Page 1

NPROEt 37 GRA Mos

2012 m. gegužės 26 d.

Taikiklyje

Dra­ma­tiš­ka ku­li­na­rinės ke­lionės ato­maz­ga

KU­LI­NA­RI­JA Sa­lo­tos „Vi­si na­mie“

BIB­LIO­TE­KA De­tek­tyvų vin­giai

TV HE­RO­JUS

(Ne)su­grįžu­si KINO FOTELIS Ke­lionė į 1969-uo­sius

+ PORT­RE­TAS Tiražas 35 630

Savaitės horoskopas ir Kryžiažodis


3

P

a­vydą nu­ra­šy­ti natū­ra­liai žmo­gaus pri­gim­čiai, dėsty­ti, kad ne tik lie­tu­viai šyp­so­si su­de­gus kai­my­no tro­be­siams, yra iš­ties leng­viau, nei pri­pa­žin­ti, kad tai – san­ty­kius su sa­vi­mi pa­čiu ir ap­lin­ki­niais ėdan­ti li­ga. Kad ir kaip ban­dy­tu­me įžvelg­ti va­ romąją pa­vy­do ga­lią, ska­ti­nan­čią žmo­nes to­bulė­ti, kon­ku­ruo­ti, psi­cho­lo­ gai pri­pa­žintų, jog pro­gre­sas la­biau pri­klau­so ne nuo nuo­la­ti­nio ly­gia­vi­ mo­si į ki­tus, o nuo at­si­kra­ty­to kartė­lio dėl ki­to klestė­ji­mo, iš­mo­kus ver­ tin­ti sa­ve ir pa­si­džiaug­ti ki­to sėkme. Būdas įveik­ti pa­vydą, ma­tyt, yra vie­nin­te­lis – užuot švais­čius ener­giją min­tims, ko ne­tu­ri, iš­mok­ti džiaug­ tis tuo, ką tu­ri. O „TV die­na“ kvie­čia ­steng­tis pa­si­džiaug­ti Do­na­to Mont­ vy­do pa­si­ro­dy­mu „Eu­ro­vi­zi­jo­je“, užuot skai­čia­vus jam iš­leis­tus pi­ni­gus, nu­si­šyp­so­ti vy­ro juo­dais dra­bu­žiais glos­to­mai nėščiai mo­te­riai, užuot nir­šus, kad pa­čiai stin­ga meilės, pa­svei­kin­ti 10 mln. litų iš­lo­šusį ko­legą ne­si­jau­čiant taip, tar­si šis juos iš jūsų pa­vogė, pa­si­mėgau­ti an­tie­nos sa­ lo­to­mis, užuot svars­čius, kiek kai­na­vo kai­my­no so­de čirš­ki­na­mos jau­tie­ nos išp­jo­vos.

Už­duo­tis – džiaug­tis laimė­ji­mais

9

10

M.Sta­siu­lio žai­di­mas žod­žiais

12 Pen­kios nėštu­mo is­to­ri­jos

6

46 Dra­ma­Tiš­ka­ku­li­na­rinės­ ke­lionės­aTo­maz­ga

NEt 37

PROGRAMOs

2012 m. gegužės 26 d.

TAikiklyJE

KULINARIJA Salotos „Visi namie“

BIBLIOTEKA De­tek­tyvų­vin­giai

TV HEROJUS

(Ne)su­grįžu­si KiNO­FOTeLis Kelionė į 1969-uosius

+ PORTRETAS Tiražas 35 630

SavaitėS horoskopas ir KryžiažodiS

Re­dak­to­rė Ag­nė Klim­čiaus­kai­tė Žur­na­lis­tai: Ge­di­mi­nas Jan­kaus­kas Re­dak­ci­ja: Lab­da­rių g. 8, 01120 Vil­nius, tel. (8 5) 219 1380, e. p. tvdiena@diena.lt. Rek­la­mos va­dy­bi­nin­kai: (8 5) 261 3654, 261 3000, faks. 279 1379. Lei­dė­jas UAB „Die­na Me­dia News“. Žur­na­las pla­ti­na­mas su „Vil­niaus die­na“, „Kau­no die­na“, „Klai­p ė­da“. Spaus­di­no UAB „Die­na Me­dia Print“. Vir­še­lio nuo­trau­ka BFL

Vir­tuvės meistrų ver­dik­tas

Sa­lo­tos ne tik mo­te­rims Poil­sis su kny­go­mis

48


4

pjūvis

Lie­tu­vių TV žiūrė­ji­mo ypa­tu­mai

L

ie­tu­vos gy­ven­to­jai, at­si­sėdę prie te­le­vi­zo­riaus ek­ra­no, daž­niau­siai žiū­ri ki­no fil­mus, o mėgsta­miau­si iš jų – veiks­mo. Tai paaiškė­jo iš skait­me­ninės te­ le­vi­zi­jos „Via­sat“ už­sa­ky­mu at­ lik­tos rep­re­zen­ta­ty­vios gy­ven­ tojų ap­klau­sos, ku­rią at­li­ko rin­ kos ir vie­šo­sios nuo­monės ty­ rimų bend­rovė „Spin­ter ty­ri­mai“. 55 pro­c. lie­tu­vių te­le­vi­ziją lai­ko ge­riau­sia namų pra­mo­ ga. Ji nu­kon­ku­ra­vo in­ter­netą –

su juo pra­mo­gau­ja 23 pro­c. ap­ klaustųjų. Te­le­vi­ziją ga­li­ma pa­ va­din­ti ir bend­ru šei­mos lais­ va­lai­kiu – ją žiū­ri net 57 pro­c. su­tuok­ti­nių ir 39 pro­c. ne­su­si­ tuo­ku­sių. Lie­tu­vos gy­ven­to­jai daž­niau­ siai no­ri per te­le­vi­ziją žiūrė­ti fil­ mą (69 pro­c.) ar­ba „Ži­nias“ (59 pro­c.). Tarp po­pu­lia­riau­sių TV pro­gramų taip pat pa­ten­ka po­ kal­bių lai­dos (32 pro­c.) ir spor­ tas bei pra­mo­gi­niai šou (po 25

pro­c.). Fil­mus sa­vo mėgsta­miau­ siu te­le­vi­zi­jos siū­lo­mu da­ly­ku dau­giau­sia pri­pažįs­ta ma­žes­nių miestų ir re­gionų gy­ven­to­jai. Apk­lau­sa iš­tyrė ir kokį kiną mėgsta lie­tu­viai. Dau­gu­ma žiū­ rovų ren­ka­si veiks­mo fil­mus (39 pro­c.), tru­pu­tis ma­žiau – ko­me­ di­jas (37 pro­c.), de­tek­ty­vus (35 pro­c.). Veiks­mo fil­mus daž­niau­ siai ren­ka­si vy­rai ir jau­nes­ni nei 25 metų ša­lies gy­ven­to­jai. Mo­te­ rims ar­ti­mesnės ko­me­di­jos. De­

tek­ty­vus mie­liau žiū­ri so­li­daus am­žiaus (36–45 metų vyrai). Du treč­da­liai Lie­tu­vos gy­ ven­tojų per te­le­vi­ziją žiū­ri spor­to var­žy­bas. Spor­to trans­ lia­ci­jas mie­liau ren­ka­si už­ dir­ban­tys dau­giau nei tie, ku­ rie gau­na ma­žes­nes pa­ja­mas. Aist­rin­giau­si spor­to trans­lia­ cijų gerbė­jai – jau­nes­ni nei 25 metų. Sportą re­čiau žiū­ri mo­te­ rys, o pusė namų šei­mi­nin­kių spor­to ne­žiū­ri vi­siš­kai.

Nau­ja LNK po­ra D

ai­ni­ninkė Irū­na Pu­za­raitė LNK ete­ry­je jau­čia­si kaip žu­vis van­de­ny­je. Ir pro­diu­se­ riai tai įver­ti­no – po sėkmin­go de­biu­to su sa­vo sce­nos par­tne­ riu Ma­riu­mi Jam­pols­kiu lai­do­ je „Kaž­kas at­si­ti­ko“ mer­gi­na va­ sarą kibs už lai­dos „Juo­kas juo­ kais“ vai­ro. Šio­je nuo­tai­kin­go­je va­sa­ros lai­do­je bus su­dėti juo­ kin­giau­si pa­sau­lio vaiz­de­liai iš namų ko­lek­cijų ir slap­to­sios ka­ me­ros nu­fil­muo­ti nuo­ty­kiai iš miestų gat­vių. Irū­nos par­tne­ riu lai­do­je ta­po LNK šo­kių pro­ jek­te iš­garsėjęs šokė­jas Dai­nius

Dim­ša, be­je, ru­denį „Kvie­čiu šok­ ti“ žings­ne­lių mo­ky­sian­tis dai­ni­ ninkę Ka­ta­žiną Ne­myc­ko. Nau­ jos lai­dos sce­na­ris­tu dirb­sian­tis žur­na­lis­tas, ra­šy­to­jas Ai­das Puk­ le­vi­čius I.Pu­za­rai­tei ir D.Dim­ šai ku­ria po­ros, su­si­pa­ži­nu­sios so­cia­li­nia­me tink­la­la­py­je ir su­ si­ti­ku­sios rea­lio­je erdvė­je, vaid­ menį. „Per visą va­sarą Irū­na ir Dai­nius ban­dys vie­nas kitą pa­ žin­ti ir šli­fuo­ti sa­vo san­ty­kius, po­žiūrį ir ver­ty­bių sis­te­mas. Va­ sa­ros pa­bai­go­je paaiškės ga­lu­ti­ nis po­ros po­rtre­tas“, – re­ziu­ma­ vo A.Puk­le­vi­čius.


pjūvis

Šo­kių Ta­das Blin­da

Ty­li pa­dėka

P

a­sau­lio spor­ti­nių šo­kių čem­pio­nei Edi­tai Da­ niū­tei ne­be­reikės svai­dy­ tis ug­ni­mi ir ba­dy­tis špa­ go­mis su cho­reog­ra­fu Ju­ ri­ju­mi Smo­ri­gi­nu. Vie­nas kitą spal­vin­giau­siais epi­te­ tais iš­va­di­nu­sios TV3 pro­ jek­to „Šok su ma­ni­mi“ pa­ ži­bos nuo rugsė­jo sąmo­jus lai­dys at­ski­rai ir kon­ku­ruos ty­liai – E.Da­niū­tei LNK pa­ si­ūlė užim­ti at­si­nau­ji­nu­sio pro­jek­to „Kvie­čiu šok­ti“ ko­ mi­si­jos pir­mi­ninkės vietą. Šokė­ja ne­sle­pia esan­ti pa­ var­gu­si nuo įvai­rių prie­ka­ bių, ta­čiau sa­vo prin­ci­pin­ gu­mo iš­si­žadė­ti ne­ke­ti­na. Mo­te­ris sa­ko būsian­ti Ta­ das Blin­da – ko­vo­sian­ti už tei­sybę ir siek­sian­ti, kad šokė­jai būtų tin­ka­mai įver­ tin­ti, o žiū­ro­vai tei­sin­gai in­for­muo­ti, kas vyks­ta aikš­ telė­je. Ir pri­du­ria, jog teisė­ jai tu­ri iš­nau­do­ti vi­sus ba­ lus nuo vie­ne­to iki de­šim­ ties ir neap­si­ri­bo­ti tik ge­ rais pa­žy­miais.

D

e­šimt­metį Lie­tu­vos te­le­vi­ zi­jo­je pui­kiai derėję „Bėdų tur­gaus“ „Ža­lie­ji obuo­liai“ šie­ met žiū­rovų į der­liaus nu­ėmi­ mo šventę ne­kvies. Tra­di­ci­nius pa­dėkos, skir­tos dos­niems, šir­ din­giems ir ne­sa­va­nau­diš­kiems

žmonėms, ap­do­va­no­ji­mus su jaut­riu kon­cer­tu šie­met su­kliudė reng­ti vis dar smau­gian­ti kri­ zė. Ta­čiau tra­di­ci­ja pa­dėko­ti iš­ li­ko. Sek­ma­dienį žiū­ro­vai kvie­ čia­mi su­si­pa­žin­ti su tais, ku­rie gaus „Ža­lio­jo obuo­lio“ sta­tulė­

les. Nors pa­skelb­tos pen­kios no­ mi­na­ci­jos, gar­bin­gos sta­tulėlės įteik­tos trims as­me­nims ir or­ ga­ni­za­ci­joms. Dvie­jo­se katego­ rijose (Ma­ma ir Ne­palūžę) sta­ tulėlės šįkart ne­bus tei­kia­mos, – nes vi­si pa­minė­tie­ji jos ver­ti.

„Bea­tos vir­tuvė“ – žiū­ri­miau­siu lai­ku K

ai metų pra­džio­je iš TV3 pro­gramų tink­le­lio išk­ri­to Lie­tu­vos šei­mi­nin­kių įkvėpėjos Bea­tos Ni­chol­son lai­da „Bea­tos vir­tuvė“, te­le­vi­zi­ja ra­mi­no, kad ji tik da­ro per­trauką dėl ki­tos veik­los ir su­grįš ru­denį. Nors žiū­ro­vai įpratę, kad toks pa­ža­ das reiš­kia „nie­ka­da“, šįkart jie kly­do. TV3 džiu­giai pra­nešė, kad ju­bi­lie­jinį 20-ąjį TV se­zoną „Bea­tos vir­tu­vei“ drąsiai pa­ tikė­tas žiū­ri­miau­sias lai­kas – iš ry­tinės ji taps va­ka­ri­ne lai­da. Ant­ra­ja­me „Bea­tos vir­tuvės“ se­zo­ne žiū­ro­vams ža­da­ma nau­ jo­vių – Bea­ta siū­lys už­suk­ti į naują vir­tuvę nau­juo­se na­muo­ se. Tad nie­ko keis­ta, kad pir­mo­ ji lai­da bus skir­ta įkur­tuvėms, o mais­tas – di­de­liems su­si­būri­ mams.

5


6

taikiklyje

„Su­si­ti­ vir­tuvėki­me fi­na­las ­je“ – sekm ­ a 17.40 ­dienį val. TV3 nuotr.

Ku­li­na­rinės ke­lionės ato­maz­ga Ku­li­na­rinės ko­vos TV3 lai­do­je „Su­ si­ti­ki­me vir­tuvė­ je“ baig­tos – sek­ ma­dienį te­le­vi­zi­ ja at­skleis, koks ga­lu­ti­nis vir­tuvės meistrų Ro­ber­to Ščes­na­vi­čiaus, Li­ no Samė­no, To­ mo Ri­myd­žio ir Os­sa­mos Cha­raf­ fed­di­ne’o ver­dik­ tas.

Agnė Klim­čiaus­kaitė Bai­gia­mo­sios šventės slap­tai­siais prie­sko­niais ta­po TV3 žvaigždė Vy­tau­tas Šap­ra­naus­kas ir Iz­rae­ lio ku­li­na­ri­jos mo­kyk­los de­ka­ nas, pra­ban­gaus vieš­bu­čių tink­lo „Dan“ vy­riau­sia­sis še­fas Mi­ki Ni­ ras. Kol ke­tu­rios pro­jek­to fi­na­li­ ninkų po­ros nau­do­jo­si šio pa­ta­ri­ mais, kaip pa­to­bu­lin­ti pa­tie­ka­lus, V.Šap­ra­naus­kas su­kinė­jo­si ap­link gard­žių kąsne­lių nu­gvelb­ti. Apie naują vir­tuvę sva­jo­jan­ čios Eglė ir Lo­re­ta keps­ninė­je kepė la­šišą ir pa­tiekė ją su po­len­ ta bei braškė­mis, į Si­ci­liją no­rin­ tys nu­vyk­ti Lai­mutė ir Ge­di­mi­ nas ruošė ver­šie­nos nu­ga­rinės keps­ne­lius su kriaušė­mis, Pietų Ame­ri­ko­je pa­būti už­si­geidę Vai­ da ir Ta­das pri­zo siekė čirš­kin­ da­mi jau­tie­nos kepsnį ir keps­ ninė­je kep­da­mi dar­žo­ves prie jo, o Rūtos ir Gin­ta­ros su­ma­ny­mas – kep­tos vištų ke­penėlės, įsuk­tos į rūkytą kiau­lie­nos šo­ninę. Vie­ nos po­ros sva­jonė ne­tru­kus iš­si­ pil­dys. O apie pro­jek­to su­teik­tus įspūdžius „TV die­na“ kalbė­jo su ku­li­na­ru R.Ščes­na­vi­čiu­mi. – Kas jus, kaip pro­fe­sio­nalų ku­li­ narą, nu­ste­bi­no lai­do­je „Su­si­ti­ki­ me vir­tuvė­je“? – Pir­ma, ori­gi­na­lios da­ly­vių idė­ jos. Tie­sa, turė­ti idėjų yra pui­ku, bet jas dar rei­kia ir įgy­ven­din­ti.

Ku­li­na­ri­ja rei­ka­lau­ja ne tik turė­ ti me­ni­nin­ko gys­lelę, bet ir mokė­ti or­ga­ni­zuo­ti darbą. Ypač ma­ne nu­ ste­bi­no Gin­ta­ra ir Rūta – ne fi­na­ li­nis jų pa­tie­ka­las, o va­ka­rienė ko­ vo­jant dėl bi­lie­to į fi­nalą. Tai bu­ vo la­bai iš­ra­din­ga, ska­nu, įdo­mu, bu­vo ma­ty­ti jų pa­čių idė­jos, kad nu­si­ma­no apie tai, ką da­ro, mo­ ka pla­nuo­ti. Po­ten­cia­lo būti vir­ tuvės še­fais, at­si­duo­ti dar­bui, kur­ ti tu­ri pro­jek­to nu­galė­to­jai, kaip ir da­ly­viai, užėmę pa­sku­tinę ket­ virtą vietą.

Ku­li­na­ri­ja rei­ka­lau­ja ne tik turė­ti me­ni­nin­ko gys­lelę, bet ir mokė­ti or­ga­ni­zuo­ti darbą. – Ma­tyt, ne vie­nas pro­jek­to da­ ly­vis ir žiū­ro­vas tars­telėtų, kad no­rint pui­kiai ga­min­ti valgį ne­ būti­ni spe­cialūs moks­lai. Ką jiems at­sa­ky­tumė­te? – Ga­min­ti ko­ky­bišką maistą yra su­dėtin­ga ir kar­tu la­bai ma­lo­nu, me­niškam maistui ga­min­ti rei­kia ir ta­len­to, ir mokslų. Tai pa­ly­gin­ čiau su mu­zi­ka – nie­kam ne­ky­la klau­simų, kad ko­ky­biš­kai mu­zi­kai rei­kia ta­len­to, no­ro ir mokslų, ta­ čiau mu­zi­ka už­sii­ma ir žmonės, ku­rie nei klau­sos, nei bal­so ne­tu­ri, – tuo­met išei­na Mi­ne­do va­rian­tas. Ku­li­na­ri­jo­je – taip pat.

– Jautė­te įtampą, da­ly­vių ne­pa­si­ ten­ki­nimą dėl pra­sto pa­tie­kalų, ku­riuos vi­si ar­ti­mie­ji mėgsta, įver­ti­ni­mo? – Šį se­zoną ne­pa­si­ten­ki­ni­mo būta ge­ro­kai ma­žiau. Ži­no­ma, rei­kia ne­si­tikė­ti, kad pro­fe­sio­na­lai įver­ tins taip pat kaip ar­ti­mie­ji, ku­rie gal su vir­tu­ve ne­la­bai drau­gau­ ja. Kai žmo­gus kri­ti­kuo­ja­mas, ne­ pa­si­ten­ki­ni­mas – natū­ra­li reak­ci­ ja. Bet pro­tin­gas ir iš­min­tin­gas tas, ku­ris, at­ša­lus emo­ci­joms, da­ro iš­ va­das. Ku­li­na­ri­jo­je dir­bu jau 40 metų, esu daug ko pa­siekęs ne tik Lie­tu­vo­je, bet ir už­sie­ny­je, tad ga­ liu spręsti ir ver­tin­ti. Ne­ga­liu sa­ ky­ti, kad vi­sa­da tei­sin­gai įver­tin­ da­vau da­ly­vius. Kar­tais įver­tin­da­ vau emo­cijų už­val­dy­tas, o po ke­lių dienų im­da­vau gal­vo­ti, gal per ma­ žai balų sky­riau. Ta­čiau būda­vo ir taip, kad žmonės pa­ga­min­da­vo su klai­do­mis, bet pa­tie­kalą pa­teik­da­vo su to­kia emo­ci­ja, to­kią gerą at­mos­ ferą su­kur­da­vo, kad po­rą balų pri­ dėti ne­gai­la. – Ga­li­me da­ry­ti iš­vadą, kad lie­tu­ viai mo­ka ska­niai ga­min­ti? – Per sa­vo kar­jerą ma­tau po­ky­ čių į ge­ra. Di­delė da­lis mo­ka, no­ ri, do­mi­si. Nep­riim­ti­na yra tik vie­na – kai išp­rusę, iš­ma­nan­tys ku­li­na­riją smer­kia ja ne­si­do­min­ čius, o tie, ku­rie ne­si­do­mi val­gy­ mo kultū­ra, smer­kia ją puo­selė­ jan­čius.


TV herojus

Už­duo­tis – džiaug­tis žmo­nių sėkme Po sep­ty­ne­rių metų per­trau­kos į te­le­vi­zi­ jos eterį su­grįžo dai­ ni­ninkė As­ta Pi­ly­paitė. na­cio­na­linė­je lo­te­ri­jo­je „10 mi­li­jonų“ ji tal­ki­na Gin­ta­rui Mi­ka­laus­kui – pri­sta­to rub­riką „Na­ cio­na­li­nis auk­so kam­ ba­rys“, skirtą žaidė­ jams stu­di­jo­je. Agnė Klim­čiaus­kaitė „Tiesą sa­kant, ne­si­jau­čiu su­grįžu­ si, vei­kiau iš nau­jo pra­dėju­si tai, kas buvo už­mirš­ta. Lyg paim­tum ką nors, kas anks­čiau buvo pa­ dėta, iš len­tynėlės. Ar­ba lyg vėl at­ras­tas dra­bu­žis, kurį ka­dai­se mėgai ir ku­ris laukė pa­ka­bin­tas“, – „TV die­nai“ kalbė­jo A.Pi­ly­paitė. – Kas jus pa­traukė grįžNa­cio­n ti į te­le­vi­ziją? a – Sen­ti­men­tai, se­na lo­te­ri­ja­linė Ne­pa­vy­di: BTV lo­te­riją ve­dan­ti A.Pi­ly­paitė pa­ti loš­ti nemėgs­ta, bet ti­ki­na, kad nuo­šird­žiai džiau­gia­si azar­tiškų žmo­nių „10 m ko­man­da, Gin­ta­ras. laimė­ji­mais.  BTV nuo­tr. i­ sek­ma li­jonų“ – Prieš sep­ty­ne­rius ­d darbų. Ban­dau iš­siug­dy­ti įpro­ – Pabė­gio­ju, nors ne­norė­čiau. Bet vau lošė­ja. „Už­si­ me­tus dir­bau to­ 13.30 ie­niais val. tį kuo ma­žiau žiūrė­ti te­le­vi­zo­rių, ka­bin­ti“ ga­liu ki­tur įpro­tis blo­giau už pri­gimtį. Vis­kas je lai­do­je, bet išė­jau, juo­lab kai va­sarė­ja. Ką jį be­žiūrė­si – spor­te, šo­ky­je, ko­ pra­si­de­da nuo „La­bo ry­to“, o ta­ kai su­si­lau­kiau vai­ke­ – ei­ni į lauką ir de­gi­nie­si. da – „šo­kiai, dai­nos, est­ra­da“, t. y. kia­me pro­jek­te, bet lio. Da­bar – pa­si­ūly­mas kar­to­ji­mas įvai­rių pro­jektų, laidų, ne lo­te­ri­jo­se. vėl dirb­ti čia, tad il­gai ne­ – Ko pa­si­gen­da­te te­le­vi­zi­jo­je? ku­rių sa­vait­ga­liais kar­tais ne­pa­ svars­čiu­si su­ti­kau. ma­tau. Kri­mi­na­lus iš­kart iš­jun­giu, – Mu­zi­kos trūksta, ele­men­ta­rių ži­ – Tad, su­lau­ku­si pa­si­ūly­mo da­ nių, ne gel­to­no­sios spau­dos, apie nes ma­ne blo­gai vei­kia, jaut­riai ly­vau­ti šo­kių ar dainų pro­jek­te, – Ko­kia jūsų už­duo­tis lai­do­je? mu­zi­kan­tus – ką jie vei­kia, ką ku­ria, rea­guo­ju. Po­kal­bių šou te­mos at­ neat­si­sa­ky­tumė­te? – Kaip ir vi­so­se lo­te­ri­jo­se – gy­vi kon­cer­tai, kli­pai. Pas­tebė­jau, ro­do iš­sem­tos, vi­siš­kai ne­su­do­mi­ – Ką ga­li ži­no­ti. No­ro tu­riu daug. džiaug­tis žmo­nių laimė­ji­mais. kad, jei ne­gy­ve­ni Vil­niu­je, ne­ži­nai, na, ne­bent pa­klau­sau apie vaikų kas vyks­ta, tik in­ter­ne­te ar iš vaiz­ auklė­jimą. Ge­riau­sia pra­mo­ga – – Ar do­va­no­ja­te lo­te­ri­jos bi­lietų – Pa­vy­das žiū­rint į kitų laimė­ji­ de­lių su­ži­nai, kad vie­nas pri­statė al­ „Na­tio­nal Geog­rap­hy“ ar „Ani­mal ki­tiems? mus ne­ky­la? bumą, ki­tas jau gy­vai pra­dėjo gro­ti Pla­net“. Pa­našė­ju į tėtį – jis ka­dai­ – Ne. Tik tėvai tu­ri įprotį pra­šy­ – Vi­siš­kai ne. Esu band­žiu­si pirk­ ir pan. Iš te­le­vi­zi­jos to neiš­girs­ti. se per ru­siš­kus ka­na­lus žiūrė­da­vo ti at­vež­ti bi­lietą iš ki­to mies­to, ki­ ti bi­lietė­lius, bet laimė­ji­mas būda­ vo gal po­ra litų. Man la­bai sma­gu tos par­duo­tuvės. Mie­lai tai da­rau. lai­das apie gyvū­ni­jos pa­saulį, vai­ – Gal tai min­tis, ką galė­tumė­te kystė­je ir aš la­bai žiūrė­da­vau. La­ Tik dar nie­kas iš ma­no ap­lin­kos ma­ty­ti azar­tiš­kus žmo­nes. O kai pa­ti nu­veik­ti te­le­vi­zi­jo­je, – kur­ti bai pa­tin­ka lai­dos apie gyvū­nus nie­ko neiš­lošė. jie ką nors lai­mi, ga­li iš džiaugs­ mu­zi­kinę laidą? – vi­so­kius ir vi­so­kio­mis te­mo­mis. mo su jais ir nu­kris­ti. – Iš­si­ru­tu­lio­ja taip tos min­tys. Žiūrė­ti per te­le­vi­zo­rių tik­rai yra – Koks vaid­muo jūsų gy­ve­ni­me Žiūrėk, pa­sa­kai ir... ką ga­li ži­no­ti! ką, bet, de­ja, tai su­val­go tau bran­ ten­ka te­le­vi­zo­riui? Įsi­jun­gia­te jį, – Pa­ti ne­sa­te azar­tiš­ka? Kodėl gi ne! gų laiką, ne­pa­da­rai ko­kių nors po ka­na­lus pa­bėgio­ja­te? – Ne­su azar­tiš­ka, nie­ka­da ne­bu­

9


10

portretas

M.Sta­siu­lio žong­li­ra­vi­m

Ra­di­jo sto­ties M-1 pro­gramų di­rek­to­ rių Min­daugą Sta­siulį drąsiai galė­tu­me pa­ va­din­ti ge­riau­sio visų laikų TV3 šou vedė­jo Vy­tau­to Šap­ra­naus­ko įpėdi­niu. Ne pra­sčiau žong­li­ruo­jan­tis žod­žiais vy­ras vis daž­ niau su­ka­si šio­je te­le­ vi­zi­jo­je – nuo ta­lentų paieškų iki krin­tan­čių ki­log­ramų skai­čia­vi­mo – ir žiū­rovų daž­niau­ siai ver­ti­na­mas be­ne ge­riau­siu komp­li­men­ tu – „neer­zi­na“. Šią va­sarą M.Sta­siu­lis vėl pirš­liaus TV3 pa­si­ma­ tymų pro­jek­te „Pa­si­ rink ma­ne“, o kuo jis pa­ts rinktų­si būti ki­ niš­ka­me po­rtre­te, žvel­gia „TV die­na“.

Gėri­mas: kaž­kodėl pa­gal­vo­jau apie viskį, nors ne­su tas, ku­ris jo daug ge­ria.

Fil­mas: Arū­no Žeb­riū­no „Rie­ šutų duo­na“. Ir liūd­na, ir gra­žu.

Agnė Klim­čiaus­kaitė TV3 nuotr.

Is­to­rinė as­me­nybė: lie­tu­v ybės po­žiū­riu man la­bai pa­t rauk­lus Ste­po­nas Da­rius, at­vežęs į Lie­ tuvą krep­ši­nio idėją, sa­vo­t išką pa­t rio­t izmą. Tik per At­lantą ne­skris­č iau.

JEI BŪ­ČIAU...

Gyvū­nas: ark­lys. Ei­nan­t is, ne­šan­t is, tem­pian­t is. Nie­kas jam di­de­ lių rei­ka­la­vimų ne­ke­lia ir pa­ts sau jų ne­ke­lia.

Kva­pas: nie­ko nėra ge­riau už ben­zi­no ar nagų la­ko kvapą.

Žai­di­mas: būti­nai krep­ši­nis. Kai fan nio aikš­telė­je, nors žaid­žiu pra­stai.


S.Dalí „Atminties atkaklumas“

mas žod­žiais Spal­va: tam­si mėly­na. Tie­siog ma­nau, kad ji man tiktų.

Pa­veiks­las: kas nors iš mis­t i­ko Je­ro­ni­mo Bos­c ho. Ar­ba leng­vas siur­rea­lis­t i­nis Sal­va­do­ro Dalí – man da­ro įspūdį vi­si jo dar­bai, nors mo­dernų, šiuo­lai­kinį dailės meną ne vi­sai su­pran­tu.

Kny­ga: tik­rai ne „Nu­si­kal­t i­mas ir bausmė“. Galė­č iau būti ko­ kia nors Si­gi­to Pa­r uls­kio kny­ ga, ku­rio­je yra daug au­toi­ro­ni­ jos, ašt­r u­mo.

Gink­las: re­vol­ve­ ris – „se­no­biš­kas“, bet šau­nan­t is.

Li­te­ratū­ri­nis he­ro­jus: Os­ta­pas Ben­de­ris iš „Auk­so ver­šio“. Iro­niš­ka – jis bu­vo nu­si­kaltė­ lis, bet kar­tu ir toks op­t i­miz­ mas dvel­kia.

Pei­za­ž as: esu že­mai­t is, bet gra­žiau­sios Dzūki­jos vie­tos, – pu­šy­nai, Mer­kys.

Ša­lis: sa­vai­me su­pran­t a­ma – Lie­tu­va, bet jei ne ji, būčiau Is­ pa­ni­ja.

Au­ga­las: tik­rai ne ka­ram­bo­la ar šafranas. Gal Froi­d as turėtų ką pa­sa­ky­t i, bet… pa­pras­t as agur­kas. Ir žy­d i, ir vai­sius no­ ki­na.

Mu­zi­ka: ru­siš­ka DDT ar­ba Vy­ tau­tas Ker­na­gis – su­si­ta­pa­tin­ čiau su ku­ria nors jo akus­ti­ne dai­na pa­gal Mar­ce­li­jaus Mar­ti­ nai­čio tekstą.

Mo­te­ris: švie­si, ne­la­bai gra­ži, bet ko­vo­jan­t i su vy­rais, ban­ dan­t i įro­dy­t i sa­vo tie­sas.

n­t a­zuo­ju, sa­ve vi­sad ma­tau krep­ši­ Daik­tas: kal­vio kūjis.


Kino fotelis

Ko lauk­ti iš fil­mo apie pe Vi­siems, ku­rie nuo­šird­žiai su­si­rūpinę mažė­jan­ čiu gims­ta­mu­mu, reikėtų re­ko­men­duo­ti op­ti­ mizmą ža­di­nan­čią ame­ri­kie­čių ko­me­diją „Ko lauk­ti, kai lau­kies“. Gal ji nors iš da­lies pa­keis ne­rimą ke­lian­čią si­tua­ciją.

Ge­di­mi­nas Jan­kaus­kas

„Nėščio­sios bib­li­ja“ Fil­mas „Ko lauk­ti, kai lau­kies“ su­kur­tas pa­gal Hei­di Mur­koff kny­gas. Šią ra­šy­toją mūsų skai­ ty­to­jos ži­no iš dviejų lei­dimų su­lau­ku­sio „Nėščio­sios va­do­ vo“, ku­ris bu­vo rek­la­muo­ja­

mas kaip „kny­ga, ku­ria pa­si­ti­ ki tėvai ir gy­dy­to­jai“. Ši kny­ ga „New York Ti­mes“ po­pu­lia­ riau­sių sąra­šuo­se iš­si­laikė net 335 sa­vai­tes ir bu­vo iš­vers­ta į 25 kal­bas. „Nėščio­sios bib­li­ja“ tuoj pat pra­min­to­je kny­go­je, anot jos lei­ dėjų, pa­teik­ta vi­sa rei­ka­lin­giau­ sia in­for­ma­ci­ja kūdi­kio be­si­lau­ kian­čiai mo­te­riai ir jos šei­mai. Čia iš­sa­miai at­sa­ko­ma į dau­ gelį svar­biau­sių klau­simų, ku­rie kas­dien iš­ky­la būsi­mai ma­mai – nuo nėštumą pa­tvir­ti­nan­čių tes­ tų iki konk­re­čių nu­ro­dymų, kaip sau­giau­siai gim­dy­ti, mai­tin­ti bei pri­žiūrė­ti kūdikį, kad jis augtų svei­kas ir lai­min­gas.

Uni­ka­lios is­to­ri­jos

T

„Ko lauk­ti, kai lau­kies“ Nuo 2012 05 18 Trukmė 95 min.

Ro­man­tinė ko­me­di­ja „Ko lauk­ ti, kai lau­kies“ su­kur­ta pa­gal šią ir ki­tas pa­na­šaus tu­ri­nio nėštu­mo spe­cia­listės H.Mur­ koff kny­gas. Fil­mas pa­sa­ko­ ja apie pen­kias po­ras, su­si­du­

Staig­me­nos: juos­ta „Ko lauk­ti, kai lau­kies“ – ne­nuspė­jamų, graud­žių, linksmų, dra­ma­tiškų

Būsi­mos mo­ti­nystės staig­me­nos

rian­čias su ta pa­čia pro­ble­ma – kūdi­kio lau­ki­mu. Nors fi­zio­lo­giš­kai ma­žo žmo­ ge­lio ke­lias nuo pa­sto­ji­mo iki at­ėji­mo į šį pa­saulį me­di­ci­nos kny­go­se ap­ra­šo­mas kaip iden­ tiš­kas pro­ce­sas, pra­kti­ka pa­ro­ do, kad kiek­vie­nas gim­dy­mas yra uni­ka­lus, nes to­se kny­go­se daž­nai ne­įver­ti­na­mas „žmo­giš­ ka­sis veiks­nys“. Būtent jis visų pir­ma do­mi­na fil­mo au­to­rius.

Dai­ni­ninkės kar­je­ros sie­kian­ti leng­vo­jo kultū­riz­mo inst­ruk­torė Džiulė (ak­torė Ca­me­ron Diaz) pa­sto­ja nuo TV šo­kių pro­jek­te su­tik­to šokė­jo Eva­no (Matt­hew Mor­ri­so­nas), nors abu men­kai įsi­vaiz­duo­ja, kaip pra­ban­gią ir įno­ringą kas­die­nybę su­drums ne­nuspė­ja­mos būsi­mos tėvys­ tės staig­me­nos.

Praė­ju­sio sa­vait­ga­lio po­pu­lia­riau­si Lie­tu­vos ki­no teatrų fil­mai

10

1. „Dik­ta­to­rius“

2. „Le­gen­di­nis vi­kin­gas To­ras“

3. „Ker­šy­to­jai“

4. „Ko lauk­ti, kai lau­kie­s“

Žiū­rovų skai­čius

11 835

2133

1457

1769

Ro­dy­mo sa­vaitė

1

1

3

1

166 946 li­tai –

29 298 li­tai –

25 902 li­tai 84 173 li­tai

24 536 li­tai –

226 918 litų

29 298 li­tai

332 143 li­tai

31 836 li­tai

Fil­mas

Lt

12

Ge­gužės 18–20 d. Ge­gužės 11–13 d.

Bend­ros pa­ja­mos


en­kias nėštu­mo is­to­ri­jas?

Kad­rai iš fil­mo

JAU KINE

„Ak­tualūs“ klau­si­mai

Fil­mai šian­dien (ypač Ho­li­vu­de) ku­ria­ mi pa­gal žai­di­mus, ko­mik­sus, tu­ris­ti­ nių marš­rutų va­do­vus, net ku­li­na­ri­jos kny­gas. Šis pro­ce­sas vys­to­si taip spar­ čiai, kad ne­tru­kus turė­tu­me su­lauk­ti to­ kių filmų, ku­rių pa­grindą su­da­rys bu­ hal­te­ri­jos pra­d žia­moks­lis, skęstan­čiųjų gelbė­ji­mo tai­syklės ar vir­tuvės kom­bai­ no vei­ki­mo inst­ruk­ci­ja. Nie­ko jau se­niai ne­ste­bi­na fil­mai, ku­ rių pa­va­di­ni­muo­se su­for­mu­luo­tas koks nors „ak­tua­lus“ ar bent jau „nau­din­gas“

pa­ta­ri­mas. Pa­v yzd­ž iui, „Kaip at­si­k ra­ ty­ti vai­k i­no per 10 dienų“ (2003 m., rež. Do­nal­das Pet­rie), „Kaip api­plėšti banką“ (2007 m., rež. And­rew­s as Jen­k in­s as), „Kaip at­si­k ra­t y­t i bo­s o?“ (2011 m., rež. Set­has Gor­do­nas) ar­ ba „Kaip ves­t i ir iš­lik­t i vien­gun­giu“ (2006 m., rež. Éri­cas Lar­ti­gau). Kas pri­si­pa­ž ins, kad pa­našūs fil­mai tik­ rai pa­d ėjo išspręs­ti pa­va­di­ni­me dek­ la­ruotą pro­blemą ar­ba pa­ska­ti­no pa­ na­šiai pa­sielg­ti?

ir int­ri­guo­ja­mai su­si­ju­sių is­to­rijų ka­lei­dos­ko­pas, ku­ria­me įsi­su­ka būrys Ho­li­vu­do ak­to­rių.

sup­ra­to, kaip pa­sto­jo nuo ša­ lia esan­čios mai­ti­ni­mo įstai­ gos va­do­vo Mar­ko, ir ši ži­nia abiem su­kėlė be­galę ne­nu­ma­ tytų rūpes­čių. Ak­torė Jen­ni­fer Lo­pez tęsia fil­me „At­sar­gi­nis pla­nas“ pra­ dėtą ne­sėkmingų ban­dymų pa­ sto­ti temą, tik šį kartą jos he­rojė fo­tog­rafė Holė, iš­band­žiu­si vi­sas me­di­ci­nos siū­lo­mas prie­mo­nes, pa­si­ry­žu­si nu­ke­liau­ti į bet ku­

Pir­mo­jo vai­ke­lio be­si­lau­kian­ čiai ad­vo­ka­tei Ven­dei (Eli­za­beth Banks) nėštu­mo lai­ko­tar­piu be­ si­kei­čian­čios kūno li­ni­jos, ne­ prog­no­zuo­ja­ma nuo­taikų kai­ ta ir įkyrūs gim­dymų eks­pertės ma­mytės pa­ta­ri­mai su­si­lie­ja į des­pe­ra­tišką pa­gal­bos šauksmą: „Nėštu­mas užk­ni­so juo­dai!“ Vir­tuvės šefė Rouzė (An­na Kend­rick) bu­vo taip at­si­da­vu­ si sa­vo dar­bui, kad nė pa­ti ne­

rią pa­sau­lio šalį, kad įsi­vai­kintų. Tik jos vy­ras Alek­sas (Rod­ri­go San­to­ro) dar abe­jo­ja, ar jau yra pa­si­ruošęs tap­ti tėčiu. Už­tat ant­rą jau­nystę iš­gy­ve­ nan­tis, bet don­žua­niš­kos praei­ ties vis dar ne­no­rin­tis pa­mirš­ ti Ram­sis (Den­nisas Quai­das) tėčiu ta­po daug kartų. O da­bar jam „švie­čia­si“ dvi­gu­bai ma­lo­ni per­spek­ty­va be­veik vie­nu me­tu tap­ti ir se­ne­liu, ir tėve­liu.

„Ko lauk­ti, kai lau­kies“ („What to Ex­pect When You’re Ex­pec­ting“) Ro­man­tinė ko­me­di­ja. JAV, 2012 m. Rež. Kir­kas Jo­ne­ sas. Vai­di­na C.Diaz, J.Lo­pez, E.Banks, A.Kend­rick, D.Quai­das, Chri­sas Roc­kas.

veiksmas

••• humoras

••• įtampa

••• erotika

••• siaubas

•••

3

Šal­ti­nis: Lie­tu­vos ki­no industrijos aso­cia­ci­ja

5. „Nak­ties šešė­liai“

6. „Gatvės šo­kiai 2“

7. „Pro­fas“

8. „Veid­rodė­li, veid­rodė­li... Snie­guolės is­to­ri­ja“

9. „Lo­rak­sas“

10. „Pi­ra­tai! Ne­vykė­lių kom­pa­ni­ja“

1264

1113

1075

610

354

310

2

4

2

7

10

8

18 531 li­tas 67 603 li­tai

16 657 li­tai 40 743 li­tai

15 375 li­tai 57 452 li­tai

6519 litų 22 196 li­tai

4013 litų 14 603 li­tai

3408 li­tai 17 318 litų

128 104 li­tai

392 081 li­tas

99 500 litų

271 541 li­tas

796 058 li­tai

465 354 li­tai


14

Kino fotelis

La­biau­siai juo­ki­na au­to­rių at­kak­liai per­ša­mas įta­ri­mas, kad vi­sais lai­kais ša­lia mūsų pil­na tų, ku­rie į Žemę su spe­cia­lia mi­si­ja at­vy­ko iš la­bai to­li.

