Page 1

lietuva PrieĹĄ bal­sa­vi­mÄ… dÄ—l ne­lie­Ä?ia­my­bÄ—s pa­nai­ki­ni­mo V.Ma­tu­zas lie­jo tul­Şį ant Ĺži­niask­lai­dos ir opo­nen­tĹł.

5p.

ekonomika

7p.

pasaulis

10p.

Eu­ro­pos li­ki­mas pri­klau­so nuo A.Mer­kel ir F.Hollande‘o ge­bė­ji­mo su­si­tar­ti tar­pu­sa­vy­je.

Dvi­ra­Ä?iĹł par­da­vė­jai au­gan­Ä?ias ga­min­to­jĹł kai­nas uŞ­si­krau­na ant sa­vo pe­Ä?iĹł.

1 me portale Atnaujinta – /kaunosantaka na.lt/naujienos jōsų kōrybai. http://kauno.die gyvenimą ir erdvė no kultōros

" 6@424B Âź@ =2;8A.162;

tĹĄaÄ?iaika n a s ra ĹĄyti eilÄ—

[NYa `N[aNXN-XNb[\QVR7b\QRYVR[Û ?RQNXa\_ÛCV\YRaN ?2:6.

;_!

vartai ÄŻ Kau

Ĺ iandien su „Kauno diena“ –

Nepara

9%* "% -* #=(6* #9%&() $ : %( ! : (7+* 0$& ! %$7 " $ 9)*$: *(&"6*$  " # $ * '7 ! " ' *( ( (6-* (6-* '( *6"- , %)*+( $ . ! -( %( ' ; +7 6# &1 " ( % % )* ")#) & = & !&) + +) % *; #=(6< ( )+'#=6-* ( : 6 % ' -,- %) ) ! ') (6-* %&.= "+ >% 9%(6-$:* 0%'( (6< +&)! = ,#% & '( * ( '( '- * "(+!& '&. !! 6-*+&) #= 7% +) ("6<  ; )+*(< ; &) %+*, ") =#"& 6# " < +&)/ (* $ &*, $+ 9, ( gaitÄ&#x2014; ()*  6 "&"+( & # "& ,=# $ #=(6 ( '# $ Enrika Strio na.lt ( # )+$=%>* %  ) !) )+-,% (& (*  6-*+&) '&*) * @kaunodie "# % & !; *+( >* ( )%+) ( % ) !) )+ * )&  ", %) &! % e.striogaite & ,- < + =# (- (- % $)%>* 6-*; "%- ( , "> -* "$+&%+&6 "> +7 6 & - ( % ) ; * ( - , 6 ,=# " ( "+( !; '*-(8) " )>)%" * * ) & 6%-")* )&" ; $>.; (; ' ; # =(6< ; ! 9+& 7$&+$ 7$ (*&")# " +,&% * - ; # =(6< ;-(" $) , ''* # < +) (* % $ ) 6# ) *; %'(6 ) '(6-* $ +7(6-* ( ! ' %) #%"& 5 )*")*)* (6 #=(6 ()$ %)% '& " !; "%*'&*)*(+'+*9 9'()$ % )"$)9 , ) $= % *&!%&(= $&) 6*( ; 6-*) ("+(")' ');* ') "*&! ($+7) *&")$*)>)% %&$ ) 5 &!, '(%*+ # + ( );-( '( * ) &), # "(6 *-)),( + * $ *;!; *'*) )(" ) ;!;% +% %(6 ),&%( ! * "&=#*)+ %' ' *%"(* ), %$" *" !>< ; ()+* # + ! ) +7' #& !+' 6" % ;%(6 ! (6 * %& ( "# >* "!9 (-* %( % $:, + " '"&" ;"  #=(6< %( $)* : !+ $  + %*%( (* " * ! "*& - 6 * )% ( + 6&$  )+  #=(6 ") +$= ( < &'+)#'9 ) (6& 0 # *(6-$ &*

#=(6< ( *-)*>*; ( +'* ( ) )&=# $;%+&!+* %< "(&)# +"6*&)' "7")'()" * -*;"%&()*(+ * + )*&) # . , )") '!+* *&" &) # + $)* ")#+%) %:!;+7(6- ()"  !&)*$* 0 < &'(6-< #+ # =(6< & , * ''*%* "!&%' * ) + *

 *  - ) 6 +7 ": ( * * %  ") ( ; * &)%&() %(, )+ & *+(=* ' '+*9*'*;%' (6-*  #=(6   

* >*; % *:%( !: >)%&) )"+>) %  6- +( !+" % ) !) )+ +" (  

 '* %  , %=($) (6-* ( +)*+ % + (* )!&)*( (6-   , " ') & !+" "7" %* *& %* !+ )+ -$)" '$ (* % #-" +  &)+ , 6 $ %)%(6 % ;0+)" %) " < =   $ !% -" $"(- ,;"#&) * ,% ( )+,&)+ ) * " )" !) )+() '( "& ( ) %*+(  % ) "(*&! "&)%( ! &) ,) %>*; * 0) + ) " $ '&. !&)+"+(&6-*)+*(* ) + *&

   ( = ,#% & ,# $ % $) "(+ , 6 *) (* % ( *,) *, )")') +,& ) (6-*(

* '$*- *) #=(6* )-( ") %#  +"(+!+ ' *&=# " - '*# %'( =! % ''*%* %" ,) %

  ) (* "7" 8 $ (* ,)7(6 '&. ! # "% (8)* /0* %* 

#&)+% !&$ ) 0 !) ()+*(* $: %) '&*) * )*% 6*+09) >* * 1'( *+&$* *  #=(6< "& +7 #=(6 +)*& ( #=(6< +&) $ ) %* % ( + *+# >  (* ' )6# $>);% ) ( $ "&!& (6-*+&) #=(6* ) &) ( *&# +   !)=-%)*%)" *) # *+, ;)%* 8) # '#% ' + )" * , %) 6* )&) "%- $ 9')+ *, %$: 6# % "&%( 6 $ '# 7 !&)%(, "#+& !>(; $( ; #; )+* "*: # =(6 % * )(%0% * "* %8 & % $& 6 %* "+ $ ) &% &)*()&) ()'" 0'(6% ' *) "  '(& %* )-'<' * "# % %+&'* ( $  ) ($ " $ , +(*#=! * ' ( < ;"%-: !%< ;7(%; *+ ') " "+#$ + +"%-; $ *-, +'&*+ *(&& *+& % !:

kultĹŤros ir meno priedas

Y

â&#x20AC;&#x17E;Santakaâ&#x20AC;&#x153;

NQV[VZ\ [`XN`/R]Nc

?Ă&#x203A;Wb`šRZ\Y\

Penktadienis geguĹžÄ&#x2014;s 25, 2012 Nr. 121 (19680) Kaunodiena.lt 2 Lt

Iť­rink­tų­jĹł gar­dÄ&#x2014;­sis â&#x20AC;&#x201C; minkť­ta val­diť­ka duo­na

â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝al­gi­risâ&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x201C; Kau­no Ĺženk­las Tris tro­fÄ&#x2014;­jus Kau­nui pa­do­va­no­jÄ&#x2122;s â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝al­gi­risâ&#x20AC;&#x153; ĹĄÄŻ se­zo­nÄ&#x2026; pa­ge­ri­no vi­sus LKL rung­ty­niĹł lan­ko­mu­mo re­kor­ dus, o kau­nie­Ä?iĹł trium­fÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝al­gi­ rioâ&#x20AC;&#x153; are­no­je ste­bÄ&#x2014;­jo dau­giau nei 15 tĹŤkst. Ĺžiō­ro­vĹł.

Kau­no var­dÄ&#x2026; gar­si­nan­tis klu­bas su­ lau­kÄ&#x2014; ir Eu­ro­ly­gos va­do­vy­bÄ&#x2014;s ÄŻver­ ti­ni­mo, to­dÄ&#x2014;l se­zo­no ati­da­ry­mo rung­ty­nÄ&#x2014;s bu­vo su­reng­tos Kau­ne. Tu­riz­mo eks­per­tĹł tei­gi­mu, ge­res­nÄ&#x2014;s rek­la­mos mies­tas ne­ga­lÄ&#x2014;­tĹł ti­kÄ&#x2014;­tis. Sko­lo­se sken­din­tÄŻ â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝al­gi­rÄŻâ&#x20AC;&#x153; iť­ gel­bÄ&#x2014;­ju­si â&#x20AC;&#x17E;ĹŞkio ban­ko in­ves­ti­ci­nÄ&#x2014; gru­pÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; per tre­jus me­tus in­ves­ta­vo apie 100 mln. li­tĹł. â&#x20AC;&#x17E;Tai â&#x20AC;&#x201C; tik treÄ?­ da­lis to biu­dĹže­to, ku­rÄŻ tu­ri Eu­ro­pos krep­ťi­nio gran­dai. Bet mies­to po­li­ ti­kai ĹĄie­met su­ma­Şi­no fi­nan­sa­vi­mÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝al­gi­riuiâ&#x20AC;&#x153; 2,1 mln. li­tĹłâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; ap­gai­ les­ta­vo â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝al­gi­rioâ&#x20AC;&#x153; sa­vi­nin­kas Vla­ di­mi­ras Ro­ma­no­vas. 8p.

Dienos citata â&#x20AC;&#x17E;Pas­kam­bi­no drau­gai iĹĄ Vil­ niaus, nes esÄ&#x2026; pa­kliu­vau ÄŻ bÄ&#x2014;­dÄ&#x2026; ir man rei­ka­lin­ga 2 tĹŤkst. eu­rĹł su­maâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C;

Â&#x201E;Â&#x201E;NusitaikÄ&#x2122;: savivaldybÄ&#x2014;s kontroliuojamos ÄŻmonÄ&#x2014;s kai kuriems miesto politikams ir jĹł ĹĄeimos nariams â&#x20AC;&#x201C; sotumo garantas.

ÄŽ Kau­no mies­to ta­ry­bÄ&#x2026; iť­rink­ti po­li­ti­kai yra aist­rin­gi val­diť­kos duo­nos mÄ&#x2014;­gÄ&#x2014;­jai. â&#x20AC;&#x17E;Kau­ no die­naâ&#x20AC;&#x153; tu­ri pa­vyz­dĹžiĹł, ro­dan­Ä?iĹł, kad val­diť­kos duo­nos ke­pa­las rai­ko­mas di­ de­liais ga­ba­lais ir su pa­vy­dÄ&#x2014;­ti­nu ape­ti­tu.

Arō­nas Damb­raus­kas

a.dambrauskas@kaunodiena.lt

Pa­si­ju­to ťan­ta­Şuo­ja­mi

Kau­no po­li­ti­kai la­bai sa­vi­tai yra lin­kÄ&#x2122; sprÄ&#x2122;s­ti ne­dar­bo pro­ble­mÄ&#x2026;: jie sten­gia­si ap­rō­pin­ti dar­bo vie­to­mis sa­vo ar­ti­muo­sius ir sa­ve. Taip ÄŻpra­ to veik­ti ne vie­nas Kau­no po­li­ti­kas,

â&#x20AC;&#x17E;Shutterstockâ&#x20AC;&#x153; nuotr.

pa­mÄ&#x2014;­gÄ&#x2122;s so­tin­tis val­diť­kos duo­nos po­rci­jo­mis. Vie­nas iĹĄ to­kiĹł pa­vyz­dĹžiĹł ga­lÄ&#x2014;­tĹł bō­ti ĹŤki­nin­kau­jan­tis mies­to ta­ry­ bos na­rys, Lie­tu­vos vals­tie­Ä?iĹł liau­ di­nin­kĹł ir Ĺ˝a­lių­jĹł sÄ&#x2026;­jun­gos Kau­no sky­riaus pir­mi­nin­kas Ka­zi­mie­ras Nau­sÄ&#x2014;­da, ku­rio du vai­kai ÄŻdar­bin­ti sa­vi­val­dy­bÄ&#x2014;­je.

2

Kau­no ga­le­ri­nin­kÄ&#x2014; Ire­na Mi­ku­li­Ä?iō­tÄ&#x2014;-Mi­ka pa­sa­ko­jo, kaip ÄŻ jÄ&#x2026; nu­si­tai­kÄ&#x2014; afe­ris­tai.

4p.


2

Penktadienis, gegužės 25, 2012

Miestas

Oro kokybė Kaune 0

11

50mg/m3

Šaltinis: Kauno miesto aplinkos kokybės tyrimai

Kietosios dalelės (KD10) Nustatyta 24 val. ribinė vertė

Anglies monoksidas (CO)

0 0,1

10 mg/m3

Taip ir su­ si­klos­ tė, kad tas spren­di­ mas bu­vo priim­tas, ka­da bu­vo priim­tas.

Nustatyta 8 val. ribinė vertė

0

30

rei­gū­nų ge­gu­žės17 d. Gar­lia­vo­je nu­fil­muo­tą me­džia­gą.

Tomo Lukšio (BFL) nuotr.

Dvy­li­ka par­la­men­ta­rų spręs N.Venc­kie­nės li­ki­mą Sei­mas va­kar su­da­rė lai­ki­ną­ją ko­mi­si­ją, ku­ri iki bir­že­lio 20 d. tu­rės nu­spręs­ti, ar Kau­no apy­gar­dos teis­mo tei­sė­jai Ne­rin­gai Venc­kie­nei bus siū­lo­ma pa­nai­ kin­ti tei­si­nę ne­lie­čia­my­bę. Už to­kios ko­mi­si­jos su­da­ry­mą bal­sa­vo 68 Sei­mo na­riai, prieš – 9, su­si­lai­kė 7 par­la­men­ta­rai. Šiai ko­mi­si­jai va­do­vaus Dar­bo par­ti­ jos at­sto­vė Vir­gi­ni­ja Balt­rai­tie­ nė. Ji, ne­se­niai su dar vie­na Sei­ mo na­re ap­si­lan­kiu­si įslap­tin­ta­me bu­te, vie­šai pa­reiš­kė, kad Lai­mu­ tė Stan­kū­nai­tė su duk­ra pui­kiai su­ta­ria ir ne­ri­mas dėl mer­gai­tės būk­lės esą ne­pag­rįs­tas. Ge­ne­ra­li­nis pro­ku­ro­ras Da­rius Va­lys, už­va­kar pa­si­ra­šęs pra­šy­ mą, kad par­la­men­ta­rai leis­tų bau­ džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn pa­trauk­ti Kau­no apy­gar­dos tei­sė­ją N.Venc­ kie­nę, va­kar Sei­me ne­pa­si­ro­dė, o iš­vy­ko į ko­man­di­ruo­tę. Į Sei­mo na­rius va­kar te­ko kreip­ tis ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro pa­va­ duo­to­jui Da­riui Rau­lu­šai­čiui. Jo tei­gi­mu, N.Venc­kie­nė įta­ria­ma de­ monst­ra­vu­si ne­pa­gar­bą teis­mui, ne­vyk­džiu­si teis­mo spren­di­mų, truk­džiu­si ant­sto­lei at­lik­ti pa­rei­ gas, pikt­nau­džia­vu­si glo­bė­jos tei­ sė­mis. Esą to pa­kak­tų, kad tei­sė­jai bū­tų ga­li­ma pa­teik­ti įta­ri­mus pa­ gal pen­kis Bau­džia­mo­jo ko­dek­so straips­nius. Vė­liau D.Rau­lu­šai­tis at­sa­kė į ži­niask­lai­dos klau­si­mus. – Ko­kios baus­mės N.Venc­kie­ nė ga­li su­lauk­ti? – Klau­si­mas yra anks­ty­vas, vi­sų pir­ma tu­rė­tų bū­ti at­lik­tas iki­teis­ mi­nis ty­ri­mas, jei by­la bus per­duo­ ta teis­mui, ten ir bus nu­spręs­ta, ko­kios nuo­bau­dos. – Ko­dėl į Sei­mą kreip­ta­si tik da­bar, nors vie­nas ga­li­mų įta­ ri­mų – dėl 2010 m. pa­sa­ky­tų žo­džių?

– Spren­di­mą prii­ma ge­ne­ra­li­nis pro­ku­ro­ras ir man ne­la­bai etiš­ ka bū­tų ko­men­tuo­ti jo spren­di­ mus. Pa­ties ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro ne kar­tą bu­vo mi­nė­ta, kad sie­kia­ ma su­rink­ti vi­sus duo­me­nis tam spren­di­mui priim­ti, ir kai ku­rie duo­me­nys, konk­re­čiai, se­mio­ti­nė spe­cia­lis­tų iš­va­da, gau­ta tik prieš ke­le­tą sa­vai­čių. O vė­liau dar ki­lo bū­ti­ny­bė ir po­rei­kis šį spren­di­mą priim­ti kon­teks­te ir su pa­sta­rų­jų me­tų įvy­kiais. Taip ir su­si­klos­tė, kad tas spren­di­mas bu­vo priim­ tas, ka­da bu­vo priim­tas. – Ar Sei­mo na­riams bus leis­ ta su­si­pa­žin­ti su ge­gu­žės 17 d. pa­rei­gū­nų Gar­lia­vo­je fil­muo­ta me­džia­ga, kai bu­vo per­duo­da­ ma mer­gai­tė? – Spren­di­mus dėl lei­di­mo su­si­pa­ žin­ti su iki­teis­mi­nio ty­ri­mo duo­ me­ni­mis, ma­tyt, ir tuo įra­šu, nes jis, jei dar ne­ta­po, tai taps iki­teis­ mi­nio ty­ri­mo me­džia­gos da­li­mi, tu­rės priim­ti tuos ty­ri­mus or­ga­ ni­zuo­jan­tys pro­ku­ro­rai. KD, BNS inf.

Sei­mo ko­mi­si­jos na­riai

„„kon­ser­va­to­riai: Sta­sys Šed­ba­ ras (pa­va­duo­to­jas), Eval­das Jur­ ke­vi­čius, Ry­tas Kup­čins­kas, Nag­ lis Pu­tei­kis, „„so­cial­de­mok­ra­tai: Jo­nas Juo­

za­pai­tis, Ju­lius Sa­ba­taus­kas, „„Krikš­čio­nių par­ti­jos na­rys Jo­

nas Ra­mo­nas, „„Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo na­rys

Ri­mas An­ta­nas Ru­čys, „„li­be­ra­lė Da­lia Kuo­dy­tė, „„li­be­ral­cent­ris­tė Arū­nė Stirb­ly­tė, „„miš­rios Sei­mo na­rių gru­pės na­

rys Eval­das Le­men­taus­kas. Šal­ti­nis: Sei­mas

Ti­ria Kau­no ir Vil­niaus pro­ku­ro­rai „„N.Venc­kie­nės pa­var­dė fi­gū­ruo­

ja ma­žiau­siai tri­juo­se Kau­no ir Vil­ niaus pro­ku­ra­tū­rų at­lie­ka­muo­se iki­teis­mi­niuo­se ty­ri­muo­se.

bos teis­mui ir teis­mo spren­di­mo ne­vyk­dy­mo. Šie ty­ri­mai vė­liau su­ jung­ti į vie­ną. „„Be to, Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­

„„Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra yra ga­

vu­si du Vil­niaus apy­lin­kės pro­ku­ ra­tū­ros pra­šy­mus nai­kin­ti tei­sė­ jos ne­lie­čia­my­bę, at­lie­kant du iki­ teis­mi­nius ty­ri­mus dėl ne­pa­gar­

„Ga­li­ma žmo­giš­kai su­pras­ti ir gal pa­tei­sin­ti tai, kad pen­kis vai­ kus au­gi­nan­tis K.Nau­sė­da dviem sa­vo at­ža­loms ra­do dar­bo val­diš­ ko­je įstai­go­je. Ta­čiau vė­liau bu­vo per­ženg­tos ri­bos. Mū­sų frak­ci­jos na­riams jis už­si­mi­nė: jei ne­gau­ siu tin­ka­mos dar­bo vie­tos, išei­siu iš frak­ci­jos ir bū­siu su tais, ku­rie duos dar­bą. Tai šan­ta­žo for­ma, ir mes ne­ke­ti­na­me su tuo taiks­ty­tis“, – „Kau­no die­nai“ sa­kė val­dan­čia­ jai dau­gu­mai pri­klau­san­čios „Jau­ no­sios Lie­tu­vos“ frak­ci­jos ly­de­ris Sta­nis­lo­vas Buš­ke­vi­čius. Va­kar K.Nau­sė­da at­si­svei­ki­no su mies­to ta­ry­bos frak­ci­ja „Jau­no­ji Lie­tu­va“. Jis pa­reiš­kė, kad trauk­tis nu­ta­rė pa­ts. S.Buš­ke­vi­čius pa­ti­ki­no, kad tai bu­vo frak­ci­jos spren­di­mas. Užt­ren­kė du­ris

So­čios val­diš­kos duo­nos K.Nau­ sė­da ieš­ko bels­da­ma­sis į sa­vi­val­ dy­bei pri­klau­san­čių įmo­nių du­ris. Apie tai „Kau­no die­nai“ už­si­mi­nė bend­ro­vių „Kau­no van­de­nys“ ir „Kau­no gat­vių ap­švie­ti­mas “ va­ do­vai. Vie­no­je įmo­nė­je du­rys po­ li­ti­kui bu­vo už­trenk­tos, ki­to­je – li­ ko šiek tiek pra­vi­ros, su­teik­da­mos vil­ties, kad po­stas gal­būt bus pa­ siū­ly­tas.

Vilius Burokas:

„„Dar­bo par­ti­jos na­rė Vir­gi­ni­ja Balt­rai­tie­nė (BFL nuotr.) (pir­mi­ nin­kė),

tū­ra ge­gu­žės 17 d. pra­dė­jo dar du iki­ teis­mi­nius ty­ri­mus dėl pa­si­prie­ši­ni­ mo pa­rei­gū­nui ir truk­dy­mo ant­sto­ liui vyk­dy­ti teis­mo spren­di­mą bei pikt­nau­džia­vi­mo glo­bė­jo tei­sė­mis.

mg/m3

Azoto dioksidas (NO2)

Nustatyta 1 val. ribinė vertė

Iš­rink­tų­jų minkš­ta va Į Kau­no mies­to ta­ry­bą 1 K.Nau­sė­da pa­te­ko su jau­ na­lie­tu­vių są­ra­šu.

„„Ne­ži­no: D.Rau­lu­šai­tis ne­ga­lė­jo pa­sa­ky­ti, ar par­la­men­ta­rams bus leis­ta per­žiū­rė­ti pa­

200

Ne­no­rė­čiau su­konk­ re­tin­ti, kas iš mies­ to ta­ry­bos na­rių do­ mė­jo­si K.Nau­sė­dos įdar­bi­ni­mo ga­li­my­ bė­mis. „K.Nau­sė­dai aš paaiš­ki­nau, ko­ kie yra rei­ka­la­vi­mai, ta­čiau tik­rai nie­ko ne­ga­lė­jau pa­ža­dė­ti. Tei­si­ nin­kai siū­lo tei­si­nin­kų pa­slau­gas, elekt­ri­kai – elekt­ri­kų, o ko ti­kė­jo­si K.Nau­sė­da – ne­ži­nau“, – sa­kė du­ ris po­li­ti­kui už­tren­ku­sios bend­ro­ vės „Kau­no gat­vių ap­švie­ti­mas“ va­do­vas Kęs­tu­tis Žu­roms­kas. Pa­lan­kiau į K.Nau­sė­dos ke­ti­ni­ mus su­rea­guo­ta „Kau­no van­de­ ny­se“. „Tam tik­rų ini­cia­ty­vų, ieš­kant dar­bo, iš jo pu­sės bu­vo, bet kol kas jam nie­ko pa­siū­ly­ti ne­ga­li­me: da­ bar ne­tu­ri­me jo­kio po­sto ir ne­ži­no­ me, ka­da jis bus. Kai at­si­ras, gal­būt kaž­ką pa­siū­ly­si­me“, – „Kau­no die­ nai“ sa­kė bend­ro­vės „Kau­no van­ de­nys“ va­do­vas Vi­lius Bu­ro­kas. Vie­ta – ma­sa­las

Yra duo­me­nų, kad val­diš­ku duo­nos ke­pa­lu, ku­ris jo ga­li lauk­ti „Kau­ no van­de­ny­se“, K.Nau­sė­dą vi­lio­ja van­dens ūkį val­dan­čią įmo­nę kont­ ro­liuo­jan­tys mies­to ta­ry­bos so­cial­ de­mok­ra­tai, nes jiems la­bai svar­bu iš­re­tė­ju­sias gre­tas pa­pil­dy­ti nau­ ju na­riu.

„Ne­no­rė­čiau su­konk­re­tin­ti, kas iš mies­to ta­ry­bos na­rių do­mė­jo­ si K.Nau­sė­dos įdar­bi­ni­mo ga­li­my­ bė­mis“, – kal­bė­jo „Kau­no van­de­ nų“ va­do­vas V.Bu­ro­kas. Šio­je įmo­nė­je yra vi­lio­jan­tis tech­ni­kos di­rek­to­riaus po­stas, ku­ ria­me dir­ba lai­ki­nai pa­skir­tas spe­ cia­lis­tas. Va­kar vy­ku­sia­me „Kau­no van­de­ nų“ val­dy­bos po­sė­dy­je bu­vo pla­ nuo­ta pa­skir­ti nuo­la­ti­nį di­rek­to­rių. Paaiš­kė­jo, kad į tech­ni­kos di­rek­to­ riaus pa­rei­gas pre­ten­da­vo ir pa­gar­ sė­jęs val­diš­kos duo­nos gur­ma­nas Kau­no mies­to ta­ry­bos na­rys Va­lys Vens­lo­vas. „V.Vens­lo­vas bu­vo pas ma­ne at­ va­žia­vęs. Pri­sis­ta­tė, pa­pa­sa­ko­ jo apie sa­vo dar­bo pa­tir­tį, ga­li­my­ bes, pa­kal­bė­jo­me, koks dar­bas jam gal­būt la­biau­siai tik­tų, ko­kio no­rė­ tų, bet da­bar aš jam nie­ko ne­ga­liu pa­siū­ly­ti. Ne­ma­nau, kad jis ga­lė­ tų užim­ti va­do­vau­ja­mą po­stą, nes mū­sų ūkis ge­ro­kai ki­toks nei „Kau­ no gat­vių ap­švie­ti­me“, kur jis dir­ba tech­ni­kos di­rek­to­riu­mi“, – svars­tė V.Bu­ro­kas. Įs­teig­tas nau­jas eta­tas

„Kau­no die­nai“ pra­dė­jus do­mė­ tis „Kau­no van­de­ny­se“ vyks­tan­ čiu po­sė­džiu, pra­neš­ta, kad spren­ di­mas dėl tech­ni­kos di­rek­to­riaus pa­sky­ri­mo ne­priim­tas. Vis dėl­to paaiš­kė­jo, kad va­ka­ rykš­čia­me po­sė­dy­je bu­vo įsteig­tas nau­jas „Kau­no van­de­nų“ ge­ne­ra­li­ nio di­rek­to­riaus pa­dė­jė­jo eta­tas. „Kau­no die­nos“ duo­me­ni­mis, į šias pa­rei­gas pre­ten­duo­ja ži­no­mi Kau­no so­cial­de­mok­ra­tai: ne­se­niai dėl įta­ri­mų ko­rup­ci­ja Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos su­murk­dy­tas Kęs­ tu­tis Kriš­čiū­nas ir anks­čiau mies­ to vi­ce­me­ru dir­bęs Ste­po­nas Vai­ či­kaus­kas. V.Bu­ro­kas nei­gė, kad nau­ja­sis eta­tas ga­lė­jo bū­ti su­kur­tas kaip prie­globs­tis ku­riam nors po­li­ti­kui. „Eta­to įstei­gi­mo prie­žas­tys – ne po­li­ti­nės, bet eko­no­mi­nės. Nau­ja­sis ma­no pa­dė­jė­jas rū­pin­sis in­ves­ti­ci­ jo­mis. Jo bū­si­ma­sis at­ly­gi­ni­mas dar ne­nus­ta­ty­tas“, – ti­ki­no V.Bu­ro­kas. Kal­b ė­d a­m as apie K.Nau­s ė­ dos ke­ti­ni­mus, V.Bu­ro­kas svars­tė, kad šis po­li­ti­kas gal­būt ga­lė­tų bū­ ti įdar­bin­tas Mar­ve­lė­je esan­čio­je van­den­va­los įmo­nė­je, ta­čiau ka­da tai bus – dar neaiš­ku. Ci­ta­vo K.Do­ne­lai­tį

K.Nau­sė­da ži­no­mas ne tik kaip ga­ na ak­ty­vus vi­suo­me­ni­nin­kas, bet ir kaip ūki­nin­kas. Jis sa­kė esąs pa­si­pik­ti­nęs, kad ži­niask­lai­da nar­šo po jo rei­ka­lus ir pra­bi­lo epi­nė­mis poe­mos „Me­tai“ ei­lė­mis: „Jau sau­le­lė vėl at­kop­da­ ma bu­di­no svie­tą ir žie­mos šal­ tos triū­sus par­griau­da­ma juo­kės.“ Tuo, ma­tyt, no­rė­da­mas pa­brėž­ti, kad ūki­nin­kau­jan­tiems po­li­ti­kams išau­šo džiu­gus ir nau­jiems žy­giams įkve­pian­tis dar­bų me­tas. „Aš esu ūki­nin­kas, ne­su be­dar­ bis. Dar­bo tu­riu 24 va­lan­das per pa­rą. Vi­si dar­bai yra kil­nūs ir vi­si


3

Penktadienis, gegužės 25, 2012

Miestas kaunodiena.lt/naujienos/miestas

gar­dė­sis – al­diš­ka duo­na Aš esu ūki­ nin­kas, ne­ su be­dar­ bis. Dar­bo tu­riu 24 va­ lan­das per pa­rą. Vi­si dar­bai yra kil­nūs ir vi­ si dar­bai yra ver­ti dė­me­sio.

„„Ne­pa­si­ti­kė­ji­mas: V.Po­ciaus tei­gi­mu, Pet­ra­šiū­nų gy­ven­to­jai bai­mi­

na­si, kad, pa­sta­čius jė­gai­nę, smar­kiai pa­di­dės tar­ša.Pet­ra­šiū­nai pro­tes­tuo­ja prieš jė­gai­nės sta­ty­bą Sau­lius Tvir­bu­tas

s.tvirbutas@kaunodiena.lt

Kol „Kau­no ener­gi­ja“ ir „Lie­tu­vos ener­gi­ja“ de­ri­na bend­ra­dar­bia­ vi­mo są­ly­gas dėl Pet­ra­šiū­nų bio­ ku­ro jė­gai­nės sta­ty­bos, vie­tos gy­ ven­to­jai sa­vi­val­dy­bei įtei­kė pe­ti­ ci­ją ir prie­ši­na­si, kad šis pro­jek­tas bū­tų įgy­ven­di­na­mas. Gy­ven­to­jai su­ki­lo

„„Ne­nuils­tan­tis: K.Nau­sė­da, už­tik­ri­nęs, kad dar­bo tu­ri vi­są pa­rą, ieš­ko eta­to val­diš­ko­se

įmo­nė­se. 

dar­bai yra ver­ti dė­me­sio. Tos pe­ ri­pe­ti­jos dėl dar­bo vie­tų tė­ra po­li­ ti­nių frak­ci­jų su­kurs­ty­ti žai­di­mai. Gal iš ma­nęs dar ir ša­kes no­rė­tu­ mė­te atim­ti? Atim­ki­te ir ša­kes, kad ne­be­ga­lė­čiau šie­no krau­ti ir bu­ro­ kų ra­vė­ti“, – rūs­čiai kal­bė­jo ūki­ nin­kau­jan­tis po­li­ti­kas. Jis pri­mi­nė, kad Lie­tu­vai yra užau­gi­nęs pen­kis vai­kus, kad yra la­bai su­si­rū­pi­nęs Kau­no rei­ka­lais ir kad dėl to ten­ka au­ko­ti lai­ką, ku­rį bū­tų ga­li­ma skir­ti sa­vo ūkiui. „Taip, aš do­mė­jau­si įsi­dar­bi­ni­mo ga­li­my­bė­mis sa­vi­val­dy­bės įmo­nė­ se. Ar tai kaž­kas blo­go? Pa­si­do­mė­ ki­te pla­čiau, kaip kas to­se įmo­nė­se yra įsi­dar­bi­nę“, – pa­ta­rė K.Nau­sė­ da, bet konk­re­čių duo­me­nų ar nu­ kreip­ti ga­lin­čios in­for­ma­ci­jos ne­ pa­tei­kė.

Artūro Morozovo nuotr.

do­ji­mo­si įmo­nės trans­por­tu tai­ syk­lės. „Kau­no gat­vių ap­švie­ti­mo“ va­ do­vas ne­slė­pė, kad vie­nas iš pikt­ nau­džiau­to­jų bu­vo V.Vens­lo­vas. K.Žu­roms­ko pa­klau­sė­me: gal V.Vens­lo­vą ke­ti­na­ma at­leis­ti iš „Kau­no gat­vių ap­švie­ti­mo“, jei jis ieš­ko va­do­vau­jamojo po­sto „Kau­ no van­de­ny­se“?

„To­kių pla­nų ne­tu­ri­me“, – ti­ki­ no va­do­vas. Pats V.Vens­lo­vas sa­kė ne­pla­nuo­ jan­tis išei­ti iš „Kauno gatvių ap­ švie­ti­mo“. „O dėl to, kad esu kan­di­da­tas į pa­rei­gas „Kau­no van­de­ny­se“, tai dar nie­ko ne­reiš­kia. Ne­su­reikš­mi­ nu to. Į vis­ką žiū­riu su šyp­se­na“, – mįs­lin­gai kal­bė­jo po­li­ti­kas.

Va­di­na sa­ve kan­di­da­tu

„Kau­no die­na“ ne­se­niai ra­šė apie mies­to ta­ry­bos na­rio so­cial­de­mok­ ra­to V.Vens­lo­vo po­mė­gį sa­vait­ga­ liais nau­do­tis sa­vi­val­dy­bės įmo­ nės „Kau­no gat­vių ap­švie­ti­mas“, ku­rio­je jis dir­ba di­rek­to­riaus pa­ va­duo­to­ju, trans­por­tu. Tarp dar­buo­to­jų iš­pli­tęs pikt­ nau­džia­vi­mas nau­ją­jį įmo­nės va­ do­vą pri­ver­tė im­tis prie­mo­nių: bu­vo ge­ro­kai su­griež­tin­tos nau­

Sa­vi­val­dy­bės bend­ro­vė „Kau­no ener­gi­ja“ su „Lie­tu­vos ener­gi­ ja“ per tre­jus me­tus Pet­ra­šiū­nų se­no­sios elekt­ri­nės te­ri­to­ri­jo­ je pla­nuo­ja pa­sta­ty­ti nau­ją bio­ ku­ro jė­gai­nę. Šiuo me­tu įmo­nės de­ra­si dėl bend­ra­dar­bia­vi­mo są­ ly­gų, ta­čiau jų su­ma­ny­mą pa­si­ ry­žu­sios su­stab­dy­ti Pet­ra­šiū­nų ir Ama­lių bend­ruo­me­nės. Jos Kau­ no sa­vi­val­dy­bės Pe­ti­ci­jų ko­mi­si­ jai įtei­kė do­ku­men­tą, ku­rį pa­si­ ra­šė 1 700 žmo­nių. Pe­ti­ci­jo­je jie siū­lo jė­gai­nės sta­ty­bai ras­ti ato­ kes­nę nuo gy­ve­na­mų­jų kvar­ta­lų vie­tą. Anks­čiau žmo­nės iš­si­rei­ ka­la­vo, kad bū­tų at­lie­ka­ma iš­sa­ mi po­vei­kio ap­lin­kai stu­di­ja. „Rei­kia va­duo­ti Ne­mu­ną, jo vaiz­din­gas pa­kran­tes nuo pra­mo­ nės įmo­nių, kur­ti rek­rea­ci­nes zo­ nas Pet­ra­šiū­nuo­se, kaip nu­ma­ty­ta Bend­ra­ja­me pla­ne, bet, užuo­t tai da­rius, ke­ti­na­ma plės­ti elekt­ri­nės pa­jė­gu­mus“, – ste­bė­jo­si Ama­lių bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kas Vi­ das Po­cius. Pa­sak jo, iš­plė­tus elekt­ri­nės pa­ jė­gu­mus, pa­di­dė­tų tan­kiai gy­ve­ na­mo mik­ro­ra­jo­no tar­ša. „Be to, ša­lia yra Pa­žais­lio par­kas, ki­ta­pus Ne­mu­no – Pa­ne­mu­nės ši­las ir ša­ lia jo gy­ve­nan­tys žmo­nės“, – aiš­ ki­no V.Po­cius. Bi­jo tar­šos

„„Aki­ra­tis: dirb­da­mas „Kau­no gat­vių ap­švie­ti­me“ V.Vens­lo­vas dai­ro­si ir

į „Kau­no van­de­nis“. 

