Page 1

NPROEt 38 GRA Mos

2012 m. birželio 9 d.

TAI­KIK­LY­JE

Do­ku­men­ti­nis fil­mas apie „Šird­žių“ gelbė­toją

KULINARIJA Rabarbarų pyragas

biblioteka Mo­te­rys šešė­ly­je

+ Savaitės horoskopas ir Kryžiažodis

TV herojus

Žvaigždė ne­bus KINO FOTELIS Nau­jos kos­minės im­pe­ri­jos beieš­kant

PORT­RE­TAS Tiražas 36 150


Puodas kavos kofišope? Ledai krūtoj kavinėj?

Bilietas į arthausinį kiną?

GERIAU RINKIS

Į NAMUS 370 – žurnalas smalsiems protams

Dabar pristatome bet kur

Tik 5 litai mėnesiui Prenumeruok diena.lt/dienrastis/370


3

S

ie­kis nu­ga­lė­ti, no­ras įro­dy­ti, kad esi šio to ver­tas, kad esi pra­ na­šes­nis už ki­tus, – neat­sie­ja­mas nuo žmo­gaus pri­gim­ties. Ta­ čiau pa­grin­di­nis per­ga­lės prin­ci­pas yra tas, ku­rį taik­liai įvar­ di­jo ger­bia­mas fi­lo­so­fas Pla­to­nas, – pa­ti di­džiau­sia per­ga­lė – nu­ga­lė­ti sa­ve. Nu­ga­lė­ti sa­vo bai­mes, ne­ri­mus, įveik­ti ne­ryž­tin­gu­ mą, dro­vu­mą. At­sik­ra­ty­ti kuk­lu­mo, vi­sai ne­de­ran­čio su įsta­biu ta­len­ tu dai­nuo­ti ir ge­bė­ji­mu pra­virk­dy­ti pub­li­ką bal­su, nors dai­na­vi­mo me­ no nie­kad ne­si­mo­kei. Išd­rįs­ti bū­ti sa­vi­mi ir iš pe­ties kirs­ti ne­tei­sy­bei, kai ki­ti vaikš­to pa­bru­kę uo­de­gas. Iš­mok­ti pa­si­juok­ti iš sa­vęs ir su ty­lia iro­ni­ja nu­žvelg­ti tuos, ku­rie kva­to­ja iš lėkš­tų juo­ke­lių ir nė­ra gir­dė­ję apie Pro­me­tė­ją. Sto­jiš­kai at­lai­ky­ti sa­vait­ga­li­nę gi­mi­nai­čių griū­tį, pri­ tar­ti any­tos pa­ta­ri­mams vai­ką pa­gir­dy­ti alu­mi, kai šiam virš­ki­ni­mas su­trin­ka, kant­riai iš­klau­sy­ti se­sers kvy­ka­vi­mą apie dvi die­nas Niu­jor­ ke ir ne­si­grieb­ti šluo­tos, kai ant­roji pu­sė nu­tei­sia nau­jau­sią ku­li­na­ri­nį ban­dy­mą – ra­bar­ba­rų aukš­tyn­ko­jį.

10

8

Žvaigž­dės eti­ke­tė ne­mie­la

KUMENTINIS FILMAS TAIKIKLYJE DO APIE „ŠIRDŽIŲ“ GELBĖTOJĄ NET 38 PROG 2012 m. birželio 9 d.

RAMOS

KULINARIJA Rabarbarų pyragas

BIBLIOTEKA Moterys šešėlyje

+ SAVAITĖS HOROSKOPAS IR KRYŽIAŽODIS

TV HEROJUS

ŽVAIGŽDĖ NEBUS KINO FOTELIS Naujos kosminės imperijos beieškant

PORTRETAS Tiražas 36 150

6

M.Mi­ku­ta­vi­čiaus as­me­ny­bės at­spal­viai

„Šir­džių“ gel­bė­to­jas

46

Ra­bar­ba­rų aukš­tyn­ko­jis

Re­dak­to­rė Ag­nė Klim­čiaus­kai­tė Žur­na­lis­tai: Ge­di­mi­nas Jan­kaus­kas, Ieva Janavičienė Re­dak­ci­ja: Lab­da­rių g. 8, 01120 Vil­nius, tel. (8 5) 219 1380, e. p. tvdiena@diena.lt. Rek­la­mos va­dy­bi­nin­kai: (8 5) 261 3654, 261 3000, faks. 279 1379. Lei­dė­jas UAB „Die­na Me­dia News“. Žur­na­las pla­ti­na­mas su „Vil­niaus die­na“, „Kau­no die­na“, „Klai­p ė­da“. Spaus­di­no UAB „Die­na Me­dia Print“. Vir­še­lio nuo­trau­ka LNK

12

Gi­mi­nai­čių ata­ka

48 Kny­gų ver­gas


4

pjūvis

9000 ki­lo­met­rų avan­tiū­ra S

Ašt­raus siu­že­to ato­sto­gos S

ek­ma­die­nį LNK pra­de­da eks­pe­ri­men­tą „Pir­mas kar­ tas su žvaigž­de“ – to­liau tęs ty­ ri­mus, kas nu­tin­ka, kai ato­sto­gau­ti kar­tu iš­vyks­ta ži­no­ mas žmo­gus ir pa­pras­tas mir­ tin­ga­sis, ku­rių ne tik sta­tu­sas, bet ir cha­rak­te­ris ski­ria­si kaip die­na ir nak­tis. Ar įsi­vaiz­duo­ ja­te drau­giš­kai per ban­gas šo­ ki­nė­jan­čią įkai­tu­sią Ok­sa­ną Pi­ kul ir pa­gy­ve­nu­sį dva­si­nin­ ką? Na, to­kiems kar­di­na­liems nuo­ty­kiams LNK dar ne­si­ryž­

te­bė­da­mas žur­na­lis­tų Mar­ ty­no Star­kaus ir Vy­ta­ro Ra­ dze­vi­čiaus ke­lio­nes po mar­gą pa­sau­lį se­nu­tė­liais au­to­mo­bi­ liais pa­vy­di ne vie­nas in­ter­ nau­tas ir TV žiū­ro­vas. Pa­vy­ di, sva­jo­ja, džiau­gia­si ir ver­ti­ na – ke­liau­nin­kų įspū­džiams skir­tas pus­la­pis pro­gre­so kon­ fe­ren­ci­jo­je „Lo­gin“ bu­vo pri­ pa­žin­tas ge­riau­siu so­cia­li­nio tink­lo „Fa­ce­book“ pus­la­piu. Ko­ kios jų avan­tiū­ros su­ža­vė­jo in­

ter­nau­tus, rugp­jū­tį ga­lės su­ži­ no­ti TV3 žiū­ro­vai – ši te­le­vi­zi­ja pri­sta­tys nau­jau­sią M.Star­kaus ir V.Ra­dze­vi­čiaus ke­lio­nių die­ no­raš­tį „Ki­tą kar­tą Pie­tų Ame­ ri­ko­je“. Vy­rai pa­tai­sy­ta ma­ši­ na Snai­ge šia­me že­my­ne įvei­kė dar 9000 kilometrų, dau­giau­sia An­duo­se, nuo Ar­gen­ti­nos iki Ko­lum­bi­jos, ir pri­pa­ži­no, kad tai bu­vo sun­kiau­sia jų ke­lio­nė.

ta, bet žiū­ro­vus kvie­čia ste­bė­ ti bu­vu­sios „pu­py­tės“ Ma­ri­nos Bui ir pa­mal­džios poe­tės, ko­ lek­cio­nuo­jan­čios šven­tų­jų pa­ veiks­lė­lius, žy­gius Grai­ki­jo­je. Ne ma­žiau int­rin­guo­ja ir dar vie­nos „po­re­lės“ – ekst­ra­va­gan­ tiš­kos po­nios Rai­sos Šar­kie­nės ir prieš ke­le­tą me­tų „Be ta­bu“ me­tų žmo­gu­mi iš­rink­tos va­ ly­to­jos Si­do­ni­jos – ato­sto­gos. Mo­te­rys die­vi­na gar­sų­jį dai­ni­ nin­ką, bet tie­siog ne­ken­čia vie­ na ki­tos.

Šo­kių pa­vi­lio­ti T

elevizijos šo­kė­jė­lių gre­tos di­dė­ja. LNK pa­skel­bė, kad ru­de­nį pro­jek­te „Kvie­čiu šok­ ti. Pa­ža­din­ta aist­ra“ ant par­ ke­to var­žy­sis ak­to­rius Man­tas Ston­kus. Iki šiol tik tau­ti­nius šo­kius šo­kęs vy­ras sa­ko nie­ ka­da ne­ma­nęs, kad spor­ti­niai šo­kiai ga­li taip pa­tik­ti, ir jaus­ mą šo­kant ly­gi­na su krep­ši­nio per­ga­le bei eu­fo­ri­ja. O TV3 už­ ku­li­siuo­se gir­dė­ti, kad prie „Šok su ma­ni­mi“ pri­si­jungs „ven­tu­kas“ Juo­zas But­no­rius, ku­ris pa­sta­rą­jį kar­tą aikš­te­lė­je su­ko­si prieš de­šimt­me­tį.


6

taikiklyje „Šir­džių “ gel­bė ­to­jas – Ka­ra­lia us Ar­tū ­ro sos­t e“ ket­vir­t a ­die­nį, penk­ta ­die­nį ir šeš­ta­d ie­nį 21.15 v

al.

„Scanpix“ nuotr., kadras iš filmo

Fil­me – „Šir­džių“ gel­bė­to­jas Įsi­bė­gė­jant Eu­ro­pos fut­bo­lo čem­pio­na­tui, spor­to ka­na­las „Sport1“ sir­ga­lius pa­ma­lo­nins tri­jų da­lių do­ku­men­ti­nio fil­mo „Šir­džių“ gel­bė­to­jas – Ka­ra­liaus Ar­tū­ro sos­te“ prem­je­ra. Ie­va Ja­na­vi­čie­nė Tai – fil­mas apie vers­li­nin­ko Vla­di­mi­ro Ro­ma­no­vo glo­bo­ ja­mą Edin­bur­go fut­bo­lo klu­bą „Hearts“ (šir­dys – angl.). Sce­na­ ri­jaus au­to­rius Vi­das Ma­čiu­lis sa­ko, kad fil­mas yra ne­ti­kė­tas, nes min­tis jį su­kur­ti stai­ga gi­ mė Ško­ti­jo­je, bu­vo nu­fil­muo­tas Edin­bur­ge vos per tris die­nas, o Kau­ne mon­tuo­ja­mas net de­vy­ nis mė­ne­sius. Pas­kui ke­lias­de­ šimt die­nų kū­ri­nys dar „bran­ din­tas“. Rea­ly­bės do­ku­men­ti­kos tri­jų da­lių fil­mą (1. „Ge­ra­no­riš­ ku­mas ir tei­sin­gu­mas“, 2. „Kuo ti­ki – toks ir esi“ ir 3. „Te­bus kiek­vie­nas žings­nis – ke­lio­nės pa­bai­ga“ ) taip pat kū­rė re­ži­sie­ rius Kęs­tu­tis Bra­žiū­nas, ope­ra­ to­rius Min­dau­gas Sur­vi­la, re­ por­te­ris Au­gus­ti­nas Pa­ku­lis.

Vis dėl­to fil­mas ne­ti­kė­čiau­ sias pa­čiam V.Ma­čiu­liui – juk žiū­ro­vai jį įpra­tę ma­ty­ti krep­ ši­nio, o ne fut­bo­lo pa­sau­ly­

Žiūrovai filme neišgirs nė vieno autorių komentaro, pamatys tik kelis mūsų prisistatymo epizodus. Visa kita – „Hearts“ klubo realybė. je. Žur­na­lis­tas V.Ma­čiu­lis to­ kį po­sū­kį va­di­na li­ki­mo iro­ni­ ja – vi­są gy­ve­ni­mą bu­vęs ša­lia krep­ši­nio, su­si­do­mė­jo sve­ti­ mos ša­lies fut­bo­lu. Sa­ko su­si­ do­mė­jęs tuo, nes jau sep­ty­ne­ rius me­tus „Hearts“ klu­bo sa­ vi­nin­kas yra V.Ro­ma­no­vas, ten

dir­ba ke­li lie­tu­viai, o ko­man­ do­je žai­džia du mū­sų tau­tie­ čiai. „Per­nai su te­le­vi­zi­jos kū­ry­ bi­ne gru­pe nu­vy­kęs į Ško­ti­jos sos­ti­nę, įsi­kū­ru­sią sep­ty­nio­ se kal­vo­se, ku­rių vie­na tu­ri le­ gen­di­nio ka­ra­liaus Ar­tū­ro var­ dą, pa­ma­čiau nuo­šir­dų „Hearts“ klu­bo ak­ci­nin­kų, dar­buo­to­jų ir žai­dė­jų dė­kin­gu­mą ko­man­ dos sa­vi­nin­kui. Nors tuo me­ tu Lie­tu­vo­je pik­ti lie­žu­viai lei­ do gan­dus apie ne­va su­žlug­ dy­tą „Šir­džių“ klu­bą, kad taip at­si­tiks ir „Žal­gi­rio“ krep­ši­ nio ko­man­dai, nes jos šei­mi­ nin­kas ir­gi V.Ro­ma­no­vas. Nei Ūkio ban­kas ar ŪBIG, nei pa­ ts „Hearts“ glo­bė­jas neuž­sa­ kė ir ne­pra­šė to­kio fil­mo. V.Ro­ ma­no­vas, per­žiū­rė­jęs 75 mi­nu­

čių įra­šą, net svars­tė, ar ver­ta jį ro­dy­ti. Ne dėl to, kad pa­grin­ di­nis he­ro­jus yra išaukš­ti­na­ mas ar pa­že­mi­na­mas, bet dėl li­guis­tos in­ter­nau­tų reak­ci­jos“, – „TV die­nai“ pa­sa­ko­jo V.Ma­ čiu­lis. Jis ste­bėjosi, kad, vos vie­nam po­rta­lų pra­ne­šus apie bai­gia­mą fil­mą, jo nė ne­ma­tę ko­men­ta­to­ riai pra­dė­jo plūs­ti ir kū­rė­jus, ir „Hearts“ sa­vi­nin­ką. „Žiū­ro­vai fil­me neiš­girs nė vie­no au­to­rių ko­men­ta­ro, pa­ ma­tys tik ke­lis mū­sų pri­si­sta­ ty­mo epi­zo­dus. Vi­sa ki­ta – „Hearts“ klu­bo rea­ly­bė. O V.Ro­ ma­no­vas vėl at­si­sklei­dė kaip drą­sus, rū­pes­tin­gas, pro­fe­sio­ na­lus fut­bo­lo klu­bo šei­mi­nin­ kas, ko­vo­to­jas už tie­są ir sva­jo­ to­jas“, – sa­kė V.Ma­čiu­lis.


8

tv herojus

Sva­jo­nė – bū­ti dai­ni­nin­ke, ne žvaigž­de Gran­dio­zi­nis LNK šou „Lie­tu­vos bal­sas“ praė­ju­sį sek­ma­die­nį bai­gė­ si nie­kur dai­nuoti ne­si­mo­kiu­sios kau­nie­tės Ju­li­jos Je­go­ro­vos trium­fu. Ją pa­sku­ti­nė­je dvi­ko­vo­je pa­lai­kė net 67 pro­c. TV žiū­ro­vų.

Ag­nė Klim­čiaus­kai­tė To­kia mu­zi­ki­nės ke­lio­nės pa­ bai­ga Vio­le­tos Ta­ra­so­vie­nės mo­ki­nė ne­ga­lė­jo pa­ti­kė­ti ir tik po ke­lių die­nų pra­dė­jo jau­kin­ tis per­ga­lės jaus­mą. Mer­gi­ nai ati­te­ko su­tar­tis su di­džiau­ sia pa­sau­ly­je mu­zi­kos lei­dy­ bos bend­ro­ve „Uni­ver­sal Mu­ sic“, taip pat ke­lio­nė į Niu­jor­ką ir bi­lie­tai į Brod­vė­jaus miu­zik­ lą „Mam­ma Mia“. Ko­kių vil­čių su­tei­kė „Lie­tu­vos bal­so“ lau­ rai, „TV die­na“ kal­bė­jo su J.Je­ go­ro­va. – La­biau­siai vi­sus ste­bi­na, kad „Lie­tu­vos bal­so“ nu­ga­ lė­to­ja nie­kur ne­si­mo­kė dai­ nuoti. Ko­dėl? Ir iš kur iš­ mo­ko­te taip dai­nuo­ti? – Ma­nau, ne­ga­li­ma temb­ro iš­ mok­ti. Gal tai įgim­tas ta­len­ tas – Die­vu­lis ne­pa­gai­lė­jo. O į mu­zi­ką ne­pa­su­kau gal­būt to­ dėl, kad tė­vai sa­ky­da­vo, jog iš mu­zi­kos ne­gy­ven­si, rei­kia mo­ ky­tis. Taip, gai­liuo­si, kad ne­ bai­giau mu­zi­kos mo­kyk­los, gal da­bar gro­čiau ko­kiais nors inst­ru­men­tais, ga­lė­čiau kur­ti, ne tik dai­nuo­ti. Ki­ta ver­tus, nė­ ra ko gai­lė­tis – at­li­kė­jui ge­rai tu­rė­ti spe­cia­ly­bę ir bū­ti uni­ ver­sa­liam. De­duo­si pliu­siu­ką. – Kas lė­mė, kad atė­jo­te į „Lie­tu­vos bal­są“? – Mu­zi­kos nie­ka­da ne­nus­tum­ da­vau į šo­ną, da­ly­vau­da­vau ka­ rao­kės čem­pio­na­tuo­se ir dai­ nuo­da­vau vi­sur, kur tik ras­ da­vau ga­li­my­bių. O „Lie­tu­vos bal­sas“ man pa­si­ro­dė rim­tas pro­jek­tas. Be to, in­ter­ne­te per­

žiū­rė­jau olan­dų ver­si­ją. Tik­rai ver­ta su­si­ža­vė­ji­ mo – gy­va, pro­fe­sio­na­ lu, stul­bi­na­ma. Taip ne­ li­ko abe­jo­nių, kad no­ rė­čiau ja­me da­ly­vau­ti. – Kaip ma­no­te pa­ ti, kuo pa­pir­ko­te pub­li­ką? – Sun­ku sa­ve ver­ tin­ti, bet ma­nau, kad pub­li­ka pa­ mi­lo ma­no dai­ na­vi­mą. Vi­si da­ly­viai bu­vo­ me la­bai skir­ tin­gi. Aš iš­ si­sky­riau iš bū­rio, kaip ir iš jo ki­ti iš­ si­sky­rė sa­ vaip. Gal įti­ kau dai­nuo­da­ ma Whit­ney Hous­ton dai­ ną, o toks sti­ lius yra ma­no „ark­liu­kas“. – Ko­kių ži­nių pa­ si­sė­mė­ te iš mo­ ky­to­jos V.Ta­ra­so­ vie­nės? – Šyp­so­tis, tie­siai nu­ ga­rą lai­ky­ ti, iš­si­ties­ti gra­žiai. Ne­ la­bai daug man pa­sta­bų duo­da­ vo. Kar­tais už­si­

min­da­vo, kad vie­ną ar ki­tą na­tą rei­kė­tų il­giau iš­lai­ ky­ti, bet daž­niau­siai sa­ky­ da­vo – tu ži­nai, ką da­rai. Jau­čiau la­bai di­de­lį pa­lai­ ky­mą. „Lie­tu­vos bal­sas“ ne­bu­vo pro­jek­tas, į ku­rį ei­ni mo­ky­tis. Keis­ta, kai ki­ti sa­ky­da­vo, jog atė­jo mo­ky­tis, sa­vęs iš­ban­ dy­ti. Čia ne vie­ta sa­ ve iš­ban­dy­ti, čia rei­ kia sa­ve pri­sta­ty­ti. – „Lie­tu­vos bal­ so“ kū­rė­jai dės­ tė, kad pro­jek­to lai­mė­to­jui at­ si­vers du­rys į pa­sau­lį. Ti­kite, kad jį nu­ste­bin­ si­te? – Tai la­bai skam­ bus po­sa­kis. Nus­ te­bin­ti pa­sau­lį ap­ skri­tai sun­ku – tiek daug vis­ko tu­ri­me. Bet dve­jo­ti ne­ga­li­ma – rei­kia ban­dy­ti. Kas ne­ri­zi­kuo­ja, nie­ka­da nie­ko ir ne­lai­mi. Ne­sa­kau, kad už­ ka­riau­siu pa­sau­lį, bet jei tu­rė­siu ką pa­ro­dy­ti, ko­dėl ne­mė­gin­ti – gal ir pa­vyks. – Kaip jau­čia­tės, kai dar vi­sai ne­ se­niai bu­vo­te nie­kam ne­ži­no­ ma, o šian­dien esa­ te pa­va­di­na­ma nau­ja žvaigž­de?

– No­rė­čiau bū­ti ži­no­ma kaip dai­ni­nin­kė, o ne kaž­ko­kia per­ so­na, apie ku­rią ra­šo be­ver­ čius straips­nius, kaip nu­si­lau­žė na­gą, pa­me­tė ba­tu­ką, nu­si­pir­ ko dvi­ra­tį. No­rė­čiau, kad ma­ ne žmo­nės mėg­tų kaip at­li­kė­ją, atei­tų į kon­cer­tus, ver­tin­tų ma­ no re­per­tua­rą. Aš ne­no­riu bū­ti žvaigž­de, no­riu bū­ti at­li­kė­ja di­ džio­jo­je sce­no­je. – Va­di­na­si, jū­sų ger­bė­jai ne­su­ži­nos, ko­kį au­to­mo­bi­ lį įsi­gi­jo­te, su kuo su­si­ti­ki­ nė­ja­te? – Man gy­ve­ni­me ki­to­kios ver­ ty­bės im­po­nuo­ja nei pa­si­gy­ri­ mais au­to­mo­bi­liu ar dar kuo nors. O ką tai su­teik­tų tau, kaip at­li­kė­jui? Ma­nau, jei ne­tu­ri


Andriaus Ufarto (BFL) nuotr.

nie­ko ki­ta, kuo ga­lė­tum su­do­ min­ti, apie ta­ve ra­šys bet ką. Man tai neį­do­mu, ir pa­ti pa­na­ šių ži­nu­čių ne­skai­tau.

Ne­sa­kau, kad už­ka­ riau­siu pa­sau­lį, bet jei tu­rė­siu ką pa­ro­dy­ti, ko­dėl ne­mė­gin­ti – gal ir pa­vyks. – Ar dėl su­tar­ties su bend­ ro­ve „Uni­ver­sal Mu­sic“ tu­ rė­si­te iš­vyk­ti iš Lie­tu­vos? – Ma­nęs ke­liai iš Lie­tu­vos tik­ rai ne­ve­da ir kraus­ty­tis iš jos vi­sai ne­ke­ti­nu. Be to, vi­si dar­ bai bus at­lie­ka­mi mū­sų ša­ly­je pri­žiū­rint at­sa­kin­giems „Uni­ ver­sal Mu­sic“ žmo­nėms. O į

Niu­jor­ką va­žiuo­siu pa­ma­ty­ti sva­jo­nių mies­to. Tai bus tik ge­ ras poil­sis, daug įspū­džių. Ką kal­bė­ti apie už­sie­nį, jei iki šiol Lie­tu­vo­je di­de­lės ni­šos sa­vo veik­lai ne­tu­rė­jau. Čia dar ne­su pa­sie­ku­si to, kas bū­tų prie­žas­ tis vyk­ti į už­sie­nį. Vis­kam sa­ vas lai­kas. – Ko­kios mu­zi­kos klau­so­ tės pa­ti? – La­bai įvai­rios. Ir džia­zo, ir ro­ ke­lio, ir AC/DC. Pla­tus spekt­ras – skir­tin­go sti­liaus kū­ri­niuo­se ga­li at­ras­ti ką nors sau ar­ti­ma ir tai pri­tai­ky­ti. Pop­mu­zi­kos klau­sau­si to­kios, ko­kią at­lik­da­ vau pro­jek­te, bet jo­kiu bū­du ne bum­či­kai, dvie­jų tri­jų akor­dų dai­nos apie nie­ką.

– Pa­te­ku­si į „Lie­tu­vos bal­ są“ pa­ža­dė­jo­te, kad jei­gu lai­mė­si­te pro­jek­tą, da­ly­vau­ si­te „Eu­ro­vi­zi­jos“ at­ran­ko­ je. Pa­ža­dą te­sė­si­te? – Jei tu­rė­siu ge­rą dai­ną, ku­ ria ti­kė­siu, ku­ri bus pa­kan­ka­ mai stip­ri at­sto­vau­ti ša­liai, ko­dėl gi ne. Tik­rai la­bai no­rė­čiau. Ka­da nors iš­ va­žiuo­siu. – Tu­ri­te min­čių kon­cer­tuo­ti su mo­ky­to­ja V.Ta­ra­so­vie­ne? – Kol kas ne, apie tai ne­kal­bė­ jo­me. Bet da­bar po pro­jek­to vi­ si no­ri pail­sė­ti, at­si­gau­ti, tu­ri praei­ti šiek tiek lai­ko, kad min­ tys su­si­gu­lė­tų. Tuo­met vėl no­ rė­sis nau­jų iš­ban­dy­mų, nau­jų po­ty­rių.

DOS­JĖ Ju­li­jai – 25 me­tai. Gy­ve­na Kau­ne. Vil­ niaus uni­ver­si­te­te bai­gė vo­kie­čių fi­ lo­lo­gi­ją. Mu­zi­kuo­ja nuo pat vai­ kys­tės. Bū­da­ma moks­lei­vė įsi­ pra­š ė į mo­k yk­los cho­rą, ja­me grei­tai at­sklei­d ė sa­vo ta­len­ tą. Mo­k y­to­jos pa­de­da­ma da­ly­va­vo ne vie­na­me kon­ kur­s e. Vie­nas reikš­min­ giau­sių mer­gi­nos lai­m ė­ ji­mų – 2009-ai­siais ka­ rao­kės čem­pio­na­te iš­ko­ vo­ta pir­ma vie­ta. Pa­v yz­ džiu Ju­li­ja lai­ko dai­ni­nin­kes Wh.Hous­ton ir Ce­li­ne Dion. Mer­gi­na įsi­ti­ki­nu­si, kad ge­ras at­li­kė­jas yra tas, ku­ris su­ge­ ba pri­kaus­t y­ti žiū­ro­vo dė­me­s į ir pri­vers­ti su ne­kant­ru­mu lauk­ ti ki­to sa­vo pa­si­ro­dy­mo.


10

portretas Te­le­vi­zi­jos sen­bu­vis, ant­ro­jo Lie­tu­vos him­ no „Trys mi­li­jo­nai“ au­ to­rius, žur­na­lis­tas, sva­jo­nių pa­šne­ko­vas, žmo­gus, sa­ve lai­kan­ tis pa­trio­tu, į pa­sau­lį žvel­gian­tis su iro­ni­ja ir ge­ban­tis pa­si­šai­py­ti iš sa­vęs, be­si­sten­gian­tis bū­ti są­ži­nin­gas sau ir ki­tiems, ne­si­svai­dan­ tis žai­bais – to­k į nau­jo TV3 pro­jek­to „X fak­ to­rius“ ve­dė­ją Ma­ri­ jų Mi­ku­ta­vi­čių pa­ž įs­ta TV žiū­ro­vai. O ko­kie vė­jai ir žai­bai pur­to jo šir­dį, ta­po „TV die­na“.

M.Mi­ku­ta­vi­čiaus žai­bai

Agnė Klimčiauskaitė

Daik­tas: pei­lis.

JEI BŪ­ČIAU...

Kva­pas: kmy­nų.

Me­dis: ber­ž as. Sa­vas, jau­kus svy­r uo­nė­lis. Ne toks pre­ten­zin­gas kaip ąžuo­las, ne toks nuo­bo­dus ir ne­v y­kęs kaip uo­sis ar dre­bu­lė. Komp­ro­mi­sas tarp iš­ki­laus ir ne­v y­ku­sio.

Gė­ri­mas: vis­kis „Jack Da­niel’s“. Vy­riš­kas. Stip­r us.

Vai­sius: obuo­lys, pa­pras­tas lie­ tu­viš­kas rau­don­šo­nis.


Pei­za­ž as: žai­bas virš aguo­nų lau­ko.

Pa­veiks­las: Ti­cia­no „Eu­ro­pos pa­gro­bi­mas“.

Mu­zi­ka: AC/DC.

Li­te­ra­tū­ri­nis he­ro­jus: ka­pi­to­ nas Bla­d as iš Ra­fae­lio Sa­ba­t i­ni „Ka­pi­to­no Bla­do kro­ni­kos“.

Mo­te­ris: jei man nu­t ik­t ų to­ kia di­de­lė ne­lai­mė ir tap­č iau mo­te­ri­mi, tai ge­riau jau to­kia gra­žia ir sek­sua­lia kaip Me­ gan Fox.

Pa­tie­ka­las: troš­kin­tos ar­ba pa­ gruz­d in­tos kre­ve­tės. Nep­ro­šal su ka­lend­ro­mis ar pa­pri­ko­mis.

Spal­va: juo­d a. Ji uni­ver­sa­ li, ga­li bū­t i šven­t iš­ka ir kar­tu trenk­t i lai­do­tu­vė­mis.

Kny­ga: Je­ro­me‘o Da­vi­do Sa­lin­ ge­rio „Ru­giuo­se prie be­dug­ nės“. Kny­ga apie ber­nio­k ą, ku­ris ne­su­ge­ba suaug­t i, ne­su­ si­vo­kia pa­sau­ly­je. Ma­nau, tai bū­d in­ga dau­ge­liui vy­r ų.

Ša­lis: šiau­ri – Nor­ve­gi­ja, Is­lan­ di­ja, net Gren­lan­d i­ja.

Is­to­ri­nė as­me­ny­bė: Wins­to­nas Chur­c hil­lis. Jis bu­vo sa­vi­mi, jis mė­ga­vo­si gy­ve­ni­mu, bet ir bu­vo la­bai sto­jiš­ka as­me­ny­ bė. Kai vi­si vaikš­č io­jo pa­bru­kę uo­de­gas, jis ži­no­jo, kaip duo­t i at­kir­t į da­ly­kams, ku­rie, jo ma­ ny­mu, bu­vo ne­tei­sin­gi.

Žo­dis: keiks­ma­žo­d is.

Fil­mas: „Rem­bo 4“, nes jis pa­t s kvai­liau­sias.

Gy­vū­nas: an­č ias­na­pis.


Kino fotelis

Dvi die­nos su ­ triukš­min­gais­ gi­mi­nai­čiais

Pir­mo­ji mei­lės di­lo­gi­ja

JAU KINE

Tarp pran­cū­zai­tės ak­to­rės Ju­ lie Del­py fil­mų is­to­ri­jų apie tai, kaip vai­ki­nas su­ti­ko mer­gi­ną, tik­rai ne­ma­žai. Kar­tais jie vi­sai na­tū­ra­liai su­si­dė­lio­ja į di­lo­gi­jas. 1995-ai­siais Ber­ly­no ki­no fes­ti­va­ly­je pub­li­ką ir žiu­ri na­ rius su­ža­vė­jo jau­no re­ži­sie­ riaus Ri­char­do Link­la­te­rio ly­ri­ nė dra­ma „Prieš pa­te­kant sau­ lei“. Tai bu­vo ne­šiuo­lai­kiš­kai sen­ti­men­ta­lus fil­mas, la­bai pri­ me­nan­tis se­nas me­lod­ra­mas apie pla­to­niš­ką mei­lę, nors jo he­ro­jai yra jau­ni žmo­nės, ku­rie su­si­pa­žįs­ta trau­ki­ny­je. Ned­rą­ sus ame­ri­kie­tis Dže­sis ir Sor­ bo­nos uni­ver­si­te­to stu­den­tė pran­cū­zai­tė Se­li­na Vie­no­je kar­ tu pra­lei­do tik vie­ną pa­rą, bet juos iš kar­to su­jun­gė ar­ti­mos vi­di­nės gi­mi­nys­tės ry­šys. Ka­dan­gi pa­čių svar­biau­sių žo­džių po­re­lė vie­nas ki­tam taip ir neišd­rį­so iš­tar­ti, re­ži­sie­rius ir abu pa­grin­di­nių vaid­me­nų at­ li­kė­jai Et­ha­nas Haw­ke’as bei J.Del­py po de­šim­ties me­tų nu­ spren­dė dar kar­tą su­grįž­ti prie šios is­to­ri­jos. Fil­me „Prieš sau­ lė­ly­dį“ (2004 m.) Dže­sis ir Se­li­ na su­si­ti­ko Pa­ry­žiu­je ir su­tei­kė ga­li­my­bę ro­man­ti­kos iš­siil­gu­ siems žiū­ro­vams dar kar­tą pa­ tir­ti ma­lo­nų šir­dies ne­ri­mą.

Ki­ne pa­kan­ka pa­vyz­džių, kai au­to­riai su­grįž­ta prie anks­čiau su­kur­to fil­mo ir sten­gia­si dar sy­k į pa­kar­to­ti sėk­mės for­ mu­lę. Nau­jas ban­dy­mas – „Dvi die­nos Niu­jor­ke“ – jau lau­kia žiū­ro­vų ver­dik­to. Ge­di­mi­nas Jan­kaus­kas

Iš Pa­ry­žiaus į Niu­jor­ką Pa­na­šiu prin­ci­pu pa­ti J.Del­py, ta­pu­si re­ži­sie­re, su­kū­rė ly­ri­nę ko­me­di­ją „Dvi die­nos Pa­ry­žiu­ je“ (2007 m.). Ji pa­sa­ko­ja apie tai, kaip Niu­jor­ke gy­ve­nan­ti ir dve­jus me­tus drau­gau­jan­ti po­ re­lė ke­liau­ja po Eu­ro­pą. Nuo­

N-13 „Dvi die­nos Niu­jor­ke“ Nuo 2012 06 08 Trukmė 96 min.

Praė­ju­sio sa­vait­ga­lio po­pu­lia­riau­si Lie­tu­vos ki­no teatrų fil­mai

10

1. „Vy­rai juo­dais dra­bu­žiais 3“

2. „Dik­ta­to­rius“

3. „Mes už... Lie­tu­vą!“

4. „Snie­guo­lė ir me­džio­to­jas“

Žiū­rovų skai­čius

8205

5749

4189

4069

Ro­dy­mo sa­vaitė

2

3

1

1

139 984 li­tai 144 556 li­tai

82 218 li­tų 70 649 li­tai

60 266 li­tai –

56 113 li­tų –

391 288 li­tai

550 709 li­tai

82 232 li­tai

56 113 li­tų

Fil­mas

Lt

12

Bir­že­lio 1–3 d. Ge­gu­žės 25–27 d.

Bend­ros pa­ja­mos


lat keis­da­mi gy­ve­ni­mo vie­tas pran­cū­zė fo­tog­ra­fė Ma­rion ir in­ter­je­ro di­zai­ne­ris ame­ri­kie­ tis Dže­kas sten­gia­si įpūs­ti nau­ jo vė­jo į šiek tiek su­bliūš­ku­sius san­ty­kius. Bet Pa­ry­žiu­je pra­ leis­tos dvi die­nos pran­cū­ziš­kai ne­kal­ban­čiam ir vi­so­kiau­sių fo­ bi­jų ap­sės­tam Dže­kui tam­pa tik­ru koš­ma­ru.

ne­lis Lu­lu. Da­bar sa­vo bu­vu­sia­ me bu­te Niu­jor­ke Ma­rion gy­ve­ na su nau­juo­ju šir­dies drau­gu ra­di­jo lai­dų ve­dė­ju Min­gu­su (jį su­vai­di­no nuo anks­tes­nio ko­ mi­ko amp­lua tols­tan­tis Chri­sas Roc­kas), ku­ris taip pat iš­si­sky­ ręs ir yra vie­ni­šas tė­tis.

Ta pa­ti upė Dar­nios šei­my­nė­lės ra­my­bė bai­gia­si tą die­ną, kai ji su­lau­ kia sve­čių iš Pran­cū­zi­jos – ang­liš­kai ne­mo­kan­čio, bet pa­kal­ bė­ti mėgs­tan­čio Ma­rion tė­vo, in­fan­ti­lios se­su­tės Rouz ir jos nau­jo­jo drau­go Ma­niu, ku­ris (tai bent su­ta­pi­mas!) yra ne kas ki­tas, o se­nas Ma­rion mei­lu­žis. Koš­ma­ru pa­virs­tan­tis ar­ti­ miau­sių gi­mi­nai­čių su­si­ti­ki­ mas – idea­li me­džia­ga ko­me­di­ joms. Bet kai tą pa­čią si­tua­ci­ją J.Del­py nau­do­ja ne pir­mą kar­ tą, konf­lik­tai tam­pa leng­vai nu­ spė­ja­mi, o pi­kan­tiš­kos bend­ra­ bū­vio de­ta­lės neiš­ven­gia ap­ mau­džios mo­no­to­ni­jos. Sun­ku dar kar­tą įbris­ti į tą pa­tį van­de­nį ir jo neiš­taš­ky­ti.

Kai tą pa­čią si­tua­ci­ ją J.Del­py nau­do­ja ne pir­mą kar­tą, konf­lik­tai tam­pa leng­vai nu­spė­ja­ mi, o pi­kan­tiš­kos bend­ra­bū­vio de­ta­lės neiš­ ven­gia ap­mau­džios mo­ no­to­ni­jos. Da­bar ek­ra­nuo­se pa­si­ro­dan­ tis dar vie­nas J.Del­py re­ži­suo­ tas fil­mas „Dvi die­nos Niu­jor­ke“ tę­sia Ma­rion as­me­ni­nės lai­mės paieš­kas. Su neu­ro­ti­ku Dže­ku jos ke­liai iš­si­sky­rė ir apie jų bu­ vi­mą kar­tu liu­di­ja tik ma­žas sū­

Vai­ki­nas su­tin­ka mer­gi­ną dar vie­ną „ge­nia­lų“ siu­že­t ą, bet ry­te jis pa­ma­tė kny­ge­lė­je tik tris žo­d žius: „vai­ ki­nas su­ti­ko mer­gi­ną“...

Kaž­k a­d a maest­r o Alf­r e­d as Hitch­ coc­k as pa­s a­ko­jo pa­m o­ko­m ą is­t o­r i­ ją apie vie­n ą sce­n a­r is­t ą, ku­r is am­ ži­n ai skun­d ė­s i sap­n uo­jąs ge­n ia­lias is­t o­r i­jas fil­m ams, bet pa­r y­č iui vis­k ą pa­m irš­t ąs. Ta­da A.Hitch­c oc­k as pa­ siū­lęs jam po pa­gal­ve dė­t is ra­š y­m o prie­m o­n ę ir už­r a­š ų kny­g u­t ę, kad trum­p am pra­b u­d ęs ga­lė­t ų tas įžval­ gas už­ra­š y­t i.

„Dvi die­nos Niu­jor­ke“ („2 Days in New York“) Ko­miš­ka dra­ma. Vo­kie­ti­ja, Pran­cū­zi­ ja, Bel­gi­ja, 2011 m. Rež. J.Del­py. Vai­di­na J.Del­py, Ch.Roc­kas, Al­ ber­tas Del­py, Da­nie­lis Brühlis, Ka­te Bur­ton.

Ga­li­ma, ži­no­ma, pa­si­juok­ti, bet juk vos ne treč­da­lis ma­t y­t ų fil­m ų neap­siei­ na be šio siu­že­to vin­gio. Tik ta­len­tin­ gas meist­ras jį pa­nau­do­ja pra­smin­ gam po­kal­biui apie mei­lę ir gy­ve­ni­mą, o ama­ti­nin­kas su­kur­pia dar vie­ną ba­ na­lią is­to­ri­ją. Dar vie­nas vai­ki­no ir mer­ gi­nos su­si­ti­ki­mas „Dvi die­nos Niu­jor­ke“ – žiū­ro­v ų teis­mui.

Šis taip ir pa­da­ręs. Kar­t ą to­kio nak­ti­nio įkvė­pi­mo aki­mir­ką jam pa­v y­ko už­ra­šy­ti

veiksmas

••• humoras

••• įtampa

••• erotika

••• siaubas

•••

3

Šal­ti­nis: Lie­tu­vos ki­no industrijos aso­cia­ci­ja

5. „Ma­da­gas­ka­ras 3“

6. „Le­gen­di­nis vi­kin­gas To­ras“

7. „Bern­va­ka­ris Aust­ra­li­jo­je“

8. „Ko lauk­ti, kai lau­kies“

9. „Pro­fas“

10. „Ker­šy­to­jai“

3517

2438

1789

1441

800

594

3

1

3

4

5

52 937 li­tai –

32 190 li­tų 19 341 li­tas

26 737 li­tai –

19 738 li­tai 18 372 li­tai

10 871 li­tas 8018 li­tų

10 527 li­tai 14 914 li­tų

52 937 li­tai

122 182 li­tai

26 737 li­tai

108 568 li­tai

216 515 li­tų

387 654 li­tai


14

Kino fotelis

Nau­jos kos­mi­nės im­pe­ri­j Il­gai rek­la­muo­tas „Pro­me­tė­jas“, va­din­tas di­džiau­sia 2012 m. sen­sa­ci­ja, pa­ga­liau pa­sie­kė žiū­ro­vus. Bet ne vi­sa­da gra­žius pa­ ža­dus vai­ni­kuo­ja vi­ sus džiu­gi­nan­tis re­zul­ ta­tas.

Ge­di­mi­nas Jan­kaus­kas

Su mi­to­lo­gi­ja – nie­ko bend­ra Iš pa­va­di­ni­mo ga­li pa­si­ro­dy­ti, kad „Pro­me­tė­jas“ yra dar vie­ na is­to­ri­ja, ku­rią mo­der­nio­mis tech­no­lo­gi­jo­mis ap­si­gink­la­vę fil­mų kū­rė­jai da­bar štam­puo­ja pa­gal se­no­vės mi­to­lo­gi­jos va­ do­vė­lių le­gen­das. Bet ši aso­cia­ ci­ja la­bai ap­gau­lin­ga. Bri­tų re­ ži­sie­riaus Rid­ley Scot­to nau­ jau­sias fil­mas „Pro­me­tė­jas“ su to­kia li­te­ra­tū­ra ne­tu­ri nie­ko bend­ra. „Pro­me­tė­jas“ – tai kos­ mi­nis erd­vė­lai­vis, ku­riuo ast­ ro­nau­tai su spe­cia­lia mi­si­ja iš­ vyks­ta į kaž­kur to­li­mo­je ga­ lak­ti­ko­je esan­čią Dze­tos tink­lo sis­te­mą. Į pa­vo­jin­gą ke­lio­nę moks­li­ nin­kai ir ast­ro­nau­tai iš­si­ren­gė ta­da, kai iš­šif­ra­vo dau­giau nei prieš de­šim­tis tūks­tan­čių me­ tų ra­šy­tas egip­tie­čių, ba­bi­lo­ nie­čių, ma­jų ir šu­me­rų pik­tog­ ra­mas. Vi­sos šios se­no­vi­nės ci­ vi­li­za­ci­jos pa­li­ko keis­tų pie­ši­ nių – juo­se į žmo­nes pa­na­šios mil­ži­niš­kos fi­gū­ros pirš­tu ro­do į kos­mo­są, ku­ria­me, kaip da­bar su­pran­ta moks­li­nin­kai, yra ne­ ži­no­ma ga­lak­ti­ka su sa­vo Sau­le ir gy­ven­ti tin­kan­čia pla­ne­ta. Ši eks­pe­di­ci­ja baig­sis to­je vie­to­je, kur pra­si­dė­jo R.Scot­to „Sve­ti­mo“ (1979 m.) įvy­kiai.

