Page 1

Lietuva Mi­nist­ras D.Jan­kaus­kas dar ne­Şi­no, ar bu­vo pa­Şeis­tos Gar­lia­vos mer­gai­tės tei­sės.

5p.

Ekonomika

7p.

Pasaulis

Iki ĹĄiol ne­po­pu­lia­rĹŤs vers­lo tink­la­rať­Ä?iai atei­ty­je bus ver­tin­ges­ni nei bend­ro­viĹł tink­la­la­piai.

10p.

1

 6@/6? 296< =2;8A.162;

[NYa `N[aNXN-XNb[\QVR7b\QRYVR[Ă&#x203A; ?RQNXa\_Ă&#x203A;CV\YRaN

me portale Atnaujinta â&#x20AC;&#x201C; /kaunosantaka na.lt/naujienos jĹŤsĹł kĹŤrybai. http://kauno.die gyvenimÄ&#x2026; ir erdvÄ&#x2014; no kultĹŤros

vartai ÄŻ Kau

santaka

Ispanijos premjerui iga emocijĹł ÄŻta M.Rajoy pastaruoju Ĺ˝aismÄ&#x2014;ss, koiromenidijojoss irsugrÄŻ Ĺžimas) lasikinÄ&#x2014; metu tenka nuolatos (K K kartoti, kad padÄ&#x2014;tis ĹĄalyje kontroliuojama. ?2:6.

;_!

A$((0G2(*(-

Gediminas

Jankus

(-(. #0 ,.1 3-. 4 +125! 0 1 / 1 ( 23 2$ 20. 0$/$0 3 / 1 2 2 5 /(+#I # 0 4($ H(3 (0 2 0( - ,3 (@1(1*( 4($- 1 4. #I,$1G ) 3 *0$(/( -H(3 ().1A -03 2.*3*.,$# @(3.,$230$ -./ ! (& (/ *4($ 6. 0F 3-($H( (1$ I1*.,$#().1/0$,)$ 230&. 2IG*+ 1 (*(-"E6D #0 , /)$ /0 . 2 (0@ , !$ 9 /0( *. 3&$-$ "0( (0 +(!0$2(-(- (0 / 1$*,I17 .0( 251 1C :0($A 1 (-(, 1 9 :2(*+( # 4 # 1 &(- +31 / (1 4. (,3- -I4 -#$-170$A

Ĺ iandien su â&#x20AC;&#x17E;Kauno dienaâ&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x201C;

214$0( - ,D!03.AD 0 +3,F ,.

(-&3,F(0 - +$ SugrÄŻĹžo H(D).1*+ 12 + (,I)(, 18 +D& +$(0).1/0 +32(-(1)(# 0-$ komedi*(4 (6#A( (-$& 4.!.- 1&54 ( ja, pripil13#$# &(-*+D # , 1 .+(-&!0. (*30 dyta gai(0!$2 /(@* G@ 0A3.) +$-& *F-$2&(@($*2($*) # , 1(@). vios Ĺžais(1/ 1(@ (/5 ,./+$ 4 (0$215*( & 0!(@*3 mÄ&#x2014;s, be1(+/-5!(D923@H( .+(2(*3(2 ( 50.1!$2/ tarpiĹĄku/3,.1 4(& 2+$(12(- (0 & 2(- (- # niI1(@ !E 6 ,.0%. mo, iro 3) -2

$2*.*(.1,$2 jos ir, svar- * ,(-I231 '$0.)31 !$-#0 3-3. +($-$ - 13) +$* 13/ H( * 0 3 @ , biausia â&#x20AC;&#x201C; 3 (-* 13A #I )3 4I+( 4(teigiamĹł - 1 0 13 ). 1 -#0 1 +$( & (*32 4(H(E2I $- emocijĹł. *I1 2(-$ !(& (+ 1(*$(H( * 3

-(3/ ($ *(,(0*1 0.*3(94($-(#0 3 *0(-2 .+(-&! +() 1(1 4./+ - (1 (1# & (13*30( .&($-$( 9 / #I2( '$0" (0 12$-&( 1( D .!)$*2 ( 12(-&D /+ 10.

-(.-(1 $0".&($ 2(* 1 4. *+ +./ 1 (0(-*(,  , 1*30(.' 34($-4$(* $!$-2 @ 13* 0 +($-$2 , ,$(120. +() #./ 25031(.1"$-.1 /I1 1($*G /(0,(-$ -I-$/ 1(# 05!(-I1 &03 ,(D 4(02(-I1 -(.-(. (0 *E 5!C *2.0( ,1 4( / ).1 -$1I* + (, (*@H( ( 132$(*2( & * , /0($A 12(,( 21(1*+$(12( @, A(E0. (0,$(+I120( 1 /31(@* ( . E,D(-20(&.1 0/31 4(.*(4(0H ( 1(23 "().1$ -$#0 $ 1 . 2 1(02 $(* 2 /$0 1(*( /( (#4(*.4. F13A #I2(-(D/.0FG I& 32((0*+ ( -F) 4 ,1/ 1(, G20 3*( ) 3 1(0( "() (0 ,$(120(@* 0 +$(,(-$ *.-1203* 1 4.4$0/$2F *( ( / )32. !$-#0F (1 *"$-2 (1 (1*.,(@* /3( -F (@ 13#I+(.2 *32 4(H(E2I F13*E0I45*31(31 *.,$#() 1"$ , -$ >( "0(!$ -1 ,!+(@*3 ,.2543.231 4 (# 2 /31(!$ 45#31(!$-$ , "'.+.&(@* ( 30&. *E05 2 /1( 31 )3.*( , & #0 /( # ,( &$0( 31( ( @(. 2.#F 21*+$(#A( - ,$-(1 (@4$-&( ( /$02$(*# ,( G1( ,$ 2(+ aR_VNV` -$/ 1 $ !.1 $1,C (0 -(,. (0 13! ( 1 -3.2 (*D * (2F XVNV`PUN_NX [Na\@aN[XRcVĂ&#x2DC;VNb`[b\a_ *(4 (6#A( ( 1\ -H N`bXb_aNV`_f * [ (D + ZR H(3 4$(* + 3 .,(1 / 0 #.*1 (1 I ) I + N`Ă&#x;`V ,5 O\[ 2(*(,5!C 2$, +D& +$/. -. (0 1 4. 0!( 31( 9(@ 1@abO_NVaĂ&#x203A;V_1@c\ . # 0 (-&3,3(0& 2(- (1/$01.ď ŽKĹŤryba: -$13 (014 2$!(-. (0 -3#A(3&(2(*.1/0 AE2 1F,.)3,((0G1(,(((0 2- 3 1-$/ ( 31 (0( 31(D(-20(&D 23 "( 19(. * (/ &54(-2 # 3&5!I1G4 E0.1 20 #(, (@*(- @*D1( +I1#I1-(D20(3,% * -., A (1& + (&$0. D+(*(,. 0 4($- 10$A(1 (,D0$&(1!$4(+2( 2$ 20. 8@F?( 3#.) -2 (0,.0 + (*(D+(E#-. ( &54 ( (0 (@ 1(*( !I 1(/0 2 )(-2(!$2*30(. 12 25,.(, 1(*E 13, -( ( 1 -2203,/ 3& (+ (,( ) D -$2(*I2 *+5)$-31* , -2 1>2 0 131* +#5,3 0(1 / 1(A5,( 1"$ )D)(1(0).#0 , 12.)(,.0 +(-(D * 1 D91/$*2 2 4 (#(-.(, 131F+5& )$(/ 2(1(0&$0!( -2(1 3 #3 )( )31 &0(, *( & (# &(1 & (13 &( 3 A(-., 1 * (/ 2$ - 1+ -*(F1( 1 1 (+ (,I "( &0 % 19$0&$ , ).(2(-05@*( (0 (@ 1($*( , 0$ 0I) 14$02(- - -2(1-$2(*1"$-.1 # 3 0(31 (0 $2(-(D /0(- /0(-"(/D/$0& +I/ 31(D @(.+ (A( #,(-(120 2. -.4 (6#(11"$-. 4$-&( 2 /. ,$-*( 2.0(D/3(*( .)( ,.0 + I1 ( -$/ 1($*( , 450( 31( 1(1 -I * # >2 0 1 230&(-(31 ."3++. (+(-(-* 1-$ (0 A$-*+D #0 , 21(2(*2(- ( ( G45*(D 0. +$-&4 F !$2 (0 (1($ -3.0.#D 1/$"(8* 2*0$(/31(D (.-(1 /0(, *(D* ( (2(- /D /$0& +I (-& 1 2A4(+&(3 0$A 2(*0D $/."'.1 0E1-$2 ,/ 1 4( 0 #.*1 +(G45 45*1 -$2 #I,$1G -$ ./0./ &3.) , 1 .0(31 (0 (2(- "' 0 *2$0 /0(-"(/31 >(3. 4$02 1 / &50.1 9 -2E H( (01+5/(/ 0 .* 9 *2  / 1(3- -(1 2 H( 3)($1 (.(0!+.&(.*.4 4 ( !$ .#I+ .+(-&! 45*1,. 2(- 45*( (4(1 # (0 (3#4(*. *(1 $2&( 0(31 -(. @(3. ,$23 , #(- 2 (/ +$-& +( ( (0 -$3A&.A(( -H(.1 )3#0(.1 2 9)3*&I0 (1* #,$-*(G # 0(-(31* # B1(,$4I 1 4(" (-I2( 2(*1 )3.* 3) -2 , 2(6,. 0 /.A(E0 H $( $-0(* * +5& )(1 -$/ 1(# ( 31/ 1 & 2 51 !$ (- 2 D# ,.1 2( (//$0#(0! *31(.1 ( )D & $+( 5/ #A(3 () (1 4 + 31 #0 1(*F* ( 45 #. /0.)$*"().1 (0 2(*0 & (2$-#$-" $0. 13* 2(-3, 1& +(! (&2(1#( 5)$ $/(6.#(-I18&E0.190E, 1$-2(,$-2 (2I(3"( *+ &(@*D & (#D 1 4 (/0(2 (*52(*+ $1-(D 4 (6 +(2$/ -* . 21(2(* ( (11/$*2 (0@( -#($6 +23.2D 20 &( 3(0G4 (0 (0#(#(* (( 12 -(.-(1 1-$((#I).1.4 12./ # 0 (- (- +(*(,.(0-$2&( +I).!E2(# 3 $ %.-$ / 1 (/3.@C $& (@ +(., ( I(0 0E2 5 2 ( 2 4(0 ((0. -$+($* -$($1,I+(6 "() 2 ,/ *( , 2 (1/0$-#A 1( # , - ) 3*@- 1(-I,11"$-.,1(@0 (@ (&( 2.*( 2(3, (1 ) 23 31(,31A (1 (-$2(* *(4 (6#A( (/ 0-( (4 (#( #(- ,.)( * () 0/ 25H( /3.@-( (1 *.1 /$01. &545!I1*+ 2$(*I, "(-& ( )3#I# 1(@ (/5# , .# /$03* (1 (0 $1(-.0I2D(@#,!+(. (@1*(02( 2 13 ().1 &543,. &0 4 (6#A( / 0 4$-&C1 @( -#($-.1 (-I1 *.,$# (31 G1( -(63.# ,((0/ @1 4C1 + $12.1 *2.0(D -1 ( #0 *.1 (0 -*125# ,($1( / & 4$(*( (12.0 * F,.-(-& 0A.4D!$2(0( ! (/ /0 12 9 H(. 2 H( 3 2($* + ,( (2(- 05@ , + (,I). 9 1,$ ,( (0 (1($0(31 2(* &0 8)F?(-. "$-.)$ (@4 - A ( *30# 031 4$(*I)31 3+ + *23 +()D 0$A /0($* (@ 03,/ % ! -I -  !0($ 1*( &(-$2($*0$A(1E0(-$/0 -I1 0 !@2 (2I1"'.0$. 2. 2I-.13 "' 0 *2$0(31 ( H(.1/)$1I1-$ 21(4I0I ,$- -H(31 0 + ($ , 230 '$0".&($ .0( 31 31 (@05@*I)./ ,I$,."().1-3.2 -&+().1 * #A(3+I)$4 + *"$-2 !( 0+!.0. 23!0 ( *.,/.6(2 -I %.0, 450 3) A (1 ( (0.#.1,I& 3) (-*2 ,36(* (2I$1 -2(#( / 0+ ,$-2$ (2(- 14 0 2(-& 1203*2E0( &D (0 "' 0 *2$0(12( +(-() *302 (0/ 0 *2.0 D +I -(H .(0&I0(.#4( + .

.+(-&!0.*. # 3&3,.1 1 4.13 2 *D* (2 (#,$-(,(1 -$1 (@ 2($1 ,/F(0!+.&( @, (*@H(D #( 0+!.0. (0 # -H(.1(.1 - 1G1(,$1 !* #/ 1 (12$-& 4. 4 )D 4.(0G2 .% 4.0(2I1 IG2 2I(0 4.!. "(-$11"$( 134(-*+(. 1I* 1( 1 0 *2$0( (1 I1(01 4 H 4 "' 2. *D/0 1,I1)3.+ 1 2 / 2 ( (1 ,$(120(@* 4F*3+,(F ( &0GA. G * 31 ( %. (4 23!0 32.0( 2.0(-G *302 (1 05@ ( (0.-().1 1 0* 6 *. 1(*(-I *.,$#() 13 G2 ( .- A . !03.A ".&($-I1 (@+ (*52( (0 (1 , -5,3 (@1/0C12 1 ., 0@ + . + /(4($-. /$01 -F 2(*0 ( ,.-(D '$0 . ).1(0).1450 #( +.& ( *3 4 (6#3 * # )($ 2. (1 2( *($* 2 (*D (0 -3. ,(-& ( , . #0 ,.1 1"$ (-(D (0 *2.0( *.)$2$-*(-(3G0 -*(3 (3,D1 -25* 12  32 H( 3 *( /.,I&( ( -3. 2 1 ( +(2$0 2E0(-(1 ,/ / *+31 A(1E0 ,. 3*+ 0$ F , , ( 5 + ( A(312 / # 1"$-.&0 8).1(0*.12 () *3 , # G&$( 4 (9&3#03 I9-$( &( ( )$.)(/. ?(-., A(1E0.1 13 &0GA. *.,$ +5&E14 0A. .)$/.+(2(*. .0(D2 +$-2.(0 3 * (2  (+(- -2(1 0$ 0".&($0 / & 20 #(,D 13 3, 1!$ *2 1 (#,$ )D45*#., 0 12 (0 (@*(9/$+- 1 0-3.1 (*3, 0(&.,(1(*'$4I. .+(-&!0. -(D 52 & (4(.1A (1,I1!$2 9 ,4$02 & -/ / 4 $2 ,$(120(@* / 1(A5,(-2(1#$0,$( * 0 1 (-2 31( . 212. /0(/(+# (+(-(-*I ( 2$(*(,.-($* 1 ,!+(194($- 2(* -(D1F1* (2 1(014 0!( &( ,./0 # 113&0( 32().1 .12(3,D# 0 #(-& 1 2. ,$2. /$0 (D)D - 4 +125!I1(0A,. *3,.(0.-(). 1 (0.#.&I0(. (1/ 2($,1 *I (@ -(1*30( -H 1*(2F/ (1+$(#A( -2 * 1,I&(- ).1/(-*+$ .) 3A,. /(@ ( , 03+52I / 2$( D #4 0(@ (-H(D4($, 13/0 -"E6 .0 +( -.01*.4 2(1/0 AE 2$(& D$,."()D 0 +($-I1 0E, 4($- , 2(1 1!$-#0 +125!C4$# - +$,2(-$2(*, / H(.1&(-*+3 0 (2I1$0 -&+().1 * 3H( -H(D!E0$+(1 ( 2302I2(.4 ./.6("().1 / 0+ ,$- 0 +(31/0(-"(/31 23! ( /+ -(1 /$0& +C& +(-3 02 (19(0/ /0 1 #$2 +$1 *($* + (* -H(D) ( -(.-(113!2(+( H ( 3 (-(31 *31# 3& *(D /0 -&.1 2$(*# , 13!2(+(D $A(1($0(31 .13&$!I)(,31 2(- .4 1 .+(-&!0.* 1 $0 ".&($-I9(2(-05@ *2.0(-I1I*,I -( (/0(-"(/-#$-1 13 4 # /$01.- A3( (*(-& 1 /3.@-3, 1 &( 4 *(4 (6#( 2 2 30I4 0(-# , 1*($*4($-(.# 0 2$ .- 1 2 ,/ -$ 2(* +5 $ 4 (#,3. 2I130 #.1 4./$01.! 1 9 !$ #$ +(,5!$1/ 1($*I *2.0( 3A3.,(-D 4. , 3 2 3!$213& 1 4 ( 0 . A / / (0& 23!0 &($-I14 0 " ()D* (2.)$9+.&(@ (0 ,.#$0-31 # (+(-(-*I1 13*302D ,.1/.+( #14 0 H(3'$0". 1( -3,..1(23 0 +($-C4$# -$ 14 0!( 3 ,. - 3* ! G2(*(-2(* "$-2 ( *.-3.1$*+3 (#I) 9 2$(1(-&3,. *.12(3,D * ,3 (0 & - $%$*2(- I1 1 3 !( 31( /)$ 3-*"(.- + 3 $0#4I1 "() 2(-* , & 4(63 +(6

kultĹŤros ir meno priedas

â&#x20AC;&#x17E;Santakaâ&#x20AC;&#x153;

Penktadienis birĹželio 1, 2012 Nr. 127 (19686) Kaunodiena.lt 2 Lt

Ä?as Kau­no siu­vÄ&#x2014;­jai emig­ra­vo Gin­ dÄ&#x2014;l po­stĹł uŞ­si­tÄ&#x2122;­sÄ&#x2014; Man­tas La­pins­kas

m.lapinskas@kaunodiena.lt

Kau­no val­dan­Ä?io­ji koa­li­ci­ja iť­plÄ&#x2014;s­ ti­nia­me po­sÄ&#x2014;­dy­je va­kar vÄ&#x2014;l aiť­ki­ no­si tar­pu­sa­vio san­ty­kius. Pag­rin­ di­nÄ&#x2014; ne­su­ta­ri­mĹł prie­Şas­tis iť­lie­ka ta pa­ti â&#x20AC;&#x201C; sa­vi­val­dy­bÄ&#x2014;s ad­mi­nist­ra­ ci­jos di­rek­to­riaus po­stas.

Po dau­giau nei pu­sant­ros va­lan­ dos tru­ku­siĹł gin­Ä?Ĺł val­dan­tie­ji jo­kio spren­di­mo ne­priÄ&#x2014;­mÄ&#x2014; ir nu­spren­dÄ&#x2014; pa­lauk­ti bir­Şe­lio, o kal­bÄ&#x2014;­da­mi vie­ ĹĄai ven­gÄ&#x2014; bet ko­kiĹł aĹĄt­res­niĹł ko­ men­ta­rĹł. â&#x20AC;&#x17E;Kon­ser­va­to­riai te­be­ no­ri iť­vers­ti di­rek­to­riĹł, ta­Ä?iau bi­jo iť­siō­buo­ti koa­li­ci­jos lai­vÄ&#x2026;â&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; sa­kÄ&#x2014; vie­nas po­sÄ&#x2014;­dĹžio da­ly­viĹł, ne­no­rÄ&#x2014;­ jÄ&#x2122;s vie­ťai skelb­ti sa­vo pa­ var­dÄ&#x2014;s.

4

Dienos citata â&#x20AC;&#x17E;Kai ei­ni ÄŻ ka­rÄ&#x2026; ir tu­ri ka­ riuo­me­nÄ&#x2014;­je lÄ&#x2014;k­tu­vĹł, tan­ kĹł, pÄ&#x2014;s­ti­nin­kĹł, tuo­met leng­viau ka­riau­ti ne­gu ta­da, kai ar­se­na­le â&#x20AC;&#x201C; vien tan­kaiâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; Â&#x201E;Â&#x201E;Akib­rokť­tas: de­vy­nis pa­da­li­nius pre­ky­bos cent­ruo­se ÄŻstei­gu­si I.Bras­ta­vi­Ä?ie­nÄ&#x2014; su­si­dō­rÄ&#x2014; su, jos tei­gi­mu, klai­kiais ne­ti­kÄ&#x2014;­tu­mais.

Kau­ne ne­be­li­ko pro­fe­sio­na­liĹł siu­vÄ&#x2014;­jĹł. Tuo ÄŻsi­ti­ki­no dra­bu­Şius tai­san­Ä?iĹł siu­vyk­ lĹł tink­lÄ&#x2026; ÄŻstei­gu­si Ina Bras­ta­vi­Ä?ie­nÄ&#x2014;. Vers­ li­nin­kÄ&#x2014; jau ant­rÄ&#x2026; mÄ&#x2014;­ne­sÄŻ sa­vo ÄŻmo­nei at­ kak­liai ieť­ko, bet nie­kaip ne­ga­li su­ras­ti nÄ&#x2014; vie­no dar­buo­to­jo.

Arō­nas Damb­raus­kas

a.dambrauskas@kaunodiena.lt

KÄ&#x2014;­dÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x201C; tuť­Ä?ios

â&#x20AC;&#x17E;Ga­liu ÄŻdar­bin­ti Ĺžmo­nes â&#x20AC;&#x201C; nuo­ lat in­for­muo­ju apie tai skel­bi­ muo­se, pra­ťau Dar­bo bir­Şos pa­ gal­bos, ta­Ä?iau vi­sos dar­bo vie­tos, kaip ma­to­te, tuť­Ä?ios. Tai kaŞ­kas klai­kaus ir ne­su­vo­kia­moâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; ste­

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

bÄ&#x2014;­jo­si I.Bras­ta­vi­Ä?ie­nÄ&#x2014;, ro­dy­da­ma ÄŻ ĹĄa­lia siu­vimo ma­ťi­nĹł sto­vin­Ä?ias kÄ&#x2014;­des. Kau­ne vei­kian­Ä?iuo­se pre­ky­bos cent­ruo­se ĹĄi mo­te­ris tu­ri ÄŻstei­gu­si de­vy­nis pa­da­li­nius, ku­riuo­se tai­ so­mi ir siu­va­mi dra­bu­Şiai. Vers­ lo pla­nai pa­ki­bo ties be­dug­ne, ku­ri at­si­vÄ&#x2014;­rÄ&#x2014; dÄ&#x2014;l ka­tast­ro­fiť­ko dar­bo jÄ&#x2014;­gos de­fi­ci­to.

2

Lie­tu­vos krep­ťi­nio rink­ti­nÄ&#x2014;s vyr. tre­ne­ris KÄ&#x2122;s­tu­tis Kem­zō­ra dĹžiau­gÄ&#x2014;­si, kad ĹĄie­met ko­man­do­je ne­trĹŤks­ta Ĺžai­dÄ&#x2014;­jĹł, ga­lin­Ä?iĹł im­tis ini­cia­ty­vos.

8p.


2

penktADIENIS, birželio 1, 2012

miestas

Oro kokybė Kaune 0

Šaltinis: Kauno miesto aplinkos kokybės tyrimai

Kietosios dalelės (KD10)

10

50mg/m3

Nustatyta 24 val. ribinė vertė

0 0,17

Anglies monoksidas (CO)

10 mg/m3

Nustatyta 8 val. ribinė vertė

0 20

200 mg/m3 Azoto dioksidas (NO2)

Nustatyta 1 val. ribinė vertė

Kau­no siu­vė­jai emig­ra­vo „Prieš ke­le­tą die­nų Dar­ 1 bo bir­ža pa­siū­lė tris mo­ te­ris. Vi­soms pa­skam­bi­nau ir siū­

liau dirb­ti, ta­čiau jos sa­kė, kad ge­riau gau­ti be­dar­bio pa­šal­pą. Keis­ta. Gal jos ne­le­ga­liai dir­ba, kad darb­da­vių pa­siū­ly­mai neį­do­mūs“, – svars­tė I.Bras­ta­vi­čie­nė. Mak­si­ma­li be­dar­bio pa­šal­pa šiuo me­tu sie­kia 650 li­tų. Vers­li­nin­kės tei­gi­mu, pro­fe­sio­na­lios, darbš­čios ir su klien­tais mo­kan­čios bend­rau­ti siu­vė­jos per mė­ne­sį pas ją ga­li už­ dirb­ti iki 2 tūkst. li­tų. I.Bras­ta­vi­čie­nė siu­vi­mo vers­lu už­sii­ma nuo 1994 m., ta­čiau, anot jos, su to­kiu ka­tast­ro­fiš­ku dar­ bo jė­gos trū­ku­mu su­si­du­ria pir­ mą kar­tą.

32

– tiek kvalifikuotų siuvėjų šiuo metu ieškoma Kau­no mies­te ir ra­jo­ne. „Kruopš­čių, darbš­čių mer­gai­čių su­ras­ti la­bai sun­ku, nes darb­da­viai joms pa­siū­lo dar­bą jau per va­di­na­ mą­ją ga­my­bi­nę pra­kti­ką“, – pa­ ste­bė­jo I.Bras­ta­vi­čie­nė. Pre­ky­bos cent­re „Sa­vas“ esan­čio­je siu­vyk­ lo­je dėl dar­bo jė­gos trū­ku­mo vers­ li­nin­kė pri­vers­ta plu­šė­ti vie­na.

Pa­šal­pos iš­pai­ki­na

Siu­vė­jų ne­ga­lin­čios ras­ti vers­li­nin­ kės nuo­mo­ne, dar­bo jė­gos trū­ku­mą nu­lė­mė ne­si­liau­jan­ti dar­bo jė­gos emig­ra­ci­ja ir pa­sta­rai­siais me­tais vis la­biau įsi­tvir­ti­nan­tis įpro­tis gy­ ven­ti iš pa­šal­pų.

Vid­man­tas Vikš­rai­tis:

Nie­ko nuo­sta­baus, kad siu­vė­jai iš Lie­ tu­vos leng­vai ran­ da dar­bą leng­vo­sios pra­mo­nės ga­myk­lo­ se už­sie­ny­je. „Vie­na ma­no siu­vė­ja su­gal­vo­ jo, kad ji ser­ga, ir praė­ju­sio pa­va­ sa­rio pra­džio­je išė­jo iš mū­sų įmo­ nės. Aš jai vis pa­si­skam­bin­da­vau ir klaus­da­vau, ka­da ke­ti­na grįž­ti, nes ji – auk­sa­ran­kė, są­ži­nin­ga, žo­džiu, pui­ki dar­buo­to­ja. Ga­lop ji pri­si­pa­ži­ no: man da­bar ge­riau bū­ti na­muo­se – gau­nu be­dar­bio pa­šal­pą ir dar tu­ riu klien­tų, ku­rie pas ma­ne tai­so ar­ ba siu­va dra­bu­žius, to­dėl va­ži­nė­ti į siu­vyk­lą ne­beap­si­mo­ka“, – pa­sa­ko­ jo pui­kią ir la­bai ver­ti­na­mą dar­buo­ to­ją pra­ra­du­si I.Bras­ta­vi­čie­nė. Ieš­ko­da­ma dar­buo­to­jų vers­li­nin­ kė ne tik pla­ti­na skel­bi­mus, bend­ ra­dar­biau­ja su Kau­no te­ri­to­ri­ne dar­bo bir­ža, bet ir bel­džia­si į pro­ fe­si­nio ren­gi­mo mo­kyk­lų du­ris.

Nua­li­no emig­ra­ci­ja

Lie­tu­vos teks­ti­lės ir ap­ran­gos aso­ cia­ci­jos vi­cep­re­zi­den­to Vid­man­ to Vikš­rai­čio tei­gi­mu, sun­ku­mai, su ku­riais su­si­dū­rė vers­li­nin­kė iš Kau­no, yra simp­to­miš­ki, aiš­kiai at­ sklei­džian­tys pa­sta­rų­jų me­tų ten­ den­ci­jas. V.Vikš­rai­čio duo­me­ni­mis, Lie­tu­ vos leng­vo­sios pra­mo­nės įmo­nė­se šiuo me­tu trūks­ta apie 2 tūkst. siu­ vė­jų. „Pag­rin­di­nė prie­žas­tis aiš­ki – emig­ra­ci­ja. Tur­tin­ges­nė­se Eu­ro­pos ša­ly­se įsi­dar­bi­nę siu­vė­jai už­dir­ ba iki tri­jų kar­tų dau­giau nei mū­sų ša­ly­je“, – kal­bė­jo Lie­tu­vos teks­ti­ lės ir ap­ran­gos aso­cia­ci­jos vi­cep­re­ zi­den­tas. „Lie­tu­vos siu­vė­jai nuo se­no gar­ sė­jo darbš­tu­mu, kruopš­tu­mu ir aukš­ta kva­li­fi­ka­ci­ja, nes šis ama­tas tu­ri la­bai gi­lias šak­nis ir tra­di­ci­jas. Tad nie­ko nuo­sta­baus, kad siu­vė­ jai iš Lie­tu­vos leng­vai ran­da dar­bą leng­vo­sios pra­mo­nės ga­myk­lo­se už­sie­ny­je, juo­lab kad šio­se sri­ty­je ak­ty­viai vei­kia įvai­rios įdar­bi­ni­mo agen­tū­ros“, – sa­kė V.Vikš­rai­tis. Pa­sak jo, Lie­tu­vo­je yra teks­ti­lės įmo­nių, ku­rios sa­vo pre­kės ženk­ lus pa­da­rė ži­no­mus už Lie­tu­vos ri­ bų, ir to­kio­se įmo­nė­se siu­vė­jų at­ly­ gi­ni­mai yra ga­na di­de­li – sie­kia iki 1 700 li­tų. „Su di­džiau­sio­mis pro­ble­mo­mis su­si­du­ria smul­kios įmo­nės, ku­rių pre­kės ženk­lai nė­ra ži­no­mi. To­kios siu­vyk­los te­ga­li mo­kė­ti vos di­des­

„„Ga­li­my­bės: vers­li­nin­kės I.Bras­ta­vi­čie­nės tvir­ti­ni­mu, darbš­čios siu­vė­jos ga­lė­tų už­dirb­ti iki dvie­jų tūks­tan­čių

li­tų. 

nius nei be­dar­bio pa­šal­pa at­ly­gi­ ni­mus, to­dėl jų va­do­vams nuo­lat ten­ka su­kti gal­vą, kaip gau­ti ge­rų dar­buo­to­jų“, – pa­ste­bė­jo V.Vikš­ rai­tis. Kva­li­fi­kuo­tas iš­graibs­to

Kau­no te­ri­to­ri­nės dar­bo bir­žos Dar­bo iš­tek­lių sky­riaus ve­dė­jo pa­ va­duo­to­ja Dan­guo­lė Ga­li­nie­nė pa­ ste­bė­jo, kad šiuo me­tu ma­din­ga steig­ti dra­bu­žius tai­san­čias ir siu­ van­čias įmo­nes. „Prob­le­mos, su ku­rio­mis su­si­dū­ rė I.Bras­ta­vi­čie­nė, mums yra ži­no­ mos. Pa­dė­ti šiuo me­tu ne­daug kuo

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

ga­li­me, nes dar­bo ieš­kan­čių aukš­ tos kva­li­fi­ka­ci­jos siu­vė­jų są­ra­šas be­veik tuš­čias, o vers­li­nin­kei rei­ kia bū­tent aukš­tos kva­li­fik ­ a­ci­jos dar­buo­to­jų. Dau­giau­siai šiuo me­ tu ga­li­me pa­siū­ly­ti siu­vi­mo ope­ra­ to­rių, ku­rių įgū­džiai yra ga­na ri­bo­ ti – įgy­ti dir­bant prie kon­ve­je­rių. Įmo­nėms, ku­rio­se tai­so­mi ir siu­ va­mi dra­bu­žiai, to­kios dar­buo­to­ jos ne­tin­ka“, – sa­kė D.Ga­li­nie­nė. Kau­no mies­te ir ra­jo­ne šiuo me­ tu už­si­re­gist­ra­vu­sios 92 dar­bo ieš­kan­čios siu­vė­jos, ta­čiau ne vi­ sos tu­ri siu­vė­jo iš­si­la­vi­ni­mą – kai ku­rios yra tik įgi­ju­sios ga­my­bi­nę

pa­tir­tį. Pa­sak D.Ga­li­nie­nės, prieš me­tus ki­tus Dar­bo bir­žo­je už­re­ gist­ruo­tų siu­vė­jų bu­vo ge­ro­kai dau­giau. Kau­no mies­te ir ra­jo­ne už­re­gist­ ruo­tos 32 lais­vos dar­bo vie­tos siu­ vė­jams, ta­čiau ieš­ko­ma aukš­tos kva­li­fik ­ a­ci­jos ir dar­bo pa­tir­tį tu­ rin­čių spe­cia­lis­tų. Įvai­rias pro­fe­si­nio ren­gi­mo mo­ kyk­las Kau­ne šie­met baigs apie 90 siu­vė­jų. D.Ga­li­nie­nė pro­gno­zuo­ ja, kad tik ke­lios iš jų ateis į Dar­bo bir­žą, nes dau­gu­ma jau be­si­mo­ky­ da­mos iš anks­to bus ga­vu­sios pa­ siū­ly­mų iš darb­da­vių.


3

penktadienis, birželio 1, 2012

miestas

Be­to­ni­nį monst­rą kli­bi­na pro­ku­ro­rai Arū­nas Damb­raus­kas

a.dambrauskas@kaunodiena.lt

Ša­lia „Res­pub­li­kos“ vieš­bu­čio griau­čių esan­čio skly­po de­ta­lu­sis pla­nas – ne­tei­sė­tas. Taip tvir­ti­nan­ tys pro­ku­ro­rai rei­ka­lau­ja, kad šis pla­nas bū­tų pa­nai­kin­tas. Gy­ven­to­jai su­klai­din­ti

Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ra, gin­da­ma vie­šą­jį in­te­re­są, krei­pė­si į Lie­tu­vos vy­riau­sią­jį ad­mi­nist­ra­ ci­nį teis­mą, kad bū­tų pa­nai­kin­tas Ka­ra­liaus Min­dau­go pro­spek­te ša­ lia vieš­bu­čio „Res­pub­li­ka“ esan­čio skly­po de­ta­lu­sis pla­nas. Tai pa­da­ ry­ta po to, kai ieš­ki­nio ne­pa­ten­ki­no Kau­no apy­gar­dos teis­mas. Su te­ri­to­ri­ja be­si­ri­bo­jan­čių ke­lių Kęs­tu­čio gat­vės na­mų gy­ven­to­ jai at­sklei­dė, kad, ren­giant ša­lia jų esan­čio skly­po de­ta­lų­jį pla­ną, gy­ ven­to­jai apie tai ne­bu­vo in­for­muo­

ti nei žo­džiu, nei raš­tu. Gy­ven­to­jai taip pat nė­ra pa­si­ra­šę, kad su­tin­ka su de­ta­liuo­ju pla­nu. Paaiš­kė­jus šioms ap­lin­ky­bėms, Kau­no ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­ jos ko­mi­sa­ria­to nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo val­dy­bos Eko­no­mi­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo sky­rius pra­dė­jo iki­teis­mi­ nį ty­ri­mą dėl ga­l būt ap­gau­lės bū­du už­val­dy­to sve­ti­mo tur­to.

Pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl ga­l būt ap­ gau­lės bū­du už­val­dy­ to sve­ti­mo tur­to. Ne­mo­ka že­mės mo­kes­čio

Bend­ro­vės „Kau­no ar­ka“ val­do­mas „Res­pub­li­kos“ vieš­bu­tis ir ap­link jį esan­ti te­ri­to­ri­ja ta­po tik­ra ju­ri­ di­ne klam­py­ne. To­dėl pres­ti­ži­nė­je

mies­to vie­to­je esan­tis že­mės skly­ pas dar il­gai ga­li lik­ti mies­to sve­ čius stul­bi­nan­čiu kem­sy­nu. To­kius nuo­gąs­ta­vi­mus pa­tvir­ti­na teis­muo­se iš­ryš­kė­ję ku­rio­zi­niai fak­ tai. Re­gist­rų cent­ro ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to re­gist­re mi­nė­to­je te­ri­to­ri­jo­je yra įre­gist­ruo­ti du ga­ra­žai, ku­rių dek­la­ ruo­ja­ma ver­tė – per 1,5 mln. li­tų. Kai per teis­mo pro­ce­są bu­vo pa­ rei­ka­lau­ta areš­tuo­ti da­lį bend­ro­ vės „Kau­no vers­lo rū­mai“, ku­ri yra „Res­pub­li­ką“ val­dan­čios „Kau­no ar­kos“ stei­gė­ja, ant­sto­lis Re­gi­man­ tas Bud­rei­ka, rem­da­ma­sis Re­gist­rų cent­re esan­čiais duo­me­ni­mis, tuos ga­ra­žus areš­ta­vo. Ta­čiau ne­tru­kus paaiš­kė­jo, kad ga­ra­žų ten nė­ra – tik vie­no ga­ra­žo lie­ka­nos. Kau­no mies­to apy­lin­kės teis­mas pa­ten­ki­no sa­vi­val­dy­bės pra­šy­mą areš­tuo­ti da­lį „Kau­no ar­kos“ tur­to. To­kios prie­mo­nės pri­tai­ky­tos dėl to, kad že­mės skly­pą, ku­ria­me sto­

vi „Res­pub­li­kos“ vieš­bu­tis, nuo­mo­ jan­ti bend­ro­vė sa­vi­val­dy­bei sko­lin­ ga 30,5 tūkst. li­tų že­mės mo­kes­čio. Skun­dus at­me­tė

„Kau­no ar­kos“ stei­gė­jas – bend­ro­ vė „Kau­no vers­lo rū­mai“, ku­rios da­ lį ak­ci­jų val­do bu­vęs bank­ro­tų ad­mi­ nist­ra­to­rius Gin­ta­ras Kvi­liū­nas. Šiam vers­li­nin­kui pre­ten­zi­jų tu­ri Vals­ty­bi­ nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja (VMI), ku­ri per teis­mus sie­kia išieš­ko­ti apie 88 tūkst. li­tų ne­su­mo­kė­tų mo­kes­čių. Ši sko­la su­si­da­rė prieš ke­le­tą me­tų, kai bu­vo vyk­do­ma G.Kvi­liū­no ad­ mi­nist­ruo­ja­ma „Res­pub­li­ka-Fal­ken­ horst“ bank­ro­to pro­ce­dū­ra. Nors G.Kvi­liū­nas VMI skun­dė vi­ soms įma­no­moms teis­mo ins­ti­tu­ ci­joms, pa­stan­gos bu­vo bergž­džios: Lie­tu­vos vy­riau­sia­sis ad­mi­nist­ra­ ci­nis teis­mas priė­mė ne­skun­džia­ mą nu­tar­tį, pa­gal ku­ri vers­li­nin­ką įpa­rei­go­jo su­mo­kė­ti mo­kes­čius.