Įspūdingų mu­tantų pa­ra­das Kos­mi­niai monst­rai fil­me „Vy­rai juo­dais dra­bu­ž iais“ bu­vo tik­rai įspūdin­gi (būtent už juos bu­vo įteik­tas „Os­ka­ras“). Vie­ni mu­t an­t ai, to­bu­lai per­si­k ūniję į žmo­nes, dau­gi­no­si ir plėtė sa­vo juodų dar­be­lių spektrą, o ki­ti at­rodė taip, tar­ si kas nors juos būtų pa­matęs stip­raus nar­ko­t i­n io svai­gu­lio aki­m irką. Vi­s as

Niu­jor­kas ta­po fu­tu­ris­tinės an­tiu­to­pi­jos vie­t a. O su klas­tin­gais monst­rais ko­vo­ ti pa­jėgė tik spe­cia­li tar­ny­ba, išugd­ž iu­ si tik­rus sa­vo dar­bo asus. To­k ius kaip agen­tai Džėjus ir Kėjus, pri­klau­san­čius vyrų juo­dais kos­tiu­mais eli­tui. Šią po­ relę su­vai­dinę ak­to­riai Wil­las Smit­has ir T.Lee-Jo­ne­sas ta­po įsi­me­na­mu due­tu.

Jį dar sykį pa­matė­me fil­me „Vy­rai juo­ dais dra­bu­ž iais 2“ (2002 m.). Po šių filmų gatvė­se tik­rai pa­gausė­jo vy­rukų, at­ro­dan­č ių kaip Džėjus ir Kėjus, o juo­ das kos­tiu­mas, bal­ti marš­k i­niai, juo­das kak­la­raiš­tis ir tamsūs aki­niai nuo saulės ta­po il­gai trun­kan­č ios ma­dos at­ri­ bu­tais. Nuo fil­mo he­rojų juos mėgdžio­

jan­t ys vy­rai skyrė­si vie­nin­te­le de­t a­le – jie ne­t urė­jo į ne­š io­jamą jį ži­bin­t uvėlį pa­na­š aus ste­buk­lin­go apa­ratė­lio, ku­ riuo aki­mirks­niu bet ku­riam prie­š i­nin­ kui ga­li­ma išt­rin­ti at­mintį. Keis­ta, kad tre­čio su­si­ti­ki­mo su pamėg­ tais he­ro­jais gerbė­jams pri­reikė lauk­ti iš­tisą de­šimt­metį.


Kvapą gniau­žian­ti ke­lionė į 1969-uo­sius

Jau užau­go nau­ja kar­ta, ku­ri ne­galė­jo di­de­lia­me ek­ra­ne ma­ty­ti pir­mo­jo fil­mo apie vy­rus juo­dais dra­bu­žiais. Da­bar šis nu­trūkęs lai­ko ry­šys turėtų būti at­kur­tas.

Ge­di­mi­nas Jan­kaus­kas

Ypa­tin­gi imig­ran­tai Sta­tis­ti­ka tei­gia, kad šiuo­lai­ki­ nia­me Niu­jor­ke gy­ve­na ne ma­ žiau kaip 156 tau­ty­bių at­stovų, į Ame­riką at­vy­ku­sių iš vi­so pa­sau­ lio. Ta­čiau tarp vi­so šio in­ter­na­ cio­na­lo eg­zis­tuo­ja dar vie­na sta­ tis­tikų ne­įskai­čiuo­ta imig­rantų grupė, ku­ri į Jung­ti­nes Vals­ti­jas at­ke­lia­vo... iš to­li­mo­jo kos­mo­so. Anks­čiau fan­tas­tai to­kius įsib­rovė­lius va­di­no atei­viais ar­ ba hu­ma­noi­dais. Bet 1997 m. pa­si­rod­žiu­sia­me fan­tas­ti­nia­ me ki­no ko­mik­se „Vy­rai juo­dais dra­bu­žiais“ šie pa­da­rai bu­vo pa­va­din­ti sif­la­poi­dais. Ko­mik­ so au­to­riaus Lo­wel­lo Cun­ning­ ha­mo pa­si­ūly­tas nau­ja­da­ras ne­ pri­gi­jo, už­tai pa­ts fil­mas bu­vo la­bai po­pu­lia­rus. N-13 „Vy­rai juo­dais dra­bu­žiais 3“ Nuo 2012 05 23 Trukmė 100 min.

Ke­lionės lai­ku Šį kartą es­minę tre­čio fil­mo konst­ruk­ciją tvir­tai lai­ko ke­ lionės į praeitį. Konk­re­čiai – į 1969-uo­sius, ka­i Ame­ri­ko­je tik kūrėsi spe­cia­lus CŽV pa­da­li­nys, ku­rio tiks­las bu­vo ko­vo­ti su pa­ dažnė­ju­sio­mis ufo­nautų di­ver­ si­jo­mis. Kaip tik į tuos laikus iš da­bar­ ties ke­liau­ja Gy­vu­liu pra­min­tas pik­ta­da­rys Bo­ri­sas (ak­to­rius Je­ mai­ne’as Cle­men­tas), ku­ris il­gai kos­mi­nia­me kalė­ji­me bran­di­no kerš­to planą, kad galėtų suar­dy­ ti atei­vių kont­rolės agentū­ros veiklą ir nu­žu­dy­ti agentą Kėjų (jį jau­nystė­je su­vai­di­no ak­ to­rius Jos­has Bro­li­nas). Jei šie pla­nai būtų įgy­ ven­din­ti, pa­saulį iš­tiktų vi­suo­tinė ka­tast­ro­fa. To­ dėl agen­tas Džėjus leid­žia­si pa­skui pik­ta­darį, kad iš­gelbėtų ko­legą ir už­kirstų ke­ lią neiš­ ven­gia­ moms bėdoms. Sa­vo mi­ si­jai vy­ru­ kas juo­du kos­ tiu­mu tu­ri tik 24 va­lan­das. Jei jis pa­vėluos bent se­kundę, ne­be­galės su­grįžti ten, iš kur at­vykęs.

Ly­gin­ti ne­rei­kia Tik ne­pradė­ki­te skai­čiuo­tu­ vu tik­rin­ti da­bar­ti­nio ir jau­no

agen­to Kėjaus am­žiaus (Tom­ my Lee-Jo­ne­sui 1969-ai­siais bu­vo 23 me­tai, o jį jau­nystė­je su­vai­di­nu­siam J.Bro­li­nui da­bar 44-eri) ar­ba ly­gin­ti abiejų ak­ to­rių iš­vaiz­dos. To­kios re­vi­zi­ jos da­ry­ti vi­sai ne­rei­kia. Juk ir fan­tas­tinės tri­lo­gi­jos au­to­riams (vi­sus tris fil­mus re­ži­sa­vo Bar­ ry Son­nen­fel­das) jų pa­sa­ko­ja­ mos is­to­ri­jos tėra ko­mik­so ver­ti re­gi­niai, o juo­se pri­va­lo trium­ fuo­ti vi­sai ne rea­lis­tinė lo­gi­ka. Ge­riau at­kreip­ki­te dėmesį, ko­kiu būdu fil­me pa­ten­ka­ma į praeitį ir kuo to­kio­je ke­lionė­ je ga­li pa­dėti gar­su­sis Niu­jor­ko dan­go­rai­žis Em­pi­re Sta­te Buil­ ding, ant ku­rio dar 1933 m. bu­vo už­si­ropštęs le­gen­di­nis King Kon­gas.

Ret­ro žai­dimė­liai Gri­mo au­to­riui ir ani­ mat­ro­ni­kos bur­ti­nin­kui Ric­kui Ba­ke­riui dar vie­ no „Os­ka­ro“ tik­rai ne­būtų gai­la už tai, kad jis su­ kūrė iš­vaizdą net 127 (!) skir­tin­giems per­ so­na­žams. Da­ro įspū­ dį ir mo­to­ri­zuo­tos gau­dy­nių sce­nos, ku­ rios per 3D aki­nius at­ ro­do pri­tren­kia­mai. Iš­si­ juosę fan­ta­zuo­ja rek­vi­zi­ ti­nin­kai, ku­rie sumąstė, kaip ko­lek­cinį 1968-ųjų au­to­mo­bilį „Ford Ga­la­xie“ trans­for­muo­ti į keis­tus fu­ tu­ris­ti­nius vien­ra­čius.

JAU KINE

Ret­ro tei­kia­mas ga­li­my­ bes fil­mo au­to­riai iš­nau­do­ja tik­rai iš­mo­nin­gai. Jei jau di­ delė veiks­mo da­lis plėto­ja­si 1969-ai­siais, ga­li­ma šiuo­lai­ ki­niams žiū­ro­vams ne­įky­riai pri­min­ti, kas svar­baus anuo me­tu vy­ko. Ne­li­ko pa­mirš­tas ir svar­biau­sias 1969-ųjų įvy­ kis – „Apo­lo­no 11“ skry­dis į Mėnulį (vie­no­je kul­mi­na­cinė­ je sce­no­je kvapą gniau­žian­čios gau­dynės nu­fil­muo­tos kos­mi­ nio pa­ly­do­vo pa­lei­di­mo šach­ to­je). Bet la­biau­siai juo­ki­na au­to­rių at­kak­liai per­ša­mas įta­ ri­mas, kad vi­sais lai­kais ša­lia mūsų pil­na tų, ku­rie į Žemę su spe­cia­lia mi­si­ja at­vy­ko iš la­ bai to­li. Anks­tes­niuo­se fil­muo­ se to­kiais „re­zi­den­tais“ bu­vo va­di­na­mi El­vis Pres­ley ir Mi­ chae­las Jack­so­nas. Da­bar šį sąrašą pa­pil­do Nei­las Armst­ ron­gas, An­dy War­ho­las, Fi­de­ lis Cast­ro, Yo­ko Ono ir... Ti­mas Bur­to­nas su La­dy Ga­ga.

„Vy­rai juo­dais dra­bu­žiais 3“ („Men in Black 3“) Fan­tas­tinė nuo­ty­kių ko­me­di­ja. JAV, 2012 m. Rež. B.Son­nen­fel­das. Vai­di­na W.Smit­has, T.Lee-Jo­ne­sas, J.Bro­li­nas, Em­ma Thomp­son, Bil­las Ha­de­ris.

veiksmas

••• humoras

••• įtampa

••• erotika

••• siaubas

•••

3


16

kinas Vilnius FORUM CINEMAS AKROPOLIS Ozo g. 25

„Vyrai juodais drabužiais 3“ (3D) – Premjera. Iki 31 d. 11.30, 14, 16.30, 19, 21.30 val. „Vyrai juodais drabužiais 3“ – Premjera. Iki 31 d. 13.15, 15.30, 17.45, 20.15 val. „Mes už Lietuvą“ – Išankstinis seansas. 31 d. 19 val. „Bernvakaris Australijoje“ – „Radiocentro“ draugų seansas. 30 d. 19.45 val. „Madagaskaras 3“ (3D, lietuviškai) – LNK kino startas. 1 d. 19 val. „Diktatorius“ – Iki 31 d. 12.15, 14.30, 17, 19.15, 21.40 val. „Gatvės šokiai 2“ (3D) – Iki 31 d. 12.30, 18 (seansas nevyks 30, 31 d.), 20.30 (seansas nevyks 30, 31 d.) val. „Ko laukti, kai laukies“ – Iki 31 d. 14.15, 16.45, 19.30, 21.50 val. „Nakties šešėliai“ – Iki 31 d. 15.45, 18.15, 21 val. „Keršytojai“ (3D) – Iki 31 d. 14.45, 17.30, 20.45 val. „Legendinis vikingas Toras“ (3D, lietuviškai) – Iki 31 d. 10.15, 12, 15 val. „Veidrodėli, veidrodėli... Snieguolės istorija“ – Iki 31 d. 10.30, 13 val. „Profas“ – Iki 31 d. 16, 18.30, 21.15 val. „Piratai! Nevykėlių kompanija“ (lietuviškai) – Iki 31 d. 11.15 (seansas vyks 26, 27 d.), 13.45 val. „Loraksas“ (lietuviškai) – Iki 31 d. 11 val. „Alvinas ir burundukai 3“ – Iki 31 d. 11.45 val.

FORUM CINEMAS VINGIS Savanorių pr. 7

„Vyrai juodais drabužiais 3“ (3D) – Premjera. Iki 31 d. 12, 14.30, 17, 19.20, 21.50 val. „Mes už Lietuvą“ – Išankstinis seansas. 31 d. 19 val. „Madagaskaras 3“ (3D, lietuviškai) – LNK kino startas. 1 d. 19 val. „Diktatorius“ – Iki 31 d. 11, 13, 15.10, 17.30, 19.45, 22 val.

„Profas“ – Iki 31 d. 11.20 (seansas vyks 26, 27 d.), 13.30, 16, 19, 21.30 val. „Ko laukti, kai laukies“ – Iki 31 d. 11.30, 14, 16.30, 19, 21.30 val. „Nakties šešėliai“ – Iki 31 d. 11.45, 14.15, 16.45, 19.15, 21.45 val.

„Legendinis vikingas Toras“ (3D, lietuviškai) – Iki 31 d. 11.15, 13.30, 15.50, 18.20 val. „Geriausias egzotiškas „Marigold“ viešbutis“ – Iki 31 d. 12.20 (seansas vyks 26, 27 d.), 15.20, 18.20, 21.10 val. „Gatvės šokiai 2“ (3D) – Iki 31 d. 13.50, 18, 20.20 val. „Keršytojai“ (3D) – Iki 31 d. 12.30, 18 (seansas nevyks 29, 31 d.) val.

„Neliečiamieji“ – 26–28, 30 d. 15.30, 20.50 val. „Piratai! Nevykėlių kompanija“ (3D, lietuviškai) – Iki 31 d. 11.40 (seansas vyks 26, 27 d.), 15.45 val. „Titanikas“ (3D) – Iki 31 d. 20.30 val. SEANSAI UŽ SPECIALIĄ KAINĄ „Veidrodėli, veidrodėli... Snieguolės istorija“ – Iki 31 d. 11.30 (seansas vyks 26, 27 d.), 14, 16.15 val. „Amerikietiškas pyragas: klasės susitikimas“ – Iki 31 d. 18.30, 21 val. „Loraksas“ (lietuviškai) – Iki 31 d. 13.45, 16 val. „Bado žaidynės“ – Iki 31 d. 18.15, 21.15 val. „Alvinas ir burundukai 3“ – 26, 27 d. 11.45 val.

„Šefas“ – Iki 31 d. 17.20 val. „Keršytojai“ (3D) – Iki 31 d. 12.30 (seansas vyks 31 d.), 15.30, 18.30, 21.20 (seansas nevyks 31 d.), 21.30 (seansas vyks 31 d.) val. „Varnas“ – Iki 31 d. 17.30 val. „Gatvės šokiai 2“ (3D) – Iki 29 d. 13, 17.30 val., 30 d. 21.40 val., 31 d. 13, 14.10, 16, 21.50 val. „Amžinai tavo“ – Iki 27 d., 29–31 d. 19.20 val., 28 d. 22 val. „Kung fu triušis“ (lietuviškai) – Iki 31 d. 10.45 val. „Laivų mūšis“ – Iki 27 d., 29–31 d. 21.30 val., 28 d. 19.20 val. „Piratai! Nevykėlių kompanija“ (3D, lietuviškai) – Iki 30 d. 13.15 val., 31 d. 10.15, 12.15 val. „Piratai! Nevykėlių kompanija“ (lietuviškai) – Iki 30 d. 11.15 val., 31 d. 10.30 val. „Loraksas“ – Iki 29 d., 31 d. 11 val.

SKALVIJA A.Goštauto g. 2 / 15

„Velnių salos karalius“ – 26 d. 16.50 val., 28 d. 17.10 val., 30 d. 18.50 val. „Pavojingas metodas“ – 26 d. 19 val., 27 d. 20.50 val., 29 d. 19.10 val. „Fėja“ – 26 d. 21 val., 27 d. 16.50 val., 28 d. 19.20 val., 29 d. 21 val., 30 d. 17 val., 31 d. 21.10 val. „Tai nutiko Jemene“ – 27 d. 18.40 val., 28 d. 15 val., 29 d. 17 val., 30 d. 21 val., 31 d. 19 val. „Subtilumas“ – 28 d. 21.10 val., 31 d. 17 val.

MULTIKINO Ozo g. 18

„Vyrai juodais drabužiais 3“ (3D) – Premjera. Iki 31 d. 10.20, 12.30, 14.45, 17, 19.15, 21.30 val. „Černobylio dienoraštis“ – Premjera. Iki 30 d. 19.45, 21.45 val., 31 d. 17.45, 19.45, 21.45 val. „Diktatorius“ – Iki 29 d., 31 d. 10.10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 val., 30 d. 15.15, 17.10, 19, 21 val. „Ko laukti, kai laukies“ – Iki 31 d. 12.45, 17.30 (seansas vyks 31 d.), 19.30 val. „Legendinis vikingas Toras“ (3D, lietuviškai) – Iki 31 d. 11, 12.50, 14.30 (seansas vyks 31 d.), 14.45 (seansas nevyks 31 d.), 16.45 (seansas nevyks 31 d.) val. „Legendinis vikingas Toras“ (lietuviškai) – Iki 31 d. 10, 11.50, 13.40, 15.30 val. „Nakties šešėliai“ – Iki 31 d. 12 (seansas su mažyliais vyks 30 d.), 15 (seansas nevyks 30 d.), 16.15 (seansas vyks 31 d.), 18.45, 21.15 val. „Profas“ – Iki 31 d. 15, 17.30 (seansas vyks 30 d.), 19.45 (seansas vyks 31 d.), 21.40 (seansas nevyks 30 d.) val.

„Piktybės gėlės“ – 26 d. 19 val., 27 d. 20.30 val., 28 d. 19 val., 29 d. 20 val., 30 d. 19 val., 31 d. 18.15 val. „Dar vieneri metai“ – 26 d. 20.30 val., 27 d. 17.30 val., 28 d. 21 val., 29 d. 16, 20.30 (beibikinas) val., 30 d. 21 val., 31 d. 21 val. „Kambarys Nr. 304“ – 26 d. 21 val., 27 d. 21 val. „Pavojingas metodas“ – 27 d. 17 val., 28 d. 20.30 val., 29 d. 15 (senjorų arbatėlė), 21 val., 30 d. 20.30 val., 31 d. 20.30 val. „Varnas“ – 27 d. 18 val., 28 d. 21.15 val., 31 d. 20.15 val.

Kaunas FORUM CINEMAS Karaliaus Mindaugo pr. 49, „Akropolis“

„Vyrai juodais drabužiais 3“ (3D) – Premjera. Iki 31 d. 11.15, 13.45, 16.15, 18.45, 21.15, 23.59 (seansas vyks 26 d.) val. „Mes už Lietuvą“ – Išankstinis seansas. 31 d. 19 val. „Madagaskaras 3“ (3D, lietuviškai) – LNK kino startas. 1 d. 19 val. „Bernvakaris Australijoje“ – „Radiocentro“ draugų seansas. 30 d. 19.30 val. „Melancholija“ – Kitokio kino klubas. 29 d. 16.40 val. „Diktatorius“ – Iki 31 d. 12.30, 14.30, 16.45, 19, 21.30, 23.30 (seansas vyks 26 d.) val. „Ko laukti, kai laukies“ – Iki 31 d. 12.45, 15.15, 17.45, 20.15, 23 (seansas vyks 26 d.) val. „Nakties šešėliai“ – Iki 31 d. 13, 15.30, 18.15, 21 val. „Legendinis vikingas Toras“ (3D, lietuviškai) – Iki 31 d. 12, 13.30, 15.45 val.

„Serafina“ – 1 d. 17 val. CIKLAS „KARLSONO KINAS“ „Kukis“ – 26, 27 d. 15 val. CIKLAS „LEK GERVĖ, LEK GERVELĖ“ „Stebuklų laukas“ – 1 d. 19.20 val. CIKLAS „IR VĖL – MERYL STREEP“ „Valandos“ – 1 d. 20.40 val.

PASAKA Šv. Ignoto g. 4 / 3

„Meilė trunka trejus metus“ – 26 d. 17 val., 27 d. 19 val., 28 d. 18.30 val., 29 d. 18.30 val., 30 d. 18.30 val., 31 d. 18.30 val. „Bado žaidynės“ – 26 d. 17.30 val., 27 d. 20 val., 28 d. 18 val., 29 d. 18 val., 30 d. 18 val., 31 d. 18 val. „Šefas“ – 26 d. 18 val., 29 d. 18.15 val., 30 d. 21.15 val.

„Keršytojai“ (3D) – Iki 31 d. 14.15, 17.30 (seansas nevyks 30, 31 d.), 20.45 val. „Gatvės šokiai 2“ (3D) – Iki 31 d. 11.30, 18, 23.15 (seansas vyks 26 d.) val. „Veidrodėli, veidrodėli... Snieguolės istorija“ – Iki 31 d. 11.45 (seansas vyks 26, 27 d.), 14 val. „Profas“ – Iki 31 d. 19.15, 21.45 val. „Neliečiamieji“ – Iki 29 d. 20.30 val. „Alvinas ir burundukai 3“ – Iki 31 d. 10.45 val. „Gatvės šokiai 2“ (3D) – Iki 28 d., 30, 31 d. 16.30 val. „Amerikietiškas pyragas: klasės susitikimas“ – 26 d. 23.45 val.


namų kinas „Loraksas“ (lietuviškai) – Iki 31 d. 10.30 val. „Piratai! Nevykėlių kompanija“ (lietuviškai) – Iki 31 d. 10.15 val.

CINAMON PLC „Mega“

„Vyrai juodais drabužiais 3“ (3D) – Premjera. Iki 31 d. 15.15 (seansas nevyks 26, 28, 30 d.), 17.30, 19.45, 22 (seansas nevyks 31 d.) val. „Černobylio dienoraščiai“ – Premjera. Iki 31 d. 13, 19.30, 21.40 val. „Legendinis vikingas Toras“ (3D, lietu­ viškai) – Iki 31 d. 11.25, 13.20 val. „Diktatorius“ – Iki 31 d. 12.10, 14.10, 16.10, 18.10, 20.10, 22.10 val. „Ko laukti, kai laukies“ – Iki 31 d. 12, 14.15, 16.30, 18.45, 21 val. „Nakties šešėliai“ – Iki 31 d. 17, 19.15, 21.30 val. „Keršytojai“ (3D) – 31 d. 22 val. „Kung fu triušis“ – Iki 31 d. 11.15 val. „Gatvės šokiai 2“ (3D) – 26, 28, 30 d. 15.30 val. „Amžinai tavo“ – Iki 31 d. 15, 17.15 val. „Veidrodėli, veidrodėli... Snieguolės istorija“ (lietuviškai) – Iki 31 d. 14.45 val. „Piratai! Nevykėlių kompanija“ (lietu­ viškai) – Iki 31 d. 12.45 val.

Klaipėda FORUM CINEMAS Taikos pr. 61, „Akropolis“

„Vyrai juodais drabužiais 3“ (3D) – Premjera. Iki 31 d. 10.15, 13, 16, 19, 21.45 val. „Sumautos atostogos Meksikoje“ – Premjera. Iki 31 d. 20.15 val. „Mes už Lietuvą“ – Išankstinis seansas. 31 d. 19 val. „Bernvakaris Australijoje“ – „Radio­ centro“ draugų seansas. 30 d. 19.15 val. „Madagaskaras 3“ (3D, lietuviškai) – LNK kino startas. 1 d. 19 val. „Diktatorius“ – Iki 31 d. 11.15, 13.30, 15.30, 18, 20.30 val. „Profas“ – Iki 31 d. 14.45, 17, 19.30, 22 val. „Ko laukti, kai laukies“ – Iki 31 d. 13.45, 16.15, 18.45, 21.15 val. „Legendinis vikingas Toras“ (3D, lietu­ viškai) – Iki 31 d. 11, 13.15 val. „Keršytojai“ (3D) – Iki 31 d. 15.45, 21.30 val. „Veidrodėli, veidrodėli... Snieguolės istorija“ (lietuviškai) – Iki 31 d. 11.45 (seansas vyks 26, 27 d.), 14.30 val. „Piratai! Nevykėlių kompanija“ (lietu­ viškai) – Iki 31 d. 10.30 val. „Loraksas“ (lietuviškai) – Iki 31 d. 12.45 val. „Gatvės šokiai 2“ (3D) – Iki 29 d. 19.15 val. „Alvinas ir burundukai 3“ – Iki 31 d. 11.30 val. „Geriausias egzotiškas „Marigold“ viešbutis“ – Iki 31 d. 17.30 val.

DVD nau­jie­nos „Mer­gi­na su dra­ko­no ta­tui­ruo­te“ („The Girl with the Dra­gon Tat­too“)  Tri­le­ris. JAV, Šve­di­ja, D.Bri­ta­ni­ja, 2011 m. Rež. Da­vi­das Fin­che­ris. Vai­di­na Da­nie­lis Crai­gas, Roo­ney Ma­ra, Ro­bin Wright, Stel­la­nas Skarsgår­das. DVD: „Vi­deo­li­ne“. 14,99 Lt. Turbūt sim­bo­liš­ka, kad Dra­ ko­no me­tus ki­ne­ma­tog­ra­fi­ jos pa­sau­lis pa­si­ti­ko JAV re­ ži­sie­riaus D.Fin­che­rio fil­mu „Mer­gi­na su dra­ko­no ta­ tui­ruo­te“. Tai – žiū­rovų dar ne­pa­mirš­to skan­di­na­viš­ko kri­mi­na­li­nio tri­le­rio per­dir­bi­nys, su­kur­tas pa­gal švedų ra­šy­to­jo Stie­go Lars­so­no ro­maną. Pir­mo­ji šio ro­ma­no ek­ra­ni­z a­ci­ja (2009 m., rež. Niel­sas Ar­de­nas Op­le­vas) ge­rai per­teikė pa­slap­tin­ gos skan­di­na­viš­kos sa­gos dvelksmą ir int­ri­ga­vo nuo pirmųjų kadrų. Ir niū­ri fil­mo at­mos­fe­ra, ir mir­ti­nai pa­vo­jingų nu­si­kal­timų raiz­ga­lynė, ir šiuo­lai­k i­nio pa­

sau­lio ko­rup­ci­jos bei tur­tuo­lių san­do­rių amo­ra­lu­mas bu­vo per­teik­ti pui­k iai. Skan­di­na­viš­kos „Mer­gi­nos su dra­ko­no ta­tui­ruo­te“ sėkmei už jos re­gio­no ribų truk­ dė tik vie­na ap­lin­k ybė – šia­me kūri­ny­je ne­bu­vo ryš­ kių Ho­li­vu­do žvaigžd­ž ių, be ku­rių šiais lai­kais joks fil­ mas tarp­t au­tinės sėkmės (ir ypač Ame­ri­ko­je) ne­ga­ li su­lauk­ti. Dėl teisės ame­ri­k ie­tiš­ko­je šio siu­že­to ver­si­jo­je vai­ din­ti žur­na­listą Mi­kaelį Bliumk­vistą ir pro­gra­mišę Li­ sa­betą Sa­lan­der varžė­si pa­t ys gar­siau­si ak­to­riai. Ga­ liau­siai pro­diu­se­riai pa­si­rin­ko ge­rai žiū­ro­vams ži­nomą D.Craigą ir kur kas ma­ž iau pa­tir­ties tu­rin­čią R.Marą.

„Ka­ro žval­gy­ba. Pir­ma­sis smūgis“ („Военная разведка.

Первый удар“) 

Ka­ri­nis se­ria­las. Ru­si­ja, 2011 m. Rež. Alek­se­jus Prazd­ni­ko­vas. Vai­di­ na Pa­ve­las Tru­bi­ne­ras, Fi­li­pas Aza­ro­vas, Ste­pa­nas Be­ke­to­vas, Bo­ri­ sas Ščer­ba­ko­vas. DVD: „Vi­deo­li­ne“. 14,99 Lt.

1941-ųjų va­sa­ra. Tre­čio­ jo rei­cho ka­riuo­menė, vyk­dy­ da­ma na­cių stra­tegų su­kurtą „Bar­ba­ro­sos“ planą, įsi­ver­ž ia į So­vietų Sąjun­gos te­ ri­to­riją. Pir­mie­ji su oku­pantų ke­ti­ni­mais ir jų naują­ja tvar­ka su­si­pažįs­ta bal­ta­ru­siai. Rusų ka­ro žval­gai gau­ na vieną už kitą sun­kes­nes už­duo­tis. Pir­miau­sia jiems rei­k ia iš vo­k ie­čių oku­puo­tos te­ri­to­ri­jos sau­giai iš­ga­ ben­ti moks­li­nin­kus ir jų šei­mas, paim­tas į ne­laisvę. Be­veik ne­įma­no­ma mi­si­ja tam­pa įsa­k y­mas su­ sprog­din­ti į prie­š o ran­kas pa­te­ku­sią stra­te­giš­kai svar­

bią ga­myklą. Žval­gams ten­ka pa­suk­ti gal­vas ir dėl to, kaip des­ta­bi­li­zuo­ti oku­pantų įvestą naują eko­no­minę tvarką. Ją ka­riai ti­k i­si su­ž lug­dy­ti nu­ž u­dy­da­mi na­cių pa­skirtą Bal­ta­ru­si­jos va­dovą ir su­nai­k in­da­mi „auk­ sinį“ trans­portą. Pa­ga­liau į ga­lin­go prie­ši­nin­ko gre­tas rei­k ia in­filt­ruo­ti so­vietų re­zi­dentą. Šis di­ver­san­tas ne tik tu­ri būti sau­giai at­ga­ben­tas į rei­k iamą vietą, bet ir pri­va­lo na­ciams ne­kel­ti jo­k ių įta­rimų. Vyk­dant vi­sas šias už­duo­tis žval­gams teks su­si­grum­ti su ga­lin­gais prie­šais. Kas­dien ri­zi­kuo­da­mi gy­vy­be ka­riai ga­li pa­si­kliau­ti tik sa­vo jėgo­mis ir bend­ra­ž y­giais.

„Bėglys“ („Беглец“)



Veiks­mo fil­mas. Ru­si­ja, 2011 m. Rež. Piot­ras Ame­li­nas. Vai­di­na Il­ ja Ša­ku­no­vas, Svet­la­na Iva­no­va, Mi­chai­las Elisė­je­vas, And­re­jus Te­ rent­je­vas. DVD: „Vi­deo­li­ne“. 14,99 Lt. Mies­te įvyk­do­ma se­ri­ja šiur­pių ir pa­slap­tingų žmog­žu­dys­čių. Įta­ria­ma, kad tai žu­di­ko ma­ nia­ko dar­bas. Tarp nu­žu­dytųjų – žur­na­lis­to Ne­do­go­ no­vo žmo­na. Žur­na­lis­tas nu­sprend­žia pa­ts iš­siaiš­kin­ ti žmo­nos nu­žu­dy­mo ap­lin­k y­bes. Vi­si pėdsa­kai ve­da į vie­tos psi­chiat­ri­jos li­go­ninę. Ne­do­go­no­vas su­si­ta­ria su vy­riau­siuo­ju gy­dy­to­ju ir, ap­si­metęs psi­chiš­kai ne­svei­ku li­go­niu, tam­pa pa­cien­tu. Ta­čiau vy­riau­sia­sis gy­dy­to­jas pa­ten­ka į au­to­ka­tast­rofą. Ne­do­go­no­vo pa­siaiš­ki­nimų ki­ti li­go­ninės gy­dy­to­jai ne­sup­ran­ta ir ap­šau­kia jį žu­di­ku. Jam ne­lie­ka nie­ko ki­ta, kaip spruk­ti.

Si­t ua­c iją komp­li­k uo­ja tai, kad Ne­d o­g o­n o­vas ap­ kal­t i­n a­m as įta­k in­g o de­p u­t a­t o nu­ž u­d y­m u. Da­b ar dėl šio nu­s i­k al­t imo bėglio ieš­ko vi­s a mi­li­c i­ja. Tarp dviejų ug­n ių at­s i­d ūręs vy­r as tu­r i su­r as­t i tikrą jį po­ li­t i­ko žu­d iką ir su­s i­d o­r o­t i su žmoną nu­ž ud­ž iu­s iu ma­n ia­k u. Slaps­t y­da­ma­sis ir nuo mi­li­ci­ninkų, ir nuo ban­ditų žur­na­lis­t as su­si­pažįs­t a su ak­la mer­gi­na Kris­t i­na, ku­ri ne kartą iš­gelbės jo gy­v ybę. Bet to­les­ni įvy­k iai pa­ dės Ne­do­go­no­vui su­pras­t i, ko­k ią pa­slaptį sle­pia ši mer­gi­na. Pa­rengė Ge­di­mi­nas Jan­kaus­kas

17


18

šeštadienis

2012 05 26

lietuviškos

z22.00 „Eurovizijos“ dainų konkursas, 2012 m. z

19.00 Žvaigždžių duetai 6.

19.00 Šok ir lieknėk 2012.

19.00 „Auksarankiai“. z

17.05 Šeimų dvikova – „Akropolio“ turnyras.

7.40 Nacionalinė paieškų tarnyba (k). 8.15 „Kelias“. Laida evangelikams. 8.30 Gimtoji žemė. 9.00 „Keliautojai – laiko valdovai“. 9.25 „Džeronimas“. 9.50 „Aviukas Šonas“. 10.00 „Sandokanas. Tigras vėl riaumoja“. 10.30 Pulsas. 11.00 „Ryto suktinis“ su Zita Kelmickaite. 12.00 Durys atsidaro. 12.30 „Maisto detektyvai“ (6). 13.00 Garsiausios pasaulio kapinės. Floridos Manasotos memorialinės kapinės (Kanada, 2002 m.). 13.30 Pasaulio panorama. 14.00 Juokis. Humoro šventė. 16.00 Žinios (su vertimu į gestų k.). 16.05 Orai. 16.10 Sveikinimų koncertas. 18.30 Detektyvo meistrai. „Frosto prisilietimas“ (N-7). 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 20.50 Sportas. 20.55 Orai. 21.00 Valanda iki „Eurovizijos“. 22.00 „Eurovizijos“ dainų konkursas, 2012 m. Finalas. Tiesioginė transliacija iš Baku.

6.30 „Žaibo smūgis“ (2). 6.55 „Džekio Čano nuotykiai“. 7.20 „Garfildas“. 7.45 „Policijos akademija“. 8.10 „Skūbis Dū. Paslapčių biuras“. 8.35 „Įspūdingasis žmogus voras“. 9.00 Neišgalvoti gyvenimai (N-7) (k). 9.30 Girių horizontai. 10.00 Nuotykių f. „Šutvė“ (JAV, 2008 m.). 11.50 „Detektyvė Džonson“ (N-7). 12.55 Būk mano meile! Žvaigždės (N-7). 13.55 KK2 (N-7) (k). 14.55 „Širdies balsas“. 15.54 Kitokie? (k). 16.00 „Širdies balsas“. 17.00 Valanda su Rūta (k). 18.45 Žinios. 18.55 Sportas. 18.58 Orai. 19.00 Žvaigždžių duetai 6. Lemiama kova. Didysis finalas. Tiesioginė transliacija. 22.15 Veiksmo trileris „Mobilusis“ (JAV, 2004 m.) (N-7). 0.05 Veiksmo komedija „Ostinas Pauersas – auksinis narys“ (JAV, 2002 m.) (N-7). 1.55 Farai (N-7) (k).

6.45 Teleparduotuvė. 7.00 „Katašunis“. 8.00 „Slaptasis agentas Konoras“. 8.30 „Moderni šeima“. 9.00 Keturkojis šou. 9.30 Mamyčių klubas. 10.00 „Simpsonai“. 11.00 Komedija „Čiuožėja“ (JAV, 2005 m.). 12.55 „Aiškiaregys“. 13.55 Šok su manimi 2011. 17.40 Paprastai apie sudėtingus. 18.10 Sportuok su žvaigžde. 18.45 TV3 žinios. 18.55 TV3 sportas. 18.58 TV3 orai. 19.00 Šok ir lieknėk 2012. 21.50 Nuotykių f. „Pasveikink mirtį kitą dieną“ (JAV, D.Britanija, 2002 m.). 0.30 Veiksmo f. „Vedlys“ (Kanada, JAV, 2007 m.). 2.25 Veiksmo f. „Nuotykių ieškotojas“ (JAV, 1996 m.).

6.30 Televitrina. 7.00 Lietuvos žinių tyrimas (N-7) (k). 8.00 „Tylos riba“ (N-7) (k). 8.30 „Amerikos talentai VI“. 9.30 „Autofanai“. 10.00 Šeštadienio rytas. 11.00 „Be namų negerai: naujas gyvenimas“. 12.00 „Aukso ieškotojų kelias“ (N-7). 13.00 „Galileo: norintiems žinoti“. 14.00 „Prajuokink mane“ (k). 15.00 Melodrama „Svajonių laivas. Papua Naujoji Gvinėja“ (Vokietija, 2009 m.) (N-7) (k). 17.00 „Mentai“ (N-7) (k). 18.00 „Ekstrasensų mūšis“ (N-7). 19.00 „Auksarankiai“ (N-7). 19.30 Savaitės kriminalai (N-7). 20.00 Žinios. 20.16 Sportas. 20.19 Orai. 20.20 „Vervolfo medžioklė“ (N-7). 21.20 Veiksmo f. „Mirties prabudimas“ (Jungtinė Karalystė, Vokietija, Prancūzija, Pietų Afrikos Respublika, 2004 m.). 23.10 Siaubo f. „Karklų žmogus“ (JAV, Vokietija, Kanada, 2006 m.) (S). 1.15 „Bamba“. Interaktyvus šou suaugusiesiems (S).

6.29 TV parduotuvė. 6.45 Reporteris. 7.15 „Dičkis šuo Klifordas“. 7.50 „Padūkėlis Eliotas“. 8.15 „Oskaro oazė“. 8.25 Šiandien kimba. 8.55 „Ledo žemė“ (3). 10.00 Padėkime augti. 10.35 Idėjos namams. 11.25 Gamink sveikiau! 12.00 Reporteris. 12.30 Skonio reikalas. 13.40 Dok. f. „Leninas. Mitai ir tikrovė“ (1) (N-7). 14.50 Dok. f. „Išgelbėti. Čilės kalnakasių istorija“ (N-7). 16.00, 17.00, 18.00 Žinios. 16.05 Super L.T. 17.05 Šeimų dvikova – „Akropolio“ turnyras. 18.20 Griūk negyvas! (N-7). 19.00 „Sodo detektyvės“ (N-7). 20.00 „Merdoko paslaptys“ (N-7). 21.00 Reporteris. 21.28 Orai. 21.30 Šeštadienio detektyvas. „Pagrindinis įtariamasis“ (N-7). 23.40 Biografinė drama „Manęs čia nėra“ (JAV, Vokietija, 2007 m.) (N-7). 2.35 Namų daktaras.


2012 05 26

šeštadienis

regioninės tv

8.00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis. 8.15 Kultūrų kryžkelė. Trembita. 8.30 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus albumas (lenkų k.). 8.45 Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė (rusų k.). 9.00 Kultūrų kryžkelė. Menora. 9.15 Sietynas. 9.45 „Kelias“. Laida evangelikams. 10.00 Miesto kodas. 10.45 Vilniaus knygų mugė 2012. Naujausios „Nemuno“ ir „Naujosios Romuvos“ poezijos knygos (k). 11.15 Kultūra. Baleto artistas Henrikas Kunavičius (k). 11.30 Vunderkindai.lt. 12.45 Laida S. 13.10 Šventadienio mintys. 13.35 Etnokultūros ratas. Daugyvenės muziejus-draustinis (k). 14.00 Japonija. Kerinti įvairovė (2) (k). 14.20 Režisieriaus Povilo Gaidžio 75-mečiui. Teatro popietė. Kazys Saja. „Žemaičių piemuo“ (1993 m.). 17.00 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. Žinių konkursas. 18.15 Muzikos istorijos. A.Dumas. „Dama su kamelijomis“. Versija operoje (k). 18.45 Kultūra. Kino kūrėjas Valdas Navasaitis. 19.00 Muzika gyvai. Balio Dvariono konkurso laureatų koncertas. 20.50 LNOBT spektaklis. L.A.Minkus. Baletas „Bajederė“. 23.00 Panorama (k). 23.20 Sportas (k). 23.25 Orai (k). 23.30 „Maisto detektyvai“ (6). 23.55 Garsiausios pasaulio kapinės. Floridos Manasotos memorialinės kapinės. 0.20 Z.Bružaitė. Miuziklas „Undinė“.

8.05 Teleparduotuvė. 8.35 „Dailininkė T.Rožanskaitė“. 9.05 Malachovas +. 10.00 „Kelionės į pasaulio kraštą“. 11.00 „Kas namie šeimininkas?“ (6). 12.00 „Liežuvautoja“ (N-7). 13.00 F. „Atsarginiai žaidėjai“. 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 Alchemija XXXVI. Judėjimo laisvė. 16.00 „Dešimčia metų jaunesni per 10 dienų“. 17.00 „Pasaulio Guinnesso rekordai“ (N-7). 18.00 „Čakas“ (N-7). 19.00 „Detektyvė Rizoli“. 20.00 „Žmogus juodu apsiaustu“ (6). 21.00 Veiksmo f. „Mirk arba gyvenk“. 23.05 „Sėsk ir tylėk“ (8). 23.35 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai. 0.35 „Dešimčia metų jaunesni“.

6.30 Žinios. 7.00 Retrospektyva. „Režisierė J.Lapinskaitė“. 7.30 Etnos. 8.00, 23.00, 18.00 „XXI amžiaus istorijos“. 8.30, 18.30, 23.30 „Japonijos grožio ženklai“. 9.00 Infodiena. 13.00 Teleparduotuvė. 13.30 „Japonijos grožio ženklai“. 14.00, 19.00 Įvykiai, sukrėtę Lietuvą. „B.Dekanidzės teismas, Dekanidzių klanas. Kaip prokurorai apgavo I.Achremovą?. 15.00 „Mus supantis pasaulis“. 16.00 Pasivaikščiojimai su Asmik Grigorian. 16.30 Neišgalvoti gyvenimai. 17.00, 22.00 „Pasaulio restoranai. Skoniai ir sumanymai“. 17.30 Misija – grožis (N-7). 20.00 „Mus supantis pasaulis“. 21.00 Pasivaikščiojimai su Asmik Grigorian (k). 21.30 Neišgalvoti gyvenimai (k). 22.30 Misija – grožis (N-7) (k).

9.15 Teleparduotuvė. 9.30 Vienam gale kablys. 10.00 Universitetai.lt. 10.30 Paprastai apie sudėtingus. 11.00 „Topmodeliai“. 12.00 Mados reidas. 12.30 Gordono Ramzio virtuvės košmarai (9). 13.30 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 14.00 „Jokių kliūčių!“ 15.00 Aukščiausia pavara. 16.00, 1.00 „Angelas“. 17.00 „Jokių kliūčių!“ 18.00 „Konstruokime!“ (2). 19.15 Komedija „Nuogas ginklas 33 1/3“. 21.00 „Žmogžudystė“ (7). 22.00 „Nepažįstamieji“. 23.00 „Anarchijos vaikai“. 0.00 „Įstatymas ir tvarka. 2.00 „Žmogžudystė“ (7).

