Page 1

miestas Nuo gais­ro nu­ken­tė­ju­sio ­ Ĺ i­lai­niĹł dau­gia­bu­Ä?io ­ gy­ven­to­jams ­ iĹĄ re­zer­vo fon­do ­ sa­vi­val­dy­bÄ— ­ sky­rÄ— pa­ra­mÄ….

5p.

lietuva

ekonomika

7p.

Pre­zi­den­tÄ—s ­ D.Gry­baus­kai­tÄ—s ­ NA­TO vir­ťō­niĹł ­ su­si­ti­ki­me ­ ÄŒi­ka­go­je lau­kia ­ ÄŻtemp­ta dar­bot­var­kÄ—.

8p. Dau­gė­ja pa­grįs­tų­ skun­dų apie­ pa­si­bai­gu­sio­ ga­lio­ji­mo mais­to­ pro­duk­tų­ par­da­vi­mą.

Kita Kennedy ťeimos­ prakeiksmo auka – nuŞudyto prezidento sōnėno Şmona Mary Kennedy.

9p.

Penktadienis geguŞės 18, 2012 Nr. 115 (19674) Kaunodiena.lt 2 Lt

Klo­nio gat­vÄ—s ĹĄtur­mas: mer­gai­tÄ™ iť­ne­ťė rė­kian­Ä?iÄ…

Me­ras at­kir­to Ĺžy­dams 1941-ĹłjĹł Lai­ki­no­sios vy­riau­sy­bÄ—s va­do­vo Juo­zo Amb­ra­ze­vi­Ä?iausBra­zai­Ä?io pa­lai­kai va­kar iĹĄ Vil­ niaus oro uos­to per­veŞ­ti ÄŻ Kau­no Kris­taus Pri­si­kė­li­mo baŞ­ny­Ä?iÄ….

Sos­ti­nė­je ur­nÄ… su pa­lai­kais pa­si­ti­ kÄ™s Kau­no me­ras And­rius Kup­Ä?ins­ kas su­lau­kÄ— Lie­tu­vos Ĺžy­dĹł bend­ ruo­me­nÄ—s prie­kaiť­tĹł, esÄ… pa­ger­bÄ— pro­na­ciť­kÄ… vei­kė­jÄ…, 1941 m. va­do­ va­vu­sÄŻ ma­rio­ne­ti­nei vy­riau­sy­bei. „Man keis­ta, kad ne­sant ofi­cia­liĹł ÄŻro­dy­mĹł ban­do­ma ta­pa­tin­ti gerb. Amb­ra­ze­vi­Ä?iĹł-Bra­zai­tÄŻ su pro­na­ciť­ ka veik­la“, – BNS pa­reiť­kÄ— me­ras. A.Kup­Ä?ins­kas pri­mi­nÄ— kri­ti­kams, tarp jĹł ir Iz­rae­lio am­ba­sa­do­rei, kad, at­li­kus ty­ri­mÄ… JAV Kong­re­se, J.Bra­ zai­Ä?iui ne­bu­vo pa­teik­ta jo­kiĹł kal­ti­ ni­mĹł. 5p.

Dienos citata „Su Ĺ a­ru dar ne­si­kal­bė­jau apie jo at­sto­va­vi­mÄ… rink­ti­nei“, –

„„Iť­veŞ­ta: kly­kian­Ä?iÄ… mer­gai­tÄ™ iť­ne­ťė policininkĹł saugomi L.Stan­kō­nai­tÄ— ir jos ad­vo­ka­tas G.ÄŒer­niaus­kas. 

Va­kar Gar­lia­vo­je įvykdyta ope­ra­ci­ja, pa­ tek­sian­ti į Lie­tu­vos is­to­ri­ją. Tik, ko ge­ ro, ne į bal­tuo­sius jos pus­la­pius. Ginkluo­ tiems pa­rei­gō­nams įsi­ver­Şus į Ke­dŞių na­ mus, iť­neť­ta kly­kian­ti ma­Şa­me­tė. Kau­no gim­ta­die­nis pra­si­de­da

Sau­lius Tvir­bu­tas

s.tvirbutas@kaunodiena.lt

Lō­Şo du­rys, du­Şo stik­lai

Pir­mą kar­tą Lie­tu­vo­je teis­mo spren­di­mo vyk­dy­ti mes­tos neį­ti­ ki­mai di­de­lės pa­rei­gō­nų pa­jė­gos. Ď Klo­nio gat­vę, prie Ke­dŞių na­mų, ko­lo­no­mis at­Şy­gia­vo 240 po­li­ci­

12p.

Ar­tō­ro Mo­ro­zo­vo nuotr.

nin­kų. Kau­kė­ti pa­rei­gō­nai ap­su­ po na­mą. Ja­me su glo­bė­ja Ne­rin­ga Venc­kie­ne, se­ne­liais ir ki­tais ar­ti­ mai­siais bu­vo iť­si­gan­du­si ať­tuo­ ne­rių me­tų mer­gai­tė – dar ne­pa­ si­bai­gus va­di­na­ma­jai pe­do­fi­li­jos by­lai, teis­mo spren­di­mu mo­ti­nai Lai­mu­tei Stan­kō­nai­tei grą­Şin­ta duk­ra.

pa­skli­dus gan­dams, kad Ĺ a­rō­nas­ Ja­si­ke­vi­Ä?ius esÄ… pa­Şa­dė­jo at­vyk­ti į­ rink­ti­nÄ™, sa­kÄ— Lie­tu­vos na­cio­na­li­nÄ—s krep­ťi­nio rink­ti­nÄ—s vyr. tre­ne­ris­ KÄ™s­tu­tis Kem­zō­ra.

10p.

2

1

 424B Âź@% =2;8A.162;6@

a Nb[\QVR[NY `N[aNXN-X QRYVR[Ă› CV\YRaN7b\ ?RQNXa\_Ă› ?2:6.

var

me portale Atnaujinta – nosantaka jienos/kau iena.lt/nau jōsų kōrybai. http://kauno.d gyvenimą ir erdvė kultōros tai į Kauno

santaka

presijos: LyrinÄ—s im ksta kelionÄ— ie vilties nutv

;_!

KauNaujausias nio lÄ—no valstybi ktakliĹł teatro spe lÄ—s sau lis „KelionÄ— ras Kaulink“ – bend Peterno ir Sankt binis burgo kĹŤry nusteprojektas, vienbinÄ™s idÄ—jos nÄ—mis tisumu, eti , gerunuostatomis teigimu. mo ir vilties

Ĺ iandien su „Kauno diena“ – kultĹŤros ir meno priedas

N_f`

O b\QN`V`XNZ ,#'#( .1#%(-,3@ aN`ZRa \QN`Â&#x201C;W RVX[RZNaf /#'(@)' %,!C+#)%.*#(, N`Zb`ORc C &C&C, #+ .,) &# aNVX\ZN`] 0') +' -#(,#+@-#! : C$,)$)- `]RXaNXYfWR #+ /#,#:% /& , (*+#%#:-#( a: [NbWNWNZR ,),#+/#&-#,( #'* +;#,#+#., -(+#) $.-#' ,%&##', . :/# ,'.#%) '&)#$), #+ +#:%.') #+ ), '*)1# *+ # -#(!) '#,+#) - (&C, %' #$), 3 #-#( /0%.,#), (#'#:%B #)*/010,%) !, "+%/01;#.# *+,-,!0/ (+'#(? (), ,. &C&#B +#(, , #/#1D, &#)$+):)%#, +)/#1 ) -#%-#(/* $,*+)0-#-#!# % # * ,8 /)% , # ( # &@! #), + ( )+# -)+#.,  #(!##(-+* C%,*%- % ,#B#+ @)' ;#,-#;#,' Jankus &)'#(),#+ ,#-.#$B#,,-#,/) Gediminas $D-(-$) #%#(#. "+%- ) ()-'*/#(.@-#!#. )( ;# , ;#.,$.%/# *+ 01 ),*+ / $ # ( + & ) '.,* $ ),#, (-&0 ,%&#;#- ) &#'/#(-#'.1 -'*(-0,(. #(-+*# ,* @,#'#(-#(#.,#B %&#.),#++,/ tieji efektĹł /)". ,*%- &#B--+)%-)+##* &# +#(!), '&)#$), Nesivaikan &- #-#( -$.-),&(! -#(!#&C # ,%' (.) -0,*#')+ dinÄ&#x2014; misija &#, 0+#:%.')#+ , ,*%-%&#) -. #&D, %- !#&#(/#%C$B*)& nijantis gÄ&#x2014;ris (;.,%&( &#) Pagrin *%0&C$(-#, ,*%-%  C, *+,) , Visa vie **+,- % ., ')+) *+,'&%- D+0#(C,!+.* *!0/#(#+* +-0 &0!#) '#,-)$# +!#, &#)%&#)(C,#+ -#, 8/#, (-% .%:?#.,#) B %-)+## +%#$, %#(#,')-0/, #!# &#.$(?#) #+%) +-#,  0* (,/ ' +#(0,* # + !#., /#( : %. ,. , .'.# %.'.1# (C ,. % '#,#,-)+# ,%&#C 'D *+) ,#)(& )$# *+,'C '() riĹĄkumui %)-+.%#(. +)'#,&0+#(C $*,# +#:%.'A - %#-C )-#%#(!, IĹĄĹĄĹŤkis meist #)$# '#,# -'*-,%# (+C &)? -#(! *+,' - #( )(;#/#. 0C, #+ %#&( @,#'((-#,(. ( )&#- ),, ,/+##+D ),#), /+- (.,%'C$)4 #(.!, $)'#,),*+, +,(#/#(#%#-#', '(0'.#-#( #!#B %-B#+/# ji&#( 9'0-C , <+(#.,%, #+ $C! ! lÄ&#x2014; +) !  * #( bu #,#-#( & to #-' ? % $0* (-* %# .! 2*% KelionÄ&#x2014; $,#/#% /#, +-, /#?#., #( +#$./# &#B didi*.&#+.') &#)(C$,.&C,&#(% $.-+,(# #-*+)# pro &.;(-#, &C .+.,%,:/ #), + it )&#(% ## , ' # #.,9# (#(#) *) %.+#(/,(), $ + C & +A link . ( % mo "(#: )+#!#(&., &#)(C-) #%/# ?#., (, -) (C,(),#) :)%#+.)-# *.&#%A lÄ&#x2026; ÄŻsiĹžiĹŤ-.,%()(.,- A@,#;#D+#(-@% ,., /##(( ,0') #+ *+) ,#) ,(),@*+, !, +#%&.$(-#, #('A$@,-#%& +%-+@ *)'C!#., namÄ&#x2026; jÄŻ stik ,.,#%&. '#,-+ # ( /+-),,()'#, C-#( ;(# " no vei%# !( ,. #:%.') #+ #:+#( ,.+,- 'C, () /#%C$) . ,.+,-# .% .) + ;#.+0C'#,*+#( %+-A '-0-#, rint ÄŻ kiekvie rÄŻ, po#%/#(' 1=,# (&.') ,.(% #B3, %-)+#B '#,- >2!&#;#D+C-#/# ,#&*(0, te >,.%-)+ C-# ) (&##, $. %&#:C'#, 1#%#(C+*+# #)( '-)'&C& -0& kÄ&#x2014;jo charak bes. :-'*#, #+ !.')4& $)$,.+, -#%&#-&C'. :-#(!& +.)+ A !+#. * #+ !#+C-#, (#(-#%#&(#((?#A ny )(;#, *# +;#,D+ #+,..!.,0,#, 0/ '(,(),&%0,#, )%.,#(#(%, ),.,/)*+, %0-##+ mÄ&#x2014;gius, silp &0%B ! ,:#' &C-#+@! ('#( %#),., #&#$#' +)# >/+-#(!B ,#') + % 0  ,- ! B* C A & . %A,* $ # , , $ -#+ ) )! +#-#*# B &C --+) '# -)%#)@-#!.' #0,#,+,.) #$# ,#, #+ 'D, )%#$#*,%% -# 3 &0+#(#B ' )+#&#+ .-C, 3 #+ - ), %#%.+#%#-B,(B$.( ., , ( @)'#. +(,.! %,--.)&#./+ ,' . ( 0  , #1 ' / , *+ &#, *# % %# )%#'%)(- B &C&#(#(%B ,*% -% ,#$B *0(C '#,-+#:%# +#$B &#B,()$/#%()() $.))$) +) /# 1#(!), #'*+,#$), 3 /+#.,# )%#',%# -( -) #'A 'D, #'*+ 3 -',., !0/(#') #, )' (*+ /#),(-0%#.,#:,#,%0+ (#),'#,#$),,./ +@)+.'A -#(-#(, 0+ #,)+#!#( -B **+,-B -(- -' (/ -), +#)*(.)$#',!-#!C ,#$A-#!#(!&#( /)%#& -+*., )+A -#% -%&#,-A '# #. D ;#)$% ,'.,#+/#,(. -) /#1.,()+,# #B--+,->,# %' -#%&(-#,*# *#( %)&#;, -? &,)$,/ -)'# /#(-/>$. ,),#, #'AC& #'#(C-),#),') * +# &###+(@*+, *:/#,-,&C !&B!&/# !.) #+*,#.%)$ #B*+)* &>+-#'.#-% **+,-.'#+,&0 +#,*';.- $-',)$(' ?#A'#&>.% '#(!#%+-.-# C$B-%/#? -A %#&(.'A'# A,#,/+-0, C,%. -)+##%&#() -0'#-#('#,-+ #:% #&# ;# -.+# ,/)@%D+&#(#) .-)+#--) ,'*+ +&#(C,/+-0 +#$),#!#, -#(*+,)( *,- ' (, ,/0$ -#,C',@@-#%+ (;(#.() -A ')+ -#%0*? ;##+#:.%: !#',#* -#%:# % %#%/# $.-), (%B%& %23( ,%&# (-! % $B+ !#(C,&#( ! A, #( , . % # /)* +#: ,3 -#'D &#)(C,.& ')#++# ,--0'#&#% :.%:-#(#' &#).-)+#.,#+ + #+#: #(%(-.) +.')%#&(. ./# 4 #(!)%D+0#(#)(+ &#, &C&#B--+)* #B*+:-C,,A$.% *,%+#-#D- -)&0!#)*+) ,#) ! ),*%-%&#))'#((+ ;##+,*%-% + ,C%' ()/, #,+., B-&#1 #, &C&C, +C #., )+#,, )(,-(-# . ,B&C&#(#(%B.%: ,#),-"(#%), ,%#+-#(!,#'* #., /#'),.-& (-#(! (#),#), --+) -+#'B#+( %',/##( -)+ ;#,#+ &#(%, #+ %#& C-#(!#. (#$(?#./#,,-, % * #+ # # ' A,. #( 0, '  . #$ -#,%#+#'/#,## +))'# *') & .,- ( 01 ; */ ,)( # ( -#3-#.! C$#'A@!0/ #. ,#$,#+*+ #., +*#%, '#,#$),*/010, ')+ 4 # 8#)')+&#(#).!#')/# -# @/&0'A,.! -) ;( '(0'A.% #+ ,'.#%#(#(%, + -#:%) -.+#(#) &C,2 '.1#%(-) ,),,#%C#+%# A%D+0#(@,. %)') #% #(.%# ;'#+:- #((?#),:/# .+!)3# (&(!/ , &C&C', /&0-# +#%C %.+#, -&#% -/C, # (C,%#&( (-0, +! ď ŽNovatoriĹĄk

â&#x20AC;&#x17E;Santakaâ&#x20AC;&#x153;


2

penktadienis, gegužės 18, 2012

tema

Oro kokybė Kaune 0

27

Šaltinis: Kauno miesto aplinkos kokybės tyrimai

Kietosios dalelės (KD10)

50mg/m3

Nustatyta 24 val. ribinė vertė

0

0,43

Anglies monoksidas (CO)

10 mg/m3

Nustatyta 8 val. ribinė vertė

0

53

200 mg/m3 Azoto dioksidas (NO2)

Nustatyta 1 val. ribinė vertė

Klo­nio gat­vės štur­mas: mer­gai­tę iš­n Iš pra­džių pa­rei­gū­nai su 1 ben­zi­ni­niais pjūk­lais iš­ lau­žė pa­grin­di­nes lau­ko du­ris ir ga­

ra­žo var­tus. Pa­te­kę į na­mo ko­ri­do­ rių, jie ban­dė ati­da­ry­ti už­ra­kin­tas me­di­nes sve­tai­nės du­ris, bet ne­ pa­vy­kus pe­rė­jo į lau­ko te­ra­są. Ten jiems pa­vy­ko iš­dauž­ti stik­lo pa­ke­ tą vit­ri­ni­nė­se du­ry­se ties ran­ke­na ir pa­tek­ti vi­dun. Pa­si­rin­ki­mo ne­pa­li­ko

„Ka­d a nors tu ga­l ė­s i rink­t is. Šian­dien tu ne­tu­ri pa­si­rin­ki­mo. Ga­li rink­tis: ar­ba da­bar, ar­ba už vie­nos mi­nu­tės. Ki­to pa­si­rin­ki­mo tu ne­tu­ri“, – ma­ža­me­tei aiš­ki­no Kau­no ra­jo­no vai­ko tei­sių ap­sau­ gos skyriaus spe­cia­lis­tė Eve­li­na Ta­l a­l ie­n ė. Mer­gai­t ė sė­d ė­jo ant Ne­rin­gos Venc­kie­nės ke­lių ir vis kar­to­jo: „Ne­no­riu. Nie­kur su ta­ vi­mi nei­siu.“ Tai už­f ik­s uo­ta kom­p iu­te­ry­je, ku­ris bu­vo Ke­džių na­mų sve­tai­ nė­je. Įsi­ver­žę po­li­ci­jos pa­rei­gū­ nai nu­len­kė jo ek­ra­ną su ka­me­ra, ta­čiau li­ko veik­ti gar­so įra­šo funk­ ci­ja. Kam­ba­ry­je dar bu­vo su­mon­ tuo­tos ke­lios vaiz­do ste­bė­ji­mo ka­me­ros, bet įsi­ver­žę po­li­ci­nin­ kai iš­kart jas nu­su­ko nuo įvy­kio vie­tos.

Laima Kedienė:

Aš šau­kiau: čia ma­ no na­mai, ko­dėl ma­ ne tem­pia­te iš na­ mų? Vieš­pa­tie, kas da­ro­si, kur mes gy­ ve­na­me?

L.Stan­k ū­n ai­t ė ir jos ad­vo­ka­tas G.Čer­niaus­kas. Po ope­ra­ci­jos N.Venc­kie­nė į sa­vo na­mą nuė­jo ap­si­ka­bi­nu­si ver­kian­ tį sū­nų. Po to tei­sė­ja nu­vež­ta į li­ go­ni­nę. Jai pa­temp­tos abie­jų ran­ kų saus­gys­lės. Vei­kė di­džiu­lės pa­jė­gos

Ope­ra­ci­jo­je da­ly­va­vo 240 pa­rei­ gū­nų iš Kau­no ir Vil­niaus. Ma­tė­ si, kad jai kruopš­čiai pa­si­reng­ta. Dar prieš 6 val. ry­to pra­dė­tos blo­ kuo­ti vi­sos gat­vės, ku­rios jun­gia­si su Klo­nio gat­ve. Ne­bu­vo įlei­džia­mi nei au­to­mo­bi­liai, nei pės­tie­ji. Žmo­nės ban­dė pa­tek­ti ar­čiau Ke­džių na­mų per kai­my­nų skly­ pus, li­po per tvo­ras. Daug žmo­nių bu­vo spė­ję su­si­rink­ti anks­čiau ar­ ba li­kę nak­vo­ti Klo­nio gat­vė­je. Jie bu­dė­jo prie Ke­džių na­mo ap­si­juo­ sę tris­pal­vė­mis vė­lia­vo­mis. Per gar­sia­kal­bius ai­dė­jo ant­ sto­lės So­na­tos Vai­ce­kaus­kie­nės ir po­li­ci­jos pa­rei­gū­no bal­sai, ra­ gi­nan­tys žmo­nes ne­kel­ti riau­šių ir ne­si­prie­šin­ti teis­mo spren­di­mo vyk­dy­mui. Po­li­ci­ja nuo­lat įspė­jo žmo­nes, kad prieš juos ga­li bū­ti pa­nau­do­tos du­jos, gu­mi­nės kul­ kos, elekt­ros prie­tai­sai, tar­ny­bi­ niai šu­nys. Po­li­ci­jos pa­jė­gos grei­tai iš­stum­ dė žmo­nes į ša­lis ir ėmė for­muo­ ti už­tva­rą. Kai ku­rie žmo­nės bu­vo griau­na­mi ant že­mės, už­lauž­to­mis ran­ko­mis ve­da­mi po­li­ci­jos au­to­ mo­bi­lių link. Su­lai­ky­ta be­veik 40 bu­dė­ju­sių­ jų, be­si­mel­džian­čių­jų, gie­dan­čių­ jų Lie­tu­vos him­ną prie Ke­džių na­ mų. Pa­si­bai­gus ope­ra­ci­jai jie bu­vo pa­leis­ti.

„„Dra­ma: su­si­rin­ku­sie­ji bu­vo iš­stum­dy­ti į ša­lis ir ga­lė­jo tik mels­tis, gė­dy­ti pa­rei­gū­nus. 

Kliū­tis ša­li­no be skru­pu­lų

Kam­ba­ry­je dar bu­vo ant­sto­ lė So­na­ta Vai­ce­kaus­kie­nė, Kau­no mies­to vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­ riaus spe­cia­lis­tė Gied­rė Didž­ba­lie­ nė, psi­cho­lo­gė, ke­li po­li­ci­nin­kai ir Kau­no ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kas Ro­mas Ože­lis. N.Venc­kie­nė krei­pė­si į ko­mi­sa­ rą pra­šy­da­ma ne­leis­ti vai­ko tei­ sių ap­sau­gos spe­cia­lis­tėms lies­ti ir trauk­ti nuo jos mer­gai­tę. Pa­rei­gū­ nai aiš­ki­no, kad vyk­do­mas teis­mo spren­di­mas. L.Stan­kū­nai­tei tal­ki­no ad­vo­ka­tas

Net­ru­kus į sve­tai­nę su sa­vo ad­ vo­ka­tu Gin­ta­ru Čer­niaus­ku įlė­kė L.Stan­kū­nai­tė, ku­ri au­to­bu­siu­ ku bu­vo at­vež­ta ne­to­li iš­lauž­tų ve­ran­dos du­rų. N.Venc­kie­nė pa­ sa­ko­jo, kad tuo pa­čiu me­tu pa­ rei­gū­nai jai už­lau­žė už nu­ga­ros abi ran­kas, o L.Stan­kū­nai­tė ėmė trauk­ti į sa­ve duk­rą. Mer­gai­tė kly­ kė: „Ne­no­riu!“ N.Venc­kie­nė sa­kė, kad vie­nas po­li­ci­nin­kas ban­dė už­mes­ti ant mer­gai­tės ant­klo­dę, ta­čiau ši nu­ sly­do. Šios sce­nos mer­gai­tės se­ne­ liai Lai­ma ir Vy­tau­tas Ke­džiai jau ne­ma­tė. Jie bu­vo iš­temp­ti iš sa­vo kam­ba­rio. Mer­gai­tė bu­vo ap­ka­bi­nu­si glo­ bė­jos kak­lą ir L.Stan­kū­nai­tei te­ ko pa­varg­ti, kol at­plė­šė mer­gai­ tę. Ją, spur­d an­č ią ir kly­k ian­č ią, be ba­tų, ko­jo­mis į prie­kį iki lau­ kian­č io prie Ke­d žių na­m o bal­ to au­to­b u­s iu­ko ne­š ė dvie­s e –

„Vi­si bu­vę kam­ba­ry­je bu­vo me­ ta­mi lauk. Sa­kiau, kad ne­su jiems kliū­tis, ta­čiau bu­vau iš­va­ry­ta“, – pa­sa­ko­jo sve­tai­nė­je tą nak­tį mie­ go­ju­si N.Ven­ckie­nės pus­se­se­rė Auk­sė Ibens­kie­nė. N.Venc­kie­nės te­ta Aud­ro­nė Sku­čie­nė sa­kė, kad šį kar­tą jau ne­ban­dė prie­šin­tis pa­ rei­gū­nams. „Per juos ko­vo 23 die­ ną pra­ra­dau dan­tį, to­dėl ži­no­jau, kad bū­siu tik su­ža­lo­ta ir nie­ko ne­ lai­mė­siu“, – kal­bė­jo ji. L.Ke­die­nė pa­rei­gū­nų bu­vo ne­šte nu­neš­ta iki po­li­ci­jos ma­ši­nos, o jos vy­ras V.Ke­dys iš­va­ry­tas į kie­mą. „Aš šau­k iau: čia ma­n o na­ mai, ko­dėl ma­ne tem­pia­te iš na­ mų? Vieš­pa­tie, kas da­ro­si, kur mes gy­ve­na­me? Aš po­ka­rio me­ tais Gar­lia­vo­je au­gau, čia stri­bus vaikš­tant ma­čiau, bet taip bai­su ne­bu­vo. Į na­mus ta­da nie­kas ne­si­ verž­da­vo. Ir kur da­bar ma­no anū­ kė? Ne­ma­ty­siu jos dau­giau“, – ai­ ma­na­vo po štur­mo na­mo par­vež­ta L.Ke­die­nė. Ji ba­sa, ap­si­ren­gu­si tik pa­lai­di­ne ir si­jo­nu, bu­vo nu­ga­ben­ta į Kau­no ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tą. Su ja su­lai­ky­ta ir A.Sku­čie­nė bei kam­ ba­ry­je per štur­mą bu­vęs nuo­la­ti­ nis bu­dė­to­jas Re­nal­das Ščig­lins­ kas. Po­li­ci­jai te­ko kvies­ti me­di­kus, nes mo­te­rims pa­di­dė­jo krau­jos­pū­ dis. L.Ke­die­nė sa­kė, kad jai smar­ kiai šok­te­lė­jo ir cuk­raus ly­gis, nes ji ser­ga dia­be­tu. Su­lai­ky­tie­ji iš­leis­ti, kai at­vy­ku­si ad­vo­ka­tė So­na­ta Žu­kaus­kie­nė pa­ rei­ka­la­vo pa­rei­gū­nų tei­siš­kai pa­ grįs­ti, dėl ko su­lai­ko­mi žmo­nės.

„„Emocijos: žmonių veiduose atsispindėjo pasibaisėjimas ir neviltis.

„„Sutrypti: iš savo namų policininkų išvyti V. ir L.Kedžiai su ašaromis grįžo į namus, kuriuose jau nebebuvo an


3

penktadienis, gegužės 18, 2012

tema

ne­šė rė­kian­čią

nūkės.

Komentarai

N.Venc­kie­nė: ne­ti­kė­jau, kad bus taip bai­su Sau­lius Tvir­bu­tas

s.tvirbutas@kaunodiena.lt

Ra­mū­nas Ci­cė­nas Ak­to­r ius

T

ai, kas nu­t i­ko Gar­l ia­vo­j e, yra pa­s i­t y­č io­ji­m as iš Lie­ tu­vos žmo­n ių ir iš ma­žos mer­g ai­tės! Esu pri­b lokš­ tas ir įvy­k ių Gar­l ia­vo­je, ir jų da­ly­v ių me­lo. Koks me­las! Bu­vo sa­ko­ma, kad šią sa­vai­tę ant­s to­lė ne­v yks į Gar­l ia­ vą, kad mer­gai­tės paė­m i­mo ope­ra­ci­ jai ne­pa­si­r uoš­ta. Tai ką, per nak­t į ste­ buk­l in­gai spė­jo jai pa­s i­r uoš­t i? Bi­jau, kad pa­rei­g ū­nų fil­muo­t a me­d žia­g a Ga­r ia­vo­j e ga­l i bū­t i ne­skel­bia­ma dėl to, kad šiuo me­t u ga­l i bū­t i mon­t uo­ ja­ma, no­r int iš­k reip­t i įvy­k ius. Sun­k u pro­g no­z uo­t i, kaip vis­kas baig­sis. Pro­ tu ne­s u­vo­k ia­ma jau tai, iki ko da­bar priė­jo­me.

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo ir To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

Ri­man­tė Va­liu­kai­tė Ak­to­rė

T

ai yra pro­t u ne­s u­vo­k ia­m i da­ly­kai. Klai­k u. Pas­kelb­tas ka­ras pi­l ie­čiams! Apie 6 ry­ to man pa­s kam­bi­no Juo­ zas Va­l iu­š ai­t is, ku­r is bu­dė­j o Gar­l ia­ vo­je ir bu­vo iš­ves­d in­t as. Pa­s a­kė, kad už­blo­k uo­t i vi­s i ke­l iai, kad pra­s i­de­ da štur­mas. Į Vil­n ių at­va­ž ia­vę žmo­ nės, ku­r ie Gar­l ia­vo­j e bu­vo stum­do­ mi, pa­s a­ko­j o, kad bu­vo spau­d žia­m i prie ga­ra­žo iki už­du­s i­mo. Ko­vo 23 d. jau bu­vo sun­k u pa­t i­kė­t i, kas vyks­t a. O kaip api­bū­d in­t i tai, kas at­s i­t i­ko da­ bar, vi­s ai ne­t u­r iu žo­d žių. Sun­k u pa­t i­ kė­t i, kad bu­vo tik vyk­do­mas teis­mo spren­d i­m as. Ab­s o­l iu­t i ne­s ą­mo­nė ir me­l as! Čia bu­vo štur­mu paim­t a ma­ ža liu­d i­n in­kė. Prieš vai­ką – su tiek pa­ jė­g ų! Ne­ž i­n au, ar nor­m a­l io­j e vals­t y­ bė­j e ši­t aip ga­l i bū­t i.

Arū­nas Ma­te­lis Re­ž i­sie­r ius

V

is­kas at­ro­dė bru­ta­liai. Šim­ tai po­l i­c i­j os pa­rei­g ū­nų – lyg pul­t ų O. bin La­de­no tvir­to­vę ar ban­k ą, ku­r ia­ me sep­t y­n ias­de­š imt įkai­t ų. Šian­d ien iš tik­r ų­jų ne­sup­ran­t u, ar mes tu­r i­me vals­t y­b ę, ku­r io­je ga­l i­me gy­ven­t i, ku­ rio­je no­r i­me gy­ven­t i ir dėl ku­r ios no­ ri­s i au­ko­t is. Teis­mo spren­d i­mai ga­l i bū­t i įvai­r ūs. Jie nė­ra nuo Die­vo. Jei­ gu bū­tų teis­mo spren­di­mas, kad jums reikė­t ų iš­t rem­t i vai­k ą ar mo­t i­ną, jūs tur­būt sa­k y­t u­mė­te, kad tai ab­sur­d iš­ ka.

Po va­ka­rykš­čio štur­mo Kau­no apy­gar­dos tei­sė­ja Ne­rin­ga Venc­ kie­nė sun­kiai tram­dė aša­ras. Ji – pa­sku­ti­nė iš bu­vu­sių Ke­džių na­ me, ma­tė iš­ve­žant mer­gai­tę.

– Apie ką kal­bė­jo­tės su mer­ gai­te, kai po­li­ci­ja ap­su­po na­ mą? – Aš ją ra­mi­nau, kad jos nie­kas ne­ skriaus, tam jie ne­tu­ri tei­sės. Pa­ti ne­ti­kė­jau, kad po ko­vo 23 die­nos, kai bu­vo tiek kal­bė­ta apie smur­tą prieš vai­ką, jie ši­taip pa­sielgs. Ne­ ti­kė­jau, kad bus taip bai­su. Bu­vo daug bai­siau nei ko­vo mė­ne­sį. – Ką da­rė vai­ko tei­sių ap­sau­ gos spe­cia­lis­tės? – Dar pa­rei­gū­nams lau­žiant na­mo du­ris, jos links­mai šne­ku­čia­vo­si. O vi­du­je tik pa­ten­kin­tos ste­bė­jo įvy­ kius ir nie­ko ne­da­rė, kad ap­gin­ tų vai­ką nuo smur­to. Kau­no ra­jo­ no vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riaus spe­cia­lis­tė Eve­li­na Ta­la­lie­nė lie­pė mer­gai­tei tuo­jau pat ei­ti su ja, kal­ bė­jo, kad ji ne­tu­ri jo­kio pa­si­rin­ki­ mo. Šį kar­tą bu­vo at­siųs­tos rink­ ti­nės tar­nau­to­jos. – Pa­pa­sa­ko­ki­te apie ki­tų pa­ rei­gū­nų veiks­mus? – Ants­to­lė So­na­ta Vai­ce­kaus­kie­ nė pra­šė pa­rei­gū­nų iš­va­ry­ti ne tik ki­tus bu­vu­sius kam­ba­ry­je, bet ir ma­ne. Sa­kau, ko­kia aš jums kliū­

„„Prisiminė: „Ji stip­riai ap­ka­bi­no ma­ne ir pri­si­glau­dė“, – apie dukte­

rėčią kalbėjo N.Venckienė. 

Tomo Raginos nuotr.

tis, ko­dėl ma­ne rei­kia va­ry­ti. Kau­ no ra­jo­no po­li­ci­jos vir­ši­nin­ko Ro­ mo Ože­lio pra­šiau su­tram­dy­ti vai­ko tei­sių spe­cia­lis­tes, aiš­ki­ nau, kad jos ne­tu­ri tei­sės net pri­ si­lies­ti prie vai­ko. Bet jos ėmė mer­ gai­tei už ran­kos, ko­jų. Pa­rei­gū­nas tik kal­bė­jo apie teis­mo spren­di­mo vyk­dy­mą.

ją at­plėš­ti. Jei­gu ge­rai at­si­me­nu, kaž­kas dar L.Stan­kū­nai­tę tem­pė, kad stip­res­nė jė­ga bū­tų, kad nu­ trauktų mer­gai­tės ran­kas nuo ma­ no kak­lo. Vi­sam gy­ve­ni­mui pri­si­min­siu mer­gai­tės vei­dą, jos klyks­mą ir bai­mę. O štai L.Stan­kū­nai­tės iš­ raiš­ka bu­vo to­kia, tar­si ne jai, o kaž­kam ki­tam rei­kia vai­ko. Ma­nau, mer­gai­tė per štur­mą bu­ vo su­ža­lo­ta, bet jie tai slėps. Kad, plė­šiant nuo ma­nęs, mer­gai­tė bu­vo su­ža­lo­ta, nė­ra jo­kių abe­jo­nių. Vai­ kas bai­sio­s stre­so bū­se­nos. Įsi­ti­ki­ nu­si, kad jai bus duo­da­ma vais­tų, ji bus ruo­šia­ma A.Ūso by­lai, o man ne­bus lei­džia­ma su ja bend­rau­ti. Bet aš siek­siu, kad man ir tė­vams bū­tų leis­ta bend­rau­ti su mer­gai­te.

– Kaip el­gė­si mer­gai­tė? – Ji stip­riai ap­ka­bi­no ma­ne ir pri­ si­glau­dė, sa­kė ne­no­rin­ti ki­tur gy­ ven­ti. Kai iš­tem­pė ma­no tė­vus, ji dar su­šu­ko: „Sug­rą­žin­ki­te die­du­ ką, su­grą­žin­ki­te mo­čiu­tę!“ Pas­ kui man stip­riai už­lau­žė abi ran­ kas, o mer­gai­tė to­liau lai­kė stip­riai ap­ka­bi­nu­si ma­ne per spran­dą. L.Stan­kū­nai­tė di­de­le jė­ga ban­dė

G.Čer­niaus­kas: mer­gai­tė pribloškė gera nuotaika Dia­na Kra­pa­vic­kai­tė

d.krapavickaite@kaunodiena.lt

Lai­mu­tės Stan­kū­nai­tės ad­vo­ka­tas Gin­ta­ras Čer­niaus­kas žė­rė kal­ti­ni­ mus bu­vu­siai mer­gai­tės glo­bė­jai Ne­rin­gai Venc­kie­nei ir ban­dė nu­ pieš­ti vi­sai ki­to­kį vaiz­dą apie įvy­ kius Klo­nio gat­vė­je.

