Page 1

Lietuva

7p.

Kas dė­jo­si FNTT va­do­vų at­lei­di­mą ty­ru­sios­ ko­mi­si­jos po­sė­džiuo­se, vi­suo­me­nė­ grei­čiau­siai­ ne­su­ži­nos.

Pasaulis

9p.

Egip­tie­čiai ren­ka ­ nu­vers­to­jo pre­zi­den­to ­ įpė­di­nį ir vi­lia­si, ­ kad šį­kart ­ jų bal­sas ­ bus svar­bus.

Turtas

12p.

Res­pub­li­ki­nio moks­lei­vių­ kū­ry­bi­nio kon­kur­so­ ato­maz­ga:­ lau­rea­tams –­ dip­lo­mai,­ ko­mi­si­jai – pe­nas ­ ap­mąs­ty­mams.

Li­go­ni­nės įran­gą ­ per­ka pa­gal ­ ma­žiau­sios ­ kai­nos kri­te­ri­jų, ­ o ken­čia ­ pa­cien­tai.

14p.

Ketvirtadienis gegužės 24, 2012 Nr. 120 (19679) Kaunodiena.lt 2 Lt

Kū­di­kį pa­lai­do­ju­si ma­ma me­di­kams pa­skel­bė ka­rą

Spau­di­mas Mar­ve­lės gy­ven­to­jams Sau­lius Tvir­bu­tas

s.tvirbutas@kaunodiena.lt

„Kau­no van­de­nų“ at­sto­vai gra­si­ na, kad, dėl Mar­ve­lės gy­ven­to­jų pro­tes­tų iki ru­dens ne­pas­ta­čius nuo­te­kų dumb­lo džio­vyk­los, teks bran­gin­ti van­de­nį vi­siems kau­nie­ čiams. „Pa­ša­lin­ki­te da­bar sklin­ dan­čią smar­vę, ta­da kal­bė­si­mės“, – šan­ta­žui ne­pa­si­da­vė Mar­ve­lės gy­ ven­to­jai.

Bend­ro­vė „Kau­no van­de­nys“ tvir­ ti­na, kad dėl už­si­tę­su­sių gin­čų su gy­ven­to­jais vė­luo­ja­ma ­sta­ty­ti nuo­ te­kų dumb­lo džio­vyk­lą. „Pro­jek­tas tu­ri bū­ti baig­tas šį ru­de­nį, nes ki­tu at­ve­ju ne­spė­si­me pa­si­nau­do­ti ES pa­ra­ma“, – aiš­ki­no bend­ro­vės ge­ ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Vi­ lius Bu­ro­kas.

3

Dienos citata „Jei­gu pa­rei­gū­nai iš­kri­tę iš obels, tai aš ne­tu­riu žo­ džių“, – Ne­rin­gą Venc­kie­nę šo­ki­ra­vo ­ pro­ku­ro­rų metami kal­ti­ni­mai.

2p. „„Pa­si­ry­žu­si: T.Lu­ko­šie­nė ne­ke­ti­na at­leis­ti me­di­kams už tai, kad gim­dy­mas bai­gė­si tra­giš­kai. 

Kau­no krikš­čio­niš­kie­ji gim­dy­mo na­mai ap­gai­les­tau­ja. Me­di­kai, pa­dė­ję iš­vys­ti pa­ sau­lį Te­re­zos Lu­ko­šie­nės duk­re­lei, sa­ko tik­rai ne­no­rė­ję, kad ma­žy­lė mir­tų. O vai­ ką pa­lai­do­ju­si ma­ma sie­ka, kad jie at­si­svei­ kin­tų su li­cen­ci­jo­mis.

Jur­gi­ta Ša­kie­nė

j.sakiene@kaunodiena.lt

Ar­tė­ja se­na­ties ter­mi­nas

Kau­nie­tė Te­re­za Lu­ko­šie­nė ne vel­ tui la­bai bi­jo­jo gim­dy­ti sa­vo ant­rą­ jį vai­ką. Krikš­čio­niš­kuo­siuo­se gim­ dy­mo na­muo­se pa­sau­lį iš­vys­tant duk­re­lei, moteriai iš da­lies trū­ko gim­da. Kai me­di­kai pa­ga­liau nu­

Eval­do But­ke­vi­čiaus nuo­tr.

spren­dė at­lik­ti Ce­za­rio pjū­vį, dėl de­guo­nies trū­ku­mo kū­di­kiui jau bu­vo pa­da­ry­ta ne­grįž­ta­ma ža­la. Ma­žy­lė po po­ros die­nų mi­rė. „No­riu pa­tar­ti vi­soms be­si­lau­ kian­čioms mo­te­rims: at­sa­kin­gai rin­ki­tės gy­dy­to­ją ir per gim­dy­mą fil­muo­ki­te“, – patarė savo nauja­ gimę dukrelę palaidojusi T.Lukošienė.

4


2

ketvirtadienis, gegužės 24, 2012

miestas

Oro kokybė Kaune 0

4

Šaltinis: Kauno miesto aplinkos kokybės tyrimai

Kietosios dalelės (KD10)

50mg/m3

Nustatyta 24 val. ribinė vertė

0

0,38

Anglies monoksidas (CO)

10 mg/m3

Nustatyta 8 val. ribinė vertė

0

72

N.Venc­kie­nė: su­si­do­ro­ji­mas pra­si­de­da Ge­ne­ra­li­nis pro­ku­ro­ras Da­rius Va­lys va­kar krei­pė­si į Sei­mą pra­šy­da­mas, kad bū­tų leis­ta bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn pa­trauk­ti Kau­no apy­gar­dos teis­mo tei­sė­ją Ne­rin­gą Venc­kie­nę.

Jur­gi­ta Ša­kie­nė

imu­ni­te­to pa­nai­ki­ni­mo, vals­ty­bę ga­lu­ti­nai pe­do­fi­lai už­val­dė.

Bu­vu­sią Drą­siaus Ke­džio ir Lai­ mu­tės Stan­kū­nai­tės duk­ters glo­ bė­ją šo­ki­ra­vo me­ta­mi kal­ti­ni­mai. N.Venc­kie­nei su­si­da­ro įspū­dis, kad pro­ku­ro­rai ne­no­ri ma­ty­ti, kas dė­ jo­si praė­ju­sią sa­vai­tę Gar­lia­vo­je.

– Vie­nas kal­ti­ni­mų – kad jūs psi­chiš­kai žlug­dė­te vai­ką. – Mer­gai­tė prie ma­nęs bu­vo taip pri­si­ri­šu­si lyg prie tik­rų tik­riau­ sios ma­mos. Ma­ne ap­si­ka­bin­da­vo, bu­čiuo­da­vo. Aš ją psi­cho­lo­giš­kai gniuž­džiau? Jei­gu pa­rei­gū­nai iš­kri­tę iš obels, tai aš ne­tu­riu žo­džių.

j.sakiene@kaunodiena.lt

– Kaip su­rea­ga­vo­te, kad ge­ne­ ra­li­nis pro­ku­ro­ras D.Va­lys pa­ skel­bė įta­ri­mus dėl esą jū­sų pa­ da­ry­tų nu­si­kals­ta­mų vei­kų? – Net ne­ži­nau, ką ir sa­ky­ti. Aš jau žo­džių neturiu. Šio­je va­di­na­mo­jo­ je tei­si­nė­je vals­ty­bė­je ge­riau­sia sa­vo vai­ką pe­do­fi­lams par­da­vi­nė­ti. Ta­ da tik­rai bus su­teik­tos vi­sos pri­vi­ le­gi­jos ir vals­ty­bės ap­sau­ga, ir nu­ trauk­ti iki­teis­mi­niai ty­ri­mai, bus skir­tas vi­siš­kas vals­ty­bės iš­lai­ky­ mas. Ne­rei­kės nei dirb­ti, nei kuo nors rū­pin­tis. Jei­gu D.Va­lys, per­žiū­rė­jęs ge­gu­ žės 17 d. vaiz­do įra­šus, krei­pia­si dėl

– Ar ti­kė­jo­tės, kad jus bus ban­ do­ma pa­t­rauk­ti bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn? – Tik­rai ne­ti­kė­jau. Ma­niau, kad D.Va­lys per­žiū­rės įra­šą ir pa­ma­tys, kad įsta­ty­mą pa­žei­dė po­li­ci­jos dar­ buo­to­jai, ant­sto­lė S.Vai­ce­kaus­kie­nė. Vy­liau­si, kad iki­teis­mi­nis ty­ri­mas taip pat bus pra­dė­tas ir L.Stan­kū­ nai­tei, ad­vo­ka­tui G.Čer­niaus­kui. O išė­jo vis­kas at­virkš­čiai. – Esa­te kal­ti­na­ma ir dėl smur­to prieš po­li­ci­jos pa­rei­gū­ną.

Nustatyta 1 val. ribinė vertė

Pro­ku­ro­rai sie­kia suim­ti Kauno teisėją? Pro­k u­ro­rai neat­me­t a ga­l i­my­b ės, kad, Sei­mui pa­nai­k i­nus N.Venc­ kie­nės tei­si­n į imu­ni­te­tą, tei­sė­ja ga­ li bū­ti suim­ta ar ki­taip ap­ri­bo­ta jos lais­vė. Pa­nai­k in­t i N.Venc­k ie­nės imu­n i­te­ tą Ge­ne­ra­l i­nė pro­k u­ra­t ū­ra pra­šo, nes per iki­teis­mi­nius ty­ri­mus gau­ ta duo­me­nų apie N.Venc­k ie­nės, kaip įta­ria­ma, pa­da­ry­tas nu­si­kals­ ta­mas vei­kas:

– O ge­ne­ra­li­nis pro­ku­ro­ras ne­ži­ no, kad, pa­rei­gū­nams man už­lau­ žus ran­kas, te­ko kreip­tis į me­di­kus? Iki šiol tu­riu iš­duo­tą ne­dar­bin­gu­ mo pa­žy­mė­ji­mą. Kai bu­vau po­ lik­li­ni­ko­je, sa­kė, kad yra atė­ję už­ klau­si­mų, ar man tik­rai su­ža­lo­ta ran­ka. Tur­būt D.Va­lys taip pa­si­ do­mė­jo. Tai ką, jis ap­si­me­ta, kad ne­ži­no, jog po­li­ci­ja ma­ne su­ža­lo­jo? Man ne tik ran­ka su­ža­lo­ta, ant ko­jų – mė­ly­nės, aš vi­sa su­dras­ky­ta. – Kaip ma­no­te, Sei­mas pa­ten­ kins ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro pra­šy­mą? – Man jo­kio skir­tu­mo. Tuo nie­kas ne­si­baigs. Aš gi ži­nau tuos rei­ka­lus. 90 pro­c. žmo­nių pa­lai­ko mū­sų pu­sę. Jie gal­vo­ja, kad čia taip vis­kas ir nu­ tils? Aš sė­dė­siu ka­lė­ji­me ir vis­kas pa­ si­baigs? Bus re­vo­liu­ci­ja ir jų nė vie­ no ne­bus nė kva­po Lie­tu­vo­je. Te­gul jie ne­gal­vo­ja, kad, su ma­nim vie­na su­ si­do­ro­ję, iš­vengs iš­kry­pė­lių de­mas­ka­ vi­mo ir to­liau siau­tės. Taip ne­bus.

200 mg/m3 Azoto dioksidas (NO2)

„„ 2010 m. lapk­r i­č io 11 d. Pa­n e­v ė­

žio mies­t o apy­l in­k ės teis­m o pa­ tal­p o­s e vie­š ai už­g au­l iai pa­ž e­m i­ no tei­sė­jus. „ „ Ne­v yk­d ė Kė­d ai­n ių ra­j o­n o apy­

lin­k ės teis­m o 2011 m. gruo­d žio 16 d. spren­d i­m o, ku­r iuo bu­v o įpa­ rei­g o­t a sku­b iai per­d uo­t i glo­b o­j a­ mą mer­g ai­t ę jos mo­t i­n ai L.Stan­ kū­n ai­t ei „„2012 m. ge­gu­žės 17 d. truk­dė ant­

sto­lei vyk­dy­ti teis­mo spren­di­mą. „„ Pikt­n au­d žia­v o vai­k o at­s to­v o

tei­sė­mis psi­chiš­kai gniuž­dy­da­ma vai­ką. „„Pa­nau­do­da­ma fi­zi­nį smur­tą pa­si­ „„Sie­kis: Kau­no apy­gar­dos tei­sė­jai

ban­do­ma pa­nai­kin­ti tei­si­nį imu­ ni­te­tą. Tomo Raginos nuotr.

prie­ši­no po­li­ci­jos pa­rei­gū­nui. Šal­ti­nis: Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra

Ants­to­lė skai­čiuo­ja už­dar­bį Ants­to­lė So­na­ta Vai­ce­kaus­kie­nė Ne­ rin­gai Venc­kie­nei ruo­šia są­skai­tą už sa­vo pa­slau­gas. – Kas tu­rės at­ly­gin­ti už jū­sų pa­slau­ gas Lai­mu­tei Stan­kū­nai­tei? – Pa­gal Ci­vi­li­nio pro­ce­so ko­dek­są po by­los už­bai­gi­mo vi­sas teis­mo spren­ di­mo vyk­dy­mo iš­lai­das ap­mo­ka sko­ li­n in­kas. Šio­je by­lo­je sko­l i­n in­kė yra N.Venc­kie­nė. – Ko­kio dy­džio su­mą N.Venc­kie­nei ga­li tek­ti su­mo­kė­ti?

– Teismo sprendimo vykdymo išlai­ dų dar neaps­kai­čia­vau. Jei­gu spė­siu, gal sa­vai­tės pa­bai­go­je jau ži­no­siu. Bet ne­ga­ran­tuo­ju, nes iš tik­rų­jų tai yra di­ de­lis dar­bas. – Ko­k iu bū­d u ke­t i­n a­t e išieš­k o­ ti pi­n i­g us iš teisėjos N.Venc­k ie­ nės? – Jei­g u žmo­g us ne­s u­t in­k a mo­kė­t i, są­skai­to­je ne­t u­r i už­tek­t i­nai lė­š ų, ta­ čiau tu­r i tur­to, yra dir­b an­t is ir gau­ nan­t is dar­b o už­mo­kes­t į, sko­l a ga­ li bū­t i išieš­ko­ma par­duo­dant jo tur­

tą ar­ba lė­šos iš­skai­to­mos iš jo dar­bo už­mo­kes­č io. – Jūs pati žadate im­­tis pinigų išieš­ ko­ji­mo? – Ants­to­lio vyk­dy­mo iš­lai­dų išieš­ko­ ji­mo im­siuos aš pa­t i, ka­dan­g i iš­lai­ das skai­čiuo­ja­si ir iš­siieš­ko pa­ts ant­ sto­lis. – Ar L.Stan­kū­nai­tė, prieš pa­si­rink­ da­ma jus, klau­sė, ar su­tik­tu­mė­te im­tis by­los? – Ne. Ji pa­skam­bi­no te­le­fo­nu ir at­vy­ko.

– Kas jus re­ko­men­d a­vo L.Stan­k ū­ nai­tei? Juk tu­ri bū­t i prie­ž as­t is, ko­ dėl ji krei­p ė­s i bū­tent į jus. – Ne­ž i­nau, jos ši­to ne­k lau­s iau, ne­s i­ do­mė­jau. – Po­l i­c i­j a pra­n e­š ė, kad vi­s ą jos fil­m uo­t ą Ke­d žių na­m ų štur­m o me­d žia­g ą per­d a­v ė jums. Tai tie­ sa? – Taip. – Ką su ja ke­ti­na­te da­ry­ti? – Nie­ko.

Ar po­li­ci­ja žino, kur yra V.Na­ru­še­vi­čie­nės duk­ra? Rū­ta Am­bul­tie­nė

r.ambultiene@kaunodiena.lt

Nu­žu­dy­to­sios Vio­le­tos Na­ru­še­vi­ čie­nės duk­ra, apie ku­rią Vai­ko tei­ sių ap­sau­gos ir įvai­ki­ni­mo tar­ny­ba jau ku­rį lai­ką ne­tu­ri ži­nių, yra gy­ va. Taip tvir­ti­na Po­li­ci­jos de­par­ta­ men­tas.

„Mū­sų ži­nio­mis, praė­ju­sį sa­vait­ga­ lį L.Stan­kū­nai­tės ir nu­žu­dy­to­sios V.Na­ru­še­vi­čie­nės duk­te­rys bend­ ra­vo nuo­to­li­niu bū­du“, – va­kar pra­ne­šė Po­li­ci­jos de­par­ta­men­tas. Po­li­ci­jos de­par­ta­men­to at­sto­vas Ra­mū­nas Ma­to­nis ne­ga­lė­jo pa­sa­ ky­ti, kie­no pa­teik­ta in­for­ma­ci­ja re­ mian­tis po­li­ci­ja tei­gia, kad mer­gai­ tės ne­se­niai bend­ra­vo, nes tai su­si­ję su vals­ty­bės sau­go­mais as­me­ni­mis. Ar tai reiš­kia, kad šią in­for­ma­ ci­ją pa­tei­kė pa­ti Lai­mu­tė Stan­kū­ nai­tė, R.Ma­to­nis neat­sa­kė. Jis taip

pat ne­ga­lė­jo pa­sa­ky­ti, kaip mer­gai­ tės bend­ra­vo – elekt­ro­ni­niu pa­štu, per skai­pą ar te­le­fo­nu. L.Stan­kū­nai­tės ad­vo­ka­tas Gin­ ta­ras Čer­niaus­kas ži­niask­lai­dai yra sa­kęs, kad ten, kur da­bar gy­ve­na L.Stan­kū­nai­tės ir D.Ke­džio duk­ra, nė­ra nei te­le­vi­zi­jos, nei in­ter­ne­to. „Ten nė­ra te­le­vi­zi­jos, nė­ra ga­ li­my­bės nau­do­tis in­ter­ne­tu. Da­ bar sten­gia­ma­si už­siim­ti tuo, kas yra že­miš­ka“, – „Klai­pė­dai“ tei­gė G.Čer­niaus­kas.

Iš Vo­kie­ti­jos ga­vus ofi­cia­lų at­sa­ky­mą, jis bus pa­skelb­tas vi­suo­me­nei. L.Stan­kū­nai­tės ir V.Na­ru­še­vi­ čie­nės mo­ti­na Tat­ja­na Stan­kū­

nie­nė pir­ma­die­nį po­rta­lui lry­tas.lt tvir­ti­no, kad sek­ma­die­nį pus­se­se­ rės bend­ra­vo in­ter­ne­tu per skai­pą. Ji esą sek­ma­die­nį kal­bė­jo­si su duk­ ra te­le­fo­nu ir gir­dė­jo, kaip tuo pa­ čiu me­tu dau­giau nei dve­jus me­tus vie­na ki­tos ne­ma­čiu­sios mer­gai­ tės links­mai bend­ra­vo in­ter­ne­tu. R.Ma­to­nis už­tik­ri­no, kad po­li­ ci­jos in­for­ma­ci­ja yra pa­ti­ki­ma ir L.Stan­kū­nai­tės se­sers duk­ra tik­ rai yra gy­va. R.Ma­to­nis tvir­ti­no nie­ko ne­ži­ nan­tis, kad Vai­ko tei­sių ap­sau­gos ir įvai­ki­ni­mo tar­ny­ba ne­su­lau­kia jo­ kių ži­nių apie nu­žu­dy­to­sios V.Na­ ru­še­vi­čie­nės duk­te­rį. Po­li­ci­jos de­par­ta­men­to va­kar pa­ skelb­ta­me pra­ne­ši­me ra­šo­ma, kad, „sie­kiant iš­sklai­dy­ti bet ko­kias abe­ jo­nes, po­li­ci­ja krei­pė­si į ati­tin­ka­mas Vo­kie­ti­jos tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jas ir ti­ki­si ope­ra­ty­viai gau­ti ofi­cia­lią in­ for­ma­ci­ją apie mer­gai­tės būk­lę. Iš

„„Nesusikalba: Policijos departamento atstovas R.Matonis teigia, neži­

nojęs, kad Vai­ko tei­sių ap­sau­gos ir įvai­ki­ni­mo tar­ny­ba apie L.Stan­kū­ nai­tės se­sers duk­te­rį nesulaukia jokių žinių. Šarūno Mažeikos (BFL) nuotr.

Vo­kie­ti­jos ga­vus ofi­cia­lų at­sa­ky­mą, jis bus pa­skelb­tas vi­suo­me­nei.“ Kaip ra­šė „Kau­no die­na“, Vals­ ty­bės vai­ko tei­sių ap­sau­gos ir įvai­ ki­ni­mo tar­ny­bos di­rek­to­rė Ode­ ta Tar­vy­die­nė pir­ma­die­nį krei­pė­si į Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ją, pra­ šy­da­ma pa­gal­bos iš­siaiš­kin­ti, ko­ kio­mis są­ly­go­mis gy­ve­na L.Stan­

kū­nai­tės se­sers V.Na­ru­še­vi­čie­nės, ku­ri bu­vo nu­žu­dy­ta prieš dve­jus su pu­se me­tų, duk­ra. Va­sa­rį ir ba­lan­dį tar­ny­ba krei­pė­si tie­siai į Vo­kie­ti­jos ins­ti­tu­ci­jas, ta­ čiau jo­kių duo­me­nų iš jų gau­ti ne­ pa­vy­ko. Pas­ku­ti­nį kar­tą ži­nių apie mer­gai­tę gau­ta maž­daug prieš pu­ sant­rų me­tų.


3

ketvirtadienis, gegužės 24, 2012

miestas

Spau­di­mas Mar­ve­lės gy­ven­to­jams Tal­pyk­l a su džio­v yk­ 1 la kai­nuos 34 mln. li­tų. Di­džią­ją da­lį fi­nan­suos Eu­ro­pos

Są­jun­gos fon­dai ir po de­šim­ta­ da­lį Vy­riau­sy­bė bei Kau­no sa­vi­ val­dy­bė. „Žmo­nės tu­ri su­pras­ti, kad, pro­jek­tui žlu­gus, vis tiek tek­ tų ieš­ko­ti bū­dų, kur dė­ti su­si­kau­ pian­tį dumb­lą. Jei skir­tų pa­ra­mos lė­šų ne­pa­nau­do­si­me, vė­liau teks in­ves­tuo­ti įmo­nei, o ta­da neiš­ven­ gia­mai pa­di­dė­tų šal­to van­dens ir nuo­te­kų mo­kes­čiai“, – bau­gi­no V.Bu­ro­kas.

Bjor­nas Wun­der­li­chas:

Daug mū­sų džio­vyk­lų yra Vo­kie­ti­jo­je, ki­to­se ša­ly­se. Iš jų ne­sklin­ da nei smar­vė, nei ter­ ša­lai.

nius ne­se­niai pa­sta­tė­me Nau­jo­ jo­je Ze­lan­di­jo­je, kur priim­ti la­bai griež­ti ap­lin­ko­sau­gos įsta­ty­mai. Daug mū­sų džio­vyk­lų yra Vo­kie­ ti­jo­je, ki­to­se ša­ly­se. Iš jų ne­sklin­ da nei smar­vė, nei ter­ša­lai“, – ti­ ki­no B.Wun­der­li­chas. Kar­tą nu­de­gę – ne­pa­si­ti­ki

Išk­lau­sę vo­kie­čio pri­sta­ty­mą, Mar­ ve­lės gy­ven­to­jai ne­pa­kei­tė sa­ vo nuo­mo­nės. „Kai bu­vo ren­ka­ma vie­ta nuo­te­kų va­lyk­los sta­ty­bai, aš bu­vau Kau­no ta­ry­bos na­rys. Bu­vę ko­le­gos, ku­rie bal­sa­vo už šią vie­tą, ma­nęs iki šiol at­si­pra­ši­nė­ja ir sa­ko: įmurk­dė­me Mar­ve­lę į tik­rą š... To­ dėl ir da­bar mums sun­ku ju­mis pa­ si­ti­kė­ti“, – tei­gė mar­ve­liš­kis Aloy­ zas Da­gi­lis. Dau­ge­lis gy­ven­to­jų pri­mi­nė, kad, sta­tant bio­lo­gi­nius va­ly­mo įren­gi­ nius, ža­dė­ta iš­va­duo­ti gy­ven­vie­ tę nuo smar­vės, bet ji nuo­lat te­ bet­vy­ro. Me­di­kas Vy­tau­tas Tar­ti­las ste­ bė­jo­si, kad nie­kas ne­ti­ria Mar­ve­lės žmo­nių svei­ka­tos. „Ži­nau, kad pa­sta­ruo­ju me­ tu pen­ki jau­ni gy­ven­to­jai mi­rė nuo vė­žio. Nie­kam neį­do­mu, ar tam ga­lė­jo tu­rė­ti įta­kos va­lyk­la“, – ste­bė­jo­si Mar­ve­lė­je gy­ve­nan­tis me­di­kas. Pirmiausiai pašalinkit smarvę!

Šią sa­vai­tę bu­vo su­reng­tas dar vie­nas su­si­ti­ki­mas su Mar­ve­lės gy­ven­to­jais, ku­ria­me da­ly­va­vo ir džio­vi­ni­mo įren­gi­nius ga­mi­nan­ čios vo­kie­čių kom­pa­ni­jos „Klein Tech­ni­cal So­lu­tions GmbH“ di­ rek­to­rius Bjor­nas Wun­der­li­chas. Jis ti­ki­no, kad tiek dumb­las, tiek jį džio­vi­nan­tis oras vi­siš­kai iš­ va­lo­mas. „To­kius pa­čius įren­gi­

V.Bu­ro­kas pri­pa­ži­no, kad da­bar esan­tys bio­lo­gi­nių va­ly­mo įren­gi­ nių filt­rai jau pa­se­nę ir juos rei­kė­tų keis­ti. „Ta­čiau to ne­ga­li­me pa­da­ ry­ti, ne­ga­vę sta­ty­bos lei­di­mo, ku­ ris, sa­vi­val­dy­bės tei­gi­mu, tu­ri bū­ ti bend­ras ir džio­vyk­lai, ir ki­tiems įren­gi­niams re­konst­ruo­ti“, – ban­ dė aiš­kin­ti jis. Gy­ven­to­jai ne­ga­lė­jo su­pras­ti, ko­dėl kva­pų pro­ble­ma sie­ja­ma su

„„Nepasiduoda: V.Bu­ro­kas (vi­du­ry­je) ža­dė­jo, kad Mar­ve­lės gy­ven­to­jai pa­jus džio­vyk­los nau­dą, tačiau vietos

bendruomenės tai neįtikino. 

dumb­lo džio­vyk­los sta­ty­ba. „Pir­ miau­siai pa­ša­lin­ki­te smar­vę, ta­da kal­bė­si­me. Mes vi­so­mis prie­mo­nė­ mis pro­tes­tuo­si­me prieš jū­sų nau­ jus pla­nus“, – kal­bė­jo vie­nas per ki­ tą žmo­nės. V.Bu­ro­kas pa­ža­dė­jo tar­tis su sa­ vi­val­dy­be, kad ši leis­tų at­nau­jin­ ti filt­rus va­lyk­lo­je at­ski­ru lei­di­mu. Jis taip pat tvir­ti­no, kad, pa­sta­čius džio­vyk­lą, ne­ma­lo­nių kva­pų į ap­ lin­ką iš­vis be­veik ne­pa­teks. „At­sa­ kin­gai sa­kau: pa­sta­čius džio­vyk­lą si­tua­ci­ja la­bai pa­ge­rės“, – kal­bė­jo V.Bu­ro­kas.

Tomo Raginos nuotr.

„„Istorija: Marvelės bendruomenės atstovai teigia, kad ir statant valymo

įrenginius žadėta, jog jokios smarvės nebus, tačiau realybė kitokia.


4

ketvirtadienis, gegužės 24, 2012

miestas

Kū­di­kį pa­lai­do­ju­si ma­ma me­di­kams „Jei vis­kas bus ge­rai, vė­ 1 liau tu­rė­si­te kuo pa­si­ džiaug­ti žiū­rė­da­mi, kaip gi­mė vai­

ke­lis, o jei­gu ne – tu­rė­si­te įro­dy­mų teis­mui“, – iš sa­vo skau­džios pa­ tir­ties kal­bė­jo kaunietė. Teis­muo­se tei­sy­bės ieš­kan­ti mo­ te­ris bi­jo, kad kal­tie­ji taip ir liks ne­ nu­baus­ti, nes sueis pen­ke­rių me­tų se­na­ties ter­mi­nas. Be­si­by­li­nė­jant jau praė­jo be­veik tre­ji me­tai, o dar, pa­sak jos, ne­bu­vo tin­ka­mai at­lik­tos me­di­kų veiks­mų ir gim­dy­vės būk­ lės įver­ti­ni­mo eks­per­ti­zės.

Pir­ma min­tis bu­ vo: „Kur ma­no vai­ kas? Ko­dėl ne­si­gir­di verks­mo?“

Su­lau­kė pi­ni­gi­nio pa­siū­ly­mo

„Eks­per­ti­zės, ku­rios bu­vo at­lik­ tos, – kaž­koks kos­mo­sas“, – trau­kė pe­čiais vai­ko ne­te­ku­si mo­ti­na ir ste­ bė­jo­si, kad nė­ra nu­ma­ty­ta ga­li­my­bė ap­skųs­ti eks­per­tų iš­va­dų – ga­li­ma tik pra­šy­ti nau­jos eks­per­ti­zės, už ku­rią vals­ty­bė vėl tu­rės mo­kė­ti. By­li­nė­ji­mo­si pra­džio­je T.Lu­ko­ šie­nė su­lau­kė siū­ly­mo priim­ti 25 tūkst. li­tų kom­pen­sa­ci­ją, ta­čiau jos at­si­sa­kė. Kau­nie­tė įsi­ti­ki­nu­si, kad dėl jos nau­ja­gi­mės Vik­to­ri­jos mir­ties kal­ ti me­di­kai, ir sie­kia, kad iš jų bū­ tų atim­ta tei­sė gy­dy­ti. „Nors vai­ko man jau nie­kas ne­sug­rą­žins“, – at­ si­du­so mo­te­ris. By­li­nė­da­ma­si ji re­mia­si Kre­tin­ gos at­ve­ju, kai lai­ku bu­vo neat­lik­ tas Ce­za­rio pjū­vis ir kū­di­kis neiš­ gy­ve­no. Ši šei­ma lai­mė­jo po 3,5 me­tų by­li­nė­ji­mo­si. Lau­kė kaip ste­buk­lo

T.Lu­ko­šie­nė turi pil­na­me­tį sū­ nų. Iš­te­kė­ju­si ant­rą kar­tą su vy­ru sva­jo­jo su­si­lauk­ti ir bend­rų vai­kų.

„„Ne­pa­vy­ko: ma­žy­lės gy­vy­bę ban­dė gel­bė­ti Kau­no kli­ni­kų me­di­kai. 

Kau­nie­tė nėš­čia pa­si­ju­to, kai to ti­ kė­jo­si ma­žiau­siai – jau bū­da­ma 42 me­tų. „Man tai bu­vo kaip ste­buk­las. Vai­ko la­bai lau­kė­me. Nėš­tu­mas bu­vo nor­ma­lus. Tą pa­tvir­ti­no ir ge­ne­ti­kai“, – pa­sa­ko­jo kū­di­kio ne­te­ku­si mo­ti­na. Tie­sa, be­veik vi­ są nėš­tu­mą ji pra­gu­lė­jo lo­vo­je, nes bu­vo su­si­lau­žiu­si ko­ją. Mo­te­ris jau­tė­si ge­rai, ta­čiau vi­ są lai­ką ją ka­ma­vo bai­mė. „Pir­ mą vai­ką pa­gim­džiau la­bai leng­ vai, bet tai bu­vo prieš aš­tuo­nio­li­ka me­tų. Ma­no ma­ma yra gim­džiu­

Šilumos kaina Kaune nuo 2012 m. birželio 1 d. Vykdant Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. gruodžio 29 d. nutarimą Nr. O3-444 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-96 „Dėl šilumos kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo“, pagal kurį šilumos kainos privalo būti keičiamos kas mėnesį, jei keičiasi kuro ir (ar) perkamos šilumos kainos, AB „Kauno energija“ valdyba savo sprendimu Nr. 2012-12-1 nuo 2012 m. birželio 1 d. nustatė galutinę gyventojams centralizuotai tiekiamos šilumos kainą. Galutinė vienanarė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina – 29,75 ct/kWh (be PVM). Taip pat nustatė šias galutines AB „Kauno energija“ tiekiamo karšto vandens kainas: Eil. Nr.

Rodiklio pavadinimas

Karšto vandens kainos, kai neįrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema

1.

Kauno miesto, Kauno rajono Akademijos miestelio ir Domeikavos kaimo vartotojams

20,98 Lt/m3

20,65 Lt/m3

2.

Kauno rajono Raudondvario ir Nevero22,34 Lt/m3 nių kaimų vartotojams

21,93 Lt/m3

3.

Kauno rajono Girionių kaimo, Garliavos 23,33 Lt/m3 ir Ežerėlio miestų vartotojams

22,87 Lt/m3

4.

Jurbarko miesto vartotojams

23,51 Lt/m3

24,01 Lt/m3

Karšto vandens kainos, kai įrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema

Visos kainos nurodytos be PVM. Gyventojams už šilumą ir karštą vandenį taikomas 9 proc. PVM tarifas. 2012 m. gegužės mėnesį galioja 29,30 ct/kWh (be PVM) šilumos kaina. Galutinė vartotojams tiekiamos šilumos kaina nuo birželio 1 d. didėja dėl to, kad kyla iš UAB Kauno termofikacijos elektrinės perkamos šilumos ir perkamo kuro kainos. Nors iš UAB Kauno termofikacijos elektrinės perkamos šilumos kaina pakilo nuo 19,30 ct/kWh iki 19,67 ct/kWh, t. y. 1,9 proc., AB „Kauno energija“ galutinę vienanarę centralizuotai tiekiamos šilumos kainą padidino tik 1,5 proc. Visas kainas, informaciją apie name suvartotą šilumą, vidutinius mokėjimus ir kitus duomenis galite rasti bendrovės interneto svetainėje www.kaunoenergija.lt. Užs. 962774

si 40 me­tų, ir jai se­kė­si la­bai sun­ kiai. Gy­dy­to­jai iš kar­to sa­kiau: bi­jau be pro­to, no­riu Ce­za­rio pjū­ vio“, – pri­si­mi­nė kau­nie­tė.

va­lan­dą, nuo gim­dos ply­ši­mo praė­ jus 1,5 va­lan­dos. Tuo me­tu li­go­ni­nė­je gims­tan­ čios se­sės lau­kė ir aštuoniolikme­tis bro­lis. Jis ki­tą die­ną tu­rė­jo iš­vyk­ti į Lon­do­ną ir džiau­gė­si, kad prieš iš­ vyk­da­mas ga­lės pa­ma­ty­ti ma­žy­lę.

Bai­sus skaus­mas pil­ve

Vai­siaus van­de­nys T.Lu­ko­šie­nei nu­bė­go vi­dur­nak­tį. Su vy­ru ji va­ žia­vo tie­siai į Kau­no krikš­čio­niš­ kuo­sius gim­dy­mo na­mus, nes bū­ tent čia dir­bo per vi­są nėš­tu­mą ją kon­s ul­ta­v u­s i gy­dy­to­ja aku­š e­r ė Dai­va Stat­ke­vi­čie­nė. 2 val. nak­ties pra­si­dė­jo są­rė­ miai. 5 val. ry­to mo­te­ris pa­pra­šė jai su­leis­ti skaus­mo mal­ši­na­mų­ jų vais­tų, pra­dė­ta ste­bė­ti gim­dos veik­la, vai­ko šir­dies to­nai. Gim­ dy­vė vis už­si­min­da­vo apie Ce­za­ rio pjū­vį. Bet šiai ope­ra­ci­jai me­di­ kai ne­ma­tė rei­ka­lo. Apie 6 val. ry­to T.Lu­ko­šie­nė su vy­ru, ku­ris da­ly­va­vo gim­dy­me, pa­ste­bė­jo, kad trin­ka vai­ko šir­dies veik­la. Tą, kau­nie­čių tei­gi­mu, ro­dė kar­dio­to­kog­ra­ma (vai­siaus šir­dies to­nų ir gim­dos to­nu­so ver­ti­ni­ mas). Ke­lis kar­tus atė­ję gy­dy­to­ jai su­tuok­ti­nius nu­ra­mi­no, nie­ko blo­ga neįž­vel­gią. Po ku­rio lai­ko mo­te­ris pa­ju­ to bai­sų skaus­mą pil­ve. „Tai bu­vo toks skaus­mas, kad net su­ri­kau. Esu gim­džiu­si mo­te­ris, ži­nau, kas yra są­rė­miai. Tai ne­bu­vo dėl są­rė­ mių“, – įsi­ti­ki­nu­si kau­nie­tė. T.Lu­ko­šie­nė pa­sa­ko­jo, kad tuo me­tu prie jos bu­vo dvi krikš­čio­ niš­kų­jų gim­dy­mo na­mų aku­še­rėsgi­ne­ko­lo­gės Jū­ra­tė Mi­nel­gie­nė ir Ban­ga Ku­li­kaus­kai­tė. Pas­ta­ro­ji pa­ si­kvie­tė pa­si­tar­ti ko­le­gę D.Stat­ ke­vi­čie­nę, pas ku­rią T.Lu­ko­šie­nė lan­kė­si per vi­są nėš­tu­mą. Neat­si­me­na ke­lio­nės į ope­ra­ci­nę

„Pil­vą taip skau­dė­jo, kad akys bu­vo ant kak­tos. Gy­dy­to­jai lie­pia at­si­sės­ti, o at­si­sės­ti ne­ga­liu. Vis pra­šiau, kad ope­ruo­tų. Bet gy­ dy­to­jai net ne­tu­rė­jo to­kios min­ ties. Sa­kė: dar pa­ken­tėk, dar, gal jau tuoj pa­gim­dy­si“, – pa­sa­ko­jo mo­te­ris. Apie 10 va­lan­dą į gim­dyk­lą bu­ vo iš­kvies­tas Kau­no krikš­čio­niš­ kų­jų gim­dy­mo na­mų di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas gy­dy­mui Vir­gi­li­jus Ru­dzins­kas. Jis pe­rė­mė gim­dy­

Te­re­zos Lu­ko­šie­nės as­me­ni­nio archyvo nuo­tr.