Aliaus Ko­ro­lio­vo nuo­tr.

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

Bend­ruo­me­nės taip pat bai­mi­na­si pa­di­dė­sian­čių trans­por­to srau­tų. „Pro čia ir taip pra­va­žiuo­ja daug au­to­mo­bi­lių. R.Ka­lan­tos ir T.Ma­ siu­lio gat­vės ap­krau­tos tran­zi­ti­ nio trans­por­to“, – kal­bė­jo V.Po­ cius. Pir­mi­nin­kas pa­ste­bi, kad į elekt­ri­nę tu­rės nuo­lat va­ži­nė­

ti ku­rą ga­be­nan­tys sunk­ve­ži­miai. „Jie ne tik dar la­biau di­dins tar­ šą, bet ir trik­dys eis­mą“, – įsi­ti­ ki­nęs V.Po­cius. Be to, bend­ruo­me­nė ne­ti­ki pla­ nais kū­ren­ti ka­ti­lą šva­riu bio­ku­ ru – me­die­nos at­lie­ko­mis. Bai­ mi­na­ma­si, kad vie­to­je to bus kū­re­na­mos įvai­rios de­gios šiukš­ lės. „Mū­sų ne­guo­džia ir pa­ža­dai, kad iš­me­ta­mi pro ka­mi­ną dū­mai bus va­lo­mi filt­rais. Vi­si ži­no­me, kad rea­ly­bė bū­na ki­to­kia ir nu­ ga­li no­ras su­tau­py­ti. Kas iš tų ar­ gu­men­tų apie pi­ges­nę ši­lu­mą, jei pra­ra­si­me svei­ka­tą“, – kal­bė­jo V.Po­cius.

Mū­sų ne­guo­džia ir pa­ža­dai, kad iš­me­ ta­mi pro ka­mi­ną dū­mai bus va­lo­mi filt­rais. Vi­si ži­no­me, kad rea­ly­bė bū­na ki­to­kia ir nu­ga­li no­ ras su­tau­py­ti. Bul­do­ze­riu ne­stums

Bend­ro­vės „Kau­no ener­gi­ja“ ge­ ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Ri­man­tas Ba­kas ne­slė­pė, kad bio­ku­ro jė­gai­ nės sta­ty­bos pla­nai ga­li ir su­žlug­ ti, jei žmo­nės ak­ty­viai prie­šin­sis. „Jei pa­tys gy­ven­to­jai ne­no­rės al­ ter­na­ty­vos du­joms, ši­lu­mos pi­ gi­ni­mo, tai – jų pa­si­rin­ki­mas. Mes tu­rė­si­me pai­sy­ti vi­suo­me­ nės nuo­mo­nės“, – tei­gė jis. R.Ba­ko tei­gi­mu, bio­ku­ro jė­ gai­nė kū­ren­tų šva­rų ku­rą ir ne­ terš­tų ap­lin­kos. „To­kie pro­jek­ tai įgy­ven­di­na­mi Skan­di­na­vi­jo­je ir ki­to­se Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­ly­ se. Mes ly­giai taip pat pri­va­lo­me lai­ky­tis ap­lin­ko­sau­gos rei­ka­la­vi­ mų. Vil­niu­je, Sa­va­no­rių pro­spek­ te jau aš­tuo­ne­ri me­tai sėk­min­gai vei­kia bio­ku­ro ka­ti­li­nė. Ten ir­gi yra gy­ve­na­mų­jų na­mų“, – aiš­ki­ no R.Ba­kas. Jis už­si­mi­nė, kad Kau­ne ne pir­ mą kar­tą mė­gi­na­ma su­žlug­dy­ti bio­ku­ro jė­gai­nių sta­ty­bas.


4

penktadienis, gegužės 25, 2012

miestas

Į I.Mi­ku­li­čiū­tę nu­si­tai­kė su­kčiai Kau­no ga­le­ri­nin­kė Ire­na Mi­ku­li­čiū­tė-Mi­ka ir jos drau­gai pa­kliu­ vo į afe­ris­tų pink­les. Įsi­lau­žę į me­ni­nin­kų glo­bė­jos elekt­ro­ni­nį pa­štą ir so­cia­li­nio tink­la­pio pro­fi­lį, jos pa­žįs­ta­miems iš­pla­ti­no ži­ nią apie ta­ria­mą ne­lai­mę ir pra­šy­mą at­siųs­ti 2 tūkst. eu­rų. Dia­na Kra­pa­vic­kai­tė

d.krapavickaite@kaunodiena.lt

SOS sig­na­las

Prieš ke­lias die­nas I.Mi­ku­li­čiū­tės ar­ti­muo­sius, drau­gus, ko­le­gas ir vers­lo par­tne­rius elekt­ro­ni­niu pa­

Vi­si mes da­bar esa­ me to­je in­ter­ne­ti­nė­ je erd­vė­je ir vi­si esa­ me tai­ki­niai.

ir su Mi­kos pro­fi­liu so­cia­li­nia­me tink­le. Net­ru­kus mo­te­ris vos spė­jo at­sa­ki­nė­ti į drau­gų skam­bu­čius. „Su­lau­kiau dau­gy­bės skam­bu­ čių. Aiš­ku, la­bai džiau­giuo­si, kad tu­riu tiek daug bi­čiu­lių. Ki­ta ver­ tus, ne­ma­lo­nu, kad vi­sus pa­sie­kė ta afe­ris­tų pa­siųs­ta ži­nia“, – ap­mau­ do ne­slė­pė gar­si mo­te­ris. „Pra­ra­dau elekt­ro­ni­nį pa­štą ir ja­ me bu­vu­sius kon­tak­tus, pra­ra­dau „Fa­ce­book“ pro­fi­lį su 600 drau­gų. Da­bar vis­ką ten­ka kur­ti iš nau­jo“, – pa­sa­ko­jo I.Mi­ku­li­čiū­tė.

I.Mi­ku­li­čiū­tė pa­gar­sė­ju­si sa­vo po­mė­giu ke­liau­ti, to­dėl jos ap­lin­kos žmo­nių, ko ge­ro, ne­bū­tų nu­ste­bi­nęs fak­tas apie jos laiš­ke­lį iš už­sie­nio. Vie­na I.Mi­ku­li­čiū­tės drau­gė at­sa­ kė į afe­ris­tų laiš­ką. Ta­čiau ne skru­ pu­lin­gu dė­me­siu, o abe­jo­ne. Mo­te­ris nu­si­ste­bė­jo pa­si­kei­tu­sia I.Mi­ku­li­ čiū­tės ra­šy­mo sti­lis­ti­ka ir tai iš­dės­ tė laiš­ke. Krei­pi­ma­sis pa­gal­bos bu­vo su­ra­šy­tas ang­liš­kai. „Jie tuoj pat at­ sa­kė, jau vis­ką gra­žiai lie­tu­viš­kai su­ ra­šę“, – si­tua­ci­ją dės­tė me­ni­nin­kė. Ne­te­ko ry­šio

štu pa­sie­kė me­ni­nin­kės pa­gal­bos šauks­mas. Laiš­ke mo­te­ris sie­lo­jo­si pa­te­ku­si į bė­dą, esan­ti už­sie­ny­je ir ne­tu­rin­ti pi­ni­gų su­grįž­ti į Lie­tu­vą. „Bu­vo ne­ma­lo­nu, kai pa­skam­ bi­no drau­gai iš Vil­niaus, nes esą pa­kliu­vau į bė­dą ir man rei­ka­lin­ ga 2 tūkst. eu­rų su­ma“, – pik­ti­no­ si I.Mi­ku­li­čiū­tė. Vos prieš sa­vai­tę ji grį­žo iš Kroa­ti­jos.

Tai, kad kaž­kas ne­ge­rai, me­ni­nin­ kė pa­ste­bė­jo ir pa­ti. Dar iš­va­ka­rė­ se siun­tu­si dau­gy­bę laiš­kų dėl or­ ga­ni­zuo­ja­mo ple­ne­ro, ki­tą ry­tą ji to da­ry­ti jau ne­be­ga­lė­jo. „Elekt­ro­ni­ nis pa­štas ne­bep­riė­mė ma­no slap­ ta­žo­džio. Prie „Fa­ce­book“ taip pat ne­be­ga­lė­jau pri­si­jung­ti“, – pri­si­ mi­nė I.Mi­ku­li­čiū­tė. Afe­ris­tai ne tik įlin­do į jos elekt­ ro­ni­nį pa­štą, bet ir pa­kei­tė slap­ ta­žo­džius. Ta pa­ti si­tua­ci­ja nu­ti­ko

Ap­sieis be pa­da­ri­nių?

Pa­na­šūs afe­ris­tų laiš­kai žmo­nių elekt­ro­ni­nį pa­štą pa­sie­kia daž­no­ kai. Pa­sak I.Mi­ku­li­čiū­tės, pa­na­šūs ne­ma­lo­nu­mai per­nai ka­ma­vo me­ no­ty­ri­nin­kę pro­fe­so­rę Ra­min­tą Ju­ rė­nai­tę. Dvi sa­vai­tes su­kčiai mo­ters elekt­ro­ni­niu pa­štu ata­ka­vo ap­lin­ ki­nius. „Tru­pu­tė­lį ne­jau­ku. Vi­si mes da­ bar esa­me to­je in­ter­ne­ti­nė­je erd­vė­ je ir vi­si esa­me tai­ki­niai“, – svars­tė

„„Pa­mo­ka: I.Mi­ku­li­čiū­tė ti­ki, kad po šios is­to­ri­jos ir ji pa­ti, ir jos bi­čiu­liai

bus ati­des­ni. 

me­ni­nin­kė. Mo­te­ris pa­pra­šė drau­gų iš­pla­tin­ti ži­nią, kad jai vis­kas ge­rai ir ne­pa­si­duo­ti afe­ris­tų ap­gau­lei. I.Mi­ku­li­čiū­tei pa­skam­bi­no su­si­ rū­pi­nu­si Dai­li­nin­kų są­jun­gos re­fe­ ren­tė ir klau­sė, kas gi at­si­ti­ko.

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

„Nu­ra­mi­nau, kad nie­ko. Bet bai­ mi­nuo­si, kad kas ne­bū­tų per daug su­si­jau­di­nęs ir pa­ti­kė­jęs, nes po to man rei­kės­ su­si­mo­kė­ti“, – dėl gre­sian­čių ne­ma­lo­nu­mų nuo­gąs­ ta­vo Mi­ka.

Galimybė keliauti viešuoju transportu persėdant

„„Patogu: elektroninis„bilietas„–„patogesnis„ir„saugesnis.„ „

Šią vasarą Kauno viešasis trans­ portas pasitiks naujovėmis. Nuo liepos pradžios bus atsisakyta po­ pierinių vienkartinių bilietų. Be to, keleiviams bus suteikta galimybė persėsti į kitą autobusą ar trolei­ busą ir kelionę tęsti nemokamai. Tokiu atveju keleiviams, planuo­ jantiems maršrutus, kai reikia per­ sėsti, kelionės atpigs perpus.

Kauno miesto taryba vakar pritarė sprendimui nuo šių metų liepos 1 d. sustabdyti popierinių vienkartinių bilietų platinimą. Retai besinaudo­ jantiesiems viešuoju transportu ir mieste besisvečiuojantiems turis­ tams, neįsigijusiems e. bilieto, vis dar bus palikta galimybė popierinį

„

Antano„Slavinsko„nuotr.

vienkartinį bilietą už 2 litus įsigyti autobusuose ir troleibusuose. Keleiviai, turintys iki liepos pra­ džios įsigytus vienkartinius popie­ rinius bilietus, jais galės naudotis iki šių metų rugsėjo 1 d. Vienkartiniai elektroniniai bilietai

Vienkartinius popierinius bilie­ tus pakeis vienkartiniai elektro­ niniai bilietai, kurie kainuos 1,80 lito. Su šiuo bilietu keleiviui bus suteikta galimybė tęsti kelionę ki­ tu autobusu ar troleibusu nemo­ kamai, antrą kelionę pradėjus ne vėliau kaip per 30 min. po vien­ kartinio elektroninio bilieto akty­ vavimo pirmojoje transporto prie­ monėje.

„Nors iš pradžių buvo siūlytas 25 min. persėdimo laikas, nutarė­ me, kad tikslingiau būtų nustaty­ ti 30 min. ribą. Galimybė viešuoju transportu keliauti persėdant su­ teikiama daugelyje Vakarų Euro­ pos didmiesčių. Džiaugiuosi, kad Kaunas pirmasis iš Lietuvos mies­ tų įgyvendina šią naujovę“, – teigė Kauno miesto meras Andrius Kup­ činskas. „Keleiviai su vienkartiniu elekt­ roniniu bilietu galės persėsti į ki­ to maršruto transporto priemonę ir kelionę tęs nemokamai. Iki šiol no­ rintieji persėsti į kitą autobusą ar troleibusą turėdavo įsigyti du vien­ kartinius popierinius bilietus po 1,8 lito ir jų kelionė kainuodavo 3,6 lito. Todėl keleiviams kelionės nuo lie­ pos pradžios atpigs perpus“, – sakė tarybos narys Vytas Bancevičius.

Šį bilietą reikės papildyti jau įprastais transporto kreditais, taip, kaip šiuo metu įsigyjant elektroni­ nius bilietus.

ventojams įsigyti jų poreikius la­ biausiai atitinkantį bilietą“, – sakė meras A.Kupčinskas. Sumažės galimybių klastoti

Patogesni mėnesiniai bilietai

Taryba taip pat pritarė sprendi­ mui įvesti dar vieną naują bilie­ to rūšį – terminuotą elektroninį bilietą važiuoti autobusais ir tro­ leibusais 30 dienų bei terminuotą elektroninį bilietą važiuoti auto­ bu sais ir tro lei bu sais 30 dienų darbo dienomis. Naujasis bilie­ tas galios 30 dienų nuo aktyvavi­ mo dienos. „Visos iki šiol buvusios elekt­ roninių bilietų rūšys išlieka ir jų kainos nesikeičia. Nuo liepos pradžios šalia jų atsiranda nauja mėnesinių bilietų rūšis, kuri su­ teiks naujų galimybių ir leis gy­

Per viešojo transporto keleivių kontrolės atliktą tyrimą paaiškėjo, kad popieriniai vienkartiniai bilie­ tai neretai žymimi po keletą kartų. Dėl to per mėnesį prarandama iki 50 tūkst. litų pajamų. Atsisakius popierinių vienkartinių bilietų per metus bendros bilietų gamybos sąnaudos turėtų sumažėti apie 180 tūkst. litų. Be to, pa sak P.Ke ro, elekt­ ro ni niai bi lie tai yra sau ges ni, o pa me ti mo ar va gystės atve­ ju žmo gus ne pra ran da įsi gy to elektroninio bilieto ir jame esan­ čių kreditų. Užs. 963663

Nuo liepos 1 d. įsigalios važiuoti autobusais ir troleibusais tarifai: „ vienkartinis elektroninis bilietas –

tadieniais – 75 litai;

1,8 lito;

žiuoti autobusais ir troleibusais 3 die­ nas – 16 litų;

„ terminuotas elektroninis bilietas va­

„ terminuotas elektroninis bilietas va­

žiuoti autobusais ir troleibusais 30 die­ nų nuo bilieto aktyvavimo – 92 litai;

žiuoti autobusais ir troleibusais 7 die­ nas – 29 litai;

nis bilietas važiuoti autobusais ir tro­ leibusais 92 kalendorines dienas nuo bilieto aktyvavimo – 230 litų;

„ terminuotas elektroninis bilietas

„ terminuotas (mėnesinis) elektroni­

„ terminuotas (mėnesinis) elektroni­

važiuoti autobusais ir troleibusais pirmadieniais, antradieniais, trečia­ dieniais, ketvirtadieniais, penktadie­ niais 30 dienų nuo bilieto aktyvavi­ mo – 82 litai;

nis bilietas važiuoti autobusais ir tro­ leibusais visomis dienomis – 84 litai;

nis bilietas važiuoti autobusais ir tro­ leibusais pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais, penk­ tadieniais 92 kalendorines dienas nuo bilieto aktyvavimo – 200 litų. Šiems bilietams bus taikomos iki šiol galio­ jančios 50 ir 80 proc. nuolaidos.

„ terminuotas (mėnesinis) elektroni­

„ terminuotas elektroninis bilietas va­

„ terminuotas (mėnesinis) elektroni­

nis bilietas važiuoti autobusais ir tro­ leibusais pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais, penk­


5

penktADIENIS, gegužės 25, 2012

lietuva

Sei­mas at­ri­šo ran­kas pro­ku­ro­rams Sei­mas vakar pa­ten­ki­no ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro Da­riaus Va­lio pra­šy­mą leis­ti pa­ trauk­ti bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn kon­ser­va­to­rių Vi­tą Ma­tu­zą. Kal­ba apie su­si­do­ro­ji­mą

Už tai, kad V.Ma­tu­zą bū­tų leis­ta pa­trauk­ti bau­džia­mo­jon at­sa­ko­ my­bėn, suim­ti ar ki­taip su­var­žy­ti jo lais­vę, bal­sa­vo 79 Sei­mo na­riai, prieš bu­vo vie­nas, ke­tu­ri par­la­ men­ta­rai su­si­lai­kė. Už bal­sa­vo vi­ sų frak­ci­jų at­sto­vai, taip pat pu­sė kon­ser­va­to­rių. Apie pu­sė kon­ser­ va­to­rių frak­ci­jai bal­suojant ne­da­ ly­va­vo, ir ke­li jų at­sto­vai vie­nin­te­ liai bu­vo prieš ar­ba su­si­lai­kė. No­rint priim­ti re­zo­liu­ci­ją dėl Sei­mo na­rio imu­ni­te­to pa­nai­ki­ni­ mo, už ją bal­suo­ti tu­ri ne ma­žiau kaip 71 Sei­mo na­rys. Ge­ne­ra­li­nis pro­ku­ro­ras prieš po­rą sa­vai­čių krei­pė­si į Sei­mą su pra­šy­mu leis­ti V.Ma­tu­zą pa­trauk­ti bau­džia­ mo­jon at­sa­ko­my­bėn ar ki­taip su­var­ žy­ti jo lais­vę, nes par­la­men­ta­rui no­ ri­ma pa­teik­ti įta­ri­mus su­kčia­vi­mu, pikt­nau­džia­vi­mu tar­ny­bi­ne pa­dė­ti­ mi ir do­ku­men­tų klas­to­ji­mu. V.Ma­tu­zas me­ta­mus įta­ri­mus nei­gia, by­lo­je pri­si­pa­ži­nu­sių įta­ria­ mų­jų pa­ro­dy­mus sa­ko esant iš­gau­ tus gra­si­ni­mais ir spau­di­mu, o pa­čią by­lą tvir­ti­na esant ban­dy­mu su­si­ do­ro­ti su juo kaip par­ti­jos at­sto­vu ir pa­čia Tė­vy­nės są­jun­ga-Lie­tu­vos krikš­čio­ni­mis de­mok­ra­tais. Jau­čia­si jau nu­teis­tas

Ket­vir­ta­die­nį kal­bė­da­mas Sei­me prieš bal­suo­jant dėl jo tei­si­nės ne­

lie­čia­my­bės pa­nai­ki­ni­mo kon­ser­ va­to­rius V.Ma­tu­zas kar­to­jo ne­pa­ da­ręs nu­si­kal­ti­mų, dėl ku­rių jam no­ri­ma pa­teik­ti įta­ri­mus, o pa­čią by­lą sa­kė esant po­li­ti­nę. Kal­bė­ da­mas Sei­mo po­sė­dy­je V.Ma­tu­zas taip pat ap­gai­les­ta­vo jau esąs pa­da­ ry­tas nu­si­kal­tė­liu ži­niask­lai­do­je.

Kęs­tu­tis Ma­siu­lis:

Ši is­to­ri­ja ne­ma­lo­ni vi­siems, nes me­ta še­ šė­lį vi­siems mums, po­li­ti­nio pa­sau­lio žmo­nėms.

„Kons­ti­tu­ci­ja ga­ran­tuo­ja ne­kal­ tu­mo pre­zump­ci­ją, ta­čiau šiuo at­ ve­ju, man at­ro­do, ji ne­ga­lio­ja. Aki­ vaiz­džiai esu pa­da­ry­tas nu­si­kal­tė­liu, esą su­si­kro­vęs mi­li­jo­nus, suor­ga­ ni­za­vęs nau­ją gru­puo­tę, šan­ta­žu ir gra­si­ni­mais ne­va pri­ver­tęs nu­si­ kals­ti ne vie­ną vers­li­nin­ką ar­ba val­ di­nin­ką“, – sa­kė V.Ma­tu­zas. „Nek­ves­tio­nuo­ju ži­niask­lai­dos lais­vės, bet, švel­niai ta­riant, liūd­ na, kai jo­je at­lie­ka­mas ir iki­teis­mi­ nis ty­ri­mas, ir teis­mas. Liūd­na, kai ne­tgi pro­ku­ro­rams už­duo­tys for­

mu­luo­ja­mos per ži­niask­lai­dą“, – pri­dū­rė V.Ma­tu­zas. „Ne­pa­da­riau nė vie­no nu­si­kal­ti­ mo, ku­riuo bu­vau ap­kal­tin­tas. Esu vi­siš­kai ra­mus prieš sa­vo są­ži­nę ir pi­lie­čius“, – tvir­ti­no par­la­men­ta­ ras ir kar­tu aiš­ki­no, jog pa­ro­dy­mai prieš jį, duo­ti liu­dy­to­jų, bu­vo iš­ gau­ti spau­di­mu. Tvir­tin­da­mas, jog by­la po­li­ti­nė, V.Ma­tu­zas spė­jo, kad, pa­nai­ki­nus jo ne­lie­čia­my­bę, jis su ant­ran­kiais bū­tų iš­ves­tas iš Sei­mo, o vė­liau by­la bū­tų nu­trauk­ta pri­ trū­kus įro­dy­mų, ta­čiau su juo kaip po­li­ti­ku jau bū­tų su­si­do­ro­ta. „Ne­si­lai­kau Sei­mo na­rio kė­dės, ne­si­sle­piu už tei­si­nio imu­ni­te­to ir ga­liu nu­ma­ty­ti, kaip jį pa­nai­ki­nus vis­kas klos­ty­sis – ne­nus­teb­čiau, jei čia pat už Sei­mo du­rų dėl šou man bū­tų už­dė­ti ant­ran­kiai, ta­čiau po ku­rio lai­ko bū­čiau pa­leis­tas, kaip bu­vo pa­leis­ta ma­no žmo­na, be­je, po to spek­tak­lio tei­sė­sau­ga ir pro­ku­ro­ rai nie­ko dau­giau ir ne­nu­vei­kė. Esu įsi­ti­ki­nęs, kad prieš rin­ki­mus įvyk­tų vie­šas ma­no teis­mo pro­ce­sas, o po rin­ki­mų jis baig­tų­si taip, kaip ir dau­ ge­lis ki­tų už­sa­ky­tų at­ve­jų, – ty­ri­mas nu­trauk­tas ne­su­rin­kus pa­kan­ka­mai įro­dy­mų. Bū­tų kla­si­ki­nė po­li­ti­nė by­ la“, – kal­bė­jo V.Ma­tu­zas. Gy­ny­ba ne­nus­te­bi­no

Dėl bal­sa­vi­mo mo­ty­vų kal­bė­jęs Sei­mo na­rių Miš­rios gru­pės at­sto­

vas Man­tas Va­raš­ka pa­brė­žė, kad ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro krei­pi­mų­si dėl ne­lie­čia­my­bės ypač pa­dau­gė­jo šią ka­den­ci­ją, ir kal­bė­jo apie bū­ti­ ny­bę fik­suo­ti, kiek to­kių pra­šy­mų vė­liau pa­si­ro­do bu­vę pa­grįs­ti. „Jei mes žiū­rė­tu­me praė­ju­sią ka­ den­ci­ją, to­kių tei­ki­mų bu­vo vos ke­ li, pa­ly­gin­ti su šia Sei­mo ka­den­ci­ja. Mes to­kių tei­ki­mų tu­ri­me dau­giau ne­gu de­šimt, da­lis jų bu­vo at­mes­ tų, tei­ki­mai dėl Eval­do Le­men­ taus­ko, Pet­ro Gra­žu­lio, Ka­zi­mie­ro Uo­kos, da­lis pa­ten­kin­ti. Ne kar­tą iš­kel­tos abe­jo­nės dėl to­kių ge­ne­ra­ li­nio pro­ku­ro­ro tei­ki­mų, ir ka­dan­gi tų tei­ki­mų di­na­mi­ka yra di­dė­jan­ti, rei­kia vis rim­čiau kel­ti klau­si­mus – kaip bai­gė­si to­kių iki­teis­mi­nių ty­ ri­mų re­zul­ta­tai, įta­ri­mai virs­ta kal­ ti­ni­mais ar ne, by­los bai­gia­mos ar ne“, – kal­bė­jo M.Va­raš­ka. O kon­ser­va­to­rius Ed­mun­das Pu­ pi­nis, dir­bęs re­zo­liu­ci­jos pro­jek­tą pa­ren­gu­sio­je ko­mi­si­jo­je, ją kal­ti­no at­sai­niai pa­žiū­rė­jus į klau­si­mą dėl V.Ma­tu­zo ne­lie­čia­my­bės ir ga­li­mų po­li­ti­nių šios by­los as­pek­tų. Tvar­ kos ir tei­sin­gu­mo par­ti­jos at­sto­vas Egi­di­jus Klum­bys tvir­ti­no, jog aiš­ ki­ni­mai, esą tai yra po­li­ti­nis per­se­ kio­ji­mas, – įpras­ta ir su­pran­ta­ma gy­ny­bi­nė po­zi­ci­ja, ta­čiau vie­nin­te­ lė vie­ta, kur ga­li­ma ap­si­gin­ti ir įro­ dy­ti sa­vo ne­kal­tu­mą, yra teis­mas. BNS inf.

„„Pa­si­tei­si­ni­mai: V.Ma­tu­zas va­

kar kal­ti­no ži­niask­lai­dą, po­li­ti­ nius opo­nen­tus, bet ne sa­ve. 

Ša­rū­no Ma­žei­kos (BFL) nuo­tr.


6

penktadienis, gegužės 25, 2012

nuomonės

Žvilgsnis

Redakcijos skiltis

Į Sei­mą – su rea­ly­bės vėz­du Lu­kas Mik­ne­vi­čius

N

e­kal­tink veid­ro­džio, jei snu­kis krei­vas. Ši la­bai ties­mu­kai iš­reikš­ta tie­ sa, at­ro­do, sun­kiai su­ vo­kia­ma kai ku­riems mū­sų Sei­ mo na­riams. Tuo dar kar­tą bu­vo ga­li­ma įsi­ti­kin­ti ste­bint va­ka­rykš­ tį par­la­men­to po­sė­dį, ku­ria­me bu­ vo bal­suo­ja­ma dėl ko­rup­ci­ja įta­ria­ mo kon­ser­va­to­riaus Vi­to Ma­tu­zo ne­lie­čia­my­bės pa­nai­ki­ni­mo. Sei­mo na­rių miš­rios gru­pės at­sto­ vas Man­tas Va­raš­ka įsi­jau­tęs ste­ bė­jo­si, ko­dėl šią Sei­mo ka­den­ci­ją taip pa­dau­gė­jo Ge­ne­ra­li­nės pro­ ku­ra­tū­ros krei­pi­mų­si dėl vie­no ar ki­to par­la­men­ta­ro ne­lie­čia­my­bės pa­nai­ki­ni­mo. Esą rei­kia aiš­kin­tis, kur sly­pi to prie­žas­tys.

Te­gu po­nas V.Ma­tu­ zas ei­na į teis­mą ir ten paaiš­ki­na, kas už­sa­kė po­li­ti­nį su­si­do­ro­ji­mą ir ko­kiu bū­du su­si­do­ro­ji­ mo už­sa­ko­vai pa­vei­kė ge­ne­ra­li­nį pro­ku­ro­rą. M.Va­raš­kos kal­bos po­teks­tė aki­ vaiz­di – dau­gu­ma pra­šy­mų dėl tei­ si­nės ne­lie­čia­my­bės pa­nai­ki­ni­mo yra ban­dy­mai su­si­do­ro­ti su po­li­ti­ niais opo­nen­tais ir nie­ko dau­giau. Bet gal M.Va­raš­kai ver­tė­tų ap­si­dai­ ry­ti po Sei­mo sa­lę ir bent šiek tiek kri­tiš­kiau įver­tin­ti kai ku­riuos sa­ vo ko­le­gas? Tuo­met ne­rei­kė­t ų ste­bė­tis, ko­dėl ge­ne­ra­li­nis pro­ku­ ro­ras nuo­lat pri­vers­tas žer­ti įta­ri­ mus iš Sei­mo tri­bū­nos. Į tą pa­č ią „nu­skriaus­to­jo“ dū­dą pū­tė ir pa­ts pa­g rin­di­nis spek­tak­ lio he­ro­jus V.Ma­tu­zas: esu skaid­ rus kaip kriš­to­las, by­la – aiš­k iai po­li­ti­nė. Neiš­lai­kė net Sei­mo pir­m i­n in­kė Ire­na De­g u­t ie­nė, ku­r i pa­reiš­kė, kad ko­mi­si­jos, svars­čiu­sios V.Ma­ tu­zo ne­lie­čia­my­bės pa­nai­ki­ni­mo klau­si­mą, veik­lo­je pa­si­ge­do po­li­ ti­nių ver­ti­ni­mų. „Iš tie­sų no­rė­jo­si gal­būt dau­g iau lai­k i­no­sios ty­r i­mo ko­m i­si­jos to po­l i­t i­n io ver­t i­n i­mo, nes V.Ma­t u­ zas bū­tent ir sa­ko, kad čia toks po­l i­t i­n is jo ap­kal­t i­n i­mas. Bet lai­

ki­no­sios ty­r i­mo ko­m i­si­jos iš­va­ da yra to­k ia, ko­k ia yra“, – kal­bė­jo I.De­gu­tie­nė. Ži­no­ma, I.De­g u­t ie­nei ne­leng­va, kai vie­nam įta­k in­g iau­sių kon­ ser­va­to­rių par­ti­jos vei­kė­jų gre­sia ka­lė­ji­mo gul­tas, bet kuo čia dė­ ti po­li­ti­niai ver­ti­ni­mai? Te­gu po­ nas V.Ma­tu­zas ei­na į teis­mą ir ten paaiš­ki­na, kas už­sa­kė po­li­ti­nį su­ si­do­ro­ji­mą ir ko­kiu bū­du su­si­do­ ro­ji­mo už­sa­ko­vai pa­vei­kė ge­ne­ ra­li­nį pro­ku­ro­rą, kad šis krei­pė­si į Sei­mą. Jei V.Ma­tu­zas kal­ba apie su­si­do­ro­ji­mą, tai pir­miau­sia ir tu­ rė­tų at­sa­ky­ti bū­tent į šiuos klau­si­ mus. Tik ga­li­ma la­žin­tis, kad neat­ sa­kys. Pa­ne­vė­ž y­je – V.Ma­t u­zo rin­k i­mų tvir­to­vė­je – jau se­n iai pu­se lū­ pų bu­vo kal­ba­ma, kad bu­v u­sio Aukš­tai­t i­jos sos­t i­nės me­ro, da­ bar­t i­n io par­l a­men­t a­ro veik­l a, švel­n iai ta­r iant, ne vi­sai ati­t in­ka įsta­ty­mus. Da­bar ir pro­ku­ro­rai sa­ko su­rin­kę pa­kan­ka­mai įro­dy­mų, kad ga­lė­ tų pa­g rįs­tai ma­ny­t i, jog V.Ma­t u­ zas, „ži­no­da­mas, jog Sei­mo na­riui drau­d žia­ma bet ko­k ia for­ma už­ siim­ti vers­lu, ko­mer­ci­ja ar ki­to­kia pri­va­čia veik­la, ku­r ia sie­k ia­ma pel­no, or­ga­ni­za­vo bend­ro­vei „Pa­ ne­vė­ž io ener­g i­ja“ va­do­vau­jan­čių ir at­sa­k in­g ų dar­buo­to­jų pikt­nau­ džia­vi­mą tar­ny­bi­ne pa­dė­ti­mi, su­ da­rant iš­skir­ti­nes są­ly­gas „Žil­Vy­ čio koo­pe­ra­t i­nei bend­ro­vei“ ne­ tei­sė­tu bū­du lai­mė­t i „Pa­ne­vė­ž io ener­g i­jos“ 2010–2011 m. or­ga­n i­ zuo­t us ke­t u­r is bio­k u­ro vie­šuo­ sius pir­k i­mus, ku­r ių bend­ra ver­ tė be pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio sie­k ia 17 503 040 li­tų“. Ir tai tik vie­nas iš V.Ma­tu­zui mes­ tų įta­ri­mų. Juo­kin­giau­siai, bet, ge­ riau pa­gal­vo­jus, dės­nin­gai šia­me są­ra­še at­ro­do įta­ri­mai, kad par­la­ men­ta­ras, „da­ly­vau­da­mas pro­fe­ sio­na­lio­se me­džiok­lė­se, pikt­nau­ džia­vo Sei­mo na­rio tar­ny­bi­ne pa­ dė­ti­mi ne­mo­kė­da­mas už jas pri­ va­lo­mų mo­kes­čių bei klas­to­jo do­ ku­men­tus apie su­me­džio­tus žvė­ ris ir su­mo­kė­tus mo­kes­čius“. Kie­no ši­tie lau­kai? Mar­k i­zo Ka­ra­ ba­so. Kie­no ši­tie žvė­rys? Vi­to Ma­ tu­zo? Kai pa­si­jun­ti ka­ra­lius ar bent jau mar­ki­zas, ima at­ro­dy­ti, kad ir lau­ kai ta­vo, ir žvė­rys, ir vals­ty­bės pi­ ni­gus ga­li dė­lio­ti į tas ki­še­nes, ku­ rių sa­vi­nin­kai la­biau pa­tin­ka. Tik šis krei­vo veid­ro­d žio vaiz­ das ne­t u­r i nie­ko bend­ra su rea­ ly­be. Už­tat taip ir skau­da, kai iš Sei­mo tri­bū­nos rea­ly­bės vėz­du snu­k ius ima ly­g in­t i ge­ne­ra­l i­n is pro­ku­ro­ras.

informacija:

302 250

„„Situacija: Marvelėje planuojama statyti nuotekų dumblo perdirbimo gamykla sukėlė žmonių pasipiktinimą. 

Kauniečiai, susimąstykime: kodėl no­ri­me dvok­ti?

M

anęs ne­nus­to­ja ste­bin­ ti kai ku­rių mies­to vald­ žios žmo­nių ne­meilė sa­vo mies­tui ir ja­me gy­ve­nan­ tiems mies­tie­čiams. Vi­sas ci­vi­li­ zuo­tas pa­sau­lis sten­gia­si ap­sau­go­ ti miestų gy­ven­to­jus nuo triukš­mo ir at­mos­fe­ros ter­šalų bau­bo, o Kau­ no vald­žia el­gia­si prie­šin­gai. Dar ne­n u­t i­l us skan­d a­l ui dėl malūns­par­nių bazės per­kėli­mo į mies­to cent­re esantį S.Da­riaus ir S.Girė­no ae­rod­romą, Alek­so­to gy­ ven­to­jams kas­dien siū­lant so­lid­žią triukš­mo dozę, Mar­velės gy­ven­to­ jams, ir ne tik jiems, ten­ka ko­vo­ti už teisę kvėpuo­ti gry­nu oru.

Kasdienė prenumerata 1 mėn. – 26 (13*) Lt

ISSN 1392-7639 ©1992-2007 UAB „Diena Media News“ Labdarių g. 8, 01120 Vilnius. Tel. (8 5) 262 4242.

„Kauno dienos“ Vyriausioji redaktorė Jūratė Kuzmickaitė

„Kauno dienos“ redakcija Kęstučio g. 86, 44296 Kau­nas. Fak­sas 423 404.

Vyr. redaktoriaus pavaduotojai: Arūnas Andriuškevičius – 302 252 Violeta Juodelienė – 302 260

MIESTO NAUJIENOS: Mantas Lapinskas – Arūnas Dambrauskas – Vilija Žukaitytė – Saulius Tvirbutas – Virginija Skučaitė – Jurgita Šakienė – TEISĖTVARKA: Diana Krapavickaitė –

„„Problema: O.Balžekienė nerimauja, kad Kaunas gali pagarsėti ne tik duo-

bėtomis gatvėmis, bet ir visur tvyrančiu dvoku.

Dvo­ko į maišą ne­ su­gau­dy­si, neuž­ri­ ši ir neiš­ve­ši. Teks kau­nie­čiams jį su­ kvėpuo­ti.

