žvilgs­nis į tai, kas am­ži­na, ta­čiau taip tra­pu, į tai, kas ma­to­ma tik iš paukš­čio skry­džio, per­smel­kia ir ve­da mus ne­ly­giu Ma­žo­jo Pa­ry­žiaus grin­di­niu... Iki rug­pjū­čio 10 d. vei­kia Kau­no J.Gru­šo me­no vi­du­ri­nės mo­kyk­los mo­ki­nių pa­ro­da ATSIMINIMAI KLAJOJANT. Mo­ki­niai, rem­da­mie­si sa­vo vi­zu­a­li­ne pa­tir­ti­mi, per sim­bo­lius per­tei­kia su­pan­tį pa­sau­lį. Ta­py­bo­je kiek­vie­nas vai­kas no­ri iš­reikš­ti sa­ve per ko­lo­ri­to, fak­tū­ros, sti­liaus ypa­tu­mus. Kiek­vie­nas, ieš­ko­da­mas in­di­vi­ du­a­ly­bės, sa­vaip iš­reiš­kia jį kū­ry­bo­je: vie­ni – per mo­noch­ro­mi­ją, ki­ti – per for­mą, dar ki­ti – per eks­pre­si­ją. Gal­būt tai pir­mie­ji žings­niai kū­ry­bo­je, bet jie pil­ni nuo­šir­dumo ir kū­ry­bin­gumo. Įė­ji­mas ne­mo­ka­mas. Kvie­čia­me ap­si­lan­ky­ti pir­ma­die­nį–ket­vir­ta­ die­nį 10–18 val.; penk­ta­die­nį 10–16.30 val.

Kau­no ap­skri­ties vie­Šo­ji bib­lio­te­ka Ra­das­tų g. 2, 322 kamb.

Bir­že­lio 12 d. 17 val. – skai­ty­to­jų klu­bo su­ si­ti­ki­mas te­ma „Ką skai­ty­si­me va­sa­rą?” Ar­ tė­ja va­sa­ra, dau­ge­liui – ir atos­to­gų me­tas, kai at­si­ran­da dau­giau lai­ko ma­lo­nu­mams, tarp jų – ir skai­ty­mui. Ką rink­si­mės skai­ty­ti va­sa­rą: leng­vo tu­ri­nio ar su­dė­tin­ges­nes kny­gas, de­tek­ty­vus ar mei­lės ro­ma­nus, o gal at­si­mi­ni­mus, biog­ra­fi­nę, pa­žin­ti­nę ar psi­cho­lo­gi­nę li­te­ra­tū­rą? Kvie­čia­me pa­si­da­ ly­ti nuo­mo­nė­mis, iš­girs­ti, ką skai­to ki­ti, ir re­ko­men­duo­ti gerą knygą va­sa­rai. Įė­ji­mas lais­vas. Bir­že­lio 14 d. 16 val. IV a. fo­jė pri­sta­to­ ma An­ta­no Sa­dec­ko fo­to­gra­fi­jų pa­ro­da MANO KELIAI – NEKELIAI, skir­ta Ge­du­lo ir vil­ties die­nai pa­mi­nė­ti. Pa­ro­dos pri­sta­ty­mą pa­pil­dys Alek­san­dro Ru­bi­no­vo ir Gin­tau­to Alek­nos do­ku­men­ti­niai fil­mai apie trem­tį, eks­pe­di­ci­jas Toms­ko sri­ty­je: „Va­žiuo­jam iš uk­va­tos...” (30 min.), „Mi­ru­sie­ji pa­smerk­ ti... nu­skęs­ti...” (10 min.). Vi­suo­me­ni­nės ben­dri­jos „Lem­tis” pir­mi­ nin­ko An­ta­no Sa­dec­ko fo­to­gra­fi­jos – itin ver­tin­gas ir įdo­mus pa­sa­ko­ji­mas apie lie­tu­vių trem­ties vie­tas Si­bi­re. 1989–2000 me­tais A.Sa­dec­kas or­ga­ni­za­vo eks­pe­di­ci­jas į lie­tu­vių trem­ties ir žū­ties vie­tas Ko­mi­jos Res­pub­li­ko­je, Per­mės, Sverd­lov­sko, Tiu­me­ nės, Toms­ko, Ir­kut­sko sri­ty­se, Kras­no­jars­ko ir Al­ta­jaus kraš­tuo­se, Bu­ria­ti­jo­je. Ap­lan­ky­ta dau­giau nei 400 trem­ties ir bu­vu­sių la­ ge­rių vie­to­vių, at­ras­ta ir in­ven­to­ri­zuo­ta per 300 ka­pi­nių ir ka­pa­vie­čių. Eks­pe­di­ci­jų re­zul­ta­tai su­gu­lė į fo­to­al­bu­mą „Ne­grį­žu­ siems”, kny­gas „Obels žie­dų aša­ros” ir „Tė­vy­ne, il­ge­sy mi­riau”. Šiuo­se lei­di­niuo­se pub­li­kuo­ja­mos ne tik fo­to­gra­fi­jos, bet ir de­ ta­lūs trem­ties vie­to­vių že­mė­la­piai, lie­tu­vių ka­pi­nių sche­mos, ka­pų ap­ra­šai, trem­ti­nių są­ra­šai. Kau­no ap­skri­ties vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je eks­ po­nuo­ja­mą A.Sa­dec­ko fo­to­gra­fi­jų pa­ro­dą „Ma­no ke­liai – ne­ke­liai” su­da­ro fo­to­gra­fi­ jos, ku­rio­se už­fik­suo­tos ke­lio­nių po Si­bi­rą, dy­ku­mas, po­že­mius ir trem­ties vie­tas aki­mir­kos, už­bu­rian­čios ypa­tin­gu gam­tos gro­žiu, ne­ti­kė­tu­mu ir pa­slap­ti­mi. „Mū­sų po­žiū­ris į trem­tį nė­ra vien­ti­sas ir vi­sa­pu­siš­kas. Trem­tis mums – tai žmo­gus ir jo li­ki­mas. Grį­žo trem­ti­nys tė­vy­nėn, va­di­ na­si, bai­gia­si jo trem­tis. O jei jis su­grą­ži­no

