Page 1

Miestas

4p.

Mie­gan­čius kau­nie­čius iš­gąs­di­no­ ky­lan­čio kro­vi­ni­nio lėk­tu­vo gaus­mas.

Ekonomika

8p.

Kal­bos apie ­ eu­ro zo­nos ­ žlu­gi­mą ­ gy­ven­to­jų nuo ­ in­dė­lių eu­rais ­ neat­bai­do.

Pasaulis

9p.

Ka­nų fes­ti­va­lis­ nu­si­len­kė am­ži­noms­ ver­ty­bėms: trium­fa­vo­ M.Ha­ne­ke’s juos­ta­ apie mei­lę.

Bosnijoje sutuoktiniai ­ aštuonerius ­ metus ­ vergovėje ­ laikė jauną ­ vokietę.

15p.

Antradienis gegužės 29, 2012 Nr. 124 (19683) Kaunodiena.lt 2 Lt

Gim­ta­die­nio do­va­na – oro ba­lio­no ava­ri­ja

Po­li­ti­kai ne­pai­so įsta­ty­mų Man­tas La­pins­kas Vy­riau­sy­bės at­sto­vė Kau­no ap­ skri­ty­je Ra­sa No­rei­kie­nė šią sa­ vai­tę kreip­sis į teis­mą, kad sa­vi­val­ dy­bei bū­tų už­kirs­tas ke­lias už 350 tūkst. li­tų įsi­gy­ti apie 15 pro­c. „Ro­ mu­vos“ ak­ci­jų. Kur nu­plauks pi­ni­gai?

Kau­no po­li­ti­kai nu­spren­dė ne­pai­ sy­ti Vy­riau­sy­bės at­sto­vės Ra­sos No­rei­kie­nės rei­ka­la­vi­mo at­šauk­ti įsta­ty­mams prie­š­ta­raujantį spren­ di­mą dėl „Ro­mu­vos“ ak­ci­jų iš­pir­ ki­mo. Sep­ty­nio­li­ka mies­to ta­ry­bos na­ rių nu­spren­dė, kad jiems ga­li­ma ne­pai­sy­ti įsta­ty­mų, ke­tu­ri su­si­lai­ kė, o dar de­vy­nio­li­ka ne­ da­ly­va­vo bal­sa­vi­me.

2

Dienos citata „Ne­si­no­rė­tų bur­ti iš ka­vos tirš­čių. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­ tai ga­li bū­ti la­bai ant ri­bos“, –

„„Nepasisekė: didžiausias Lietuvoje oro balionas subliūško, keleivių krepšys sulūžo, žmonės atsidūrė ligoninėje.

Sek­ma­die­nio va­ka­rą prie Kau­no įvy­ku­ si oro ba­lio­no ava­ri­ja už­mi­nė mįs­lių. Ba­ lio­nas tren­kė­si į na­mo sie­ną. Kai ku­riems ke­lei­viams lū­žo kau­lai, su­trenk­tos sme­ ge­nys. Ar bū­ti­na bu­vo reng­ti ko­mer­ci­nį skry­dį ne­pa­lan­kiu oru?

Man­tas La­pins­kas

m.lapinskas@kaunodiena.lt

Staig­me­na 50-me­čio pro­ga

Pet­ras Sir­ge­das, sek­ma­die­nį skri­ dęs ba­lio­nu su žmo­na, šią pra­ mo­gą įsi­mins il­gam. Iš­ky­lą oro ba­lio­nu pen­kias­de­šimt­me­tį šven­ čian­čiam vy­rui pa­do­va­no­jo sū­nus Do­mas. Kau­ne di­džiau­siu Lie­tu­

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

vo­je oro ba­lio­nu skri­do 12 skry­ džio pa­slau­gą nu­si­pir­ku­sių žmo­ nių. Ba­lio­nas iš Ne­ries ir Ne­mu­no san­ta­kos pa­ki­lo apie 20.30 val., kai jau ar­ti­no­si aud­ra. Po maž­ daug va­lan­dos jis nu­kri­to ne­to­ li Ro­kų. Į Kau­no kli­ni­kas nu­vež­ti sep­ty­ni žmo­nės su ko­jų, ran­kų lū­ žiais, pil­vo su­mu­ši­mais, nu­broz­di­ni­mais.

3

Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­sos, kad šei­ma ­ su­ku­ria­ma tik su­da­rius san­tuo­ką, ­ vie­nas ak­ty­viau­sių rė­mė­jų Sei­mo ­ na­rys Ri­man­tas Da­gys nė­ra ­ už­tik­rin­tas, kad per bal­sa­vi­mą šią nuo­sta­tą pa­lai­kys dau­gu­ma ­ par­la­men­ta­rų.

7p.


2

Antradienis, gegužės 29, 2012

Miestas

Oro kokybė Kaune 0

19

50mg/m3

Šaltinis: Kauno miesto aplinkos kokybės tyrimai

Kietosios dalelės (KD10) Nustatyta 24 val. ribinė vertė

0 0,56

Anglies monoksidas (CO)

10 mg/m3

Nustatyta 8 val. ribinė vertė

0

23

200

mg/m3

Azoto dioksidas (NO2)

Nustatyta 1 val. ribinė vertė

Kau­nie­čiai šlie­ja­si prie A.Zuo­ko Arū­nas Damb­raus­kas

a.dambrauskas@kaunodiena.lt

Į Sei­mą žy­giuo­jan­čios sos­ti­ nės me­ro Ar­tū­ro Zuo­ko par­ti­jos „Taip“ kan­di­da­tų są­ra­šą pa­pil­ dys kai ku­rie „Vie­nin­go­ Kau­no“ na­riai.

Bu­vęs Kau­no vi­ce­me­ras Po­vi­ las Ma­čiu­lis tei­gė, kad ju­dė­ji­mas „Vie­nin­gas Kau­nas“ yra su­lau­ kęs ne vie­no pa­siū­ly­mo, tačiau A.Zuo­ko par­ti­jos pa­siū­ly­mas pa­ si­rink­tas dėl ke­lių prie­žas­čių. „A.Zuo­kas tu­ri vi­suo­me­ni­nę or­ga­ni­za­ci­ją, ir mes tu­ri­me vi­ suo­me­ni­nę or­ga­ni­za­ci­ją. Pas­te­ bė­jo­me, kad spren­džiant mies­to

ūki­nius klau­si­mus mū­sų ju­dė­ ji­mo nuo­sta­tos daž­nai su­tam­pa su „Taip“ vei­ki­mu“, – Kau­no die­nai“ sa­kė į Sei­mą su Vil­niaus me­ro par­ti­ja nu­spren­dęs žy­giuo­ ti P.Ma­čiu­lis. Am­bi­ci­jų pa­tek­ti į Sei­mą šiuo me­tu ne­sle­pia 3–5 „Vie­nin­go Kau­no“ na­riai. „Vie­nin­go Kau­no“ lyderiai Ire­na ir Vis­val­das Ma­ti­jo­ šai­čiai rin­ki­muo­se ne­da­ly­vaus. Apie bend­rus pla­nus su ju­dė­ji­ mu „Vie­nin­gas Kau­nas“ pa­tvir­ ti­no ir A.Zuo­kas. Por­ta­lui del­fi .lt Vil­niaus me­ras tvir­ti­no, kad nė­ra kal­bos apie „Vie­nin­go Kau­no“ su­ jun­gi­mą su „Taip“, ta­čiau kai ku­ rie Kau­no po­li­ti­kai jau pa­kvies­ti į „Taip“ kan­di­da­tų są­ra­šą.

„„Ignoruoja: mies­to tarybos nariai ne­krei­pia dė­me­sio į Vy­riau­sy­bės at­sto­vės tei­ki­mus.

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

Po­li­ti­kai ne­pai­so įsta­ty­mų „„ Kryp­tis: bu­vu­sio Kau­no vi­ce­me­ro P.Ma­čiu­lio (nuotr. kai­rė­je) ir A.Zuo­

ko ke­liai su­si­kir­to pa­ke­liui į Sei­mą. Artūro Morozovo, Simono Švitros nuotr.

Mies­to po­li­ti­kų neį­ti­ki­ 1 no ir ūkio vi­ce­mi­nist­ro Gied­riaus Ka­dziaus­ko nuo­mo­nė,

su­de­rin­ta su Vy­riau­sy­bės va­do­vo And­riaus Ku­bi­liaus tar­ny­ba, kad ak­ci­jos ne­ga­li bū­ti per­ka­mos. 350 tūkst. li­tų – tiek Kau­no sa­ vi­val­dy­bė ža­da at­sei­kė­ti vers­li­nin­ kui Ra­mū­nui Ša­lū­gai už 15,4 pro­c. „Ro­mu­vos“ ak­ci­jų. Vi­ce­mi­nist­ro G.Ka­dziaus­ko pa­ tei­kia­ma­me raš­te kons­ta­tuo­ja­ma: ak­ci­nin­kas, tu­rin­tis 84,6 pro­c. ak­ ci­jų, ga­li be jo­kių truk­džių keis­ ti bend­ro­vės sta­tu­są į vie­šo­sios įstai­gos. Taip pat pa­brė­žia­ma, kad to­kiu at­ve­ju ne­rei­kia su­da­ry­ti su­ tar­ties tarp ak­ci­nin­kų, o kiek­vie­no da­li­nin­ko įna­šo ver­tė tam­pa ly­gi iki per­tvar­ky­mo tu­rė­tų ak­ci­jų ver­tei. Šiuo at­ve­ju R.Ša­lū­ga už sa­vo tu­ ri­mas 15,4 pro­c. ak­ci­jų gau­tų kiek dau­giau nei 88 tūkst. li­tų, bet ne sa­vi­val­dy­bės de­ry­bų gru­pės iš­si­ de­rė­tus 350 tūks­tan­čius.

Iš aš­tuo­nių ma­no ku­ ruo­ja­mų sa­vi­val­dy­ bių tik Kau­ no mies­to taip ne­pai­ so ma­no spren­di­mų.

„„ Keista: R.Noreikienę stebina, kad ignoruodami įsta­

tymus Kauno politikai bando įtikti verslininkui.Prob­le­mos – tik Kau­ne

Vy­riau­sy­bės at­sto­vė Kau­no ap­skri­ ty­je R.No­rei­kie­nė va­kar pa­tvir­ti­ no, kad jau ren­gia­mas ieš­ki­nys ir bus kreip­ta­si į teis­mą. Ji nea­be­jo­ jo, kad teis­mas pri­tai­kys lai­ki­ną­sias ap­sau­gos prie­mo­nes, to­dėl su „Ro­ mu­vos“ ak­ci­joms ne­bus ga­li­ma at­ lik­ti jo­kių san­do­rių. „Iš aš­tuo­nių ma­no ku­ruo­ja­mų sa­vi­val­dy­bių tik Kau­no mies­to taip ne­pai­so ma­no spren­di­mų. Ypač tai jau­čia­si da­bar. Ki­tos sa­vi­val­dy­bės, ku­rio­je bū­tų tiek pro­ble­mų, iš­skir­ ti ne­ga­lė­čiau. Bend­rau­ja­me su vi­ sų sa­vi­val­dy­bių at­sto­vais, pa­si­tai­ ko klai­dų, ta­čiau jos iš­tai­so­mos dar iki ta­ry­bos po­sė­džio pra­džios. Su to­kiu pa­si­prie­ši­ni­mu kaip Kau­ne nie­kur ki­tur ne­su­si­dū­riau“, – sa­ kė R.No­rei­kie­nė. Vy­riau­sy­bės at­sto­vė sa­kė ne­sup­ ran­tan­ti, ko­dėl Kau­no sa­vi­val­dy­bė ban­do įtik­ti vers­li­nin­kui, bet ne­ pai­so Lie­tu­vos įsta­ty­mų. Lai­mė­jo ne vie­ną by­lą

R.No­rei­kie­nė šią ka­den­ci­ją ne kar­ tą krei­pė­si į teis­mą dėl įsta­ty­mams

prieš­ta­rau­jan­čių mies­to po­li­ti­kų spren­di­mų. Kau­no apy­gar­dos ad­ mi­nist­ra­ci­nia­me teis­me sa­vi­val­dy­ bė pra­lai­mė­jo by­lą dėl ta­ry­bos ko­ le­gi­jos kom­pe­ten­ci­jos. Teis­mas, kaip ir Vy­riau­sy­bės at­ sto­vė R.No­rei­kie­nė, kons­ta­ta­vo, kad ko­le­gi­ja ne­ga­li svars­ty­ti de­ta­ lių­jų pla­nų, nes ji – ta­ry­bos, o ne ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­ta­ ria­ma­sis or­ga­nas. „Po­li­ti­kai pri­siė­mė vi­są pla­nų tvir­ti­ni­mą sau ir taip gai­ši­na ad­ mi­nist­ra­ci­jos lai­ką. Jie pla­nams pri­ta­ria ar­ba ne­pri­ta­ria ir tik ta­da ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius pa­si­ra­ šo ar­ba ne. Ma­ne spau­dė ir Sei­mo Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­ bių ko­mi­te­tas, kad žiū­rė­čiau, ko­ kias ne­są­mo­nes da­ro Kau­no po­li­ ti­kai su sa­vo įsteig­ta ko­le­gi­ja. By­lą lai­mė­jo­me, yra su­for­muo­ta teis­mų pra­kti­ka ir vi­si tai ži­no, bet vis tiek kiek­vie­ną kar­tą kau­nie­čiai skun­ džia spren­di­mus aukš­tes­niam teis­ mui“, – pik­ti­no­si R.No­rei­kie­nė. Sa­vi­val­dy­bė šį spren­di­mą ap­ skun­dė Vy­riau­sia­jam ad­mi­nist­ra­

Redo Vilimo (BFL) nuotr.

ci­niam teis­mui, kur by­los nag­ri­ nė­ji­mas ga­li už­truk­ti dar il­gą lai­ką, o ko­le­gi­ja ir to­liau priims spren­di­ mus. Dar vie­na Vy­riau­sy­bės at­sto­vės lai­mė­ta by­la prieš Kau­no sa­vi­val­ dy­bę – ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­ riaus re­zer­vo fon­do nau­do­ji­mas. Teis­mas nu­sta­tė, kad šį fon­dą pri­ va­lo skirs­ty­ti tik ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius. Da­bar šiuos pi­ni­gus skirs­to iš val­dan­čio­sios dau­gu­ mos po­li­ti­kų su­da­ry­ta ko­le­gi­ja, o vė­liau – mies­to ta­ry­bos Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas. Tik vė­liau tai da­ry­ti ga­li di­rek­to­rius. R.No­rei­k ie­n ė nea­b e­jo­ja, kad pir­m o­s ios ins­tan­c i­j os teis­m o spren­di­mą sa­vi­val­dy­bė taip pat ap­skųs. Vy­riau­sy­bės at­sto­vė pri­si­mi­ nė, kad ana­lo­giš­ka si­tua­ci­ja bu­vo ir su praė­ju­sios ka­den­ci­jos po­li­ti­ kais, ku­rie per vi­sų ly­gių teis­mus by­li­nė­jo­si su jos tar­ny­ba, kad Kau­ ne ne­bū­tų se­niū­nai­čių. By­lą sa­vi­ val­dy­bė pra­lai­mė­jo, o šie­met Kau­ ne iš­rink­ti ir se­niū­nai­čiai.


3

Antradienis, gegužės 29, 2012

Miestas

Gim­ta­die­nio do­va­na – oro ba­lio­no ava­ri­ja Skry­dį ba­lio­nu tė­vui pa­ 1 do­va­n o­j ęs D.Sir­ge­d as pa­sa­ko­jo, kad prieš ke­le­rius me­

tus pa­ts su žmo­na skri­do su pi­lo­ tu Gin­tau­tu Moc­kai­čiu, tik tą kar­tą ba­lio­nas bu­vęs ki­tas. Ke­lio­nė pa­ti­ ko, tad to­kį pat pui­kų skry­dį D.Sir­ ge­das ju­bi­lie­jaus pro­ga nu­ta­rė pa­ do­va­no­ti tė­vui. „Da­bar tė­vas, ne­pra­ras­da­mas hu­mo­ro jaus­mo, juo­kau­ja, kad to­ kia do­va­na aš no­rė­jau su juo su­ ves­ti vi­sas są­skai­tas, – ta­rė D.Sir­ ge­das. – O ma­mai, re­gis, ne taip links­ma.“ P.Sir­ge­das ir jo žmo­na bu­vo tarp tų lai­min­gų­jų, ku­rie per oro ba­lio­no ava­ri­ją be­veik ne­pa­ty­rė su­ža­lo­ji­mų. Ta­čiau iš­gy­ve­no di­de­lį stre­są. Kau­pė­si grės­min­gi de­be­sys

„Aud­ros de­be­sys ma­tė­si iš kar­to. Dar pa­klau­siau pi­lo­to, ar tai ne­bus pro­ble­ma, ta­čiau pa­sta­ra­sis at­sa­kė, kad ne“, – „Kau­no die­nai“ pa­sa­ko­ jo P.Sir­ge­das. Va­kar, ko­men­tuo­da­mas si­tua­ ci­ją per ra­di­ją, oro ba­lio­no pi­lo­tas G.Moc­kai­tis, va­di­na­mas la­biau­siai pa­ty­ru­siu pi­lo­tu Lie­tu­vo­je, tei­gė, kad de­be­sų prieš pa­ke­liant ba­lio­ ną į orą jis ne­pas­te­bė­jęs. Ar pi­lo­ tas, su­rin­kęs klien­tus ko­mer­ci­niam skry­džiui, sa­kė tie­są? „Žmo­nės su­si­rin­ko, lau­kė­me apie 20 mi­nu­čių, kol pi­lo­tas tvar­ kė kaž­ko­kius po­pie­rius, kaip su­ pra­tau, su­si­ju­sius su skry­džių val­ dy­mo bokš­te­liu. Pri­pū­tus ba­lio­ną ne­ga­lė­jo­me pa­kil­ti dėl skren­dan­ čio pro ša­lį lėk­tu­vo. Juo­di de­be­sys pra­dė­jo kaup­tis dar tirš­čiau. Ta­da ir pa­ki­lo­me“, – pa­sa­ko­jo ba­lio­nu skri­dęs P.Sir­ge­das. Vy­ras tei­gė, kad pa­ki­lus aukš­tyn į ba­lio­ną ėmė bar­ben­ti lie­tus. Jis pri­si­mi­nė pi­lo­to žo­džius: „Jei ga­ lė­čiau, tuoj pat nu­leis­čiau ba­lio­ ną že­mėn.“ Bet tam truk­dė smar­ kus vė­jas. Pas­ku­ti­nis inst­ruk­ta­žas

Blaš­ko­mas oro ba­lio­nas iš pra­džių pra­skri­do virš Ši­lai­nių, vė­liau pa­ su­ko VI for­to link, o pa­skui at­si­dū­ rė virš Ro­kų. „Sup­ra­tau, kad pi­lo­tas vi­są lai­ ką ieš­ko­jo, kur nu­si­leis­ti, ir sa­ kė, kad lei­sis ar­ti­miau­sio­je pie­vo­ je. Sėk­min­gai pra­skri­do­me aukš­tos įtam­pos li­ni­ją Ro­kuo­se. Čia pi­lo­tas ba­lio­ną pa­ban­dė nu­leis­ti ly­gia­me lau­ke, ta­čiau vė­jas nu­bloš­kė mus į tven­ki­nį, ku­rio pa­vir­šiu­mi ba­lio­nas

„„Tėš­kė­si: krep­šį su ke­lei­viais su­stab­dė tik na­mo sie­na.

ėmė vilk­ti ke­lei­vių krep­šį su mu­ mis“, – pa­sa­ko­jo P.Sir­ge­das. „Pa­sie­kę tven­ki­nio kran­tą jau ma­nė­me, kad su­sto­si­me, ta­čiau vė­jas ne­ti­kė­tai su­stip­rė­jo ir tren­ kė ke­lei­vių krep­šį į na­mo sie­ną“, – krau­pią aki­mir­ką pri­si­mi­nė oro ba­ lio­no ke­lei­vis. „Kal­bos, kad kai ku­rie ke­lei­ viai spė­jo iš­lip­ti, – pra­ma­nas, nes vis­kas vy­ko la­bai grei­tai, ba­lio­nas tik­rai ne­bu­vo su­sto­jęs“, – tvir­ti­no P.Sir­ge­das. Nes­mar­kiai nu­ken­tė­jęs vy­ras tei­ gė, kad kal­čiau­si šio­je is­to­ri­jo­je as­ me­nys, da­vę lei­di­mą ba­lio­nui pa­ kil­ti. Kal­bė­da­mas apie pi­lo­tą, P.Sir­ge­ das pa­brė­žė, kad iš jo ga­vo pro­fe­ sio­na­lių ko­man­dų, kaip elg­tis prieš smū­gį į že­mę, – kur lai­ky­tis, ku­rias kū­no vie­tas už­si­deng­ti. Sa­vo sri­ties asas

Nuk­ri­tęs oro ba­lio­nas pri­klau­so orei­vių klu­bui „An­tis“. Klu­bo va­ do­vas G.Moc­kai­tis sek­ma­die­nį pi­ lo­ta­vęs ba­lio­ną, ko­le­gų orei­vių lai­ ko­mas vie­nu ge­riau­sių sa­vo sri­ties spe­cia­lis­tų. Di­džiau­sios Lie­tu­vo­je oro ba­lio­nų or­ga­ni­za­ci­jos VšĮ „Orei­vys­tės cent­ ras“, ku­ri yra ir vie­nin­te­lė Lie­tu­vo­je oro ba­lio­nų pi­lo­tų mo­ky­mo or­ga­ ni­za­ci­ja, plėt­ros di­rek­to­rius ir pa­ ty­ręs pi­lo­tas inst­ruk­to­rius Au­ri­mas Veng­rys tei­gė nea­be­jo­jan­tis, kas ši ne­lai­mė – at­si­tik­ti­nu­mas, nu­ti­kęs ne­lem­tai su­ta­pus ap­lin­ky­bėms. „Sta­tis­tiš­kai oro ba­lio­nas – vie­ na sau­giau­sių oro trans­por­to prie­

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

mo­nių. Ta­čiau tai dar ne ga­ran­ti­ja, kad ne­lai­mė nie­ka­da neį­vyks. Sek­ ma­die­nį ir bu­vo tas įvy­kis, ku­ris vi­ sai orei­vių bend­ruo­me­nei yra la­bai ne­ma­lo­nus“, – sa­kė A.Veng­rys. Jo tei­gi­mu, G.Moc­kai­tis – la­bai ger­bia­mas pi­lo­tas inst­ruk­to­rius, vie­nas pir­mų­jų orei­vių Lie­tu­vo­ je, daug­kar­ti­nis ša­lies čem­pio­nas, Eu­ro­pos ir pa­sau­lio čem­pio­na­tų da­ly­vis.

Juo­di de­be­sys pra­dė­jo kaup­tis dar tirš­čiau. Ta­da ir pa­ki­lo­me. Ne­ga­li su­vok­ti

„Aki­vaiz­du, kad pa­ki­lus ar prieš pa­ky­lant oro są­ly­gos ta­po ne­pa­ lan­kios skry­džiui. Nea­be­jo­ju, kad pi­lo­tas da­rė vis­ką, kad nu­si­leis­tų kuo grei­čiau ir sau­giau, bet ba­lio­ nas skri­do virš mies­to, o čia ne­daug ga­li­my­bių ge­rai nu­si­leis­ti“, – kal­ bė­jo A.Veng­rys. „Aud­ra yra aud­ra, ir jei pi­lo­ tas ho­ri­zon­te ma­to ko­kių nors jos po­žy­mių, skry­dį at­šau­kia. Tai ne­ pa­vy­dė­ti­na si­tua­ci­ja pi­lo­tui ir ke­ lei­viams. Ne­ga­liu nie­kaip su­vok­ti šios si­tua­ci­jos, nes ne­ma­nau, kad pi­lo­tas, tu­rin­tis to­kią pa­tir­tį, lįs­tu ten, kur ne­rei­kia – taip ri­zi­kuo­ja daž­niau jau­nes­ni ir ma­žiau pa­ty­rę orei­viai“, – ste­bė­jo­si A.Veng­rys. Va­kar ži­niask­lai­do­je pa­si­ro­dė ir ki­tų orei­vys­tės spe­cia­lis­tų ko­

„„Pagalba: septyni nukentėjusieji išvežti į ligoninę.

men­ta­rų. Dau­gu­ma jų įsi­ti­ki­nę, kad kau­pian­tis aki­vaiz­džios aud­ ros de­be­sims ba­lio­nas ne­tu­rė­jo tei­sės pa­kil­ti. Dėl ga­li­mų sry­džio tai­syk­lių pa­ žei­di­mų pra­dė­tas ty­ri­mas. Bus ver­ ti­na­mi ava­ri­ją pa­ty­ru­sio oro ba­lio­ no pi­lo­to G.Moc­kai­čio veiks­mai, aiš­ki­na­ma­si, ko­dėl ar­tė­jant aud­rai jis ry­žo­si kil­ti į orą su ke­lei­viais. Skry­dis oro ba­lio­nu bu­vo ko­mer­ ci­nis. Su­ma, ku­rią su­mo­kė­jo ke­lei­ viai, – per 3000 li­tų. Gal čia ir sly­ pi at­sa­ky­mas? Ne­ži­no, kaip pa­veiks vers­lą

Skry­džiai oro ba­lio­nu – gan bran­ gi pra­mo­ga. Pap­ras­tai to­kio skry­ džio kai­na Kau­ne, Vil­niu­je ar Tra­ kuo­se svy­ruo­ja nuo 250 iki 300 li­tų žmo­gui. „La­bai daž­nai žmo­nės mus ver­ čia skris­ti, nors są­ly­gos bū­na ir blo­gos, sa­ky­da­mi, kad jie nie­ko ne­bi­jo. Bet jei iš­ky­la nors ne­di­ de­lė abe­jo­nė dėl oro, ne­skren­da­ me“, – tvir­ti­no pi­lo­tas inst­ruk­to­ rius A.Veng­rys. Vie­n a skau­d žiau­s ių ne­l ai­m ių Lie­tu­vo­je įvy­ko prieš sep­ty­nio­ li­ka me­t ų. Ta­d a per oro ba­l io­ nų šven­t ę Vil­n iaus Vin­g io par­ ke žu­vo Vai­do­tas Dau­nys – me­no ir kul­t ū­ros lei­d i­n ių „Kran­tai“, „Reg­num“ ir „Nau­jo­ji Ro­mu­va“ re­dak­to­rius. A.Veng­rys ne­ga­lė­jo įver­tin­ti, ko­ kį po­vei­kį gan ne­pi­giam oro ba­ lio­nų skry­džių vers­lui tu­rės sek­ ma­die­nio ava­ri­ja ša­lia Kau­no. Jo tei­gi­mu, žmo­nės skam­bin­da­mi

vi­sa­da klau­sia, ar ba­lio­nu skris­ti yra sau­gu. Gam­tos šėls­mo kont­ ro­liuo­ti neį­ma­no­ma, ta­čiau skry­ džiams ba­lio­nu yra pri­va­lo­mas ci­ vi­li­nės at­sa­ko­my­bės drau­di­mas ir spe­cia­lus ke­lei­vių drau­di­mas. Gy­vuo­ja ne­ra­šy­ta orei­vių tai­syk­ lė, kad, at­si­ti­kus pa­na­šiai ne­lai­mei, įvy­kį ana­li­zuo­ja vi­sa bend­ruo­me­ nė – tiek Lie­tu­vo­je, tiek už­sie­ny­je. Taip sie­kia­ma iš­veng­ti pa­na­šių si­ tua­ci­jų atei­ty­je. Pra­dė­ti ty­ri­mai

„Ty­ri­mą dėl šio įvy­kio pra­dė­jo Su­ si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos Trans­por­to ava­ri­jų ir in­ci­den­tų ty­ri­mo sky­rius. Kas gre­sia pi­lo­tui, pa­sa­ky­ti sun­ku. Vis­kas paaiš­kės iš­ty­rus ap­lin­ky­ bes. Eg­zis­tuo­ja spe­cia­lios tai­syk­ lės, kaip pi­lo­tuo­ti oro ba­lio­nus ir di­ri­žab­lius, ku­rie yra la­bai jaut­rūs oro są­ly­goms“, – kal­bė­jo Ci­vi­li­nės avia­ci­jos ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­ rius Kęs­tu­tis Au­ry­la. Jo tei­gi­mu, kol kas per anks­ ti ver­tin­ti, ko­kios prie­žas­tys lė­mė, kad di­džiau­sias Lie­tu­vo­je oro ba­ lio­nas pa­ty­rė ava­ri­ją. K.Au­ry­la taip pat pri­pa­ži­no, kad G.Moc­kai­čio, kaip orei­vio, rei­ tin­gas – itin aukš­tas, nors mi­nė­ to ba­lio­no val­dy­mas dėl jo tal­pos ir dy­džio – taip pat vie­nas su­dė­ tin­giau­sių iš vi­sų ša­ly­je nau­do­ja­ mų ba­lio­nų. Kau­no mies­to Pa­ne­mu­nės po­ li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te pra­dė­tas iki­ teis­mi­nis ty­ri­mas dėl ne­sun­kaus svei­ka­tos su­trik­dy­mo dėl neat­sar­ gu­mo.


4

Antradienis, gegužės 29, 2012

miestas kaunodiena.lt/naujienos/miestas

Vai­kų dar­že­lio dau­gia­bu­ty­je ne­bus Vi­li­ja Žu­kai­ty­tė

v.zukaityte@kaunodiena.lt

Pir­mą­jį vai­kų dar­že­lį dau­gia­bu­ ty­je no­rė­ju­si įkur­ti vie­na vers­li­ nin­kė at­si­mu­šė į gy­ven­to­jų sie­ ną. Bu­tą iš­si­nuo­mo­ju­si mo­te­ris ne tik neį­kū­rė dar­že­lio, bet bu­vo iš­kraus­ty­ta iš būs­to. Įvy­kio ap­lin­ ky­bes aiš­ki­na­si po­li­ci­ja. Ne­lei­do pra­dė­ti vers­lo

Ši­lai­niuo­se, Šar­ku­vos gat­vė­ je Re­da Stei­kū­nie­nė pen­ke­riems me­tams praė­ju­sių me­tų lapk­ri­tį iš­si­nuo­mo­jo bu­tą, ku­ria­me pla­ na­vo ati­da­ry­ti dar­že­lį. Bu­to sa­ vi­nin­kai ži­no­jo apie šiuos pla­nus, ta­čiau tei­gia, kad bu­vu­si nuo­mi­ nin­kė pri­va­lė­jo sa­vo vers­lo pla­nus de­rin­ti su kai­my­nais. To ne­bu­vo pa­da­ry­ta.

Re­da Stei­kū­nie­nė:

Mū­sų neiš­kė­lė iš bu­to, o bu­vo įvyk­ dy­tas įsi­lau­ži­mas ir api­plė­ši­mas. „Kai­my­nai mus ata­ka­vo, kad su ta mo­te­ri­mi nu­trauk­tu­me nuo­ mos su­tar­tį. Va­sa­rį at­si­tik­ti­nai su­ži­no­jo­me, kad ji „Kau­no ener­ gi­jai“ sko­lin­ga 1600 li­tų. Ta­da iš­ siaiš­ki­no­me, kad ne­mo­kė­ta ir už van­de­nį, elekt­rą“, – „Kau­no die­ nai“ sa­kė bu­to sa­vi­nin­ko žmo­na, ne­no­rė­ju­si vie­šai skelb­ti sa­vo pa­ var­dės.

ty­ti iš bu­to – iki ge­gu­žės 17 d.“, – pa­sa­ko­jo mo­te­ris. Da­bar nuo­mi­nin­kės bu­te jau ne­bė­ra, li­kę tik jos daik­tai. Ants­ to­lė su­ra­šė vi­są jos tur­tą, o bu­to sa­vi­nin­kai pa­kei­tė spy­nas. „Mes tu­rė­jo­me tei­sę nu­trauk­ti nuo­mos su­tar­tį. Ji tu­rė­jo per du mė­ne­sius iš­si­kraus­ty­ti, bet to ne­ pa­da­rė. Be to, dar rei­ka­lau­ja, kad su­mo­kė­tu­me jos paim­tą pa­sko­lą, gra­si­na mums teis­mais“, – ti­ki­no bu­to sa­vi­nin­kė. Ji pa­tvir­ti­no, kad nuo­mi­nin­ kė vis dėl­to su­mo­kė­jo vi­sas sko­ las, yra li­ku­si ke­lių de­šim­čių li­tų sko­la ad­mi­nist­ra­to­riams. Ža­da by­li­nė­tis

Bu­to nuo­mi­nin­kė R.Stei­kū­nie­ nė įsi­ti­ki­nu­si, kad bu­to sa­vi­nin­ kai už­siė­mė sa­vi­va­le. „Mū­sų neiš­kė­lė iš bu­to, o bu­vo įvyk­dy­tas įsi­lau­ži­mas ir api­plė­ ši­mas. Šiuo me­tu po­li­ci­jo­je yra už­ves­ta by­la, vis­ką aiš­kin­sis pa­ rei­gū­nai. No­ri­me, kad vi­sas ši­ tas konf­lik­tas bū­tų spren­džia­mas tei­si­niu ke­liu“, – pa­sa­ko­jo R.Stei­ kū­nie­nė. Vers­li­nin­kės tei­gi­mu, nuo­mos su­tar­tis pa­si­ra­šy­ta pen­ke­riems me­tams ir yra ga­lio­jan­ti. „Bu­ to sa­vi­nin­kai tur­būt blo­gai skai­tė su­tar­tį, nes jos nu­trauk­ti jie ne­tu­ rė­jo tei­sės. Ne­bent pa­teik­tų įro­ dy­mų, kad mes ne­vyk­dė­me kaž­ ko­kių įsi­pa­rei­go­ji­mų. Anot bu­to sa­vi­nin­kų, mes ne­mo­kė­jo­me mo­ kes­čių, ta­čiau tai jie dar tu­rės įro­ dy­ti teis­me“, – pa­sa­ko­jo nuo­mi­ nin­kė. Tik­ri­na pa­reiš­ki­mą

Pa­kei­tė spy­nas

Va­sa­rio 22 d. nuo­mi­nin­kei bu­vo iš­siųs­tas pra­ne­ši­mas, kad ji su­si­ mo­kė­tų sko­las, nes prie­šin­gu at­ ve­ju bus nu­trauk­ta nuo­mos su­ tar­tis. „Ka­dan­gi iš jos ne­su­lau­kė­me jo­kio at­sa­ko, ko­vo 7 d. iš­siun­tė­me jai raš­tą, kad nu­trau­kia­me su­tar­ tį, nes ji ne­mo­ka jo­kių mo­kes­čių. Ji tu­rė­jo mums at­sa­ky­ti, ka­da iš­ si­kraus­tys, bet vėl bu­vo ty­la. Ta­da krei­pė­mės į ant­sto­lę, ku­ri iš­siun­ tė jai pa­kar­to­ti­nį ra­gi­ni­mą. Ji per du mė­ne­sius pri­va­lė­jo iš­si­kraus­

Kau­no ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­ li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to at­sto­vas spau­ dai Kęs­tu­tis Kas­ciu­ke­vi­čius pa­ tvir­ti­no, kad R.Strei­kū­nie­nės pa­reiš­ki­mą priė­mė Ši­lai­nių po­li­ ci­jos nuo­va­dos pa­rei­gū­nai. „Šiuo me­tu tik­ri­na­mi pa­reiš­ ki­me nu­ro­dy­ti duo­me­nys. Pas­ kui bus spren­džia­ma, ar pra­dė­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą. Mo­te­ris bu­to sa­vi­nin­kus kal­ti­na sa­va­val­džia­vi­ mu. Bus aiš­ki­na­ma­si, ar jie ga­lė­ jo pa­tys be nuo­mi­nin­ko su­ti­ki­mo įei­ti į bu­tą, pa­keis­ti spy­nas“, – sa­kė po­li­ci­jos at­sto­vas.

Ne­ma­žai mies­tie­ čių va­kar anks­ tų ry­tą puo­lė iš­si­ gan­dę prie lan­ gų, kai ar­ti jų sto­ gų pra­skri­do kro­vi­nius į Af­ri­ ką iš Kar­mė­la­vos ga­be­nantis griau­ džian­tis or­lai­vis.

„„Marš­ru­tas: iš Kar­mė­la­vos anks­ti ry­te pa­ki­lęs kro­vi­ni­nis lėk­tu­vas iš­skri­do į

Kon­gą. 

airforce.ru nuotr.

Lėk­tu­vas iš­ver­tė iš lo­vų kau­nie­čius Sau­lius Tvir­bu­tas

s.tvirbutas@kaunodiena.lt

Iš­gąs­di­no griaus­mas

Anks­ti ry­te va­kar ne vie­no Kau­no mik­ro­ra­jo­no gy­ven­to­jai bu­vo pri­ ža­din­ti griau­dė­jan­čio di­džiu­lio lėk­ tu­vo, rė­žu­sio dan­gų vi­sai ne­to­li na­ mų sto­gų. Nuo dan­gų skro­džian­čio triukš­mo kai ku­riuo­se kie­mų pra­ dė­jo kauk­ti au­to­mo­bi­lių sig­na­li­za­ ci­jos. So­cia­li­niuo­se tink­luo­se, po­rta­ le kau­no­die­na.lt mies­tie­čiai puo­lė da­ly­tis sa­vo įspū­džiais. „Gy­ve­nu Par­ti­za­nų gat­vės ga­le. Gar­sas tik­ rai bu­vo ne­žmo­niš­kai di­de­lis. Lėk­ tu­vas skri­do taip že­mai, kad at­ro­ dė, jog sa­vo pil­vu nu­brau­kys ant na­mų esan­čias an­te­nas“, – tei­gė vie­na skai­ty­to­ja. Gau­de­sys la­biau­siai iš­gąs­di­no Dai­na­vos mik­ro­ra­jo­no gy­ven­to­jus. Or­lai­vio gau­de­sys pri­ža­di­no ar­ba nu­gi­nė prie lan­gų jau at­si­kė­lu­sius ir dau­ge­lio ki­tų mies­to vie­tų gy­ ven­to­jus. Neįp­ras­tas triukš­mas at­ krei­pė žmo­nių dė­me­sį už­mies­ty­je: Gar­lia­vo­je, Mas­tai­čiuo­se. Išsk­ri­do į Af­ri­ką

Kau­no oro uos­to ge­ne­ra­li­nio di­rek­ to­riaus asis­ten­tė Kris­ti­na Čes­nai­tė „Kau­no die­nai“ pa­sa­ko­jo, kad kro­ vi­ni­nis lėk­tu­vas „IL–76“ iš Kar­

mė­la­vos pa­ki­lo 6.25 val. „Jis bu­vo tech­niš­kai tvar­kin­gas. Gal­būt dėl gied­ro oro gar­sas bu­vo stip­res­nis nei pa­pras­tai“, – svars­tė ji. Lėk­tu­vas kro­vi­nius ga­be­no į Af­ ri­ką, Kon­go Res­pub­li­ką. Or­lai­viu nau­do­jo­si bend­ro­vė „Hopt­rans“. Daž­niau­siai bend­ro­vė už­sa­ko­vams or­ga­ni­zuo­ja bran­gios elekt­ro­ni­nės tech­ni­kos ga­be­ni­mą. Pas­kam­bi­nus į bend­ro­vę, jos at­sto­vė sa­kė ne­ga­ lin­ti ko­men­tuo­ti si­tua­ci­jos be ak­ ci­nin­ko ži­nios, o jis iš­vy­kęs į už­ sie­nį.

Lėk­tu­vui bū­ti­na tam tik­ra pa­ki­li­mo tra­jek­to­ri­ja – jis juk ne­ga­li stat­me­nai šau­ti į vir­šų. Kau­no skry­džių val­dy­mo cent­ro di­rek­to­rius Kęs­tu­tis Jur­kė­nas aiš­ ki­no, kad virš Kau­no lėk­tu­vai pri­ va­lo skris­ti ne že­miau kaip 500 m aukš­ty­je. Jei or­lai­vis pla­nuo­ja leis­ tis ne­to­li mies­to esan­čia­me oro uos­te ar pa­ky­la iš jo, lei­džia­ma šios tai­syk­lės ne­si­lai­ky­ti. „Lėk­tu­vui bū­ti­na tam tik­ra pa­ ki­li­mo tra­jek­to­ri­ja – jis juk ne­ga­li stat­me­nai šau­ti į vir­šų. Pil­nai pri­ krau­ti sun­kūs kro­vi­ni­niai lėk­tu­vai

ky­la ar­ba lei­džia­si lėkš­ta tra­jek­to­ri­ ja, rei­kia­mą aukš­tį pa­sie­kia po daug il­ges­nės dis­tan­ci­jos nei ke­lei­vi­niai, to­dėl ir šiuo at­ve­ju žmo­nėms ga­lė­jo pa­si­ro­dy­ti, kad jis skren­da per že­ mai“, – kal­bė­jo jis. K.Jur­kė­no tei­gi­mu, dau­gu­ma lėk­tu­vų sten­gia­si ap­lenk­ti gy­ve­ na­muo­sius kvar­ta­lus, ta­čiau kro­ vi­ni­niai or­lai­viai yra ma­žiau ma­ nev­rin­gi. Siū­lo ne­bi­jo­ti

Ru­sų ga­mi­na­mi lėk­tu­vai „IL–76“ ga­li skrai­din­ti iki 40 t kro­vi­nių. Kau­no oro uos­te ky­la bei lei­džia­si ir dar di­des­ni lėk­tu­vai: „AN–124 „Rus­lan“ ir „Boing 747“. Jie ga­li ga­ben­ti iki 100 t daik­tų. „Dau­giau­sia Kau­no oro uos­te skrai­do ke­lei­vi­niai lėk­tu­vai, o kro­ vi­ni­niai jau tam­pa eg­zo­ti­ka. Kau­ nie­čiai ne­tu­rė­tų bi­jo­ti, jei ku­ris jų pra­skren­da gar­siai gaus­da­mas. Ry­ tais, kai mies­tas dar ty­lus, gar­sas at­ro­do stip­res­nis“, – sa­kė K.Jur­ kė­nas. Dau­giau­sia kro­vi­nių per Kau­no oro uos­tą bu­vo ga­be­na­ma 2001 m. – 9,5 tūkst. to­nų, o per­nai – 4,2 tūkst. Už­tat ke­lei­vių skai­čius nuo praė­ ju­sio de­šimt­me­čio pra­džios pa­di­ dė­jo įspū­din­gai: 2001-ai­siais jų bu­vo tik 20 tūkst., o per­nai – 872,6 tūkst.

Suk­čius ap­si­me­tė FNTT pa­rei­gū­nu Dia­na Kra­pa­vic­kai­tė

d.krapavickaite@kaunodiena.lt

Ta­ria­mi Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­bos (FNTT) pa­rei­gū­ nai sa­vo są­skai­tas pil­do pa­tik­lių se­no­lių san­tau­po­mis. Daž­niau­siai afe­ris­tai su­kčiau­ja te­le­fo­nu, ta­čiau kai ku­rie iš­drįs­ta pa­skam­bin­ti ir į vie­ni­šo žmo­gaus du­ris.

„„Pa­sip­rie­ši­no: na­mo gy­ven­to­jai sto­jo mū­ru, kad dau­gia­bu­ty­je ne­bū­

tų įkur­tas vai­kų dar­že­lis. 