G.Čer­niaus­kas ti­ki­no, kad šį kar­ tą teis­mo spren­di­mas per­duo­ ti mer­gai­tę mo­ti­nai bu­vo įvyk­dy­ tas, nes tam bu­vo pa­si­ruoš­ta ypač kruopš­čiai. Pa­sak gy­nė­jo, to­dėl re­zul­ta­tas – „vai­kas be prie­var­tos ir trau­mos yra paim­tas ir grą­žin­ tas ma­mai“. „Prie­var­ta – tiek fi­zi­nė, tiek psi­cho­lo­gi­nė – bu­vo nau­do­ja­ ma, kiek aš ma­čiau ir su­pra­tau, tai tik iš N.Venc­kie­nės pu­sės“, – aiš­ki­no ad­vo­ka­tas. G.Čer­niaus­ ko tei­gi­mu, prie­var­ti­nis bu­vo tas mo­men­tas, kai glo­bė­ja pa­sta­ tė mer­gai­tę prie lan­go, kai vy­ko pa­si­ruo­ši­mas teis­mo spren­di­mo vyk­dy­mui, ir esą ver­tė į tai žiū­rė­ ti. „To­kie veiks­mai, be jo­kios abe­ jo­nės, tu­rė­tų bū­ti ver­ti­na­mi kaip prie­var­ta prieš vai­ką“, – kons­ta­ ta­vo G.Čer­niaus­kas. Ad­vo­ka­to mi­ni­mu mo­men­ tu Klo­nio gat­vė­je bu­dė­ję žmo­nės sta­tė ba­ri­ka­das prie Ke­džių na­mų,

o po­li­ci­jos pa­jė­gos ati­trau­kė įė­ji­ mą į na­mą už­sto­ju­sius žmo­nes. G.Čer­niaus­kas pa­brė­žė, kad N.Venc­kie­nė prie­ši­no­si mer­gai­ tės per­da­vi­mui. „Ji­ bu­vo ap­glė­ bu­si, spau­dė, smau­gė mer­gai­tę prie sa­vęs. Tai bu­vo kliū­tis, ku­rią pa­gal ant­sto­lės pa­rė­dy­mą rei­kė­jo pa­ša­lin­ti, ir po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai tai pa­da­rė“, – aiš­ki­no L.Stan­kū­ nai­tės gy­nė­jas. G.Čer­niaus­kas tei­gė, kad su L.Stan­kū­nai­te svars­ty­ta, ko­kios mer­gai­tės reak­ci­jos ga­li­ma lauk­ ti. No­rė­da­mi pa­si­reng­ti šiam mo­ men­tui, jie esą kon­sul­ta­vo­si su psi­cho­lo­gais, psi­chiat­rais. Bu­vo ap­ta­rę ir tai, ką tu­rė­tų da­ry­ti, jei mer­gai­tę iš­tik­tų šo­kas ar stre­sas. „Ka­da mer­gai­tė at­si­dū­rė au­ to­mo­bi­ly­je, ji nu­ste­bi­no ir pri­ bloš­kė sa­vo ge­ra nuo­tai­ka, gra­žiu bend­ra­vi­mu su ma­ma, su ma­nim, su ap­sau­gos dar­buo­to­jais“, – vi­ sai prie­šin­gą vaiz­dą, nei re­gė­tas prie Ke­džių na­mų, pie­šė G.Čer­ niaus­kas. Dėl to, kad mer­gai­tė ne­ša­ma iš Ke­džių na­mų spie­gė, ad­vo­ka­tas ir vėl ra­do kal­ti­nin­kę – N.Venc­ kie­nę, nors jos jau ša­lia ne­bu­vo. „Rei­kė­tų pa­ma­ty­ti, kaip el­gė­si N.Venc­kie­nė. Ši­taip ne­ga­li­ma“, – aiš­ki­no ad­vo­ka­tas. Pa­sak G.Čer­niaus­ko, bal­tam

„„Kon­tak­tas: G.Čer­niaus­ko tei­gi­

mu, mer­gai­tė tik iš pra­džių pa­ pra­šė jo at­si­sės­ti ki­tur, o vė­liau jie esą ma­lo­niai bend­ra­vo.Eval­do But­ke­vi­čiaus nuo­tr.

au­to­bu­siu­kui tols­tant nuo Ke­ džių na­mų, vis­kas esą pa­si­kei­tė. Per maž­daug pus­va­lan­dį tru­ku­ sią ke­lio­nę vi­si kar­tu su mer­gai­te žiū­rė­jo nuo­trau­kas, kal­bė­jo apie ato­sto­gas, juo­ka­vo, šmaikš­ta­vo, fo­tog­ra­fa­vo, fil­ma­vo, krė­tė įvai­ rias iš­dai­gas. „Vi­sas mer­gai­tės el­ge­sys liu­di­ jo, kad ji jau­čia­si taip, kaip žmo­ gus, išė­jęs iš ka­lė­ji­mo“, – pa­reiš­kė L.Stan­kū­nai­tės ad­vo­ka­tas.


4

penktadienis, gegužės 18, 2012

Tema kaunodiena.lt/naujienos/miestas

240 pa­rei­gū­nų try­pė Klo­nio gatvę „Apie mer­gai­tės paė­mi­mą Ne­rin­ga Venc­kie­nė su­ži­no­jo ta­ da, kai atė­jo­me“, – spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je va­kar rė­žė ant­sto­ lė So­na­ta Vai­ce­kaus­kie­nė. Po­li­ci­ja sa­vo veiks­muo­se pa­ žei­di­mų neįž­vel­gia. Dia­na Kra­pa­vic­kai­tė „„Ne­ri­mas: su­si­rin­ku­sie­ji S.Dau­kan­to aikš­tė­je ne­ri­ma­vo dėl mer­gai­

tės atei­ties. 

Gedimino Bartuškos nuotr.

D.Kuo­lys: Lie­tu­va tam­pa chun­ta Ind­rė Pep­ce­vi­čiū­tė i.pepceviciute@diena.lt

Suk­rės­ti įvy­kių Gar­lia­vo­je, Vil­ niu­je prie pre­zi­den­tū­ros va­kar rin­ko­si vi­suo­me­ni­nin­kai, ak­to­ riai, par­la­men­ta­rai ir nea­be­jin­gi mer­gai­tės li­ki­mui žmo­nės.

Į Si­mo­no Dau­kan­to aikš­tę su­si­ rin­kę pi­lie­čiai de­gė žva­ku­tes ir dė­jo gė­les. Tarp su­si­rin­ku­sių­jų bu­vo ak­to­rė Ri­man­tė Va­liu­kai­tė, Ra­mū­nas Ci­cė­nas, vi­suo­me­ni­ nin­kas Da­rius Kuo­lys, Ni­jo­lė Sa­ dū­nai­tė, Liud­vi­kas Ja­ki­ma­vi­čius, Ro­mual­das Ozo­las. D.Kuo­lys su­ si­rin­ku­sie­siems sa­kė, kad šian­ dien iš­ki­lo grės­mė Lie­tu­vos vals­ ty­bei. „Ne­ga­vo­me jo­kių nor­ma­lių

ar­gu­men­tų, ko­dėl prieš vai­ką rei­ ka­lin­ga nau­do­ti vals­ty­bės prie­ var­tą. Ši­tų ar­gu­men­tų pi­lie­čiai neiš­gir­do, bet prie­var­ta bu­vo pa­ nau­do­ta ant­rą kar­tą. Ši­taip yra griau­na­mi mo­ra­li­niai Res­pub­li­ kos pa­grin­dai. Lie­tu­va pa­ma­žu tam­pa chun­ta. Ši­tą rei­kia pri­pa­ žin­ti“, – kal­bė­jo D.Kuo­lys. Jo tei­gi­mu, chun­ta yra ano­ni­ mi­nė žmo­nių gru­pė, ku­rio­je nie­ kas ne­pri­sii­ma as­me­ni­nės at­sa­ko­ my­bės, bet ji vei­kia bru­ta­lia jė­ga. Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė su su­si­rū­pi­nu­siais žmo­nė­mis su­ si­tik­ti ne­ga­lė­jo, nes va­kar iš­skri­do į Či­ka­go­je vyk­sian­tį NA­TO vir­šū­ nių su­si­ti­ki­mą. Ta­čiau dar anks­ ti ry­te ša­lies va­do­vė iš­pla­ti­no pa­ reiš­ki­mą dėl įvy­kių Gar­lia­vo­je.

Pre­zi­den­tei pra­ne­šė V.Lands­ber­gis Pre­z i­den­tė Da­l ia Gry­b aus­k ai­tė apie pla­nuo­ja­mą mer­gai­tės per­da­ vi­mą mo­ti­nai iš anks­to ne­bu­vo in­ for­muo­ta, apie pra­si­dė­ju­sią ope­ra­ ci­ją jai te­le­fo­nu pra­ne­šė eu­ro­par­ la­men­ta­ras Vy­tau­tas Lands­ber­g is, va­kar sa­kė Pre­z i­den­tės pa­ta­rė­ja. „Nei Pre­z i­den­tė, nei pre­z i­den­t ū­ra ne­bu­vo in­for­muo­ta apie ope­ra­ci­ją ar jos de­ta­les. Apie 7 val. ry­to Pre­zi­ den­tei pa­skam­bi­no pro­f. V.Lands­ ber­g is, iš ku­r io Pre­z i­den­tė ir su­ž i­ no­jo apie pra­si­dė­ju­sią ope­ra­ci­ją“, – BNS sa­kė Dai­va Ul­bi­nai­tė. „Kiek vė­liau taip pat V.Lands­ber­gis pa­sa­kė, kad trans­l iuo­ja TV3, apie 7.30 val. pa­skam­bi­no par­la­men­ta­ ras Gin­ta­ras Son­gai­la. Pre­zi­den­tū­ ra ne­bu­vo in­for­muo­ta nei apie ope­ ra­ci­jos pra­d žią, nei apie de­ta­les“, – tei­gė ji. Pa­sak D.Ul­bi­nai­tės, po ope­ra­ci­jos po­l i­c i­j os ge­ne­ra­l i­n is ko­m i­s a­ras Sau­l ius Skver­ne­l is pa­tei­kė in­for­ ma­ci­ją Pre­zi­den­tės pa­ta­rė­jui Jo­nui Mar­ke­vi­čiui, bet pa­ti ša­lies va­do­vė su po­l i­ci­jos va­do­vu ne­kal­bė­jo. Pre­z i­den­tė D.Gry­baus­kai­tė tei­gė, kad Drą­siaus Ke­d žio ir Lai­mu­tės Stan­k ū­nai­tės duk­ros per­da­v i­mo pro­ce­dū­ra tu­r i bū­t i įver­t in­ta at­sa­ kin­g ų ins­ti­tu­ci­jų.

d.krapavickaite@kaunodiena.lt

Ope­ra­ci­jos skai­čiai

Ket­vir­ta­die­nį mer­gai­tės grą­ži­ni­ mo mo­ti­nai Lai­mu­tei Stan­kū­nai­ tei ope­ra­ci­jo­je iš vi­so da­ly­va­vo 240 po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų. 39 as­me­nys at­vež­ti į po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tus dėl pa­si­prie­ši­ni­mo po­li­ci­jos pa­rei­gū­nams ir jų nu­ro­ dy­mų ne­vyk­dy­mo. Tarp nu­vež­tų­jų į ko­mi­sa­ria­tus bu­vo D.Ke­džio mo­ ti­na ir te­ta. Pa­rei­gū­nai pa­tvir­ti­no, kad abiem mo­te­rims te­ko kvies­ti grei­tą­ją pa­gal­bą. „Ma­tyt, nuo su­si­jau­di­ni­mo bu­ vo pa­di­dė­jęs krau­jos­pū­dis“, – aiš­ ki­no Kau­no ap­skri­ties po­li­ci­jos vir­ši­nin­kas Al­gir­das Ka­mins­kas. Vie­nas as­muo bu­vo su­lai­ky­tas dėl truk­dy­mo vyk­dy­ti teis­mo spren­ di­mą. „Teis­mo spren­di­mas įvyk­dy­tas sėk­min­gai. Vi­sos ins­ti­tu­ci­jos sa­ vo dar­bą at­li­ko“, – spau­dos kon­ fe­ren­ci­jo­je ban­dė aiš­kin­ti ant­sto­ lė S.Vai­ce­kaus­kie­nė. Va­do­va­vo ant­sto­lė

Ge­ne­ra­li­nio ko­mi­sa­ro pa­va­duo­to­ jas Re­na­tas Po­žė­la tei­gė, kad pa­ rei­gū­nams te­ko pa­nau­do­ti prie­ var­tą prieš as­me­nis, ne­vyk­džiu­sius rei­ka­la­vi­mų. „Mes va­do­va­vo­mės

ant­sto­lės pa­tvar­ky­mu. Bu­vo pra­ šy­mas pa­ša­lin­ti kliū­tis, tai ir pa­ da­rė­me“, – iš­dės­tė R.Po­žė­la. Pa­sak pa­rei­gū­no, po­li­ci­ja el­gė­ si tei­sė­tai ir ne­vir­ši­jo sa­vo įga­ lio­ji­mų. „Mes tu­ri­me fil­muo­tą me­džia­gą. De­ja, ji ne­bus de­monst­ ruo­ja­ma sie­kiant ap­sau­go­ti vai­ko pri­va­tų gy­ve­ni­mą“, – pa­rei­gū­nų el­ge­sio kri­ti­ką ban­dė at­rem­ti ko­ mi­sa­ro pa­va­duo­to­jas.

Bet kas, ne­tgi suau­ gęs žmo­gus, to­kio­ je si­tua­ci­jo­je bū­tų pa­ty­ręs stre­są. S.Vai­ce­kaus­kie­nės nu­ro­dy­mu na­ mų vi­du­je esan­čios ka­me­ros bu­vo iš­jung­tos, fil­ma­vo tik pa­rei­gū­nai. Kas smur­ta­vo?

„N.Venc­kie­nė du kar­tus kumš­čiu su­da­vė į gal­vą pa­rei­gū­nui. Jis pa­ si­ry­žęs gin­ti sa­vo tei­ses“, – spau­ dos kon­fe­ren­ci­jo­je ti­ki­no ko­mi­sa­ro pa­va­duo­to­jas. Vis dėl­to jis ne­ko­m en­ta­vo N.Venc­­kie­nės kal­ti­ni­mų, kad jai bu­vo už­lauž­tos ran­kos. Pa­sak ge­ ne­ra­li­nio ko­mi­sa­ro pa­va­duo­to­jo, esą jie ne­ma­tė to­kių veiks­mų.

Atei­tis ne­ži­no­ma

Ants­to­lė pa­tvir­ti­no, kad anks­ty­ vas ry­tas bu­vo pa­si­rink­tas spe­cia­ liai. Iš pra­džių ji mė­gi­no aiš­kin­ti, kad teis­mo įpa­rei­go­ji­mus ga­li­ma pra­dė­ti vyk­dy­ti nuo 6 val. ry­to, ta­ čiau vė­liau pa­tiks­li­no, kad toks lai­ kas esą bu­vo pa­si­rink­tas dėl glo­bė­ jos dar­bo lai­ko. „No­rė­jo­me, kad ji bū­tų na­muo­se“, – ti­ki­no S.Vai­ce­ kaus­kie­nė. Spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je nuo­ lat kar­to­ta, kad teis­mo spren­di­ mas bu­vo įvyk­dy­tas ne­pa­žei­džiant mer­gai­tės in­te­re­sų, Vai­ko tei­sių ap­sau­gos tar­ny­bos spe­cia­lis­tė pri­ pa­ži­no, kad ma­ža­me­tė pa­ty­rė ry­ ti­nį stre­są. „Bet kas, ne­tgi suau­gęs žmo­gus, to­kio­je si­tua­ci­jo­je bū­tų pa­ty­ręs stre­ są“, – sa­vo nuo­mo­nę iš­sa­kė Kau­no ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Vai­ko tei­sių ap­ sau­gos tar­ny­bos spe­cia­lis­tė. Pa­rei­gū­nai ga­ran­ta­vo, kad L.Stan­ kū­nai­tei yra kliū­čių iš­vyk­ti į už­sie­nį. Šio drau­di­mo mo­ty­vų ge­ne­ra­li­nio ko­mi­sa­ro pa­va­duo­to­jas ne­ko­men­ ta­vo. Abe­jo­ja­ma, ar mer­gai­tė ar­ti­ miau­siu me­tu ga­lės ma­ty­tis su se­ ne­liais ir te­ta, su ku­riais gy­ve­no pa­sta­ruo­sius ket­ve­rius me­tus. „Šiuo me­tu mer­gai­tė gy­ve­na sau­gio­je vie­to­je. Už tai, kaip ji gy­ vens, da­bar at­sa­kin­ga ma­ma“, – tei­gė pa­rei­gū­nai.

„Pre­zi­den­tė D.Gry­baus­kai­tė, ver­tin­ da­ma įvy­k ius Gar­lia­vo­je, pa­brė­žė, jog, įvyk­džius neei­li­n į, ma­žo vai­ko in­te­re­sus lie­čian­t į teis­mo spren­di­ mą, at­sa­k in­gos ins­t i­tu­ci­jos tu­r i iš­ tir­ti, ar prieš vai­ką ne­bu­vo nau­do­ta prie­var­ta, įver­t in­ti vi­sas vai­ko per­ da­v i­mo ap­l in­k y­bes ir per­da­v i­mo pro­ce­dū­ro­je da­ly­va­vu­sių ins­ti­tu­ci­ jų veiks­mus“, – sa­ko­ma Pre­zi­den­tės spau­dos tar­ny­bos va­kar ry­tą iš­pla­ tin­ta­me pra­ne­ši­me. Ja­me pa­ž y­mi­ ma, kad prie­var­ta vai­ko at­ž vil­g iu ne­to­le­ruo­ti­na. „Man pa­skam­bi­no Sei­mo na­r ys ir dar pa­s a­kė, kad tuos žmo­nes gau­ do su laz­do­m is“, – „Kau­no die­nai“ sa­kė eu­ro­par­la­men­ta­ras V.Lands­ ber­g is. Pak­l aus­t as, ar jam ne­keis­ ta, kad Pre­z i­den­tė apie mer­g ai­ tės per­da­v i­m ą su­ž i­no­jo iš jo, o ne ope­ra­c i­j ą vyk­d žiu­s ių ins­t i­t u­c i­j ų, pro­fe­so­r ius va­k ar ne­daug­žo­d žia­ vo: „Šian­d ien vy­ko daug keis­t ų da­ ly­k ų.“ Vos pa­ma­tęs, kas vyks­ta Gar­lia­vo­ je, jis pa­gal­vo­jo, kad tai „ap­gal­vo­ tas, su­pla­nuo­tas ir op­t i­ma­l iu lai­ ku įvyk­dy­tas veiks­mas. Op­ti­ma­liu kaž­kam“. V.Lands­ber­gis tei­gė neį­si­ vai­zuo­jąs, kaip baig­sis vi­sa ši is­to­ri­ ja, ta­čiau no­rė­tų, kad mer­gai­tė lik­tų gy­va ir svei­ka. Šal­ti­nis: KD, BNS

„„Vadovavo: policija teigė tik vykdžiusi antstolės S.Vaicekauskienės nurodymus.

Artūro Morozovo nuotr.

Suk­rės­ti žmonės rin­ko­si prie sa­vi­val­dy­bės Jur­gi­ta Ša­kie­nė Po įvy­kių Gar­lia­vo­je žmo­nės va­kar po­pie­tę sti­chiš­kai ėmė rink­tis prie Kau­no mies­to sa­vi­val­dy­bės. Vie­ni lai­kė vė­lia­vas su juo­dais kas­pi­nais, ki­ti tu­rė­jo pla­ka­tus.

Ke­lias­de­šimt su­si­rin­ku­sių­jų kart­kar­ tėm skan­duo­da­vo: „Gė­da! Gė­da!“ Vie­nam su­si­rin­ku­sių­jų kal­bant per me­ga­fo­ną, prie mi­nios priė­jo po­li­ci­jos pa­rei­gū­nas ir ra­miai kaž­ką jiems pa­sa­kė. Ta­čiau žmo­nės į pa­ rei­gū­no pa­si­ro­dy­mą rea­ga­vo la­bai ag­re­sy­viai, ėmė skan­duo­ti: „Lauk!

Lauk!“, pa­si­gir­do ra­gi­ni­mų išei­ ti iš dar­bo. Pa­rei­gū­nui at­si­trau­kus ir įsė­ dus į ne­to­lie­se pa­sta­ty­tą au­to­mo­ bi­lį, žmo­nės nu­ri­mo, ta­čiau ne­si­ skirs­tė. „Ši­tas ket­vir­ta­die­nis įsi­ra­šys į liūd­ną is­to­ri­ją. Pa­sau­lis to dar nė­ra ma­tęs. Mes trak­tuo­ja­me, kad įvy­ ko vai­ko pa­gro­bi­mas. Tai šiurkš­tus su­si­do­ro­ji­mas su mer­gai­te. 240 pa­ rei­gū­nų prieš vie­ną vai­ką. Kam to rei­kė­jo? Mes čia ir lau­kia­me at­sa­ ky­mo: kur ji yra?“ – sa­kė Vio­le­ta Anan­kie­nė, lai­kiu­si pla­ka­tą su už­ ra­šu „Ne­tei­sin­gu­mas ta­po tei­se“.

Mo­te­ris tei­gė bi­jan­ti, kad vi­sa ši is­ to­ri­ja ga­li baig­tis la­bai tra­giš­kai. „Mer­gai­tė bus iš­vež­ta iš Lie­tu­ vos, kad ne­truk­dy­tų čia nie­kam. Is­to­ri­ja bus už­slo­pin­ta. To­kie su­ si­bū­ri­mai ro­do pa­si­prie­ši­ni­mą. Vis dau­giau žmo­nių ima su­pras­ti, kad rei­kia prie­šin­tis šiai nu­si­kals­ta­mai san­tvar­kai“, – nea­be­jo­jo Ed­var­das Sat­ke­vi­čius. Ki­ti su­si­rin­ku­sie­ji kal­ bė­jo, kad ket­vir­ta­die­nį Gar­lia­vo­je trū­ko tik tan­kų ir bū­tų bu­vu­si dar vie­na Sau­sio 13-oji. Žmo­nės svars­ tė, kur da­bar yra Lai­mu­tės Stan­kū­ nai­tės duk­ra ir jos pus­se­se­rė, mi­ nė­ta pe­do­fi­li­jos is­to­ri­jo­je.


5

penktadienis, gegužės 18, 2012

miestas kaunodiena.lt/naujienos/miestas

Savivaldybė pa­rė­mė nu­ken­tė­ju­siuo­sius nuo gais­ro Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­ rek­to­riaus re­zer­vo fon­do lė­šos pa­ga­liau pa­nau­do­tos ne kul­tū­ros ren­gi­niams ar fil­mams rem­ti, o pa­ gal pa­skir­tį. Šią sa­vai­tę nu­spręs­ta 30 tūkst. li­tų skir­ti nuo gais­ro nu­ ken­tė­ju­siems Ši­lai­nių dau­gia­bu­ čio gy­ven­to­jams.

„„Po­žiū­ris: urną su J.Bra­zaičio palaikais pasitikusį A.Kup­čins­ką ste­bi­na,

kad kai kas 1941 metų Laikinosios vyriausybės vadovą ban­do ta­pa­tin­ ti su na­ciais, nors įro­dy­mų nė­ra.

Me­ras at­me­ta žy­dų prie­kaiš­tus 1941-ųjų Lai­ki­no­sios vy­riau­sy­bės va­do­vo Juo­zo Bra­zai­čio pa­lai­kus va­kar Vil­niaus oro uos­te su­ti­kęs Kau­no me­ras And­rius Kup­čins­kas at­me­tė žy­dų or­ga­ni­za­ci­jos prie­kaiš­tus dėl pa­ro­dy­tos pa­gar­bos ve­lio­ niui, ku­ris bus per­lai­do­tas sek­ma­die­nį Pri­si­kė­li­mo baž­ny­čio­je. „Mes, kaip tau­ta, tu­ri­me įver­tin­ti mū­sų Lai­ki­no­sios vy­riau­sy­bės pa­ stan­gas at­kur­ti vals­ty­bės ne­prik­ lau­so­my­bę. Man keis­ta, kad ne­ sant ofi­cia­lių įro­dy­mų ban­do­ma ta­pa­tin­ti gerb. Amb­ra­ze­vi­čių-Bra­ zai­tį su pro­na­ciš­ka veik­la“, – BNS sa­kė me­ras. A.Kup­čins­kas pri­mi­nė kri­ti­kams, tarp jų ir Iz­rae­lio am­ba­sa­do­rei, kad, at­li­kus ty­ri­mą JAV Kong­re­se, J.Bra­ zai­čiui ne­bu­vo pa­teik­ta jo­kių kal­ti­ ni­mų. „JAV Kong­re­so pa­ko­mi­te­tis 1974 m. nu­trau­kė ty­ri­mą ir ne­si­krei­pė į teis­mi­nes ins­ti­tu­ci­jas, ne­ra­do įro­ dy­mų, kad Lai­ki­no­sios vy­riau­sy­ bės veik­la bu­vo kaip nors su­si­ju­ si su pro­na­ciš­ka veik­la“, – kal­bė­jo me­ras. „Aiš­k u, di­d es­n ės vals­ty­b ės ban­d o sa­vaip per­ra­š y­t i is­to­r i­ ją. Pats J.Bra­zai­tis taip pat nu­ ken­tė­jo tiek nuo na­cių, tiek nuo so­vie­tų ag­re­si­jos. Lie­tu­vos vals­ ty­bei skleis­ti sa­vo au­ten­tiš­ką is­ to­ri­ją yra ga­na su­dė­tin­ga“, – tei­ gė A.Kup­čins­kas. Pa­sak jo, kri­ti­kai daž­nai re­mia­si „tik ka­te­go­riš­kais ver­ti­ni­mais kaž­ ko­kiuo­se lei­di­niuo­se, bet ofi­cia­lių do­ku­men­tų nė­ra“. Lie­t u­vos žy­d ų bend­r uo­m e­ nė va­kar pa­reiš­kė, kad ją įskau­di­ no „iš­kil­mės, ku­rios ly­di šio kont­ ro­ver­siš­kai ver­ti­na­mo po­li­ti­ko per­lai­do­ji­mo ce­re­mo­ni­ją“. „Šis vei­kė­jas yra sie­ti­nas su ma­rio­ne­ti­nės Lie­tu­vos lai­ki­no­ sios vy­riau­sy­bės veik­la, su na­cis­ ti­niam re­ži­mui įsi­tei­kian­čiais rep­ re­sy­viais ir disk­ri­mi­nuo­jan­čiais įsta­ty­mais, taip pat ir su žy­dų žu­ dy­nes kurs­tan­čiais Lie­tu­vos ak­ty­ vis­tų fron­to at­si­šau­ki­mais, su­ku­ rian­čiais at­mos­fe­rą bar­ba­riš­kam mi­nios „tei­sin­gu­mui“ vyk­dy­ti, –

sa­ko­ma pa­reiš­ki­me. – Ofi­cia­liai pa­ger­biant to­kias as­me­ny­bes, iš­ krei­pia­mos Lie­tu­vos ho­lo­kaus­to švie­ti­mo pro­gra­mos ir jo­se pa­tei­ kia­ma is­to­ri­nė tie­sa. Mū­sų ma­ny­ mu, tai komp­ro­mi­tuo­ja šiuo­lai­ki­ nę Lie­tu­vą.“ KD, BNS inf.

Biog­ra­fi­jos fak­tai

„„1974 m. JAV mi­ręs ir ten pa­lai­do­

tas J.Bra­zai­tis 1940–1941 m. bu­vo vie­nas iš an­ti­so­vie­ti­nio pa­si­prie­ši­ ni­mo ir Lie­tu­vių ak­ty­vis­tų fron­to va­do­vų. „„1941 m. birželio–rugpjūčio mė­ne­

siais jis va­do­va­vo Lie­tu­vos lai­ki­na­ jai vy­riau­sy­bei, ku­ri bu­vo pa­skelb­ ta po Bir­že­lio su­ki­li­mo. Vė­liau jis bu­vo ak­ty­vus ne­gink­luo­to an­ti­na­ ci­nio pa­si­prie­ši­ni­mo da­ly­vis. „„Iki ka­ro jis tu­rė­jo Amb­ra­ze­vi­čiaus

pa­var­dę, bet veng­da­mas suė­mi­mo pa­kei­tė į Bra­zai­čio, o 1944 m., ar­tė­ jant ant­ra­jai so­vie­tų oku­pa­ci­jai, pa­ si­trau­kė į Vo­kie­ti­ją, 1951-ai­siais per­ si­kė­lė į JAV.

Už sa­vi­val­dy­bės lė­šas ža­da­ma su­ re­mon­tuo­ti laip­ti­nę. Dau­gia­bu­ tį ad­mi­nist­ruo­jan­čios bend­ro­vės „Na­mų prie­žiū­ros cent­ras“ skai­ čia­vi­mu, vi­si dar­bai kai­nuos dau­ giau nei 55 tūkst. li­tų. „Da­bar skir­ta su­ma leis tęs­ti dar­bus, o kai jie bus baig­ti, at­lik­ si­me dar­bų są­ma­tos eks­per­ti­zę ir priim­si­me spren­di­mą dėl li­ku­sios lė­šų da­lies“, – tei­gė me­ras And­ rius Kup­čins­kas. Sa­vi­val­dy­bės mies­to ta­ry­bos ko­le­gi­ja taip pat priė­mė spren­di­ mą pa­reikš­ti ci­vi­li­nį ieš­ki­nį dėl lė­ šų, pa­nau­do­tų gais­ro pa­da­ri­niams lik­vi­duo­ti, išieš­ko­ji­mo iš ne­lai­mės kal­ti­nin­kų. Ko­vo mė­ne­sį vie­na­me iš šio na­mo bu­tų ki­lęs gais­ras su­ga­di­no ne tik as­me­ni­nį to­je laip­ti­nė­je gy­ve­nan­čių žmo­nių tur­tą, bet ir pa­žei­dė na­mo bend­rą­sias in­ži­ne­ri­nes sis­te­mas ir konst­ruk­ci­jas. Iš­kart po gais­ro dau­

gia­bu­tį ad­mi­nist­ruo­jan­ti bend­ro­ vė at­li­ko ava­ri­nius ir bū­ti­niau­sius re­mon­to dar­bus, at­kū­rė šil­dy­mo, karš­to ir šal­to van­dens sis­te­mų bei elekt­ros tie­ki­mą laip­ti­nė­je. Šiuo me­tu jau įstik­lin­ti laip­ti­nės lan­gai, pa­keis­ti šil­to ir šal­to van­ dens vamz­dy­nai, elekt­ros sky­de­ liai tri­juo­se aukš­tuo­se, su­tvar­ky­ti bend­ro nau­do­ji­mo šil­dy­mo sto­ vai, nuo­te­kų ir lie­taus vamz­dy­nai.

Šį tre­čia­die­nį dar­bi­nin­kai pra­dė­ jo laip­ti­nės re­mon­tą ir tę­sia lau­ko sie­nų tvar­ky­mo dar­bus. Į Ši­lai­nių se­niū­ni­ją dėl so­cia­li­ nės pa­ra­mos krei­pė­si de­šimt nuo gais­ro nu­ken­tė­ju­sių gy­ven­to­jų. De­vy­nių bu­tų sa­vi­nin­kams sa­ vi­val­dy­bė iš­mo­kė­jo vien­kar­ti­nes pa­šal­pas, ku­rių bend­ra su­ma sie­ kia 18 tūkst. li­tų.

„„Iš­lai­dos: laip­ti­nės re­mon­tas kai­nuos apie 55 tūkst. li­tų.

KD inf.


6

penktadienis, gegužės 18, 2012

nuomonės

Visuomenė ir stribuomenė

Žvilgsnis

Redakcijos skiltis

Atp­lėš­ta ne­nau­do­jant prie­var­tos Vio­le­ta Juo­de­lie­nė

P

a­čiup­ta it il­gai me­džio­tas žvė­r is. Ne­ša­ma ko­jo­m is į prie­k į. Spie­g ian­t i. Tik­ riau­siai spieg­t ų ir suau­ gęs žmo­gus, jei jis, ką tik pa­kir­dęs iš mie­go, iš­girs­tų pjau­na­mų du­rų gar­są, dūž­tan­tį stik­lą ir prieš sa­ve iš­vys­tų gink­luo­tą pa­rei­gū­ną, užė­ ju­sį anaip­tol ne pa­si­la­bin­ti. Tai bu­vo vis­k as, ką nuo ko­vo 23-io­sios su­ge­bė­jo su­gal­vo­t i po­ li­ci­ja, ant­sto­lė, tą­syk pa­de­monst­ ra­vę, jog ne­tu­r i ne tik su­pra­t i­mo apie sep­t yn­me­čių psi­cho­lo­g i­ją, bet ir pa­pras­tą­jį žmo­g iš­ku­mą. Gal verž­t is į na­mus ir ne­šti spie­ gian­č ią mer­gai­tę mū­s ų spe­cia­ lis­tams pa­ta­rė ko­le­gos iš Da­ni­jos, ku­rie, skelb­ta, lyg ir tu­rė­jo kon­sul­ tuo­t i mū­siš­k ius? Na, ne. Da­nų su­ si­t i­k i­mas su So­cia­l i­n ių rei­ka­lų ir dar­bo mi­n is­te­r i­jos at­sto­vais bu­ vo nu­ma­ty­tas ge­ro­kai po ope­ra­ ci­jos Klo­nio gat­vė­je.

Va­kar Klo­nio gat­vė­je Gar­lia­vo­je iš­vy­do­me, ko per du de­šimt­me­ čius teiš­mo­ko ne­prik­ lau­so­mos Lie­tu­vos ins­ ti­tu­ci­jos, ku­rių žmo­nės pri­sie­kia tar­nau­ti vals­ ty­bei ir tau­tai. Jei kas ir kon­sul­ta­vo va­ka­r ykš­ tės ope­ra­ci­jos Klo­n io gat­vė­je or­ ga­n i­za­to­r ius, tai ne­bent eks­per­ tai, mo­ky­ti, kaip lais­vin­ti te­ro­ris­ tų lai­ko­mus įkai­t us, ar­ba in­for­ muo­t i, kad rei­k ia iš­va­duo­t i pa­ grob­tą vai­ką. Ne­ži­nan­tys net ir to, kad tuo­se pa­čiuo­se na­muo­se vei­ kiau­siai yra ir dau­g iau ne­pil­na­ me­čių, ku­r ie ga­l i bū­ti trau­muo­ja­ mi, ta­čiau ma­nan­tys, kad žmo­g ų at­plėš­ti nuo ki­to žmo­gaus įma­no­ ma ne­nau­do­jant prie­var­tos. Ar­ba vai­ko tei­sių kont­ro­lie­rė, pa­reiš­ku­ si, kad į kly­k ian­čius vai­kus ne­rei­ kia kreip­ti dė­me­sio. Va­kar Klo­n io gat­vė­je Gar­l ia­vo­je iš­v y­do­me, ko per du de­šimt­me­ čius teiš­mo­ko ne­prik­lau­so­mos Lie­tu­vos ins­ti­tu­ci­jos, ku­rių žmo­

Vy­tau­tas V.Lands­ber­gis Rašytojas

nės pri­sie­k ia tar­nau­t i vals­t y­bei ir tau­tai. Kai kas va­k ar sa­kė­s i iš­g y­ve­ nęs di­des­n į koš­ma­rą nei po­ka­ rio me­tais ar pa­si­ju­tęs kaip Sau­ sio 13-osios nak­t į. Su­var­gę žmo­ nės, kal­ban­tys mal­das ir gie­dan­ tys „Tau­tiš­ką gies­mę“ prieš kau­kė­ tus pa­rei­g ū­nus, ir per me­ga­fo­ną sklei­džia­mi aiš­ki­ni­mai, kas gre­sia už riau­šių or­ga­ni­za­vi­mą. Šar­vuo­ čių ir kul­k ų, lai­mė, ne­bu­vo. Ne­bu­vo ir krau­jo, tik spie­g ian­t is vai­kas. O spie­g ian­tys vai­kai – tai ne koks am­ž iaus pro­jek­tas, ga­lin­ tis lem­ti Lie­tu­vos ener­ge­ti­nę ne­ prik­lau­so­my­b ę. Dau­g u­mai Sei­ mo na­r ių spie­g ian­tys vai­kai neį­ do­mu, per men­ka pro­ble­ma, kad bū­t ų ver­ta sku­biai įtrauk­t i į dar­ bot­var­kę. Neį­do­mu, nors ener­ge­ ti­nė ne­prik­lau­so­my­bė pir­m iau­ sia ir rei­k a­l in­ga atei­nan­č ioms kar­toms, ku­r ioms pri­k lau­so kly­ kian­ti mer­gai­tė. Va­kar Gar­l ia­va bu­vo kaž­k ur la­ bai to­li nuo da­lies tau­tos, ku­ri ry­ tą pra­dė­jo nuo mies­čio­niš­k ų pa­ dū­sa­vi­mų in­ter­ne­te. Esą pa­ga­liau baig­sis ta vi­siems pa­bo­du­si „ma­ si­nė psi­c ho­zė“, vio­le­t i­nė gau­ja bus „pa­sta­ty­ta į vie­tą“. Do­ri Lie­tu­ vos pi­lie­čiai ga­lė­sią įsi­ti­k in­ti, kad gy­ve­na tei­si­nė­je vals­t y­bė­je, ku­ rio­je pa­sku­ti­nio žo­d žio tei­sė pri­ klau­so ne mi­niai, bet teis­mui. Vie­nas ki­tas veiks­mas „vyk­dant teis­mo spren­d i­mą“ – ir vėl ga­lė­ si­me ra­m iau gy­ven­t i, dis­k u­t uo­ ti apie tam­suo­lių Lie­tu­vą ir tei­si­ nę vals­ty­bę, apie šiuo­lai­kiš­ką šei­ mos sam­pra­tą, apie tai, kad ne­ga­ li­ma to­le­r uo­t i prieš vai­k us vyk­ do­mo psi­cho­lo­g i­nio te­ro­ro. Kai ku­rių žmo­nių gy­ve­ni­mas, at­ ro­do, iš tik­r ų­jų yra la­bai pa­pras­ tas. Klau­sant ne­g ir­dė­ti pus­to­nių, skai­tant neįž­velg­ti to, kas pa­ra­šy­ ta tarp ei­lu­čių. Ma­ny­t i, jog aukš­ čiau vis­ko yra ne žmo­g us, bet tvar­ka. Ką gi, tvar­ka įves­ta. Kė­dai­nių teis­ mo spren­d i­mas grą­ž in­t i mer­gai­ tę, ta­pu­sią pu­sės Lie­tu­vos duk­ra ir anū­ke, jos mo­t i­nai įvyk­dy­tas. Kas to­liau? Pa­rei­g ū­nai sa­ko, kad ji gy­vens su ma­ma, ku­riai ne­leis­ta at­sto­vau­ti sa­vo duk­rai pe­do­fi ­l i­jos by­lo­je ir ku­ri pa­sta­ruo­sius po­rą me­tų yra sa­vo­tiš­ka lais­va ka­li­nė, nes ne­ž i­ nia, nuo ko sau­go­ma iš­t i­są pa­rą. Pa­rei­g ū­nai, ma­tyt, ga­li ga­ran­tuo­ ti, kad mer­gai­tė bus lai­min­ga. Gal jie pa­jė­g ūs iš vai­ko at­m in­t ies iš­ trin­ti koš­ma­rą, ku­r į jai te­ko iš­gy­ ven­ti dėl tei­sin­gu­mo Lie­tu­vo­je?

informacija:

302 250

Į

vy­kius se­kiau nuo pat ry­to ir vi­są die­ną apie juos gal­vo­jau. Vals­ty­bė ir tar­ny­bos pa­da­rė di­de­lę klai­dą, bu­vo pa­gi­lin­ta ir taip gi­li ta­kos­ky­ ra tarp val­džios struk­tū­rų ir žmo­nių. Lie­tu­va su­skal­dy­ta dar la­biau. Vie­ na pu­sė li­ko pa­že­min­ta, tru­pu­tį iš­ prie­var­tau­ta. Bu­vo ne­si­skai­ty­ta su jų nuo­mo­ne, nuo­jau­ta, no­ru su­lauk­ ti at­sa­ky­mo, ka­da bus baig­ta pe­do­fi­ li­jos by­la.