9.30 Gyvenimas yra gražus. 10.00 Išminties rakčiukai. 11.00 Mamyčių klubas. 11.30 Svajonių sodai. 12.15 „Linksmieji traukinukai“. 13.10 „Meilės sūkuryje“. 15.10 „Žavūs ir drąsūs“. 18.05 Marthos Stewart šou. 20.00 Melodrama „Gyvenimo pavasaris“ (Vokietija, 1999 m.). 21.40 Melodrama „Žuvėdros vėjyje“ (Vokietija, 1999 m.).

7.00 Biografinė drama „Coco Chanel“ (1) (N-7). 9.00 Žinios (k). 9.20 Sigitos virtuvė (k). 9.40 Gyvenimas be stresų (k). 9.50 „Nenuorama Seidė“. 10.15 Auto-moto (k). 10.45 Komedija „Kitas!“ (N-7). 12.10 Nuomonės (k). 13.10 Žaidimų labirintas (k). 13.40 Drama „Tiesiog kartu“. 15.20 Telelaikraštis. 15.50 Dok. f. „Daugiau nei žaidimas“ (N-7). 17.30 Žalioji akademija. 18.00 Pokalbių laida „Susitikimai“ (k). 18.55 F. „Du viename“ (N-7). 20.30 Nuoga tiesa. 21.00 Nuo šeštadienio iki šeštadienio. 21.20 F. „Pagrobimas“. 22.55 F. „Nuotaka paštu“. 0.30 F. „Prie pat tavo durų“.

8.00 Romantinė komedija „Kai mes susitikome“ (Indija, 2007 m.). 10.30 Komiška drama „Vėjavaikė“ (D.Britanija, 2008 m.). 12.30 Romantinė drama „Tristanas ir Izolda“ (JAV, 2006 m.). 14.40 Komedija „Šalin rankas nuo Misisipės“ (Vokietija, 2007 m.). 16.25 Fantastinis f. „Drakonų karai“ (P.Korėja, 2007 m.). 18.30 Fantastinė komedija „Pietietiškos istorijos“ (Prancūzija, 2006 m.). 20.55 Romantinė komedija „Mergina vaikino kelnėse“ (JAV, 2006 m.). 22.55 Istorinė drama „Klajoklis“ (Prancūzija, 2005 m.).

8.45 Ieškokime geriausio! 9.00 „Balticum TV“ žinios. 9.15 „Sakalas ir balandė“. 10.15 „Pavojingi Ostino Styvenso nuotykiai“. 11.15 Kulinarinis šou „Virtuvė ant ratų“. 11.45 Kelionių žurnalas „80 gražiausių salų“. 12.15 Kelionių žurnalas „Penkių žvaigždučių atostogos“ (8). 12.45 Kultūra +. 13.15, 1.20 Humoro laida „Maski šou“. 13.50 F. „Stebuklingasis sidabras“. 15.20 Romantinė komedija „Sugrįžk!“ (Meksika, Ispanija, 2010 m.). 17.05 Romantinė biografinė drama „Coco Chanel“ (1). 18.45 „Jūros patruliai“ (N-7). 19.45 Ieškokime geriausio! 20.00 „Aviakatastrofos: priežastys ir pasekmės“. 21.00 „Kritinė riba“ (N-7). 22.00 Drama „Žemės širdis“. 23.50 Reidas. Eismo įvykių kronika (k). 0.20 „Marselio kriminalistai“.

7.00 Žinios. Orai (k). 7.20 Kauniečių akimis (k). 7.30 Muzika. 8.00 Vaikų muzikinis rytmetys. 9.00 Muzika. 10.00 „Kelionės į pasaulio kraštą“. 11.00 „Kas namie šeimininkas?“ 12.00 „Liežuvautoja“. 13.00 Komedija „Atsarginiai žaidėjai“. 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 Alchemija XXXVI. Judėjimo laisvė. 16.00 „Dešimčia metų jaunesni per 10 dienų“. 17.00 Muzika. 17.50 Kitokia Lietuva (k). 18.50 Kauniečių akimis. 19.00 Muzikinė vaivorykštė. 20.00 Muzika. 21.00 F. „Mirk arba gyvenk“. 23.05 „Sėsk ir tylėk“. 23.35 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai. 0.35 „Dešimčia metų jaunesni“.

19


20

šeštadienis

2012 05 26

užsienio

7.00, 9.00, 11.00 Naujienos. 7.25 Animacija. Vaikų klubas. „Angelų draugai“. 7.55 „Linksmieji kamuoliukai. PIN kodas“. 8.10 „Gudručiai ir gudrutės“. 9.15 „Ganytojo žodis“. 9.35 „Skanėstas“. 10.20 „Noriu žinoti“ su M.Širvindtu. 11.30 „Apvesdinti milijonierių!“ 15.30, 17.25 „Galina“. 17.00 Vakaro naujienos. 20.00 Laikas. 20.30 „Ekstrasensų mūšis. Pasaulių karas“. 22.40 „Kas? Kur? Kada?“ 0.00 „Žiaurūs žaidimai“. Naujas sezonas. 1.30 Komedija „Sveiki, aš jūsų teta!“ 3.10 F. „Pašėlusi boba“. 4.30 F. „Saugok mane, lietau“. 6.10 Muzika.

filmai

15.30 



„Galina“ („Галина“)

Serialas. Rusija, 2008 m. Rež. Vitalijus Pavlovas. Vaidina Liudmila Nilskaja, Vasilijus Bočkariovas.

Kremliaus Princese vadintos Galinos Brežnevos galia buvo beribė. Ryški, užsispyrusi TSKP generalinio sekretoriaus dukra gyveno nestokodama nei žymiausių šalies vyrų dėmesio, nei turtų.

6.05 „Medikai“. 7.45 „Kareiviai“. 9.30 Švarus darbas. 10.15 100 procentų. 10.45, 20.25 Žiūrėkite visi! 11.40 Gyvensite. 13.20 Reporterio istorijos. 13.50 Dar ne vakaras. 14.40 Aktuali tema. 15.40 Specialusis projektas. 17.35 Karinė paslaptis. 19.30 Slaptos teritorijos. 21.30 M.Zadornovo koncertas. 0.00 Keistenybės. Stebuklo formulė. 0.55 Savaitė.

.00, 13.30 Visa Rusija. 5 5.15 F. „Kokia jūsų šypsena“. 7.00, 10.00, 13.00, 19.00 Žinios. 8.40 Anim. f. 8.50 Akivaizdu, bet neįtikima. 9.20 Šeštadienio talka. 10.20 Vaid. f. „Visą gyvenimą“. 12.05 V.Solomino žvaigždžių meilė. 13.40 „Na, senelės! Nuo Buranovo iki Baku“. 14.30 Fakto valdžia. 15.20, 1.25 Vaid. f. „Mokyklinis valsas“. 17.05 Šeštadienio vakaras. 19.45 F. „Patikėk, viskas bus gerai...“ 21.50 „Mitiajaus juokai“. 23.55 F. „Žingsnis pasitinkant“.

7.00, 9.00, 12.00, 18.00 Šiandien. 7.20 Apžiūra. 7.50 Pagrindinis kelias. 8.25 Gaminame maistą. 9.20 Rusiškas įdaras. 9.55 Kulinarų dvikova. 10.55 Būsto klausimas. 12.20 „Sudužusių žibintų gatvės“. 14.15 Mūsiškiai. 15.25 Tyrimą atliko... 16.20 Akistata. 17.20 Atmintinos melodijos. 18.35 Profesija – reporteris. 19.00 Programa maksimum. 20.00 Rusiškos sensacijos. 20.55 Tu nepatikėsi! 21.50 „Įteisintas mentas“. 23.40 Trileris „Šventikas“. 1.30 Ypatingas atsitikimas. 2.00 „Volkovo valanda“.

6.00 Ypatinga nuomonė. Ekonomikos naujienos. 7.00 Anim. f. 8.00 Vakaro žinios iš Amerikos. 9.00 Byla. 10.00, 11.00, 20.00, 22.00 „Ypatingos paskirties agentas“. 12.00 Niujorke su V.Topaleru. 13.00 Vaid. f. „Dideli ir maži“. 14.30 Gyvas žodis. 15.00 „Turtas“. 16.00 Amerikiečių neraštingumo likvidavimas. 16.30 Savaitės aidas. 17.00 „Oro uostas“. 18.00 Slaptas kodas. 19.00 Pergalės kaina. 21.00 Izraelis per savaitę. 23.00 „Klasiko galva“ (2).

7.00 Komedija „Pažadėk man!“ (Serbija, Prancūzija, 2007 m.). 9.05 Biografinė drama „Karalienė“ (D.Britanija, Prancūzija, Italija, 2006 m.). 11.00 Anim. nuotykių f. „Vėžliuko Semio nuotykiai“ (Belgija, 2010 m.). 13.00 Fantastinis veiksmo trileris „Rydiko kronikos“ (JAV, 2004 m.) (N-7). 15.00 Kriminalinis trileris „Uždaras ratas“ (Prancūzija, Italija, 2009 m.) (N-7). 17.00 Komedija „Atsiklauskite vaikų!“ (Prancūzija, 2007 m.). 19.00 Romantinė drama „Medis“ (Prancūzija, Australija, Vokietija, 2010 m.). 21.00 Komiškas fantastinis trileris „Pietietiškos istorijos“ (Vokietija, JAV, 2006 m.) (N-7). 23.20 Muz. melodrama „Gatvės šokiai“ (D.Britanija, 2010 m.). 1.00 Romantinė karinė drama „Karštas kraujas“ (Italija, Prancūzija, 2008 m.) (N-14).

3.00 F. „Lemtingas kelias“. 5.00 F. „Mis slaptoji agentė“. 7.00 F. „Daug vargo dėl mokslo“. 9.00 Biografinis f. „Pradžia“. 11.00 F. „Fantomas“. 13.00 Komedija „Miestas saloje“. 15.00 Dramatinis trileris „Lemtingas kelias“. 17.00 F. „Jei tai būtų tiesa“. 19.00 Drama „Infiltruoti“. 21.50 F. „Kontaktas“. 0.25 Drama „Infiltruoti“.

5.00 „Tikrosios namų šeimininkės“. 5.50 „Gilmorų merginos“. 9.00 „Seklys“. 11.15 „Heivenas“. 12.00 „Šok iki nukritimo“. 12.45 „Milijonieriaus nuotaka“. 13.30 „Tėvai“. 15.00 „Gera žmona“. 15.45 „Liežuvautoja“. 17.50 „Raštelis butelyje“. 20.00 „Patricia Cornwell. Rizikos faktorius“. 21.30 „Aleksas ir Ema“. 23.10 „Sesuo Džekė“. 0.10 „Heivenas“.

naujienos

7.00 BBC naujienos (kas valandą). 7.30 Afrikos verslo apžvalga. 8.30 Europos politikos apžvalga. 9.30 Įsijunk internetą. 10.10 Savaitgalio įvykių apžvalga. 10.30 Panorama. Visa tiesa apie mokesčius. 11.10 Laida apie futbolą. 11.30 Horizontai. 12.10 Dohos debatai. 13.10 Tikslas – Londonas. 13.30 Naujienos iš viso pasaulio. 14.30 Mūsų pasaulis. Tibetas. 15.10 Savaitgalio įvykių apžvalga. 15.30 Kino naujienos. 16.15 Laida apie sportą. 16.30 Kelionių laida. 17.30 Žvilgsnis iš Londono. 18.10 Euras. 19.30 Įsijunk internetą. 20.30 Afrikos verslo apžvalga. 21.15 Laida apie sportą. 21.30 Kelionių laida. 22.30 Įsijunk internetą. 23.10 Reporterių pranešimai iš Jungtinės Karalystės. 23.30 Žvilgsnis iš Londono. 0.10 Dohos debatai. 1.30 Artimųjų Rytų verslo apžvalga. 2.00 Nakties programa.

6.00, 8.00, 9.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 7.00, 10.00 Pasaulio sporto naujienos. 7.30, 14.30, 20.30 Kelias į Rio. „Žalias“ miestas. 8.00 Tarptautiniai reportažai. 8.15 Afrikos verslas. 8.30 Žvilgsnis atgal. 9.00 Tarptautiniai reportažai. 9.15 Verslas. Artimieji Rytai. 9.30, 15.30 CNN „laisvės“ projektas. 10.30, 19.30, 0.00 Atviri kortai. 11.00 Darbo pasitarimas. 12.00 Tarptautiniai reportažai. 12.30 Žvilgsnis atgal. 13.00 Trumpai ir aiškiai. 13.30 Afrika iš arti. 14.00 Tarptautiniai reportažai. 14.45, 21.45 Ateities miestai. 15.00 Pokalbiai apie Aziją. 16.00 Nepapasakotos istorijos. 16.30 Žvilgsnis atgal. 17.00 Pasaulio žemėlapis. 17.30 Afrikos balsai. 18.00 Europos verslas. 18.30 Trumpai ir aiškiai. 19.00 Sporto pasaulis. 20.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 21.00 Pasaulio žemėlapis. 21.30 Veikli moteris. 22.00 Darbo pasitarimas. 23.00 Tarptautiniai reportažai. 23.30 „Žaliasis“ verslas. 1.00 Tarptautiniai reportažai.

muzika

7.00 MCM dainos. 10.50 50 geriausių dainų. 11.30 Geriausios JAV dainos. 12.45 Muzikos naujienos. Interviu su žvaigžde. 14.30 Integralas. 15.30 MCM dainos. 17.30 Vaizdo klipai. MCM kavinė. 18.45 Hiphopo muzika. 20.00 Geriausios dainos. 21.00 MCM dainos. 21.30 Muzikos naujienos. Interviu su žvaigžde. 21.45 Vakaro muzika. 0.00 „Top Tubes“. Geriausios dainos. 3.30 MCM dainos.

7.00 Pusryčių klubas. 9.00 Tik hitai. 12.00 „Made“. 13.00 Evoliucija. 14.00 „Eilinė Onutė“. 15.00 Ekstremalūs išbandymai. 16.00 Kai man buvo 17 metų. 17.00 „Made“. 18.00 Ekstremalūs išbandymai. 18.30 Čelsės gyvenimas. 19.30 „Narvas“. 20.30 „Eilinė Onutė“. 21.30 Evoliucija. 22.00 „Paauglės motinos“. 23.00 „Byvis ir Tešlagalvis“. 23.30 „Išdaigininkai“. 0.00 Nakties programa.

5.20 Džiazas. 10.30 A.Preljocajaus baletas „Snieguolė“. 12.15 Ch.Lloydas. „Sangam“ trio koncertas. 13.05 Divertismentas. 14.30 „La Bella Noeva“ koncertuoja Magelono festivalyje. 15.50 Koncertas „Fra Diavolo“. 17.25 Divertismentas. 17.45 J.Medeski, B.Martinas ir Ch.Woodas koncertuoja La Villete džiazo festivalyje. 18.45 Džiazas. Koncertuoja T.Hamassyanas ir M.Solalis. 19.35 J.S.Bacho „Goldbergo variacijos“. Groja N.Angelichas. 20.55 Divertismentas. 21.30 R.Wagnerio opera „Niurnbergo meisterzingeriai“. 2.15 Nakties programa.


2012 05 26 dokumentika

šeštadienis

sportas

9.00 Ryto programa. 10.00 Hedonizmas. Ekvadoras. 11.00 Keliaukite dabar. Gegužė. 11.30 Nuotykiai Kosta Rikoje. 12.00 Keliautojas. Hondūras. 13.00 Ramiojo |vandenyno žemės. Fidžio ir Vanuatu salos. 14.00 Žmonijos valgiai. Malaizija ir Anglija. 16.00 Keliautojas. Pietų Prancūzija. 17.00 Nutolę krantai. Šetlando salos, Bergenas ir Haugesundas. 19.00 Keliautojas. Londonas. 20.00 K.Floydas Prancūzijoje. Loiras ir Renas. 21.00 Žmonijos valgiai. Anglija. 22.00 Kelionė per Mumbajų pirmos klasės vagonu. 23.00 Keliautojas. Bangladešas. 0.00 Kelionės motociklu. 1.00 Nakties programa.

9.00 Ryto programa. 10.00 Inžinierių idėjos. Kalėjimas. 11.00 Pasienis. Jūrų patrulis. 12.00 Pašėlę išradėjai. 13.00 Nepaprastos žuvys. 14.00 Ryklių paieškos. 15.00 Slaptas Čingischano kapas. 16.00 Pražuvęs Erodo kapas. 17.00 Senovės paslaptys. Monos Lizos kodas. 18.00 Didžiosios gamyklos. Nepaprastas atrakcionas. 19.00 Lėktuvų avarijų tyrimai. 20.00 Kalintys užsienyje. 21.00 Žiauriausi Amerikos kalėjimai. 22.00 Draudimai. Ekstremalus gydymas. 23.00 Pasienis. Pagrindinis kontrabandininkų kelias. 24.00 Pabėgimas. 1.00 Nakties programa.

7.00 Šimpanzių rojus. Zakas ir Džinga – paslaptingos šimpanzės. 7.25 Didelių krokodilų dienoraštis. 8.15 Žaismingiausi gyvūnai planetoje. 9.10 J.Corwinas laisvėje. 10.05 Dikas ir Domas skuba į pagalbą. 11.00 Laukiniai našlaičiai. Didysis persikraustymas. 11.25 Projektas „Šunų jaunikliai“. 11.55 Kinologija. 12.50 Laukinės gamtos SOS. 13.45, 20.10 Vertėjas iš šunų kalbos. 14.40 Kačių neįmanoma nemylėti. 15.35 Didelės lenktynės savanoje. Sunkus uždavinys. 16.30 Afrikoje. Virunga. Kongas. Turkana. Iškyšulys. 21.05 Karina, laukinis safaris. 22.00 Skunkų tramdytojas. 22.55 Miklūs gyvūnų pabėgimai. 23.50 Pietų Afrikos gyvūnų apsaugos skyrius. 0.45 Laukiniai ir pavojingi. Atsargiai, kanda!

6.00 „Žvejų nuotykiai“. 9.00 „Holivudo mokslas“. 13.55 „Everesto ligoninės priimamasis“. 16.40 „62 dienos jūroje“. 17.40 „Pragaras jūroje“. 18.40 „Nematomi pasauliai“. 19.40 „Somalio piratų medžioklė“. 20.30 „Northwest Airlines“ reisas Nr. 253: neįvykęs teroro išpuolis“. 21.20 „114 dienų nelaisvėje – Alano Johnstono istorija“. 22.15 „Vakarienė su mirtimi“. 23.10 „NSO bylos“.

8.00 „Arbatos kelias į dangų“. 9.00 „Tintino pėdsakais“. 10.00 „Jackas Cardiffas: gyvenimas anapus kameros“. 11.30 „Stambiu planu“. 12.00 „Mao: kiniška istorija“. 14.00 „Kapijongas“. 15.00 „Karo dievai“. 16.00 „Impresionistai“. 18.00 „Geltonasis namas“. 19.30 „Gyvūnai, pakeitę istoriją“. 20.00 „9-ojo dešimtmečio muzika“. 23.00 „Karo dievai“. 0.00 Nakties programa.

8.00 „Mažyliai“. 9.00 „Poliarinė lapė“. 10.00 „Pas veterinarą“. 11.00 „Pusiaujas“. 12.00 „Mažoji panda Laimingasis drakonas“. 13.00 „Jūros gelmių ateiviai“. 14.00 „Straublinis kirstukas: miško siela“. 15.00 „Dykumų liūtai“. 16.00 „Gamtos šokis“. 17.00 „Žmogus, gyvenantis su lokiais“. 18.00 „Pas veterinarą“. 19.00 „Kalnų žavesys“. 20.00 „Gyvūnų parkas“. 21.00 „Laumės ratų paslaptis“. 22.00 „Delfinų kalbos šifras“. 23.00 „Plėšrūnai“. 0.00 Nakties programa.

9.00 Televitrina. 10.00 Žinios +. 10.15 Lietuvos krepšinio lyga. 3-iosios finalo rungtynės. Kauno „Žalgiris“–Vilniaus „Lietuvos rytas“. 12.00 Olimpinės žaidynės. 12.15 Sporto metraštis. 12.25 Vimbldono legendos. B.Jeanas Kingas. 13.25 VTB vieningoji krepšinio lyga. Maskvos srities „Chimki“–Vilniaus „Lietuvos rytas“. 15.10 Lietuvos krepšinio lyga. 4-osios mažojo finalo rungtynės. Prienų „Rūdupis“–„Šiauliai“. 16.55 Vimbldono legendos. J.McEnroe. 17.55 Sportas LT. XXVI A.Mikėno memorialo sportinio ėjimo varžybos. 18.55 Škotijos taurės finalas. Edinburgo „Hearts“–Edinburgo „Hibernian“. 20.40 Profesionalų boksas. Sh.Mosley ir R.Mayorga.

8.55 „Trans World Sport“ žurnalas. 9.55 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Latvija–Rusija. 11.55, 14.55 „Formulė-1“. Monako „Didžiojo prizo“ trečia treniruotė. Tiesioginė transliacija. 13.25 Golfas. 13.55 2011–2012 m. sezono įvarčiai. 16.15 Futbolas. UEFA čempionų lygos apžvalga. 16.40 „Formulė-1“. Ispanijos „Didžiojo prizo“ lenktynių apžvalga. 17.40 Boksas. M.Huckas ir O.Afolabi. 18.45 Boksas. F.Mayweatheris jaunesnysis ir M.Cotto. 19.55 Boksas. A.Khanas ir L.Petersonas. 21.00 Pokeris. „The Big Game“ turnyras. 22.00 Boksas. C.Frochas ir L.Bute. Tiesioginė transliacija.

9.30 Lengvasis kultūrizmas. 9.45 Europos plaukimo čempionatas. 12.30 Lengvosios atletikos varžybos Čekijoje. 13.30 Teniso apžvalga. 13.45 Dviračių lenktynės „Giro d’Italia“. XIX etapas. 14.30 Dviračių lenktynės „Giro d’Italia“. XX etapas. 18.30 Europos plaukimo čempionatas. 20.00 Moterų teniso turnyro Briuselyje finalas. 20.45 Teniso apžvalga. 21.00 Jaunimo futbolo turnyras Tulone. Prancūzija–Meksika. 22.45 Jojimo varžybos Vokietijoje. 0.15 Europos futbolo apžvalga. 1.15 Europos plaukimo čempionatas. 2.00 Dviračių lenktynės.

7.00 Ryto programa. 8.15 TV parduotuvė. 10.15 Raitelių TV. 10.45 Žurnalas. 11.45 Golfo žurnalas. 12.15 Normalu. 12.45 Motosportas. 13.45 Paplūdimio tinklinis. 15.45 Sporto viktorina. 19.15 Tenisas. Pasaulio taurė. 20.55 Futbolas. Olandija– Bulgarija. 23.00 WWE žvaigždės. 1.00 Nakties programa.

21


22

sekmadienis

2012 05 27

lietuviškos

15.00 „Dainų dainelės 2012“ laureatų koncertas.

19.30 Lietuvos balsas. Finalinės kovos.

19.30 Komedija „Rožinė pantera 2“.

20.20 „Gyvenimo spalvos“.

19.00 „Sodo detektyvės“.

7.30 „Ryto suktinis“ su Zita Kelmickaite (k). 8.30 Kaimo akademija. 9.00 „Keliautojai – laiko valdovai“. 9.25 „Džeronimas“. 9.50 „Aviukas Šonas“. 10.00 Gustavo enciklopedija. 10.30 Jaunųjų talentų konkursas „Vunderkindai.lt“. 12.00 BBC dokumentika. „Žmonių planeta. Atogrąžų miškai. Medžių žmonės“ (4). 13.00 Sekminių šv. Mišios iš Vilniaus Jeruzalės. Tiesioginė transliacija. 14.00 Šventadienio mintys. 15.00 Lietuvos vaikų ir moksleivių dainų TV konkurso „Dainų dainelė 2012“ laureatų koncertas. Tiesioginė transliacija. 16.30 Žinios. Orai. (gestų k.). 16.40 Lietuvos vaikų ir moksleivių dainų TV konkurso „Dainų dainelė 2012“ laureatų koncertas. Tiesioginė transliacija. 18.15 Žingsnis po žingsnio. 18.30 Stilius. 19.30 Bėdų turgus. 20.30 Panorama. Sportas. Orai. 20.45 Savaitė. 21.15 Fantastinis nuotykių f. „Vizas. Nojaus Arkos paslaptis“ (N-7). 23.40 BBC dokumentika. „Žmonių planeta. Atogrąžų miškai. Medžių žmonės“ (4) (k).

6.30 „Žaibo smūgis“ (3). 6.55 „Džekio Čano nuotykiai“. 7.20 „Garfildas“. 7.45 „Policijos akademija“. 8.10 „Skūbis Dū. Paslapčių biuras“. 8.35 „Įspūdingasis žmogus voras“. 9.00 Sveikatos ABC. 10.00 Nuotykių f. „Naujasis pasaulis“ (D.Britanija, JAV, 2005 m. (N-7)). 12.55 Būk mano meile! Žvaigždės (N-7). 13.55 KK2 (N-7) (k). 14.55 „Širdies balsas“. 15.54 Kitokie? 16.00 „Širdies balsas“. 17.00 Ne vienas kelyje. 17.45 Teleloto. 18.45 Žinios. 18.55 Sportas. 18.58 Orai. 19.00 „Alfa“ savaitė. 19.30 Lietuvos balsas. Finalinės kovos. Tiesioginė transliacija. 22.00 Kriminalinis trileris „Džonas Q“ (JAV, 2002 m.) (N-7). 0.25 Kriminalinis trileris „Pragaro Virtuvės vaikėzai“ (JAV, 1996 m.) (N-14).

6.45 Teleparduotuvė. 7.00 „Katašunis“. 8.00 „Slaptasis agentas Konoras“. 8.30 „Moderni šeima“. 9.00 Sveikas žmogus. 10.00 Svajonių sodai. 11.00 Nuotykių komedija „Tėčio pagrobimas“ (JAV, 2009 m.). 12.45 Romantinė komedija „Vaiduoklių miestas“ (JAV, 2008 m.). 14.50 Romantinė komedija „Meilė ir kitos nelaimės“ (D.Britanija, Prancūzija, 2006 m.). 16.40 „Aiškiaregys“. 17.40 Susitikime virtuvėje. 18.45 TV3 žinios. 18.55 TV3 sportas. 18.58 TV3 orai. 19.00 Savaitės komentarai. 19.30 Komedija „Rožinė pantera 2“ (JAV, 2009 m.). 21.20 Veiksmo f. „Baikeriai“ (JAV, 2003 m.). 23.40 Romantinė komedija „Šalutinis poveikis“ (JAV, 2005 m.). 1.25 Nuotykių f. „Pasveikink mirtį kitą dieną“ (JAV, D.Britanija, 2002 m.)

6.00 „Joyce Meyer. Gyvenimas kupinas džiaugsmo“. 6.30 Televitrina. 7.00 „Užkalnio 5“ (k). 8.00 Duok „labas“. 8.30 Tauro ragas (N-7). 9.00 „Autopilotas“. 9.30 Statybų TV. 10.00 Sekmadienio rytas. 11.00 „Sveikatos kodas“. Televitrina. 12.00 „Sumaištis dėl kengūrų“. 13.00 „Galileo: norintiems žinoti“ (k). 13.30 Nacionalinė loterija „10 milijonų“. 14.00 Sveikinimai. 16.30 „Milijonieriai“ (k). 17.00 „Liejyklos gatvė“ (N-7) (k). 18.00 „Ekstrasensų mūšis“ (N-7). 19.00 Skanus pokalbis. 20.00 Žinios. 20.16 Sportas. 20.19 Orai. 20.20 Gyvenimo spalvos. 21.20 Meilės istorijos. Melodrama „Svajonių laivas. Rio de Žaneiras“ (Vokietija, 2009 m.) (N-7). 23.30 Kriminalinis trileris „Įsibrovimas“ (JAV, 2011 m.) (N-14) (k). 1.25 „Bamba“. Interaktyvus šou suaugusiesiems (S).

6.29 TV parduotuvė. 6.45 Reporteris. 7.15 „Dičkis šuo Klifordas“. 7.50 „Padūkėlis Eliotas“. 8.15 „Oskaro oazė“. 8.25 Namų daktaras. 8.55 „Ledo žemė“ (2). 10.00 Girių takais. 10.30 Šiandien kimba. 11.00 „Uraganų persekiotojai“ (N-7). 12.00 Reporteris. 12.30 Kokį maistą perkame? 13.40 „Leninas. Mitai ir tikrovė“(2). 14.50 Dok. f. „Čigonai. Vaikystė be pasirinkimo“. 16.00 Žinios. Orai. 16.05 Super L.T. 17.00 Žinios. Orai. 17.05 Gongo Gangas. 18.00 Žinios. 18.18 Orai. 18.20 Griūk negyvas! (N-7). 19.00 „Sodo detektyvės“ (N-7). 20.00 „Merdoko paslaptys“ (N-7). 21.00 Žinios. 21.13 Orai. 21.15 24/7. Savaitės aktualijų analizė ir komentarai. 22.15 „Leninas. Mitai ir tikrovė“ (1, 2) (N-7)..

21.15 LTV



„Vizas. Nojaus Arkos paslaptis“ („Visus-Expedition Arche Noah“) Fantastinis nuotykių filmas. Vokietija, 2011 m. Rež. Tobi Baumannas. Vaidina Julia Molkhou, Stephanas Luca.

Ką iš tiesų Nojus gabeno savo laive? Senajame Testamente parašyta: „Dievo Akys lydėjo Nojaus laivą.“ Išspręsti šią mįslę ryžtasi profesorius Ziorensenas su sūnėnu Robertu. Jie vyksta ieškoti laivo liekanų, o jiems iš paskos seka apsišaukėliai Kryžiaus riteriai.

21.20 TV3



„Baikeriai“ („Biker Boyz“) Veiksmo filmas. JAV, 2003 m., Rež. Reggie Rockas Bythewoodas. Vaidina Laurence’as Fishburne’as, Orlando Jonesas.

Juodaisiais riteriais pasivadinusiai baikerių gaujai vadovauja veteranas, kurį visi vadina Dūmu. Jam tikrai nėra lygių, nes jis – nelegalių lenktynių čempionas. Tačiau į šį titulą jau kėsinasi konkuruojančios gaujos vadas, pramintas Mažyliu.


2012 05 27

sekmadienis

regioninės tv

8.00 Žmonijos žodinio ir nematerialaus paveldo šedevrai. Lietuvos dainų šventė. 2007 m. (4) (k). 9.30 Mokyklos langas. 10.00 Miesto kodas (k). 10.45 Ryto suktinis. 11.30 „Frosto prisilietimas“ (N-7). 13.15 Pulsas. 13.40 Būtovės slėpiniai. 14.30 Kine kaip kine. 14.55 Drama „Moteris ir keturi jos vyrai“ (1984 m.). 16.20 Populiarioji klasika. J.Strausso ir M.Oginskio kūriniai. Groja Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras. Dirigentas Juozas Domarkas (k). 17.00 Tarptautinio poezijos festivalio „Poezijos pavasaris 2012“ baigiamasis vakaras. Tiesioginė transliacija iš Vilniaus universiteto Kazimiero Sarbievijaus kiemo. 18.35 Veidai. Lietuvių dokumentika. Trys Jono Jurašo Antigonės. Jonas Jurašas. Iš ciklo „Maištininkai“ (k). 19.15 Žurnalisto Vinco Uždavinio 110-osioms gimimo metinėms. Vakaras Lietuvos nacionaliniame muziejuje. 20.30 Z.Bružaitė. Miuziklas „Undinė“. Libretas R.Skučaitės. Rež. G.Padegimas. Dirigentė D.Beinarytė (k). 22.00 Džiazo vakaras. „Mama Jazz“ 2011. Marijus Sūdžius ir „David Binney Group“ (k). 23.00 Panorama (k). 23.10 Sportas (k). 23.13 Orai (k). 23.15 Vytauto Kernagio dainas atlieka Liudas Mikalauskas ir kvartetas „Bass Arco“ (k).

8.05 Teleparduotuvė. 8.35 Retrospektyva. „Dailininkas K.Morkūnas“. 9.05 Malachovas +. 10.00 „Kelionės į pasaulio kraštą“. 11.00 „Kas namie šeimininkas?“ 12.00 „Liežuvautoja“ (N-7). 12.54 Kitokie? (k). 13.00 F. „Tėtė iš afišos“. 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 KTV – kino ir televirtuvė. 16.00 „Dešimčia metų jaunesni per 10 dienų“. 17.00 „Pasaulio Guinnesso rekordai“ (N-7). 18.00 „Čakas“ (N-7). 19.00 „Detektyvė Rizoli“. 20.00 „Žmogus juodu apsiaustu“ (7) (N-7). 21.00 Romantinis f. „Gerbėjas“. 22.50 Alchemija XXXVI. Judėjimo laisvė (k). 23.20 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai (N-7). 0.20 „Dešimčia metų jaunesni per 10 dienų“ (k). 0.50 KTV – kino ir televirtuvė.

9.15 Teleparduotuvė. 9.30 Tavo augintinis. 10.00 Vienam gale kablys. 10.30 Paprastai apie sudėtingus. 11.00 Gordono Ramzio virtuvės košmarai (9). 12.00 Mados reidas. 12.30 „Topmodeliai“. 13.30 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 14.00, 17.00 „Jokių kliūčių!“ 15.00 „Nenugalimas banzuke“. 16.00, 1.00 „Angelas“. 18.00 Aukščiausia pavara. 19.00 „Formulės-1“ pasaulio čempionato Monako DP lenktynės. Vaizdo įrašas. 21.30 „Bobo užkandinė“ (6). 22.00 „Nepažįstamieji“. 23.00 Europos pokerio turas 0.00 „Įstatymas ir tvarka. Operatyvinių tyrimų skyrius“. 1.55 „Bobo užkandinė“ (6).

9.25 Gyvenimas yra gražus. 9.55 Sportuok su žvaigžde. 10.25 Mados reidas. 10.55 Beatos virtuvė. 11.45 Keturkojis šou. 12.15 „Linksmieji traukinukai“. 13.10 „Meilės sūkuryje“. 15.10 „Žavūs ir drąsūs“. 17.05 Marthos Stewart šou. 20.00 Melodrama „Ilgas kelias į laimę“ (Vokietija, 2000 m.). 21.40 Išminties rakčiukai.

22.00 LNK

6.30 Žinios. 6.45 Ne vienas kelyje. 7.30 Etnos. 8.00 „XXI amžiaus istorijos“. 8.30, 13.30, 18.30 , 23.30 Dok. f. „Japonijos veidai“ (1) (Japonija). 9.00 XX amžiaus slaptieji archyvai. „Lietūkio garažas“ (1). 10.00, 15.00, 20.00 „Mus supantis pasaulis“. 11.00 Alchemija I. Kokia turi būti kultūros laida? 11.30, 21.30 Neišgalvoti gyvenimai. 12.00, 17.00, 22.00 „Pasaulio restoranai. Skoniai ir sumanymai“. 12.30, 17.30 Misija – grožis (N-7). 13.00 Teleparduotuvė. 14.00, 19.00 XX amžiaus slaptieji archyvai. „Lietūkio garažas“ (1) (k). 16.00, 21.00 Alchemija I. Kokia turi būti kultūros laida? (k). 18.00 „XXI amžiaus istorijos“. 22.30 Misija – grožis (N-7) (k). 23.00 „XXI amžiaus istorijos“.



„Džonas Q“ („John Q“) Kriminalinis trileris. JAV, 2002 m. Rež. Nickas Cassavetesas. Vaidina Denzelis Washingtonas, Robertas Duvallis.

Džonas Arčibaldas dievina savo sūnų, todėl kai vaikinas sportuodamas rimtai susižeidžia, tėvas praranda protą. Sužinojęs, kad draudimo bendrovė neketina sumokėti už mirštančio sūnaus širdies persodinimo operaciją, Džonas įkaitais paima ligoninės personalą.

7.00 Biografinė drama „Coco Chanel“ (2) (N-7). 9.00 Nuoga tiesa (k). 9.30 „Nenuorama Seidė“. 10.00 Apie fotografiją. 10.30 Sveikas žmogus (k). 11.30 Žalioji akademija (k). 12.00 Muz. drama „Paryžius, 1936-ieji“ (N-7). 14.00 Drama „Žemės širdis“. 15.45 Telelaikraštis. 16.00 Kertinis akmuo. 16.30 Komedija „Kietos mergiotės“ (N-7). 18.15 Nuo šeštadienio iki šeštadienio (k). 18.45 Romantinė komedija „Meilei reikia dviejų“. 20.30 Melomano pusvalandis. 21.00 Anim. f. „Pakrantės pasakos“ (N-7). 22.25 Trileris „Mes valdome naktį“ (N-14).

8.00 Fantastinė komedija „Pietietiškos istorijos“ (Prancūzija, 2006 m.). 10.25 Romantinė komedija „Mergina vaikino kelnėse“ (JAV, Kanada, 2006 m.). 12.25 Istorinė drama „Klajoklis“ (Prancūzija, Kazachstanas, 2005 m.). 14.20 Romantinė komedija „Kad ir kas nutiktų“ (JAV, Prancūzija, 2009 m.). 15.55 Veiksmo f. „Patikima apsauga“ (JAV, Australija, Vokietija, Ispanija, D.Britanija, 2007 m.). 18.00 Trileris „Lemtingas kelias“ (JAV, Vokietija, 2007 m.) (N-14). 19.45 Drama „Tiesiog kartu“ (Prancūzija, 2007 m.). 21.25 Kriminalinė drama „Elos slėnyje“ (JAV, 2007 m.).

8.45 Ieškokime geriausio! 9.00 Kultūra +. 9.30 Reidas. Eismo įvykių kronika (k). 10.00 „Jūros patruliai“ (N-7). 11.00 „Aviakatastrofos: priežastys ir pasekmės“. 12.00 „Likimo dovana“. 13.00 „Kritinė riba“ (N-7). 14.00 „Marselio kriminalistai“. 15.00 Fantastinė nuotykių drama „Krabatas: burtininko mokinys“ (Vokietija, 2008 m.). 17.05 Romantinė biografinė drama „Coco Chanel“ (2). 18.45 „Sakalas ir balandė“. 19.45 Ieškokime geriausio! 20.00 „Pavojingi Ostino Styvenso nuotykiai“. 21.00 VIP seansas. „Gyvatė“ (Prancūzija, 2006 m.). 23.10 Kulinarinis šou „Virtuvė ant ratų“ (14). 23.40 Kelionių žurnalas „Penkių žvaigždučių atostogos“ (8). 0.10 Kelionių žurnalas „80 gražiausių salų“.

7.00 Kauniečių akimis (k). 7.15 Muzika. 8.30 Vaikų muzikinis rytmetys. 9.00 Muzika. 10.00 „Kelionės į pasaulio kraštą“. 12.00 „Liežuvautoja“. 12.54 Kitokie? (k). 13.00 Nuotykių komedija „Tėtė iš afišos“. 15.00 Teleparduotuvė. 15.30, 0.50 KTV – kino ir televirtuvė. 16.00, 0.20 „Dešimčia metų jaunesni per 10 dienų“. 17.00 „Pasaulio Guinnesso rekordai“ (k). 18.00 Kitokia Lietuva (k). 19.05 Kauniečių akimis (k). 19.30 Muzika. 20.00 Kultūros alėja (k). 20.30 Muzika. 21.00 Romantinis f. „Gerbėjas“. 23.20 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai.

0.25 LNK



„Pragaro Virtuvės vaikėzai“ („Sleepers“) Kriminalinis trileris. JAV, 1996 m. Rež. Barry Levinsonas. Vaidina Bradas Pittas, Robertas De Niro.

Pragaro Virtuve vadinamame Manhatano rajone užaugę paaugliai Maiklas, Lorencas, Džonas ir Tomis patenka į Vilkinsono koloniją, kur kenčia sadistų prižiūrėtojų patyčias. Po 15 metų dviem iš jų pasitaiko proga atsilyginti skriaudėjui Šonui Noksui.

23


24

sekmadienis

2012 05 27

užsienio

7.00, 9.00, 11.00 Naujienos. 7.25 Animacija. Vaikų klubas. „Angelų draugai“. 8.10 „Linksmieji kamuoliukai. PIN kodas“. 8.25 „Tarnauju Tėvynei!“ 9.20 „Sveikata“. 10.05 „Kol visi namie“. 11.20 „Padriki užrašai“. 11.35 „Fazenda“. 12.10 „Jeralaš“. 12.50 S.Michailovo koncertas. 14.35 Muzikos festivalis. 20.00 Sekmadienio Laikas. 21.10 „Minutė šlovės. Svajonės pildosi!“ 23.30 „Parishiltonprožektorius“. 23.05 „Yesterday Live“. 1.05 S.Šolochovo programa. 1.30 Vaid. f. „Proveržis“. 3.05 Vaid. f. „Romanas „Alla Russa“. 4.20 Vaid. f. „Šaunus vaikinas“. 5.35 Muzika.

5.40 „Medikai“. 7.15 „Kareiviai“. 10.20 Reporterio istorijos. 10.45, 18.05 Maistas. Suokalbio teritorija. 12.00 M.Zadornovo koncertas. 14.20 Žiūrėkite visi! 15.15 Slaptos teritorijos. 16.10 Karinė paslaptis. 19.00 Pasaulio paslaptys su Ana Chapman. Jie – tarp mūsų. 20.00 Pragaro virtuvė. 21.30 „Meilės įkaitai“ (3, 4). 23.05 Ekstrasensų mūšis. Pasaulių karas. 0.55 Gyvensite.

6.45, 7.20 Anim. f. „Nauji niekam nežinomi barono Miunhauzeno nuotykiai“. 7.00, 9.00, 12.00, 18.00 Šiandien. 7.50 Gyvena gi žmonės. 8.20 Jų papročiai. 9.20 Pirma pavara. 9.50 Ekskliuzyvas. 10.20 Valgome namie. 10.55 Vasarnamiai. 12.25 „ Sudužusių žibintų gatvės“. 14.10 Rusiškos skyrybos. 15.25 Tyrimą atliko... 16.20 Ir vėl – sveiki! 17.20 Aukso dulkės. 19.00 Nuoširdus prisipažinimas. 19.45 Centrinė televizija. 20.50 Išpažintis. 21.45 „Įteisintas mentas“. 23.35 NTV diskusijų arena. 0.40 Veiksmo f. „Snaiperis“. 2.25 Muzikinis ringas.

filmai

4.50 „Mitiajaus juokai“. 6.40 Vaid. f. „Patikėk, viskas bus gerai...“ 8.35 Ryto paštas. 9.10 Pats sau režisierius. 10.00, 13.00, 19.00 Žinios. 10.55 Juoko panorama. 11.20 Anim. f. 11.25 Vaid. f. „Kazokų užkarda“. 13.30 Visa Rusija. 13.40 Komedija „Žingsnis pasitinkant“. 15.10 Juoktis leidžiama. 16.30 Šventinis koncertas, skirtas Pasieniečio dienai. 18.15 Prajuokink komiką. 20.05 Vaid. f. „Širdis be spynos“. 22.10 Vaid. f. „Nuosprendis“. 0.00 Vaid. f. „Drugelio bučinys“.