tė­vy­nėn mi­ru­sius šei­mos na­rius, pa­ra­šė at­si­mi­ni­mus ir vi­suo­me­nė su jais su­si­pa­ žins, tai vis­kas tar­tum bus at­lik­ta, is­to­ri­jai duok­lė bus ati­duo­ta. Tai, kas ten li­kę, yra tie­sio­gi­niai trem­ties pa­liu­di­ji­mai, be ku­rių ne­su­vok­si­me jos es­mės”, – apie bū­ti­ny­bę iš­sau­go­ti ir puo­se­lė­ti trem­ties pa­vel­dą kal­ba A.Sa­dec­kas. 2009 m. už nuo­pel­nus Lie­tu­vai jis bu­vo ap­do­va­no­tas Lie­tu­vos di­džio­jo ku­ni­gaikščio Ge­di­mi­no or­di­no Ri­te­rio kry­žiu­mi.

„ŽALGIRIO“ ARENA Bir­že­lio 12 d. 20 val. – vie­nin­te­lis Bal­ti­jos ša­ly­se skan­da­lin­go­jo ro­ke­rio Ma­ri­lyn Man­sono nau­jo­jo kon­cer­ti­nio tu­ro „Hey Cru­el World... Tour” pa­si­ro­dy­mas. Bi­lie­tus pla­ti­na „Tic­ket­pro” ir „Bi­lie­tų pa­sau­lis”, kai­na 106–190 Lt.

M. ir K.Pet­raus­kų lie­tu­vių mu­zi­kos mu­zie­jus K.Pet­raus­ko g. 31

Bir­že­lio 13 d. 15 val. – vo­ka­li­nės mu­zi­kos kon­cer­tas. Da­ly­vaus Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ ver­si­te­to mu­zi­kos aka­de­mi­jos dai­na­vi­mo ka­ted­ros lek­to­rės Sta­nis­la­vos Gar­ba­ta­vi­čiū­ tės stu­den­tės – Ag­nė Ra­puls­ky­tė, Jus­ti­na Jo­ni­kai­tė, Gin­ta­rė Gra­jaus­kai­tė, Ka­ro­li­na Ščiuc­kai­tė, In­gri­da Ka­že­mė­kai­tė, kon­ cert­meis­te­rė Lo­re­ta Hai­da­ri. Pro­gra­mo­je – už­sie­nio ir lie­tu­vių kom­po­zi­to­rių ari­jos, ro­man­sai, dai­nos. Kon­cer­to ve­dė­ja S.Gar­ ba­ta­vi­čiū­tė. Įė­ji­mas su mu­zie­jaus bi­lie­tais.

KAUNO AUTOBUSŲ STOTIS Bir­že­lio 14 d. 15 val. – KAUNO VALSTYBINIO CHORO (me­no va­do­vas ir di­ri­gen­tas Pet­ras Bin­ge­lis) kon­cer­tas. Cho­ras at­liks Mai­ro­nio žo­džiais su­kur­tus kū­ri­nius. Ren­gi­nys ne­mo­ka­mas.

M.Žilinsko dailės galerija Nepriklausomybės a. 12

Birželio 14 d. 17 val. – parodos „Slovakų grafikos menas. Klasikinės technikos“ atidarymas. Renginyje dalyvaus Slovaki­ jos Respublikos ambasadorius Dušanas Krištofíkas ir Slovakijos Respublikos garbės konsulas Vytautas Mikaila. Parodoje pristatomi 25 autoriai, atrinkti iš maždaug 2000 Slovakijoje gyvenančių ir aktyviai besireiškiančių menininkų. Ekspozi­ cijoje pateikiama apie 100 darbų, nuo XX a. pirmos pusės, kai gimė slovakų grafikos tradicijos. Pagrindinis parodos tikslas – parodyti Slovakijos grafikos menininkų darbų įvairovę, pristatyti įvairių kartų dailininkus, pademonstruoti klasikinių grafikos tech­ nikų: litografijos, graviravimo, oforto ir kt. įvairumą ir unikalumą. Paroda lankytojams suteikia progą susitikti su pačiais geriau­ siais grafikos meno kūriniais ir praleisti laiką fenomenalių kūrėjų draugijoje.

Kauno IX forto muziejAus SALĖ Žemaičių pl. 73

Birželio 14 d., 20 val. – GEDULO IR VILTIES DIENAI. Karlo Jenkinso GINKLUO­ TAS ŽMOGUS: MIŠIOS UŽ TAIKĄ; Kauno mišrus choras SALUTO, Elena Kalvaitytė Vitkauskienė (sopranas), Jurgita Šalčiūtė (mecosopranas), Martynas Kliučininkas (diskantas), Mykolas Stanevičius (tenoras), Giedrius Prunskus (baritonas); projekto orkestras; videoinstaliacijos ir apšvietimas – Vladimiro Šerstabojevo; diriguos Ramutė Štreimikytė. Įėjimas nemokamas, bus renkamos aukos projektui „Misija Sibiras‘12“.