Int­ri­ga pa­si­ro­dė įdo­mes­nė už pa­tį fil­mą, ku­ria­me daug mo­no­to­ ni­jos, ėji­mo ra­tais, ba­na­lių štam­pų, ne itin vy­ku­sių ban­dy­mų įtam­ pą „nu­ge­sin­ti“ pri­mi­ty­ viais juo­ke­liais. Kaip at­si­ra­do gy­vy­bė? Fan­tas­tams da­ro­si vis sun­kiau kuo nors nu­ste­bin­ti. „Pro­me­ tė­jo“ kū­rė­jams tai, re­gis, pa­vy­ ko. Jau pir­mo­je fil­mo sce­no­je pa­tei­kia­ma „al­ter­na­ty­vi“ gy­vy­ bės Že­mė­je at­si­ra­di­mo ver­si­

ja. Išb­lyš­kęs vy­riš­ko­sios ly­ties hu­ma­noi­das (ma­tyt, tuoj po Se­ na­ja­me tes­ta­men­te mi­ni­mo pa­ sau­lio su­kū­ri­mo) iš­ge­ria nuo­ dų iš tau­rės, kad sa­vo mir­ties aki­mir­ką sa­vuo­ju DNR ga­lė­tų „ap­vai­sin­ti“ iš chao­so gi­mu­sią pla­ne­tą. Po šio pro­lo­go, tar­si pa­mėg­ džio­da­mi Stan­ley Kub­ric­ko fan­tas­ti­nį še­dev­rą „2001 me­ tų kos­mi­nė odi­sė­ja“ (1968 m.), „Pro­me­tė­jo“ au­to­riai per­šo­ka į 2089-uo­sius ir į tuoj po jų vyk­ do­mą kos­mi­nį skry­dį. Aso­cia­ci­jų su S.Kub­ric­ko fil­ mu daug. Pa­na­šūs ra­kur­sai ir kos­mi­nio lai­vo in­ter­je­ras. Tik, kaip pa­me­na­me, aukš­tes­nio

ly­gio pro­tą 1968 m. su­kur­ta­ me fil­me įkū­ni­jo su­perp­ro­tin­ gas kom­piu­te­ris, var­du HA­LAS, o „Pro­me­tė­ju­je“ šios funk­ci­jos pa­ti­kė­tos žmo­gaus pa­vi­da­lą tu­ rin­čiam and­roi­dui Dei­vi­dui (jį su­vai­di­no da­bar iš vie­no fil­mo į ki­tą skrai­dan­tis ak­to­rius Mi­ chae­las Fass­ben­de­ris).

Il­ga int­ri­ga „Pro­me­tė­jas“ bū­si­mus žiū­ro­vus int­ri­ga­vo la­bai il­gai. Per fil­mo rek­la­mi­nę kam­pa­ni­ją pra­ne­ši­ mais spau­dai ir anon­sais in­ter­ ne­te bu­vo už­duo­ta daug klau­ si­mų, bet ne­pa­teik­ta nė vie­no at­sa­ky­mo. Int­ri­ga, ži­no­ma, su­ regz­ta meist­riš­kai. Da­bar jau


­jos beieš­kant JAU KINE

Prik­lau­so ki­no kū­rė­jų eli­tui Bri­t ų re­ž i­sie­riaus R.Scot­to (nuotr.) fil­ mų žiū­ro­vai tik­rai lau­k ia. Kar­t ais net ke­le­t ą me­t ų. Lau­k ia kant­riai, nes ži­ no, kad už kant­r y­b ę bus ap­do­va­no­ti. Taip jau bu­ vo ne kar­t ą.

Kadrai iš filmo

ga­li­ma pa­sa­ky­ti, kad ji pa­si­ro­dė įdo­mes­nė už pa­tį fil­mą, ku­ria­ me daug mo­no­to­ni­jos, ėji­mo ra­ tais, ba­na­lių štam­pų („Tai di­de­ lis žmo­ni­jos žings­nis“), ne itin vy­ku­sių ban­dy­mų įtam­pą „nu­ ge­sin­ti“ pri­mi­ty­viais juo­ke­liais („Čia van­duo ar mar­sie­čių šla­pi­ mas?“) ir žiū­rė­ti su 3D aki­niais skir­tų veiks­mo sce­nų. Kar­tą net pa­kvim­pa ant­ra­rū­šių fil­mų apie zom­bius dva­sia. O vi­siems, ku­ rie su­si­rū­pi­nę dėl to, kaip atei­ ties pa­sau­ly­je žmo­nės spręs sek­sua­li­nes pro­ble­mas, skir­tas šis po­kštas: „Jei jums rū­pi pa­ pras­čiau­siai pa­si­dul­kin­ti, neap­ si­mes­ki­te, kad jus do­mi­na pi­ra­ mi­dės mo­de­lis.“ Au­to­riai no­rė­jo

įtik­ti vi­siems. Bet kai no­ ri pa­tik­ti vi­siems, ri­zi­kuo­ji ne­pa­tik­ti nie­kam. N-13 „Pro­me­tė­jas“ Nuo 2012 06 08 Trukmė 124 min.

„Pro­me­tė­jas“ („Pro­met­heus“) Fan­tas­ti­nė siau­bo dra­ma. JAV, 2012 m. Rež. R.Scot­tas. Vai­di­na M.Fass­ben­de­ris, Pat­ric­ kas Wil­so­nas, Char­li­ze The­ron, Guy Pear­ce‘as, Noo­mi Ra­pa­ce.

veiksmas

••• humoras

••• įtampa

••• erotika

••• siaubas

•••

3

Ši tra­di­ci­ja ypač įsi­š ak­n i­jo po to, kai ek­ra­ nuo­s e pa­s i­ ro­d ė gar­s u­ sis „Gla­dia­to­ rius“ (2000 m.). Re­ž i­sie­ riui tai bu­vo tik­rai ri­z i­k in­ gas iš­š ū­k is – pa­na­š ių di­d e­ lės apim­ties is­ to­r i­n ės te­m a­t i­ kos epų ta­da nie­ kas jau ne­b e­k ū­r ė. Šis pro­ce­sas nu­trū­ ko 1964-ai­siais, kai bu­vo su­k ur­t as „Ro­ mos im­pe­ri­jos žlu­gi­ mas“ (rež. Ant­h o­ny Man­nas), po ku­rio pa­ na­š i pro­duk­ci­ja per­si­ kraus­tė į TV. Ma­ž ai bu­ vo ti­kin­čių, kad per šim­

tą mi­li­jo­n ų kai­na­vęs „Gla­dia­to­rius“ at­ si­pirks. R.Scot­tas su­ri­zi­ka­vo ir lai­m ė­ jo vi­suo­se fron­tuo­se – fil­mas už­dir­bo pen­k is kar­tus dau­giau ir lai­m ė­jo pen­ kis Ki­no aka­de­mi­jos pri­zus, įskai­t ant ir „Os­ka­rą“ už ge­riau­sią me­t ų fil­m ą. Nuo šio mo­men­to re­ž i­sie­rius pa­k i­lo į ki­no kū­r ė­jų, ku­rių fil­mai su­lau­k ia ko­ mer­ci­n ės sėk­m ės, eli­t ą ir ėmė vos ne kas­met džiu­gin­ti sa­vo ger­b ė­jus fil­mais apie ma­nia­k ą Ha­ni­ba­lą Lek­te­r į („Ha­ ni­ba­las“, 2001 m.), ka­ri­n ę ope­ra­ci­ ją So­ma­ly­je („Juo­do­jo va­na­go“ žū­tis“, 2002 m.), iš­ra­din­gus su­kčius („Ap­ga­ vi­kai“, 2003 m.), vi­du­ram­ž ių kry­ž iaus ka­rus („Dan­gaus ka­ra­lys­tė“, 2005 m.), pra­ras­to ro­jaus at­ra­di­m ą („Ge­ri me­ tai“, 2006 m.), Viet­na­mo ka­ro lai­k ų gangs­te­r ius („Ame­r i­kos gangs­te­r is“, 2007 m.), ko­vas su šiuo­lai­k i­niu te­ ro­riz­mu („Me­lo pink­lės“, 2009 m.) ir Šer­vu­do gi­rios raz­bai­nin­k ą („Ro­bi­nas Hu­das“, 2010 m.). Pas­ta­ruo­ju me­tu R.Scot­tas vis daž­niau nu­krei­pia ki­tų žvilgs­nius į sa­vo pir­muo­ sius fil­mus. Ki­t ą­met tu­rė­tu­me su­lauk­ ti jo kul­ti­niu va­di­na­mo fil­mo „Bė­gan­ tis skus­tu­vo aš­me­ni­mis“ (1982 m.) per­dir­bi­nio. O da­bar ek­ra­nuo­se pa­ si­r o­dan­č io „Pro­m e­t ė­jo“ prie­š is­t o­ rė yra fan­t as­ti­nis tri­le­ris „Sve­ti­mas“ (1979 m.).


16

kinas vilnius FORUM CINEMAS AKROPOLIS Ozo g. 25

„Prometėjas“ (3D) – Pasaulinė premjera. Iki 14 d. 10.15, 13.30, 15.45, 18.45, 21.50 val. „Prometėjas“ – Pasaulinė premjera. Iki 14 d. 18, 20.45 val. „Dvi dienos Niujorke“ – Premjera. Iki 14 d. 14, 18.15, 19, 21.30 val. „Madagaskaras 3“ (3D, lietuviškai) – Premjera. Iki 14 d. 13, 16.45 val. „Mes už... Lietuvą!“ – Iki 14 d. 11, 19.15, 21.40 val. „Snieguolė ir medžiotojas“ – Iki 14 d. 12.15, 15.15, 18.15, 21.15 val. „Bernvakaris Australijoje“ – Iki 14 d. 15, 17.30, 20.15 val. „Vyrai juodais drabužiais 3“ (3D) – Iki 14 d. 14.45, 17.45, 21 val. „Diktatorius“ – Iki 14 d. 14.30, 16.30, 18.30, 20.30 val. „Ko laukti, kai laukies“ – Iki 14 d. 15.30 val. „Legendinis vikingas Toras“ (3D, lietuviškai) – Iki 14 d. 12 val.

„Ko laukti, kai laukies“ – Iki 14 d. 15.30, 21 val. „Legendinis vikingas Toras“ (3D, lietuviškai) – Iki 14 d. 12.20 val. „Nakties šešėliai“ – Iki 14 d. 14, 19.15 val. „Profas“ – Iki 14 d. 16.45, 22 val.

SKALVIJA A.Goštauto g. 2 / 15

„Veidrodėli, veidrodėli... Snieguolės istorija“ – Iki 14 d. 13.45 val. „Piratai! Nevykėlių kompanija“ (lietuviškai) – Iki 14 d. 11.40 val. „Neliečiamieji“ – Iki 14. 17 val. „Alvinas ir burundukai 3“ – Iki 14 d. 11.20 val. „Loraksas“ (lietuviškai) – Iki 14 d. 12.40 val. „Geriausias egzotiškas „Marigold“ viešbutis“ – Iki 14 d. 18.20 val. VASAROS AKCIJA VAIKAMS „Mikė Pūkuotukas“ (lietuviškai) – Iki 14 d. 11.15 val. „Šrekas. Ilgai ir laimingai“ (lietuviškai) – Iki 14 d. 11.45 val.

MULTIKINO Ozo g. 18

„Alvinas ir burundukai 3“ – Iki 14 d. 11.15 val. „Piratai! Nevykėlių kompanija“ (lietuviškai) – Iki 14 d. 10.30 val. „Loraksas“ (lietuviškai) – Iki 14 d. 13.15 val. „Veidrodėli, veidrodėli... Snieguolės istorija“ – Iki 14 d. 11.30 val. „Gatvės šokiai 2“ – Iki 14 d. 12.30 val. VASAROS AKCIJA VAIKAMS „Princesė ir Varlius“ (lietuviškai) – Iki 14 d. 10.45 val. „Ledynmetis 3“ (lietuviškai) – Iki 14 d. 12.45 val.

FORUM CINEMAS VINGIS Savanorių pr. 7

„Prometėjas“ (3D) – Pasaulinė premjera. Iki 14 d. 11.30, 14.15, 18, 21.20 val. „Dvi dienos Niujorke“ – Premjera. Iki 14 d. 13.45, 16, 18.30, 20.45 val. „Madagaskaras 3“ (3D, lietuviškai) – Premjera. Iki 14 d. 12, 15 val. „Mes už... Lietuvą!“ – Iki 14 d. 19.30, 22 val. „Snieguolė ir medžiotojas“ – Iki 14 d. 11, 13.30, 16.15, 19, 21.45 val. „Bernvakaris Australijoje“ – Iki 14 d. 16.15, 19, 21.40 val. „Diktatorius“ – Iki 14 d. 13.15, 15.15, 17.10, 19.15, 21.15 val. „Vyrai juodais drabužiais 3“ (3D) – Iki 14 d. 14.40, 17.30, 20.15 val.

„Profas“ – Iki 14 d. 14.45, 16.45 (seansas nevyks 10, 12 d.), 18.45 (seansas vyks 10, 12 d.), 21.30 (seansas vyks 9 d.) val. „Keršytojai“ (3D) – Iki 14 d. 15, 20.45 val. „Piratai! Nevykėlių kompanija“ (3D, lietuviškai) – Iki 14 d. 10.15 val. „Piratai! Nevykėlių kompanija“ (lietuviškai) – Iki 14 d. 10.45 val. „Loraksas“ – Iki 14 d. 10 (seansas nevyks 9, 10 d.), 10.30 (seansas vyks 9 d.), 11 (seansas vyks 10 d.) val.

„Prometėjas“ (3D) – Premjera. 11–14 d. 11.15, 14, 16.30, 19.15, 21.15 val., 9 d. 11, 14.40, 16, 19.30, 22 val., 10 d. 11, 13.30, 16.15, 17.45, 20.30 val. „Snieguolė ir medžiotojas“ – Premjera. Iki 14 d. 12.15, 15.15, 18, 21 val. „Vyrai juodais drabužiais 3“ (3D) – Premjera. Iki 14 d. 10.30 val. 11, 12, 14 d. 12, 14.15, 17.15, 19.30, 21.45 val., 9 d. 13.45, 16.45, 18.45, 21 val., 10 d. 14, 16.15, 19, 21.15 val., 13 d. 14.30, 17.15, 19.30, 21.45 val. „Madagaskaras 3“ (3D) – Išankstiniai „Omni ID“ seansai. 11–14 d. 16.45, 19 val., 9 d. 12.30 , 17.15 val., 10 d. 13, 15.30 val. „Černobylio dienoraščiai“ – Iki 14 d. 20, 22 val. „Diktatorius“ – Iki 14 d. 12 (seansas su mažyliais vyks 6 d.), 16, 18, 20, 22 val. „Ko laukti, kai laukies“ – Iki 14 d. 12.30, 16.45 (seansas vyks 12 d.), 18.45 (seansas nevyks 12 d.) val. „Legendinis vikingas Toras“ (3D, lietuviškai) – Iki 14 d. 10.15, 12.10, 14.10 val. „Legendinis vikingas Toras“ (lietuviškai) – Iki 14 d. 10 (seansas vyks 10 d.), 11, 12 (seansas vyks 10 d.), 13, 14.45 (seansas vyks 9 d.) val. „Nakties šešėliai“ – Iki 14 d. 12.45, 15 (seansas nevyks 9, 10 d.), 17.45, 19 (seansas vyks 9 d.), 20.40 (seansas vyks 10 d.), 21.45 (seansas nevyks 9, 10 d.) val.

„Viena diena“ – 15 d. 19 val. „Velnių salos karalius“ – 10 d. 18.10 val. CIKLAS „IKI ROMOS SU WOODY ALLENU“ „Vidurnaktis Paryžiuje“ – 15 d. 17 val. „Sensacija“ – 15 d. 21 val. CIKLAS „LEK GERVĖ, LEK GERVELĖ“ Dokumentinių filmų programa – 11 d. 19 val., 13 d. 17 val. Filmų programa „Trys viename“ – 10 d. 16.30 val., 14 d. 19 val. „Miegančių drugelių tvirtovė“ – 9 d. 16 val., 12 d. 20.30 val. „Stebuklų laukas“ – 12 d. 19.10 val. CIKLAS „JUODAI BALTOS ISTORIJOS“ „Negyvėlis“ – 10 d. 20.20 val., 12 d. 17 val., 14 d. 20.40 val. „Artistas“ – 9 d. 20.50 val., 11 d. 17 val., 13 d. 21 val. , 14 d. 17 val. „Baltas kaspinas“ – 9 d. 18.10 val., 11 d. 20.15 val., 13 d. 18.20 val.

„Nakties šešėliai“ – 15 d. 19.15 val. AFROLOTYNŲ ŠOKIŲ DIENOS „Bachatos kunigaikštis“ – 9 d. 19 val., 12 d. 19 val., 14 d. 19 val. KINAS PO ŽVAIGŽDĖMIS „Pusbroliai“ – 9 d. 22.30 val. Trumpametražiai filmai iš viso pasaulio – 14 d. 22.30 val. Trumpametražiai iš Lietuvos – 15 d. 22.30 val. L.Bloomo savaitė „Mirę“ – 11 d. 18.15 val. „Nora“ –13 d. 18.15 val.

Kaunas FORUM CINEMAS Karaliaus Mindaugo pr. 49, „Akropolis“

„Prometėjas“ (3D) – Pasaulinė premjera. Iki 14 d. 10.15, 13.30, 16.30, 18.15, 21.30, 23.30 (seansas vyks 9 d.) val. „Dvi dienos Niujorke“ – Premjera. Iki 14 d. 14, 16.15, 18.45, 21.15, 23.15 (seansas vyks 9 d.) val. „Madagaskaras 3“ (3D, lietuviškai) – Išankstiniai seansai. Iki 14 d. 13, 15.30 val. „Mes už... Lietuvą!“ – Iki 14 d. 12, 19.30, 21.45, 23.55 (seansas vyks 9 d.) val. „Snieguolė ir medžiotojas“ – Iki 14 d. 13.15, 15.45, 18.30, 21 val.

PASAKA Šv. Ignoto g. 4 / 3

„Pasaulis yra didelis ir išsigelbėjimas slypi už kampo“ – 10 d. 17.30 val., 13 d. 20 val. „Mes nusipirkome zoologijos sodą“ – 9 d. 17 val., 10 d. 20.30 val., 12 d. 18 val., 14 d. 18.30 val.

„Protingas sprendimas“ – 9 d. 19.15 val. „Aš taip pat“ – 12 d. 20.30 val. „Viskas, ką myliu“ – 9 d. 19.30 val. „Veidrodėli, veidrodėli... Snieguolės istorija“ – 10 d. 18 val., 11 d. 18.30 val., 13 d. 18.30 val. „Amžinai tavo“ – 9 d. 17.15 val., 10 d. 19.45 val., 11 d. 18 val., 12 d. 18.30 val., 13 d. 18 val., 14 d. 19.15 val. „Vienoje kilpoje“ – 11 d. 20 val. „Turime popiežių“ – 11 d. 20.30 val. „Kūdikiai“ – 12 d. 20.45 val. „Paveldėtojai“ – 15 d. 19 val.

„Bernvakaris Australijoje“ – Iki 14 d. 16.45 (seansas nevyks 12 d.), 19, 21.15, 23.45 (seansas vyks 9 d.) val. „Bastūnas, siuvėjas, kareivis, šnipas“ – Kitokio kino klubas. 12 d. 16.45 val. „Diktatorius“ – Iki 14 d. 13.45, 16, 18, 20, 22, 23.59 (seansas vyks 9 d.) val. „Vyrai juodais drabužiais 3“ (3D) – Iki 14 d. 14.30, 17.45, 20.30 val. „Legendinis vikingas Toras“ (3D, lietuviškai) – Iki 14 d. 11.15 val. „Alvinas ir burundukai 3“ (lietuviškai) – Iki 14 d. 11.45 val. „Loraksas“ (lietuviškai) – Iki 14 d. 11 val. „Gatvės šokiai 2“ – Iki 14 d. 14.45 val. „Veidrodėli, veidrodėli... Snieguolės istorija“ – Iki 14 d. 12.30 val. VASAROS AKCIJA VAIKAMS „Mikė Pūkuotukas“ (lietuviškai) – Iki 14 d. 10.30 val. „Šrekas. Ilgai ir laimingai“ (lietuviškai) – Iki 14 d. 11.30 val.

CINAMON PLC „Mega“

„Prometėjas“ – Premjera. Iki 14 d. 17.15, 21.45 (seansas nevyks 9, 11, 13 d.) val.


namų kinas „Madagaskaras 3“ (3D, lietuviškai) – Išankstiniai „Omni ID“ seansai. Iki 14 d. 15.15, 19.45 val. „Snieguolė ir medžiotojas“ – Iki 14 d. 11.30, 14, 16.25, 19, 21.30 val. „Vyrai juodais drabužiais 3“ (3D) – Iki 14 d. 13, 21.45 (seansas vyks 9, 11, 13 d.) val. „Černobylio dienoraščiai“ – Iki 14 d. 17.45, 22 val. „Legendinis vikingas Toras“ (3D, lietuviškai) – Iki 14 d. 11 val. „Diktatorius“ – Iki 14 d. 16.15, 18.15, 20.15, 22.15 val. „Ko laukti, kai laukies“ – Iki 14 d. 16.30, 18.45, 21 val. „Nakties šešėliai“ – Iki 14 d. 15.30, 19.35 val. „Veidrodėli, veidrodėli... Snieguolės istorija“ (lietuviškai) – Iki 14 d. 13.50 val. „Piratai! Nevykėlių kompanija“ (lie­ tuviškai) – Iki 14 d. 12.30, 14.30 val. „Smurfai“ (lietuviškai) – Iki 14 d. 13.15 val. „Linksmosios pėdutės 2“ (lietuviškai) – Iki 14 d. 11.45 val. „Jūros komanda“ (lietuviškai) – Iki 14 d. 11.15 val.

Klaipėda FORUM CINEMAS Taikos pr. 61, „Akropolis“

„Prometėjas“ (3D) – Pasaulinė prem­ jera. Iki 14 d. 11, 14.30, 18.30, 21.45, 22.45 (seansas vyks 9 d.) val. „Madagaskaras 3“ (3D, lietuviškai) – Iš­ ankstiniai seansai. Iki 14 d. 12.30, 15.30 val. „Mes už... Lietuvą!“ – Iki 14 d. 17.30 val. „Snieguolė ir medžiotojas“ – Iki 14 d. 12, 15, 18, 21 val. „Vyrai juodais drabužiais 3“ (3D) – Iki 14 d. 20 val. „Vyrai juodais drabužiais 3“ – Iki 14 d. 16, 18.45, 21.30 val. „Diktatorius“ – Iki 14 d. 14, 16.30, 19, 21.15, 23.15 (seansas vyks 9 d.) val. „Profas“ – Iki 14 d. 18.15, 23 (sean­ sas vyks 9 d.) val. „Ko laukti, kai laukies“ – Iki 14 d. 15.15, 20.30 val. „Legendinis vikingas Toras“ (3D, lietuviškai) – Iki 14 d. 10.15 val. „Piratai! Nevykėlių kompanija“ (lietuviškai) – Iki 14 d. 11.30 val. „Loraksas“ (lietuviškai) – Iki 14 d. 13.45 val.

„Veidrodėli, veidrodėli... Snieguolės istorija“ (lietuviškai) – Iki 14 d. 12.45 val. VASAROS AKCIJA VAIKAMS „Kung fu panda“ (lietuviškai) – Iki 14 d. 10.30 val. „Ratai 2“ (lietuviškai) – Iki 14 d. 11.45 val.

DVD nau­jie­nos „Snie­gy­nų įkai­tai“ („The Grey“)  Tri­le­ris. JAV, Ka­na­da, 2012 m. Rež. Joe Car­na­ha­nas. Vai­di­na Lia­mas Nee­so­nas, Der­mo­tas Mul­ro­ney, Fran­kas Gril­lo, La­ri­sa Stad­ni­čiuk. DVD: „Vi­deo­li­ne“. 14,99 Lt. Re­ž i­sie­rius J.Car­na­ha­nas ir po­pu­lia­rus ak­to­rius L.Nee­so­ nas per­nai kar­tu kū­r ė ekst­ re­ma­lų veiks­mo fil­mą „A ko­man­da“ ir sma­giai pa­š ė­lo ke­pi­na­mi karš­tos Ar­ti­m ų­jų Ry­t ų sau­lės. Šį kar­t ą dar­ nus due­tas pa­si­ren­ka vi­siš­kai prie­šin­gą ap­lin­k ą – am­ ži­no­jo įša­lo su­kaus­t y­t ą Alias­k ą. Virš ne­gy­ve­na­mos Alias­kos te­ri­to­ri­jos į snie­gin­gos tund­ros pus­nis iš dau­sų kren­ta su­ge­dęs lėk­tu­vas. Per ste­buk­lą iš­si­gel­b ė­ję ir li­kę gy­vi še­ši naf­ti­nin­kai at­si­ du­ria lau­k i­n ės gam­tos spąs­tuo­se. Be mais­to, be mo­ bi­lių­jų te­le­fo­n ų, be ra­di­jo ry­šio ir be gink­lų. Ap­link –

šim­tai kvad­ra­ti­nių ki­lo­met­r ų neišb­ren­da­m ų miš­k ų, že­mes­n ė nei mi­nus 30 laips­nių tem­pe­ra­t ū­ra ir vie­ nin­te­liai gy­vi pa­da­rai – prie at­šiau­rių są­ly­gų pri­si­tai­kę vil­kai, ge­ro­kai plėš­res­ni už ki­tur gy­ve­nan­čius gen­tai­ nius. Jie nie­ka­da ne­ma­tė žmo­nių, to­dėl nie­ko ne­bi­ jo ir tik lau­k ia ga­li­my­b ės už­pul­ti į jų te­ri­to­ri­ją pa­si­kė­si­ nu­sius įsi­bro­vė­lius. Au­to­riai mak­si­ma­liai iš­nau­do­ja ekst­re­ma­lios si­tua­ ci­jos tei­k ia­mus siau­bus: mir­ti­ną he­ro­jų iš­gąs­t į, ka­ni­ ba­liz­mą ska­ti­nan­t į al­k į, des­pe­ra­tiš­kas grum­t y­nes su lau­k i­ne gam­ta ir nuo­ž mius su­si­r ė­mi­mus su mil­ž i­niš­ ko dy­d žio vil­kais.

„Atot­rū­kis“ („Отрыв“)  Ka­ri­nis se­ria­las. Ru­si­ja, 2012 m. Rež. Ser­ge­jus Po­po­vas. Vai­di­na Igo­ ris Pet­ren­ka, And­re­jus Smo­lia­ko­vas, And­re­jus Pa­ni­nas, Kris­ti­na Kuz­ mi­na. DVD: „Vi­deo­li­ne“. 14,99 Lt.

Ru­si­jo­je fil­mų kū­rė­jai da­bar vis drą­siau pra­by­la apie anks­ čiau griež­tai draus­tą te­mą – Sta­li­no lai­kų rep­re­si­jas ir per Ant­rą­jį pa­sau­li­nį ka­rą su fa­ šis­tais ko­vo­ju­sius baus­mės ba­ta­lio­nus, ku­riuos su­da­rė liau­dies prie­šais pa­skelb­ti So­vie­tų Są­jun­gos pi­lie­čiai. Se­ria­las „Atot­rū­kis“ gal ir ne­pri­lygs­ta ge­riau­siems šią te­mą at­sklei­du­siems ki­no kū­ri­niams, bet jį žiū­rė­ti tik­ rai įdo­mu. 1947-ie­ji. Alek­se­jus Mit­ro­chi­nas at­vyks­ta į Mask­vą ap­lan­ky­ti bu­vu­sio pul­ko drau­go Ar­gu­no­vo, ku­ris per ka­rą

iš­gel­bė­jo jam gy­vy­bę. Ta­čiau ne­tru­kus Alek­se­jus su­pran­ ta, kad bu­vęs ba­ta­lio­no va­das nu­teis­tas 25 me­tams ka­ lė­ji­mo ir baus­mę at­lie­ka griež­to re­ži­mo la­ge­ry­je. No­rė­ da­mas žūt­būt iš­va­duo­ti sa­vo drau­gą Alek­se­jus pa­si­ryž­ta be­pro­tiš­kam žings­niui. Jis ap­si­me­ta, kad no­ri pa­si­kė­sin­ti į Sta­li­no gy­vy­bę, ir už tai pa­kliū­va į Ka­re­li­jo­je esan­tį la­ge­rį. Čia vie­na­me ba­ra­ke bu­vę ko­vų drau­gai ir su­si­tin­ka. Iš šio griež­tai sau­go­mo ka­lė­ji­mo pa­bėg­ti dar nie­kam ne­pa­vy­ko. Iš šiau­rės la­ge­rį su­pa eže­ras, o ki­tur – aukš­ta spyg­liuo­ta tvo­ra. Bet Alek­se­jus ži­no vie­ną bū­dą iš­trūk­ti į lais­vę, nes prieš ka­rą čia at­li­ko pra­kti­ką.

„Rževs­kis prieš Na­po­leo­ną“ („Ржевский против Наполеона“)



Ko­me­di­ja. Ru­si­ja, 2011 m. Rež. Ma­rius Vais­ber­gas. Vai­di­na Pa­ve­las De­re­vian­ka, Svet­la­na Chod­čen­ko­va, Mi­chai­las Jef­re­mo­vas, Mi­chai­las Ga­lus­tia­nas. DVD: „Vi­deo­li­ne“. 14,99 Lt. Šią ko­me­di­ją Ru­si­jo­je su­ kū­rė lie­tu­vis re­ži­sie­rius Ma­ rius Bal­čiū­nas, daž­niau­siai fil­ mus pa­si­ra­šan­tis Vais­ber­go pa­var­de. Jo ko­me­di­ja „Hit­ ler ka­put!“ (2008 m.) pa­pik­ti­no pa­trio­tus bei ka­ro ve­ te­ra­nus ir ne­su­lau­kė nė vie­nos rim­tos re­cen­zi­jos. Už­ tai pi­ni­gų ki­no sa­lė­se ši Hit­le­rį ir Štir­li­cą pa­ro­di­juo­jan­ti ko­me­di­ja su­si­šla­vė tik­rai ne­ma­žai. Pa­na­šiais re­zul­ta­tais ga­li pa­si­gir­ti ir ki­ta dviejų dalių ko­me­di­ja „Mei­lė Niu­jor­ ke“ (2009 ir 2010 m.). O per­nai Ma­rius už­si­mo­jo į ek­ ra­nus at­ves­ti ru­siš­kų anek­do­tų (daž­niau­siai ne­švan­

kių) he­ro­jų – ko­vų su Na­po­leo­nu lai­kų did­vy­rį Po­ru­či­ ką Rževs­k į. No­rė­da­mas pra­si­blaš­ky­ti, Na­po­leo­nas Bo­ na­par­tas pra­de­da pa­sau­li­nį ka­rą ir su sa­vo ka­riuo­me­ ne at­si­du­ria prie Mask­vos var­tų. Ru­sų kar­ve­džiai ži­no pa­grin­di­nę prie­šų va­do silp­ny­bę – Na­po­leo­nas be mo­ ters ne­ga­li pra­leis­ti nė die­nos. To­dėl ru­sai nu­spren­džia pa­siųs­ti į jo sto­vyk­lą fa­ta­liš­ką gra­žuo­lę, kad ji ati­trauk­tų Na­po­leo­ną nuo jo gro­bi­kiš­kos veik­los. Tik ko­kia mo­te­ris ga­li at­si­spir­ti gar­saus mer­gi­šiaus ža­ve­siui? Ži­no­ma, kad ne­tik­ra! Tiks­liau, per­si­ren­gęs vy­ras... Pa­rengė Ge­di­mi­nas Jan­kaus­kas

17


18

šeštadienis

2012 06 09

lietuviškos

18.45 UEFA EURO 2012 studija.

14.00 „Šeimynėlė“.

17.40 Beatos virtuvė.

10.00 Šeštadienio rytas.

13.40 „Karalienė Elžbieta II“.

7.45 Nacionalinė paieškų tarnyba (k). 8.30 Gimtoji žemė. 9.00 Anim. s. „Nuotykiai elfų šalyje“ (1) (Vokietija, D.Britanija, 2004 m.). 9.25 „Džeronimas“. 9.50 „Aviukas Šonas“. 10.00 Gustavo enciklopedija. 10.30 Pulsas. 11.00 „Ryto suktinis“ su Zita Kelmickaite. 12.00 Mūsų miesteliai. Senoji Varėna (2). 13.00 „Raudonmedžio rojus“. 14.45 Juokis. 16.00 Žinios (su vertimu į gestų k.). 16.05 Orai. 16.10 Sveikinimų koncertas. 18.30, 21.15, 23.45 UEFA EURO 2012 apžvalga. 18.45, 19.45, 20.45, 21.30, 22.30, 23.30 UEFA EURO 2012 studija. 19.00, 20.00 UEFA EURO 2012 rungtynės Nyderlandai–Danija. Tiesioginė transliacija iš Charkovo (Ukraina). 20.55 Loterija „Perlas“. 21.00 Panorama. 21.05 Sportas. 21.10 Orai. 21.45, 22.45 UEFA EURO 2012 rungtynės Vokietija–Portugalija. Tiesioginė transliacija iš Lvovo (Ukraina).

6.30 „Žaibo smūgis“ (6). 6.55 „Džekio Čano nuotykiai“. 7.20 „Garfildas“. 7.45 „Policijos akademija“. 8.10 „Skūbis Dū. Paslapčių biuras“. 8.35 Anim. s. „Sunkus vaikas“ (1) (JAV, 1993 m.). 9.00 Apie ūkį ir bites. 9.30 Girių horizontai. 10.00 Komedija „Džo butas“ (JAV, 1996 m.) (N-7). 11.30 Juokas juokais (k). 12.00 Veiksmo s. „Čarlio angelai“ (1) (JAV, 2011 m.) (N-7). 13.00 Kriminalinis s. „Detektyvė Rizoli“ (1) (JAV, 2009 m.) (N-7). 14.00 Komedija „Šeimynėlė“ (1, 2) (Rusija, 2011 m.) (N-7) (k). 15.10 „Širdies balsas“. 16.09 Kitokie? (k). 16.15 „Širdies balsas“. 17.15 „Detektyvė Džonson“ (N-7). 18.15 Juokas juokais (k). 18.45 Žinios. 18.55 Sportas. 18.58 Orai. 19.00 „Krymo muzikos festivalis 2011“. Atidarymo koncertas (1) (Rusija, 2011 m.). 21.05 Romantinė komedija „Užkibo“ (JAV, 2007 m.) (N-14). 23.50 Veiksmo komedija „Rytdienos paštas“ (JAV, 2009 m.) (N-14). 1.35 Farai (N-7) (k).

6.45 Teleparduotuvė. 7.00 „Katašunis“. 7.30 Anim. f. „Redakajus“ (1) (Prancūzija, 2010 m.). 8.00 „Slaptasis agentas Konoras“. 8.30 „Moderni šeima“. 9.00 Keturkojis šou. 9.30 Mamyčių klubas. 10.00 Fantastinė istorinė drama „Kamelotas“ (1) (Airija, D.Britanija, JAV, Kanada, 2011 m.). 11.00 Vaid. f. „Apsaugoti princesę“ (JAV, 2009 m.). 13.00 „Aiškiaregys“. 14.00 Šok su manimi 2011. 17.40 Beatos virtuvė. 18.45 TV3 žinios. 18.55 TV3 sportas. 18.58 TV3 orai. 19.00 Veiksmo f. „Diena po rytojaus“ (JAV, 2004 m.). 21.25 Karinė drama „Pasipriešinimas“ (JAV, 2008 m.). 0.10 Drama „Bėgantis paskui aitvarą“ (JAV, 2007 m.).

6.30 Televitrina. 7.00 Lietuvos žinių tyrimas (N-7) (k). 8.00 Smagiausios akimirkos. 8.30 Brydės. 9.30 „Autofanai“. 10.00 Šeštadienio rytas. 11.00 „Be namų negerai: naujas gyvenimas“. 12.00 „Žmogus prieš gamtą. Uolietieji kalnai“ (N-7). 13.00 „Galileo: norintiems žinoti“. 14.00 „Prajuokink mane“ (k). 15.00 „Pirmas pasimatymas“. 16.00 „Šeštasis pojūtis“. 17.00 „Mentai“ (N-7). 18.00 „Ekstrasensų mūšis“ (N-7). 19.00 „Jūrų velniai“ (N-7). 20.00 Žinios. 20.16 Sportas. 20.19 Orai. 20.20 „Baladė apie Bomberį“ (N-7). 21.20 Veiksmo f. „Klastotė“ (JAV, 1998 m.) (N-14). 23.10 Siaubo trileris „Mirusiųjų sąraše – devyni“ (JAV, 2010 m.) (S). 0.50 „Bamba“. Interaktyvus šou suaugusiesiems (S).

6.29 TV parduotuvė. 6.45 Reporteris. 7.15 „Dičkis šuo Klifordas“. 7.50 „Padūkėlis Eliotas“. 8.15 „Oskaro oazė“. 8.25 Šiandien kimba. 8.55 Dok. s. „Vandenyno milžinai“ (1). 10.00 Padėkime augti. 10.35 Idėjos namams. 11.25 Gamink sveikiau! 12.00 Reporteris. 12.30 Skonio reikalas. 13.40 Dok. f. „Karalienė Elžbieta II“ (N-7). 14.50 Dok. f. „Juodoji banga. Balsai iš Meksikos įlankos“ (1) (N-7). 16.00, 17.00, 18.00 Žinios. Orai. 16.05 Super L.T. 17.05 Šeimų dvikova – „Akropolio“ turnyras. 18.20 Griūk negyvas! (N-7). 19.00 „Sodo detektyvės“ (N-7). 20.00 „Merdoko paslaptys“ (N-7). 21.00 Reporteris. 21.28 Orai. 21.30 Šeštadienio detektyvas „Detektyvas Linlis“ (Jungtinė Karalystė, 2006 m.) (N-7). 23.40 Trileris „Tamsa“ (Vokietija, Jungtinė Karalystė, 2005 m.) (N-14). 1.40 Pasaulio krepšinio naujienos.

19.00 TV3



21.00 TV1



„Diena po rytojaus“ („The Day After Tomorrow“)

„Pasidauginimas“ („Multiplicity“)

Uraganai siaubia Los Andželą. Nematyta pūga užgriūva Indiją. Greipfrutų dydžio kruša bombarduoja Tokiją. Profesorius Džekas Holas tyrinėja klimato pokyčius, kuriuos sukėlė pragaištingas šiltnamio efektas. Be to, jis privalo surasti ir išgelbėti savo sūnų.

Statybų inžinierius Dugas Kinis, kaip ir visi užsiėmę žmonės, jaučia vis stiprėjantį norą retsykiais dingti iš namų, bet taip, kad nepastebėtų žmona. Genialų jo problemų sprendimą pasiūlo daktaras Lidsas, galintis sukurti tikslų bet kurio paciento antrininką.

Veiksmo drama. JAV, 2004 m. Rež. Rolandas Emmerichas. Vaidina Dennis Quaidas, Jake’as Gyllenhaalas.

Komedija. JAV, 1996 m. Rež. Haroldas Ramisas. Vaidina Michaelas Keatonas, Andie MacDowell.


2012 06 09

šeštadienis

regioninės

8.00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis. 8.15 Kultūrų kryžkelė. Trembita. 8.30 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus albumas (lenkų k.). 8.45 Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė (rusų k.). 9.00 Kultūrų kryžkelė. Menora. 9.15 „Kelias“. Laida evangelikams. 9.30 Keliaukim! (k). 10.00 Miesto kodas. 10.45 Negali būti. 11.15 „Japonija. Kerinti įvairovė“ (4) (k). 11.35 Laiko ženklai (k). 12.20 Prisiminkime. Šoka Maja Pliseckaja (k). 12.30 Būtovės slėpiniai (k). 13.20 Arti toli (k). 13.50 Kapitonų mūšis. Muzikinė viktorina (k). 14.30 Muzikos istorijos. R.Wagnerio opera „Tristanas ir Izolda“ (k). 15.00 Etnokultūros ratas. Pagoniškos tradicijos (k). 15.30 Čiurlionio kodas. 16.20 Lietuvių dokumentikos meistrai. Jadvyga Janulevičiūtė. „Laureatai“ (1973 m.), „Tu man – daina skambi“ (1980 m.). 17.15 Detektyvinis s. „Prokurorai“ (1, 2) (2002 m.) (k). 19.00 Muzika gyvai. Kamerinės muzikos vakaras. Dalyvauja Valstybinis Vilniaus kvartetas, A.Budrys (klarnetas), P.Geniušas (fortepijonas). 20.40 LTV aukso fondas. „Gyvenimas po klevu“ (2). 21.45 Tarptautinis menų čempionatas ART-O-THLON. 23.00 Panorama (k). 23.20 Sportas (k). 23.25 Orai (k). 23.30 Yra šalis... (2011 m.) (k).

8.05, 15.00 Teleparduotuvė. 8.35 Retrospektyva. „Dailininkas Antanas Šakalys“. Ciklas „Menininkų portretai“ (1999 m.). 9.05 Malachovas +. 10.00 „Kelionės į pasaulio kraštą“. 11.00 „Kas namie šeimininkas?“ 12.00 „Liežuvautoja“ (N-7). 13.00 Anim. f. „Monstrų namai“ (JAV, 2006 m.). 14.40 „Zigis ir Ryklys“. 15.30 „Mano puikioji auklė“ (k). 16.00 „Dešimčia metų jaunesni per 10 dienų“. 17.00 „Pasaulio Guinnesso rekordai“ (N-7). 18.00 „Čakas“ (N-7). 19.00 „Detektyvė Rizoli“ (N-7). 19.55 Pirmyn su televizija! 20.00 „Žmogus juodu apsiaustu“ (N-7). 21.00 Komedija „Pasidauginimas“ (JAV, 1996 m.) (N-7). 23.15 „Sėsk ir tylėk“. 23.45 „Dešimčia metų jaunesni“ (N-7). 0.45 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai.

5.00 Infodiena. 9.00 Infodiena (k). 13.00 Teleparduotuvė. 13.30, 18.30, 23.30 „Japonijos veidai“ (4). 14.00, 19.00 Įvykiai, sukrėtę Lietuvą. „Kupreliškio tragedija – garsiausias tėvžudystės atvejis Lietuvoje. Kaip tai buvo išaiškinta?“ (N-7). 15.00 „Mus supantis pasaulis“. 16.00 Pasivaikščiojimai su Liana Ruokyte-Jonsson (LR kultūros atašė Danijoje, Norvegijoje, Islandijoje). 16.30 Neišgalvoti gyvenimai. 17.00 „Pasaulio restoranai. Skoniai ir sumanymai“. 17.30 Misija – grožis (N-7). 18.00 „XXI amžiaus istorijos“. 20.00 „Mus supantis pasaulis“. 21.00 Pasivaikščiojimai su Liana Ruokyte-Jonsson (LR kultūros atašė Danijoje, Norvegijoje, Islandijoje) (k). 21.30 Neišgalvoti gyvenimai (k). 22.00 „Pasaulio restoranai. Skoniai ir sumanymai“. 22.30 Misija – grožis (N-7) (k). 23.00 „XXI amžiaus istorijos“.

9.45 Teleparduotuvė. 10.00 Vienam gale kablys. 10.30 Universitetai.lt. 11.00 „Topmodeliai“. 12.00 Mados reidas. 12.30 Gordono Ramzio virtuvės košmarai. 13.30 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 14.00 „Jokių kliūčių!“ 15.00 Aukščiausia pavara. 16.00, 1.00 „Angelas“. 17.00 „Jokių kliūčių!“ 18.00 „Nenugalimas banzuke“. 19.10 „X faktorius“ (2). 21.00 „Žmogžudystė“. 22.00 „Vilko bilietas“ (4). 23.00 „Anarchijos vaikai“. 0.00 „Įstatymas ir tvarka. Operatyvinių tyrimų skyrius“. 2.00 „Žmogžudystė“.

9.40 Ką manai? 10.30 Mamyčių klubas. 11.00 Išminties rakčiukai. 12.00 „Andželas ir draugai“. 13.10 „Meilės sūkuryje“. 15.10 „Žavūs ir drąsūs“. 18.05 Marthos Stewart šou. 20.00 Melodrama „Draskomos širdys“ (Vokietija, Austrija, 2000 m.). 21.40 Melodrama „Apsisprendimų metas“ (Vokietija, 2000 m.).

21.05 LNK



7.00 Drama „Tiesiog kartu“ (N-7). 9.00 Žinios (k). 9.20 Sigitos virtuvė (k). 9.40 Gyvenimas be streso. 9.50 „Nenuorama Seidė“. 10.15 Auto-moto (k). 10.45 Dok. f. „Daugiau nei žaidimas“ (N-7). 12.30 Nuomonės (k). 13.30 Žaidimų labirintas (k). 14.00 F. „Du viename“ (N-7). 15.35 Telelaikraštis. 15.55 Komedija „Kad ir kas nutiktų“ (N-7). 17.30 Žalioji akademija. 18.00 Pokalbių laida „Susitikimai“ (k). 18.45 Romantinė komedija „Meilė nutinka“ (N-7). 20.30 Nuoga tiesa. 21.00 Nuo šeštadienio iki šeštadienio. 21.20 Trileris „Seklys“ (N-14). 22.50 „Henrikas IV“ (2) (N-14). 0.20 Veiksmo trileris „Pagrobimas“ (N-14).

8.00 F. „Lūšnynų milijonierius“ (D.Britanija, JAV, 2008 m.) (N-14). 10.05 Fantastinis f. „Daktaro Parnaso fantazariumas“ (Prancūzija, Kanada, D.Britanija, 2009 m.) (N-14). 11.25 Trileris „Išrinktųjų medžioklė“ (JAV, 2009 m.) (N-14). 13.20 F. „Pažadėk man tai“ (Serbija, Prancūzija, 2007 m.) (N-14). 15.30 F. „Babelis“ (Prancūzija, JAV, Meksika, 2006 m.) (N-14). 18.30 Drama „Bekraštė istorija“ (Indija, JAV, 2006 m.) (N-14). 20.30 Fantastinis f. „Daktaras Streindžas“ (JAV, 2007 m.) (N-14). 21.55 F. „Gatvės lenktynės“ (Rusija, 2007 m.). 23.50 F. „Tamsa“ (Vokietija, D.Britanija, 2005 m.).