6.00, 8.30, 16.30 Anim. f. 7.00 Vaid. f. vaikams. 9.00 Ieškome išeities. 10.00, 11.00, 20.00, 22.00 „Ypatingos paskirties agentas“. 12.00 Šalis ir žmonės. 13.00 F. „Atsarginis žaidėjas“. 14.30 „Global 3000“. 15.00 „Turtas“ (2). 16.00 ART navigatorius. 17.00 Dokumentinis ekranas. „Šešėlis virš paletės“. 18.00 Be kvailių. 19.00 Savaitės briaunos. 21.00 Niujorke su V.Topaleru. 23.00 Vaid. f. „Dvasia“.

0.40 



„Snaiperis“ („Снайпер“)

Veiksmo filmas. Rusija, 2010 m. Rež. Andrejus Ščerbininas. Vaidina Aleksandras Baranovskis, Valerijus Zolotuchinas.

Po nepavykusios kovinės operacijos du geriausi šauliai priversti palikti tarnybą. Bet Aleksejus nenori susitaikyti su tokia neteisybe. Kaip tik tada Piteryje žmones žudyti ima maniakas snaiperis.

naujienos

7.00 Drama „Babelis“ (JAV, Prancūzija, Meksika, 2006 m.) (N-7). 9.20 Anim. nuotykių f. „Alfa ir Omega“ (JAV, Indija, 2010 m.). 11.00 Romantinė komedija „Prancūziška apgaulė“ (Prancūzija, 2010 m.). 13.00 Romantinis kriminalinis trileris „Afera pagal Entonį Zimerį“ (Prancūzija, 2005 m.) (N-7). 15.00 Anim. f. „Iliuzionistas“ (D.Britanija, Prancūzija, 2010 m.). 17.00 Anim. nuotykių f. „Pakrantės pasakos“ (D.Britanija, 2008 m.). 19.00 Melodrama „Paskutinis bučinys“ (JAV, 2006 m.). 21.00 Trileris „Kvepalai. Vieno žudiko istorija“ (JAV, Prancūzija, Vokietija, 2006 m.) (N-14). 23.25 Fantastinė nuotykių drama „Tomo vidurnakčio parkas“ (D.Britanija, JAV, Japonija, 1999 m.). 1.00 Mistinis trileris „Prieglobstis“ (JAV, 2010 m.) (N-7).

7.00 BBC naujienos (kas valandą). 7.30 Naujienos iš viso pasaulio. 8.30 Europos politikos apžvalga. 9.30 Kelionių laida. 10.10 Reporterių pranešimai iš Jungtinės Karalystės. 10.30 Kino naujienos. 11.10 Reporterių pranešimai. 11.30 Žvilgsnis iš Londono. 12.10 Euras. 13.10 Reporterių pranešimai iš Jungtinės Karalystės. 14.30 Naujienos iš viso pasaulio. 15.10 Tikslas – Londonas. 15.30 Panorama. Visa tiesa apie mokesčius. 16.15 Laida apie sportą. 16.30 Įsijunk internetą. 17.30 Horizontai. 18.10 Dohos debatai. 19.30 Indijos verslo apžvalga. 20.30 Mūsų pasaulis. Tibetas. 21.15 Laida apie sportą. 21.30 Panorama. 22.30 Kino naujienos. 23.10 Reporterių pranešimai. 23.30 Horizontai. 0.10 Euras. 1.30 Azijos verslo apžvalga. 1.45 Laida apie sportą. 2.00 Nakties programa.

3.00 F. „Fantomas“. 5.00 F. „Miestas saloje“. 7.00 F. „Lemtingas kelias“. 9.00 F. „Jei tai būtų tiesa“. 11.00 F. „Galingasis Stenas“. 13.00 Trileris „Išpirka“. 15.00 F. „Deganti lyguma“. 17.00 Kriminalinė komedija „Tikra mėnesiena“. 19.00 Dramatinis miuziklas „Devyni“. 21.10 Drama „Savaitė“. 23.00 F. „Juodintas plienas“. 1.00 F. „Devyni“.

6.00, 8.00, 9.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 7.00, 10.00, 19.00, 23.30 Pasaulio sporto naujienos. 7.30 Veikli moteris. 7.45 Ateities miestai. 8.00, 9.00, 22.00 Tarptautiniai reportažai. 8.15 Artimieji Rytai 8.30 Pokalbiai apie Aziją. 9.15 Europos verslas. 9.30 CNN „Laisvės“ projektas. 10.30, 19.30, 23.00 Atviri kortai. 11.00 Tarptautiniai reportažai. 11.30 Trumpai ir aiškiai. 12.00 Tarptautiniai reportažai. 12.30 Nepapasakotos istorijos. 13.00 CNN pristato... 13.30, 21.30 Kelias į Rio. 13.45 Ateities miestai. 15.00, 21.00 F.Zakaria. Visuotinė padėties nustatymo sistema. 16.00 Suvienyta valstybė. 17.00, 20.00, 21.00 Prie pasaulio žemėlapio. 17.30 Afrika iš arti. 18.00, 18.30 Pasaulis kaip finansų rinka. 18.15 Azijos verslas. 18.45 CNN vertybinių popierių birža. Artimieji Rytai. 20.30 Afrikos balsai. 0.00 Olimpinis dienoraštis. 1.00 Nakties programa.

5.00 „Tikrosios namų šeimininkės“. 5.50, 0.05 „Gilmorų merginos“. 6.40, 13.35 „Milijonieriaus nuotaka“. 7.25 „Šok iki nukritimo“. 9.00 „Seklys“. 10.35, 19.10 „Tėvai“. 11.20 „Liežuvautoja“. 14.20 „Šok iki nukritimo“. 15.10 „Medaus mėnuo su mama“. 16.40 „Aleksas ir Ema“. 18.20 „Heivenas“. 20.00 „Gera žmona“. 20.45 „Sesuo Džekė“. 21.45 „Klauskite Sindės“. 23.15 „Būti žmogumi“.

muzika

7.00 MCM dainos. 9.05 50 geriausių dainų. 12.45 MCM dainos. 14.15 Muzikos naujienos. Interviu su žvaigžde. 14.30 „Starter TV“. Geriausi vaizdo klipai. 15.30 MCM dainos. 17.30 Vaizdo klipai. Vaizdo žaidimų naujienos. 19.00 MCM dainos. 20.00 Geriausios JAV dainos. 21.00 MCM dainos. 21.30 Muzikos naujienos. Interviu su žvaigžde. 21.45 Devintojo dešimtmečio TV. 22.45 „Starter TV“. Geriausi vaizdo klipai. 23.45 Subkultūra. 0.00 „Top Tubes“. 3.00 MCM dainos.

7.00 Pusryčių klubas. 9.00 Tik hitai. 12.00 Evoliucija. 13.00 „Made“. 14.00 „Narvas“. 15.00 Ekstremalūs išbandymai. 16.00 Kai man buvo 17 metų. 17.00 „Made“. 18.00 Ekstremalūs išbandymai. 18.30 Čelsės gyvenimas. 19.30 „Narvas“. 20.30 „Eilinė Onutė“. 21.30 Evoliucija. 22.00 „Paauglės motinos“. 23.00 „Byvis ir Tešlagalvis“. 23.30 „Interneto kvailiai“. 0.00 Nakties programa.

5.10 Džiazas. 10.30 A.Caplet „Jėzaus atvaizdas“. 11.40 J.Haydno oratorija „Pasaulio sukūrimas“. 13.25 Divertismentas. 14.30 J.S.Bacho „Goldbergo variacijos“. Groja N.Angelichas. 16.00 Džiazas. Koncertuoja T.Hamassyanas ir M.Solalis. 17.25 Divertismentas. 18.00 G.Donizetti opera „Teatro tvarka ir netvarka“. 20.00 Divertismentas. 21.30 P.Genty ir M.Underwoodo baletas „Žemės pakraštys“. 22.55 Dok. f. „P.Genty portretas“. 23.30 Džiazas. 0.15 Divertismentas. 1.00 Džiazas. 2.15 Nakties programa.


2012 05 27 dokumentika

9.00 Ryto programa. 10.00 Ekologiškos atostogos. Skandinavija. 11.00 Kelionė po Rytų Europą. Vengrija. 12.00 Keliautojas. Londonas. 13.00 Kelionė geležinkelio bėgiais. Vietnamas. 14.00 Kelionė į Mozambiką. 14.30 Nuotykiai Australijoje. 15.00 Bebaimiai keliautojai. Mongolija. 16.00 Keliautojas. Atlanto vandenyno šalys. 17.00 Kelionės motociklu. 18.00 Kelionė geležinkelio bėgiais. Vietnamas. 19.00 Keliautojas. Antrasis Pasaulinis karas. 21.00 Ramiojo vandenyno žemės. Prancūzų Polinezija. 22.00 Megalopolis. Čikaga. 23.00 Keliautojas. Antrasis Pasaulinis karas. 0.00 Žmonijos valgiai. Anglija. 1.00 Nakties programa.

6.00 „Žvejų nuotykiai“. 9.00 „Juodasis auksas“. 13.55 „Jūrų kaubojai“. 16.40 „Tas ar anas?“ 17.40 „62 dienos jūroje“. 18.40 „Ekstremalioji Kanada“. 19.40 „Laimės kūdikiai“. 22.15 „Vakarienė su mirtimi“. 23.10 „NSO bylos“.

sekmadienis

sportas

9.00 Ryto programa. 10.00 Visata. Didžiausios žvaigždės. 11.00 Didžiosios gamyklos. Nepaprastas atrakcionas. 12.00 Pašėlę išradėjai. 13.00 Pavojingi susitikimai. Ryklio įkandimas. 14.00 Nusikaltimai gamtai. 15.00 Kalėjimo prižiūrėtojos. Dalasas. 16.00 Kalėjimo prižiūrėtojos. 17.00 Kalėjimo prižiūrėtojos. Majamis. 18.00 Pašėlę išradėjai. 19.00 „Michelin“ padangų gamyklos. 20.00 Kelionė į Žemės centrą. 22.00 Kaip susikūrė Europos žemynas. Vanduo. 23.00 Apokalipsė. Antrasis pasaulinis karas. 24.00 Lėktuvų avarijų tyrimai. 1.00 Nakties programa.

7.00 Šimpanzių rojus. Džinga. 7.25 Paskutiniai Madagaskaro primatai. 8.15 Žaismingiausi gyvūnai planetoje. 9.10 Kaip tapti... tigru. 10.05 Dikas ir Domas skuba į pagalbą. 11.00 Laukiniai našlaičiai. 11.25 Projektas „Šunų jaunikliai“. 11.55 Kinologija. 12.50 Afrikoje. Ngorongoro krateris. 13.45, 20.10 Vertėjas iš šunų kalbos. 14.40 Laukinės gamtos SOS. 15.35 Veterinarų mokykla. 16.30 Kačių neįmanoma nemylėti. 17.25 Išgelbėti laukinę Afrikos gamtą. 18.20 Pavojingi Makso maršrutai. 19.15 A.Stevenso nuotykiai. Hienos naktis. 21.05 Bilas Beilis ir povai. 22.00 Savanos Lein rūsčiosios damos. Šeimos pasiruošimas. 22.55 Man įkando! 23.50 Pietų Afrikos gyvūnų apsaugos skyrius. 0.45 Laukiniai ir pavojingi. Slėpynės su mirtimi.

8.00 „Impresionistai“. 10.00 „Geltonasis namas“. 11.30 „Gyvūnai, pakeitę istoriją“. 12.00 „9-ojo dešimtmečio muzika“. 15.00 „Karo dievai“. 16.00 „Impresionistai“. 18.00 „Manet – šiuolaikinio meno pradininkas“. 19.30 „Gyvūnai, pakeitę istoriją“. 20.00 „Majų hieroglifų paslaptis“. 21.00 „Ležakai, 1942-ieji“. 22.30 „Prochorovka: Tigro sutramdymas“. 23.00 „Karo dievai“. 0.00 Nakties programa.

8.00 „Gamtos šokis“. 9.00 „Žmogus, gyvenantis su lokiais“. 10.00 „Pas veterinarą“. 11.00 „Kalnų žavesys“. 12.00 „Gyvūnų parkas“. 13.00 „Laumės ratų paslaptis“. 14.00 „Delfinų kalbos šifras“. 15.00 „Plėšrūnai“. 16.00 „Pelikanai – atsiskyrėliai klajūnai“. 17.00 „Viorterzės ežeras. Žmogaus ir gamtos sąjunga“. 18.00 „Pas veterinarą“. 19.00 „Skirtingi vandenynai“. 20.00 „Gyvūnų parkas“. 21.00 „Mirties slėnis“. 22.00 „Arkos palikuonys“. 23.00 „Plėšrūnai“. 0.00 Nakties programa.

9.00 Televitrina. 10.00 Krepšinio pasaulyje. 10.30 Adrenalinas. 11.00 Automoto. 11.30 Sportas LT. Jaunimo bokso turnyras Dano Pozniako atminimui. 12.30 ACB Karaliaus taurė. „Barcelona Regal“–„Lucentum Alicante“. 14.15 Sportas LT. Lietuvos tradicinio karate čempionatas. 15.15 Olimpinės žaidynės. 15.30 Škotijos taurės finalas. Edinburgo „Hearts“–Edinburgo „Hibernian“. 17.15 Italijos „Serie A“ lyga. „Roma“–„Parma“. 19.00 Vimbldono legendos. J.McEnroe. 20.00 Olimpinės žaidynės. 20.15 DNB LKF taurės finalinis ketvertas. Didysis finalas. Kauno „Žalgiris“–Pasvalio „Pieno žvaigždės“. 22.00 Krepšinio pasaulyje. 22.30 Italijos „Serie A“ lyga. „Udinese“–„Lazio“.

9.05 „Formulė-1“. Monako „Didžiojo prizo“ kvalifikacija. 10.25 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Vokietija–Latvija. 12.25 Boksas. C.Frochas ir L.Bute. 13.30 „Formulė-1“. Monako „Didžiojo prizo“ kvalifikacija. 14.50 „Formulė-1“. Monako „Didžiojo prizo“ lenktynės. Tiesioginė transliacija. 17.00 Krepšinis. Eurolygos finalas. 19.10 Futbolas. UEFA čempionų lyga. „Bayern“–„Chelsea“. 21.30 „Formulė-1“. Monako „Didžiojo prizo“ lenktynės. 23.40 Boksas. C.Frochas ir L.Bute. 0.45 Motosportas. „Nascar–Coca Cola“ 600 mylių lenktynės. Tiesioginė transliacija.

9.30 Teniso apžvalga. 9.45 Europos futbolo apžvalga. 10.30 Europos plaukimo čempionatas. 12.00 Atviras Prancūzijos teniso čempionatas. 16.30 Dviračių lenktynės „Giro d’Italia“. XXI etapas. 18.30 Atviras Prancūzijos teniso čempionatas. 22.00 Teniso apžvalga. 22.30 Europos plaukimo čempionatas. 23.30 Automobilių žiedinės lenktynės. 24.00 Automobilių sporto apžvalga. 0.15 Jaunimo futbolo turnyras Tulone. Olandija–Turkija. 1.00 Teniso apžvalga.

7.00 Ryto programa. 7.45 TV parduotuvė. 9.30 Bažnyčia ir religija. 10.00 Golfo žurnalas. 10.30 Pokalbių laida. 11.30 Futbolas. 12.00 Pokalbių laida. 14.00 Sportinis pokeris. Vokietija– Olandija. 17.30 Krepšinis. BBL. 0.00 Futbolas. 1982 m., 1986 m. Vokietija–Prancūzija. 1.00 Nakties programa.

25


26

pirmadienis

2012 05 28

lietuviškos

19.20 „Giminės. Po dvidešimties metų“.

15.40 „Meilės miestas“.

20.10 „Be namų“.

21.25 „Mentai“.

21.40 Lietuva–Venesuela– Londonas.

6.00 Labas rytas. 9.00 „Komisaras Reksas“ (N-7) (k). 10.00 Stilius (k). 11.00 „Tarp Rytų ir Vakarų“. Tiesioginė Lietuvos radijo laida. 12.00 Kultūrų kryžkelė. Trembita. 12.15 Sveikinimų koncertas (k). 14.30 Klausimėlis.lt. 14.50 Žinios. 15.10 „Komisaras Reksas“ (N-7). 16.00 „Hartlando užuovėja“ (9). 17.05 „Senis“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.35 Sportas. 18.40 Orai. 18.45 Vieša paslaptis. 19.20 „Giminės. Po dvidešimties metų“. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 20.55 Verslas. 21.00 Kultūra. 21.05 Sportas. 21.10 Orai. 21.15 Dienos tema. 21.30, 22.15 Dokumentinio kino vakaras. „Apokalipsė. Antrasis pasaulinis karas“ (5) (N-7). 22.10 Loterija „Perlas“. 22.45 „Garsiausios pasaulio kapinės. Floridos Manasotos memorialinės kapinės“ (Kanada, 2002 m.) (k). 23.15 Vakaro žinios. 23.20 Sportas. 23.25 Orai. 23.30 „Senis“ (N-7) (k).

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“ (8). 6.50 „Tomo ir Džerio nuotykiai“ (5) (k). 7.20 „Agentas Šunytis“ (k). 7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7) (k). 8.50 24 valandos (N-7). 9.40 Nuotykių f. „Šutvė“ (JAV, 2008 m.) (k). 11.25 Veiksmo f. „Mobilusis“ (JAV, 2004 m.) (N-7) (k). 13.10 „Nickelodeon“ valanda. „Nugalėtoja“. 13.40 „Agentas Šunytis“. 14.10 „Vaikų „Warner Bros.“ „Tomo ir Džerio nuotykiai“ (6). 14.40 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 15.40 „Meilės miestas“. 17.40 Būk mano meile! (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.14 Sportas. 19.17 Orai. 19.19 Nuo... Iki... 20.25 Kažkas atsitiko (N-7). 21.00 KK2 (N-7). 21.30 Dviračio šou. 22.00 Žinios. Verslas. 22.19 Sportas. 22.23 Orai. 22.25 Kriminalinė Lietuva (N-7). 22.35 „Havajai 5.0“ (7) (N-7). 23.35 „V. Vizitas“ (N-7). 0.30 „Specialioji Los Andželo policija“. 1.25 „Įstatymas ir tvarka. Nusikaltimo motyvai“ (N-7).

6.40 Teleparduotuvė. 6.55 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 7.25 „Simpsonai“. 7.55 „Biuras“. 8.55 „Meilės sūkuryje“. 10.00 „Moterys meluoja geriau“. 11.00 Nuotykių komedija „Naktis muziejuje“ (JAV, D.Britanija, 2006 m.). 13.10 „Bakuganas“. 13.40 „Viešnios iš praeities“. 14.10 „Ragai ir kanopos sugrįžta“. 14.40 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 15.10 „Simpsonai“. 15.40 „Likimo galia“. 16.40 „Paveldėtojai“. 18.45 TV3 žinios. 19.00 TV3 sportas. 19.05 TV3 orai. 19.10 Gyvenimas yra gražus. 20.10 S. „Be namų“ (1) (Lietuva, 2011 m.). 21.00 Pasirink mane. 21.35 TV3 vakaro žinios. 21.50 TV3 sportas. 21.55 TV3 orai. 22.00 „Dievobaimingos kalės“. 23.00 Mokslinės fantastikos f. „Anomalija“ (JAV, Kanada, 2011 m.). 0.55 „Kaltės kaina“. 1.45 „Įstatymas ir tvarka. Nusikalstami kėslai“.

6.30 Televitrina. 7.00 Žinios (k). 7.25 Savaitės kriminalai (N-7) (k). 8.00 „Lietuvos žinių“ tyrimas (N-7) (k). 9.00 Šeštadienio rytas (k). 10.00 „Margoša: moterimi negimstama“. 11.00 „Be namų negerai: naujas gyvenimas“. 11.30 Skanus pokalbis (k). 12.30 „Vervolfo medžioklė“ (N-7) (k). 13.30 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 14.30 „Pragaro virtuvė“ (N-7). 15.30 „Amerikos talentai“. 16.30 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 17.30 Savaitės kriminalai (N-7) (k). 18.00 Žinios. 18.19 Sportas. 18.23 Orai. 18.25 „Liejyklos gatvė“ (N-7). 19.25 „Milijonieriai“. 20.00 Žinios. 20.15 Verslas. 20.19 Sportas. 20.23 Orai. 20.25 „Užkalnio 5“. 21.25 „Mentai“ (N-7). 22.25 Rusų kinas. Komedija „Nasha Russia. Likimo kiaušai“ (Rusija, 2010 m.) (N-14). 0.15 „Galileo: norintiems žinoti“. 0.45 „Bamba“. Interaktyvus šou suaugusiesiems (S).

6.14 TV parduotuvė. 6.30 Ryto reporteris. 7.55 Negaliu tylėti. 8.55 „Sodo detektyvės“ (N-7). 10.00 Super L.T. 10.35 Gamink sveikiau! 11.05 24/7. Savaitės aktualijų analizė ir komentarai. 12.00 Lietuvos diena. 13.00 TV parduotuvė. 13.30 Skonio reikalas. 14.30 Negaliu tylėti. 15.30 „Padūkėlis Eliotas“. 15.45, 16.10 Dok. f. „SOS Beringo jūroje“ (N-7). 16.00, 17.00, 18.00 Žinios. Orai. 17.20 Lietuva tiesiogiai. 18.20 Super L.T. 18.55 Negaliu tylėti. 19.55 Dok. f. „Globalaus atšilimo iššūkis“ (N-7). 21.00 Reporteris. 21.37 Orai. 21.40 Lietuva– Venesuela– Londonas. 21.55 Lietuva tiesiogiai. 22.30 Super L.T. 23.05 Negaliu tylėti. 0.05 Reporteris. 0.42 Orai. 0.45 Lietuva– Venesuela– Londonas. 1.00 Dok. f. „SOS Beringo jūroje“ (N-7).

11.00 TV3



„Naktis muziejuje“ („Night at the Museum“) Nuotykių komedija. JAV, D.Britanija, 2006 m. Rež. Shawnas Levy. Vaidina Benas Stilleris, Robinas Williamsas.

Po skyrybų Laris Deilis įsidarbina naktiniu sargu Niujorko istorijos muziejuje. Jau pirmą budėjimo naktį Laris pamato, kaip tiranozauro griaučiai malšina troškulį fontanėlyje. Vėliau atgis ir urviniai žmonės, ir Romos legionieriai, ir kiti muziejaus eksponatai.

20.10 TV3



„Be namų“ Serialas. Lietuva, 2011 m. Rež. Kristina Kunčinaitė, Saulius Balandis. Vaidina Liubomiras Laucevičius, S.Balandis.

Naujasis serialas sukurtas pagal Daivos Vaitkevičiūtės apysaką „Trise prieš mafiją“, kuri 2006 m. pripažinta Metų knyga knygų paaugliams kategorijoje. Tai gyvenimiška drama, kurioje susipina jautrūs vaikų likimai, detektyvinės mįslės ir nuoširdi draugystė.


2012 05 28

pirmadienis

regioninės tv

8.00 „Keliautojai – laiko valdovai“. 8.30 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis. 8.45 „Kelias“. Laida evangelikams. 9.00 Labas rytas (k). 11.30 Tarptautinis poezijos festivalis „Poezijos pavasaris 2012“. Laureato vainikavimas ir literatūros vakaras Maironio lietuvių literatūros muziejaus sodelyje (k). 13.30 Kultūros metraščiai. Skriaudžių žmonės ir dainos. 14.15 Režisieriaus Povilo Gaidžio 75-mečiui. Teatro popietė. Kazys Saja. „Žemaičių piemuo“. 16.55 Žinios (k). 17.10 Miesto kodas. 17.25 Pasaulio panorama (k). 17.55 „Keliautojai – laiko valdovai“. 18.25 Žmonijos žodinio ir nematerialaus paveldo šedevrai. Lietuvos dainų šventė (5) (2007 m.). 19.45 Vilniaus knygų mugė 2012. Naujosios „Lietuvių kalbos ir literatūros chrestomatijos“ serijos 11–12 klasėms aptarimas. 20.30 Oskaro Milašiaus 135-osioms gimimo metinėms. Kūrybos metas. Visata teka tavyje... 21.00 Oskaro Milašiaus 135-osioms gimimo metinėms. Laiko ženklai. Oskaras Milašius. 21.50 Fantastinis nuotykių f. „Vizas. Nojaus Arkos paslaptis“ (Vokietija, 2011 m.) (N-7). 0.00 Panorama, verslas, kultūra, sportas, orai (k). 0.40 Žurnalisto Vinco Uždavinio 110-osioms gimimo metinėms. Vakaras Lietuvos nacionaliniame muziejuje (k).

8.05 Teleparduotuvė. 8.40 „Drakonų kova Z“. 9.40 „Muča Luča“. 10.00 „Sedrikas“. 10.30 „Betmenas ir narsuolių komanda“. 11.00 Būk mano meile! (N-7). 12.00 „Teresa“. 13.00 „Intrigų dvaras“. 14.00 „Laukinė širdis“. 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Drakonų kova Z“. 16.30 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai. 17.30 „Pasaulio Guinnesso rekordai“ (N-7). 18.00 „Dvigubas gyvenimas“ (N-7). 18.57 Žodis – ne žvirblis. 19.00 „Laukinis gyvenimas“ 20.00 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (N-7). 21.00 NemaRUS kinas. Romantinė komedija „Mylima mechaniko Gavrilovo moteris“ (Rusija, 1981 m.). 22.35 „Išrinktieji“ (N-14). 23.35 „Pasaulio Guinnesso rekordai“ (N-7). 0.05 Sveikatos ABC (k).

6.30 Žinios. 6.45 „Alfa“ savaitė. Savaitės įvykių apžvalga. 7.15 24 valandos (N-7). 8.00 Valanda su Rūta. 9.30 KTV – kino ir televirtuvė. 9.55 Ne vienas kelyje. 10.30 24 valandos (N-7) (k). 11.15 Valanda su Rūta (k). 12.45 KTV – kino ir televirtuvė. 13.15 Ne vienas kelyje (k). 13.45 24 valandos (N-7) (k). 14.30 Valanda su Rūta (k). 16.00 KTV – kino ir televirtuvė. 16.30 Ne vienas kelyje (k). 17.00 Infodiena. 21.00 Infodiena (k). 1.00 Nakties programa.

9.10 Teleparduotuvė. 9.25 Universitetai.lt. 9.55 „Išlikimas“. 10.55 „Robinas iš Šervudo“. 12.00 „Kaulai“. 13.00 „Mano vaikinai“. 14.00 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 14.30 Teleparduotuvė. 15.00 „Robinas iš Šervudo“. 16.00 „Išlikimas“. 17.00 „Medikopteris“. 18.00 „Kaulai“. 19.00 „CSI Majamis“. 20.00 „Mano vaikinai“. 21.00 „Moterų lyga. Vyrai, pinigai ir meilė“. 22.00 „Naša Raša“. 23.00 Siaubo f. „Jie“ (Prancūzija, 2006 m.). 0.35 „CSI Majamis“. 1.30 „Medikopteris“.

10.25 „Linksmieji traukinukai“. 10.40 Senoji animacija. 11.15 Nomeda. 12.05 „Meilės konvejeris“. 13.00 „Aistrų verpetai“. 14.00 „Moterys meluoja geriau“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Marthos Stewart šou. 17.00 „Meilės konvejeris“. 18.00 „Moteris be praeities“. 19.00 „Aistrų verpetai“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 20.35 Nomeda. 21.25 „Moterys meluoja geriau“. 22.25 „Moteris be praeities“.

21.00 TV1



„Mylima mechaniko Gavrilovo moteris“ („Любимая женщина механика Гаврилова“) Romantinė komedija. Rusija, 1981 m. Rež. Piotras Todorovskis. Vaidina Liudmila Gurčenko, Sergejus Šakurovas.

Fotoateljė darbuotoja Rita pagaliau sutinka šaunų laivų mechaniką Levą Gavrilovą, bet vestuvių dieną jaunikis prasmenga tarsi skradžiai žemę. Aplinkiniai, tiesą sakant, nelabai stebisi – Ritą panašiomis aplinkybėmis jau yra palikęs ne vienas jos išrinktasis.

9.00 Sigitos virtuvė (k). 9.30 Anim. f. „Pakrantės pasakos“. 10.55 Melomano pusvalandis (k). 11.25 Romantinė komedija „Meilei reikia dviejų“. 13.10 Telelaikraštis. 15.50 Komedija „Kietos mergiotės“. 17.30 Nuo šeštadienio iki šeštadienio (k). 18.00 Žinios. 18.20 Gyvenu čia. 18.55 Drama „Santuoka“. 20.30 Istorinė laida „Mūsų praeities beieškant“. 21.00 Žinios. Orai. 21.20 Drama „Hercogienė“. 23.10 Žinios (k). 23.30 Komedija „Trockis“ .

8.00 Trileris „Lemtingas kelias“ (JAV, Vokietija, 2007 m.). 9.45 Drama „Tiesiog kartu“ (Prancūzija, 2007 m.). 11.25 Kriminalinė drama „Elos slėnyje“ (JAV, 2007 m.). 18.00 Fantastinis f. „Salos apgyvendinimas 1“ (Rusija, 2009 m.). 20.05 Drama „Kasandros prakeiksmas“ (D.Britanija, JAV, 2007 m.). 21.55 Nuotykių komedija „Transamerika“ (JAV, 2005 m.). 23.40 Trileris „Tvirtovės apgultis“ (JAV, 2006 m.).

8.45 Ieškokime geriausio! 9.00 Kelionių žurnalas „Penkių žvaigždučių atostogos“ (8). 9.30 „Pavojingi Ostino Styvenso nuotykiai“. 10.30 Humoro laida „Maski šou“. 11.00 „Marselio kriminalistai“ (N-7). 12.00 Nuotykių drama „Mergaitė ir lapė“ (Prancūzija, 2007 m.). 13.45 „Likimo dovana“. 14.45 „Aviakatastrofos: priežastys ir pasekmės“ (N-7). 15.45 Mistinis trileris „Nematomas“ (JAV, 2007 m.) (N-7). 17.45 Humoro laida „Maski šou“. 18.15 Kelionių žurnalas „80 gražiausių salų“. 18.45 „Kritinė riba“ (N-7). 19.45 Ieškokime geriausio! 20.00 „Balticum TV“ žinios. 20.15 Kulinarinis šou „Virtuvė ant ratų“. 20.45 Kinomano užrašai. 21.00 Kino akademija. „The Doors“: kai esi keistas“ (JAV, 2009 m.) (N-14). 22.35 „Balticum TV“ žinios. 22.50 „Jūros patruliai“ (N-7). 23.50 „Sakalas ir balandė“. 0.50 Humoro laida „Maski šou“.

7.00 Muzika. 7.45 Muzikinė vaivorykštė (k). 8.45 Kauniečių akimis (k). 9.00 Muzika. 10.00 „Sedrikas“. 10.30 „Betmenas ir narsuolių komanda“. 11.00 „Būk mano meile“. 12.00 „Teresa“. 13.00 „Intrigų dvaras“. 14.00 „Laukinė širdis“. 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Drakonų kova Z“ (k). 16.30 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai. 17.30 „Pasaulio Guinnesso rekordai“. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Kauniečių akimis. 18.30 Muzika. 19.30 Kultūros alėja (k). 20.00 Žinios. Orai (k). 20.20 Kauniečių akimis (k). 20.30 Muzika. 21.00 Romantinė komedija „Mylima mechaniko Gavrilovo moteris“. 22.35 „Išrinktieji“. 23.35 „Pasaulio Guinnesso rekordai“ (k). 0.05 Sveikatos ABC (k).

23.00 TV6



„Jie“ („Ils“) Siaubo filmas. Prancūzija, 2006 m. Rež. Davidas Moreau, Xavieras Paludas. Vaidina Olivia Bonamy, Michaelas Cohenas.

Įsikėlusi į didelį namą prie Bukarešto jauna pora Klementina ir Liukas džiaugiasi gyvenimu. Tačiau vieną naktį prasideda keisti dalykai: Liuką prižadina telefono skambučiai ir savaime įsijungęs televizorius. O paskui į jų namus įsibrauna nekviesti svečiai.

27


28

pirmadienis

2012 05 28

užsienio

7.00 Labas rytas. 10.00 Gyvenk sveikai! 11.00, 14.00 Naujienos. 11.35 „Noriu žinoti“ su M.Širvindtu. 12.10 „Tarp mūsų, mergaičių“. 13.00 Kitos naujienos. 13.20 „Suprasti. Atleisti“. 14.15 „Mados nuosprendis“. 15.30 „Moteriška medžioklė“. 16.35 „Moterų daktaras“. 17.45 Susituokime. 18.50 Tegul kalba. 20.00 Laikas. Lietuvos laikas. 21.05 „Kregždutės lizdas“. 22.15 „Pabėgimas 2“. 23.25 „Vakarinis Urgantas“. 0.05 Vakaro naujienos. 0.20, 6.50 Lietuvos laikas. 0.35 „Nikita Chrušiovas. Balsas iš praeities“ (3). 1.20 „Pozneris“. 2.15 Vaid. f. „Kelionės senu automobiliu“. 3.35 „Moterų daktaras“. 4.20 „Suprasti. Atleisti“ 4.45 „Pabėgimas 2“. 5.40 „Moteriška medžioklė“. 6.25 Muzika.

filmai

21.05 



„Kregždutės lizdas“ („Ласточкино гнездо“) Serialas. Rusija, 2012 m. Rež. Dmitrijus Tiurinas. Vaidina Tatjana Arngolc, Jurijus Stojanovas.

Šešiolikmetei Idai mama – pats artimiausias žmogus pasaulyje. Bet kai ji staiga miršta, merginą ima globoti mamos sesuo. Tada Ida tvirtai apsisprendžia tapti medike, kad galėtų nuo mirties gelbėti kitus.

6.45, 13.10 „Sandokanas. Tigras vėl riaumoja“. 7.10, 18.45 Nemeluok man! 8.05 Švarus darbas. 8.55 Teismo valanda. 9.50 Gyvensite. 10.15, 20.55 Slaptos teritorijos. 11.10, 19.50 Kviestinė vakarienė. 13.40 Reporterio istorijos. 14.05, 23.50 Skubus iškvietimas. 14.35 S. „Viengungiai“ (1, 2). 16.20 Keistenybės. Inkvizicija. 17.15 Pragaro virtuvė. 21.55 Specialus projektas. 0.15 Naujienos 24. 0.40 „Pantera“.

5.00 Rusijos rytas. 9.05 „Labas, mama!“ 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Žinios. 10.30 Naujuose namuose. 11.10 Apie tai, kas svarbiausia. 12.25 „Kulaginas ir partneriai“. 14.05 „Myliu, negaliu!“ 15.00 „Jefrosinija“. 17.00 „Kilmingų mergelių institutas“. 17.55 Tiesioginis eteris. 19.50 „ Nereikalingų žmonių sala“. 21.35 „Maskarado taisyklės“. 22.35 Skalpelis pirmiesiems asmenims. 23.25 „Pasiimki ir mane 2“.

4.55 NTV rytas. 7.40 „Muchtaro sugrįžimas“. 8.35, 14.35, 17.35 Ypatingas atsitikimas. 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15 Šiandien. 9.25 A.Žurbinas. . 10.05 Programa maksimum. 11.05 Rusiškos sensacijos. 12.35 Iki teismo. 13.30 Prisiekusiųjų teismas. 15.30 „Liejyklos gatvė“. 17.20 Muzikinės istorijos. 18.30 Prokuroro patikra. 19.35 Kalbame ir rodome. 20.25 „Broliai“. 22.40 „Žymė“. 23.35 Sąžiningas pirmadienis. 0.25 Piktžodžiavimo mokykla.

6.00 Šalis ir žmonės. 7.00 Anim. f. 8.00 Pergalės kaina. 9.00, 15.00 „MKP yra MKP“. 10.00 „Išdavikas“. 11.00 Savaitės briaunos. 12.00 2012-ieji. 13.00 Vaid. f. „Dvasia“. 16.00, 18.00 Ypatinga nuomonė. 17.00 „Oro uostas“. 19.00 Byla. 20.00 Skeneris. 21.00 S. „Maskva. Trys stotys“ (1). 22.00 Dabar pasaulyje. 23.00 Vaid. f. „Ataka“.

naujienos

7.00 Fantastinė veiksmo drama „Nemirtingieji“. 9.00 Drama „Kažkur tarp ten ir čia“ . 11.00 Istorinė veiksmo drama „Kapitonas Alatriste“. 13.20 Fantastinė nuotykių drama „Juodosios raganos metai“. 15.00 Romantinė drama „Žmogus, kuris myli“. 17.00 Drama „Du už vieno kainą“. 19.05 Nuotykių f. „Mažieji lakūnai“. 21.00 Romantinė biografinė drama „Coco prieš Chanel“. 23.00 Siaubo komedija „Pats baisiausias Deilo ir Takerio filmas“. 1.00 Kriminalinis veiksmo trileris „Kolumbiana“.

7.00 BBC naujienos (kas valandą). 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 12.30, 15.30, 17.30, 20.30 Pasaulio verslo naujienos. 9.45, 10.45, 12.45, 15.45, 17.45, 20.45, 22.45 Pasaulio sportas. 11.30 Atviras pokalbis. 14.00, 14.30 Grinvičo laikas. 16.00, 17.00 Azijos įvykių apžvalga. 18.30 Atviras pokalbis. 19.00, 20.00 Verslo apžvalga. 21.00, 22.00 Šiandienos pasaulio naujienos. 22.30 Pasaulio verslo apžvalga. 23.00 Naujienos iš Amerikos. 23.30 Atviras pokalbis. 0.00 Nakties programa.

3.00 Dramatinis trileris „Lemtingas kelias“. 5.00 Kriminalinė komedija „Tikra mėnesiena“. 7.00 Veiksmo komedija „Galingasis Stenas“. 9.00 Trileris „Išpirka“. 11.00 Drama „Deganti lyguma“. 13.00 Fantastinis veiksmo f. „Betmenas ir Robinas“. 15.10 Romantinė komedija „Jokio supratimo“. 17.00 Drama „Savaitė“. 19.00 Drama „Nepadorus pasiūlymas“. 21.10 Veiksmo trileris „Juodintas plienas“. 23.00 Drama „Grafienė“. 1.00 Drama „Nepadorus pasiūlymas“.

5.00, 8.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 6.00, 9.00 Pasaulio sporto naujienos. 8.45 Pasaulio verslo ypatumai. 10.00 Pasaulio verslo apžvalga. 10.30 Pokalbiai apie Aziją. 11.30 Pasaulio verslo apžvalga. 12.00 Amerikos rytas. Žadintuvas. 13.00 Vieningas pasaulis. 14.00 F.Zakaria. Visuotinė padėties nustatymo sistema. 15.00 Naujienų srautas. 16.00 Pasaulio verslo apžvalga. 17.00 Jūsų pasaulis šiandien. Pasaulio įvykių apžvalga. 17.30 Prie pasaulio žemėlapio. 18.00 Pasaulis kaip finansų rinka. 19.00 Pasaulio sporto naujienos. 19.30 Afrikos balsai. 20.00 Prie pasaulio žemėlapio. 21.00 Tyrimai ir verslas. 22.00 P.Morgano laida. 23.00 Pasaulio saitai. 0.00 Žvilgsnis atgal. 0.30 Pasaulio sporto naujienos. 1.00 Situacijų kambarys. 2.00 Nakties programa.

5.00 „Puikus planas“. 6.30, 15.10 „Gilmorų merginos“. 7.20, 14.20, 17.40 „Luisa ir Klarkas“. 8.10, 12.40, 19.10 „Tikrosios namų šeimininkės“. 9.45 „Nėštumo suokalbis“. 11.10 „Patricia Cornwell. Rizikos faktorius“. 13.30, 18.25 „Seklys“. 16.00 „Gera žmona“. 20.00 „Šok iki nukritimo“. 20.45 „Milijonieriaus nuotaka“. 21.30 „Sesuo Džekė“. 22.30 „Būti žmogumi“. 23.15 „Heivenas“. 0.05 „Alavinė taurė“.

muzika

7.00 MCM dainos. 8.30 Vaizdo klipai. 10.00 Muzikos naujienos. Interviu su žvaigžde. 11.00 Devintojo dešimtmečio muzika nuo A iki Z. 12.00 Mums patinka aštuntojo dešimtmečio muzika. 14.30 MCM muzika. 17.45 Vaizdo klipai. 18.45 MCM dainos. 19.45 Gyvenimas. 20.15 Muzikos naujienos. Interviu su žvaigžde. 21.00 „Top Tubes“. Geriausios dainos. 3.00 MCM dainos.

7.00 100 proc. MTV. 9.00 Kambarių plėšikai. 9.30 Mano saldusis 16-asis gimtadienis. 10.00 „Paauglių svajos“. 10.30 Kai man buvo 17 metų. 11.00 „Made“. 12.00 „Top 10“. 13.00 10 geriausių šios savaitės dainų. 14.00 Didžiausias! Naujausias! Garsiausias! 15.00 Mano saldusis 16-asis gimtadienis. 16.00 „Paauglių svajos“. 17.00 Kai man buvo 17 metų. 18.00 „Made“. 21.00 Aklas pasimatymas. 22.00 „Paauglės motinos“. 23.00 „Džersio pakrantė“. 0.00 Nakties programa.

5.15 Džiazas. 10.30 A.Volodasiaus koncertas Vienoje. 12.00 Koncertuoja A.Vinickaja. 13.15 Divertismentas. 13.45 N.Rimskio-Korsakovo opera „Auksinis gaidelis“. Diriguoja K.Nagano. 15.30 Divertismentas. 15.55 J.Massenet opera „Šventoji“. 18.15 A.Preljocajaus baletas „Parkas“. 20.00 N.Natiembe koncertas Sakifo muzikos festivalyje. 21.00 Divertismentas. 21.30 Klasikos archyvai. J.Mravinskis, S.Richteris, E.Gilelsas. 22.25 Klasikos archyvai. Diriguoja O.Klempereris. 1.00 N.Natiembe koncertas Sakifo muzikos festivalyje. 2.00 Nakties programa.


2012 05 28 dokumentika

pirmadienis

sportas

9.00 Ryto programa. 10.00 Keliaujantis virėjas. Australija ir Tazmanija. 11.00 Pietų Afrikos aromatai. 11.30 Sušių gaminimas. 12.00 Keliautojas. Stambulas. 13.00 Azijos virtuvė. Korėja. 14.00 Pasaulio upės. Koloradas. 15.00 Kruizas Pietų Kinijos upe. 16.00 Keliautojas. Londonas. 17.00 Sriubos virimas. 17.30 Škotijos aromatai. 18.00 Keliaujantis virėjas. Australija ir Tazmanija. 19.00 Keliautojas. Australija. 20.00 Nutolę krantai. Orknis. 20.30 Kelionė į Pietų Korėją. 21.00 Kelionė per Mumbajų pirmos klasės vagonu. 22.00 Kelionė traukinio bėgiais. Australija. 23.00 Keliautojas. Los Andželas. 24.00 Tikrasis gyvenimas. Javanavų gentis. 1.00 Nakties programa.

