Page 1

Lietuva Sei­mas ima­si įsta­ty­mo, už­drau­sian­čio dvi­kal­bius vie­šuo­sius už­ra­šus ne lie­tu­vių kal­ba.

8p.

Pasaulis

12p.

Namai

Daugelis egiptiečių buvusiam šalies vadovui H.Mubarakui linkėjo tik vieno – mirties.

13p. Mūsų senelių trobose kūdikiai užmigdavo rankų darbo vygėse.

Naujausi tyrimai atskleidžia, kad genialumas ir sutrikusi psichika turi daug bendro.

24p.

Pirmadienis birželio 4, 2012 Nr. 129 (19688) Kaunodiena.lt 2 Lt

Kas pa­de­gė Ža­lia­kal­ny­je gy­ve­na­muo­sius na­mus?

Atgyjančio miesto kaina Man­tas La­pins­kas

m.lapinskas@kaunodiena.lt

Apie už­mo­jus brai­žy­ti Kau­ne nau­ ją triukš­mo zo­nų že­mė­la­pį kal­bė­ ta prieš me­tus, ta­čiau pa­dė­tis jau įpras­ta – že­mė­la­pio nė­ra, stra­te­gi­ ja – stal­čiu­je, o pra­mo­gų zo­no­se gy­ ve­nan­tys žmo­nės ir ba­rų sa­vi­nin­ ki­kai kun­ku­liuo­ja ki­vir­čų ka­ti­le. Stra­te­gi­jos ap­mi­rė

Dar per­nai va­sa­rą, ste­bė­ti­nai at­gi­ jus Se­na­mies­čiui ir iš Lais­vės alė­ jos pra­dė­jus trauk­tis ba­tų par­duo­ tu­vėms, tuo­me­tė mies­to val­džia or­ga­ni­za­vo dis­ku­si­jas su po­li­ci­jos va­do­vais, mies­to nak­ti­nių ba­rų, klu­bų sa­vi­nin­kais ir ša­lia gy­ve­nan­ čiais kau­nie­čiais, ku­rie ta­po at­gi­ ju­sio mies­to sklei­džia­mo triukš­mo įkai­tais.

2

Dienos citata „Vi­si iš­ti­ki­mie­ji mū­sų fes­ti­va­lio ger­bė­jai tik­rai čia, jų taip leng­vai neiš­ gąs­din­si“, –

„„Ne­lai­mė: va­kar gais­ras nu­nio­ko­jo pres­ti­ži­nė­je Kau­no vie­to­je gy­ve­nan­čių žmo­nių būs­tus. 

Va­kar Ža­lia­kal­ny­je plyks­te­lė­jo lieps­nos. Tri­juo­se gais­ro su­nio­ko­tuo­se na­muo­se gy­ve­nę žmo­nės įta­ria ty­či­nį pa­de­gi­mą. Jų tei­gi­mu, už pres­ti­ži­nė­je vie­to­je sto­vin­ čius neiš­vaiz­džius na­mus ne­pa­žįs­ta­mie­ji nuo­lat siū­lė pi­ni­gus. Romainių naujai mokyklai – ne

4p.

Arū­nas Damb­raus­kas

a.dambrauskas@kaunodiena.lt

Ra­gi­no ger­ti ra­mi­na­muo­sius

Ug­nies į gat­vę iš­va­ry­ti gy­ven­to­ jai su­krės­ti žiū­rė­jo, kaip jų būs­ tai virs­ta pe­le­nais. Mo­te­rys ver­kė, kai­my­nai guo­dė, siū­lė ger­ti ra­mi­ na­mų­jų vais­tų ir ra­gi­no džiaug­tis, kad iš­li­ko gy­vi. Ta­čiau bu­vo sun­ku

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

džiaug­tis stai­ga ta­pus be­na­miais. Va­kar va­ka­re Auš­ros gat­vė­ je liepsnos suniokojo mū­ri­nia­me ir dvie­juo­se me­di­niuo­se na­muo­se gy­ve­nan­čių kau­nie­čių būs­tus. Iš Auš­ros gat­vės 28 A na­mo vy­ras glė­biais ne­šė daik­tus, o ver­kian­ ti su­tuok­ti­nė jam aiš­ki­no, kur pa­ dė­ti pa­tys rei­ka­lin­giau­ si daik­tai.

3

va­kar, pra­de­dant Pa­žais­lio mu­zi­kos fes­ti­va­lį, vė­saus oro ne­si­bai­mi­no ren­gi­nio koor­di­na­to­rius Jus­ti­nas Krėpš­ta.

2p.


2

Pirmadienis, birželio 4, 2012

Miestas

Oro kokybė Kaune 0

12

50mg/m3

Šaltinis: Kauno miesto aplinkos kokybės tyrimai

Kietosios dalelės (KD10) Nustatyta 24 val. ribinė vertė

Anglies monoksidas (CO)

0 0,14

10 mg/m3

Nustatyta 8 val. ribinė vertė

0

20

200

mg/m3

Azoto dioksidas (NO2)

Nustatyta 1 val. ribinė vertė

Kau­ne ka­ra­lia­vo Dai­nų ir šo­kių šven­tė Šeš­ta­die­nį star­ta­vu­sio­je Kau­no dai­nų ir šo­kių šven­tė­je „Gra­ži tu, ma­no bran­gi Tė­vy­ne...“ skam­bė­jo kiek­vie­no lie­tu­vio šir­džiai ar­ti­mos dai­nos. Šven­tė pra­si­dė­jo 16 va­lan­dą šv. Mi­šio­mis Kau­no ar­ki­ka­ted­ro­je ba­zi­li­ko­ je. Po šv. Mi­šių šven­tės da­ly­viai Vil­niaus, K.Do­ne­lai­čio, Pa­ro­dos gat­vė­ mis pa­trau­kė Dai­nų slė­nio link. Dai­nų ir šo­kių šven­tė, pir­mą­kart įvy­ku­ si dar 1924 m. Kau­ne, puo­se­lė­jan­ti tau­tos bend­ru­mo ir vie­ny­bės jaus­ mus, šį­met skir­ta Mai­ro­nio 150-ųjų gi­mi­mo me­ti­nių ju­bi­lie­jui pa­žy­mė­ ti. Į šven­tę su­si­rin­ko apie 4 tūkst. at­li­kė­jų. Šven­tės vy­riau­sia­sis me­no va­do­vas ir di­ri­gen­tas Pet­ras Bin­ge­lis pa­ste­bė­jo, kad kiek­vie­nais me­tais Dai­nų šven­tė at­sklei­džia mū­sų cho­rų gy­vy­bin­gu­mą, jų skai­čių, o jis, de­ja, ka­tast­ro­fiš­kai ma­žė­ja. Arū­no Damb­raus­ko, Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo fo­to­re­por­ta­žas

Pa­žais­lio fe nu­švi­tęs da „„ Tai­ki­nys: skulp­to­rius V.Narutis sie­kia, kad ba­ras „Džem’pub“ ding­tų iš triukš­min­gų pra­mo­gų že­mė­la­pio.Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

Atgyjančio miesto kaina Dis­ku­si­jos vi­rė, gir­dė­ 1 jo­si net sun­kiai įti­ki­mų eu­ro­pi­nių pa­vyz­džių apie tai, kaip

gy­ven­to­jai bu­vo iš­kel­din­ti iš cent­ ri­nės mies­to da­lies, ta­čiau dis­ku­ si­jos ir li­ko dis­ku­si­jo­mis. Stra­te­gi­ jos, kaip triukš­mas vei­kia mies­tą, dar nė­ra. Ko­kiai triukš­mo zo­nai pri­skir­ti vie­ną ar ki­tą Kau­no te­ ri­ro­ri­ją, taip ir ne­nu­tar­ta. Pas­ku­ ti­nia­me mies­to ta­ry­bos po­sė­dy­je, tik pa­rei­ka­la­vus Vy­riau­sy­bės at­ sto­vei Kau­no ap­skri­ty­je Ra­sai No­ rei­kie­nei, bu­vo pa­teik­ta in­for­ma­ ci­ja apie stra­te­gi­nio Kau­no mies­to triukš­mo že­mė­la­pio pa­ren­gi­mą. Tei­gia­ma, kad da­bar sku­biai ruo­šia­ma­si at­nau­jin­ti 2007-ai­ siais pa­reng­tą triukš­mo že­mė­ la­pį. Pui­kus pa­vyz­dys, kaip at­gims­ tan­čia­me mies­te da­ro­si ankš­ta no­rin­tiesiems ra­my­bės ir pra­mo­ gų iš­troš­ku­siems gy­ven­to­jams, – vers­lo ir kai­my­nų konf­lik­tas. Gy­ve­ni­miš­kas pa­vyz­dys

„Nė­ra nė vie­nos die­nos, kad mū­ sų ne­skųs­tų po­li­ci­jai ar gais­ri­nin­ kams. Po­li­ci­jai šis žmo­gus jau pa­ ra­šė apie dvi­de­šimt pa­reiš­ki­mų, iš ku­rių aš­tuo­nio­li­ka ne­pa­sit­vir­ti­ no. Sa­vi­val­dy­bė taip pat už­vers­ta skun­dais. Pa­var­go­me“, – at­si­du­ so vie­no di­džiau­sių Lais­vės alė­ jos ba­rų „Džem’pub“ sa­vi­nin­kas Kęs­tu­tis Na­ru­šas. Vers­li­nin­kas konf­lik­tuo­ja su ša­ lia, ta­čiau ne ta­me pa­čia­me na­me gy­ve­nan­čiu skulp­to­riu­mi Vy­tau­ tu Na­ru­čiu. Jau pen­ke­rius me­tus trun­kan­čio konf­lik­to prie­žas­tis – triukš­mas. Kar­tais tai – per gar­ siai sklin­dan­ti mu­zi­ka, kar­tais – per di­de­lis žmo­nių skai­čius ba­re. K.Na­ru­šas tei­gė, kad ne kar­ tą te­ko ne­šti ba­ro pro­jek­to do­ku­ men­tus at­sa­kin­giems sa­vi­val­dy­ bės val­di­nin­kams, ku­rie įsi­ti­ki­no, kad pa­tal­pos iš tik­rų­jų skir­tos

ba­rui, o ne san­dė­liui, kaip tei­gė skulp­to­rius V.Na­ru­tis. „Du kar­tus te­ko bū­ti So­cia­li­nių rei­ka­lų ko­mi­te­te. Ke­tu­ris kar­tus at­lik­ti ne­prik­lau­so­mi triukš­mo ma­ta­vi­mai – iš jų tris kar­tus gar­ so ly­gis ne­vir­šy­tas. Tą vie­ną kar­ tą vir­ši­jo­me, nes apa­čio­je, Lais­ vės alė­jo­je, vy­ko re­mon­to dar­bai ir burz­gė trak­to­rius“, – sa­kė ba­ ro sa­vi­nin­kas K.Na­ru­šas. Keis­ti rei­ka­la­vi­mai

Ne­se­niai ba­ro sa­vi­nin­kas ga­vo sa­ vi­val­dy­bės So­cia­li­nių, svei­ka­tos ir šei­mos rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­ nin­kės Lo­re­tos Ku­da­rie­nės ir sa­ vi­val­dy­bės Vy­riau­sio­jo gy­dy­to­ jo tar­ny­bos ve­dė­jo Do­na­to Se­ni­ko nu­ro­dy­mą, kad pri­va­lo už­si­sa­ky­ti dar vie­nus triukš­mo ma­ta­vi­mus. Juos pri­va­lu at­lik­ti taip, kad pa­ts už­sa­kan­tis vers­li­nin­kas ne­ži­no­tų, ka­da jie bus at­lik­ti skulp­to­riaus V.Na­ru­čio bu­te. Ba­ro sa­vi­nin­ko tei­gi­mu, la­bo­ra­ to­ri­ja at­si­sa­kė at­lik­ti ty­ri­mus, nes pa­gal įsta­ty­mus ty­ri­mą už­sa­kan­tis as­muo pri­va­lo ži­no­ti ir pa­si­ra­šy­ ti, ka­da jie bus at­lie­ka­mi. Įs­ta­ty­ mams prieš­ta­rau­jan­tis rei­ka­la­vi­ mas at­si­ra­do to­dėl, kad, mies­to po­li­ti­kė L.Ku­da­rie­nė spė­ja, jog sa­vi­nin­kas su­ma­ži­na sklin­dan­čią mu­zi­ką kiek­vie­ną kar­tą, kai at­ vyks­ta tik­rin­to­jai. Są­moks­lo teo­ri­ja

Ba­ras „Džem’pub“ įsi­kū­ręs penk­ ta­ja­me aukš­te, o skulp­to­riaus V.Na­ru­čio bu­tas – ša­lia esan­čio na­mo tre­čio aukš­to pa­lė­pė­je – anks­čiau čia bu­vo dirb­tu­vės. „Ten, penk­ta­me aukš­te, su­si­ ren­ka šim­tai nuo al­ko­ho­lio ap­ svai­gu­sių žmo­nių, o tai yra la­bai pa­vo­jin­ga. Ne­ži­nau, kaip jie čia pra­stū­mė tą klu­bą pro sa­vi­val­ dy­bės Li­cen­ci­jų ir pa­slau­gų sky­ rių“, – pik­tai kal­bė­jo skulp­to­rius.

Jei ba­ras vei­kia ne­le­ga­liai, kaip jo sa­vi­nin­kui K.Na­ru­šui pa­vyks­ta iš­si­suk­ti nuo po­li­ci­jos ir gais­ri­nin­ kų bau­dų? Į šį klau­si­mą skulp­to­ rius V.Na­ru­tis at­sa­kė, kad, ko ge­ ro, įsta­ty­muo­se yra lan­dų. „Kvie­čiu tik­rin­ti gar­so, o tar­ ny­bos, at­sa­kin­gos už jo tik­ri­ni­ mą, pra­šo pa­sa­ky­ti, ka­da at­vyk­ ti. O kaip ga­li­ma at­spė­ti, ka­da jie gar­siai leis mu­zi­ką? Kai at­vyks­ ta tik­rin­to­jai, gar­sas vi­sa­da nu­til­ do­mas. Kas ga­li pa­neig­ti, kad at­ sa­kin­go­se tar­ny­bo­se K.Na­ru­šas „neį­dė­jęs sau­gik­lio“, kad in­for­ ma­ci­ja ne­nu­te­ka? Aš ma­nau, kad sa­vi­nin­kas pa­skam­bi­na ir pa­šne­ ka su tam tik­rais žmo­nė­mis“, – są­moks­lo teo­ri­ją ban­dė įžvelg­ti V.Na­ru­tis. Ma­to skir­tin­gai

Skulp­to­rius V.Na­ru­tis pa­sa­ko­ jo dar ru­de­nį bu­vęs su­si­ti­ki­me su Lais­vės alė­jos vers­li­nin­kais – pa­ sta­rie­ji jo bu­tą pa­sie­kian­tį triukš­ mą va­di­na šur­mu­liu ir Se­na­mies­ čio bei Cent­ro pa­gy­vė­ji­mu. „Pa­gy­vė­ji­mas – kai vi­sas jau­ ni­mas pri­si­ge­ria ir pra­de­da rėk­ti ant­rą va­lan­dą nak­ties. Ne­ma­nau, kad „Džem’pub“ vyks­ta kul­tū­ri­nė veik­la ir kad jų klu­be kon­cer­tuo­ ja mu­zi­ki­nės gru­pės – to­kia veik­ la tik pri­si­den­gia­ma, o tik­ra mo­ ty­va­ci­ja – par­duo­ti kuo dau­giau al­ko­ho­lio, to re­zul­ta­tas – pri­si­ gė­ręs jau­ni­mas“, – sa­vo nuo­mo­ nę dės­tė V.Na­ru­tis, aki­vaiz­džiai nu­si­tei­kęs pa­siek­ti, kad po­pu­lia­ rus Lais­vės alė­jo­je vei­kian­tis ba­ ras bū­tų už­da­ry­tas. Mu­zi­ki­nio klu­bo sa­vi­nin­kas K.Na­ru­šas pa­ste­bi, kad konf­lik­tas su kai­my­nais – bend­ra vi­sų Lais­ vės alė­jos ba­rų pro­ble­ma. Jo tei­gi­ mu, ar­ti­miau­siu me­tu di­džio­ji da­ lis pa­grin­di­nės Kau­no gat­vės ba­rų sa­vi­nin­kų ža­da bur­tis į aso­cia­ci­ją, ku­ri gin­tų bend­rus in­te­re­sus.

Nors pa­sta­rų­jų die­ nų orai Pa­žais­lio mu­zi­kos fes­ti­va­ lio ren­gė­jus bau­ gi­no, į XVII kla­si­ ki­nės mu­zi­kos šven­tės pra­de­da­ mą­jį kon­cer­tą su­ si­rin­ko dau­gy­bė klau­sy­to­jų. „Vi­si iš­ ti­ki­mie­ji mū­sų fes­ ti­va­lio ger­bė­jai tik­ rai čia – jų taip leng­ vai neiš­gąs­din­si“, – džiau­gė­si fes­ti­va­ lio koor­di­na­to­rius Jus­ti­nas Krėpš­ta.

En­ri­ka Strio­gai­tė

e.striogaite@kaunodiena.lt

Klau­sy­to­jus šil­dė mu­zi­ka

Dar iš­va­ka­rė­se J.Krėpš­ta sa­kė, kad dėl orų te­li­kę mels­tis ir ti­kė­ti, jog tik­rų­jų fes­ti­va­lio ger­bė­jų vė­sa ir lie­tus ne­tu­rė­tų iš­bai­dy­ti. „Juk gy­ ve­na­me Lie­tu­vo­je, kaž­kiek jau pri­ pra­tę prie sa­vo­jo kli­ma­to“, – op­ti­ miz­mo ne­pra­ra­do vie­nas fes­ti­va­lio ren­gė­jų. Sek­ma­die­nio pa­va­ka­rę dan­gus nu­si­gied­ri­jo, klau­sy­to­jams rei­kė­jo tik šil­čiau ap­si­reng­ti, vie­nas ki­tas at­va­žia­vo su ter­mo­se ga­ruo­jan­čia ar­ba­ta, sie­lą ti­kė­da­mie­si su­šil­dy­ti mu­zi­kos gar­sais. „Ma­nau, kad Pa­žais­lio mu­zi­ kos fes­ti­va­lis lai­ky­ti­nas dei­man­tu mū­sų kul­tū­ros ka­rū­no­je, – su­si­ rin­ku­siuo­sius pa­svei­ki­no kul­tū­ros mi­nist­ras Arū­nas Ge­lū­nas. – Jis įkve­pia vil­ties, džiaugs­mo ir op­ti­ miz­mo, o pa­si­do­mė­jus, kiek erd­vių jis api­ma, ga­li­ma teig­ti, kad tai vi­ sos Lie­tu­vos fes­ti­va­lis.“ Paš­maikš­ta­vęs, kad sve­čiams pri­klau­sė at­vež­ti ge­rą orą ir, re­ gis, tai pa­vy­kę, kul­tū­ros mi­nist­ ras žmo­nių pa­klau­sė, ar yra klau­ sy­to­jų, ku­rie į šią šven­tę at­vy­ko jau

„„Susirinko: vakar minios žmonių pra 

sep­ty­nio­lik­tą kar­tą. Pa­ki­lus ran­kų miš­kui, te­li­ko jiems pa­plo­ti. „Už nu­švi­tu­sį dan­gų dė­ko­ju sve­ čiams ir la­biau­siai – se­se­rims ka­ zi­mie­rie­tėms, – sa­kė Kau­no mies­ to me­ras And­rius Kup­čins­kas. – Džiau­giuo­si, kad fes­ti­va­lis vyks­ ta jau sep­ty­nio­lik­tą kar­tą – tai ir ko­ky­bės ženk­las, ir vie­na iš mies­to vi­zi­ti­nių kor­te­lių.“


3

Pirmadienis, birželio 4, 2012

Miestas

es­ti­va­liui – an­gus me­tais lau­kiu Pa­žais­lio, ati­džiai stu­d i­j uo­j u pro­g ra­m ą ir vi­sa­d a ran­du kon­cer­tų, ku­rie ma­ne nu­ džiu­gi­na. Jau tre­jus me­tus į pir­ mą­jį fes­ti­va­lio kon­cer­tą at­va­žiuo­ ju su anū­ke.“ Kla­si­ki­nės mu­zi­kos fes­ti­va­lio ren­gi­niai priei­na­mi vi­siems gy­ ven­to­jų sluoks­niams, dau­ge­ly­je baž­ny­čių vyks­ta ne­mo­ka­mi kon­ cer­tai (šių­me­čia­me fes­ti­va­ly­je – 13 ne­mo­ka­mų kon­cer­tų). Gre­ta ge­riau­sių Lie­tu­vos ko­lek­ ty­vų, so­lis­tų, kon­cer­tuo­ja at­li­kė­ jai iš vi­so pa­sau­lio.

Arū­nas Ge­lū­nas:

Pa­žais­lio mu­zi­kos fes­ ti­va­lis lai­ky­ti­nas dei­ man­tu mū­sų kul­tū­ros ka­rū­no­je. Pir­ma­sis kon­cer­tas – tur­tin­gas

adėjo festivalio renginių maratoną. Artūro Morozovo nuotr.

Ir se­ne­liai, ir anū­kai

Kau­nie­čiai ir mies­to sve­čiai be Pa­žais­lio mu­zi­kos fes­ti­va­lio jau sun­kiai įsi­vaiz­duo­ja va­sa­rą mies­ te. „Man tai at­gai­va šir­džiai ir sie­ lai, – lauk­da­ma pra­de­da­mo­jo fes­ ti­va­lio kon­cer­to sa­vo min­ti­mis pa­si­da­li­jo kau­nie­tė Al­do­na, į kon­ cer­tą su vai­kai­te Gab­rie­le at­va­ žia­vu­si iš Ši­lai­nių. – Kiek­vie­nais

Neat­si­tik­ti­nai pra­de­da­mo­jo kon­ cer­to pir­ma­sis kū­ri­nys – ita­lų ge­ ni­jaus An­to­nio Vi­val­di vė­ly­vo­ jo ita­lų ba­ro­ko mu­zi­kos še­dev­ras „Glo­ria“. „Pa­žais­lio vie­nuo­ly­ nas – ba­ro­ko ar­chi­tek­tū­ros per­ las sa­vo­tiš­kai pa­kuž­da ir kū­ri­nį, – šyp­so­jo­si J.Krėpš­ta. – Sten­gia­mės, kad pir­ma­sis kon­cer­tas bū­tų tur­ tin­gas mu­zi­ki­ne pra­sme. Ja­me vi­ sa­da da­ly­vau­ja Kau­no vals­ty­bi­nis cho­ras, skai­čiuo­jan­tis jau 43 me­ tus. Jo ir, ži­no­ma, maest­ro Pet­ro Bin­ge­lio bu­vi­mas lė­mė Pa­žais­lio mu­zi­kos fes­ti­va­lio at­si­ra­di­mą.“ Pra­de­da­ma­ja­me kon­cer­te taip pat skam­bė­jo ari­jos ir an­samb­liai iš Vin­cen­zo Bel­li­ni, Giu­sep­pe Ver­ di, Gae­ta­no Do­ni­zet­ti, Jac­ques Of­ fen­ba­cho, Pau­lo Ab­ra­ha­mo ope­rų ir ope­re­čių, gro­jo Lie­tu­vos vals­ty­ bi­nis sim­fo­ni­nis or­kest­ras (me­no va­do­vas ir vyr. di­ri­gen­tas Gin­ta­ras Rin­ke­vi­čius), Kau­no vals­ty­bi­nis cho­ras (me­no va­do­vas ir vyr. di­ri­ gen­tas P.Bin­ge­lis), dai­na­vo Lie­tu­ vo­je ir už­sie­ny­je jau iš­gar­sė­ję so­lis­ tai: Li­li­ja Gu­bai­du­li­na (sop­ra­nas), Jo­vi­ta Vaš­ke­vi­čiū­tė (me­co­sop­ra­ nas), Vai­das Vyš­niaus­kas (te­no­ ras), Liu­das Mi­ka­laus­kas (bo­sas). „Po kon­cer­to jau­čia­mės kaip po Mi­šių, – pa­ky­lė­ti kal­bė­jo Ka­čer­ gi­nė­je gy­ve­nan­tys Da­nu­tė ir Vy­ tau­tas. – Bū­t i­n ai va­ž iuo­s i­m e į Anup­riš­kes pa­si­klau­sy­ti sva­jin­ gos Jo­h an­n o Straus­so mu­z i­kos prie eže­ro ir, ži­no­ma, kaip kas­ met – į ša­lia esan­čią Za­pyš­kio baž­ny­čią.“

„„Keb­lu­mai: me­di­niuo­se pa­sta­tuo­se įsi­siau­tė­ju­sios lieps­nos sun­kiai lei­do­si už­ge­si­na­mos.

Kas pa­de­gė Ža­lia­kal­ny­je gy­ve­na­muo­sius na­mus? Vi­sa iš­gel­bė­ta man­ta 1 bu­vo per­mir­ku­si van­ de­niu ir per­si­smel­ku­si dū­mais.

Spė­ja­ma, kad gais­ras ki­lo už­ si­lieps­no­jus tarp dvie­jų me­di­nių na­mų esan­tiems san­dė­liu­kams. Pa­vė­jui nuo san­dė­liu­kų sto­vė­ jęs me­di­nis dvie­jų aukš­tų na­mas su­de­gė be­veik vi­sas. Kiek ma­žiau nu­ken­tė­jo ša­lia jo bu­vęs mū­ri­nis na­mas, ta­čiau, at­ro­do, kad ja­me gy­ven­ti bus ga­li­ma tik po ka­pi­ta­ li­nio re­mon­to. Na­mai – neapd­raus­ti

„Kau­no die­nos“ die­nos kal­bin­ ti gy­ven­to­jai sa­kė, kad na­mai neapd­raus­ti. Na­me, esan­čia­me ties Aukš­ tai­čių ir Auš­ros gat­vės san­kry­ža, gy­ve­nan­ti Jo­vi­ta Sa­muo­ly­tė tei­gė, kad šio­je vie­to­je sto­vin­čiais na­ mais nuo­lat do­mė­jo­si pir­kė­jai.

Jo­vi­ta Sa­muo­ly­tė:

Žmo­nės svars­to, kad kaž­kas ga­lė­ jo ty­čia pa­deg­ti, jog mes iš čia ding­tu­me. „Kiek ži­nau, mū­sų kai­my­nai bu­tą jau par­da­vė – ke­lias sa­vai­ tes jų ne­be­ma­tau. Gir­dė­jau kal­ bant, kad jie ga­vo rank­pi­ni­gius ir iš­si­kė­lė. Žmo­nės svars­to, kad kaž­kas ga­lė­jo ty­čia pa­deg­ti, jog mus iš čia ding­tu­me. Ne­ži­nau

„„Mas­tai: gais­ri­nin­kams vie­nu me­tu te­ko ge­sin­ti net tris na­mus. 

pa­ti, ar tuo ga­li­ma ti­kė­ti“, – sa­ kė mo­te­ris. Na­mo da­lis, ku­rio­je ji gy­ve­no, dėl gais­ro ne­te­ko sto­go, o kam­ba­ rius su­nio­ko­jo ug­nia­ge­sių lie­ja­mas van­duo, ku­ris stip­rio­mis sro­vė­mis nuo lu­bų te­kė­jo ant ki­li­mų, bal­dų, bui­ti­nės tech­ni­kos. Kai­na ma­žė­jo

Pa­sak J.Sa­muo­ly­tės, par­duo­ti ne­ kil­no­ja­mojo tur­to ji ne­sku­bė­jo dėl to, kad ta­me na­me gy­ve­no ir ma­ ma, ir mo­čiu­tė. „Prieš va­di­na­mą­jį ne­kil­no­ ja­mo­jo tur­to bur­bu­lo spro­gi­mą pir­kė­jai siū­lė di­des­nius pi­ni­gus,

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

pa­skui su­mos su­ma­žė­jo“, – sa­ kė mo­te­ris. Pa­sak kai ku­rių liu­dy­to­jų, va­kar Auš­ros gat­vė­je bu­vo pa­si­ro­dę du ne­ma­ty­ti vai­ki­nai. Gy­ven­to­jai ti­ ki­no, kad gais­ras ga­li bū­ti ne­pa­ žįs­ta­mų­jų dar­bas. Į Auš­ros gat­vę at­sku­bė­jo di­ džiu­lės ug­nia­ge­sių gel­bė­to­jų pa­ jė­gos. Ug­nis bu­vo ge­si­na­ma ke­ lias va­lan­das. Pa­sak ug­nia­ge­sio, ope­ra­ci­jų va­do­vo Gin­ta­ro Bu­čio, gais­ri­nin­kų dar­bą ypač ap­sun­ki­ no tai, kad na­mų sto­gai bu­vo ke­lių sluoks­nių iš skar­dos ir ši­fe­rio, to­ dėl juos bu­vo la­bai sun­ku nu­plėš­ ti ir pa­tek­ti į vi­dų.


4

Pirmadienis, birželio 4, 2012

miestas

Ro­mai­nius Ka pa­lie­ka­be mo

„„Ko­man­da: iš­trau­kas skai­tė au­to­rės drau­gai ir bend­ra­moks­liai. 

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

Sergančios merginos kny­gą pri­sta­tė ro­man­tiš­ko­je ap­lin­ko­je Arū­nas Damb­raus­kas

a.dambrauskas@kaunodiena.lt

Vi­li­ja Žu­kai­ty­tė

v.zukaityte@kaunodiena.lt

Pro­jek­tas – stal­čiu­je

„„Vi­su­ma: E.Bau­žai­tės kū­ry­bos ger­bė­jus su­po ra­fi­nuo­tai su­kur­ta ap­

lin­ka, ku­ri pa­pil­dė skai­to­mų iš­trau­kų ke­lia­mą įspū­dį.

Šeš­ta­die­nio pa­va­ka­rę vy­kęs kny­gos pri­sta­ty­mas pri­mi­nė teat­ ro tru­pės pa­si­ro­dy­mą, su­reng­tą po par­ko me­džiais, ša­lia rai­bu­liuo­ jan­čių tven­ki­nių, bai­gian­tis die­ nai, bet dar ne­pra­si­dė­jus va­ka­rui. Toks bu­vo au­to­rės su­ma­ny­mas. „El­vi­na yra la­bai gi­laus mąs­ ty­mo, ne pa­gal am­žių bran­di.

Bend­rau­jant su ja ga­li iš­mok­ti vi­ sai ki­taip, pra­smin­giau, žvelg­ti į gy­ve­ni­mą. El­vi­ną mo­kiau lie­tu­ vių kal­bos ir li­te­ra­tū­ros. Da­bar, ga­li­ma sa­ky­ti, aš iš jos mo­kau­ si“, – sa­kė kny­gos pri­sta­ty­me da­ly­va­vu­si „At­ža­ly­no“ vi­du­ri­ nės mo­kyk­los pe­da­go­gė Al­man­ tė Šim­ku­vie­nė.

Pi­ke­ta­vo at­stum­ti tė­čiai Arū­nas Damb­raus­kas „Mo­ku ant­sto­liui, kad ma­no vai­ kai ne­bū­tų naš­lai­čiai“, – to­kį pla­ ka­tą Lais­vės alė­jo­je iš­sklei­dė neįp­ras­to pi­ke­to da­ly­viai.

Prie Kau­no mies­to sa­vi­val­dy­bės su­ si­rin­kęs bū­re­lis vy­rų ir mo­te­rų sa­ kė no­rin­tys at­kreip­ti vi­suo­me­nės dė­me­sį į tai, kad ne vi­si tė­čiai ga­li švęs­ti Tė­vo die­ną su sa­vo vai­kais. Pi­ke­tą or­ga­ni­za­vu­sios aso­cia­ci­ jos prieš tė­vų at­stū­mi­mą va­do­vas, du vai­kus tu­rin­tis iš­si­sky­ręs tė­vas Da­rius Mar­čiu­lai­tis tvir­ti­no, kad, anot jo, ydin­ga tei­si­nė sis­te­ma Lie­tu­vo­je at­ski­ria tė­čius ir vai­kus bei pro­vo­kuo­ja ka­rą tarp tė­vų. „Sky­ry­bų at­ve­ju vai­ko gy­ve­na­ mo­ji vie­ta nu­sta­to­ma su vie­nu iš tė­vų. Tai są­ly­go­ja ka­rą tarp tė­vų, nes iš vai­ko vie­nas iš tė­vų yra ati­ ma­mas. Neuž­tik­ri­na­ma to­les­nė bend­ra­vi­mo tvar­ka su tė­vu. Jei tė­

„ „ Nu­si­vy­li­mas: Ro­mai­nių gy­ven­to­jai

pa­mai­no­mis. 

Kau­no bo­ta­ni­kos par­ke sa­vait­ ga­lį skam­bė­jo El­vi­nos Bau­žai­tės kny­gos „Aš ir tu – tas pa­ts žmo­ gus“ iš­trau­kos. Li­te­ra­tū­ros ren­gi­ nys neįp­ras­tas tuo, kad pa­ti au­to­ rė ja­me ne­da­ly­va­vo dėl svei­ka­ tos būk­lės. Ši atkakli mer­gi­na tu­ ri daug jos ta­len­to ger­bė­jų.

E.Bau­žai­tė gi­mė Kau­ne 1991 m. 2009-ai­s iais su pa­g y­r i­m u bai­ gė „At­ža­ly­no“ vi­du­ri­nę mo­kyk­ lą. Šiuo me­t u au­to­r ė stu­d i­j uo­ ja Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­te lie­tu­vių fi­lo­lo­gi­ją ir me­no­ty­rą. Jau­no­ji ra­šy­to­ja jau yra iš­lei­du­si tris kū­ry­bos rin­ki­nius. Nau­j o­j e pro­z os kny­ge­l ė­j e – svars­ty­m ai apie ver­ty­b es, me­ ni­n į po­l ė­k į, įžval­gos apie gy­ve­ ni­m o, mei­l ės pra­s mės paieš­kas, apie bū­se­n as, ku­r io­se at­s i­s pin­ di slap­č iau­s i troš­k i­m ai ir sva­ jo­n ės.

Ro­mai­niuo­se vis dar nė­ra vai­kų dar­ že­lio, o pra­di­nė­je mo­kyk­lo­je moks­lei­ viai mo­ko­si dviem pa­mai­no­mis, nors tai drau­džia hi­gie­ nos nor­mos. Bend­ ruo­me­nės siū­lo­mas Skan­di­na­vi­jo­je po­ pu­lia­rus pi­ges­nis va­rian­tas – su­mon­ tuo­ti rei­kia­mas pa­ tal­pas iš mo­du­lių Kau­no val­džios ne­ do­mi­na.

„„Kri­t i­k uo­j a: iš­si­sky­ręs dvie­jų

vai­kų tė­tis D.Mar­čiu­lai­tis tei­gė, kad ant­sto­lio tar­pi­nin­ka­vi­mas – ne­su­sip­ra­ti­mas. 

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

vas yra so­cia­liai at­sa­kin­gas, jis tu­ri kreip­tis į teis­mą, kad bū­tų nu­sta­ ty­ta bend­ra­vi­mo su vai­ku tvar­

ka, ku­rią vyk­dy­ti yra pa­ves­ta ant­ sto­liams. Ants­to­lių pa­slau­gos yra ga­na bran­gios, to­dėl neat­si­tik­ti­nai tu­ri­me pla­ka­tą, ku­ria­me pa­ra­šy­ ta – „Mo­ku ant­sto­liui, kad ma­no vai­kai ne­bū­tų naš­lai­čiai“. Aso­cia­ci­jos prieš tė­vų at­stū­ mi­mą tu­ri­mais duo­me­ni­mis, su ma­ma lie­ka gy­ven­ti 94 pro­c. vai­ kų. Anot D.Mar­čiu­lai­čio, tai ro­do, kad tei­si­nės sis­te­mos ke­liu vals­ty­ bė pa­da­ro in­ter­ven­ci­ją į vai­ko gy­ ve­ni­mą ir vai­kai daž­nai pra­ran­da sa­vo tė­čius. Aso­cia­ci­ja prieš tė­vų at­stū­mi­mą šiuo me­tu tu­ri 30 na­rių. Aso­cia­ci­jos na­rių pa­ste­bė­ji­mais, Lie­tu­vo­je iki šiol yra įsi­tvir­ti­nęs ga­na ar­cha­jiš­kas, rea­ly­bės nea­ ti­tin­kan­tis vy­ro – smur­tau­to­jo ir gir­tuok­lio įvaiz­dis. Pa­sak vie­ no pi­ke­to da­ly­vio, neat­siž­vel­gia­ ma į tai, kad vy­ro smur­tą ne­re­tai iš­pro­vo­kuo­ja mo­ters psi­cho­lo­gi­ nis smur­tas.

Ro­mai­nių mo­kyk­lo­je šiuo me­tu mo­ko­si apie 100 mo­ki­nių, ji per­pil­ dy­ta, o vie­tų po­rei­kis kas­met au­ga. Rei­kė­tų to­kios mo­ky­mo įstai­gos, ku­rio­je tilp­tų še­šis kar­tus dau­giau mo­ki­nių, nes šio­je mo­kyk­lo­je mo­ ky­tis no­rė­tų ne tik Ro­mai­niuo­se gy­ve­nan­tys vai­kai, bet ir Gi­rai­tės ir Vi­jū­kų gy­ven­vie­čių moks­lei­viai. Per praė­ju­sią ka­den­ci­ją mies­to po­li­ti­kai su­ti­ko, kad rei­kia spręs­ ti šią pro­ble­mą. Ro­mai­nių pa­grin­ di­nės mo­kyk­los sta­ty­bos pro­jek­ tas bu­vo įtrauk­tas į 2010–2012 m. pla­nuo­ja­mų įgy­ven­din­ti in­ves­ti­ ci­nių pro­jek­tų są­ra­šą. Bu­vo ras­tas skly­pas, ne­tgi pa­reng­tas be­veik 1 mln. li­tų kai­na­vęs tech­ni­nis pro­

jek­tas. Po­li­ti­kai ža­dė­jo, kad 2010 m. ras sta­ty­bai rei­kia­mų apy­tik­riai 40 mln. li­tų. „Pa­gal mies­to stra­te­gi­ją nau­ja pa­grin­di­nė mo­kyk­la Ro­mai­niuo­ se tu­rė­jo sto­vė­ti jau 2012 m., da­ bar da­ta nu­ke­lia­ma iki 2015-ųjų. Kad mo­kyk­la bus pa­sta­ty­ta, vil­čių ma­ža. Aiš­ki­na­ma, kad nė­ra pi­ni­ gų“, – nu­si­vy­li­mo ne­slė­pė Ro­mai­ nių bend­ruo­me­nės ir tė­vų at­sto­vė Sand­ra Klė­jie­nė. Gy­ven­to­jai ne­tgi su­lau­kė at­sa­ky­ mo iš Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ ri­jos, kad sta­ty­ti nau­ją mo­kyk­lą yra ne­ra­cio­na­lu, nes bend­ras moks­lei­ vių skai­čius Kau­ne ma­žė­ja. „Mo­kyk­los ar prie­sta­to sta­ty­bai rei­ka­lin­gos ne­ma­žos lė­šos. Tink­lo per­tvar­kos pla­ne esa­me nu­ma­tę, kad Ro­mai­niams rei­kia mo­kyk­los, bet šiais me­tais biu­dže­te lė­šų ne­

At­leis­to Klinikin

„„Įsi­ti­ki­ni­mas: bu­vęs li­go­ni­nės va­do­vas K.Ma­zur­ke­vi­čius nea­be­jo­ja, kad

lai­mės by­lą prieš sa­vi­val­dy­bę. 

Eval­do But­kev­čiaus nuo­tr.


5

Pirmadienis, birželio 4, 2012

Miestas kaunodiena.lt/naujienos/miestas

Kauno valdžia mo­kyk­los ir dar­že­lio kai tu­rė­tų lan­ky­ti Verš­vų vi­du­ ri­n ę mo­k yk­l ą, o tė­vams tek­t ų juos ve­žio­ti. Ži­no­ma, jei gau­tu­ me gel­to­ną­jį au­to­bu­siu­ką, ga­lė­ tu­me ve­žio­ti vai­kus“, – pa­dė­ties ne­dra­ma­ti­za­vo Švie­ti­mo ir ug­dy­ mo sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­ja O.Vi­soc­kie­nė.

„„Prie­žas­tis: ma­no­ma, kad gais­rą su­kė­lė če­kiš­kas ku­ro ka­ti­las.

Siū­lė pi­ges­nį spren­di­mą

jau 18 me­tų lau­kia per­mai­nų, bet mo­ki­nu­kai iki šiol į mo­kyk­lą pė­di­na dviem To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

nu­ma­ty­ta“, – sa­kė Švie­ti­mo ir ug­ dy­mo sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­ ja Ona Vi­soc­kie­nė.