Ap­si­ka­bi­nu­sios ver­kė

Te­re­za Lu­ko­šie­nė:

Gy­dy­to­jai iš kar­ to sa­kiau: bi­jau be pro­to, no­riu Ce­za­ rio pjū­vio. mo kont­ro­lę, ta­čiau nie­kas ne­pa­ si­kei­tė. T.Lu­ko­šie­nė ir V.Ru­dzins­ko pra­ šė, kad ją ope­ruo­tų, ta­čiau iš­gir­do, kad „vi­sos jos no­ri to Ce­za­rio“. „Užuot ope­ra­vę, jie ma­ne per prie­var­tą pa­sta­tė ant ko­jų. Silp­na, ne­pas­to­viu. At­gal ant lo­vos. Su­ lei­do gim­dy­mą ska­ti­nan­čių vais­ tų, kaip vė­liau su­ži­no­jau, ok­si­to­ ci­no. Vė­liau dar kar­tą pa­sta­tė ant ko­jų. Bu­vo taip silp­na, kad pra­ dė­jau smuk­ti že­myn. Ta­da at­ve­ žė echos­ko­po apa­ra­tą“, – at­si­du­ so mo­te­ris. Juo ap­žiū­rė­ję gim­dy­vę me­di­ kai ėmė šnibž­dė­tis. „Iš­gir­dau, kad lie­pia ruoš­ti ope­ra­ci­nę. Ke­lio­nės iki jos ne­beat­si­me­nu“, – ti­ki­no T.Lu­ ko­šie­nė. Ji bu­vo ope­ruo­ta apie 11

Pa­bu­du­sios po ope­raci­jos T.Lu­ ko­šie­nės pir­ma min­tis bu­vo: „Kur ma­no vai­kas? Ko­dėl ne­si­gir­di verks­mo?“ Bet mo­te­ris su­lau­kė tik at­sa­ky­mo, kad „taip jau at­si­ti­ko“: ply­šo gim­da, vai­kui trū­ko oro, jį iš­ ve­žė į Kau­no kli­ni­kas. Kiek vė­liau mo­te­ris su­lau­kė iš­ sa­mes­nio paaiš­ki­ni­mo. „Sa­kė, kad gim­da ply­šo bū­tent per ran­dus, li­ ku­sius nuo ope­ra­ci­jų. Man bu­vo da­ry­ti ke­tu­ri iš­va­ly­mai, vie­nas dėl ne­si­vys­tan­čio nėš­tu­mo. Apie juos gy­dy­to­ja D.Stat­ke­vi­čie­nė, da­ly­va­ vu­si ir gim­dy­me, se­niai ži­no­jo. Ji ži­no­jo ir apie di­de­lę ti­ki­my­bę, kad dėl jų man ga­li plyš­ti gim­da, tai ko­ dėl ne­re­ko­men­da­vo Ce­za­rio pjū­ vio?“ – ne­sup­ra­to T.Lu­ko­šie­nė. Pa­sak duk­re­lės ne­te­ku­sios mo­ ters, vie­nin­te­lė me­di­kė, ku­ri nuo­ šir­džiai jos at­si­pra­šė, – gy­dy­to­ja gi­ ne­ko­lo­gė B.Ku­li­kaus­kai­tė. „Ji man pa­skam­bi­no po pus­me­čio, prieš Ka­lė­das, pa­pra­šė su­si­tik­ti. At­sip­ ra­šė, sa­kė, kad ne­ran­da sau vie­tos. Abi ap­si­ka­bi­no­me ir ver­kė­me. Jai ne­tu­riu jo­kių pre­ten­zi­jų, pa­sku­ti­ nes, pa­čias svar­biau­sias, va­lan­das ne ji va­do­va­vo gim­dy­mui“, – pa­ sa­ko­jo kau­nie­tė. Tu­rė­jo pa­siųs­ti ki­tur

Vė­liau T.Lu­ko­šie­nė iš­siaiš­ki­no, kad pa­gal Nėš­čių­jų, gim­dy­vių ir nau­ja­ gi­mių svei­ka­tos prie­žiū­ros tvar­ką ji net ne­tu­rė­jo bū­ti priim­ta Krikš­čio­ niš­kuo­siuo­se gim­dy­mo na­muo­se. Kau­nie­tė įsi­ti­ki­nu­si, kad me­di­ kai pri­va­lė­jo ją iš kar­to nu­kreip­ti gim­dy­ti į Kau­no kli­ni­kas, nes pri­ klau­so ke­lioms ri­zi­kos gru­pėms: jai at­lik­ta aku­še­ri­nių ope­ra­ci­jų, diag­ ni­zuo­tas nu­tu­ki­mas, be to, ne­šio­ jo stam­bų vai­sių. Kū­di­kis svė­rė net 4,8 kg. Iš­nag­ri­nė­ju­si kar­dio­to­kog­ra­mą mo­te­ris pa­ste­bė­jo, kad jos gim­dos to­nu­sas vi­siš­kai din­go ta­da, kai pa­ ju­to stip­rų pil­vo skaus­mą. Trū­kus


5

ketvirtadienis, gegužės 24, 2012

miestas kaunodiena.lt/naujienos/miestas

pa­skel­bė ka­rą Ava­ri­ja su­trik­dė eis­mą Komentarai Ra­sa Ba­bi­liū­tė

Krikš­čio­n iš­k ų­jų gim­dy­mo na­mų Aku­še­r i­jos sky­r iaus ve­dė­ja

V

i­sų ko­le­gų var­du tu­riu pa­ reikš­ti, kad mes la­bai ap­gai­ les­tau­ja­me, kad p. T.Lu­­ko­ šie­nės gim­dy­mas bai­gė­si tuo, jog duk­re­lė neiš­gy­ve­no. Į da­lį pa­ teik­tų klau­si­mų, nors ir kaip no­rė­tu­ me, vie­šai at­sa­ky­ti ne­ga­li­me – vyks­ta iki­teis­m i­n is ty­r i­mas bau­d žia­mo­jo­je by­lo­je. Mes ne­si­jau­čia­me kal­ti, pa­da­rė­me vis­ ką, ką ga­lė­jo­me. Tai, kad ma­ma mus kal­ti­na, vi­siš­kai su­pran­tu: žmo­gui – di­ de­lis skaus­mas, gal ir iš ša­lies yra ko­ kių nors pa­sti­mu­l ia­v i­mų. Bet ko­k ios ne­sėk­mės at­ve­ju vi­są lai­ką no­ri­si ieš­ ko­ti kal­ti­nin­ko, kad bū­tų leng­viau ge­ dė­ti. Tai na­tū­ra­li žmo­gaus reak­ci­ja. Gai­la, bet to­k ie da­ly­kai, kai me­d i­kai kal­ti­na­mi kaip smur­tau­to­jai, Lie­tu­vo­ je tam­pa ga­na daž­ni. Me­di­kai, dirb­da­ mi sun­kų, at­sa­kin­gą dar­bą, šio­je ša­ly­je ne­tu­ri tei­sės su­klys­ti, čia ne­ga­li įvyk­ti jo­kių komp­li­ka­ci­jų. Ir vis­ką ban­do­ma pa­vers­ti pi­ni­gi­ne iš­raiš­ka. Kad ir kaip vi­si no­rė­tu­me, vi­sa­da pa­ si­tai­kys at­ve­jų, kad gy­dy­mo me­tu iš­ tiks komp­l i­ka­ci­jos, ku­r ias ne vi­sa­da pa­vyks nu­sta­ty­ti. Jei kal­bė­tu­me apie ypač re­tą – gim­dos ply­ši­mo gim­dant komp­l i­ka­ci­ją, ji, pa­ sau­li­nės sta­tis­ti­kos duo­me­ni­mis, sie­ kia 0,012–0,07 pro­c. vi­sų gim­dy­mų. Mes per pa­sku­ti­nių 20 me­tų sa­vo dar­ bo pra­kti­ką ne­pa­me­na­me ana­lo­giš­ko at­ve­jo. Mū­sų mi­ni­mu at­ve­ju nėš­čia­jai ir vė­liau gim­dy­vei p. Te­re­zai pa­gal­bą tei­kė, ne­ bi­jau pa­sa­ky­ti, vie­ni pro­fe­sio­na­liau­sių ma­no ko­le­gų gy­dy­to­jų, le­mia­mu mo­ men­tu nė per žings­n į ne­si­t rau­k u­sių nuo gim­dy­vės. Tie­siog įvy­ko ne­nu­ma­ ty­ta, sun­k iai diag­no­zuo­ja­ma komp­li­ ka­ci­ja – nepilnas gim­dos ply­ši­mas. Be­ je, šiuo at­ve­ju nei nėš­tu­mo pa­bai­go­je,

gim­dai pra­si­de­da vai­siaus hi­pok­si­ ja – de­guo­nies ba­das. T.Lu­ko­šie­nę kon­sul­ta­vu­sių ne­prik­lau­so­mų me­ di­kų nuo­mo­ne, kar­dio­to­kog­ra­mo­ je tuo me­tu jau ma­ty­ti aki­vaiz­džių vai­siaus šir­dies veik­los su­tri­ki­mų. Pra­dė­ju­sią sa­va­ran­kiš­kai gi­lin­tis į si­tua­ci­ją kau­nie­tę nu­ste­bi­no ir dar vie­nas da­ly­kas. Ko­dėl jai, jau blo­gai jau­čian­tis, bu­vo lei­džia­mas gim­ dy­mą ska­ti­nan­tis vais­tas ok­si­to­ ci­nas, ku­rio vie­na kont­rain­di­ka­ci­ jų yra gre­sian­tis gim­dos ply­ši­mas, esant poo­pe­ra­ci­niams ran­dams gim­do­je? Iš­va­das skun­džia

T.Lu­ko­šie­nė tei­sy­bės ėmė ieš­ko­ ti ke­liais fron­tais. Pa­cien­tų svei­ ka­tai pa­da­ry­tos ža­los nu­sta­ty­mo ko­mi­si­jos iš­va­do­se, pa­si­ra­šy­to­ se ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kės Ne­ri­jos Sta­siū­nie­nės, tei­gia­ma, kad Kau­no krikš­čio­niš­kuosiuose gim­dy­mo na­ muo­se T.Lu­ko­šie­nei su­teik­tos pa­ slau­gos bu­vo ne­ko­ky­biš­kos, teik­tos pa­žei­džiant mak­si­ma­laus ati­du­mo ir rū­pes­tin­gu­mo kri­te­ri­jus. Gim­dy­mo na­mai šias iš­va­das ap­ skun­dė, Vil­niaus apy­lin­kės 3-ia­sis teis­mas skun­dą at­me­tė. Tuo­met me­di­kai krei­pė­si į Vil­niaus apy­ gar­dos teis­mą. Tuo pat me­tu mo­te­ris my­nė ir Kau­no teis­mų slenks­čius. 2009 m. Kau­no apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­ro­

nei pra­si­dė­jus gim­dy­mui ab­so­l iu­čių prie­žas­čių Ce­za­r io pjū­v io ope­ra­ci­jai ne­bu­vo. Tą nu­sta­tė ir ke­lios spe­cia­lis­ tų ko­man­dos, kvies­tos pa­reikš­ti nuo­ mo­nę įvai­r ioms ko­m i­si­joms ir tei­si­ nin­kams. Kai kal­ba­me apie 25 tūkst. li­tų su­mą, ją su­tin­ka su­mo­kė­ti drau­di­mo kom­pa­ni­ ja, ku­ri, kaip ir kiek­vie­ną ša­lies li­go­ni­nę, yra ap­drau­du­si ir mū­sų įstai­gą. Tie­sio­ giai gim­dy­mo na­mai šia­me siū­ly­me ne­ da­ly­vau­ja, ta­čiau la­bai svei­kin­tų tai­kos su­tar­tį, su­da­ry­tą už vie­no sta­lo su­sė­dus vai­ko ne­te­ku­siai šei­mai, me­di­kams ir drau­di­mo kom­pa­ni­jos at­sto­vams.

Vir­gi­li­jus Ru­dzins­kas

Krikš­čio­n iš­k ų­jų gim­dy­mo na­mų di­rek­to­r iaus pa­va­duo­to­jas

N

e taip vis­kas tu­rė­jo baig­tis. Mes pri­va­lo­me bū­ti sa­vik­ ri­tiš­ki. Jei­gu bū­tu­me ži­no­ ję, kaip vis­kas baig­sis, bū­ tu­me išo­pe­ra­vę ge­ro­kai iki gim­dy­mo. Bet tai, kad gim­dy­mo pra­džio­je ne­bu­ vo Ce­za­rio ope­ra­ci­jos bū­ti­ny­bės, ne­ bu­vo vien ma­no nuo­mo­nė. Tam pri­ ta­rė ir ke­l i pri­t y­rę ko­le­gos. Įvy­k us ply­ši­mui ne­bu­vo to­kio aud­rin­go vaiz­ do, ku­ris tu­rė­tų bū­ti. Tą pa­tik­rin­ti ga­li tik per ope­ra­ci­ją. Mū­sų no­rai ir ke­ti­ni­ mai bu­vo kuo ge­riau­si. Ran­ką prie šir­ dies pri­dė­jęs ga­liu pa­sa­ky­ti, kad nė­ra jo­k ių abe­jo­n ių, jog dė­jo­me vi­sas pa­ stan­gas. Dėl p. T.Lu­ko­šie­nės bu­vau pa­skvies­ tas į kon­si­liu­mą du kar­tus: pir­mą – 39 nėš­tu­mo sa­vai­tę, kai ke­tu­ri gy­dy­to­jai su­da­rė­me gim­dy­mo prie­žiū­ros pla­ną gim­dy­ti na­tū­ra­liais ta­kais, ir ant­rą kar­ tą – gim­dy­mo me­tu, ka­da su dar dviem sa­vo ko­le­gė­mis gy­dy­to­jo­mis dėl iš­si­ vys­čiu­sių komp­li­ka­ci­jų šį pla­ną tu­rė­ jo­me pa­keis­ti. Tai, kad šei­ma iš­gy­ve­na vai­ko ne­tek­tį, vi­sai su­pran­ta­ma. Iš­gy­ve­na­me ir mes, me­d i­kai. Su­dė­t in­ga, bet sten­g ia­mės pa­tei­sin­ti ir p. Te­re­zos veiks­mus.

je pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl tar­ny­bos pa­rei­gų neat­li­ki­mo. Po me­tų ty­ri­mas nu­trauk­tas „ne­sant nu­si­kals­ta­mos veiklos po­žy­mių“. Pro­ku­ro­ras spren­di­mą priė­mė rem­da­ma­sis eks­per­ti­zės ko­mi­si­jos da­ly­vių at­sa­ky­mais. De­da­mos ne­pro­tin­gos pa­stan­gos?

T.Lu­ko­šie­nė pa­si­pik­ti­no, kad pro­ ku­ro­ras eks­per­ti­zės ko­mi­si­jos da­ ly­viams neuž­da­vė daug svar­bių klau­si­mų, ir ji vėl krei­pė­si į teis­ mą. By­la bu­vo at­nau­jin­ta, skir­ta pa­kar­to­ti­nė eks­per­ti­zė. Ta­čiau ir vėl dau­gu­ma spe­cia­lis­tų at­sa­ky­ mų – ap­ta­kūs, kai ku­rie, T.Lu­ko­ šie­nės ma­ny­mu, nea­ti­tin­ka by­los me­džia­gos. Mo­te­ris teis­mo pra­šė skir­ti dar vie­ną eks­per­ti­zę, ta­čiau ga­vo pri­ tren­kia­mą at­sa­ky­mą, pa­si­ra­šy­tą Kau­no apy­lin­kės 3-io­jo nu­si­kals­ ta­mų vei­kų ty­ri­mo sky­riaus pro­ ku­ro­ro Da­riaus Dzie­go­rai­čio: „Nė­ra bū­ti­ny­bės. Bū­tų de­da­mos ne­pro­ tin­gos pa­stan­gos tie­sos by­lo­je nu­ sta­ty­mui, ne­tei­sin­gai ir ne­ra­cio­na­ liai skirs­to­mi iki­teis­mi­nio ty­ri­mo įstai­gų re­sur­sai“. Vis dėl­to ne­se­niai Kau­no apy­ gar­dos pro­ku­ra­tū­ros Pir­mi­nio sky­ riaus pro­ku­ro­ras Vy­tau­tas Ga­ta­ vec­kas nu­spren­dė, kad rei­kia dar vie­nos eks­per­ti­zės. Jos re­zul­ta­tų kol kas lau­kia­ma.

„„Nu­ken­tė­jo: va­kar per ry­ti­nį pi­ką Kęs­tu­čio ir Mai­ro­nio gat­vių san­kry­žo­je su­si­dū­rę du leng­vie­ji au­to­mo­bi­liai

su­kė­lė spūs­tį. Ke­lių po­li­ci­jos pir­mi­niais duo­me­ni­mis, be­veik kak­to­mu­ša ma­ši­nos su­si­dū­rė, kai „VW Golf“ vai­ ruo­to­jas, su­kda­mas iš Kęs­tu­čio į Mai­ro­nio gat­vę, įva­žia­vo į prieš­prie­ši­nę eis­mo juos­tą ir kliu­dė ten sto­vė­ju­sį au­to­mo­bi­lį „Hon­da“. Nuo smū­gio iš­si­sklei­dė „Hon­dos“ au­to­mo­bi­ly­je bu­vu­si oro pa­gal­vė. Dėl pa­tir­to smū­ gio „Hon­dos“ vai­ruo­to­ją grei­to­sios pa­gal­bos me­di­kai nu­ve­žė į Kau­no kli­ni­kas. Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.


6

ketvirtadienis, gegužės 24, 2012

nuomonės

Ir vėl ne­laimė­si­me. Tik per plauką

Žvilgsnis

Redakcijos skiltis

Štur­muo­jan­tis tei­sin­gu­mas – ne kiek­vie­nam? Sau­lius Tvir­bu­tas

T

iek be­si­pik­ti­nan­čiuo­sius štur­mu Klo­nio gatvė­je, tiek jam pri­ta­rian­čiuo­ sius turėtų vie­ny­ti vie­ na nuo­monė: pa­si­ro­do, įgy­ven­din­ ti įma­no­ma vi­sus teis­mo spren­di­ mus. Net ir ta­da, jei tam ne­pri­ta­ria di­delė vi­suo­menės da­lis, net jei neišspręs­ta su ma­ža­me­te su­si­ju­ si pe­do­fi­li­jos by­la, žmonės pa­kai­ to­mis bu­di ša­lia jos dieną ir naktį, kvie­čia­mi už­sie­nio eks­per­tai. Po­li­ ci­jos pa­jėgos nuo šiol jau turės pa­ tir­ties, kaip neut­ra­li­zuo­ti pa­si­pik­ ti­nu­sią mi­nią, ap­ri­bo­ti žur­na­listų laisvę nu­švie­čiant įvy­kius iš įvy­ kio vie­tos.

Da­bar kiek­vie­nas galė­ si­me rei­ka­lau­ti, kad teis­mo spren­di­mo vyk­ dy­mui būtų pa­si­tel­ kia­mos did­žiulės pa­ reigūnų pa­jėgos. Iš to, ką matė­me per šturmą, per­ ša­si lo­g iš­ka iš­va­da: da­bar kiek­ vie­nas galė­si­me rei­ka­lau­t i, kad teis­mo spren­di­mo vyk­dy­mui bū­ tų pa­si­tel­k ia­mos did­ž iulės pa­ reigūnų pa­jėgos. Juk pra­k ti­ka pa­rodė, jog dėl vie­nos mer­gaitės per­da­v i­mo mo­t i­nai ga­l i­ma blo­ kuo­t i iš­t i­sus mies­to kvar­ta­lus, mes­ti šim­tus po­li­ci­ninkų su riau­ šių mal­ši­ni­mo įran­ga. Ne kliū­tis, jei ne­vyk­dan­ti teis­mo spren­di­mo pusė už­si­ra­ki­na na­ mų du­ris – į darbą bus pa­leis­ti pjū­ klai ir ki­ti įran­kiai. Nie­ko bai­saus, jei vai­kas kly­kia ir sa­ko ne­no­rin­ tis nie­kur ei­ti. Vai­ko tei­sių spe­cia­ listės jam paaiš­kins, kad vyk­do­ mas teis­mo spren­di­mas ir jis ne­ tu­ri ki­tos išei­ties. Štai kam pa­si­ rengę vi­si vals­tybės spe­cia­lis­tai, pa­reigū­nai dėl kiek­vie­no iš mū­ sų. Būtent dėl kiek­vie­no. Juk ir Lai­ mutė Stankū­naitė yra pa­pras­ta pi­ lietė, kaip ir dau­ge­lis gy­ven­tojų. Ji juk nėra ko­kia nors įta­kin­ga ir tur­

tais ap­te­ku­si vers­li­ninkė ar po­li­ tikė. Bet jos la­bui vals­tybė pa­de­ monst­ra­vo ne­įti­kimą ryžtą. Ma­ža to, į pa­galbą at­skubė­jo net vie­nas bran­giau­sių Kau­no ad­vo­katų. Gar­lia­vos įvy­kiai leid­žia spėti, kad da­bar bus iš pe­ties ima­ma­si tų 17 tūkstan­čių priimtų, bet ne­įvyk­ dytų teis­mo spren­dimų. Pa­judės bul­do­ze­rių le­gio­nas griau­ti ne­le­ ga­l iais pri­pa­ž intų Ne­r in­gos bo­ te­lių, šim­tai tėvų ir mo­tinų galės pe­rim­ti globą ar­ba be pik­ty­biškų trukd­ž ių ma­t y­t is su at­ža­lo­m is, kaip nu­sta­ty­ta teis­mo, bet ne­vyk­ do­ma ki­tos pusės. Kiek­vie­nas ne­pa­ten­kin­tas tėve­lis ir ma­mytė galės rei­ka­lau­ti per ant­ sto­lius skir­ti jiems jei ne šim­tus, tai bent ke­lias de­šim­tis šal­muotų po­ li­ci­ninkų ir pa­ga­liau įgy­ven­din­ti il­gai vil­kintą teis­mo spren­dimą. Baigė­si era, kai vald­žios ins­ti­tu­ci­ jos muis­to­si, me­ke­na, esą kai ku­rių spren­dimų ne­ga­li­ma įgy­ven­din­ti dėl su­dėtingų ap­lin­ky­bių. Žod­žiu, vi­so­mis vals­tybės su­tei­kia­mo­mis ga­lio­mis galės pa­si­nau­do­ti ir ki­ti mir­tin­gie­ji, o ne tik L.Stankū­naitė. Norėtų­si, kad šie pamąs­t y­mai ne­būtų iro­niš­ki ar­ba naivūs, kad vals­tybė kraš­tu­ti­nio smur­to prie­ mo­nių būtų ėmu­sis tik dėl tei­sin­ gu­mo. Ly­g iai taip pat norėtų­si, kad L.Stankū­naitės džiaugs­mas at­ga­vus vaiką būtų nuo­šir­dus, o pe­do­fi­li­jos by­la – nie­kinė. Vis dėl­ to tuo bus sun­ku pa­tikė­ti, kol teis­ mas ne­paaiš­k ins, iš kur ke­t ur­ metės gal­vo­je at­si­ra­do tos juo­dos po­r nog­ra­fi­jos is­to­r i­jos, pie­ši­n iai, ku­rie yra by­lo­je, pa­ro­dy­mai psi­ chiat­ri­jos eks­per­tams. Jei tie pa­s a­ko­ji­mai vai­k ui bu­ vo įteig­t i tėvo ar te­tos, kaip kai ku­r ie ban­do įro­d inė­t i, te­g ul ta­ da bent iš da­l ies būna at­sa­k y­ ta, kodėl vi­sa tai baigė­si žu­dynė­ mis, o vėliau dar ir pa­slap­t in­go­ mis Drąsiaus Ked­žio ir And­riaus Ūso mir­t i­m is. Be ši­to di­delė vi­ suo­menės da­lis ne­pa­si­tikės vals­ ty­be, jos ins­ti­tu­ci­jo­mis, kad ir kiek ­mo­ra­li­zuo­tu­me apie pa­garbą teis­ mų spren­di­mams. Be šių at­sa­kymų ir pa­stangų išaiš­ kin­ti tikrą tiesą, akį rėš dvi­gu­bi tei­ sin­gu­mo stan­dar­tai, kai dėl vienų as­menų ant kojų su­ke­l ia­ma net dviejų miestų po­li­ci­ja, o dėl kitų, ku­rių tei­su­mas ne­ke­lia abe­jo­nių, ne­pa­ju­di­na­ma nė pirš­to. Nu­si­vy­ li­mo pas mus jau ir taip pa­vo­jin­ gai daug.

informacija:

302 250

Tai būtų tas pa­ts, kaip, įvald­ žius ži­gu­ lius, mėgin­ ti laimė­ti Da­ka­ro ra­ lį. Juk iš tų visų mūsų at­lie­kamų dainų tie­ siog ga­ruo­ te ga­ruo­ja so­vie­ti­nis rau­gas.

Kasdienė prenumerata 1 mėn. – 26 (13*) Lt

ISSN 1392-7639 ©1992-2007 UAB „Diena Media News“ Labdarių g. 8, 01120 Vilnius. Tel. (8 5) 262 4242.

„Kauno dienos“ Vyriausioji redaktorė Jūratė Kuzmickaitė

„Kauno dienos“ redakcija Kęstučio g. 86, 44296 Kau­nas. Fak­sas 423 404.

Vyr. redaktoriaus pavaduotojai: Arūnas Andriuškevičius – 302 252 Violeta Juodelienė – 302 260

MIESTO NAUJIENOS: Mantas Lapinskas – Arūnas Dambrauskas – Vilija Žukaitytė – Saulius Tvirbutas – Virginija Skučaitė – Jurgita Šakienė – TEISĖTVARKA: Diana Krapavickaitė –

And­riaus Del­tu­vos pieš.

M

ūsų bro­liai lie­tu­viai ir to­ liau ste­bi­na sa­vo vil­ti­mis ir kal­bo­mis. Kai skai­tau, kad mūsų at­sto­vas į „Eu­ ro­vi­ziją“ va­žiuo­ja laimė­ti, sui­ma be­ jėgiš­kas juo­kas. Tiek metų da­ly­vau­ ja­me ši­ta­me hu­mo­ristų šou, o taip vis nie­kaip ir ne­pa­si­mo­ko­me. Bjau­riau­sia, kad kvai­li­na­me vi­sus ki­tus tau­tie­čius, ku­rie, kad ir ne­no­ ro­mis, pa­ti­ki vi­so­mis ši­to­mis jiems į akis rėžia­mo­mis ne­sąmonė­mis. Na, su­pran­ta­ma, juk ši­tiek metų gau­ ja žmo­nių ve­ge­tuo­ja iš ši­tos nie­kin­ gos, at­si­pra­šant, bu­kap­ro­čių šventės ir gau­na už tai pi­ni­gus. Ir ne­ma­žai – ne tūkstantį ir ne du, nors kas­ met vis de­juo­ja­ma, kaip nėra lėšų iš­rink­to­jo da­ly­va­vi­mui, kaip jis ar ji tu­ri pa­tys vaikš­čio­ti pas rėmėjus ir kau­ly­ti. O nuo­la­ti­nių gėdingų pra­laimė­ jimų prie­žas­tis yra ta, kad ta­len­tin­ gi žmonės dai­nuo­ja nie­kam ti­ku­ sias, pra­stai su­kur­tas dai­nas, ku­rių pa­si­klausęs tuo­jau pat pa­mirš­ti. Gal vie­nin­telė ma­lo­ni išim­tis bu­vo gru­ pė „LT Uni­ted“, ku­rios at­lie­ka­mas kūri­nys iš­ties bu­vo pa­stebė­tas Eu­ ro­po­je. Ir vie­ta tuo­met ne­bu­vo tra­ di­ciš­kai pa­skir­ta pa­sku­ti­nia­me pen­ ke­tu­ke.

Kai ku­rie mėgi­no kom­po­zi­to­rių ieš­ko­ti už­sie­ny­je, pa­vyzd­žiui, Kip­ re, ta­čiau re­zul­ta­tas bu­vo toks pat, o gal dar ir la­biau ap­gailė­ti­nas. Bė­ da ta, kad mes pa­tys ne­su­vo­kia­me, kas yra ta­len­tin­gai pa­ra­šy­ta dai­na, o kas yra tie­siog mu­zi­kinės šiukš­ lės. Lie­tu­viai ap­skri­tai ypa­tin­gi tuo, kad ne­tu­ri jo­kios nuo­vo­kos mu­zi­ ko­je. Tai jiems pa­pras­čiau­siai ne­ duo­ta, nors sa­ve lai­ko poetų ir dai­ norė­lių tau­ta. Nesą­monė vi­sa tai, nėra ir ne­bu­vo pas mus nei poetų, nei kom­po­zi­to­rių (išs­ky­rus vie­nin­ telį M.K.Čiur­lionį), ne­bu­vo net ir „po­pso“ at­likėjų, ku­rie būtų galė­ ję pa­si­gir­ti to­pais už­sie­ny­je. Na gal vie­nin­te­lis Da­nie­lius Dols­kis, bet tai bu­vo taip se­niai, kad nie­kas to ne­bep­ri­si­me­na. O da­bar nie­ko mes ne­tu­ri­me: su­žyb­si ko­kia nors tre­ čiarūšė žvaigž­dutė ir pra­puo­la kor­ po­ra­ty­vi­niuo­se va­karė­liuo­se. Jei kas nors vis dar keis­tai vi­lia­ si, kad šie­met laimė­si­me „Eu­ro­vi­ ziją“, tai pa­ts lai­kas nu­si­ra­min­ti ir at­mes­ti eu­fo­riją į šalį. Nie­ko mes ne­laimė­si­me. Pa­tek­si­me tik į fi­nalą, o pa­skui, kaip papras­tai, į pa­sku­ti­ niųjų pen­ke­tuką. Taip at­si­tiks todėl, kad vėl per­ ver­ti­no­me sa­vo ga­li­my­bes. Ta­len­

tin­gam žmo­g ui įbruk­ta no­m i­n a­ li dai­n a, ku­r i jau po pus­m e­č io ar dar grei­čiau bus pa­mirš­ta, nes yra per­ne­lyg blan­ki, kad ją at­li­kus bū­ tų ga­l i­m a tikė­t is pri­zo. Pri­zas čia bus mums ge­rai pa­ž įsta­m as bul­ vi­n is me­d a­l is. Keis­ta, kad ša­l ies, ku­r i ne­t u­r i jo­k ios ro­ko is­to­r i­jos, ku­ri nie­kad ne­si­domė­jo rim­tosios mu­z i­kos pa­s ie­k i­m ais Did­ž io­j o­ je Bri­ta­n i­jo­je ar­ba JAV, tu­r i ši­to­ kių am­b i­c ijų. Tai būtų tas pa­ts, kaip, įvald­ž ius ži­g u­l ius, mėgin­ ti laimė­ti Da­ka­ro ralį. Juk iš tų vi­ sų mūsų at­l ie­kamų dainų tie­s iog ga­ruo­te ga­ruo­ja so­vie­ti­nis rau­gas, per­si­sunkęs sep­tin­ta­ja­me–aš­tun­ ta­ja­m e de­š imt­m e­ty­je su­s i­for­m a­ vu­siu so­vie­ti­niu men­ta­li­te­tu, kurį įtvir­t i­n o no­m enk­l atū­r i­n iai est­ra­ dos kūrėjai, kurpę dai­nuš­kas apie Bai­ka­lo – Amū­ro ma­gist­ralės sta­ ty­bas, Čilės ko­mu­nistą Vic­torą Ja­ rą ir kolū­kie­čių laimė­ji­mus pūdy­ muo­se: „Prie Ne­mu­no ki­tas išau­šo jau ry­tas...“ Ša­lis, ku­rio­je nie­ka­da ne­b u­vo nė vie­n os sun­k io­jo ro­ko ka­vinės, o rim­tosios mu­zi­kos klau­ sy­to­jai vis dar sėdi po­grin­dy­je, ne­ ga­li nie­ko tikė­tis Eu­ro­po­je. Išs­ky­ rus „pri­zinę“ vietą nuo ga­lo. Ri­man­tas Vaš­ki­nis

Komentarai nėra dienraščio redakcijos nuomonė.

reklamos skyrius:

E. paštas redakcija@kaunodiena.lt302 230

Platinimo tarnyba: 302

242

Prenumeratos skyrius: 302

244

3 mėn. – 69 (39*) Lt Tik šeštadienio prenumerata 1 mėn. – 9 (6*) Lt 302 251 302 268 302 266 302 262 302 267 302 261 302 243

LIETUVA: Stasys Gudavičius –

(8 5) 219 1381

PASAULIS:

SPORTAS: Romas Poderys – 302 258 Marius Bagdonas – 302 259 Mantas Stankevičius – (8 5) 219 1383

NAMAI: Vereta Rupeikaitė –

302 265

Sveikata: Marijana Jasaitienė –

302 263

Julijanas Gališanskis – (8 5) 219 1391 Valentinas Beržiūnas – (8 5) 219 1387

Menas ir Pramogos: Enrika Striogaitė –

302 272

EKONOMIKA:

FOTOKORESPONDENTAI: Artūras Morozovas – Tomas Ragina –

Ratai: Arūnas Andriuškevičius –

302 269 302 269

TV DIENA: Agnė Klimčiauskaitė – (8 5) 219 1388

Jolita Žvirblytė –

(8 5) 219 1374

302 260

http://www.kaunodiena.lt * prenumeratos kaina laikraštį atsiimant redakcijoje

aukštyn žemyn: Marijana Jasaitienė – Darius Sėlenis – Laima Žemulienė –

302 263 302 276 (8 5) 219 1374

REKLAMOS PARDAVIMO SKYRIUS: 302 234, 308 862, 308 863, 308 864, 302 230 reklama@kaunodiena.lt

Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Indeksas 0041. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raide R pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti. Tiražas 19 000.

ASMENINIAI SKELBIMAI: 302 231, 302 202, faksas 321 717 skelbimai@kaunodiena.lt SKELBIMŲ IR PRENUMERATOS SKYRIUS (Vytauto pr. 23) mob. 8 655 45 114 PLATINIMO TARNYBA: 302 242, 302 228 PRENUMERATOS SKYRIUS: 302 244


7

ketvirtADIENIS, gegužės 24, 2012

lietuva kaunodiena.lt/naujienos/lietuva

Reng­sis de­ry­boms

V.Ma­tu­zą siū­lo iš­duo­ti Sei­mo lai­ki­no­ji ko­mi­si­ja tre­čia­die­nį pa­ tvir­ti­no re­zo­liu­ci­jos pro­jek­tą su siū­ly­ mu par­la­men­tui ten­kin­ti ge­ne­ra­li­nio pro­ ku­ro­ro Da­riaus Va­lio pra­šy­mą leis­ti pa­ trauk­ti bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn kon­ ser­va­to­rių Vi­tą Ma­tu­zą. Nusp­ren­dė bend­ru su­ta­ri­mu

Kaip BNS pa­tvir­ti­no ko­mi­si­jos na­ rys Lai­mon­tas Di­nius, toks spren­ di­mas už­da­ra­me ko­mi­si­jos po­sė­ dy­je priim­tas bend­ru su­ta­ri­mu. Re­zo­liu­ci­jos pro­jek­tas ket­vir­ta­die­ nį tu­ri bū­ti tei­kia­mas Sei­mui ir kad bū­tų priim­tas, už jį tu­ri bal­suo­ti ne ma­žiau kaip 71 par­la­men­ta­ras. Ant­ra­die­nį bal­suo­jant dėl prin­ci­ pi­nės po­zi­ci­jos še­ši ko­mi­si­jos na­riai bu­vo už tai, kad pro­ku­ro­ro pra­šy­ mas bū­tų ten­ki­na­mas, bal­sa­vu­sių prieš ne­bu­vo, o su­si­lai­kė trys ko­ mi­si­jos na­riai kon­ser­va­to­riai. Ko­ mi­si­jos pir­mi­nin­kas kon­ser­va­to­rius Sta­sys Šed­ba­ras tuo­met pa­skel­bė ne­bal­suo­siąs, kad ne­kil­tų abe­jo­nių dėl jo ne­ša­liš­ku­mo. Ge­ne­ra­li­nis pro­ku­ro­ras prieš po­rą sa­vai­čių krei­pė­si į Sei­mą su pra­šy­mu leis­ti V.Ma­tu­zą pa­trauk­ti bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn ar ki­ taip su­var­žy­ti jo lais­vę, nes par­la­ men­ta­rui no­ri­ma pa­teik­ti įta­ri­mus su­kčia­vi­mu, pikt­nau­džia­vi­mu tar­ ny­bi­ne pa­dė­ti­mi ir do­ku­men­tų klas­to­ji­mu. Įta­ri­mus nei­gia

V.Ma­tu­zas me­ta­mus įta­ri­mus nei­ gia, by­lo­je pri­si­pa­ži­nu­sių įta­ria­mų­ jų pa­ro­dy­mus sa­ko esant iš­gau­tus gra­si­ni­mais ir spau­di­mu, o pa­čią by­lą tvir­ti­na esant ban­dy­mu su­si­ do­ro­ti su juo kaip par­ti­jos at­sto­vu ir pa­čia Tė­vy­nės są­jun­ga-Lie­tu­vos krikš­čio­ni­mis de­mok­ra­tais. O tei­sė­sau­gos at­sto­vai tvir­ti­na dar praė­ju­sių me­tų lapk­ri­tį tu­rė­ ję ope­ra­ty­vi­nės in­for­ma­ci­jos dėl gal­būt nu­si­kals­ta­mos V.Ma­tu­zo veik­los. Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros Or­ga­ ni­zuo­tų nu­si­kal­ti­mų ir ko­rup­ci­jos ty­ri­mo de­par­ta­men­to pro­ku­ro­ras Sau­lius Ver­sec­kas ko­mi­si­jai sa­kė, kad tuo­met ga­vus STT su­rink­ tą me­džia­gą svars­ty­ta, ar kreip­ tis į par­la­men­tą dėl V.Ma­tu­zo ne­ lie­čia­my­bės, ta­čiau nu­spręs­ta, kad dar bū­ti­na pa­tik­rin­ti duo­me­

Vy­riau­sy­bė tre­čia­die­nį nu­ta­rė su­da­ry­ti spe­cia­lią ko­mi­si­ją, ku­ri rengs de­ry­bi­nes nuo­sta­tas ir veiks­ mų pla­ną, sie­kiant, kad bū­tų at­ly­ gin­ta už So­vie­tų Są­jun­gos oku­pa­ ci­jos pa­da­ry­tą ža­lą.

„Ko­mi­si­jos man­da­tas yra su­for­ mu­luo­tas la­bai aiš­kiai – pa­reng­ ti mū­sų de­ry­bi­nes po­zi­ci­jas de­ry­ bo­se su Ru­si­ja“, – po Vy­riau­sy­bės po­sė­džio žur­na­lis­tams sa­kė prem­ je­ras And­rius Ku­bi­lius. Pa­sak prem­je­ro, de­ry­bi­nė po­zi­ ci­ja dėl ža­los at­ly­gi­ni­mo yra reikš­ min­gas ir rei­ka­lin­gas da­ly­kas, ir šiuo as­pek­tu rei­kia ieš­ko­ti nau­jo dia­lo­go su Ru­si­ja. „Ti­kiuo­si, kad ir Ru­si­ja su nau­ ja va­do­vy­be, su nau­ja vy­riau­sy­be bei pre­zi­den­tu V.Pu­ti­nu, iš­rink­tu iš nau­jo, iš­ties žengs drą­siau sa­vo is­to­ri­jos įver­ti­ni­mo ke­liu. Aki­vaiz­ du, kad bet ku­ri vals­ty­bė, ženg­da­ ma de­mok­ra­ti­jos ke­liu, stip­rin­da­ ma sa­vo de­mok­ra­ti­nes ins­ti­tu­ci­jas, sa­vo de­mok­ra­ti­nį men­ta­li­te­tą, tu­ri bū­ti la­bai at­vi­ra sa­vo is­to­ri­jos po­ žiū­riu“, – kal­bė­jo Vy­riau­sy­bės va­ do­vas. Vyriausybės sudarytai ko­mi­si­ jai va­do­vaus Lie­tu­vos gy­ven­to­ jų ge­no­ci­do ir re­zis­ten­ci­jos ty­ri­mo cent­ro ge­ne­ra­li­nė di­rek­to­rė Te­re­sė Bi­ru­tė Bu­raus­kai­tė.

nis, gau­tus at­lie­kant ope­ra­ty­vi­ nę veik­lą. Pro­ku­ro­rai tvir­ti­na, kad per iki­teis­mi­nį ty­ri­mą gau­ti duo­ me­nys lei­džia pa­grįs­tai ma­ny­ti, jog V.Ma­tu­zas, ži­no­da­mas, kad Sei­mo na­riui drau­džia­ma bet ko­kia for­ma už­siim­ti vers­lu, ko­mer­ci­ja ar ki­to­ kia pri­va­čia veik­la, ku­ria sie­kia­ma pel­no, or­ga­ni­za­vo bend­ro­vei „Pa­ ne­vė­žio ener­gi­ja“ va­do­vau­jan­čių ir at­sa­kin­gų dar­buo­to­jų pikt­nau­džia­ vi­mą tar­ny­bi­ne pa­dė­ti­mi, su­da­rant iš­skir­ti­nes są­ly­gas „Žil­Vy­čių“ koo­ pe­ra­ti­nei bend­ro­vei ne­tei­sė­tu bū­ du lai­mė­ti „Pa­ne­vė­žio ener­gi­jos“ 2010–2011 m. or­ga­ni­zuo­tus ke­tu­ris bio­ku­ro vie­šuo­sius pir­ki­mus, ku­ rių bend­ra ver­tė be pri­dė­ti­nės ver­ tės mo­kes­čio (PVM) sie­kia dau­giau kaip 17,5 mln. li­tų.

V.Ma­tu­zas pikt­nau­ džia­vo Sei­mo na­ rio tar­ny­bi­ne pa­dė­ ti­mi už me­džiok­les ne­mo­kė­da­mas mo­ kes­čių ir klas­to­jo do­ ku­men­tus apie su­ me­džio­tus žvė­ris.

And­rius Ku­bi­lius:

„„Se­kė: tei­sė­sau­gos at­sto­vai tvir­ti­na dar praė­ju­sių me­tų lapk­ri­tį tu­rė­ję

in­for­ma­ci­jos dėl gal­būt nu­si­kals­ta­mos V.Ma­tu­zo veik­los. 

Su­da­rė iš­skir­ti­nes są­ly­gas

Taip pat įta­ria­ma, kad tuo pa­čiu lai­ko­tar­piu Sei­mo na­rys or­ga­ni­ za­vo Pa­ne­vė­žio miš­kų urė­di­jos urė­do ir urė­di­jos vie­šo­jo pir­ki­mo ko­mi­si­jos pikt­nau­džia­vi­mą tar­ny­ bi­ne pa­dė­ti­mi su­da­rė iš­skir­ti­nes są­ly­gas že­mės ūkio koo­pe­ra­ty­vui „Do­bi­las“ ne­tei­sė­tu bū­du lai­mė­ti dar vie­ną – miš­ko va­ly­mo ūki­nių pa­slau­gų – pir­ki­mo kon­kur­są, ku­ rio ver­tė sie­kė 63,265 tūkst. li­tų. Anot pro­ku­ra­tū­ros, yra pa­ kan­ka­mas pa­grin­das įtar­ti, kad V.Ma­tu­zas or­ga­ni­za­vo „Žil­Vy­čių“ koo­pe­ra­ti­nei bend­ro­vei at­sto­vau­ jan­čių as­me­nų veiks­mus, 2011 m. ap­gau­le gau­nant ES struk­tū­ri­nio

fon­do ir Lie­tu­vos vals­ty­bės biu­ dže­to pa­ra­mos lė­šas – iš vi­so 680 tūkst. li­tų. Be to, Sei­mo na­rys įta­ria­mas or­ga­ni­za­vęs Na­cio­na­li­nės že­mės tar­ny­bos Pa­ne­vė­žio že­mėt­var­kos sky­riaus ve­dė­jos pikt­nau­džia­vi­mą tar­ny­ba, kai buvo su­da­rytos iš­ skir­ti­nės są­ly­gos ne­si­lai­kant tei­sės ak­tų rei­ka­la­vi­mų „Žil­Vy­čių koo­ pe­ra­ti­nei bend­ro­vei“ iš­si­nuo­mo­ti 73 vals­ty­bi­nės že­mės ūkio pa­skir­ ties skly­pus Pa­ne­vė­žio ra­jo­ne. Ne­mo­kė­jo už me­džiok­les

Taip pat įta­ria­ma, kad, da­ly­vau­ da­mas Pa­ne­vė­žio miš­kų urė­di­jos or­ga­ni­zuo­ja­mo­se pro­fe­sio­na­lio­

Re­do Vi­li­mo (BFL) nuo­tr.

se me­džiok­lė­se, V.Ma­tu­zas pikt­ nau­džia­vo Sei­mo na­rio tar­ny­bi­ ne pa­dė­ti­mi ne­mo­kė­da­mas už jas pri­va­lo­mų mo­kes­čių ir klas­to­ jo do­ku­men­tus apie su­me­džio­tus žvė­ris bei su­mo­kė­tus mo­kes­čius. Ge­ne­ra­li­nis pro­ku­ro­ras tei­gė, kad įta­ri­mai šio­je by­lo­je pa­teik­ ti jau 22 as­me­nims. Pa­sak D.Va­ lio, dau­gu­ma įta­ria­mų­jų duo­da­mi pa­ro­dy­mus vi­siš­kai ar­ba iš da­lies pri­pa­ži­no sa­vo kal­tę. Įta­ri­mai pikt­nau­džia­vus tar­ny­ ba dėl gal­būt ne­skaid­rių „Pa­ne­ vė­žio ener­gi­jos“ vie­šų­jų pir­ki­mų šio­je by­lo­je yra pa­teik­ti Sei­mo na­ rio žmo­nai Da­nu­tei Ma­tu­zie­nei. BNS inf.

Vie­šu­mo pa­gei­dau­ja ne vi­si Jus­ti­nas Ar­gus­tas j.argustas@diena.lt

Kas dė­jo­si Sei­mo An­ti­ko­rup­ci­ jos ko­mi­si­jo­je, kai ši ty­rė Fi­nan­si­ nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­bos (FNTT) va­do­vy­bės at­lei­di­mą, vi­ suo­me­nė grei­čiau­siai ne­su­ži­nos. Pro­ku­ro­rai, sau­gu­mo dar­buo­to­ jai, bu­vęs mi­nist­ras lei­di­mo vie­ šin­ti po­sė­džių ste­nog­ra­mas ne­ duo­da.