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

77-erių kau­nie­tė ne iš kar­to su­si­pra­ to bu­vu­si ap­mul­kin­ta su­kčiaus. Į jos bu­to du­ris pa­si­bel­dęs vy­ras pri­si­sta­tė FNTT pa­rei­gū­nu. Ta­ria­mai rū­pes­tin­ gas do­rų pi­lie­čių ser­gė­to­jas pra­ne­šė mo­te­riai ne­ma­lo­nią ži­nią. Esą tu­ri­ ma duo­me­nų, kad kaž­kas nau­do­ja­

si jos są­skai­ta ban­ke. Pa­rei­gū­nu pri­ si­sta­tęs su­kčius paaiš­ki­no kau­nie­tei, kad vie­nin­te­lis bū­das pri­čiup­ti nu­ si­kal­tė­lius – ati­duo­ti jam mo­kė­ji­mo kor­te­lę, pri­si­jun­gi­mo ko­dus – vis­ką, kas pa­dė­tų ta­ria­mam ty­ri­mui. Pa­tik­ li mo­te­ris taip ir pa­da­rė. Apie tai, kad jos są­skai­ta iš­tuš­ tė­jo 57 tūkst. li­tų, mo­te­ris su­pra­to vi­sai ne­se­niai. O nu­si­kal­tė­liai ne­ men­kas san­tau­pas iš są­skai­tos šla­ vė jau nuo ge­gu­žės 9-osios. Dar­ ba­vo­si su­kčiai iš pe­ties. Ka­dan­gi dau­ge­lis ban­kų yra nu­sta­tę li­mi­ tą, ko­kią su­mą ga­li­ma paim­ti kar­tą per die­ną, tai jiems te­ko nau­do­tis ne tik ban­ko­ma­tais, o ir elekt­ro­ni­ ne ban­ki­nin­kys­te.

„„Ne­gai­les­tin­gi: su­kčių ne­stab­do,

kad tai – se­no­lių vi­so gy­ve­ni­mo san­tau­pos. Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.


5

AntrADIENIS, gegužės 29, 2012

lietuva kaunodiena.lt/naujienos/lietuva

Rink­sis Eu­ro­pos va­do­vai Ta­po įta­ria­muo­ju ES va­do­vai ma­žiau­siai tris kar­tus rink­sis į sa­vo su­si­ti­ki­mus, kai Lie­tu­va 2013-ųjų ant­rą pus­metį pir­mi­nin­kaus Bend­ri­jai. Bent vie­nas šių su­si­ti­kimų vyks Vil­niu­je. Sta­sys Gu­da­vi­čius s.gudavicius@diena.lt

Vy­riau­sybė pir­ma­dienį ap­tarė tar­ pins­ti­tu­cinį Lie­tu­vos pa­si­ren­gi­mo pir­mi­nin­kau­ti ES planą ir pre­li­mi­ narų ka­len­do­rių. Kaip nu­ma­to­ma pre­li­mi­na­ria­me ka­len­do­riu­je, vie­nas svar­biau­sių ren­gi­nių Lie­tu­vai pir­mi­nin­kau­jant turėtų būti ES na­rių ir Rytų par­tne­ rystės ša­lių va­dovų su­si­ti­ki­mas Vil­ niu­je 2013 m. lapk­ri­čio 28 ir 29 d. Lie­tu­va ak­ty­viai sie­kia kai­my­ nių Ry­tuo­se suartė­ji­mo su ES, ta­ čiau pa­sta­rai­siais me­tais šios pro­gra­mos sėkmė ke­lia vis dau­ giau abe­jo­nių, ypač dėl ES kri­ti­ kuo­ja­mo Bal­ta­ru­si­jos ir Uk­rai­nos vald­žios el­ge­sio. Vis dėlto pro­gra­ma tęsia­ma. Pa­gal ją kas dve­jus me­tus ES pir­mi­nin­ kau­jan­čio­je vals­tybė­je ren­gia­mas Bend­ri­jos ir Rytų Eu­ro­pos vals­ty­bių va­dovų su­si­ti­ki­mas. Pas­ta­ra­sis toks vy­ko per­nai ru­denį Len­ki­jo­je. Pla­nuo­ja­ma, kad ES na­rių ir Rytų par­tne­rystės ša­lių va­dovų su­si­ti­ki­ mas Vil­niu­je bus su­reng­tas at­sta­ ty­to­je Val­dovų rūmų da­ly­je. Nu­ma­to­ma, kad po metų bus baig­ta bent da­lis Val­dovų rūmų, ku­rie jau dau­giau kaip de­šimt­metį

at­ku­ria­mi ša­lia sos­tinės Ar­ki­ka­ted­ ros. Už­baig­to­jo­je mu­zie­jaus da­ly­je galės būti su­reng­ti kai ku­rie aukš­to ran­go pir­mi­nin­ka­vi­mo ren­gi­niai. Prem­je­ras And­rius Ku­bi­lius jau pa­si­rašė po­tvarkį, ku­riuo su­darė Val­dovų rūmų pri­tai­ky­mo Lie­tu­ vos pir­mi­nin­ka­vi­mui ES 2013-ųjų ant­rą pus­metį dar­bo grupę. Aukš­to ran­go pa­reigūnų spe­cia­ liai vy­riau­sy­bi­nei ko­mi­si­jai va­do­ vau­ja mi­nist­ro pir­mi­nin­ko kanc­le­ ris Dei­vi­das Ma­tu­lio­nis. Be to, ES va­do­vai 2013-ųjų ant­ rą pus­metį turėtų su­si­rink­ti į dar du ei­li­nius su­si­ti­ki­mus. Jie bus su­ reng­ti Briu­se­ly­je, pir­mi­nin­kau­jant Eu­ro­pos Va­dovų Ta­ry­bos (EVT) pre­zi­den­tui. Pap­ras­tai ei­li­niai EVT su­si­ti­ki­mai ren­gia­mi kas­met kovą, bir­želį, rug­ sėjį ir gruodį. Todėl Lie­tu­vai pir­mi­ nin­kau­jant ES to­kie su­si­ti­ki­mai vyks 2013 m. rugsėjį ir gruodį. Tiks­lias nu­ma­tomų ei­li­nių su­si­ti­kimų da­tas Lie­tu­vos vald­žia iki šių metų lie­pos 1 d. su­de­rins su EVT pre­zi­den­tu Her­ ma­nu van Rom­puy, ku­ris, tikė­ti­na, iš­liks šia­me po­ste ir kitą­met. EVT su­si­ren­ka ir į neei­li­nius su­ si­ti­ki­mus. Kiek jų bus 2013-ųjų ant­rą pus­metį, dar neaiš­ku. Pir­ mi­nin­ka­vi­mo pra­džio­je 2013 m.

Sei­mo na­rys kon­ser­va­to­rius Vi­ tas Ma­tu­zas ta­po įta­ria­muo­ju – penk­ta­dienį Pa­nevė­žio apy­gar­ dos pro­ku­ratū­ra jam įteikė raš­ tišką pra­ne­šimą apie įta­ri­mus dėl su­kčia­vi­mo, pikt­naud­žia­vi­ mo tar­ny­bi­ne pa­dėti­mi ir do­ku­ mentų klas­to­ji­mo.

Kęstu­čio Va­na­go (BFL) nuo­tr.

lie­pos 5 d. į Lie­tuvą turėtų at­vyk­ti vi­sa Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja, vėles­niais mėne­siais nu­ma­to­mi ne­for­malūs ES mi­nistrų su­si­ti­ki­mai. 2013 m. spalį turėtų vyk­ti tei­ sin­gu­mo ir vi­daus rei­kalų mi­ nistrų su­si­ti­ki­mas su Ru­si­ja, taip pat nu­ma­to­mos ke­lios aukš­čiau­ sio ly­gio kon­fe­ren­ci­jos ir Bal­ti­jos jūros re­gio­no stra­te­gi­jos me­ti­nis fo­ru­mas. Šiuo me­tu ES pir­mi­nin­kau­ja Da­ ni­ja, liepą pus­me­čiui prie ES vai­ro stos Kip­ras. 2013 m. pirmą pus­metį šios pa­rei­gos pa­tikė­tos Ai­ri­jai.

Pa­nevė­žio apy­gar­dos pro­ku­ratū­ ros Or­ga­ni­zuotų nu­si­kal­timų ir ko­rup­ci­jos ty­ri­mo sky­riaus pro­ ku­ro­ras Ri­man­tas Vag­rys BNS va­ kar sakė, kad par­la­men­ta­ras kol kas neapk­laus­tas. „Te­gu su­si­pažįs­ta su įta­ri­mais, dar tu­ri su­si­ras­ti ad­vo­katą, ta­da ap­klau­si­me. Įta­ri­mai ga­na pla­ tūs“, – BNS sakė pa­reigū­nas. Anot jo, V.Ma­tu­zas ta­po 23-iuo­ju įta­ria­muo­ju šia­me iki­teis­mi­nia­ me ty­ri­me. Apie iki­teis­mi­nio ty­ri­mo pa­ baigą, R.Vag­rio tei­gi­mu, kalbė­ti dar anks­ti. Jis ne­prog­no­za­vo, ka­ da by­la galėtų būti baig­ta. V.Ma­tu­zas įta­rimų su­laukė tuoj po to, kai Sei­mas ket­vir­ta­dienį pa­ten­ki­no ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro pra­šymą leis­ti minėtą par­la­men­ tarą pa­trauk­ti baud­žia­mo­jon at­ sa­ko­mybėn ar ki­taip su­var­žy­ti jo laisvę. Pro­ku­ro­rai tvir­ti­na, jog per iki­teis­minį ty­rimą gau­ti duo­me­ nys leid­žia pa­grįstai ma­ny­ti, kad V.Ma­tu­zas, ži­no­da­mas, jog Sei­ mo na­riui draud­žia­ma bet ko­kia for­ma už­siim­ti vers­lu, ko­mer­ci­ ja ar ki­to­kia pri­va­čia veik­la, ku­ ria sie­kia­ma pel­no, or­ga­ni­za­vo

bend­ro­vei „Pa­nevė­žio ener­gi­ ja“ va­do­vau­jan­čių ir at­sa­kingų dar­b uo­tojų pikt­n aud­ž ia­v imą tar­ny­bi­ne pa­dėti­mi, kai su­darė išs­kir­ti­nes sąly­gas „Žil­Vy­čio“ koo­p e­ra­t i­n ei bend­ro­vei ne­ teisė­tu būdu laimė­ti „Pa­nevė­žio ener­gi­jos“ 2010–2011 m. or­ga­ni­ zuo­tus ke­tu­ris bio­ku­ro vie­šuo­ sius pir­ki­mus, ku­rių bend­ra ver­ tė be pri­dėtinės vertės mo­kes­čio sie­kia dau­giau kaip 17,503 mln. litų.

Ri­man­tas Vag­rys:

Te­gu su­si­pažįs­ta su įta­ri­mais, dar tu­ri su­si­ras­ti ad­vo­katą, ta­da ap­klau­si­me. Tai tik vie­nas iš V.Ma­tu­zui pa­ teiktų įta­rimų. Įta­ri­mai pikt­naud­žia­vus tar­ ny­ba dėl galbūt ne­skaid­rių „Pa­ nevė­žio ener­gi­jos“ viešųjų pir­ kimų šio­je by­lo­je yra pa­teik­ti Sei­mo na­rio žmo­nai Da­nu­tei Ma­ tu­zie­nei. V.Ma­tu­zas me­ta­mus įta­ri­mus nei­gia, by­lo­je pri­si­pa­ži­nu­sių įta­ riamųjų pa­ro­dy­mus sa­ko iš­ga­vus gra­si­ni­mais ir spau­di­mu, o pa­čią bylą tvir­ti­na esant ban­dy­mu su­si­ do­ro­ti su juo kaip par­ti­jos at­sto­vu ir pa­čia Tėvynės sąjun­ga-Lie­tu­ vos krikš­čio­ni­mis de­mok­ra­tais. BNS inf.


6

antradienis, gegužės 29, 2012

nuomonės

Kaip įveik­ti nu­si­ra­ši­nė­ji­mą?

Žvilgsnis

Redakcijos skiltis

And­rius Aga­fo­no­vas Ty­r i­mų ins­t i­tu­to „So­cial Dy­na­m ics In­ter­na­t io­nal“ par­t ne­r is

Patetiką keičia bevertės skrajutės Stasys Gudavičius

T

ai buvo ambicingas planas. Bet niekas netikėjo, kad jį pavyks įgyvendinti. Ir jis iš tikrųjų nepavyko. Nepaisant to, užsispyrusiai nenorima pripažinti, kad ambicijos buvo tuščios. „2011-aisiais iš šešėlio ištrauksime milijardą!“ – garsiai šaukė valdžiažmogiai maždaug prieš metus pusantrų. Visi girdėjo šį ambicingą pareiškimą, nors vėliau jį ir bandyta neigti ar negrabiai koreguoti. Lygiai taip pat visi žino, kad šis planas faktiškai baigėsi fiasko. Atsigaunant ekonomikai ir didėjant gyventojų pajamoms, sumažėjus nedarbui, įvedus kasos apa­ratus maistu prekiaujančiuose turguose, sugriežtinus muitinės taisykles iš šešėlio pernai į dienos šviesą pavyko ištraukti geriausiu atveju ne daugiau kaip 0,5 mlrd. litų.

Atsirado kitų „kovos su šešėliu“ formų ir būdų. Kai kurie jų panašūs į rinkimų populizmo persunktą propagandinį agitbrigadų pasirodymą. Tai pripažino ir pati finansų ministrė Ingrida Šimonytė bei kiti Vyriausybės atstovai. Todėl, matyt, šiemet jau privengiama garsiai, bet tuštokai skambančių pareiškimų apie šešėlinėje ekonomikoje cirkuliuojančių šimtų milijonų ar kelių milijardų „išbalinimą“. Tačiau atsirado kitų „kovos su šešėliu“ formų ir būdų. Kai kurie jų panašūs į rinkimų populizmo persunktą propagandinį agitbrigadų pasirodymą. Anądien premjeras Andrius Kubilius, finansų ministrė I.Šimonytė ir kiti aukšti Vyriausybės atstovai gerokai nustebino į darbą skubėjusius vilniečius. Nusimetę dalykinius kostiumus valdžios atstovai užsivilko sniego baltumo marški-

P

ra­si­dė­jus bran­dos eg­za­mi­ nams ir se­si­joms, aukš­to­sio­ se mo­kyk­lo­se vėl suak­ty­vė­ jo dis­ku­si­jos dėl aka­de­mi­nės eti­kos, ar­ba pa­pras­čiau – nu­si­ra­ši­ nė­ji­mo. Ta­čiau šio­se dis­ku­si­jo­se ma­ to­me tik siū­ly­mus, kaip ap­ri­bo­ ti ga­li­my­bes nu­si­ra­ši­nė­ti ir nu­baus­ti nu­si­ra­ši­nė­to­jus, bet re­tas ima­si de­ta­ les­nės pro­ble­mos ana­li­zės.

nėlius su žaliais ir juodais užrašais „Šioje šalyje nėra vietos šešėliui!“ Praeiviams ir automobilių vairuotojams dalytos skrajutės, raginančios nepirkti kontrabandinių degalų, rūkalų ir alkoholio, sąžiningai mokėti mokesčius. Šį žaidimą žmonės sutiko labai skirtingai. Vieni (beje, mažesnioji dalis) sakė, kad gyventojai greičiausiai neliks abejingi, kai pats premjeras parodo jiems dėmesį, prašo nepalaikyti šešėlinės ekonomikos ir kartu informuoja apie žalą, kurią visiems atneša neskaidrioji jos dalis. Bet dauguma piktinosi, kad, užuot dirbęs tiesioginį ir realų darbą, siekdamas pagerinti visų šalies žmonių gyvenimą, Vyriausybės vadovas užsiima tuščia agitacija, žaidžia politinius žaidimus. Štai viena skeptiška internete išdėstyta nuomonė apie šią akciją: „Valdžios žmonės kalba apie skaidrumą, apie kovą su šešėliu, bet patys stato labai brangią, bet dar neaišku, ar efektyvią atominę elektrinę, viešuosiuose pirkimuose už prekes ir paslaugas permoka nuo dviejų iki penkių kartų. Ir taip toliau. Įvestų tvarką, realiai imtų kovoti su šešėliu ir korupcija, nereikėtų štai tokios „pakazuchos“, kokią čia jie surengė miesto gatvėse.“ Dar viena gana paradoksaliai šmaikšti nuomonė: „Reklamos, skrajučių ar spaudos platinimas, dalijimas yra darbas. Ar buvo sudarytos darbo sutartys, ar skrajutes ministrai platino „juodai“, tai yra prisidėdami prie tos pačios šešėlinės ekonomikos, su kuria taip neva nuožmiai kovoja?“ O štai irgi šmaikštumo nestokojantis įkandimas premjerui: „Įdomu, ar A.Kubilius įteikė skrajutę dėl būtinybės kovoti su korupcija... Vitui Matuzui?“ Žodžiu, tikrai ne vieną suerzino ši propagandinė akcija, akivaizdžiai skirta artėjantiems Seimo rinkimams. Tikriausiai panašių iki spalio vidurio sulauksime dar ne vienos. Kažin ar tuo metu, kai premjeras ir jo ministrai vaikšto gatvėmis, dalydami visokias skrajutes, kas nors yra daroma, kad imtų realiai tirpti iki ketvirtadalio ekonomikos užimantis šešėlis? Garsiai šaukti kiekvienas moka. O dirbti siekdamas tikslų, kuriuos taip balsingai deklaravo? O vyriškai prisiimti atsakomybę, jeigu patetiški planai sužlunga?

informacija:

302 250

Simp­to­mi­niai spren­di­mai

Stu­den­tų ap­klau­sos ro­do, kad at­si­ra­ dus pa­lan­kiai pro­gai dau­giau nei 80 pro­c. pa­si­nau­do­tų ga­li­my­be nu­si­ra­ šy­ti. Juo­lab kad ga­li­my­bių tai pa­da­ ry­ti tik dau­gė­ja. Štai be­veik ne­pas­ te­bi­mą ry­šio įran­gą ga­li­ma įsi­gy­ti už ma­žiau nei 200 li­tų. Ta­da be­lie­ka su­ si­ras­ti drau­gą, ku­ris pa­dė­tų ko­lek­ty­ viai iš­lai­ky­ti eg­za­mi­ną. Ne­są­ži­nin­gam el­ge­siui per eg­za­mi­ nus su­stab­dy­ti siū­lo­ma ke­le­tas rim­tų ir ga­na veiks­min­gų prie­mo­nių. Vie­na jų – fil­muo­ti eg­za­mi­ną, kad bū­tų ga­ li­ma per­žiū­rė­ti vaiz­do įra­šą, ki­lus įta­ ri­mų dėl su­kčia­vi­mo. Ta­čiau tai rei­ ka­lau­ja ne tik pa­pil­do­mo lai­ko, bet ir pi­ni­gi­nių in­ves­ti­ci­jų, o, pa­vyz­džiui, bran­dos eg­za­mi­nų at­ve­ju, yra be­ veik neį­ma­no­ma. Vil­niaus Ge­di­mi­no tech­ni­kos uni­ver­si­te­tas (VGTU) ne­se­ niai pa­skel­bė ko­vą su mi­nė­tu ko­lek­ ty­vi­niu eg­za­mi­nų lai­ky­mu nau­do­jant ne­pas­te­bi­mą ry­šio įran­gą. Nu­si­ra­ši­nė­ji­mo pro­ble­mą rei­kia spręs­ti ne ban­dant už­kirs­ti tam ke­ lią tech­niš­kai, o iden­ti­fi­kuo­jant to prie­žas­tį ir ją pa­ša­li­nant. Prie­žas­ čių, ko­dėl yra nu­si­ra­ši­nė­ja­ma, pri­ ra­šy­ta tiek, kad ne­tilp­tų ir į ke­le­tą straips­nių, ta­čiau vi­sos jos – pa­vir­ šu­ti­niškos. Pa­čios po­pu­lia­riau­sios: vi­si taip da­ro, mo­kyk­lų rei­ka­la­vi­mai nea­ti­tin­ka rea­ly­bės, tai pa­pras­čiau­ sias bū­das iš­lai­ky­ti eg­za­mi­ną. Prie­žas­tys – kaž­kur gi­liau

Tik­ro­ji pro­ble­mos prie­žas­tis sly­ pi kur kas gi­liau. Pa­si­nau­do­ki­me „Toyo­tos“ bend­ro­vė­je su­kur­tu pen­ kių „Ko­dėl?“ me­to­du, ku­ris pla­čiai nau­do­ja­mas dau­gu­mo­je šiuo­lai­ki­ nių įmo­nių bū­tent tik­ra­jai pro­ble­ mos prie­žas­čiai nu­sta­ty­ti. Ži­nant pro­ble­mą, te­rei­kia klaus­ti, ko­dėl ji eg­zis­tuo­ja (iki pen­kių kar­tų). Pa­vyz­džiui, ko­dėl stu­den­tai ar mo­ki­ niai nu­si­ra­ši­nė­ja? To­dėl, kad: (1) ne­ ma­to nau­dos; (2) nau­da neak­cen­tuo­ ja­ma; (3) nau­da nė­ra api­brėž­ta ar­ba api­brė­ži­mas pa­se­nęs; (4) pa­si­kei­tu­ sios ap­lin­ky­bės. Ka­dan­gi ap­lin­ky­bės nė­ra tai, ką ga­li­me pa­keis­ti, tai pa­grin­ di­nė nu­si­ra­ši­nė­ji­mo prie­žas­tis yra ne­ tei­sin­gai api­brėž­ta nau­da, ku­rią gau­na ar su­vo­kia stu­den­tai ar moks­lei­viai. Štai pa­vyz­dys – vi­du­ri­nė mo­kyk­ la. Jo­je vis dar mo­ko­ma dau­giau­sia

Kasdienė prenumerata 1 mėn. – 26 (13*) Lt

ISSN 1392-7639 ©1992-2007 UAB „Diena Media News“ Labdarių g. 8, 01120 Vilnius. Tel. (8 5) 262 4242.

„Kauno dienos“ Vyriausioji redaktorė Jūratė Kuzmickaitė

„Kauno dienos“ redakcija Kęstučio g. 86, 44296 Kau­nas. Fak­sas 423 404.

Vyr. redaktoriaus pavaduotojai: Arūnas Andriuškevičius – 302 252 Violeta Juodelienė – 302 260

MIESTO NAUJIENOS: Mantas Lapinskas – Arūnas Dambrauskas – Vilija Žukaitytė – Saulius Tvirbutas – Virginija Skučaitė – Jurgita Šakienė – TEISĖTVARKA: Diana Krapavickaitė –

pa­žįs­ta ir kla­si­ki­nius pa­ruoš­tu­kus, ir nau­jau­sių tech­no­lo­gi­jų spren­di­mus.„Shutterstock“ nuo­tr.

fak­tų, ku­rie priei­na­mi iš bet ku­rios pa­sau­lio vie­tos mo­bi­liuo­ju te­le­fo­ nu, tu­rin­čiu in­ter­ne­to nar­šyk­lę ir ry­ šį. Tai yra pa­si­kei­tu­sios ap­lin­ky­bės. Tai­gi ko­dėl rei­kia at­min­ti­nai mo­ky­ tis Af­ri­kos vals­ty­bes ir jų sos­ti­nes, jei pri­rei­kus to­kį fak­tą ga­li­ma su­ži­ no­ti grei­čiau nei per mi­nu­tę?

rek­la­mos au­di­to­ri­jai ga­li ne­kil­ti aso­ cia­ci­jų tarp są­ži­nin­go mo­ky­mo­si ir pro­ble­mų su­si­ras­ti ar iš­lai­ky­ti dar­bo vie­tą. Juo­lab kad tai nė­ra vi­sa­da ga­ lio­jan­ti tai­syk­lė. Dar vie­na to­kių rek­ la­mų ne­veiks­nu­mo pro­ble­ma – kar­ tais rei­ka­la­vi­mai tik­rai pra­si­len­kia su ga­li­ma nau­da. Nu­si­ra­ši­nė­ji­mo pro­ble­mą rei­kia spręs­ti ne tech­ni­nė­mis prie­mo­nė­mis ir ne so­cia­li­nė­mis rek­la­mo­mis. Pir­ miau­sia rei­kia per­svars­ty­ti, ar kiek­ vie­na švie­ti­mo sis­te­mo­je eg­zis­tuo­ jan­ti dokt­ri­na (vis dar) ne­ša nau­dą ir jei taip – konk­re­čiai ją api­brėž­ti. To­ kios api­brėž­tys tu­ri bū­ti die­gia­mos moks­lei­viams ar stu­den­tams kar­ tu su pa­čia dokt­ri­na. Ži­no­ma, nau­ dos per­svars­ty­mas taip pat reiš­kia tam tik­ras re­for­mas ir bū­ti­ny­bę at­ si­sa­ky­ti vie­no ar ki­to da­ly­ko, to­dėl tai vis ati­dė­lio­ja­ma.

Nu­si­ra­ši­nė­ji­mo pro­ ble­mą rei­kia spręs­ ti ne ban­dant už­kirs­ti tam ke­lią tech­niš­kai, o iden­ti­fik ­ uo­jant to prie­žas­tį ir ją pa­ša­li­ nant.

Šio­je vie­to­je mes nau­dos ir­gi ne­ ma­to­me, bet jei kal­ba­me apie Eu­ro­ pos vals­ty­bes ir sos­ti­nes, moks­lei­viui ky­la tas pa­ts klau­si­mas. Tad to­kiu at­ ve­ju rei­kia nu­ro­dy­ti konk­re­čius at­ve­ jus, kai to­kius fak­tus ži­no­ti yra nau­ din­ga. Tar­ki­me, kal­bant apie ES ir jos Par­la­men­tą Briu­se­ly­je, kiek­vie­ nas ES pri­klau­san­čios ša­lies gy­ven­ to­jas tu­ri ži­no­ti, kad Briu­se­lis žy­mus ne tik dėl ko­pūs­tų to­kiu pa­va­di­ni­mu, bet yra Bel­gi­jos sos­ti­nė. O Bel­gi­ja yra ne­di­de­lė vals­ty­bė Eu­ro­pos va­ka­ruo­ se, be­si­ri­bo­jan­ti su Vo­kie­ti­ja, Pran­ cū­zi­ja ir Ny­der­lan­dais. Bū­ti­na nu­ro­dy­ti, kad to­kių ži­nių ga­li pri­reik­ti da­ly­vau­jant bet ko­kio­ se dis­ku­si­jo­se ar net dar­bo po­kal­by­ je, o to ne­ži­no­ji­mas ro­do pra­stą iš­si­ la­vi­ni­mo ly­gį. Nau­da ir ko­mu­ni­ka­ci­ja

Įdo­mu, kad so­cia­li­nės rek­la­mos, nu­ kreip­tos prieš nu­si­ra­ši­nė­ji­mą, iš da­ lies pa­tai­ko į pro­ble­mos es­mę, nes jos daž­niau­siai ak­cen­tuo­ja nu­si­ra­ši­ nė­to­jų kar­je­ros pro­ble­mas. Ta­čiau tai – per di­de­lis min­ties šuo­lis ir to­kios

Pir­mie­ji žings­niai

Vis dėl­to re­for­mos ne tik ver­čia šio to at­si­sa­ky­ti, bet ir ku­ria nau­ją po­rei­kį. Štai mo­kyk­lo­se, be da­ly­ki­nių kom­ pe­ten­ci­jų, pa­vyz­džiui, ma­te­ma­ti­kos ar už­sie­nio kal­bų, tu­ri bū­ti mo­ko­ma ir bend­rų­jų kom­pe­ten­ci­jų. Bend­ro­ sios kom­pe­ten­ci­jos api­ma dau­ge­ lį kas­die­nio gy­ve­ni­mo įgū­džių, nuo bend­ra­vi­mo iki svei­kos gy­ven­se­nos. Šios nuo­sta­tos jau die­gia­mos Lie­tu­ vos mo­kyk­lo­se, ta­čiau tai ne­pa­da­ro­ ma per nak­tį ar me­tus. Aukš­to­sios mo­kyk­los taip pat bus pri­vers­tos keis­tis. Mo­ky­mo sis­te­ma tu­ri tap­ti lanks­tes­nė, kad adek­va­čiai rea­guo­tų į pa­si­kei­tu­sius po­rei­kius. Gan įdo­mų spren­di­mą siū­lo Stan­ for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­rius Hen­ ry Etz­ko­wit­zius. Jo ma­ny­mu, rei­kia mo­ky­ti ne tik spe­cia­ly­bės da­ly­kų, bet ir už­sie­nio kal­bų bei kul­tū­ros ir ino­ va­ci­jų bei vers­lu­mo. Taip ab­sol­ven­ tai įgy­tų bend­res­nių kom­pe­ten­ci­jų ir bū­tų pa­si­ruo­šę kur­ti ver­tę glo­ba­ lia­me ir nuo­lat be­si­kei­čian­čia­me pa­ sau­ly­je.

Komentarai nėra dienraščio redakcijos nuomonė.

reklamos skyrius:

E. paštas redakcija@kaunodiena.lt

„„Tech­ni­ka: nu­si­ra­ši­nė­ji­mo ša­li­nin­kams nė­ra ne­priim­ti­nų me­to­dų – jie pri­

302 230

Platinimo tarnyba: 302

242

Prenumeratos skyrius: 302

244

3 mėn. – 69 (39*) Lt Tik šeštadienio prenumerata 1 mėn. – 9 (6*) Lt 302 251 302 268 302 266 302 262 302 267 302 261 302 243

LIETUVA: Stasys Gudavičius –

(8 5) 219 1381

PASAULIS:

SPORTAS: Romas Poderys – 302 258 Marius Bagdonas – 302 259 Mantas Stankevičius – (8 5) 219 1383

NAMAI: Vereta Rupeikaitė –

302 265

Sveikata: Marijana Jasaitienė –

302 263

Julijanas Gališanskis – (8 5) 219 1391 Valentinas Beržiūnas – (8 5) 219 1387

Menas ir Pramogos: Enrika Striogaitė –

302 272

EKONOMIKA:

FOTOKORESPONDENTAI: Artūras Morozovas – Tomas Ragina –

Ratai: Arūnas Andriuškevičius –

302 269 302 269

TV DIENA: Agnė Klimčiauskaitė – (8 5) 279 1380

Jolita Žvirblytė –

(8 5) 219 1374

302 260

http://www.kaunodiena.lt * prenumeratos kaina laikraštį atsiimant redakcijoje

aukštyn žemyn: Marijana Jasaitienė – Darius Sėlenis – Laima Žemulienė –

302 263 302 276 (8 5) 219 1374

REKLAMOS PARDAVIMO SKYRIUS: 302 234, 308 862, 308 863, 308 864, 302 230 reklama@kaunodiena.lt

Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Indeksas 0041. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raide R pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti. Tiražas 19 000.

ASMENINIAI SKELBIMAI: 302 231, 302 202, faksas 321 717 skelbimai@kaunodiena.lt SKELBIMŲ IR PRENUMERATOS SKYRIUS (Vytauto pr. 23) mob. 8 655 45 114 PLATINIMO TARNYBA: 302 242, 302 228 PRENUMERATOS SKYRIUS: 302 244


7

antrADIENIS, gegužės 29, 2012

lietuva

Sun­kios ša­li­ninkų paieš­kos Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­sos dėl šei­mos su­sie­ji­mo su san­tuo­ka ša­li­nin­ kai pri­pažįs­ta, kad kol kas jiems trūksta pa­jėgų Sei­me šiai pa­tai­ sai pa­tvir­tin­ti. Todėl vis ati­dėlio­ja­mas bal­sa­vi­mas dėl pa­grin­di­ nio ša­lies įsta­ty­mo pa­ko­re­ga­vi­mo. Sta­sys Gu­da­vi­čius s.gudavicius@diena.lt

Tėvynės sąjun­gos-Lie­tu­vos krikš­ čio­nių de­mok­ratų frak­ci­jos na­rys Ri­man­tas Da­gys.

Ga­li būti „ant ri­bos“

Sei­mo na­riai jau ge­gužės vi­du­ry­ je turė­jo pirmą kartą bal­suo­ti dėl Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­sos, nu­sta­tan­čios ki­tokį šei­mos tei­sinį su­pra­timą, pri­ ėmi­mo. Toks bal­sa­vi­mas ne­tgi bu­vo įra­šy­tas į vie­nos ple­na­ri­nių po­sėdžių die­nos dar­bot­varkę, ta­čiau pa­sku­ ti­niu mo­men­tu išb­rauk­tas. Pri­pa­ žin­ta, jog nei ta­me po­sėdy­je, nei vėles­niuo­se ne­bu­vo su­si­rinkę pa­ kan­ka­mai Sei­mo na­rių, kad pa­tai­sa su­rinktų rei­kiamą balsų skai­čių. Bet ir da­bar Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­ sos ša­li­nin­kai nėra dar tik­ri, ar bir­ želį, kai bal­sa­vimą dėl jos nu­ma­to­ ma vėl įtrauk­ti į dar­bot­varkę, jau bus su­rink­ta pa­kan­ka­mai balsų. „Sa­ky­čiau, šan­sai yra 50 ir 50. Sun­ko­ka būtų pro­gno­zuo­ti ir ne­si­ norėtų bur­ti iš ka­vos tirš­čių. Bal­sa­ vi­mo re­zul­ta­tai ga­li būti la­bai „ant ri­bos“, – spėjo vie­nas did­žiau­sių Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­sos rėmėjų Sei­ mo So­cia­li­nių rei­kalų ir dar­bo ko­ mi­te­to pir­mi­nin­kas, val­dan­čio­sios

Nu­si­su­ko pra­si­dėjus dis­ku­si­joms

Po­li­ti­kas at­kreipė dėmesį, kad pa­ rengtąjį Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­sos pro­ jektą dėl ki­to­kio šei­mos tei­sinės sam­pra­tos įtvir­ti­ni­mo par­ėmė dau­ giau par­la­men­tarų, nei jų reikėtų priim­ti pa­čią pa­taisą – apie šimtą. „Jei­gu vi­si pa­si­ra­šiu­sie­ji pro­jektą da­ly­vautų bal­sa­vi­me ir bal­suotų už, tuo­met Kons­ti­tu­ci­ja būtų ne­ sun­kiai ir grei­tai pa­ko­re­guo­ta“, – minė­jo R.Da­gys. Ta­čiau jis pri­pa­ži­no, kad Sei­me pra­si­dėjus dis­ku­si­joms dėl Kons­ti­tu­ ci­jos pa­tai­sos da­lis pir­minį pro­jektą par­ėmu­sių nu­si­su­ko nuo jo. Tarp to­kių bu­vo kai ku­rie so­cial­de­mok­ra­ tai. Ke­li šios par­ti­jos at­sto­vai su­ti­ko su pa­rengtą­ja Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­sa, bet vėliau So­cial­de­mok­ratų par­ti­ja pri­ėmė spren­dimą ne­pa­rem­ti jos. Todėl dau­gu­ma pro­jektą pa­si­ra­ šiu­sių so­cial­de­mok­ratų ir kai ku­ rių kitų par­tijų at­stovų ne­be­ke­ti­na bal­suo­ti dėl jo pri­ėmi­mo. „Būtent

dėl to­kios pa­si­kei­tu­sios kai ku­rių ko­legų po­zi­ci­jos ir ne­ga­li­ma kol kas pro­gno­zuo­ti bal­sa­vi­mo baig­ties“, – pri­dūrė Sei­mo So­cia­li­nių rei­kalų ir dar­bo ko­mi­te­to va­do­vas. Abe­jo­ja, ar su­rinks balsų

R.Da­gys ti­ki­si, kad pir­ma­sis bal­ sa­vi­mas dėl Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­ sos galėtų įvyk­ti bir­že­lio pirmą ar­ ba ant­rą sa­vaitę. „Bet ku­riuo at­ve­ju reikėtų, kad jis būtų su­reng­tas dar iki Sei­mo pa­va­sa­rio se­si­jos pa­bai­ gos, tai yra iki lie­pos. Ta­da ant­ra­sis bal­sa­vi­mas galėtų vyk­ti rugsėjį ar­ ba spalį – ir­gi dar šia­me Sei­me“, – kalbė­jo po­li­ti­kas. R.Da­gys su­ti­ko, kad, ne­pa­vy­kus su­rink­ti rei­kia­mo balsų skai­čiaus Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­sai priim­ti, ji bū­ tų ati­dėta ma­žiau­siai me­tams, tai yra jau ki­tam Sei­mui ap­si­spręsti. Ta­čiau kon­ser­va­to­riai var­gu ar turės dau­ gumą būsi­ma­me par­la­men­te, todėl jie ban­dys priim­ti Kons­ti­tu­ci­jos pa­ taisą dar per šio Sei­mo ka­den­ciją. Pa­sak par­la­men­ta­ro, Sei­mo Tei­ sės ir teisėt­var­kos ko­mi­te­tas yra įsi­pa­rei­gojęs dar paieš­ko­ti ki­to­kios,

„„Nuos­ta­ta: pa­gal pa­teiktąjį pro­jektą šei­ma būtų su­ku­ria­ma tik su­da­rius

san­tuoką. 

galbūt kiek švel­nesnės Kons­ti­tu­ci­ jos pa­tai­sos for­mu­luotės, ku­ri neer­ zintų dau­gu­mos Sei­mo na­rių ir už­ tik­rintų pa­kan­kamą balsų skai­čių. Be to, Sei­mo val­dy­ba ir sek­re­to­ ria­tas ban­dys ras­ti tokį par­la­men­ to ple­na­rinį po­sėdį, ku­ria­me da­ ly­vautų ga­na daug par­la­men­tarų – kad jie ne­būtų iš­vykę į ko­man­ di­ruo­tes. Ta­čiau Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­sai dėl šei­mos tei­si­nio sta­tu­so prie­šta­rau­jan­ti so­cial­de­mok­ratė Ma­ri­

To­mo Luk­šio (BFL) nuo­tr.

ja Auš­rinė Pa­vi­lio­nienė ne­ti­ki, kad kon­ser­va­to­riams ir jų ša­li­nin­kams pa­vyks su­rink­ti 94 Sei­mo na­rių bal­sus, būti­nus pa­tai­sai priim­ti. So­cial­de­mok­ratė pri­minė, kad po svars­ty­mo už šią pa­taisą bal­sa­vo vos dau­giau kaip še­šios de­šim­tys par­la­ men­tarų. „Gal dar ko­kias dvi de­šim­ tis pa­pil­domų balsų ga­li­ma ban­dy­ti su­ran­kio­ti, vos ne prie­var­ta lie­piant da­ly­vau­ti bal­suo­jant. Ta­čiau bal­ sų vis tiek turėtų pri­trūkti ir pa­tai­sa turėtų būti at­mes­ta“, – spėjo ji.

ES parama skatina kaimo turizmą Eglė Pakalnytė Kaimo turizmas yra vienas populiariausių ne žemės ūkio verslų kaime, turintis didžiulį augimo potencialą, todėl Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programoje numatyta daug dėmesio skirti šiai veiklai skatinti, o kartu ir puoselėti kultūros paveldą, lietuviškas tradicijas.

Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) neseniai Kaune organizuotas seminaras „Parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemones „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“ ir „Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“ susidomėjusiems ūkininkams, kaimo gyventojams pristatė šių priemonių aktualijas. Ministerija laukia paraiškų

Seminaro dalyvius labiau domino priemonė „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“, kurios projektams finansuoti šiemet yra numatyta 30 mln. litų. Jeigu paraiškų bus gauta gerokai daugiau, bus taikomi pirmumo kriterijai, atsirenkant, kuriuos projektus finansuoti. Gyventojai, norintys gauti paramą, dar turi laiko – paraiškų pateikimo termino pabaiga yra gegužės 31 d. „Šiemet gal ir pavėlavome į traukinį, nespėsime parengti paraiškos, bet ruošiamės ateičiai. Tikimės, kad ši programa bus ir 2014 m., tad savo projektą galėsime parengti vėliau. Kaimo turizmo versle nesu naujokas, todėl norėtume praplėsti veiklą geografiškai. Sodybą turime Aukštaitijoje, norėtume koją įkelti į Dzūkiją“, – dalyvavimo seminare motyvus vardijo Romualdas Pulis, sodybos „Mindūnų kempingas“, esančios Molėtų rajone, savininkas.

Daugiausia klausimų seminaro pranešėjos sulaukė dėl kriterijų, kuriuos privalo atitikti paraišką teikiantys asmenys: ar reikalingas verslo liudijimas, ar būtina buhalterinė apskaita ir t. t. „Parengti paraišką kokiam nors didesniam projektui šiais metais tikrai nespėsime. Seminare dalyvaujame, kad gautume daugiau informacijos. Apmąstysime ir kitais metais pretenduosime į paramą“, – sakė seminaro dalyvė Jūratė Augustinavičienė, sodybos „Šušvė“ Kėdainių rajone savininkė.

Siekiant padidinti kaimo turizmo paslaugų įvairovę, skatinama jungti tradicines žemės ūkio veiklas ir paslaugas turistams.

Reikalavimai paramai gauti

ŽŪM Kaimo plėtros departamento l. e. Alternatyvios veiklos skyriaus vedėjo pareigas Regina Voverytė seminaro dalyviams priminė, kad pagal supaprastintą tvarką paramos gali prašyti tik veikiantys subjektai. Norintys naujai pradėti verslą, susijusį su kaimo turizmu, nepriklausomai nuo prašomos paramos dydžio, į šią ES programos paramą gali pretenduoti tik pagal vadinamąją didžiąją tvarką. „Norime paskatinti tuos verslininkus, kurie jau ne pirmus metus sukasi kaimo turizmo veikloje, kad plėstųsi, savo klientams galėtų pasiūlyti daugiau paslaugų“, – teigė vedėja R.Voverytė. Tokiu

būdu kaimo gyventojai galėtų užsitikrinti ilgalaikių darbo vietų ir papildomų pajamų. Siekiant padidinti kaimo turizmo paslaugų įvairovę, skatinama jungti tradicines žemės ūkio veiklas ir paslaugas turistams: poilsiautojams tiekti šviežius, ūkyje užaugintus produktus, siūlyti rekreacines paslaugas. Šios programos pareiškėjai gali būti ūkininkai arba kaimo gyventojai, kurie ne mažiau kaip 3 metus iki paramos paraiškos pateikimo nuolatinę gyvenamąją vietą deklaruoja kaimo vietovėje. Kaime didės užimtumas

Kaimo plėtros programos III krypties priemonės „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“ pagrindinis tikslas – gerinti gyvenimo kokybę ir didinti užimtumą kaime, plėtojant kaimo turizmą, kuris sukuria papildomų pajamų šaltinį. Pagal šią priemonę remiamos dvi veiklos sritys: kaimo turizmo skatinimas, įskaitant amatų plėtrą kaimo turizmo sodybose, ir turistinių stovyklų kaimo vietovėse įkūrimas bei plėtra (išskyrus miško vietovėse). „Šiandien atvykau į seminarą susirinkti visos mane dominančios informacijos, nes paraišką planuoju pateikti tik kitais metais, bet sužinojau, kad dar nežinoma, ar bus pinigų kitais metais šiai programai finansuoti“, – sakė minėta priemone susidomėjęs Paulius Rasimavičius, sodybos „Vilaitė“ Prienų rajone savininkas. Finansavimo tvarka

Lėšos priemonei įgyvendinti skiriamos iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir bendrojo finansavimo lėšų, numatytų šalies biudžete. Paramos dydis skaičiuojamas atsižvelgiant tik į tinkamas finansuoti projekto išlaidas. Finan-

„ Tvarka: Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programoje didžiulis dėmesys ski-

riamas kaimo turizmui skatinti, kultūros paveldui ir tradicijoms puoselėti. Tomo Raginos nuotr.

suojama nuo 25 proc. iki 65 proc. visų šių išlaidų, o išlaidos, tiesiogiai susijusios su tradiciniais sertifikuotais amatais, – iki 75 proc. Didžiausia paramos suma vienam projektui priklauso nuo veiklos srities: pagal veiklos sritį „Kaimo turizmo skatinimas, įskaitant amatų plėtrą kaimo turizmo sodybose“, vadovaujantis supaprastinta tvarka, prašoma suma negali viršyti 150 tūkst. litų, o didžiajam projektui gali būti skiriama iki 690 560 litų paramos. Pagal veiklos sritį „Turistinių stovyklų kaimo vietovėse įkūrimas ir plėtra (išskyrus miško vietovėse)“ –

iki 207 168 litų paramos, o jeigu prašoma pagal supaprastintą tvarką – iki 75 tūkst. litų. Pareiškėjas dėl paramos gali kreiptis pagal abi priemonės veiklos sritis. Tokiu atveju maksimali paramos suma bendram projektui negali viršyti 690 560 litų, iš jų paramos suma stovyklavietei įkurti arba plėtrai negali viršyti 207 168 litų. Užs.963389


8

antrADIENIS, gegužės 29, 2012

ekonomika kaunodiena.lt/naujienos/ekonomika

Grai­ki­jos bė­dos lie­tu­vių ne­gąs­di­na Ban­kai ti­ki­na, kad ša­ly­je sklan­dan­čios spė­lio­nės dėl eu­ro zo­nos atei­ties jų klien­tų veiks­mams įta­kos ne­da­ro. Jų tei­gi­ mu, pa­sta­ruo­ju me­tu in­dė­liai eu­rais at­sii­ ma­mi tik dėl na­tū­ra­lių prie­žas­čių. Li­na Mra­zaus­kai­tė

l.mrazauskaite@diena.lt

Kas penk­tas dar­buo­to­jas Lie­tu­ vo­je yra mo­ty­vuo­tas ir dar­be jau­čia­si ge­rai. Ta­čiau daž­niau­ siai pa­si­tai­kan­tis dar­buo­to­jų ti­ pas yra at­si­sky­rė­liai, ku­rių dar­ bi­nė ap­lin­ka ne­ska­ti­na ir ku­rie apie dar­bą žiūri ne­ga­ty­viai.

ki­to­mis va­liu­to­mis dėl to, kad tau­po stu­di­joms už­sie­ny­je ar ke­lio­nėms“, – sa­kė A.Ar­mo­nai­tė-Glo­die­nė.

