Page 1

TODĖL, KAD naujienos Ketvirtadienis, ESU VILNIETIS Tikros sostinės gegužės 17 d., 2012 m. Nr. 114 (1313) 

Pa­tarė­jus kei­čia lyg ko­ji­nes

diena.lt

1,30 Lt

Be abe­jo, P.Gra­žu­lis pa­sielgė la­bai ne­gar­bin­ gai ir ne­gra­žiai, bet čia Lie­tu­vos vals­ty­bei gėda, ne man kaip as­me­niui. Sei­mo narė Ma­ri­ja Auš­rinė­ Pa­vi­lio­nienė

5p.

Miestas

4p.

Vil­niaus die­nos Sankt Pe­ter­bur­ge

„„Ne­pa­si­tei­si­no: J.Če­ku­riš­vi­lis anks­tesnė­je A.Zuo­ko ka­den­ci­jo­je rūpi­no­si tuo­met merą žavė­ju­siu tram­va­jaus pro­jek­tu, šią ka­den­ciją stengė­si įkur­

ti Vil­niaus oro li­ni­jų bendrovę, ta­čiau ne­se­niai pa­si­traukė iš me­ro ko­man­dos. Sau­liaus Žiū­ros (BFL) nuo­tr.

At­ro­do, kad ar­ba il­gai išbū­ti ša­lia me­ro Artū­ro Zuo­ko per sun­ku, ar­ba mies­to va­ do­vas sa­vo pa­val­di­niams ke­lia ne­įgy­ven­ di­na­mas už­duo­tis. Gau­siau­sią pa­tarėjų būrį pa­si­telkęs sos­tinės me­ras ir kei­čia juos itin daž­nai. Vie­niems ran­da ge­resnę vie­telę, kitų at­si­sa­ko.

Jus­ti­nas Ar­gus­tas j.argustas@diena.lt

Padės pri­va­ti­zuo­ti?

Ar­ti­miau­sio­je Vil­niaus me­ro ap­lin­ ko­je – po­ky­čiai. Po­li­tiką pa­sta­ro­ sio­mis die­no­mis ap­lei­do iš­kart du jo pa­tarė­jai. Ta­čiau A.Zuo­kas il­ gai ne­snaudė – by­ran­čią ko­mandą pa­pildė iš­ti­ki­mu bend­ra­žy­giu, dir­ bu­siu pre­zi­den­tui Val­dui Adam­ kui. Vil­niaus me­ro ko­mandą prie­š

po­rą sa­vai­čių kar­tu ap­lei­do net du pa­tarė­jai – Kęstu­tis Bin­kaus­kas ir Ju­ri­jus Če­ku­riš­vi­lis. Abu iš me­ ro pa­tarė­jo pa­reigų pa­si­traukė sa­ vo no­ru. Vers­li­nin­kas K.Bin­kaus­kas – be­ne il­giau­siai me­ri­jo­je dirbęs pa­tarė­jas. Į sa­vi­val­dybę pa­kvies­tas kon­ser­va­to­ rių me­ro Vi­liaus Na­vic­ko, jis tar­na­ vo ir jo įpėdi­niui Rai­mun­dui Alek­ nai, o su A.Zuo­ku dir­bo dau­giau nei me­tus.

2

Oran­žinės pa­sa­kos pa­bai­ga – tik kitą­met Jus­ti­nas Ar­gus­tas Vi­si mies­to val­do­mi rek­la­mos plo­ tai: vie­šo­jo trans­por­to sto­telės, ko­ lo­nos, vit­ri­nos – į vie­nos bend­rovės ran­kas, o ši mai­nais už tai įren­gia se­niai žadėtą oran­ži­nių dvi­ra­čių nuo­mos sis­temą. Taip su­pla­na­vo sa­vi­val­dybė. Šie­met dar ne­bus

„„Užt­ruks: iš­si­nuo­mo­ti dvi­ratį tie­siog sos­tinės gatvė­je vil­nie­čiai galės

dar ne­grei­tai. 

To­mo Luk­šio (BFL) nuo­tr.

Kon­kursą dėl rek­la­mi­nių in­ži­ne­ri­nių sta­ti­nių (trans­por­to lau­ki­mo pa­vil­

jonų, ko­lonų, mies­to in­for­ma­ci­nių vit­rinų, viešųjų au­to­ma­ti­nių tua­ letų, rek­la­mos skydų) ir au­to­ma­tinės dvi­ra­čių nuo­mos sis­te­mos įren­gi­ mo mies­tas ža­da skelb­ti ar­ti­miau­siu me­tu. Su rek­la­mos plo­tus sos­tinė­je lig šiol val­dan­čio­mis bend­rovė­mis „Clear Chan­nel Lie­tu­va“, „Bal­ti­jos vaiz­dinė rek­la­ma“, „JCDe­caux Lie­ tu­va“ su­tar­tys bus nu­trauk­tos. Kon­kursą laimės bend­rovė, pa­ si­ūliu­si mokė­ti did­žiau­ sią pa­ra­mos so­cia­linės

2

Ekonomika 7p.

Tak­sis­tai no­ri ga­ran­tijų Pri­vers­ti tak­si įmonė­se dirb­ti pa­gal in­di­vi­dua­lios veik­los pa­žy­mas, tak­ sis­tai pik­ti­na­si ne­tekę so­cia­li­nių ga­ ran­tijų. Taip pat jie yra įsi­ti­kinę, kad ne­pajėgs tvar­ky­ti su­dėtin­gos ap­skai­ tos, ir pra­šo mo­kes­čių sis­temą su­ pap­ras­tin­ti. Esą ki­tu at­ve­ju tak­si vai­ ruo­to­jai mo­kes­čius slėps.

Menas

13p.

Ge­ni­jaus dar­bui – kai­nos eg­za­mi­nas


2

ketvirtADIENIS, gegužės 17, 2012

miestas Mies­tą ju­dins Af­ri­kos rit­mai Vil­niaus Ro­tu­šės aikš­tė­je va­kar įvy­ ko Af­ri­kos kul­tū­ros fes­ti­va­lio „Af­ri­ kos die­nos 2012“ ati­da­ry­mas. Pen­ kias die­nas truk­sian­čio fes­ti­va­ lio tiks­las – su­pa­žin­din­ti su Juo­do­ jo že­my­no kul­tū­ra, žmo­nė­mis ir ak­ tua­li­jo­mis. „At­rask sa­vo Af­ri­ką!“ – skel­bia fes­ti­va­lis, ku­rio pro­gra­mo­je – Af­ri­kos mu­zi­ka, ki­no sean­sai, šo­ kiai, kū­ry­bi­nės dirb­tu­vės, su­si­ti­ki­ mai, pa­ro­dos, dis­ku­si­jos ir daug ki­ tų įdo­mių, mar­gų ren­gi­nių mies­te. 

To­mo Luk­šio (BFL) nuo­tr.

Oran­ži­nės pa­sa­kos pa­bai­ga – tik ki­tą­met inf­rast­ruk­tū­ros plėt­rai 1 su­mą per me­tus. Ki­taip ta­riant, lai­mė­to­jas pri­klau­sys nuo

to, kiek pi­ni­gų ga­lės skir­ti sto­te­ lėms įreng­ti ir prie­žiū­rai, dvi­ra­čių nuo­mos sis­te­mai ir pan. Kon­kur­są lai­mė­ju­si bend­ro­vė, jei šis bus sėk­min­gas, rek­la­mos plo­tais ga­lės pra­dė­ti nau­do­tis ki­ tą­met va­sa­rį. Tai­gi ir au­to­ma­ti­ nės dvi­ra­čių nuo­mos sis­te­mos šią va­sa­rą ar ru­de­nį vil­nie­čiai ne­su­ lauks. Su bend­ro­ve, lai­mė­ju­sia kon­kur­są, su­tar­tis bū­tų su­da­ry­ta pen­ke­riems me­tams. Nuo­mos punk­tai – tik pud­ra?

Opo­zi­ci­jos at­sto­vai spė­ja, kad me­ ri­ja jau pui­kiai ži­no kon­kur­so lai­ mė­to­ją. Juk čia pat Sei­mo rin­ ki­mai, o „oran­ži­niai dvi­ra­čiai“ Vil­niu­je – vie­nas jau la­bai il­gai kar­to­ja­mų me­ro A.Zuo­ko pa­ža­dų. Be to, tai būti vie­nas iš ne­dau­ge­

lio me­ro dar­bų, ku­ris bū­tų ap­ čiuo­pia­mas.

Val­das Ben­kuns­kas:

Vi­si ži­no­me, kad bend­ro­vė, ga­lin­ti įreng­ti to­kią sis­te­ mą, bent Lie­tu­vo­je yra tik vie­na. „Vi­si ži­no­me, kad bend­ro­vė, ga­lin­ti įreng­ti to­kią sis­te­mą, bent Lie­tu­vo­je yra tik vie­na. Nors ga­li bū­ti ir kon­sor­ciu­mas. Ši­tam kon­ kur­sui bu­vo ruo­šia­ma­si itin il­gai. Ne­ma­nau, kad šį­syk jis ga­lė­tų su­ žlug­ti – juk ar­tė­ja Sei­mo rin­ki­mai, o me­rui rei­kia pa­ro­dy­ti sa­vo dar­ bus“, – kal­bė­jo opo­zi­ci­jos at­sto­

„„At­vi­ru­mas: mies­to va­do­vai šią sa­vai­tę pri­pa­ži­no, kad reikš­min­gų po­

ky­čių, ku­rių ti­ki­si dvi­ra­ti­nin­kai, šie­met įvyk­dy­ti ne­ga­li. 

Tomo Urbelionio (BFL) nuo­tr.

vas mies­to ta­ry­bo­je kon­ser­va­to­ rius Val­das Ben­kuns­kas. Už­va­kar mies­to ta­ry­bo­je kal­bė­ ję val­dan­tie­ji džiū­ga­vo, kad kon­ kur­sas bus skel­bia­mas ar­ti­miau­ siu me­tu. Ta­čiau me­ras pri­pa­ži­no: ne­ga­li­me pa­si­gir­ti ge­rais dvi­ra­čių ta­kais. „Reikš­min­gų po­ky­čių, ko­kių ti­ ki­si dvi­ra­ti­nin­kai, pa­ža­dė­ti ne­ga­ li­me, tam šie­met biu­dže­te nė­ra lė­šų. O kon­kur­so rek­la­mos pa­ke­ tas yra su­dė­ti­nė da­lis, tai nor­ma­ lu. Šian­dien rin­ko­je to­kią sis­te­mą ga­li pa­siū­ly­ti bet kas, bet pra­ktiš­ kai vei­kia ke­tu­rios bend­ro­vės“, – už­va­kar sam­pro­ta­vo A.Zuo­kas. Dvi­ra­čių is­to­ri­ja – se­na

Kon­kur­sas įreng­ti dvi­ra­čių nuo­ mos punk­tus bu­vo skel­bia­mas ir prieš po­rą me­tų, ta­čiau ja­me ne­ pa­no­ro da­ly­vau­ti nė vie­na bend­ ro­vė. Ro­mas Ado­ma­vi­čius, sos­ti­nės vi­ce­me­ras, dar praei­tą ka­den­ci­ją svars­tė apie ga­li­my­bes įgy­ven­din­ ti A.Zuo­ko oran­ži­nę idė­ją. Vil­niu­ je įkur­ti dvi­ra­čių nuo­mos punk­tus vi­ce­me­ras ža­dė­jo dar 2010-ai­siais: bu­vo ren­gia­mos ga­li­my­bių stu­di­ jos, skai­čiuo­ja­ma, kiek tai ga­li kai­ nuo­ti, ta­čiau idė­jos rea­li­zuo­ti taip ir ne­pa­vy­ko. Ta­čiau tą­syk ga­li­mus kon­kur­ so da­ly­vius at­gra­sė ne­pat­rauk­ lios pro­jek­to fi­nan­sa­vi­mo są­ly­ gos. Da­ly­vau­ti dvi­ra­čių nuo­mos punk­tų kon­kur­se tuo­met svars­tė tik bend­ro­vė „JCDe­caux Lie­tu­va“, ta­čiau, pa­sak jos at­sto­vų, pro­jek­ tas bend­ro­vei pa­si­ro­dė neat­si­per­ kan­tis. Mies­to sa­vi­val­dy­bė 2010-ai­siais ap­skai­čia­vo, kad bend­ra pro­jek­to ver­tė ga­lė­tų siek­ti 1,5–2 mln. li­tų.

Pa­ta­rė­jus kei­či Ga­liau­siai jam bu­vo pa­ 1 siū­ly­tos aukš­tes­nės ir so­ li­des­nės pa­rei­gos. K.Bin­kaus­kas jau

po­rą sa­vai­čių dar­buo­ja­si sa­vi­val­ dy­bei pri­klau­san­čio­je bend­ro­vė­je „Šiau­rės mies­te­lis“ – jam pa­ti­kė­ tos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo vys­ ty­mui pa­rei­gos. Kiek K.Bin­kaus­kas už­dirbs, kol kas ne­skel­bia­ma. „Nie­kur ne­pa­bė­gau. Man tie­ siog pa­siū­lė ki­tas pa­rei­gas. Da­bar lai­ky­siu ran­ką ar­čiau pul­so. Ir to­ liau da­ly­vau­siu pa­si­ta­ri­muo­se pas me­rą. O at­ly­gi­ni­mas čia – tik­rai ne per di­džiau­sias“, – kal­bė­jo K.Bin­ kaus­kas. Vers­li­nin­kas il­gus me­tus dir­bo sta­ty­bų sfe­ro­je, me­ri­jo­je ku­ra­vo pri­va­ti­za­vi­mo pro­jek­tus. Ma­tyt, ne su­ta­pi­mas, kad bend­ ro­vei „Šiau­rės mies­te­lis“ sa­vi­val­ dy­bė ne taip se­niai per­da­vė veik 200 ver­tin­gų bu­tų pa­čia­me mies­ to cent­re, taip pat prie Ne­ries, Va­ la­kam­piuo­se. Val­džia ne­sle­pia, kad tiks­las – juos pri­va­ti­zuo­ti ir taip pa­pil­dy­ti kiau­rą biu­dže­tą. Pa­su­ko į avia­ci­ją

Dar vie­nas me­ro pa­ta­rė­jas – J.Če­ ku­riš­vi­lis, il­gą lai­ką mė­gi­no pa­dė­ ti įgy­ven­din­ti A.Zuo­ko sva­jo­nę – įsteig­ti sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­čią skrydžių. Ta­čiau ba­lan­džio pa­bai­ go­je me­ro ko­man­dą jis pa­li­ko. „Nie­ko neat­si­ti­ko, me­ri­ją pa­li­kau abi­pu­siu su­si­ta­ri­mu. Taip įvy­ko dėl ma­no užim­tu­mo, tai nu­ta­rė­me lai­ ki­nai nu­trauk­ti bend­ra­dar­bia­vi­mą. Lie­ku dirb­ti pas me­rą vi­suo­me­ ni­niais pa­grin­dais“, – paaiš­ki­no J.Če­ku­riš­vi­lis. Karšt­li­giš­kai jau ko­kį pus­me­tį in­ves­tuo­to­jų į oro li­ni­jų bend­ro­vę ieš­kan­tį, bet taip jų ir ne­ran­dan­tį A.Zuo­ką jis pa­ti­ki­no kon­sul­tuo­ sian­tis mi­nė­tais klau­si­mais ir to­ liau.