Ko sau­gu­mo pa­rei­gū­nų, pro­ku­ro­ rų, Lie­tu­vos ban­ko val­dy­bos pir­ mi­nin­ko Vi­to Va­si­liaus­ko ir vi­ daus rei­ka­lų mi­nist­ro Rai­mun­do

Pa­lai­čio prieš ge­rą mė­ne­sį klau­si­ nė­jo Sei­mo An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­ si­jos na­riai? Ko­kius at­sa­ky­mus jie ga­vo? Ar prieš te­le­vi­zi­jos ka­me­ras pa­sa­ko­da­mi apie ko­mi­si­jos po­sė­ džius bei aukš­tų pa­rei­gū­nų at­sa­ ky­mus jie ne­per­len­kė laz­dos ir ne­ me­la­vo? Į šiuos klau­si­mus aiš­kaus at­sa­ ky­mo lig šiol nė­ra. Re­gis, tai ne­ be­rū­pi ir, at­ro­do, karš­tuo­se ko­mi­ si­jos po­sė­džiuo­se pra­kai­ta­vu­siems as­me­nims bei ins­ti­tu­ci­joms. Pa­vyz­džiui, itin smar­kiai sa­vo tie­są įro­di­nė­jęs li­be­ral­cent­ris­tas Rai­mun­das Pa­lai­tis at­sa­ky­mo, ar lei­džia pa­vie­šin­ti po­sė­džio, ku­ria­

me jis at­sa­ki­nė­jo į ko­mi­si­jos na­rių klau­si­mus, ste­nog­ra­mą, lig šiol ne­da­vė. Ly­giai taip pat el­gia­si ir Lie­tu­vos ban­ko val­dy­bos pir­mi­nin­kas, iš­ti­ ki­mas Pre­zi­den­tės są­jun­gi­nin­kas V.Va­si­liaus­kas. Iš Vals­ty­bės sau­ gu­mo de­par­ta­men­to (VSD) ir Ge­ ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros at­sto­vų dėl ste­nog­ra­mų vie­ši­ni­mo at­sa­ky­mų Sei­mas ne­ga­vo iki šiol. „Taip, ma­tyt, vil­ki­na­mas lai­kas. Ne­pa­sa­ko­ma nei „taip“, nei „ne“. Grei­čiau­siai lau­kia­ma, ka­da ši vi­ sa is­to­ri­ja ga­lu­ti­nai iš­si­kvėps. Tai pa­da­ry­ti rei­kė­jo prieš ge­rą mė­ne­ sį“, – sam­pro­ta­vo An­ti­ko­rup­ci­

jos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas Li­gi­tas Ker­na­gis. Lei­di­mą pa­vie­šin­ti tai, ką kal­bė­ jo An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jo­je, yra da­vę tik pa­grin­di­niai šios is­to­ri­ jos he­ro­jai – bu­vę FNTT va­do­vai Vi­ta­li­jus Gai­lius bei Vy­tau­tas Gir­ ža­das, Pre­zi­den­tės pa­ta­rė­jas Jo­nas Mar­ke­vi­čius ir ke­li as­me­nys, ko­ mi­si­jos na­riams paaiš­ki­nę, kaip vei­kia po­lig­ra­fas. Tie­sa, su­ti­ki­mą vie­šin­ti ste­ nog­ra­mą lei­do ir, kai ku­rių po­li­ ti­kų nuo­mo­ne, vė­jus ko­mi­si­jos na­riams šne­kė­jęs dien­raš­čio „Lie­ tu­vos ry­tas“ vy­riau­sia­sis re­dak­to­ rius Ged­vy­das Vai­naus­kas.

Ko­mi­si­jos man­da­ tas yra su­for­mu­ luo­tas la­bai aiš­ kiai – pa­reng­ti mū­sų de­ry­bi­nes po­zi­ci­jas de­ry­bo­se su Ru­si­ja.

Jo­je taip pat dirbs Už­sie­nio rei­ ka­lų, Tei­sin­gu­mo, Kul­tū­ros mi­ nis­te­ri­jų at­sto­vai, Lie­tu­vos po­li­ ti­nių ka­li­nių ir trem­ti­nių są­jun­gos pir­mi­nin­kas Po­vi­las Ja­ku­čio­nis, is­ to­ri­kas Al­gi­man­tas Kas­pa­ra­vi­čius, Lie­tu­vos vals­ty­bės is­to­ri­jos ar­chy­ vo di­rek­to­rė Vir­gi­ni­ja Či­juns­kie­ nė, Tarp­tau­ti­nės ko­mi­si­jos na­cių ir so­vie­ti­nio oku­pa­cinių re­ži­mų nu­si­kal­ti­mams Lie­tu­vo­je įver­tin­ ti sek­re­to­ria­to va­do­vas Ro­nal­das Ra­čins­kas. Ko­mi­si­jai pa­ves­ta iki lie­pos 1osios pa­teik­ti SSRS oku­pa­ci­jos ža­ los at­ly­gi­ni­mo de­ry­bi­nes nuo­sta­tas ir veiks­mų pla­ną. Ko­mi­si­ja taip pat nag­ri­nė­tų ir ne­prik­lau­so­my­bę at­ ga­vu­sio­je Lie­tu­vo­je 1991–1993 m. Ru­s i­jos ka­r iuo­m e­n ės pa­d a­ry­ tą ža­lą. Anks­čiau siū­ly­ta ko­mi­si­ jai sa­vo iš­va­das pa­teik­ti iki bir­že­ lio 14-osios, bet T.B.Bu­raus­kai­tės pra­šy­mu Vy­riau­sy­bė sky­rė dau­giau lai­ko. Sei­mo opo­zi­ci­jos at­sto­vai tre­čia­ die­nį priim­tą Vy­riau­sy­bės spren­ di­mą va­di­no fik­ty­viu rin­ki­mų veiks­mu, nes per tre­jus pa­sta­ro­ sios Vy­riau­sy­bės ka­den­ci­jos me­ tus rea­liai ne­bu­vo sie­kia­ma, kad bū­tų at­ly­gin­ta oku­pa­ci­jos ža­la. Šis klau­si­mas Vy­riau­sy­bė­je vėl ke­lia­ mas iki rin­ki­mų li­kus ma­žiau nei pus­me­čiui. KD, BNS inf.


8

ketvirtadienis, gegužės 24, 2012

ekonomika

OMX Vilnius OMX RigaOMX Tallinn

kaunodiena.lt/naujienos/ekonomika

De­ga­lų kai­nos Vakar Tink­las

A 95

Dy­ze­li­nas

€ Du­jos

„Sta­toil“

4,92

4,61

2,47

„Va­koil“

4,88

4,58

2,47

Vi­d. kai­na vi­so ap­tar­na­vi­mo de­ga­li­nių tink­luo­se. Šal­ti­nis: www.de­ga­lu­kai­nos.lt WTI naf­ta„Brent“ naf­ta94,48 dol. už 1 brl. 111,94 dol. už 1 brl.

kiekis Santykis

Bal­ta­ru­si­jos rub­lis 10000 3,3460 DB sva­ras ster­lin­gų 1 4,2917 JAV do­le­ris 1 2,7237 Ka­na­dos do­le­ris 1 2,6640 Lat­vi­jos la­tas 1 4,9499 Len­ki­jos zlo­tas 10 7,9163 Nor­ve­gi­jos kro­na 10 4,5565 Ru­si­jos rub­lis 100 8,6875 Švei­ca­ri­jos fran­kas 1 2,8752

–0,58 %

–1,62 %

produkcijos kai­nos au­go la­biau­siai

Valiutų kursai

Šiandien Valiuta

–0,77 %

pokytis

+1,9656 % +0,4165 % +0,8516 % +0,2257 % +0,0283 % –1,0413 % +0,2266 % +0,0968 % +0,0383 %

Lie­tu­vo­je pra­mo­nės pro­duk­ci­jos kai­nų in­ dek­so šuo­lis per me­tus – di­džiau­sias Bal­ ti­jos vals­ty­bė­se. Ba­lan­dį, pa­ly­gin­ti su tuo pa­čiu praė­ju­sių me­tų mė­ne­siu, par­duo­ta Lie­tu­vos pra­mo­nės pro­duk­ci­ja pa­bran­go 5,7 pro­c., Lat­vi­jos – 4 pro­c., Es­ti­jos – 2,6 pro­c. Šių me­tų ba­lan­dį, pa­ly­gin­ti su kovu, Lie­tu­vos ga­min­to­jai kai­nas su­ma­ži­no 0,2 pro­c., Lat­vi­jos ir Es­ti­jos – pa­di­di­no ati­tin­ ka­mai 0,9 ir 0,2 pro­c.

Iš­mo­kų už pie­ną ti­ki­si anks­čiau Dėl sun­ku­mų pie­no sek­to­riu­je šie­met tie­sio­gi­nes iš­mo­kas pie­ no ga­min­to­jams pla­nuo­ja­ma iš­mo­kė­ti anks­čiau nei įpras­ta. Ge­ ras ži­nias tem­do tai, kad iš­mo­kos šiais me­tais ga­li smarkiai su­ ma­žė­ti.

„„Pas­kirs­ty­mas: šiais me­tais di­

džio­ji pa­pil­do­mų na­cio­na­li­nių iš­ mo­kų da­lis bus skir­ta gy­vu­li­nin­ kys­tei, tai­gi ir pie­no ga­min­to­ jams. And­riaus Ufar­to (BFL) nuo­tr.

Šiais me­tais di­džio­ji pa­pil­do­ mų na­cio­na­li­nių iš­mo­kų da­lis bus skir­ta gy­vu­li­nin­kys­tei, kaip sa­kė Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos Že­mės ir mais­to ūkio de­par­ta­men­to di­rek­ to­rius Ri­man­tas Kra­suc­kis. Anot jo, vien iš­mo­koms už kvo­ti­nį pie­ ną pla­nuo­ja­ma skir­ti 68,5 mln. li­ tų, ar­ba 50 li­tų už to­ną. Bet tai yra 30 pro­c. ma­žiau nei per­nai. R.Kra­suc­kis pa­ti­ki­no, kad mi­nis­ te­ri­ja pra­dė­ti mo­kė­ti iš­mo­kas jau yra tech­niš­kai pa­si­ruo­šu­si: „Jei­gu la­bai rei­kė­tų, gal­būt ga­lė­tu­me mo­ kė­ti avan­sus pa­reiš­kė­jams po bir­ že­lio 15 d.“ Jo tei­gi­mu, pa­gal tei­sės ak­tus iki bir­že­lio 15 d. bus prii­ma­mos pa­ raiš­kos, o iš­mo­kos tu­ri bū­ti pra­dė­ tos mo­kė­ti po lie­pos 10 d. Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos Tie­sio­ gi­nių iš­mo­kų sky­riaus ve­dė­jo pa­ va­duo­to­jo An­ta­no Kar­baus­ko tei­ gi­mu, Lie­tu­va kol kas nė­ra ga­vu­si Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos lei­di­mo iš­mo­

kė­ti pa­pil­do­mas tie­sio­gi­nes iš­mo­ kas. Ta­čiau lei­di­mą ti­ki­ma­si gau­ti ar­ti­miau­siu me­tu. „Lau­kia­me pa­tvir­ti­ni­mo iš Eu­ ro­pos Ko­mi­si­jos. Kai jį tu­rė­si­me, ofi­cia­liai kreip­si­mės į Vy­riau­sy­bę ir pra­šy­si­me skir­ti lė­šų iš­mo­koms. Jų šiais me­tais mak­si­ma­liai ga­li bū­ ti ski­ria­ma iki 117 mln. li­tų. Pa­gal tei­sės ak­tus tie­sio­gi­nės iš­mo­kos iš vals­ty­bės biu­dže­to kas­met tu­ri bū­ti nuo­sek­liai ma­ži­na­mos, o nuo 2013 m. jų mo­kė­ti ne­be­bus ga­li­ma“, – sa­kė A.Kar­baus­kas. Pa­sak jo, šie­ met iš­mo­ka­mų lė­šų dy­dis pri­klau­ sys nuo biu­dže­to ga­li­my­bių. Lie­tu­vos pie­no per­dir­bi­mo įmo­ nės įvai­rių pie­no pro­duk­tų pa­vi­ da­lu eks­por­tuo­ja dau­giau kaip 50 pro­c. vi­so per­dir­ba­mo pie­no, o 37 pro­c. vi­so eks­por­to su­da­ro eks­por­ tas į tre­čią­sias ša­lis. To­dėl ša­lies pie­no ūkio veik­los re­zul­ta­tai la­bai pri­klau­so nuo už­sie­nio pre­ky­bos pie­no pro­duk­tais są­ly­gų.

Lie­tu­vos pie­no per­dir­bė­jų sun­ ku­mus by­lo­ja san­dė­liuo­se su­si­da­ ręs pie­no pro­duk­tų, ypač svies­to ir fer­men­ti­nio sū­rio, per­tek­lius. Pa­sak Vil­kyš­kių pie­ni­nės va­do­ vo Gin­ta­ro Ber­ta­šiaus, bend­ro­vė anks­tes­niais me­tais ap­skri­tai ne­ tu­rė­da­vo svies­to at­sar­gų. Ta­čiau šie­met svies­tą ten­ka krau­ti spe­ cia­liai iš­si­nuo­mo­tuo­se san­dė­liuo­ se Klai­pė­do­je. Po­rą tūks­tan­čių to­nų svies­to su­ kau­pė ir bend­ro­vė „Ro­kiš­kio pie­ nas“, o per­nai šis pro­duk­tas san­ dė­liuo­se ap­skri­tai neuž­si­gu­lė­da­vo. Bend­ro­vė „Pie­no žvaigž­dės“ pro­ duk­tų at­sar­gas taip pat skai­čiuo­ja tūks­tan­čiais to­nų. „ES net at­nau­ji­no san­dė­lių są­ nau­dų su­bsi­di­jas. Juk pro­duk­tų per­tek­lius – ne tik Lie­tu­vos, bet ir vi­sos ES rū­pes­tis“, – sa­kė bend­ro­ vės „Ro­kiš­kio pie­nas“ va­do­vas Da­ lius Trum­pa. BNS, KD inf.

500 mln. li­tų

sie­kian­čią pa­sko­lą „Sod­ra“ šie­met ke­ti­na im­ti iš ban­ko.

Pen­si­jų ne­be­ri­bos Tre­čia­die­nį Vy­riau­sy­bė nu­ spren­dė, kad nuo rug­sė­jo ne­ bus pa­pil­do­mai ma­ži­na­mos vals­ty­bi­nės pen­si­jos dir­ban­ tiems žmo­nėms. Taip pat nu­ tar­ta, kad ne­be­bus ma­ži­na­mos pir­mo ir ant­ro laips­nio vals­ty­bi­ nės pen­si­jos, nu­ken­tė­ju­sių­jų as­ me­nų, pa­rei­gū­nų, ka­rių, tei­sė­jų vals­ty­bi­nės pen­si­jos.

Vy­riau­sy­bė pri­ta­rė tai nu­ma­ tan­čioms įsta­ty­mo pa­tai­soms, jos bus tei­kia­mos Sei­mui. So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos ver­ti­ni­mu, taip bus įvyk­dy­tas šių me­tų va­sa­rio 6 d. Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo nu­ta­ri­ mas, ku­ris tam tikras Lai­ki­no­jo iš­mo­kų per­skai­čia­vi­mo ir mo­kė­ ji­mo įsta­ty­mo nuo­sta­tas pri­pa­ ži­no an­ti­kons­ti­tu­ci­nė­mis.

Nuo šių metų ru­ dens tu­rės bū­ti pa­ di­din­tos vals­ty­ bi­nių pen­si­jų bei so­cia­li­nių drau­di­ mo pen­si­jų mak­si­ ma­lios ri­bos.

Nuo 2010 m. vals­ty­bi­nės pen­ si­jos yra su­ma­žin­tos 5–20 pro­c., at­si­žvel­giant į jų dy­dį, ir ši nuo­ sta­ta ga­lio­ja iki 2013 m. sau­sio 1 d. Dir­ban­tiems pen­si­jų ga­vė­jams pen­si­jos yra su­ma­žin­tos pa­pil­ do­mai, pri­klau­so­mai nuo drau­ džia­mų­jų pa­ja­mų, kaip pra­ne­ šė So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos Ry­šių su vi­suo­me­ne sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­ja Li­ na Bur­bai­tė. Vy­riau­sy­bė siū­lo, kad dir­ban­ tiems šių pen­si­jų ga­vė­jams nuo rug­sė­jo 1 d. jos ne­be­bū­tų pa­pil­ do­mai ma­ži­na­mos. Be to, tu­ rės bū­ti pa­di­din­tos vals­ty­bi­nių pen­si­jų bei so­cia­li­nių drau­di­mo pen­si­jų mak­si­ma­lios ri­bos. At­si­sa­kius Kons­ti­tu­ci­jai prieš­ ta­rau­jan­čių vals­ty­bi­nių pen­si­jų ap­ri­bo­ji­mų, šie­met pa­pil­do­mai rei­kės apie 4,5 mln. li­tų iš biu­ dže­to. Pir­mo ir ant­ro laips­nių, nu­ken­tė­ju­sių as­me­nų, pa­rei­gū­ nų ir ka­rių, taip pat moks­li­nin­ kų vals­ty­bi­nės pen­si­jos dy­dis bei tam pa­čiam as­me­niui pri­skir­tos so­cia­li­nio drau­di­mo pen­si­jos bend­ra su­ma ne­ga­lės vir­šy­ti 1,5 už­praei­to ket­vir­čio ša­lies vi­du­ ti­nio mė­ne­sio dar­bo už­mo­kes­čio dy­džio. Nuo 2010 m. pra­džios šis dy­dis bu­vo su­ma­žin­tas iki 1,3 dar­bo už­mo­kes­čio dy­džio. BNS inf.


9

KetvirtADIENIS, gegužės 24, 2012

pasaulis Tak­si ­ strei­kas

Bausmė ­ chi­rur­gui

Žvan­ga ­ gink­lai

Prieš vy­riau­sybės pla­nus pa­nai­kin­ti tak­sistų li­cen­ci­ jas pro­tes­tuo­jan­tys vai­ruo­ to­jai iš ry­to ke­letui va­lan­dų blo­ka­vo ke­lias pa­grin­di­nes Len­ki­jos sos­tinės Var­šu­ vos gat­ves ir til­tus. Pa­našūs pro­tes­tai vy­ko ir ki­tuo­se Len­ki­jos mies­tuo­se, tarp jų Vroc­la­ve ir Gdans­ke.

Chi­rur­gas Sha­kee­las Af­ri­dis, kurį bu­vo už­ver­ba­vu­si ame­ri­ kie­čių Cent­rinė žval­gy­bos val­ dy­ba ir ku­ris turė­jo pa­dėti su­ ras­ti Osamą bin La­deną, bu­vo nu­teis­tas už iš­da­vystę ir jam pa­skir­ta 33 metų laisvės at­ėmi­mo bausmė. Nu­teis­ta­sis taip pat turės su­mokė­ti 320 tūkst. ru­pijų (9500 litų) baudą.

Ru­si­ja pirmą kartą sėkmin­gai iš­ bandė naują tarp­že­my­ninę ba­ lis­tinę ra­ketą, ku­ri ga­li pra­lauž­ ti šiuo me­tu NA­TO plėto­ja­mas gy­ny­bos sis­te­mas. Toks pra­ne­ ši­mas pa­si­rodė ma­žiau nei sa­ vaitė po to, kai NA­TO ofi­cia­ liai suak­ty­vi­no pirmąjį ra­ke­tinės gy­ny­bos sky­do etapą, ku­riam griež­tai ne­pri­ta­ria Krem­lius.

Susė­do prie de­rybų sta­lo

Ar pre­zi­den­to rin­ki­mai Egip­te – pa­sku­ti­nis taš­kas? Kas taps nu­vers­to­ jo Hos­ni Mu­ba­ra­ko įpėdi­niu? Kaip jam pa­vyks su­si­do­ro­ ti su šalį ka­muo­jan­ čiais rūpes­čiais?

Ira­nas ir tarp­tau­tinė bend­ruo­ menė žengė de­rybų ke­liu. Va­ kar abi pusės su­sėdo prie stalų Bag­da­de.

„„Reikšmė: re­gis, svar­biau­sia net ne tai, kas taps nau­juo­ju Egip­to va­do­vu, o tai, jog po ilgų H.Mu­ba­ra­ko val­

dy­mo metų ša­lies gy­ven­to­jai ti­ki, kad jų bal­sas bus svar­bus. 

„Reu­ters“ nuo­tr.

Is­to­ri­niai rin­ki­mai – lem­tin­gas po­sūkis? Žmonės pa­ten­kin­ti

At­sa­ky­mai? Jų teks pa­lauk­ti bent iki šian­die­nos va­ka­ro, nes pir­ma­ sis rin­kimų tu­ras vyks­ta dvi die­nas. Šį kartą pro­gno­zuo­ti kam nors per­ galę to­ly­gu bur­ti iš ka­vos tirš­čių. O vi­sai ne­se­niai bu­vo ki­taip. Ne­nuos­ta­bu, kad pir­mo­mis bal­ sa­vi­mo va­lan­do­mis prie bal­sadė­žių nu­tįso il­gos žmo­nių eilės. Egip­tie­ čiai pirmą­syk per pa­sta­ruo­sius de­šimt­me­čius ati­davė balsą už tą kan­di­datą, už kurį norė­jo, o ne už kurį reikė­jo. Val­dant H.Mu­ba­ra­kui rin­ki­mai Egip­te daž­niau­siai te­bu­vo for­ma­ lu­mas. „Tai nuo­sta­bi die­na Egip­ tui, – džiaugė­si Neh­me­do Ab­del Ha­di, ku­ris bal­sa­vo Oma­ro Mark­ ra­mo mo­kyk­lo­je Kai­ro Šub­ros ra­ jo­ne. – Da­bar jau­čiu, kad tai – ma­no ša­lis, ir jau­čiuo­si oriai.“ Ki­ta­me mies­to pa­kraš­ty­je Ra­ nia, vil­kin­ti spor­ti­niais dra­bu­žiais ir su­si­ri­šu­si plau­kus į uo­degą po beis­bo­lo ke­pu­rai­te, stovė­jo eilė­je pir­mo­ji. „Tai pir­mas kar­tas per vi­ są Egip­to is­to­riją, kai ren­ka­me sa­vo pre­zi­dentą“, – sakė ji, ta­čiau ne­su­ ti­ko at­skleis­ti „pa­slap­ties tarp jos ir bal­sadėžės.“ „Ry­toj vyks di­de­lis eg­za­mi­nas – man maud­žia pa­šird­žius ir ne­ ga­liu už­mig­ti“, – bal­sa­vi­mo iš­va­ karė­se sakė 25 metų War­da, dir­ ban­ti vie­na­me pra­ban­gia­me Kai­ro spor­to klube. „Šie rin­ki­mai pa­keis pa­dėtį – kad ir kas ateitų, jis bi­ jos žmo­nių ir turės jų klau­sy­tis, – ją pa­pildė 25 metų apa­ti­nio tri­ko­

ta­žo par­duo­tuvės asis­tentė Hind Ah­med. – Vi­si ma­no drau­gai ir šei­ma nuo­lat kal­ba apie rin­ki­mus. Tai pir­mas kar­tas jų gy­ve­ni­me, kai jie bal­suos per pre­zi­den­to rin­ki­ mus, nes šįkart re­zul­ta­tai nėra ži­ no­mi iš anks­to.“ Įvairūs kan­di­da­tai

Rin­ki­muo­se jėgas bandė 12 įvai­ rių pa­žiūrų ir įsi­ti­ki­nimų po­li­tikų – tiek iš pa­sau­lie­tinės sto­vyk­los, tiek is­la­miš­ko­sios. Taip pat ie­tis rėmė se­no­jo re­ži­mo ša­li­nin­kai ir re­for­mis­tai. Rin­kimų fa­vo­ri­tu lai­ky­tas Am­ras Mus­sa, buvęs ša­lies už­sie­nio rei­kalų mi­nist­ras, o da­bar Arabų ly­gos va­do­ vas. Taip pat ge­ras ga­li­my­bes laimė­ ti, kaip ro­do ap­klau­sos, tu­ri pa­sku­ti­ nis H.Mu­ba­ra­ko pa­skir­tas prem­je­ras Ah­me­das Sha­fi­qas. Tie­sa, abu kal­ti­ na­mi per­ne­lyg glaud­žio­mis sąsa­jo­ mis su se­nuo­ju re­ži­mu. Be to, rim­tu kan­di­da­tu lai­ko­mas Egip­te įta­kin­gos Mu­sul­monų bro­li­ jos de­le­guo­tas kan­di­da­tas Mo­ham­ me­das Mur­si. Jis var­žy­sis su nuo­ sai­kių is­la­miškų pa­žiūrų Ab­de­liu Mo­nei­mu Abu­lu Fo­tou­hu, ku­ris sa­ve lai­ko įvai­rių po­li­ti­nių jėgų re­ mia­ma komp­ro­mi­si­ne figū­ra. Prog­no­zuo­ti sun­ku

Vis dėlto nie­kas ne­sii­ma spėlio­ ti, kuo baig­sis va­kar pra­si­dėję ir šian­dien pa­si­baig­sian­tys rin­ki­mai. Kaip ro­do ap­klau­sos, daug rinkė­ jų yra neap­sisp­rendę, kurį kan­di­ datą pa­lai­ky­ti.

Pre­zi­den­to rin­ki­mai – pa­sku­ti­nis vald­žios per­da­vi­mo Egip­te žings­ nis po H.Mu­ba­ra­ko re­ži­mo griū­ ties. Iki tol Egiptą pri­žiūrė­jo val­ dan­čio­ji ka­rinė ta­ry­ba. Iš vi­so rin­kimų teisę bal­suo­ti Egip­te tu­ri per 50 mln. gy­ven­tojų. Egip­tas – dau­giau­sia gy­ven­tojų tu­ rin­ti arabų vals­tybė.

Tai pir­mas kar­tas per visą Egip­to is­to­ riją, kai ren­ka­me sa­vo pre­zi­dentą.

per me­ga­foną, ci­tuo­da­mas žod­žius iš po­pu­lia­rios na­cio­na­listų dai­nos, ku­rią su­kūrė gar­sus kom­po­zi­to­rius Saye­das Dar­wis­has. Val­dan­čio­ji Gink­luotųjų pa­jėgų aukš­čiau­sio­ji ta­ry­ba pa­kar­to­jo sa­ vo anks­tes­nius ra­gi­ni­mus ak­ty­viai bal­suo­ti, ta­čiau per­spėjo dėl „pa­ žei­dimų“. Ka­rinė vald­žia pa­ti­ki­no, kad ne­ke­ti­na to­le­ruo­ti jo­kių bal­sa­ vi­mo pa­žei­dimų. Ta­čiau, kad ir ką ža­da ka­riuo­ menė, dau­ge­lis ma­no, jog bu­vu­sio re­ži­mo ša­li­nin­kai ga­li ne­su­tik­ti taip leng­vai per­duo­ti vald­žios.

Ira­no vy­riau­sia­sis de­ry­bi­nin­kas bran­duo­li­niais klau­si­mais Saee­ das Ja­li­li bu­vo op­ti­mis­tiš­kai nu­ si­teikęs. Jis pa­brėžė, kad iš de­rybų ti­ ki­si nau­jo pus­la­pio san­ty­kiuo­se su stip­riau­sio­mis pa­sau­lio vals­ tybė­mis. „Ka­dan­gi šių de­rybų pa­grin­ das – bend­ra­dar­bia­vi­mas, sep­ ty­nių vals­ty­bių de­ry­bos apims tarp­tau­ti­nius, re­gio­ni­nius ir bran­duo­li­nius klau­si­mus, ir mes vi­liamės, kad tai bus nau­jos eros pra­džia“, – sakė S.Ja­li­li. De­ry­bo­se su Ira­nu da­ly­vau­ja JAV, Ru­si­ja, Ki­ni­ja, Did­žio­ji Bri­ ta­ni­ja, Prancū­zi­ja ir Vo­kie­ti­ja. Ira­nas, jau įsi­leidęs į šalį TA­TE­NA eks­per­tus, pa­reiškė, jog mai­nais į rei­ka­la­vimą stab­ dy­ti dau­giau­sia abe­jo­nių ke­lian­ čias pro­gra­mos da­lis jis pra­šys, kad tarp­tau­tinė bend­ruo­menė su­švel­nintų san­kci­jas. Kar­tu Te­he­ra­nas kar­to­ja, jog bran­duo­linė pro­gra­ma – tai­ki, nors tarp­tau­tinė bend­ri­ja įta­ ria, kad ja mas­kuo­ja­mas ban­ dy­mas pa­si­ga­min­ti bran­duo­li­ nių ginklų. Ira­nas smar­kiai išplėtė sa­ vo pro­gramą ir pra­dėjo sod­rin­ ti uraną iki 20 pro­c. – ly­gio, nuo ku­rio tech­niš­kai ne­bėra la­bai to­ li ir iki 90-ies pro­c., rei­ka­lingų bran­duo­li­niam gink­lui. Dėl tos prie­žas­ties Jung­ti­nių Tautų Sau­gu­mo Ta­ry­ba įvedė dau­giau san­kcijų Ira­nui. Pa­pil­ do­mi JAV ir ES su­var­žy­mai Ira­ no naf­tos sek­to­riui tu­ri įsi­ga­lio­ ti lie­pos 1 d.

Sta­bi­lu­mas ar is­la­miš­kos ver­tybės?

Ta­čiau nau­ja­jam ša­lies va­do­vui, kad ir kas juo bus iš­rink­tas, teks su­si­dur­ti su ne­men­kais iššū­kiais. Ša­lis iki šiol nėra vie­nin­ga, pra­stėjan­ti eko­no­minė ir so­cia­linė pa­ dėtis pik­ti­na vi­suo­menę, ga­liau­siai trūksta sta­bi­lu­mo. Kad sau­gu­mo pa­dėtis – ne­ko­kia, pa­rodė ir in­ci­den­tas, kai Kai­re prie vie­nos rin­kimų apy­lin­kių bu­vo nu­ šau­tas po­li­ci­nin­kas, ku­ris pa­te­ko į dviejų kan­di­datų pre­zi­den­to rin­ki­ muo­se ša­li­ninkų su­si­šau­dymą. Vis dėlto rin­ki­mai, kaip ti­ki­ma­si, turėtų už­baig­ti re­vo­liu­ci­ja ir krau­ jo lie­ji­mu pa­ženk­lintą Egip­to is­to­ ri­jos lai­ko­tarpį. Rin­kimų iš­va­karė­se dau­ge­lis po­ li­tikų ir ak­ty­vistų ra­gi­no žmo­nes bal­sa­vi­mo dieną ne­lik­ti na­mie. „Pa­kilk, egip­tie­ti, Egip­tas ta­ ve šau­kia“, – vie­nas ka­rys šūka­vo

De­mok­ra­tiš­kais pri­pa­žin­tuo­se Egip­ to par­la­men­to rin­ki­muo­se triuš­ki­ namą per­galę pa­siekė is­la­mis­tiš­kos jėgos, todėl ir da­bar spėja­ma, kad ša­lies va­do­vu egip­tie­čiai ga­li norė­ti ma­ty­ti ne pa­sau­lie­ti­nių pa­žiūrų as­ menį. Įta­kin­giau­sia is­la­mis­tinė jėga šiuo me­tu yra Mu­sul­monų bro­li­ja. Is­la­miškų jėgų kan­di­da­tai žadė­ jo is­la­mu pa­grįstą pro­jektą, ku­riuo būtų pa­siek­ti re­vo­liu­ci­jos tiks­lai, ir tai su­kėlė pa­sau­lie­tinės san­tvar­ kos ša­li­ninkų bei Egip­to koptų ma­ žu­mos nuo­gąsta­vi­mus dėl as­mens lais­vių ir pel­nin­go tu­riz­mo sek­to­ riaus atei­ties. A.Sha­fi­qas ir A.Mus­sa žadė­jo iš­ sau­go­ti sta­bi­lumą ir at­kur­ti tvar­ ką, bet jų ry­šiai su bu­vu­siu re­ži­mu ke­lia ne­rimą, kad ga­li at­si­nau­jin­ti pro­tes­tai dėl įsi­vaiz­duo­ja­mo pa­vo­ jaus re­vo­liu­ci­jai. BNS, BBC, CNN, AFP inf.

BNS inf.

„„Kalbė­sis: de­ry­bi­nin­kai su­sirin-

ko į Ira­ko sos­tinę Bag­dadą.AFP nuo­tr.


10

ketvirtADIENIS, gegužės 24, 2012

sportas

Eu­ro­pie­čių jė­gas pa­tik­rins ir bra­zi­lai Ar­tė­jant Eu­ro­pos fut­bo­lo čem­ pio­na­to fi­na­lo tur­ny­rui, ja­me da­ly­vau­sian­čios na­c io­n a­l i­n ės vie­nuo­li­kės kont­ro­li­niams ma­ čams ren­ka­si skir­tin­gų ly­gių var­ žo­vus.

Kla­gen­fur­te (Aust­ri­ja) su­si­ti­ko mū­sų kai­my­nai – len­kai ir lat­ viai. Ma­čą 1:0 (0:0) lai­mė­jo Len­ ki­jos ko­man­da. Įvar­tį ant­ra­ja­me kė­li­ny­je (81 min.) įmu­šė Ar­tu­ras So­bie­chas. Len­kų gre­to­se ne­bu­vo ke­lių pa­ grin­di­nių žai­dė­jų, tarp jų – Lu­ do­vi­ko Ob­ra­nia­ko, Da­mie­no Per­ qui­so, Da­rius­zo Dud­kos, Ro­ber­to Le­wan­dows­kio, Ja­ku­bo Błaszc­ zy­kows­kio, Woj­cie­cho Szczęs­ny, Lu­kas­zo Piszc­ze­ko. Olan­di­jos rink­ti­nė 2:3 (2:2) pra­ lai­mė­jo Čem­pio­nų ly­gos fi­na­li­ nin­kei Miun­che­no „Bayern“ eki­ pai. Nu­ga­lė­to­jams įvar­čius pel­nė To­nis Kroo­sas (17 min.), Nil­sas

Pe­ter­se­nas (28) ir Ma­rio Go­me­zas (87), pra­lai­mė­ju­sie­siems – Ja­nas Hun­te­laa­ras (18) ir Lu­cia­no Nar­ sing­has (20). Ar­ti­miau­siu me­tu įvyks ke­lio­ li­ka kont­ro­li­nių rung­ty­nių. Ge­ gu­žės 29-ąją Nio­ne (Švei­ca­ri­ja) su­si­kaus Lie­tu­vos ir Ru­si­jos vie­ nuo­li­kės. Mū­sų ša­lies ko­man­dai dėl įvai­rių prie­žas­čių ne­pa­dės sen­bu­viai Ma­rius Stan­ke­vi­čius, To­mas Da­ni­le­vi­čius, Dei­vi­das Šem­be­ras, Ed­ga­ras Čes­naus­kis, Gied­rius Ar­laus­kis. Ge­gu­žės 25-ąją žais Kroati­ ja–Estija, Rusija–Urugvajus, 26 d. su­si­tiks Čekija–Izraelis, Da­ nija–Brazilija, Anglija–Norvegi­ ja, Vokietija–Šveicarija, Graiki­ ja–Slovėnija, Olandija–Bulgarija, Lenkija–Slovakija, Portugalija– Makedonija, Airija–Bosnija ir Her­ce­go­vi­na, 27 d. var­žy­sis Pran­ cūzija–Islandija. KD inf.

Kan­di­da­tai į Lie­tu­vos fut­bo­lo rink­ti­nę „„Var­t i­n in­k ai: Ž.Kar­č e­m ars­k as

(„Ga­zian­teps­por“, Tur­ki­ja), S.Kle­vins­ kas (Mask­vos „Tor­pe­do“, Ru­si­ja) ir E.Zu­bas (Pa­ne­vė­žio „Ek­ra­nas“). „„Gy­nė­jai: T.Ki­jans­kas (Kiel­cų „Ko­

ro­na“, Len­ki­ja), A.Kli­ma­vi­čius (Ak­ to­b ės „Ak­t o­b e“, Ka­z achs­t a­n as), V.And­riuš­ke­vi­čius (Gdans­ko „Le­ chia“, Len­ki­ja), T.Mi­kuc­kis („Niž­nij Nov­go­rod“, Ru­si­ja), A.Jan­kaus­kas, E.Vait­kū­nas ir G.Freid­gei­mas (vi­si – Vil­niaus MFD „Žal­gi­ris“) bei V.Bo­ rovs­kis (Ma­ri­jam­po­lės „Sū­du­va“). „„Sau­gai: D.Čes­naus­kis (Ba­ku „Ba­

ki“, Azer­bai­dža­nas), R.Ra­da­vi­čius („Ek­ra­nas“), M.Pan­ka (Lo­dzės „Wi­ dzew“, Len­k i­j a), K.Ivaš­k e­v i­č ius (Tel Avi­vo „Bnei Ye­hu­da“, Iz­rae­lis), S.Mi­ko­liū­nas (Ki­je­vo „Ar­se­nal“, Uk­ rai­na), L.Pi­li­bai­tis (Dė­ro ETO, Veng­ ri­ja), M.Pap­šys („Příbram“, Če­ki­ja), G.Vi­čius (Ka­ra­gan­dos „Šach­tior“, Ka­zachs­ta­nas), D.Pet­raus­kas (Pak­ ruo­jo „Kruo­ja“), T.Elio­šius („Sū­du­ va“), V.Ši­lė­nas ir M.Kuk­lys (abu – „Žal­gi­ris“). „„Puo­lė­jai: D.Šer­nas (Liub­li­no „Zag­

łę­bie“, Len­ki­ja) ir D.Ma­tu­le­vi­čius („Žal­gi­ris“).

Gin­ta­ rė at­li­ko žyg­dar­bį – per dve­ jus me­tus tiek pa­ siek­ti nė­ ra leng­va.

„„Ta­len­tas: G.Venč­kaus­kai­tė – ky­lan­ti Lie­tu­vos šiuo­lai­ki­nės pen­kia­ko­vės žvaigž­du­tė. 

Pa­sau­lio tau­rės fi­na­las – ne vien olim­pi­nė žval­gy­ba Lie­tu­vos šiuo­lai­ki­nės pen­kia­ko­vės fe­de­ra­ci­ja (LŠPF), iš­ly­dė­ju­si tris sa­vo spor­ti­nin­kus į pa­sau­lio tau­rės var­žy­bų fi­na­lą, ti­ki­si tre­ čio­jo olim­pi­nio ke­lia­la­pio. Man­tas Stan­ke­vi­čius m.stankevicius@diena.lt

Skir­tin­gos už­duo­tys

Ki­ni­jos mies­te Čeng­du star­tuos Lau­ra Asa­daus­kai­tė, Gin­ta­rė Venč­ kaus­kai­tė ir Jus­ti­nas Kin­de­ris. „Gy­ve­na­me lau­ki­mu. Pir­ma­die­ nį ži­no­si­me, kiek mū­sų spor­ti­nin­ kų vyks į olim­pi­nes žai­dy­nes“, – sa­kė LŠPF ge­ne­ra­li­nis sek­re­to­rius Via­čes­la­vas Ka­li­ni­nas. Apie spor­ti­nin­kų tiks­lus kal­bė­ jęs LŠPF pre­zi­den­tas Vik­to­ras Ma­ jaus­kas pa­brė­žė, kad pa­sau­lio tau­ rės fi­na­le svar­biau­sia – žval­gy­ba. „Pag­rin­di­nė Lau­ros už­duo­tis – įver­tin­ti sa­vo bū­si­mas kon­ku­ ren­tes, su ku­rio­mis teks su­si­tik­ ti olim­pia­do­je, bei ge­rai pa­si­ro­dy­ ti jo­ji­mo rung­ty­je, nes vie­na­me iš eta­pų šį se­zo­ną ji nu­kri­to nuo žir­ go“, – tei­gė V.Ma­jaus­kas. „Gin­ta­rės re­zul­ta­tai ge­ri, tu­rint gal­vo­je, kad jai dar tik de­vy­nio­li­ka me­tų. Jei­gu Ki­ni­jo­je ji pa­teks į stip­ riau­sių­jų dvi­de­šim­tu­ką, ga­li bū­ti, kad tu­rė­si­me tris olim­pie­čius“, – pri­dū­rė LŠPF va­do­vas. Pa­tei­si­no lū­kes­čius

„„Sėk­mė: len­kams (bal­ta ap­ran­ga) pa­vy­ko pra­lauž­ti lat­vių gy­ny­bą. AFP nuo­tr.

Alf­re­do Plia­džio nuo­tr.

Dau­giau nei dve­jus me­tus G.Venč­ kaus­kai­tę tre­ni­ruo­jan­čio Hen­ri­ ko Eis­mon­to tei­gi­mu, ti­ki­my­bė, kad jo auk­lė­ti­nė iš­ko­vos ke­lia­la­pį

į olim­pi­nes žai­dy­nes, nė­ra ma­ža. „Kai tik pra­dė­jo­me tre­ni­ruo­tis, pa­ ste­bė­jau, kad ši mer­gi­na ga­li siek­ti aukš­tu­mų. Da­bar ga­liu drą­siai pa­ sa­ky­ti, kad Gin­ta­rė at­li­ko žyg­dar­bį – per dve­jus me­tus tiek pa­siek­ti nė­ ra leng­va. To­kiai spor­to ša­kai, kaip šiuo­lai­ki­nė pen­kia­ko­vė, tai – fan­ tas­ti­ka!“ – sa­kė H.Eis­mon­tas. Tre­ne­ris pa­brė­žė, kad G.Venč­ kaus­kai­tei ge­riau­siai se­ka­si bė­gi­mo, šau­dy­mo ir plau­ki­mo rung­tys. „Kiek pra­sčiau ji fech­tuo­ja­si. Ši rung­tis rei­ka­lau­ja ne­ma­žai pra­kti­kos ir pa­tir­ties. Kaip jau­čiuo­si, kad ma­ no auk­lė­ti­nė – vos per vie­ną žings­nį nuo olim­pi­nio ke­lia­la­pio? To ma­nęs pa­klaus­ki­te po pa­sau­lio tau­rės fi­na­lo var­žy­bų“, – juo­kė­si H.Eis­mon­tas. Pa­de­da pa­ta­ri­mais

L.Asa­daus­kai­tė prieš ke­lio­nę į Ki­ ni­ją pri­pa­ži­no, kad aukš­tų tiks­lų pa­sau­lio tau­rės fi­na­le sau ne­ke­lia, nes min­ty­se – tik olim­pia­da. „No­riu iš­mė­gin­ti jė­gas, o kaip vis­kas su­si­klos­tys, taip jau ir bus. Da­bar ne­su ge­riau­sios spor­ti­nės for­mos, šiek tiek skau­da ko­ją, to­ dėl di­de­lių vil­čių šį kar­tą ne­puo­ se­lė­ju. Ta­čiau olim­pi­nėms žai­ dy­nėms ruo­šiuo­si be ato­kvė­pio“, – tei­gė pen­kia­ko­vi­nin­kė. Jos nuo­mo­ne, G.Venč­kaus­kai­tė tu­ri ga­li­my­bių pra­si­brau­ti į olim­

Jau­niai renkasi į antrąją stovyklą Pa­sau­lio vai­ki­nų jau­nių (iki 17 me­ tų) čem­pio­na­tui be­si­ren­gian­ti Lie­ tu­vos rink­ti­nė šian­dien Kau­ne pra­ dės ant­rą­ją tre­ni­ruo­čių sto­vyk­lą.