Po­ky­čių ne­pa­ju­to

Ne­ty­lant kal­boms apie Grai­ki­jos pa­si­trau­ki­mą iš ES ir ga­li­mą eu­ro zo­nos žlu­gi­mą, pa­si­gir­do įspė­ji­mų, kad ban­kuo­se lai­ky­ti sa­vo san­tau­ pas eu­rais – ri­zi­kin­ga. Ta­čiau ana­ li­ti­kai neįp­ras­tos grės­mės neįž­vel­ gia, o ban­kai ti­ki­na klien­tų pa­ni­kos ne­pas­te­bė­ję. DNB ban­ko at­sto­vas spau­dai And­rius Vil­kan­cas už­tik­ri­no, kad pa­sta­ruo­ju me­tu ryš­kių po­ky­čių, su­si­ju­sių su in­dė­lių va­liu­ta, ban­kas ne­pa­ju­to. O in­dė­liai eu­rais, anot jo, klien­tų ne­bau­gi­na – me­tų pra­džio­ je jų skai­čius au­go net spar­čiau nei in­dė­lių li­tais. „Vie­nin­te­lius po­ky­čius pa­ju­to­ me me­tų pa­bai­go­je, kai bu­vo su­ju­ di­mas dėl Grai­ki­jos pa­dė­ties. Tuo me­tu bu­vo pa­dau­gė­ję in­dė­lių do­ le­riais ir Nor­ve­gi­jos kro­no­mis. Ta­ čiau da­bar to­kio su­ju­di­mo nė­ra, tad in­dė­lių sta­bi­liai dau­gė­ja“, – tei­gė A.Vil­kan­cas. Ūkio ban­ko at­sto­vė ry­šiams su vi­suo­me­ne Auk­sė Ar­mo­nai­tė-Glo­ die­nė taip pat sa­kė, kad di­des­nių po­ky­čių pa­sta­ruo­ju me­tu ne­pas­te­ bi­ma. Anot jos, pa­sta­rai­siais me­tais ten­den­ci­jos be­veik ne­pa­ki­to: dau­ giau­sia san­tau­pų vis dar lai­ko­ma li­ tais – va­liu­ta, ku­ria gau­na­mos pa­ ja­mos ir pa­ti­ria­mos iš­lai­dos. „Jei prieš va­sa­rą in­dė­liai eu­rais ir pa­sii­ma­mi, tai ne­re­tai bū­na su­ si­ję su ato­sto­gų ke­lio­nė­mis, o ne su bai­me dėl eu­ro atei­ties. Kai ku­rie žmo­nės ren­ka­si in­dė­lius eu­rais ar

Grai­kų spren­di­mas iš­sto­ti iš ES su­ma­žin­ tų vi­suo­me­nės pa­si­ ti­kė­ji­mą eu­ru, ta­čiau di­des­nių pa­vo­jų eu­ rui kaip va­liu­tai tai ne­su­kel­tų.

Grės­mės neįž­vel­gia

SEB ban­ko pre­zi­den­to pa­ta­rė­jo Gi­ ta­no Nau­sė­dos tei­gi­mu, ten­den­ci­ja at­siim­ti in­dė­lius eu­rais nė­ra įga­vu­ si pla­taus mas­to, tad vi­suo­me­nė­ je esa­ma dau­giau kal­bų nei rea­lių veiks­mų. Vis dėl­to, pa­šne­ko­vo ma­ ny­mu, šne­koms kil­ti ne­di­de­lis pa­ grin­das yra. „Kal­bos ne­ky­la be pa­grin­do. Tie­ siog for­muo­jan­tis tam tik­riems nea­ pib­rėž­tu­mams – o Grai­ki­jos si­tua­ ci­ja at­ro­do ypač su­dė­tin­ga – iš kar­to da­ro­mos iš­va­dos, ne­va Grai­kijos pa­si­trau­ki­mas iš ES su­žlug­dys eu­ro zo­ną. Na­tū­ra­liai svars­to­ma, kas nu­ tiks eu­rui“, – sa­kė G.Nau­sė­da. Ta­čiau pa­šne­ko­vas pa­brė­žė, kad net iš­si­pil­džius pe­si­mis­tiš­kiau­ siems sce­na­ri­jams eu­ro zo­nos žlu­ gi­mo ti­ki­my­bė yra ne tik po­li­tiš­kai, bet ir eko­no­miš­kai men­kai pa­grįs­ ta. Anot jo, net ir ke­lių ša­lių pa­si­ trau­ki­mas iš eu­ro zo­nos ne­pra­dan­ gins eu­ro kaip va­liu­tos.

„„Ra­my­bė: eko­no­mis­tai kal­bas dėl pa­vo­jaus ban­kuo­se lai­ky­ti san­tau­pas

eu­rais ver­ti­na kaip ne­pag­rįs­tas ir ban­kų klien­tus ra­gi­na šių šne­kų ne­ klau­sy­ti.  „Shut­ters­tock“ nuo­tr.

„Swed­bank Mar­kets“ tar­ny­bos va­do­vas Lie­tu­vo­je To­mo And­re­ jaus­ko ma­ny­mu, grai­kų spren­di­mas iš­sto­ti iš ES vi­suo­me­nę dau­giau pa­ veik­tų psi­cho­lo­giš­kai: žmo­nės pra­ dė­tų ma­ny­ti, kad eu­ras – ne „šven­ta kar­vė“. Ta­čiau jis pa­brė­žė, jog rea­ lus grai­kų iš­sto­ji­mo po­vei­kis eko­ no­mi­kai bū­tų ne toks reikš­min­gas, kaip ma­no­ma. Paš­ne­ko­vo tei­gi­mu, grai­kai su­da­ro tik apie 1,5 pro­c. vi­ sos ES eko­no­mi­kos. Ri­zi­ką siū­lo iš­skai­dy­ti

Nors ban­kai ri­zi­kos lai­ky­ti in­dė­lius eu­rais sa­ko neįž­vel­gian­tys, ban­kas „Nor­dea“, kaip sa­kė „Nor­dea Bank Lie­tu­vos“ ko­mu­ni­ka­ci­jos va­do­vas

Vai­do­tas Cu­cė­nas, da­lį sa­vo san­ tau­pų re­ko­men­duo­ja lai­ky­ti ir ki­ta va­liu­ta. Taip, anot jo, ri­zi­ka iš­skai­ do­ma: „Ga­li­ma pri­tai­ky­ti lie­tu­ viš­ką pa­tar­lę, ku­ri sa­ko, kad vi­sų kiau­ši­nių lai­ky­ti vie­no­je pin­ti­nė­je ne­de­ra. Ta­čiau ne­rei­kė­tų pa­mirš­ti įver­tin­ti vi­sų va­liu­tų ri­zi­kos.“ V.Cu­cė­nas pa­sa­ko­jo, kad di­de­ lės ver­tės in­dė­lius – dau­giau nei 100 tūkst. eu­rų – ban­kuo­se lai­kan­ tys žmo­nės pa­sta­rai­siais mė­ne­siais skai­do į ke­lias va­liu­tas ir taip su­ma­ ži­na ri­zi­ką. Anot pa­šne­ko­vo, in­dė­ lius bū­din­ga skai­dy­ti į li­tus, do­le­ rius ir eu­rus, taip pat pa­si­tu­rin­tiems klien­tams ban­kas pa­siū­lo in­dė­lius lai­ky­ti skan­di­na­viš­ka va­liu­ta.

Pirmą kartą sukurta ekonominio modeliavimo programa Lietuvoje ir Latvijoje Kauno technologijos universiteto (KTU) Ekonomikos ir vadybos fakultetas nuo š.m. rugsėjo 1 d. studentams ir verslininkams pasiūlys naujai sukurtą „Regionų ir verslo plėtros ekonominio modeliavimo programą“. Programa sudaryta naudojant algoritmą, kurį suprojektavo KTU Ekonomikos ir vadybos fakulteto doc. dr. Jurgita Bruneckienė, dalyvaudama projekte. Projekte dalyvavo Kauno technologijos universitetas (pagrindinis partneris), Liepojos universitetas, Klaipėdos universitetas.

plėtros skatinimo metodologinių pagrindų kūrimas (LT-LV)“. Projektas buvo inicijuotas 2010 m., jo veiklos buvo orientuotos į bendradarbiavimą mokslinių tyrimų srityje. Projekte buvo siekiama spręsti dviejų Lietuvos–Latvijos pasienio regionų (Klaipėdos apskrities ir Kuržemės regiono) bei gretutinio regiono (Kauno apskrities) verslo plėtros problemas ir didinti verslo skatinimo priemonių efektyvumą. Regionų ir verslo plėtros ekonominio modeliavimo programa, parengta remiantis tyrimais, kurie buvo atlikti rengiant Lietuvos ir Latvijos pasienio regionų verslo augimą skatinančių veiksnių nustatymo metodiką, atliekant pasienio regionų verslo subjektų poreikių analizę ir kuriant Lietuvos–Latvijos pasienio verslo augimo skatinimo strategiją.

Verslo augimo skatinimo strategiją Naujovė parengta įgyvendinant Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos 2007–2013 m. finansuotą projektą „Regionų verslo

Indeksų skaičiavimo metodika Pirmą kartą sukurta ekonominio modeliavimo programa tiek Lietuvoje, tiek ir Latvijoje, leidžianti automatiškai skaičiuoti indeksus ir rangus, taip

Dar­bas ne­ska­ti­na

pat leidžianti kiekvienam tyrėjui susikurti savo asmeninį tyrimą ir remiantis juo atlikti regiono ekonominę ir socialinę bei verslo plėtros analizę, atsižvelgiant į savo tyrimo specifiką. „Programa atspindi pasaulyje plačiai taikomas ir žinomas ekonominės analizės priemones. Pavyzdžiui, Pasaulio ekonomikos forumo konkurencingumo indeksą, „Transparency International“ korupcijos suvokimo indeksą. Programa atlieka daug nuobodžių skaičiavimų už tyrėją“, – sako projekto vadovė KTU Ekonomikos ir vadybos fakulteto profesorė habilituota daktarė Žaneta Simanavičienė. Verta naudotis šia programa Neretai verslininkai, mokslininkai, net ir studentai, priimdami sprendimus, turi atsižvelgti į daugybės skirtingų rodiklių tendencijas. Naudojantis sukurta Regionų ir verslo plėtros ekonominio modeliavimo programa, sprendimų priėmimas lengvėtų, kadangi pateikiamas rezultatas (Indeksas) išreiškiamas viena reikšme. Ši progra-

ma taip pat gali būti naudojama kaip strateginio planavimo priemonė, kuri pasitelkiama priimant sprendimus dėl regiono ar visos šalies regionų plėtros didinimo ir atliekant taikomų strategijų ar įgyvendinamų projektų efektyvumo analizę. „Kuriant Regionų ir verslo plėtros ekonominio modeliavimo programą, buvo siekiama, kuo didesnio jos funkcionalumo. Pavyzdžiui, ji susieta su „Microsoft Excel“ programa, todėl visus „Excel“ duomenis galima importuoti ir eksportuoti, o tai palengvina duomenų suvedimą ir tolesnę jų analizę. Taip pat norėčiau paminėti, kad, naudojantis programa, galima plėtoti ir tarptautinį bendradarbiavimą, nes joje yra įdiegtos lietuvių, anglų ir latvių kalbos“, – apie programos galimybes pasakojo KTU Ekonomikos ir vadybos fakulteto doc. dr. Jurgita Bruneckienė. Daugiau informacijos: Žaneta Simanavičienė, Kauno technologijos universitetas, tel. (8 37) 300 589, e.paštas zaneta.simanaviciene@ktu.lt. Užs. 964728

Tai ro­do rin­kos ty­ri­mų bend­ ro­vės TNS LT vyk­do­mas ša­lies dar­buo­to­jų lo­ja­lu­mo in­dek­so ty­ri­mas. Lie­tu­va pa­gal dar­buo­to­jų lo­ ja­lu­mo in­dek­są at­si­lie­ka ir nuo Eu­ro­pos, ir nuo Bal­ti­jos ša­lių vi­ dur­kio. In­dek­sas šiuo me­tu sie­ kia 47, kai Eu­ro­pos vi­dur­kis yra 58, o bend­ras Bal­ti­jos vals­ty­bių in­dek­sas – 62. Nuo 2005 m., kai pa­sta­rą­jį kar­tą ša­lies mas­tu bu­vo vyk­dy­tas toks ty­ri­mas, Lie­tu­vo­je šis ro­dik­lis su­ma­žė­jo 1 pro­c. „Mo­ty­vuo­ti ir įsi­trau­kę dar­ buo­to­jai su­ku­ria ne tik pa­pil­do­ mą ver­tę įmo­nei, bet da­ro tei­ gia­mą įta­ką jai aug­ti bei veik­los re­zul­ta­tams. Mū­sų at­lik­tas ty­ ri­mas at­sklei­dė, kad ne­ga­ty­viai įmo­nės at­žvil­giu nu­si­tei­kę, ne­ mo­ty­vuo­ti ir at­si­ri­bo­ję dar­buo­ to­jai yra ne tik neiš­nau­do­ti įmo­ nės iš­tek­liai – to­kie dar­buo­to­jai ak­ty­viai ku­ria ap­lin­ką, ku­ri de­ mo­ty­vuo­ja ir jų ko­le­gas“, – sa­kė TNS LT vy­res­nio­ji pro­jek­tų va­ do­vė Jur­gi­ta Rač­ky­tė-Vi­li­mė.

Ne­ga­ty­viai nu­si­ tei­kę dar­buo­to­jai de­mo­ty­vuo­ja ko­ le­gas. TNS LT duo­me­ni­mis, di­ džiau­sią nei­gia­mą įta­ką dar­ buo­to­jų lo­ja­lu­mo in­dek­sui Lie­ tu­vo­je tu­ri ko­le­gų mo­ty­va­ci­jos ver­ti­ni­mas. Dar­buo­to­jai ša­ly­je jį įver­ti­no 3 ba­lais iš 5 ga­li­mų. Pak­laus­ti apie bend­rą pa­si­ten­ ki­ni­mą dar­bo vie­to­je, 27 pro­c. dar­buo­to­jų tei­gė, kad dar­bas juos vi­siš­kai ar­ba la­bai ten­ki­na. Dau­ giau ne­gu pu­sė ar­ba 55 pro­c. ap­ klaus­tų­jų sa­kė, kad dar­bas juos tie­siog ten­ki­na, o 18 pro­c. tvir­ti­ no, jog da­bar­ti­nis dar­bas įmo­nė­je ar or­ga­ni­za­ci­jo­je jų ne­ten­ki­na. Ty­ri­mas ro­do, kad daž­niau­ siai pa­si­tai­kan­tis dar­buo­to­jų ti­ pas ša­ly­je yra at­si­sky­rė­liai, ku­ rie šiuo me­tu su­da­ro 51 pro­c. vi­sų dir­ban­čių. Per sep­ty­ne­ rius me­tus jų la­bai pa­dau­gė­jo – 2005 m. jų bu­vo tik 33 pro­c. At­sis­ky­rė­lių ti­pui pri­ski­ria­mi ne­pa­ten­kin­ti ir nuo bend­ro­vės at­si­sky­rę dar­buo­to­jai, ku­rių ne­ska­ti­na dar­bi­nė ap­lin­ka. Jie apie dar­bą daž­niau­siai at­si­lie­ pia ne­ga­ty­viai ir nė­ra orien­tuo­ti į aukš­tus re­zul­ta­tus nei įmo­nei sie­kiant stra­te­gi­nių tiks­lų, nei at­lik­da­mi kas­die­nius dar­bus. 28 pro­c. dar­buo­to­jų pri­ski­ria­ mi žmo­nių gru­pei, ku­ri yra la­bai orien­tuo­ta į sau­gu­mą ir sa­vo už­ duo­tis at­lie­ka, ta­čiau men­kai krei­pia dė­me­sį į sa­vo įmo­nės sėk­mę ar ge­rus tie­sio­gi­nių ko­ le­gų re­zul­ta­tus. Per sep­ty­ne­rius me­tus to­kių dar­buo­to­jų gru­ pė su­ma­žė­jo be­veik per pu­sę – tuo­met jų bu­vo 52 pro­c. BNS, KD inf.


9

antrADIENIS, gegužės 29, 2012

pasaulis Sto­jo prieš ­ eti­kos ko­mi­si­ją

Kas kal­tas ­ dėl žu­dy­nių?

Bu­vęs Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos prem­je­ras To­ ny Blai­ras va­kar bu­vo ap­klaus­tas ži­niask­ lai­dos eti­kos ty­ri­mo ko­mi­si­jos, su­da­ry­tos dėl te­le­fo­ni­nio šni­pi­nė­ji­mo vers­lo mag­na­ to Ru­per­to Mur­do­cho ži­niask­lai­dos im­pe­ ri­jo­je „News Cor­po­ra­tion“. 59 me­tų po­li­ti­ kas, ku­ris va­do­va­vo Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės vy­riau­sy­bei nuo 1997 iki 2007 m., yra vie­ no iš šio įta­kin­go ži­niask­lai­dos mag­na­to vai­kų krikš­ta­tė­vis.

Jung­ti­nių Tau­tų de­ry­bi­nin­ko Ko­fi An­na­no va­ka­rykš­tį vi­zi­tą į Si­ri­ją ap­tem­dė šeš­ta­ die­nio žu­dy­nės Hu­los mies­te, ku­rios nu­si­ ne­šė ma­žiau­siai 108 žmo­nių gy­vy­bę. Tarp žu­vu­sių­jų bu­vo 49 vai­kai ir 34 mo­te­rys, iš ku­rių dau­ge­lis bu­vo su­dras­ky­tos ar­ti­le­ri­ jos svie­di­nių spro­gi­mų ar­ba nu­šau­tos iš ar­ti. Va­ka­rai dėl šio in­ci­den­to pa­smer­kė Da­mas­ko vy­riau­sy­bę, o Ru­si­ja pa­reiš­kė, kad dėl jo kal­tos abi konf­lik­to ša­lys.

nos ne­ra­do. Pa­tik­rin­ti ati­džiau juos pri­ver­tė mo­bi­liuo­ju te­le­fo­nu pa­da­ry­ta nuo­trau­ka. 

AFP nuo­tr.

Aš­tuo­ne­ri me­tai ver­go­vė­je – ži­niask­lai­dai sa­kė po­li­ci­jos at­ sto­vas Ad­mi­ras Ar­nau­to­vi­čius. – Jie su ja el­gė­si ne­žmo­niš­kai ir kan­ ki­no.“ Po­ra bu­vo suim­ta ge­gu­žės 17 d., bet po­li­ci­ja sek­ma­die­nį sa­kė ne­ga­ lin­ti at­skleis­ti dau­giau šios by­los de­ta­lių. Pa­rei­gū­nai pra­ne­šė, kad mer­gi­na, ku­rios var­das ne­nu­ro­ do­mas, bu­vo iš­vež­ta į sau­gius na­ mus ir yra gy­do­ma. Pa­kin­kė ir juo­kė­si

S.Ma­ka­li­čius sa­kė pri­si­me­nan­tis, kad vo­kie­tė mer­gai­tė ro­dy­da­vo­si Ka­rav­la­sio kai­me su sa­vo mo­ti­na

ir dviem se­se­ri­mis, ta­čiau per daug ne­krei­pė dė­me­sio į jų at­vy­ki­mą. „Tuo me­tu pa­dė­jau jiems (Ma­ rin­ko­vi­čiams – red. pa­st.) sta­ty­tis na­mą ir neatk­rei­piau dė­me­sio“, – pa­sa­ko­jo S.Ma­ka­li­čius.

Jie lai­kė ją už­da­ry­ tą ir ne­lei­do mer­gai­ tei nei bend­rau­ti su ki­tais žmo­nė­mis, nei lan­ky­ti mo­kyk­los. Jie su ja el­gė­si ne­žmo­niš­ kai ir kan­ki­no.

3096 die­nos pra­ga­re Aš­tuo­ne­rius me­tus ver­go­vė­je lai­ky­ tos vo­kie­tės is­to­ri­ja dau­ge­liui pri­mi­ nė aust­rės Na­tas­chos Kam­pusch pa­ gro­bi­mą. 1998 m. ko­vo 2 d. liu­di­nin­kai ma­tė, kaip Vie­nos prie­mies­ty­je ne­pa­ žįs­ta­mi vy­rai į mo­kyk­lą ei­nan­čią 10me­tę įgrū­do į bal­tą fur­go­ną ir iš­si­ve­žė ne­ži­no­ma kryp­ti­mi. Aš­tuo­ne­rius me­ tus ji bu­vo lai­ko­ma din­gu­sia be ži­nios. Vi­są šį lai­ką mer­gai­tę slap­ta­me kam­ ba­ry­je sa­vo na­muo­se lai­kė Wolf­gan­ gas Prik­lo­pi­las. Pag­ro­bė­jas pe­rio­diš­ kai leis­da­vo jai pa­si­vaikš­čio­ti na­mo kie­me, duo­da­vo jai kny­gų. Per vie­ną to­kių pa­si­vaikš­čio­ji­mų 2006 m. rugp­ jū­čio 23 d. mer­gi­na pa­si­nau­do­jo tuo, kad W.Prik­lo­pi­las kal­bė­jo te­le­fo­nu, ir pa­bė­go pas kai­my­nus. Šie ne­dels­da­ mi iš­kvie­tė po­li­ci­ją. Pag­ro­bė­jas, su­ži­ no­jęs, kad mer­gi­na pa­bė­go, nu­si­žu­dė šo­kęs po trau­ki­niu. Sa­vo pa­gro­bi­mo is­to­ri­ją N.Kam­pusch pa­pa­sa­ko­jo au­ to­biog­ra­fi­nė­je kny­go­je „3096 die­nos“, ku­ri bu­vo iš­leis­ta 2011 m.

at­li­ko Ita­li­jos tei­sė­sau­ga tir­da­ma par­duo­tų fut­bo­lo rung­ty­nių skan­da­lą.

Vo­kie­čių avia­to­rius, ap­stul­bi­nęs Krem­lių 1987 m. ge­gu­žę, kai nu­tū­ pė ša­lia Rau­do­no­sios aikš­tės Mask­ vo­je, sa­kė pa­dė­jęs pa­spar­tin­ti po­ ky­čius So­vie­tų Są­jun­go­je.

„„Liu­di­nin­kas: S.Ma­ka­li­čius ir anks­čiau mė­gi­no įspė­ti po­li­ci­ją, bet prieš me­tus at­vy­kę pa­rei­gū­nai mer­gi­

Vie­nas kai­my­nas, ku­ris apie šią šei­mą pra­ne­šė po­li­ci­jai, pa­sa­ko­jo ma­tęs, kad su­tuok­ti­niai su mer­ gi­na, ku­riai da­bar 19 me­tų, el­gė­ si kaip su gy­vu­liu. Mi­len­ko Ma­rin­ko­vi­čius ir jo žmo­na Sla­voj­ka bu­vo suim­ti sa­ vo na­muo­se vie­na­me kai­me šiau­ rės va­ka­ri­nia­me Tuz­los re­gio­ne, kai po­li­ci­ja anks­čiau šį mė­ne­sį ga­ vo jų kai­my­no Sea­do Ma­ka­li­čiaus pra­ne­ši­mą. „Jie lai­kė ją už­da­ry­tą ir ne­lei­do mer­gai­tei nei bend­rau­ti su ki­tais žmo­nė­mis, nei lan­ky­ti mo­kyk­los,

kra­tų

Žyg­dar­bis dar gy­vas

Bos­ni­jo­je ir Her­ce­ go­vi­no­je su­lai­ky­ta su­tuok­ti­nių po­ra, ku­ri, kaip įta­ria­ma, aš­tuo­ne­rius me­tus ver­go­vė­je lai­kė jau­ ną vo­kie­tę ir ver­tė ją val­gy­ti kiau­lių pa­ ša­rą, trauk­ti ark­li­nį ve­ži­mą.

Mer­gi­na sau­gi ir gy­do­ma

30

„Kai vėl ją pa­ma­čiau ge­gu­žės 15 d., nu­fo­tog­ra­fa­vau mo­bi­liuo­ju te­le­fo­nu ir nu­vy­kau pra­neš­ti po­ li­ci­jai“, – aiš­ki­no vy­ras. Nei­gia kal­ti­ni­mus

Įta­ria­mo­jo bro­lis Mi­ko Ma­rin­ko­ vi­čius, grį­žęs iš Aust­ri­jos, kur gy­ ve­na, sek­ma­die­nį AFP Ka­rav­la­sy­je sa­kė, kad šie kal­ti­ni­mai iš­gal­vo­ti. „Mes su ja ne­siel­gė­me blo­gai, – tei­gė jis. – Tai bus įro­dy­ta.“ Mer­gi­ nos mo­ti­na taip pat nei­gė bet ko­kį ne­tin­ka­mą el­ge­sį. „Vi­sa tai me­las. Mes čia ge­rai gy­ve­na­me. Tie žmo­ nės vis­ką iš­si­gal­vo­jo“, – sa­kė ji. Šau­kė ir ver­kė

Tik po ke­le­rių me­tų vy­ras pa­ ma­tė mer­gi­ną val­gan­čią mo­liū­gus ir ku­ku­rū­zus, ku­riais su­tuok­ti­niai šer­da­vo kiau­les. S.Ma­ka­li­čius pri­si­mi­nė kar­tą ma­tęs, kaip po­ra bu­vo įkin­kiu­si ją trauk­ti ark­li­nio ve­ži­mo, ku­ria­me jie sė­dė­jo. „Jie pa­kin­kė ją vie­toj ark­lio ir juo­kė­si“, – sa­kė vy­ras. Pa­sak S.Ma­ka­li­čiaus, šie su­tuok­ti­niai ki­ lę iš ro­mų šei­mos, ku­rio­je ke­li bro­ liai gy­ve­no kar­tu, daž­nai ke­liau­da­ vo į Vo­kie­ti­ją ir Aust­ri­ją. Pa­dė­jo nuo­trau­ka

S.Ma­ka­li­čius sa­kė mė­gi­nęs įspė­ti po­li­ci­ją anks­čiau. „Ta­čiau kai po­li­ci­ja at­vy­ko, šie ją la­bai ge­rai pa­slė­pė“, – pri­dū­ rė jis. Pas­ta­ruo­ju me­tu kai­my­nas šios mer­gai­tės ne­bu­vo ma­tęs apie me­ tus – su­tuok­ti­niai tei­gė, kad ji Vo­ kie­ti­jo­je.

Vie­tos ži­niask­lai­da pra­ne­šė, kad ši mer­gai­tė su sa­vo mo­ti­na vo­kie­te į Bos­ni­ją iš Vo­kie­ti­jos at­vy­ko prieš aš­tuo­ne­rius me­tus. Jos mo­ti­na ke­le­rius me­tus gy­ve­ no tai Ka­rav­la­sy­je, tai Vo­kie­ti­jo­je, o kai bu­vo suim­ti mer­gai­tės „glo­ bė­jai“, ji tuo me­tu bu­vo kai­me. Kaip pra­ne­ša­ma, mer­gi­nos mo­ ti­na gal­būt bu­vo už­re­gist­ra­vu­si fik­ty­vią san­tuo­ką su Mi­len­ko Ma­ rin­ko­vi­čiu­mi, kad jis gau­tų lei­di­ mą gy­ven­ti Vo­kie­ti­jo­je. Pa­rei­gū­nai ži­niask­lai­dai sa­kė ra­ dę mer­gai­tę miš­ke, o jos fi­zi­nė ir psi­cho­lo­gi­nė būk­lė bu­vo blo­ga. Ji svė­rė vos 40 kg, jo­kių as­mens do­ ku­men­tų ne­tu­rė­jo. Ži­niask­lai­da taip pat nu­ro­dė, jog mer­gi­na ga­lė­jo bū­ti ly­tiš­kai iš­nau­ do­ja­ma, nes kai­my­nai ją gir­dė­jo šau­kiant ir ver­kiant. Žmo­nės įta­ rė, kad ją ga­lė­jo iš­nau­do­ti Ma­rin­ ko­vi­čių šei­mos drau­gai, ku­rie daž­ nai pas juos lan­ky­da­vo­si. BNS, „Eu­ro­news“ inf.

43 me­tų Mat­hias Rus­tas, va­kar mi­ nint 25-ąsias jo skry­džio me­ti­nes, Ru­si­jos dien­raš­čiui „Kom­so­mols­ ka­ja pra­vda“ sa­kė, kad iš­skri­do į Mask­vą per Ge­le­ži­nę už­dan­gą, nes troš­ko Šal­to­jo ka­ro pa­bai­gos. „No­rė­jau pa­siųs­ti ži­nią žmo­ni­jai, tai ir pa­da­riau“, – aiš­ki­no jis. No­rė­da­mas su­si­tik­ti su tuo­me­čiu So­vie­tų Są­jun­gos ly­de­riu Mi­chai­ lu Gor­ba­čio­vu, paaug­lys pi­lo­tas iš Va­ka­rų Vo­kie­ti­jos iš­si­nuo­mo­tą leng­vą­jį lėk­tu­vą „Cess­na“ nu­tup­ dė ne­to­li Šv. Va­si­li­jaus Pa­lai­min­to­ jo ka­ted­ros 1987 m. ge­gu­žės 28 d. Dėl šio akib­rokš­to jis bu­vo nu­ teis­tas ka­lė­ti ket­ve­rius me­tus, ta­ čiau bu­vo pa­leis­tas, iš­bu­vęs ka­lė­ ji­me tik kiek il­giau nei me­tus. „No­rė­jau im­tis ak­ty­vaus vaid­ mens per­si­tvar­ky­me ir ti­kė­jau­si, kad M.Gor­ba­čio­vas pa­da­rys ma­ ne šio ju­dė­ji­mo da­li­mi“, – sa­kė M.Rus­tas, tu­rė­da­mas ome­ny­je re­ for­mų pro­ce­są, pra­dė­tą pa­sku­ti­nio So­vie­tų Są­jun­gos va­do­vo. „Man bu­vo svar­biau­sia nu­skris­ti į Mask­vą ir pa­siųs­ti sa­vo ži­nią pa­sau­ liui. Žvelg­da­mas at­gal te­be­ma­nau, kad lai­mė­jau, nes at­li­kau tai, ko nie­ kas ne­si­ti­kė­jo“, – aiš­ki­no la­kū­nas ir pri­dū­rė, jog jam pa­si­se­kė, kad lėk­tu­ vo ne­nu­mu­šė so­vie­tų pa­jė­gos. Jis tei­gė daž­nai su­si­mąs­tan­tis apie sa­vo poel­gį ir klau­sian­tis sa­vęs, ar ga­lė­tų pa­da­ry­ti tai dar kar­tą. „Ma­nau, kad šian­dien ne­bed­rįs­ čiau to pa­da­ry­ti. Kad iš­krės­tum šį tą pa­na­šaus, tu­ri bū­ti jau­nes­nis nei 20 me­tų ir ne­ži­no­ti, kas yra bai­ mė“, – sa­kė bu­vęs ak­ty­vis­tas. M.Rus­tas da­bar dir­ba ana­li­ti­ku vie­no­je Švei­ca­ri­jos fi­nan­sų įmo­nių, o vie­nu me­tu lo­šė po­ke­rį. Šiuo me­ tu jis iš­si­sky­ręs, ta­čiau bu­vo du­kart ve­dęs – pir­miau­sia len­kę, o ant­ro­ ji jo žmo­na bu­vo in­dė. BNS inf.

„„Baus­mė: M.Rus­tas bu­vo nu­teis­

tas ka­lė­ti ket­ve­rius me­tus, ta­ čiau po me­tų bu­vo pa­leis­tas. 

AFP nuo­tr.


10

antrADIENIS, gegužės 29, 2012

sportas „Olym­pia­kos“ pir­mau­ja 2:1

Lie­tu­vis – ­ 138-ojo­je vie­to­je

V.Rim­šai­tė – ­ jau olim­pie­tė

Grai­ki­jos krep­ši­nio čem­pio­ na­to fi­na­le Mar­ty­no Ge­ce­ vi­čiaus (nuo­tr.) at­sto­vau­ ja­mas Pi­rė­jo „Olym­pia­kos“ klu­bas 84:72 nu­ga­lė­jo Atė­ nų „Pa­nat­hi­nai­kos“ eki­pą su Ša­rū­nu Ja­si­ke­vi­čiu­mi ir se­ri­jo­je iki tri­jų per­ga­lių pir­ mau­ja 2:1. Lie­tu­viai pel­nė po 6 taš­kus.

„Gi­ro d’Ita­lia“ lenk­ty­nė­se JAV eki­pos „Gar­min-Bar­ra­cu­da“ na­rys Ra­mū­nas Na­var­daus­ kas (nuo­tr.) tarp 157 fi­ni­ša­vu­ sių­jų dvi­ra­ti­nin­kų užė­mė 138ąją vie­tą. Lie­tu­vis bu­vo ly­de­ ris po 4-ojo ir 5-ojo eta­pų. Nu­ ga­lė­jo R.Na­var­daus­ko ko­man­ dos drau­gas ka­na­die­tis Ry­de­ ris Hes­je­da­las.

Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je su­reng­ to pa­sau­lio ma­žų­jų dvi­ra­ čių (BMX) čem­pio­na­to mo­te­ rų eli­to gru­pės kro­so var­žy­bo­ se 10-ąją vie­tą tarp 48 spor­ti­ nin­kių užė­mė ir ke­lia­la­pį į Lon­ do­no olim­pi­nes žai­dy­nes iš­ko­ vo­jo Vil­ma Rim­šai­tė (nuo­tr.). Auk­so me­da­lį pel­nė pran­cū­zė Ma­ga­lie Pot­tier.

NHL ly­go­je – ne­ti­kė­tas fi­na­las Dai­niui Zub­rui iki sva­jo­nės tet­ rūks­ta vie­no žings­nio: Šiau­rės Ame­ri­kos na­cio­na­li­nės le­do ri­tu­ lio aso­cia­ci­jos (NHL) ly­go­je rung­ ty­niau­jan­tis lie­tu­vis kau­sis Sten­ lio tau­rės fi­na­le.

Vos šeš­tą­ją vie­tą Ry­tų kon­fe­ren­ci­jo­je po re­gu­lia­rio­jo se­zo­no užė­męs Nau­ jo­jo Džer­sio „De­vils“ klu­bas, ku­riam at­sto­vau­ja D.Zub­rus, at­krin­ta­mo­ sio­se var­žy­bo­se iš sa­vo ke­lio pa­ša­ li­no vi­sus var­žo­vus. Kon­fe­ren­ci­ jos fi­na­le kri­to Niu­jor­ko „Ran­gers“ eki­pa, ku­rią „De­vils“ se­ri­jo­je iki ke­ tu­rių per­ga­lių įvei­kė 4:2. Šeš­to­sio­se rung­ty­nė­se pri­rei­ kė pra­tę­si­mo, ta­čiau per­ga­lę 3:2 šven­tė D.Zub­raus ko­man­da. Dai­ nius šia­me ma­če ant le­do pra­lei­do kiek dau­giau nei 19 mi­nu­čių, at­li­ ko re­zul­ta­ty­vų per­da­vi­mą, du­syk me­tė į var­žo­vų var­tus ir iš­ven­gė bau­dos mi­nu­čių. Iš vi­so per 18 šio se­zo­no at­krin­ ta­mų­jų rung­ty­nių 33-ejų me­tų lie­tu­vis įmu­šė 3 įvar­čius, at­li­ko 6 re­zul­ta­ty­vius per­da­vi­mus ir ga­vo 14 bau­dos mi­nu­čių. „De­vils“ po de­vy­ne­rių me­tų per­trau­kos ir penk­tą kar­tą NHL is­to­ri­jo­je ta­po pa­jė­giau­sia Ry­tų kon­fe­ren­ci­jos ko­man­da. Anks­ čiau Nau­jo­jo Džer­sio le­do ri­tu­li­ nin­kai Ry­tų kon­fe­ren­ci­jo­je trium­ fa­vo 1995, 2000, 2001 ir 2003 m. Sten­lio tau­rę „vel­niai“ yra iš­ko­ vo­ję 1995, 2000 ir 2003 m.

NHL pir­me­ny­bių Sten­lio tau­rės var­žy­bų fi­na­le „De­vils“ le­do ri­tu­ li­nin­kai žais su Va­ka­rų kon­fe­ren­ci­ jos čem­pio­nu Los An­dže­lo „Kings“ klu­bu, ku­ris fi­na­lo se­ri­jo­je 4:1 nu­ ga­lė­jo Fi­nik­so „Coyo­tes“ eki­pą. Re­gu­lia­rų­jį se­zo­ną „ka­ra­liai“ bai­gė vos aš­tun­to­je po­zi­ci­jo­je, ta­ čiau tai ne­sut­ruk­dė jiems nu­žy­ giuo­ti iki pat fi­na­lo ir įveik­ti vi­ sas tris stip­riau­sias kon­fe­ren­ci­jos ko­man­das: „Kings“ ant men­čių pa­gul­dė Van­ku­ve­rio „Ca­nucks“, Sent Lui­so „Blues“ ir Fi­nik­so „Coyo­tes“. „De­vils“ eli­mi­na­vo Flo­ri­dos „Pant­hers“, Fi­la­del­fi­jos „Flyers“ ir Niu­jor­ko „Ran­gers“. „Šį se­zo­ną nu­ko­vė­me daug stip­rių eki­pų. Da­bar lau­kia dar vie­nas mū­šis, ku­ris, ga­li­ma sa­ ky­ti, nie­kuo ne­si­skirs nuo anks­ tes­nių dvi­ko­vų“, – pa­si­duo­ti eu­ fo­ri­jai ne­bu­vo lin­kęs „De­vils“ tre­ne­ris Pe­te­ris De­Boe­ris. D.Zub­rus Sten­lio tau­rės fi­na­le jau žai­dė prieš 15 me­tų, kai 1997 m. at­sto­va­vo Fi­la­del­fi­jos „Flyers“ klu­bui ir 0:4 pra­lai­mė­jo Det­roi­to „Red Wings“ eki­pai. NHL Sten­lio tau­rės fi­na­lo se­ ri­ja pra­si­dės ry­toj, Nau­jo­jo Džer­ sio „Pru­den­tial Cen­ter“ are­no­ je. „Fi­na­lą pra­dė­si­me na­muo­se ir ma­nau, kad tai mums bus di­ džiu­lis pra­na­šu­mas“, – op­ti­miz­ mo ne­sto­ko­jo „De­vils“ at­sto­vau­ jan­tis ru­sas Il­ja Ko­val­čiu­kas. KD inf.

„„Kar­je­ra: D.Zub­rus po il­go­kos per­trau­kos vėl kau­sis Sten­lio tau­rės

fi­na­le. 

„Reu­ters“ nuo­tr.

„„Pa­raiš­ka: reng­da­ma­si olim­pi­nėms žai­dy­nėms A.Sku­jy­tė pa­ge­ri­no as­me­ni­nį sep­tyn­ko­vės re­kor­dą. And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

Prieš olim­pia­dą – vil­tin­gi lengvaatlečių pa­sie­ki­mai Pa­jė­giau­si Lie­tu­vos leng­vaat­le­čiai in­ten­sy­viai ren­gia­si Lon­do­ no olim­pia­dai – pri­zi­nes vie­tas tarp­tau­ti­nė­se var­žy­bo­se užė­ mė Vir­gi­li­jus Alek­na, Ai­ri­nė Pal­šy­tė, as­me­ni­nį re­kor­dą pa­ge­ri­no dau­gia­ko­vi­nin­kė Aust­ra Sku­jy­tė. Hen­ge­le (Olan­di­ja) įvy­ku­sio­se tra­ di­ci­nė­se, Tarp­tau­ti­nės leng­vo­sios at­le­ti­kos fe­de­ra­ci­jos (IAAF) „World Chal­len­ge“ ka­te­go­ri­ją tu­rin­čio­ se „Fan­ny Blan­kers-Koen“ žai­dy­ nė­se du­kart olim­pi­nis čem­pio­nas V.Alek­na nu­svie­dė dis­ką 65,62 m ir užė­mė 2-ąją vie­tą. Sėk­min­giau­sias bu­vo tre­čia­sis Lie­tu­vos at­le­to me­ti­mas. Nu­ga­lė­ jo du­kart pa­sau­lio čem­pio­nas ir šio se­zo­no ly­de­ris vo­kie­tis Ro­ber­tas Har­tin­gas – 68,13 m, tre­čias bu­vo olan­das Eri­kas Ca­dee – 65,49 m. Šių žai­dy­nių dis­ko me­ti­mo re­ kor­das – 69,57 m – nuo 2005-ųjų te­bep­rik­lau­so V.Alek­nai. Mo­te­rų var­žy­bo­se 25 cm as­me­ni­ nį re­kor­dą pa­ge­ri­no Zi­nai­da Send­ riū­tė – 62,74 m. Lie­tu­vę ap­len­kė tik Len­ki­jos dis­ko me­ti­kė Ža­ne­ ta Glanc – 64,71 m. Tre­čią­ją vie­ tą užė­mė ki­ta Len­ki­jos leng­vaat­le­tė Joan­na Wis­niews­ka – 59,50 m. IAAF „World Chal­len­ge“ var­žy­ bo­se Ra­ba­te (Ma­ro­kas) A.Pal­šy­tė į aukš­tį iš­šo­ko 187 cm ir bu­vo tre­ čia. Nu­ga­lė­jo Pe­ki­no olim­pia­dos čem­pio­nė bel­gė Tia Hel­le­baut – 196 cm, ant­rą­ją vie­tą užė­mė bul­

ga­rė Ve­ne­li­na Ve­ne­va-Ma­te­je­va – 193 cm. Po­vi­las My­ko­lai­tis į to­lį nu­šo­ko 7 m 55 cm. Tai ge­riau­sias re­zul­ta­ tas Lie­tu­vo­je šį se­zo­ną.

Aust­ra Sku­jy­tė:

Kon­ku­ren­ci­ja bu­ vo di­de­lė, var­žo­ vės – stip­rios, to­dėl džiau­giuo­si pa­siek­ tu re­zul­ta­tu.