8.45 Ieškokime geriausio! 9.00 „Balticum TV“ žinios. 9.15 „Sakalas ir balandė“. 10.15 „Išlikimo vadovas“. 11.15 „Virtuvė ant ratų“. 11.45 „80 gražiausių salų“. 12.15 „Penkių žvaigždučių atostogos“. 12.45 Kultūra +. 13.15 „Nenuorama Seidė“. 14.45, 1.05 Humoro laida „Maski šou“. 15.05 Dok. drama „Surikatos“ (D.Britanija, 2008 m.). 16.35 Komedija „Lemiamas balsas“ (JAV, 2008 m.). 18.45 „Jūros patruliai“ (N-7). 19.45 Ieškokime geriausio! 20.00 „Aviakatastrofos: priežastys ir pasekmės“ (N-7). 21.00 „Kritinė riba“ (N-7). 22.00 Drama „Amerikos sūnus“ (JAV, 2008 m.) (N-14). 23.35 Reidas. Eismo įvykių kronika (k). 0.05 „Marselio kriminalistai“.

7.00 Žinios. Orai (k). 7.20 Kauniečių akimis (k). 7.30, 9.00, 17.00 Muzika. 8.00 Vaikų muzikinis rytmetys. 10.00 „Kelionės į pasaulio kraštą“. 11.00 „Kas namie šeimininkas?“ 12.00 „Liežuvautoja“. 13.00 Anim. f. „Monstrų namai“. 14.40 Anim. f. „Zigis ir Ryklys“. 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Mano puikioji auklė“ (k). 16.00 „Dešimčia metų jaunesni per 10 dienų“. 17.50 Kitokia Lietuva (k). 18.50 Kauniečių akimis. 19.00 Muzikinė vaivorykštė. 20.00 Muzika. 21.00 Komedija „Pasidauginimas“. 23.15 „Sėsk ir tylėk“. 23.45 „Dešimčia metų jaunesni“. 0.45 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai.

0.10 TV3



„Užkibo“ („Knocked Up“)

„Bėgantis paskui aitvarą“ („The Kite Runner“)

Su puskvailiais draugeliais laiką leidžiantis Benas susipažįsta su žurnaliste Elison ir po pirmojo vakarėlio atsiduria jos lovoje. O kai paaiškėja, kad mergina nėščia, filmas pavirsta paskaita „Ką turėtų žinoti jaunoji mama“ su išsamia nėštumo proceso instrukcija.

Pagal afganistaniečių rašytojo Khaledo Hosseini romaną sukurtame filme po 20 metų, praleistų Amerikoje, Amiras sugrįžta į gimtąjį Afganistaną. Čia bičiulio sūnus pateko į bėdą, ir Amiras privalo jam padėti. Nes vaikiną slegia viena vaikystėje padaryta nuodėmė.

Romantinė komedija. JAV, 2007 m. Rež. Juddas Apatow. Vaidina Sethas Rogenas, Katherine Heigl.

Drama. JAV, 2007 m. Rež. Marcas Forsteris. Vaidina Shaunas Toubas, Khalidas Abdalla.

19


20

ŠEŠTADIENIS

2012 06 09

RUSIŠKOS

FILMAI

10.00 Gyvenk sveikai! 11.00, 14.00 Naujienos. 11.30 „Noriu žinoti. 12.20 „Tarp mūsų, mergaičių“. 13.00 Kitos naujienos. 13.20, 4.45 „Suprasti. Atleisti“. 14.30 „Mados nuosprendis“. 15.50 „Moteriška medžioklė“. 16.55 „Moterų daktaras“. 17.55 Tegul kalba. 18.55 „Stebuklų laukas“. 20.00 Laikas. 20.40 „Ekstrasensų mūšis. Pasaulių karas“. 22.55 F. „Stotis dviem“. 1.30 „Tautos saulės šešėlyje“. 2.30 F. „Pasakų laukymė“. 3.35 F. „Mesjė Perišono kelionė“. 5.15 „Moterų daktaras“. 6.00 „Moteriška medžioklė“. 6.50 Muzika.

5.00 Anim. f. 9.05 Vaid. f. „Šviesa lange“. 10.00 Žinios. 10.25 Vaid. f. „Šviesa lange“. 11.05 Naujuose namuose. 11.45 Apie tai, kas svarbiausia. 13.00 Žinios. 14.05 „Myliu, negaliu!“ 15.00 A.Puškino muziejaus 100-mečiui. „XXI amžius“. 16.55 Visa Rusija. 17.05 Vaid. f. „Aš laiminga!“ 19.00 Žinios. 20.00 Vaid. f. „Nuomojama mama“. 21.50 „Mitiajaus juokai“. 0.00 Vaid. f. „Atleisk“. 1.30 Detektyvas „Vaistai nuo baimės“.

7.00 F. „Uždaras ratas“ (N-7). 9.00 F. „Atsiklauskite vaikų!“ (Prancūzija, 2007 m.). 11.00 F. „Medis“ (Prancūzija, Australija, Vokietija, 2010 m.). 13.00 F. „Gimęs lenktyniauti“ (JAV, 2011 m.). 15.00 F. „Labas ir sudie!“ (N-7). 17.00 F. „Infiltruotieji“ (JAV, Honkongas, 2006 m.). 19.25 Fantastinis kriminalinis trileris „Nauja pradžia“ (JAV, 2008 m.) (N-7). 21.00 F. „Mano geriausias meilužis“ (JAV, 2005 m.). 23.00 F. „Karalienė“ (D.Britanija, Prancūzija, Italija, 2006 m.). 1.00 F. „Rydiko kronikos“ (JAV, 2004 m.) (N-7).

5.40 5.55 7.25 9.05 10.00

Gyvensite. „Firminė istorija“. „Kareiviai“. Dar ne vakaras. Savo gyvenimo šeimininkė. Garsi byla. Žiūrėkite visi! Dar ne vakaras. Reporterio istorijos. Aktuali tema. Grįžimo taškas. Specialus projektas. Karinė paslaptis. Slaptos teritorijos. Žiūrėkite visi! M.Zadornovo koncertas. Keistenybės. Miestas kyla į dangų. Žiūrėkite visi!

6.00 Ypatinga nuomonė. Ekonomikos naujienos. 7.00 Anim. f. 8.00 Vakaro žinios iš Amerikos. 9.00 Byla. 10.00, 11.00, 20.00, 22.00 „Ypatingos paskirties agentas“. 12.00 Niujorke su V.Topaleru. 13.00 Vaid. f. „Trys draugai“. 14.30 Gyvas žodis. 15.00 „Turtas“. 16.00 Amerikiečių neraštingumo likvidavimas. 16.30 Savaitės aidas. 17.00 „Oro uostas“. 18.00 Slaptas kodas. 19.00 Pergalės kaina. 21.00 Izraelis per savaitę. 23.00 Vaid. f. „Sunku būti dievu“.

3.00 Romantinė komedija „Rausva jai tinka“. 4.50 Komedija „Prieštaringos pagundos“. 7.00 Komedija „Rinkimai“. 8.50 Komedija „Mis slaptoji agentė“. 10.50 F. „Gainsbourg’as. Didvyriškas gyvenimas“. 13.10 Komedija „Naujokė“. 15.00 Nuotykių f. „Pražūtinga audra“. 17.20 Kriminalinė melodrama „Vedybinis gyvenimas“. 19.00 Mokslinės fantastikos veiksmo nuotykių f. „Žvaigždžių kelias II. Kano įniršis“. 21.00 Komedija „Pražūtingas svaigulys“. 23.00 Trileris „Naktinis reisas“. 1.00 F. „Juodasis lietus“.

Juokas į namus. Gelbėtojai. Rusiškas įdaras. 14.30, 17.35 Ypatingas atsitikimas. 12.00, 15.00, 18.00 Šiandien. Mūsiškiai. „Sudužusių žibintų gatvės“. Iki teismo. Prisiekusiųjų teismas. Akistata. Moteriškas žvilgsnis. Muzikinės istorijos. Vaid. f. „Slaptai“. Programa maksimum. Rusiškos sensacijos. Tu nepatikėsi! „Įteisintas mentas“. Kalbame ir rodome. F. „Likimo permainos“. „Volkovo valanda“.

6.00 Tragikomedija „Pamotė Samanišvili“. 8.00 Melodrama „Mano šviesa / Mirtinos aplinkybės“. 10.00 Fantastinis f. „Pirmieji Mėnulyje“. 12.00 Drama „Norų medis“. 14.00 Kriminalinė drama „Pirammmidė“. 16.00 Komedija „Laimės klubas“. 18.00 Drama „Geležinkelis“. 20.00 Drama „Specialistė“. 22.00 Fantastinė drama „977“. 0.00 Romantinė komedija „Mimra“.

5.00 „Tikrosios namų šeimininkės“. 5.50 „Gilmorų merginos“. 7.25 „Seklys“. 9.50 „Heivenas“. 10.35 „Šok iki nukritimo“. 11.25 „Milijonieriaus nuotaka“. 12.10 „Tėvai“. 13.45 „Gera žmona“. 14.30 „Liežuvautoja“. 16.40 „Žaidimai“. 18.25 „Nora Roberts. Montanos dangus“. 20.00 „Nuo mokyklos laikų“. 21.25 „Susipažinkite: Džo Blekas“. 0.20 „Heivenas“.

10.30 11.00 12.10 13.55 14.50 15.50 17.40 19.30 20.25 21.30 23.10 0.05

7.15 7.30 8.00 8.35, 9.00, 9.25 10.10 12.40 13.35 15.30 16.30 17.20 18.30 19.00 20.00 20.55 21.50 23.40 0.35 2.30

NAUJIENOS

7.00 BBC naujienos (kas valandą). 7.30 Mano šalis. Kinija. 8.30 Europos politikos apžvalga. 9.30 Įsijunk internetą. 10.10, 15.10 Savaitgalio įvykių apžvalga. 10.30 Kelyje. 11.10 Laida apie futbolą. 11.30 Horizontai. 12.10 Teisė ir netvarka Filadelfijoje. 13.10 Reporterių pranešimai iš Jungtinės Karalystės. 13.30 Naujienos iš viso pasaulio. 14.30 Mūsų pasaulis. Pasaulio kraštas. 15.30 Buriavimo dvasia. 16.15, 21.15 Laida apie sportą. 16.30 Europos futbolo čempionato apžvalga. 17.30 Žvilgsnis iš Londono. 18.10 Deimantinė karalienė. 19.30 Horizontai. 20.10 Mano šalis. Kinija. 21.30 Kelionių laida. 22.30 Įsijunk internetą. 23.10 Reporterių pranešimai. 23.30 Žvilgsnis iš Londono.

6.00, 8.00, 9.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 7.00, 10.00 Pasaulio sporto naujienos. 7.30 Artimieji Rytai iš arti. 8.00 Tarptautiniai reportažai. 8.15 Afrikos verslas. 8.30, 12.30, 16.30 Žvilgsnis atgal. Geriausios laidos. 9.00 Tarptautiniai reportažai. 9.15 CNN verslas. Artimieji Rytai. 9.30 Ekologijos sprendimai. 10.30 Laida apie golfą. 11.00 Darbo pasitarimas. Geriausios akimirkos. 12.00 Tarptautiniai reportažai. 13.00 Trumpai ir aiškiai. 13.30 Afrika iš arti. 14.00 Tarptautiniai reportažai. 14.30 „CNNGo“. 15.00 Pokalbiai apie Aziją. 15.30 Verslo kelionės. 16.00 Nepapasakotos istorijos. 17.00 Pasaulio žemėlapis. 17.30 Afrikos balsai. 18.00 Europos verslas. 18.15 Afrikos verslas. 18.30 Trumpai ir aiškiai. 19.00 Sporto pasaulis. 19.30 Laida apie buriavimą. 20.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 20.30 Afrika. Žvilgsnis iš arčiau. 21.00 Pasaulio žemėlapis. 21.30 Veikli moteris. 21.45 Ateities miestai. 22.00 Darbo pasitarimas. Geriausios akimirkos. 23.00 Tarptautiniai reportažai.

MUZIKA

7.00, 10.50 11.30 12.45

15.30 MCM dainos. 50 geriausių dainų. Geriausios JAV dainos. Muzikos naujienos. Interviu su žvaigžde. 14.30 Integralas. 17.30 Vaizdo klipai. MCM kavinė. 18.45 Hiphopo muzika. 20.00 Geriausios dainos. 21.00, 3.30 MCM dainos. 21.30 Muzikos naujienos. Interviu su žvaigžde. 21.45 Vakaro muzika. 0.00 „Top Tubes“. Geriausios dainos.

7.00 Pusryčių klubas. 9.00 Tik hitai. 10.00 MTV muzikos apdovanojimai 2012. 12.00 Evoliucija. 13.00, 17.00 „Made“. 14.00 „Eilinė Onutė“. 15.00 Ekstremalūs išbandymai. 16.00 Čelsės gyvenimas. 18.00 Ekstremalūs išbandymai. 19.00 TV šou „Išdaigininkai“. 20.00 „Narvas“. 21.00 „Eilinė Onutė“. 22.00 „Nepritampanti“. 23.00 MTV muzikos apdovanojimai 2012. 1.00 Be muzikos. Jennifer Lopez. 2.30 „World Stage“. 3.30 Muzikos kokteilis.

5.00 Džiazas. 10.30 P.Genty ir M.Underwood baletas „Žemės pakraštys“. 12.00 „Urban Tap“. Koncertuoja D.Murray, C.T.Seckas, „Tamango“. 13.10 Divertismentas. 14.00 M.Pressleris groja L.van Beethoveno, F.Chopino ir C.Debussy kūrinius. 15.30 Pianisto N.Luganskio rečitalis. 16.30 Divertismentas. 17.15 Džiazas. Koncertuoja D.Youssefas. 18.15 Džiazas. S.Colemano „Reflex“. 19.15 J.Strausso kūrinių koncertas. Diriguoja M.Jansonas. 20.55 Divertismentas. 21.30 W.A.Mozarto opera „Užburtoji fleita“. Diriguoja R.Jacobsas. 0.25 Divertismentas. 1.00 Džiazas. Koncertuoja B.Williamso kvartetas.


2012 06 09 dokumentika

šeštadienis

sportas

10.00 Kvapą gniaužianti Karpatija. 11.00, 17.30 Keliaukite dabar. Birželis. 11.30 Nuotykiai Britų Kolumbijoje. 12.00 Keliautojas. Juta ir laukiniai Vakarai. 13.00 Ramiojo vandenyno žemės. Prancūzų Polinezija. 14.00 Žmonijos valgiai. Zanzibaras. 15.00, 16.00 Keliautojas. Antrasis pasaulinis karas. 17.00 Nutolę krantai. Vakarinė Škotijos pakrantė. 18.00 Bebaimiai keliautojai. Tanzanija. 19.00 Keliautojas. Istorinės vietos. 20.00 K.Floydas Prancūzijoje. Provansas ir Langedokas. 21.00 Žmonijos valgiai. Zanzibaras. 22.00 Keliautojas. Azijos miestai. 23.00 Keliautojas. Kinija. 0.00 Kelionės motociklu.

9.00 Ryto programa. 10.00 Liudininkai. Nelaimė Japonijoje. 11.00 Las Vegaso lošimo namai. 12.00 Pašėlę išradėjai. 13.00 Nepaprastos žuvys. 14.00 Grizlių gyvenimas. 15.00 Didžiosios gamyklos. Kompiuterinis FIFA žaidimas. 16.00 Didžiosios gamyklos. „Aston Martin“. 17.00 Senovės paslaptys. Karūna. 18.00 Didžiosios gamyklos. „Bacardi“. 19.00 Žmonių medžioklė. 20.00 Kalintys užsienyje. 21.00 Žiauriausi Amerikos kalėjimai. 22.00 Draudimai. Keistas elgesys. 23.00 Apokalipsė. Būti Hitleriu. 0.00 Žmonių medžioklė. 1.00 Nakties programa.

7.00 Šimpanzių rojus. Kozi. 7.25 Gremo kerštas. 8.15, 15.35 Žaismingiausi gyvūnai planetoje. 9.10 J.Corwinas laisvėje. Šliaužiojantys padarai. Borneo. 10.05 Dikas ir Domas skuba į pagalbą. 11.25 Projektas „Šunų jaunikliai“. 11.55 Kinologija. 12.50 Laukinės gamtos SOS. 13.45 Veterinarų mokykla. Safaris. 14.40 Kačių neįmanoma nemylėti. 18.20 Afrikoje. Zambezė. 19.15 Krokodilų upės liūtai. 20.10 Vertėjas iš šunų kalbos. 21.05 Karina, laukinis safaris. 22.00 Miklūs gyvūnų pabėgimai. 22.55 Banginių karai. Farerų salos. Blogas kraujas. 23.50 Pietų Afrikos gyvūnų apsaugos skyrius. 0.45 Laukiniai ir pavojingi. Šokiruotas dramblys.

6.00 „Užkibo!“ 9.00 „Konstruokime!“ 13.55 „Pelningos griuvenos“. 16.40 „Ištvermės testas: kelionė į Vankuverio salą“. 17.40 „Viliojanti tyla“. 18.50 „2011-ieji: tornadų šėlsmas“. 19.40 „Kova už būvį: pavojingiausia Amerikos mokykla“. 20.30 „Visa tiesa apie smurtą“. 21.20 „Kaip nužudyti žmogų“. 22.15 „Ant gyvosios drobės“. 23.10 „Amerikietiškas okultizmas“.

8.00 „Laiko komanda“. 9.00 „Jūrų imperija“. 12.00 „Vikingų istorijos“. 13.00 „Margato riteriai“. 14.00 „Viduramžių monarchija: moterys valdžioje“. 15.00 „10 dienų iki karo“. 17.00 „Progreso spąstai“. 18.30 „Video Killed the Radio Star“. 19.00 „Sąmokslo teorijų šaknys“. 20.00 „J.Kennedy moterys – skandalingos istorijos“. 21.00 „Sinatra: tamsioji žvaigždė“. 23.00 „Karo dievai“. 0.00 Nakties programa.

7.00 „Tigro medžioklė“. 8.00 „Vienišius Džordžas ir kova dėl Galapagų“. 8.55 „Zoologijos sodo jaunikliai“. 13.40 „S.Irwinas: krokodilų medžiotojo dienoraštis“. 18.15 „Greitoji gyvūnų pagalba“. 19.05 „Orangutanų dienoraštis“. 20.05 „Slaptas primatų gyvenimas“. 21.00 „Paslaptingas gyvenimas drėgnuosiuose miškuose“. 22.00 „Kininiai dančiasnapiai. Ledynmečių meilės paukščiai“. 23.00 „Afrikos Drakeno kalnai“. 0.00 Nakties programa.

22.55 1 Baltijos



09.00 Televitrina. 10.00 Žinios +. 10.15 Ekstremalaus sporto žurnalas RIP. 10.45 Karaliaus taurė. Madrido „Real“– „Baloncesto“. 12.25 Angliškojo biliardo „Premier“ lyga. 14.10 Sportas LT. Lietuvos tradicinės karatė čempionatas. 15.10 Italijos Serie A lyga. „Udinese“–„Milan“. 16.55 Sportas LT. Tarptautinis R.Tamulio bokso turnyras. 17.55 Angliškojo biliardo „Premier“ lyga. 19.40 Škotijos taurės finalas. Edinburgo „Hearts“– Edinburgo „Hibernian“. 21.35 „SportAccord“ kovinių sporto šakų žaidynės. Boksas. 22.35 „SportAccord“ kovinių sporto šakų žaidynės. Sambo.

9.15 Motosportas. „Nascar–WinStar World Casino“ 400 mylių lenktynės. 12.15 Futbolas. Vokietijos „DfB taurė“. „Borussia“–„Bayern“. 14.30 Krepšinis. Eurolygos finalas. 16.55 „Formulė-1“. Kanados didžiojo prizo trečia treniruotė. 18.05 Futbolas. Draugiškos rungtynės. Anglija–Belgija. 19.55 „Formulė-1“. Kanados didžiojo prizo kvalifikacija. 21.15 Pokeris. „The Big Game“ turnyras. 22.15 Futbolas. UEFA čempionų lyga. „Bayern“–„Chelsea“. 0.35 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Finalas. 2.55, 4.00 Boksas.

9.30 Fitnesas. 9.45 Olimpinės žaidynės. 10.00, 2.00 Teniso apžvalga. 12.30 Baidarių ir kanojų irklavimas. Pasaulio taurė. 14.00 Dviračių lenktynės „Criterium du Dauphine“. 15.45 Teniso apžvalga. 16.00 Atviras Prancūzijos teniso čempionatas. 18.00 Teniso apžvalga. 18.15 Sporto kuriozai. 18.30 Paplūdimio futbolas. Eurolyga. Rusija–Ispanija. 19.45 Paplūdimio futbolas. Eurolyga. Italija–Rumunija. 21.00 Europos futbolo apžvalga. 21.30 Atviras Prancūzijos teniso čempionatas. Moterų finalas. 23.00 Kovos menai. 0.00 Europos futbolo čempionatas. Lenkija–Graikija.

7.00 Ryto programa. 8.15 TV parduotuvė. 10.15 Raitelių TV. 10.45 Žurnalas. 11.45 Paplūdimio tinklinis. 12.15 „Formulė-3“. Autosportas. 12.45 Normalu. 13.15 Sporto viktorina. 15.00 Arklių sportas. 16.05 Rankinis. Kvalifikacinės varžybos Vokietija–Bosnija ir Hercegovina. 18.00 Motosportas. 19.00 Rankinis. Kvalifikacinės varžybos Vokietija–Kuba. 21.05 Smiginis. Trečia diena. 23.00 WWE žvaigždės. 0.00 Žurnalas. 1.00 Nakties programa.

1.00 TV1000



„Stotis dviem“ („Вокзал для двоих“)

„Juodasis lietus“ („Black Rain“)

Sunku sugalvoti rimtiems susitikimams labiau netinkamą vietą nei geležinkelio stotis. Bet būtent joje atsitiktinai likimas suveda stoties restorano padavėją Verą ir kuklų sostinės pianistą Platoną Gromovą. Jis bus priverstas čia praleisti kelias dienas.

Policininkai Nikas Konklinas ir Čarlis Vincentas suima japonų mafijos vadeivą ir privalo jį nugabenti į tėvynę. Pakeliui į Tokiją nusikaltėlis pabėga, o vyrukai turi vėl jį sugauti. Tačiau padaryti tai šalyje, kurioje daug ką kontroliuoja mafija, beveik neįmanoma.

Melodrama. Rusija, 1982 m. Rež. Eldaras Riazanovas. Vaidina Olegas Basilašvilis, Liudmila Gurčenko.

Kriminalinis trileris. JAV, 1989 m. Rež. Ridley Scottas. Vaidina Michaelas Douglasas, Andy Garcia.

21


22

sekmadienis

2012 06 10

lietuviškos

10.00 Gustavo enciklopedija.

17.15 „Detektyvė Džonson“.

23.30 „Drakonų karai“.

8.00 Duok „labas“.

13.40 „Markas Zuckerbergas. „Facebooko“ užkulisiai“.

7.30 „Ryto suktinis“ su Zita Kelmickaite (k). 8.30 Kaimo akademija. 9.00 „Keliautojai – laiko valdovai“. 9.25 „Džeronimas“. 9.50 „Aviukas Šonas“. 10.00 Gustavo enciklopedija. 10.30 X nacionalinis vaikų ir jaunimo muzikos festivalis „Mes – pasaulis“ (1). 13.00 BBC dokumentika. „Žmonių planeta. Savanos ir stepės. Galingosios šaknys“ (6). 14.00 Auksinė Agathos Christie Christie kolekcija. „Puaro“ (N-7). 16.00 Žinios (su vertimu į gestų k.). 16.05 Orai. 16.10 Lietuva – jūrinė valstybė. 16.45 Pasaulio vyrų rankinio čempionato atkrintamosios rungtynės Lietuva–Lenkija. 18.15 Žingsnis po žingsnio. 18.30, 21.15, 23.45 UEFA EURO 2012 apžvalga. 18.45, 19.45, 20.45, 21.30, 22.30, 23.30 UEFA EURO 2012 studija. 19.00, 20.00 UEFA EURO 2012 rungtynės Ispanija–Italija. 21.00 Panorama. 21.05 Sportas. 21.10 Orai. 21.45, 22.45 UEFA EURO 2012 rungtynės Airija–Kroatija. Tiesioginė transliacija iš Poznanės (Lenkija).

6.30 „Žaibo smūgis“ (7). 6.55 „Džekio Čano nuotykiai“. 7.20 „Garfildas“. 7.45 „Policijos akademija“. 8.10 „Skūbis Dū. Paslapčių biuras“. 8.35 „Sunkus vaikas“ (2). 9.00 Sveikatos ABC. 10.00 Romantinė komedija „Skubi siunta“ (JAV, 1997 m.) (N-7). 11.55 „Čarlio angelai“ (2) (N-7). 13.00 „Detektyvė Rizoli“ (2) (N-7). 14.00 „Šeimynėlė“ (3, 4) (N-7) (k). 15.10 „Širdies balsas“. 16.09 Kitokie? 16.15 „Širdies balsas“. 17.15 „Detektyvė Džonson“ (N-7). 18.15 Ne vienas kelyje. 18.45 Žinios. 18.55 Sportas. 18.58 Orai. 19.00 Teleloto. 20.00 Pirmas kartas su žvaigžde. 20.30 Veiksmo f. „Spidas Reiseris“ (Australija, JAV, Vokietija, 2008 m.) (N-7). 23.20 Drama „Kailis. Įsivaizduojamas Dianos Arbus portretas“ (JAV, 2006 m.) (N-14). 1.55 „Detektyvė Džonson“ (N-7) (k).

6.45 Teleparduotuvė. 7.00 „Katašunis“. 7.30 „Redakajus“ (2). 8.00 „Slaptasis agentas Konoras“. 8.30 „Moderni šeima“. 9.00 Sveikas žmogus. 10.00 Svajonių sodai. 11.00 Nuotykių f. „Polė“ (JAV, 1998 m.). 12.50 Drama „Gelbėjant Sarą Kein“ (JAV, 2007 m.). 14.55 Vaid. f. „Gerosios raganos sodas“ (Kanada, 2009 m.). 16.40 „Aiškiaregys“. 17.40 Beatos virtuvė. 18.45 TV3 žinios. 18.55 TV3 sportas. 18.58 TV3 orai. 19.00 Savaitės komentarai. 19.30 Lietuvos talentai 2011. 21.00 Veiksmo trileris „Snaiperis“ (JAV, 2007 m.). 23.30 Veiksmo f. „Drakonų karai“ (Pietų Korėja, 2007 m.). 1.15 Karinė drama „Pasipriešinimas“ (JAV, 2008 m.).

6.00 „Joyce Meyer. Gyvenimas kupinas džiaugsmo“. 6.30 Televitrina. 7.00 Sąmokslo teorija (k). 8.00 Duok „labas“. 8.30 Tauro ragas (N-7). 9.00 „Auksarankiai“ (N-7). 9.30 Statybų TV. 10.00 Sekmadienio rytas. 11.00 „Sveikatos kodas“. Televitrina. 12.00 „Plėšrūnai. Piranijų protėvių įsiveržimas“. 13.00 „Galileo: norintiems žinoti“. 13.30 Nacionalinė loterija „10 milijonų“. 14.00 Sveikinimai. 16.00 Gyvenimo spalvos“ (k) 17.00 „Mentai“ (N-7). 18.00 „Ekstrasensų mūšis“ (N-7). 19.00 Kalbame ir rodome. 20.00 Žinios. 20.16 Sportas. 20.19 Orai. 20.20 „Naujakuriai“. 21.20 Melodrama „Svajonių viešbutis: Tailandas“ (Vokietija, 2007 m.) (N-7). 23.10 Drama „Apie meilę ir kitus demonus“ (Kosta Rika, Kolumbija, 2009 m.) (N-14). 1.05 „Bamba“. Interaktyvus šou suaugusiesiems (S).

6.29 TV parduotuvė. 6.45 Reporteris. 7.15 „Dičkis šuo Klifordas“. 7.50 „Padūkėlis Eliotas“. 8.15 „Oskaro oazė“. 8.25 Namų daktaras. 8.55 „Vandenyno milžinai (2). 10.00 Girių takais. 10.30 Šiandien kimba. 11.00 „Uraganų persekiotojai“ (N-7). 12.00 Reporteris. 12.30 Kokį maistą perkame? Realybės dokumentika. 13.40 Dok. f. „Markas Zuckerbergas. „Facebooko“ užkulisiai“ (N-7). 14.50 Dok. f. „Juodoji banga. Balsai iš Meksikos įlankos“ (2) (N-7). 16.00, 17.00, 18.00 Žinios. Orai. 16.05 Super L.T. 17.05 Gongo Gangas. 18.20 Griūk negyvas! (N-7). 19.00 „Sodo detektyvės“ (N-7). 20.00 „Merdoko paslaptys“ (N-7). 21.00 Žinios. 21.13 Orai. 21.15 24/7. Savaitės aktualijų analizė ir komentarai. 22.15 Kriminalinė drama „Klausimai ir atsakymai“ (JAV, 1990 m.) (N-14). 1.05 Šiandien kimba.

21.00 TV3



23.10 BTV



„Snaiperis“ („Shooter“)

„Apie meilę ir kitus demonus“ („Del amor y otros demonios“)

Snaiperis Bobas Li buvo priverstas pasitraukti iš tarnybos. Bet kai specialiųjų tarnybų atstovai kviečia Bobą gelbėti JAV prezidento nuo klastingų sąmokslininkų, vaikinas negali atsisakyti. Juk ant kortos ne tik šalies vadovo gyvybė, bet ir visos Amerikos garbė.

Pagal Nobelio premijos laureato Gabrielio García Márquezo romaną sukurtoje dramoje markizas de Kasaldueras savo netikrą dukterį Siervą atiduoda globoti vienuolėms. Mergina apkaltinama ryšiu su šėtonu ir inkvizicijos tarnų rengiama egzorcizmo apeigoms.

Veiksmo trileris. JAV, 2007 m. Rež. Antoine’as Fuqua. Vaidina Markas Wahlbergas, Danny Gloveris.

Drama. Kolumbija, Kosta Rika, 2009 m. Rež. Hilda Hidalgo. Vaidina Pablo Derqui, Eliza Triana.


2012 06 10

sekmadienis

regioninės

8.00 Lietuvos vaikų ir moksleivių dainų TV konkursas „Dainų dainelė 2012“. 9.30 Mokyklos langas. 10.00 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 11.15 Yra šalis... (2011 m.) (k). 13.10 Prisiminkime. Dainuoja Irena Milkevičiūtė (k). 13.20 Pulsas. 13.45 Žmonijos žodinio ir nematerialaus paveldo šedevrai. Lietuvos dainų šventė (6) (2007 m.). 15.00 Šventadienio mintys. 15.30 Mūsų miesteliai. Senoji Varėna (2). 16.20 Veidai. Lietuvių dokumentika. „Žmogus be vietos. Paskui saulę ir ožkas“. Valdas Kavaliauskas ir Rasa Ilinauskaitė. Iš ciklo „Maištininkai“ (2010 m.) (k). 17.00 Tarptautinis poezijos festivalis „Poezijos pavasaris 2012“. Laureato vainikavimas ir literatūros vakaras Maironio lietuvių literatūros muziejaus sodelyje (k). 19.00 Rašytojo Romualdo Gudaičio kūrybos vakaras. 20.25 Džiazo vakaras. „Vilnius Mama Jazz 2011“. „In Search“ (Lietuva) (k). 21.20 Kultūra. Aktorė Anna Dymna (k). 21.35 Sankt Peterburgo valstybinio teatro baleto artistų koncertas (1998 m.). 23.00 Panorama (k). 23.10 Sportas (k). 23.13 Orai (k). 23.15 Auksinio balso konkursas „Triumfo arka“ (2008 m.) (k).

8.05, 15.00 Teleparduotuvė. 8.35 Retrospektyva. Ciklas „Menininkų portretai“. 9.05 Malachovas +. 10.00 „Kelionės į pasaulio kraštą“. 10.30 Dok. f. „Retos gyvūnų rūšys“ (1) (Pietų Afrika, Olandija, 2010 m.). 11.00 „Kas namie šeimininkas?“ 12.00 „Liežuvautoja“ (N-7). 12.54 Kitokie? (k). 13.00 Komedija „Ponas auklė“ (JAV, 1993 m.). 14.40 „Zigis ir Ryklys“. 15.30, 22.50 „Mano puikioji auklė“ (k). 16.00 „Dešimčia metų jaunesni per 10 dienų“. 17.00 „Pasaulio Guinnesso rekordai“ (N-7). 18.00 „Čakas“ (N-7). 19.00 „Detektyvė Rizoli“. 20.00 S. „Gailestingumo ligoninė“ (1) (N-7). 21.00 Melodrama „Tobulos vestuvės“ (Vokietija, 2002 m.). 23.20 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai. 0.20 „Dešimčia metų jaunesni“ (N-7) (k).

6.30 Žinios. 6.45 Ne vienas kelyje. 7.30 Etnos. 8.00, 18.00, 23.00 „XXI amžiaus istorijos“. 8.30, 13.30, 18.30, 23.30 Japonijos veidai. 9.00, 14.00, 19.00 XX amžiaus slaptieji archyvai. Dingę Berlyne. 10.00 „Mus supantis pasaulis“. 11.00 Alchemija III. Nepatogus Jono Jurašo teatras. 11.30 Neišgalvoti gyvenimai. 12.00 „Pasaulio restoranai. Skoniai ir sumanymai“. 12.30 Misija – grožis (N-7). 13.00 Teleparduotuvė. 15.00 „Mus supantis pasaulis“. 16.00 Alchemija III. Nepatogus Jono Jurašo teatras (k). 16.30 Neišgalvoti gyvenimai. 17.00 „Pasaulio restoranai. Skoniai ir sumanymai“. 17.30 Misija – grožis (N-7). 20.00 „Mus supantis pasaulis“. 21.00 Alchemija III. Nepatogus Jono Jurašo teatras (k). 21.30 Neišgalvoti gyvenimai (k). 22.00 „Pasaulio restoranai. Skoniai ir sumanymai“. 22.30 Misija – grožis (N-7) (k).

9.45 Teleparduotuvė. 10.00 Tavo augintinis. 10.30 Vienam gale kablys. 11.00 Gordono Ramzio virtuvės košmarai. 12.00 Mados reidas. 12.30 „Topmodeliai“. 13.30 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 14.00, 17.00 „Jokių kliūčių!“ 15.00 „Nenugalimas banzuke“. 16.00, 1.00 „Angelas“. 18.00 Aukščiausia pavara. 19.00 Komedija „Keista porelė 2“ (JAV, 1998 m.). 21.00 „Formulės-1“ pasaulio čempionato Kanados „Didžiojo prizo“ lenktynės. 23.00 Europos pokerio turas. 0.00 „Įstatymas ir tvarka. Operatyvinių tyrimų skyrius“.

9.40 Ką manai? 10.30 Sportuok su žvaigžde. 11.00 Svajonių sodai. 12.00 Andželas ir draugai“. 13.10 „Meilės sūkuryje“. 15.10 „Žavūs ir drąsūs“. 17.05 Marthos Stewart šou. 20.00 Melodrama „Praeities šešėlis“ (Vokietija, 2000 m.). 21.40 Išminties rakčiukai.

23.20 LNK



„Kailis. Įsivaizduojamas Dianos Arbus portretas“ („Fur: An Imaginary Portrait of Diane Arbus“) Drama. JAV, 2006 m. Rež. Stevenas Shainbergas. Vaidina Nicole Kidman, Robertas Downey jaunesnysis.

Apie šio filmo heroję rašytojas Normanas Maileris pasakė: „Duoti Dianai Arbus fotoaparatą – tas pats, kas vaiką mokyti žaisti su granata.“ Menininkė padarė perversmą fotografijos pasaulyje.

7.00 Drama „Žemės širdis“ (N-7). 9.00 Nuoga tiesa (k). 9.30 „Nenuorama Seidė“. 10.00 Sveikas žmogus (k). 11.00 Žalioji akademija (k). 11.30 Komedija „Kietos mergiotės“ (N-7). 13.10 Romantinė komedija „Meilei reikia dviejų“ (N-7). 14.55 Telelaikraštis. 16.00 Kertinis akmuo. 16.30 Anim. f. „Pakrantės pasakos“ (N-7). 18.15 Nuo šeštadienio iki šeštadienio (k). 18.45 Komedija „Madam Irma“ (N-7). 20.30 Melomano pusvalandis. 21.00 Muz. dok. f. „Šviesk!“ (N-7). 23.05 Trileris „Gyvatė“ (N-14).

8.00 Drama „Bekraštė istorija“ (Indija, JAV, 2006 m.) (N-14). 10.00 F. „Daktaras Streindžas“ (JAV, 2007 m.). 11.25 Veiksmo f. „Gatvės lenktynės“ (Rusija, 2007 m.) (N-14). 13.20 F. „Merginos / vaikino reikalas“ (Kanada, JAV, 2006 m.) (N-14). 15.00 F. „11 užduočių“ (Prancūzija, 2004 m.) (N-14). 16.30 F. „Sniego žmogaus pėdomis“ (JAV, 2008 m.) (N-14). 18.30 F. „Kodėl aš vedžiau?“ (JAV, 2007 m.) (N-14). 20.40 Drama „Pano labirintas“ (Ispanija, Meksika, JAV, 2006 m.) (N-14). 22.40 F. „Miškas“ (D.Britanija, 2006 m.) (N-14). 0.20 F. „Kraujas ir šokoladas“ (JAV, Vokietija, D.Britanija, 2007 m.).

8.45 Ieškokime geriausio! 9.00 Kultūra +. 9.30 Reidas. Eismo įvykių kronika (k). 10.00 „Jūros patruliai“ (N-7). 11.00 „Aviakatastrofos: priežastys ir pasekmės“ (N-7). 12.00 „Likimo dovana“. 13.00 „Kritinė riba“ (N-7). 14.00 „Nenuorama Seidė“. 15.00 Romantinė komedija „Visi nori būti italais“ (JAV, 2007 m.) (N-7). 16.55 F. „Taip pat, bet kitaip“ (Vokietija, 2009 m.). 18.45 „Sakalas ir balandė“ (N-7). 19.45 Ieškokime geriausio! 20.00 „Išlikimo vadovas“. 21.00 VIP seansas. „Sveiki atvykę“ (Indija, 2007 m.). 23.50 „Virtuvė ant ratų“. 0.20 „Penkių žvaigždučių atostogos“. 0.50 „80 gražiausių salų“.

7.00 Kauniečių akimis (k). 7.15, 9.00, 19.30, 20.30 Muzika. 8.30 Vaikų muzikinis rytmetys. 10.00 „Kelionės į pasaulio kraštą“. 10.30 „Retos gyvūnų rūšys“. 11.00 „Kas namie šeimininkas?“ 12.00 „Liežuvautoja“. 12.54 Kitokie? (k). 13.00 F. „Ponas auklė“. 14.40 „Zigis ir Ryklys“. 15.00 Teleparduotuvė. 15.30, 22.50 „Mano puikioji auklė“ (k). 16.00 „Dešimčia metų jaunesni per 10 dienų“. 17.00 „Pasaulio Guinnesso rekordai“ (k). 18.00 Kitokia Lietuva (k). 19.05 Kauniečių akimis (k). 20.00 Kultūros alėja (k). 21.00 F. „Tobulos vestuvės“. 23.20 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai. 0.20 „Dešimčia metų jaunesni“ (k).

1.15 TV3



„Pasipriešinimas“ („Defiance“)

Karinė drama. JAV, 2008 m. Rež. Edwardas Zwickas. Vaidina Danielis Craigas, Lievas Schreiberis.

Tuvija, Zusas, Azaelis ir Aronas Bielskiai prieš karą vertėsi kontrabanda, todėl gerai pažinojo Lipišansko miškus. Čia jie spruko, kai nuo nacių ir jų pakalikų žuvo artimieji. Miške broliai sutinka besislapstančius žydus. Taip ima formuotis garsus Bielskio būrys.

23


24

sekmadienis

2012 06 10

rusiškos

filmai

naujienos

7.00, 9.00, 11.00 Naujienos. 7.25 „Angelų draugai“. 7.55 „Linksmieji kamuoliukai“. 8.10 „Gudručiai ir gudrutės“. 9.20 „Ganytojo žodis“. 9.35 „Skanėstas“. 10.25 „Noriu žinoti“. 11.20 Vaikų klubas. Anim. f. „Brėmeno muzikantai“. 11.40 „Darja Dancova. Išprotėjusi optimistė“. 12.55 „Siūlomos aplinkybės“. 17.00 Vakaro naujienos. 17.25 „Siūlomos aplinkybės“ (tęs.). 17.35 Melodrama „Apie meilę“. 20.00 Laikas. 20.35 Komedija „Leiskite jus pabučiuoti... vėl“. 23.00 „Parishiltonprožektorius“. 23.40 „Princesė Diana. Paskutinė diena Paryžiuje“. 1.15 „Visas gyvenimas su pirštinėmis“. 1.50 Jurijaus Ozerovo kino epopėja „Išsilaisvinimas“. 4.40 Vaid. f. „Šūvis“. 5.55 Anim. f. „Angelų draugai“.

5.00 „Mitiajaus juokai“. 6.50 Vaid. f. „Nuomojama mama“. 8.35 Ryto paštas. 9.10 Pats sau režisierius. 10.00 Žinios. 10.55 Juoko panorama. 11.20 „Slaptosios kanceliarijos ekspeditoriaus užrašai“. 13.00 Žinios. 13.30 „Slaptosios kanceliarijos ekspeditoriaus užrašai“. 15.15 J.Petrosiano ir E.Stepanenko koncertas. 17.10 Juoktis leidžiama. 18.15 Prajuokink komiką. 19.00 Žinios. 20.00 Vaid. f. „Bulviniai virtiniai“. 22.10 Vaid. f. „Bėrių pora“. 0.10 XXIII kino festivalio „Kinotauras“ uždarymo ceremonija. 1.20 Vaid. f. „Pikų dama“. 2.55 Vaid. f. „Už Vetlugos upės“.

7.00 F. „Afera pagal Entonį Zimerį“ (Prancūzija, 2005 m.) (N-7). 9.00 Anim. f. „Iliuzionistas“ (D.Britanija, Prancūzija, 2010 m.). 11.00 Anim. nuotykių f. „Pakrantės pasakos“ (D.Britanija, 2008 m.). 13.00 F. „Miražas“ (Rusija, 2008 m.) (N-7). 15.00 F. „Devintojo legiono erelis“ (JAV, D.Britanija, 2011 m.) (N-7). 17.00 Komedija „Žmonos maištas“ (Prancūzija, 2010 m.) (N-7). 19.00 F. „Kario kelias“ (Naujoji Zelandija, 2010 m.). 21.00 Drama „Miegančioji gražuolė“ (Australija, 2011 m.) (N-14). 23.00 F. „Proto medžiotojai“ (JAV, Olandija, D.Britanija, 2004 m.). 1.00 F. „Kvepalai. Vieno žudiko istorija“ (JAV, Prancūzija, Vokietija, 2006 m.) (N-14).

7.00 BBC naujienos (kas valandą). 7.30, 14.30 Naujienos iš viso pasaulio. 8.30 Europos politikos apžvalga. 9.30 Kelionių laida. 10.10 Reporterių pranešimai iš Jungtinės Karalystės. 10.30 Buriavimo dvasia. 11.10 Reporterių pranešimai. 11.30 Žvilgsnis iš Londono. 12.10 Deimantinė karalienė. 13.10 Mano šalis. Kinija. 15.10 Reporterių pranešimai. 15.30, 21.30 Kelyje. 16.15, 21.15 Laida apie sportą. 16.30 Įsijunk internetą. 17.30 Horizontai. 18.10 Teisė ir netvarka Filadelfijoje. 19.30 Indijos verslo apžvalga. 20.30 Mūsų pasaulis. Pasaulio kraštas. 21.15 Laida apie sportą. 22.30 Buriavimo dvasia. 23.10 Reporterių pranešimai iš Jungtinės Karalystės. 23.30 Horizontai.

5.45 S. „Pamestinukas“. 9.05 Dar ne vakaras. 10.00 Savo gyvenimo šeimininkė. 10.30 Gyvensite. 11.05 S. „Kareivio Ivano Čonkino nuotykiai“. 18.05 Žiūrėkite visi! 19.00 Pasaulio paslaptys su Ana Chapman. Požemio šešėliai. 20.00 Pragaro virtuvė. 21.35 „Meilės įkaitai“. 23.10 Ekstrasensų mūšis. Pasaulių karas. 0.55 Garsi byla.