„„Pa­si­tel­kė: nau­jau­sias me­ro ko­man­do

ko ju­dė­ji­mu „Taip“ ban­dė pa­tek­ti ir į

J.Če­ku­riš­vi­lis me­ro pa­ta­rė­jo po­stą iš­kei­tė į, jo žo­džiais, dar­bą tarp­tau­ ti­nė­je bend­ro­vė­je. Jos veik­la – pro­ gra­mi­nės įran­gos tie­ki­mas avia­ci­jos sri­ty­je vei­kian­čioms įmo­nėms. Dar vie­nas vers­li­nin­kas

Ta­čiau A.Zuo­kas be nau­jų pa­ta­rė­ jų, nors jų, išė­jus K.Bin­kaus­kui ir J.Če­ku­riš­vi­liui, bū­tų li­kę sep­ty­ni, il­gai neišt­vė­rė. Pa­ta­ri­nė­ti grei­tai pa­kvies­tas se­nas A.Zuo­ko bi­čiu­lis, par­ti­jos ko­le­ga Be­nas Re­na­tas Bal­ tu­sis. Jis su A.Zuo­ko par­ti­ja ban­dė tap­ti ta­ry­bos na­riu, ta­čiau rin­kė­jų pa­si­ti­kė­ji­mo ne­su­lau­kė. B.R.Bal­tu­ sis – vers­li­nin­kas, va­do­vau­ja bend­


3

ketvirtADIENIS, gegužės 17, 2012

miestas diena.lt/naujienos/miestas

Ki­šo pa­dirb­tą pa­są Vil­niaus ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­ li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Mig­ra­ci­jos val­ dy­ba išaiš­ki­no pa­dirb­to Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­čio pa­so at­ve­jį.

ia lyg ko­ji­nes

Ant­ra­die­nį į Vil­niaus mig­ra­ci­jos val­dy­bą at­vy­ko jau­na po­ra, ji tar­ pu­sa­vy­je kal­bė­jo ang­liš­kai. Vy­ras in­for­ma­ci­jo­je dir­ban­čios tar­nau­to­jos pa­si­tei­ra­vo, ar ga­lė­ tų jo pa­žįs­ta­ma, pa­me­tu­si pa­są Pran­cū­zi­jo­je, nau­ją as­mens do­ ku­men­tą įsi­gy­ti Vil­niu­je. Mer­gi­na, pa­pra­šy­ta pa­teik­ti as­ mens grį­ži­mo ar bet ku­rį ki­tą do­ ku­men­tą, per jai ver­tė­jau­jan­tį vy­

rą pa­ti­ki­no to­kio ne­tu­rin­ti. Ta­čiau stai­ga pri­si­mi­nė tu­rin­ti pa­so ko­pi­ ją ir pa­tei­kė ją Vil­niaus mig­ra­ci­jos val­dy­bos dar­buo­to­jai. Pa­sak po­li­ ci­jos, su­tik­ri­nus pa­teik­tos pa­so ko­ pi­jos as­mens duo­me­nis su įstai­go­je nau­do­ja­mų ba­zių tu­ri­mais duo­me­ ni­mis, paaiš­kė­jo, kad nu­ro­dy­tu as­ mens ko­du pi­lie­tės to­kia pa­var­de, ku­ria pri­si­sta­tė mer­gi­na, nė­ra. Įta­ri­mų tar­nau­to­jai su­kė­lė ir tai, kad Lie­tu­vos pi­lie­tė vi­siš­kai ne­sup­ran­ta lie­tu­viš­kai. Mer­gi­ nos pa­teik­to­je ko­pi­jo­je pa­ste­bė­jus dau­giau as­mens do­ku­men­to rei­ ka­la­vi­mų nea­ti­ti­ki­mų, ro­dan­čių,

kad la­pe at­švies­tas do­ku­men­tas yra pa­dirb­tas, bu­vo iš­kvies­ti po­ li­ci­jos pa­rei­gū­nai ir po­ra nu­vež­ ta į Vil­niaus mies­to 2-ąjį po­li­ci­ jos ko­mi­sa­ria­tą. Ten paaiš­kė­jo, kad ne­tik­ro lie­tu­viš­ko pa­so ko­pi­ ją pa­tei­ku­si mer­gi­na yra 28 me­tų Uk­rai­nos pi­lie­tė I.E. Ji tu­ri Len­ki­ jo­je iš­duo­tą, bet jau be­si­bai­gian­ čią Šen­ge­no ša­lių vi­zą. Po ap­klau­sos Uk­rai­nos pi­lie­tė pa­leis­ta. Vil­niaus mies­to 2-aja­ me po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te pra­dė­ tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl su­kčia­vi­mo. VD, BNS inf.

Be pa­gal­bos ne­ga­li A.Zuo­kas – vie­nin­te­lis iš Lie­tu­vos me­rų su­tel­kė to­kį gau­sų bū­rį pa­ta­rė­ jų. Jam tal­ki­na net de­vy­ni as­me­nys – be jau mi­nė­to B.R.Bal­tu­sio, A.Zuo­ kui pa­ta­ri­nė­ja Vi­ta­li­jus Be­sa­kirs­kas, Eduar­das Krikš­čiū­nas, Jus­tas Pan­ kaus­kas, Hen­ri­chas Peš­ko, Ra­sa Ade­ lė Raz­gai­tis, Gin­ta­ras So­dei­ka, Ja­nas To­ma­še­vi­čius ir Bi­ru­tė Var­nie­nė. 6 – tiek sa­vi­val­dy­bė­je yra me­ro pa­ta­rė­ jų eta­tų. Vi­du­ti­nė pa­ta­rė­jo al­ga po­pie­ riu­je – di­des­nė nei pa­ties me­ro. Ji sie­ kia 5147 li­tus. Ne­sun­ku su­skai­čiuo­ti: 9-ių A.Zuo­ko pa­ta­rė­jų pa­slau­gos mo­ kes­čių mo­kė­to­jams per mė­ne­sį at­siei­ na kiek dau­giau nei 30 tūkst. li­tų.

os na­rys – B.R.Bal­tu­sis, ku­ris su A.Zuo­ į mies­to ta­ry­bą. Kęs­tu­čio Va­na­go (BFL) nuo­tr.

ro­vei BRBB. Įmo­nė už­sii­ma tarp­ tau­ti­ne pre­ky­ba, tie­kė­jų paieš­ka. 2004-ai­siais vers­li­nin­kas yra dir­ bęs pre­zi­den­to V.Adam­kaus rin­ki­ mų šta­be. Su­si­siek­ti su B.R.Bal­tu­siu ir pa­ klaus­ti, kas pri­ver­tė pel­nin­gą veik­ lą keis­ti į po­li­ti­nio pa­si­ti­kė­ji­mo pa­rei­gy­bę, „Vil­niaus die­nai“ ne­ pa­vy­ko. Re­gis, nau­ja­sis A.Zuo­ ko pa­ta­rė­jas ir to­liau tvar­ko vers­lo rei­ka­lus – bend­ro­vės BRBB ad­mi­ nist­ra­to­rė in­for­ma­vo, kad jos di­ rek­to­rius ar­ti­miau­sias dvi sa­vai­tes pra­leis ko­man­di­ruo­tė­je Ita­li­jo­je. Me­ro pa­ta­rė­ju jis įdar­bin­tas ba­lan­ džio pa­bai­go­je, dir­ba 0,75 eta­to.

31

tūkst. li­tų

– beveik tiek mo­kes­čių mo­kė­to­jams kas mė­ne­sį kai­nuo­ja de­vy­nių A.Zuo­kui pa­ta­ri­nė­jan­čių as­me­nų pa­slau­gos.

Per­ka ply­te­lių Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė už 108,9 tūkst. li­tų per­ka juo­do­jo ba­zal­ to trin­ke­lių Ge­di­mi­no pro­spek­tui tvar­ky­ti. Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ ra­ci­jos pa­skelb­tą trin­ke­lių pir­ki­ mo kon­kur­są lai­mė­jo bend­ro­vė „Da­ko­ra“, dau­giau da­ly­vių kon­ kur­se ne­bu­vo.

Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­ mi­nist­ra­ci­jos Mies­to ūkio ir trans­ por­to de­par­ta­men­to di­rek­to­rius Vir­gi­ni­jus Pau­ža BNS sa­kė, kad iš­ tru­pė­ju­sios trin­ke­lės bus kei­čia­ mos vi­sa­me pro­spek­te. „Bus kei­čia­mos trin­ke­lės, ku­ rios yra su­ski­li­nė­ju­sios. Ne plo­tais bus kei­čia­ma, o tiek, kiek rei­kės,

kur jos yra iš­tru­pė­ju­sios“, – BNS tre­čia­die­nį sa­kė jis. Pa­sak V.Pau­ žos, pro­spek­tas tvar­ky­ti bus pra­ dė­tas ne­del­siant, kai tik bus gau­ tos trin­ke­lės. Sa­vi­val­dy­bės už­sa­ky­mu at­lik­ ta eks­per­ti­zė ro­do, kad pir­ma­ja­me ruo­že – nuo Ka­ted­ros iki Jo­gai­ los gat­vės – Ge­di­mi­no pro­spek­ to pa­dė­tis po re­konst­ruk­ci­jos yra pa­ten­ki­na­ma. Ant­ra­ja­me ruo­že – nuo Jo­gai­los gat­vės iki Va­sa­rio 16osios gat­vės – rei­kia per­klo­ti apie 15 pro­c. trin­ke­lių, o li­ku­sio­je Ge­di­ mi­no pro­spek­to da­ly­je iki Žvė­ry­ no til­to bū­ti­na per­klo­ti 9,5 tūkst. kvad­ra­ti­nių met­rų ply­te­lių. VD, BNS inf.

„„Klas­ta: su­tik­ri­nus pa­teik­tos pa­so ko­pi­jos as­mens duo­me­nis su įstai­go­je nau­do­ja­mų ba­zių tu­ri­mais duo­

me­ni­mis, paaiš­kė­jo, kad pi­lie­tės nu­ro­dy­tu as­mens ko­du nė­ra. 

Vy­tau­to Pet­ri­ko nuo­tr.


4

KetvirtADIENIS, gegužės 17, 2012

miestas diena.lt/naujienos/miestas

Gru­zi­nus iš­davė ka­me­ros Ant­ra­dienį Vil­niaus ra­jo­ne pa­sie­ nie­čiai su­laikė ke­tu­ris iš Gru­zi­jos at­vy­ku­sius as­me­nis, bandančius ne­le­ga­liai pe­rei­ti sieną iš Bal­ta­ru­ si­jos.

„„Pa­si­did­žia­vi­mas: tarp ša­lies me­ni­ninkų, ku­rie bus pri­sta­to­mi Sankt Pe­ter­bur­go pub­li­kai, – ir džia­zo dai­

ni­ninkė N.Malū­na­vi­čiūtė. 

Si­mo­no Švit­ros nuo­tr.

Į Ru­siją – pa­si­ro­dy­ti Šią sa­vaitę Ru­si­jos mies­te Sankt Pe­ter­bur­ge ant­rąkart vyks­ta Vil­ niaus die­nos, ku­rio­se bus pri­sta­ to­ma Lie­tu­vos kultū­ra.

Ren­gi­niai pra­si­dėjo va­kar ir tęsis iki šeš­ta­die­nio. Lie­tu­vos sos­tinė yra pa­ren­gu­si įvai­rią kultū­rinę pro­gramą, bus pri­sta­to­mi garsūs ša­lies me­ni­nin­kai – pia­nis­tas Pet­ ras Ge­niu­šas, me­ni­ninkų Saukų šei­ma, Vy­tau­to La­bu­čio džia­zo ko­ lek­ty­vas su vo­ka­lis­te ir flei­ti­nin­ke Ne­da Malū­na­vi­čiū­te. Prog­ra­mo­je daug dėme­sio bus ski­ria­ma avan­

gar­di­nio ki­no at­sto­vo Jo­no Me­ko kūry­bai. Taip pat bus pri­sta­to­ma Bo­les­lo­vo ir Ed­mun­do Zda­novs­ kių iki­ka­ri­nio Vil­niaus fo­tog­ra­fijų pa­ro­da. Vil­niaus die­no­se nu­ma­to­ mas ir lie­tu­vių se­novės amatų bei ku­li­na­ri­jos pa­vel­do fes­ti­va­lis, vyk­ sian­tis aikštė­je prie Pet­ro­pav­lovs­ko tvir­tovės. Fes­t i­va­ly­je gy­ven­to­jai turės ga­li­mybę su­si­pa­žin­ti su se­no­vi­ niais tra­di­ci­niais ama­tais, meis­ trų gebė­ji­mais iš ar­ti, iš­girs­ti ir pa­ma­ty­ti skir­tingų Lie­tu­vos re­ gionų folk­lo­ri­nių an­samb­lių pa­

si­ro­dy­mus, pa­ra­gau­ti tau­ti­nių pa­tie­kalų, pa­ruoštų pa­gal se­no­ vi­nius lie­tu­vių re­cep­tus. Lie­tu­ vos sos­tinės de­le­ga­ci­ja pla­nuo­ja su­si­tik­ti su Sankt Pe­ter­bur­go gu­ ber­na­to­riu­mi Geor­gi­ju­mi Pol­tav­ čen­ka, su Pa­sau­lio pe­ter­bur­gie­čių klu­bu, lie­tu­vių bend­ruo­me­ne ir kar­tu su Lie­tu­vos pra­mo­ni­ninkų kon­fe­de­ra­ci­ja da­ly­vau­ti Vers­lo fo­ru­me. Vyks ir in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­ gijų se­mi­na­ras, ku­ria­me miestų IT spe­cia­lis­tai kei­sis pa­tir­ti­mi.