Stri­buo­me­nė da­ro, ką no­ri, o vi­suo­me­nė tu­ ri sė­dė­ti ir ne­cyp­ti. Ma­no siū­ly­mas vi­sa­da bu­vo paieš­ ko­ti tre­čio – tai­kaus ke­lio. Iš au­to­ri­ te­tų, ne­kla­ni­nių tei­sė­sau­gos žmo­nių su­da­ry­ti ko­mi­si­ją, ku­ri ins­pek­tuo­tų šią by­lą ir pa­sa­ky­tų sa­vo at­sa­ky­mą. Ta­da bū­tų vis­kas aiš­ku. To­kio aiš­ku­ mo nė­ra nei V.Po­ciū­no by­lo­je, nei šio­ je. O da­bar neaiš­ku­mas tik dar la­biau su­stip­rė­jo – ko­dėl taip sku­ba­ma? Šian­dien pri­si­mi­niau ter­mi­ną – ist­re­bi­te­liai, stri­bai. Jie bu­vo lie­tu­ vių tau­tos pi­lie­čiai, ku­rie ėjo prieš sa­vus. Pri­mes­da­mi va­lią, atim­da­mi,

Kasdienė prenumerata 1 mėn. – 26 (13*) Lt

ISSN 1392-7639 ©1992-2007 UAB „Diena Media News“ Labdarių g. 8, 01120 Vilnius. Tel. (8 5) 262 4242.

„Kauno dienos“ Vyriausioji redaktorė Jūratė Kuzmickaitė

„Kauno dienos“ redakcija Kęstučio g. 86, 44296 Kau­nas. Fak­sas 423 404.

Vyr. redaktoriaus pavaduotojai: Arūnas Andriuškevičius – 302 252 Violeta Juodelienė – 302 260

MIESTO NAUJIENOS: Mantas Lapinskas – Arūnas Dambrauskas – Vilija Žukaitytė – Saulius Tvirbutas – Virginija Skučaitė – Jurgita Šakienė – TEISĖTVARKA: Diana Krapavickaitė –

žmonių tikėjimas teisingumu. 

Artūro Morozovo nuotr.

nie­kin­da­mi, iš­trem­da­mi. Ma­nau, kad stri­biš­ka gal­vo­se­na nie­kur ne­din­go, ji jau­čia­ma ir žur­na­lis­ti­ko­je, ir tei­sė­ sau­go­je. Bū­tent ši­tą jaus­mą va­kar ir iš­gy­ve­nau. Jų nau­do­ja­ma stra­te­gi­ja: ži­no­kit sa­vo vie­tą, tuoj mes jums pa­ ro­dy­si­me, kaip ir kas tu­ri bū­ti, ir ne jū­sų rei­ka­las, kaip kas bus. Tai va, su­ ži­no­jau, kad Lie­tu­va – ne ma­no rei­ ka­las. Su šiuo reiš­ki­niu la­bai sun­ku tu­rė­ti san­ty­kį. Ką da­ry­ti su tuo „sa­ vu“, ku­rio už­duo­tis yra nai­kin­ti? Nai­kin­ti lais­vės, pi­lie­ti­nę idė­ją. Ne­ si­tar­ti, o pri­mes­ti va­lią. Kaip sa­kė at­va­žia­vę už­sie­nio eks­ per­tai, prie­var­ta jo­kiu bū­du ne­ ga­lė­jo bū­ti tai­ko­ma. Ir Da­ni­jo­je, Olan­di­jo­je to­kie da­ly­kai bū­tų ne­

to­le­ruo­ja­mi. Tu­ri bū­ti su­si­ta­ri­mas. Lie­tu­va neiš­lai­kė la­bai rim­to eg­za­ mi­no. Kaip tai bū­tų bu­vę keb­lu, bet tu­rė­jo bū­ti su­da­ry­ta de­ry­bi­nin­kų gru­pė, ku­ri bend­rau­tų su abiem pu­ sė­mis. Da­bar to ne­bu­vo. Tei­sė­sau­ga pa­reiš­kė: mes nu­ta­rė­me, ir vsio za­ kon­no. Man šir­dy li­ko tuš­tu­ma. Ne­ži­nau, ką da­ry­ti su ši­ta vals­ty­be, ku­rio­je yra vi­suo­me­nė ir stri­buo­me­nė. Stri­buo­ me­nė da­ro, ką no­ri, o vi­suo­me­nė tu­ ri sė­dė­ti ir ne­cyp­ti. Bet ma­nau, kad vie­ną die­ną jos vis tiek tu­rės su­sės­ti ir su­si­tar­ti – apie ką yra mū­sų vals­ty­ bė? Ar ji dar yra? Ar dar jos kam nors rei­kia? Tas ka­ras tu­rė­tų pa­si­baig­ti, jei no­ri­me iš­lik­ti.

Ne­be­tu­ri­me sa­vo vals­ty­bės

Ro­ber­tas Gri­gas Ku­n i­gas

T

oks jaus­mas, kad vėl ne­tu­ri­ me sa­vo vals­ty­bės. Ji vėl ne­ prik­lau­so mums. Ji pri­klau­ so kaž­kam ki­tam. Gal tei­sė­jui Kond­rat­je­vui. Gal kont­ ro­lie­rei Žio­bie­nei. Gal ant­sto­lei Vai­ ce­kaus­kie­nei. Gal kau­kė­tiems smo­gi­ kams. Ar tiems, kas sto­vi už jų. Bet ne mums, dėl lais­vės ir tei­sin­gu­mo Lie­ tu­vo­je ko­vo­ju­siems žmo­nėms. Sa­va vals­ty­bė ne­nau­do­ja smur­to prieš vai­kus. Sa­va vals­ty­bė pa­ry­čiais ne­si­ver­žia su gink­luo­ta jė­ga į tai­kių ci­vi­lių na­mus. Ne­dau­žo lan­gų. Ne­ lau­žia du­rų.

Pa­ry­čiais į Lie­tu­vos pi­lie­čių na­ mus iš­skir­ti ar­ti­mų­jų ir nai­kin­ti jų tur­to verž­da­vo­si trė­mi­mų vyk­dy­to­ jai. Stri­bai ir oku­pan­tai. Val­džia, ku­ri nau­do­ja smur­tą prieš vai­ką, to­kiu sa­vo vei­ki­mu tam­pa ne­ le­gi­ti­mi. Val­džia, ku­ri smur­tau­ja prieš tai­ kiai pro­tes­tuo­jan­čius pi­lie­čius, au­ to­ma­tiš­kai pra­ran­da įga­lio­ji­mus bū­ ti tau­tos va­lios reiš­kė­ja. Val­džia, ku­ri fi­zi­niu smur­tu su­ si­do­ro­ja su žmo­gu­mi, dėl Lie­tu­vos lais­vės sie­kio ke­lio­li­ka me­tų ka­lin­tu oku­pan­tų, ko­vo­je ne­te­ku­siu ran­kos, sa­vu krau­ju nu­si­pel­niu­siu Vy­čio kry­ žių – to­kia val­džia neats­to­vau­ja sa­ va­no­rių, par­ti­za­nų ir Są­jū­džio at­kur­ tam vals­ty­bin­gu­mui. Kol te­ro­ras prieš vai­ką ne­sus­tab­dy­ tas ir kal­tie­ji ne­nu­baus­ti, mes ne­tu­ ri­me Sei­mo. Ne­tu­ri­me Vy­riau­sy­bės. Ne­tu­ri­me Pre­zi­den­tės. Vi­sa tai tė­ ra tuš­čia­vi­du­rės de­ko­ra­ci­jos be tu­ri­ nio. Nes tik­ros, ne bu­ta­fo­ri­nės, vals­ ty­bės tes­tas vie­nas – ji pri­va­lo tu­rė­ti

įran­kių vai­kui ap­gin­ti nuo smur­to. Kol tai ne­bus pa­siek­ta, kvie­čiu žmo­gaus ir tau­tos tei­ses bran­gi­nan­ čią Lie­tu­vą į vi­suo­ti­nį tai­kų val­džios boi­ko­tą. Me­ni­nin­kai, vi­suo­me­ni­nin­ kai, do­ri po­li­ti­kos ir vie­šo­jo gy­ve­ni­ mo at­sto­vai ga­li kū­ry­bin­gai dau­gy­be bū­dų Ma­hat­mos Gand­hi pa­vyz­džiu pa­ro­dy­ti, kad ig­no­ruo­ja, at­me­ta ir nie­kaip ne­da­ly­vau­ja to­kio­se val­dy­ mo for­mo­se ir pro­ce­suo­se, ko­kių juo­dą­ja žy­me jau ta­po 2012 m. ge­ gu­žės 17 d. Pa­ž iū­r ė­k i­m e, gal val­d žiai ne­l a­ bai ir rei­kia mū­sų, Tė­vy­nės skaus­ mui nea­b e­j in­g ų pi­l ie­č ių? Gal jai už­teks jos tei­s ė­j ų, kont­ro­l ie­r ių ir įsa­k y­m us klus­n iai vyk­d an­č ių jė­ gos struk­tū­rų? Bet ži­no­ki­te, po­nai, – pus­šim­ tį me­tų jū­sų ne­bu­vo, o Lie­tu­va bu­ vo. Gi­rio­se ir šir­dy­se. Lie­tu­va at­si­ lai­kys. O jums ga­li tek­ti at­sa­ky­ti už vai­ko aša­ras. Is­to­ri­jo­je kar­tais nu­tin­ ka ir tei­sin­gų da­ly­kų. Die­ve, pa­dėk Lie­tu­vai!

Komentarai nėra dienraščio redakcijos nuomonė.

reklamos skyrius:

E. paštas redakcija@kaunodiena.lt

„„Dūžiai: vakar Garliavoje, Klonio gatvėje, dužo ne tik stiklai, bet ir daugelio

302 230

Platinimo tarnyba: 302

242

Prenumeratos skyrius: 302

244

3 mėn. – 69 (39*) Lt Tik šeštadienio prenumerata 1 mėn. – 9 (6*) Lt 302 251 302 268 302 266 302 262 302 267 302 261 302 243

LIETUVA: Stasys Gudavičius –

(8 5) 219 1381

PASAULIS:

SPORTAS: Romas Poderys – 302 258 Marius Bagdonas – 302 259 Mantas Stankevičius – (8 5) 219 1383

NAMAI: Vereta Rupeikaitė –

302 265

Sveikata: Marijana Jasaitienė –

302 263

Julijanas Gališanskis – (8 5) 219 1391 Valentinas Beržiūnas – (8 5) 219 1387

Menas ir Pramogos: Enrika Striogaitė –

302 272

EKONOMIKA:

FOTOKORESPONDENTAI: Artūras Morozovas – Tomas Ragina –

Ratai: Arūnas Andriuškevičius –

302 269 302 269

TV DIENA: Agnė Klimčiauskaitė – (8 5) 219 1388

Jolita Žvirblytė –

(8 5) 219 1374

302 260

http://www.kaunodiena.lt * prenumeratos kaina laikraštį atsiimant redakcijoje

aukštyn žemyn: Marijana Jasaitienė – Darius Sėlenis – Laima Žemulienė –

302 263 302 276 (8 5) 219 1374

REKLAMOS PARDAVIMO SKYRIUS: 302 234, 308 862, 308 863, 308 864, 302 230 reklama@kaunodiena.lt

Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Indeksas 0041. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raide R pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti. Tiražas 19 000.

ASMENINIAI SKELBIMAI: 302 231, 302 202, faksas 321 717 skelbimai@kaunodiena.lt SKELBIMŲ IR PRENUMERATOS SKYRIUS (Vytauto pr. 23) mob. 8 655 45 114 PLATINIMO TARNYBA: 302 242, 302 228 PRENUMERATOS SKYRIUS: 302 244


7

penktADIENIS, gegužės 18, 2012

lietuva kaunodiena.lt/naujienos/lietuva

Ėmėsi ener­ge­ti­kos stra­te­gi­jos

Či­ka­go­je lau­kia įtemp­ta dar­bot­varkė Pre­zi­dentė Da­lia Gry­baus­kaitė ket­vir­ta­dienį iš­vy­ko į Či­kagą, kur da­ly­vaus NA­TO viršū­nių su­ si­ti­ki­me, ap­lan­kys vie­tos lie­tu­ vių bend­ruo­menę ir dvi­ša­lia­me su­si­ti­ki­me pa­si­ma­tys su nau­juo­ ju Suo­mi­jos pre­zi­den­tu.

Penk­ta­dienį prie ša­lies va­dovės pri­si­jungs už­sie­nio rei­kalų mi­ nist­ras Aud­ro­nius Ažu­ba­lis ir kraš­to ap­sau­gos mi­nistrė Ra­sa Juk­ne­vi­čienė. Ti­ki­ma­si, kad Či­ ka­go­je Al­jan­so ša­lių va­dovų ly­giu dar­kart bus pa­tvir­tin­tas il­ga­lai­kis oro po­li­ci­jos mi­si­jos Bal­ti­jos ša­ly­ se pra­tęsi­mas.

Tei­gia­ma, kad did­žiau­sias dėme­sys su­si­ti­ki­me bus ski­ ria­mas Af­ga­nis­ta­nui. Sek­ma­dienį D.Gry­baus­kaitė, Už­sie­nio rei­kalų bei Kraš­to ap­sau­ gos mi­nis­te­rijų va­do­vai ir ka­riuo­ menės va­das ge­ne­ro­las lei­te­nan­tas Ar­vy­das Po­cius da­ly­vaus Šiaurės At­lan­to ta­ry­bos po­sėdy­je. Vėliau vyks NA­TO ša­lių va­dovų dar­bo ir ne­for­ma­lios už­sie­nio rei­ kalų bei kraš­to ap­sau­gos mi­nistrų va­ka­rienės. Antrą su­si­ti­ki­mo dieną, pir­ma­ dienį, D.Gry­baus­kaitė da­ly­vaus NA­TO va­dovų su­si­ti­ki­me Af­ga­ nis­ta­no klau­si­mu. Šia­me su­si­ti­ki­ me taip pat da­ly­vaus Af­ga­nis­ta­no, Ja­po­ni­jos, Ka­zachs­ta­no, Kir­gi­zi­ jos, Ru­si­jos, Tad­ži­ki­jos, Turkmė­ ni­jos, Uz­be­ki­jos at­sto­vai, Jung­ti­ nių Tautų ge­ne­ra­li­nis sek­re­to­rius, ES ta­ry­bos ir ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ kai, Pa­sau­lio ban­ko at­sto­vai. Vėliau Pre­zi­dentė da­ly­vaus NA­ TO va­dovų su­si­ti­ki­me su Al­jan­so ša­li­mis par­tnerė­mis – Aust­ra­li­ja, Aust­ri­ja, Suo­mi­ja, Gru­zi­ja, Ja­po­ni­ja, Jor­da­ni­ja, Korė­ja, Ma­ro­ku, Naują­ja Ze­lan­di­ja, Ka­ta­ru, Šve­di­ja, Švei­ca­ ri­ja ir Jung­ti­niais Arabų Emy­ra­tais. Či­ka­go­je taip pat įvyks dvi­ša­lis D.Gry­baus­kaitės ir ne­se­niai iš­ rink­to Suo­mi­jos pre­zi­den­to Sau­ li Nii­nistö su­si­ti­ki­mas. Penk­ta­ dienį Lie­tu­vos va­dovė ma­ty­sis su JAV lie­tu­vių bend­ruo­menės or­ga­ ni­za­cijų at­sto­vais. Tei­g ia­m a, kad did­ž iau­s ias dėme­sys su­si­ti­ki­me bus ski­ria­mas Af­ga­nis­ta­nui. NA­TO ša­lių ly­de­riai tar­sis dėl da­ly­va­vi­mo Af­ga­nis­ta­ ne formų po 2014 m., kai tarp­ tau­tinės sau­gu­mo pa­ra­mos pa­

jėgos (angl. – ISAF) turėtų baig­ti ko­vi­nes ope­ra­ci­jas. Įvai­riuo­se Af­ga­nis­ta­no re­gio­ nuo­se tar­nau­ja ir apie 250 Lie­tu­ vos ka­rių. Did­žio­ji jų da­lis – apie 150 – mi­siją vyk­do Go­ro pro­vin­ ci­jo­je. 2013 m. pa­bai­go­je Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­ves­ti ka­rius iš Go­ro. Lie­tu­vai svar­biau­sia su­si­ti­ki­mo Či­ka­go­je te­ma yra su­si­ju­si su va­di­ namą­ja iš­ma­nią­ja gy­ny­ba (angl. – smart de­fen­ce), ku­riai pri­ski­ria­ ma ir Šiau­liuo­se dis­lo­kuo­ta NA­ TO oro po­li­ci­jos mi­si­ja Bal­ti­jos ša­lių oro erd­vei ap­sau­go­ti. NA­TO va­sa­rio pra­džio­je nu­ sprendė pra­tęsti šią mi­siją, ku­riai man­da­tas iki tol bu­vo su­teik­tas iki 2014 m. Tuo­met am­ba­sa­do­riai Briu­se­ly­je for­ma­liai pa­tvir­ti­no, kad tai bus il­ga­laikė mi­si­ja su pe­rio­ dinė­mis per­žiū­ro­mis, o Bal­ti­jos ša­ lys įsi­pa­rei­go­jo di­din­ti sa­vo indėlį. Priim­tas do­ku­men­tas yra kon­fi­ den­cia­lus, ta­čiau, BNS ži­nio­mis, ja­me tei­gia­ma, kad mi­si­jos per­žiū­ ra bus at­lie­ka­ma po 2018 m. Lie­tu­va sie­kia, kad Či­ka­go­je oro po­li­ci­jos il­ga­lai­kis tęsti­nu­mas bū­ tų pa­brėžtas NA­TO va­dovų su­si­ ti­ki­mo dek­la­ra­ci­jo­je, ta­čiau šįkart ne­būtų mi­ni­mi 2018 m. Su­si­ti­ki­me Al­jan­so ša­lių va­do­ vams taip bus pri­sta­ty­ta NA­TO gy­ny­bos ir at­gra­sy­mo lai­ky­se­nos ata­skai­ta. Šis do­ku­men­tas ar­ti­ miau­siems me­tams api­brėš va­ di­namąjį at­gra­sy­mo kok­teilį, t. y. ko­kia reikšmė Al­jan­se bus tei­kia­ ma kon­ven­ci­nei ir bran­duo­li­nei gink­luo­tei, taip pat ir JAV tak­ti­ niams bran­duo­li­niams gink­lams Eu­ro­po­je. Či­ka­go­je bus pra­neš­ta ir apie pa­siek­tus pir­mi­nius NA­TO prie­šra­ke­tinės gy­ny­bos (PRG) sis­te­mos pa­jėgu­mus. Šios sis­te­mos plėtrai Eu­ro­po­je, ypač JAV ra­ketų dis­lo­ ka­vi­mui Len­ki­jo­je ir Ru­mu­ni­jo­ je vėles­niais me­tais, prie­šta­rau­ja Ru­si­ja ir gra­si­na at­sa­ko­mo­sio­mis prie­monė­mis. Ru­si­jos va­do­vai su­si­ti­ki­me ne­ da­ly­vaus, vie­na to prie­žas­čių yra lai­ko­mas ne­su­ta­ri­mas dėl PRG sky­do dis­lo­ka­vi­mo. Nors šis su­si­ti­ki­mas nėra skir­ tas NA­TO plėtrai, Či­ka­go­je įvyks at­ski­ras NA­TO už­sie­nio rei­kalų mi­nistrų su­si­ti­ki­mas su na­rystės Al­jan­se sie­kian­čių Ma­ke­do­ni­jos, Juod­kal­ni­jos, Bos­ni­jos ir Her­ce­ go­vi­nos bei Gru­zi­jos dip­lo­ma­ti­ jos va­do­vais. Iš vi­so NA­TO viršū­ nių su­si­ti­ki­me da­ly­vaus maž­daug 60-ies vals­ty­bių de­le­ga­ci­jos. BNS inf.

„„Pa­žin­tis: Či­ka­go­je taip pat įvyks dvi­ša­lis D.Gry­baus­kaitės ir ne­se­

niai iš­rink­to Suo­mi­jos pre­zi­den­to S.Nii­nistö su­si­ti­ki­mas.To­mo Luk­šio (BFL) nuo­tr.

Sei­mas po pa­tei­ki­mo ket­vir­ta­dienį pri­ėmė svars­ty­ti nau­jos Na­cio­na­linės ener­ge­tinės ne­prik­lau­so­mybės stra­te­gi­jos pro­jektą.

„„Su­mos: pa­sak ener­ge­ti­kos mi­

nist­ro A.Sek­mo­ko, stra­te­gi­jo­je nu­ma­tytų ini­cia­tyvų įgy­ven­di­ ni­mas vals­ty­bei kai­nuotų 11–13 mlrd. litų. To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

R

Už tai, kad Sei­mas pra­dėtų dis­ku­ si­jas dėl šio do­ku­men­to, bal­sa­vo 57 Sei­mo na­riai, prie­š – 8, o su­si­laikė 30 par­la­men­tarų. To­liau pro­jek­tas bus svars­to­mas bir­že­lio 7 d., kai dėl jo iš­va­das pa­teiks ko­mi­te­tai. Pro­jek­te nu­ma­ty­ta, kad per de­ šimt­metį pla­nuo­ja­mos 22–27 mlrd. litų vertės vals­tybės, ES ir pri­va­taus ka­pi­ta­lo in­ves­ti­ci­jos kas­met Lie­tu­vai leis su­tau­py­ti po 3–4 mlrd. litų, iš­ leid­žiamų ener­gi­jos iš­tek­lių im­por­ tui. Be to, bus už­tik­ri­na­mas pa­ti­ki­ mas ener­gi­jos tie­ki­mas ir sta­bi­lesnės bei kon­ku­ren­cin­gesnės kai­nos. Tarp did­žiau­sių Lie­tu­vos pla­nuo­ jamų ener­ge­ti­kos pro­jektų – nau­ja ato­minė elekt­rinė, su­skys­tintųjų gam­ti­nių dujų ter­mi­na­las, elekt­ ros jung­tys su Šve­di­ja ir Len­ki­ja, Lie­tu­vos elekt­ros tinklų sinch­ro­ ni­za­vi­mas su Eu­ro­pos ša­lių elekt­ ros tink­lais, du­jo­tie­kis su Len­ki­ja, po­že­minė dujų sau­gyk­la. Pa­sak ener­ge­ti­kos mi­nist­ro Ar­ vy­do Sek­mo­ko, įgy­ven­din­ti stra­ te­gi­jo­je nu­ma­ty­tas ini­cia­ty­vas kai­ nuotų 11–13 mlrd. litų. „Taip pat pa­pil­do­mos lėšos atei­ tų iš pri­va­čių in­ves­tuo­tojų“, – par­ la­men­ta­rams pri­sta­ty­da­mas stra­ te­gi­jos pro­jektą sakė mi­nist­ras. Sei­mo Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to na­ rė so­cial­de­mok­ratė Bi­rutė Vėsaitė prie­kaiš­ta­vo, kad stra­te­gi­jo­je ne­tin­ ka­mai su­dėlio­ti prio­ri­te­tai. „Lie­ tu­vos dau­gia­bu­čiai su­nau­do­ja tris

kar­tus dau­giau ener­gi­jos ne­gu Šve­ di­jos dau­gia­bu­čiai, mes galė­tu­me su­ma­žin­ti ir dujų kainą, su­ma­žin­ ti gy­ven­to­jams sąskai­tas už šil­dymą ir dar būtų daug dar­bo vietų mūsų sta­ty­bi­nin­kams, mūsų ši­lu­mi­nin­ kams ir kai­mie­čiams, ku­rie, pa­kei­ tus gam­ti­nes du­jas į bio­kurą turėtų ką au­gin­ti. Sa­ky­ki­te, kur jūsų eko­ no­mi­niai skai­čia­vi­mai, jei­gu mes vi­sas lėšas da­bar dėtu­me būtent į ener­gi­nio efek­ty­vu­mo sie­kimą, o ne im­tumės to­kių did­žiu­lių pro­jektų, ku­rie bus įgy­ven­din­ti tik 2022-ai­ siais? Ma­tau, kad ener­gi­nio efek­ ty­vu­mo pro­gra­ma duo­da de­šim­te­ rio­pai di­desnę naudą vi­sai Lie­tu­vos eko­no­mi­kai“, – kalbė­jo B.Vėsaitė. Stra­te­gi­jo­je nu­ma­ty­ta, kad, įgy­ ven­di­nus nu­ma­ty­tas ini­cia­ty­vas, kiek­vie­nam namų ūkiui kas­met apie 500 litų su­mažėtų šil­dy­mo iš­ lai­dos, būtų su­ku­ria­ma 5–6 tūkst. nuo­la­ti­nių dar­bo vietų ener­ge­ti­ kos sek­to­riu­je, in­ves­ti­ci­jos ska­tintų sta­tybų ir pa­slaugų sek­to­rius, kaip ra­šo­ma do­ku­men­te. Pat­vir­ti­nus Na­cio­na­linę ener­ge­ ti­kos stra­te­giją, būtų ren­gia­mas ir tvir­ti­na­mas stra­te­gi­jos įgy­ven­di­ ni­mo pla­nas su konk­re­čio­mis nuo­ sta­to­mis ir konk­re­čiais pro­jek­tais, nu­ma­to­mi in­ves­ti­cijų po­rei­kiai. Šiuo me­tu ga­lio­jan­ti Na­cio­na­linė ener­ge­ti­kos stra­te­gi­ja bu­vo pa­tvir­ tin­ta 2007 m.

UAB „Kalnapilio-Tauro grupė“

„Tauro Tradicinis“ alus pelnė pasaulinį pripažinimą Oleg Gerasimovič „Tauro Tradicinis“ alus nuo šiol savo kategorijoje oficialiai gali vadintis antru geriausiu alumi pasaulyje. JAV San Diego mieste gegužės 5 d. įvykusiame 2012 m. pasaulio alaus taurės („World Beer Cup 2012“) konkurse jis pelnė sidabro medalį.

„Tauro Tradicinis“ sidabro medaliu apdovanotas „Dortmunder / Export“ ir „German-Style Oktoberfest“ kategorijoje. Jis aplenkė dar 37 šio alaus stiliaus konkurentus iš viso pasaulio, tarp jų ir Vokietijos, kurios atstovai yra šios kategorijos kūrėjai. „Tauro Tradicinis“ šioje kategorijoje nusileido tik kitam lietuviškam alui – „Švyturio Ekstrai“. „Džiaugiamės, kad kartu su „Švyturio“ aludariais garsiname lietuvišką alų. Neabejojame, kad „Tauro Tradicinis“ alaus ekspertų iš viso pasaulio taip buvo įvertin-

tas ir dėl mūsų ilgametės aludarystės patirties bei ypatingo dėmesio alaus kokybei. 2000 m. pasaulio alaus taurės konkurse „Švyturio Ekstra“ taip pat yra laimėjusi sidabro medalį. Esame įsitikinę, kad „Tauro Tradicinio“ sidabro medalis 2012 m. taurės konkurse irgi yra pirmas žingsnis aukso medalio link“, – teigė UAB „KalnapilioTauro grupė“ generalinis direktorius Marijus Valdas Kirstukas. Konkursas „World Beer Cup“ – vienas solidžiausių ir svarbiausių aludarių renginių visame pasaulyje. Šiais metais įvairiose kategorijose rungėsi beveik 800 aludarių iš 54 šalių, tarp jų – ir 13 alaus gamintojų iš Lietuvos. Renginyje teisėjavo daugiau nei 200 pripažintų alaus ekspertų iš viso pasaulio. Per aklą degustaciją jie vertino šios kategorijos alui keliamus skonio ir aromato reikalavimus, taip pat atsižvelgė į spalvą ir kitas savybes.

BNS inf.


8

penktADIENIS, gegužės 18, 2012

ekonomika kaunodiena.lt/naujienos/ekonomika

Valiutų kursai

Šiandien Valiuta

kiekis Santykis

Bal­ta­ru­si­jos rub­lis 10000 3,3200 DB sva­ras ster­lin­gų 1 4,3132 JAV do­le­ris 1 2,7124 Ka­na­dos do­le­ris 1 2,6817 Lat­vi­jos la­tas 1 4,9493 Len­ki­jos zlo­tas 10 7,9576 Nor­ve­gi­jos kro­na 10 4,5597 Ru­si­jos rub­lis 100 8,7651 Švei­ca­ri­jos fran­kas 1 2,8750

Dau­giau nau­do­tų ­ au­to­mo­bi­lių

De­ga­lų kai­nos pokytis

–0,5065 % –0,6450 % –0,2647 % –0,2455 % +0,0202 % +1,0361 % +1,0370 % – +0,0104

Po­pu­lia­rė­ja eko­lo­giš­ka kos­me­ti­ka Gy­ven­to­jai, puo­se­lė­jan­tys svei­ko gy­ve­ni­mo idė­jas ir pra­dė­ję svei­ kai mai­tin­tis, vis dau­giau dė­me­sio ski­ria ir eko­lo­giš­koms kū­no prie­ žiū­ros prie­mo­nėms.

Kos­me­ti­kos ir par­fu­me­ri­jos par­ duo­tu­vių tink­lo „Sar­ma“ sta­tis­ti­ ka ro­do, kad eko­lo­giš­kos kos­me­ti­ kos rin­ka Lie­tu­vo­je au­ga. Šių me­tų pir­mą ket­vir­tį, pa­ly­gin­ti su 2011 m. tuo pa­čiu lai­ko­tar­piu, eko­lo­giš­kos kos­me­ti­kos par­da­vi­mas „Sar­mos“ par­duo­tu­vė­se išau­go apie 40 pro­c. Šiuo me­tu eko­lo­giš­kos kos­me­ti­ kos par­da­vi­mas šia­me tink­le su­ da­ro be­veik 4 pro­c. vi­so par­da­vi­ mo. 2009 m. šis ro­dik­lis sie­kė vos 0,5 pro­c. „Pas­te­bi­me, kad mo­te­rys vis daž­ niau tei­rau­ja­si eko­lo­giš­kos ir na­tū­ ra­lios kos­me­ti­kos, do­mi­si jų su­dė­ ti­mi ir veik­lio­sio­mis me­džia­go­mis. Ypač po­pu­lia­rios eko­lo­giš­kos odos ir kū­no prie­žiū­ros prie­mo­nės, eko­ lo­giš­ka kos­me­ti­ka vai­kams. Ste­bi­ na pa­sta­ruo­ju me­tu au­gan­tis eko­ lo­giš­kų vei­do prie­žiū­ros prie­mo­nių vy­rams par­da­vi­mas“, – apie ryš­kė­ jan­čias ten­den­ci­jas pa­sa­ko­jo „Sar­ mos“ rin­ko­da­ros pro­jek­tų va­do­vė Jur­ga Ku­lic­kai­tė. Lat­viš­kos eko­lo­giš­kos kos­me­ ti­kos ga­min­to­jos „Ma­da­ra“ duo­ me­ni­mis, eko­lo­giš­ka kos­me­ti­ka spar­čiai po­pu­lia­rė­ja ir Lat­vi­jo­je bei ki­to­se Eu­ro­pos ša­ly­se, taip pat Azi­jos re­gio­ne. „Na­tū­ra­lių pro­ duk­tų var­to­ji­mo fe­no­me­nas ki­lo mais­to pra­mo­nė­je, vė­liau pa­pli­to ir kū­no prie­žiū­ros prie­mo­nių sri­ ty­je. Pas­te­bi­me, kad pa­sta­rai­siais me­tais su­si­do­mė­ji­mas tik au­ga, pa­vyz­džiui, vis dau­giau pro­duk­ ci­jos eks­por­tuo­ja­me į Azi­jos ša­lis, par­da­vi­mas au­ga ir vi­so­je Eu­ro­po­ je. Tai le­mia var­to­to­jų su­pra­ti­mas, kad na­tū­ra­lios su­de­da­mo­sios da­ lys yra švel­nes­nės odai“, – sa­kė Lot­te Ti­sen­kop­fa-Ilt­ne­re, eko­lo­ giš­kos kos­me­ti­kos na­mų „Ma­da­ ra“ įkū­rė­ja. Tarp­tau­ti­nės ty­ri­mų ir kon­sul­ ta­ci­jų agen­tū­ros „Or­ga­nic Mo­ni­ tor“ duo­me­ni­mis, 2015 m. na­tū­ ra­lios ir eko­lo­giš­kos kos­me­ti­kos par­da­vi­mas pa­sau­ly­je išaugs iki 14 mlrd. JAV do­le­rių (37,5 mlrd. li­tų). Agen­tū­ros pa­ste­bė­ji­mu, nors na­ tū­ra­lių ir eko­lo­giš­kų pro­duk­tų pa­ klau­sa au­ga vi­sa­me pa­sau­ly­je, pre­ ky­ba la­biau­siai su­telk­ta Eu­ro­po­je ir Šiau­rės Ame­ri­ko­je. „Or­ga­nic Mo­ ni­tor“ duo­me­ni­mis, kai ku­rio­ se ša­ly­se, pa­vyz­džiui, Vo­kie­ti­jo­je, Aust­ri­jo­je, to­kios kos­me­ti­kos rin­ kos da­lis sie­kia 10 pro­c. BNS, KD inf.

Vakar Tink­las

A 95

Dy­ze­li­nas

Du­jos

„Sta­toil“

4,97

4,66

2,47

„Va­koil“

4,94

4,63

2,47

Lie­tu­vos gy­ven­to­jai šie­met sausį–balan­ dį re­gist­ra­vo 44,2 tūkst. nau­do­tų leng­ vų­jų au­to­mo­bi­lių, skai­čiuo­jant tik pir­mą kar­tą ša­ly­je re­gist­ruo­tus au­to­mo­bi­lius. Tai bu­vo 41 pro­c. dau­giau nei per­nai tuo pa­čiu lai­ko­tar­piu, kaip ro­do ty­ri­mų bend­ ro­vės „Au­to­Ty­ri­mai“ duo­me­nys. Au­to­ mo­bi­liai vi­daus po­rei­kiams šie­met su­da­ ro 68 pro­c. bend­ros re­gist­ra­vi­mo apim­ ties, per­nai ši da­lis bu­vo 42 pro­c.