Pa­gal mies­to stra­te­ gi­ją nau­ja pa­grin­di­ nė mo­kyk­la Ro­mai­ niuo­se tu­rė­jo sto­vė­ ti jau 2012 m., da­bar da­ta nu­ke­lia­ma iki 2015-ųjų. Mo­ko­si dviem pa­mai­no­mis

Ro­mai­nių pra­di­nė mo­kyk­la po mo­kyk­lų per­tvar­kos nuo 2010 m. rugp­jū­čio pri­jung­ta prie Verš­vų vi­du­ri­nės mo­kyk­los, ta­čiau ug­dy­ mo pro­ce­sas vis dar vyks­ta se­no­jo­

je mo­kyk­lo­je. Šio­je mo­kyk­lo­je pra­ di­nu­kai jau 18 me­tų mo­ko­si dviem pa­mai­no­mis. „Po­pie­ti­nis mo­ky­ma­sis la­bai ne­pa­to­gus ir var­gi­nan­tis tiek vai­ kams, tiek tė­vams. Be to, nuo šio ru­dens pa­gal 2010 m. priim­tas hi­ gie­nos nor­mas pa­mo­kos ne­be­ga­li vyk­ti dviem pa­mai­no­mis, tad mo­ kyk­lai bū­ti­nai rei­ka­lin­gos pa­tal­ pos dar dviem kla­sėms. Kiek man ži­no­ma, mū­sų mo­kyk­lai tik išim­ ties tvar­ka lei­džia tu­rė­ti ant­rą pa­ mai­ną“, – pa­sa­ko­jo tė­vų at­sto­vė S.Klė­jie­nė. Da­bar mo­kyk­la tu­ri pen­kias pa­ tal­pas kla­sėms. Vie­na jų skir­ta prieš­mo­kyk­li­nei gru­pei, nes Ro­ mai­niuo­se nė­ra dar­že­lio, ki­tos ke­ tu­rios – pra­di­nėms kla­sėms. „Mes ga­li­me ne­leis­ti for­muo­ ti ant­ros pa­mai­nos, bet ta­da vai­

„Iš mies­to val­džios es­da­me gir­dė­ję to­kį pa­siū­ly­mą: jei­gu pa­tys bend­ ruo­me­nės na­riai ras ne­bran­gų spren­di­mo va­rian­tą, ta­da sa­vi­val­ dy­bė­je bus ga­li­ma apie tai kal­bė­ti. Mes ra­do­me to­kį spren­di­mą – pa­ pil­do­moms kla­sėms pa­tal­pas su­ mon­tuo­ti iš mo­du­lių“, – apie idė­ ją pa­sa­ko­jo S.Klė­jie­nė. To­kios pa­tal­pos grei­tai su­mon­ tuo­ja­mos, jos ati­tin­ka vi­sus hi­ gie­nos ir sta­ty­bos rei­ka­la­vi­mus, vi­siš­kai tin­ka­mos nau­do­ti. Ga­li­ ma su­mon­tuo­ti ne tik kla­ses, bet ir val­gyk­lą, spor­to ir ak­tų sa­les. Vi­sos pa­tal­pos pri­jun­gia­mos prie ko­mu­ni­ka­ci­jos tink­lų. „Do­mė­jo­mės, kiek ga­lė­tų kai­ nuo­ti to­kių lai­ki­nų sta­ti­nių mon­ ta­vi­mas. Pas­ta­ty­mas ir nuo­ma pir­mus me­tus kai­nuo­tų apie 200 tūkst. li­tų. Ki­tais me­tais rei­kė­tų mo­kė­ti tik už nuo­mą ir šil­dy­mą – apie 95–97 tūkst. li­tų. Bend­ruo­me­nės siū­ly­mas Kau­ no po­li­ti­kų ir val­di­nin­kų ne­su­do­ mi­no. „Vi­si su­pran­ta mū­sų pro­ble­mą, bet ne­sii­ma jos spręs­ti. Kol biu­ dže­tas ne­bu­vo pa­tvir­tin­tas, ža­dė­ jo, kad ieš­kos lė­šų, bet pa­tvir­ti­nę biu­dže­tą pa­sa­kė, kad šie­met pi­ ni­gų nė­ra“, – nu­si­vy­li­mo mies­to val­džia ne­slė­pė S.Klė­jie­nė. „Ga­liu drą­siai pa­sa­ky­ti, kad Ro­ mai­nių gy­ven­to­jai ap­gau­di­nė­ja­mi. Per ar­ti­miau­sius pen­ke­rius me­tus jų pro­ble­mai spręs­ti mies­to biu­ dže­tas lė­šų ne­tu­rės“, – rė­žė Kau­ no mies­to sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo ir spor­to ko­mi­te­to na­rys Po­vi­las Ma­čiu­lis.

„„Ap­lin­ka: nu­ken­tė­ju­sios šei­mos ar­ti­mie­ji su­rin­ko nuo­dė­gu­lius, su­

tvar­kė kie­mą, na­mo pa­tal­pas. 

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

Nukentėjusieji kal­ti­no lem­tį ir gy­rė ug­nia­ge­sius Arū­nas Damb­raus­kas At­vė­sus orams, Ža­lia­kal­ny­je gy­ ve­nan­ti šei­ma nu­spren­dė už­kur­ ti ka­ti­lą, ta­čiau toks su­ma­ny­mas at­ne­šė daug nuo­sto­lių.

„Džiau­gia­mės, kad ne­nu­ken­tė­ jo virš ka­ti­li­nės pa­tal­pų mie­go­ję vai­kai. Vi­sus tris juos esu ap­drau­ du­si, de­ja, na­mo neapd­rau­džiau. Neį­ma­no­ma nu­spė­ti vis­ko, kas ga­li at­si­tik­ti“, – sto­vė­da­ma de­gė­ sių tvai­ko skli­di­na­me na­me sa­kė El­vy­ra Šle­žie­nė. Gais­ras Ei­gu­lių gat­vė­je ki­lo vė­lų penk­ta­die­nio va­ka­rą. Nu­ken­tė­ju­ sio na­mo šei­mi­nin­kai, nors ir la­ bai su­si­sie­lo­ję, ra­do ge­rų žo­džių ug­nia­ge­sių ko­man­dai. „Jie at­va­žia­vo per 10 mi­nu­čių. Gat­ve­lė – siau­ra, ne­ga­lė­jo pri­va­

žiuo­ti prie na­mo, to­dėl nu­tie­sė il­ gas van­dens žar­nas. Ge­sin­da­mi gais­rą vie­nas ki­tą nuo­lat per­spė­ da­vo, kad steng­tų­si kuo ma­žiau pa­da­ry­ti ža­los na­mo ap­dai­lai ir vi­ daus įran­gai“, – pa­sa­ko­jo mo­te­ris. Šeš­ta­die­nio ry­tą nu­ken­tė­ju­ si šei­ma su­lau­kė ar­ti­mų­jų pa­gal­ bos: su­ren­gus tal­ką bu­vo su­rink­ ti vi­si nuo­dė­gu­liai, ap­tvar­ky­tos pa­tal­pos ir kie­mas. Iš ša­lies pa­ žvel­gęs ne­ga­lė­jai su­pras­ti, kad ne taip se­niai čia dra­ma­tiš­kai siau­ tė­jo lieps­nos. „Nuos­to­liai ne­ma­ži, juo­lab kad vi­sai ne­se­niai pa­da­ry­tas re­mon­ tas. Gais­ro ži­di­nys bu­vo ka­ti­li­nė­ je. Če­kiš­kas ka­ti­las yra ko­ky­biš­ kas, nie­ka­da dėl jo ne­tu­rė­jo­me pro­ble­mų. Ne­la­bai įsi­vaiz­duo­ju, dėl ko­kių prie­žas­čių ga­lė­jo kil­ti gais­ras“, – svars­tė E.Šle­žie­nė.

ės li­go­ni­nės va­do­vo by­los fi­ni­šas ati­dė­tas Sau­lius Tvir­bu­tas

s.tvirbutas@kaunodiena.lt

Bu­vęs Kau­no kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės di­rek­to­rius Kęs­tu­tis Ma­zur­ke­vi­ čius praė­ju­sią sa­vai­tę ti­kė­jo­si su­ lauk­ti teis­mo spren­di­mo ko­vo­je su sa­vi­val­dy­be dėl jo at­lei­di­mo iš va­do­vo pa­rei­gų. Teis­mas po­sė­dį ati­dė­jo. Teis­mas šo­ki­ra­vo

„Esu iš­tik­tas šo­ko. Jau sep­ty­nis mė­ne­sius trun­ka ma­no skun­do dėl at­lei­di­mo iš dar­bo nag­ri­nė­ji­mas, nors to­kias ci­vi­li­nes by­las teis­mai tu­ri iš­spręs­ti per 60 die­nų. Da­bar ne­ži­nia dėl ko­kių prie­žas­čių teis­ mas ati­dė­jo sa­vo nu­tar­ties pa­skel­ bi­mą iki vi­dur­va­sa­rio, nors by­la jau iš­nag­ri­nė­ta ir vis­kas jo­je aiš­ku“, – ste­bė­jo­si K.Ma­zur­ke­vi­čius. Kau­no mies­to apy­lin­kės teis­mas po­sė­dį ati­dė­jo iki lie­pos 13 d. Ta­da

tu­rė­tų paaiš­kė­ti, ar Kau­no mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja tei­sė­tai at­lei­do iš Kau­no kli­ni­ki­nės li­go­ni­ nės di­rek­to­riaus pa­rei­gų K.Ma­zur­ ke­vi­čių. Jis dar yra ap­skun­dęs sa­ vi­val­dy­bės reng­to vie­šo­jo kon­kur­so li­go­ni­nės di­rek­to­riaus kė­dei užim­ ti re­zul­ta­tus. Vie­toj at­leis­to K.Ma­ zur­ke­vi­čiaus įstai­gai va­do­vau­ti bu­ vo pa­skir­tas Gin­ta­ras Abe­ciū­nas. Anks­tes­nis va­do­vas tei­gė, kad kon­ kur­sas su­reng­tas ne­skaid­riai ir ke­ lia įta­ri­mų. Kol vyks­ta by­los nag­ri­nė­ji­mas, G.Abe­ciū­nas tu­rė­jo pa­si­trauk­ti iš šių pa­rei­gų. Li­go­ni­nei da­bar lai­ki­nai va­do­vau­ja Rai­mon­das Ku­nic­kas. Teis­mas spren­di­mą dėl kon­kur­so į di­rek­to­riaus vie­tą re­zul­ta­to skaid­ ru­mo ke­ti­na skelb­ti bir­že­lio 11 d. Jau­čia­si tei­sus

K.Ma­z ur­ke­v i­č ius tvir­t i­n o, kad jau­č ia­s i vi­s iš­kai tei­s us ir ti­k i­s i

lai­mė­ti by­lą dėl at­lei­di­mo iš dar­ bo. „Esu at­leis­tas tik dėl po­li­ti­ nių int­ri­gų. Neį­ti­kau Kau­no ta­ ry­b os na­r iui Ar­t ū­r ui Or­l aus­k ui ir tuo­me­čiam Kau­no ad­mi­nist­ ra­ci­jos di­rek­to­riui An­ta­nui Na­ va­kaus­kui. Pir­miau­sia dėl to, kad sa­vo pa­va­duo­to­ja dirb­ti pa­sky­riau Ri­tą Ba­ne­vi­čie­nę. Nuo ta­da pra­ si­dė­jo spau­di­mas“, – tei­gė bu­vęs va­do­vas. Kau­n o val­d žia aiš­k i­n o, kad K.Ma­z ur­ke­v i­č ius at­l eis­tas už šiurkš­tų dar­bo draus­mės pa­žei­ di­mą – pa­cien­tų fil­ma­vi­mą. K.Ma­zur­ke­vi­čius to­kius kal­ti­ ni­mus va­di­na vi­siš­kai ne­pag­rįs­ tais. „Vaiz­do ste­bė­ji­mo ka­me­ros li­go­n i­n ės ko­r i­d o­r iuo­se su­m on­ tuo­tos dar 2005 m., o aš įstai­gai va­do­vau­ti pra­dė­jau 2009 m. Šios ka­me­ros pa­dė­jo su­čiup­ti pi­ni­gi­nę pa­vo­gu­sią va­gi­lę, bu­vo nu­sta­ty­tas me­di­ką už­puo­lęs chu­li­ga­nas, ne

kar­tą vaiz­do įra­šų pra­šė po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai. Lais­vės alė­jo­je juk ir­gi fil­muo­ja­ma. Pro­ce­dū­rų, gy­dy­to­jų ka­bi­ne­tuo­se, pa­la­to­se ka­me­rų nė­ ra“, – aiš­ki­no K.Ma­zur­ke­vi­čius.

Kęs­tu­tis Ma­zur­ke­vi­čius:

Jau sep­ty­nis mė­ne­ sius trun­ka ma­no skun­do nag­ri­nė­ji­mas, nors to­kias by­las teis­ mai tu­ri iš­spręs­ti per 60 die­nų. Is­to­ri­ja ku­pi­na skan­da­lų

Po­li­ti­kų ir tuo­me­čio li­go­ni­nės va­ do­vo K.Ma­zurke­vi­čiaus konf­lik­ tas per­nai pe­rau­go į skan­da­lin­gus įvy­kius. Rugp­jū­tį vie­toj ato­sto­ gau­jan­čio K.Ma­zur­ke­vi­čiaus lai­

ki­n ai jį pa­va­d uo­jan­č iu va­d o­v u stai­ga bu­vo pa­s kir­tas Lie­t u­vos svei­ka­tos moks­lų uni­ver­si­te­to li­ go­ni­nės „Kau­no kli­ni­kos“ pro­fe­ so­rius Eduar­das Vait­kus. Tuoj po šio spren­d i­m o A.Or­ laus­kas ir Kau­n o mies­to sa­v i­ val­dy­b ės ad­m i­n ist­ra­c i­jos di­rek­ to­r iaus pa­va­d uo­to­jas And­r ius Stan­ke­v i­č ius į li­go­n i­n ę atė­jo su ant­s to­l iu ir pa­rei­ka­l a­vo iš­g ręž­ ti K.Ma­z ur­ke­v i­č iaus ka­b i­n e­to spy­ną. Po ke­l ių die­n ų Kau­n o mies­ to apy­lin­kės teis­mas sa­vi­val­dy­ bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus įsa­ky­mą dėl E.Vait­kaus pa­skyri­ mo lai­ki­nuo­ju Kau­no kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės va­do­vu pri­pa­ži­no ne­ tei­sė­tu. Skan­da­las tuo ne­si­bai­gė – po ato­s to­g ų K.Ma­z ur­ke­v i­č ius pra­ ne­šė ra­dęs po sa­vo sta­lu su­mon­ tuo­tą pa­si­klau­sy­mo įran­gą.


6

pirmADIENIS, birželio 4, 2012

nuomonės

Į teis­mą pa­duo­ti Sei­mo na­riai re­gi me­ro kerš­tą

Žvilgsnis

Redakcijos skiltis

D

Lie­tu­viai – ling­vis­ti­niai des­po­tai Sau­lius Po­cius

K

ai mū­sų po­li­ti­kai graž­ by­liau­ja apie to­le­ran­ci­ją, jie nė­ra iki ga­lo nuo­sek­ lūs, nes rea­lia­me gy­ve­ ni­me vis tiek ne­si­bo­di tai­ky­ti dve­ jo­pų stan­dar­tų. Tik­ros to­le­ran­ci­jos jie, be­ždžio­niau­da­mi ES, rei­ka­lau­ ja, kai kal­ba­ma apie iš­kry­pė­lius. Ta­čiau kai tik iš­ky­la, pa­vyz­džiui, len­kų pa­var­džių ra­šy­bos klau­si­ mas, ta to­le­ran­ci­ja stai­ga įgy­ja iš­ kreip­tą for­mą, ku­ri la­biau pri­me­ na ne pa­kan­tu­mą, o des­po­tiz­mą.

Su Bal­ta­ru­si­ja pyks­ta­ mės dėl be­pras­miš­kos ato­mi­nės elekt­ri­nės, su len­kais – dėl ke­lių rai­ džių, su lat­viais – dėl kiau­lių ir pie­no. Šią sa­vai­tę Sei­mas svars­tys Vals­ ty­bi­nės kal­bos įsta­ty­mo nau­jos re­dak­ci­jos pro­jek­tą. Kam jis rei­ka­ lin­gas, nė­ra vi­siš­kai aiš­ku, ta­čiau to pro­jek­to ren­gė­jai ti­ki­na, kad šis par­la­men­ti­nis opu­sas „įtvir­ti­na lie­ tu­vių kal­bos funk­cio­na­vi­mą vi­so­ se vie­šo­jo gy­ve­ni­mo sri­ty­se, reg­la­ men­tuo­ja vals­ty­bi­nės kal­bos tvar­ ky­bą, kont­ro­lę ir at­sa­ko­my­bę už šio įsta­ty­mo pa­žei­di­mą“. At­ro­dy­tų, kad lie­tu­vių kal­ba dar vis nė­ra įsi­tvir­ti­nu­si vie­šu­mo­je, o ja šne­ka­ma kaž­kur Blinst­ru­biš­kių ka­ta­kom­bo­se, ir tai tik pus­bal­siu, kad nie­kas neiš­girs­tų. Tar­si iki šiol ir ne­bu­vo san­kci­jų už Vals­ty­bi­nės kal­bos įsta­ty­mo ne­si­lai­ky­mą. Tik jei jau mes, lie­tu­viai, to­kie be­jė­giai, kas ta­da Šal­či­nin­kuo­se nuo na­mų lu­po len­te­les su len­kiš­kais už­ra­ šais, kas bau­dė už len­kiš­kai pa­ra­šy­ tus gy­ven­vie­čių pa­va­di­ni­mus ant marš­ru­ti­nių au­to­bu­sų len­te­lių? Kal­bi­nin­kas An­ta­nas Sme­to­na ir vėl su­sprog­di­no dirb­ti­nai vis pu­ čia­mą bur­bu­lą, nes dar kar­tą vi­

rus­k i­n in­k ų sa­v i­val­dy­b ės spren­di­mas skųs­ti teis­ mui par­la­men­ta­rus, abe­jo­ ju­sius va­di­na­mo­jo pa­gal­vės mo­kes­čio tei­sė­tu­mu, – juo­kin­gas Drus­ki­nin­kų me­ro so­cial­de­mok­ra­to Ri­čar­do Ma­li­naus­ko ban­dy­mas kerš­ tau­ti ar gąs­din­ti. Taip ma­no vie­nas iš pen­kių ku­ror­to sa­vi­val­dy­bės teis­mui ap­skųs­tų Sei­mo na­rių – opo­zi­ci­nės Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo frak­ci­jos se­ niū­nas Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis.

siš­kai aiš­k iai pa­sa­kė: jo­k ios pro­ ble­mos dėl len­kiš­kų var­dų ir pa­ var­džių ra­šy­bos ori­gi­na­lio­mis rai­ dė­mis nė­ra: „Šis klau­si­mas se­niai iš­spręs­tas, ap­ra­šy­tas lie­tu­vių kal­ bos gra­ma­ti­ko­se ir ne­ke­lia jo­kių abe­jo­n ių.“ Ži­no­mas kal­bi­n in­kas at­vi­rai pri­pa­ži­no, kad tai esąs tik po­li­ti­ka­vi­mas ir dau­giau nie­ko. Jei jau ling­vis­tai pa­tys taip sa­ko, tai ko dar rei­kia, kad va­di­na­ma­sis len­ kų klau­si­mas bū­tų iš­spręs­tas? Vis dėl­to ti­kė­t is, kad mū­sų val­ džios kuk­luksk­la­nas leis len­kams ra­šy­ti sa­vo pa­var­des taip, kaip šie no­ri, dar ne­ver­ta. Juk ši­ta ling­vis­ ti­nė des­po­ti­ja la­bai pa­to­gi dviem prie­šin­goms po­li­ti­nėms ideo­lo­gi­ joms, iš ku­rių kal­di­na­mi rin­ki­mų di­vi­den­dai. Vie­ni vai­di­na au­kas ir nu­skriaus­tuo­sius, kvie­čian­čius kil­ti į ko­vą už šven­tą­jį iden­ti­te­tą, ki­ti iš šio rei­ka­lo svi­li­na pa­trio­tiz­ mo bly­nus ir, vai­din­da­mi ko­vo­to­ jus už Lie­tu­vos di­dy­bę, jais še­ria pa­tik­lius rin­kė­jus. Toks su­si­dve­ji­n i­mas ir tam, ir anam po­li­ti­niam ap­tva­rui yra la­ bai pa­to­gus ir nau­din­gas. Tai tie­siai švie­siai po­rta­lui in­gosk­ ny­gos.lt pa­sa­kė ir A.Sme­to­na: „De­ ma­go­gai ir me­la­giai ban­do iš ši­to iš­peš­ti di­vi­den­dų sau – su­si­peš­ti, su­si­pyk­ti su len­kais, ti­kė­da­mie­si, kad taip gal­būt pa­trauks rin­kė­jų dė­me­sį kaip di­die­ji lit­vo­ma­nai ir len­kų ne­my­lė­to­jai. Tik dėl to ir ki­ lo ši pro­ble­ma.“ Prob­le­ma čia dar ir ta, kad mū­sų po­li­ti­kos kom­bi­na­to slun­kiai sa­vo as­me­ni­nės kar­je­ros tiks­lais su­pju­ dė Lie­tu­vą su vi­sais ar­ti­miau­siais kai­my­nais. Su ku­ria ša­li­mi šian­ dien mū­sų san­ty­kiai yra pui­kūs? Su Bal­ta­ru­si­ja pyks­ta­mės dėl be­ pras­miš­kos ato­mi­nės elekt­ri­nės, su len­kais – dėl ke­lių rai­d žių, su lat­viais – dėl kiau­lių ir pie­no. Ta­čiau ro­dy­da­mi sa­vo po­li­ti­nius triu­kus su jū­rų kiau­ly­tė­mis ir deg­ tu­kais at­ro­do­me to­kie kvai­li ir men­ kys­tos, kad jau se­niai gė­da ap­si­dai­ ry­ti. To­je pa­čio­je nu­kva­ku­sio­je „Eu­ ro­vi­zi­jo­je“ už Lie­tu­vą jau nie­kas ne­ be­bal­suo­ja, net bro­liais iki šiol va­ din­ti lat­viai. Te­li­ko su­si­pyk­ti su Gru­ zi­ja, ir tuo­met jau ga­lė­si­me pa­si­jaus­ ti pa­sau­lio tei­suo­liais, iš­di­džiai sto­ vin­čiais Se­no­jo že­my­no cent­re ir su nie­kuo ne­si­kal­ban­čiais, nes pa­tri­ci­ jai ne­krei­pia dė­me­sio į ple­bė­jus. Net jei šie tie­sia ran­ką.

informacija:

302 250

„Čia nor­ma­li pro­ce­dū­ra“

Teis­mui ap­skųs­tas ki­tas Sei­mo na­rys kon­ser­va­to­rių frak­ci­jos se­niū­nas Jur­ gis Raz­ma Drus­ki­nin­kų sa­vi­val­dy­bės spren­di­mą tei­gė lai­kąs vie­šų­jų ry­šių ak­ci­ja pra­si­dė­ju­sios Sei­mo rin­ki­mų kam­pa­ni­jos fo­ne. Šeš­ta­die­nį BNS kal­bin­ti par­la­men­ ta­rai tvir­ti­no, kad teis­mui pri­pa­ži­nus, jog pa­gal­vės mo­kes­tis yra tei­sė­tas, bus sie­kia­ma keis­ti įsta­ty­mus, kad sa­vi­val­dy­bės ne­ga­lė­tų pa­čios stai­ga įves­ti pa­pil­do­mų rink­lia­vų.

Jur­gis Raz­ma:

Ban­dė­me rea­guo­ti į to­kią si­tua­ci­ją, kai sa­ vi­val­dy­bė la­bai stai­ga vers­lui įve­da la­bai ne­ ti­kė­tus mo­kes­čius.

„Aš tai ver­ti­nu kaip po­no R.Ma­li­ naus­ko ban­dy­mą Sei­mo na­rius gąs­ din­ti, kerš­tau­ti už krei­pi­mą­si į teis­mą. Gal jis pri­pra­tęs sa­vo sa­vi­val­dy­bė­je taip tvar­ky­tis. Ma­nau, Sei­mo na­riai tu­ri tei­sę kreip­tis į teis­mą, jei jiems at­ro­do, kad ta­ry­bos spren­di­mai nea­ ti­tin­ka įsta­ty­mų. Čia nor­ma­li pro­ce­ dū­ra. O tai, kad teis­mas nu­spren­dė, jog pa­gal­vės mo­kes­tis tei­sė­tas, ma­ nau, to­kiu at­ve­ju rei­kia tai­sy­ti įsta­ty­ mus, kad sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba ne­ga­lė­ tų nu­sta­ty­ti pa­pil­do­mų mo­kes­čių, nes jiems ga­li atei­ti į gal­vą ir 200, 300 li­tų pa­pil­do­mus mo­kes­čius įves­ti“, – kal­ bė­jo V.Ma­zu­ro­nis. Anot V.Ma­zu­ro­nio, keis­ta šiuo at­ ve­ju ir tai, kad pa­gal­vės mo­kes­tį ga­li įsi­ves­ti tik ku­ror­tų sa­vi­val­dy­bės. „Be to, ga­li­ma klaus­ti, ko­dėl pa­pil­ do­mi mo­kes­čiai tai­ko­mi tik vieš­bu­ čiams, o, pvz., snie­go are­nos ar van­ dens par­kai jų iš­ven­gia“, – svars­tė par­la­men­ta­ras.

Kasdienė prenumerata 1 mėn. – 26 (13*) Lt

ISSN 1392-7639 ©1992-2007 UAB „Diena Media News“ Labdarių g. 8, 01120 Vilnius. Tel. (8 5) 262 4242.

„Kauno dienos“ Vyriausioji redaktorė Jūratė Kuzmickaitė

„Kauno dienos“ redakcija Kęstučio g. 86, 44296 Kau­nas. Fak­sas 423 404.

Vyr. redaktoriaus pavaduotojai: Arūnas Andriuškevičius – 302 252 Violeta Juodelienė – 302 260

MIESTO NAUJIENOS: Mantas Lapinskas – Arūnas Dambrauskas – Vilija Žukaitytė – Saulius Tvirbutas – Virginija Skučaitė – Jurgita Šakienė – TEISĖTVARKA: Diana Krapavickaitė –

la­men­ta­rų sie­kia pri­si­teis­ti 6 000 li­tų.

la­men­ta­rai sie­kė ap­gin­ti vie­šą­jį in­ te­re­są. „Kreip­da­mie­si į teis­mą mes ir at­ sto­va­vo­me vie­ša­jam in­te­re­sui, ir ban­dė­me rea­guo­ti į to­kią si­tua­ci­ ją, kai sa­vi­val­dy­bė la­bai stai­ga vers­ lui įve­da la­bai ne­ti­kė­tus mo­kes­čius. Po teis­mo spren­di­mo mums yra ge­ ra pro­ga grįž­ti prie įsta­ty­mų ir siek­ ti aiš­kiai api­brėž­ti, ka­da ir kaip ga­ li­ma įves­ti rink­lia­vas, kad kaž­ko­kie pa­pil­do­mi mo­kes­čiai ne­ga­lė­tų bū­ ti įve­da­mi stai­ga“, – BNS šeš­ta­die­ nį sa­kė J.Raz­ma. Jis pri­dū­rė, jog įsta­ty­mų pa­tai­ sos Sei­me ga­li bū­ti svars­to­mos grei­ tu lai­ku. J.Raz­mos tei­gi­mu, jei Drus­ki­nin­ kų sa­vi­val­dy­bė rim­tai no­ri pri­si­teis­ti by­li­nė­ji­mo­si iš­lai­das, tai ga­lė­jo pa­da­ ry­ti jau tuo­met, kai Vy­riau­sia­sis ad­ mi­nist­ra­ci­nis teis­mas nag­ri­nė­jo par­ la­men­ta­rų krei­pi­mą­si dėl pa­gal­vės mo­kes­čio tei­sė­tu­mo, o ne da­bar at­ ski­rais ieš­ki­niais ke­liems teis­mams. „Vyks­ta rin­ki­mų kam­pa­ni­ja, Drus­ ki­nin­kų me­ras, ma­tyt, no­ri pa­de­ monst­ruo­ti to­kią ko­vą su iš­kart ke­

Ša­rū­no Ma­žei­kos (BFL) nuo­tr.

lių frak­ci­jų Sei­mo na­riais“, – svars­tė J.Raz­ma. Krei­pė­si į du teis­mus

Drus­ki­nin­kų sa­vi­val­dy­bė, lai­mė­ju­si by­lą dėl pa­gal­vės rink­lia­vos tei­sė­tu­ mo, dar nu­spren­dė iš­si­rei­ka­lau­ti per 6 000 li­tų iš pen­kių Sei­mo na­rių. Drus­ki­nin­kai krei­pė­si iš­kart į du teis­mus – Vil­niaus apy­gar­dos ad­mi­ nist­ra­ci­nį ir Lie­tu­vos vy­riau­sią­jį ad­ mi­nist­ra­ci­nį. Ku­ror­to val­džia sie­kia iš par­la­men­ta­rų kon­ser­va­to­riaus J.Raz­ mos, Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo frak­ci­jos se­niū­no V.Ma­zu­ro­nio, li­be­ra­lo Eri­ko Ta­ma­šaus­ko, li­be­ral­cent­ris­to Al­gio Čap­li­ko ir Miš­rios Sei­mo na­rių gru­ pės na­rio An­ta­no Bau­ros pri­si­teis­ti iš­lai­das, pa­tir­tas per me­tus tru­ku­sį by­li­nė­ji­mą­si dėl rink­lia­vos. Anot mies­to me­ro so­cial­de­mok­ ra­to R.Ma­li­naus­ko, sa­vi­val­da pir­mą kar­tą sie­kia įro­dy­ti, kad net ir Sei­mo na­riai tu­rė­tų pri­siim­ti at­sa­ko­my­bę už sa­vo ne­pag­rįs­tus veiks­mus ir ne­ tu­ri tei­sės pikt­nau­džiau­ti sa­vo tar­ ny­bi­ne pa­dė­ti­mi. KD, BNS inf.

Pa­vyz­džiu pa­se­kė Pa­lan­ga Pen­k i par­la­men­ta­rai prieš me­t us pa­ pra­šė teis­mo iš­siaiš­k in­t i, ar pa­gal­vės mo­kes­t is Drus­k i­n in­k uo­se įves­tas tei­ sė­tai.

Ne­se­niai teis­mas rink­lia­vą – po vie­ną li­tą iš kiek­v ie­no į Drus­k i­n in­k us at­v y­ ku­sio poil­siau­to­jo už nak­vy­nę – pri­pa­ ži­no tei­sė­ta.

Vie­tos val­d žia svars­tė, kad Sei­mo na­ riai taip pa­siel­gė gal­būt pro­te­guo­da­mi kai ku­riuos ku­ror­to vers­li­nin­kus, at­si­ sa­k iu­sius mo­kė­ti šį mo­kes­t į.

Šio mies­to pa­v yz­d žiu pa­s e­kė ir Pa­ lan­g a: pa­g al­vės mo­kes­t is šia­m e pa­ jū­r io ku­ror­t e ga­l io­j a nuo bir­ž e­l io 1-osios.

Užuo­džia rin­ki­mus

Val­dan­čio­sios Tė­vy­nės są­jun­gosLie­t u­vos krikš­č io­n ių de­m ok­ra­ tų frak­ci­jos se­niū­nas J.Raz­ma tei­ gė, kad, prieš me­tus kreip­da­mie­si į teis­mą dėl pa­gal­vės mo­kes­čio, par­

Komentarai nėra dienraščio redakcijos nuomonė.

reklamos skyrius:

E. paštas redakcija@kaunodiena.lt

„„At­kir­tis: R.Ma­li­naus­ko va­do­vau­ja­ma Drus­ki­nin­kų sa­vi­val­dy­bė iš ke­lių par­

302 230

Platinimo tarnyba: 302

242

Prenumeratos skyrius: 302

244

3 mėn. – 69 (39*) Lt Tik šeštadienio prenumerata 1 mėn. – 9 (6*) Lt 302 251 302 268 302 266 302 262 302 267 302 261 302 243

LIETUVA: Stasys Gudavičius –

(8 5) 219 1381

PASAULIS:

SPORTAS: Romas Poderys – 302 258 Marius Bagdonas – 302 259 Mantas Stankevičius – (8 5) 219 1383

NAMAI: Vereta Rupeikaitė –

302 265

Sveikata: Marijana Jasaitienė –

302 263

Julijanas Gališanskis – (8 5) 219 1391 Valentinas Beržiūnas – (8 5) 219 1387

Menas ir Pramogos: Enrika Striogaitė –

302 272

EKONOMIKA:

FOTOKORESPONDENTAI: Artūras Morozovas – Tomas Ragina –

Ratai: Arūnas Andriuškevičius –

302 269 302 269

TV DIENA: Agnė Klimčiauskaitė – (8 5) 279 1380

Jolita Žvirblytė –

(8 5) 219 1374

302 260

http://www.kaunodiena.lt * prenumeratos kaina laikraštį atsiimant redakcijoje

aukštyn žemyn: Marijana Jasaitienė – Darius Sėlenis – Laima Žemulienė –

302 263 302 276 (8 5) 219 1374

REKLAMOS PARDAVIMO SKYRIUS: 302 234, 308 862, 308 863, 308 864, 302 230 reklama@kaunodiena.lt

Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Indeksas 0041. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raide R pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti. Tiražas 19 300.

ASMENINIAI SKELBIMAI: 302 231, 302 202, faksas 321 717 skelbimai@kaunodiena.lt SKELBIMŲ IR PRENUMERATOS SKYRIUS (Vytauto pr. 23) mob. 8 655 45 114 PLATINIMO TARNYBA: 302 242, 302 228 PRENUMERATOS SKYRIUS: 302 244


8

pirmADIENIS, birželio 4, 2012

lietuva kaunodiena.lt/naujienos/lietuva

Ne­su­si­ta­ria, ar su­stab­dė dar­bus IAE Sta­ty­bos bend­ro­vė „Vėt­rū­na“ ofi­ cia­liai pa­tvir­ti­no su­stab­džiu­si sta­ ty­bas mi­li­jar­di­nės ver­tės už­da­ ry­mo pro­jek­tus įgy­ven­di­nan­čio­ je Ig­na­li­nos ato­mi­nė­je elekt­ri­nė­ je (IAE).

Pa­sak įmo­nės va­do­vo, jei „Nu­ kem“ at­si­skai­tys už at­lik­tus dar­ bus, „Vėt­rū­na“ pa­si­ren­gu­si sta­ty­ bas tęs­ti. „Dėl pra­dels­tų mo­kė­ji­mų „Vėt­rū­na“ nuo ket­vir­ta­die­nio sta­ ty­bos aikš­te­lė­je ne­be­vyk­do dar­ bų. Išsp­ren­dus mo­kė­ji­mo už dar­ bus klau­si­mus, „Vėt­rū­na“ yra pa­si­ren­gu­si vyk­dy­ti dar­bus pa­ gal pa­tvir­tin­tus pro­jek­tus“, – sa­kė „Vėt­rū­nos“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Ro­lan­das Baš­kys. Kar­tu jis ti­ki­no, kad „Vėt­rū­ na“ ne­pa­sit­rau­kė iš IAE už­da­ry­mo pro­jek­to: „Pa­si­ra­šy­ta su­tar­tis ir per anks­tes­nes de­ry­bas pa­siek­ti su­si­ ta­ri­mai ga­lio­ja.“ O IAE už­da­ry­mo dar­bų ran­go­vės Ru­si­jos ka­pi­ta­lo bend­ro­vės „Nu­ kem Tech­no­lo­gies“ kor­po­ra­ci­ nės ko­mu­ni­ka­ci­jos di­rek­to­rė Bea­te Scheff­ler pa­reiš­kė, jog de­ry­bos su „Vėt­rū­na“ tę­sia­mos. „Šiuo me­tu „Nu­kem Tech­no­lo­gies“ ir „Vėt­rū­ na“ de­ra­si dėl su­tar­čių pa­kei­ti­mų. Ypač sie­kia­ma su­si­tar­ti dėl spren­ di­mų, ku­rie leis­tų pa­spar­tin­ti li­ ku­sius dar­bus. Ki­tą sa­vai­tę de­ry­ bos bus tę­sia­mos, ir abi pu­sės yra pa­lan­kiai nu­si­tei­ku­sios jų at­žvil­ giu“, – tei­gė B.Scheff­ler. Pa­sak jos, kal­bos, esą „Vėt­rū­na“ pa­si­trau­kė iš sta­ty­bų IAE dėl trūks­ ta­mų „Nu­kem Tech­no­lo­gies“ mo­ kė­ji­mų, yra ne­tie­sa.

Dėl pra­dels­tų mo­kė­ ji­mų „Vėt­rū­na“ nuo ket­vir­ta­die­nio sta­ty­ bos aikš­te­lė­je ne­be­ vyk­do dar­bų. BNS šal­ti­nių tei­gi­mu, „Nu­kem“ jau apie pu­sę me­tų vė­luo­ja at­si­ skai­ty­ti su „Vėt­rū­na“, o dar­buo­to­ jų skai­čius ob­jek­te bu­vo pa­lengva ma­ži­na­mas nuo sau­sio, kai pra­si­ dė­jo de­ry­bos. Ge­gu­žę sta­ty­bų aikš­ te­lė­je dir­bo apie 50 dar­bi­nin­kų. „Nu­kem Tech­no­lo­gies“ ir „Vėt­ rū­na“ su­bran­gos su­tar­tį pa­si­ra­ šė 2010 m. rugp­jū­čio pra­džio­je. „Vėt­rū­na“ bu­vo pa­sam­dy­ta sta­ty­ ti IAE pa­nau­do­to bran­duo­li­nio ku­ ro sau­gyk­lą, ji taip pat sta­tė kie­tų­ jų ra­dioak­ty­vių­jų at­lie­kų sau­go­ji­mo komp­lek­so sta­ti­nius. IAE tink­la­la­py­je nu­ro­do­ma, kad pa­nau­do­to bran­duo­li­nio ku­ro sau­ gyk­los, ku­rios bend­ra pra­di­nė ver­tė sie­kė 590 mln. li­tų, sta­ty­ba vė­luo­ja 44 mė­ne­sius. 428 mln. li­tų ver­tės kie­tų­jų ra­dioak­ty­vių­jų at­lie­kų sau­ go­ji­mo komp­lek­se sta­ty­bos dar­bai vė­luo­ja 53 mė­ne­sius. Lie­tu­viš­ka­me „Nu­kem“ tink­la­ la­py­je tei­gia­ma, kad apie 90 pro­c. pa­nau­do­to bran­duo­li­nio ku­ro sau­ gyk­los sta­ty­bos jau at­lik­ta, o kie­ tų­jų ra­dioak­ty­viųjų at­lie­kų sau­go­ ji­mo komp­lek­so sta­ty­ba pa­žen­gu­si apie 60 pro­c. KD, BNS inf.

„„Dvi­kal­bys­tė: Vil­niaus kraš­te ant dau­gy­bės iš­ka­bų už­ra­šy­ta ne tik lie­tu­viš­kai, bet ir len­kiš­kai. 

Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

Dvi­kal­bių len­te­lių ne­be­liks?