Gecise (Aust­ri­ja), „Hy­po Mee­ ting“ dau­gia­ko­vių var­žy­bo­se, da­ly­ va­vo dau­gu­ma stip­riau­sių pla­ne­tos sep­tyn­ko­vi­nin­kių ir de­šimt­ko­vi­ nin­kų. A.Sku­jy­tė su­rin­ko 6 493 taš­kus ir, 58 taš­kais pa­ge­ri­nu­si as­me­ni­nį sep­tyn­ko­vės re­kor­dą, užė­mė ket­ vir­tą­ją vie­tą. Lie­tu­vei ge­riau­siai se­kė­si ru­tu­lio stū­mi­mo rung­tis (16,49 m – 1-oji vie­ta) ir šuo­liai į aukš­tį (191 cm – 1–3 vie­tos). Vi­so­

se rung­ty­se, iš­sky­rus 200 m bė­gi­ mą, Aust­ra pa­sie­kė ge­riau­sius Lie­ tu­vos se­zo­no re­zul­ta­tus. „Šios var­žy­bos – ge­ne­ra­li­nė re­ pe­ti­ci­ja prieš olim­pia­dą, – sa­kė A.Sku­jy­tė. – Sa­vo pa­si­ro­dy­mą ver­ ti­nu la­bai ge­rai. Kon­ku­ren­ci­ja bu­vo di­de­lė, var­žo­vės – stip­rios, to­dėl džiau­giuo­si pa­siek­tu re­zul­ta­tu.“ Nu­ga­lė­jo pa­sau­lio vi­ce­čem­pio­ nė bri­tė Jes­si­ca En­nis. Ji su­rin­ko 6 906 taš­kus ir 75 taš­kais pa­ge­ri­ no Sid­nė­jaus olim­pia­dos čem­pio­ nei De­ni­sei Le­wis pri­klau­siu­sį Di­ džio­sios Bri­ta­ni­jos re­kor­dą. Ant­rą­ją vie­tą užė­mė pa­sau­lio čem­pio­nė ru­sė Tat­ja­na Čer­no­va – 6 774 taš­kai, tre­čia li­ko uk­rai­nie­ tė Liud­mi­la Jo­si­pen­ko – 6 501 taš­ kas. Olim­pi­nė čem­pio­nė uk­rai­nie­tė Na­ta­li­ja Dob­ryns­ka su 6 311 taš­kų – tik de­vin­ta. De­šimt­ko­vi­nin­kų var­žy­bas lai­ mė­jo bel­gas Han­sas van Alp­he­nas – 8 619 taš­kų. Pe­ki­no olim­pia­ dos bron­zos me­da­lio lai­mė­to­jas ir 2009-ųjų pa­sau­lio vi­ce­čem­pio­nas ku­bie­tis Leo­ne­lis Sua­re­zas bu­vo penk­tas – 8 289 taš­kai. KD inf.


11

antrADIENIS, gegužės 29, 2012

Daugiau sporto naujienų skaitykite kaunodiena.lt

sportas

Iš krep­ši­nio sa­lės – į eg­za­mi­ną

„„Jo­n a­v os „Trio­b et“–Lietuvos

Kau­ne vyk­sian­čiam pa­sau­lio vai­ki­nų jau­nių (iki 17 me­tų) krep­ši­nio čem­pio­na­tui be­si­ ren­gian­ti Lie­tu­vos rink­ti­nė pra­dė­jo kont­ro­li­nių rung­ty­nių ma­ra­to­ną.

jau­nių (iki 17 metų) rink­ti­nė 84:69 (26:13, 26:17, 18:15, 14:24). P.Vai­tie­kū­ nas 20 taš­kų, I.Dauk­šys 14/E.Šeš­kus 16, Ž.Jur­gu­tis 14, L.Gra­baus­kas 13.

Sta­tis­ti­ka

„„Birš­to­no „JAZZ-Di­rem­ta“–Lietu­

Ma­rius Bag­do­nas

vos jau­nių (iki 17 metų) rink­ti­nė 98:81 (27:19, 24:32, 26:18, 21:12). T.Mic­ ke­vi­čius 26, R.Ruz­gai­tis 19, A.Ola­di­ me­jis 18/E.Ser­ke­vi­čius 19, H.Sap­ry­ ki­nas 14, L.Mo­tie­jū­nas 11.

m.bagdonas@diena.lt

Pir­mie­ji du ban­dy­mai ne­džiu­gi­nan­ tys – pra­lai­mė­ta Na­cio­na­li­nė­je krep­ ši­nio ly­go­je (NKL) ir Re­gio­nų krep­ši­ nio ly­go­je (RKL) rung­ty­niau­jan­čioms eki­poms. Tre­ne­rio Pau­liaus Juo­džio va­do­vau­ja­mi jau­niai Kau­ne 69:84 nu­si­lei­do Jo­na­vos „Trio­bet“ krep­ši­ nin­kams ir 81:98 pri­pa­ži­no Birš­to­no „JAZZ-Di­rem­tos“ pra­na­šu­mą.

Rink­ti­nės kan­di­da­tai Lu­kas Gra­baus­kas, Er­nes­tas Ser­ke­ vi­čius, Pi­jus My­ko­lai­t is (vi­si – Kau­ no Sa­bo­n io KC), Ry­t is Pi­pi­ras, Lu­ kas Mo­tie­jū­nas, Nor­ber­tas Gi­ga, Žy­ gi­man­tas Ūse­lis (vi­si – Vil­niaus KM), Ed­vi­nas Šeš­kus, Dei­vi­das Ku­me­lis, Ka­ro­lis Ra­žu­kas, Ge­di­mi­nas Ža­la­lis (vi­si – Vil­n iaus Š.Mar­čiu­l io­n io KA), Žyd­rū­nas Jur­gu­tis, Ha­rol­das Sap­ry­ ki­nas, Pau­lius Ša­k i­nis (vi­si – Klai­pė­ dos V.Kna­šiaus KM), Eri­kas Ku­bi­lius (Pa­lan­gos SM).

Pau­lius Juo­dis:

Gy­nė­jų gran­dis mū­sų ko­man­do­je ir bus stip­ riau­sia, o aukš­tų, tvir­ tų žai­dė­jų trūks­ta. „Tre­ni­ruo­čių sto­vyk­lo­je bu­vo 17 žai­dė­jų, ma­čui su jo­na­viš­kiais re­ gist­ra­vo­me 10 krep­ši­nin­kų, ki­tiems lei­do­me pail­sė­ti. Su birš­to­nie­čiais ne­žai­dė ki­tas sep­ty­ne­tas. Tu­ri­me ne­ma­žai pa­na­šaus pa­jė­gu­mo krep­ ši­nin­kų, ypač di­de­lė kon­ku­ren­ci­ja tarp ata­kuo­jan­čių­jų gy­nė­jų. Gy­nė­ jų gran­dis mū­sų ko­man­do­je ir bus stip­riau­sia, o aukš­tų, tvir­tų žai­dė­ jų trūks­ta“, – pa­sa­ko­jo rink­ti­nės vy­riau­sia­sis tre­ne­ris P.Juo­dis. Po šių rung­ty­nių kan­di­da­tų į pa­

„„Pa­tik­ri­ni­mas: pa­sak P.Juo­džio, kont­ro­li­nės rung­ty­nės at­sklei­dė rink­ti­nės pro­ble­mas.  To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

grin­di­nę su­dė­tį su­ma­žė­jo iki pen­kio­ li­kos. Už dar­bą tre­ni­ruo­čių sto­vyk­lo­se bu­vo pa­dė­ko­ta A.Sa­bo­nio krep­ši­nio cent­ro (KC) auk­lė­ti­niams Ai­dui Ka­ va­liaus­kui ir Ri­čar­dui Ver­bic­kui. „Tai bu­vo tik žval­gy­bi­nio po­bū­ džio rung­ty­nės, tad ir re­zul­ta­tais pa­si­džiaug­ti ne­ga­li­me. Abu ma­čai at­sklei­dė pa­grin­di­nes mū­sų pro­

ble­mas. Daug rū­pes­čių tu­ri­me tuo­ met, kai rei­kia ko­vo­ti su fi­ziš­kai pa­ jė­giais var­žo­vų vi­du­rio puo­lė­jais, ta­čiau ga­li­me tai kom­pen­suo­ti dar­ niais ko­man­di­niais veiks­mais. Pa­ ma­tė­me sa­vo trū­ku­mus, tad da­bar ga­lė­si­me dau­giau dė­me­sio skir­ ti žai­di­mo ko­ky­bei ge­rin­ti“, – dvi­ ko­vas api­bend­ri­no P.Juo­dis.

Po tri­jų ne­sėk­mių – per­ga­lė

„„Kai­my­nės: lie­tu­vės Ry­go­je at­si­re­van­ša­vo Lat­vi­jos krep­ši­nin­kėms. del­fi.lv nuo­tr.

Eu­ro­pos čem­pio­na­to at­ran­kos var­ žy­boms be­si­ren­gian­ti Lie­tu­vos mo­ te­rų krep­ši­nio rink­ti­nė lai­mė­jo pir­ mą­sias kont­ro­li­nes rung­ty­nes.

Mū­sų ša­lies ko­man­da Ry­go­je 79:74 įvei­kė Lat­vi­jos na­cio­na­li­nę eki­pą,

Sta­tis­ti­ka Latvija–Lietuva 74:79 (16:29, 25:14, 14:20, 19:16). K.Kark­l i­nia 17 taš­k ų (4 klai­dos), A.Put­n i­n ia 15 (6 at­ko­vo­ ti ka­muo­l iai), L.Jan­so­nė 14/G.Pet­ ro­ny­tė 24 (10 at­ko­vo­t ų ka­muo­l ių), G.Pau­gai­tė 14 (11 at­ko­vo­t ų ka­muo­ lių), M.So­lo­po­va 11.

ku­riai ge­gu­žės 20-ąją Pa­ne­vė­žy­je pra­lai­mė­jo 74:77. Be to, iki šiol lie­tu­vės du­kart – 23 d. 46:74 bei 24 d. 50:54 – Drus­ki­ nin­kuo­se nu­si­lei­do ir Ri­man­to Gri­ go tre­ni­ruo­ja­mai Bal­ta­ru­si­jos rink­ ti­nei. Lie­tu­vos krep­ši­nin­kių gre­to­se Ry­go­je ne­bu­vo Ra­sos Že­man­taus­ kai­tės-Mat­la­šai­tie­nės, Gin­ta­rės Ma­žio­ny­tės ir Eg­lės Ta­ra­se­vi­čiū­ tės – jos bu­vo li­ku­sios Drus­ki­nin­ kuo­se, kur dir­bo pa­gal in­di­vi­dua­ lų pla­ną. Nuo pir­mų­jų mi­nu­čių į prie­kį iš­ si­ver­žu­sios lie­tu­vės pir­ma­vo be­veik vi­sas rung­ty­nes. Per pir­mą­jį kė­li­nį mū­siš­kės pa­tai­kė 11 dvi­taš­kių me­ ti­mų iš 14. Lat­vės bu­vo pe­rė­mu­

sios ini­cia­ty­vą ant­ra­ja­me kė­li­ny­je – 33:31, bet mū­sų rink­ti­nė ne­sut­ri­ ko ir vėl dik­ta­vo aikš­tės šei­mi­nin­ kėms sa­vo są­ly­gas – 56:46. Ket­ vir­ta­ja­me kė­li­ny­je Lat­vi­jos eki­pa bu­vo priar­tė­ju­si 71:70, ta­čiau iš­ly­ gin­ti ne­su­ge­bė­jo. Lat­vi­jos at­sto­vės pra­sčiau mė­ tė tri­taš­kius – ati­tin­ka­mai 3/13 (23 pro­c.) ir 3/7 (42 pro­c.) ir pra­lai­mė­jo ko­vą dėl ka­muo­lio – 26:29. „Mums ne­pa­vy­ko už­kirs­ti ke­lio var­žo­vių aukš­taū­gėms, ku­rios be­ veik 20 taš­kų pel­nė ant­rai­siais ban­ dy­mais“, – pri­pa­ži­no lat­vių stra­te­ gas Ai­ga­ras Ne­ri­pas. Kont­ro­li­nių rung­ty­nių se­ri­ją Lie­ tu­vos krep­ši­nin­kės pra­tęs ge­gu­žės 27-ąją Ry­go­je su Lat­vi­jos rink­ti­ne, o bir­že­lio 1 ir 2 d. Hel­sin­ky­je iš­mė­ gins jė­gas su suo­mė­mis. Pir­mą­sias Eu­ro­pos čem­pio­na­to at­ran­kos C gru­pės rung­ty­nes mū­ siš­kės žais bir­že­lio 13-ąją Kau­no spor­to ha­lė­je su Olan­di­jos eki­pa. KD inf.

13 – šią birželio dieną Lietuvos krepšininkės pradės Europos čempionato atrankos varžybas.

Po rung­ty­nių rink­ti­nės kan­di­da­ tai ga­vo dvi lais­vas die­nas – šian­ dien ry­te jie lai­kys de­šim­to­kams pri­va­lo­mą ma­te­ma­ti­kos eg­za­mi­ną, o va­ka­re vėl rink­sis į tre­ni­ruo­čių sto­vyk­lą. Kau­ne sep­ty­nio­lik­me­čių rink­ti­nė spor­tuos iki šeš­ta­die­nio. 17-me­čių pa­sau­lio čem­pio­na­tas bir­že­lio 29–liepos 8 d. vyks Kau­no

„Žal­gi­rio“ are­no­je. Tur­ny­re da­ly­ vaus 12 ko­man­dų: Lie­tu­va, JAV, Ar­ gen­ti­na, Ka­na­da, Egip­tas, Ki­ni­ja, Pie­tų Ko­rė­ja, Aust­ra­li­ja, Is­pa­ni­ja, Kroa­ti­ja, Če­ki­ja ir Pran­cū­zi­ja. Mū­sų vai­ki­nai A gru­pė­je su­si­ tiks su Is­pa­ni­jos, Kroa­ti­jos, Ka­na­ dos, Ar­gen­ti­nos ir Pie­tų Ko­rė­jos eki­po­mis.


12

Antradienis, gegužės 29, 2012

14p.

Kaip išsirinkti gerus ledus?

sveikata@diena.lt Redaktorė Violeta Juodelienė

sveikata

Liga, pavagi

Man­tą grės­min­ga li­ga už­klu­po, kai jam te­bu­vo dvy­li­ka me­tų. Gin­ta­rė su­si­rgo įpu­sė­ju­si 10 kla­sę. Opi­nis ko­li­tas yra ne tik fi­ziš­kai ir emo­ciš­kai var­gi­nan­tis, bet ir pri­ ver­čian­tis ligą slėp­ti nuo ap­lin­ki­nių. Jur­gi­ta Ša­kie­nė

j.sakiene@kaunodiena.lt

Ly­dė­jo skaus­mas ir silp­nu­mas

Man­tas vi­du­riuo­ti die­ną nak­tį pra­ dė­jo bū­da­mas vos dvy­li­kos me­ tų. Kai ne­ga­la­vi­mas ne­si­lio­vė dvi sa­vai­tes, jo prie­žas­čiai nu­sta­ty­ti im­ta­si rim­tes­nių ty­ri­mų. Tą kar­tą prie­žas­tis taip ir ne­bu­vo ras­ta, ta­ čiau vi­du­ria­vi­mas lio­vė­si. Po pus­me­čio vis­kas at­si­nau­ji­ no. Tik vi­du­riuo­ti paaug­lys ėmė jau daug stip­riau ir su krau­ju. Pa­ ga­liau bu­vo nu­sta­ty­ta ir diag­no­ zė: opi­nis ko­li­tas, tai yra sto­ro­sios žar­nos glei­vi­nės ir po­glei­vio už­de­ gi­mas su pa­vir­ši­niu išo­pė­ji­mu. Tai li­ga, apie ku­rią ne­re­tai gė­ di­ja­si pa­sa­ko­ti net ir ja ser­gan­tys suau­gu­sie­ji, o ką jau kal­bė­ti apie tai, kaip jau­čia­si į jos pink­les pa­ kliu­vę paaug­liai. To­kių li­go­nių gy­ ve­ni­mą ap­sun­ki­na ne tik se­ki­nan­ tys simp­to­mai, bet ir vi­suo­me­nė­je vy­rau­jan­tis po­žiū­ris, kad vi­du­ria­ vi­mas yra ne­rim­tas ne­ga­la­vi­mas. „Kai tik sū­nus at­si­gu­lė į li­go­ni­nę, me­di­kai sa­kė, kad vai­kas per gra­ žiai ir per svei­kai at­ro­do, jog sirg­tų žar­ny­no li­go­mis. Bet įta­ri­mai pa­si­ tvir­ti­no. Sū­nus ir to­liau jau­tė­si la­ bai blo­gai, ėmė silp­ti, stip­riai kri­to svo­ris, kan­ki­no skaus­mai“, – pa­ sa­ko­jo kau­nie­čio ma­ma Jur­gi­ta. Ti­kė­jo­si, kad ga­lės iš­si­mie­go­ti

„„Poveikis: negydomos uždegiminės žarnyno ligos ima diktuoti ir kasdienybę, ir ateities planus. 

„Shutterstock“ nuotr.

Mo­te­ris pri­si­mi­nė, kad, nu­sta­čius diag­no­zę, sū­nus ti­kė­jo­si grei­tai pa­ sveik­ti ir vy­lė­si, kad ga­lės ra­miai iš­mie­go­ti vi­są nak­tį. Dėl vi­du­ria­ vi­mo jam tek­da­vo kel­tis 4–5 kar­ tus per nak­tį. „Vi­du­ria­vi­mas vai­ką iš­var­gi­ no ir emo­ciš­kai, ir fi­ziš­kai. No­ rė­jau, kad su­ras­tų li­gą ir grei­čiau pa­gy­dy­tų. Bu­vo šo­kas, kai su­ži­no­ jau, kad nuo šios li­gos vais­tus teks ger­ti vi­są gy­ve­ni­mą“, – ap­gai­les­ ta­vo Jur­gi­ta. Jai kė­lė ne­ri­mo ir tai, kad gy­do­ma bu­vo hor­mo­ni­niais vais­tais, mo­te­ris bai­mi­no­si, kaip į sa­vo sa­vi­jau­tą, pa­ čią li­gą rea­guos sū­nus, kai ūg­te­lės. Nuo li­gos pra­džios praė­jus ket­ve­ riems me­tams Man­tas, pa­sak ma­ mos, jau­čia­si ga­na ge­rai. Man­tui per tris ope­ra­ci­jas bu­vo pa­ša­lin­ta ir sto­ro­ji, ir tie­sio­ji žar­na. Me­di­kai per­spė­jo, kad tai ga­li tu­rė­

ti įta­kos pa­cien­to ly­ti­niam gy­ve­ni­ mui bei vai­sin­gu­mui. „Kol kas dar anks­ti spręs­ti, ar tam ne­pa­kenk­ta. Ti­kiuo­si, kad vis­kas bus ge­rai“, – vy­lė­si mo­te­ris. Sten­gia­si val­gy­ti tik po pa­mo­kų

Pa­sak Man­to ma­mos, sū­nus šiuo me­tu di­džiau­sią dis­kom­for­tą jau­čia dėl nuo­la­ti­nės įtam­pos, kad bet ka­ da ga­li pri­reik­ti į tua­le­tą, ir dėl li­ ku­sių di­de­lių poo­pe­ra­ci­nių ran­dų ant pil­vo. „Jei­gu pri­rei­kus jis sku­biai ne­ nuei­na į tua­le­tą, ima skau­dė­ti pil­ vą. Aiš­ku, la­bai daž­nai rei­kia keis­ti ir apa­ti­nius dra­bu­žius, nes jie bū­na su­te­pa­mi“, – pa­sa­ko­jo Jur­gi­ta. Paaug­lys ven­gia pie­no pro­duk­tų, kai ku­rių vai­sių, pa­vyz­džiui, kriau­ šių. Tam, kad per pa­mo­kas rei­kė­tų kuo ma­žiau laks­ty­ti į tua­le­tą, Man­ tas per pus­ry­čius ir per pie­tus tik vos vos už­kan­da. So­čiau val­go po pa­mo­kų, bū­da­mas na­muo­se. Paaug­lio lais­va­lai­kiui li­ga daug įta­kos ne­tu­rė­jo, nors dėl jos yra fi­ ziš­kai silp­nes­nis nei bend­raam­žiai. Kaip ir anks­čiau, vai­ki­nas ne­ma­žai lai­ko pra­lei­džia prie kom­piu­te­rio, va­ži­nė­ja­si dvi­ra­čiu.

Sū­nus vy­lė­si, kad ga­lės ra­miai iš­mie­ go­ti vi­są nak­tį. Dėl vi­du­ria­vi­mo jam tek­da­vo kel­tis 4–5 kar­tus per nak­tį. Ne­ra­do prie­žas­ties

Še­šio­lik­me­tės Gin­ta­rės pa­tir­tis daug trum­pes­nė nei Man­to. Li­ga jai sa­vo na­gus pa­ro­dė tik prieš pus­me­ tį, ta­čiau ne­tru­kus bu­vo nu­sta­ty­tas vi­du­ti­nio neį­ga­lu­mo ly­gis. Paaug­ lei nuo­lat rai­žo, pu­čia pil­vą, o per prie­puo­lius vi­du­riuo­ja krau­ju. Vi­sa tai – opi­nio ko­li­to pa­da­ri­niai. Vis­kas pra­si­dė­jo nuo to, kad moks­lei­vei pra­dė­jo skau­dė­ti nu­ga­ rą. Ir taip stip­riai, kad net pri­rei­kė vais­tų nuo skaus­mo. Vė­liau pa­ki­ lo ne­di­de­lė tem­pe­ra­tū­ra. „Gerk­lės ne­skau­dė­jo, krau­jo ty­ri­mai ne­ro­dė jo­kio už­de­gi­mo“, – ste­bė­jo­si mer­ gai­tės ma­ma Sand­ra.


13

Antradienis, gegužės 29, 2012

sveikata Mu­zi­ki­nis čiulp­tu­kas ­ neiš­ne­šio­tu­kams

Rie­bus mais­tas ­ nau­din­gas dia­be­ti­kams?

JAV rin­ko­je pa­si­ro­dė čiulp­tu­kas, ga­lin­tis pa­dė­ti neiš­ne­šio­tiems kū­di­kiams iš­mok­ti žįs­ti. Ge­ro­kai anks­čiau lai­ko gi­mę kū­di­kiai dėl ne­pa­kan­ka­mai iš­si­vys­čiu­sios ner­vų sis­te­mos ne­mo­ka vie­nu me­tu žįs­ti, ry­ti ir kvė­puo­ti. Flo­ri­dos vals­ti­jos uni­ver­si­te­to mu­ zi­kos te­ra­pi­jos pro­fe­so­rė Jay­ne Stand­ley dar prieš de­šimt­me­tį iš­ra­do elekt­ro­ni­nį čiulp­tu­ką. Kai čiulp­da­mas kū­di­kis jį su­spau­ džia, iš jo ima sklis­ti ma­lo­ni lop­ši­nė. Il­gi kli­ni­ki­niai ty­ri­mai pa­ro­ dė, kad ši nau­jo­vė pa­de­da ma­žy­liams iš­moks­ti žįs­ti pust­re­čio kar­to grei­čiau nei pa­pras­tai. Dėl to neiš­ne­šio­tie­ji li­go­ni­nė­je ga­li bū­ti lai­ko­mi vi­du­ti­niš­kai pen­kio­mis die­no­mis trum­piau.

Ant­ro­jo ti­po dia­be­tu ser­gan­tiems as­me­nims yra nau­din­ga val­ gy­ti rie­bų, bet ma­žai ang­lia­van­de­nių tu­rin­tį mais­tą. Tai pa­ro­dė dve­jus me­tus tru­kę Lin­ko­pin­go uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kų Han­so Guldb­ran­do ir Fre­de­ri­ko Nyst­ro­mo ty­ri­mai. Šve­dų moks­li­nin­kai pa­da­li­jo ty­ri­me da­ly­va­vu­sius li­go­nius į dvi gru­pes, ku­rių vie­nai te­ko val­gy­ti rie­bų, ma­žai ang­lia­van­de­nių tu­rin­tį mais­tą, ki­tai – nerie­bius die­ti­nius pa­tie­ka­lus. Po pu­sės me­tų gliu­ko­zės kie­kis pirmųjų li­go­nių krau­jy­je su­ma­žė­jo nuo 58,5 iki 53,7 mmol/l. Be to, jų krau­jy­je pa­di­dė­jo va­di­na­mo­jo ge­ro­jo cho­les­te­ro­lio kie­ kis. Ant­ro­sios gru­pės na­rių būk­lė sta­tis­tiš­kai li­ko ne­pa­ki­tu­si.

ianti paaug­lys­tės džiaugsmą Po ke­lių sa­vai­čių jos duk­rai pra­ dė­jo pūs­ti vi­du­rius. Taip rai­žy­da­ vo pil­vą, kad tė­vai nu­spren­dė po­ rą die­nų ne­leis­ti į mo­kyk­lą. Užuot pa­ge­rė­jus sa­vi­jau­tai, Gin­ta­rė ėmė vi­du­riuo­ti. Me­di­kai, į ku­riuos krei­pė­si, pa­sky­rė ge­rų­jų žar­ny­no bak­te­ri­jų, C vi­ta­mi­no ir ak­ty­vin­ tos ang­lies. Gy­dy­to­jų re­ko­men­duo­tos prie­ mo­nės bu­vo be­vai­sės. Vi­du­ria­vi­ mas ne tik ne­su­ma­žė­jo, bet mer­ gaitė pra­dė­jo ir tuš­tin­tis krau­ju. Grį­žu­siai iš tua­le­to Gin­ta­rei bū­da­ vo taip silp­na, kad tu­rė­da­vo pri­ gul­ti. Dar kar­tą nu­vy­ko į li­go­ni­ nę. Paim­tas iš­ma­tų pa­sė­lis ne­ro­dė nie­ko blo­go. Tuo­met pa­gal­bos nu­ spręs­ta ieš­ko­ti ki­tur. Diag­no­zė šo­ki­ra­vo

Kau­no svei­ka­tos moks­lų uni­ver­si­ te­to Vai­kų li­gų kli­ni­kos gast­roen­te­ ro­lo­gės Rū­tos Ku­čins­kie­nės iš­tar­ta diag­no­zė Gin­ta­rę su ma­ma šo­ki­ra­ vo. „Tai ma­no vien­tur­tė. Di­de­lių svei­ka­tos pro­ble­mų nie­ka­da ne­tu­ rė­jo. Kai pa­sa­kė, kad rei­kės tvar­ky­ti do­ku­men­tus ne­ga­lios dy­džiui nu­ sta­ty­ti, pri­trū­kau žo­džių“, – pri­si­ mi­nė Sand­ra. Joms bu­vo bai­su ir tai, kad ši li­ga gy­do­ma pred­ni­zo­lo­nu, nuo ku­rio li­go­nis tie­siog iš­si­pu­čia: per ke­lias sa­vai­tes še­šio­lik­me­tė priau­go net 8 ki­log­ra­mus. R.Ku­čins­kie­nė, iš­ty­ru­si Gin­ta­rę, ap­gai­les­ta­vo, kad į ją ne­si­kreip­ta iš kar­to, kol žar­ny­nas bu­vo pa­žeis­tas tik prie išan­gės. Diag­no­za­vus li­gą, ši jau bu­vo pa­žei­du­si pu­sę sto­ro­sios žar­nos. Mo­te­ris gai­li­si iš kar­to neį­ ver­ti­nu­si vi­du­ria­vi­mo grės­mės. Kai bu­vo pa­pra­šy­ta at­neš­ti iš­ma­ tų ty­ri­mui, la­bo­ra­to­ri­jos dar­buo­ to­ja bu­vo abs­tul­bu­si. In­de­ly­je bu­ vo be­veik vien krau­jas. Pa­mo­ko­se gur­gia pil­vas

Duk­ters li­gą pa­vy­ko su­val­dy­ti, ta­ čiau ma­mai ne­ra­mu, kad neiš­si­vys­ ty­tų žar­ny­no vė­žys. „Tai yra už­ de­gi­mo li­ga, kai žar­ny­ne at­si­ve­ria opos ir dėl to la­bai pa­di­dė­ja ri­zi­ka su­si­rgti vė­žiu“, – aiš­ki­no mo­te­ris. Di­džiau­sia kas­die­nė pro­ble­ ma jos duk­rai – nuo­la­ti­niai pil­vo spaz­mai ir pil­vo pū­ti­mas. Gin­ta­rė yra pa­sa­ko­ju­si, kad dėl li­gos nuo­ lat ten­ka pa­kliū­ti į ne­ma­lo­nias si­ tua­ci­jas. Įsi­vaiz­duo­ki­te si­tua­ci­ją, kai per pa­mo­ką bū­na ty­lu ir stai­ ga gar­siai ima gurg­ti pil­vas. No­ri­ si pra­smeg­ti skra­džiai že­mę, nors iš kla­sės drau­gų ir pe­da­go­gų mer­gi­na su­lau­kia tik pa­lai­ky­mo. Vi­du­ria­vi­mą Gin­ta­rė ga­li kont­ro­ liuo­ti, trum­pam su­lai­ky­ti. Iš kar­to jai ne­bū­ti­na bėg­ti į tua­le­tą. Be to, Gin­ta­rė ir anks­čiau bu­vo jaut­ri, bet da­bar ta­po dar jaut­res­nė.

Išei­na ka­da pa­no­rė­ju­si

Ne­se­niai moks­lei­vei vėl bu­vo pa­si­ kar­to­ję prie­puo­liai, kai vi­du­riuo­ja­ ma su krau­ju. Ma­ma sa­kė ma­nan­ ti, kad juos su­kė­lė stre­sas, ku­ris neiš­ven­gia­mas ruo­šian­tis eg­za­mi­ nams. „Esu la­bai dė­kin­ga mo­ky­to­jams. Jie ži­no, kad mer­gai­tė ser­ga sun­ kia li­ga ir sten­gia­si pa­dė­ti. Jei­gu per pa­mo­ką pra­si­de­da skaus­mai, ji ga­li iš kar­to ne­si­klau­su­si išei­ ti iš kla­sės“, – dė­kinga mokyto­

jams ma­ma. Mer­gi­na tu­ri skir­ti ypa­tin­gą dė­me­sį mais­tui. „Pa­vyz­ džiui, sten­gia­mės ri­bo­ti švie­žias dar­žo­ves. Mais­tas tu­ri bū­ti ter­ miš­kai ap­do­ro­tas tam, kad slen­ kant su­virš­kin­tam mais­tui bū­tų kuo ma­žiau dir­gi­na­mos ir pa­žei­ džia­mos žar­nų sie­ne­lės“, – pa­sa­ ko­jo Sand­ra. Prieš su­si­rgda­ma Gin­ta­rė mė­ go žais­ti tink­li­nį, sa­vo atei­tį ke­ti­ no sie­ti su spor­to pe­da­go­gi­ka. Da­ bar tai liks tik sva­jo­nė.

Komentaras Li­mas Kup­čins­kas

Pro­fe­so­r ius, Lie­tu­vos gast­roen­te­ro­lo­g ų drau­g i­jos pre­z i­den­tas

J

ei įpras­ti­nės UŽL gy­dy­mo prie­ mo­nės ne­duo­da efek­to, iš­si­vys­ to sun­kios li­gos komp­li­ka­ci­jos: virš­ki­na­mo­jo trak­to su­siau­rė­ ji­mas ar­ba obst­ruk­ci­ja (žar­nų su­siau­ rė­ji­mas, ne­praei­na­mu­mas), žar­nos sie­ne­lės pra­k iu­r i­mas, pū­l i­n iai, su­vė­

žė­ji­mas, ma­lab­sorb­ci­jos sind­ro­mas. 80 pro­c. ser­gan­čių­jų žar­ny­no už­de­ gi­mo li­go­mis dėl komp­li­ka­ci­jų ten­ka at­lik­ti ope­ra­ci­jas, o net iki 70 pro­c. iš jų rei­ka­l in­ga pa­kar­to­t i­nė chi­r ur­g i­nė in­ter­ven­ci­ja. Kro­no li­ga ser­gan­čių­jų mir­tin­gu­mo ri­zi­ka yra 50 pro­c. di­des­ nė nei bend­ro­joje po­pu­l ia­ci­jo­je. Nuo anks­ty­vos mir­ties ir li­gos komp­li­ka­ci­ jų ga­li ap­sau­go­ti efek­ty­vus gy­dy­mas ino­va­ty­viais bio­lo­gi­niais vais­tais.

Ste­ri­laus gy­ve­ni­mo pa­ly­do­vai Ser­gan­čių­jų už­de­gi­mi­nė­ mis žar­ny­no li­go­mis ypač pa­dau­gė­jo in­dust­ri­nė­ se Va­ka­rų ša­ ly­se, kur vi­ suo­me­nė gy­ ve­na nuo­ lat dirb­ti­nai šva­ri­na­mo­je ap­lin­ko­je.

Jur­gi­ta Ša­kie­nė Kal­bin­tų pa­cien­tų pa­sa­ko­ji­mai – ti­pi­nės is­to­ri­jos, at­sklei­džian­čios, kaip sun­kios už­de­gi­mi­nės žar­nų li­gos da­ro įta­ką fi­zi­nei ir dva­si­nei žmo­nių gy­ve­ni­mo ko­ky­bei, kei­čia atei­ties pla­nus ir sva­jo­nes.

Anot LSMU Kau­no kli­ni­kų Gast­ roen­te­ro­lo­gi­jos kli­ni­kos do­cen­ tės Ai­dos Žvirb­lie­nės, ser­gan­čių­ jų už­de­gi­mi­nė­mis žar­nų li­go­mis am­žius Lie­tu­vo­je jau­nė­ja. „Ma­ no­ma, kad Lie­tu­vo­je apie 10 pro­c. šios li­gos at­ve­jų tenka vai­kams. Kuo žmo­gus jau­nes­nis, tuo li­gos ei­ga sun­kes­nė, ly­di­ma komp­li­ka­ ci­jų, ag­re­sy­ves­nė, pik­ty­biš­kes­ nė“, – sa­kė pa­šne­ko­vė. – Į ką šiems paaug­liams, jų ar­ti­mie­siems rei­kė­tų at­kreip­ ti dė­me­sį? – Pas­ta­rai­siais me­tais vyk­do­mi moks­li­niai ty­ri­mai atskleidė daug nau­jų duo­me­nų ne tik apie ge­ne­ ti­nių, bet ir ap­lin­kos veiks­nių įta­ ką šioms li­goms at­si­ras­ti ir vys­ ty­tis. Šių su­si­rgi­mų daž­nis ypač pa­ki­to pa­sta­rai­siais de­šimt­me­ čiais pra­dė­jus keis­tis, mo­der­nė­ti žmo­nių gy­ve­ni­mo bū­dui, mi­ty­bai, hi­gie­nai. Epi­de­mio­lo­gi­nių stu­di­ jų re­zul­ta­tai ro­do, kad ser­gan­čių­ jų už­de­gi­mi­nė­mis žar­ny­no li­go­mis ypač pa­dau­gė­jo in­dust­ri­nė­se Va­ ka­rų ša­ly­se, kur vi­suo­me­nė gy­ve­ na nuo­lat dirb­ti­nai šva­ri­na­mo­je ap­lin­ko­je. Be­si­vys­tan­čio­se ša­ly­ se, ku­rio­se yra la­bai di­de­lis žmo­ nių tan­kis, blo­ges­nės sa­ni­ta­ri­nės są­ly­gos, šios li­gos – itin re­tos. Tad šiuo at­ve­ju svar­biau­sia lai­ ky­tis svei­kos gy­ven­se­nos ir svei­ kos mi­ty­bos prin­ci­pų. Mi­ty­ba li­gos paū­mė­ji­mų ir ra­my­bės lai­ ko­tar­piais, po ope­ra­ci­jos ski­ria­ si. Šiuos skir­tu­mus iš­sa­miai ga­ li­ma ap­tar­ti su gast­roen­te­ro­lo­gu ir die­to­lo­gu. Ne­rei­kė­tų vai­ky­tis liau­dy­je po­pu­lia­rių or­ga­niz­mo, žar­ny­no va­ly­mo bū­dų, ne­si­ti­kė­ti,

„„Vil­tis: anot doc. A.Žvirb­lie­nės, lai­ku diag­no­za­vus ir gy­dant opi­nį ko­li­tą bei Kro­no li­

gą, pa­cien­tai ga­li gy­ven­ti vi­sa­ver­tį gy­ve­ni­mą.

kad pla­čiai at­lie­ka­mi mais­to ne­ to­le­ra­vi­mo tes­tai ir jų tei­gia­mos re­ko­men­da­ci­jos iš­gy­dys už­de­gi­ mi­nę žar­ny­no li­gą. – Ko­dėl, kal­bant apie opi­nį ko­ li­tą, kar­tu kal­ba­ma ir apie Kro­ no li­gą? – Už­de­gi­mi­nės žar­nų li­gos – lė­ ti­nės au­toi­mu­ni­nės virš­ki­na­mo­jo trak­to li­gos. Šios li­gos dar va­di­na­ mos idio­pa­ti­nė­mis už­de­gi­mi­nė­mis žar­nų li­go­mis, nes iki šiol nė­ra vi­ siš­kai aiš­kios šių li­gų prie­žas­tys ir iš­si­vys­ty­mo me­cha­niz­mai. Šių li­ gų gru­pei pri­ski­ria­mos dvi: opi­nis ko­li­tas ir Kro­no li­ga, ku­rios diag­ no­zuo­ja­mos re­mian­tis kli­ni­ki­nių, ra­dio­lo­gi­nių, en­dos­ko­pi­jos ir his­ to­lo­gi­jos ty­ri­mų duo­me­ni­mis. Opi­

Ma­no­ma, kad Lie­tu­vo­je už­de­gi­mi­nė­mis žar­ny­no li­go­mis ga­li sirg­ti apie

2000 žmonių

Eval­do But­ke­vi­čiaus nuo­tr.

nis ko­li­tas – lė­ti­nis sto­ro­sios žar­ nos už­de­gi­mas, ku­riam bū­din­gas pa­vir­ši­nių glei­vi­nės opų at­si­ra­di­ mas. Kro­no li­ga – lė­ti­nė, už­de­gi­ mi­nė žar­nų li­ga, ga­lin­ti pa­žeis­ti bet ku­rią virš­ki­na­mo­jo trak­to da­ lį, ta­čiau bū­din­giau­sia pa­žei­di­mo vie­ta yra klu­bi­nė ir ak­lo­ji žar­nos. – Ko­kie yra šių ligų simp­to­mai? – Pag­rin­di­niai šioms li­goms bū­ din­gi ak­ty­vaus už­de­gi­mo simp­to­ mai: lė­ti­nis vi­du­ria­vi­mas, tuš­ti­ni­ ma­sis su krau­ju, pil­vo skaus­mai, karš­čia­vi­mas, są­na­rių skaus­mai, svo­rio kri­ti­mas. Simp­to­mų in­ten­ sy­vu­mas ga­li va­ri­juo­ti nuo leng­ vo iki sun­kaus laips­nio. Kro­no li­ gos kli­ni­ka yra ne­pap­ras­tai įvai­ri ir pri­klau­so nuo to, ko­kios virš­ki­na­ mo­jo trak­to da­lys yra pa­žeis­tos. – Kaip grei­tai jos pro­gre­suo­ja? Kuo šios li­gos yra pa­vo­jin­gos, kas gre­sia, jei šios li­gos ne­gy­ do­mos, ko­kios ga­li­mos komp­ li­ka­ci­jos? – Li­gos pro­gre­sa­vi­mas pri­klau­so nuo li­gos ei­gos, sun­ku­mo for­mos, gy­dy­mo veiks­min­gu­mo. Tei­sin­gai ir sėk­min­gai gy­dant, li­gos pro­gre­sa­vi­ mo ga­li­ma iš­veng­ti. Ne­gy­dant li­ga

pro­gre­suo­ja, ga­li iš­si­vys­ty­ti įvai­rių komp­li­ka­ci­jų (tok­si­nis žar­nos iš­ si­plė­ti­mas, ma­sy­vus krau­ja­vi­mas, žar­nų ne­praei­na­mu­mas, žar­nos per­fo­ra­ci­ja, fis­tu­lių, pū­li­nių for­ma­ vi­ma­sis, sep­sis), ku­rios ga­li su­kel­ti prieš­lai­ki­nę mir­tį. Opi­nis ko­li­tas yra sto­ro­sios žar­nos vė­žio ri­zi­kos veiks­ nys. Ser­gant Kro­no li­ga, vė­žio pa­vo­ jus di­dė­ja, kai li­ga trun­ka il­giau kaip 15 me­tų, ypač jei ja su­ser­ga jau­nas žmo­gus. Sėk­min­gai gy­dant, su­re­ti­ na­mi li­gos at­kry­čiai, to­dėl pa­cien­tai ga­li gy­ven­ti vi­sa­ver­tį gy­ve­ni­mą. – Ser­gant už­de­gi­mi­nė­mis žar­ ny­no li­go­mis iš­si­vys­to ne tik virš­ki­na­mo­jo trak­to pa­ki­ti­mų bet ir ki­tų or­ga­nų: odos, akių, są­na­rių – pa­žei­di­mų? – Ser­gant opi­niu ko­li­tu ir Kro­no li­ ga ga­li­mi ki­tų or­ga­nų bei jų sis­te­mų pa­žei­di­mai: kau­lų ir są­na­rių (art­ri­ tas), odos ir glei­vi­nės (maz­gi­nė eri­ te­ma, gang­re­ni­nė pio­der­ma, bur­nos af­tos), akių (uvei­tas, kon­junk­ty­vi­ tas, skle­ri­tas, episk­le­ri­tas), ke­pe­nų ir tul­žies iš­sky­ri­mo (pir­mi­nis skle­ ro­zuo­jan­tis cho­lan­gi­tas, rie­ba­li­ nė he­pa­to­zė, ke­pe­nų ci­ro­zė, lė­ti­nis au­toi­mu­ni­nis he­pa­ti­tas, tul­žies la­ ta­kų ade­no­kar­ci­no­ma).


14

Antradienis, gegužės 29, 2012

sveikata sveikata.diena.lt

Le­dų sma­gu­rio at­min­ti­nė At­ši­lus orams, vis daž­niau sma­ gu­riau­ja­me le­dais. Va­sa­rą jais pre­kiau­ja­ma ne tik pre­ky­bos cent­ruo­se, bet ir kios­kuo­se, lau­ ko pre­ky­vie­tė­se. Kaip iš­si­rink­ti le­dus, kad sma­gu­ria­vi­mas ne­si­ baig­tų ap­si­nuo­di­ji­mu ar aler­gi­ jos prie­puo­liu? Ar nė­ra aler­ge­nų?

„Rink­da­mie­si le­dus var­to­to­jai tu­ ri at­kreip­ti dė­me­sį į tai, ko­kio­mis są­ly­go­mis šie pro­duk­tai lai­ko­ mi, ar jie ne­pra­ra­dę for­mos ir iš­ vaiz­dos“, – pri­me­na Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos Ve­te­ri­na­ri­jos sa­ni­ta­ri­jos sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė An­to­ni­na Grei­čiu­vie­nė.

Le­duo­se yra ga­na daug bal­ty­mų, rie­ ba­lų ir ang­lia­van­ de­nių, ypač rei­ka­ lin­gų au­gan­čiam or­ga­niz­mui. Ant val­go­mų­jų le­dų eti­ke­tės tu­ri bū­ti pa­teik­ta in­for­ma­ci­ja apie jų su­dė­tį. Pa­gal rei­ka­la­vi­mus le­ dų su­dė­tis ap­ra­šo­ma ma­žė­jan­ čia su­de­da­mų­jų da­lių se­ka. Anot spe­cia­lis­tės, ren­kan­tis le­dus ka­ vi­nė­se rei­kia ati­džiau do­mė­tis, iš ko jie pa­ga­min­ti, ar su­dė­ty­je nė­ ra al­ko­ho­lio. „Aler­giš­ki žmo­nės tu­rė­tų at­ kreip­ti dė­me­sį į pa­teik­tą in­for­ma­ ci­ją apie aler­gi­zuo­jan­čias me­džia­ gas ar­ba jų pėd­sa­kus“, – at­krei­pė dė­me­sį A.Grei­čiu­vie­nė. „Var­to­to­jai tu­ri at­kreip­ti dė­ me­sį į in­for­ma­ci­ją eti­ke­tė­je – jei sko­niui nau­do­ja­mi na­tū­ra­ lūs pro­duk­tai – dže­mai, sul­tys, uo­gos, vai­siai, eti­ke­tė­se ra­šo­ ma „braš­ki­niai“, „avie­ti­niai“ ar kt. O jei nau­do­ja­mi ne­na­tū­ra­lūs, sin­te­ti­niai aro­ma­tai, ta­da žy­mi­ ma „braš­kių sko­nio“ ar „ki­vių sko­nio“ ir kt.“,– pa­ste­bė­jo spe­ cia­lis­tė.