EINAM KAUNAS 2012 Bir­že­lio 15 d. – „Dū­dos Lais­vės alė­jo­je”. 16 val. – ei­ty­nės nuo Kau­no šv. Ar­kan­ge­lo My­ ko­lo (Įgu­los) baž­ny­čios (So­bo­ro), 16.30–17 val. – kon­cer­tas Mu­zi­ki­nio te­at­ro so­de­ly­je. Da­ly­vaus Kau­no pu­čia­mų­jų in­stru­men­tų or­kest­ras „Ąžuo­ly­nas” ir mer­gi­nų cho­re­og­ ra­fi­nė gru­pė. Vi­si ren­gi­niai ne­mo­ka­mi.

UŽSISAKYKITE 5 SKELBIMUS IR GAUKITE DOVANĄ – DAR 1 SKELBIMĄ!

Kauno diena

KAuno valstybinis dramos TEATRAS

15 d. 18 val.

KAuno KAMERINIS TEATRAS

13 d. 18 val.

KAUNO MAŽASIS TEATRAS

14 d. 19 val.


23

antradienis, birželio 12, 2012

kas, kur, kada A. IR J.JUŠKŲ ETNINĖS KULTŪROS MUZIEJUS

TV programa

Kauno mažoji g. 2, Vilkija, Kauno r., tel. 556 400

Birželio 16 d. 16 val. – tradicinė šventė BROLIŲ JUŠKŲ DAINOS. Dalyvaus D. ir E.Vyčinų vadovaujamas folkloro ansamblis VISI iš Vilniaus.

MAIRONIO LIETUVIŲ LITERATŪROS MUZIEJUS Ro­tu­šės a. 13

Šiuo me­tu vei­kia pa­ro­dos: „Su­grį­ži­mai” (skir­ta iš­ei­vių ra­šy­to­jų kul­tū­ ri­niam gy­ve­ni­mui Vo­kie­ti­jo­je ir Aust­ri­jo­je 1944–1950 me­tais), „Vi­są kraš­tą už­sė­siu ei­lė­raš­čiais...” (Al­bi­nui Žu­kaus­kui – 100), „Ma­no biog­ra­fi­ja – ma­no kny­gos” (Jo­nui Avy­žiui – 90), „Du eks­po­na­tai Pa­sau­lio at­min­ty­je”.

kinas „CINAMON“ PLC „Mega“, tel. 8 700 70 111

„Pro­me­tė­jas” 3D – iki 14 d. 17.15, 21.45* val. (*išsk. 13 d.). „Ma­da­gas­ka­ras 3” 3D (iš­anks­ti­niai se­an­sai, lie­t. k.) – iki 14 d. 15.15, 19.45 val. „Snie­guo­lė ir me­džio­to­jas” – iki 14 d. 11.30, 14, 16.25, 19, 21.30 val. „Vy­rai juo­dais dra­bu­žiais 3” 3D – iki 14 d. 13, 21.45* val. (*tik 13 d.). „Čer­no­by­lio die­no­raš­čiai” – iki 14 d. 17.45, 22 val. „Le­gen­di­nis vi­kin­gas To­ras” 3D ( lie­t. k.) – iki 14 d. 11 val. „Dik­ta­to­rius” – iki 14 d. 16.15, 18.15, 20.15, 22.15 val. „Ko lauk­ti, kai lau­kie­si” – iki 14 d. 16.30, 18.45, 21 val. „Nak­ties še­šė­liai“ – iki 14 d. 15.30, 19.35 val. „Veid­ro­dė­li, veid­ro­dė­li... Snie­guo­lės is­to­ri­ ja“ (lie­t. k.) – iki 14 d. 13.50 val. „Pi­ra­tai! Ne­vy­kė­lių kom­pa­ni­ja” (lie­t. k.) – iki 14 d. 12.30, 14.30 val. Bi­lie­to kai­na 6 Lt! „Smur­fai” (lie­t. k.) – iki 14 d. 13.15 val. Bi­lie­to kai­na 6 Lt! „Links­mo­sios pė­du­tės 2” (lie­t. k.) – iki 14 d. 11.45 val. Bi­lie­to kai­na 6 Lt! „Jū­ros ko­man­da” (lie­t. k.) – iki 14 d. 11.15 val. Bi­lie­to kai­na 6 Lt!

„FORUM CINEMAS“ Ka­ra­liaus Min­dau­go pr. 49, „Ak­ro­po­lis“, III a.

„Prometėjas“ 3D (pasaulinė premjera) – iki 14 d. 10.15, 13.30, 16.30, 18.15, 21.30 val. „2 dienos Niujorke“ (premjera) – iki 14 d. 14, 16.15, 18.45, 21.15 val. „Madagaskaras 3“ 3D (išankstiniai seansai, liet. k.) – iki 14 d. 13, 15.30 val. „Mes už Lietuvą“ (LT) – iki 14 d. 12, 19.30, 21.45 val. „Vyrai juodais drabužiais 3“ 3D – iki 14 d. 14.30, 17.45, 20.30 val. „Bernvakaris Australijoje“ – iki 14 d. 16.45 (seansas nevyks 12 d.), 19, 21.15 val. „Diktatorius“ – iki 14 d. 13.45, 16, 18, 20, 22 val. „Loraksas“ (liet. k.) – iki 14 d. 11 val. „Snieguolė ir medžiotojas“ – iki 14 d. 13.15, 15.45, 18.30, 21 val. „Alvinas ir burundukai 3“ (liet. k.) – iki 14 d. 11.45 val. „Legendinis vikingas Toras“ 3D (liet. k.) – iki 14 d. 11.15 val. „Veidrodėli, veidrodėli... Snieguolės istori­ ja“ – iki 14 d. 12.30 val. „Gatvės šokiai“ – iki 14 d. 14.45 val. VASAROS AKCIJA VAIKAMS. „Mikė Pūkuotukas“ – iki 14 d. 10.30 val. Bilieto kaina 6 Lt. „Šrekas. Ilgai ir laimingai“ – iki 14 d. 11.30 val. Bilieto kaina 6 Lt. KITOKIO KINO KLUBAS. „Bastūnas, siuvėjas, kareivis, šnipas“ – 12 d. 16.45 val. Renginio vedėjas G.Jankauskas. Bilietai jau parduo­ dami. Bilieto kaina 7 Lt.

KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS

16 d. 12 val.

6.00 Labas rytas. 9.00 „Komisaras Reksas“ (N-7) (k). 10.00 „Hartlando užuovėja“ (k). 11.00 LRT vasaros studija 12.00 „Senis“ (N-7) (k). 13.15 Europos vidury. 14.15 Įžvalgos. 14.50 Žinios. 15.10 „Komisaras Reksas“ (N-7). 16.00 „Hartlando užuovėja“. 17.05 „Senis“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.35, 21.20, 23.45 Sportas. Orai. 18.45, 19.45, 20.45, 21.30, 22.35 UEFA EURO 2012 studija. 19.00, 20.00 UEFA EURO 2012 rungtynės Graikija–Čekija. Tiesioginė transliacija iš Vroclavo (Lenkija). 20.55, 22.30 Loterija „Perlas“. 21.00 Panorama. 21.10 Verslas. 21.15 Kultūra. 21.45, 22.45 UEFA EURO 2012 rungtynės Lenkija–Rusija. Tiesioginė transliacija iš Varšuvos (Lenkija). 23.40 Vakaro žinios. 23.50 UEFA EURO 2012 apžvalga.

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“. 6.50 „Tomo ir Džerio nuotykiai“ (k). 7.20 Anim. f. „Keista šeimynėlė“ (1) (JAV, Kanada, 2004 m.) (k). 7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7) (k). 8.50 „Čarlio angelai“ (2) (N-7) (k). 9.45 „Šeimynėlė“ (5) (N-7). 10.15 Juokas juokais (k). 10.45 Kitas! (N-7). 11.10 „Detektyvė Rizoli“ (2). 12.10 „Havajai 5.0“ (9) (N-7). 13.10 „Nickelodeon“ valanda. „Didžioji sėkmė“ (7). 13.40 „Keista šeimynėlė“ (2). 14.10 „Vaikų „Warner Bros.“ „Linksmieji Tomas ir Džeris“ (1) (JAV, 1975 m.). 14.40 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 16.40 „Meilės miestas“. 17.40 Nuo... Iki... 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.10, 22.19 Sportas. Orai. 19.15 Namai, kur širdis“ (6) (N-7). 20.00 „Šeimynėlė“ (6) (N-7). 20.30 „Pavogta laimė 3. Pavojinga sąjunga“ (6) (N-7). 21.30 Juokas juokais. 22.00 Žinios. Verslas. 22.25 Kriminalinė Lietuva (N-7). 22.35 Kriminalinė drama „Tobulas pasaulis“ (JAV, 1993 m.) (N-7). 1.25 „Įstatymas ir tvarka. Nusikaltimo motyvai“ (N-7).

6.40 Teleparduotuvė. 6.55, 14.40 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 7.25, 15.10 „Simpsonai“. 7.55 „Biuras“. 8.55 „Meilės sūkuryje“. 10.00 „Pasmerkti“. 10.55 Komiška drama „Apsaugoti princesę“ (JAV, 2009 m.). 12.45 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 13.10 „Bakuganas“. 13.40 „Nepaprastas pasaulis“. 14.10 „Ragai ir kanopos sugrįžta“. 15.40 „Meilės prieglobstis“. 16.40 „Paveldėtojai“. 18.45 TV3 žinios. 19.00 TV3 sportas. 19.05 TV3 orai. 19.10 Nuodėmių dešimtukas. 20.10 „Be namų“. 21.00 Pasirink mane. 21.35 TV3 vakaro žinios. 21.50 TV3 sportas. 21.55 TV3 orai. 22.00 „Liudininkai“. 23.00 Veiksmo f. „Rokis 3“ (JAV, 1982 m.). 1.05 „Gyvenimas“. 2.00 „Įstatymas ir tvarka. Operatyvinių tyrimų skyrius“ (2).

6.30 Televitrina. 7.00 Žinios (k). 7.25 Smagiausios akimirkos. 8.00 „Labas vakaras, mielasis“. 8.25 „Zaicevas + 1“ (N-7) (k). 9.00 „Kviečiu vakarienės“. 9.30 „Miesčionys“ (N-7). 10.00 „Margoša: moterimi negimstama“. 11.00 „Be namų negerai: naujas gyvenimas“. 12.00 „Mentai“ (N-7) (k). 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 14.00 „Liejyklos gatvė“ (N-7) (k). 15.00 „Žaibiški tyrimai“ (N-7). 16.00 „Baimės faktorius“ (N-7).

DATOS (birželio 12 d.) 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 18.00 Žinios. Sportas. Orai. 18.25 „Liejyklos gatvė“ (N-7). 19.25 „Lietuvėlė“. 20.00 Žinios. Verslas. Sportas. Orai. 20.25 „Prajuokink mane“. 21.25 Veiksmo komedija „Misija: vestuvės“ (JAV, Vokietija, 2003 m.) (N-7). 23.20 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 0.25 „Galileo: norintiems žinoti“. 0.55 „Bamba“ (S).