Pa­si­ro­do, la­bai pro­gre­sy­viai ir pro­ fe­sio­na­liai dir­ban­tys „Kau­no van­de­ nys“ pa­rengė ne tik mar­ve­liš­kiams, bet ir vi­siems kau­nie­čiams dvo­kian­ čią bombą. Ne­pa­si­tarę su kau­nie­čiais, „Kau­no van­denų“ va­do­vai nu­sprendė Mar­velė­je sta­ty­ti nuo­tekų dumb­lo džio­vyklą. Ki­taip sa­kant, su­kon­cent­ ruo­ti Mar­velė­je visą nuo­tekų dum­ blą ir iš jo ga­min­ti gra­nu­les. Nes­var­ bu, kad iki šiol neaiš­ku, kur iš dumb­lo pa­ga­min­tas gra­nu­les jie dės, nes pas mus dar nėra joms de­gin­ti skir­tos įran­gos. Svar­biau­sia – Mar­velė­je pa­ sta­ty­ti dumb­lo džio­vyklą ir pa­nau­do­ti ES struktū­ri­nių fondų lėšas. Iki šiol nuo­tekų dumb­las bu­vo ve­ ža­mas į Ežerėlį ir ten kau­pia­mas, su­ si­darė ne­ma­ži šio dvo­kian­čio pur­vo kal­nai. Pa­ti idė­ja džio­vin­ti dumblą ir iš jo ga­min­ti gra­nu­les nėra blo­ga, ta­ čiau kodėl tai reikėtų da­ry­ti mies­to

cent­re, o ne, tar­ki­me, Ežerė­ly­je, kur kau­pia­mos nuo­tekų at­lie­kos? Nė vie­nas spe­cia­lis­tas ne­ga­li ga­ ran­tuo­ti, kad, džio­vi­nant dumblą, į ap­linką ne­pask­lis ne­ma­lo­nių kva­ pų. Vi­si kau­nie­čiai pui­kiai ži­no, kokį dvoką ne tik Mar­velė­je, bet ir ato­kiau nuo jos nu­to­lu­sio­se Kau­no vie­to­se skleid­žia „Kau­no van­denų“ van­den­ va­los įren­gi­niai, nors, juos mon­tuo­ jant, šios bend­rovės va­do­vai mušė­si į krūtinę sa­ky­da­mi, kad ne­ma­lo­naus kva­po Mar­velė­je ne­liks. Jei Mar­velė­je, neat­siž­vel­giant į mies­tie­čių pro­tes­tus ir ig­no­ruo­jant kau­nie­čių nuo­monę, bus pa­sta­ty­ ta nuo­tekų dumb­lo džio­vyk­la, Kau­ nas la­bai grei­tai ga­li už­si­tar­nau­ti ne tik duobėtų gat­vių, bet ir la­biau­siai dvo­kian­čio mies­to eti­ketę. Kas ga­li pa­neig­ti, kad nosį rie­ čian­tis džiūs­tan­čio dumb­lo dvo­kas ne­pa­sieks kau­nie­čių pamėgtų poil­ sia­vie­čių prie Lampėd­žio kar­je­ro ir lampė­diš­kių namų, nau­jai įreng­ to kem­pin­go ar net Se­na­mies­čio. Kaip ta­da paaiš­kin­si­me į šven­tes ar eks­kur­si­jas po Kauną at­vy­ku­siems už­sie­nio sve­čiams, kodėl taip smir­ da­me?

Ži­no­ma, šio­je si­tua­ci­jo­je ko­ja trep­ telė­ti galėtų ir mies­to ta­ry­ba. Ta­čiau mies­to vald­žia da­bar la­bai su­si­pai­ nio­ju­si ne tik sa­vo po­li­tinė­se pa­žiū­ ro­se, bet ir ver­ty­bių ir bend­ra­min­čių paieš­ko­se. Juk sun­ku su­stab­dy­ti dumb­lo džio­ vyk­los pro­jektą, kai vie­nam iš ta­ry­ bos na­rių jau pa­žadė­tas va­do­vau­ja­ mas dar­bas šia­me smarvės fab­ri­ke. Prieš ke­le­rius me­tus mies­to ta­ry­ ba pa­tvir­ti­no ga­li­mybę reng­ti mies­ te gy­ven­tojų ap­klau­sas ir vi­siems kau­nie­čiams svar­bius spren­di­mus priim­ti at­si­klau­sus mies­tie­čių nuo­ monės. Gai­la, kad iki šiol ne­bu­vo su­ reng­ta nė vie­na rim­ta mies­tie­čių ap­ klau­sa. Tiesą sa­kant, kam jas reng­ti – juk vis tiek mies­to vald­žios no­rai ir pla­nai daž­niau­siai ne­su­tam­pa su pa­ prastų mies­tie­čių, už­dir­ban­čių jiems algą, troš­ki­mais. Te­gul dvo­kia mies­tas, o mies­tie­čiai par­ėkaus, pa­šūkaus, iš­sigąs „Kau­no van­denų“ va­dovų gra­si­nimų bran­ giau mokė­ti už van­denį ir nu­rims. Ar­ba nu­mirs, iki va­liai pri­si­kvėpavę už­terš­to oro. Ona Bal­že­kienė Mies­to ta­ry­bos narė, www.ma­zi­mo­kes­ciai.lt au­torė

Komentarai nėra dienraščio redakcijos nuomonė. Laiškus, pastebėjimus siųskite e.paštu redakcija@kaunodiena.lt

reklamos skyrius:

E. paštas redakcija@kaunodiena.lt

Tomo Raginos nuotr.

302 230

Platinimo tarnyba: 302

242

Prenumeratos skyrius: 302

244

3 mėn. – 69 (39*) Lt Tik šeštadienio prenumerata 1 mėn. – 9 (6*) Lt 302 251 302 268 302 266 302 262 302 267 302 261 302 243

LIETUVA: Stasys Gudavičius –

(8 5) 219 1381

PASAULIS:

SPORTAS: Romas Poderys – 302 258 Marius Bagdonas – 302 259 Mantas Stankevičius – (8 5) 219 1383

NAMAI: Vereta Rupeikaitė –

302 265

Sveikata: Marijana Jasaitienė –

302 263

Julijanas Gališanskis – (8 5) 219 1391 Valentinas Beržiūnas – (8 5) 219 1387

Menas ir Pramogos: Enrika Striogaitė –

302 272

EKONOMIKA:

FOTOKORESPONDENTAI: Artūras Morozovas – Tomas Ragina –

Ratai: Arūnas Andriuškevičius –

302 269 302 269

TV DIENA: Agnė Klimčiauskaitė – (8 5) 219 1388

Jolita Žvirblytė –

(8 5) 219 1374

302 260

http://www.kaunodiena.lt * prenumeratos kaina laikraštį atsiimant redakcijoje

aukštyn žemyn: Marijana Jasaitienė – Darius Sėlenis – Laima Žemulienė –

302 263 302 276 (8 5) 219 1374

REKLAMOS PARDAVIMO SKYRIUS: 302 234, 308 862, 308 863, 308 864, 302 230 reklama@kaunodiena.lt

Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Indeksas 0041. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raide R pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti. Tiražas 19 000.

ASMENINIAI SKELBIMAI: 302 231, 302 202, faksas 321 717 skelbimai@kaunodiena.lt SKELBIMŲ IR PRENUMERATOS SKYRIUS (Vytauto pr. 23) mob. 8 655 45 114 PLATINIMO TARNYBA: 302 242, 302 228 PRENUMERATOS SKYRIUS: 302 244


7

penktadienis, geguĹžÄ&#x2014;s 25, 2012

ekonomika

OMX Vilnius OMX RigaOMX Tallinn

+0,46 %

24

pro­c.

paaugs du­jų kai­na ťa­lies var­to­to­jams nuo ťių me­tų lie­pos.

â&#x20AC;&#x201C;0,01 %

â&#x20AC;&#x201C;0,02 %

kaunodiena.lt/naujienos/ekonomika

In­ves­ta­vo dau­giau

â&#x201A;Ź

Ĺ ie­met pir­mÄ&#x2026; ket­vir­tÄŻ Lie­tu­vo­je ÄŻ il­ga­lai­kÄŻ ma­te­ria­lų­jÄŻ tur­tÄ&#x2026; in­ves­tuo­ta per 2,5 mlrd. li­tĹł â&#x20AC;&#x201C; 11,7 pro­c. dau­giau nei per­nai sausÄŻâ&#x20AC;&#x201C; kovÄ&#x2026;. Dau­giau nei pu­sÄ&#x2122; vi­sĹł in­ves­tuo­tĹł lÄ&#x2014;­ ĹĄĹł su­da­rÄ&#x2014; in­ves­ti­ci­jos ÄŻ pa­sta­tĹł ir in­Şi­ne­ri­ niĹł sta­ti­niĹł sta­ty­bÄ&#x2026;, dau­giau nei 40 pro­c. â&#x20AC;&#x201C; ÄŻ ma­ťi­nas, ÄŻren­gi­nius ir trans­por­to prie­ mo­nes. Gy­ve­na­mie­siems pa­sta­tams sta­ ty­ti ir pirk­ti ĹĄie­met bu­vo skir­ta 16 pro­c. vi­ sĹł in­ves­ti­ci­jĹł.

Bal­ta­ru­si­jos rub­lis 10000 3,3222 DB sva­ras ster­lin­gų 1 4,3064 JAV do­le­ris 1 2,7441 Ka­na­dos do­le­ris 1 2,6780 Lat­vi­jos la­tas 1 4,9457 Len­ki­jos zlo­tas 10 7,9245 Nor­ve­gi­jos kro­na 10 4,5781 Ru­si­jos rub­lis 100 8,6831 Švei­ca­ri­jos fran­kas 1 2,8746

De­ga­lų kai­nos

ValiutĹł kursai

Ĺ iandien Valiuta

kiekis Santykis

pokytis

â&#x20AC;&#x201C;0,7113 % +0,3425 % +0,7490 % +0,5255 % â&#x20AC;&#x201C;0,0849 % +0,1036 % +0,4740 % â&#x20AC;&#x201C;0,0506 % â&#x20AC;&#x201C;0,0209 %

Vakar Tink­las

A 95

Dy­ze­li­nas

Du­jos

â&#x20AC;&#x17E;Sta­toilâ&#x20AC;&#x153;

4,91

4,61

2,47

â&#x20AC;&#x17E;Va­koilâ&#x20AC;&#x153;

4,88

4,58

2,47

Vi­d. kai­na vi­so ap­tar­na­vi­mo de­ga­li­nių tink­luo­se. Šal­ti­nis: www.de­ga­lu­kai­nos.lt WTI naf­taâ&#x20AC;&#x17E;Brentâ&#x20AC;&#x153; naf­ta91,07 dol. uĹž 1 brl. 106,41 dol. uĹž 1 brl.

Dvi­ra­Ä?iĹł vers­las iĹĄ sunk­me­Ä?io va­Şiuo­ja lÄ&#x2014;­tai Per kri­zÄ&#x2122; dvi­ra­Ä?iĹł par­da­vi­mas smu­ko tris kar­tus, ta­Ä?iau ĹĄie­met rin­ko­je jau ti­ki­ma­si pa­gy­vÄ&#x2014;­ji­mo. Pre­ky­bi­nin­kams tai reikť­tĹł iť­si­gel­bÄ&#x2014;­ji­mÄ&#x2026;, nes vis di­dÄ&#x2014;­jan­Ä?iÄ&#x2026; dvi­ra­Ä?iĹł sa­vi­kai­nÄ&#x2026; jie pri­vers­ti uŞ­si­mes­ti ant sa­vo pe­Ä?iĹł. Li­na Mra­zaus­kai­tÄ&#x2014;

l.mrazauskaite@diena.lt

Se­zo­nas jau pra­si­dÄ&#x2014;­jÄ&#x2122;s

Dvi­ra­Ä?iĹł se­zo­nas ĹĄiais me­tais, pa­ ly­gin­ti su praÄ&#x2014;­ju­siais, pra­si­dÄ&#x2014;­ jo anks­Ä?iau, kaip tei­gÄ&#x2014; par­duo­tu­ viĹł â&#x20AC;&#x17E;Va­sa­rÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; Klai­pÄ&#x2014;­dos pa­da­li­nio va­do­vÄ&#x2014; Mo­ni­ka Ri­mai­tÄ&#x2014;. Ne­ma­Şai dvi­ra­Ä?iĹł bu­vo par­duo­ta jau ko­vÄ&#x2026;. Ta­Ä?iau, anot pa­ťne­ko­vÄ&#x2014;s, dvi­ra­Ä?iĹł par­da­vi­mo apim­tis ir pa­klau­sos pi­ kas kiek­vie­na­me ĹĄa­lies mies­te ski­ ria­si. EsÄ&#x2026; Vil­niu­je ir Kau­ne dvi­ra­Ä?iĹł bu­mas pra­si­de­da ba­lan­dÄŻ ge­gu­ŞÄ&#x2122;, o per pir­mus du va­sa­ros mÄ&#x2014;­ne­sius jĹł pa­klau­sa ĹĄiek tiek su­ma­ŞÄ&#x2014;­ja. Klai­pÄ&#x2014;­do­je se­zo­nas vi­suo­met pra­si­de­da ĹĄiek tiek vÄ&#x2014;­liau nei ki­ tuo­se mies­tuo­se â&#x20AC;&#x201C; bir­Şe­lÄŻ lie­pÄ&#x2026;. Tuo me­tu par­duo­tu­ves uŞ­plĹŤs­ta tu­ris­tai iĹĄ Ru­si­jos, Bal­ta­ru­si­jos ir ki­tĹł ĹĄa­liĹł. â&#x20AC;&#x17E;Tu­ris­tai daŞ­niau­siai bō­na ÄŻsi­gi­ jÄ&#x2122; bu­tĹł Pa­lan­go­je, Ni­do­je, Ne­rin­ go­je, Klai­pÄ&#x2014;­do­je ir tam, kad ne­rei­ kÄ&#x2014;­tĹł veŞ­tis sa­vo dvi­ra­Ä?iĹł iĹĄ na­mĹł, nu­si­per­ka jĹł Ä?ia, o ato­sto­gĹł pa­ bai­go­je juos pa­lie­kaâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; pa­sa­ko­jo M.Ri­mai­tÄ&#x2014;. Rin­ka pa­ty­rÄ&#x2014; nuo­smu­kÄŻ

Lie­tu­vos dvi­ra­Ä?iĹł aso­cia­ci­jos pre­ zi­den­tas Al­gi­man­tas Pau­liu­kai­tis pa­sa­ko­jo, kad kri­zÄ&#x2014; pa­li­ko nei­gia­ mĹł pÄ&#x2014;d­sa­kĹł vi­so­se vers­lo ĹĄa­ko­ se, ta­Ä?iau be­ne la­biau­siai ji smo­ gÄ&#x2014; dvi­ra­Ä?iĹł vers­lui. Anot jo, kri­zÄ&#x2014;s me­tais dvi­ra­Ä?iĹł apy­var­ta, pa­ly­gin­ ti su lai­ko­tar­piu prieĹĄ kri­zÄ&#x2122;, smu­ko net tris kar­tus. â&#x20AC;&#x17E;Taip tik­riau­siai nu­ti­ko dÄ&#x2014;l to, kad di­de­lÄ&#x2014; da­lis jud­riĹł Ĺžmo­niĹł â&#x20AC;&#x201C; po­ten­cia­liĹł pir­kÄ&#x2014;­jĹł â&#x20AC;&#x201C; iť­vy­ko ÄŻ uŞ­ sie­nÄŻ. Da­bar jie sÄ&#x2014;k­min­gai dvi­ra­ Ä?ius per­ka Eu­ro­po­je. Jo­je dvi­ra­Ä?iĹł par­da­vi­mas nu­kri­to ne­smar­kiai, tik apie 10 pro­c.â&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; sa­kÄ&#x2014; A.Pau­ liu­kai­tis. Be to, pa­ťne­ko­vo tei­gi­mu, Ĺžmo­ niĹł per­ka­mo­ji ga­lia su­ma­ŞÄ&#x2014;­jo, to­dÄ&#x2014;l jie sten­gÄ&#x2014;­si tau­py­ti ir ieť­ko­jo nau­ do­tĹł dvi­ra­Ä?iĹł ar re­mon­ta­vo jau tu­ ri­mus: â&#x20AC;&#x17E;Par­duo­tĹł dvi­ra­Ä?iĹł skai­Ä?ius su­ma­ŞÄ&#x2014;­jo, bet dvi­ra­Ä?iĹł de­ta­liĹł ir ser­vi­sĹł pa­klau­sa la­bai iĹĄau­go.â&#x20AC;&#x153; A.Pau­liu­kai­tis pa­ti­ki­no, kad rin­ ka po tru­pu­tÄŻ at­si­gau­na, nors Lie­ tu­va, pa­ly­gin­ti su Bal­ti­jos ĹĄa­li­mis, per­nai bu­vo vie­nin­te­lÄ&#x2014;, ku­rio­je ofi­cia­lus dvi­ra­Ä?iĹł par­da­vi­mas dar ma­ŞÄ&#x2014;­jo. Vis dÄ&#x2014;l­to pa­ťne­ko­vas pro­ gno­za­vo, kad ĹĄiais me­tais dvi­ra­Ä?iĹł vers­las pa­tirs lō­Şį ir par­da­vi­mas po tru­pu­tÄŻ pra­dÄ&#x2014;s aug­ti.

Ta­Ä?iau dvi­ra­Ä?iĹł par­duo­tu­viĹł di­dĹžiuo­siuo­se ĹĄa­lies mies­tuo­se â&#x20AC;&#x17E;Dvi­ra­tis Tauâ&#x20AC;&#x153; va­dy­bi­nin­kas Ĺ˝il­ vi­nas Bal­Ä?iō­nas pa­ti­ki­no pa­klau­ sos smu­ki­mo ne­pa­ju­tÄ&#x2122;s. Pas­ta­ruo­ ju me­tu vis po­pu­lia­rÄ&#x2014;­jÄ&#x2122; dvi­ra­Ä?iai ir ĹĄiais me­tais par­duo­da­mi ak­ty­ viau nei per­nai. Anot jo, ĹĄiais me­ tais dvi­ra­Ä?iĹł par­da­vi­mas, pa­ly­gin­ ti su praÄ&#x2014;­ju­siais me­tais, au­go 10â&#x20AC;&#x201C;15 pro­c. Pri­si­tai­kÄ&#x2014; prie au­gi­mo

Anot A.Pau­liu­kai­Ä?io, dvi­ra­Ä?iĹł kai­ nos rin­ko­je yra smar­kiai nu­kri­tu­ sios. Ge­ri, bran­gĹŤs dvi­ra­Ä?iai par­ duo­da­mi pa­ly­gin­ti ne­bran­giai, be to, jiems tai­ko­mos ÄŻvai­rios nuo­lai­ dos ir ak­ci­jos. Vis dÄ&#x2014;l­to pa­ťne­ko­ vas ne­slÄ&#x2014;­pÄ&#x2014;, kad nors par­duo­tu­vÄ&#x2014;­se dvi­ra­Ä?iĹł kai­nos ne­di­de­lÄ&#x2014;s, jĹł sa­vi­ kai­na smar­kiai di­dÄ&#x2014;­ja.

Al­gi­man­tas Pau­liu­kai­tis:

Di­de­lÄ&#x2014; da­lis jud­riĹł Ĺžmo­niĹł â&#x20AC;&#x201C; po­ten­cia­liĹł pir­kÄ&#x2014;­jĹł â&#x20AC;&#x201C; iť­vy­ko ÄŻ uŞ­ sie­nÄŻ. Da­bar jie sÄ&#x2014;k­ min­gai dvi­ra­Ä?ius per­ ka Eu­ro­po­je. â&#x20AC;&#x17E;Kiek­vie­nais me­tais ga­min­to­jĹł nustatytos kai­nos au­go vi­du­ti­niť­ kai 10â&#x20AC;&#x201C;13 pro­c. Ta­Ä?iau pre­ky­bi­nin­ kai jĹł taip ne­kÄ&#x2014;­lÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x201C; pri­si­tai­kÄ&#x2014; prie rin­kos, kad neat­bai­dy­tĹł pir­kÄ&#x2014;­jĹłâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; sa­kÄ&#x2014; A.Pau­liu­kai­tis. Anot jo, vers­ li­nin­kai bu­vo pri­vers­ti su­ba­lan­ suo­ti sa­vo biu­dĹže­tÄ&#x2026; bei su­ma­Şin­ti iť­lai­das ir taip kom­pen­suo­ti kai­nĹł skir­tu­mus. Pre­ky­bi­nin­kai tvir­ti­na, kad dvi­ ra­Ä?iĹł kai­nos par­duo­tu­vÄ&#x2014;­se kas­met ky­la 3â&#x20AC;&#x201C;5 pro­c., ir jau ne­be­pa­me­na me­to, kai jos ma­ŞÄ&#x2014;­jo. â&#x20AC;&#x17E;Dvi­ra­Ä?iĹł kai­nos pa­di­dÄ&#x2014;­jo, bet daŞ­niau­siai ir jĹł komp­lek­ta­ci­ja bō­na ĹĄiek tiek ge­res­nÄ&#x2014;. Anoks Ä?ia ir au­gi­masâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; sa­kÄ&#x2014; M.Ri­mai­tÄ&#x2014;. Ren­ka­si ne pi­giau­siÄ&#x2026;

Ĺ˝.Bal­Ä?iō­nas pa­sa­ko­jo, kad pi­giau­ sias dvi­ra­tis suau­gu­siam Ĺžmo­ gui par­duo­tu­vÄ&#x2014;­je kai­nuo­ja apie 1,2 tĹŤkst. li­tĹł. Ta­Ä?iau, anot pa­ťne­ko­vo, gy­ven­to­jai lin­kÄ&#x2122; dvi­ra­Ä?iui iť­leis­ti ir dau­giau pi­ni­gĹł â&#x20AC;&#x201C; vi­du­ti­niť­kai uĹž jÄŻ su­mo­ka 1,7 tĹŤkst. li­tĹł. A.Pau­liu­kai­tis taip pat pa­sa­ko­jo, kad pa­sta­ruo­ju me­tu dvi­ra­Ä?iĹł pir­ kÄ&#x2014;­jai pa­si­da­li­jo ÄŻ dvi gru­pes. Pa­

sak jo, ma­Şai pa­ja­mĹł tu­rin­tys gy­ ven­to­jai dvi­ra­Ä?ius daŞ­niau per­ka pre­ky­bos tink­luo­se ir tur­gu­je, o pa­si­tu­rin­tys ir no­rin­tys ge­res­nÄ&#x2014;s ko­ky­bÄ&#x2014;s Ĺžval­go­si ÄŻ spe­cia­li­zuo­tas par­duo­tu­ves ir bran­ges­nius dvi­ ra­Ä?ius: â&#x20AC;&#x17E;Vi­du­ti­nis pir­kÄ&#x2014;­jas rin­ko­ je tar­si iť­ny­ko.â&#x20AC;&#x153; Blo­g iau­s iai dvi­ra­Ä? iĹł pre­k y­ ba, kaip sa­kÄ&#x2014; M.Ri­mai­tÄ&#x2014;, klos­to­si Kau­ne. EsÄ&#x2026; ĹĄia­me mies­te jun­ta­ma ypaÄ? di­de­lÄ&#x2014; spe­cia­li­zuo­tĹł dvi­ra­Ä?iĹł par­duo­tu­viĹł ir tur­gaus ar ÄŻvai­riĹł pre­ky­bos ba­ziĹł, kur par­duo­da­mi ne­le­ga­liai ÄŻsi­gy­ti dvi­ra­Ä?iai, kon­ku­ ren­ci­ja. A.Pau­liu­kai­tis taip pat pa­ti­ki­no, kad rin­ka ÄŻtemp­ta jau tre­jus me­tus, nes ÄŻ jÄ&#x2026; pra­dÄ&#x2014;­jo plĹŤs­ti la­bai bran­gĹŤs dvi­ra­Ä?iai ÄŻtar­ti­nai Ĺže­mo­mis kai­no­ mis: â&#x20AC;&#x17E;Ma­ty­ti, kad ÄŻvai­riais ne­le­ga­ liais bō­dais Da­ni­jo­je, Olan­di­jo­je, Vo­kie­ti­jo­je ÄŻsi­gy­ti dvi­ra­Ä?iai ga­be­ na­mi ÄŻ Lie­tu­vÄ&#x2026; ir Ä?ia par­duo­da­mi tur­gu­je bei in­ter­ne­tu, kur kont­ro­lÄ&#x2014;s ma­Şiau­sia.â&#x20AC;&#x153; Jis pa­brÄ&#x2014;­ŞÄ&#x2014;, kad kont­ ro­lÄ&#x2014; jau su­stip­rin­ta, tad ne­le­ga­lios pre­ky­bos at­ve­jĹł su­ma­ŞÄ&#x2014;­jo. Inf­rast­ruk­tō­ra sto­vi vie­to­je

Eko­no­mi­nio pa­ki­li­mo me­tais, kai au­go dvi­ra­Ä?iĹł pa­klau­sa, spe­cia­li­ zuo­tos dvi­ra­Ä?iĹł par­duo­tu­vÄ&#x2014;s, kaip sa­kÄ&#x2014; A.Pau­liu­kai­tis, dy­go it gry­ bai po lie­taus. Ta­Ä?iau kri­zÄ&#x2014;s me­ tais sku­bo­tai ÄŻkur­tos par­duo­tu­vÄ&#x2014;s ne­tru­kus pra­dÄ&#x2014;­jo bank­ru­tuo­ti. Vis dÄ&#x2014;l­to ir per kri­zÄ&#x2122; du­ris uŞ­vÄ&#x2014;­ ru­sios dvi­ra­Ä?iĹł par­duo­tu­vÄ&#x2014;s ÄŻtam­ pos ypaÄ? reikť­min­gai ne­su­ma­Şi­no. M.Ri­mai­tÄ&#x2014; pa­ti­ki­no, kad kon­ku­ ren­ci­ja dvi­ra­Ä?iĹł vers­le tik au­ga. M.Ri­mai­tÄ&#x2014;s ma­ny­mu, kon­ku­ ren­ci­ja au­ga dÄ&#x2014;l di­dÄ&#x2014;­jan­Ä?ios dvi­ ra­Ä?iĹł pa­klau­sos. De­ga­lai brangs­ta, to­dÄ&#x2014;l dvi­ra­Ä?iai gy­ven­to­jams yra ne tik pra­mo­ga, bet ir trans­por­to prie­ mo­nÄ&#x2014;. Vis dÄ&#x2014;l­to A.Pau­liu­kai­tis nea­be­jo­ ja, kad gy­ven­to­jai kas­die­nia­me gy­ ve­ni­me dvi­ra­Ä?iais kaip trans­por­to prie­mo­ne nau­do­tų­si ge­ro­kai daŞ­ niau, jei bō­tĹł ge­ra dvi­ra­Ä?iĹł inf­rast­ruk­tō­ra. â&#x20AC;&#x17E;Ta­Ä?iau mō­sĹł sa­vi­val­dy­bÄ&#x2014;s mie­ ga. Aso­cia­ci­ja iť­siun­ti­nÄ&#x2014;­jo rať­tus, kad esa­me pa­si­ren­gÄ&#x2122; pa­dÄ&#x2014;­ti, kon­ sul­tuo­ti inf­rast­ruk­tō­ros klau­si­ mais. Ta­Ä?iau at­si­lie­pÄ&#x2014; tik Kau­no ir Ĺ i­lu­tÄ&#x2014;s me­rai, nors ir jie ÄŻ jo­kÄŻ pa­si­ ta­ri­mÄ&#x2026; mō­sĹł na­riĹł kol kas ne­kvie­ tÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; sa­kÄ&#x2014; A.Pau­liu­kai­tis ir pa­ti­ ki­no, kad ar­ti­miau­siu me­tu di­de­liĹł per­vers­mĹł ĹĄio­je sri­ty­je ti­kÄ&#x2014;­tis ne­ ver­ta.

Â&#x201E;Â&#x201E;Ba­lan­sas: dÄ&#x2014;l brangs­tan­Ä?iĹł Ĺža­lia­vĹł dvi­ra­Ä?iĹł ga­min­to­jai kas­met smar­

kiai pa­di­di­na pro­duk­ci­jos kai­nas, ta­Ä?iau pre­ky­bi­nin­kai dvi­ra­Ä?iĹł kai­nÄ&#x2026; pri­vers­ti kel­ti tik ne­daug. Ka­ro­lio Ka­vo­lÄ&#x2014;­lio (BFL) nuo­tr.

,ä$3<9$5726,ä,0$0, 0(7Ć&#x2039;/$,'26 ,5/,7Ć&#x2039;%$1.127$,

/LHWXYRVEDQNDVSUDQHĂŁDNDGQXR ĂŁLÇ?PHWÇ?ELUĂĽHOLRGLĂŁLPDLĂŁDS\YDUWRV PODLGRVLUOLWÇ?EDQNQRWXV ,NLWRVGLHQRVMXRVYHUWDSDQDXGRWLPRNĆĄMLPDPVLU DWVLVNDLW\PDPVSDNHLVWLĆłQDXMHVQLXVEDQNQRWXV NRPHUFLQLXRVHEDQNXRVH

1XRELUĂĽHOLRGWRNLHEDQNQRWDLEH DSULERMLPREXVNHLĂžLDPLWLN/LHWXYRV EDQNRNDVRVH9LOQLXMH 7RWRULÇ?JäLUPÇ&#x152;QÇ?J .DXQH 0DLURQLRJ LNLĂŁLÇ?PHWÇ?SDEDLJRVÂą LU.ODLSĆĄGRMH 1DXMRML8RVWRJ 

'DXJLDXLQIRUPDFLMRV

LQWHUQHWHZZZOEOWDUED WHO 


8

penktADIENIS, gegužės 25, 2012

sportas

Tris ti­tu­lus mies­tui šie­met pa­do­va­no­ jęs „Žal­gi­ris“ ir to­liau iš­lie­ka pa­čius aukš­ čiau­sius stan­dar­ tus ir am­ži­nai gy­vas tra­di­ci­jas ku­rian­čiu Kauno sim­bo­liu.

„„Erdvė: „Žalgirio“ arena į aukš­čiau­sio ly­gio kultūros ir sporto ren­gi­nius jau sutraukia tūkstančius žiūrovų iš Lietuvos bei užsienio.

„Žal­gi­ris“ – am­ži­nas Kau­no bran­gak­m Ma­rius Bag­do­nas m.bagdonas@diena.lt

Ren­gia­si ju­bi­lie­jui

Šiais me­tais nau­ją met­raš­čio pus­ la­pį at­ver­tęs ir į mo­der­nią „Žal­ gi­rio“ are­ną per­si­kė­lęs klu­bas po dve­jų me­tų mi­nės savo 70-me­tį. Ju­bi­lie­jaus pro­ga kau­nie­čių am­ bi­ci­jos yra ypač di­de­lės. „Žal­gi­ rio“ va­do­vai ti­ki­si ne tik to­liau iš kar­tos į kar­tą puo­se­lė­ti krep­ši­nio sos­ti­nės tra­di­ci­jas, bet ir sėk­min­ gai gin­ti gar­bę Lie­tu­vos ir Eu­ro­ly­ gos tur­ny­ruo­se. Per sa­vo 68 me­tų is­to­ri­ją ti­tu­luo­ čiau­sias ir stip­riau­sias mū­sų ša­lies krep­ši­nio klu­bas vi­sa­da bu­vo sie­ja­ mas su Kau­no mies­to spor­ti­niu, so­ cia­li­niu ir eko­no­mi­niu gy­ve­ni­mu. Per dau­giau nei pu­sę am­žiaus trun­ kan­čią is­to­ri­ją „Žal­gi­ris“ ir Kau­nas ta­po dviem neats­ki­ria­mais var­dais, ku­rian­čiais na­cio­na­li­nio pa­si­di­ džia­vi­mo jaus­mą, for­muo­jan­čiais mies­to iden­ti­te­tą ir už­tik­ri­nan­čiais so­cia­li­nių reiš­ki­nių sklai­dą. Sa­vo per­ga­lė­mis tarp­tau­ti­nė­je are­no­je žal­gi­rie­čiai su­kū­rė am­ži­ną Kau­no – krep­ši­nio sos­ti­nės – var­ dą. 1986-ai­sias kau­nie­čiai iš Ar­ gen­ti­nos par­ve­žė Wil­lia­mo Jo­ne­so tarp­že­my­ni­nę tau­rę. Tai yra pa­ts aukš­čiau­sias klu­bi­nių krep­ši­nio ko­man­dų lai­mė­ji­mas pa­sau­ly­je. Ar­vy­do Sa­bo­nio, Ri­mo Kur­ti­ nai­čio, Ser­ge­jaus Jo­vai­šos ir Val­de­ ma­ro Cho­mi­čiaus kar­tą sėk­min­gai kei­tė nau­ji vei­dai. 1998 m. jau nau­ jo­ji „Žal­gi­rio“ kar­ta iš­ko­vo­jo Eu­ ro­pos krep­ši­nio tau­rę, o ki­tą­met,

de­biu­ta­vęs Eu­ro­ly­go­je, „Žal­gi­ris“ ta­po šio tur­ny­ro nu­ga­lė­to­ju ir par­ ve­žė į na­mus Si­dab­ri­nį krep­šį. Aukš­tai iš­kel­tą kar­te­lę iš­lai­kė ir ki­tos krep­ši­nin­kų kar­tos. Šie­met kau­nie­čiai jau 14-ąjį kar­tą ta­po Lie­ tu­vos krep­ši­nio ly­gos (LKL) čem­ pio­nais, re­kor­di­nį – penk­tą sy­kį – iš­ko­vo­jo Bal­ti­jos ly­gos (BBL) tro­ fė­jų, ket­vir­tą­kart lai­mė­jo Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) tau­rę. Lan­ko­mu­mo re­kor­dai

Tik per­nai du­ris at­vė­ru­si mo­der­ niau­sia Bal­ti­jos ša­ly­se „Žal­gi­rio“ are­na ta­po nau­ju im­pul­su tiek klu­ bui, tiek vi­sam Kau­no mies­tui. Šį se­zo­ną „Žal­gi­ris“ vir­ši­jo vi­sus iki šiol bu­vu­sius LKL lan­ko­mu­mo re­ kor­dus. Kau­nie­čių rung­ty­nes per re­ gu­lia­rų­jį LKL se­zo­ną vi­du­ti­niš­kai ste­bė­jo 6 501 krep­ši­nio aist­ruo­lis. Ba­lan­džio 5-ąją į prin­ci­pi­nę dvi­ ko­vą su Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tu“ su­si­rin­ko net 14 105 žiū­ro­vai. Pa­ gal šiuos ro­dik­lius ant­ro­je vie­to­je

esan­tis Klai­pė­dos „Nep­tū­nas“ ga­li pa­si­gir­ti tik dau­giau nei tris kar­tus ma­žes­ne sir­ga­lių ar­mi­ja – viduti­ niškai 1 953 žiū­ro­vais. Atk­rin­ta­mo­sio­se var­žy­bo­se lan­ ko­mu­mo ro­dik­liai dar išau­go. „Žal­ gi­rio“ na­mų rung­ty­nė­se vi­du­ti­ niš­kai lan­kė­si 10 452 žiū­ro­vai, o le­mia­mo­se tre­čio­sio­se LKL fi­na­ lo se­ri­jos rung­ty­nė­se „Žal­gi­rio“ trium­fą ste­bė­jo net 15 266 žiū­ro­ vai. Tai – ab­so­liu­tus LKL lan­ko­ mu­mo re­kor­das. Už­dir­ba ir mies­tui

Eu­ro­ly­gos tur­ny­re mies­tą gar­si­ nan­tis ir di­džiu­les vie­tos bei už­ sie­nio sir­ga­lių mi­nias į are­ną pri­ trau­kian­tis klu­bas su­ge­ba ne tik už­si­dirb­ti, bet ir už­dirb­ti mies­ tui. Krep­ši­nio pa­sau­ly­je tai – re­tas reiš­ki­nys. Apie „Žal­gi­rio“ eko­no­mi­nę bei so­cia­li­nę nau­dą kal­ba skai­čiai. 4 mln. li­tų iš Kau­no sa­vi­val­dy­bės ga­vęs klu­bas 2011 m. gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio pa­vi­da­lu į mies­

to biu­dže­tą su­grą­ži­no 2,6 mln. li­tų. Be to, klu­bas dar 3,9 mln. li­tų mo­ kes­čių su­mo­kė­jo į „Sod­ros“ ir vals­ ty­bės biu­dže­tą. Klu­bo iš­plė­to­ta pro­fe­sio­na­ li spor­ti­nė, so­cia­li­nė ir rin­ko­da­ ros veik­la pri­si­de­da prie pa­slau­gų sek­to­riaus plėt­ros Kau­ne bei mies­ to bend­ro­jo vi­daus pro­duk­to au­gi­ mo, o pa­trauk­li bi­lie­tų kai­no­da­ra ir aukš­čiau­sio ly­gio krep­ši­nis ska­ti­na at­vyk­ti už­sie­nio ir vie­tos tu­ris­tus. Mo­der­ni are­nos inf­rast­ruk­tū­ ra, Eu­ro­ly­gos var­žy­bos, re­kor­di­ nis rung­ty­nių lan­ko­mu­mas pri­sta­ to Kau­ną už­sie­niui kaip pa­trauk­lų vers­lui mies­tą. „Tai, kad ei­na­me tei­sin­gu ke­liu, ro­do 2009–2010 m. se­zo­ną lai­mė­tas Eu­ro­ly­gos ap­ do­va­no­ji­mas už ge­riau­sią rin­ko­da­ ros pro­gra­mą“, – džiau­gė­si „Žal­ gi­rio“ klu­bo ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Jo­nas Sta­dal­nin­kas. Šį se­zo­ną mies­to įvaiz­dį stip­ri­ nan­tis „Žal­gi­ris“ bu­vo įver­tin­tas ne kar­tą. Kau­no klu­bui bu­vo pa­ti­ kė­ta tei­sė su­reng­ti Eu­ro­ly­gos ati­

da­ry­mo rung­ty­nes, LKF tau­rės fi­na­lo ket­ver­to rung­ty­nes ir Eu­ro­ ly­gos jau­ni­mo at­ran­kos tur­ny­rą. „Kau­no klu­bo in­dė­lis į krep­ši­ nio po­pu­lia­ri­ni­mą yra mil­ži­niš­ kas“, – pa­brė­žė Eu­ro­ly­gos va­do­ vas Jor­di Ber­to­meu. So­cia­li­nės ak­ci­jos

Šį se­zo­ną „Žal­gi­rio“ klu­bas su­ren­ gė daug so­cia­li­nių ak­ci­jų: krep­ ši­nin­kai lan­kė­si vai­kų na­muo­se, skai­tė pa­skai­tas, taip ska­tin­da­mi jau­ni­mo užim­tu­mą ir di­din­da­mi su­si­do­mė­ji­mą spor­tu. Šie­met ini­ci­juo­tas Eu­ro­ly­gos ir „Žal­gi­rio“ pro­jek­tas „Spe­cial Olym­ pics“, sie­kiant in­teg­ruo­ti ne­ga­lią tu­rin­čius vai­kus į spor­ti­nę veik­lą. Ket­vir­tus me­tus di­džiu­lio pa­si­ se­ki­mo su­lau­kė pro­jek­tas „Žal­gi­ ris“ ta­vo mo­kyk­lo­je“, ku­rio­je da­ ly­va­vo gau­sy­bė Kau­no ir vi­sos Lie­tu­vos mo­ky­mo įstai­gų. „Vi­suo­met ma­lo­nu pri­si­dė­ti prie to­kių ak­ci­jų. Pats bu­vau ma­žas ir pui­kiai ži­nau, koks yra svar­bus dė­

15266 – toks nuo šiol yra Kaune užfiksuotas LKL rungtynių lankomumo rekordas.