„„Nauda: su­val­gy­ta le­dų po­rci­

ja ga­li pa­keis­ti įpras­tą stik­li­nę pie­no. „Shut­ters­tock“ nuo­tr.

Ma­ni­pu­lia­ci­jos su plom­by­ru

Val­go­mie­ji le­dai skirs­to­mi į gru­ pes, ku­rių kiek­vie­nai ke­lia­mi tam tik­ri rei­ka­la­vi­mai. Pag­rin­di­niai jų – ati­tin­ka­mas rie­bu­mas, pie­ no bal­ty­mų ir sau­sų­jų me­džia­gų kie­kiai. Pa­gal rie­bu­mą le­dai skirs­to­mi į grie­ti­ni­nius, pie­niš­kus, vai­si­nius (šer­be­tus) ir plom­by­rą. Jei į le­dus de­da­ma tik pie­no rie­ba­lų ir bal­ ty­mų – ant jų eti­ke­čių pa­pras­tai ra­šo­ma „grie­ti­ni­niai le­dai“, „pie­ niš­ki le­dai“. To­kių le­dų rie­bu­ mas ga­li bū­ti nuo 8 iki 2,5 pro­c., o pie­no bal­ty­mų kie­kis tu­ri bū­ti ne ma­žes­nis kaip 2,5 pro­c. Ki­toms gru­pėms pri­klau­san­ čiuo­se le­duo­se pie­no rie­ba­lai ir bal­ty­mai ga­li bū­ti pa­keis­ti ki­to­ mis mais­ti­nė­mis me­džia­go­mis. Šer­be­tų gru­pei pri­klau­san­čiuo­se le­duo­se rie­ba­lų vi­sai nė­ra. Plom­by­ras – tai rie­būs val­go­ mie­ji le­dai, tra­di­ciš­kai ga­min­ti iš rie­bios grie­ti­nė­lės, ta­čiau da­ bar griež­tų rei­ka­la­vi­mų šiai rū­ šiai jau nė­ra, pie­no rie­ba­lus vis daž­niau pa­kei­čia au­ga­li­niai alie­ jai ir rie­ba­lų mi­ši­niai, to­dėl per­ kant plom­by­ru va­di­na­mus le­dus rei­kė­tų at­kreip­ti dė­me­sį į jų su­ dė­tį. Ne vien ska­nu – ir nau­din­ga

Le­duo­se yra ga­na daug bal­ty­ mų, rie­ba­lų ir ang­lia­van­de­nių, ypač rei­ka­lin­gų au­gan­čiam or­ga­ niz­mui. Juo­se yra ir žmo­gui bū­ ti­nų ami­no rūgš­čių, mi­ne­ra­li­nių me­džia­gų (kal­cio, ka­lio, fos­fo­ro, mag­nio ir kt.). Su­val­gy­ta le­dų po­rci­ja ga­li pa­ keis­ti vai­kų ne­la­bai mėgs­ta­mą įpras­tą stik­li­nę pie­no. Ge­riau­siai tam tin­ka grie­ti­ni­niai ar­ba pie­ niš­ki le­dai, nes jų su­dė­ty­je pie­ no rie­ba­lai ir bal­ty­mai ne­ga­li bū­ ti pa­keis­ti jo­kiais ki­tais au­ga­li­nės kil­mės pro­duk­tais. Daž­nai ga­li­ma įsi­gy­ti le­dų, ku­ rių su­dė­ty­je yra au­ga­li­nių rie­ ba­lų. Vie­to­je pie­no jų ga­my­bo­je nau­do­ja­mas van­duo ir pie­no bei iš­rū­gų mil­te­liai, sta­bi­li­za­to­riai ir kt. mais­ti­nės me­džia­gos. To­dėl ne­rei­kė­tų su­si­vi­lio­ti vien ryš­kių spal­vų pa­kuo­tė­mis su gra­žiais pa­veiks­lė­liais, o pa­stu­di­juo­ti in­ for­ma­ci­ją apie pro­duk­to su­dė­tį. „Rei­kia pri­pa­žin­ti, jog var­to­ to­jai daž­nai skun­džia­si, kad eti­ ke­tė­se in­for­ma­ci­ja sun­kiai įskai­ to­ma ar priei­na­ma tik iš­pa­ka­vus le­dus. Šias iš var­to­to­jų gau­tas pa­ sta­bas vi­suo­met sten­gia­mės per­ duo­ti ga­min­to­jams“, – ko­men­ta­ vo A.Grei­čiu­vie­nė. Pa­sak spe­cia­lis­tės, rei­kia ne­ pa­mirš­ti, kad le­dai – šal­tas pro­ duk­tas, to­dėl, ne­no­rint per­si­šal­ dy­ti, rei­kė­tų pa­laips­niui pra­tin­ti sa­vo or­ga­niz­mą prie di­des­nių le­ dų kie­kių. A.Grei­čiu­vie­nės tei­gi­mu, lai­ kant le­dus ne­tin­ka­mo­mis są­ly­go­ mis, jie pra­ran­da for­mą, o tai pir­ mas ir aiš­kiau­sias po­žy­mis, kad pro­duk­tai ga­li bū­ti ne­ko­ky­biš­ki. To­dėl spe­cia­lis­tė ne­re­ko­men­duo­ tų pirk­ti de­for­muo­tų, minkš­tų le­ dų, taip pat iš­tir­pu­sių ir už­šal­dy­ tų iš nau­jo. KD inf.

Skais­čiau pa­švie­ tus sau­lei, der­ma­to­ ve­ne­ro­lo­gai su­lau­ kia pir­mų­jų nuo jos nu­ken­tė­ju­sių­pa­ cien­tų. Sau­lės au­ ko­mis kar­tais tam­ pa ir tam tik­rus vais­ tus var­to­jan­tys ar­ba tam tik­rų au­ga­lų pri­ si­lie­ti­mams aler­giš­ ki žmo­nės.

„„Ri­zi­ka: degintis sau­lėje la­biau­siai nesveika švie­saus gy­mio žmo­

nėms. 

Karolio Kavolėlio (BFL) nuo­tr.

Sau­lės vo­nių susargdinti Sand­ra Lu­ko­šiū­tė s.lukosiute@diena.lt

sia­me odos plo­te ma­to­si smul­kus bė­ri­mas. Odą niež­ti, de­gi­na.

Su­ke­lia dis­kom­for­tą

Su­lau­kia so­di­nin­kų

Res­pub­li­ki­nės Klai­pė­dos li­go­ni­nės Odos ir ve­ne­ri­nių li­gų po­lik­li­ni­kos ve­dė­ja der­ma­to­ve­ne­ro­lo­gė Al­do­na Ka­ju­ty­tė paaiš­ki­no, kad pa­sta­ruo­ ju me­tu dėl odos nu­de­gi­mų sau­lė­ je vis daž­niau krei­pia­si ne pa­plū­di­ mių mė­gė­jai. Daž­niau­siai pa­gal­bos pri­rei­kia tiems, ku­rie iš­si­ren­gę dar­buo­ja­si so­de ar­ba il­giau pa­vaikš­čio­ja gat­ vė­mis. Tad nuo sau­lės nu­ken­čia at­vi­ros kū­no vie­tos: ran­kos, vei­das bei iš­kirp­tės sri­tis. Gy­dy­to­ja at­krei­pia dė­me­sį, kad šio­se vie­to­se oda bū­na gana jaut­ri. Šal­tuo­ju me­tų lai­ku nuo kait­res­nių spin­du­lių at­pra­tęs vei­das bei ki­tos kū­no vie­tos il­giau pa­bu­vus lau­ke jaut­riau rea­guo­ja į sau­lę, nes tik jai švie­čiant ­ga­mi­nasi me­la­ni­nas, ap­ sau­gan­tis odą. Po šal­to pa­va­sa­rio jo dar ne­bū­ na spė­ję pa­si­ga­min­ti. Bū­tent to­dėl taip stai­ga ir nu­de­ga­ma. Šiuo me­tu daž­nai pa­cien­tams nu­sta­to­mi fo­to­der­ma­ti­tai – aler­gi­ nės reak­ci­jos, su­kel­tos sau­lės spin­ du­lių. Šiems žmo­nėms pa­rau­du­

A.Ka­ju­ty­tė pa­sa­ko­jo, jog kar­tais pa­kan­ka šilt­na­my­je dir­ban­čiam žmo­gui pri­si­lies­ti prie ko­kio au­ga­ lo, pa­si­ka­sy­ti odą, kad ši vė­liau nei­ gia­mai su­rea­guo­tų į sau­lės po­vei­kį. Ne­pa­gei­dau­ja­mą odos reak­ci­ją kai ku­riems sukelia kre­mas ar var­to­ja­ mi vais­tai: an­ti­bio­ti­kai, mig­do­mie­ ji, ra­mi­na­mie­ji.

Daž­niau­siai pa­gal­ bos pri­rei­kia tiems, ku­rie iš­si­ren­gę dar­ buo­ja­si so­de. Gy­dy­to­ja at­krei­pia dė­me­sį, kad nu­deg­ti ga­li­ma ir il­gai ne­si­kai­ti­ nant sau­lė­je – pa­kan­ka lau­ke pa­si­ vaikš­čio­ti vos 20 mi­nu­čių, kad na­ mo žmo­gus grįž­tų rau­do­nu vei­du bei no­si­mi. A.Ka­ju­ty­tė paaiš­ki­no, kad taip jaut­riai rea­guo­ja švie­siao­džiai bei švie­siap­lau­kiai. Jie iš­kart nu­de­ga rau­do­nai.

Lie­ka pig­men­ti­nių dė­mių

A.Ka­ju­ty­tė pa­ste­bi, kad odos nu­ de­gi­mus kar­tais iš­pro­vo­kuo­ja pa­ tys žmo­nės. Į sau­lę at­su­ku­si vei­dą ant suo­liu­ko sė­din­ti mo­te­ris – to­ kį vaiz­dą mies­te daž­nai ga­li­ma pa­ ma­ty­ti pa­va­sa­rį. „To­kio­je „mir­ti­no­je“ po­zo­je pa­ sė­dė­jus va­lan­dą, pir­miau­sia nu­ svy­la la­biau­siai at­si­ki­šu­sios vei­do da­lys: no­sis, smak­ras, kak­ta“, – pa­sa­ko­jo gy­dy­to­ja. Ka­dan­gi mo­te­rys bū­na pa­si­ te­pu­sios kre­mu ar pud­ra, po to­ kių sau­lės vo­nių lie­ka pig­men­ti­ nių dė­mių. Nors der­ma­ti­tai ga­na grei­tai praei­na, ta­čiau po to ga­li tek­ti il­gai veng­ti sau­lės ir leis­ti odai pail­sė­ti. A.Ka­ju­ty­tė grei­čiau nu­de­gan­ tiems žmo­nėms lau­ke pa­ta­rė ge­ riau ju­dė­ti, taip pat veng­ti pa­ si­vaikš­čio­ji­mų vi­dur­die­nį. Tam la­biau tin­ka­mas lai­kas iki 11 val. ir po 15 val., kai sau­lė nė­ra to­kia ak­ ty­vi ir ža­lo­jan­ti. Gy­dy­to­ja pri­mi­nė, jog at­sar­gūs sau­lė­je tu­rė­tų bū­ti var­to­jan­tys tam tik­rus vais­tus, ser­gan­tys en­dok­ri­ ni­nė­mis, skyd­liau­kės li­go­mis, vilk­ li­ge, taip pat tu­rin­tys ap­ga­mų, pig­ men­ti­nių dė­mių žmo­nės.

Kaip padėti sau ir kitam, jei įgė­lė bi­tė Su­ši­lus orams, daug lai­ko pra­lei­ džia­me so­duo­se, so­dy­bo­se, prie van­dens tel­ki­nių. Ką da­ry­ti, kad bu­vi­mo gam­to­je neap­kar­tin­tų pa­ vo­jin­gi vabz­džių, pir­miau­sia bi­čių, vaps­vų, įgė­li­mai?

Svei­ka­tos mo­ky­mo ir li­gų pre­ven­ ci­jos cent­ro Svei­ka­tos mo­ky­mo sky­riaus svei­ka­tos edu­ko­lo­gė Vi­da Du­bins­kie­nė per­spė­ja, kad reak­ci­ ja į įgė­li­mą ga­li bū­ti dve­jo­pa: nor­ ma­li ir aler­gi­nė. Įgė­lus vabz­džiui, vi­sa­da rei­kia ste­bė­ti, ar ne­ky­la aler­gi­nių reak­ci­ jų, ku­rios ga­li pro­gre­suo­ti iki ana­ fi­lak­si­nio šo­ko. Įgė­lus į bur­ną ar ryk­lę, ga­li stai­ga su­tin­ti kvė­pa­vi­ mo ta­kai ir žmo­gus ga­li už­dus­ti. At­pa­žin­ti bi­tės įgė­li­mą ga­li­ma pa­gal šiuos simp­to­mus: stip­rus ašt­rus skaus­mas įgė­li­mo vie­to­je; įgel­tos vie­tos pa­rau­di­mas, pa­ti­ni­

mas; niež­ti kū­no odą; bi­tės įkan­ di­mo vie­to­je li­kęs ge­luo­nis. Sun­kė­jant aler­gi­nei reak­ci­jai, ga­ li at­si­ras­ti du­su­lys, vei­do ti­ni­mas, pa­sun­kė­ti kvė­pa­vi­mas, dil­gė­li­nis vi­so kū­no bė­ri­mas, nu­kris­ti krau­ jos­pū­dis. Ką da­ry­ti to­kiu at­ve­ju? Pa­si­reiš­kus aler­gi­nei reak­ci­jai pir­ miau­sia rei­kia ma­žin­ti skaus­mą ir pa­ti­ni­mą bei pa­si­rū­pin­ti, kad nu­ ken­tė­jęs žmo­gus pa­tek­tų į gy­dy­ mo įstai­gą. Svar­bu sku­biai iš­trauk­ti bi­tės ge­ luo­nį, jo ne­spau­džiant pirš­tais ar pin­ce­tu, bet nu­brau­kiant elekt­ro­ ni­ne kor­te­le ar bu­ką­ja pei­lio ge­lež­ tės da­li­mi, nes su­spau­dus ge­luo­ nį į įgel­to žmo­gaus or­ga­niz­mą ga­li pa­tek­ti dar dau­giau nuo­dų. Nu­ mau­ki­te nuo įgel­tos ga­lū­nės žie­ dus, laik­ro­džius, apy­ran­kes, nu­se­ ki­te pa­puo­ša­lus. Skaus­mą ir ti­ni­mą su­ma­žin­ki­te už­dė­ję ant įkan­di­mo

vie­tos šal­tą komp­re­są, le­do ar šal­ dy­tu­vo ka­me­ro­je su­šal­dy­tų mais­to pro­duk­tų ir lai­ky­ki­te ma­žiau­siai 10 mi­nu­čių. Duo­ki­te iš­ger­ti an­ti­his­ta­ mi­ni­nių vais­tų. Jei pa­ti­ni­mas plin­ta ar­ba sun­kė­ja simp­to­mai, kvies­ki­te grei­tą­ją me­di­ci­nos pa­gal­bą ar pa­tys vež­ki­te į ar­ti­miau­sią li­go­ni­nę. Jei­gu or­ga­niz­mo reak­ci­ja la­bai stip­ri, ryš­kė­ja ana­fi­lak­si­nio šo­ ko po­žy­miai, bran­gi kiek­vie­na se­ kun­dė. Kol at­sku­bės me­di­kai, nu­ ra­min­ki­te nu­ken­tė­ju­sį­jį. Jei žmo­gus są­mo­nin­gas, pa­dė­ki­te jam pa­to­giai at­si­gul­ti ar at­si­sės­ti. Jei­gu žmo­gus dūs­ta, pa­so­din­ki­te, kad bū­tų leng­ viau kvė­puo­ti. Jei­gu jau­čia silp­ nu­mą, svaigs­ta gal­va, pa­gul­dy­ki­te ir ko­jas pa­kel­ki­te aukš­čiau už gal­ vą. Jei nu­ken­tė­ju­sy­sis ne­ten­ka są­ mo­nės ir nu­sto­ja kvė­puo­ti, at­li­ki­te dirb­ti­nį kvė­pa­vi­mą. KD inf.


15

antradienis, gegužės 29, 2012

menas ir pramogos

Sug­rį­žo lit­va­kų ra­bi­nai Kau­no įvai­rių tau­tų kul­tū­ros cent­re ati­da­ ry­ta pir­mo­ji pa­ro­dų cik­lo „Is­to­ri­ja. At­min­ tis. Da­bar­tis“ eks­po­zi­ci­ja „Lit­va­kų ra­bi­nų po­rtre­tai“ – uni­ka­lus in­dė­lis į Lie­tu­vos kul­tū­ri­nį gy­ve­ni­mą.

„„Ori­gi­na­lūs: ra­bi­nų po­rtre­tai ski­ria­si ne tik spal­va, bet ir juo­se pa­vaiz­duo­tų žmo­nių dva­si­nis pa­li­ki­mas skir­

tingas. 

Vir­gi­ni­ja Sku­čai­tė

v.skucaite@kaunodiena.lt

Ant­ros to­kios nė­ra

XX a. pra­džio­je kai ku­rie re­li­gi­nių me­no vaiz­di­nių ty­ri­nė­to­jai ma­nė, kad neeg­zis­tuo­ja žy­dų dai­lė, nes Ant­ra­sis Die­vo įsa­ky­mas drau­ džia vaiz­duo­ti Die­vą, kur­ti sta­bus, juos gar­bin­ti. Mi­nė­tas įsa­ky­mas il­ gą lai­ką bu­vo klai­din­gai in­terp­re­ tuo­ja­mas. Mat Ant­ra­sis Die­vo įsa­ ky­mas drau­džia ne vaiz­duo­ja­mą­jį me­ną, o stab­mel­dys­tę – žmo­gaus su­kur­tų me­no ob­jek­tų pa­ver­ti­mą kul­to da­li­mi, jų gar­bi­ni­mą. Šio­mis die­no­mis į Įvai­rių tau­ tų kul­tū­ros cent­rą at­ke­lia­vo da­ lis Kau­no cho­ra­li­nė­je si­na­go­go­je „Ohel Ja­kov“ nuo­lat eks­po­nuo­ja­ mos dau­giau kaip 100 lit­va­kų ra­bi­ nų po­rtre­tų ko­lek­ci­jos. Anot pa­ro­dą pri­sta­čiu­sios žy­dų pa­vel­do kul­tū­ros ty­ri­nė­to­jos Asios Gu­ter­ma­nai­tės, tai – uni­ka­li ko­ lek­ci­ja, nes to­kios ant­ros pa­sau­ly­je nė­ra. Kau­no žy­dų re­li­gi­nės bend­ ruo­me­nės va­do­vo Mau­šos Bai­ ra­ko su­kaup­ta po­rtre­tų ko­lek­ci­ ja at­sklei­džia Lie­tu­vos vi­suo­me­nei is­to­riš­kai ver­tin­gą in­for­ma­ci­ją apie vals­ty­bės te­ri­to­ri­jo­je XVIII–XX a. gy­ve­nu­sius ir dir­bu­sius ra­bi­nus. Ryš­kios as­me­ny­bės

„Kai pla­čiai pa­sklei­džiau idė­ją su­ kaup­ti lit­va­kų ra­bi­nų po­rtre­tų ko­ lek­ci­ją, man iš vi­so pa­sau­lio pra­ dė­jo plauk­ti šių žy­dų iš­min­čių nuo­trau­kos, pie­ši­niai, pri­si­mi­ni­ mai apie juos. Nu­ta­py­ti mi­nė­tų ra­

bi­nų po­rtre­tus pa­siū­liau kau­nie­čiui dai­li­nin­kui Kęs­tu­čiui Mil­ke­vi­čiui, ku­rio ne vie­ną man pa­ti­ku­sį dar­ bą jau bu­vau įsi­gi­jęs“, – pri­si­mi­nė dau­giau nei de­šim­ties me­tų se­nu­ mo įvy­kius M.Bai­ra­kas. De­šimt­me­tį iki pat mir­ties K.Mil­ke­vi­čius ta­pė ra­bi­nų po­rtre­ tus, kiek­vie­nam pa­rink­da­mas vis ki­tą spal­vi­nį spren­di­mą, ta­čiau vi­ sus tar­si iš­pluk­dy­da­mas, anot me­ no­ty­ri­nin­kės Vio­le­tos Ja­se­vi­čiū­tės, iš remb­ran­tiš­kos ap­lin­kos. Šie rea­lis­ti­niai, gi­laus es­te­ti­nio pra­do po­rtre­tai pa­ky­lė­ti nuo kas­ die­ny­bės – į tai at­krei­pė dė­me­sį į pa­ro­dą už­su­kęs kau­nie­tis Al­gi­man­ tas Šal­tis. „Pa­si­žiū­riu į po­rtre­tą – ir iš kar­to ma­tau as­me­ny­bę. Ko­kios skvar­bios akys, koks pro­to gi­lu­ mas jo­se... Tai be­ga­li­niai dva­sin­gų žmo­nių po­rtre­tai“, – tvir­tai pa­sa­ kė A.Šal­tis. Pas­ta­bus kau­nie­tis tei­sus – tai pa­čių iš­min­tin­giau­sių žy­dų, gy­ ve­nu­sių mū­sų ša­lies te­ri­to­ri­jo­je ir žy­dų bend­ruo­me­nės va­din­tų To­ros mo­ky­to­jais, po­rtre­tai.

Įs­ta­ty­mo lau­žy­to­jų, ir teis­mų, ku­ riuo­se spren­di­mų tei­sė pri­klau­ so ra­bi­nams – pa­tiems iš­min­tin­ giau­siems žy­dų bend­ruo­me­nės na­riams. Kai 70-ai­siais mū­sų eros me­tais bu­vo su­griau­ta ant­ro­ji žy­dų šven­tyk­la, ra­bi­nai ta­po ir dva­si­niais bend­ruo­me­nių va­do­vais. Ra­bi­nai bu­vo ir te­bė­ra ren­gia­mi spe­cia­lio­se mo­kyk­lo­se – je­ši­vo­se. Jų bu­vo ap­stu ir Lie­tu­vos Di­džio­ sios Ku­ni­gaikš­tys­tės te­ri­to­ri­jo­ je (pir­muo­sius žy­dus į LDK pa­si­ kvie­tė Vy­tau­tas Di­dy­sis). Pa­čios gar­siau­sios vei­kė Vo­lo­ži­ne, Mi­re, Ro­dū­nė­je, Kel­mė­je, Tel­šiuo­se, Pa­ ne­vė­žy­je, Kau­ne.

Pa­si­žiū­riu į po­rtre­ tą – ir iš kar­to ma­ tau as­me­ny­bę. Ko­ kios skvar­bios akys, koks pro­to gi­lu­mas jo­se... Kas tas „ka­ha­ne“?

Ra­bi­nas – To­ros mo­ky­to­jas

Anot A.Gu­ter­ma­nai­tės, klys­ta tie, ku­rie gal­vo­ja, jog ra­bi­nai – tai žy­ dų šven­ti­kai. Ra­bi­nas – tai To­ros – žy­dų Įs­ta­ty­mo mo­ky­to­jas. Pri­si­ min­ki­me ži­no­mą krei­pi­nį į Kris­tų „Ra­bi“, t.y. „Mo­ky­to­jau“. Pa­sak A.Gu­ter­ma­nai­tės, pir­ muo­ju ra­bi­nu rei­kė­tų lai­ky­ti pa­ tį Mo­zę, ku­ris už­ra­šęs Die­vo pa­ dik­tuo­tą Įs­ta­ty­mą, o žy­dai su­ti­ko jo lai­ky­tis. Sup­ran­ta­ma, ra­do­si ir

Ra­bi­nas Na­ta­nas Hir­ša Fin­ke­ lis (1849–1927) – vie­nas iš­ki­liau­ sių lie­tu­viš­kų je­ši­vų kū­rė­jų, ta­čiau pir­mą­ją nau­jo ti­po je­ši­vą Lie­tu­vos te­ri­to­ri­jo­je, Vo­lo­ži­ne, 1802 m. įkū­rė ra­bi­nas Chai­mas Vo­lo­ži­nie­tis, Vil­ niaus Gao­no (gao­nas – ge­nia­lus ra­ bi­nas) mo­ki­nys. Anot A.Gu­ter­ma­nai­tės, ne­ma­žai ra­bi­nų ra­šė kny­gas, bū­ta ir ypa­tin­ gos ra­bi­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros rū­šies – res­pon­sų rin­ki­nių. Ra­bi­nai – žy­

And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

dų tei­sės au­to­ri­te­tai – į jas su­dė­da­ vo įvai­riau­sius tau­tie­čių klau­si­mus ir sa­vo at­sa­ky­mus. Ra­bi­nai bu­vo sam­do­mi si­na­go­ gos dar­buo­to­jai. Jie at­lik­da­vo si­ na­go­go­je tas apei­gas, kur bu­vo rei­ka­lin­gos jų ži­nios, pa­vyz­džiui, su­tuok­da­vo po­ras. Mat šis įvy­kis žy­dų gy­ve­ni­me glau­džiai su­si­jęs su tei­si­nė­mis ži­nio­mis. Be­je, prie kai ku­rių ra­bi­nų pa­var­ dės kar­tais ga­li­ma pa­ma­ty­ti žo­dį „ka­ha­ne“ – tai reiš­kia, kad šis as­ muo ki­lęs iš Mo­zės bro­lio Aa­ro­no gi­mi­nės. Ka­riuo­me­nės ka­pe­lio­nas

Ab­rao­mas Dov Be­ras Ka­ha­ne Ša­ pi­ro (1870–1943) Lie­tu­vo­je tar­pu­ ka­riu bu­vo ži­no­mas kaip vy­riau­ sias Lie­tu­vos ra­bi­nas, t.y. Lie­tu­vos ra­bi­nų są­jun­gos pir­mi­nin­kas. Tai dau­giau rep­re­zen­ta­ci­nės pa­rei­gos, ku­rioms pri­klau­sė, pa­vyz­džiui, žy­ dų rei­ka­lais ei­ti pas Lie­tu­vos pre­zi­ den­tą ar pa­lai­min­ti žy­dų pra­di­nės mo­kyk­los (jo­je da­bar vei­kia Kau­no J.Nau­ja­lio mu­zi­kos gim­na­zi­ja) ker­ ti­nį ak­me­nį, kaip at­si­ti­ko 1930 m. rug­sė­jo 8-ąją. Ra­bi­nas Ša­pi­ro ži­no­mas ir tuo, kad tar­pu­ka­riu pri­ta­rė Kau­no cho­ ra­li­nė­je si­na­go­go­je „Ohel Ja­kov“ reng­tiems mo­ka­miems rim­tosios mu­zi­kos kon­cer­tams, nors dau­gu­ ma Kau­no ra­bi­nų anuo­met bu­vo ne­pa­ten­kin­ti to­kiu spren­di­mu.

Įdo­mus ir ra­bi­no Šmue­lio Abos Snie­go (1887–1944) po­rtre­tas, ku­riam neįp­ras­tų spal­vų su­tei­kia jo ti­tu­las – Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės žy­dų ka­pe­lio­nas. Jis priim­da­vo žy­ dų ka­rių prie­sai­ką, or­ga­ni­zuo­da­vo jiems re­li­gi­nes šven­tes, rū­pi­no­si jų la­vi­ni­mu. Tar­pu­ka­rio Lie­tu­vos ka­ riuo­me­nė­je ti­ky­bai, ne­prik­lau­so­ mai nuo kon­fe­si­jos, bu­vo ski­ria­mas di­de­lis dė­me­sys, nes vy­ra­vo nuo­ sta­ta: kas iš­ti­ki­mas sa­vo ti­kė­ji­mui – bus iš­ti­ki­mas ir tė­vy­nei. Įam­ži­no bat­siu­vys

Tai, kad iki šių die­nų ži­no­ma apie dau­ge­lį Lie­tu­vos ra­bi­nų, rei­kė­ tų dė­ko­ti ra­sei­niš­kiui bat­siu­viui Moi­šei Mar­ko­vi­čiui, ku­ris, be­je, ne­mo­kė­da­mas ra­šy­ti ga­lė­jo skai­ ty­ti. Bū­tent jis vaikš­čio­jo už ba­tų au­ lo už­si­ki­šęs pieš­tu­ką ir ne­šio­jo­si są­siu­vi­nį, į ku­rį pra­šy­da­vo pa­žįs­ ta­mų žmo­nių su­ra­šy­ti jo iš­girs­tą ku­rio nors ra­bi­no gy­ve­ni­mo is­to­ ri­ją. Su­rin­kęs jų dau­gy­bę, su­da­rė ir 1910 m. iš­lei­do ra­bi­nų biog­ra­fi­ jų rin­ki­nį. Iš­min­ti­mi spin­di Vil­niaus ir Kau­ no Gao­nų po­rtre­tai. Pa­ro­do­je Vil­ niaus Gao­no (1720–1797) po­rtre­tas – anks­čiau­sias pa­gal lai­ko­tar­pį gy­ ve­nu­sio ra­bi­no po­rtre­tas, o ra­bi­no Ef­rai­mo Oš­rio (1914–2003), nuo mir­ties iš­si­gel­bė­ju­sio Kau­no ge­to slėp­tu­vė­je, – vė­liau­sias.

kas: pa­ro­da „Lit­va­kų ra­bi­nų po­rtre­tai“. kur: Kau­no įvai­rių tau­tų kul­tū­ros cent­re (Šv.Gert­rū­dos g. 58). kada: vei­kia iki bir­že­lio 3 d.

Auk­si­nė Ka­nų pal­mės ša­ke­lė – mei­lę aukš­ti­nan­čiai juos­tai duo­ta šia­me fil­me“, – au­di­to­ri­jai sa­kė 70-me­tis M.Ha­ne­ke. Kal­bė­da­mas ver­ti­ni­mo ko­mi­si­jos var­du, di­zai­ne­ris Jea­nas Pau­lis Gaul­ tier sa­kė, kad E.Ri­va ir J.L.Trin­tig­ nant’as per­tei­kė „di­džiau­sią emo­ci­ ją iš vi­sų fil­mų, ku­riuos ma­tė­me“.

Ka­nų ki­no fes­ti­va­ly­je „Auk­si­ne pal­mės ša­ke­le“ vai­ni­kuo­ta aust­ro Mi­chae­lio Ha­ne­ke’s juos­ta „Mei­ lė“ – skau­di is­to­ri­ja apie vy­rą ir jo mirš­tan­čią žmo­ną.

Šios juos­tos ak­to­riai pran­cū­zai, 81 me­tų ki­no le­gen­da Jea­nas Loui­ sas Trin­tig­nant’as ir fil­mo „Hi­ro­ ši­ma, ma­no mei­le“ žvaigž­dė, 85 me­tų Em­ma­nuel­le Ri­va, nu­ste­bi­no svar­biau­sią pa­sau­lio ki­no fes­ti­va­ lį is­to­ri­ja apie Žor­žą ir Aną, my­lin­ čią po­rą, ku­rios ry­šį iš­ban­do mo­ ters pa­tir­tas in­sul­tas. Ši ant­ra per tre­jus me­tus M.Ha­ ne­ke’i skir­ta „Auk­si­nė pal­mės ša­ ke­lė“ pa­tvir­ti­no jo, kaip tur­būt svar­biau­sio Eu­ro­po­je dir­ban­čio ki­ no re­ži­sie­riaus, sta­tu­są. Prieš tre­jus me­tus M.Ha­ne­ ke’s „Auk­si­nę pal­mės ša­ke­lę“ ga­ vo už ne­spal­vo­tą fil­mą „Bal­ta juos­ ta“, ku­rio­je nag­ri­nė­ja­mas vie­na­me Vo­kie­ti­jo­je Pir­mo­jo pa­sau­li­nio ka­ro iš­va­ka­rė­se iš­si­ke­ro­jęs pyk­tis ir ku­ rį kai kas lai­ko ale­go­ri­ja apie na­cių žiau­ru­mo iš­ta­kas. Pran­cū­zų kal­ba

Šis fil­mas iliust­ruo­ ja pa­ža­dą, ku­rį da­vė­ me vie­nas ki­tam.

„„Žvaigž­dės: pa­grin­di­nius vaid­me­nis M.Heineke’s (viduryje) fil­me „Mei­

lė“ su­kū­rė ki­no le­gen­dos J.L.Trin­tig­nant’as ir E.Ri­va.

pa­sta­ty­ta „Mei­lė“, ku­rią kri­ti­kai va­di­na še­dev­ru, žy­mi re­ži­sie­riaus ke­lio­nę į jam vi­sai nau­ją te­ri­to­ri­ją – jis la­biau gar­sė­ja šal­tų sie­los pa­ slap­čių at­sklei­di­mais. Ra­mi M.Ha­ne­ke’s ka­me­ra fik­ suo­ja in­ty­mias Anos fi­zi­nio ir pro­ ti­nio ny­ki­mo de­ta­les, Žor­žui te­sint

„Scan­pix“ nuo­tr.

sa­vo pa­ža­dą rū­pin­tis ja na­muo­se iki pat pa­bai­gos. Re­ži­sie­rius ap­do­va­no­ji­mą sky­rė sa­vo žmo­nai, ku­rią ve­dė prieš 30 me­tų. „Šis fil­mas iliust­ruo­ja pa­ ža­dą, ku­rį da­vė­me vie­nas ki­tam, jei­gu ku­ris nors iš mū­sų at­si­dur­tų to­kio­je si­tua­ci­jo­je, ko­kia pa­vaiz­

Ita­lų re­ži­sie­riaus Nan­ni Mo­ret­ ti va­do­vau­ja­ma žiu­ri, ku­ri ver­ti­no 22 fil­mus iš vi­so pa­sau­lio, vi­sus ap­ do­va­no­ji­mus, iš­sky­rus vie­ną, sky­rė eu­ro­pie­čiams. Ge­riau­siu Ka­nų ak­to­riu­mi bu­ vo pa­skelb­tas 46 me­tų da­nas Mad­ sas Mik­kel­se­nas, ku­ris Tho­mo Vin­ ter­ber­go psi­cho­lo­gi­nia­me tri­le­ry­je „Me­džiok­lė“ vai­di­na vy­rą, ne­tei­sin­ gai ap­kal­ti­na­mą vai­ko tvir­ki­ni­mu. Dvi jau­nos ru­mu­nės, Cos­mi­na Stra­tan ir Cris­ti­na Flu­tur, pa­si­da­

li­jo ge­riau­sios ak­to­rės ap­do­va­no­ji­ mą už vaid­me­nis Cris­tia­no Mun­giu fil­me „Ana­pus kal­vų“ apie jau­ną vie­nuo­lę ir jos drau­gę, tam­pan­čią mir­ti­no eg­zor­ciz­mo au­ka. Ant­ra­sis pa­gal svar­bą fes­ti­va­lio Di­dy­sis pri­zas ati­te­ko ita­lo Mat­teo Gar­ro­ne tra­gi­ko­me­di­jai „Rea­ly­bė“ apie ža­vų par­da­vė­ją, trokš­tan­tį tap­ti rea­ly­bės te­le­vi­zi­jos žvaigž­de. Jį vai­di­na ka­li­na­mas bu­vęs ma­fi­ jos žu­di­kas. Nea­po­lie­čiui Aniel­ lo Are­nai bu­vo leis­ta fil­muo­tis pa­ gal iš­lei­di­mo die­nai pro­gra­mą, bet į Pran­cū­zi­jos Žyd­rą­jį kran­tą jis ne­ ga­lė­jo at­vyk­ti. Ka­nų ve­te­ra­nas Ke­nas Loa­chas at­ siė­mė tre­čią pa­gal svar­bą Žiu­ri pri­ zą už ko­me­di­ją su liū­de­sio gai­de­le „An­ge­lo da­lis“ apie jau­ną nu­si­kal­tė­ lį, ku­ris at­ran­da sa­vy­je jo gy­ve­ni­mą pa­kei­tu­sį ta­len­tą de­gus­tuo­ti vis­kį. Vie­nin­te­lė išim­tis tarp lau­rea­tų iš Eu­ro­pos yra mek­si­kie­tis Car­lo­sas Rey­ga­das, ku­ris bu­vo pa­skelb­tas ge­ riau­siu re­ži­sie­riu­mi – už sa­vo mįs­ lin­gą dra­mą „Švie­sa po tam­sos“. KD, BNS inf.


16

antradienis, gegužės 29, 2012

menas ir pramogos

Pra­si­de­da mu­zi­kos gur­ma­nų va­sa­ra Pir­ma­sis bir­že­lio sek­ma­die­nis šie­ met pa­žy­mė­tas Pa­žais­lio mu­zi­kos fes­ti­va­lio ženk­lu. Kon­cer­tu Pa­žais­ lio vie­nuo­ly­no kie­me pra­si­dė­sian­ ti ge­ros mu­zi­kos va­sa­ra jau sep­ty­ nio­lik­tą kar­tą do­va­nos me­lo­ma­ nams įsta­bių re­gi­nių.

Jau tra­di­ci­ja pir­ma­ja­me fes­ti­va­lio kon­cer­te iš­girs­ti Lie­tu­vos vals­ty­ bi­nį sim­fo­ni­nį or­kest­rą, prie pul­ to sto­vint jo me­no va­do­vui ir vyr. di­ri­gen­tui Gin­ta­rui Rin­ke­vi­čiui. Iš­ raiš­kin­gas G.Rin­ke­vi­čiaus mos­tas du­ris į Pa­žais­lio mu­zi­kos fes­ti­va­ lio gar­sų pa­sau­lį šie­met at­vers jau vie­nuo­lik­tą kar­tą. Kaip jau įpras­ta, gre­ta vie­no ryš­ kiau­sių Lie­tu­vos or­kest­rų sce­no­je iš­gir­si­me dar­nų Kau­no vals­ty­bi­nį cho­rą (me­no va­do­vas ir vyr. di­ri­ gen­tas Pet­ras Bin­ge­lis). Šiems ko­ lek­ty­vams tal­kins ryš­kiau­si Lie­tu­ vos ope­ros so­lis­tai, ži­no­mi ne tik mū­sų ša­ly­je, bet ir už­sie­ny­je. Fes­ti­va­lio ati­da­ry­mo va­ka­rą Pa­ žais­lio vie­nuo­ly­no erd­vė­mis sklis

kryžiažodis Praėjusios savaitės nugalėtojas Ste­ ponas Mackevičius. Teisingi atsakymai: MAŽASIS BROLIUKAS (pirm.), ĖRIUKAI IR VILKIUKAI (antr.), MEDŽIOTOJAS (treč.), VANDENS ČIURKŠLĖ (ketv.), RAUDONAS POMIDORAS (penkt.).

Šią savaitę laimėkite Noros Roberts knygą „Žiniuonė“.

Magija yra. Kas galėtų tuo abejoti, jei yra vaivorykštė ir laukinės gėlės, vėjo muzika ir žvaigždžių tyla? Visi, kurie yra mylėję, patyrė stebuklą. Tai tokia paprasta ir tokia nuostabi mūsų gyvenimo dalis. Esama žmonių, kuriems duota daugiau, kurie buvo pasirinkti naudotis palikimu, perduodamu iš kartos į kartą per amžių amžius. Bunas Sojeris nesitikėjo, kad apsigyvens kaimynystėje moters, kuri bus panaši į jo kuriamų istorijų heroję. Anastasija Donovan dvelkė žaviu moteriškumu, galinčiu išmušti iš vėžių ir pakerėti kiekvieną vyrą...

Kryžiažo­ dį parengė „Oho“ redakcija.

Teisingus atsakymus galima pateikti iki penktadienio 18 val. 1. Frazę siųskite SMS žinute numeriu 1337. Siųsdami žinutę rašykite: DIENA (tarpas) KD (tarpas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. Pvz.: DIENA KD KAUNAS (žinutės kaina – 1 Lt). 2. Arba, iškirpę kryžiažodį su teisingu atsakymu, atneškite į „Kauno dienos“ redakciją, Kęstučio g. 86, Kaunas. Šios savaitės nugalėtoją paskelbsime antradienį, birželio 5 d.

sop­ra­no Li­li­jos Gu­bai­du­li­nos, me­ co­sop­ra­no Ie­vos Prud­ni­ko­vai­tės, te­no­ro Vai­do Vyš­niaus­ko ir bo­so Liu­do Mi­ka­laus­ko bal­sai.

Gar­sio­ji „Glo­ria“, A.Vi­val­di kū­ri­nių ka­ ta­lo­ge žy­mi­ma RV 589, te­bu­vo at­ras­ta 1939 m.

Kon­cer­to pra­džio­je skam­bė­sian­ tis An­to­nio Vi­val­di su­kur­tas vė­ly­ vo­jo ita­lų ba­ro­ko mu­zi­kos še­dev­ras „Glo­ria“ kon­cer­tui pa­rink­tas neat­ si­tik­ti­nai. Ita­lų ge­ni­jaus kū­ri­nys tu­ rė­tų pui­kiai de­rė­ti su vie­nu pui­kiau­ sių bran­džio­jo ba­ro­ko ar­chi­tek­tū­ros še­dev­rų Šiau­rės Ry­tų Eu­ro­po­je lai­ ko­mu Pa­žais­lio baž­ny­čios ir vie­nuo­ ly­no an­samb­liu, ku­rį pro­jek­ta­vo ita­ lų ar­chi­tek­tas, A.Vi­val­di am­ži­nin­kas Gio­van­ni Bat­tis­ta Fre­dia­ni.