8.00 Tele bim-bam. 8.30 Kultūrų kryžkelė. 8.45, 17.15 Miesto kodas. 9.00 Labas rytas (k). 11.30 Nepažintas pasaulis. Baltijos jūros piratai (k). 12.00 Šlovės laboratorija. Finalinis renginys (k). 13.30 Dalia Kutraitė kalbina... Petrą Vyšniauską (1998 m.) (k). 14.00 Dok. f. „Aplink Lietuvą“ (2011 m.) (k). 14.30 Prisiminkime. Teisučio Makačino dainos. 14.40 Vakaro autografas (k). 15.30 Prisiminkime. Estradinės melodijos (k). 15.40 Laiko ženklai. 16.20 Muzikos pasaulio žvaigždės. Kamerinės muzikos vakaras. Iš LRT archyvų. F.Schuberto kvartetas „Mergaitė ir mirtis“ (k). 17.00 Žinios (k). 17.30 Gimtoji žemė. 18.00 „Neskubėk gyventi“ (7). 18.30 LNOBT spektaklis. V.Bellini opera „Norma“. 21.00 Senieji Lietuvos vienuolynai. Vilniaus bernardinų konventas bei Šv. Pranciškaus ir Bernardino bažnyčia (2006 m.). 21.35 Emigrantai. 22.10 „Prokurorai“ (3). 23.00 Pasaulio dokumentika. „Striomsio viloje“ (2). 23.40 Kultūra. Rašytoja Daiva Čepauskaitė. 0.00 Panorama (k). 0.10 Verslas (k). 0.15 Kultūra (k). 0.20 Sportas (k). 0.25 Orai (k). 0.30 Vilniaus knygų mugė 2012. Audronės Urbonaitės knygos „Cukruota žuvis“ pristatymas. Diskusija „Kinai jau čia, tarp mūsų. Lietuvi, būk garbingas – prisipažink, ką jauti“ (k). 1.25 Muzikos pasaulio žvaigždės. J.S.Bacho motetai.

9.15, 14.30 Teleparduotuvė. 9.30 Tavo augintinis. 10.00, 16.00 „Išlikimas“. 11.00, 15.00 „Tamsusis riteris“. 12.00, 18.00 „Kaulai“. 13.00, 20.00 „Mažylė Houp“. 14.00 „Moterų lyga. Vyrai, pinigai ir meilė“. 17.00, 1.35 „Medikopteris“. 19.00, 0.35 „CSI Majamis“. 21.00 „Moterų lyga. Vyrai, pinigai ir meilė“. 22.00 Romantinė komedija „Uždelsta meilė“ (JAV, 2006 m.). 0.05 „Moterų lyga. Vyrai, pinigai ir meilė“.

8.05, 15.00 Teleparduotuvė. 8.40 „Vaiperis“ (N-7). 9.40 „Muča Luča“. 10.00 „Šiupininis“. 10.30 „Betmenas ir narsuolių komanda“. 11.00 „EimiJumi“ roko grupė“ (2). 11.30 „Nenuorama Džiunė Ly“. 12.00 „Teresa“. 13.00 „Keršto bučiniai“ (N-7). 14.00 „Laukinė širdis“. 15.30 „Drakonų kova Z“ (N-7). 16.30 „F.T. Budrioji akis“ (2). 17.30 „San Fransisko raganos I“ (N-7). 18.30 „Jausmų miestas“. 19.00 „Langai III“ (N-7). 20.00 „Įstatymas ir tvarka. Nusikaltimo motyvai“ (9) (N-7). 21.00 Veiksmo f. „Gelbėjimo misija“ (JAV, 2006 m.) (N-7). 22.45 „Mano puikioji auklė“. 23.15 „Išrinktieji“ (N-14). 0.15 „Pasaulio Guinnesso rekordai“ (N-7).

10.10 „Andželas ir draugai“. 10.40 Senoji animacija. 11.15, 20.35 Nomeda. 12.05, 17.00 „Meilės konvejeris“. 13.00, 19.00 „Aistrų verpetai“. 14.00, 21.25 „Moterys meluoja geriau“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Marthos Stewart šou. 18.00, 22.25 „Moteris be praeities“. 20.00 Labanakt, vaikučiai.

6.14, 13.15 TV parduotuvė. 6.30 Ryto reporteris. 7.45, 13.00, 21.40, 0.45 Lietuva–Venesuela– Londonas. 8.00, 14.45, 18.55, 23.05 Negaliu tylėti. 8.55 „Sodo detektyvės“ (N-7). 10.00, 18.20, 22.30 Super L.T. 10.35 Šiandien kimba. 11.05 Gongo Gangas. 12.00 Lietuvos diena. 13.45 Šeimų dvikova – „Akropolio“ turnyras. 15.45, 16.10, 1.00 Dok. s. „Asmeninis Stalino gyvenimas“ (1) (N-7). 16.00, 17.00, 18.00 Žinios. Orai. 17.20, 21.55 Lietuva tiesiogiai. 19.55 „Asmeninis Stalino gyvenimas“ (2) (N-7). 21.00, 0.05 Reporteris. 21.37, 0.45 Orai.

9.00 Žinios (k). 9.20 Drama „Sankt Peterburgo demonai“ (N-7). 11.25 Istorinė laida „Mūsų praeities beieškant“ (k). 11.55 Nuotykių f. „Nimės sala“ (N-7). 13.30 Telelaikraštis. 15.30 Drama „Hercogienė“ (N-7). 17.30 Nuoga tiesa (k). 18.00 Žinios. 18.30 „Nenuorama Seidė“. 19.30 Pokalbių laida „Susitikimai“. 20.20 Gyvenimas be streso. 20.30 Kai Lietuvos nebuvo. 21.00 Žinios. 21.19 Orai. 21.20 Trileris „Vabalai“ (N-14). 23.05 Žinios (k). 23.25 Mistinis trileris „Trikampis“ (N-14).