„„Vo­tis: vieš­bu­čio griau­čiai ir ap­

link jį esan­ti te­ri­to­ri­ja jau daug me­tų dar­ko pres­ti­ži­nę Kau­no vie­tą. Evaldo Butkevičiaus nuo­tr.

Grės­mės Kau­no oro uos­tui ky­la iš Vil­niaus pu­sės Kau­no mies­to sa­vi­val­dy­bė nė­ra Tarp­tau­ti­nio Kau­no oro uos­to stei­ gė­ja ir ne­tu­ri prie­vo­lės jį do­tuo­ti, ta­čiau bend­ra­dar­bia­vi­mo neiš­si­ža­ da ir po 2012 m. Tai pa­brė­žė Kau­no mies­to me­ras And­rius Kup­čins­kas, tre­čia­die­nį su­si­ti­kęs su su­si­sie­ki­ mo mi­nist­ru Eli­gi­ju­mi Ma­siu­liu.

Komentaras Ben­ja­mi­nas Že­mai­tis Vers­lo ta­r y­bos pir­m i­n in­kas, Kau­no pre­k y­bos, pra­mo­nės ir ama­t ų rū­mų pre­z i­den­tas

T

Iš „Rya­nair“ priekaištų nesulaukė

„Mes anks­tes­n ius su­s i­ta­r i­m us įvyk­dy­si­me, kaip nu­ma­ty­ta. Bet su­si­sie­ki­mo mi­nist­ro pa­ste­bė­ji­ mai, kad „Rya­nair“ kom­pa­ni­ja ga­li keis­ti sa­vo pla­nus Kau­ne, nie­kaip ne­su­si­ję su tri­ša­liu Kau­no mies­ to ir ra­jo­no sa­vi­val­dy­bių bei Kau­ no oro uos­to su­si­ta­ri­mu. Grei­čiau tai yra ban­dy­mas per­mes­ti at­sa­ ko­my­bę sa­vi­val­dy­bėms, nors šios nė­ra oro uos­to stei­gė­jos. Juo­lab kad iš kom­pa­ni­jos „Rya­nair“ ne­ sa­me su­lau­kę prie­kaiš­tų sa­vi­val­ dy­bėms. At­virkš­čiai, „Rya­nair“ vyk­do­ma­sis di­rek­to­rius M.Caw­ ley prieš dvi sa­vai­tes as­me­niš­kai laiš­ku už­tik­ri­no, kad „Rya­nair“ įsi­pa­rei­go­ja plės­ti sa­vo ba­zę Kau­ ne ir nu­ma­to to­les­nį au­gi­mą“, – tei­gė Kau­no mies­to me­ras And­ rius Kup­čins­kas. Ta­po tie­sio­gi­niu kon­ku­ren­tu

Anot mies­to va­do­vo, „Rya­nair“ Mi­la­no, Bar­se­lo­nos ir Pa­ry­žiaus skry­džius iš Kau­no per­kė­lė į Vil­nių dėl kon­ku­ren­tų – avia­kom­pa­ni­ jos „Wizz Air“ – atė­ji­mo į Vil­niaus oro uos­tą. Prieš ke­le­rius me­tus su Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos va­do­vais bu­vo su­tar­ta, kad Kau­no ir Vil­ niaus oro uos­tai bus plė­to­ja­mi ly­

„„Plėt­ra: Tarp­tau­ti­nis Kau­no oro uos­tas yra svar­bus ne tik Kau­no re­gio­no, bet ir vi­sos ša­lies eko­no­mi­kai. 

gia­ver­tiš­kai, tik sos­ti­nė­je esan­tis oro uos­tas orien­tuo­sis į tra­di­ci­nes avia­li­ni­jas, o Kau­no – į že­mų įkai­ nių avia­li­ni­jas. Vis dėlto Su­si­sie­ki­ mo mi­nis­te­ri­jai lei­dus Vil­niaus oro uos­tui iki mi­ni­mu­mo su­ma­žin­ti oro uos­to mo­kes­čius, jis pri­trau­kė pi­gius skry­džius siū­lan­čias bend­ ro­ves ir to­kiu bū­du ta­po tie­sio­gi­ niu Tarp­tau­ti­nio Kau­no oro uos­to kon­ku­ren­tu. „Kau­no mies­to ir ra­jo­no sa­vi­ val­dy­bės ge­ra­no­riš­kai bend­ra­dar­ biau­ja su Tarp­tau­ti­niu Kau­no oro uos­tu, ku­ris yra vals­ty­bės įmo­nė. To­dėl tik Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja ga­li tu­rė­ti įta­kos oro uos­tų veik­los są­ly­goms. Da­bar­ti­nės iš­skir­ti­nės są­ly­gos vie­nam oro uos­tui ir ne­var­ žo­ma ša­lia esan­čių oro uos­tų tar­ pu­sa­vio kon­ku­ren­ci­ja il­gai­niui tu­ rės nei­gia­mos įta­kos vi­sai Lie­tu­vos avia­ci­jos rin­kai, dėl to ga­li lai­mė­ti

Evaldo Butkevičiaus nuotr.

tre­čias – ne Lie­tu­vos oro uos­tas“, – tvir­ti­no A.Kup­čins­kas. Sa­vi­val­dy­bė nė­ra įsi­sko­li­nu­si

Mi­nis­te­ri­ja pa­brė­žia, kad vals­ty­bė ne­ga­li mo­kė­ti ir ki­tais bū­dais rem­ ti „Rya­nair“ kom­pa­ni­jos, nes ne­ lei­džia įsta­ty­mai. Ly­giai tas pa­ts ga­lio­ja ir sa­vi­val­dy­bėms. Su­tar­ty­ je dėl Eu­ro­pos Są­jun­gos vei­ki­mo vals­ty­bės na­rėms tai­ko­mi ati­tin­ka­ mi straips­niai, o į „vals­ty­bės na­rės“ są­vo­ką įei­na vi­sos vals­ty­bės ins­ti­ tu­ci­jos: tiek cent­ri­nė val­džia, tiek te­ri­to­ri­nės val­džios struk­tū­ros. To­ dėl Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos prie­ kaiš­tai Kau­no mies­to ir ra­jo­no sa­ vi­val­dy­bėms grei­čiau pri­skir­ti­ni po­li­ti­ka­vi­mui, o ne nuo­šir­džiam rū­pes­čiui. „Taip pat no­riu pa­brėž­ti, kad sa­ vi­val­dy­bė nė­ra įsi­sko­li­nu­si Tarp­ tau­ti­niam Kau­no oro uos­tui. Tiek

mies­to, tiek ir ra­jo­no sa­vi­val­dy­bių bend­ra­dar­bia­vi­mas su oro uos­ tu yra pa­rem­tas ge­ra­no­riš­ku sie­ kiu pri­si­dė­ti prie oro uos­to plėt­ros, juo­lab sa­vi­val­dy­bės nė­ra oro uos­ to stei­gė­jos“, – tei­gė mies­to me­ras A.Kup­čins­kas. Kau­no mies­to sa­vi­val­dy­bė, siek­ da­ma į re­gio­ną pri­trauk­ti kuo dau­ giau oro trans­por­tu ke­liau­jan­čių tu­ris­tų, 2010–2011 m. šiems tiks­ lams Tarp­tau­ti­niam Kau­no oro uos­tui sky­rė 1,5 mln. li­tų. Šiais me­ tais sa­vi­val­dy­bė jau sky­rė 1 mln. li­ tų, o dar 1 mln. li­tų ke­ti­na­ma per­ ves­ti ar­ti­miau­siu me­tu. Išs­kir­ti­nį mi­nis­te­ri­jos dė­me­ sį Vil­niaus oro uos­tui įro­do 2009 ir 2012 m. su­si­sie­ki­mo mi­nist­ro pa­tvir­tin­ti įsa­ky­mai dėl vals­ty­bei svar­bių tie­sio­gi­nio re­gu­lia­rio­jo oro su­si­sie­ki­mo kryp­čių pa­tvir­ti­ni­mo. Šiuo­se įsa­ky­muo­se bu­vo iš­var­dy­

arp­tau­ti­nis Kau­no oro uos­ tas yra svar­bus ne tik Kau­ no re­g io­nui, bet ir vi­sos ša­ lies eko­no­m i­k ai. Šis oro uos­tas yra įsi­k ū­ręs stra­te­g iš­kai ge­ro­ je vie­to­je, to­dėl yra pa­sie­k ia­mas di­ des­niam žmo­nių skai­čiui. Jis pri­trau­ kia ne tik Lie­tu­vos, bet ir gre­ta esan­čių vals­ty­bių – Len­ki­jos, Lat­vi­jos, Bal­ta­ru­ si­jos ir kt. – ke­lei­vius. Man įstri­go vie­ nas pa­pras­tas pa­vyz­dys, kai iš Kau­no oro uos­to skren­dan­čia­me lėk­tu­ve du treč­da­liai ke­lei­vių kal­bė­jo lat­viš­kai ir ru­siš­kai. Prieš ke­le­tą me­tų Su­si­sie­k i­mo mi­nis­ te­r i­ja pa­ren­gė stra­te­g i­ją, pa­gal ku­r ią Vil­n iaus oro uos­te nu­ma­t y­tas tra­d i­ ci­n ių avia­l i­n i­jų plė­to­ji­mas, o Kau­no oro uos­te ak­cen­tuo­ja­mi že­mų įkai­nių skry­d žiai. Už šią stra­te­g i­ją mi­nis­te­ri­ją ga­li­ma tik pa­gir­ti. De­ja, kaž­kas kaž­kur kaž­ko­dėl šią stra­te­g i­ją su­jau­kė.

ti tik iš Vil­niaus oro uos­to vyk­do­ mi skry­džiai. Be to, prieš dve­jus me­tus Su­si­ sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos pa­tvir­tin­to­je „Lie­tu­vos pa­sie­kia­mu­mo oro trans­ por­tu ge­ri­ni­mo 2010–2012 m. pro­ gra­mo­je“ Tarp­tau­ti­nis Kau­no oro uos­tas yra pa­lie­ka­mas už­ri­by­je. Šiai pro­gra­mai, ku­rio­je iš es­mės kal­ba­ ma tik apie Tarp­tau­ti­nį Vil­niaus oro uos­tą, 2010–2012 m. bu­vo pa­skir­ta dau­giau kaip 24 mln. li­tų. Užs. 967742


4

Penktadienis, Birželio 1, 2012

miestas

Gin­čas Prie til­to vai­ruo­to­jų ty­ko bau­dos da­rius da­lį Čes­ dėl po­stų Už­ lo­vo Ra­dzi­naus­ til­to, čia nu­si­ už­si­tę­sė ko drie­kė di­džiu­lės „Kau­no die­na“ ra­šė, kad 1 kon­s er­va­to­r iai no­r ė­ tų, jog so­cial­de­mok­ra­tas An­ta­nas

Nes­tec­kis at­lais­vin­tų sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus po­stą. Vis dėl­to tam prieš­ta­rau­ja ne tik jo par­ti­jos ko­le­gos, bet ir ki­ti koa­li­ci­ jos par­tne­riai ra­gi­na ne­sku­bė­ti ir ne­siim­ti dras­tiš­kų prie­mo­nių bent iki Sei­mo rin­ki­mų. „Nusp­ren­dė­me, kad koa­li­ci­ja yra sta­bi­li ir dirbs iki ka­den­ci­jos pa­bai­ gos, o dėl di­rek­to­riaus klau­si­mo dar dis­ku­tuo­si­me“, – sa­kė So­cial­ de­mok­ra­tų frak­ci­jos se­niū­nė Orin­ ta Lei­pu­tė. Kon­ser­va­to­rių frak­ci­jos se­niū­ nas Vy­gan­tas Gu­dė­nas tei­gė, kad so­cial­de­mok­ra­tai tu­ri lai­ko iki bir­ že­lio 8 d. ap­svars­ty­ti jų pa­siū­ly­mą dėl sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus po­sto. „Nuo­tai­kos koa­li­ci­jo­je ge­ros“, – ti­ki­no ir V.Gu­dė­nas, ta­čiau kri­ti­ka­ vo sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­ rek­to­riaus A.Nes­tec­kio dar­bą. „Kon­ser­va­to­rių kal­bos apie esą neį­tin­kan­čią A.Nes­tec­kio dar­bo ko­ky­bę jau pra­de­da kel­ti šyp­se­ ną. Jei­gu jau taip ieš­ko­me idea­laus kan­di­da­to, gal­būt tuo­met kiek­vie­ na frak­ci­ja ga­lė­tų pa­siū­ly­ti po tris pre­ten­den­tus į sa­vi­val­dy­bės di­ rek­to­riaus po­stą. O koa­li­ci­ja pa­ si­rink­tų ge­riau­sią. Gal­būt at­si­ras par­ti­jų, ku­rios ne­ras tin­ka­mų kan­ di­da­tų Kau­ne ir pa­si­kvies ką nors iš Vil­niaus?“ – iro­ni­za­vo Li­be­ra­lų ir cent­ro są­jun­gos frak­ci­jos se­niū­ nas Ar­vy­das Gar­ba­ra­vi­čius. „Po­sė­dy­je ne­da­ly­va­vau, ta­čiau jau­na­lie­tu­vių po­zi­ci­ja yra aiš­ki – tar­pu­sa­vy­je tu­ri su­si­tar­ti kon­ser­ va­to­riai ir so­cial­de­mok­ra­tai. 90 pro­c. ti­kiu, kad jie tai sėk­min­gai ir pa­da­rys“, – sa­kė Kau­no vi­ce­me­ras Sta­nis­lo­vas Buš­ke­vi­čius.

spūs­tys. Ban­dan­ tys ap­lenk­ti jas kelk­raš­čiu vai­ruo­ to­jai pik­ti­na­si, kad su­lau­kia bau­dų iš po­li­ci­jos.

„„Ne­pa­to­gu­mai: da­lis Č.Ra­dzi­naus­ko til­to bus už­da­ry­ta iki ru­dens. 

Sau­lius Tvir­bu­tas

s.tvirbutas@kaunodiena.lt

Č.Ra­dzi­naus­ko til­tas re­mon­tuo­ ja­mas nuo ge­gu­žės 8 d. At­vyks­ tan­tie­ji „Via Bal­ti­ca“ ke­liu nuo IX for­to pu­sės ry­te ir va­ka­re per pi­ko va­lan­das pa­ten­ka į spūs­tis. Ne­ma­žai vai­ruo­to­jų, ku­rie ne­ ke­ti­na va­žiuo­ti til­tu, bet no­ri su­kti į prie­til­ty­je esan­čią nuo­va­žą Vi­li­ jam­po­lės link, ke­lias­de­šimt met­ rų va­žiuo­ja kelk­raš­čiu, kol iš­ti­si­nę juos­tą pa­kei­čia punk­ty­ri­nė.

Po­li­ci­ja tu­rė­tų pir­ miau­siai re­gu­liuo­ti eis­mą, o ne baus­ti. „Na­tū­ra­lu, kad, ne­no­rė­da­mas pus­va­lan­dį gaiš­ti spūs­ty­je, kas ry­tą nu­va­žiuo­da­vau as­fal­tuo­tu kelk­raš­ čiu iki prie­til­čio. Nors nie­kam ne­ truk­dy­da­vau, bet vie­ną ry­tą kaž­kas iš esan­čių spūs­ty­je vai­ruo­to­jų ma­ ne nu­fil­ma­vo ir per­da­vė šį vaiz­dą

po­li­ci­jai. Da­bar teks mo­kė­ti bau­ dą“, – pik­ti­no­si į re­dak­ci­ją pa­ skam­bi­nęs Eu­ge­ni­jus. Jis tvir­ti­no, kad to­kio­mis pa­čio­ mis ap­lin­ky­bė­mis bau­dų su­lau­ kė jau ke­tu­ri bend­ra­dar­biai. „Po­ li­ci­ja tu­rė­tų pir­miau­siai re­gu­liuo­ti eis­mą, o ne baus­ti. Juk su­si­da­rius to­kiai si­tua­ci­jai per pi­ką ga­li­ma pa­da­ry­ti išim­tis ir, pa­rei­gū­nams pri­žiū­rint, da­lį au­to­mo­bi­lių srau­to nu­kreip­ti lais­vu kelk­raš­čiu“, – įsi­ ti­ki­nęs vy­ras. Kau­no ke­lių po­li­ci­jos val­dy­bos vir­ši­nin­ko pa­rei­gas lai­ki­nai ei­nan­ tis Re­mi­gi­jus Stu­kas tei­gė, kad pa­ rei­gū­nai ban­dė aiš­kin­tis ga­li­my­bes, kaip su­ma­žin­ti spūs­tis. „Ta­čiau ke­ lias yra ne sa­vi­val­dy­bės, o Su­si­sie­ ki­mo mi­nis­te­ri­jos ži­nio­je. Jai pa­ val­di Au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­ja mums at­sa­kė, kad kelk­raš­ty­je iš­ve­ džio­ti in­ži­ne­ri­niai tink­lai, ko­mu­ni­ ka­ci­jos, ku­rios dėl in­ten­sy­vaus eis­ mo ga­li bū­ti pa­žeis­tos. Mums liep­ta pri­žiū­rė­ti, kad juo ne­bū­tų va­ži­nė­ ja­ma“, – tvir­ti­no R.Stu­kas.

Pa­rei­gū­no tei­gi­mu, po­li­ci­ja ne­ ga­li ne­re­guo­ti į pi­lie­čių pra­ne­ši­ mus apie pa­žei­dė­jus. „Jei žmo­nių nu­fil­muo­to­je me­džia­go­je ma­ty­ti au­to­mo­bi­lio nu­me­ris, ap­lin­ky­bės, ro­dan­čios, kad tik­rai pra­si­ženg­ta, mes ne­ga­li­me ne­baus­ti. Sup­ran­ tu vai­ruo­to­jus, no­rin­čius ap­lenk­ti spūs­tis, bet mes ir­gi tu­ri­me vyk­dy­ ti sa­vo pa­rei­gas“, – sa­kė R.Stu­kas. Už len­ki­mo iš de­ši­nės tai­syk­lės pa­žei­di­mą ski­ria­ma nuo 100 li­tų bau­da.

100 litų

baudą tenka mokėti už len­ki­mo iš de­ši­nės tai­syk­lės pa­žei­di­mą.

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

Ati­da­rys ru­de­nį Vie­na Č.Ra­d zi­naus­ko til­to da­l is baig­ta re­mon­t uo­t i per­nai. Šie­met to­k ie pa­tys re­konst­ruk­ci­jos dar­bai per­kel­ti į ki­tą pu­sę. Įmo­n ės „Kau­n o til­t ai“ spe­c ia­l is­ tai re­mon­t uo­j a plie­n i­nę per­d an­ gą, til­to at­ra­mas. Bus pa­k lo­t a nau­ ja hid­roi­z o­l ia­c i­j a, as­f al­to dan­g a, įreng­t i nau­j i til­to de­for­m a­c i­n iai pjū­v iai, van­d ens nuo­te­k ų sis­te­ ma, til­to ap­š vie­t i­m as, at­l ik­t i ki­t i dar­b ai. „Dir­ba­me pa­gal su sa­vi­val­dy­be pa­ tvir­tin­tą gra­fi­ką. Vi­sus dar­bus baig­ ti pla­nuo­ja­me lapk­r i­čio 1 die­ną“, – tei­gė įmo­nės „Kau­no til­tai“ at­sto­vė spau­dai Ri­man­tė Jab­lons­ky­tė. Til­to re­konst­r uk­ci­ja kai­nuos 10,7 mln. li­tų.

Laisvės alėjoje ci­ga­re­tes me­tė į šiukš­lių dė­žę Jur­gi­ta Ša­kie­nė

j.sakiene@kaunodiena.lt

Die­nos be ta­ba­ko pro­ga va­kar Lais­ vės alė­jo­je vi­si no­rin­tie­ji ga­lė­jo pa­ si­tikrin­ti, kiek jų krau­jy­je yra ang­ lies mo­nok­si­do, ku­rio pa­grin­di­nis šal­ti­nis – rū­ka­lai.

„„Sie­kis: ak­ci­jos ren­gė­jai sie­kė įti­kin­ti, kad gy­ve­ni­mas be ta­ba­ko – daug pra­smin­ges­nis ir ak­ty­ves­nis. 

Evaldo Butkevičiaus nuotr.

Tai da­lis kam­pa­ni­jos prieš rū­ky­ mą „Ex­rū­ka­liai ne­nu­ga­li­mi“, ku­ rią or­ga­ni­zuo­ja Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja, pa­de­dant Lie­tu­vos me­di­ci­nos stu­ den­tų aso­cia­ci­jai (LiM­SA). Ren­gi­ nio or­ga­ni­za­to­riai ban­dė dar kar­tą įro­dy­ti, kad gy­ve­ni­mas be ci­ga­re­ tės – daug pra­smin­ges­nis, svei­kes­ nis ir ak­ty­ves­nis. Prieš pu­čiant į spe­cia­lų apa­ra­tą rei­kė­jo 15 se­kun­džių ne­kvė­puo­ti. „Mies­to gy­ven­to­jams yra nor­ma­ lu pri­pūs­ti iki 3–4, la­biau už­terš­ tų už­mies­čių – iki 6 slė­gio vie­ne­tų. Dau­giau nei 7 pri­pu­čia ar­ba dir­ ban­tie­ji la­bai už­terš­to­je ap­lin­ko­ je, ar­ba rū­ka­liai“, – aiš­ki­no LiM­SA na­rys Ro­kas Lau­ri­nai­tis. Dau­gu­ma pa­si­tik­ri­nu­sių­jų pri­pū­tė 1–2 vie­ne­

tus. „Pa­si­tai­kė at­ve­jis, kai vie­nam vil­nie­čiui ro­dė 56. Jis sa­kė, kad su­rū­ko po ke­tu­ris pa­ke­lius ci­ga­ re­čių kas­dien. Per­nai vie­nas Kau­ no moks­lei­vis pri­pū­tė 28, ki­tas – 32”, – ne­slė­pė or­ga­ni­za­to­riai. Toks skai­čius ro­do sun­kų ap­si­nuo­di­ji­ mo laips­nį.

Vi­si, ku­rių pra­šė­ me, bu­vo ge­ra­no­ riš­ki ir ci­ga­re­čių ne­gai­lė­jo. Kol vie­ni or­ga­ni­za­to­riai ma­ta­ vo ang­lies diok­si­do kie­kį, ki­ti ren­ gė spor­to es­ta­fe­tes, da­li­jo pa­ta­ri­ mus, kaip mes­ti rū­ky­ti, tre­ti zu­jo po Lais­vės alė­ją ir pra­šė paau­ko­ ti ci­ga­re­čių, ku­rios vė­liau bu­vo iš­ mes­tos į šiukš­lia­dė­žę. „Vi­si, ku­rių pra­šė­me, bu­vo ge­ra­no­riš­ki ir ci­ga­ re­čių ne­gai­lė­jo“, – pa­sa­ko­jo kam­ pa­ni­jos „Ex­rū­ka­liai ne­nu­ga­li­mi“ sa­va­no­rė Eg­lė Ra­kaus­kai­tė.


5

penktADIENIS, birželio 1, 2012

lietuva

Kak­to­mu­ša dėl ko­mi­si­jos iš­va­dų Val­dan­tie­siems bei opo­zi­ci­jai taip ir ne­pa­vy­kus ras­ti bend­ ro su­ta­ri­mo Sei­mą pa­sieks dvi skir­tin­gos iš­va­dos dėl „Sno­ro“ bank­ro­to ap­lin­ky­bių iš­ty­ri­mo.

Sta­sys Gu­da­vi­čius s.gudavicius@diena.lt

Įre­gist­ra­vo sek­re­to­ria­te

Tris mė­ne­sius dir­bu­sios, bet bend­ros nuo­mo­nės taip ir ne­ra­du­sios lai­ki­no­sios ban­ko „Sno­ras“ veik­los ty­ri­mo ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas opo­ zi­ci­nės Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo frak­ ci­jos se­niū­nas Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­ nis par­la­men­to sek­re­to­ria­te va­kar įre­gist­ra­vo Lie­tu­vos ban­kui bei Vy­ riau­sy­bei ne­pa­lan­kias ko­mi­si­jos iš­ va­das. Ta­čiau joms pri­ta­rė tik pu­sė ko­mi­si­jos na­rių. Vi­si jie pri­klau­so opo­zi­ci­jai. Val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos at­sto­vai ko­mi­si­jo­je ne­su­ti­ko su pa­reng­to­ mis iš­va­do­mis ir ne­da­ly­va­vo bal­ suo­jant dėl jų. Įre­gist­ruo­tą­sias iš­va­das jie va­di­na tik še­šių iš dvy­ li­kos ko­mi­si­jos na­rių, pri­klau­san­ čių opo­zi­ci­jai, nuo­mo­ne. Sei­mui nu­ma­to­ma pa­teik­ti ir koa­li­ci­jos at­ sto­vų po­zi­ci­ją. „Pa­si­ra­šiau Sei­mo nu­ta­ri­mo pro­ jek­tą, ku­riuo pra­šo­me Sei­mo pri­ pa­žin­ti, kad ko­mi­si­ja bai­gė dar­bą ir tei­kia iš­va­das bei pra­šo Sei­mo jas svars­ty­ti ar­ba ne, priim­ti ar­ba ne – ką nors su jo­mis da­ry­ti“, – sa­ kė ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas V.Ma­zu­ ro­nis. „Kas no­ri, tas ga­li pa­si­ra­šy­ti prie nu­ta­ri­mo pro­jek­to pri­dė­tas iš­va­ das, jei­gu ne­no­ri, te­gu tei­kia sa­vo at­ski­rą­ją nuo­mo­nę“, – sa­kė bai­ gu­sios dar­bą „Sno­ro“ ko­mi­si­jos va­do­vas. Pa­sis­kirs­tė po ly­giai

Val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos at­sto­vai tvir­ti­na, kad Sei­mo lai­ki­no­ji ko­ mi­si­ja, ty­ru­si „Sno­ro“ bank­ro­to ap­lin­ky­bes, ne­pat­vir­ti­no jo­kių iš­ va­dų, nes tam pri­trū­ko bal­sų. To­dėl esą vi­sas Sei­mas ne­tu­rės tei­si­nio pa­grin­do svars­ty­ti tik tas iš­va­das, ku­rias pa­tvir­ti­no opo­zi­ci­ jai pri­klau­san­tys ko­mi­si­jos na­riai,

tarp jų ir pir­mi­nin­kas V.Ma­zu­ro­ nis. Va­kar spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­ je val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos at­sto­vai pa­reiš­kė sa­vo nuo­mo­nę apie iš­va­ ka­rė­se įvy­ku­sį „Sno­ro“ ko­mi­si­jos ga­lu­ti­nį po­sė­dį, ku­ria­me tvir­tin­ tos ga­lu­ti­nės šios ko­mi­si­jos dar­bo iš­va­dos.

Pet­ras Aušt­re­vi­čius:

Pa­sa­ky­čiau taip – „Sno­ro“ tan­go ne­pa­vy­ ko su­šok­ti, nes neat­ vy­ko vie­na iš pu­sių. Ir mu­zi­ka bu­vo už­sa­ky­ ta ne­tin­ka­ma. „Mes iš tik­rų­jų prieš sa­vai­tę pe­ rė­jo­me per vi­sus at­sa­ky­mų punk­ tus, bal­sa­vo­me, ta­čiau su­ta­rė­me pa­sku­ti­nia­me po­sė­dy­je grįž­ti prie jų, pa­žiū­rė­ti su­re­da­guo­tą teks­tą, dar kar­tą pa­dis­ku­tuo­ti dėl kai ku­ rių punk­tų ir ta­da tvir­tin­ti ga­lu­ti­ nes iš­va­das. Pas­ku­ti­nio­jo ko­mi­si­jos po­sė­džio iš­va­ka­rė­se bu­vo pa­pra­šy­ ta vi­sų na­rių pa­teik­ti sa­vo pa­siū­ly­ mus. Tė­vy­nės są­jun­gos at­sto­vas Jur­gis Raz­ma juos pa­tei­kė, bet prieš pat po­sė­dį bu­vo­me in­for­muo­ti, kad jų svars­ty­ti ne­nu­ma­to­ma. Po pus­ va­lan­džio de­ry­bų te­le­fo­nu ko­le­ gos su­ti­ko dar šiek tiek pa­dir­bė­ti prie tų iš­va­dų. Bet kai pa­ma­tė­me,

kad įjung­tas bal­sa­vi­mo bul­do­ze­ ris, prii­mant po­li­ti­zuo­tas iš­va­das, nu­spren­dė­me ten ne­da­ly­vau­ti“, – spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je ket­vir­ta­ die­nį kal­bė­jo Sei­mo Tei­sės ir tei­ sėt­var­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas kon­ser­va­to­rius Sta­sys Šed­ba­ras. Jo nuo­mo­ne, ne­ga­li­ma sa­ky­ ti, kad po­sė­dy­je li­kę še­ši ko­mi­si­jos na­riai, tarp jų ir ko­mi­si­jos va­do­vas, priė­mė ko­kį nors ga­lu­ti­nį do­ku­ men­tą, ku­ris ga­lė­tų bū­ti tei­kia­mas Sei­mui svars­ty­ti: „Ma­nau, kad nė­ ra pa­grin­do svars­ty­ti tą do­ku­men­ tą Sei­me, nes nė­ra jo­kių iš­va­dų. Yra tik še­šių ko­mi­si­jos na­rių iš dvy­li­kos pa­reikš­ta nuo­mo­nė vi­sais ko­mi­si­jai už­duo­tais klau­si­mais. Bet ko­mi­si­ jos dar­bo re­zul­ta­to nė­ra. Nė­ra jo­kio bai­gia­mo­jo do­ku­men­to.“ Jei­gu, pa­sak jo, Sei­mas bal­sų dau­gu­ma ple­na­ri­nia­me po­sė­dy­ je nu­spręs­tų pri­tar­ti tai še­šių ko­ mi­si­jos na­rių pa­reikš­tai nuo­mo­ nei, tuo­met neaiš­ku, „ko­kios tai bus tei­sės ga­lios do­ku­men­tas, kas tai bus, nes sta­tu­tas to­kios tei­si­nės for­mos ne­nu­ma­to“. Kreip­sis į eti­kos sar­gus

S.Šed­ba­ras ir ki­ti val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos at­sto­vai neat­me­tė, kad Sei­mo tei­si­nin­kams bei Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­jai ga­li tek­ti spręs­ti šią di­le­mą ir pa­reikš­ti sa­ vo nuo­mo­nę dėl to, ar lai­ki­no­ji ko­ mi­si­ja „Sno­ro“ bank­ro­to ap­lin­ky­ bėms tir­ti re­zul­ta­ty­viai bai­gė sa­vo dar­bą. Val­dan­tie­ji ne­su­tin­ka su iš­va­ do­se opo­zi­ci­jos bal­sais pa­reikš­ta nuo­mo­ne, kad Lie­tu­vos ban­kas ir Vy­riau­sy­bė esą sku­bo­tai ir ne­pa­ kan­ka­mai pa­grįs­tai per­nai lapk­ri­ tį ėmė­si veiks­mų na­cio­na­li­zuo­jant „Sno­ro“ ban­ką. Be to, pa­sak S.Šed­ba­ro, „tei­si­nis ab­sur­das įra­šy­ti, kad Lie­tu­vos ban­ ko val­dy­bos pir­mi­nin­kas Vi­tas Va­ si­liaus­kas esą vir­ši­jo sa­vo įga­lio­ji­

„„At­sik­ra­tė: teik­da­mas ko­mi­si­jos iš­va­das V.Ma­zu­ro­nis pa­reiš­kė, kad pra­šo

„Sei­mo jas svars­ty­ti ar­ba ne, priim­ti ar­ba ne – ką nors su jo­mis da­ry­ti“.mus su­ras­da­mas lai­ki­ną­jį „Sno­ro“ ad­mi­nist­ra­to­rių ir pa­si­ra­šy­da­mas su juo dar­bo su­tar­tį“. Dir­bo dar­niai, bet ne iki galo

„Mes ko­mi­si­jo­je vei­kė­me dar­niai, efek­ty­viai iki to mo­men­to, kai bu­ vo pa­teik­tos iš­va­dos. Ne­su­ta­ri­mai pra­si­dė­jo ta­da. Da­bar mes ne­tu­ ri­me jo­kio ga­lu­ti­nio do­ku­men­to“, – sa­kė Li­be­ra­lų są­jū­džio at­sto­vas Pet­ras Aušt­re­vi­čius. „Pa­sa­ky­čiau taip – „Sno­ro“ tan­ go ne­pa­vy­ko su­šok­ti, nes neat­vy­ko

Ša­rū­no Ma­žei­kos (BFL) nuo­tr.

vie­na iš pu­sių. Ir mu­zi­ka bu­vo už­ sa­ky­ta ne­tin­ka­ma“, – pri­dū­rė jis. Kon­ser­va­to­rius Ri­man­tas Da­gys teigė, kad opo­zi­ci­jos bal­sais pa­tvir­ tin­to­se iš­va­do­se gau­su ne­lo­giš­ku­ mų: „Įvar­di­ja­mas bu­vęs Lie­tu­vos ban­ko val­dy­to­jas, ku­ris ne­la­bai kont­ro­lia­vo pro­ce­sų. Bet vė­liau pa­mi­ni­ma, kad da­bar­ti­nė cent­ri­ nio ban­ko va­do­vy­bė ir­gi vei­kė blo­ gai, nors bū­tent ji ėmė­si veiks­mų, siek­da­ma su­tvar­ky­ti pa­dė­tį „Sno­ re“ ir ne­leis­ti su­griū­ti vi­sai ša­lies ko­mer­ci­nių ban­kų sis­te­mai.“

Dėl mer­gai­tės tei­sių po­zi­ci­jos ne­tu­ri Sta­sys Gu­da­vi­čius So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­ nis­te­ri­ja kol kas ne­tu­ri at­sa­ky­mo, ar ne­bu­vo pa­žeis­tos vai­ko tei­sės per Gar­lia­vos mer­gai­tės per­da­vi­ mo ma­mai ope­ra­ci­ją.

Ket­vir­ta­die­nį Sei­mo So­cia­li­nių rei­ ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas pa­si­kvie­tė at­sa­kin­gų ins­ti­tu­ci­jų at­sto­vus at­ sa­ky­ti į par­la­men­ta­rų klau­si­mus dėl mer­gai­tės per­da­vi­mo Gar­lia­ vo­je ir jos da­bar­ti­nės būk­lės. Po­sė­dy­je da­ly­va­vo Vai­ko tei­sių ap­sau­gos kont­ro­lie­riaus įstai­gos at­s to­vai, Kau­n o mies­to ir Kau­ no ra­jo­n o vai­ko tei­s ių ap­sau­gos spe­cia­lis­tai, So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­b o mi­n is­te­r i­jos at­s to­vai, ki­t i pa­rei­g ū­n ai. At­sa­k in­g ų ins­ ti­t u­c i­j ų at­s to­v us ko­m i­te­tas pa­ si­k vie­t ė praė­j u­s ią sa­vai­t ę ga­v ęs

to­kį Sei­mo se­niū­nų suei­gos pa­ ve­di­mą. Se­niū­nų suei­ga ko­mi­te­ tui šį klau­si­mą aiš­kin­tis pa­ve­dė kaip al­ter­na­ty­vą siū­ly­mui Sei­me kur­t i ko­m i­s i­j ą įvy­k iams Gar­l ia­ vo­je tir­ti. Vai­ko tei­sių ap­sau­gos spe­cia­lis­ tės, da­ly­va­vu­sios už­da­ra­me ko­mi­ te­to po­sė­dy­je, jo re­zul­ta­tų žur­na­ lis­tams ne­ko­men­ta­vo. Ta­čiau ko­mi­te­to va­do­vas Ri­man­ tas Da­gys bei so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nist­ras Do­na­tas Jan­ kaus­kas pa­brė­žė kol kas ne­ga­lin­tys pa­sa­ky­ti, ar prieš dvi sa­vai­tes, kai Gar­lia­vo­je su­reng­ta mer­gai­tės per­ da­vi­mo mo­ti­nai Lai­mu­tei Stan­kū­ nai­tei ope­ra­ci­ja, ga­lė­jo bū­ti pa­žeis­ tos vai­ko tei­sės. Ki­ta ver­tus, anot ko­mi­te­to va­do­ vo ir mi­nist­ro, da­bar nė­ra ne­ri­mą ke­lian­čios in­for­ma­ci­jos apie mer­ gai­tės lai­ky­mo są­ly­gas ar­ba jos psi­

cho­lo­gi­nę būk­lę. „Ko­mi­te­tui bu­vo pa­teik­ta tam tik­ra me­džia­ga, ku­ rio­je ver­ti­na­ma, ar vyk­dant per­ da­vi­mo ope­ra­ci­ją ne­bu­vo pa­žeis­ tos vai­ko tei­sės. Tos me­džia­gos ne­ga­li­ma vie­šin­ti, bet ga­liu pa­sa­ ky­ti, kad šian­dien dar ne­su ga­vęs api­bend­ri­nan­čio ar vie­na­reikš­miš­ ko at­sa­ky­mo, ar vai­ko tei­sės bu­vo pa­žeis­tos“, – sa­kė so­cia­li­nės ap­ sau­gos ir dar­bo mi­nist­ras D.Jan­ kaus­kas. „Ne vi­są in­for­ma­ci­ją tu­ri­me iš tei­sė­sau­gos, ku­ri ir­gi ti­ria mer­ gai­tės per­da­vi­mo ap­lin­ky­bes. Kai tei­sė­sau­ga baigs ty­ri­mą, ta­da ga­ lė­si­me pa­da­ry­ti iš­va­das“, – paaiš­ ki­no jis. Mi­nist­ras ne­pa­no­ro iš anks­to ko­ men­tuo­ti, koks iš tu­ri­mos in­for­ma­ ci­jos jam su­si­da­ro įspū­dis – per­ duo­dant mer­gai­tę bu­vo pa­žeis­tos vai­ko tei­sės ar ne. „So­cia­li­nių rei­

ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas ne­si­ruo­ šė da­ry­ti jo­kių iš­va­dų, tik iš­klau­sė in­for­ma­ci­ją. Ne­ga­li­me gau­ti ir pa­ teik­ti vi­suo­me­nei di­džio­sios da­lies in­for­ma­ci­jos, nes ji ar­ba kon­fi­den­ cia­li, ar­ba yra iki­teis­mi­nio ty­ri­mo ob­jek­tas. La­biau­siai do­mi­nan­ti in­for­ma­ci­ja su­si­ju­si su tei­sė­sau­ gos at­lie­ka­mu ty­ri­mu. Lau­kia­me, kol jis baig­sis“, – tvir­ti­no ko­mi­ te­to va­do­vas R.Da­gys. Ko­mi­te­to po­sė­dy­je at­kreip­tas dė­me­sys, kad nė­ra ne­ri­mą ke­lian­ čios in­for­ma­ci­jos apie da­bar­ti­nę mer­gai­tės būk­lę. „Esu pa­ve­dęs man at­skai­tin­ goms ins­ti­tu­ci­joms, kad ma­ne tuo­jau pat in­for­muo­tų, jei­gu bū­tų bet ko­kios ne­ri­mą ke­lian­čios in­ for­ma­ci­jos. Bet to­kios kol kas nė­ ra. Spe­cia­lis­tai dir­ba ir jie tu­ri ne tik pa­rei­gą, bet ir vi­sas bū­ti­nas ži­ nias tam, kad ob­jek­ty­viai įver­tin­tų

mer­gai­tės būk­lę“, – sa­kė So­cia­li­ nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ jos va­do­vas. „At­sa­kin­gos ins­ti­tu­ci­jos mus pa­ti­ki­no, kad mer­gai­tės gy­ve­ni­mo pro­ce­sas da­bar nor­ma­lus, nė­ra ne­ ri­mą ke­lian­čių ži­nių dėl mer­gai­tės lai­ky­mo są­ly­gų ar­ba jos psi­cho­lo­ gi­nės būk­lės“, – mi­nist­rui pri­ta­rė R.Da­gys. Pa­sak jo, So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas ne­tu­ri ga­li­my­bės kont­ro­liuo­ti ar gau­ti in­for­ma­ci­jos iš tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jų, ta­čiau ga­li gau­ti ži­nių iš vai­ko tei­sių ap­ sau­gos tar­ny­bų. „Ko­mi­te­to po­sė­dy­je bu­vo pa­ neig­ti kai ku­rie sklan­dę gan­dai – pa­vyz­džiui, kad ant­ro­ji mer­gai­tė yra kaž­kur din­gu­si ar­ba kad prieš Gar­lia­vos mer­gai­tę bu­vo nau­do­ja­ mi kaž­ko­kie psi­chot­ro­pi­niai vais­ tai“, – tei­gė R.Da­gys.