Vi­d. kai­na vi­so ap­tar­na­vi­mo de­ga­li­nių tink­luo­se. Šal­ti­nis: www.de­ga­lu­kai­nos.lt WTI naf­ta„Brent“ naf­ta93,72 dol. už 1 brl. 109,62 dol. už 1 brl.

0

proc.

inf­lia­ci­ją Lie­tu­vo­je ge­gu­žę pro­gno­zuo­ja sta­tis­ti­kai.

Par­duo­tu­vių len­ ty­no­se aky­li pir­kė­ jai ran­da pro­duk­ tų, ku­rių ga­lio­ji­ mo lai­kas jau pa­ si­bai­gęs ir ku­riais pre­kiau­ti pre­ky­bi­ nin­kams drau­džia­ ma. Pa­se­nu­sį mais­ tą par­da­vi­nė­jan­čių bau­dos neatg­ra­so.

„„Su­ge­dęs: net pa­tys po­pu­lia­riau­si ir per­ka­miau­si šo­ko­la­di­niai ba­to­nė­liai ma­žo­se par­duo­tu­vė­se ga­li už­si­

sto­vė­ti. 

Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

Ne­si­bo­di pre­kiau­ti se­nu mais­tu Jo­li­ta Žvirb­ly­tė

j.zvirblyte@diena.lt

Al­kio ne­nu­mal­ši­no

Kad per­kant mais­to pro­duk­tus rei­ kia tik­rin­ti jų tin­ka­mu­mo var­to­ti ter­mi­ną, ži­no kiek­vie­nas pir­kė­jas. Par­duo­tu­vės pa­si­ti­kė­ji­mo ne­ke­lia, nes kaip ty­čia ne­pa­si­žiū­rė­jęs ga­ lio­ji­mo lai­ko imi ir nu­si­per­ki pa­ gal ga­min­to­jų re­ko­men­da­ci­jas jau ne­tin­ka­mo val­gy­ti mais­to. Taip ne­se­niai at­si­li­ko ir dien­raš­ čio skai­ty­to­jui And­riui M. (pa­var­dė re­dak­ci­jai ži­no­ma). Vyk­da­mas į so­ dy­bą at­lik­ti pa­va­sa­rio so­di­nin­kys­tės dar­bų pa­ke­liui jis stab­te­lė­jo vie­no­ je Šal­či­nin­kų bui­ti­nių pre­kių par­ duo­tu­vė­je nu­si­pirk­ti dur­pių su­bstra­to, o prie ka­sos pa­čiu­po po­rą šo­ko­la­di­nių ba­to­nė­lių „Snic­kers“. Po ke­lių va­lan­dų dar­bo praal­ kęs vy­riš­kis už­kan­do šo­ko­la­di­nio ba­to­nė­lio ir ėmė­si to­les­nių dar­ bų. „Net­ru­kus pa­si­ju­tau pra­stai ir ne­ga­lė­jau dirb­ti, su­tri­ko virš­ ki­ni­mas, te­ko grįž­ti na­mo. Pra­dė­ jau spė­lio­ti, nuo ko su­ne­ga­la­vau. Įta­ri­mą, kad nuo šo­ko­la­di­nio ba­ to­nė­lio, su­kė­lė pa­si­bai­gęs ga­lio­ ji­mo ter­mi­nas, nu­ro­dy­tas ant dar ne­su­val­gy­to ant­ro­jo ba­to­nė­lio pa­ kuo­tės. Jo var­to­ji­mo ter­mi­nas jau bu­vo pa­si­bai­gęs prieš pu­sant­ro mė­ne­sio“, – pa­sa­ko­jo jis. Šo­ko­la­di­nio ba­to­nė­lio „Snic­ kers“ ga­min­to­jai dek­la­ruo­ja, kad nuo pa­ga­mi­ni­mo die­nos jį tin­ka­ miau­sia su­var­to­ti per 217 die­nų. 7 kg se­no šo­ko­la­do

Apie jau il­giau nei mė­ne­sį par­da­ vi­nė­ja­mus ne­tin­ka­mus var­to­ti šo­

ko­la­di­nius ba­to­nė­lius And­rius M. pra­ne­šė Vals­ty­bi­nei mais­to ir ve­ te­ri­na­ri­jos tar­ny­bai (VMVT). Te­ le­fo­nu už­fik­suo­tą skun­dą VMVT iš­nag­ri­nė­jo be­veik per sa­vai­tę ir var­to­to­jui pra­ne­šė, kad par­duo­ tu­vė­je ra­do dar 7 kg ne­tin­ka­mų par­da­vi­nė­ti šo­ko­la­di­nių ba­to­nė­ lių, t. y. apie 140 vie­ne­tų. Šį kie­kį par­duo­tu­vė bu­vo įpa­ rei­go­ta su­nai­kin­ti. Ne­sun­ku ap­ skai­čiuo­ti, kad ne­par­da­vu­si šio šo­ko­la­do par­duo­tu­vė ne­ga­vo be­ veik 195 li­tų pa­ja­mų. VMVT par­ duo­tu­vės ad­mi­nist­ra­ci­jai taip pat sky­rė 100 li­tų bau­dą. Kiek do­mė­jo­si And­rius M., VMVT iš par­duo­tu­vės ga­vo pra­ ne­ši­mą, kad šo­ko­la­di­niai ba­to­nė­ liai bu­vo uti­li­zuo­ti. „Nie­ka­da ne­ga­li ži­no­ti, ka­da ir kuo ga­li ap­si­nuo­dy­ti. Ma­nau, kad nors ir ne­di­de­lė bau­da, bet nea­ti­ džius ar­ba ne­są­ži­nin­gus par­da­vė­ jus ji tu­rė­tų su­draus­min­ti“, – pa­ brė­žė skai­ty­to­jas. Už­sis­to­vi kai­muo­se

„Snic­kers“ ir dau­ge­lio ki­tų šo­ko­la­ di­nių ba­to­nė­lių Lie­tu­vo­je did­me­ ni­nės pre­ky­bos bend­ro­vės „Mars Lie­tu­va“ Kor­po­ra­ty­vi­nių rei­ka­lų sky­riaus va­do­vas Ra­mū­nas Se­ve­ ri­nas ap­gai­les­ta­vo, kad taip nu­ti­ ko su bend­ro­vės pro­duk­tu. „Tai po­pu­lia­riau­si šo­ko­la­di­niai ba­to­nė­liai, jų apy­var­tos tem­pas ne­lei­džia jam už­si­gu­lė­ti par­duo­ tu­vė­se. Per mi­nu­tę Lie­tu­vo­je vi­ du­ti­niš­kai nu­per­ka­ma 15 „Snic­ kers“ ba­to­nė­lių. Ta­čiau mi­ni­mu at­ve­ju į pre­ky­bą ne­be­tin­ka­mas var­to­ti pro­duk­tas ga­lė­jo pa­tek­

ti ma­žo tink­lo ar pa­vie­nė­je par­ duo­tu­vė­je“, – ko­men­ta­vo R.Se­ ve­ri­nas. Pa­sak jo, tai iš­skir­ti­nis šiurkš­ tus pre­ky­bi­nin­ko pa­žei­di­mas, už ku­rį vi­sa at­sa­ko­my­bė ten­ka jam. „Nu­si­ženg­ti ga­lė­jo tik neat­sa­ kin­gas ne­prik­lau­so­mos pre­ky­ bos at­s to­vas, ne­d a­ly­vau­jan­t is or­ga­ni­zuo­to­je ir griež­tai kont­ro­ liuo­ja­mo­je pre­ky­bos gran­di­nė­je, o sa­va­ran­kiš­kai įsi­gy­jan­tis pro­ duk­tus par­duo­ti“, – svars­tė pa­ šne­ko­vas. Ati­des­ni ir ak­ty­ves­ni

VMVT Mais­to sky­riaus ve­dė­ jo pa­va­duo­to­jos In­gos Ke­niau­ sy­tės pa­ste­bė­ji­mu, ke­le­rių me­ tų ten­den­ci­ja ro­do, kad var­to­to­jų są­mo­nin­gu­mas di­dė­ja ir vis dau­ giau jų ži­no apie mais­to pro­duk­tų sau­gos, ko­ky­bės, ženk­li­ni­mo rei­ ka­la­vi­mus. Per pir­mą šių me­tų ket­vir­tį VMVT ga­vo 36 pa­grįs­tus var­to­ to­jų skun­dus dėl mais­to pro­duk­tų, ku­rių tin­ka­mu­mo var­to­ti ter­mi­nas pa­si­bai­gęs, t. y. 33 pro­c. dau­giau, nei bu­vo gau­ta ati­tin­ka­mu lai­ko­ tar­piu per­nai. Nors mais­to pro­duk­tų ga­my­bos ir pre­ky­bos įmo­nė­se, pa­sak I.Ke­ niau­sy­tės, įdieg­ta dvi­gu­ba kont­ro­ lė – vi­di­nė kont­ro­lė ir VMVT ins­ pek­ta­vi­mas – pir­kė­jams vis tiek re­ko­men­duo­ja­ma bū­ti ati­diems ir tik­rin­ti ga­lio­ji­mo ter­mi­ną ant pa­ kuo­tės. Tu­ri at­ly­gin­ti ža­lą

Nu­si­pir­kus ne­be­tin­ka­mą var­to­ ti mais­to pro­duk­tą, par­da­vė­jas

pri­va­lo jį pa­keis­ti į ge­rą pro­duk­tą ar­ba grą­žin­ti pi­ni­gus. Ta­čiau jei­ gu žmo­gus ap­si­nuo­di­jęs mais­tu krei­pė­si į gy­dy­to­ją, jam bu­vo pa­ skir­tas gy­dy­mas, ga­li­ma iš par­da­ vė­jo ar­ba ga­min­to­jo išieš­ko­ti pa­ tir­tą ža­lą. „Pa­gal Mais­to įsta­ty­mo nuo­sta­ tas už ga­mi­na­mo mais­to sau­gą ir ko­ky­bę at­sa­ko ga­min­to­jas. Vi­ sais at­ve­jais, kai įro­do­ma, kad dėl mais­to tvar­ky­mo su­bjek­to veik­ los įvy­ko ūmių in­fek­ci­nių žar­ny­ no li­gų pro­trū­kis, už vi­sus pa­da­ ri­nius at­sa­ko ga­min­to­jas, taip pat su­si­rgę var­to­to­jai per teis­mą ga­ li įro­dy­ti juos su­sarg­di­nu­sią įmo­ nę ir pa­rei­ka­lau­ti ati­tin­ka­mos kom­pen­sa­ci­jos už gy­dy­mo iš­lai­ das. Vi­sais at­ve­jais su­si­rgę var­ to­to­jai tu­ri kreip­tis į gy­dy­to­ją, kad bū­tų diag­no­zę pa­tvir­ti­nan­ tys me­di­ci­ni­niai do­ku­men­tai, ku­ riuos ga­li­ma pri­sta­ty­ti tei­sė­sau­ gos ins­ti­tu­ci­joms“, – sa­kė VMVT Mais­to sky­riaus ve­dė­jos pa­va­duo­ to­ja I.Ke­niau­sy­tė.

36

pra­ne­ši­mai apie pa­si­bai­gu­sio ga­lio­ji­mo mais­to pro­duk­tus gau­ti pir­mą šių me­tų ket­vir­tį.


9

penktADIENIS, gegužės 18, 2012

pasaulis Be ran­kų ir ko­jų įvei­kė są­siau­rį

Akib­rokš­tas ka­ra­lie­nei

43 me­tų pran­cū­zas Phi­lip­pe’as Croi­zo­ nas, ku­riam dėl pa­tir­to elekt­ros smū­gio bu­vo am­pu­tuo­tos ran­kos ir ko­jos, va­kar per­plau­kė są­siau­rį tarp Pa­pua Nau­jo­sios Gvi­nė­jos bei In­do­ne­zi­jos ir taip įvei­kė pir­ mą­jį sa­vo plau­ki­mo tarp pen­kių že­my­nų eta­pą. Per be­veik aš­tuo­nias va­lan­das įvei­ kęs 20 km, jis at­plau­kė į Pa­sar Sko­vo kai­ mą In­do­ne­zi­jos Pa­pua pro­vin­ci­jo­je, ku­ri ri­ bo­ja­si su Pa­pua Nau­ją­ja Gvi­nė­ja.

Pa­si­ruo­ši­mą Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos ka­ra­ lie­nės Elž­bie­tos II dei­man­ti­nio ka­ra­lia­vi­ mo ju­bi­lie­jui, į ku­rį at­vyk­ti bu­vo pa­kvies­ ti mo­nar­chai iš vi­so pa­sau­lio, ap­tem­dė Is­ pa­ni­jos ka­ra­lie­nės So­fi­jos (nuo­tr.) at­si­sa­ ky­mas at­vyk­ti į Lon­do­ną. To­kį jos spren­di­ mą nu­lė­mė tarp ša­lių tvy­ran­ti įtam­pa dėl Gib­ral­ta­ro ky­šu­lio, ku­rį Is­pa­ni­ja per­lei­do Di­džia­jai Bri­ta­ni­jai pa­gal 1713 m. Ut­rech­to su­tar­tį, bet da­bar rei­ka­lau­ja grą­žin­ti.

kul­ką į gal­vą per pre­zi­den­to rin­ki­mų kam­pa­ni­ją Los An­dže­le.

Stu­den­tai, prie ku­rių pri­si­dė­jo kai ku­rie tė­vai ir dės­ty­to­jai, bu­vo su­ si­rin­kę Ita­li­jos aikš­tė­je. Jie dai­nuo­da­mi ir skan­duo­da­mi žy­gia­vo Sant­ja­go gat­vė­mis, o nak­tį su­si­rė­mė su po­li­ci­ja, ku­ri pa­nau­do­jo aša­ri­nes du­jas ir van­dens pa­tran­kas, be to, areš­ta­vo ma­žiau­siai 70 as­me­ nų. Tai jau pa­žįs­ta­mi pa­sta­rų­jų mė­ ne­sių ko­vos už švie­ti­mo re­for­mą vaiz­dai. Per­nai ša­ly­je vy­ko dau­giau kaip 40 de­monst­ra­ci­jų prieš švie­ti­ mo sis­te­mą, ku­ri yra Au­gus­to Pi­no­ che­to dik­ta­tū­ros pa­li­ki­mas. „Mes ir to­liau maiš­tau­si­me, nes stu­den­tų ju­dė­ji­mas ne­nu­rims dėl ke­lių iš­tai­sy­tų eks­ce­sų. Mes no­ ri­me iš­tai­sy­ti juos vi­sus“, – sa­kė stu­den­tų są­jun­gos va­do­vas Gab­ rie­lis Bo­ri­cas. Są­jun­ga pa­skel­bė, kad tre­čia­ die­nio de­monst­ra­ci­jo­je da­ly­va­vo 100 tūkst. žmo­nių, o po­li­ci­ja nu­ ro­dė, kad da­ly­vių bu­vo maž­daug 20 tūkst. Stu­den­tai, ku­riuos re­mia dės­ty­ to­jai ir pro­fe­si­nės są­jun­gos, rei­ka­ lau­ja, kad pre­zi­den­to Se­bas­tiá­nos Pi­ñe­ros kon­ser­va­to­rių vy­riau­sy­bė per­tvar­ky­tų vi­są švie­ti­mo sis­te­mą ir už­tik­rin­tų ne­mo­ka­mą ko­ky­biš­ ką vals­ty­bi­nį švie­ti­mą vi­siems Či­ lės žmo­nėms.

„„1984 m. R.F.Ken­ne­dy sū­nus Da­vi­

BNS inf.„Reu­ters“ nuo­tr.

Šei­mos pra­keiks­mas tę­sia­si

Li­ko vi­siš­kai vie­na

Tei­si­nin­kas ir ra­di­jo lai­dų ve­dė­ jas R.F.Ken­ne­dy jau­nes­ny­sis yra eksp­re­zi­den­to J.F.Ken­ne­dy sū­nė­ nas ir se­na­to­riaus Ro­ber­to F.Ken­ ne­dy, taip pat nu­žu­dy­to praė­ju­sio am­žiaus sep­tin­ta­ja­me de­šimt­me­ ty­je, sū­nus. Pa­li­kęs žmo­ną gy­ven­ti Bed­for­ de, jis di­džią­ją da­lį lai­ko lei­džia Ka­li­for­ni­jo­je, bi­čiu­liau­da­ma­sis su ki­no žvaigž­dė­mis ir vaikš­čio­da­ mas į pa­si­ma­ty­mus su te­le­vi­zi­jos ak­to­re Che­ryl Hi­nes.

ir vie­nas ci­vi­lis žu­vo per mir­ti­nin­ko iš­puo­lį Va­ka­rų Af­ga­nis­ta­ne.

Či­lės po­li­ci­ja vė­lai tre­čia­die­nį areš­ ta­vo 70 stu­den­tų, ku­rie da­ly­va­vo dau­gia­tūks­tan­ti­nė­je pro­tes­to ak­ ci­jo­je sos­ti­nės gat­vė­se ir rei­ka­la­ vo per­tvar­ky­ti ša­lies švie­ti­mo sis­ te­mą, ku­rią va­di­na vie­na bran­giau­ sių ir ne­tei­sin­giau­sių pa­sau­ly­je.

„„Šei­ma: Ro­ber­tas ir Ma­ry Ken­ne­dy pa­sta­rai­siais me­tais gy­ve­no at­ski­rai, bet ofi­cia­liai iš­si­skir­ti ne­spė­jo.

Jung­ti­nių Vals­ti­jų ži­niask­lai­da ra­ šo, kad 52 me­tų mo­te­ris ga­lė­jo pa­si­kar­ti, bet tei­sė­sau­ga ne­sku­ ba įvar­dy­ti mir­ties prie­žas­čių ir ap­lin­ky­bių. Va­kar tu­rė­jo bū­ti at­ lik­tas kū­no skro­di­mas. Žur­na­lis­ tai ne­bu­vo pri­leis­ti prie tra­ge­di­jos vie­tos Bed­for­do mies­te. Ro­ber­to F.Ken­ne­dy jau­nes­nio­ jo žmo­na 52 me­tų Ma­ry Ken­ne­dy pa­sta­rai­siais me­tais ne­gy­ve­no su vy­ru, bet jie ne­bu­vo ofi­cia­liai iš­si­ sky­rę. Juo­du su­si­tuo­kė 1994 m. ir su­si­lau­kė ke­tu­rių vai­kų, jau­niau­ sias jų gi­mė 2001-ai­siais. Dar du vai­kus iš anks­tes­nės san­tuo­kos tu­rin­tis R.F.Ken­ne­dy jau­nes­ny­sis 2010 m. pa­tei­kė sky­ry­bų pra­šy­mą. Tuo me­tu, kai Ken­ne­dy šei­mos na­muo­se Bed­for­de įvy­ko tra­ge­di­ja, vai­kų na­muo­se ne­bu­vo. Du vy­res­ nie­ji mo­ko­si pen­sio­ne, o jau­nes­ niuo­sius tė­vas iš­si­ve­žė.

po­li­ci­nin­kai

Či­lės stu­den­tai maiš­tau­ja

Bu­vu­sio JAV pre­zi­ den­to Joh­no F.Ken­ ne­dy sū­nė­no žmo­ na, tu­rė­ju­si bė­dų dėl al­ko­ho­lio ir nar­ ko­ti­kų, ras­ta ka­ ban­ti kil­po­je sa­ vo na­mų dar­ži­nė­je Niu­jor­ko vals­ti­jo­je.

San­tuo­ka su­by­rė­jo

6

Anot JAV ži­niask­lai­dos, M.Ken­ ne­dy jo­kių nau­jų san­ty­kių neuž­ mez­gė.

Vi­suo­met ma­niau, kad šią šei­mą per­se­ kio­ja tra­ge­di­jos. Jų nuo­lat nu­tin­ka. Dėl to la­bai skau­da šir­dį. Iš­gy­ve­no dėl sky­ry­bų

Šei­mos drau­gai pa­sa­ko­jo, kad M.Ken­ne­dy la­bai iš­gy­ve­no dėl pra­dė­to sky­ry­bų pro­ce­so. Esą jos gy­ve­ni­mas pra­dė­jo rie­dė­ti že­myn, mo­te­ris pra­dė­jo pikt­nau­džiau­ti al­ ko­ho­liu ir va­sa­rį bu­vo at­si­dū­ru­si rea­bi­li­ta­ci­jos kli­ni­ko­je. Tuo me­tu, kai san­tuo­ka pra­dė­jo by­rė­ti, M.Ken­ne­dy bu­vo du kar­tus su­lai­ky­ta ap­svai­gu­si prie au­to­mo­ bi­lio vai­ro ir ne­te­ko vai­ruo­to­jo pa­ žy­mė­ji­mo. Mo­te­ris ir anks­čiau bu­ vo pa­tei­ku­si į tei­sė­sau­gos aki­ra­tį dėl pikt­nau­džia­vi­mo al­ko­ho­liu ir nar­ko­ti­kais. Ža­vin­ga ir ta­len­tin­ga

„Ge­di­me dėl mū­sų my­li­mos se­ sers Ma­ry mir­ties. Tiems, ku­rie ją my­lė­jo, la­bai trūks jos spin­du­liuo­ jan­čios ir kū­ry­biš­kos dva­sios“, – tei­gia­ma ve­lio­nės šei­mos pra­ne­ ši­me. R.F.Ken­ne­dy jau­nes­nio­jo šei­ ma taip pat pa­skel­bė pra­ne­ši­mą:

„Ma­ry bu­vo ne­pap­ras­tai ta­len­ tin­ga ar­chi­tek­tė, eko­lo­giš­ko di­ zai­no pio­nie­rė ir ne­pa­liau­ja­ma gy­nė­ja, ku­ri pra­tur­tin­da­vo sa­vo pa­žan­gius ir ener­gi­ją tau­so­jan­ čius kū­ri­nius ra­fin ­ uo­tu sko­niu ir sti­liu­mi.“ Ve­lio­nės kai­my­nė Les­lie Lam­ pert žur­na­lis­tams pa­sa­ko­jo, kad M.Ken­ne­dy bu­vo la­bai bend­ruo­ me­niš­ka ir vi­suo­met ma­lo­niai bend­rau­da­vo su ap­lin­ki­niais. „Ji bu­vo ža­vin­ga as­me­ny­bė“, – pri­dū­rė L.Lam­pert. Per­se­kio­ja tra­ge­di­jos

Ne­t i­k ė­ta dar vie­n os Ken­n e­dy šei­mos na­rės mir­tis pri­mi­nė ir ki­tas tra­g iš­kas ne­tek­t is, įskai­ tant pre­zi­den­to J.F.Ken­ne­dy ir se­na­to­riaus R.F.Ken­ne­dy žmog­ žu­dys­tes sep­tin­ta­ja­me de­šimt­ me­ty­je. „Vi­suo­met ma­niau, kad šią šei­ mą per­se­kio­ja tra­ge­di­jos, – sa­kė Bed­for­do gy­ven­to­ja Dia­ne Glok­ ler. – Jų nuo­lat nu­tin­ka. Dėl to la­bai skau­da šir­dį.“ Dra­ma­tiš­ką Ken­ne­dy šei­mos is­to­ri­ją nag­ri­nė­jęs biog­ra­fas Lau­ren­ce’as Lea­me­ris tei­gė: „Kaip ži­no­me iš is­to­ri­ jos, bū­ti Ken­ne­dy yra la­bai su­dė­tin­ga. Ir ne­ svar­bu, tu­ri­te Ken­ne­dy krau­jo ar tie­siog esa­ te su­si­tuo­kęs su vie­nu iš jų. Nuo­la­ti­nis bu­vi­ mas dė­me­sio cent­re,

dė­me­sys, įpa­rei­go­ji­mai, kaž­ko­kių reikš­min­gų poel­gių lū­kes­čiai – vi­ sa tai yra la­bai sun­ku.“ BBC, „The New York Post“ inf.

Blo­ga lem­tis „„1963 m. pre­zi­den­tas J.F.Ken­ne­dy

nu­žu­dy­tas Da­la­se, Tek­sa­so vals­ti­jo­je. „„1968 m. jo bro­lis R.F.Ken­ne­dy ga­vo

das mi­rė vieš­bu­čio nu­me­ry­je per­do­ za­vęs nar­ko­ti­kų. „„1997 m. R.F.Ken­ne­dy sū­nus Mi­

chae­las, ži­niask­lai­dos ap­kal­tin­tas ro­ ma­nu su sa­vo vai­kų auk­le, žu­vo sli­ di­nė­da­mas As­pe­ne, Ko­lo­ra­do vals­ ti­jo­je. „„1999 m. Joh­nas F.Ken­ne­dy jau­

nes­ny­sis su žmo­na ir svai­ne žu­vo, kai jo pi­lo­tuo­ja­mas lėk­tu­vas nu­kri­to į At­lan­to van­de­ny­ną. „„2009 m. rugp­jū­tį, praė­jus

vos ke­le­tui sa­vai­čių nuo pre­zi­den­to J.F.Ken­ne­ dy se­sers Eu­ni­ce (nuo­ tr.) mir­ties, mi­rė eksp­ re­zi­den­to bro­lis se­na­ to­rius Te­das Ken­ ne­dy. 88-erių miru­ si E.Kennedy ir jos motina Rose, yra il­ giausiai gyvenusios Kennedy šeimos at­ stovės.

„„Riau­šės: stu­den­tų pro­tes­tas pe­

rau­go į su­si­rė­mi­mus su po­li­ci­ja. 

„Reu­ters“ nuo­tr.


10

penktADIENIS, gegužės 18, 2012

sportas kaunodiena.lt/naujienos/sportas

J.Kaz­laus­ko ka­riau­na iš­si­ver­žė į prie­kį Pir­mo­sio­se Ru­si­jos pro­fe­sio­na­ lios vy­rų krep­ši­nio ly­gos fi­na­lo rung­ty­nė­se Jo­no Kaz­laus­ko tre­ ni­ruo­ja­ma Mask­vos CSKA eki­ pa 81:62 įvei­kė Ri­mo Kur­ti­nai­čio va­do­vau­ja­mą Mask­vos sri­ties „Chim­ki“ ko­man­dą.

CSKA se­ri­jo­je iki tri­jų per­ga­lių iš­si­ ver­žė į prie­kį 1:0, ta­čiau pa­ty­rė nuo­ sto­lių – kulkš­nies trau­mą pa­ty­rė And­re­jus Ki­ri­len­ka. Gy­dy­to­jai pa­ reiš­kė, jog pri­reiks ma­žiau­siai dvie­jų die­nų, kad puo­lė­jas at­si­gau­tų. Va­kar Mask­vo­je įvy­ko ant­ro­ji dvi­ko­va.

Mes ko­vo­jo­me, ta­ čiau tik 32 mi­nu­tes. Po to vis­kas nuė­jo per­niek.

„Ma­čo pra­džio­je šiek tiek ner­ vi­no­mės, to­dėl bu­vo­me at­si­li­kę nuo var­žo­vų. Vis dėl­to su­si­tel­ kė­me, ypač pa­si­žy­mė­jo ant­ro­jo pen­ke­tu­ko žai­dė­jai“, – po per­ga­ lės sa­kė A.Ki­ri­len­ka. „Rung­ty­nės bu­vo sun­kios, pir­ miau­sia – psi­cho­lo­giš­kai. Sun­ ku pa­mirš­ti Eu­ro­ly­gos fi­na­lą su

Sta­tis­ti­ka CSKA–„Chim­ki“ 81:62 (17:20, 18:12, 17:16, 29:14). 2 800 žiū­ro­vų. J.Gor­ do­nas 16 taš­k ų, D.Lav­r i­no­v i­čius 14, A.Šve­das 13, A.Ki­r i­len­ka 12/ V.Fri­dzo­nas 22, Z.Pla­ni­ni­čius 17.

„Olym­pia­kos“, bet rei­kia pa­si­ steng­ti tai grei­čiau iš­mes­ti iš gal­ vos ir kib­ti į ar­ti­miau­sius dar­ bus“, – tei­gė J.Kaz­laus­kas. „Mes ko­vo­jo­me, ta­čiau tik 32 mi­nu­tes. Po to vis­kas nuė­jo per­ niek. Į aikš­tę iš­lei­dau at­sar­gi­nius žai­dė­jus, kad ly­de­riai pa­tau­py­tų jė­gas. Mums įta­kos tu­rė­jo de­šim­ ties die­nų per­trau­ka, iš­si­mu­šė­ me iš rit­mo“, – svars­tė „Chim­ ki“ stra­te­gas R.Kur­ti­nai­tis. „No­rė­jo­me rea­bi­li­tuo­tis po ap­ mau­džios ne­sėk­mės Eu­ro­ly­go­je. Tre­ne­ris sėk­min­gai at­li­ko žai­dė­jų kei­ti­mus – šį kar­tą dau­giau rung­ ty­nia­vo tie, ku­rie ma­žiau žai­dė su „Olym­pia­kos“, to­dėl mū­sų ko­ man­da bu­vo švie­žes­nė, ener­gin­ ges­nė“, – pa­brė­žė CSKA le­gio­ nie­rius Dar­ju­šas Lav­ri­no­vi­čius. Dvi­ko­vą CSKA are­no­je ste­bė­jo vos 2 800 žiū­ro­vų.

Pir­mą­ją dvi­ko­vą 0:3 Niu­jor­ko „Ran­gers“ eki­pai pra­lai­mė­ję Pe­ te­rio De­Boe­ro auk­lė­ti­niai ant­ ra­ja­me ma­če po at­kak­lios ko­vos šven­tė per­ga­lę 3:2. Abu ma­čai vy­ko Niu­jor­ko „Ma­di­son Squa­re Gar­den“ are­no­je, tad „De­vils“ le­ do ri­tu­li­nin­kai jau pe­rė­mė na­mų aikš­tės pra­na­šu­mą. Pir­ma­ja­me ma­če blyks­te­lė­ jo „Ran­gers“ var­ti­nin­kas Hen­ri­

Vy­tau­to Pet­ri­ko nuo­tr.

K.Kem­zū­ra: „Su Ša­ru kol kas ne­si­kal­bė­jo­me“

Pask­li­dus gan­dams, esą Ša­rū­nas Ja­si­ke­vi­čius jau nu­spren­dė at­sto­vau­ti Lie­tu­vos krep­ši­nio rink­ti­nei, vy­riau­sia­sis rink­ti­nės tre­ne­ris Kęs­tu­tis Kem­zū­ra pa­reiš­kė, kad su žai­dė­ju dar net ne­si­kal­bė­jo.

KD inf.

„Vel­niai“ su D.Zub­ru­mi pe­rė­mė ini­cia­ty­vą Dai­niaus Zub­raus at­sto­vau­ja­mas Nau­jo­jo Džer­sio „De­vils“ klu­bas ka­pi­tu­liuo­ti ne­si­ren­gia: „vel­niai“ iš­ly­gi­no Na­cio­na­li­nės le­do ri­tu­lio ly­gos (NHL) Ry­tų kon­fe­ren­ci­jos fi­ na­lo re­zul­ta­tą.

„„Si­tua­ci­ja: Š.Ja­si­ke­vi­čiaus spren­di­mo lau­kia ne vien K.Kem­zū­ra. 

kas Lundq­vis­tas, o šį kar­tą – jo opo­nen­tas Mar­ti­nas Bro­deu­ras. 40-me­tis „De­vils“ ve­te­ra­nas at­ rė­mė 23 var­žo­vų me­ti­mus. „Mar­ ty bu­vo ne­pa­kar­to­ja­mas vi­są šį se­zo­ną. Jis mus iš­trau­kė kon­fe­ ren­ci­jos pus­fi­na­ly­je su Flo­ri­dos „Pant­hers“, iš­gel­bė­jo ir da­bar“, – sa­vo ko­man­dos drau­gui sim­pa­ti­jų ne­gai­lė­jo per­ga­lin­go įvar­čio au­to­ rius Da­vi­das Clark­so­nas. Dar di­des­nių pa­gy­rų sa­vo var­ti­ nin­kui ne­gai­lė­jo Il­ja Ko­val­čiu­kas. „Jis bu­vo nuo­sta­bus. Ma­nau, kad Mar­ti­nas – ge­riau­sias var­ti­nin­ kas per vi­są le­do ri­tu­lio is­to­ri­ją“, – sa­kė ru­sas. KD inf.

Man­tas Stan­ke­vi­čius m.stankevicius@diena.lt

va­rian­tas – to ly­di­nys“, – tei­gė na­ cio­na­li­nės ko­man­dos stra­te­gas.

Kaž­kas ži­no dau­giau?

Rū­pes­tis – ak­li­ma­ti­za­ci­ja

„Man jau įky­rė­jo kal­bos apie Ša­rū­ ną. Sup­ran­tu, kad toks yra žur­na­ lis­tų dar­bas, ta­čiau pa­kar­to­siu: su Ša­ru dar ne­si­kal­bė­jau apie jo at­ sto­va­vi­mą rink­ti­nei. Esa­me su­ta­ rę konk­re­čią po­kal­bio da­tą. Vis­kas paaiš­kės ki­tą sa­vai­tę, – va­kar sa­kė tre­ne­ris. – O tie, ku­rie spe­ku­liuo­ ja ta­ria­mo­mis nau­jie­no­mis, ma­tyt, ži­no dau­giau už ma­ne.“ K.Kem­zū­ra tvir­ti­no, kad lai­ko­ tar­pis po Eu­ro­pos čem­pio­na­to ne­ bu­vo la­bai sun­kus, nors vy­ko ak­ ty­vi žai­dė­jų, ku­rie ga­lė­tų pa­dė­ti rink­ti­nei, žval­gy­ba. „Ma­nau, kad di­džiau­si sun­ku­ mai – prie­ša­ky­je. Kal­bė­da­mas apie rink­ti­nės komp­lek­ta­ci­ją, vi­sa­da pa­brė­žiu, kad sten­giuo­si pa­siek­ti op­ti­ma­liau­sią re­zul­ta­tą. Ma­no ap­ si­spren­di­mo nie­ka­da ne­le­mia žai­ dė­jų grei­tis ar pa­tir­tis. Ge­riau­sias

K.Kem­zū­ra at­krei­pė dė­me­sį, kad daž­nai su­gre­ti­na­mos 2009, 2010 ir 2011-ųjų Lie­tu­vos vy­rų krep­ši­ nio rink­ti­nės. „Jos vi­sos yra la­bai skir­tin­gos, ta­čiau ne­pa­mirš­ki­me, kad ir lū­ kes­čiai bu­vo skir­tin­gi. Kas bus da­ bar? Sup­ran­ta­me, kad mū­sų lau­ kia su­dė­tin­gas at­ran­kos tur­ny­ras. To­kios var­žy­bos daž­nai su­si­klos­ to taip, kad vis­ką ga­li nu­lem­ti vie­ nų rung­ty­nių re­zul­ta­tas. Šį­kart vi­ sos dvi­ko­vos bus la­bai svar­bios“, – sa­kė tre­ne­ris. Ki­tas ypa­tin­gas šie­me­tės olim­ pi­nės at­ran­kos fak­to­rius – to­li­ma ke­lio­nė ir ak­li­ma­ti­za­ci­ja Ve­ne­sue­ lo­je. „Tam mes ir­gi ruo­šia­mės ir da­ro­ me vis­ką, kad krep­ši­nin­kų adap­ta­ ci­ja bū­tų sklan­di. Il­gas skry­dis ko­ re­guo­ja su­dė­tį, nes ži­no­me apie kai

Ran­ki­nin­kių fi­na­le – pa­sku­ti­nė pu­siaus­vy­ra Lie­tu­vos mo­te­rų ran­ki­nio ly­gos (LMRL) čem­pio­na­to fi­na­le – kul­mi­ na­ci­ja: dėl auk­so me­da­lių ko­vo­jan­ čioms Kau­no ra­jo­no „Gar­lia­vosSM“ ir Kau­no „AC­ME-Žal­gi­rio“ eki­ poms pri­rei­kė penk­to­jo ma­čo.