7.00 Žinios. Orai (k). 7.20 Kauniečių akimis (k). 7.30, 17.30, 18.30, 20.30 Muzika. 9.00 Kitokia Lietuva. 10.00 „Šiupininis“. 10.30 „Betmenas ir narsuolių komanda“. 11.00 „EimiJumi“ roko grupė“. 11.30 „Nenuoroma Džiunė Ly“. 12.00 „Teresa“. 13.00 „Keršto bučiniai“. 14.00 „Laukinė širdis“. 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Drakonų kova Z“ (k). 16.30 „F.T. Budrioji akis“. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Kauniečių akimis. 19.00 Kitokia Lietuva (k). 20.00 Žinios. Orai (k). 20.20 Kauniečių akimis (k). 21.00 Veiksmo f. „Gelbėjimo misija“. 22.45 „Mano puikioji auklė“. 23.15 „Išrinktieji“. 0.15 „Pasaulio Guinnesso rekordai“.

8.00 Drama „Muzika, suradusi mus“ (JAV, 2007 m.) (N-7). 9.55 Drama „Hercogienė“ (JAV, 2008 m.) (N-14). 11.50 Komedija „Kur Fredas?“ (Vokietija, 2006 m.) (N-14). 18.00 Komedija „Sveiki atvykę“ (Indija, 2007 m.) (N-7). 20.45 Kriminalinė drama „Avarija“ (JAV, Vokietija, 2004 m.) (N-14). 22.45 Komedija „Vaikai valdo“ (Prancūzija, 2007 m.) (N-7). 0.25 Trileris „Nežinomybė“ (JAV, 2006 m.) (N-14).

12.00 Televitrina. 13.00, 19.00, 21.00, 23.00 Žinios +. 13.15 Sportas LT. Festivalis „Sportas visiems 2012“. 13.45 Olimpinės žaidynės. 14.00 Angliškojo biliardo „Premier“ lyga. 15.45 Didžiosios Britanijos žiedinės lenktynės „Porsche Carrera Cup 2011“. IV etapas („Oulton Park“). 16.30 Didžiosios Britanijos žiedinės lenktynės „Porsche Carrera Cup 2011“. VI etapas („Snetterton“). 17.45 Didžiosios Britanijos žiedinės lenktynės „Porsche Carrera Cup 2011“. VII etapas („Knockhill“). 19.15 Angliškojo biliardo „Premier“ lyga. 21.15, 23.15 Profesionalų boksas. F.Vargasas ir J.Fernandezas, D.Tua ir J.Lally, D.Reidas ir D.Connolly, G.Foremanas ir S.Briggsas (1997 m.).

Lietuvos radijo diena 1924 m. gimė 41-asis JAV prezidentas George’as Bushas. 1926 m. Kaune pradėtos transliuoti Lietuvos radijo laidos. 1929 m. Frankfurte prie Maino gimė žydaitė Anne Frank, jos dienoraštis apie šeimos slapstymąsi nuo vokiečių per okupaciją vėliau tapo karo literatūros klasikos veikalu. 1956 m. gimė lietuvių muzikologė Onutė Narbutaitė. 2002 m. mirė lietuvių išeivijos rašytojas Jurgis Jankus.

horoskopai Avinas (03 21–04 20). Palanki diena megzti naujas pažintis, puikiai praleiskite laiką. Teigiamai vertinsite savo padėtį, bus malonu padėti aplinkiniams. Nesidrovėkite savo minčių bei darbų. Jautis (04 21–05 20). Ypač džiaugsitės dėl gerų santykių su artimaisiais. Neieškokite juodos katės tamsiame kambaryje – ši diena tikrai puiki, o ir rytoj nenumatoma jokių nemalonių staigmenų. Dvyniai (05 21–06 21). Sėkminga diena. Įvertinkite iš naujo savo pareigas, nepiktnaudžiaukite pasitikėjimu – atsakomybė svarbi ne tik darbe. Šiandien prisiimtus įsipareigojimus teks vėliau įvykdyti. Vėžys (06 22–07 22). Trūks aplinkinių ir artimųjų pritarimo bei meilės. Galimi kivirčai. Bet jei suprasite, kad tokia būsena greitai praeis ir padėtis pagerės, ši nepalanki diena smarkiai jums nepakenks. Liūtas (07 23–08 23). Pastebėsite, kad esate vertinamas dėl gebėjimo susitvarkyti su duotomis užduotimis. Žmonės supras jus. Pernelyg neatviraukite, ypač su mažai pažįstamais žmonėmis. Mergelė (08 24–09 23). Galite priimti neteisingą sprendimą, kuris neigiamai paveiktų jūsų tolesnį gyvenimą. Pasijusite atsiskyręs nuo savo draugų. Būkite pasirengęs įvairioms staigmenoms ir netikėtumams. Svarstyklės (09 24–10 23). Esate nepatenkintas dabartine padėtimi. Nejaučiate meilės aplinkiniams ir pats jaučiatės nemylimas. Neskubėkite aiškintis santykių – viskas greitai susitvarkys ir pasaulis nušvis. Skorpionas (10 24–11 22). Bus sunku išreikšti savo mintis. Yra žmonių, kurie jums pavydi ir trukdo judėti pirmyn. Nesipriešinkite jiems, pasitraukite į šalį ir ramiai siekite savo tikslų. Šaulys (11 23–12 21). Gali kilti nesutarimų su mylimuoju arba su žmogumi, kuriuo rūpinatės, nes jūsų idėjos prieštaraus to žmogaus vertybėms. Todėl nepirškite savo nuomonės ir dar kartą apmąstykite tai, ką siūlote. Ožiaragis (12 22–01 20). Tikėtini emocijų protrūkiai ir konfliktai. Kas nors argumentuotai prieštaraus jūsų interesams. Būkite atsargus ir kantrus bendraudamas su aplinkiniais. Neskubėkite pateikti savo išvadų. Vandenis (01 21–02 19). Tinkamas metas iš naujo permąstyti vertybes. Jums būtina atsipalaiduoti ir pasimėgauti gyvenimu, bet nepamirškite, kad vidinis tobulėjimas taip pat svarbus. Žuvys (02 20–03 20). Viskas erzins ir pykdys. Galite nesulaikyti emocijų, nekontroliuoti elgesio. Bus nelengva išlikti ramiam, atsipalaiduoti ir pamiršti problemas. Antra dienos pusė palankesnė.