Juos pa­ry­čiais pa­stebė­jo Vals­tybės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bos (VSAT) Vil­niaus rink­tinės Me­di­ninkų pa­ sie­nio kont­rolės punk­te dirbantys pa­reigū­nai. Punk­to priei­gos kont­ ro­liuo­ja­mos per vaiz­do stebė­ji­ mo ka­me­ras. Re­mian­tis VSAT pra­ ne­ši­mu, pa­sie­nie­čiai už­fik­sa­vo, kad apei­da­mi punktą ne­leis­ti­no­je vie­to­ je sieną iš Bal­ta­ru­si­jos pa­žeidė ke­ li as­me­nys. Iš Me­di­ninkų punk­to į šią vietą nu­skubė­jo VSAT pa­reigū­ nai, o iš ne­to­li esan­čios Pad­va­rio­nių už­kar­dos iš­kart tar­ny­bi­niais vi­su­rei­ giais iš­vy­ko ke­li pa­sie­nie­čių eki­pa­žai ir at­kir­to pa­žeidė­jams ke­lius pa­tek­ti gi­liau į Lie­tuvą. Ne­le­galūs imig­ran­tai to­li ne­ nuė­jo – ne­tru­kus VSAT pa­reigū­nai

juos ap­su­po prie pat sie­nos esan­ čia­me Vil­niaus ra­jo­no Me­di­ninkų kai­me. Ket­ver­tas pri­si­statė Gru­ zi­jos pi­lie­čiais. Su­lai­ky­tie­ji turė­jo 30-ies, 32-ejų, 34-erių ir 38-erių šios ša­lies pi­lie­čių pa­sus be Šen­ ge­no vizų. Dėl ne­teisė­to vals­tybės sie­nos per­ėji­mo pra­dėtas iki­teis­mi­nis ty­ ri­mas. Gru­zi­nus pa­sie­nie­čiai už­ darė į areš­tinę. Iš vi­so šie­met pa­sie­nie­čiai su­ laikė 115 Gru­zi­jos pi­lie­čių, ku­rie įvai­riais būdais mėgi­no ne­teisė­ tai pa­tek­ti į Lie­tuvą. Daž­niau­siai jie bandė pe­rei­ti iš Bal­ta­ru­si­jos – šia­me ruo­že pa­sie­nie­čiai su­laikė 81 gru­ziną. Gru­zi­nai į Lie­tuvą ban­do pa­tek­ ti ne­di­delė­mis gru­pelė­mis, pa­pras­ tai tai yra 40-ies ne­tu­rin­tys vy­rai. Įkliuvę pa­sie­nie­čiams to­kie as­me­ nys iš Gru­zi­jos daž­niau­siai pa­pra­ šo prie­globs­čio Lie­tu­vo­je. VD, BNS inf.

VD, BNS inf.

„„Ver­žia­si: Bal­ta­ru­si­jos pa­sie­nio ruo­že Lie­tu­vos pa­sie­nie­čiai šie­met jau

su­laikė 81 ne­le­galų gru­ziną imig­rantą. 

Šarū­no Ma­žei­kos (BFL) nuo­tr.

Kon­fe­ren­cijų biu­rui – 100 tūkst. litų Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dybės ta­ry­ ba nu­sprendė tap­ti vie­šo­sios įstai­ gos Lie­tu­vos kon­fe­ren­cijų biu­ ro da­li­nin­ke ir skir­ti jai 100 tūkst. litų.

Šios lėšos bus ski­ria­mos iš Tu­riz­ mo plėtros pro­gra­mai skirtų sa­vi­ val­dybės biud­že­to asig­na­vimų kaip sa­vi­val­dybės įna­šas. Kau­no sa­vi­val­dybės ta­ry­ba, šie­ met taip pat nu­spren­du­si tap­ti šios vie­šo­sios įstai­gos da­li­nin­ke, jai nu­ tarė skir­ti 70 tūkst. litų įnašą. Bu­vo pla­nuo­ta, kad šis biu­ras, prie ku­rio stei­gi­mo pri­si­dėjo pen­kios ša­lies sa­vi­val­dybės, at­si­ras Kau­ne.

Ti­ki­ma­si, kad jis galėtų pri­ trauk­ti dau­giau tarp­tau­ti­nių ren­ gi­nių – ska­tintų da­ly­kinį tu­rizmą, api­mantį kon­fe­ren­cijų, fo­rumų, pa­rodų ir kitų tarp­tau­ti­nių ren­gi­ nių lan­kymą. Į Ūkio mi­nis­te­ri­jos kvie­timą tap­ ti Kon­fe­ren­cijų biu­ro da­li­ninkė­mis dar at­si­liepė Drus­ki­ninkų, Birš­to­no ir Ne­rin­gos sa­vi­val­dybės, jos skyrė 10–25 tūkst. litų, o Ūkio mi­nis­te­ri­ ja tam nu­matė 100 tūkst. litų. 2012 m. pla­nuo­tas 925 tūkst. li­ tų dyd­žio biu­ro biud­že­tas, iš jų 600 tūkst. litų – ES pa­ra­mos lėšo­mis vyk­do­mi rin­ko­da­ros pro­jek­tai. VD, BNS inf.

„„Vil­tys: kon­fe­ren­cijų biu­ras turėtų ska­tintų tu­rizmą, api­mantį kon­fe­ren­

cijų, fo­rumų, pa­rodų lan­kymą. 

Si­mo­no Švit­ros nuo­tr.


5

ketvirtADIENIS, gegužės 17, 2012

lietuva

Atsakymą prokurorams paskubins Sei­mo kon­ser­va­to­riai ti­ki­na, kad spar­tins spren­di­mą dėl ko­rup­ci­ja įta­ria­mo sa­vo įta­kin­go­jo ko­le­gos Vi­to Ma­tu­zo tei­si­nės ne­lie­čia­my­bės pa­nai­ki­ni­mo. Va­kar ko­ mi­si­ja iš­klau­sė tiek pro­ku­ra­tū­ros at­sto­vo, tiek pa­ties V.Ma­tu­zo paaiš­ki­ni­mus dėl jam reiš­kia­mų įta­ri­mų. Sta­sys Gu­da­vi­čius s.gudavicius@diena.lt

Dirb­ti no­ri il­gai

Ši ko­mi­si­ja įpa­rei­go­ta iki bir­že­lio 15 d. ap­si­spręs­ti, ar ten­kin­ti ge­ne­ra­ li­nio pro­ku­ro­ro Da­riaus Va­lio pra­ šy­mą pa­nai­kin­ti V.Ma­tu­zo ne­lie­ čia­my­bę. Opo­zi­ci­jos at­sto­vai pik­ti­na­si, kad ko­mi­si­jai duo­ta tiek daug lai­ko – vi­sas mė­nuo. Pap­ras­tai dėl ana­lo­ giš­kų klau­si­mų Sei­mas ap­si­spren­ džia daug grei­čiau. Ta­čiau val­dan­tie­ji kon­ser­va­to­ riai, ku­rių at­sto­vas Sta­sys Šed­ba­ ras va­do­vau­ja lai­ki­na­jai ty­ri­mo ko­ mi­si­jai dėl V.Ma­tu­zo ne­lie­čia­my­bės pa­nai­ki­ni­mo, tvir­ti­na, kad jos dar­ bas bus baig­tas daug grei­čiau „Tik­rai ne­su suin­te­re­suo­tas vil­ kin­ti ko­mi­si­jos dar­bo. Gal­būt jau ge­gu­žę spren­di­mas bus pa­teik­tas Sei­mui“, – spė­jo S.Šed­ba­ras.

tei­si­nę ne­lie­čia­my­bę, sa­vo dar­bą ga­li at­lik­ti neob­jek­ty­viai: „Spe­ku­ lia­ci­jų aš tik­rai ma­tau. Kad ir kaip bū­tų, mums kaip par­ti­jai ši si­tua­ ci­ja nė­ra ma­lo­ni. Ta­čiau kiek­vie­ nas no­ri­me iš­siaiš­kin­ti tie­są, ir jo­ kio spau­di­mo nie­kas nei ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kui, nei ki­tiems ne­da­ro. Vi­siš­kai pa­si­ti­kiu ko­mi­te­to pir­mi­ nin­ku S.Šed­ba­ru, ku­ris vi­sa­da bu­ vo ir yra prin­ci­pin­gas.“ Be­je, per va­kar vy­ku­sį po­sė­dį S.Šed­ba­ras už­si­mi­nė, kad jo va­do­ vau­ja­mos ko­mi­si­jos tiks­las – „pa­ siaiš­kin­ti, ar čia nė­ra jo­kio spau­di­ mo, įskai­tant po­li­ti­nį“.

Ire­na De­gu­tie­nė:

Kad ir kaip bū­tų, mums kaip par­ti­jai ši si­tua­ci­ja tik­rai nė­ra ma­lo­ni.

Par­ti­jai ne­ma­lo­nu

Vie­na kon­ser­va­to­rių ly­de­rių, Sei­mo pir­mi­nin­kė Ire­na De­gu­tie­nė pa­ reiš­kė, kad lai­ki­no­ji ko­mi­si­ja sa­vo dar­bą tu­rė­tų baig­ti kuo grei­čiau. „Kiek­vie­na ko­mi­si­ja nu­si­sta­to il­giau­sią pe­rio­dą, per kiek jie tu­ ri pa­da­ry­ti dar­bą. Jei vis­kas sklan­ džiai vyks­ta, kar­tais at­sa­ky­mą gau­ na­me la­bai grei­tai. Šiuo at­ve­ju esu suin­te­re­suo­ta, kad ko­mi­si­jos veik­ la pa­si­baig­tų ir at­sa­ky­mą Sei­mas gau­tų kuo grei­čiau“, – sa­kė I.De­ gu­tie­nė. Par­la­men­to va­do­vė at­me­tė opo­ zi­ci­jos nuo­gąs­ta­vi­mus, kad ko­mi­ si­ja, spren­džian­ti, ar yra pa­kan­ka­ mai pa­grin­do pa­nai­kin­ti V.Ma­tu­zo

Pro­ku­ro­rai už­tik­rin­ti

Ge­ne­ra­li­nis pro­ku­ro­ras krei­pė­si į Sei­mą ir pra­šė pa­nai­kin­ti V.Ma­tu­ zo ne­lie­čia­my­bę, nes po­li­ti­kui no­ ri­ma pa­teik­ti įta­ri­mus su­kčia­vi­mu, pikt­nau­džia­vi­mu tar­ny­bi­ne pa­dė­ ti­mi ir do­ku­men­tų klas­to­ji­mu. Va­kar Sei­mo lai­ki­no­sios ko­mi­si­jos po­sė­dy­je da­ly­va­vęs pro­ku­ro­ras Sau­ lius Ver­sec­kas ti­ki­no, kad, Ge­ne­ra­li­ nės pro­ku­ra­tū­ros nuo­mo­ne, pa­grin­ das nai­kin­ti ne­lie­čia­my­bę yra. S.Ver­sec­kas sa­kė, kad D.Va­lio krei­pi­ma­sis ne­tu­ri nie­ko bend­ra su Sei­mo rin­ki­mais. Anot pro­ku­ ro­ro, per iki­teis­mi­nį ty­ri­mą siek­ ta su­rink­ti ir pa­tik­rin­ti kuo dau­

„„Gi­na­si: kon­ser­va­to­rius V.Ma­tu­zas ti­ki­na, kad pro­ku­ro­rų jam mes­ti kal­ti­ni­mai ne­tei­sin­gi. 

giau duo­me­nų, no­rint įsi­ti­kin­ti, kad kreip­tis dėl V.Ma­tu­zo pa­kan­ ka pa­grin­do. Ko­mi­si­jos na­riai tei­gė, kad to­ kie kal­ti­ni­mai vie­šu­mo­je to­ly­gūs V.Ma­tu­zo po­li­ti­nės kar­je­ros pa­bai­ gai. Bet pro­ku­ro­ras at­sa­kė, kad Lie­ tu­vo­je ga­lio­ja ne­kal­tu­mo pre­zump­ ci­ja ir bu­vęs Pa­ne­vė­žio me­ras nė­ra kal­tas, kol to neį­ro­dė teis­mas. Pro­ku­ra­tū­ros duo­me­ni­mis, dau­ gu­ma Pa­ne­vė­žio ko­rup­ci­jos by­los įta­ria­mų­jų pri­pa­ži­no sa­vo kal­tę ir fak­tus, liu­di­jan­čius V.Ma­tu­zo ne­ nau­dai. Fi­gū­ruo­ja ir ki­ti po­li­ti­kai

S.Ver­sec­kas pa­reiš­kė, kad pro­ku­ro­ rai ma­no par­la­men­ta­rą esant vie­nu pa­grin­di­nių nu­si­kals­ta­mos vei­kos or­ga­ni­za­to­rių. Jei Sei­mas ne­su­tik­tų pa­nai­kin­ ti V.Ma­tu­zo ne­lie­čia­my­bės, by­ la jam bū­tų nu­trauk­ta. At­nau­jin­

Šarūno Mažeikos (BFL) nuo­tr.

ti to­kią by­lą bū­tų ga­li­ma tik to­kiu at­ve­ju, jei po­li­ti­kas pra­ras­tų imu­ ni­te­tą. Pap­ra­šy­tas pa­ko­men­tuo­ti V.Ma­ tu­zo pa­reiš­ki­mus, kad ne­va su­reng­ tas po­li­ti­nis su­si­do­ro­ji­mas su juo, S.Ver­sec­kas tei­gė, jog to­kią ver­si­ją ke­lia dau­ge­lis kal­ti­ni­mus dėl ko­ rup­ci­jos iš­gir­du­sių po­li­ti­kų. Su kal­ti­ni­mais dėl ta­ria­mo po­li­ ti­nio už­sa­ky­mo ne­su­ti­ko ir Spe­cia­ lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) Pa­ne­ vė­žio val­dy­bos vir­ši­nin­kas Egi­di­jus Sni­co­rius. Jo tei­gi­mu, val­dy­bo­je vy­ko bent 11 iki­teis­mi­nių ty­ri­mų, su­si­ju­sių su po­li­ti­nė­mis par­ti­jo­mis, o šiuo­se ty­ri­muo­se fi­gū­ruo­ja bent aš­tuo­nių par­ti­jų na­riai. „Tad kas gi tas mū­sų už­sa­ko­vas?“ – klau­sė E.Sni­co­rius. Pa­lie­ka spręs­ti ko­mi­si­jai