„„Fi­nišas: Kau­no ir Gar­lia­vos ran­ki­nin­kių ma­če ly­gių­jų bū­ti ne­ga­li. Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

Ket­vir­tą­ją dvi­ko­vą sa­vo aikš­tė­je 25:23 lai­mė­ju­sios gar­lia­vie­tės iš­ly­ gi­no se­ri­ją iki tri­jų per­ga­lių 2:2. Šį kar­tą ant­ra­ja­me kė­li­ny­je žal­gi­rie­tės pir­ma­vo 4 įvar­čiais, ta­čiau ini­cia­ ty­vos neįt­vir­ti­no. Le­mia­mas su­si­ti­ki­mas vyks šeš­ ta­die­nį 13 val. Lie­tu­vos svei­ka­tos moks­lų uni­ver­si­te­to (LSMU) Ve­te­ ri­na­ri­jos aka­de­mi­jos spor­to sa­lė­je. Bron­zos me­da­lius jau iš­ko­vo­jo Vil­niaus „East­con AG-Vil­niaus ko­ le­gi­jos“ ran­ki­nin­kės, ma­ža­ja­me fi­ na­le 3:0 (29:25, 34:30, 36:28) įvei­

ku­sios Pa­ne­vė­žio kū­no kul­tū­ros ir spor­to cent­ro (KKSC) ko­man­dą. Jau ge­gu­žės 27-ąją į tre­ni­ruo­ čių sto­vyk­lą rink­sis Lie­tu­vos mo­ te­rų rink­ti­nė. Mū­sų ša­lies eki­pa 30 d. Pa­ne­vė­žy­je žais Eu­ro­pos čem­ pio­na­to at­ran­kos 4-osios gru­pės rung­ty­nes su Ma­ke­do­ni­jos na­cio­ na­li­ne ko­man­da. Šiuo me­tu lie­tu­vės 4-ojo­je gru­ pė­je yra 4-ojo­je vie­to­je (1 per­ga­lė, 0 ly­gių­jų, 3 pra­lai­mė­ji­mai) ir ne­be­tu­ ri vil­čių pra­si­brau­ti į fi­na­lo tur­ny­ rą. Mū­siš­kės 25:24 nu­si­lei­do ma­ ke­do­nėms, 25:40 – pran­cū­zėms ir pa­si­da­li­jo po per­ga­lę su tur­kė­mis – 35:31 ir 31:36. Eu­ro­pos čem­pio­ na­to at­ran­kos cik­lą Lie­tu­vos rink­ ti­nė baigs bir­že­lio 3-ią­ją Nan­te su Pran­cū­zi­jos ran­ki­nin­kė­mis. KD inf.

ku­rių žai­dė­jų svei­ka­tos pro­ble­mas ir no­ri­me iš­veng­ti pa­pil­do­mos ri­ zi­kos“, – da­li­jo­si min­ti­mis K.Kem­ zū­ra. Ažio­ta­žui ne­pa­si­duo­da

Pri­mi­nus dar prieš Eu­ro­pos čem­ pio­na­tą sklan­džiu­sias rep­li­kas apie ne­va pa­da­ry­tas klai­das komp­lek­ tuo­jant rink­ti­nę dėl kai ku­rių žai­ dė­jų am­žiaus, tre­ne­ris nu­kir­to: „Tai bu­vo ir te­bė­ra tik kal­bos.“ K.Kem­zū­ra pri­dū­rė: „Ma­nau, kad Da­rius Son­gai­la ko­man­dai tik pa­ dė­jo. Ar jau pa­mir­šo­me, kas den­gė Dir­ką No­witz­ki? Kal­bų prieš čem­ pio­na­tą bu­vo įvai­rių, ta­čiau Da­ rius įro­dė esąs vie­nas pa­grin­di­nių rink­ti­nės rams­čių. Mū­sų ap­lin­ko­ je daug ste­reo­ti­pų, o sun­kiau­sias da­ly­kas – at­lai­ky­ti spau­di­mą, kad ga­lė­tu­me lai­ky­tis sa­vo li­ni­jos, ku­ria ti­ki­me. Svar­bu ne­pa­si­duo­ti nuo­lat ky­lan­čiam ažio­ta­žui. At­si­lai­ky­ti nė­ra leng­va, ta­čiau si­tua­ci­ją kont­ ro­liuo­ju“, – sa­kė K.Kem­zū­ra.

Sta­tis­ti­ka „Gar­l ia­va-SM“–„AC­M E-Žal­g i­r is“ 25:23 (10:13). Įvar­čiai: Dai­va Bū­tė­ nai­tė 9, Dia­na Šat­kaus­kai­tė 6, Gin­ ta­rė Onu­sai­ty­tė 4, Ind­rė Moc­ke­vi­ čiū­tė 3, Jur­gi­ta Dau­gė­lai­tė 2, Mo­ni­ka Kai­ry­tė 1/Gabija Vi­dū­nai­tė 9, Au­din­ ga Kniu­bai­tė 5, Li­na Ab­ra­maus­kai­ tė ir Do­vi­lė Il­čiu­kai­tė po 3, Jus­ti­na Bal­za­re­vi­čiū­tė 2, Jus­ti­na Da­ru­ly­tė 1. 1-osios rung­ty­nės – 29:31, 2-osios – 39:31, 3-io­sios – 26:35. Se­ri­ja 2:2.

5

– tiek rungtynių prireikė šiemet LMRL finale.


penktadienis, gegužės 18, 2012

12p.

11

Savaitgalį – Kauno miesto gimtadienis.

pramogų

alėja

pramogualeja@kaunodiena.lt Redaktorė Violeta Juodelienė

Lie­tu­vo­je siau­čia duo­nos vi­ru­sas Lie­tu­vių liau­dies bui­ties mu­zie­ju­je Rum­šiš­kė­se iki spa­lio per ke­lias mi­ nu­tes bus ga­li­ma pa­ma­ty­ti se­no­vi­nį duo­nos ke­lią nuo grū­do iki sta­lo.

„„Kelias: J.Samulionytės parengtoje pa­ro­do­je eks­po­nuo­ja­mi uni­ka­lūs įran­kiai, nau­do­ti duo­nai užauginti ir iškepti.

Jur­gi­ta Ša­kie­nė

j.sakiene@kaunodiena.lt

„Lie­tu­vo­je siau­čia duo­nos vi­ru­ sas – daug kas ėmė ją kep­ti ir la­biau ver­tin­ti“, – sa­kė pa­ro­dos „Lie­tu­vių duo­na. Su sa­vo ke­pa­lė­liu vi­sur sta­ lą ra­si“ ren­gė­ja et­no­lo­gė Ja­ni­na Sa­ mu­lio­ny­tė, pa­klaus­ta, ko­dėl su­ma­ ny­ta reng­ti to­kią pa­ro­dą. „Prieš įei­da­mi bū­ti­nai paim­ki­te po duo­nos ga­ba­lė­lį ir pa­si­da­žy­ki­ te į drus­ką“, – pa­ro­dos ati­da­ry­mo da­ly­vius su šyp­se­na inst­ruk­ta­vo J.Sa­mu­lio­ny­tė ir vaikš­ti­nė­da­ma po eks­po­zi­ci­jų erd­ves var­di­jo vie­ną už ki­tą įdo­mes­nius fak­tus apie duo­ną. Pa­si­ro­do, ru­gi­nę duo­ną lie­tu­viai

val­go jau 2000 metų. Per tą lai­ką šio ga­mi­nio re­cep­tas ne itin pa­si­ kei­tė. Anks­čiau teš­la bū­da­vo mai­ šo­ma su šil­tu van­de­niu, drus­kos ne­dė­ta, kiek vė­liau im­ta kep­ti pli­ ky­tą duo­ną, pra­dė­ta ber­ti drus­kos. Sun­kiai dir­ban­tis vy­ras per die­ną vi­du­ti­niš­kai su­val­gy­da­vo 1–1,5 kg duo­nos ir daug sriu­bos. Ro­dy­da­ma že­mė­la­pius J.Sa­mu­ lio­ny­tė pa­sa­ko­jo, kad Lie­tu­vo­je vi­ sais lai­kais kep­ta dau­giau­sia ru­gi­nė duo­na, nes mū­sų ša­lies že­mė­je ge­ riau­siai de­rė­jo ir de­ra bū­tent žiem­ ken­čiai: jie ne­bi­jo šal­čių ir pa­kan­ka lie­tu­viš­kos sau­lės. Et­no­lo­gė stab­ te­lė­jo prie eks­po­nuo­ja­mų XIX a. pabaigos–XX a. pir­mos pu­sės vi­sų

Lie­tu­vos et­nog­ra­fin ­ ių re­gio­nų der­ liaus nuė­mi­mo įran­kių.

Šei­mo­se aug­da­vo daug vai­kų, vi­si gy­ ven­da­vo la­bai su­si­ spau­dę, to­dėl tė­vai, no­rė­da­mi pri­va­tu­ mo, bur­kuo­ti ei­da­ vo į ru­gius. „Ar ži­not, kas yra li­tov­kos?“ – pa­si­tei­ra­vo spe­cia­lis­tė. Taip va­ din­tais lie­tu­viš­kais dal­giais ja­vai XIX a. pa­bai­go­je bū­da­vo pjau­na­mi

ne tik Lie­tu­vo­je, bet ir vi­so­je Ru­si­ jos im­pe­ri­jo­je. Vil­niu­je tuo­met vei­ kęs fab­ri­kas dal­gius, pa­ga­min­tus iš la­bai ko­ky­biš­ko šve­diš­ko me­ta­ lo, tie­kė vi­sai im­pe­ri­jai. Anot J.Sa­ mu­lio­ny­tės, fab­ri­ke per me­tus bū­ da­vo pa­ga­mi­na­ma apie 3 mln. šių įran­kių. Prie ki­tų eks­po­na­tų J.Sa­mu­lio­ ny­tė pra­šė su­si­rin­ku­sių­jų pa­suk­ti gal­vą, ko­kia grū­dų mai­šuo­se įaus­ tų skir­tin­gų spal­vų ir raš­tų reikš­ mė. At­sa­ky­mas bu­vo ne­ti­kė­tas: pa­gal juos ma­lū­ne vals­tie­čiai at­ skir­da­vo sa­vo mil­tus. Su ru­giais ir duo­na bū­da­vo su­si­ ju­sios be­veik vi­sos svar­bios lie­tu­vio gy­ve­ni­mo aki­mir­kos. Mer­gi­na ga­

Eval­do But­ke­vi­čiaus nuo­tr.

lė­da­vo te­kė­ti tik tuo­met, kai mo­kė­ da­vo iš­kep­ti duo­ną. Po­pu­lia­rus bu­ vo prie­ta­ras, kad rei­kia su­val­gy­ti 99 kam­pe­lius, ta­da mer­gi­na gaus vy­rą. Šei­mo­se aug­da­vo daug vai­kų, vi­ si gy­ven­da­vo la­bai su­si­spau­dę, to­ dėl tė­vai, no­rė­da­mi pri­va­tu­mo, bur­kuo­ti ei­da­vo į ru­gius. Iš ru­gių ga­min­da­vo ir šven­čių at­ri­bu­tą – ru­gi­nu­kę. Pa­ro­do­je taip pat eks­po­nuo­ja­mi duo­nos ke­pi­mo in­dai, įran­kiai, sė­ jos, ru­giap­jū­tės, duo­nos val­gy­mo tra­di­ci­jos bei jų ypa­tu­mai Lie­tu­vos et­nog­ra­fi­niuo­se re­gio­nuo­se. Ši pa­ro­da du mė­ne­sius bu­vo de­ monst­ruo­ta Sankt Pe­ter­bur­go duo­ nos mu­zie­ju­je Ru­si­jo­je.


12

penktadienis, gegužės 18, 2012

pramogų alėja

Kau­nas visą sa Šį sa­vait­ga­lį Kau­ne jau try­lik­tą­jį kar­tą šur­ mu­liuos Kau­no mies­to die­nos. Tra­di­ci­ nėje šventėje ne­trūks įvai­riau­sių ren­gi­nių ir ma­žiems, ir di­de­liems. Dvi die­nas mies­ te nuo­lat skam­bės dai­nos, už­burs šo­kiai, vyks spor­to var­žy­bos. Šven­tę vai­ni­kuos įspū­din­gi fe­jer­ver­kai.

Vi­li­ja Žu­kai­ty­tė

v.zukaityte@kaunodiena.lt

Iš­si­bars­tę po mies­tą

„„Daugiau: miesto gimtadienio šventės erdvė šiemet išsiplės iki pilies prieigų.

Vytenio Jurevičiaus (BFL) nuotr.

Kas­met Kau­no mies­te vyks­ta įvai­ riau­si šo­kių, mu­zi­kos, teat­ro fes­ ti­va­liai, or­ga­ni­zuo­ja­mi ren­gi­niai, ta­čiau mies­to gim­ta­die­nis – my­li­ miau­sia ir po­pu­lia­riau­sia mies­tie­ čių šven­tė. Kau­nie­čiai ke­lias die­nas ne­tu­rės lai­ko net ka­da iš­si­mie­go­ti. Sma­gios links­my­bės Kau­ne pra­ si­dės nuo pie­tų. Šven­tiš­kai nu­si­tei­ kę mies­tie­čiai ga­lės rink­tis, ku­rio­je vie­to­je jiems pa­šėl­ti, nes veiks­mas vyks vi­sur: San­ta­kos par­ke, prie Kau­no pi­lies, Lais­vės alė­jo­je, Ro­

tu­šės aikš­tė­je, vi­sa­me Se­na­mies­ ty­je, Kau­no se­no­sios prie­plau­kos am­fit­ eat­re, Is­to­ri­nės pre­zi­den­tū­ ros so­de­ly­je. „Vi­si mies­tie­čiai ir mies­to sve­čiai kvie­čia­mi į šven­tę nuo jos pra­džios iki pa­bai­gos. Šiais me­tais pir­mą kar­tą Kau­no die­nos priar­tė­jo prie pi­lies, prie San­ta­kos“, – sa­kė šven­ tės or­ga­ni­za­to­rius, Kau­no kul­tū­ros cent­ro „Tau­tos na­mai“ di­rek­to­rius Al­bi­nas Vil­čins­kas. Šven­tės pro­gra­mo­je esą kiek­vie­ nas ras tai, kas jam tu­rė­tų pa­tik­ ti: pa­si­ro­dy­mus do­va­nos liau­dies, folk­lo­ro, jau­ni­mo, vai­kų ko­lek­ty­ vai, po­pmu­zi­kos at­li­kė­jai ir ki­ti.

Die­na, kai gatvėse ka­ra­liau­ja mu­zi­ka

„„Patiko: Andriaus Mamontovo pradėta Gatvės muzikos dienos tradici-

ja Lietuvoje sėkmingai prigijo.

Tomo Lukšio (BFL) nuotr.

Šį sa­vait­ga­lį su Kau­no mies­to die­ no­mis da­ly­sis vis la­biau po­pu­lia­ rė­j an­t i Gat­v ės mu­z i­k os die­n a. Ket­vir­tą kar­tą mū­sų mies­te ren­ gia­m a šven­t ė šie­m et vyks tris kar­tus ma­žes­nė­je te­ri­to­ri­jo­je nei pa­pras­tai.

Anot jos, Kau­no se­na­mies­ty­je iš­gir­si­te vis­ko – kiek­vie­na „Gat­ vės mu­zi­kos die­na“ yra di­de­lė, bet ma­lo­ni mu­zi­ki­nė staig­me­na. „Mū­ sų mies­te be ga­lo daug ta­len­tin­ gų žmo­nių, ku­riems tie­siog rei­kia pro­gos pa­si­ro­dy­ti. O tam vi­sai ne­ bū­ti­nos di­de­lės sce­nos“, – kvie­tė D.But­no­riū­tė. Vi­są die­ną nuo pat vi­dur­die­nio Ro­tu­šės aikš­tė­je ka­ra­liaus šo­kė­jai. Šio­je vie­to­je kau­nie­čiams ir mies­to sve­čiams pa­si­ro­dys de­vy­nios įvai­ rių sti­lių šo­kių gru­pės: vie­nos tie­ siog rengs pa­si­ro­dy­mus, ki­tos kvies į šo­kių pa­mo­kas po at­vi­ru dan­gu­ mi. 18 val. ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­ riai pa­kvies mies­tie­čius pri­si­dė­ti prie jau tra­di­ci­nės šven­tės ak­ci­jos „Ma­ka­re­nos rit­mu“ ir drau­ge sma­ giai su­šok­ti še­šis vi­siems ge­rai ži­ no­mus ma­ka­re­nos žings­ne­lius. „Gat­vės mu­zi­kos die­na“ va­ka­ rop per­si­kels į at­gi­mu­sį „Li­tua­ ni­cos“ fab­ri­ką, kur nuo 18 val. iki vė­ly­vos nak­ties kon­cer­tuos dvi de­ šim­tys įvai­rius mu­zi­kos sti­lius at­ lie­kan­čių mu­zi­kan­tų.

Šeš­ta­die­nį mu­zi­kan­tai už­pil­dys Ro­tu­šės aikš­tę ir vos dvi gat­ves – Vil­niaus bei M.Va­lan­čiaus. Šven­tės, skir­tos vi­siems mu­zi­ kuo­jan­tiesiems ir my­lin­tiesiems mu­zi­ką, iš­va­ka­rė­se jos or­ga­ni­za­ to­riai skai­čia­vo, kad šeš­ta­die­nį nuo vi­dur­die­nio mu­zi­kuo­ti į vie­ šą­sias erd­ves išeis ge­ro­kai dau­giau nei 100 at­li­kė­jų. Jie da­ly­vaus ir po vie­ną, ir su­si­bū­rę į šo­kių stu­di­jas, mu­zi­kos gru­pes, DJ ko­man­das. „Tai bus, ko ge­ro, pa­ti skam­biau­ sia „Gat­vės mu­zi­kos die­na Kau­ ne“ per vi­sus ket­ve­rius me­tus, nes mu­zi­kuo­jan­čių žmo­nių, no­rin­čių gro­ti lais­vos mu­zi­kos šven­tė­je, ne ma­žiau nei anks­čiau, o šven­tės te­ ri­to­ri­ja iš­ties ne­di­du­kė“, – pa­sa­ko­ jo šven­tės Kau­ne koor­di­na­to­rė Do­ vi­lė But­no­riū­tė.

KD inf.


13

penktadienis, gegužės 18, 2012

pramogų alėja

savaitgalį švęs mies­to gim­ta­die­nį Ren­gi­nių įvai­ro­vė

Pir­mą­ją šven­tės die­ną, šeš­ta­die­nį, vi­si kau­nie­čiai kvie­čia­mi į am­fi­ teat­rą, ku­ria­me vyks tra­di­ci­nė res­ pub­li­ki­nė vai­kų ir jau­ni­mo liau­diš­ kos mu­zi­kos ka­pe­lų šven­tė „Jur­gut, Jur­gut, grok“. Vi­di­nia­me Kau­no pi­lies kie­me­ ly­je bū­riuo­sis vy­res­nio am­žiaus žmo­nės – vyks tra­di­ci­nis tarp­tau­ ti­nis vy­res­nio­jo am­žiaus žmo­nių fes­ti­va­lis „Pa­so­din­kim ąžuo­lą“. Kon­cer­tuos ge­rai ži­no­mi ko­lek­ ty­vai: „Ave vi­ta“, „Ra­sa“, „Suk­ ti­nis“, „Ra­ta­va“, „Jo­ris“, „Sa­vin­ gė“, „Skais­gi­ja“. Vė­liau ren­gi­nių es­ta­fe­tė bus per­ duo­ta ki­tam ren­gi­niui – pu­čia­mų­ jų inst­ru­men­tų or­kest­rų fes­ti­va­liui „Pa­dū­duo­kim Kau­nui“. Kon­cer­ te da­ly­vaus Vals­ty­bi­nis pu­čia­mų­jų inst­ru­men­tų or­kest­ras „Tri­mi­tas“, Pa­ne­vė­žio pu­čia­mų­jų inst­ru­men­ tų or­kest­ras „Pa­ne­vė­žio gar­sas“, Kau­no pu­čia­mų­jų inst­ru­men­tų or­ kest­ras „Ąžuo­ly­nas“.

Kai ku­rie šven­tės ren­gi­niai Ge­gu­žės 19 d. Kau­no pi­lies kie­me­ly­je 13 val. – tra­di­ci­nis tarp­tau­ti­nis vy­ res­nio­jo am­žiaus žmo­nių fes­ti­va­lis „Pa­so­din­k im ąžuo­lą“. 15 val. – stu­den­tiš­kų tau­ti­nio me­no ko­lek­ty­v ų kon­cer­tas „Ei, stu­den­te, su­k is vė­ju“. 17 val. – pu­čia­mų­jų inst­r u­men­t ų or­kest­r ų fes­t i­va­l io „Pa­dū­duo­k im Kau­nui“ or­kest­r ų kon­cer­tai. 21.30 val. – šven­tės „Kau­no die­nos 2012“ pa­g rin­d i­n is kon­cer­tas ir fe­ jer­ver­kas. 23.30 val. – lau­ko ki­nas „Her­k us Man­tas“. Am­fi­teat­re 12 val. – res­pub­l i­k i­nė vai­k ų ir jau­ ni­mo liau­d iš­kos mu­z i­kos ka­pe­lų šven­tė „Jur­gut, Jur­gut, grok“. 14 val. – vai­k ų tau­ti­nių šo­kių ko­lek­ ty­vų kon­cer­tas „Gra­ži mū­sų šei­my­ nė­lė“. 21.30–1 val. – ro­ko kon­cer­tas.

Nak­ti­nė šven­tės pro­gra­ma

„Šeš­ta­die­nio va­ka­ri­nis kon­cer­tas su fe­jer­ver­kais įvar­di­ja­mas kaip pa­grin­di­nis šven­tės ak­cen­tas. Ži­ no­ma, kau­nie­čiams šis fe­jer­ver­kas yra kaip šven­tės kul­mi­na­ci­ja, tai la­biau­siai lau­kia­mas da­ly­kas. Tą pa­tį va­ka­rą ki­to­kio mu­zi­kos žan­ro my­lė­to­jams am­fi­teat­re vyks ro­ko kon­cer­tas“, – pa­grin­di­nius šven­ tės ak­cen­tus dė­lio­jo A.Vil­čins­kas.

Šeš­ta­die­nio va­ka­ ri­nis kon­cer­tas su fe­jer­ver­kais įvar­ di­ja­mas kaip pa­ grin­di­nis šven­tės ak­cen­tas. Va­ka­ri­nis kon­cer­tas pra­si­dės 21.30 val. prie Kau­no pi­lies. Kau­ nie­čiai iš­girs gar­siau­sius at­li­kė­jus, ga­lės pa­si­gro­žė­ti ug­nies šou.

Kon­cer­te, be ki­tų, da­ly­vaus ir Kau­n o big­b en­d as, Bur­g un­d iš­ ka­s is cho­ras, Eve­l i­n a Sa­š en­ko, Jus­t i­n as La­pa­t ins­kas, „Kvin­ta“, Kris­ti­na Siur­by­tė, Liu­das Mi­ka­ laus­kas, Si­mo­na Mi­li­ny­tė, „Ug­ nies ra­to“ fa­k y­rai, „Lin­dy­h op Kau­nas“, „Kai­ro žvaigž­dės“ šo­ kė­jai. Tuo pa­čiu lai­ku Kau­no se­no­sios prie­plau­kos am­fi­teat­re vyks ro­ ko kon­cer­tas, ku­ria­me šėls And­ rius ir gru­pė „Pėd­sa­kai“, „Com­ bo Band“, „Ma­no juo­do­ji se­suo“, „Thun­d er­ta­l e“, „Bon Jeans“ su „Bon Jo­vi“ pro­gra­ma.

mū­š io at­kar­to­j i­m o ins­ce­n i­za­c i­ ja. Kau­nie­čiai tu­rės ga­li­my­bę iš­ vys­t i is­to­r i­n ius per­so­n a­ž us“, – apie pla­nuo­ja­mą ren­gi­nį pa­sa­ko­jo „Tau­tos na­mų“ di­rek­to­rius. Ren­g i­ny­je da­ly­vaus se­n o­s ios ka­ry­b os klu­bai, šau­dys pa­t ran­ kos. O ren­g i­n į vai­n i­k uos vi­d u­ ram­žių mu­zi­kos ko­lek­ty­vo „Han­ sa no­va“ pa­si­ro­dy­mas.

Dai­na­vos mik­ro­ra­jo­ne tę­sis ren­ gi­nys, skir­tas pi­lies gy­nė­jams, – „Kau­no pi­lies kar­žy­giams – 650“, ku­rį or­ga­ni­zuo­ja aso­cia­ci­ja „Ko­vo 11-osios gat­vės bend­ri­ja“. Da­ly­vaus Dai­na­vos bend­ruo­me­nės an­samb­ lis „Va­ka­rė“, an­samb­lis „Sū­du­va“, vyks sim­bo­li­nio fa­ke­lo, at­neš­to iš Kau­no pi­lies au­ku­ro, su­tik­tu­vės prie Drau­gys­tės par­ko var­tų.

Pa­gerbs pi­lies gy­nė­jus

„Sek­m a­d ie­n į, ant­r ą­j ą šven­t ės die­n ą, vi­s i pa­g rin­d i­n iai ak­cen­ tai yra su­d ė­l io­t i į ren­g i­n į pi­l ies kie­m e­ly­je – vyks pi­l ies gy­n ė­j ų 650 me­t ų ­m i­n ė­j i­m as. Gros su­ tar­ti­nės, dūd­mai­šiai, kon­cer­tuos pu­č ia­m ų­j ų ko­l ek­ty­vai, bus dai­ nuo­ja­mos is­to­ri­nės dai­nos. Vyks

kryžiažodis Šią savaitę laimėkite Donnos Le­ on knygą „Ramiai mie­ godami“.

Gvido Brunečio mamos slaugytoja sesuo Imakolata netikėtai apsilanko kvestūroje. Kelių senukų mirtys slaugos namuose jai sukelia tokį didelį nerimą, kad ji palieka Šv. Kryžiaus ordiną. Labai daug abejonių dėl to kyla ir Brunečiui, tyrimas atveda į daugelio kilmingų žmonių namus, o sesers Imakolatos gyvybei kyla grėsmė. Gal tikrai ji atskleidė kažką labai pavojingo?.. Tai šeštoji Donnos Leon komisaro Brunečio bylų serijos knyga, puikiai įvertinta pasaulio žiniasklaidos.

Ro­tu­šės aikš­tė­je 21 val. – „Lin­dy­hop Kau­nas“ šo­kė­jai. 22 val. – pil­vo šo­kiai. „Kai­ro žvaigž­dė“. 23 val. – nak­ti­šo­k iai su folk­lo­ro an­ samb­l iu „Žai­sa“. Ge­gu­žės 20 d. Kau­no pi­lies kie­me­ly­je 13 val. – Kau­no ber­niu­kų ir jau­nuo­ lių cho­ro „Var­pe­l is“ kon­cer­tas. 16.30 val. – Kau­no pi­lies gy­nė­jams pa­gerb­t i skir­tas ren­g i­nys. Am­fi­teat­re 13 val. – Kau­no vai­kų ir moks­lei­vių lais­va­lai­k io rū­mų ko­lek­ty­v ų kon­ cer­tas. 14.30 val. – Kau­no kul­t ū­ros cent­ ro „Tau­tos na­mai“ me­no ko­lek­t y­ vų pro­g ra­ma. 16 val. – Kau­no ra­jo­no šo­kių ko­lek­ty­ vų kon­cer­tas „Kai su­si­jun­gia ran­kos“. 17.30 val. – Kau­no tau­t i­n ių ma­ž u­ mų me­no ko­lek­ty­v ų kon­cer­tas. Ry­šių is­to­ri­jos mu­z ie­ju­je 18.30 val. – kank­lių mu­zi­kos va­ka­ras.

Teisingus atsakymus galima pateikti iki penktadienio 18 val. 1. Frazę siųskite SMS žinute numeriu 1337. Siųsdami žinutę rašykite: DIENA (tarpas) KD (tarpas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. Pvz.: DIENA KD KAUNAS (žinutės kaina – 1 Lt). 2. Arba, iškirpę kryžiažodį su teisingu atsakymu, atneškite į „Kauno dienos“ redakciją, Kęstučio g. 86, Kaunas. Šios savaitės nugalėtoją paskelbsime antradienį, gegužės 22 d.


14 2

penktaDIENIS, gegužės 18, 2012

klasifikuoti skelbimai Skelbimų ir prenumeratos skyrius!

Kęstučio g. 86, I–V 7.30–17.30 val. Tel. 302 202, 302 231. Vytauto pr. 23, priešais Autobusų stotį, I–V 7–16 val. (pietų pertrauka 13–14 val.) , VI 8–11 val. Tel. 8 655 45 114.

Klasifikuoti

Darbo skelbimai����������������������������������� 14 Paslaugos� ������������������������������������������� 14, 15 Parduoda�������������������������������������������� 15, 16 Perka� ������������������������������������������������������������� 16 Keičia�������������������������������������������������������������17 Įvairūs���������������������������������������������������� 16, 17 Karščiausi kelionių pasiūlymai��������������������������17 Pramogos, šventės, laisvalaikis�������������������������������������������������17 Kviečia����������������������������������������������������������17 Pamesta�������������������������������������������������������17 Dingo��������������������������������������������������������������17 Vikingų loto����������������������������������������������17 Informuoja������������������������������������������������17

skelbimai skelbimai@kaunodiena.lt 302 202, 302 231 (redakcijoje)

DARBo skelbimai

Reikalingas trapecinės skardos profiliavimo staklių operatorius (rulonų krovimas krautuvu). Tel. 8 650 66 610, e. paštas vilius@vytostogai.lt.

Tel. 8 656 20 895, (8 37) 796 732.

Reikalingi darbuotojai: kasininkas-pardavėjas, kepėjas-konditeris (reikalinga patirtis), dabar PC Sukilėlių pr. 84, Kaunas. Tel. 8 652 31 020, 8 672 43 657.

959591

REIKALINGI ŽOLĖS PJOVĖJAI TRIMERIU

958087

Reikalingi pareigingi tarptautinių gabenimų vairuotojai (E kategorija) dirbti Vakarų Europoje ir maršrutu Vakarai–Rytai. Kaunas, tel. 8 698 39 309.

Valymo paslaugų įmonė priims į darbą pagalbinį darbuotoją, turintį 35–55 proc. darbingumą. Reikalavimai: gebėjimas atlikti mechaninius remonto darbus, vairuotojo pažymėjimas, nuosavas automobilis. Kreiptis tel. 8 618 00 837. 958279

Viešojo maitinimo įstaigai reikalingi patyrę virėjai (-os) ir konditeriai (-ės). Skambinti tel. 8 620 65 089. 958688

Žaliakalnyje 16 metų dirbanti kirpykla ieško kirpėjos (-o). Tel. 8 698 78 238. 956049

950925

Siūlo darbą AB „Kauno baldai“ kviečia dirbti siuvėjus, pakuotojus, stalius. Darbas nuolatinis. Pasiteirauti tel. (8 37) 341 768. 959481

Bendrovei, siuvančiai moteriškus drabužius užsienio rinkai, reikalingas sandėlio apskaitininkas. Reikalavimai – apskaitininko darbo patirtis sandėliuose. Būtina sąlyga – patirtis dirbant „Navision“ apskaitos sistema. CV siųsti e.paštu irenav@kaunobaltija.lt. 959487

Dirbti bare Šilainiuose reikalinga (-as) barmenė (-as). Tel. 8 698 22 004. 958485

Fakyrų studija „Ugnies valdovai“ siūlo šokėjo-atlikėjo sezoninį darbą mėgstantiems šokti ir dievinantiems sceną. Tel. 8 616 56 621, e. paštas info@ugniesvaldovai.lt. 956131

IĮ reikalingi darbininkai gaminti ir montuoti nerūdijančio plieno kaminų įdėklus ir pristatomuosius kaminus. Tel. 8 688 16 000. 959895

Įmonė, užsiimanti saulėgrąžų, moliūgų sėklų perdirbimu, ieško kepėjo. Darbas pamainomis: I pamaina 6–14, II pamaina 14–22 val. Iki darbo veža įmonės mikroautobusas (nuo „Dubingių“ parduotuvės ir Šilainių „Maximos“). Atlyginimas 1600 Lt (atskaičius mokesčius). UAB „Granex“, Kauno r., Užliedžių sen., Sausinės k. CV siųsti e. paštu gamyba@granex.net. Tel. (8 37) 525 108. 960195

Įmonė, užsiimanti vėdinimo sistemų ir santechnikos montavimu, ieško buhalterės (-io), dirbančios (-io) „Debeto“ programa. Tel. (8 37) 458 006; info@varmega.lt. 959190

Įmonei, užsiimančiai krovininių automobilių remontu, reikalingas sargas. Darbas Domeikavoje. Tel. 8 616 16 655, e. paštas buhalterija@ferikas.lt. 958858

Kiniško, japoniško maisto restoranas siūlo darbą virėjams ir padavėjams. Siūlome puikias darbo sąlygas, galimybę tobulėti profesinėje srityje ir gerą atlyginimą. Gyvenimo aprašymą siųsti e. paštu henrikas@ganbeicity.lt. Tel. 8 678 80 880. 958727

Kompanija, teikianti muitinės tarpininko paslaugas, ieško buhalterio (-ės) Karmėlavoje. Darbo pobūdis: darbas buhalterine programa „Finvalda“, darbo užmokesčio apskaita, kasos vedimas, ilgalaikio turto apskaita, kuro apskaita. Reikalavimai: patirtis, kompiuterinis raštingumas, kruopštumas. Norinčius dalyvauti konkurse prašom savo CV siųsti e. paštu andrius@rytuprojektai.lt arba faksu (8 37) 399 020. 958433

Moteriškų pėdkelnių siuvimo įmonė ieško siuvėjų. Nemokančius – išmokome. Darbas viena pamaina. Tel. 8 698 32 969. 958507

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Pabrangimas nuo 15 proc./mėn. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“. 948229

Reikalinga pardavėja dirbti kebabinėje. Tel. 8 641 73 669.

Reikalingi reklamos konstruktoriai ir klijuotojai. Tel. 8 686 47 006.

960222

Reikalingi: pagalbiniai gamybos darbininkai, sandėlininkai, vairuotojai, sandėlio, apsaugos darbuotojai, valytojai, fasuotojai. Tel. 8 600 37 610. 956698

Reikalingos (-i) sklyriaus pardavėjos (-ai), kasininkės (-ai) ir mėsininkas. IKI Girstupis, Kovo 11-osios g. 22, Tel. (8 37) 452 030. Restoranų tinklas „Bajorų kiemas“ ieško virėjų, indų plovėjų, virtuvės darbuotojų. Tel. 8 611 29 129.

953030

Saugos tarnybai „Sankcija“ reikalingas apsaugos darbuotojas. Darbas prekybos centre. Kreiptis tel. (8 37) 386 980. 959405

Servisui reikalingas ratlankių lyginimo meistras, turintis patirties. Tel. 8 687 76 364. 959621

Siūlo darbą vilkikų ir puspriekabių šaltkalviui mechanikui. Alga – 3000 Lt. Tel. 8 686 20 383.

944078

Siuvyklai reikia siuvėjų siūti operacijomis viršutinius vyriškus, moteriškus drabužius. Laiku mokamas geras atlyginimas. Socialinės garantijos. Tel. 8 674 10 014. 958865

Skardos lankstymo operatorius. Darbo pobūdis – skardų sukapojimas į juostas, skardos lankstinių lankstymas. Tel. 8 650 66 610, e. paštas vilius@vytostogai.lt. 959592

Skubiai ieškoma siuvėja siūti ir taisyti drabužius. Būtina patirtis, geri bendravimo su klientais įgūdžiai. Siūlome kelis darbo variantus. Tel. 8 683 26 020. Statybinė įmonė ieško plataus profilio statybos darbininkų, stalių, dažytojų. Atlyginimas – pagal susitarimą. Darbas Kaune ir komandiruotėse. Tel. 8 687 31 020. 959153

Statybinei bendrovei reikalingi gipso montuotojai. Tel. 8 615 40 557.

957848

Tarptautinių pervežimų įmonei „Autolėkis“ reikalingi mechanikas, vairuotojai (turintys C ir CE kat., patirtis važinėjant po Europą būtina). Tel. 210 777. 957906

Tarptautinių pervežimų įmonei reikalingi vairuotojai (CE kategorija, patirtis būtina, RUS ir BY vizos būtų privalumas). Tel. 8 686 70 121. 958667

Tekstilės gamybos įmonė ieško sukirpėjos (-o). Teirautis tel. 8 672 53 888. 959125

Transporto kompanijai reikalingas vilkiko vairuotojas, turintis CE kategorijas ir ADR pažymėjimą, gyvenantis Kaune arba Kauno rajone. Tel. 8 699 59 009 . 956664

UAB „Dendrus“ ieško baldų surinkėjo-montuotojo, atsakingo, kruopštaus, turinčio patirties. Atlyginimas su priedais. Tel. 8 677 87 222, 8 679 74 211. 947986

Reikalingas žmogus atlikti smulkius statybos, remonto, santechnikos ir elektros darbus. Tel. 8 685 21 488.

Valymo paslaugų įmonė mielai priims į darbą valytojas (-us) ir kiemsargius, turinčius 35–55 proc. darbingumą. Kreiptis tel. 8 618 00 837.

960024

959046

Paslaugos

956678

950690

APSAUGOS SIGNALIZACIJA namams, butams, sodyboms, sodų nameliams, garažams. Nedidelės kainos. Tel. 8 675 04 304, e. paštas olsantra@gmail.com.