Orai

Savaitės pradžioje Lietuvoje bus gana šilta, palis. Hidrometeorologijos tarnybos duomenimis, šiandien dieną vietomis trumpai palis, kai kur galima perkūnija. Temperatūra dieną bus 18–20 laipsniai šilumos. Trečiadienio naktį temperatūra sieks 8–13, dieną – 18–23 laipsnius šilumos. Dieną palis, kai kur – smarkiai.

Šiandien, birželio 12 d.

+19

+18

Telšiai

+18

Šiauliai

Klaipėda

+18

Panevėžys

+18

Utena

+19

Tauragė

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (delčia) teka Mėnulis leidžiasi 

4.42 21.55 17.13 1.19 14.31

164-oji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 202 dienos. Saulė Dvynių ženkle.

+18

Kaunas

Pasaulyje Atėnai +34 Berlynas +19 Brazilija +25 Briuselis +18 Dublinas +12 Kairas +36 Keiptaunas +14 Kopenhaga +17

Londonas Madridas Maskva Minskas Niujorkas Oslas Paryžius Pekinas 

orai kaune šiandien

+13 +25 +26 +20 +22 +17 +17 +31

Praha Ryga Roma Sidnėjus Talinas Tel Avivas Tokijas Varšuva 

+19 +18 +22 +17 +17 +29 +19 +20

+18

+20

Vėjas

2–7 m/s

Marijampolė

Vilnius

+19

Alytus

Vardai Anupras, Dovė, Kristijonas, Kristis, Kristė, Ramūnas, Vilma.

Fut­bo­lo aist­ras vė­si­na aud­ros

Rytas

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

+17

+18

+17

+14

2

+19

+22

+19

+13

4

+19

+22

+20

+13

4

rytoj

poryt

Smar­k ios aud­ros pa­sta­ro­sio­mis die­ no­mis siau­tė­jo Len­ki­jo­je ir Uk­rai­no­je, plėš­da­mos na­mų sto­gus, nu­trauk­da­ mos elekt­ros li­ni­jas ir vers­da­mos me­ džius. Len­ki­jo­je sti­chi­ja sa­vait­ga­lį praū­ žė per pie­ti­nę ša­lies da­lį, ap­lenk­da­ma mies­tus, ku­riuo­se vyks­ta Eu­ro­pos fut­ bo­lo čem­pio­na­to var­žy­bos. Tik Var­šu­ vo­je dėl smar­kaus lie­taus sek­ma­die­nį te­ko už­da­ry­ti sir­ga­lių zo­ną, kur fut­bo­lo ger­bė­jai rin­ko­si ste­bė­ti rungtynių tarp Ita­li­jos ir Is­pa­ni­jos rink­ti­nių. Uk­rai­no­je nak­tį į pir­ma­die­nį siau­tė­ju­si aud­ra be elekt­ros pa­li­ko 426 gy­ven­vie­tes. Gat­ vės pa­tvi­no ir sos­ti­nė­je Ki­je­ve. ne­wsru.com inf., AFP nuo­tr.

įvairenybės

Kas vi­lio­ja tu­ris­tus į Kau­ną?

Su­kū­rė žmo­gaus ke­pe­nis Ja­po­ni­jos moks­li­nin­kai iš ka­mie­ni­ nių ląs­te­lių su­kū­rė ma­žy­tes funk­ cio­nuo­jan­čias žmo­gaus ke­pe­nis, o tai su­tei­kia vil­čių, kad bus ga­li­ma ga­min­ti or­ga­nus žmo­nėms, ku­ riems rei­kia transp­lan­ta­tų. Moks­li­nin­kų gru­pė per­kė­lė in­ du­kuo­tas dau­gia­ga­les ka­mie­ni­nes ląs­te­les į pe­lės kū­ną, kur jos išau­ go į ma­žas, bet funk­cio­nuo­jan­čias žmo­gaus ke­pe­nis, pra­ne­šė dien­ raš­tis „Yo­miu­ri Shim­bun“. Ka­mie­ni­nės ląs­te­lės daž­nai gau­na­mos iš emb­rio­nų, ku­rie po to tam­pa me­di­ci­ni­nė­mis at­ lie­ko­mis, to­dėl da­liai žmo­nių to­kia pra­kti­ka at­ro­do mo­ra­liš­ kai smerk­ti­na. Bet iPS ląs­te­les, ku­rios ga­li iš­si­vys­ty­ti į bet ko­ kius or­ga­niz­mo au­di­nius, ga­li­ ma paim­ti ir iš suau­gu­sių­jų. Pro­fe­so­riaus Hi­de­ki Ta­ni­gu­ chi va­do­vau­ja­ma Jo­ko­ha­mos uni­ver­si­te­to ko­man­da pa­ver­tė žmo­gaus iPS ląs­te­les uni­po­ten­ ci­nė­mis ląs­te­lė­mis, ku­rias įter­ pė į pe­lės gal­vą, kur au­di­niai ge­ riau ap­rū­pi­na­mi krau­ju. Iš tų ląs­te­lių išau­go 5 mm skers­mens žmo­gaus ke­pe­nys, ku­rios ga­lė­jo ga­min­ti žmo­gaus bal­ty­mus ir skai­dy­ti vais­tus. Šis moks­lo lai­mė­ji­mas at­ve­ria ke­lią dirb­ti­nių žmo­gaus or­ga­nų kū­ri­mui, ku­ris bū­tų itin reikš­ min­gas ir pa­cien­tams, ir gy­dy­ to­jams, nuo­lat su­si­du­rian­tiems su transp­lan­ta­vi­mui rei­ka­lin­gų or­ga­nų sty­giu­mi. H.Ta­ni­gu­chi ty­ri­mai ga­li bū­ti „svar­bus til­tas tarp fun­da­men­ta­lių­jų ty­ri­mų ir kli­ni­ki­nio tai­ky­mo“, bet dar lau­ kia įvai­rūs iš­šū­kiai, kol juos bus ga­li­ma tai­ky­ti me­di­ci­ni­nė­je pra­ kti­ko­je, ra­šo mi­nė­tas laik­raš­tis. BNS inf.