6.00, 8.00 Anim. f. 7.00 Vaid. f. vaikams. 9.00 Ieškome išeities. 10.00, 11.00, 20.00, 22.00 „Ypatingos paskirties agentas“. 12.00 Šalis ir žmonės. 13.00 Vaid. f. „Sėkmės!“ 15.00 „Turtas“. 16.00 ART navigatorius. 17.00 „Oro uostas“. 18.00 Be kvailių. 19.00 Savaitės briaunos. 21.00 Niujorke su V.Topaleru. 23.00 Vaid. f. „Sekmadienio tėtis“.

3.00 F. „Žvaigždžių kelias II. Kano įniršis“. 5.00 F. „Mis slaptoji agentė“. 7.00 F. „Pražūtinga audra“. 9.15 Drama „Kietas tėtušis“. 11.00 Trileris „Naktinis reisas“. 12.35 F. „Keista vieta susitikimui“. 14.20 F. „Haris Poteris ir išminties akmuo“. 17.00 F. „Laukiniai vakarai“. 19.00 Kriminalinis f. „Paprasti įtariamieji“. 21.00 F. „Juodasis lietus“. 23.10 F. „Aušros kariai“. 1.00 F. „Paprasti įtariamieji“.

6.00, 8.00, 9.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 7.00, 10.00, 19.00, 23.30 Pasaulio sporto naujienos. 7.30 Veikli moteris. 7.45 Ateities miestai. 8.00 Tarptautiniai reportažai. 8.15 Artimieji Rytai 8.30 Pokalbiai apie Aziją. 9.00 Tarptautiniai reportažai. 9.15 Europos verslas. 9.30 Verslo kelionės. 10.30 Laida apie buriavimą. 11.00 Afrikos balsai. 11.30 Trumpai ir aiškiai. 12.00 Tarptautiniai reportažai. 12.30 Nepapasakotos istorijos. 13.00 CNN pristato... 13.30 Naujienos. Speciali laida. 15.00, 21.00 F.Zakaria. Visuotinė padėties nustatymo sistema. 16.00 Suvienyta valstybė. 17.00 Prie pasaulio žemėlapio. 17.30 Afrika iš arti. 18.00, 18.30 Pasaulis kaip finansų rinka. 18.15 Afrikos verslas. 18.45 CNN vertybinių popierių birža. Artimieji Rytai. 19.30 Laida apie golfą. 20.00 Prie pasaulio žemėlapio. 20.30 Afrikos balsai. 21.00 Prie pasaulio žemėlapio. 21.30 Naujienos. Speciali laida. 22.00 Tarptautiniai reportažai. 23.00 Atviri kortai.

7.00, 9.00, 12.00, 18.00 Šiandien. 7.25 Vaikų rytas. 7.55 Gyvena gi žmonės. 8.25 Pagrindinis kelias. 9.25 Atmintinos melodijos. 10.05 „Sudužusių žibintų gatvės“. 12.25 Kulinarų dvikova. 14.25 Gaminame maistą. 15.25 Tyrimą atliko... 16.20 Ir vėl – sveiki! 17.20 Aukso dulkės. 19.00 Nuoširdus prisipažinimas. 19.45 Centrinė televizija. 20.50 Paslaptingas šou verslas. 21.45 „Įteisintas mentas“. 23.35 Ypatingas atsitikimas. 0.05 Vaid. f. „Laukinė meilė“. 2.25 „Volkovo valanda“.

6.00 Kriminalinė drama „Kaltinami žmogžudyste“. 8.00 Drama „Kerštas – tai menas“. 10.00 Drama „Kalėjimo romansas“. 12.00 Melodrama „Rastinukas“. 14.00 Drama „Maldavimas“. 16.00 Karinė drama „Laikų ryšys“. 18.00 Romantinė komedija „Mimra“. 20.00 Drama „Nepasakysiu“. 22.00 Kriminalinė drama „Informatorius“. 0.00 Fantastinis detektyvas „Bjauriosios gulbės“.

5.00 „Gilmorų merginos“. 7.20 „Milijonieriaus nuotaka“. 8.05 „Šok iki nukritimo“. 9.35 „Seklys“. 11.05 „Tėvai“. 11.45 „Liežuvautoja“. 14.00 „Milijonieriaus nuotaka“. 14.45 „Šok iki nukritimo“. 15.30 „Džo Bleko viešnagė“. 18.20 „Heivenas“. 19.10 „Tėvai“. 20.00 „Gera žmona“. 20.50 „Praktinė magija“. 22.30 „Būti žmogumi“. 23.20 „Gilmorų merginos“.

muzika

7.00 MCM dainos. 9.05 50 geriausių dainų. 12.45 MCM dainos. 14.15 Muzikos naujienos. Interviu su žvaigžde. 14.30 „Starter TV“. Geriausi videoklipai. 15.30 MCM dainos. 17.30 Vaizdo klipai. Vaizdo žaidimų naujienos. 19.00 MCM dainos. 20.00 Geriausios JAV dainos. 21.00 MCM dainos. 21.30 Muzikos naujienos. Interviu su žvaigžde. 21.45 Devintojo dešimtmečio TV. 22.45 „Starter TV“. Geriausi videoklipai. 23.45 Subkultūra. 0.00 „Top Tubes“. Geriausios dainos. 3.00 MCM dainos.

7.00 Pusryčių klubas. 9.00 Tik hitai. 12.00 Evoliucija. 13.00, 20.00 „Narvas“. 15.00 MTV muzikos apdovanojimai 2012. 17.00 „Made“. 18.00 Ekstremalūs išbandymai. 19.00 TV šou „Staigmena“. 19.30 TV šou „Slapta kamera“. 21.00 „Paauglės motinos“. 22.00 „Byvis ir Tešlagalvis“. 23.00 TV šou „Išdaigininkai“. 23.30 TV šou „Staigmena“. 0.00 Be muzikos. Jennifer Lopez. 1.30 MTV muzikos apdovanojimai 2012. 3.30 Muzikos kokteilis.

5.00 Džiazas. 10.30 J.S.Bacho Mišios. Diriguoja J.Savallas. 11.45 Viduržemio jūros dainos. 12.45 Divertismentas. 14.30 A.Vinickajos koncertas Lione. 16.45 Divertismentas. 18.00 F.M.Torrobos opera „Luiza Fernanda“. 20.10 A.Planesas groja J.Haydno ir C.Debussy kūrinius. 21.00 Divertismentas. 21.30 S.Teshigawaros baletas „Veidrodis ir muzika“. 22.35 D.Harvieu ir J.Montalvo baletas „Orfėjas“. 0.00 R.Shankaras koncertuoja „Royal Albert Hall“. 1.00 Džiazas Vienoje.


2012 06 10 dokumentika

sekmadienis

sportas

10.00 Ekologiškos atostogos. Malis. 11.00 Didmiesčiai. Čikaga. 12.00 Keliautojas. Mozambikas, Malavis ir Zambija. 13.00 Kelionė geležinkelio bėgiais. Australija. 14.00 Keliaukite dabar. Birželis. 14.30 Nuotykiai Naujojoje Zelandijoje. 15.00 Bebaimiai keliautojai. Turkija ir Iranas. 16.00 Keliautojas. Los Andželas. 17.00 Kelionės motociklu. 18.00 Kelionė geležinkelio bėgiais. Australija. 19.00 Keliautojas. Pavojingos vietos. 20.00 Keliautojas. Vidurio Atlantas. 21.00 Ramiojo vandenyno žemės. Naujoji Zelandija ir Tonga. 22.00 Didmiesčiai. Niujorkas. 23.00 Keliautojas. Vidurio Atlantas. 0.00 Kelionės motociklu.

9.00 Ryto programa. 10.00 Visata. Kosminiai sprogimai. 11.00 Didžiosios gamyklos. „Bacardi“. 12.00 Pašėlę išradėjai. 13.00 Pavojingi susitikimai. Pitonai. 14.00 Nusikaltimai gamtai. 15.00 Lėktuvų katastrofos. 18.00 Pašėlę išradėjai. 19.00 Didžiosios gamyklos. „Lotus“. 20.00 Užtvankų naikinimas. 22.00 Europos atsiradimas. 23.00 Užtvankų naikinimas. 1.00 Nakties programa.

7.00 Šimpanzių rojus.. 7.25 Spjaudančios kobros. 8.15 Žaismingiausi gyvūnai planetoje. 9.10 Kaip išauginti gepardą. 10.05 Dikas ir Domas skuba į pagalbą. 11.25 Projektas „Šunų jaunikliai“. 11.55 Kinologija. 12.50, 13.45 Rūsčioji Arktika. 14.40 Laukinės gamtos SOS. 15.35 Veterinarų mokykla. Safaris. 16.30 Kačių neįmanoma nemylėti. 17.25 Išgelbėti laukinę Afrikos gamtą. 18.20 Pavojingi Makso maršrutai. 19.15 A.Stevenso nuotykiai. 20.10 Vertėjas iš šunų kalbos. 21.05 Afrikoje. Okavango. 22.00 Savanos Lein rūsčiosios damos. Žudikas namie. 22.55 Man įkando! 23.50 Pietų Afrikos gyvūnų apsaugos skyrius. 0.45 Laukiniai ir pavojingi.

9.00 Televitrina. 10.00 Krepšinio pasaulyje. 10.30 Adrenalinas. 11.00 Automoto. 11.30 Sportas LT. Ateities krepšinio žvaigždės šiandien (gegužė). 12.00 Italijos „Serie A“ lyga. „Atalanta“–„Roma“. 13.55 Karaliaus taurė. „Caja Laboral“–„Lagun Aro GBC“. 15.35 Sportas LT. Festivalis „Sportas visiems“, 2012 m. 16.05 Sportas LT. Jaunimo ir veteranų kultūrizmo čempionatas. 17.05 Angliškojo biliardo „Premier“ lyga. 18.50 Italijos „Serie A“ lyga. „Parma“–„Lazio“. 20.45 Olimpinės žaidynės. 21.00 „SportAccord“ kovinių sporto šakų žaidynės. Dziudo, sumo. 22.00 Krepšinio pasaulyje. 22.30 „SportAccord“ kovinių sporto šakų žaidynės. Dienoraštis.

7.00 Boksas. M.Pacquiao ir T.Bradley jaunesnysis. 10.10 „Formulė-1“. Kanados „Didžiojo prizo“ kvalifikacija. 11.30 Tenisas. Madrido turnyro apžvalga. 12.30 Tenisas. „Internazionali BNL d’Italia“ turnyro apžvalga. 13.30 „Manchester City“–QPR. 15.20 Futbolas. UEFA „Europos taurės“ finalas. „Atletico“– „Athletic“. 17.30 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Vokietija–Latvija. 19.30 „Formulė-1“. Kanados „Didžiojo prizo“ kvalifikacija. 20.50 „Formulė-1“. Kanados „Didžiojo prizo“ lenktynės. Tiesioginė transliacija. 23.00 Motosportas. „Nascar–Pocono“ 400 mylių lenktynės.

6.00 „Užkibo!“ 9.00 „Juodasis auksas“. 13.55 „Pelningos griuvenos“. 16.40 „Tas ar anas?“ 17.40 „Juodasis auksas“. 18.40 „Ekstremalioji Kanada“. 19.40 „Broliai Jonesai Amazonės miškuose“. 20.30 „Viliojanti tyla“. 21.40 „2011-ieji: tornadų šėlsmas“. 22.20 „Ant gyvosios drobės“. 23.10 „Amerikietiškas okultizmas“.

8.00 „Laiko komanda“. 9.00 „Genialusis dizainas“. 14.00 „Skulptūrų pasaulis“. 15.00 „J.Kennedy moterys – skandalingos istorijos“. 16.00 „Įsimylėję J.Austen“. 17.00 „Viduramžių monarchija: moterys valdžioje“. 18.00 „Karvedžiai“. 19.00 „10 dienų iki karo“. 21.00 „Progreso spąstai“. 22.30 „Martino Lutherio Kingo nužudymo liudininkas“. 23.00 „Karo dievai“. 0.00 Nakties programa.

7.00 „Laukinis ir vilnotas. Dramblys ir avinas“. 8.00 „Vandens keistuoliai“. 8.55 „Vagilės“. 13.40 „Anos laukiniai gyvūnai“. 18.15 „Greitoji gyvūnų pagalba“. 19.05 „Tigro medžioklė“. 20.05 „Laukinis ir vilnotas. Dramblys ir avinas“. 21.00 „Poliarinė lapė. Atšilimas“. 22.00 „Laukinė Kroatija“. 23.00 „Musono kalnai“. 0.00 Nakties programa.

9.30 Sporto kuriozai. 9.45 Teniso apžvalga. 10.00, 15.15, 19.30 Dviračių lenktynės „Criterium du Dauphine“. 11.00, 2.00 Teniso apžvalga. 12.00 Baidarių ir kanojų irklavimas. Pasaulio taurė. 13.00 Motociklų lenktynės San Marine. 15.45, 20.00 Atviras Prancūzijos teniso čempionatas. Vyrų finalas. 18.45 Motociklų lenktynės San Marine. 21.00 Europos futbolo apžvalga. 21.30 Paplūdimio futbolas. Eurolyga. Italija–Šveicarija. 22.30 Automobilių sportas. 23.00 Jojimo varžybos. 23.15 Motociklų lenktynės San Marine. 0.00 Europos futbolo čempionatas. Vokietija–Portugalija.

7.00 Ryto programa. 7.45 TV parduotuvė. 9.30 Bažnyčia ir religija. 10.30 Lengvoji atletika. 11.30 EM aktualijos. 12.00 Pokalbių laida. 14.30 EM aktualijos. 15.15 Krepšinis. BBL. 17.30 Futbolas. 1990 m. aštuntfinalis. Vokietija– Nyderlandai. 18.30 Rankinis. Kvalifikacinės varžybos Vokietija–Čekija. 20.00 „Sport1“ reportažas. 20.30 Turistinis automobilis. 21.30 Smiginis. Ketvirtas vakaras. 1.00 Nakties programa.

17.35 1 Baltijos



19.00 TV 1000



„Apie meilę“ („Про любоff“)

„Paprasti įtariamieji“ („The Usual Suspects“)

Su drauge pakerėti Maskvos atvažiavusi Daša dėsto oratorystės meną, bet darbas neduoda daug pajamų. Tačiau netikėtai mergina gauna viliojantį pasiūlymą – suteikti keletą iškalbos meno pamokų verslininkui Vladui, ketinančiam dalyvauti rinkimuose.

Naktį viename Kalifornijos uoste susprogdinamas laivas, kuriame buvo beveik 100 mln. dolerių vertės kokaino siunta. Suimami penki įtariamieji, kuriuos greitai tenka paleisti dėl nepakankamų kaltės įrodymų. Nuo šio momento filmas pavirsta painia šarada.

Melodrama. Rusija, 2010 m. Rež. Olga Subotina. Vaidina Olga Sutulova, Fiodoras Bondarčiukas.

Kriminalinis filmas. JAV, 1995 m. Rež. Bryanas Singeris. Vaidina Gabrielis Byrne’as, Kevinas Spacey.

25


26

pirmadienis

2012 06 11

lietuviškos

18.45 UEFA EURO 2012 studija.

20.30 „Pavogta laimė 3. Pavojinga sąjunga“.

22.00 „Dievobaimingos kalės“.

19.25 „Tylos riba“.

19.55 „Asmeninis Stalino gyvenimas“.

6.00 Labas rytas. 9.00 „Komisaras Reksas“ (N-7) (k). 10.00 „Hartlando užuovėja“ (k). 11.00 LRT vasaros studija. Tiesioginė Lietuvos radijo laida. 12.00 Sveikinimų koncertas (k). 14.15 Lietuva – jūrinė valstybė. 14.50 Žinios. 15.10 „Komisaras Reksas“ (N-7). 16.00 „Hartlando užuovėja“. 17.05 „Senis“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.35 Sportas. 18.40 Orai. 18.45, 19.45, 20.45, 21.30, 22.35 UEFA EURO 2012 studija. 19.00, 20.00 UEFA EURO 2012 rungtynės Prancūzija–Anglija. Tiesioginė transliacija iš Donecko (Ukraina). 20.55 Loterija „Perlas“. 21.00 Panorama. 21.10 Verslas. 21.15 Kultūra. 21.20 Sportas. 21.25 Orai. 21.45, 22.45 UEFA EURO 2012 rungtynės Ukraina–Švedija. Tiesioginė transliacija iš Kijevo (Ukraina). 22.30 Loterija „Perlas“. 23.40 Vakaro žinios. 23.45 Sportas. 23.48 Orai. 23.50 UEFA EURO 2012 apžvalga.

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“. 6.50, 14.10 „Tomo ir Džerio nuotykiai“. 7.20 „Agentas Šunytis“ (k). 7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7) (k). 8.50 Veiksmo s. „Čarlio angelai“ (1) (JAV, 2011 m.) (N-7) (k). 9.45 Pirmas kartas su žvaigžde (k). 10.15 Juokas juokais (k). 10.45 Kitas! 11.20 Romantinė komedija „Skubi siunta“ (JAV, 1997 m.) (N-7) (k). 13.10 „Nickelodeon“ valanda. „Didžioji sėkmė“ (6). 13.40 Anim. s. „Keista šeimynėlė“ (1) (JAV, Kanada, 2004 m.). 14.40 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 16.40 „Meilės miestas“. 17.40 Nuo... Iki... 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.10, 22.19 Sportas. Orai. 19.15 Namai, kur širdis“ (5) (N-7). 20.00 „Šeimynėlė“ (5) (N-7). 20.30 „Pavogta laimė 3. Pavojinga sąjunga“ (5) (N-7). 21.30 Juokas juokais. 22.00 Žinios. Verslas. 22.25 Kriminalinė Lietuva (N-7). 22.35 „Havajai 5.0“ (9) (N-7). 23.35 „Įvykis“ (2) (N-7). 0.30 „Specialioji Los Andželo policija“. 1.25 „Įstatymas ir tvarka. Nusikaltimo motyvai“ (N-7).

6.40 Teleparduotuvė. 6.55 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 7.25 „Simpsonai“. 7.55 „Biuras“. 8.55 „Meilės sūkuryje“. 10.00 „Pasmerkti“. 10.55 Nuotykių f. „Polė“ (JAV, 1998 m.). 12.50 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 13.10 „Bakuganas“. 13.40 „Nepaprastas pasaulis“. 14.10 „Ragai ir kanopos sugrįžta“. 14.40 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 15.10 „Simpsonai“. 15.40 „Meilės prieglobstis“. 16.40, 17.40 „Paveldėtojai“. 18.45 TV3 žinios. 19.00 TV3 sportas. 19.05 TV3 orai. 19.10 Nuodėmių dešimtukas. 20.10 „Be namų“. 21.00 Pasirink mane. 21.35 TV3 vakaro žinios. 21.50 TV3 sportas. 21.55 TV3 orai. 22.00 „Dievobaimingos kalės“. 23.00 Veiksmo f. „Rokis 2“ (JAV, 1979 m.). 1.25 „Gyvenimas“. 2.20 Drama „Įstatymas ir tvarka. Operatyvinių tyrimų skyrius“ (1) (Rusija, 2009 m.).

6.14 TV parduotuvė. 6.30 Ryto reporteris. 7.45 Lietuva–Venesuela– Londonas. 8.00 Negaliu tylėti. 8.55 „Sodo detektyvės“ (N-7). 10.00 Super L.T. 10.35 Gamink sveikiau! 11.05 24/7. Savaitės aktualijų analizė ir komentarai. 12.00 Lietuvos diena. 13.00 Lietuva–Venesuela– Londonas. 13.15 TV parduotuvė. 13.45 Skonio reikalas. 14.45 Negaliu tylėti. 15.45 Dok. f. „Ch.Darvino kova: rūšių atsiradimo evoliucija“ (N-7). 16.00, 17.00, 18.00 Žinios. Orai. 16.10 Dok. f. „Ch.Darvino kova: rūšių atsiradimo evoliucija“ (N-7). 17.20 Lietuva tiesiogiai. 18.20 Super L.T. 18.55 Negaliu tylėti. 19.55 Dok. s. „Asmeninis Stalino gyvenimas“ (1) (N-7). 21.00 Reporteris. 21.37 Orai. 21.40 Lietuva–Venesuela– Londonas. 21.55 Lietuva tiesiogiai. 22.30 Super L.T. 23.05 Negaliu tylėti. 0.05 Reporteris. 0.42 Orai. 0.45 Lietuva–Venesuela– Londonas. 1.00 Dok. f. „Ch.Darvino kova: rūšių atsiradimo evoliucija“ (N-7).

10.55 TV3



6.30 Televitrina. 7.00 Žinios (k). 7.25 Smagiausios akimirkos. 7.50 „Dapkai ir Butkai“. 8.25 „Zaicevas + 1“ (N-7) (k). 9.00 „Kviečiu vakarienės“. Kulinarinis realybės šou. 9.30 „Miesčionys“ (N-7). 10.00 „Margoša: moterimi negimstama“. 11.00 Sveikinimai (k). 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 14.00 „Liejyklos gatvė“ (N-7) (k). 15.00 „Žaibiški tyrimai“ (N-7). 16.00 „Baimės faktorius“ (N-7). 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 18.00 Žinios. 18.19 Sportas. 18.23 Orai. 18.25 „Liejyklos gatvė“ (N-7). 19.25 „Tylos riba“ (N-7). 20.00 Žinios. 20.15 Verslas. 20.19 Sportas. 20.23 Orai. 20.25 „Gyvenimo spalvos“. 21.25 Romantinė komedija „Nelemtas susitikimas mėnesienoj“ (Vokietija, 2004 m.) (N-7). 23.20 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 0.25 „Galileo: norintiems žinoti“. 0.55 „Bamba“. Interaktyvus šou suaugusiesiems (S)

11.20 LNK



„Polė“ („Paulie“)

„Skubi siunta“ („Overnight Delivery“)

Išeivis iš Rusijos, buvęs literatūros dėstytojas, o dabar – žvėrių tyrimo instituto valytojas Miša Vilenkovas rūsyje randa papūgą Polę. Paukštis ne tik atkartoja žodžius, bet ir laisvai dėsto mintis. Pajutusi Mišos sielos vienišumą papūga papasakoja savo istoriją.

Vajetas Tripsas gauna žinutę, kad jo mergina dabar vaikštinėja su kitu. Atsitokėjęs jis neištikimai draugei parašo piktą laišką. Bet jį išsiuntęs vaikinas sužino, kad pavyduliavo be pagrindo. Dabar jis turi savo laišką atgauti anksčiau, nei šis pasieks adresatę.

Nuotykių filmas. JAV, 1998 m. Rež. Johnas Robertsas. Vaidina Gena Rowlands, Tony Shalhoubas.

Romantinė komedija. JAV, 1997 m. Rež. Jasonas Bloomas. Vaidina Paulas Ruddas, Christine Taylor.


2012 06 11

PIRMADIENIS

REGIONINĖS

8.00 Gustavo enciklopedija. 8.30 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis. 8.45 „Kelias“. Laida evangelikams. 9.00 Labas rytas (k). 11.30 Miesto kodas (k). 12.15 Mūsų miesteliai. Senoji Varėna (2). 13.05 Prisiminkime. Estradinės melodijos. 13.15 Auksinė Agathos Christie kolekcija. „Puaro“ (N-7). 15.00 Gintarinės batutos meistrai. Jonas Aleksa. 16.30 Mokyklos langas (k). 17.00 Žinios (k). 17.15 Miesto kodas. 17.30 Muzikos istorijos. Kompozitorius Igoris Stravinskis. „Kareivio istorija“. 18.00 „Neskubėk gyventi“ (6). 18.30 Vilniaus festivalis 2007. Petras Vyšniauskas ir draugai. 20.00 Dalia Kutraitė kalbina... Petrą Vyšniauską (1998 m.). 20.30 Dok. f. „Aplink Lietuvą“ (2011 m.). 21.00 Nepažintas pasaulis. Baltijos jūros piratai. 21.25 Prisiminkime. Groja Aleksandras Livontas. 21.35 Vilniaus knygų mugė 2012. Audronės Urbonaitės knygos „Cukruota žuvis“ pristatymas. Diskusija „Kinai jau čia, tarp mūsų. Lietuvi, būk garbingas – prisipažink, ką jauti“. 22.30 Šlovės laboratorija. Finalinis renginys. 0.00 Panorama (k). 0.10 Verslas (k). 0.15 Kultūra (k). 0.20 Sportas (k). 0.25 Orai (k). 0.30 Pinigų karta. 1.15 Muzikos pasaulio žvaigždės. Kamerinės muzikos vakaras. Iš LRT archyvų. F.Schuberto kvartetas „Mergaitė ir mirtis“.

8.05, 8.40 9.40 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 13.00 14.00 15.30 16.30 17.30 18.30 19.00 20.00 21.00 22.30 23.00 0.00

15.00 Teleparduotuvė. „Vaiperis“ (N-7). „Muča Luča“. „Šiupininis“. „Betmenas ir narsuolių komanda“. Anim. f. „EimiJumi“ roko grupė“ (1) (JAV, 2004 m.). „Nenuorama Džiunė Ly“. „Teresa“. „Keršto bučiniai“ (N-7). „Laukinė širdis“. „Drakonų kova Z“ (N-7). S. „F.T. Budrioji akis“ (1) (JAV, 2002 m.). „San Fransisko raganos I“ (N-7). „Jausmų miestas“. „Langai III“ (N-7). „Įstatymas ir tvarka. Nusikaltimo motyvai“ (8) (N-7). Melodrama „Paprastas stebuklas“ (1) (Rusija, 1978 m.). „Mano puikioji auklė“. „Pasaulio Guinnesso rekordai“ (N-7). Sveikatos ABC (k).

9.15 Teleparduotuvė. 9.30 Universitetai.lt. 10.00, 16.00 „Išlikimas“. 11.00 „Tamsusis riteris“. 12.00 „Kaulai“. 13.00 „Mažylė Houp“ (5, 6). 14.00 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 14.30 Teleparduotuvė. 15.00 „Tamsusis riteris“. 17.00 „Medikopteris“. 18.00 „Kaulai“. 19.00 „CSI Majamis“. 20.00 „Mažylė Houp“ (7, 8). 21.00 „Moterų lyga. Vyrai, pinigai ir meilė“. 22.00 „Naša Raša“. 23.00 Trileris „Neramios sielos“ (Prancūzija, Belgija, D.Britanija, 2008 m.). 1.10 „Moterų lyga. Vyrai, pinigai ir meilė“. 1.40 „CSI Majamis“. 2.30 „Medikopteris“.

21.00 TV1

6.30 Karamelinės naujienos (N-7). 7.00 Pirmas kartas su žvaigžde. 7.30 Valanda su Rūta. 9.00 Ne vienas kelyje. 9.35 Abipus sienos. 10.25 Sveikatos ABC. 11.15 24 valandos (N-7). 12.00 Nuo... Iki... 12.50 Kažkas atsitiko (N-7). 13.20 Abipus sienos (k). 14.10 Sveikatos ABC (k). 15.00 24 valandos (N-7) (k). 15.45 Nuo... Iki... (k). 16.35 Kažkas atsitiko (N-7) (k). 17.00 Infodiena. 21.00 Infodiena (k). 1.00 Infodiena (k).

10.10 „Andželas ir draugai“. 10.40 Senoji animacija. 11.15 Nomeda. 12.05 „Meilės konvejeris“. 13.00 „Aistrų verpetai“. 14.00 „Moterys meluoja geriau“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Marthos Stewart šou. 17.00 „Meilės konvejeris“. 18.00 „Moteris be praeities“. 19.00 „Aistrų verpetai“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 20.35 Nomeda. 21.25 „Moterys meluoja geriau“. 22.25 „Moteris be praeities“.



9.00 Sigitos virtuvė (k). 9.30 Muz. dok. f. „Šviesk!“ (N-7). 11.35 Melomano pusvalandis (k). 12.05 Komedija „Madam Irma“ (N-7). 13.40 Telelaikraštis. 16.00 Anim. f. „Pakrantės pasakos“ (N-7). 17.30 Nuo šeštadienio iki šeštadienio (k). 18.00 Žinios. 18.20 Gyvenu čia. 18.50 Romantinė komedija „Meilei reikia dviejų“ (N-7). 20.30 Istorinė laida „Mūsų praeities beieškant“. 21.00 Žinios. 21.19 Orai. 21.20 Drama „Sankt Peterburgo demonai“ (N-7). 23.25 Žinios (k). 23.45 Biografinė drama „Milkas“ (N-14).

8.00 Drama „Kodėl aš vedžiau?“ (JAV, 2007 m.) (N-14). 10.10 Drama „Pano labirintas“ (Ispanija, Meksika, JAV, 2006 m.) (N-14). 12.10 Trileris „Miškas“ (D.Britanija, 2006 m.) (N-14). 18.00 Drama „Muzika, suradusi mus“ (JAV, 2007 m.) (N-7). 19.55 Drama „Hercogienė“ (JAV, 2008 m.) (N-14). 21.50 Komedija „Kur Fredas?“ (Vokietija, 2006 m.) (N-14). 23.45 Veiksmo f. „Negyva mergina“ (JAV, 2006 m.) (N-14).

8.45 9.00 10.00 10.30 11.30

7.00, 9.00, 17.30 Muzika. 7.45 Muzikinė vaivorykštė (k). 8.45 Kauniečių akimis (k). 10.00 „Šiupininis“. 10.30 „Betmenas ir narsuolių komanda“. 11.00 „EimiJumi“ roko grupė“. 11.30 „Nenuoroma Džiunė Ly“. 12.00 „Teresa“. 13.00 „Keršto bučiniai“. 14.00 „Laukinė širdis“. 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Drakonų kova Z“ (k). 16.30 „F. T. Budrioji akis“. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Kauniečių akimis. 18.30 Muzika. 19.30 Kultūros alėja (k). 20.00 Žinios. Orai (k). 20.20 Kauniečių akimis (k). 20.30 Muzika. 21.00 Melodrama „Paprastas stebuklas“. 22.30 „Mano puikioji auklė“. 23.00 „Pasaulio Guinnesso rekordai“ (k). 0.30 Sveikatos ABC (k).

Ieškokime geriausio! „Išlikimo vadovas“. „Nenuorama Seidė“. „Marselio kriminalistai“. F. „Detektyvas Dy ir ugnies vaiduoklio paslaptis“ (Kinija, Honkongas, 2010 m.). 13.45 „Likimo dovana“. 14.45 „Aviakatastrofos: priežastys ir pasekmės“. 15.45 Dok. drama „Surikatos“ (D.Britanija, 2008 m.). 17.15, 1.10 „Maski šou“. 17.45 „Nenuorama Seidė“. 18.15 „Penkių žvaigždučių atostogos“. 18.45 „Kritinė riba“ (N-7). 19.45 Ieškokime geriausio! 20.00 „Balticum TV“ žinios. 20.15 „Virtuvė ant ratų“. 20.45 „80 gražiausių salų“. 21.15 F. „Pranašas“ (Prancūzija, Italija, 2009 m.) (N-14). 23.55 „Balticum TV“ žinios. 0.10 „Jūros patruliai“ (N-7).

23.00 TV3

**** 

„Paprastas stebuklas“ („Обыкновенное чудо“)

„Rokis 2“ („Rocky II“)

Melodrama. Rusija, 1978 m. Rež. Markas Zacharovas. Vaidina Olegas Jankovskis, Irina Kupčenko.

Veiksmo filmas. JAV, 1979 m. Rež. Sylvesteris Stallone. Vaidina S.Stallone, Talia Shire.

Rašytojo Jevgenijaus Švarco pasakos ekranizacijoje gerasis Burtininkas veda ir dėl šeimos paaukoja savo galimybes kurti stebuklus. Bet kartą miške jis sutinka lokį ir paverčia jį nuostabiu vaikinu. Lokiu jis galės vėl pavirsti tik tada, kai jį pabučiuos Princesė.

Antrajame filme Rokis patiria akies traumą ir dėl jos yra priverstas kuriam laikui palikti ringą. Bet nėra to bloga, kas neišeitų į gera. Rokis ryžtasi vedyboms su Adriana ir, žinoma, intensyviai treniruojasi, nes buvęs čempionas Krydas pasiūlys atsirevanšuoti.

27


28

pirmadienis

2012 06 11

rusiškos

filmai

7.00, 9.00, 11.00 Naujienos. 7.10 Tarptautinis humoro festivalis „Jūrmala 2011“. 7.35 Animacija. Vaikų klubas. „Angelų draugai“. 8.15 „Linksmieji kamuoliukai. PIN kodas“. 8.30 „Tarnauju Tėvynei!“ 9.20 „Sveikata“. 10.05 „Kol visi namie“. 11.30 „Padriki užrašai“ su D.Krylovu. 12.00 Vaid. f. „Ištikimi draugai“. 14.10 „Teisė į malonę“. 18.15 Vaid. f. „Namas pakrašty“. 20.00 Laikas. Lietuvos laikas. 21.10 „Laimingas bilietas“. 22.30 „Kregždutės lizdas“. 23.30 „A.Porochovščikovas. Mes negalime vienas be kito“. 0.35 Lietuvos laikas (liet. k.). 0.45 „Mano meilė“. 1.10 Vaid. f. „Neįtikimos lažybos, arba Tikras įvykis prieš šimtą metų“. 2.25 Komedija „Stotis dviem“. 4.40 Vaid. f. „Šūvis“. 5.55 „Laimingas bilietas“. 6.45 Muzika. 6.50 Lietuvos laikas (liet. k.).

5.00 Vaid. f. „Bulviniai virtiniai“. 7.00 Komedija „Seni ritmai“. 8.40 Vaid. f. „Vyriausias sūnus“. 11.10 Kosminė sargyba. 12.00 „Slaptosios kanceliarijos ekspeditoriaus užrašai“. 13.00 Žinios. 13.15 „Slaptosios kanceliarijos ekspeditoriaus užrašai“. 14.05 Metų daina (1). 17.00 Vaid. f. „Gegutė“. 19.00 Žinios. 19.15 Vaid. f. „Gegutė“. 21.00 Vaid. f. „Kai pražysta gailiai“. 0.40 Vaid. f. „Įsimylėjęs ir neginkluotas“. 2.20 Metų daina (2).

5.20–1.00 S. „Jūrų patrulis“. 1.50 S. „Tikri šernai“.

6.00 Melodrama „Rastinukas“. 8.00 Drama „Maldavimas“. 10.00 Karinė drama „Laikų ryšys“. 12.00 Drama „Kaukazas“. 14.00 Melodrama „Vyras valandai“. 16.00 Detektyvas „Puolusių angelų bučiniai“. 18.00 Fantastinis detektyvas „Bjauriosios gulbės“. 20.00 Melodrama „Jos širdis“. 22.00 Trileris „Rusiškas trikampis“. 0.00 Dramatinis trileris „Užsakomasis reisas“. 2.00 Drama „Atotrūkis“.

7.00, 9.00, 12.00, 18.00 Šiandien. 7.20 „Muchtaro sugrįžimas“. 9.25 A.Žurbinas. Atmintinos melodijos. 10.05 Vaid. f. „Gvarnerio kvartetas“. 12.25 S. „Platina 2. Savi ir svetimi“ (1–6). 18.35 S. „Šaudantys kalnai“ (1, 2). 20.25 „Broliai“. 22.15 S. „Pseudonimas Albanas“ (1, 2). 0.00 N.Koroliovos vakaro šou.

6.00 Šalis ir žmonės. 7.00 Anim. f. 8.00 Pergalės kaina. 9.00, 15.00 „Agentūra „Auksinė kulka“. 10.00, 21.00 „Maskva. Trys stotys“. 11.00 Savaitės briaunos. 12.00 2012-ieji. 13.00 Vaid. f. „Sekmadienio tėtis“. 16.00, 18.00 Ypatinga nuomonė. 17.00 „Oro uostas“. 19.00 Byla. 20.00 Skeneris. 22.00 Dabar pasaulyje. 23.00 Vaid. f. „Gal matėte Petką?“

naujienos

7.00 Drama „Babelis“ (JAV, Prancūzija, Meksika, 2006 m.) (N-7). 9.20 Romantinė komedija „Kitas!“ (Prancūzija, 2005 m.). 11.00 Drama „Kviečiame pas Railius“ (D.Britanija, JAV, 2010 m.) (N-7). 13.00 Melodrama „Kartu / saldu“ (Tailandas, JAV, 2009 m.). 15.00 Anim. nuotykių komedija „Planeta 51“ (Ispanija, D.Britanija, JAV, 2009 m.). 17.00 Drama „Greisė“ (JAV, 2007 m.). 19.00 Drama „Kažkur tarp ten ir čia“ (JAV, 2010 m.) (N-7). 21.00 Muz. melodrama „Šokis hiphopo ritmu“ (JAV, 2006 m.). 23.00 Muz. melodrama „Šokis hiphopo ritmu 2“ (JAV, 2008 m.). 1.00 Fantastinė romantinė drama „Pabaisa“ (JAV, 2011 m.).

7.00 BBC naujienos (kas valandą). 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 12.30, 15.30, 17.30, 20.30, 22.30 Pasaulio verslo naujienos. 9.45, 10.45, 12.45, 15.45, 17.45, 20.45, 22.45 Pasaulio sportas. 11.30 Atviras pokalbis. 14.00, 14.30 Grinvičo laikas. 16.00, 17.00 Azijos įvykių apžvalga. 18.30 Atviras pokalbis. 19.00, 20.00 Verslo apžvalga. 21.00, 22.00 Šiandienos pasaulio naujienos. 23.00 Naujienos iš Amerikos. 23.30 Atviras pokalbis. 0.00 Nakties programa.

5.00 Drama „Keista vieta susitikimui“. 7.00 Fantastinė drama „Miego mokslas“. 9.00 Komedija „Laukiniai vakarai“. 11.00 Fantastinis nuotykių f. „Haris Poteris ir išminties akmuo“. 14.00 Mokslinės fantastikos f. „Dirbtinis intelektas“. 16.40 Karinė drama „Išminuotojų būrys“. 19.00 Siaubo trileris „Aušros kariai“. 21.00 F. „Pakartota žmogžudystė“. 23.00 Veiksmo drama „Keturi broliai“. 1.00 Kriminalinis trileris „Išbandymų diena“.

5.00, 8.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 6.00, 9.00 Pasaulio sporto naujienos. 8.45 Pasaulio verslo ypatumai. 10.00 Pasaulio verslo apžvalga. 10.30 Pokalbiai apie Aziją. 11.30 Pasaulio verslo apžvalga. 12.00 Amerikos rytas. Žadintuvas. 13.00 Vieningas pasaulis. 14.00 F.Zakaria. Visuotinė padėties nustatymo sistema. 15.00 Naujienų srautas. 16.00 Pasaulio verslo apžvalga. 17.00 Jūsų pasaulis šiandien. Pasaulio įvykių apžvalga. 17.30 Prie pasaulio žemėlapio. 18.00 Pasaulis kaip finansų rinka. 19.00 Pasaulio sporto naujienos. 19.30 Afrikos balsai. 20.00 Prie pasaulio žemėlapio. 21.00 Tyrimai ir verslas. 22.00 Vienas pasaulis. 23.00 Pasaulio saitai. 0.00 Nakties programa.

5.00 „Mirties kvapas“. 6.30, 15.10 „Gilmorų merginos“. 7.20, 14.20, 17.40 „Luisa ir Klarkas“. 8.05, 12.40, 19.10, 21.30, 22.20, 0.50 „Tikrosios namų šeimininkės“. 9.40 „Mados nusikaltimai“. 13.30, 18.25 „Seklys“. 16.00 „Gera žmona“. 20.00 „Šok iki nukritimo“. 20.45 „Milijonieriaus nuotaka“. 23.10 „Būti žmogumi“. 0.00 „Heivenas“.

muzika

7.00, 18.45, 3.00 MCM dainos. 8.30 Vaizdo klipai. 10.00 MCM dainos. Muzikos naujienos. Interviu su žvaigžde. 11.00 Devintojo dešimtmečio muzika nuo A iki Z. 12.00 Mums patinka aštuntojo dešimtmečio muzika. 14.30 MCM muzika. 17.45 Vaizdo klipai. MCM kavinė. 19.45 Gyvenimas. 20.15 Muzikos naujienos. Interviu su žvaigžde. 21.00 „Top Tubes“. Geriausios dainos.

7.00 100 proc. MTV. 9.00 Kambarių plėšikai. 9.30, 15.00 Mano saldusis 16-asis gimtadienis. 10.00, 16.00 „Paauglių svajos“. 10.30 Kai man buvo 17 metų. 11.00 „Eilinė Onutė“. 12.00 „Top 10“. 13.00, 2.00 10 geriausių šios savaitės dainų. 14.00 Didžiausias! Naujausias! Garsiausias! 17.00 Ekstremalūs išbandymai. 18.00 „Made“. 19.00 Aklas pasimatymas. 21.00 TV šou „Staigmena“. 21.30 TV šou „Išdaigininkai“. 22.00 „Džersio pakrantė“. 23.00 Be muzikos. Jennifer Lopez. 0.30 „Byvis ir Tešlagalvis“. 1.00 TV šou „Išdaigininkai“. 3.00 Muzikos kokteilis.

5.15, 1.00 Džiazas. 9.00 Paryžiaus galimybės. G.Mahleris. 10.30 V.Repinas ir Paryžiaus orkestras koncertuoja „Pleyel“ koncertų salėje. 12.25 P.Dukaso ir J.Sibeliaus kūrinių koncertą diriguoja P.Jarvi. 14.15 Divertismentas. 13.45 L.Janačeko opera „Jos podukra“. 16.50, 21.00 Divertismentas. 18.00 R.Maliphanto baletas „Rodeno projektas“. 19.15 T.Brown baletas „Aš tiesiu rankas...“ 20.00 Koncertuoja „Tinariwen“ ansamblis. 21.30 Klasikos archyvai. C.M.Giulini. 22.25 Klasikos archyvai. C.M.Giulini ir C.Silvestri. 23.15 Klasikos archyvai. Ch.Munchas.


2012 06 11 dokumentika

pirmadienis

sportas

9.00 Ryto programa. 10.00 Azijos virtuvė. Taivanas. 11.00 Vynas ir Holivudas. 12.00 Keliautojas. Jungtinių Valstijų pilietinis karas. 13.00 Kulinarinės kelionės. Peru ir Italija. 14.00 Skaniausi valgiai. Pietų Meksika. 15.00 Kelionės kruizu. 16.00 Keliautojas. Juta ir laukiniai Vakarai. 17.00 Vynas ir Holivudas. 18.00 Azijos virtuvė. Taivanas. 19.00 Keliautojas. Kinija. 20.00 Nutolę krantai. Meno sala. 20.30 Keliaukite dabar. Birželis. 21.00 Istorija apie Australiją. 22.00 Kelionė traukinio bėgiais. Pietų Australija. 23.00 Keliautojas. Australija. 0.00 Kelionės motociklu. 1.00 Nakties programa.

9.00 Ryto programa. 10.00 Akimirka iki katastrofos. Žudynės Mumbajuje. 11.00 Didžiosios gamyklos. „Boeing“. 12.00 Pasigamink bombą. 14.00 Kalifornijos laukinė pakrantė. 15.00 Nepaprasti grobuonys. Žuvis vampyrė. 16.00 Akimirka iki katastrofos. Lėktuvo katastrofa. 17.00 „Formulės-1“ automobilis. 18.00 Galingiausi kare. El Alameinas. 19.00 Didžiosios gamyklos. „Boeing“. 20.00 Aliaskos pilotai. Grizlis. 21.00 Roko žvaigždės. 22.00 Draudimai. Ekstremalus valgymas. 23.00 Aliaskos pilotai. Grizlis. 0.00 Roko žvaigždės. Puolimas Niagaroje. 1.00 Nakties programa.

7.00 Šimpanzių rojus. 7.25 Vilkai. 8.15, 16.00 Dikas ir Domas skuba į pagalbą. 8.40 Viskas apie šunis. 9.10 C.Hillo katės. 10.05 Kaip gyvūnams išgyventi? Miškai. 11.00 Gyvūnų teritorija. 11.55 Pietų Afrikos gyvūnų apsaugos skyrius. 12.50 Pasas numylėtiniui. 13.45, 19.40 Veterinaras. 14.10, 19.15 Laukinės gamtos SOS. 14.40, 20.10 Vertėjas iš šunų kalbos. 15.30 Šamvari. Gyvenimas laisvėje. 16.30 Projektas „Šunų jaunikliai“. 17.00 J.Corwinas laisvėje. 17.25 Kinologija. 18.20, 22.00 Kačių neįmanoma nemylėti. 21.05 Kaip gyvūnams išgyventi? Kalnai. 22.55 Skunkų tramdytojas. 23.50 Riksmas. 0.45 Laukiniai ir pavojingi.