Ko­mi­si­jai kal­bė­jęs V.Ma­tu­zas pa­ kar­to­jo nea­be­jo­jan­tis, kad at­lie­ka­

mas ty­ri­mas su­si­jęs su jo po­li­ti­ne veik­la. Po­li­ti­kas tei­gė, kad tam tik­ra gru­puo­tė „nuo­lat te­ro­ri­za­vo“ jį ir jo šei­mą dar tuo­met, kai jis dir­bo Pa­ne­vė­žio me­ru. Anot jo, į šią gru­ puo­tę įei­na ir pen­si­jon išė­jęs bu­vęs STT Pa­ne­vė­žio val­dy­bos vir­ši­nin­ kas Po­vi­las Urb­šys. V.Ma­tu­zas pro­ku­ro­rų pra­šy­ mą nai­kin­ti ne­lie­čia­my­bę va­di­no „iš es­mės ne­pag­rįs­tu“. „Ne­pa­da­ riau aš tų nu­si­kal­ti­mų, apie ku­riuos jums skel­bia ge­ne­ra­li­nis pro­ku­ro­ ras“, – ti­ki­no V.Ma­tu­zas. Bet ar su­tin­ka, kad ne­lie­čia­my­bė bū­tų pa­nai­kin­ta, Sei­mo na­rys neat­ sa­kė. Esą tai tu­ri nu­spręs­ti pa­ti lai­ ki­no­ji ko­mi­si­ja, įsi­gi­li­nu­si į pa­teik­tą me­džia­gą ir jo pa­ties paaiš­ki­ni­mus. V.Ma­tu­zas yra su­stab­dęs na­rys­ tę kon­ser­va­to­rių par­ti­jo­je, iki Sei­ mas priims spren­di­mą dėl jo ne­lie­ čia­my­bės.

Skan­da­lin­gi akib­rokš­tai – kas­die­nė duo­na Sei­mo na­rė so­cial­de­mok­ra­tė Ma­ ri­ja Auš­ri­nė Pa­vi­lio­nie­nė sa­ko ar­ ti­miau­sio­mis die­no­mis svars­ty­ sian­ti, ar skųs­ti ko­le­gą par­la­men­ ta­rą Pet­rą Gra­žu­lį Sei­mo va­do­vei ar par­la­men­to eti­kos sar­gams dėl jo pa­reiš­ki­mų tre­čia­die­nį per spau­ dos kon­fe­ren­ci­ją, skir­tą Tarp­tau­ti­ nei die­nai prieš ho­mo­fo­bi­ją.

„„Spek­tak­lis: va­kar P.Gra­žu­lis Sei­

me už­si­puo­lė ir už­sie­nio vals­ty­ bių dip­lo­ma­tus. 

Andriaus Ufarto (BFL) nuo­tr.

„Rei­kia vis­ką pa­ma­ty­ti – teks­tą, ką jis sa­kė, pa­si­tar­ti su tei­si­nin­kais. Taip emo­cin­gai kreip­tis rei­kia tu­ rė­ti pa­ma­tą. Ryt po­ryt pa­si­tar­siu su žmo­nė­mis ir žiū­rė­siu, ką da­ry­ siu. Fak­tiš­kai ga­lė­čiau tur­būt ir į Sei­mo pir­mi­nin­kę kreip­tis, nes čia tie­siog gė­da par­la­men­tui. To­kiam žmo­gui per di­de­lė gar­bė – jis tik skan­da­lais ir gy­ve­na“, – BNS tre­ čia­die­nį sa­kė M.A.Pa­vi­lio­nie­nė. „Be abe­jo, pa­siel­gė la­bai ne­gar­ bin­gai ir ne­gra­žiai, bet čia Lie­tu­vos vals­ty­bei gė­da, ne man kaip as­me­

niui. Pa­da­rė gė­dą Lie­tu­vos vals­ty­ bei – taip įvar­dy­čiau jo de­mar­šą“, – tei­gė par­la­men­ta­rė. Sei­mo na­rys P.Gra­žu­lis tre­čia­die­ nį Sei­me su­kė­lė skan­da­lą per Tarp­ tau­ti­nei die­nai prieš ho­mo­fo­bi­ją skir­tą spau­dos kon­fe­ren­ci­ją, ku­rio­je da­ly­va­vo už­sie­nio ša­lių dip­lo­ma­tai Lie­tu­vo­je. Kon­fe­ren­ci­jos ini­cia­to­rei M.A.Pa­vi­lio­nie­nei skai­tant pra­ne­ ši­mą, P.Gra­žu­lis gar­siai lai­dė rep­ li­kas, o vė­liau pra­pliu­po riks­mais, ho­mo­sek­sua­lius as­me­nis ly­gi­no su pe­do­fi­lais ir zoo­fi­lais. M.A.Pa­vi­lio­ nie­nė iš­kvie­tė ap­sau­gą, kad ši iš­ves­ tų įsi­smar­ka­vu­sį Sei­mo na­rį, ta­čiau šis vė­liau išė­jo pa­ts. Spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je da­ly­va­ vo Ny­der­lan­dų am­ba­sa­do­rius Kor­ ne­lis Wil­le­mas Spaan­sas, Jung­ti­ nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų am­ba­sa­dos Po­li­ti­kos ir eko­no­mi­kos sky­riaus va­do­vas Joh­nas Fink­bei­ne­ris, or­ ga­ni­za­ci­jos „Am­nes­ty In­ter­na­tio­

nal“ at­sto­vė Hel­le Ja­cob­sen. „Ko­ dėl mes esa­me to­kie pro­vin­cia­lai, ko­dėl gy­ve­na­me dog­ma­tiz­mo, fa­ na­tiz­mo, siau­ro mąs­ty­mo erd­vė­ je, už­da­ry­to­mis du­ri­mis ir lan­gais į pa­sau­lį ir tuo di­džiuo­ja­mės? To­ dėl, kad ne­ži­no­me ar bi­jo­me tie­sos apie su­dė­tin­gą žmo­gaus pri­gim­tį. Tos tie­sos ne­ži­no­me, nes Lie­tu­vos moks­li­nin­kai moks­lo po­pu­lia­ri­ni­ mo in­for­ma­ci­ja tau­tos ne­švie­čia, moks­li­nin­kų vie­tą uži­ma ap­suk­ rūs po­li­ti­kai ir re­li­gi­jos tar­nai, ku­ rie gąs­di­na žmo­nes tau­tos iš­ny­ ki­mu“, – spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je kal­bė­jo M.A.Pa­vi­lio­nie­nė. „Da­bar­ti­nė val­dan­čio­ji dau­gu­ma no­rė­tų ly­ti­nes ma­žu­mas vėl nu­ stum­ti į po­grin­dį ir pa­vers­ti juos ne­ma­to­mais žmo­nė­mis. Tik nuo pa­čių Lie­tu­vos ly­ti­nių ma­žu­mų bend­ruo­me­nės veiks­mų ir žmo­ gaus tei­sių gy­nė­jų at­kak­lu­mo pri­ klau­sys, ar kei­sis Lie­tu­va pa­gar­bos

žmo­gui po­žiū­riu“, – sa­kė par­la­ men­ta­rė. „Kuo ho­mo­sek­sua­lai pra­na­šes­ ni už ne­kro­fil­ us, pe­do­fi­lus ir ki­ tus? Jie tuoj ir­gi tei­sių rei­ka­laus ir čia kon­fe­ren­ci­jas ruoš Sei­me? Gė­ da Sei­mui, kad lei­do krikš­čio­nys de­mok­ra­tai to­kias spau­dos kon­fe­ ren­ci­jas. Ir man gė­da, kad su­pu­vę, at­si­pra­šant, at­va­žia­vę iš ES, ku­ ri yra su­pu­vu­si mo­ra­liš­kai, pro­pa­ guo­ja tai Lie­tu­vai. Tra­ge­di­ja!“ – po M.A.Pa­vi­lio­nie­nės kal­bos pra­pliu­ po P.Gra­žu­lis. M.A.Pa­v i­l io­n ie­n ė pa­rei­ka­l a­ vo P.Gra­žu­lio išei­ti, pa­skui – ap­ sau­gos jį iš­ves­ti, bet į tai su­lau­kė P.Gra­žu­lio at­sa­ko: „Nie­ko jūs man ne­pa­sa­ky­sit ir nie­kur jūs ma­nęs neiš­va­ry­sit, tai jie čia vi­si tu­ri pa­ likt Lie­tu­vą!“ Ta­čiau ne­tru­kus par­la­men­ta­ras išė­jo. BNS inf.


6

ketvirtADIENIS, gegužės 17, 2012

nuomonės

Lė­šų pa­nau­do­ji­mas už­da­vė mįs­lių

Žvilgsnis

Redakcijos skiltis

Pa­te­tiš­kus pla­nus kei­čia be­ver­tės skra­ju­tės Stasys Gudavičius

T

ai bu­vo am­bi­c in­g as pla­nas. Bet nie­kas ne­ ti­kė­jo, kad jį pa­v yks įgy­ven­din­ti. Ir jis iš tik­ rų­jų ne­pa­vy­ko. Ne­pai­sant to, už­ si­spy­ru­siai ne­no­ri­ma pri­pa­ž in­ti, kad am­bi­ci­jos bu­vo tuš­čios. „2011-ai­siais iš še­šė­l io iš­t rauk­si­ me mi­l i­jar­dą!“ – gar­siai šau­kė val­ džiaž­mo­g iai maž­daug prieš me­ tus pu­sant­r ų. Vi­si gir­dė­jo šį am­ bi­cin­gą pa­reiš­k i­mą, nors vė­l iau jį ir ban­dy­ta neig­t i ar ne­g ra­biai ko­re­guo­ti.

At­si­ra­do ki­tų „ko­vos su še­šė­liu“ for­mų ir bū­ dų. Kai ku­rie jų pa­na­ šūs į rin­ki­mų po­pu­liz­ mo per­sunk­tą pro­pa­ gan­di­nį agitb­ri­ga­dų pa­ si­ro­dy­mą. Ly­g iai taip pat vi­si ži­no, kad šis pla­n as fak­t iš­k ai bai­gė­s i fias­ko. At­s i­g au­n ant eko­no­m i­k ai ir di­ dė­jant gy­ven­to­jų pa­ja­moms, su­ ma­žė­jus ne­dar­bui, įve­dus ka­sos apa­ra­tus mais­tu pre­kiau­jan­čiuo­ se tur­g uo­se, su­g riež­t i­nus mui­t i­ nės tai­syk­les iš še­š ė­l io per­nai į die­nos švie­s ą pa­v y­ko iš­t rauk­t i ge­r iau­siu at­ve­ju ne dau­g iau kaip 0,5 mlrd. li­t ų. Tai pri­pa­ž i­no ir pa­t i fi­nan­sų mi­ nist­rė Ing­r i­da Ši­mo­ny­tė bei ki­t i Vy­r iau­sy­bės at­sto­vai. To­dėl, ma­tyt, šie­met jau pri­ven­ gia­ma gar­siai, bet tuš­to­kai skam­ ban­čių pa­reiš­ki­mų apie še­šė­li­nė­ je eko­no­m i­ko­je cir­k u­l iuo­jan­čių šim­tų mi­li­jo­nų ar ke­lių mi­li­jar­dų „iš­ba­li­ni­mą“. Ta­čiau at­si­ra­do ki­tų „ko­vos su še­šė­liu“ for­mų ir bū­dų. Kai ku­rie jų pa­na­šūs į rin­ki­mų po­ pu­liz­mo per­sunk­tą pro­pa­gan­di­nį agitb­ri­ga­dų pa­si­ro­dy­mą. Štai va­kar ry­te pa­t s prem­je­ras And­rius Ku­bi­lius, fi­nan­sų mi­nist­ rė I.Ši­mo­ny­tė ir ki­ti aukš­ti Vy­riau­ sy­bės at­sto­vai ge­ro­kai nu­ste­bi­no į dar­b ą sku­b ančius vil­n ie­č ius. Nu­si­me­tę da­ly­k i­n ius kos­t iu­mus val­d žios at­sto­vai už­si­v il­ko snie­