Kan­di­da­tų į pa­grin­di­nę su­dė­tį są­ra­ šas su­trum­pė­jo – iš 21 žai­dė­jo li­ko 17. Po tre­ni­ruo­čių sto­vyk­los Ni­do­je vy­riau­sia­sis tre­ne­ris Pau­lius Juo­dis už dar­bą pa­dė­ko­jo Gy­čiui Bra­zaus­ kui iš Vil­niaus krep­ši­nio mo­kyk­los

(KM), Do­mui Bud­riui iš Vla­do Kna­ šiaus KM, Taut­vy­dui Kliu­či­ny­kui iš Ma­ri­jam­po­lės žai­di­mų spor­to mo­ kyk­los (ŽSM) ir Vla­dis­lo­vui Ra­ zum­no­vui iš Kau­no KM „Ais­čiai“. „Ge­rai pa­dir­bė­jo­me, oras bu­vo ge­ ras, są­ly­gos – dar ge­res­nės, – džiau­ gė­si P.Juo­dis. – Ką pla­na­vo­me, tą Ni­do­je ir pa­da­rė­me. Žai­dė­jai bu­vo su­skirs­ty­ti į 2 gru­pes. Tie, ku­rie ne­ se­niai bai­gė čem­pio­na­tus, žai­dė fi­

na­lo ket­ver­tuo­se, dir­bo pa­gal spe­cia­ lią pro­gra­mą. Vi­si ki­ti įvyk­dė fi­zi­nio pa­si­ren­gi­mo pro­gra­mą ir dar pa­si­ mo­kė kai ku­rių tak­ti­nių da­ly­kų.“ Tre­ni­ruo­da­mie­si Kau­ne sep­ty­ nio­lik­me­čiai su­žais ir pir­mą­sias kont­ro­li­nes rung­ty­nes – ge­gu­žės 26 ir 27 d. KM „Ais­čiai“ spor­to sa­ lė­je pla­nuo­ja iš­mė­gin­ti jė­gas su Birš­to­no „JAZZ-Di­rem­ta“. Pa­sau­lio čem­pio­na­tas bir­že­lio

pia­dą. „Gin­ta­rė – per­spek­ty­vi spor­ti­nin­kė. Var­žy­bos Ki­ni­jo­je – pa­sku­ti­nis šan­sas, – sa­kė L.Asa­ daus­kai­tė. – Kar­tais jai pa­ta­riu, ta­čiau ir ji pa­ti pui­kiai ži­no, ką tu­ri pa­da­ry­ti, kad iš­veng­tų daž­niau­siai pa­si­tai­kan­čių klai­dų.“ Džiau­gia­si jau­ni­mu

V.Ma­jaus­kas ap­gai­les­ta­vo, kad ne­ pa­si­se­kė Pe­ki­no žai­dy­nių vi­ce­čem­ pio­nui Ed­vi­nui Krun­gol­cui, ku­ris neiš­ko­vo­jo tei­sės da­ly­vau­ti Lon­ do­no olim­pia­do­je. „Ed­vi­nas sten­gė­si iš vi­sų jė­gų, ta­čiau am­žius ir­gi ta­rė sa­vo žo­ dį. 39-eri – tai ri­ba, kai pra­si­de­ da spor­ti­nės kar­je­ros sau­lė­ly­dis. No­rė­jo­me, kad E.Krun­gol­cas kar­ je­rą baig­tų po olim­pi­nių žai­dy­nių, – kal­bė­jo LŠFP pre­zi­den­tas. – Šie­ met mū­sų mi­ni­ma­lūs sie­kiai – kad L.Asa­daus­kai­tė ir J.Kin­de­ris pa­ tek­tų į stip­riau­sių olim­pie­čių de­ šim­tu­kus.“ V.Ma­jaus­kas džiau­gė­si, kad vis dau­giau jau­nuo­lių do­mi­si šiuo­lai­ ki­ne pen­kia­ko­ve. „Prieš sa­vai­tę jau­ni­mo var­žy­bo­ se su­lau­kė­me be­veik šim­to da­ly­vių. Daug mer­gi­nų, vai­ki­nų – šiek tiek ma­žiau, bet po­pu­lia­ru­mas di­dė­ja, tu­ri­me ge­rų tre­ne­rių, to­dėl atei­ty­ je ti­ki­mės dar ge­res­nių re­zul­ta­tų“, – vy­lė­si LŠPF va­do­vas.

Kan­di­da­tai

29–liepos 8 d. vyks Kau­no „Žal­gi­ rio“ are­no­je. Tur­ny­re da­ly­vaus 12 ko­man­dų: Lie­tu­vos, JAV, Ar­gen­ti­ nos, Ka­na­dos, Egip­to, Ki­ni­jos, Ko­ rė­jos, Aust­ra­li­jos, Is­pa­ni­jos, Kroa­ ti­jos, Če­ki­jos ir Pran­cū­zi­jos. A gru­pė­je mū­sų ša­lies krep­ši­ nin­kai su­si­tiks su is­pa­nais, kroa­ tais, ka­na­die­čiais, ar­gen­ti­nie­čiais ir ko­rė­jie­čiais. KD inf.

L.Gra­baus­kas, E.Ser­ke­vi­čius, R.Ver­ bic­k as, P.My­ko­l ai­t is, A.Ka­va­l iaus­ kas (vi­s i – A.Sa­b o­n io KC), R.Pi­pi­ ras, L.Mo­t ie­j ū­n as, N.Gi­g a, Ž.Ūse­ lis (vi­s i – Vil­n iaus KM), E.Šeš­k us, D.Ku­me­l is, K.Ra­ž u­k as, G.Ža­l a­l is (vi­si – Š.Mar­č iu­l io­n io KA), Ž.Jur­g u­ tis, H.Sap­r y­k i­nas, P.Ša­k i­n is (vi­s i – V.Kna­š iaus KM) ir E.Ku­bi­l ius (Pa­ lan­gos SM).


11

ketvirtADIENIS, gegužės 24, 2012

sportas kaunodiena.lt/naujienos/sportas

Jau­no­jo gol­fo ta­len­to var­žy­bų įtam­pa ne­trik­do Sos­ti­nių gol­fo klu­be su­reng­tas Lie­tu­vos gol­fo fe­de­ra­ci­jos (LGF) tau­rės tur­ny­ras pa­tei­kė ne­ma­žai staig­me­nų. Ge­di­mi­nas Grė­sius Pri­si­pa­ži­no su­kly­dę

Po pir­mo­sios var­žy­bų die­nos ab­so­ liu­čiu ly­de­riu ta­pęs Kim­mo Kemp­ pis iš Suo­mi­jos, at­ro­do, bū­tų ne­ pa­li­kęs jo­kių vil­čių lie­tu­viams (jis žai­di­mą bai­gė smūgiavęs 70 kar­ tų!), ta­čiau si­tua­ci­ja pa­si­kei­tė iš es­mės, kai suo­mis ir dar du žai­dė­ jai – Pier­re’as Norg­re­nas ir Do­na­tas Puo­džiu­ky­nas – tur­ny­ro vy­riau­sia­ jam tei­sė­jui Ge­di­mi­nui Mam­kui pri­ si­pa­ži­no ne­ty­čia pa­žei­dę tai­syk­les. Pap­ra­šy­tas pa­mo­ky­ti, kaip ge­ riau bū­tų ga­li­ma at­lik­ti trum­pą že­mą smū­gį, K.Kemp­pis ir su juo bu­vę P.Norg­re­nas bei D.Puo­džiu­ ky­nas ne­tru­kus su­si­vo­kė, kad pa­ gal tai­syk­les tarp skir­tin­gų raun­dų drau­džia­ma tre­ni­ruo­tis ar iš­ban­ dy­ti ka­muo­liu­ko ri­de­ni­mo aikš­te­ les ten, kur vyks­ta var­žy­bos. To­dėl, lai­ky­da­mie­si gar­bin­go žai­di­mo prin­ci­pų, jie pa­si­kon­sul­ ta­vo su vy­riau­siuo­ju var­žy­bų tei­ sė­ju G.Mam­ku­mi ir už tai­syk­lių pa­žei­di­mą sa­ve disk­va­li­fi­ka­vo. Min­dau­gas Mar­ke­vi­čius ko­le­gas

ir tei­sė­jus nu­ste­bi­no smū­giu, ku­ris gol­fo pa­sau­ly­je va­di­na­mas „eag­le“: PAR5 lau­ke iš 150 m muš­tas ka­ muo­liu­kas su­sto­jo ri­de­ni­mo aikš­ te­lė­je ir, po ke­lių aki­mir­kų pra­dė­ jęs rie­dė­ti nuo kal­no at­gal, įrie­dė­jo tie­siai į duo­bu­tę.

Ro­lan­das Do­vi­dai­tis:

Tur­ny­ras įro­dė, kad gol­fas – gar­bin­gas džen­tel­me­nų žai­di­ mas. Tai ir pui­kus pa­vyz­dys mū­sų jau­ na­jai žai­dė­jų kar­tai.

Try­li­ka­me­čio trium­fas

Iš var­žy­bų pa­si­trau­kus K.Kemp­ piui, dėl LGF tau­rės už­vi­rė įnir­ tin­ga ko­va. Ant­rą­ją tur­ny­ro die­ ną nu­ga­lė­to­jas ne­bu­vo aiš­kus iki pat pa­sku­ti­nio lau­ko. Žai­di­mą prie 18-osios duo­bu­tės ga­lė­jo ste­bė­

ti vi­si var­žy­bų da­ly­viai ir sir­ga­ liai. Tai su­stip­ri­no azar­tą ir pa­di­ di­no įtam­pą. Sėk­mė ly­dė­jo try­li­ka­me­tį vil­nie­tį Ge­di­mi­ną Mar­ke­vi­čių – 162 smū­ giai. Jis lai­mė­jo pir­mą­jį LGF rei­ tin­gų tur­ny­rą, LGF Di­džią­ją tau­rę ir pa­grin­di­nio rė­mė­jo – vers­lo tei­ sės ad­vo­ka­tų kon­to­rų gru­pės „Tri­ ni­ti“ – pri­zą. Ant­rą­ją vie­tą užė­mė vos vie­ną­ kart dau­giau už nu­ga­lė­to­ją smū­ gia­vęs A.Sa­daus­kas (163), tre­čią­ją – Ole­gas Mar­ty­niu­kas (165). Olim­pi­ne Lie­tu­vos gol­fo vil­ti­mi va­di­na­mas G.Mar­ke­vi­čius šį se­zo­ ną lai­mė­jo vi­sus ke­tu­ris tur­ny­rus, ku­riuo­se da­ly­va­vo. „Šis tur­ny­ras įro­dė, kad gol­fas – gar­bin­gas džen­tel­me­nų žai­di­mas. Tai ir pui­kus pa­vyz­dys mū­sų jau­ na­jai žai­dė­jų kar­tai“, – sa­kė LGF pre­zi­den­tas Ro­lan­das Do­vi­dai­tis. No­ri tap­ti pro­fe­sio­na­lu

– Ar, užė­męs že­mes­nę vie­tą, bū­tum la­bai nu­si­vy­lęs? – pa­ klau­sė­me G.Mar­ke­vi­čiaus. – No­rė­jau lai­mė­ti, bet bū­čiau džiau­gę­sis ir ki­ta pri­zi­ne vie­ta, nes var­žy­bos bu­vo at­kak­lios, o oro są­ly­ gos – nei­dea­lios, nes karš­ta. Be to, bu­vo sun­ku psi­cho­lo­giš­kai – var­žo­ vai tik ir lau­kė ma­no klai­dų. Džiau­ giuo­si at­lai­kęs spau­di­mą, tai pra­ vers atei­ty­je. – Iš­ko­vo­jai spe­cia­lų dien­raš­ čio „Kau­no die­na“ pri­zą – kny­ gą „Le­gen­di­niai „Žal­gi­rio“ vy­ rai“ su Ar­vy­do Sa­bo­nio, taip pat mėgs­tan­čio gol­fą, au­tog­ ra­fu. Ar šis pri­zas su­tei­kė ta­vo per­ga­lei pa­pil­do­mos ver­tės? – Taip! Ži­nau, kad A.Sa­bo­nis žai­ džia gol­fą, ir man sma­gu, kad tu­rė­ siu jo au­tog­ra­fą, o gal ka­da nors ir su­si­tik­siu su juo. – Ko­kia po­zi­ci­ja šio se­zo­no LGF rei­tin­ge ta­ve ten­kin­tų? – No­riu pa­tek­ti į ge­riau­sių­jų de­ šim­tu­ką. – Vi­si pen­ki LGF rei­tin­go tur­ ny­rai vyks skir­tin­guo­se Lie­tu­ vos aikš­ty­nuo­se. Ar yra aikš­ty­ nas, ku­ria­me pla­nuo­ji pa­siek­ti ge­riau­sią re­zul­ta­tą? – Ma­nau, kad vi­suo­se ga­liu ge­ rai pa­si­ro­dy­ti, nes neuž­si­bū­nu vie­ na­me, to­dėl nė­ra di­de­lio skir­tu­mo. Gal­būt mėgs­ta­miau­sias aikš­ty­nas – Sos­ti­nių gol­fo klu­bo, nes jo ko­ky­ bė la­bai ge­ra.

„„Ly­de­ris: jau­na­sis G.Mar­ke­vi­čius šį se­zo­ną dar ne­pa­ty­rė ne­sėk­mės kar­

tė­lio. 

Ar­tū­ro Šos­ta­ko nuo­tr.

Sta­tis­ti­ka LGF Di­džio­ji tau­rė „„Vy­rai: 1. G.Mar­ke­vi­čius (162 smū­

giai), 2. A.Sa­daus­kas (162), 3. O.Mar­ty­ niu­kas (165). „„Mo­te­rys: 1. A.Mar­tin­kė­nai­tė (180

smū­gių), 1. L.Draz­daus­kie­nė (185), 3. I.Čes­na­kie­nė (213). LGF Ma­žo­ji tau­rė „„Vy­rai (HCP 0-18, „Stro­ke Play Net“):

1. G.Mar­ke­vi­čius (138 smū­giai), 2. L.Pa­ je­da (142), 3. E.Ged­min­čius (144). „„Vy­rai (HCP 18,1-35,9, „Stro­ke Play Net“): 1. V.Kat­ke­vi­čius (125 smū­giai), 2. V.Ku­kars­kas (145), 3. A.Kri­sas (147). „„Mo­te­rys (HCP 0-35,9, „Stro­ke Play

Net“): 1. I.Čes­na­kie­nė (147 smū­giai), 2. L.Draz­daus­kie­nė (153), 3. V.Vyš­ niaus­kie­nė (154).

– Kiek lai­ko ski­ri tre­ni­ruo­ tėms? – 8 va­lan­das per die­ną – še­šis ar­ ba sep­ty­nis kar­tus per sa­vai­tę. Žai­džiu per sa­vai­tę pen­kis ar še­ šis kar­tus. – Ar yra per­ga­lė, ku­rią daž­niau­ siai pri­si­me­ni? – Vai­kų gol­fo pa­sau­lio čem­pio­na­ te esu užė­męs ant­rą­ją vie­tą. Aikš­ ty­nas bu­vo neįp­ras­tas, stip­rūs var­ žo­vai, to­dėl la­bai džiau­giau­si ta­pęs pri­zi­nin­ku. – Ko­kie ta­vo atei­ties tiks­lai? – No­riu bū­ti pro­fe­sio­na­lus gol­fo žai­dė­jas.

„„Tikslas: V.Alekna kaupia jėgas Londono olimpiadai. 

Vytenio Jurevičiaus (BFL) nuotr.

Kau­ne – to­li­mas V.Alek­nos me­ti­mas Du­kart olim­pi­nis čem­pio­nas Vir­ gi­li­jus Alek­na pa­ge­ri­no as­me­ni­ nį šio se­zo­no re­zul­ta­tą ir su­grį­ žo į pir­mą­jį pa­sau­lio dis­ko me­ti­ kų de­šim­tu­ką.

At­vi­ro­se Kau­no mies­to leng­vo­sios at­le­ti­kos pir­me­ny­bė­se V.Alek­na tre­čiuo­ju ban­dy­mu nu­skrai­di­no dis­ką 66,64 m. Anks­tes­nis ge­ riau­sias vil­nie­čio re­zul­ta­tas bu­ vo 65,72 m. Ant­rą­ją vie­tą užė­mė kau­nie­ tis And­rius Gu­džius – 60,59 m. Tre­čio­jo­je po­zi­ci­jo­je bu­vo klai­ pė­die­tis Alek­sas Ab­ro­ma­vi­čius – 56,07 m. Pir­ma­sis at­le­tas, šį se­zo­ną nu­ me­tęs dis­ką to­liau nei 70 m, –

du­kart pa­sau­lio čem­pio­nas vo­ kie­tis Ro­ber­tas Har­tin­gas. Jis ge­gu­žės 19-ąją Ha­lė­je (Vo­kie­ ti­ja) su­reng­to­se var­žy­bo­se nu­svie­ dė įran­kį 70,31 m. Po to R.Har­tin­ gas blyks­te­lė­jo ir Tur­no­ve (Če­ki­ja) ge­gu­žės 22-ąją – 70,66 m. Tur­no­ve, per tra­di­ci­nį Lud­vi­ ko Da­ne­ko me­mo­ria­lą, sa­vo ge­ riau­sią se­zo­no re­zul­ta­tą pa­sie­ kė ir olim­pi­nis čem­pio­nas es­tas Ger­das Kan­te­ris – 66,32 m. Šį nuo 1999-ųjų ren­gia­mą tur­ ny­rą ke­lis kar­tus yra lai­mė­jęs ir V.Alek­na. Lie­tu­viui pri­klau­so L.Da­ne­ko me­mo­ria­lo dis­ko me­ti­ mo re­kor­das, pa­siek­tas 2008-ai­ siais – 71,25 m. KD inf.


12

ketvirtADIENIS, gegužės 24, 2012

turtas

turtas@diena.lt Redaktorė Jolita Žvirblytė

Ma­žiau­sios kai­nos kai­na: trin­k Vie­šų­jų pir­ki­mų si­tua­ci­ja me­di­ci­nos sri­ty­je – liūd­na ir tra­giš­ka. Šie­met vi­sų li­go­ni­nių, po­lik­li­ni­kų ir ki­tų me­di­ci­nos įstai­gų vyk­dy­tų vie­šų­jų pir­ki­mų pa­grin­di­nis pir­ki­mo kri­te­ri­jus bu­vo ma­žiau­sia kai­na. Jo­li­ta Žvirb­ly­tė

j.zvirblyte@diena.lt

Per­ka kuo pi­giau

Kai paaiš­kė­jo, kad sos­ti­nės Ge­di­ mi­no pro­spek­te iš­klo­tos juo­do­ jo ba­zal­to trin­ke­lės neat­lai­ko lie­ tu­viš­kų žie­mų ir da­lį jų jau rei­kia keis­ti, iš kar­to kons­ta­tuo­ta: mi­li­ jo­nus kai­na­vu­sios trin­ke­lės ne­ko­ ky­biš­kos. Kal­tų im­ta ieš­ko­ti tarp trin­ke­les klo­ju­sių bend­ro­vių ir tech­ni­nius vie­šų­jų pir­ki­mų ap­ra­ šus tvir­ti­nu­sių val­di­nin­kų. Ta­čiau vi­si jie bru­ka uo­de­gas ir tei­gia, kad vie­šų­jų pir­ki­mų tai­syk­lėms ne­nu­ si­ženg­ta. Sup­rask, ko pa­pra­šėt, tai ir ga­vot. Tai tik vie­nas iš dau­ge­lio pa­vyz­ džių, nuo­lat be­si­kar­to­jan­čių įvai­ rio­se ūkio sri­ty­se, pra­de­dant sta­ ty­bų sek­to­riu­mi ir bai­giant itin jaut­ria me­di­ci­nos sri­ti­mi. Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­bos (VPT) duo­me­ni­mis, Lie­tu­vo­je 97 pro­c. vi­sų vie­šų­jų pir­ki­mų pa­grin­di­nis ver­ti­ni­mo kri­te­ri­jus – ma­žiau­sia kai­na. Ki­to­se ES ša­ly­se (imant vi­ dur­kį) ma­žiau­sios kai­nos kri­te­ri­ jus svar­biau­sias 33 pro­c. vie­šų­jų pir­ki­mų. Per pir­mą šių me­tų ket­vir­tį vie­ šų­jų pir­ki­mų apim­tis me­di­ci­nos sri­ty­je sie­kė be­veik 126 mln. li­tų, už šią su­mą 94 per­kan­čio­sios or­ga­ ni­za­ci­jos su­da­rė 965 me­di­ci­ni­nės įran­gos ir ki­tų prie­mo­nių pir­ki­mo su­tar­tis. Vi­sų pir­ki­mų pa­siū­ly­mo ver­ti­ni­mo kri­te­ri­jus bu­vo ma­žiau­ sia kai­na. Ki­niš­kos vien­kar­ti­nės prie­mo­nės

Ką reiš­kia ma­žiau­sia kai­na me­di­ ci­nos sri­ty­je, net kok­tu fan­ta­zuo­ ti. Nors me­di­kai apie tai kal­ba ne­

no­riai, vis dėl­to pri­si­pa­žįs­ta, kad pra­kti­ko­je pa­si­tai­ko įvai­riau­sių ne­ sklan­du­mų. Na­cio­na­li­nės me­di­kų aso­cia­ ci­jos pre­zi­den­tas Da­lius Ra­man­ čio­nis sa­kė, kad me­di­ci­nos įstai­ goms nuo­lat tau­pant sun­ku­mų pa­ti­ria tiek me­di­kai, tiek pa­cien­ tai. „Žmo­nės ne­gau­na to­kių me­ di­ci­ni­nių pa­slau­gų, ko­kias ga­lė­tų gau­ti. Me­di­ci­nos įstai­gos neį­si­gy­ ja pa­čių nau­jau­sių tech­no­lo­gi­jų“, – liūd­nai tei­gė pa­šne­ko­vas. Pa­sak jo, tech­no­lo­gi­jų po­žiū­ riu Lie­tu­vos me­di­ci­na nė­ra stip­riai nu­to­lu­si nuo ES ša­lių, ta­čiau Lie­ tu­vo­je jun­ta­ma la­bai di­de­lė me­di­ ci­ni­nių pa­slau­gų ko­ky­bės ta­kos­ky­ ra tarp di­džių­jų me­di­ci­nos cent­rų ir ma­žes­nių mies­tų bei mies­te­lių svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų. Me­di­ci­ni­ne įran­ga, rea­gen­tais ir ki­tais reik­me­ni­mis pre­kiau­jan­čios bend­ro­vės „La­bo­che­ma“ par­da­ vi­mo va­do­vė So­na­ta Kle­beč­kai­tė ne­si­ste­bė­jo, ko­dėl kar­tais me­di­ci­ no­je nau­do­ja­mos prie­mo­nės nė­ra ko­ky­biš­kos. „Kai skel­bia­mas vie­ šas kon­kur­sas, pa­siū­ly­mas tei­kia­ mas pa­gal pa­reng­tą pre­kės ap­ra­šy­ mą, rei­kia tik už­pil­dy­ti len­te­les su kai­no­mis. Ka­dan­gi vi­suo­met pra­ šo­ma pa­teik­ti kuo ma­žes­nę kai­ną, par­da­vė­jai ją ga­li pa­siū­ly­ti, tik tuo­ met pre­kės ko­ky­bė bū­na pra­stes­nė. Ne­re­tai ga­li bū­ti pa­siū­lo­mi ko­kios nors konk­re­čios įran­gos ana­lo­gai, o vien­kar­ti­nės me­di­ci­nos prie­mo­nės ki­niš­kos“, – ne­slė­pė S.Kle­beč­kai­ tė. Pa­sak jos, ne vi­si par­da­vė­jai net pre­ten­duo­ja tap­ti to­kių kon­kur­sų lai­mė­to­jais, nes jų at­sto­vau­ja­mos ES ga­min­to­jų pre­kės bū­na tie­siog per bran­gios. Ga­li, jei tu­ri už ką

Na­cio­na­li­nės me­di­kų aso­cia­ci­jos pre­zi­den­to D.Ra­man­čio­nio tei­gi­ mu, ne­tgi jei­gu yra su­si­for­ma­vu­si pir­ki­mo re­mian­tis ma­žiau­sia kai­ na pra­kti­ka, me­di­ci­nos įstai­gos įsi­ gy­ja ir ge­ros įran­gos bei ko­ky­biš­kų prie­mo­nių. „Vis­kas pri­klau­so nuo to, koks pre­kės ap­ra­šy­mas bus pa­teik­ tas vie­šam kon­kur­sui. To­dėl la­bai svar­bu, kad me­di­kai kuo dau­giau bend­rau­tų su už­sie­nio ko­le­go­mis, lan­ky­tų­si už­sie­nio gy­dy­mo įstai­ go­se, pa­ro­do­se, kur su­si­pa­žin­tų su nau­jau­sio­mis me­di­ci­nos tech­no­lo­ gi­jo­mis“, – sa­kė pa­šne­ko­vas. Pa­sak S.Kle­beč­kai­tės, la­bai daž­ nai me­di­ci­nos įstai­goms me­di­ci­ ni­nės įran­gos ga­min­to­jų at­sto­vai Lie­tu­vo­je ga­li pa­siū­ly­ti kur kas ko­ ky­biš­kes­nės, efek­ty­ves­nės įran­gos

nei per­ka per­kan­čio­sios or­ga­ni­za­ ci­jos. „Nors per­ka­ma per vie­šo­jo pir­ki­mo kon­kur­są, me­di­ci­nos įstai­ goms nuo­lat siun­čia­me ko­mer­ ci­nius pa­siū­ly­mus, ku­riuo­se pri­ sta­to­me tai, ką nau­jo ga­li­me jiems par­duo­ti. Taip vyks­ta sa­vo­tiš­kas švie­ti­mas, ta­čiau pa­sa­ky­ti, kad si­ tua­ci­ja ge­rė­ja, ne­ga­lė­čiau. Vis­kas pri­klau­so nuo to, kiek per­kan­čio­ sios or­ga­ni­za­ci­jos tu­ri lė­šų“, – tei­ gė bend­ro­vės „La­bo­che­ma“ par­da­ vi­mo va­do­vė S.Kle­beč­kai­tė.

Aud­rius De­de­la:

Me­di­ci­nos sri­ty­je už kiek­vie­ną iš­leis­tą li­ tą tu­rė­tų bū­ti ver­ti­ na­ma sau­gu­mas, ko­ ky­bė, at­se­ka­mu­mas, pa­ti­ki­mu­mas, il­ gaam­žiš­ku­mas.

Siek­ti ko­ky­bės sun­ku

Vie­šo­jo pir­ki­mo kon­kur­suo­se da­ly­ vau­jan­čios me­di­ci­ni­ne įran­ga pre­ kiau­jan­čios bend­ro­vės ne­sle­pia, kad jiems nė­ra te­kę teik­ti pa­siū­ly­ mų, pa­grįs­tų eko­no­mi­nio nau­din­ gu­mo kri­te­ri­ju­mi. Ta­čiau tei­gia­ma, kad tuo­met, kai per­kan­čio­ji or­ga­ni­ za­ci­ja ban­do pa­kel­ti ko­ky­bės kar­te­ lę, ky­la gin­čai, ra­šo­mi skun­dai, kad pa­žei­džia­mi kon­kur­so rei­ka­la­vi­ mai, ne­tau­po­ma lė­šų ir pan. „Pir­ki­mo bū­das re­mian­tis ma­ žiau­sios kai­nos kri­te­ri­ju­mi tu­ri dvi me­da­lio pu­ses. Vie­na me­da­lio pu­ sė yra ko­ky­bė. Kai no­ri­ma nu­si­pirk­ ti ko­ky­biš­kų prie­mo­nių, kon­kur­sai daž­nai už­si­tę­sia dėl skun­dų, pre­ ten­zi­jų svars­ty­mo, ku­rių es­mė yra kon­ku­ren­ci­jos ri­bo­ji­mas. To pa­da­ ri­nys – lai­ku ne­gau­na­ma gy­dy­mo prie­mo­nių. Ki­ta pu­sė – kai­na. Ma­ žiau­sios kai­nos kri­te­ri­jų ati­tin­kan­tis pa­teik­tas pa­siū­ly­mas ga­li ati­tik­ti vi­ sus stan­dar­tus ir di­rek­ty­vas, ta­čiau ne­bū­ti ko­ky­biš­kas. Nes pa­gal tuos pa­čius stan­dar­tus ir di­rek­ty­vas ga­ min­to­jai dek­la­ruo­ja ati­tik­tį tik ma­ žu­mai rei­ka­la­vi­mų, o kai ku­rių ša­ lių po­žiū­ris į stan­dar­tus, di­rek­ty­vas ar ser­ti­fi­ka­tus yra la­bai li­be­ra­lus ir for­ma­lus“, – tei­gė vie­nos pre­ky­bos me­di­ci­ni­ne įran­ga ly­de­rių Lie­tu­vo­je bend­ro­vės „In­ter­lux“ Vie­šų­jų pir­ ki­mų ir ko­ky­bės sky­riaus va­do­vas Aud­rius De­de­la. Pa­sak jo, ki­taip ta­ riant, tai tas pa­ts kaip į nau­ją au­to­ mo­bi­lį pil­ti 92 mar­kės ben­zi­ną.

„To­kios pa­čios pa­skir­ties prie­ mo­nės, ati­tin­kan­čios tą pa­tį stan­ dar­tą ar di­rek­ty­vą, skir­sis vie­nos nuo ki­tų: vie­nos bus daug sau­ges­ nės, ko­ky­biš­kes­nės ir mo­der­nes­nės nei ki­tos“, – pa­brė­žė pa­šne­ko­vas. A.De­de­los tei­gi­mu, me­di­ci­nos sri­ ty­je už kiek­vie­ną iš­leis­tą li­tą tu­rė­tų bū­ti ver­ti­na­mas ir sau­gu­mas, ko­ ky­bė, at­se­ka­mu­mas, pa­ti­ki­mu­mas, il­gaam­žiš­ku­mas. Bran­giau, ge­riau, ma­žiau

Pa­sak Na­cio­na­li­nės me­di­kų aso­ cia­ci­jos pre­zi­den­to D.Ra­man­čio­ nio, vi­sas pa­sau­lis ei­na eko­no­mi­ nio nau­din­gu­mo kryp­ti­mi, tik juo pa­suk­ti vis dar sun­kiai se­ka­si Lie­ tu­vai. „Me­di­ci­nos pra­kti­ko­je pa­ste­bė­ta, kad ga­li bū­ti nau­do­ja­mas bran­ges­ nis vais­tas, bet jo do­zės yra ma­žes­ nės, jo su­nau­do­ja­ma ma­žiau, to­dėl toks vais­tas, be abe­jo­nės, efek­ty­ ves­nis. De­ja, bet Lie­tu­vo­je daž­ niau­siai per­ka­mi pi­ges­ni vais­tai, ku­rių do­zės daug di­des­nės, to­dėl iš­lei­džia­ma daug dau­giau pi­ni­gų. Eko­no­mi­nio nau­din­gu­mo kri­te­ri­ jus svei­ka­tos sri­ty­je yra la­bai svar­ bus“, – tei­gė D.Ra­man­čio­nis. Pa­sak pa­šne­ko­vo, Lie­tu­vo­je ban­ dy­ta su­kur­ti bend­rą vais­tų pir­ki­ mo sis­te­mą, bet jos efek­to me­di­ kai ne­jau­čia. Tei­gia­ma, kad to­kiu bū­du – cent­ra­li­zuo­tai – ga­lė­tų bū­ti per­ka­ma ir tam tik­ra įran­ga bei prie­ mo­nės, ta­čiau šią idė­ją esą at­sa­kin­ gos val­džios ins­ti­tu­ci­jos stum­do ne ant po­sė­džių sta­lų, o tik stal­čiuo­ se. „Kiek ga­li bels­ti į tas pa­čias du­ ris, kai ta­vęs nie­kas ne­gir­di. O jei­gu ir gir­di, tai nie­ko ne­no­ri da­ry­ti“, – ap­gai­les­ta­vo D.Ra­man­čio­nis. Bi­jo ri­zi­kuo­ti

Me­di­ci­nos įstai­gos ne­drįs­ta pri­pa­ žin­ti, kad vie­šo­jo pir­ki­mo kon­kur­ sų or­ga­ni­za­vi­mas pa­gal ma­žiau­sios kai­nos kri­te­ri­jų le­mia pra­stes­nę pa­ slau­gų ko­ky­bę. Kaip sa­kė Kau­no kli­ni­kų Vie­šų­ jų pir­ki­mų gru­pės va­do­vė Dia­na Jan­čai­tie­nė pa­siū­ly­mų ver­ti­ni­mas pa­gal ma­žiau­sios kai­nos kri­te­ri­ jų ne­reiš­kia per­kan­čio­sios or­ga­ni­ za­ci­jos prie­vo­lės įsi­gy­ti pi­giau­siai pa­siū­ly­tą pre­kę, pa­slau­gą ar dar­ bus. „Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mas la­bai iš­sa­miai reg­la­men­tuo­ja pir­ ki­mo pro­ce­dū­ras nuo pir­ki­mo pa­ skel­bi­mo iki su­tar­ties su­da­ry­mo. Kai­nos įver­ti­ni­mas yra pa­sku­ti­nis veiks­nys pa­siū­ly­mų ver­ti­ni­mo pro­ ce­dū­ro­je. Tam, kad pa­siū­ly­mas bū­ tų įra­šy­tas į pa­siū­ly­mų ei­lę, jis tu­ri ati­tik­ti vi­sus rei­ka­la­vi­mus, nu­sta­

ty­tus pir­ki­mo do­ku­men­tuo­se“, – sa­kė ji. D.Jan­čai­tie­nės nuo­mo­ne, pa­slau­gų tei­ki­mo ko­ky­bei įta­kos ga­li tu­rė­ti ne pir­ki­mas pa­gal ma­ žiau­sios kai­nos kri­te­ri­jų, o ne­tin­ ka­mos ko­ky­bės pre­kių, pa­slau­gų ar dar­bų nau­do­ji­mas. To­dėl me­di­ci­nos įstai­gos tei­gia, kad sten­gia­si su­for­muo­ti to­kius vie­šo­jo pir­ki­mo kon­kur­so rei­ka­la­vi­ mus, kad bū­tų įsi­gy­ja­mos ko­ky­biš­ kos pre­kės. Ta­čiau San­ta­riš­kių kli­ni­ kų Vie­šų­jų pir­ki­mų sky­riaus ve­dė­jas Žyd­rū­nas Pav­laus­kas pri­pa­ži­no, kad pirk­ti pa­gal eko­no­mi­nio nau­din­gu­ mo kri­te­ri­jų tie­siog ne­ri­zi­kuo­ja­ma. „Ne­re­tai to­kius eko­no­mi­nio nau­ din­gu­mo vie­šuo­sius kon­kur­sus ly­di teis­mi­niai gin­čai, o pa­cien­tai lauk­ti įran­gos ir prie­mo­nių ne­ga­li. Me­di­ci­ nos sri­tis yra to­kia sri­tis, ku­rio­je rei­ kia čia ir da­bar“, – sa­kė jis. Pas­te­bi ne vi­si

Kad me­di­ci­nos įstai­gos tau­po, pa­ ste­bi ir aky­les­ni pa­cien­tai. Lie­tu­vos pa­cien­tų or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vų ta­ry­ bos pir­mi­nin­kės Vi­dos Au­gus­ti­nie­ nės nuo­mo­ne, tau­py­mas ne­ga­li bū­ ti ver­ti­na­mas vie­na­reikš­miš­kai. „Sup­ran­ta­ma, kad sunk­me­čiu svei­ka­tos prie­žiū­rai, kaip ir ki­toms sri­tims, bu­vo skir­ta ma­žiau lė­šų. La­bai ma­ty­ti, jog sten­gia­ma­si, kad pa­cien­tai gau­tų tai, kas jiems tik­ rai rei­ka­lin­ga. Gal­būt ne pa­čių nau­ jau­sių tech­no­lo­gi­jų prie­mo­nės, bet svar­bu, kad žmo­gus ne­pa­lie­ka­mas be nie­ko. Ta­čiau tau­py­mas me­ di­ci­nos sri­ty­je tu­ri ir juo­dą pu­sę. Tau­pant ne­tgi ne­pas­ki­ria­mi bū­ti­ni ty­ri­mai, žmo­nės gy­do­mi ak­lai“, – at­krei­pė dė­me­sį pa­šne­ko­vė. V.Au­gus­ti­nie­nės tei­gi­mu, žmo­ nės me­di­kais pa­si­ti­ki, to­dėl ne­ ži­no­da­mi, kas jiems pri­klau­so, neišd­rįs­ta ir pa­rei­ka­lau­ti, o tuo me­di­ci­nos įstai­gos nau­do­ja­si. To­ dėl ei­li­nis pa­cien­tas ga­li net ne­sup­ ras­ti, kad gau­na pra­stes­nės ko­ky­ bės me­di­ci­ni­nes pa­slau­gas.

Vie­šų­jų pir­ki­mų apim­tis Me­tai 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Su­ma (mlrd. li­tų) 12,8 10,9 9 13,5 13,3 11 8,6 6,5 Šal­ti­nis: Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­ba


13

ketvirtADIENIS, gegužės 24, 2012

turtas Išau­go ­ pir­ki­mų ver­tė

ne­skel­bia­mų ­ pir­ki­mų Dau­gė­jo

Lie­tu­viš­kų ­ vais­tų ma­žė­ja

Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­bos duo­me­ni­mis, pir­mą šių me­ tų ket­vir­tį vie­šų­jų pir­ki­mų ver­tė, pa­ly­gin­ti su praė­ju­sių me­tų tuo pa­čiu lai­ko­tar­piu, išau­go dau­giau nei dvi­gu­bai – iki 3,6 mlrd. li­tų. Bend­ras vie­šų­jų pir­ki­mų skai­čius per šį lai­ko­tar­pį iš­li­ko be­veik ne­ pa­ki­tęs.

Pir­mą šių me­tų ket­vir­tį, pa­ ly­gin­ti su tuo pa­čiu lai­ko­tar­ piu per­nai, su­ma­žė­jo ne­skel­ bia­mų pir­ki­mų apim­tis, kaip ro­do Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­ bos duo­me­nys. To­kių pir­ki­mų skai­čiaus da­lis su­ma­žė­jo 6,5 pro­c. ir jie su­da­rė 21,3 pro­c. vi­sų 2012 m. pir­mą ket­vir­tį vyk­dy­tų vie­šų­jų pir­ki­mų.

Šių me­tų Svei­ka­tos ap­sau­ gos mi­nis­te­ri­jos už­sa­ky­tas ty­ri­mas pa­ro­dė, kad Lie­tu­vos vais­tų ga­min­to­jų pro­duk­ci­ ja ša­lies rin­ko­je su­da­ro ne­di­ de­lę da­lį. 2010 m. lie­tu­viš­kų far­ma­ci­jos pro­duk­tų ga­min­ to­jai užė­mė 5,2 re­cep­ti­nių vais­tų rin­kos, ir ši da­lis nuo­ lat ma­žė­ja.

­ke­les pa­keisi, svei­ka­tos – ne Ei­li­nis pa­ cien­tas ga­li net ne­sup­ ras­ti, kad gau­na pra­ stes­nės ko­ ky­bės me­ di­ci­ni­nes pa­slau­gas.

„„Si­tua­ci­ja: me­di­ci­nos įstai­gos įran­gą ir prie­mo­nes pri­vers­tos pirk­ti už kuo ma­žes­nę kai­ną, nes ant­raip esą pra­si­de­da tei­si­niai gin­čai, o pa­cien­tams iš­ky­la ri­

zi­ka lik­ti vi­sai be gy­dy­mo. 

„Shut­ters­tock“ nuo­tr.