„„Vertybė: naujoji „Žalgirio“ karta garbingai tęsia savo pirmtakų tradicijas ir tebegarsina Kauną visame pasaulyje.

Vaidoto Grigo ir Artūro Morozovo nuotr.


9

penktADIENIS, gegužės 25, 2012

sportas

Mies­tas tu­ri ge­ro­kai dau­giau in­ves­tuo­ti į di­džią­ją kul­tū­rą ir spor­tą Vla­di­mi­ras Ro­ma­no­vas „Žal­gi­rio“ klu­bo sa­vi­nin­kas

Kau­no „Žal­gi­rio“ are­no­je nuo­lat vyks­ta įvai­rūs spor­to, kul­tū­ros ir pra­mo­gų ren­gi­niai, to­dėl dau­ge­ liui at­ro­do, kad „Žal­gi­rio“ krep­ši­ nio klu­bo na­mų are­na yra ga­na pel­nin­ga. Tuo spe­ku­liuo­jant nuo­ lat ma­ži­na­ma pa­ra­ma „Žal­gi­rio“ klu­bui. Are­na su­ža­vė­jo įžy­my­bes

­me­nis me­sys pa­ro­dy­tas jau­nie­siems krep­ ši­nio sir­ga­liams. Džiau­gia­mės, kad vi­suo­met jau­čia­me pa­ra­mą ir ti­ ki­mės, kad ne ma­žiau „Žal­gi­ris“ bus my­li­mas ir atei­ty­je“, – jau­nų­ jų aist­ruo­lių in­dė­lį į ko­man­dos per­ ga­les įver­ti­no „Žal­gi­rio“ ka­pi­to­nas Pau­lius Jan­kū­nas. Ug­do sa­vus žai­dė­jus

Per be­veik du de­šimt­me­čius „Žal­ gi­rio“ klu­bo iš­plė­to­ta žai­dė­jų ug­dy­ mo pi­ra­mi­dė ta­po pui­kiu pa­vyz­džiu ne tik Lie­tu­vos, bet ir dau­ge­liui Eu­ ro­pos klu­bų. A.Sa­bo­nio krep­ši­nio mo­kyk­lo­ je oran­ži­nio ka­muo­lio abė­cė­lės iš­ mo­kę vai­kai vė­liau sa­vo meist­riš­ ku­mą ga­li kel­ti „Žal­gi­rio“ jau­ni­mo ko­man­do­je. Ta­len­tin­giau­si šios ko­ man­dos žai­dė­jai su­stip­ri­na „Žal­ gi­rio“ pa­grin­di­nę eki­pą, o ge­riau­si žal­gi­rie­čiai gi­na Lie­tu­vos rink­ti­ nės gar­bę. „Mū­sų tiks­las yra pa­reng­ti kuo dau­giau krep­ši­nin­kų, ku­rie atei­ty­je ga­lė­tų su­stip­rin­ti ne tik „Žal­gi­rį“, bet ir Lie­tu­vos rink­ti­nę. No­rė­tu­ me, kad na­cio­na­li­nė­je ko­man­do­je bū­tų kuo dau­giau žal­gi­rie­čių“, – pri­sta­ty­da­ma nau­ją ta­len­tų ug­dy­ mo pro­gra­mą už­si­mi­nė „Sa­bo­nio krep­ši­nio cent­ro“ di­rek­to­rė Dia­na Koms­kie­nė. Tei­sin­gą „Žal­gi­rio“ žai­dė­jų ug­ dy­mo me­to­di­ką pa­tvir­ti­na įsta­būs jau­nų žal­gi­rie­čių re­zul­ta­tai tarp­ tau­ti­nė­je are­no­je. Žal­gi­rie­čiai yra įvai­rių am­žiaus gru­pių jau­ni­mo rink­ti­nių ly­de­riai, o klu­bo jau­ni­mo ko­man­da nuo­lat da­ly­vau­ja Eu­ro­ ly­gos jau­ni­mo tur­ny­ro fi­na­li­niuo­se eta­puo­se ir du kar­tus yra šias var­ žy­bas lai­mė­ju­si. „Žal­gi­riui“ priklausantys žai­dė­ jai yra ir Lie­tu­vos rink­ti­nės smo­ gia­mo­ji jė­ga. Na­cio­na­li­nės ko­man­ dos vy­riau­sia­sis tre­ne­ris Kęs­tu­tis Kem­zū­ra šiuo me­tu į kan­di­da­tų są­ra­šą yra įtrau­kęs Man­tą Kal­nie­ tį, Adą Juš­ke­vi­čių, To­mą De­li­nin­ kai­tį, Min­dau­gą Kuz­mins­ką, P.Jan­ kū­ną, Ta­dą Kli­ma­vi­čių ir Ro­ber­tą Jav­to­ką.

Jei­gu no­ri­me tu­rė­ti gar­sų krep­ši­nio klu­bą ir vie­ną mo­der­niau­sių are­nų Eu­ro­po­je, jų atei­tį tu­ri­me spręs­ti bend­ro­mis pa­stan­go­mis su mies­ to sa­vi­val­dy­be ir Vy­riau­sy­be. Žvilg­te­lė­ki­me į ke­lis skai­čius. Per 25 me­tus vien „Žal­gi­rio“ ko­man­ dos fi­nan­sa­vi­mas su­da­rys dau­giau nei 1 mlrd. li­tų. „Žal­gi­rio“ are­na mies­tui kai­na­vo per 170 mln. li­tų. Į ją „Žal­gi­rio“ klu­bas pa­pil­do­mai in­ves­ta­vo apie 25 mln. li­tų. Kau­ nas tu­ri mo­der­nią aukš­to tech­ni­ nio ly­gio are­ną, ga­lin­čią tap­ti žy­ miu Eu­ro­pos kul­tū­ros cent­ru. Jo­je – vi­sos ga­li­my­bės or­ga­ni­zuo­ti ko­ ky­biš­kiau­sius ren­gi­nius. „Jū­sų are­na pri­lygs­ta ge­riau­ sioms pa­sau­lio sa­lėms“, – sta­ti­ nio Ne­mu­no sa­lo­je akus­ti­ka, sce­na ir ki­to­mis tech­ni­nė­mis ga­li­my­bė­ mis li­ko su­ža­vė­tas vie­nas gar­siau­ sių mū­sų lai­kų di­ri­gen­tų Va­le­ri­jus Ger­gi­je­vas, va­do­vau­jan­tis įžy­mio­ jo Sankt Pe­ter­bur­go Ma­ri­jos teat­ ro or­kest­rui. Mask­vos Di­džio­jo teat­ro ba­let­ meis­te­ris And­ris Lie­pa ne­ti­kė­ jo, kad Kau­nas tu­ri pui­kią are­ną ir ne­no­rė­jo į ją at­vež­ti „Šimt­me­čio ba­le­tų“ su pa­sau­li­nio ly­gio ba­le­to žvaigž­dė­mis, to­kio­mis kaip Ni­ko­ la­jus Cis­ka­ri­dzė, Ju­li­ja Ma­cha­li­na, bet, ap­si­lan­kęs „Žal­gi­rio“ are­no­je, jai ne­gai­lė­jo komp­li­men­tų. La­bai ge­rai are­ną įver­ti­no ir Vo­kie­ti­jos ro­ko mu­zi­kos gru­pė „Ramms­tein“. Toks įver­ti­ni­mas at­ve­ria ke­ lią or­ga­ni­zuo­ti aukš­čiau­sio ly­ gio ren­gi­nius, kvies­ti ir ki­tas ryš­ kiau­sias pa­sau­lio me­no žvaigž­des, bet jų kon­cer­tai bran­giai kai­nuo­ ja – vie­nam ren­gi­niui pa­pil­do­mai

Ne­pa­lan­ki val­džios dik­tuo­ja­ma mo­kes­ čių po­li­ti­ka žlug­do spor­to ko­man­das, ma­ži­na kul­tū­ros ren­gi­nių kie­kį ir ko­ky­bę.

rei­kia maž­daug mi­li­jo­no li­tų. Vie­ no me­ce­na­to pa­ra­mos neuž­ten­ka – mies­tas tu­ri ge­ro­kai dau­giau in­ ves­tuo­ti į di­džią­ją kul­tū­rą. Ta­čiau vis­kas vyks­ta prie­šin­ gai. Kas su­mo­kės sko­lą?

Vi­sa­me pa­sau­ly­je are­nos yra nuo­ sto­lin­gos, to­dėl jos fi­nan­suo­ja­mos sa­vi­val­dy­bių ir vie­tos bend­ruo­ me­nių lė­šo­mis. To­kiai are­nai iš­ lai­ky­ti su ke­liais per vie­nus me­

„„Maestro: V.Gergijevas aukštai įvertino „Žalgirio“ arenos galimybes ir Lietuvos žiūrovus.

„„Primarijus: N.Ciskaridzė buvo sužavėtas viešnage Kaune.

tus aukš­to me­ni­nio ir kul­tū­ri­nio ly­gio ren­gi­niais rei­kė­tų ne ma­žes­ nio kaip 5 mln. li­tų kon­ce­si­jos mo­ kes­čio, bet „Žal­gi­rio“ are­nai ten­ka dukart ma­žiau. Be to, mies­to po­ li­ti­kai sky­rė 300 tūkst. li­tų že­mės mo­kes­čio, ku­ris pra­si­len­kia su bet ko­kia vers­lo lo­gi­ka. Tad kas­met „Žal­gi­rio“ are­na gaus tik po 2,2 mln. li­tų. Ne­pa­lan­ ki val­džios dik­tuo­ja­ma mo­kes­čių po­li­ti­ka žlug­do spor­to ko­man­das, ma­ži­na kul­tū­ros ren­gi­nių kie­kį ir ko­ky­bę. Aukš­tos ko­ky­bės ren­gi­niams or­ga­ni­zuo­ti rei­kia pa­pil­do­mų lė­ šų, to­dėl ir mies­tas tu­ri in­ves­tuo­ ti į juos, nes par­duo­ti bi­lie­tai neat­ per­ka iš­lai­dų (rei­kia ne­pa­mirš­ti žmo­nių per­ka­mo­sios ga­lios). Per vie­nus me­tus sa­vi­val­dy­bė tu­rė­tų fi­nan­suo­ti nors 10 to­kių ren­gi­nių. Jei mies­tas in­ves­tuo­tų į aukš­to ly­ gio kul­tū­ros ren­gi­nį nors kar­tą per mė­ne­sį, tai te­bū­tų tik 25 pro­c. to, ką kon­ce­si­nin­kas in­ves­tuo­ja į kul­ tū­ros ir spor­to ren­gi­nius.

Per tre­jus me­tus „Žal­gi­riui“ yra iš­leis­ta per 100 mln. li­tų – dau­ giau kaip pu­sė tiek, kiek kai­na­vo are­na. To rei­ka­lau­ja kon­ku­ren­ci­ jos prin­ci­pai ir tai – net treč­da­ lis to biu­dže­to, ku­rį tu­ri Eu­ro­pos krep­ši­nio gran­dai. Ne­pai­sy­da­mi to, mies­to po­li­ti­kai šiais me­tais su­ma­ži­no fi­nan­sa­vi­mą „Žal­gi­rio“ krep­ši­nio klu­bui 2,1 mln. li­tų. Dar 2 mln. li­tų bu­vo ža­dė­ta už are­nos ope­ra­to­riaus dar­bą. Kaip pla­nuo­ti veik­lą, jei val­ džia ne­vyk­do sa­vo pa­ža­dų? Iš vi­so trūks­ta 4,1 mln. li­tų. Šie­met mes sko­lin­gi „Žal­gi­riui“. Kas su­mo­kės šią sko­lą? Sa­vi­val­dy­bė iš ža­dė­tų 5 mln. li­tų tes­ky­rė tik 2,9 mln. li­tų – tai ma­žiau, ne­gu per me­tus klu­bas su­mo­kė­jo mo­kes­čių sa­vi­val­dy­bei. Da­vė ir pa­siė­mė

2011 m. „Žal­gi­ris“ gy­ven­to­jų pa­ja­ mų mo­kes­čio pa­vi­da­lu su­grą­ži­no 4,358 mln. li­tų į Kau­no mies­to sa­ vi­val­dy­bės biu­dže­tą. Be to, klu­bas su­mo­kė­jo 1,527 mln. li­tų mo­kes­

čių į „Sod­ros“ ir vals­ty­bės biu­dže­ tą, tad iš vi­so 5,885 mln. li­tų mo­ kes­čių plius mano grupės įmonių su­mo­kė­tus dar 43 mln. li­tų mo­ kes­čių. Vie­na ran­ka da­vė, o ki­ta paė­mė 20 kar­tų dau­giau! Per 22 metus, mano praleistus versle, valstybei sumokėta dau­ giau kaip 1 mlrd. litų mokesčių. Be žai­dė­jų at­ly­gi­ni­mų, „Žal­gi­ rio“ klu­bas su­mo­ka už ko­man­ dos ke­lio­nes, vieš­bu­čius, spor­to ba­zės iš­lai­ky­mą, al­gas biu­ro dar­ buo­to­jams ir t.t. Tai – to­ji ne­ma­ to­ma krep­ši­nio pu­sė, ku­ri su­ku­ria ga­li­my­bę vi­sai Lie­tu­vai džiaug­tis ir di­džiuo­tis žai­di­mu, pa­pil­dy­ti biu­dže­tą. Tai la­biau ke­lių žmo­nių en­tu­ziaz­mo re­zul­ta­tas nei vals­ty­ bės ar sa­vi­val­dy­bių pa­ra­ma spor­ tui. Mums rei­kia iš­lai­ky­ti ne tik „Žal­gi­rį“ ir kul­tū­rą, bet ir ne­veik­ lius po­li­ti­kus. Atei­nan­tį se­zo­ną „Žal­gi­ris“ no­ rė­tų pa­si­kvies­ti Dar­ju­šą Lav­ri­no­ vi­čių, Ša­rū­ną Ja­si­ke­vi­čių ir ki­tus gar­sius Lie­tu­vos krep­ši­nin­kus. Be to, rei­kia iš­lai­ky­ti per­spek­ty­ vų „Žal­gi­riui“ pri­klau­san­tį jau­ni­ mą – Vy­te­nį Lip­ke­vi­čių, Žy­gi­man­ tą Ja­na­vi­čių, Ar­ną But­ke­vi­čių, Adą Juš­ke­vi­čių, To­mą Dim­šą, Ma­rių Gri­go­nį, Vai­dą Ka­ri­niaus­ką, Ar­ tū­rą Gu­dai­tį, Si­mo­ną Ky­man­tą, Jus­tą Ta­mu­lį, Tau­rą Jo­gė­lą, Ro­lan­ dą Jakš­tą, Žy­gi­man­tą Sku­čą, Kas­ pa­rą Vec­va­ga­rą, Ed­ga­rą Ula­no­vą, Vy­te­nį Či­žaus­ką. Jie bręs­ta, kad lai­kui bė­gant įsi­lie­tų į pa­grin­di­nę ko­man­dą, be ku­rios ne­bus „Žal­gi­ rio“ atei­ties. Da­bar šis „Žal­gi­rio“ iš­lai­ko­mas jau­ni­mas žai­džia ki­ tuo­se klu­buo­se ir stip­ri­na Lie­tu­ vos krep­ši­nio ly­gą, o ne ieš­ko dar­ bo už­sie­ny­je. Rei­kia su­pras­ti, kad be spor­to ir kul­tū­ros vals­ty­bė eg­zis­tuo­ja tik for­ma­liai. Kau­nas tu­ri ne tik te­sė­ti pa­ža­dus le­gen­di­nei „Žal­gi­rio“ ko­ man­dai, bet ir pro­tin­gai su­dė­lio­ ti kul­tū­ros prio­ri­te­tus. Jei ne­bus „Žal­gi­rio“, are­nos Kau­nui ne­la­ bai rei­kės. Kaip Aly­tu­je.


10

penktADIENIS, gegužės 25, 2012

pasaulis Priė­mė ­ įsta­ty­mą

Ra­gi­na ­ pro­tes­tuo­ti

Stu­den­tų ­ mitingas

Veng­ri­jos par­la­men­tas, ku­rio du treč­da­lius su­da­ro kon­ser­ va­ty­vio­sios prem­je­ro Vik­to­ro Orbá­no par­ti­jos „Fi­desz“ na­ riai, priė­mė pla­čiai kri­ti­kuo­to ži­niask­lai­dos įsta­ty­mo lanks­ tes­nę ver­si­ją. Šis įsta­ty­mas iš es­mės yra pa­tai­sos, už­tik­ ri­nan­čios žur­na­lis­tų nau­do­ja­ mų šal­ti­nių ap­sau­gą.

Alek­se­jus Na­val­nas (nuotr.) po to, kai bu­vo pa­leis­tas po areš­to dėl ne­pak­lu­si­mo po­li­ ci­jai per vie­ną de­monst­ra­ci­ ją prieš pre­zi­den­tą Vla­di­mi­rą Pu­ti­ną, pa­ra­gi­no rug­sė­jo pra­ džio­je su­reng­ti di­de­lius mi­tin­ gus vi­so­je ša­ly­je. Jis sa­kė pa­ dė­sian­tis ruoš­tis ki­tai ma­si­nei de­monst­ra­ci­jai bir­že­lio 12 d.

Ka­na­dos po­li­ci­ja pa­ry­čiais suė­mė apie 400 žmo­nių Mon­rea­ly­je, kai per ne­sank­ cio­nuo­tą stu­den­tų mi­tin­gą pro­tes­tuo­to­jai ak­me­ni­mis ap­ mė­tė pa­rei­gū­nus. De­mons-­ t­ra­ci­jos Mon­rea­ly­je vyks­ta nuo va­sa­rio vi­du­rio, pro­tes­ tuo­jant dėl pla­nų 82 pro­c. pa­ di­din­ti mo­kes­čius už moks­lą.

Vai­kė piketus Azer­bai­dža­ne po­li­ci­ja vai­kė pro­ tes­tuo­to­jus, ku­rie pik­ti­na­si Il­ha­ mo Aliye­vo val­dy­mu.

Va­kar pro­tes­tuo­to­jai su­ren­gė ne­ sank­cio­nuo­tą mi­tin­gą, ku­rio lai­kas su­ta­po su Azer­bai­dža­ne vyks­tan­čiu „Eu­ro­vi­zi­jos“ dai­nų kon­kur­su. Prie vals­ty­bi­nės te­le­vi­zi­jos sto­ ties – „Eu­ro­vi­zi­jos“ trans­lia­ci­jų par­tne­rės – su­reng­ta­me pro­tes­te da­ly­va­vo de­šim­tys žmo­nių. Pa­sak opo­zi­ci­jos, bu­vo su­lai­ky­ti 30–35 žmo­nės. Tai pa­tvir­ti­no opo­zi­ci­jos al­jan­so „Vi­suo­me­nės rū­mai“ at­sto­ vė Lei­la Mus­ta­faye­va. Pa­sak jos, tarp su­lai­ky­tų­jų bu­vo dvi mo­te­rys, ku­rios lai­kė pla­ka­tą su už­ra­šu „No­ri­me vi­suo­me­ni­nės te­ le­vi­zi­jos, o ne Il­ha­mo te­le­vi­zi­jos“. Tai bu­vo užuo­mi­na apie Azer­bai­ dža­no pre­zi­den­tą I.Aliye­vą, ku­rio veik­la ir kal­bos do­mi­nuo­ja ša­lies nau­jie­nų lai­do­se. Azer­bai­dža­no vy­riau­sy­bės pa­ si­pik­ti­ni­mą su­kė­lė ir tai, kad „Eu­ ro­vi­zi­jos“ kon­kur­so da­ly­vė iš Šve­ di­jos Lo­reen, lai­ko­ma ga­li­ma jo lai­mė­to­ja, tre­čia­die­nį su­si­ti­ko su žmo­gaus tei­sių ak­ty­vis­tais. Azer­bai­dža­nas tuč­tuo­jau pa­ smer­kė „Eu­ro­vi­zi­jos“ „po­li­ti­za­vi­ mą“. Pre­zi­den­to ad­mi­nist­ra­ci­jos aukš­to ran­go pa­rei­gū­nas Ali Ha­sa­ no­vas sa­kė, kad „Eu­ro­vi­zi­jai“ va­ do­vau­jan­ti Eu­ro­pos trans­liuo­to­jų są­jun­ga tu­rė­tų ne­leis­ti to­kių su­si­ ti­ki­mų su gru­pė­mis, nu­si­sta­čiu­sio­ mis prieš Azer­bai­dža­ną. Azer­bai­dža­no pa­rei­gū­nai no­ri „Eu­ro­vi­zi­ja“ pa­si­nau­do­ti kaip pro­ ga pel­ny­ti tarp­tau­ti­nį pri­pa­ži­ni­mą ener­gi­jos iš­tek­lių tur­tin­gai, dau­ giau­sia mu­sul­mo­niš­kai ir 9,2 mln. gy­ven­to­jų tu­rin­čiai ša­liai. Ta­čiau šis po­pmu­zi­kos šou at­krei­pė pre­ ce­den­to ne­tu­rin­tį dė­me­sį į pa­reiš­ ki­mus, kad I.Aliye­vo vy­riau­sy­bė so­ di­na už gro­tų opo­nen­tus, per­se­kio­ja žur­na­lis­tus ir var­žo žo­džio lais­vę. BNS inf.

„„Spru­ko: prieš Azer­bai­dža­no va­do­

vą I.Aliye­vą pro­tes­tuo­jan­tys opo­ zi­ci­jos vei­kė­jai su­lau­kė at­pil­do. 

AFP nuo­tr.

Kaip sa­ko liau­dies iš­min­tis – ge­riau­sias spren­di­mas, kad ir avis bū­tų svei­ka, ir vil­kas so­tus. Ar tai įma­no­ma? Re­ gis, vis­kas pri­klau­ so nuo to, kaip su­si­ tars Pa­ry­žius ir Ber­ ly­nas.

„„Po­re­lė: kol kas F.Hol­lan­de’as (dešinėje) ir A.Mer­kel kumš­čiuo­ja­si, ta­čiau reikš­min­gus spren­di­mus jiems

teks priim­ti kar­tu. 

„Reu­ters“ nuo­tr.

ES ly­de­riai pa­žvan­gi­no kar­dais Mū­šis dėl eu­roob­li­ga­ci­jų

De­ja, tre­čia­die­nį Briu­se­ly­je bu­vo karš­ta, o ir kiek neįp­ras­ta. Nors prieš kiek­vie­ną vir­šū­nių su­si­ti­ki­ mą vyk­da­vo Vo­kie­ti­jos ir Pran­cū­ zi­jos va­do­vų va­di­na­ma­sis mi­ni­su­ si­ti­ki­mas, šį kar­tą jo ne­bu­vo. Tre­čia­die­nio su­si­ti­ki­mas, ku­ris tru­ko iki pa­ry­čių, bu­vo gan lais­vo po­bū­džio, nes svar­biau­sias vyks bir­že­lio pa­bai­go­je. Per šį su­si­ti­ki­mą vei­kiau bu­vo ap­si­keis­ta po­zi­ci­jo­mis, ta­čiau jo­ kie spren­di­mai ne­bu­vo priim­ti. Dau­giau­sia kal­bė­ta apie tai, kaip pra­plės­ti bend­rą Eu­ro­pos tau­py­ mo po­li­ti­ką nau­jais punk­tais – to­kiais kaip dar­bo vie­tų kū­ri­mo ir eko­no­mi­kos au­gi­mo. Vis dėl­to dau­giau­sia de­ba­tų su­ kė­lė eu­roob­li­ga­ci­jų klau­si­mas. Eu­ roob­li­ga­ci­jos leis­tų su­jung­ti vi­sų tur­tin­gų ir ne­tur­tin­gų eu­ro zo­nos ša­lių sko­las. Šios prie­mo­nės vy­riau­sy­bėms leis­tų fi­nan­suo­ti in­ves­ti­ci­jas, ku­ rios ga­lė­tų su­kur­ti nau­jų dar­bo vie­tų ar­ti­miau­siu lai­ko­tar­piu ir il­gai­niui pri­si­dė­tų prie eko­no­mi­ kos au­gi­mo – taip bū­tų pa­dė­ta ša­ lims, ku­rios pri­vers­tos la­bai bran­ giai sko­lin­tis. Is­pa­ni­ja ir Ita­li­ja šiuo me­tu už na­cio­na­li­nes ob­li­ga­ci­jas mo­ka pen­kis­kart di­des­nes pa­lū­ka­nas ne­gu Vo­kie­ti­ja. Ta­čiau vo­kie­čiai lai­ko­si sa­vo, kad tik griež­ta fi­nan­sų draus­mė ga­li pa­dė­ti iš­gy­dy­ti eu­ro zo­ną ka­ muo­jan­čią li­gą. Ber­ly­nas bai­mi­na­si, kad eu­ roob­li­ga­ci­jos Vo­kie­ti­jos mo­kes­čių

mo­kė­to­jams reikš­tų nuo­la­ti­nį įsi­ pa­rei­go­ji­mą iš vie­šų­jų lė­šų šelp­ti eko­no­miš­kai silp­nes­nes eu­ro zo­ nos ša­lis.

Dau­gu­ma ša­lių sa­ kė pa­lai­kan­čios eu­ roob­li­ga­ci­jas, ne­tgi ne­prik­lau­san­čios eu­ ro zo­nai, pa­vyz­džiui, Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja.

Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja“, – sa­kė M.Mon­ ti. Nors Vo­kie­ti­jos lai­ky­se­na nei­ gia­ma, Liuk­sem­bur­go prem­je­ras Jea­nas Clau­de’as Junc­ke­ris pa­tvir­ ti­no, kad eu­roob­li­ga­ci­jų klau­si­mas grįž­ta prie de­ry­bų sta­lo. Ki­tas šal­ti­nis Eu­ro­pos Ko­mi­si­ jo­je pa­brė­žė, jog „ta­bu, su­si­jęs su eu­roob­li­ga­ci­jo­mis, bu­vo at­šauk­ tas“, ir pri­dū­rė, kad F.Hol­lan­ de’as „at­li­ko ge­rą ėji­mą... Jis ži­ no, kad rei­kia ne­stum­ti per to­li ir per grei­tai“. Pa­vo­jaus var­pai?

Ber­ly­no ir Pa­ry­žiaus akis­ta­ta

To­dėl pir­ma­sis abie­jų ša­lių ly­de­ rių pa­si­ma­ty­mas Briu­se­lio ko­ri­do­ riuo­se ne­bu­vo leng­vas. Po pen­kias va­lan­das tru­ku­sių de­ry­bų Fran­çois Hol­lan­de’as sa­kė no­rin­tis, kad eu­ roob­li­ga­ci­jos – eu­ro zo­nos sko­li­ ni­mo­si pro­gra­ma – bū­tų „įra­šy­tos į dar­bot­var­kę“. Jis ar­gu­men­ta­vo, kad eu­roob­li­ ga­ci­jos leis­tų vals­ty­bėms „leng­viau gau­ti fi­nan­sa­vi­mą iš (fi­nan­sų) rin­ kų“. Ta­čiau su tuo ne­su­ti­ko Ange­ la Mer­kel ir dar kar­tą pa­brė­žė, kad svar­biau­sia – tvar­kin­gi fi­nan­sai. Šis Ber­ly­no ir Pa­ry­žiaus ap­ si­stum­dy­mas ge­ro­kai ap­kar­to A.Mer­kel, nes su Pran­cū­zi­jos po­ zi­ci­ja su­ti­ko dau­giau Eu­ro­pos vals­ ty­bių va­do­vų nei su Vo­kie­ti­jos. Ita­li­jos prem­je­ras Ma­rio Mon­ ti net pa­reiš­kė, kad „Pran­cū­zi­jos po­zi­ci­ją pa­lai­ko dau­gu­ma“. „Dau­gu­ma ša­lių sa­kė pa­lai­kan­ čios eu­roob­li­ga­ci­jas, ne­tgi ne­prik­ lau­san­čios eu­ro zo­nai, pa­vyz­džiui,

Ki­tas sun­kus klau­si­mas – Grai­ki­ jos. Eu­ro­pos ly­de­riai pa­ža­dė­jo, kad pa­gal­ba Atė­nams ne­bus su­stab­dy­ ta. Vis dėl­to es­mi­nis klau­si­mas – su­ge­bės grai­kai to­liau vyk­dy­ti įsi­ pa­rei­go­ji­mus ar ne? Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas José Ma­nue­lis Bar­ro­so api­bend­ri­ no ly­de­rių po­žiū­rį: „Ži­nia, ku­rią pa­siun­tė­me šian­dien, aiš­ki: pa­lai­ ky­si­me Grai­ki­ją, kol ji vyk­dys sa­vo įsi­pa­rei­go­ji­mus.“ Ta­čiau nuo­gąs­ta­vi­mų su­kė­lė pa­ si­ro­dę neo­fi­cia­lūs pa­reiš­ki­mai, kad Eu­ro­po­je jau kal­ba­ma apie kont­ ro­liuo­ja­mą Atė­nų pa­si­trau­ki­mą iš eu­ro zo­nos. Vie­nas neį­var­dy­tas dip­lo­ma­ tas, ku­rį ci­ta­vo nau­jie­nų agen­tū­ra AFP, sa­kė, kad 16 eu­ro zo­nos ša­ lių pa­rei­gū­nams šią sa­vai­tę bu­vo nu­ro­dy­ta ap­svars­ty­ti, ką Grai­ki­ jos pa­si­trau­ki­mas reikš­tų jų eko­ no­mi­koms. Tie­sa, čia pat jis pri­dū­rė, kad tai nė­ra po­li­ti­nė ži­nia Grai­ki­jai, o nor­ma­lus da­ly­kas.

„Tai ne­reiš­kia, jog ma­no­me, kad tai nueis taip to­li, – pa­brė­žė jis. – Iž­do pa­rei­gū­nai jau prieš me­tus ka­sė­si gal­vas, žvelg­da­mi į įvai­rius sce­na­ri­jus, ku­rie ga­li iš­si­vys­ty­ti. Kal­bant at­vi­rai, bū­tų ap­lai­du­mas, jei­gu jie ne­bū­tų to at­li­kę.“ Ta­čiau bu­vęs Grai­ki­jos prem­je­ ras Lu­cas Pa­pa­de­mas su­kė­lė są­my­ šį rin­ko­se, per­spė­jęs apie ka­tast­ro­ fiš­kus pa­da­ri­nius, ku­rių eu­ro zo­nos eko­no­mi­kai su­kel­tų Grai­ki­jos pa­si­ trau­ki­mas. Kai ku­rie ana­li­ti­kai ap­ skai­čia­vo, kad toks sce­na­ri­jus ga­li kai­nuo­ti pu­sę tri­li­jo­no eu­rų. Grai­ki­jos lai­ki­no­sios vy­riau­sy­bės va­do­vas Pa­na­gio­tis Pik­ram­me­nas sa­kė, jog Vo­kie­ti­jos kanc­le­rė bu­vo „nu­ste­bu­si ir ne­pa­ten­kin­ta“, kad ke­lia­ma Atė­nų pa­si­trau­ki­mo iš eu­ ro zo­nos te­ma. Pran­cū­zi­jos pre­zi­den­tas taip pat pa­brė­žė, kad kol kas nie­kas apie jo­kį pa­si­trau­ki­mą ne­kal­ba. „Jei­gu pra­dė­čiau vie­šai kal­bė­ti apie Grai­ki­jos išė­ji­mo hi­po­te­zes, tai reikš­tų, kad siun­čiu sig­na­lą Grai­ki­jai ir rin­koms, – sa­kė F.Hol­ lan­de’as. – Aš ren­kuo­si kreip­tis į grai­kus ir sa­ky­ti: Pran­cū­zi­ja ir Eu­ ro­pa no­ri, kad pa­si­lik­tu­mė­te eu­ro zo­no­je.“ Ta­čiau pa­dė­tis Atė­nuo­se to­ li gra­žu ne­ro­do, kad Grai­ki­ja tik­ rai vyk­dys vi­sus įsi­pa­rei­go­ji­mus. Prie­šin­gai, ra­di­ka­li kai­rio­ji par­ti­ja „Sy­ri­za“, ku­riai pro­gno­zuo­ja­mas ge­ras re­zul­ta­tas per atei­nan­čius pa­kar­to­ti­nius rin­ki­mus, tvir­ti­na, kad sieks per­si­de­rė­ti su kre­di­to­ riais dėl tau­py­mo pro­gra­mos. BNS, AFP, BBC inf.


11

penktadienis, gegužės 25, 2012

12p.

pramogų Galerijoje „Balta“ – įstabios popieriaus metamorfozės.

pramogualeja@kaunodiena.lt Redaktorė Violeta Juodelienė

alėja

Ju­bi­lie­ji­niai folk­lo­ro mė­gė­jų at­lai­dai Ket­vir­ta­die­nį pra­ si­dė­jęs ju­bi­lie­ji­nis 40-asis tarp­tau­ti­ nis folk­lo­ro fes­ti­va­ lis „Skam­ba skam­ ba kank­liai“ į Vil­ nių su­kvie­tė dau­gy­ bę šio žan­ro mė­gė­jų iš vi­sos Lie­tu­vos ir už­sie­nio.