6.00 „Ekstremalas Someris“. 7.00 „Pragariškas rodeo“. 8.00 „Per kančias ir bangas“. 11.00 „Įspūdingoji Amazonė“. 12.00 „Ledo patrulis“. 13.00 „Laimės kūdikiai“. 13.55 „Tas ar anas?“ 14.50 „Juodasis auksas“. 15.45 „Ekstremalioji Kanada“. 16.40 „Įspūdingoji Amazonė“. 17.40 „Nematomi pasauliai“. 18.40 „Gigantiškų objektų pervežimas“. 19.40 „Juodasis auksas“. 20.30 „Tas ar anas?“ 21.20 „Juodasis auksas“. 22.15 „2011-ieji: tornadų šėlsmas“. 23.10 „Susitikimai su pavojingiausiais žmonėmis D.Britanijoje“.

8.00 „Laiko komanda“. 9.00 „Nacių medžiotojai“. 10.00 „Sinatra: tamsioji žvaigždė“. 12.00 „Genialusis dizainas“. 13.00 „Edvardo laikų ūkininkai“. 14.00 „Didžiojo ekrano žvaigždės“. 15.00 „Ar žinai, kas esi?“ 16.00 „Laiko komanda“. 17.00 „Romą pastatė ne per dieną“. 18.00 „Tintino pėdsakais“. 19.00 „Edvardo laikų ūkininkai“. 20.00 „778-ieji: Rolando giesmė“. 21.00 „Viduramžių monarchija: moterys valdžioje“. 22.00 „Prarasta kryžiuočių tvirtovė“. 23.00 „Nacių medžiotojai“. 0.00 Nakties programa.

7.00, 14.30 „Gyvūnų parkas“. 8.00 „N.Marveno nuotykiai Arktyje“. 8.55 „Vagilės“. 9.55, 18.15 „Greitoji gyvūnų pagalba“. 11.50 „Didžiaausės Namibijos lapės“. 12.50 „S.Irwinas. Krokodilų medžiotojo dienoraštis“. 13.40 „Anos laukiniai gyvūnai“. 14.30 „Gyvūnų parkas“. 15.30 „Zoologijos sodo jaunikliai“. 16.25 „Veterinarai skuba į pagalbą“. 17.15 „Slaptas primatų gyvenimas“. 19.05 „Vagilės“. 20.05 „N.Marveno ryklių sala“. 21.00 „Didžiosios katės dienoraštis“. 22.00 „Didysis mėlynasis“. 23.00 „Aukštieji Tatrai. Sustingę laike“.

18.35 NTV mir



12.00 Televitrina. 13.00 Krepšinio pasaulyje. 13.30 Tarptautinis Abu Dabio triatlonas. 14.30 Olimpinės žaidynės. 14.45 Sportas LT. Ateities krepšinio žvaigždės šiandien (gegužė). 15.15 Sporto metraštis. 15.25 Automoto. 15.55 Didžiosios Britanijos žiedinės lenktynės „Porsche Carrera Cup 2011“. I etapas (Brands Hatch). 16.45 Didžiosios Britanijos žiedinės lenktynės „Porsche Carrera Cup 2011“. II etapas (Donington Park). 17.55 Didžiosios Britanijos žiedinės lenktynės „Porsche Carrera Cup 2011“. III etapas (Truxton). 19.00, 21.00, 23.00 Žinios +. 19.15 Angliškojo biliardo „Premier“ lyga. 21.15, 23.15 Profesionalų boksas. Kova dėl pasaulio čempiono titulo. G.Foremanas ir L.Savarese (1997 m.).

11.00 Motosportas. „Nascar–WinStar World Casino“ 400 mylių lenktynių apžvalga. 12.00 Motosportas. „Nascar–Pocono“ 400 mylių lenktynių apžvalga. 13.00 Boksas. M.Pacquiao ir T.Bradley jaunesnysis. 16.00 Ledo ritulys. KHL. Vakarų konferencijos ketvirtfinalis. 18.00 Ledo ritulys. KHL. Vakarų konferencijos ketvirtfinalis. 20.00 Krepšinis. Europos čempionatas. Lietuva–Didžioji Britanija. 21.50 Krepšinis. Europos čempionatas. Prancūzija–Latvija. 23.40 Boksas. M.Pacquiao ir T.Bradley jaunesnysis. 0.45 2011–2012 m. sezono įvarčiai.

9.30 Automobilių sportas. 9.45 Europos futbolo čempionatas. 11.45 Europos futbolo čempionatas. Olandija–Danija. 13.45, 21.00 Europos futbolo čempionato apžvalga. 14.00 Olimpinės žaidynės. 14.15 Sporto kuriozai. 14.30 Teniso turnyras Londone. Pirma diena. 21.30 Sporto kuriozai. 21.50, 22.30 Amerikietiškosios imtynės. 22.20 Sporto apžvalga. 23.30 Automobilių sportas. 0.00 Europos futbolo čempionatas. Ispanija–Italija. 2.00 Automobilių lenktynės.

7.00 Ryto programa. 9.00 TV parduotuvė. 12.00 Normalu. 12.30 TV parduotuvė. 13.15 EM aktualijos. 14.45 TV parduotuvė. 15.30 Tenisas. „Gerry Weber open“. Pirma diena. 20.15 Sportinis pokeris. 21.15 Turbo. 22.15 Dokumentika. 23.15 „Sport1“ reportažas. 0.15 Turbo. 0.45 Golfo naujienos. 1.00 Nakties programa.

19.00 TV1000



„Šaudantys kalnai“ („Стреляющие горы“)

„Aušros kariai“ („Daybreakers“)

2003-iaisiais Rusijos ir Gruzijos pasienio vadovybė sužino, kad ginkluoti smogikai, įsitvirtinę Pankisio tarpeklyje, planuoja ginkluotą diversiją. Leitenantas Merkurjevas organizuoja užkardos gynybą. Bet jėgos nelygios, ir žūsta beveik visi pasieniečiai.

2019 m. dėl anksčiau kilusios epidemijos Žemės demografinė padėtis atrodo apgailėtinai. 95 proc. gyventojų virto vampyrais, kurie jau nebegali numalšinti kasdienio kraujo alkio. Todėl mokslininkų komanda stengiasi išrasti sintetinį žmonių kraujo pakaitalą.

Serialas. Rusija, 2011 m. Rež. Rustamas Urazajevas. Vaidina Romanas Kurcynas, Vadimas Calatis.

Siaubo trileris. Australija, JAV, 2009 m. Rež. Michaelas Spierigas, Peteris Spierigas. Vaidina Ethanas Hawke’as.

29


30

antradienis

2012 06 12

lietuviškos

16.00 „Hartlando užuovėja“.

20.30 „Pavogta laimė 3. Pavojinga sąjunga“.

20.10 „Be namų“.

19.25 „Lietuvėlė“.

6.30 Ryto reporteris.

6.00 Labas rytas. 9.00 „Komisaras Reksas“ (N-7) (k). 10.00 „Hartlando užuovėja“ (k). 11.00 LRT vasaros studija. Tiesioginė Lietuvos radijo laida. 12.00 „Senis“ (N-7) (k). 13.15 Europos vidury. 14.15 Įžvalgos. 14.50 Žinios. 15.10 „Komisaras Reksas“ (N-7). 16.00 „Hartlando užuovėja“. 17.05 „Senis“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.35 Sportas. 18.40 Orai. 18.45, 19.45, 20.45, 21.30, 22.35 UEFA EURO 2012 studija. 19.00, 20.00 UEFA EURO 2012 rungtynės Graikija–Čekija. Tiesioginė transliacija iš Vroclavo (Lenkija). 20.55 Loterija „Perlas“. 21.00 Panorama. 21.10 Verslas. 21.15 Kultūra. 21.20 Sportas. 21.25 Orai. 21.45, 22.45 UEFA EURO 2012 rungtynės Lenkija–Rusija. Tiesioginė transliacija iš Varšuvos (Lenkija). 22.30 Loterija „Perlas“. 23.40 Vakaro žinios. 23.45 Sportas. 23.48 Orai. 23.50 UEFA EURO 2012 apžvalga.

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“. 6.50 „Tomo ir Džerio nuotykiai“ (k). 7.20 Anim. f. „Keista šeimynėlė“ (1) (JAV, Kanada, 2004 m.) (k). 7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7) (k). 8.50 „Čarlio angelai“ (2) (N-7) (k). 9.45 „Šeimynėlė“ (5) (N-7). 10.15 Juokas juokais (k). 10.45 Kitas! (N-7). 11.10 „Detektyvė Rizoli“ (2). 12.10 „Havajai 5.0“ (9) (N-7). 13.10 „Nickelodeon“ valanda. „Didžioji sėkmė“ (7). 13.40 „Keista šeimynėlė“ (2). 14.10 „Vaikų „Warner Bros.“ „Linksmieji Tomas ir Džeris“ (1) (JAV, 1975 m.). 14.40 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 16.40 „Meilės miestas“. 17.40 Nuo... Iki... 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.10, 22.19 Sportas. Orai. 19.15 Namai, kur širdis“ (6) (N-7). 20.00 „Šeimynėlė“ (6) (N-7). 20.30 „Pavogta laimė 3. Pavojinga sąjunga“ (6) (N-7). 21.30 Juokas juokais. 22.00 Žinios. Verslas. 22.25 Kriminalinė Lietuva (N-7). 22.35 Kriminalinė drama „Tobulas pasaulis“ (JAV, 1993 m.) (N-7). 1.25 „Įstatymas ir tvarka. Nusikaltimo motyvai“ (N-7).

6.40 Teleparduotuvė. 6.55 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 7.25 „Simpsonai“. 7.55 „Biuras“. 8.55 „Meilės sūkuryje“. 10.00 „Pasmerkti“. 10.55 Komiška drama „Apsaugoti princesę“ (JAV, 2009 m.). 12.45 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 13.10 „Bakuganas“. 13.40 „Nepaprastas pasaulis“. 14.10 „Ragai ir kanopos sugrįžta“. 14.40 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 15.10 „Simpsonai“. 15.40 „Meilės prieglobstis“. 16.40 „Paveldėtojai“. 18.45 TV3 žinios. 19.00 TV3 sportas. 19.05 TV3 orai. 19.10 Nuodėmių dešimtukas. 20.10 „Be namų“. 21.00 Pasirink mane. 21.35 TV3 vakaro žinios. 21.50 TV3 sportas. 21.55 TV3 orai. 22.00 „Liudininkai“. 23.00 Veiksmo f. „Rokis 3“ (JAV, 1982 m.). 1.05 „Gyvenimas“. 2.00 „Įstatymas ir tvarka. Operatyvinių tyrimų skyrius“ (2).

6.30 Televitrina. 7.00 Žinios (k). 7.25 Smagiausios akimirkos. 8.00 „Labas vakaras, mielasis“. 8.25 „Zaicevas + 1“ (N-7) (k). 9.00 „Kviečiu vakarienės“. 9.30 „Miesčionys“ (N-7). 10.00 „Margoša: moterimi negimstama“. 11.00 „Be namų negerai: naujas gyvenimas“. 12.00 „Mentai“ (N-7) (k). 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 14.00 „Liejyklos gatvė“ (N-7) (k). 15.00 „Žaibiški tyrimai“ (N-7). 16.00 „Baimės faktorius“ (N-7). 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 18.00 Žinios. 18.19 Sportas. 18.23 Orai. 18.25 „Liejyklos gatvė“ (N-7). 19.25 „Lietuvėlė“. 20.00 Žinios. 20.15 Verslas. 20.19 Sportas. 20.23 Orai. 20.25 „Prajuokink mane“. 21.25 Veiksmo komedija „Misija: vestuvės“ (JAV, Vokietija, 2003 m.) (N-7). 23.20 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 0.25 „Galileo: norintiems žinoti“. 0.55 „Bamba“. Interaktyvus šou suaugusiesiems (S).

6.14 TV parduotuvė. 6.30 Ryto reporteris. 7.45 Lietuva–Venesuela– Londonas. 8.00 Negaliu tylėti. 8.55 „Sodo detektyvės“ (N-7). 10.00 Super L.T. 10.35 Šiandien kimba. 11.05 Gongo Gangas. 12.00 Lietuvos diena. 13.00 Lietuva–Venesuela– Londonas. 13.15 TV parduotuvė. 13.45 Šeimų dvikova – „Akropolio“ turnyras. 14.45 Negaliu tylėti. 15.45 Dok. s. „Asmeninis Stalino gyvenimas“ (1) (N-7). 16.00, 17.00, 18.00 Žinios. Orai. 16.10 Dok. s. „Asmeninis Stalino gyvenimas“ (1) (N-7). 17.20 Lietuva tiesiogiai. 18.20 Super L.T. 18.55 Negaliu tylėti. 19.55 „Asmeninis Stalino gyvenimas“ (2) (N-7). 21.00 Reporteris. 21.37 Orai. 21.40 Lietuva–Venesuela– Londonas. 21.55 Lietuva tiesiogiai. 22.30 Super L.T. 23.05 Negaliu tylėti. 0.05 Reporteris. 0.42 Orai. 0.45 Lietuva–Venesuela– Londonas. 1.00 Dok. s. „Asmeninis Stalino gyvenimas“ (1) (N-7).

21.00 TV1



22.00 TV6



„Gelbėjimo misija“ („The Hunt for Eagle One“)

„Uždelsta meilė“ („Failure to Launch“)

Kai filipiniečiai sukilėliai virš džiunglių numuša JAV sraigtasparnį, elitinio būrio vadas leitenantas Matas Danielsas su savo kariais išvyksta gelbėti pilotės Emės Dženings. Misija bus labai pavojinga, nes džiunglėse slapstosi patyrę „Al Qaedos“ smogikai.

Į ketvirtą dešimtį įžengęs plevėsa Tripas, regis, turi tik vieną trūkumą – jis negalvoja apie ateitį ir randa šimtus priežasčių, dėl kurių įprasto gyvenimo ritmo nereikia ardyti. Kai tėvams atsibosta ant jų sprando sėdintis veltėdis, jie griebiasi klastos.

Veiksmo filmas. JAV, 2006 m. Rež. Brianas Clyde’as. Vaidina Markas Dacascosas, Rutgeris Haueris.

Romantinė komedija. JAV, 2006 m. Rež. Tomas Dey. Vaidina Matthew McCounaughey, Sarah Jessica Parker.


2012 06 12

antradienis

regioninės

8.00 Tele bim-bam. 8.30 Kultūrų kryžkelė. 8.45, 17.15 Miesto kodas. 9.00 Labas rytas (k). 11.30 Nepažintas pasaulis. Baltijos jūros piratai (k). 12.00 Šlovės laboratorija. Finalinis renginys (k). 13.30 Dalia Kutraitė kalbina... Petrą Vyšniauską (1998 m.) (k). 14.00 Dok. f. „Aplink Lietuvą“ (2011 m.) (k). 14.30 Prisiminkime. Teisučio Makačino dainos. 14.40 Vakaro autografas (k). 15.30 Prisiminkime. Estradinės melodijos (k). 15.40 Laiko ženklai. 16.20 Muzikos pasaulio žvaigždės. Kamerinės muzikos vakaras. Iš LRT archyvų. F.Schuberto kvartetas „Mergaitė ir mirtis“ (k). 17.00 Žinios (k). 17.30 Gimtoji žemė. 18.00 „Neskubėk gyventi“ (7). 18.30 LNOBT spektaklis. V.Bellini opera „Norma“. 21.00 Senieji Lietuvos vienuolynai. Vilniaus bernardinų konventas bei Šv. Pranciškaus ir Bernardino bažnyčia (2006 m.). 21.35 Emigrantai. 22.10 „Prokurorai“ (3). 23.00 Pasaulio dokumentika. „Striomsio viloje“ (2). 23.40 Kultūra. Rašytoja Daiva Čepauskaitė. 0.00 Panorama (k). 0.10 Verslas (k). 0.15 Kultūra (k). 0.20 Sportas (k). 0.25 Orai (k). 0.30 Vilniaus knygų mugė 2012. Audronės Urbonaitės knygos „Cukruota žuvis“ pristatymas. Diskusija „Kinai jau čia, tarp mūsų. Lietuvi, būk garbingas – prisipažink, ką jauti“ (k). 1.25 Muzikos pasaulio žvaigždės. J.S.Bacho motetai.

8.05 Teleparduotuvė. 8.40 „Vaiperis“ (N-7). 9.40 „Muča Luča“. 10.00 „Šiupininis“. 10.30 „Betmenas ir narsuolių komanda“. 11.00 „EimiJumi“ roko grupė“ (2). 11.30 „Nenuorama Džiunė Ly“. 12.00 „Teresa“. 13.00 „Keršto bučiniai“ (N-7). 14.00 „Laukinė širdis“. 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Drakonų kova Z“ (N-7). 16.30 „F.T. Budrioji akis“ (2). 17.30 „San Fransisko raganos I“ (N-7). 18.30 „Jausmų miestas“. 19.00 „Langai III“ (N-7). 20.00 „Įstatymas ir tvarka. Nusikaltimo motyvai“ (9) (N-7). 21.00 Veiksmo f. „Gelbėjimo misija“ (JAV, 2006 m.) (N-7). 22.45 „Mano puikioji auklė“. 23.15 „Išrinktieji“ (N-14). 0.15 „Pasaulio Guinnesso rekordai“ (N-7).

5.00 Infodiena. 9.00 Žinios. 9.25 Kriminalinė Lietuva (N-7). 9.35 Abipus sienos. 10.25 Apie ūkį ir bites. 10.50 Girių horizontai. 11.15 24 valandos (N-7). 12.00 Nuo... Iki... 12.50 Kažkas atsitiko (N-7). 13.20 Abipus sienos (k). 14.10 Apie ūkį ir bites (k). 14.35 Girių horizontai (k). 15.00 24 valandos (N-7) (k). 15.45 Nuo... Iki... (k). 16.35 Kažkas atsitiko (N-7) (k). 17.00 Infodiena. 20.54 Kitokie? 21.00 Infodiena (k). 1.00 Infodiena (k).

9.15 Teleparduotuvė. 9.30 Tavo augintinis. 10.00 „Išlikimas“. 11.00 „Tamsusis riteris“. 12.00 „Kaulai“. 13.00 „Mažylė Houp“ (7, 8). 14.00 „Moterų lyga. Vyrai, pinigai ir meilė“. 14.30 Teleparduotuvė 15.00 „Tamsusis riteris“. 16.00 „Išlikimas“. 17.00 „Medikopteris“. 18.00 „Kaulai“. 19.00 „CSI Majamis“. 20.00 „Mažylė Houp“ (9, 10). 21.00 „Moterų lyga. Vyrai, pinigai ir meilė“. 22.00 Romantinė komedija „Uždelsta meilė“ (JAV, 2006 m.). 0.05 „Moterų lyga. Vyrai, pinigai ir meilė“. 0.35 „CSI Majamis“. 1.35 „Medikopteris“.

10.10 „Andželas ir draugai“. 10.40 Senoji animacija. 11.15 Nomeda. 12.05 „Meilės konvejeris“. 13.00 „Aistrų verpetai“. 14.00 „Moterys meluoja geriau“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Marthos Stewart šou. 17.00 „Meilės konvejeris“. 18.00 „Moteris be praeities“. 19.00 „Aistrų verpetai“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 20.35 Nomeda. 21.25 „Moterys meluoja geriau“. 22.25 „Moteris be praeities“.

22.35 LNK



9.00 Žinios (k). 9.20 Drama „Sankt Peterburgo demonai“ (N-7). 11.25 Istorinė laida „Mūsų praeities beieškant“ (k). 11.55 Nuotykių f. „Nimės sala“ (N-7). 13.30 Telelaikraštis. 15.30 Drama „Hercogienė“ (N-7). 17.30 Nuoga tiesa (k). 18.00 Žinios. 18.30 „Nenuorama Seidė“. 19.30 Pokalbių laida „Susitikimai“. 20.20 Gyvenimas be streso. 20.30 Kai Lietuvos nebuvo. 21.00 Žinios. 21.19 Orai. 21.20 Trileris „Vabalai“ (N-14). 23.05 Žinios (k). 23.25 Mistinis trileris „Trikampis“ (N-14).

8.00 Drama „Muzika, suradusi mus“ (JAV, 2007 m.) (N-7). 9.55 Drama „Hercogienė“ (JAV, 2008 m.) (N-14). 11.50 Komedija „Kur Fredas?“ (Vokietija, 2006 m.) (N-14). 18.00 Komedija „Sveiki atvykę“ (Indija, 2007 m.) (N-7). 20.45 Kriminalinė drama „Avarija“ (JAV, Vokietija, 2004 m.) (N-14). 22.45 Komedija „Vaikai valdo“ (Prancūzija, 2007 m.) (N-7). 0.25 Trileris „Nežinomybė“ (JAV, 2006 m.) (N-14).

8.45 Ieškokime geriausio! 9.00 „Balticum TV“ žinios. 9.15 „Virtuvė ant ratų“. 9.45 „Nenuorama Seidė“. 10.15 „Kritinė riba“ (N-7). 11.15 „Penkių žvaigždučių atostogos“. 11.45 Romantinė komedija „Visi nori būti italai“ (JAV, 2007 m.) (N-7). 13.40 „Jūros patruliai“ (N-7). 14.40 „Marselio kriminalistai“. 15.40 F. „Stebuklingasis sidabras“ (Norvegija, 2009 m.). 17.15, 0.00 „Maski šou“. 17.45 „Nenuorama Seidė“. 18.15 „Išlikimo vadovas“. 19.15 Kultūra +. 19.45 Ieškokime geriausio! 20.00 „Balticum TV“ žinios. 20.15 Reidas. Eismo įvykių kronika. 20.45 Komiškas romantinis s. „Daktarės dienoraštis“ (1) (Vokietija, 2008 m.). 21.45 „Balticum TV“ žinios. 22.00 „Likimo dovana“. 23.00 „Aviakatastrofos: priežastys ir pasekmės“.

7.00 Žinios. Orai (k). 7.20 Kauniečių akimis (k). 7.30 Muzika. 9.00 Kitokia Lietuva. 10.00 „Šiupininis“. 10.30 „Betmenas ir narsuolių komanda“. 11.00 „EimiJumi“ roko grupė“. 11.30 „Nenuoroma Džiunė Ly“. 12.00 „Teresa“. 13.00 „Keršto bučiniai“. 14.00 „Laukinė širdis“. 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Drakonų kova Z“ (k). 16.30 „F.T. Budrioji akis“. 17.30 Muzika. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Kauniečių akimis. 18.30 Muzika. 19.00 Kitokia Lietuva (k). 20.00 Žinios. Orai (k). 20.20 Kauniečių akimis (k). 20.30 Muzika. 21.00 Veiksmo f. „Gelbėjimo misija“. 22.45 „Mano puikioji auklė“. 23.15 „Išrinktieji“. 0.15 „Pasaulio Guinnesso rekordai“.

23.00 TV3

*** 

„Tobulas pasaulis“ („A Perfect World“)

„Rokis 3“ („Rocky III“)

Iš kalėjimo pabėga du nusikaltėliai. Vienas jų – Bučas Heinesas – už grotų buvo pakliuvęs už ginkluotą apiplėšimą. Greitai jis atsikrato savo bendrakeleivio ir vienišoje fermoje paima įkaitu mažą berniuką Filipą. Tarp jų palengva užsimezga šilti žmogiški ryšiai.

Trečiajame filme sužinosime, kad nugalėjęs savo didžiausią priešininką Apolą Krydą Rokis beveik dešimt metų buvo ringo čempionas. Sėkmingai klostėsi ir jo vedybinis gyvenimas su Adriana. Tačiau pralaimėjęs jaunam boksininkui Rokis viską turi pradėti iš naujo.

Kriminalinė drama. JAV, 1993 m. Rež. Clintas Eastwoodas. Vaidina Kevinas Costneris, C.Eastwoodas.

Veiksmo filmas. JAV, 1982 m. Rež. Sylvesteris Stallone. Vaidina S.Stallone, Carlas Weathersas.

31


32

antradienis

2012 06 12

rusiškos

filmai

naujienos

7.00 Naujienos. 7.15 Vaikų klubas. Anim. f. „Brėmeno muzikantai“. 7.35 Vaidybinis f. „Krantas“. 9.00 Naujienos. 9.25 Vaidybinis f. „Krantas“. 11.00 Naujienos. 11.35 „Desantūra“. 14.00 Naujienos. 14.15 „Desantūra“. 17.00 Vakaro naujienos. 17.15 „Desantūra“. 20.00 Laikas. Lietuvos laikas. 21.10 „Laimingas bilietas“. 22.30 „Kregždutės lizdas“. 23.35 Lietuvos laikas (liet. k.). 23.50 „Desantūra“. 0.45 Komedija „Užtarkite vargšą husarą“. 3.25 Vaid. f. „Krantas“. 5.40 „Laimingas bilietas“. 6.30 Muzika. 6.50 Lietuvos laikas (liet. k.).

5.20 Visa Rusija. 5.35 Komedija „Volga Volga“. 7.30 Vaid. f. „Miestiečiai“. 9.05 Vaid. f. „Nebaigta apysaka“. 11.00 Rusijos Federacijos valstybinės premijos įteikimo ceremonija Kremliuje. 12.00 „Slaptosios kanceliarijos ekspeditoriaus užrašai“. 13.00 Žinios. 13.25 „Slaptosios kanceliarijos ekspeditoriaus užrašai“. 14.00 Metų daina (2). 16.00 Žinios. 17.15, 19.15 Vaid. f. „Liuba. Liubovė“. 19.00 Žinios. 21.05 Vaid. f. „Šeimos reikalai“. 23.00 Šventinis koncertas Raudonojoje aikštėje. 1.00 Vaid. f. „Išgirsk mano širdį“.

7.00 Drama „Greisė“ (JAV, 2007 m.). 9.00 Drama „Kažkur tarp ten ir čia“ (JAV, 2010 m.) (N-7). 11.00 Kriminalinė veiksmo drama „Kova su šešėliu 2. Revanšas“ (Rusija, 2007 m.) (N-7). 13.15 F. „Audros karys“ (Vokietija, JAV, D.Britanija, 2006 m.). 15.00 Mistinis trileris „Akis“ (JAV, Kanada, 2008 m.) (N-7). 17.00 F. „1971“ (Indija, 2007 m.) (N-7). 19.15 Drama „Kalėdų namelis“ (JAV, Kanada, 2008 m.). 21.00 Mistinis trileris „Nematomas“ (JAV, 2007 m.) (N-7). 23.00 Fantastinis trileris „Šalutinis efektas“ (JAV, 2011 m.) (N-7). 1.00 Komedija „Romo dienoraštis“ (JAV, 2011 m.) (N-7).

7.00 BBC naujienos (kas valandą). 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 12.30, 15.30, 17.30, 20.30, 22.30 Pasaulio verslo naujienos. 9.45, 10.45, 12.45, 15.45, 17.45, 20.45, 22.45 Pasaulio sportas. 11.30 Atviras pokalbis. 14.00, 14.30 Grinvičo laikas. 16.00, 17.00 Azijos įvykių apžvalga. 16.30 Europos futbolo čempionato apžvalga. 18.30 Atviras pokalbis. 19.00, 20.00 Verslo apžvalga. 21.00, 22.00 Šiandienos pasaulio naujienos. 23.00 Naujienos iš Amerikos. 23.30 Atviras pokalbis. 0.00 Nakties programa.

5.50 Šeimos dramos. 6.40 „Nugalėtojas ir auksinis vaikas“. 7.10 „Pamestinukas“. 11.20 Kviestinė vakarienė. 12.20 Šeimos dramos. 13.15 „Nugalėtojas ir auksinis vaikas“. 13.50 „Tyrėjai“. 14.20 M.Zadornovo koncertas. 15.55 „Meilės įkaitai“. 17.40 Pragaro virtuvė. 18.45 Keistenybės. Tarp pasaulio ir žemės. 19.50 Žiūrėkite visi! 22.55 Netvarka keliuose. Kelių karaliai. 23.50 „Tikri šernai“.

6.00, 16.00, 18.00 Ypatinga nuomonė. 7.00 Anim. f. 8.00 Vakaro žinios iš Amerikos. 9.00, 15.00 „Agentūra „Auksinė kulka“. 10.00, 21.00 „Maskva. Trys stotys“. 11.00 Vokietija per savaitę. 11.30 Amerikiečių neraštingumo likvidavimas. 12.00 Skeneris. 13.00 F. „Gal matėte Petką?“ 17.00 „Oro uostas“. 19.00 J.Albac laida. 20.00 Didžioji sargyba. 22.00 Dabar pasaulyje. 23.00 Vaid. f. „Apie tuos, kuriuos prisimenu ir myliu“.

5.00 Dramatinis trileris „Pakartota žmogžudystė“. 6.50 Karinė drama „Išminuotojų būrys“. 9.05 Veiksmo drama „Keturi broliai“. 11.00 Biografinis f. „Pradžia“. 13.00 Veiksmo nuotykių f. „Visatos valdovai“. 15.00 Veiksmo f. „Ijona Flaks“. 16.50 Romantinė komedija „Pabėgusi nuotaka“. 19.00 Veiksmo f. „Laiko įkaitai“. 21.00 Kriminalinis trileris „Išbandymų diena“. 23.10 Komedija „Pražūtingas svaigulys“. 1.00 Siaubo veiksmo f. „Ašmenys“.

5.45 Komedija „Jūreivio dukra“. 7.00 Šiandien. 7.20 „Muchtaro sugrįžimas“. 9.00 Šiandien. 9.25 Kulinarų dvikova. 10.30 Grožio akademija. 11.00 „Autobusas“. 12.00 Šiandien. 12.25 „Platina 2. Savi ir svetimi“. 18.00 Šiandien. 18.35 „Šaudantys kalnai“. 20.25 „Broliai“. 22.15 „Pseudonimas Albanas“. 0.00 A.Novikovo koncertas.

6.00 F. „Sudie, daktare Froidai“. 8.00 F. „Vyras valandai“. 10.00 Detektyvas „Puolusių angelų bučiniai“. 12.00 F. „Praėjusių dienų daina“. 14.00 Drama „Sovietų periodo parkas“. 16.30 Karinė drama „Prieša“. 18.00 F. „Užsakomasis reisas“. 20.00 Drama „Atotrūkis“. 22.00 F. „Net negalvok. Nepriklausomybės šešėlis 2“. 0.00 F. „Savo romano herojė“. 2.00 Drama „Sniegas tirpsta ne visiems laikams“.

5.00 „Vaivorykštės gentis“. 6.30 „Žaidimai“. 8.20 „Bethovenas“. 13.00 „Raštelis butelyje“. 15.00 „Bendraklasės“. 18.30 „Mano vardas – Ridas Rišas“. 20.00 „Viengungis“. 21.40 „Heivenas“. 22.25 „Būti žmogumi“. 23.10 „Tikrosios namų šeimininkės“. 0.45 „Šok iki nukritimo“.

5.00, 8.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 6.00, 9.00 Pasaulio sporto naujienos. 8.45 Pasaulio verslo ypatumai. 10.00 Pasaulio verslo apžvalga. 10.30 Pokalbiai apie Aziją. 11.30 Pasaulio verslo apžvalga. 12.00 Amerikos rytas. Žadintuvas. 13.00 Vieningas pasaulis. 14.00 F.Zakaria. Visuotinė padėties nustatymo sistema. 15.00 Naujienų srautas. 16.00 Pasaulio verslo apžvalga. 17.00 Jūsų pasaulis šiandien. Pasaulio įvykių apžvalga. 17.30 Prie pasaulio žemėlapio. 18.00 Pasaulis kaip finansų rinka. 19.00 Pasaulio sporto naujienos. 19.30 Afrikos balsai. 20.00 Prie pasaulio žemėlapio. 21.00 Tyrimai ir verslas. 22.00 Vienas pasaulis. 23.00 Pasaulio saitai. 0.00 Nakties programa.

muzika

7.00 MCM dainos. 8.30 Vaizdo klipai. 10.00 MCM dainos. Muzikos naujienos. Interviu su žvaigžde. 11.00 Devintojo dešimtmečio muzika nuo A iki Z. 12.00 Mums patinka aštuntojo dešimtmečio muzika. 14.30 MCM muzika. 17.45 Vaizdo klipai. MCM kavinė. 18.45 MCM dainos. 19.45 Gyvenimas. 21.00 „Top Tubes“. Geriausios dainos. 3.00 MCM dainos.

7.00 100 proc. MTV. 9.00 Kambarių plėšikai. 9.30 Mano saldusis 16-asis gimtadienis. 10.00 „Paauglių svajos“. 10.30, 17.00 Ekstremalūs išbandymai. 11.00 „Eilinė Onutė“. 12.00 MTV muzikos apdovanojimai 2012. 14.00 Didžiausias! Naujausias! Garsiausias! 15.00 Mano saldusis 16-asis gimtadienis. 16.00 „Paauglių svajos“. 18.00 „Made“. 19.00 Aklas pasimatymas. 21.00 „Kanjonas“. 22.00 „Byvis ir Tešlagalvis“. 23.00 „Paulis D“. 23.30 TV šou „Staigmena“. 0.00 „Mirties slėnis“. 1.00 „Paauglės motinos“. 2.00 „Euro Hit List“. 3.00 Muzikos kokteilis.

5.00 Džiazas. 9.00 Europos chorai. Bulgarijos balsai. 10.30 Paryžiaus orkestras groja L.van Beethoveno ir J.Strausso kūrinius. 12.20 E.Leonskaja koncertuoja „Pleyel“ koncertų salėje. 13.55 Divertismentas. 14.30 R.Strausso opera „Arabela“. Dainuoja A.Harteros. 17.20 Divertismentas. 18.00 Klasikos archyvai. D.Oistrachas. 18.55 Klasikos archyvai. J.Heifetzas ir N.Milsteinas. 20.40 Divertismentas. 21.30 L.Cherubini opera „Medėja“. Diriguoja Ch.Rousset. 23.45 Divertismentas. 1.00 Džiazas. S.Bernsteinas.


2012 06 12 dokumentika

antradienis

sportas

9.00 Ryto programa. 10.00 Azijos virtuvė. Indija. 11.00 Vynas ir Holivudas. 12.00 Keliautojas. Geriausios kelionės. 13.00 Kulinarinės kelionės. Marokas ir Tailandas. 14.00 Keliaukite dabar. Birželis. 14.30 Nutolę krantai. Meno sala. 15.00 Kelionės jūromis. Aralo jūra. 16.00 Keliautojas. Mozambikas, Malavis ir Zambija. 17.00 Vynas ir Holivudas. 18.00 Azijos virtuvė. Indija. 19.00 Keliautojas. Bangladešas. 20.00 Skaniausi valgiai. Karibai. 21.00 K.Floydas Prancūzijoje. Šampanas. 21.30 Graikijos aromatai. Kreta. 22.00 Kempingai. Velsas. 23.00 Keliautojas. Londonas. 0.00 Kelionės motociklais.

9.00 Ryto programa. 10.00 Roko žvaigždės. 11.00 Nepaprasti grobuonys. Karališkasis lokys. 12.00 Akimirka iki katastrofos. Lėktuvo katastrofa. 13.00 Roko žvaigždės. Puolimas Niagaroje. 14.00 Žvejyba rankomis. 15.00 Nepaprasti grobuonys. Pavojingiausi gyvūnai. 16.00 Akimirka iki katastrofos. Titanikas. 17.00 Inžinierių idėjos. „Arabijos burė“. 18.00 Galingiausi kare. Kurskas. 19.00 Didžiosios gamyklos. „Heineken“. 20.00 Didžiosios gamyklos. „Learjet“. 21.00 Mankšta smegenims. Dėmesio! 22.00 Draudimai. Narkotikai. 23.00 Didžiosios gamyklos. „Learjet“. 0.00 Mankšta smegenims. Dėmesio! 1.00 Nakties programa.

7.00 Šimpanzių rojus. 7.25, 16.30 Projektas „Šunų jaunikliai“. 7.50, 17.00 J.Corwinas laisvėje. 8.15, 16.00 Dikas ir Domas skuba į pagalbą. 8.40 Viskas apie šunis. 9.10 Kačių neįmanoma nemylėti. 10.05, 21.05 Kaip gyvūnams išgyventi? 11.00 Gyvūnų teritorija. 11.55 Pusiaunakčio reidas. 12.50, 22.00 Veterinarų mokykla. Safaris. 13.45, 19.40 Veterinaras. 14.10, 19.15 Laukinės gamtos SOS. 14.40, 20.10 Vertėjas iš šunų kalbos. 15.30 Šamvari. 17.25 Kinologija. 18.20 Blogas šuo. 22.00 Gyvūnai ekstremalai. 22.55 Veterinaras laukinėje gamtoje. Tailandas. 23.50 Trejybė. 0.45 Laukiniai ir pavojingi.

6.00 „Laimės kūdikiai“. 7.00 „Ledo patrulis“. 8.00 „Supermokslas“. 11.00 „Ties riba“. 12.00 „Ledo patrulis“. 13.00 „Laimės kūdikiai“. 13.55 „Tas ar anas?“ 14.50 „Juodasis auksas“. 15.45 „2011-ieji: tornadų šėlsmas“. 16.40 „Ties riba“. 17.40 „Nematomi pasauliai“. 18.40 „Gigantiškų objektų pervežimas“. 19.40 „Juodasis auksas“. 20.30 „Ekstremalioji Kanada“. 21.20 „Tas ar anas?“ 22.15 „Juodasis auksas“. 23.10 „Susitikimai su pavojingiausiais žmonėmis Britanijoje“.

8.00 „Laiko komanda“. 9.00 „Nacių medžiotojai“. 10.00 „Karo dievai“. 11.00 „778-ieji: Rolando giesmė“. 12.00 „Romą pastatė ne per dieną“. 13.00 „Edvardo laikų ūkininkai“. 14.00 „Didžiojo ekrano žvaigždės“. 15.00 „Ar žinai, kas esi?“ 16.00 „Laiko komanda“. 17.00 „Romą pastatė ne per dieną“. 18.00 „Tintino pėdsakais“. 19.00 „Edvardo laikų ūkininkai“. 20.00 „Viduramžių monarchija: moterys valdžioje“. 21.00 „Karvedžiai“. 22.00 „Slaptasis karas“. 23.00 „Nacių medžiotojai“. 0.00 Nakties programa.

11.35 1 Baltijos

7.00 „Gyvūnų parkas“. 8.00 „N.Marveno ryklių sala“. 8.55 „Vagilės“. 9.55 „Greitoji gyvūnų pagalba“. 10.50 „Gyvūnų parkas“. 11.50 „Poliarinė lapė“. 12.50 „S.Irwinas. Krokodilų medžiotojo dienoraštis“. 13.40 „Anos laukiniai gyvūnai“. 14.30 „Gyvūnų parkas“. 15.30 „Zoologijos sodo jaunikliai“. 16.25 „Veterinarai skuba į pagalbą“. 17.15 „Didžiosios katės dienoraštis“. 18.15 „Greitoji gyvūnų pagalba“. 19.05 „Vagilės“. 20.05 „N.Marveno ryklių sala“. 21.00 „Dramblio dienoraštis“. 22.00 „Japoninės markatos. Tvirtos ir nelabai“. 23.00 „Gegutė“. 0.00 Nakties programa.



12.00 Televitrina. 13.00, 19.00, 21.00, 23.00 Žinios +. 13.15 Sportas LT. Festivalis „Sportas visiems 2012“. 13.45 Olimpinės žaidynės. 14.00 Angliškojo biliardo „Premier“ lyga. 15.45 Didžiosios Britanijos žiedinės lenktynės „Porsche Carrera Cup 2011“. IV etapas („Oulton Park“). 16.30 Didžiosios Britanijos žiedinės lenktynės „Porsche Carrera Cup 2011“. VI etapas („Snetterton“). 17.45 Didžiosios Britanijos žiedinės lenktynės „Porsche Carrera Cup 2011“. VII etapas („Knockhill“). 19.15 Angliškojo biliardo „Premier“ lyga. 21.15, 23.15 Profesionalų boksas. F.Vargasas ir J.Fernandezas, D.Tua ir J.Lally, D.Reidas ir D.Connolly, G.Foremanas ir S.Briggsas (1997 m.).

9.30 „Le Mano“ automobilių lenktynės. 10.00 Europos futbolo čempionatas. 12.00 Europos futbolo čempionatas. Lenkija– Graikija. 14.10 Fitnesas. 14.30 Teniso turnyras Londone. Antra diena. 21.00 Europos futbolo čempionato apžvalga. 21.30 Teniso turnyras Londone. 22.15 Sporto apžvalga. 23.15 „Le Mano“ automobilių lenktynės. 23.45 Jojimo apžvalga. 0.00 Europos futbolo čempionato rungtynės. Prancūzija– Anglija. 2.00 „Le Mano“ automobilių lenktynės.

11.00 Boksas. M.Huckas ir O.Afolabi. 12.00 Boksas. F.Mayweatheris jaunesnysis ir M.Cotto. 13.00 Boksas. C.Frochas ir L.Bute. 13.40 Boksas. M.Pacquiao ir T.Bradley jaunesnysis. 14.45, 17.30 Ledo ritulys. KHL. Vakarų konferencijos ketvirtfinalis. 19.30 Krepšinis. Europos čempionatas. Latvija–Serbija. 21.20 Krepšinis. Europos čempionatas. Lenkija–Lietuva. 23.10 Futbolas. UEFA čempionų lyga. „Bayern“–„Chelsea“.

7.00 Ryto programa. 9.00 TV parduotuvė. 13.15 EM aktualijos. 14.00 TV parduotuvė. 15.30 Tenisas. „Gerry Weber open“. Antra diena. 20.15 Sportinis pokeris. 21.15 Turbo. 22.15 Dokumentika. 23.15 „Sport1“ reportažas. 23.45 Turbo. 0.00 Triatlonas. 1.00 Nakties programa.

21.00 TV1000



„Desantūra“ („Десантура“)

„Išbandymų diena“ („Training Day“)

Šio serialo herojai – desantininkai, kuriuos vadovybė siunčia į rajonus, politikų paprastai vadinamus karštais. O tokių karinių gaisro židinių šiuolaikinės Rusijos ir jos artimiausių kaimynų gyvenime labai daug: Abchazija, Čečėnija, Tadžikistanas.

Policijos seržantas Harisas per 13 tarnybos metų gerai išmoko svarbią išlikimo taisyklę: norėdamas išsaugoti galvą, privalai pamiršti tai, ko moko policijos akademijose. Šito kol kas nežino idealistas Džekas Hoitas, trokštantis vadovautis tik įstatymais.

Karinis serialas. Rusija, 2009 m. Rež. Olegas Bazilovas, Vitalijus Vorobjovas. Vaidina Kirilas Pletniovas, Jegoras Berojevas.

Kriminalinis trileris. JAV, Australija, 2001 m. Rež. Antoine’as Fuqua. Vaidina Denzelas Washingtonas, Ethanas Hawke’as.

33


34

trečiadienis

2012 06 13

lietuviškos

6.00 Labas rytas.

14.40 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.

15.40 „Meilės prieglobstis“.

20.25 Sąmokslo teorija.

21.55 Lietuva tiesiogiai.

6.00 Labas rytas. 9.00 „Komisaras Reksas“ (N-7) (k). 10.00 „Hartlando užuovėja“ (k). 11.00 LRT vasaros studija. Tiesioginė Lietuvos radijo laida. 12.00 „Senis“ (N-7) (k). 13.15 Europos vidury. 14.15 Įžvalgos. 14.50 Žinios. 15.10 „Komisaras Reksas“ (N-7). 16.00 „Hartlando užuovėja“. 17.05 „Senis“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.35 Sportas. 18.40 Orai. 18.45, 19.45, 20.45, 21.30, 22.35 UEFA EURO 2012 studija. 19.00, 20.00 UEFA EURO 2012 rungtynės Danija–Portugalija. Tiesioginė transliacija iš Lvovo (Ukraina). 20.55 Loterija „Perlas“. 21.00 Panorama. 21.10 Verslas. 21.15 Kultūra. 21.20 Sportas. 21.25 Orai. 21.45, 22.45 UEFA EURO 2012 rungtynės Nyderlandai–Vokietija. Tiesioginė transliacija iš Charkovo (Ukraina). 22.30 Loterija „Perlas“. 23.40 Vakaro žinios. 23.45 Sportas. 23.48 Orai. 23.50 UEFA EURO 2012 apžvalga.

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“. 6.50 „Linksmieji Tomas ir Džeris“ (1) (JAV, 1975 m.) (k). 7.20 „Keista šeimynėlė“ (2) (k). 7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7) (k). 8.50 24 valandos (N-7). 9.45 „Šeimynėlė“ (6) (N-7) (k). 10.15 Juokas juokais (k). 10.45 Kitas! (N-7). 11.10 Karamelinės naujienos (N-7). 11.40 Dainuok, jei gali. 13.10 „Nickelodeon“ valanda. „Didžioji sėkmė“ (8). 13.40 „Keista šeimynėlė“ (3). 14.10 „Vaikų „Warner Bros.“ „Linksmieji Tomas ir Džeris“ (2). 14.40 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 16.40 „Meilės miestas“. 17.40 Nuo... Iki... 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.10, 22.19 Sportas. Orai. 19.15 „Namai, kur širdis“ (7) (N-7). 20.00 „Šeimynėlė“ (7) (N-7). 20.30 „Pavogta laimė 3. Pavojinga sąjunga“ (7) (N-7). 21.30 Juokas juokais. 22.00 Žinios. Verslas. 22.25 Kriminalinė Lietuva (N-7). 22.35 Kriminalinė komedija „Dingti iš akių“ (JAV, 1998 m.) (N-7). 1.05 „Įstatymas ir tvarka. Nusikaltimo motyvai“ (N-7).