go bal­t u­mo marš­k i­nė­l ius su ža­ liais ir juo­dais už­ra­šais „Šio­je ša­ ly­je nė­ra vie­tos še­šė­l iui!“ Praei­v iams ir au­to­mo­bi­l ių vai­ ruo­to­jams da­ly­tos skra­ju­tės, ra­gi­ nan­čios ne­pirk­ti kont­ra­ban­di­nių de­ga­lų, rū­ka­lų ir al­ko­ho­l io, są­ž i­ nin­gai mo­kė­ti mo­kes­čius. Šį žai­d i­mą žmo­nės su­t i­ko la­bai skir­tin­gai. Vie­ni (be­je, ma­žes­nio­ ji da­lis) sa­kė, kad gy­ven­to­jai grei­ čiau­siai ne­l iks abe­jin­g i, kai pa­ts prem­je­ras pa­ro­do jiems dė­me­sį, pra­šo ne­pa­lai­ky­ti še­šė­li­nės eko­ no­mi­kos ir kar­tu in­for­muo­ja apie ža­l ą, ku­r ią vi­s iems at­ne­š a ne­ skaid­rio­ji jos da­lis. Bet dau­gu­ma pik­t i­no­si, kad, užuo­t dir­bęs tie­ sio­g i­n į ir rea­lų dar­bą, siek­da­mas pa­ge­r in­t i vi­sų ša­l ies žmo­n ių gy­ ve­n i­mą, Vy­r iau­s y­b ės va­do­vas už­sii­ma tuš­čia agi­ta­ci­ja, žai­d žia po­li­ti­nius žai­di­mus. Štai vie­na skep­tiš­ka in­ter­ne­te iš­ dės­t y­ta nuo­mo­nė apie šią ak­ci­ ją: „Val­d žios žmo­nės kal­ba apie skaid­ru­mą, apie ko­vą su še­šė­liu, bet pa­tys sta­to la­bai bran­g ią, bet dar neaiš­k u, ar efek­ty­v ią ato­m i­ nę elekt­r i­nę, vie­š uo­s iuo­se pir­ ki­muo­se už pre­kes ir pa­slau­gas per­mo­ka nuo dvie­jų iki pen­k ių kar­t ų. Ir taip to­l iau. Įves­t ų tvar­ ką, rea­liai im­tų ko­vo­ti su še­šė­liu ir ko­rup­ci­ja, ne­rei­kė­tų štai to­k ios „pa­ka­zu­chos“, ko­k ią čia jie su­ren­ gė mies­to gat­vė­se.“ Dar vie­n a ga­n a pa­ra­dok­s a­l iai šmaikš­t i nuo­mo­nė: „Rek­la­mos, skra­ju­čių ar spau­dos pla­ti­ni­mas, da­li­ji­mas yra dar­bas. Ar bu­vo su­ da­ry­tos dar­bo su­tar­tys, ar skra­ju­ tes mi­n ist­rai pla­t i­no „juo­dai“, tai yra pri­si­dė­da­m i prie tos pa­čios še­šė­l i­nės eko­no­m i­kos, su ku­r ia taip ne­va nuo­ž miai ko­vo­ja?“ O štai ir­g i šmaikš­tu­mo ne­sto­ko­ jan­tis įkan­di­mas prem­je­rui: „Įdo­ mu, ar A.Ku­bi­l ius įtei­kė skra­ju­tę dėl bū­ti­ny­bės ko­vo­ti su ko­rup­ci­ ja... Vi­tui Ma­tu­zui?“ Žo­d žiu, tik­rai ne vie­ną suer­z i­no ši pro­pa­gan­d i­nė ak­ci­ja, aki­vaiz­ džiai skir­ta ar­tė­jan­t iems Sei­mo rin­k i­mams. Tik­r iau­siai pa­na­šių iki spa­l io vi­ du­rio su­lauk­si­me dar ne vie­nos. Ka­ž in ar tuo me­t u, kai prem­je­ ras ir jo mi­n ist­rai vaikš­to gat­vė­ mis, da­ly­da­mi vi­so­kias skra­ju­tes, kas nors da­ro­ma, kad im­tų rea­liai tirp­t i iki ket­v ir­ta­da­l io eko­no­m i­ kos uži­man­tis še­šė­lis? Gar­s iai šauk­t i kiek­v ie­nas mo­ ka. O dirb­ti siek­da­mas tiks­lų, ku­ riuos taip bal­sin­gai dek­la­ra­vo? O vy­r iš­kai pri­s iim­t i at­s a­ko­my­b ę, jei­gu pa­te­tiš­k i pla­nai su­žlun­ga?

S

ei­mo Au­di­to ko­mi­te­tui ky­la klau­si­mų dėl lė­šų, pa­nau­do­tų Ty­tu­vė­nų Švč. Mer­ge­lės Ma­ ri­jos An­ge­lų Ka­ra­lie­nės baž­ ny­čiai ir Ber­nar­di­nų vie­nuo­ly­no an­ samb­liui res­tau­ruo­ti prieš gais­rą ir sku­biems dar­bams po gais­ro. Ra­do tik plė­ve­lę

Ant­ra­die­nį ko­mi­te­tas lan­kė­si Ty­tu­ vė­nuo­se, ap­žiū­rė­jo an­samb­lį, bend­ ra­vo su dva­si­nin­kų at­sto­vais, ug­ nia­ge­siais, pro­fsą­jun­go­mis, vie­tos val­džia. Ta­čiau dau­ge­lis ky­lan­čių klau­si­mų li­ko neat­sa­ky­ti, kaip BNS sa­kė ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė. Anot jos, ko­mi­te­tui už­kliu­vo, kaip nau­do­ja­mi 200 tūkst. li­tų, Vy­riau­sy­ bės skir­ti gais­ro pa­da­ri­niams ša­lin­ti, taip pat – dar iki gais­ro an­samb­liui res­ tau­ruo­ti pa­nau­do­ti apie 10 mln. li­tų. „Daug tu­rė­jo­me klau­si­mų. Vis dėl­ to mes aiš­kin­si­mės ir dėl Vy­riau­sy­bės re­zer­vo fon­do lė­šų, t. y. 200 tūkst. li­ tų, kur jos pa­nau­do­tos. Klau­si­mų ky­ la ir dėl be­veik 10 mln. li­tų pa­nau­ do­ji­mo. Tų klau­si­mų ne­ma­žai, dar, ma­nau, grį­žę į Vil­nių tu­rė­si­me ne­ ma­žai dar­bo, kol su ins­ti­tu­ci­jo­mis kai ku­riuos klau­si­mus iš­siaiš­kin­si­me“, – BNS sa­kė L.Grau­ži­nie­nė. „Ne­ri­mą ke­lia tai, kad sto­gas už­ deng­tas plė­ve­le. 200 tūkst. li­tų bu­vo skir­ta, bet yra tik geg­nės ir plė­ve­lė. Ir neaiš­ku, iš ko jie tą sto­gą už­dengs, nes di­džią­ją da­lį pi­ni­gų iš­lei­do va­ly­ mui, kaip jie sa­ko“, – tei­gė ko­mi­te­ to va­do­vė.

„Ne­baig­tos iden­ti­fi­kuo­ti, nes kai ku­rios la­bai nu­ken­tė­jo“, – sa­kė pro­ ku­ro­rė. Pa­si­ges­ta ver­ty­bių

Vie­šo­sios įstai­gos Ty­tu­vė­nų pi­lig­ri­ mų cent­ro di­rek­to­riaus pa­rei­gas lai­ ki­nai ei­nan­tis Pra­nas Jur­kai­tis BNS šią sa­vai­tę sa­kė, kad ar­ti­miau­sio­mis die­no­mis ti­ki­ma­si su­lauk­ti in­for­ma­ ci­jos iš drau­di­kų, kiek jie skirs ap­de­ gu­siems pa­sta­tams tvar­ky­ti.

Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė:

Neaiš­ku, iš ko jie tą sto­gą už­dengs, nes di­ džią­ją da­lį pi­ni­gų iš­ lei­do va­ly­mui. Pa­sak P.Jur­kai­čio, iki šiol baž­ny­ čią drau­du­si „PZU Lie­tu­va“ avan­su yra su­mo­kė­ju­si 441 tūkst. li­tų, vie­ nuo­ly­ną drau­du­si „Gjen­si­di­ge Bal­ tic“ avan­su lė­šų nė­ra sky­ru­si. Iš vi­ so baž­ny­čia, be pa­gal­bi­nių pa­sta­tų, yra ap­draus­ta dau­giau nei 3 mln. li­ tų, vie­nuo­ly­nas – 10 mln. li­tų. Ta­ čiau ne­si­ti­ki­ma, kad bus su­mo­kė­tos mak­si­ma­lios su­mos, nes tur­tas ne­ bu­vo vi­siš­kai su­nai­kin­tas. Jis taip pat sa­kė, kad kol kas ne­ pa­teik­ta pa­tiks­lin­ta pa­raiš­ka ir ES pro­jek­tui. Dar prieš ne­lai­mę bu­vo pa­teik­tas pra­šy­mas gau­ti 5 mln. li­ tų pa­ra­mą, da­bar nu­ma­to­ma pa­raiš­

ką pa­tiks­lin­ti – at­si­sa­ky­ti kai ku­rių anks­čiau pla­nuo­tų dar­bų (pa­vyz­ džiui, tvo­ros ar var­tų tvar­ky­mo) ir skir­ti da­lį pa­ra­mos sto­gui už­deng­ti. P.Jur­kai­čio tei­gi­mu, vie­nuo­ly­ną nuo­la­ti­niu sto­gu ti­ki­ma­si už­deng­ti dar šie­met, baž­ny­čios sto­go tvar­ky­mo dar­bai esą ga­li truk­ti tre­jus me­tus. Per Ty­tu­vė­nų Švč. Mer­ge­lės Ma­ ri­jos An­ge­lų Ka­ra­lie­nės baž­ny­čio­je ir Ber­nar­di­nų vie­nuo­ly­no an­samb­ly­je sau­sio 26 d. ki­lu­sį gais­rą iš­de­gė apie 1 tūkst. kvad­ra­ti­nių met­rų vie­nuo­ ly­no sto­go, ap­de­gė ir apang­lė­jo baž­ ny­čios me­džio sto­go konst­ruk­ci­jos, su­de­gė da­lis sak­ra­li­nio me­no mu­ zie­ju­je eks­po­nuo­tų li­tur­gi­nių reik­ me­nų, ge­si­nant gais­rą nuo van­dens nu­ken­tė­jo vie­nuo­ly­no pir­mo aukš­ to fres­kos. Po gais­ro pa­si­ges­ta 60 kul­tū­ros ver­ty­bių, iš ku­rių 24 įtrauk­tos į Kul­ tū­ros ver­ty­bių re­gist­rą. Su­de­gę eks­ po­na­tai ne­bu­vo ap­draus­ti. Gais­ras su­nai­ki­no re­tus auk­sa­ ka­lių dir­bi­nius – go­ti­ki­nes tau­res, kry­žiaus for­mos monst­ran­ci­jas, re­ lik­vines, ko­mu­ni­nes. Anot ži­niask­ lai­dos, XVI–XIX a. si­dab­ri­nės ir auk­si­nės ver­ty­bės bu­vo puoš­tos bran­gak­me­niais, jų ver­tė skai­čiuo­ ja­ma mi­li­jo­nais. XVII–XVIII a. pa­sta­ty­tas Ty­tu­vė­ nų ber­nar­di­nų vie­nuo­ly­no an­samb­lis ver­tin­tas kaip uni­ka­lus ar­chi­tek­tū­ros pa­mink­las, la­bai ma­žai pa­ki­tęs nuo pa­sta­ty­mo lai­kų, vie­nas ge­riau­siai iš­li­ku­sių ba­ro­ko epo­chos pa­mink­lų Lie­tu­vo­je ir Šiau­rės Eu­ro­po­je. VD, BNS inf.

Ver­si­jų neatsk­lei­džia

Į gais­re su­de­gu­sių kul­tū­ros ver­ty­bių klau­si­mą, pa­sak L.Grau­ži­nie­nės, Au­ di­to ko­mi­te­tas sten­gė­si ne­si­kiš­ti. „Ka­dan­gi vyks­ta iki­teis­mi­nis ty­ ri­mas, į tai, kas yra ne mū­sų zo­no­ je, tik­rai ban­dė­me ne­si­kiš­ti. Mes žiū­ rė­jo­me į lė­šų pa­nau­do­ji­mą“, – sa­kė L.Grau­ži­nie­nė. Šiau­lių apy­gar­dos pro­ku­ro­rė Jū­ra­ tė Ta­ma­šaus­kie­nė BNS tei­gė kol kas ne­ga­lin­ti pa­sa­ky­ti, ko­kios ver­si­jos ti­ ria­mos. „Kol kas ne­no­rė­čiau kal­bė­ti apie ty­ri­mo ver­si­jas – kol kas iš gais­rų ty­ ri­mo cent­ro ne­sa­me ga­vę iš­va­dos dėl gais­ro prie­žas­ties, to­dėl, kol ne­tu­ri­me iš­va­dų, ne­no­rė­tu­me plės­tis į ko­men­ ta­rus“, – tei­gė J.Ta­ma­šaus­kie­nė. Ta­čiau, pa­sak jos, tei­sė­sau­gi­nin­ kų ty­ri­mui la­bai pra­ver­tė ar­cheo­lo­ gų dar­bas, kai šie ty­ri­nė­jo gais­ra­vie­tę an­samb­ly­je. J.Ta­ma­šaus­kie­nė pa­tvir­ ti­no, kad jo­je bu­vo ras­ta ver­ty­bių lie­ ka­nų, ta­čiau kol kas jos dar nei­den­ ti­fi­kuo­tos.

„„Pas­lap­tis: kol kas tei­sė­sau­gi­nin­kai neatsk­lei­džia, ko­kias Ty­tu­vė­nų vie­nuo­

ly­ne ir baž­ny­čio­je ki­lu­sio gais­ro ver­si­jas ti­ria. 

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

Redakcijos nuomonė gali nesutapti su autorių nuomone. karštOJI linija: reklamos skyrius: Platinimo tarnyba: Prenumeratos skyrius: Buhalterija: 212 2022 261 3654 261 1688 261 1688 (8 46) 397 ISSN 1822-7791 © 2007 „Diena Media News“ Labdarių g. 8, 01120 Vilnius Tel. (8 5) 262 4242, E. paštas: info@vilniausdiena.lt VYRIAUSIASIS REDAKTORIUS Lukas Miknevičius – 219 1386

MIESTAS: Justinas Argustas – 219 1381 Rūta Grigolytė – 219 1373 Indrė Pepcevičiūtė – 219 1391 Andrejus Žukovskis – 219 1391 LIETUVA: Stasys Gudavičius – 219 1390 EKONOMIKA: Jolita Žvirblytė (redaktorė) – 219 1374 Lina Mrazauskaitė – 219 1388 PASAULIS: Julijanas Gališanskis (redaktorius) – 219 1376 Valentinas Beržiūnas – 219 1387

SPORTAS: Romas Poderys (redaktorius) – (8 37) 302 258 Mantas Stankevičius – 219 1383 ŠEŠTADIENIS: Darius Sėlenis – (8 37) 302 276 Laima Žemulienė – 219 1374 TV DIENA: Agnė Klimčiauskaitė (redaktorė) – 219 1380 370: Jurgita Kviliūnaitė (redaktorė) – 219 1370 FOTOGRAFAI: Gediminas Bartuška – 219 1384 Simonas Švitra – 219 1384

Visi kontaktai: diena.lt/dienrastis/redakcija Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raide R pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti. Tiražas 6000.

767

REKLAMOS PARDAVIMO SKYRIUS: 261 3655, 261 3659, 261 3654, 261 3000, 261 9655, 279 1370 faks. – 279 1379 SKELBIMŲ SKYRIUS: 

261 3653

PRENUMERATOS SKYRIUS: 

261 1688

PLATINIMO TARNYBA: 

261 1688


7

KetvirtaDIENIS, gegužės 17, 2012

ekonomika

OMX Vilnius OMX RigaOMX Tallinn

–1,72 %

–1,62 %

3,4

mlrd. litų – toks už­sie­nio in­ves­ti­cijų į Lie­tuvą srau­tas šie­met.