9.00 Ryto programa. 10.00 Akimirka iki katastrofos. Rugsėjo 11 d. 11.00 IKEA gamyklos. 12.00 Kelionė į Žemės centrą. 14.00 Grobuonių kovos laukas. 15.00 Kaip pervežami arkliai. 16.00 Akimirka iki katastrofos. Nukritęs funikulierius. 17.00 Sunkus remontas Aliaskoje. 18.00 Nacistų medžioklė. 19.00 „Ferrari“ automobilių gamyklos. 20.00 Aliaskos pilotai. 21.00 Riterių kovos. Dvikova Las Vegase. 22.00 Draudimai. Namų augintiniai. 23.00 Kelionė į Žemės centrą. 1.00 Nakties programa.

7.00, 15.30 Šamvari, gyvenimas laisvėje. 7.25 Kaip tapti... orangutanu. 8.15, 16.00 Dikas ir Domas skuba į pagalbą. 8.40 Pakalbėkime su gyvūnais. 9.10 Simpatiškiausi augintiniai Amerikoje. 10.05, 14.40 Afrikoje. Madagaskaras. 11.00 Gyvūnų teritorija. 11.55 Pietų Afrikos gyvūnų apsaugos skyrius. 12.50, 14.10, 19.15 Laukinės gamtos SOS. 13.45 Veterinaras. 16.30 Laukiniai našlaičiai. 17.00 Medžiotojai iš prigimties. Slapčia. 17.25 Kinologija. 18.20 Kačių neįmanoma nemylėti. 19.40 Šimpanzių rojus. Žozefina. 20.10 Vertėjas iš šunų kalbos. 21.05 Afrikoje. Sachara. 22.00 Miklūs gyvūnų pabėgimai. 22.55 Pragariška katė. 23.50 Didvyriai gelbėtojai. 0.45 Laukiniai ir pavojingi. Juodojo delfino užpuolimas.

6.00 „Vyriški darbai“. 7.00 „Stipriausi koziriai“. 8.00 „Į ateitį“. 11.00 „Iš Sidnėjaus į Tokiją bet kokia kaina“. 12.00 „Pragariškas rodeo“. 13.00 „Ekstremalas Someris“. 13.55 „Tas ar anas?“ 14.50 „Nematomi pasauliai“. 15.45 „Ekstremalioji Kanada“. 16.40 „Iš Sidnėjaus į Tokiją bet kokia kaina“. 17.40 „Sportininkų traumos“. 18.40 „Įsilaužėliai“. 19.40 „Juodasis auksas“. 20.30 „Tas ar anas?“ 21.20 „Nematomi pasauliai“. 22.15 „Viršgarsinių lėktuvų paleidimas“. 23.10 „Oro mūšiai“.

8.00 „Impresionistai“. 10.00 „Manet – šiuolaikinio meno pradininkas“. 11.30 „Gyvūnai, pakeitę istoriją“. 12.00 „Majų hieroglifų paslaptis“. 13.00 „Ležakai, 1942-ieji“. 14.30 „Prochorovka. Tigro sutramdymas“. 15.00 „Karo dievai“. 16.00 „Aukos ir suvedžiotojai: kastratų likimai“. 17.00 „Vivaldi pėdomis“. 18.00 „Senovės Korėjos medicina“. 19.00 „Slaptieji eksperimentai sovietų laboratorijose“. 20.00 „Mendelsonas, naciai ir aš“. 21.00 „Ląstelė“. 22.00 „Plaukas, pakeitęs istoriją“. 23.00 „Šeima, pergyvenusi Hitlerį“. 0.00 Nakties programa.

8.00 „Pelikanai – atsiskyrėliai klajūnai“. 9.00 „Viorterzės ežeras. Žmogaus ir gamtos sąjunga“. 10.00 „Pas veterinarą“. 11.00 „Skirtingi vandenynai“. 12.00 „Gyvūnų parkas“. 13.00 „Mirties slėnis“. 14.00 „Arkos palikuonys“. 15.00 „Plėšrūnai“. 16.00 „Gyvūnai kaip ir mes“. 17.00 „Gyvūnų simfonija“. 18.00 „Laukinių gyvūnų veterinarai“. 19.00 „Žiema Jeloustoune“. 20.00 „Ypatingų poreikių gyvūnai“. 21.00 „Į gamtą su B.Keatingu“. 22.00 „Pamokos Antarktidoje“. 23.00 „Tarantulas – Australijos vorų karalius“. 0.00 Nakties programa.

12.00 Televitrina. 13.00 Sportas LT. Kauno dviračių maratonas 2012. 13.30 Vimbldono turnyro legendos. P.Samprasas. 14.30 Krepšinio pasaulyje. 15.00 Automoto. 15.30 Šešių nacijų regbio turnyras. Italija–Airija. 17.00 Olimpinės žaidynės. 17.15 Šešių nacijų regbio turnyras. Škotija–Velsas. 19.00, 21.00, 23.00 Žinios+. 19.15 VTB vieningoji krepšinio lyga. Kauno „Žalgiris“– Talino „Kalev“. 21.15 VTB vieningoji krepšinio lyga. Kijevo „Budivelnik“– Kauno „Žalgiris“. 23.15 Adrenalinas.

11.00 Motosportas. „Nascar–Coca Cola“ 600 mylių lenktynės. 16.00 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Pirmas ketvirtfinalis. 18.00 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Antras ketvirtfinalis. 20.00 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Trečias ketvirtfinalis. 22.00 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Ketvirtas ketvirtfinalis. 0.00 Futbolas. Anglijos FA taurės finalas. „Chelsea“– „Liverpool“.

9.30 Europos futbolo apžvalga. 10.30 Teniso apžvalga. 11.30 Teniso apžvalga. 12.00 Atviras Prancūzijos teniso čempionatas. Antra diena. 21.30 Teniso apžvalga. 22.00 Amerikietiškosios imtynės. 23.30 Sporto kuriozai. 24.00 Motociklų lenktynės JAV. 1.30 Europos futbolo apžvalga. 1.45 Teniso apžvalga.

7.00 Ryto programa. 9.00 TV parduotuvė. 9.30 Žurnalas. 10.00 Sporto viktorina. 11.30 Normalu. 12.00 Dokumentika. 16.00 Sportinis pokeris. 18.00 Arklių sportas. 19.00 Futbolas. 1974 m. finalas. Vokietija–Olandija. 19.30 EM aktualijos. 21.45 Futbolas. 1982, 1986 m. Vokietija–Prancūzija. 22.45 Futbolas. 1990 m. Vokietija– Olandija. 23.45 „Sport1“ reportažas. 0.45 Golfo naujienos. 1.00 Nakties programa.

29


30

antradienis

2012 05 29

lietuviškos

19.20 „Giminės. Po dvidešimties metų“.

17.40 Būk mano meile!

21.00 Pasirink mane.

19.25 Nerealu!

15.45 „Uraganas „Katrina“. Liudininkų akimis“.

6.00 Labas rytas. 9.00 „Komisaras Reksas“ (N-7) (k). 10.00 „Giminės. Po dvidešimties metų“ (k). 11.00 „Ant svarstyklių“. Tiesioginė Lietuvos radijo laida. 12.00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus albumas (lenkų k.). 12.15 Mūsų dienos – kaip šventė (k). 13.00 Europos vidury (k). 13.45 Pulsas (k). 14.15 Vieša paslaptis (k). 14.50 Žinios. 15.10 „Komisaras Reksas“ (N-7). 16.00 „Hartlando užuovėja“. 17.05 „Senis“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.35 Sportas. 18.40 Orai. 18.45 Ypatingas atvejis. 19.20 „Giminės. Po dvidešimties metų“. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 20.55 Verslas. 21.00 Kultūra. 21.05 Sportas. 21.10 Orai. 21.15 Dienos tema. 21.30 Europos vidury. 22.10 Loterija „Perlas“. 22.15 Pinigų karta. 23.15 Vakaro žinios. 23.20 Sportas. 23.25 Orai. 23.30 „Senis“ (N-7) (k).

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“ (9). 6.50 „Tomo ir Džerio nuotykiai“ (6) (k). 7.20 „Agentas Šunytis“ (k). 7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7) (k). 8.50 24 valandos (N-7). 9.45 Mano vyras gali (k). 11.40 „Havajai 5.0“ (7) (N-7) (k). 12.40 Kažkas atsitiko (N-7) (k). 13.10 „Nickelodeon“ valanda. „Nugalėtoja“. 13.40 „Agentas Šunytis“. 14.10 „Vaikų „Warner Bros.“ „Tomo ir Džerio nuotykiai“ (7). 14.40 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 15.40 „Meilės miestas“. 17.40 Būk mano meile! (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.14 Sportas. 19.17 Orai. 19.19 Abipus sienos. 20.25 Neišgalvoti gyvenimai (N-7). 21.00 KK2 (N-7). 21.30 Dviračio šou. 22.00 Žinios. Verslas. 22.19 Sportas. 22.23 Orai. 22.25 Kriminalinė Lietuva (N-7). 22.35 Vakaro seansas. Kriminalinis trileris „Nuopuolis“ (JAV, 1993 m.) (N-7). 0.55 „Specialioji Los Andželo policija“. 1.50 „Įstatymas ir tvarka. Nusikaltimo motyvai“ (N-7).

6.40 Teleparduotuvė. 6.55 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 7.25 „Simpsonai“. 7.55 „Biuras“. 8.55 „Meilės sūkuryje“. 10.00 „Moterys meluoja geriau“. 11.00 Komedija „Čiuožėja“ (JAV, 2005 m.). 12.40 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 13.10 „Bakuganas“. 13.40 „Viešnios iš praeities“. 14.10 „Ragai ir kanopos sugrįžta“. 14.40 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 15.10 „Simpsonai“. 15.40 „Likimo galia“. 16.40 „Paveldėtojai“. 18.45 TV3 žinios. 19.00 TV3 sportas. 19.05 TV3 orai. 19.10 Gyvenimas yra gražus. 20.10 „Be namų“ (2). 21.00 Pasirink mane. 21.35 TV3 vakaro žinios. 21.50 TV3 sportas. 21.55 TV3 orai. 22.00 „Liudininkai“. 23.00 Veiksmo trileris „Klastotė“ (JAV, Honkongas, 1998 m.). 0.50 „Kaltės kaina“. 1.40 „Įstatymas ir tvarka. Nusikalstami kėslai“.

6.14 TV parduotuvė. 6.30 Ryto reporteris. 7.45 Lietuva– Venesuela– Londonas. 8.00 Negaliu tylėti. 8.55 „Sodo detektyvės“ (N-7). 10.00 Super L.T. 10.35 Šiandien kimba. 11.05 Gongo Gangas. 12.00 Lietuvos diena. 13.00 Lietuva–Venesuela– Londonas. 13.15 TV parduotuvė. 13.45 Šeimų dvikova – „Akropolio“ turnyras. 14.45 Negaliu tylėti. 15.45, 16.10 Dok. f. „Uraganas „Katrina“. Liudininkų akimis“ (1) (N-7). 16.00, 17.00, 18.00 Žinios. Orai. 17.20 Lietuva tiesiogiai. 18.20 Super L.T. 18.55 Negaliu tylėti. 19.55 Reporteris. 20.27 Orai. 20.30 Lietuva– Venesuela– Londonas. 20.45 Lietuvos ir Rusijos nacionalinių futbolo rinktinių draugiškos rungtynės. Tiesioginė transliacija iš Šveicarijos. 22.45 Lietuva tiesiogiai. 23.20 Super L.T. 23.55 Reporteris. 0.27 Orai. 0.30 Lietuva– Venesuela– Londonas. 0.45 Dok. f. „Uraganas Katrina. Liudininkų akimis“ (1) (N-7)..

21.00 TV1



6.30 Televitrina. 7.00 Žinios (k). 7.25 „Tylos riba“ (N-7) (k). 8.00 Skanus pokalbis (k). 9.00 Sekmadienio rytas (k). 10.00 „Margoša: moterimi negimstama“. 11.00 „Be namų negerai: naujas gyvenimas“. 11.30 „Gyvenimo spalvos“ (k). 12.30 „Aukso ieškotojų kelias“ (N-7) (k). 13.30 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 14.30 „Pragaro virtuvė“ (N-7). 15.30 „Amerikos talentai“. 16.30 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 17.30 „Auksarankiai“ (N-7) (k). 18.00 Žinios. 18.19 Sportas. 18.23 Orai. 18.25 „Liejyklos gatvė“ (N-7). 19.25 „Nerealu!“ 20.00 Žinios. 20.15 Verslas. 20.19 Sportas. 20.23 Orai. 20.25 „Lietuvos žinių“ tyrimas (N-7). 21.25 Mistinis drama „Šeštasis pojūtis“ (JAV, 1999 m.) (N-7). 23.40 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 0.45 „Galileo: norintiems žinoti“. 1.15 „Bamba“. Interaktyvus šou suaugusiesiems (S).

21.30 TV6



„Laiškanešys“ („The Postman“)

„Lemiamas taškas“ („Match Point“)

Veiksmo filmas. JAV, 1997 m. Rež. Kevinas Costneris. Vaidina K.Costneris, Willas Pattonas.

Kriminalinė drama. D.Britanija, JAV, 2005 m. Rež. Woody Allenas. Vaidina Jonathanas Rhysas-Meyersas, Scarlett Johansson.

2013-ieji. Žemę nusiaubė atominis karas. Buvusioje JAV teritorijoje išliko tik nedidelė grupelė žmonių, kuriems vadovauja nuožmus generolas Betlehemas. Jo tironijai meta iššūkį K.Costnerio herojus, pasiskelbęs atgimusių Jungtinių Valstijų laiškanešiu.

Vilčių teikęs jaunas tenisininkas Krisas Viltonas dabar pragyvenimui užsidirba treniruodamas turtuolius privačiame klube. Čia jis susipažįsta su kilmingos šeimos atžala Tomu Hiujitu, o kiek vėliau – ir su jo seserimi Chloja. Užsimezga audringas romanas.


2012 05 29

antradienis

regioninės tv

8.00 Tele bim-bam. 8.30 Kultūrų kryžkelė. Trembita. 8.45 Miesto kodas (k). 9.00 Labas rytas (k). 11.30 Būtovės slėpiniai (k). 12.20 Pasaulio panorama (k). 12.45 Ryto suktinis. 13.30 Kūrybos metas. Vytautas V.Landsbergis: atsiminimai, esė, nesąmonės (k). 14.00 Muzikiniai debiutai. (k). 14.30 Gintarinės batutos meistrai. Robertas Šervenikas (k). 16.10 Laiko portretai. Cezario grupė. Žinia tarp eilučių (k). 16.55 Žinios (k). 17.10 Miesto kodas. 17.25 Gimtoji žemė. 17.55 Tele bim-bam. 18.25 Oskaro Milašiaus 135-osioms gimimo metinėms. (k). 18.55 Pulsas. 19.20 Gyvenimas yra gražus. 20.00 Lietuvių dokumentikos meistrai. Jadvyga Janulevičiūtė. „Milijonas talentų“ (1974 m.), „Dainų dainelė“ (1980 m.), „Mūsų dainorėliai“ (1980 m.). 21.00 Žurnalistės Izoldos Keidošiūtės kūrybos retrospektyva. Pro memoriam. S.Macaitis, I.Bergmanas, M.Antonionis. 22.00 Koncertas Užutrakio dvare. Dalyvauja V.Mozūraitytė (mecosopranas, Vokietija), H.Palacio (tenoras, Meksika), prof. dr. R.Lampsatytė (fortepijonas, Vokietija), A.Vasiliauskas (fortepijonas, Lietuva). 23.30 Muzikos pasaulio žvaigždės. 0.00 Panorama, verslas, kultūra, sportas, orai (k). 0.40 Atvira Lietuvos universitetų žinių lyga „Lyderiai“.

8.05 Teleparduotuvė. 8.40 „Drakonų kova Z“ (N-7). 9.40 „Muča Luča“. 10.00 „Sedrikas“. 10.30 „Betmenas ir narsuolių komanda“. 11.00 Būk mano meile! (N-7). 12.00 „Teresa“. 13.00 „Intrigų dvaras“. 14.00 „Laukinė širdis“. 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Drakonų kova Z“ (N-7). 16.30 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai (N-7). 17.30 „Pasaulio Guinnesso rekordai“ (N-7). 18.00 „Dvigubas gyvenimas“ (N-7). 19.00 „Laukinis gyvenimas“ (N-7). 20.00 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (N-7). 21.00 Veiksmo f. „Laiškanešys“ (JAV, 1997 m.). 0.30 „Pasaulio Guinnesso rekordai“ (N-7).

6.30 Žinios. 7.00 Kriminalinė Lietuva (N-7). 7.15 24 valandos (N-7). 8.00 KK2 (N-7). 8.30 Dviračio šou. 9.00 Kažkas atsitiko (N-7). 9.30 Nuo... Iki... 10.30 24 valandos (N-7) (k). 11.15 KK2 (N-7) (k). 11.45 Dviračio šou (k). 12.15 Kažkas atsitiko (N-7) (k). 12.45 Nuo... Iki... (k). 13.45 24 valandos (N-7) (k). 14.30 KK2 (N-7) (k). 15.00 Dviračio šou (k). 15.30 Kažkas atsitiko (N-7) (k). 16.00 Nuo... Iki... (k). 17.00 Info diena. 20.54 Kitokie? 21.00 Infodiena (k). 1.00 Nakties programa.

9.20 Teleparduotuvė. 9.35 Tavo augintinis. 10.05 „Išlikimas“. 10.55 „Robinas iš Šervudo“. 12.00 „Kaulai“. 13.00 „Mano vaikinai“. 14.00 „Moterų lyga. Vyrai, pinigai ir meilė“. 14.30 Teleparduotuvė. 15.00 „Robinas iš Šervudo“. 16.00 „Išlikimas“. 17.00 „Medikopteris“. 18.00 „Kaulai“. 19.00 „CSI Majamis“. 20.00 „Mano vaikinai“. 21.00 „Moterų lyga. Vyrai, pinigai ir meilė“. 21.30 Kriminalinė drama „Lemiamas taškas“ (D.Britanija, JAV, 2005 m.). 0.00 „CSI Majamis“. 1.00 „Medikopteris“.

10.25 „Linksmieji traukinukai“. 10.40 Senoji animacija. 11.15 Nomeda. 12.05 „Meilės konvejeris“. 13.00 „Aistrų verpetai“. 14.00 „Moterys meluoja geriau“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Marthos Stewart šou. 17.00 „Meilės konvejeris“. 18.00 „Moteris be praeities“. 19.00 „Aistrų verpetai“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 20.35 Nomeda. 21.25 „Moterys meluoja geriau“. 22.25 „Moteris be praeities“.

22.00 TV3



9.00 Žinios (k). 9.20 Drama „Hercogienė“ (N-7). 11.10 Istorinė laida „Mūsų praeities beieškant“ (k). 11.40 Komedija „Trotskis“ (N-7). 13.35 Telelaikraštis. 15.55 Komiška drama „Atviras kelias“ (N-7). 17.30 Nuoga tiesa (k). 18.00 Žinios. 18.30 „Nenuorama Seidė“. 19.30 Pokalbių laida „Susitikimai“. 20.20 Gyvenimas be stresų. 20.30 Kai Lietuvos nebuvo. 21.00 Žinios. Orai. 21.20 Veiksmo f. „Niekada nepasiduok“ (N-14). 23.15 Žinios (k). 23.35 Trileris „Gyvatė“ (N-14).

8.00 Fantastinis f. „Salos apgyvendinimas 1“ (Rusija, 2009 m.). 10.05 Drama „Kasandros prakeiksmas“ (D.Britanija, JAV, 2007 m.). 11.55 Nuotykių komedija „Transamerika“ (JAV, 2005 m.). 18.00 Drama „P. S. Myliu tave“ (JAV, 2007 m.). 20.10 Komedija „Miego mokslas“ (Prancūzija, 2006 m.). 22.05 Drama „Išminuotojų būrys“ (JAV, 2008 m.). 0.20 Komedija „Žakas ir Miri kuria porno“ (JAV, 2008 m.).

8.45 Ieškokime geriausio! 9.00 „Balticum TV“ žinios. 9.15 Kulinarinis šou „Virtuvė ant ratų“. 9.45 Humoro laida „Maski šou“. 10.15 „Kritinė riba“ (N-7). 11.15 Kelionių žurnalas „Penkių žvaigždučių atostogos“ (8). 11.45 Komedija „Madam Irma“ (Prancūzija). 13.30 „Jūros patruliai“. 14.30 „Marselio kriminalistai“. 15.30 Ieškokime geriausio! 15.45 Romantinė nuotykių komedija „Mano vienintelis ir nepakartojamas“ (JAV). 17.45, 0.00 Humoro laida „Maski šou“. 18.15 „Pavojingi Ostino Styvenso nuotykiai“. 19.15 Kultūra +. 19.45 Ieškokime geriausio! 20.00 „Balticum TV“ žinios. 20.15 Reidas. Eismo įvykių kronika. 20.45 „Sakalas ir balandė“. 21.45 „Balticum TV“ žinios. 22.00 „Likimo dovana“. 23.00 „Aviakatastrofos: priežastys ir pasekmės“.

7.00 Žinios. Orai (k). 7.20 Kauniečių akimis (k). 7.30 Muzika. 9.00 Kitokia Lietuva. 10.00 „Sedrikas“. 10.30 „Betmenas ir narsuolių komanda“. 11.00 „Būk mano meile“. 12.00 „Teresa“. 13.00 „Intrigų dvaras“. 14.00 „Laukinė širdis“. 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Drakonų kova Z“ (k). 16.30 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai. 17.30 „Pasaulio Guinnesso rekordai“. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Kauniečių akimis. 18.30 Muzika. 19.00 Kitokia Lietuva (k). 20.00 Žinios. Orai (k). 20.20 Kauniečių akimis (k). 20.30 Muzika. 21.00 Veiksmo f. „Laiškanešys“. 0.30 „Pasaulio Guinnesso rekordai“ (k).

22.35 LNK



„Liudininkai“ („In Plain Sight“)

„Nuopuolis“ („Falling Down“)

Kriminalinis serialas. JAV, 2009 m. Rež. Davidas Maplesas. Vaidina Mary McCormack, Frederickas Welleris.

Kriminalinis trileris. JAV, 1993 m. Rež. Joelis Schumacheris. Vaidina Michaelas Douglasas, Robertas Duvallis.

Meri dirba liudytojų apsaugos programoje. Kartu su partneriu ji nusikaltėlių medžiojamiems liudytojams kuria naujus gyvenimus. Tačiau atsakyti už kitų gyvybes, kai pats nuolat esi taikinyje, nėra labai lengva. Ypač kai asmeninis gyvenimas ne mažiau šokiruoja.

Atleistas iš darbo, išsiskyręs ir netekęs teisės matytis su dukrele Viljamas Fosteris griebiasi desperatiško akto – jis keliauja į dukters gimtadienį, pasiryžęs nušluoti visus, kurie pasipainios jo kelyje. Tik patyręs detektyvas Pendergastas supranta jo bėdas.

31


32

antradienis

2012 05 29

užsienio

filmai

naujienos

7.00 Labas rytas. 10.00 Gyvenk sveikai! 11.00, 14.00 Naujienos. 11.35 „ Noriu žinoti“ su M.Širvindtu. 12.10 „Tarp mūsų, mergaičių“. 13.00 Kitos naujienos. 13.20 „Suprasti. Atleisti“. 14.15 „Mados nuosprendis“. 15.35 „Moteriška medžioklė“. 16.35, 4.20 „Moterų daktaras“. 17.40 Susituokime. 18.50 Tegul kalba. 20.00 Laikas. Lietuvos laikas. 21.05 „Kregždutės lizdas“. 22.15, 5.05 „Pabėgimas 2“. 23.20 Gyvenamoji aplinka. „Akis už akį“. 0.20 „Vakarinis Urgantas“. 0.45, 6.50 Lietuvos laikas. 1.00 Nacionalinė televizijos premija TEFI 2011. 3.00 F. „Lenktynės be finišo“. 5.55 „Moteriška medžioklė“. 6.45 Muzika.

5.00 Rusijos rytas. 9.05 „Labas, mama!“ 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Žinios. 10.30 Naujuose namuose. 11.10 Apie tai, kas svarbiausia. 12.25 „Kulaginas ir partneriai“. 14.05 „Myliu, negaliu!“ 15.00 „Jefrosinija“. 17.00 „Kilmingų mergelių institutas“. 17.55 Tiesioginis eteris. 19.50 „Nereikalingų žmonių sala“. 21.35 „Maskarado taisyklės“. 22.35 Mokytojas su geležiniu kryžiumi. 23.25 „Pasiimki ir mane 2“.

7.00 Drama „Du už vieno kainą“ (JAV, 2005 m.). 9.05 Nuotykių f. „Mažieji lakūnai“ (JAV, 2008 m.). 11.00 Anim. nuotykių komedija „Planeta 51“ (Ispanija, 2009 m.). 13.00 Mistinis trileris „Akis“ (JAV, Kanada, 2008 m.). 15.00 Drama „Greisė“ (JAV, 2007 m.). 17.00 Romantinė komedija „Puikybė ir prietarai“ (JAV, 2003 m.). 19.00 Muz. melodrama „Šokis hiphopo ritmu“ (JAV, 2006 m.). 21.00 Komedija „Labas ir sudie!“ (Prancūzija, 2008 m.). 23.00 F. „Pabaisa“ (JAV, 2011 m.). 1.00 Kriminalinis siaubo trileris „Patologija“ (JAV, 2008 m.) (S).

7.00 BBC naujienos (kas valandą). 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 12.30, 15.30, 17.30, 20.30, 22.30 Pasaulio verslo naujienos. 9.45, 10.45, 12.45, 15.45, 17.45, 20.45, 22.45 Pasaulio sportas. 11.30 Atviras pokalbis. 14.00, 14.30 Grinvičo laikas. 16.00, 17.00 Azijos įvykių apžvalga. 18.30 Atviras pokalbis. 19.00, 20.00 Verslo apžvalga. 21.00, 22.00 Šiandienos pasaulio naujienos. 23.00 Naujienos iš Amerikos. 23.30 Atviras pokalbis. 0.00 Nakties programa.

5.55, 12.15 Šeimos dramos. 6.45, 13.15 „Sandokanas. Tigras vėl riaumoja“. 7.10 , 18.45 Nemeluok man! 8.05, 22.50 Maistas. Suokalbio teritorija. 9.05 Teismo valanda. 10.20 Aktuali tema. Varnai – pragaro saugotojai. 11.15, 19.50 Kviestinė vakarienė. 13.45 „Pagal įstatymą“. 14.15 Godumas. 15.05 „Meilės įkaitai“. 16.50 Pasaulio paslaptys su Ana Chapman. 17.45 Dar ne vakaras. 20.55 Karinė paslaptis. 23.55 Skubus iškvietimas. 0.20 Naujienos 24. 0.45 „Pantera“.

6.00, 16.00, 18.00 Ypatinga nuomonė. Ekonomikos naujienos. 7.00 Anim. f. 8.00 Vakaro žinios iš Amerikos. 9.00, 15.00 „MKP yra MKP“. 10.00, 21.00 „Maskva. Trys stotys“. 11.00 Vokietija per savaitę. 11.30 Amerikiečių neraštingumo likvidavimas. 12.00 Skeneris. 13.00 Vaid. f. „Ataka“. 17.00 „Oro uostas“. 19.00 J.Albac laida. 20.00 Didžioji sargyba. 22.00 Dabar pasaulyje. 23.00 Vaid. f. „Seni ritmai“.

3.00 Romantinė drama „Tobulas jausmas“. 5.00 F. „Jokio supratimo“. 7.00 F. „Betmenas ir Robinas“. 9.10 F. „Damų numylėtinis“. 11.00 F. „Kongas“. 13.00 F. „Gamtos jėgos“. 15.00 Romantinė komedija „Pabėgusi nuotaka“. 17.10 Romantinė drama „Tobulas jausmas“. 19.00 Kino novelės „Myliu tave, Paryžiau“. 21.10 F. „Grafienė“. 23.00 F. „Geriausias“. 1.00 Trileris „Pabėgimas iš Los Andželo“.

5.00, 8.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 6.00, 9.00 Pasaulio sporto naujienos. 8.45 Pasaulio verslo ypatumai. 10.00 Pasaulio verslo apžvalga. 10.30 Pokalbiai apie Aziją. 11.30 Pasaulio verslo apžvalga. 12.00 Amerikos rytas. Žadintuvas. 13.00 Vieningas pasaulis. 14.00 F.Zakaria. Visuotinė padėties nustatymo sistema. 15.00 Naujienų srautas. 16.00 Pasaulio verslo apžvalga. 17.00 Jūsų pasaulis šiandien. Pasaulio įvykių apžvalga. 17.30 Prie pasaulio žemėlapio. 18.00 Pasaulis kaip finansų rinka. 19.00 Pasaulio sporto naujienos. 19.30 Afrikos balsai. 20.00 Prie pasaulio žemėlapio. 21.00 Tyrimai ir verslas. 22.00 P.Morgano laida. 23.00 Pasaulio saitai. 0.00 Žvilgsnis atgal. 0.30 Pasaulio sporto naujienos. 1.00 Situacijų kambarys. 2.00 Nakties programa.

4.55 NTV rytas. 7.40 „Muchtaro sugrįžimas“. 8.35, 14.35, 17.35 Ypatingas atsitikimas. 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15 Šiandien. 9.25 Kulinarų dvikova. 10.30 Grožio akademija. 11.00 „Autobusas“. 12.35 Iki teismo. 13.30 Prisiekusiųjų teismas. 15.30 „Liejyklos gatvė“. 17.20 Muzikinės istorijos. 18.30 Prokuroro patikra. 19.35 Kalbame ir rodome. 20.25 „Broliai“ . 22.40 „Žymė“. 23.35 N.Kriučkovas. „Vaikinas iš mūsų miesto“. 0.20 „Gluchariovas“.

11.00 



„Autobusas“ („Автобус“)

Serialas. Rusija, 2008 m. Rež. Vladimiras Nachabcevas. Vaidina Viktoras Proskurinas, Kirilas Vasiljevas.

Provincijos miestelyje privačios transporto bazės „Lygintuvas“ darbuotojai Valerijus Petrovičius ir jo jaunas porininkas Jura autobusu visada pasiryžę vežti keleivius jų pageidaujamais maršrutais.

5.00 „Galutinis verdiktas“. 6.30, 15.10 „Gilmorų merginos“. 7.20, 14.20, 17.40 „Luisa ir Klarkas“. 8.10, 12.40, 19.10 „Tikrosios namų šeimininkės“. 9.40 „Ryšulyje“. 11.10 „Mirtina linija“. 13.30, 18.25 „Seklys“. 16.00 „Šok iki nukritimo“. 16.50 „Milijonieriaus nuotaka“. 20.00 „Vaivorykštės gentis“. 21.30 „Heivenas“. 22.15 „Būti žmogumi“. 23.00 „Sesuo Džekė“. 0.00 „Šok iki nukritimo“.

muzika

7.00 MCM dainos. 8.30 Vaizdo klipai. 10.00 MCM dainos. Muzikos naujienos. Interviu su žvaigžde. 11.00 Devintojo dešimtmečio muzika nuo A iki Z. 12.00 Mums patinka aštuntojo dešimtmečio muzika. 14.30 MCM muzika. 17.45 Vaizdo klipai. MCM kavinė. 18.45 MCM dainos. 19.45 Gyvenimas. 21.00 „Top Tubes“. Geriausios dainos. 3.00 MCM dainos.

7.00 100 proc. MTV. 9.00 Kambarių plėšikai. 9.30 Mano saldusis 16-asis gimtadienis. 10.00 „Paauglių svajos“. 10.30 Kai man buvo 17 metų. 11.00 „Made“. 12.00 „Top 10“. 13.00 „Euro Hit List“. 14.00 10 geriausių įrašų. 15.00 Mano saldusis 16-asis gimtadienis. 16.00 „Paauglių svajos“. 17.00 Kai man buvo 17 metų. 18.00 „Made“. 21.00 Aklas pasimatymas. 22.00 „Paauglės motinos“. 23.00 „Kanjonas“. 0.00 Nakties programa.

4.45 Džiazas. 10.30 A.Dvor˘áko ir C.Saint-Saënso kūrinių koncertą diriguoja P.Jarvi. 12.00 R.Capuconas groja C.Saint-Saënso ir F.Schuberto kūrinius. 13.25 Divertismentas. 14.00 O.Messiaeno opera „Šventasis Pranciškus Asyžietis“. 17.45 Divertismentas. 18.55 C.Kleiberas diriguoja W.A.Mozarto simfonijas. 19.55 L.van Beethoveno „Koriolano“ uvertiūra. 20.05 C.Kleiberas diriguoja C.M.von Weberio operos „Laisvasis šaulys“ uvertiūrą. 21.00 Divertismentas. 21.30 J.Offenbacho opera „Orfėjas požemių karalystėje“. 23.45 Divertismentas. 1.00 Džiazas. Koncertuoja D.Harrisono kvintetas. 2.00 Nakties programa.


2012 05 29 dokumentika

antradienis

sportas

9.00 Ryto programa. 10.00 Keliaujantis virėjas. Havajai ir Ispanija. 11.00 Pietų Afrikos aromatai. 11.30 Sušių gamyba. 12.00 Keliautojas. Taitis ir Samoa. 13.00 Azijos virtuvė. Taivanas. 14.00 Keliaukite dabar. Gegužė. 14.30 Nutolę krantai. Orknis. 15.00 Kelionės jūromis. Madagaskaras. 16.00 Keliautojas. Rytų Kanada. 17.00 Valgomų automobilių lenktynės. 17.30 Škotijos aromatai. 18.00 Keliaujantis virėjas. Havajai ir Ispanija. 19.00 Keliautojas. Los Andželas. 20.00 Skaniausi valgiai. Provansas. 21.00 K.Floydas Prancūzijoje. Bordo. 22.00 Kelionės motociklu. 23.00 Keliautojas. Juta. 24.00 Kelionė traukinio bėgiais. Australija. 1.00 Nakties programa.

9.00 Ryto programa. 10.00 Akimirka iki katastrofos. 11.00 „Audi“ automobilių gamyklos. 12.00 Aliaskos pilotai. Beprotiškos lenktynės. 13.00 Riterių kovos. Dvikova Las Vegase. 14.00 Padangių grobuonys. 15.00 Liūtų banda. 16.00 Traukinių avarija Padingtone. 17.00 Tolimojo kosmoso stebėtojai. 18.00 Nacistų medžioklė. 19.00 Tankų gamyklos. 20.00 Didžiosios gamyklos. „Boeing“ lėktuvai. 21.00 Pašėlę išradėjai. 22.00 Draudimai. Ekstremalų valgiai. 23.00 Aliaskos pilotai. 0.00 Riterių kovos. 1.00 Nakties programa.

7.00, 15.30 Šamvari, gyvenimas laisvėje. 7.25 Laukiniai našlaičiai. 7.50 Gimę medžiotojai. Slapčia. 8.15, 16.00 Dikas ir Domas skuba į pagalbą. 8.40 Pakalbėkime su gyvūnais. 9.10 Kačių neįmanoma nemylėti. 10.05, 14.40 Afrikoje. Sachara. 11.00 Gyvūnų teritorija. 11.55 Pietų Afrikos gyvūnų apsaugos skyrius. 12.50 Veterinarų mokykla. 13.45 Veterinaras. 14.10, 19.15, 22.55 Laukinės gamtos SOS. 16.30 Laukiniai našlaičiai. Pasiruošimas išėjimui į laisvę. 17.00 Medžiotojai iš prigimties. Nuodai. 17.25 Kinologija. 18.20 Jūsų numylėtiniui patiks. 19.40 Šimpanzių rojus. Septyni mažyliai naujoje šeimoje. 20.10 Vertėjas iš šunų kalbos. 21.05 Savanos karalienės. Gundymo menas. 22.00 Veterinarų mokykla. 22.55 Veterinaras laukinėje gamtoje. Zambija. 23.50 Slaptieji agentai. 0.45 Laukiniai ir pavojingi. Pavojingi žaidimai su aligatoriais.

6.00 „Ekstremalas Someris“. 7.00 „Pragariškas rodeo“. 8.00 „Automobilių restauratoriai“. 11.00 „Iš Sidnėjaus į Tokiją bet kokia kaina“. 12.00 „Pragariškas rodeo“. 13.00 „Ekstremalas Someris“. 13.55 „Tas ar anas?“ 14.50 „62 dienos jūroje“. 15.45 „Viršgarsinių lėktuvų paleidimas“. 16.40 „Iš Sidnėjaus į Tokiją bet kokia kaina“. 17.40 „Sportininkų traumos“. 18.40 „Įsilaužėliai“. 19.40 „Juodasis auksas“. 20.30 „Ekstremalioji Kanada“. 21.20 „Tas ar anas?“ 22.15 „Nejaugi tai dyzelis?“ 23.10 „Oro mūšiai“.

8.00 „Aukos ir suvedžiotojai: kastratų likimai“. 9.00 „Vivaldi pėdomis“. 10.00 „Senovės Korėjos medicina“. 11.00 „Slaptieji eksperimentai sovietų laboratorijose“. 12.00 „Mendelsonas, naciai ir aš“. 13.00 „Ląstelė“. 14.00 „Plaukas, pakeitęs istoriją“. 15.00 „Šeima, pergyvenusi Hitlerį“. 16.00 „Ar žinai, kas esi?“ 17.00 „Partenono paslaptys“. 18.00 „Biblijos mįslės“. 19.00 „Palaidoti Senovės miestai“. 20.00 „J.Kennedy moterys – skandalingos istorijos“. 21.00 „Germanų gentys“. 22.00 „Slaptasis karas“. 23.00 „Roma: paskutinis bastionas“. 0.00 Nakties programa.

8.00 „Gyvūnai kaip ir mes“. 9.00 „Gyvūnų simfonija“. 10.00 „Laukinių gyvūnų veterinarai“. 11.00 „Žiema Jeloustoune“. 12.00 „Ypatingų poreikių gyvūnai“. 13.00 „Į gamtą su B.Keatingu“. 14.00 „Pamokos Antarktidoje“. 15.00 „Tarantulas – Australijos vorų karalius“. 16.00 „Didžiausi ir bjauriausi vabalai“. 17.00 „Ežio metai“. 18.00 „Laukinių gyvūnų veterinarai“. 19.00 „Laukiniai Andai“. 20.00 „Snaigė: gorilos istorija“. 21.00 „Įdomūs sunkiasvoriai. Jūrų vėplių ganykla“. 22.00 „Pirmykštis rojus: Alvos salos istorija“. 23.00 „Sanitarės, plėšrūnės ir veltėdės“. 0.00 Nakties programa.

12.00 Televitrina. 13.00, 19.00, 21.00, 23.00 Žinios +. 13.15 Sportas LT. Tarptautinis R.Tamulio bokso turnyras. 14.15 Sportas LT. Lietuvos tradicinės karatė čempionatas. 15.15 Šešių nacijų regbio turnyras. Airija–Prancūzija. 17.00 Šešių nacijų regbio turnyras. Anglija–Prancūzija. 19.15 VTB vieningoji krepšinio lyga. Kauno „Žalgiris“–Kazanės UNIKS. 21.15 „Škotijos taurės“ finalas. Edinburgo „Hearts“–Edinburgo „Hibernian“. 23.15 Ekstremalaus sporto žurnalas RIP.

10.50 Boksas. A.Povetkinas ir M.Huckas. 11.55 Boksas. M.Huckas ir O.Afolabi. 13.00 Boksas. F.Mayweatheris jaunesnysis ir M.Cotto. 14.10 Boksas. A.Khanas ir L.Petersonas. 15.15 Futbolas. Anglijos „Premier“ lygos apžvalga. 16.15 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Pirmas pusfinalis. 18.15 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Antras pusfinalis. 22.15 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Mažasis finalas. 0.35 Futbolas. Vokietijos DfB taurė. „Borussia“–„Bayern“.

9.30 Europos futbolo apžvalga. 10.00 Europos futbolo čempionato apžvalga. 10.15 Jojimo apžvalga. 10.30 Teniso apžvalga. 12.00 Atviras Prancūzijos teniso čempionatas. Trečia diena. 21.30 Teniso apžvalga. 22.00 Profesionalų boksas. P.Vilčevskis (Lenkija) ir A.Abrahamas (Vokietija). 23.45 Automobilių žiedinės lenktynės Monake. 0.15 Automobilių sporto apžvalga. 0.30 „Porsche“ automobilių lenktynės. 1.00 Automobilių sporto apžvalga. 1.15 Europos futbolo apžvalga.

7.00 Ryto programa. 9.00 TV parduotuvė. 15.30 Sporto viktorina. 18.30 Tenisas. Pasaulio taurė. 19.00 Ralis. 19.30 EM aktualijos. 19.55 Krepšinis. BBL. Pusfinaliai. 23.15 „Sport1“ naujienos. 23.30 Futbolas. 1990 m. aštuntfinalis, Vokietija– Olandija. 0.00 „Sport1“ reportažas. 1.00 Nakties programa.

33


34

trečiadienis

2012 05 30

lietuviškos

18.45 Krašto spalvos.

21.30 Dviračio šou.

19.10 Gyvenimas yra gražus.

20.25 „Prajuokink mane“.

21.55 Lietuva tiesiogiai.

6.00 Labas rytas. 9.00 „Komisaras Reksas“ (N-7) (k). 10.00 „Giminės. Po dvidešimties metų“ (k). 11.00 „Toks gyvenimas“ su Zita Kelmickaite. Tiesioginė Lietuvos radijo laida. 12.00 Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė (rusų k.). 12.15 Duokim garo (k). 14.15 Ypatingas atvejis (k). 14.50 Žinios. 15.10 „Komisaras Reksas“ (N-7). 16.00 „Hartlando užuovėja“ (Kanada, 2007 m.). 17.05 „Senis“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.35 Sportas. 18.40 Orai. 18.45 Krašto spalvos. 19.20 „Giminės. Po dvidešimties metų“. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 20.55 Verslas. 21.00 Kultūra. 21.05 Sportas. 21.10 Orai. 21.15 Teisė žinoti. 22.10 Loterija „Perlas“. 22.15 Atvira Lietuvos universitetų žinių lyga „Lyderiai“. Didysis finalas. 23.15 Vakaro žinios. 23.20 Sportas. 23.25 Orai. 23.30 „Senis“ (N-7) (k).