6.40 Teleparduotuvė. 6.55 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 7.25 „Simpsonai“. 7.55 „Biuras“. 8.25 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 8.55 „Meilės sūkuryje“. 10.00 „Pasmerkti“. 11.00 Fantastinis f. „Gerosios raganos sodas“ (Kanada, 2009 m.). 12.50 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 13.10 „Bakuganas“. 13.40 „Nepaprastas pasaulis“. 14.10 „Ragai ir kanopos sugrįžta“. 14.40 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 15.10 „Simpsonai“. 15.40 „Meilės prieglobstis“. 16.40 „Paveldėtojai“. 18.45 TV3 žinios. 19.00 TV3 sportas. 19.05 TV3 orai. 19.10 Nuodėmių dešimtukas. 20.10 „Be namų“. 21.00 Pasirink mane. 21.35 TV3 vakaro žinios. 21.50 TV3 sportas. 21.55 TV3 orai. 22.00 Vikingų loto. 22.05 „Melo teorija“. 23.05 Veikdmo drama „Rokis 4“ (JAV, 2002 m.). 0.55 „Gyvenimas“. 1.45 „Įstatymas ir tvarka. Operatyvinių tyrimų skyrius“ (3).

6.30 Televitrina. 7.00 Žinios (k). 7.25 Smagiausios akimirkos. 8.00 „Gyvenimo spalvos“ (k). 9.00 „Kviečiu vakarienės“. 9.30 „Miesčionys“ (N-7). 10.00 „Margoša: moterimi negimstama“. 11.00 „Be namų negerai: naujas gyvenimas“. 12.00 „Mentai“ (N-7) (k). 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 14.00 „Liejyklos gatvė“ (N-7) (k). 15.00 „Žaibiški tyrimai“ (N-7). 16.00 „Baimės faktorius“ (N-7). 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 18.00 Žinios. 18.19 Sportas. 18.23 Orai. 18.25 „Liejyklos gatvė“ (N-7). 19.25 „Auksarankiai“ (N-7). 20.00 Žinios. 20.15 Verslas. 20.19 Sportas. 20.23 Orai. 20.25 „Sąmokslo teorija“. Tiesioginė diskusijų laida. 21.25 „Karo vilkai. Likvidatoriai“ (N-14). 22.25 „Belaisvis“ (N-7). 23.25 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 0.30 „Galileo: norintiems žinoti“. 1.00 „Bamba“. Interaktyvus šou suaugusiesiems (S).

6.14 TV parduotuvė. 6.30 Ryto reporteris. 7.45 Lietuva–Venesuela– Londonas. 8.00 Negaliu tylėti. 8.55 „Merdoko paslaptys“ (N-7). 10.00 Super L.T. 10.35 Namų daktaras. 11.05 Ilgai ir laimingai. 12.00 Lietuvos diena. 13.00 Lietuva–Venesuela– Londonas. 13.15 TV parduotuvė. 13.45 Šeimų dvikova – „Akropolio“ turnyras. 14.45 Negaliu tylėti. 15.45 „Asmeninis Stalino gyvenimas“ (2) (N-7). 16.00, 17.00, 18.00 Žinios. Orai. 16.10 „Asmeninis Stalino gyvenimas“ (2) (N-7). 17.20 Lietuva tiesiogiai. 18.20 Super L.T. 18.55 Negaliu tylėti. 19.55 „Asmeninis Stalino gyvenimas“ (3) (N-7). 21.00 Reporteris. 21.37 Orai. 21.40 Lietuva–Venesuela– Londonas. 21.55 Lietuva tiesiogiai. 22.30 Super L.T. 23.05 Negaliu tylėti. 0.05 Reporteris. 0.42 Orai. 0.45 Lietuva–Venesuela– Londonas. 1.00 Dok. „Asmeninis Stalino gyvenimas“ (2) (N-7).

22.00 TV6



22.10 LTV2



„Neįmanoma misija 3“ („Mission: Impossible III“)

„Naujas pono Horteno gyvenimas“ („O’Horten“)

Itenas Hantas nusprendžia pailsėti nuo pavojingų misijų ir net susiruošia vesti simpatišką merginą Džuliją. Tačiau CŽV vadovybė prašo Hanto išgelbėti jauną merginą Lindsę, pakliuvusią į fanatiško ginklų prekybos magnato Oveno Deviano pinkles.

40 metų uoliai dirbęs traukinių mašinistu Odas Hortenas priverstas išeiti į pensiją. Ramus 67-erių vienišiaus gyvenimas tuoj prisipildys absurdiškų nuotykių ir keistų susitikimų – su nepažįstamu berniuku, su nauju šunimi, o gal net ir su sena meile!

Veiksmo trileris. Vokietija, JAV, 2006 m. Rež. JJ Abramsas. Vaidina Tomas Cruise’as, Vingas Rhamesas.

Komiška drama. Norvegija, Vokietija, 2007 m. Rež. Bentas Hameris. Vaidina Baardas Owe, Espenas Skjønbergas.


2012 06 13

trečiadienis

regioninės

8.00 „Keliautojai – laiko valdovai“. 8.30 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus albumas (lenkų k.). 8.45 Miesto kodas (k). 9.00 Labas rytas (k). 11.30 Senieji Lietuvos vienuolynai. Vilniaus bernardinų konventas bei Šv. Pranciškaus ir Bernardino bažnyčia (2006 m.) (k). 12.00 LNOBT spektaklis. V.Bellini opera „Norma“. Solistai I.Milkevičiūtė, V.Prudnikovas, N.Ambrazaitytė. Dirigentas V.Viržonis (k). 14.40 Pasaulio dokumentika. „Striomsio viloje“ (2) (k). 15.20 Kultūra. Rašytoja Daiva Čepauskaitė (k). 15.40 „Prokurorai“ (3) (k). 16.30 Muzikos pasaulio žvaigždės. J.S.Bacho motetai (k). 17.00 Žinios (k). 17.15 Miesto kodas. 17.30 Etnokultūros ratas. „Ramuvos“ judėjimas. 18.00 „Neskubėk gyventi“ (8). 18.30 Lietuvos balsai (2009 m.). 20.15 Kasdienybės aitvarai. 21.00 Kūrybos metas. Kasdienybė pagal Algimantą Kunčių. 21.35 Kai mūzos prabyla. Justino Marcinkevičiaus eiles skaito „Trupė liūdi“. 22.10 Elito kinas. Komiška drama „Naujas pono Horteno gyvenimas“ (Vokietija, Norvegija, 2007 m.) (N-7). 23.35 Kultūra. Rašytojas Tomas Sakalauskas. 0.00 Panorama (k). 0.10 Verslas (k). 0.15 Kultūra (k). 0.20 Sportas (k). 0.25 Orai (k). 0.30 Emigrantai (k). 1.05 Muzikos pasaulio žvaigždės. Kamerinės muzikos vakaras. Iš LRT archyvų. Groja LNOBT kamerinis orkestras. Diriguoja V.Viržonis.

8.05 Teleparduotuvė. 8.40 „Vaiperis“ (N-7). 9.40 „Muča Luča“. 10.00 „Šiupininis“. 10.30 „Betmenas ir narsuolių komanda“. 11.00 „EimiJumi“ roko grupė“ (3). 11.30 „Nenuorama Džiunė Ly“. 12.00 „Teresa“. 13.00 „Keršto bučiniai“ (N-7). 14.00 „Laukinė širdis“. 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Drakonų kova Z“. 16.30 „F. T. Budrioji akis“ (3). 17.30 „San Fransisko raganos I“ (N-7). 18.30 „Jausmų miestas“. 19.00 „Langai III“ (N-7). 20.00 „Įstatymas ir tvarka. Nusikaltimo motyvai“. 21.00 Veiksmo f. „Gelbėjimo misija 2. Mirtinas pavojus“ (JAV, 2006 m.) (N-7). 22.40 „Mano puikioji auklė“. 23.10 „Išrinktieji“ (N-14). 0.10 „Pasaulio Guinnesso rekordai“ (N-7).

5.00 Infodiena. 9.00 Žinios. 9.25 Kriminalinė Lietuva (N-7). 9.35 Abipus sienos. 10.25 Farai (N-7). 11.15 24 valandos (N-7). 12.00 Nuo... Iki... 12.50 Kažkas atsitiko (N-7). 13.20 Abipus sienos (k). 14.10 Farai (N-7) (k). 15.00 24 valandos (N-7) (k). 15.45 Nuo... Iki... (k). 16.35 Kažkas atsitiko (N-7) (k). 17.00 Infodiena. 21.00 Infodiena (k). 1.00 Infodiena (k).

9.45, 14.30 Teleparduotuvė. 10.00 „Išlikimas“. 11.00 „Tamsusis riteris“. 12.00 „Kaulai“. 13.00 „Mažylė Houp“ (9, 10). 14.00 „Moterų lyga. Vyrai, pinigai ir meilė“. 15.00 „Tamsusis riteris“. 16.00 „Išlikimas“. 17.00 „Medikopteris“. 18.00 „Kaulai“. 19.00 Europos moterų krepšinio čempionato atrankos varžybos. Lietuva–Olandija. Tiesioginė transliacija. 20.40 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 21.00 „Moterų lyga. Vyrai, pinigai ir meilė“. 22.00 Veiksmo trileris „Neįmanoma misija 3“ (Vokietija, JAV, 2006 m.). 0.40 Drama „Pretendentas“ (JAV, 2001 m.).

10.10 „Andželas ir draugai“. 10.40 Senoji animacija. 11.15 Nomeda. 12.05 „Meilės konvejeris“. 13.00 „Aistrų verpetai“. 14.00 „Moterys meluoja geriau“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Marthos Stewart šou. 17.00 „Meilės konvejeris“. 18.00 „Moteris be praeities“. 19.00 „Aistrų verpetai“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 20.35 Nomeda. 21.25 „Moterys meluoja geriau“. 22.25 „Moteris be praeities“.

22.35 LNK

*** 

9.00 Žinios (k). 9.20 Mistinis trileris „Nematomas“ (N-7). 11.10 Pokalbių laida „Susitikimai“ (k). 12.00 Kriminalinė komedija „Perskaityk ir sudegink“ (N-7). 13.35 Telelaikraštis. 15.25 Drama „Taikus karys“ (N-7). 17.30 Gyvenu čia (k). 18.00 Žinios. 18.20 Kino ekspresas. 18.55 Veiksmo komedija „Taksi 4“ (N-7). 20.30 Jėga, grožis, sveikata. 21.00 Žinios. 21.19 Orai. 21.20 Veiksmo f. „Gynėjas“ (N-7). 22.50 Žinios (k). 23.10 Fantastinis nuotykių f. „Mitas“ (N-7).

8.00 Komedija „Sveiki atvykę“ (Indija, 2007 m.) (N-7). 10.45 Kriminalinė drama „Avarija“ (JAV, Vokietija, 2004 m.) (N-14). 12.45 Komedija „Vaikai valdo“ (Prancūzija, 2007 m.) (N-7). 18.00 Biografinė drama „Ponia Potter“ (JAV, 2006 m.) (N-7). 19.35 Komedija „Nuotaka paštu“ (JAV, 2004 m.) (N-14). 21.15 Komedija „Saldžių sapnų“ (JAV, D.Britanija, Vokietija, 2007 m.) (N-14). 22.50 Kriminalinė drama „Pasienio miestas“ (JAV, 2006 m.) (N-14).

8.45 Ieškokime geriausio! 9.00 „Balticum TV“ žinios. 9.15 Reidas. Eismo įvykių kronika (k). 9.45 „Nenuorama Seidė“. 10.15 „Likimo dovana“. 11.15 Komedija „Lemiamas balsas“ (JAV, 2008 m.). 13.25 Kelionių žurnalas „80 gražiausių salų“. 13.55 „Kritinė riba“ (N-7). 14.55 Kultūra +. 15.25 Fantastinis trileris „Monstrai“ (D.Britanija, 2010 m.) (N-7). 17.15, 0.30 „Maski šou“. 17.45 „Nenuorama Seidė“. 18.15 „Virtuvė ant ratų“. 18.45 Komiškas romantinis s. „Daktarės dienoraštis“ (1) (Vokietija, 2008 m.) (N-7). 19.45 Ieškokime geriausio! 20.00 „Balticum TV“ žinios. 20.15 „Jūros patruliai“ (N-7). 21.15 „Aviakatastrofos: priežastys ir pasekmės“. 22.15 „Balticum TV“ žinios. 22.30 „Išlikimo vadovas“. 23.30 „Marselio kriminalistai“ (N-7).

7.00 Žinios. Orai (k). 7.20 Kauniečių akimis (k). 7.30 Kitokia Lietuva (k). 8.30, 9.30, 18.30, 20.30 Muzika. 9.00 Kultūros alėja (k). 10.00 „Šiupininis“. 10.30 „Betmenas ir narsuolių komanda“. 11.00 „EimiJumi“ roko grupė“. 11.30 „Nenuoroma Džiunė Ly“. 12.00 „Teresa“. 13.00 „Keršto bučiniai“. 14.00 „Laukinė širdis“. 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Drakonų kova Z“ (k). 16.30 „F.T. Budrioji akis“. 17.30 Muzika. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Kauniečių akimis. 19.00 Muzikinė vaivorykštė (k). 20.00 Žinios. Orai (k). 20.20 Kauniečių akimis (k). 21.00 Veiksmo f. „Gelbėjimo misija 2. Mirtinas pavojus“. 22.40 „Mano puikioji auklė“. 23.10 „Išrinktieji“. 0.10 „Pasaulio Guinnesso rekordai“ (k).

23.05 TV3

*** 

„Dingti iš akių“ („Out of Sight“)

„Rokis 4“ („Rocky IV“)

Plėšikas Džekas Foulis pagaliau priėjo liepto galą ir atsidūrė už grotų. Tačiau kalėjime jis ilgai neužsibūna, nes ištikimas draugelis Badis Bragas padeda jam vėl atsidurti laisvėje. Bičiuliai planuoja įvykdyti dar vieną apiplėšimą ir po to keisti gyvenimo būdą.

Šiame filme Rokis Balboa ir Apolas Krydas suvienija savo jėgas prieš bendrą konkurentą, pramintą Sibiro Ekspresu. Taip amerikiečiai vadina nenugalimą rusų boksininką Ivaną Drago. Kai tiesiog ringe Ivanas nužudo Apolą, Rokis išvyksta treniruotis į Rusiją.

Kriminalinė komedija. JAV, 1998 m. Rež. Stevenas Soderberghas. Vaidina George’as Clooney, Jennifer Lopez.

Veiksmo drama. JAV, 2002 m. Rež. Sylvesteris Stallone. Vaidina S.Stallone, Dolphas Lundgrenas.

35


36

trečiadienis

2012 06 13

rusiškos

filmai

naujienos

7.00 Labas rytas. 10.00 Gyvenk sveikai! 11.00, 14.00 Naujienos. 11.40 „Noriu žinoti“ su M.Širvindtu. 12.15 „Tarp mūsų, mergaičių“. 13.00 Kitos naujienos. 13.20 „Suprasti. Atleisti“. 14.25 „Mados nuosprendis“. 15.45 „Moteriška medžioklė“. 16.55 „Moterų daktaras“. 17.55 Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. Lietuvos laikas. 21.20 „Laimingas bilietas“. 22.35 „Kregždutės lizdas“. 23.35 Detektyvas „Valstybės patarėjas“. 1.25, 6.50 Lietuvos laikas. 1.40 Vaid. f. „Kas važiuos į Truskavecą?“ 2.50 „Moterų daktaras“. 3.30 „Suprasti. Atleisti“ 4.30 „Laimingas bilietas“. 5.20 „Moteriška medžioklė“. 6.10 Muzika.

5.00 Rusijos rytas. 9.05 „Labas, mama!“ 10.00 Žinios. 10.30 Naujuose namuose. 11.10 Apie tai, kas svarbiausia. 12.25 „Kulaginas ir partneriai“. 13.00 Žinios. 14.05 „Myliu, negaliu!“ 15.00 „Jefrosinija“. 16.00 Žinios. 17.00 „Kilmingų mergelių institutas“. 17.55 Tiesioginis eteris. 19.00 Žinios. 19.50 S. „Mano didelė šeima“. 21.35 S. „Gynėja“. 22.35 Tėvynės kvapas. 23.25 S. „Kamenskaja“.

7.00 F. „1971“ (Indija, 2007 m.) (N-7). 9.15 F. „Kalėdų namelis“ (JAV, Kanada, 2008 m.). 11.00 Muz. melodrama „Gatvės šokiai“ (D.Britanija, 2010 m.). 13.00 Romantinė drama „Emos laimė“ (Vokietija, 2006 m.) (N-7). 15.00 F. „Karštas kraujas“ (Italija, Prancūzija, 2008 m.) (N-7). 17.30 Komedija „Eglutės“ (Rusija, 2010 m.). 19.00 Romantinė komedija „Meilė dideliame mieste 2“ (Rusija, 2010 m.). 21.00 F. „Biutiful“ (Meksika, Ispanija, 2010 m.). 23.25 Komedija „Gamtos keistenybės“ (JAV, 2008 m.) (N-14). 1.00 F. „Tomo vidurnakčio parkas“ (D.Britanija, JAV, Japonija, 1999 m.).

7.00 BBC naujienos (kas valandą). 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 12.30, 15.30, 17.30, 19.30, 20.30, 22.30 Pasaulio verslo naujienos. 9.45, 10.45, 12.45, 15.45, 17.45, 19.45, 20.45, 22.45 Pasaulio sportas. 11.30 Atviras pokalbis. 14.00, 14.30 Grinvičo laikas. 16.00, 17.00 Azijos įvykių apžvalga. 18.30 Atviras pokalbis. 19.00, 20.00 Verslo apžvalga. 21.00, 22.00 Šiandienos pasaulio naujienos. 23.00 Naujienos iš Amerikos. 23.30 Atviras pokalbis. 0.00 Nakties programa.

5.55, 10.15 Šeimos dramos. 6.40, 13.20 „Nugalėtojas ir auksinis vaikas“. 7.15, 18.45 Nemeluok man! 8.05 Teismo valanda. 10.20 Netvarka keliuose. Verslas ant ratų. 11.20 Netvarka keliuose. Akmeninės džiunglės. 12.15 E.Chillis. Paskutinė paslaptis. 13.50 Pasaulio paslaptys su Ana Chapman. Požemio šešėliai. 14.50 Dar ne vakaras. 15.50, 22.55 „Jūrų patrulis“. 17.45 Slaptos teritorijos. Piramidės. 19.50 Kviestinė vakarienė. 20.55 Būkite sveiki. 21.55 Žiūrėkite visi!

6.00, 16.00, 18.00 Ypatinga nuomonė. Ekonomikos naujienos. 7.00 Anim. f. 8.00 Vakaro žinios iš Amerikos. 9.00, 15.00 „Agentūra „Auksinė kulka“. 10.00, 21.00 „Maskva. Trys stotys“. 11.00 Izraelis per savaitę. 12.00 Didžioji sargyba. 13.00 Vaid. f. „Apie tuos, kuriuos prisimenu ir myliu“. 17.00 „Oro uostas“. 19.00 Ieškome išeities. 20.00 Šviesos rate. 22.00 Dabar pasaulyje. 23.00 Vaid. f. „Ar jūs mylėjote kada nors?“

5.00 Veiksmo nuotykių f. „Visatos valdovai“. 7.00 Veiksmo f. „Laiko įkaitai“. 9.00 Romantinė komedija „Pabėgusi nuotaka“. 11.10 Veiksmo f. „Ijona Flaks“. 13.00 Veiksmo komedija „Piko valanda“. 15.00 Veiksmo komedija „Piko valanda 2“. 17.00 Nuotykių komedija „Paskutinės atostogos“. 19.00 Siaubo veiksmo f. „Ašmenys“. 21.10 Fantastinis trileris „Bėgantis žmogus“. 23.00 Komedija „Alfis“. 1.00 Siaubo kovinis f. „Ašmenys 2“.

4.55 NTV rytas. 7.40 „Muchtaro sugrįžimas“. 8.35, 14.30, 17.35 Ypatingas atsitikimas. 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15 Šiandien. 9.25 Būsto klausimas. 10.30 Rusiškas įdaras. 11.00 „Autobusas“. 12.35 Iki teismo. 13.30 Prisiekusiųjų teismas. 15.30 „Liejyklos gatvė“. 17.20 Gelbėtojai. 18.30 Prokuroro patikra. 19.35 Kalbame ir rodome. 20.25 „Broliai“. 22.40 „Pseudonimas Albanas“. 23.35 Savas žaidimas. 0.20 „Gluchariovas“.

6.00 Drama „Praėjusių dienų daina“. 8.00 Drama „Sovietų periodo parkas“. 10.30 Karinė drama „Prieša“. 12.00 Muz. komedija „Keistuoliai“. 14.00 Dramatinis trileris „Ramus šeimyninis gyvenimas“. 16.00 F. „Surask mane“. 18.00 Melodrama „Savo romano herojė“. 20.00 Drama „Sniegas tirpsta ne visiems laikams“. 22.00 Melodrama „Agrastas“. 0.00 Trileris „Svetimšalis darbininkas“. 2.00 Drama „Saulės namai“.

5.00 Saugus uostas“. 6.30, 15.10 „Gilmorų merginos“. 7.20, 14.20, 17.40 „Luisa ir Klarkas“. 8.05, 12.40, 19.10 „Tikrosios namų šeimininkės“. 9.40 „Mirties kvapas“. 11.10 „Dažytomis lūpomis“. 13.30 „Seklys“. 15.55 „Žaidimai“. 18.25 „Seklys“. 20.00 „Heivenas“. 20.45 „Būti žmogumi“. 21.30 „Gera žmona“. 22.20 „Tėvai“. 23.10 „Šok iki nukritimo“. 0.00 „Praktinė magija“.

5.00, 8.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 6.00, 9.00 Pasaulio sporto naujienos. 8.45 Pasaulio verslo ypatumai. 10.00 Pasaulio verslo apžvalga. 10.30 Pokalbiai apie Aziją. 11.30 Pasaulio verslo apžvalga. 12.00 Amerikos rytas. Žadintuvas. 13.00 Vieningas pasaulis. 14.00 Vienas pasaulis. 15.00 Naujienų srautas. 16.00 Pasaulio verslo apžvalga. 17.00 Jūsų pasaulis šiandien. Pasaulio įvykių apžvalga. 17.30 Prie pasaulio žemėlapio. 18.00 Pasaulis kaip finansų rinka. 19.00 Pasaulio sporto naujienos. 19.30 Afrikos balsai. 20.00 Prie pasaulio žemėlapio. 21.00 Tyrimai ir verslas. 22.00 Vienas pasaulis. 23.00 Pasaulio saitai. 0.00 Nakties programa.

muzika

7.00 MCM dainos. 8.30 Vaizdo klipai. 10.00 MCM dainos. Muzikos naujienos. Interviu su žvaigžde. 11.00 Devintojo dešimtmečio muzika nuo A iki Z. 12.00 Mums patinka aštuntojo dešimtmečio muzika. 13.00 MCM dainos. Muzikos naujienos. Interviu su žvaigžde. 14.30 Kartojimai. Vaizdo žaidimų naujienos. 17.45 Vaizdo klipai. MCM kavinė. 18.45 MCM dainos. 19.45 Gyvenimas. 21.00 „Top Tubes“. Geriausios dainos. 3.00 MCM dainos.

7.00 100 proc. MTV. 9.00 Kambarių plėšikai. 9.30, 15.00 Mano saldusis 16-asis gimtadienis. 10.00, 16.00 „Paauglių svajos“. 10.30, 17.00 Ekstremalūs išbandymai. 11.00, 22.00 „Eilinė Onutė“. 12.00 „Top 10“. 13.00, 2.00 „Hit List UK“. 14.00 Geriausios dainos. 18.00 „Made“. 19.00, 23.00 Aklas pasimatymas. 21.00 „Nepritampanti“. 0.00 TV šou „Išdaigininkai“. 1.00 „Byvis ir Tešlagalvis“. 3.00 Muzikos kokteilis.

4.45 Džiazas. 10.30 S.Teshigawaros baletas „Veidrodis ir muzika“. 11.30 D.Harvieu ir J.Montalvo baletas „Orfėjas“. 13.00 R.Shankaras koncertuoja „Royal Albert Hall“. 13.55 Divertismentas. 14.30 J.Offenbacho opera „Orfėjas požemių karalystėje“. 16.30 Divertismentas. 18.00 J.S.Bacho Mišios. Diriguoja J.Savallas. 19.15 Viduržemio jūros dainos. 20.15 Divertismentas. 21.30 A.Schoenbergo ir B.Bartoko kūrinių koncertas. 23.15 Koncertuoja J.Jansen, A.Tamestitas ir Paryžiaus orkestras. 1.00 Džiazas. Koncertuoja J.Medeski, B.Martino ir Ch.Woodo trio.


2012 06 13 dokumentika

trečiadienis

sportas

9.30 Nutolę krantai. Meno sala. 10.00 Azijos virtuvė. Malaizija. 11.00 Vynas ir Holivudas. 12.00 Keliautojas. Azijos miestai. 13.00 Kulinarinės kelionės. Grenada ir Turkija. 14.00 Skaniausi valgiai. Karibai. 15.00 K.Floydas Prancūzijoje. Šampanas. 15.30 Graikijos aromatai. Kreta. 16.00 Keliautojas. Serbija, Bosnija ir Hercegovina. 17.00 Vynas ir Holivudas. 18.00 Azijos virtuvė. Malaizija. 19.00 Keliautojas. Indijos vandenyno salos. 20.00 Jūros žmonės. Indija. 21.00 Tikrasis gyvenimas. Vankuveris. 21.30 Keliaukite dabar. Birželis. 22.00 Kruizas Amazonės upe. 23.00 Keliautojas. Panama ir Kolumbija. 0.00 Kelionės motociklu. 1.00 Nakties programa.

9.00 Ryto programa. 10.00 Akimirka iki katastrofos. Titanikas. 11.00 Didžiosios gamyklos. „Ducati“. 12.00 Didžiosios gamyklos. „Learjet“. 13.00 Mankšta smegenims. Dėmesio! 14.00 Safario pavojai. 15.00 Skraidančios žuvys. 16.00 Akimirka iki katastrofos. Olimpinės žaidynės Miunchene. 17.00 Inžinierių idėjos. Traukiniai. 18.00 Galingiausi kare. Kova dėl Bulgės. 19.00 Didžiosios gamyklos. „Ducati“. 20.00 Senovės paslaptys. Vampyrai. 21.00 Nusikaltimai gamtai. 22.00 Draudimai. Nevykėliai. 23.00 Senovės paslaptys. Vampyrai. 0.00 Nusikaltimai gamtai. 1.00 Nakties programa.

7.00 Šimpanzių rojus. 7.25 Projektas „Šuns jaunikliai“. 7.50 J.Corwinas laisvėje. 8.15, 16.00 Dikas ir Domas skuba į pagalbą. 8.40 Viskas apie šunis. 9.10 Blogas šuo. 10.05, 21.05 Kaip gyvūnams išgyventi? 11.00 Gyvūnų teritorija. 11.55 Slaptas agentas veikia. 12.50 Šunys kalėjime. 13.45, 19.40 Veterinaras. 14.10, 19.15 Laukinės gamtos SOS. 14.40, 20.10 Vertėjas iš šunų kalbos. 15.30 Šamvari. Gyvenimas laisvėje. 16.30 Žaismingiausi gyvūnai planetoje. 17.25 Kinologija. 18.20 Neįprasti šunys. 22.00 Vabalų gigantų karai. Mirtini susirėmimai. 22.55 Rūsčioji Arktika. 23.50 Pabaiga. 0.45 Laukiniai ir pavojingi.

6.00 „Laimės kūdikiai“. 7.00 „Ledo patrulis“. 8.00 „Supermokslas“. 11.00 „Ties riba“. 12.00 „Ledo patrulis“. 13.00 „Laimės kūdikiai“. 13.55 „Ekstremalioji Kanada“. 14.50 „Tas ar anas?“ 15.45 „Juodasis auksas“. 16.40 „Ties riba“. 17.40 „Nematomi pasauliai“. 18.40 „Gigantiškų objektų pervežimas“. 19.40 „Juodasis auksas“. 21.20 „Ekstremalioji Kanada“. 22.15 „2011-ieji: tornadų šėlsmas“. 23.10 „Susitikimai su pavojingiausiais žmonėmis D.Britanijoje“.

8.00 „Laiko komanda“. 9.00 „Nacių medžiotojai“. 10.00 „Karo dievai“. 11.00 „J.Kennedy moterys. Skandalingos istorijos“. 12.00 „Romą pastatė ne per dieną“. 13.00 „Edvardo laikų ūkininkai“. 14.00 „Didžiojo ekrano žvaigždės“. 15.00 „Ar žinai, kas esi?“ 16.00 „Laiko komanda“. 17.00 „Romą pastatė ne per dieną“. 18.00 „Tintino pėdsakais“. 19.00 „Edvardo laikų ūkininkai“. 20.00 „Slaptasis karas“. 21.00 „Trileris Maniloje“. 22.30 „Martino Lutherio Kingo nužudymo liudininkas“. 23.00 „Nacių medžiotojai“. 0.00 Nakties programa.

7.00 „Gyvūnų parkas“. 8.00 „N.Marveno ryklių sala“. 8.55 „Vagilės“. 9.55, 18.15 „Greitoji gyvūnų pagalba“. 10.50 „Gyvūnų parkas“. 11.50 „Didžiosios katės dienoraštis“. 12.50 „S.Irwinas. Krokodilų medžiotojo dienoraštis“. 13.40 „Anos laukiniai gyvūnai“. 14.30 „Gyvūnų parkas“. 15.30 „Zoologijos sodo jaunikliai“. 16.25 „Veterinarai skuba į pagalbą“. 17.15 „Dramblio dienoraštis“. 19.05 „Dryžuotieji broliai. Mangustų šeimynėlė“. 20.05 „N.Marveno ryklių sala“. 21.00 „Didžiojo lokio dienoraštis“. 22.00 „Aukštieji Tatrai. Sustingę laike“. 23.00 „Indijos dykumų vilkai“.

21.10 TV1000

*** 

12.00 Televitrina. 13.00, 19.00, 21.00, 23.00 Žinios +. 13.15 Londono triatlonas. 14.10 Angliškojo biliardo „Premier“ lyga. 15.55 Didžiosios Britanijos žiedinės lenktynės „Porsche Carrera Cup 2011“. VIII etapas (Rockingham). 17.05 Didžiosios Britanijos žiedinės lenktynės „Porsche Carrera Cup 2011“. IX etapas (Brands Hatch). 17.50 Didžiosios Britanijos žiedinės lenktynės „Porsche Carrera Cup 2011“. X etapas (Silverstone). 19.15 Angliškojo biliardo „Premier“ lyga. 21.15 Automoto. 21.45, 23.15 Profesionalų boksas. M.Greenas ir O.Sullivanas, C.Tayloras ir K.Hale’as, D.Jeffersonas ir M.Harrisas, O.Maskajevas ir H.Rahmanas (1999 m.).

11.00 2011–2012 m. sezono apžvalga. 13.00 „Futbol Mundial“ žurnalas. 13.30 Futbolas. Prancūzijos „Ligue 1“ rungtynių apžvalga. 14.30 Ledo ritulys. KHL Vakarų konferencijos ketvirtfinalis. 16.30 Ledo ritulys. KHL Vakarų konferencijos ketvirtfinalis. 18.30 Ledo ritulys. KHL. Vakarų konferencijos pusfinalis. 20.30 „Formulė-1“. Kanados „Didžiojo prizo“ apžvalga. 21.30 Krepšinis. Europos čempionatas. Latvija–Italija. 23.20 Krepšinis. Europos čempionatas. Turkija–Lietuva. 1.10 „Futbol Mundial“ žurnalas.

9.30 Le Mano automobilių lenktynės. 10.00 Europos futbolo čempionato rungtynės. Olandija–Danija. 12.00 Europos futbolo čempionato rungtynės. Vokietija–Portugalija. 14.00 Sporto naujienos. 14.10, 14.30 Teniso turnyras Londone. 21.00 Europos futbolo čempionato apžvalga. 21.26 Jojimo apžvalga. 21.45 Golfo turnyrai. 23.25 Buriavimo apžvalga. 23.40 Automobilių lenktynės. 0.05 Europos futbolo čempionato rungtynės. Lenkija–Rusija. 2.05 Europos futbolo čempionato rungtynės.

7.00 Ryto programa. 9.00 TV parduotuvė. 13.15 EM aktualijos. 14.00 TV parduotuvė. 15.30 Tenisas. „Gerry Weber open“. Trečia diena. 20.10 „Sport1“ žaidimai. 20.15 Sportinis pokeris. 21.15 Turbo. 22.15 Dokumentika. 0.45 Turbo. 1.00 Nakties programa.

0.20 NTV mir

*** 

„Bėgantis žmogus“ („The Running Man“)

„Gluchariovas“ („Глухарь“)

2019 m. Amerikoje karaliauja smurtas. Naujos eros televizija rengia žiaurų realybės šou, kurio veikėjais tampa liaudies priešai ir kriminaliniai nusikaltėliai. Į kovą su šia sistema stoja drąsuolis Benas Ričardas, atsisakęs šaudyti į beginklius maištautojus.

Serijoje „Likimas“ į milicininką Gluchariovą pagalbos kreipiasi trys pensininkės, kurioms ramybės neduoda girtuoklis kaimynas. O serijoje „Gailestis“ Gluchariovui tenka ginti geraširdę moterį Jekateriną, neapdairiai į savo namus įsileidusią aferistą Romą.

Fantastinis trileris. JAV, 1987 m. Rež. Paulas Michaelas Glaseris. Vaidina Arnoldas Schwarzeneggeris, Maria Conchita Alonso.

Kriminalinis serialas. Rusija, 2008 m. Rež. Sergejus Lisogorovas. Vaidina Maksimas Averinas, Denisas Rožkovas.

37


38

ketvirtadienis

2012 06 14

lietuviškos

12.30 Represijų aukų pagerbimo ceremonija.

22.35 „Mentalistas“.

21.00 Pasirink mane.

20.25 Naujoji banga 2011.

19.55 „Berija – Stalino įrankis“.

9.00, 13.00, 14.05 Gedulo ir vilties diena. 10.00 Lietuvos Respublikos Seimo iškilmingas posėdis, skirtas Laisvės kovoms ir didžiosioms netektims atminti. 11.00 LRT vasaros studija. 12.00 Valstybės vėliavos pakėlimo ceremonija Nepriklausomybės aikštėje. 12.30 Okupacijos, genocido ir sovietmečio represijų aukų pagerbimo ceremonija prie paminklų politiniams kaliniams ir tremtiniams Aukų gatvėje. 14.50 Žinios. 15.25 Gedulo ir vilties diena. Misija Sibiras’11. 16.30 Gedulo ir vilties diena. „Ledo vaikai“ (2012 m.). 17.30 Gedulo ir vilties diena. Šv. Mišios Vilniaus arkikatedroje. 18.30 Šiandien. 18.35, 21.20, 23.45 Sportas. Orai. 18.45, 19.45, 20.45, 21.30, 22.35 UEFA EURO 2012 studija. 19.00, 20.00 UEFA EURO 2012 rungtynės Italija–Kroatija. 20.55, 22.30 Loterija „Perlas“. 21.00 Panorama. 21.10 Verslas. Kultūra. 21.45, 22.45 UEFA EURO 2012 rungtynės Ispanija–Airija. 23.40 Vakaro žinios. 23.50 UEFA EURO 2012 apžvalga.

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“. 6.50 „Linksmieji Tomas ir Džeris“ (2) (k). 7.20 „Keista šeimynėlė“ (3) (k). 7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7) (k). 8.50 24 valandos (N-7). 9.45 „Šeimynėlė“ (7) (N-7) (k). 10.15 Juokas juokais (k). 10.45 Kitas! (N-7). 11.10 Mano vyras gali (k). 13.10 „Nickelodeon“ valanda. „Didžioji sėkmė“ (9). 13.40 „Keista šeimynėlė“ (4). 14.10 „Vaikų „Warner Bros.“ „Linksmieji Tomas ir Džeris“ (3). 14.40 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 16.40 „Meilės miestas“. 17.40 Nuo... Iki... 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.10 Sportas. 19.13 Orai. 19.15 „Namai, kur širdis“ (8) (N-7). 20.00 „Šeimynėlė“ (8) (N-7). 20.30 „Pavogta laimė 3. Pavojinga sąjunga“ (8) (N-7). 21.30 Juokas juokais. 22.00 Žinios. Verslas. 22.19 Sportas. 22.23 Orai. 22.25 Kriminalinė Lietuva (N-7). 22.35 „Mentalistas“ (N-7). 23.35 „Slapti reikalai“ (N-7). 0.30 „Specialioji Los Andželo policija“. 1.25 Sveikatos ABC (k).

6.40 Teleparduotuvė. 6.55 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 7.25 „Simpsonai“. 7.55 Komedija „Kol mirtis išskirs“ (1) (JAV, 2010 m.). 8.25 „Kol mirtis išskirs“ (2). 8.55 „Meilės sūkuryje“. 10.00 „Pasmerkti“. 11.00 Pasirink mane. 13.10 „Bakuganas“. 13.40 „Nepaprastas pasaulis“. 14.10 „Ragai ir kanopos sugrįžta“. 14.40 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 15.10 „Simpsonai“. 15.40 „Meilės prieglobstis“. 16.40, 17.40 „Paveldėtojai“. 18.45 TV3 žinios. 19.00 TV3 sportas. 19.05 TV3 orai. 19.10 Nuodėmių dešimtukas. 20.10 „Be namų“. 21.00 Pasirink mane. 21.35 TV3 vakaro žinios. 21.50 TV3 sportas. 21.55 TV3 orai. 22.00 „Aferistas“ (3). 23.00 Veiksmo drama „Rokis 5“ (JAV, 1990 m.). 1.10 „Gyvenimas“. 2.00 „Įstatymas ir tvarka. Operatyvinių tyrimų skyrius“ (4).

6.30 Televitrina. 7.00 Žinios (k). 7.25 Smagiausios akimirkos. 8.00 „Lietuvos žinių“ tyrimas (N-7) (k). 9.00 „Kviečiu vakarienės“. 9.30 „Miesčionys“ (N-7). 10.00 „Margoša: moterimi negimstama“. 11.00 „Be namų negerai: naujas gyvenimas“. 12.00 „Ekstrasensų mūšis“ (N-7) (k). 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 14.00 „Liejyklos gatvė“ (N-7) (k). 15.00 „Žaibiški tyrimai“ (N-7). 16.00 „Baimės faktorius“ (N-7). 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 18.00 Žinios. 18.19 Sportas. 18.23 Orai. 18.25 „Liejyklos gatvė“ (N-7). 19.25 „Zaicevas + 1“ (N-7). 20.00 Žinios. 20.15 Verslas. 20.19 Sportas. 20.23 Orai. 20.25 Tarptautinis atlikėjų konkursas „Naujoji banga 2011“. 23.55 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 1.00 Brydės (k). 2.00 „Bamba“. Interaktyvus šou suaugusiesiems (S).

6.14 TV parduotuvė. 6.30 Ryto reporteris. 7.45 Lietuva–Venesuela– Londonas. 8.00 Negaliu tylėti. 8.55 „Merdoko paslaptys“ (N-7). 10.00 Super L.T. 10.35 Girių takais. 11.05 Idėjos namams. 12.00 Lietuvos diena. 13.00 Lietuva–Venesuela– Londonas. 13.15 TV parduotuvė. 13.45 Šeimų dvikova – „Akropolio“ turnyras. 14.45 Negaliu tylėti. 15.45 „Asmeninis Stalino gyvenimas“ (3) (N-7). 16.00, 17.00, 18.00 Žinios. Orai. 16.10 „Asmeninis Stalino gyvenimas“ (3) (N-7). 17.20 Lietuva tiesiogiai. 18.20 Super L.T. 18.55 Šeimų dvikova – „Akropolio“ turnyras. 19.55 Dok. f. „Berija – Stalino įrankis“ (N-7). 21.00 Reporteris. 21.37 Orai. 21.40 Lietuva–Venesuela– Londonas. 21.55 Lietuva tiesiogiai. 22.30 Super L.T. 23.05 Pasaulio krepšinio apžvalga. 23.50 Reporteris. 0.27 Orai. 0.30 Lietuva–Venesuela– Londonas. 0.45 „Asmeninis Stalino gyvenimas“ (3) (N-7).

21.20 Init



22.00 TV6



„Bambu“ („Bambou“)

„Pasaulio prekybos centras“ („World Trade Center“)

Banko darbuotojas Alenas Lenuaras myli savo žmoną ir svajoja apie visavertę šeimą. O jo žmona visai netrokšta kuo greičiau tapti namų šeimininke, nes svajoja apie muzikantės karjerą. Kartą ji į namus parsineša šunelį, vardu Bambu. Pakvimpa dideliu skandalu.

2001-ųjų teroro akto penktosioms metinėms skirtame filme yra ir šokiruojančių teroristų atakos kadrų (beje, jie matomi filmo herojų akimis), bet pagrindinis dėmesys skirtas dviem pareigūnams, kurie buvo palaidoti gyvi po dangoraižių griuvėsiais.

Komedija. Prancūzija, 2009 m. Rež. Didier Bourdonas. Vaidina D.Bourdonas, Anne Consigny.

Drama. JAV, 2006 m. Rež. Oliveris Stone’as. Vaidina Nicolas Cage’as, Maria Bello.


2012 06 14

ketvirtadienis

regioninės

8.00 Gustavo enciklopedija. 8.30 Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė (rusų k.). 8.45 Miesto kodas (k). 9.00 Labas rytas (k). 11.30 Kūrybos metas. Kasdienybė pagal Algimantą Kunčių (k). 12.00 Lietuvos balsai (2009 m.) (k). 13.45 Gedulo ir vilties diena. Publicistinė apybraiža „Įspaudas“ (2010 m.). 14.40 Kasdienybės aitvarai (k). 15.20 Kultūra. Rašytojas Tomas Sakalauskas (k). 15.40 Būtovės slėpiniai. 16.30 Muzikos pasaulio žvaigždės. Kamerinės muzikos vakaras. Iš LRT archyvų. Groja LNOBT kamerinis orkestras. Diriguoja V.Viržonis (k). 17.00 Žinios (k). 17.15 Miesto kodas. 17.30 Durys atsidaro. 18.00 „Neskubėk gyventi“ (9). 18.30 Auksinio balso konkursas „Triumfo arka“ (2008 m.). 20.15 Kuluarai. 21.00 „Japonija. Kerinti įvairovė“ (5). 21.20 Gedulo ir vilties diena. Dok. f. „Vilties galia“ (2009 m.). 22.10 „Prokurorai“ (4). 23.00 Pasaulio dokumentika. „Karo šešėlyje“ (2). 23.40 Kultūra. Menininkai Svajonė ir Paulius Stanikai. 0.00 Panorama (k). 0.10 Verslas (k). 0.15 Kultūra (k). 0.20 Sportas (k). 0.25 Orai (k). 0.30 Vakaro autografas. 1.20 Muzikos pasaulio žvaigždės. Iš LRT archyvų. Kamerinės muzikos koncertas „Lyriniai puslapiai“.

8.05, 15.00 Teleparduotuvė. 8.40 „Vaiperis“ (N-7). 9.40 „Muča Luča“. 10.00 Anim. s. „Pinkis, Elmira ir Makaulė“ (1) (JAV, 1998 m.). 10.30 „Betmenas ir narsuolių komanda“. 11.00 „EimiJumi“ roko grupė“ (4). 11.30 „Nenuorama Džiunė Ly“. 12.00 „Teresa“. 13.00 „Keršto bučiniai“ (N-7). 14.00 „Laukinė širdis“. 15.30 „Drakonų kova Z. 16.30 „F. T. Budrioji akis“ (4). 17.30 „San Fransisko raganos I“ (N-7). 18.30 „Jausmų miestas“. 19.00 „Langai III“ (N-7). 20.00 „Įstatymas ir tvarka. Nusikaltimo motyvai“. 21.00 Detektyvas „Makbraidas. Daktaro nėra ir nebus“ (D.Britanija, 2005 m.). 22.55 Naujas kinas LT. Vaid. f. „Anarchija Žirmūnuose“ (Lietuva) (N-7).

5.00 Infodiena. 9.00 Žinios. 9.25 Kriminalinė Lietuva (N-7). 9.35 Abipus sienos. 10.25 Farai (N-7). 11.15 24 valandos (N-7). 12.00 Nuo... Iki... 12.50 Kažkas atsitiko (N-7). 13.20 Abipus sienos (k). 14.10 Farai (N-7) (k). 15.00 24 valandos (N-7) (k). 15.45 Nuo... Iki... (k). 16.35 Kažkas atsitiko (N-7) (k). 17.00 Infodiena. 21.00 Infodiena (k). 1.00 Infodiena (k).