Per ke­tu­ris gy­va­vi­mo de­šimt­me­ čius folk­lo­ro fes­ti­va­lis – se­niau­ sias Lie­tu­vo­je – su­for­ma­vo sa­ vo kaip et­ni­nės kul­tū­ros šven­tės įvaiz­dį. Fes­ti­va­lio ren­gi­niai, juo­se da­ly­vau­jan­tys Vil­niaus ir ki­ti Lie­ tu­vos folk­lo­ro an­samb­liai bei at­ li­kė­jai, fes­ti­va­lio už­sie­nio sve­čiai žiū­ro­vams pa­tei­kia gra­žiau­sius tau­tų kū­ri­nius, tau­to­dai­li­nin­kai – sa­vo dir­bi­nius, o ku­li­na­ri­jos pa­ vel­do at­sto­vai – gar­džiau­sius ga­ mi­nius. Vyks­tant fes­ti­va­liui, Vil­niaus gat­vė­se, skve­ruo­se, kie­me­liuo­ se, aikš­tė­se lais­vai sklin­da įvai­ria­ kal­bė šnek­ta, dai­nos, šo­ka­mi pa­ tys mar­giau­si įvai­rių tau­tų šo­kiai, da­li­ja­ma­si tra­di­ci­nės kul­tū­ros pa­ tir­ti­mis ir vi­sur jun­ta­mas bend­ras pa­va­sa­rio gy­vy­bės ir tra­di­ci­jų pul­ sa­vi­mas. Šių me­tų fes­ti­va­lio pro­gra­mo­je nu­ma­ty­ta be­veik 50 ren­gi­nių, ku­ riuo­se – tiek tra­di­ci­nio, tiek šiuo­ lai­ki­nio folk­lo­ro kon­cer­tai, pa­si­ dai­na­vi­mų va­ka­rai, nak­ti­šo­kiai, pa­ro­dos, CD ir DVD pri­sta­ty­mai, fil­mų per­žiū­ros ir dar be­ga­lė ki­tos veik­los. Fes­ti­va­lio da­ly­viai kon­cer­tuos Ro­tu­šės aikš­tė­je, Šv.Kot­ry­nos ir Šv.Jo­nų baž­ny­čio­se, klu­be „Pro­pa­ gan­da“, Lie­tu­vos teat­ro, mu­zi­kos ir ki­no mu­zie­jaus, pre­zi­den­tū­ros, Vil­ niaus uni­ver­si­te­to kie­muo­se, Na­ cio­na­li­nio dra­mos teat­ro, Vil­niaus uni­ver­si­te­to Teat­ro, Dai­lės aka­de­ mi­jos Go­ti­kos sa­lė­se, o sek­ma­die­ nį – Vil­niaus se­na­mies­čio kie­muo­ se, skve­ruo­se, aikš­tė­se. Fes­ti­va­ly­je lau­kia­ma už­sie­nio sve­čių iš Ai­ri­jos, Bal­ta­ru­si­jos, Es­ ti­jos, In­do­ne­zi­jos, Ita­li­jos, Ka­re­ li­jos, Pran­cū­zi­jos, Ru­si­jos, Uk­rai­ nos, Ža­lio­jo Ky­šu­lio Res­pub­li­kos. Per fes­ti­va­lį Ro­tu­šės aikš­tė­je vyks ir tau­to­dai­li­nin­kų bei tra­di­ci­nių ama­tų mu­gė. KD inf.

„„At­li­kė­jai: kaip ir kas­met, šie­met į „Skam­ba skam­ba kank­lius“ su­gu­žės bū­riai folk­lo­ro mė­gė­jų iš Lie­tu­vos ir už­sie­nio.

Šarūno Mažeikos (BFL) nuo­tr.

Kai ku­rie fes­ti­va­lio Vilniuje ren­gi­niai Ge­gu­žės 26 d.

„„Klu­be „Pro­pa­gan­da“ (V.My­ko­lai­

„„Ro­tu­šės aikš­tė­je

čio-Pu­ti­no g. 5)

10 val. – Tau­to­dai­lės mu­gė.

23 val. – „Nak­ti­šo­kių mo­zai­ka“. Tra­ di­ci­niai šo­kiai, fil­mų ir kon­cer­tų per­ žiū­ros.

11 val. – vaiz­do pro­jek­ci­ja „Skam­ba skam­ba kankliai”. 15 val. – „Su­min­jo­jo ge­ri sve­čiai“. Kon­ cer­tuo­ja „Tapanuli” (In­do­ne­zi­ja), „Vo­ lodar” (Uk­rai­na), „Sita” (Bal­ta­r u­si­ja), „Karjala” (Ka­re­li­ja), „Pic­co­la Or­chest­ ra del­la Pos­ta Vecchia” (Ita­li­ja). 17 val. – „Kai­my­nė­li, sve­čias būk“. 18 val. – „Trauk špyl gel­to­nas striū­ nas!“ Tra­di­ci­nių ka­pe­li­jų kon­cer­tas.

„„Įam­žin­ta: ju­bi­lie­ji­nis ren­gi­nys va­kar pra­dė­tas Vil­niaus ro­tu­šė­je ati­da­

ry­ta fo­tog­ra­fi­jų, ku­riuo­se už­fik­suo­tos spal­vin­gos fes­ti­va­lio aki­mir­kos, pa­ro­da. Si­mo­no Švit­ros nuo­tr.

„„Pre­zi­den­tū­ros kie­me (S.Dau­kan­

to a. 3)

ri­jos te­ra­so­je (Ža­lio­ji a. 2A).

11–17 val. – vai­k ų folk­lo­ro šven­tė „Saulytė”. Da­ly­vau­ja vai­k ų ir jau­n i­ mo folk­lo­ro gru­pės.

14 val. – „Su­min­jo­jo ge­ri sve­čiai“. Kon­ cer­tuo­ja De­ni­sas McLaugh­li­nas (Ai­ ri­ja), „Liinats‘ uraq” (Es­ti­ja), „Gistrion” (Bal­ta­ru­si­ja), „Nos Herança” and Ta­ ban­ka „Tchan d’Tanqui” (Ža­lia­sis Ky­ šu­lys). (Vil­

15 val. – „Ir at­lė­kė paukš­tu­kė“. So­lis­tų, due­tų kon­cer­tas. 21 val. – „Nak­t ies mu­z i­ka“. Kon­cer­ tuo­ja „Liinats‘uraq” (Es­ti­ja, Se­tu), „Vo­ lodar” (Uk­rai­na), „Vilki” (Lat­vi­ja). „„Teat­ro, mu­zi­kos ir ki­no mu­zie­

jaus kie­me (Vil­niaus g. 41) 16 val. – kon­cer­t uo­ja šiuo­lai­k i­n io folk­lo­ro gru­pės. 21 val. – tau­t ų šo­k iai (Bal­t a­r u­si­ja, Pran­cū­zi­ja, Ita­li­ja, Ža­lia­sis Ky­šu­lys). „„Na­cio­na­li­nia­me dra­mos teat­re

(Ge­di­mi­no pr. 4)

Karolio Kavolėlio (BFL) nuotr.

14 val. – tra­di­ci­nių liau­dies gies­mių va­lan­da – Sek­m i­nės. Tarp da­ly­v ių – Ber­nar­d i­nų pa­ra­pi­jos kan­t ič­k i­n ių gies­m ių gru­pė, fes­t i­va­l io sve­čiai iš Bal­ta­ru­si­jos, Uk­rai­nos ir Ita­li­jos.

„„Tra­kų Vo­kės dva­ro rū­mų oran­že­

niaus g. 30)13 val. – šv.Mi­šios.

20 val. – „O, ber­ne­li, tu be­šir­di...“ Ro­ man­sų va­ka­ras.

„„Šv.Kot­ry­nos baž­ny­čio­je

„„Meistrai: tautodailės mugė – nuolatinė festivalio palydovė.

Ge­gu­žės 27 d. „„Šv.Jo­nų baž­ny­čio­je

18 val. – „Vil­niaus mies­te ža­li bro­mai“. Di­dy­sis fes­ti­va­lio kon­cer­tas.

„„Vil­niaus mo­ky­to­jų na­mų sve­tai­

nė (Vil­niaus g. 39/6) 12–14 val. – dūd­mai­šiai. Kū­r y­bi­nės dirb­t u­vės. Da­ly­vau­ja sve­čiai iš Bal­ ta­ru­si­jos. „„Ro­tu­šės aikš­tė­je

12 val. – „Su­m in­jo­jo ge­r i sve­č iai“. Kon­cer­t uo­ja „Liinats‘uraq” (Es­t i­ja), „Karjala” (Ka­re­l i­ja), „Pas­t ic­cio Metic­ cio” (Ita­l i­ja), „Nos Herança” and Ta­ ban­k a „Tchan d’Tanqui” (Ža­l ia­s is Ky­šu­lys). 15.30 val. – „Sut­rin­ko bil­do“. Dūd­mai­ šių mu­zi­ka. 17.30 val. – fes­t i­va­l io da­ly­v ių ei­t y­ nės (iš V.Ku­d ir­kos aikš­tės į Ro­tu­šės aikš­tę). 18.30 val. – „Ulio­k im, bro­liu­kai!“ Bai­ gia­ma­sis fes­ti­va­lio kon­cer­tas. Iš­sa­mi fes­ti­va­lio pro­gra­ma, ren­gi­nių vie­tų pla­nai – www.et­no.lt


12

penktadienis, gegužės 25, 2012

pramogų alėja

Po­pie­ri­niais pie­nės pū­kais pa­skli­du­si „Kau­no die­na“ Ati­da­rant tarp­tau­ ti­nę pa­ro­dą „Po­pie­ ru­kas“, ku­rio­je me­ no kū­ri­niams su­ kur­ti bei ne­stan­ dar­ti­niams di­zai­no spren­di­mams ir idė­ jų paieš­koms nau­ do­ja­mas po­pie­rius, prie ga­le­ri­jos „Bal­ta“ bu­vo aki­mirks­niu su­kur­ta ir ins­ta­lia­ ci­ja „Kau­no die­na“.

„„Me­ta­mor­fo­zė: per pa­ro­dos „Po­pie­ru­kas“ ati­da­ry­mą pa­grin­di­nis Kau­no dien­raš­tis pa­vir­to pū­kuo­to­mis pie­nių gal­vu­tė­mis.

kryžiažodis Šią savai­ tę laimė­ kite Briano Tracy knygą „Įpročiai, verti mi­ lijono“.

Turbūt svarbiausias faktas, atskleis­ tas psichologų ir sėkmės tyrinėto­ jų, yra šis: 95 proc. visų minčių, jaus­ mų, veiksmų ir pasiekimų yra įpro­ čių rezultatas. Jūs esate susiformavę daugybę sąlyginių refleksų, kurie be­ maž visose situacijose verčia jus elg­ tis automatiškai. Gera žinia ta, kad įmanoma išsiugdy­ ti naujus įpročius – tokius, kokių no­ rėsite. Valios jėga ir disciplina galima formuoti asmenybę ir gludinti cha­ rakterį. Jei jums nepatinka dabarti­ nis jūsų gyvenimo scenarijus, suplė­ šykite jį ir parašykite naują.

Kryžiažo­ dį parengė „Oho“ redakcija.

Teisingus atsakymus galima pateikti iki penktadienio 18 val. 1. Frazę siųskite SMS žinute nu­ meriu 1337. Siųsdami žinutę ra­ šykite: DIENA (tarpas) KD (tar­ pas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. Pvz.: DIENA KD KAUNAS (žinutės kaina – 1 Lt). 2. Arba, iškirpę kryžiažodį su teisingu atsakymu, atneškite į „Kauno dienos“ redakciją, Kęstučio g. 86, Kaunas. Šios savaitės nugalėtoją paskelbsi­ me antradienį, gegužės 29 d.

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

En­ri­ka Strio­gai­tė

e.striogaite@kaunodiena.lt

Iš „Kau­no die­nos“ laik­raš­čių bu­vo su­for­muo­tos pie­nių pū­kus vaiz­duo­ jan­čios gė­lių gal­vu­tės, jos prie ga­le­ ri­jos „Bal­ta“, ku­rio­je bu­vo ati­da­ry­ta pa­ro­da „Po­pie­ru­kas“, tar­si pa­si­sė­jo iš­ra­šy­da­mos žo­dį „Kau­no die­na“. Ins­ta­lia­ci­ją-ak­ci­ją „Kau­no die­ na“ su­kū­rė Vil­niaus dai­lės aka­de­ mi­jos Kau­no dai­lės fa­kul­te­to (VDA KDF) Di­zai­no ka­ted­ros tre­čio kur­ so stu­den­tai.

Nie­kad ne­pa­gal­vo­ čiau, kad iš po­pie­ riaus, net pa­pras­ čiau­sio laik­raš­čio, ga­li­ma su­kur­ti to­ kius me­no kū­ri­nius. Prie ga­le­ri­jos „Bal­ta“ jau­nie­siems me­ni­nin­kams pa­sė­jus pie­nių pū­kų pie­ve­lę bu­vo ati­da­ry­ta tre­čia, šį­met jau tarp­tau­ti­nė, „po­pie­ri­nio ju­dė­ji­ mo“ pa­ro­da „Po­pie­ru­kas“. Ant­ro­ji šios pa­ro­dos da­lis – stu­den­tų, tai­ ko­mo­jo po­bū­džio ir kon­cep­tua­lūs dar­bai iš po­pie­riaus eks­po­nuo­ja­mi in­ter­je­ro ir di­zai­no cent­re „Ar­tis“. „Vis­kas vy­ko sklan­džiai, taip, kaip bu­vo su­ma­ny­ta, – džiau­gė­si sėk­ min­gu pa­ro­dos ati­da­ry­mu „Four Arts“ di­rek­to­rė Ro­ber­ta Miz­ge­rai­tė, – la­bai sma­gu, kad šių­me­tė­je pa­ro­ do­je da­ly­vau­ja la­bai daug stip­rių me­ni­nin­kų iš už­sie­nio, kad pa­ro­da su­lau­kė di­de­lio su­si­do­mė­ji­mo.“ Ir iš­ties – per pa­ro­dos ati­da­ry­mą ga­le­ri­jo­je smal­sau­jan­tys žiū­ro­vai vos su­til­po. „Nie­kad ne­pa­gal­vo­čiau, kad iš po­pie­riaus, net pa­pras­čiau­ sio laik­raš­čio, ga­li­ma su­kur­ti to­kius me­no kū­ri­nius“, – ste­bė­jo­si pa­ro­ dos lan­ky­to­jas Aud­rius, ap­žiū­ri­nė­ da­mas su­krau­ta­me laik­raš­čių ry­šu­ ly­je iš­ryš­kė­ju­sį žmo­gaus vei­dą. „Ki­tąmet, nea­be­jo­ja­me, pa­ro­ da bus di­des­nė, – pla­nais pa­si­da­li­jo R.Miz­ge­rai­tė, anks­čiau su šios idė­jos su­ma­ny­to­ju VDA KF Di­zai­no ka­ted­ ros dės­ty­to­ju Vir­gi­li­ju­mi Tra­ki­ma­ vi­čiu­mi iš­si­ta­rę, kad pa­sva­jo­jan­tys ir apie atei­ty­je gal­būt išaug­sian­čią „po­pie­ri­nio ju­dė­ji­mo“ bie­na­lę.


13 3

penktaDIENIS, gegužės 25, 2012

klasifikuoti skelbimai Skelbimų ir prenumeratos skyrius!

Kęstučio g. 86, I–V 7.30–17.30 val. Tel. 302 202, 302 231. Vytauto pr. 23, priešais Autobusų stotį, I–V 7–16 val. (pietų pertrauka 13–14 val.) , VI 8–11 val. Tel. 8 655 45 114.

Klasifikuoti

Darbo skelbimai��������������������������������� 13 Paslaugos������������������������������������������ 13, 14 Parduoda� ������������������������������������������ 14, 15 Perka� ����������������������������������������������������������� 16 Įvairūs� ������������������������������������������������� 15, 16 Karščiausi kelionių pasiūlymai������������������������ 17 Pramogos, šventės, laisvalaikis�������������������������������������������������17 Kviečia� ������������������������������������������������ 16, 17 Kviečia mokytis���������������������������������� 15 Pamesta� ���������������������������������������������������� 16 Dingo� ����������������������������������������������������������� 17 Vikingų loto�������������������������������������������� 17 Informuoja� ��������������������������������������������� 16

skelbimai skelbimai@kaunodiena.lt 302 202, 302 231 (redakcijoje) Reikalingi turintys darbo patirties silpnų srovių montuotojai dirbti Kaune. Reikalavimai: patirtis, atsakingumas. Pasiteirauti tel. (8 37) 261 013, 8 610 43 909.

DARBo skelbimai

960979

Siūlo darbą AB „Kauno baldai“ kviečia dirbti apmušimo baro technologą, turintį darbo apmušime patirties. Darbo pobūdis – naujų gaminių ir technologijų diegimas, darbuotojų atliekamo darbo priežiūra. CV siųsti dalia.vaitkuniene@kaunobaldai.lt. Pasiteirauti tel. (8 37) 341 768. 963591

Aktyviai besiplečiančiai prekybinei įmonei skubiai reikalingi vadybininkų padėjėjai. Galima be patirties. Uždarbis po apmokymų nuo 1200 Lt. Tel. 8 685 43 970. 961339

Autoservisui Kaune reikalingi automobilių šaltkalviai, automobilių elektrikai. Tel. (8 37) 321 028, 8 682 11 588.

963435

Reikalingi tvarkingai dirbantys santechnikai, vėdinimo ir kondicionavimo sistemų montuotojai, turintys darbo patirties. Tel. 8 672 01 484, Kaunas. 960413

Reikalingi vairuotojai, turintys D arba D1 kat., dirbti maršrutinių taksi vairuotojais Kauno mieste. Tel. 8 687 96 820.

962526

Reikalingi: fasuotojai, atrinkėjai, sandėlininkai, sandėlio, gamybos, apsaugos (1200) darbuotojai, vairuotojai, valytojai, kiemsargiai. Tel. 8 674 57 008. Restoranų tinklas „Bajorų kiemas“ ieško virėjų, indų plovėjų, virtuvės darbuotojų. Tel. 8 611 29 129.

963693

Restoranui Senamiestyje reikalingas virėjas (-a). Tel. 8 699 87 431. 962273

Siūlome darbą TRANSPORTO VADYBININKUI. Mokėti anglų kalbą. CV siųsti gintas@gerada.lt; tel. 8 620 77 579.

Dirbti bare reikalingi studentai (darbas kas trečią naktį). Tel. 8 698 00 955.

Siuvyklai reikia siuvėjų siūti operacijomis viršutinius vyriškus, moteriškus drabužius. Laiku mokamas geras atlyginimas. Socialinės garantijos. Tel. 8 674 10 014.

962249

Grožio ir terapijos centrui Kaune reikalingos kosmetikės, kirpėjos ir manikiūrininkės, turinčios darbo patirties. Kreiptis tel. 8 684 84 735. 963330

Įmonei reikalingas ekskavatorininkas (ekskavatorius JCB-3cx). Tel. 8 698 35 923. 962301

Kiniško, japoniško maisto restoranas siūlo darbą virėjams ir padavėjams. Siūlome puikias darbo sąlygas, galimybę tobulėti profesinėje srityje ir gerą atlyginimą. Gyvenimo aprašymą siųsti e. paštu henrikas@ganbeicity.lt. Tel. 8 678 80 880. 958729

Maisto prekių parduotuvei reikalinga (-as) pardavėja (-as)-kasininkė (-as). Tel. 8 685 47 681.

962664

Mėsos perdirbimo įmonė, plečianti veiklą, siūlo darbą: mėsos išpjaustytojui (-ai), virėjui (-ai). Reikalavimai: darbo patirtis. Siūlome patrauklų atlyginimą. Tel. 8 685 47 681. 962662

Metalo apdirbimo įmonė Kaune plečia savo veiklą ir ieško nuolatiniam darbui: konstruktoriaus, technologo, gamybos vadovo, gamybos meistro, tekintojo univers. staklėmis, frezuotojo, CNC operatoriaus. CV siųsti e. paštu info@zers.lt. 960684

Naujai atsidarantis autoservisas Kaune siūlo darbą automobilių mechanikui-šaltkalviui ir ratų montuotojui-balansuotojui. Atlyginimas sutartinis. Tel. 8 674 41 559, e. paštas kukliauskas@gmail.com. 960572

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Pabrangimas nuo 15 proc./mėn. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“. 948230

Reikalinga pardavėja (-as)-barmenė (-as) parduotuvėje-bare. Patirtis būtų privalumas. Tel. 8 695 14 714, 8 650 16 564. 963580

Reikalinga SPAUDOS pardavėja (-as) Raudondvario pl., prie Lampėdžių sankr., Savanorių pr. ir Šilainių mikrorajone. Lankstus darbo grafikas. Kreiptis K.Donelaičio g. 46, Kaunas, tel. (8 37) 204 293.

963478

958868

Skubiai siūlome darbą sparčiai, kvalifikuotai drabužių siuvėjai-taisytojai (visa diena). Pageidautina panašaus darbo patirtis. Tel. 8 673 06 774. 963592

Statybos įmonė ieško patyrusių mūrininkų, komunikacijų klojėjų ir pagalbinių darbininkų. Tel. 8 686 93 879, e. paštas m.pilvelis@gmail.com. 953416

Statybos įmonei reikalingas atestuotas darbų vadovas bendrastatybiniams darbams. Tel. (8 37) 375 331, CV siųsti info@agentus.lt. 963045

Statybos įmonei reikalingas MECHANIKAS, turintis darbo hidrauliniais prietaisais patirties. Tel. 8 656 53 357. 961897

Statybos įmonei reikalingas MECHANIZATORIUS dirbti poliakale. Darbas Baltarusijoje. Darbo užmokestis ne mažesnis kaip 3000 Lt (atskaičius mokesčius). Reikalavimas: traktoriaus ir savaeigės mašinos vairuotojo (traktorininko) pažymėjimas. Tel. 8 656 53 357. 961904

Statybos įmonei reikalingas MECHANIZATORIUS dirbti poliakale. Darbas Lietuvoje. Reikalavimas: traktoriaus ir savaeigės mašinos vairuotojo (traktorininko) pažymėjimas. Tel. 8 656 53 357. 961900

Statybos įmonei reikalingi: dažytojai; mūrininkai-betonuotojai; staliai – dirbti statybose; PVC, kiliminių grindų dangos klojėjai; metalo konstrukcijų montuotojai, plytelių klojėjai Tel. (8 37) 375 331, CV siųsti info@agentus.lt. 963048

Sunkvežimių servisui reikalingas automobilių šaltkalvis-elektrikas, automobilių šaltkalvis. Tel. 8 685 08 970.

Tekstilės gamybos įmonė ieško sukirpėjos (-o). Teirautis tel. 8 672 53 888. 962029

Autoservisas „Pilotas’’ taiso kėbulus, važiuoklę, variklius. Galime pašalinti 90 proc. gedimų. Dubysos g. 4, Kaunas. Tel. 8 670 70 310.

UAB „Tebesa“ priima į darbą siuvėjas (-us) siūti vienasiūle siuvimo mašina. Darbo patirtis būtina. Darbas Neries kr. 16. Teirautis darbo val. tel. 265 821.

Patyrę meistrai kokybiškai ir nebrangiai remontuoja automobilių variklius, važiuoklę. Yra galimybė atvykti, atsigabenti transporto priemonę. Tel. 8 602 98 953.

UAB „IRDAIVA” reikalingi mūrininkai dirbti Vilniuje ir Kaune. Kontakt. tel. 8 659 38 414, 8 659 38 437, 8 659 38 480.

Plovimas – automobilių, variklių, dugno. Šildymo-aušinimo automobilio sistemos remontas, perdirbimas. V.Krėvės pr. 118B, 6 garažas. Tel. 8 604 16 842.

947989

UAB „Požeminių linijų statyba“ reikalingas ekskavatorininkas. Visos socialinės garantijos, laiku mokamas atlyginimas. Skambinti tel. 8 698 36 581, 8 655 18 343. 956924

UAB „Rokų keramika“ reikalingi: šaltkalviai, suvirintojai, tekintojai, frezuotojai. Tel. 8 685 53 878.

Reikalingi pareigingi tarptautinių gabenimų vairuotojai (E kategorija), dirbti Vakarų Europoje ir maršrutu Vakarai–Rytai. Kaunas, tel. 8 698 39 309.

Tekstilės gamybos įmonė plečia savo veiklą Samyluose ir priims į darbą pagalbinius darbininkus (-es) dirbti prie siuvimo automatų. Patirtis nebūtina, apmokome. Teirautis tel. 8 672 53 888.

962039

963258

Buitinės technikos remonto „AEG“, „Ardo“, „Beko“, „Bosch“ ir kt. automatinių skalbyklių remontas. Dirbame ir savaitgaliais. Garantija iki 2 m. Tel. 8 602 56 100. 960800

Valymo paslaugų įmonė mielai priims į darbą valytojas (-us) ir kiemsargius, turinčius 35–55 proc. darbingumą. Kreiptis tel. 8 618 00 837.

„Ardo“, „Ariston“, „Bosch“, AEG ir kt. automatinių skalbyklių remontas ir jų prekyba. Dirbame ir savaitgaliais. Garantija iki 2 m. Tel. 740 086, 8 609 07 201.

950696

Viešbučiui „Via Baltica“ reikalingos (-i): kambarinė, padavėja (-as). Reikalavimai: darbo patirtis, atsakingumas, kruopštumas. Kreiptis tel. 8 656 39 311, viabalticapramogos@gmail.com.

962475

Atlieku nebrangų mikrobangų krosnelių, skalbyklių, dulkių siurblių, šaldytuvų, el. viryklių remontą. Garantija iki 2 m. Atvykstu nemokamai. Tel. 8 680 85 778. 963231

960777

Viešojo maitinimo įstaigai reikalingi patyrę virėjai (-os) ir konditeriai (-ės). Skambinti tel. 8 620 65 089. 963762

Ieško darbo 39 m. vyras prižiūrėtų sodybą. Siūlyti įvairius variantus. Tel. 8 605 17 472.

957985

Galėčiau slaugyti neįgalią ligonę Dainavos ir gretimuose r., darbo dienomis, pagal poreikį galiu dirbti ir naktį. Tel. 8 676 95 319. 963400

Gipskartonio montuotojas ieško darbo. Patirtis 10 m. Tel. 8 604 68 642. 961702

Automatinių skalbyklių, džiovyklių, indaplovių, elektrinių viryklių, mikrobangų krosnelių, dulkių siurblių, smulkios buitinės technikos remontas. Detalės. Garantija iki 36 mėn. Tel. 230 110, 8 610 72 777, 8 670 72 013, 8 612 62 443. 962831

Šaldytuvų taisymas užsakovo namuose. Tel. 230 762, 8 699 20 986. 949455

SKUBIAI IR NEMOKAMAI IŠVEŽA nenaudojamą buitinę techniką – šaldytuvus, skalbykles, virykles, kompiuterinę techniką ir kitus elektronikos prietaisus. Tel. 8 641 99 000, www.kaunakiemis.lt. 951161

Paslaugos

Taisome įvairių tipų televizorius klientų namuose. Iškvietimas nemokamas. Garantija. Tel. 719 765, 8 652 39 176.

Medikų

961289

„Biofirst“ klinikoje konsultuoja ir gydo paaugles, nėščiąsias ir įvairaus amžiaus ginekologinėmis ligomis sergančias ligones ilgametę patirtį turinti gyd. AKUŠERĖ-GINEKOLOGĖ Onutė Černiauskaitė. Ultragarsiniai tyrimai naujuoju „Siemens 3D“ aparatu! Studentų g. 37, tel. (8 37) 750 866; www.bioklinika.lt. 961033

Alkoholizmo, narkomanijos gydymas. Išblaivinimas, pagirių ir abstinencijos gydymas. Kvalifikuota anonimiška pagalba. „Gintarinė klinika“, Baltų pr. 137F, tel. (8 37) 366 574, 8 634 47 298.

953482

Klinika „Neuromeda“: echoskopiniai ir kraujo tyrimai, neurologinių ligų, nugaros skausmų diagnostika ir gydymas, psichikos ligų gydymas, kodavimas, išblaivinimas. Tel. 8 613 42 780. www.neuromedicina.lt. 949582

Automobilininkams

Saugos tarnybai „Sankcija“ reikalingas apsaugos darbuotojas. Darbas prekybos centre. Kreiptis tel. (8 37) 386 980.

UAB „Medienos era“ ieško dažytojos-lakuotojos dirbti su pulverizatoriumi ir dažymo mašina, staliaus-staklininko, turinčio pažymėjimą, bei staliaus-surinkėjo Kaune. Būtina panašaus darbo patirtis. Tel. 8 686 58 532.

Automobilių kompiuterinė diagnostika. Taisome visus elektros gedimus, starterius, generatorius, automatines, mechanines dėžes, variklius, važiuoklę. Tel. 8 676 20 355.

962598

958954

949898

958999

962368

963607

Taksi firmai reikalingi darbuotojai dirbti su savo arba firmos automobiliais. Skambinti tel. (8 37) 333 450, 333 404.

961282

956607

956680

962191

Statybos, remonto

959538

956441

952898

Tekstilės gamybos įmonė ieško lygintojos (-o). Teirautis tel. 8 672 53 888.

Reikalingi patyrę „Bobcat“ krautuvo operatoriai (būtina C kategorija). Tel. 8 620 40 446, 8 682 28 445.

Automobilių radiatorių, žibintų, buferių remontas, dažymas ir keitimas. Kondicionierių remontas, pildymas. Automobilinio bokštelio nuoma. Tel. 332 520, 8 699 55 568.

963923

Gyd. V.Kašėta, N.Grušauskas gydo odos, alergines, grybelines, venerines ligas. Iškvietimas į namus. K.Petrausko g. 40, tel. (8 37) 220 288; www.odosligos.lt.

962276

950928

UAB „Dendrus“ ieško baldų surinkėjo-montuotojo, atsakingo, kruopštaus, turinčio patirties. Atlyginimas su priedais. Tel. 8 677 87 222, 8 679 74 211.

962707

Reikalingi aliuminio balkonų ir plastikinių langų montuotojai. Tel. 8 600 22 708. Kaunas. 963324

Remontuoju lengvųjų automobilių ir VILKIKŲ RADIATORIUS, BUFERIUS ir kitas stiklo pluošto ir plastmasines detales. Garantija. Tel. 220 176 9-18 val., 8 699 25 402

961006

Autoservisui reikalingi: automobilių mechanikai, važiuoklės meistrai, šaltkalviai. Tel. 8 698 02 939. 960397

Transporto paslaugų įmonė ieško duonos gaminių rūšiuotojų. Darbas naktimis. Skambinti tel. 8 640 16 458 nuo 9 iki 17 val.

8 655 45 114 (Vytauto pr. 23)

Taisome skalbimo mašinas, elektrines virykles ir kt. Parduodame naudotą buitinę techniką. Tel. 222 493, 8 687 57 334. 961273

Kompiuterininkų

AKCIJA! ALUPLAST profilio 5 kamerų langai – su 30 proc. nuolaida ir vidine apdaila. Šarvuotos durys. Balkonų stikl. Roletai. Pramonės pr. 16 („Urmo“ bazė, 2 vagonėlis). Tel. (8 37) 451 712, 8 647 00 002, e. paštas gediminas@arventa.lt. 959894

AKCIJA! Plastikiniai ir mediniai langai, šarvuotos ir vidaus durys, balkonų stiklinimas. Tel. 705 900, 8 656 39 353, Sukilėlių pr. 3. www.roplastitus.lt. 947683

AKCIJA! Virtuvės langas – nuo 520 Lt; 3 dalių kambario – nuo 690 Lt, balkono durys su vitrina – nuo 800 Lt (kainos su montavimu ir palangėmis). Vertikalios orlaidės, balkonų stiklinimas, roletai, žaliuzės, garažo vartai. UAB „EG group“, tel. 540 123, 8 612 65 486. 956934

Apdaila apie langus, duris. Santechnikos, elektros remontas. Vidaus ir lauko darbai – staliaus, dažymo ir tinkavimo. Meistro konsultacija. Tel. 8 699 54 577. 963525

Atliekamas profesionalus dažymas, tapetavimas, plytelių klijavimas. Staliaus, santechnikos, elektros darbai. Prieinamos kainos. Patirtis, garantija. Medžiagoms taikomos nuolaidos. Tel. 8 679 72 024. 963548

Atliekame aplinkos tvarkymo darbus: trinkelių klojimas, tvorų statymas, apželdinimas. Įrengiame lietaus kanalizaciją, drenažą. Tel. 8 620 26 805. 958760

Atliekame elektros montavimo darbus (gedimų šalinimas). Tel. 8 605 80 072. Gipskartonio montavimo darbai. Tel. 8 687 11 123. 963211

Atliekame griovimo darbus – sienų, pertvarų, angų pjovimas, kirtimas. Sąramų montavimas. Konsultacijos. Statybinio laužo išvežimas. Pastatų griovimas. Tel. 8 699 77 162.

957998

Atliekame įvairius apdailos darbus. Parketo, grindlenčių šlifavimas, gipskartonio plokščių montavimas, glaistymas, dažymas ir t.t. Tel. 8 626 70 671. 961463

Atliekame įvairius griovimo darbus. Greitai ir kokybiškai atliekame betonavimo darbus (naudojame savo arba užsakovo medžiagas). Tel. 8 687 57 902. 961398

Atliekame kokybiškai tik gipskartonio montavimo darbus (sunkias ir lengvas konstrukcijas). Tel. 8 620 80 461, 8 671 13 410. 961405

Profesionalus kompiuterių remontas. Komponentų keitimas, operacinės sistemos atkūrimas ir kitos paslaugos. Kaune atvyksime nemokamai. Tel. 8 672 00 861.

Atliekame pamatų montavimo, mūro, stogų dengimo ir kitus statybos darbus. Namo 1 kv. m be vidaus apdailos kaina 1000 Lt su medžiagomis. Tel. 8 656 27 767.

AD servisas taiso nešiojamuosius, stacionarius ir žaidimų kompiuterius: lituoja, instaliuoja programas, šalina virusus, atnaujina navigacijas. Galime atvykti. Tel. 8 617 77 731.

Atliekame parketo ir grindų šlifavimo be dulkių bei lakavimo darbus. Tel. 8 679 13 494, 8 605 13 469.

959943

927432

2 patyrę meistrai atlieka visų kompiuterių programinį ir tech. remontą, tinklų diegimą, plokščių litavimą. Kaune atvykimas nemokamas. Tel. 8 611 40 917. 955321

Atlieku visus kompiuterių priežiūros darbus, Windows instaliavimą, virusų šalinimą, interneto, Wireless tvarkymą. Atvykstu į namus nemokamai. Tel. 8 684 32 863. 962336

Kompiuterių remonto paslaugos. NEMOKAMAS atvykimas. www.pagalbakompiuteriams.lt. Tel. 8 655 88 600. 961455

Profesionalus kompiuterių remontas, supirkimas, spausdintuvų kasečių pildymas, programinės įrangos tvarkymas. Įsikūrę Kauno „Akropolyje“. Tel. 8 657 80 449. 958797

959629

963261

Atliekame santechnikos darbus. Be poilsio dienų, garantijos, nuolaidos. Tel. 8 636 89 929, (8 37) 224 785. 960096

Atliekame vidaus apdailos darbus: glaistymas, dažymas, tapetavimas, gipskartonio montavimas, laminuotų grindų dėjimas. Tel. 8 605 37 218. 958245

Atliekame visus grunto kasimo, stumdymo, išvežimo ir lyginimo darbus. Vežame žvyrą, smėlį, žvyrą betonavimui, juodžemį, skaldą. Tel. 8 614 05 241. 957526

Atliekame visus remonto darbus. Remontuojame butus, namus, sodus. Dažome, glaistome, dedame plyteles, gipskartonį. Elektros darbai. Tel. 8 607 22 667. 963366

Nukelta į 14 p.


14 2

penktaDIENIS, gegužės 25, 2012

klasifikuoti skelbimai Kokybiškai kloja trinkeles, stato bortelius, ruošia pagrindus. Pristato medžiagas. Garantija. Tel. 8 645 34 902.

Paslaugos Statybos, remonto

962026

Atliekame visus statybos, remonto darbus: elektra, santechnika, griovimas, mūrijimas, betonavimas, gipskartonio montavimas, visa apdaila. Tel. 8 699 77 162. 957967

Atliekami visi mūrijimo, betonavimo darbai. Atliekame griovimo darbus. Tel. 8 648 73 778. 953454

Atlieku buto remonto darbus. Šiltinu sienas iš vidaus, dažau, kloju parketą, plyteles, montuoju santechniką, pertvaras. 20 metų darbo patirtis. Tel. 8 650 39 361. 961674

Atvežame žvyro, smėlio, skaldos, atsijų, juodžemio, betono gaminių. Tel. 373 894, 8 616 56 993. 950783

Automobilinio bokštelio nuoma (15 m aukščio). Pjauname, genime medžius. Šlaitinių stogų dengimas, skardinimas. Tel. 8 687 19 660 (Rolandas), 8 602 92 845. 955412

Be dulkių kokybiškai šlifuojame, lakuojame, restauruojame parketą, medines grindis, laiptus. Tel. 8 677 36 264. www.slifavimas.info. 950740

Darbai aukštyje. Tarpblokinių siūlių remontas. Tel. 8 601 37 177.