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“. 6.50 „Tomo ir Džerio nuotykiai“ (7) (k). 7.20 „Agentas Šunytis“ (k). 7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7) (k). 8.50 24 valandos (N-7). 9.45 Lietuvos balsas. Finalinės kovos (k). 12.10 Nuo... Iki... (k). 13.10 „Nickelodeon“ valanda. „Nugalėtoja“. 13.40 „Agentas Šunytis“. 14.10 „Vaikų „Warner Bros.“ „Tomo ir Džerio nuotykiai“ (8). 14.40 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 15.40 „Meilės miestas“. 17.40 Būk mano meile! (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.14 Sportas. 19.17 Orai. 19.19 Farai (N-7). 20.25 Karamelinės naujienos (N-7). 21.00 KK2 (N-7). 21.30 Dviračio šou. 22.00 Žinios. Verslas. 22.19 Sportas. 22.23 Orai. 22.25 Kriminalinė Lietuva (N-7). 22.35 Vakaro seansas. Veiksmo f. „Ašmenys. Trejybė“ (JAV, 2004 m.) (N-14). 0.30 „Specialioji Los Andželo policija“. 1.30 „Įstatymas ir tvarka. Nusikaltimo motyvai“ (N-7).

6.40 Teleparduotuvė. 6.55 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 7.25 „Simpsonai“. 7.55 „Biuras“. 8.55 „Meilės sūkuryje“. 10.00 „Moterys meluoja geriau“. 11.00 Nuotykių komedija „Tėčio pagrobimas“ (JAV, 2009 m.). 12.40 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 13.10 „Bakuganas“. 13.40 „Viešnios iš praeities“ (8). 14.10 „Ragai ir kanopos sugrįžta“. 14.40 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 15.10 „Simpsonai“. 15.40 „Likimo galia“. 16.40 „Paveldėtojai“. 18.45 TV3 žinios. 19.00 TV3 sportas. 19.05 TV3 orai. 19.10 Gyvenimas yra gražus. 20.10 „Be namų“ (3). 21.00 Pasirink mane. 21.35 TV3 vakaro žinios. 21.50 TV3 sportas. 21.55 TV3 orai. 22.00 Vikingų loto. 22.05 „Melo teorija“. 23.05 Trileris „Kas aš?“ (Kanada, JAV, 2009 m.). 0.55 „Kaltės kaina“. 1.45 „Įstatymas ir tvarka. Nusikalstami kėslai“.

6.30 Televitrina. 7.00 Žinios (k). 7.25 „Auksarankiai“ (N-7) (k). 8.00 „Gyvenimo spalvos“ (k). 9.00 „Užkalnio 5“ (k). 10.00 „Margoša: moterimi negimstama“. 11.00 „Be namų negerai: naujas gyvenimas“. 11.30 „Prajuokink mane“ (k). 12.30 „Sumaištis dėl kengūrų“ (k). 13.30 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 14.30 „Pragaro virtuvė“ (N-7). 15.30 „Amerikos talentai“. 16.30 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 17.30 „Milijonieriai“ (k). 18.00 Žinios. 18.19 Sportas. 18.23 Orai. 18.25 „Liejyklos gatvė“ (N-7). 19.25 „Tylos riba“ (N-7). 20.00 Žinios. 20.15 Verslas. 20.19 Sportas. 20.23 Orai. 20.25 „Prajuokink mane“. 21.25 „Karo vilkai. Likvidatoriai“ (N-14). 22.25 „Belaisvis“ (N-7). 23.25 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 0.30 „Galileo: norintiems žinoti“. 1.00 „Bamba“. Interaktyvus šou suaugusiesiems (S).

6.14 TV parduotuvė. 6.30 Ryto reporteris. 7.45 Lietuva– Venesuela– Londonas. 8.00 Negaliu tylėti. 8.55 „Merdoko paslaptys“ (N-7). 10.00 Super L.T. 10.35 Namų daktaras. 11.05 Ilgai ir laimingai. 12.00 Lietuvos diena. 13.00 Lietuva– Venesuela– Londonas. 13.15 TV parduotuvė. 13.45 Šeimų dvikova – „Akropolio“ turnyras. 14.45 Negaliu tylėti. 15.45, 16.10 „Uraganas „Katrina“. Liudininkų akimis“ (2) (N-7). 16.00, 17.00, 18.00 Žinios. Orai. 17.20 Lietuva tiesiogiai. 18.20 Super L.T. 18.55 Negaliu tylėti. 19.55 Dok. f. „Šaltojo karo paslaptys“ (N-7). 21.00 Reporteris. 21.37 Orai. 21.40 Lietuva– Venesuela– Londonas. 21.55 Lietuva tiesiogiai. 22.30 Super L.T. 23.05 Negaliu tylėti. 0.05 Reporteris. 0.42 Orai. 0.45 Lietuva– Venesuela– Londonas. 1.00 Dok. f. „Uraganas „Katrina“. Liudininkų akimis“ (2) (N-7)..

21.00 TV1



„Kraštutinės priemonės“ („Extreme Measures“) Trileris. JAV, 1996 m. Rež. Michaelas Aptedas. Vaidina Hugh Grantas, Gene’as Hackmanas.

Kai vienos Niujorko ligoninės priimamajame miršta benamis valkata ir jo kūnas dingsta be pėdsakų, daktaras Gajus Latanas sužino, kad ligoninėje vykdomi nelegalūs bandymai. Garsus neurochirurgas Mairikas bando surasti efektingą būdą padėti invalidams.

21.30 TV6



„Nuotykių ieškotojas“ („The Quest“) Veiksmo filmas. JAV, 1996 m. Rež. Jeanas Claude’as van Damme’as. Vaidina J.C.Van Damme’as, Rogeris Moore’as.

Krisui Diubua likimas lėmė tapti kvapą gniaužiančio nuotykio dalyviu. Smulkus vagišius Niujorke pagrobiamas ginklų kontrabandininkų ir parduodamas piratams. Taip vyrukas atsiduria vienoje Tailando saloje ir yra priverčiamas kautis mirtinose kikbokso kautynėse.


2012 05 30

trečiadienis

regioninės tv

8.00 „Keliautojai – laiko valdovai“. 8.30 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus albumas (lenkų k.). 8.45 Miesto kodas (k). 9.00 Labas rytas (k). 11.30 Auksinės melodijos. Koncertuoja grupė „Tabasko“ ir draugai (k). 13.00 Gyvenimas yra gražus (k). 13.40 Oskaro Milašiaus 135-osioms gimimo metinėms. Laiko ženklai. Oskaras Milašius (k). 14.30 Žmonijos žodinio ir nematerialaus paveldo šedevrai. Lietuvos dainų šventė (5) (2007 m.) (k). 15.50 Lietuvių dokumentikos meistrai. Jadvyga Janulevičiūtė. „Milijonas talentų“ (1974 m.), „Dainų dainelė“ (1980 m.), „Mūsų dainorėliai“ (1980 m.) (k). 16.55 Žinios (k). 17.10 Miesto kodas. 17.25 Etnokultūros ratas. XIX a. tautodailininkas Christijanas Barčas. 17.55 „Keliautojai – laiko valdovai“. 18.25 Durys atsidaro. 19.00 Europos moterų rankinio čempionato atrankos rungtynės tarp Lietuvos ir Makedonijos rinktinių. Tiesioginė transliacija iš Panevėžio. 20.30 Laiko portretai. Atviras ratas. 21.15 Pianisto pedagogo Kęstučio Grybausko 80-mečiui. 21.55 Kultūra. Dailininkas Igoris Piekuras. 22.10 Elito kinas. Drama „Belaukiant Eriko“ (D.Britanija, 2009 m.) (N-14). 0.00 Panorama, verslas, kultūra, sportas, orai (k). 0.40 Vilniaus knygų mugė 2012. Naujosios „Lietuvių kalbos ir literatūros chrestomatijos“ serijos 11–12 klasėms aptarimas (k).

8.05 Teleparduotuvė. 8.40 „Drakonų kova Z“ (N-7). 9.40 „Muča Luča“. 10.00 „Sedrikas“. 10.30 „Betmenas ir narsuolių komanda“. 11.00 Būk mano meile! (N-7). 12.00 „Teresa“. 13.00 „Intrigų dvaras“. 14.00 „Laukinė širdis“. 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Drakonų kova Z“ (N-7). 16.30 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai (N-7). 17.30 „Pasaulio Guinnesso rekordai“ (N-7). 17.57 Žodis – ne žvirblis (k). 18.00 „Dvigubas gyvenimas“ (N-7). 19.00 „Laukinis gyvenimas“ (N-7). 20.00 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (N-7). 21.00 Trileris „Kraštutinės priemonės“ (JAV, 1996 m.) (N-14). 23.20 „Išrinktieji“ (N-14). 0.20 „Pasaulio Guinnesso rekordai“ (N-7).

6.30 Žinios. 7.00 Kriminalinė Lietuva (N-7). 7.15 24 valandos (N-7). 8.00 KK2 (N-7). 8.30 Dviračio šou. 9.00 Neišgalvoti gyvenimai (N-7). 9.30 Abipus sienos. 10.30 24 valandos (N-7) (k). 11.15 KK2 (N-7) (k). 11.45 Dviračio šou (k). 12.15 Neišgalvoti gyvenimai (N-7) (k). 12.45 Abipus sienos (k). 13.45 24 valandos (N-7) (k). 14.30 KK2 (N-7) (k). 15.00 Dviračio šou (k). 15.30 Neišgalvoti gyvenimai (N-7) (k). 16.00 Abipus sienos (k). 17.00 Infodiena. 21.00 Infodiena (k). 1.00 Nakties programa.

9.40 Teleparduotuvė. 9.55 „Išlikimas“. 10.55 „Robinas iš Šervudo“. 12.00 „Kaulai“. 13.00 „Mano vaikinai“. 14.00 „Moterų lyga. Vyrai, pinigai ir meilė“. 14.30 Teleparduotuvė. 15.00 Nuotykių s. „Tamsos riteris“ (1) (D. Britanija, 2000 m.). 16.00 „Išlikimas“. 17.00 „Medikopteris“. 18.00 „Kaulai“. 19.00 „CSI Majamis“. 20.00 „Mano vaikinai“. 21.00 „Moterų lyga. Vyrai, pinigai ir meilė“. 21.30 Veiksmo f. „Nuotykių ieškotojas“ (JAV, 1996 m.). 23.30 „CSI Majamis“. 0.30 „Medikopteris“.

10.25 „Linksmieji traukinukai“. 10.40 Senoji animacija. 11.15 Nomeda. 12.05 „Meilės konvejeris“. 13.00 „Aistrų verpetai“. 14.00 „Moterys meluoja geriau“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Marthos Stewart šou. 17.00 „Meilės konvejeris“. 18.00 „Moteris be praeities“. 19.00 „Aistrų verpetai“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 20.35 Nomeda. 21.25 „Moterys meluoja geriau“. 22.25 „Moteris be praeities“.

22.10 LTV2



„Belaukiant Eriko“ („Looking for Eric“) Drama. D.Britanija, 2009 m. Rež. Kenas Loachas. Vaidina Steve’as Evetsas, Ericas Cantona.

Paštininkas Erikas gyvenime nieko taip ir nepasiekė. Bet jis vis dar myli Lilę – moterį, kurią įsimylėjo prieš trisdešimt metų. Užplūdus depresijai Erikas užtraukia marihuanos dūmą, ir tada jį aplanko įsivaizduojamas draugas. Kartu juodu leidžiasi į savo praeitį.

9.00 Žinios (k). 9.20 Drama „Taikus karys“. 11.25 Pokalbių laida „Susitikimai“ (k). 12.15 Fantastinė drama „Krabatas: burtininko mokinys“ . 14.15 Telelaikraštis. 15.20 Komedija „Mėnesio darbuotojas“. 17.30 Gyvenu čia (k). 18.00 Žinios. 18.20 Kino ekspresas. 18.55 Veiksmo komedija „Taksi 4“. 20.30 Jėga, grožis, sveikata. 21.00 Žinios. 21.19 Orai. 21.20 Trileris „Elos slėnyje“. 23.25 Žinios (k). 23.45 Veiksmo komedija „Galingasis Stenas“.

8.00 Drama „P. S. Myliu tave“ (JAV, 2007 m.). 10.10 Komedija „Miego mokslas“ (Prancūzija, 2006 m.). 12.05 Drama „Išminuotojų būrys“ (JAV, 2008 m.). 18.00 Biografinė drama „Nuostabi malonė“ (JAV, D.Britanija, 2026 m.). 20.00 Drama „Dvi dienos Paryžiuje“ (Vokietija, Prancūzija, 2007 m.). 21.45 Trileris „Largo Vinčas: kova dėl imperijos“ (Prancūzija, 2008 m.). 23.30 Veiksmo f. „Kova su šešėliu 2: Revanšas“ (Rusija, 2007 m.).

8.45 Ieškokime geriausio! 9.00 „Balticum TV“ žinios. 9.15 Reidas. Eismo įvykių kronika (k). 9.45 Humoro laida „Maski šou“. 10.15 „Likimo dovana“. 11.15 Romantinė komedija „Kai mes susitikome...“ (Indija, 2007 m.). 13.50 Kelionių žurnalas „80 gražiausių salų“. 14.20 „Kritinė riba“ (N-7). 15.20 Kultūra +. 15.50 Dok. nuotykių f. „Bebriuko nuotykiai“ (Prancūzija, 2008 m.). 17.15 Kulinarinis šou „Virtuvė ant ratų“. 17.45 Humoro laida „Maski šou“. 18.15 Kelionių žurnalas „Penkių žvaigždučių atostogos“ (8). 18.45 „Sakalas ir balandė“. 19.45 Ieškokime geriausio! 20.00 „Balticum TV“ žinios. 20.15 „Jūros patruliai“. 21.15 „Aviakatastrofos: priežastys ir pasekmės“. 22.15 „Balticum TV“ žinios. 22.30 „Pavojingi Ostino Styvenso nuotykiai“. 23.30 „Marselio kriminalistai“. 0.30 Humoro laida „Maski šou“.

7.00 Žinios. Orai (k). 7.20 Kauniečių akimis (k). 7.30 Kitokia Lietuva (k). 8.30 Muzika. 9.00 Kultūros alėja (k). 9.30 Muzika. 10.00 „Sedrikas“. 10.30 „Betmenas ir narsuolių komanda“. 11.00 „Būk mano meile“. 12.00 „Teresa“. 13.00 „Intrigų dvaras“. 14.00 „Laukinė širdis“. 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Drakonų kova Z“ (k). 16.30 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai. 17.30 „Pasaulio Guinnesso rekordai“. 17.57 Žodis – ne žvirblis (k). 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Kauniečių akimis. 18.30 Muzika. 19.00 Muzikinė vaivorykštė (k). 20.00 Žinios. Orai (k). 20.20 Kauniečių akimis (k). 20.30 Muzika. 21.00 Trileris „Kraštutinės priemonės“. 23.20 „Išrinktieji“. 0.20 „Pasaulio Guinnesso rekordai“ (k).

23.05 TV3



„Kas aš?“ („Do You Know Me?“) Trileris. Kanada, JAV, 2009 m. Rež. Penelope Buitenhuis. Vaidina Rachelle Lefevre, Jeremy Londonas.

Su draugais mokslo pabaigtuves švenčianti Eli Karter netikėtai pastebi įdomų skelbimą su nuotrauka: prieš dvidešimt metų yra dingusi mergaitė, kuri atrodo visai kaip ji. Eli paskambina nurodytu telefonu ir sužino, kad šis kadaise dingęs vaikas iš tikrųjų yra ji pati.

35


36

trečiadienis

2012 05 30

užsienio

7.00 Labas rytas. 10.00 Gyvenk sveikai! 11.00, 14.00 Naujienos. 11.35 „Noriu žinoti“. 12.10 „Tarp mūsų, mergaičių“. 13.00 Kitos naujienos. 13.20 „Suprasti. Atleisti“. 14.15 „Mados nuosprendis“. 15.35 „Moteriška medžioklė“. 16.35 „Moterų daktaras“. 17.40 Susituokime. 18.50 Tegul kalba. 20.00 Laikas. Lietuvos laikas. 21.05 „Kregždutės lizdas“. 22.15 „Pabėgimas 2“. 23.25 „Žmogus ir įstatymas“. 0.25 „Vakarinis Urgantas“. 0. 50 Vakaro naujienos. 1.05, 6.50 Lietuvos laikas. 1.20 „Kontekstas“. 2.05 „Aukščio baimė“. 3.30 „Moterų daktaras“. 4.15 „Suprasti. Atleisti“ 4.40 „Pabėgimas 2“. 5.30 „Moteriška medžioklė“. 6.20 Muzika.

5.55, 12.05 Šeimos dramos. 6.45, 13.00 „Sandokanas. Tigras vėl riaumoja“. 7.15, 18.50 Nemeluok man! 8.05 Teismo valanda. 10.15 Aktuali tema.. 11.10, 19.50 Kviestinė vakarienė. 13.30 „Pagal įstatymą“. 14.00 Pasaulio paslaptys su Ana Chapman. 14.55 Keistenybės. Inkvizicija. 15.50 Piko valanda. 16.15 Reporterio istorijos. 17.50 Slaptos teritorijos. NSO. 20.55 Buvusieji. Dugne. 22.00 Nelygiavertė santuoka. 22.55 „Nereikalingų žmonių sala“. 23.50 Skubus iškvietimas. 0.20 Naujienos 24. 0.40 „Pantera“.

4.55 NTV rytas. 7.40 „Muchtaro sugrįžimas“. 8.35, 14.35, 17.35 Ypatingas atsitikimas. 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15 Šiandien. 9.25 Būsto klausimas. 10.30 Rusiškas įdaras. 11.00 „Autobusas“. 12.35 Iki teismo. 13.30 Prisiekusiųjų teismas. 15.30 „Liejyklos gatvė“. 17.15 Muzikinės istorijos. 18.30 Prokuroro patikra. 19.35 Kalbame ir rodome. 20.25 „Broliai“. 22.40 „Žymė“. 23.35 Savas žaidimas. 0.20 „Gluchariovas“.

filmai

2.05 



„Aukščio baimė“ („Страх высоты“)

Detektyvas. Rusija, 1976 m. Rež. Aleksandras Surinas. Vaidina Anatolijus Papanovas, Andrejus Miagkovas.

Jaunas mokslininkas Antonas Tichomirovas žūsta tą dieną, kai puikiai apgynė disertaciją. Atrodo, kad tai nelaimingas atsitikimas. Tačiau daugelis nesutapimų kolegų parodymuose perša mintį, kad velionis, ko gero, buvo panaudojęs svetimus tyrimų rezultatus.

5.00 Rusijos rytas. 9.05 „Labas, mama!“ 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Žinios. 10.30 Naujuose namuose. 11.10 Apie tai, kas svarbiausia. 12.25 „Kulaginas ir partneriai“. 14.05 „Myliu, negaliu!“ 15.00 „Jefrosinija“. 17.00 „Kilmingų mergelių institutas“. 17.55 Tiesioginis eteris. 19.50 „Nereikalingų žmonių sala“. 21.35 „Maskarado taisyklės“. 22.35 Specialusis korespondentas. 23.35 „Pasiimki ir mane 2“.

6.00, 16.00, 18.00 Ypatinga nuomonė. Ekonomikos naujienos. 7.00 Anim. f. 8.00 Vakaro žinios iš Amerikos. 9.00, 15.00 „MKP yra MKP“. 10.00, 21.00 „Maskva. Trys stotys“. 11.00 Izraelis per savaitę. 12.00 Didžioji sargyba. 13.00 Vaid. f. „Seni ritmai“. 17.00 „Oro uostas“. 19.00 Ieškome išeities. 20.00 Šviesos rate. 22.00 Dabar pasaulyje. 23.00 Vaid. f. „Įsilaužėlis“.

naujienos

muzika

7.00 Romantinė komedija „Puikybė ir prietarai“ (JAV, 2003 m.). 9.00 Muz. melodrama „Šokis hiphopo ritmu“ (JAV, 2006 m.). 11.00 Drama „Kalėdų namelis“ (JAV, 2008 m.). 13.00 Romantinė drama „Emos laimė“ (Vokietija, 2006 m.) (N-7). 15.00 Drama „Kviečiame pas Railius“ (D.Britanija, JAV, 2010 m.) (N-7). 17.00 Komedija „Romo dienoraštis“ (JAV, 2011 m.) (N-7). 19.00 Muz. melodrama „Šokis hiphopo ritmu 2“ (JAV). 21.00 Fantastinis kriminalinis trileris „Nauja pradžia“ (JAV, 2008 m.) (N-7). 23.00 Romantinė komedija „Kitas!“ (Prancūzija, 2005 m.). 1.00 Biografinė istorinė drama „Milkas“ (JAV, 2008 m.) (N-14).

7.00 BBC naujienos (kas valandą). 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 12.30, 15.30, 17.30, 19.30, 20.30, 22.30 Pasaulio verslo naujienos. 9.45, 10.45, 12.45, 15.45, 17.45, 19.45, 20.45, 22.45 Pasaulio sportas. 11.30 Atviras pokalbis. 14.00, 14.30 Grinvičo laikas. 16.00, 17.00 Azijos įvykių apžvalga. 18.30 Atviras pokalbis. 19.00, 20.00 Verslo apžvalga. 21.00, 22.00 Šiandienos pasaulio naujienos. 23.00 Naujienos iš Amerikos. 23.30 Atviras pokalbis. 0.00 Nakties programa.

7.00 MCM dainos. 8.30 Vaizdo klipai. 10.00 MCM dainos. Muzikos naujienos. Interviu su žvaigžde. 11.00 Devintojo dešimtmečio muzika nuo A iki Z. 12.00 Mums patinka aštuntojo dešimtmečio muzika. 13.00 MCM dainos. Muzikos naujienos. Interviu su žvaigžde. 14.30 Kartojimai. Vaizdo žaidimų naujienos. 17.45 Vaizdo klipai. MCM kavinė. 18.45 MCM dainos. 19.45 Gyvenimas. 21.00 „Top Tubes“. Geriausios dainos. 3.00 MCM dainos.

3.00 F. „Damų numylėtinis“. 5.00 F. „Kongas“. 7.00 F. „Gamtos jėgos“. 9.00 F. „Pabėgusi nuotaka“. 11.10 Komedija „Nelaimėliai“. 13.00 Veiksmo nuotykių f. „Visatos valdovai“. 15.00 Kino novelės „Myliu tave, Paryžiau“. 17.10 F. „Geriausias“. 19.00 Trileris „Pabėgimas iš Los Andželo“. 21.00 Dramatinis trileris „Pelėdos klyksmas“. 23.00 F. „Guvernantė“. 1.00 Trileris „Moteris iš 5-ojo rajono“.

5.00, 8.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 6.00, 9.00 Pasaulio sporto naujienos. 8.45 Pasaulio verslo ypatumai. 10.00 Pasaulio verslo apžvalga. 10.30 Pokalbiai apie Aziją. 11.30 Pasaulio verslo apžvalga. 12.00 Amerikos rytas. Žadintuvas. 13.00 Vieningas pasaulis. 14.00 Vienas pasaulis. 15.00 Naujienų srautas. 16.00 Pasaulio verslo apžvalga. 17.00 Jūsų pasaulis šiandien. Pasaulio įvykių apžvalga. 17.30 Prie pasaulio žemėlapio. 18.00 Pasaulis kaip finansų rinka. 19.00 Pasaulio sporto naujienos. 19.30 Afrikos balsai. 20.00 Prie pasaulio žemėlapio. 21.00 Tyrimai ir verslas. 22.00 Vienas pasaulis. 23.00 Pasaulio saitai. 0.00 Žvilgsnis atgal. 0.30 Pasaulio sporto naujienos. 1.00 Situacijų kambarys. 2.00 Nakties programa.

7.00 100 proc. MTV. 9.00 Kambarių plėšikai. 9.30 Mano saldusis 16-asis gimtadienis. 10.00 „Paauglių svajos“. 10.30 Kai man buvo 17 metų. 11.00 „Made“. 12.00 „Top 10“. 13.00 „Hit List UK“. 14.00 Geriausios dainos. 15.00 Mano saldusis 16-asis gimtadienis. 16.00 „Paauglių svajos“. 17.00 Kai man buvo 17 metų. 18.00 „Made“. 21.00 Aklas pasimatymas. 22.00 „Paauglės motinos“. 23.00 „Džersio pakrantė“.

5.00 „Medaus mėnuo su mama“. 6.30, 15.10 „Gilmorų merginos“. 7.20, 14.20, 17.40 „Luisa ir Klarkas“. 8.10, 12.40, 19.10, 23.45 „Tikrosios namų šeimininkės“. 9.40 „Puikus planas“. 11.10 „Klauskite Sindės“. 13.30, 18.25 „Seklys“. 16.00 „Patricia Cornwell. Rizikos faktorius“. 20.00 „Heivenas“. 20.45 „Būti žmogumi“. 21.30 „Gera žmona“. 22.15 „Tėvai“. 23.00 „Šok iki nukritimo“.

4.45, 1.00 Džiazas. 10.30 Baletas „Žemės pakraštys“. 11.55 Dok. f. „P.Genty portretas“. 12.30 Džiazo koncertas. 13.15, 17.00 21.00 Divertismentas. 14.30 „Arabela“ R.Straussas. 18.20 A.Caplet „Jėzaus atvaizdas“. 19.35 J.Haydno oratorija „Pasaulio sukūrimas“. 21.30 M.Pressleris groja L.van Beethoveno, F.Chopino ir C.Debussy kūrinius. 23.00 Pianisto N.Luganskio rečitalis. 24.00 A.Planesas groja J.Haydno ir C.Debussy kūrinius.


2012 05 30 dokumentika

trečiadienis

sportas

9.00 Ryto programa. 9.30 Nutolę krantai. Orknis. 10.00 Keliaujantis virėjas. Graikija ir Puškaras. 11.00 Pietų Afrikos aromatai. 11.30 Kokosų gliaudymo varžybos. 12.00 Keliautojas. Florida ir Bahamos. 13.00 Azijos virtuvė. Taivanas. 14.00 Skaniausi valgiai. Provancas. 15.00 K.Floydas Prancūzijoje. Bordo. 16.00 Keliautojas. Stambulas. 17.00 Šokolado mados. 17.30 Škotijos aromatai. 18.00 Keliaujantis virėjas. Graikija ir Puškaras. 19.00 Keliautojas. Juta. 20.00 Jūros žmonės. Indonezija. 21.00 Tikrasis gyvenimas. Peru. 22.00 Bebaimiai keliautojai. Tanzanija. 23.00 Keliautojas. Mozambikas ir Zambija. 24.00 Ekologiškos atostogos. Malis. 1.00 Nakties programa.

9.00 Ryto programa. 10.00 Traukinių avarija Padingtone. 11.00 Didžiosios gamyklos. Atrakcionų parkas. 12.00 Didžiosios gamyklos. „Boeing“ lėktuvai. 13.00 Pašėlę išradėjai. 14.00 Juodojo vilko kauksmas. 15.00 Žvėrių banda. 16.00 Akimirka iki katastrofos. Susidūrimas padangėse. 17.00 Sidnėjaus operos pastatas. 18.00 Nacistų medžioklė. 19.00 Didžiosios gamyklos. Vilkikai. 20.00 Senovės paslaptys. 21.00 Nusikaltimai gamtai. 22.00 Draudimai. Nemalonus darbas. 23.00 Didžiosios gamyklos. „Boeing“ lėktuvai. 0.00 Pašėlę išradėjai. 1.00 Nakties programa.

7.00, 15.30 Šamvari, gyvenimas laisvėje. 7.25 Laukiniai našlaičiai. Pasiruošimas išeiti į laisvę. 7.50 Medžiotojai iš prigimties. Nuodai. 8.15, 16.00 Dikas ir Domas skuba į pagalbą. 8.40 Pakalbėkime su gyvūnais. 9.10 Jūsų numylėtiniui patiks. 10.05, 14.40 Savanos karalienės. 11.00 Gyvūnų teritorija. 11.55 Pietų Afrikos gyvūnų apsaugos skyrius. 12.50 Šunys kalėjime. Leksingtonas. 13.45 Veterinaras. 14.10, 19.15 Laukinės gamtos SOS. 16.30 Viskas apie šunis. 17.25 Kinologija. 18.20 Projektas „Šunų jaunikliai“. 18.45 Neįprasti šunys. Judėjimo jėga. 19.40 Šimpanzių rojus. Septyni mažyliai naujoje šeimoje. 20.10 Vertėjas iš šunų kalbos. 21.05 Veterinarų mokykla. 22.00 Savanos Lein rūsčiosios damos. Brangūs mano kaimynai. 22.55 Rūsčioji Arktika. 23.50 Margaritos gelbėjimas. 0.45 Laukiniai ir pavojingi. Kaubojus.

6.00 „Ekstremalas Someris“. 7.00 „Pragariškas rodeo“. 8.00 „South Sydney“ istorija“. 11.00 „Gentis“. 12.00 „Pragariškas rodeo“. 13.00 „Ekstremalas Someris“. 13.55 „Ekstremalioji Kanada“. 14.50 „Tas ar anas?“ 15.45 „Nejaugi tai dyzelis?“ 16.40 „Gentis“. 17.40 „Sportininkų traumos“. 18.40 „Įsilaužėliai“. 19.40 „Juodasis auksas“. 20.30 „Nejaugi tai dyzelis?“ 21.20 „Ekstremalioji Kanada“. 22.15 „Viršgarsinių lėktuvų paleidimas“. 23.10 „Oro mūšiai“.

8.00 „Ar žinai, kas esi?“ 9.00 „Partenono paslaptys“. 10.00 „Biblijos mįslės“. 11.00 „Palaidoti Senovės miestai“. 12.00 „J.Kennedy moterys – skandalingos istorijos“. 13.00 „Germanų gentys“. 14.00 „Slaptasis karas“. 15.00 „Roma: paskutinis bastionas“. 16.00 „Ar žinai, kas esi?“ 17.00 „Afrikos, Australijos ir Indijos menas: paslėpti lobiai“. 18.00 „Kas paskandino „Merę Rouz“?“ 19.00 „Geografiniai atradimai“. 20.00 „Katastrofa: teroras oro uoste“. 21.00 „Germanų gentys“. 22.00 „Nefertitė ir dingusi dinastija“. 23.00 „Roma: paskutinis bastionas“. 0.00 Nakties programa.

8.00 „Didžiausi ir bjauriausi vabalai“. 9.00 „Ežio metai“. 10.00 „Laukinių gyvūnų veterinarai“. 11.00 „Laukiniai Andai“. 12.00 „Snaigė: gorilos istorija“. 13.00 „Įdomūs sunkiasvoriai. Jūrų vėplių ganykla“. 14.00 „Pirmykštis rojus: Alvos salos istorija“. 15.00 „Sanitarės, plėšrūnės ir veltėdės“. 16.00 „Didžiausi ir bjauriausi vabalai“. 17.00 „Paskutinioji iš Baltųjų žirafų“. 18.00 „Laukinių gyvūnų veterinarai“. 19.00 „Pakilusi iš pelenų“. 20.00 „Neapolio šunys“. 21.00 „Slaptas primatų gyvenimas“. 22.00 „Upė be sienų“. 23.00 „Apie ryklius ir žmones“. 0.00 Nakties programa.

12.00 Televitrina. 13.00, 19.00, 21.00, 23.00 Žinios +. 13.15 Ekstremalaus sporto žurnalas RIP. 13.45 VTB vieningoji krepšinio lyga. Mariupolio „Azovmaš“–Maskvos CSKA. 15.25 Šešių nacijų regbio turnyras. Škotija–Airija. 17.15 Šešių nacijų regbio turnyras. Velsas–Airija. 19.15 VTB vieningoji krepšinio lyga. Kauno „Žalgiris“–Rygos VEF. 21.15 Automoto. 21.45 Olimpinės žaidynės. 22.00 Futbolo dievai. J.Cruyffas. 22.30 Sportas LT. Kauno dviračių maratonas 2012. 23.15 Ekstremalaus sporto žurnalas RIP.

11.00, 22.50 „Futbol Mundial“ žurnalas. 11.30 2011–2012 m. sezono įvarčiai. 12.30 Futbolas. UEFA čempionų lyga. APOEL–„Real“. 14.20 Futbolas. UEFA čempionų lyga. „Real“–APOEL. 16.10 Futbolas. UEFA čempionų lyga. „AC Milan“–„Barcelona“. 18.00 Futbolas. UEFA čempionų lyga. „Barcelona“–„Milan“. 19.50 Krepšinis. BBL finalas. 21.50 „Formulė-1“. Monako „Didžiojo prizo“ lenktynių apžvalga. 23.20 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Vokietija–Latvija. 1.20 Futbolas. UEFA čempionų lygos apžvalga.

9.30 Lengvasis kultūrizmas. 9.45 Automobilių sporto apžvalga. 10.00 Europos futbolo apžvalga. 10.15 Teniso apžvalga. 12.00 Atviras Prancūzijos teniso čempionatas. Ketvirta diena. 21.30 Teniso apžvalga. 22.05 Sporto įvykių apžvalga. 22.10 Jojimo varžybos Romoje. 23.15 Golfo apžvalga. 0.15 BMW golfo turnyras. 0.45 Atviras Vokietijos moterų golfo čempionatas. 1.00 Buriavimo apžvalga. 1.15 Jaunimo futbolo turnyras Tulone.

7.00 Ryto programa. 9.00 TV parduotuvė. 15.30 Sporto viktorina. 19.00 Rankinis. Bundeslyga. 20.55 Futbolas. Olandija– Slovakija. 23.00 EM aktualijos. Žurnalas. 00.00 Futbolas. 1974 m. finalas. Vokietija– Olandija. 0.30 Futbolas. 1990 m. aštuntfinalis. Vokietija–Olandija. 1.00 Nakties programa.

37


38

ketvirtadienis

2012 05 31

lietuviškos

22.45 Kelias į UEFA EURO 2012.

19.19 Valanda su Rūta.

15.40 „Meilės prieglobstis“.

19.25 „Zaicevas + 1“.

19.55 „Mažieji Afrikos rūkaliai“.

6.00 Labas rytas. 9.00 „Komisaras Reksas“ (N-7) (k). 10.00 „Giminės. Po dvidešimties metų“ (k). 11.00 „Forumas“. Tiesioginė Lietuvos radijo laida. 12.00 „Eurovizijos“ dainų konkursas, 2012 m. Finalas (k). 14.50 Žinios. 15.10 „Komisaras Reksas“ (N-7). 16.00 „Hartlando užuovėja“. 17.05 „Senis“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.35 Sportas. 18.40 Orai. 18.45 Nacionalinė paieškų tarnyba. 19.25 „Giminės“ po premjeros. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 20.55 Verslas. 21.00 Kultūra. 21.05 Sportas. 21.10 Orai. 21.15, 22.15 Mūsų dienos – kaip šventė. 22.10 Loterija „Perlas“. 22.45 Kelias į UEFA EURO 2012. 23.15 Vakaro žinios. 23.20 Sportas. 23.25 Orai. 23.30 „Senis“ (N-7) (k).

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“. 6.50 „Tomo ir Džerio nuotykiai“ (8) (k). 7.20 „Agentas Šunytis“ (k). 7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7) (k). 8.50 24 valandos (N-7). 9.45 Žvaigždžių duetai 6. Lemiama kova. Didysis finalas (k). 12.40 Karamelinės naujienos (N-7) (k). 13.10 „Nickelodeon“ valanda. „Nugalėtoja“. 13.40 „Agentas Šunytis“. 14.10 „Vaikų „Warner Bros.“ „Tomo ir Džerio nuotykiai“ (9). 14.40 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 15.40 „Meilės miestas“. 17.40 Būk mano meile! (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.14 Sportas. 19.17 Orai. 19.19 Valanda su Rūta. 21.00 KK2 (N-7). 21.30 Dviračio šou. 22.00 Žinios. Verslas. 22.19 Sportas. 22.23 Orai. 22.25 Kriminalinė Lietuva (N-7). 22.35 „Mentalistas“ (N-7). 23.35 „Slapti reikalai“ (8) (N-7). 0.30 „Specialioji Los Andželo policija“. 1.25 Sveikatos ABC (k).

6.40 Teleparduotuvė. 6.55 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 7.25 „Simpsonai“. 7.55 „Biuras“. 8.55 „Meilės sūkuryje“. 10.00 „Moterys meluoja geriau“. 11.00 Pasirink mane. 12.45 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 13.10 „Bakuganas“. 13.40 „Viešnios iš praeities“ (9). 14.10 „Ragai ir kanopos sugrįžta“. 14.40 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 15.10 „Simpsonai“. 15.40 Melodrama „Meilės prieglobstis“ (1) (Meksika, 2012 m.). 16.40 „Paveldėtojai“. 18.45 TV3 žinios. 19.00 TV3 sportas. 19.05 TV3 orai. 19.10 Gyvenimas yra gražus. 20.10 „Be namų“ (4). 21.00 Pasirink mane. 21.35 TV3 vakaro žinios. 21.50 TV3 sportas. 21.55 TV3 orai. 22.00 Kriminalinis serialas. „Aferistas“ (1) (JAV, 2009 m.). 23.00 Siaubo komedija „Įkandimas“ (Kanada, 2008 m.). 0.55 „Kaltės kaina“. 1.45 „Įstatymas ir tvarka. Nusikalstami kėslai“

6.14 TV parduotuvė. 6.30 Ryto reporteris. 7.45 Lietuva– Venesuela– Londonas. 8.00 Negaliu tylėti. 8.55 „Merdoko paslaptys“ (N-7). 10.00 Super L.T. 10.35 Girių takais. 11.05 Idėjos namams. 12.00 Lietuvos diena. 13.00 Lietuva– Venesuela– Londonas. 13.15 TV parduotuvė. 13.45 Šeimų dvikova – „Akropolio“ turnyras. 14.45 Negaliu tylėti. 15.45, 16.10 Dok. f. „Šaltojo karo paslaptys“ (N-7). 16.00, 17.00, 18.00 Žinios. Orai. 17.20 Lietuva tiesiogiai. 18.20 Super L.T. 18.55 Ilgai ir laimingai. 19.55 Dok. f. „Mažieji Afrikos rūkaliai“ (N-7). 21.00 Reporteris. 21.37 Orai. 21.40 Lietuva– Venesuela– Londonas. 21.55 Lietuva tiesiogiai. 22.30 Super L.T. 23.05 Negaliu tylėti. 0.05 Reporteris. 0.42 Orai. 0.45 Lietuva– Venesuela– Londonas. 1.00 Dok. f. „Šaltojo karo paslaptys“ (N-7).

21.20 Init



„Maiklo Kleitono sukurtoji tiesa“ („Michael Clayton“) Drama. JAV, 2007 m. Rež. Tony Gilroy. Vaidina George’as Clooney, Tomas Wilkinsonas.

Teisininkas Maiklas Kleitonas dirba juridinėje korporacijoje. Vadovai jį charakterizuoja kaip tikrą burtininką, sugebantį be triukšmo sutvarkyti keblius reikalus, visada išliekant šešėlyje. Kartą vyrukas labai aiškiai suvokia, kad jis priėjo kryžkelę.

6.30 Televitrina. 7.00 Žinios (k). 7.25 Duok „labas“ (k). 8.00 „Užkalnio 5“ (k). 9.00 „Lietuvos žinių“ tyrimas (N-7) (k). 10.00 „Margoša: moterimi negimstama“. 11.00 „Be namų negerai: naujas gyvenimas“. 11.30 „Mentai“ (N-7) (k). 12.30 „Ekstrasensai prieš nusikaltėlius“ (N-7) (k). 13.30 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 14.30 „Pragaro virtuvė“ (N-7). 15.30 „Amerikos talentai“. 16.30 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 17.30 „Tylos riba“ (N-7) (k). 18.00 Žinios. 18.19 Sportas. 18.23 Orai. 18.25 „Liejyklos gatvė“ (N-7). 19.25 „Zaicevas + 1“ (N-7). 20.00 Žinios. 20.15 Verslas. 20.19 Sportas. 20.23 Orai. 20.25 „Sąmokslo teorija“. Tiesioginė diskusijų laida. 21.25 Kovinis f. „Bunraku“ (JAV, 2009 m.) (N-14). 0.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 1.05 „Galileo: norintiems žinoti“. 1.35 „Bamba“. Interaktyvus šou suaugusiesiems (S).

21.30 TV6



„Transporteris 3“ („Transporter 3“) Kriminalinis trileris. Prancūzija, D.Britanija, 2008 m. Rež. Olivier Megatonas. Vaidina Jasonas Stathamas, François Berléand’as.

Frenkas Martinas turi į paskirties punktą saugiai nugabenti jauną merginą. Frenkas dar nežino, kad Valentina yra pagrobta aukšto Ukrainos pareigūno dukra. Kartu su kroviniu Frenkas gauna ir apyrankę, kuri gali sprogti, jei jis ir mergina pakeliui išsiskirtų.


2012 05 31

ketvirtadienis

regioninės tv

8.00 Gustavo enciklopedija. 8.30 Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė (rusų k.). 8.45 Miesto kodas (k). 9.00 Labas rytas (k). 11.30 Balio Dvariono konkurso laureatų koncertas (k). 13.25 Folkloro muzikos koncertas „Kuršių kiemas“. 14.30 Lietuvos vaikų ir moksleivių dainų TV konkursas „Dainų dainelė 2012“. 16.55 Žinios (k). 17.10 Miesto kodas. 17.25 Krašto spalvos. 17.55 Gustavo enciklopedija. 18.25 Atvira Lietuvos universitetų žinių lyga „Lyderiai“. 19.10 Mūsų miesteliai. Žasliai. 20.00 Veidai. Lietuvių dokumentika. „Žmogus be vietos. Nikis“. Iš ciklo „Maištininkai“ (2010 m.). 20.35 Kultūra. Istorikas Alfredas Bumblauskas. 21.00 „Japonija. Kerinti įvairovė“ (3). 21.20 Žurnalistės Izoldos Keidošiūtės kūrybos retrospektyva. Laiko portretai. Vokiečių kino žvaigždė Hanna Shygulla (2008 m.). 22.00 Gintarinės batutos meistrai. Robertas Šervenikas. 23.35 Muzikos pasaulio žvaigždės. 0.00 Panorama (k). 0.20 Verslas (k). 0.25 Kultūra (k). 0.30 Sportas (k). 0.35 Orai (k). 0.40 Vakaro autografas (k).

8.05 Teleparduotuvė. 8.40 „Drakonų kova Z“ (N-7). 9.40 „Muča Luča“. 10.00 „Sedrikas“. 10.30 „Betmenas ir narsuolių komanda“. 11.00 Būk mano meile! (N-7). 12.00 „Teresa“. 13.00 „Intrigų dvaras“. 14.00 „Laukinė širdis“. 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Drakonų kova Z“. 16.30 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai (N-7). 17.30 „Pasaulio Guinnesso rekordai“ (N-7). 17.57 Žodis – ne žvirblis (k). 18.00 „Dvigubas gyvenimas“. 19.00 „Laukinis gyvenimas“. 20.00 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (N-7). 21.00 Detektyvas „Makbraidas. Kas čia Marčio žudikas?“ (JAV, 2005 m.) (N-7). 22.40 „Išrinktieji“ (N-14). 23.40 „Pasaulio Guinnesso rekordai“ (N-7).