Da­lis po­li­ti­kų Sei­me ti­ki­si, kad priė­mus nau­ją įsta­ty­mą jau ki­tą­met pa­vyks efek­ty­ viau ko­vo­ti su vals­ty­bi­nės kal­bos ne­pai­sy­mu len­kų tan­kiai ap­gy­ven­din­tuo­se Vil­ ni­jos ra­jo­nuo­se. Sta­sys Gu­da­vi­čius s.gudavicius@diena.lt

Svars­tys nau­ją pro­jek­tą

Dar šią sa­vai­tę Sei­mas tu­rė­tų svars­ty­ti nau­jos re­dak­ci­jos Vals­ ty­bi­nės kal­bos įsta­ty­mą, ku­ris, be ki­ta ko, draus vie­šuo­sius už­ra­šus ne lie­tu­vių kal­ba. Sei­mo Švie­ti­mo, moks­lo ir kul­ tū­ros ko­mi­te­to (ŠMKK) va­do­vo, Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­ čio­nių de­mok­ra­tų frak­ci­jos na­rio Va­len­ti­no Stun­džio tei­gi­mu, nau­ ja­me įsta­ty­me įtvir­ti­na­ma, kad lie­ tu­vių kal­ba yra vie­nas svar­biau­sių vals­ty­bės su­ve­re­nu­mo ir vien­ti­ su­mo po­žy­mių. To­dėl nu­sta­to­mas lie­tu­vių kal­bos funk­cio­na­vi­mas vi­ so­se vie­šo­jo gy­ve­ni­mo sri­ty­se, reg­ la­men­tuo­ja­ma vals­ty­bi­nės kal­bos tvar­ky­ba, kont­ro­lė ir at­sa­ko­my­bė už šio įsta­ty­mo pa­žei­di­mą. „Pro­jek­te iš­sa­miau nu­sta­to­mos lie­tu­vių kal­bos var­to­ji­mo nor­mos įvai­rio­se vie­šo­jo gy­ve­ni­mo sri­ty­se: vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių ins­ti­tu­ci­ jų veik­lo­je, jų san­ty­kiuo­se su ju­ri­ di­niais ir fi­zi­niais as­me­ni­mis, ap­ ta­ria­mi var­to­to­jų ap­tar­na­vi­mo bei in­for­ma­vi­mo rei­ka­la­vi­mai, vie­šų­jų už­ra­šų nor­mos ir ki­ta“, – pa­brė­žė V.Stun­dys. Teis­mų spren­di­mai ne­vyk­do­mi

Nau­jas įsta­ty­mas draus vie­šuo­sius už­ra­šus vien sve­ti­ma kal­ba. Vi­sas iš­ka­bas, pa­ra­šy­tas tik len­kiš­kai ar ru­siš­kai, sa­vi­val­dy­bėms teks nu­ ka­bin­ti. Jei­gu bus at­si­sa­ko­ma tai da­ry­ti, šiuo dar­bu, va­do­vau­da­ mie­si teis­mų spren­di­mais, už­siims po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai ir ant­sto­liai. „Vi­si vie­šie­ji už­ra­šai tu­rės bū­ ti vals­ty­bi­ne lie­tu­vių kal­ba“, – paaiš­ki­no V.Stun­dys. Pak­laus­tas, kaip bus su iš­ka­ bo­mis, ku­rio­se, be lie­tu­vių, var­

to­ja­ma dar ir len­kų ar ru­sų kal­ba, ŠMKK va­do­vas ne­pa­tei­kė tiks­laus at­sa­ky­mo: „Dis­ku­si­ja dėl to vis dar vyks­ta. Bet ku­riuo at­ve­ju ne­ga­lės lik­ti vie­šų­jų už­ra­šų vien ne­vals­ty­ bi­ne kal­ba. O kaip bus pa­sielg­ta su dvi­kal­bė­mis len­te­lė­mis, paaiš­kės vė­liau. Vals­ty­bi­nės kal­bos įsta­ ty­mas ne­reg­la­men­tuos šių da­ly­ kų. Jis nu­sta­tys tik lie­tu­vių kal­bos bū­ti­ną vie­šą var­to­ji­mą.“

V.To­ma­ševs­kis:

Jei­gu da­bar­ti­nė val­ dan­čio­ji dau­gu­ma nu­si­tei­ku­si ne­si­lai­ ky­ti pri­siim­tų tarp­ tau­ti­nių įsi­pa­rei­go­ji­ mų, at­sa­ko­my­bė už tai teks tik Sei­mui. Anks­čiau vie­šuo­sius už­ra­šus ki­to­mis kal­bo­mis reg­la­men­ta­vo Tau­ti­nių ma­žu­mų įsta­ty­mas. Jis lei­do nau­do­ti dvi­kal­bes len­te­les vie­to­vė­se, kur ki­ta­tau­čiai su­da­ ro di­de­lę gy­ven­to­jų da­lį. Ta­čiau šis įsta­ty­mas nu­sto­jo ga­lio­ti dar prieš po­rą me­tų. To­dėl da­bar nė vie­na­me įsta­ty­me neį­ra­šy­ta, kad yra lei­džia­mos dvi­kal­bės len­te­ lės. Vil­n iaus ir Šal­č i­n in­k ų ra­jo­ nuo­se, taip pat kai ku­riuo­se ki­ tuo­se ad­mi­nist­ra­ci­niuo­se te­ri­to­ ri­niuo­se vie­ne­tuo­se jau dau­ge­lį me­tų gat­vės žy­mi­mos dvi­kal­bė­ mis len­te­lė­mis – lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. Yra ir dau­giau vie­šų­jų už­ra­šų dviem kal­bo­mis. Pa­vyz­ džiui, sos­ti­nė­je esan­čia­me Vil­ niaus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės pa­sta­ te vi­sos in­for­ma­ci­nės nuo­ro­dos yra dvi­kal­bės.

Jau ku­rį lai­ką teis­mai nag­ri­nė­ja skun­dus dėl to­kio ne­vals­ty­bi­nės kal­bos var­to­ji­mo vie­šo­jo­je erd­vė­ je. Teis­mai įpa­rei­go­da­vo Vil­niaus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bę nu­ka­bin­ti dvi­ kal­bes len­te­les su gat­vių pa­va­di­ni­ mais. Ta­čiau šie spren­di­mai neį­ vyk­dy­ti. Ne­beb­us už­ra­šų „Nie­menc­zyn“

Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja siū­lo iš nau­jo įtei­sin­ti lei­di­mą tau­ti­nių ma­žu­mų ap­gy­ven­din­to­se te­ri­to­ri­jo­se nau­ do­ti dvi­kal­bius už­ra­šus. „Kol kas svars­to­ma nau­jo Tau­ti­ nių ma­žu­mų įsta­ty­mo, ku­ris gal­ būt ir reg­la­men­tuo­tų šiuos da­ly­ kus, kon­cep­ci­ja. Bet svars­ty­mai, dis­ku­si­jos tę­sia­si ir dar neaiš­ku, kiek lai­ko už­truks“, – tei­gė ŠMKK va­do­vas. V.Stun­dys ti­ki­si, kad nau­jas Vals­ty­bi­nės kal­bos įsta­ty­mas leis su­draus­min­ti tvar­kos pa­žei­dė­jus. „Įs­ta­ty­me aiš­kiai įra­šy­ta, jog vie­ šie­ji už­ra­šai ra­šo­mi lie­tu­vių kal­ba. Be to, nu­sta­ty­ta, kad var­to­ja­mi tik ofi­cia­lūs vie­to­var­džių pa­va­di­ni­ mai, pa­ra­šy­ti tik vals­ty­bi­ne kal­ ba“, – kal­bė­jo po­li­ti­kas. Tai reiš­kia, kad, pa­vyz­džiui, Ne­ men­či­nė vie­šai ga­lės bū­ti va­di­na­ ma tik lie­tu­viš­ku pa­va­di­ni­mu, ne­ be­ga­lės lik­ti jo­kių už­ra­šų, kad ši gy­ven­vie­tė yra „Nie­menc­zyn“. Nau­ja­sis Vals­ty­bi­nės kal­bos įsta­ty­mas nu­ma­tys kai ku­rias re­ tas išim­tis, kai bus lei­džia­ma vie­ šuo­se už­ra­šuo­se var­to­ti ne lie­tu­vių kal­bą. „Ats­ki­rais at­ve­jais vie­šuo­ sius už­ra­šus bū­tų ga­li­ma ra­šy­ ti ki­ta kal­ba, bet tai bū­tų ga­li­ma da­ry­ti tik tu­riz­mo reik­mėms. To­ kius at­ve­jus nu­sta­ty­tų sa­vi­val­ dos ins­ti­tu­ci­jos, su­de­ri­nu­sios tai su Vy­riau­sy­bės įga­lio­ta vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­ja“, – tvir­ti­no ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas.

Su­kurs vien­ti­są sis­te­mą

Pa­sak V.Stun­džio, nau­ja­me įsta­ ty­me įtvir­ti­na­ma, kad kiek­vie­ nas Lie­tu­vos pi­lie­tis tu­ri mo­kė­ti ir gerb­ti lie­tu­vių kal­bą, kad kiek­ vie­nas as­muo tu­ri tei­sę var­to­ti lie­ tu­vių kal­bą ir ja gau­ti in­for­ma­ci­ ją vi­so­se vie­šo­jo gy­ve­ni­mo sri­ty­se, nea­pe­liuo­da­mas į šią tei­sę. Ki­tuo­se tei­sės ak­tuo­se siū­lo­ma įtvir­tin­ti nau­ją vals­ty­bi­nės kal­bos var­to­ji­mo ir tai­syk­lin­gu­mo kont­ ro­lės sis­te­mą. „Da­bar ją su­da­ro du sa­va­ran­ kiš­ki, jo­kiais val­dy­mo san­ty­kiais ne­su­sie­ti lyg­me­nys – vals­ty­bės lyg­muo, tai yra Vals­ty­bi­nė kal­bos ins­pek­ci­ja, ir at­ski­ras sa­vi­val­dy­bių kal­bos tvar­ky­to­jų lyg­muo. Priė­ mus pa­tai­sas bus su­kur­ta vien­ti­ sa vals­ty­bi­nė kont­ro­lės sis­te­ma ir Vals­ty­bi­nė kal­bos ins­pek­ci­ja sa­vo funk­ci­jas vyk­dys per te­ri­to­ri­nius pa­da­li­nius“, – pa­brė­žė ŠMKK va­ do­vas. Lenkai nepatenkinti

Len­kų tau­ti­nės ma­žu­mos at­sto­ vai ne­pa­ten­kin­ti Sei­me svars­to­mu nau­ju Vals­ty­bi­nės kal­bos įsta­ty­ mo pro­jek­tu. „Lie­tu­va yra pri­siė­ mu­si tarp­tau­ti­nius įsi­pa­rei­go­ji­ mus dėl tau­ti­nių ma­žu­mų tei­sių. Yra spe­cia­li char­ti­ja, ku­rią Lie­tu­ va yra ra­ti­fi­ka­vu­si ir ku­ri yra Lie­ tu­vos tei­sės da­lis“, – tei­gė eu­ro­ par­la­men­ta­ras, Len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos va­do­vas Val­de­ma­ras To­ ma­ševs­kis. „Bet jei­gu da­bar­ti­nė val­dan­čio­ ji dau­gu­ma nu­si­tei­ku­si ne­si­lai­ky­ ti pri­siim­tų tarp­tau­ti­nių įsi­pa­rei­ go­ji­mų, at­sa­ko­my­bė už tai teks tik Sei­mui, ku­ris priims ati­tin­ka­mus spren­di­mus“, – pri­dū­rė jis. Nu­ma­to­ma, kad nau­jos re­dak­ ci­jos Vals­ty­bi­nės kal­bos įsta­ty­mas įsi­ga­lios 2013-ųjų pra­džio­je.


9

pirmADIENIS, birželio 4, 2012

ekonomika At­ly­gi­ni­mai ­ au­go lė­čiau­siai

De­ga­lai ­ pi­go

At­ly­gi­ni­mai Lie­tu­vo­je per me­tus au­go kuk­liau­siai ir lė­čiau­siai Bal­ti­jos vals­ty­ bė­se. Vi­du­ti­nis mė­ne­si­nis dar­bo už­mo­ kes­tis ša­ly­je pir­mą šių me­tų ket­vir­tį bu­ vo 3,2 pro­c. di­des­nis nei prieš me­tus. Lat­vi­jo­je at­ly­gi­ni­mai per me­tus au­go 3,7 pro­c., Es­ti­jo­je – 6,9 pro­c. Vi­du­ti­nis at­ly­ gi­ni­mas Lie­tu­vo­je – be­veik 7 pro­c. ma­ žes­nis nei Lat­vi­jo­je ir dau­giau nei ket­vir­ ta­da­liu men­kes­nis ne­gu Es­ti­jo­je.

Bend­ro­vės „Lu­koil“ ir „Or­len“ po­pu­lia­ riau­sią 95 mar­kės ben­zi­ną penk­ta­die­nį par­da­vė po 4,87 li­to, ar­ba ati­tin­ka­mai 2 ir 4 cen­tais pi­giau nei prieš sa­vai­tę. „Sta­ toil“ per sa­vai­tę kai­ną su­ma­ži­no 1 cen­tu, iki 4,88 li­to. Dy­ze­li­no kai­nos „Lu­koil“ de­ ga­li­nė­se Vil­niu­je per sa­vai­tę su­ma­žė­jo 2 cen­tais, „Or­len“ – 4 cen­tais, iki 4,57 li­to. „Sta­toil“ dy­ze­li­nas kai­na­vo 4,58 li­to, ar­ ba 1 cen­tu ma­žiau ne­gu prieš sa­vai­tę.

Valiutų kursai

Šiandien Valiuta

kiekis Santykis

Bal­ta­ru­si­jos rub­lis 10000 3,3213 DB sva­ras ster­lin­gų 1 4,2962 JAV do­le­ris 1 2,7932 Ka­na­dos do­le­ris 1 2,6996 Lat­vi­jos la­tas 1 4,9459 Len­ki­jos zlo­tas 10 7,8622 Nor­ve­gi­jos kro­na 10 4,5659 Ru­si­jos rub­lis 100 8,2495 Švei­ca­ri­jos fran­kas 1 2,8744

pokytis

–0,4227 % –0,3641 % +0,2908 % –0,3654 % +0,0344 % –0,0699 % –0,4014 % –2,3323 % +0,0035 %

Kiau­lių vers­lui – kai­my­nų kiau­lys­tės Skun­dai ir ka­te­go­riš­kas at­si­sa­ky­mas su­ tar­ti. To­kių ne­nu­mal­do­mų kai­my­nų sa­vo ke­ly­je ten­ka su­tik­ti Lie­tu­vos kiau­lių au­ gin­to­jams. Ir ši­taip vi­so­je ša­ly­je. Alek­sand­ras Ko­rei­ka Pri­si­den­gė vie­šuo­ju in­te­re­su

Lie­tu­vos kiau­lių au­gin­to­jai skam­bi­ na pa­vo­jaus var­pais. Kol vie­ni gy­ ven­to­jai ban­do ieš­ko­ti komp­ro­mi­so ir tai­ky­tis prie ne vi­sa­da ma­lo­niai kve­pian­čios kai­my­nys­tės, ki­ti sie­ kia sa­vo as­me­ni­nės ge­ro­vės. Nau­jau­sias „kiau­lių mū­šis“, įsi­ plies­kęs ties „Sae­rim­ner“ kiau­li­dė­ mis Kal­va­ri­jos sa­vi­val­dy­bė­je esan­ čia­me Ju­se­vi­čių kai­me, vėl ver­čia pra­bil­ti apie „ko­vo­to­jų“ už tvar­ką neob­jek­ty­vu­mą. Pra­si­dė­ju­si ko­va pa­na­ši į de­šim­tis ki­tų, tai vie­nur, tai ki­tur įsi­plies­kian­čių Lie­tu­vo­je. Še­ši Ju­se­vi­čių kai­mo ak­ty­vis­tai pa­si­ruo­šę ko­vo­ti iki ga­lo. Ir nors daug­maž 500 Ju­se­vi­čių gy­ven­to­jų jo­kių pre­ten­zi­jų nuo 1977 m. vei­ kian­čiai fer­mai ne­reiš­kia, ak­ty­vis­ tai gi­na ne tik sa­vo, bet ir „vie­šą­ jį in­te­re­są“. By­li­nė­ji­ma­sis teis­me vyks­ta ne tik su kiau­lių au­gin­to­jais, ne­va vir­ši­jan­čiais vi­sas tar­šos nor­ mas, bet ir su Ma­ri­jam­po­lės ra­jo­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­tu (RAAD), mi­nė­ta­jai fer­mai pa­tvir­ ti­nu­siu tar­šos ir po­vei­kio ap­lin­kai ver­ti­ni­mą. Jau­čia in­te­re­sų tvai­ką

Pas­ta­ra­sis Kau­no apy­gar­dos teis­mo spren­di­mas, ku­riuo vi­soms konf­ lik­to ša­lims bu­vo pa­siū­ly­ta sės­ti prie de­ry­bų sta­lo ir ieš­ko­ti komp­ ro­mi­so, tu­rė­jo už­vers­ti by­lą, ta­ čiau to neį­vy­ko. Fer­mos va­do­vy­bę į teis­mą pa­da­vę kai­my­nai pa­reiš­kė siek­sian­tys už­da­ry­ti fer­mą ir jo­kios nuo­lai­dos jų ne­ten­kin­sian­čios. „Ši­tas su­si­ra­ši­nė­ji­mas jau pu­ sant­rų me­tų vyks­ta. Gy­ven­to­jai skun­džia įmo­nę ir skun­džia mus, kad iš­da­vė­me įmo­nei tar­šos lei­di­ mus. O tai, kad kva­pas yra, čia jau nie­ko ne­pa­da­ry­si. Tai vi­sos Lie­tu­ vos ir ne tik jos pro­ble­ma. Ir Len­ ki­jo­je, ir Vo­kie­ti­jo­je yra kva­pų pro­ble­ma. Ne­ma­lo­nu, bet nie­ko ne­pa­da­ry­si“, – tei­gė Ma­ri­jam­po­ lės RAAD ve­dė­jas Vy­tau­tas Jaš­ke­ vi­čius. Tai, kad iš fer­mos sklin­dan­tys kva­pai be­maž de­šimt kar­tų men­ kes­ni, nei lei­džia nor­mos, ieš­ko­vų ne­su­do­mi­no. „Nau­jau­si ty­ri­mai ro­do, kad amo­nia­ko kie­kis, ku­ris ir su­ke­lia tą ne­ma­lo­nų kva­pą, ne­vir­ši­ja nor­mų. Prie­mo­nių kva­pams su­ma­žin­ti yra, ta­čiau jos la­bai bran­gios ir ne­pri­va­ lo­mos pa­gal esamus tei­sės ak­tus. Be

to, ieš­ko­vai ne ko­vo­ja dėl kva­pų su­ ma­ži­ni­mo, bet sie­kia už­da­ry­ti fer­ mą“, – tei­gė pa­šne­ko­vas. So­viet­me­čio fer­mos ne­plė­tė

Dien­raš­čio kal­bin­tas „Sae­rim­ ner“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Sau­ lius Leo­na­vi­čius taip pat ste­bė­jo­si to­kiu stai­giu ke­lių žmo­nių ne­no­ru gy­ven­ti ša­lia fer­mos. Juo įdo­miau tai, kad pro­tes­tuo­ja ir by­li­nė­ja­si ne ar­ti­miau­si fer­mos gy­ven­to­jai, bet gy­ve­nan­tys to­liau. O ir kva­pų ne­ pa­ten­kin­tų žmo­nių kie­me be­veik ne­jus­ti. „Iš tų še­šių vie­na mo­te­ris ypač ak­ty­vi. Ji gy­ve­na to­liau nuo fer­mos nei di­džio­ji da­lis Ju­se­vi­čių bend­ ruo­me­nės, ta­čiau ke­lia di­džiau­sią triukš­mą. Bu­vo at­lik­ti ne­prik­lau­ so­mi ma­ta­vi­mai. Prie fer­mos kva­pų nor­ma bent de­šimt kar­tų ma­žes­ nė nei leis­ti­na, o jos kie­me dar ma­ žiau“, – tei­gė bend­ro­vės va­do­vas.

Sau­lius Leo­na­vi­čius:

Išei­na, kad įmo­nė įsi­ gy­ja tur­tą, o ­kas nors atei­na ir ban­do iš jos tą tur­tą atim­ti, pri­si­ deng­da­mas vie­šuo­ju in­te­re­su. Kai ku­rie iš ne­pa­ten­kin­tų gy­ ven­to­jų že­mės prie fer­mos įsi­gi­jo ge­ro­kai vė­liau, nei ėmė veik­ti pa­ti fer­ma. Ta pa­ti mo­te­ris že­mės prie fer­mos įsi­gi­jo tik apie 2007 m. ir ėmė­si rei­ka­lau­ti iš kiau­li­nin­kų iš­ si­kraus­ty­ti, nors apie bū­si­mą kai­ my­nys­tę ži­no­jo dar prieš at­si­kel­ da­ma. „Išei­na, kad įmo­nė įsi­gy­ja tur­tą, o kas nors atei­na ir ban­do iš jos tą tur­tą atim­ti, pri­si­deng­da­mas vie­ šuo­ju in­te­re­su. Dėl šių pre­ten­zi­ jų jau­čia­mės tik­rai ne per ge­riau­ siai. Bu­vo­me pa­si­ry­žę in­ves­tuo­ti į itin bran­gias tech­no­lo­gi­jas, dar su­ ma­žin­sian­čias kva­pų skli­di­mą į ap­ lin­ką, ta­čiau jei­gu iš mū­sų ruo­šia­si atim­ti fer­mą, ne­ga­li­me to da­ry­ti“, – tei­gė „Sae­rim­ner“ at­sto­vas. Siū­lo ko­vo­ti su kva­pais

Jau da­bar, pa­sak S.Leo­na­vi­čiaus, „Sae­rim­ner“ fer­ma prie Ju­se­vi­ čių kai­mo yra vie­na mo­der­niau­sių Lie­tu­vo­je. Jo­je tai­ko­ma tiek nau­ jo­vių, sie­kiant su­ma­žin­ti po­vei­

„„Pa­ra­dok­sas: vos ma­žiau nei pu­sė Lie­tu­vo­je par­duo­da­mos kiau­lie­nos užau­gi­na­ma mū­sų ša­ly­je. Ta­čiau gy­

ven­to­jai vis tiek ko­vo­ja su kiau­lių ūkiais, o mė­sos tur­guo­se ieš­ko tik lie­tu­viš­kos. 

kį ap­lin­kai, kad čia at­vy­kę aik­čio­ tų ir ūki­nin­kai iš Va­ka­rų Eu­ro­pos. O pa­ti fer­ma nuo so­viet­me­čio be­ veik neiš­sip­lė­tė, iš­sky­rus ne­se­niai pa­sta­ty­tą šiau­dais kū­re­na­mą ka­ti­ li­nę. „Nei kiau­lių pas mus au­gi­na­ma dau­giau nei anks­tes­niais me­tais, nei plo­tas iš­si­plė­tė. Tik šiau­dais kū­re­na­mą ka­ti­li­nę pa­sta­tė­me, ir vis­kas. O kiek esa­me šiuo­lai­kiš­kų, mo­der­nių, prie­mo­nių čia įdie­gę. Kiau­lėms į pa­ša­rus de­da­me spe­ cia­lius prie­dus, ku­rie stab­do amo­ nia­ko iš­si­sky­ri­mą. Taip pat sie­nos kiau­li­dė­se pa­den­gia­mos spe­cia­liu skys­čiu, stab­dan­čiu kva­pų iš­si­sky­ ri­mą į ap­lin­ką. Bū­tų ga­li­ma ir dar dau­giau tų prie­mo­nių im­tis, mes siū­lė­me, ta­čiau kol kas nu­si­tei­ki­ mo bend­ra­dar­biau­ti iš opo­nen­tų ne­su­lau­kia­me“, – ti­ki­no pa­šne­ ko­vas. Ku­ria dar­bo vie­tas

Nors ne­to­li fer­mos gy­ve­nan­tys žmo­nės ir skun­džia­si pa­žei­džia­ mo­mis sa­vo tei­sė­mis, už­da­rius fer­mą, pa­sak S.Leo­na­vi­čiaus, nu­ ken­tė­ju­sių bū­tų dar dau­giau. Pir­ miau­sia, dar­bo ne­tek­tų 25 fer­mos dar­bi­nin­kai. O rin­ka ne­gau­tų lie­ tu­viš­kos kiau­lie­nos, ku­rios ir taip trūks­ta. „Fer­mo­je per me­tus užau­gi­na­ma 67 tūkst. kiau­lių, su­kur­tos dar­bo vie­tos. Vyk­do­me ir so­cia­li­nes pro­ gra­mas. Ar­gi tai nė­ra vie­šo­jo in­te­ re­so gy­ni­mas? Pak­laus­ki­te – ab­so­ liu­ti dau­gu­ma žmo­nių mus pa­lai­ko. Tik ke­li su ad­vo­ka­tu prie­ša­ky­je

ban­do įro­dy­ti tai, ko iš tik­rų­jų nė­ ra“, – pik­ti­no­si pa­šne­ko­vas. Pa­na­šiai tvir­ti­no ir dien­raš­čio kal­bin­tas Ju­se­vi­čių kai­mo bend­ ruo­me­nės pir­mi­nin­kas Al­fon­sas Va­si­liaus­kas. Pa­sak jo, bent jau išo­riš­kai komp­lek­sas tik­rai neiš­ sip­lė­tė. „Vi­so­kių yra nuo­mo­nių apie tą fer­mą. Tie, kas ten dir­ba, pa­ten­kin­ ti. Žmo­nės ir užim­ti, ir at­ly­gi­ni­mus gau­na. Yra ir tų, ku­rie ne­dir­ba, yra to­kių, ku­rie sa­vo in­te­re­sų tu­ri ir by­ li­nė­ja­si. Ne­ma­žai iš tų, ku­rie by­li­nė­ ja­si, nuo fer­mos gy­ve­na dar to­liau, nei yra kai­mas. Vie­na iš be­si­by­li­ nė­jan­čių iš vi­so pa­ly­gin­ti ne­se­niai čia at­si­kraus­tė. Fer­ma sto­vė­jo daug anks­čiau ne­gu ta mo­te­ris ap­si­gy­ve­ no“, – dės­tė A.Va­si­liaus­kas.

Eval­do But­ke­vi­čiaus nuo­tr.

čius nuo­sek­liai ma­žė­ja. Tuo pat me­tu gy­ven­to­jai vis daž­niau tur­ guo­se žval­go­si bū­tent lie­tu­viš­kos kiau­lie­nos ir ti­ki, kad jos vis dar ga­li­ma ras­ti. Ta­čiau tik ma­žiau nei pu­sė ant mū­sų pre­kys­ta­lių pa­ten­kan­čios kiau­lie­nos yra lie­tu­viš­ka. Li­ku­si dau­giau­sia ga­be­na­ma iš Len­ki­jos, nė kiek ne ma­žes­niais kie­kiais – iš Bel­gi­jos ar Vo­kie­ti­jos. Iš šių vals­ty­ bių vien le­ga­liai į mū­sų rin­ką kas­ met tie­kia­ma 60–70 tūkst. to­nų kiau­lie­nos, ki­taip ta­riant, kas­met iš už­sie­nio į Lie­tu­vą at­ga­be­na­ma apie 1 mln. kiau­lių. „Mė­sa nė­ra pra­mo­ga. Mė­sa – tai mais­tas. Tai bū­ti­ny­bė. O da­bar dėl kie­no nors už­gai­dų, dėl pra­mo­gų tu­ri­me su­žlug­dy­ti šią sri­tį“, – pik­ ti­no­si A.Ba­ra­vy­kas.

Ma­to su­si­do­ro­ji­mo po­žy­mių

Lie­tu­vos kiau­lių au­gin­to­jų aso­cia­ ci­jos pir­mi­nin­kas Al­gis Ba­ra­vy­kas ši­to­kią pa­dė­tį pa­va­di­no ne­nor­ma­ lia, ta­čiau Lie­tu­vo­je, de­ja, įpras­ta. „Rea­li pa­dė­tis yra to­kia, kad ga­ my­bi­nin­kai, ne tik kiau­lių, bet ir gal­vi­jų au­gin­to­jai yra spau­džia­ mi gy­ven­to­jų. Šiuo me­tu Lie­tu­vo­ je kiau­lių skai­čius nuo­lat ma­žė­ja ir jau pa­sie­kė 1919 m. ly­gį. Tuo­met mū­sų ša­ly­je bu­vo au­gi­na­ma apie 800 tūkst. kiau­lių, pa­na­šus skai­ čius yra šian­dien“, – dės­tė A.Ba­ ra­vy­kas. Mė­są per­ka Bel­gi­jo­je

Per pa­sta­ruo­sius me­tus Lie­tu­vo­ je ne­bu­vo pa­sta­ty­ta nė vie­na nau­ ja kiau­lių fer­ma, o bu­vu­sių skai­

Tam­pa ža­lia­vi­niu prie­dė­liu

Ki­ta Lie­tu­vos pro­ble­ma – ne­dar­ bas ir dir­vo­nuo­jan­tys lau­kai – taip pat ga­lė­tų bū­ti iš­spręs­ta ple­čiant ne tik kiau­les, bet ir gal­vi­jus au­gi­ nan­čius ūkius. De­ja, kol kas Lie­tu­ vo­je užau­gin­ti grū­dai, anot A.Ba­ ra­vy­ko, ke­liau­ja į mi­nė­tą Vo­kie­ti­ją ar Bel­gi­ją ten au­gi­na­moms kiau­ lėms šer­ti. „Pir­miau­sia, vie­na dar­bo vie­ ta fer­mo­je su­ku­ria dvi pa­pil­do­mas dar­bo vie­tas per­dir­bi­mo ir ki­tuo­se sek­to­riuo­se. Ant­ra, šiuo me­tu Lie­ tu­vo­je iš 3 mln. ha dir­ba­mos že­mės ket­vir­ta­da­lis dir­vo­nuo­ja, o mes, užau­gin­da­mi 4 mln. to­nų grū­dų, net 3 mln. to­nų iš jų eks­por­tuo­ja­ me“, – pa­brė­žė pa­šne­ko­vas.


10

pirmADIENIS, birželio 4, 2012

sportas „De­vils“ jau ­ at­si­lie­ka 0:2

Nu­si­lei­do ­ tik V.Alek­nai

Pas­ku­ti­nės ­ re­pe­ti­ci­jos

Šiau­rės Ame­ri­kos na­cio­na­li­ nės le­do ri­tu­lio ly­gos Sten­lio tau­rės fi­na­le Nau­jo­jo Džer­sio „De­vils“ klu­bas su Dai­niu­mi Zub­ru­mi na­muo­se po pra­tę­si­ mo 1:2 pra­lai­mė­jo Los An­dže­ lo „Kings“ eki­pai, ku­ri se­ri­jo­ je iki ke­tu­rių per­ga­lių pir­mau­ja 2:0. Tre­čio­ji dvi­ko­va – šian­dien Los An­dže­le.

Kau­ne su­reng­to­se Lie­tu­vos leng­vo­sios at­le­ti­kos fe­de­ra­ci­ jos tau­rės var­žy­bo­se as­me­ni­ nį re­kor­dą pa­ge­ri­no dis­ko me­ ti­kas And­rius Gu­džius (nuo­tr.) – jis nu­svie­dė įran­kį 61,97 m. Pa­sau­lio jau­ni­mo čem­pio­ną ap­len­kė tik du­kart olim­pi­nis čem­pio­nas Vir­gi­li­jus Alek­na – 65,62 m.

Po blan­kių ly­gių­jų 0:0 su Lie­ tu­vos rink­ti­ne Eu­ro­pos čem­ pio­na­to fi­na­lo tur­ny­rui be­si­ ren­gian­ti Ru­si­jos na­cio­na­li­nė fut­bo­lo ko­man­da drau­giš­ko­ se rung­ty­nė­se 3:0 su­triuš­ki­no ita­lus. Įs­pū­din­gą per­ga­lę iš­ko­ vo­jo olan­dai, 6:0 nu­šla­vę Šiau­ rės Ai­ri­jos eki­pą (nuotr.), o ang­lai tik 1:0 pa­lau­žė bel­gus.

Tre­ni­ruo­tės be ka­muo­lio bai­gė­si Lie­tu­vos vy­rų krep­ši­nio rink­ti­nė, be­si­ren­ gian­ti olim­pi­niam at­ran­kos tur­ny­rui, šią sa­vai­tę iš Drus­ki­nin­kų per­si­kels į tre­ni­ ruo­čių sto­vyk­lą Pa­lan­go­je. Po ke­lių pra­ty­bų lau­ke už­va­kar krep­ši­nin­kai jau plu­šė­jo sa­lė­je, pa­ mė­tė į krep­šį. Su ko­man­da tre­ni­ra­ vo­si ir į pir­mą­ją tre­ni­ruo­tę vė­la­vęs Kau­no žal­gi­rie­tis puo­lė­jas Ta­das Kli­ma­vi­čius. Kol kas tarp rink­ti­nės kan­di­da­ tų nė­ra žal­gi­rie­čio vi­du­rio puo­lė­ jo Ro­ber­to Jav­to­ko ir į Is­pa­ni­jos bei Ita­li­jos čem­pio­na­tų fi­na­lus su sa­ vo klu­bais pa­te­ku­sio Mar­ty­no Po­ ciaus, Ri­man­to Kau­kė­no ir Jo­no Ma­čiu­lio, taip pat Len­ki­jos pir­me­ ny­bių fi­na­le te­be­ko­vo­jan­čio Do­na­ to Mo­tie­jū­no. Ša­rū­nui Ja­si­ke­vi­čiui se­zo­nas jau bai­gė­si: jo at­sto­vau­ja­ma Atė­nų „Pa­nat­hi­nai­kos“ ko­man­da 76:82 pra­lai­mė­jo penk­tą­sias Grai­ki­jos čem­pio­na­to fi­na­lo rung­ty­nes Pi­ rė­jo „Olym­pia­kos“ eki­pai ir se­ri­ją iki tri­jų per­ga­lių 2:3. Šeš­ta­die­nį po ry­ti­nės tre­ni­ruo­ tės bu­vo su­reng­ta rek­la­mi­nė ak­ci­ ja su Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) par­tne­riais. „Po­kers­tars.net“ žai­di­me Jo­nas Va­lan­čiū­nas, Li­nas Klei­za ir Man­tas Kal­nie­tis var­žė­ si, ku­ris iš jų dau­giau po­ke­rio že­ to­nų su­tal­pins vie­na­me del­ne. Nu­ ga­lė­jo J.Va­lan­čiū­nas – 165 že­to­nai, ne­daug at­si­li­ko M.Kal­nie­tis – 163, tre­čią­ją vie­tą užė­mė L.Klei­za – 120 že­to­nų. M.Kal­nie­čiui pa­dė­jo gud­ ry­bė – jis že­to­nų pri­gul­dė iki al­kū­ nės... Bir­že­lio 16-ąją Lie­tu­vos rink­ti­ nė Klai­pė­dos „Švy­tu­rio“ are­no­je žais pir­mą­sias kont­ro­li­nes rung­ ty­nes su Ma­ke­do­ni­jos krep­ši­nin­

kais, o 17 d. Kau­no „Žal­gi­rio“ are­ no­je – su Grai­ki­jos ko­man­da. Į dar­bą ki­bo ir bū­si­mie­ji lie­tu­vių var­žo­vai. Ru­si­jos rink­ti­nė, su ku­ria mū­siš­ kiai bir­že­lio 27-ąją Hjus­to­ne (JAV) iš­mė­gins jė­gas drau­giš­ka­me ma­če, va­kar iš­vy­ko į tre­ni­ruo­čių sto­vyk­ lą Slo­vė­ni­jo­je. Ru­sų gre­to­se kol kas nė­ra Mask­vos CSKA eki­pos puo­lė­ jų And­re­jaus Ki­ri­len­kos ir Vik­to­ro Chria­pos bei trau­muo­to And­re­jaus Vo­ron­ce­vi­čiaus. „At­ran­kos var­žy­bo­se net vie­ nas pra­lai­mė­ji­mas bus pra­žū­tin­ gas, to­dėl pri­va­lė­si­me kiek­vie­no­se rung­ty­nė­se kau­tis iš vi­sų jė­gų“, – pa­brė­žė Ru­si­jos ko­man­dos vy­riau­ sia­sis tre­ne­ris Da­vi­das Blat­tas. „Stip­riau­sios šia­me tur­ny­re bus Lie­tu­vos ir Grai­ki­jos ko­man­dos“, – pa­reiš­kė Ru­si­jos eki­pos gy­nė­jas Jev­ge­ni­jus Vo­ro­no­vas. „Ma­nau, kad į olim­pi­nius ke­lia­ la­pius pir­miau­sia pre­ten­duos Lie­ tu­vos, Grai­ki­jos, gal dar Do­mi­ni­kos Res­pub­li­kos krep­ši­nin­kai. Lie­tu­va tu­ri tiek ge­rų žai­dė­jų, kad tre­ne­riai lau­žo gal­vas, ką im­ti į rink­ti­nę, o ko at­si­sa­ky­ti“, – pri­dū­rė gy­nė­jas Vi­ ta­li­jus Fri­dzo­nas. At­ran­kos į Lon­do­no olim­pi­nes žai­dy­nes tur­ny­ras Ve­ne­sue­los sos­ ti­nė­je Ka­ra­ka­se vyks lie­pos 2–8 d. Lie­tu­viai B gru­pės var­žy­bo­se kau­ sis su šei­mi­nin­kų ir Ni­ge­ri­jos ko­ man­do­mis, ru­sai C gru­pė­je – su Do­mi­ni­kos Res­pub­li­kos at­sto­vais ir ko­rė­jie­čiais. KD inf.

„„Gudrybė: M.Kalnietis sugalvojo būdą, kaip „Po­kers­tars.net“ žai­di­me

aplenkti L.Kleizą.

„„Tra­di­ci­ja: prieš dar­bą ir po jo – įpras­tas pa­si­svei­ki­ni­mas. 

To­mo Tu­ma­lo­vi­čiaus (krep­si­nio­sir­dis.lt) nuo­tr.

„„Su­lau­kė: po dau­gy­bės pra­ti­mų be ka­muo­lio žai­dė­jai pa­ga­liau ga­lė­jo pa­mė­ty­ti į krep­šį.

„„Am­bi­ci­jos: D.Dul­kys at­kak­liai sie­kia tiks­lo – iš­si­ko­

vo­ti vie­tą dvy­lik­tu­ke.

„„Pa­tir­tis: rink­ti­nės sen­bu­vio Juo­zu­ko pa­ta­ri­mai jau­

ni­mui – neį­kai­no­ja­mi.


11

pirmADIENIS, birželio 4, 2012

sportas kaunodiena.lt/naujienos/sportas

Latvių ir estų antausiai – mo­ky­mo­si pro­ce­sas?

Lie­tu­vos kio­ku­šin ka­ra­tė meist­rai trium­fa­vo Bel­gi­jo­ je su­reng­ta­me Eu­ ro­pos čem­pio­na­te – iš­ko­vo­jo 5 auk­so, 2 si­dab­ro bei 1 bron­ zos me­da­lį ir rink­ti­ nių įskai­to­je užė­mė pir­mą­ją vie­tą.

Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė fut­bo­lo rink­ti­nė neap­gy­nė Bal­ti­jos tau­rės tur­ny­ro čem­pio­nės ti­tu­lo ir pa­ty­ rė vie­ną gė­din­giau­sių ne­sėk­mių per sa­vo is­to­ri­ją.

„„Jė­ga: mū­sų ša­lies kio­ku­šin ka­ra­tė meist­rės Eu­ro­pos čem­pio­na­te iš­ko­

vo­jo tris auk­so me­da­lius. 

To­mo Luk­šio (BFL) nuo­tr.

Lietuvos ko­vo­to­jai pra­no­ko lū­kes­čius Čem­pio­nė­mis ta­po Dia­na Ma­čiū­ tė (svo­rio ka­te­go­ri­ja iki 55 kg, Klai­ pė­dos klu­bas „Oki­na­va“), In­ga Mikš­tai­tė (iki 65 kg, Kau­no „Ka­ riai“) ir Mar­ga­ri­ta Čiup­ly­tė (dau­ giau kaip 65 kg, Vil­niaus „Shin“), sėk­mė taip pat ly­dė­jo Ores­tą Pro­cą (iki 80 kg, Kau­no „Ri­fas“) ir Lu­ką Ku­bi­lių (dau­giau kaip 90 kg, Klai­ pė­dos „Sho­dan“). Vi­ce­čem­pio­nų ti­tu­lus pel­nė Rū­ta Braz­džio­ny­tė (iki 55 kg, Pa­ne­vė­žio „Ar­gus“) ir Ed­ga­ras Se­čins­kis (iki 90 kg, Vil­niaus „Sau­lės ženk­las“). Bron­zos ap­do­va­no­ji­mas įteik­tas Rai­mon­dui Paš­kaus­kui (ka­ta rung­ tis, Kau­no „Ka­ta­na“). Pri­z i­n es vie­tas užė­m ę at­l e­ tai taip pat iš­ko­vo­jo ke­lia­la­pius į 2013-ai­siais Vil­niu­je vyk­sian­tį pa­ sau­lio čem­pio­na­tą. Tech­niš­kiau­sia Eu­ro­pos čem­pio­

na­to ko­vo­to­ja pri­pa­žin­ta M.Čiup­ ly­tė. Re­zul­ta­tai pra­no­ko Lie­tu­vos rink­ti­nės va­do­vo, Eu­ro­pos ka­ra­ tė or­ga­ni­za­ci­jos (EKO) vi­cep­re­zi­ den­to ir Pa­sau­lio ka­ra­tė or­ga­ni­ za­ci­jos (WKO) pre­zi­diu­mo na­rio Ro­mo Vit­kaus­ko lū­kes­čius. „Ti­ kė­jo­mės, kad fi­na­luo­se ko­vos 3–4 mū­sų spor­ti­nin­kai“, – sa­kė jis. Jau­ni­mo var­žy­bo­se lie­tu­viai iš­ko­ vo­jo 15 me­da­lių – tris auk­so, pen­kis si­dab­ro ir sep­ty­nis bron­zos. Sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sius Lie­ tu­vos ko­vo­to­jus pa­svei­ki­no Pre­zi­ den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė. „Šiuo­se ap­do­va­no­ji­muo­se su­dė­ tos Jū­sų il­ga­me­tės pa­stan­gos to­bu­ lė­ti, ne­nuils­tan­tis ryž­tas ko­vo­ti ir nuo­la­ti­nis tre­ne­rių ti­kė­ji­mas Jū­ sų sėk­me. Kar­tu džiau­giuo­si, kad ši per­ga­lė gar­si­na ir Lie­tu­vos var­

Pa­si­da­li­jo po per­ga­lę Lie­tu­vos mo­te­rų krep­ši­nio rink­ti­ nė Hel­sin­ky­je su­žai­dė dve­jas kont­ ro­li­nes rung­ty­nes su Suo­mi­jos ko­ man­da ir pa­si­da­li­jo po per­ga­lę.