959811

Dažytoja dažo, glaisto, tapetuoja, dekoruoja, dengia sienas vidaus, reljefiniu, Venecijos struktūriniu tinku. Aliejiniais dažais nedažo. Tel. 8 674 94 683. 961658

Dengiame naujus ir renovuojame senus stogus. Skardinimo darbai. Karkasinių namų statymas. Gipskartonio montavimas. Dailylenčių kalimas. Tel. 8 689 47 224. 961278

Dengiame plokščiuosius stogus prilydomąja danga, skardiname, suteikiame garantiją. Tel. 8 687 94 355, (8 37) 743 220. 943449

Drenažo, lauko ir vidaus vandentiekio bei kanalizacijos, valymo įrengimų montavimas. Medžiagos su nuolaida. Sutvarkome dokumentaciją. Tel. 8 674 13 881. 960282

Drenažo, vandentiekio, buitinių nuotekų, lietaus kanalizacijos, siurblinių įrengimas, melioracijos darbai. Aplinkos tvarkymas, trinkelių klojimas, tvorų ir vejos įrengimas. www.henkesta.lt. Tel. 8 685 33 173. 958701

Elektriko paslaugos. Greitai ir kokybiškai. Suteikiame garantiją. Tel. 8 651 73 760, 8 609 83 349. 959349

Elektros darbai. Apsaugos, videosistemos. Taupaus apšvietimo sprendimai. Nedidelės kainos, kokybė, garantijos. Tel. 8 687 98 087. 949277

Gaminame iš metalo laiptus, laiptinės duris, vartus, stumdomuosius vartus, tvoras, kaltinius gaminius, prancūziškus balkonus. Tel. 8 675 16 865. 956999

GRINDŲ BETONAVIMAS Kaune ir aplink Kauną. Konsultuojame, tiekiame medžiagas, suteikiame garantiją. Tel. 8 678 19 899, e. paštas a.gudziunas@gmail.com. 955133

Kaminų įdėklai (darbo patirtis), valymas. Pristatomieji kaminai. Latakų valymas. Garantija. Be poilsio dienų. Tel. 8 676 53 813. www.kaminuideklai.com.

946932

Kaminų įdėklai, dūmtraukiai, nestandartiniai skardos gaminiai. Tel. 8 611 53 224, www.resikona.lt. 950803

Kaminų įdėklai, valymas, pristatomieji kaminai, remontas. Kaminų mūrijimas. Stogų dengimas. Tel. 8 619 29 430.

958125

Kasame ekskavatoriais, lyginame buldozeriais, vežame savivarčiais žvyrą, skaldą, juodžemį. Įrengiame įvažas bei kelius į statybų aikšteles. Tel. 8 699 77 162. 957938

Kasame šulinius, vietinę kanalizaciją. Pristatome ritinius, kanalizacijos dangčius. Dirbame greitai ir kokybiškai. Tel. 8 633 89 231.

962693

Kasu šulinius, vietinę kanalizaciją. Valau ir gilinu šulinius. Surandu vandens gyslą. Atvežu šulinių žiedus. Tel. 8 606 29 150, 8 645 31 863. 961866

Kasu šulinius, vietinę kanalizaciją. Valau ir gilinu šulinius. Surandu vandens gyslą. Suorganizuoju žiedų atvežimą. Tel. 8 676 67 428. 952668

Kiemo vartai, turėklai, laiptai, stogeliai, balkonai, kiti nestandartiniai metalo gaminiai. www.suvirinam.lt; tel. 8 618 67 478. 962792

Klojame trinkeles ir akmenis. Dirbame kokybiškai ir greitai. Tel. 8 606 32 298. 961729

Klojame trinkeles. Drenažas, valymo įrenginiai. Betonuojame pamatus, atramines sienutes, perdangas. Technikos nuoma. www.peiveris.lt. Tel. 8 600 22 703.

952566

Krautuvais, ekskavatoriais BOBCAT gręžiame, griauname, krauname, lyginame. Tel. 8 687 57 902. 961401

Mini ekskavatoriaus, grąžto nuoma kartu su operatoriumi. Tel. 8 653 66 987. 957735

Terasos. Įrengiame medines ir betonines terasas, įvairius stogus. Statome tvoras. Hidroizoliuojame rūsius. Tel. 8 611 05 656. www.statybugama.lt. 961365

TRINKELIŲ KLOJIMAS. Kokybiškai kloju trinkeles, vejos bortelius, įrengiu vandens nutekėjimo sistemas. Kokybę garantuoju. Tel. 8 687 82 448. 948385

NEMOKAMAI išvežame bet kokį nereikalingą metalo laužą, buitinę techniką. Mokamai – senus baldus, šiukšles ir visa kt. Pjauname medžius. Tel. 8 601 99 230, 799 681. 957769

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Pabrangimas nuo 15 proc./mėn. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“. 948234

TROCAL, KOOMERLING plastikiniai langai, balkonų stiklinimas, žaliuzės, roletai. Nuolaidos. Savanorių pr. 284A. Tel. 337 777, www.sostineslangai.lt.

Pigiai išsiurbiame fekalijų šulinius, pasikrauname ir išvežame šakas, šiukšles, statybines atliekas, birius krovinius. Tel. 380 853, 8 685 30 321.

Nestandartiniai metalo gaminiai iš juodojo ir nerūdijančio plieno: turėklai, laiptai, kiemo vartai, kalvystės darbai ir kt. Tel. 8 640 43 320.

UAB „Kestugneta“ atlieka visus statybos ir remonto darbus. Tvarko butus, namus, sodybas ir biurus. Tel. 8 600 92 790.

Pjaunu veją, karpau gyvatvores, išpjaunu krūmus ir medžius, tvarkau sodybas, įmonių teritorijas, daugiabučių aplinką. Tel. 8 698 25 582.

Nuomoja 1,5 t ir 3 t ekskavatorius. Tel. 8 615 12 907.

UAB MODESTA – grindų, pramoninis, pamatų, tvorų (jų įrengimas) betonavimas. Tel. 8 685 00 577.

Mūrijame, betonuojame. Suvirinimo, griovimo darbai. Trinkelių klojimas. Fasadų šildymas. Stogų dengimas. Tel. 8 646 16 479. 958476

958907

949662

Nuomojame BOBCAT mini krautuvus, ekskavatorius. Kasame, lyginame, griauname, gręžiame pamatams skyles, iškrauname, pakrauname krovinius. Tel. 8 656 41 801. 930754

Oro kondicionieriai, šilumos siurbliai – PANASONIC, TOSHIBA, FUJI. Vėdinimas. Pardavimas, montavimas, aptarnavimas. www.taupussildymas.lt. Tel. 8 612 23 258. 962031

Pamatai. Įrengiame visų tipų pamatus. Betonuojame perdangas, grindis, tvoras. Gręžiame gruntą poliams iki 7 m. Tel. 8 611 05 656. www.statybugama.lt. 961357

Pastatų šiltinimas putų polistirenu, akmens vata. Dedame struktūrinį tinką. Daugiabučių laiptinių remontas. Tinkavimo darbai. www.apsiltiname.lt. Tel. 8 602 56 512, 8 614 45 953. 963313

Pigiausiai gaminame plastikinius langus, šarvuotas duris, aliumininius balkonus. Stikliname. 5 m. garantija. Apdailos darbai. Tel. 8 600 61 010, 8 617 56 746. 958411

PLASTIKINIAI LANGAI ir BALKONŲ STIKLINIMAS – pigiausiai Kaune. Vokiška kokybė, garantija 10 metų. Tel. 223 200, 8 608 70 099. www.langvila.lt. 959797

Plokščiųjų stogų dengimas, šiltinimas ir renovacija. Ilgametė patirtis. UAB „Verslo gama“. Tel./faksas (8 37) 390 089, 8 616 17 706; www.stogudengimasjums.lt. 950525

963369

953767

Vidaus įrangos Apsauginės, vidinės, plisė ŽALIUZĖS, ROLETAI, MARKIZĖS, ROMANETĖS. Tinkleliai nuo vabzdžių. Balkonų stiklinimas. Atvykimas nemokamas. Tel. 8 677 18 688. 950046

APSAUGOS SIGNALIZACIJA namams, sodyboms, butams, garažams. Vaizdo stebėjimo sistemos. Tel. 8 675 04 304, e. paštas olsantra@gmail.com.

961712

960006

Santechnikas keičia kanalizacijos, vandentiekio vamzdynus, stato WC, dušus, vonias, gyvatukus. Garantija. Tel. 8 604 95 971. 961689

Santechnikos darbai. Keičiame vandentiekio, kanalizacijos sistemas. Statome radiatorius, vonias, kriaukles, WC. Dirbame greitai ir kokybiškai, be poilsio dienų. Tel. 8 674 96 271. 962615

Santechnikos darbai: vonių, kriauklių, WC keitimas, plastikinių vamzdžių montavimas. Smulkus remontas. Dirbu ir savaitgaliais. Tel. 459 120, 8 603 27 090. 956022

1 a. mūrinį namą su mansarda Prienų r., Purvininkų k. (bendr. pl. 90 kv. m, WC ir vonia atskirai, ne lauko, šildymas kietuoju kuru, vandentiekis miesto). Kaina 159 000 Lt. Tel. 8 630 00 439.

961851

958545

Baldžių Aptraukiame audiniu baldus (keičiame spyruokles, vatiną, poroloną, audinį). Remontuojame mechanizmus. Tel. 8 674 44 219. 962520

Aptraukiame audiniu, dirbtine ir natūralia oda baldus. Keičiame visas reikalingas medžiagas. Ilgametė darbo patirtis. Transportas nemokamas. Tel. 8 604 76 264, 730 715.

960759

949484

950906

Kietųjų baldų gamyba: virtuvės, prieškambario, svetainės, jaunuolio baldai, spintos ir kt. Tel. 8 698 43 448 nuo 8 iki 21 val.

951888

Virtuvės, svetainės, biuro, miegamojo, vonios, spintų ir kitų kietųjų baldų gamyba. Garantija, išsimokėtinai. Tel. 8 679 77 357; www.ivairusbaldai.lt. 956870

Šventėms Kavinė UAB „Partizanai“ kviečia šauniai praleisti laiką, atšvęsti šeimos šventes (iki 100 asmenų). Tel. 8 612 65 960, 731 865. www.kavinepartizanai.lt.

963243

Teisinės paslaugos Teisinės paslaugos. Kuršių g. 7, II korpusas, 3 aukštas, Kaunas. Tel. 8 678 42 144, 8 675 77 404. 952368

Skardos lankstinių gamyba. Lietaus nubėgimo sistemos. Tel. 8 686 34 313, 545 456.

„ABDONO“ kilimų ir žaliuzių valykla valo kilimus (kliento patalpose arba išsivežame), minkštuosius baldus, čiužinius, „Bauer“ ir kt. patalynę sausu ir šlapiu giluminiu būdu amerikietiška įranga. Langų valymas, grindų dangos atnaujinimas, patalpų tvarkymas po remonto ir visos kitos švaros paslaugos. UAB „ABDONAS“ (bet kada), tel. 77 09 44, 8 688 18 946. Žemaičių g. 31, www.abdonas.lt.

951943

959765

Suvirinimo elektra darbai. Metaliniai gaminiai pagal individualius pageidavimus. Remontas. www.suvirintojas.eu. Tel. 341 102, 8 614 64 490. 960797

UAB „Langų era“ siūlo aukštos kokybės plastikinius langus iš A klasės profilio VEKA. Lango kvadratinio metro kaina tik nuo 259 Lt. Taip pat siūlome balkonų stiklinimą, duris, roletus. Užsakius langą – 33 % nuolaida tinkleliams nuo uodų. Pasiūlymas galioja tik gegužės mėnesį. Tel. 8 609 77 366. E. p. info@languera.lt. 955757

Vidaus apdailos darbai: lyginu sienas, glaistau, dažau, tapetuoju, dedu laminuotas grindis. Tel. 8 671 21 007. 962041

959510

960191

963474

Kitos

Stogų dengimas, šiltinimas. Tarpblokinių siūlių remontas. Tel. 8 681 79 195, 8 686 88 034.

958640

Roletai, žaliuzės gamintojo kainomis. Matavimas, montavimas nemokamas. Suteikiama garantija. Tel. 8 616 29 180, e. paštas vaidas@fajetonas.lt.

Šiltiname namų fasadus, dedame struktūrą. Tel. 8 687 53 187.

944952

80 a žemės ūkio paskirties sklypą Domeikavoje, prie bažnyčios Tel. 8 675 03 868.

„DnB būstas“ teikia paslaugas norintiesiems parduoti ar išnuomoti savo nekilnojamąjį turtą. Tel. 8 617 60 000, e. paštas darius.morkunas@dnbbustas.lt.

Gaminame nestandartinius kietuosius baldus: virtuvės, prieškambario, komodas, stalus, lentynas, spintas – . Atvežame, surenkame nemokamai. Tel. 8 601 26 068.

Santechnikas atlieka visus santechnikos darbus. Vandentiekis, šildymas, kanalizacija. Stato kietojo kuro, dujinius katilus. Tel. 8 605 85 205, 389 258.

Nekilnojamasis turtas Kaune ir Kauno rajone

PLASTIKINIAI LANGAI, ŠARVUOTOS DURYS (KBE, „Decco“ vokiški profiliai, pagaminta Lietuvoje). Perkantiesiems 3 langus – dovana: tinklelis nuo uodų. Tel. 8 654 34 270.

949738

956244

2 kambarių butą Ž.Šančiuose (3 a. mūrinio namo II a., bendr. pl. 36 kv. m, po remonto, yra signalizacija, autonominis šildymas, internetas). Tel. 8 674 64 821. 960211

3 kambarių butą Kuršių g. 4, Šilainiuose (12/5 a., visiškai rekonstruotas, kapitališkai remontuotas, didelė sieninė spinta, šiltintas balkonas – oranžerija, atskiras koridorius, pagalbinė patalpa prie lifto, rūsys, su virtuvės baldais ir buitine technika, tuščias). Be tarpininkų. Kaina 165 000 Lt. Galima derėtis. Tel. 8 606 96 555. 963186

4 kambarių butą Dainavoje, Taikos pr., prie „Linijos“ (5 a. blokinio namo 1 a., su balkonu į kiemą, vidinis), ir garažą su duobe, 5–7 min. (pėstute) nuo buto, J.Žemgulio g. Tel. 8 630 00 439. 963477

4 kambarių butą Fredoje arba keičiu į dviejų kambarių butą su priemoka. Tel. 8 614 55 269.

955982

Pigūs LAIPTAI iš sausos ąžuolo, uosio, klevo medienos (projektuoju, gaminu, montuoju). Tel. 8 610 75 452.

Renovuojame senus stogus. Šiltiname sienas. Atliekame skardinimo, fasado darbus. Tel. 8 689 72 892. Santechnikas atlieka visus santechnikos darbus. Padeda nupirkti, atvežti medžiagas (su nuolaidomis). Tel. 8 680 84 699 nuo 7 iki 22 val.

parduoda

Parduodamas 15 a sklypas Jonavos g. su leidimu statybai, paskirtis – gyvenamoji/komercinė (antra eilė nuo Jonavos g.), ir 600 kv. m pastato projektu. 1 a kaina 35 000 Lt. Tel. 8 656 49 999.

962586

Aptraukiame baldus gobelenu. Keičiame spyruokles, vatiną, poroloną – dirbtuvėse ir pas klientą. Pensininkams – nuolaidos. Tel. 366 160, 8 651 82 459.

925561

961950

Visi apželdinimo darbai. Įrengiame vejas, dekoratyvinius baseinus, krioklius, akmens takelius. Kultivatoriaus paslaugos. Tel. 8 672 44 785, 8 600 88 285. 959281

Privatus santechnikas-suvirintojas atlieka visus santechnikos ir suvirinimo darbus. Suteikiu garantiją, taikau nuolaidas. Tel. 205 251, 8 674 97 821. 962321

962671

961795

2 a. mūrinį nebaigtą įrengti namą, ūkinį pastatą su garažu. 8 a žemės Garliavoje (geroje vietoje). Tel. 8 608 29 972.

1 a. pusę medinio namo Ž. Šančiuose, L.Ivinskio g. (bendr. pl. 41 kv. m, 2 kambariai, virtuvė, prieškambaris, 4,5 a žemės, vandentiekis, kanalizacija). Kaina sutartinė. Tel. 430 043, 8 606 43 991. 963115

1 a. rąstinio namo dalį Žaliakalnyje (po kapitalinio remonto, šildymas dujomis, 2,5 a žemės, 3 kambariai, namas apkaltas lentelėmis). Pigus išlaikymas. Kaina 198 000 Lt. Tel. 8 630 00 439. 963426

1 k. butą Šilainiuose, monolitiniame name (12/10 a., bendr. pl. 36 kv. m, su balkonu, vidinis, saulėta pusė, suremontuotas, rakinama laiptinė). Tel. 8 676 63 692. 958032

15 a kolektyvinį sodą su rąstų nameliu prie „Kačerginės žiedo“. Kaina sutartinė. Tel. 8 698 76 410. 961095

2 a. mūrinį namą A.Šančiuose, Prancūzų g. (6 a žemės, bendr. pl. 120 kv. m, šildymas dujomis). Domina keitimas į 3-4 k. butą. Priemoka būtina. Kaina 385 000 Lt. Tel. 8 630 00 439. 963427

2012 m. birželio 28 d. 11.30 val. antstolio Regimanto Budreikos kontoroje (Gedimino g. 22–3, Kaunas) vyks pirmosios varžytynės Algiui Petrukaičiui ir Vidai Petrukaitienei priklausančio 5 kambarių buto (bendras plotas 106,90 kv. m, 2007 m. statybos) su rūsiu, esančio Dzūkų g. 11–7, Kaune, ir 2/79 dalies 2138,45 kv. m bendro ploto negyvenamosios patalpos – garažo, esančio Dzūkų g. 11, Kaune. Pradinė parduodamo viso turto kaina 674 400 Lt. Norintieji dalyvauti varžytynėse privalo įmokėti į antstolio depozitinę sąskaitą Nr. LT53 7044 0600 0302 2440 AB SEB bankas 10 proc. pradinės parduodamo turto kainos varžytynių dalyvio mokestį – 67 440 Lt. Visi suinteresuoti asmenys, turintys teises į parduodamą turtą, iki varžytynių pradžios turi pateikti antstoliui savo teises patvirtinančius dokumentus. Dėl parduodamo turto apžiūros kreiptis į Algį Petrukaitį, tel. 8 614 55 555. Antstolis informaciją teikia tel. 422 053.

Antstolė Sonata Vaicekauskienė 2012 06 21 11.30 val. skelbia pirmąsias viešąsias varžytynes turtui: 2 kambarių butui su rūsiu (4,29 kv. m pažymėtas R-71), bendr. 51,97 kv. m, 2-ajame aukšte, esančiam Baltijos g. 8–6, Kaune, priklausančiam Raimundui Puteliauskui. Dėl turto apžiūros skambinti V.Puteliauskienei tel. 8 648 89 358. Pradinė turto kaina 72 000,00 Lt. Norintieji dalyvauti viešosiose varžytynėse turi įnešti 10 proc. pradinės turto vertės į antstolės Sonatos Vaicekauskienės kontoros sąskaitą Nr. LT334010042500493336 AB „DNB bankas”, banko kodas 40100. Parduodamo turto nuosavybės apribojimas – disponavimas turtu. Visi suinteresuoti asmenys, turintys teises į parduodamą turtą, iki varžytynių pradžios turi teisę pateikti antstolei savo teisę patvirtinančius dokumentus. Pirmosios viešosios varžytynės vyks Nemuno g. 25– 1b, Kaune. Informacija tel. 422 057, 221 126, antstolė S.Vaicekauskienė, antstolės padėjėjos N.Mickūnienė, O.Kačenauskaitė. 963475

Du namų valdos sklypus prie Juragių, Tvarkiškių k., po 12 arų ir 2 a gatvės, pigiai. Tel. (8 37) 225 490, 8 608 51 012; www.musukvartalai.lt. 961733

Dviejų kambarių butą Centre, E.Ožeškienės g. (bendr. pl. 45 kv. m, keturių aukštų plytinio namo IV a.). Galimas keitimas. Tel. 8 675 14 636. 959080

Garažą Kovo 11-osios g. 57A, šalia parduotuvės RĖDA (po visu garažu – rūsys, naujas stogas). Kaina 23 000 Lt. Tel. 8 652 32 401. 957233

Kotedžą Romainiuose, pušyne, visiškai suformuotoje gyvenvietėje (5,38 a žemės, bendr. pl. 400,79 kv. m, dujos, elektra – įvadai į namą, vanduo, kanalizacija – šalia namo). Kaina 440 000 Lt. Tel. 8 630 00 439. 963473

Mūrinį namą Gervėnupyje, Kauno r. (bendr. pl. 45 kv. m, 7,4 a žemės sklypas, name įvesta elektra, vanduo, WC lauke, už 100 m autobuso stotelė). Kaina 48 000 Lt. Tel. 220 455, 8 614 84 500. 956651

Naujos statybos dviejų, trijų kambarių butus Kaune (dalinė arba visa apdaila, autonominis šildymas, židinys, vieta automobiliui, puiki kokybė, gera kaimynystė, šalia PC, išvystyta infrastruktūra, maži mokesčiai). Paskutiniai pasiūlymai. Dirbame ir šeštadienį. Tel. 8 698 09 808. 962051

Naujos statybos namą Noreikiškėse (visos komunikacijos, dalinė apdaila, patogus susisiekimas, 7 a žemės). Tel. 8 656 47 866. 961575

Parduodamas 14 a žemės sklypas Kaune, Sargėnuose. Namas nuvertimui. Visos miesto komunikacijos. Kaina 219 000 Lt. Tel. 8 630 00 439. 963484

Parduodamas 2 k. butas Baltijos g. (9/7 a., mūrinis namas, bendras plotas 50 kv. m). Kaina 110 000 Lt. Tel. 8 600 45 311. 963198

Parduodamas 2 k. butas M.Gimbutienės g. (5/4 a., mūrinis namas, bendras plotas 34 kv. m). Kaina 45000 Lt. Tel. 8 611 52 632.

963335

963196

Įrengiu vejas ir alpinariumus. Parduodu tujas „Smaragd“. Tel. 8 616 42 833.

2012 m. birželio 28 d. 11.45 val. antstolio Regimanto Budreikos kontoroje (Gedimino g. 22–3, Kaunas) vyks pirmosios varžytynės Tomui Šinskai priklausančio 3 kambarių buto (bendras plotas 47,85 kv. m, 3-iasis aukštas) su rūsiu, esančio Partizanų g. 226–9, Kaunas. Pradinė parduodamo turto kaina 66400 Lt. Norintieji dalyvauti varžytynėse privalo įmokėti į antstolio depozitinę sąskaitą Nr. LT53 7044 0600 0302 2440 AB SEB bankas 10 proc. pradinės parduodamo turto kainos varžytynių dalyvio mokestį – 6640 Lt. Visi suinteresuoti asmenys, turintys teises į parduodamą turtą, iki varžytynių pradžios turi pateikti antstoliui savo teises patvirtinančius dokumentus. Dėl parduodamo turto apžiūros kreiptis į Tomą Šinską, tel. 8 686 07 874. Antstolis informaciją teikia tel. 422 053.

Parduodamas 2 kamb. butas Šilainiuose, Baltų pr. (9/6 blok., 1991 m., plastikiniai langai, šarvuotos durys, virtuvė su baldais ir buitine technika). Tel. 8 685 35 736.

959060

963358

959977

947447

Aplinkos tvarkymo ir priežiūros darbai. Dizainerio paslaugos. Augalai. Pavėsinių, terasų, tvorų įrengimas. Tel. 8 615 57 070. 961117

Įrengiame, pjauname ir aeruojame veją, genime gyvatvores. Tel. 8 610 41 308, www.dalgis.lt. 963683

963365

Parduodamas namas Vilijampolėje, Pikulo g. (bendr. pl. 250 kv. m, 5,5 a). Kaina 400 000 Lt. Tel. 8 698 21 958.

962513

Parduodamas sodas su namu SB „Pamarys“ (40 kv. m, židinys, krosnis, apželdintas, apsodintas, teritorija aptverta). Kaina 65 000 Lt. Tel. 8 679 92 430. 963632

Parduodu 11 arų žemės sklypą, suformuotą detaliajame plane namų valdai, J.Vienožinskio g., Neries krantinėje, Kaune. Tel. 8 672 24 434.


153

penktaDIENIS, gegužės 25, 2012

klasifikuoti skelbimai parduoda

Atvežame nuo 1 iki 10 kub. m žvyro, smėlio, atsijų, skaldos, juodžemio. Krovinių pervežimas. Tel. 8 618 20 971.

Tel. 796 732, 8 699 11 038 darbo dienomis 8–16 val.

Nekilnojamasis turtas Kaune ir Kauno rajone

940486

Šiltą neįrengtą namą Ramučiuose, visos komunikacijos, alfaltuotas akligatvis, suformuotas 13 a sklypas. Tel. 8 686 34 114. 963443

UAB „Panta“ padeda parengti dokumentus naujiems ir rekonstruotiems pastatams įteisinti. Organizuoja pastatų ir žemės kadastrinius matavimus, pastatų projektavimo, žemės sklypų padalijimo ir sujungimo projektus. Tel. 8 600 08 555. 943892

Nekilnojamasis turtas kitose vietose

Atvežame smėlio, žvyro, skaldos, atsijų, juodžemio iki 5 kub. m. BOBCAT paslaugos. Išrašome sąskaitas. Tel. 8 699 30 078.

PARDUODAME MALKAS

961194

Beržo, uosio, ąžuolo, juodalksnio skaldytos malkos. Tel. 8 613 23 999.

960596

ĮVAIRIAS MALKAS (trinkelėmis ir skaldytas). Tel. 8 691 52 139. 958306

Įvairias malkas: skaldytas, trinkelėmis. Atvežame. Tel. 8 652 65 157, e. paštas dubderevo11@gmail.com. 961053

1,5 arba 3 ha žemės šalia miško, gražioje vietoje, ir 2–3 a ežero (miške) 5 km nuo Utenos centro. 1 ha kaina 40 000 Lt. Be tarpininkų. Tel. 8 672 41 173. 963395

Parduodame ąžuolines, uosines, beržines, juodalksnio malkas (rąstais, trinkelėmis, skaldytas). Perkame mišką visoje Lietuvoje. Tel. 8 656 86 202. 960690

Parduodame pigiai geras malkas. Tel. 8 603 93 477.

Buitinė technika Defektuota, naudota, nauja buitinė technika. Virtuvės įrankiai, aksesuarai ir indai. www.aldile.com, Jonavos g. 254, Kaunas. Tel. 8 698 31 328. 936793

Defektuotas, naudotas skalbimo mašinas „Miele“, šaldytuvus, šaldiklius ir kt. Taisome buitinę techniką. Kęstučio g. 59, tel. 222 493, 8 687 57 334. 961270

Nauja ir nukainota buitinė technika (orkaitės, šaldytuvai ir t.t.), virtuvės reikmenys. Atidavus seną buitinę techniką – nuolaida iki 200 Lt! AEG, „Bosch“, „Liebherr“, „Siemens“ ir t.t. Kovo 11-osios g. 45A. Tel. 313 656, 8 699 83 487; www.ventara.lt. 821519

Oro kondicionieriai. Nauja ir su išorės defektais BUITINĖ TECHNIKA – iki 70 proc. pigiau! Savanorių pr. 214, Kaunas. Tel. 8 670 25 245. 953719

Statybinės medžiagos

Hidroizoliacija balkonams, terasoms, pamatams. Tepama, elastinga, šalčiui atspari. Vokiška kokybė, ilgalaikė garantija. Tel. (8 37) 361 214, 8 699 17 462. 962201

Parduodame įvairią statybinę medieną. Priimame užsakymus. Tel. 8 687 30 551. 957886

Plieninė čerpinio ir trapecinio profilio stogo danga, beasbestinis šiferis, skardos lankstiniai, latakai, lietvamzdžiai. Pramonės pr. 25. Tel. 8 670 60 011, www.metalmeta.lt. 947559

Sausas ąžuolines lentas 50 mm storio. Pjauname statybinę medieną pagal užsakymus. Tel. 8 618 89 125. 962495

Kitos prekės AKCIJA – PJUVENŲ briketams! Parduodame pjuvenų briketus, durpių briketus. Atvežame. Kreiptis Kalvarijos g. 7, Kaunas, tel. 8 683 54 559, 298 566. 961911

Atvešime geros kokybės baltarusiškų durpių briketų, akmens anglių. Taikomos nuolaidos. Tel. 8 683 13 463. 950868

Atvešime malkų miškavežiu. Taip pat atvežame ąžuolinių, beržinių, alksninių malkų (skaldytų, trinkelėmis). Tel. 8 674 02 104. www.malkos.lt. 948564

Atvežame ąžuolo, uosio, beržo, juodalksnio ir mišrių sausų geros kokybės malkų (trinkelėmis ir skaldytų). Pristatome nemokamai. Tel. 8 689 30 433. 950230

Ąžuolinės sausos, smulkios trinkelės. Kaina 800 Lt. Atvežame. Tel. (8 37) 397 468, 8 614 79 545, 8 699 24 579. 962361

Ąžuolo, beržo pjuvenų briketus ir baltarusiškus durpių briketus. PAVASARINĖS NUOLAIDOS! Tel. 8 677 44 884. 950344

Ąžuolo, beržo, uosio, juodalksnio malkas – skaldytas, trinkelėmis, rąstais. Uosio parketo lenteles. Tel. 8 608 64 784. 956712

Beržines, uosines, pušines, juodalksnio malkas – skaldytas arba trinkelėmis. Atvežame nemokamai. Tel. 8 608 55 554. 960329

951443

Parduodame stambias atraižas ir įvairias malkas: dvimetriais, trinkomis ir skaldytas. Atvežame. Tel. 8 685 02 510, 8 699 35 992. 952456

Parduodu malkas: uosio, beržo, ąžuolo, alksnio, juodalksnio. Sausas atraižas maišuose. Tel. 8 630 41 245. 958395

Už didžiausią pasiūlytą kainą parduodami BUAB „Žygintis“ debitoriniai reikalavimai. Paraiškos debitorinių reikalavimų įsigijimui renkamos 30 dienų nuo paskelbimo. Detalesnė informacija www.forumregis.lt. Tel. 8 614 44 810. 963598

Vakarinių tujų gyvatvorėms išpardavimas (aukštis 40–80 cm), kaina nuo 1 iki 3 Lt. Kalninės pušys – nuo 3 iki 5 Lt. Tel. 8 650 80 986.

960637

Valstybės įmonė „Kauno regiono keliai“ skelbia nusidėvėjusio nereikalingo ir netinkamo naudoti materialaus turto: cisternų 50 kub. m (3 vnt.) ir 4,2 kub. m (1 vnt.), įvairaus pločio birių medžiagų juostinių transporterių, vibrosietų GIL-52 (2 vnt.), akmenskaldžių KSD1200 ir SMD-741, maitintuvo KT-100, talės, hidroforo (orientacinis metalo gaminių svoris – 350 t) bei gręžimo ir šlifavimo staklių aukcioną, kuris vyks 2012 m. birželio 11 d. 10 val. VĮ „Kauno regiono keliai“, I.Kanto g. 23, Kaunas. Apžiūrėti turtą galima adresu Ariogalos karjeras, Plembergo k., Ariogalos sen., Raseinių r. sav., iki aukciono vedimo dienos. Dėl išsamesnės informacijos apie parduodamą turtą ir dėl jo apžiūrėjimo kreiptis tel. (8 428) 70 385. Atsakingas asmuo – Alvydas Laukaitis, tel. (8 37) 202 435. Neįvykus pirmajam aukcionui, pakartotinis vyks 2012 m. birželio 18 d. 10 val. tuo pačiu adresu. Už aukcione nupirktas prekes atsiskaitoma iš karto arba pavedimu per 5 kalendorines dienas. Išmontuoti įrenginius ir atsiimti nupirktą turtą ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų po apmokėjimo, vėliau pretenzijos nepriimamos. Aukciono dalyvio bilieto kaina 20 Lt, žiūrovo bilieto kaina 10 Lt. 963267

Vandens jonizatoriai („gyvas“, „negyvas“ vanduo). Poltavos bišofitas, „Peper Mat“ kilimėlis – prekės sveikatai. V.Lašo g. 3 (adresas keisis). Tel. 8 642 11 840. 960363

Vasaros kainomis! Durpių briketai, akmens anglis didmaišiuose. Tel. 8 605 68 711. 963051

Įvairūs Išsinuomoja Išsinuomočiau butą, namą, patalpas Kaune. Siūlyti įvairius variantus. Tel. 8 659 03 053. 937139

Gabenimai „IVECO“, „MAN“ savivarčiais atvežame iki 13 t žvyro, smėlio, skaldos, atsijų, žvirgždo, kokybiško juodžemio iki 9 kub. m. Rašome sąskaitas. Tel. 8 633 33 374.

962848

Vežame krovinius maršrutu Lietuva–Anglija–Airija (iš Lietuvos – gegužės 28 d., iš Airijos – birželio 8 d.). Pigu, patikima, greita. Tel. 8 670 27 395, +353 851 397 576. 962265

0–24 val. atvežame žvyro, smėlio, skaldos juodžemio, durpių, mėšlo. Savikroviu išvežame gruntą, šakas, statybinį laužą. Rašome sąskaitas. Tel. 8 640 10 444. 952301

Atvežame iki 12 t smėlio, žvyro, skaldos, atsijų, juodžemio, durpių. Išvežame statybinį laužą. „Bobcat“ ir savivarčių paslaugos. Tel. 8 698 07 749. 952813

Atvežame molio, žvyro, statybinio laužo, juodžemio. Išvežame statybinį laužą. Rašome sąskaitas. Tel. 8 698 25 082. 951693

Atvežame smėlio, žvyro, juodžemio, skaldos. „Bobcat“ nuoma. Tel. 8 657 68 660. 962329

Atvežame žvyro, smėlio, skaldos, atsijų, žemių, juodžemio. Nuomojame mini krautuvą BOBCAT. Išvežame statybinį laužą. Tel. 8 620 26 805. 958741

Atvežu 5–11 kub. m žvyro, smėlio, akmens skaldos, akmenukų, juodžemio, atsijų. Savivarčio paslaugos. Tel. 8 618 67 815. 961039

Atvežu nuo 1 iki 4 kub. m smėlio, žvyro, skaldos, atsijų, smulkaus žvirgždo, juodžemio, žemių, asfalto drožlių. Išvežame senus baldus. Tel. 8 676 75 341.

959265

Atvežu pigiai GAZ-53 (1-5 kub. m) juodžemio, mėšlo, durpių, žvyro, skaldos, smėlio, atsijų. Ekskavatoriaus nuoma. Tel. 8 606 11 127. 950609

Atvežu savivarčiu su kranu juodžemio, durpių, žvyro, skaldos, organinių trąšų. Pasikraunu nebirių medžiagų. Tel. 236 801, 8 687 73 505. 937847

Savikroviu (20 t, 6x6) išvežu statybinį laužą, žemes. Atvežu žirgų mėšlo, statybinio laužo, molio sklypui pakelti, žemių aplinkai tvarkyti. Tel. 8 638 33 222. 962093

Savivarčiu-savikroviu vežame įvairų birų krovinį: žvyrą, smėlį, skaldą ir pan. Atvežame, iškrauname, pakrauname. Išrašome sąskaitas. Tel. 8 656 21 251. 957689

Kelionės Saugus ir greitas keleivių, siuntinių pervežimas maršrutu Lietuva–Anglija–Lietuva. Nuo durų iki durų. Yra tralas. Tel. 8 643 50 666, 8 699 99 341, +447 523 833 083. 928464

Paskolos

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Pabrangimas nuo 15 proc./mėn. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“. 948160

Paskolos per 1 valandą (turintiesiems užstatą), perkreditavimai, konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Tel. 412 960. 948253

Paskolos, perkreditavimai per 1 val. Užstatas – auksas, nekilnojamasis turtas, automobilis. Visų dokumentų tvarkymas, konsultacijos. Tel. 315 599. 948132

Skubi paskola už mažiausias palūkanas. Užstatas – auksas, automobilis, nekilnojamasis turtas. Konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Tel. 8 600 69 691. 948110

Akcija GREITOS PASKOLOS. Užstatas – nekilnojamasis turtas arba automobiliai. Konsultuojame, tvarkome visus dokumentus. Tel. 8 687 82 448. Mituvos g. 5, Kaunas. 948407

Kiti IĮ „VITCAR“(įmonės kodas 302468869, buveinės adresas Rimkų k., Kulvos sen., Jonavos r.) pertvarkoma į uždarąją akcinę bendrovę. Juridinio asmens duomenys kaupiami juridinių asmenų registre VĮ „Registrų centras“, Kauno filiale. Su bendrovės dokumentais galima susipažinti įmonės buveinėje, tel. 8 647 07 840. 963191

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas (toliau – Departamentas) praneša, kad 2012 m. gegužės 21 d. priėmė UAB „Kauno popierius“, Jėgainės g. 6, Kaunas, paraišką taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (toliau – TIPK) leidimui atnaujinti. Veiklos vykdytojas – UAB „Kauno popierius“, Jėgainės g. 6, Kaunas; ūkinė veikla – popieriaus (fliutingo) gamyba; projektinis pajėgumas 36000 t/metus. Per 21 dieną nuo šio pranešimo paskelbimo dienos su pateikta paraiška galima susipažinti ir teikti pasiūlymus Departamento Taršos prevencijos skyriuje, Rotušės a. 12, Kaune, 207 kab., antradieniais nuo 8 iki 15 val. (pietų pertrauka 12–12.45) ir penktadieniais nuo 8 iki 12 val. Pasiūlymus ar pastabas teikiant raštu, būtina nurodyti savo vardą, pavardę (ar organizacijos pavadinimą), adresą, telefoną. Paraiška TIPK leidimui atnaujinti patalpinta Departamento tinklalapyje http://krd.am.lt/ Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas. 963626

Gegužės mėn. kačių ir šunų vakcinacija prieš PASIUTLIGĘ – tik 5 Lt. V.Krėvės pr. 97A, tel. 460 002; Raudondvario pl. 184–7, tel. 330 342; Pramonės pr. 14, „Urmas“, Žalioji galerija, 4 salė, 17 vieta, tel. 707 723. 950971

Likviduojama smulkiųjų verslininkų asociacija „Prienų verslo sūkuriai“. Įm. kodas 3022311743, įregistravimo data 2009 m. kovo 5 d.