„„Tre­je­tu­kas: vers­li­nin­kų tei­gi­mu, iš­lai­džiau­si tu­ris­tai at­vy­ko į fut­bo­lo rung­ty­nes su Ško­ti­ja, Tarp­tau­ti­nes Han­

Kau­no tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cent­ ro (TIC) duo­me­ni­mis ge­gu­žę Kau­ ne ap­si­lan­kė be­veik 24 tūkst. tu­ris­ tų. Tai be­veik 3 pro­c. dau­giau nei per­nai. TIC va­do­vo Si­gi­to Si­da­ra­vi­čiaus tei­gi­mu, tu­ris­tų mies­te pa­ste­bi­ mai pa­dau­gė­ja vyks­tant tarp­tau­ ti­niams ren­gi­niams, tra­di­ci­niams fes­ti­va­liams ar spor­to var­žy­boms. Au­gan­tis tu­ris­tų skai­čius tei­gia­mai vei­kia ir vie­tos vers­lą. „Daž­nai bend­rau­ja­me su vieš­ bu­čių, res­to­ra­nų sa­vi­nin­kais, ku­ rie džiau­gia­si bet ko­kiu di­des­niu ren­gi­niu, nes tai daž­niau­siai le­mia pa­pil­do­mas pa­ja­mas, – pa­sa­ko­jo S. Si­da­ra­vi­čius. – Vers­li­nin­kų tei­gi­ mu, sėk­min­giau­si ren­gi­niai vers­lo pra­sme – Lie­tu­vos fut­bo­lo rink­ti­ nės rung­ty­nės su Ško­ti­ja ir per­ nai vy­kę Eu­ro­pos krep­ši­nio čem­ pio­na­tas bei Tarp­tau­ti­nės Han­zos die­nos.“ Di­džiau­si tu­ris­tų srau­tai į Kau­ ną plūs­ta iš Vo­kie­ti­jos, Suo­mi­jos, Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos, Len­ki­jos ir Ru­si­jos. Šiais me­tais už­fik­suo­ta ir re­kor­diš­kai daug tu­ris­tų iš Pran­ cū­zi­jos. Ge­gu­žę jų su­lauk­ta be­veik še­šių šim­tų.

Andriaus Aleksandravičiaus nuotr.

KD inf.

zos die­nas ir krep­ši­nio čem­pio­na­tą. 

Par­duo­da­mas vam­py­rų žu­dy­mo rin­ki­nys Jei bi­jo­te ne­mir­tin­gų­jų ata­kų, jums gal­būt pa­dė­tų XIX a. vam­py­rų žu­ dy­mo rin­ki­nys, „be­veik vi­sas ir ge­ros būk­lės“, ku­ris ne­tru­kus bus par­duo­tas auk­cio­ne Di­džio­jo­je Bri­ ta­ni­jo­je. Rin­ki­nį su­da­ro me­di­nis kū­jis ir kuo­lai, ku­riuos tik­riau­siai reik­ tų su­smeig­ti į vam­py­ro šir­dį, pis­ to­le­tas, plie­ni­nė kul­kų for­me­lė, ro­ži­nis, 1857 m. ang­li­ko­nų mal­ dak­ny­gė ir kru­ci­fik­sas, sa­ko­ma

„Ten­nants Auc­tio­neers“ pra­ne­ši­me. Šio rin­ki­nio rau­don­me­džio dė­ žu­tė­je dar yra bu­te­liu­kų su švęs­tu van­de­niu, šven­tos že­mės ir čes­ na­kų pa­stos vam­py­rams at­bai­dy­ ti, pra­ne­šė BBC. Auk­cio­nas įvyks Šiau­rės Jork­šy­ re bir­že­lio 22 d. ne­to­li tos vie­tos, kur Bra­mas Sto­ke­ris pa­ra­šė 1897-ai­siais iš­leis­tą sa­vo ro­ma­ną „Dra­ku­la“. Vam­py­rų žu­dy­mo rin­ki­nys jau su­ lau­kė tarp­tau­ti­nio su­si­do­mė­ji­mo.

Dė­žu­tę pa­gal dė­dės tes­ta­men­ tą yra pa­vel­dė­ju­si vie­na vie­tos gy­ ven­to­ja. Rin­k i­ny­je taip pat yra po­p ie­ riaus skiau­t ė su ran­ka už­ra­š y­ta iš­trau­ka iš Evan­ge­li­jos pa­gal Lu­ką (19, 27): „Ma­no prie­šus, ne­ no­rė­ju­sius, kad bū­čiau jų ka­ra­l ius, at­ves­k i­te čio­ nai ir nu­ga­la­by­ki­te ma­ no aky­se!“ AFP-BNS inf.

2012-06-12 Kauno diena  

12p. Masinio protesto išvakarėse – kratos Rusijos opozicijos lyderių namuose. Ministrai nesutinka laisvės kovų dalyvio statusą suteikti asme...

2012-06-12 Kauno diena  

12p. Masinio protesto išvakarėse – kratos Rusijos opozicijos lyderių namuose. Ministrai nesutinka laisvės kovų dalyvio statusą suteikti asme...

Advertisement