6.30 Žinios. 7.00 Kriminalinė Lietuva (N-7). 7.15 24 valandos (N-7). 8.00 KK2 (N-7). 8.30 Dviračio šou. 9.00 Karamelinės naujienos (N-7). 9.30 Farai (N-7). 10.30 24 valandos (N-7) (k). 11.15 KK2 (N-7) (k). 11.45 Dviračio šou (k). 12.15 Karamelinės naujienos (N-7) (k). 12.45 Farai (N-7) (k). 13.45 24 valandos (N-7) (k). 14.30 KK2 (N-7) (k). 15.00 Dviračio šou (k). 15.30 Karamelinės naujienos (N-7) (k). 16.00 Farai (N-7) (k). 17.00 Infodiena. 21.00 Infodiena (k). 1.00 Nakties programa.

9.45 Teleparduotuvė. 10.00 „Išlikimas“. 11.00 Nuotykių s. „Tamsos riteris“ (1) (D. Britanija, 2000 m.). 12.00 „Kaulai“. 13.00 „Mano vaikinai“. 14.00 „Moterų lyga. Vyrai, pinigai ir meilė“. 14.30 Teleparduotuvė. 15.00 „Tamsos riteris“ (2). 16.00 „Išlikimas“. 17.00 „Medikopteris“. 18.00 „Kaulai“. 19.00 „CSI Majamis“. 20.00 „Mano vaikinai“. 21.00 „Moterų lyga. Vyrai, pinigai ir meilė“. 21.30 „Transporteris 3“. 23.40 „CSI Majamis“. 0.40 „Medikopteris“.

10.25 „Linksmieji traukinukai“. 10.40 Senoji animacija. 11.15 Nomeda. 12.05 „Meilės konvejeris“. 13.00 „Aistrų verpetai“. 14.00 „Moterys meluoja geriau“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Marthos Stewart šou. 17.00 „Meilės konvejeris“. 18.00 „Moteris be praeities“. 19.00 „Aistrų verpetai“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 20.35 Nomeda. 21.25 „Moterys meluoja geriau“. 22.25 „Moteris be praeities“.

22.00 TV3



9.00 Žinios (k). 9.20 Veiksmo komedija „Ponas ir ponia Smitai“. 11.20 Jėga, grožis, sveikata (k). 11.50 Veiksmo komedija „Taksi 4“ (N-7). 13.25 Telelaikraštis. 15.30 Drama „Skafandras ir drugelis“ (N-7). 17.30 Apie fotografiją (k). 18.00 Žinios. 18.20 Istorinė laida „Mūsų praeities beieškant“ (k). 19.00 Nuomonės. 20.00 Sveikas žmogus. 20.50 Gyvenimas be stresų. 21.00 Žinios. Orai. 21.20 Drama „Maiklo Kleitono sukurtoji tiesa“ (N-14). 23.20 Žinios (k). 23.40 Romantinė drama „Maištingoji Džeinė“.

8.00 Biografinė drama „Nuostabi malonė“ (JAV, D.Britanija, 2006 m.) (N-7). 10.00 Drama „Dvi dienos Paryžiuje“ (Vokietija, Prancūzija, 2007 m.). 11.45 Trileris „Largo Vinčas: kova dėl imperijos“ (Prancūzija, 2008 m.) (N-14). 18.00 Komedija „Nes aš taip pasakiau“ (JAV, 2007 m.) (N-14). 19.45 Drama „Akila ir rašybos konkursas“ (JAV, 2006 m.) (N-7). 21.45 Drama „Septyni kardai“ (Singapūras, 2005 m.) (N-14). 0.10 Trileris „Karas“ (JAV, 2007 m.) (S).

8.45 Ieškokime geriausio! 9.00 „Balticum TV“ žinios. 9.15 Kultūra +. 9.45, 17.45, 1.15 Humoro laida „Maski šou“. 10.15 „Sakalas ir balandė“. 11.15 Drama „Viršūnė“ (Vokietija, JAV, 2007 m.). 13.10 Reidas. Eismo įvykių kronika (k). 13.40 Kelionių žurnalas „Penkių žvaigždučių atostogos“ (8). 14.10 Kulinarinis šou „Virtuvė ant ratų“. 14.40 Muzikinė drama „Paryžius 36“ (Prancūzija, Vokietija, 2008 m.) (N-7). 16.45 „Jūros patruliai“ (N-7). 18.15 „Aviakatastrofos: priežastys ir pasekmės“. 19.15 Kelionių žurnalas „80 gražiausių salų“. 19.45 Ieškokime geriausio! 20.00 „Balticum TV“ žinios. 20.15 „Likimo dovana“. 21.15 „Marselio kriminalistai“. 22.15 „Balticum TV“ žinios. 22.30 Kriminalinė drama „Pašėlusi vakarienė“ (JAV, 2000 m.). 0.15 „Kritinė riba“ (N-7).

7.00 Žinios. Orai (k). 7.20 Kauniečių akimis (k). 7.30 Muzika. 9.00 Kitokia Lietuva. 10.00 „Sedrikas“. 10.30 „Betmenas ir narsuolių komanda“. 11.00 „Būk mano meile“. 12.00 „Teresa“. 13.00 „Intrigų dvaras“. 14.00 „Laukinė širdis“. 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Drakonų kova Z“ (k). 16.30 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai. 17.30 „Pasaulio Guinnesso rekordai“. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Kauniečių akimis. 18.30 Muzika. 19.00 Kitokia Lietuva (k). 20.00 Žinios. Orai (k). 20.20 Kauniečių akimis (k). 20.30 Muzika. 21.00 Detektyvas „Kas čia Marčio žudikas?“ 22.40 „Išrinktieji“. 23.40 „Pasaulio Guinnesso rekordai“ (k).

23.00 TV3



„Aferistas“ („White Collar“)

„Įkandimas“ („Bitten“)

Kriminalinis serialas. JAV, 2009 m. Rež. Jeffas Eastinas. Vaidina Matthew Bomeris, Willie Garsonas.

Siaubo komedija. Kanada, 2008 m. Rež. Harvey Glazeris. Vaidina Jasonas Mewesas, Erica Cox.

Nusikaltėlį Nilą Kefį – talentingą vagišių ir merginų viliotoją – ilgai stengėsi pričiupti patyręs FTB agentas Piteris Berkas. Galiausiai aferistas atsidūrė kalėjime, bet iš jo paspruko. Kai Piteris antrą kartą pagavo Niką, abu vyrai sudarė pavojingą sandėrį.

Džekas įstrigo neišsprendžiamų problemų rate: asmeninis gyvenimas nuėjo šuniui ant uodegos, o skola už buto nuomą auga. Kai kartą naktį vyrukas sutinka gražią merginą, nušvinta viltis, kad viskas pradės keistis. Netrukus paaiškėja, kad naujoji pažįstama yra vampyrė.

39


40

ketvirtadienis

2012 05 31

užsienio

filmai

naujienos

muzika

7.00 Labas rytas. 10.00 Gyvenk sveikai! 11.00, 14.00 Naujienos. 11.35 „Noriu žinoti“. 12.10 „Tarp mūsų, mergaičių“. 13.00 Kitos naujienos. 13.20 „Suprasti. Atleisti“. 14.15 „Mados nuosprendis“. 15.35 „Moteriška medžioklė“. 16.35 „Moterų daktaras“. 17.40 Susituokime. 18.50 Tegul kalba. 20.00 Laikas. Lietuvos laikas. 21.05 „Kregždutės lizdas“. 22.15 „Pabėgimas 2“. 23.25 Vaid. f. „Dievo akis“ (1). 0.55 Vakaro naujienos. 1.10, 6.50 Lietuvos laikas. 1.25 „Žvelgiant į naktį“. 2.10 „Žvaigždėlaivis“. 2.25 Komedija „Prieplaukos“ 3.40 „Moterų daktaras“. 4.25 „Suprasti. Atleisti“ 4.50 „Pabėgimas 2“. 5.45 „Moteriška medžioklė“. 6.30 Muzika.

5.00 Rusijos rytas. 9.05 „Labas, mama!“ 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Žinios. 10.30 Naujuose namuose. 11.10 Apie tai, kas svarbiausia. 12.25 „Kulaginas ir partneriai“. 14.05 „Myliu, negaliu!“ 15.00 „Jefrosinija“. 17.00 „Kilmingų mergelių institutas“. 17.55 Tiesioginis eteris. 19.50 „Nereikalingų žmonių sala“. 21.35 „Maskarado taisyklės“. 22.35 Dvikova. 0.05 „Pasiimki ir mane 2“.

7.00 F. „Romo dienoraštis“ (JAV, 2011 m.) (N-7). 9.00 F. „Šokis hiphopo ritmu 2“ (JAV, 2008 m.). 11.00 F. „Tomo vidurnakčio parkas“ (D.Britanija, JAV, Japonija, 1999 m.). 13.00 F. „Kova su šešėliu 2. Revanšas“ (Rusija, 2007 m.) (N-7). 15.15 F. „Audros karys“ (Vokietija, JAV, D.Britanija, 2006 m.). 17.00 Istorinė karinė drama „1971“ (Indija, 2007 m.) (N-7). 19.15 F. „Meilė dideliame mieste 2“ (Rusija, 2010 m.). 21.00 F. „Žmonos maištas“ (Prancūzija, 2010 m.) (N-7). 23.00 F. „Kartu / saldu“ (Tailandas, 2009 m.). 1.00 F.„Šalutinis efektas“ (JAV, 2011 m.) (N-7).

7.00 BBC naujienos (kas valandą). 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 12.30, 15.30, 19.30, 20.30, 22.30 Pasaulio verslo naujienos. 9.45, 10.45, 12.45, 15.45, 20.45, 22.45 Pasaulio sportas. 11.30 Atviras pokalbis. 14.00, 14.30 Grinvičo laikas. 16.00, 17.00 Azijos įvykių apžvalga. 18.30 Atviras pokalbis. 19.00, 20.00 Verslo apžvalga. 21.00, 22.00 Šiandienos pasaulio naujienos. 23.00 Naujienos iš Amerikos. 23.30 Atviras pokalbis. 0.00 Nakties programa.

7.00 MCM dainos. 8.30 Vaizdo klipai. 10.00 MCM dainos. Muzikos naujienos. Interviu su žvaigžde. 11.00 Devintojo dešimtmečio muzika nuo A iki Z. 12.00 Mums patinka aštuntojo dešimtmečio muzika. 14.30 MCM muzika. 17.45 Vaizdo klipai. MCM kavinė. 18.45 MCM dainos. 19.45 Gyvenimas. 21.00 „Top Tubes“. Geriausios dainos. 3.00 MCM dainos.

5.55, 12.10 Šeimos dramos. 6.45, 13.10 „Nugalėtojas ir auksinis vaikas“. 7.10 Nemeluok man! 8.05, 10.20 Maistas. Suokalbio teritorija. 9.05 Keistenybės. Inkvizicija. 11.15, 19.50 Kviestinė vakarienė. 13.40 „Pagal įstatymą“. 14.05, 19.50 S. „Kovotojas“. 20.55 Kelių savižudžiai. 21.55 Sėkmės kaina. 22.55 „Nereikalingų žmonių sala“. 23.50 Buvusieji. Dugne. 0.40 „Pantera“.

6.00, 16.00, 18.00 Ypatinga nuomonė. Ekonomikos naujienos. 7.00 Anim. f. 8.00 Vakaro žinios iš Amerikos. 9.00, 15.00 „MKP yra MKP“. 10.00, 21.00 „Maskva. Trys stotys“. 11.00 Šalis ir žmonės. 12.00 Šviesos rate. 13.00 Vaid. f. „Įsilaužėlis“. 17.00 „Oro uostas“. 19.00 Artima kova. 20.00 Savo akimis. 22.00 Dabar pasaulyje. 23.00 F. „Klajojantis autobusas“.

3.00 Romantinė drama „Guvernantė“. 5.00 Komedija „Nelaimėliai“. 7.00 F. „Pelėdos klyksmas“. 9.00 Nuotykių f. „Visatos valdovai“. 11.00 F. „Molė Flanders“. 13.10 F. „Prisiminti pavojinga“. 15.30 F. „Superžvaigždė“. 17.00 F. „Stepfordo žmonos“. 19.00 F. „Svarbiausias vakaras“. 21.00 F. „Moteris iš 5-ojo rajono“. 23.10 Komedija „Motinystė“. 1.00 F. „Svarbiausias vakaras“.

5.00, 8.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 6.00, 9.00 Pasaulio sporto naujienos. 8.45 Pasaulio verslo ypatumai. 10.00 Pasaulio verslo apžvalga. 10.30 Pokalbiai apie Aziją. 11.30 Pasaulio verslo apžvalga. 12.00 Amerikos rytas. Žadintuvas. 13.00 Vieningas pasaulis. 14.00 F.Zakaria. Visuotinė padėties nustatymo sistema. 15.00 Naujienų srautas. 16.00 Pasaulio verslo apžvalga. 17.00 Jūsų pasaulis šiandien. Pasaulio įvykių apžvalga. 17.30 Prie pasaulio žemėlapio. 18.00 Pasaulis kaip finansų rinka. 19.00 Pasaulio sporto naujienos. 19.30 Afrikos balsai. 20.00 Prie pasaulio žemėlapio. 21.00 Tyrimai ir verslas. 22.00 P.Morgano laida. 23.00 Pasaulio saitai. 0.00 Žvilgsnis atgal. 0.30 Pasaulio sporto naujienos. 1.00 Situacijų kambarys. 2.00 Nakties programa.

7.00 100 proc. MTV. 9.00 Kambarių plėšikai. 9.30, 15.00 Mano saldusis 16-asis gimtadienis. 10.00 „Paauglių svajos“. 10.30 Kai man buvo 17 metų. 11.00 „Made“. 12.00 „Top 10“. 13.00 „Base UK Chart“. 14.00 Pirmasis hitas. 16.00 „Paauglių svajos“. 17.00 Kai man buvo 17 metų. 18.00 „Made“. 21.00 Aklas pasimatymas. 22.00 „Paauglės motinos“. 23.00 „Byvis ir Tešlagalvis“.

4.55 NTV rytas. 7.40 „Muchtaro sugrįžimas“. 8.35, 14.35, 17.35 Ypatingas atsitikimas. 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15 Šiandien. 9.25 Vasarnamiai. 10.30 Medicinos paslaptys. 11.00 „Autobusas“. 12.35 Iki teismo. 13.30 Prisiekusiųjų teismas. 15.30 „Liejyklos gatvė“. 17.20 Muzikinės istorijos. 18.30 Prokuroro patikra. 19.35 Kalbame ir rodome. 20.25 „Broliai“. 22.40 „Žymė“. 23.35 Savas žaidimas. 0.20 „Gluchariovas“.

0.20 



„Gluchariovas“ („Глухарь“)

Kriminalinis serialas. Rusija, 2008 m. Rež. Sergejus Lisogorovas. Vaidina Maksimas Averinas, Denisas Rožkovas.

Serijoje „Sesuo“ milicininkas Gluchariovas padės netikrai savo seseriai, kuri su savo sugyventiniu negali pasidalyti bendrai užgyvento turto. O „Paroje“ kovojama su smurtautojais prieš moteris.

5.00 „Ryšulyje“. 6.30, 15.10 „Gilmorų merginos“. 7.20, 14.20, 17.40 „Luisa ir Klarkas“. 8.10, 12.40, 19.10 „Tikrosios namų šeimininkės“. 9.40 „Vestuvių šokis“. 11.10 „Medaus mėnuo su mama“. 13.30, 18.25 „Seklys“. 16.00 „Heivenas“. 20.00 „Liežuvautoja“. 22.05 „Būti žmogumi“. 22.50 „Milijonieriaus nuotaka“. 23.35 „Šok iki nukritimo“. 0.20 „Sesuo Džekė“.

4.00 Džiazas. 10.30 J.Strausso operetė „Šikšnosparnis“. Diriguoja C.Kleiberas. 13.00 Divertismentas. 14.30 W.A.Mozarto opera „Figaro vedybos“. 17.50 Divertismentas. 18.00 Metamorfozės. J.S.Bachas, J.Brahmsas, R.Straussas. 19.45 Koncertas Europai. Groja Berlyno filharmonijos orkestras. Diriguoja G.Dudamelis. 20.50 Divertismentas. 21.30 Pianisto R.Westono koncertas. 22.30 Koncertuoja M.Gardot. 23.30 D.Reeves koncertas „Theatre du Chatelet“. 1.05 Džiazas Barselonoje.


2012 05 31 dokumentika

ketvirtadienis

sportas

9.00 Ryto programa. 10.00 Indiška puota. 11.00 Pietų Afrikos aromatai. 11.30 Sriubos virimas. 12.00 Keliautojas. Rytų Teksasas. 13.00 Azijos virtuvė. Malaizija. 14.00 Bebaimiai keliautojai. Tanzanija. 15.00 Tikrasis gyvenimas. Peru. 15.30 Keliaukite dabar. Gegužė. 16.00 Keliautojas. Taitis ir Samoa. 17.00 Vynas ir Holivudas. 17.30 Škotijos aromatai. 18.00 Indiška puota. 19.00 Keliautojas. Mozambikas ir Zambija. 20.00 Ramiojo vandenyno žemės. Havajai ir Velykų sala. 21.00 Keliautojas. Jungtinių Valstijų pilietinis karas. 23.00 Keliautojas. Serbija ir Bosnija ir Hercegovina. 23.30 Kelionė į Gruziją. 24.00 Megalopolis. Čikaga. 1.00 Nakties programa.

9.00 Ryto programa. 10.00 Akimirka iki katastrofos. Susidūrimas padangėse. 11.00 „Porsche“ automobilių gamyklos. 12.00 Senovės paslaptys. 13.00 Nusikaltimai gamtai. 14.00 Slaptas ryklių guolis. 15.00 Grobuonių pasaulis. 16.00 Akimirka iki katastrofos. Bhopalas. 17.00 Inžinierių idėjos. Honkongo oro uostas. 18.00 Nacistų medžioklė. 19.00 „Lamborghini“ automobilių gamyklos. 20.00 Meškos klajoklės. 21.00 Žuvų karai iš arti. 22.00 Draudimai. 23.00 Senovės paslaptys. Inkų raštai. 0.00 Nusikaltimai gamtai. 1.00 Nakties programa.

7.00, 15.30 Šamvari, gyvenimas laisvėje. 7.25 Viskas apie šunis. 8.15, 16.00 Dikas ir Domas skuba į pagalbą. 8.40 Pakalbėkime su gyvūnais. 9.10 „Šunų jaunikliai“. 9.35 Neįprasti šunys. Judėjimo jėga. 10.05 Veterinarų mokykla. 11.00 Gyvūnų teritorija. 11.55 Pietų Afrikos gyvūnų apsaugos skyrius. 12.50 Išgelbėti laukinę Afrikos gamtą. 13.45 Veterinaras. 14.10, 19.15 Laukinės gamtos SOS. 14.40 Veterinarų mokykla. 16.30 Pas mane apsigyveno raganosis! 17.25 Kinologija. 18.20 Šeimos safaris. Raganosių sugrįžimas. Šuns gyvenimas. 19.40 Šimpanzių rojus. Gyvenimas karantine. 20.10 Vertėjas iš šunų kalbos. 21.05 Savanos Lein rūsčiosios damos. Brangūs mano kaimynai. 22.00 D.Britanijos gamta su R.Mearsu. 22.55 Gyvačių gelbėtojas. Briusas sutinka giminaitį. Pitono užpuolimas. 23.50 Paskutinis šansas. Išgelbėti Viltį. 0.45 Laukiniai ir pavojingi. Lenktynės iš katapulto.

6.00 „Ekstremalas Someris“. 7.00 „Pragariškas rodeo“. 8.00 „Ratai iš ano pasaulio“. 11.00 „Gentis“. 12.00 „Pragariškas rodeo“. 13.00 „Ekstremalas Someris“. 13.55 „Nejaugi tai dyzelis?“ 14.50 „Ekstremalioji Kanada“. 15.45 „Viršgarsinių lėktuvų paleidimas“. 16.40 „Gentis“. 17.40 „Sportininkų traumos“. 18.40 „Įsilaužėliai“. 19.40 „Juodasis auksas“. 20.30 „Gaujų pasaulis“. 22.15 „Los Andželo gaujų karai iš arti“. 23.10 „Oro mūšiai“.

8.00 „Ar žinai, kas esi?“ 9.00 „Afrikos, Australijos ir Indijos menas: paslėpti lobiai“. 10.00 „Kas paskandino „Merę Rouz“?“ 11.00 „Geografiniai atradimai“. 12.00 „Katastrofa: teroras oro uoste“. 13.00 „Germanų gentys“. 14.00 „Nefertitė ir dingusi dinastija“. 15.00 „Roma: paskutinis bastionas“. 16.00 „Ar žinai, kas esi?“ 17.00 „Afrikos, Australijos ir Indijos menas: paslėpti lobiai“. 18.00 „Civilizacijos stebuklai: Didysis Lešano Buda“. 19.00 „Požeminė Roma“. 20.00 „Istorijos paslaptys. Skaisčioji karalienė“. 21.00 „Seniai pamirštos dietos“. 23.00 „Roma: paskutinis bastionas“. 0.00 Nakties programa.

8.00 „Didžiausi ir bjauriausi vabalai“. 9.00 „Paskutinė iš baltųjų žirafų“. 10.00 „Laukinių gyvūnų veterinarai“. 11.00 „Pakilusi iš pelenų“. 12.00 „Neapolio šunys“. 13.00 „Slaptas primatų gyvenimas“. 14.00 „Upė be sienų“. 15.00 „Apie ryklius ir žmones“. 16.00 „Mažyliai“. 17.00 „Namibo dykumos drambliai klajokliai“. 18.00 „Laukinių gyvūnų veterinarai“. 19.00 „Povandeniniai padarai“. 20.00 „Auginant Sančą“. 21.00 „Slaptas primatų gyvenimas“. 22.00 „Gamta – gyvybės šaltinis“. 23.00 „Apie ryklius ir žmones“. 0.00 Nakties programa.

12.00 Televitrina. 13.00, 19.00, 21.00, 23.00 Žinios +. 13.15 Ekstremalaus sporto žurnalas RIP. 13.45 Futbolo dievai. M.Platini. 14.15 Adrenalinas. 14.45 Automoto. 15.15 Šešių nacijų regbio turnyras. Anglija–Škotija. 17.15 Šešių nacijų regbio turnyras. Prancūzija–Velsas. 19.15 Sportas LT. Atviras veteranų štangos spaudimo čempionatas. 19.45 Italijos „Serie A“ lyga. XXXVIII turo apžvalga. 20.30 Futbolo dievai. Pelé . 21.15 Adrenalinas. 21.45 Olimpinės žaidynės. 22.00 Sportas LT. Tarptautinis R.Tamulio bokso turnyras. 23.15 Ekstremalaus sporto žurnalas RIP.

11.05 Golfas. PGA turo užkulisiai. 11.35 „Trans World Sport“ žurnalas. 12.35 „Premier League World“ žurnalas. 13.05 Motosportas. „Nascar–Coca Cola“ 600 mylių lenktynių apžvalga. 14.05 Futbolas. UEFA čempionų lyga. „Marseille“–„Bayern“. 15.55 Futbolas. UEFA čempionų lyga. „Bayern“–„Marseille“. 17.45 Futbolas. UEFA čempionų lyga. „Benfica“–„Chelsea“. 19.35 Futbolas. UEFA čempionų lyga. „Chelsea“–„Benfica“. 21.25 Futbolas. Draugiškos rungtynės. Vokietija–Izraelis. Tiesioginė transliacija. 23.30 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Latvija–Italija. 1.30 Golfas. Europos turo savaitės apžvalga.

9.30 Automobilių žiedinės lenktynės. 10.00 Teniso apžvalga. 11.00 Atviras Prancūzijos teniso čempionatas. 11.30 Teniso apžvalga. 12.00 Atviras Prancūzijos teniso čempionatas. Penkta diena. 21.30 Teniso apžvalga. 22.00 Kovos klubas. Švedija. 0.30 Teniso apžvalga. 1.20 Teniso apžvalga. 2.00 Europos futbolo apžvalga.

7.00 Ryto programa. 9.00 TV parduotuvė. 15.30 Sporto iktorina. 17.00 Tenisas. Pasaulio taurė. 18.30 Motokrosas. 19.30 EM aktualijos. 20.05 „Sport1“ žaidimai. 20.15 Sportinis pokeris. 21.15 Krepšinis. BBL. Pusfinalis. 23.30 Turbo. 0.35 „Sport1“ žaidimai. 0.45 Golfo naujienos. 1.00 Nakties programa.

41


42

penktadienis

2012 06 01

lietuviškos

21.15 Duokim garo! Finalas.

19.19 Žvaigždžių duetai.

20.10 „Šarlotės voratinklis“.

14.30 „Pragaro virtuvė“.

17.20 BBC pristato: „Jaunikliai“.

6.00 Labas rytas. 9.00 „Komisaras Reksas“ (N-7) (k). 10.00 Pinigų karta (k). 11.00 „Akiračiai“. Tiesioginė Lietuvos radijo laida. 12.00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis. 12.15 „Senis“ (N-7) (k). 13.30 Popietė su Algimantu Čekuoliu (k) (subtitruota laida). 14.00 Bėdų turgus (k). 14.50 Žinios. 15.10 „Komisaras Reksas“ (N-7). 16.00 „Hartlando užuovėja“. 17.05 „Senis“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.35 Sportas. 18.40 Orai. 18.45 Vaikų gynimo dienai. Koncertas-akcija „Švarus pajūris“. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 20.55 Verslas. 21.00 Kultūra. 21.05 Sportas. 21.10 Orai. 21.15, 22.15 Duokim garo! Finalas. 22.10 Loterija „Perlas“. 23.15 Trileris „Varnas. Išsigelbėjimas“ (JAV, Vokietija, 2000 m.) (N-14).

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“. 6.50 „Tomo ir Džerio nuotykiai“ (9) (k). 7.20 „Agentas Šunytis“ (k). 7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7) (k). 8.50 24 valandos (N-7). 9.45 Valanda su Rūta (k). 11.15 Farai (N-7) (k). 12.10 „Mentalistas“ (N-7) (k). 13.10 „Nickelodeon“ valanda. „Nugalėtoja“. 13.40 „Agentas Šunytis“. 14.10 „Vaikų „Warner Bros.“ „Tomo ir Džerio nuotykiai“. 14.40 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 15.40 „Meilės miestas“. 17.40 Būk mano meile! (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.14 Sportas. 19.17 Orai. 19.19 Žvaigždžių duetai. Vaikų diena. Speciali laida Vaikų gynimo dienai. Dalyvauja Mia su sūnumi, M.Gelažnikas su dukra, V.Cololo su dukra, L.Kazlauskienė su dukra, R.Voitechovskaja su dukra, M.Jampolskis su tėčiu, J.Paulauskienė su dukra. 21.15 Veiksmo komedija „Kaip diena ir naktis“ (JAV, 2010 m.) (N-7). 23.30 Veiksmo trileris „Kulkų kruša“ (JAV, 2005 m.) (N-14). 1.20 Siaubo trileris „Padaras“ (JAV, 1982 m.) (N-14)

6.40 Teleparduotuvė. 6.55 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 7.25 „Simpsonai“. 7.55 „Biuras“. 8.55 „Meilės sūkuryje“. 10.00 „Moterys meluoja geriau“. 11.00 Šok ir lieknėk. 13.40 „Viešnios iš praeities“. 14.10 „Ragai ir kanopos sugrįžta“. 14.40 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 15.10 „Simpsonai“. 15.40 „Meilės prieglobstis“ (2). 16.40 „Paveldėtojai“. 18.45 TV3 žinios. 19.00 TV3 sportas. 19.05 TV3 orai. 19.10 Gyvenimas yra gražus. 20.10 Komedija „Šarlotės voratinklis“ (JAV, 2006 m.). 22.00 Kriminalinė komedija „Ar gali būti blogiau?“ (JAV, 2001 m.). 0.05 Komedija „Nevykėlių komanda“ (JAV, 2007 m.). 1.45 Nuotykių f. „Gelbėtojai. Havajietiškos vestuvės“ (JAV, 2003 m.).

6.30 Televitrina. 7.00 Žinios (k). 7.25 „Milijonieriai“ (k). 8.00 „Prajuokink mane“ (k). 9.00 „Gyvenimo spalvos“ (k). 10.00 „Margoša: moterimi negimstama“. 11.00 „Be namų negerai: naujas gyvenimas“. 11.30 „Liejyklos gatvė“ (N-7) (k). 12.30 „Ekstrasensų mūšis“ (N-7) (k). 13.30 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 14.30 „Pragaro virtuvė“ (N-7). 15.30 „Amerikos talentai“. 16.30 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 17.30 Tausok. Keiskis. Keisk pasaulį. 18.00 Žinios. 18.19 Sportas. 18.23 Orai. 18.25 „Liejyklos gatvė“ (N-7). 19.25 „Zaicevas + 1“ (N-7). 20.00 Žinios. 20.15 Verslas. 20.19 Sportas. 20.23 Orai. 20.25 „Amerikos talentai VI“. 21.25 Rusų kinas. Komiška parodija „Hitler Kaput!“ (Rusija, Ukraina, 2008 m.) (N-7). 23.25 Amerikietiškos imtynės (N-14). 0.25 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 1.30 „Bamba“. Interaktyvus šou suaugusiesiems (S).

6.14 TV parduotuvė. 6.30 Ryto reporteris. 7.45 Lietuva– Venesuela– Londonas. 8.00 Negaliu tylėti. 8.55 „Merdoko paslaptys“ (N-7). 10.00 Super L.T. 10.35 Padėkime augti. 11.05 Uraganų persekiotojai. Realybės dokumentika (N-7). 12.00 Lietuvos diena. 13.00 Lietuva– Venesuela– Londonas. 13.15 TV parduotuvė. 13.45 Ilgai ir laimingai. 14.45 Negaliu tylėti. 15.45, 16.10 Dok. f. „Vyras ir 20 jo vaikų“ (N-7). 16.00, 17.00, 18.00 Žinios. Orai. 17.20 BBC pristato: „Jaunikliai“. 18.20 Super L.T. 19.00 „Inspektorius Luisas“ (N-7). 21.00 Reporteris. 21.37 Orai. 21.40 Lietuva– Venesuela– Londonas. 21.55 Vertas kinas. Istorinė drama „Karalienė“ (Jungtinė Karalystė, Prancūzija, Italija, 2006 m.) (N-7). 0.05 „Zona“ (N-14)..

21.15 LNK



22.00 TV3



„Kaip diena ir naktis“ („Knight & Day“)

„Ar gali būti blogiau?“ („What’s the Worst That Could Happen?“)

Veiksmo komedija. JAV, 2010 m. Rež. Jamesas Mangoldas. Vaidina Tomas Cruise’as, Cameron Diaz.

Kriminalinė komedija. JAV, 2001 m. Rež. Samas Weismanas. Vaidina Martinas Lawrence’as, Danny DeVito.

Kai Rojus Milneris oro uoste pamato eskalatoriumi kylančią blondinę su lagaminu, jam į galvą negali šauti paika mintis, kad Džiunė moka restauruoti kolekcinius automobilius. O mergina, panorusi „pakabinti“ vaikiną, taip pat nežino, kad jis – slaptasis agentas.

Vagis Kevinas Kefris įsilaužia į milijonieriaus Makso Fairbankso vilą. Tačiau šeimininkas sučiumpa įsilaužėlį ir iškviečia policijos ekipažą. Norėdamas pasišaipyti iš nevykėlio vagies, Maksas nugvelbia nelaimingojo žiedą, kurį jam padovanojo sužadėtinė.


2012 06 01

penktadienis

regioninės tv

8.00 „Sandokanas. Tigras vėl riaumoja“. 8.30 Kultūrų kryžkelė. Menora. 8.45 Miesto kodas (k). 9.00 Labas rytas (k). 11.30 Krašto spalvos. 12.00 Tarptautinio poezijos festivalio „Poezijos pavasaris 2012“ baigiamasis vakaras Vilniaus universiteto Kazimiero Sarbievijaus kieme (k). 13.30 Mūsų miesteliai. Žasliai (k). 14.20 Kultūra. Dailininkas Igoris Piekuras (k). 14.35 Muzikos istorijos. K.Debussy. Iš jūros ir vėjo. 15.05 Negali būti. 15.30 Mokyklos langas (k). 16.00 Muzikos pasaulio žvaigždės (k). 16.25 Durys atsidaro. 16.55 Žinios (k). 17.10 Miesto kodas. 17.25 Kaimo akademija. 17.55 „Sandokanas. Tigras vėl riaumoja“. 18.25 Tarptautinei vaikų gynimo dienai. Koncertas „Pavasario vėjas“. 20.00 Vilniaus knygų mugė 2012. Laidos „Gustavo enciklopedija“ autoriaus Audriaus Rakausko susitikimas su jaunaisiais TV žiūrovais. 20.30 LTV aukso fondas. „Gyvenimas po klevu“ (1) (1988 m.). 21.35 Tarptautinei vaikų gynimo dienai. Jaunųjų talentų fiesta Šv. Kotrynos bažnyčioje. 23.05 Dok. f. „Vaikystės juodraščiai“ (1997 m.). 0.00 Panorama, verslas, kultūra, sportas, orai (k). 0.40 Auksinės melodijos. Dainininko Edmundo Kučinsko kūrybinės veiklos 30-mečio jubiliejinis koncertas.

8.05 Teleparduotuvė. 8.40 „Drakonų kova Z“ (N-7). 9.40 „Muča Luča“. 10.00 „Šiupininis“. 10.30 „Betmenas ir narsuolių komanda“. 11.00 Būk mano meile! (N-7). 12.00 „Teresa“. 13.00 „Intrigų dvaras“. 14.00 „Laukinė širdis“. 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Drakonų kova Z“ (N-7). 16.30 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai (N-7). 17.30 „Pasaulio Guinnesso rekordai“ (N-7). 18.00 „Dvigubas gyvenimas“ (N-7). 19.00 „Laukinis gyvenimas“ (N-7). 20.00 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (N-7). 21.00 Detektyvas „Tagartas XX. Marionetė“ (D.Britanija, 2005 m.). 22.30 „Bręstantis blogis“ (N-14). 23.30 „Saugotojas“ (4) (N-14). 0.30 „Pasaulio Guinnesso rekordai“ (N-7).

6.30 Žinios. 7.00 Kriminalinė Lietuva (N-7). 7.15 24 valandos (N-7). 8.00 KK2 (N-7). 8.30 Dviračio šou. 9.00 Girių horizontai. 9.30 Sveikatos ABC. 10.30 24 valandos (N-7) (k). 11.15 KK2 (N-7) (k). 11.45 Dviračio šou (k). 12.15 Girių horizontai (k). 12.45 Sveikatos ABC (k). 13.45 24 valandos (N-7) (k). 14.30 KK2 (N-7) (k). 15.00 Dviračio šou (k). 15.30 Girių horizontai (k). 16.00 Sveikatos ABC (k). 17.00 Infodiena. 21.00 Infodiena (k). 1.00 Nakties programa.

1.00 „CSI Majamis“. 9.45 Teleparduotuvė. 10.00 „Išlikimas“. 11.00 „Tamsos riteris“ (2). 12.00 „Kaulai“. 13.00 „Mano vaikinai“. 14.00 „Moterų lyga. Vyrai, pinigai ir meilė“. 14.30 Teleparduotuvė. 15.00 „Tamsos riteris“ (3). 16.00 „Išlikimas“. 17.00 „Medikopteris“. 18.00 „Kaulai“. 19.00 „CSI Majamis“. 20.00 „Mano vaikinai“. 21.00 „Žmogžudystė“ (8). 22.00 „Nepažįstamieji“. 23.00 „Anarchijos vaikai“. 0.00 „Įstatymas ir tvarka. Operatyvinių tyrimų skyrius“. 1.55 „Medikopteris“.

10.25 „Linksmieji traukinukai“. 10.40 Senoji animacija. 11.15 Nomeda. 12.05 „Meilės konvejeris“. 13.00 „Aistrų verpetai“. 14.00 „Moterys meluoja geriau“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Marthos Stewart šou. 17.00 „Meilės konvejeris“. 18.00 „Moteris be praeities“. 19.00 „Aistrų verpetai“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 20.35 Nomeda. 21.25 „Moterys meluoja geriau“. 22.25 „Moteris be praeities“. 23.20 Melodrama „Gyvenimo pavasaris“ (Vokietija, 1999 m.).

23.15 LTV



9.00 Žinios (k). 9.20 Romantinė komedija „Visi nori būti italais“. 11.05 Nuomonės (k). 12.00 Romantinė drama „Maištingoji Džeinė“. 14.00 Telelaikraštis. 15.50 Komedija „Moljeras: teprasideda komedija“. 17.30 Kai Lietuvos nebuvo (k). 18.00 Žinios. 18.20 Auto-moto. 18.50 Komedija „Šešios mano tėčio žmonos “ . 20.30 Vilniaus byla. 21.00, 22.55 Žinios. Orai. 21.20 Istorinė drama „Henrikas IV“ (1). 23.15 Kriminalinė veiksmo drama „Linija“ . 0.50 Komedija „Virtuvė sielai“.

8.00 Komedija „Nes aš taip pasakiau“ (JAV, 2007 m.) (N-14). 9.45 Drama „Akila ir rašybos konkursas“ (JAV, 2006 m.) (N-7). 11.45 Drama „Septyni kardai“ (Singapūras, 2005 m.) (N-14). 18.00 Drama „Pasikėsinimas į Ričardą Niksoną“ (JAV, Meksika, 2004 m.) (N-14). 20.10 Komedija „Kad ir kas nutiktų“ (Prancūzija, 2009 m.) (N-14). 21.45 Fantastinis f. „Žarijos miestas“ (JAV, 2008 m.) (N-7). 23.25 Komedija „Seksturas“ (JAV, 2008 m.) (S).

8.45 Ieškokime geriausio! 9.00 „Balticum TV“ žinios. 9.15 Kelionių žurnalas „80 gražiausių salų“. 9.45, 17.45, 0.15 Humoro laida „Maski šou“. 10.15 „Jūros patruliai“. 11.15 „Aviakatastrofos: priežastys ir pasekmės“. 12.15 Komedija „Bambu“ (Prancūzija, 2009 m.). 14.00 „Pavojingi Ostino Styvenso nuotykiai“. 15.00 Romantinė komedija „Sugrįžk!“ (Meksika, Ispanija, 2010 m.). 16.45 „Likimo dovana“. 18.15 Reidas. Eismo įvykių kronika (k). 18.45 „Marselio kriminalistai“. 19.45 Ieškokime geriausio! 20.00 „Balticum TV“ žinios. 20.15 Kelionių žurnalas „Penkių žvaigždučių atostogos“ (9). 20.45 „Kaip svarbu būti rimtam“ (D.Britanija, JAV, 2002 m.). 22.25 „Balticum TV“ žinios. 22.40 Mistinis veiksmo trileris „Tikslas“ (JAV, Marokas, 2008 m.).

7.00 Žinios. Orai (k). 7.20 Kauniečių akimis (k). 7.30 Kitokia Lietuva (k). 8.30 Muzika. 10.00 „Policijos akademija“. 10.30 „Betmenas ir narsuolių komanda“. 11.00 „Būk mano meile“. 12.00 „Teresa“. 13.00 „Intrigų dvaras“. 14.00 „Laukinė širdis“. 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Drakonų kova Z“ (k). 16.30 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai. 17.30 „Pasaulio Guinnesso rekordai“. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Kauniečių akimis. 18.30 Muzika. 20.00 Žinios. Orai (k). 20.20 Kauniečių akimis (k). 20.30 Muzika. 21.00 Detektyvas „Tagartas XX. Marionetė“. 22.30 „Bręstantis blogis“. 23.30 „Saugotojas“. 0.30 „Pasaulio Guinnesso rekordai“ (k).

23.30 LNK



„Varnas. Išsigelbėjimas“ („The Crow: Salvation“)

„Kulkų kruša“ („Rapid Fire“)

Trileris. JAV, Vokietija, 2000 m. Rež. Bharatas Nalluri. Vaidina Kirsten Dunst, Ericas Mabiusas.

Veiksmo trileris. Kanada, 2005 m. Rež. Kari Skogland. Vaidina Davidas Cubittas, Kristin Lehman.

Apkaltintam draugės nužudymu Aleksui Korvisui jo pilnametystės naktį įvykdomas mirties nuosprendis. Pasivertęs varnu jis sugrįžta, kad išsiaiškintų tiesą ir įvykdytų teisingumą. Pasirodo, jo mylimąją nužudė maniakas, o šį dengė korumpuoti policininkai.

Filmo pagrindą sudaro tikri įvykiai, atsitikę viename Kalifornijos valstijos mieste. Keturi banditai rengiasi apiplėšti banką. Jau numatyta diena ir apgalvotos visos operacijos detalės. Tačiau vienam banko darbuotojui pavyksta paspausti pavojaus mygtuką.

43


44

penktadienis

2012 06 01

užsienio

7.00 Labas rytas. 10.00 Gyvenk sveikai! 11.00, 14.00 Naujienos. 11.35 „Noriu žinoti“. 12.10 „Tarp mūsų, mergaičių“. 13.00 Kitos naujienos. 13.20 „Suprasti. Atleisti“. 14.15 „Mados nuosprendis“. 15.40 „Moteriška medžioklė“. 16.45 „Moterų daktaras“. 17.50 „Lauk manęs“. 18.50 „Stebuklų laukas“. 20.00 Laikas. Lietuvos laikas. 21.05 „Žvaigždžių fabrikas. Rusija–Ukraina“. 23.00 „Šliaužianti gyvatė“. 0.40 „Dievo akis“ (2). 2.00 „Žiaurus romansas“. 4.15 „Suprasti. Atleisti“. 5.10 „Moterų daktaras“. 5.55 „Moteriška medžioklė“. 6.45 Muzika

filmai

23.00 



„Šliaužianti gyvatė“ („Ползет змея“)

Veiksmo drama. Ukraina, 2009 m. Rež. Maksimas Bernadskis. Vaidina Timuras Badalbneili, Emilija Spivak.

Ilgai nuo teisėsaugos slapstęsis žmogžudys Bogdanas Baglajus nuteisiamas kalėti iki gyvos galvos. Teismo salėje jį pastebi ambicinga žurnalistė Lena, ji Bogdanui pasiūlo tapti TV laidos herojumi.

7.00 F. „1971“ (Indija, 2007 m.). 9.15 Romantinė komedija „Meilė dideliame mieste 2“ (Rusija, 2010 m.). 11.00 F. „Pažadėk man!“ (Serbija, Prancūzija, 2007 m.). 13.05 Muz. melodrama „Gatvės šokiai“ (D.Britanija, 2010 m.). 15.00 Romantinė karinė drama „Karštas kraujas“ (Italija, 2008 m.). 17.30 Komedija „Eglutės“ (Rusija, 2010 m.). 19.00 F. „Prieglobstis“ (JAV, 2010 m.). 21.00 F.„Kario kelias“ (Naujoji Zelandija, 2010 m.). 23.00 F. „Dviejų per daug“ (JAV, 1995 m.). 1.00 Drama „Babelis“ (JAV, 2006 m.).