9.45 Teleparduotuvė. 10.00 „Išlikimas“. 11.00 „Tamsusis riteris“. 12.00 „Kaulai“. 13.00 „Medikopteris“. 14.00 „Moterų lyga. Vyrai, pinigai ir meilė“. 14.30 Teleparduotuvė. 15.00 „Tamsusis riteris“. 16.00 „Išlikimas“. 17.00 „Medikopteris“. 18.00 „Kaulai“. 19.00 „CSI Majamis“. 20.00 „Mažylė Houp“. 21.00 „Moterų lyga. Vyrai, pinigai ir meilė“. 22.00 Drama „Pasaulio prekybos centras“ (JAV, 2006 m.). 0.50 „Moterų lyga. Vyrai, pinigai ir meilė“. 1.20 „CSI Majamis“. 2.15 „Medikopteris“.

10.10 „Andželas ir draugai“. 10.40 Senoji animacija. 11.15 Nomeda. 12.05 „Meilės konvejeris“. 13.00 „Aistrų verpetai“. 14.00 „Moterys meluoja geriau“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Marthos Stewart šou. 17.00 „Meilės konvejeris“. 18.00 „Moteris be praeities“. 19.00 „Aistrų verpetai“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 20.35 Nomeda. 21.25 „Moterys meluoja geriau“. 22.25 „Moteris be praeities“.

22.55 TV1

*** 

„Anarchija Žirmūnuose“ Vaidybinis filmas. Lietuva, 2011 m. Rež. Saulius Drunga. Vaidina Toma Vaškevičiūtė, Severija Janušauskaitė.

Naivi provincialė Vilė atvyksta į Vilnių siekti aukštojo mokslo. Ieškodama nebrangaus nuomojamo buto mergina aptinka anarchistine simbolika išmargintą skelbimą. Šis atveda pas berniukiškai atrodančią juoda odine striuke vilkinčią Sandrą. Abipusė merginų simpatija ir... Vilė tampa Sandros nuomininke.

9.00 Žinios (k). 9.20 Veiksmo f. „Gynėjas“ (N-7). 10.50 Jėga, grožis, sveikata (k). 11.20 Fantastinis nuotykių f. „Mitas“ (N-7). 13.25 Telelaikraštis. 15.30 Veiksmo komedija „Ponas ir ponia Smitai“ (N-7). 17.30 Žaidimų labirintas (k). 18.00 Žinios. 18.20 Istorinė laida „Mūsų praeities beieškant“ (k). 19.00 Nuomonės. 20.00 Sveikas žmogus. 20.50 Gyvenimas be streso. 21.00 Žinios. Orai. 21.20 Komedija „Bambu“ (N-7). 23.00 Žinios (k). 23.20 Drama „Santuoka“ (N-7).

8.00 Biografinė drama „Ponia Potter“ (JAV, 2006 m.) (N-7). 9.35 Komedija „Nuotaka paštu“ (JAV, 2004 m.) (N-14). 11.15 Komedija „Saldžių sapnų“ (JAV, D.Britanija, Vokietija, 2007 m.) (N-14). 18.00 Komedija „Sachara“ (D.Britanija, Ispanija, Vokietija, JAV, 2005 m.) (N-14). 20.05 Drama „Gundanti klasta“ (JAV, 2008 m.) (N-14). 21.55 Komedija „Taksi 4“ (JAV, 2007 m.) (N-14). 23.30 Siaubo f. „Baubas“ (JAV, 2005 m.) (S).

8.45 Ieškokime geriausio! 9.00 „Balticum TV“ žinios. 9.15 Kultūra +. 9.45 „Nenuorama Seidė“. 10.15 Komiškas romantinis s. „Daktarės dienoraštis“ (1) (Vokietija, 2008 m.). 11.15 Drama „Atviras kelias“ (JAV, 2009 m.). 12.55 „Virtuvė ant ratų“. 13.25 Reidas. Eismo įvykių kronika (k). 13.55 „Penkių žvaigždučių atostogos“. 14.25 F. „Taip pat, bet kitaip“ (Vokietija, 2009 m.) (N-7). 16.15 „Jūros patruliai“ (N-7). 17.15, 1.20 „Maski šou“. 17.45 „Nenuorama Seidė“. 18.15 „80 gražiausių salų“. 18.45 „Aviakatastrofos: priežastys ir pasekmės“. 19.45 Ieškokime geriausio! 20.00 „Balticum TV“ žinios. 20.15 „Likimo dovana“. 21.15 „Marselio kriminalistai“. 22.15 „Balticum TV“ žinios. 22.30 Drama „Žemės širdis“ (Ispanija, D.Britanija, 2007 m.) (N-7). 0.20 „Kritinė riba“ (N-7).

7.00 Žinios. Orai (k). 7.20 Kauniečių akimis (k). 7.30 Muzika. 9.00 Kitokia Lietuva. 10.00 „Pinkis, Elmira ir Makaulė“. 10.30 „Betmenas ir narsuolių komanda“. 11.00 „EimiJumi“ roko grupė“. 11.30 „Nenuoroma Džiunė Ly“. 12.00 „Teresa“. 13.00 „Keršto bučiniai“. 14.00 „Laukinė širdis“. 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Drakonų kova Z“ (k). 16.30 „F. T. Budrioji akis“. 17.30 Muzika. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Kauniečių akimis. 18.30 Muzika. 19.00 Kitokia Lietuva (k). 20.00 Žinios. Orai (k). 20.20 Kauniečių akimis (k). 20.30 Muzika. 21.00 Detektyvas „Daktaro nėra ir nebus“. 22.55 Vaid. f. „Anarchija Žirmūnuose“.

23.00 TV3



„Rokis 5“ („Rocky V“)

Veiksmo drama. JAV, 1990 m. Rež. Johnas G.Avildsenas. Vaidina Sylvesteris Stallone, Talia Shire.

Po pergalės prieš Sibiro Ekspresą Ivaną Drago Rokis iš Rusijos grįžta į gimtąją Filadelfiją, tačiau nesulaukia čia nei pelnytos šlovės, nei didelių pinigų. Pardavęs visą savo turtą, Rokis su šeima įsikuria skurdžiame kvartale ir ima treniruoti įpėdinį Tomį.

39


40

ketvirtadienis

2012 06 14

rusiškos

filmai

naujienos

7.00 Labas rytas. 10.00 Gyvenk sveikai! 11.00, 14.00 Naujienos. 11.40 „Noriu žinoti“. 12.20 „Tarp mūsų, mergaičių“. 13.00 Kitos naujienos. 13.20 „Suprasti. Atleisti“. 14.25 „Mados nuosprendis“. 15.45 „Moteriška medžioklė“. 16.55 „Moterų daktaras“. 17.55 Susituokime. 19.00 Tegul kalba. 20.00 Laikas. Lietuvos laikas. 21.20 „Laimingas bilietas“. 22.35 „Kregždutės lizdas“. 23.35 Detektyvas „Valstybės patarėjas“. 1.30, 6.50 Lietuvos laikas. 1.40 „Žvaigždėlaivis“. 1.55 Komedija „Užsispyrėlės sutramdymas“. 3.20 „Moterų daktaras“. 4.05 „Suprasti. Atleisti“. 4.30 „Laimingas bilietas“. 5.25 „Moteriška medžioklė“. 6.10 Muzika.

5.00 Rusijos rytas. 9.05 „Labas, mama!“ 10.00 Žinios. 10.30 Naujuose namuose. 11.10 Apie tai, kas svarbiausia. 12.25 „Kulaginas ir partneriai“. 13.00 Žinios. 14.05 „Myliu, negaliu!“ 15.00 „Jefrosinija“. 16.00 Žinios. 17.00 „Kilmingų mergelių institutas“. 17.55 Tiesioginis eteris. 19.00 Žinios. 19.50 „Mano didelė šeima“. 21.35 „Gynėja“. 22.35 Žemės drebėjimas. Kas kitas? 23.25 „Kamenskaja“.

7.00 Komedija „Eglutės“ (Rusija, 2010 m.). 9.00 Romantinė komedija „Meilė dideliame mieste 2“ (Rusija, 2010 m.). 11.00 F. „Pietietiškos istorijos“ (Vokietija, JAV, 2006 m.) (N-7). 13.20 Anim. nuotykių f. „Alfa ir Omega“ (JAV, Indija, 2010 m.). 15.00 F. „Pažadėk man!“ (Serbija, Prancūzija, 2007 m.) (N-7). 17.05 F. „Prieglobstis“ (JAV, 2010 m.) (N-7). 19.00 Anim. f. „Vėžliuko Semio nuotykiai“ (Belgija, 2010 m.). 21.00 F. „Karolina“ (JAV, Vokietija, 2003 m.). 23.00 F. „Dviejų per daug“ (JAV, Ispanija, 1995 m.). 1.00 F. „Proto medžiotojai“ (JAV, Olandija, D.Britanija, 2004 m.).

7.00 BBC naujienos (kas valandą). 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 12.30, 15.30, 19.30, 20.30, 22.30 Pasaulio verslo naujienos. 9.45, 10.45, 12.45, 15.45, 20.45, 22.45 Pasaulio sportas. 11.30 Atviras pokalbis. 14.00, 14.30 Grinvičo laikas. 16.00, 17.00 Azijos įvykių apžvalga. 18.30 Atviras pokalbis. 19.00, 20.00 Verslo apžvalga. 21.00, 22.00 Šiandienos pasaulio naujienos. 23.00 Naujienos iš Amerikos. 23.30 Atviras pokalbis. 0.00 Nakties programa.

5.50 Šeimos dramos. 6.35, 13.05 „Nugalėtojas ir auksinis vaikas“. 7.10 Nemeluok man! 8.00 Savo gyvenimo šeimininkė. 9.05 Keistenybės. Tarp pasaulio ir žemės. 10.15 „Kelių serialas“. „Žvaigždės ant ratų“. 11.10 Kviestinė vakarienė. 13.35 „Pagal įstatymą“. 14.00 Karinė paslaptis. 15.45 „Jūrų patrulis“. 17.45 Specialus projektas. 18.45 Nemeluok man! 19.50 Kviestinė vakarienė. 20.55 Būkite sveiki. 21.55 Žiūrėkite visi! 22.55 „Jūrų patrulis“.

6.00, 16.00, 18.00 Ypatinga nuomonė. Ekonomikos naujienos. 7.00 Anim. f. 8.00 Vakaro žinios iš Amerikos. 9.00, 15.00 „Agentūra „Auksinė kulka“. 10.00, 21.00 „Maskva. Trys stotys“. 11.00 Šalis ir žmonės. 12.00 Šviesos rate. 13.00 Vaid. f. „Ar jūs mylėjote kada nors?“ 17.00 „Oro uostas“. 19.00 Artima kova. 20.00 Savo akimis. 22.00 Dabar pasaulyje. 23.00 Vaid. f. „Rytoj buvo karas“.

3.00 Veiksmo komedija „Piko valanda“. 5.00 Veiksmo komedija „Piko valanda 2“. 7.00 Komedija „Alfis“. 9.00 Nuotykių komedija „Paskutinės atostogos“. 11.10 Drama „Magnolija“. 14.40 Romantinė drama „Paskutinis novelės puslapis“. 17.00 Komedija „Načas Libras“. 19.00 Siaubo kovinis f. „Ašmenys 2“. 21.05 Drama „Ugningos merginos“. 23.00 Muz. drama „Svajonių merginos“. 1.20 Drama „Psichoanalitikas“.

4.55 NTV rytas. 7.40 „Muchtaro sugrįžimas“. 8.35, 14.35, 17.35 Ypatingas atsitikimas. 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15 Šiandien. 9.25 Vasarnamiai. 10.30 Medicinos paslaptys. 11.00 „Autobusas“. 12.35 Iki teismo. 13.30 Prisiekusiųjų teismas. 15.30 „Liejyklos gatvė“. 17.25 Muzikinės istorijos. 18.30 Prokuroro patikra. 19.35 Kalbame ir rodome. 20.25 „Pinigai“. Iš ciklo „Tyrimo komitetas“. 22.40 „Pseudonimas Albanas“. 23.35 Savas žaidimas. 0.20 „Gluchariovas“.

6.00 Muz. komedija „Keistuoliai“. 8.00 Dramatinis trileris „Ramus šeimyninis gyvenimas“. 10.00 F. „Surask mane“. 12.00 Drama „Aklo žmogaus sapnas“. 14.00 Kriminalinė melodrama „Sunku būti „mačio“. 16.00 F. „Žydrieji kalnai, arba Neįtikima istorija“. 18.00 Trileris „Svetimšalis darbininkas“. 20.00 Drama „Saulės namai“. 22.00 Nuotykių komedija „Griežtojo režimo atostogos“. 0.00 F. „Aleksandra“. 2.00 F. „Pirosmanis“.

5.00 „Dažytomis lūpomis“. 6.30 „Gilmorų merginos“. 7.20, „Luisa ir Klarkas“. 8.05, 12.45, 19.10, 0.45 „Tikrosios namų šeimininkės“. 9.40 „Vaivorykštės gentis“. 11.10 „Šešėlių salos paslaptis“. 13.30 „Seklys“. 14.20 „Luisa ir Klarkas“. 15.10 „Gilmorų merginos“. 16.00 „Heivenas“. 17.40 „Luisa ir Klarkas“. 18.25 „Seklys“. 20.00 „Liežuvautoja“. 22.15 „Būti žmogumi“. 23.00 „Milijonieriaus nuotaka“. 0.00 „Šok iki nukritimio“.

5.00, 8.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 6.00, 9.00 Pasaulio sporto naujienos. 8.45 Pasaulio verslo ypatumai. 10.00 Pasaulio verslo apžvalga. 10.30 Pokalbiai apie Aziją. 11.30 Pasaulio verslo apžvalga. 12.00 Amerikos rytas. Žadintuvas. 13.00 Vieningas pasaulis. 14.00 F.Zakaria. Visuotinė padėties nustatymo sistema. 15.00 Naujienų srautas. 16.00 Pasaulio verslo apžvalga. 17.00 Jūsų pasaulis šiandien. Pasaulio įvykių apžvalga. 17.30 Prie pasaulio žemėlapio. 18.00 Pasaulis kaip finansų rinka. 19.00 Pasaulio sporto naujienos. 19.30 Afrikos balsai. 20.00 Prie pasaulio žemėlapio. 21.00 Tyrimai ir verslas. 22.00 Vienas pasaulis. 23.00 Pasaulio saitai. 0.00 Nakties programa.

muzika

7.00, 18.45, 3.00 MCM dainos. 8.30 Vaizdo klipai. 10.00 MCM dainos. Muzikos naujienos. Interviu su žvaigžde. 11.00 Devintojo dešimtmečio muzika nuo A iki Z. 12.00 Mums patinka aštuntojo dešimtmečio muzika. 14.30 MCM muzika. 17.45 Vaizdo klipai. MCM kavinė. 19.45 Gyvenimas. 21.00 „Top Tubes“. Geriausios dainos.

7.00 100 proc. MTV. 9.00 Kambarių plėšikai. 9.30, 15.00, 21.00 Mano saldusis 16-asis gimtadienis. 10.00, 16.00 „Paauglių svajos“. 10.30, 17.00 Ekstremalūs išbandymai. 11.00 „Eilinė Onutė“. 12.00 „Top 10“. 13.00 „Base UK Chart“. 14.00 Pirmasis hitas. 18.00 „Made“. 19.00 Aklas pasimatymas. 22.00 Be muzikos. Jennifer Lopez. 23.30 „Byvis ir Tešlagalvis“. 0.00 „Kanjonas“. 1.00 TV šou „Tikrasis gyvenimas“. 2.00 „Base UK Chart“. 3.00 Muzikos kokteilis.

4.00, 1.00 Džiazas. 10.30 Klasikos archyvai. J.Mravinskis, S.Richteris, E.Gilelsas. 11.25 Klasikos archyvai. Diriguoja O.Klempereris. 12.45 Divertismentas. 14.30 J.Massenet opera „Manon“. Dainuoja A.Netrebko ir R.Alagna. 16.50 Dok. f. „A.Netrebko. Moters balsas“. 17.40 Divertismentas. 18.00 Koncertuoja G.Carmingnola ir ansamblis „Sonatori de la Gioiosa Marca“. 19.30 J.S.Bacho Keturios siuitos orkestrui. 20.50 Divertismentas. 21.30 Džiazo legendos. A.Blakey koncertuoja Paryžiuje. 22.30 Džiazas. Koncertuoja A.Sheppas ir J.Kuchnas. 23.45 Džiazas. Koncertuoja J.Kuhnas.


2012 06 14 dokumentika

ketvirtadienis

sportas

9.00 Ryto programa. 9.30 Graikijos aromatai. Kreta. 10.00 Azijos virtuvė. Tailandas. 11.00 Vynas ir Holivudas. 12.00 Keliautojas. Vakarų Teksasas. 13.00 Kulinarinės kelionės. Vengrija ir Naujoji Zelandija. 14.00 Istorija apie Australiją. 15.00 Tikrasis gyvenimas. Vankuveris. 15.30 Keliaukite dabar. Birželis. 16.00 Keliautojas. Geriausios kelionės. 17.00 Vynas ir Holivudas. 18.00 Azijos virtuvė. Tailandas. 19.00 Keliautojas. Transatlantinis skrydis. 20.00 Ramiojo vandenyno žemės. Naujoji Zelandija ir Tonga. 21.00 Keliautojas. Vidurio Atlantas. 23.00 Keliautojas. Vašingtonas. 23.30 Keliautojas. Naujoji Anglija. 0.00 Kelionės motociklu. 1.00 Nakties programa.

9.00 Ryto programa. 10.00 Akimirka iki katastrofos. Olimpinės žaidynės Miunchene. 11.00 Didžiosios gamyklos. Kariniai lėktuvai. 12.00 Senovės paslaptys. Vampyrai. 13.00 Nusikaltimai gamtai. 14.00 Gepardai – kraujo broliai. 15.00 Ekstremali žvejyba. 16.00 Akimirka iki katastrofos. Lėktuvų platformos sprogimas. 17.00 Nuo mažų iki didžiausių. Pasaulio dangoraižiai. 18.00 Galingiausi kare. Pusiaukelė. 19.00 Didžiosios gamyklos. Kariniai lėktuvai. 20.00 Poliarinės meškos. 21.00 Nepaprasti grobuonys. 22.00 Draudimai. Trečioji lytis. 23.00 Poliarinės meškos. 0.00 Nepaprasti grobuonys. 1.00 Nakties programa.

7.00 Šimpanzių rojus. 7.25, 16.30 Žaismingiausi gyvūnai planetoje. 8.15, 16.00 Dikas ir Domas skuba į pagalbą. 8.40 Viskas apie šunis. 9.10 Neįprasti šunys. 10.05, 21.05 Kaip gyvūnams išgyventi? 11.00 Gyvūnų teritorija. 11.55 Pradėk iš pradžių. 12.50 Išgelbėti laukinę Afrikos gamtą. 13.45, 19.40 Veterinaras. 14.10, 19.15 Laukinės gamtos SOS. 14.40, 20.10 Vertėjas iš šunų kalbos. 15.30 Šamvari. Gyvenimas laisvėje. 17.25 Kinologija. 18.20 Jūsų numylėtiniui patiks! 22.00 Banginių karai. Farerų salos. 22.55 Pavojingi Makso maršrutai. 23.50 Paskutinis šansas. Deimantai purve. 0.45 Laukiniai ir pavojingi. Atsargiai, kanda!

6.00 „Laimės kūdikiai“. 7.00 „Ledo patrulis“. 8.00 „Atsisukę varžtai“. 11.00 „Ties riba“. 12.00 „Ledo patrulis“. 13.00 „Laimės kūdikiai“. 13.55 „Juodasis auksas“. 14.50 „Ekstremalioji Kanada“. 15.45 „2011-ieji: tornadų šėlsmas“. 16.40 „Ties riba“. 17.40 „Nematomi pasauliai“. 18.40 „Gigantiškų objektų pervežimas“. 19.40 „Juodasis auksas“. 20.30 „JAV karinė laboratorija“. 21.20 „Pasienio kariai“. 22.15 „San Paulas – pagrobėjų miestas“. 23.10 „Susitikimai su pavojingiausiais žmonėmis D.Britanijoje“.

8.00 „Laiko komanda“. 9.00 „Nacių medžiotojai“. 10.00 „Trileris Maniloje“. 11.30 „Martino Lutherio Kingo nužudymo liudininkas“. 12.00 „Romą pastatė ne per dieną“. 13.00 „Edvardo laikų ūkininkai“. 14.00 „Didžiojo ekrano žvaigždės“. 15.00 „Ar žinai, kas esi?“ 16.00 „Laiko komanda“. 17.00 „Romą pastatė ne per dieną“. 18.00 „Tintino pėdsakais“. 19.00 „Edvardo laikų ūkininkai“. 20.00 „Karvedžiai“. 21.00 „Slaptasis karas“. 22.00 „Dingusio šnipų lėktuvo paslaptis“. 23.00 „Nacių medžiotojai“. 0.00 Nakties programa.

7.00 „Gyvūnų parkas“. 8.00 N.Marveno ryklių sala“. 8.55 „Dryžuotieji broliai. Mangustų šeimynėlė“. 9.55, 18.15 „Greitoji gyvūnų pagalba“. 10.50 „Gyvūnų parkas“. 11.50 „Dramblio dienoraštis“. 12.50 „S.Irwinas. Krokodilų medžiotojo dienoraštis“. 13.40 „Anos laukiniai gyvūnai“. 14.30 „Gyvūnų parkas“. 15.30 „Zoologijos sodo jaunikliai“. 16.25 „Veterinarai skuba į pagalbą“. 17.15 „Didžiojo lokio dienoraštis“. 19.05 „Dryžuotieji broliai. Mangustų šeimynėlė“. 20.05 „N.Marveno ryklių sala“. 21.00 „Orangutanų dienoraštis“. 22.00 „Gegutė“. 23.00 „Didysis mėlynasis“.

21.05 TV 1000



12.00 Televitrina. 13.00, 19.00, 21.00, 23.00 Žinios +. 13.15 Sportas LT. Atviras veteranų štangos spaudimo čempionatas. 13.45 Angliškojo biliardo „Premier“ lyga. 15.30 Sportas LT. Ateities krepšinio žvaigždės šiandien (gegužė). 16.00, 16.40, 17.45, 19.45 Didžiosios Britanijos žiedinės lenktynės „Porsche Carrera Cup 2012“. 19.15 Sportas LT. Lietuvos boulingo čempionato finalinis turnyras. 21.15 „Širdžių“ gelbėtojas – karaliaus Artūro soste“ (1). Geranoriškumas ir teisingumas. 21.45 Didžiosios Britanijos žiedinės lenktynės „AirAsia Renault Clio Cup 2012“. IV etapas (Oulton Park). 22.20, 23.15 Profesionalų boksas.

11.00 Golfas. PGA turo užkulisiai. 11.30 Golfas. Europos turo savaitės apžvalga. 12.00 „Trans World Sport“ žurnalas. 13.00 „Premier League World“ žurnalas. 13.30 Ledo ritulys. KHL. Septintosios finalo rungtynės. 15.40 „Manchester City“–QPR. 17.30 Tenisas. Madrido turnyro apžvalga. 18.30 Tenisas. „Internazionali BNL d’Italia“ turnyro apžvalga. 19.30 Krepšinis. Europos čempionatas. Vokietija–Serbija. 21.20 Krepšinis. Europos čempionatas. Izraelis–Latvija. 23.10 Krepšinis. Europos čempionatas. Lietuva–Ispanija. 1.00 „Trans World Sport“ žurnalas.

9.30 Lengvasis kultūrizmas. 9.45 Jojimo apžvalga. 10.00 Europos futbolo čempionato rungtynės. 12.00 Europos futbolo čempionato rungtynės. Ispanija–Italija. 14.00 Sporto naujienos. 14.10 Olimpinė žaidynės. 14.30 Teniso turnyras Londone. Ketvirta diena. 21.00 Europos futbolo čempionato apžvalga. 21.30 Teniso turnyras Londone. Ketvirta diena. 22.30 Le Mano automobilių lenktynės. 23.00 Le Mano automobilių lenktynės Prancūzijoje. 1.00 Europos futbolo čempionato rungtynės. Danija–Portugalija.

7.00 Ryto programa. 9.00 TV parduotuvė. 10.00 Sporto viktorina. 13.15 EM aktualijos. 14.45 TV parduotuvė. 15.30 Tenisas. „Gerry Weber open“. Ketvirta diena. 20.45 Krepšinis. BBL. 23.00 Dokumentika. 0.00 „Sport1“. Reportažas. 1.00 Nakties programa.

23.35 1 Baltijos



„Ugningos merginos“ („Foxfire“)

„Valstybės patarėjas“ („Статский советник“)

Penkios moksleivės, susibūrusios į grupuotę, prisiekia bet kokiomis priemonėmis ginti savo bendrus interesus. Pirmąja gaujos auka tampa mokytojas, įtariamas seksualiniu priekabiavimu. Šios pergalės padrąsintos merginos įsijaučia į keršytojų vaidmenį.

Išradingai supinta detektyvinė intriga plėtojasi XIX a. pabaigos Maskvos architektūrinių ansamblių ir apsnigtų alėjų fone. Kvapą gniaužiančios istorijos apie Rusijos imperiją sukrėtusias žmogžudystes herojai – aukšti valdininkai, bankininkai ir teroristai.

Drama. JAV, 1996 m. Rež. Annette Haywood-Carter. Vaidina Angelina Jolie, Hedy Burress.

Detektyvas. Rusija, 2005 m. Rež. Filipas Jankovskis. Vaidina Nikita Michalkovas, Olegas Menšikovas.

41


42

penktadienis

2012 06 15

lietuviškos

13.15 Bėdų turgus.

19.15 Laumės juosta 2010.

19.10 Nuodėmių dešimtukas.

19.25 „Zaicevas + 1“.

19.00 „Inspektorius Luisas“.

6.00 Labas rytas. 9.00 „Komisaras Reksas“ (N-7) (k). 10.00 „Hartlando užuovėja“ (k). 11.00 LRT vasaros studija. Tiesioginė Lietuvos radijo laida. 12.00 „Senis“ (N-7) (k). 13.15 Bėdų turgus. 14.15 Popietė su Algimantu Čekuoliu (subtitruota laida). 14.50 Žinios. 15.10 „Komisaras Reksas“ (N-7). 16.00 „Hartlando užuovėja“. 17.05 „Senis“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.35 Sportas. 18.40 Orai. 18.45, 19.45, 20.45, 21.30, 22.35, 23.40 UEFA EURO 2012 studija. 19.00, 20.00 UEFA EURO 2012 rungtynės Ukraina–Prancūzija. Tiesioginė transliacija iš Donecko (Ukraina). 20.55 Loterija „Perlas“. 21.00 Panorama. 21.10 Verslas. 21.15 Kultūra. 21.20 Sportas. 21.25 Orai. 21.45, 22.45 UEFA EURO 2012 rungtynės Švedija–Anglija. Tiesioginė transliacija iš Kijevo (Ukraina). 22.30 Loterija „Perlas“. 23.50 UEFA EURO 2012 apžvalga.

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“. 6.50 „Linksmieji Tomas ir Džeris“ (3) (k). 7.20 „Keista šeimynėlė“ (4) (k). 7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7) (k). 8.50 24 valandos (N-7). 9.45 „Šeimynėlė“ (8) (N-7) (k). 10.15 Juokas juokais (k). 10.45 Kitas! (N-7). 11.10 Krymo muzikos festivalis 2011. Atidarymo koncertas (Rusija, 2011 m.) (k). 13.10 „Nickelodeon“ valanda. „Didžioji sėkmė“. 13.40 „Keista šeimynėlė“ (5). 14.10 „Vaikų „Warner Bros.“ „Linksmieji Tomas ir Džeris“ (4). 14.40 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 16.40 „Meilės miestas“. 17.40 Nuo... Iki... 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.10 Sportas. Orai. 19.15 Muzikos festivalis „Laumės juosta 2010“. Svečiai I.Starošaitė, Ž.Žvagulis, Radži, L.Mikalauskas, „Studentės“, „Nerija“ ir kt. (1) 21.40 Veiksmo f. „Pavojingas sandėris“ (JAV, 2003 m.) (N-7). 23.55 Kriminalinis trileris „Paskutinis pasivažinėjimas“ (JAV, 2004 m.) (N-14). 1.40 Siaubo f. „Karštinė 2. Pavasario karštligė“ (JAV, 2009 m.) (S).

6.40 Teleparduotuvė. 6.55 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 7.25 „Simpsonai“. 7.55 „Kol mirtis išskirs“ (3, 4). 8.55 „Meilės sūkuryje“. 10.00, 10.30 „Pasmerkti“. 11.00 Nuodėmių dešimtukas. 13.10 „Bakuganas“. 13.40 „Nepaprastas pasaulis“. 14.10 „Ragai ir kanopos sugrįžta“. 14.40 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 15.10 „Simpsonai“. 15.40 „Meilės prieglobstis“. 16.40 „Paveldėtojai“. 18.45 TV3 žinios. 19.00 TV3 sportas. 19.05 TV3 orai. 19.10 Nuodėmių dešimtukas. 20.10 Anim. nuotykių f. „Simarono žirgas“ (JAV, 2002 m.). 21.50 Fantastinis trileris „Prisiminti pavojinga“ (JAV, 2003 m.). 0.10 Komedija „Pasimatymo filmas“ (JAV, 2006 m.). 1.45 Veiksmo f. „Rokis 5“ (JAV, 1990 m.).

6.30 Televitrina. 7.00 Žinios (k). 7.25 Smagiausios akimirkos. 8.00 „Prajuokink mane“ (k). 9.00 „Kviečiu vakarienės“. 9.30 „Miesčionys“ (N-7). 10.00 „Margoša: moterimi negimstama“. 11.00 „Be namų negerai: naujas gyvenimas“. 12.00 „Ekstrasensų mūšis“ (N-7) (k). 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 14.00 „Liejyklos gatvė“ (N-7) (k). 15.00 „Žaibiški tyrimai“ (N-7). 16.00 „Baimės faktorius“ (N-7). 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 18.00 Žinios. 18.19 Sportas. 18.23 Orai. 18.25 „Liejyklos gatvė“ (N-7). 19.25 „Zaicevas + 1“ (N-7). 20.00 Žinios. 20.15 Verslas. 20.19 Sportas. 20.23 Orai. 20.25 „Amerikos talentai VI“. 21.25 Rusų kinas. Trileris „Paslaptinga sala“ (Ukraina, 2008 m.) (N-14). 23.20 Amerikietiškosios imtynės (N-14). 0.20 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 1.25 „Bamba“. Interaktyvus šou suaugusiesiems (S).

6.14 TV parduotuvė. 6.30 Ryto reporteris. 7.45 Lietuva–Venesuela– Londonas. 8.00 Negaliu tylėti. 8.55 „Merdoko paslaptys“ (N-7). 10.00 Super L.T. 10.35 Padėkime augti. 11.05 Uraganų persekiotojai. Realybės dokumentika (N-7). 12.00 Lietuvos diena. 13.00 Lietuva–Venesuela– Londonas. 13.15 TV parduotuvė. 13.45 Šeimų dvikova – „Akropolio“ turnyras. 14.45 Negaliu tylėti. 15.45 Dok. f. „Berija – Stalino įrankis“ (N-7). 16.00 Žinios. Orai. 16.10 Dok. f. „Berija – Stalino įrankis“ (N-7). 17.00 Žinios. Orai. 17.20 Pasaulio krepšinio apžvalga. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Super L.T. 19.00 „Inspektorius Luisas“ (N-7). 21.00 Reporteris. 21. 37 Orai. 21.40 Lietuva–Venesuela– Londonas. 21.55 Romantinė komedija „Gyvenimas ar kažkas panašaus“ (JAV, 2002 m.) (N-7). 0.10 „Zona“ (N-14).

21.40 LNK



21.50 TV3



„Pavojingas sandėris“ („Cradle 2 The Grave“)

„Prisiminti pavojinga“ („Paycheck“)

Taivano policininkas Sju Dankanas privalo valstybei grąžinti juoduosius deimantus. Juos iš stipriai saugomos saugyklos kartu su ištikimais draugais pavagia profesionalus brangenybių vagišius Tonis Faitas. O iš paties Tonio greitai bus pagrobta dukra.

Modernių technologijų korporacijos darbuotojas Maik­ las Dženingsas tikisi po kelerių darbo metų sąskaitą papildyti aštuonženkle suma. Bet kompiuterininkui įteikiamas paketas su keistais daiktais. Vietoj užtikrintos ateities Maiklas gauna košmarišką dabartį.

Veiksmo filmas. JAV, 2003 m. Rež. Andrzejus Bartkowiakas. Vaidina Jetas Li, DMX, Kelly Hu.

Fantastinis trileris. JAV, 2003 m. Rež. Johnas Woo. Vaidina Benas Affleckas, Uma Thurman.


2012 06 15

penktadienis

regioninės

8.00 Anim. s. „Nuotykiai elfų šalyje (Vokietija, D.Britanija, 2004 m.). 8.30 Kultūrų kryžkelė. Menora. 8.45 Miesto kodas (k). 9.00 Labas rytas (k). 11.30 Keliaukim! 12.00 Auksinio balso konkursas „Triumfo arka“ (2008 m.) (k). 13.45 Kuluarai (k). 14.30 Prisiminkime. Groja Aleksandras Livontas (k). 14.40 Pasaulio dokumentika. „Karo šešėlyje“ (2) (k). 15.20 Kultūra. Menininkai Svajonė ir Paulius Stanikai (k). 15.40 „Prokurorai“ (4) (k). 16.30 Muzikos pasaulio žvaigždės. Iš LRT archyvų. Kamerinės muzikos koncertas „Lyriniai puslapiai“ (k). 17.00 Žinios (k). 17.15 Miesto kodas. 17.30 Kaimo akademija. 18.00 „Neskubėk gyventi“. 18.30 Yra šalis... (2011 m.). 20.50 Okupacijos ir genocido diena. Veidai. Lietuvių dokumentika. „Lagerių moterys. Adelė Dirsytė. Stefanija Ladigienė. Nijolė Sadūnaitė“ (2011 m.). 22.25 Kapitonų mūšis. 23.00 Džiazo vakaras. 0.00 Panorama (k). 0.10 Verslas (k). 0.15 Kultūra (k). 0.20 Sportas (k). 0.25 Orai (k). 0.30 Auksinės melodijos.

8.05 Teleparduotuvė. 8.40 „Vaiperis“ (N-7). 9.40 „Muča Luča“. 10.00 „Pinkis, Elmira ir Makaulė“ (2). 10.30 „Betmenas ir narsuolių komanda“. 11.00 „EimiJumi“ roko grupė“. 11.30 „Nenuorama Džiunė Ly“. 12.00 „Teresa“. 13.00 „Keršto bučiniai“ (N-7). 14.00 „Laukinė širdis“. 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Drakonų kova Z“. 16.30 „F. T. Budrioji akis“ (5). 17.30 „San Fransisko raganos I“ (N-7). 18.30 „Jausmų miestas“. 19.00 „Langai III“ (N-7). 20.00 „Įstatymas ir tvarka. Nusikaltimo motyvai“. 21.00 Detektyvas „Midsomerio žmogžudystės XII. Sistemos klaida“ (D.Britanija, 2009 m.). 23.00 „Bręstantis blogis“. 0.00 „Saugotojas“ (N-14).

5.00 Infodiena. 9.00 Žinios. 9.25 Kriminalinė Lietuva (N-7). 9.35 Abipus sienos. 10.25 Farai (N-7). 11.15 24 valandos (N-7). 12.00 Nuo... Iki... 12.50 Kažkas atsitiko (N-7). 13.20 Abipus sienos (k). 14.10 Farai (N-7) (k). 15.00 24 valandos (N-7) (k). 15.45 Nuo... Iki... (k). 16.35 Kažkas atsitiko (N-7) (k). 17.00 Infodiena. 21.00 Infodiena (k). 1.00 Infodiena (k).

9.45 Teleparduotuvė. 10.00 „Išlikimas“. 11.00 „Tamsusis riteris“. 12.00 „Kaulai“. 13.00 „Mažylė Houp“. 14.00 „Moterų lyga. Vyrai, pinigai ir meilė“. 14.30 Teleparduotuvė. 15.00 „Tamsusis riteris“. 16.00 „Išlikimas“. 17.00 „Medikopteris“. 18.00 „Kaulai“. 19.00 „CSI Majamis“. 20.00 „Mažylė Houp“. 21.00 „Žmogžudystė“. 22.00 „Vilko bilietas“ (5). 23.00 „Anarchijos vaikai“. 0.00 „Įstatymas ir tvarka. Operatyvinių tyrimų skyrius“. 0.55 „CSI Majamis“. 1.40 „Medikopteris“.

10.20 „Andželas ir draugai“. 10.40 Senoji animacija. 11.15 Nomeda. 12.05 „Meilės konvejeris“. 13.00 „Aistrų verpetai“. 14.00 „Moterys meluoja geriau“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Marthos Stewart šou. 17.00 Valgyk ir lieknėk. 18.00 „Moteris be praeities“. 19.00 „Aistrų verpetai“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 20.35 Nomeda. 21.25 „Moterys meluoja geriau“. 22.25 „Moteris be praeities“. 23.20 Melodrama „Draskomos širdys“ (Vokietija, Austrija, 2000 m.).

21.55 Lietuvos ryto TV



9.00 Žinios (k). 9.20 Drama „Viršūnė“ (N-7). 11.10 Nuomonės. 12.10 Drama „Santuoka“ (N-7). 13.45 Telelaikraštis. 15.45 Romantinė komedija „Visi nori būti italais“ (N-7). 17.30 Kai Lietuvos nebuvo (k). 18.00 Žinios. 18.20 Auto-moto. 18.55 Romantinė drama „Maištingoji Džeinė“ (N-7). 21.00 Žinios. 21.19 Orai. 21.20 Dok. muz. f. „The Doors“: kai esi keistas“ (N-14). 22.55 Žinios (k). 23.15 Fantastinis trileris „Tikslas“ (N-14). 0.50 Istorinė drama „Henrikas IV“ (1) (N-14).

8.00 Komedija „Sachara“ (D.Britanija, Ispanija, Vokietija, JAV, 2005 m.) (N-14). 10.05 Drama „Gundanti klasta“ (JAV, 2008 m.) (N-14). 11.55 Komedija „Taksi 4“ (JAV, 2007 m.) (N-14). 18.00 Trileris „Vienintelis kelias“ (Vokietija, 2006 m.) (N-14). 20.00 Komedija „Darvino apdovanojimai“ (JAV, 2006 m.) (N-14). 21.40 Biografinė drama „Greičio svajonė“ (N.Zelandija, JAV, Šveicarija, Japonija, 2005 m.) (N-14). 23.50 Siaubo drama „Prieblanda. Gyvenimas po mirties“ (Vokietija, D.Britanija, 2006 m.) (S).

8.45 Ieškokime geriausio! 9.00 „Balticum TV“ žinios. 9.15 „80 gražiausių salų“. 9.45 „Nenuorama Seidė“. 10.15 „Jūros patruliai“ (N-7). 11.15 „Aviakatastrofos: priežastys ir pasekmės“. 12.15 F. „Coco Chanel“ (1) (Italija, Prancūzija, D.Britanija, 2008 m.). 14.00 Ieškokime geriausio! 14.15 „Išlikimo vadovas“. 15.15 Komiškas romantinis s. „Daktarės dienoraštis“ (1) (Vokietija, 2008 m.). 16.15 „Likimo dovana“. 17.15, 0.30 „Maski šou“. 17.45 „Nenuorama Seidė“. 18.15 Reidas (k). 18.45 „Marselio kriminalistai“. 19.45 Ieškokime geriausio! 20.00 „Balticum TV“ žinios. 20.15 „Geriausios pasaulio reklamos“. 20.45 F. „Kietos mergiotės“ (Vokietija, 2008 m.). 22.30 „Balticum TV“ žinios. 22.45 F. „Kraujas ir šokoladas“ (JAV, 2007 m.) .

7.00 Žinios. Orai (k). 7.20 Kauniečių akimis (k). 7.30 Kitokia Lietuva (k). 8.30 Muzika. 10.00 „Pinkis, Elmira ir Makaulė“. 10.30 „Betmenas ir narsuolių komanda“. 11.00 „EimiJumi“ roko grupė“. 11.30 „Nenuoroma Džiunė Ly“. 12.00 „Teresa“. 13.00 „Keršto bučiniai“. 14.00 „Laukinė širdis“. 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Drakonų kova Z“ (k). 16.30 „F. T. Budrioji akis“. 17.30 Muzika. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Kauniečių akimis. 18.30 Muzika. 20.00 Žinios. Orai (k). 20.20 Kauniečių akimis (k). 20.30 Muzika. 21.00 Detektyvas „Sistemos klaida“. 23.00 „Bręstantis blogis“. 0.00 „Saugotojas“.

23.55 LNK



„Gyvenimas ar kažkas panašaus“ („Life or Something Like It“)

„Paskutinis pasivažinėjimas“ („The Last Ride“)

TV reporterė Leinė svajoja apie karjerą Niujorke. Bet kartą imdama interviu iš benamio ekstrasenso mergina išgirsta grėsmingą nuosprendį – po savaitės ji neva mirs. Kai kitos Džeko pranašystės ima pildytis, Leinė bando pakeisti savo gyvenimą ir išvengti lemties.

Kai per apiplėšimą žuvo Ronio Pernelo žmona, jis nusprendė pasiduoti policijai. Tik atsidūręs kalėjime jis suprato, kad buvo išduotas Derilo, kurį jis laikė savo geriausiu draugu ir kuriam paliko auklėti savo sūnų Aroną. Po 30 metų išėjęs į laisvę Ronis ima keršyti.

Romantinė komedija. JAV, 2002 m. Rež. Stephenas Herekas. Vaidina Angelina Jolie, Edwardas Burnsas.

Kriminalinis trileris. JAV, 2004 m. Rež. Guy Normanas Bee. Vaidina Dennis Hopperis, Willas Pattonas.

43


44

penktadienis

2012 06 15

rusiškos

filmai

7.00 Labas rytas. 10.00 Gyvenk sveikai! 11.00, 14.00 Naujienos. 11.40 „Noriu žinoti“ su M.Širvindtu. 12.20 „Tarp mūsų, mergaičių“. 13.00 Kitos naujienos. 13.20, 3.35 „Suprasti. Atleisti“. 14.15 „Mados nuosprendis“. 15.40 „Moteriška medžioklė“. 16.50 „Moterų daktaras“. 17.50 „Lauk manęs“. 18.55 Tarptautinis humoro festivalis „Jūrmala 2011“. 20.35 Lietuvos laikas (liet. k.). 21.00 Laikas. 21.35 „Stebuklų laukas“. 22.40 „Žvaigždžių fabrikas. Rusija–Ukraina“. 0.30 „Persikėlėlis“. 2.20 Komedija „Vasaros sapnai“. 4.30 „Moterų daktaras“. 5.15 „Moteriška medžioklė“.

5.00 Rusijos rytas. 9.05 „Labas, mama!“ 10.00 Žinios. 10.25 Visa Rusija. 10.40 Naujuose namuose. 11.20 Apie tai, kas svarbiausia. 12.25 „Kulaginas ir partneriai“. 13.00 Žinios. 14.05 „Myliu, negaliu!“ 15.00 „Jefrosinija“. 16.00 Žinios. 17.00 „Kilmingų mergelių institutas“. 17.55 Tiesioginis eteris. 19.00 Žinios. 19.50 Humoro festivalis „Jūrmala“. 21.25 „Gynėja“. 23.15 Vaid. f. „Vasarą norėčiau tuoktis“. 1.05 Muz. f. „Trembita“.

5.55, 12.10 Šeimos dramos. 6.45, 13.05 „Nugalėtojas ir auksinis vaikas“. 7.10 Nemeluok man! 8.05 Dar ne vakaras. 9.00 „Kelių serialas“. „Žvaigždės ant ratų“. 10.20 Dar ne vakaras. 11.10, 17.45, 19.50 Kviestinė vakarienė. 13.30 „Pagal įstatymą“. 14.00 „Jūrų patrulis“. 20.55 Keistenybės. Žemės kraujas. 22.00 Pasaulio paslaptys su Ana Chapman. Sutartis su šėtonu. 23.00 Žiūrėkite visi! 0.00 „Jūrų patrulis“.

6.00, 16.00, 18.00 Ypatinga nuomonė. Ekonomikos naujienos. 7.00 Anim. f. 8.00 Vakaro žinios iš Amerikos. 9.00, 15.00 „Agentūra „Auksinė kulka“. 10.00, 21.00 „Maskva. Trys stotys“. 11.00 Savo akimis. 12.00 Artima kova. 13.00 Vaid. f. „Rytoj buvo karas“. 17.00 „Oro uostas“. 19.00, 0.00 2012-ieji. 20.00 Viskas taip. 22.00 Dabar pasaulyje. 23.00 Vokietija per savaitę. 23.30 ART navigatorius.