A.Vi­val­di, gy­ve­nęs XVII–XVIII a. san­dū­ro­je, bu­vo ita­lų dva­si­nin­ kas, kom­po­zi­to­rius, smui­ki­nin­kas, gar­sė­jęs ne­pap­ras­tu kū­ry­bin­gu­mu, o dėl sa­vo rus­vų plau­kų va­din­tas rau­do­nuo­ju ku­ni­gu. A.Vi­val­di mu­ zi­ka pa­gal sa­vo lai­ką yra ino­va­ty­ vi, lau­žan­ti tra­di­ci­nes sche­mas. Ne vel­tui šis kom­po­zi­to­rius lai­ko­mas vie­nu iš tų, ku­rie pa­ska­ti­no ba­ro­ ko mu­zi­ką evo­liu­cio­nuo­ti į kla­si­ ki­nį sti­lių. Kar­tu A.Vi­val­di ge­bė­jo kur­ti nea­ ka­de­mi­nę mu­zi­ką, ku­ria ža­vė­jo­ si ne tik siau­ras in­te­lek­tua­lų ra­tas, bet ir pla­čio­ji pub­li­ka. Tie­sa, ru­sų kom­po­zi­to­rius Igo­ris Stra­vins­kis yra pa­sa­kęs, kad A.Vi­val­di ne su­kū­ rė šim­tus kon­cer­tų (jų bu­vo dau­giau nei 400), bet šim­tą kar­tų per­ra­šė tą pa­tį kon­cer­tą. Ar tai tie­sa, tesp­ren­ džia klau­sy­to­jai, ku­rių pui­kūs Pa­ žais­lio mu­zi­kos fes­ti­va­lio at­li­kė­jai tik­rai ne­nu­vils. Įdo­mu, kad di­džio­ji A.Vi­val­di kū­ ry­bos da­lis bu­vo iš nau­jo at­ras­ta tik pir­mo­jo­je XX a. pu­sė­je. Ir ši gar­sio­ji

„Glo­ria“, A.Vi­val­di kū­ri­nių ka­ta­lo­ ge žy­mi­ma RV 589 (iš vi­so kom­po­ zi­to­rius yra su­kū­ręs tris „Glo­rios“ va­rian­tus), te­bu­vo at­ras­ta 1939 m. Nuo to lai­ko pra­si­dė­jo šio kū­ri­ nio trium­fo žy­gis per vi­są pa­sau­lį. „Glo­ria“ daž­nai at­lie­ka­ma per įvai­ rias li­tur­gi­nes šven­tes, įvai­rios šio kū­ri­nio in­terp­re­ta­ci­jos už­fik­suo­ tos dau­giau nei šim­te kom­pak­ti­ nių plokš­te­lių. Tai, ko ge­ro, vie­nas po­pu­lia­riau­sių šio kom­po­zi­to­riaus kū­ri­nių po žy­mio­jo inst­ru­men­ti­nių kon­cer­tų cik­lo „Ke­tu­ri me­tų lai­ kai“. Iš 12 da­lių su­si­de­dan­čio kū­ ri­nio mu­zi­ka ne­tgi bu­vo pa­nau­do­ ta dvie­juo­se ki­no fil­muo­se. Gre­ta ba­ro­ki­nės mu­zi­kos per­ lo klau­sy­to­jai iš­girs nuo­sta­biau­ sius vo­ka­li­nio me­no še­dev­rus iš Vin­cen­zo Bel­li­ni, Giu­sep­pe Ver­di, Gae­ta­no Do­ni­zet­ti, Jac­ques Of­fen­ ba­cho ope­rų. Dau­ge­ly­je šių kū­ri­nių skam­bus or­kest­ro tut­ti at­lieps ga­ lin­giems so­lis­tų ir cho­ro bal­sams. Kon­cer­to pa­bai­go­je iš­gir­si­me ir leng­ves­nio žan­ro opu­sų: due­tų iš

ope­re­čių, nea­po­lie­tiš­kų dai­nų, o jei dė­kin­gos pub­li­kos ap­lo­dis­men­tai rei­ka­laus bi­so – ruoš­ki­mės siurp­ ri­zams. KD inf.

Koncerto solistai „„Li­li­ja

Gu­bai­du­li­na Sėk­m in­g a Ta­ dži­kis­ta­ne užau­ gu­s ios to­to­r ių kil­mės ope­ros so­l is­tės kar­j e­ ra di­d žio­jo­je sce­no­je pra­si­dė­jo po to, kai 2010 m. ji ta­po Lie­tu­vos te­le­ vi­zi­jos mu­zi­k i­nio pro­jek­to „Trium­ fo ar­ka“ nu­ga­lė­to­ja. Pui­k us bal­sas ir ne­prie­kaiš­t in­ga vo­ka­lo tech­n i­ ka lei­do so­l is­tei įsi­t vir­t in­t i Lie­t u­ vos mu­zi­kos pa­sau­ly­je. Nuo to lai­ ko vis daž­niau kon­cer­tuo­ja įvai­rio­ se pres­ti­ž i­nė­se sa­lė­se, dai­nuo­ja su ge­r iau­siais Lie­t u­vos or­kest­rais ir di­r i­gen­tais, ku­r ia vaid­me­n is ope­ ros spek­tak­liuo­se. „„Ie­va Prud­ni­ko­vai­tė Iš gar­sios mu­zi­ kų šei­mos ki­lu­ si ope­ros so­l is­ tė, prieš me­t us su­k ū­ru­si šei­mą su žy­miu di­r i­gen­tu Mo­des­tu Pit­ rė­nu, sū­puo­ja pir­ma­g i­mę duk­rą, bet tai ne­truk­do so­lis­tei to­liau lik­ti mu­zi­kos įvy­kių sū­ku­ry­je. 2009 m. už ypač ryš­kų de­biu­tą Geor­ges Bi­ zet ope­ro­je „Kar­men“ Ie­va bu­vo iš­ rink­ta „Me­tų ope­ros so­lis­te“ ir pel­nė „Ope­ros Švy­tu­rio“ ap­do­va­no­ji­mą. Pas­ta­ruo­ju me­tu so­lis­tę daž­niau bu­ vo ga­li­ma iš­girs­ti dai­nuo­jant Ese­no (Vo­kie­ti­ja) ope­ros teat­re. „„Vai­das Vyš­niaus­kas Dai­ni­nin­kas, už­ sie­ny­je ži­no­mas Kris­t ian Be­ne­ dikt var­du, yra ke­l ių res­pub­l i­ ki­n ių kon­k ur­sų lau­rea­tas ir tarp­ tau­t i­n į pri­pa­ž i­n i­mą tu­r in­t is te­no­ ras. Dar stu­di­jų me­tais so­lis­tas de­ biu­ta­vo Lie­t u­vos na­cio­na­l i­n ia­me ope­ros ir ba­le­to teat­re, o 2006 m. – Es­ti­jos na­cio­na­li­nė­je ope­ro­je. Nuo ta­da šis dai­ni­nin­kas neat­sie­ja­mas nuo Lie­t u­vos ir Es­t i­jos kul­t ū­r i­n io gy­ve­ni­mo. „„Liu­das Mi­ka­laus­kas Pub­l i­kos nu­my­ lė­t i­n is yra Kau­ no vals­t y­bi­n io mu­z i­k i­n io teat­ ro so­l is­t as, taip pat ren­g ia vaid­me­nis Lie­tu­vos na­ cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to teat­ re, Klai­pė­dos vals­ty­bi­nia­me mu­zi­ ki­n ia­me teat­re ir Di­d žia­ja­me Poz­ na­nės S.Mo­n iuš­kos ope­ros teat­ re. So­l is­tas yra 12 kon­k ur­sų lau­ rea­tas, da­ly­va­vo be­ne vi­suo­se di­ džiuo­siuo­se Lie­tu­vos mu­zi­kos fes­ ti­va­l iuo­se, kon­cer­ta­vo su ko­ne vi­ sais ryš­k iau­siais Lie­tu­vos ir Len­k i­ jos or­kest­rais. Šiuo me­tu klau­sy­to­ jus daž­nai džiu­g i­na au­to­r i­n iai šio at­li­kė­jo pro­jek­tai.

kas: XVII Pa­žais­lio mu­zi­kos fes­ti­va­lio ati­da­ry­mo kon­cer­tas. kur: Pa­žais­lio vie­nuo­ly­no kie­me. kada: Bir­že­lio 3 d. 19 val.


17 3

antraDIENIS, gegužės 29, 2012

klasifikuoti skelbimai Skelbimų ir prenumeratos skyrius!

Kęstučio g. 86, I–V 7.30–17.30 val. Tel. 302 202, 302 231. Vytauto pr. 23, priešais Autobusų stotį, I–V 7–16 val. (pietų pertrauka 13–14 val.) , VI 8–11 val. Tel. 8 655 45 114.

Klasifikuoti

Darbo skelbimai��������������������������������� 17 Paslaugos������������������������������������������ 17, 18 Parduoda� ����������������������������������������� 18, 19 Perka� ����������������������������������������������������������� 19 Įvairūs� �����������������������������������������19, 20, 21 Pramogos, šventės, laisvalaikis������������������������������������������������ 21 Karščiausi kelionių pasiūlymai������������������������ 21 Kviečia mokytis���������������������������������� 21 Kviečia� ����������������������������������������������� 20, 21 Studijos ir mokslai� ��������������������������� 21 Pamesta� ���������������������������������������������������� 21 Informuoja� ��������������������������������������������� 21

skelbimai skelbimai@kaunodiena.lt 302 202, 302 231 (redakcijoje) Siūlome sezoninius darbus Kaune ir pajūryje (nuo 16 metų). Savanorių pr. 241, tel. 8 624 00 637. info@itc.lt.

DARBo skelbimai

963710

Siūlo darbą

Siuvimo įmonei UAB „Netmira“ reikalingos siuvėjos (-ai). Tel. 8 656 79 872, (8 37) 328 119.

Aktyviai besiplečiančiai prekybinei įmonei skubiai reikalingi vadybininkų padėjėjai. Galima be patirties. Uždarbis po apmokymų nuo 1200 Lt. Tel. 8 685 43 970.

Skubiai siūlome darbą sparčiai, kvalifikuotai drabužių siuvėjai-taisytojai (visa diena). Pageidautina panašaus darbo patirtis. Tel. 8 673 06 774.

963483

963593

961341

Autoservisas Kaune ieško automobilių šaltkalvio remontininko (atlyginimas nuo 2000 Lt, atskaičius mokesčius). Tel. (8 37) 337 939, 8 699 91 219. 960294

Autoservisui reikalingi: automobilių mechanikai, važiuoklės meistrai, šaltkalviai. Tel. 8 698 02 939. 960399

Darbai sandėliuose – TESCO, DHL, fabrikuose, viešbučiuose; žemės ūkis; slauga Anglijoje, Vokietijoje, Čekijoje, Kipre, Olandijoje. Tel. 8 675 86 523, www.ppv.lt. 963541

Dėmesio, taksiste! Nusipirk išreklamuotą taksi telefono numerį, suburk grupę ir dirbkite be dispečerinės, nepriklausomi nuo firmos. Kreipkis. Pakonsultuosiu. Padėsiu gauti numerių. Tel. 8 646 46 366. 964275

Dirbti bare reikalingi studentai (darbas kas trečią naktį). Tel. 8 698 00 955. 962251

Elektros prekių parduotuvei reikalingi: vadybininkai-pardavėjai ir reklamos vadybininkas (-ė). Kviečiame į pokalbį birželio 5 d. 11 val. (su savimi turėti savo CV). UAB „Elektrobig“, Draugystės g. 19. Tel. 8 650 58 456. 964204

Ieškomi plataus profilio statybos darbininkai. Kontaktinis tel. (8 37) 324 181.

965073

Maršrutinio taksi vairuotojui. Darbas Kaune 3-iuoju maršrutu. Tel. 352 368. 903831

Metalo gaminių įmonei reikalingi suvirintojai šaltkalviai ir metalo gaminių dažytojai. Kreiptis UAB „Plieno lankas“, Draugystės g. 19, tel. 8 698 29 144, 8 671 19 319. 962302

Reikalinga pardavėja (-as)-barmenė (-as) parduotuvėje-bare. Patirtis būtų privalumas. Tel. 8 695 14 714, 8 650 16 564. 963582

Reikalinga virėja kavinėje, darbas nuo 6.30 iki 16 val., poilsio dienos – šeštadienis, sekmadienis ir švenčių dienos. Tel. 8 612 25 017.

964009

Reikalingi aliuminio balkonų ir plastikinių langų montuotojai. Tel. 8 600 22 708. Kaunas.

Statybos įmonei reikalingas statybos darbų VADOVAS (VYKDYTOJAS). Skambinkite tel. 8 620 84 733. 962807

Sunkvežimių servisui reikalingas automobilių šaltkalvis-elektrikas, automobilių šaltkalvis. Tel. 8 685 08 970. 962709

Tarptautinių pervežimų įmonei reikalingi vairuotojai (E kategorija), geras atlyginimas. Tel. 8 620 77 579. 962778

UAB „Tebesa“ priima į darbą siuvėjas (-us) siūti vienasiūle siuvimo mašina. Darbo patirtis būtina. Darbas Neries kr. 16. Teirautis darbo val. tel. 265 821. 956682

UAB „Terra animalis“ reikalingas krautuvo vairuotojas, prekių surinkėjas ir „palečių“ išvežimui paruošėjas (patirtis – privalumas). Darbo vieta – Zapyškis, Kauno r. (į ir iš darbo vežame įmonės transportu). Darbas su skeneriu, pamainomis. Tel. 8 698 58 066. 965135

Valymo paslaugų įmonė mielai priims į darbą valytojas (-us) ir kiemsargius, turinčius 35–55 proc. darbingumą. Kreiptis tel. 8 618 00 837. 950699

Reikalinga Nuolatiniams pervežimams Lietuvoje (prekių išvežiojimas po prekybos centrus) ilgalaikių sutarčių pagrindu reikalingos transporto įmonės, turinčios atvėsintą (0 – 6°C) transportą 18 pll, 21 pll arba gilaus šaldymo (–18°C) 18 pll, 21 pll ir 33 pll talpos transportą. Kreiptis tel. 8 698 71 720. 949617

Ieško darbo Gipskartonio montuotojas ieško darbo. Patirtis 10 m. Tel. 8 604 68 642. 961704

Paslaugos Medikų

963450

Klinika „Neurosveikata“. Patyrę gydytojai psichiatrai gydo įvairius psichikos sutrikimus, pagirių simptomus. Išblaivinimas, kodavimas nuo alkoholio. Trakų g. 12, tel. 8 656 61 610. www.neurosveikata.lt.

Atlieku nebrangų mikrobangų krosnelių, skalbyklių, dulkių siurblių, šaldytuvų, el. viryklių remontą. Garantija iki 2 m. Atvykstu nemokamai. Tel. 8 680 85 778.

935865

Klinikoje „Terra medica“ atliekame: kaulų tankio matavimus rentgeniniu DEXA aparatu (tiriame stuburą ir šlaunikaulio galvutę); echoskopuojame kaklo ir kojų kraujagysles, pilvo organus, gimdą, krūtis, prostatą, sąnarius bei raumenis; ginekologinę mergaičių, moterų apžiūrą ir gydymą; kraujo tyrimus; kineziterapiją, masažus, stuburo kaklinės ir juosmeninės dalių tempimus. Konsultuoja ir gydo patyrę gydytojai. Registracija Kaune, Bažnyčios g. 19, tel. 321 439, 8 686 40 440. www.terramedica.lt. 956638

Nebrangiai protezuoju dantis. Tel. 777 945, 8 608 15 882. 963948

Odontologijos centras ODONTEX (Gedimino g. 17, šalia PPC „AKROPOLIS“). Teikia visas odontologijos paslaugas, gydymas su NARKOZE. Nemokamas protezavimas ligonių kasų pacientams. Pensininkams – NUOLAIDOS! Dantų implantai – nuo 1000 iki 1500 Lt. Registruotis tel. (8 37) 228 265. 938279

OZONOTERAPIJA – efektyvi pagalba po infarktų, insultų, sergant diabetu, ateroskleroze, endarteritu, impotencija. Natūralaus gydymo centras, Savanorių pr. 284. Tel. (8 37) 710 602, 8 682 92 261; www.ngc.lt. 953592

Psichiatro konsultacija, alkoholizmo gydymas, kodavimas, psichoterapija, medikamentai, hipnozė. Blaivinimas. Priklausomybės azartiniams žaidimams gydymas. Č.Sasnausko g. 56. Tel. 731 692. 956057

Sąnarių, nugaros skausmai, artritas? Osteoporozė? Odos problemos, dermatitas? Išbandykite Poltavos bišofitą. V. Lašo g. 3, prie Klinikų (adresas keisis!) Tel. (8 37) 211 844.

Automobilininkams Remontuoju lengvųjų automobilių ir VILKIKŲ RADIATORIUS, BUFERIUS ir kitas stiklo pluošto ir plastmasines detales. Garantija. Tel. 220 176 9-18 val., 8 699 25 402

960490

961231

Sezoniniai darbai jaunimui Graikijoje, Kipre – barmenėms, padavėjoms, kambarinėms, Anglijoje – sandėlių, gamyklų darbuotojams, virėjams, padavėjams; Vokietijoje (be vokiečių k.) – motelių valytojoms. Olandijoje – mėsos, žuvies fabrikuose. E. formų kelionei į JAV pildymas, mokesčių grąžinimas. UAB ANNUS, lic. Nr. L-94,99,144,182,189. Karo Ligoninės g. 29, Kaunas, tel. (8 37) 204 555, 8 652 18 180; e. paštas annus@takas.lt.

„Ardo“, „Ariston“, „Bosch“, AEG ir kt. automatinių skalbyklių remontas ir jų prekyba. Dirbame ir savaitgaliais. Garantija iki 2 m. Tel. 740 086, 8 609 07 201.

963756

„Biofirst“ klinikoje dirbančios ENDOKRINOLOGĖS Audronės Rutkauskienės profesinio domėjimosi kryptys: skydliaukės ligos, cukrinis diabetas, antinksčių ligos, hipofizės ligos, metaboliniai sutrikimai (osteoporozė, metabolinis sindromas), ginekologinė endokrinologija (menstruacinio sindromo sutrikimai, hiperandrogenizmas, klimakterinis laikotarpis). Studentų g. 37,| tel. (8 37) 750 866; www.bioklinika.lt. 964212

Alkoholizmo, narkomanijos gydymas. Išblaivinimas, pagirių ir abstinencijos gydymas. Kvalifikuota anonimiška pagalba. „Gintarinė klinika“, Baltų pr. 137F, tel. (8 37) 366 574, 8 634 47 298.

Automobilių kompiuterinė diagnostika. Taisome visus elektros gedimus, starterius, generatorius, automatines, mechanines dėžes, variklius, važiuoklę. Tel. 8 676 20 355. 949906

Automobilių radiatorių, žibintų, buferių remontas, dažymas ir keitimas. Kondicionierių remontas, pildymas. Automobilinio bokštelio nuoma. Tel. 332 520, 8 699 55 568. 959540

Autoservisas „Pilotas“ taiso kėbulus, važiuoklę, variklius. Galime pašalinti 90 proc. gedimų. Dubysos g. 4, Kaunas. Tel. 8 670 70 310. 956442

Dujų įranga automobiliams. Kompiuterinė diagnostika. Riešutų g. 30, tel. 8 600 24 966, dirbame I–VI. 950061

Tarptautinių pervežimų įmonei reikalingi vairuotojai (CE kategorija, patirtis būtina, RUS ir BY vizos būtų privalumas). Tel. 8 686 70 121.

Efektyvi anonimiška pagalba klinikoje „Neuromeda“ ir paciento namuose. Išblaivinimas, priklausomybių gydymas, kodavimas. Tel. 8 613 42 780. www.neuromedicina.lt.

Dujų įranga automobiliams. Montavimas, remontas, lizingas, kompiuterinė diagnostika. Tiesioginis dujų įpurškimas. UAB „Vikabaltus“, Islandijos pl. 213E, Kaunas, tel. 705 862, 8 676 22 707.

Transporto įmonei reikalingas transporto vadybininkas (-ė), turintis patirties. CV siųsti rivaisa@mail.lt. Tel. 8 687 45 405. Konfidencialumą garantuojame.

Ginekologo konsultacijos, smulkios operacijos. Lytiniu keliu plintančių ligų gydymas. Anonimiškumas garantuojamas. Č.Sasnausko g. 56, tel. 731 692.

Plovimas – automobilių, variklių, dugno. Šildymo-aušinimo automobilio sistemos remontas, perdirbimas. V.Krėvės pr. 118B, 6 garažas. Tel. 8 604 16 842.

958671

962468

952900

949572

956073

949253

962371

8 655 45 114 (Vytauto pr. 23)

Buitinės technikos remonto

KLASIKINIS MASAŽAS – sveikatai stiprinti, organizmo funkcijoms atkurti ir normalizuoti, stabdyti senėjimo procesus. 1 min. kaina 1 Lt. Tel. 8 611 40 061.

Automobilio apsauga nuo korozijos. Antikorozinis automobilio padengimas „Dinitrol“ medžiagomis. Suteikiame garantiją. Kalvarijos g. 28A, tel. 392 803, 8 698 36 705.

963326

963696

944385

960345

Reikalingi autovežio vairuotojai trumpiems reisams. Geros darbo sąlygos, laiku mokamas atlyginimas. Tel. 8 674 56 399. Restoranų tinklas „Bajorų kiemas“ ieško virėjų, indų plovėjų, virtuvės darbuotojų. Tel. 8 611 29 129.

IŠBLAIVINIMAS VISĄ PARĄ. Priklausomybės ligų gydymas. Tel. 8 606 91 150.

962478

963234

Automatinių skalbyklių, džiovyklių, indaplovių, elektrinių viryklių, mikrobangų krosnelių, dulkių siurblių, smulkios buitinės technikos remontas. Detalės. Garantija iki 36 mėn. Tel. 230 110, 8 610 72 777, 8 670 72 013, 8 612 62 443. 962833

Šaldytuvų taisymas užsakovo namuose. Tel. 230 762, 8 699 20 986. 949456

Skalbimo mašinų ir mikrobangų krosnelių taisymas. Skubus iškvietimas, suteikiama garantija. Atvykstame į namus. Tel. 8 671 49 521, e. paštas remontas@smr.lt. 964373

SKUBIAI IR NEMOKAMAI IŠVEŽA nenaudojamą buitinę techniką – šaldytuvus, skalbykles, virykles, kompiuterinę techniką ir kitus elektronikos prietaisus. Tel. 8 641 99 000, www.kaunakiemis.lt. 951163

SNAIGĖS servisas (M.K.Čiurlionio g. 5). Visų šaldytuvų, skalbyklių remontas. Prekyba SNAIGĖS šaldytuvais, atsarginėmis dalimis. Tel. 341 876, 8 652 44 908. 953013

Taisome įvairių tipų televizorius klientų namuose. Iškvietimas nemokamas. Garantija. Tel. 719 765, 8 652 39 176. 965038

Taisome įvairių tipų televizorius klientų namuose. Iškvietimas nemokamas. Suteikiama garantija. Tel. 715 991, 8 671 55 064. 964389

Kompiuterininkų Profesionalus kompiuterių taisymas. Komponentų keitimas, operacinės sistemos atkūrimas ir kitos paslaugos. Kaune atvyksime nemokamai. Tel. 8 672 00 861. 959946

AD servisas taiso nešiojamuosius, stacionarius ir žaidimų kompiuterius: lituoja, instaliuoja programas, šalina virusus, atnaujina navigacijas. Galime atvykti. Tel. 8 617 77 731. 927435

Atlieku visus kompiuterių priežiūros darbus, Windows instaliavimą, virusų šalinimą, interneto, Wireless tvarkymą. Atvykstu į namus nemokamai. Tel. 8 684 32 863. 962338

Kompiuterių taisymo paslaugos. NEMOKAMAS atvykimas. www.pagalbakompiuteriams.lt. Tel. 8 655 88 600. 961457

Profesionalus kompiuterių taisymas, supirkimas, spausdintuvų kasečių pildymas, programinės įrangos tvarkymas. Įsikūrę Kauno „Akropolyje“. Tel. 8 657 80 449. 958799

2 patyrę meistrai atlieka visų kompiuterių programinį ir tech. taisymą, tinklų diegimą, plokščių litavimą. Kaune atvykimas nemokamas. Tel. 8 611 40 917. 955323

Statybos, remonto

AKCIJA! Plastikiniai ir mediniai langai, šarvuotos ir vidaus durys, balkonų stiklinimas. Tel. 705 900, 8 656 39 353, Sukilėlių pr. 3. www.roplastitus.lt. 947685

AKCIJA! Plastikiniai langai. Balkonų įstiklinimas. Šarvuotos durys. Visų rūšių žaliuzės. Išsimokėjimas iki 2 metų. Ilgalaikė garantija. Tel. 313 549, 8 685 23 836. www.glorijoslangai.lt.

955896

Aliuminio balkonai – tiesiai iš gamintojo! Balkonų stiklinimas, plastikiniai langai, šarvuotos durys. UAB „Limpaka“ tel. (8 37) 458 833, 8 682 63 441. 959358

Apdaila apie langus, duris. Santechnikos, elektros remontas. Vidaus ir lauko darbai – staliaus, dažymo ir tinkavimo. Meistro konsultacija. Tel. 8 699 54 577. 963527

Apdaila. Įvairių grindų įrengimas (ir iš MDP), gipskartonio ir medžio drožlių plokščių montavimas, palėpių įrengimas ir šiltinimas. Tel. 8 630 40 405. 964050

Atliekame elektros montavimo darbus (gedimų šalinimas). Tel. 8 605 80 072. Gipskartonio montavimo darbai. Tel. 8 687 11 123. 963217

Atliekame grindų, parketo šlifavimą. Klijuoju plyteles, dažau, tapetuoju. Kalu dailylentes, laminatą. Santechnikos darbai. Tel. 795 508, 8 600 62 210. 932426

Atliekame griovimo darbus – sienų, pertvarų, angų pjovimas, kirtimas. Sąramų montavimas. Konsultacijos. Statybinio laužo išvežimas. Pastatų griovimas. Tel. 8 699 77 162.

958001

„RUNESA“ siūlo LANGUS, ŠARVUOTAS DURIS į butus ir namus (sandarumas 42 dB), stiklina BALKONUS. Tel. (8 37) 331 015, 8 656 66 641. 956335

AKCIJA! ALUPLAST profilio 5 kamerų langai – su 30 proc. nuolaida ir vidine apdaila. Šarvuotos durys. Balkonų stikl. Roletai. Pramonės pr. 16 („Urmo“ bazė, 2 vagonėlis). Tel. (8 37) 451 712, 8 647 00 002, e. paštas gediminas@arventa.lt. 964564

AKCIJA! AUTOKRANO NUOMA. Tel. 362 127, 8 687 39 361.

962485

Atliekame kokybiškai tik gipskartonio montavimo darbus (sunkias ir lengvas konstrukcijas). Tel. 8 620 80 461, 8 671 13 410. 961408

Atliekame parketo ir grindų šlifavimo be dulkių bei lakavimo darbus. Tel. 8 679 13 494, 8 605 13 469. 963263

Atliekame santechnikos darbus. Katilų, šildomų grindų, šildymo, vandentiekio, nuotekų sistemų montavimas ir renovacija. Garantija. Tel. 8 600 61 309. 957040

Nukelta į 18 p.


18 2

antraDIENIS, geguŞės 29, 2012

klasifikuoti skelbimai KaminĹł ÄŻdÄ—klai (darbo patirtis), valymas. Pristatomieji kaminai. LatakĹł valymas. Garantija. Be poilsio dienĹł. Tel. 8 676 53 813. www.kaminuideklai.com.

Paslaugos Statybos, remonto Atliekame santechnikos, elektros, staliaus darbus. Meistro iĹĄkvietimas ÄŻ namus. Tel. 8 682 06 662, 8 602 44 898. 960321

Atliekame visus grunto kasimo, stumdymo, iĹĄveĹžimo ir lyginimo darbus. VeĹžame ĹžvyrÄ…, smÄ—lÄŻ, ĹžvyrÄ… betonavimui, juodĹžemÄŻ, skaldÄ…. Tel. 8 614 05 241. 957528

Atliekame visus statybos, remonto darbus: elektra, santechnika, griovimas, mĹŤrijimas, betonavimas, gipskartonio montavimas, visa apdaila. Tel. 8 699 77 162. 957970

Atlieku buto remonto darbus. Ĺ iltinu sienas iĹĄ vidaus, daĹžau, kloju parketÄ…, plyteles, montuoju santechnikÄ…, pertvaras. 20 metĹł darbo patirtis. Tel. 8 650 39 361. 961675

Santechnikas-suvirintojas atlieka santechnikos ir suvirinimo darbus. Gaminu ir remontuoju kietojo kuro katilus. Tel. 8 675 23 666.

KietĹłjĹł baldĹł gamyba: virtuvÄ—s, prieĹĄkambario, svetainÄ—s, jaunuolio baldai, spintos ir kt. Tel. 8 698 43 448 nuo 8 iki 21 val.

KaminĹł ÄŻdÄ—klai, dĹŤmtraukiai, nestandartiniai skardos gaminiai. Tel. 8 611 53 224, www.resikona.lt.

Santechnikos darbai: voniĹł, kriaukliĹł, WC keitimas, plastikiniĹł vamzdĹžiĹł montavimas. Smulkus remontas. Dirbu ir savaitgaliais. Tel. 459 120, 8 603 27 090.

NestandartiniĹł baldĹł gamyba. Protingomis kainomis. www.dainiausbaldai.lt. Tel. 8 678 33 560.

Kaminų įdėklai, pristatomieji kaminai, įvairōs prijungimai, alkōnės. Gamyba, prekyba, montavimas. Senjorams – nuolaida. Tel. 8 699 65 991.

SienĹł ĹĄiltinimas uĹžpildant oro tarpÄ… termoputomis. 1 kv. m kaina nuo 5 Lt. Tel. 8 674 44 496.

KaminĹł ÄŻdÄ—klai, valymas, pristatomieji kaminai, remontas. KaminĹł mĹŤrijimas. StogĹł dengimas. Tel. 8 619 29 430.

Šiltiname sienas, stogus ir grindis, uŞpildant oro tarpus ekovata ir termoputa. 1 kv. m kaina 7–10 Lt. Tel. 8 698 47 767.

946935

950804

958127

Kasame ekskavatoriais, lyginame buldozeriais, veĹžame savivarÄ?iais ĹžvyrÄ…, skaldÄ…, juodĹžemÄŻ. ÄŽrengiame ÄŻvaĹžas bei kelius ÄŻ statybĹł aikĹĄteles. Tel. 8 699 77 162. 957941

Kasu ĹĄulinius, vietinÄ™ kanalizacijÄ…. Valau ir gilinu ĹĄulinius. Surandu vandens gyslÄ…. AtveĹžu ĹĄuliniĹł Ĺžiedus. Tel. 8 606 29 150, 8 645 31 863.

Automobilinio bokĹĄtelio nuoma (15 m aukĹĄÄ?io). Pjauname, genime medĹžius. Ĺ laitiniĹł stogĹł dengimas, skardinimas. Tel. 8 687 19 660 (Rolandas), 8 602 92 845.

Kasu ĹĄulinius, vietinÄ™ kanalizacijÄ…. Valau ir gilinu ĹĄulinius. Surandu vandens gyslÄ…. Suorganizuoju ĹžiedĹł atveĹžimÄ…. Tel. 8 676 67 428.

955415

Be dulkiĹł kokybiĹĄkai ĹĄlifuojame, lakuojame, restauruojame parketÄ…, medines grindis, laiptus. Tel. 8 677 36 264. www.slifavimas.info.

950743

Betonuojame grindis, atliekame paruoĹĄiamuosius darbus. Dirbame vokiĹĄka ÄŻranga BMS. GaraĹžai, sandÄ—liai. Garantija. Tel. 8 671 15 807. 947853

Darbai aukĹĄtyje. TarpblokiniĹł siĹŤliĹł remontas. Tel. 8 601 37 177.

959813

DaĹžau, glaistau, tapetuoju, lyginu, dedu laminatÄ…, suku gipskartonÄŻ. StaĹžas 22 m. Nuperku ir atveĹžu medĹžiagas. Tel. 8 646 98 428, 779 732. 959563

DaĹžytoja daĹžo, glaisto, tapetuoja, dekoruoja, dengia sienas vidaus, reljefiniu, Venecijos struktĹŤriniu tinku. Aliejiniais daĹžais nedaĹžo. Tel. 8 674 94 683. 961659

Deimantinio pjovimo įranga pjauname, gręŞiame angas. Plauname ir baliname sandėlių ir kt. pramoninių patalpų sienas bei lubas. Tel. 8 611 18 737. 961983

Dengiame ir remontuojame plokĹĄÄ?iuosius stogus ir garaĹžus prilydomÄ…ja danga. Suteikiama garantija iki 15 m. Tel. 459 279, 8 676 34 684 kasdien 8–22 val. 961110

Dengiame stogus ÄŻvairia danga. Tel. 8 698 39 862. 955552

DrenaĹžo, lauko ir vidaus vandentiekio bei kanalizacijos, valymo ÄŻrengimĹł montavimas. MedĹžiagos su nuolaida. Sutvarkome dokumentacijÄ…. Tel. 8 674 13 881. 964463

DrenaĹžo, vandentiekio, buitiniĹł nuotekĹł, lietaus kanalizacijos, siurbliniĹł ÄŻrengimas, melioracijos darbai. Aplinkos tvarkymas, trinkeliĹł klojimas, tvorĹł ir vejos ÄŻrengimas. www.henkesta.lt. Tel. 8 685 33 173. 958705

Elektriko paslaugos. Greitai ir kokybiĹĄkai. Suteikiame garantijÄ…. Tel. 8 651 73 760, 8 603 95 199. 959352

Elektros darbai. Apsaugos, videosistemos. Taupaus apĹĄvietimo sprendimai. NedidelÄ—s kainos, kokybÄ—, garantijos. Tel. 8 687 98 087. 949279

Elektros instaliacija, senos instaliacijos renovacija, gedimĹł ĹĄalinimas. Elektros prietaisĹł prijungimas. DraugiĹĄkos kainos. Tel. 8 647 77 683. 950654

Gaminame iĹĄ metalo laiptus, laiptinÄ—s duris, vartus, stumdomuosius vartus, tvoras, kaltinius gaminius, prancĹŤziĹĄkus balkonus. Tel. 8 675 16 865. 957000

Gaminu faneruotas ir medines duris (nuo 400 Lt), langus, palanges, laiptus, pakopas. Atlieku smulkius staliaus, santechniko darbus. Tel. 8 675 23 666. 961066

GERAS PASIŪLYMAS! Beťviniai 6 kamerų PVC langai: virtuvės langas (1520x1430) – 529 Lt; kambario langas (2300x1430) – 779 Lt, balkono durys+vitrina (780x2300, 1520x1430) – 899 Lt. Kainos nurodytos su montavimo darbais, vidaus ir lauko palangėmis. Tel. 8 612 21 480, langupro@gmail.com. 949924

Greitai ir kokybiĹĄkai remontuojame daugiabuÄ?iĹł namĹł laiptines. Turime 10 metĹł patirtÄŻ. Dirbame uĹž prieinamÄ… kainÄ…. Tel. (8 37) 249 178, 8 672 46 162. 965032

GRINDŲ BETONAVIMAS Kaune ir aplink Kauną. Konsultuojame, tiekiame medŞiagas, suteikiame garantiją. Tel. 8 678 19 899, e. paťtas a.gudziunas@gmail.com. 955136

956023

950028

964407

AtveĹžame Ĺžvyro, smÄ—lio, skaldos, atsijĹł, juodĹžemio, betono gaminiĹł. Tel. 373 894, 8 616 56 993. 950785

961072

961868

952671

Klojame trinkeles. DrenaĹžas, valymo ÄŻrenginiai. Betonuojame pamatus, atramines sienutes, perdangas. Technikos nuoma. www.peiveris.lt. Tel. 8 600 22 703.

952569

KokybiĹĄki gaminiai iĹĄ metalo Jums pagal uĹžsakymÄ…: vartai, tvoros, durys, laiptai, voljerai, grotos, armatĹŤrĹł lankstymas, rostverkĹł gamyba. Tel. 8 657 88 778. 964402

Meistrai mĹŤrija, tinkuoja, betonuoja, daĹžo, klijuoja plyteles, atlieka santechnikos, staliĹł, elektros darbus. Taikome nuolaidas. Tel. 736 068, 8 648 97 426.

948614

Skardinimo darbai. SienĹł, stogĹł dengimas skarda. ÄŽvairiĹł lankstiniĹł, lietaus ir vÄ—dinimo sistemĹł gamyba ir montavimas. Tel. 8 656 72 272. 957806

Skardos lankstiniĹł gamyba. Lietaus nubÄ—gimo sistemos. Tel. 8 686 34 313, 545 456. 951945

Ĺ laitiniĹł stogĹł dengimas, rekonstrukcija. Skardinimo paslaugos. FasadĹł ĹĄiltinimas, apdaila. Tel. 8 683 51 009. Giedrius. www.renovuojam.lt. 952405

StogĹł dengimas, ĹĄiltinimas. TarpblokiniĹł siĹŤliĹł remontas. Tel. 8 681 79 195, 8 686 88 034. 959767

Terasos. ÄŽrengiame medines ir betonines terasas, ÄŻvairius stogus. Statome tvoras. Hidroizoliuojame rĹŤsius. Tel. 8 611 05 656. www.statybugama.lt. 961367

TRINKELIŲ KLOJIMAS. Kokybiťkai kloju trinkeles, vejos bortelius, įrengiu vandens nutekėjimo sistemas. Kokybę garantuoju. Tel. 8 687 82 448. 948387

951891

964493

Statau duris, keiÄ?iu spynas, restauruoju, remontuoju, iĹĄardau, surenku kietuosius baldus. Tel. 260 665, 8 678 38 973. 964584

Taisome minkĹĄtuosius baldus, aptraukiame nauju gobelenu, remontuojame lankstus. Smulkus kietĹłjĹł baldĹł remontas ir surinkimas. Tel. 8 671 20 013, 440 922. 959067

VirtuvÄ—s, svetainÄ—s, biuro, miegamojo, vonios, spintĹł ir kitĹł kietĹłjĹł baldĹł gamyba. Garantija, iĹĄsimokÄ—tinai. Tel. 8 679 77 357; www.ivairusbaldai.lt. 956872

FinansĹł, audito BuhalterinÄ—s apskaitos tvarkymas. Apleistos apskaitos sutvarkymas. ParuoĹĄimas bankroto procedĹŤrai. Tel.8 603 88 801. 963466

Kitos „AUJAMA“ VERTÄ–JŲ PASLAUGOS

t1-VLĂ?JPH (prie KalnieÄ?iĹł PC), tel.  

„ABDONO“ kilimĹł ir ĹžaliuziĹł valykla valo kilimus (kliento patalpose arba iĹĄsiveĹžame), minkĹĄtuosius baldus, Ä?iuĹžinius, „Bauer“ ir kt. patalynÄ™ sausu ir ĹĄlapiu giluminiu bĹŤdu amerikietiĹĄka ÄŻranga. LangĹł valymas, grindĹł dangos atnaujinimas, patalpĹł tvarkymas po remonto ir visos kitos ĹĄvaros paslaugos. UAB „ABDONAS“ (bet kada), tel. 77 09 44, 8 688 18 946. Ĺ˝emaiÄ?iĹł g. 31, www.abdonas.lt. 947449

TROCAL, KOOMERLING plastikiniai langai, balkonĹł stiklinimas, ĹžaliuzÄ—s, roletai. Nuolaidos. SavanoriĹł pr. 284A. Tel. 337 777, www.sostineslangai.lt.

NEMOKAMAI iťveŞame bet kokį nereikalingą metalo lauŞą, buitinę techniką. Mokamai – senus baldus, ťiukťles ir visa kt. Pjauname medŞius. Tel. 8 601 99 230, 799 681.

MĹŤrijame, betonuojame, tinkuojame, glaistome, daĹžome. ÄŽrengiame ĹĄildomas grindis, galutinai sumontuojame santechnikÄ… ir ĹĄildymo sistemÄ…. Klojame plyteles, dedame parketÄ…. Tel. 8 610 21 048.

UAB atlieka stogĹł dengimo ir remonto darbus bitumine prilydomÄ…ja danga. Skardinimo darbai. Suteikiama garantija. Kaunas. Tel. 8 688 30 990.

Paminklai gamintojo kainomis. IĹĄsimokÄ—tinai. TvorelÄ—s. Pamatai. BirĹĄtono g. 14. Tel. 202 406, 8 612 56 001, akmensgaminiai@gmail.com.

MĹŤrijame, betonuojame. Suvirinimo, griovimo darbai. trinkeliĹł klojimas. FasadĹł ĹĄiltinimas. StogĹł dengimas. Tel. 8 646 16 479.

Vonios kambario ir ĹĄildymo sistemĹł ÄŻrengimo ir rekonstrukcijos darbai: santechnika, plytelÄ—s, staliaus darbai ir kt. Darbo patirtis ir kokybÄ—. Tel. 8 645 88 241.

Visi apĹželdinimo darbai. ÄŽrengiame vejas, dekoratyvinius baseinus, krioklius, akmens takelius. Kultivatoriaus paslaugos. Tel. 8 672 44 785, 8 600 88 285.

Nuomojame fasadinius statybinius pastolius (universalĹŤs, tinka mĹŤro ir kitiems darbams, lengvai surenkami). Tel. 8 686 79 386, www.stogudengimasjums.lt.

Ĺ˝emÄ—s kasimo, pamatĹł, drenaĹžo, tranĹĄÄ—jĹł bei gręŞimo darbai (20, 30, 40 cm skersmens) mini ekskavatoriumi „Kubota“. VeĹžu ĹžvyrÄ…. Tel. 8 685 43 966.

964224

Metalo gaminiai: laiptai, turÄ—klai, ÄŻvairios metalo konstrukcijos. Tel. 341 750, 8 699 15 875, e. paĹĄtas metalas@zebra.lt. 948748

964326

958479

945454

Oro kondicionieriai, ťilumos siurbliai – PANASONIC, TOSHIBA, FUJI. Vėdinimas. Pardavimas, montavimas, aptarnavimas. www.taupussildymas.lt. Tel. 8 612 23 258. 962033

Pamatai. Ďrengiame visų tipų pamatus. Betonuojame perdangas, grindis, tvoras. GręŞiame gruntą poliams iki 7 m. Tel. 8 611 05 656. www.statybugama.lt. 961359

Paskola be uĹžstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Pabrangimas nuo 15 proc./mÄ—n. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“. 948195

PastatĹł ĹĄiltinimas putĹł polistirenu, akmens vata. Dedame struktĹŤrinÄŻ tinkÄ…. DaugiabuÄ?iĹł laiptiniĹł remontas. Tinkavimo darbai. www.apsiltiname.lt. Tel. 8 602 56 512, 8 614 45 953. 963316

PastatĹł ĹĄiltinimas, struktĹŤrinio-dekoratyvinio tinko dÄ—jimas, tinkavimas kalkiniu skiediniu. Tel. 8 685 01 565. 964634

PLASTIKINIAI LANGAI ir BALKONŲ STIKLINIMAS – pigiausiai Kaune. Vokiťka kokybė, garantija 10 metų. Tel. 223 200, 8 608 70 099. www.langvila.lt. 959799

Plastikiniai langai, ťarvuotos durys, balkonų stiklinimas, apdaila. Langų reguliavimas, taisymas. Buto remonto darbai. Savanorių pr. 287–316, tel. 8 606 28 921. 949984

PlokĹĄÄ?iĹłjĹł stogĹł dengimas, ĹĄiltinimas ir renovacija. IlgametÄ— patirtis. UAB „Verslo gama“. Tel./faksas (8 37) 390 089, 8 616 17 706; www.stogudengimasjums.lt. 950526

Santechnikas atlieka visus santechnikos darbus. Padeda nupirkti, atveĹžti medĹžiagas (su nuolaidomis). Tel. 8 680 84 699 nuo 7 iki 22 val. 961714

Santechnikas atlieka visus santechnikos darbus. Vandentiekis, ĹĄildymas, kanalizacija. Stato kietojo kuro, dujinius katilus. Tel. 8 605 85 205, 389 258. 960008

Santechnikas keiÄ?ia kanalizacijos, vandentiekio vamzdynus, stato WC, duĹĄus, vonias, gyvatukus. Garantija. Tel. 8 604 95 971. 961686

961797

941857

964429

949511

959283

964077

958946

Vidaus ÄŻrangos APSAUGOS SIGNALIZACIJA namams, sodyboms, butams, garaĹžams. Vaizdo stebÄ—jimo sistemos. Tel. 8 675 04 304, e. paĹĄtas olsantra@gmail.com.

Nekilnojamasis turtas Kaune ir Kauno rajone Parduodamas 15 a sklypas Jonavos g. su leidimu statybai, paskirtis – gyvenamoji/komercinė (antra eilė nuo Jonavos g.), ir 600 kv. m pastato projektu. 1 a kaina 35 000 Lt. Tel. 8 656 49 999.

949746

„DnB bĹŤstas“ teikia paslaugas norintiesiems parduoti ar iĹĄnuomoti savo nekilnojamÄ…jÄŻ turtÄ…. Tel. 8 676 22 040, e. paĹĄtas darius.daugela@dnbbustas.lt.

Ďvairios durys pigiau. Didelis spalvų, modelių pasirinkimas. Naujiena – stogeliai, terasos. Dirba kvalifikuoti specialistai. Tel. 457 915, 8 676 70 000; www.lietuviskosdurys.lt.