6

Penktadienis, Birželio 1, 2012

Nuomonės

Žinios valstybei ar sau?

Žvilgsnis

Redakcijos skiltis

And­rius Aga­fo­no­vas

Ty­r i­mų ins­t i­tu­to „So­cial Dy­na­m ics In­ter­na­t io­nal“ par­t ne­r is

V

als­ty­bi­nių bran­dos eg­za­ mi­nų se­si­ja įsi­bė­gė­ja. Ti­ ki­mės, kad šiais me­tais bus iš­veng­ta išanks­ti­nio ne­tei­ sė­to eg­za­mi­nų už­duo­čių pa­vie­ši­ni­mo ir vi­siems abi­tu­rien­tams bus su­da­ ry­tos vie­no­dos są­ly­gos pa­ro­dy­ti sa­vo ži­nių ly­gį. De­ja, vals­ty­bi­nių eg­za­mi­ nų kon­cep­ci­ja orien­tuo­ta bū­tent į ži­ nių ly­gio pa­tik­ri­ni­mą, nors vi­du­ri­nei mo­kyk­lai nu­ma­ty­ta ne tik ži­nių ug­ dy­mo funk­ci­ja.

Pir­mų­jų vi­zi­tų vi­ra­žai

Ju­li­ja­nas Ga­li­šans­kis

V

als­t y­bių va­do­v ų pir­ mie­ji vi­z i­tai į ki­tas ša­ lis pa­pras­tai de­monst­ ruo­ja už­sie­n io po­l i­t i­ kos prio­ri­te­tus. Tre­čią Ru­si­jos pre­ zi­den­to ka­den­ci­ją pra­dė­ju­sio Vla­ di­mi­ro Pu­ti­no pir­ma­sis tu­ras po už­sie­nį ro­do, kad jo in­te­re­sų kryp­ tis nuo eu­roat­lan­ti­nės erd­vės pa­ su­ko prie Eu­ra­zi­jos. Apie tai, kad V.Pu­ti­nas Va­ka­rams at­su­ko nu­ga­ rą, po­l i­t i­kos ap­ž val­g i­n in­kai pra­ kal­bo dar ge­gu­žę, kai jis at­si­sa­kė vyk­ti į Di­d žio­jo aš­tuo­ne­to su­si­ti­ ki­mą Jung­t i­nė­se Vals­t i­jo­se. Šią sa­vai­tę paaiš­kė­jo, kad jis ne­pa­si­ ro­dys ir Lon­do­no olim­pi­n ių žai­ dy­n ių ati­da­r y­mo ce­re­mo­n i­jo­je, ku­r io­je lau­k ia­ma 120-ies vals­t y­ bių va­do­v ų.

Bėg­da­ma nuo vil­ko Ru­ si­ja ga­li už­lip­ti ant meš­ kos: ne­no­rė­da­ma bū­ ti Va­ka­rų tre­čiuo­ju bro­ liu, taps juo Ki­ni­jai. Mask­vą gąs­d i­na Va­ka­r ų kur­pia­ mi prieš­ra­ke­t i­nės gy­ny­bos pla­ nai, er­z i­na griež­ta po­zi­ci­ja Si­ri­jos klau­si­mu. Ki­lus di­de­lei kri­zei eu­ ro zo­no­je, Eu­ro­pos idė­ja ta­po ne to­k ia pa­t rauk­l i. Nu­si­v y­lęs Va­ka­ rais ir su­vo­kęs, kad in­teg­r uo­t is į eu­roat­lan­t i­nę erd­vę ne­pa­v yks, V.Pu­t i­nas su­ka sa­vo ke­l iu, ban­ dy­da­mas Ru­si­jai grą­žin­ti pa­sau­li­ nio ly­g io žai­dė­jos sta­tu­są per po­ so­vie­ti­nės erd­vės in­teg­ra­ci­ją. Tai ga­lė­t ų paaiš­k in­t i, ko­dėl vyk­ ti pir­mo už­sie­n io vi­z i­to V.Pu­t i­ nas pa­si­r in­ko Mins­ką. Be­je, kai pir­mą­syk užė­mė pre­zi­den­to po­ stą 2000-ai­siais, jis taip pat su pir­ mu vi­z i­tu nu­vy­ko į Bal­ta­ru­si­ją. Šian­d ien Mins­kas Mask­vai ta­po dar svar­bes­nis. Ru­si­ja, Bal­ta­ru­si­ja ir Ka­zachs­ta­nas su­da­rė Mui­tų są­ jun­gą ir taip žen­gė pir­mą žings­n į il­ga­me ke­ly­je V.Pu­ti­no sva­jo­nės – Eu­ra­zi­jos są­jun­gos link. Kad gim­ tų vi­sa­ver­tis eko­no­mi­nis vals­ty­ bių blo­kas, rei­k ia tęs­ti in­teg­ra­ci­ją. Bū­tent apie ją va­kar Mins­ke V.Pu­ ti­nas kal­bė­jo su Bal­ta­ru­si­jos ko­le­

ga Aliak­sand­ru Lu­ka­šen­ka. Ne­tu­ rė­jo lik­t i ne­pa­l ies­t i ir klau­si­mai dėl nau­jų pa­sko­lų Mins­kui, ir dėl Ru­si­jos nu­ž iū­rė­tų stam­bių Bal­ta­ ru­si­jos pra­mo­nės ob­jek­t ų pri­va­ ti­za­vi­mo. Aiš­k u, du­r ų Eu­ro­pai neužt­renk­ si vien dėl eko­no­m i­n ių prie­žas­ čių. Vis dėl­to ES yra svar­biau­sia Mask­vos eko­no­m i­nė par­t ne­rė, jai ten­ka 53 pro­c. Ru­si­jos už­sie­ nio pre­k y­b os. Dau­g iau­s ia pre­ kiau­ja­ma su Vo­k ie­t i­ja ir Pran­cū­ zi­ja – ten po vieš­na­gės Mins­ke šian­dien ir pa­suks V.Pu­ti­nas. Tie­ sa, abiem vals­ty­bėms jis skirs tik vie­ną die­ną. Ap­s i­lan­k y­mas Ber­ly­ne bus tik man­da­gu­mo vi­zi­tas. O štai Pa­ry­ žiu­je V.Pu­ti­no lau­kia šioks toks iš­ šū­kis – pa­žin­tis su nau­juo­ju Pran­ cū­zi­jos pre­zi­den­tu Fran­çois Hol­ lan­de’u, ku­r is ža­dė­jo „įti­k in­t i ru­ sus“ im­tis griež­tų prie­mo­nių prieš Si­r i­jos re­ž i­mą. F.Hol­lan­de’as tik­ riau­siai ne­bus toks su­kal­ba­mas par­t ne­r is, koks bu­vo jo pirm­ta­ kas Ni­co­las Sar­ko­zy. Po Pa­r y­ž iaus V.Pu­t i­nas vėl pa­ suks į Ry­t us. Nors svar­biau­sias Mask­vos par­t ne­r is Cent­r i­nė­j e Azi­jo­je yra Ka­zachs­ta­nas, jį Ru­si­ jos pre­zi­den­tas ap­lan­kys pa­sku­ ti­n į, o iš pra­d žių nu­v yks į Uz­be­ ki­ją. Ši ša­l is ri­bo­ja­si su Af­ga­n is­ ta­nu, ku­r į 2014 m. pa­l iks NA­TO va­do­vau­ja­mos tarp­tau­t i­nės pa­ jė­gos ir ku­r is vėl ga­l i tap­t i juo­da dė­me re­gio­no že­mė­la­py­je. To­dėl Taš­ken­tas Mask­vai taps svar­biu par­t ne­r iu ko­vo­jant su grės­mė­ mis, ky­lan­čio­mis iš Pie­tų. Po to Ru­si­jos pre­z i­den­to lau­k ia be­ne reikš­min­giau­sia sto­te­lė – Pe­ ki­nas. Čia jis da­ly­vaus Šan­cha­jaus bend­ra­dar­bia­vi­mo or­ga­ni­za­ci­jos va­do­vų su­si­ti­ki­me. Ši or­ga­ni­za­ci­ ja lai­ko­ma tam tik­ra at­sva­ra NA­ TO, nors grei­čiau tik sim­bo­li­nė. Ru­si­ja ir Ki­ni­ja tarp­tau­ti­nė­je are­ no­j e daž­n ai kal­b a vie­nu bal­ su. Gal­būt iš­d i­du­mas ne­lei­d žia Mask­vai to pri­pa­ž in­t i, bet ji su­ pran­ta, kad Ki­n i­ja šian­d ien yra vie­n in­te­lė rea­l i at­sva­ra Jung­t i­ nėms Vals­t i­joms. Be to, Ki­n i­jo­je Ru­si­jai at­si­ve­r ia pui­k ios eko­no­ mi­nės per­s pek­t y­vos. De­r y­b os dėl ru­siš­k ų du­jų tie­k i­mo į Ki­n i­ją jau pa­sie­kė pa­sku­ti­nę sta­di­ją. Tik eks­per­tai at­k rei­pia dė­me­sį į Ki­n i­jos eko­no­m i­nę, po­l i­t i­nę bei de­mog­ra­fi ­nę eks­pan­si­ją ir įspė­ ja, kad bėg­da­ma nuo vil­ko Ru­si­ja ga­li už­lip­ti ant meš­kos: ne­no­rė­da­ ma bū­t i Va­ka­r ų tre­čiuo­ju bro­l iu, taps juo Ki­ni­jai.

informacija:

302 250

Po­rei­kis keis­tis

Vi­du­ri­nės mo­kyk­los pa­skir­tis to­li gra­žu ne­bė­ra tik įkal­ti į gal­vą dau­gy­ bę fak­tų, nors tai iki šiol itin ak­tua­ lu ir ak­cen­tuo­ja­ma. Švie­ti­mo įsta­ty­ mas vi­du­ri­nį ug­dy­mą (11 straips­nis) api­brė­žia kaip vi­sa­pu­sį as­mens ug­ dy­mą ar­ba pa­gal­bą as­me­niui įgy­jant „<...> bend­rą­jį da­ly­ki­nį, so­cio­kul­tū­ ri­nį, tech­no­lo­gi­nį raš­tin­gu­mą, do­ri­ nę, tau­ti­nę ir pi­lie­ti­nę bran­dą, pro­ fe­si­nės kom­pe­ten­ci­jos pra­dme­nis ir (ar) kva­li­fi­ka­ci­ją“. Šiuo­lai­ki­nės tech­no­lo­gi­jos ir vi­sad ša­lia esan­tis in­ter­ne­to ry­šys ma­ži­na po­rei­kį min­ti­nai mo­kė­ti krū­vą fak­ tų, ku­rių ka­da nors gy­ve­ni­me ga­ li pri­reik­ti. Ki­ta ver­tus, tas pa­ts in­ ter­ne­to ry­šys yra iš da­lies kal­tas dėl mū­sų su­sve­ti­mė­ji­mo, gy­vo bend­ra­ vi­mo nu­ver­ti­ni­mo ar at­si­sa­ky­mo dėl lai­ko sto­kos. Lai­ko, ku­rį pra­lei­džia­ me in­ter­ne­te. Eu­ro­pos Par­la­men­tas (EP) ir Eu­ro­ pos Ta­ry­ba (ET) sa­vo re­ko­men­da­ci­ ja dar 2005 m. įtvir­ti­no bend­rų­jų ge­ bė­ji­mų, ar­ba bend­rų­jų kom­pe­ten­ci­jų, ug­dy­mo po­rei­kį. Va­do­vau­da­mo­si šia re­ko­men­da­ci­ja ir vi­du­ri­nės, ir aukš­ to­sios mo­kyk­los tu­rė­tų dieg­ti ne tik da­ly­ki­nes kom­pe­ten­ci­jas, t. y. ug­dy­ti dis­cip­li­nai bū­din­gus ge­bė­ji­mus, bet ir bend­ruo­sius ge­bė­ji­mus, svar­bius da­ly­ki­nių kom­pe­ten­ci­jų raiš­kai.

Kasdienė prenumerata 1 mėn. – 26 (13*) Lt

ISSN 1392-7639 ©1992-2007 UAB „Diena Media News“ Labdarių g. 8, 01120 Vilnius. Tel. (8 5) 262 4242.

„Kauno dienos“ Vyriausioji redaktorė Jūratė Kuzmickaitė

„Kauno dienos“ redakcija Kęstučio g. 86, 44296 Kau­nas. Fak­sas 423 404.

Vyr. redaktoriaus pavaduotojai: Arūnas Andriuškevičius – 302 252 Violeta Juodelienė – 302 260

MIESTO NAUJIENOS: Mantas Lapinskas – Arūnas Dambrauskas – Vilija Žukaitytė – Saulius Tvirbutas – Virginija Skučaitė – Jurgita Šakienė – TEISĖTVARKA: Diana Krapavickaitė –

moksleiviai turi ne tik gauti žinių, bet ir apskritai išmokti mokytis. 

Andriaus Ufarto (BFL) nuotr.

2. Ko­mu­ni­ka­vi­mo, t. y. bend­ra­vi­mo įgū­džių ug­dy­mas, ge­bė­ji­mas su­pran­ ta­mai pa­teik­ti ir priim­ti in­for­ma­ci­ją ne tik žo­di­ne, bet ir ne­žo­di­ne kal­ba (pvz., kū­no kal­ba, in­to­na­ci­ja). 3. Pa­ži­ni­mo, orien­tuo­ta į smal­ su­mo ug­dy­mą ir ge­bė­ji­mą per­pras­ti nau­jus da­ly­kus. 4. So­cia­li­nė, ug­dan­ti pi­lie­tiš­ku­ mą ir in­di­vi­do kaip vi­suo­me­nės na­ rio elg­se­ną. 5. Ini­cia­ty­vu­mo ir kū­ry­bin­gu­mo, ska­ti­nan­ti kel­ti nau­jas idė­jas ir jas rea­li­zuo­ti. 6. As­me­ni­nė, die­gian­ti to­kias as­ me­ni­nes ver­ty­bes kaip at­sa­ko­my­bė ar pa­si­ti­kė­ji­mas sa­vi­mi.

De­ja, im­tis diegti bend­ras pi­lie­ti­nes ver­ty­bes šiuo me­tu ska­ti­na ne­bent ge­ ra va­lia, o to rim­tes­ niems po­ky­čiams daž­nai ne­pa­kan­ka.

Bend­ro­sios kom­pe­ten­ci­jos

Re­mian­tis Švie­ti­mo įsta­ty­mu, kom­ pe­ten­ci­ja yra „mo­kė­ji­mas at­lik­ti tam tik­rą veik­lą, re­mian­tis įgy­tų ži­ nių, įgū­džių, ge­bė­ji­mų, ver­ty­bi­nių nuo­sta­tų vi­su­ma“. Ki­tais žo­džiais ta­riant, kom­pe­ten­ci­ja yra mums įpras­tų mo­kyk­lo­je gau­na­mų ži­nių, ge­bė­ji­mo jas pri­tai­ky­ti pra­ktiš­kai ir tei­sin­gai in­terp­re­tuo­ti, va­do­vau­jan­ tis įdieg­to­mis ver­ty­bė­mis, der­mė. Ki­taip nei da­ly­ki­nės kom­pe­ten­ci­jos, skir­tos la­biau ži­nioms ir įgū­džiams ug­dy­ti, bend­ro­sios kom­pe­ten­ci­jos pra­si­de­da nuo ver­ty­bių ug­dy­mo. EP ir ET re­ko­men­da­ci­jo­je nė­ra api­ brėž­tos konk­re­čios bend­ro­sios kom­ pe­ten­ci­jos – tai kiek­vie­nos ša­lies in­ di­vi­dua­lus pa­si­rin­ki­mas. Lie­tu­vos pa­si­rin­ki­mas api­ma še­šias bend­rą­ sias kom­pe­ten­ci­jas: 1. Mo­kė­ji­mo mo­ky­tis, api­man­ti ge­ bė­ji­mą mo­ky­tis sa­va­ran­kiš­kai ir vi­są gy­ve­ni­mą.

reklamos skyrius:

E. paštas redakcija@kaunodiena.lt

„„Užduotis: vidurinėse mokyklose

302 230

Platinimo tarnyba: 302

Šios bend­ro­sios kom­pe­ten­ci­jos yra pui­kus pa­grin­das ugdyti Lie­tu­vos pa­ žan­gos stra­te­gi­jo­je „Lie­tu­va 2030“ nu­ma­ty­tas bend­rą­sias ša­lies ver­ty­ bes: at­vi­ru­mą, kū­ry­bin­gu­mą ir at­ sa­ko­my­bę. Dieg­ti bend­rą­sias ša­lies ver­ty­bes jau­nie­siems pi­lie­čiams daug leng­viau nei pa­keis­ti jau su­si­for­ma­ vu­sią ver­ty­bių sis­te­mą, to­dėl vi­du­ri­ nė mo­kyk­la yra pui­ki vie­ta pra­dė­ti tai da­ry­ti. Juk bū­tent vi­du­ri­nė­je mo­kyk­ lo­je mes ug­do­me ne tik bū­si­mą dar­ buo­to­ją, ne­šan­tį pa­ja­mas vals­ty­bės biu­dže­tui, bet ir ak­ty­vų vi­suo­me­nės na­rį bei ša­lies var­do gar­sin­to­ją – pi­ lie­tį, koks jis tu­rė­tų bū­ti pa­gal mi­nė­ tą pa­žan­gos stra­te­gi­ją. Pas­ka­tų bū­ti­ny­bė

De­ja, im­tis diegti bend­ras pi­lie­ti­nes ver­ty­bes šiuo me­tu ska­ti­na ne­bent

242

Prenumeratos skyrius: 302

ge­ra va­lia, o to rim­tes­niems po­ky­ čiams daž­nai ne­pa­kan­ka. Vals­ty­bi­ niams bran­dos eg­za­mi­nams su­teik­ta per di­de­lė reikš­mė. Per šiuos eg­za­ mi­nus tik­ri­na­mos ži­nios ir iš da­lies įgū­džiai, ta­čiau ver­ty­bių kont­ro­lės čia nė­ra. Gal­būt dėl to to­kia sis­te­ma, kai jau­no žmo­gaus to­les­niam gy­ve­ ni­mui svar­būs spren­di­mai prii­ma­mi ver­ti­nant izo­liuo­tą skai­ti­nių reikš­mių rin­ki­nį (tu­ri­me gal­vo­je bran­dos eg­ za­mi­nų re­zul­ta­tus ir jų įta­ką sto­jant į aukš­tą­sias mo­kyk­las), ne tik su­ke­lia di­džiu­lį stre­są abi­tu­rien­tams, bet ir ska­ti­na įvai­rų ne­są­ži­nin­gą el­ge­sį. Mes, kaip so­cia­li­nės di­na­mi­kos ins­ti­tu­tas, siū­lo­me ver­ti­nant abi­tu­ rien­tus kuo dau­giau dė­me­sio skir­ti ne tik ab­so­liu­tiems dy­džiams, bet ir as­mens bei vi­suo­me­nės są­vei­kos sis­ te­mai. Be ki­tų sis­te­mos da­lių, mo­ty­ va­ci­ja tu­ri ne ką ma­žes­nę ver­tę ne­ gu ži­nios. Ži­no­ma, vien mo­ty­va­ci­jos nė­ra vi­ sa­da ga­na, ta­čiau ko ver­tos ži­nios, jei nė­ra mo­ty­va­ci­jos jas pri­tai­ky­ti? Dar blo­giau, kai mo­ty­va­ci­ja ska­ti­na jas pri­tai­ky­ti ne­tin­ka­mai ar ne­tei­sė­ tais bū­dais. Tai­gi, bran­dos eg­za­mi­ nų at­ve­ju ver­tin­da­mi tik konk­re­taus as­mens ži­nias, mes neatk­rei­pia­me dė­me­sio į ki­tas sis­te­mos su­de­da­mą­ sias da­lis ir ne­pa­sie­kia­me di­džiau­ sio efek­ty­vu­mo, ką jau kal­bė­ti apie tei­sy­bės ar są­ži­nin­gu­mo prin­ci­pus kiek­vie­no in­di­vi­do at­žvil­giu. Ne­siū­lo­me at­si­sa­ky­ti vi­suo­ti­nai priim­tos vals­ty­bi­nių eg­za­mi­nų kon­ cep­ci­jos, ta­čiau aki­vaiz­du, kad to­kia sis­te­ma tu­ri trū­ku­mų. Ver­tė­tų pa­ svars­ty­ti apie šios sis­te­mos pa­kei­ti­ mus, lei­džian­čius nu­sta­ty­ti as­mens ver­ty­bių sis­te­mos ati­tik­tį bend­rai priim­ti­noms nor­moms. Vals­ty­bi­nius eg­za­mi­nus ga­li­ma vyk­dy­ti ke­liais eta­pais, į juos įtrauk­ ti įvai­rių me­to­di­nių prie­mo­nių, at­ sklei­džian­čių as­mens pa­sau­lė­žiū­rą. Vyk­dant priė­mi­mą į aukš­tą­sias mo­ kyk­las, bran­dos eg­za­mi­nų re­zul­ta­tus pa­pil­dy­ti ki­to­mis prie­mo­nė­mis, lei­ džian­čio­mis spręs­ti apie kan­di­da­to mo­ty­va­ci­ją ir ver­ty­bes, ve­dan­čias jį į prie­kį. Tarp to­kių prie­mo­nių ga­lė­ tų bū­ti esė ar mo­ty­va­ci­nių laiš­kų ra­ šy­mas, re­ko­men­da­ci­jos, pri­va­lo­mas lū­kes­čių iš stu­di­jų pro­gra­mos nu­ro­ dy­mas ir pa­na­šiai. Ke­le­tas mė­ne­sių pa­pil­do­mų pa­ stan­gų yra ver­ti to, jei šios pa­stan­gos iš­spren­džia ke­le­tą me­tų trun­kan­čios stu­den­tų de­mo­ty­va­ci­jos pro­ble­mą. Pir­miau­sia, pa­tys abi­tu­rien­tai bū­ tų orien­tuo­ti ne tik į da­ly­ki­nių kom­ pe­ten­ci­jų ar tie­siog ži­nių įgi­ji­mą, bet ir į bend­rų­jų kom­pe­ten­ci­jų ug­dy­mą. Tai taip pat pri­vers­tų juos at­sa­kin­ giau rink­tis atei­ties pro­fe­si­ją, pla­ čiau pa­si­do­mė­ti al­ter­na­ty­viais pa­ si­rin­ki­mais. Mo­ky­to­jai, ku­rie kar­tais ne­ma­to po­rei­kio skie­py­ti ver­ty­bes ir bend­ruo­sius įgū­džius ar tie­siog pir­ me­ny­bę tei­kia ži­nioms, rei­ka­lin­goms vals­ty­bi­niams eg­za­mi­nams, per­tei­k­ ti, taip pat bū­tų suin­te­re­suo­ti ug­dy­ti bend­rą­sias kom­pe­ten­ci­jas.

244

3 mėn. – 69 (39*) Lt Tik šeštadienio prenumerata 1 mėn. – 9 (6*) Lt 302 251 302 268 302 266 302 262 302 267 302 261 302 243

LIETUVA: Stasys Gudavičius –

(8 5) 219 1381

PASAULIS:

SPORTAS: Romas Poderys – 302 258 Marius Bagdonas – 302 259 Mantas Stankevičius – (8 5) 219 1383

NAMAI: Vereta Rupeikaitė –

302 265

Sveikata: Marijana Jasaitienė –

302 263

Julijanas Gališanskis – (8 5) 219 1391 Valentinas Beržiūnas – (8 5) 219 1387

Menas ir Pramogos: Enrika Striogaitė –

302 272

EKONOMIKA:

FOTOKORESPONDENTAI: Artūras Morozovas – Tomas Ragina –

Ratai: Arūnas Andriuškevičius –

302 269 302 269

TV DIENA: Agnė Klimčiauskaitė – (8 5) 279 1380

Jolita Žvirblytė –

(8 5) 219 1374

302 260

http://www.kaunodiena.lt * prenumeratos kaina laikraštį atsiimant redakcijoje

aukštyn žemyn: Marijana Jasaitienė – Darius Sėlenis – Laima Žemulienė –

302 263 302 276 (8 5) 219 1374

REKLAMOS PARDAVIMO SKYRIUS: 302 234, 308 862, 308 863, 308 864, 302 230 reklama@kaunodiena.lt

Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Indeksas 0041. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raide R pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti. Tiražas 19 000.

ASMENINIAI SKELBIMAI: 302 231, 302 202, faksas 321 717 skelbimai@kaunodiena.lt SKELBIMŲ IR PRENUMERATOS SKYRIUS (Vytauto pr. 23) mob. 8 655 45 114 PLATINIMO TARNYBA: 302 242, 302 228 PRENUMERATOS SKYRIUS: 302 244


7

penktADIENIS, birželio 1, 2012

ekonomika

OMX Vilnius OMX RigaOMX Tallinn

–0,65 %

84

+0,26 %

–0,12 %

Pen­si­ją ga­vo ­ kas tre­čias Lie­tu­vo­je praė­ju­sių me­tų pa­bai­go­je bent vie­ nos rū­šies pen­si­ją ga­vo 941,2 tūkst. as­me­nų, ar­ba kas tre­čias ša­lies gy­ven­to­jas, kaip ro­do išanks­ti­niai Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to duo­ me­nys. Per­nai, pa­ly­gin­ti su 2010 m., pen­si­jų ga­vė­jų skai­čius ša­ly­je pa­di­dė­jo 3,4 tūkst., ar­ ba 0,4 pro­c. 2011 m. pa­bai­go­je 708,5 tūkst. pen­si­jų ga­vė­jų ga­vo su se­nat­ve su­si­ju­sias pen­si­jas, iš ku­rių di­džiau­sią da­lį (85 pro­c.) su­da­rė „Sod­ros“ se­nat­vės pen­si­jos.

proc.

pa­slau­gų sek­to­riaus įmo­nių va­do­vų ne­nu­ma­to pa­slau­gų kai­nų po­ky­čių.

kaunodiena.lt/naujienos/ekonomika

Valiutų kursai

De­ga­lų kai­nos

Šiandien Valiuta

kiekis Santykis

Bal­ta­ru­si­jos rub­lis 10000 3,3354 DB sva­ras ster­lin­gų 1 4,3119 JAV do­le­ris 1 2,7851 Ka­na­dos do­le­ris 1 2,7095 Lat­vi­jos la­tas 1 4,9442 Len­ki­jos zlo­tas 10 7,8677 Nor­ve­gi­jos kro­na 10 4,5843 Ru­si­jos rub­lis 100 8,4465 Švei­ca­ri­jos fran­kas 1 2,8743

pokytis

–0,7203 % –0,2060 % +0,6069 % +0,3333 % +0,0061 % –0,6553 % –0,0741 % –0,9150 % –0,0139 %

Vakar Tink­las

A 95

Dy­ze­li­nas

Du­jos

„Sta­toil“

4,89

4,59

2,46

„Va­koil“

4,84

4,54

2,47

Vi­d. kai­na vi­so ap­tar­na­vi­mo de­ga­li­nių tink­luo­se. Šal­ti­nis: www.de­ga­lu­kai­nos.lt WTI naf­ta„Brent“ naf­ta87,43 dol. už 1 brl. 103,03 dol. už 1 brl.

Tink­la­raš­čių nau­dos dar neuž­čiuo­pė Nors tink­la­raš­čiai vers­lui su­tei­kia ga­li­my­ bių ne­mo­ka­mai at­kreip­ti į sa­ve dė­me­sį ir išug­dy­ti po­ten­cia­lių var­to­to­jų, ša­ly­je ši prie­mo­nė neiš­nau­do­ja­ma. Vis dėl­to spe­ cia­lis­tai pro­gno­zuo­ja, kad lū­žis įvyks, ir tai sie­ja su „Goog­le“ po­ky­čiais.

Li­na Mra­zaus­kai­tė

l.mrazauskaite@diena.lt

Pas­te­bi­ma ta­kos­ky­ra

Di­dy­sis tink­la­raš­čių pro­ver­žis ša­ly­ je pa­ste­bė­tas prieš po­rą me­tų, kaip sa­kė in­ter­ne­to rin­ko­da­ros kon­sul­ tan­tas Eval­das Az­bu­kaus­kas. Tink­ la­raš­čių nau­dą, jo tei­gi­mu, grei­tai pa­ste­bė­jo ir vers­las, ta­čiau jis nau­ ją prie­mo­nę prii­ma ga­na lė­tai. To­ dėl ša­lies vers­lo pa­sau­ly­je, ki­taip nei už­sie­ny­je, tink­la­raš­čiai iš­nau­do­ja­mi dar ne­pa­kan­ka­mai efek­ty­viai. In­ter­ne­to rin­ko­da­ros kon­sul­tan­ tas Ma­rius Kuit­niaus­kas sa­kė pa­ ste­bė­jęs, kad kol kas vers­lo ban­dy­ mai ra­šy­ti tink­la­raš­čius yra kuk­lūs. Ta­čiau už­sie­ny­je, anot jo, ši ni­ ša už­pil­dy­ta la­biau – tink­la­raš­čių ga­li­my­bė­mis ypač nau­do­ja­si pra­ de­dan­čios tech­no­lo­gi­jų pa­krai­pos įmo­nės. Lie­tu­vo­je šio­je sri­ty­je taip pat pa­ste­bi­mas di­des­nis su­kru­ti­ mas, ta­čiau tra­di­ci­nis vers­las, pa­ šne­ko­vo tei­gi­mu, į tink­la­raš­čius dar žvel­gia ga­na at­sai­niai. Rin­ko­da­ros spe­cia­lis­tas Džiu­gas Par­šo­nis pa­brė­žė, kad tink­la­raš­ čių sri­ty­je vis dar pa­ste­bi­ma itin ryš­ki ta­kos­ky­ra tarp ino­va­ty­vių ir su­sta­ba­rė­ju­sių bend­ro­vių: „Jau­ nos bend­ro­vės, ku­rio­se su­si­bū­ rę ak­ty­vūs ir ge­rai vi­sas so­cia­li­nių tech­no­lo­gi­jų ga­li­my­bes iš­ma­nan­ tys žmo­nės, ge­ba su­kur­ti po­pu­ lia­rius ir įta­kin­gus tink­la­raš­čius. To­kių įmo­nių yra ne­ma­žai. Ki­ta bend­ro­vių gru­pė tink­la­raš­čius tu­ ri, nes apie jų nau­dą iš­gir­do se­mi­ na­ruo­se ar per­skai­tė li­te­ra­tū­ro­je, ta­čiau iš tik­rų­jų ne­ži­no, kaip juos vys­ty­ti, ne­tu­ri tam kom­pe­ten­tin­ gų žmo­nių. Jų tink­la­raš­čiai yra ge­ ro­kai ap­leis­ti.“ Ta­čiau pa­šne­ko­vas pa­brė­žė, kad vers­lo tink­la­raš­čiai pa­gal sa­vo įsi­ pa­rei­go­ji­mą skai­ty­to­jui yra pa­na­ šūs į ži­niask­lai­dą. To­dėl nau­jų įra­šų re­gu­lia­ru­mas, jo ma­ny­mu, yra bū­ ti­nas ir for­muo­ja įmo­nės po­žiū­rį į var­to­to­ją: „Prieš su­ku­riant tink­ la­raš­tį rei­kia tu­rė­ti min­čių ir idė­jų ma­žiau­siai pus­me­čiui, tu­rint ome­ ny­je, kad tink­la­raš­tis bus pil­do­mas ne re­čiau kaip kar­tą per sa­vai­tę.“

Neiš­ven­gia rek­la­mos

Dž.Par­šo­nio tei­gi­mu, tink­la­raš­tis vers­lo pa­sau­ly­je reiš­kia šiek tiek ki­to­kią ko­mu­ni­ka­ci­jos ir in­for­ ma­ci­jos pa­tei­ki­mo for­mą nei bend­ro­vės tink­la­la­pis. Paš­ne­ko­vas pa­ brė­žė, kad iš tink­la­raš­čio pa­pras­tai ti­ki­ma­si lais­ves­nių in­for­ma­ci­jos in­terp­re­ta­ci­jų, o bend­ro­vės tink­ la­la­py­je pa­tei­kia­ma sau­sa in­for­ ma­ci­ja bei fak­tai ir ana­li­zės, ku­rių nie­kas ne­skai­to.

Džiu­gas Par­šo­nis:

La­bai daž­nai tink­la­ raš­čiuo­se pa­tei­kia­ mos pa­slau­gų ir pro­ duk­tų są­sa­jos su gy­ve­ni­mu ug­do var­ to­to­jų su­vo­ki­mą apie pro­duk­tus. „Tink­la­raš­tis vi­suo­me­nei paaiš­ ki­na bend­ro­vės vi­zi­ją. La­bai daž­nai tink­la­raš­čiuo­se pa­tei­kia­mos pa­slau­gų ar pro­duk­tų są­sa­jos su gy­ ve­ni­mu ug­do var­to­to­jų su­vo­ki­mą apie pro­duk­tus. Ki­taip ta­riant, tai yra pa­pil­do­mas rin­ko­da­ros ir ry­ šių su vi­suo­me­ne ka­na­las, bū­das ug­dy­ti po­rei­kį ar­ba net for­muo­ ti vi­suo­me­nę, tai ir da­ro di­džio­sios įmo­nės“, – sa­kė Dž.Par­šo­nis. Vis dėl­to E.Az­bu­kaus­kas tei­gė pa­ste­bė­jęs, kad vers­lo tink­la­raš­čiai, ki­taip nei as­me­ni­niai, sa­vo ža­ve­sį ir įta­ką pra­ran­da dėl bend­ro­vių sie­kio tie­sio­giai pri­sta­ty­ti sa­vo pro­duk­ci­ ją ir pa­slau­gas. Anot jo, ša­ly­je dar pa­ste­bi­ma ten­den­ci­ja, kad bend­ro­ vių tink­la­raš­čiai yra pa­pras­čiau­sia prie­mo­nė pa­si­rek­la­muo­ti ir dėl to pra­ran­da­ma da­lis au­di­to­ri­jos. Kaip vie­ną sėk­min­giau­sių vers­ lo tink­la­raš­čių pa­vyz­džių M.Kuit­ niaus­kas iš­sky­rė IT bend­ro­vės „Blue Brid­ge“ ini­ci­juo­ja­mą tink­ la­raš­tį įde­be­sis.lt. Anot jo, nors tink­la­raš­ty­je bend­ro­vės „nė­ra nė kva­po“, vi­si ži­no, kad tai yra jos pro­jek­tas.

„„Pokyčiai: pro­gno­zuo­ja­ma, kad tink­la­raš­čiai ša­lies vers­lo pa­sau­ly­je iš­po­pu­lia­rės po dve­jų tre­jų me­tų. 