–0,78 %

diena.lt/naujienos/ekonomika

Ieš­ko ­ pi­ges­nių de­galų

Kiek dau­giau nei penk­ta­da­lis (22 pro­c.) Lie­tu­vos vai­ruo­tojų de­ga­lus per­ka ne de­ga­linė­se. 15 pro­c. jų pi­ges­ nius de­ga­lus per­ka tur­gu­je ir ki­to­se vie­to­se, dar 7 pro­c. – Ka­li­ning­ra­do sri­ ty­je, Bal­ta­ru­si­jo­je ir Len­ki­jo­je. Tai at­ skleidė nau­jau­sias ty­rimų bend­rovės RAIT ty­ri­mas. Pusė ap­klaustųjų šie­ met ne­pa­keitė de­galų var­to­ji­mo „ įpro­čių.

Bal­ta­ru­si­jos rub­lis 10000 3,3369 DB sva­ras ster­lingų 1 4,3412 JAV do­le­ris 1 2,7196 Ka­na­dos do­le­ris 1 2,6883 Lat­vi­jos la­tas 1 4,9483 Len­ki­jos zlo­tas 10 7,8760 Nor­ve­gi­jos kro­na 10 4,5129 Ru­si­jos rub­lis 100 8,7651 Švei­ca­ri­jos fran­kas 1 2,8747

Valiutų kursai

Šiandien Valiuta

kiekis Santykis

De­ga­lų kai­nos pokytis

+0,7701 % +0,3699 % +1,2698 % +0,1266 % –0,0586 % –1,6017 % –0,4829 % –1,0342 % +0,0070 %

Vakar Tink­las

A 95

Dy­ze­li­nas

Du­jos

„Sta­toil“

4,97

4,66

2,47

„Kvis­ti­ja“

4,92

4,61

2,47

„Va­koil“

4,94

4,63

2,47

Vi­d. kai­na vi­so ap­tar­na­vi­mo de­ga­li­nių tink­luo­se. Šal­ti­nis: www.de­ga­lu­kai­nos.lt WTI naf­ta„Brent“ naf­ta93 dol. už 1 brl. 111,70 dol. už 1 brl.

Tak­sis­tai pa­si­gen­da so­cia­li­nių iš­mokų Pro­fe­si­nių sąjungų at­sto­vai ti­ki­na, kad tak­si įmonės tak­ sis­tus ver­čia dirb­ ti pa­gal in­di­vi­dua­ lios veik­los pa­žy­ mas, užuot įdar­binę pa­gal dar­bo su­tar­tis.

ne­gautų ir sa­vo šeimą būtų pri­ vers­ti pa­lik­ti ba­dau­ti. Ū.Ur­baitės tei­gi­mu, sa­va­ran­kiš­ kai dir­ban­tis žmo­gus li­gos pa­šal­pos ne­gau­na, nes pa­grin­di­nis pa­šal­pos tiks­las yra li­gos at­ve­ju kom­pen­ suo­ti pra­ras­tas dar­bo pa­ja­mas. O jų, anot Ū.Ur­baitės, sa­va­ran­kiš­kai dir­ban­tis žmo­gus tar­si ne­pra­ran­ da: „Sa­va­ran­kiš­kai dir­ban­tis as­ muo tik­rai ne­tu­ri nuo­la­ti­nio dar­ bo ir nuo­la­ti­nių dar­bo va­landų. Jis ga­li rink­tis.“ Nors V.Ado­ma­vi­čius pa­brėžė, kad tak­si vai­ruo­to­jai rink­ tis ne­ga­li, esą neiš­va­žiavę dirb­ti jie ne­aprūpintų sa­vo šei­mos. Ū.Ur­baitė taip pat at­kreipė dė­ mesį į tai, kad pa­gal dar­bo su­tartį dir­ban­tys žmonės tu­ri darb­da­vius, ku­rie už­mo­ka už pirmą­sias dvi li­ gos die­nas. O vyk­dan­tys in­di­vi­ dua­lią veiklą esą darb­da­vio ir ap­ skai­tos ži­nia­raš­čių ne­tu­ri. „Aš pa­ts esu sau darb­da­vys ir už pir­mas dvi li­gos die­nas ga­liu su­ mokė­ti pa­ts. Ar tai, kad aš už­dir­ bu sau, reiš­kia, kad aš neuž­dir­bu? Kodėl mes ne­ga­li­me mokė­ti ko­ kio nors mo­kes­čio ir būti ap­draus­ ti?“ – pik­ti­no­si profesinės sąjun­ gos „Taksi solidarumas“ valdybos narys Andrejus Pa­šu­kas. Vis dėlto Ū.Ur­baitė pa­ti­ki­no, kad yra sa­va­no­riš­kas so­cia­li­nis drau­di­ mas li­gos at­ve­ju. Jis pa­gal in­di­vi­ dua­lią veiklą dir­ban­tiems žmo­ nėms ga­li būti kaip sau­gik­lis, kad li­gos at­ve­ju jais bus pa­si­rūpin­ta.

Li­na Mra­zaus­kaitė

l.mrazauskaite@diena.lt

Jau­čia­si nu­skriaus­ti

Šiuo me­tu ša­ly­je dir­ba 3,5–4 tūkst. tak­si vai­ruo­tojų, kaip sakė Tak­ si dar­buo­tojų pro­fe­sinės sąjun­gos va­do­vas Ge­di­mi­nas Sa­bai­tis. Anot jo, dirb­ti pa­gal in­di­vi­dua­lios veik­ los pa­žymą ver­čia­mi tak­sis­tai jau­ čia­si nu­skriaus­ti. „Tak­si vai­ruo­to­jai ir ki­ti pa­gal in­di­vi­dua­lios veik­los pa­žymą dir­ ban­tys žmonės ne­ten­ka be­veik visų so­cia­li­nių ga­ran­tijų. Be to, tai ap­ sun­ki­na bu­hal­te­rinę ap­skaitą. Rei­ kia ves­ti žur­na­lus: nu­ra­šy­ti nu­si­ dėvėjusį il­ga­laikį turtą, skai­čiuo­ti de­galų sąnau­das ir pan., o kaip tai da­ry­ti – ne­ži­nia“, – sakė G.Sa­bai­ tis ir pa­brėžė, kad to­kiems dar­bams at­lik­ti rei­kia sam­dy­ti bu­hal­terį. Todėl jo siū­ly­mu pa­gal in­di­vi­ dua­lios veik­los pa­žymė­jimą dir­ ban­tiems tak­si vai­ruo­to­jams ir ki­tiems dar­buo­to­jams turėtų bū­ ti nu­sta­ty­tas fik­suo­tas mėne­si­nis mo­kes­tis, ku­ris apimtų pri­va­lo­ mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo, gy­ven­ tojų pa­jamų ir so­cia­li­nio drau­di­mo mo­kes­čius. „Jei­gu žmo­gus norėtų gau­ ti di­des­nes iš­mo­kas, di­desnę kau­ pia­mos pen­si­jos dalį, jis galėtų sa­va­ran­kiš­kai mokė­ti di­des­nes so­ cia­li­nio drau­di­mo mo­kes­čio įmo­ kas „Sod­rai“, – siūlė G.Sa­bai­tis. Taip esą ap­skai­ta būtų su­pap­ras­ tin­ta ir žmo­gus turėtų ap­skai­čiuo­ ti tik sa­vo pa­ja­mas ir iš­lai­das. Po­ky­čių ne­ža­da

So­cia­linės ap­sau­gos ir dar­bo mi­ nis­te­ri­jos So­cia­li­nio dia­lo­go, dar­ bo san­ty­kių ir dar­bo ap­mokė­ji­mo sky­riaus vedė­ja Eglė Ra­di­šaus­kienė dar­bo grupės idėją įver­ti­no nei­gia­ mai ir sakė, kad tai tik ap­sun­kintų darbą: „Kaip sa­ko­ma, jei­gu no­ri viską su­žlug­dy­ti – su­da­ryk dar­bo grupę. Ma­nau, su at­ski­rais spe­cia­ lis­tais ap­tar­ti klau­si­mus ir iš­siaiš­ kin­ti jų siū­ly­mus dėl mo­kes­čių ga­ li­ma, ta­čiau iš­ba­lan­suo­ti esa­mos sis­te­mos nie­kas ne­si­ryš.“

Darb­da­viai ar ne?

„„Prog­nozės: pro­fe­si­nių sąjungų at­sto­vai įsi­ti­kinę, kad tak­sis­tams ke­lia­mi rei­ka­la­vi­mai dirb­ti pa­gal in­di­vi­dua­

lios veik­los pa­žymą pa­ska­tins šešė­linę veiklą. 

Eval­do But­ke­vi­čiaus nuo­tr.

mu, dir­bant pa­gal dar­bo su­tartį so­ cia­li­nio drau­di­mo mo­kes­tis mo­ka­ mas nuo bet ko­kio dyd­žio už­dar­bio – nėra jo­kių įmokų ribų, o in­di­vi­ dua­lios veik­los pa­žy­ma ga­ran­tuo­ ja leng­vatų. „Dir­bant pa­gal in­di­vi­dua­lios veik­los pa­žymė­jimą tik pusė pa­ jamų yra ap­mo­kes­ti­na­mos, be to,

ny­mu, pa­gal in­di­vi­dua­lią veiklą dir­ban­tiems žmonėms tai­ko­mi ke­ li mo­kes­čiai ir su­dėtin­ga bu­hal­te­ri­ ja ska­tins žmo­nių ne­sąži­nin­gumą: „Metų pa­bai­go­je vi­si žmonės vals­ tybę ap­gau­dinės – slėps mo­kes­čius kiek galė­da­mi.“ Pro­fe­sinės sąjun­gos „Tak­si so­li­ da­ru­mas“ at­sto­vas Rus­la­nas Pla­ ta­čas pa­brėžė, kad ša­ly­je nuo­lat kal­ba­ma apie smul­kio­jo ir vi­du­ ti­nio vers­lo ska­ti­nimą, ta­čiau jis yra gniauž­tuo­se. Anot jo, mo­ kes­čių rei­ka­la­vi­mai ne­lankstūs, nors tak­si ka­te­go­rijų esa­ma įvai­ rių: „Vie­ni tak­si vai­ruo­to­jai tu­ri pri­va­čius au­to­mo­bi­lius, ki­ti dir­ ba įmonė­se, tre­ti vai­ruo­to­jai sa­vo au­to­mo­bi­lius nuo­mo­ja tak­si įmo­ nėms ir pan.“

So­cia­linės ap­sau­gos ir dar­bo mi­ nis­te­ri­jos So­cia­li­nio drau­di­mo sky­ riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­listė Ūla Ur­baitė pa­ti­ki­no, kad jau anks­čiau būta pa­si­ūlymų su­jung­ti ke­lis mo­ kes­čius į vieną, ta­čiau tai yra per­ ne­lyg su­dėtin­ga. Esą dvi ne­prik­lau­ so­mos – „Sod­ros“ ir Vals­ty­binės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos – mo­kes­ čių ad­mi­nist­ra­vi­mo sis­te­mos su­ si­kūru­sios jau se­niai ir jų suar­dy­ mas su­keltų tik neaiš­kumų. Ū.Ur­baitė taip pat pa­brėžė, kad pa­gal in­di­vi­dua­lios veik­los pa­žymą dir­ban­tys žmonės so­cia­li­nio drau­ di­mo ga­ran­ti­jas tu­ri ir yra draud­žia­ mi trijų rūšių iš pen­kių drau­di­mu. „Be­veik vi­sas es­mi­nes so­cia­li­nes ga­ran­ti­jas tu­ri vyk­dan­tys in­di­vi­ dua­lią veiklą. Vi­si ga­li gau­ti svei­ka­ tos pa­slau­gas li­go­ninė­je ir po­lik­ li­ni­ko­je, taip pat yra draud­žia­mi gau­ti so­cia­li­nio drau­di­mo pen­siją, mo­ka­mos tėvystės ir mo­ti­nystės iš­mo­kos“, – sakė Ū.Ur­baitė. Prog­no­zuo­ja ap­ga­vys­tes

Anot Ū.Ur­baitės, in­di­vi­dua­li veik­la tu­ri ne­ma­žai pra­na­šumų. Jos tei­gi­

Ūla Ur­baitė:

Be­veik vi­sas es­mi­nes so­cia­li­nes ga­ran­ti­jas tu­ri vyk­dan­tys in­di­vi­ dua­lią veiklą. yra įmokų vir­šu­tinės ri­bos. Tai reiš­kia, kad be­veik 6 tūkst. litų ri­ bą vir­ši­jan­čios pa­ja­mos neap­mo­ kes­ti­na­mos. To­kias leng­va­tas tu­ ri tik dir­ban­tys pa­gal in­di­vi­dua­lios veik­los pa­žymą“, – sakė ji. Ta­č iau Lie­t u­vos pro­fe­s inės sąjun­gos „Tak­si so­li­da­ru­mas“ pir­ mi­nin­ko Vy­do Ado­ma­vi­čiaus ma­

Li­gos pa­šalpų ne­gaus

Ta­čiau tak­si vai­ruo­to­jai bai­mi­na­si, kad li­gos at­ve­ju liks be nie­ko. Pro­ fe­sinės sąjun­gos at­stovų ma­ny­ mu, be­ne did­žiau­sia pro­ble­ma yra ne­gau­na­ma li­gos pa­šal­pa. Esą ne­ laimės at­ve­ju ke­liems mėne­siams pa­tekę į li­go­ninę jie jo­kių iš­mokų

Ne­turė­da­mi darb­da­vio, sa­va­ran­ kiš­kai dir­ban­tys žmonės li­gos pa­ šal­pos gau­ti ne­ga­li. Ta­čiau pra­bi­lus apie ne­pa­lan­kią sa­va­ran­kiš­kai dir­ ban­čių žmo­nių pa­dėtį pra­šant pa­ skolų, jie be­ma­tant bu­vo vai­ni­kuo­ti „darb­da­viais pa­tiems sau“. Lie­tu­vos pro­fe­sinės sąjun­gos „So­li­da­ru­mas“ val­dy­bos narės Ri­ tos Kai­rienės tei­gi­mu, į in­di­vi­dua­ lią veiklą vyk­dan­čius žmo­nes ša­ lies ban­kai žiū­ri at­sar­giai, nes jų pa­ja­mos ne­nuolatinės. Todėl pa­ gal in­di­vi­dua­lios veik­los pa­žymą ir dar­bo su­tartį dir­ban­čių žmo­nių ga­ li­mybės – ne­vie­no­dos. V.Ado­ma­vi­čius pa­ti­ki­no, kad vien dėl to kalbė­ti apie tak­si par­ ko at­nau­ji­nimą nė ne­ver­ta. Esą pa­ gal in­di­vi­dua­lią veiklą dir­ban­tiems tak­sis­tams ga­li­my­bių gau­ti pa­skolą ar iš­per­kamą­ja nuo­ma įsi­gy­ti au­to­ mo­bilį nėra. Vis dėlto Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ ri­jos Ke­lių trans­por­to sky­riaus vy­ riau­sia­sis spe­cia­lis­tas pa­brėžė, kad ban­kai pir­miau­sia įver­ti­na klien­to mo­kumą ir jo ga­li­my­bes, ne­prik­ lau­so­mai nuo vyk­do­mos veik­los. Dar­bas pa­gal in­di­vi­dua­lią veiklą esą bankų pa­si­tikė­ji­mo ne­ma­ži­ na, nes žmo­gus yra pa­ts sau darb­ da­vys.