Atlieku nebrangų mikrobangų krosnelių, skalbyklių, dulkių siurblių, šaldytuvų, el. viryklių remontą. Garantija iki 2 m. Atvykstu nemokamai. Tel. 8 680 85 778.

Atliekame aplinkos tvarkymo darbus: trinkelių klojimas, tvorų statymas, apželdinimas. Įrengiame lietaus kanalizaciją, drenažą. Tel. 8 620 26 805.

Šaldytuvų taisymas užsakovo namuose. Tel. 230 762, 8 699 20 986.

Atliekame griovimo darbus – sienų, pertvarų, angų pjovimas, kirtimas. Sąramų montavimas. Konsultacijos. Statybinio laužo išvežimas. Pastatų griovimas. Tel. 8 699 77 162.

959200

953946

949453

SKUBIAI IR NEMOKAMAI IŠVEŽA nenaudojamą buitinę techniką – šaldytuvus, skalbykles, virykles, kompiuterinę techniką ir kitus elektronikos prietaisus. Tel. 8 641 99 000, www.kaunakiemis.lt. 951156

Taisome įvairių tipų televizorius klientų namuose. Iškvietimas nemokamas. Suteikiama garantija. Tel. 715 991, 8 671 55 064. 957901

Medikų

Kompiuterininkų

„Biofirst“ klinikoje gyd. otolaringologė Liucija Purlienė konsultuoja ir gydo sergančiuosius NOSIES, AUSŲ, GERKLĖS LIGOMIS. Gydytojos darbo patirtis – 35 metai. Studentų g. 37, tel. (8 37) 750 866; www.bioklinika.lt. 957751

Alkoholizmo, narkomanijos gydymas. Išblaivinimas, pagirių ir abstinencijos gydymas. Kvalifikuota anonimiška pagalba. „Gintarinė klinika“, Baltų pr. 137F, tel. (8 37) 366 574, 8 634 47 298. 952893

Gyd. V.Kašėta, N.Grušauskas gydo odos, alergines, grybelines, venerines ligas. Iškvietimas į namus. K.Petrausko g. 40, tel. (8 37) 220 288; www.odosligos.lt. 953479

Konsultuojame ir gydome miego sutrikimus. Visos nakties miego tyrimas – polisomnografija gegužės mėn. – tik 295 Lt. Medicinos centras „Neuromeda“, tel. 8 613 42 780, 331 511. www.neuromedicina.lt. 949592

Sąnarių, nugaros skausmai, artritas? Osteoporozė? Odos problemos, dermatitas? Išbandykite Poltavos bišofitą. V. Lašo g. 3, prie Klinikų (adresas keisis!) Tel. (8 37) 211 844.

Profesionalus kompiuterių remontas. Komponentų keitimas, operacinės sistemos atkūrimas ir kitos paslaugos. Kaune atvyksime nemokamai. Tel. 8 672 00 861. 959935

2 patyrę meistrai atlieka visų kompiuterių programinį ir tech. remontą, tinklų diegimą, plokščių litavimą. Kaune atvykimas nemokamas. Tel. 8 611 40 917. 955315

AD servisas taiso nešiojamuosius, stacionarius ir žaidimų kompiuterius: lituoja, instaliuoja programas, šalina virusus, atnaujina navigacijas. Galime atvykti. Tel. 8 617 77 731. 927426

Nebrangiai ir greitai sutvarkysime visus kompiuterio gedimus. Pensininkams ir studentams – 20 proc. nuolaida darbams. Žemaičių g. 31–105. Tel. (8 37) 322 982. 956915

Profesionalus kompiuterių remontas, supirkimas, spausdintuvų kasečių pildymas, programinės įrangos tvarkymas. Įsikūrę Kauno „Akropolyje“. Tel. 8 657 80 449. 958794

Statybos, remonto

Patyrę meistrai kokybiškai ir nebrangiai remontuoja automobilių variklius, važiuoklę. Yra galimybė atvykti, atsigabenti transporto priemonę. Tel. 8 602 98 953. 956604

Plovimas – automobilių, variklių, dugno. Šildymo-aušinimo automobilio sistemos remontas, perdirbimas. V.Krėvės pr. 118B, 6 garažas. Tel. 8 604 16 842. 958294

Buitinės technikos remonto „AEG“, „Ardo“, „Beko“, „Bosch“ ir kt. automatinių skalbyklių remontas. Dirbame ir savaitgaliais. Garantija iki 2 m. Tel. 8 602 56 100. 956689

959626

Atliekame parketo ir grindų šlifavimo be dulkių bei lakavimo darbus. Tel. 8 679 13 494, 8 605 13 469. 957716

Atliekame santechnikos darbus. Be poilsio dienų, garantijos, nuolaidos. Tel. 8 636 89 929, (8 37) 224 785. 960093

Atliekame vidaus apdailos darbus: glaistymas, dažymas, tapetavimas, gipskartonio montavimas, laminuotų grindų dėjimas. Tel. 8 605 37 218. 958242

Atliekame visus grunto kasimo, stumdymo, išvežimo ir lyginimo darbus. Vežame žvyrą, smėlį, žvyrą betonavimui, juodžemį, skaldą. Tel. 8 614 05 241. 957523

Atliekame visus remonto darbus. Remontuojame butus, namus, sodus. Dažome, glaistome, dedame plyteles, gipskartonį. Elektros darbai. Tel. 8 607 22 667. 958646

Atliekame visus statybos, remonto darbus: elektra, santechnika, griovimas, mūrijimas, betonavimas, gipskartonio montavimas, visa apdaila. Tel. 8 699 77 162. 957961

955406

950734

Dažau, tapetuoju, glaistau, dedu laminatą. Patirtis 20 metų. Pristatau medžiagas. Tel. 8 646 06 456.

949893

958143

959991

Atliekame pamatų montavimo, mūro, stogų dengimo ir kitus statybos darbus. Namo 1 kv. m be vidaus apdailos kaina 1000 Lt su medžiagomis. Tel. 8 656 27 767.

Be dulkių kokybiškai šlifuojame, lakuojame, restauruojame parketą, medines grindis, laiptus. Tel. 8 677 36 264. www.slifavimas.info.

Automobilių kompiuterinė diagnostika. Taisome visus elektros gedimus, starterius, generatorius, automatines, mechanines dėžes, variklius, važiuoklę. Tel. 8 676 20 355.

Paskambinkite tel. 750 933 ir registruokitės atlikti techninę apžiūrą Jums patogiu laiku. Paslauga teikiama tik Vilijampolės stotyje, Raudondvario pl. 234. Daugiau informacijos www.kauno-tac.lt. UAB „Kauno techninės apžiūros centras“.

957992

Atliekame mūro betonavimo ir kitus statybos darbus. Tel. 8 651 11 544.

950778

Remontuoju lengvųjų automobilių ir VILKIKŲ RADIATORIUS, BUFERIUS ir kitas stiklo pluošto ir plastmasines detales. Garantija. Tel. 220 176 9-18 val., 8 699 25 402

959533

958756

Automobilinio bokštelio nuoma (15 m aukščio). Pjauname, genime medžius. Šlaitinių stogų dengimas, skardinimas. Tel. 8 687 19 660 (Rolandas), 8 602 92 845.

Automobilininkams

Automobilių radiatorių, žibintų, buferių remontas, dažymas ir keitimas. Kondicionierių remontas, pildymas. Automobilinio bokštelio nuoma. Tel. 332 520, 8 699 55 568.

958327

Atvežame žvyro, smėlio, skaldos, atsijų, juodžemio, betono gaminių. Tel. 373 894, 8 616 56 993.

960343

959411

Reikalingas MĖSININKAS dirbti privačioje maisto prekių parduotuvės mėsinėje. Tel. 8 687 47 827.

958838

Reikalinga statybos įmonė atlikti paminklosauginio pastato rekonstrukciją Kaune. Darbų apimtis – 2 mln. Lt. Tel. 377 619.

958271

UAB „Tebesa“ priima į darbą siuvėjas (-us) siūti vienasiūle siuvimo mašina. Darbo patirtis būtina. Darbas Neries kr. 16. Teirautis darbo val. tel. 265 821.

957280

Reikalinga

8 655 45 114 (Vytauto pr. 23)

„Ardo“, „Ariston“, „Bosch“, AEG ir kt. automatinių skalbyklių remontas ir jų prekyba. Dirbame ir savaitgaliais. Garantija iki 2 m. Tel. 740 086, 8 609 07 201.

AKCIJA! ALUPLAST profilio 5 kamerų langai – su 30 proc. nuolaida ir vidine apdaila. Šarvuotos durys. Balkonų stikl. Roletai. Pramonės pr. 16 („Urmo“ bazė, 2 vagonėlis). Tel. (8 37) 451 712, 8 647 00 002, e. paštas gediminas@arventa.lt. 959889

AKCIJA! Plastikiniai ir mediniai langai, šarvuotos ir vidaus durys, balkonų stiklinimas. Tel. 705 900, 8 656 39 353, Sukilėlių pr. 3. www.roplastitus.lt. 947679

AKCIJA! Virtuvės langas – nuo 520 Lt; 3 dalių kambario – nuo 690 Lt, balkono durys su vitrina – nuo 800 Lt (kainos su montavimu ir palangėmis). Vertikalios orlaidės, balkonų stiklinimas, roletai, žaliuzės, garažo vartai. UAB „EG group“, tel. 540 123, 8 612 65 486. 956932

Apdaila: tinkuojame, betonuojame, dažome, tapetuojame, klijuojame plyteles, gipskartonis, dedame laminatą. Santechnika. Elektra. Tel. 8 674 54 580. 952648

Atliekami visi mūrijimo, betonavimo darbai. Atliekame griovimo darbus. Tel. 8 648 73 778. 953450

959168

Dengiame naujus ir renovuojame senus stogus. Skardinimo darbai. Karkasinių namų statymas. Gipskartonio montavimas. Dailylenčių kalimas. Tel. 8 689 47 224. 957570

Dengiame plokščiuosius stogus prilydomąja danga, skardiname, suteikiame garantiją. Tel. 8 687 94 355, (8 37) 743 220. 943446

Dengiame šlaitinius stogus, rekonstruojame, skardiname. Komplektuojame medžiagas. Gaminame kaminų įdėklus ir juos valome. Tel. 8 612 82 740. 957174

Dengiame stogus, rekonstruojame, skardiname. Kaminų įdėklai, valymas. Karkasinių namų statymas. Tel. 8 601 77 895.

957187

Dengiame, renovuojame ir remontuojame plokščius stogus prilydomąja MIDA danga. Ypatingi pasiūlymai bendrijoms. Tel. 8 614 14 430.

945435

Drenažo, lauko ir vidaus vandentiekio bei kanalizacijos, valymo įrengimų montavimas. Medžiagos su nuolaida. Sutvarkome dokumentaciją. Tel. 8 674 13 881. 957823

Nukelta į 15 p.


15 3

penktaDIENIS, gegužės 18, 2012

klasifikuoti skelbimai Nuomoja 1,5 t ir 3 t ekskavatorius. Tel. 8 615 12 907.

Paslaugos

949657

Statybos, remonto Drenažo, vandentiekio, buitinių nuotekų, lietaus kanalizacijos, siurblinių įrengimas, melioracijos darbai. Aplinkos tvarkymas, trinkelių klojimas, tvorų ir vejos įrengimas. www.henkesta.lt. Tel. 8 685 33 173. 958696

Elektriko paslaugos. Greitai ir kokybiškai. Suteikiame garantiją. Tel. 8 651 73 760, 8 609 83 349. 959342

Elektros darbai. Apsaugos, videosistemos. Taupaus apšvietimo sprendimai. Nedidelės kainos, kokybė, garantijos. Tel. 8 687 98 087. 949272

Gaminame iš metalo laiptus, laiptinės duris, vartus, stumdomuosius vartus, tvoras, kaltinius gaminius, prancūziškus balkonus. Tel. 8 675 16 865. 956997

Gaminame iš metalo: duris garažams, sandėliukams. Tvoros, balkonai, grotos. Kalvystės darbai. Tel. 8 698 25 138. 949462

GRINDŲ BETONAVIMAS Kaune ir aplink Kauną. Konsultuojame, tiekiame medžiagas, suteikiame garantiją. Tel. 8 678 19 899, e. paštas a.gudziunas@gmail.com. 955127

Kaminų įdėklai (darbo patirtis), valymas. Pristatomieji kaminai. Latakų valymas. Garantija. Be poilsio dienų. Tel. 8 676 53 813. www.kaminuideklai.com.

946927

Kaminų įdėklai, dūmtraukiai, nestandartiniai skardos gaminiai. Tel. 8 611 53 224, www.resikona.lt. 950801

Kaminų įdėklai, valymas, pristatomieji kaminai, remontas. Kaminų mūrijimas. Stogų dengimas. Tel. 8 619 29 430.

958120

Kasame ekskavatoriais, lyginame buldozeriais, vežame savivarčiais žvyrą, skaldą, juodžemį. Įrengiame įvažas bei kelius į statybų aikšteles. Tel. 8 699 77 162. 957932

Kasu šulinius, vietinę kanalizaciją. Valau ir gilinu šulinius. Surandu vandens gyslą. Suorganizuoju žiedų atvežimą. Tel. 8 676 67 428. 952662

Klojame trinkeles. Drenažas, valymo įrenginiai. Betonuojame pamatus, atramines sienutes, perdangas. Technikos nuoma. www. peiveris.lt. Tel. 8 600 22 703. 952560

Klojame trinkeles. Ruošiame pagrindus trinkelėms. Dedame vejos bortelius. Tel. 8 682 06 943.

957178

Kokybiškai dažome, tapetuojame, klijuojame plyteles. Staliaus, santechnikos, elektros darbai. Prieinamos kainos. Patirtis, garantija. Medžiagoms taikomos nuolaidos. Tel. 8 679 72 024. 959426

Kokybiški gaminiai iš metalo pagal užsakymą: vartai, tvoros, durys, laiptai, voljerai, grotos, armatūrų lankstymas, rostverkų gamyba. Tel. 8 657 88 778. 959093

Krautuvais, ekskavatoriais BOBCAT gręžiame, griauname, krauname, lyginame. Tel. 8 687 57 902. 953606

Mini ekskavatoriaus, grąžto nuoma kartu su operatoriumi. Tel. 8 653 66 987. 957734

Mūrijame, betonuojame. Suvirinimo, griovimo darbai. Trinkelių klojimas. Fasadų šiltinimas. Stogų dengimas. Tel. 8 646 16 479.

Santechnikas atlieka vandentiekio, kanalizacijos, vamzdynų, WC, vonių, dušų, gyvatukų darbus. Garantijos. Tel. 8 604 95 971.

958300

Santechnikas atlieka visus santechnikos darbus. Padeda nupirkti, atvežti medžiagas (su nuolaidomis). Tel. 8 680 84 699 nuo 7 iki 22 val. 951395

Santechnikas atlieka visus santechnikos darbus. Vandentiekis, šildymas, kanalizacija. Stato kietojo kuro, dujinius katilus. Tel. 8 605 85 205, 389 258. 960001

Santechnikas keičia vandentiekio, kanalizacijos vamzdynus, stato WC. Kiti santechnikos darbai. Dirba be poilsio dienų. Garantija. Tel. 8 645 22 683. 956431

Santechnikos darbai. Keičiame vandentiekio, kanalizacijos sistemas. Statome radiatorius, vonias, kriaukles, WC. Dirbame greitai ir kokybiškai, be poilsio dienų. Tel. 8 674 96 271.

958903

Nuomojame BOBCAT mini krautuvus, ekskavatorius. Kasame, lyginame, griauname, gręžiame pamatams skyles, iškrauname, pakrauname krovinius. Tel. 8 656 41 801. 930751

Pastatų šiltinimas putų polistirenu, akmens vata. Dedame struktūrinį tinką. Daugiabučių laiptinių remontas. Tinkavimo darbai. www.apsiltiname.lt. Tel. 8 602 56 512, 8 614 45 953. 958815

Pigiausiai gaminame plastikinius langus, šarvuotas duris, aliumininius balkonus. Stikliname. 5 m. garantija. Apdailos darbai. Tel. 8 600 61 010, 8 617 56 746. 958407

3,35 ha žemės ūkio paskirties sklypą Virbališkių k., Kauno r. Teirautis tel. 8 685 59 207 arba 8 699 52 915.

Virtuvės, svetainės, biuro, miegamojo, vonios, spintų ir kitų kietųjų baldų gamyba. Garantija, išsimokėtinai. Tel. 8 679 77 357; www.ivairusbaldai.lt.

4 kambarių butą Fredoje arba keičiu į dviejų kambarių butą su priemoka. Tel. 8 614 55 269.

956234

951882

956865

Teisinės paslaugos Teisinės paslaugos. Kuršių g. 7, II korpusas, 3 aukštas, Kaunas. Tel. 8 678 42 144, 8 675 77 404. 952366

Kitos

950042

Atlieku elektros instaliacijos ir remonto darbus, montuoju apsaugos ir priešgaisrinę signalizaciją. Tel. 8 618 56 485. 956730

Pigūs LAIPTAI iš sausos ąžuolo, uosio, klevo medienos (projektuoju, gaminu, montuoju). Tel. 8 610 75 452. 949735

Roletai, žaliuzės gamintojo kainomis. Matavimas, montavimas nemokamas. Suteikiama garantija. Tel. 8 616 29 180, e. paštas vaidas@fajetonas.lt. 958541

Baldžių

„ABDONO“ kilimų ir žaliuzių valykla valo kilimus (kliento patalpose arba išsivežame), minkštuosius baldus, čiužinius, „Bauer“ ir kt. patalynę sausu ir šlapiu giluminiu būdu amerikietiška įranga. Langų valymas, grindų dangos atnaujinimas, patalpų tvarkymas po remonto ir visos kitos švaros paslaugos. UAB „ABDONAS“ (bet kada), tel. 77 09 44, 8 688 18 946. Žemaičių g. 31, www.abdonas.lt. 947442

953137

Aptraukiame baldus gobelenu. Keičiame medžiagas. Dirbame dirbtuvėje ir kliento namuose. Aukšta kokybė. Pensininkams – nuolaidos. Tel. 365 100, 8 699 39 904. 952959

Aptraukiame baldus gobelenu. Keičiame spyruokles, vatiną, poroloną – dirbtuvėse ir pas klientą. Pensininkams – nuolaidos. Tel. 366 160, 8 651 82 459. 949479

Gaminame nestandartinius kietuosius baldus: virtuvės, prieškambario, komodas, stalus, lentynas, spintas... Atvežame, surenkame nemokamai. Tel. 8 601 26 068. Greitai, kokybiškai ir pigiai remontuojame minkštuosius baldus. Keičiame spyruokles ir poroloną. Transportas nemokamas. Tel. 712 540, 8 675 65 133.

Privatus santechnikas-suvirintojas atlieka visus santechnikos ir suvirinimo darbus. Suteikiu garantiją, taikau nuolaidas. Tel. 205 251, 8 674 97 821.

Greitai, kokybiškai remontuojame minkštuosius baldus. Keičiame dizainą. Platus gobeleno pasirinkimas. Be poilsio dienų. Transportas nemokamas. Tel. 440 774.

955116

959362

936787

Nauja ir nukainota buitinė technika (orkaitės, šaldytuvai ir t.t.), virtuvės reikmenys. Atidavus seną buitinę techniką – nuolaida iki 200 Lt! AEG, „Bosch“, „Liebherr“, „Siemens“ ir t.t. Kovo 11-osios g. 45A. Tel. 313 656, 8 699 83 487; www.ventara.lt.

Išparduodu ir perku įvairių plotų ir įvairios paskirties žemės ir sodų sklypus, sodybas, namus ir jų dalis. Tel. (8 37) 225 490, 8 608 51 012; www.musukvartalai.lt. 958574

Mastaičiuose 19 a sklypą su nameliu. Visos miesto komunikacijos, dujos, asfaltas, akligatvis. Sklypas lygus, apželdintas, prižiūrėtas. Tel. 8 684 52 486. 959494

Mūrinį namą Šlienavoje, prie Kauno marių (bendr. pl. 180 kv. m, yra 15 a žemės, garažas, pirtis, ūkinis pastatas). Kaina 235 000 Lt. Tel. 430 294, 8 656 42 669. 959854

Modernia valymo įranga „Rainbow“ giluminiu būdu valome dangą, čiužinius ir minkštuosius baldus. Tel. 8 604 02 322. 949515

NEMOKAMAI išvežame bet kokį nereikalingą metalo laužą, buitinę techniką. Mokamai – senus baldus, šiukšles ir visa kt. Pjauname medžius. Tel. 8 601 99 230, 799 681. 957762

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Pabrangimas nuo 15 proc./mėn. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“. 948233

parduoda Nekilnojamasis turtas Kaune ir Kauno rajone

821514

Oro kondicionieriai. Nauja ir su išorės defektais BUITINĖ TECHNIKA – iki 70 proc. pigiau! Savanorių pr. 214, Kaunas. Tel. 8 670 25 245. 953717

Statybinės medžiagos

Mūrinį namą Žaliakalnyje, A.Baranausko g. (1957 m., bendr. pl. 157 kv. m, 10 arų žemės sklypas, yra visos komunikacijos). Kaina 719 000 Lt. Tel. 220 455, 8 686 38 448. 956648

Namą Pikulo g., Vilijampolėje (bendr. pl. 250 kv. m, labai rami vieta), 5,5 a sklypas. Tel. 8 698 21 958. 958253

Naujos statybos dviejų, trijų kambarių butus Kaune (autonominis šildymas, patogus išplanavimas, židinys, vieta automobiliui, puiki apdailos kokybė, lodžijos, gera kaimynystė, šalia PC, išvystyta infrastruktūra, maži mokesčiai). Dirbame ir šeštadienį. Tel. 8 698 09 808.

Gaminame įvairių matmenų statybinę medieną, lauko ir vidaus dailylentes, terasines lentas. Transporto paslaugos. Tel. 8 618 16 298, 8 614 55 029, 384 131. Romainių g. 29A, Kaunas. 951753

Įvairią statybinę medieną, dailylentes, terasines lentas, pjuvenas, atraižas. Transporto paslaugos. Dirbame ir šeštadieniais. Tel. (8 37) 330 071, 8 682 25 858. 946118

Parduodame įvairią statybinę medieną. Priimame užsakymus. Tel. 8 687 30 551. 957884

Plieninė čerpinio ir trapecinio profilio stogo danga, beasbestinis šiferis, skardos lankstiniai, latakai, lietvamzdžiai. Pramonės pr. 25. Tel. 8 670 60 011, www.metalmeta.lt. 947556

Kitos prekės Tel. 796 732, 8 699 11 038 darbo dienomis 8–16 val.

PARDUODAME MALKAS

958285

80 a žemės ūkio paskirties sklypą Domeikavoje, prie bažnyčios. Tel. 8 675 03 868. 958639

1 k. butą Šilainiuose, monolitiniame name (12/10 a., bendr. pl. 36 kv. m, su balkonu, vidinis, saulėta pusė, suremontuotas, rakinama laiptinė). Tel. 8 676 63 692. 958029

Aptraukiame audiniu, dirbtine ir natūralia oda baldus. Keičiame visas reikalingas medžiagas. Ilgametė darbo patirtis. Transportas nemokamas. Tel. 8 604 76 264, 730 715.

960092

Du namų valdos sklypus prie Juragių, Tvarkiškių k., po 12 arų ir 2 a gatvės, pigiai. Tel. (8 37) 225 490, 8 608 51 012; www.musukvartalai.lt.

957227

948380

Apsauginės, vidinės, plisė ŽALIUZĖS, ROLETAI, MARKIZĖS, ROMANETĖS. Tinkleliai nuo vabzdžių. Balkonų stiklinimas. Atvykimas nemokamas. Tel. 8 677 18 688.

Defektuota, naudota, nauja buitinė technika. Virtuvės įrankiai, aksesuarai ir indai. www.aldile.com, Jonavos g. 254, Kaunas. Tel. 8 698 31 328.

956642

949777

Vidaus įrangos

Buitinė technika

Garažą Kovo 11-osios g. 57A, šalia parduotuvės RĖDA (po visu garažu – rūsys, naujas stogas). Kaina 23 000 Lt. Tel. 8 652 32 401.

TRINKELIŲ KLOJIMAS. Kokybiškai kloju trinkeles, vejos bortelius, įrengiu vandens nutekėjimo sistemas. Kokybę garantuoju. Tel. 8 687 82 448.

953764

958826

959078

951938

955751

938443

15 ha miško su žeme, yra pamatai ir miškas. 11 ha prie Ančios ežero, yra pamatai. Tel. 8 684 12 079.

Dviejų kambarių butą Senamiestyje, J.Gruodžio g. (3 a. mūrinio namo III a., bendr. pl. 62, kambariai 18, 20, virtuvė 12,5 kv. m, WC ir vonia kartu, balkonas, tvarkingas). Kaina 150 000 Lt. Tel. 220 455, 8 686 38 448. www.agmindis.lt.

Suvirinimo elektra darbai. Metaliniai gaminiai pagal individualius pageidavimus. Remontas. www.suvirintojas.eu. Tel. 341 102, 8 614 64 490.

UAB MODESTA – grindų, pramoninis, pamatų, tvorų (jų įrengimas) betonavimas. Tel. 8 685 00 577.

1 kambario butą Palangoje (rami vieta, 35 kv. m, II a.), galima keisti į butą Kaune, pageidautina Šilainiuose ar Sargėnuose. Tel. 8 633 80 539.

6,14 a sodą SB „Amaliai“ (2 aukštų medinis vasarnamis – 28 kv. m, aptvertas sklypas, miesto vandentiekis; šalia sklypo elektra, dujos, kanalizacija). Tel. 228 538.

958854

Skardos lankstinių gamyba. Lietaus nubėgimo sistemos. Tel. 8 686 34 313, 545 456.

UAB „Langų era“ siūlo aukštos kokybės plastikinius langus iš A klasės profilio VEKA. Lango kvadratinio metro kaina tik nuo 259 Lt. Taip pat siūlome balkonų stiklinimą, duris, roletus. Užsakius langą – 33 % nuolaida tinkleliams nuo uodų. Pasiūlymas galioja tik gegužės mėnesį. Tel. 8 609 77 366. E. p. info@languera.lt.

955980

Dviejų kambarių butą Centre, E.Ožeškienės g. (bendr. pl. 45 kv. m, keturių aukštų plytinio namo IV a.). Galimas keitimas. Tel. 8 675 14 636.

944949

958643

959981

958572

956020

UAB „Kestugneta“ atlieka visus statybos ir remonto darbus. Tvarko butus, namus, sodybas ir biurus. Tel. 8 600 92 790.

956242

Dviejų a. mūrinį šiuolaikišką 2008 m. namą už TOPO centro (b. pl. 170, kambariai 40, 20, 9 kv. m, virtuvė 10 kv. m, autonominis šildymas, pigus išlaikymas, garažas 50 kv. m, signalizacija, 2,5 a sklypas). Kaina 299 000 Lt. Tel. 8 679 54 457.

Šiltiname namų fasadus, dedame struktūrą. Tel. 8 687 53 187.

PLASTIKINIAI LANGAI ir BALKONŲ STIKLINIMAS – pigiausiai Kaune. Vokiška kokybė, garantija 10 metų. Tel. 223 200, 8 608 70 099. www.langvila.lt.

958793

Kietųjų baldų gamyba: virtuvės, prieškambario, svetainės, jaunuolio baldai, spintos ir kt. Tel. 8 698 43 448 nuo 8 iki 21 val.

Santechnikos darbai: vonių, kriauklių, WC keitimas, plastikinių vamzdžių montavimas. Smulkus remontas. Dirbu ir savaitgaliais. Tel. 459 120, 8 603 27 090.

950902

959792

2 a. mūrinį nebaigtą įrengti namą, ūkinį pastatą su garažu. 8 a žemės Garliavoje (geroje vietoje). Tel. 8 608 29 972.

958439

958470

Nestandartiniai metalo gaminiai iš juodojo ir nerūdijančio plieno: turėklai, laiptai, kiemo vartai, kalvystės darbai ir kt. Tel. 8 640 43 320.

Aptraukiame audiniu baldus (keičiame spyruokles, vatiną, poroloną, audinį). Remontuojame mechanizmus. Tel. 8 674 44 219.

1 kambario butą Vilijampolėje su kiemeliu. Trinkelės, nauja tvora, kapitalinis buto remontas, šildymas autonominis, maži mokesčiai, plotas 33 kv. m, po dalimi buto – rūsys, butui priklauso 1 a išpirktos žemės, papildomai 1 vieta automobiliui kieme, 1/3 ūkinio pastato. Kaina 125 000 Lt. Tel. 8 676 77 672. 956210

130 kv. m namą P.Dovydaičio g., Žaliakalnyje (2005 m. statybos, 3 a sklypas). Kaina 215 000 Lt. Tel. 8 650 17 565. 959605

2 kambarių butą Ž.Šančiuose (3 a. mūrinio namo II a., bendr. pl. 36 kv. m, po remonto, yra signalizacija, autonominis šildymas, internetas). Tel. 8 674 64 821. 960209

20 kv. m naujai pastatytą prekybinį kioską be vandens Šilainių turgavietėje, Žemaičių pl. 66, Kaunas. Tel. 8 686 36 028 darbo dienomis 8–16 val. 944517

3 kambarių butą ir garažą prie namo Kuršių g., Šilainiuose (12/5 a., rekonstruotas, kapitališkai remontuotas, didelė sieninė spinta, šiltintas balkonas – oranžerija, atskiras koridorius, pagalbinė patalpa prie lifto, rūsys, su virtuvės baldais ir buitine technika). Be tarpininkų. Kaina 185 000 Lt. Tel. 8 606 96 555. 956011

Parduodama gyvenamojo mūrinio namo dalis su garažu Aleksote, Erdvės g. (visas II a. – b. pl. 83 kv. m ir pusė I a. – b. pl. 47 kv. m, 3,6 aro žemės, atskiras įėjimas, autonominis šildymas, namas šiltas, tvarkingas). Kaina 208 000 Lt. Tel. 220 455, 8 686 38 448. 956655

Parduodu 4 k. butą Baltijos g. (5/3 a., b. pl. 78,55 kv. m, 2 balkonai, plastikiniai langai, šarvuotos durys, signalizacija, šalia vaikų darželis, vidurinė mokykla). Kaina 180 000 Lt. Tel. 8 607 32 518. 958375

AKCIJA – PJUVENŲ briketams! Parduodame pjuvenų briketus, durpių briketus. Atvežame. Kreiptis Kalvarijos g. 7, Kaunas, tel. 8 683 54 559, 298 566. 955265

Atvešime geros kokybės baltarusiškų durpių briketų, akmens anglių. Taikomos nuolaidos. Tel. 8 683 13 463. 950863

Atvešime malkų miškavežiu. Taip pat atvežame ąžuolinių, beržinių, alksninių malkų (skaldytas, trinkelėmis). Tel. 8 674 02 104. www.malkos.lt. 948561

Sklypą Kauno r., Pociūnuose (0,7 ha, elektra, privažiavimas, ribojasi su tvenkiniu, 70 m pakrantės, aplink gyv. namai). Tel. 302 537, 8 659 79 940.

Atvežame ąžuolo, uosio, beržo, juodalksnio ir mišrių sausų geros kokybės malkų (trinkelėmis ir skaldytų). Pristatome nemokamai. Tel. 8 689 30 433.

UAB „Panta“ padeda parengti dokumentus naujiems ir rekonstruotiems pastatams įteisinti. Organizuoja pastatų ir žemės kadastrinius matavimus, pastatų projektavimo, žemės sklypų padalijimo ir sujungimo projektus. Tel. 8 600 08 555.

Atvežame malkų miškavežiu. Brangiai perkame mišką su žeme arba išsikirsti. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 601 25 955, 8 601 26 268.

957623

943890

Vieno aukšto karkasinį namą Vaišvydavoje, Reinio g. (b. pl. 80 kv. m, 8 a sklypas). Kaina 120 000 Lt. Tel. 8 652 21 880. 959208

Vieno aukšto plytinį namą su mansarda Žaliakalnyje, Biržų g. (1991 m., bendr. pl. 224 kv. m, 8,21 a žemės). Tel. 8 677 72 467. 956776

Nekilnojamasis turtas kitose vietose

950227

937528

Ąžuolo, beržo pjuvenų briketus ir baltarusiškus durpių briketus. PAVASARINĖS NUOLAIDOS! Tel. 8 677 44 884. 950341

Ąžuolo, beržo, uosio, juodalksnio malkas – skaldytas, trinkelėmis, rąstais. Uosio parketo lenteles. Tel. 8 608 64 784. 956709

Beržines, uosines, pušines, juodalksnio malkas – skaldytas arba trinkelėmis. Atvežame nemokamai. Tel. 8 608 55 554. 960324

1 kambarį (17 kv. m, II a., įstiklintas balkonas) dviejų kambarių bute Telšiuose, geroje vietoje. Arba keičiu į 1 kambario butą Kaune su priemoka. Tel. 8 654 08 204. 960046

Malkas: beržo – 110 Lt, juodalksnio – 100 Lt (mašinoje sukrautos tvarkingomis eilutėmis). Turime pjuvenų briketų ir mišrios medienos – 450 Lt. Tel. 8 652 59 118. 941947

Nukelta į 16 p.


16 2

penktaDIENIS, gegužės 18, 2012

klasifikuoti skelbimai parduoda Kitos prekės

Beržo, uosio, ąžuolo, juodalksnio skaldytos malkos. Tel. 8 613 23 999.

Brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, elektros variklius, akumuliatorius. Išsiveža patys. Išveža senus automobilius. Vandžiogalos pl. 106, Domeikava, tel. 8 682 69 307, (8 37) 478 989. 947659

951432

Parduodame pigiai geras malkas. Tel. 8 603 93 477. 951441

Parduodame stambias atraižas ir įvairias malkas: dvimetriais, trinkomis ir skaldytas. Atvežame. Tel. 8 685 02 510, 8 699 35 992.

Brangiai perkame juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, elektros variklius, akumuliatorius. Išsivežame patys. Išvežame senus automobilius. S.Lozoraičio g. 19, Garliava, tel. 8 611 39 500. 947646

952453

Parduodu įvairių rūšių malkas (skaldytas, trinkelėmis, rąstukais). Atvežimas nemokamas. Tel. 8 611 84 924, e. paštas euruta66@gmail.com. 955933

Parduodu malkas: uosio, beržo, ąžuolo, alksnio, juodalksnio. Sausas atraižas maišuose. Tel. 8 630 41 245. 958390

Perka

Brangiai superkame visų markių lengvuosius automobilius, mikroautobusus, sunkvežimius. Išsivežame, tvarkome dokumentus. Tel. 8 643 06 597, 8 604 27 116. 955685

Įvairius senus su defektais ir po avarijos automobilius, kėbulus. Pasiimame patys, išrašome utilizavimo pažymas. Tel. 8 684 26 629, 8 603 62 208. 949328

Geromis kainomis superka automobilius, mikroautobusus, visureigius. Gali būti daužti ar su defektais. Išsiveža. Tel. 8 620 24 539. 937341

„Metrampa“ brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą, automobilius. Moka iš karto, išsiveža. Švenčionių g. 8, Betygalos g. 2. Tel. 740 405, 8 682 55 681, www.metrampa.lt. 952139

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų ir nerūdijančio plieno laužą, el. variklius, senus automobilius. Demontuojame metalą. Technikos g. 8C, tel. 8 687 46 496. 939894

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, el. variklius. Išsivežame metalą. Raudondvario pl. 112, tel. 267 424, 8 650 50 353. 939673

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius, nichromą. Birželio 23-iosios g. 23A, tel. 312 043, 8 682 40 444. 939970

Perka žemę, mišką visoje Lietuvoje, tinka apleista, išnuomota, su bendraturčiais. Sutvarko dokumentus, atsiskaito iš karto. Tel. 8 671 08 059.

939748

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius, senus automobilius. Veiverių g. 148A, tel. 392 213, 8 686 40 259.