Pir­mą­jį su­si­ti­ki­mą lie­tu­vės pra­ lai­mė­jo 65:85. Abi eki­pos pa­da­rė net 63 klai­das: 29 – suo­mės, 34 – Lie­tu­vos krep­ši­nin­kės. Vie­na aikš­tės šei­mi­nin­kių ly­de­rių Ta­ ru Tuuk­ka­nen su­kly­do 6 kar­tus, o pa­grin­di­nės su­dė­ties žai­dė­jos He­ta Kor­pi­vaa­ra, Tii­na Sten bei mū­siš­kės Ra­sa Že­man­taus­kai­tėMat­la­šai­tie­nė ir Gre­ta Šnio­kai­ tė – po 5. Ant­ro­sio­se rung­ty­nė­se lie­tu­vės at­si­re­van­ša­vo 86:73. Šį kar­tą mū­ sų krep­ši­nin­kės lai­mė­jo ko­vą dėl ka­muo­lio – 41:32 ir taik­liau mė­tė tri­taš­kius – ati­tin­ka­mai 9/21 (42,9 pro­c.) ir 2/13 (15,4 pro­c.), ta­čiau ma­žiau pe­rė­mė ka­muo­lių – 4:13. Ry­toj Lie­tu­vos mo­te­rų krep­ši­nio rink­ti­nė pra­dės tre­ni­ruo­čių sto­ vyk­lą Kau­ne. Pas­ku­ti­niuo­ju jė­gų pa­tik­ri­ni­mu prieš Eu­ro­pos čem­

Nau­jo­jo stra­te­go Cza­bos Lázs­ ló va­do­vau­ja­ma ko­man­da Bal­ti­ jos tau­rės tur­ny­ro pus­fi­na­ly­je 0:5 pra­lai­mė­jo Lat­vi­jos fut­bo­li­nin­ kams. Pas­ku­ti­nį kar­tą to­kį pat an­ tau­sį Lie­tu­vos fut­bo­li­nin­kai bu­vo ga­vę 1998-ai­siais nuo bal­ta­ru­sių, kai drau­giš­ką ma­čą Mins­ke pra­ lai­mė­jo 0:5. Anuo­met mū­sų ša­ lies vie­nuo­li­kei va­do­va­vo Kęs­tu­ tis La­to­ža. Kol kas dau­giau spau­dos kon­ fe­ren­ci­jų su­ren­gęs nei su Lie­tu­ vos rink­ti­ne var­žy­bo­se da­ly­va­vęs C.Lazs­lo po lat­vių no­kau­to aiš­ki­ no, kad „re­zul­ta­tas – per di­de­lis, tai – mo­ky­mo­si pro­ce­sas, tu­ri­me to­liau su­si­kau­pę dirb­ti, teks la­bai grei­tai tai­sy­ti klai­das, atei­ty­je ne­ be­no­riu ma­ty­ti to­kių rung­ty­nių“.

Cza­ba Lázs­ló:

Atei­ty­je ne­be­no­riu ma­ty­ti to­kių rung­ty­nių.

dą, jau ne kar­tą skam­bė­ju­sį kio­ku­ šin ka­ra­tė čem­pio­na­tuo­se“, – ra­ šo­ma Pre­zi­den­tės svei­ki­ni­me. Ša­lies va­do­vė spor­ti­nin­kams pa­ lin­kė­jo to­les­nės spor­ti­nės sėk­mės, ypač po me­tų Lie­tu­vo­je vyk­sian­ čia­me pa­sau­lio čem­pio­na­te. KD inf.

23

– tiek medalių suaugusiųjų ir jaunimo varžybose iškovojo Lietuvos kiokušin karatė sportininkai.

Sta­tis­ti­ka Suomija–Lietuva 85:65 (16:23, 30:13, 17:15, 22:14). T.Tuuk­k a­nen (9 at­ko­vo­t i ka­muo­l iai, 6 klai­dos), H.Kor­pi­vaa­ra (5 klai­dos) ir T.Sten po 14 taškų/K.Veng­r y­tė 16, G.Pet­ ro­ny­tė 14 (14 at­ko­vo­t ų ka­muo­l ių), M.So­lo­po­va 11.

Prieš Bal­ti­jos tau­rės tur­ny­rą mū­siš­kiai su­žai­dė daug ža­dan­ čio­mis ly­gio­sio­mis 0:0 su Eu­ro­ pos čem­pio­na­to fi­na­lo tur­ny­rui be­si­ren­gian­čia Ru­si­jos rink­ti­ne, bet prieš lat­vius Lie­tu­vos vie­ nuo­li­kė iš­si­ri­kia­vo jau be Dei­vi­do Čes­naus­kio, Sau­liaus Mi­ko­liū­ no ir Dar­vy­do Šer­no – juos star­to su­dė­ty­je pa­kei­tė Ma­rius Pap­šys, Kęs­tu­tis Ivaš­ke­vi­čius ir Ra­mū­nas Ra­da­vi­čius. Lat­vi­jos ko­man­da ir­gi bu­vo ne stip­riau­sios su­dė­ties – be gy­nė­ jų Kas­pa­ro Gork­šo ir De­ni­so Iva­ no­vo bei puo­lė­jų Ma­riaus Ver­pa­ kovs­kio ir Ar­tio­mo Rud­nio­vo. Pa­guo­da C.Lázs­ló tik ta, kad lat­vių rink­ti­nės stra­te­gas Alek­ sand­ras Star­ko­vas la­bai dip­lo­ ma­tiš­kai įver­ti­no sa­vo auk­lė­ti­nių per­ga­lę. „Re­zul­ta­tas ne pa­gal žai­di­mą, ku­ris bu­vo apy­ly­gis. Ma­tyt, mus la­biau ly­dė­jo spor­ti­nė sėk­mė. Juk kal­ba­ma, kad For­tū­na glo­bo­

ja stip­res­niuo­sius. Ma­nau, ant­ro­ji tų pa­čių su­dė­čių dvi­ko­va tik­riau­ siai baig­tų­si ki­to­kiu re­zul­ta­tu.“ „Lie­tu­viai aki­vaiz­džiai nu­vy­ lė. Ne­jau­gi jų ko­man­da at­si­lai­ kė prieš ru­sus? Tuo­met šiur­pas ima pa­gal­vo­jus, ką Eu­ro­pos čem­ pio­na­te veiks Dic­ko Ad­vo­caa­ to va­do­vau­ja­ma Ru­si­jos fut­bo­ lo rink­ti­nė“, – iro­ni­za­vo po­rta­lo te­leg­raf.lv ap­žval­gi­nin­kas. Ki­ta­me pus­fi­na­ly­je Es­ti­jos vie­ nuo­li­kė 1:2 (1:2) pri­pa­ži­no Suo­mi­ jos fut­bo­li­nin­kų pra­na­šu­mą. Vakar latviai finale po 11 metrų baudinių serijos 6:5 nugalėjo suo­ mius. Pagrindinis lemiamos dvi­ kovos laikas baigėsi taikiai – 1:1. Suomiai pirmavo po Tonio Ko­ lehmaineno (52 min.) įvarčio, o rezultatą išlygino Edgaras Gau­ račas (54 min.). Latvijos futboli­ ninkai Baltijos taurę iškovojo 11ąjį kartą. Mačą dėl 3-iosios vietos Lietu­ vos rinktinė 0:1 pralaimėjo Esti­ jai. Įvartį 18 min. įmušė Vladimi­ ras Voskoboinikovas. KD inf.

Sta­tis­ti­ka Latvija–Lietuva 5:0 (3:0). Tei­sė­jas Mat­tias Gest­ra­nius (Suo­mi­ja). Įvar­ čiai: 12 min. A.Cau­na (iš 11 m bau­ di­nio), 17 ir 48 min. E.Gau­ra­čas, 35 min. A.Viš­n ia­ko­vas, 80 min. V.Smir­no­vas. Rau­do­nos kor­te­ lės: 89 min. A.Laz­di­nis, 90+1 min. I.Sav­čen­ko­vas (abu – Lat­vi­ja). Ko­ man­dų su­dė­tys: Lat­v i­ja – A.Va­ ni­nas, I.Sav­čen­ko­vas, V.Smir­no­ vas, O.Klia­va, R.Krauk­l is, O.Lai­ za­nas (nuo 77 min. N.Bul­v i­t is), A.Fer­to­vas (nuo 77 min. A.Laz­di­ nis), A.Cau­na (nuo 72 min. A.Ziu­ zi­nas), A.Viš­n ia­ko­vas (nuo 77 min. A.Pe­rep­liot­ki­nas), I.Luk­ja­no­ vas (nuo 72 min. A.Si­nel­ni­ko­vas), E.Gau­ra­čas (nuo 72 min. V.Ka­me­ šas); Lie­tu­va – E.Šet­kus, T.Mi­kuc­ kis, V.And­riuš­ke­vi­čius, A.Kli­ma­ vi­čius (nuo 61 min. T.Ki­jans­kas), V.Bo­rovs­kis (nuo 78 min. T.Elio­ šius), R.Ra­da­vi­čius, G.Vi­čius (nuo 43 min. D.Ma­tu­le­vi­čius), L.Pi­li­bai­ tis, K.Ivaš­ke­v i­čius (nuo 41 min. V.Ši­lė­nas), M.Pap­šys (nuo 55 min. E.Vait­kū­nas), A.Ve­lič­ka.

Suomija–Lietuva 73:86 (9:23, 26:19, 10:21, 28:23). G.Pet­ro­ny­tė 24 (10 at­ ko­vo­t ų ka­muo­l ių), M.So­lo­po­va 16 (4 re­zul­ta­ty­vūs per­da­vi­mai), G.Gut­ kaus­kai­tė 14 (7 at­ko­vo­ti ka­muo­liai, 4 klai­dos), R.Že­man­taus­kai­tė-Mat­ la­š ai­t ie­nė 10 (4 klai­dos)/H.Kor­pi­ vaa­ra 21, T.Sten 17, T.Tuuk­ka­nen 12 (7 at­ko­vo­ti ka­muo­liai). „„Blyks­t e­lė­j o: M.So­l o­p o­va

per rung­ty­nes su suo­mė­mis bu­vo vie­na re­zul­ta­ty­viau­sių Lie­tu­vos rink­ti­nės žai­dė­jų. 

Eval­do But­ke­vi­čiaus nuo­tr.

pio­na­to at­ran­kos ko­vas taps tarp­ tau­ti­nis tur­ny­ras „KG Group“ tau­ rei lai­mė­ti. Bir­že­lio 6–8 d. Kau­no

spor­to ha­lė­je taip pat da­ly­vaus Is­ pa­ni­jos, Lat­vi­jos ir Šve­di­jos na­cio­ na­li­nės eki­pos. Bir­že­lio 13-ąją pir­mą­sias Eu­ro­ pos čem­pio­na­to at­ran­kos tur­ny­ro C gru­pės rung­ty­nes lie­tu­vės Kau­ne žais su Olan­di­jos at­sto­vė­mis.

„„ Pra­na­šu­mas: Lat­vi­jos fut­bo­li­nin­kai su­lau­žė lie­tu­vių gy­ny­bos už­

KD inf.

del­fi.lv nuo­tr.

tva­ras. 


12

pirmADIENIS, birželio 4, 2012

pasaulis Svar­biau­sia – šei­ma

Krau­pus ­ iš­puo­lis

siautėjo­ Neo­na­ciai

Po­pie­žius Be­ne­dik­tas XVI per Pa­sau­li­nio šei­mų su­si­ti­ki­mo Mi­la­ne mi­šias sa­kė, kad tra­di­ ci­nės šei­mos ver­ty­bės ir sek­ ma­die­nio poil­sis yra rak­tas į pa­bė­gi­mą nuo šiuo­lai­ki­nės vi­ suo­me­nės blo­gy­bių. Pon­ti­fi­ kas tei­gė ži­nąs apie sun­ku­ mus, su ku­riais šei­mos su­si­ du­ria dėl eko­no­mi­kos kri­zės.

Vie­na­me gar­siau­sių Ka­na­ dos pre­ky­bos cent­rų To­ron­to „Ea­ton’s“ už­puo­li­kas nu­šo­vė 25 me­tų vy­rą, o dar sep­ty­nis žmo­nes su­žei­dė. Po­li­ci­ja tu­ri liu­di­nin­kų pa­teik­tą už­puo­li­ko api­bū­di­ni­mą ir jo ieš­ko. Su­ žeis­tie­ji, – kai ku­rių iš jų būk­ lė sun­ki, – gy­do­mi vie­tos li­ go­ni­nė­se.

Per de­monst­ra­ci­ją su­ren­gu­ sių neo­na­cių ir kraš­tu­ti­nių kai­rių­jų pro­tes­tuo­to­jų su­si­rė­ mi­mus, ku­rie praė­ju­sią nak­tį vy­ko Vo­kie­ti­jos šiau­rė­je esan­ čia­me Ham­bur­ge, bu­vo su­ žeis­ti 38 po­li­ci­nin­kai. Sau­gu­ mo pa­jė­gos bu­vo ap­mė­ty­tos ak­me­ni­mis, bu­te­liais ir pi­ro­ tech­ni­kos prie­mo­nė­mis.

Prieš rin­ki­mus – re­vo­liu­ci­jos nuo­tai­kos Ka­dai­se Egip­to fa­rao­nu va­din­tas bu­vęs ša­lies va­do­vas Hos­ni Mu­ba­ra­kas fa­rao­nas ga­lės bū­ti ka­lė­ji­me – teis­mas jį nu­tei­sė ka­ lė­ti iki gy­vos gal­vos. Ta­čiau egip­tie­čių šis ver­dik­tas ne­nu­ra­mi­mo. Prie­šin­gai, tūks­ tan­čiai žmo­nių vėl patrau­kė į gat­ves. Pa­lan­kus nuo­spren­dis

„Ran­ka ran­ką plau­na“ – taip dau­ ge­lis egip­tie­čių va­di­na bu­vu­sio ša­ lies va­do­vo teis­mo pro­ce­są. Ki­ti sa­ ko, kad tai – far­sas. Ne tik H.Mu­ba­ra­kas iš­su­ko uo­ de­gą nuo aukš­čiau­sios mir­ties baus­mės, ku­ri, re­gis, po kru­vi­nos re­vo­liu­ci­jos jam bu­vo be­veik ga­ran­ tuo­ta, bet ir da­lis jo pa­ran­ki­nių. An­tai net še­ši H.Mu­ba­ra­ko re­ži­ mo po­li­ci­jos va­dai lyg nie­kur nie­ ko iš­ke­lia­vo į lais­vę. O bū­tent šie as­me­nys, kaip įsi­ti­ki­nę egip­tie­čiai, bu­vo pa­grin­di­niai ma­si­nių pro­tes­ tų slo­pi­ni­mo ar­chi­tek­tai. Tie­sa, vi­si jie dar sy­kį nei­gė įsa­kę po­li­ci­nin­kams šau­dy­ti į pro­tes­tuo­ to­jus ar­ba nau­do­ti mir­ti­ną jė­gą per su­ki­li­mą. Ta­čiau liu­di­nin­kai pie­šia vi­sai ki­to­kį vaiz­dą. Pa­si­se­kė ir H.Mu­ba­ra­ko sū­nums Alaai bei Ga­ma­lui. Jiems pa­nai­kin­ti vi­si kal­ti­ni­mai ko­rup­ci­ja, nes, pa­ sak teis­mo, by­loms suė­jo se­na­ties ter­mi­nas. Dėl ko­rup­ci­jos iš­tei­sin­tas ir pa­ts H.Mu­ba­ra­kas, ku­riam anks­ čiau mes­ti kal­ti­ni­mai Iz­rae­liui pus­ vel­čiui par­da­vi­nė­jus Egip­to du­jas. Tie­sa, į ka­lė­ji­mą iki gy­vos gal­vos pa­siųs­tas H.Mu­ba­ra­ko ad­mi­nist­ra­ ci­jos vi­daus rei­ka­lų mi­nist­ras Ha­ bi­bas al Ad­ly. Ga­li iš­veng­ti baus­mės?

Nuosp­ren­dis dau­ge­liui egip­tie­čių bu­vo kaip dū­ris į pil­vą. Ša­lis iki šiol lau­kia at­pil­do už 850 gy­vy­bių nu­si­ne­šu­sius kru­vi­ nus pro­tes­tus, o kai ku­rie teis­mo ste­bė­to­jai jau pa­reiš­kė, kad tiek H.Mu­ba­ra­kas, tiek H.al Ad­ly ape­ lia­ci­nia­me teis­me tu­ri ge­ras ga­li­ my­bes gin­tis.

„Jei ne­nu­tei­si po­li­ci­jos va­dų, o nu­tei­si tik Mu­ba­ra­ką ir Ad­ly, nes esą šie ne­su­ge­bė­jo ap­sau­go­ti žmo­ nių, – na, ma­no gal­va, tai su­tei­kia la­bai rim­tą pa­grin­dą ape­lia­ci­nia­ me teis­me nu­teis­tų­jų gy­ny­bai“, – svars­tė žmo­gaus tei­sių ste­bė­to­jas He­ba Mo­raye­fas. O H.Mu­ba­ra­ko at­sto­vai jau pa­ reiš­kė nea­be­jo­ti­nai skų­sian­tys nuo­spren­dį. Egip­tie­čiai ne­ke­ti­na ty­lė­ti

Kal­bos apie H.Mu­ba­ra­ko ga­li­my­bę iš­suk­ti svei­ką kai­lį tūks­tan­čius egip­ tie­čių pa­kurs­tė trauk­ti į gat­ves. Chao­sas už­vi­rė ne tik teis­mo sa­ lė­je, bet ir Kai­ro gat­vė­se. Prie teis­ mo rū­mų ki­lo riau­šės. Po­li­ci­jai te­ko pa­nau­do­ti aša­ri­nes du­jas. Tuo me­tu teis­mo sa­lė­je sau­je­ lė pro­tes­tuo­to­jų skan­da­vo: „Žmo­ nės no­ri, kad teis­mai bū­tų ap­va­ly­ti ir ne­lik­tų H.Mu­ba­ra­ko lai­kų pa­rei­ gū­nų.“ Nors Egip­to ka­ri­nė val­džia ra­ mi­no, kad pro­ku­ra­tū­ros ty­ri­mai ir ga­liau­siai pa­teik­ti kal­ti­ni­mai bu­ vo ne­prik­lau­so­mi teis­mų sis­te­mos spren­di­mai, kri­ti­kai at­rė­žė, jog ty­ ri­mai bu­vo sku­bo­ti ir ap­lai­džiai at­ lik­ti, to­dėl by­la prieš H.Mu­ba­ra­ką bu­vo pa­grįs­ta ne­tvir­tais įro­dy­mais, dėl ku­rių bu­vęs ša­lies va­do­vas ga­ liau­siai ga­li bū­ti iš­tei­sin­tas. Dau­giau­sia pro­tes­tuo­to­jų bū­ria­ vo­si re­vo­liu­ci­jos šir­di­mi lai­ko­mo­je Kai­ro Tah­ri­ro aikš­tė­je. Dau­ge­lis su­si­rin­ku­sių žmo­nių sa­kė, kad nuo­spren­dis – ne­tei­sė­ tas. „Es­m i­n is re­vo­l iu­c i­jos tiks­l as bu­vo su­g riau­t i re­ž i­m ą. Ta­č iau mes to­liau ko­vo­ja­me, nors pra­

„„Pyk­tis: egip­tie­čiai 30 me­tų ša­lį val­džiu­sį H.Mu­ba­ra­ką ir jo pa­ka­li­kus no­ri ma­ty­ti kar­tu­vė­se, o ne ka­lė­ji­me. 

slin­ko jau dau­giau nei me­tai“, – nu­si­vy­li­mo ne­slė­pė Mo­ha­me­das Foua­das. Jau­nas vy­ras pri­dū­rė, kad vi­suo­ me­nė taip ir ne­su­lau­kė jo­kių ža­dė­ tų re­for­mų.

Už­ten­ka kal­bė­ti, mes no­ri­me eg­ze­ku­ ci­jos. Dar tru­pu­tį, ir re­vo­liu­ci­ja vėl kils.

„Šis ver­dik­tas – pa­si­ty­čio­ji­mas. Jis ir jo vi­daus rei­ka­lų mi­nist­ras nu­teis­ti, o jo pa­ran­ki­niai – ne“, – pik­ti­no­si egip­tie­tis Sha­ri­fas Ali. – Tai ką, da­bar ape­lia­ci­nis teis­mas iš­tei­sins ir juos?“ Ha­na­fis el Saye­das, ku­rio 27 me­ tų sū­nus žu­vo per pro­tes­tus, šau­kė: „Už­ten­ka kal­bė­ti, mes no­ri­me eg­ ze­ku­ci­jos. Pa­ža­du – dar tru­pu­tį, ir re­vo­liu­ci­ja vėl kils.“

„Reu­ters“ nuo­tr.

Suš­lu­ba­vo svei­ka­ta?

Teis­me H.Mu­ba­ra­kas ne­ro­dė jo­kių emo­ci­jų, o jo sū­nūs, pa­sak vie­tos re­por­te­rių, at­ro­dė pa­var­gę. Į po­sė­dį bu­vęs ša­lies va­do­vas bu­ vo at­skrai­din­tas sraig­tas­par­niu, nes, pa­sak jį pri­žiū­rin­čių me­di­kų, jo svei­ ka­tos būk­lė smar­kiai pa­blo­gė­jo. H.Mu­ba­ra­kas prieš pat teis­mą bu­vo per­kel­tas į To­ro ka­lė­ji­mą Kai­ ro pie­ti­nia­me ra­jo­ne, ku­ria­me lai­ ko­mi bu­vę re­ži­mo pa­rei­gū­nai. Čia bu­vo ka­li­na­mi ir jo sū­nūs. Anks­čiau jis bu­vo lai­ko­mas pre­zi­ den­ti­nė­je pa­la­to­je vie­no­je ka­ri­nė­ je li­go­ni­nė­je ne­to­li Kai­ro, o po re­ vo­liu­ci­jos na­mų areš­to są­ly­go­mis gy­ve­no Šarm aš Šei­cho ku­ror­te. H.Mu­ba­ra­ko gy­dy­to­jai sa­kė, kad bu­vęs ša­lies va­do­vas yra nu­si­lpęs ir ne­te­ko svo­rio, nes at­si­sa­ko val­gio. Jie taip pat nu­ro­dė, kad H.Mu­ba­ ra­ką pri­slė­gu­si di­de­lė dep­re­si­ja. Skir­tin­gos po­zi­ci­jos

Kaip šis nuo­spren­dis pa­veiks ar­tė­ jan­čius pre­zi­den­to rin­ki­mus, ku­

riuo­se bu­vęs H.Mu­ba­ra­ko prem­je­ ras Ah­me­das Sha­fi­qas su­si­grums su Mu­sul­mo­nų bro­li­jos kan­di­da­tu Mo­ham­me­du Mur­si, – sun­ku pa­ sa­ky­ti. Mu­sul­mo­nų bro­li­ja jau pa­skel­ bė, kad nuo­spren­dis H.Mu­ba­ra­kui – far­sas. „M.Mur­si, kan­di­da­tas į pre­ zi­den­tus, šią nu­tar­tį api­bū­di­ na kaip far­są ir rei­ka­lau­ja iš nau­ jo nag­ri­nė­ti šią by­lą su įro­dy­mais, rei­ka­lin­gais tei­sin­gai baus­mei“, – tei­gia­ma Mu­sul­mo­nų bro­li­jos pra­ne­ši­me. Mu­sul­mo­nų bro­li­ja taip pat pa­ smer­kė teis­mo nuo­spren­dį iš­tei­ sin­ti še­šis bu­vu­sius sau­gu­mo pa­ jė­gų va­do­vus. O M.Mur­si var­žo­vas A.Sha­fi­ qas pa­reiš­kė, kad vi­si teis­mo nuo­ spren­džiai „tu­ri bū­ti prii­ma­mi“. Pa­sak jo, teis­mo priim­ti spren­ di­mai tu­ri tap­ti „is­to­ri­ne pa­mo­ ka“ vi­siems bū­si­miems pre­zi­den­ tams. BNS, BBC, AFP, „Dai­ly Mail“ inf.

Hulos skerdikus pa­va­di­no monst­rais Si­ri­jos va­do­vas Bas­ha­ras al As­sa­ das sa­ky­da­mas kal­bą par­la­men­tui pa­reiš­kė, kad žu­dy­nės Hu­los mies­ te – „monst­rų“ dar­bas.

„„Kal­ti­ni­mai: kal­bė­da­mas par­la­

men­te B.al As­sa­das pi­lie­ti­nio ka­ ro kurs­ty­mu ap­kal­ti­no tarp­tau­ti­ nę bend­ruo­me­nę.  AFP nuo­tr.

Hu­lo­je ge­gu­žės 25-ąją ir ki­tą die­ną nu­žu­dy­ti ma­žiau­siai 108 žmo­nės, tarp jų – 49 vai­kai ir 34 mo­te­rys. Šios žu­dy­nės su­kė­lė tarp­tau­ti­nio pa­si­pik­ti­ni­mo ban­gą. „Tai, kas nu­ti­ko Hu­lo­je ir ki­tur (Si­ ri­jo­je), yra bru­ta­lios žu­dy­nės, ku­rių

ne­bū­tų įvyk­dę net monst­rai, – sa­ kė B.al As­sa­das. – Jei­gu ne­jau­čia­me skaus­mo, skaus­mo, ku­ris spau­džia mums šir­dis, kaip jį jau­čiau aš dėl tų žiau­rių sce­nų, ypač – dėl vai­kų, tuo­ met mes ne­sa­me žmo­nės.“ Kar­tu Si­ri­jos ly­de­ris pa­brė­žė, kad ša­lis su­si­du­ria su už­sie­nio są­moks­ lu ją su­nai­kin­ti. „Kau­kės nu­kri­to ir tarp­tau­ti­nis vaid­muo Si­ri­jos įvy­kiuo­se da­bar aki­vaiz­dus“, – kal­bė­jo B.al As­sa­

das ir pri­dū­rė, kad rin­ki­mai bu­vo to­bu­las at­sa­kas „kri­mi­na­li­niams žu­di­kams ir tiems, ku­rie jiems tei­ kia fi­nan­sus“. „Si­r i­ja at­v i­ra vi­s iems si­rams, ne­p rik­l au­so­m ai nuo jų pa­ž iū­r ų, bet te­ro­r iz­m as ne­ga­l i bū­t i po­ li­ti­nio pro­ce­so da­lis ir mes pri­ va­lo­me ko­vo­ti su te­ro­riz­mu, kad iš­gy­dy­tu­me ša­lį“, – tvir­ti­no Si­ ri­jos va­d o­vas. Kal­b ą B.al As­sa­ das pa­sa­kė po to, kai Ara­bų ša­

lių ly­d e­r iai pa­ra­g i­n o Jung­t i­n es Tau­tas im­tis veiks­mų ir su­stab­ dy­ti dar per­nai ko­vą pra­si­dė­ju­sį krau­jo lie­ji­mą. Po ba­lan­džio 12 d., kai bu­vo pa­ skelb­tas va­di­na­ma­sis ug­nies nu­ trau­ki­mas, Si­ri­jo­je jau žu­vo 2,3 tūkst. žmo­nių. Iš vi­so nuo su­ki­li­mo Si­ri­jo­je pra­ džios 2011 m. ko­vą šio­je ša­ly­je žu­vo dau­giau kaip 13,4 tūkst. žmo­nių. BNS inf.


13

pirmADIENIS, birželio 4, 2012

15p.

Prieš kurmius – ne tik spąstai.

namai

namai@diena.lt Redaktorė Vereta Rupeikaitė

Šiuo­lai­ki­niai kū­di­ kiai ko­jas mankš­ti­na vaikš­ty­nė­se, o prieš šimt­me­tį ne­ma­žai lai­ ko pra­leis­da­vo sto­ vy­nė­se. Paž­vel­gus į tuo­me­čių kai­mo tro­bų in­ter­je­rą aki­ vaiz­du – bui­tis ne­ le­pi­no ma­žų­jų gy­ ven­to­jų.

Iš lop­šio – į tė­vų lovą Ve­re­ta Ru­pei­kai­tė

v.rupeikaite@kaunodiena.lt

Čiū­čiuo­ti ne­bu­vo ka­da

Kaip anuo­met gy­ve­no žmo­nės, moks­li­nin­kai spren­džia ne tik pa­ gal ra­šy­ti­nius šal­ti­nius, me­no kū­ri­ nius, bet ir kas­die­nius bui­ties daik­ tus. Šie liu­di­ja, kad že­mę dir­ban­čių lie­tu­vių gy­ve­ni­mas prieš šimt­me­tį ir da­bar sky­rė­si kaip die­na ir nak­ tis. Mū­sų pro­se­ne­liai nuo pat kū­ di­kys­tės au­go ki­taip, vai­kai ne­tu­ rė­jo gau­sy­bės žais­lų ir ne­dy­ki­nė­jo, nuo ma­žų die­nų žai­di­mus at­sto­ jo dar­bas. „Se­niau vai­kai užaug­da­vo sto­vy­ nė­se, o da­bar vis ant ran­kų ir ant ran­kų“, – už­fik­suo­ta frazė Lie­tu­ vių kal­bos žo­dy­ne. Šian­dien jau be­maž ne­be­var­to­ja­mas žo­dis „sto­ vy­nė“ reiš­kia įtai­są ma­žiems vai­ kams pra­tin­tis sto­vė­ti. Sto­vy­nę dar va­din­da­vo sta­tu­ ku. Tai į kė­dę pa­na­šus bal­das, ta­ čiau vie­to­je pa­sės­tės – ap­va­li sky­ lė, į ku­rią bu­vo sta­to­mas kū­di­kis. Iš jo ma­žy­lis pa­ts iš­trūk­ti ne­ga­li. Šis iš me­džio ga­min­tas se­no­vi­nis bal­ das pa­na­šus į šiuo­lai­ki­nę vaikš­ty­ nę, bet be ra­tu­kų. Tie­sa, yra ap­tik­

ta se­no­vi­nių sto­vy­nių su me­di­niais ra­te­liais. Ki­tas šiuo­lai­ki­niams vai­kams ne­ re­gė­tas įtai­sas – bė­gy­nė. Tai prie­tai­ sas vai­kui, ku­ria­me sto­vė­da­mas jis mo­kė­si bė­gio­ti, vaikš­čio­ti. Bė­gy­nė – tai ho­ri­zon­ta­lus stry­pas su lan­ke­liu, į ku­rį įsta­to­mas vai­kas. Stry­pas pri­ tvir­tin­tas prie ver­ti­ka­laus stul­po, ku­ris įtvir­tin­tas lu­bo­se bei grin­dy­se ir ga­li su­ktis ap­link sa­vo ašį. Šian­dien tė­vai neį­si­vaiz­duo­ja kū­di­kių au­gi­ni­mo be ne­šio­ja­mų­jų lop­šių. Anuo­met ma­moms gel­bė­jo leng­vu­čiai, ran­ko­mis ga­min­ti dro­ bi­niai lop­šiai, už­trauk­ti ant me­di­ nio kar­ka­so ir ka­bi­na­mi po me­džiu ar ant spe­cia­laus tri­ko­jo sto­vo. Su tė­vais mie­go­jo ūg­te­lė­ję

„Anuo­met mo­te­rys nei­šei­da­vo mo­ ti­nys­tės ato­sto­gų“, – at­krei­pė dė­ me­sį Lie­tu­vos liau­dies bui­ties mu­ zie­jaus mu­zie­ji­nin­kas, et­nog­ra­fi­nių bal­dų ir in­ter­je­ro spe­cia­lis­tas, et­ no­lo­gas Vin­gau­das Balt­ru­šai­tis. Kai­mo vai­kus, ku­rių šei­mo­se bū­da­ vo de­šimt ir dau­giau, jos au­gin­da­vo ne­mes­da­mos kas­die­nių dar­bų. To­ dėl tek­da­vo su jais ap­siei­ti taip, kad jie ne­si­pai­nio­tų po ko­jo­mis.

Tai ne­reiš­kia, kad ma­žie­ji bu­ vo ne­my­li­mi, pa­lik­ti be dė­me­sio. Vai­kiš­ką bui­tį at­spin­din­tys mu­ zie­jaus eks­po­na­tai ro­do, kad vai­ kui skir­ta at­ri­bu­ti­ka bu­vo puoš­ni. Pa­vyz­džiui, me­di­niai lop­šiai ir lo­ ve­lės – net tik funk­cio­na­lios, bet ir su de­ko­ro ele­men­tais.

Vin­gau­das Balt­ru­šai­tis:

Vai­kai bu­vo įpra­tę dirb­ti nuo ma­žų die­ nų. To­kia bu­vo na­tū­ra­ li jau­se­na, su­pra­ti­mas. „Prieš šimt­me­tį kū­di­kiai su tė­vais ne­mie­go­da­vo, kaip kad po­pu­lia­ru da­bar. Pra­džio­je jie au­go lop­šiuo­ se, vai­kiš­ko­se lo­ve­lė­se. 9–10 me­tų vai­kai pra­dė­da­vo mie­go­ti su tė­vais. Paaug­liams skir­tos lo­vos at­si­ra­ do ga­na vė­lai. Šei­mos bū­da­vo gau­ sios, o mie­go­ji­mo vie­tų ma­žai, to­dėl mie­go­da­vo ga­na su­si­grū­dę“, – ži­ nio­mis da­li­jo­si V.Balt­ru­šai­tis. Tie­sa pir­mai­siais vai­kiš­kais bal­ dais nau­do­da­vo­si ne tik vie­nos šei­ mos vai­kai, bet ir ke­lios kar­tos. Vis

dėl­to apie sa­vo kam­ba­rį vai­kai ne­ga­lė­jo nė sva­ jo­ti, tuo ga­lė­jo džiaug­tis ne­bent tur­tin­gų mies­tie­ čių at­ža­los. Pa­sak mu­zie­ji­nin­ko, eg­zis­ta­vo ir di­de­lės lo­vos spe­cia­liai vai­kams – gal­vas jie dė­da­vo į lo­vos vi­du­rį, o ko­jas – į ga­lus. To­kio­je lo­ vo­je tilp­da­vo iki še­šių vai­kų. „Aukš­tai­ti­jo­je ir Dzū­ki­jo­je vai­ kai ir se­ne­liai mie­go­da­vo ant kros­ nies“, – pri­dū­rė pa­šne­ko­vas. Lie­tu­vos liau­dies bui­ties mu­zie­ jus tu­ri uni­ka­lių, vai­kams skir­tų tar­pu­ka­rio eks­po­na­tų. XX a. 3–4 de­šimt­me­ty­je fab­ri­ke ga­min­tas pin­tas ve­ži­mė­lis di­de­liais me­ta­li­ niais ra­tais bu­vo nau­do­tas Skuo­ do ra­jo­ne, Yla­kių apy­lin­kė­je bu­ vu­sia­me ūky­je. Už­da­ras me­di­nis ve­ži­mė­lis, ga­min­tas 1940 m. na­ gin­go meist­ro, nau­do­tas Ša­kių ra­ jo­ne. Žie­mą ve­ži­mė­lius at­sto­jo ro­ gės. Puoš­nios me­di­nės ro­gu­tės, ga­min­tos 1934 m., Pak­ruo­jo ra­jo­ ne, Ro­za­li­mo mies­te­ly­je, yra ži­no­ ma, bu­vo nau­do­ja­mos iki 1970-ųjų.

14

Veretos Rupeikaitės nuotr.

Žais­lai – gy­ve­ni­mo at­spin­dys Et­nog­ra­fi ­nių ty­ri­mų duo­me­ni­mis, XIX a. pa­bai­go­je – XX a. pra­d žio­je Lie­tu­vos vals­t ie­čių šei­mo­se vy­ra­ vo nuo­mo­nė, kad žais­lų rei­k ia tik ma­ž iems vai­kams, to­dėl tik jiems kar­tais nu­pirk­da­vo ar pa­ga­min­da­ vo ko­k į žais­l iu­ką. Di­des­n i vai­kai žais­l iu­k us tu­rė­da­vo pa­si­ga­m in­t i pa­tys. Dau­g u­ma kai­mo žmo­n ių ma­nė, kad vai­kui daug svar­biau dirb­ti, nei žais­t i. Pa­sak et­no­lo­g ų, bu­vo ver­t i­ na­mi su­dė­tin­gi, pra­ktiš­kai nau­din­ gi žais­lai. To­k ie žais­lai esą pa­dė­da­ vo nu­spręs­ti, kuo vai­kas ga­lė­tų bū­ ti užau­gęs. Fab­ri­ke ga­min­tų žais­lų kai­me pa­si­t ai­k y­da­vo la­bai re­t ai. Dau­g iau žais­lų iš me­d žio at­si­ra­do XX a. 4-ajame de­šimt­me­ty­je. Dau­g iau­sia žais­lų tu­rė­jo 6–15 me­tų pie­me­nu­kai, nes ga­ny­da­mi va­sa­rą tu­rė­jo lai­ko jiems ga­min­ti. Kai­mo vai­k ų žais­lai bu­vo įvai­r ūs barš­ku­čiai, švil­pu­kai, dū­de­lės, bir­ by­nės, su­k u­č iai, lan­kai, ra­t u­kai, žais­li­niai šau­tu­vai, svai­dy­nės, vė­jo ma­lū­nė­liai. Obuo­lio dy­džio svie­di­ nu­kus jie su­vel­da­vo iš kar­vių še­rių ar avių vil­nos. XX a. pra­d žio­je pa­ pli­to vai­k iš­k i ve­ž i­mė­liai, pa­spir­tu­ kai, tri­ra­tu­kai.

„„Fab­ri­ki­nis: XX a. 3–4 de­šimt­me­ty­je ga­min­tas „„Pro­vin­ci­jo­je: 1940 m. na­gin­go meist­ro ga­ „„Il­gaam­žės: me­di­nės ro­gu­tės, ga­min­tos

pin­tas ve­ži­mė­lis bu­vo nau­do­tas Skuo­do ra­jo­ne, Yla­kių apy­lin­kė­je bu­vu­sia­me ūky­je.

min­tu me­di­niu ve­ži­mė­liu bu­vo ve­žio­ja­mi kū­ di­kiai Ša­kių ra­jo­ne.

1934 m., Pak­ruo­jo ra­jo­ne, Ro­za­li­mo mies­ te­ly­je, bu­vo stum­do­mos iki 1970-ųjų.

Šal­ti­nis: Ni­jo­lė Pliu­rai­tė „Žais­lai kai­mo kul­tū­ro­je“.