Komentarai

Ma­rius En­dzi­nas „NOR­DIA BAUB­LYS & Part­ners“

V

ie­šų­jų pir­k i­mų įsta­ty­mas lei­d žia per­kan­čia­jai or­ga­ ni­za­ci­jai pa­si­r ink­t i, pa­gal ko­kį kri­te­ri­jų ver­tins jai pa­ teik­tus pa­siū­ly­mus: ar pa­siū­ly­mai bus ver­t i­na­m i pa­gal eko­no­m i­n į nau­d in­ gu­mą, ar pa­gal ma­žiau­sią kai­ną. Ten­ ka pri­pa­ž in­t i, kad Lie­tu­vo­je ab­so­l iu­ ti dau­gu­ma pir­ki­mų vyks­ta ver­ti­nant pa­siū­ly­mus pa­gal pa­sta­rą­jį kri­te­ri­jų, t. y. at­si­žvel­gia­ma tik į tai, ku­ris iš pa­teik­ tų pa­siū­ly­mų pi­giau­sias. Kaip ro­do pra­kti­nė pa­tir­tis, ne vi­suo­ met pi­giau­sias pa­siū­ly­mas yra pa­ts ge­ riau­sias – daž­nai ma­žiau­sia kai­na reiš­ kia ir pra­stes­nę ko­ky­bę, be to, daž­nai tie­kė­jai, itin su­ma­ži­nę pa­siū­ly­mo kai­ ną, vė­liau ne­be­no­ri ar­ba tie­siog ne­be­

pa­jė­g ia ko­k y­biš­kai vyk­dy­t i pir­k i­mo su­tar­t ies, o at­ski­rais at­ve­jais ir bank­ ru­tuo­ja. To­kia si­tua­ci­ja ver­tin­ti­na nei­ gia­mai, nes per­kan­čia­jai or­ga­ni­za­ci­jai ten­ka ieš­ko­ti nau­jų al­ter­na­ty­vų. Ver­t i­nant pa­siū­ly­mus pa­gal eko­no­ mi­n io nau­d in­g u­mo kri­te­r i­jų, tu­rė­t ų bū­t i at­si­ž velg­ta ne vien į kai­ną, bet į kur kas dau­giau su per­ka­mu ob­jek­tu su­si­ju­sių ap­lin­ky­bių (Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mas nu­ma­to pa­vyz­d i­n į ver­t in­ ti­nų kri­te­r i­jų są­ra­šą: tai ko­k y­bė, kai­ na, tech­ni­niai pri­va­lu­mai, es­te­ti­niai ir funk­ci­niai, ap­lin­ko­sau­gos duo­me­nys, eksp­loa­ta­vi­mo iš­lai­dos, veiks­min­g u­ mas, ga­ran­t i­nė prie­ž iū­ra ir tech­n i­nė pa­gal­ba, pri­sta­ty­mo da­ta, pri­sta­ty­mo lai­kas ar­ba už­bai­g i­mo lai­kas). Ati­t in­ ka­mai per­kan­čia­jai or­ga­ni­za­ci­jai eko­ no­mi­nio nau­din­gu­mo kri­te­ri­jaus pa­ si­r in­k i­mas ga­lė­t ų reikš­t i ga­l i­my­b ę ge­riau­sio­mis są­ly­go­mis iš­si­rink­ti tik­ rai tai, ko jai la­biau­siai rei­kia. To­dėl šio kri­te­ri­jaus daž­nes­nis nau­do­ji­mas ver­ tin­ti­nas tei­gia­mai. Ki­ta ver­tus, pa­siū­ly­mų ver­ti­ni­mas pa­ gal dau­ge­lį su­dedamųjų as­pek­tų reiš­ kia kur kas su­dė­tin­ges­nę pir­ki­mo pro­ ce­dū­rą. Juk kva­li­fi­kuo­tai pa­reng­ti iš

anks­to aiš­kius ir skaid­rius dau­ge­lio as­ pek­tų įver­ti­ni­mo pa­ra­met­rus, pa­grįs­ti jų tar­pu­sa­vio ly­gi­na­mą­jį svo­rį, o vė­liau skaid­riai įver­tin­ti kiek­vie­ną pa­siū­ly­mą pa­gal vi­sus šiuos ko­ky­bi­nius pa­ra­met­ rus yra kur kas su­dė­tin­giau nei tie­siog vi­sus gau­tus pa­siū­ly­mus iš­ri­kiuo­ti pa­ gal kai­ną. O ne­sant aiš­kaus pa­grin­di­ mo pir­ki­mo do­ku­men­tuo­se, di­dė­ja tiek grės­mė su­lauk­ti tik­ri­nan­čių ins­ti­tu­ci­jų dė­me­sio, tiek teis­mi­nių gin­čų su tie­kė­ jais ti­ki­my­bė. Ma­tyt, čia ir sly­pi at­sa­ky­ mas, ko­dėl Lie­tu­vo­je ma­žiau­sios kai­ nos kri­te­ri­jus toks po­pu­lia­rus. Šia­me kon­teks­te bū­t ų ga­l i­ma tei­g ia­ mai ver­tin­ti ES ins­ti­tu­ci­jų ini­cia­ty­vas keis­ti vie­šo­jo pir­ki­mo kon­kur­sų tei­si­ nį re­g u­l ia­v i­mą ir ska­t in­t i per­kan­čią­ sias or­ga­ni­za­ci­jas pirk­t i va­do­vau­jan­ tis bū­tent eko­no­m i­n io nau­d in­g u­mo kri­te­ri­ju­mi. Vie­na ver­tus, kai pa­čio­se per­kan­čio­sio­se or­ga­ni­za­ci­jo­se trūks­ta suin­te­re­suo­tu­mo ar­ba ini­cia­ty­vos at­ lik­ti su­dė­tin­ges­nį, ta­čiau lei­džian­tį įsi­ gy­ti mak­si­ma­liai po­rei­kius ati­tin­kan­ čias pre­kes ar pa­slau­gas pir­ki­mą – toks pa­ska­ti­ni­mas iš aukš­čiau ga­li tap­ti pui­ kiu aks­ti­nu tiek tiks­lin­gai lei­džiant vie­ šą­sias lė­šas, tiek ska­ti­nant kon­ku­ren­ci­

ją bei ino­va­ci­jo­mis grįs­tą eko­no­mi­ką. Ant­ra ver­tus, tei­sės ak­tų kei­ti­mas ES mas­tu, ti­kė­ti­na, bus sie­ja­mas su pa­pil­ do­mais per­kan­čių­jų or­ga­ni­za­ci­jų mo­ ky­mais ir kom­pe­ten­ci­jos ug­dy­mu, o tai ir­gi ne­ga­li bū­ti ver­ti­na­ma nei­gia­mai.

Ri­man­tas Re­mei­ka Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­n is­te­r i­jos kanc­le­r is

S

ta­tis­ti­ka, ro­dan­ti, kad šie­met svei­ka­tos sri­ty­je neį­vy­ko nė vie­no vie­šo­jo pir­ki­mo, ku­ris bu­vo or­ga­ni­zuo­ja­mas re­mian­ tis eko­no­mi­nio nau­din­gu­mo kri­te­ri­ ju­mi, nė­ra vi­siš­kai tiks­li. Vie­šų­jų pir­ki­ mų tar­ny­ba nead­mi­nist­ruo­ja pri­va­čių me­di­ci­nos įstai­gų pir­ki­mų, taip pat ma­ ža­ver­čių ir už su­tau­py­tas lė­šas at­lik­tų vals­ty­bi­nių me­di­ci­nos įstai­gų pir­ki­mų.

Sa­ky­ti, kad vie­šo­jo pir­ki­mo bū­du per­ ka­ma me­di­ci­ni­nė įran­ga ir ki­tos prie­ mo­nės yra pi­giau­sios rin­ko­je, nes per­ ka­mos re­m ian­t is ma­ž iau­sios kai­nos kri­te­ri­ju­mi, ne­ga­li­ma. Vis­kas pri­klau­ so nuo per­ka­mo daik­to tech­ni­nio ap­ ra­šo. Tad ko­kios įran­gos ar prie­mo­nių me­di­ci­nos įstai­gai rei­kia, to­kių ji ir nu­ si­per­ka. Ži­no­ma, pra­šo­ma, kad ga­min­ to­jai siū­ly­t ų kuo pi­ges­n ius ga­l i­mus va­rian­tus. Ta­čiau kar­te­lę pa­ke­lia pa­ ti per­kan­čio­ji or­ga­n i­za­ci­ja. To­dėl ga­ min­to­jai tar­pu­sa­v y­je kon­k u­r uo­ja ir siū­lo kai­ną, už ku­rią per­kan­čio­ji or­ga­ ni­za­ci­ja ga­lė­tų pirk­ti. Ži­no­ma, to­kia si­tua­ci­ja nė­ra nei ge­ra, nei blo­ga. Ma­no nuo­mo­ne, op­t i­ma­ lus va­r ian­tas. Vi­suo­met vyks­ta dis­ ku­si­jos, kaip tai ga­lė­tų bū­ti pa­to­bu­lin­ ta. Gal­būt kaip šiuo me­tu vais­tus, taip ir tam tik­rą įran­gą bei prie­mo­nes me­ di­ci­nos įstai­gos ga­lė­tų pirk­ti cent­ra­li­ zuo­tai. Ži­no­ma, įran­ga, ku­ri rei­ka­lin­ga uni­ver­si­te­t i­nei li­go­n i­nei, nė­ra tin­ka­ ma am­bu­la­to­r i­jai, to­dėl cent­ra­l i­z uo­ tai ga­lė­tų pirk­t i tam tik­ros įstai­gos ir tam tik­rą įran­gą. Ka­da tai ga­lė­tų įvyk­ ti, pa­sa­ky­ti ne­ga­liu, vyks­ta dis­ku­si­jos, svars­ty­mai.


14

Ketvirtadienis, gegužės 24, 2012

menas ir pramogos

Iš­mė­gi­nan­čių Ko­dėl šių me­tų res­pub­li­ki­nia­me moks­ lei­vių kū­ry­bos kon­kur­se da­ly­vių kur kas ma­žiau nei praė­ju­siais? Į šį klau­si­mą ban­ dė at­sa­ky­ti Mai­ro­nio lie­tu­vių li­te­ra­tū­ ros mu­zie­jaus or­ga­ni­zuo­to kon­kur­so ver­ti­ni­mo ko­mi­si­ja.

En­ri­ka Strio­gai­tė „„Drau­ge: bend­ra kon­kur­so lau­rea­tų nuo­trau­ka. 

Eval­do But­ke­vi­čiaus nuo­tr.

e.striogaite@kaunodiena.lt

„Gal dėl emig­ra­ci­jos? – svars­tė ko­ mi­si­jos na­rė ra­šy­to­ja Ni­jo­lė Rai­žy­ tė. „Ma­nau to­dėl, kad pa­ra­šy­ti li­te­ ra­tū­ros kū­ri­nį nė­ra leng­va ir grei­ta, – sa­vo at­sa­ky­mą pa­tei­kė ki­tas ko­ mi­si­jos na­rys, ra­šy­to­jas ir bar­ das Ed­mun­das Ja­nu­šai­tis, – rei­ kia ir su­si­kau­pi­mo, ir iš­ma­ny­mo, pa­ga­liau – kant­ry­bės, o šian­dien

dė­me­sį pa­trau­kia grei­ti pro­duk­ tai, ma­si­na aki­mirks­niu pa­sie­kia­ ma šlo­vė.“ Įdo­mu ir tai, kad li­te­ra­tū­ri­nės kū­ry­bos kon­kur­suo­se da­ly­vau­jan­ tys moks­lei­viai pa­pras­tai ne­ke­ti­ na stu­di­juo­ti li­tua­nis­ti­kos, nors anks­čiau tai bu­vo glau­džiai su­si­ję: fi­lo­lo­gų su­si­bū­ri­mai, jų ren­gia­mi kon­kur­sai užau­gi­no ne vie­ną poe­ tą, ra­šy­to­ją. Ki­ta ver­tus, iš­mo­ky­ti ra­šy­ti ei­ lė­raš­čius, ro­ma­nus pra­ktiš­kai neį­

„„Jauku: naujoje kultūrinėje erdvėje Kaune – „Ry­šių kie­me­lyje 837“ vie-

tos pakaks įvairių stilių muzikai.

Mu­zi­ki­nis kon­kur­sas „Va­sa­ros gru­pė 2012“ Ką tik praū­žu­si Gat­vės mu­zi­kos die­na dar kar­tą pa­tvir­ti­no – esa­me tik­rai mu­zi­ka­li tau­ta. No­rė­da­ma su­stip­rin­ti ti­kė­ji­mą sa­vi­mi, Kau­ no se­na­mies­ty­je ką tik du­ris at­vė­ ru­sio „Ry­šių kie­me­lio 837“ ko­man­ da skel­bia kon­kur­są, ku­rio nu­ga­lė­ to­jai bend­ra­dar­biaus su ko­lek­ty­vu „Hap­pyend­less“.

Vi­są va­sa­rą Ry­šių is­to­ri­jos mu­zie­ jaus kie­me­ly­je vyk­sian­tis kon­kur­ sas „Va­sa­ros gru­pė 2012“ skir­tas įvai­raus am­žiaus gru­pėms ir vi­ siems mu­zi­ki­niams sti­liams. Kas ant­rą penk­ta­die­nį sce­no­je pu­sės va­lan­dos truk­mės pa­si­ro­dy­mus su­rengs trys ko­lek­ty­vai. Kiek­vie­ ną jų ap­tars kom­pe­ten­tin­gi ver­ tin­to­jai. Gru­pės ar at­li­kė­jo ap­ra­šui ir mu­ zi­ki­niam įra­šui at­si­dū­rus vie­šo­jo­ je erd­vė­je, žiū­ro­vų pa­gal­ba bus at­ rink­ti pus­fi­na­lių, vė­liau – ir fi­na­lo da­ly­viai. Tai­gi ren­kant ge­riau­sią

va­sa­ros gru­pę įta­kos tu­rės ir ko­ mi­si­ja, ir klau­sy­to­jai. Kon­kur­so „Va­sa­ros gru­pė 2012“ nu­ga­lė­to­jai tu­rės ga­li­my­bę pa­ dir­bė­ti su „MTV Eu­ro­pe Mu­sic Awards“ sta­tu­lė­lės sa­vi­nin­kais sin­te­ti­nio elekt­ro­ro­ko meist­rais „Hap­pyend­less“. Gru­pės na­riai pa­ dės įra­šy­ti net du kon­kur­so nu­ga­ lė­to­jų kū­ri­nius. Ki­ti kon­kur­so lau­ rea­tai bus ap­do­va­no­ti „New To­ne“ įsteig­tais pri­zais, pra­ver­sian­čiais sie­kiant mu­zi­ki­nės kar­je­ros. Pir­ma­sis kon­kur­so „Va­sa­ros gru­ pė 2012“ va­ka­ras – jau ge­gu­žės 25 d. Nuo 19 val. „Ry­šių kie­me­ly­ je 837“ lau­kia­mi ti­kin­tie­ji ar no­rin­ tie­ji įsi­ti­kin­ti, kad lie­tu­viai – iš­ties mu­zi­ka­li tau­ta. Kon­kur­se da­ly­vau­ti no­rin­tys ko­lek­ty­vai tu­rė­tų re­gist­ ruo­tis gerda@rysiukiemelis837.lt ir at­siųs­ti sa­vo vaiz­do ar gar­so įra­ šą (soundc­loud, you­tu­be ir t.t) bei ap­ra­šy­mą. KD inf.


15

Ketvirtadienis, gegužės 24, 2012

menas ir pramogos

­jų ra­šy­to­jų duo­ną ma­žė­ja? ma­no­ma, nė­ra ra­šy­to­jo spe­cia­ ly­bės, juo ga­li­ma tap­ti, nes tai kū­ry­bi­niai su­ge­bė­ji­mai, ta­len­tas. Kaip pa­ste­bė­jo vie­ną auk­lė­ti­nę į lau­rea­tų ap­do­va­no­ji­mą at­ly­dė­ju­si mo­ky­to­ja, „li­tua­nis­ti­kos stu­di­jos pir­miau­siai nu­kreip­tos į kal­bą, li­ te­ra­tū­rą, o tai au­gi­na su­ge­bė­ji­mus, bran­di­na li­te­ra­tū­ri­nį ta­len­tą“.

Ne­re­tai at­si­tin­ka, kad su­ge­bė­ji­mai, be­si­sklei­džian­tis ta­len­tas už­gęs­ta. Šio­mis die­no­mis ne­ma­žai at­ ve­jų, kai moks­lei­vis, mė­gi­nan­tis sa­ve rea­li­zuo­ti kur­da­mas li­te­ra­ tū­rą, kny­gų ne­la­bai skai­to ir ne­ re­tai at­si­tin­ka, kad su­ge­bė­ji­mai, be­si­sklei­džian­tis ta­len­tas už­gęs­ ta. Ne pa­slap­tis, kad jis už­gęs­ta ir dėl pra­kti­nių su­me­ti­mų – ra­šy­to­ jo duo­na iš­ties nė­ra sal­di.

Ska­tin­da­mas jau­ną­jį kū­rė­ją kur­ ti, skai­ty­ti kny­gas, Mai­ro­nio lie­tu­ vių li­te­ra­tū­ros mu­zie­jus jau ke­lio­li­ ka me­tų ren­gia moks­lei­vių kū­ry­bos kon­kur­są. Šie­met iš vi­sos Lie­tu­vos kon­kur­ sui bu­vo pa­teik­tas 61 (per­nai – 173) ori­gi­na­lio­sios kū­ry­bos (poe­zi­jos, pro­zos, dra­ma­tur­gi­jos) dar­bas, iš ku­rių 12 moks­lei­vių ver­ti­ni­mo ko­ mi­si­jos bu­vo pa­ste­bė­ti ir pa­žy­mė­ ti dip­lo­mais, lau­rea­tai do­va­nų ga­ vo įvai­rių kny­gų. „Vi­sai ne­svar­bu, ar gau­si­te šian­ dien dip­lo­mą, ar ne, – su­si­rin­ku­ sie­siems į kon­kur­so ap­ta­ri­mą prieš įtei­kiant dip­lo­mus lau­rea­tams kal­ bė­jo pro­zi­nin­kė N.Rai­žy­tė, – svar­ biau­sia, kad jus ieš­ko­te sa­vęs, no­ri­ te kur­ti ir esa­te at­si­grę­žę į žo­dį.“ E.Ja­nu­šai­tis ne­tgi la­biau svei­ki­no tuos, ku­rie šian­dien dip­lo­mų ne­ga­ vo, „nes li­ko­te lais­vi, o kiek­vie­nas ap­do­va­no­ji­mas kaž­kiek įpa­rei­go­ ja, jį tar­si rei­kia pa­tei­sin­ti“. Pa­ sak jo, li­te­ra­tū­ri­nė kū­ry­ba – sa­vo­

Šurmuliuos poe­tų penktadienis Rytoj Kau­nas gy­vens poe­zi­ja. Li­ te­ra­tū­ri­ne mu­zi­ki­ne po­pie­te pra­ si­dės kas­me­čio „Poe­zi­jos pa­va­sa­ rio“ kul­mi­na­ci­ja.

„„Do­va­nos: įver­ti­ni­mo raš­tas ir kny­ga – aks­ti­nas ir kur­ti, ir skai­ty­ti.

tiš­ka baž­ny­čia, į ją įžen­gus du­rys tar­si už­si­da­ro ir tu jo­je lie­ki – jei teks tai pa­tir­ti, tai jau yra ap­do­ va­no­ji­mas. Dau­ge­lio res­pub­li­ki­

nio moks­lei­vių kū­ry­bos kon­kur­so lau­rea­tų kū­ry­ba bus spaus­di­na­ma „Kau­no die­nos“ li­te­ra­tū­ros ir me­ no prie­de „San­ta­ka“.

Po­pie­tė „Poe­zi­ja ir var­pai“ li­te­ra­ tū­ros my­lė­to­jus pa­kvies į Vy­tau­ to Di­džio­jo ka­ro mu­zie­jaus so­de­lį, kur 15 val. vyks po­pie­tė „Poe­zi­ ja ir var­pai“. Kiek vė­liau, 16 val., Kau­no fo­tog­ra­fij­ os ga­le­ri­jo­je – li­ te­ra­tū­ros ir fo­tog­ra­fi­jos me­nus vie­ny­sian­tis ren­gi­nys „Žo­dis ir vaiz­das“. 18 val. Mai­ro­nio lie­tu­vių li­te­ra­ tū­ros mu­zie­jaus so­de­ly­je tra­di­ciš­ kai bus vai­ni­kuo­ja­mas „Poe­zi­jos pa­va­sa­rio“ lau­rea­tas – juo šie­met ta­po poe­tas Eu­ge­ni­jus Ali­šan­ka. Ten pat veiks ir Ze­no­no Balt­ru­šio fo­tog­ra­fi­jų pa­ro­da „Poe­zi­jos pa­va­ sa­rio vei­dai“. KD inf.

kryžiažodis

Folk­lo­ro ge­gu­ži­nė – Kaune Nuo ry­to­jaus Kau­ne tris die­nas šur­ mu­liuos tra­di­ci­nis folk­lo­ro fes­ti­va­ lis „Skam­ba skam­ba kank­liai“. Kaip ir kas­met, ja­me – gau­sus kau­nie­čių ko­lek­ty­vų, sve­čių iš ki­tų Lie­tu­vos re­gio­nų bei už­sie­nio bū­rys.

Jau XXVII fes­ti­va­lis šį­kart dau­giau­ sia dė­me­sio skirs tra­di­ci­niam ves­ tu­vių folk­lo­rui. Vestuvėms lie­tu­vių kul­tū­ro­je bu­vo ir te­bė­ra ski­ria­mas ypa­tin­gas dė­me­sys, jos įpras­mi­na žmo­gaus gy­ve­ni­mą, lai­ko­mos dva­ si­niu virs­mu, do­ri­niu lie­tu­vių kul­ tū­ros pa­grin­du. Šia­me fes­ti­va­ly­je bus ga­li­ma iš­ girs­ti tra­di­ci­nės ver­tin­gos mu­zi­kos ves­tu­vių te­ma­ti­ka, bus ro­do­mos skir­tin­gos pro­gra­mos, at­lie­ka­mos Lie­tu­vos ir už­sie­nio folk­lo­ro ko­ lek­ty­vų. Fes­ti­va­lį pa­puoš rai­ti kvies­liai, kon­cer­tai, va­ka­ro­nės mies­to sa­lė­ se, gat­vė­se ir aikš­tė­se, vyks me­ni­nė ak­ci­ja „Krai­čio skry­nios pa­slap­tis“, pa­ro­da „Jau­no­jo ir jau­no­sios do­va­ nos“, kū­ry­bi­nės dirb­tu­vės, pra­kti­ niai mo­ky­mai, skir­ti vai­kams, jau­ ni­mui ir suau­gu­sie­siems. Tris die­nas apie 800 da­ly­vių at­ liks ves­tu­vių apei­gas, dai­nas, žai­ di­mus, šo­kius, mu­zi­ką. Su lie­tu­vių 43 folk­lo­ro an­samb­liais iš Aukš­tai­ ti­jos, Že­mai­ti­jos, Dzū­ki­jos, Su­val­ ki­jos ir Klai­pė­dos kraš­to da­ly­vau­ ja folk­lo­ro gru­pės iš už­sie­nio ša­lių: Suo­mi­jos, Lat­vi­jos, Len­ki­jos ir Bal­ ta­ru­si­jos. Fes­ti­va­lis pra­si­dės penk­ta­die­nį – 9 val. ir 10 val. Kau­no tau­ti­nės kul­ tū­ros cent­re bus iš­kil­min­gai su­tik­ti fes­ti­va­lio da­ly­viai. Vė­liau (14 val.) čia ir P.Stul­gos lie­tu­vių tau­ti­nės mu­zi­kos inst­ru­men­tų mu­zie­ju­je vyks ves­tu­vių mu­zi­kan­tų kū­ry­bi­ nės dirb­tu­vės, 17 val. Kau­no įgu­los ka­ri­nin­kų ra­mo­vė­je – ati­da­ry­mo kon­cer­tas „Vi­sa gi­mi­nė­lė su­si­rin­ ko“. 18 val. Ro­tu­šės aikš­tė­je – jau­ ni­mo va­ka­ro­nė. Vi­si ren­gi­niai ne­mo­ka­mi. KD inf.

Šią savaitę laimėkite Briano Tracy knygą „Įpročiai, verti milijono“.

Turbūt svarbiausias faktas, atskleistas psichologų ir sėkmės tyrinėtojų, yra šis: 95 proc. visų minčių, jausmų, veiksmų ir pasiekimų yra įpročių rezultatas. Jūs esate susiformavę daugybę sąlyginių refleksų, kurie bemaž visose situacijose verčia jus elgtis automatiškai. Gera žinia ta, kad įmanoma išsiugdyti naujus įpročius – tokius, kokių norėsite. Valios jėga ir disciplina galima formuoti asmenybę ir gludinti charakterį. Jei jums nepatinka dabartinis jūsų gyvenimo scenarijus, suplėšykite jį ir parašykite naują.

Kryžiažodį parengė „Oho“ redakcija.

Teisingus atsakymus galima pateikti iki penktadienio 18 val. 1. Frazę siųskite SMS žinute numeriu 1337. Siųsdami žinutę rašykite: DIENA (tarpas) KD (tarpas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. Pvz.: DIENA KD KAUNAS (žinutės kaina – 1 Lt). 2. Arba, iškirpę kryžiažodį su teisingu atsakymu, atneškite į „Kauno dienos“ redakciją, Kęstučio g. 86, Kaunas. Šios savaitės nugalėtoją paskelbsi­ me antradienį, gegužės 29 d.


20 2

ketvirtaDIENIS, gegužės 24, 2012

klasifikuoti skelbimai

XVII PAÞAISLIO MUZIKOS FESTIVALIS 2012 m. birþelio 3 – rugpjûèio 26 d.

Festivalio bankas

Festivalá pristato

Festivalá remia:

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTÛROS MINISTERIJA

Informaciniai rëmëjai:

Festivalio dienraðtis

Didysis rëmëjas

Informacinis partneris

Pagrindiniai rëmëjai:

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBË

Rëmëjai:

Partneriai:

INIT ÁMONIØ GRUPË


17 3

ketvirtaDIENIS, gegužės 24, 2012

klasifikuoti skelbimai Skelbimų ir prenumeratos skyrius!

Kęstučio g. 86, I–V 7.30–17.30 val. Tel. 302 202, 302 231. Vytauto pr. 23, priešais Autobusų stotį, I–V 7–16 val. (pietų pertrauka 13–14 val.) , VI 8–11 val. Tel. 8 655 45 114.

Klasifikuoti

Darbo skelbimai��������������������������������� 17 Paslaugos������������������������������������������ 17, 18 Parduoda� ����������������������������������������� 18, 19 Perka� ����������������������������������������������������������� 19 Įvairūs� �������������������������������������������������������20 Karščiausi kelionių pasiūlymai������������������������ 21 Pramogos, šventės, laisvalaikis������������������������������������������������ 21 Kviečia� ������������������������������������������������ 19, 21 Kviečia mokytis���������������������������������� 21 Studijos ir mokslai� ��������������������������� 21 Pamesta� ���������������������������������������������������� 21 Informuoja� ��������������������������������������������� 21

skelbimai skelbimai@kaunodiena.lt 302 202, 302 231 (redakcijoje) Moteriškų pėdkelnių siuvimo įmonė ieško siuvėjų. Nemokančius – išmokome. Darbas viena pamaina. Tel. 8 652 26 106.

DARBo skelbimai

958509

Siūlo darbą AB „Kauno baldai“ kviečia dirbti siuvėjus, pakuotojus, baldų apmušėjus, stalius, stalius-staklininkus. Darbas nuolatinis. Kreiptis Drobės g. 66, Kaunas, tel. (8 37) 341 768. 962364

AB „Lytagra“ ieško vairuotojų, turinčių E kat. Tel. 8 686 98 720.

962775

Aktyviai besiplečiančiai prekybinei įmonei skubiai reikalingi vadybininkų padėjėjai. Galima be patirties. Uždarbis po apmokymų nuo 1200 Lt. Tel. 8 685 43 970. 961338

Baldais prekiaujanti įmonė Kaune ieško sandėlininko ir baldų surinkėjo. Fizinis darbas. Reikalavimas – darbo patirtis šioje srityje ne mažiau kaip vieni metai. E. paštas laustiga@takas.lt. 961832

Baldų gamyklai Domeikavoje reikalingi: staliai, baldų surinkėjai, pagalbiniai darbininkai (-ės) . Tel. 8 657 54 227. 962373

Naujai atsidarantis autoservisas Kaune siūlo darbą automobilių mechanikui-šaltkalviui ir ratų montuotojui-balansuotojui. Atlyginimas sutartinis. Tel. 8 674 41 559, e. paštas kukliauskas@gmail.com. 960571

Picerijai reikalingi virėjai (-os) ir padavėjos. Kaunas, tel. 8 653 50 628. 961927

Reikalinga (-as) užsakymų priėmėja (-as). Tel. 8 614 95 480.

962813

Reikalingas barmenas (-ė)-padavėjas (-a). Darbas picerijoje Šiaurės pr. Tel. 8 610 29 225. 962814

Reikalingas moteriškų pėdkelnių dažytojas (-a). Nemokančius išmokome. Atlyginimas – pagal susitarimą. Tel. 8 674 12 548.

961392

Reikalingi langų, durų ir aliuminio balkonų montuotojai, turintys savo transportą. Pageidaujama patirtis. Tel. (8 37) 331 015, 8 676 47 355. 959421

Reikalingi nerūdijančio plieno gaminių suvirintojai (argono aplinka) ir šlifuotojai. Pirmenybė teikiama gyvenantiems Šilainių, Vilijampolės mikrorajonuose, Domeikavoje, Sargėnuose. Tel. 8 624 00 637, Savanorių pr. 241, info@itc.lt. 962233

Besiplečiančiai įmonei, gaminančiai eksportui, reikalingi: kvalifikuoti baldų apmušėjai; siuvėjai, mokantys siūti odą, baldinius audinius; sukirpėjas; gaminių pakuotojas. Tel. 8 614 02 417.

Reikalingi tvarkingai dirbantys santechnikai, vėdinimo ir kondicionavimo sistemų montuotojai, turintys darbo patirties. Tel. 8 672 01 484, Kaunas.

Dirbti bare reikalingi studentai (darbas kas trečią naktį). Tel. 8 698 00 955.

Reikalinga virėja (-as) ir virėjos (-o) padėjėja (-as). Darbas Šiaurės pr. Tel. 8 685 14 744.

962652

962248

Dirbti Norvegijoje reikalingi: mašinų operatoriai, eskavatorininkai, mechanikai, suvirintojai, mūrininkai, staliai, dažytojai. Visos socialinės garantijos. Tel. 8 605 83 595. 961439

Gamybos įmonė, esanti Vilijampolėje, priima į darbą kepėją visai darbo dienai. Tel. (8 37) 360 708, 8 656 64 952. 962977

Įmonė UAB „Selita“ ir Ko ieško darbuotojo, turinčio neįgalumo grupę ir galinčio atlikti statybinius darbus. Darbo pobūdis – statybiniai darbai. Kreiptis tel. 8 620 93 940 nuo 8 iki 17 val. 962594

Įmonei reikalingas automobilinio bokštelio ZIL vairuotojas, pageidaujame be žalingų įpročių. Tel. 8 640 33 003, 8 687 26 408. 961386

Įmonei reikalingas ekskavatorininkas (ekskavatorius JCB-3cx). Tel. 8 698 35 923. 962282

Įmonei reikalingas mechanikas (krovininių automobilių remontas). Tel. (8 37) 441 155, 441 148, 8 676 23 382. 951453

Kavinei Vilijampolėje reikalinga (-as) virėja (-as). Darbas kiekvieną dieną. Šeštadienį, sekmadienį nedirbame. Tel. 262 397, 8 619 73 822. 962697

Kepyklai Kaune reikalingi: konditerė (-is) (darbas dienomis), duonos ir pyrago gaminių kepėjas (darbas naktimis). Tel. 8 698 03 634. 962670

Kiniško, japoniško maisto restoranas siūlo darbą virėjams ir padavėjams. Siūlome puikias darbo sąlygas, galimybę tobulėti profesinėje srityje ir gerą atlyginimą. Gyvenimo aprašymą siųsti e. paštu henrikas@ganbeicity.lt. Tel. 8 678 80 880. 958728

960412

962810

Reikalingi: sandėlio, salės, gamybos, apsaugos darbuotojai, vairuotojai, fasuotojai, pakuotojai, valytojos. Sezoniniai darbai. Tel. 8 600 37 610. 961005

Saugos tarnybai „Sankcija“ reikalingas apsaugos darbuotojas. Darbas prekybos centre. Kreiptis tel. (8 37) 386 980. 962597

Siūlo darbą mūrininkams (blokeliai), betonuotojams (surenkami klojiniai), tinkuotojams. Socialinės garantijos, laiku mokamas atlyginimas. Tel. 8 686 63 744. 961382

Siūlo darbą vilkikų ir puspriekabių šaltkalviui mechanikui. Alga – 3000 Lt. Tel. 8 686 20 383.

944075

Statybos įmonei reikalingas statybos darbų VADOVAS (VYKDYTOJAS). Skambinkite tel. 8 620 84 733. 962805

Sunkvežimių servisui reikalingas automobilių šaltkalvis-elektrikas, automobilių šaltkalvis. Tel. 8 685 08 970. 962706

Tarptautinių pervežimų įmonei „Autolėkis“ reikalingi mechanikas, vairuotojai (turintys C ir CE kat., patirtis važinėjant po Europą būtina). Tel. 210 777. 957909

Tarptautinių pervežimų įmonei reikalingi vairuotojai (CE kategorija, patirtis būtina, RUS ir BY vizos būtų privalumas). Tel. 8 686 70 121. 958669

Tarptautinių pervežimų įmonei reikalingi vairuotojai (E kategorija), geras atlyginimas. Tel. 8 620 77 579. 962776

Tekstilės gamybos įmonė ieško lygintojos (-o). Teirautis tel. 8 672 53 888.

962038

Maisto prekių parduotuvei reikalinga (-as) pardavėja (-as)-kasininkė (-as). Tel. 8 685 47 681.

Tekstilės gamybos įmonė ieško sukirpėjos (-o). Teirautis tel. 8 672 53 888.

Mėsos perdirbimo įmonė, plečianti veiklą, siūlo darbą: mėsos išpjaustytojui (-ai), virėjui (-ai). Reikalavimai: darbo patirtis. Siūlome patrauklų atlyginimą. Tel. 8 685 47 681.

Tekstilės gamybos įmonė plečia savo veiklą Samyluose ir priims į darbą pagalbinius darbininkus (-es) dirbti prie siuvimo automatų. Patirtis nebūtina, apmokome. Teirautis tel. 8 672 53 888.

962028

962663

962661

Transporto įmonei reikalingas transporto vadybininkas (-ė), turintis patirties. CV siųsti rivaisa@mail.lt. Tel. 8 687 45 405. Konfidencialumą garantuojame. 962466

Transporto įmonei reikalingi tarptautinių gabenimų vairuotojai vairuoti automobilius-šaldytuvus (važiavimas po vieną ir po du). Reikalavimai: darbo patirtis, E kat. Tel. 8 685 83 888. 955527

Trikotažo įmonei reikalingi siuvėjai, siuvantys įvairiomis mašinomis. Gali būti vyresnio amžiaus. Tel. 363 423, 8 686 44 025. 961749

UAB ,,Kauno pramontažas’’ reikalingas biuro darbuotojas. Reikalavimai: aukštasis (aukštesnysis) išsilavinimas; geras kompiuterinis išsilavinimas; mat. vertybių pajamavimo ir išlaidavimo patirtis; personalo apskaitos darbo patirtis. Tel. (8 37) 313 211, e. paštas buhalterija@kaunopramontazas.lt. 962356

UAB ,,Kauno pramontažas’’ reikalingas šaltkalvis-elektrikas (darbai prie automašinų ir įrengimų). Tel. (8 37) 313 311, 8 610 23 820, e. paštas info@kaunopramontazas.lt. 962517

Valymo paslaugų įmonė mielai priims į darbą valytojas (-us) ir kiemsargius, turinčius 35–55 proc. darbingumą. Kreiptis tel. 8 618 00 837. 950695

Viešbučiui „Via Baltica“ reikalingos (-i): kambarinė, padavėja (-as). Reikalavimai: darbo patirtis, atsakingumas, kruopštumas. Kreiptis tel. 8 656 39 311, viabalticapramogos@gmail.com. 960776

Ieško darbo Gipskartonio montuotojas ieško darbo. Patirtis 10 m. Tel. 8 604 68 642. 961701

Paslaugos Medikų

Statybos, remonto

Remontuoju lengvųjų automobilių ir VILKIKŲ RADIATORIUS, BUFERIUS ir kitas stiklo pluošto ir plastmasines detales. Garantija. Tel. 220 176 9-18 val., 8 699 25 402

Automobilio apsauga nuo korozijos. Antikorozinis automobilio padengimas „Dinitrol“ medžiagomis. Suteikiame garantiją. Kalvarijos g. 28A, tel. 392 803, 8 698 36 705. 960488

Automobilių kompiuterinė diagnostika. Taisome visus elektros gedimus, starterius, generatorius, automatines, mechanines dėžes, variklius, važiuoklę. Tel. 8 676 20 355. 949897

Automobilių radiatorių, žibintų, buferių remontas, dažymas ir keitimas. Kondicionierių remontas, pildymas. Automobilinio bokštelio nuoma. Tel. 332 520, 8 699 55 568. 959537

Dujų įranga automobiliams. Montavimas, remontas, lizingas, kompiuterinė diagnostika. Tiesioginis dujų įpurškimas. UAB „Vikabaltus“, Islandijos pl. 213E, Kaunas, tel. 705 862, 8 676 22 707. 949252

Plovimas – automobilių, variklių, dugno. Šildymo-aušinimo automobilio sistemos remontas, perdirbimas. V.Krėvės pr. 118B, 6 garažas. Tel. 8 604 16 842. 962367

Buitinės technikos remonto „Ardo“, „Ariston“, „Bosch“, AEG ir kt. automatinių skalbyklių remontas ir jų prekyba. Dirbame ir savaitgaliais. Garantija iki 2 m. Tel. 740 086, 8 609 07 201.

962474

Atlieku nebrangų mikrobangų krosnelių, skalbyklių, dulkių siurblių, šaldytuvų, el. viryklių remontą. Garantija iki 2 m. Atvykstu nemokamai. Tel. 8 680 85 778. 963229

SKUBIAI IR NEMOKAMAI IŠVEŽA nenaudojamą buitinę techniką – šaldytuvus, skalbykles, virykles, kompiuterinę techniką ir kitus elektronikos prietaisus. Tel. 8 641 99 000, www.kaunakiemis.lt. 951160

Alkoholizmo, narkomanijos gydymas. Išblaivinimas, pagirių ir abstinencijos gydymas. Kvalifikuota anonimiška pagalba. „Gintarinė klinika“, Baltų pr. 137F, tel. (8 37) 366 574, 8 634 47 298. 952897

BIOFIRST klinikoje Olimpinės rinktinės psichologė A.Žemaitytė pažangiausiomis šiuo metu pasaulyje priemonėmis įvertina streso lygį, sudaro savireguliacijos programas. Konsultuoja depresijų, nepasitikėjimo savimi, baimių, panikos, priklausomybių, konfliktų, santykių ir kt. klausimais. Studentų g. 37, tel. (8 37) 750 866; www.bioklinika.lt. 961032

Jaučiate nuovargį, dirglumą, nevaldote emocijų, nepajėgiate dirbti ar sportuoti, sunku susikaupti, pleiskanoja oda, lūžinėja nagai, įtrūksta lūpų kampučiai, nėra apetito – kuo greičiau pasitikrinkite kraują! Gal sergate anemija? Tyrimų kompleksui – net 50 proc. nuolaida. Medicinos centras „Neuromeda“, tel. 8 613 42 780. www.neuromedicina.lt. 949599

Odontologijos centras ODONTEX (Gedimino g. 17, šalia PPC „AKROPOLIS“). Teikia visas odontologijos paslaugas, gydymas su NARKOZE. Nemokamas protezavimas ligonių kasų pacientams. Pensininkams – NUOLAIDOS! Dantų implantai – nuo 1000 iki 1500 Lt. Registruotis tel. (8 37) 228 265. 938278

963257

Automobilininkams

8 655 45 114 (Vytauto pr. 23)

SNAIGĖS servisas (M.K.Čiurlionio g. 5). Visų šaldytuvų, skalbyklių remontas. Prekyba SNAIGĖS šaldytuvais, atsarginėmis dalimis. Tel. 341 876, 8 652 44 908. 953011

Taisau televizorius, garso ir vaizdo techniką. Iškvietimas nemokamas. Suteikiu garantiją. Tel. 8 673 60 342. 962129

Taisome įvairių tipų televizorius klientų namuose. Iškvietimas nemokamas. Garantija. Tel. 719 765, 8 652 39 176. 961288

Kompiuterininkų Profesionalus kompiuterių remontas. Komponentų keitimas, operacinės sistemos atkūrimas ir kitos paslaugos. Kaune atvyksime nemokamai. Tel. 8 672 00 861. 959948

AKCIJA! ALUPLAST profilio 5 kamerų langai – su 30 proc. nuolaida ir vidine apdaila. Šarvuotos durys. Balkonų stikl. Roletai. Pramonės pr. 16 („Urmo“ bazė, 2 vagonėlis). Tel. (8 37) 451 712, 8 647 00 002, e. paštas gediminas@arventa.lt. 959893

AKCIJA! AUTOKRANO NUOMA. Tel. 362 127, 8 687 39 361.

962484

AKCIJA! Plastikiniai langai. Balkonų įstiklinimas. Šarvuotos durys. Visų rūšių žaliuzės. Išsimokėjimas iki 2 metų. Ilgalaikė garantija. Tel. 313 549, 8 685 23 836. www.glorijoslangai.lt.

955895

Aliuminio balkonai – tiesiai iš gamintojo! Balkonų stiklinimas, plastikiniai langai, šarvuotos durys. UAB „Limpaka“ tel. (8 37) 458 833, 8 682 63 441. 959357

Atliekame griovimo darbus – sienų, pertvarų, angų pjovimas, kirtimas. Sąramų montavimas. Konsultacijos. Statybinio laužo išvežimas. Pastatų griovimas. Tel. 8 699 77 162. 957997

Atliekame kokybiškai tik gipskartonio montavimo darbus (sunkias ir lengvas konstrukcijas). Tel. 8 620 80 461, 8 671 13 410. 961404

AD servisas taiso nešiojamuosius, stacionarius ir žaidimų kompiuterius: lituoja, instaliuoja programas, šalina virusus, atnaujina navigacijas. Galime atvykti. Tel. 8 617 77 731.

Atliekame santechnikos darbus. Katilų, šildomų grindų, šildymo, vandentiekio, nuotekų sistemų montavimas ir renovacija. Garantija. Tel. 8 600 61 309.

927431

Atliekame santechnikos, elektros, staliaus darbus. Meistro iškvietimas į namus. Tel. 8 682 06 662, 8 602 44 898.

2 patyrę meistrai atlieka visų kompiuterių programinį ir tech. remontą, tinklų diegimą, plokščių litavimą. Kaune atvykimas nemokamas. Tel. 8 611 40 917. 955320

Atlieku visus kompiuterių priežiūros darbus, Windows instaliavimą, virusų šalinimą, interneto, Wireless tvarkymą. Atvykstu į namus nemokamai. Tel. 8 684 32 863.

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Pabrangimas nuo 15 proc./mėn. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“.

Kompiuterių remonto paslaugos. NEMOKAMAS atvykimas. www.pagalbakompiuteriams.lt. Tel. 8 655 88 600.

948225

961454

962335

957039

960320

Atliekame vidaus ir lauko apdailą. Tel. 8 611 40 315.

953739

Atliekame visus statybos, remonto darbus: elektra, santechnika, griovimas, mūrijimas, betonavimas, gipskartonio montavimas, visa apdaila. Tel. 8 699 77 162. 957966

Atvežame žvyro, smėlio, skaldos, atsijų, juodžemio, betono gaminių. Tel. 373 894, 8 616 56 993. 950782

Nukelta į 18 p.


18 2

ketvirtaDIENIS, geguŞės 24, 2012

klasifikuoti skelbimai Paslaugos Statybos, remonto

Santechnikas keiÄ?ia kanalizacijos, vandentiekio vamzdynus, stato WC, duĹĄus, vonias, gyvatukus. Garantija. Tel. 8 604 95 971.

Aptraukiame audiniu baldus (keiÄ?iame spyruokles, vatinÄ…, porolonÄ…, audinÄŻ). Remontuojame mechanizmus. Tel. 8 674 44 219.

Santechnikas keiÄ?ia vandentiekio, kanalizacijos vamzdynus, stato WC. Kiti santechnikos darbai. Dirba be poilsio dienĹł. Garantija. Tel. 8 645 22 683.

Gaminame nestandartinius kietuosius baldus: virtuvÄ—s, prieĹĄkambario, komodas, stalus, lentynas, spintas... AtveĹžame, surenkame nemokamai. Tel. 8 601 26 068.