„Šis tink­la­raš­tis su­kur­tas ne įky­ riai rek­la­muo­ti, o vi­suo­me­nei su­ pa­žin­din­ti su „de­be­sies“ tech­no­lo­ gi­jo­mis. Bend­ro­vės var­das pa­si­ro­do tik re­tais at­ve­jais, kai kal­ba­ma apie tam tik­rus pro­duk­tus“, – pa­sa­ko­jo M.Kuit­niaus­kas. Įsit­rauk­ti tu­rė­tų ir va­do­vai

„As­me­niš­ku­mas tink­la­raš­čiuo­ se yra vi­suo­met ge­rai, nes tai ro­do ak­ty­vu­mą, o jis – di­des­nį įmo­nės pa­ti­ki­mu­mą ir ge­rą jos re­pu­ta­ci­ją“, – sa­kė M.Kuit­niaus­kas. Jis pa­brė­ žė, kad as­me­ni­niai dar­buo­to­jų įra­ šai su­ku­ria daug ar­ti­mes­nį ry­šį su skai­ty­to­ju, nei tai pa­da­ry­tų įmo­nės var­du pa­tei­kia­mi straips­niai. To­dėl, pa­šne­ko­vo tei­gi­mu, vie­ ši­ni­mo­si per as­me­ny­bę stra­te­gi­ją pa­si­rin­ku­siam vers­lui tink­la­raš­tis yra pa­ti ge­riau­sia prie­mo­nė as­me­ niš­kam ry­šiui su skai­ty­to­ju su­kur­ ti. Vis dėl­to pa­šne­ko­vas pa­brė­žė, kad net ge­ri vers­lo ly­de­riai ne­bū­ ti­nai tu­ri pa­kan­ka­mai ge­bė­ji­mų ar cha­riz­mos, kad pa­trauk­tų skai­ty­ to­jų dė­me­sį. „Lie­tu­vo­je kai ku­rių vers­lo gru­pių va­do­vai sa­vo cha­riz­ma ar an­ti­cha­ riz­ma – taip ir­gi pa­si­tai­ko – tu­ri di­ de­lę įta­ką tam, kaip ma­to­me vers­ lą ir koks mū­sų as­me­ni­nis san­ty­kis

„Shut­ters­tock“ nuo­tr.

su juo. As­me­ni­nis va­do­vų tink­la­ raš­tis yra ga­li­my­bė nau­jai at­skleis­ ti įmo­nę“, – sa­kė Dž.Par­šo­nis nea­ be­jo­da­mas, kad as­me­ni­niai va­do­vų tink­la­raš­čiai ga­li duo­ti daug nau­dos vi­sai įmo­nei. Be­ne aki­vaiz­džiau­sias pa­vyz­dys, kad vers­lo ly­de­riai tu­ri įta­kos par­da­vi­mui, pa­šne­ko­vo ma­ ny­mu, yra Ste­ve’as Job­sas. Lū­žį pa­ska­tins „Goog­le“

M.Kuit­niaus­ko ma­ny­mu, tink­la­ raš­čiai yra ypač efek­ty­vi prie­mo­ nė ko­mu­ni­kuo­ti su sa­vo klien­tais IT rin­ko­se. Ta­čiau jis pa­brė­žė, kad ši prie­mo­nė ga­lė­tų bū­ti la­biau iš­ nau­do­ja­ma ir ki­tur. „Pa­vyz­džiui, mais­to pra­mo­nė yra auk­so lo­by­nas. Tar­ki­me, duo­ną ga­mi­nan­ti bend­ro­vė ga­lė­tų su­kur­ti sa­vo tink­la­raš­tį su sa­vo pro­duk­ci­jos re­cep­tais. Ji sa­ky­tų: „Kep­ki­te duo­ ną, bet jei nu­si­bos – atei­ki­te pas mus ir pir­ki­te dar ska­nes­nę duo­ ną.“ Be­veik kiek­vie­na sri­tis ga­lė­tų tu­rė­ti sa­vo tink­la­raš­čius“, – sa­kė M.Kuit­niaus­kas. Jis ypač pa­si­gen­ da tink­la­raš­čių ak­tua­lia sta­ty­bos ar au­to­mo­bi­lių re­mon­to te­ma­ti­ka. Vis dėl­to pa­šne­ko­vas nea­be­jo­ jo, kad tink­la­raš­čių po­rei­kio lū­žis įvyks. Anot jo, tam pri­reiks dve­jų tre­jų me­tų ir tai ypač smar­kiai lems

nau­ji paieš­kos sis­te­mos „Goog­le“ ko­ky­biš­ko tu­ri­nio rei­ka­la­vi­mai. M.Kuit­niaus­ko tei­gi­mu, jau nuo ba­lan­džio ak­cen­tuo­ja­ma, kad įmo­ nių in­ter­ne­to pus­la­pis tu­ri bū­ti ko­ ky­biš­kas ir var­to­to­jui teik­ti įdo­mią bei nau­din­gą in­for­ma­ci­ją. Tik to­kia in­for­ma­ci­ja paieš­kų sis­te­mo­je už­ tik­rins aukš­tes­nę jų po­zi­ci­ją, pa­ly­ gin­ti su vi­sais tink­la­la­piais. „Tai tu­rės la­bai di­de­lę įta­ką Lie­ tu­vos vers­lui, nes no­rė­da­mas pa­ kil­ti paieš­kos sis­te­mo­je jis tu­rės kur­ti tink­la­raš­čius – tai bus vie­ nin­te­lis pi­gus ir efek­ty­vus bū­das pa­skelb­ti ko­ky­biš­ką, tad ir skai­to­ mą tu­ri­nį. To­dėl pro­gno­zuo­ju, kad per ke­le­tą me­tų vers­lo ar ni­ši­niai tink­la­raš­čiai tu­rė­tų la­bai iš­po­pu­ lia­rė­ti“, – sa­kė M.Kuit­niaus­kas. Paš­ne­ko­vas pa­sa­ko­jo, kad tu­ri­ nio ko­ky­bė bus nu­sta­to­ma pa­gal tai, kiek skai­ty­to­jai da­li­ja­si tink­ la­la­pio ar tink­la­raš­čio straips­nių nuo­ro­do­mis. Ka­dan­gi ko­ky­biš­kas tink­la­raš­čių tu­ri­nys, anot jo, daž­ nai pa­ten­ka į ži­niask­lai­dą, tai ga­ ran­tuo­ja jo skai­to­mu­mą ir aukš­tą vie­tą „Goog­le“ paieš­kos sis­te­mo­ je: „Gau­siau skai­to­mi tink­la­raš­čiai paieš­kos sis­te­mo­je ga­li nu­kon­ku­ ruo­ti ir ne to­kius įdo­mius vers­lo tink­la­la­pius.“


8

penktADIENIS, birželio 1, 2012

sportas

Nau­jo­kai ne­leis sen­bu­viam

Per pir­mą­ją tre­ni­ruo­čių sto­vyk­lą Drus­ki­nin­kuo­se Lie­tu­vos vy­rų krep­ši­nio rink­ti­nė lai­ki­nai tu­rės ne vie­ną, bet du ka­pi­to­nus – jais vy­riau­sio­jo tre­ne­rio Kęs­tu­čio Kem­zū­ros spren­di­mu ta­po Li­nas Klei­za ir Man­tas Kal­nie­tis. Man­tas Stan­ke­vi­čius m.stankevicius@diena.lt

Į ko­vą – ne vien tan­kais

Nau­jų pa­rei­gų L.Klei­za ir M.Kal­nie­ tis ne­teks tuo­met, kai su ko­man­da pra­dės tre­ni­ruo­tis pa­grin­di­nis ka­ pi­to­nas – Kau­no „Žal­gi­rio“ vi­du­rio puo­lė­jas Ro­ber­tas Jav­to­kas. Jis, kaip ir dar ke­li žai­dė­jai, prie rink­ti­nės pri­si­dės šiek tiek vė­liau, o va­kar Drus­ki­nin­kuo­se į dar­bą ki­ bo dvy­li­ka krep­ši­nin­kų. – Tre­ne­ri, koks įspū­dis po pir­ mo­sios tre­ni­ruo­tės? – žur­na­lis­ tai pa­klau­sė K.Kem­zū­ros. – Įs­pū­dis ge­ras. Į sto­vyk­lą Drus­ki­ nin­kuo­se at­vy­ko vi­si žai­dė­jai, ku­rie ir tu­rė­jo at­vyk­ti. Vė­luo­ja tik Ta­das Kli­ma­vi­čius, nes jis su šei­ma ato­ sto­ga­vo ir ne­ga­lė­jo lai­ku su­grįž­ ti. Pir­mo­ji tre­ni­ruo­tė – tra­di­ciš­kai lau­ke. At­ro­dė, kad vis­kas bus leng­ viau, ta­čiau pa­da­rė­me dar­bą, ku­ rį ir pla­na­vo­me. Vy­rams pa­sa­kiau: no­ri­me, kad pro­ce­sas vyk­tų kas­dien. Re­zul­ta­tų siek­si­me pa­laips­niui, juk per vie­ną die­ną nie­ko ne­pa­da­ry­si­ me. Svar­bu, kad per tre­ni­ruo­tę vi­si bu­vo­me ge­ros nuo­tai­kos. – Sto­vyk­lo­je trūks­ta ke­lių žai­ dė­jų. Kaip tai ver­ti­na­te? – No­rė­čiau, kad jau vi­si bū­tų su­si­ rin­kę, ta­čiau pa­dė­tis yra to­kia, ko­kia yra. Ke­li vy­rai dar kau­na­si dėl čem­ pio­nų ti­tu­lų sa­vo klu­bų na­cio­na­li­ niuo­se čem­pio­na­tuo­se. Esa­me pa­si­ ruo­šę to­kiai si­tua­ci­jai, lauk­si­me jų. Ma­nau, kad vė­liau­siai prie rink­ti­ nės pri­si­jungs Ri­man­tas Kau­kė­nas ir Jo­nas Ma­čiu­lis. Jie spės į mū­sų sto­ vyk­lą Hjus­to­ne, kur bū­si­me de­šimt die­nų. Ži­no­me, kad jie bus pui­kios fi­zi­nės for­mos, nes bus ką tik bai­gę se­zo­ną. Rei­kės juos su­pa­žin­din­ti tik su de­ri­niais ir – į mū­šį. – Rink­ti­nė­je bus Li­nas Klei­za, Jo­nas Va­lan­čiū­nas ir Ša­rū­nas Ja­si­ke­vi­čius. Gal­būt yra sun­ kiau, kai ko­man­do­je – dau­giau žai­dė­jų, ku­rie ne­ven­gia im­tis ini­cia­ty­vos? – Kai ei­ni į ka­rą ir tu­ri ka­riuo­ me­nė­je lėk­tu­vų, tan­kų, pės­ti­nin­

kų, leng­viau ka­riau­ti ne­gu ta­da, kai ar­se­na­le – vien tan­kai. Džiu­ gu, kad tu­ri­me to­kių žai­dė­jų. Mū­ sų už­duo­tis – kuo ge­riau juos iš­ nau­do­ti. – Ma­ty­ti ir ne­ma­žai nau­jų vei­ dų. Ko ti­ki­tės iš de­biu­tan­tų? – Di­de­lių pa­stan­gų, no­ro ir ener­ gi­jos. No­rė­čiau, kad jie ne­leis­ tų snū­du­riuo­ti vy­res­niems žai­dė­ jams, pa­mė­gin­tų juos iš­stum­ti iš pa­grin­di­nio dvy­lik­tu­ko. Jau­ni­mas tu­ri šan­są. Pa­siil­go rink­ti­nės

L.Klei­za, per­nai dėl trau­mos ne­da­ ly­va­vęs Eu­ro­pos čem­pio­na­te, sa­ kė, kad jam vi­sa­da ma­lo­nu su­grįž­ ti į rink­ti­nę. „Čia vi­sai ki­to­kia at­mos­fe­ra nei klu­be, – kal­bė­jo krep­ši­nin­kas. – Per tris sa­vai­tes ir pail­sė­jau, ir in­ di­vi­dua­liai spor­ta­vau su tre­ne­riu, bet krep­ši­nio ne­bu­vo. Net­ru­kus paim­si­me ka­muo­lį į ran­kas, pa­žiū­ rė­si­me, kaip sek­sis.“

Kęs­tu­tis Kem­zū­ra:

Pir­mo­ji tre­ni­ruo­tė – tra­di­ciš­kai lau­ke. At­ ro­dė, kad vis­kas bus leng­viau.

L.Klei­zos tei­gi­mu, žai­dė­jai, ku­ rie vė­liau at­vyks į rink­ti­nę, tu­rė­tų be pro­ble­mų įsi­lie­ti į dar­bą. „Sup­ran­ta­me, kad jie bus kiek pa­var­gę, ta­čiau ge­ros spor­ti­nės for­mos, o de­ri­niai juk vi­sur pa­na­ šūs. Su to­kiais žai­dė­jais kaip Ša­ras (Š.Ja­si­ke­vi­čius – red. pa­st.) vis­ kas grei­tai per­pran­ta­ma“, – svars­ tė puo­lė­jas. Pak­l aus­tas, ar im­s is ly­d e­r io vaid­mens, L.Klei­za nu­si­juo­kė ir at­sa­kė, kad lai­kas pa­ro­dys. „Žiū­ rė­si­me, kaip klos­ty­sis rung­ty­nės, kaip sek­sis žais­ti. Kaip bus, taip bus, o bai­mės im­tis ini­cia­ty­vos tik­rai ne­jau­čiu“, – tvir­ti­no krep­ ši­nin­kas.

Nau­jo­kas ne­sto­ko­ja ami­bi­ci­jų

Kar­je­r ą JAV stu­d en­t ų krep­š i­ nio ly­go­je bai­gęs Dei­vi­das Dul­kys džiau­gė­si kvie­ti­mu į na­cio­na­li­nę rink­ti­nę. „Per pir­mą­ją tre­ni­ruo­tę la­bai ge­ rai pa­dir­bė­jo­me. Rei­kia ti­kė­tis, kad vi­si čia pa­to­bu­lė­si­me, – kal­bė­jo krep­ši­nin­kas. – Ma­nau, kad tu­riu šan­sų pa­tek­ti į pa­grin­di­nę su­dė­tį. Jei­gu tuo ne­ti­kė­čiau, ma­nęs čia ne­ bū­tų. Kon­ku­ren­ci­ja – la­bai di­de­lė, to­dėl rei­kės pa­si­steng­ti.“ Po sun­kaus se­zo­no D.Dul­kys il­ sė­jo­si tik sa­vai­tę. „Aš be­veik vi­sa­da spor­tuo­ju. Už­ ten­ka trum­pos per­trau­kė­lės ap­si­ gy­dy­ti trau­mas ir šiek tiek at­si­pūs­ ti, po to vėl va­rau. Man at­si­bos­ta nie­ko ne­veik­ti. Pir­mo­je rink­ti­nės tre­ni­ruo­tė­je jau­čiau jau­du­lį, nes ne­ži­no­jau, ko ti­kė­tis. Ta­čiau ko­ man­dos drau­gai – la­bai drau­giš­ki ir pui­kiai su­ti­ko. Ne­rei­kė­jo pri­si­sta­ ty­ti, vi­si apie ma­ne ži­no­jo. As­me­ niš­kai nė vie­no Lie­tu­vos krep­ši­nin­ ko ne­pa­ži­no­jau, bu­vau tik skai­tęs apie juos, do­mė­jau­si, kaip jiems se­kė­si žais­ti“, – pa­sa­ko­jo D.Dul­ kys ir pri­dū­rė, kad dėl nau­jo kont­ rak­to kol kas ne­su­ka gal­vos. „Da­bar – tik dar­bas su rink­ti­ne. Rei­ka­lus dėl nau­jos su­tar­ties pa­li­ kau sa­vo agen­tui. Kai jis man pra­ neš ko­kių nors ži­nių, be­liks pa­si­ra­ šy­ti“, – sa­kė D.Dul­kys.

„„Su­dė­tis: pir­mo­jo­je tre­ni­ruo­tė­je da­ly­va­vo dvy­li­ka krep­ši­nin­kų, lau­kia­ma d

Pa­dė­ko­jo už sve­tin­gu­mą

„„Stra­te­gai: K.Kem­zū­ra ir fi­zi­nio ren­gi­mo tre­ne­ris E.Kand­ra­ta­vi­čius pa­ren­g

Vy­rų krep­ši­nio rink­ti­nė įsi­kū­ rė Drus­ki­nin­kų vieš­bu­ty­je „Grand SPA Lie­tu­va“. Žal­gi­rie­čiai M.Kal­ nie­tis ir Pau­lius Jan­kū­nas at­vy­ko su šei­mo­mis. Va­kar Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ ra­ci­jos (LKF) pre­zi­den­tas Ar­vy­das Sa­bo­nis su kon­cer­no „Ache­mos“ gru­pė“ ir „Grand SPA Lie­tu­va“ va­ do­vais pa­si­ra­šė bend­ra­dar­bia­vi­mo su­tar­tį. „Grand SPA Lie­tu­va“ yra ofi­ cia­lus LKF ir vi­sų ša­lies krep­ši­nio rink­ti­nių rė­mė­jų vieš­bu­tis. „Ačiū už sve­tin­gu­mą, ku­rį čia vi­sa­da jau­čia mū­sų ko­man­dos“, – pa­brė­žė A.Sa­bo­nis. Nuo bir­že­lio 6-osios krep­ši­nin­ kai per­si­kels į Pa­lan­gą.

„„Sve­tin­gu­mas: LKF pre­zi­den­tas A.Sa­bo­nis bu­vo pa­ten­kin­tas, kaip Drus­ki

D.Zub­rus ne­spė­jo Nau­jo­jo Džer­sio „De­vils“ klu­bas, ku­riam at­sto­vau­ja Dai­nius Zub­rus, pri­vers­tas vy­tis sa­vo var­žo­vus: pir­ mo­se Šiau­rės Ame­ri­kos Na­cio­na­li­ nės le­do ri­tu­lio ly­gos (NHL) Sten­lio tau­rės fi­na­lo rung­ty­nė­se „vel­niai“ 1:2 nu­si­lei­do Los An­dže­lo „Kings“ eki­pai. Pri­rei­kė pra­tę­si­mo

Var­žo­vų aikš­tė­je lai­mė­ję „ka­ra­ liai“ se­ri­jo­je iki 4 per­ga­lių iš­si­ver­ žė į prie­kį 1:0 ir pe­rė­mė na­mų aikš­ tės pra­na­šu­mą. Šį se­zo­ną „Kings“ ir „De­vils“ re­ gu­lia­ria­ja­me se­zo­ne jau bu­vo su­si­

ti­kę du kar­tus ir abu sy­kius per­ ga­les – 3:0 ir 2:1 – šven­tė Nau­jo­jo Džer­sio klu­bas. Vis dėl­to ši ne­pa­ lan­ki sta­tis­ti­ka Los An­dže­lo le­do ri­tu­li­nin­kų iš vė­žių neiš­mu­šė. „Kings“ eki­pa pir­mo­sio­se fi­na­ lo rung­ty­nė­se pir­ma­vo 1:0, ta­čiau ant­ro kė­li­nio pa­bai­go­je „De­vils“ žaidėjas ru­sas An­to­nas Vol­čen­ko­vas re­zul­ta­tą iš­ly­gi­no. Per­ga­lin­gą įvar­ tį per pra­tę­si­mą, su­žai­dus 8 min. ir 13 sek., pel­nė „Kings“ at­sto­vau­jan­ tis slo­vė­nas An­žė Ko­pi­ta­ras. Aikš­tės šei­mi­nin­kams aki­vaiz­ džiai trū­ko ag­re­sy­vu­mo – į Jo­nat­ ha­no Quic­ko gi­na­mus var­tus jie


9

penktADIENIS, birželio 1, 2012

sportas kaunodiena.lt/naujienos/sportas

ms snū­du­riuo­ti

At­ran­kos bar­je­ras lie­tu­vėms – per aukš­tas Lie­tu­vos mo­te­rų ran­ki­nio rink­ ti­nė aš­tun­tą kar­tą iš ei­lės li­ko už Eu­ro­pos čem­pio­na­to fi­na­lo tur­ ny­ro bor­to.

4-ojo­je at­ran­kos gru­pė­je pra­ lai­mė­ju­sios Ma­ke­do­ni­jos eki­pai 24:32, lie­tu­vės jau ne­be­pa­kils iš pa­sku­ti­nės – 4-osios – vie­tos. Vie­ną iš dvie­jų ke­lia­la­pių į fi­na­ lo var­žy­bas, ku­rios šie­met gruo­ dį vyks Olan­di­jo­je, jau už­si­tik­ri­ no Pran­cū­zi­jos ko­man­da, į ant­rą­jį pre­ten­duo­ja ma­ke­do­nės ir tur­kės. Pas­ku­ti­nį kar­tą Eu­ro­pos čem­pio­ na­to fi­na­lo tur­ny­re Lie­tu­vos ran­ki­ nin­kės da­ly­va­vo 1996-ai­siais. At­ran­kos tur­ny­rą mū­sų rink­ti­ nė baigs bir­že­lio 3-ią­ją sve­čiuo­ se ma­ču su pran­cū­zė­mis, ku­rioms pir­mo­jo ra­to su­si­ti­ki­mą pra­lai­mė­ jo 25:40. Tą­dien Skop­jė­je le­mia­ mas rung­ty­nes žais Ma­ke­do­ni­jos ir Tur­ki­jos eki­pos. Dvi­ko­vą sa­vo aikš­tė­je tur­kės lai­mė­jo 36:28. Re­zul­ta­ty­viau­sia Lie­tu­vos rink­ ti­nės at­ran­kos tur­ny­re žai­dė­ja – Laima Ber­na­ta­vi­čiū­tė (nuotr.): per pen­ke­rias rung­ty­nes ji pel­nė 42 įvar­čius.

dar sep­ty­nių.

KD inf.

Sta­tis­ti­ka Lietuva–Makedonija 24:32 (14:14). Pa­ne­vė­žio are­na. Įvar­čiai: Lai­ma Ber­na­ta­vi­čiū­tė 12, Ži­vi­lė Jur­gu­ty­ tė ir So­na­ta Vi­jū­nai­tė po 3, Jur­gi­ta Dau­gė­lai­tė 2, Dia­na Šat­kaus­kai­tė, Auk­sė Vyš­n iaus­kai­tė, Dai­va Bū­ tė­nai­tė ir Au­d in­ga Kniu­bai­tė po 1/Jelena Gjor­g i­jevs­ka 7, Dra­ga­na Pe­čevs­ka 6, Mir­je­ta Baj­ra­mos­ka ir Ju­li­ja Ni­ko­lik po 5, Ro­ber­ti­na Me­ čevs­ka 3, Si­mo­na Groz­da­nos­ka 2, Na­ta­ša Mla­de­novs­ka, Du­ši­ca Gjor­ gi­jevs­ka, Bil­ja­na Crven­kos­ka ir Zo­ ri­ca Des­po­dovs­ka po 1.

4-oji gru­pė Komanda

1. Pran­cū­zi­ja 2. Ma­ke­do­ni­ja 3. Tur­ki­ja 4. Lie­tu­va

gė žai­dė­jams įvai­rių iš­ban­dy­mų.

i­nin­kuo­se įsi­kū­rė rink­ti­nė.

„„Aprūpinti: gydytojų ir masažuotojų arsenale – viskas, ko

reikia krepšininkams. Tomo Tumalovičiaus (krepsiniosirdis.lt) nuotr.

„„Ger­bė­jai: jau­nie­ji krep­ši­nio aist­ruo­liai sa­vo au­tog­ra­fų ko­lek­

ci­jas pa­pil­dė nau­jais įra­šais. 

Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

su­truk­dy­ti slo­vė­nui mu­šė vos 17 kar­tų, 16 iš jų „Kings“ var­ti­nin­kas at­rė­mė. Vie­no įvar­čio neįs­kai­tė

Apie tai, kad „De­vils“ šį kar­tą ne­ nu­si­pel­nė per­ga­lės, pri­pa­ži­no ir Nau­jo­jo Džer­sio le­do ri­tu­li­nin­kų stra­te­gas Pe­te­ris De­Boe­ras. „Jei bū­tu­me lai­mė­ję, tai bū­tų bu­ vęs di­džiu­lis ne­ti­kė­tu­mas. Ne­žai­dė­ me taip, kad dėl šios ne­sėk­mės bū­tų la­bai ap­mau­du“, – pri­pa­ži­no „vel­ nius“ tre­ni­ruo­jan­tis ka­na­die­tis. D.Zub­rus ant le­do pra­lei­do 21 min. ir sy­kį mu­šė ri­tu­lį į „Kings“ var­tus. Lie­tu­vis ant­ra­me kė­li­ny­je

už smū­gį al­kū­ne var­žo­vui ga­vo dvi bau­dos mi­nu­tes. Tre­čio kė­li­nio 17ąją min. po Dai­niaus pa­stan­gų ri­ tu­lys at­si­dū­rė prie­ši­nin­kų var­tuo­ se, bet tei­sė­jas įvar­čio neįs­kai­tė. Be­je, A.Ko­pi­ta­rui at­lie­kant per­ ga­lin­gą me­ti­mą, bū­tent D.Zub­rus ne­sus­ku­bo prie slo­vė­no, o var­ti­ nin­kas Mar­ti­nas Bro­deu­ras bu­vo be­jė­gis. Ti­ki­si at­si­grieb­ti

Ant­ro­sios fi­na­lo rung­ty­nės šeš­ ta­die­nį vėl vyks Nau­jo­jo Džer­sio „Pru­den­tial Cen­ter“ are­no­je, po to se­ri­ja bus tęsiama Ka­li­for­ni­joje.

Da­bar „De­vils“ ger­bė­jai vi­lia­si, kad jų ko­man­da pa­kar­tos at­krin­ta­ mų­jų var­žy­bų sėk­mę: dvie­jo­se se­ ri­jo­se iki fi­na­lo Nau­jo­jo Džer­sio le­ do ri­tu­li­nin­kai taip pat pra­lai­mė­jo pir­muo­sius ma­čus, ta­čiau ga­liau­ siai šven­tė per­ga­les. „Ne­pa­de­monst­ra­vo­me vi­sų sa­vo ga­li­my­bių. Jau nuo dvi­ko­vos pra­ džios blaš­kė­mės ir ne­ra­do­me sa­ vo žai­di­mo. Vis dėl­to tai tik pir­mo­ sios rung­ty­nės. Pri­va­lo­me už­mirš­ti šią dvi­ko­vą ir ant­ra­jam ma­čui pa­si­ ruoš­ti tin­ka­mai“, – tei­gė „De­vils“ ata­kų ly­de­ris ru­sas Il­ja Ko­val­čiu­kas. KD inf.

Pergalės

Lygiosios

Pralaimėjimai

Įvarčiai

Taškai

4 3 2 1

0 0 0 0

1 2 3 4

177:123 144:152 151:164 140:173

8 6 4 2


10

penktADIENIS, birželio 1, 2012

pasaulis Tra­ge­di­ja ­ Siet­le

Griež­tas­ per­spė­ji­mas

Išaiš­ki­no ­ ma­nia­ką

JAV Siet­lo mies­te vie­nas vy­ ras ka­vi­nė­je šo­vė į pen­kis žmo­nes. Trys as­me­nys mi­rė. Vė­liau šau­lys nu­žu­dė dar vie­ ną mo­te­rį ir šo­vė į sa­ve. Pa­ sak po­li­ci­jos, šau­lys – 40 me­ tų Ia­nas Sta­wic­ki. Vy­ro siau­ tė­ji­mo mo­ty­vai neaiš­kūs, bet įta­ria­mo­jo bro­lis sa­kė, kad jis sir­go psi­chi­kos li­ga.

JT ge­ne­ra­li­nis sek­re­to­rius Ban Ki-moo­nas per­spė­jo, kad ci­vi­ lių gy­ven­to­jų žu­dy­nės, to­kios, kaip praė­ju­sį penk­ta­die­nį Hu­ los mies­te, ga­li įstum­ti Si­ri­ją į nio­ko­ja­mą pi­lie­ti­nį ka­rą. Ta­ čiau Ru­si­ja pa­reiš­kė, kad sa­ vo po­zi­ci­jos dėl Si­ri­jos ne­keis, nors ją su­kri­ti­ka­vo JAV vals­ty­ bės sek­re­to­rė Hil­la­ry Clin­ton.

Ka­na­dos po­li­ci­ja at­sklei­dė įta­ ria­mo­jo ma­nia­ko, nu­žu­džiu­sio žmo­gų, su­pjaus­čiu­sio jo la­vo­ną da­li­mis ir iš­siun­ti­nė­ju­sio pa­štu Ota­vos mies­te, ta­pa­ty­bę. Tai Lu­ka Roc­co Mag­not­ta, vir­tua­ lio­je erd­vė­je pa­gar­sė­jęs iš­kry­ pė­lis. Jis į val­dan­čio­sios Kon­ ser­va­to­rių par­ti­jos būs­ti­nę at­ siun­tė nu­pjau­tą žmo­gaus pė­dą.

Rin­kų dė­me­sio cent­re – Is­pa­ni­ja Grai­ki­jos pro­ble­mos – rim­tos. Bet ką da­ry­ti su Ita­li­ja ir Is­pa­ni­ja? Ypač su Is­pa­ni­ja. Ša­lis vėl at­si­dū­rė rin­kų tai­kik­ly­je, nes ket­vir­to pa­gal dy­dį ša­lies ban­ko „Ban­kia“ fi­nan­si­ niai rei­ka­lai, švel­niai ta­riant, – ne­ko­kie. Palūkanos – virš debesų

Ita­li­jos ir Is­pa­ni­jos sko­li­ni­mo­si pa­lū­ka­nų nor­ma nuo pir­ma­die­nio vėl šok­te­lė­jo. Šį kar­tą iki re­kor­di­ nių aukš­tu­mų. Pa­ly­gin­ki­me: Vo­kie­ti­jai rin­kos nu­sta­to 1,37 pro­c. pa­lū­ka­nų nor­ mą, o Is­pa­ni­jai – 6,41 pro­c. To­kio dy­džio pa­lū­ka­nų nor­mų Is­pa­ni­ ja ne­ma­tė nuo to lai­ko, kai įsi­ve­ dė eu­rą. In­ves­tuo­to­jams ne­ri­mą su­kė­ lė ket­vir­tas pa­gal dy­dį Is­pa­ni­jos „Ban­kia“ ban­kas, o ir ap­skri­tai vi­ sas ša­lies ban­kų sek­to­rius. Vals­ty­bės na­cio­na­li­zuo­tas ban­ kas pa­pra­šė cent­ri­nės val­džios fi­ nan­si­nės in­jek­ci­jos, ku­ri siek­tų apie 19 mlrd. eu­rų. Iš kur gau­ti pi­ ni­gų? Is­pa­ni­jos vy­riau­sy­bės va­do­vas Ma­ria­no Ra­joy ra­mi­no, kad ša­lis ne­ke­ti­na pra­šy­ti eu­ro zo­nos ša­lių pa­gal­bos. „Is­pa­ni­jos ban­kai ne­gaus Eu­ro­ pos gel­bė­ji­mo pa­ke­to“, – nu­kir­to Is­pa­ni­jos prem­je­ras. Be to, jis pri­ dū­rė, kad ne­ri­mas fi­nan­sų rin­ko­se pir­miau­sia su­si­jęs ne su Is­pa­ni­jos, o Grai­ki­jos pro­ble­mo­mis. „Vi­si ži­no, jog Is­pa­ni­ja da­ro vis­ ką, kad su­ma­žin­tų sa­vo biu­dže­to de­fi­ci­tą. Ta­čiau Grai­ki­jos at­ve­ju yra daug ne­ži­no­mų­jų. Grai­ki­jos bank­ ro­to ri­zi­ka ir ga­li­mas pa­si­trau­ki­mas iš eu­ro zo­nos Is­pa­ni­jai ke­lia di­džiu­ lį pa­vo­jų“, – pa­brė­žė M.Ra­joy. Eu­ro­pos sta­bi­lu­mo me­cha­niz­mas drau­džia sko­lin­ti pi­ni­gus ban­kams gel­bė­ti, nors įta­kin­gos fi­nan­si­nės ins­ti­tu­ci­jos, to­kios kaip Tarp­tau­

ti­nis va­liu­tos fon­das, pa­brė­žia, jog tai­syk­lės tu­rė­tų bū­ti su­švel­nin­tos ir ban­kai ga­lė­tų su­lauk­ti pa­gal­bos. Kol kas to­kiam pla­nui ne­pri­ta­ria Ber­ly­nas.

Grai­ki­jos bank­ro­to ri­zi­ka ir ga­li­mas pa­ si­trau­ki­mas iš eu­ro zo­nos Is­pa­ni­jai ke­lia di­džiu­lį pa­vo­jų. „„Prie­žas­tis: Is­pa­ni­jos ket­vir­to pa­gal dy­dį ban­ko „Ban­kia“ pro­ble­mos su­kė­lė ne­ri­mą rin­ko­se, to­dėl pa­lū­ka­nų

Achi­lo kul­nas – ban­kai?

Is­pa­ni­ja su­si­du­ria su ke­lio­mis pro­ble­mo­mis. Pir­ma, Is­pa­ni­jos ban­kai val­do apie 67 pro­c. vals­ty­bės sko­ los – tai kur kas dau­giau, nei bet ku­rios eu­ro zo­nos ša­lies ban­kas. Ka­dan­gi vals­ty­bės ob­li­ga­ci­jų ver­tė smun­ka, krin­ta ir ban­kų ka­ pi­ta­lo ver­tė. Ma­ža to, pre­li­mi­na­riai skai­čiuo­ ja­ma, kad Is­pa­ni­jos ban­kuo­se dar nuo ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to bur­bu­lo spro­gi­mo lai­kų ga­li bū­ti su­si­kau­pę apie 180 mlrd. eu­rų ver­tės blo­gų­ jų pa­sko­lų. „Is­pa­ni­jos ban­kai į bė­dą pa­te­ko dėl ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to pa­sko­lų. Ši sky­lė to­kia di­de­lė, kad Is­pa­ni­jos vy­ riau­sy­bei bus la­bai sun­ku iš­sau­go­ti ban­kus neat­vė­rus sky­lės biu­dže­te“, – tei­gė ana­li­ti­kas Fran­cis Lu­nas. Ki­tas svar­bus da­ly­kas tai, kad dau­ge­lis Is­pa­ni­jos re­gio­nų smar­ kiai pra­si­sko­li­nę ir vy­riau­sy­bei ten­ka sko­lin­ti pi­ni­gų, tad biu­dže­

nor­ma Is­pa­ni­jai vėl pa­ki­lo iki re­kor­di­nių aukš­tu­mų. 

to sky­lė au­ga. Ga­liau­siai Is­pa­ni­ja – ket­vir­ta eu­ro zo­nos ša­lis pa­gal eko­ no­mi­nį iš­si­vys­ty­mą po Vo­kie­ti­jos, Pran­cū­zi­jos ir Ita­li­jos. Jei Eu­ro­pai tek­tų fi­nan­siš­kai gel­ bė­ti is­pa­nus, rei­ka­lin­gų pi­ni­gų su­ ma ge­ro­kai vir­šy­tų tas su­mas, ku­rios jau skir­tos Grai­ki­jai, Por­ tu­ga­li­jai ir Ai­ri­jai kar­tu su­dė­jus. Ma­ža to, pa­lū­ka­nų nor­ma Is­pa­ni­ jai pa­ma­žu ar­tė­ja prie pa­vo­jin­gų 7 pro­c. ri­bos. „7 pro­c. pa­lū­ka­nų nor­ma Is­pa­ ni­jai bū­tų per­ne­lyg di­de­lė naš­ ta“, – per­spė­jo San­tia­go Val­ver­de, eko­no­mi­kos pro­fe­so­rius iš Gra­na­ dos uni­ver­si­te­to, dir­ban­tis kon­sul­ tan­tu Či­ka­gos fe­de­ra­li­nia­me re­zer­ vo ban­ke. Di­de­lės su­mos

Skai­čiuo­ja­ma, kad jei Is­pa­ni­ja ne­ be­ga­lė­tų sko­lin­tis rin­ko­se ir tap­tų

vi­siš­kai pri­klau­so­ma nuo Eu­ro­pos pa­gal­bos, atei­nan­čius ke­le­rius me­ tus rei­kė­tų apie 500 mlrd. eu­rų. Ši su­ma ne­vir­šy­tų 700 mlrd. Eu­ ro­pos sta­bi­li­za­vi­mo me­cha­niz­mo fon­do, ku­ris tu­rė­tų pra­dė­ti veik­ti šią va­sa­rą. Vis dėl­to neaiš­ku, kaip grei­ tai šis me­cha­niz­mas ims veik­ti. Be to, jei Is­pa­ni­jai pri­reik­tų pa­ra­ mos, Eu­ro­pa jau neiš­ga­lė­tų pa­gel­ bė­ti Ita­li­jai, ku­rios pa­lū­ka­nų nor­ma taip pat sie­kia apie 6 pro­c. Pa­gal­bos pa­ke­tas smog­tų ir Is­ pa­ni­jai. To­kiu at­ve­ju var­gu ar vy­ riau­sy­bė iš­vengs dar griež­tes­nio biu­dže­to kar­py­mo. Kol kas toks sce­na­ri­jus ne­svars­to­mas, ta­čiau, pa­ly­gin­ti su praė­ju­siais me­tais, Is­ pa­ni­jos biu­dže­to de­fic­ i­tas pa­di­dė­ jo 26 pro­c. Tad dau­ge­lis ana­li­ti­kų skep­tiš­ kai ver­ti­na Mad­ri­do ga­li­my­bes per šiuos me­tus da­bar esan­tį 8,5 pro­c.

„Reu­ters“ nuo­tr.

de­fi­ci­tą su­ma­žin­ti iki 5,3 pro­c. Dar vie­na opi pro­ble­ma – ne­dar­bas. Jis Is­pa­ni­jo­je sie­kia 24 pro­c. ir ky­ la. Ša­lies eko­no­mi­ka yra su­sto­ju­si ir neau­ga. Rei­kia bend­ro spren­di­mo

Eu­ro­pos cent­ri­nio ban­ko va­do­vas Ma­rio Drag­hi per­spė­jo, kad da­bar­ ti­nė eu­ro zo­nos są­ran­ga yra „ne­ tva­ri“. „Ki­tas žings­nis – mū­sų ly­de­ riai tu­ri iš es­mės nu­skaid­rin­ti, ko­ kia yra eu­ro zo­nos vi­zi­ja tam tik­rą skai­čių me­tų nuo da­bar. Kaip eu­ras at­ro­dys tam tik­rą skai­čių me­tų nuo da­bar“, – sa­kė M.Drag­hi. ES eko­no­mi­kos ko­mi­sa­ras Ol­li Reh­nas pa­brė­žė, jog eu­ro zo­nos ša­ lių ly­de­riai pri­va­lo im­tis dar griež­ tes­nių prie­mo­nių, kad kri­zė bū­tų su­val­dy­ta. BBC, „Reu­ters“, „CNBC.com“ inf.