14

pirmADIENIS, birželio 4, 2012

namai

Iš lop­šio – į tė­vų lovą 13 Prieš šimt­me­tį rū­pes­tis at­ža­lo­mis Lop­šiai iš­pū­da­vo nuo drėg­mės

bu­vo toks – vai­kai tu­ri bū­ti ati­tin­ ka­mai pa­gal me­tų lai­ką ap­reng­ti ir pa­val­gę. Juos su­pan­ti daik­tų įvai­ro­vė pri­ klau­sė ir nuo re­gio­no. Ma­žo­jo­ je Lie­tu­vo­je bu­vo la­biau iš­plė­to­ta pra­mo­nė, pre­ki­niai san­ty­kiai, tai­gi ir ar­ti­mi re­gio­nai, pa­vyz­džiui, Že­ mai­ti­ja, ap­si­rū­pin­da­vo, kaip jie sa­ ky­da­vo, vo­kiš­kais daik­tais. Dzū­kai ne­ga­lė­jo nė pa­sva­jo­ti apie im­por­ti­nius bal­dus, dau­gu­mą bui­ ties daik­tų ga­mi­no pa­tys ar­ba vie­ ti­niai meist­rai. Dai­li­dės, ku­rie va­ sa­rą sta­tė na­mus, žie­mą pa­link­da­vo prie smul­kes­nių dar­bų, pa­vyz­džiui, bal­dų. Pa­tys ūki­nin­kai va­sa­ro­mis bū­da­vo įni­kę į že­mės dar­bus, prie bui­ties ra­kan­dų ga­lė­da­vo pri­sės­ti ne­bent žie­mą. Kai ku­riuos vai­kiš­kus at­ri­bu­ tus pa­re­mon­tuo­da­vo ir sėk­min­gai nau­do­da­vo to­liau. „Pin­ti lop­šiai daž­niau­siai ma­to­mi sky­lė­ti. Saus­ kel­nių tuo­met ne­bu­vo, lop­šiai iš­ pū­da­vo nuo vai­kų šla­pi­mo. Tad sky­lė­tą vie­tą iš­pin­da­vo nau­jo­mis vy­te­lė­mis“, – aiš­ki­no et­no­lo­gas. Bend­ra­vo dirb­da­mi

Nors iš se­ne­lių dar ga­li­ma iš­girs­ti, kad jie laks­ty­da­vo ba­si ar­ba avė­jo klum­pes, V.Balt­ru­šai­čiui anuo­me­ tė ap­ran­ga aso­ci­juo­ja­si ne su skur­ du, o su svei­ka gy­ven­se­na. „Vai­kai bu­vo ren­gia­mi la­bai svei­kai. Kū­di­kiai bu­vo vys­to­mi li­ ni­niuo­se dra­bu­žiuo­se – il­guo­ se marš­ki­niuo­se, pri­me­nan­čiuo­se mo­te­riš­kus nak­ti­nius. Kū­di­kiams ne­vil­ko kel­nių, pa­lu­tes ties­da­vo tik gul­dy­da­mi. Ne vel­tui vi­si lop­ šiai bu­vo kiau­ri“, – nu­si­šyp­so­jo et­ no­lo­gas. Pa­sak jo, tik iš­kil­min­go­mis pro­go­mis tur­tin­gų­jų, daž­niau­

siai mies­tų, vai­kams pa­rū­pin­da­vo puoš­nių dra­bu­žių. Anuo­met ne­bu­ vo sin­te­ti­kos, tai­gi dra­bu­žiai – tik iš na­tū­ra­lių pluoš­tų. V.Balt­ru­šai­čio ži­nio­mis, kai­mo mo­te­rys XX a. pra­džio­je vai­kus mai­tin­da­vo krū­ti­mi ko­ne iki tre­jų me­tų, val­gy­din­da­vo juos ko­šė­mis, pie­no pro­duk­tais, duo­da­vo dar­žo­ vių – mor­kų, ro­pių, griež­čių. Šei­ mo­se vai­kams steng­da­vo­si pa­lik­ti ska­nes­nį kąs­nį, bet veng­da­vo rū­ ky­tų mė­sos pro­duk­tų, jais ma­lo­ nin­da­vo ir stip­rin­da­vo vy­rus. Lai­ko žais­ti su vai­kais, pri­pa­ži­no mu­zie­ji­nin­kas, tė­vai ne­la­bai tu­rė­jo. Ir ma­moms rei­kė­da­vo dirb­ti, tai­gi vos pra­dė­jęs vaikš­čio­ti vai­kas bū­ da­vo įsta­to­mas į spe­cia­lią sto­vy­ nę, iš ku­rios ne­ga­lėdavo iš­trūk­ti, ar­ba į bė­gū­ną, ku­ris taip pat lai­ky­ da­vo ma­žy­lį, bet jis ga­lė­jo šiek tiek ju­dė­ti. „Kad ne­verk­tų, duo­da­vo čiulp­ tu­ką – į dro­bės skiau­tę įvy­nio­ tą cuk­raus ar duo­nos ga­ba­lė­lį“, – iliust­ra­vo pa­šne­ko­vas. Tai ne­reiš­kia, kad tė­vai su vai­kais ma­žai bend­ra­vo. Prie­šin­gai, mer­ gai­tės vi­suo­met bū­da­vo su ma­ma, jos nuo kū­di­kys­tės ste­bė­da­vo, ką ji da­ro, ir mo­kė­si to pa­ties. Ma­ma rū­ pi­no­si ne tik vai­kais, bet ir gy­vu­ liais, kad vi­sa šei­my­na bū­tų pa­val­ giu­si. Ber­niu­kai, kol ma­ži, au­go su ma­ma, o ūg­te­lė­ję bu­vo pri­sta­to­mi prie dar­bo. At­ža­los nau­din­gos ūky­je

Ka­dan­gi šei­mo­se bū­da­vo po de­šimt ir dau­giau vai­kų, vy­res­nie­ji pri­žiū­ rė­da­vo ma­žes­niuo­sius. Jie ir žais­ da­vo su ma­žes­niais bro­liais bei se­ sė­mis, pa­ga­min­da­vo jiems žais­lų. Se­niau, pa­ste­bė­jo mu­zie­ji­nin­kas, vai­kai mo­kė­jo be ga­lo daug jud­rių žai­di­mų. Be to, pri­dū­rė et­no­lo­gas, ma­mos la­bai daug dai­nuo­da­vo, net ir dirb­

Vie­ni gy­ve­ no nu­si­sto­ vė­ju­sio­mis kai­mo są­ ly­go­mis, ki­ ti, dau­giau­ sia mies­tie­ čiai, in­te­li­ gen­tai, ga­ na spar­čiai vi­jo­si Va­ka­ rų pa­sau­lį.

„„Me­di­nis: dvi­ra­tis, pa­ga­min­tas 1930 m., pasak V.Baltrušaičio, bu­vo iš­tai­gin­ga pra­mo­ga

paaug­liui. 

da­mos dar­bus. Vai­kai dai­nų klau­ sy­da­vo­si nuo kū­di­kys­tės. Dar įsčio­ se jie au­go su dai­na. V.Balt­ru­šai­čio nuo­mo­ne, ta­da vai­kai bu­vo klus­nes­ni, jie bu­vo mo­ ko­mi ge­ru­mo. Įta­ką da­rė ir re­li­gi­ja, ir ki­tų žmo­nių nuo­mo­nė. „Ką žmo­ nės pa­sa­kys?“ – taip auk­lė­da­vo tė­ vai ma­žuo­sius. Tie­sa, eg­zis­ta­vo ir va­di­na­mo­ ji ber­ži­nė ko­šė bei ki­tos fi­zi­nės baus­mės. Vai­kai nuo ma­žens bu­vo pra­ti­na­ mi prie dar­bų. 7–8 me­tų mer­gai­

„„Saugu: turėdamos dirbti mamos kūdikius įstatydavo į stovynę (nuotr. kairėje) ar bėgynę.

Veretos Rupeikaitės nuotr.

tės jau buvo mo­ko­mos verp­ti, 14– 15 me­tų pra­dė­da­vo aus­ti stak­lė­mis. Ber­niu­kai ati­tin­ka­mai mo­kė­si vy­ riš­kų dar­bų. Kai ku­riuos dar­bus dir­bo vi­si vai­kai – pe­šė plunks­nas, ai­žė pu­ pe­les ir ki­ta. Ki­taip ta­riant, nuo­bo­ džiau­ti vai­kams ne­bu­vo ka­da. „Vai­kai bu­vo įpra­tę dirb­ti nuo ma­žų die­nų. To­kia bu­vo na­tū­ra­ li jau­se­na, su­pra­ti­mas. Tur­tin­gų ūki­nin­kų vai­kai dirb­da­vo dar ko­ne dau­giau nei tų, ku­rie tu­rė­jo ma­ žai že­mės. Kuo dau­giau vai­kų, tuo

ge­riau – ne­rei­kės sam­di­nių ieš­ko­ ti“, – paaiš­ki­no V.Balt­ru­šai­tis. XX a. šei­mo­se bent kaž­kas mo­kė­ jo skai­ty­ti, tai­gi bu­vo gar­siai skai­ to­mos kny­gos. XX a. pra­džio­je lie­ tu­vių bui­tis bu­vo la­bai įvai­ri. Vie­ni gy­ve­no nu­si­sto­vė­ju­sio­mis kai­mo są­ly­go­mis, ki­ti, dau­giau­sia mies­tie­ čiai, in­te­li­gen­tai, ga­na spar­čiai vi­ jo­si Va­ka­rų pa­sau­lį. Apie tai spren­ džia­ma ne tik pa­gal bui­ties daik­tus, bet ir ap­ran­gą. Prieš šim­tą me­tų bu­vo ne tik ba­sų, bet ir odi­niais ba­ te­liais laks­tan­čių lie­tu­vių vai­kų.

„„Išliko: rankų darbo apavas.

„„Nagingi: daugelį vaikams skirtų daiktų tėvai dažniausiai pagamindavo savo rankomis iš turimos medienos.

„„Turtingi: prieš 100 me­tų buvo ir išpuoštų vaikų.


15

pirmADIENIS, birželio 4, 2012

namai

Į ko­vą – ap­si­šar­va­vus kant­ry­be Šis gy­vū­nas ven­gia die­nos švie­sos ir iš­ vys­ti jį ga­na sun­ku, ta­čiau re­tas apie jį ne­ži­no – la­biau­siai kur­miai ne­mėgs­ta­ mi dėl jų da­ro­mos ža­los so­duo­se, dar­ žuo­se, gė­ly­nuo­se ir ve­jo­se.

Dr. Ri­ta Nek­ro­šie­nė

Klai­pė­dos vals­ty­bi­nės ko­le­g i­jos do­cen­tė

Dar­ba­vo­si net sau­sį

Lie­tu­vo­je gy­ve­na dvie­jų rū­šių kur­ miai: pa­pras­tie­ji ir eu­ro­pi­niai. Tai vabz­džiaė­džių bū­rio at­sto­vai. Be­ veik vi­są gy­ve­ni­mą jie pra­lei­džia že­mė­je, raus­da­mi pa­vir­ši­nius ir gi­ lu­mi­nius ur­vus, iš­stum­da­mi že­mę į dir­vos pa­vir­šių. Taip su­si­da­ro kur­ mia­rau­siai. Štai šie jų kū­ri­niai ir ga­di­na ner­ vus so­di­nin­kams. O šiais me­tais kur­miai in­ten­sy­viai dar­ba­vo­si net ir sau­sio mė­ne­sį. Apsk­ri­tai kur­miai yra nau­din­gi gy­vū­nai: mai­tin­da­mie­si jie su­nai­ ki­na daug že­mė­je gy­ve­nan­čių au­ ga­lų ken­kė­jų, ge­ri­na dir­vo­že­mio ae­ra­ci­ją. Vis dėl­to dar­žuo­se ir so­duo­se šie pa­da­rė­liai ne­pa­gei­dau­ja­mi: dėl

kur­mia­rau­sių nu­ken­čia ve­jos es­ te­ti­nis vaiz­das, iš­ver­čia­mi au­ga­lų dai­gai. Kaip at­si­kra­ty­ti šių ne­mie­ lų įna­mių?

Ra­my­bė – be­veik pus­me­čiui

Bū­ti­na mū­vė­ti pirš­ti­nes

Tiems, ku­rie ger­bia sa­ve ir kai­my­ nus, lie­ka vie­nin­te­lis ko­vos su kur­ miais bū­das. Kai kam jis ga­li pa­si­ ro­dy­ti ne­hu­ma­niš­kas. Bet kai nė­ra ki­tos išei­ties, vei­kiau­siai jį ga­li­ma pa­tei­sin­ti. Tai kur­mių gau­dy­mas me­ta­li­ niais spy­ruok­li­niais spąs­tais, ku­ rių ga­li­ma įsi­gy­ti dau­ge­ly­je so­do pre­kių par­duo­tu­vių. Nau­jai įsi­gy­ tus spąs­tus rei­kė­tų po­rą die­nų pa­ lai­ky­ti už­kas­tus že­mė­je, kad iš­nyk­ tų me­ta­lo kva­pas. Spąs­tai įsmei­gia­mi į kur­mio ur­ve­ lį (kur­mia­rau­sio cent­re esan­čią lan­ dą), virš že­mės pa­lie­kant tik spąs­tų ran­ke­nė­les. Dir­bant bū­ti­na mū­vė­ti

Kur­mius įma­no­ma tie­siog iš­pra­šy­ti

Tik­rin­ti spąs­tus rei­kė­tų 1–2 kar­ tus per die­ną. Į juos pa­te­kę kur­miai pa­pras­tai jau bū­na žu­vę. Gy­vū­nė­ lius rei­kia ne­del­siant išim­ti, už­kas­ ti, o spąs­tus nu­plau­ti van­de­niu ir vėl to­liau ga­li­ma juos nau­do­ti. Sta­tis­ti­ka ro­do, kad to­kiu bū­du per sa­vai­tę ga­li­ma su­gau­ti 3–5 kur­ mius, o per il­ges­nį lai­ką – iš­gau­dy­ ti ir vi­sus. Nau­ji kur­miai to­je pa­čio­ je vie­to­je įsi­vei­sia pa­pras­tai po 5–6 mė­ne­sių. Kur­mių drau­gi­jos vi­sam lai­kui iš­veng­ti ga­li­ma įsi­ren­gus tvo­rą su be­to­ni­niu pa­ma­tu, į že­mę įgi­lin­tu 0,6 m. Šilt­na­miuo­se, ins­ pek­tuo­se ga­li­ma pa­klo­ti me­ta­li­nį tink­lą že­miau aria­mo­jo sluoks­nio ir taip už­kirs­ti ke­lią kur­miams.

„„Užuo­džia: spęs­ti spąs­tus kur­

miams pa­ta­ria­ma mū­vint gu­mi­ nes pirš­ti­nes ir kiek­vie­ną­kart pa­ nau­do­jus ge­rai nu­plau­ti. 

„Shut­ters­tock“ nuo­tr.

ATSARGIAI – DUJOTIEKIO APSAUGOS ZONA !!!

Jei dar prieš įreng­da­mi ve­ją neį­ka­ sė­te nuo kur­mių ap­sau­gan­čio tink­ lo, į ne­vil­tį va­ro vie­na po ki­tos ky­ lan­čios že­mių pi­lys, ga­li­te iš­mė­gin­ ti ko­vos su šiais žvė­re­liais bū­dus ne­si­tep­da­mi ran­kų krau­ju.

At­sis­vei­kin­ti su kur­miais, jų ne­su­ nai­ki­nant, ga­li­ma nau­do­jant spe­ cia­lias gau­dyk­les. Jas rei­kia sta­ty­ti iš­raus­ta­me ta­ke. Kur­miui pa­te­kus į vi­dų, du­re­lės už­si­da­ro ir jis ne­ be­ga­li iš­trūk­ti. Tuo­met lie­ka iš­ga­ ben­ti gy­vū­ną kuo to­liau nuo na­ mų, kur jis nie­kam ne­kenks. Ki­tas bū­das – bai­dy­ti šiuos žvė­ re­lius kva­pu. Ži­no­ma, šis me­to­das gar­bin­gas, jei ša­lia nė­ra pa­vyz­din­ gai iš­puo­se­lė­tos kai­my­no ve­jos. Jei nu­gin­si­te šiuos že­mę rau­sian­ čius žvė­re­lius į gre­ti­mą pri­žiū­ri­mą skly­pą, il­gai­niui jie vėl ga­li bū­ti iš­ bai­dy­ti ir su­grįž­ti. Kur­miai la­bai ne­mėgs­ta ait­rių kva­pų. Ga­li­ma pa­si­ga­min­ti ant­ pi­lo iš šei­va­me­džių la­pų, čes­na­kų ir tu­jų ša­ke­lių. Sus­mul­ki­nus juos rei­kia už­pil­ti van­de­niu ir pa­lai­ ky­ti. Kai kva­pas bus ga­na ne­ma­ lo­nus, lai­kas šliūkš­te­lė­ti skys­čio į iš­raus­tas sky­les. Taip pat ga­li­ma į iš­raus­tus ko­ri­do­rius pri­kiš­ti tie­ siog smul­kin­tų šių au­ga­lų la­pų. Ki­tas ga­na pa­ti­ki­mas blo­go kva­ po sklei­dė­jas – su­pu­vu­si sil­kė. Sil­ kės rei­kia pri­kiš­ti į lan­das ir ti­kė­tis, kad nau­ji iš­raus­tos že­mės kau­bu­ rė­liai bent ku­rį lai­ką ne­be­kils. Kur­miai bė­ga ne tik iš ten, kur smir­da, bet ir iš ten, kur sklin­da jiems ne­ma­lo­nūs gar­sai. Vie­to­se, kur rau­sia­si kur­miai, ga­li­ma įkal­ ti plie­ni­nius vamz­džius, vie­las ar kuo­le­lius ir ret­sy­kiais pa­stuk­sen­ ti į juos plak­tu­ku. Ant kuo­le­lių ga­ li­ma su­mon­tuo­ti barš­kan­čius vė­ jo ma­lū­nė­lius, plas­ti­ki­nių bu­te­lių ry­šu­lė­lius – ju­dė­da­mi vė­jy­je jie su­kels vib­ra­ci­jas, ku­rios sklis ir į že­mę. Tie­sa, kur­miai po ku­rio lai­ko pri­pran­ta prie gar­sų, sklin­dan­čių iš vie­nos ir tos pa­čios pu­sės, to­ dėl gar­sus sklei­džian­čias bai­dyk­

pirš­ti­nes. Kur­miai la­bai ge­rai užuo­ džia, to­dėl pli­ko­mis ran­ko­mis lies­ tus spąs­tus jie ap­lenk­tų iš to­lo.

AB „Lietuvos dujos“ praneša, kad vis dažniau pasitaikančios požeminių skirstomųjų dujotiekių eksploatavimo sutrikimų priežastys – pažeidimai, padaryti žemės darbus vykdant be AB „Lietuvos dujos“ atstovų žinios, nesilaikant jų nurodytų saugos priemonių, neturint informacijos apie esamus dujotiekius. Šių sutrikimų pasekmės – nutrauktas dujų tiekimas, pavojus žmonių gyvybei ir turtui, atsakomybė pažeidimų kaltininkams už padarytą žalą (dujotiekio pažeidimą, dujų nuostolius ir pan.). Panašių atvejų pasitaiko atliekant savavališkų statybų darbus. Planuojant žemės kasimo darbus visais atvejais būtina pasitikslinti, ar darbų vietoje ir šalia jos nėra inžinerinių tinklų, kuriems nustatyti žemės naudojimo apribojimai.

„„Gyvas: sučiupus kurmį gaudykle, galima iš­ga­ben­ti gy­vū­ną kuo to­liau

nuo na­mų, kur jis nie­kam ne­kenks.

„Shut­ters­tock“ nuo­tr.

Taip pat primename, kad polietileniniai dujotiekių vamzdžiai yra ypač lengvai pažeidžiami netgi laužtuvu ar kastuvu. Net nežymus tokio vamzdžio sienelės įbrėžimas yra pavojingas, nes dujotiekis įbrėžimo vietoje gali trūkti. Norėdami išvengti tokių pažeidimų ir užtikrinti Jūsų saugumą informuojame, kad skirstomųjų dujotiekių apsaugos zona yra po 2 m abipus skirstomojo dujotiekio vamzdyno ašies. Dujotiekių apsaugos zonoje be AB „Lietuvos dujos“ žinios draudžiama: t atlikti bet kokius statybos darbus; t sodinti medžius ir krūmus; t kasti žemę giliau nei 0,3 m; t sandėliuoti statybines ir kt. medžiagas; t kasti ir gilinti griovius bei kt.

„„Nuos­to­lis: kol ve­jo­je ne­be­ky­la nau­jų kur­mių iš­raus­tų že­mių kau­bu­rė­

lių, kol atau­gi­na­ma žo­lė, praei­na ne vie­nas mė­nuo.

les po ku­rio lai­ko rei­kia per­kel­ti į ki­tą vie­tą. Apie kur­mių ke­lia­mus ne­ma­lo­nu­mus yra pa­gal­vo­ję ir ga­ min­to­jai. Ga­li­ma įsi­gy­ti aliu­mi­ni­ nių ar plas­ti­ki­nių vamz­de­lių su į juos įmon­tuo­to­mis sis­te­mo­mis, ku­rios sklei­džia že­mo daž­nio gar­ sus. Šie įren­gi­niai mai­ti­na­mi ele­ men­tais ar sau­lės ener­gi­ją kau­ pian­čiais ele­men­tais. Ne­ti­kė­tai ve­jo­je iš­ki­lę ugnikal­ nio for­mos kur­mia­rau­siai su­ga­di­ na nuo­tai­ką ne vie­nai sa­vai­tei. To­je vie­to­je žū­va žo­lė, ve­jo­je at­si­ran­da pli­kų lo­pų. Tad im­tis prie­mo­nių rei­kia ne­del­siant, ne­lau­kiant, kol iš­kils dau­giau kau­bu­rė­lių. Vie­naip

ar ki­taip at­si­kra­čius kur­mių, ve­ją rei­kės at­nau­jin­ti. Pir­miau­sia teks nuim­ti kau­bu­rė­ lių že­mę. Tuo­met kas­tu­vu ga­li­ma nu­kel­ti vir­šu­ti­nį ve­lė­nos sluoks­nį, iš­raus­tą duo­bę už­pil­ti grun­tu, su­ tan­kin­ti, o nuim­tą ve­lė­ną grą­žin­ti į vie­tą. Tai­sy­tų vie­tų ve­lė­nos ply­šiai už­be­ria­mi grun­tu, pa­sė­ja­ma žo­lė, pri­vo­luo­ja­ma, pa­lais­to­ma. Jei vis dėl­to to neat­li­ko­te lai­ku, ve­jo­je li­ko pli­kų plo­tų, at­sė­ja­mas plo­tas su­rai­žo­mas grėb­liais, tuo­ met vėl vis­kas nuo pra­džių: sė­ja­ma, mul­čiuo­ja­ma, vo­luo­ja­ma, lais­to­ma ir lau­kia­ma, kol žo­lė su­ve­šės. Pa­ren­gė Ve­re­ta Ru­pei­kai­tė

Ruošiantis atlikti žemės darbus būtina: t gauti statybą leidžiančius dokumentus, kai šie dokumentai yra privalomi; t suderinti žemės darbų atlikimo aprašą ir schemą, kai statinio projektas nereikalingas; t iškviesti AB „Lietuvos dujos“ atstovą (ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną). Taip pat būtina iškviesti AB „Lietuvos dujos“ atstovą, jei kasant gruntą aptinkami brėžiniuose nenurodyti dujotiekiai. Norėdami suderinti žemės darbų atlikimo aprašus ir schemas ar iškviesti AB „Lietuvos dujos“ atstovą kreipkitės į AB „Lietuvos dujos“ padalinius.

Bendrasis informacijos telefonas 1894 Jei pažeidėte dujotiekį, pastebėjote dujų nutekėjimą, pajutote dujų kvapą, skubiai kreipkitės į visą parą dirbančią dujų Avarinę tarnybą šiais telefonais:

04 – „Teo LT“ tinkle (nemokamai); 1804 – UAB „Bitė Lietuva“ tinkle (mokestis pagal turimą mokėjimo planą); Iš visų tinklų (mokestis pagal patvirtintus tarifus): Vilniaus regione (8 5) 236 04 07; Kauno regione (8 37) 40 12 04; Klaipėdos regione (8 46) 48 45 04; Šiaulių regione (8 41) 59 11 72; Panevėžio regione (8 45) 50 09 04.


16

pirmadienis, birželio 4, 2012

menas ir pramogos

„„Pers­pek­ty­va: ka­da bus ki­ta ga­li­mybė įsi­gy­ti M.K.Čiur­lio­nio „Aps­nigtą

kaimą“, kol kas ne­skel­bia­ma. 

„„Aist­ros: XXIV Vil­niaus auk­cio­ne pri­sta­ty­ti dar­bai su­laukė pirkėjų dėme­sio – dėl kai ku­rių darbų var­žy­ta­si

ypač azar­tiš­kai. 

Si­mo­no Švit­ros nuo­tr.

Aukcione niekas neįpirko Čiur­lio­nio Ban­dy­mas su­ži­no­ti Mi­ka­lo­jaus Kons­tan­ti­no Čiur­lio­nio darbų rin­kos kainą, žlu­go. XXIV Vil­niaus auk­cio­ne pri­sta­ty­tas gar­sio­ jo dai­li­nin­ko dar­bas „Aps­nig­tas kai­mas“ ne­bu­vo par­duo­tas – už jį pa­si­ūly­ta su­ma nea­ti­ti­ko or­ga­ni­za­to­rių lūkes­čių.

And­re­jus Žu­kovs­k is a.zukovskis@diena.lt

Siūlė tik 64 tūkstan­čius

64 tūkst. litų – tiek už uni­kalų ap­ lanką su M.K.Čiur­lio­nio ir dar de­ vy­nių jo bend­ra­moks­lių fluo­ro­ for­tais bu­vo pa­si­ūly­ta penk­ta­dienį vy­ku­sia­me Vil­niaus auk­cio­ne. Iš vie­nuo­li­kos ap­lan­ke esan­čių darbų – ir M.K.Čiur­lio­nio su­kur­ tas fluo­ro­fo­rtas „Aps­nig­tas kai­ mas“. Iš vi­so dai­li­nin­kas bu­vo su­ kūręs 32 fluo­ro­for­tus, did­žio­ji jų da­lis žu­vo Pir­mo­jo pa­sau­li­nio ka­ ro me­tais. De­ja, auk­cio­ne pa­si­ūly­tas kūri­ nys po­ten­cia­liam pirkė­jui neper­

Šį auk­cioną pa­tys or­ga­ni­za­to­riai pri­ statė kaip rin­kos per­ka­mo­sios ga­lios, me­ninės vertės su­ vo­ki­mo ir tau­ti­nių sim­bo­lių fi­nan­si­nio svo­rio testą.

leis­tas, nes 64 tūkst. litų su­ma, or­ga­ni­za­to­rių aki­mis, bu­vo per ma­ža.

Pra­dinė ap­lan­ko kai­na nu­sta­ ty­ta apie 22 tūkst. litų, ta­čiau su­ si­rin­ku­sie­ji bu­vo įspėti, kad, ne­ per­žen­gus tam tik­ros ri­bos, darbų rin­ki­nys par­duo­tas ne­bus. Neį­ vy­kus san­do­riui, fluo­ro­fortų ap­ lanką dar kartą ban­dy­ta par­duo­ ti auk­cio­no pa­bai­go­je, ta­čiau vėl ne­sėkmin­gai. Auk­cio­no vedė­jai pa­ska­ti­nus da­ ly­vius už rin­kinį siū­ly­ti ne ma­žiau kaip 100 tūkst. litų, no­rin­čiųjų var­žy­tis neat­si­ra­do. Šį auk­cioną pa­tys or­ga­ni­za­to­ riai pri­statė kaip rin­kos per­ka­mo­ sios ga­lios, me­ninės vertės su­vo­ki­ mo ir tau­ti­nių sim­bo­lių fi­nan­si­nio svo­rio testą.

Ka­d a is­to­r i­n is rin­k i­nys su M.K.Čiur­lio­nio dar­bais vėl bus pa­ si­ūly­tas vie­ša­jai ofi­cia­lia­jai Lie­tu­ vos me­no rin­kai, lie­ka neaiš­ku. Dėme­sys M.Do­bu­žins­kiui

Iš vi­so auk­cio­ne bu­vo pa­si­ūly­ ti 86 darbai. Tarp jų pri­sta­ty­ti to­ kių gar­sių au­to­rių kaip Bo­les­lo­vas Bui­ka, M.K.Čiur­lio­nio mo­ky­to­jas Ka­zi­mie­ras Stab­raus­kas, Mstis­la­ vas Do­bu­žins­kis dar­bai. Pas­ta­ro­jo kūri­n iai su­s i­l aukė didžiau­sio dėme­sio. Iš vi­so M.Do­ bu­žins­kio (1875–1957) darbų auk­ cio­ne pri­sta­ty­ta de­šimt – pie­ši­nių, ofortų ir li­tog­ra­fijų. Auk­cio­ne nu­pirk­ti še­ši šio au­to­ riaus dar­bai už 41 tūkst. litų: 1923 m. „Psko­vas“ (3 600 litų), 1913 m. „Mo­ritz­bur­go pi­lis“ (10 000 li­ tų), 1922 m. „Se­no­sios pa­tran­kos prie Apy­gar­dos teis­mo rūmų Sankt Pe­ter­bur­ge“ (4 400 litų), 1923 m. „Vo­kie­ti­jos uos­to mies­to kran­tinė“ (4 400 litų), 1922 m. „Ru­si­jos kai­ mo pei­za­žas“ (11 500 litų), 1922 m. „Ne­vos kran­tinė su Sfink­so sta­tu­la Sankt Pe­ter­bur­ge“ (7 200 litų).

Bran­giau­sias pa­veiks­las

Bran­giau­siai auk­cio­ne bu­vo par­ duo­tas Jo­no Mac­ke­vi­čiaus XX a. 4-aja­me de­šimt­me­ty­je ta­py­tas pa­veiks­las „Kau­no pi­lies griuvė­ siai“. Pra­dinė kūri­nio kai­na bu­vo 19 tūkst. litų, o vie­nas iš auk­cio­ no da­ly­vių už jį pa­klo­jo 30 tūkst. litų. Taip pat įnir­tin­gai bu­vo var­žo­ ma­si dėl Jo­no Če­po­nio 1979 m. su­ kur­tos drobės „Vil­nius“. Pra­dinė 9 800 litų kai­na pa­ki­lo iki 16 500 li­ tų. Rusų au­to­riaus Va­si­li­jaus Mas­ ju­ti­no ra­ri­te­ti­nio 1923 m. ofortų lei­di­nio kai­na nuo 9 900 litų pa­ ki­lo iki 14 500. Pirkėjų su­si­domė­ji­mo su­laukė gra­fi­kos kūri­niai. XXIV Vil­niaus auk­c io­n e nu­p irk­t i Al­g i­m an­ to Švėgždos (2 100 litų), Marcės Ka­ti­liūtės (1 900 litų), Jo­no Ste­ po­na­vi­čiaus (1 800 litų), Vy­tau­ to Ka­zi­mie­ro Jo­ny­no (3 000 litų), Juo­zo Kėdai­nio (900 litų), Adol­ fo Vai­čai­čio (1 600 litų), An­ta­no Ku­čo (1 550 litų), As­pa­zi­jos Sur­ gai­lienės (700 litų) ir kitų au­to­rių kūri­niai.

Kas Ker­navę sieja su britų Stoun­hend­žu Sep­ty­ne­rius me­tus re­konst­ruo­tas so­vie­ti­nis Ker­navės kultū­ros na­ mų pa­sta­tas vir­to ar­cheo­lo­gi­jos ir is­to­ri­jos mu­zie­ju­mi. Jo va­do­vai sa­ko, kad yra vie­nin­te­liai Lie­tu­vo­ je mu­zie­ji­nin­kai, eks­po­nuo­jan­tys tik tai, ką iš­kasė.

Ker­navės kultū­ri­nis re­zer­va­tas pra­dėtas ka­sinė­ti 1979-ai­siais, ta­ čiau iki šių dienų iš­tir­ti tik 2 pro­c. vi­sos jo te­ri­to­ri­jos. Pa­sak ar­cheo­ logų, daiktų, liu­di­jan­čių, kad čia

bu­vo vie­na se­niau­sių pa­sau­lio is­ to­ri­nių vie­to­vių, pa­kan­ka. Pir­mie­ ji gy­ven­to­jai, el­nių med­žio­to­jai, į Pa­jau­tos slėnį at­ėjo 11 tūkst. metų prie­š Kristų ir gy­ve­no čia iki 1390ųjų. Tuo­met pir­mo­ji Lie­tu­vos sos­ tinė Ker­navė bu­vo su­de­gin­ta iki pa­matų. „Tai yra pa­sau­lio pa­vel­do vie­ tovė, to­kių prie­šis­to­ri­nių vie­to­ vių yra tik 71 pa­sau­ly­je. Tarp jų ir Stoun­hendžas, pie­ši­niai olo­se, ir Ker­navė“, – sakė Vals­ty­bi­nio Ker­

navės kultū­ri­nio re­zer­va­to di­rek­ci­ jos di­rek­to­rius Sau­lius Va­di­šius. Ker­navės is­to­ri­ja mu­zie­ju­je pa­ tei­kia­ma ro­dant, kas yra ka­sinė­jimų vie­ta, ko­kiais įran­kiais nau­do­ja­si ar­ cheo­lo­gai. Be­je, Ker­navę pa­skel­bus pa­sau­lio pa­vel­do vie­to­ve, čia ka­ sinė­ja­ma vis ma­žiau, pa­vir­šius tik ti­ria­mas spe­cia­lia apa­ratū­ra. Is­to­ri­kai at­kūrė, kaip gy­ven­vietė at­rodė skir­tin­gais lai­ko­tar­piais, pa­ vyzd­žiui, XIV a., kai Ker­navė­je gy­ ve­no tuo me­tu la­bai daug – 1 200 –

žmo­nių. Salė­se yra in­for­ma­ci­jos ir apie tai, kas tuo me­tu svar­baus vy­ ko ki­to­se pa­sau­lio vie­to­se. Vai­kai, ir ne tik jie, ga­li iš­ban­dy­ ti sa­vo reak­ciją med­žio­tojų ir vi­du­ ram­žių mūšių žai­di­muo­se, pa­si­ tik­rin­ti ži­nias at­lik­da­mi vir­tua­lius tes­tus. Ša­lia ar­cheo­lo­gi­nių ra­di­nių pa­ tei­kia­ma vaiz­do med­žia­ga, ku­rio­ je ma­ty­ti, kaip eks­po­na­tai bu­vo ga­mi­na­mi ar nau­do­ja­mi. At­kur­ti lai­do­jimų pa­pro­čiai.

Ar­cheo­lo­gi­jos ir is­to­ri­jos mu­zie­ jus mo­der­nio­se pa­tal­po­se įsikū­ rė po sep­ty­ne­rius me­tus tru­ku­sios so­viet­me­čio kultū­ros namų pa­sta­to re­konst­ruk­ci­jos. Da­bar pa­sta­te yra ir edu­ka­ci­jos klasė, kur ga­li­ma su­ si­pa­žin­ti su se­nai­siais ama­tais. At­nau­jin­ta salė, įreng­tos eks­ po­natų sau­gyk­los ir res­tau­ra­vi­mo dirb­tuvės. Pas­ta­tui re­konst­ruoti vals­tybė skyrė 16 mln. litų. Mu­zie­ jus du­ris at­ve­ria jau šian­dien. KD, lrt.lt inf.


17

pirmadienis, birželio 4, 2012

menas ir pramogos

Kvie­čia pri­si­lies­ti prie is­to­ri­jos pa­slap­čių Būki­ me rim­ti, blaivūs ir džiau­ kimės ne­prik­ lau­so­my­ be.

Vir­gi­ni­ja Sku­čaitė

v.skucaite@kaunodiena.lt

Bir­že­lio 9-ąją mi­nimą Tarp­tau­tinę ar­chyvų dieną Lie­tu­vos ar­chy­va­rai pa­žymės „Gy­vo ar­chy­vo“ šven­te. At­si­ve­ria ar­chy­vo klo­dai

Kau­no ap­skri­ties ar­chy­vas sa­vo pro­fe­ sinės šventės pro­ga bir­že­lio 7-ąją or­ ga­ni­zuo­ja eks­kur­si­jas po do­ku­mentų sau­gyk­las, ar­chy­vo sky­rius, su­da­ry­ da­mas ga­li­mybę stebė­ti, kaip res­tau­ ruo­ja­mi se­ni do­ku­men­tai, pa­ma­ty­ti, o gal net ir pa­čiu­pinė­ti įdo­miau­sius ir svar­biau­sius ne tik mies­to, bet ir vi­sos ša­lies is­to­ri­jos do­ku­men­tus. „Gy­vo ar­chy­vo“ die­nos pro­ga bus ga­li­ma ap­žiūrė­ti jau vei­kian­čias pa­ro­ das. Vie­na iš jų – „Au­ka Lais­vei“ skir­ ta Ro­mo Ka­lan­tos au­kos 40-osioms me­tinėms, o ki­ta – „Tau­tinės ma­žu­ mos lai­ki­no­jo­je sos­tinė­je“. Pas­ta­ro­jo­je, pa­reng­to­je ar­chy­vo vyr.spe­cia­listės Ni­jolės Amb­raš­ kienės, eks­po­nuo­ja­mos tuo me­tu lai­ki­no­jo­je sos­tinė­je gy­ve­nu­sių žy­ miau­sių žydų, lenkų, rusų, vo­kie­čių nuo­trau­kos, įvai­rių drau­gijų veiklą at­spin­din­tys do­ku­men­tai, pa­statų pla­nai, tau­ti­nių ma­žumų ren­gi­nių afi­šos, įvairūs ki­ti do­ku­men­tai, ku­ rie leid­žia iš ar­čiau pa­žvelg­ti į dau­ gia­tautį lai­ki­no­sios sos­tinės veidą. Žvilgs­nis į žydų is­to­riją

Anot Kau­no ap­skri­ties ar­chy­vo vyr. spe­cia­listų Vi­ta­li­jos Gir­čytės ir Ar­ vy­do Pakš­ta­lio, bend­ra­dar­bia­vu­sių ren­giant šią pa­rodą, be­veik treč­ dalį lai­ki­no­sios sos­tinės gy­ven­tojų su­darė žy­dai. Tai bu­vo vie­nin­telė tau­tinė ma­žu­ma, su­gebė­ju­si pa­si­ nau­do­ti Kons­ti­tu­ci­jos ga­ran­tuo­ta au­to­no­mi­jos tei­se. Tad žy­dai turė­ jo sa­vo rei­ka­lams mi­nistrą Vy­riau­ sybė­je, Žydų tau­tinę ta­rybą, pla­čiai veikė jų po­li­tinės par­ti­jos, kultū­ros, švie­ti­mo lab­da­ros or­ga­ni­za­ci­jos. Pa­ro­do­je pa­teik­tos afi­šos by­lo­ja, kad, pa­vyzd­žiui, Nau­ja­sis žydų teat­ras sa­vo veiklą pra­dėjo 1935 m. gruod­žio 7-ąją did­žiau­siu šla­ge­riu su mu­zi­ka, dai­no­ mis ir šo­kiais „Bra­zi­li­jos luo­šys“. Jame gro­jo vie­no iš gar­siųjų bro­lių Stu­pe­lių va­do­vau­ja­mas or­kest­ras. Iki šių dienų iš­li­ku­si ir pirmųjų fut­bo­lo rung­ty­nių (1935 m. ba­landžio 13 d.) tarp „Ma­ka­bi“ ir Jau­na­lie­tu­vių spor­to or­ga­ni­za­ci­jos afi­ša. Gar­sių žmo­nių do­ku­men­tai

Pa­ro­do­je ga­li­ma pa­ma­ty­ti gar­siau­ sių tau­ti­nių ma­žumų at­stovų nuo­ traukų jų iš­li­ku­sio­se pa­sų kor­telė­se: gar­sių mu­zikų bro­lių Hof­mek­le­rių, dai­li­nin­ko Neemijos Ar­bit Bla­to, pir­mo­jo šach­ma­ti­nin­ko iš Lie­tu­ vos Alek­sand­ro Mach­to, da­ly­va­vu­ sio šach­matų olim­pia­do­je, dai­li­nin­ ko Mstis­la­vo Do­bu­žins­kio, bro­lių Til­mansų, įkūru­sių „Me­ta­lo“ fab­ riką, švietė­jo Alek­sand­ro Ti­mins­ kio, kultū­ros is­to­ri­ko, fi­lo­so­fo Le­ vo Kar­sa­vi­no ir kt. Be­je, tar­pu­ka­rio Kau­ne či­go­nai turė­jo pa­sus. Pa­ro­do­je eks­po­nuo­ja­mas Stei­gia­ mo­jo Sei­mo 10-me­čio pro­ga ke­tu­ rio­mis kal­bo­mis mies­to sa­vi­val­dybės iš­leis­tas at­si­šau­ki­mas, ku­ria­me yra ir to­kios šiuo­lai­kiš­kai skam­ban­čios ei­lutės: „Būki­me rim­ti, blaivūs ir džiau­kimės ne­prik­lau­so­my­be“. Kau­no ap­skri­ties ar­chy­vo dar­ buo­to­jai pra­šo iš anks­to re­gist­ruo­ tis tel. 207 696 eks­kur­si­joms, ku­rias ar­chy­vo dar­buo­to­jai ves bir­že­lio 7 d. nuo 10 iki 18 val. kas dvi va­lan­das.

„„Už­fik­suo­ta: anot V.Gir­čytės ir A.Pakš­ta­lio, tik 1931 m., kai bu­vo pa­keis­tas Rin­kimų į sa­vi­val­dy­bes įsta­ty­mas, lie­tu­viai su­darė dau­

gumą Kau­no ta­ry­bo­je ir daug nu­veikė lie­tu­vybės gai­vi­ni­mo la­bui. 

Eval­do But­ke­vi­čiaus nuo­tr.

kryžiažodis Šią savai­ tę laimė­ kite Birutės Mackony­ tės knygą „Pėdsakai pernykš­ čiame sniege“. Kas paliko pilkam vyriokui kupiū­ rų pluoštelį – avansą už žmogžudys­ tę, kurios tasai nesugebėjo įvykdy­ ti? Šią kraupoką mįslę per plauką iš­ vengusiam mirties stambaus institu­ to vadovui apsiima išaiškinti Aldas Gailiušis, draugų rate jau vadinamas privačiu sekliu. Pastarasis, kaip ir kituose B.Mac­ konytės detektyvuose, neišsiver­ čia be tardytojo Mato Valksnos pa­ galbos.

Kryžiažo­ dį parengė „Oho“ redakcija.

Teisingus atsakymus galima pateikti iki penktadienio 18 val. 1. Frazę siųskite SMS žinute nu­ meriu 1337. Siųsdami žinutę ra­ šykite: DIENA (tarpas) KD (tar­ pas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. Pvz.: DIENA KD KAUNAS (žinutės kaina – 1 Lt). 2. Arba, iškirpę kryžiažodį su teisingu atsakymu, atneškite į „Kauno dienos“ redakciją, Kęstučio g. 86, Kaunas. Šios savaitės nugalėtoją paskelbsime antradienį, birželio 12 d.


18 2

pirmaDIENIS, birželio 4, 2012

klasifikuoti skelbimai Skelbimų ir prenumeratos skyrius!