939821

Alavą, nichromą, nerūdijantį ir instrumentinį plieną, elektros variklius, generatorius, starterius ir įvairius metalus. Tel. 8 610 22 688. 939530

Aliuminio, vario, bronzos, nichromo, nerūdijančio plieno ir juodųjų metalų laužą, akumuliatorius, elektros variklius. Kreiptis Elektrėnų g. 8, 8.30–17 val., tel. 8 686 83 409. 904009

Aukštomis kainomis įmonė perka įvairius AUTOMOBILIUS ir kt. techniką (po eismo įvykio ar su kt. defektais). Greitai tvarkome dokumentus, atsiskaitome, pasiimame. Tel. 8 648 74 669. 949302

952048

Pirksiu kolektyvinį sodą gražioje vietoje netoli Kauno (su nameliu). Tel. 395 097, 8 614 21 023. 957622

Superkame juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą, senus automobilius (utilizavimo pažymos). Pasiimame savo transportu. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 698 41 681. 938721

Superkame juoduosius, spalvotuosius metalus. Demontuojame, išsivežame mažus kiekius. Be poilsio dienų. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 600 60 674, 260 840. 947130

Superkame naudoti netinkamus automobilius, pasiimame, išrašome utilizavimo pažymas. Tel. 340 051, 8 687 30 800. UAB „TORLINA“ brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, buitinę techniką, senus automobilius, elektros variklius, akumuliatorius. Galime išvežti savo transportu. Išrašome utilizavimo pažymas. Ateities pl. 34, Kaunas, tel. (8 37) 44 14 14, 8 698 08 051 (juodieji metalai); (8 37) 44 14 14, 8 611 44 404 (spalvotieji metalai). Darbo laikas I–V 8–17 val., VI 8–13 val. 947627

VAZ, „Moskvič“, GAZ ir kitus importinius automobilius, kėbulus. Pasiimame. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724. 919883

Pirksiu vieno arba dviejų kambarių butą Dainavoje, Eiguliuose arba Šilainiuose. Gali būti be remonto. Tel. 8 609 96 655, 8 676 22 529. Pirksiu trijų arba keturių kambarių butą. Gali būti be remonto. Tel. 302 533, 8 614 93 479. Pirksiu trijų, keturių kambarių butą arba kotedžą Kalniečiuose, Šilainiuose, Žaliakalnyje arba Dainavoje. Tel. 302 531, 8 614 21 015.

Įvairūs Nuomoja

959464

Automobilius (senus, surūdijusius, su defektais, nevažiuojančius) ir kėbulus. Atsiskaito iš karto, pasiima patys. Tel. 8 673 31 752, 8 607 97 663.

957896

951485

Brangiai perku mišką ir žemę. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 600 59 633.

952117

952803

Atvežame molio, žvyro, statybinio laužo, juodžemio. Išvežame statybinį laužą. Rašome sąskaitas. Tel. 8 698 25 082. 951688

Atvežame nuo 1 iki 10 kub. m žvyro, smėlio, atsijų, skaldos, juodžemio. Krovinių pervežimas. Tel. 8 618 20 971. 940489

952284

952387

953915

Atvežame žvyro, smėlio, skaldos, atsijų, žemių, juodžemio. Nuomojame mini krautuvą BOBCAT. Išvežame statybinį laužą. Tel. 8 620 26 805. 958737

Atvežu 5–11 kub. m žvyro, smėlio, akmens skaldos, akmenukų, juodžemio ir atsijų. Savivarčio paslaugos. Tel. 8 618 67 815. 958318

Atvežu nuo 1 iki 4 kub. m smėlio, žvyro, skaldos, atsijų, smulkaus žvirgždo, juodžemio, žemių, asfalto drožlių. Išvežame senus baldus. Tel. 8 676 75 341.

959261

Atvežu pigiai GAZ-53 (1–5 kub. m) juodžemio, mėšlo, durpių, žvyro, skaldos, smėlio, atsijų. Ekskavatoriaus nuoma. Tel. 8 606 11 127. 950605

Atvežu savivarčiu su kranu juodžemio, durpių, žvyro, skaldos, organinių trąšų. Pasikraunu nebirių medžiagų. Tel. 236 801, 8 687 73 505. 937844

Karjeras Bartonys IV, Jonavos r., parduoda gamintojo kainomis žvyrą, smėlį. Atvežame įmonės transportu. Dirbame ir šeštadieniais. Tel. 8 607 77 703.

960102

Krovininiu savivarčiu su manipuliatoriumi atvežame smėlio, žvyro, skaldos, atsijų, juodžemio. Išvežame statybinį laužą. Tel. 8 657 66 158.

958349

Savikroviu (20 t, 6x6) išvežu statybinį laužą, žemes. Atvežu malto betono, statybinio laužo, molio sklypui pakelti, žemių aplinkai tvarkyti. Tel. 8 638 33 222. 953517

Savivarčiu-savikroviu vežame įvairų birų krovinį: žvyrą, smėlį, skaldą ir pan. Atvežame, iškrauname, pakrauname. Išrašome sąskaitas. Tel. 8 656 21 251. 957687

Transporto paslaugos. Vežame žvyrą, smėlį, betoną ir kitas birias medžiagas. Tel. 8 607 22 667. 958665

Paskolos

957617

Nuomoju vieną kambarį dviejų kambarių bute, be patogumų. Pageidautina moteris, gali turėti vaiką. Mokėti tik už komunalines paslaugas. Tel. 8 648 19 014.

955732

952296

Atvežame iki 12 t smėlio, žvyro, skaldos, atsijų, juodžemio, durpių. Išvežame statybinį laužą. „Bobcat“ ir savivarčių paslaugos. Tel. 8 698 07 749.

Atvežame sunkvežimiais KAMAZ, GAZ-53 žvyro, skaldos, atsijų, malkų, juodžemio, mėšlo. Išvežame statybų laužą, šiukšles. Vežu kt. krovinius. Tel. 8 671 70 006.

960114

Brangiai perkame mišką. Tel. 8 642 00 055.

0–24 val. atvežame žvyro, smėlio, skaldos juodžemio, durpių, mėšlo. Savikroviu išvežame gruntą, šakas, statybinį laužą. Rašome sąskaitas. Tel. 8 640 10 444.

Perkame žemės ūkio paskirties žemę Kėdainių, Pasvalio, Jonavos apskrityse. Siūlyti nuo 3 hektarų. Tel. 8 618 05 112.

Medicininės paskirties patalpas Viduklės g. – 110 kv. m, 4 kabinetai: 25, 28, 24 ir 12 kv. m. Kaina 1500 Lt/mėn. Tel. 8 650 16 120. WWW.FORTOSIENA.LT.

919971

959247

Atvežame smėlio, žvyro, skaldos, atsijų, juodžemio iki 5 kub. m. BOBCAT paslaugos. Išrašome sąskaitas. Tel. 8 699 30 078.

Automobilių supirkimo įmonė perka visų markių automobilius nuo 200 iki 2000 Lt. Patys pasiimame. Atsiskaitome vietoje. Sutvarkome dokumentus. Tel. 8 615 87 008.

Brangiai juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą: aliuminį, varį, žalvarį, akumuliatorius. Išsivežame patys. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724.

„IVECO“, „MAN“ savivarčiais atvežame iki 13 t žvyro, smėlio, skaldos, atsijų, žvirgždo, kokybiško juodžemio iki 9 kub. m. Rašome sąskaitas. Tel. 8 633 33 374.

Saugus ir greitas keleivių, siuntinių pervežimas maršrutu Lietuva–Anglija–Lietuva. Nuo durų iki durų. Yra tralas. Tel. 8 643 50 666, 8 699 99 341, +447 523 833 083.

897712

910329

937129

Išsinuomoja Išsinuomočiau butą, namą, patalpas Kaune. Siūlyti įvairius variantus. Tel. 8 659 03 053.

937137

Tvarkinga pora norėtų išsinuomoti vieno arba dviejų kambarių butą Kaune ilgalaikei nuomai. Tel. 8 684 55 498. 960155

Kiti

„Iveco“ ir „Man“ savikroviais atvežame akmenų, atsijų, žvyro, smėlio, skaldos, juodžemio, įvairių malkų, atraižų. Savivarčio paslaugos. Tel. 8 616 28 748.

Perkame nekilnojamąjį turtą, butus, namus, sklypus. Siūlyti įvairius variantus. Tel. 8 650 84 277.

939597

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius, senus automobilius. Vokiečių g. 187, tel. 478 088, 8 681 46 384.

Kelionės Iš/į Londoną saugiai, greitai vežame siuntinius. Lietuvoje pristatome iki durų. Tel. 8 687 58 503, +44 778 627 1449. Informacija – www.lietuvalondonas.com.

Atvežame smėlio, žvyro, juodžemio, skaldos, atsijų iki 7 tonų. BOBCAT nuoma. Tel. 8 657 68 660.

955217

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius, nichromą. Jurbarko g. 2, tel. 363 283, 8 699 69 731.

Gabenimai

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Pabrangimas nuo 15 proc./mėn. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“. 948154

Paskolos per 1 valandą (turintiesiems užstatą), perkreditavimai, konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Tel. 412 960. 948248

Paskolos, perkreditavimai per 1 val. Užstatas – auksas, nekilnojamasis turtas, automobilis. Visų dokumentų tvarkymas, konsultacijos. Tel. 315 599. 948127

Skubi paskola už mažiausias palūkanas. Užstatas – auksas, automobilis, nekilnojamasis turtas. Konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Tel. 8 600 69 691. 948105

Akcija GREITOS PASKOLOS. Užstatas – nekilnojamasis turtas arba automobiliai. Konsultuojame, tvarkome visus dokumentus. Tel. 8 687 82 448. Mituvos g. 5, Kaunas. 948402

959522

928460

Pranešame, kad 2012 m. birželio 1 d. 13 val., UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras, Jonavos g. 16A, Kaunas, šaukiamas bankrutavusios UAB „Žava“ kreditorių susirinkimas. 959884

Nukelta į 17 p.


17 3

penktaDIENIS, gegužės 18, 2012

klasifikuoti skelbimai VIKINGŲ LOTO Tiražo Nr. 1001, gegužės 16 d. AUKSO PUODAS – 8 325 372 Lt DIDYSIS PRIZAS – 2 111 102 Lt 05 07 25 34 41 45 Auksinis skaičius 33

Papildomi skaičiai 03 04 6 tarp jų auksinis sk. – 8 325 372 Lt (0 priz.) 6 skaičiai – 2 111 102 Lt (0 priz.) 5 + papildomas sk. – 41 987 Lt (1 priz.) 5 skaičiai – 25 192 Lt (2 priz.) 4 skaičiai – 136 Lt (491 priz.) 3 skaičiai – 12 Lt (7984 priz.) 2 + papildomas sk. – 6 Lt (10601 priz.) Skliaustuose nurodyti Lietuvoje laimėti prizai.

Prognozė: Aukso puode – 9 mln. Lt Didysis prizas – 2 mln. Lt

Įvairūs

Karščiausi kelionių pasiūlymai

Kiti 40-oji garažų eksploatavimo ir statybos bendrija skelbia visuotinį garažų savininkų susirinkimą 2012 m. gegužės 29 d. 17 val. Susirinkimo vieta prie kontoros, V.Krėvės pr. 124A. Bendrijos pirmininkas K.Zubrickas. 960089

Gegužės mėn. kačių ir šunų vakcinacija prieš PASIUTLIGĘ – tik 5 Lt. V.Krėvės pr. 97A, tel. 460 002; Raudondvario pl. 184–7, tel. 330 342; Pramonės pr. 14, „Urmas“, Žalioji galerija, 4 salė, 17 vieta, tel. 707 723. 950965

Informuojame apie rengiamą žemės sklypo Gižų g. 16, Kaune, planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui. Pareiškėjai – Marius Ūsas, gyv. Prokupio g. 1, Kauno r.; Povilas Butkus, Alisa Butkienė, gyv. Plokščių g. 13A, Kaune. Planavimo tikslas: žemės sklypo Gižų g. 16, Kaune, padalijimas į du sklypus. Planavimo pagrindas – 2012 m. balandžio 4 d. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A-1238 „Dėl žemės sklypo Gižų g. 16 plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo“. Plano rengėjas: UAB „Architectus verus“ (Žemalės 27–3, Kaunas). Projekto vadovas Česlovas Šarakauskas, tel. 8 686 11 821, e. paštas ceslovass@gmail.com. Motyvuotus pasiūlymus ir pageidavimus dėl žemės sklypo plano sprendinių galima teikti raštu nuo 2012 05 15 iki 2012 06 01 plano rengėjui pranešime nurodytais adresais ir kontaktais. 960088

Informuojame, kad 2012 05 24 10 val. Kauno rajono savivaldybės Tarybos salėje vyks Tarybos posėdis. Su posėdžio darbotvarke ir sprendimų projektais galima susipažinti Kauno rajono savivaldybės tinklalapyje www.krs.lt/Taryba/tarybos darbotvarkė, seniūnijų skelbimų lentose ir Savivaldybės skelbimų lentoje prie mero priimamojo. KRS inf. 960354

Parduodama BUAB „Irgitos miškas“ turtas – dvi miško kirtimo mašinos „Gremo“ 950 HPV, medvežė „Gremo“, medvežė „Rottne Solid F12“ ir kirtimo mašinos „Gremo“ agregatas SP551. Asmenys, pageidaujantys įsigyti parduodamą turtą, per 10 dienų po šio skelbimo išspausdinimo administratoriui gali pateikti pasiūlymus dėl šio turto įsigijimo. Pasiūlyme turi būti nurodyta siūloma pirkimo kaina ir apmokėjimo terminai. Tel. 8 678 80 274, e. p. giedriuia@gmail.com. Pasiūlymus prašom siųsti administratoriui G.Adomavičiui, A.Juozapavičiaus pr. 3A, LT-45299 Kaunas. 959472

Parduodamas BUAB „Avertė“ ilgalaikis nekilnojamasis turtas ir trumpalaikis turtas – debitoriniai įsiskolinimai, prekės ir kt. Trumpalaikio turto pardavimo kaina – didžiausia pasiūlyta, bet ne mažesnė nei antrinių žaliavų kaina. Kito turto kaina – pagal sąrašą. Informaciją apie turto pardavimo sąlygas ir kainas teikia administratorius tel. 8 620 56 879, e. paštas agiedriui@yahoo.com. 959367

AB „Kauno energija“ praneša Dėl Kauno miesto centralizuoto šilumos tiekimo įrenginių V etapo hidraulinių bandymų ir planinio remonto laikinai stabdomas centralizuotas termofikacinio vandens tiekimas: Vilijampolės ir Šilainių seniūnijose (7 zona) nuo gegužės 29 d. 9 val. iki gegužės 30 d. 16.30 val. vartotojams: Baltijos g. 2A, Baltų pr. 36, 193, Debesų g. 4, 20, 22, 28, 30, 32, Miškinio g. 27, 30, Pikulo g. 29, Varnių g. 48, Žiemgalių g. 8. Eigulių seniūnijoje (29 zona) nuo gegužės 29 d. 9 val. iki birželio 1 d. 16.30 val. vartotojams: Ašigalio g. 2, 3, 5, 6A, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 49A, 51, 51A, 53, 55, 57, Lazūnų g. 79, 81, Sukilėlių pr. 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 87A, 88, 89, 89A, 91, 92, 93, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, Šiaurės pr. 2A, 4, 6, 8, 8C, 10, 12, 14, 16, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 99, 101, 103, Žeimenos g. 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80. Dainavos, Eigulių ir Žaliakalnio seniūnijose (46 zona) nuo gegužės 29 d. 9 val. iki birželio 1 d. 16.30 val. vartotojams: Gaižiūnų g. 3A, 4, Kovo 11-osios g. 69, 71, 73, Muravos g. 5, Partizanų g. 17, 27B, 27D, 27E, 29I, 46, 48, 50, 52, 54, 56, Savanorių pr. 284, 284A, 287, 287A, 290, 292B, 294, 296, 298, 300, 302, 304, 304A, 306, 312, 314, 334, 346, 347, 349, 349A, 363, 363A, Statybininkų g. 3, 6, 7, 7A, 12. Prašom iki hidraulinių bandymų ir planinių remontų pradžios patikimai atjungti šilumos vartojimo įrenginius šilumos punktuose, pastatant akles. Už pasekmes, nesiėmus nurodytų priemonių, atsako už pastato šilumos ūkį atsakingas asmuo ar pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas, jei tokių nėra, tai asmenys, prisiėmę atsakomybę už tinkamą pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą. Termofikacinio vandens tiekimo atnaujinimo laikas gali būti keičiamas. Pastebėjus bet kokius termofikacinio vandens nutekėjimus, prašom nedelsiant pranešti telefonais 8 698 38 056, (8 37) 361 517. Atsiprašome už patirtus nepatogumus.

Parduodamas UAB „Kauno statybos trestas“, UAB „Transforma“, UAB „Litporta“, UAB „Plieno raštas“, UAB „Jaromis“, UAB „Ventelektra“, UAB „Vistilė“, UAB „Džuda“, UAB „Eurostartas“, UAB „Avertė“, UAB „Pinolina“ UAB „Armabelus“, UAB „Irgitos miškas“, UAB „Adreka“, BUAB „RVKR“ ilgalaikis nekilnojamasis ir kilnojamasis turtas, trumpalaikis turtas, reikalavimo teisės, priteistos skolos. Su parduodamo turto sąrašais, pradinėmis pardavimo kainomis ir turto pardavimo tvarka galima susipažinti UAB Kauno įmonių restruktūrizavimo centras, A.Juozapavičiaus pr. 3A, Kaune. Informacija teikiama tel. 8 620 56 879, faksas (8 37) 551 511, e. paštas giedriuia@gmail.com. 959470

Keičia

Kelionių AgentūrA „Krantas Travel“

Tel. (8 37) 490 202, I.Kanto g. 22, kaunas@kaunas.krantas.lt www.krantas.lt „Czech airlines“ bilietų vasaros išpardavimas: Užsisakykite skrydį iki gegužės 20 dienos:

Keičiu 2 kambarių butą (b. pl. 46 kv. m, I a., grotuotas balkonas, 5 a. blokinis namas) į 1 kambario butą I ar II a. Be priemokos. Tel. 8 608 67 102. 959751

Kviečia

Kviečiame per vieną mėnesį atvykti 155-osios GSEB narę Nijolę Niekienę dėl pašalinimo iš bendrijos narių. Pirmininkas J.V.Gestautas. Tel. 712 981. 959759

Pamesta Pamestą mokinio pažymėjimą Nr. MP 1455786, išduotą Adrijai Ališauskaitei Kauno Dainavos vid. mokyklos, laikyti negaliojančiu. 959979

Sudegintą Kauno suaugusiųjų mokymo centro brandos atestatą B Nr. 076751, registracijos Nr. 1259, išduotą 2001 m. Giedriui Kazlauskui, laikyti negaliojančiu. 959620

Dingo Telekomo rajone pasiklydo vidutinio dydžio toiterjerų veislės juodos spalvos šuniukas (su uodegėle, su antkakliu per krūtinėlę). Atsilyginsiu. Tel. 8 648 40 383.

959921

informuoja SPORTAS VISIEMS KAUNIEČIAMS Šeš­ta­die­nį, ge­gu­žės 19 d., mies­to die­nos pro­ga Kau­no svei­kuo­liai kvie­čia vi­sus į San­ ta­kos par­ką pa­si­mankš­tin­ti, pa­spor­tuo­ti. Ren­ka­mės 9 val. prie Šv. Jur­gio baž­ny­čios. In­for­ma­ci­ja tel. 8 685 53 648.

Kaina pateikta skrydžiui į abi puses su oro uostų mokesčiais. Rezervacijos mokestis (50 Lt) mokamas papildomai. Kelionės periodas: iki 2012 10 31 Daugiau informacijos www.krantas.lt

Pramogos, šventės, laisvalaikis Mokymai Vokiečių, anglų, norvegų, prancūzų, italų, ispanų, rusų kalbų kursai. Grupės suaugusiesiems, moksleiviams, vaikams. Ruošiame abitūros ir IELTS egzaminams. Vertimai, kuriuos tvirtina notaras. Daugiau informacijos tel. 209 008, 8 600 82 843. Mus rasite Savanorių pr. 3 (šalia Laisvės alėjos). www.glorialingua.lt.

Baltosios naktys! Autobusu į Sankt Peterburgą birželio 14–18 d., 499 Lt (ekskursijos, nakvynė, pusryčiai, muziejų bilietai). Tel. 8 686 82 818, 222 936, 8 652 81 888. 958778

Praha – nuo 536 Lt Milanas – nuo 625 Lt Hamburgas – nuo 650 Lt Ženeva – nuo 651 Lt Tel Avivas – nuo 811 Lt Abu Dabis – nuo 1756 Lt

956552

Dainavimas KAUNO BERNIUKŲ CHORINIO DAINAVIMO MOKYKLA „VARPELIS“ priima mokytis berniukus: 4–5 metų – ankstyvojo mokymo klasėje, 6 metų – priešmokyklinėje klasėje, 7–9 metų – 1 klasėje; dainininkus: 7–9 metų – į jaunučių chorą; 9–18 metų – į koncertinį berniukų ir jaunuolių chorą „Varpelis“. Pagrindinis priėmimas vyks gegužės 31 d. 9–17 val. Tel. 320 486, D.Poškos g. 4, www.varpelis.com. 948467

informuoja VDU KAUNO BOTANIKOS SODAS Ž.E.Ži­li­be­ro g. 6 Ge­gu­žės 18 d. pir­mą kar­tą vi­so­je Lie­tu­vo­je vyks tarp­tau­ti­nis ren­gi­nys AUGALŲ ŽAVADIENIS (Fas­ci­na­tion of Plants Day 2012). Tą die­ną Bo­ta­ni­kos so­das tie­siog šur­mu­liuos nuo įvai­riau­ sių ren­gi­nių: 10 val. – ren­gi­nio spau­dos kon­fe­ren­ci­ja. 10 val. pra­si­dės vai­kų gru­pių orien­ta­ci­nis žai­di­mas po Bo­ta­ni­kos so­dą „Pa­žink au­ga­lus”. 11 val. – Lie­tu­vos re­kor­do sie­ki­mas: di­džiau­sio Lie­tu­vo­je Ža­lio­jo vikš­ro-gy­vat­vo­rės pri­sta­ty­ mas. 11–18 val. vyks ar­bo­ris­tų de­monst­ra­ci­niai lai­pio­ji­mai me­džių vir­šū­nė­mis; de­gus­ta­ci­jos (val­ go­mų gė­lių, su­šių, me­daus trauk­ti­nės ir kt.); fol­klo­ro pa­si­ro­dy­mai ir sku­du­čių ga­mi­ni­mo pa­slap­tys; at­vi­ros dai­lės dirb­tu­vės su Dai­lės aka­de­mi­jos stu­den­tais; pa­žin­tis su den­droch­ro­ no­lo­gi­ja; te­at­ra­li­zuo­ti pa­si­ro­dy­mai; au­ga­li­nių da­žų al­che­mi­jos la­bo­ra­to­ri­ja; eks­kur­si­jos po vi­sus bo­ta­ni­kos so­do sky­rių kam­pe­lius. 11 val. – nyks­tan­čių Lie­tu­vos van­dens au­ga­lų eks­po­zi­ci­ja. 12.30 val. – ato­grą­žų kraš­tų dru­ge­lių pa­ro­dos ati­da­ry­mas. 13 val. – Kau­no moks­lo šven­tės „Pa­ma­tyk ki­taip” pra­džia (įvai­rios aukš­to­sios mo­kyk­los pri­ sta­to įdo­miuo­sius moks­lo ban­dy­mus). 13 val. – Eb­ru me­nas (ta­py­ba ant van­dens). 14 val. – prof. Gus­ta­vo ir Ka­lė­daus­ko šou vik­to­ri­na. 18.30 val. – A.Žars­kaus pa­skai­ta apie au­ga­lus et­no­kul­tū­ro­je. 20 val. – gy­vo gar­so kon­cer­tas – jau­nie­ji bar­dai ir dai­nuo­ja­mo­ji po­ezi­ja. Vi­si ren­gi­niai ne­mo­ka­mi. Dau­giau in­for­ma­ci­jos apie ren­gi­nį ga­li­ma ras­ti http://bo­ta­ni­ka.vdu.lt/?pa­ge_id=3352.


18

penktadienis, gegužės 18, 2012

kas, kur, kada Amžinąjį atilsį

teatras

Atsisveikiname su žymiu sportininku, tremtiniu, Lietuvos disko metimo čempionu, lengvosios atletikos treneriu, dėstytoju Algimantu BALTUŠNIKU. Dėl jo mirties nuoširdžiai užjaučiame velionio šeimą, gimines ir artimuosius. Kauno miesto savivaldybės meras Andrius Kupčinskas ir tarybos nariai Mirus bendrijos nariui Algimantui Poviliui BALTUŠNIKUI, gilią užuojautą šeimai ir artimiesiems reiškia Garažų statybos ir eksploatavimo bendrijos „Vairas“ nariai. UAB „Auto ABC“ valdybos pirmininką Vidmantą ČIUTELĘ skaudžią netekties valandą, mirus seseriai, nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi įmonės darbuotojai. Netekties ir liūdesio valandą, mirus seseriai, nuoširdžiai užjaučiame direktoriaus pavaduotoją Gintautą ČIUTELĘ. UAB „Auto ABC“ darbuotojai Sunkią netekties valandą, mirus vyrui, nuoširdžiai užjaučiame LKKA Sveikatos, fizinio ir socialinio ugdymo katedros profesorę Elvyrą GRINIENĘ, šeimą ir artimuosius. LKKA bendruomenė Nuoširdžiai užjaučiame Vilių PEREVIČIŲ ir jo šeimą dėl mylimo tėvelio mirties. V.Krėvės pr. 116 butų savininkų bendrijos 18 namo gyventojai Gerbiamą kolegę gydytoją Daivą VASILIAUSKIENĘ, mirus brangiai mamai, nuoširdžiai užjaučia Kauno oftalmologų klubas. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų Akių ligų klinikos gydytoją Daivą VASILIAUSKIENĘ skaudžią netekties valandą, mirus mylimai mamai, nuoširdžiai užjaučia Akių ligų klinikos kolektyvas. „Liūdinga“. Laidojimas, mirusiųjų paėmimas iš namų ir gydymo įstai­ gų. Kremavimas 488 Lt (kaina gali keistis priklausomai nuo Lenkijos zloto kurso lito atžvilgiu pirkimo dieną). Mirusiųjų parvežimas iš už­ sienio. Platus gedulo drabužių, reikmenų ir atributikos pasirinkimas. Užsakymų priėmimas – 24 val. per parą be poilsio dienų M.Daukšos g. 37, Vytauto pr. 47. Šarvojame Vytauto pr. 44A, S.Žukausko 3B, Ra­ dvilėnų pl. 15A, V.Krėvės pr. 95A, Aleksoto bažnyčioje. Tel. (8 37) 200 839, 8 633 33 399. 950837

Kauno miesto ir rajono gyventojams! Kauno miesto ir Kauno rajono savivaldybių administracijos sudarė sutartis su UAB „PRARADIMAS“ dėl neatpažintų mirusiųjų palaikų pervežimo. UAB „PRARADIMAS“ NEMOKAMAI perveža NEATPAŽINTUS IR ATPA­ ŽINTUS mirusiųjų namuose bei gydymo įstaigose palaikus (turėti as­ menį patvirtinantį dokumentą). Skambinti galite visą parą tel. (8 37) 730 200, 8 650 68 220. 946838

KREMAVIMAS LIETUVOJE. Metalistų g. 3, Kėdainiai. Tel. (8 347) 55 560, 8 613 30 996. E. paštas administracija@krematoriumai.lt www.krematoriumai.lt

Laisvės al. 71, tel. 224 064 www.dramosteatras.lt

Ge­gu­žės 18 d. 19 val. – Ma­rius von Ma­y­en­ burgas. BJAURUSIS. Skal­pe­lio pjū­vis. Rež. Vi­lius Ma­li­naus­kas. Ma­žo­ji sce­na. Ge­gu­žės 19 d. 12 val. – Ag­nė Sun­klo­dai­tė. KIŠKIS PABĖGĖLIS. Vie­nos da­lies mu­zi­ki­nis spek­tak­lis vai­kams pa­gal Liud­vi­ko Ja­ki­ ma­vi­čiaus kny­ge­lę „La­pė ir ka­lio­šai”. Rež. Ag­nė Sun­klo­dai­tė. Ma­žo­ji sce­na. 18 val. – VDU TEATRAS, MENS PUBLICA. Yasmi­na Re­za. TRYS GYVENIMO VERSIJOS. Vie­nos da­lies tra­gi­ko­me­di­ja. Rež. Ag­nius Jan­ke­vi­čius. Penk­to­ji sa­lė. 19 val. – Ju­hanas Smu­ulas. SVEČIUOSE PAS PULKININKO NAŠLĘ. Vie­nos da­lies anek­do­ tas. Rež. Da­nu­tė Ju­ro­ny­tė. Ma­žo­ji sce­na. Ge­gu­žės 20 d. 15 val. – Ine­sa Pa­liu­ly­tė. LIŪ­ DNAS DIEVAS. Liūd­na is­to­ri­ja vi­sai šei­mai. Rež. Ine­sa Pa­liu­ly­tė. Il­go­ji sa­lė. 18 val. – Je­anas Dellas ir Ge­raldas Sib­le­y­ras. TEGYVUOJA BUŠONAS! Vie­nos da­lies ko­me­ di­ja. Rež. Ri­čar­das Vit­kai­tis. Penk­to­ji sa­lė.

KAuno KAMERINIS TEATRAS Kęstu­čio g. 74A, www.ka­me­ri­nis­te­at­ras.lt, in­fo@ka­me­ri­nis­te­at­ras.lt

Ge­gu­žės 18 d. 18 val. – P.La­gerk­vis­tas. NEŪ­ ŽAUGA. Mo­nod­ra­ma. Rež. S.Ru­bi­no­vas. Ge­gu­žės 20 d. 18 val. – D.Če­paus­kai­tė. KAVINĖ „PAS BLEZĄ”. Pa­si­ma­ty­mas po dvi­ de­šim­ties me­tų. Rež. S.Ru­bi­no­vas.

KAUNO MAŽASIS TEATRAS M.Dauk­šos g. 34, tel. 408 470, 226 090, www.tiketa.lt, www.bilietai.lt, www.ma­za­sis­te­at­ras.lt

Gegužės 18 d. 19 val. – PREMJERA! Alekse­ jus Slapovskis. NUO RAUDONOS ŽIURKĖS IKI ŽALIOS ŽVAIGŽDĖS. Rež. D.Rabašauskas. Gegužės 19 d. 18 val. – KATYTĖ P. Pagal E.Ensler pjesę „Vaginos monologai”. Rež. V.Balsys.

KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS Laisvės al. 87A

Ge­gu­žės 19 d. 12 val. – NYKŠTUKAS NOSIS, rež. A.Stan­ke­vi­čius (V.Hau­fo pa­sa­kos mo­ty­ vais), nuo 5 metų. Ge­gu­žės 20 d. 12 val. Va­le­ri­jos ir Sta­sio Rat­ke­vi­čių lė­lių mu­zie­ju­je – SVEČIUOSE PAS SKUDURINĘ ONUTĘ, rež. E.Že­kie­nė (te­at­ra­li­ zuo­tas ren­gi­nys), nuo 3 metų. 17 val. – Eg­lės Špo­kai­tės ba­le­to mo­kyk­los me­tų BAIGIAMASIS KONCERTAS. Da­ly­vau­ja Kau­no ap­skri­ties J.Nau­ja­lio mu­zi­kos gim­ na­zi­jos mo­ki­niai.

„GIRSTUČIO“ RŪMAI Ko­vo 11-osios g. 26, tel. 454 480, www.girs­tu­tis.lt

V.Šapranauskas Gegužės 18 d. 18 val. – JUODOJO HUMORO VAKARAS.

„NYKŠTUKO“ LĖLIŲ TEATRAS 948321

Ro­tu­šės a. 19 (Ry­šių is­to­ri­jos mu­zie­ju­je)

Mirtis paliečia mus visus, rauda paguodžia likusius... Nuoširdi pagalba visą parą, laidojimo paslaugos, ŠARVOJIMO SALĖS (šarvojame visose Kauno parapijų salėse), platus gedulo drabužių, reikmenų pasirinkimas, kremavimas. Jonavos g. 40A (prie „Undinės“, Senamiestis), Kaunas. Tel. (8 37) 208 366, 8 699 40 723. DIRBAME VISĄ PARĄ.

Gegužės 20 d. 12 val. – KIAUS, MIAUS IR TETULĖ. Bilietai parduodami 1 val. prieš spektaklį.

PAMINKLAI – kalame raides, graviruojame portretus. Tvorelės, kapa­ viečių uždengimas akmens plokštėmis, senų paminklų perdirbimas, kapaviečių užpylimas skaldele. Teirautis Jonavos g. 248, Kaunas, tel. (8 37) 330 364, 8 656 28 129.

Kovo 11-osios g. 108, tel. (8 37) 313 712 www.vilkolakis.lt, teatras@vilkolakis.lt

930166

955376

PAMINKLAI. Gaminame paminklus, dengiame kapavietes granito plokštėmis, užpilame kapą granito skalda, liejame pamatus, atnauji­ name senus paminklus, kalame raides. Dirbame visoje Lietuvoje. Tel. 8 647 09 401, 384 912; www.uabpaminklai.lt. Raudondvario pl. 115A, Kaunas. Partneriai: K.Kasakausko g. 64 – Akmenė; J.Basanavičiaus g. 12 – Jonava; Taikos pr. 34A, Kaunas; Ramybės g. 7, Garliava. Laidoji­ mo reikmenys, paslaugos, kremavimas – tel. 8 615 50 520, 8 686 45 729. 955442

Paminklų, antkapių, tvorelių gamyba iš įvairių spalvų granito. Didelis pagamintų paminklų pasirinkimas. Prekiaujame įvairaus sto­ rio poliruotomis švediško granito plokštėmis. Visiškas kapavietės su­ tvarkymas, pamatų liejimas, dengimas granitine plokšte. Atvežame juodžemio, smėlio, granitinės skaldos. Karmėlava, Vilniaus g. 3A, pa­ minklų dirbtuvės, tel. 8 614 41 608. www.gransta.lt. 950157

ŠILAINIŲ PAMINKLAI

KAuno valstybinis dramos TEATRAS

VAIKŲ IR JAUNIMO TEATRAS „VILKOLAKIS” Ge­gu­žės 20 d. 12 val. – S.Iva­naus­kai­tė. PIE­ MENĖLĖ IR KAMINKRĖTYS (H.Ch.An­der­se­no pa­sa­kos mo­ty­vais).

Teatro klubas Vilniaus g. 22, Kauno architektų namai

Gegužės 23 d. 19 val. – Birutės Mar mo­ nospektaklis MEILUŽIS pagal autobiografinį Marguerite Duras romaną.

renginiai KAUNO KULTŪROS CENTRAS „TAUTOS NAMAI“ Vy­tau­to pr. 79/Kęstu­čio g. 1

Ge­gu­žės 18 d. 14 val. – XVII vai­kų kny­gos šven­tės „SKAITANTIS MIESTAS” pro­gra­

ma „JO ŠIRDY – VISA LIETUVA”. Skir­ta Mai­ro­niui. Šven­tė pra­si­dės 12 val. te­at­ra­li­zuo­tu kny­gų pa­ra­du Lais­vės alė­ja nuo Mies­to so­do. Įė­ji­mas ne­mo­ka­mas.

KAUNO ĮGULOS KARININKŲ RAMOVĖ A.Mic­ke­vi­čiaus g. 19

Ge­gu­žės 18 d. 16 val. Di­džio­jo­je sa­lė­je (II a.) vyks Kau­no įgu­los ka­ri­nin­kų ra­mo­vės rep­re­zen­ta­ci­nių rū­mų veik­los (sta­ty­bos) 75-erių me­tų ir rū­mų at­ga­vi­mo iš Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos 20-ies me­tų su­kak­čių mi­nė­ji­ mas. Įė­ji­mas lais­vas. Gegužės 19 d. 15 val. – Tarptautinis XIII merginų ir moterų chorų festivalis AVE MARIA. Įėjimas laisvas.

2-asis TARPTAUTINIS CHORŲ FESTIVALIS KAUNAS CANTAT 2012 Iki ge­gu­žės 20 d.

Ge­gu­žės 18 d. 18 val. – fes­ti­va­lio „Jau­nų­jų at­li­kė­jų” kon­ cer­tas. VDU Di­džio­ji au­la (Gim­na­zi­jos g. 7). 23 val. – KAUNAS CANTAT 2012 nak­ti­nis kon­cer­tas CANTUS NOCTURNUS. Kau­no Ksa­ve­ro Pran­ciš­kaus (jė­zui­tų) baž­ny­čia (Ro­tu­šės a. 9). Ge­gu­žės 19 d. 15–16.30 val. – KAUNAS CANTAT 2012 kon­ kur­sas-kon­cer­tas. 18 val. – kon­kur­so re­zul­ta­tų pa­skel­bi­mas, ap­do­va­no­ji­mo ce­re­mo­ni­ja. Pre­ten­den­tų dėl Didžiojo prizo var­žy­tu­vių pa­skel­bi­mas. Lau­re­a­tų kon­cer­tas. Kon­kur­sas dėl Didžiojo prizo ap­do­va­no­ji­mo. Didžiojo prizo lai­mė­to­jo pa­skel­bi­mas ir ap­do­va­no­ji­mo ce­re­mo­ni­ja. VDU Di­džio­ji au­la (Gim­na­zi­jos g. 7). Ge­gu­žės 20 d. fes­ti­va­lio cho­rai gie­da šv. Mi­šio­se Kau­no baž­ny­čio­se: 10 val. – šv. Mi­šios Kau­no ku­ni­gų se­mi­na­ri­ jos Švč. Tre­jy­bės baž­ny­čio­je (A.Jakš­to g. 1). 12 val. – šv. Mi­šios Kau­no Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų (Vy­tau­to Di­džio­jo) baž­ny­čio­je (Alek­so­to g. 3). 14.30 val. – šv. Mi­šios Kau­no Šv. Ger­trū­dos baž­ny­čio­je (Lais­vės al. 101A).