4.55 NTV rytas. 7.40 „Muchtaro sugrįžimas“. 8.35, 14.35, 17.35 Ypatingas atsitikimas. 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15 Šiandien. 9.25 Ir vėl – sveiki. 10.30 Gelbėtojai. 11.00 „Autobusas“. 12.35 Iki teismo. 13.30, 15.35 Prisiekusiųjų teismas. 16.45 Moteriškas žvilgsnis. 18.35 Prokuroro patikra. 19.45 Kalbame ir rodome. 20.35 „Komanda“. Iš ciklo „Tyrimo komitetas“. 22.25 „Pseudonimas Albanas“. 0.15 „Gluchariovas“.

6.00 Drama „Aklo žmogaus sapnas“. 8.00 Kriminalinė melodrama „Sunku būti „mačio“. 10.00 Komedija „Žydrieji kalnai, arba Neįtikima istorija“. 12.00 Komedija „Nenaudėlis“. 14.00 Kriminalinė melodrama „Meilė po priedanga“. 16.00 Istorinė drama„Admirolas“. 18.00 Karinė drama „Aleksandra“. 20.00 Biografinis f. „Pirosmanis“. 22.00 Melodrama „Tylos besiklausant“. 0.00 Trileris „Patrulis“. 2.00 Drama „Dingęs be žinios“.

naujienos

7.00 Mistinis trileris „Prieglobstis“ (JAV, 2010 m.) (N-7). 9.00 Anim. f. „Vėžliuko Semio nuotykiai“ (Belgija, 2010 m.). 11.00 Biografinė drama „Karalienė“ (D.Britanija, Prancūzija, Italija, 2006 m.). 13.00 Anim. f. „Iliuzionistas“ (D.Britanija, Prancūzija, 2010 m.). 15.00 F. „Prancūziška apgaulė“ (Prancūzija, 2010 m.). 17.00 Fantastinis veiksmo trileris „Rydiko kronikos“ (JAV, 2004 m.) (N-7). 19.00 F. „Uždaras ratas“ (Prancūzija, Italija, 2009 m.) (N-7). 21.00 F. „Lūšnynų milijonierius“ (D.Britanija, 2008 m.) (N-7). 23.00 F. „Paskutinis bučinys“ (JAV, 2006 m.) (N-7). 1.00 Trileris „Kvepalai. Vieno žudiko istorija“ (JAV, Prancūzija, Vokietija, 2006 m.) (N-14).

7.00 BBC naujienos (kas valandą). 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 12.30, 15.30, 17.30, 20.30 Pasaulio verslo naujienos. 9.45, 10.45, 12.45, 15.45, 17.45, 20.45 Pasaulio sportas. 11.30 Verslo naujienos. 14.00, 14.30 Grinvičo laikas. 16.00 Globalinės naujienos. 16.30 Mūsų pasaulis. 17.00 Globalinės naujienos. 18.00, 18.30 Jūsų nuomonė. 19.00, 19.30 Verslo apžvalga. 19.40 Savaitgalio įvykių apžvalga. 20.00 Verslo apžvalga. 21.00 Šiandienos pasaulio naujienos. 21.30 Jūsų nuomonė. 21.40 Savaitgalio įvykių apžvalga. 22.30 Artimųjų Rytų verslo naujienos. 23.00 Naujienos iš Amerikos. 23.30 Laida apie futbolą. 0.30 Nakties programa.

5.20 Drama „Magnolija“. 8.40 Komedija „Načas Libras“. 10.20 Mokslinės fantastikos f. „Matrica“. 12.45 Fantastinis trileris „Matrica: perkrauta“. 15.10 Komedija „Napoleonas Dinamitas“. 17.00 Romantinė komedija „Uždelsta meilė“. 19.00 Muz. drama „Svajonių merginos“. 21.15 Drama „Psichoanalitikas“. 23.10 Drama „Skirstymas“. 1.00 Komedija „Būrys „Amerika“: drebėk, pasauli!“

5.00, 8.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 6.00, 9.00 Pasaulio sporto naujienos. 8.45 Pasaulio verslo ypatumai. 10.00 Pasaulio verslo apžvalga. 10.30 Pokalbiai apie Aziją. 11.30 Pasaulio verslo apžvalga. 12.00 Amerikos rytas. Žadintuvas. 13.00 Vieningas pasaulis. 14.00 F.Zakaria. Visuotinė padėties nustatymo sistema. 15.00 Naujienų srautas. 16.00 Pasaulio verslo apžvalga. 17.00 Jūsų pasaulis šiandien. Pasaulio įvykių apžvalga. 17.30 Prie pasaulio žemėlapio. 18.00 Trumpai ir aiškiai. 19.00 Pasaulio sporto naujienos. 19.30 Afrikos balsai. 20.00 Prie pasaulio žemėlapio. 21.00 Tyrimai ir verslas. 22.00 Vienas pasaulis. 23.00 Pasaulio saitai. 0.00 Nakties programa.

5.00 „Vaivorykštės gentis“. 6.30, 15.10 „Gilmorų merginos“. 7.20, 14.20, 17.40 „Luisa ir Klarkas“. 8.05, 12.40, 19.10, 0.45 „Tikrosios namų šeimininkės“. 9.40 „Grožio kaina“. 11.10 „Vestuvinis šokis“. 13.30, 18.25 „Seklys“. 16.00 „Nora Roberts. Montanos dangus“. 20.00 „Tėvai“. 20.45 „Gera žmona“. 21.30 „Būti žmogumi“. 22.15 „Heivenas“. 23.05 „Praktinė magija“.

muzika

7.00 MCM dainos. 8.30 Vaizdo klipai. 10.00 MCM dainos. Muzikos naujienos. Interviu su žvaigžde. 11.00 Devintojo dešimtmečio muzika nuo A iki Z. 12.00 Mums patinka aštuntojo dešimtmečio muzika. 14.30 Subkultūra. 14.45 MCM dainos. 17.45 Vaizdo klipai. MCM kavinė. 18.45 MCM dainos. 19.45 Gyvenimas. 21.00 „Top Tubes“. Geriausios dainos. 2.00 Geriausi Prancūzijos atlikėjai ir grupės. 3.00 MCM dainos.

7.00 100 proc. MTV. 9.00 Kambarių plėšikai. 9.30 Mano saldusis 16-asis gimtadienis. 10.00, 16.00 „Paauglių svajos“. 10.30 Ekstremalūs išbandymai. 11.00 „Eilinė Onutė“. 12.00 „Top 10“. 13.00 Šokių muzika. 14.00 Pagarsinkite! 15.00 Mano saldusis 16-asis gimtadienis. 17.00 Ekstremalūs išbandymai. 18.00 „Made“. 19.00 Aklas pasimatymas. 21.00 „Narvas“. 22.00 „Paauglės motinos“. 23.00 „Nepritampanti“. 0.00 Aklas pasimatymas. 1.00 „World Stage“. 2.00 Be muzikos. Jennifer Lopez. 3.30 Muzikos kokteilis.

5.00 Džiazas. 10.30 A.Schoenbergo ir B.Bartoko kūrinių koncertas. 12.10 Koncertuoja J.Jansen, A.Tamestitas ir Paryžiaus orkestras. 14.05 Divertismentas. 14.30 G.Verdi opera „Likimo galia“. Diriguoja Z.Mehta. 17.30 Divertismentas. 18.50 Džiazas. Koncertuoja D.Hollando kvintetas. 20.20 Divertismentas. 21.30 G.Verdi opera „Trubadūras“. Diriguoja M.Minkowskis. 0.00 Divertismentas. 1.05 Džiazas. S.Colemano „Lingua Franca“.


2012 06 15 dokumentika

penktadienis

sportas

9.00 Ryto programa. 10.00 Skaniausi valgiai. Karibai. 11.00 Vynas ir Holivudas. 12.00 Keliautojas. Terkso ir Kaikoso salos, Naujoji Zelandija. 13.00 Skaniausi valgiai. Provansas. 14.00 Kelionė traukinio bėgiais. Pietų Australija. 15.00 Megalopolis. Niujorkas. 16.00 Keliautojas. Azijos miestai. 17.00 Vynas ir Holivudas. 18.00 Skaniausi valgiai. Karibai. 19.00 Keliautojas. Panama ir Kolumbija. 20.00 Prancūzė moteris Gruzijoje. 21.00 Keliaukite dabar. Birželis. 21.30 Kelionė į Gruziją. 22.00 Kvapą gniaužianti Karpatija. 23.00 Keliautojas. Ukraina. 0.00 Kelionės motociklu. 1.00 Nakties programa.

9.00 Ryto programa. 10.00 Akimirka iki katastrofos. Lėktuvų platformos sprogimas. 11.00 Didžiosios gamyklos. „Dodge“ automobiliai. 12.00 Poliarinės meškos. 13.00 Nepaprasti grobuonys. 14.00 Begemotų gyvenimas. 15.00 Pavojinga žvejyba. 16.00 Akimirka iki katastrofos. Griūtis parduotuvėje. 17.00 Nuo mažų iki didžiausių. Lėktuvų platformos. 18.00 Galingiausi kare. Stalingradas. 19.00 Didžiosios gamyklos. „Dodge“ automobiliai. 20.00 Pasienis. Reidas vandenyne. 21.00 Pabėgimas. 22.00 Draudimai. Seksas. 23.00 Pasienis. Reidas vandenyne. 0.00 Pabėgimas. 1.00 Nakties programa.

7.00 Šimpanzių rojus. 7.25 Žaismingiausi gyvūnai planetoje. 8.15, 16.00 Dikas ir Domas skuba į pagalbą. 8.40 Viskas apie šunis. 9.10 Jūsų numylėtiniui patiks ir tai! 10.05 Kaip gyvūnams išgyventi? 11.00 Gyvūnų teritorija. Meilė nugali. 11.55 Dzeusas kovoja dėl išlikimo. 12.50 Veterinarai stažuotojai. 13.45, 19.40 Veterinaras. 14.10, 19.15 Laukinės gamtos SOS. 14.40, 20.10 Vertėjas iš šunų kalbos. 15.30 Gyvūnų karalystė. 16.30 Kaip tapti... liūtu. 17.25 Kinologija. 18.20 C.Hillo katės. 21.05 Mutantų planeta. 22.00 Septyni mirtini smūgiai. 22.55 Man įkando. 23.50 Paskutinis šansas. 0.45 Laukiniai ir pavojingi.

6.00 „Laimės kūdikiai“. 7.00 „Ledo patrulis“. 8.00 „Gentis“. 11.00 „Ties riba“. 12.00 „Ledo patrulis“. 13.00 „Laimės kūdikiai“. 13.55 „Le Manas: mūšis Sarto trasoje“. 14.50 „Laiko stabdytojai“. 15.45 „Kruviniausios lenktynės“. 16.40 „Ties riba“. 17.40 „Nematomi pasauliai“. 18.40 „Gigantiškų objektų pervežimas“. 19.40 „Juodasis auksas“. 20.30 „Tas ar anas?“ 21.20 „Juodasis auksas“. 22.15 „Ekstremalioji Kanada“. 23.10 „Susitikimai su pavojingiausiais žmonėmis D.Britanijoje“.

8.00 „Laiko komanda“. 9.00 „Nacių medžiotojai“. 10.00 „Dingusio šnipų lėktuvo paslaptis“. 11.00 „Ustikos sąmokslas“. 12.00 „Romą pastatė ne per dieną“. 13.00 „Edvardo laikų ūkininkai“. 14.00 „Didžiojo ekrano žvaigždės“. 15.00 „Ar žinai, kas esi?“ 16.00 „Laiko komanda“. 17.00 „Romą pastatė ne per dieną“. 18.00 „Tintino pėdsakais“. 19.00 „Edvardo laikų ūkininkai“. 20.00 „Dingusio šnipų lėktuvo paslaptis“. 21.00 „Dendis Bramelis“. 23.00 „Nacių medžiotojai“. 0.00 Nakties programa.

7.00 „Gyvūnų parkas“. 8.00 „N.Marveno ryklių sala“. 8.55 „Dryžuotieji broliai. Mangustų šeimynėlė“. 9.55 „Greitoji gyvūnų pagalba“. 10.50 „Gyvūnų parkas“. 11.50 „Didžiojo lokio dienoraštis“. 12.50 „S.Irwinas. Krokodilų medžiotojo dienoraštis“. 13.40 „Anos laukiniai gyvūnai“. 14.30 „Gyvūnų parkas“. 15.30 „Zoologijos sodo jaunikliai“. 16.25 „Veterinarai skuba į pagalbą“. 17.15 „Orangutanų dienoraštis“. 18.15 „Greitoji gyvūnų pagalba“. 19.05 „Dryžuotieji broliai. Mangustų šeimynėlė“. 20.05 „N.Marveno ryklių sala“. 21.00 „Slaptas primatų gyvenimas“. 22.00 „Indijos dykumų vilkai“. 23.00 „Prarastoji lagūna“.

21.15 TV 1000



12.00 Televitrina. 13.00, 19.00, 21.00, 23.00 Žinios +. 13.15, 14.15 Sportas LT. 14.45 Automoto. 15.15 Europos baidarių ir kanojų irklavimo sprinto čempionatas. 1000 m finalai (2010 m.). 17.20, 17.55, 18.25 Didžiosios Britanijos žiedinės lenktynės „AirAsia Renault Clio Cup 2012“. 19.15 Sportas LT. Lengvosios atletikos federacijos taurės varžybos. 20.15 Auksinės širdys. Pergalės metai. 20.45 Olimpinės žaidynės. 21.15 „Širdžių“ gelbėtojas – karaliaus Artūro soste“ (2). Kuo tiki – toks ir esi. 21.45 Sporto metraštis. 21.55, 23.15 Profesionalų boksas. Kova dėl „WBA Latino“ lengvojo svorio titulo.

11.00 2011–2012 m. sezono įvarčiai. 12.00 Futbolas. UEFA Europos taurės finalas. „Atletico“– „Athletic“. 14.10 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Čekija–Latvija. 16.10 „Formulė-1“. Monako „Didžiojo prizo“ lenktynių apžvalga. 17.10 „Formulė-1“. Kanados „Didžiojo prizo“ apžvalga. 18.10 Krepšinis. Europos čempionatas. Ispanija–Turkija. 20.00 Krepšinis. Europos čempionatas. Latvija–Vokietija. 21.50 Krepšinis. Europos čempionatas. Portugalija–Lietuva. 23.40 Krepšinis. Europos čempionatas. Serbija–Lietuva. 1.30 Futbolas. Prancūzijos lygos apžvalga. 2011–2012 m. sezonas.

9.30 Jojimo apžvalga. 9.45 Sporto apžvalga. 10.00 Europos futbolo čempionato rungtynės. 12.00 Europos futbolo čempionato rungtynės. Prancūzija–Anglija. 14.00 Europos futbolo čempionato apžvalga. 14.10 Teniso turnyras Londone. Ketvirtfinaliai. 21.00 Europos futbolo čempionato apžvalga. 21.30 Teniso turnyras Londone. Ketvirtfinaliai. 22.30 Moterų teniso turnyras Birmingame. Ketvirtfinaliai. 23.15 Automobilių lenktynės. 23.45 Jojimo apžvalga. 0.00 Europos futbolo čempionato rungtynės. Ispanija–Airija. 2.00 Sicilijos ralis.

7.00 Ryto programa. 9.00 Sporto viktorina. 12.00 TV parduotuvė. 13.15 EM aktualijos. 14.00 Tenisas. „Gerry Weber open“. Ketvirtfinalis. 15.45 Motosportas. 18.00 Tenisas. 19.30 Motokrosas. 20.30 Golfas. Pirma diena. 21.15 Turbo. 22.15 Dokumentika. 0.00 Triatlonas. 1.00 Nakties programa.

2.20 1 Baltijos



„Psichoanalitikas“ („Shrink“)

„Vasaros sapnai“ („Летние сны“)

Beverli Hilse gyvenantis psichoanalitikas Henris Karteris yra gerai uždirbantis specialistas, nestokojantis klientų. Bet darbas jau seniai nebeteikia džiaugsmo, nes sielvartas dėl nusižudžiusios žmonos Henrį verčia dažnai rūkyti „žolytę“ arba mirtinai nusigerti.

Į kaimą statyti spektaklio atvyksta graži mergina. Nenuostabu, kad į klubą būriais patraukia ne tik kaimo, bet ir artimiausių apylinkių vyrai. Dvi ypač pavydžios moterys pasamdo sargą prižiūrėti savo vyrų. Bet senis nuolat užmiega, o paskui kuria nebūtas istorijas.

Drama. JAV, 2009 m. Rež. Jonas Pate’as. Vaidina Kevinas Spacey, Saffron Burrows.

Komedija. Rusija, 1972 m. Rež. Vitalijus Kolcovas. Vaidina Nikolajus Trofimovas, Natalija Fatejeva.

45


46

skanaus

Ra­bar­ba­rų aukš­tyn­ko­jis Jei ma­no­te, kad iš­kep­ti to­bu­lo sko­nio py­ ra­gą yra aukš­ta­sis pi­lo­ta­žas ir vir­tu­vės meist­rų pri­vi­le­gi­ja, tur­būt ne­gir­dė­jo­te apie „Tar­te Ta­tin“ – gar­sų­jį pran­cū­ziš­ką se­se­rų Ta­tin obuo­lių py­ra­gą, ku­rį kal­bos my­lė­to­jai įsi­gud­ri­na va­din­ti aukš­tyn­ko­ju.

Gedimino Bartuškos nuotr.

Ap­vers­tas py­ra­gas su ra­bar­ba­rais 4 po­rci­joms rei­kės „„4 ra­bar­ba­rų lap­ko­čių;

„„4 braš­kių;

„„žiups­ne­lio ci­na­mo­no;

„„4 la­kštų be­mie­lės sluoks­niuo­tos teš­los;

„„1 po­rci­jos va­ni­li­nių le­dų;

„„šla­ko bren­d žio;

„„4 v. š. cuk­raus;

„„žiups­ne­lio va­ni­li­nio cuk­raus;

„„me­li­sų la­pe­lių.

Ag­nė Klim­čiaus­kai­tė Pir­mą kar­tą šis pran­cū­zų vir­ tu­vės še­dev­ras bu­vo iš­kep­tas dar 1898 m. ma­ža­me vieš­bu­tu­ ke. Ir iš­kep­tas tik to­dėl, kad vie­ na iš se­se­rų Ta­tin, ku­rios obuo­ lių py­ra­gas bu­vo la­bai ver­ti­na­ mas, su­si­mo­vė. Remiantis vie­na is­to­ri­jos ver­si­ja, mer­gi­na už­si­ žiop­so­jo kep­da­ma obuo­lius ir juos pri­svi­li­no, o kad iš­gel­bė­tų bent tai, kas li­ko, už­me­tė teš­los lakš­tą ir bai­gė kep­ti. Sve­čiams pa­tie­ku­si to­kį ap­vers­tą py­ra­gą, mer­gi­na ne tik su­lau­kė klien­ tų ant­plū­džio, bet ir įė­jo į ku­li­ na­ri­jos is­to­ri­ją. Ki­ti sa­ko, kad ji su­dė­jo kep­ti obuo­lius ir tik ta­ da su­vo­kė, kad pa­mir­šo teš­lą po jais pa­ties­ti. Bet per­ne­lyg ne­su­ ko sau gal­vos ir nu­ta­rė su­ktis iš pa­dė­ties obuo­lius teš­la ap­kam­ šiu­si iš vir­šaus, o iš­ke­pu­sį pyra­ gą ap­vers­tą įkra­tė į lėkš­tę. Kad ir kaip bū­tų ku­rio­ziš­kai su­kur­ tas, py­ra­gas pa­vy­ko nuo­sta­bus. O „TV die­na“ ir auk­si­nis vir­ tu­vės še­fas Rus­la­nas Bol­go­vas siū­lo iš­mė­gin­ti lie­tu­viš­kes­nį aukš­tyn­ko­jį – ap­vers­tą py­ra­gą su ra­bar­ba­rais. Šie vai­kys­tę pri­ me­nan­tys rūgš­tūs au­ga­lai kaž­ ka­da lai­ky­ti ver­ti tik dar­žo ar so­do ga­lo, o men­ką eg­zis­ten­ci­ ją įpras­min­ti ga­lė­jo ti­kė­tis tik kom­po­te. Vis dėl­to pa­sta­rai­siais me­tais ra­bar­ba­rai ga­li džiaug­tis at­gi­mi­mu vir­tu­vė­je, kur nau­do­ ja­mi tiek de­ser­tams, tiek pa­gar­ dams, tiek mė­sos pa­tie­ka­lams.


Ra­bar­ba­rus nu­skus­ti, su­ pjaus­ty­ti ga­ba­lė­liais. Į kep­tu­vę ber­ti cuk­rų, va­ni­li­nį cuk­rų ir ci­ na­mo­ną, iš­mai­šy­ti ir skru­din­ ti ant silp­nos ug­nies. Kai ma­sė pra­de­da tam­sė­ti, su­dė­ti ra­bar­ ba­rų ga­ba­lė­lius. Iš teš­los la­pe­ lių iš­ko­čio­ti apvalius lakštus, ku­riais kep­tu­vė­je vi­siš­kai už­ klo­ti ka­ra­me­li­zuo­tus ra­bar­ba­ rus. Teš­los kraš­te­lius tru­pu­tį pa­kiš­ti po ra­bar­ba­rų sluoks­niu. Ant vir­šaus už­pil­ti šla­ke­lį bren­ džio (jį ga­li­ma keis­ti kon­ja­ku, kal­va­do­su), už­deg­ti. Kai lieps­

na už­ges, kep­tu­vę dė­ti į or­kai­ tę. Kep­ti 12–15 mi­nu­čių 180 laips­nių tem­pe­ra­tū­ro­je. Išt­rau­ kus py­ra­gą luk­te­lė­ti, vėl už­pil­ ti bren­džio ir už­deg­ti. Už­ge­sus lieps­nai py­ra­gą stai­giu ju­de­siu ap­vers­ti į lėkš­tę. Už­dė­ti va­ni­li­ nių (ar ki­to­kių mėgs­ta­mų) le­dų, puoš­ti su­pjaus­ty­to­mis braš­kė­ mis ir me­li­sų la­pe­liais. Ska­naus! Jei tu­ri­te klau­si­mų, min­čių, pa­ siū­ly­mų vir­tu­vės še­fui, ra­šy­ki­te e. pa­štu ruslan@maistoagentura.lt.


48

biblioteka

Mo­te­rys val­džios ir am­ži­ny­bės še­šė­ly­je „TV die­nos“ bib­lio­te­ko­je – žvilgs­nis į mo­te­rų pa­sau­lį: ap­gau­di­nė­ja­mų su var­žo­vė­mis, pa­si­ da­vu­sių po­li­ti­kos aist­rai, kri­ti­kuo­ja­mų, už­da­ry­ tų, smer­kia­mų, pa­slap­tin­gų. O apie sa­vo kny­gų pa­sau­lį „TV die­nai“ pa­sa­ko­ja Ed­var­das Žič­kus, TV3 lai­dos „Gy­ve­ni­mas yra gra­žus“ kū­rė­jas.

Dia­ne Duc­ret. „Dik­ta­to­rių mo­te­rys“. „Bal­ tos lan­kos“, 2012 m. 344 p. Jos – tai Ine­sa, Kla­ra, Na­dia, Mag­da, Fe­lis­mi­na, Dzian Čing, He­le­na, Je­ka­te­ri­na, Eva ir kt. Jie – tai Le­ni­nas, Mu­so­li­nis, Sta­ li­nas, Hit­le­ris, Sa­la­za­ras, Mao, Čau­šes­ku, Bo­ka­sa. Ko­vo­da­mi dėl val­džios, dik­ta­to­riai la­bai grei­tai su­pra­to, kad nie­ko ne­ pa­sieks, jei­gu jiems ne­pa­vyks į sa­vo pu­sę pa­trauk­ti mo­te­rų. Jie bu­vo žiau­rūs ir neiš­ti­ki­mi, smur­tau­to­jai ir ti­ro­nai, ta­čiau mo­te­rys juos my­lė­jo. Tai pir­mo­ ji D.Duc­ret kny­ga, ku­ri vos pa­ si­ro­džiu­si Pran­cū­zi­jo­je ta­po pa­

klau­siau­sia ir jau iš­vers­ta į be­ veik 20 kal­bų.

Kris­ti­na Gu­do­ny­tė. Kny­gos – gar­bin­go­je na­mų vie­to­je Skai­t y­m as man – ma­lo­n u­m as, lais­ va­lai­k is, dar­b as, ži­n ių šal­t i­n is. Tai pe­r ė­m iau iš ma­m os, ku­r i tu­r i la­ bai tur­t in­g ą bib­lio­t e­k ą. Ma­n o dar­ bo kam­b a­r y­je, gar­b in­g o­je vie­t o­ je, taip pat yra ne­m a­ž a bib­lio­t e­k a, ku­r io­je ga­li­m a ras­t i ir re­t es­n ių kny­ gų, ir kny­g ų su au­t o­r ių, he­r o­jų pa­ ra­š ais. Ji ma­s i­n a sve­č ius – šie ko­n e kas­k art išei­ na pa­s i ­ s k o ­l i ­n ę k n y ­g ą . A r ­t i ­ miau­s ią penk­ m e ­ tį na­m uo­ se tu­r ė­t ų pa­k ak ­t i

vie­t os kny­g oms. Po to gal teks na­ mą sta­t y­t i. Kas­k art kur nors vyks­t ant ma­n o la­ ga­m i­n e yra bent trys kny­g os. Esu ir pro­fe­s i­n ės li­t e­r a­t ū­r os, ir is­t o­r i­n ių kny­g ų, ir au­t o­b iog­ra­f i­jų ver­gas. Da­ bar li­k o ke­li pus­la­p iai Car­m en bin La­d en kny­g os „Ki­t a ka­r a­lys­t ės pu­ sė: ma­n o gy­ve­n i­mas Sau­d o Ara­b i­jo­ je“, ku­r ią pa­ra­š ė Osa­m os bin La­d e­ no bro­lio žmo­n a, iš­t rū­k u­s i iš Sau­d o Ara­bi­jos ir at­sklei­du­si ga­lin­gos di­nas­ ti­jos gy­ve­n i­m o pu­s ę. Ki­t o­je kny­g o­je, nu­s i­p irk­t o­je Ame­r i­ko­je, gar­s us te­le­ vi­z i­jos žmo­g us, kal­b i­n ęs ryš­k iau­s ias pa­s au­lio as­m e­n y­b es, pa­s a­ko­ja apie in­t er­v iu me­n ą: pa­s i­r uo­š i­m ą, ne­t i­k ė­ tu­m us, fak­t us, už­k u­li­s ius ir t. t. Taip pat lau­k ia pre­z i­d en­t o Val­d o Adam­ kaus biog­r a­f i­ja, ant ku­r ios su­r ai­t y­ tas jo au­t og­r a­fas. Sten­g iuo­s i kny­ gas skai­t y­t i ang­lų ir ru­s ų kal­b o­m is, nes ma­n au, kad vers­t i­n is žo­d is nie­ ka­da ne­bus toks tik­ras kaip pa­ra­š y­ tas au­t o­r iaus. Gal nu­skam­b ės ba­ na­liai, bet aš, ma­n au, kaip ir daž­ nas, esu pe­r ė­jęs „Ma­ž o­jo prin­c o“ eta­p ą – skai­č iau mo­k yk­lo­je, vė­liau at­s i­ver­č iau 25-erių, o da­b ar 30ies vėl su­g rįž­t u žvilg­t e­lė­t i. Ma­n o bib­lio­t e­ko­je neat­si­ras­t ų vie­ tos siau­b o ro­ma­nams, nors siau­b o fil­m ai pa­t in­k a, taip pat pi­g iems „Ir tur­t uo­liai ver­k ia“ ti­p o ro­ma­nams – 5 li­t ų len­t y­n a ma­n ęs nie­k a­da ne­ su­d o­m in­t ų.

„Ida iš še­šė­lių so­do“. „Ty­to al­ba“, 2012 m. 192 p. „Ida iš še­šė­lių so­do“ – tre­čio­ ji K.Gu­do­ny­tės kny­ga paaug­ liams. Paaug­lė moks­liu­kė So­ fi­ja sva­jo­ja tap­ti ra­šy­to­ja. Ši kny­ga – pir­mas So­fi­jos kū­ri­ nys. Tai pa­sa­ko­ji­mas apie pa­ slap­tin­gą paaug­lę Idą, ku­ri ne­ ti­kė­tai at­si­dū­rė bend­raam­žės So­fi­jos na­muo­se ir aukš­tyn ko­jom ap­ver­tė tvar­kin­gą šei­ mos gy­ve­ni­mą. Kny­go­je vis­ ko daug: įvy­kių, nuo­ty­kių, pa­ slap­čių, sap­nų, fi­lo­so­fi­jos, poe­ ti­kos... Bet tai kny­ga apie mei­ lę. Apie mei­lę, ku­ri trun­ka vi­ są am­ži­ny­bę... Kny­ga skir­ta

paaug­liams, bet pui­kiai tiks ir suau­gu­sie­siems.

Jean Sas­son. „Prin­ce­sė: vi­sa tie­sa apie gy­ ve­ni­mą po skrais­te Sau­do Ara­bi­jo­je“. „Al­ma lit­te­ra“, 2012 m. 256 p. Šiur­pi­nan­ti is­to­ri­ja apie koš­ ma­rą pra­ban­gos ap­sup­ty­je pri­ pa­žin­ta vie­na iš 500 ge­riau­sių mo­te­rų pa­ra­šy­tų kny­gų. „Esu Sau­do Ara­bi­jos prin­ce­sė, ka­ra­ liš­ko­sios Sau­di­dų di­nas­ti­jos, šiuo me­tu val­dan­čios Sau­do Ara­bi­jos Ka­ra­lys­tę, na­rė. Kaip mo­te­ris iš vy­rų val­do­mo kraš­ to, ne­ga­liu kreip­tis tie­siai į jus, to­dėl pa­pra­šiau drau­gės ame­ri­ kie­tės ra­šy­to­jos J.Sas­son iš­klau­ sy­ti ma­ne, o pa­skui pa­pa­sa­ko­ ti ma­no is­to­ri­ją. Gi­miau lais­

va, bet šian­dien esu su­kaus­ty­ta gran­di­nė­mis.“ Pa­ren­gė Ag­nė Klim­čiaus­kai­tė


horoskopas

Astrologinė prognozė bir­že­lio 9–15 d. AVINAS

VĖŽYS

SVARSTYKLĖS

OŽIARAGIS

Šeš­ta­die­nį tik­tų pa­si­žmo­nė­ti, o sek­ma­die­nį skir­ ki­te pa­si­bū­ti vie­ nu­mo­je, at­si­ri­bo­ki­ te nuo bet ko­kio šur­mu­lio. Ven­ki­te ri­zi­kos. Ki­tos sa­vai­tės pra­džia ne­ ža­da vi­di­nės ra­my­bės ir sau­gu­mo, ti­kė­ti­nos stre­si­nės si­tua­ci­jos, prie­ puo­liai, ava­ri­jos. Nuo tre­čia­die­nio nuo­tai­kos bus po­zi­ty­ves­nės. Įma­ no­mi ra­cio­na­lūs su­si­ta­ri­mai, ku­rie ten­kins vi­sus. Ga­li­te su­lauk­ti so­li­ daus pa­lai­ky­mo, su­si­tar­ti dėl at­ly­ gio už pa­slau­gą, pre­kes ar pan.

Pe­rio­do pra­džio­je itin do­mins psi­cho­ lo­gi­ja, fi­lo­so­fi­ja, vi­ suo­ti­nės pro­ble­ mos. Trauks to­li­mos ke­lio­nės, ne­kas­die­niš­ka veik­la ir ren­gi­niai, bet ne­tin­ka leis­tis į ke­ lio­nę, ri­zi­kuo­ti. Už neat­sar­gias fra­zes, pa­da­ry­tą mo­ra­li­nę ar ki­ to­kią ža­lą gre­sia ne­ma­lo­nu­mai. Nuo pir­ma­die­nio ga­li iš­ryš­kė­ ti kai ku­rios jū­sų klai­dos ir kom­ pe­ten­ci­jos spra­gos. Bet su­stip­rės jū­sų ge­bė­ji­mas iš­la­vi­ruo­ti su­dė­ tin­go­mis ap­lin­ky­bė­mis.

Sa­vait­ga­lį tu­rė­si­te su­ktis, jei esa­te su­si­ję su pra­mo­ gų vers­lu, me­no ar tu­riz­mo sfe­ra. Su­ lauk­si­te dė­me­sio iš do­mi­nan­čio as­mens. Ki­tos sa­vai­tės pra­džio­ je at­si­ras dar­bų, ku­riuos ir pra­dė­ti keb­lu, ir baig­ti sun­ku. Ga­li pri­reik­ ti rim­tos kom­pe­ten­ci­jos, pa­tir­ties ar ge­rų tar­pi­nin­kų, juo­lab kad su­ si­dur­si­te su dirg­liais opo­nen­tais. Kon­kur­suo­se su­si­rinks stip­rūs kon­ku­ren­tai, bet jums pa­vyks pa­ ro­dy­ti as­me­ny­bės bran­du­mą.

Sa­vait­ga­lį bū­si­te ak­ty­vūs šei­my­ni­ niuo­se rei­ka­luo­ se. Nea­ti­dė­lio­ki­te pa­si­ruo­ši­mo eg­za­ mi­nui ar in­ter­viu. Nuo pir­ma­die­ nio po­ra die­nų bus ku­pi­nos emo­ ci­nės įtam­pos. Jums prie­šiš­ki as­ me­nys ga­li pa­skleis­ti ne­pa­lan­kią in­for­ma­ci­ją ar ki­taip kenk­ti. Bė­ da ga­li iš­tik­ti ar­ti­mą žmo­gų ir tai vis­ką ap­vers­tų aukš­tyn ko­jo­mis. Bū­ki­te at­sa­kin­gi pa­ta­ri­nė­da­mi ki­ tiems, kaip jiems elg­tis, ant­raip ga­li­te lik­ti at­pir­ki­mo ožiu.

JAUTIS

LIŪTAS

SKORPIONAS

VANDENIS

Sa­vait­ga­lį ne­pa­ vyks pail­sė­ti nuo žmo­nių dė­me­ sio, in­ten­sy­vaus bend­ra­vi­mo. Leng­ va įsi­vel­ti į už­ku­li­si­nes int­ri­gas. Pri­sik­lau­sy­si­te ap­kal­bų, sve­ti­mų pa­slap­čių ir įvai­rių ver­si­jų vi­ sus do­mi­nan­čio­mis te­mo­mis. Ki­ tos sa­vai­tės pir­ma pu­sė ska­tins spręs­ti gy­ve­ni­mo re­bu­sus, ieš­ko­ ti at­sa­ky­mų į pai­nius klau­si­mus. Bus sun­ku su­si­kaup­ti, ne­da­ry­ti klai­dų. Jei ne­są­ži­nin­gai elg­si­tės vers­le, dar­be ar per eg­za­mi­nus, ga­li­te įkliū­ti ir bū­ti pa­vie­šin­ti.

Sa­vait­ga­lis pa­ska­ tins de­rin­ti nuo­ mo­nes ir pla­nus su su­tuok­ti­niu, o jei ant­rosios pu­sės ne­tu­ri­te – jos ieš­ko­tis. Jei per stip­ riai trok­ši­te ko nors ne­pap­ras­to, ga­li­te pri­si­da­ry­ti bė­dų. Spon­ta­ niš­ki nuo­ty­kiai ga­li pri­ves­ti prie ne­są­ži­nin­gų žai­di­mų ir ne­prog­ no­zuo­tų pa­da­ri­nių. Tik nuo tre­ čia­die­nio ga­li­te ti­kė­tis ra­mes­nio, sau­ges­nio me­to, la­biau pa­si­ti­kė­ si­te ap­lin­ki­niais, so­li­džiau pa­si­ro­ dy­si­te reikš­da­mi sa­vo nuo­mo­nę, rodydami kom­pe­ten­ci­ją.

Sa­vait­ga­lį neap­si­ ri­bo­ki­te bui­ti­mi ir na­mais. Ras­ki­ te lai­ko pa­si­gro­ žė­ti gam­ta, at­si­pa­ lai­duo­ti, pa­si­links­min­ti. Kū­ry­ bi­nis įkvė­pi­mas leis pui­kiai pa­ si­reikš­ti, jei ruo­šia­te po­bū­vį, or­ ga­ni­zuo­ja­te ren­gi­nį ar pa­si­ro­dy­ mą. Nuo pir­ma­die­nio už­klu­pu­ sios pro­ble­mos pa­rei­ka­laus sku­ bių spren­di­mų. Nie­ko ge­ro, jei va­do­vau­si­tės emo­ci­jo­mis, dirb­ si­te pa­vir­šu­ti­niš­kai ar vel­si­tės į fi­nan­si­nes afe­ras. Sa­vai­tei įsi­bė­ gė­jant sek­sis vis ge­riau.

Pir­mos die­nos su­ teiks emo­ci­nio pe­no, įspū­džių. Sek­sis, jei no­ri­ te iš pa­grin­dų pa­ si­tvar­ky­ti na­muo­se ar so­dy­bo­je, pa­ge­rin­ti gy­ve­ni­mo są­ly­gas. Vis dėl­to įma­no­mi be­ver­čiai pir­ki­ niai. Ki­tos sa­vai­tės pra­džio­je pa­ tir­si­te daug įtam­pos, jei lai­ky­ si­te eg­za­mi­ną, da­ly­vau­si­te dar­ bo kon­kur­se, teik­si­te ata­skai­tas ar pan. Dėl im­pul­sy­vu­mo ga­li­ te su­kel­ti ava­ri­ją. Nuo tre­čia­die­ nio pa­lan­kes­nis me­tas pre­ky­bai, rek­la­mai, moks­lui, kū­ry­bai.

DVYNIAI

MERGELĖ

ŠAULYS

ŽUVYS

Šeš­ta­die­nis tin­ ka­mas bend­rau­ ti, su­si­ra­ši­nė­ti su už­sie­nie­čiais, dis­ku­tuo­ti, mo­ky­ tis, eg­za­mi­nui lai­ky­ti, pub­li­ka­ci­ joms reng­ti ir pan. Vė­liau pa­tir­ si­te įtam­pą: ne­ri­mau­si­te dėl lau­ kian­čių ofi­cia­lių po­kal­bių, de­ry­bų ar ne­leng­vų spren­di­mų, su­si­ju­sių su dar­bu, po­li­ti­ka, pi­ni­gais. Ypač sau­go­ki­tės ava­ri­jų, va­gys­čių, konf­lik­tų. Ofi­cia­liems vi­zi­tams, su­si­ti­ki­mams, mei­lės, kū­ry­bi­nių pro­jek­tų ir vai­kų rei­ka­lams pa­ lan­kes­nis bū­tų tre­čia­die­nis.

Pe­rio­do pra­džio­ je ga­li kil­ti ūpas keis­ti įvaiz­dį. Pas­tan­gos pa­ge­ rin­ti iš­vaiz­dą, svei­ ka­tą išeis tik į nau­dą. Sa­vait­ga­ lis bus ma­lo­nes­nis, jei bū­si­te pa­kan­tūs ant­rajai pu­sei, pa­si­da­ ly­si­te pa­rei­gų naš­ta, neiš­si­su­ ki­nė­si­te nuo pa­ža­dų vyk­dy­mo, sko­lų ati­da­vi­mo. Su­dė­tin­ga ki­ tos sa­vai­tės pra­džia. Gal­būt su­ ži­no­si­te, kad jums gre­sia fi­nan­ si­nės san­kci­jos ar­ba kad tas, ku­ riam sko­li­no­te pi­ni­gų, no­ri iš­si­ suk­ti nuo jų grą­ži­ni­mo.

Sa­vait­ga­lį pra­ var­tu su­si­tik­ti su gi­mi­nai­čiais, drau­gais. Sek­ma­ die­nį pa­gal­bos tur­būt pri­reiks šei­mos na­riui. Ne­ko­kių staig­me­nų ga­li pa­teik­ ti vai­kai ar­ba jūs jiems. Ki­tos sa­ vai­tės pra­džio­je ga­li­mi nuo­sto­ liai dėl ne­tei­sin­gai su­pras­tos in­ for­ma­ci­jos, ne­ži­no­ji­mo, ven­gi­mo gi­lin­tis ar pai­sy­ti ter­mi­nų. Ko­ rek­tiš­kai bend­rau­ki­te su vai­kais. Tre­čia­die­nį pa­lan­ku su­tvir­tin­ti drau­gys­tės, mei­lės ry­šius, megz­ ti pa­žin­tis, su­da­ry­ti su­tar­tis.

Sa­vait­ga­lį tik­tų ati­ trūk­ti nuo rū­pes­ čių, už­siim­ti me­ nais, dva­si­nė­mis pra­kti­ko­mis. La­bai pa­si­ gai­lė­si­te pa­si­nė­rę į svai­ga­lų jū­ rą, afe­ras. Nuo pir­ma­die­nio po­ra die­nų bus ne­leng­vos. Ne­sė­dė­si­te ran­kų su­dė­ję, bet stigs nuo­sek­ lu­mo, pu­siaus­vy­ros, pa­lai­ky­mo. Į jū­sų dė­me­sį, pa­siū­ly­mus ant­ro­ji pu­sė ar vai­kai ga­li rea­guo­ti ne taip, kaip ti­ki­tės. Sa­vai­tei įpu­ sė­jus ga­li­mas pa­siū­ly­mas, su­si­ jęs su kū­ry­bi­niu pro­jek­tu.

Sidonija

49


50

kryžiažodis Mieli skaitytojai, išsprendę kryžiažodį šią savaitę galite laimėti Johno Dos Passoso knygą „Manhatano stotis“.

Romanas „Manhatano stotis“ nukelia į praėjusio šimtmečio pradžios Niujorką. Spindinčių dangoraižių, purvinų daugiabučių, puošnių alėjų ir siaurų skersgatvių fone spalvingą gyvenimą gyvena nuobodžiaujantys bohemos atstovai, savo jėgomis iškilę anarchistai, savimi nusivylę imigrantai, ambicingos aktorės, turtingi biržos makleriai, valkatos... Komediją keičia tragedija, tragediją – farsas. Iš knygos puslapių tarsi veržiasi džiazo ritmas, virsta kvapai, sklinda garsai. Lyg kaleidoskope keičiasi veiksmo vietos, vieni personažai šmėkšteli ir dingsta, kiti vis pasirodo, jų linijos susikerta, susilieja, išsiskiria. Šį reginių, pašnekesių, vidinio monologo, dainų nuotrupų, laikraščių ištraukų audinį audžia meistriška autoriaus ranka – taip gimsta ištisas nepakartojamas pasaulis.

Norėdami laimėti atsakymus siųskite: Kęstučio g. 86, Kaunas, Naujojo Sodo g. 1A, Klaipėda, Labdarių g. 8, Vilnius arba e. p. tvdiena@diena.lt (prašome nurodyti miestą). Išrinksime tris laimėtojus. Praėjusios savaitės prizą laimėjo Enrika Rabcevičiūtė iš Kauno, Giedrė Krauleidienė iš Klaipėdos ir Tomas Girininkas iš Vilniaus. Dėl prizų prašome kreiptis: Kaune – tel. (8 37) 302 250, Klaipėdoje – tel. (8 46) 397 713, Vilniuje – tel. (8 5) 261 3653. 1

Kryžiažodį parengė „Oho“ redakcija.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Birželio 2 d. spausdinto kryžiažodžio atsakymai Vertikaliai: Pastatai. Nuomonės. PAR. Adonis. Dar. Sol. Smėlis. Sala. Skalus. Mūras. Stotis. Parama. Etatas. Melisa. Batatas. Minos. Np. Ožys. Birut. Oda. AB. Senolis. Rt. Sausainis. Asilas. Horizontaliai: Sidabras. Po. Skal. Eto. Stažas. Ag. Statyba. Skotas. Amatas. Sn. Indėlis. Bei. Uolus. Mins. Ponis. Miro. Mis. Penula. Jos. Malotis. Sūris. Si. Vėdaras. Salamandra. Rasa. Pats. Pažymėtuose langeliuose: Grybiena.


2012-06-09 TV diena  

+ SavaitėS horoskopas ir KryžiažodiS KINO FOTELIS kUliNaRiJa biblioteka PROGRAMOs Dokumentinis filmas apie „Širdžių“ gelbėToją Tiražas 36 15...

2012-06-09 TV diena  

+ SavaitėS horoskopas ir KryžiažodiS KINO FOTELIS kUliNaRiJa biblioteka PROGRAMOs Dokumentinis filmas apie „Širdžių“ gelbėToją Tiražas 36 15...

Advertisement