Kęstučio g. 86, I–V 7.30–17.30 val. Tel. 302 202, 302 231. Vytauto pr. 23, priešais Autobusų stotį, I–V 7–16 val. (pietų pertrauka 13–14 val.) , VI 8–11 val. Tel. 8 655 45 114.

Klasifikuoti

Darbo skelbimai����������������������������������� 18 Paslaugos� ������������������������������������������ 18, 19 Parduoda�������������������������������������������19, 20 Perka� ������������������������������������������������������������ 20 Įvairūs���������������������������������������������������������� 20 Karščiausi kelionių pasiūlymai������������������������� 21 Pramogos, šventės, laisvalaikis������������������������������������������������ 21 Kviečia��������������������������������������������������������� 21 Kviečia mokytis����������������������������������� 21 Informuoja����������������������������������������������� 21

skelbimai skelbimai@kaunodiena.lt 302 202, 302 231 (redakcijoje) Reikalingas tolimųjų reisų vairuotojas dirbti kadencijomis po Vakarų Europą. Būtina darbo patirtis. Tel. 8 630 22 277.

DARBo skelbimai

966573

Reikalingas vairuotojas, turintis C kategorijos pažymėjimą ir patirties. Darbas Lietuvoje (išvežioti produkciją po parduotuves). Tel. 8 656 99 307. 966533

Reikalingi automobilių plovėjai (-os) plovykloje Šilainiuose. Atlyginimas – nuo 1400 Lt. Darbo patirtis būtų privalumas. Tel. 8 652 67 042.

Paslaugos Medikų „Biofirst“ klinikoje gyd. homeopatė Vaidilutė Zakarauskienė diagnozuoja ir tradiciniais bei homeopatiniais metodais gydo įvairias ligas. Parenka preparatus imuninei sistemai stiprinti. Gydymą gali pritaikyti tiek kūdikiams, tiek senyvo amžiaus pacientams. Studentų g. 37, tel. (8 37) 750 866; www.bioklinika.lt. 964219

965295

Reikalingi pareigingi tarptautinių gabenimų vairuotojai (E kategorija) dirbti Vakarų Europoje ir maršrutu Vakarai–Rytai. Kaunas, tel. 8 698 39 309. 950931

Siūlo darbą AB „Atrama” priims dirbti suvirintoją elektra ir pusautomačiu, šaltkalvį. Atlyginimas sutartinis. Tel. 362 438, 8 610 10 469. 966153

Aktyviai besiplečiančiai prekybinei įmonei skubiai reikalingi vadybininkų padėjėjai. Galima be patirties. Uždarbis po apmokymų nuo 1200 Lt. Tel. 8 685 43 970. 963630

Audinių ir siuvimo priedų parduotuvei reikalinga pardavėja. Siūlome geras darbo sąlygas, draugišką kolekyvą, visas socialines garantijas. Tel. 8 699 66 190, 8 685 46 817, e. paštas bjurate@one.lt. 965591

Baldų gamybos įmonei reikalingi: metalo pjovimo lazeriu operatorius ir suvirintojas (argonu), turintys patirties. Tel. 8 699 65 740. 968510

Darbai sandėliuose – TESCO, DHL, fabrikuose, viešbučiuose; žemės ūkis; slauga Anglijoje, Vokietijoje, Kipre, Olandijoje. Tel. 8 675 86 523; www.ppv.lt. 967502

Elektros prekių parduotuvei reikalingi: vadybininkai-pardavėjai ir reklamos vadybininkas (-ė). Kviečiame į pokalbį birželio 5 d. 11 val. (su savimi turėti savo CV). UAB „Elektrobig“, Draugystės g. 19. Tel. 8 650 58 456. 964835

Ieškomi motyvuoti ir atsakingi įmonės plėtros vadybininkai visoje Lietuvoje. Darbas valiutų prekybos srityje. Mokome. Tel. 8 699 93 020, Vilnius.

966597

Ieškomi plataus profilio statybos darbininkai. Kontaktinis tel. (8 37) 324 181. 965075

Įmonei reikalingi vairuotojai-ekspeditoriai, turintys C, CE kat. Rusijos viza būtų privalumas. Kreiptis tel. (8 37) 441 155, 441 148, 8 676 23 382. 965595

Kavinė Kauno centre ieško virėjos (-o). Mes siūlome patrauklų atlyginimą, įdomų ir dinamišką darbą bei galimybes tobulėti. Tel. 8 611 56 356. 966034

Kepyklai Panemunėje reikalinga duonos gaminių pakuotoja (-as). Darbas pamainomis. Neturinčius patirties apmokome. Skambinti tel. (8 37) 346 141. 966164

Metalo gaminių įmonei reikalingi suvirintojai šaltkalviai ir metalo gaminių dažytojai. Kreiptis UAB „Plieno lankas“, Draugystės g. 19, tel. 8 671 19 319. 964766

Moteriškų pėdkelnių įmonė ieško pagalbinio darbininko. Atlyginimas pagal susitarimą. Galima ne visai darbo dienai. Tel. 8 652 26 106. 968068

Organizacinis darbas telefonu. Galimybė dirbti namuose. Tel. 8 600 59 625, e. paštas arvico@arvico.eu. 968550

Reklamos gamybos įmonė ieško dizainerio (-ės)-maketuotojo (-os), vadybininko (-ės) ir reklamos gamybos darbuotojo. Patirtis – privalumas. Gyvenimo aprašymą siųsti info@admarkmaster.lt. Tel. (8 37) 454 772.

AKCIJA! Implantas – 1400 Lt. Nemokamas protezavimas ligonių kasų pacientams ir vaikams iki 18 m. Astos Dambrauskienės odontologijos klinika, Laisvės al. 10, Kaunas, tel. (8 37) 206 039, 8 698 07 476. 958577

Alkoholizmo, narkomanijos gydymas. Išblaivinimas, pagirių ir abstinencijos gydymas. Kvalifikuota anonimiška pagalba. „Gintarinė klinika“, Baltų pr. 137F, tel. (8 37) 366 574, 8 634 47 298.

966923

967029

Restoranų tinklas „Bajorų kiemas“ ieško virėjų, indų plovėjų, virtuvės darbuotojų. Tel. 8 611 29 129.

Gyd. V.Kašėta, N.Grušauskas gydo odos, alergines, grybelines, venerines ligas. Iškvietimas į namus. K.Petrausko g. 40, tel. (8 37) 220 288; www.odosligos.lt.

963701

Siūlome darbą šaltkalviui-suvirintojui. Atlyginimas už atliktą darbą. Tel. 8 600 04 449. 967623

Siuvyklai reikia siuvėjų siūti operacijomis viršutinius vyriškus, moteriškus drabužius. Laiku mokamas geras atlyginimas. Socialinės garantijos. Tel. 8 674 10 014. 966536

Statybos įmonei reikalingas atestuotas darbų vadovas bendrastatybiniams darbams. Tel. (8 37) 375 331. CV siųsti info@agentus.lt. 967454

Statybos įmonei reikalingi: dažytojai, betonuotojai, staliai dirbti statybose. Plytelių klojėjai. Tel. (8 37) 375 331. CV siųsti info@agentus.lt. 967458

Statybų įmonė ieško patyrusių ir savo amatą išmanančių mūrininkų, pagalbinių darbininkų ir komunikacijų klojimo specialistų. Tel. 8 686 93 879, e. paštas m.pilvelis@gmail.com. 964737

Tarptautinių pervežimų įmonei „Autolėkis“ reikalingi mechanikas, vairuotojai (turintys C ir CE kat., patirtis važinėjant po Europą būtina). Tel. 210 777. 957915

Tarptautinių pervežimų įmonei reikalingi vairuotojai (E kategorija), geras atlyginimas. Tel. 8 620 77 579.

953485

Klinika „Neurosveikata“. Patyrę gydytojai psichiatrai gydo įvairius psichikos sutrikimus, pagirių simptomus. Išblaivinimas, kodavimas nuo alkoholio. Trakų g. 12, tel. 8 656 61 610. www.neurosveikata.lt. 965522

Klinikoje BENDROSIOS MEDICINOS PRAKTIKA priklausomybės ligų psichologė N.Bagdonaitė taiko lazerio terapiją, šalinančią potraukį rūkyti. Dažniausiai užtenka 1–2 seansų. Tel. 313 665; www.daktaras.lt. 967689

Klinikoje GROŽIO PASAULIS gyd. onkologė-chirurgė L.Šarakauskienė ištiria siaskopu ir šalina apgamus chirurginiu lazeriu bei kitais metodais. Tel. 313 900. 967688

Nugaros skausmų diagnostika ir gydymas: manualinė terapija, akupunktūra, elektrostimuliacija, kineziterapijos seansai su RedCord sistema, teipavimas, masažai. Medicinos centras „Neuromeda“, tel. 8 613 42 780; www.neuromedicina.lt. 966488

Automobilininkams

968999

UAB „Genlinsta“, užsiimanti vamzdynų montavimu, plečia savo veiklą ir ieško santechnikos montuotojų. Taip pat suvirintojo dirbti su suvirinimo argonu aparatu. Tel. 8 686 70 513, e. paštas vidasg@girsas.lt. 966291

UAB „IRDAIVA” dirbti Vilniuje ir Kaune reikalingi: betonuotojai, tinkuotojai, mūrininkai, staliai-dailidės, fasado šiltintojai, apdailininkai, plytelių klojėjai. Kont. tel. 8 659 38 437, 8 659 38 480, 8 659 38 414. 965555

Valymo įmonė ieško profesionalaus darbuotojo (vyro, moters), kuris nebijo aukščio (privalumas – aukštalipio pažymėjimas) ir galėtų aukštyje valyti langus, kitus objektus; valytojos, turinčios valymo patirties ir dirbusios šioje srityje. Tel. (8 37) 240 877, 8 614 44 993. 967015

968211

Atlieku nebrangų mikrobangų krosnelių, skalbyklių, dulkių siurblių, šaldytuvų, el. viryklių remontą. Garantija iki 2 m. Atvykstu nemokamai. Tel. 8 680 85 778. 963239

Automatinių skalbyklių remontas. Garantija. Atvykstame į namus. Tel. 440 387, 8 672 78 279. 968496

Automatinių skalbyklių, džiovyklių, indaplovių, elektrinių viryklių, mikrobangų krosnelių, dulkių siurblių, smulkios buitinės technikos remontas. Detalės. Garantija iki 36 mėn. Tel. 230 110, 8 610 72 777, 8 670 72 013, 8 612 62 443. 962835

SNAIGĖS servisas (M.K.Čiurlionio g. 5). Visų šaldytuvų, skalbyklių remontas. Prekyba SNAIGĖS šaldytuvais, atsarginėmis dalimis. Tel. 341 876, 8 652 44 908. 953016

Taisau televizorius, garso ir vaizdo techniką. Iškvietimas nemokamas. Suteikiu garantiją. Tel. 8 673 60 342. 965697

Taisome įvairių tipų televizorius klientų namuose. Iškvietimas nemokamas. Garantija. Tel. 719 765, 8 652 39 176. 965042

Taisome įvairių tipų televizorius klientų namuose. Iškvietimas nemokamas. Suteikiama garantija. Tel. 715 991, 8 671 55 064. 964393

Automobilių dujų įranga. Dažymas, lyginimas, plastmasių remontas. Kalniečių g. 151. Tel. 8 600 20 968.

957742

Automobilių radiatorių, žibintų, buferių remontas, dažymas ir keitimas. Kondicionierių remontas, pildymas. Automobilinio bokštelio nuoma. Tel. 332 520, 8 699 55 568.

Profesionalus kompiuterių taisymas. Komponentų keitimas, operacinės sistemos atkūrimas ir kitos paslaugos. Kaune atvyksime nemokamai. Tel. 8 672 00 861. 965179

AD servisas taiso nešiojamuosius, stacionarius ir žaidimų kompiuterius: lituoja, instaliuoja programas, šalina virusus, atnaujina navigacijas. Galime atvykti. Tel. 8 617 77 731.

„Ardo“, „Ariston“, „Bosch“, AEG ir kt. automatinių skalbyklių, šaldytuvų remontas ir jų prekyba. Dirbame ir savaitgaliais. Garantija iki 2 m. Tel. 740 086, 8 609 07 201. 965916

966999

Atliekame aplinkos tvarkymo darbus: trinkelių klojimas, tvorų statymas, apželdinimas. Įrengiame lietaus kanalizaciją, drenažą. Tel. 8 620 26 805. 958766

Atliekame elektros montavimo darbus (gedimų šalinimas). Tel. 8 605 80 072. Gipskartonio montavimo darbai. Tel. 8 687 11 123. 963222

Atliekame grindų, parketo šlifavimą. Klijuoju plyteles, dažau, tapetuoju. Kalu dailylentes, laminatą. Santechnikos darbai. Tel. 795 508, 8 600 62 210. 967401

Atliekame griovimo darbus – sienų, pertvarų, angų pjovimas, kirtimas. Sąramų montavimas. Konsultacijos. Statybinio laužo išvežimas. Pastatų griovimas. Tel. 8 699 77 162. 958006

Atliekame įvairius griovimo darbus. Greitai ir kokybiškai atliekame betonavimo darbus (naudojame savo arba užsakovo medžiagas). Tel. 8 687 57 902. 961995

Atliekame įvairius santechnikos darbus: kanalizacija, vandentiekis, šildymas. Keičiu WC, vonias, maišytuvus. Smulkus remontas. Tel. 795 508, 8 600 62 210. 967431

Atliekame kokybiškai tik gipskartonio montavimo darbus (sunkias ir lengvas konstrukcijas). Tel. 8 620 80 461, 8 671 13 410. Atliekame parketo ir grindų šlifavimo be dulkių bei lakavimo darbus. Tel. 8 679 13 494, 8 605 13 469. 963266

Atliekame skardinimo darbus. Remontuojame, dengiame, dažome stogus. Kaminų įdėklai, jų valymas. Garantija. Tel. 8 677 96 297. 958716

Atliekame statybos darbus: mūrijame, betonuojame, skardiname, dengiame stogus ir fasadus. Tel. 8 675 45 001.

965570

Kompiuterių taisymo paslaugos. NEMOKAMAS atvykimas. www.pagalbakompiuteriams.lt. Tel. 8 655 88 600.

Atliekame visus grunto kasimo, stumdymo, išvežimo ir lyginimo darbus. Vežame žvyrą, smėlį, žvyrą betonavimui, juodžemį, skaldą. Tel. 8 614 05 241.

962343

964982

966329

957531

Atliekame visus statybos, remonto darbus: elektra, santechnika, griovimas, mūrijimas, betonavimas, gipskartonio montavimas, visa apdaila. Tel. 8 699 77 162.

Statybos, remonto

957975

Atliekame visus statybos, remonto, apdailos darbus. Tel. 8 600 28 653. www.evasta.lt. 968097

956445

965056

Atlieka dažymo, glaistymo, tapetavimo darbus. Kokybę ir darbo kultūrą garantuoja. Patirtis – 20 metų. Pristato medžiagas. Tel. 8 677 50 219, 707 989.

Atliekame tinkavimo darbus savo tinkavimo įranga. Turime pastolius. Tel. 8 620 81 478, 8 676 58 924, (8 37) 265 972.

959544

„AEG“, „Ardo“, „Beko“, „Bosch“ ir kt. automatinių skalbyklių remontas. Dirbame ir savaitgaliais. Garantija iki 2 m. Tel. 8 602 56 100.

956938

Atlieku visus kompiuterių priežiūros darbus, Windows instaliavimą, virusų šalinimą, interneto, Wireless tvarkymą. Atvykstu į namus nemokamai. Tel. 8 684 32 863.

Autoservisas „Pilotas“ taiso kėbulus, važiuoklę, variklius. Galime pašalinti 90 proc. gedimų. Dubysos g. 4, Kaunas. Tel. 8 670 70 310.

Buitinės technikos remonto

AKCIJA! Virtuvės langas – nuo 520 Lt; 3 dalių kambario – nuo 690 Lt, balkono durys su vitrina – nuo 800 Lt (kainos su montavimu ir palangėmis). Vertikalios orlaidės, balkonų stiklinimas, roletai, žaliuzės, garažo vartai. UAB „EG group“, tel. 540 123, 8 612 65 486.

961413

Kompiuterininkų

927440

Remontuoju lengvųjų automobilių ir VILKIKŲ RADIATORIUS, BUFERIUS ir kitas stiklo pluošto ir plastmasines detales. Garantija. Tel. 220 176 9-18 val., 8 699 25 402

962781

Transporto įmonė ieško autovežio vairuotojo dirbti Europoje trumpais reisais, iki 2 savaičių. Reikalinga patirtis. Tel. 8 607 72 981.

AEG, ARDO, BOSCH, HANSA, SNAIGĖ, LIEBHERR ir kt. šaldytuvų, skalbyklių nebrangus remontas. Atvykstu nemokamai. Garantija. Nuolaidos. Tel. 8 678 87 795, 345 500.

8 655 45 114 (Vytauto pr. 23)

AKCIJA! ALUPLAST profilio 5 kamerų langai – su 30 proc. nuolaida ir vidine apdaila. Šarvuotos durys. Balkonų stikl. Roletai. Pramonės pr. 16 („Urmo“ bazė, 2 vagonėlis). Tel. (8 37) 451 712, 8 647 00 002, e. paštas gediminas@arventa.lt. 964568

AKCIJA! Plastikiniai ir mediniai langai, šarvuotos ir vidaus durys, balkonų stiklinimas. Tel. 705 900, 8 656 39 353, Sukilėlių pr. 3. www.roplastitus.lt. 964791

Atlieku nebrangiai elektriko paslaugas (šalinu gedimus; instaliacija, prietaisų prijungimas, pridavimas). Dirbu ir savaitgaliais. Tel. 8 671 34 278, 242 081. 966558

Atvežame žvyro, smėlio, skaldos, atsijų, juodžemio, betono gaminių. Tel. 373 894, 8 616 56 993. 951550

Automobilinio bokštelio nuoma (15 m aukščio). Pjauname, genime medžius. Šlaitinių stogų dengimas, skardinimas. Tel. 8 687 19 660 (Rolandas), 8 602 92 845. 955428


193

pirmaDIENIS, birželio 4, 2012

klasifikuoti skelbimai Krautuvais, ekskavatoriais BOBCAT gręžiame, griauname, krauname, lyginame. Tel. 8 687 57 902.

Paslaugos Statybos, remonto

962005

Be dulkių kokybiškai šlifuojame, lakuojame, restauruojame parketą, medines grindis, laiptus. Tel. 8 677 36 264. www.slifavimas.info.

967633

Betonuojame grindis, atliekame paruošiamuosius darbus. Dirbame vokiška įranga BMS. Garažai, sandėliai. Garantija. Tel. 8 671 15 807. 947855

Betonuojame grindis, ruošiame pagrindus. Klojame visų tipų grindų dangą. Ilgalaikė patirtis. Garantija. Tel. 8 686 44 993, 8 687 24 321. 965602

BOBCAT nuoma. Sklypo lyginimas, planiravimas, grunto, smėlio, skaldos, juodžemio stumdymas, pervežimas, pakrovimas. Tel. 8 682 98 240, 8 667 88 878. 968072

Darbai aukštyje. Tarpblokinių siūlių remontas. Tel. 8 601 37 177.

959817

Dengiame plokščiuosius stogus prilydomąja danga, skardiname, suteikiame garantiją. Tel. 8 687 94 355, (8 37) 743 220. 943453

Dengiame plokščius ir šlaitinius stogus, atliekame skardinimo, apdailos darbus. Parduodame ruloninę stogų dangą. Tel. 362 127, 8 687 39 361. 962459

Dengiame stogus įvairia danga. Tel. 8 698 39 862.

Mūrijame, betonuojame. Suvirinimo, griovimo darbai. Trinkelių klojimas. Fasadų šildymas. Stogų dengimas. Tel. 8 646 16 479. 967933

Nuosavų namų durys: saugios, ypatingai šiltos. Garantija 5 m. Dirbame be poilsio dienų. Tel. 8 634 81 144. 967564

Palangės: medžio drožlių, plastikinės, skardinės, medinės, granito, aliuminio, klinkerio, marmuro. Platus spalvų pasirinkimas. Kainas rasite www.palanges24.lt. Tel. 8 628 60 154. 968501

Pastatų šiltinimas, struktūrinio-dekoratyvinio tinko dėjimas, tinkavimas kalkiniu skiediniu. Tel. 8 685 01 565. 964638

Pastolių nuoma. Nuomoju rėminius pastolius pastatų fasadų remonto darbams. Atvežu į reikiamą vietą. Tel. 8 610 00 646.

968594

Pigiausiai gaminame plastikinius langus, šarvuotas duris, aliumininius balkonus. Stikliname. 5 m. garantija. Apdailos darbai. Tel. 8 600 61 010, 8 617 56 746. 958417

PLASTIKINIAI LANGAI ir BALKONŲ STIKLINIMAS – pigiausiai Kaune. Vokiška kokybė, garantija 10 metų. Tel. 223 200, 8 608 70 099. www.langvila.lt. 964707

955554

Drenažo, lauko ir vidaus vandentiekio bei kanalizacijos, valymo įrengimų montavimas. Medžiagos su nuolaida. Sutvarkome dokumentaciją. Tel. 8 674 13 881. 964468

Elektros instaliacija, senos instaliacijos renovacija, gedimų šalinimas. Elektros prietaisų prijungimas. Draugiškos kainos. Tel. 8 647 77 683. 965307

Gaminame iš metalo: duris garažams, sandėliukams. Tvoros, balkonai, grotos. Kalvystės darbai. Tel. 8 698 25 138. 966174

Greitai dengiame stogus įvairia danga. Nestandartiniai skardos lankstymo ir montavimo darbai. Pigiau sukomplektuojame medžiagas. Garantija. Nuolaidos! Tel. 8 682 47 001.

957386

Greitai ir kokybiškai remontuojame daugiabučių namų laiptines. Turime 10 metų patirtį. Dirbame už prieinamą kainą. Tel. (8 37) 249 178, 8 672 46 162. 965033

Kaminų įdėklai (darbo patirtis), valymas. Pristatomieji kaminai. Latakų valymas. Garantija. Be poilsio dienų. Tel. 8 676 53 813. www.kaminuideklai.com.

946939

Kaminų įdėklai, valymas, pristatomieji kaminai, remontas. Kaminų mūrijimas. Stogų dengimas. Tel. 8 619 29 430.

958131

Kasame ekskavatoriais, lyginame buldozeriais, vežame savivarčiais žvyrą, skaldą, juodžemį. Įrengiame įvažas bei kelius į statybų aikšteles. Tel. 8 699 77 162. 957946

Kasu šulinius, vietinę kanalizaciją. Valau ir gilinu šulinius. Surandu vandens gyslą. Atvežu šulinių žiedus. Tel. 8 606 29 150, 8 645 31 863. 961871

Kasu šulinius, vietinę kanalizaciją. Valau ir gilinu šulinius. Surandu vandens gyslą. Suorganizuoju žiedų atvežimą. Tel. 8 676 67 428. 952676

Kiemo stumdomi ir varstomi vartai, turėklai, laiptai, stogeliai, balkonai, kiti nestandartiniai metalo gaminiai. www.suvirinam.lt; tel. 8 618 67 478. 968532

Klijuoju plyteles, atlieku vidaus apdailą. Tel. 8 680 88 902. 965776

Klojame trinkeles ir akmenis. Naudojame savo ir kliento medžiagas. Tel. 8 606 32 298. 965817

Klojame trinkeles, ruošiame pagrindus, dedame bortelius. Tel. 8 682 06 943.

Plastikiniai langai, balkonų stiklinimas, šarvuotos durys, roletai, žaliuzės, apsauginės žaliuzės, tinkliukai nuo uodų. Daugiau informacijos www.languera.lt. E. paštas info@languera.lt. Teirautis tel. 8 609 77 366, 8 609 77 355. 964181

Plastikiniai langai, šarvuotos durys, balkonų stiklinimas, apdaila. Langų reguliavimas, taisymas. Buto remonto darbai. Savanorių pr. 287–316, tel. 8 606 28 921. 963404

Plytelių, mozaikos klijavimas, dušų padų, sūkurinių vonių mūrijimas, betonavimas. Staliaus darbai. Darbai atliekami kokybiškai ir greitai. Tel. 8 675 51 048.

Skardos lankstinių gamyba. Lietaus nubėgimo sistemos. Tel. 8 686 34 313, 545 456. 968908

Statome karkasinius statinius (namai, sodo nameliai, ūkiniai pastatai), atliekame stogo rekonstrukciją, statome pavėsines, kalame dailylentes (visų tipų), visos stalių paslaugos. Tel. 8 670 67 156. 967345

Stogų dengimas, šiltinimas. Tarpblokinių siūlių remontas. Tel. 8 681 79 195, 8 686 88 034. 959771

Suvirinimo elektra darbai. Metaliniai gaminiai pagal individualius pageidavimus. Remontas. www.suvirintojas.eu. Tel. 341 102, 8 614 64 490. 965584

Tapetuotojas (darbštus ir sąžiningas) glaisto, dažo sienas, lubas. Deda laminatą ir t.t. Pataria. Padeda nupirkti medžiagas. Tel. 8 677 03 739. 958660

Teikiame paslaugas savivarčiu su kranu ir greiferiniu kaušu. Statybinių atliekų, šiukšlių išvežimas. Atvežame skaldos, juodžemio, medienos ir kt. Tel. 8 699 30 628. 957196

Tinkuoju vidaus ir lauko patalpas tinkavimo aparatūra. Tel. 8 683 68 599, 8 600 51 408. 968486

TRINKELIŲ KLOJIMAS. Kokybiškai kloju trinkeles, vejos bortelius, įrengiu vandens nutekėjimo sistemas. Kokybę garantuoju. Tel. 8 687 82 448. 964837

TROCAL, KOOMERLING plastikiniai langai, balkonų stiklinimas, žaliuzės, roletai. Nuolaidos. Savanorių pr. 284A. Tel. 337 777, www.sostineslangai.lt. 961801

968306

Profesionaliai atliekame fasadų šiltinimo darbus. Naudojame savo ir užsakovo medžiagas. Turime ilgametę patirtį ir darbų pavyzdžių. Suteikiame garantijas. Tel. 8 676 51 794. 963024

Profesionalus vonių restauravimas ekologiško marmuro papildais. 5 metų garantija. Tel. (8 37) 773 100, 8 670 06 048. Daugiau informacijos www.voniurestauravimai.lt. 958338

Santechnikas atlieka visus santechnikos darbus. Padeda nupirkti, atvežti medžiagas (su nuolaidomis). Tel. 8 680 84 699 nuo 7 iki 22 val. 961718

Santechnikas atlieka visus santechnikos darbus. Vandentiekis, šildymas, kanalizacija. Stato kietojo kuro, dujinius katilus. Tel. 8 605 85 205, 389 258. 960012

Santechnikas keičia kriaukles, WC ventilius, gyvatukus, prijungia buitinę techniką, išvalo kanalizaciją. Nuperka medžiagas. Tel. 424 099, 8 683 05 242. 962124

Santechnikas keičia vandentiekio, kanalizacijos vamzdynus, stato WC. Kiti santechnikos darbai. Dirba be poilsio dienų. Garantija. Tel. 8 645 22 683. 964961

Santechnikos darbai – atliekame įvairius santechnikos darbus. Dirbame ir savaitgaliais. Tel. 8 696 05 054. 968794

SANTECHNIKOS DARBAI – www.meistras24.lt atlieka visus, net ir smulkius, santechnikos darbus su garantija. Tel. 8 699 49 955, 223 311, e. paštas www.info@meistras24.lt.

968583

Vokiški plastikiniai langai, šarvuotos durys. Balkonų stiklinimas. Langų remontas. Tel. 8 688 87 055, 8 687 82 361.

965275

Vonių restauravimo lyderiai. Patirtis 16 m. Stipriausia GREEN-NANO ekodanga su akmeniu ir keramika. www.restauruok.lt. Tel. (8 37) 440 201, 8 671 88 575. 962076

Vidaus įrangos APSAUGOS SIGNALIZACIJA namams, sodyboms, butams, sodų nameliams. Daug funkcijų, nėra abonentinio mokesčio. Vaizdo stebėjimo sistemos. Pigiai. Tel. 8 675 04 304. 967480

Atnaujinu, dedu, šlifuoju, poliruoju, lakuoju parketą, grindis, „plaukiojančias“ grindis. Montuoju gipskartonį, dažau. Tel. 8 681 72 610.

Greitai, kokybiškai remontuojame minkštuosius baldus. Keičiame spyruokles, poroloną. Pensininkams – 10% nuolaida. Tel. 366 454, 8 671 24 083. 964588

Kietųjų baldų gamyba: virtuvės, prieškambario, svetainės komplektai, spintos, komodos, stumdomosios sistemos, sekcijos, lentynos, žur. staliukai. Tel. 8 683 90 946. 965451

Nestandartinių baldų gamyba. Protingomis kainomis. www.dainiausbaldai.lt. Tel. 8 678 33 560. 964497

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Pabrangimas nuo 15 proc. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“. 967228

Virtuvės, svetainės, biuro, miegamojo, vonios, spintų ir kitų kietųjų baldų gamyba. Garantija, išsimokėtinai. Tel. 8 679 77 357; www.ivairusbaldai.lt. 956876

Mediacija ir kitos teisinės paslaugos. Mediacija – neteisminis ginčų sprendimas. Tai pigiau, trumpiau, lanksčiau ir efektyviau. E. paštas kest.kav@gmail.com. Tel. 362 370, 8 682 67 172. 965259

„ABDONO“ kilimų ir žaliuzių valykla valo kilimus (kliento patalpose arba išsivežame), minkštuosius baldus, čiužinius, „Bauer“ ir kt. patalynę sausu ir šlapiu giluminiu būdu amerikietiška įranga. Langų valymas, grindų dangos atnaujinimas, patalpų tvarkymas po remonto ir visos kitos švaros paslaugos. UAB „ABDONAS“ (bet kada), tel. 77 09 44, 8 688 18 946. Žemaičių g. 31, www.abdonas.lt. 964879

Statau karkasinius namus, pirtis. Atlieku visą lauko ir vidaus apdailą. Darbus atlieku kokybiškai. Dirbu visoje Lietuvoje. Tel. 8 686 71 655.

967589

965652

964356

966180

914166

966267

966268

Namą Aleksote, 250 kv. m, 8 a sklypas, gera vieta, renovuotas, ekonomiškas. I a. 2 kambariai, virtuvė, vonia, WC, atskiras įėjimas, II a. 3 kambariai, holas, virtuvė, vonia, WC, III a. mansarda. Tel. 8 687 64 771. Naujos statybos namą Noreikiškėse (visos komunikacijos, dalinė apdaila, patogus susisiekimas, 7 a žemės). Tel. 8 656 47 866. 968812

Parduodamas 2 k. butas Žaliakalnyje, P.Višinskio g. (mūrinis, 57 kv. m, šildymas dujomis). Kaina 80000 Lt. Tel. 8 680 95 903. 967955

Pigiai tvarkau dokumentus namams ir kt. objektams įteisinti, keičiu paskirtį. Rengiu detaliuosius planus. Tel. 8 676 92 771. olegasmas@mail.ru. 949215

965763

964434

SKUBIAI! Vieno kambario bendrabučio tipo butą Partizanų g. (5/V a., b. pl. 23 kv. m, WC ir dušas bute, mini virtuvė). Kaina 20 000 Lt. Tel. 8 658 85 398.

967396

8,51 a namų valdos sklypą Sargėnuose, naujame kvartale, prie pušynėlio (elektra, dujos, miesto vandentiekis ir kanalizacija). Tel. 8 699 85 923. 8,5 a namų valdos sklypą Rokeliuose, naujame kvartale (elektros dėžutė, kelias). Tel. 8 676 22 944. 2 k. butą Dainavoje, Partizanų g., už PC „Dubingiai“ (5/2 a., b. pl. 44 kv. m, vidinis, bendrija, langai į skirtingas puses). Tel. 300 917, 8 600 27 072. KNTPA.

962675

Pjaunu veją, karpau gyvatvores, išpjaunu krūmus ir medžius, tvarkau sodybas, įmonių teritorijas, daugiabučių aplinką. Tel. 8 698 25 582. 961959

Vejų ir alpinariumų įrengimas. Parduodu tujas „Smaragd“. Tel. 8 616 42 833.

968334

944526

968005

Kitos

Pigiai išsiurbiame fekalijų šulinius, pasikrauname ir išvežame šakas, šiukšles, statybines atliekas, birius krovinius. Tel. 380 853, 8 685 30 321.

Aptraukiame audiniu, dirbtine ir natūralia oda baldus. Keičiame visas reikalingas medžiagas. Ilgametė darbo patirtis. Transportas nemokamas. Tel. 8 604 76 264, 730 715.

967841

20 kv. m naujai pastatytą prekybinį kioską be vandens, Šilainių turgavietėje, Žemaičių pl. 66, Kaunas. Tel. 8 686 36 028 darbo dienomis 8–16 val.

Teisinės paslaugos

Medienos gaminiai: durys, laiptai, lauko ir vidaus baldai, sendinimas, kiti nestandartiniai sprendimai. Tel. 8 687 52 455, 8 612 68 971; www.arstalita.lt.

Baldžių

965236

2 k. butą Ž. Šančiuose (b. pl. 36 kv. m, 3/2 a., mūrinis namas, autonominis šildymas, internetas, signalizacija, po remonto, nėra gyvatuko mokesčio). Tel. 8 674 64 821.

Labai gražioje vietoje 82,77 a žemės sklypą gyvenamųjų namų statybai (miesto komunikacijos, detalusis planas, projektai). WWW.FORTOSIENA.LT. Tel. 8 687 03 511.

967368

967982

956246

2 k. butą Petrašiūnuose, R.Kalantos g. (9 a. mūrinio namo 4 a., b. pl. 53 kv. m, neeilinio išplanavimo, tvarkingas, šiltas ir šviesus). Be tarpininkų. Tel. 8 682 62 660.

Labai geroje vietoje jau 13 m. veikiantį restoraną su pastatais ir įranga, didelė automobilių aikštelė. WWW.FORTOSIENA.LT. Tel. 8 687 03 511.

NEMOKAMAI išvežame bet kokį nereikalingą metalo laužą, buitinę techniką. Mokamai – senus baldus, šiukšles ir visa kt. Pjauname medžius. Tel. 8 601 99 230, 799 681.

967463

965129

2 a. mūrinį nebaigtą įrengti namą, ūkinį pastatą su garažu. 8 a žemės Garliavoje (geroje vietoje). Tel. 8 608 29 972.

Akcija! 250 Lt už 425 Lt vertės greitą ir patogią sąskaitų rašymo kompiuterinę programą. Akcija galios 2 savaites. www.e-link.lt. Tel. 8 650 77 328, e. paštas info@e-link.lt.

965067

Vidaus durys. Laminuotos, faneruotos (pritaikome prie senų metalinių staktų). Prekybos miestelis „Urmas“, Geltonoji galerija, 1 salė. Tel. 351 697, 8 686 50 309.

968497

19 a sklypą su mediniu nameliu Mastaičiuose (miesto komunikacijos, asfaltas, įvažiavimas iš dviejų gatvių, akligatvis, sklypas prižiūrėtas). Tel. 8 684 52 486.

Finansų, audito

Įvairios durys pigiau. Didelis spalvų, modelių pasirinkimas. Naujiena – stogeliai, terasos. Dirba kvalifikuoti specialistai. Tel. 457 915, 8 676 70 000; www.lietuviskosdurys.lt. 943481

968764

Išparduodu: butus, namus, sodus, sodybas, sklypus, patalpas. Padedu parduoti, nupirkti, konsultuoju. Tel. 8 618 84 422, (8 37) 333 555, www.simokusilas.lt.

Ieškau papildomo darbo Kaune (malkų kapojimas, vejos pjovimas ir pan.), atlyginimas sutartinis. Tel. 8 646 45 031.

Kokybiškai, greitai klijuojame glazūruotas ir metlacho plyteles. Betonuojame, lyginame. Gipskartonio montavimas. Santechnikos darbai. Tel. 8 604 60 430.

967523

967998

962087

Aptraukiame baldus gobelenu. Keičiame spyruokles, vatiną, poroloną – dirbtuvėse ir pas klientą. Pensininkams – nuolaidos. Tel. 366 160, 8 651 82 459.

966478

12 a namų valdos sklypą prie Juragių, Tvarkiškių k., geras privažiavimas, graži vieta, pigiai. Tel. 8 608 51 012.

950911

Gaminame filingines, faneruotas duris, staktas. Faneruojame senas užsakovo duris. Įstikliname balkonus. Tel. 313 167, 8 699 13 442, 706 482.

Siurbiame nuotekas. Plauname lauko vamzdynus. Tel. 8 670 12 205.

Kokybiškai kloja trinkeles, stato bortelius, ruošia pagrindus. Pristato medžiagas. Garantija. Tel. 8 645 34 902.

966072

Greitai, kokybiškai remontuojame minkštuosius baldus. Keičiame dizainą. Platus gobeleno pasirinkimas. Be poilsio dienų. Transportas nemokamas. Tel. 440 774.

Aplinkos tvarkymas, apželdinimas, kapų tvarkymas, priežiūra. Tel. 8 676 09 021.

Aptraukiame baldus gobelenu. Keičiame medžiagas. Dirbame dirbtuvėje ir kliento namuose. Aukšta kokybė. Pensininkams – nuolaidos. Tel. 365 100, 8 699 39 904.

966875

1 kambario butą Pramonės pr., Dainavoje (9/7 a., kambarys 33, virtuvė 7 kv. m, WC ir vonia atskirai, balkonas). Be tarpininkų. Kaina 59 000 Lt. Tel. 8 610 00 646.

964477

Tvoros, pamatų liejimas, įvairių tvorų montavimas. Tel. 8 650 41 130.

966277

Privatus santechnikas-suvirintojas atlieka visus santechnikos ir suvirinimo darbus. Suteikiu garantiją, taikau nuolaidas. Tel. 205 251, 8 674 97 821.

Gaminame nestandartinius kietuosius baldus: virtuvės, prieškambario, komodas, stalus, lentynas, spintas... Atvežame, surenkame nemokamai. Tel. 8 601 26 068.

965687

parduoda Nekilnojamasis turtas Kaune ir Kauno rajone „DnB būstas“ teikia paslaugas norintiesiems parduoti ar išnuomoti savo nekilnojamąjį turtą. Tel. 8 676 22 040, e. paštas darius.daugela@dnbbustas.lt. 959956

1 k. butą Šilainiuose, monolitiniame name (12/10 a., bendr. pl. 36 kv. m, su balkonu, vidinis, saulėta pusė, suremontuotas, rakinama laiptinė). Tel. 8 676 63 692. 958036

2 k. butą Šilainiuose, Naujakurių g. (5/4 a., b. pl. 51 kv. m, 18; 14 kv. m kambariai, namas renovuotas, maži mokesčiai). Tel. 300 916, 8 676 22 528. KNTPA. 3 k. butą A. Šančiuose, Verkių g. (5/4 a., plytinis, b. pl. 65 kv. m, tvarkingas, plast. langai, šarvo durys, įstik. balkonas). Tel. 302 533, 8 676 22 262. KNTPA. 4 k. butą Eiguliuose, Sukilėlių pr. (9/8 a., b. pl. 83 kv. m, suremontuotas, pakeistas vamzdynas, el. instal., dalis baldų). Tel. 302 533, 8 676 22 262. KNTPA. Namą Šilainiuose, Tytuvėnų g. (rąstinis, b. pl. 87 kv. m, garažas miesto komunikacijos, autonom. šildymas, 13 a žemės). Tel. 301 103, 8 614 21 023. KNTPA. 2 k. butą Dainavoje, Kovo 11-osios g. (5 a. plytinio namo 4 a., b. pl. 54 kv. m, plastikiniai langai, laminatas, tvarkingas). Tel. 301 103, 8 614 21 023. KNTPA.

Nukelta į 20 p.


20 2

pirmaDIENIS, birželio 4, 2012

klasifikuoti skelbimai parduoda Nekilnojamasis turtas Kaune ir Kauno rajone

3 k. butą Eiguliuose, Šiaurės pr. (9/6 a., b. pl. 61 kv. m, tvarkingas, padarytas kosmetinis remontas). Tel. 395 004, 8 614 21 015. KNTPA. Namą Giraitėje, Liepų g. (2 a. plytinis, pritaikytas gyventi dviem šeimoms, atskiri įėjimai, atskira šildymo sistema, vanduo, kanalizacija). Tel. 395 004, 8 614 21 015. KNTPA.

Nauja ir nukainota buitinė technika (orkaitės, šaldytuvai ir t.t.), virtuvės reikmenys. Atidavus seną buitinę techniką – nuolaida iki 200 Lt! AEG, „Bosch“, „Liebherr“, „Siemens“ ir t.t. Kovo 11-osios g. 45A. Tel. 313 656, 8 699 83 487; www.ventara.lt.