1 kambario 30 kv. m tvarkingÄ… butÄ… StudentĹł g. (9/1 a.). Kaina 60 000 Lt. Tel. 8 659 73 173.

959951

940569

964476

Roletai, ĹžaliuzÄ—s gamintojo kainomis. Matavimas, montavimas nemokamas. Suteikiama garantija. Tel. 8 616 29 180, e. paĹĄtas vaidas@fajetonas.lt.

1 kambario butÄ… E.OĹžeĹĄkienÄ—s g., Centre (II a. plytĹł name, b. pl. 35, gyv. pl. 24, virtuvÄ— 6 kv. m, autonominis ĹĄildymas, plastikiniai langai, ĹĄarvuotos durys, signalizacija). Tinkamas komercinei veiklai. Kaina 87 000 Lt. Tel. 425 506, 8 698 86 009. 964411

13 ir 15 a namĹł valdos sklypus Rokuose, M.KrupaviÄ?iaus g. Ĺ alia nauji namai, tvenkinys, iki LaisvÄ—s al. 6 km. Tel. 8 684 38 226. 964206

BaldĹžiĹł Aptraukiame baldus gobelenu. KeiÄ?iame medĹžiagas. Dirbame dirbtuvÄ—je ir kliento namuose. AukĹĄta kokybÄ—. Pensininkams – nuolaidos. Tel. 365 100, 8 699 39 904. 964351

Aptraukiame baldus gobelenu. KeiÄ?iame spyruokles, vatinÄ…, porolonÄ… – dirbtuvÄ—se ir pas klientÄ…. Pensininkams – nuolaidos. Tel. 366 160, 8 651 82 459. 949486

Gaminame nestandartinius kietuosius baldus: virtuvÄ—s, prieĹĄkambario, komodas, stalus, lentynas, spintas... AtveĹžame, surenkame nemokamai. Tel. 8 601 26 068. 950915

Greitai, kokybiĹĄkai remontuojame minkĹĄtuosius baldus. KeiÄ?iame dizainÄ…. Platus gobeleno pasirinkimas. Be poilsio dienĹł. Transportas nemokamas. Tel. 440 774. 964060

Greitai, kokybiĹĄkai remontuojame minkĹĄtuosius baldus. KeiÄ?iame spyruokles, porolonÄ…. Pensininkams – 10% nuolaida. Tel. 366 454, 8 671 24 083. 964585

964301

Atliekame ĹžemÄ—s, pastatĹł kadastrinius matavimus, topografinius planus, detaliuosius planus, rengiame statiniĹł ÄŻteisinimo dokumentus. Tel. 8 687 19 540, (8 37) 222 696, info@georaimonda.lt. 944740

Domina parduodami butai, namai, sodybos, sklypai Kaune arba ĹĄalia Kauno. SiĹŤlyti ÄŻvairius variantus. Tel. 8 657 53 810, Martynas. 945714

DviejĹł kambariĹł butÄ… Centre, E.OĹžeĹĄkienÄ—s g. (bendr. pl. 45 kv. m, keturiĹł aukĹĄtĹł plytinio namo IV a.). Galimas keitimas. Tel. 8 675 14 636.

964412

962589

958849

964296

Antstolis M.Petrovskis skelbia AngelÄ—s RamonienÄ—s turto pardavimÄ… iĹĄ 2-ĹłjĹł varĹžytyniĹł. Parduodama 295/1464 d. ĹžemÄ—s sklypo, 0,1464 ha (un. Nr. 440008842286). 1/4 d. gyvenamojo namo, b. pl. 123,64 kv. m, garaĹžas, Kranto 12-oji g. 17, Kaunas. DÄ—l turto apĹžiĹŤros kreiptis ÄŻ VirginijĹł RamonÄ…, tel. 8 636 56 610, ar antstolÄŻ M.PetrovskÄŻ, tel. (8 37) 227 214. Turto varĹžytynÄ—s vyks 2012 06 28 14 val. A.MickeviÄ?iaus g. 56–18, Kaunas. VarĹžytyniĹł dalyviai privalo ÄŻmokÄ—ti ÄŻ antstolio depozitinÄ™ sÄ…skaitÄ… Nr. LT697044060003715993, SEB bankas 10 proc. parduodamo turto kainos – 4200 Lt. Visi suinteresuoti asmenys, turintys teises ÄŻ parduodamÄ… turtÄ…, iki varĹžytyniĹł privalo praneĹĄti antstoliui M.Petrovskiui, A.MickeviÄ?iaus g. 56–18, Kaunas, tel. (8 37) 227 214, ir pateikti tai patvirtinanÄ?ius dokumentus.

KambarÄŻ bendrabutyje. Parduodu „Ford“ ir „Renault“. Pigiai remontuojame butus ir laiptines, dirbame dviese. Keisiu maĹĄinÄ… ÄŻ sodÄ…. Tel. 733 559 20–22 val.

IĹĄ sausos Ä…Ĺžuolo, skroblo, klevo, uosio medienos gaminame laiptus, duris, palanges. Tel. 8 612 12 003, 392 244.

958547

962054

Antstolis M.Petrovskis skelbia Alinos KrivoĹĄÄ?enkienÄ—s turto pardavimÄ… iĹĄ 1-ĹłjĹł varĹžytyniĹł, parduodamas 3 kambariĹł butas (b. pl. 59,76 kv. m, VIII a.) RasytÄ—s g. 14–50, Kaune. DÄ—l turto apĹžiĹŤros kreiptis ÄŻ A.KrivoĹĄÄ?enkienÄ™, tel. 8 606 78 342, VytautÄ… KrivoĹĄÄ?enko, tel. 8 608 13 318, ar antstolÄŻ M.PetrovskÄŻ tel. (8 37) 227 214. Turto varĹžytynÄ—s vyks 2012 06 28 11 val. A.MickeviÄ?iaus g. 56–18, Kaunas. PradinÄ— pardavimo kaina 100 000 Lt. VarĹžytyniĹł dalyviai privalo ÄŻmokÄ—ti ÄŻ antstolio depozitinÄ™ sÄ…skaitÄ… Nr. LT697044060003715993, SEB bankas 10 proc. parduodamo turto kainos – 10 000 Lt. Parduodamo turto nuosavybÄ—s apribojimai: turto areĹĄtas. Visi suinteresuoti asmenys, turintys teises ÄŻ parduodamÄ… turtÄ…, iki varĹžytyniĹł privalo praneĹĄti antstoliui M.Petrovskiui, A.MickeviÄ?iaus g. 56–18, Kaunas, tel. (8 37) 227 214, ir pateikti tai patvirtinanÄ?ius dokumentus.

963398

parduoda

959511

Vidaus ir ťarvuotos durys, laminuotos, faneruotos, medinės – uŞ maŞiausią kainą. Spalvų, raťtų įvairovė. Montavimas. Garantija. Tel. 8 616 50 545.

Naujos statybos dviejĹł, trijĹł kambariĹł butus Kaune (dalinÄ— arba visa apdaila, autonominis ĹĄildymas, Ĺžidinys, vieta automobiliui, puiki kokybÄ—, gera kaimynystÄ—, ĹĄalia PC, iĹĄvystyta infrastruktĹŤra, maĹži mokesÄ?iai). Paskutiniai pasiĹŤlymai. Dirbame ir ĹĄeĹĄtadienÄŻ. Tel. 8 698 09 808.

130 kv. m namÄ… P.DovydaiÄ?io g., Ĺ˝aliakalnyje (2005 m. statybos, 3 a sklypas). Kaina 215 000 Lt. Tel. 8 650 17 565. 959606

Nerangiai 2 ir 3 kambariĹł butus NoreikiĹĄkÄ—se naujame name (autonominis ĹĄildymas dujomis, dalinÄ— apdaila, galima su garaĹžu, 3,3 a ĹžemÄ—s). Tel. 8 656 47 866.

964562

Parduoda Garliavos apyl., Ilgakiemyje, 150 a ĹžemÄ—s ĹŤkio paskirties sklypÄ… (70 x 185 m), greta nauji namai. Tel. 8 684 38 226. 964208

Parduodamas 2 k. butas Baltijos g. (9/7 a., mĹŤrinis namas, bendras plotas 50 kv. m). Kaina 110 000 Lt. Tel. 8 600 45 311. 963199

Parduodamas 2 k. butas M.GimbutienÄ—s g. (5/4 a., mĹŤrinis namas, bendras plotas 34 kv. m). Kaina 45000 Lt. Tel. 8 611 52 632. 963197

Parduodamas namas VilijampolÄ—je, Pikulo g. (bendr. pl. 250 kv. m, 5,5 a). Kaina 400 000 Lt. Tel. 8 698 21 958.

962516

Parduodamas vieno kambario butas (bendr. pl. 27 kv. m, rĹŤsys 45 kv. m). Kaina 42 000 Lt. Tel. 8 655 00 948. 964500

Parduodu TAKSI verslÄ… su veikianÄ?iais telefonĹł numeriais, generaline licencija, radijo daĹžniais, kompetencijos paĹžymÄ—jimu. Tel. 8 618 84 422, 333 555. 964197

2 a. mĹŤrinÄŻ nebaigtÄ… ÄŻrengti namÄ…, ĹŤkinÄŻ pastatÄ… su garaĹžu. 8 a ĹžemÄ—s Garliavoje (geroje vietoje). Tel. 8 608 29 972.

Paskola be uĹžstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Pabrangimas nuo 15 proc./mÄ—n. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“.

2 kambariĹł butÄ… Ĺ˝.Ĺ anÄ?iuose (3 a. mĹŤrinio namo II a., bendr. pl. 36 kv. m, po remonto, yra signalizacija, autonominis ĹĄildymas, internetas). Tel. 8 674 64 821.

Pigiai tvarkau dokumentus namams ir kt. objektams ÄŻteisinti, keiÄ?iu paskirtÄŻ. Rengiu detaliuosius planus. Tel. 8 676 92 771. olegasmas@mail.ru.

8,5 a namĹł valdos sklypÄ… Rokeliuose, naujame kvartale (elektros dÄ—ĹžutÄ—, kelias). Tel. 8 676 22 944.

Ĺ iltÄ… neÄŻrengtÄ… namÄ… RamuÄ?iuose, visos komunikacijos, alfaltuotas akligatvis, suformuotas 13 a sklypas. Tel. 8 686 34 114.

MĹŤrinÄŻ namÄ… GervÄ—nupyje, Kauno r. (bendr. pl. 45 kv. m, 7,4 a ĹžemÄ—s sklypas, name ÄŻvesta elektra, vanduo, WC lauke, uĹž 100 m autobuso stotelÄ—). Kaina 48 000 Lt. Tel. 220 455, 8 614 84 500.

Žemės sklypus: prie Rumťiťkių – 1 ha; Raudondvario sen., Miťkinių k. – 2,3 ha (ribojasi su keliu ir miťku, vaizdinga vieta, tinka sodyboms). Tel. 8 656 47 866.

Skubiai parduodamas 10 a namĹł valdos sklypas Kauno r., IrÄ—niĹĄkÄ—se, PaparÄ?iĹł g. 4. ÄŽvaĹžiavimas iĹĄ ArtojĹł g. Tel. 8 647 12 545.

Skubiai parduodamas 22 a sklypas su nebaigtu statyti 1008 kv. m metaliniu angaru. Taikos pr. 104G. Tel. 8 686 36 823, 8 698 03 728.

956245

960212

964081

956652

963784

948216

949214

963444

964563

956181


193

antraDIENIS, gegužės 29, 2012

klasifikuoti skelbimai Parduodame pigiai geras malkas. Tel. 8 603 93 477.

parduoda

951444

Nekilnojamasis turtas Kaune ir Kauno rajone Skubiai parduodamas 2 k. butas Biržų g., Žaliakalnyje (bendr. pl. 36 kv. m, 2 a. medinio namo II a., euroremontas, šildomas elektra ir kietuoju kuru). Kaina 59 000 Lt. Tel. 8 600 67 665.

Parduodu malkas „iš pirmų rankų“. Atvežu miškavežiu. Tel. 8 685 16 221, 8 635 30 367, (8 37) 291 255. 928662

Parduodu malkas: uosio, beržo, ąžuolo, alksnio, juodalksnio. Sausas atraižas maišuose. Tel. 8 630 41 245. 958397

961538

Sodą su mediniu namuku (bendr. pl. 79 kv. m) SB „Judrė“, 6 a žemės sklypas. Kaina 57 000 Lt. Tel. 8 650 61 795, 8 645 34 655. 964484

Vieno aukšto plytinį namą su mansarda Žaliakalnyje, Biržų g. (1991 m., bendr. pl. 224 kv. m, 8,21 a žemės). Tel. 8 677 72 467. 964480

Vieno kambario butą Petrašiūnuose (b. pl. 30 kv. m, 5/2 a. plytiniame name, šarvuotos durys, rakinama laiptinė, maži mokesčiai). Be tarpininkų. Tel. 8 682 59 500. 963716

Nekilnojamasis turtas kitose vietose 1 k. butą Jonavoje, Panerių g. (9/6 a., gyv. pl. 12, virtuvė 5 kv. m, WC ir pusvonė kartu, balkonas, remontas, naujai renovuotas). Kaina 20 000 Lt. Tel. 8 698 20 630 d. d. 946805

Vieno kambario butą Veisiejuose (3 a. mūrinio namo III a., bendr. pl. 40 kv. m, su nauja buitine technika ir baldais), šalia – Ančios ežeras. Tel. 8 684 38 226.

Perka

964082

Geromis kainomis superka automobilius, mikroautobusus, visureigius. Gali būti daužti ar su defektais. Išsiveža. Tel. 8 620 24 539. 937349

„Metrampa“ brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą, automobilius. Moka iš karto, išsiveža. Švenčionių g. 8, Betygalos g. 2. Tel. 740 405, 8 682 55 681, www.metrampa.lt. 952146

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų ir nerūdijančio plieno laužą, el. variklius, senus automobilius. Demontuojame metalą. Technikos g. 8C, tel. 8 687 46 496. 939903

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, el. variklius. Išsivežame metalą. Raudondvario pl. 112, tel. 267 424, 8 650 50 353. 939682

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius, nichromą. Birželio 23-iosios g. 23A, tel. 312 043, 8 682 40 444. 939979

Buitinė technika Defektuota, naudota, nauja buitinė technika. Virtuvės įrankiai, aksesuarai ir indai. www.aldile.com, Jonavos g. 254, Kaunas. Tel. 8 698 31 328.

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius, nichromą. Jurbarko g. 2, tel. 363 283, 8 699 69 731.

Nauja ir nukainota buitinė technika (orkaitės, šaldytuvai ir t.t.), virtuvės reikmenys. Atidavus seną buitinę techniką – nuolaida iki 200 Lt! AEG, „Bosch“, „Liebherr“, „Siemens“ ir t.t. Kovo 11-osios g. 45A. Tel. 313 656, 8 699 83 487; www.ventara.lt.

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius, senus automobilius. Veiverių g. 148A, tel. 392 213, 8 686 40 259.

936796

939757

939606

821521

Statybinės medžiagos

957887

962496

Maisto prekės Bulves, morkas, burokėlius, svogūnus, šviežius ir raugintus kopūstus, raugintus agurkus. Pristatau į vietą, rašau dokumentus. Tel. 545 842, 8 685 81 393. 947494

Kitos prekės AKCIJA – PJUVENŲ briketams! Parduodame pjuvenų briketus, durpių briketus. Atvežame. Kreiptis Kalvarijos g. 7, Kaunas, tel. 8 683 54 559, 298 566. 961923

Atvešime geros kokybės baltarusiškų durpių briketų, akmens anglių. Taikomos nuolaidos. Tel. 8 683 13 463. 950870

Beržo, uosio, ąžuolo, juodalksnio skaldytos malkos. Tel. 8 613 23 999.

960598

Malkas – lapuočių, supjautas ir suskaldytas. Sausos. Turime ir atraižų. Atvežame nemokamai. Tel. 8 621 44 130. 964423

Nebrangiai parduodu malkas, trinkelėmis ir skaldytas. Tel. 8 610 78 126. 936001

Parduodame ąžuolines, uosines, beržines, juodalksnio malkas (rąstais, trinkelėmis, skaldytas). Perkame mišką visoje Lietuvoje. Tel. 8 656 86 202. 960693

Parduodame sausas ąžuolo, uosio, beržo, juodalksnio malkas ir atraižas. Atraižos maišuose. Tel. 8 610 67 001. 945631

Parduodame stambias atraižas ir įvairias malkas: dvimetriais, trinkomis ir skaldytas. Atvežame. Tel. 8 685 02 510, 8 699 35 992. 952458

Parduodamos malkos. Tel. 8 642 00 055.

955728

Superkame juoduosius, spalvotuosius metalus. Demontuojame, išsivežame mažus kiekius. Be poilsio dienų. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 600 60 674, 260 840.

956474

UAB „TORLINA“ brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, buitinę techniką, senus automobilius, elektros variklius, akumuliatorius. Galime išvežti savo transportu. Išrašome utilizavimo pažymas. Ateities pl. 34, Kaunas, tel. (8 37) 44 14 14, 8 698 08 051 (juodieji metalai); (8 37) 44 14 14, 8 611 44 404 (spalvotieji metalai). Darbo laikas I–V 8–17 val., VI 8–13 val. 947634

VAZ, „Moskvič“, GAZ ir kitus importinius automobilius, kėbulus. Pasiimame. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724.

919892

Pirksiu vieno arba dviejų kambarių butą Dainavoje, Eiguliuose, Šilainiuose arba Žaliakalnyje (gali būti bendrabutyje). Tel. 8 600 40 550, 8 676 22 262. Nebrangiai pirksiu namą Kaune ar Kauno r. Gali būti ir dalis namo arba kotedžas. Tel. 8 609 96 653, 8 614 22 030. Perku tvarkingą trijų arba keturių kambarių butą Kaune. Siūlyti įvairius variantus. Tel. 300 915, 8 614 21 023. 964078

Įvairūs Nuomoja

Aliuminio, vario, bronzos, nichromo, nerūdijančio plieno ir juodųjų metalų laužą, akumuliatorius, elektros variklius. Kreiptis Elektrėnų g. 8, 8.30–17 val., tel. 8 686 83 409.

„IVECO“, „MAN“ savivarčiais atvežame iki 13 t žvyro, smėlio, skaldos, atsijų, žvirgždo, kokybiško juodžemio iki 9 kub. m. Rašome sąskaitas. Tel. 8 633 33 374.

904016

962851

Automobilių supirkimo įmonė perka visų markių automobilius nuo 200 iki 2000 Lt. Patys pasiimame. Atsiskaitome vietoje. Sutvarkome dokumentus. Tel. 8 615 87 008.

0–24 val. atvežame žvyro, smėlio, skaldos juodžemio, durpių, mėšlo. Savikroviu išvežame gruntą, šakas, statybinį laužą. Rašome sąskaitas. Tel. 8 640 10 444.

960122

952303

Automobilius (senus, surūdijusius, su defektais, nevažiuojančius) ir kėbulus. Atsiskaito iš karto, pasiima patys. Tel. 8 673 31 752, 8 607 97 663.

Atgabename žvyro, smėlio, skaldos, juodžemio ir t.t. iki 20 tonų. Savivarčių nuoma, išrašome sąskaitas. Tel. 8 612 56 216.

940625

Brangiai juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą: aliuminį, varį, žalvarį, akumuliatorius. Išsivežame patys. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724. 919980

964349

Išsinuomoja 964056

Gabenimai

955952

Atvežame GAZ-53 savivarčiu: juodžemio, smėlio, žvyro, atsijų, skaldos, kompostinių, durpių. Išvežame šiukšles. Tel. 343 278, 8 699 83 319. 962135

Atvežame iki 12 t smėlio, žvyro, skaldos, atsijų, juodžemio, durpių. Išvežame statybinį laužą. „Bobcat“ ir savivarčių paslaugos. Tel. 8 698 07 749. 952807

Atvežame molio, žvyro, statybinio laužo, juodžemio. Išvežame statybinį laužą. Rašome sąskaitas. Tel. 8 698 25 082. 951695

Brangiai superkame visų markių lengvuosius automobilius, mikroautobusus, sunkvežimius. Išsivežame, tvarkome dokumentus. Tel. 8 643 06 597, 8 604 27 116.

Atvežame smėlio, žvyro, juodžemio, skaldos. „Bobcat“ nuoma. Tel. 8 657 68 660.

Įmonė perka mišką. Atsiskaito iš karto. Rengia miškotvarkos projektus. Tel. 8 618 28 211.

Atvežu 5–11 kub. m žvyro, smėlio, akmens skaldos, akmenukų, atsijų, juodžemio. Savivarčio paslaugos. Tel. 8 618 67 815.

962726

962331

Atvežame smėlio, žvyro, skaldos, atsijų, juodžemio iki 5 kub. m. BOBCAT paslaugos. Išrašome sąskaitas. Tel. 8 699 30 078. 961196

959379

Įvairius senus su defektais ir po avarijos automobilius, kėbulus. Pasiimame patys, išrašome utilizavimo pažymas. Tel. 8 684 26 629, 8 603 62 208. 949337

Perka įvairią žemę Lietuvoje, gali būti nedirbama, su bendraturčiais, išnuomota. Sutvarko dokumentus, moka geriausią kainą. Tel. 8 652 56 600. 910372

964482

928466

Paskolos

964613

Atvežu pigiai GAZ-53 (1–5 kub. m) juodžemio, mėšlo, durpių, žvyro, skaldos, smėlio, atsijų. Ekskavatoriaus nuoma. Tel. 8 606 11 127. 950618

Pervežame krovinius iki 5 t Lietuvoje. Galime ir perkraustyti. Tel. 8 687 57 902. 961972

Vežame keleivius į Vokietiją, Daniją, Olandiją. Tel. 8 699 01 428, e. paštas pervezimai.info@gmail.com. 952484

948409

Buriu TARO kortomis. Individuali astrologinė prognozė. Tel. 8 671 79 447. 963692

Gegužės mėn. kačių ir šunų vakcinacija prieš PASIUTLIGĘ – tik 5 Lt. V.Krėvės pr. 97A, tel. 460 002; Raudondvario pl. 184–7, tel. 330 342; Pramonės pr. 14, „Urmas“, Žalioji galerija, 4 salė, 17 vieta, tel. 707 723. 950974

962620

Superkame visų markių senus automobilius, išsivežame patys. Išrašome utilizavimo pažymas. Tel. 8 600 00 292, autominute@gmail.com.

Akcija GREITOS PASKOLOS. Užstatas – nekilnojamasis turtas arba automobiliai. Konsultuojame, tvarkome visus dokumentus. Tel. 8 687 82 448. Mituvos g. 5, Kaunas.

Kiti

Saugus ir greitas keleivių, siuntinių pervežimas maršrutu Lietuva–Anglija–Lietuva. Nuo durų iki durų. Yra tralas. Tel. 8 643 50 666, 8 699 99 341, +447 523 833 083.

936295

Norėtume išsinuomoti tvarkingą vieno arba dviejų kambarių butą Kaune, ilgalaikei nuomai. Tel. 8 684 55 498.

BALTIC METAL, UAB – aukštomis kainomis neribotais kiekiais perka juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą. Atsiskaitome iš karto. Kreiptis R.Kalantos g. 49, Kaunas, tel. (8 37) 215 092, 8 698 55 553.

Kelionės

Pirksiu kol. sodą su nameliu arba sodo sklypą Kaune arba Kauno r. Tel. 308 866, 8 676 22 528.

Alavą, nichromą, nerūdijantį ir instrumentinį plieną, elektros variklius, generatorius, starterius ir įvairius metalus. Tel. 8 610 22 688.

951493

962096

Paimsiu pakeleivius į Ispaniją, 2–3 žmones. Tel. 8 627 34 672.

Išnuomojamas kambarys ir virtuvė, be patogumų, pagyvenusiam asmeniui. 50 Lt/ mėn. Tel. 8 608 85 887.

939537

Sausas ąžuolines lentas 50 mm storio. Pjauname statybinę medienę pagal užsakymus. Tel. 8 618 89 125.

964319

Savikroviu (20 t, 6x6) išvežu statybinį laužą, žemes. Atvežu žirgų mėšlo, statybinio laužo, molio sklypui pakelti, žemių aplinkai tvarkyti. Tel. 8 638 33 222.

Perku žemės grąžinimo dokumentus. Atsiskaitau iš karto. Tel. 8 684 94 670.

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius, senus automobilius. Vokiečių g. 187, tel. 478 088, 8 681 46 384. 939830

Parduodame įvairią statybinę medieną. Priimame užsakymus. Tel. 8 687 30 551.

952058

Perku nedidelį namą arba dalį namo. Gali būti apleistas. Tel. 8 650 51 581.

964079

964211

Sklypą (1,4 ha, ribojasi su tvenkiniu) Pociūnuose, 2011 m. pripažintoje gražiausioje kaimo gyvenamojoje vietovėje. Tel. 8 659 79 940.

Perkame žemės ūkio paskirties žemę. Panevėžio, Pasvalio, Biržų, Kėdainių apskrityse. Siūlyti nuo 3 hektarų. Tel. 8 618 05 112.

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Pabrangimas nuo 15 proc./mėn. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“. 948163

Paskolos per 1 valandą (turintiesiems užstatą), perkreditavimai, konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Tel. 412 960. 948255

Paskolos, perkreditavimai per 1 val. Užstatas – auksas, nekilnojamasis turtas, automobilis. Visų dokumentų tvarkymas, konsultacijos. Tel. 315 599. 948134

Skubi paskola už mažiausias palūkanas. Užstatas – auksas, automobilis, nekilnojamasis turtas. Konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Tel. 8 600 69 691. 948112

UAB „LANIGERA“ praneša apie planuojamą prekybos paskirties pastato statybą T.Masiulio g. 16E, Kaune. Techninis projektas ruošiamas vadovaujantis statinio projektavimo užduotimi, specialiaisiais architektūriniais reikalavimais, techninėmis projektavimo sąlygomis ir privalomųjų TP rengimo dokumentų bei pagrindinių normatyvinių statybos techninių dokumentų sąrašu. Planuojamas statinio projektavimo ir statybos terminas 2012 08 01–2013 03 01. Projektuotojas UAB „Rusnė“, Miško g. 30–78, Kaunas. Projekto vadovas Algimantas Mačionis, tel. (8 37) 320 365. Su projektu galima susipažinti 2012 06 10 11 val. UAB „Rusnė“ patalpose, Miško g. 30–78, Kaune. Reikalavimas: STR 1.05.06:2010; IX skyrius, 65 straipsnis. 964509

Nukelta į 20 p.


20 2

antraDIENIS, gegužės 29, 2012

klasifikuoti skelbimai kviečia

Įvairūs Kauno rajono savivaldybės taryba 2012 m. gegužės 24 d. vykusiame posėdyje priėmė šiuos sprendimus: TS-211 „Dėl nekilnojamojo turto mokesčio 2013 m. tarifo nustatymo Kauno rajono teritorijoje, dėl nenaudojamų ir ne pagal paskirtį naudojamų arba apleistų ar neprižiūrimų patalpų ir statinių nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“; TS-216 „Dėl dviračių trasų per Akademijos, Ringaudų ir Kačerginės seniūnijas specialiojo plano patvirtinimo“; TS-217 „Dėl UAB „Giraitės vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bei pardavimo kainų nustatymo“; TS-218 „Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2007 m. kovo 22 d. sprendimo Nr. TS-64 „Dėl UAB „Giraitės vandenys“ geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir pardavimo kainų nustatymo, Kauno rajono valdybos 1999 m. rugsėjo 15 d. sprendimo Nr. 377 pripažinimo netekusiu galios“ 1 punkto pripažinimo netekusiu galios“; TS-224 „Dėl Kauno rajono mokyklų valgyklų teikiamų paslaugų organizavimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“; TS-229 „Dėl specialiojo plano tvirtinimo“; TS-232 „Dėl Kauno r. sav. Alšėnų sen. Bijūnų k. žemės sklypo, kadastrinis Nr. 5247/0010:265, detaliojo plano patvirtinimo, padalijimo, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento ir specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo“; TS-233 „Dėl Kauno r. sav. Babtų sen. Muniškių k. žemės sklypo, kadastrinis Nr. 5203/0006:427, detaliojo plano patvirtinimo, padalijimo, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento ir specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo“; TS-237 „Dėl Kauno r. sav. Ringaudų sen. Mitkūnų k. žemės sklypo, kadastrinis Nr. 5250/0010:483, detaliojo plano patvirtinimo, padalijimo, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymo“; TS-238 Dėl Kauno r. sav. Ringaudų sen. Ringaudų k. žemės sklypo, kadastrinis Nr. 5250/0010:996, detaliojo plano patvirtinimo, padalijimo, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento ir specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo“; TS-239 „Dėl Kauno r. sav. Užliedžių sen. Giraitės k. žemės sklypo, kadastrinis Nr. 5283/0006:676, detaliojo plano patvirtinimo, padalijimo, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymo“. 964744

kviečia

„Kauno dienos“ skelbimų skyrius: tel. 308 862, 302 233, 302 231, 302 202, e. paštas skelbimai@kaunodiena.lt


213

antraDIENIS, gegužės 29, 2012

klasifikuoti skelbimai Įvairūs

Pramogos, šventės, laisvalaikis

UAB „Rivona“ praneša apie planuojamą Skuodo gatvės rekonstrukciją Kaune. Techninis projektas ruošiamas vadovaujantis statinio projektavimo užduotimi, techninėmis projektavimo sąlygomis ir privalomųjų TP rengimo dokumentų bei pagrindinių normatyvinių statybos techninių dokumentų sąrašu. Planuojamas Skuodo gatvės rekonstrukcijos projektavimo ir statybos terminas 2012 07 01–2012 12 01. Projektuotojas UAB „Rusnė“, Miško g. 30–78, Kaunas. Projekto vadovas – Algimantas Mačionis, tel. (8 37) 320 365. Su projektu galima susipažinti 2012 06 10 10 val. UAB „Rusnė“ patalpose, Miško g. 30–78, Kaune. Reikalavimas: STR 1.05.06:2010; IX skyrius, 65 straipsnis.

Karščiausi kelionių pasiūlymai

Mokymai Vokiečių, anglų, norvegų, prancūzų, italų, ispanų, rusų kalbų kur­ sai. Grupės suaugusiesiems, moksleiviams, vaikams. Ruošiame abitūros ir IELTS egzaminams. Vertimai, kuriuos tvirtina notaras. Daugiau informacijos tel. 209 008, 8 600 82 843. Mus rasite Savanorių pr. 3 (šalia Laisvės alėjos). www.glorialingua.lt. 956556

Pramogos Šventėms ir laisvalaikio kelionėms nuomojame „Mercedes Benz“ 16 vietų mikroautobusus. Patyrę ir mandagūs vairuotojai užtikrins Jums gerą, šventinę nuotaiką bei malonų aptarnavimą. Vežame žmonių grupes užsakomaisiais reisais Lietuvoje ir užsienyje. Kainos sutartinės. Nuomojame kemperius-prikabinamuosius namelius. Tel. 8 612 19 930; nuoma.litaksa@gmail.com. 956501

964507

Šokiai, dainavimas

informuoja „BERŽELIO“ BIBLIOTEKA Tai­kos pr. 113B Ge­gu­žės 30 d. 15 val. – dis­ku­si­ja „Fi­zi­nis ak­ty­ vu­mas – svar­bus veiks­nys vy­res­nio am­žiaus žmo­nių svei­ka­tai”. Kū­no kul­tū­ros aka­de­mi­ jos dės­ty­to­ja Kris­ti­na VISAGURSKIENĖ pri­sta­ tys vyk­dy­to ty­ri­mo apie Dai­na­vos ben­druo­ me­nės vy­res­nio am­žiaus žmo­nių svei­ka­tą ir fi­zi­nį ak­ty­vu­mą re­zul­ta­tus. Bus ap­ta­ria­mos ry­ ti­nių mankš­tų ir šiau­rie­tiš­ko vaikš­čio­ji­mo po­ rei­kio ir or­ga­ni­za­vi­mo pro­ble­mos. Pi­lie­ti­nės ben­druo­me­nės cen­tras „Dai­na­va”, Kū­no kul­tū­ros aka­de­mi­ja PASISEMKIME SVEIKATOS GĖRIU Gegužės 31 d. 18 val. Panemunės bendruomenės namuose (Vaidilos g. 27) Panemunės bendruomenės centras ir žolinčiai kviečia kartu švęsti Kaimynų dieną PASI­ SEMKIME SVEIKATOS GĖRIU. Programoje skambės naminio choro dainos, žolinčiai vaišins arbata ir salotomis „Kaimynėlis”. Pasimokysime, kaip sveikiau gyventi.

KAUNO BERNIUKŲ CHORINIO DAINAVIMO MOKYKLA „VARPELIS“ priima mokytis berniukus: 4–5 metų – ankstyvojo mokymo klasėje, 6 metų – priešmokyklinėje klasėje, 7–9 metų – 1 klasėje; dainininkus: 7–9 metų – į jaunučių chorą; 9–18 metų – į koncertinį berniukų ir jaunuolių chorą „Varpelis“. Pagrindinis priėmimas vyks gegužės 31 d. 9–17 val. Tel. 320 486, D.Poškos g. 4, www.varpelis.com.

Sportas Kauno Centro sporto mokykla kviečia 6–14 m. moksleivius į vasaros už­ siėmimus, kurių tikslas išmokyti vaikus plaukti, stiprinti sveikatą ir ska­ tinti aktyvų poilsį. I pamaina – birželio 4–22 d., II pamaina – birželio 25–liepos 13 d. Užsiėmimai vyks darbo dienomis 10 ir 11 val. mokyklos plaukimo baseinuose. Plaukti mokys mokyklos plaukimo specialistai. Užsiėmimo trukmė 45 min. Vienos pamainos (15 užsiėmimų) kaina 62 Lt. Registracija ir išsamesnė informacija tel. 422 854, adresas Miško g. 960474

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTÛROS MINISTERIJA

Malta 3* HB – nuo 1045 Lt (asm.) Rodas 3* HB – nuo 1149 Lt (asm.) Kosas 3* AI – nuo 1234 Lt (asm.) Maljorka 2* HB – nuo 1099 Lt (asm.) Kipras 3* HB – nuo 1329 Lt (asm.) Įsigykite dabar – daug pigiau! Įmanomos ir kitokios kelionės datos, kelionių ir bilietų skaičius ribotas.

Šv. Gertrūdos g. 21, Kaunas. Tel. (8 37) 222 260, e. paštas info@rmtravel.lt Kelionės iš Kauno rugsėjo mėn.

kempingas/poilsiavietė „Viktorija“

Čižikų k., Vištyčio sen., Vilkaviškio r., tel. 8 698 70 328, (8 342) 47 521, (8 342) 20 126.

PASIŪLYMO KAINA: KAMBARIUOSE SU TUALETU IR DUŠU SUAUGUSIAJAM – 240 Lt; vaikams: iki 3 m. – nemokamai, nuo 4 iki 10 m. – 120 Lt; nuo 11 iki 16 m. – 168 Lt.

POILSIS SU ŠEIMA NUO PIRMADIENIO IKI PENKTADIENIO PRIE VIŠTYČIO

E. paštas stovyklavieteviktorija@gmail.com.

958787

Firma „Vėberis“ Didysis rëmëjas

Informacinis partneris

APLANKYKIME DVARUS: birželio 2 d. – ZYPLIŲ; 9 d. – ŽEMAITKIEMIO; 16 d. – TAUJĖNŲ; 23 d. – PLUNGĖS.

Pagrindiniai rëmëjai:

Kauno Rotušė, II–V 12–17 val. Tel. 8 689 54 571, (8 37) 424 282.

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBË

Birželio 3 d., sekmadiená, 19 val. Paþaislio vienuolyne LIETUVOS VALSTYBINIS SIMFONINIS ORKESTRAS Meno vadovas ir vyr. dirigentas Gintaras Rinkevièius

Kelionių AgentūrA „RM travel“

Baltosios naktys! Autobusu į Sankt Peterburgą birželio 14–18 d., 499 Lt (ekskursijos, nakvynė, pusryčiai, muziejų bilietai). Tel. 8 686 82 818, 222 936, 8 652 81 888.

Festivalio dienraðtis

4 naktų kruizo kaina nuo 990 Lt asm. Ispanija–Italija–Prancūzija 5 naktų kruizo kaina nuo 1198 Lt asm. Graikijos salos–Kroatija 7 naktų kruizo kaina nuo 1871 Lt asm. Egiptas–Izraelis–Jordanija 7 naktų kruizo kaina nuo 1750 Lt asm. Kaina pateikta iš išvykimo uosto. Daugiau kruizų pasiūlymų www.krantas.lt

EŽERO POILSIAVIETĖJE „VIKTORIJA“.

Festivalá pristato

PRADEDAMASIS KONCERTAS

KRUIZAI PO VIDURŽEMIO JŪRĄ! Neužmirštamos ir įspūdingos atostogos Savona–Ibiza–Barselona–Marselis

Kviečia

2012 m. birþelio 3 – rugpjûèio 26 d.

Festivalá remia:

Tel. (8 37) 490 202, I.Kanto g. 22, kaunas@kaunas.krantas.lt www.krantas.lt

948475

XVII PAÞAISLIO MUZIKOS FESTIVALIS

Festivalio bankas

Kelionių AgentūrA „Krantas Travel“

KAUNO VALSTYBINIS CHORAS Meno vadovas ir vyr. dirigentas Petras Bingelis Solistai: LILIJA GUBAIDULINA (sopranas) IEVA PRUDNIKOVAITË (mecosopranas) VAIDAS VYÐNIAUSKAS (tenoras) LIUDAS MIKALAUSKAS (bosas)

Dirigentas GINTARAS RINKEVIÈIUS Antonio Vivaldi – Gloria Arijos ir ansambliai ið Vincenzo Bellini, Giuseppe Verdi, Gaetano Donizetti, Jacques Offenbach, Paul Abraham operø ir opereèiø Bilietø kaina: 20, 30 Lt

Savaitės poilsis: Pervalkoje, Palangoje. Informacija www.veberis.com.

Kviečia mokytis Kursai: masažo, kosmetikų-vizažistų, kirpėjų, manikiūro-pedikiūro, floristikos, dekupažo, vilnos, vėlimo, buhalterių, darbo kompiuteriu. www.kursaikaune.lt, tel. 209 698, 8 652 09 313, Gedimino g. 33–4. 949503

Studijos ir mokslai KAUNO GEDIMINO SPORTO IR SVEIKATINIMO VIDURINĖ MOKYKLA

Bilietus galima ásigyti visose bilietø platinimo bendrovës„Tiketa“ kasose, internetu www.tiketa.lt ar uþsakyti telefonu 1588 (2 Lt/min.), paslaugos mokestis 3 Lt/bilietui imtinai; uþsakymo mokestis 5 Lt/bilietui, uþsakant bilietus internetu ar trumpuoju numeriu ir atsiimant juos kasose. Kauno filharmonijos kasoje antradieniais–sekmadieniais 14–18 val., paslaugos mokestis Kauno filharmonijos kasoje netaikomas. Pažaislio vienuolyne 2 val. prieš koncertà. Bilietams taikomos nuolaidos iki 10 procentø: 1. Atsiskaitant Ûkio banko mokëjimo kortelëmis „Tiketa“ kasose. Perkant bilietus internetu, nuolaida netaikoma; 2. Pateikus Ûkio banko mokëjimo kortelæ Kauno valstybinës filharmonijos kasoje ir renginio vietoje; 3. IKI lojalumo korteliø turëtojams. Nuolaidos galioja tik vienam bilietui. Nuolaidos nesumuojamos. P. S. Informuojame, kad troleibusai iki stotelës„Kauno marios“ vyks iki 22 val. Informaciniai rëmëjai:

Rëmëjai:

Teikia pradinį, pagrindinį ir vidurinį ugdymą ir laukia aktyvių, sportuojančių, besirūpinančių savo sveikata 1–12 klasių mokinių. Čia dirba kvalifikuotų mokytojų ir specialistų komanda. Ypatingas dėmesys skiriamas mokyklos bendruomenės visapusiškam ugdymui(si), saugumui ir sveikatos stiprinimui. Mokykloje veikia pailgintos dienos grupė, yra plati būrelių pasiūla. Mokykla sudaro sąlygas mokytis mokiniams, siekiantiems sportinio meistriškumo. Jiems suderinamas tvarkaraštis su treniruočių grafiku, stovyklomis ir varžybomis. Laukiame Jūsų! Mūsų adresas Aukštaičių g. 78, Kaunas, tel./faks. (8 37) 425 564.