8

KetvirtADIENIS, gegužės 17, 2012

tema

Eu­ro žlu­gi­mo sce­na­ri­jai – kaip do­mi­no efek­tas Šiuo me­tu kalbė­ti apie eu­ro ateitį ir ES ateitį be eu­ro kaip nie­ka­da ak­tua­lu. Kol kas ga­li­ma tik spėlio­ti, koks tai bus sce­na­ri­jus, ta­čiau po to­kio su­krėti­mo žmonės, vers­las ir vald­žia turės vėl pra­dėti smar­kiai tau­py­ti. Ka­ro­lis Ur­bo­nas

Ty­r imų ins­t i­tu­to „So­cial Dy­na­m ics In­ter­na­t io­nal“ eko­no­m i­n ių ty­r imų va­do­vas

Svarbūs veiks­niai

Vi­sa­me pa­sau­ly­je tvy­ro įtam­pa. Eu­ro­po­je vyks­ta ypač su­dėtin­gi ir ne­koor­di­nuo­ti pro­ce­sai. Grai­ki­jos išė­ji­mas iš eu­ro zo­nos jau ta­po ne­ be ga­li­my­be, o la­biau­siai tikė­ti­nu va­rian­tu, nes po pirmųjų rin­kimų par­ti­joms ne­pa­vy­ko su­da­ry­ti val­ dan­čio­sios koa­li­ci­jos ir bus skel­ bia­mi pa­kar­to­ti­niai. Is­pa­ni­jos vy­ riau­sybė per­ėmė vieną did­žiau­sių fi­nansų ins­ti­tu­cijų „Ban­kia“, ku­ rios tur­tas sie­kia 305 mlrd. eu­ rų (pra­ėju­sių metų Lie­tu­vos BVP siekė 30,7 mlrd. eurų). Tai­gi ga­li­ ma tik įsi­vaiz­duo­ti, ko­kio di­de­lio ir su­dėtin­go pro­ce­so pra­džia tai yra. Pa­ma­žu ima­ma su­pras­ti, kad eu­ ras te­bu­vo nai­vi idė­ja, ku­riai ne­bu­ vo pa­rink­ti ati­tin­ka­mi eko­no­mi­ niai sau­gik­liai, ša­lys bu­vo pa­lik­tos elg­tis lais­vai, todėl pra­dėjo sko­los

au­gi­ni­mo pro­cesą ir pa­te­ko­me ten, kur da­bar esa­me. Todėl vertėtų pa­nag­rinė­ti eu­ro zo­nos ir ap­skri­ tai vi­sos ES eko­no­mi­nio vys­ty­mo­ si sce­na­ri­jus, jei turė­si­me išs­to­ji­ mo iš bend­ros va­liu­tos sąjun­gos pre­ce­dentą. Kai grai­kai išeis

Grai­ki­jos išė­ji­mas iš eu­ro zo­nos – rea­liau­sias va­rian­tas. To­kia ti­ ki­mybė ypač pa­didė­jo ne­pa­vy­kus su­for­muo­ti vy­riau­sybės ir kons­ta­ ta­vus faktą, kad reikės reng­ti pa­ kar­to­ti­nius rin­ki­mus. O did­žiau­sią pa­lai­kymą tu­ri prie­š gelbė­ji­mo ir tau­py­mo pa­ke­tus nu­si­stačiu­si ra­ di­ka­lių kai­riųjų par­ti­ja „Sy­ri­za“. Nors ant­ra­dienį įvy­ku­sia­me Eu­ ro­pos fi­nansų mi­nistrų su­si­ti­ki­me ne­bu­vo at­vi­rai kal­ba­ma apie ga­li­ mybę, kad eu­ro zo­na ims byrė­ti, ta­ čiau tvy­ro­jo aiš­ki įtam­pa. Tai neei­ linė si­tua­ci­ja, kai ES vie­nin­gu­mas ima blėsti ir ša­lys pra­de­da at­si­ri­ bo­ti nuo gran­di­ni­nio efek­to, ieš­ko

spren­dimų, ge­riau­siai ati­tin­kan­čių jų po­rei­kius. Tai le­mia ir kai­riųjų par­tijų stiprė­ji­mas – so­cial­de­ mok­ra­to Fran­çois Hol­lan­de’o iš­ rin­ki­mas į Prancū­zi­jos pre­zi­den­tus, Vo­kie­ti­jos Šiaurės Rei­no-Vest­fa­li­ jos žemė­se An­ge­los Mer­kel Krikš­ čio­nių de­mok­ratų par­ti­jos pa­tir­tas fias­ko prie­š so­cial­de­mok­ra­tus, pa­ kar­to­ti­niai Grai­ki­jos rin­ki­mai.

ES vie­nin­gu­mas ima aiš­kiai blėsti, tad ša­ lys pra­de­da at­si­ri­bo­ti nuo gran­di­ni­nio efek­ to ir ieš­ko spren­dimų, ge­riau­siai ati­tin­kan­ čių jų po­rei­kius.

Tad jei eu­ro zoną ir pa­liks vie­ na vals­tybė, pa­ti pir­mo­ji bus Grai­

„„Pers­pek­ty­va: net jei­gu eu­ras žlugs, ES iš­liks. Kiek­vie­na ša­lis tu­ri teisę val­dy­ti sa­vo pi­ni­gus ir turė­ti cent­rinį

banką, ku­rio pa­grin­dinė funk­ci­ja – už­tik­rin­ti eko­no­minį sta­bi­lumą.

Komentaras

Au­gan­ti Grai­ki­jos naš­ta 400

Mlrd. eurų

239

350 300 250

Graikijos valstybės skola 239

239

150

210

210 2007

Nedarbas Graikijoje

8,3

%

2008

7,7

%

2009 Metai

9,5

%

Is­pa­ni­ja yra ki­tas tai­ki­nys, ta­čiau ge­ro­kai di­des­nis ir pa­vo­jin­ges­nis. Ša­ly­je jau įvy­ko re­kor­di­nio dyd­žio na­cio­na­li­za­ci­ja – Is­pa­ni­jos vy­riau­ sybė per­ėmė ket­vir­to pa­gal dydį ša­ ly­je ban­ko „Ban­kia“ val­dymą. Nors pa­reigū­nai tei­gia, kad bi­jo­ti nėra ko ir mo­ku­mas už­tik­ri­na­mas, ži­ no­me, kad to­kios kal­bos daž­niau­ siai sto­ko­ja ob­jek­ty­vu­mo. Kaip yra pa­sakęs gar­su­sis Vo­kie­ti­jos su­vie­ ny­to­jas Ot­to von Bis­marc­kas, „ne­ ga­li­ma tikė­ti nie­kuo po­li­ti­ko­je, kol tai nėra ofi­cia­liai pa­neig­ta“. Is­p a­n i­ja jau yra pa­te­k u­s i į komp­li­kuotą eko­no­minę, so­cia­ linę ir po­li­tinę pa­dėtį. Did­žiau­ sias ES ne­dar­bas (kas ket­vir­tas žmo­gus ne­dir­ba, kas ant­ras jau­ nas žmo­gus be­dar­bis) ir to­les­ni pla­nai tau­py­ti tik­rai ne­padės ša­ liai at­kur­ti stag­nuo­jan­čios eko­ no­m i­kos. O tai reiš­k ia tik dar di­desnę krizę ir po­ten­cia­lius so­ cia­l i­n ius ne­ra­m u­m us. Is­pa­n i­jos spren­di­mas pa­lik­ti eu­ro zoną su­ keltų tikrą gran­di­ninį efektą, po ku­rio keistų­si vis­kas. Pir­miau­sia griūtų Eu­ro­pos bankų sis­te­ma – ji neat­lai­kytų to­kio smūgio. Ban­ kai vie­nas po ki­to taptų ne­mokūs ir būtų na­cio­na­li­zuo­ja­mi. Kre­di­ ta­vi­mas su­stotų, o pa­grin­dinės vals­tybės (Vo­kie­ti­ja, Prancū­zi­ja, Ny­der­lan­dai) ke­liautų į rimtą re­ ce­siją ir pa­suktų pe­ri­fe­ri­nių vals­ ty­bių ke­liu.

210

2010

Ne­ri­jus Udrė­nas

Lie­tu­vos Pre­zi­dentės vy­riau­sia­sis pa­tarė­jas

210 2011

12,6

„ „ Ri­z i­k a: Grai­ki­jos išė­ji­mas iš eu­ro

pa­ska­tin­ti ki­tas vals­ty­bes priim­ti

Kas bus?

Graikijos realusis BVP

%

Is­pa­ni­ja – po Grai­ki­jos

Prancū­zi­jos ban­kai neat­lai­kytų

239

210 200

239

ki­ja. Ir dėl po­li­tinės, ir dėl eko­no­ minės pa­dėties. Va­di­na­mo­ji troi­ka (Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja, Tarp­tau­ti­nis va­liu­tos fon­das (TVF) ir Eu­ro­pos cent­ri­nis ban­kas) teigė, kad jo­kių de­rybų dėl gelbė­ji­mo pa­ke­to są­ lygų ne­be­bus, todėl skęstan­čios Grai­ki­jos ir jos gelbė­tojų konf­lik­ tas yra aki­vaiz­dus. Did­žiau­sią baimę vie­nos vals­ tybės išė­ji­mas iš eu­ro zo­nos ke­ lia dėl to, kad taip at­si­rastų aiš­kus pre­ce­den­tas, ku­ris ga­li pa­ska­tin­ ti ki­tas vals­ty­bes priim­ti spren­di­ mus pa­lik­ti bend­ros va­liu­tos są­ jungą. Taip pat toks ėji­mas su­keltų dar di­desnį ne­pa­si­tikė­jimą ban­kais pra­si­sko­li­nu­sio­se vals­tybė­se (Por­ tu­ga­li­jo­je, Ita­li­jo­je, Is­pa­ni­jo­je, Ai­ri­ jo­je), ir indė­liai būtų ma­siš­kai per­ ke­lia­mi į pa­grin­di­nių (angl. – co­re) vals­ty­bių ban­kus. Tai tik pa­blo­ gintų fi­nan­sinį tų vals­ty­bių sta­bi­ lumą ir pir­miau­sia Is­pa­ni­jo­je su­ keltų do­mi­no efektą.

17,7

%

Šal­ti­nis: Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja

S

i­tua­ci­ja Grai­k i­jo­je ir Eu­ro­po­ je yra vis dar te­be­sitę­sian­čios pa­sau­l inės krizės at­spin­dys, todėl spe­ku­liuo­ti spėlionė­mis dėl eu­ro ir eu­ro zo­nos atei­ties ne­rei­kia. Lie­tu­vai svar­biau­sias tiks­las – at­sa­kin­ gai ir efek­ty­viai val­dy­ti sa­vo ša­lies fi­ nan­sus bei už­tik­rin­ti tvarų eko­no­mi­ kos au­gimą. Esant svei­kai eko­no­mi­kai, eu­ras bus kaip vie­na iš prie­mo­nių eko­ no­mi­kos vys­ty­mo­si pro­ce­se.

Did­ž iau­s ią smūgį po Is­pa­n i­jos pa­t irtų Prancū­z i­j os ban­kai ir, ati­t in­ka­m ai, ša­l ies eko­n o­m i­ka, ku­r i pirmą ket­v irtį ne­rodė jo­ kio au­gi­mo. O jei tik pa­da­ry­tu­ me mi­ni­ma­lias prie­lai­das dėl šios ša­l ies fi­n ansų sek­to­r iaus griū­ ties, vaiz­d as ga­l i būti ka­tast­ro­ fiš­kas, nes ša­ly­je vei­k ia du pa­ sau­lio de­šim­tu­ke esan­tys ban­kai. Bent vie­n o jų ne­m o­k u­m as su­ keltų gran­di­ninį efektą jau ne­be tik Eu­ro­po­je, ta­čiau ir JAV bei ki­ tuo­se re­gio­nuo­se, o tai visą pa­ saulį nu­gramz­dintų į la­bai sunkų ir ilgą nuo­smu­kio pe­riodą.

Ar toks sce­n a­r i­j us įvyks, ga­l i­ ma tik spėlio­ti. Ta­čiau jau da­bar aiš­ku, kad leng­vai iš­si­suk­ti ne­ pa­vyks. Eu­ro­pa ne­bėra vie­nin­ga, jos ša­lys ir pi­lie­čiai yra per daug pra­si­sko­linę, kad būtų ga­li­ma tai išspręs­t i leng­va ran­ka Eu­ro­p os cent­ri­niam ban­kui išs­paus­di­nus dau­giau eurų. Ra­di­ka­lio­sios po­li­tinės grupės, ypač kai­rio­sios, atei­na į vald­žią eu­ro zo­nos vals­tybė­se – tai reiš­ kia, kad dėme­sys bus su­telk­tas ties kiek­vie­nos ša­lies pi­lie­čiais, o bend­ri Eu­ro­pos in­te­re­sai nu­kel­ ti į ant­rą planą. Ir net jei per ste­ buklą pa­vyktų su Grai­ki­ja su­si­tar­ti


9

KetvirtADIENIS, gegužės 17, 2012

tema

A.Še­me­ta: „No­ri­me, kad Grai­ki­ja liktų eu­ro zo­no­je“ Jo­li­ta Žvirb­lytė

j.zvirblyte@diena.lt

Eu­ro­pos ly­de­riai sie­kia iš­lai­ky­ti Grai­kiją eu­ro zo­no­je, o eurą – bend­ ra va­liu­ta. Sup­ran­ta­ma, nes, pa­sak Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos (EK) na­rio Al­ gir­do Še­me­tos, tai būtų akib­rokš­tas so­li­da­rumą iš­reiš­ku­sioms ša­lims.