Santechnikas-suvirintojas atlieka santechnikos ir suvirinimo darbus. Gaminu ir remontuoju kietojo kuro katilus. Tel. 8 675 23 666.

KietĹłjĹł baldĹł gamyba: virtuvÄ—s, prieĹĄkambario, svetainÄ—s, jaunuolio baldai, spintos ir kt. Tel. 8 698 43 448 nuo 8 iki 21 val.

Santechnikos darbai. KeiÄ?iame vandentiekio, kanalizacijos sistemas. Statome radiatorius, vonias, kriaukles, WC. Dirbame greitai ir kokybiĹĄkai, be poilsio dienĹł. Tel. 8 674 96 271.

Statau duris, keiÄ?iu spynas, restauruoju, remontuoju, iĹĄardau, surenku kietuosius baldus. Tel. 260 665, 8 678 38 973.

961683

961169

961071

962519

950905

951887

962304

962614

SienĹł ĹĄiltinimas uĹžpildant oro tarpÄ… termoputomis. 1 kv. m kaina nuo 5 Lt. Tel. 8 674 44 496. 950027

Sienų, grindų apťiltinimas į oro tarpus. Ekovata, termoputa, polistireno granulėmis. 1 kv. m – nuo 7 Lt. Konsultuojame, dirbame visoje Lietuvoje. Tel. 8 689 68 528. 947063

Automobilinio bokĹĄtelio nuoma (15 m aukĹĄÄ?io). Pjauname, genime medĹžius. Ĺ laitiniĹł stogĹł dengimas, skardinimas. Tel. 8 687 19 660 (Rolandas), 8 602 92 845. 955411

Be dulkiĹł kokybiĹĄkai ĹĄlifuojame, lakuojame, restauruojame parketÄ…, medines grindis, laiptus. Tel. 8 677 36 264. www.slifavimas.info. 950739

Betonuojame grindis, atliekame paruoĹĄiamuosius darbus. Dirbame vokiĹĄka ÄŻranga BMS. GaraĹžai, sandÄ—liai. Garantija. Tel. 8 671 15 807. 947852

Brigada ÄŻruoĹĄia pamatus, mĹŤrija blokelius, klinkerio plytas, daro stogĹł konstrukcijas. Atlieka ir kitus statybos darbus. Tel. 8 647 42 366. 949961

Darbai aukĹĄtyje. TarpblokiniĹł siĹŤliĹł remontas. Tel. 8 601 37 177.

959810

DaĹžau lauko fasadus, butus, laiptines. Atlieku plastikiniĹł langĹł apdailÄ…. Esu rimtas darbininkas. Tel. 8 647 73 957. www.m-apdaila.lt. 958923

DaĹžau, glaistau, tapetuoju, lyginu, dedu laminatÄ…, suku gipskartonÄŻ. StaĹžas 22 m. Nuperku ir atveĹžu medĹžiagas. Tel. 8 646 98 428, 779 732. 959561

Deimantinio pjovimo įranga pjauname, gręŞiame angas. Plauname ir baliname sandėlių ir kt. pramoninių patalpų sienas bei lubas. Tel. 8 611 18 737. 961432

Dengiame ir remontuojame plokĹĄÄ?iuosius stogus ir garaĹžus prilydomÄ…ja danga. Suteikiama garantija iki 15 m. Tel. 459 279, 8 676 34 684 kasdien 8-22 val. 961109

Dengiame naujus ir renovuojame senus stogus. Skardinimo darbai. KarkasiniĹł namĹł statymas. Gipskartonio montavimas. DailylenÄ?iĹł kalimas. Tel. 8 689 47 224. 961277

Dengiame plokĹĄÄ?ius ir ĹĄlaitinius stogus, atliekame skardinimo, apdailos darbus. Parduodame ruloninÄ™ stogĹł dangÄ…. Tel. 362 127, 8 687 39 361. 962457

Dengiame stogus ÄŻvairia danga. Tel. 8 698 39 862. 955550

Dengiame, renovuojame ir remontuojame plokĹĄÄ?ius stogus prilydomÄ…ja MIDA danga. Ypatingi pasiĹŤlymai bendrijoms. Tel. 8 614 14 430. 945437

DrenaĹžo, lauko ir vidaus vandentiekio bei kanalizacijos, valymo ÄŻrengimĹł montavimas. MedĹžiagos su nuolaida. Sutvarkome dokumentacijÄ…. Tel. 8 674 13 881. 960281

DrenaĹžo, vandentiekio, buitiniĹł nuotekĹł, lietaus, kanalizacijos, siurbliniĹł ÄŻrengimas, melioracijos darbai. Aplinkos tvarkymas, trinkeliĹł klojimas, tvorĹł ir vejos ÄŻrengimas. www.henkesta.lt. Tel. 8 685 33 173. 958700

Elektriko paslaugos. Greitai ir kokybiĹĄkai. Suteikiame garantijÄ…. Tel. 8 651 73 760, 8 609 83 349. 959348

Elektros darbai. Apsaugos, videosistemos. Taupaus apĹĄvietimo sprendimai. NedidelÄ—s kainos, kokybÄ—, garantijos. Tel. 8 687 98 087. 949276

Gaminu faneruotas ir medines duris (nuo 400 Lt), langus, palanges, laiptus, pakopas. Atlieku smulkius staliaus, santechniko darbus. Tel. 8 675 23 666. 961065

GERAS PASIŪLYMAS! Beťviniai 6 kamerų PVC langai: virtuvės langas (1520x1430) – 529 Lt; kambario langas (2300x1430) – 779 Lt, balkono durys+vitrina (780x2300, 1520x1430) – 899 Lt. Kainos nurodytos su montavimo darbais, vidaus ir lauko palangėmis. Tel. 8 612 21 480, langupro@gmail.com. 949923

Greitai dengiame stogus ÄŻvairia danga. Nestandartiniai skardos lankstymo ir montavimo darbai. Pigiau sukomplektuojame medĹžiagas. Garantija. Nuolaidos! Tel. 8 682 47 001. 957383

GRINDŲ BETONAVIMAS Kaune ir aplink Kauną. Konsultuojame, tiekiame medŞiagas, suteikiame garantiją. Tel. 8 678 19 899, e. paťtas a.gudziunas@gmail.com. 955132

KaminĹł ÄŻdÄ—klai, valymas, pristatomieji kaminai, remontas. KaminĹł mĹŤrijimas. StogĹł dengimas. Tel. 8 619 29 430.

958124

Kasame ekskavatoriais, lyginame buldozeriais, veĹžame savivarÄ?iais ĹžvyrÄ…, skaldÄ…, juodĹžemÄŻ. ÄŽrengiame ÄŻvaĹžas bei kelius ÄŻ statybĹł aikĹĄteles. Tel. 8 699 77 162. 957937

Kasu ĹĄulinius, vietinÄ™ kanalizacijÄ…. Valau ir gilinu ĹĄulinius. Surandu vandens gyslÄ…. AtveĹžu ĹĄuliniĹł Ĺžiedus. Tel. 8 606 29 150, 8 645 31 863. 961865

Kasu ĹĄulinius, vietinÄ™ kanalizacijÄ…. Valau ir gilinu ĹĄulinius. Surandu vandens gyslÄ…. Suorganizuoju ĹžiedĹł atveĹžimÄ…. Tel. 8 676 67 428. 952667

Kiemo vartai, turÄ—klai, laiptai, stogeliai, balkonai, kiti nestandartiniai metalo gaminiai. www.suvirinam.lt; tel. 8 618 67 478. 962791

Klijuoju plyteles. Darau nuimamus vonios, vamzdĹžiĹł uĹždengimus, plastikines lubas. KeiÄ?iu unitazus. KokybÄ—, garantija. Tel. 454 854, 8 617 24 686.

Šiltiname sienas, stogus ir grindis, uŞpildant oro tarpus ekovata ir termoputa. 1 kv. m kaina 7–10 Lt. Tel. 8 698 47 767. 948613

Skardinimo darbai. SienĹł, stogĹł dengimas skarda. ÄŽvairiĹł lankstiniĹł, lietaus ir vÄ—dinimo sistemĹł gamyba ir montavimas. Tel. 8 656 72 272. 957805

961728

Klojame trinkeles. DrenaĹžas, valymo ÄŻrenginiai. Betonuojame pamatus, atramines sienutes, perdangas. Technikos nuoma. www.peiveris.lt. Tel. 8 600 22 703.

952565

KokybiĹĄkai kloja trinkeles, stato bortelius, ruoĹĄia pagrindus. Pristato medĹžiagas. Garantija. Tel. 8 645 34 902. 962025

Metalo gaminiai: laiptai, turÄ—klai, ÄŻvairios metalo konstrukcijos. Tel. 341 750, 8 699 15 875, e. paĹĄtas metalas@zebra.lt. 948747

MĹŤrijame, betonuojame. Suvirinimo, griovimo darbai. TrinkeliĹł klojimas. FasadĹł ĹĄiltinimas. StogĹł dengimas. Tel. 8 646 16 479. 958475

Nuomojame fasadinius statybinius pastolius (universalĹŤs, tinka mĹŤro ir kitiems darbams, lengvai surenkami). Tel. 8 686 79 386, www.stogudengimasjums.lt. 945452

NuosavĹł namĹł durys: saugios, ypatingai ĹĄiltos. Garantija 5 m. Dirbame be poilsio dienĹł. Tel. 8 634 81 144. 962560

Pigiausiai, kokybiĹĄkai, greitai: montuoja gipskartonÄŻ, deda laminatÄ…, daĹžo, klijuoja plyteles. Ĺ˝alingĹł ÄŻproÄ?iĹł neturi. Tel. 8 671 94 893. 962655

PLASTIKINIAI LANGAI ir BALKONŲ STIKLINIMAS – pigiausiai Kaune. Vokiťka kokybė, garantija 10 metų. Tel. 223 200, 8 608 70 099. www.langvila.lt. 959796

Plastikiniai langai, ťarvuotos durys, balkonų stiklinimas, apdaila. Langų reguliavimas, taisymas. Buto remonto darbai. Savanorių pr. 287–316, tel. 8 606 28 921. 949981

Santechnikas atlieka visus santechnikos darbus. Padeda nupirkti, atveĹžti medĹžiagas (su nuolaidomis). Tel. 8 680 84 699 nuo 7 iki 22 val. 961711

Santechnikas atlieka visus santechnikos darbus. Vandentiekis, ĹĄildymas, kanalizacija. Stato kietojo kuro, dujinius katilus. Tel. 8 605 85 205, 389 258. 960005

„AUJAMA“ VERTÄ–JŲ PASLAUGOS

t1-VLĂ?JPH (prie KalnieÄ?iĹł PC), tel.  

„ABDONO“ kilimĹł ir ĹžaliuziĹł valykla valo kilimus (kliento patalpose arba iĹĄsiveĹžame), minkĹĄtuosius baldus, Ä?iuĹžinius, ,,Bauer“ ir kt. patalynÄ™ sausu ir ĹĄlapiu giluminiu bĹŤdu amerikietiĹĄka ÄŻranga. LangĹł valymas, grindĹł dangos atnaujinimas, patalpĹł tvarkymas po remonto ir visos kitos ĹĄvaros paslaugos. UAB „ABDONAS“ (bet kada), tel. 77 09 44, 8 688 18 946. Ĺ˝emaiÄ?iĹł g. 31, www.abdonas.lt. 947446

Skardos lankstiniĹł gamyba. Lietaus nubÄ—gimo sistemos. Tel. 8 686 34 313, 545 456.

BĹŤrimas kortomis. Kaunas, tel. 8 678 09 270.

Ĺ laitiniĹł stogĹł dengimas, rekonstrukcija. Skardinimo paslaugos. FasadĹł ĹĄiltinimas, apdaila. Tel. 8 683 51 009. Giedrius. www.renovuojam.lt.

IĹĄvykstate ir neturite kur palikti savo augintinio? KreipkitÄ—s ÄŻ ĹĄunĹł vieĹĄbutÄŻ, priĹžiĹŤrimÄ… veterinarijos gydytojo. Tel. (8 37) 553 986, 8 612 87 099.

StogĹł dengimas, ĹĄiltinimas. TarpblokiniĹł siĹŤliĹł remontas. Tel. 8 681 79 195, 8 686 88 034.

NEMOKAMAI iťveŞame bet kokį nereikalingą metalo lauŞą, buitinę techniką. Mokamai – senus baldus, ťiukťles ir visa kt. Pjauname medŞius. Tel. 8 601 99 230, 799 681.

951942

952403

959764

Tapetuotojas (darbĹĄtus ir sÄ…Ĺžiningas) glaisto, daĹžo sienas, lubas. Deda laminatÄ… ir t.t. Pataria. Padeda nupirkti medĹžiagas. Tel. 8 677 03 739. 958657

TRINKELIŲ KLOJIMAS. Kokybiťkai kloju trinkeles, vejos bortelius, įrengiu vandens nutekėjimo sistemas. Kokybę garantuoju. Tel. 8 687 82 448. 948384

TROCAL, KOOMERLING plastikiniai langai, balkonĹł stiklinimas, ĹžaliuzÄ—s, roletai. Nuolaidos. SavanoriĹł pr. 284A. Tel. 337 777, www.sostineslangai.lt. 961794

962770

Klojame trinkeles ir akmenis. Dirbame kokybiĹĄkai ir greitai. Tel. 8 606 32 298.

Kitos

UAB „LangĹł era“ siĹŤlo aukĹĄtos kokybÄ—s plastikinius langus iĹĄ A klasÄ—s profilio VEKA. Lango kvadratinio metro kaina tik nuo 259 Lt. Taip pat siĹŤlome balkonĹł stiklinimÄ…, duris, roletus. UĹžsakius langÄ… – 33 % nuolaida tinkleliams nuo uodĹł. PasiĹŤlymas galioja tik geguŞės mÄ—nesÄŻ. Tel. 8 609 77 366. E. p. info@languera.lt. 955756

UAB atlieka stogĹł dengimo ir remonto darbus bitumine prilydomÄ…ja danga. Skardinimo darbai. Suteikiama garantija. Kaunas. Tel. 8 688 30 990. 941856

Ĺ˝emÄ—s kasimo, pamatĹł, drenaĹžo, tranĹĄÄ—jĹł ir gręŞimo darbai (20, 30, 40 cm skersmens) mini ekskavatoriumi „Kubota“. VeĹžu ĹžvyrÄ…. Tel. 8 685 43 966. 958945

Vidaus ÄŻrangos

963227

958491

957767

Paminklai gamintojo kainomis. IĹĄsimokÄ—tinai. TvorelÄ—s. Pamatai. BirĹĄtono g. 14. Tel. 202 406, 8 612 56 001, akmensgaminiai@gmail.com. 949510

parduoda Nekilnojamasis turtas Kaune ir Kauno rajone „DnB bĹŤstas“ teikia paslaugas norintiesiems parduoti ar iĹĄnuomoti savo nekilnojamÄ…jÄŻ turtÄ…. Tel. 8 617 60 000, e. paĹĄtas darius.morkunas@dnbbustas.lt. 960190

10 a namĹł valdos sklypÄ… Palemone, ApnarĹł g., netoli Kauno mariĹł, visos komunikacijos. Tel. 8 666 72 166. 962738

10,28 a sklypÄ… ArtojĹł g., Garliavoje (yra projektas (b. pl. 194 kv. m), leidimas statybai, pamatai, elektra, kelias, komunikacijos vietinÄ—s). Kaina 72 000 Lt. Tel. 8 657 94 150.

959912

17,7 a namĹł valdos sklypÄ… Ringauduose, SaulÄ—s g. (detalusis planas, visos komunikacijos ĹĄalia, galimas ÄŻvaĹžiavimas iĹĄ abiejĹł pusiĹł, sklypÄ… galima dalyti). 1 a kaina 6 300 Lt. Tel. 8 698 86 009.

961225

2 ir 3 kambarių butus Noreikiťkėse naujame name (autonominis ťildymas dujomis, dalinė apdaila, galima su garaŞu, 3,3 a Şemės). 1 kv. m – 1 600 Lt. Tel. 8 656 47 866.

962585

IĹĄ sausos medienos gaminame filingines skydines duris, laiptus, palanges, langus. Stikliname balkonus. AtveĹžame, montuojame. Tel. 540 412, 8 618 79 554. 961591

Roletai, ĹžaliuzÄ—s gamintojo kainomis. Matavimas, montavimas nemokamas. Suteikiama garantija. Tel. 8 616 29 180, e. paĹĄtas vaidas@fajetonas.lt. 958544

Vidaus ir ťarvuotos durys, laminuotos, faneruotos, medinės – uŞ maŞiausią kainą. Spalvų, raťtų įvairovė. Montavimas. Garantija. Tel. 8 616 50 545. 958847

BaldĹžiĹł VirtuvÄ—s, svetainÄ—s, biuro, miegamojo, vonios, spintĹł ir kitĹł kietĹłjĹł baldĹł gamyba. Garantija, iĹĄsimokÄ—tinai. Tel. 8 679 77 357; www.ivairusbaldai.lt. 956869

Aptraukiame baldus gobelenu. KeiÄ?iame spyruokles, vatinÄ…, porolonÄ… – dirbtuvÄ—se ir pas klientÄ…. Pensininkams – nuolaidos. Tel. 366 160, 8 651 82 459. 949483

962944

2012 m. birĹželio 28 d. 10.15 val. antstolio Regimanto Budreikos kontoroje (Gedimino g. 22–3, Kaunas) vyks antrosios varĹžytynÄ—s Jonui TaraseviÄ?iui priklausanÄ?iĹł 188,83 kv. m bendro ploto gamybiniĹł patalpĹł 854 iki 861 (un. Nr. 4400-0308-0586:9857), esanÄ?iĹł DraugystÄ—s g. 19, Kaunas. PradinÄ— parduodamo turto kaina 79189 Lt. Norintieji dalyvauti varĹžytynÄ—se privalo ÄŻmokÄ—ti ÄŻ antstolio depozitinÄ™ sÄ…skaitÄ… Nr. LT53 7044 0600 0302 2440 AB SEB bankas 10 proc. pradinÄ—s parduodamo turto kainos varĹžytyniĹł dalyvio mokestÄŻ – 7918,9 Lt. Visi suinteresuoti asmenys, turintys teises ÄŻ parduodamÄ… turtÄ…, iki varĹžytyniĹł pradĹžios turi pateikti antstoliui savo teises patvirtinanÄ?ius dokumentus. DÄ—l parduodamo turto apĹžiĹŤros kreiptis ÄŻ J.TaraseviÄ?iĹł, tel. 8 671 21 107. Antstolis informacijÄ… teikia tel. 422 053. 962958

2012 m. birĹželio 28 d. 10.30 val. antstolio Regimanto Budreikos kontoroje (Gedimino g. 22-3, Kaunas) vyks pirmosios varĹžytynÄ—s Pauliui StasiulaiÄ?iui priklausanÄ?io buto/patalpos: 125-1 (2,28 kv. m), 125-2 (2,48 kv. m), 125-3 (2,55 kv. m), 125-4 (4,96 kv. m), 125-5 (8,26 kv. m), esanÄ?io VinÄ?Ĺł g. 20– 125, Kaunas. PradinÄ— parduodamo turto kaina 8000 Lt. Norintieji dalyvauti varĹžytynÄ—se privalo ÄŻmokÄ—ti ÄŻ antstolio depozitinÄ™ sÄ…skaitÄ… Nr. LT53 7044 0600 0302 2440 AB SEB bankas 10 proc. pradinÄ—s parduodamo turto kainos varĹžytyniĹł dalyvio mokestÄŻ – 800 Lt. Visi suinteresuoti asmenys, turintys teises ÄŻ parduodamÄ… turtÄ…, iki varĹžytyniĹł pradĹžios turi pateikti antstoliui savo teises patvirtinanÄ?ius dokumentus. DÄ—l parduodamo turto apĹžiĹŤros kreiptis ÄŻ PauliĹł StasiulaitÄŻ, tel. 8 647 83 729. Antstolis informacijÄ… teikia tel. 422 053. 962948

2012 m. birĹželio 28 d. 9.45 val. antstolio Regimanto Budreikos kontoroje (Gedimino g. 22–3, Kaunas) vyks pirmosios varĹžytynÄ—s PranciĹĄkai Kvedarienei priklausanÄ?io 3 kambariĹł buto (bendr. pl. 62,38 kv. m, 9-asis aukĹĄtas) su rĹŤsiu, esanÄ?io V.Landsbergio-Ĺ˝emkalnio g. 30–26, Kaunas. PradinÄ— parduodamo turto kaina 88000 Lt. Norintieji dalyvauti varĹžytynÄ—se privalo ÄŻmokÄ—ti ÄŻ antstolio depozitinÄ™ sÄ…skaitÄ… Nr. LT53 7044 0600 0302 2440 AB SEB bankas 10 proc. pradinÄ—s parduodamo turto kainos varĹžytyniĹł dalyvio mokestÄŻ – 8800 Lt. Visi suinteresuoti asmenys, turintys teises ÄŻ parduodamÄ… turtÄ…, iki varĹžytyniĹł pradĹžios turi pateikti antstoliui savo teises patvirtinanÄ?ius dokumentus. DÄ—l parduodamo turto apĹžiĹŤros kreiptis ÄŻ GintautÄ… AdomÄ—nÄ…, tel. 8 679 24 807. Antstolis informacijÄ… teikia tel. 422 053. 962942

958980

3 kambariĹł butÄ… KurĹĄiĹł g. 4, Ĺ ilainiuose (12/5 a., visiĹĄkai rekonstruotas, kapitaliĹĄkai remontuotas, didelÄ— sieninÄ— spinta, ĹĄiltintas balkonas – oranĹžerija, atskiras koridorius, pagalbinÄ— patalpa prie lifto, rĹŤsys, su virtuvÄ—s baldais ir buitine technika, tuĹĄÄ?ias). Be tarpininkĹł. Kaina 165 000 Lt. Galima derÄ—tis. Tel. 8 606 96 555.

20 kv. m naujai pastatytÄ… prekybinÄŻ kioskÄ… be vandens Ĺ ilainiĹł turgavietÄ—je, Ĺ˝emaiÄ?iĹł pl. 66, Kaunas. Tel. 8 686 36 028 darbo dienomis 8–16 val.

3,35 ha ĹžemÄ—s ĹŤkio paskirties sklypÄ… VirbaliĹĄkiĹł k., Kauno r. Teirautis tel. 8 685 59 207 arba 8 699 52 915.

961572

APSAUGOS SIGNALIZACIJA namams, sodyboms, butams, garaĹžams. Vaizdo stebÄ—jimo sistemos. Tel. 8 675 04 304, e. paĹĄtas olsantra@gmail.com.

2012 m. birĹželio 28 d. 10 val. antstolio Regimanto Budreikos kontoroje (Gedimino g. 22–3, Kaunas) vyks antrosios varĹžytynÄ—s Evaldui Lapkauskui priklausanÄ?io 0,1526 ha ploto ĹžemÄ—s sklypo su rÄ…stiniu gyvenamuoju namu (bendras plotas 229,21 kv. m, 2006 m. statybos), esanÄ?io F.KirĹĄos g. 18, Kaunas. PradinÄ— parduodamo turto kaina 156000 Lt. Norintieji dalyvauti varĹžytynÄ—se privalo ÄŻmokÄ—ti ÄŻ antstolio depozitinÄ™ sÄ…skaitÄ… Nr. LT53 7044 0600 0302 2440 AB SEB bankas 10 proc. pradinÄ—s parduodamo turto kainos varĹžytyniĹł dalyvio mokestÄŻ – 15600 Lt. Visi suinteresuoti asmenys, turintys teises ÄŻ parduodamÄ… turtÄ…, iki varĹžytyniĹł pradĹžios turi pateikti antstoliui savo teises patvirtinanÄ?ius dokumentus. DÄ—l parduodamo turto apĹžiĹŤros kreiptis ÄŻ E.LapkauskÄ…, tel. 8 648 00 967, 8 671 60 260. Antstolis informacijÄ… teikia tel. 422 053.

2,52 ha Şemės – miťko paskirties sklypą Babtų sen., dviejų vandens telkinių santakoje. 25 km nuo Kauno. Kaina 76 000 Lt. Tel. 488 448, 8 616 03 924.

963185

944518

959982

2012 m. birĹželio 28 d. 11.15 val. antstolio Regimanto Budreikos kontoroje (Gedimino g. 22–3, Kaunas) vyks pirmosios varĹžytynÄ—s Nerijui MiÄ?iuliui priklausanÄ?iam turtui – 90,00 kv. m uĹžstatyto ploto ĹĄiltnamio (un. Nr. 1993-610-7046); 68,00 kv. m uĹžstatyto ploto ĹĄiltnamio (un. Nr. 1993-610-7057); 201/400 dalies 247,00 kv. m uĹžstatyto ploto ĹĄiltnamio (un. Nr. 1993-610-7068); 16,00 kv. m uĹžstatyto ploto katilinÄ—s (un. Nr. 1993610-7035). PradinÄ— parduodamo turto kaina 5576 Lt. Norintieji dalyvauti varĹžytynÄ—se privalo ÄŻmokÄ—ti ÄŻ antstolio depozitinÄ™ sÄ…skaitÄ… Nr. LT537044060003022440 AB SEB bankas 10 proc. pradinÄ—s parduodamo turto kainos varĹžytyniĹł dalyvio mokestÄŻ – 557,6 Lt. Visi suinteresuoti asmenys, turintys teises ÄŻ parduodamÄ… turtÄ…, iki varĹžytyniĹł pradĹžios turi pateikti antstoliui savo teises patvirtinanÄ?ius dokumentus. DÄ—l parduodamo turto apĹžiĹŤros kreiptis ÄŻ antstolio padÄ—jÄ—jÄ… VitalijĹł VerikÄ…, tel. 8 683 59 513. Antstolis informacijÄ… teikia tel. 422 053.

DAUGIABUÄŒIŲ NAMŲ GYVENTOJAMS! Norite lengvai ir greitai sumaĹžinti komunalines iĹĄlaidas bei pakeisti namo administratoriĹł? Jums padÄ—s UAB „Santermita“ specialistai. ÄŽmonÄ— teikia daugiabuÄ?iĹł namĹł administravimo, eksploatavimo, ĹĄilumos ĹŤkio prieĹžiĹŤros paslaugas, taip pat konsultuojame jungtinÄ—s veiklos sutarties bei bendrijĹł steigimo klausimais. Tel. 222 999, 8 655 95 253.

962946

946694

Domina parduodami butai, namai, sodybos, sklypai Kaune arba ĹĄalia Kauno. SiĹŤlyti ÄŻvairius variantus. Tel. 8 657 53 810, Martynas.

945713

GaraŞą Kovo 11-osios g. 57A, ťalia parduotuvės RĖDA (po visu garaŞu – rōsys, naujas stogas). Kaina 23 000 Lt. Tel. 8 652 32 401. 957232

KalnieÄ?iĹł rajone parduodamas 4 kambariĹł suremontuotas butas (4 aukĹĄtas). Tel. 8 686 98 860. 962059

Nukelta ÄŻ 19 p.


19 3

ketvirtaDIENIS, gegužės 24, 2012

klasifikuoti skelbimai Statybinės medžiagos

parduoda Nekilnojamasis turtas Kaune ir Kauno rajone Naujos statybos dviejų, trijų kambarių butus Kaune (dalinė arba visa apdaila, autonominis šildymas, židinys, vieta automobiliui, puiki kokybė, gera kaimynystė, šalia PC, išvystyta infrastruktūra, maži mokesčiai). Paskutiniai pasiūlymai. Dirbame ir šeštadienį. Tel. 8 698 09 808. 962050

Nuostabiame gamtos kampelyje, Margavoje, naujos statybos nebaigtą įrengti namą (178 kv. m, 8 a žemės). 339 000 Lt. WWW.FORTOSIENA.LT. Tel. 8 687 03 511. 963002

Parduodamas namas Vilijampolėje, Pikulo g. (bendr. pl. 250 kv. m, 5,5 a). Kaina 400 000 Lt. Tel. 8 698 21 958.

962512

Parduodamas vieno kambario butas Ašigalio g. (butas pirmajame paaukštintame aukšte, šešių butų name, b. pl. 30 kv. m, suremontuotas, vanduo šildomas elektra, nėra gyvatuko). Nedideli mokesčiai. Kaina 67000 Lt. Tel. 8 677 92 554. 962762

Parduodamas vieno kambario butas Šilainiuose (tarpinis aukštas, vidinis, tvarkingas). Tel. 8 610 61 919. 959101

Parduodu 2 a. mūrinį namą Romainiuose su 2 a. ūkiniu pastatu, 2 garažais ir 0,25 a žemės. Kaina nuo 600 000 Lt. Tel. 8 611 36 787.

962681

Parduodu mūrinį sodo namą (125 kv. m, garažas, šulinys, 11 km iki Kauno, tinka gyventi žiemą, 6 a). Tel. 8 682 05 236. 963213

Pigų naujos statybos 3 kambarių butą (2 a. namas, bendras plotas 64 kv. m, visos komunikacijos, autonominis šildymas). Tel. 8 600 27 072. KNTPA. 960861

Skubiai parduodamas 2 a. mūrinis namas Kauno rajone, Garliavoje (250 kv. m, ramioje gatvėje netoli centro, arti mokykla, prekybos centrai, poliklinika; namas su visais patogumais, kūrenamas dujomis ir kietuoju kuru, plastikiniai langai, šarvo durys, 2 garažai, malkinė, kieme pirtis, aptverta, apželdinta 9 a teritorija; signalizacija, internetas). Išsamesnė informacija tel. 8 601 93 915, e. paštas dalia.lapinskiene@gmail.com. 962291

Skubiai parduodamas 2 k. butas Biržų g., Žaliakalnyje (bendr. pl. 36 kv. m, 2 a. medinio namo II a., euroremontas, šildomas elektra ir kietuoju kuru). Kaina 59 000 Lt. Tel. 8 600 67 665. 961536

Vieno aukšto karkasinį namą Vaišvydavoje Reinio g. (b. pl. 80 kv. m, 8 a sklypas). Kaina 120 000 Lt. Tel. 8 652 21 880. 959214

Nekilnojamasis turtas kitose vietose

Gaminame įvairių matmenų statybinę medieną, lauko ir vidaus dailylentes, terasines lentas. Transporto paslaugos. Tel. 8 618 16 298, 8 614 55 029, 384 131. Romainių g. 29A, Kaunas. 951755

Įvairią statybinę medieną, dailylentes, terasines lentas, pjuvenas, atraižas. Transporto paslaugos. Dirbame ir šeštadieniais. Tel. (8 37) 330 071, 8 682 25 858. 946120

Prekyba įvairia stogų danga, lietaus nubėgimo sistemomis, vidaus ir lauko plastikinėmis dailylentėmis. Tel. 8 674 08 870. 957416

Bulves, morkas, burokėlius, svogūnus, šviežius ir raugintus kopūstus, raugintus agurkus. Pristatau į vietą, rašau dokumentus. Tel. 545 842, 8 685 81 393. 947493

Kitos prekės AKCIJA – PJUVENŲ briketams! Parduodame pjuvenų briketus, durpių briketus. Atvežame. Kreiptis Kalvarijos g. 7, Kaunas, tel. 8 683 54 559, 298 566. Atvešime geros kokybės baltarusiškų durpių briketų, akmens anglių. Taikomos nuolaidos. Tel. 8 683 13 463. 950867

Atvežame malkų miškavežiu. Brangiai perkame mišką su žeme arba išsikirsti. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 601 25 955, 8 601 26 268. 937530

Beržines, uosines, pušines, juodalksnio malkas – skaldytas arba trinkelėmis. Atvežame nemokamai. Tel. 8 608 55 554. 960328

Beržo, uosio, ąžuolo, juodalksnio skaldytos malkos. Tel. 8 613 23 999.

960595

Nebrangiai parduodu malkas, trinkelėmis ir skaldytas. Tel. 8 610 78 126. 935999

Parduodame ąžuolines, uosines, beržines, juodalksnio malkas (rąstais, trinkelėmis, skaldytas). Perkame mišką visoje Lietuvoje. Tel. 8 656 86 202. 960689

Parduodame sausas ąžuolo, uosio, beržo, juodalksnio malkas ir atraižas. Atraižos maišuose. Tel. 8 610 67 001. 945630

Parduodame uosio, ąžuolo, beržo malkas rąstais po 3 m ir trinkelėmis. Vežame po 10 arba 5 erdmetrius. Tel. 8 612 63 246, (8 37) 746 419. 958912

Parduodamos malkos. Tel. 8 642 00 055.

955726

Parduodu įvairių rūšių malkas (skaldytas, trinkelėmis, rąstukais). Atvežimas nemokamas. Tel. 8 611 84 924, e. paštas euruta66@gmail.com. Parduodu malkas: uosio, beržo, ąžuolo, alksnio, juodalksnio. Sausas atraižas maišuose. Tel. 8 630 41 245.

Parduodamas 4 kambarių butas Kaišiadoryse (tarpinis aukštas, vidinis, šiltas, tvarkingas, itin palankia kaina). Tel. 8 610 61 919.

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Pabrangimas nuo 15 proc./mėn. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“.

958394

948220

Buitinė technika Defektuota, naudota, nauja buitinė technika. Virtuvės įrankiai, aksesuarai ir indai. www.aldile.com, Jonavos g. 254, Kaunas. Tel. 8 698 31 328. 936792

Ieškote buitinės technikos? Gal jau turite išsirinkę tai, ko Jums reikia? Užsukite ar paskambinkite į „Buitex“ palyginti kainos, mes pasiūlysime Jums palankesnę kainą! „Buitex“, Taikos pr. 43; Vytauto pr. 1, tel. 8 614 70 570; www.buitex.

945303

Naudotas skalbykles, šaldytuvus, virykles. Naujus šaldytuvus „Snaigė“, skalbykles. Naujas atsargines detales. Veiverių g. 61B, tel. 295 804. 960113

Nauja ir nukainota buitinė technika (orkaitės, šaldytuvai ir t.t.), virtuvės reikmenys. Atidavus seną buitinę techniką – nuolaida iki 200 Lt! AEG, „Bosch“, „Liebherr“, „Siemens“ ir t.t. Kovo 11-osios g. 45A. Tel. 313 656, 8 699 83 487; www.ventara.lt. 821518

Baldai Parduodu siuvimo salonui skirtą baltos spalvos sukirpimo stalą su lentyna apačioje. Matmenys: 150x170, prasiilgina iki 290x170. Kaina 600 Lt. Tel. 8 640 24 266. 962829

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų ir nerūdijančio plieno laužą, el. variklius, senus automobilius. Demontuojame metalą. Technikos g. 8C, tel. 8 687 46 496. 939899

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, el. variklius. Išsivežame metalą. Raudondvario pl. 112, tel. 267 424, 8 650 50 353. Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius, nichromą. Birželio 23-iosios g. 23A, tel. 312 043, 8 682 40 444. 939975

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius, nichromą. Jurbarko g. 2, tel. 363 283, 8 699 69 731. 939753

961910

4,5 ha žemės ūkio paskirties sklypą Babtų sen., 25 km nuo Kauno. 230 m ribojasi su autostrada Kaunas–Klaipėda. Kaina 138 000 Lt. Tel. 488 448, 8 616 03 924.

961321

960854

Superkame juoduosius, spalvotuosius metalus. Demontuojame, išsivežame mažus kiekius. Be poilsio dienų. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 600 60 674, 260 840. 947134

UAB „TORLINA“ brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, buitinę techniką, senus automobilius, elektros variklius, akumuliatorius. Galime išvežti savo transportu. Išrašome utilizavimo pažymas. Ateities pl. 34, Kaunas, tel. (8 37) 44 14 14, 8 698 08 051 (juodieji metalai); (8 37) 44 14 14, 8 611 44 404 (spalvotieji metalai). Darbo laikas I–V 8–17 val., VI 8–13 val. 947631

939678

Maisto prekės

955935

958970

8,51 a namų valdos sklypą Sargėnuose, naujame kvartale, prie pušynėlio (elektra, dujos, miesto vandentiekis ir kanalizacija). Tel. 8 699 85 923.

Pigūs skaitmeniniai priedėliai (14 nemokamų kanalų), SAT komplektai (rusų, ukrainiečių ir kt. kalbos), antenos. Tel. 8 610 41 257, (8 37) 262 625. 957555

PREKYBA KIETUOJU KURU: akmens anglys; baltarusiški durpių briketai; medžio pjuvenų briketai; medžio pjuvenų granulės. Dirbame I–V 9–18 val. Adresas A.Juozapavičiaus pr. 7, tel. 746 419, 8 612 63 246. 937385

Vakarinių tujų gyvatvorėms išpardavimas (aukštis 40–80 cm), kaina nuo 1 iki 3 Lt. Kalninės pušys – nuo 3 iki 5 Lt. Tel. 8 650 80 986. 960636

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius, senus automobilius. Veiverių g. 148A, tel. 392 213, 8 686 40 259. 939602

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius, senus automobilius. Vokiečių g. 187, tel. 478 088, 8 681 46 384. 939826

Alavą, nichromą, nerūdijantį ir instrumentinį plieną, elektros variklius, generatorius, starterius ir įvairius metalus. Tel. 8 610 22 688. 939534

Aliuminio, vario, bronzos, nichromo, nerūdijančio plieno ir juodųjų metalų laužą, akumuliatorius, elektros variklius. Kreiptis Elektrėnų g. 8, 8.30–17 val., tel. 8 686 83 409. 904013

Aukštomis kainomis įmonė perka įvairius AUTOMOBILIUS ir kt. techniką (po eismo įvykio ar su kt. defektais). Greitai tvarkome dokumentus, atsiskaitome, pasiimame. Tel. 8 648 74 669. 949307

Automobilių supirkimo įmonė perka visų markių automobilius nuo 200 iki 2000 Lt. Patys pasiimame. Atsiskaitome vietoje. Sutvarkome dokumentus. Tel. 8 615 87 008.

960118

Automobilius (senus, surūdijusius, su defektais, nevažiuojančius) ir kėbulus. Atsiskaito iš karto, pasiima patys. Tel. 8 673 31 752, 8 607 97 663. 951489

BALTIC METAL, UAB – aukštomis kainomis neribotais kiekiais perka juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą. Atsiskaitome iš karto. Kreiptis R.Kalantos g. 49, Kaunas, tel. (8 37) 215 092, 8 698 55 553. 940623

Brangiai juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą: aliuminį, varį, žalvarį, akumuliatorius. Išsivežame patys. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724. 919976

Brangiai superkame visų markių lengvuosius automobilius, mikroautobusus, sunkvežimius. Išsivežame, tvarkome dokumentus. Tel. 8 643 06 597, 8 604 27 116.. 955689

Įmonė perka mišką. Atsiskaito iš karto. Rengia miškotvarkos projektus. Tel. 8 618 28 211. 959378

Perka Geromis kainomis superka automobilius, mikroautobusus, visureigius. Gali būti daužti ar su defektais. Išsiveža. Tel. 8 620 24 539. 937346

„Metrampa“ brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą, automobilius. Moka iš karto, išsiveža. Švenčionių g. 8, Betygalos g. 2. Tel. 740 405, 8 682 55 681, www.metrampa.lt.

Įvairius senus su defektais ir po avarijos automobilius, kėbulus. Pasiimame patys, išrašome utilizavimo pažymas. Tel. 8 684 26 629, 8 603 62 208. 949333

Lengvuosius automobilius su defektais, po avarijų, senus, surūdijusius, nevažiuojančius. Sutvarkau dokumentus. Tel. 8 606 15 981. 962783

Perku žemės grąžinimo dokumentus. Atsiskaitau iš karto. Tel. 8 684 94 670.

Perka įvairią žemę Lietuvoje, gali būti nedirbama, su bendraturčiais, išnuomota. Sutvarko dokumentus, moka geriausią kainą. Tel. 8 652 56 600.

936294

910366

952143

Perkame žemės ūkio paskirties žemę. Panevėžio, Pasvalio, Biržų, Kėdainių apskrityse. Siūlyti nuo 3 hektarų. Tel. 8 618 05 112. 952057

VAZ, „Moskvič“, GAZ ir kitus importinius automobilius, kėbulus. Pasiimame. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724.

919888

Nebrangiai pirksiu vieno arba dviejų kambarių butą Kaune. Tel. 302 535, 8 600 72 072. Nebrangiai pirksiu trijų arba keturių kambarių butą Kaune (gali būti dalis namo). Tel. 8 600 40 550, 8 614 93 479. Perku sodą Vaišvydavoje, Girionyse, Šlienavoje, Gervėnupyje ar kažkur netoli (gali būti su nameliu). Tel. 395 097, 8 614 21 023. 960853

kviečia Baltosios naktys! Autobusu į Sankt Peterburgą birželio 14–18 d., 499 Lt (ekskursijos, nakvynė, pusryčiai, muziejų bilietai). Tel. 8 686 82 818, 222 936, 8 652 81 888.

958783


20 2

ketvirtaDIENIS, gegužės 24, 2012

klasifikuoti skelbimai Atvežu 5–11 kub. m žvyro, smėlio, akmens skaldos, akmenukų, juodžemio, atsijų. Savivarčio paslaugos. Tel. 8 618 67 815.

Įvairūs Akcininkams!

961038

UAB „Bernelių užeiga“ (įmonės kodas 133894295), M.Valančiaus g. 9, Kaunas, akcininkams! Pranešame, kad 2012 m. birželio 26 d. 14 val. M.Valančiaus g. 9, Kaunas, vyks uždarosios akcinės bendrovės „Bernelių užeiga“ neeilinis akcininkų susirinkimas. Dienotvarkėje: 1. Direktoriaus rinkimai. 2. Einamieji klausimai. Susirinkimo iniciatoriai akcininkai. 962799

Gabenimai

Atvežu nuo 1 iki 4 kub. m smėlio, žvyro, skaldos, atsijų, smulkaus žvirgždo, juodžemio, žemių, asfalto drožlių. Išvežame senus baldus. Tel. 8 676 75 341.

959264

Atvežu pigiai GAZ-53 (1–5 kub. m) juodžemio, mėšlo, durpių, žvyro, skaldos, smėlio, atsijų. Ekskavatoriaus nuoma. Tel. 8 606 11 127. 950608

Baldų, pianinų perkraustymo (krauname, montuojame), krovinių gabenimo paslaugos. Tel. 8 650 12 579, 740 666. 958360

„Iveco“ ir „Man“ savikroviais atvežame akmenų, atsijų, žvyro, smėlio, skaldos, juodžemio, įvairių malkų, atraižų. Savivarčio paslaugos. Tel. 8 616 28 748.

Karjeras Bartonys IV, Jonavos r., parduoda gamintojo kainomis žvyrą, smėlį. Atvežame įmonės transportu. Dirbame ir šeštadieniais. Tel. 8 607 77 703.