Partneriai:

Pamesta INIT ÁMONIØ GRUPË

Informuojame, kad 2012 05 27 buvo pavogtas Kaune įregistruotos įmonės UAB „Heyday Projects“, įmonės kodas 302300412, apvalus firminis antspaudas, todėl be įmonės vadovo parašo jį laikyti negaliojančiu. 965049

Pamestą mokinio pažymėjimą serija MP, Nr. 1115774, išduotą 2011 m. Kauno Julijanavos katalikiškos vidurinės mokyklos 5A klasės mokiniui Ernestui Šalčiui, laikyti negaliojančiu. 963685


22

antradienis, gegužės 29, 2012

kas, kur, kada teatras

Amžinąjį atilsį

Liubomiras GRADAUSKAS

Dėl ilgamečio Kauno medicinos universiteto Radiologijos klinikos vadovo profesoriaus Liubomiro Gradausko mirties nuoširdžiai užjaučiame žmoną Dalią, sūnus Tomą ir Paulių su šeimomis bei artimuosius. LSMU Radiologijos klinika

(1929–2012) Gyvenimas negailestingas, Nežiūri amžiaus, nei jausmų. Į amžinybę pasikviečia Brangiausius mums ir artimiausius iš visų. Liubomiras Gradauskas gimė 1929 m. birželio 10 d. Butkūnų kaime, tuomečiame Jonavos valsčiuje. 1952 m. baigė Kauno medicinos institutą (KMI) ir nuo tų pačių metų iki 1955 m. dirbo Respublikinėje Romainių tuberkuliozės sanatorijoje, 1955–1961 m. Respublikinėje Kauno klinikinėje ligoninėje (dabar LSMU Kauno klinikos) chirurgu. 1961–1964 m. studijavo aspirantūroje, tuo metu Lietuvos eksperimentinės ir klinikinės medicinos institute parašė medicinos daktaro disertaciją apie griaučių rentgenotomografinius tyrimus, kurią 1968 m. apgynė Vilniaus universitete. Nuo 1967 m. L.Gradauskas dirbo KMI (vėliau Kauno medicinos akademijoje) iki pat išėjimo į pensiją 2001 m. Per šį 34 metų darbo laikotarpį jis dirbo Rentgenologijos ir radiologijos katedros asistentu (1967–1977 m.), Rentgenologijos ir radiologijos katedros docentu ir vedėju (1977–1983 m.), Anesteziologijos, reanimatologijos ir radiologijos katedros radiologijos sektoriaus vadovu (1983–1989 m.), Radiologijos ir onkologijos katedros docentu (1989–1991 m.), Radiologijos klinikos profesoriumi ir vadovu (1991–1994 m.), Radiologijos klinikos profesoriumi (1994–2001 m.). Visą savo gyvenimą, dirbdamas Radiologijos klinikoje, profesorius L.Gradauskas susiejo su klinikine, moksline ir pedagogine veikla, domėjosi įvairiomis radiologinės diagnostikos sritimis – ypač skeleto radiologija, konsultavo ligonius, dirbo mokslinį darbą. Profesoriaus L.Gradausko paskaitos ir vedami praktiniai užsiėmimai studentams buvo labai mėgstami dėl profesoriaus išskirtinių oratorinių sugebėjimų, taisyklingos ir išpuoselėtos lietuvių kalbos, puikiai pateiktos mokslinės ir klinikinės radiologinės informacijos. Profesorius L.Gradauskas pasižymėjo ypatinga erudicija bei tolerancija, buvo ypač mėgstamas bendradarbių ir studentų, išugdė daug gabių gydytojų radiologų bei mokslininkų. Profesorius L.Gradauskas vadovavo disertaciniams darbams, buvo daktaro disertacijų recenzentas ir oponentas, išspausdino daugiau kaip 130 mokslinių darbų Lietuvos ir užsienio leidiniuose, buvo žurnalo „Medicina“ redakcinės kolegijos narys. Profesorius L.Gradauskas buvo Kauno krašto radiologų draugijos pirmininkas (1977– 1991 m.), Lietuvos radiologų asociacijos viceprezidentas (1977–1997 m.), o nuo 1999 m. – ir Lietuvos radiologų asociacijos Garbės narys. L.Gradauskas taip pat buvo aktyvus Lietuvos gydytojų sąjungos narys, Europos radiologų asociacijos narys. Profesoriaus darbai skeleto radiologinės diagnostikos srityje buvo pripažinti Europoje, nes profesorius nuo 1993 m. buvo Europos kaulų-raumenų sistemos radiologijos draugijos narys, pirmininkavo daugelyje tarptautinių radiologijos kongresų užsienio šalyse: Austrijoje, Lenkijoje, Latvijoje ir kt. Išėjęs į pensiją prof. L.Gradauskas nepamiršo savo ilgamečių ryšių su LSMU Radiologijos klinika, nuolat domėjosi klinikos veikla, konsultavo gydytojus ir rezidentus, padėdavo organizuoti kvalifikacijos tobulinimo kursus gydytojams bei radiologijos technologams, neatsisakydavo skaityti paskaitų ir mokslinių pranešimų. Profesorius L.Gradauskas buvo ypač gerbiamas žmogus ne tik Radiologijos klinikoje, bet ir kitų Medicinos universiteto bendruomenės narių už savo išskirtinę toleranciją ir pagarbą žmogui, už nuolatinį etikos principų laikymąsi, už gebėjimą perteikti mokslines ir klinikines žinias mažesnę patirtį turintiems kolegoms, už subtilų humoro jausmą ir visas pačias geriausias žmogiškąsias savybes. Daugumai dabartinės Radiologijos klinikos darbuotojų ar Kauno krašto radiologų profesorius L.Gradauskas buvo pirmasis mokytojas ir globėjas, negailintis savo jėgų ir laiko žengiant pirmuosius žingsnius diagnostikos srityje, ruošiant mokslinius darbus ar dirbant pedagoginį darbą. Profesorius L.Gradauskas buvo pirmojo Lietuvoje radiologijos vadovėlio „Radiologijos pagrindai“ (2005 m.) sumanytojas, jo ištakų iniciatorius bei bendraautoris. Šis vadovėlis 2008 m. buvo apdovanotas Lietuvos Respublikos švietimo ministerijos premija. Profesorius L.Gradauskas buvo Žmogus, su kurio pavarde asocijavosi Lietuvos, ypač Kauno, radiologų pasiekimai bei darbai, jis buvo šių darbų įkvėpėjas, puoselėtojas ir aukštos kokybės garantas, padėjęs tvirtus pamatus šiuolaikiniams Radiologijos klinikos veiklai ir pasiekimams. Profesoriaus L.Gradausko pavardė amžinai bus pačiomis didžiausiomis raidėmis įrašyta LSMU Radiologijos klinikos istorijoje. Profesorius buvo žmogus iš didžiosios raidės – pavyzdys puikaus specialisto, kvalifikuoto pedagogo, nuoširdaus, teisingo ir labai GERO ŽMOGAUS. LSMU Radiologijos klinika ir Kauno krašto radiologų draugija niekada nepamirš vieno iškiliausių Lietuvos radiologų. LSMU Radiologijos klinika Kauno krašto radiologų draugija Profesoriaus palaikai pašarvoti Kauno laidojimo namuose, S.Žukausko g. 3B. Velionio lankymas gegužės 29 d. nuo 15 val. Urna su palaikais išnešama gegužės 30 d. 10.30 val. Laidotuvės Petrašiūnų kapinėse. Šv. Mišios už velionį bus aukojamos gegužės 30 d. 11 val. antrojoje (mažojoje) Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos bažnyčioje (Aukštaičių g. 6).

Mirus Liubomirui GRADAUSKUI, nuoširdžiai užjaučiame velionio šeimą ir artimuosius. Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė. BSB „Dabartis“ gyventojai

Mirus Kauno krašto radiologų draugijos ilgamečiam pirmininkui bei Lietuvos radiologų asociacijos garbės nariui profesoriui Liubomirui Gradauskui, šeimą ir artimuosius nuoširdžiai užjaučia Kauno krašto radiologų draugija bei Lietuvos radiologų asociacija.

Birutę IVAŠKIENĘ skaudžią netekties valandą, mirus vyrui, nuoširdžiai užjaučia Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos bendruomenė.

Skaudžią netekties valandą, mirus Tėveliui, VšĮ Kauno Dainavos poliklinikos medicinos registratorę Mariją Klimavičiūtę nuoširdžiai užjaučia poliklinikos administracija ir bendradarbiai.

Liūdną netekties valandą dėl mylimos mamytės mirties nuoširdžiai užjaučiame Aleksandro Stulginskio universiteto Studijų skyriaus vedėją Steponą Raudonių ir jo artimuosius. Aleksandro Stulginskio universiteto bendruomenė Netekties ir liūdesio valandą nuoširdžiai užjaučiame Agroenergetikos katedros docentą Kęstutį Venslauską ir jo šeimą dėl mylimo tėvelio mirties. Aleksandro Stulginskio universiteto Žemės ūkio inžinerijos fakulteto darbuotojai ir Agroenergetikos katedros kolektyvas „Liūdinga“. Laidojimas, mirusiųjų paėmimas iš namų ir gydymo įstaigų. Kremavimas 488 Lt (kaina gali keistis priklausomai nuo Lenkijos zloto kurso lito atžvilgiu pirkimo dieną). Mirusiųjų parvežimas iš užsienio. Platus gedulo drabužių, reikmenų ir atributikos pasirinkimas. Užsakymų priėmimas – 24 val. per parą be poilsio dienų M.Daukšos g. 37, Vytauto pr. 47. Šarvojame Vytauto pr. 44A, S.Žukausko 3B, Radvilėnų pl. 15A, V.Krėvės pr. 95A, Aleksoto bažnyčioje. Tel. (8 37) 200 839, 8 633 33 399. 950845

Ilgametė darbo patirtis – užtikrinta kokybė ir nebrangios paslaugos. Laidojimo paslaugų biuras teikia visas laidojimo paslaugas. Platus karstų, drabužių, laidojimo atributikos pasirinkimas. Šarvojimo salės KAUNE. Pensininkus, neįgaliuosius laidojame už valstybės lėšas. KREMAVIMAS LIETUVOS krematoriume. K.Baršausko g. 65 (priešais PC „Molas“). Dirbame visą parą. www.laidojimas-kremavimas.lt. Tel. 8 670 22 835, 8 608 37 933. 944848

KREMAVIMAS LIETUVOJE. Metalistų g. 3, Kėdainiai. Tel. (8 347) 55 560, 8 613 30 996. E. paštas administracija@krematoriumai.lt www.krematoriumai.lt

948330

PAMINKLAI. Gaminame paminklus, dengiame kapavietes granito plokštėmis, užpilame kapą granito skalda, liejame pamatus, atnaujiname senus paminklus, kalame raides. Dirbame visoje Lietuvoje. Tel. 8 647 09 401, 384 912; www.uabpaminklai.lt. Raudondvario pl. 115A, Kaunas. Partneriai: K.Kasakausko g. 64 – Akmenė; J.Basanavičiaus g. 12 – Jonava; Taikos pr. 34A, Kaunas; Ramybės g. 7, Garliava. Laidojimo reikmenys, paslaugos, kremavimas – tel. 8 615 50 520, 8 686 45 729. 955451

Paminklų, antkapių, tvorelių gamyba iš įvairių spalvų granito. Didelis pagamintų paminklų pasirinkimas. Prekiaujame įvairaus storio poliruotomis švediško granito plokštėmis. Visiškas kapavietės sutvarkymas, pamatų liejimas, dengimas granitine plokšte. Atvežame juodžemio, smėlio, granitinės skaldos. Karmėlava, Vilniaus g. 3A, paminklų dirbtuvės, tel. 8 614 41 608. www.gransta.lt. 950166

ŠILAINIŲ PAMINKLAI

PAMINKLAI: didelė granito spalvų įvairovė; liejame pamatus, dedame trinkeles; paminklų restauravimas; atvežame ir sumontuojame. Mus rasite Šilainių turguje, 43 paviljone. Tel. 8 676 25 966. PREKIAUJAME IŠSIMOKĖTINAI. 959575

SK E L B I M

AI

SKELBIM

AKCIJA

UŽSISAKYKITE 5 SKELBIMUS IR GAUKITE DOVANĄ – DAR

1 SKELBIMĄ!

AI

Kauno diena

„Kauno dienos“ reklamos pardavimo skyrius: tel. 302 234, 308 863, 308 864, 302 230, e. paštas reklama@kaunodiena.lt.

KAuno valstybinis dramos TEATRAS Laisvės al. 71, tel. 224 064 www.dramosteatras.lt

Ge­gu­žės 29 d. 18 val. – So­fi Ak­sa­nen. APSIVALYMAS. Vie­nos da­lies dra­ma. Rež. Jo­nas Ju­ra­šas. Rū­tos sa­lė. Ge­gu­žės 30 d. 18 val. – PREMJERA! Eu­ge­ne Scri­be. PRIEŽASTYS IR PASEKMĖS. Is­to­ri­nė ko­me­di­ja. Rež. Rai­mun­das Ba­nio­nis. Rū­tos sa­lė.

KAuno KAMERINIS TEATRAS Kęstu­čio g. 74A, www.ka­me­ri­nis­te­at­ras.lt, in­fo@ka­me­ri­nis­te­at­ras.lt

Ge­gu­žės 30 d. 18 val. – D.Fo, F.Ra­me. VIENA NAMUOSE. Mo­no­ko­me­di­ja. Rež. A.Ru­bi­no­vas.

KAUNO MAŽASIS TEATRAS M.Dauk­šos g. 34, tel. 408 470, 226 090, www.tiketa.lt, www.bilietai.lt, www.ma­za­sis­te­at­ras.lt

Gegužės 29 d. 19 val. – Užupio dramos teatro gastrolės. HIROSIMA, MANO MEILE, pagal M.Duras. Rež. Ramūnas Abukevičius.

„GIRSTUČIO“ RŪMAI Ko­vo 11-osios g. 26, tel. 454 480, www.girs­tu­tis.lt

DOMINO TEATRAS Gegužės 29 d. 18 val. – komedija NUODĖMIŲ MIESTAS. Režisierius O.Šapošnikovas. Gegužės 30 d. 18 val. – komedija DAKTARAS. Režisierius A.Večerskis. Gegužės 31 d. 18 val. – komedija DAKTARAS. Režisierius A.Večerskis.

renginiai M. ir K.PETRAUSKŲ LIETUVIŲ MUZIKOS MUZIEJUS K.Petrausko g. 31

Gegužės 29 d. 15 val. – vokalinės muzikos koncertas. Dalyvaus Vytauto Didžiojo universiteto muzikos akademijos dainavimo katedros doc. Danieliaus Vėbros studentai Asta Mikelionytė, Paulius Bagdonas, koncertmeistrė Greta Drenseikaitė. Programoje – G.Verdi, G.Puccini, G.Donizetti, F.Leharo, W.A.Mozarto, E.Griego, A.Bražinsko, B.Dvariono ir kitų kompozitorių kūriniai. Koncerto vedėjas – doc. D.Vėbra. Birželio 1 d. 16.30 val. – jaunųjų atlikėjų koncertas Tėvo dienai. Dalyvauja A.Kačanausko muzikos mokyklos mokytojos J.Varnaitės-Bliuvienės ir Vilniaus „Ąžuoliuko” bei LMTA muzikos mokyklų mokiniai. Įėjimas su muziejaus bilietais.

J.TUMO-VAIŽGANTO MEMORIALINIS MUZIEJUS Alek­so­to g. 10-4

Ge­gu­žės 29 d. 17 val. – tra­di­ci­nis po­ezi­jos va­ka­ras FILOSOFIJA, POEZIJA IR LAKŠTINGALOS. Po­eti­nio me­no kon­tro­ver­si­jos pa­gal Dai­vą Po. Nau­jos Dai­vos Po kny­gos ir Ja­ro Ra­mū­no CD kny­gos teks­to po­eti­niam frak­ta­lui pri­sta­ty­mas. Da­ly­vaus kny­gos au­to­rė Dai­va Po, kom­po­zi­to­rius ir ra­šy­to­jas Ra­mū­nas Ja­ras, li­te­ra­tū­ro­lo­gė Ra­mu­tė Dra­ ge­ny­tė, li­te­ra­tū­ro­lo­gas dr. Ra­mu­tis Kar­ma­ la­vi­čius, fi­lo­so­fas An­drius Ko­nic­kis, ver­tė­ja Li­li Ame, kū­ry­bi­nio mąs­ty­mo lek­to­rė In­ga Uus, ak­to­rė Kris­ti­na Ka­za­ke­vi­čiū­tė, tech­ni­ nis re­dak­to­rius ir ma­te­ma­ti­kas Ri­man­tas Lei­ta­nas, po­etai Skaid­rius Kan­dra­ta­vi­čius, Gvi­das La­ta­kas, Da­rius Ra­kaus­kas ir Lin­vy­ das Kri­vic­kas.

P.STULGOS LIETUVIŲ TAUTINĖS MUZIKOS INSTRUMENTŲ MUZIEJUS L.Zamenhofo g. 4, www.muzikos-instrumentu-muziejus.lt

Gegužės 30 d. 18 val. muziejaus Didžiojoje salėje vyks edukacinis užsiėmimas „Lietuvių tradiciniai šokiai. Moki nemoki, nori – šok!”

RAUDONDVARIO KULTŪROS CENTRAS Instituto g. 1A, Raudondvaris

Bir­že­lio 1 d. 19 val. – au­to­ri­nis Ilo­nos Pa­ peč­ky­tės kū­ry­bi­nės veik­los 30-me­čio va­ka­ ras-kon­cer­tas LAIŠKAS. Da­ly­vaus sak­so­fo­ni­ nin­kas Pet­ras Vyš­niaus­kas, ak­to­rius Pet­ras Ven­slo­vas, per­ku­si­nin­kas To­mas Dob­ro­vols­ kis, sty­gi­nių kvar­te­tas, vo­ka­li­nis kvar­te­tas, gi­ta­ris­tas Arū­nas Za­bu­lio­nis, šo­kio te­at­ras „Au­ra“ ir kt. Kon­cer­tas ne­mo­ka­mas.


23

antradienis, gegužės 29, 2012

kas, kur, kada PAVEIKSLŲ GALERIJA K.Do­ne­lai­čio g. 16

Bir­že­lio 1 d. 15 val. – VDA Kau­no dai­lės fa­kul­te­to RETROSPEKTYVINĖS PARODOS, skir­tos aukš­tų­jų dai­lės kur­sų 90-me­čiui Kau­ne pa­mi­nė­ti, ati­da­ry­mas. Kau­no me­no mo­kyk­los reikš­mė Kau­no ir vi­sos Lie­tu­vos me­no is­to­ri­jai jau se­niai ne­gin­či­ja­ma – ją ga­li­ma va­din­ti pir­mą­ja na­cio­na­li­ne mo­kyk­la, lie­tu­viš­kos pro­fe­sio­ na­lio­sios dai­lės tra­di­ci­jos ži­di­niu. Vil­niaus dai­lės aka­de­mi­jos Kau­no dai­lės fa­kul­te­tas, bū­da­mas tie­sio­gi­niu Kau­no me­no mo­kyk­ los tra­di­ci­jų se­kė­ju, šį pa­va­sa­rį mi­ni Kau­no me­no mo­kyk­los 90-ies me­tų ju­bi­lie­jų. Ret­ros­pek­ty­vi­nė­je pa­ro­do­je, ap­iman­čio­je 90-ies me­tų lai­ko­tar­pį, eks­po­nuo­ja­mi dar­ bai rep­re­zen­tuo­ja il­ga­me­tį jau­nų­jų me­ni­ nin­kų in­dė­lį į Kau­no me­no is­to­ri­ją, at­spin­di sa­vi­tas kū­ry­bi­nes pa­ieš­kas. Pir­mą­jį Kau­no me­no mo­kyk­los lai­ko­tar­ pį pri­sta­to ta­py­bos, skulp­tū­ros, gra­fi­kos dar­bai ir pie­ši­niai. Eks­po­nuo­ja­mi ir jau chres­to­ma­ti­niai kū­ri­niai, ir tik mu­zie­jų fon­duo­se sau­go­ti, ma­žai ro­dy­ti dar­bai. 1940–1991 m. lai­ko­tar­pį pa­ro­do­je rep­re­ zen­tuo­ja dau­giau­sia tai­ko­mo­sios dai­lės kū­ri­niai iš pri­va­čių ko­lek­ci­jų, at­spin­din­tys to lai­ko­tar­pio Kau­no me­no is­to­ri­jos ke­lią. Nau­jau­si pa­ro­dos eks­po­na­tai iš VDA Kau­no dai­lės fa­kul­te­to fon­dų at­sto­vau­ja šių die­nų me­no ten­den­ci­joms.

VYTAUTO DIDŽIOJO KARO MUZIEJAUS SODELIS Bir­že­lio 2 d. 17.10–17.40 val., 3 d. 16-16.30 val. – Eu­ro­pos tau­tų mu­zi­ka. Kau­no mies­to ka­ri­lio­nininko Gied­riaus Kup­re­vi­čiaus at­lie­ ka­mi var­pų mu­zi­kos kon­cer­tai.

kinas „CINAMON“ PLC „Mega“, tel. 8 700 70 111

„Vy­rai juo­dais dra­bu­žiais 3“ 3D – iki 31 d. 15.15*, 17.30, 19.45, 22** val. (*išsk. 30; **išsk. 31 d.). „Čer­no­by­lio die­no­raščiai“ – iki 31 d. 13, 19.30, 21.40 val. „Le­gen­di­nis vi­kin­gas To­ras“ 3D (lie­t. k.) – iki 31 d. 11.25, 13.20 val. „Dik­ta­to­rius“ – iki 31 d. 12.10, 14.10, 16.10, 18.10, 20.10, 22.10 val. „Ko lauk­ti, kai lau­kies“ – iki 31 d. 12, 14.15, 16.30, 18.45, 21 val. „Nak­ties še­šė­liai“ – iki 31 d. 17, 19.15, 21.30 val. „Ker­šy­to­jai“ – 31 d. 22 val. „Kung Fu Triu­šis“ – iki 31 d. 11.15 val. „Gat­vės šo­kiai 2“ 3D – 30 d. 15.30 val. „Am­ži­nai ta­vo“ – iki 31 d. 15, 17.15 val. „Veid­ro­dė­li, veid­ro­dė­li... Snie­guo­lės is­to­ri­ ja“ (lie­t. k.) – iki 31 d. 14.45 val. „Pi­ra­tai! Ne­vy­kė­lių kom­pa­ni­ja“ (lie­t. k.) – iki 31 d. 12.45 val.

TV programa 6.00 Labas rytas. 9.00 „Komisaras Reksas“(N-7) (k). 10.00 „Giminės. Po dvidešimties metų“ (k). 11.00 „Ant svarstyklių“. Tiesioginė Lietuvos radijo laida. 12.00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus albumas (lenkų k.). 12.15 Mūsų dienos – kaip šventė (k). 13.00 Europos vidury (k). 13.45 Pulsas (k). 14.15 Vieša paslaptis (k). 14.50 Žinios. 15.10 „Komisaras Reksas“ (N-7). 16.00 „Hartlando užuovėja“. 17.05 „Senis“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.35 Sportas. Orai. 18.45 Ypatingas atvejis. 19.20 „Giminės. Po dvidešimties metų“. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 20.55 Verslas. 21.00 Kultūra. 21.05 Sportas. 21.10 Orai. 21.15 Dienos tema. 21.30 Europos vidury. 22.10 Loterija „Perlas“. 22.15 Pinigų karta. 23.15 Vakaro žinios. 23.20 Sportas. 23.25 Orai. 23.30 „Senis“ (N-7) (k).

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“ (9). 6.50 „Tomo ir Džerio nuotykiai“ (6) (k). 7.20 „Agentas Šunytis“ (k). 7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7) (k). 8.50 24 valandos (N-7). 9.45 Mano vyras gali (k). 11.40 „Havajai 5.0“ (7) (N-7) (k). 12.40 Kažkas atsitiko (N-7) (k). 13.10 „Nickelodeon“ valanda. „Nugalėtoja“. 13.40 „Agentas Šunytis“. 14.10 „Vaikų „Warner Bros.“ „Tomo ir Džerio nuotykiai“ (7). 14.40 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 15.40 „Meilės miestas“. 17.40 Būk mano meile! (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.14 Sportas. 19.17 Orai. 19.19 Abipus sienos. 20.25 Neišgalvoti gyvenimai (N-7). 21.00 KK2 (N-7). 21.30 Dviračio šou. 22.00 Žinios. Verslas. 22.19 Sportas. 22.23 Orai. 22.25 Kriminalinė Lietuva (N-7). 22.35 Vakaro seansas. Kriminalinis trileris „Nuopuolis“ (JAV, 1993 m.) (N-7). 0.55 „Specialioji Los Andželo policija“. 1.50 „Įstatymas ir tvarka. Nusikaltimo motyvai“ (N-7).

DATOS (gegužės 29 d.) 12.30 „Aukso ieškotojų kelias“ (N-7) (k). 13.30 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 14.30 „Pragaro virtuvė“ (N-7). 15.30 „Amerikos talentai“. 16.30 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 17.30 „Auksarankiai“ (N-7) (k). 18.00 Žinios. Sportas. Orai. 18.25 „Liejyklos gatvė“ (N-7). 19.25 „Nerealu!“ 20.00 Žinios. Verslas. Sportas. Orai. 20.25 „Lietuvos žinių“ tyrimas (N-7). 21.25 Mistinis drama „Šeštasis pojūtis“ (JAV, 1999 m.) (N-7). 23.40 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 0.45 „Galileo: norintiems žinoti“. 1.15 „Bamba“. Interaktyvus šou suaugusiesiems (S).

8.00 „Keliautojai – laiko valdovai“. 8.30 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis. 8.45 Krikščionio žodis (rusų k.). 9.00 Labas rytas (k). 11.30 Auksinė Agathos Christie kolekcija. „Puaro“ (N-7). 13.15 Mūsų miesteliai. Gruzdžiai (1996 m.). 14.30 Teatro popietė. Kauno dramos teatro spektaklis. Antanas Keturakis. „Amerika pirtyje“ (1, 2) (k). 16.10 Poetinis muz. pasakojimas „Valdovų kelias“ (k). 16.55 Žinios (k). 17.10 Miesto kodas. 17.25 Pasaulio panorama (k). 17.55 „Keliautojai – laiko valdovai“. 18.25 Žmonijos žodinio ir nematerialaus paveldo šedevrai. Lietuvos dainų šventė. 2007 m. (4). 20.00 Vilniaus knygų mugė 2012. Naujausios „Nemuno“ ir „Naujosios Romuvos“ poezijos knygos. 20.30 Veronika (1985 m.). 21.25 Ekologinis trileris „Bermudų trikampis Šiaurės jūroje“ (Vokietija, 2011 m.) (N-7). 0.00 Panorama. Verslas. Kultūra. Sportas. Orai. (k). 0.40 Pinigų karta.

9.20 Teleparduotuvė. 9.35 Tavo augintinis. 10.05 „Išlikimas“. 10.55 „Robinas iš Šervudo“. 12.00 „Kaulai“. 13.00 „Mano vaikinai“. 14.00 „Moterų lyga. Vyrai, pinigai ir meilė“. 14.30 Teleparduotuvė. 15.00 „Robinas iš Šervudo“. 16.00 „Išlikimas“. 17.00 „Medikopteris“. 18.00 „Kaulai“. 19.00 „CSI Majamis“. 20.00 „Mano vaikinai“. 21.00 „Moterų lyga. Vyrai, pinigai ir meilė“. 21.30 Kriminalinė drama „Lemiamas taškas“ (D.Britanija, JAV, 2005 m.). 0.00 „CSI Majamis“. 1.00 „Medikopteris“.

„FORUM CINEMAS“ Ka­ra­liaus Min­dau­go pr. 49, „Ak­ro­po­lis“, III a.

„Vyrai juodais drabužiais 3“ 3D (premjera) – iki 31 d. 11.15, 13.45, 16.15, 18.45, 21.15 val. IŠANKSTINIS SEANSAS. „Mes už Lietuvą“ (liet. k.) – 31 d. 19 val. Radio Centro draugų seansas. „Bernvakaris Australijoje“ – 30 d. 19.30 val. LNK kino startas. „Madagaskaras 3“ 3D (liet. k.) – 1 d. 19 val. „Diktatorius“ – iki 31 d. 12.30, 14.30, 16.45, 19, 21.30 val. „Ko laukti, kai laukies“ – iki 31 d. 12.45, 15.15, 17.45, 20.15 val. „Nakties šešėliai“ – iki 31 d. 13, 15.30, 18.15, 21 val. „Legendinis vikingas Toras“ 3D (liet. k.) – iki 31 d. 12, 13.30, 15.45 val. „Keršytojai“ 3D – iki 31 d. 15, 17.30 (sean­ sas nevyks 30, 31 d.), 20.45 val. „Gatvės šokiai 2“ 3D – iki 31 d. 11.30, 18 val. „Veidrodėli, veidrodėli... Snieguolės istori­ ja“ – iki 31 d. 14 val. „Profas“ – iki 31 d. 19.15, 21.45 val. „Neliečiamieji“ – 29 d. 20.30 val. „Alvinas ir burundukai 3“ (liet. k.) – iki 31 d. 10.45 val. „Gatvės šokiai“ – iki 31 d. 16.30 (seansas nevyks 29 d.) val. „Loraksas“ (liet. k.) – iki 31 d. 10.30 val. „Piratai! Nevykėlių kompanija“ (liet. k.) – iki 31 d. 10.15 val. KITOKIO KINO KLUBAS. „Melancholi­ ja“ – 29 d. 16.40 val. Renginio vedėjas G.Jankauskas. Bilietai jau parduodami. Bilieto kaina 7 Lt.

6.40 Teleparduotuvė. 6.55 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 7.25 „Simpsonai“. 7.55 „Biuras“. 8.55 „Meilės sūkuryje“. 10.00 „Moterys meluoja geriau“. 11.00 Komedija „Čiuožėja“ (JAV, 2005 m.). 12.40 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 13.10 „Bakuganas“. 13.40 „Viešnios iš praeities“. 14.10 „Ragai ir kanopos sugrįžta“. 14.40 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 15.10 „Simpsonai“. 15.40 „Likimo galia“. 16.40 „Paveldėtojai“. 18.45 TV3 žinios. sportas. orai. 19.10 Gyvenimas yra gražus. 20.10 „Be namų“ (2). 21.00 Pasirink mane. 21.35 TV3 vakaro žinios. 21.50 TV3 sportas. 21.55 TV3 orai. 22.00 „Liudininkai“. 23.00 Veiksmo trileris „Klastotė“ (JAV, Honkongas, 1998 m.). 0.50 „Kaltės kaina“. 1.40 „Įstatymas ir tvarka. Nusikalstami kėslai“.

6.30 Televitrina. 7.00 Žinios (k). 7.25 „Tylos riba“ (N-7) (k). 8.00 Skanus pokalbis (k). 9.00 Sekmadienio rytas (k). 10.00 „Margoša: moterimi negimstama“. 11.00 „Be namų negerai: naujas gyvenimas“. 11.30 „Gyvenimo spalvos“ (k).

8.05 Teleparduotuvė. 8.40 „Drakonų kova Z“ (N-7). 9.40 „Muča Luča“. 10.00 „Sedrikas“. 10.30 „Betmenas ir narsuolių komanda“. 11.00 Būk mano meile! (N-7). 12.00 „Teresa“. 13.00 „Intrigų dvaras“. 14.00 „Laukinė širdis“. 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Drakonų kova Z“ (N-7). 16.30 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai (N-7). 17.30 „Pasaulio Guinnesso rekordai“ (N-7). 18.00 „Dvigubas gyvenimas“ (N-7). 19.00 „Laukinis gyvenimas“ (N-7). 20.00 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (N-7). 21.00 Veiksmo f. „Laiškanešys“ (JAV, 1997 m.). 0.30 „Pasaulio Guinnesso rekordai“ (N-7).

10.25 „Linksmieji traukinukai“. 10.40 Senoji animacija. 11.15 Nomeda. 12.05 „Meilės konvejeris“. 13.00 „Aistrų verpetai“. 14.00 „Moterys meluoja geriau“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Marthos Stewart šou. 17.00 „Meilės konvejeris“. 18.00 „Moteris be praeities“. 19.00 „Aistrų verpetai“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 20.35 Nomeda. 21.25 „Moterys meluoja geriau“. 22.25 „Moteris be praeities“.

6.14 TV parduotuvė. 6.30 Ryto reporteris. 7.45, 13.00, 20.30, 0.30 Lietuva– Venesuela– Londonas. 8.00 Negaliu tylėti. 8.55 „Sodo detektyvės“ (N-7). 10.00 Super L.T. 10.35 Šiandien kimba. 11.05 Gongo Gangas. 12.00 Lietuvos diena. 13.15 TV parduotuvė. 13.45 Šeimų dvikova – „Akropolio“ turnyras. 14.45 Negaliu tylėti. 15.45, 16.10 Dok. f. „Uraganas „Katrina“. Liudininkų akimis“ (1) (N-7). 16.00, 17.00, 18.00 Žinios. Orai. 17.20 Lietuva tiesiogiai. 18.20 Super L.T. 18.55 Negaliu tylėti. 19.55 Reporteris. 20.45 Lietuvos ir Rusijos nacionalinių futbolo rinktinių draugiškos rungtynės. Tiesioginė transliacija iš Šveicarijos. 22.45 Lietuva tiesiogiai. 23.20 Super L.T. 23.55 Reporteris. Orai. 0.45 Dok. f. „Uraganas Katrina. Liudininkų akimis“ (1) (N-7).

9.00 Žinios (k). 9.20 Drama „Hercogienė“ (N-7). 11.10 Istorinė laida „Mūsų praeities beieškant“ (k). 11.40 Komedija „Trotskis“ (N-7). 13.35 Telelaikraštis. 15.55 Komiška drama „Atviras kelias“ (N-7). 17.30 Nuoga tiesa (k). 18.00 Žinios. 18.30 „Nenuorama Seidė“. 19.30 Pokalbių laida „Susitikimai“. 20.20 Gyvenimas be stresų. 20.30 Kai Lietuvos nebuvo. 21.00 Žinios. Orai. 21.20 Veiksmo f. „Niekada nepasiduok“ (N-14). 23.15 Žinios (k). 23.35 Trileris „Gyvatė“ (N-14).

7.00 Žinios. Orai (k). 7.20 Kauniečių akimis (k). 7.30 Muzika. 9.00 Kitokia Lietuva. 10.00 „Sedrikas“. 10.30 „Betmenas ir narsuolių komanda“. 11.00 „Būk mano meile“. 12.00 „Teresa“. 13.00 „Intrigų dvaras“. 14.00 „Laukinė širdis“. 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Drakonų kova Z“ (k). 16.30 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai. 17.30 „Pasaulio Guinnesso rekordai“. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Kauniečių akimis. 18.30 Muzika. 19.00 Kitokia Lietuva (k). 20.00 Žinios. Orai (k). 20.20 Kauniečių akimis (k). 20.30 Muzika. 21.00 Veiksmo f. „Laiškanešys“. 0.30 „Pasaulio Guinnesso rekordai“ (k).

8.00 Fantastinis f. „Salos apgyvendinimas 1“ (Rusija, 2009 m.). 10.05 Drama „Kasandros prakeiksmas“ (D.Britanija, JAV, 2007 m.). 11.55 Nuotykių komedija „Transamerika“ (JAV, 2005 m.). 18.00 Drama „P. S. Myliu tave“ (JAV, 2007 m.). 20.10 Komedija „Miego mokslas“ (Prancūzija, 2006 m.). 22.05 Drama „Išminuotojų būrys“ (JAV, 2008 m.). 0.20 Komedija „Žakas ir Miri kuria porno“ (JAV, 2008 m.).

12.00 Televitrina. 13.00, 19.00, 21.00, 23.00 Žinios +. 13.15 Sportas LT. Tarptautinis R.Tamulio bokso turnyras. 14.15 Sportas LT. Lietuvos tradicinės karatė čempionatas. 15.15 Šešių nacijų regbio turnyras. Airija–Prancūzija. 17.00 Šešių nacijų regbio turnyras. Anglija–Prancūzija. 19.15 VTB vieningoji krepšinio lyga. Kauno „Žalgiris“–Kazanės UNIKS. 21.15 „Škotijos taurės“ finalas. Edinburgo „Hearts“–Edinburgo „Hibernian“. 23.15 Ekstremalaus sporto žurnalas RIP.

Tarptautinė Jungtinių Tautų taikos saugotojų diena 1917 m. gimė 35- asis JAV prezidentas Johnas F.Kennedy. 1956 m. gimė amerikiečių dainininkė LaToya Jackson. 1958 m. gimė aktorė Annette Bening. 1975 m. gimė Melanie Brown, buvusios britų popgrupės „Spice Girls“ narė. 1978 m. gimė Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro primabalerina Miki Hamanaka-Paulauskas. 1984 m. gimė amerikiečių krepšininkas Carmelo Anthony. 1987 m. gimė lengvaatletė Lina Andrijauskaitė.

horoskopai Avinas (03 21–04 20). Su malonumu prisiminsite savo jaunystę ar tam tikrus praeities įvykius. Bendraujant su jaunesniais žmonėmis gali kilti nesutarimų ar net agresijos išpuolių. Jei norite jų išvengti, tvardykite emocijas. Jautis (04 21–05 20). Aiškiai suvoksite, ko norite iš gyvenimo. Tinkamas laikas apmąstyti seniai parengtus planus ir juos įgyvendinti. Dvyniai (05 21–06 21). Būkite atsargus su pinigais, neišlaidaukite. Spinduliuosite meilę ir šilumą, mėgausitės gyvenimu ir teigiamai vertinsite save. Toks jausmų proveržis dažnai sukelia nepagrįstą dosnumą, dėl kurio kitą dieną galite gailėtis. Vėžys (06 22–07 22). Noriai padėsite draugui ar mylimam žmogui. Kas nors gali pagirti jūsų gerą skonį. Tačiau neverta tuo susižavėti ir patikėti meilikavimu, juk nesiruošiate apsiriboti jau esamais pasiekimais. Liūtas (07 23–08 23). Galite sulaukti darbo pasiūlymo. Daug dėmesio skirsite savo gebėjimams tobulinti. Palanki diena dirbti komandoje. Mergelė (08 24–09 23). Iškils sunkumų, nesulauksite reikiamo patarimo, o dėl pridarytų klaidų jausitės susierzinęs. Verta atsisakyti kolektyvinės veiklos, nes tai vargu ar suteiks pasitenkinimo. Svarstyklės (09 24–10 23). Sveika nuovoka padės bendraujant su aplinkiniais. Apmąstykite praeities įvykius ir padarykite išvadas. Kad ankstesnės bėdos nebekankintų, svarbu nebekartoti senų klaidų. Skorpionas (10 24–11 22). Sprendimai, kuriuos tenka priimti darbe, gali prieštarauti jūsų įsitikinimams. Teks paprakaituoti, norint teisingai pasirinkti – kelias į sėkmę ar asmeninis tobulėjimas. Šaulys (11 23–12 21). Esate labai įsitempęs ir šiek tiek irzlus. Užsispyręs įrodinėsite savo tiesas ir tai gali tapti nesutarimų priežastimi. Todėl verčiau patylėkite, nesikiškite į svetimus ginčus ir išvengsite konfliktų. Ožiaragis (12 22–01 20). Jausite emocinę įtampą. Tačiau atsiras proga prisiminti seniai atidėliotus reikalus ir sėkmingai juos užbaigti, o tai tikrai pakels nuotaiką. Vandenis (01 21–02 19). Jausite tiek šeimos, tiek draugų ir pažįstamų paramą. Darbe ir asmeniniame gyvenime vyraus darna. Mokykitės ne tik vadovauti žmonėms, bet ir suprasti jų problemas. Žuvys (02 20–03 20). Sunkumai darbe gali turėti neigiamos įtakos jūsų ateities planams. Nespręskite svarbių klausimų, tvarkykite tik būtiniausius reikalus, susikoncentruokite į reikšmingiausius dalykus, o ateityje laukia geresni laikai.


Orai

Savaitės pradžioje Lietuvoje bus permainingi orai. Šiandien galimas lietus su perkūnija, temperatūra bus 13–23 laipsniai šilumos. Trečiadienio naktį dar gali palyti su perkūnija, o dieną bus sausiau ir vėsiau. Naktį numatoma 5–8, dieną 13–16 laipsnių šilumos.

Šiandien, gegužės 29 d.

+19

+13

Telšiai

+19

Šiauliai

Klaipėda

+20

Panevėžys

+20

Utena

+21

Tauragė

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (priešpilnis) teka Mėnulis leidžiasi

4.52 21.41 16.49 13.47 1.43

150-oji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 216 dienų. Saulė Dvynių ženkle.

+21

Kaunas

Pasaulyje Atėnai +26 Berlynas  +21 Brazilija +27 Briuselis +22 Dublinas +20 Kairas +35 Keiptaunas  +18 Kopenhaga  +15

Londonas +20 Madridas +29 Maskva +23 Minskas +22 Niujorkas +28 Oslas  +17 Paryžius +25 Pekinas +29

orai kaune šiandien

Praha +22 Ryga  +13 Roma +23 Sidnėjus  +16 Talinas  +13 Tel Avivas +33 Tokijas +24 Varšuva +23

+21

+22

Vėjas

Marijampolė

Vilnius

+23

Alytus

1–5 m/s

Vardai Algedas, Erdvilė, Magdelena, Mažrimas, Teodozija.

Aud­ra var­tė me­džius

Rytas

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

+18

+21

+18

+13

5

+12

+16

+14

+8

6

+12

+17

+15

+10

2

rytoj

poryt

Atog­rą­ž ų aud­ra „Beryl“ va­kar už­k lu­ po JAV piet­r y­t i­nę pa­k ran­tę su ura­ ga­nui be­veik pri­lygs­tan­čia jė­ga, var­ ty­da­ma me­d žius ir elekt­ros stul­pus. „Beryl“ cent­ras anks­ti pir­ma­die­nį bu­ vo maž­daug 60 km į ry­tus nuo Džek­ son­v i­l io Flo­r i­do­je, pra­ne­šė Ma­ja­my­ je įsi­k ū­ręs Na­cio­na­li­nis ura­ga­nų ste­ bė­ji­mo cent­ras. „Beryl“ vė­jo grei­tis sie­ kė 110 km per val., aud­ra ju­dė­jo į va­ka­ rus 11 km per val. grei­čiu ties Flo­ri­dos ir Džor­dži­jos vals­ti­jų ri­ba. Me­teo­ro­lo­gai sa­ko, kad aud­ra vė­liau slinks virš Flo­ ri­dos ir Džor­dži­jos, o pa­skui vėl pa­suks pa­kran­tės link ir į At­lan­tą. BNS inf., AFP nuo­tr.

įvairenybės

Grį­žo už­si­krė­tęs „Eu­ro­vi­zi­jos“ vi­ru­su Rū­ta Gri­go­ly­tė

r.grigolyte@diena.lt

Į Lie­tu­vą iš Azer­bai­dža­no sos­ti­ nės Ba­ku grį­žęs at­li­kė­jas Do­na­tas Mont­vy­das sa­kė esąs la­bai lai­min­ gas. „Įgi­jau neį­kai­no­ja­mos pa­tir­ ties“, – gru­pe­lės pa­lai­kan­čių­jų

su­tik­tas džiau­gė­si at­li­kė­jas, „Eu­ ro­vi­zi­jos“ dai­nų kon­kur­se užė­męs ke­tu­rio­lik­tą vie­tą. Daug kal­bų šie­met su­kė­lė tai, kad Lie­tu­vą men­kai te­pa­lai­kė ša­lys kai­ my­nės. Lat­vi­ja Lie­tu­vai sky­rė ke­ tu­ris ba­lus, Ru­si­ja – pen­kis, Bal­ta­ ru­si­ja – aš­tuo­nis. 12 ba­lų lie­tu­viui

ati­da­vė gru­zi­nai. „Keis­ta, kad kai­ my­nai taip ma­žai už Lie­tu­vą bal­ sa­vo. Ki­tų ša­lių at­sto­vai ir­gi klau­ sė, ko­dėl kai­my­nai taip kuk­liai mus ver­ti­na, ką mes pri­si­da­rę. Ne­ži­nau, ko­dėl taip yra. Gal­būt iš­ties va­ka­ rė­ja­me, pra­de­da­me ver­tin­ti mu­zi­ ką, o Bal­ka­nų šalys tu­ri tas ver­ty­ bes – pa­lai­ko kai­my­nus“, – sa­kė at­li­kė­jas, „Eu­ro­vi­zi­jo­je“ da­ly­va­vęs kaip Don­ny Mon­tell. Nuo vai­kys­tės dai­nų kon­kur­su be­si­ža­vin­čio jau­no­jo at­li­kė­jo ma­ ny­mu, tik­roji pergalė yra dai­nuo­ ti to­kiai mil­ži­niš­kai au­di­to­ri­jai, o užim­ta vie­ta ne­la­bai svar­bu.

Į „Eu­ro­vi­zi­ją“ nuo pat ma­žų die­nų žiū­ rė­jau la­bai pa­gar­biai ir ma­no nuo­mo­nė po dalyvavimo ne­ pa­si­kei­tė. „Į „Eu­ro­vi­zi­ją“ nuo pat ma­žų die­nų žiū­rė­jau la­bai pa­gar­biai ir ma­no nuo­mo­nė po dalyvavimo ne­ pa­si­kei­tė. Jau bū­da­mas vai­kas sa­ kiau, kad no­riu ten ­da­ly­vau­ti. Tai jūs pa­sa­ky­ki­te, ar man ge­rai se­kė­

si, – juo­kė­si Do­na­tas, pa­klaus­tas, kaip ver­ti­na sa­vo pa­si­ro­dy­mą. – Jei­gu jums pa­ti­ko, žiū­ro­vams pa­ti­ ko – va­di­na­si, vis­kas ge­rai.“ Lie­tu­vos de­le­ga­ci­jos va­do­vas Aud­rius Gir­ža­das pa­ta­rė at­li­kė­jui ne­si­var­žy­ti – vis dėl­to pus­fin ­ a­ly­je jis užė­mė tre­čią vie­tą. „Esu lin­kęs į „Eu­ro­vi­zi­ją“ va­ žiuo­ti dar ne kar­tą, – at­sklei­ dė D.Mont­vy­das. – Dar ne­spė­jau įver­tin­ti bū­si­mų kon­kur­so są­ly­ gų po­ky­čių, apie ku­riuos kal­bė­ ta Lie­tu­vos te­le­vi­zi­jo­je, bet, ma­ nau, su ge­ro­mis gal­vo­mis vis­kas bus ge­rai.“

„„Na­mie: oro uos­te ąžuo­lo lapų vai­ni­ku pa­da­bin­tas D.Mont­vy­das nuo žur­na­lis­tų ne­slė­pė no­rįs su­grįž­ti į „Eu­

ro­vi­zi­ją“. 

Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

2012-05-29 Kauno diena  

„Nesinorėtų burti iš kavos tirščių. Balsavimo rezulta­ tai gali būti labai ant ribos“, – 7p. Antradienis gegužės 29, 2012 Nr. 124 (19683) Ka...

Advertisement