2 k. butą Partizanų g. (9/1 a., b. pl. 53 kv. m, toliau nuo pagrindinės gatvės, 2 balkonai, didelė žalioji zona). Tel. 301 251, 8 687 70 827. KNTPA. Sodą Radikiuose, SB „Keramika“ (12 a stačiakampis sodo sklypas, naujas neįrengtas 120 kv. m rąstinis namas). Tel. 302 531, 8 676 22 955. KNTPA. 3 k. butą Eigulių r., P.Plechavičiaus g. (16/9 a., b. pl. 69,5 kv. m, butas erdvus, tvarkingas, 2 įstiklinti balkonai). Tel. 302 531, 8 676 22 955. KNTPA. 6 a sklypą su mediniu vasarnamiu Garliavos sen., SB „Beržas“, asfaltuotas kelias, lygus sklypas, graži gamta, lauko WC . Tel. 395 098, 8 614 22 030. KNTPA. 4 k. butą Ežerėlyje, Miško g. (4 a. plytinio namo 2 a., b. pl. 79 kv. m, tvarkingas, graži aplinka, labai patogi vietai). Tel. 302 530, 8 609 96 653. KNTPA. Namo dalį Panemunėje, Klevų g. (2/2 a., rąstinis, 4 kamb., 2 a žemės, garažas, tvarkingas, autonominis šildymas dujomis). Tel. 302 530, 8 609 96 653. KNTPA. 1 k. butą V.Krėvės pr. (5 a. blokinio namo 3 a., vidinis, šiltas, tvarkingas, langai plastikiniai į parko pusę). Tel. 300 915, 8 676 22 529. KNTPA. 3 k. butą Eiguliuose, Ukmergės g. (5/5 a., b. pl. 60 kv. m, kambariai 17, 12, 10 kv. m, natūralus parketas, renovuotas stogas). Tel. 300 915, 8 676 22 529. KNTPA. Sodą SB „Centrolitas“ (sklypas taisyklingos formos su nameliu – 2 kambariai, virtuvė, didelė dengta veranda). Tel. 308 866, 8 609 96 655. KNTPA.

968178

Sodą Gervėnupyje, SB „Centrolitas“ (2 namai už vieno kainą, vienas plytinis, kitas medinis, aplinka sutvarkyta idealiai). Tel. 395 097, 8 614 23 050. KNTPA. 1 k. butą Dainavoje, Taikos pr. (9/3 a., b. pl. 32 kv. m, po kapitalinio remonto, vidinis, bendrija, šiltas, jaukus). Tel. 309 917, 8 600 27 072. KNTPA. 2 k. butą Šiaurės pr., Eiguliuose (9/1 a., b. pl. 51 kv. m, tamsus kamb., balkonas grotuotas, tvarkingas). Kaina 87 000 Lt. Tel. 300 917, 8 600 27 072. KNTPA. 2 k. butą Vilijampolėje, Neries kr. (5/2 a., b. pl. 45 kv. m, apleistas, reikia remonto, didelis balkonas). Tel. 302 535, 8 600 41 775. KNTPA. 2 k. butą A. Šančiuose, Ašmenos 2-ojoje g. (8/2 a., plytinis, naujos statybos, suremontuotas, b. pl. 54 kv. m). Tel. 302 535, 8 600 41 775. KNTPA. 968186

Nekilnojamasis turtas kitose vietose Parduodamas 4 kambarių butas Kaišiadoryse (tarpinis aukštas, vidinis, šiltas, tvarkingas, itin palankia kaina). Tel. 8 610 61 919. 961325

Sodą SB „Baltasis berželis“, prie Kaišiadorių, 34 km nuo Kauno (mūrinis namas su mansarda ir rūsiu, bendr. pl. 76 kv. m, metalinis šiltnamis). Tel. 8 612 36 417.

966552

Sodą su mūriniu namu SB „Paneriai“, Jonavos r. (bendr. pl. 100 kv. m, 6 arų žemės sklypas). Yra garažas. Galima gyventi žiemą. Kaina 85 000 Lt. Tel. 742 255, 8 626 27 666. 968554

Buitinė technika Defektuota, naudota, nauja buitinė technika. Virtuvės įrankiai, aksesuarai ir indai. www.aldile.com, Jonavos g. 254, Kaunas. Tel. 8 698 31 328. 951961

939984

821525

Automobiliai ir detalės Automobilius: „Ford’, „Renault“. Parduodu, nuomoju vieno 1 kambario butą. Remontuoju butus ir laiptines. Ieškau gyvenimo draugės. Tel. 733 559 20–21.30 val.

967343

968139

Sklypą Ž. Šančiuose, Kranto 7-ojoje g. (15 a, iki Nemuno 100 m, yra namo pamatai, visos miesto komunikacijos). Tel. 301 251, 8 687 70 827. KNTPA.

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius, nichromą. Birželio 23-iosios g. 23A, tel. 312 043, 8 682 40 444.

Baldai Parduodu naudotą sofą-lovą. Kaina 200 Lt. Tel. 315 033.

968830

Kitos prekės AKCIJA – PJUVENŲ briketams! Parduodame pjuvenų briketus, durpių briketus. Atvežame. Kreiptis Kalvarijos g. 7, Kaunas, tel. 8 683 54 559, 298 566. 961916

Atvešime geros kokybės baltarusiškų durpių briketų, akmens anglių. Taikomos nuolaidos. Tel. 8 683 13 463.

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius, nichromą. Jurbarko g. 2, tel. 363 283, 8 699 69 731. 939762

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius, senus automobilius. Veiverių g. 148A, tel. 392 213, 8 686 40 259. 939611

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius, senus automobilius. Vokiečių g. 187, tel. 478 088, 8 681 46 384. 939835

Alavą, nichromą, nerūdijantį ir instrumentinį plieną, elektros variklius, generatorius, starterius ir įvairius metalus. Tel. 8 610 22 688. 939541

950874

Atvešime malkų miškavežiu. Taip pat atvežame ąžuolinių, beržinių, alksninių malkų (skaldytas, trinkelėmis). Tel. 8 674 02 104. www.malkos.lt.

Automobilių supirkimo įmonė perka automobilius nuo 200 iki 2000 Lt. Atsiskaitome iš karto. Pasiimame patys. Sutvarkome dokumentus. Tel. 8 615 87 008.

948568

965000

Atvežame ąžuolo, uosio, beržo, juodalksnio ir mišrių sausų geros kokybės malkų (trinkelėmis ir skaldytų). Pristatome nemokamai. Tel. 8 689 30 433.

Automobilius (senus, surūdijusius, su defektais, nevažiuojančius) ir kėbulus. Atsiskaito iš karto, pasiima patys. Tel. 8 673 31 752, 8 607 97 663.

950234

951497

Atvežame malkų miškavežiu. Brangiai perkame mišką su žeme arba išsikirsti. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 601 25 955, 8 601 26 268.

Brangiai juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą: aliuminį, varį, žalvarį, akumuliatorius. Išsivežame patys. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724.

966820

Ąžuolo, beržo pjuvenų briketus ir baltarusiškus durpių briketus. VASAROS KAINOS. Tel. 8 677 44 884. 966134

Ąžuolo, beržo, uosio, juodalksnio malkas – skaldytas, trinkelėmis, rąstais. Uosio parketo lenteles. Tel. 8 608 64 784. 956716

Beržo, uosio, ąžuolo, juodalksnio skaldytos malkos. Tel. 8 613 23 999.

960602

Įvairias malkas (skaldytas arba trinkelėmis). Tel. 8 673 10 627.

965675

Įvairias malkas: skaldytas, trinkelėmis. Atvežame. Tel. 8 652 65 157, e. paštas dubderevo11@gmail.com. 961057

Parduodame 5 t galingumo automobilinį krautuvą. Markė – 4081. Kaina pagal susitarimą. Kreiptis tel. 8 699 53 214. 967567

Parduodame ąžuolines, uosines, beržines, juodalksnio malkas (rąstais, trinkelėmis, skaldytas). Perkame mišką visoje Lietuvoje. Tel. 8 656 86 202.

968682

Brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, elektros variklius, akumuliatorius. Išsiveža patys. Išveža senus automobilius. Vandžiogalos pl. 106, Domeikava, tel. 8 682 69 307, (8 37) 478 989. 964664

Brangiai perkame juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, elektros variklius, akumuliatorius. Išsivežame patys. Išvežame senus automobilius. S.Lozoraičio g. 19, Garliava, tel. 8 611 39 500. 964641

Brangiai pirkčiau prieškarinį A.Žmuidzinavičiaus ir K.Šimonio paveikslus. Tel. 8 687 80 276.

967447

Brangiai superkame visų markių lengvuosius automobilius, mikroautobusus, sunkvežimius. Išsivežame, tvarkome dokumentus. Tel. 8 643 06 597, 8 604 27 116.

Parduodame uosio, ąžuolo, beržo malkas (trinkelėmis ir skaldytas). Vežame po 10 arba 5 erdmetrius. Tel. 8 612 63 246, (8 37) 746 419.

Įvairius senus su defektais ir po avarijos automobilius, kėbulus. Pasiimame patys, išrašome utilizavimo pažymas. Tel. 8 684 26 629, 8 603 62 208.

Parduodu malkas, turime spygliuočių ir lapuočių. Vežame skaldytas arba trinkelėmis, po 10 arba 6 erdmetrius. Perku mišką. Tel. 8 618 07 508.

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Pabrangimas nuo 15 proc. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“.

PREKYBA KIETUOJU KURU: akmens anglys; baltarusiški durpių briketai; medžio pjuvenų briketai; medžio pjuvenų granulės. Dirbame I–V 9–18 val. Adresas A.Juozapavičiaus pr. 7, tel. 746 419, 8 612 63 246.

Perkame juodųjų metalų laužą. Išduodame pažymas metalinei pakuotei. Atsiskaitome iš karto. Ateities pl. 56, Kaunas. Tel. (8 37) 373 190, 8 699 41 727.

966841

968938

Supjautos atraižos: pušies – 300 Lt; juodalksnio, beržo, ąžuolo – 380 Lt. Atraižos maišuose: pušinės – 6 Lt (vnt.); ąžuolo, beržo, juodalksnio – 7 Lt (vnt.). Tel. 8 670 32 999. 968141

Perka

964455

967220

925768

Perkame nekilnojamąjį turtą, butus, namus, sklypus. Siūlyti įvairius variantus. Tel. 8 650 84 277. 951592

Perku nedidelį namą arba dalį namo. Gali būti apleistas. Tel. 8 650 51 581.

964321

Superkame juoduosius, spalvotuosius metalus. Demontuojame, išsivežame mažus kiekius. Be poilsio dienų. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 600 60 674, 260 840. 962624

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų ir nerūdijančio plieno laužą, el. variklius, senus automobilius. Demontuojame metalą. Technikos g. 8C, tel. 8 687 46 496. 939908

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, el. variklius. Išsivežame metalą. Raudondvario pl. 112, tel. 267 424, 8 650 50 353. 939687

968669

Pirksiu tvarkingą vieno arba dviejų kambarių butą Kaune. Tel. 8 678 42 261, 8 676 22 529. Perku trijų, keturių kambarių butą Eigulių, Žaliakalnio, Kalniečių r., tarpiniame aukšte, gali būti be remonto, su skolomis. Tel. 302 535, 8 676 22 955. Pirksiu sodą arba sodo sklypą gražioje vietoje Kauno r. ar netoli Kauno. Tel. 395 097, 8 676 22 528. 968093

Įvairūs Išsinuomoja

Atvežu pigiai GAZ-53 (1–5 kub. m) juodžemio, mėšlo, durpių, žvyro, skaldos, smėlio, atsijų. Ekskavatoriaus nuoma. Tel. 8 606 11 127. 950614

Baldų, pianinų perkraustymo (krauname, montuojame), krovinių gabenimo paslaugos. Tel. 8 650 12 579, 740 666. 958364

Savikroviu (20 t, 6x6) išvežu statybinį laužą, žemes. Atvežu žirgų mėšlo, statybinio laužo, molio sklypui pakelti, žemių aplinkai tvarkyti. Tel. 8 638 33 222. 962107

Kelionės Iš/į Londoną saugiai, greitai vežame siuntinius. Lietuvoje pristatome iki durų. Tel. 8 687 58 503, +44 778 627 1449. Informacija – www.lietuvalondonas.com. 967367

Išsinuomočiau butą, namą, patalpas Kaune. Siūlyti įvairius variantus. Tel. 8 659 03 053.

951583

Šeima ieško išsinuomoti 2 kambarių butą arba nuosavą namą. Tel. 8 604 30 273. 967393

Įvairioms progoms nuomojame „Mercedes“ autobusiuką (8 vietų). www.limesa.lt. Tel. 8 687 48 399 951787

Poilsio tradicija ŠVENTOJOJE – vyksta nuolaidų akcija! Informacija teikiama ir užsakymai priimami www.kambariaisventojoje.lt, tel. 8 699 09 444. 965327

Gabenimai „IVECO“, „MAN“ savivarčiais atvežame iki 13 t žvyro, smėlio, skaldos, atsijų, žvirgždo, kokybiško juodžemio iki 9 kub. m. Rašome sąskaitas. Tel. 8 633 33 374.

962856

Atvežame GAZ-53 savivarčiu: juodžemio, smėlio, žvyro, atsijų, skaldos, kompostinių, durpių. Išvežame šiukšles. Tel. 343 278, 8 699 83 319. 962136

Atvežame molio, žvyro, statybinio laužo, juodžemio. Išvežame statybinį laužą. Rašome sąskaitas. Tel. 8 698 25 082. 967662

Atvežame smėlio, žvyro, skaldos, atsijų, žemių iki 5 kub. „Bobcat“ paslaugos. Išrašome sąskaitas. Tel. 8 699 30 078. 961200

Atvežame žvyro, smėlio, skaldos, atsijų, žemių, juodžemio. Nuomojame mini krautuvą BOBCAT. Išvežame statybinį laužą. Tel. 8 620 26 805. 958747

Atvežu 5–11 kub. m žvyro, smėlio, akmens skaldos, akmenukų, atsijų, juodžemio. Savivarčio paslaugos. Tel. 8 618 67 815. 964618

Atvežu nuo 1 iki 4 kub. m smėlio, žvyro, skaldos, atsijų, smulkaus žvirgždo, juodžemio, žemių, asfalto drožlių. Išvežame senus baldus. Tel. 8 676 75 341.

965372

Transportas. Perkraustymas. www.limesa.lt. Tel. 8 687 48 399. 951767

Saugus ir greitas keleivių, siuntinių pervežimas maršrutu Lietuva–Anglija–Lietuva. Nuo durų iki durų. Yra tralas. Tel. 8 643 50 666, 8 699 99 341, +447 523 833 083. 928470

Paskolos

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Pabrangimas nuo 15 proc. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“. 967195

Paskolos per 1 valandą (turintiesiems užstatą), perkreditavimai, konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Tel. 412 960. 967118

Paskolos, perkreditavimai per 1 val. Užstatas – auksas, nekilnojamasis turtas, automobilis. Visų dokumentų tvarkymas, konsultacijos. Tel. 315 599. 967096

Skubi paskola už mažiausias palūkanas. Užstatas – auksas, automobilis, nekilnojamasis turtas. Konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Tel. 8 600 69 691. 967075

Akcija GREITOS PASKOLOS. Užstatas – nekilnojamasis turtas arba automobiliai. Konsultuojame, tvarkome visus dokumentus. Tel. 8 687 82 448. Mituvos g. 5, Kaunas. 964812

AB „Kauno energija“ praneša Dėl Kauno miesto centralizuoto šilumos tiekimo įrenginių VI etapo hidraulinių bandymų ir planinio remonto laikinai stabdomas centralizuotas termofikacinio vandens tiekimas:

962730

960696

968969

VAZ, „Moskvič“, GAZ ir kitus importinius automobilius, kėbulus. Pasiimame. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724.

UAB „TORLINA“ brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, buitinę techniką, senus automobilius, elektros variklius, akumuliatorius. Galime išvežti savo transportu. Išrašome utilizavimo pažymas. Ateities pl. 34, Kaunas, tel. (8 37) 44 14 14, 8 698 08 051 (juodieji metalai); (8 37) 44 14 14, 8 611 44 404 (spalvotieji metalai). Darbo laikas I–V 8–17 val., VI 8–13 val. 964685

Dainavos ir Petrašiūnų seniūnijoje (20 zona) nuo birželio 5 d. 9 val. iki birželio 11 d. 16.30 val. vartotojams: Draugystės g. 19, 21, Elektrėnų g. 8, 12, 12B, 14, 16, V.Krėvės pr. 112, 114, 114A, 114B, 114C, 114D, 116, Pramonės pr. 6, 8B, 16E, Taikos pr. 88A, 92, 98, 102, 106, 108, 129, 131A, 133, 141, Techikos g. 7A. Centro seniūnijoje (47 zona) nuo birželio 5 d. 9 val. iki birželio 8 d. 16.30 val. vartotojams: S.Daukanto g. 13, 17, 21, 23, 25, 27, K.Donelaičio g. 70, 72, 72A, 73, 74, 75, 75A, 75B, 76, 77, 78, 81, 81A, Karaliaus Mindaugo pr. 31, 32, 33, 34, Kęstučio g. 52, 54, 55, 57, 57B, 58, 58B, 59, 60, 61, 64, 66, 66A, 67, 68, 70, 71, 73, 74, 74A, 74B, 79, 83, Laisvės al. 57, 59, 59A, 59C, 61, 61A, 63, 65B, 68, 69, 70, 71, 72, 72B, 73, 74, 74A, 75, 76, 77, 78, 78A, 78B, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 84B, 86, 87A, 89, 92, 94, 94A, 94B, 96, 98, 100, 102, 102A, 118, Maironio g. 1, 6, 8, 10, 11, 13, 14B, 16, 19, 20, 22, 25, 26, 26A, 26B, 27, 27A, 28B, 29, 30, 31, 33, 38, 40, 44, 48, E.Ožeškienės g. 5, 7, 9, 9A, 10, 11, 11A, 12, 13, 20, 22, 24, 27, 29, 31, 31A, 33, 37, 41, V.Putvinskio g. 42, 42A, 50, 52, 54, 56, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, L.Sapiegos g. 3, 4, 5, 8, 10, 12, Savanorių pr. 4, 6, 10, 12, Vasario 16-osios g. 4, 6, 7, 8, 9, 10. Dainavos seniūnijoje (33 zona) nuo birželio 7 d. 9 val. iki birželio 8 d. 16.30 val. vartotojams: V.Krėvės pr. 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 63A, 64, 65, 66, 67, 69, 71, 72, 72A, 74, 75, 76, 77, 78, 79, Partizanų g. 68, 70, 72, 74, 76, 78, Pramonės pr. 41, 43, 47, 53, 55, 57, 59, 67, 69, 71, 73, 73A, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95. Prašom iki hidraulinių bandymų ir planinių remontų pradžios patikimai atjungti šilumos vartojimo įrenginius šilumos punktuose, pastatant akles. Už pasekmes, nesiėmus nurodytų priemonių, atsako už pastato šilumos ūkį atsakingas asmuo ar pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas, jei tokių nėra, tai asmenys, prisiėmę atsakomybę už tinkamą pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą. Termofikacinio vandens tiekimo atnaujinimo laikas gali būti keičiamas. Pastebėjus bet kokius termofikacinio vandens nutekėjimus, prašom nedelsiant pranešti telefonais 8 698 38 056, (8 37) 361 517. Atsiprašome už patirtus nepatogumus.


21 3

pirmaDIENIS, birželio 4, 2012

klasifikuoti skelbimai Karščiausi kelionių pasiūlymai

XVII PAÞAISLIO MUZIKOS FESTIVALIS

Kelionių AgentūrA „Krantas Travel“

2012 m. birþelio 3 – rugpjûèio 26 d. Festivalio bankas

Festivalá pristato

Festivalá remia:

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTÛROS MINISTERIJA

Festivalio dienraðtis

Didysis rëmëjas

Informacinis partneris

Tel. (8 37) 490 202, I.Kanto g. 22, kaunas@kaunas.krantas.lt www.krantas.lt

Pagrindiniai rëmëjai:

Pasiūlymas Jūsų atostogoms:

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBË

Birželio 8 d., penktadiená, 18 val. Kauno valstybinëje filharmonijoje KAUNO MIESTO SIMFONINIS ORKESTRAS Orkestro vadovas Algimantas Treikauskas Solistai – Mstislavo Rostropovièiaus labdaros ir paramos fondo laureatai: JUSTINA MARIA DOERUP (smuikas) STASYS MAKÐTUTIS (klarnetas) ARTÛRAS ÐUKYS (klarnetas) SIMAS ÐAKENIS (fortepijonas) KRISTINA ANNAMUKHAMEDOVA (fortepijonas)

Antalija, Turkija, 8 d. poilsio kelionė. 3* viešbutis, viskas įskaičiuota – nuo 1073 Lt, 4* viešbutis, viskas įskaičiuota – nuo 1102 Lt.

Dirigentas MARTYNAS STAÐKUS Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Krommer, Simas Ðakenis, Camille Saint-Sa?ns, Felix Mendelssohn

Rëmëjai:

Bilietø kaina: 15, 20 Lt

Partneriai:

Laisvės al. 89, Kaunas, tel. (8 37) 424 211 e. paštas kaunas@delta-interservis.lt Karaliaus Mindaugo pr. 49, PPC „Akropolis“, tel. (8 37) 214 701 e. paštas akropolis@delta-interservis.lt www.deltakeliones.lt

INIT ÁMONIØ GRUPË

NEMOKAMI ANGLŲ KALBOS KURSAI – pradedantiesiems ir pažengusiesiems, registracija vyks birželio 8 d. nuo 17 iki 19 val. ir 9 d. nuo 15 iki 17 val. Draugystės g. 1. Tel. 8 606 78 591. Laukiame Jūsų!

Kviečia mokytis

Kreta, Graikija, 8 d. poilsio kelionė. 2* viešbutis, su pusryčiais – nuo 1115 Lt, 3* viešbutis, viskas įskaičiuota – nuo 1363 Lt. Kuro mokestis – 120 Lt (asm.) mokamas papildomai. Vietų skaičius ribotas. Daugiau kelionių pasiūlymų www.krantas.lt

Kelionių agentūra „Delta-Interservis“

Bilietus galima ásigyti visose bilietø platinimo bendrovës„Tiketa“ kasose, internetu www.tiketa.lt ar uþsakyti telefonu 1588 (2 Lt/min.), paslaugos mokestis 3 Lt/bilietui imtinai; uþsakymo mokestis 5 Lt/bilietui, uþsakant bilietus internetu ar trumpuoju numeriu ir atsiimant juos kasose. Kauno filharmonijos kasoje antradieniais–sekmadieniais 14–18 val., paslaugos mokestis Kauno filharmonijos kasoje netaikomas. Bilietams taikomos nuolaidos iki 10 procentø: 1. Atsiskaitant Ûkio banko mokëjimo kortelëmis „Tiketa“ kasose. Perkant bilietus internetu, nuolaida netaikoma; 2. Pateikus Ûkio banko mokëjimo kortelæ Kauno valstybinës filharmonijos kasoje ir renginio vietoje; 3. IKI lojalumo korteliø turëtojams. Nuolaidos galioja tik vienam bilietui. Nuolaidos nesumuojamos. Filharmonijoje veikia Egidijaus Rudinsko grafikos darbø paroda. Informaciniai rëmëjai:

Varna, Bulgarija, 8 d. poilsio kelionė. 2* viešbutis, su pusryčiais – nuo 1099 Lt, 3* viešbutis, viskas įskaičiuota – nuo 1369 Lt.

966027

Norvegų kalbos kursai pradedantiesiems. Nuo birželio 7 d. pirmadieniais ir trečiadie­ niais nuo 18 iki 20 val. Kauno centre. Re­ gistruotis www.regardas.lt. Tel. 425 506, 8 698 86 009.

PRASIDĖJO „NOVATURO” 2012–2013 m. ŽIEMOS KELIONIŲ PARDAVIMAS! Iki 2012 m. liepos 15 d. •Iki 50 % nuolaidos! •Pradinė įmoka – tik nuo 50 Lt* •Mažiausios kainos garantija! •Galimybė keisti kelionės datą nemo­ kamai! •Plačiausias pasirinkimas!

Poilsinių kelionių kryptys: Hurgada, Šarm aš Šeichas, Taba, Marsa Alamas, Tenerifė. Įspūdingos naujienos: Goa (Indija), Dubajus, Tailandas. Slidinėjimo kelionės: Italija, Austrija. 29 pažintinių kelionių programos. * Užsakymo metu už poilsio ir slidinėji­ mo keliones mokate tik 199 Lt (asm.), pažintines keliones lėktuvu – 150 Lt (asm.), pažintines keliones autobusu – 50 Lt (asm.) Likusią sumą – likus 21 dienai iki išvykimo. AKCIJA PERKANTIEsieMS KELIONES IŠSIMOKĖTINAI 0 % palūkanos** 0 % sandorio sudarymo mokestis** ** Daugiau informacijos apie akcijos sąlygas rasite mūsų agentūroje.

Pramogos, šventės, laisvalaikis Sportas

968817

Sveikatingumo ir jogos studija, Laisvės al. 59B (prie fontano), kviečia į jogos užsiėmimus, mankštas su kamuoliais ir GYMSTICK lazdomis. Tel. 8 688 24 182 – Natalija; 8 687 46 084 – Aurelija.

Baidarių, plaustų nuoma. Nakvynė ir poilsis prie Merkio upės Perlojos kaime arba prie Lavyso ežero. Tel. 8 699 96 845, 8 612 55 435, www.keruze.lt.

Kauno Centro sporto mokykla kviečia 6–14 m. moksleivius į vasaros užsiėmimus, kurių tikslas išmokyti vaikus plaukti, stiprinti sveikatą ir skatinti aktyvų poilsį. I pamaina – birželio 4–22 d., II pamaina – birželio 25–liepos 13 d. Užsiėmimai vyks darbo die­ nomis 10 ir 11 val. mokyklos plaukimo baseinuose. Plaukti mo­ kys mokyklos plaukimo specialistai. Užsiėmimo trukmė 45 min. Vienos pamainos (15 užsiėmimų) kaina 62 Lt. Registracija ir išsa­ mesnė informacija tel. 422 854, adresas Miško g.

955581

A.Kalvinsko vairavimo mokykla (B kat., automobiliai su mechanine ir automatine pavarų dėže). Vytauto pr. 2–25, A.Juozapavičiaus pr. 54, tel. 207 280, 8 685 65 218, Savanorių pr. 66, tel. 208 414, 8 685 65 218. 962601

Kursai: apsaugos darbuotojų pirminio parengimo ir šaunamojo ginklo įsigijimo savigynai – 2012 06 18, šaunamojo ginklo įsigijimo savigynai – 2012 06 20. Informacija 9–16 val. tel. 8 686 08 017, e. paštas vytautasatk@one.lt. 962753

Kviečia

963514

informuoja KAUNO TAUTINĖS KULTŪROS CENTRAS A.Jakšto g. 18, tel. 407 135, www.ktkc.lt Bir­že­lio 4 d. 18 val. KTKC et­ni­nės veik­ los stu­di­jo­je (Kal­nie­čių g. 180) – mo­ky­ mai jau­ni­mui ir su­au­gu­sie­siems „Kū­ry­bos džiaugs­mai”: gra­fi­ka. Ve­da dai­li­nin­kė Da­ lia Žiur­ke­lie­nė. Bir­že­lio 5 d. 18 val. – mo­ky­mai su­au­gu­sie­ siems „Va­ka­ro­ji­mai sek­ly­čio­je”: ne­tra­di­ci­ nės teks­ti­lės tech­ni­kos. Ve­da Dai­va Vai­naus­ kie­nė. Bir­že­lio 6 d. 18 val. – pa­skai­ta „Bir­že­lio mė­ ne­sio ka­len­do­rius: Tė­vo die­na, De­vin­ti­nės, Šv. An­ta­nas, Ge­du­lo ir vil­ties die­na, Ra­sos, Ku­po­lė, Kre­šės, Šv. Jo­nas Krikš­ty­to­jas, Šv. apaš­ta­lai Pet­ras ir Pau­lius”. Lek­to­rius Alek­ san­dras Žars­kus. Bir­že­lio 7 d. 18 val. – va­ka­ro­nė „Šo­kim”: Jo­ ni­nių ra­te­liai ir žai­di­mai. Ve­da Dau­gai­lė Bra­ ziu­ly­tė. Įė­ji­mas ne­mo­ka­mas. 18 val. – ta­py­bos mo­ky­mai su­au­gu­sie­siems „Prie mol­ber­to”. Ve­da dai­li­nin­kas Gvi­das La­ ta­kas. TARPTAUTINĖS VARŽYBOS Bir­že­lio 9 d. vi­si spor­to my­lė­to­jai kvie­čia­mi į Kau­no ir­kla­vi­mo mo­kyk­lą, Ger­vių g. 5, kur 11 val. vyks tarp­tau­ti­nės bai­da­rių ir ka­no­jų ir­ kla­vi­mo var­žy­bos „Bra­ča-Sport” ir Kau­no ir­ kla­vi­mo mo­kyk­los tau­rei lai­mė­ti.

AB „Ūkio bankas“ LT 12 7010 4000 0177 0651

Užpildę kvitą, prenumeratą galite užsisakyti „Kauno spaudos“ kioskuose.

960479


22

pirmadienis, birželio 4, 2012

kas, kur, kada Ilgametė darbo patirtis – užtikrinta kokybė ir nebrangios paslaugos. Lai­ dojimo paslaugų biuras teikia visas laidojimo paslaugas. Platus karstų, drabužių, laidojimo atributikos pasirinkimas. Šarvojimo salės KAUNE. Pensininkus, neįgaliuosius laidojame už valstybės lėšas. KREMAVIMAS LIETUVOS krematoriume. K.Baršausko g. 65 (priešais PC „Molas“). Dirbame visą parą. www.laidojimas-kremavimas.lt. Tel. 8 670 22 835, 8 608 37 933. 944851

KREMAVIMAS LIETUVOJE. Metalistų g. 3, Kėdainiai. Tel. (8 347) 55 560, 8 613 30 996. E. paštas administracija@krematoriumai.lt www.krematoriumai.lt

965090

PAMINKLAI. Gaminame paminklus, dengiame kapavietes granito plokštė­ mis, užpilame kapą granito skalda, liejame pamatus, atnaujiname senus paminklus, kalame raides. Dirbame visoje Lietuvoje. Tel. 8 647 09 401, 384 912; www.uabpaminklai.lt. Raudondvario pl. 115A, Kaunas. Partne­ riai: K.Kasakausko g. 64 – Akmenė; J.Basanavičiaus g. 12 – Jonava; Taikos pr. 34A, Kaunas; Ramybės g. 7, Garliava. Laidojimo reikmenys, paslaugos, kremavimas – tel. 8 615 50 520, 8 686 45 729. 955456

ŠILAINIŲ PAMINKLAI

PAMINKLAI: didelė granito spalvų įvairovė; liejame pamatus, de­ dame trinkeles; paminklų restauravimas; atvežame ir sumontuo­ jame. Mus rasite Šilainių turguje, 43 paviljone. Tel. 8 676 25 966. PREKIAUJAME IŠSIMOKĖTINAI. 959580

VISOS KAPŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGOS, PAMINKLAI, ANTKAPIAI, TVORELĖS. Kapo dekoravimas skaldele, smėliu, juodžemiu. Kapo uždengimas akmens plokšte, plytelėmis, trinkelėmis; kapo tvarky­ mas po laidotuvių; pamatų įrengimas; paminklų, tvorelių restauravimas. AKCIJA: paminklams iš ekspozicijos taikoma iki 20 proc. nuolaida. Kontak­ tai www.kapineta.lt, info@kapineta.lt, tel. 8 648 55 567, (8 37) 334 633, Savanorių pr. 225 („Juzėje”). 964925

Teleloto Lošimo Nr. 843, birželio 3 d. Keturi kampai (2 Lt): 23 33 55 60 15 19 75 59 26 62 32 45 37 30 63 08 41 24 71 46 05 06 31 40 10 52 34 14 51 39 61 25 73 13 04. Eilutė (3 Lt): 54 11 07 20 49. Įstrižainės (12 Lt): 48 02 67 28 09. Visa lentelė (719 114 (1 x 719 114) Lt): 65 70. Papildomi prizai: „Renault Thalia“ (TV) – Robertas Žukas; „Škoda Fabia“ – 0159103; „Hyundai i20“ – 0197101; „Chevrolet Sparku“ – 0217900. Pakvietimai į TV: 000*812, 035*582, 002*357. 10 000 Lt (tel. 1634, gegužės 21 d.) – Antanas Vytautas Baubonis iš Alytaus; 10 000 Lt (tel. 1634, gegužės 21 d.) – Vita Antanavičienė iš Alytaus; 10 000 Lt (tel. 1634, gegužės 21 d.) – Vanda Tumėnienė iš Molėtų. Prognozė: Aukso puode bus – 200 000 Lt.

VDU MENŲ GALERIJA „101“

teatras KAuno valstybinis dramos TEATRAS Laisvės al. 71, tel. 224 064 www.dramosteatras.lt

Bir­že­lio 5 d. 18 val. – An­to­nas Če­cho­vas. PALATA. Vie­nos da­lies spek­tak­lis. Ins­ce­ni­za­ ci­jos au­to­rius ir re­ži­sie­rius Ro­lan­das Kaz­las. Il­go­ji sa­lė. Bir­že­lio 6 d. 18 val. – An­to­nas Če­cho­vas. PALATA. Vie­nos da­lies spek­tak­lis. Ins­ce­ni­za­ ci­jos au­to­rius ir re­ži­sie­rius Ro­lan­das Kaz­las. Il­go­ji sa­lė. Bir­že­lio 7 d. 18 val. – Bil­ja­na Srlbja­no­vič. SKĖRIAI. Dvie­jų da­lių tra­gi­ko­me­di­ja. Rež. Ro­lan­das At­ko­čiū­nas. Il­go­ji sa­lė. Bir­že­lio 8 d. 18 val. – PREMJERA! Eu­ge­ne Scri­be. PRIEŽASTYS IR PASEKMĖS. Is­to­ri­nė ko­me­di­ja. Rež. Rai­mun­das Ba­nio­nis. Rū­tos sa­lė. Bir­že­lio 9 d. 18 val. – Yukio Mis­hi­ma. MAR­ KIZĖ DE SAD. Dvie­jų da­lių iro­niš­ka fan­ta­zi­ja. Rež. Ar­tū­ras Arei­ma. Rū­tos sa­lė. Bir­že­lio 10 d. 18 val. – Je­anas Dellas ir Ge­raldas Sib­le­yr­ as. TEGYVUOJA BUŠONAS! Vie­nos da­lies ko­me­di­ja. Rež. Ri­čar­das Vit­ kai­tis. Penk­to­ji sa­lė. Bir­že­lio 15 d. 18 val. vie­to­je spek­tak­lio JAH (o vė­liau vie­to­je jo skelb­to AKMENŲ PELE­ NAI) bus ro­do­mas spek­tak­lis PRIEŽASTYS IR PASEKMĖS (bi­lie­tų grą­ži­ni­mas iki bir­že­lio 20 d. bi­lie­tų įsi­gi­ji­mo ka­so­je).

KAuno KAMERINIS TEATRAS Kęstu­čio g. 74A, www.ka­me­ri­nis­te­at­ras.lt, in­fo@ka­me­ri­nis­te­at­ras.lt

Bir­že­lio 7 d. 18 val. – at­si­svei­ki­ni­mas su spek­tak­liu! D.Fo, F.Ra­me. VIENA NAMUOSE. Mo­no­ko­me­di­ja. Re­ž. A.Ru­bi­no­vas. Bir­že­lio 9 d. 18 val. – L.S.Cun­ning­ham. MERGVAKARIS. Dvie­jų da­lių ame­ri­ko­niš­ka ko­me­di­ja. Re­ži­sie­rius A.Ru­bi­no­vas.

KAUNO MAŽASIS TEATRAS M.Dauk­šos g. 34, tel. 408 470, 226 090, www.tiketa.lt, www.bilietai.lt, www.ma­za­sis­te­at­ras.lt

Bir­že­lio 8 d. 19 val. – MOKĖK – DUOSIU. Pa­gal G.Gu­ge­vi­čiū­tės pje­sę „La­bas gy­ve­ni­ mas”. Rež. V.Bal­sys. Bir­že­lio 12 d. 19 val. – Alek­sejus Sla­pov­ skis. NUO RAUDONOS ŽIURKĖS IKI ŽALIOS ŽVAIGŽDĖS. Rež. D.Ra­ba­šaus­kas.

KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS Laisvės al. 87A

Bir­že­lio 9 d. 12 val. Va­le­ri­jos ir Sta­sio Rat­ ke­vi­čių lė­lių mu­zie­ju­je – SVEČIUOSE PAS SKUDURINĘ ONUTĘ, rež. E.Že­kie­nė (te­at­ra­ li­zuo­tas ren­gi­nys), nuo 3 metų. Bir­že­lio 10 d. 12 val. Ma­žo­jo­je sce­no­je – ŽIRAFA SU KOJINĖMIS, rež. G.Rad­vi­la­vi­čiū­tė (spal­vo­ti drau­gų nuo­ty­kiai džiun­glė­se), nuo 5 metų. Bir­že­lio 13 d. 18 val. – GYVO GARSO KON­ CERTAS. Da­ly­vau­ja Ovi­di­jus Vyš­niaus­kas ir gru­pė. Bi­lie­tai par­duo­da­mi Lė­lių te­at­ro ka­so­je.

,,NYKŠTUKO“ LĖLIŲ TEATRAS Ro­tu­šės a. 19, Ry­šių is­to­ri­jos mu­zie­ju­je

Bir­že­lio 10 d. 12 val. – VILKAS IR LINKSMIEJI OŽIUKAI. Bi­lie­tai par­duo­da­mi 1 val. prieš spek­tak­lį.

renginiai Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Kau­no įgu­los ka­ri­nin­kų ra­mo­vė­ A.Mic­ke­vi­čiaus g. 19

Bir­že­lio 4 d. 16 val. kvie­čia­me pa­mi­nė­ti Tė­vo die­ną. Ho­mi­li­ją skai­tys prel. prof. dr. Vy­tau­tas Ste­po­nas Vai­čiū­nas, kon­cer­tuos Kau­no J.Gruo­džio kon­ser­va­to­ri­jos moks­ lei­viai ir at­li­kė­jas Ro­mu­al­das Ju­zu­ko­nis su pro­gra­ma „My­liu Tė­vy­nę ir ta­ve”. Or­ga­ni­za­to­riai – Lie­tu­vos po­li­ti­nių ka­li­nių ir trem­ti­nių są­jun­gos Kau­no fi­lia­las.

„Kauno dienos“ reklamos pardavimo skyrius: tel. 302 234, 308 863, 308 864, 302 230, e. paštas reklama@kaunodiena.lt,

KAuno valstybinis dramos TEATRAS

„ŽALGIRIO“ ARENA

Lais­vės al. 53

10 d. 18 val.

Bir­že­lio 5 d. 17 val. ati­da­ro­ma skait­me­ ni­nės gra­fi­kos meist­ro Vla­do Or­že­kaus­ko pa­ro­da NARAS. Cik­le „Na­ras” me­ni­nin­kas įtai­giai su­ku­ria pa­są­mo­nės vaiz­di­nių ir me­ no is­to­ri­jos nuo­tru­pų ko­lia­žą. Gra­fi­niuo­se vaiz­di­niuo­se de­ri­na­mos ke­lios re­a­ly­bės. Vie­na jų – nuo Le­o­nar­do da Vin­ci es­ki­zi­ nių pie­ši­nių at­si­ve­jan­ti pie­ši­nio san­da­ra, ku­rio­je kū­no plas­ti­ką pa­į­vai­ri­na šiurkščios ana­to­mi­jos (at­ski­rų kū­no or­ga­nų) ske­ vel­dros. Ki­ta re­al­y­bė – po­van­de­ni­nė (tą dik­tuo­ja pa­va­di­ni­mu nu­sa­ky­tas na­ra­ty­vas). Nė­ri­mas gel­mėn yra nuo­la­ti­nė žmo­gaus bū­ties ir sa­vi­pa­ži­ni­mo me­ta­fo­ra. Fi­lo­so­fi­jo­ je tai mąs­ty­mas apie sa­ve, mat no­rė­da­ mas pa­žin­ti ki­tus/ap­lin­ki­nius grei­čiau ky­li aukš­tyn ir dai­rai­si (tai au­to­rius itin jaut­riai da­rė lig­šio­li­niuo­se skait­me­ni­nės gra­fi­kos cik­luo­se – „Pro­fi­lių” ir „Dia­lo­gų” se­ri­jo­se). Pa­ro­do­je „Na­ras”, ope­ruo­da­mas sa­vi­ty­ros me­ta­fo­ra, Vla­das Or­že­kaus­kas nuo­jau­tų lyg­me­nyje ieš­ko (ir at­ran­da) sa­vą­ją vie­tą me­no is­to­ri­joj, me­no me­di­joje ir me­no lau­ ke. De­rin­da­mas ke­le­tą re­a­ly­bės vaid­me­nų, cik­le me­ni­nin­kas sū­ku­riu iš­su­ka si­mu­liak­ ri­nes per­spek­ty­vas, iš­slys­tan­čias to­lyn pro skait­me­ni­nių dro­bių ri­bas. Al­ter­na­ty­vių erd­vių, hi­per­re­a­ly­bės link.