Vidurio Rytus atakuoja dar vie­nas vi­ru­sas Kom­piu­te­ri­nis vi­ru­sas „Fla­me“, pa­ skleis­tas Vi­du­rio Ry­tuo­se, toks su­ dė­tin­gas, kad už jo su­kū­ri­mą, pa­ sak eks­per­tų, nea­be­jo­ti­nai at­sa­kin­ ga daug iš­tek­lių ga­lin­ti skir­ti ša­lis.

Vi­sų akys ne­tru­kus nu­kry­po į JAV, tiks­liau, į Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo agen­tū­rą. Pa­sak eks­per­tų, „Fla­me“ – itin įmant­rus vi­ru­sas, pa­si­žy­min­tis su­ dė­tin­gais ge­bė­ji­mais šni­pi­nė­ti, tarp jų – slap­ta įra­šy­ti po­kal­bius. Eks­per­tų nuo­mo­ne, „Fla­me“ – ke­lio­li­ka kar­tų su­dė­tin­ges­nis

nei jo pirm­ta­kai, ku­rių gar­siau­ sias – „Stux­net“, pa­skleis­tas Ira­ne 2010 m. Šis vi­ru­sas ata­ka­vo Ira­no ura­no sod­ri­ni­mo cent­rą Na­tan­ze ir pri­ver­tė su­sto­ti cent­ri­fu­gas. Ki­tas vi­ru­sas bu­vo „Du­qu“. Pa­ sak eks­per­tų, jis bu­vo su­dė­tin­gas ir ga­lė­jo vog­ti in­for­ma­ci­ją. Ira­nas pa­skel­bė, kad už vi­ru­ sų su­kū­ri­mą at­sa­kin­gos Jung­ti­ nės Vals­ti­jos ir Iz­rae­lis. Apie ga­li­ mą JAV da­ly­va­vi­mą ku­riant vi­ru­są pra­kal­bo ir ki­ber­ne­ti­nio pa­sau­lio at­sto­vai. Pa­sak jų, to­kio įmant­raus vi­ru­so kaip „Fla­me“ pa­pras­ti pro­

gra­mi­šiai ne­su­kur­tų. „To koks nors sa­vo kam­ba­ry­je sė­din­tis paaug­lys ne­ga­lė­jo su­kur­ti. Jis di­de­lis, su­dė­ tin­gas ir skir­tas duo­me­nims vog­ ti, ta­čiau tuo pat me­tu jis ge­ba il­gą lai­ką lik­ti ne­pas­te­bė­tas“, – pa­brė­žė eks­per­tas Ala­nas Wood­war­das. „Fla­me“ ga­li rink­ti duo­me­nis, nuo­to­li­niu bū­du pa­keis­ti kom­piu­ te­rių nu­sta­ty­mus, įjung­ti jų mik­ ro­fo­nus ir įra­šy­ti po­kal­bius, da­ry­ti dar­ba­lau­kio nuo­trau­kas ir ko­pi­juo­ ti in­ter­ne­ti­nius po­kal­bius. Vi­ru­są ap­ti­ko ru­sų sau­gu­mo bend­ro­vė „Kas­pers­ky Labs“. Pa­

sak įmo­nės at­sto­vų, vi­ru­so mas­tas jiems ne­ži­no­mas, nes jis la­bai su­ dė­tin­gas. Kaip skel­bia­ma, jam tirti rei­kė­jo net pu­sės me­tų. Eks­per­tai ma­no, kad „Fla­me“ Vi­du­rio Ry­tuo­se bu­vo pa­skleis­tas prieš pen­ke­rius me­tus. Ma­no­ma, kad šiuo vi­ru­su ga­lė­jo bū­ti už­krės­ ti ne tik Ira­no, ta­čiau ir Su­da­no, Sau­do Ara­bi­jos, Li­ba­no bei Egip­to kom­piu­te­riai. Tie­sa, daug kas abe­jo­ja, kad Iz­ rae­lis ga­lė­tų skur­ti ką nors pa­na­ šaus, to­dėl vi­sų akys nu­kry­po į JAV.

„Tai tik­rai JAV“, – NBC nau­jie­ noms sa­kė vie­nas ano­ni­mu pa­no­ rė­jęs lik­ti eks­per­tas. Eks­per­tas Ro­ge­ris Cres­sey pa­ brė­ž ė, kad tai­k i­nys nea­b e­j o­t i­ nai yra Ira­no bran­duo­li­nė pro­gra­ma. „Kad ir kas jį su­kū­rė, tai la­bai so­fis­ti­kuo­tas žval­gy­bi­nis vi­ru­sas, vei­kian­tis vi­sa­me re­gio­ne, – sa­kė eks­per­tas. – Aki­vaiz­du, kad Ira­nas – prio­ri­te­tas.“ JAV pa­rei­gū­nai at­si­sa­kė ko­men­ tuo­ti kal­bas apie „Fla­me“. „Dai­ly Mail“ inf.


Penktadienis, Birželio 1, 2012

12p.

11

„Božolė“ choro padėkos koncertas.

pramogų

alėja

pramogualeja@kaunodiena.lt Redaktorė Violeta Juodelienė

Re­ži­sie­rius, ak­ to­rius, mu­zi­kan­ tas, gru­pių „Stip­ riai ki­taip“, „Sui­ ci­de Djs“ ly­de­ris ir teat­ro ju­dė­ji­ mo „No Theat­ re“ va­das Vi­das Ba­rei­kis pri­sta­ to sa­vo de­biu­ ti­nę so­lo pro­ gra­mą – „Rė­ kian­tį“ kon­cer­tą.

Mask­vo­je ga­ liu iš­bū­ti tris mė­ne­sius – ne dau­giau, ta­da rei­kia grįž­ti į Lie­tu­vą. „„Lauk­tu­vės: per stu­di­jų Mask­vo­je ato­sto­gas į gim­ti­nę grį­žęs V.Ba­rei­kis su­pa­žin­di­na ger­bė­jus su nau­jau­sio­mis sa­vos kū­ry­bos dai­no­mis. 

Ka­mi­lės Žic­ky­tės nuo­tr.

„Rė­kian­tis“ V.Ba­rei­kio kon­cer­tas En­ri­ka Strio­gai­tė

e.striogaite@kaunodiena.lt

„Taip jau gy­ve­nu, kad ša­lia teat­ro vi­sa­da yra mu­zi­ka, – sa­ko V.Ba­rei­ kis. – Ku­riu nau­jas dai­nas ir yra la­ bai daug da­ly­kų, apie ku­riuos no­ ri­si kal­bė­ti bū­tent per mu­zi­ką, o kar­tais tie­siog ne kal­bė­ti, o rėk­ ti.“ Kar­tais neuž­ten­ka vien su­bti­ lių gar­sų ir pus­bal­siu skam­ban­čios mu­zi­kos, net jei tai yra la­bai po­pu­ lia­ru. „Ma­nau, kad bū­tent da­bar ne tik man, bet ir dau­ge­liui ap­lin­ki­ nių kar­tais tie­siog ky­la no­ras rėk­ti try­piant ko­jo­mis, – sa­ko kū­rė­jas. – Tiek dėl vi­siems su­pran­ta­mų, tiek dėl as­me­ni­nių prie­žas­čių.“ – Tur­būt ir pa­ts nu­jau­čia­te, kad neiš­veng­si­te klau­si­mo apie stu­di­jas Mask­vo­je. Kaip se­ka­si stu­di­juo­ti ir įsi­gy­ven­ti Mask­ vo­je, ar pri­si­jau­ki­no­te mil­ži­ niš­ką mies­tą ir jo kun­ku­liuo­ jan­čią ener­gi­ją, ar ji ati­ma, ar pri­duo­da ener­gi­jos in­di­vi­dua­ liai kū­ry­bai? – Šiuo me­tu stu­di­juo­ju Me­jer­hol­ do cent­re (MCHAT) teat­ro re­ži­ sū­ros ma­gist­ran­tū­ro­je. Mask­vą lai­kau vie­nu di­džiau­sių sa­vo su­

krė­ti­mų ge­rą­ja pra­sme. Kai iš­li­pus iš trau­ki­nio gau­ni smū­gį į no­sį – ne tie­sio­giai, bet emo­ci­jų ir įspū­džių pra­sme. Kai pri­bloš­kia 18 mln. gy­ ven­to­jų skai­čius, nuo­la­ti­nės grūs­ tys, bai­sus tem­pas, mies­tas, ku­ rio skers­muo dau­giau nei 100 km, ir, ži­no­ma, ru­sų tau­tos sa­vy­bės, su ku­rio­mis te­ko il­gai pa­žin­din­tis. Mask­vo­je ga­liu iš­bū­ti tris mė­ne­ sius – ne dau­giau, ta­da rei­kia grįž­ ti į Lie­tu­vą Vi­sa tai pa­ly­gin­čiau su nuo­la­ti­ niu bė­gi­mu elekt­ri­niu bė­gi­mo ta­ ke­liu ir, pa­vyz­džiui, ato­kvė­piu ant liep­te­lio prie eže­ro. Ten yra la­bai daug ga­li­my­bių ir erd­vės – tiek mu­zi­kos, tiek teat­ ro pra­sme, bet ir pa­tys mask­vie­čiai pri­pa­žįs­ta šio mies­to su­dė­tin­gu­mą. Ta­čiau vi­sa tai duo­da la­bai daug. – O kaip mu­zi­ki­nių gru­pių veik­ la Lie­tu­vo­je? Sus­to­ju­si, su­stin­ gu­si, lau­kian­ti, be­si­kau­pian­ti, sprogs­tan­ti? – Dėl ma­no anks­tes­nių gru­pių „Stip­riai ki­taip“ ir „Sui­ci­de DJs“ – kaž­ku­ria pra­sme tai yra tar­si pra­ ėjęs eta­pas, kaip spek­tak­lis, ku­ rį vai­di­nus ke­lis se­zo­nus da­ro­si vis sun­kiau iš­lai­ky­ti švie­žią. Neat­me­

tu ga­li­my­bės, kad gro­si­me ir tų su­ dėčių – tai vis­gi yra la­bai sma­gu. Tie­siog šiuo me­tu kon­cent­ruo­juo­si į sa­vo so­li­nį al­bu­mą, pa­si­ro­dy­sian­ tį ru­de­nį. Bū­tent jis ir pra­dė­jo ras­ tis Mask­vo­je, bū­nant ten vie­nam ir at­si­ran­dant vis nau­joms dai­noms, ku­rios pri­va­lė­jo bū­ti iš­leis­tos. Kas iš to išeis? Ne­to­li­ma atei­tis pa­ro­ dys, ta­čiau bent kol kas man tai la­ bai pa­tin­ka, gro­ju su vi­sai ki­tos su­ dė­ti­es grupe – man pa­de­da Jos­has McClun­gas (būg­nai) ir Ta­das De­šu­ kas (bo­si­nė gi­ta­ra). Ir tai yra tik­rai nau­jas – švie­žias pus­la­pis. – Ir vis dėl­to ko­dėl pa­si­rin­ko­te stu­di­jas Mask­vo­je (anks­čiau šis klau­si­mas ne­bū­tų ki­lęs, tai bu­ vo sa­vo­tiš­ka Me­ka, bet da­bar – at­vi­ras vi­sas pa­sau­lis)? – Ma­nau, kad Mask­va vis dar yra Me­ka – ne tiek dėl pa­čios Ru­si­jos teat­ro ko­ky­bės ar kie­ky­bės, o dėl to, kad bū­nant ten tu­ri tik­rai uni­ka­lią ga­li­my­bę pa­ma­ty­ti vi­so pa­sau­lio spek­tak­lius. Daž­nai ten­ka lan­ky­ ti ten ren­gia­mus fes­ti­va­lius ar pa­ vie­nes teat­rų gast­ro­les, ku­rios yra neat­sie­ja­ma Mask­vos teat­ri­nio gy­ ve­ni­mo da­lis. O vis­kas at­si­re­mia į tuos pa­čius 18 mln. gy­ven­to­jų, ka­

dan­gi jų tiek daug ir teat­ro bend­ ruo­me­nė yra kur kas di­des­nė, ir po­ rei­kis yra di­des­nis. Ir ko­ky­bė tam­pa aukš­tes­nė. – O kaip „No Theat­re“ gy­va­vi­ mas, nes juk bū­si­ma­sis kon­cer­ tas – so­lo pro­gra­ma? – „No Theat­re“ ki­tais me­tais pra­ de­da sa­vo tre­čią­jį se­zo­ną, nu­ma­ty­ tos dvi prem­je­ros, šie­met tu­rė­jo­me la­bai kū­ry­bin­gus ir pil­nus me­tus, to­dėl ma­nau, kad (ne)teat­re vis­kas ju­da į prie­kį. O so­lo kon­cer­tas – tai jau aš ir mu­zi­ka. Daž­niau­siai tos dvi erd­vės ir ke­liau­ja pa­kai­to­mis. Čia teat­ras, čia mu­zi­ka, o kar­tais jie ir su­si­tin­ka. – Tai­gi ak­to­rys­tė, re­ži­sū­ra, mu­zi­ka, kas dar? Kas šiuo me­ tu ima vir­šų, gau­na dau­giau­ sia dė­me­sio, kant­ry­bės ir ener­ gi­jos? – Re­ži­sū­ra ir va­do­va­vi­mas teat­ro ju­dė­ji­mui „No Theat­re“, ži­no­ma, da­bar yra svar­biau­sia ir pa­grin­di­ nė ma­no veik­la, ak­to­rys­tė yra ati­ dė­ta į šo­ną, nes tu­riu pui­kius ko­le­ gas, ku­riems ga­liu pa­dė­ti iš šo­no, ir ne­bū­ti­na man pa­čiam kiš­tis į jų dar­bą. Dėl mu­zi­kos kaž­ku­riuo me­tu

svars­čiau, ar ne­de­rė­tų ir šios veik­ los ati­dė­ti į tą pa­tį šo­ną, bet pa­gal­ vo­jau, jei man tai taip pa­tin­ka, ko­ dėl tu­rė­čiau sa­ve ap­vog­ti. O jei tai dar ke­lia ge­rų emo­ci­jų kam nors iš ša­lies, ta­da iš­vis ge­rai. – Da­bar vie­ši­te Lie­tu­vo­je, ru­de­ nį grį­ši­te į Mask­vą? O jei­gu ten gau­si­te ge­rą pa­siū­ly­mą dirb­ ti? Ga­li bū­ti, kad im­si­me rėk­ti tryp­da­mi ko­jo­mis mes – klau­ sy­to­jai, žiū­ro­vai, ar ne­bus bai­ sus mū­sų riks­mas? – Lie­tu­vo­je bū­siu iki rug­sė­jo – re­ pe­tuo­si­me nau­jau­sią „No Theat­re“ spek­tak­lį, ta­da ke­liau­siu į Mask­ vą re­pe­tuo­ti ten jau pra­dė­to kur­ti spek­tak­lio su ru­sų ar­tis­tais, ku­rio prem­je­ra nu­ma­ty­ta spa­lio mė­ne­ sį. To­dėl va­sa­rą pla­nuo­ju su­gro­ti ne­ma­žai kon­cer­tų ir su­pa­žin­din­ti pub­li­ką su sa­vo nau­ją­ja pro­gra­ma ir ru­de­nį pa­si­ro­dy­sian­čiu al­bu­ mu. Jei iki to lai­ko kaž­kas jau mo­ kės rėk­ti try­pdamas ko­jom – šioks toks tiks­las bus pa­siek­tas. kas: „Rė­kian­tis“ kon­cer­tas. kur: Kau­no vals­t y­bi­nia­me lė­lių teat­re. kada: bir­že­lio 3 d. 18 val.


12

Penktadienis, Birželio 1, 2012

pramogų alėja

Straz­do gies­mi­nin­ko at­vi­ras laiš­kas Bū­da­ma sep­tin­to­kė Ilo­na Pa­peč­ky­tė nu­ si­ka­bi­no na­muo­se nuo sie­nos ma­mos gi­ ta­rą ir ne­be­pa­lei­džia jos iki šiol. Vai­kys­tė­je mo­kė­si smui­kuo­ti, dai­lės, bū­da­ma aš­tun­ to­kė kū­rė dai­nas pa­gal Ro­ber­to Ke­tu­ra­ kio, Alek­sio Chur­gi­no ei­les. Šiai kū­ry­bai ji li­ko iš­ti­ki­ma per 30 pra­bė­gu­sių me­tų. Vir­gi­ni­ja Sku­čai­tė

v.skucaite@kaunodiena.lt

„„Iš­ti­ki­ma: prieš tris de­šimt­me­čius į ran­kas paė­mu­si gi­ta­rą I.Papeč­ky­tė jos ne­pa­lei­džia iki šiol. 

Ne­ri­jaus Kuz­mic­ko nuo­tr.

kryžiažodis Šią savaitę laimėkite Noros Roberts knygą „Žiniuonė“.

Magija yra. Kas galėtų tuo abejoti, jei yra vaivorykštė ir laukinės gėlės, vėjo muzika ir žvaigždžių tyla? Visi, kurie yra mylėję, patyrė stebuklą. Tai tokia paprasta ir tokia nuostabi mū­ sų gyvenimo dalis. Esama žmonių, kuriems duota dau­ giau, kurie buvo pasirinkti naudo­ tis palikimu, perduodamu iš kartos į kartą per amžių amžius. Bunas Sojeris nesitikėjo, kad apsi­ gyvens kaimynystėje moters, ku­ ri bus panaši į jo kuriamų istorijų heroję. Anastasija Donovan dvel­ kė žaviu moteriškumu, galinčiu iš­ mušti iš vėžių ir pakerėti kiekvie­ ną vyrą...

Kryžiažo­ dį parengė „Oho“ redakcija.

Teisingus atsakymus galima pateikti iki penktadienio 18 val. 1. Frazę siųskite SMS žinute nu­ meriu 1337. Siųsdami žinutę ra­ šykite: DIENA (tarpas) KD (tar­ pas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. Pvz.: DIENA KD KAUNAS (žinutės kaina – 1 Lt). 2. Arba, iškirpę kryžiažodį su teisingu atsakymu, atneškite į „Kauno dienos“ redakciją, Kęstučio g. 86, Kaunas. Šios savaitės nugalėtoją paskelbsime antradienį, birželio 5 d.

„Pir­mą­ją dai­ną, pri­tar­da­ma gi­ta­ ra, su­kū­riau pa­gal Vy­tau­to Ru­do­ko ei­lė­raš­tį „Ar bū­čiau straz­das gies­ mi­nin­kas...“ Bū­tent ji ta­po ma­no pir­mą­ja dai­na, at­lik­ta vie­šai“, – min­ti­mis I.Pa­peč­ky­tė grį­žo į Lie­ tu­vos te­le­vi­zi­jos lai­dos „Kont­ ra­punk­tas“, ku­rią anuo­met ve­dė Gied­rius Kup­re­vi­čius, fil­ma­vi­mo aki­mir­kas.

„Į stu­di­ją at­vy­kau su Vir­gio Sta­kė­ no dai­nuo­ja­mo­sios poe­zi­jos gru­pe iš Šiau­lių, kur uni­ver­si­te­te stu­di­ja­vau dai­lę“, – pa­sa­ko­jo at­li­kė­ja, ran­ko­se lai­ky­da­ma ne­se­niai gi­ta­ris­to Arū­ no Za­bu­lio­nio iš Nor­ve­gi­jos at­siųs­ tą gi­ta­rą neįp­ras­tai siau­ru postygiu. Šia gi­ta­ra ji pa­si­ry­žu­si gro­ti ne­tru­ kus vyk­sian­čia­me sa­vo kū­ry­bi­nės veik­los 30-me­čio kon­cer­te. Ne­mo­ka­ma­me kon­cer­te Ilo­ nai tal­kins sak­so­fo­ni­nin­kas Pet­ras Vyš­niaus­kas, ak­to­rius Pet­ras Vens­ lo­vas, gi­ta­ris­tas A.Za­bu­lio­nis, per­ ku­si­nin­kas To­mas Dob­ro­vols­kis, mi­mas Vir­gis Bart­ke­vi­čius, šo­kio teat­ras „Au­ra“, šo­kio gru­pė „Re­ le­ve“, Vai­kų dai­nos teat­ras ir kt. „Daug kas ste­bi­si, kaip aš ga­lė­ jau į to­kį kon­cer­tą su­kvies­ti tiek ži­no­mų at­li­kė­jų man tal­kin­ti. Ma­ nau, kad mus vi­sus suar­ti­no bend­ ras po­žiū­ris į tai, ką lai­ko­me ver­ty­ bė­mis“, – at­sklei­dė I.Pa­peč­ky­tė.

Pir­mą­ją dai­ną, pri­ tar­da­ma gi­ta­ra, su­ kū­riau pa­gal Vy­tau­ to Ru­do­ko ei­lė­raš­tį „Ar bū­čiau straz­das gies­mi­nin­kas...“ Ko­d ėl ju­b i­l ie­j i­n is kon­c er­ tas pa­va­din­tas dau­giap­ras­miš­ kai – „Laiš­kas“? „At­sa­ky­mas pa­ pras­tas – taip va­di­na­si Taut­vy­dos Mar­cin­ke­vi­čiū­tės ro­man­tiš­kas ei­ lė­raš­tis, ku­rį per­skai­čiau gal 1986ai­siais ir iš kar­to „ap­ren­giau“ jį mu­zi­ka. Iki šiol esu iš­sau­go­ju­si jos kla­vy­rą. Va­di­na­si, bran­gi­nu. Va­ di­na­si, tin­ka kon­cer­to, api­bend­ ri­nan­čio ma­no 30 me­tų kū­ry­bos ke­lią, pa­va­di­ni­mui“, – šyp­so­jo­ si at­li­kė­ja. Kon­cer­te, skir­ta­me tiems, ku­rie no­ri nu­skaid­rin­ti sa­vo sie­las, il­gi­ si švie­sos ir tik­rų jaus­mų, mėgs­ ta kla­si­ki­nę mu­zi­ką ir ge­rą poe­zi­ją, skam­bės dai­nos at­li­kė­jos, Rai­ne­rio Ma­rios Ril­ke’s, Jo­no Ais­čio, Ele­nos Mez­gi­nai­tės, Os­ka­ro Mi­la­šiaus, Hen­ri­ko Ra­daus­ko, Jo­no Me­ko po­ smais su­kur­tos dai­nos. I.Pa­peč­ky­ tės ta­len­to ger­bė­jų lau­kia ne­ti­kė­ tu­mas – pan­to­mi­mos nu­me­ris su vir­ve. Anot Ilo­nos, ji taip iš­mo­ku­ si elg­tis su vir­ve, kad ga­lė­tų, esant rei­ka­lui, ir iš sep­tin­to na­mo aukš­ to ja nu­si­leis­ti. Ki­ta staig­me­na  – sep­tin­to­ji jos kū­ri­nių kom­pak­ti­nė plokš­te­lė, ku­rios da­lis skam­bės ir kon­cer­te. kas: I.Pa­peč­k y­tės au­to­ri­nis kū­ry­bi­nės veik­los 30-me­čio va­k a­ras-kon­cer­tas. kur: Rau­dond­va­rio kul­tū­ros cent­re (Ins­ti­tu­to g. 1A, Rau­dond­va­rio k., Kau­no r.) kada: Bir­že­lio 1 d. 19 val.


133

penktaDIENIS, birželio 1, 2012

klasifikuoti skelbimai Skelbimų ir prenumeratos skyrius!

Kęstučio g. 86, I–V 7.30–17.30 val. Tel. 302 202, 302 231. Vytauto pr. 23, priešais Autobusų stotį, I–V 7–16 val. (pietų pertrauka 13–14 val.) , VI 8–11 val. Tel. 8 655 45 114.

Klasifikuoti

Darbo skelbimai��������������������������������� 13 Paslaugos������������������������������������������ 13, 14 Parduoda� ������������������������������������������ 14, 15 Perka� ����������������������������������������������������������� 15 Įvairūs� ������������������������������������������ 15, 16, 17 Pramogos, šventės, laisvalaikis�������������������������������������������������17 Karščiausi kelionių pasiūlymai������������������������ 17 Kviečia mokytis���������������������������������� 17 Kviečia� ����������������������������������������� 15, 16, 17 Pamesta� ���������������������������������������������������� 15 Vikingų loto�������������������������������������������� 17 Informuoja� ��������������������������������������������� 17

skelbimai skelbimai@kaunodiena.lt 302 202, 302 231 (redakcijoje) Reikalingi automobilių plovėjai (-os) plovykloje Šilainiuose. Atlyginimas – nuo 1400 Lt. Darbo patirtis būtų privalumas. Tel. 8 652 67 042.

DARBo skelbimai

UAB „IRDAIVA” reikalingi mūrininkai dirbti Vilniuje ir Kaune. Kontakt. tel. 8 659 38 414, 8 659 38 437, 8 659 38 480.

962195

965294

Siūlo darbą AB „Atrama” priims dirbti suvirintoją elektra ir pusautomačiu, šaltkalvį. Atlyginimas sutartinis. Tel. 362 438, 8 610 10 469. 966154

Aktyviai besiplečiančiai prekybinei įmonei skubiai reikalingi vadybininkų padėjėjai. Galima be patirties. Uždarbis po apmokymų nuo 1200 Lt. Tel. 8 685 43 970. 963629

Audinių ir siuvimo priedų parduotuvei reikalinga pardavėja. Siūlome geras darbo sąlygas, draugišką kolekyvą, visas socialines garantijas. Tel. 8 699 66 190, 8 685 46 817, e. paštas bjurate@one.lt. 965590

Darbinių drabužių siuvyklai reikia siuvėjų, meistro (-ės)-sukirpėjo (-ės) ir vadybininko. Darbas viena pamaina nuo 8 iki 17 val. Tel. 8 684 24 015.

966326

Dirbti Senamiestyje ir Centre reikalingi: virėjai (-os), virėjų padėjėjai (-os), barmenai (-ės) ir padavėjai (-os). Tel. 8 600 21 771.

965290

Elektros prekių parduotuvei reikalingi: vadybininkai-pardavėjai ir reklamos vadybininkas (-ė). Kviečiame į pokalbį birželio 5 d. 11 val. (su savimi turėti savo CV). UAB „Elektrobig“, Draugystės g. 19. Tel. 8 650 58 456. 964834

Reikalingi darbininkai ravėti daržus ir pjauti veją. Tel. 8 698 74 789. 966594

Reikalingi pareigingi tarptautinių gabenimų vairuotojai (E kategorija) dirbti Vakarų Europoje ir maršrutu Vakarai–Rytai. Kaunas, tel. 8 698 39 309. 950930

Reikalingi turintys darbo patirties silpnų srovių montuotojai dirbti Kaune. Reikalavimai: patirtis, atsakingumas. Pasiteirauti tel. (8 37) 261 013, 8 610 43 909. 960982

Restoranų tinklas „Bajorų kiemas“ ieško virėjų, indų plovėjų, virtuvės darbuotojų. Tel. 8 611 29 129.

963699

Siuvyklai reikia siuvėjų siūti operacijomis viršutinius vyriškus, moteriškus drabužius. Laiku mokamas geras atlyginimas. Socialinės garantijos. Tel. 8 674 10 014. 966535

Stabiliai dirbančiai įmonei „Klasikinė tekstilė” nuolat dirbti Kauno mieste reikalingos (-gi) valytojos (-ai) – valyti administracines patalpas (tik su panašaus darbo patirtimi, užimtumas – visa darbo diena). Tel. (8 37) 360 621, 8 687 40 004. 965143

Statybų bendrovei reikalingas projektų vadovas. Darbo pobūdis: statinio statybos darbų organizavimas; bendrastatybiniai darbai, sąmatų derinimas su užsakovais, atliktų darbų aktavimas, darbas programa „SES 2004“. Skambinti tel. 8 686 66 016. 962189

Ieškomas kepėjas (-a)-konditeris (-ė) dirbti visą darbo dieną kepykloje Šilainiuose. Tel. 8 652 88 711. E. paštas dangira.kreda@gmail.com.

Sunkvežimių servisui reikalingas automobilių šaltkalvis-elektrikas, automobilių šaltkalvis. Tel. 8 685 08 970.

Ieškomi motyvuoti ir atsakingi įmonės plėtros vadybininkai visoje Lietuvoje. Darbas valiutų prekybos srityje. Suteikiame mokymus. Tel. 8 699 93 020, Vilnius.

Tarptautinių pervežimų įmonei „Autolėkis“ reikalingi mechanikas, vairuotojai (turintys C ir CE kat., patirtis važinėjant po Europą būtina). Tel. 210 777.

Įmonei reikalingi vairuotojai-ekspeditoriai, turintys C, CE kat. Rusijos viza būtų privalumas. Kreiptis tel. (8 37) 441 155, 441 148, 8 676 23 382.

Tekstilės gamybos įmonė ieško siuvėjų. Teirautis tel. 8 672 53 888.

966334

966595

957913

965435

967492

Kepyklai Panemunėje reikalinga duonos gaminių pakuotoja (-as). Darbas pamainomis. Neturinčius patirties apmokome. Skambinti tel. (8 37) 346 141. 966163

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Pabrangimas nuo 15 proc. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“.

Tekstilės gamybos įmonė ieško sukirpėjos (-o). Teirautis tel. 8 672 53 888. 965425

Tekstilės gamybos įmonė plečia savo veiklą Samyluose ir priims darbuotojas (-us) dirbti prie siuvimo automatų. Patirtis nebūtina, apmokome. Teirautis tel. 8 672 53 888.

966417

Reikalinga (-as) SPAUDOS PARDAVĖJA (-as) Raudondvario pl., prie Lampėdžių sankr., Savanorių pr. ir Šilainių mikrorajone. Lankstus darbo grafikas. Kreiptis K.Donelaičio g. 46, Kaunas, tel. (8 37) 204 293. 964380

Reikalinga pardavėja (-as)-barmenė (-as) parduotuvėje-bare. Patirtis būtų privalumas. Tel. 8 695 14 714, 8 650 16 564. 963585

Reikalingas tolimųjų reisų vairuotojas dirbti kadencijomis po Vakarų Europą. Būtina darbo patirtis. Tel. 8 630 22 277. 966571

Reikalingas vairuotojas, turintis C kat., maisto prekėms išvežioti. Tel. 341 368, 8 600 18 555. 966324

966530

Atlieku visus kompiuterių priežiūros darbus, Windows instaliavimą, virusų šalinimą, interneto, Wireless tvarkymą. Atvykstu į namus nemokamai. Tel. 8 684 32 863. 962341

Kompiuterių taisymo paslaugos. NEMOKAMAS atvykimas. www.pagalbakompiuteriams.lt. Tel. 8 655 88 600.

Paslaugos Medikų

964981

„Biofirst“ klinikoje gyd. DIETOLOGĖ Rūta Petereit konsultuoja sveikos ir dietinės mitybos klausimais, vegetarinės mitybos, nėščiųjų ir žindyvių maitinimosi klausimais, gydo nutukimą, valgymo sutrikimus (nervinę anoreksiją, nervinę bulimiją, persivalgymus), rekomenduoja, kaip maitintis sergant įvairiomis ligomis ir kt. Studentų g. 37, tel. (8 37) 750 866; www.bioklinika.lt. 964216

Akcija! Net 35 proc. nuolaida aterosklerozės profilaktikai: kaklo kraujagyslių echoskopija + lipidograma – tik 86 Lt. Medicinos centras „Neuromeda“, tel. 8 613 42 780, 331 511; www.neuromedicina.lt. 966497

Statybos, remonto

AKCIJA! ALUPLAST profilio 5 kamerų langai – su 30 proc. nuolaida ir vidine apdaila. Šarvuotos durys. Balkonų stikl. Roletai. Pramonės pr. 16 („Urmo“ bazė, 2 vagonėlis). Tel. (8 37) 451 712, 8 647 00 002, e. paštas gediminas@arventa.lt. 964567

Gyd. V.Kašėta, N.Grušauskas gydo odos, alergines, grybelines, venerines ligas. Iškvietimas į namus. K.Petrausko g. 40, tel. (8 37) 220 288; www.odosligos.lt.

AKCIJA! Virtuvės langas – nuo 520 Lt; 3 dalių kambario – nuo 690 Lt, balkono durys su vitrina – nuo 800 Lt (kainos su montavimu ir palangėmis). Vertikalios orlaidės, balkonų stiklinimas, roletai, žaliuzės, garažo vartai. UAB „EG group“, tel. 540 123, 8 612 65 486.

964790

967028

956937

Remontuoju lengvųjų automobilių ir VILKIKŲ RADIATORIUS, BUFERIUS ir kitas stiklo pluošto ir plastmasines detales. Garantija. Tel. 220 176 9-18 val., 8 699 25 402

Automobilių radiatorių, žibintų, buferių remontas, dažymas ir keitimas. Kondicionierių remontas, pildymas. Automobilinio bokštelio nuoma. Tel. 332 520, 8 699 55 568. 959543

Buitinės technikos remonto

Apdaila apie langus, duris. Santechnikos, elektros remontas. Vidaus ir lauko darbai – staliaus, dažymo ir tinkavimo. Meistro konsultacija. Tel. 8 699 54 577. 963530

Apdaila. Įvairių grindų įrengimas (ir iš MDP), gipskartonio ir medžio drožlių plokščių montavimas, palėpių įrengimas ir šiltinimas. Tel. 8 630 40 405. 964053

Apdailos darbai. Glaistymas, dažymas, tapetavimas. Nebrangiai, kokybiškai. Tel. 8 652 81 741. 965549

Atlieka dažymo, glaistymo, tapetavimo darbus. Kokybę ir darbo kultūrą garantuoja. Patirtis – 20 metų. Pristato medžiagas. Tel. 8 677 50 219, 707 989.

Tekstilės gamybos įmonė siūlo darbą užsienio verslo klientų sk. vadybininkui (-ei). Reikalavimai: aukštasis išsilavinimas, racionalus mąstymas, atsakingumas; geros anglų arba vokiečių kalbų žinios. CV siųsti e. paštu info@lincasa.com. Tel. 8 677 75 441.

„Ardo“, „Ariston“, „Bosch“, AEG ir kt. automatinių skalbyklių, šaldytuvų remontas ir jų prekyba. Dirbame ir savaitgaliais. Garantija iki 2 m. Tel. 740 086, 8 609 07 201.

Atliekame aplinkos tvarkymo darbus: trinkelių klojimas, tvorų statymas, apželdinimas. Įrengiame lietaus kanalizaciją, drenažą. Tel. 8 620 26 805.

Atlieku nebrangų mikrobangų krosnelių, skalbyklių, dulkių siurblių, šaldytuvų, el. viryklių remontą. Garantija iki 2 m. Atvykstu nemokamai. Tel. 8 680 85 778.

Atliekame elektros instaliavimo ir remonto darbus. Tel. 8 629 74 220, 8 646 29 323.

Transporto įmonei reikalingi tarptautinių reisų vairuotojai. Tel. 8 699 73 414.

963237

965428

965054

965504

964453

UAB „IRDAIVA” dirbti Vilniuje ir Kaune reikalingi: betonuotojai, tinkuotojai, mūrininkai, staliai-dailidės, fasado šiltintojai, apdailininkai, plytelių klojėjai. Kont. tel. 8 659 38 437, 8 659 38 480, 8 659 38 414. 965553

UAB „Terra animalis“ reikalingas krautuvo vairuotojas, prekių surinkėjas ir „palečių“ išvežimui paruošėjas (patirtis – privalumas). Darbo vieta – Zapyškis, Kauno r. (į ir iš darbo vežame įmonės transportu). Darbas su skeneriu, pamainomis. Tel. 8 698 58 066. 965806

Vandentvarkos įmonei reikalingas projektų vadovas ES lėšomis finansuojamiems investiciniams projektams įgyvendinti, turintis darbo šioje srityje patirties. Atlyginimas nuo 2 300 Lt. Tel. (8 37) 338 349. 967690

965914

Automatinių skalbyklių, džiovyklių, indaplovių, elektrinių viryklių, mikrobangų krosnelių, dulkių siurblių, smulkios buitinės technikos remontas. Detalės. Garantija iki 36 mėn. Tel. 230 110, 8 610 72 777, 8 670 72 013, 8 612 62 443. 962834

966997

958764

966591

Atliekame elektros montavimo darbus (gedimų šalinimas). Tel. 8 605 80 072. Gipskartonio montavimo darbai. Tel. 8 687 11 123. 963220

Atliekame griovimo darbus – sienų, pertvarų, angų pjovimas, kirtimas. Sąramų montavimas. Konsultacijos. Statybinio laužo išvežimas. Pastatų griovimas. Tel. 8 699 77 162. 958004

Taisome įvairių tipų televizorius klientų namuose. Iškvietimas nemokamas. Garantija. Tel. 719 765, 8 652 39 176. 965041

Taisome įvairių tipų televizorius klientų namuose. Iškvietimas nemokamas. Suteikiama garantija. Tel. 715 991, 8 671 55 064. 964392

Atliekame įvairius griovimo darbus. Greitai ir kokybiškai atliekame betonavimo darbus (naudojame savo arba užsakovo medžiagas). Tel. 8 687 57 902. 961994

Atliekame kokybiškai tik gipskartonio montavimo darbus (sunkias ir lengvas konstrukcijas). Tel. 8 620 80 461, 8 671 13 410. 961411

Kompiuterininkų Profesionalus kompiuterių taisymas. Komponentų keitimas, operacinės sistemos atkūrimas ir kitos paslaugos. Kaune atvyksime nemokamai. Tel. 8 672 00 861. 965177

966630

Atliekame santechnikos, elektros, staliaus darbus. Meistro iškvietimas į namus. Tel. 8 682 06 662, 8 602 44 898. 960323

Atliekame statybos darbus: mūrijame, betonuojame, skardiname, dengiame stogus bei fasadus. Tel. 8 675 45 001.

966328

AKCIJA! Plastikiniai ir mediniai langai, šarvuotos ir vidaus durys, balkonų stiklinimas. Tel. 705 900, 8 656 39 353, Sukilėlių pr. 3. www.roplastitus.lt.

Automobilininkams

963265

Atliekame santechnikos darbus. Keičiame vandentiekio, kanalizacijos sistemas. Statome radiatorius, vonias, kriaukles, WC. Dirbame greitai ir kokybiškai, be poilsio dienų. Tel. 8 674 96 271.

965569

Alkoholizmo, narkomanijos gydymas. Išblaivinimas, pagirių ir abstinencijos gydymas. Kvalifikuota anonimiška pagalba. „Gintarinė klinika“, Baltų pr. 137F, tel. (8 37) 366 574, 8 634 47 298.

953484

Atliekame parketo ir grindų šlifavimo be dulkių bei lakavimo darbus. Tel. 8 679 13 494, 8 605 13 469.