963155

Parengtas žemės sklypo (kad. Nr. 1901/0115:16) Pramonės pr. 8, Kaune, detalusis planas. Planavimo tikslas – žemės sklypo teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas, vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais, nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties, būdo. Planavimo organizatorius – UAB „Kauno gelžbetonis“ (Pramonės pr. 8, Kaunas, tel. (8 37) 451 733). Plano rengėjas – UAB „Archsoma“ (Šv. Gertrūdos g. 8–6, Kaunas, tel. (8 37) 206 311). Susipažinti su detaliuoju planu galima pas plano rengėją ar organizatorių nuo 2012 06 11 iki 2012 07 12. Vieša ekspozicija vyks Petrašiūnų seniūnijos patalpose (R.Kalantos g. 57, Kaunas) nuo 2012 06 27 iki 2012 07 12. Viešas svarstymas su visuomene vyks 2012 07 12 13 val. UAB „Kauno gelžbetonis“ administraciniame pastate (II a., Pramonės pr. 8, Kaunas). Pasiūlymus ar pastabas teikti planavimo organizatoriui ar plano rengėjui iki 2012 07 12. 963549

Pranešame, kad 2012 m. balandžio 20 d. dalininkų sprendimu nuo 2012 m. balandžio 30 d. likviduojama viešoji įstaiga Išeivijos institutas (kodas 135610288, buveinė S.Daukanto g. 25, Kaunas, registras – VĮ Registrų centras Kauno filialas). Tel. 8 616 87 546, e. paštas iseivijosapskaita@gmail.com. 930541

Pranešame, kad 2012 m. birželio 7 d. šaukiamas bankrutavusios UAB „Heraldijos statyba“ kreditorių susirinkimas. Kreditorių susirinkimo vieta – UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras, Jonavos g. 16A, Kaunas. Susirinkimo pradžia – 13 val. 963255

Kviečia mokytis AMES kalbų mokymo ekspertai siūlo efektyviausius kalbų kursus Kaune: anglų, vokiečių, prancūzų, ispanų, italų, rusų kalbos; kokybiškas parengimas anglų kalbos valstybiniam ir IELTS egzaminui, verslo anglų kalba. Sudaromos grupės (darbo dienomis ir šeštadieninės) pagal amžiaus grupes ir poreikius. Kontaktai Laisvės al. 23–5, Kaunas; tel. (8 37) 422 748, 8 685 66 355. 952476

Valstybės garantuojama ir iš valstybės biudžeto finansuojama pirminė teisinė pagalba asmenims, gyvenantiems Kauno mieste Asmenys, deklaravusieji savo gyvenamąją vietą Kauno mieste arba, jei asmuo neturi deklaruotos gyvenamosios vietos, tačiau gyvena Kauno mieste, turi teisę į pirminės teisinės pagalbos suteikimą. NEMOKAMAS pirminės teisinės pagalbos paslaugas kauniečiams pagal sutartį su Kauno miesto savivaldybe teikia advokatės Violeta Naujokienė, Diana Degutienė ir Nijolė Reimerienė. J. Gruodžio g. 16-6, 8, 11 kab. Tel. (8 37) 229 268, 227 129, 228 211. Darbo laikas: I–V nuo 8 iki 16 val. Pietų pertrauka nuo 12 iki 13 val. Asmuo, besikreipiantis dėl nemokamos pirminės teisinės pagalbos, turi pateikti: ĩ Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą: Lietuvos Respublikos piliečio pasą arba ES valstybės narės piliečio pasą arba šių asmenų asmens tapatybės kortelę; kitos užsienio valstybės piliečio pasas ir leidimas nuolat ar laikinai gyventi Lietuvoje (arba kitoje ES valstybėje). ĩ Asmens gyvenamąją vietą įrodantį dokumentą: spaudas pase arba pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą. Jeigu asmuo neturi gyvenamosios vietos, jam pateikti tokio dokumento nereikia. Pirminės teisinės pagalbos trukmė ne ilgesnė kaip 1 valanda (atskiru sprendimu gali būti pratęsta). Asmuo tuo pačiu klausimu gali kreiptis tik vieną kartą. Nemokama pirminė teisinė pagalba neteikiama, jeigu: ĩ Pareiškėjo reikalavimai yra akivaizdžiai nepagrįsti. ĩ Pareiškėjui tuo pačiu klausimu buvo suteikta išsami advokato konsultacija arba yra akivaizdu, kad jis tokią konsultaciją gali gauti nesinaudodamas šio įstatymo nustatyta valstybės garantuojama teisine pagalba. ĩ Pareiškėjas kreipiasi ne dėl savo teisių ir teisėtų interesų, išskyrus atstovavimo pagal įstatymą atvejus. Jeigu, teikiant pirminę teisinę pagalbą, paaiškėja, kad pareiškėjui reikės antrinės teisinės pagalbos, pirminę teisinę pagalbą teikiantis asmuo pareiškėjui padeda surašyti ar surašo prašymą suteikti antrinę teisinę pagalbą. Pirminę teisinę pagalbą teikiantis asmuo šių veiksmų imasi tik po to, kai nebuvo rasta galimybė pareiškėjui ginčą išspręsti taikiai. Daugiau informacijos apie valstybės garantuojamą teisinę pagalbą galima rasti interneto tinklalapiuose: www.teisinepagalba.lt; www.kaunas.lt. Užs. 362486

AB „Kauno energija“ praneša Dėl Kauno miesto centralizuoto šilumos tiekimo įrenginių VI etapo hidraulinių bandymų ir planinio remonto laikinai stabdomas centralizuotas termofikacinio vandens tiekimas: Dainavos ir Petrašiūnų seniūnijoje (20 zona) nuo birželio 5 d. 9 val. iki birželio 11 d. 16.30 val. vartotojams: Draugystės g. 19, 21, Elektrėnų g. 8, 12, 12B, 14, 16, V.Krėvės pr. 112, 114, 114A, 114B, 114C, 114D, 116, Pramonės pr. 6, 8B, 16E, Taikos pr. 88A, 92, 98, 102, 106, 108, 129, 131A, 133, 141, Techikos g. 7A. Centro seniūnijoje (47 zona) nuo birželio 5 d. 9 val. iki birželio 8 d. 16.30 val. vartotojams: S.Daukanto g. 13, 17, 21, 23, 25, 27, K.Donelaičio g. 70, 72, 72A, 73, 74, 75, 75A, 75B, 76, 77, 78, 81, 81A, Karaliaus Mindaugo pr. 31, 32, 33, 34, Kęstučio g. 52, 54, 55, 57, 57B, 58, 58B, 59, 60, 61, 64, 66, 66A, 67, 68, 70, 71, 73, 74, 74A, 74B, 79, 83, Laisvės al. 57, 59, 59A, 59C, 61, 61A, 63, 65B, 68, 69, 70, 71, 72, 72B, 73, 74, 74A, 75, 76, 77, 78, 78A, 78B, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 84B, 86, 87A, 89, 92, 94, 94A, 94B, 96, 98, 100, 102, 102A, 118, Maironio g. 1, 6, 8, 10, 11, 13, 14B, 16, 19, 20, 22, 25, 26, 26A, 26B, 27, 27A, 28B, 29, 30, 31, 33, 38, 40, 44, 48, E.Ožeškienės g. 5, 7, 9, 9A, 10, 11, 11A, 12, 13, 20, 22, 24, 27, 29, 31, 31A, 33, 37, 41, V.Putvinskio g. 42, 42A, 50, 52, 54, 56, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, L.Sapiegos g. 3, 4, 5, 8, 10, 12, Savanorių pr. 4, 6, 10, 12, Vasario 16-osios g. 4, 6, 7, 8, 9, 10. Dainavos seniūnijoje (33 zona) nuo birželio 7 d. 9 val. iki birželio 8 d. 16.30 val. vartotojams: V.Krėvės pr. 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 63A, 64, 65, 66, 67, 69, 71, 72, 72A, 74, 75, 76, 77, 78, 79, Partizanų g. 68, 70, 72, 74, 76, 78, Pramonės pr. 41, 43, 47, 53, 55, 57, 59, 67, 69, 71, 73, 73A, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95. Prašom iki hidraulinių bandymų ir planinių remontų pradžios patikimai atjungti šilumos vartojimo įrenginius šilumos punktuose, pastatant akles. Už pasekmes, nesiėmus nurodytų priemonių, atsako už pastato šilumos ūkį atsakingas asmuo ar pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas, jei tokių nėra, tai asmenys, prisiėmę atsakomybę už tinkamą pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą. Termofikacinio vandens tiekimo atnaujinimo laikas gali būti keičiamas. Pastebėjus bet kokius termofikacinio vandens nutekėjimus, prašom nedelsiant pranešti telefonais 8 698 38 056, (8 37) 361 517. Atsiprašome už patirtus nepatogumus.


16 2

penktaDIENIS, gegužės 25, 2012

klasifikuoti skelbimai Perkame nekilnojamąjį turtą, butus, namus, sklypus. Siūlyti įvairius variantus. Tel. 8 650 84 277.

Pirksiu trijų, keturių kambarių butą arba kotedžą Kalniečiuose, Šilainiuose, Žaliakalnyje arba Dainavoje. Tel. 302 531, 8 614 21 015.

Geromis kainomis superka automobilius, mikroautobusus, visureigius. Gali būti daužti ar su defektais. Išsiveža. Tel. 8 620 24 539.

Perkame žemės ūkio paskirties žemę Kėdainių, Pasvalio, Jonavos apskrityse. Siūlyti nuo 3 hektarų. Tel. 8 618 05 112.

„Metrampa“ brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą, automobilius. Moka iš karto, išsiveža. Švenčionių g. 8, Betygalos g. 2. Tel. 740 405, 8 682 55 681, www.metrampa.lt.

Superkame juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą, senus automobilius (utilizavimo pažymos). Pasiimame savo transportu. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 698 41 681.

Pirksiu vieno arba dviejų kambarių butą Dainavoje, Eiguliuose arba Šilainiuose. Gali būti be remonto. Tel. 8 609 96 655, 8 676 22 529.

Perka 937353

952144

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų ir nerūdijančio plieno laužą, el. variklius, senus automobilius. Demontuojame metalą. Technikos g. 8C, tel. 8 687 46 496. 939900

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, el. variklius. Išsivežame metalą. Raudondvario pl. 112, tel. 267 424, 8 650 50 353. 939679

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius, nichromą. Birželio 23-iosios g. 23A, tel. 312 043, 8 682 40 444. 939976

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius, nichromą. Jurbarko g. 2, tel. 363 283, 8 699 69 731. 939754

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius, senus automobilius. Veiverių g. 148A, tel. 392 213, 8 686 40 259. 939603

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius, senus automobilius. Vokiečių g. 187, tel. 478 088, 8 681 46 384.

937131

952051

960855

Pirksiu trijų arba keturių kambarių butą. Gali būti be remonto. Tel. 302 533, 8 614 93 479. 957618

938724

Superkame juoduosius, spalvotuosius metalus. Demontuojame, išsivežame mažus kiekius. Be poilsio dienų. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 600 60 674, 260 840.

informuoja

947135

UAB „TORLINA“ brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, buitinę techniką, senus automobilius, elektros variklius, akumuliatorius. Galime išvežti savo transportu. Išrašome utilizavimo pažymas. Ateities pl. 34, Kaunas, tel. (8 37) 44 14 14, 8 698 08 051 (juodieji metalai); (8 37) 44 14 14, 8 611 44 404 (spalvotieji metalai). Darbo laikas I–V 8–17 val., VI 8–13 val. 947632

VAZ, „Moskvič“, GAZ ir kitus importinius automobilius, kėbulus. Pasiimame. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724.

919889

Pirksiu vieno arba dviejų kambarių butą Dainavoje, Eiguliuose arba Šilainiuose. Gali būti be remonto. Tel. 395 097, 8 676 22 529. Pirksiu trijų arba keturių kambarių butą. Gali būti be remonto. Tel. 302 533, 8 609 96 655.

Kviečia Baltosios naktys! Autobusu į Sankt Peterburgą birželio 14–18 d., 499 Lt (ekskursijos, nakvynė, pusryčiai, muziejų bilietai). Tel. 8 686 82 818, 222 936, 8 652 81 888.

958784

Kauno apskrities socialinės veiklos nevyriausybinių organizacijų sąjunga (SNOS) kviečia į visuotinį narių susirinkimą. Susirinkimas vyks birželio 6 d. (trečiadienį) 16 val. Kauno miesto savivaldybės Mažojoje salėje. Tel. 8 636 03 966. 963300

Lampėdžių bendruomenės centras gegužės 27 d., sekmadienį, 12 val. kviečia į Lampėdžiuose (gyvenvietės pradžioje esančioje aikštelėje) organizuojamą šventę, skirtą Tarptautinei vaikų gynimo dienai paminėti. Šventės metu vyks figūrinio dviračio vairavimo, riedučių, paspirtukų varžybos. Koncertuos Vaiva Adomaitytė, Kauno Veršvų vidurinės mokyklos dramos būrelis „Veršvukai“ ir tautinių šokių kolektyvas ,,Veršva“, mokiniai, vaikų ir jaunimo dainavimo ir šokio studija ŠA-LIA-LIA. Programą pristatys Kauno irklavimo mokykla ir Lietuvos aitvarų judėjimas. Šventėje galėsite išbandyti saugos diržų demonstravimo įrenginį, pajodinėti poniu. 960768

GLAUKOMA SERGANČIŲ BENDRIJOS „REGA“ su­si­rin­ki­mas vyks ge­gu­žės 29 d. 15 val. Po­ li­ti­nių ka­li­nių ir trem­ti­nių są­jun­gos sa­lė­je (Lais­vės al. 39). KAUNO KRAŠTO NEĮGALIŲJŲ SĄJUNGA kviečia neįgaliuosius į šios asociacijos narių pakartotinį visuotinį narių susirinkimą, kuris vyks gegužės 29 d. Raudondvario pl. 150, Kaunas, įmonės „Pirmas žingsnis” patalpose. Pradžia 14 val. Informacija tel. 8 652 42 620. PAGALBOS MOTERIMS LINIJA Psichologinė pagalba išgyvenantiems netektis/artimojo savižudybę. Daugiau informacijos ir registracija tel. 8 618 05 005, e. p. ausrine@moters-pagalba.lt.

Įvairūs

939827

Alavą, nichromą, nerūdijantį ir instrumentinį plieną, elektros variklius, generatorius, starterius ir įvairius metalus. Tel. 8 610 22 688. 939535

Aliuminio, vario, bronzos, nichromo, nerūdijančio plieno ir juodųjų metalų laužą, akumuliatorius, elektros variklius. Kreiptis Elektrėnų g. 8, 8.30–17 val., tel. 8 686 83 409. 904014

Aukštomis kainomis įmonė perka įvairius AUTOMOBILIUS ir kt. techniką (po eismo įvykio ar su kt. defektais). Greitai tvarkome dokumentus, atsiskaitome, pasiimame. Tel. 8 648 74 669. 949308

Automobilių supirkimo įmonė perka visų markių automobilius nuo 200 iki 2000 Lt. Patys pasiimame. Atsiskaitome vietoje. Sutvarkome dokumentus. Tel. 8 615 87 008.

960119

Automobilius (senus, surūdijusius, su defektais, nevažiuojančius) ir kėbulus. Atsiskaito iš karto, pasiima patys. Tel. 8 673 31 752, 8 607 97 663. 951490

Brangiai juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą: aliuminį, varį, žalvarį, akumuliatorius. Išsivežame patys. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724. 919977

Brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, elektros variklius, akumuliatorius. Išsiveža patys. Išveža senus automobilius. Vandžiogalos pl. 106, Domeikava, tel. 8 682 69 307, (8 37) 478 989. 947662

Brangiai perkame juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, elektros variklius, akumuliatorius. Išsivežame patys. Išvežame senus automobilius. S.Lozoraičio g. 19, Garliava, tel. 8 611 39 500. 947649

Brangiai perkame mišką. Tel. 8 642 00 055.

955734

Brangiai superkame visų markių lengvuosius automobilius, mikroautobusus, sunkvežimius. Išsivežame, tvarkome dokumentus. Tel. 8 643 06 597, 8 604 27 116. 962724

Įvairius senus su defektais ir po avarijos automobilius, kėbulus. Pasiimame patys, išrašome utilizavimo pažymas. Tel. 8 684 26 629, 8 603 62 208. 949334

Lengvuosius automobilius su defektais, po avarijų, senus, surūdijusius, nevažiuojančius. Sutvarkau dokumentus. Tel. 8 606 15 981.

962784

Perka žemę, mišką visoje Lietuvoje, tinka apleista, išnuomota, su bendraturčiais. Sutvarko dokumentus, atsiskaito iš karto. Tel. 8 671 08 059. 910332

„Kauno dienos“ skelbimų skyrius: tel. 308 862, 302 233, 302 231, 302 202, e. paštas skelbimai@kaunodiena.lt

Pamesta Pamestą mokinio pažymėjimą Nr. MP1544602, išduotą Aisčiui Sutkui, laikyti negaliojančiu. 963488


173

penktaDIENIS, gegužės 25, 2012

klasifikuoti skelbimai VIKINGŲ LOTO

Pramogos, šventės, laisvalaikis

Tiražo Nr. 1002, gegužės 23 d. AUKSO PUODAS – 9 613 232 Lt DIDYSIS PRIZAS – 2 141 409 Lt 11 21 23 42 44 47 Auksinis skaičius 45 Papildomi skaičiai 02 05 6 tarp jų auksinis sk. – 9 613 232 Lt (0 priz.) 6 skaičiai – 2 141 409 Lt (0 priz.) 5 + papildomas sk. – 20 216 Lt (2 priz.) 5 skaičiai – 9 704 Lt (5 priz.) 4 skaičiai – 150 Lt (429 priz.) 3 skaičiai – 11 Lt (7766 priz.) 2 + papildomas sk. – 6 Lt (10969 priz.) Skliaustuose nurodyti Lietuvoje laimėti prizai.

Prognozė: Aukso puode – 12 mln. Lt Didysis prizas – 4 mln. Lt

Karščiausi kelionių pasiūlymai

Sportas Kauno Centro sporto mokykla kviečia 6–14 m. moksleivius į vasaros užsiėmimus, kurių tikslas išmokyti vaikus plaukti, stiprinti sveikatą ir skatinti aktyvų poilsį. I pamaina – birželio 4–22 d., II pamaina – birželio 25–liepos 13 d. Užsiėmimai vyks darbo dienomis 10 ir 11 val. mokyklos plaukimo baseinuose. Plaukti mokys mokyklos plaukimo specialistai. Užsiėmimo trukmė 45 min. Vienos pamainos (15 užsiėmimų) kaina 62 Lt. Registracija ir išsamesnė informacija tel. 422 854, adresas Miško g. 3.

Kelionių AgentūrA „Krantas Travel“ LĖKTUVŲ BILIETAI iš Klaipėdos, Vilniaus, Rygos oro uostų. LĖKTUVŲ BILIETAI INTERNETU!

960471

kviečia

Tel. (8 37) 490 202, I.Kanto g. 22, kaunas@kaunas.krantas.lt www.krantas.lt KELTŲ BILIETAI Iš Klaipėdos, Rygos, Talino uostų į Vokietiją, Švediją, Daniją, Suomiją, Norvegiją, Angliją, Airiją. KELTŲ BILIETAI INTERNETU!

KRUIZAI Aliaska, Bahamai, Havajai, Kanada, Karibai, Viduržemio jūra, Panamos kanalas, Skandinavija, Pietų Amerika, Azija. KELIONĖS Poilsio ir pažintinės kelionės lėktuvu ir autobusu. www.krantas.lt

kempingas/poilsiavietė „Viktorija“

Dingo Žaliakalnio r., prie PC „Express Market“, gegužės 18 d. dingo vokiečių aviganių veislės šuo (rudai juodos spalvos, reg. identifikavimo kodas 900006000038025). Radusiems prašom skambinti tel. 8 684 67 178. Atsilyginsiu. 963334

Čižikų k., Vištyčio sen., Vilkaviškio r., tel. 8 698 70 328, (8 342) 47 521, (8 342) 20 126. POILSIS SU ŠEIMA NUO PIRMADIENIO IKI PENKTADIENIO PRIE VIŠTYČIO EŽERO POILSIAVIETĖJE „VIKTORIJA“.

PASIŪLYMO KAINA: KAMBARIUOSE SU TUALETU IR DUŠU SUAUGUSIAJAM – 240 Lt; vaikams: iki 3 m. – nemokamai, nuo 4 iki 10 m. – 120 Lt; nuo 11 iki 16 m. – 168 Lt.

E. paštas

stovyklavieteviktorija@gmail.com.

Kelionių AgentūrA „RM travel“ Gegužės 21 d. vakare netoli „Megos“, iš kiemo, pabėgo ir nesugrįžo 3 m. toiterjerų veislės šuniukas. Itin draugiškas, žaismingas ir patiklus. Buvo be antkaklio. Juodas, su ryškiu įrudžiu. Jo labai ilgisi gausi šeima ir ypač 1,5 m. mergytė. Prašom pagalbos jį surandant – atsilyginsime. Jei priglaudėte jį ir sunku išsiskirti, galime pasiūlyti nupirkti naują draugą Jums, kad tik mūsiškis grįžtų namo. Tel. 8 698 44 140, 8 612 33 736.

Malta 3* HB – nuo 1045 Lt (asm.) Rodas 3* HB – nuo 1149 Lt (asm.) Kosas 3* AI – nuo 1234 Lt (asm.) Šv. Gertrūdos g. 21, Kaunas. Tel. (8 37) 222 260, e. paštas info@rmtravel.lt Kelionės iš Kauno rugsėjo mėn.

kviečia

Maljorka 2* HB – nuo 1099 Lt (asm.) Kipras 3* HB – nuo 1329 Lt (asm.) Įsigykite dabar – daug pigiau! Įmanomos ir kitokios kelionės datos, kelionių ir bilietų skaičius ribotas.


18

penktadienis, gegužės 25, 2012

kas, kur, kada

Mindaugą VOLUNGEVIČIŲ skaudžią netekties valandą, mirus mamai, nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi UAB „Kauno vandenys” kolektyvas VISOS KAPŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGOS, PAMINKLAI, ANTKAPIAI, TVORELĖS. Kapo dekoravimas skaldele, smėliu, juodžemiu. Kapo uždengimas akmens plokšte, plytelėmis, trinkelėmis; kapo tvar­ kymas po laidotuvių; pamatų įrengimas; paminklų, tvorelių res­ tauravimas. AKCIJA: paminklams iš ekspozicijos taikoma iki 20 proc. nuolaida. Kontaktai www.kapineta.lt, info@kapineta.lt, tel. 8 648 55 567, (8 37) 334 633, Savanorių pr. 225 („Juzėje”). 951421

„Liūdinga“. Laidojimas, mirusiųjų paėmimas iš namų ir gydymo įstaigų. Kremavimas 488 Lt (kaina gali keistis priklausomai nuo Lenkijos zloto kurso lito atžvilgiu pirkimo dieną). Mirusiųjų par­ vežimas iš užsienio. Platus gedulo drabužių, reikmenų ir atributi­ kos pasirinkimas. Užsakymų priėmimas – 24 val. per parą be po­ ilsio dienų M.Daukšos g. 37, Vytauto pr. 47. Šarvojame Vytauto pr. 44A, S.Žukausko 3B, Radvilėnų pl. 15A, V.Krėvės pr. 95A, Alek­ soto bažnyčioje. Tel. (8 37) 200 839, 8 633 33 399. 950842

Ilgametė darbo patirtis – užtikrinta kokybė ir nebrangios pa­ slaugos. Laidojimo paslaugų biuras teikia visas laidojimo pas­ laugas. Platus karstų, drabužių, laidojimo atributikos pasi­ rinkimas. Šarvojimo salės KAUNE. Pensininkus, neįgaliuosius laidojame už valstybės lėšas. KREMAVIMAS LIETUVOS krematoriume. K.Baršausko g. 65 (priešais PC „Molas“). Dirbame visą parą. www.laidojimas-kremavimas.lt. Tel. 8 670 22 835, 8 608 37 933. 944847

Kauno miesto ir rajono gyventojams! Kauno miesto ir Kauno ra­ jono savivaldybių administracijos sudarė sutartis su UAB „PRA­ RADIMAS“ dėl neatpažintų mirusiųjų palaikų pervežimo. UAB „PRARADIMAS“ NEMOKAMAI perveža NEATPAŽINTUS IR AT­ PAŽINTUS mirusiųjų namuose bei gydymo įstaigose palaikus (tu­ rėti asmenį patvirtinantį dokumentą). Skambinti galite visą parą tel. (8 37) 730 200, 8 650 68 220. 946839

KREMAVIMAS LIETUVOJE. Metalistų g. 3, Kėdainiai. Tel. (8 347) 55 560, 8 613 30 996. E. paštas administracija@krematoriumai.lt www.krematoriumai.lt

KAuno valstybinis dramos TEATRAS Laisvės al. 71, tel. 224 064 www.dramosteatras.lt

Ge­gu­žės 27 d. 18 val. – PREMJERA! Eu­ge­ne Scri­be. PRIEŽASTYS IR PASEKMĖS. Is­to­ri­nė ko­me­di­ja. Rež. Rai­mun­das Ba­nio­nis. Rū­tos sa­lė. Ge­gu­žės 29 d. 18 val. – So­fi Ak­sa­nen. APSIVALYMAS. Vie­nos da­lies dra­ma. Rež. Jo­nas Ju­ra­šas. Rū­tos sa­lė. Ge­gu­žės 30 d. 18 val. – PREMJERA! Eu­ge­ne Scri­be. PRIEŽASTYS IR PASEKMĖS. Is­to­ri­nė ko­me­di­ja. Rež. Rai­mun­das Ba­nio­nis. Rū­tos sa­lė. Ge­gu­žės 31 d. 18 val. – Yukio Mis­hi­ma. MARKIZĖ DE SAD. Dvie­jų da­lių iro­niš­ka fan­ta­zi­ja. Rež. Ar­tū­ras Arei­ma. Rū­tos sa­lė. 19 val. – Ju­hanas Smu­ulas. SVEČIUOSE PAS PULKININKO NAŠLĘ. Vie­nos da­lies anek­do­ tas. Rež. Da­nu­tė Ju­ro­ny­tė. Ma­žo­ji sce­na. Bir­že­lio 2 d. 18 val. – Fried­richas von Schil­ leris. PLĖŠIKAI. An­ti­de­ka­lo­gas (N-16). Rež. Ar­tū­ras Arei­ma. Rū­tos sa­lė. Bir­že­lio 5 d. 18 val. – An­to­nas Če­cho­vas. PALATA. Vie­nos da­lies spek­tak­lis. Ins­ce­ni­za­ ci­jos au­to­rius ir re­ži­sie­rius Ro­lan­das Kaz­las. Il­go­ji sa­lė. Bir­že­lio 6 d. 18 val. – An­to­nas Če­cho­vas. PALATA. Vie­nos da­lies spek­tak­lis. Ins­ce­ni­za­ ci­jos au­to­rius ir re­ži­sie­rius Ro­lan­das Kaz­las. Il­go­ji sa­lė. Bir­že­lio 7 d. 18 val. – Bil­ja­na Srlbja­no­vič. SKĖRIAI. Dvie­jų da­lių tra­gi­ko­me­di­ja. Rež. Ro­lan­das At­ko­čiū­nas. Il­go­ji sa­lė.

KAuno KAMERINIS TEATRAS Kęstu­čio g. 74A, www.ka­me­ri­nis­te­at­ras.lt, in­fo@ka­me­ri­nis­te­at­ras.lt

948327

PAMINKLAI. Gaminame paminklus, dengiame kapavietes gra­ nito plokštėmis, užpilame kapą granito skalda, liejame pama­ tus, atnaujiname senus paminklus, kalame raides. Dirbame viso­ je Lietuvoje. Tel. 8 647 09 401, 384 912; www.uabpaminklai.lt. Raudondvario pl. 115A, Kaunas. Partneriai: K.Kasakausko g. 64 – Akmenė; J.Basanavičiaus g. 12 – Jonava; Taikos pr. 34A, Kaunas; Ramybės g. 7, Garliava. Laidojimo reikmenys, paslaugos, krema­ vimas – tel. 8 615 50 520, 8 686 45 729. 955448

Paminklų, antkapių, tvorelių gamyba iš įvairių spalvų granito. Didelis pagamintų paminklų pasirinkimas. Prekiaujame įvai­ raus storio poliruotomis švediško granito plokštėmis. Visiškas kapavietės sutvarkymas, pamatų liejimas, dengimas granitine plokšte. Atvežame juodžemio, smėlio, granitinės skaldos. Kar­ mėlava, Vilniaus g. 3A, paminklų dirbtuvės, tel. 8 614 41 608. www.gransta.lt. 950163

ŠILAINIŲ PAMINKLAI

tė (mu­zi­ki­nė fė­jų pa­sa­ka), nuo 3 metų. Bir­že­lio 3 d. 12 val. – PASAKA APIE LIETAUS LAŠELĮ, rež. O.Žiugž­da (apie tai, ko­kie esa­me svar­būs, ne­pa­kar­to­ja­mi, rei­ka­lin­gi), nuo 3 metų.

teatras

Amžinąjį atilsį

PAMINKLAI: didelė granito spalvų įvairovė; liejame pamatus, de­ dame trinkeles; paminklų restauravimas; atvežame ir sumontuo­ jame. Mus rasite Šilainių turguje, 43 paviljone. Tel. 8 676 25 966. PREKIAUJAME IŠSIMOKĖTINAI.

Ge­gu­žės 25 d. 18 val. – D.Če­paus­kai­tė. DIENA IR NAKTIS. Dvie­jų da­lių dra­ma Rež. S.Ru­bi­no­vas. Ge­gu­žės 27 d. 18 val. – D.Če­paus­kai­tė. BE GALO ŠVELNI ŽMOGŽUDYSTĖ. Dvie­jų da­lių juo­do­ji ko­me­di­ja. Rež. S.Ru­bi­no­vas. Ge­gu­žės 30 d. 18 val. – D.Fo, F.Ra­me. VIENA NAMUOSE. Mo­no­ko­me­di­ja. Rež. A.Ru­bi­no­vas. Ge­gu­žės 31 d. 18 val. – PREMJERA! E.Jo­ nes­co. PLIKAGALVĖ DAINININKĖ. Vie­nos da­lies ab­sur­do ko­me­di­ja. Rež. S.Ru­bi­no­vas. Bir­že­lio 1 d. 18 val. – PREMJERA! E.Jo­nes­co PLIKAGALVĖ DAINININKĖ. Vie­nos da­lies ab­ sur­do ko­me­di­ja. Rež. S.Ru­bi­no­vas. Bir­že­lio 2 d. 18 val. – F.Rabe­lais. GARGAN­ TIUA IR PANTAGRIUELIS. Už­sta­lė tik­rie­siems gur­ma­nams. (N-18). Rež. S.Ru­bi­no­vas. Bir­že­lio 7 d. 18 val. – at­si­svei­ki­ni­mas su spek­tak­liu! D.Fo, F.Ra­me. VIENA NAMUO­ SE. Mo­no­ko­me­di­ja. Re­ž. A.Ru­bi­no­vas.

959572

KAUNO MAŽASIS TEATRAS M.Dauk­šos g. 34, tel. 408 470, 226 090, www.tiketa.lt, www.bilietai.lt, www.ma­za­sis­te­at­ras.lt

Gegužės 29 d. 19 val. – Užupio dramos teatro gastrolės. HIROSIMA, MANO MEILE pagal M.Duras. Rež. Ramūnas Abukevičius.

KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS Laisvės al. 87A

Ge­gu­žės 26 d. 12 val. Ma­žo­jo­je sce­no­je – ŽIRAFA SU KOJINĖMIS, rež. G.Rad­vi­la­vi­čiū­tė (spal­vo­ti drau­gų nuo­ty­kiai džiun­glė­se), nuo 5 metų. 16 val. – Kau­no ir Sankt Pe­ter­bur­go kū­ry­bi­ nis pro­jek­tas. PREMJERA – KELIONĖ SAULĖS LINK (is­to­ri­ja apie ke­lią, mu­zi­ką ir cir­ką. Apie šven­tę ir kas­die­ny­bę mu­my­se ir ša­lia mū­sų...), mu­zi­ki­nis spek­tak­lis nuo 9 iki 99 metų. Au­to­rius ir re­ži­sie­rius Bo­ri­sas Kon­ stan­ti­no­vas. Dai­li­nin­kas Vik­to­ras An­to­no­ vas. Kom­po­zi­to­rius De­ni­sas Šad­ri­nas. Ge­gu­žės 27 d. 12 val. Va­le­ri­jos ir Sta­sio Rat­ ke­vi­čių lė­lių mu­zie­ju­je – KIŠKIS DRĄSUOLIS, rež. A.Žiu­raus­kas (spek­tak­lis-žai­di­mas, ku­rį pa­de­da kur­ti vai­kai), nuo 3 metų. 16 val. – Ne­ok­la­si­ki­nio šo­kio te­at­ro RELEVE se­zo­no BAIGIAMASIS KONCERTAS. Bir­že­lio 2 d. 14 val. Ma­žo­jo­je sce­no­je – MEŠKIUKO GIMTADIENIS, rež. R.Bart­nin­kai­

KAuno valstybinis dramos TEATRAS

7 d. 18 val.

VAIKŲ IR JAUNIMO TEATRAS „VILKOLAKIS” Kovo 11-osios g. 108, tel. (8 37) 313 712 www.vilkolakis.lt, teatras@vilkolakis.lt

Ge­gu­žės 27 d. 12 val. – S.Iva­naus­kai­tė. PIE­ MENĖLĖ IR KAMINKRĖTYS (H.Ch.An­der­se­no pa­sa­kos mo­ty­vais).

„GIRSTUČIO“ RŪMAI Ko­vo 11-osios g. 26, tel. 454 480, www.girs­tu­tis.lt

DOMINO TEATRAS Ge­gu­žės 25 d. 18 val. – ko­me­di­ja MEILĖ PAGAL GRAFIKĄ. Re­ži­sie­rius A.Ve­čers­kis. Ge­gu­žės 27 d. 18 val. – ko­me­di­ja APIE KĄ KALBA VYRAI. Re­ži­sie­rius O.Ša­poš­ni­ko­vas. Gegužės 29 d. 18 val. – komedija NUODĖ­ MIŲ MIESTAS. Režisierius O.Šapošnikovas. Gegužės 30 d. 18 val. – komedija DAKTA­ RAS. Režisierius A.Večerskis. Gegužės 31 d. 18 val. – komedija DAKTA­ RAS. Režisierius A.Večerskis. V.ŠAPRANAUSKAS Gegužės 28 d. 19 val. – JUODOJO HUMO­ RO VAKARAS. Galioja gegužės 21 d. bilietai.

,,NYKŠTUKO“ LĖLIŲ TEATRAS Ro­tu­šės a. 19, Ry­šių is­to­ri­jos mu­zie­ju­je

Ge­gu­žės 27 d. 12 val. – KATINĖLIS IR GAIDELIS. Bi­lie­tai par­duo­da­mi 1 val. prieš spek­tak­lį.