„IVECO“, „MAN“ savivarčiais atvežame iki 13 t žvyro, smėlio, skaldos, atsijų, žvirgždo, kokybiško juodžemio iki 9 kub. m. Rašome sąskaitas. Tel. 8 633 33 374.

Pervežame krovinius iki 5 t Lietuvoje. Galime ir perkraustyti. Tel. 8 687 57 902.

897716

962847

Vežame krovinius maršrutu Lietuva–Anglija–Airija (iš Lietuvos – gegužės 28 d., iš Airijos – birželio 8 d.). Pigu, patikima, greita. Tel. 8 670 27 395, +353 851 397 576. 962264

0–24 val. atvežame žvyro, smėlio, skaldos juodžemio, durpių, mėšlo. Savikroviu išvežame gruntą, šakas, statybinį laužą. Rašome sąskaitas. Tel. 8 640 10 444.

960107

961436

Savikroviu (20 t, 6x6) išvežu statybinį laužą, žemes. Atvežu žirgų mėšlo, statybinio laužo, molio sklypui pakelti, žemių aplinkai tvarkyti. Tel. 8 638 33 222. 962092

Paskolos

952300

Atvežame GAZ-53 savivarčiu: juodžemio, smėlio, žvyro, atsijų, skaldos, kompostinių, durpių. Išvežame šiukšles. Tel. 343 278, 8 699 83 319. 962133

Atvežame iki 12 t smėlio, žvyro, skaldos, atsijų, juodžemio, durpių. Išvežame statybinį laužą. „Bobcat“ ir savivarčių paslaugos. Tel. 8 698 07 749. 952806

Atvežame molio, žvyro, statybinio laužo, juodžemio. Išvežame statybinį laužą. Rašome sąskaitas. Tel. 8 698 25 082. 951692

Atvežame smėlio, žvyro, juodžemio, skaldos, atsijų iki 7 tonų. BOBCAT nuoma. Tel. 8 657 68 660. 952286

Atvežame smėlio, žvyro, skaldos, atsijų, juodžemio iki 5 kub. m. BOBCAT paslaugos. Išrašome sąskaitas. Tel. 8 699 30 078.

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Pabrangimas nuo 15 proc./mėn. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“. 948159

Paskolos per 1 valandą (turintiesiems užstatą), perkreditavimai, konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Tel. 412 960. 948252

Paskolos, perkreditavimai per 1 val. Užstatas – auksas, nekilnojamasis turtas, automobilis. Visų dokumentų tvarkymas, konsultacijos. Tel. 315 599. 948131

Skubi paskola už mažiausias palūkanas. Užstatas – auksas, automobilis, nekilnojamasis turtas. Konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Tel. 8 600 69 691.

961193

Paskolos palankiomis sąlygomis užstato turėtojams. *Profesionali teisinė pagalba. *Pagalba parduodant NT. Tel. 8 602 36 979, (8 37) 210 625. www.sgpartneriai.lt. 961495

Akcija GREITOS PASKOLOS. Užstatas – nekilnojamasis turtas arba automobiliai. Konsultuojame, tvarkome visus dokumentus. Tel. 8 687 82 448. Mituvos g. 5, Kaunas.

Informuojame apie pradedamą rengti žemės sklypo Vijūkuose (kad. Nr. 1901/0281:1787) detalųjį planą. Planavimo tikslas – pakeisti pagrindinę naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – kiti žemės ūkio paskirties sklypai į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, sklypą padalyti į 2 sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą, vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu. Detaliojo plano organizatoriai – A.Jankauskas, V.Jankauskienė. Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti planavimo organizatoriams ir rengėjai UAB „Ateivis LT”, tel. 8 675 47 596, info@ateivis.lt. Apie detaliojo plano viešą svarstymą informuosime vėliau.

962684

948406

PRANEŠIMAS APIE REORGANIZAVIMĄ

Kiti „BUAB „Arum“ išparduoda ilgalaikį kilnojamąjį turtą ir prekių atsargas (laivų, katerių, vandens ir sniego motociklų, keturračių detalės, jų priedai, gelbėjimosi liemenės, gelbėjimo ratai ir kt.). BUAB vaistinė „Alijošius“ išparduoda ilgalaikį kilnojamąjį turtą. BUAB „Muzikos ekspreso servisas“ parduoda 392 vnt. UAB „Žemyn upe“ paprastųjų vardinių akcijų ir reikalavimo teises pagal įmonės skolininkų neįvykdytas prievoles. BBĮ UAB „Gazagroservisas” parduoda 16.434 vnt. ZAO „Gazagroservis“ akcijų paketą. BAB „BSA Construction“ parduoda namų valdos žemės sklypus, esančius Vištelionių k., Trakų r. sav., ir žemės sklypų kompleksą (2 vnt.), esančius Ringaudų k., Kauno r. sav. BUAB „Ravaida“ parduoda namų valdos žemės sklypus, esančius Klaipėdos r. sav., Saulažolių k., ir skolų reikalavimo teises. BUAB „Dinasas“ parduoda žemės sklypą, esantį Biruliškių k., Karmėlavos sen., Kauno r. sav., ir reikalavimo teises pagal įmonės skolininkų neįvykdytas prievoles. BUAB „AgroMarket“ ilgalaikį kilnojamąjį turtą (kompiuterinė technika, baldai, šaldymo įranga ir kt.). BUAB „Kalstas“ išparduoda trumpalaikį ir ilgalaikį turtą. BAB „PROSPERO POLIS“ išparduoda ilgalaikį turtą ir reikalavimo teises pagal skolininkų neįvykdytas prievoles. Papildoma informacija teikiama Jonavos g. 16A, Kaune, tel. 8 686 32 435, (8 37) 308 945, e. p. biuras@adminbiuras.lt, faks. (8 37) 308 948. 962618

Gegužės mėn. kačių ir šunų vakcinacija prieš PASIUTLIGĘ – tik 5 Lt. V.Krėvės pr. 97A, tel. 460 002; Raudondvario pl. 184–7, tel. 330 342; Pramonės pr. 14, „Urmas“, Žalioji galerija, 4 salė, 17 vieta, tel. 707 723. 950970

Likviduojama J.Aišparaitės individuali įmonė (kodas 302674709, buveinės adresas V.Krėvės pr. 114A–3, Kaunas, registro tvarkytojas – Valstybės įmonės „Registrų centras“ Kauno filialas).

948109

962803

Pranešame, kad yra parengtos UAB „Init”, UAB „Vinita”, UAB „Palsatas” ir UAB „Teletronika” reorganizavimo sąlygos, pagal kurias: 1. Reorganizavime dalyvaujančios ir reorganizuojamos bendrovės: 1.1. UAB „Init” – reorganizavime dalyvaujanti bendrovė (pavadinimas - UAB „Init”, teisinė forma - uždaroji akcinė bendrovė, buveinė - Laisvės al. 30A, Kaunas, juridinio asmens kodas 132658751, PVM mokėtojo kodas LT326587515, įregistruota Valstybės įmonės Registrų centro Kauno filiale Juridinių asmenų registre); 1.2. UAB „Vinita” – reorganizuojama bendrovė (pavadinimas - UAB „Vinita”, teisinė forma - uždaroji akcinė bendrovė, buveinė – Fabijoniškių g. 43-72, Vilnius, biuras (kontora) - S. Stanevičiaus g. 24, Vilnius, juridinio asmens kodas 122035161, PVM mokėtojo kodas LT100000012410, įregistruota Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filiale Juridinių asmenų registre); 1.3. UAB „Palsatas” - reorganizuojama bendrovė (pavadinimas - UAB „Palsatas”, teisinė forma - uždaroji akcinė bendrovė, buveinė - Taikos g. 111A, Vilnius, juridinio asmens kodas 123059044, PVM mokėtojo kodas LT230590415, įregistruota Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filiale Juridinių asmenų registre); 1.4. UAB „Teletronika” - reorganizuojama bendrovė (pavadinimas - UAB „Teletronika”, teisinė forma - uždaroji

akcinė bendrovė, buveinė - Taikos g. 150-34, Vilnius, juridinio asmens kodas 123408784, PVM mokėtojo kodas LT234087811, įregistruota Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filiale Juridinių asmenų registre). 2. Reorganizavimo būdas – prijungimas. Reorganizavimo sąlygų pagrindu UAB „Init”, UAB „Vinita”, UAB „Palsatas” ir UAB „Teletronika” yra reorganizuojamos pagal Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 2.97 straipsnio 3 dalį, prijungiant UAB „Vinita”, UAB „Palsatas” ir UAB „Teletronika”, kurios po reorganizavimo baigs savo veiklą kaip juridiniai asmenys, prie UAB „Init”, kuri po reorganizavimo perims visą UAB „Vinita”, UAB „Palsatas” ir UAB „Teletronika” turtą, teises ir pareigas ir tęs savo veiklą. 3. Po reorganizavimo UAB „Vinita”, UAB „Palsatas” ir UAB „Teletronika” teisės ir pareigos bei teisės ir pareigos pagal sandorius pereina UAB „Init” ir sandoriai įtraukiami į šios bendrovės buhalterinę apskaitą nuo po reorganizavimo tęsiančios veiklą bendrovės pakeistų įstatų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos. 4. Su dokumentais, nurodytais LR ABĮ 65 str. 2 d., įstatymų nustatyta tvarka galima susipažinti po šio pranešimo paskelbimo, atvykus į UAB „Init”, esančią adresu Laisvės al. 30A, Kaune, tel. (37) 40 00 67. UAB „Init” generalinis direktorius Paulius Živatkauskas Užs. 962682

Uždarųjų akcinių bendrovių „Init“, „Vinita“, „Palsatas“ ir „Teletronika“ REORGANIZAVIMO SĄLYGOS 1. Teisinis reorganizavimo pagrindas UAB „Vinita“, UAB „Palsatas“, UAB „Teletronika“, reorganizuojamos bendrovės, ir UAB „Init“, dalyvaujanti reorganizacijoje bendrovė, yra reorganizuojamos vadovaujantis šiomis Reorganizavimo sąlygomis, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo reorganizavimą reglamentuojančiomis nuostatomis ir bendraisiais teisės principais. 2. Informacija apie reorganizuojamas ir reorganizacijoje dalyvaujančias bendroves Informacija apie reorganizuojamas bendroves Pavadinimas: uždaroji akcinė bendrovė „Vinita“ Teisinė forma: uždaroji akcinė bendrovė Buveinė: buveinė – Fabijoniškių g. 43-72, Vilnius, biuras (kontora) – S.Stanevičiaus g. 24, Vilnius Kodas: 122035161 PVM kodas: LT100000012410 Registras: valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialo Juridinių asmenų registras Įstatinis kapitalas: 500 000 litų padalytas į 500 (penkis šimtus) paprastųjų vardinių akcijų, kurių vienos nominali vertė 1000 (vienas tūkstantis) litų Apmokėtas įstatinis kapitalas: 500 000 litų Akcininkai ir jiems priklausančios akcijos: UAB „Init“, į. k. 132658751, buveinė – Laisvės al. 30A, Kaunas, kuriai priklauso 500 paprastųjų vardinių akcijų, kurios sudaro 100 proc. bendrovės įstatinio kapitalo Pavadinimas: uždaroji akcinė bendrovė „Palsatas“ Teisinė forma: uždaroji akcinė bendrovė Buveinė: Taikos g. 111A, Vilnius Kodas: 123059044 PVM kodas: LT230590415 Registras: valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialo Juridinių asmenų registras Įstatinis kapitalas: 200 000 litų padalytas į 200 (du šimtus) paprastųjų vardinių akcijų, kurių vienos nominali vertė 1000 (vienas tūkstantis) litų Apmokėtas įstatinis kapitalas: 200 000 litų Akcininkai ir jiems priklausančios akcijos: UAB „Vinita“, į. k. 122035161, buveinė – Fabijoniškių g. 43-72, Vilnius, biuras (kontora) – S.Stanevičiaus g. 24, Vilnius, kuriai priklauso 200 paprastųjų vardinių akcijų, kurios sudaro 100 proc. bendrovės įstatinio kapitalo Pavadinimas: uždaroji akcinė bendrovė „Teletronika“ Teisinė forma: uždaroji akcinė bendrovė Buveinė: Taikos g. 150-34, Vilnius

Kodas: 123408784 PVM kodas: LT234087811 Registras: valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialo Juridinių asmenų registras Įstatinis kapitalas: 85 000 litų padalytas į 85 000 (aštuoniasdešimt penki tūkstančiai) paprastųjų vardinių akcijų, kurių vienos nominali vertė 1 (vienas) litas Apmokėtas įstatinis kapitalas: 85 000 litų Akcininkai ir jiems priklausančios akcijos: UAB „Vinita“, į. k. 122035161, buveinė – Fabijoniškių g. 43-72, Vilnius, biuras (kontora) – S.Stanevičiaus g. 24, Vilnius, kuriai priklauso 85 000 paprastųjų vardinių akcijų, kurios sudaro 100 proc. bendrovės įstatinio kapitalo Informacija apie reorganizavime dalyvaujančią bendrovę Pavadinimas: uždaroji akcinė bendrovė „Init“ Teisinė forma: uždaroji akcinė bendrovė Buveinė: Laisvės al. 30A, Kaunas Kodas: 132658751 PVM kodas: LT326587515 Registras: valstybės įmonės Registrų centro Kauno filialo Juridinių asmenų registras Įstatinis kapitalas: 500 000 litų padalytas į 5000 (penki tūkstančiai) paprastųjų vardinių akcijų, kurių vienos nominali vertė 100 (vienas šimtas) litų Apmokėtas įstatinis kapitalas: 500 000 litų Akcininkai ir jiems priklausančios akcijos: Zofija Živatkauskienė, kuriai priklauso 5000 paprastųjų vardinių akcijų, kurios sudaro 100 proc. bendrovės įstatinio kapitalo 3. Reorganizavimo būdas Vadovaujantis LR civilinio kodekso 2.97 str. 3 d., reorganizacija bus vykdoma prijungimo būdu, t. y. vienas ar daugiau juridinių asmenų prijungti prie kito juridinio asmens, kuriam pereina visos reorganizuojamo juridinio asmens teisės ir pareigos. Šiuo atveju UAB „Init“ yra dalyvaujanti reorganizacijoje bendrovė, o UAB „Vinita“, UAB „Palsatas“ ir UAB „Teletronika“ – reorganizuojami juridiniai asmenys prijungimo būdu. UAB „Vinita“, UAB „Palsatas“ ir UAB „Teletronika“, kurios po reorganizacijos baigs veiklą ir bus išregistruotos iš Juridinių asmenų registro, prijungiamos prie UAB „Init“, kuri po reorganizacijos perims visą UAB „Vinita“, UAB „Palsatas“ ir UAB „Teletronika“ turtą, teises bei pareigas ir tęs veiklą. 4. Po reorganizacijos pasibaigiančios ir tęsiančios veiklą bendrovės

Po reorganizacijos pasibaigiančios bendrovės Pavadinimas: uždaroji akcinė bendrovė „Vinita“ Teisinė forma: uždaroji akcinė bendrovė Buveinė: buveinė – Fabijoniškių g. 43-72, Vilnius, biuras (kontora) – S.Stanevičiaus g. 24, Vilnius Kodas: 122035161 PVM kodas: LT100000012410 Registras: valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialo Juridinių asmenų registras Akcininkai ir jiems priklausančios akcijos: UAB „Init“, į. k. 132658751, buveinė – Laisvės al. 30A, Kaunas, kuriai priklauso 500 paprastųjų vardinių akcijų, kurios sudaro 100 proc. bendrovės įstatinio kapitalo Pavadinimas: uždaroji akcinė bendrovė „Palsatas“ Teisinė forma: uždaroji akcinė bendrovė Buveinė: Taikos g. 111A, Vilnius Kodas: 123059044 PVM kodas: LT230590415 Registras: valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialo Juridinių asmenų registras Akcininkai ir jiems priklausančios akcijos: UAB „Vinita“, į. k. 122035161, buveinė – Fabijoniškių g. 43-72, Vilnius, biuras (kontora) – S.Stanevičiaus g. 24, Vilnius, kuriai priklauso 200 paprastųjų vardinių akcijų, kurios sudaro 100 proc. bendrovės įstatinio kapitalo Pavadinimas: uždaroji akcinė bendrovė „Teletronika“ Teisinė forma: uždaroji akcinė bendrovė Buveinė: Taikos g. 150-34, Vilnius Kodas: 123408784 PVM kodas: LT234087811 Registras: valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialo Juridinių asmenų registras Akcininkai ir jiems priklausančios akcijos: UAB „Vinita“, į. k.122035161, buveinė – Fabijoniškių g. 43-72, Vilnius, biuras (kontora) – S.Stanevičiaus g. 24, Vilnius, kuriai priklauso 85 000 paprastųjų vardinių akcijų, kurios sudaro 100 proc. bendrovės įstatinio kapitalo Po reorganizacijos tęsianti veiklą bendrovė Pavadinimas: uždaroji akcinė bendrovė „Init“ Teisinė forma: uždaroji akcinė bendrovė Buveinė: Laisvės al. 30A, Kaunas Kodas: 132658751 PVM kodas: LT326587515 Registras: valstybės įmonės Registrų centro Kauno filialo Juridinių asmenų registras

Akcininkai ir jiems priklausančios akcijos: Zofija Živatkauskienė, kuriai priklauso 5000 paprastųjų vardinių akcijų, kurios sudaro 100 proc. bendrovės įstatinio kapitalo 5. Momentas, nuo kurio po reorganizacijos pasibaigiančių bendrovių teisės ir pareigos pereina po reorganizacijos tęsiančiai veiklą bendrovei Po reorganizacijos pasibaigiančių bendrovių, t. y. UAB „Vinita“, UAB „Palsatas“ ir UAB „Teletronika“ teisės ir pareigos pereina po reorganizacijos veiksiančiai bendrovei, t. y. UAB „Init“, nuo po reorganizacijos tęsiančios veiklą bendrovės pakeistų įstatų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos. 6. Momentas, nuo kurio po reorganizacijos pasibaigiančių bendrovių teisės ir pareigos pagal sandorius pereina po reorganizacijos tęsiančiai veiklą bendrovei ir sandoriai įtraukiami į šios bendrovės buhalterinę apskaitą Po reorganizacijos pasibaigiančių bendrovių, t. y. UAB „Vinita“, UAB „Palsatas“ ir UAB „Teletronika“ teisės ir pareigos pagal sandorius pereina po reorganizacijos tęsiančiai veiklą bendrovei, t. y. UAB „Init“, ir sandoriai įtraukiami į šios bendrovės buhalterinę apskaitą nuo po reorganizacijos tęsiančios veiklą bendrovės pakeistų įstatų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos. Po reorganizacijos UAB „Init“ pereina visas reorganizuotų (prijungtų) UAB „Vinita“, UAB „Palsatas“ ir UAB „Teletronika“ turtas, teisės ir pareigos. 7. Teisės, kurias po reorganizacijos veikianti bendrovė suteikia atskirų klasių akcijų, obligacijų ir kitų vertybinių popierių savininkams Atskirų klasių akcijų, obligacijų ir vertybinių popierių savininkų nėra. 8. Reorganizuojamos ir reorganizacijoje dalyvaujančių bendrovių organų nariams suteikiamos specialios teisės UAB „Vinita“, UAB „Palsatas“, UAB „Teletronika“ ir UAB „Init“ vadovai kaip vienasmeniai valdymo organai turi teisę atlikti būtinus veiksmus reorganizavimo procese, kurie neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymų, reglamentuojančių įmonių reorganizavimą, nuostatoms ir šioms Reorganizavimo sąlygoms. 9. Reorganizavimo pabaiga Reorganizavimas baigiasi, kai įstatymų nustatyta tvarka UAB „Init“ Juridinių asmenų registre įregistruoja naujus įstatus, o UAB „Vinita“, UAB „Palsatas“ ir UAB „Teletronika“ yra išregistruojamos iš Juridinių asmenų registro. Rengėjas: UAB „Init“ generalinis direktorius Paulius Živatkauskas


21 3

ketvirtaDIENIS, gegužės 24, 2012

klasifikuoti skelbimai Karščiausi kelionių pasiūlymai Kelionių AgentūrA „Krantas Travel“ LĖKTUVŲ BILIETAI iš Klaipėdos, Vilniaus, Rygos oro uostų. LĖKTUVŲ BILIETAI INTERNETU! Tel. (8 37) 490 202, I.Kanto g. 22, kaunas@kaunas.krantas.lt www.krantas.lt KELTŲ BILIETAI Iš Klaipėdos, Rygos, Talino uostų į Vokietiją, Švediją, Daniją, Suomiją, Norvegiją, Angliją, Airiją. KELTŲ BILIETAI INTERNETU!

KRUIZAI Aliaska, Bahamai, Havajai, Kanada, Karibai, Viduržemio jūra, Panamos kana­ las, Skandinavija, Pietų Amerika, Azija. KELIONĖS Poilsio ir pažintinės kelionės lėktuvu ir autobusu. www.krantas.lt

kempingas/poilsiavietė „Viktorija“

Čižikų k., Vištyčio sen., Vilkaviškio r., tel. 8 698 70 328, (8 342) 47 521, (8 342) 20 126.

PASIŪLYMO KAINA: KAMBARIUOSE SU TUALETU IR DUŠU SUAUGUSIAJAM – 240 Lt; vaikams: iki 3 m. – nemokamai, nuo 4 iki 10 m. – 120 Lt; nuo 11 iki 16 m. – 168 Lt.

POILSIS SU ŠEIMA NUO PIRMADIENIO IKI PENKTADIENIO PRIE VIŠTYČIO EŽERO POILSIAVIETĖJE „VIKTORIJA“.

E. paštas stovyklavieteviktorija@gmail.com.

Pramogos, šventės, laisvalaikis Dainavimas KAUNO BERNIUKŲ CHORINIO DAINAVIMO MOKYKLA „VARPELIS“ priima mokytis berniukus: 4–5 metų – ankstyvojo mokymo klasėje, 6 metų – priešmokyklinėje klasėje, 7–9 metų – 1 klasėje; dainininkus: 7–9 metų – į jaunučių chorą; 9–18 metų – į koncertinį berniukų ir jaunuolių chorą „Var­ pelis“. Pagrindinis priėmimas vyks gegužės 31 d. 9–17 val. Tel. 320 486, D.Poškos g. 4, www.varpelis.com. 948472

kviečia mokytis

informuoja KAUNO PANEMUNĖS SENELIŲ NAMŲ PAGYVENUSIŲ ŽMONIŲ DIENOS CENTRAS Pu­šų g. 6, tel. 345 917 Ge­gu­žės 27 d. 10.30 val. lan­ky­sis ita­lų de­le­ ga­ci­ja, va­do­vau­ja­ma Ser­gio Pa­ter­li­ni ir Ma­ ri­tos Fo­lo­na­ri. Fi­lan­tro­pas S.Pa­ter­li­ni yra pir­ mo­jo Lie­tu­vo­je Die­nos cen­tro, įkur­to 2000 m., pro­jek­to au­to­rius ir puo­se­lė­to­jas. M.Fo­ lo­na­ri bu­vo vie­na pa­grin­di­nių rė­mė­jų, pa­ dė­ju­sių įgy­ven­din­ti Die­nos cen­tro pro­jek­tą. VAIKŲ GYNIMO ŠVENTĖ LAMPĖDŽIUOSE Ge­gu­žės 27 d. 12 val. Lam­pė­džiuo­se, gy­ ven­vie­tės pra­džio­je esan­čio­je aikš­te­lė­je, – šven­tė, skir­ta Tarp­tau­ti­nei vai­kų gy­ni­mo die­nai pa­mi­nė­ti. Šven­tė­je vyks fi­gū­ri­nio dvi­ ra­čio vai­ra­vi­mo, rie­du­čių, pa­spir­tu­kų var­žy­ bos. Kon­cer­tuos Vai­va Ado­mai­ty­tė, Kau­no Verš­vų vi­du­ri­nės mo­kyk­los dra­mos bū­re­lis „Verš­vu­kai”, tau­ti­nių šo­kių ko­lek­ty­vas „Verš­ va” mo­ki­niai, vai­kų ir jau­ni­mo dai­na­vi­mo ir šo­kio stu­di­ja ŠA-LIA-LIA. Pro­gra­mą pri­sta­tys Kau­no ir­kla­vi­mo mo­kyk­la ir Lie­tu­vos ait­va­ rų ju­dė­ji­mas. Šven­tė­je ga­lė­si­te iš­ban­dy­ti sau­gos dir­žų de­ monst­ra­vi­mo įren­gi­nį, pa­jo­di­nė­ti po­niu.

SK E L B I M

AI

M SKELBI

ASOCIACIJA „ŠVIESUVA“ UAB „Pir­mas žings­nis”, Rau­dond­va­rio pl. 150, kon­fe­ren­ci­jų sa­lė Ge­gu­žės 24 d. 16–18 val. – aka­de­mi­ko Jur­ gio BRĖDIKIO nau­jos kny­gos LIKIMAS LEIDO pri­sta­ty­mas. Ren­gi­nys ne­mo­ka­mas.

SEKMINIŲ ŠVENTĖ-koncertas Ka­zys Star­ke­vi­čius kvie­čia į SEKMINIŲ ŠVENTĘ-KONCERTĄ, ku­ris vyks ge­gu­žės 27 d. po 12 val. šv. Mi­šių Pa­le­mo­no švč. Mer­ ge­lės Ma­ri­jos Ro­žan­čiaus Ka­ra­lie­nės baž­ny­ čios šven­to­riu­je (Ma­rių g. 20). Jus links­mins liau­diš­ka ka­pe­la LAUMENA (vad. V.Dak­nys).

KAUNO PANEMUNĖS SENELIŲ NAMAI Kur­ti­nių g. 1D, tel. 407 514 Ge­gu­žės 25 d. 13 val. lan­ky­sis Nor­ve­gi­jos Ber­ge­no mies­to or­kest­ras. Or­kest­ras at­ vyks­ta su Bryn­julv Her­nes, iš­ti­ki­mu Lie­tu­vos bi­čiu­liu ir pa­ra­mos pro­jek­tų ini­cia­to­riu­mi, 1999 m. ap­do­va­no­tu Di­džio­jo Lie­tu­vos Ku­ ni­gaikš­čio Ge­di­mi­no I laips­nio me­da­liu už nuo­pel­nus Lie­tu­vos vals­ty­bei ir už pa­stan­ gas gar­sin­ti Lie­tu­vos vardą.

SEKMINIŲ ŠVENTĖ

NEMOKAMA PSICHOLOGINĖ PAGALBA Vaikams ir paaugliams iki 18 metų, patyru­ siems fizinį ir/ar psichologinį smurtą (paty­ čios, užgauliojimai, nepriežiūra) mokykloje, šeimoje ar gatvėje, teikiama nemokama psi­ chologinė pagalba VšĮ Šeimos santykių insti­ tute. Registruotis pagalbai su Kauno miesto ar rajono vaiko teisių apsaugos skyrių arba kitų įstaigų specialistų (mokyklos, darželio) siuntimais tel. (8 37) 750 935.

Studijos ir mokslai KAUNO GEDIMINO SPORTO IR SVEIKATINIMO VIDURINĖ MOKYKLA Teikia pradinį, pagrindinį ir vidurinį ugdymą ir laukia aktyvių, sportuojančių, besirūpinančių savo sveikata 1–12 klasių mokinių. Čia dirba kvalifikuotų mokytojų ir specialistų komanda. Ypatingas dėmesys skiriamas mokyklos bendruomenės visapusiškam ugdymui(si), saugumui ir sveikatos stiprinimui. Mokykloje veikia pailgintos dienos grupė, yra plati būrelių pasiūla. Mokykla sudaro sąlygas mokytis mokiniams, siekiantiems sportinio meistriškumo. Jiems suderinamas tvarkaraštis su treniruočių grafiku, stovyklomis ir varžybomis. Laukiame Jūsų! Mūsų adresas Aukštaičių g. 78, Kaunas, tel./faks. (8 37) 425 564.

Ge­gu­žės 27 d. ka­ta­li­kų ben­druo­me­nės „Gy­vie­ ji ak­me­nys” re­ko­lek­ci­jų so­dy­bo­je (Rau­dond­ va­ris, Kau­no r.) – SEKMINIŲ ŠVENTĖ. Pra­džia 15 val. „Gy­vie­ji ak­me­nys”

KAUNO „BOČIŲ“ liau­diškos mu­zi­kos an­sam­blis kvie­čia į ka­pe­ lą mu­zi­kan­tus. Ypač ieš­ko­me smui­ki­nin­ko ir akor­de­o­nis­to. Skam­bin­ti tel. 741 550, 8 658 46 874 (iki 20 val.), Ma­ri­ja Garš­vie­nė. La­bai pra­šom at­si­liep­ti mu­zi­kan­tą, gro­ju­sį „Ne­mu­ no an­sam­bly­je“ ir skam­bi­nu­sį M.Garš­vie­nei. Pa­me­tė­me Jū­sų tel. Nr. La­bai lau­kia­me. KURSŲ KIRPYKLA ker­pa, šu­kuo­ja plau­kus ne­mo­ka­mai (10–14 ir 15–19 val.) Sa­va­no­rių pr. 66 (buv. Ra­di­jo ga­ myk­la, vi­di­nis kor­pu­sas, 2-asis a., 202 kab.). Tel. 8 684 77 422. Ma­lo­niai kvie­čia­me.

Pamesta Dingusį Andriaus Preikšos IĮ antspaudą laikyti negaliojančiu.

963390

Pamestą leidimą Nr. 0288 ginklui nešioti ir laikyti, išduotą Mindaugui Stanioniui, laikyti negaliojančiu. 962683

Pamestą Milikonių vidurinės mokyklos moksleivio pažymėjimą MP1114117, išduotą Kamilei Vinnikaitei, laikyti negaliojančiu.

962790

AKCIJA

UŽSISAKYKITE 5 SKELBIMUS IR GAUKITE DOVANĄ – DAR

1 SKELBIMĄ!

AI

Kauno diena


22

ketvirtadienis, gegužės 24, 2012

kas, kur, kada teatras

Amžinąjį atilsį VĮ Valstybinio miškotvarkos instituto darbuotojai užjaučia taksatorių Romualdą STANKEVIČIŲ skaudžią netekties ir liūdesio valandą, mirus mylimai Mamytei.

„Liūdinga“. Laidojimas, mirusiųjų paėmimas iš namų ir gydymo įstaigų. Kremavimas 488 Lt (kaina gali keistis priklausomai nuo Lenkijos zloto kurso lito atžvilgiu pirkimo dieną). Mirusiųjų par­ vežimas iš užsienio. Platus gedulo drabužių, reikmenų ir atributi­ kos pasirinkimas. Užsakymų priėmimas – 24 val. per parą be po­ ilsio dienų M.Daukšos g. 37, Vytauto pr. 47. Šarvojame Vytauto pr. 44A, S.Žukausko 3B, Radvilėnų pl. 15A, V.Krėvės pr. 95A, Alek­ soto bažnyčioje. Tel. (8 37) 200 839, 8 633 33 399. 950841

KREMAVIMAS LIETUVOJE. Metalistų g. 3, Kėdainiai. Tel. (8 347) 55 560, 8 613 30 996. E. paštas administracija@krematoriumai.lt www.krematoriumai.lt. 948326

PAMINKLAI – kalame raides, graviruojame portretus. Tvorelės, kapaviečių uždengimas akmens plokštėmis, senų paminklų per­ dirbimas, kapaviečių užpylimas skaldele. Teirautis Jonavos g. 248, Kaunas, tel. (8 37) 330 364, 8 656 28 129. 955378

PAMINKLAI. Gaminame paminklus, dengiame kapavietes gra­ nito plokštėmis, užpilame kapą granito skalda, liejame pama­ tus, atnaujiname senus paminklus, kalame raides. Dirbame viso­ je Lietuvoje. Tel. 8 647 09 401, 384 912; www.uabpaminklai.lt. Raudondvario pl. 115A, Kaunas. Partneriai: K.Kasakausko g. 64 – Akmenė; J.Basanavičiaus g. 12 – Jonava; Taikos pr. 34A, Kaunas; Ramybės g. 7, Garliava. Laidojimo reikmenys, paslaugos, krema­ vimas – tel. 8 615 50 520, 8 686 45 729. 955447

Paminklų, antkapių, tvorelių gamyba iš įvairių spalvų granito. Didelis pagamintų paminklų pasirinkimas. Prekiaujame įvai­ raus storio poliruotomis švediško granito plokštėmis. Visiškas kapavietės sutvarkymas, pamatų liejimas, dengimas granitine plokšte. Atvežame juodžemio, smėlio, granitinės skaldos. Kar­ mėlava, Vilniaus g. 3A, paminklų dirbtuvės, tel. 8 614 41 608. www.gransta.lt. 950162

ŠILAINIŲ PAMINKLAI

PAMINKLAI: didelė granito spalvų įvairovė; liejame pamatus, de­ dame trinkeles; paminklų restauravimas; atvežame ir sumontuo­ jame. Mus rasite Šilainių turguje, 43 paviljone. Tel. 8 676 25 966. PREKIAUJAME IŠSIMOKĖTINAI. 959571

VISOS KAPŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGOS, PAMINKLAI, ANTKAPIAI, TVORELĖS. Kapo dekoravimas skaldele, smėliu, juodžemiu. Kapo uždengimas akmens plokšte, plytelėmis, trinkelėmis; kapo tvar­ kymas po laidotuvių; pamatų įrengimas; paminklų, tvorelių res­ tauravimas. AKCIJA: paminklams iš ekspozicijos taikoma iki 20 proc. nuolaida. Kontaktai www.kapineta.lt, info@kapineta.lt, tel. 8 648 55 567, (8 37) 334 633, Savanorių pr. 225 („Juzėje”). 951420

kviečia

KAuno valstybinis dramos TEATRAS Laisvės al. 71, tel. 224 064 www.dramosteatras.lt

Ge­gu­žės 27 d. 18 val. – PREMJERA! Eu­ge­ne Scri­be. PRIEŽASTYS IR PASEKMĖS. Is­to­ri­nė ko­me­di­ja. Rež. Rai­mun­das Ba­nio­nis. Rū­tos sa­lė. Ge­gu­žės 29 d. 18 val. – So­fi Ak­sa­nen. APSIVALYMAS. Vie­nos da­lies dra­ma. Rež. Jo­nas Ju­ra­šas. Rū­tos sa­lė. Ge­gu­žės 30 d. 18 val. – PREMJERA! Eu­ge­ne Scri­be. PRIEŽASTYS IR PASEKMĖS. Is­to­ri­nė ko­me­di­ja. Rež. Rai­mun­das Ba­nio­nis. Rū­tos sa­lė. Ge­gu­žės 31 d. 18 val. – Yukio Mis­hi­ma. MARKIZĖ DE SAD. Dvie­jų da­lių iro­niš­ka fan­ta­zi­ja. Rež. Ar­tū­ras Arei­ma. Rū­tos sa­lė. 19 val. – Ju­hanas Smu­ulas. SVEČIUOSE PAS PULKININKO NAŠLĘ. Vie­nos da­lies anek­do­ tas. Rež. Da­nu­tė Ju­ro­ny­tė. Ma­žo­ji sce­na. Bir­že­lio 2 d. 18 val. – Fried­richas von Schil­ leris. PLĖŠIKAI. An­ti­de­ka­lo­gas (N-16). Rež. Ar­tū­ras Arei­ma. Rū­tos sa­lė. Bir­že­lio 5 d. 18 val. – An­to­nas Če­cho­vas. PALATA. Vie­nos da­lies spek­tak­lis. Ins­ce­ni­za­ ci­jos au­to­rius ir re­ži­sie­rius Ro­lan­das Kaz­las. Il­go­ji sa­lė. Bir­že­lio 6 d. 18 val. – An­to­nas Če­cho­vas. PALATA. Vie­nos da­lies spek­tak­lis. Ins­ce­ni­za­ ci­jos au­to­rius ir re­ži­sie­rius Ro­lan­das Kaz­las. Il­go­ji sa­lė. Bir­že­lio 7 d. 18 val. – Bil­ja­na Srlbja­no­vič. SKĖRIAI. Dvie­jų da­lių tra­gi­ko­me­di­ja. Rež. Ro­lan­das At­ko­čiū­nas. Il­go­ji sa­lė.

KAuno KAMERINIS TEATRAS Kęstu­čio g. 74A, www.ka­me­ri­nis­te­at­ras.lt, in­fo@ka­me­ri­nis­te­at­ras.lt

Ge­gu­žės 24 d. 18 val. – PREMJERA! E.Jo­ nes­co. PLIKAGALVĖ DAINININKĖ. Vie­nos da­lies ab­sur­do ko­me­di­ja. Rež. S.Ru­bi­no­vas. Ge­gu­žės 25 d. 18 val. – D.Če­paus­kai­tė. DIENA IR NAKTIS. Dvie­jų da­lių dra­ma Rež. S.Ru­bi­no­vas. Ge­gu­žės 27 d. 18 val. – D.Če­paus­kai­tė. BE GALO ŠVELNI ŽMOGŽUDYSTĖ. Dvie­jų da­lių juo­do­ji ko­me­di­ja. Rež. S.Ru­bi­no­vas. Ge­gu­žės 30 d. 18 val. – D.Fo, F.Ra­me. VIENA NAMUOSE. Mo­no­ko­me­di­ja. Rež. A.Ru­bi­no­vas. Ge­gu­žės 31 d. 18 val. – PREMJERA! E.Jo­nes­ co. PLIKAGALVĖ DAINININKĖ. Vie­nos da­lies ab­sur­do ko­me­di­ja. Rež. S.Ru­bi­no­vas. Bir­že­lio 1 d. 18 val. – PREMJERA! E.Jo­nes­co PLIKAGALVĖ DAINININKĖ. Vie­nos da­lies ab­ sur­do ko­me­di­ja. Rež. S.Ru­bi­no­vas. Bir­že­lio 2 d. 18 val. – F.Rab­le. GARGANTIUA IR PANTAGRIUELIS. Už­sta­lė tik­rie­siems gur­ ma­nams. (N-18). Rež. S.Ru­bi­no­vas.

KAUNO MAŽASIS TEATRAS M.Dauk­šos g. 34, tel. 408 470, 226 090, www.tiketa.lt, www.bilietai.lt, www.ma­za­sis­te­at­ras.lt

Gegužės 29 d. 19 val. – Užupio dramos teatro gastrolės. HIROSIMA, MANO MEILE pagal M.Duras. Rež. Ramūnas Abukevičius.

KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS Laisvės al. 87A

Ge­gu­žės 26 d. 12 val. Ma­žo­jo­je sce­no­je – ŽIRAFA SU KOJINĖMIS, rež. G.Rad­vi­la­vi­čiū­tė (spal­vo­ti drau­gų nuo­ty­kiai džiun­glė­se), nuo 5 metų. 16 val. – Kau­no ir Sankt Pe­ter­bur­go kū­ry­bi­ nis pro­jek­tas. PREMJERA – KELIONĖ SAULĖS LINK (is­to­ri­ja apie ke­lią, mu­zi­ką ir cir­ką. Apie šven­tę ir kas­die­ny­bę mu­my­se ir ša­lia mū­sų...), mu­zi­ki­nis spek­tak­lis nuo 9 iki 99 metų. Au­to­rius ir re­ži­sie­rius Bo­ri­sas Kon­ stan­ti­no­vas. Dai­li­nin­kas Vik­to­ras An­to­no­ vas. Kom­po­zi­to­rius De­ni­sas Šad­ri­nas. Ge­gu­žės 27 d. 12 val. Va­le­ri­jos ir Sta­sio Rat­ ke­vi­čių lė­lių mu­zie­ju­je – KIŠKIS DRĄSUOLIS, rež. A.Žiu­raus­kas (spek­tak­lis-žai­di­mas, ku­rį pa­de­da kur­ti vai­kai), nuo 3 metų. 16 val. – Ne­ok­la­si­ki­nio šo­kio te­at­ro RELEVE se­zo­no BAIGIAMASIS KONCERTAS. Bir­že­lio 2 d. 14 val. Ma­žo­jo­je sce­no­je – MEŠKIUKO GIMTADIENIS, rež. R.Bart­nin­kai­ tė (mu­zi­ki­nė fė­jų pa­sa­ka), nuo 3 m.

KAuno valstybinis dramos TEATRAS

31 d. 19 val.

Bir­že­lio 3 d. 12 val. – PASAKA APIE LIETAUS LAŠELĮ, rež. O.Žiugž­da (apie tai, ko­kie esa­me svar­būs, ne­pa­kar­to­ja­mi, rei­ka­lin­gi), nuo 3 m.

VAIKŲ IR JAUNIMO TEATRAS „VILKOLAKIS” Kovo 11-osios g. 108, tel. (8 37) 313 712 www.vilkolakis.lt, teatras@vilkolakis.lt

Ge­gu­žės 27 d. 12 val. – S.Iva­naus­kai­tė. PIE­ MENĖLĖ IR KAMINKRĖTYS (H.Ch.An­der­se­no pa­sa­kos mo­ty­vais).

„GIRSTUČIO“ RŪMAI Ko­vo 11-osios g. 26, tel. 454 480, www.girs­tu­tis.lt

DOMINO TEATRAS Ge­gu­žės 24 d. 18 val. – ko­me­di­ja STRIPTI­ ZO ERELIAI. Re­ži­sie­rius A.Ja­ku­bikas. Ge­gu­žės 25 d. 18 val. – ko­me­di­ja MEILĖ PAGAL GRAFIKĄ. Re­ži­sie­rius A.Ve­čers­kis. Ge­gu­žės 27 d. 18 val. – ko­me­di­ja APIE KĄ KALBA VYRAI. Re­ži­sie­rius O.Ša­poš­ni­ko­vas. Gegužės 29 d. 18 val. – komedija NUODĖ­ MIŲ MIESTAS. Režisierius O.Šapošnikovas. Gegužės 30 d. 18 val. – komedija DAKTA­ RAS. Režisierius A.Večerskis. Gegužės 31 d. 18 val. – komedija DAKTA­ RAS. Režisierius A.Večerskis. V.ŠAPRANAUSKAS Gegužės 28 d. 19 val. – JUODOJO HUMO­ RO VAKARAS. Galioja gegužės 21 d. bilietai.

,,NYKŠTUKO“ LĖLIŲ TEATRAS Ro­tu­šės a. 19, Ry­šių is­to­ri­jos mu­zie­ju­je

Ge­gu­žės 27 d. 12 val. – KATINĖLIS IR GAIDELIS. Bi­lie­tai par­duo­da­mi 1 val. prieš spek­tak­lį.

renginiai A. ir P.GALAUNIŲ NAMAI Vy­dū­no al. 2

Ge­gu­žės 24 d. 15 val. – „Vy­tu­rio” vi­du­ri­nės mo­kyk­los mo­ki­nių kon­cer­tas PAVASARINIAI AKORDAI. Kon­cer­te da­ly­vau­ja for­te­pi­jo­no ir smui­ko kla­sių mo­ky­to­jų J.Pie­naus­kie­nės, E.Sa­ vi­čie­nės, J.Zem­le­vi­čie­nės ir L.Če­ki­šo­vos auk­lė­ti­niai.