Atliekame tinkavimo darbus savo tinkavimo įranga. Turime pastolius. Tel. 8 620 81 478, 8 676 58 924, (8 37) 265 972.

„AEG“, „Ardo“, „Beko“, „Bosch“ ir kt. automatinių skalbyklių remontas. Dirbame ir savaitgaliais. Garantija iki 2 m. Tel. 8 602 56 100.

967257

Valyti patalpas miesto Centre reikalinga valytoja (-as). Visos socialinės garantijos. Tel. 8 656 85 356, e. paštas info@valymaskaune.lt.

927438

39 m. moteris ieško darbo prekyboje. Tel. 8 633 55 323.

962712

965594

Įmonei UAB „Kauno liftai“ reikalinga (-as) nuolat dirbti referentė-personalo vadovė (-as). Būtina: aukštasis (teisinis ir administracinis) išsilavinimas, ne mažesnė kaip 10 metų darbo patirtis, anglų ir rusų kalbų žinios. Kreiptis darbo dienomis nuo 7 iki 16 val. tel. 8 698 86 345.

Ieško darbo

AD servisas taiso nešiojamuosius, stacionarius ir žaidimų kompiuterius: lituoja, instaliuoja programas, šalina virusus, atnaujina navigacijas. Galime atvykti. Tel. 8 617 77 731.

8 655 45 114 (Vytauto pr. 23)

Atliekame namų ir stogų dažymo darbus, stogo keitimą ir skardinimą. Naudojame savo ir užsakovo medžiagas. Patirtis, garantija, kokybė. Tel. 8 690 96 734, e. paštas disable@info.lt. 961710

Atliekame visus grunto kasimo, stumdymo, išvežimo ir lyginimo darbus. Vežame žvyrą, smėlį, žvyrą betonavimui, juodžemį, skaldą. Tel. 8 614 05 241. 957530

Atliekame visus statybos, remonto darbus: elektra, santechnika, griovimas, mūrijimas, betonavimas, gipskartonio montavimas, visa apdaila. Tel. 8 699 77 162. 957973

Atlieku buto remonto darbus. Šiltinu sienas iš vidaus, dažau, kloju parketą, plyteles, montuoju santechniką, pertvaras. 20 metų darbo patirtis. Tel. 8 650 39 361. 961676

Atlieku nebrangiai elektriko paslaugas (šalinu gedimus; instaliacija, prietaisų prijungimas, pridavimas). Dirbu ir savaitgaliais. Tel. 8 671 34 278, 242 081. 966557

Atvežame žvyro, smėlio, skaldos, atsijų, juodžemio, betono gaminių. Tel. 373 894, 8 616 56 993. 951549

Automobilinio bokštelio nuoma (15 m aukščio). Pjauname, genime medžius. Šlaitinių stogų dengimas, skardinimas. Tel. 8 687 19 660 (Rolandas), 8 602 92 845. 955426

Be dulkių kokybiškai šlifuojame, lakuojame, restauruojame parketą, medines grindis, laiptus. Tel. 8 677 36 264. www.slifavimas.info.

967631

Darbai aukštyje. Tarpblokinių siūlių remontas. Tel. 8 601 37 177.

959816

Dažau, tapetuoju, glaistau, dedu laminatą. Patirtis 20 metų. Pristatau medžiagas. Tel. 8 646 06 456. 966247

Dažytoja dažo, glaisto, tapetuoja, dekoruoja, dengia sienas vidaus, reljefiniu, Venecijos struktūriniu tinku. Aliejiniais dažais nedažo. Tel. 8 674 94 683. 961660

Dengiame plokščiuosius stogus prilydomąja danga, skardiname, suteikiame garantiją. Tel. 8 687 94 355, (8 37) 743 220. 943452

Drenažo, lauko ir vidaus vandentiekio bei kanalizacijos, valymo įrengimų montavimas. Medžiagos su nuolaida. Sutvarkome dokumentaciją. Tel. 8 674 13 881. 964466

Gaminame iš metalo laiptus, laiptinės duris, vartus, stumdomuosius vartus, tvoras, kaltinius gaminius, prancūziškus balkonus. Tel. 8 675 16 865. 957001

Greitai dengiame stogus įvairia danga. Nestandartiniai skardos lankstymo ir montavimo darbai. Pigiau sukomplektuojame medžiagas. Garantija. Nuolaidos! Tel. 8 682 47 001. 957385

Kaminų įdėklai (darbo patirtis), valymas. Pristatomieji kaminai. Latakų valymas. Garantija. Be poilsio dienų. Tel. 8 676 53 813. www.kaminuideklai.com.

946937

Kaminų įdėklai, dūmtraukiai, nestandartiniai skardos gaminiai. Tel. 8 611 53 224, www.resikona.lt. 966308

Nukelta į 14 p.


14 2

penktaDIENIS, birželio 1, 2012

klasifikuoti skelbimai Šiltiname namų fasadus, dedame struktūrą. Tel. 8 687 53 187.

Paslaugos

944958

Statybos, remonto Kaminų įdėklai, valymas, pristatomieji kaminai, remontas. Kaminų mūrijimas. Stogų dengimas. Tel. 8 619 29 430.

958130

Kasame ekskavatoriais, lyginame buldozeriais, vežame savivarčiais žvyrą, skaldą, juodžemį. Įrengiame įvažas bei kelius į statybų aikšteles. Tel. 8 699 77 162. 957944

Kasu šulinius, vietinę kanalizaciją. Valau ir gilinu šulinius. Surandu vandens gyslą. Atvežu šulinių žiedus. Tel. 8 606 29 150, 8 645 31 863. 961870

Kasu šulinius, vietinę kanalizaciją. Valau ir gilinu šulinius. Surandu vandens gyslą. Suorganizuoju žiedų atvežimą. Tel. 8 676 67 428. 952674

Kiemo vartai, turėklai, laiptai, stogeliai, balkonai, kiti nestandartiniai metalo gaminiai. www.suvirinam.lt; tel. 8 618 67 478. 962796

Klojame trinkeles ir akmenis. Naudojame savo ir kliento medžiagas. Tel. 8 606 32 298. 965816

Klojame trinkeles, ruošiame pagrindus, dedame bortelius. Tel. 8 682 06 943.

966873

Kokybiškai kloja trinkeles, stato bortelius, ruošia pagrindus. Pristato medžiagas. Garantija. Tel. 8 645 34 902.

Siurbiame nuotekas. Plauname lauko vamzdynus. Tel. 8 670 12 205. 967522

Statybininkų brigada kokybiškai atlieka betonavimo, stogų dengimo darbus. Montuojame tvoras. Tel. 8 604 30 273.

967374

Statome karkasinius namus, dengiame stogus. Lankstome gaminius iš skardos (iki 3 m). Padedame sukomplektuoti medžiagas. Darbus atliekame kokybiškai ir greitai. Tel. 8 652 67 042.

964115

Stogų dengimas, šiltinimas. Tarpblokinių siūlių remontas. Tel. 8 681 79 195, 8 686 88 034.

964405

Krautuvais, ekskavatoriais BOBCAT gręžiame, griauname, krauname, lyginame. Tel. 8 687 57 902. 962004

Mini ekskavatoriaus, grąžto nuoma kartu su operatoriumi. Tel. 8 653 66 987.

Suvirinimo elektra darbai. Metaliniai gaminiai pagal individualius pageidavimus. Remontas. www.suvirintojas.eu. Tel. 341 102, 8 614 64 490. 962483

TRINKELIŲ KLOJIMAS. Kokybiškai kloju trinkeles, vejos bortelius, įrengiu vandens nutekėjimo sistemas. Kokybę garantuoju. Tel. 8 687 82 448. 964836

TROCAL, KOOMERLING plastikiniai langai, balkonų stiklinimas, žaliuzės, roletai. Nuolaidos. Savanorių pr. 284A. Tel. 337 777, www.sostineslangai.lt. 961800

Tvenkinių kasimas, melioracinių sistemų remontas ir įrengimas, žemių lyginimas. Darbai pelkėtose vietose. Tel. 8 614 61 960. 966061

UAB MODESTA – grindų, pramoninis, pamatų, tvorų (jų įrengimas) betonavimas. Tel. 8 685 00 577. 953775

Vokiški plastikiniai langai, šarvuotos durys. Balkonų stiklinimas. Langų remontas. Tel. 8 688 87 055, 8 687 82 361.

965274

957736

Mūrijame, betonuojame, tinkuojame, glaistome, dažome. Įrengiame šildomas grindis, galutinai sumontuojame santechniką ir šildymo sistemą. Klojame plyteles, dedame parketą. Tel. 8 610 21 048.

Vidaus įrangos

Mūrininkai mūrija namus iš įvairių blokelių ir klinkerio plytų. Tel. 8 699 34 653.

Nuomojame BOBCAT mini krautuvus, ekskavatorius. Kasame, lyginame, griauname, gręžiame pamatams skyles, iškrauname, pakrauname krovinius. Tel. 8 656 41 801.

Iš sausos medienos gaminame filingines skydines duris, laiptus, palanges, langus. Stikliname balkonus. Atvežame, montuojame. Tel. 540 412, 8 618 79 554.

Nuosavų namų durys: saugios, ypatingai šiltos. Garantija 5 m. Dirbame be poilsio dienų. Tel. 8 634 81 144.

PLASTIKINIAI LANGAI, ŠARVUOTOS DURYS (KBE, „Decco“ vokiški profiliai, pagaminta Lietuvoje). Perkantiesiems 3 langus – dovana: tinklelis nuo uodų. Tel. 8 654 34 270.

964863

930757

967563

Oro kondicionieriai, šilumos siurbliai – PANASONIC, TOSHIBA, FUJI. Vėdinimas. Pardavimas, montavimas, aptarnavimas. www.taupussildymas.lt. Tel. 8 612 23 258. 962035

Pastatų šiltinimas, struktūrinio-dekoratyvinio tinko dėjimas, tinkavimas kalkiniu skiediniu. Tel. 8 685 01 565.

967478

964948

961931

Baldžių Aptraukiame audiniu, dirbtine ir natūralia oda baldus. Keičiame visas reikalingas medžiagas. Ilgametė darbo patirtis. Transportas nemokamas. Tel. 8 604 76 264, 730 715.

960762

964637

Pigiausiai gaminame plastikinius langus, šarvuotas duris, aliumininius balkonus. Stikliname. 5 m. garantija. Apdailos darbai. Tel. 8 600 61 010, 8 617 56 746. 958415

PLASTIKINIAI LANGAI ir BALKONŲ STIKLINIMAS – pigiausiai Kaune. Vokiška kokybė, garantija 10 metų. Tel. 223 200, 8 608 70 099. www.langvila.lt. 964706

Plytelių, mozaikos klijavimas, dušų padų, sūkurinių vonių mūrijimas, betonavimas. Staliaus darbai. Darbai atliekami kokybiškai ir greitai. Tel. 8 675 51 048. 966276

Privatus santechnikas-suvirintojas atlieka visus santechnikos ir suvirinimo darbus. Suteikiu garantiją, taikau nuolaidas. Tel. 205 251, 8 674 97 821. 965498

Rekonstruojame ir šiltiname senus statinius. Atliekame visus darbus, įrengiant butus, biurus, komercines ir gamybos patalpas. Tel. 314 466, 8 686 41 300. 964732

Santechnikas atlieka visus santechnikos darbus. Padeda nupirkti, atvežti medžiagas (su nuolaidomis). Tel. 8 680 84 699 nuo 7 iki 22 val. 961717

Santechnikas atlieka visus santechnikos darbus. Vandentiekis, šildymas, kanalizacija. Stato kietojo kuro, dujinius katilus. Tel. 8 605 85 205, 389 258. 960011

Santechnikas keičia vandentiekio, kanalizacijos vamzdynus, stato WC. Kiti santechnikos darbai. Dirba be poilsio dienų. Garantija. Tel. 8 645 22 683. 964959

Finansų, audito Buhalterinės apskaitos tvarkymas. Apleistos apskaitos sutvarkymas. Paruošimas bankroto procedūrai. Tel.8 603 88 801. 963469

Teisinės paslaugos Mediacija ir kitos teisinės paslaugos. Mediacija – neteisminis ginčų sprendimas. Tai pigiau, trumpiau, lanksčiau ir efektyviau. E. paštas kest.kav@gmail.com. Tel. 362 370, 8 682 67 172. 965257

Kitos

Aptraukiame baldus gobelenu. Keičiame medžiagas. Dirbame dirbtuvėje ir kliento namuose. Aukšta kokybė. Pensininkams – nuolaidos. Tel. 365 100, 8 699 39 904. 964354

Aptraukiame baldus gobelenu. Keičiame spyruokles, vatiną, poroloną – dirbtuvėse ir pas klientą. Pensininkams – nuolaidos. Tel. 366 160, 8 651 82 459. 966179

Gaminame nestandartinius kietuosius baldus: virtuvės, prieškambario, komodas, stalus, lentynas, spintas... Atvežame, surenkame nemokamai. Tel. 8 601 26 068. 950910

Greitai ir kokybiškai gaminame virtuvės, miegamojo, svetainės baldus, spintas su stumdomomis durimis. www.rimvydobaldai.lt, tel. 8 614 36 447, 8 698 81 318. 964901

Greitai, kokybiškai remontuojame minkštuosius baldus. Keičiame dizainą. Platus gobeleno pasirinkimas. Be poilsio dienų. Transportas nemokamas. Tel. 440 774. 964063

Nestandartinių baldų gamyba. Protingomis kainomis. www.dainiausbaldai.lt. Tel. 8 678 33 560. 964496

Virtuvės, svetainės, biuro, miegamojo, vonios, spintų ir kitų kietųjų baldų gamyba. Garantija, išsimokėtinai. Tel. 8 679 77 357; www.ivairusbaldai.lt. 956875

Šventėms Kavinė UAB „Partizanai“ kviečia šauniai praleisti laiką, atšvęsti šeimos šventes (iki 100 asmenų). Tel. 8 612 65 960, 731 865. www.kavinepartizanai.lt.

963245

13,6 a žemės sklypą (paskirtis – kita) Biruliškių g., Amaliuose, Kaune. Visos miesto komunikacijos. Kaina 65 000 Lt. Tel. 8 615 61 545. 966563

Antstolė Reda Stašenienė skelbia Mildos Matušauskaitės turto pardavimą iš varžytynių. Iš varžytynių parduodama: kambarys (11,36 kv. m) su bendro naudojimo patalpomis (5,24, 2,08, 0,85, 0,16, 0,65, 0,15 kv. m), esantys Raudondvario pl. 174–43, Kaune. Dėl turto apžiūros kreiptis į Mildą Matušauskaitę, Raudondvario pl. 174–43, Kaune. Turto varžytynės vyks E.Ožeškienės g. 4–16, Kaune, 2012 07 10 11 val. Pradinė turto pardavimo kaina 6780 Lt. Varžytynių dalyviai privalo įmokėti į antstolės depozitinę sąskaitą Nr. LT334010042500400604, esančią AB DnB bankas, dešimt procentų parduodamo turto kainos – 678 Lt. Visi suinteresuoti asmenys, turintys teises į parduodamą turtą, iki varžytynių privalo pranešti antstolei Redai Stašenienei, esančiai E.Ožeškienės g. 4-16, Kaunas, tel. (8 37) 225 632, ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus. 967705

„ABDONO“ kilimų ir žaliuzių valykla valo kilimus (kliento patalpose arba išsivežame), minkštuosius baldus, čiužinius, „Bauer“ ir kt. patalynę sausu ir šlapiu giluminiu būdu amerikietiška įranga. Langų valymas, grindų dangos atnaujinimas, patalpų tvarkymas po remonto ir visos kitos švaros paslaugos. UAB „ABDONAS“ (bet kada), tel. 77 09 44, 8 688 18 946. Žemaičių g. 31, www.abdonas.lt. 964878

NEMOKAMAI išvežame bet kokį nereikalingą metalo laužą, buitinę techniką. Mokamai – senus baldus, šiukšles ir visa kt. Pjauname medžius. Tel. 8 601 99 230, 799 681. 964432

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Pabrangimas nuo 15 proc. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“. 967262

Pigiai išsiurbiame fekalijų šulinius, pasikrauname ir išvežame šakas, šiukšles, statybines atliekas, birius krovinius. Tel. 380 853, 8 685 30 321. 962674

APSAUGOS SIGNALIZACIJA namams, sodyboms, butams, sodų nameliams. Daug funkcijų, nėra abonentinio mokesčio. Vaizdo stebėjimo sistemos. Pigiai. Tel. 8 675 04 304.

964329

965061

959770

966477

Kokybiški gaminiai iš metalo pagal užsakymą: vartai, tvoros, durys, laiptai, voljerai, grotos, armatūrų lankstymas, rostverkų gamyba. Tel. 8 657 88 778.

Pagal iš anksto suderintą meniu gaminame ir pristatome maistą į sodybas (iki 100 km apie Kauną). Tel. 8 612 65 960.

Pjaunu veją, karpau gyvatvores, išpjaunu krūmus ir medžius, tvarkau sodybas, įmonių teritorijas, daugiabučių aplinką. Tel. 8 698 25 582. 961953

Vejų ir alpinariumų įrengimas. Parduodu tujas „Smaragd“. Tel. 8 616 42 833. 965686

Visi apželdinimo darbai. Įrengiame vejas, dekoratyvinius baseinus, krioklius, akmens takelius. Kultivatoriaus paslaugos. Tel. 8 672 44 785, 8 600 88 285. 959285

parduoda

Antstolis Raimundas Stanislauskas skelbia Dainiaus Balkausko turto pirmąsias varžytynes. Varžytynėse parduodamas 4 kambarių butas, ketvirtajame aukšte, su rūsiu, bendras plotas 83.56 kv. m, esantis Naglio g. 12–37, Kaunas. Dėl turto apžiūros kreiptis į Dainių Balkauską, Naglio g. 12–37, Kaunas. Varžytynės vyks Kęstučio g. 67–2, Kaunas, 2012 m. liepos 4 d. 11 val. Pradinė turto pardavimo kaina 96 000 Lt. Varžytynių dalyviai privalo įmokėti į antstolio depozitinę sąskaitą Nr. LT74 4010 0425 0007 3073, esančią AB DNB banke, b. k. 40100, dešimt procentų parduodamo turto kainos, kuri yra atitinkamai 9 600 Lt. Parduodamo turto nuosavybės apribojimai – hipoteka. Visi suinteresuoti asmenys, turintys teises į parduodamą turtą, iki varžytynių privalo pranešti antstoliui Raimundui Stanislauskui, Kęstučio g. 67–2, Kaunas, tel. (8 37) 338 825, ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus. 967686

Du namų valdos sklypus prie Juragių, Tvarkiškių k., po 12 arų ir 2 a gatvės, pigiai. Tel. (8 37) 225 490, 8 608 51 012; www.musukvartalai.lt. 964512

Dviejų kambarių butą Centre, E.Ožeškienės g. (bendr. pl. 45 kv. m, keturių aukštų plytinio namo IV a.). Galimas keitimas. Tel. 8 675 14 636. 963399

Dviejų kambarių butą Vilijampolėje, K.Griniaus g. 6 (penkių aukštų blokinio namo V a.). Kaina apie 68 000 Lt. Tel. 8 606 85 072. 966129

Kleboniškyje, už sodų, parduodamas 10 a namų valdos sklypas su visomis komunikacijomis. Keliai asfaltuoti. 1 a kaina 25000 Lt. Tel. 8 610 92 739, e. paštas kleboniskiosklypas@gmail.com. 961695

Mobilų namelį (2 miegamieji, virtuvė, tualetas, dušo kabina, du įėjimai, židinys, su baldais ir įranga). Tel. 8 680 72 322.

Nekilnojamasis turtas Kaune ir Kauno rajone

965822

80 a žemės ūkio paskirties sklypą Domeikavoje prie bažnyčios Tel. 8 675 03 868. 958641

„DnB būstas“ teikia paslaugas norintiesiems parduoti ar išnuomoti savo nekilnojamąjį turtą. Tel. 8 676 22 040, e. paštas darius.daugela@dnbbustas.lt. 959954

1 a. rąstinio namo dalį Žaliakalnyje (60 kv. m, po kapitalinio remonto, autonominis šildymas dujomis, 2 a žemės, 3 kambariai, apkaltas dailylentėmis). Kaina 193 000 Lt. Tel. 8 648 35 399. 965840

1 k. butą Dainavoje, Pramonės pr. (5/5 a., b. pl. 33 kv. m, virtuvė 6, kambarys 18 kv. m, šarvo durys). Be tarpininkų. Kaina 46 000 Lt. Tel. 8 673 82 882. 966554

1 k. butą Šilainiuose, monolitiniame name (12/10 a., bendr. pl. 36 kv. m, su balkonu, vidinis, saulėta pusė, suremontuotas, rakinama laiptinė). Tel. 8 676 63 692. 958035

1 kambarį bendrabutyje Dainavoje, prie „Girstučio“ (17 kv. m, 5 a. namo 3 a., patogumai bendri, geras susisiekimas). Kaina 19 000 Lt. Tel. 8 671 59 773. 965933

1,5 kambario butą Kalniečiuose, S.Žukausko g., IV a. Tel. 8 698 12 529. 966526

19 a sklypą su mediniu nameliu Mastaičiuose (miesto komunikacijos, asfaltas, įvažiavimas iš dviejų gatvių, akligatvis, sklypas prižiūrėtas). Tel. 8 684 52 486. 965128

2 k. butą Rasytės g., Šilainiuose (9 a. namo VI a., bendr. pl. 50 kv. m, balkonas, kambariai į skirtingas puses). Be tarpininkų. Kaina 86 900 Lt. Tel. 8 616 84 751. 965051

3 kambarių butą Kuršių g. 4, Šilainiuose (12/5 a., visiškai rekonstruotas, kapitališkai remontuotas, didelė sieninė spinta, šiltintas balkonas – oranžerija, atskiras koridorius, pagalbinė patalpa prie lifto, rūsys, su virtuvės baldais ir buitine technika, tuščias). Be tarpininkų. Kaina 165 000 Lt. Galima derėtis. Tel. 8 606 96 555. 963189

Mūrinį namą M. Lapėse (bendr. pl. 89 kv. m, 23 a žemės, kraštinis, yra garažas, ūkinis pastatas, ekologiška, rami vieta). Kaina 330 000 Lt. Tel. 8 681 54 182. 966882

Mūrinį namą Šlienavoje, prie Kauno marių (bendr. pl. 180 kv. m, yra 15 a žemės, garažas, pirtis, ūkinis pastatas). Kaina 225 000 Lt. Tel. 8 609 65 544, 8 656 42 669. 965828

Parduodamas 2 kambarių butas Kovo 11-osios g. Tel. 8 699 84 661.

967521

Parduodame sodą SB „Gervena“, sklypas 6,4 a. Kaina – pagal susitarimą. Tel. 223 623, 8 618 51 909.

967286

Parduodu 11 arų žemės sklypą, suformuotą detaliajame plane namų valdai, J.Vienožinskio g., Neries krantinėje, Kaune. Tel. 8 672 24 434. 959978

Parduodu gyvenamąjį namą Kauno r., Čekiškės mstl. (bendr. pl. 157 kv. m, 5 kambariai, visi patogumai, 20 a žemės). Kaina 105 000 Lt. Tel. 8 672 36 559. 963792

Skubiai parduodamas 38 kv. m 2 kambarių butas Žaliakalnyje. I a. šešių butų mediniame name. Priklauso 18 kv. m garažas. Tel. 8 698 33 743, 8 698 50 555. 965799

Vieno aukšto plytinį namą su mansarda Žaliakalnyje, Biržų g. (1991 m., bendr. pl. 224 kv. m, 8,21 a žemės). Tel. 8 677 72 467. 964481

Nekilnojamasis turtas kitose vietose Sodą SB „Baltasis berželis“, prie Kaišiadorių, 34 km nuo Kauno (mūrinis namas su mansarda ir rūsiu, bendr. pl. 76 kv. m, metalinis šiltnamis). Tel. 8 612 36 417.

966550

Buitinė technika

Defektuota, naudota, nauja buitinė technika. Virtuvės įrankiai, aksesuarai ir indai. www.aldile.com, Jonavos g. 254, Kaunas. Tel. 8 698 31 328. 951959

Nauja ir nukainota buitinė technika (orkaitės, šaldytuvai ir t.t.), virtuvės reikmenys. Atidavus seną buitinę techniką – nuolaida iki 200 Lt! AEG, „Bosch“, „Liebherr“, „Siemens“ ir t.t. Kovo 11-osios g. 45A. Tel. 313 656, 8 699 83 487; www.ventara.lt. 821524

Oro kondicionieriai. Nauja ir su išorės defektais BUITINĖ TECHNIKA – iki 70 proc. pigiau! Savanorių pr. 214, Kaunas. Tel. 8 670 25 245. 953721

Statybinės medžiagos Gaminame įvairių matmenų statybinę medieną, lauko ir vidaus dailylentes, terasines lentas. Transporto paslaugos. Tel. 8 618 16 298, 8 614 55 029, 384 131. Romainių g. 29A, Kaunas. 951758

Įvairią statybinę medieną, dailylentes, terasines lentas, pjuvenas, atraižas. Transporto paslaugos. Dirbame ir šeštadieniais. Tel. (8 37) 330 071, 8 682 25 858. 946124

Parduodame įvairią statybinę medieną. Priimame užsakymus. Tel. 8 687 30 551. 957888

Prekyba įvairia stogų danga, lietaus nubėgimo sistemomis, vidaus ir lauko plastikinėmis dailylentėmis. Tel. 8 674 08 870. 957418

Sausas ąžuolines lentas 50 mm storio. Pjauname statybinę medienę pagal užsakymus. Tel. 8 618 89 125. 962497

Kitos prekės AKCIJA – PJUVENŲ briketams! Parduodame pjuvenų briketus, durpių briketus. Atvežame. Kreiptis Kalvarijos g. 7, Kaunas, tel. 8 683 54 559, 298 566. 961915

Atvešime geros kokybės baltarusiškų durpių briketų, akmens anglių. Taikomos nuolaidos. Tel. 8 683 13 463. 950873

Atvešime malkų miškavežiu. Taip pat atvežame ąžuolinių, beržinių, alksninių malkų (skaldytas, trinkelėmis). Tel. 8 674 02 104. www.malkos.lt. 948567

Atvežame ąžuolo, uosio, beržo, juodalksnio ir mišrių sausų geros kokybės malkų (trinkelėmis ir skaldytų). Pristatome nemokamai. Tel. 8 689 30 433. 950233

Ąžuolo, beržo pjuvenų briketus ir baltarusiškus durpių briketus. VASAROS KAINOS. Tel. 8 677 44 884. 966133

Ąžuolo, beržo, uosio, juodalksnio malkas – skaldytas, trinkelėmis, rąstais. Uosio parketo lenteles. Tel. 8 608 64 784. 956715

Beržo, uosio, ąžuolo, juodalksnio skaldytos malkos. Tel. 8 613 23 999.

960601

Įvairias malkas: skaldytas, trinkelėmis. Atvežame. Tel. 8 652 65 157, e. paštas dubderevo11@gmail.com. 961056

Nebrangiai parduodu malkas, trinkelėmis ir skaldytas. Tel. 8 610 78 126. 936003

Parduodame 5 t galingumo automobilinį krautuvą. Markė – 4081. Kaina pagal susitarimą. Kreiptis tel. 8 699 53 214. 967566

Parduodame ąžuolines, uosines, beržines, juodalksnio malkas (rąstais, trinkelėmis, skaldytas). Perkame mišką visoje Lietuvoje. Tel. 8 656 86 202. 960717

Parduodame pigiai geras malkas. Tel. 8 603 93 477. 951438

Parduodu malkas, turime spygliuočių ir lapuočių. Vežame skaldytas arba trinkelėmis, po 10 arba 6 ertmetrus. Perku mišką. Tel. 8 618 07 508.

966839

Pigūs skaitmeniniai priedėliai (14 nemokamų kanalų), SAT komplektai (rusų, ukrainiečių ir kt. kalbos), antenos. Tel. 8 610 41 257, (8 37) 262 625. 966918

VĮ Kaišiadorių miškų urėdija skelbia pavasarinį malkų išpardavimą su nuolaida! Tik užsisakę malkas iki 2012 m. birželio 1 d. galės jas nusipirkti už šias kainas: beržinės malkos (kub. m) – 96,80 Lt su PVM; juodalksninės malkos (kub. m) – 90,75 Lt su PVM; drebulinės, eglinės malkos (kub. m) – 78,65 Lt su PVM. Atvežimas Kaišiadorių ir Elektrėnų sav. gyventojams – 12 Lt (kub. m) su PVM, Kauno m. ir rajono gyventojams – 20 Lt (kub. m) su PVM. Dėl malkų kreiptis darbo dienomis 8–17 val. Daugiau informacijos www.kaismu.lt. Tel. (8 346) 67 636, e. paštas info@kaismu.lt. 949419

Nukelta į 15 p.


153

penktaDIENIS, birželio 1, 2012

klasifikuoti skelbimai parduoda Valstybės įmonė „Kauno aerouostas“ skelbia medienos nenukirstu mišku pardavimo viešąjį aukcioną Aukcione bus parduodama apytikriai 2200 m3 medienos. Pradinė pardavimo kaina 120 000 Lt plius PVM. Daugiau informacijos www.kaunas-airport.lt. Aukcionas vyks 2012 m. birželio 18 d. 13.30 val. VĮ „Kauno aerouostas“ administraciniame pastate, Karmėlava, Kauno rajonas. Dalyviai ir žiūrovai registruojami nuo 12.30 val. Registracija būtina. Antrasis aukcionas (neįvykus pirmajam arba nepardavus turto) vyks ten pat 2012 m. birželio 28 d. 13.30 val. Dalyviai ir žiūrovai registruojami nuo 12.30. Turtą galima apžiūrėti birželio 11–15 d. nuo 13 iki 15 val. Dėl apžiūros kreiptis tel. 8 615 85 300.

Pageidaujantieji dalyvauti aukcione turi įsigyti dalyvio bilietą (kaina 20 Lt). Asmenys, norintys dalyvauti aukcione kaip žiūrovai, įsigyja žiūrovo bilietą (kaina 10 Lt). Už bilietus sumokama į žemiau nurodytą sąskaitą ir registracijos metu pateikiamas pinigų sumokėjimą patvirtinantis dokumentas. Už aukcione įsigytą turtą laimėtojas turi atsiskaityti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po aukciono. Pinigai pervedami mokėjimo pavedimu į AB banko „Swedbank“ a.s. Nr. LT277300010002503528. Atsakingas asmuo – Kristina Česnaitė, aplinkos apsaugos specialistė, tel. (8 37) 399 396, 8 615 85 300.

Perka Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų ir nerūdijančio plieno laužą, el. variklius, senus automobilius. Demontuojame metalą. Technikos g. 8C, tel. 8 687 46 496. 939906

Brangiai superkame visų markių lengvuosius automobilius, mikroautobusus, sunkvežimius. Išsivežame, tvarkome dokumentus. Tel. 8 643 06 597, 8 604 27 116. 962729

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, el. variklius. Išsivežame metalą. Raudondvario pl. 112, tel. 267 424, 8 650 50 353. 939685

Įvairius senus su defektais ir po avarijos automobilius, kėbulus. Pasiimame patys, išrašome utilizavimo pažymas. Tel. 8 684 26 629, 8 603 62 208. 949314

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius, nichromą. Birželio 23-iosios g. 23A, tel. 312 043, 8 682 40 444. 939982

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius, nichromą. Jurbarko g. 2, tel. 363 283, 8 699 69 731.

Lengvuosius automobilius su defektais, po avarijų, senus, surūdijusius, nevažiuojančius. Sutvarkau dokumentus. Tel. 8 606 15 981.

962788

Perkame nekilnojamąjį turtą, butus, namus, sklypus. Siūlyti įvairius variantus. Tel. 8 650 84 277. 951591

939760

Perku namą Žaliakalnyje, gali būti be remonto. Tel. 8 650 51 581.

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius, senus automobilius. Veiverių g. 148A, tel. 392 213, 8 686 40 259.

Superkame juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą, senus automobilius (utilizavimo pažymos). Pasiimame savo transportu. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 698 41 681.

964315

938729

939609

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius, senus automobilius. Vokiečių g. 187, tel. 478 088, 8 681 46 384. 939833

Alavą, nichromą, nerūdijantį ir instrumentinį plieną, elektros variklius, generatorius, starterius ir įvairius metalus. Tel. 8 610 22 688. 939540

Aliuminio, vario, bronzos, nichromo, nerūdijančio plieno ir juodųjų metalų laužą, akumuliatorius, elektros variklius. Kreiptis Elektrėnų g. 8, 8.30–17 val., tel. 8 686 83 409. 903996

Aukštomis kainomis įmonė perka įvairius AUTOMOBILIUS ir kt. techniką (po eismo įvykio ar su kt. defektais). Greitai tvarkome dokumentus, atsiskaitome, pasiimame. Tel. 8 648 74 669. 949288

Automobilių supirkimo įmonė perka automobilius nuo 200 iki 2000 Lt. Atsiskaitome iš karto. Pasiimame patys. Sutvarkome dokumentus. Tel. 8 615 87 008. 964998

Automobilius (senus, surūdijusius, su defektais, nevažiuojančius) ir kėbulus. Atsiskaito iš karto, pasiima patys. Tel. 8 673 31 752, 8 607 97 663. 951495

Brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, elektros variklius, akumuliatorius. Išsiveža patys. Išveža senus automobilius. Vandžiogalos pl. 106, Domeikava, tel. 8 682 69 307, (8 37) 478 989. 964663

Brangiai perkame juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, elektros variklius, akumuliatorius. Išsivežame patys. Išvežame senus automobilius. S.Lozoraičio g. 19, Garliava, tel. 8 611 39 500. 964640

Brangiai perkame mišką. Tel. 8 642 00 055. 955736

Superkame juoduosius, spalvotuosius metalus. Demontuojame, išsivežame mažus kiekius. Be poilsio dienų. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 600 60 674, 260 840.

Įvairūs

Atvežu 5–11 kub. m žvyro, smėlio, akmens skaldos, akmenukų, atsijų, juodžemio. Savivarčio paslaugos. Tel. 8 618 67 815.

Akcininkams!

964616

Akcinės bendrovės „Kauno tiltai“ akcininkams Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu 2012 m. birželio 25 d. 12 val. Lvovo g. 25, Vilniuje, Vilniaus verslo uostas, Didžiosios burės, 7 aukštas, šaukiamas akcinės bendrovės „Kauno tiltai“ (kodas 133729589, buveinė Ateities pl. 46, Kaunas) visuotinis akcininkų susirinkimas. Akcininkų registracijos pradžia – 11.45 val. Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena – 2012 m. birželio 18 d.

962623

UAB „TORLINA“ brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, buitinę techniką, senus automobilius, elektros variklius, akumuliatorius. Galime išvežti savo transportu. Išrašome utilizavimo pažymas. Ateities pl. 34, Kaunas, tel. (8 37) 44 14 14, 8 698 08 051 (juodieji metalai); (8 37) 44 14 14, 8 611 44 404 (spalvotieji metalai). Darbo laikas I–V 8–17 val., VI 8–13 val. 964684

Pirksiu vieno arba dviejų kambarių butą Dainavoje, Eiguliuose arba Šilainiuose. Gali būti be remonto. Tel. 395 097, 8 676 22 529. Pirksiu trijų arba keturių kambarių butą. Gali būti be remonto. Tel. 301 103, 8 609 96 655. Pirksiu trijų, keturių kambarių butą arba kotedžą Kalniečiuose, Šilainiuose, Žaliakalnyje arba Dainavoje. Tel. 302 531, 8 614 21 015. 964088

Pamesta Pamestą bitininko-techniko kvalifikacijos diplomą Nr. B 108980, išduotą Ramūnui Meškevičiui, laikyti negaliojančiu. 966607

Pamestą mokinio pažymėjimą Nr. MP 1395090, išduotą Dainiui Giedrai, laikyti negaliojančiu.

966238

Pamestą VDU Energetikos fizikos studentės Indrės Bagušytės LSP (LSP padelio Nr. SPD229926) laikyti negaliojančiu. 967397

Pamestus: apsaugos darbuotojo leidimą Nr. 95-961 ir leidimą ginklui Nr. 96-961, išduotus „Ekskomisarų biuro“ Daliui Žvirbliui, laikyti negaliojančiais. 967461

Susirinkimo darbotvarkė: 1. Bendrovės 2011 m. (ataskaitinis laikotarpis 2011 04 01-2012 03 31) metinis pranešimas. 2. Bendrovės 2011 m. (ataskaitinis laikotarpis 2011 04 01-2012 03 31) konsoliduotas metinis pranešimas. 3. Auditoriaus išvada apie Bendrovės 2011 m. (ataskaitinis laikotarpis 2011 04 01-2012 03 31) metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir Bendrovės 2011 m. (ataskaitinis laikotarpis 2011 04 01-2012 03 31) metinį pranešimą. 4. Auditoriaus išvada apie Bendrovės 2011 m. (ataskaitinis laikotarpis 2011 04 01-2012 03 31) konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir Bendrovės 2011 m. (ataskaitinis laikotarpis 2011 04 01-2012 03 31) konsoliduotą metinį pranešimą. 5. Bendrovės 2011 m. (ataskaitinis laikotarpis 2011 04 01-2012 03 31) metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. 6. Bendrovės 2011 m. (ataskaitinis laikotarpis 2011 04 01-2012 03 31) konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. 7. Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas. 8. Bendrovės audito įmonės rinkimai. 9. Audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas. 10. Valdybos narių rinkimai. Užs. 966930

Nuomoja Nuomoju nedidelio ploto 3 kambarių butą prie 6-ojo forto (maži mokesčiai, arti prekybos centrai, KTU fakultetas, geras susisiekimas, šalia parkas, pėsčiųjų tiltas). Kaina 550 Lt + mokesčiai. Tel. 8 620 83 078. 966053

Atvežame iki 12 t smėlio, žvyro, skaldos, atsijų, juodžemio, durpių. Išvežame statybinį laužą. „Bobcat“ ir savivarčių paslaugos. Tel. 8 698 07 749. 952810

Atvežame molio, žvyro, statybinio laužo, juodžemio. Išvežame statybinį laužą. Rašome sąskaitas. Tel. 8 698 25 082. 967661

Išsinuomoja Išsinuomočiau butą, namą, patalpas Kaune. Siūlyti įvairius variantus. Tel. 8 659 03 053. 951582

Atvežame žvyro, smėlio, skaldos, atsijų, žemių, juodžemio. Nuomojame mini krautuvą BOBCAT. Išvežame statybinį laužą. Tel. 8 620 26 805. 958745

Gabenimai „IVECO“, „MAN“ savivarčiais atvežame iki 13 t žvyro, smėlio, skaldos, atsijų, žvirgždo, kokybiško juodžemio iki 9 kub. m. Rašome sąskaitas. Tel. 8 633 33 374.