„Se­no­liai” (va­do­vė Vio­le­ta Ža­dei­kie­nė), Šiau­lių kul­tū­ros cen­tro miš­rus cho­ras „Šar­ ma” (va­do­vė Zi­na Kos­maus­kie­nė), Kau­no miš­rus cho­ras „Gau­da” (va­do­vė Ma­ri­ja Da­ lan­gaus­kie­nė), Kau­no kul­tū­ros cen­tro „Tau­ tos na­mai” miš­rus cho­ras „Ai­niai” (va­do­vas Min­dau­gas Šikš­nius, kon­cert­meis­te­rė Si­mo­ na Drun­gi­lai­tė). Ren­gi­nys ne­mo­ka­mas.

KAUNO MAIRONIO UNIVERSITETINĖ GIMNAZIJA Gim­na­zi­jos g. 3

Ge­gu­žės 28 d. 15 val. kvie­čia da­ly­vau­ti is­to­ri­nės at­min­ties pa­mo­ko­je „DALIA GRIN­ KEVIČIŪTĖ – trem­ti­nė, gy­dy­to­ja, ra­šy­to­ja, di­si­den­tė”. Ren­gi­ny­je bus ati­da­ry­ta Da­lios Grin­ke­vi­ čiū­tės, bu­vu­sios gim­na­zi­jos auk­lė­ti­nės (tuo­met – Kau­no „Auš­ros” mer­gai­čių gim­ na­zi­jos), au­di­to­ri­ja. Ini­cia­to­riai ir ren­gi­nio glo­bė­jai – Lie­tu­vos uni­ver­si­te­tų mo­te­rų sam­bū­ris.

LPKTS Lais­vės al. 39, sa­lė­je

Ge­gu­žės 28 d. 16 val. – li­te­ra­tū­ri­nė po­pie­tė MŪSŲ ŠVIESUOLIAI. Su­si­tik­si­me su kny­gos „Slė­pi­nys sėk­lo­je” au­to­re Da­nu­te Kun­čie­ne ir ra­šy­to­ju, ak­ty­viu vi­suo­me­ni­nin­ku Pet­ru Za­bi­čiu, smui­ki­nin­ke Al­do­na Bal­trū­nie­ne. Ren­gi­nio ve­dė­jas ak­to­rius Egi­di­jus Stan­ci­ kas. Or­ga­ni­za­to­riai – LPKTS Kau­no fi­lia­las ir Lie­tu­vos Są­jū­džio Kau­no sky­rius.

M. ir K.PETRAUSKŲ LIETUVIŲ MUZIKOS MUZIEJUS K.Petrausko g. 31

renginiai LUKŠIŲ MIESTELIS Šakių r.

Ge­gu­žės 25 d. 15 val. Zyp­lių dva­re – dai­ li­nin­ko Ze­no­no Var­naus­ko ta­py­bos ir gra­fi­kos dar­bų pa­ro­dos NEMUNO KRAŠTO ŽMONĖS ati­da­ry­mas.

M.DOBUŽINSKIO KULTŪROS IR ESTETINIO LAVINIMO CENTRAS V.Krė­vės pr. 54, tel. 313 039

Ge­gu­žės 25 d. 17 val. – Cen­tro auk­lė­ti­nių kū­ry­bi­nių dar­bų pa­ro­da SPALVOTOS FAN­ TAZIJOS ir Tarp­tau­ti­nio kon­kur­so „Ke­lio­nių pa­sa­kos” ka­ta­lo­go pri­sta­ty­mas. Įė­ji­mas ne­mo­ka­mas.

„ŽALGIRIO“ ARENA Ge­gu­žės 25 d. 20 val. – vie­nin­te­lis Bal­ti­jos ša­ly­se bri­tų elek­tro­ni­nės šo­kių mu­zi­kos gru­pės „The Pro­di­gy” kon­cer­tas. Bi­lie­tus pla­ti­na „Bi­lie­tų pa­sau­lis”, kai­na 129–221,50 lito.

MAIRONIO LIETUVIŲ LITERATŪROS MUZIEJUS

Gegužės 29 d. 15 val. – vokalinės muzikos koncertas. Dalyvaus Vytauto Didžiojo uni­ versiteto muzikos akademijos dainavimo katedros doc. Danieliaus Vėbros studentai Asta Mikelionytė, Paulius Bagdonas, kon­ certmeistrė Greta Drenseikaitė. Programoje – G.Verdi, G.Puccini, G.Donizetti, F.Leharo, W.A.Mozarto, E.Griego, A.Bražinsko, B.Dvariono ir kitų kompozitorių kūriniai. Koncerto vedėjas – doc. D.Vėbra.

P.STULGOS LIETUVIŲ TAUTINĖS MUZIKOS INSTRUMENTŲ MUZIEJUS L.Zamenhofo g. 4, www.muzikos-instrumentu-muziejus.lt

Gegužės 30 d. 18 val. muziejaus Didžio­ joje salėje vyks edukacinis užsiėmimas „Lietuvių tradiciniai šokiai. Moki nemoki, nori – šok!”

KAUNO APSKRITIES VIEšOJI BIBLIOTEKA Radastų g. 2, IV a. fojė

Iki birželio 13 d. veikia Sauliaus Kruopio ir Skaidrės Butnoriutės tapybos paroda GYVE­ NIMAS KARTU. Įėjimas nemokamas.

Ro­tu­šės a. 13

Ge­gu­žės 26 d. 13 val. – JAUNŲJŲ KŪRĖJŲ POPIETĖ. Ren­gi­ny­je sa­vo kū­ry­bos iš­trau­kas skai­tys Res­pub­li­ki­nio moks­lei­vių kū­ry­bos kon­kur­so da­ly­viai.

KAUNO ŠV. ARKANGELO MYKOLO (ĮGULOS) BAŽNYČIA Ge­gu­žės 26 d. 16 val. – Tre­čio­jo tarp­tau­ ti­nio var­go­nų mu­zi­kos fes­ti­va­lio JUBILATE DEO kon­cer­tas. Da­ly­vau­ja tarp­tau­ti­nių kon­ kur­sų lau­re­a­tė Na­ta­li­ja Už­vi (Ru­si­ja). Ge­gu­žės 27 d. 16 val. – Tre­čio­jo tarp­tau­ ti­nio var­go­nų mu­zi­kos fes­ti­va­lio JUBILATE DEO bai­gia­ma­sis kon­cer­tas. Da­ly­vau­ja tarp­ tau­ti­nių kon­kur­sų lau­re­a­tas Ba­lys Vait­kus (Lie­tu­va). Įė­ji­mas ne­mo­ka­mas.

VYTAUTO DIDŽIOJO KARO MUZIEJUS K.Do­ne­lai­čio g. 64, tel. 320 939

Kvie­čia­me ap­lan­ky­ti iki bir­že­lio 1 d. vei­kian­čią pa­ro­dą „At­kur­toms Lie­tu­vos ka­ ri­nėms oro pa­jė­goms – 20”, skir­tą Lie­tu­vos ka­ri­nių oro pa­jė­gų 20-me­čiui; iki lie­pos 7 d. vei­kian­čią pa­ro­dą „Kau­no pi­lies gy­ny­ba 1362 m.”, skir­tą ku­ni­gaikš­čio Vai­do­to va­do­vau­ja­mos did­vy­riš­kos Kau­no pi­lies gy­ny­bos 650-osioms me­ti­nėms.

kinas „CINAMON“ PLC „Mega“, tel. 8 700 70 111

KAUNO KULTŪROS CENTRAS „TAUTOS NAMAI“ Vy­tau­to pr. 79/Kęstu­čio g. 1

Ge­gu­žės 26 d. 13 val. – res­pub­li­ki­nis vy­res­nio am­žiaus žmo­nių cho­rų fes­ti­va­lis BROLIAI, SESĖS, UŽDAINUOKIM. Da­ly­vaus Pa­ne­vė­žio miš­rus cho­ras-klu­bas

KAuno KAMERINIS TEATRAS

7 d. 18 val.

„Vy­rai juo­dais dra­bu­žiais 3“ 3D – iki 31 d. 15.15*, 17.30, 19.45, 22** val. (*išsk. 26, 28, 30; **išsk. 31 d.). „Čer­no­by­lio die­no­raščiai“ – iki 31 d. 13, 19.30, 21.40 val. „Le­gen­di­nis vi­kin­gas To­ras“ 3D (lie­t. k.) – iki 31 d. 11.25, 13.20 val.

KAUNO MAŽASIS TEATRAS

29 d. 19 val.


19

penktadienis, gegužės 25, 2012

kas, kur, kada „Dik­ta­to­rius“ – iki 31 d. 12.10, 14.10, 16.10, 18.10, 20.10, 22.10 val. „Ko lauk­ti, kai lau­kies“ – iki 31 d. 12, 14.15, 16.30, 18.45, 21 val. „Nak­ties še­šė­liai“ – iki 31 d. 17, 19.15, 21.30 val. „Ker­šy­to­jai“ – 31 d. 22 val. „Kung Fu Triu­šis“ – iki 31 d. 11.15 val. „Gat­vės šo­kiai 2“ 3D – 26, 28, 30 d. 15.30 val. „Am­ži­nai ta­vo“ – iki 31 d. 15, 17.15 val. „Veid­ro­dė­li, veid­ro­dė­li... Snie­guo­lės is­to­ri­ ja“ (lie­t. k.) – iki 31 d. 14.45 val. „Pi­ra­tai! Ne­vy­kė­lių kom­pa­ni­ja“ (lie­t. k.) – iki 31 d. 12.45 val.

„FORUM CINEMAS“ Ka­ra­liaus Min­dau­go pr. 49, „Ak­ro­po­lis“, III a.

„Vyrai juodais drabužiais 3“ 3D (premjera) – iki 31 d. 11.15, 13.45, 16.15, 18.45, 21.15 val.; 25, 26 d. 23.59 val. IŠANKSTINIS SEANSAS. „Mes už Lietuvą“ (liet. k.) – 31 d. 19 val. Radio Centro draugų seansas. „Bernvakaris Australijoje“ – 30 d. 19.30 val. LNK kino startas. „Madagaskaras 3“ 3D (liet. k.) – 1 d. 19 val. „Diktatorius“ – iki 31 d. 12.30, 14.30, 16.45, 19, 21.30 val.; 25, 26 d. 23.30 val. „Ko laukti, kai laukies“ – iki 31 d. 12.45, 15.15, 17.45, 20.15 val.; 25, 26 d. 23 val. „Nakties šešėliai“ – iki 31 d. 13, 15.30, 18.15, 21 val. „Legendinis vikingas Toras“ 3D (liet. k.) – iki 31 d. 12, 13.30, 15.45 val. „Keršytojai“ 3D – iki 31 d. 15, 17.30 (seansas nevyks 30, 31 d.), 20.45 val. „Gatvės šokiai 2“ 3D – iki 31 d. 11.30, 18 val.; 25, 26 d. 23.15 val. „Veidrodėli, veidrodėli... Snieguolės istorija“ – 26, 27 d. 11.45 val.; iki 31 d. 14 val. „Profas“ – iki 31 d. 19.15, 21.45 val. „Neliečiamieji“ – iki 29 d. 20.30 val. „Alvinas ir burundukai 3“ (liet. k.) – iki 31 d. 10.45 val. „Gatvės šokiai“ – iki 31 d. 16.30 (seansas nevyks 29 d.) val. „Amerikietiškas pyragas: klasės susitikimas“ – 25, 26 d. 23.45 val. „Loraksas“ (liet. k.) – iki 31 d. 10.30 val. „Piratai! Nevykėlių kompanija“ (liet. k.) – iki 31d. 10.15 val. KITOKIO KINO KLUBAS. „Melancholija“ – 29 d. 16.40 val. Renginio vedėjas G.Jankauskas. Bilietai jau parduodami. Bilieto kaina 7 Lt.

KINO TEATRAS „ROMUVA“

6.00 Labas rytas. 9.00 „Komisaras Reksas“ (N-7) (k). 10.00 „Giminės. Po dvidešimties metų“ (k). 11.00 „Akiračiai“. Tiesioginė Lietuvos radijo laida. 12.00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis. 12.15 „Eurovizijos“ dainų konkursas, 2012 m. Antras pusfinalis. Dalyvauja Donatas Montvydas (k). 14.15 Popietė su Algimantu Čekuoliu (k) (subtitruota laida). 14.50 Žinios. 15.10 „Komisaras Reksas“ (N-7). 16.00 „Hartlando užuovėja“ (8). 17.05 „Senis“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.35, 21.05 Sportas. Orai. 18.45 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 20.25, 22.10 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 20.55 Verslas. 21.00 Kultūra. 21.15, 22.15 Duokim garo! 23.15 Kine kaip kine. 23.45 Lietuvių kino aukso fondas. Drama „Moteris ir keturi jos vyrai“ (1984 m.).

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“ (7). 6.50 „Tomo ir Džerio nuotykiai“ (4) (k). 7.20 „Agentas Šunytis“ (9) (k). 7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7) (k). 8.50 24 valandos (N-7). 9.45 Valanda su Rūta (k). 11.15 Farai (N-7) (k). 12.10 „Mentalistas“ (N-7) (k). 13.10 „Nickelodeon“ valanda. „Nugalėtoja“. 13.40 „Agentas Šunytis“. 14.10 „Vaikų „Warner Bros.“ „Tomo ir Džerio nuotykiai“ (5). 14.40 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 15.40 „Meilės miestas“ (3, 4). 17.40 Būk mano meile! (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.14 Sportas. 19.17 Orai. 19.19 Mano vyras gali. 21.15 Nuotykių f. „Skorpionų karalius 2“ (Vokietija, JAV, Pietų Afrika, 2008 m.) (N-7). 23.30 Veiksmo f. „Nenugalimoji Džein“ (JAV, 2005 m.) (N-14). 1.15 Siaubo trileris „Mirtina tyla“ (JAV, 2007 m.) (S).

Laisvės al. 54

Gegužės 25 d. 18 val. – „Pasaulis yra didelis ir išsigelbėjimas slypi už kampo”. Drama. Bulgarija, Vokietija, Slovėnija, Vengrija. Rež. Stephanas Komandarevas. Vilniaus tarptautinio kino festivalio „Kino pavasaris” konkursinėje programoje filmas pripažintas geriausiu, o pagrindinis aktorius Miki Manojlovičius gavo geriausio aktoriaus apdovanojimą. 21 val. – KINO NAKTIS, du filmai už 12 Lt. „Kvėpavimas”. Rež. Kim Kidukas, Pietų Korėja. Drama. „Sapnas”. Rež. Kim Ki-dukas, Pietų Korėja. Drama. Gegužės 26 d. 13 val. – „Magiški fėjų Vinksių nuotykiai” (dubliuotas lietuviškai). Rež. Iginio Straffi. Animacija. 14.45 val. – „Pasaulis yra didelis ir išsigelbėjimas slypi už kampo”. Drama. Bulgarija, Vokietija, Slovėnija, Vengrija. Rež. Stephanas Komandarevas. Vilniaus tarptautinio kino festivalio „Kino pavasaris” konkursinėje programoje filmas pripažintas geriausiu, o pagrindinis aktorius Miki Manojlovičius gavo geriausio aktoriaus apdovanojimą. 16.45, 20.45 val. – „Mano didysis O!” Romantinė komedija. D.Britanija. Rež. Tanya Wexler. Vaidina: Maggie Gyllenhaal, Felicity Jones, Hughas Dancy, Rupertas Everettas, Jonathanas Pryce. 18.45 val. – „Šokėja tamsoje”. Drama, miuziklas. Danija, Vokietija, Nyderlandai, JAV, D. Britanija, Prancūzija, Švedija, Suomija, Islandija, Norvegija. Rež. Larsas von Trieras. Vaidina: Bjork, Catherine Deneuve, Davidas Morse, Peteris Stormare. Gegužės 27 d. 13 val. – „Magiški fėjų Vinksių nuotykiai”. 14.45 val. – „Pasaulis yra didelis ir išsigelbėjimas slypi už kampo”. 16.45, 20.45 val. – „Mano didysis O!” 18.45 val. – „Šokėja tamsoje”.

KINO TEATRAS „ROMUVA“

25 d. 18 val.

DATOS (gegužės 25 d.)

TV programa

6.40 Teleparduotuvė. 6.55 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 7.25, 15.10 „Simpsonai“. 7.55 „Biuras“. 8.55 „Meilės sūkuryje“. 10.00 „Moterys meluoja geriau“. 10.30 „Moterys meluoja geriau“. 11.00 Šok ir lieknėk 2012. 13.40 „Viešnios iš praeities“ (6). 14.10 „Ragai ir kanopos sugrįžta“. 14.40 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 16.40 „Paveldėtojai“ (3). 18.35 Susitikime virtuvėje. 18.45 TV3 žinios. 19.00 TV3 sportas. 19.05 TV3 orai. 19.10 Nuotykių komedija „Naktis muziejuje“ (JAV, D.Britanija, 2006 m.). 21.25 Veiksmo trileris „Dingti per 60 sekundžių“ (JAV, 2000 m.). 23.50 Veiksmo f. „Nuotykių ieškotojas“ (JAV, 1996 m.). 1.35 Melodrama „Pykčio regimybė“ (JAV, Vokietija, D.Britanija, 2005 m.).

6.30 Televitrina. 7.00 Žinios (k). 7.25 „Milijonieriai“ (k). 8.00 „Prajuokink mane“ (k). 9.00 „Gyvenimo spalvos“ (k). 10.00 „Margoša: moterimi negimstama“. 11.00 „Be namų negerai: naujas gyvenimas“. 11.30 „Liejyklos gatvė“ (N-7) (k). 12.30 „Ekstrasensų mūšis“ (N-7) (k). 13.30, 16.30 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 14.30 „Pragaro virtuvė“ (N-7). 15.30 „Amerikos talentai“. 17.30 „Nerealu!“ (k). 18.00 Žinios. Sportas. Orai. 18.25 „Liejyklos gatvė“ (N-7). 19.25 „Zaicevas + 1“ (N-7). 20.00 Žinios. Verslas. Sportas. Orai. 20.25 „Amerikos talentai VI“. 21.25 Rusų kinas. Komedija „Nasha Russia. Likimo kiaušai“ (Rusija, 2010 m.) (N-14). 23.15 Amerikietiškosios imtynės (N-14). 0.15 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 1.20 „Bamba“. Interaktyvus šou suaugusiesiems (S).

8.00 „Sandokanas. Tigras vėl riaumoja“. 8.30 Kultūrų kryžkelė. Menora. 8.45 Miesto kodas (k). 9.00 Labas rytas (k). 11.30 Krašto spalvos. 12.00 „Jūros šventė 2002“. Roko opera „Jūratė ir Kastytis“ (k). 13.00 Vytauto Kernagio dainas atlieka Liudas Mikalauskas ir kvartetas „Bass Arco“ (k). 14.25 Muzikos istorijos. A.Dumas. „Dama su kamelijomis“. Versija operoje (k). 15.00 Negali būti. 15.30 Mokyklos langas (k). 16.00 F.Poulenko „Gloria“ sopranui, chorui ir orkestrui (k). 16.25 Durys atsidaro. 16.55 Žinios (k). 17.10 Miesto kodas. 17.25 Kaimo akademija. 18.00 Tarptautinis poezijos festivalis „Poezijos pavasaris 2012“. Laureato vainikavimas ir literatūros vakaras Maironio lietuvių literatūros muziejaus sodelyje. Tiesioginė transliacija. 20.00 Vakaro autografas. 20.50 Muzikiniai debiutai. Gitara skambina Simonas Bušma. 21.15 LTV aukso fondas. „Aušros sūnūs“ (1998 m.). 22.30 Kūrybos metas. Vytautas V.Landsbergis: atsiminimai, esė, nesąmonės. 23.00 Džiazo vakaras. „Mama Jazz“ 2011. Marijus Sūdžius ir „David Binney Group“. 0.00 Panorama (k). 0.20 Verslas (k). 0.25 Kultūra (k). 0.30 Sportas (k). 0.35 Orai (k). 0.40 Auksinės melodijos. Koncertuoja grupė „Tabasko“ ir draugai.

9.30, 14.30 Teleparduotuvė. 9.45 „Išlikimas“. 10.55 „Robinas iš Šervudo“. 12.00 „Kaulai“. 13.00 Komedija „Mano vaikinai“ (1, 2) (JAV, 2008 m.). 14.00 „Moterų lyga. Vyrai, pinigai ir meilė“. 15.00 „Robinas iš Šervudo“. 16.00 „Išlikimas“. 17.00 „Medikopteris“. 18.00 „Kaulai“. 19.00 „CSI Majamis“. 20.00 „Mano vaikinai“ (3, 4). 21.00 „Žmogžudystė“ (6). 22.00 „Nepažįstamieji“. 23.00 „Anarchijos vaikai“. 0.00 „Įstatymas ir tvarka. Operatyvinių tyrimų skyrius“. 1.00 „CSI Majamis“. 1.55 „Žmogžudystė“ (6).

8.05, 15.00 Teleparduotuvė. 8.40, 15.30 „Drakonų kova Z“ (N-7). 9.40 „Muča Luča“. 10.00 „Sedrikas“. 10.30 „Betmenas ir narsuolių komanda“. 11.00 Būk mano meile! (N-7). 12.00 „Teresa“. 13.00 „Intrigų dvaras“. 14.00 „Laukinė širdis“. 16.30 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai. 17.30, 0.30 „Pasaulio Guinnesso rekordai“. 18.00 „Dvigubas gyvenimas“ (N-7). 19.00 „Laukinis gyvenimas“. 20.00 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (N-7). 21.00 F. „Tagartas XX. Šventieji ir nusidėjėliai“ (D.Britanija, 2004 m.). 22.30 „Bręstantis blogis“ (N-14). 23.30 „Saugotojas“ (3) (N-14).

10.25 „Linksmieji traukinukai“. 10.40 Senoji animacija. 11.15, 20.35 Nomeda. 12.05, 17.00 „Meilės konvejeris“. 13.00, 19.00 „Aistrų verpetai“. 14.00, 21.25 „Moterys meluoja geriau“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Marthos Stewart šou. 18.00, 22.25 „Moteris be praeities“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 23.20 Melodrama „Rožių uola“ (Vokietija, 1999 m.).

6.14, 13.00 TV parduotuvė. 6.30 Ryto reporteris. 7.55, 14.30 Negaliu tylėti. 8.55 „Merdoko paslaptys“ (N-7). 10.00. 18.20 Super L.T. 10.35 Padėkime augti. 11.05 Uraganų persekiotojai. Realybės

dokumentika (N-7). 12.00 Lietuvos diena. 13.30 Šeimų dvikova – „Akropolio“ turnyras. 15.30 „Oskaro oazė“. 15.45, 16.10 Dok. f. „Čigonai. Vaikystė be pasirinkimo“ (N-7). 16.00, 17.00, 18.00 Žinios. 17.20 BBC pristato: „Jaunikliai“. 19.00 Dokumentinis f. „Ledo žemė. Žaidimas su ugnimi“ (N-7). 20.00 Reporteris. 20.27 Orai. 20.30 Lietuvos futbolo A lygos čempionato rungtynės. Vilniaus „Žalgiris“–Panevėžio „Ekranas“. Tiesioginė transliacija iš Vilniaus. 22.35 „Zona“ (N-14). 0.35 „Uraganų persekiotojai“ (N-7).

9.00 Žinios (k). 9.20 Romantinė drama „Maištingoji Džeinė“ (N-7). 11.20 Nuomonės (k). 12.20 Komedija „Moljeras: teprasideda komedija“ (N-7). 14.20 Telelaikraštis. 15.50 Komedija „Šešios mano tėčio žmonos “ (N-7). 17.30 Kai Lietuvos nebuvo (k). 18.00 Žinios. 18.20 Auto-moto. 18.50 Dok. muz. f. „Gali būti triukšmo!“ (N-7). 20.30 Vilniaus byla. 21.00 Žinios. 21.19 Orai. 21.20 Kriminalinė veiksmo drama „Linija“ (N-14). 22.55 Žinios (k). 23.15 Komedija „Virtuvė sielai“ (N-14). 0.55 Drama „Vienišas vyras“ (N-14).

7.00 Žinios. Orai (k). 7.20 Kauniečių akimis (k). 7.30 Kitokia Lietuva (k). 8.30, 18.30, 20.30 Muzika. 10.00 „Sedrikas“. 10.30 „Betmenas ir narsuolių komanda“. 11.00 „Būk mano meile“. 12.00 „Teresa“. 13.00 „Intrigų dvaras“. 14.00 „Laukinė širdis“. 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Drakonų kova Z“ (k). 16.30 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai. 17.30 „Pasaulio Guinnesso rekordai“. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Kauniečių akimis. 20.00 Žinios. Orai (k). 20.20 Kauniečių akimis (k). 21.00 Detektyvas „Tagartas XX. Šventieji ir nusidėjėliai“. 22.30 „Bręstantis blogis“. 23.30 „Saugotojas“. 0.30 „Pasaulio Guinnesso rekordai“ (k).

8.00 Drama „Paskutinis šansas įsimylėti“ (JAV, 2008 m.) (N-14). 9.35 Veiksmo f. „JCVD“ (Belgija, Liuksemburgas, Prancūzija, 2008 m.) (N-14). 11.15 Veiksmo f. „Pandorum“ (JAV, Vokietija, 2009 m.) (N-14). 18.30 Romantinė komedija „Kai mes susitikome“ (Indija, 2007 m.) (N-7). 21.00 Komiška drama „Vėjavaikė“ (D.Britanija, 2008 m.) (N-14). 23.00 Drama „Meilė choleros metu“ (JAV, 2007 m.) (N-14).

9.00 Televitrina. 10.00, 19.00, 21.00, 23.00 Žinios +. 10.15 Italijos „Serie A“ lyga. „Inter“–„Milan“. 12.00 Lietuvos krepšinio lyga. Kauno „Žalgiris“–Vilniaus „Lietuvos rytas“. 13.45 VTB vieningoji krepšinio lyga. Kijevo „Budivelnik“–Kauno „Žalgiris“. 15.30 Škotijos taurės finalas. Edinburgo „Hearts“–Edinburgo „Hibernian“. 17.15 DNB LKF taurės finalinis ketvertas. Didysis finalas. Kauno „Žalgiris“–Pasvalio „Pieno žvaigždės“. 19.15 Sportas LT. Kauno dviračių maratonas 2012. 19.45 Olimpinės žaidynės. 20.00 Vimbldono legendos. P.Samprasas. 21.15 Sporto metraštis. 21.25 Vimbldono legendos. V.Gerulaitis ir B.Borgas (1977 m.). 22.25 Didžiosios Britanijos žiedinės lenktynės „AirAsia Renault Clio Cup“ (Thruxton). 23.15 Futbolo dievai.

Tarptautinė dingusių vaikų diena Tarptautinė Afrikos diena 1924 m. įkurtas Lietuvos tautinis olimpinis komitetas. 1955 m. gimė menotyrininkė Ramutė Rachlevičiūtė. 1962 m. gimė režisierius, aktorius, rašytojas Vytautas V.Landsbergis. 1969 m. gimė žurnalistas, visuomenės veikėjas Rytis Juozapavičius. 1976 m. gimė airių aktorius Cillianas Murphy. 2001 m. Erikas Weihenmayeris tapo pirmuoju aklu žmogumi, įkopusiu į Everestą.

horoskopai Avinas (03 21–04 20). Lengvai bendrausite su aplinkiniais, būsite itin aktyvus. Tik pasistenkite netyčia neįskaudinti artimiausių draugų, kuriems ši diena galbūt ne tokia puiki. Jautis (04 21–05 20). Mėgausitės gyvenimu, noriai padėsite draugui ar mylimam žmogui. Kas nors pagirs jūsų ypatingą skonį. Galite rinktis naujus baldus, užuolaidas, ypač sėkmingi bus tekstilės pirkiniai. Dvyniai (05 21–06 21). Palanki diena bendrauti su draugais. Teigiamai vertinsite savo padėtį, bus malonu padėti aplinkiniams. Puikiai praleisite laiką. Pasikliaukite savo jėgomis. Vėžys (06 22–07 22). Kils pavojus būti suklaidintam ar pernelyg susižavėti kokia nors idėja. Patirsite psichologinį spaudimą. Todėl kruopščiai atlikite savo tiesiogines pareigas ir neapsikraukite naujomis idėjomis. Liūtas (07 23–08 23). Gali kilti gerų idėjų ir aiškių minčių. Puikus laikas priimti sprendimus ir imtis protinės veiklos. Tik nebūkite paviršutiniškas ir nepervertinkite savo jėgų. Mergelė (08 24–09 23). Palanki diena bendrauti su draugais ir jaunais žmonėmis. Teigiamai vertinsite savo padėtį, bus malonu padėti aplinkiniams. Puikiai praleiskite laiką. Šiandien viskas jūsų rankose. Svarstyklės (09 24–10 23). Bendraudamas patirsite emocinį konfliktą ir būsite įžeistas. Ištvermės – šios pastangos greitai duos vaisių. O jei nesusivaldysite, tada nedelsdamas atsiprašykite. Skorpionas (10 24–11 22). Jausite emocinį išsekimą ir įtampą. Nesistenkite pakeisti situacijos, tiesiog palaukite palankesnio laiko. Svarbiausia nė su kuo nesusipykti, nes susitaikyti bus tikrai sunku. Šaulys (11 23–12 21). Jausite tiek šeimos, tiek draugų ir pažįstamų paramą. Darbe ir asmeniniame gyvenime vyraus darna. Galite patirti naudos iš pavaldinių. Tik nepiktnaudžiaukite tuo, kad jumis pasitikima. Ožiaragis (12 22–01 20). Bus sunku išreikšti mintis. Pamatysite, kad yra žmonių, kurie jums pavydi ir trukdo judėti pirmyn. Nesipriešinkite jiems, pasitraukite į šalį ir ramiai siekite savo tikslų. Vandenis (01 21–02 19). Jūsų perdėtas psichologinis spaudimas gali sugadinti santykius su aplinkiniais. Jei laiku tai suvoksite, neiškils jokių nenumatytų situacijų. Dažniau šypsokitės, bent jau sau. Žuvys (02 20–03 20). Imsite manyti, kad jus supantys žmonės yra ne tokie, kokie dedasi. Galbūt teks įveikti tam tikrus išbandymus. Vakare greičiausiai kils noras fantazuoti. Palankus metas intelektualiai kūrybai.


Orai

Savaitės pabaigoje bus vidutiniškai šilta, daug kritulių nenumatoma. Šiandien numatomi giedri ir sausi orai, dieną vyraus 18–20 laipsnių šilumos. Rytoj naktį numatoma 6–11 laipsnių, dieną kai kur gali trumpai palyti, bus vidutiniškai šilta – 19–20 laipsnių šilumos.

Šiandien, gegužės 25 d.

+18

+18

Telšiai

+19

Šiauliai

Klaipėda

+19

Panevėžys

+18

Utena

+19

Tauragė

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (jaunatis) teka Mėnulis leidžiasi

4.57 21.35 16.38 8.48 0.41

146-oji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 220 dienų. Saulė Dvynių ženkle.

+20

Kaunas

Pasaulyje Atėnai +25 Berlynas +22 Brazilija +25 Briuselis +22 Dublinas +19 Kairas +34 Keiptaunas +17 Kopenhaga +20

Londonas +24 Madridas +31 Maskva +15 Minskas +18 Niujorkas +23 Oslas +24 Paryžius +25 Pekinas +29

orai kaune šiandien

Praha +20 Ryga +17 Roma +25 Sidnėjus +16 Talinas +15 Tel Avivas +27 Tokijas +22 Varšuva +21

+19

+18

Vėjas

2–8 m/s

Marijampolė

Vilnius

+18

Alytus

Vardai Almantas, Alvyra, Danutė, Evelina, Grigalius, Magdalena, Urbonas.

Nau­ji smū­giai

Rytas

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

+13

+20

+15

+10

4

+14

+19

+15

+11

2

+13

+19

+17

+12

1

rytoj

poryt

Ita­l i­j os šiau­rės va­k a­r ų re­g io­n ą su­ pur­tė du po­ž e­m i­n iai smū­g iai. Pir­ ma­s is iš jų bu­vo 4,3, o ant­ra­s is – 3,2 ba­lo. Kaip pra­ne­š a vie­tos ži­n iask­l ai­ da, praė­ju­s ią nak­t į iš vi­so už­f ik­s uo­t a 18 po­že­m i­n ių smū­g ių. Emi­l i­jos mies­ te­l io, smar­k iai nu­ken­tė­j u­s io per že­ mės dre­b ė­j i­m ą sek­m a­d ie­n į, gy­ven­ to­jai puo­lė į gat­ves. Ita­l i­jos vy­r iau­s y­ bė ant­ra­d ie­n į pa­skel­b ė 60 die­nų ne­ pap­ras­t ą­j ą pa­dė­t į nuo že­mės dre­b ė­ ji­mo nu­ken­tė­j u­s ia­me re­g io­ne ir pa­ ža­dė­jo skir­t i 50 mln. eu­r ų, pa­de­d ant at­s ta­t y­t i na­mus ir šei­moms pri­k lau­ san­č ias įmo­nes. BNS inf., AFP nuo­tr.

įvairenybės

Te­ro­ris­ti­nis šuns iš­puo­lis vir­tu­vė­je Va­ly­mo prie­mo­nių ne­ken­čian­tis šuo per­kan­do da­žų fla­ko­nė­lį, ku­ rio ae­ro­zo­lis su­si­mai­šė su or­kai­ tės du­jo­mis, ir tai su­kė­lė spro­gi­mą vir­tu­vė­je. Ha­li Hud­son dėl itin ne­val­do­mo sa­vo šuns Yo­gi cha­rak­te­rio krei­ pė­si į in­ter­ne­to lai­dą „Pet Sen­se“. Lai­do­je tu­rė­jo bū­ti fil­muo­ja­ma, kaip gy­vū­ną tre­ni­ruo­ja spe­cia­lis­

tai, sie­kian­tys iš­mo­ky­ti jį pa­klus­ nu­mo, ra­šo ya­hoo.com. Nuo pat tos aki­mir­kos, kai H.Hud­ son pa­siė­mė dvie­jų mė­ne­sių Yo­gi iš prie­glau­dos, gy­vū­nas ne­ga­lė­jo pa­ kęs­ti na­mų va­ly­mo prie­mo­nių. „Kai jis bu­vo dar ma­žas, no­rė­ da­ma, kad jis at­bėg­tų pas ma­ne, aš jį vi­saip kvies­da­vau, ta­čiau šuo vi­ siš­kai ne­kreip­da­vo į ma­ne dė­me­sio.

Bet jei iš­si­trauk­da­vau ir pa­purkš­da­ vau į orą ko­kios nors va­ly­mo prie­ mo­nės, Yo­gi kaip­mat pas ma­ne at­ bėg­da­vo“, – pa­sa­ko­ja mo­te­ris. Kad įro­dy­tų sa­vo šuns nea­py­kan­ tą va­ly­mo prie­mo­nėms, H.Hud­son lai­dos ren­gė­jams lei­do fil­muo­ti, kaip el­gia­si jos šuo, ati­da­rius spin­ te­lę, ku­rio­je su­dė­ti fla­ko­nė­liai su va­lik­liais. Yo­gi lai­dos ren­gė­jų ne­

nu­vy­lė – kai bu­vo pra­ver­tos spin­ te­lės du­rys, kaip­mat puo­lė va­lik­ lių in­de­lius. Šuo per­kan­do ir juo­dų da­žų fla­ko­ną, ku­ris su­spro­go. Yo­gi ne­su­si­žei­dė ir net ne­la­ bai krei­pė dė­me­sį į tai, kad vi­sas jo snu­ku­tis bu­vo iš­tep­tas juo­dais da­ žais. Gy­vū­no šei­mi­nin­kė H.Hud­ son iš­kart šu­nį iš­ve­dė iš vir­tu­vės ir puo­lė jį va­ly­ti.

Tuo me­tu vir­tu­vė­je su­si­mai­šė iš da­žų fla­ko­no pa­skli­dęs ae­ro­zo­lis ir du­jos iš or­kai­tės. Tai su­kė­lė spro­ gi­mą, ku­rį ope­ra­to­riui pa­vy­ko nu­ fil­muo­ti. Pa­si­se­kė, kad pa­vy­ko gais­rą grei­ tai už­ge­sin­ti, o Yo­gi, jo šei­mi­nin­ kė ir fil­ma­vi­mo gru­pė nuo spro­gi­ mo ne­nu­ken­tė­jo. lrt.lt inf.

2012-05-25 Kauno diena  

Tris trofėjus Kaunui padovanojęs „Žalgiris“ šį sezoną pagerino visus LKL rungtynių lankomumo rekor­ dus, o kauniečių triumfą „Žalgi­ rio“ ar...

2012-05-25 Kauno diena  

Tris trofėjus Kaunui padovanojęs „Žalgiris“ šį sezoną pagerino visus LKL rungtynių lankomumo rekor­ dus, o kauniečių triumfą „Žalgi­ rio“ ar...

Advertisement