J.GRUŠO MEMORIALINIS MUZIEJUS Kal­nie­čių g. 93, tel. 330 860

Ge­gu­žės 18 d. – Tarp­tau­ti­nei mu­zie­jų die­ nai skir­ta po­pie­tė. 19 val. – su­si­ti­ki­mas su po­etais Bi­ru­te Lenk­ty­te, Ze­ne Sa­daus­kai­te ir Liu­tau­ru Grei­čiu­mi. Da­ly­vaus kan­kli­nin­kė Lion­gi­na Sta­siu­lie­nė. 20 val. – au­to­ri­nės dai­nos at­li­kė­jos Ilo­nos Pa­peč­ky­tės kon­cer­ tas „Žings­niai”.

P.STULGOS LIETUVIŲ TAUTINĖS MUZIKOS INSTRUMENTŲ MUZIEJUS L.Zamenhofo g. 8, www.muzikos-instrumentu-muziejus.lt

Gegužės 18 d. 19 val. – Kauno fortepijoni­ nio trio koncertas MUZIKINĖS ISTORIJOS KITAIP. Koncertas vyks muziejaus Didžiojoje salėje (L.Zamenhofo g. 4). Dalyvauja Lina Krėpštaitė (fortepijonas), Indrė Čepinskienė (smuikas), Asta Krištaponienė (violončelė).

KAUNO APSKRITIES VIEšOJI BIBLIOTEKA Radastų g. 2, IV a. fojė

Gegužės 18 d. 16 val. pristatoma Sauliaus Kruopio ir Skaidrės Butnoriutės tapybos paroda GYVENIMAS KARTU. Saulius Kruopis – žinomas dailininkas, fo­ tomenininkas, Lietuvos dailininkų sąjungos narys, Nidos menininkų asociacijos TILTAS pirmininkas, tarptautinių Nidos tapybos plenerų iniciatorius ir vadovas. Menininkas yra surengęs daugybę tapybos parodų Lietuvoje ir užsienyje, dalyvauja įvairiuose pleneruose. Nidos plenerų istoriją tapyto­ jas suguldė į didelės apimties knygą „NIDA BRUCKE. Ekspresionistinės tapybos plenerų antologija. Iliustruota istorija”. Kartu su žmona dailininke Skaidre Butno­ riute parengta ir eksponuojama tapybos

paroda „Gyvenimas kartu” – tarsi jų bendro gyvenimo atspindys. Parodoje dera Sauliaus Kruopio „aukso fondo” kūriniai ir kūrybinių ieškojimų jauduliu trykštantys Skaidrės Butnoriutės darbai. Abu meninin­ kai, kiekvienas savitu stiliumi ir potėpiais, kalba apie tuos pačius dalykus – artimo ryšio su kitu žmogumi svarbą, būtinybę suvokti, kad šalia esantis yra ypatingas ir brangintinas. Įėjimas nemokamas.

J.GRUODŽIO MEMORIALINIS MUZIEJUS Sa­la­ko g. 18, tel. 732 498

Ge­gu­žės 18–31 d. veiks fo­to­gra­fo Zi­to Va­na­go fo­to­gra­fi­jos dar­bų pa­ro­da KAUNO MINIATIŪROS. Pa­ro­da skir­ta Tarp­tau­ti­nei mu­zie­jų die­nai ir mies­to šven­tei Kau­no mies­to die­nos. Pa­ro­dos lan­ky­mas ne­mo­ ka­mas.

„ŽALGIRIO“ ARENA Ren­gi­niai „Žal­gi­rio“ are­no­je Ge­gu­žės 19 d. 21 val. – elek­tro­ni­nės mu­zi­ kos va­ka­rė­lis „Pu­re Fu­tu­re Whi­te – Are­na Show 2012”. Bi­lie­tus pla­ti­na „Ti­ke­ta”, kai­na 48–266 litai.

PRISIKĖLIMO CERKVĖ Vytauto pr. 38

Gegužės 19 d. 12 val. – koncertas „Muziki­ nė klasika Elenos Suodienės kūryboje”. Skambės eilės, skirtos J.S.Bachui, G.F.Hendeliui, F.Šubertui ir kitiems sakra­ linės muzikos kompozitoriams. Dalyvauja Miko Petrausko muzikos mokyklos pedago­ gai ir mokiniai. Organizatoriai – Kauno rusų kultūros cen­ tras „Mokslas – Šviesa” ir „Poetograd”.

VYTAUTO DIDŽIOJO KARO MUZIEJAUS SODELIS Gegužės 19 ir 20 d. 16–16.30 val. – Kauno miesto karilionieriaus Giedriaus Kuprevi­ čiaus atliekami varpų muzikos koncertai KITOS VARPŲ SPALVOS.

KAUNO PAMINKLINĖ KRISTAUS PRISIKĖLIMO BAŽNYČIA Kon­fe­ren­ci­jų sa­lė­je

Ge­gu­žės 20 d. 12 val. – pro­jek­to „Dia­lo­gas – Žo­dis ir Spal­va” ren­gi­nys, skir­tas Re­gi­nos Var­nai­tės ju­bi­lie­jui. Žo­džio va­lan­do­je – ak­to­rė Re­gi­na Var­nai­tė. Teks­ti­lės gru­pės „Esa­me” kū­ry­bos pa­ro­da. Įė­ji­mas ne­mo­ka­mas.

JĖZUITŲ BAŽNYČIA Ge­gu­žės 20 d. 13.30 val. – tra­di­ci­nio fes­ti­ va­lio VIOLINO, VIOLA, VIOLONCELLO kon­cer­ tas. Gros Kau­no J.Gruo­džio kon­ser­va­to­ri­jos sty­gi­nių or­kest­ras. Pro­gra­mo­je: A.Vi­val­di, M.Giulia­ni, J.Si­be­li­aus ir ki­tų kom­po­zi­to­rių kū­ri­niai. So­lis­tai: G.Kriš­ta­po­nis, A.Šė­re­lis, D.Ju­ce­vi­čiū­tė, O.Pet­raš­ka.

KAUNO ĮVAIRIŲ TAUTŲ KULTŪROS CENTRAS Šv. Ger­trū­dos g. 58,

Pa­ro­dų cik­las „Is­to­ri­ja. At­min­tis. Da­bar­tis” Ge­gu­žės 20 d. 15 val. – pa­ro­dos LITVAKŲ RABINŲ PORTRETAI ati­da­ry­mas.

A. ir J.JUŠKŲ ETNINĖS KULTŪROS MUZIEJUS Kauno mažoji g. 2, Vilkija, Kauno r., tel. 556 400

Gegužės 20 d. 16 val. – Rumšiškių k. c. Pravieniškių skyriaus keramikos būrelio parodos atidarymas. Dalyvaus folkloro ansambliai „Praviena” (Rumšiškės) ir „Pulkelis” (Panevėžys).

VYTAUTO DIDŽIOJO KARO MUZIEJUS K.Do­ne­lai­čio g. 64, tel. 320 939

Kvie­čia­me ap­lan­ky­ti iki bir­že­lio 1 d. vei­kian­čią pa­ro­dą „At­kur­toms Lie­tu­vos ka­ ri­nėms oro pa­jė­goms – 20”, skir­tą Lie­tu­vos ka­ri­nių oro pa­jė­gų 20-me­čiui; iki lie­pos 7 d. vei­kian­čią pa­ro­dą „Kau­no pi­lies gy­ny­ba 1362 m.”, skir­tą ku­ni­gaikš­čio Vai­do­to va­do­vau­ja­mos did­vy­riš­kos Kau­no pi­lies gy­ny­bos 650-osioms me­ti­nėms.

PAMINKLAI: didelė granito spalvų įvairovė; liejame pamatus, de­ dame trinkeles; paminklų restauravimas; atvežame ir sumontuo­ jame. Mus rasite Šilainių turguje, 43 paviljone. Tel. 8 676 25 966. PREKIAUJAME IŠSIMOKĖTINAI. 959566

VISOS KAPŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGOS, PAMINKLAI, ANTKAPIAI, TVORELĖS. Kapo dekoravimas skaldele, smėliu, juodžemiu. Kapo uždengimas akmens plokšte, plytelėmis, trinkelėmis; kapo tvarky­ mas po laidotuvių; pamatų įrengimas; paminklų, tvorelių restauravi­ mas. AKCIJA: paminklams iš ekspozicijos taikoma iki 20 proc. nuolai­ da. Kontaktai www.kapineta.lt, info@kapineta.lt, tel. 8 648 55 567, (8 37) 334 633, Savanorių pr. 225 („Juzėje”). 951416

KAuno valstybinis dramos TEATRAS

20 d. 18 val.

KAuno KAMERINIS TEATRAS

20 d. 18 val.

KAUNO MAŽASIS TEATRAS

18 d. 19 val.


19

penktadienis, gegužės 18, 2012

kas, kur, kada „CINAMON“ PLC „Mega“, tel. 8 700 70 111

„Le­gen­di­nis vi­kin­gas To­ras“ 3D (lie­t. k.) – iki 24 d. 11.30, 13.30, 15.30 val. „Dik­ta­to­rius“ – iki 24 d. 12.15, 14.10, 16.15, 18.15, 20.15, 22.15 val. „Ko lauk­ti, kai lau­kie­si“ – iki 24 d. 12, 14.15, 16.30, 18.45, 21 val. „Nak­ties še­šė­liai“ – iki 24 d. 14.45, 17, 19.15, 21.30 val. „Pro­fas“ – iki 24 d. 19.45 val. (išsk. 19, 21, 23 d.). „Ker­šy­to­jai“ – iki 24 d. 21.45 val. „Kung Fu Triu­šis“ – 19, 21, 23 d. 10.50 val. „Gat­vės šo­kiai 2“ 3D – iki 24 d. 17.45 val.; 19, 21, 23 d. 19.45 val. „Pra­ras­ta kon­tro­lė“ – iki 24 d. 12.45 val. „Am­ži­nai ta­vo“ – iki 24 d. 19.35 val. (išsk. 22 d.). „Veid­ro­dė­li, veid­ro­dė­li... Snie­guo­lės is­to­ri­ ja“ (lie­t. k.) – iki 24 d. 14.25 val. „Ame­ri­kie­tiš­kas py­ra­gas: kla­sės su­si­ti­ki­ mas“ – iki 24 d. 21.50 val. „Ba­do žai­dy­nės“ – iki 24 d. 16.40 val. „Pi­ra­tai! Ne­vy­kė­lių kom­pa­ni­ja“ (lie­t. k.) – iki 24 d. 12.30 val. „Lo­rak­sas“ (lie­t. k.) – iki 24 d. 10.50 val. (išsk. 19, 21, 23 d.). „Du pa­ra­dai, du pa­sau­liai... vie­na Eu­ro­ pa?“ (do­ku­men­ti­ka, 36 min.), „Bal­tic Pri­de – ly­gy­bės šven­tė“ (do­ku­men­ti­ka, 20 min. Ne­mo­ka­ma fil­mų per­žiū­ra, skir­ta Tarp­tau­ ti­nei die­nai prieš ho­mo­fo­bi­ją ir trans­fo­bi­ją. Po fil­mų bus pri­sta­to­ma kny­ga „Be­si­kei­ čian­tys vei­dai“) – 22 d. 20 val.

„FORUM CINEMAS“ Ka­ra­liaus Min­dau­go pr. 49, „Ak­ro­po­lis“, III a.

„Diktatorius“ (premjera) – iki 24 d. 10.15, 12.30, 14.30, 16.30, 17.15, 18.30 (seansas nevyks 24 d.), 19.30, 20.30 (seansas nevyks 24 d.), 21.30 val.; 18, 19 d. 22.30, 23.15 val. „Ko laukti, kai laukies“ (premjera) – iki 24 d. 13, 15.30, 18, 21 val.; 18, 19 d. 23.25 val. „Legendinis vikingas Toras“ 3D (premjera) – iki 24 d. 10.45, 13.15, 15.15 val. LNK kino startas. „Vyrai juodais drabužiais 3“ 3D – 24 d. 19 val. „Profas“ – iki 24 d. 11.45, 14.15, 16.45, 19.15, 21.45 val. „Nakties šešėliai“ – iki 24 d. 11.15, 13.45, 16.15, 18.45, 21.15 val. „Veidrodėli, veidrodėli... Snieguolės istori­ ja“ – iki 24 d. 10.30, 12.45, 15 val. „Gatvės šokiai“ – iki 24 d. 17.30 (seansas nevyks 22 d.), 20.15 val.; 18, 19 d. 22.15 val. „Piratai! Nevykėlių kompanija“ (liet. k.) – 19, 20 d. 11 val. „Keršytojai“ 3D – iki 24 d. 17.45, 20.45 val. „Sumautos atostogos Meksikoje“ – 18, 19 d. 23.59 val. „Loraksas“ (liet. k.) – iki 24 d. 12, 14 val. „Amerikietiškas pyragas: klasės susitiki­ mas“ – 18, 19 d. 23.45 val. „Neliečiamieji“ – 18, 19 d. 23.35 val. KITOKIO KINO KLUBAS. „Kloja“ – 22 d. 17.30 val. Renginio vedėjas G.Jankauskas. Bilietai jau parduodami. Bilieto kaina 7 Lt.

KINO TEATRAS „ROMUVA“ Laisvės al. 54

Gegužės 18 d. 21 val. – KINO NAKTIS. „Šokė­ ja tamsoje” Rež. Larsas von Trieras. Danija, Vokietija, Nyderlandai, JAV, D.Britanija, Prancūzija. „Palaidotas gyvas”. Rež. Rodrigo Cortesas. Ispanija. Gegužės 19 d. 14 val. – „Magiški fėjų Vinksių nuotykiai” (dubliuotas lietuviškai). Rež. Iginio Straffi. 15.45 val. – „Aš taip pat”. Rež. Álvaro Pastoras, Antonio Naharro. 17.15 val. – „Turime popiežių”. Rež. Nanni Morretti, Italija. 19.15 val. – „Mergina, kuri užkliudė širšių lizdą”. Rež. Danielis Alfredsonas. Švedija, Danija, Vokietija. N-16. Gegužės 20 d. 13 val. – „Magiški fėjų Vink­ sių nuotykiai” (dubliuotas lietuviškai). Rež. Iginio Straffi. 14.45 val. – „Aš taip pat”. Rež. Álvaro Pastoras, Antonio Naharro. 16.30 val. – „Likau gyvenimo paraštėje”. Rež. Algis Kuzmickas. Dokumentinis filmas, Lietuva. Įėjimas laisvas. 18.30 val. – „Turime popiežių”. Rež. Nanni Morretti, Italija. 20.30 val. – „Mergina, kuri užkliudė širšių lizdą”. Rež. Danielis Alfredsonas. N-16.

KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS

DATOS (gegužės 18 d.)

TV programa

kinas

19 d. 12 val.

6.00 Labas rytas. 9.00 „Komisaras Reksas“ (N-7) (k). 10.00 „Giminės. Po dvidešimties metų“ (k). 11.00 „Akiračiai“. Tiesioginė Lietuvos radijo laida. 12.00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis. 12.15 „Senis“ (N-7) (k). 13.30 Popietė su Algimantu Čekuoliu (k) (subtitruota laida). 14.00 Bėdų turgus (k). 14.50 Žinios. 15.10 „Komisaras Reksas“ (N-7). 16.00 „Hartlando užuovėja“ (3). 17.05 „Senis“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.35 Sportas. 18.40 Orai. 18.45 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 20.55 Verslas. 21.00 Kultūra. 21.05 Sportas. 21.10 Orai. 21.15, 22.15 Duokim garo! 22.10 Loterija „Perlas“. 23.15 Kine kaip kine. 23.45 Lietuvių kino aukso fondas. Vaid. f. „Maža išpažintis“ (1971 m.).

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“ (2). 6.50 „Tomas ir Džeris“ (k). 7.20 „Agentas Šunytis“ (4) (k). 7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7) (k). 8.50 24 valandos (N-7). 9.45 Valanda su Rūta (k). 11.15 Farai (N-7) (k). 12.10 „Mentalistas“ (N-7) (k). 13.10 „Nickelodeon“ valanda. „Nugalėtoja“. 13.40 „Agentas Šunytis“ (5). 14.10 „Vaikų „Warner Bros.“ „Tomas ir Džeris“. 14.40 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 15.40 „Langai III“ (N-7). 16.40 24 valandos (N-7). 17.40 Būk mano meile! (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.14 Sportas. 19.17 Orai. 19.19 Mano vyras gali. 21.15 Nuotykių f. „Skorpionų karalius“ (Belgija, JAV, Vokietija, 2002 m.) (N-7). 23.05 Veiksmo drama „Paskutinis iš gyvųjų“ (JAV, 1996 m.) (N-14). 1.10 Siaubo f. „Košmaras Guobų gatvėje. Sapnų vaikas“ (JAV, 1989 m.) (S).

6.40 Teleparduotuvė. 6.55 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 7.25 „Simpsonai“. 7.55 „Buvusieji“. 8.55 „Meilės sūkuryje“. 10.00 „Moterys meluoja geriau“. 11.00 Šok ir lieknėk 2012. 13.40 Fantastinė drama „Viešnios iš praeities“ (1) (D.Britanija, Australija, 2010 m.). 14.10 „Ragai ir kanopos sugrįžta“. 14.40 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 15.10 „Simpsonai“. 15.40 „Likimo galia“. 16.40 „Meilės triumfas“. 17.40 Ką manai? 18.35 Susitikime virtuvėje. 18.45 TV3 žinios. 19.00 TV3 sportas. 19.05 TV3 orai. 19.10 Komedija „Undinė“ (JAV, 2006 m.). 21.20 Fantastinė drama „Saulėlydis“ (JAV, 2008 m.). 23.45 Komedija „Pats šokiausias filmas“ (JAV, 2009 m.). 1.15 Komiška drama „Manau, kad myliu savo žmoną...“ (JAV, Indija, 2007 m.).

6.30 Televitrina. 7.00 Žinios (k). 7.25 „Milijonieriai“ (k). 8.00 „Prajuokink mane“ (k). 9.00 „Gyvenimo spalvos“ (k). 10.00 „Margoša: moterimi negimstama“. 11.00 „Be namų negerai: naujas gyvenimas“. 11.30 „Liejyklos gatvė“ (N-7) (k). 12.30 „Ekstrasensų mūšis“ (N-7) (k). 13.30 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 14.30 „Pragaro virtuvė“ (N-7). 15.30 „Amerikos talentai“. 16.30 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 17.30 „Nerealu!“ (k). 18.00 Žinios. 18.19 Sportas. 18.23 Orai. 18.25 „Liejyklos gatvė“ (N-7). 19.25 Humoro s. „Zaicevas + 1“ (Rusija, 2011 m.) (N-7).

20.00 Žinios. 20.15 Verslas. 20.19 Sportas. 20.23 Orai. 20.25 „Amerikos talentai VI“. 21.25 Rusų kinas. Trileris „Kova su šešėliu 3. Paskutinis raundas“ (Rusija, 2011 m.) (N-14). 0.10 Amerikietiškosios imtynės (N-14). 1.10 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 2.15 „Bamba“. Interaktyvus šou suaugusiesiems (S).

8.00 „Sandokanas. Tigras vėl riaumoja“. 8.30 Kultūrų kryžkelė. Menora. 8.45 Miesto kodas (k). 9.00 Labas rytas (k). 11.30 Krašto spalvos. 12.00 Romo Kalantos aukos 40-osioms metinėms paminėti. Negęstanti roko šviesa. Roko koncertas (k). 14.00 Laiko ženklai. Sovietmečio rezistencija po R.Kalantos susideginimo (k). 14.30 Muzikos istorijos. Kompozitorius G.Gershwinas (k). 15.05 Negali būti. 15.30 Mokyklos langas (k). 16.00 Muzikos pasaulio žvaigždės. P.Čaikovskio ir J.Haydno kūriniai. Atlieka Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras, Kauno valstybinis choras (k). 16.25 Durys atsidaro. 16.55 Žinios (k). 17.10 Miesto kodas. 17.25 Kaimo akademija. 17.55 „Sandokanas. Tigras vėl riaumoja“. 18.25 Pinigų karta. 19.10 Vakaro autografas. 20.10 LTV aukso fondas. „Pelėkautai“ (2). 21.40 Aktorės Reginos Varnaitės 85-mečiui. Kauno valstybinio akademinio dramos teatro spektaklis. Samuelis Beckettas. „Laimingos dienos“ (1995 m.). 23.05 Džiazo vakaras. „Mama Jazz“ 2011. „Emile Parisien Quartet“ (Prancūzija). 0.00 Panorama (k). 0.20 Verslas (k). 0.25 Kultūra (k). 0.30 Sportas (k). 0.35 Orai (k). 0.40 Auksinės melodijos. Koncertas „Dainuojam Paulių Širvį“.

9.40, 14.30 Teleparduotuvė. 9.55, 16.00 „Išlikimas“. 10.55, 15.00 „Robinas iš Šervudo“. 12.00, 18.00 „Kaulai“. 13.00 „Tusono sūnūs“ (4, 5). 14.00 „Moterų lyga. Vyrai, pinigai ir meilė“. 17.00, 1.55 „Medikopteris“. 19.00 „CSI Majamis“. 20.00 „Tusono sūnūs“ (6, 7). 21.00 „Žmogžudystė“ (5). 22.00 „Nepažįstamieji“ (9). 23.00 „Anarchijos vaikai“. 0.00 „Įstatymas ir tvarka. Operatyvinių tyrimų skyrius“ (7). 1.00 „CSI Majamis“.

8.05, 15.00 Teleparduotuvė. 8.40, 15.30 „Drakonų kova Z“ (N-7). 9.40 „Muča Luča“. 10.00 „Sedrikas“. 10.30 „Betmenas ir narsuolių komanda“. 11.00 Būk mano meile! (N-7). 12.00 „Teresa“. 13.00 „Intrigų dvaras“. 14.00 „Laukinė širdis“. 16.30 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai (N-7). 17.30 „Pasaulio Guinnesso rekordai“ (N-7). 18.00 „Dvigubas gyvenimas“ (N-7). 19.00 „Laukinis gyvenimas“ (N-7). 20.00 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (N-7). 21.00 Detektyvas „Tagartas XX. Kompensacija“ (D.Britanija, 2004 m.) (N-14). 22.20 „Bręstantis blogis“ (N-14). 23.20 „Saugotojas“ (2) (N-14). 0.20 „Pasaulio Guinnesso rekordai“ (N-7).

10.25 „Linksmieji traukinukai“. 10.40 Senoji animacija 11.15, 20.35 Nomeda. 12.05, 17.00 „Meilės konvejeris“. 13.00, 19.00 „Aistrų verpetai“. 14.00, 21.25 „Moterys meluoja geriau“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Marthos Stewart šou. 18.00, 22.25 „Moteris be praeities“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 23.20 Melodrama „Širdžių muzika“ (Vokietija, 1998 m.).

6.14, 13.00 TV parduotuvė. 6.30 Ryto reporteris. 7.55, 14.30 Negaliu tylėti. 8.55 „Merdoko paslaptys“ (N-7). 10.00, 18.20 Super L.T. 10.35 Padėkime augti. 11.05 „Uraganų persekiotojai“ (N-7). 12.00 Lietuvos diena. 13.30 Ilgai ir laimingai. 15.30 Anim. s. „Oskaro oazė“. 15.45, 16.10 Dok. s. „Putinas“. „Nauja pradžia“ (N-7). 16.00, 17.00, 18.00 Žinios. Orai. 17.20 BBC pristato: „Jaunikliai“. 19.00 „Inspektorius Luisas“ (N-7). 21.00 Reporteris. 21.37 Orai. 21.40 Vertas kinas. Kriminalinė drama „Pasienio miestas“ (JAV, 2006 m. (N-14). 0.00 „Zona“ (N-14).

9.00 Žinios (k). 9.20 Komedija „Moljeras: teprasideda komedija“ (N-7). 11.20 Nuomonės (k). 12.20 Komedija „Šešios mano tėčio žmonos “ (N-7). 14.00 Telelaikraštis. 15.30 Komiška drama „Vėjavaikė“ (N-7). 17.30 Kai Lietuvos nebuvo (k). 18.00 Žinios. 18.20 Auto-moto. 18.55 Drama „Greisė“ (N-7). 20.30 Laida „Vilniaus byla“. 21.00 Žinios. 21.19 Orai. 21.20 Komedija „Virtuvė sielai“ (N-14). 23.00 Žinios (k). 23.20 Drama „Vienišas vyras“ (N-14). 1.00 Komedija „Ryžių rapsodija“ (N-14).

7.00, 18.00, 20.00 Žinios. Orai. 7.20 Kauniečių akimis (k). 7.30 Kitokia Lietuva (k). 8.30, 18.30, 20.30 Muzika. 10.00 „Sedrikas“. 10.30 „Betmenas ir narsuolių komanda“. 11.00 „Būk mano meile“. 12.00 „Teresa“. 13.00 „Intrigų dvaras“. 14.00 „Laukinė širdis“. 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Drakonų kova Z“ (k). 16.30 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai. 17.30 „Pasaulio Guinnesso rekordai“. 18.20 Kauniečių akimis. 20.20 Kauniečių akimis (k). 21.00 Detektyvas „Tagartas XX. Kompensacija“. 22.20 „Bręstantis blogis“. 23.20 „Saugotojas“. 0.20 „Pasaulio Guinnesso rekordai“ (k).

8.00 Drama „Saulėlydis“ (JAV, 2008 m.) (N-14). 10.10 Trileris „Mes valdome naktį“ (JAV, 2007 m.) (N-14). 12.15 Drama „Mano vaivorų naktys“ (Honkongas, Kinija, Prancūzija, 2007 m.) (N-14). 18.30 Drama „Tėvelio mažoji mergaitė“ (JAV, 2007 m.) (N-14). 20.15 Kriminalinis f. „Karo dievas“ (JAV, Prancūzija, 2005 m.) (N-14). 22.20 Komedija „Ačiū, užteks“ (JAV, 2007 m.) (N-14). 0.00 Trileris „Išdavikas“ (JAV, 2008 m.) (S).

9.00 Televitrina. 10.00, 19.00, 21.00, 23.00 ŽINIOS +. 10.15 Italijos „Seria A“ lyga. „Udinese“–„Lazio“. 12.00 VTB vieningoji krepšinio lyga. Didysis finalas. Kazanės UNIKS–Maskvos CSKA. 13.45 Italijos „Seria A“ lyga. „Juventus“–„Atalanta“. 15.30 Ispanijos ACB krepšinio lyga. „Barcelona Regal“–„Caja Laboral“. 17.15 Lietuvos krepšinio lyga. 4-osios finalino rungtynės. Vilniaus „Lietuvos rytas“–Kauno „Žalgiris“. 19.15 Sportas LT. Tarptautinis R.Tamulio bokso turnyras. 20.15 Italijos „Serie A“ lyga. XXXVIII turo apžvalga. 21.15 Olimpinės žaidynės. 21.30, 22.50 Sporto metraštis. 21.40 Didžiosios Britanijos žiedinės lenktynės „Porsche Carrera Cup“ (Thruxton). 23.15 Sportas LT. Lietuvos tradicinės karatė čempionatas.

Tarptautinė muziejų diena 1920 m. netoli Krokuvos (Lenkija) gimė Karolis Wojtyła, 1978 m. jis tapo 264-uoju Romos popiežiumi Jonu Pauliumi II. 1927 m. gimė aktorė Regina Varnaitė. 1938 m. gimė politikas, Seimo narys Česlovas Juršėnas. 1939 m. gimė pianistė ir pedagogė Aldona Dvarionaitė. 1957 m. gimė grupės „Enigma“ įkūrėjas Michaelas Cretu. 1962 m. gimė Vokietijos dainininkė Sandra.

horoskopai Avinas (03 21–04 20). Būsite kalbus, noriai ir lengvai bendrausite. Tikėtinas svarbus pokalbis su vadovu – galbūt sulauksite paaukštinimo arba, atvirkščiai, būsite išbartas. Sekite savo mintis – šiandien tai svarbu. Jautis (04 21–05 20). Laikas apmąstyti seniai parengtus planus ir juos įgyvendinti. Tikėtina trumpa kelionė ar ypatingas pokalbis telefonu. Dvyniai (05 21–06 21). Sveika nuovoka padės sėkmingai išspręsti nenumatytas problemas. Nemalonūs dalykai nepasikartos, jei nekreipsite dėmesio į prietarus ir baimes. Vėžys (06 22–07 22). Neatsipalaiduokite ir nesitikėkite fortūnos paramos rytoj – paskubėkite pagrindinius reikalus sutvarkyti šiandien. Laukia trumpa smagi išvyka į gamtą, pasportuokite – tai padės atitrūkti nuo darbo rūpesčių, rutinos. Liūtas (07 23–08 23). Sulauksite įkvėpimo, galbūt kils naujų idėjų. Maloniai praleisite laiką su mylimais žmonėmis. Vakarop tapsite irzlus, imsite nepasitikėti savimi, bet truputis poilsio greitai pašalins įtampą. Mergelė (08 24–09 23). Pirmenybę teiksite įprastam gyvenimui ir nesigriebsite nerealių idėjų ar būdų atitrūkti nuo tikrovės. Šiandien realūs darbai ir planai ne tik atneš naudos, bet ir nuramins. Svarstyklės (09 24–10 23). Galbūt klaidingai įvertinsite karjeros galimybes. Trūks laiko užsiėmimams, kuriuos mėgstate. Atidžiau pažvelgęs į susidariusią situaciją, suprasite, kad tai laikini sunkumai. Skorpionas (10 24–11 22). Aplinkiniai nepritars jūsų nuomonei, prieštaraus jūsų idėjoms. Būtina apsvarstyti susidariusią situaciją, kad nekiltų didesnių konfliktų. Tai palankus metas intelektualiai kūrybai. Šaulys (11 23–12 21). Būsite puikios nuotaikos. Jūsų emocijos pasieks viršūnę. Norėsis įgyvendinti svajones ir siekti savo idealo. Tokia būsena nepakenks, jei darbe viskas teka įprasta vaga. Priešingu atveju galite likti už durų praradęs darbą ir pasitikėjimą. Ožiaragis (12 22–01 20). Jusite emocinę įtampą. Laikinai prarasite gyvenimo džiaugsmą. Tačiau atsiras proga prisiminti seniai atidėliotus reikalus ir sėkmingai juos užbaigti. Vandenis (01 21–02 19). Jūsų darbas nebeatitinka jūsų lūkesčių. Tinkamo sprendimo paieškos taps tikru išbandymu. Būkite atsargus ir neišklyskite iš kelio į sėkmę. Jokiu būdu nesustokite ir nepasiduokite apatijai. Žuvys (02 20–03 20). Ieškosite, kur galėtumėte pritaikyti savo kūrybiškumą. Svajosite apie nerealią meilę. Laukia daug įvairios veiklos ir jums viskas seksis, tad nė kiek neabejokite savo jėgomis.


Orai

Savaitės pabaigoje Lietuvoje lietaus bus mažiau, bet gana vėsu. Šiandien gali truputį palyti, temperatūra bus 12–14 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį temperatūra bus nuo 1 laipsnio šalčio iki 7 laipsnių šilumos, dieną bus 13–19 laipsnių šilumos. Nuo sekmadienio turėtų būti šilčiau.

Šiandien, gegužės 18 d.

+11

+12

Telšiai

+13

Šiauliai

Klaipėda

+13

Panevėžys

+13

Utena

+13

Tauragė

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (delčia) teka Mėnulis leidžiasi

5.07 21.24 16.17 3.48 18.59

139-oji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 227 dienos. Saulė Jaučio ženkle.

+14

Kaunas

Pasaulyje Atėnai +20 Berlynas +17 Brazilija +25 Briuselis +17 Dublinas +10 Kairas +32 Keiptaunas +16 Kopenhaga +12

Londonas +15 Madridas +28 Maskva +19 Minskas +14 Niujorkas +22 Oslas +14 Paryžius +17 Pekinas +30

orai kaune šiandien

Praha +15 Ryga +14 Roma +21 Sidnėjus +19 Talinas +13 Tel Avivas +30 Tokijas +23 Varšuva +14

+14

+14

Vėjas

Marijampolė

Vilnius

+14

Alytus

2–8 m/s

Žai­ža­ruos ug­nies žie­das

Rytas

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

+7

+14

+8

+5

4

+10

+15

+12

+4

3

+13

+18

+16

+9

2

rytoj

poryt

Ar­tė­jan­tį sek­ma­die­nį pla­ne­tos gy­ven­ to­jai ga­lės ste­bė­ti re­tą reiš­ki­nį – žie­di­nį Sau­lės už­te­m i­mą. Jis įvyks­ta tuo­met, kai tarp Že­mės ir Sau­lės at­si­dū­r u­sio Mė­nu­l io dis­kas dėl di­des­n io at­stu­mo iki Že­mės at­ro­do per ma­žas ir ne­ga­ li už­deng­t i vi­so Sau­lės dis­ko. Tuo­met iš už Sau­lę už­sto­ju­sio tam­saus Mė­nu­ lio dis­ko pa­si­ro­do įspū­d in­gas ug­n ies žie­das. Pir­m ie­ji už­te­m i­mą pa­ma­t ys Ki­n i­jos ir Ja­po­n i­jos gy­ven­to­jai, po to – Šiau­rės Ame­ri­kos. Pa­sak ast­ro­no­mų, ge­r iau­sia vie­ta ug­n ies žie­dui ste­b ė­t i bus Šiau­rės Ka­l i­for­n i­ja – Sak­ra­men­to mies­tas ir Ta­cho eže­ro apy­l in­kės. ne­wsru.com inf., „Scan­pix“ nuo­tr.

įvairenybės

Kai­nos Ja­po­ni­jo­je: mi­li­jo­nas už me­lio­nus Ja­po­ni­jo­je dvie­jų me­lio­nų rin­ki­nys dė­žu­tė­je per vie­ną auk­cio­ną bu­ vo nu­pirk­tas už 1 mln. je­nų (33,8 tūkst. li­tų), bet da­bar­ti­nę ja­po­nų fi­nan­si­nę pa­dė­tį gal­būt la­biau at­ spin­di tai, kad ši su­ma ne­su­da­ro nė pu­sės vi­sų lai­kų re­kor­do. Šią Ju­ba­rio mies­te­ly­je Ho­kai­de au­gi­na­mų me­lio­nų po­rą pir­mą­ją

pir­ki­mo se­zo­no die­ną įsi­gi­jo neį­ var­dy­tas pir­kė­jas, ne­pa­gai­lė­jęs su­ mos, už ku­rią bū­tų ga­li­ma įsi­gy­ti ne­di­de­lį au­to­mo­bi­lį. Ša­ly­je, kur vie­nas obuo­lys ga­ li kai­nuo­ti dau­giau kaip 5 JAV do­ le­rius (14 li­tų), o 20 vyš­nių do­va­ nų dė­žu­tė­je – dau­giau kaip 100 do­le­rių (270 li­tų), pir­kė­jai pri­

pra­tę bran­giai mo­kė­ti už vai­sius. Mi­nė­ta įspū­din­ga su­ma, su­mo­ kė­ta Sa­po­ro cent­ri­nia­me ur­mo tur­gu­je (Ho­kai­das), ro­do pir­kė­ jo pres­ti­žo troš­ki­mą ir tam tik­rus jaus­mus me­lio­nus au­gi­nan­čiam mies­te­liui. Aukš­č iau­s ios rū­š ies Ju­b a­r io me­lio­nai yra to­bu­lai ap­va­lūs, ly­

gia, vie­no­dai iš­mar­gin­ta žie­ve­le. Ant vai­s iaus pa­l ie­ka­m as T for­ mos ko­te­l is, o pa­tys me­l io­n ai par­d a­v i­n ė­ja­m i puoš­n io­se dė­ž u­ tė­se. 2008 m. už Ju­ba­rio me­lio­nų po­rą auk­cio­ne bu­vo su­mo­kė­ta 2,5 mln. je­nų. BNS inf.

Vardai Erdvilas, Erikas, Erdmė, Julita, Rytė, Venancijus (Venantas).

2012-05-18 Kauno diena  

10p. nimų. 5p. Penktadienis gegužės 18, 2012 Nr. 11...

2012-05-18 Kauno diena  

10p. nimų. 5p. Penktadienis gegužės 18, 2012 Nr. 11...

Advertisement