962854

Atvežame smėlio, žvyro, skaldos, atsijų, juodžemio iki 5 kub. m. BOBCAT paslaugos. Išrašome sąskaitas. Tel. 8 699 30 078. 961199

Atvežu nuo 1 iki 4 kub. m smėlio, žvyro, skaldos, atsijų, smulkaus žvirgždo, juodžemio, žemių, asfalto drožlių. Išvežame senus baldus. Tel. 8 676 75 341.

965371

Atvežu pigiai GAZ-53 (1–5 kub. m) juodžemio, mėšlo, durpių, žvyro, skaldos, smėlio, atsijų. Ekskavatoriaus nuoma. Tel. 8 606 11 127. 950613

Savikroviu (20 t, 6x6) išvežu statybinį laužą, žemes. Atvežu žirgų mėšlo, statybinio laužo, molio sklypui pakelti, žemių aplinkai tvarkyti. Tel. 8 638 33 222. 962099

Kelionės Iš/į Londoną saugiai, greitai vežame siuntinius. Lietuvoje pristatome iki durų. Tel. 8 687 58 503, +44 778 627 1449. Informacija – www.lietuvalondonas.com. 967365

Poilsio tradicija ŠVENTOJOJE – vyksta nuolaidų akcija! Informacija teikiama ir užsakymai priimami www.kambariaisventojoje.lt, tel. 8 699 09 444. 965326

Saugus ir greitas keleivių, siuntinių pervežimas maršrutu Lietuva–Anglija–Lietuva. Nuo durų iki durų. Yra tralas. Tel. 8 643 50 666, 8 699 99 341, +447 523 833 083. 928469

Paskolos

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Pabrangimas nuo 15 proc. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“. 967193

Paskolos per 1 valandą (turintiesiems užstatą), perkreditavimai, konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Tel. 412 960. 967117

Paskolos, perkreditavimai per 1 val. Užstatas – auksas, nekilnojamasis turtas, automobilis. Visų dokumentų tvarkymas, konsultacijos. Tel. 315 599. 967095

Skubi paskola už mažiausias palūkanas. Užstatas – auksas, automobilis, nekilnojamasis turtas. Konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Tel. 8 600 69 691. 967074

Akcija GREITOS PASKOLOS. Užstatas – nekilnojamasis turtas arba automobiliai. Konsultuojame, tvarkome visus dokumentus. Tel. 8 687 82 448. Mituvos g. 5, Kaunas. 964811

Nukelta į 16 p.


16 2

penktaDIENIS, birželio 1, 2012

klasifikuoti skelbimai Kviečia 58-oji garažų statybos ir eksploatavimo bendrija organizuoja visuotinį bendrijos narių susirinkimą. Susirinkimas vyks 2012 06 14 19 val. garažų teritorijoje, V.Krėvės pr. 122A, Kaunas. Susirinkimo darbotvarkėje: 1. Bendrijos valdybos ataskaita; 2. Valdybos ir įgaliotinių rinkimas; 3. Einamieji klausimai. Daugiau informacijos tel. 8 698 15 995, 8 682 62 673, e. paštu 58gseb@gmail.com. 966382

Kauno tautinės kultūros centras kviečia 6–11 m. vaikus į stovyklą VASARA SU TRADICINE LIETUVIŲ KULTŪRA. I pamaina – birželio 4–15 d., II pamaina – birželio 18–29 d. Prašymai ir sveikatos pažymos priimami raštinėje 9–12 ir 13–16 val. Stovyklos kaina 130 Lt. Tel. 407 135, 8 679 36 715. www.ktkc.lt.

965431

Įvairūs

XVII PAÞAISLIO MUZIKOS FESTIVALIS

2012 m. birþelio 3 – rugpjûèio 26 d. Festivalio bankas

Festivalá pristato

Festivalá remia:

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTÛROS MINISTERIJA

Festivalio dienraðtis

Didysis rëmëjas

Informacinis partneris

Pagrindiniai rëmëjai:

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBË

PRADEDAMASIS KONCERTAS

Birželio 3 d., sekmadiená, 19 val. Paþaislio vienuolyne LIETUVOS VALSTYBINIS SIMFONINIS ORKESTRAS Meno vadovas ir vyr. dirigentas Gintaras Rinkevièius

KAUNO VALSTYBINIS CHORAS Meno vadovas ir vyr. dirigentas Petras Bingelis Solistai: LILIJA GUBAIDULINA (sopranas) JOVITA VAŠKEVIÈIÛTË (mecosopranas) VAIDAS VYÐNIAUSKAS (tenoras) LIUDAS MIKALAUSKAS (bosas)

Dirigentas GINTARAS RINKEVIÈIUS Antonio Vivaldi – Gloria Arijos ir ansambliai ið Vincenzo Bellini, Giuseppe Verdi, Gaetano Donizetti, Jacques Offenbach, Paul Abraham operø ir opereèiø Bilietø kaina: 20, 30 Lt

Bilietus galima ásigyti visose bilietø platinimo bendrovës„Tiketa“ kasose, internetu www.tiketa.lt ar uþsakyti telefonu 1588 (2 Lt/min.), paslaugos mokestis 3 Lt/bilietui imtinai; uþsakymo mokestis 5 Lt/bilietui, uþsakant bilietus internetu ar trumpuoju numeriu ir atsiimant juos kasose. Kauno filharmonijos kasoje antradieniais–sekmadieniais 14–18 val., paslaugos mokestis Kauno filharmonijos kasoje netaikomas. Pažaislio vienuolyne 2 val. prieš koncertà. Bilietams taikomos nuolaidos iki 10 procentø: 1. Atsiskaitant Ûkio banko mokëjimo kortelëmis „Tiketa“ kasose. Perkant bilietus internetu, nuolaida netaikoma; 2. Pateikus Ûkio banko mokëjimo kortelæ Kauno valstybinës filharmonijos kasoje ir renginio vietoje; 3. IKI lojalumo korteliø turëtojams. Nuolaidos galioja tik vienam bilietui. Nuolaidos nesumuojamos. P. S. Informuojame, kad troleibusai iki stotelës„Kauno marios“ vyks iki 22 val. Informaciniai rëmëjai:

Rëmëjai:

Partneriai:

INIT ÁMONIØ GRUPË

Informuojame. 2012 m. gegužės 2 d. NŽT prie ŽŪM įsakymu Nr. 7VĮ-(14.7.2)-919 patvirtino Viktoro Rosliakovo 1,5991 ha žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5217/0001:216), esančio Didžiųjų Ibėnų kaime, Vandžiogalos sen., Kauno r., kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti. Tel. 8 676 00 980. 966606

Kauno r. 5-ajame notaro biure vedama paveldėjimo byla po Eduardo Algio Leščinsko (2012 01 25) mirties. Pergyvenusi sutuoktinė nurodė, kad yra pirmos eilės įpėdiniai (mirusiojo sūnus ir dukra), kurie įstatymo nustatytu terminu į notarą dėl palikimo priėmimo nesikreipė. Siūlome šiems asmenims per 14 kalendorinių dienų nuo šio viešo skelbimo dienos dėl Eduardo Algio Leščinsko palikimo kreiptis į Kauno r. 5-ąjį notaro biurą, Gedimino g. 47, Kaunas. Tel. (8 37) 393 083. 967232

Parengtas žemės sklypo V.Putvinskio g. 23, Kaune, detalusis planas. Planavimo tikslas: žemės naudojimo būdo ir pobūdžio keitimas (į visuomeninės paskirties teritorijas), teritorijos tvarkymo ir naudojimo reglamentų nustatymas. Planavimo organizatorius: Vytauto Didžiojo universitetas. Tel. 8 652 30 661. Detaliojo plano rengėjas: Ž.Radvilavičiaus projektavimo biuras, A.Juozapavičiaus pr. 21–54, tel. (8 37) 209 495. Motyvuoti planavimo pasiūlymai ir pastabos pateikiami raštu detaliojo plano rengėjui ir organizatoriui iki viešo svarstymo pabaigos. Parengto detaliojo plano viešas svarstymas vyks liepos 2 d. 10 val. A.Juozapavičiaus pr. 21–54, Kaune, viešas eksponavimas Centro seniūnijoje, Šv. Gertrūdos g. 7, ne mažiau kaip 10 dienų iki viešo svarstymo datos. 966838

Nukelta į 17 p.

AB „Kauno energija“ praneša Dėl Kauno miesto centralizuoto šilumos tiekimo įrenginių VII etapo hidraulinių bandymų ir planinio remonto laikinai stabdomas centralizuotas termofikacinio vandens tiekimas: Dainavos seniūnijoje (36 zona) nuo birželio 12 d. 9 val. iki birželio 13 d. 16.30 val. vartotojams: V.Krėvės pr. 99, 99A, 99B, Partizanų g. 124, 126, 128, 130, 132, 138, 142, 146, 148, 152, 154, 156, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 180, 186, 188, 190. Centro ir Žaliakalnio seniūnijose (40 zona) nuo birželio 12 d. 9 val. iki birželio 15 d. 16.30 val. vartotojams: Aukštaičių g. 29, 33, 43, 45, 62A, 78, Aušros g. 32, 40, 42, 42A, 42C, 44, M.Jankaus g. 2, 3, V.Kudirkos g. 19, 32, 34, Margio g. 17, Parodos g. 26, Perkūno al. 3, 3A, 4, 5, 12, 24, 28, K.Petrausko g. 6, 13, 13A, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 26, 37, 41, Radastų g. 2, Radvilėnų pl. 1, 4, 24, 26, Č.Sasnausko g. 38, 39, Savanorių pr. 168, 172, Sporto g. 2, 6, 6B, P.Vaičaičio g. 9, 17, Vaižganto g. 7, 9A, 11, 11A, 11B, 13, 14, 21A, P.Vileišio g. 1, 12, 14, P.Višinskio g. 88, 88A, Vydūno al. 1, 2, 3. Šilainių seniūnijoje (9 zona) nuo birželio 14 d. 9 val. iki birželio 15 d. 16.30 val. vartotojams: Jotvingių g. 7, 9, 11, 13, 15, Kuršių g. 60, Rasytės g. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, Vėtrungės g. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Prašom iki hidraulinių bandymų ir planinio remonto pradžios patikimai atjungti šilumos vartojimo įrenginius šilumos punktuose, pastatant akles. Už pasekmes, nesiėmus nurodytų priemonių, atsako už pastato šilumos ūkį atsakingas asmuo ar pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas, jei tokių nėra, tai asmenys, prisiėmę atsakomybę už tinkamą pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą. Termofikacinio vandens tiekimo atnaujinimo laikas gali būti keičiamas. Pastebėjus bet kokius termofikacinio vandens nutekėjimus, prašom nedelsiant pranešti telefonais 8 698 38 056, (8 37) 361 517. Atsiprašome už patirtus nepatogumus.


17 3

penktaDIENIS, birželio 1, 2012

klasifikuoti skelbimai Kviečia mokytis

Karščiausi kelionių pasiūlymai

VIKINGŲ LOTO

Kursai: apsaugos darbuotojų pirminio parengimo ir šaunamojo ginklo įsigijimo savigynai – 2012 06 18, šaunamojo ginklo įsigijimo savigynai – 2012 06 20. Informacija 9–16 val. tel. 8 686 08 017, e. paštas vytautasatk@one.lt. 962752

NEMOKAMI ANGLŲ KALBOS KURSAI – pradedantiesiems ir pažengusiesiems, registracija vyks birželio 8 d. nuo 17 iki 19 val. ir 9 d. nuo 15 iki 17 val. Draugystės g. 1. Tel. 8 606 78 591. Laukiame Jūsų! 966025

Įvairūs PRANEŠIMAS APIE PERTVARKYMĄ. M.Vaitekūno firma „Dizartas“, neribotos civilinės atsa­ komybės juridinis asmuo, adresas Kauno m. sav. Kauno m., Jonavos g. 254, įmonės kodas 133701515, PVM mokėtojo kodas LT337015113, registro tvarkytojas Juridinių asmenų regis­ tro Kauno filialas, pertvarkoma į ribotos civilinės atsakomybės juridinį asmenį – UAB „Di­ zartas“, kuri perima visas M.Vaitekūno firmos „Dizartas“ teises ir pareigas. Su pertvarkymo dokumentais galima susipažinti nuo 11 iki 15 val. Kauno m. sav., Kauno m., Jonavos g. 254 – M.Vaitekūno firmoje „Dizartas“, tel. (8 37) 332 585. 966576

UAB „Vėjo turbinos“ (kodas 302338167, buveinės adresas Jonavos g. 254, Kaunas) keičia pavadinimą į UAB „DOMONETA“ ir buveinės adresą į Dzūkų g. 22, Kaunas.

966332

Tiražo Nr. 1003, gegužės 30 d. AUKSO PUODAS – 13 085 303 Lt DIDYSIS PRIZAS – 4 331 570 Lt 12 36 37 39 42 48 Auksinis skaičius 01 Papildomi skaičiai 06 45 6 tarp jų auksinis sk. – 13 085 303 Lt (0 priz.) 6 skaičiai – 4 331 570 Lt (0 priz.) 5 + papildomas sk. – 41 907 Lt (0 priz.) 5 skaičiai – 3 868 Lt (13 priz.) 4 skaičiai – 176 Lt (379 priz.) 3 skaičiai – 12 Lt (7654 priz.) 2 + papildomas sk. – 6 Lt (10453 priz.) Skliaustuose nurodyti Lietuvoje laimėti prizai.

Prognozė: Aukso puode – 12 mln. Lt Didysis prizas – 2 mln. Lt

kviečia

Kelionių AgentūrA „Krantas Travel“

Tel. (8 37) 490 202, I.Kanto g. 22, kaunas@kaunas.krantas.lt www.krantas.lt Pasiūlymas Jūsų atostogoms: Antalija, Turkija, 8 d. poilsio kelionė. 3* viešbutis, viskas įskaičiuota – nuo 1073 Lt, 4* viešbutis, viskas įskaičiuota – nuo 1102 Lt.

Varna, Bulgarija, 8 d. poilsio kelionė. 2* viešbutis, su pusryčiais – nuo 1099 Lt, 3* viešbutis, viskas įskaičiuota – nuo 1369 Lt. Kreta, Graikija, 8 d. poilsio kelionė. 2* viešbutis, su pusryčiais – nuo 1115 Lt, 3* viešbutis, viskas įskaičiuota – nuo 1363 Lt. Kuro mokestis – 120 Lt (asm.) mokamas papildomai. Vietų skaičius ribotas. Daugiau kelionių pasiūlymų www.krantas.lt

kempingas/poilsiavietė „Viktorija“ EŽERO POILSIAVIETĖJE „VIKTORIJA“.

Čižikų k., Vištyčio sen., Vilkaviškio r., tel. 8 698 70 328, (8 342) 47 521, (8 342) 20 126.

PASIŪLYMO KAINA: KAMBARIUOSE SU TUALETU IR DUŠU SUAUGUSIAJAM – 240 Lt; vaikams: iki 3 m. – nemokamai, nuo 4 iki 10 m. – 120 Lt; nuo 11 iki 16 m. – 168 Lt.

POILSIS SU ŠEIMA NUO PIRMADIENIO IKI PENKTADIENIO PRIE VIŠTYČIO

E. paštas stovyklavieteviktorija@gmail.com.

Pramogos, šventės, laisvalaikis Sportas Kauno Centro sporto mokykla kviečia 6–14 m. moksleivius į vasaros užsiėmimus, kurių tikslas išmokyti vaikus plaukti, stiprinti sveikatą ir skatinti aktyvų poilsį. I pamaina – birželio 4–22 d., II pamaina – birželio 25–liepos 13 d. Užsiėmimai vyks darbo dienomis 10 ir 11 val. mokyklos plaukimo baseinuose. Plaukti mokys mokyklos plaukimo specialistai. Už­ siėmimo trukmė 45 min. Vienos pamainos (15 užsiėmimų) kaina 62 Lt. Registracija ir išsamesnė informacija tel. 422 854, adresas Miško g. 960477

informuoja informuoja VAIKŲ PIEŠINIŲ ANT GRINDINIO ŠVENTĖ VILKIJOJE Bir­že­lio 1 d. 12 val. ren­gia­ma ket­vir­to­ji PIEŠINIŲ ANT GRINDINIO VILKIJOJE šven­tė. Ji skir­ ta Lie­tu­vos di­džio­jo po­eto Mai­ro­nio 150-osioms gi­mi­mo me­ti­nėms, to­dėl šių­me­tei šven­ tei pa­si­rink­ti Mai­ro­nio žo­džiai „Lie­tu­va bran­gi, ma­no Tė­vy­ne”. Pie­ši­nių ant grin­di­nio šven­ tė Vil­ki­jo­je ski­ria­ma tai­kai, vie­ny­bei, san­tar­vei Lie­tu­vo­je ir pa­sau­ly­je pa­lai­ky­ti. Tai, kas mus vie­ni­ja, tel­kia ir bu­ria, svar­bu ne tik vai­kams, to­dėl šiais me­tais – nau­jo­vė: nuo 17 val. ant grin­di­nio pie­šia su­au­gu­sie­ji. Šven­tė tra­di­ciš­kai ren­gia­ma Baž­ny­čios gat­vė­je, prie Šv. Juo­za­ po Dar­bi­nin­ko, Vil­ki­jos mies­to glo­bė­jo, skve­re­lio, iki san­kry­žos su Kau­no gat­ve. Ren­gi­nio truk­mė 2 val. 19 val. prie Šv. Flo­ri­jo­no skulp­tū­ros skam­bės džia­zas. Sak­so­fo­ną pūs Ser­žas – Ser­ge­jus Vich­ ro­vas.

SVEIKATINIMOSI PUSDIENIS PANEMUNĖJE Bir­že­lio 2 d. nuo 9 iki 13 val. vyks SVEIKATINIMOSI PUSDIENIS PANEMUNĖJE. Pro­gra­mo­je: 9 val. – žy­gis šiau­rie­tiš­ku ėji­ mu Pa­ne­mu­nė–Vi­čiū­nai, at­stu­mas 10 ki­ lo­met­rų (ren­ka­mės Pa­ne­mu­nė­je, A.Sme­ to­nos al. pra­džio­je); 13 val. – pir­tis su žy­din­čio­mis van­to­mis, pė­dų ma­sa­žas su gin­ta­rais ir odos drė­ki­ni­mas žie­dų van­de­ niu. Pir­ties ar­ba­ta. Or­ga­ni­za­to­riai – Žo­lin­čių aka­de­mi­ja, kor­po­ ra­ci­ja „Šiau­rie­tiš­kas ėji­mas NWStyle”, pir­tis „Dar­na kū­nui”.

KAUNO TAUTINĖS KULTŪROS CENTRAS A.Jakšto g. 18, tel. 407 135, www.ktkc.lt Bir­že­lio 2 d. 16 val. – pa­skai­ta „Ved­lys ir ve­di­mas. Su­si­do­ro­ji­mas ir do­ra”. Lek­to­rius Alek­san­dras Žars­kus. Bir­že­lio 4 d. 18 val. KTKC et­ni­nės veik­ los stu­di­jo­je (Kal­nie­čių g. 180) – mo­ky­ mai jau­ni­mui ir su­au­gu­sie­siems „Kū­ry­bos džiaugs­mai”: gra­fi­ka. Ve­da dai­li­nin­kė Da­ lia Žiur­ke­lie­nė. Bir­že­lio 5 d. 18 val. – mo­ky­mai su­au­gu­sie­ siems „Va­ka­ro­ji­mai sek­ly­čio­je”: ne­tra­di­ci­ nės teks­ti­lės tech­ni­kos. Ve­da Dai­va Vai­naus­ kie­nė.

EITYNĖS „JAUNIMAS UŽ VAIKUS“ Bir­že­lio 1 d. 16 val. – ei­ty­nės „Jau­ni­mas už vai­kus”, skir­tas iš­reikš­ti mū­sų vi­sų, o ypač jau­ni­mo, so­li­da­ru­mą su nu­skriaus­tais vai­kais. Ei­si­me nuo So­bo­ro iki Ro­tu­šės aikš­tės, 8-io­ se vie­to­se su­sto­da­mi dai­nuo­ti dai­ną „Tė­vy­ne dai­nų ir ar­to­jų” (muz. G.Taut­kaus, ž. J.Mar­cin­ ke­vi­čiaus). Vai­ku­čiai sa­vo ran­ku­tė­mis ga­lės pa­žen­klin­ti sim­bo­li­nį laiš­ką vi­sai Lie­tu­vai. TĖVO DIENAI Bir­že­lio 2 d. 12 val. – Tė­vo die­nos mi­nė­ji­mas, ku­ris vyks Pet­ra­šiū­nų vid. mo­kyk­lo­je (M.Gim­ bu­tie­nės g. 9). Kvie­čia­me „Bo­čių” ben­dri­jos na­rius ir Pet­ra­šiū­nų gy­ven­to­jus. Kon­cer­tuos „Bo­čių“ liau­dies mu­zi­kos an­sam­blis.


18

penktadienis, birželio 1, 2012

kas, kur, kada teatras

Amžinąjį atilsį Nuoširdžiai užjaučiame Algį GEGUŽĮ dėl tėvo mirties. Lietuvos banko Kauno skyriaus kolektyvas Skaudžią netekties ir liūdesio valandą AB „Kauno energija“ darbuotoją Remigijų KESIŪNĄ, mirus mamai, nuoširdžiai užjaučia bendradarbiai. Mirus mylimam tėveliui, nuoširdžiai užjaučiame Borisą TREŠČENKINĄ ir jo artimuosius. UAB „Ortopedijos klinika“ kolektyvas

VISOS KAPŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGOS, PAMINKLAI, ANTKAPIAI, TVORELĖS. Kapo dekoravimas skaldele, smėliu, juodžemiu. Kapo uždengimas akmens plokšte, plytelėmis, trinkelėmis; kapo tvar­ kymas po laidotuvių; pamatų įrengimas; paminklų, tvorelių res­ tauravimas. AKCIJA: paminklams iš ekspozicijos taikoma iki 20 proc. nuolaida. Kontaktai www.kapineta.lt, info@kapineta.lt, tel. 8 648 55 567, (8 37) 334 633, Savanorių pr. 225 („Juzėje”). 964923

Kauno miesto ir rajono gyventojams! Kauno miesto ir Kauno ra­ jono savivaldybių administracijos sudarė sutartis su UAB „PRA­ RADIMAS“ dėl neatpažintų mirusiųjų palaikų pervežimo. UAB „PRARADIMAS“ NEMOKAMAI perveža NEATPAŽINTUS IR AT­ PAŽINTUS mirusiųjų namuose bei gydymo įstaigose palaikus (tu­ rėti asmenį patvirtinantį dokumentą). Skambinti galite visą parą tel. (8 37) 730 200, 8 650 68 220. 964760

KREMAVIMAS LIETUVOJE. Metalistų g. 3, Kėdainiai. Tel. (8 347) 55 560, 8 613 30 996. E. paštas administracija@krematoriumai.lt www.krematoriumai.lt

965088

PAMINKLAI – kalame raides, graviruojame portretus. Tvorelės, kapaviečių uždengimas akmens plokštėmis, senų paminklų per­ dirbimas, kapaviečių užpylimas skaldele. Teirautis Jonavos g. 248, Kaunas, tel. (8 37) 330 364, 8 656 28 129.

renginiai

KAuno valstybinis dramos TEATRAS

M. ir K.PETRAUSKŲ LIETUVIŲ MUZIKOS MUZIEJUS

Laisvės al. 71, tel. 224 064 www.dramosteatras.lt

K.Petrausko g. 31

Bir­že­lio 2 d. 18 val. – Fried­richas von Schil­ leris. PLĖŠIKAI. An­ti­de­ka­lo­gas (N-16). Rež. Ar­tū­ras Arei­ma. Rū­tos sa­lė. Bir­že­lio 5 d. 18 val. – An­to­nas Če­cho­vas. PALATA. Vie­nos da­lies spek­tak­lis. Ins­ce­ni­za­ ci­jos au­to­rius ir re­ži­sie­rius Ro­lan­das Kaz­las. Il­go­ji sa­lė. Bir­že­lio 6 d. 18 val. – An­to­nas Če­cho­vas. PALATA. Vie­nos da­lies spek­tak­lis. Ins­ce­ni­za­ ci­jos au­to­rius ir re­ži­sie­rius Ro­lan­das Kaz­las. Il­go­ji sa­lė. Bir­že­lio 7 d. 18 val. – Bil­ja­na Srlbja­no­vič. SKĖRIAI. Dvie­jų da­lių tra­gi­ko­me­di­ja. Rež. Ro­lan­das At­ko­čiū­nas. Il­go­ji sa­lė.

Birželio 1 d. 16.30 val. – jaunųjų atlikėjų koncertas Tėvo dienai. Dalyvauja A.Kačanausko muzikos mokyklos mokytojos J.Varnaitės-Bliuvienės ir Vilniaus „Ąžuoliuko” bei LMTA muzikos mokyklų mokiniai. Įėjimas su muziejaus bilietais.

Bir­že­lio 15 d. 18 val. vie­to­je spek­tak­lio JAH (o vė­liau vie­to­je jo skelb­to AKMENŲ PELE­ NAI) bus ro­do­mas spek­tak­lis PRIEŽASTYS IR PASEKMĖS (bi­lie­tų grą­ži­ni­mas iki bir­že­lio 20 d. bi­lie­tų įsi­gi­ji­mo ka­so­je).

KAuno KAMERINIS TEATRAS Kęstu­čio g. 74A, www.ka­me­ri­nis­te­at­ras.lt, in­fo@ka­me­ri­nis­te­at­ras.lt

Bir­že­lio 1 d. 18 val. – PREMJERA! E.Jo­nes­co PLIKAGALVĖ DAINININKĖ. Vie­nos da­lies ab­ sur­do ko­me­di­ja. Rež. S.Ru­bi­no­vas. Bir­že­lio 2 d. 18 val. – F.Rabe­lais. GARGAN­ TIUA IR PANTAGRIUELIS. Už­sta­lė tik­rie­siems gur­ma­nams. (N-18). Rež. S.Ru­bi­no­vas. Bir­že­lio 7 d. 18 val. – at­si­svei­ki­ni­mas su spek­tak­liu! D.Fo, F.Ra­me. VIENA NAMUOSE. Mo­no­ko­me­di­ja. Re­ž. A.Ru­bi­no­vas. Bir­že­lio 9 d. 18 val. – L.S.Cun­ning­ham. MERGVAKARIS. Dvie­jų da­lių ame­ri­ko­niš­ka ko­me­di­ja. Re­ži­sie­rius A.Ru­bi­no­vas.

955382

PAMINKLAI. Gaminame paminklus, dengiame kapavietes gra­ nito plokštėmis, užpilame kapą granito skalda, liejame pama­ tus, atnaujiname senus paminklus, kalame raides. Dirbame viso­ je Lietuvoje. Tel. 8 647 09 401, 384 912; www.uabpaminklai.lt. Raudondvario pl. 115A, Kaunas. Partneriai: K.Kasakausko g. 64 – Akmenė; J.Basanavičiaus g. 12 – Jonava; Taikos pr. 34A, Kaunas; Ramybės g. 7, Garliava. Laidojimo reikmenys, paslaugos, krema­ vimas – tel. 8 615 50 520, 8 686 45 729. 955454

ŠILAINIŲ PAMINKLAI

PAMINKLAI: didelė granito spalvų įvairovė; liejame pamatus, de­ dame trinkeles; paminklų restauravimas; atvežame ir sumontuo­ jame. Mus rasite Šilainių turguje, 43 paviljone. Tel. 8 676 25 966. PREKIAUJAME IŠSIMOKĖTINAI. 959578

kviečia

KAUNO MAŽASIS TEATRAS M.Dauk­šos g. 34, tel. 408 470, 226 090, www.tiketa.lt, www.bilietai.lt, www.ma­za­sis­te­at­ras.lt

Bir­že­lio 2 d. 15 val. – Klai­pė­dos uni­ver­si­te­ to me­nų fa­kul­te­to re­ži­sū­ros ka­ted­ros stu­ den­tų di­plo­mi­nio spek­tak­lio pri­sta­ty­mas! W.Sa­ro­y­anas. EI, ŽMONĖS. Rež. Kęs­tu­tis Bruč­kus. 17 val. – Klai­pė­dos uni­ver­si­te­to me­nų fa­kul­te­to re­ži­sū­ros ka­ted­ros stu­den­tų di­plo­ mi­nio spek­tak­lio pri­sta­ty­mas! W.Al­lenas. BENDRAAUTORIAI. Pa­gal W.Al­leno „Ri­ver­ sai­do ke­lias”. Rež. Jo­nas Ba­ra­naus­kas. 19.30 val. – Klai­pė­dos uni­ver­si­te­to me­nų fa­kul­te­to re­ži­sū­ros ka­ted­ros stu­den­tų di­plo­ mi­nio spek­tak­lio pri­sta­ty­mas! N.Sa­rau­tee. VISAI NEBLOGAI. Pa­gal N.Sa­rau­tee „Taip ar ne”. Rež. Alius Ve­vers­kis. Bir­že­lio 8 d. 19 val. – MOKĖK – DUOSIU. Pa­gal G.Gu­ge­vi­čiū­tės pje­sę „La­bas gy­ve­ni­ mas”. Rež. V.Bal­sys.

Bir­že­lio 1 d. 19 val. kau­nie­čiams nau­jau­sią sa­vo pro­gra­mą „MetroNomes“ ir pui­kiai pa­žįs­ta­mus se­nuo­sius kū­ri­nius at­liks dau­ ge­lio mu­zi­ki­nių ap­do­va­no­ji­mų lau­re­at­ ė Jur­ga Še­dui­ky­tė su gru­pe. Sce­no­je už­bu­rian­čius Jur­gos teks­tus ly­di akus­ti­nis in­stru­men­tų skam­be­sys ir kiek­ vie­nam pro­gra­mos kū­ri­niui pri­tai­ky­tos pan­to­mi­mos kom­po­zi­ci­jos. Bi­lie­tų į kon­cer­tą ga­li­te įsi­gy­ti kiek­vie­ną die­ną nuo 10 val. Ry­šių kie­me­ly­je, taip pat TIKETA ka­so­se. Bir­že­lio 3 d. mu­zi­ki­nio pro­jek­to „Cho­rų ka­rai” nu­ga­lė­to­jas – Kau­no ra­jo­no cho­ras „Bo­žo­lė” – iš­ti­ki­muo­sius sa­vo ger­bė­jus kvies į kon­cer­tą „Mes sa­ko­me AČIŪ”. Cho­ ris­tai su le­gen­di­ne gru­pe „Ron­do” prie­ša­ ky­je mu­zi­kos my­lė­to­jus su­burs kie­me­ly­je, kur nuo 19 val. skam­bės vi­sų pa­mėg­tos dai­nos: „Aukš­tu­mos”, „Ma­ma, pa­ky­lėk li­gi dan­gaus”, „Mam­ma Mia” ir kt.

RAUDONDVARIO KULTŪROS CENTRAS Instituto g. 1A, Raudondvaris

Bir­že­lio 1 d. 19 val. – au­to­ri­nis Ilo­nos Pa­ peč­ky­tės kū­ry­bi­nės veik­los 30-me­čio va­ka­ ras-kon­cer­tas LAIŠKAS. Da­ly­vaus sak­so­fo­ni­ nin­kas Pet­ras Vyš­niaus­kas, ak­to­rius Pet­ras Ven­slo­vas, per­ku­si­nin­kas To­mas Dob­ro­vols­ kis, sty­gi­nių kvar­te­tas, vo­ka­li­nis kvar­te­tas, gi­ta­ris­tas Arū­nas Za­bu­lio­nis, šo­kio te­at­ras „Au­ra“ ir kt. Kon­cer­tas ne­mo­ka­mas.

RAUDONDVARIO DVARO PARKAS Birže­lio 2 d. 16 val. – dai­nuo­ja­mo­sios po­ezi­jos fes­ti­va­lis ANT ŽEMĖS KRAŠTO. Da­ly­vaus Al­fre­das Ku­kai­tis, Ge­di­mi­nas Stor­ pirš­tis, Gied­rius Ar­ba­čiaus­kas ir kt. Ren­gi­nys ne­mo­ka­mas.

PAVEIKSLŲ GALERIJA K.Do­ne­lai­čio g. 16

Bir­že­lio 1 d. 15 val. – VDA Kau­no dai­lės fa­kul­te­to RETROSPEKTYVINĖS PARODOS, skir­tos aukš­tų­jų dai­lės kur­sų 90-me­čiui Kau­ne pa­mi­nė­ti, ati­da­ry­mas.

MAIRONIO LIETUVIŲ LITERATŪROS MUZIEJAUS VAIKŲ LITERATŪROS SKYRIUS

KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS Laisvės al. 87A

Bir­že­lio 2 d. 14 val. Ma­žo­jo­je sce­no­je – MEŠKIUKO GIMTADIENIS, rež. R.Bart­nin­kai­ tė (mu­zi­ki­nė fė­jų pa­sa­ka), nuo 3 metų. Bir­že­lio 3 d. 12 val. – PASAKA APIE LIETAUS LAŠELĮ, rež. O.Žiugž­da (apie tai, ko­kie esa­me svar­būs, ne­pa­kar­to­ja­mi, rei­ka­lin­gi), nuo 3 metų. 18 val. – Vi­do Ba­rei­kio „Rėkiantis” KON­ CERTAS. Bi­lie­tus pla­ti­na „Bi­lie­tų pa­sau­lis”, taip pat bi­lie­tų bus ga­li­ma įsi­gy­ti ren­gi­nio vie­to­je, li­kus dviem va­lan­doms iki kon­cer­to pra­ džios. Bir­že­lio 9 d. 12 val. Va­le­ri­jos ir Sta­sio Rat­ ke­vi­čių lė­lių mu­zie­ju­je – SVEČIUOSE PAS SKUDURINĘ ONUTĘ, rež. E.Že­kie­nė (te­at­ra­ li­zuo­tas ren­gi­nys), nuo 3 metų.

,,NYKŠTUKO“ LĖLIŲ TEATRAS Ro­tu­šės a. 19, Ry­šių is­to­ri­jos mu­zie­ju­je

Bir­že­lio 10 d. 12 val. – VILKAS IR LINKSMIEJI OŽIUKAI. Bi­lie­tai par­duo­da­mi 1 val. prieš spek­tak­lį.

KAuno valstybinis dramos TEATRAS

RYŠIŲ KIEMELIS 837 Ro­tu­šės a. 20

7 d. 18 val.

K.Donelaičio g. 13

V.Ku­dir­kos vie­šo­ji bib­lio­te­ka ir Kau­no EIC „Eu­ro­pe di­rect” Tarp­tau­ti­nei vai­kų gy­ni­mo die­nai ren­gia ma­žų­jų kau­nie­čių, tra­di­ci­ nės 17 Vai­kų kny­gos šven­tės da­ly­vių ge­riau­ sių pie­ši­nių pa­ro­das SKAITANTIS EUROPOS MIESTAS ir GRAŽI, TU MANO... Pa­ro­dos veiks nuo bir­že­lio 1 d. iki rug­pjū­čio 30 d.

KTU I RŪMŲ AULA A.Mic­ke­vi­čiaus g. 37

Bir­že­lio 2 d. 11 val. Lie­tu­vos uni­ver­si­ te­tų mo­te­rų aso­cia­ci­ja (LUMA) kvie­čia į kon­fe­ren­ci­ją LIETUVOS MOTERYS ATVIROJE VISUOMENĖJE, skir­tą veik­los 20-me­čiui. Da­ly­vaus JAV am­ba­sa­dos at­sto­vė plk. ltn. Cynt­hia Ma­tus­ke­vich, Kau­no m. sa­vi­val­ dy­bės me­ras An­drius Kup­čins­kas, kun. dr. Kęs­tu­tis Kė­va­las, LR Sei­mo, sa­vi­val­dy­bės at­sto­vai. Pra­ne­ši­mus skai­tys Eu­ro­pos Par­la­ men­to na­rė dr. Lai­ma An­dri­kie­nė, Lie­tu­vos is­to­ri­jos ins­ti­tu­to moks­li­nė ben­dra­dar­bė dr. Ol­ga Mas­tia­ni­ca, prof. ha­bil. dr. Ona

KAuno KAMERINIS TEATRAS

9 d. 18 val.

Vo­ve­rie­nė, XXVII kny­gos mė­gė­jų drau­gi­jos na­rys dr. Ro­mu­al­das Ozo­las, LUMA gar­bės na­rė, Zon­ta In­ter­na­tio­nal Vil­niaus sky­riaus pre­zi­den­tė dr. Ina Da­gy­tė, LUMA pre­zi­den­tė Da­lia Poš­kie­nė. Kon­fe­ren­ci­jos ve­dė­ja LUMA Kau­no sky­riaus pir­mi­nin­kė dr. Liud­vi­ka Na­gi­ne­vi­čie­nė. Po kon­fe­ren­ci­jos kvie­čia­me ap­lan­ky­ti Da­lios Ker­paus­kie­nės teks­ti­li­nių go­be­le­nų pa­ro­dą „Spal­vo­tas ke­lias” Kau­no pi­ly­je.

KAUNO MUZIKINIO TEATRO SODELIS Bir­že­lio 2 d. 14–18 val. vyks VII Lie­tu­ vos tau­tų fes­ti­va­lis KULTŪRŲ TILTAI 2012. Da­ly­vaus ar­mė­nų, len­kų, ru­sų, to­to­rių, vo­kie­čių, žy­dų me­no ko­lek­ty­vai ir so­lis­tai iš Kau­no, Vil­niaus ir Aly­taus.

VYTAUTO DIDŽIOJO KARO MUZIEJAUS SODELIS Bir­že­lio 2 d. 17.10–17.40 val., 3 d. 16–16.30 val. – Eu­ro­pos tau­tų mu­zi­ka. Kau­no mies­to ka­ri­lio­nininko Gied­riaus Kup­re­vi­čiaus at­lie­ ka­mi var­pų mu­zi­kos kon­cer­tai.