5.55 Šeimos dramos. 6.40, 13.10 „Nugalėtojas ir auksinis vaikas“. 7.10 Nemeluok man! 8.05 Dar ne vakaras. 9.05 Godumas. 10.25 Kelių savižudžiai. 11.15 Specialus projektas. 13.35 Gyvensite. 14.05, 21.55 Žiūrėkite visi! 15.05 Karinė paslaptis. 16.55 „Nereikalingų žmonių sala“. 18.45, 19.50 Kviestinė vakarienė. 20.55 Keistenybės. Miestas kyla į dangų. 22.55 Sekso simboliai. 23.55 Aktuali tema. 0.50 „Pantera“.

5.00 Rusijos rytas. 9.05 „Labas, mama!“ 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Žinios. 10.25 Visa Rusija. 10.40 Naujuose namuose. 11.25 Apie tai, kas svarbiausia. 12.25 „Kulaginas ir partneriai“. 14.05 „Myliu, negaliu!“ 15.00 „Jefrosinija“. 17.00 „Kilmingų mergelių institutas“. 17.55 Tiesioginis eteris. 19.50 Vaid. f. „Vaistai senelei“. 23.15 Vaid. f. „Keturi taksistai ir šuo 2“. 1.50 Vesti.ru. 2.20 Vaid. f. „Vania“.

3.00 F. „Molė Flanders“. 5.10 Mokslinės fantastikos trileris „Prisiminti pavojinga“. 7.20 F. „Superžvaigždė“. 9.00 Komiškas trileris „Stepfordo žmonos“. 11.00 Komedija „Motinystė“. 12.40 Nuotykių f. „Kosmoso kaubojai“. 15.00 F. „Būti Stenliu Kubriku“. 17.00 F. „Meilė ir kitos nelaimės“. 19.00 F. „Naktinio klubo istorijos“. 21.00 Drama „Vienišas vyras“. 23.00 F. „Būrys „Amerika“: drebėk, pasauli!“. 1.00 F. „Naktinio klubo istorijos“.

4.55 NTV rytas. 7.40 „Muchtaro sugrįžimas“. 8.35, 14.35, 17.35 Ypatingas atsitikimas. 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15 Šiandien. 9.25 Rusiškos skyrybos. 10.30 Gelbėtojai. 11.00 „Autobusas“. 12.35 Iki teismo. 13.30, 15.35 Prisiekusiųjų teismas. 16.45 Moteriškas žvilgsnis. 18.35 Prokuroro patikra. 19.45 Kalbame ir rodome. 20.35 „Broliai“. 0.20 „Gluchariovas“.

6.00, 16.00, 18.00 Ypatinga nuomonė. Ekonomikos naujienos. 7.00 Anim. f. 8.00 Vakaro žinios iš Amerikos. 9.00 „MKP yra MKP“. 10.00, 21.00 „Maskva. Trys stotys“. 11.00 Savo akimis. 12.00 Artima kova. 13.00 Vaid. f. „Klajojantis autobusas“. 15.00 S. „Agentūra „Auksinė kulka“ (1). 17.00 „Oro uostas“. 19.00, 0.00 2012-ieji. 20.00 Viskas taip. 22.00 Dabar pasaulyje. 23.00 Vokietija per savaitę. 23.30 ART navigatorius.

5.00 „Vestuvių šokis“. 6.30, 15.10 „Gilmorų merginos“. 7.20, 14.20, 17.40 „Luisa ir Klarkas“. 8.05, 12.40, 19.10 „Tikrosios namų šeimininkės“. 9.40 „Aklas pasitikėjimas“. 11.05 „Kvaila teorija“. 13.30, 18.25 „Seklys“. 16.00 „Vaivorykštės gentis“. 20.00 „Tėvai“. 20.45 „Gera žmona“. 21.30 „Sesuo Džekė“. 22.30 „Būti žmogumi“. 23.15 „Heivenas“. 0.00 „Alavinė taurė“.

naujienos

7.00 BBC naujienos (kas valandą). 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 12.30, 15.30, 17.30, 20.30 Pasaulio verslo naujienos. 9.45, 10.45, 12.45, 15.45, 17.45, 20.45 Pasaulio sportas. 11.30 Verslo naujienos. 14.00, 14.30 Grinvičo laikas. 16.00 Globalinės naujienos. 16.30 Mūsų pasaulis. 17.00 Globalinės naujienos. 18.00, 18.30 Jūsų nuomonė. 19.00, 19.30 Verslo apžvalga. 19.40, 21.40 Savaitgalio įvykių apžvalga. 20.00 Verslo apžvalga. 21.00 Šiandienos pasaulio naujienos. 21.30 Jūsų nuomonė. 22.30 Artimųjų Rytų verslo naujienos. 23.00 Naujienos iš Amerikos. 23.30 Europos futbolo čempionato apžvalga.

5.00, 8.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 6.00, 9.00 Pasaulio sporto naujienos. 8.45 Pasaulio verslo ypatumai. 10.00 Pasaulio verslo apžvalga. 10.30 Pokalbiai apie Aziją. 11.30 Pasaulio verslo apžvalga. 12.00 Amerikos rytas. Žadintuvas. 13.00 Vieningas pasaulis. 14.00 F.Zakaria. Visuotinė padėties nustatymo sistema. 15.00 Naujienų srautas. 16.00 Pasaulio verslo apžvalga. 17.00 Jūsų pasaulis šiandien. Pasaulio įvykių apžvalga. 17.30 Prie pasaulio žemėlapio. 18.00 Trumpai ir aiškiai. 19.00 Pasaulio sporto naujienos. 19.30 Afrikos balsai. 20.00 Prie pasaulio žemėlapio. 21.00 Tyrimai ir verslas. 22.00 P.Morgano laida. 23.00 Pasaulio saitai. 0.00 Žvilgsnis atgal. 0.30 Pasaulio sporto naujienos. 1.00 Situacijų kambarys. 2.00 Nakties programa.

muzika

7.00 MCM dainos. 8.30 Vaizdo klipai. 10.00 MCM dainos. Muzikos naujienos. Interviu su žvaigžde. 11.00 Devintojo dešimtmečio muzika nuo A iki Z. 12.00 Mums patinka aštuntojo dešimtmečio muzika. 14.30 Subkultūra. 14.45 MCM dainos. 17.45 Vaizdo klipai. MCM kavinė. 18.45 MCM dainos. 19.45 Gyvenimas. 21.00 „Top Tubes“. Geriausios dainos. 2.00 Geriausi Prancūzijos atlikėjai ir grupės. 3.00 MCM dainos.

7.00 100 proc. MTV. 9.00 Kambarių plėšikai. 9.30, 15.00 Mano saldusis 16-asis gimtadienis. 10.00 „Paauglių svajos“. 10.30 Kai man buvo 17 metų. 11.00 „Made“. 12.00 „Top 10“. 13.00 Šokių muzika. 14.00 Pagarsinkite! 16.00 „Paauglių svajos“. 17.00 Kai man buvo 17 metų. 18.00 „Made“. 21.00 Aklas pasimatymas. 22.00 „Narvas“. 23.00 „Džersio pakrantė“. 0.00 Nakties programa.

5.00 Džiazas. 10.30 M.Pressleris groja L.van Beethoveno, F.Chopino ir C.Debussy kūrinius. 12.00 Pianisto N.Luganskio rečitalis. 13.00 A.Planesas groja J.Haydno ir C.Debussy kūrinius. 13.25 Divertismentas. 14.30 F.Cavalli opera „Didonė“. Diriguoja W.Christie. 17.25 Divertismentas. 18.00 Džiazas. Koncertuoja T.Hamassyanas ir M.Solalis. 19.00 P.Sandersas koncertuoja Londono „Jazz Cafe“. 20.15 Džiazas. Koncertuoja D.Harrisono kvintetas. 20.50 Divertismentas. 21.30 A.Volodasiaus koncertas Vienoje. 23.00 Koncertuoja A.Vinickaja. 1.00 Džiazas. Koncertuoja R.Hargroveo ansamblis. 2.00 Nakties programa.


2012 06 01 dokumentika

penktadienis

sportas

9.00 Ryto programa. 9.30 K.Floydas Prancūzijoje. Provansas. 10.00 Skaniausi valgiai. Provansas. 11.00 Škotijos aromatai. 11.30 Valgomų automobilių lenktynės. 12.00 Keliautojas. Naujoji Zelandija. 13.00 Azijos virtuvė. Tailandas. 14.00 Kelionė traukinio bėgiais. Australija. 15.00 Megapolis. Čikaga. 16.00 Keliautojas. Florida ir Bahamos. 17.00 Vynas ir Holivudas. 17.30 Škotijos aromatai. 18.00 Skaniausi valgiai. Provansas. 19.00 Keliautojas. Serbija, Bosnija ir Hercegovina. 20.00 Bebaimiai keliautojai. Tanzanija. 21.00 Kelionės motociklu. 22.00 Istorija apie Australiją. 23.00 Keliautojas. Geriausios kelionės. 24.00 Kelionė į Londoną. 0.30 Nutolę krantai. Sognefjordenas. 1.00 Nakties programa.

9.00 Ryto programa. 10.00 Akimirka iki katastrofos. Bhopalas. 11.00 „Maserati“ automobilių gamyklos. 12.00 Meškos klajoklės. 13.00 Išlikimas vandenyno gelmėse. 14.00 Lašišų paslaptys. 15.00 Baltieji rykliai. 16.00 Akimirka iki katastrofos. Karo laivas. 17.00 Inžinierių idėjos. 18.00 Nacistų medžioklė. P.Touvieras. 19.00 Lego gamyklos. 20.00 Pasienis. Gangsterių paieška. 21.00 Pabėgimas. 22.00 Draudimai. Ekstremalus gydymas. 23.00 Pasienis. Gangsterių paieška. 0.00 Pabėgimas. 1.00 Nakties programa.

7.00, 15.30 Šamvari, gyvenimas laisvėje. 7.25 Pas mane apsigyveno raganosis! 8.15, 16.00 Dikas ir Domas skuba į pagalbą. 8.40 Pakalbėkime su gyvūnais. 9.10 Šeimos safaris. Raganosio sugrįžimas. Šuns gyvenimas. 10.05, 14.40 Savanos Lein rūsčiosios damos. Brangūs mano kaimynai. 11.00 Gyvūnų teritorija. 11.55 Pietų Afrikos Gyvūnų apsaugos skyrius. 12.50 Veterinaras žygyje. 13.15 Veterinarai stažuotojai. Ugnies krikštas. 13.45 Veterinaras. 14.10, 19.15 Laukinės gamtos SOS. 16.30 Kaip tapti... baltuoju lokiu. 17.25 Kinologija. 18.20 Jūsų pirmas šuns jauniklis. 19.40 Šimpanzių rojus. Beždžionių rojaus Kazanova. 20.10 Vertėjas iš šunų kalbos. 21.05 Afrikoje. Kenija. 22.00 Gyvačių žavesys. 22.55 Man įkando. 23.50 Paskutinis šansas. Šunų jaunikliai iš tarnybinio įėjimo. 0.45 Laukiniai ir pavojingi. Tigras puola prižiūrėtoją.

6.00 „Ekstremalas Someris“. 7.00 „Pragariškas rodeo“. 8.00 „Ratai iš ano pasaulio“. 11.00 „Gentis“. 12.00 „Pragariškas rodeo“. 13.00 „Ekstremalas Someris“. 13.55 „Stebuklingos istorijos“. 16.40 „Gentis“. 17.40 „Sportininkų traumos“. 18.40 „Įsilaužėliai“. 19.40 „Juodasis auksas“. 20.30 „Tas ar anas?“. 21.20 „Nejaugi tai dyzelis?“ 22.15 „Ekstremalioji Kanada“. 23.10 „Oro mūšiai“.

8.00 „Ar žinai, kas esi?“ 9.00 „Afrikos, Australijos ir Indijos menas: paslėpti lobiai“. 10.00 „Civilizacijos stebuklai: Didysis Lešano Buda“. 11.00 „Požeminė Roma“. 12.00 „Istorijos paslaptys. Skaisčioji karalienė“. 15.00 „Roma: paskutinis bastionas“. 16.00 „Ar žinai, kas esi?“ 17.00 „Afrikos, Australijos ir Indijos menas: paslėpti lobiai“. 18.00 „Sidabro miestai“. 19.00 „Keltų palikimas“. 20.00 „Marcas Forsteris – leidimas filmuoti“. 21.00 „Milosas Formanas“. 22.00 „Didieji režisieriai“. 23.30 „Video Killed the Radio Star“. 0.00 Nakties programa.

8.00 „Mažyliai“. 9.00 „Namibo dykumos drambliai klajokliai“. 10.00 „Laukinių gyvūnų veterinarai“. 11.00 „Povandeniniai padarai“. 12.00 „Auginant Sančą“. 13.00 „Slaptas primatų gyvenimas“. 14.00 „Gamta – gyvybės šaltinis“. 15.00 „Apie ryklius ir žmones“. 16.00 „Mažyliai“. 17.00 „Slaptas paukščių gyvenimas“. 18.00 „Laukinių gyvūnų veterinarai“. 19.00 „Laukinis safaris“. 20.00 „Gyvūnų parkas“. 21.00 „Slaptas primatų gyvenimas“. 22.00 „Arkties alpinistai“. 23.00 „Gamtos sargybiniai. Gyvenimas su jaguaru“. 0.00 Nakties programa.

12.00 Televitrina. 13.00, 19.00, 21.00, 23.00 Žinios +. 13.15 Ekstremalaus sporto žurnalas RIP. 13.45 VTB vieningoji krepšinio lyga. Kijevo „Budivelnik“–Kauno „Žalgiris“ . 15.20 Ispanijos ACB krepšinio lyga. „Gescrap Bizkaia“–„Zaragoza“. 17.10 Šešių nacijų regbio turnyras. Airija–Anglija. 19.15 Sportas LT. Jaunimo ir veteranų kultūrizmo čempionatas. 20.15 Sportas LT. Kauno dviračių maratonas 2012. 20.45 Olimpinės žaidynės. 21.15 Sporto metraštis. 21.25 Futbolo dievai. Raúlis. 21.55 Vimbldono turnyro legendos. B.Borgas ir J.McEnroe (1980 m.). 23.15 Ekstremalaus sporto žurnalas RIP.

10.50 Krepšinis. Eurolygos ketvirtfinalis. „Panathinaikos“– „Maccabi“. 12.40 Futbolas. Draugiškos rungtynės. Vokietija– Izraelis. 14.30 Futbolas. Anglijos FA taurės finalas. „Chelsea“– „Liverpool“. 16.30 Futbolas. Vokietijos DfB taurė. „Borussia“– „Bayern“. 18.30 Futbolas. UEFA Europos taurės finalas. „Atletico“–„Athletic“. 20.40 Futbolas. UEFA čempionų lyga. „Bayern“– „Chelsea“. 23.30 Motosportas. „Nascar–Lucas Oil“ 200 mylių lenktynės. Tiesioginė transliacija.

9.30 Automobilių sporto apžvalga. 10.00 Teniso apžvalga. 11.00 Atviras Prancūzijos teniso čempionatas. 11.30 Teniso apžvalga. 12.00 Atviras Prancūzijos teniso čempionatas. Šešta diena. 21.30 Teniso apžvalga. 22.00 Jaunimo futbolo turnyras Tulone. Finalas. 0.00 Europos futbolo apžvalga. 0.15 Teniso apžvalga. 2.00 Automobilių sporto apžvalga. 2.15 Lengvasis kultūrizmas. 2.30 Europos futbolo apžvalga.

7.00 Ryto programa. 9.00 TV parduotuvė. 14.00 Motosportas. 17.00 Lengvoji atletika. 18.30 „Sport1“ reportažas. 19.00 Futbolas. 1986 m. pusfinalis. Vokietija–Prancūzija. 19.30 EM aktualijos. 21.10 Futbolas. 1970 m. pusfinalis. Vokietija–Italija. 21.40 Futbolas. Rusija–Italija. 23.45 EM aktualijos. Žurnalas. 0.00 Futbolas. 1974, 1978 m. Vokietija–Olandija. 1.00 Nakties programa.

2.00 1 Baltijos 



„Žiaurus romansas“ („Жестокий романс“) Drama. Rusija, 1984 m. Rež. Eldaras Riazanovas. Vaidina Larisa Guzejeva, Nikita Michalkovas.

Nusigyvenusios dvarininkės gražuolė dukra Larisa Ogudalova įsimyli širdžių ėdiką turtuolį Sergejų Paratovą ir dėl jo pameta galvą. O šis, pažaidęs merginos jausmais, ilgam pradingsta. Todėl Larisai tenka sutikti tekėti už nuobodaus pašto tarnautojo Karandyševo.

45


46

skanaus

Gai­vios sa­lo­tos ne tik mo­te­rims

Koks yra mo­ters ir sa­ lotų ry­šys? At­ro­dytų, klau­si­mas – mažų ma­ žiau­siai keis­tas. Vis­ gi sa­lotų ga­mi­ni­mas ir do­ro­ji­mas, ro­dos, lai­ko­ mas mo­ters už­siė­mi­ mu, ne ma­žiau svar­biu nei to­kie at­ri­bu­tai kaip lūpda­žis ar kve­pa­lai.

Agnė Klim­čiaus­kaitė O kaip ki­taip, jei net psi­cho­lo­ gai kur­pia teo­ri­jas, jog sce­na­ri­ jus, kai per pa­si­ma­tymą keps­ nių res­to­ra­ne mo­te­ris už­si­sa­ ko sa­lotų, ro­do la­bai mo­te­rišką pri­gimtį. Esą toks pa­si­rin­ki­ mas reiš­kia ne­by­lią ži­nutę: „Esu gra­ži, pa­trauk­li, liek­na, svei­ ka, rūpi­nuo­si sa­vi­mi.“ O vy­ rui būdin­ga ne­sąmo­nin­gai de­ monst­ruo­ti sa­vo vy­riš­kumą ker­ tant sotų ga­balą mėsos. Pa­si­ro­ do, iš to, ar mo­te­ris daž­niau val­


Sa­lo­tos „Vi­si na­mie“ 240 g sa­lotų gūžės; 12 rau­donųjų vy­nuo­gių; 240 g pus­kie­čio sūrio su ait­rio­sio­mis pa­pri­ko­mis; 160 g rūky­tos an­ties krūtinėlės; ke­lių žiups­nių smul­kintų sūdytų žemės rie­šutų; drus­kos.

4

po­rci­joms rei­kės

Pa­da­žui: 100 ml agurkų si­ru­po; 100 ml saulėgrąžų alie­jaus; 50 ml bal­to­jo bal­za­mi­nio ac­to.

Gedimino Bartuškos nuotr.

go sa­lo­tas, ar pri­si­jun­gia prie mėsėdžio kom­pa­nio­no, ga­li­ma spręsti apie jos būdą. Pir­mo­sios api­būdi­na­mos kaip švel­nios, mie­los būtybės, o keps­nių mė­ gėjos – kaip avan­tiū­ristės, gy­ ve­nan­čios pil­nak­raujį gy­ve­nimą ir ne­bi­jan­čios iššū­kių. O kur dar to­kie sąmo­jai, kad bet ku­ ri mo­te­ris iš nie­ko ga­li pa­da­ry­ti tris da­ly­kus: šu­kuo­seną, sa­lo­tas ir tra­ge­diją. Net sklai­dant dar­ bo skel­bi­mus akys užk­liū­va už sa­ki­nio, kad sa­lo­toms pjaus­ty­ ti ir pa­kuo­ti rei­ka­lin­gos būtent

mo­te­rys. Čia ga­li­ma pri­si­min­ ti „Tikrų vyrų“ sa­lotų „se­rialą“, kai pa­si­pik­ti­nu­si to­kiu sa­lotų pa­va­di­ni­mu mo­te­ris apkal­ti­ns disk­ri­mi­na­ci­ja par­duo­tuvės ad­ mi­nist­ra­torę ir rei­ka­la­vo jį pa­ keis­ti. Be­je, ra­do la­bai ne­menką būrį bend­ra­min­čių. Val­gy­mo ypa­tumų, pri­klau­so­ mai nuo ly­ties, „TV die­na“ ana­ li­zuo­ti ne­ke­ti­na ir su auk­si­niu vir­tuvės še­fu Rus­la­nu Bol­go­vu siū­lo sa­lo­tas su rūky­tos an­ties krūtinė­le bei sūriu, juo­kais pa­va­ din­tas pa­veiks­lu „Vi­si na­mie“.

Sa­lotų gūžę at­ski­roms po­rci­joms ga­li­ma išs­ kai­dy­ti la­pe­liais, ta­čiau kur kas gra­žiau ją lėkš­ tėje pa­tiek­ti visą ir ap­ verstą. Vy­nuo­ges pjau­ ti per­pus, išim­ti sėklas, dėti ant sa­lotų ir ap­link. Sūrį su ait­rio­sio­mis pa­ pri­ko­mis su­lau­žy­ti ga­ balė­liais, rūky­tos an­ties krūtinėlę su­pjaus­ty­ ti plo­nais grie­žinė­liais. Viską išdė­lio­ti lėkštėje. Pa­bars­ty­ti drus­ka, įber­ti ke­lis žiups­ne­lius smul­ kintų sūdytų žemės rie­ šutų. Iš agurkų si­ru­po, bal­to­jo bal­za­mi­nio ac­ to ir saulėgrąžų alie­jaus su­plak­ti pa­dažą. Ryš­ kios ir gai­vios ža­lios spal­vos, sod­rus, sals­ telėjęs ir kar­tu su­bti­liai rūgštus agurkų si­ru­pas pui­kiai de­ra su sūrio ašt­ru­mu ir rūky­tos an­ ties krūtinėlės sūru­mu. Gaivūs ir su šiuo si­ru­ pu ga­mi­na­mi gėri­mai. Vy­nuo­ges, anot R.Bol­ go­vo, ga­li­ma pa­keis­ti oran­ži­nio me­lio­no ru­tu­ liu­kais, braškė­mis, ger­ vuogė­mis, mėlynė­mis ar ši­lauogė­mis. Pa­da­žu ap­šlaks­ty­ki­te sa­lo­tas ir mėgau­kitės. Ska­naus!

Jei tu­ri­te klau­simų, min­čių, pa­si­ūlymų vir­tuvės še­fui, ra­šy­ki­te e. pa­štu: ruslan@maistoagentura.lt.


biblioteka

Painūs de­tek­tyvų vin­giai De­tek­ty­vai skai­ty­to­jus trau­kia įtam­pos ku­ pi­na at­mos­fe­ra, ge­rai suręs­to­mis int­ri­go­ mis, sun­kiai įme­na­mo­mis pa­slap­ti­mis ir ne­ tikė­tais siu­že­to vin­giais. Tai ža­da ir „TV die­ nos“ pri­sta­to­mi kūri­niai. O sa­vo skai­ty­ mo ypa­tu­mais da­li­ja­si de­tek­tyvų nemėgs­ tan­ti LTV lai­dos „La­bas ry­tas“ vedė­ja Eglė Daugė­laitė.

Kny­go­mis rei­kia da­ly­tis Skai­t y­mas man – at­si­pa­lai­da­vi­mo for­ma, poil­sis. Vie­nu me­tu skai­t au tris ke­tu­rias kny­gas. Gal tai nėra ge­rai, bet sten­giuo­si im­ti kuo skir­ tin­ges­nius kūri­nius, kad ne­su­si­mai­ šytų siu­žetų vin­giai. Ką tik per­skai­ čiau Vik­to­ro Ge­ru­lai­čio „Pavė­sinė­je su Ri­char­du Wag­ne­riu“, ku­rią pa­va­ din­čiau ke­lio­ne, ir la­bai lau­k iu Kris­ ti­nos Sa­ba­liaus­kaitės „Sil­va Re­rum“ nau­jos da­lies. De­tek­t yvų nemėgs­ tu, o meilės ro­ma­nai, ma­nau, yra la­bai mo­te­riš­ka, jie daž­nai pai­ma­mi į ran­kas, kai ieš­ko­ma leng­vesnės li­ te­ratū­ros. Kar­t ais vėl skai­t au kaž­ ka­da skai­t y­t as kny­gas, vie­na jų – Gied­ros Rad­v i­la­v i­č iūtės „Šią­nakt aš mie­go­siu prie sie­nos“. Tu­r iu knygų anglų kal­ba, bet skai­ ty­t i ori­gi­na­lo kal­ba rei­k ia įpras­ti. Ret­kar­čiais skai­tau poe­ziją. Man vi­sad pa­ti­ ko Hen­r i­ko Ra­daus­ko eilė­raš­č iai ir jiems vi­ siš­kai prie­š in­ga Gin­ ta­ro Gra­jaus­ko poe­zi­ ja, ku­rią net skai­tovų kon­kur­se skai­č iau.

eilė­raš­č ių rin­k i­nys. Jis la­bai as­me­ niš­kas, bet daž­nai jį per­ver­č iu. Kny­gas do­va­no­ju, tik jei ži­nau, kad jų žmo­gus no­ri ir ko­k ių. Pa­v yzd­ž iui, ma­m ai, tėčiui leng­v iau iš­r ink­t i kny­gas, nes ži­nau, kas jiems pa­ tin­k a. Jei da­ly­vau­ju knygų mugė­ je, tik­rai neat­si­lai­k au jų ne­p ir­k u­si, bet kny­g os ne­b ėra to­k ia pi­gi in­ ves­t i­c i­ja. Pa­lai­k au mintį, kad kny­ go­m is rei­k ia da­ly­t is. Keis­t a, kai žmonės ne­no­ri sko­lin­ti knygų, ne­ pa­t i­k i jų, ne­p a­si­t i­k i. Pa­t i jų ne­gai­ liu ir sko­li­n u, tik, ži­n o­ma, su sąly­ ga, kad grąžins.

Joh­nas Bur­det­tas. „Ban­ko­ko ta­tui­ruotė“. „Bal­ tos lan­kos“. Vil­nius, 2012 m. 368 p. Tai ant­ro­ji kny­ga iš Ban­ko­kui skir­to kri­mi­na­li­nių ro­manų cik­ lo, iš­gar­si­nu­sio J.Bur­dettą vi­sa­ me pa­sau­ly­je. Lie­tu­vių skai­ty­ to­jams jau pa­žįsta­mas Ka­ra­liš­ ko­sios Tai­lan­do po­li­ci­jos de­tek­ ty­vas, uo­lus bu­dis­tas Son­ča­jus Džitp­li­či­pas ne­ria į naują pa­ slap­tingų įvy­kių ver­petą. Vie­na­ me Ban­ko­ko vieš­na­mių nu­žu­do­ mas sve­tim­ša­lis – paaiškė­ja, kad tai CŽV agen­tas. Pag­rin­di­nis įta­ rimų šešė­lis krin­ta ant mei­lio­

sios Ča­ni­jos, dau­giau­sia pel­no įstai­gai už­dir­ban­čios mer­gi­nos, – ją de­tek­ty­vas Son­ča­jus ti­ki mylėjęs ke­lias in­kar­na­ci­jas.

Sand­ra Brown. „Ypa­tin­ga klientė“. „Al­ma lit­te-­ ­ra“. Vil­nius, 2012 m. 392 p. Nau­jau­sia­me de­tek­tyvų ka­ra­ lienės S.Brown ro­ma­ne ly­giag­ re­čiai pa­sa­ko­ja­mos dvi at­ski­ros is­to­ri­jos, ku­rias ski­ria tik praei­ tis. Dod­žas Han­lis yra pri­va­tus de­tek­ty­vas, į kurį pa­gal­bos krei­ pia­si Ka­ro­li­na King – jau­nystė­je su­tik­ta mo­te­ris. Ji pra­šo gelbė­ti jųdviejų dukrą Berę, ku­rią Dod­žas matęs vie­nin­telį kartą – pro giną per­se­kio­ja li­guistą aistrą jai langą gim­dy­mo na­muo­se. Kal­ jau­čian­tis buvęs bend­ra­dar­bis, tė Dodžą ver­čia viską mes­ti ir ku­ris pri­siekė ją nu­žu­dy­ti. skris­ti į Tek­sasą pas dukrą. Mer­

Si­mo­nas Bec­ket­tas.

Tu­ri­me knygą, ku­ rią būtų ga­li­ma pa­ va­din­ti šei­mos re­lik­ vi­ja. Tai – tėčio ju­bi­ lie­jaus pro­ga iš­leis­t as

LTV nuotr.

48

„Įra­šy­ta kau­luo­se“. „Ty­to ­ al­ba“. Vil­nius, 2012 m. 373 p. „Mir­ties che­mi­ja“, pir­ma­sis S.Bec­ket­to de­tek­ty­vas iš se­ri­ jos apie Dei­vidą Han­terį, už­ ka­ria­vo visą Eu­ropą. Pag­rin­di­ nis jo veikė­jas kri­mi­na­lis­tas at­ ro­do tar­si nu­žengęs iš se­ria­lo „CSI Niu­jor­kas“. „Įra­šy­ta kau­ luo­se“ – ant­ro­ji britų au­to­riaus kny­ga apie Dei­vidą Han­terį. Šis teis­mo me­di­kas jau bu­vo ne­to­li namų, kai jį su­stabdė te­le­fo­no skam­bu­tis. Ru­no­je, vie­no­je iš Heb­ridų salų to­li At­lan­to van­ de­ny­ne, ras­tas la­vo­nas. At­vykęs į audrų pur­tomą salą teis­mo

me­di­kas su­si­du­ria su sun­kiu nu­si­kal­ti­mu. Pa­rengė Agnė Klim­čiaus­kaitė


horoskopas

Ast­ro­lo­ginė pro­gnozė ge­gužės 26–birželio 1 d. AVI­NAS

VĖŽYS

SVARS­TYKLĖS

OŽIA­RA­GIS

Pe­rio­do pra­džio­je sun­kiai ki­tus įti­ kin­si­te, kad jūsų poel­giai ne­si­ski­ ria nuo kalbų. Tikė­ ti­nas po­būvis, pra­mo­gi­nis ren­gi­ nys. Sa­vait­galį liūd­na ne­bus – ša­ lia at­si­ras gerbėjų, draugų. Kils no­ ras dau­giau bend­rau­ti. Kitą sa­vaitę ga­li­mas jūsų jėgų ir ga­li­my­bių pa­ tik­ri­ni­mas dar­be ar­ba me­di­ci­ni­niai ty­ri­mai. Būki­te pa­si­rengę ata­skai­ tai – ką nu­veikė­te, kiek iš­lei­do­te ir pan. At­si­ras pa­ska­ta keis­tis išo­riš­ kai ar­ba per­si­kva­li­fi­kuo­ti.

Ga­li­te už­si­dirb­ti iš na­mu­di­nių ama­ tų, nuo­mos, bu­ hal­te­ri­jos, žemės ūkio, bui­ti­nių ar kt. pa­slaugų. Ta­čiau ne­ ma­žai iš­lei­si­te, jei ry­šitės pirk­ti ką nors bran­ges­nio na­mams, ūkiui, ką nors re­mon­tuo­ti. Kitą sa­vaitę būsi­te ak­tyvūs, jau­sitės turį tei­ sę ki­tus mo­ky­ti, kaip de­ra gy­ven­ ti. Gal gau­si­te keis­to tu­ri­nio laiš­ ką, ku­ria­me įžvelg­si­te gra­si­nimą. Dau­giau dėme­sio skir­ki­te ar­ti­mie­ siems.

Pe­rio­do pra­džia įdo­mi, bet ku­pi­ na keis­tos in­for­ ma­ci­jos, ne­tie­ sos. Jums vis­kas bus aiš­ku, ta­čiau daug kas ju­mis ne­tikės. Nu­si­ma­to ren­gi­nių, su­ si­būrimų, drau­giškų su­si­ti­kimų. Sau­go­ki­te pa­slap­tis. Ne­nu­ma­ty­tos pro­ble­mos ar svei­ka­tos su­tri­ki­mai kai­šios pa­ga­lius į jūsų veik­los ra­ tus. Ant­ra pe­rio­do pusė bus ku­pi­ na įdo­maus bend­ra­vi­mo, meilės flirtų. Vis dėlto stigs pu­siaus­vy­ros ir trokš­ta­mo tei­sin­gu­mo.

Sa­vait­galį bus dėl ko leng­viau at­si­ dus­ti, bet bus ir dėl ko grauž­tis. Tikė­ti­ni nu­si­vy­li­ mai anks­tes­niais pla­nais ar įsi­gy­ tu pir­ki­niu, ka­muos meilės kan­ čios. Ga­li­te gau­ti ži­nią ar siuntą iš to­li gy­ve­nan­čio as­mens arba turė­ti sku­bių rei­kalų su įta­kin­ gais as­me­ni­mis, po­li­ti­kais. Ga­li­ ma ne­pla­nuo­ta ke­lionė, vie­šai iš­ reikš­ta nuo­monė. Tikė­ti­ni po­ky­ čiai dar­be ar nuo­ty­kis ko­man­di­ ruotė­je.

JAU­TIS

LIŪ­TAS

SKOR­PIO­NAS

VAN­DE­NIS

Ga­li­te iš­leis­ti per daug pi­nigų ne­rei­ ka­lin­giems daik­ tams ar tuš­čioms pra­mo­goms. Ar­ti­ mas žmo­gus ga­li su­ kel­ti ne­tikėtų rūpes­čių. La­biau­siai at­pa­lai­duos gam­ta, dar­bas so­de. Nuo pir­ma­die­nio būsi­te nu­si­teikę da­ly­vau­ti de­ry­bo­se, var­žy­bo­se, kon­kur­suo­se, žai­di­muo­se, ei­ti į pa­si­ma­ty­mus. Lau­kia įdomūs su­ si­ti­ki­mai, jums nea­be­jingų žmo­ nių dėme­sys, staig­me­nos. Jei tu­ ri­te įmonę, su­si­rūpin­si­te jos di­ zai­nu, dar­buo­tojų įvaizd­žiu.

Pir­mo­mis die­no­ mis būsi­te emo­ cin­gi, ro­man­tiš­ki. Tikė­ti­nas kūry­ bi­nis po­lėkis. Jei no­ri­te aiš­ku­mo san­ ty­kiuo­se su jums svar­biu žmo­gu­ mi, aiš­kiai iš­reikš­ki­te sa­vo pa­gei­ da­vi­mus bei ke­ti­ni­mus, tik be ki­ tos pusės kal­ti­ni­mo ar že­mi­ni­mo. Kitą sa­vaitę ga­li spręstis pi­nigų, nuo­sa­vybės klau­si­mas ar tie­siog teks rūpin­tis ne­kil­no­ja­mo­jo tur­ to, žemės rei­ka­lais. Neat­sis­pir­si­te pa­gun­dai iš­lai­dau­ti. Nes­kubė­ki­te pirk­ti tech­ni­kos.

Sa­vait­galį būsi­te nu­si­teikę verž­tis į vie­šumą, dėme­ sio centrą. To­ kiu at­ve­ju svar­ bu turė­ti sa­vo nuo­ monę, ne­ba­na­lių min­čių. Jei tai da­ry­si­te ne­sub­ti­liai, tik­riau­siai pa­tir­si­te ne­ma­lo­numų ar ne­pa­ to­gumų. Nuo pir­ma­die­nio no­riai im­sitės or­ga­ni­za­ci­nių, vi­suo­me­ ni­nių rei­kalų. Turė­si­te ga­li­mybę kuo nors įti­kin­ti tiks­linę žmo­nių grupę, ras­ti bend­ra­min­čių. Ta­ čiau tai ga­li jums kai­nuo­ti dau­ giau, nei da­bar įsi­vaiz­duo­ja­te.

Sa­vait­galį su­lauk­si­ te dėme­sio iš žmo­ gaus, ku­riam esa­ te nea­be­jin­gas, bet tai ne­būti­nai nu­džiu­gins. Gal­ būt jums bus pri­min­ti ko­kie nors įsi­pa­rei­go­ji­mai ar­ba iš­kel­tos sąly­ gos. Grei­čiau­siai sma­giai ir tu­ri­ nin­gai pra­lei­si­te laiką. Nuo pir­ ma­die­nio jūsų pro­tas bus išs­kir­ ti­nai įžval­gus, tad spręski­te keb­ liau­sias pro­ble­mas, su­si­ju­sias su pa­sko­lo­mis, drau­di­mu ar in­ves­ti­ ci­jo­mis. Ga­li­mas meilės pri­si­pa­ži­ ni­mas, kvie­ti­mas į po­būvį ar šou.

DVY­NIAI

MER­GELĖ

ŠAU­LYS

ŽU­VYS

Pe­rio­do pra­džio­je itin rūpės tur­ti­niai rei­ka­lai, pir­ki­niai. Būsi­te ko­mu­ni­ ka­bilūs, ener­gin­ gi, flir­tuo­si­te, bet la­bai ne­si­norės, kad kai ku­rie jūsų poel­giai būtų pa­vie­šin­ti. Tikė­ti­ ni ne­sklan­du­mai, jei tvar­ky­si­te su tech­ni­ka su­si­ju­sius rei­ka­lus. Kitą sa­vaitę būsi­te ra­gi­na­mi pirk­ti, in­ ves­tuo­ti ar sko­lin­ti – at­sar­giai, ypač jei ne­pri­ta­ria šei­ma. Daugės meilės pa­gundų, pra­mogų. Sau­ go­kitės ag­re­si­jos, ava­rijų, ne­pro­ vo­kuo­ki­te šei­my­ni­nių scenų.

Ne­ver­ta tikė­tis nuo­ šir­du­mo ir tie­sos iš pa­šne­kovų. Jie bus linkę iš­si­su­kinė­ ti, regz­ti int­ri­gas, me­luo­ti, ne­sąži­nin­ gai elg­tis. Vertėtų ra­miai ilsė­tis, pa­tin­gi­niau­ti. Turėtų sek­tis kūry­ binė veik­la. Sau­go­ki­te svei­katą ir re­pu­ta­ciją. Kitą sa­vaitę būsi­te ga­ na ne­ramūs, ku­pi­ni emo­cijų, įta­ rimų. Galbūt at­ro­dys, kad do­mi­ nan­tis žmo­gus ved­žio­ja jus už no­sies, o gal pa­tys žaidė­te dvi­ gubą žai­dimą ir da­bar su­si­pai­nio­ jo­te tiek žai­di­me, tiek jaus­muo­se.

Sa­vait­galį ga­li­te su­ ži­no­ti ką nors svar­ baus iš ne­ma­žai pa­sau­lio ma­čiu­sio as­mens. Dėl naujų pa­žin­čių iš­ties ga­ li­te la­biau išplės­ti sa­vo ga­li­my­bes, įgy­ven­din­ti pla­nus. Ga­li­ma ne­tikė­ ta per­mai­na as­me­ni­niuo­se san­ty­ kiuo­se, to­li­ma ke­lionė. Kitą sa­vaitę gal­vo­si­te apie to­li­mus pla­nus, rea­ li­zuo­tas ir ne­rea­li­zuo­tas am­bi­ci­ jas. Įtampą kels vie­šu­mas, ap­lin­ki­ nių dėme­sys, kri­ti­ka. Ko­lek­ty­vi­nis nu­ta­ri­mas jus ga­li ypač įpa­rei­go­ti. Bet šird­žiai at­gaivą ža­da meilė.

Kils di­delė pa­gun­da var­ to­ti svai­ga­lus, žais­ti abe­jo­ti­nus žai­di­mus, ne­sąži­nin­gai elg­tis. Ga­li tek­ti su­si­rūpin­ ti vai­kais ar pri­siim­ti at­ sa­ko­mybę už meilės nuo­ty­kio pa­ da­ri­nius. Kitą sa­vaitę ak­ty­viai bend­rau­si­te, bet ne vien man­da­giai. Jums opo­nuos, jus kri­ti­kuos ar že­ mins. Įsi­ti­kin­si­te, kad vis­kas klos­ to­si pa­gal ko­kius nors dėsnius, ne­ prik­lau­so­mai nuo to, pa­tin­ka jums tai ar ne, ką nors da­ro­te ar lie­ka­te pa­syvūs. Nep­ra­ras­ki­te op­ti­miz­mo.

Si­do­ni­ja

49


50

kryžiažodis Mieli skaitytojai, išsprendę kryžiažodį šią savaitę galite laimėti Jameso Hiltono knygą „Dingęs horizontas“.

Romanas „Dingęs horizontas“ – literatūros legenda. Pagal jame aprašytą Šangrilos vietovę buvo pavadintas ištisas Kinijos regionas ir prabangių Azijos viešbučių tinklas. Kūrinys buvo du kartus ekranizuotas, pagal jį pastatytas miuziklas. Aukštai Himalajų kalnuose sudūžta lėktuvas. Likę keturi gyvi jo keleiviai Tibeto plynaukštėje leidžiasi ieškoti paslaptingojo Šangrilos vienuolyno – apie jį mirdamas spėjo užsiminti lėktuvo pilotas... Neilgai trukus jie įžengia į paslapties gaubiamą Mėlynojo Mėnulio slėnį, neregėto grožio žemę, – joje žmonės, sukaupę tūkstantmečių išmintį, taikoje ir ramybėje gyvena ilgai nesendami... Šangrila – Tibeto Šambalos, amžinos palaimos šalies, ir dvasinio savęs atradimo atitikmuo. J.Hiltonas (1900–1954 m.) – anglų literatūros klasikas, ne vieno tarptautinio bestselerio autorius.

Norėdami laimėti atsakymus siųskite: Kęstučio g. 86, Kaunas, Naujojo Sodo g. 1A, Klaipėda, Labdarių g. 8, Vilnius arba e. p. tvdiena@diena.lt (prašome nurodyti miestą). Išrinksime tris laimėtojus. Praėjusios savaitės prizą laimėjo Laima Galkienė iš Kauno, Ugnė Čichunovaitė iš Klaipėdos ir Giedrė Jonaitienė iš Vilniaus. Dėl prizų prašome kreiptis: Kaune – tel. (8 37) 302 250, Klaipėdoje – tel. (8 46) 397 713, Vilniuje – tel. (8 5) 261 3653. 1

Kryžiažodį parengė „Oho“ redakcija.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Gegužės 19 d. spausdinto kryžiažodžio atsakymai Vertikaliai: Pasekėja. Flanelė. Namolio. Ni. AK. Vengrija. Raida. Vaka. Mulatas. Driadė. Nuga. To. Bala. Omas. Ėska. Labė. Pala. Mina. Denev. Dinamitas. Raja. Amaretas. Triasas. Horizontaliai: Manevras. Kada. Lengvata. Ir. „Karado“. Ne. Sėmikė. Mat. Joja. Lima. Sala. Banis. „Nabat“. Formulė. AT. Auga. Sr. Manila. Nida. Opera. Atamanas. LA. Aleja. Lėkis. Savas. Pažymėtuose langeliuose: Pasninkas.

14


2012-05-26 TV diena  

+ SavaitėS horoskopas ir KryžiažodiS KULINARIJA BIBLIOTEKA KiNO­FOTeLis PROGRAMOs Tiražas 35 630 Dra­ma­Tiš­ka­ku­li­na­rinės­ ke­lionės­aTo...

Advertisement