VDU S. ir S.LOZORAIČIŲ MUZIEJUS K.Do­ne­lai­čio g. 58, sa­lė­je, I a.

Ge­gu­žės 24 d. 16 val. – at­vi­ra ap­skri­to­jo sta­lo dis­ku­si­ja „Lie­tu­vių he­ro­jai ir 2-ojo pa­ sau­li­nio ka­ro še­šė­liai: J.Bra­zai­čio at­ve­jis”, skir­ta is­to­ri­nės at­min­ties, Lie­tu­vos ne­pri­ klau­so­my­bės he­ro­jų at­mi­ni­mo įam­ži­ni­mui ir vi­suo­me­nės švie­ti­mo pro­ble­moms. Dis­ku­si­jo­je, ku­rią or­ga­ni­zuo­ja VDU Po­li­ti­ kos moks­lų ir di­plo­ma­ti­jos fa­kul­te­tas bei Iš­ei­vi­jos stu­di­jų cen­tras, da­ly­vaus gar­būs is­to­ri­kai, pro­fe­so­riai, vi­suo­me­nės vei­kė­jai: VDU gar­bės pro­fe­so­rė Vik­to­ri­ja Skrups­ke­ ly­tė, VDU Iš­ei­vi­jos stu­di­jų cen­tro va­do­vas prof. Egi­di­jus Alek­san­dra­vi­čius, Li­tu­a­nis­ ti­kos ty­ri­mo ir stu­di­jų cen­tro va­do­vas dr. Au­gus­ti­nas Idze­lis, fi­lo­lo­gas, žur­na­lis­tas, vi­suo­me­nės vei­kė­jas Vid­man­tas Va­liu­ šai­tis, tei­si­nin­kas, At­ei­ti­nin­kų fe­de­ra­ci­jos pir­mi­nin­kas Vy­gan­tas Ma­li­naus­kas, VDU Vie­šo­sios ko­mu­ni­ka­ci­jos ka­ted­ros lek­to­rius dr. My­ko­las J.Drun­ga, Po­li­ti­kos moks­lų ir di­ plo­ma­ti­jos fa­kul­te­to de­ka­nas prof. Ša­rū­nas Lie­kis ir ki­ti.

VDU DIDŽIOJI AULA Gim­na­zi­jos g. 7

Ge­gu­žės 24 d. 18 val. – VDU Mu­zi­kos aka­de­mi­jos ka­me­ri­nio or­kest­ro kon­cer­tas. Or­kest­ras at­liks Fe­lixo Men­dels­sohno Bart­ hol­dy „Sim­fo­nia VI Es-Dur”, Ed­wardo El­garo „Se­re­na­da sty­gi­nių or­kest­rui e-moll”, Ar­vy­ do Mal­cio „Mil­ky Way” sty­gi­nių or­kest­rui bei Paullo Hin­de­mitho „Mi­ni­max”. Tai bus jau ket­vir­ta­sis kon­cer­tas iš pa­va­sa­ rio cik­lo „Avan­ti”, ren­gia­mas en­tu­zias­tin­gų ir per­spek­ty­vių VDU MA stu­den­tų bei dės­ ty­to­jų. Vi­są ge­gu­žę VDU Di­džio­jo­je au­lo­je ket­vir­ta­die­niais skam­ba kla­si­ki­nės mu­zi­kos gar­sai, su­tei­kian­tys uni­ka­lią ga­li­my­bę vi­siems mu­zi­kos gur­ma­nams pa­si­džiaug­ti me­lo­din­gu pa­va­sa­riu. Šį kar­tą kon­cer­tas

KAuno KAMERINIS TEATRAS

25 d. 18 val.

ne­pa­pras­tas. Jo ben­dra­var­dis, ka­me­ri­nis or­kest­ras „Avan­ti”, de­biu­ta­vęs pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je kaip Kau­no kul­tū­ri­nio gy­ve­ni­mo nau­jie­na ir pa­tei­si­nęs klau­sy­ to­jų lū­kes­čius, kon­cer­tuos pas­ku­ti­nį kar­tą se­nuo­ju pa­va­di­ni­mu. Nuo šiol jis, drą­siai iš­si­ver­žęs pir­myn („Avan­ti” ita­liš­kai reiš­kia „pir­myn”), va­din­sis VDU Mu­zi­kos aka­de­mi­ jos ka­me­ri­niu or­kest­ru. Or­kest­ras įkur­tas sie­kiant iš­sau­go­ti Kau­no mies­tui ta­len­tin­gų ir per­spek­ty­vių mu­zi­kan­tų kar­tą, kad bai­gę VDU Mu­zi­kos aka­de­mi­ją jau­nie­ji pro­fe­sio­ na­lai ne iš­si­bė­gio­tų kas sau, o tu­rė­tų sa­vo ko­lek­ty­vą, reng­tų pro­gra­mas ir ak­ty­viai kon­cer­tuo­tų gar­sin­da­mi Kau­no var­dą Lie­ tu­vo­je, o Lie­tuvą – už­sie­ny­je. Nuo šiol jis tam­pa ir VDU rep­re­zen­tuo­jan­čiu ko­lek­ty­vu, mu­zi­ki­niu uni­ver­si­te­to vei­du.

KAUNO MENININKŲ NAMAI V.Putvinskio g. 56, tel. 223 144, www.kmn.lt

Ge­gu­žės 24 d. 18 val. – pia­nis­to Ar­no Mi­kal­kė­no SOLINIS KONCERTAS. Pro­gra­mo­ je – sa­vos kū­ry­bos džia­zi­nės kom­po­zi­ci­jos. Ren­gi­nį ves Ju­li­jus Gric­ke­vi­čius. Ar­no Mi­kal­kė­no de­kla­ruo­ja­mas tiks­las – puo­se­lė­ti im­pro­vi­za­ci­nį ne­ko­mer­ci­nį me­ną, už­deg­ti pub­li­ką mu­zi­kos eks­pre­si­ja. Jis yra ge­rai ži­no­mas taip pat ir aka­de­mi­nės mu­ zi­kos pa­sau­ly­je – lai­mė­jo daug tarp­tau­ti­nių kon­kur­sų, kon­cer­ta­vo Ita­li­jo­je, Vo­kie­ti­jo­je, Če­ki­jo­je, Len­ki­jo­je, Ai­ri­jo­je ir ki­to­se ša­ly­se.

„ŽALGIRIO“ ARENA Ge­gu­žės 25 d. 20 val. – vie­nin­te­lis Bal­ti­jos ša­ly­se bri­tų elek­tro­ni­nės šo­kių mu­zi­kos gru­pės „The Pro­di­gy” kon­cer­tas. Bi­lie­tus pla­ti­na „Bi­lie­tų pa­sau­lis”, kai­na 129–221,50 lito.

LIETUVOS ŠVIETIMO ISTORIJOS MUZIEJUS Vy­tau­to pr. 52, tel. 206 210; www.lsim.lt

Iki bir­že­lio 8 d. net dvie­jo­se pa­ro­dų sa­lė­se veikia Kau­no tai­ko­mo­sios dai­lės mo­kyk­los 2012 m. lai­dos ab­sol­ven­tų bai­gia­mų­jų kva­ li­fi­ka­ci­jos dar­bų pa­ro­da. Lan­ky­to­jai ga­li pa­ si­gro­žė­ti nuo­sta­biais ju­ve­ly­ri­niais dir­bi­niais, įver­tin­ti ori­gi­na­lų bal­dų iš me­džio di­zai­ną, ap­žiū­rė­ti elek­tro­ni­nės lei­dy­bos ma­ke­tuo­to­ jų, in­ter­je­ro api­pa­vi­da­lin­to­jų, kom­piu­te­ri­ nės gra­fi­kos kū­rė­jų dar­bus.

KAUNO KULTŪROS CENTRAS „TAUTOS NAMAI“ Vy­tau­to pr. 79/Kęstu­čio g. 1

Ge­gu­žės 26 d. 13 val. – res­pub­li­ki­nis vy­res­nio am­žiaus žmo­nių cho­rų fes­ti­va­lis BROLIAI, SESĖS, UŽDAINUOKIM. Da­ly­vaus Pa­ne­vė­žio miš­rus cho­ras-klu­bas „Se­no­liai” (va­do­vė Vio­le­ta Ža­dei­kie­nė), Šiau­lių kul­tū­ros cen­tro miš­rus cho­ras „Šar­ ma” (va­do­vė Zi­na Kos­maus­kie­nė), Kau­no miš­rus cho­ras „Gau­da” (va­do­vė Ma­ri­ja Da­ lan­gaus­kie­nė), Kau­no kul­tū­ros cen­tro „Tau­ tos na­mai” miš­rus cho­ras „Ai­niai” (va­do­vas Min­dau­gas Šikš­nius, kon­cert­meis­te­rė Si­mo­ na Drun­gi­lai­tė). Ren­gi­nys ne­mo­ka­mas.

LPKTS Lais­vės al. 39, sa­lė­je

Ge­gu­žės 28 d. 16 val. – li­te­ra­tū­ri­nė po­pie­tė MŪSŲ ŠVIESUOLIAI. Su­si­tik­si­me su kny­gos „Slė­pi­nys sėk­lo­je” au­to­re Da­nu­te Kun­čie­ne ir ra­šy­to­ju, ak­ty­viu vi­suo­me­ni­nin­ku Pet­ru Za­bi­čiu, smui­ki­nin­ke Al­do­na Bal­trū­nie­ne. Ren­gi­nio ve­dė­jas ak­to­rius Egi­di­jus Stan­ci­ kas. Or­ga­ni­za­to­riai – LPKTS Kau­no fi­lia­las ir Lie­tu­vos Są­jū­džio Kau­no sky­rius.

M. ir K.PETRAUSKŲ LIETUVIŲ MUZIKOS MUZIEJUS K.Petrausko g. 31

Gegužės 29 d. 15 val. – vokalinės muzikos koncertas. Dalyvaus Vytauto Didžiojo uni­ versiteto muzikos akademijos dainavimo katedros doc. Danieliaus Vėbros studentai Asta Mikelionytė, Paulius Bagdonas, kon­ certmeistrė Greta Drenseikaitė. Programoje – G.Verdi, G.Puccini, G.Donizetti, F.Leharo, W.A.Mozarto, E.Griego, A.Bražinsko, B.Dvariono ir kitų kompozitorių kūriniai. Koncerto vedėjas – doc. D.Vėbra.

KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS

2 d. 14 val.


23

ketvirtadienis, gegužės 24, 2012

kas, kur, kada KAUNO ĮVAIRIŲ TAUTŲ KULTŪROS CENTRAS Šv. Ger­trū­dos g. 58

Pa­ro­dų cik­las „Is­to­ri­ja. At­min­tis. Da­bar­tis” Iki bir­že­lio 3 d. veikia pa­ro­da LITVAKŲ RABI­ NŲ PORTRETAI.

kinas „CINAMON“ PLC „Mega“, tel. 8 700 70 111

„Le­gen­di­nis vi­kin­gas To­ras“ 3D (lie­t. k.) – 24 d. 11.30, 13.30, 15.30 val. „Dik­ta­to­rius“ – 24 d. 12.15, 14.10, 16.15, 18.15, 20.15, 22.15 val. „Ko lauk­ti, kai lau­kie­si“ – 24 d. 12, 14.15, 16.30, 18.45, 21 val. „Nak­ties še­šė­liai“ – 24 d. 14.45, 17, 19.15, 21.30 val. „Pro­fas“ – 24 d. 19.45 val. „Ker­šy­to­jai“ – 24 d. 21.45 val. „Gat­vės šo­kiai 2“ 3D – 24 d. 17.45 val. „Pra­ras­ta kon­tro­lė“ – 24 d. 12.45 val. „Am­ži­nai ta­vo“ – 24 d. 19.35 val. „Veid­ro­dė­li, veid­ro­dė­li... Snie­guo­lės is­to­ri­ ja“ (lie­t. k.) – 24 d. 14.25 val. „Ame­ri­kie­tiš­kas py­ra­gas: kla­sės su­si­ti­ki­ mas“ – 24 d. 21.50 val. „Ba­do žai­dy­nės“ – 24 d. 16.40 val. „Pi­ra­tai! Ne­vy­kė­lių kom­pa­ni­ja“ (lie­t. k.) – 24 d. 12.30 val. „Lo­rak­sas“ (lie­t. k.) – 24 d. 10.50 val.

„FORUM CINEMAS“ Ka­ra­liaus Min­dau­go pr. 49, „Ak­ro­po­lis“, III a.

„Diktatorius“ (premjera) – 24 d. 10.15, 12.30, 14.30, 16.30, 17.15, 19.30, 21.30 val. „Ko laukti, kai laukies“ (premjera) – 24 d. 13, 15.30, 18, 21 val. „Legendinis vikingas Toras“ 3D (premjera) – 24 d. 10.45, 13.15, 15.15 val. LNK kino startas. „Vyrai juodais drabužiais 3“ 3D – 24 d. 19 val. „Profas“ – 24 d. 11.45, 14.15, 16.45, 19.15, 21.45 val. „Nakties šešėliai“ – 24 d. 11.15, 13.45, 16.15, 18.45, 21.15 val. „Veidrodėli, veidrodėli... Snieguolės istori­ ja“ – 24 d. 10.30, 12.45, 15 val. „Gatvės šokiai“ – 24 d. 17.30, 20.15 val. „Keršytojai“ 3D – 24 d. 17.45, 20.45 val. „Loraksas“ (liet. k.) – 24 d. 12, 14 val.

KINO TEATRAS „ROMUVA“ Laisvės al. 54

Gegužės 25 d. 18 val. – „Pasaulis yra dide­ lis ir išsigelbėjimas slypi už kampo”. Drama. Bulgarija, Vokietija, Slovėnija, Vengrija. Rež. Stephanas Komandarevas. Vilniaus tarptautinio kino festivalio „Kino pavasaris” konkursinėje programoje filmas pripažin­ tas geriausiu, o pagrindinis aktorius Miki Manojlovičius gavo geriausio aktoriaus apdovanojimą. 21 val. – KINO NAKTIS, du filmai už 12 Lt. „Kvėpavimas”. Rež. Kim Kidukas, Pietų Korėja. Drama. „Sapnas”. Rež. Kim Ki-dukas, Pietų Korėja. Drama. Gegužės 26 d. 13 val. – „Magiški fėjų Vink­ sių nuotykiai” (dubliuotas lietuviškai). Rež. Iginio Straffi. Animacija. 14.45 val. – „Pa­ saulis yra didelis ir išsigelbėjimas slypi už kampo”. Drama. Bulgarija, Vokietija, Slo­ vėnija, Vengrija. Rež. Stephanas Komanda­ revas. Vilniaus tarptautinio kino festivalio „Kino pavasaris” konkursinėje programoje filmas pripažintas geriausiu, o pagrindinis aktorius Miki Manojlovičius gavo geriausio aktoriaus apdovanojimą. 16.45, 20.45 val. – „Mano didysis O!” Romantinė komedija. D.Britanija. Rež. Tanya Wexler. Vaidina: Maggie Gyllenhaal, Felicity Jones, Hughas Dancy, Rupertas Everettas, Jonathanas Pry­ ce. 18.45 val. – „Šokėja tamsoje”. Drama, miuziklas. Danija, Vokietija, Nyderlandai, JAV, D. Britanija, Prancūzija, Švedija, Suo­ mija, Islandija, Norvegija. Rež. Larsas von Trieras. Vaidina: Bjork, Catherine Deneuve, Davidas Morse, Peteris Stormare. Gegužės 27 d. 13 val. – „Magiški fėjų Vinksių nuotykiai”. 14.45 val. – „Pasaulis yra didelis ir išsigelbėjimas slypi už kampo”. 16.45, 20.45 val. – „Mano didysis O!” 18.45 val. – „Šokėja tamsoje”.

DOMINO TEATRAS

25 d. 18 val.

DATOS (gegužės 24 d.)

TV programa 6.00 Labas rytas. 9.00 „Komisaras Reksas“ (N-7) (k). 10.00 „Giminės. Po dvidešimties metų“ (k). 11.00 „Forumas“. Tiesioginė Lietuvos radijo laida. 12.00 Diskusija dėl Vyriausybės ataskaitos. Tiesioginė transliacija iš LR Seimo. 13.30 Europos vidury (k). 14.15 Krašto spalvos (k). 14.50 Žinios. 15.10 „Komisaras Reksas“ (N-7). 16.00 „Hartlando užuovėja“ (7). 17.05 „Senis“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.35, 21.05, 0.05 Sportas. Orai. 18.45 Nacionalinė paieškų tarnyba. 19.20 „Giminės. Po dvidešimties metų“. 20.25, 21.55 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 20.55 Verslas. 21.00 Kultūra. 21.15 Mūsų dienos – kaip šventė. 22.00 „Eurovizijos“ dainų konkursas, 2012 m. Antras pusfinalis. Dalyvauja Donatas Montvydas. Tiesioginė transliacija iš Baku. 0.00 Vakaro žinios.

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“ (6). 6.50 „Tomo ir Džerio nuotykiai“ (3) (k). 7.20 „Agentas Šunytis“ (8) (k). 7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7) (k). 8.50 24 valandos (N-7). 9.45 Žvaigždžių duetai 6. Lemiama kova (k). 12.40 Karamelinės naujienos (N-7) (k). 13.10 „Nickelodeon“ valanda. „Nugalėtoja“. 13.40 „Agentas Šunytis“ (9). 14.10 „Vaikų „Warner Bros.“ „Tomo ir Džerio nuotykiai“ (4). 14.40 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 15.40 Telenovelė „Meilės miestas“ (1, 2) (JAV, 2011 m.). 17.40 Būk mano meile! (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.14 Sportas. 19.17 Orai. 19.19 Valanda su Rūta. 21.00 KK2 (N-7). 21.30 Dviračio šou. 22.00 Žinios. Verslas. 22.19 Sportas. 22.23 Orai. 22.25 Kriminalinė Lietuva (N-7). 22.35 „Mentalistas“ (N-7). 23.35 „Slapti reikalai“ (7) (N-7). 0.30 „Specialioji Los Andželo policija“ (N-7). 1.25 Sveikatos ABC (k).

6.40 Teleparduotuvė. 6.55 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 7.25 „Simpsonai“. 7.55 „Biuras“. 8.55 „Meilės sūkuryje“. 10.00 „Moterys meluoja geriau“. 11.00 Nuotykių f. „Andų paslaptis“ (JAV, Argentina, 1999 m.). 13.10 „Bakuganas“. 13.40 „Viešnios iš praeities“ (5). 14.10 „Ragai ir kanopos sugrįžta“. 14.40 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 15.10 „Simpsonai“. 15.40 „Likimo galia“. 16.40 Drama „Paveldėtojai“ (1, 2) (Kolumbija, 2011 m.). 18.35 Susitikime virtuvėje. 18.45 TV3 žinios. 19.00 TV3 sportas. 19.05 TV3 orai. 19.10 „Naisių vasara“. 19.40 Paskutinė instancija. 20.30 Žvaigždė policininkas. 21.00 „Vyno kelias“. 21.35 TV3 vakaro žinios. 21.50 TV3 sportas. 21.55 TV3 orai. 22.00 „Gyvenimas“. 23.00 „Nokautas“. 0.00 „Nokautas“. 1.00 „Kaltės kaina“. 1.55 „Įstatymas ir tvarka. Nusikalstami kėslai“.

6.30 Televitrina. 7.00 Žinios (k). 7.25 Duok „labas“. 8.00 „Užkalnio 5“ (k). 9.00 Lietuvos žinių tyrimas (N-7) (k). 10.00 „Margoša: moterimi negimstama“. 11.00 „Be namų negerai: naujas gyvenimas“. 11.30 „Mentai“ (N-7) (k). 12.30 „Ekstrasensai prieš nusikaltėlius“ (N-7) (k). 13.30 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 14.30 „Pragaro virtuvė“ (N-7). 15.30 „Amerikos talentai“.

16.30 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 17.30 „Tylos riba“ (N-7) (k). 18.00 Žinios. 18.19 Sportas. 18.23 Orai. 18.25 „Liejyklos gatvė“ (N-7). 19.25 „Zaicevas + 1“ (N-7). 20.00 Žinios. 20.15 Verslas. 20.19 Sportas. 20.23 Orai. 20.25 „Sąmokslo teorija“. Tiesioginė diskusijų laida. 21.25 Kriminalinis trileris „Įsibrovimas“ (JAV, 2011 m.) (N-14). 23.25 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 0.30 „Galileo: norintiems žinoti“. 1.00 „Bamba“. Interaktyvus šou suaugusiesiems (S).

8.00, 17.55 Gustavo enciklopedija. 8.30 Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė (rusų k.). 8.45 Miesto kodas (k). 9.00 Labas rytas (k). 11.30 Šiaulių universiteto folkloro ansamblio „Saulė“ 40-mečio koncertas (k). 13.00 Teatras. Kelionė (1, 2) (k). 14.25 Lietuvos vaikų ir moksleivių dainų TV konkursas „Dainų dainelė 2012“. 16.00 Veronika (1985 m.) (k). 16.55 Žinios (k). 17.10 Miesto kodas. 17.25 Krašto spalvos. 18.25 Teatro ir kino aktoriaus Vlado Baranausko jubiliejui. Antanas Škėma. „Vieną vakarą“ (1991 m.). 19.20 Režisieriaus Povilo Gaidžio 75-mečiui. Veidai. Pokalbis su Klaipėdos dramos teatro vyriausiuoju režisieriumi Povilu Gaidžiu. 20.20 Veidai. Lietuvių dokumentika. Trys Jono Jurašo Antigonės. Jonas Jurašas. Iš ciklo „Maištininkai“. 21.00 Japonija. Kerinti įvairovė (2). 21.20 Žurnalistės Izoldos Keidošiūtės kūrybos retrospektyva. Kino pasaulyje. 2000 m. Sauliaus Macaičio „Aštuoni su puse“. Alainas Delonas. 22.00 Gintarinės batutos meistrai. Robertas Šervenikas. 23.35 Muzikos pasaulio žvaigždės. F.Poulemko „Gloria“ sopranui, chorui ir orkestrui. 0.00 Panorama (k). 0.20 Verslas (k). 0.25 Kultūra (k). 0.30 Sportas (k). 0.35 Orai (k). 0.40 Vakaro autografas (k).

9.40, 14.30 Teleparduotuvė. 9.55, 16.00 „Išlikimas“. 10.55, 15.00 „Robinas iš Šervudo“. 12.00, 18.00 „Kaulai“. 13.00 „Tusono sūnūs“. 14.00 „Moterų lyga. Vyrai, pinigai ir meilė“. 17.00, 0.25 „Medikopteris“. 19.00, 23.25 „CSI Majamis“. 20.00 Komedija „Mano vaikinai“ (1, 2) (JAV, 2008 m.). 21.00 „Moterų lyga. Vyrai, pinigai ir meilė“. 21.30 Veiksmo trileris „Klastotė“ (JAV, Honkongas, 1998 m.).

8.05, 15.00 Teleparduotuvė. 8.40, 15.30 „Drakonų kova Z“ (N-7). 9.40 „Muča Luča“. 10.00 „Sedrikas“. 10.30 „Betmenas ir narsuolių komanda“. 11.00 Būk mano meile! (N-7). 12.00 „Teresa“. 13.00 „Intrigų dvaras“. 14.00 „Laukinė širdis“. 16.30 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai (N-7). 17.30 „Pasaulio Guinnesso rekordai“ (N-7). 18.00 „Dvigubas gyvenimas“ (N-7). 19.00 „Laukinis gyvenimas“ (N-7). 20.00 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (N-7). 21.00 „Irenė Hus“ (6) (N-14). 22.50 „Išrinktieji“ (N-14). 23.50 „Pasaulio Guinnesso rekordai“ (N-7).

10.25 „Linksmieji traukinukai“. 10.40 Senoji animacija. 11.15, 20.35 Nomeda. 12.05, 17.00 „Meilės konvejeris“. 13.00, 19.00 „Aistrų verpetai“. 14.00 „Moterys meluoja geriau“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Marthos Stewart šou. 18.00, 22.25 „Moteris be praeities“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 21.25 „Moterys meluoja geriau“.

6.14, 13.00 TV parduotuvė. 6.30 Ryto reporteris. 7.55, 14.30 Negaliu tylėti. 8.55 „Merdoko paslaptys“ (N-7). 10.00, 18.20, 22.30 Super L.T. 10.35 Teritorija. 11.05 Idėjos namams. 12.00 Lietuvos diena. 13.30 Šeimų dvikova – „Akropolio“ turnyras. 15.30 „Padūkėlis Eliotas“. 15.45, 16.10, 1.00 Dok. f. „Išgelbėti. Čilės kalnakasių istorija“ (N-7). 16.00, 17.00, 18.00 Žinios. 17.20, 21.55 Lietuva tiesiogiai. 18.55 Šeimų dvikova – „Akropolio“ turnyras. 19.55 Dok. f. „Čigonai. Vaikystė be pasirinkimo“ (N-7). 21.00, 0.05 Reporteris. 21.52, 0.57 Orai. 23.05 Premjera. Dokumentinis f. „Dingusios Indijos mergaitės“ (S).

9.00 Žinios (k). 9.20 Veiksmo komedija „Taksi 4“ (N-7). 10.50 Kovotojas (k). 11.20 Drama „Skafandras ir drugelis“ (N-7). 13.15 Telelaikraštis. 15.50 Fantastinis trileris „Monstrai“ (N-7). 17.30 Apie fotografiją (k). 18.00 Žinios. 18.20 Istorinė laida „Mūsų praeities beieškant“ (k). 19.00 Nuomonės. 20.00 Sveikas žmogus. 20.50 Gyvenimas be stresų. 21.00 Žinios. 21.19 Orai. 21.20 Romantinė drama „Maištingoji Džeinė“ (N-7). 23.20 Žinios (k). 23.40 Komedija „Moljeras: teprasideda komedija“ (N-7).

7.00, 18.00, 20.00 Žinios. Orai. 7.20 Kauniečių akimis (k). 7.30, 18.30, 20.30 Muzika. 9.00 Kitokia Lietuva. 10.00 „Sedrikas“. 10.30 „Betmenas ir narsuolių komanda“. 11.00 „Būk mano meile“. 12.00 „Teresa“. 13.00 „Intrigų dvaras“. 14.00 „Laukinė širdis“. 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Drakonų kova Z“ (k). 16.30 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai. 17.30 „Pasaulio Guinnesso rekordai“. 18.20 Kauniečių akimis. 19.00 Kitokia Lietuva (k). 20.20 Kauniečių akimis (k). 21.00 Detektyvas „Irenė Hus“. 22.50 „Išrinktieji“. 23.50 „Pasaulio Guinnesso rekordai“ (k).

8.00 Karinė drama „Pasipriešinimas“ (JAV, 2008 m.) (N-14). 10.20 Romantinė komedija „Mano geriausio draugo mergina“ (JAV, 2008 m.) (N-14). 12.20 Drama „Vidaus imperija“ (Prancūzija, JAV, Lenkija, 2006 m.) (N-14). 18.30 Romantinė drama „Paskutinis šansas įsimylėti“ (JAV, D.Britanija, 2008 m.) (N-14). 20.05 F. „JCVD“ (Belgija, Liuksemburgas, Prancūzija, 2008 m.) (N-14). 21.45 F. „Pandorum“ (JAV, Vokietija, 2009 m.) (N-14).

9.00 Televitrina. 10.00, 19.00, 21.00, 23.00 Žinios +. 10.15 VTB vieningoji krepšinio lyga. Mažasis finalas. Vilniaus „Lietuvos rytas“–Krasnodaro „Lokomotiv-Kuban“. 12.00 VTB vieningoji krepšinio lyga. Didysis finalas. Kazanės UNIKS–Maskvos CSKA. 13.45 Italijos „Serie A“ lyga. XXXVIII turo apžvalga. 14.30, 21.15 Adrenalinas. 15.00 Automoto. 15.30 Lietuvos krepšinio lyga. 3-iosios finalo rungtynės. Kauno „Žalgiris“–Vilniaus „Lietuvos rytas“. 17.15 DNB LKF taurės finalinis ketvertas. Mažasis finalas. Prienų „Rūdupis“–„Kėdainiai“. 19.15 Italijos „Serie A“ lyga. „Juventus“–„Atalanta“. 21.45 Vimbldono legendos. B.Jean Kingas. 22.45 Olimpinės žaidynės. 23.15 Sportas LT. Lietuvos sambo čempionatas.

1819 m. gimė Didžiosios Britanijos ir Airijos karalienė, Indijos imperatorė Viktorija. 1940 m. gimė rusų poetas Josifas Brodskis. 1950 m. gimė aktorius Remigijus Vilkaitis. 1960 m. gimė anglų aktorė, „Oskaro“ nominantė Kristin Scott-Thomas. 1973 m. gimė lietuvių balerina Živilė Baikštytė. 1974 m. mirė JAV džiazo virtuozas Duke’as Ellingtonas. 2009 m. mirė kompozitorius, dirigentas Jurgis Gaižauskas.

horoskopai Avinas (03 21–04 20). Atrodys, kad aplinkybės klostosi ne jūsų naudai. Trūks aplinkinių ir artimųjų pritarimo bei meilės. Gali kilti konfliktų su vaikais, bet būkite tokiose situacijose išmintingas ir atlaidus. Jautis (04 21–05 20). Palanki diena ieškoti naujų idėjų. Galimas malonus bendravimas su mylimais žmonėmis. Viskas klostosi puikiai ir reikalai juda į priekį. Neišsigąskite lengvo nuovargio. Dvyniai (05 21–06 21). Palanki diena tyrinėti, nes užplūs naujų idėjų lavina. Mėgausitės ilgais pokalbiais, rašysite laiškus, plepėsite telefonu. Vakarop gali apnikti apatija. Pasivaikščiokite gryname ore. Vėžys (06 22–07 22). Sėkmingai kuriate planus ir juos įgyvendinate. Palankus laikas priimti sprendimus. Pasikvieskite savo draugus ir vyresniuosius bičiulius, kad kartu su jais apsvarstytumėte ateities planus. Liūtas (07 23–08 23). Organizuotumas ir kruopštumas padės įveikti bet kokią užduotį. Esate kupinas energijos, bet nepraraskite savitvardos. Nepraleiskite galimybės padaryti dvigubai daugiau nei įprasta. Mergelė (08 24–09 23). Būsite neįprastos nuotaikos. Tikėtina, kad pamilsite vyresnį arba autoritetingą žmogų. Tik pasistenkite neįskaudinti seno draugo. Svarstyklės (09 24–10 23). Iš pirmo žvilgsnio atrodęs teisingas pasirinkimas prieštaraus jūsų vertybėms. Užuot ėjęs lengvesniu keliu, pasuksite sudėtingesniu, geriau šiandien nespręskite svarbių klausimų. Skorpionas (10 24–11 22). Teisingai įvertinkite susidariusią padėtį, kritiškai pažvelkite ir į save. Ir atsipalaiduokite – jėgų dar tikrai prireiks. Susitvarkykite namus, iškuopkite seniai šluotą mačiusius kampus. Šaulys (11 23–12 21). Būkite atsargus siekdamas savo svajonės, nes galite nukrypti nuo teisingo kelio. Nebus lengva patenkinti visus norus ir troškimus, nes svarbu nesusipainioti, kur svajonės, o kur realybė. Ožiaragis (12 22–01 20). Lengvai bendrausite su aplinkiniais, tik būsite šiek tiek išsiblaškęs ir dėl to galite būti apkaltintas lengvabūdiškumu. Neįžeidinėkite kitų žmonių, nes galite įskaudinti arba sulaukti atsakomosios reakcijos. Vandenis (01 21–02 19). Pasitelkus vaizduotę, atsiras puiki galimybė pagerinti gyvenimo sąlygas. Jūsų draugai manys, kad esate idealistas, bet aplinkiniai visiškai pritars jums. Žuvys (02 20–03 20). Sunkiai seksis reikšti savo mintis ir idėjas. Stengsitės vengti ginčų. Ir teisingai darysite, nes bet kokie veiksmai sulauks padarinių, todėl pasistenkite nusiteikti pozityviai.


Orai

Savaitės pabaigoje Lietuvoje vyraus sausi ir gana šilti orai, kaip prognozuoja Hidrometeorologijos tarnyba. Šiandien dieną bus 17–20 laipsnių šilumos. Rytoj temperatūra bus panaši: naktį numatoma 4–12, dieną – 17–19 laipsnių šilumos. Savaitgalį turėtų labiau sušilti.

Šiandien, gegužės 24 d.

+18

+20

Telšiai

+18

Šiauliai

Klaipėda

+18

Panevėžys

+17

Utena

+17

Tauragė

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (jaunatis) teka Mėnulis leidžiasi

4.58 21.33 16.35 7.42 0.13

145-oji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 221 diena. Saulė Dvynių ženkle.

+19

Kaunas

Pasaulyje Atėnai +22 Berlynas +24 Brazilija +23 Briuselis +25 Dublinas  +17 Kairas +35 Keiptaunas  +17 Kopenhaga  +21

Londonas +27 Madridas +30 Maskva  +17 Minskas  +18 Niujorkas +23 Oslas +23 Paryžius +27 Pekinas  +31

orai kaune šiandien

Praha +23 Ryga  +16 Roma +24 Sidnėjus  +21 Talinas  +15 Tel Avivas +27 Tokijas +24 Varšuva +22

+19

+19

Vėjas

Marijampolė

Vilnius

+18

Alytus

4–8 m/s

Vardai Gerardas, Gina, Joana, Vilmantas, Vincentas, Žaneta.

Šim­panzės yra as­me­nybės?

Rytas

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

+16

+19

+16

+13

5

+14

+19

+16

+12

4

+15

+20

+18

+10

3

rytoj

poryt

Moks­l i­nin­kai sa­ko, kad šim­panzės tu­ ri kai ku­rių žmo­gaus as­me­nybės bruo­ žų. Pa­sak moks­li­ninkų, šim­panzės gy­ ve­na pa­na­š io­je kaip žmonės so­cia­ linė­je ap­l in­ko­je. Jos no­r i turė­t i drau­ gų, su­si­ras­t i par­t nerį, įgy­t i sta­tusą jų „vi­suo­menė­je“. Moks­l i­n in­kai aiš­k i­na sa­vo iš­va­das tuo, kad tarp žmo­n ių ir šim­pan­zių eg­zis­tuo­ja ge­ne­ti­nių pa­na­ šumų, ka­dan­g i tiek žmo­nių, tiek šim­ pan­zių pro­tėviai – tie pa­tys. Kai ku­rie moks­li­nin­kai ma­no, kad žmo­gaus as­ me­nybės tipų tai­k y­mas gyvū­nams nėra tiks­lus. Esą to­k iu būdu grįsti gy­ vūnų el­gesį su­dėtin­ga. BBC inf., „Reu­ters“ nuo­tr.

įvairenybės

Ro­do­dend­rai – ap­lin­kos puoš­me­na Vir­gi­ni­ja Sku­čaitė

v.skucaite@kaunodiena.lt

„„Sūku­ry­je: šventė­je bus ga­li­ma iš­vys­ti įvai­rių sti­lių šo­kių at­likė­jus. Aliaus Koroliovo nuo­tr.

Ge­ra­sis šo­kio užk­ra­tas Per­nai di­de­lio kau­nie­čių su­si­ domė­ji­mo su­lau­ku­si šventė „Šo­ kan­tis Se­na­mies­tis“ grįžta. Pag­rin­di­nis šventės ak­cen­tas lie­ka ne­pa­kitęs – or­ga­ni­zuo­ja­mas ma­si­nis šo­kis, ku­ria­me šoks dau­ giau kaip tūkstan­tis šokėjų. Šie­ met jis bus šo­ka­mas du kar­tus: Vil­niaus gatvė­je ir Ro­tušės aikštė­je pa­gal skir­tingą cho­reog­ra­fiją. Šventė pra­si­dės šeš­ta­dienį 18 val., kai tūkstan­tinės šokėjų ei­ tynės nuo Šv.Ar­kan­ge­lo My­ko­ lo (Įgu­los) baž­ny­čios pa­judės Se­na­mies­čio link. Ei­tynė­se da­ ly­vaus Sau­liaus Skam­bi­no ir Ka­ ri­nos Krys­ko „Žvaigžd­žių mo­ kyk­los“ auklė­ti­niai – apie 1000 vaikų, „Fun­ny Beat and Show“, ele­gan­tiš­kos pil­vo šokė­jos „Ona­ bel­ly­dan­ce“ bei „Orien­tal“, mo­ der­naus šo­kio stu­di­ja UP, šo­kių ko­lek­ty­vas „Šo­kis LT“, Kau­no VDU ku­puei­ros klu­bas, Kau­no

Da­bar gau­siai VDU Bo­ta­ni­kos so­ de žy­din­tys ro­do­dend­rai ypa­tin­gi tuo, kad, esant rei­ka­lui, juos ga­li­ma so­din­ti ne vien pa­va­sarį ar ru­denį. Be to, yra jų au­gan­čių ir pa­vėsy­ je, ir pu­siau pa­vėsy­je, ir saulė­to­ je vie­to­je. Bo­ta­ni­kos so­de Kau­ne jų yra dau­giau nei 100 veis­lių ir rūšių, ku­rios skir­tin­gu lai­ku gau­siai žy­ di dvi tris sa­vai­tes. Yra to­kių rūšių ro­do­dendrų, ku­rie pra­žys daug vė­ liau. Tad prie namų ga­li­ma su­for­ muo­ti ro­do­dendrų gru­pes, ku­rios žydėtų net apie tris mėne­sius. Bo­ta­ni­kos so­do dend­ro­logė Jo­ lan­ta Šabū­naitė pri­me­na: ro­ do­dend­rai skirs­to­mi į vis­ža­lius, pu­siau vis­ža­lius ir va­sar­ža­lius.

Pas­ta­ruo­sius so­di­nin­kai mėgė­ jai va­di­na lau­ko aza­li­jo­mis, ru­denį nu­me­tan­čio­mis la­pus. Ro­do­dend­ rams tin­ka rūgšti ir la­bai pu­ri dir­ va, ku­rio­je ne­tu­ri trūkti or­ga­ni­nių med­žiagų. Dir­vos pa­vir­šių rei­kia mul­čiuo­ti leng­vu mul­čiu­mi. Ro­ do­dend­rams nie­ka­da ne­tu­ri trūk­ ti drėgmės, ant­raip žydės trum­ piau, skurs. Pir­mo­je va­sa­ros pusė­je ro­do­ dend­rus reikėtų tręšti ro­do­dend­ rams skir­to­mis trąšo­mis ar se­nu per­pu­vu­siu mėšlu, ku­ris ne tik su­ tei­kia mais­to med­žiagų, bet ir pa­ ge­ri­na dir­vos struktūrą. Tręšia­ma du kar­tus – anks­ti pa­va­sarį ir po žydė­ji­mo. „Ge­riau­siai juos so­din­ti iki ge­ gužės vi­du­rio ar­ba rugsėjį, ta­čiau ga­li­ma ir va­sarą. So­di­nant žy­dintį krūmą, reikėtų pa­ša­lin­ti žie­dus

ar­ba nu­ska­by­ti dalį žie­di­nių pum­ purų, jei au­ga­las so­di­na­mas su to­ kiais pum­pu­rais. Va­sarą, t. y. lie­ pą ir rugpjūtį, ro­do­dend­rai kraus žie­di­nius pum­pu­rus. To­kiu me­tu jiems ypač ne­tu­ri trūkti drėgmės ir švie­sos“, – pri­minė J.Šabū­naitė. Paš­ne­kovė per­spėjo, kad ro­do­ dend­rai ne­ga­li aug­ti po visų rūšių lie­po­mis, bu­kais, kaš­to­nais, tuo­po­ mis, ie­vo­mis, nes šių la­puo­čių la­ pi­ja la­bai tan­ki. Ro­do­dend­rai ge­rai augs pu­ria­me, su dur­pių prie­mai­ ša dir­vo­že­my­je ar­ti pušų, mau­ med­žių, kėnių, cūgų ar ąžuolų ir tuo­met, jei bus mul­čiuo­ja­mi pušų spyg­liais ir žie­ve, ąžuo­lo la­pais, ki­ minų durpė­mis. Sud­žiū­vu­sias ir ligų ap­nik­tas ro­ do­dendrų ša­ke­les ga­li­ma nu­kirp­ti bet ku­riuo lai­ku, o štai genė­ti – tik po žydė­ji­mo.

plas­ti­kos ir pan­to­mi­mos teat­ro pro­fe­sio­nalūs ak­to­riai, iliu­zio­ nis­tas Ni­ko­las Kin, stu­di­ja „Ug­ nies val­do­vai“. Į ei­ty­nes įsi­lies ir XXVII tarp­tau­ti­nio fok­lo­ro fes­ti­ va­lio „Ata­ta­ria lamzd­žiai“ da­ly­ viai ir ki­ti šo­kio ko­lek­ty­vai. 18.45 val. ma­si­nis šo­kis bus šo­ ka­mas Vil­niaus gatvė­je, po pus­ va­land­žio – Ro­tušės aikštė­je. Šventė neap­si­ri­bos vien ma­si­ nio šo­kio ak­ci­jo­mis. Per visą ren­ ginį nuo 18 val. iki 23 val. ke­tu­ rio­se Vil­niaus gatvė­je ir Ro­tušės aikštė­je įreng­to­se sce­no­se pa­si­ro­ dys šo­kių ir mu­zi­kos at­likė­jai, čia pat vyks šo­kių pa­mo­kos. Šventę vai­ni­kuos 21 val. pra­ si­dėsian­ti dis­ko­te­ka po at­vi­ru dan­gu­mi – sce­na da­ly­sis Ka­ri­na Krys­ko ir DJ Jus­tin Xa­ra ir Ju­lia Fe­do­to­va, pa­si­ro­dy­mo kul­mi­na­ ci­ja – ug­nies šou.

„„Pri­minė: anot J.Šabū­naitės, ro­do­dend­ras skurs, jei jį pa­so­din­si­me prie eglės, nes jos, kaip ir ro­do­dend­ro,

KD inf.

Eval­do But­ke­vi­čiaus nuo­tr.

šak­nys yra ar­ti dir­vos pa­vir­šiaus. 

2012-05-24 Kauno diena  
2012-05-24 Kauno diena  

Ketvirtadienis gegužės 24, 2012 Nr. 120 (19679) Kaunodiena.lt Egip­tie­čiai­ren­ka­­ nu­vers­to­jo­pre­zi­den­to­­ įpė­di­nį­ir­vi­lia­si,­­...

Advertisement