KAUNO PAMINKLINĖ KRISTAUS PRISIKĖLIMO BAŽNYČIA Kon­fe­ren­ci­jų sa­lė­je

Bir­že­lio 3 d. 12 val. – pro­jek­to DIALOGAS – ŽODIS IR SPALVA ren­gi­nys. Žo­džio va­lan­do­je – ak­to­riaus To­mo Erb­rė­ de­rio ir moks­lei­vių pro­gra­ma „Die­vas yra di­džė­jus. Ar gir­di jo mu­zi­ką?” Teks­ti­lės gru­pės „Esa­me” kū­ry­bos pa­ro­da. Įė­ji­mas ne­mo­ka­mas.

ŠV. PRANCIŠKAUS KSAVERO (JĖZUITŲ) BAŽNYČIA Bir­že­lio 3 d. 13 val. – kon­cer­tas iš cik­lo SEKMADIENIO MUZIKA. Da­ly­vaus Jū­ra­tė Bun­dzai­tė (var­go­nai) ir Ug­nė Če­pu­ly­tė (flei­ ta). Pro­gra­mo­je – J.Nau­ja­lio, J.Rhein­ber­ge­ rio, Ch.M.Wi­do­ro kū­ri­niai.

Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Kau­no įgu­los ka­ri­nin­kų ra­mo­vė­ A.Mic­ke­vi­čiaus g. 19

Bir­že­lio 4 d. 16 val. kvie­čia­me pa­mi­nė­ti Tė­vo die­ną. Ho­mi­li­ją skai­tys prel. prof. dr. Vy­tau­tas Ste­po­nas Vai­čiū­nas, kon­cer­tuos Kau­no J.Gruo­džio kon­ser­va­to­ri­jos moks­ lei­viai ir at­li­kė­jas Ro­mu­al­das Ju­zu­ko­nis su pro­gra­ma „My­liu Tė­vy­nę ir ta­ve”. Or­ga­ni­za­to­riai – Lie­tu­vos po­li­ti­nių ka­li­nių ir trem­ti­nių są­jun­gos Kau­no fi­lia­las.

NACIONALINIS M.K.ČIURLIONIO DAILĖS MUZIEJUS ir jo pa­da­li­niai: M.Ži­lins­ko dai­lės ga­le­ri­ja, Kau­no pa­veiks­lų ga­le­ri­ja, Ke­ra­mi­kos mu­ zie­jus, Vel­nių mu­zie­jus, A.Žmui­dzi­na­vi­čiaus kū­ri­nių ir rin­ki­nių mu­zie­jus, A. ir P.Ga­lau­nių na­mai, M.Ra­kaus­kai­tės ir L.Trui­kio me­mo­ ria­li­nis mu­zie­jus, J.Zi­ka­ro me­mo­ria­li­nis mu­ zie­jus, Is­to­ri­nė LR pre­zi­den­tū­ra, M.K.Čiur­lio­ nio me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus Drus­ki­nin­kuo­se, V.K.Jo­ny­no ga­le­ri­ja Drus­ki­nin­kuo­se Tė­vo die­ną (bir­že­lio 3 d.) ne­dirbs.

MAIRONIO LIETUVIŲ LITERATŪROS MUZIEJUS Ro­tu­šės a. 13

Šiuo me­tu vei­kia pa­ro­dos: „Su­grį­ži­mai” (skir­ta iš­ei­vių ra­šy­to­jų kul­tū­ ri­niam gy­ve­ni­mui Vo­kie­ti­jo­je ir Aust­ri­jo­je 1944–1950 me­tais), „Vi­są kraš­tą už­sė­siu ei­lė­raš­čiais...” (Al­bi­nui Žu­kaus­kui – 100), „Ma­no biog­ra­fi­ja – ma­no kny­gos” (Jo­nui Avy­þiui – 90), „Du eks­po­na­tai Pa­sau­lio at­min­ty­je”.

KAUNO MIESTO MUZIEJUS M.Va­lan­čiaus g. 6

Iki bir­že­lio 8 d. veikia ak­to­rės, Kau­no mies­to gar­bės pi­lie­tės Rū­tos Sta­li­liū­nai­tės at­mi­ni­mui skir­ta pa­ro­da.

KAUNO MAŽASIS TEATRAS

8 d. 19 val.


19

penktadienis, birželio 1, 2012

kas, kur, kada TV programa

kinas „CINAMON“ PLC „Mega“, tel. 8 700 70 111

Tarp­tau­ti­nės vai­kų gy­ni­mo die­nos pro­ga bir­že­lio 1 d. vai­kus, per­kan­čius bi­lie­tą į ki­ ną, vai­ši­na­me spra­gė­siais! Iki bir­že­lio 3 d. vai­kiš­kas rin­ki­nys: bi­lie­tas + spra­gė­siai + gė­ri­mas, puo­de­lis su žais­liu­ku už 18.50 Lt (re­gu­lia­ri kai­na 28.98 Lt); ga­lio­ ja vai­kams iki 12 me­tų. „Snie­guo­lė ir me­džio­to­jas“ – iki 7 d. 11.45, 14.15, 16.40, 19.15, 21.45 val. „Ma­da­gas­ka­ras 3“ 3D (lie­t. k.) – iš­anks­ti­nis se­an­sas tik 1 d. 21.15 val. „Vy­rai juo­dais dra­bu­žiais 3“ 3D – iki 7 d. 14.30*, 16.45, 19, 21.15** val. (*išsk. 2, 4, 6 d.; **išsk. 1, 7 d.). „Čer­no­by­lio die­no­raščiai“ – iki 7 d. 17.30, 19.30 val. „Le­gen­di­nis vi­kin­gas To­ras“ 3D (lie­t. k.) – 3 d. 12.35 val. Tė­vo die­nos pro­ga vi­siems žiū­ ro­vams bi­lie­tai po 14 Lt; 10.45, 12.35 val. „Dik­ta­to­rius“ – iki 7 d. 12, 14, 16, 18, 20, 22 val. „Ko lauk­ti, kai lau­kie­si“ – iki 7 d. 11.30, 16.15, 18.30, 20.45 val. „Nak­ties še­šė­liai“ – iki 7 d. 15.15, 21.30 val. „Ker­šy­to­jai“ – tik 7 d. 21.15 val. „Gat­vės šo­kiai 2“ 3D – 2, 4, 6 d. 14.30 val. „Am­ži­nai ta­vo“ – iki 7 d. 13 val. „Veid­ro­dė­li, veid­ro­dė­li... Snie­guo­lės is­to­ri­ ja“ (lie­t. k.) – iki 7 d. 13.45 val. „Pi­ra­tai! Ne­vy­kė­lių kom­pa­ni­ja“ (lie­t. k.) – iki 7 d. 11 val.

„FORUM CINEMAS“ Ka­ra­liaus Min­dau­go pr. 49, „Ak­ro­po­lis“, III a.

„Mes už Lietuvą“ (liet. k., premjera) – iki 7 d. 11.45, 14.15, 16.30, 18.45, 21.15 val.; 1, 2 d. 23.45 val. „Snieguolė ir medžiotojas“ (premjera) – iki 7 d. 13.30, 16.15, 18 (seansas nevyks 1 d.), 19, 20.45 (seansas nevyks 1 d.), 21.45 val.; 1, 2 d. 23.30 val. „Bernvakaris Australijoje“ (premjera) – iki 7 d. 13.15, 15.45, 18.30, 21 val.; 1, 2 d. 23.15 val. LNK kino startas. „Madagaskaras 3“ (liet. k.) – 1 d. 19 val. „Diktatorius“ – iki 7 d. 13, 15, 17, 19.15, 21.30 val.; 1, 2 d. 23.59 val. „Vyrai juodais drabužiais 3“ 3D – iki 7 d. 11.30, 14, 16.45 (seansas nevyks 1 d.), 19.30, 22 val. „Legendinis vikingas Toras“ 3D (liet. k.) – iki 7 d. 10.15, 12.30 val. „Keršytojai“ 3D – iki 7 d. 14.45 val. „Alvinas ir burundukai 3“ (liet. k.) – 2, 3 d. 11.15 val. „Loraksas“ (liet. k.) – iki 7 d. 11 val. „Piratai! Nevykėlių kompanija“ (liet. k.) – iki 7 d. 10.45 val. „Gatvės šokiai“ – iki 7 d. 15.15 val. „Ko laukti, kai laukies“ – iki 7 d. 17.30 (seansas nevyks 5 d.) val. „Nakties šešėliai“ – iki 7 d. 20.15 val. „Profas“ – 1, 2 d. 22.45 val. VASAROS AKCIJA VAIKAMS. „Kaip prisijaukinti slibiną“ (liet. k.) – iki 7 d. 12.45 val. Bilieto kaina 6 Lt. „Žaislų istorija 3“ – iki 7 d. 10.30 val. Bilieto kaina 6 Lt. KITOKIO KINO KLUBAS. „Džeinė Eir“ – 5 d. 17.30 val. Renginio vedėjas G.Jankauskas. Bilietai jau parduodami. Bilieto kaina 7 Lt.

KINO TEATRAS „ROMUVA“ Laisvės al. 54

Bir­že­lio 1 d. 19 val. – „Ma­no di­dy­sis O!” Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja. D.Bri­ta­ni­ja. 21 val. – KINO NAKTIS. Du fil­mai už 12 Lt. „Vi­la „Hen­rie­ta”. Ko­me­di­ja vi­sai šei­mai. Aust­ri­ja, Švei­ca­ri­ja. „Ne­su­nai­ki­na­mi”. Veiks­mo tri­le­ris. JAV. Bir­že­lio 2, 3 d. – 13 val. „Ma­giš­ki fė­jų Vink­sių nuo­ty­kiai” (dub­liuo­tas lie­tu­viš­kai, ani­ma­ci­ja). 14.40 val. – „Kvė­pa­vi­mas”. Dra­ma. 16.15 val. – „Sap­nas”. Dra­ma. Pie­tų Ko­rė­ja. 18 val. – „Ma­no di­dy­sis O!” Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja. Di­dž. Bri­ta­ni­ja. 19.40 val. – „Pra­ras­ta kon­tro­lė”. Veiks­mo tri­le­ris. JAV. 21.30 val. „Pa­lai­do­tas gy­vas”. Dra­ma, mis­ti­nis tri­le­ris. Is­pa­ni­ja.

KAUNO MUZIKINIO TEATRO SODELIS

2 d. 14-18 val.

6.00 Labas rytas. 9.00 „Komisaras Reksas“ (N-7) (k). 10.00 Pinigų karta (k). 11.00 „Akiračiai“. Tiesioginė Lietuvos radijo laida. 12.00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis. 12.15 „Senis“ (N-7) (k). 13.30 Popietė su Algimantu Čekuoliu (k) (subtitruota laida). 14.00 Bėdų turgus (k). 14.50 Žinios. 15.10 „Komisaras Reksas“ (N-7). 16.00 „Hartlando užuovėja“. 17.05 „Senis“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.35 Sportas. Orai. 18.45 Vaikų gynimo dienai. Koncertas-akcija „Švarus pajūris“. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. Verslas. Kultūra. Sportas. Orai. 21.15, 22.15 Duokim garo! Finalas. 22.10 Loterija „Perlas“. 23.15 Trileris „Varnas. Išsigelbėjimas“ (JAV, Vokietija, 2000 m.) (N-14).

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“. 6.50 „Tomo ir Džerio nuotykiai“ (9) (k). 7.20 „Agentas Šunytis“ (k). 7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7) (k). 8.50 24 valandos (N-7). 9.45 Valanda su Rūta (k). 11.15 Farai (N-7) (k). 12.10 „Mentalistas“ (N-7) (k). 13.10 „Nickelodeon“ valanda. „Nugalėtoja“. 13.40 „Agentas Šunytis“. 14.10 „Vaikų „Warner Bros.“ „Tomo ir Džerio nuotykiai“. 14.40 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 15.40 „Meilės miestas“. 17.40 Būk mano meile! (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.14 Sportas. 19.17 Orai. 19.19 Žvaigždžių duetai. Vaikų diena. Speciali laida Vaikų gynimo dienai. Dalyvauja Mia su sūnumi, M.Gelažnikas su dukra, V.Cololo su dukra, L.Kazlauskienė su dukra, R.Voitechovskaja su dukra, M.Jampolskis su tėčiu, J.Paulauskienė su dukra. 21.15 Veiksmo komedija „Kaip diena ir naktis“ (JAV, 2010 m.) (N-7). 23.30 Veiksmo trileris „Kulkų kruša“ (JAV, 2005 m.) (N-14). 1.20 Siaubo trileris „Padaras“ (JAV, 1982 m.) (N-14).

6.40 Teleparduotuvė. 6.55 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 7.25 „Simpsonai“. 7.55 „Biuras“. 8.55 „Meilės sūkuryje“. 10.00 „Moterys meluoja geriau“. 11.00 Šok ir lieknėk. 13.40 „Viešnios iš praeities“. 14.10 „Ragai ir kanopos sugrįžta“. 14.40 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 15.10 „Simpsonai“. 15.40 „Meilės prieglobstis“ (2). 16.40 „Paveldėtojai“. 18.45 TV3 žinios. 19.00 TV3 sportas. 19.05 TV3 orai. 19.10 Gyvenimas yra gražus. 20.10 Komedija „Šarlotės voratinklis“ (JAV, 2006 m.). 22.00 Kriminalinė komedija „Ar gali būti blogiau?“ (JAV, 2001 m.). 0.05 Komedija „Nevykėlių komanda“ (JAV, 2007 m.). 1.45 Nuotykių f. „Gelbėtojai. Havajietiškos vestuvės“ (JAV, 2003 m.).

6.30 Televitrina. 7.00 Žinios (k). 7.25 „Milijonieriai“ (k). 8.00 „Prajuokink mane“ (k). 9.00 „Gyvenimo spalvos“ (k). 10.00 „Margoša: moterimi negimstama“. 11.00 „Be namų negerai: naujas gyvenimas“. 11.30 „Liejyklos gatvė“ (N-7) (k). 12.30 „Ekstrasensų mūšis“ (N-7) (k). 13.30 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 14.30 „Pragaro virtuvė“ (N-7). 15.30 „Amerikos talentai“. 16.30 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 17.30 Tausok. Keiskis. Keisk pasaulį. 18.00 Žinios. 18.19 Sportas. 18.23 Orai. 18.25 „Liejyklos gatvė“ (N-7). 19.25 „Zaicevas + 1“ (N-7). 20.00 Žinios. Verslas. Sportas. Orai. 20.25 „Amerikos talentai VI“. 21.25 Rusų kinas. Komiška parodija „Hitler

DATOS (birželio 1 d.) Kaput!“ (Rusija, Ukraina, 2008 m.) (N-7). 23.25 Amerikietiškos imtynės (N-14). 0.25 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 1.30 „Bamba“. Interaktyvus šou suaugusiesiems (S).

8.00 „Sandokanas. Tigras vėl riaumoja“. 8.30 Kultūrų kryžkelė. Menora. 8.45 Miesto kodas (k). 9.00 Labas rytas (k). 11.30 Krašto spalvos. 12.00 Tarptautinio poezijos festivalio „Poezijos pavasaris 2012“ baigiamasis vakaras Vilniaus universiteto Kazimiero Sarbievijaus kieme (k). 13.30 Mūsų miesteliai. Žasliai (k). 14.20 Kultūra. Dailininkas Igoris Piekuras (k). 14.35 Muzikos istorijos. K.Debussy. Iš jūros ir vėjo. 15.05 Negali būti. 15.30 Mokyklos langas (k). 16.00 Muzikos pasaulio žvaigždės (k). 16.25 Durys atsidaro. 16.55 Žinios (k). 17.10 Miesto kodas. 17.25 Kaimo akademija. 17.55 „Sandokanas. Tigras vėl riaumoja“. 18.25 Tarptautinei vaikų gynimo dienai. Koncertas „Pavasario vėjas“. 20.00 Vilniaus knygų mugė 2012. Laidos „Gustavo enciklopedija“ autoriaus Audriaus Rakausko susitikimas su jaunaisiais TV žiūrovais. 20.30 LTV aukso fondas. „Gyvenimas po klevu“ (1) (1988 m.). 21.35 Tarptautinei vaikų gynimo dienai. Jaunųjų talentų fiesta Šv. Kotrynos bažnyčioje. 23.05 Dok. f. „Vaikystės juodraščiai“ (1997 m.). 0.00 Panorama, verslas, kultūra, sportas, orai. 0.40 Auksinės melodijos. Dainininko Edmundo Kučinsko kūrybinės veiklos 30-mečio jubiliejinis koncertas.

1.00 „CSI Majamis“. 9.45 Teleparduotuvė. 10.00 „Išlikimas“. 11.00 „Tamsos riteris“ (2). 12.00 „Kaulai“. 13.00 „Mano vaikinai“. 14.00 „Moterų lyga. Vyrai, pinigai ir meilė“. 14.30 Teleparduotuvė. 15.00 „Tamsos riteris“ (3). 16.00 „Išlikimas“. 17.00 „Medikopteris“. 18.00 „Kaulai“. 19.00 „CSI Majamis“. 20.00 „Mano vaikinai“. 21.00 „Žmogžudystė“ (8). 22.00 „Nepažįstamieji“. 23.00 „Anarchijos vaikai“. 0.00 „Įstatymas ir tvarka. Operatyvinių tyrimų skyrius“. 1.55 „Medikopteris“.

8.05 Teleparduotuvė. 8.40 „Drakonų kova Z“ (N-7). 9.40 „Muča Luča“. 10.00 „Šiupininis“. 10.30 „Betmenas ir narsuolių komanda“. 11.00 Būk mano meile! (N-7). 12.00 „Teresa“. 13.00 „Intrigų dvaras“. 14.00 „Laukinė širdis“. 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Drakonų kova Z“ (N-7). 16.30 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai. 17.30 „Pasaulio Guinnesso rekordai“ (N-7). 18.00 „Dvigubas gyvenimas“ (N-7). 19.00 „Laukinis gyvenimas“ (N-7). 20.00 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (N-7). 21.00 Detektyvas „Tagartas XX. Marionetė“ (D.Britanija, 2005 m.). 22.30 „Bręstantis blogis“ (N-14). 23.30 „Saugotojas“ (4) (N-14). 0.30 „Pasaulio Guinnesso rekordai“ (N-7).

10.25 „Linksmieji traukinukai“. 10.40 Senoji animacija. 11.15, 20.35 Nomeda. 12.05, 17.00 „Meilės konvejeris“. 13.00 „Aistrų verpetai“. 14.00 „Moterys meluoja geriau“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Marthos Stewart šou. 18.00, 22.25 „Moteris be praeities“. 19.00 „Aistrų verpetai“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 21.25 „Moterys meluoja geriau“.

6.14 TV parduotuvė. 6.30 Ryto reporteris.

7.45 Lietuva–Venesuela–Londonas. 8.00 Negaliu tylėti. 8.55 „Merdoko paslaptys“ (N-7). 10.00, 18.20 Super L.T. 10.35 Padėkime augti. 11.05 Uraganų persekiotojai. Realybės dokumentika (N-7). 12.00 Lietuvos diena. 13.00 Lietuva–Venesuela–Londonas. 13.15 TV parduotuvė. 13.45 Ilgai ir laimingai. 14.45 Negaliu tylėti. 15.45, 16.10 Dok. f. „Vyras ir 20 jo vaikų“ (N-7). 16.00, 17.00, 18.00 Žinios. Orai. 17.20 BBC pristato: „Jaunikliai“. 19.00 „Inspektorius Luisas“ (N-7). 21.00 Reporteris. Orai. 21.40 Lietuva–Venesuela–Londonas. 21.55 Vertas kinas. Istorinė drama „Karalienė“ (Jungtinė Karalystė, Prancūzija, Italija, 2006 m.) (N-7). 0.05 „Zona“ (N-14).

Tarptautinė vaikų gynimo diena 1803 m. gimė rusų kompozitorius Michailas Glinka. 1926 m. gimė JAV kino žvaigždė Marilyn Monroe (tikrasis vardas Norma Jeane Mortenson). 1929 m. gimė grafikas Stasys Krasauskas. 1937 m. gimė JAV aktorius Morganas Freemanas. 1948 m. gimė poetė Onė Baliukonytė. 1949 m. gimė LR Seimo pirmininkė Irena Degutienė. 1980 m. gimė šokėjas, aktorius, režisierius Gytis Ivanauskas. 2006 m. mirė teatro režisierė ir pedagogė Dalia Tamulevičiūtė.

horoskopai 9.00 Žinios (k). 9.20 Romantinė komedija „Visi nori būti italais“. 11.05 Nuomonės (k). 12.00 Romantinė drama „Maištingoji Džeinė“. 14.00 Telelaikraštis. 15.50 Komedija „Moljeras: teprasideda komedija“. 17.30 Kai Lietuvos nebuvo (k). 18.00 Žinios. 18.20 Auto-moto. 18.50 Komedija „Šešios mano tėčio žmonos “ . 20.30 Vilniaus byla. 21.00, 22.55 Žinios. Orai. 21.20 Istorinė drama „Henrikas IV“ (1). 23.15 Kriminalinė veiksmo drama „Linija“ . 0.50 Komedija „Virtuvė sielai“.

7.00 Žinios. Orai (k). 7.20 Kauniečių akimis (k). 7.30 Kitokia Lietuva (k). 8.30, 18.30, 20.30 Muzika. 10.00 „Policijos akademija“. 10.30 „Betmenas ir narsuolių komanda“. 11.00 „Būk mano meile“. 12.00 „Teresa“. 13.00 „Intrigų dvaras“. 14.00 „Laukinė širdis“. 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Drakonų kova Z“ (k). 16.30 Šeimos gydytojo patarimai. 17.30 „Pasaulio Guinnesso rekordai“. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Kauniečių akimis. 20.00 Žinios. Orai (k). 20.20 Kauniečių akimis (k). 21.00 Detektyvas „Tagartas XX. Marionetė“. 22.30 „Bręstantis blogis“. 23.30 „Saugotojas“. 0.30 „Pasaulio Guinnesso rekordai“ (k).

8.00 Komedija „Nes aš taip pasakiau“ (JAV, 2007 m.) (N-14). 9.45 Drama „Akila ir rašybos konkursas“ (JAV, 2006 m.) (N-7). 11.45 Drama „Septyni kardai“ (Singapūras, 2005 m.) (N-14). 18.00 Drama „Pasikėsinimas į Ričardą Niksoną“ (JAV, Meksika,2004 m.). 20.10 Komedija „Kad ir kas nutiktų“ (Prancūzija, 2009 m.) (N-14). 21.45 Fantastinis f. „Žarijos miestas“ (JAV, 2008 m.) (N-7). 23.25 Komedija „Seksturas“ (JAV, 2008 m.).

12.00 Televitrina. 13.00, 19.00, 21.00, 23.00 Žinios +. 13.15 Ekstremalaus sporto žurnalas RIP. 13.45 VTB vieningoji krepšinio lyga. Kijevo „Budivelnik“–Kauno „Žalgiris“ . 15.20 Ispanijos ACB krepšinio lyga. „Gescrap Bizkaia“–„Zaragoza“. 17.10 Šešių nacijų regbio turnyras. Airija–Anglija. 19.15 Jaunimo ir veteranų kultūrizmo čempionatas. 20.15 Kauno dviračių maratonas 2012. 20.45 Olimpinės žaidynės. 21.15 Sporto metraštis. 21.25 Futbolo dievai. Raúlis. 21.55 Vimbldono turnyro legendos. B.Borgas ir J.McEnroe (1980 m.). 23.15 Ekstremalaus sporto žurnalas RIP.

Avinas (03 21–04 20). Slėpsite ir ignoruosite savo emocijas bei poreikius. Galvoje bus painiava. Neskubėkite daryti išvadų, tiesiog nusiraminkite ir nieko naujo nesiimkite. Jautis (04 21–05 20). Norėsite daug kalbėti, nes būsite kupinas idėjų. Tačiau reikėtų stabtelėti ir apsvarstyti planus. Nesiblaškykite nei galvodamas, nei dirbdamas. Dvyniai (05 21–06 21). Būsite labai susikaupęs ir greitas. Kitaip vertinsite savo emocijas ir veiksmus. Galbūt tie įvertinimai bus nepakankamai teisingi, todėl geriau pailsėkite ir nusiraminkite. Vėžys (06 22–07 22). Patirsite malonių įspūdžių bendraudamas su įdomiais žmonėmis. Galbūt užmegsite pažintį, kuri ateityje jums bus labai svarbi. Nepraraskite pasitikėjimo savimi ir išspręsite visas problemas. Liūtas (07 23–08 23). Esate labai svajingas, norėsite atitrūkti nuo savo pareigų, rutinos. Draugai ir kolegos netrukdys jūsų fantazijoms, bet svajodamas vis dėlto nepamirškite realių įsipareigojimų, nes vėliau galite turėti rimtų nemalonumų. Mergelė (08 24–09 23). Galite priimti neteisingą sprendimą, kuris neigiamai paveiks tolesnį jūsų gyvenimą. Pasijusite atskirtas nuo draugų, artimųjų. Būkite pasirengęs įvairioms staigmenoms, net ir nemalonioms. Svarstyklės (09 24–10 23). Ieškosite ko nors neįprasto, kur galėtumėte pritaikyti savo kūrybiškumą. Bet nesistenkite aprėpti to, kas neaprėpiama, juk nuosaikumas ir analizė dar niekam nepadarė gėdos. Skorpionas (10 24–11 22). Atsivėrusios naujos galimybės darbe neatitiks jūsų lūkesčių. Dėl savo jautrumo ir sąžiningumo galite suklysti. Norėdamas išvengti sukrėtimų ir įtampos sukaupkite dėmesį tik į esminius dalykus. Šaulys (11 23–12 21). Domėsitės šiuolaikinėmis idėjomis, patirsite malonumą skaitydamas knygą ar žiūrėdamas filmą. Galbūt taip jūs stengiatės išvengti pilkos kasdienybės, o išgyventi jausmai suteikia naujų jėgų? Ožiaragis (12 22–01 20). Galite tikėtis aplinkinių paramos. Tik nereikia piktnaudžiauti svetima pagalba, pirmiausia pasikliaukite savo jėgomis. Vandenis (01 21–02 19). Laikas atitrūkti nuo realybės ir pasinerti į svajonių pasaulį. Paklausykite mėgstamos muzikos, paskaitykite – viskas džiugins sielą, suteiks harmonijos gyvenimui. Žuvys (02 20–03 20). Laikas patyrinėti savo idealus. Lengvai atskirsite vertingus dalykus nuo menkaverčių. Galite kurti ilgalaikius planus, nes sugebėsite teisingai spręsti sudėtingas problemas.


Orai

Prasidedanti kalendorinė vasara šiluma nelepins. Šiandien daugelyje rajonų lis smarkiai, vietomis su perkūnija. Temperatūra bus 12–14 laipsnių šilumos. Šeštadienį protarpiais palis. Vėjas pietvakarių, vakarų, kai kur sieks 15–18 m/s. Naktį temperatūra 6–9, dieną 10–13 laipsnių šilumos.

Šiandien, birželio 1 d.

+12

+12

+13

Telšiai

Šiauliai

Klaipėda

+14

Panevėžys

+14

Utena

+12

Tauragė

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (priešpilnis) teka Mėnulis leidžiasi

4.49 21.45 16.56 17.58 1.44

153-ioji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 213 dienų. Saulė Dvynių ženkle.

+13

Kaunas

Pasaulyje Atėnai +26 Berlynas +14 Brazilija +27 Briuselis +17 Dublinas +17 Kairas +36 Keiptaunas +20 Kopenhaga +14

Londonas +19 Madridas +34 Maskva +19 Minskas +19 Niujorkas +22 Oslas +12 Paryžius +22 Pekinas +29

orai kaune šiandien

Praha +20 Ryga +15 Roma +24 Sidnėjus +18 Talinas +15 Tel Avivas +33 Tokijas +23 Varšuva +15

+15

+12

Vėjas

Marijampolė

1–8 m/s

Vilnius

+12

Alytus

Vardai Galindė, Jogaila, Justinas, Juvencijus, Konradas.

Po že­me tik­si bom­ba?

Rytas

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

+12

+13

+9

+6

2

+8

+11

+8

+6

8

+9

+12

+8

+4

5

rytoj

poryt

Pla­ne­to­je ga­li įvyk­ti va­di­na­mo­jo su­pe­ rug­ni­kal­nio iš­si­ver­ž i­mas, ku­ris lem­ tų di­de­lius po­ky­čius Že­mės eko­sis­te­ mo­je. Nors moks­li­nin­kai pa­brė­žia, kad toks iš­si­ver­ži­mas – re­tas, jie neat­me­ta ga­li­my­bės, kad jis įvyks. Skai­čiuo­ja­ma, jog rei­kia nuo 100 iki 200 tūkst. me­tų, kad su­si­kau­pu­si mag­ma su­for­muo­tų pa­kan­ka­mą spau­di­mą iš­si­verž­ti. Ypač moks­li­nin­kams ne­ri­mą ke­lia JAV Je­ lous­to­no na­cio­na­li­nis par­kas. Čia, spė­ ja­ma, ga­li bū­ti su­si­for­ma­vęs su­pe­rug­ni­ kal­nis. Jei įvyk­tų pro­gno­zuo­ja­mas iš­si­ ver­ži­mas, du treč­da­liai JAV te­ri­to­ri­jos tap­tų ne­gy­ve­na­mos. „Dai­ly Mail“ inf., „Reu­ters“ nuo­tr.

įvairenybės

Gin­ta­ri­nės su­kne­lės efek­tas Va­kar Lie­tu­vos pa­vil­jo­ne pa­sau­ li­nė­je pa­ro­do­je „Ex­po 2012“ Jeo­ su mies­te Pie­tų Ko­rė­jo­je pri­sta­ty­ ta su­kne­lė iš gin­ta­ro. Suk­ne­lės kū­rė­jai me­ni­nin­kai Al­ gi­na ir Ro­lan­das Ža­li­mai tvir­ti­no esan­tys nu­ste­bin­ti pub­li­kos dė­ me­sio. „Jau­čia­mės la­bai pa­ky­lė­ti, to­kio su­si­do­mė­ji­mo tik­rai ne­si­ti­kė­jo­me. Vi­si, no­rin­tys iš­vys­ti su­kne­lę, ne­ til­po į sa­lę. Ži­no­jo­me, kad ita­lams, ki­nams įdo­mus gin­ta­ras, bet ne­si­ ti­kė­jo­me, kad taip gin­ta­ru do­mė­sis ko­rė­jie­čiai“, – Ap­lin­kos mi­nis­te­ ri­jos pra­ne­ši­me ci­tuo­ja­mi me­ni­ nin­kai. Suk­ne­lei su­kur­ti me­ni­nin­kai pa­ nau­do­jo 4,5 kg gin­ta­ro, dir­bo apie 3 tūkst. va­lan­dų. Suk­ne­lė po ga­ba­lė­lį ga­min­ ta ran­ko­mis se­nuo­ju lie­tu­viš­ku au­di­mo bū­du. Ši su­ kne­lė pre­ten­duo­ ja bū­ti įtrauk­ ta į pa­sau­lio

„Guin­nes­so“ re­kor­dų kny­gos są­ ra­šus. Tai jau ant­ro­ji me­ni­nin­kų iš gin­ta­ro ga­ba­lė­lių su­kur­ta su­kne­lė. Pir­mo­ji su­kne­lė pa­ga­min­ta tink­ li­nio ri­ši­mo bū­du, jai pa­nau­do­ta 2,6 kg gin­ta­ro. Pir­mo­sios su­kne­ lės au­to­rės – dra­bu­žių di­zai­ne­rė Da­lia Duš­ke­sė ir me­ni­nin­kė Al­gi­ na Ža­li­mie­nė. Jeo­su mies­te, ku­ris įsi­kū­ręs pie­ ti­nė­je Pie­tų Ko­rė­jos pa­kran­tė­je, pa­ sau­li­nė pa­ro­da „Ex­po 2012“ vyks­ ta tris mė­ne­sius – nuo ge­gu­žės 12 d. iki rugp­jū­čio 12 d., jo­je da­ly­vau­ ja 104 vals­ty­bės, tarp­tau­ti­nės or­ga­ ni­za­ci­jos. Pa­ro­dos te­ma – „Gy­vie­ji van­de­ ny­nai ir pa­kran­tės“, to­dėl vals­ty­ bės pri­sta­to pa­žan­giau­sias jū­ros iš­ tek­lių pa­nau­do­ji­mo tech­no­lo­gi­jas, kal­ba apie ap­lin­ko­sau­gos ir dar­ nios plėt­ros pro­ble­mas, van­de­ny­nų ir jū­rų pa­kran­tė­se gy­ve­nan­ čių tau­tų kul­tū­rą. Lie­tu­ va pa­ro­dai pa­si­rin­ko te­mą „Gin­ta­ras“.

„„Trau­ka: su­kne­lė iš gin­ta­ro su­lau­kė di­de­lio pa­ro­dos lan­ky­to­jų su­si­do­

mė­ji­mo.

„„Ener­gi­ja: „Bo­žo­lė“ cho­ro ved­lys A.Iva­naus­kas-Fa­ra nea­be­jo­ja – kon­cer­te ap­šil­dan­čių gru­pių ne­pri­reiks. 

Tomo Urbelionio (BFL) nuotr.

Cho­ras dai­nuos AČIŪ Jur­gi­ta Ša­kie­nė

j.sakiene@kaunodiena.lt

Mu­zi­ki­nio pro­jek­to „Cho­rų ka­rai“ nu­ga­lė­to­jai Kau­no ra­jo­no cho­ras „Bo­žo­lė“ su sa­vo ge­ne­ro­lais gru­pe „Ron­do“ ger­bė­jus kvie­čia į dar vie­ ną kon­cer­tą „Mes sa­ko­me AČIŪ“. Tai jau bus 13-asis pa­dė­kos tu­ro per Lie­tu­vą kon­cer­tas. Vien dėl sek­ma­die­nio kon­cer­to, ku­ris vyks „Ry­šių kie­me­ly­je 837“, bus pa­keis­ta pa­si­ro­dy­mo cho­reog­ ra­fi­ja. „Sce­nos la­bai skir­tin­gos. Te­le­vi­ zi­jo­je sce­na – la­bai di­de­lė. Ten bu­ vo ga­li­ma at­lik­ti pla­čius ju­de­sius, laks­ty­ti. Sek­ma­die­nį pa­si­ro­dy­si­me ma­žes­nė­je sce­no­je ir dėl to Kęs­tu­ tis Ba­ra­naus­kas per­sta­to mū­sų šo­ kius. Pa­si­ro­dy­mas bus ki­toks, ta­ čiau tik­rai ne pra­stes­nis. Kęs­tu­tis pra­stai nie­ka­da ne­da­ro“, – nea­be­ jo­jo „Ron­do“ ly­de­ris Alek­sand­ras Iva­naus­kas-Fa­ra.

Cho­ro pa­si­ro­dy­mas bus ki­toks ne tik dėl cho­reog­ra­fi­jos. „Per pro­jek­ tą ne­ri­ma­vo­me, kaip pa­vyks pa­si­ ro­dy­ti, kaip bū­si­me įver­tin­ti žiū­ro­ vų, ką pa­sa­kys ko­mi­si­ja. O da­bar, kai jau nu­ga­lė­jo­me, pa­si­ro­dy­muo­se ne­bė­ra įtam­pos, li­ko tik ge­ra nuo­ tai­ka“, – tei­gė A.Iva­naus­kas. Kon­cer­tas truks apie dvi va­lan­das. Bus ga­li­ma iš­girs­ti dau­giau kaip dvi de­šim­tis dai­nų, tarp jų – ir „Aukš­ tu­mas“, „Ma­ma, pa­ky­lėk li­gi dan­ gaus“, „Mam­ma Mia“ ir kt. Cho­ras ke­tu­ris kar­tus keis dra­bu­žius. „Tris dai­nas su „Ron­do“ pa­dai­ na­vęs cho­ras eis per­si­reng­ti, tuo me­tu „Ron­do“ ke­lias dai­nas at­liks vie­ni. Vė­liau vėl pri­si­jungs cho­ ras“, – pa­sa­ko­jo Fa­ra. Po kon­cer­to cho­ro na­riai ir „Ron­ do“ mu­zi­kan­tai ne­nu­si­tei­kę grei­tai iš­si­skirs­ty­ti. „Bū­ti­nai skir­si­me lai­ ko au­tog­ra­fams. Ir pa­si­ra­šy­si­me, ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­si­me, ir pa­bend­rau­ si­me. No­ri­me, kad tai bū­tų gra­žus

su­si­ti­ki­mas“, – kal­bė­jo „Ron­do“ ly­de­ris. Kon­cer­te da­ly­vaus tik „Bo­žo­lė“ ir „Ron­do“. „Pa­gal­bos ap­šil­dant žiū­ro­vus tik­rai ne­rei­kės. Bus šil­ta nuo pat pir­mos mū­sų dai­nos“, – ža­dė­jo A.Iva­naus­kas. Iš jau įvy­ku­sių bend­rų su cho­ru pa­si­ro­dy­mų jam la­biau­siai įsi­mi­nė kon­cer­tas Gar­lia­vo­je praė­ju­sį sa­ vait­ga­lį. „Anks­čiau per kon­cer­tus vi­suo­met ste­bė­da­vau cho­rą, kai šis dai­nuo­da­vo. O Gar­lia­vo­je at­si­pa­lai­ da­vau ir ste­bė­jau žiū­ro­vus. Pa­ma­ čiau, kad vi­si mo­ka dai­nų žo­džius, nors cho­ras nė­ra iš­lei­dęs nė vie­nos kom­pak­ti­nės plokš­te­lės, šių dai­nų ne­gro­ja ir per ra­di­ją. La­bai nu­ste­ bau ir ap­si­džiau­giau“, – sa­kė Fa­ra. kas: „Bo­žo­lė“ ir gru­pės­ „Ron­do“ kon­cer­tas.­ kur: „Ry­šių kie­me­ly­je 837“­ (Ro­tu­šės a. 20).­ kada: bir­že­lio 3 d. 19 val.

2012-06-01 Kauno diena  

2 Lt Kėdės – tuščios (Klasikinės komedijos sugrįžimas) Tomo Raginos nuotr....