KAUNO KARTŲ NAMŲ PAGYVENUSIŲ ŽMONIŲ DIENOS CENTRAS Sąjun­gos a. 13A

Bir­že­lio 6 d. 11 val. – Tau­ti­nės kul­tū­ros cen­tro lek­to­riaus A.Žars­kaus pa­skai­ta RASOS, KUPOLĖS, JONINĖS. PAPROČIAI IR PRASMĖ.

P.STULGOS LIETUVIŲ TAUTINĖS MUZIKOS INSTRUMENTŲ MUZIEJUS L.Za­men­ho­fo g. 12 (mu­zie­jaus go­ti­ki­nė me­nė) www.mu­zi­kos-in­stru­men­tu-mu­zie­jus.lt

Bir­že­lio 6 d. 16 val. – SUTARTINĖS, edu­ka­ ci­nė pro­gra­ma. Pro­gra­mą ve­da dr. Lau­ra Lu­kens­kie­nė, da­ly­vau­ja su­tar­ti­nių gie­do­to­ jų gru­pė „Ka­du­jo”.

MAIRONIO LIETUVIŲ LITERATŪROS MUZIEJUS Ro­tu­šės a. 13

Bir­že­lio 7 d. 17 val. – ren­gi­nys iš cik­lo MAI­ RONIO SALONAS, skir­tas po­emai „Jau­no­ji Lie­tu­va”. Pro­gramą at­lie­ka ak­to­rius Egi­di­ jus Stan­ci­kas, pia­nis­tė Švie­sė Čep­liaus­kai­tė, so­lis­tas Min­dau­gas Zim­kus. Ren­gi­nys skir­tas Mai­ro­nio me­tams.

KAUNO MENININKŲ NAMAI V.Put­vins­kio g. 56, tel. 223 144, www.kmn.lt

Bir­že­lio 8 d. 18 val. – ryš­kiau­sio Es­ti­jo­je akor­de­o­nis­to Henno Re­ba­ne so­li­nis kon­ cer­tas. Pro­gra­mo­je skam­bės įvai­rių žan­rų akor­de­o­no mu­zi­kos me­lo­di­jos. Hennas Re­ba­ne šian­dien yra ne­abe­jo­ti­ nai vie­nas ryš­kiau­sių akor­de­o­no mu­zi­kos at­li­kė­jų Es­ti­jo­je. Bai­gęs Es­ti­jos mu­zi­kos aka­ de­mi­ją, gro­jo se­no­sios mu­zi­kos an­sam­bly­je „Con­sort Hor­tus Mu­si­cus”. Su­ren­gė kon­cer­ ti­nius tu­rus Šve­di­jo­je, Suo­mi­jo­je, Veng­ri­jo­je, Por­tu­ga­li­jo­je, Ja­po­ni­jo­je, In­di­jo­je ir ki­to­se ša­ly­se, taip pat or­ga­ni­za­vo akor­de­on ­ o mu­zi­ kos fes­ti­va­lius Es­ti­jo­je, da­ly­va­vo tarp­tau­ti­nių kon­kur­sų žiu­ri dar­be. 1990–1994 me­tais H.Re­ba­ne dės­tė Suo­mi­jos Kok­ko­los kon­ ser­va­to­ri­jo­je. Be aka­de­mi­nės ir tra­di­ci­nės akor­de­o­no mu­zi­kos, stu­di­ja­vo, gro­jo ir ki­to­kių žan­rų mu­zi­ką: pran­cū­ziš­ką mu­set­te, ame­ri­kie­tiš­ką ca­jun bei roką. Šiuo me­tu Hennas Re­ba­ne dir­ba lais­vai sam­do­mu mu­zi­kan­tu ir lek­to­riu­mi. Yra pa­ra­šęs ir iš­lei­dęs de­šimt CD, dvi LP su sa­vo mu­zi­ka, akor­de­o­no va­do­vė­lius, kny­gas ir straips­nius. Be to, kas sa­vaitę ren­gia pro­gramą apie akor­de­o­no mu­ziką Es­ti­jos ra­di­ju­je. Bi­lie­tus ga­li­ma įsi­gy­ti Kau­no me­ni­nin­kų na­mų „Mū­zų sve­tai­nė­je” (I–IV 10–13 val., 14–17 val., V 10–13 val., 14–16 val. ir prieš ren­gi­nį), taip pat vi­so­se TIKETA ka­so­se.

KAuno KAMERINIS TEATRAS

7 d. 18 val.

Bir­že­lio 12 d. 20 val. – vie­nin­te­lis Bal­ti­jos ša­ly­se skan­da­lin­go­jo ro­ke­rio Ma­ri­lyn Man­ son nau­jo­jo kon­cer­ti­nio tu­ro „Hey Cru­el World... Tour” pa­si­ro­dy­mas. Bi­lie­tus pla­ti­ na „Tic­ket­pro” ir „Bi­lie­tų Pa­sau­lis”, kai­na 106–190 Lt.

LIETUVOS ŠVIETIMO ISTORIJOS MUZIEJUS Vy­tau­to pr. 52, tel. 206 210; www.lsim.lt

Iki bir­že­lio 8 d. net dvie­jo­se pa­ro­dų sa­lė­se veikia Kau­no tai­ko­mo­sios dai­lės mo­kyk­los 2012 m. lai­dos ab­sol­ven­tų bai­gia­mų­jų kva­ li­fi­ka­ci­jos dar­bų pa­ro­da. Lan­ky­to­jai ga­li pa­ si­gro­žė­ti nuo­sta­biais ju­ve­ly­ri­niais dir­bi­niais, įver­tin­ti ori­gi­na­lų bal­dų iš me­džio di­zai­ną, ap­žiū­rė­ti elek­tro­ni­nės lei­dy­bos ma­ke­tuo­to­ jų, in­ter­je­ro api­pa­vi­da­lin­to­jų, kom­piu­te­ri­ nės gra­fi­kos kū­rė­jų dar­bus.

VYTAUTO DIDŽIOJO KARO MUZIEJUS K.Do­ne­lai­čio g. 64, tel. 320 939

Ant­ra­die­niais–sek­ma­die­niais nuo 11 iki 17 val. ma­lo­niai kvie­čia­me ap­lan­ky­ti mu­ zie­jaus eks­po­zi­ci­jas, su­si­pa­žin­ti su pa­ro­da „Kau­no pi­lies gy­ny­ba 1362 m.”, skir­ta ku­ni­gaikš­čio Vai­do­to va­do­vau­ja­mos did­ vy­riš­kos Kau­no pi­lies gy­ny­bos 650-osioms me­ti­nėms. Pa­ro­da veiks iki lie­pos 7 d.

J.GRUODŽIO MEMORIALINIS MUZIEJUS Sa­la­ko g. 18, tel. 732 498

Iki bir­že­lio 30 d. veikia Kau­no M.Do­bu­ žins­kio ru­sų kul­tū­ros ir es­te­ti­nio la­vi­ni­mo cen­tro mo­ki­nių dai­lės dar­bų pa­ro­da, skir­ta Tarp­tau­ti­nei vai­kų gy­ni­mo die­nai.

KAUNO APSKRITIES VIEšOJI BIBLIOTEKA Radastų g. 2, IV a. fojė

Iki birželio 13 d. veikia Sauliaus Kruopio ir Skaidrės Butnoriutės tapybos paroda GYVENIMAS KARTU. Saulius Kruopis – žinomas dailininkas, fo­ tomenininkas, Lietuvos dailininkų sąjungos narys, Nidos menininkų asociacijos „TILTAS” pirmininkas, tarptautinių Nidos tapybos plenerų iniciatorius ir vadovas. Menininkas yra surengęs daugybę tapybos parodų Lietuvoje ir užsienyje, dalyvauja įvairiuose pleneruose. Nidos plenerų istoriją tapyto­ jas suguldė į didelės apimties knygą „NIDA BRUCKE. Ekspresionistinės tapybos plenerų antologija. Iliustruota istorija”. Su žmona dailininke Skaidre Butnoriute parengta ir eksponuojama tapybos paroda „Gyvenimas kartu” – tarsi jų bendro gy­ venimo atspindys. Parodoje dera Sauliaus Kruopio „aukso fondo” kūriniai ir kūrybinių ieškojimų jauduliu trykštantys Skaidrės Butnoriutės darbai. Abu menininkai, kiekvienas savitu stiliumi ir potėpiais, kalba apie tuos pačius dalykus – artimo ryšio su kitu žmogumi svarbą, būtinybę suvokti, kad šalia esantis yra ypatingas ir branginti­ nas. Įėjimas nemokamas.

M.ŽILINSKO DAILĖS GALERIJA Ne­pri­klau­so­my­bės a. 12

Pa­gei­dau­jant vi­suo­me­nei ju­bi­lie­ji­nė pa­ro­da „Mirábi­le Vi­su/Nuo­sta­bu ma­ty­ti” pratęsia­ma iki lie­pos 20 d. Uni­ka­lūs me­no kū­ri­niai, eks­po­nuo­ja­mi net de­vy­nio­se ga­le­ri­jos sa­lė­se, pa­sa­ko­ja in­tri­ guo­jan­čią ir pai­nią mu­zie­jaus is­to­ri­ją nuo 1921 iki 2011 m. Šio­je pa­ro­do­je lan­ky­to­jai, be­si­gro­žė­da­mi ta­py­bos, gra­fi­kos, skulp­tū­ ros ir tai­ko­mo­sios dai­lės kū­ri­niais, ga­li sek­ti ir Lie­tu­vos is­to­ri­jos vin­gius. Eks­po­zi­ci­ja su­skai­dy­ta de­šimt­me­čiais ir kiek­vie­na­me jų iš­ryš­kin­tos svar­biau­sios, tik jam bū­din­gos ko­lek­ci­jų for­ma­vi­mo­si­ ten­den­ci­jos. Nors pa­ro­do­je pri­sta­to­ma dau­giau nei tūks­tan­tis kū­ri­nių, ta­čiau iš­sa­ mūs lai­ko­tar­pio ir kiek­vie­no me­no kū­ri­nio ap­ra­šai pa­de­da ne­pa­si­mes­ti jų gau­so­je ir kartu at­lie­ka gi­do funk­ci­ją.

KAUNO MAŽASIS TEATRAS

12 d. 19 val.


23

pirmadienis, birželio 4, 2012

kas, kur, kada Šio­je iš­skir­ti­nė­je pa­ro­do­je lan­ky­to­jai pa­ma­ tys skulp­to­riaus Pet­ro Rim­šos iš­lie­tas žy­mių Lie­tu­vos žmo­nių (Pet­ro Vi­lei­šio, Juo­zo Tu­mo-Vaiž­gan­to ir ki­tų) vei­dų po­mir­ti­nes kau­kes, pas­ku­ti­nį, iki šiol nie­ka­da ne­ro­ dy­tą M.K.Čiur­lio­nio pa­veiks­lą ir nau­jau­sią mu­zie­jaus pir­ki­nį – M.K.Čiur­lio­nio da­ry­tų nuo­trau­kų al­bu­mą, Paul Ce­zan­ne, Hen­ri Ma­tis­se dar­bus, vieną anks­ty­viau­sių iš­li­ku­ sių krikš­čio­niš­ko­sios skulp­tū­ros pa­vyz­džių Lie­tu­vo­je – „Žy­gai­čių liū­tą”, tris se­niau­sias Lie­tu­vo­je go­ti­ki­nes Ma­do­nas bei dau­gy­bę ki­tų uni­ka­lių eks­po­na­tų. Ši pa­ro­da – tai pui­ki pro­ga pa­si­vaikš­čio­ti po mu­zie­jaus lo­by­ną ir pa­ma­ty­ti iki šiol dar ne­ro­dy­tų kū­ri­nių. Vi­są eks­po­zi­ci­ją ga­li­ma ap­lan­ky­ti iki bir­že­lio 10 d., o nuo bir­že­lio 14 d. ke­lio­se tre­čio­jo aukš­to sa­lė­se įsi­kurs Slo­va­ki­jos gra­fi­kos pa­ro­da, ta­čiau pa­tys uni­ka­liau­si, ver­tin­giau­si ir įdo­miau­si eks­po­na­tai lan­ky­ to­jus džiu­gins iki lie­pos 20 d.

KTU EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS Laisvės al. 55

Veikia paroda ŽALIAME UNIVERSITETE – ŽALIAS FAKULTETAS. Parodos lankytojai yra supažindinami su „žaliąja” veikla, į kurią yra įsitraukusi KTU EVF akademinė bendruomenė.

KAUNO MIESTO MUZIEJUS M.Va­lan­čiaus g. 6

Iki bir­že­lio 8 d. veikia ak­to­rės, Kau­no mies­to gar­bės pi­lie­tės Rū­tos Sta­li­liū­nai­tės at­mi­ni­mui skir­ta pa­ro­da.

kinas „CINAMON“ PLC „Mega“, tel. 8 700 70 111

„Snie­guo­lė ir me­džio­to­jas“ – iki 7 d. 11.45, 14.15, 16.40, 19.15, 21.45 val. „Vy­rai juo­dais dra­bu­žiais 3“ 3D – iki 7 d. 14.30*, 16.45, 19, 21.15** val. (*išsk. 4, 6 d.; **išsk. 7 d.). „Čer­no­by­lio die­no­raščiai“ – iki 7 d. 17.30, 19.30 val. „Le­gen­di­nis vi­kin­gas To­ras“ 3D (lie­t. k.) – iki 7 d. 10.45, 12.35 val. „Dik­ta­to­rius“ – iki 7 d. 12, 14, 16, 18, 20, 22 val. „Ko lauk­ti, kai lau­kie­si“ – iki 7 d. 11.30, 16.15, 18.30, 20.45 val. „Nak­ties še­šė­liai“ – iki 7 d. 15.15, 21.30 val. „Ker­šy­to­jai“ – tik 7 d. 21.15 val. „Gat­vės šo­kiai 2“ 3D – 4, 6 d. 14.30 val. „Am­ži­nai ta­vo“ – iki 7 d. 13 val. „Veid­ro­dė­li, veid­ro­dė­li... Snie­guo­lės is­to­ri­ ja“ (lie­t. k.) – iki 7 d. 13.45 val. „Pi­ra­tai! Ne­vy­kė­lių kom­pa­ni­ja“ (lie­t. k.) – iki 7 d. 11 val.

„FORUM CINEMAS“ Ka­ra­liaus Min­dau­go pr. 49, „Ak­ro­po­lis“, III a.

„Mes už Lietuvą“ (liet. k., premjera) – iki 7 d. 11.45, 14.15, 16.30, 18.45, 21.15 val. „Snieguolė ir medžiotojas“ (premjera) – iki 7 d. 13.30, 16.15, 18, 19, 20.45, 21.45 val. „Bernvakaris Australijoje“ (premjera) – iki 7 d. 13.15, 15.45, 18.30, 21 val. „Diktatorius“ – iki 7 d. 13, 15, 17, 19.15, 21.30 val. „Vyrai juodais drabužiais 3“ 3D – iki 7 d. 11.30, 14, 16.45, 19.30, 22 val. „Legendinis vikingas Toras“ 3D (liet. k.) – iki 7 d. 10.15, 12.30 val. „Keršytojai“ 3D – iki 7 d. 14.45 val. „Loraksas“ (liet. k.) – iki 7 d. 11 val. „Piratai! Nevykėlių kompanija“ (liet. k.) – iki 7 d. 10.45 val. „Gatvės šokiai“ – iki 7 d. 15.15 val. „Ko laukti, kai laukies“ – iki 7 d. 17.30 (seansas nevyks 5 d.) val. „Nakties šešėliai“ – iki 7 d. 20.15 val. VASAROS AKCIJA VAIKAMS. „Kaip prisijaukinti slibiną“ (liet. k.) – iki 7 d. 12.45 val. Bilieto kaina 6 Lt. „Žaislų istorija 3“ – iki 7 d. 10.30 val. Bilieto kaina 6 Lt. KITOKIO KINO KLUBAS. „Džeinė Eir“ – 5 d. 17.30 val. Renginio vedėjas G.Jankauskas. Bilietai jau parduodami. Bilieto kaina 7 Lt.

Kino centras „CINAMON“

4 d. 13.45 val.

DATOS (birželio 4 d.)

TV programa 6.00 Labas rytas. 9.00 „Komisaras Reksas“ (N-7) (k). 10.00 „Hartlando užuovėja“ (k). 11.00 LRT vasaros studija. Tiesioginė Lietuvos radijo laida. 12.00 Sveikinimų koncertas (k). 14.15 Lietuva – jūrinė valstybė (k). 14.50 Žinios. 15.10 „Komisaras Reksas“ (N-7). 16.00 „Hartlando užuovėja“. 17.05 „Senis“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.35 Sportas. Orai. 18.45 Nacionalinė paieškų tarnyba. 19.20 Nuotykių f. „Robinzonas Kruzas“ (1) (Prancūzija, 2003 m.) (N-7). 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. Verslas. Kultūra. Sportas. Orai. 21.00 Šeši dešimtmečiai soste. 21.30, 22.35 Koncertas, skirtas karalienės Elžbietos II deimantiniam karūnavimo jubiliejui (D.Britanija, 2012 m.). Tiesiogiai iš Londono. 22.30 Loterija „Perlas“. 0.45 Vakaro žinios. Sportas. Orai.

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“. 6.50 „Tomo ir Džerio nuotykiai“ (k). 7.20 „Agentas Šunytis“ (k). 7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7) (k). 8.50 Komedija „Tėvų diena“ (JAV, 1997 m.) (N-7) (k). 11.00 Kriminalinė komedija „Po saulėlydžio“ (JAV, 2004 m.) (N-7) (k). 13.10 „Nickelodeon“ valanda. „Didžioji sėkmė“ (1) (JAV, 2009 m.). 13.40 „Agentas Šunytis“. 14.10 „Vaikų „Warner Bros.“ „Tomo ir Džerio nuotykiai“. 14.40 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 15.40 „Meilės miestas“. 17.40 Nuo... Iki... 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.10 Sportas. Orai. 19.15 S. „Namai, kur širdis“ (1) (Lietuva, 2012 m.). 20.00 Komedija „Šeimynėlė“ (1) (Rusija, 2011 m.). 20.30 S. „Pavogta laimė 3. Pavojinga sąjunga“ (1) (Lietuva, 2012 m.). 21.30 Juokas juokais. 22.00 Žinios. Verslas. Sportas. Orai. 22.25 Kriminalinė Lietuva (N-7). 22.35 „Havajai 5.0“ (8) (N-7). 23.35 Veiksmo s. „Įvykis“ (1) (JAV, 2010 m.) (N-7). 0.30 „Specialioji Los Andželo policija“. 1.25 „Įstatymas ir tvarka. Nusikaltimo motyvai“.

6.40 Teleparduotuvė. 6.55 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 7.25 „Simpsonai“. 7.55 „Biuras“. 8.55 „Meilės sūkuryje“. 10.00 „Moterys meluoja geriau“. 11.00 Komedija „Jaunavedžiai“ (JAV, Vokietija, 2003 m.). 13.10 „Bakuganas“. 13.40 „Viešnios iš praeities“. 14.10 „Ragai ir kanopos sugrįžta“. 14.40 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 15.10 „Simpsonai“. 15.40 „Meilės prieglobstis“ (3). 16.40 „Paveldėtojai“. 18.45 TV3 žinios, sportas, orai. 19.10 Gyvenimas yra gražus. 20.10 „Be namų“. 21.00 Pasirink mane. 21.35 TV3 vakaro žinios sportas, orai.. 22.00 „Dievobaimingos kalės“. 23.00 Veiksmo f. „Nindzės kaukė“ (JAV, 2008 m.). 0.50 „Kaltės kaina“. 2.00 „Įstatymas ir tvarka. Nusikalstami kėslai“.

6.30 Televitrina. 7.00 Žinios (k). 7.25 Smagiausios akimirkos. 8.00 „Dapkai ir Butkai“. 8.25 „Zaicevas + 1“ (N-7) (k). 9.00 „Kviečiu vakarienės“. 9.30 „Miesčionys“ (N-7). 10.00 „Margoša: moterimi negimstama“. 11.00 Sveikinimai (k). 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 14.00 „Liejyklos gatvė“ (N-7) (k). 15.00 „Žaibiški tyrimai“(N-7). 16.00 „Baimės faktorius“ (N-7). 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 18.00 Žinios. Sportas. Orai. 18.25 „Liejyklos gatvė“ (N-7).

19.25 „Tylos riba“ (N-7). 20.00 Žinios. Verslas. Sportas. Orai. 20.25 „Gyvenimo spalvos“. 21.25 „Mentai“ (N-7). 23.25 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 0.30 „Galileo: norintiems žinoti“. 1.00 „Bamba“. Interaktyvus šou suaugusiesiems (S).

8.00 Gustavo enciklopedija. 8.30 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis. 8.45 Krikščionio žodis (rusų k.). 9.00 Labas rytas (k). 11.30 Miesto kodas (k). 12.15 Mūsų miesteliai. Senoji Varėna (1). 13.05 Prisiminkime. Dainuoja Irena Milkevičiūtė. 13.15 Auksinė Agathos Christie kolekcija. „Puaro“ (D.Britanija, 1992 m.) (N-7). 15.00 Gintarinės batutos meistrai. Jonas Aleksa. 16.30 Mokyklos langas (k). 17.00 Žinios (k). 17.15 Miesto kodas. 17.30 Muzikos istorijos. R.Wagnerio opera „Tristanas ir Izolda“. 18.00 „Neskubėk gyventi“ (1). 18.30 Dok. f. „Britanijos karališkosios vestuvės“ (1, 2) (D.Britanija, 2011 m.). 20.15 Vilniaus knygų mugė 2012. Knygos kaina naujojoje ekonomikoje. 21.00 Vinco Mykolaičio-Putino 45-osioms mirties metinėms. V.Mykolaitis-Putinas. „Valdovas“. 0.00 Panorama (k). 0.20 Verslas (k). 0.25 Kultūra (k). 0.30 Sportas (k). 0.35 Orai (k). 0.40 Pinigų karta. 1.25 Muzikos pasaulio žvaigždės. Kamerinės muzikos vakaras. F.Schuberto „Upėtakių kvintetas“.

9.15 Teleparduotuvė. 9.30 Universitetai.lt. 10.00 „Išlikimas“. 11.00 Tamsusis riteris (3). 12.00 „Kaulai“. 13.00 „Mano vaikinai“. 14.00 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 14.30 Teleparduotuvė. 15.00 „Tamsusis riteris“ (4). 16.00 „Išlikimas“. 17.00 „Medikopteris“. 18.00 „Kaulai“. 19.00 „CSI Majamis“. 20.00 „Mano vaikinai“. 21.00 „Moterų lyga. Vyrai, pinigai ir meilė“. 22.00 „Naša Raša“. 23.00 Siaubo trileris „Pjūklas 5“ (JAV, 2008 m.). 1.05 „Moterų lyga. Vyrai, pinigai ir meilė“. 1.35 „CSI Majamis“. 2.20 „Medikopteris“.

8.05 Teleparduotuvė. 8.40 „Vaiperis“ (1) (JAV, Kanada, 1996 m.) (N-7). 9.40 „Muča Luča“. 10.00 „Šiupininis“. 10.30 „Betmenas ir narsuolių komanda“. 11.00 Būk mano meile! (N-7). 12.00 „Teresa“. 13.00 „Intrigų dvaras“. 14.00 „Laukinė širdis“. 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Drakonų kova Z“. 16.30 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai. 17.30 S. „San Fransisko raganos I“ (1) (JAV, 1999 m.). 18.25 S. „Jausmų miestas“ (1) (Lietuva, 2011 m.). 18.57 Žodis – ne žvirblis. 19.00 „Laukinis gyvenimas“. 20.00 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (N-7). 21.00 NemaRUS kinas. Muz. drama „Assa“ (Rusija, 1987 m.) (N-7). 0.00 „Mano puikioji auklė“. 0.30 Sveikatos ABC (k).

10.10 Anim. s. „Andželas ir draugai“ (1–3). 10.40 Senoji animacija 11.15 Nomeda. 12.05 „Meilės konvejeris“. 13.00 „Aistrų verpetai“. 14.00 „Moterys meluoja geriau“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Marthos Stewart šou. 17.00 „Meilės konvejeris“. 18.00 „Moteris be praeities“.

19.00 „Aistrų verpetai“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 20.35 Nomeda. 21.25 „Moterys meluoja geriau“. 22.25 „Moteris be praeities“.

6.14, 13.00 TV parduotuvė. 6.30 Ryto reporteris. 7.55, 14.30, 18.55, 23.05 Negaliu tylėti. 8.55 „Sodo detektyvės“ (N-7). 10.00, 18.20, 22.30 Super L.T. 10.35 Gamink sveikiau! 11.05 24/7. Savaitės aktualijų analizė ir komentarai. 12.00 Lietuvos diena. 13.30 Skonio reikalas. 15.30 „Padūkėlis Eliotas“. 15.45, 16.10, 1.00 Dok. f. „Globalaus atšilimo iššūkis“ (N-7). 16.00, 17.00, 18.00 Žinios. 17.20, 21.55 Lietuva tiesiogiai. 19.55 Dok. f. „Leninas. Mitai ir tikrovė“ (1) (N-7). 21.00, 0.05 Reporteris. 21.52, 0.57 Orai.

9.00 Kino ekspresas (k). 9.30 Komedija „Madam Irma“ (N-7). 11.05 Melomano pusvalandis (k). 11.35 Anim. f. „Pakrantės pasakos“ (N-7). 13.00 Telelaikraštis. 15.45 Romantinė komedija „Meilei reikia dviejų“. 17.30 Nuo šeštadienio iki šeštadienio (k). 18.00, 21.00, 23.30 Žinios. 18.20 Gyvenu čia. 18.55 Komedija „Kietos mergiotės“ (N-7). 20.30 Istorinė laida „Mūsų praeities beieškant“. 21.20 Biografinė drama „Milkas“ (N-14). 23.50 Drama „Hercogienė“.

7.00 Muzika. 7.45 Muzikinė vaivorykštė (k). 8.45 Kauniečių akimis (k). 9.00 Muzika. 10.00 „Šiupininis“. 10.30 „Betmenas ir narsuolių komanda“. 11.00 „Būk mano meile“. 12.00 „Teresa“. 13.00 „Intrigų dvaras“. 14.00 „Laukinė širdis“. 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Drakonų kova Z“ (k). 16.30 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai. 17.30 Muzika. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Kauniečių akimis. 18.30 Muzika. 19.30 Kultūros alėja (k). 20.00 Žinios. Orai (k). 20.20 Kauniečių akimis (k). 20.30 Muzika. 21.00 Muz. drama „Assa“. 0.00 „Mano puikioji auklė“. 0.30 Sveikatos ABC (k).

8.00 Komedija „Visa tiesa apie meilę“ (D.Britanija, 2004 m.) (N-14). 9.40 Fantastinis f. „Svetimšalis“ (JAV, 2007 m.) (N-14). 11.40 Nuotykių f. „Audros karys“ (JAV, Vokietija, D.Britanija, 2006 m.) (N-14). 18.00 Drama „Žiaurus gyvenimas“ (Vokietija, 2006 m.) (N-14). 19.45 Trileris „Marko Kleitono sukurtoji tiesa“ (JAV, 2007 m.) (N-14). 21.45 Drama „Šokis hiphopo ritmu“ (JAV, 2006 m.). 23.30 Drama „Žiaurus gailestingumas“ (JAV, 2007 m.) (N-14).

12.00 Televitrina. 13.00 Europos jaunių iki 18 metų paplūdimio tinklinio čempionatas. Finalai. 17.00 Krepšinio pasaulyje. 17.30 Karaliaus taurė. „Barcelona Regal“–„Lucentum Alicante“. 19.00, 21.00, 23.00 Žinios +. 19.15 Angliškojo biliardo „Premier“ lyga. 21.15 Olimpinės žaidynės. 21.30 Sportas LT.Atviras veteranų štangos spaudimo čempionatas. 22.00 „SportAccord“ kovinių sporto šakų žaidynės. Boksas. 23.15 Ekstremalaus sporto žurnalas RIP.

1975 m. gimė aktorė, „Oskaro“ laureatė Angelina Jolie. 1798 m. mirė italų rašytojas, keliautojas Giacomo Casanova. 1845 m. gimė Julija BeniuševičiūtėŽymantienė-Žemaitė, lietuvių rašytoja, klasikė. 1872 m. gimė lenkų kompozitorius Stanisławas Moniuszka. 1875 m. gimė kompozitorius Konstantinas Galkauskas. 1950 m. mirė trečiasis Lietuvos Respublikos prezidentas Kazys Grinius. 1975 m. gimė britų aktorius Russellas Brandas. 1985 m. gimė Evanas Lysacekas, JAV dailiojo čiuožimo sportininkas, pasaulio čempionas. 2005 m. mirė žinomas baleto šokėjas, pedagogas Jonas Katakinas.

horoskopai Avinas (03 21–04 20). Lengvas ir ramus laikas, viskas vyksta sklandžiai. Tinkamai organizuotas darbas neturėtų kelti rūpesčių. Viskas, ką šiandien numatysite, ateityje gali tapti realybe. Jautis (04 21–05 20). Aplinkiniai gali neįvertinti jūsų svajingumo ir nesutikti su jūsų idėjomis bei idealais. Susikaupkite ir pagalvokite, kas jums šiandien svarbiausia, suplanuokite būtiniausius reikalus. Dvyniai (05 21–06 21). Dėl aplinkinių provokacijų galite prarasti savitvardą. Pasistenkite būti kantrus ir pasiruoškite emocijų protrūkiui. Geriau pagalvokite, ar yra kokia nors priežastis, leidžianti nesivaldyti ir elgtis neprotingai. Vėžys (06 22–07 22). Niekuo neišsiskirianti diena. Trūks vaizduotės. Jausitės atitrūkęs nuo aplinkinių ir vienišas. Gelbės darbas, fizinis krūvis, pasivaikščiojimas. Venkite tuščiai leisti laiką. Liūtas (07 23–08 23). Galbūt būtent šiandien jums bus pasiūlytas darbas. Daug dėmesio skirsite gebėjimams vadovauti. Palanki diena dirbti su kitais žmonėmis. Būsite ne itin emocionalus. Mergelė (08 24–09 23). Nepatartina įsigyti naujų daiktų. Nesugebėsite tinkamai įvertinti žmonių ir tam tikrų dalykų. Jūsų prioritetai gali įžeisti vyresnį už jus žmogų arba kitą įtakingą asmenį. Svarstyklės (09 24–10 23). Dėl savo gyvenimo ar aplinkinių žmonių jausitės prislėgtas. Pirmoje dienos pusėje venkite iliuzijų ir neapgaudinėkite pats savęs. Skorpionas (10 24–11 22). Bendraudamas su jaunesniu žmogumi įsivelsite į emocingą konfliktą. Ištvermės ir dar kartą ištvermės – šios pastangos greitai duos vaisių. O jei nesusivaldysite, nedelsdamas atsiprašykite. Šaulys (11 23–12 21). Esate labai įsitempęs, todėl galite būti šiek tiek irzlus. Jūsų mintys neatitiks jausmų, o tai gali tapti nesutarimų su aplinkiniais priežastimi. Todėl šiandien geriau patylėkite ir venkite konfliktų. Ožiaragis (12 22–01 20). Palanki diena bendrauti su draugais ir jaunais žmonėmis. Teigiamai vertinsite savo padėtį, bus malonu padėti aplinkiniams. Nesidrovėkite savo minčių ir darbų. Vandenis (01 21–02 19). Sunkumai darbe gali turėti neigiamos įtakos jūsų ateities planams. Dėl iškilusių problemų dabar nespręskite svarbių klausimų, susitelkite ties reikšmingiausiais dalykais. Žuvys (02 20–03 20). Ieškosite, kaip pritaikyti savo kūrybiškumą. Norėsite pažinti kitus pasaulius, nerealią meilę. Laukia didžiulė veiklos įvairovė. Viskas seksis, todėl neabejokite savo jėgomis.


Orai

Šiandien palis nesmarkiai ir ne visoje Lietuvoje, vėjas nurims. Dieną numatoma apie 16 laipsnių šilumos. Rytoj vietomis trumpai palis, temperatūra naktį 5–7, dieną 15–17 laipsnių šilumos.

Šiandien, birželio 4 d.

+15

+13

Telšiai

+17

Šiauliai

Klaipėda

+16

Panevėžys

+15

Utena

+16

Tauragė

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (pilnatis) teka Mėnulis leidžiasi

4.46 21.48 17.02 21.55 4.37

156-oji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 210 dienų. Saulė Dvynių ženkle.

+16

Kaunas

Pasaulyje Atėnai +27 Berlynas +15 Brazilija +27 Briuselis +10 Dublinas +12 Kairas +34 Keiptaunas +22 Kopenhaga +13

Londonas Madridas Maskva Minskas Niujorkas Oslas Paryžius Pekinas

orai kaune šiandien

+13 +28 +17 +13 +19 +14 +18 +33

Praha Ryga Roma Sidnėjus Talinas Tel Avivas Tokijas Varšuva

+16 +13 +22 +14 +12 +28 +25 +15

+16

+14

Vėjas

1–7 m/s

Marijampolė

Vilnius

+15

Alytus

Vardai Dausprungas, Deimena, Kornelijus, Pranciškus, Vincenta (Vincė).

Bir­že­lis dar ga­li pa­grū­mo­ti šal­no­mis

Rytas

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

+11

+16

+13

+9

2

+13

+16

+14

+7

1

+13

+15

+13

+10

4

rytoj

poryt

Va­sa­ros pra­džio­je šal­nos nė­ra la­bai re­ tos. Nors nak­tys ir trum­pos, ta­čiau že­ mės pa­vir­šius ga­li at­šal­ti iki 0–2 laips­ nių šal­č io. Pa­č io­m is šal­č iau­s io­m is nak­t i­m is, ku­r ių kar­tais pa­si­tai­ko bir­ že­l į, že­mė ap­šar­mo­ja nuo 5 laips­nius sie­k ian­čio šal­tu­ko. Šal­nų ga­li­ma ti­kė­ tis ne tik pir­mo­sio­m is bir­že­l io nak­t i­ mis – ret­kar­čiais jų bū­na ir prieš pat Jo­ ni­nes. Daž­nos va­sa­r iš­kos liū­tys – kai vie­nur per ke­lias va­lan­das iš­krin­ta vi­ so mė­ne­sio kri­tu­lių nor­ma, o ki­tur ne­ bū­na nė la­šo. Šių me­tų bir­že­lis bus vė­ ses­nis ir kri­tu­lių su­lauk­si­me dau­g iau nei įpras­ta. KD inf., „Shut­ters­tock“ nuo­tr.

įvairenybės

Ma­nia­ki­nė dep­re­si­ja ir kū­ry­biš­ku­mas Dau­ge­lis žy­miau­sių kū­rė­jų ge­ni­ jų sir­go psi­chi­kos li­go­mis – pra­ de­dant dai­li­nin­kais Vin­cen­tu van Gog­hu ar Fri­da Kah­lo, bai­giant li­ te­ra­tū­ros mil­ži­nais Vir­gi­nia Wo­ olf ar Ed­ga­ru Al­la­nu Poe. Šian­dien ry­šys tarp ge­nia­lu­mo ir be­pro­ty­bės jau ne­bė­ra tik įro­ dy­mais ne­pag­rįs­tas tei­gi­nys. Vis dau­giau ty­ri­mų ro­do, kad šie du žmo­gaus pro­to ekst­re­mu­mai su­ si­ję, o moks­li­nin­kai jau pra­de­da su­pras­ti, ko­dėl, ra­šo li­fes­litt­le­ mys­te­ries.com. Ne­se­niai at­lik­tus ir dar vyk­do­ mus ty­ri­mus šia te­ma ap­ta­rė į V pa­sau­lio moks­lo fes­ti­va­lį Niu­jor­ ke su­si­rin­kę eks­per­tai. Trys iš jų pa­tys ser­ga psi­chi­kos li­go­mis. Joh­no Hop­kin­so uni­ver­si­te­ to me­di­ci­nos mo­kyk­los psi­cho­ lo­gė Kay Red­field Ja­mi­son tei­gė, kad 20 ar 30 moks­li­nių ty­ri­mų re­zul­ta­tai pa­re­mia są­vo­ką „kan­ ki­na­mas ge­ni­jus“. Kal­bant apie įvai­rias psi­cho­zės rū­šis, at­ro­do, kad kū­ry­biš­ku­mas la­biau­siai su­ si­jęs su nuo­tai­kos su­tri­ki­mais ir

„„Moks­las: žmo­gaus sme­

ge­nų veik­la vis dar yra di­ de­lė pa­slap­tis. „Shut­ters­tock“ nuo­tr.

ypač – bi­po­li­niu su­tri­ki­mu (ma­ nia­ki­ne dep­re­si­ja), ku­ris ka­muo­ja ir pa­čią K.R.Ja­mi­son. Pa­vyz­džiui, vie­na­me ty­ri­me ma­tuo­tas 700 tūkst. še­šio­lik­me­ čių šve­dų in­te­lek­tas, o po de­šimt­ me­čio ana­li­zuo­ta, ku­rie jų su­si­rgo psi­chi­kos li­go­mis. Stul­bi­na­mi re­ zul­ta­tai pa­skelb­ti 2010 m. „Jie nu­sta­tė, kad žmo­nės, ku­ rie pra­no­ko ki­tus bū­da­mi 16-os, ke­tu­ris kar­tus la­biau bu­vo lin­ kę sirg­ti ma­nia­ki­ne dep­re­si­ja“, – tei­gė moks­li­nin­kė. Ma­nia­ki­nė dep­re­si­ja pa­si­žy­ mi ryš­kiu nuo­tai­kų svy­ra­vi­mu – nuo di­džiu­lės lai­mės (va­di­na­mos ma­ni­ja) iki gi­lios dep­re­si­jos. Kaip toks bru­ta­lus cik­las pa­gim­do kū­ ry­biš­ku­mą? Kon­fe­ren­ci­jos da­ly­ vio Ja­me­so Fal­lo­no, Ka­li­for­ni­jos Ir­vi­ne uni­ver­si­te­to neu­ro­bio­lo­go, ty­ri­mas pa­tei­kia at­sa­ky­mą. „Ma­nia­ki­ne dep­re­si­ja ser­gan­tys žmo­nės lin­kę kur­ti, kai va­duo­ja­si iš gi­lios dep­re­si­jos“, – tei­gė jis. Kai to­kio pa­cien­to nuo­tai­ka pa­ ge­rė­ja, pa­kin­ta ir jo sme­ge­nų ak­ ty­vu­mas: ak­ty­vu­mas že­mes­nė­ je sme­ge­nų sri­ty­je, va­di­na­mo­je fron­ta­li­ne žie­ve, su­ma­žė­ja, ta­ čiau pa­di­dė­ja aukš­čiau esan­ čio­je šios žie­vės sri­ty­je. Ly­giai to­kie pa­tys po­ky­čiai vyks­ta ir tuo­met, kai žmo­g ų už­k lum­pa kū­ry­biš­ku­mo pro­ trū­kiai. „Eg­zis­tuo­ja ry­ šys tarp šių sche­ mų, su­s i­j u­s ių su ma­nia­ki­ne dep­re­si­ja ir kū­ ry­biš­ku­mu“, – tvir­ti­no J.Fal­lo­ nas. lrt. inf.

„„Su­si­do­mė­ji­mas: žiū­ro­vai pa­ma­tė spal­vin­gus me­ni­nius pa­si­ro­dy­mus. 

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

Tau­ti­nės ma­žu­mos at­sklei­dė sa­vi­tu­mą

„„Akcentai: Kauno bendruomenėje – ne vien lietuviškos spalvos.

Arū­nas Damb­raus­kas

a.dambrauskas@kaunodiena.lt

Kau­no mu­zi­ki­nio teat­ro so­de­ly­ je praė­ju­sį šeš­ta­die­nį sep­tin­tą kar­ tą vy­ko Lie­tu­vos tau­tų fes­ti­va­lis „Kul­tū­rų til­tai“. Šven­tė­je da­ly­va­vo Lie­tu­vo­je gy­ ve­nan­čių ru­sų, len­kų, vo­kie­čių,

žy­dų, to­to­rių, ar­mė­nų me­no ko­ lek­ty­vai ir so­lis­tai iš Kau­no. Pa­sak or­ga­ni­za­to­rių, ren­gi­nio tiks­las – ne tik su­teik­ti ga­li­my­bę Lie­tu­vo­je gy­ ve­nan­čioms tau­ti­nėms ma­žu­moms pa­de­monst­ruo­ti sa­vo ta­len­tus ir sa­vi­tu­mą, bet ir skleis­ti to­le­ran­ci­ jos, kul­tū­ri­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir pi­lie­tiš­ku­mo ver­ty­bes.

„„Pa­si­ro­dy­mai: sa­vi­raiš­kai ypač

ti­ko šo­kiai ir dai­nos.

2012-06-04 Kauno diena  

Seimas imasi įstatymo, uždrausiančio dvikalbius viešuosius užrašus ne lietuvių kalba. Naujausi tyrimai atskleidžia, kad genialumas ir sutrik...