– Kaip ma­no­te, ar Grai­ki­ja 2012 m. pa­liks eu­ro zoną? – Po pir­ma­dienį įvy­ku­sio eu­ro zo­ nos ša­lių fi­nansų mi­nistrų po­ sėdžio EK iš­sakė sa­vo po­zi­ciją. No­ri­me, kad Grai­ki­ja liktų eu­ro zo­no­je, grįžtų prie sta­bi­laus eko­ no­mi­kos au­gi­mo ir tva­raus viešųjų fi­nansų tvar­ky­mo, kaip nu­ma­to­ma eko­no­mi­kos re­formų ir fis­ka­linės po­li­ti­kos pro­gra­mo­je. ES ir Tarp­tau­ti­nio va­liu­tos fon­ do (TVF) pro­gra­ma yra svar­bi kitų 16 eu­ro zo­nos ša­lių so­li­da­ru­mo ir pa­ra­mos Grai­ki­jai iš­raiš­ka. Tai 16 eu­ro zo­nos na­rių ir Grai­ki­jos So­li­ da­ru­mo pa­ktas. So­li­da­ru­mas yra vie­nas svar­biau­sių ES prin­cipų. Ta­čiau jis tu­ri būti abi­pu­sis. So­li­da­ru­mo pa­ktu rei­ka­lau­ja­ ma gerb­ti įsi­pa­rei­go­ji­mus. Tai ga­ lio­ja ir eu­ro zo­nos ša­lims narėms, ir Grai­ki­jos vy­riau­sy­bei, ir par­la­ men­tui. Be Grai­ki­jos įsi­pa­rei­go­ jimų So­li­da­ru­mo pa­ktas ne­veiks. Tai Grai­ki­jos po­li­tikų at­sa­ko­mybė šiuo le­mia­mu mo­men­tu. Tai­gi, Grai­ki­jos atei­tis ir jos pi­ lie­čių ge­rovė yra Grai­ki­jos po­li­tikų ran­ko­se: jie at­sa­kin­gi už So­li­da­ru­ mo pa­kto lai­kymą­si. – Kas įvyktų Grai­ki­jai pa­li­kus eu­ro zoną? – EK ti­ki­si, kad Grai­ki­ja lai­ky­ sis įsi­pa­rei­go­jimų. No­ri­me, kad Grai­ki­ja liktų eu­ro zo­no­je. Ma­ no­me, kad tai ge­riau­sias spren­ di­mas Grai­ki­jai, jos žmonėms ir eu­ro zo­nai kaip vi­su­mai. Tai ir

bu­vo pa­tvir­tin­ta pir­ma­dienį eu­ ro zo­nos fi­nansų mi­nistrų su­si­ ti­ki­me. – Jūsų nuo­mo­ne, ko­kia eu­ro atei­tis? Ar ši va­liu­ta iš­liks bend­ ra ES ša­lių va­liu­ta? Kodėl? – Eu­ras yra ge­ra va­liu­ta. Tie­sa, krizė at­skleidė tam tik­ras pro­ble­ mas, ku­rių su­si­kaupė per pirmą­ jį bend­ros va­liu­tos gy­va­vi­mo de­ šimt­metį. Dėl eko­no­minės ir pi­nigų sąjun­gos mo­de­lio trūkumų per dau­gybę metų su­si­darė reikš­min­ gi fis­ka­li­niai ir mak­roe­ko­no­mi­niai dis­ba­lan­sai.

Lie­tu­va turėtų siek­ti sta­bi­laus eko­no­mi­ kos au­gi­mo, lai­ky­tis fis­ka­linės dis­cip­li­ nos, o eu­ro įve­di­mas būtų ženk­las, kad tai pa­da­ry­ti pa­vy­ko. Dau­ge­ly­je ša­lių na­rių vals­tybės sko­los ly­gis la­bai išau­go, tai ap­ sun­ki­no viešųjų fi­nansų pa­dėtį ir stabdė eko­no­mi­kos au­gimą. Nuo­ dingąjį krizės „kok­teilį“ su­darė ke­ li ele­men­tai: vals­ty­bių skolų krizė, tra­pi si­tua­ci­ja fi­nansų sek­to­riu­je ir lėtas eko­no­mi­kos au­gi­mas. Bu­vo­ me pa­tekę į už­burtą ratą – nu­kri­ to in­ves­tuo­tojų pa­si­tikė­ji­mas eu­ ro zo­nos vals­tybės sko­los rin­ka ir bankų sis­te­ma. Ta­čiau pra­ėju­sių metų pa­bai­ go­je ES ly­de­riai pri­ėmė svar­bius po­li­ti­nius spren­di­mus ir pa­si­rin­ ko gi­lesnę tar­pu­sa­vio in­teg­ra­ciją bei stip­resnę eko­no­minę sąjun­ gą. Iš esmės per­tvarkė ES eko­no­ minės val­dy­se­nos tai­syk­les bei jų tai­kymą, su­stip­ri­no Sta­bi­lu­mo ir au­gi­mo pa­ktą ir įdiegė naują pro­

cedūrą, pa­de­dan­čią už­kirs­ti ke­lią mak­roe­ko­no­mi­niams dis­ba­lan­ sams. Šios prie­monės jau įgy­ven­ di­na­mos. ES ša­lys su EK pa­gal­ba at­li­ko būti­nas re­for­mas tam, kad pa­ša­ lintų sis­te­mi­nius trūku­mus ir su­ stip­rintų eko­no­minę sąjungą. Tai pa­ro­do, kad Eu­ro­pos ly­de­riai sie­ kia iš­lai­ky­ti eurą bend­ra va­liu­ta. – O vis dėlto ko­kia galėtų būti ES atei­tis be eu­ro? – Eu­ras yra neat­sie­ja­ma Eu­ro­pos eko­no­minės ir pi­nigų sąjun­gos da­ lis. Ne­derėtų kal­tin­ti eu­ro dėl fis­ ka­linės dis­cip­li­nos sto­kos at­ski­ro­se ša­ly­se ar eko­no­mi­kos val­dy­mo trū­ kumų. ES ša­lys jau pri­ėmė spren­ dimą – jos pa­ša­li­no sis­te­mi­nius trūku­mus, su­griež­ti­no fis­ka­linę dis­cip­liną. Ki­taip ta­riant, jos pa­ si­rin­ko dar glau­desnę eko­no­minę sąjungą ir in­teg­ra­ciją, o eu­ras yra šio spren­di­mo da­lis. – Įver­ti­nus šiuo me­tu ES vy­rau­ jan­čius po­li­ti­nius ir eko­no­mi­nius vėjus, ar Lie­tu­vai reiktų gal­vo­ti apie eu­ro įsi­ve­dimą? Kodėl? – Mūsų va­liu­ta tie­sio­giai su­sie­ ta su eu­ru, todėl il­gai­niui turė­ tu­me siek­ti tap­ti vi­sa­ver­čiais va­ liutų sąjun­gos na­riais. Eu­ras yra tar­si pa­pil­do­mas ap­do­va­no­ji­mas už pa­stan­gas. Skep­ti­kams galė­čiau pa­teik­ti Es­ ti­jos pa­vyzdį, ku­ri laikė­si ke­liamų aukštų rei­ka­la­vimų, įsi­vedė eurą net to­kiu su­dėtin­gu eko­no­mi­kai me­tu, pa­siekė ge­riau­sių au­gi­mo re­zul­tatų. Šie­met estų eko­no­mi­ kos au­gi­mas iš­lie­ka tarp did­žiau­ sių, o ki­tais me­tais jai pro­gno­zuo­ ja­ma ly­de­rių po­zi­ci­ja. Tai­gi, ir Lie­tu­va turėtų siek­ti sta­bi­laus eko­no­mi­kos au­gi­mo, lai­ ky­tis fis­ka­linės dis­cip­li­nos, o eu­ro įve­di­mas būtų ženk­las, kad tai pa­ da­ry­ti pa­vy­ko.

zo­nos ke­lia baimę dėl to, kad taip at­si­rastų aiš­kus pre­ce­den­tas, ku­ris ga­li„ spren­di­mus pa­lik­ti bend­ros va­liu­tos sąjungą. „Shut­ters­tock“ nuo­tr.

dėl lanks­tes­nių sąlygų (nors Eu­ ro­pos ly­de­riai ir TVF tei­gia, kad apie de­ry­bas ne­ga­li būti jo­kių kal­ bų), Is­pa­ni­ja yra kur kas di­desnė ir pai­nesnė pro­ble­ma, ku­rios rea­lių spren­dimų nėra. Net jei­gu eu­ras žlugs, ES iš­liks. Kiek­vie­na ša­lis tu­ri teisę val­dy­ ti sa­vo pi­ni­gus ir turė­ti cent­rinį banką, ku­rio pa­grin­dinė funk­ci­ja – už­tik­rin­ti eko­no­minį sta­bi­lumą. O va­liu­ta yra vie­na pa­grin­di­nių už­tik­ri­ni­mo prie­mo­nių. Už­bur­tos iš­liaup­sin­to eu­ro iliu­zi­jos, dau­ge­ lis Eu­ro­pos ša­lių šią va­liutą pri­ėmė per grei­tai, neuž­tik­rin­da­mos būti­ nų pe­rei­na­mo­jo lai­ko­tar­pio sau­ gik­lių (sko­los au­gi­mas, kainų au­

gi­mas, sta­bi­li­za­ci­niai inf­lia­ci­jos val­dy­mo me­cha­niz­mai ir t. t.). To­ dėl at­si­ra­do krei­va ir ne­sau­gi va­liu­ tinė konst­ruk­ci­ja, ku­ri visą ES at­ vedė į re­ce­siją. Kad ir ko­kie spren­di­mai bus priim­ti per li­kusį pus­metį, 2013 m. bus la­bai su­dėtin­gi ir gy­ve­ni­mo ge­rovė kryps į nei­giamą pusę, vi­ si eko­no­mi­kos da­ly­viai – vals­ tybės, žmonės, vers­lai – turės pra­ dėti tau­py­ti ir smar­kiai su­ma­žin­ti sąnau­das. Iš prin­ci­po kei­sis fi­nan­ si­nio sek­to­riaus kon­junktū­ra, taip pat po­žiū­ris į vie­nin­gos Eu­ro­pos val­dy­mo mo­de­lius. Ir, ži­no­ma, spe­ku­lian­tai iš šių ne­ra­mumų už­ si­dirbs di­de­les su­mas.

„„Po­zi­ci­ja: A.Še­me­tos tei­gi­mu, eu­ras yra ge­ra va­liu­ta, sis­te­mi­niai trūku­mai pa­ša­lin­ti, todėl eko­no­minė

sąjun­ga atei­ty­je esą tik stiprės. 

And­riaus Ufar­to (BFL) nuo­tr.


10

ketvirtADIENIS, gegužės 17, 2012

sportas

Į olim­pi­nę at­ran­ką – be pa­ža­dų Lie­tu­vos bai­da­rių ir ka­no­jų irk­luo­to­ jai be jo­kių išanks­ti­ nių pa­ža­dų iš­vy­ko į Poz­na­nę, kur ren­ gia­mas mū­šis dėl pa­sku­ti­nių ke­lia­la­ pių į Lon­do­no olim­ pi­nes žai­dy­nes – mū­siš­kiai apie per­ ga­les kal­bės tik ta­da, kai jas iš­ko­vos.

„„Iš­ban­dy­mas: ar sprin­to ka­ra­liams R.La­buc­kui ir T.Ga­dei­kiui pa­si­seks ge­ro­kai il­ges­nė­je dis­tan­ci­jo­je? 

Man­tas Stan­ke­vi­čius m.stankevicius@diena.lt

Ty­la – ge­ra by­la

„Spė­lio­ti, ar ku­ris nors grįš su olim­pi­niu ke­lia­la­piu, la­bai sun­ku. Ža­dė­ti neap­čiuo­pia­mą da­ly­ką neį­ ma­no­ma, – sa­kė Lie­tu­vos bai­da­ rių ir ka­no­jų irk­la­vi­mo fe­de­ra­ci­ jos (LBKIF) ge­ne­ra­li­nis sek­re­to­rius Vir­man­tas Gal­di­kas. – Kon­ku­ren­ ci­ja šio­se at­ran­kos var­žy­bo­se bus la­bai di­de­lė.“ Pak­laus­tas, ko­kios nuo­tai­kos į Len­ki­ją iš­vy­ko mū­sų spor­ti­nin­kai, pa­šne­ko­vas at­sa­kė, kad apie lau­ kian­čius iš­šū­kius rink­ti­nė­je vi­sa­da prie­ta­rin­gai ma­žai šne­ka­ma. „Jei­gu tik yra įma­no­ma, tai ir ne­ kal­ba­me apie to­kius da­ly­kus. Vy­

rams ne­rei­kia pa­pil­do­mo stre­so prieš svar­biau­sią me­tų star­tą. Pa­si­ ruo­ši­mas vy­ko sėk­min­gai, įvyk­dė­me vis­ką, kas bu­vo su­pla­nuo­ta. Ką nors pro­gno­zuo­ti nė­ra pra­smės, nes ir var­žo­vai at­kak­liai ren­gė­si. Šiuo po­ žiū­riu ne­sa­me iš­skir­ti­niai. Ke­lia­la­ pis – vie­nas, o jo sie­kian­čių­jų be ga­ lo daug“, – kal­bė­jo V.Gal­di­kas. Tre­ni­ra­vo­si už­sie­ny­je

Pa­sak V.Gal­di­ko, spor­ti­nin­kai vi­ sa­da no­ri ge­riau­sio, ta­čiau prie­ ta­rai šiek tiek stab­do da­ly­ti gal­būt tuš­čius pa­ža­dus. „Ga­li­ma pa­rė­kau­ti, kad lai­mė­si­ me. Fi­ziš­kai vy­rai pa­si­ruo­šę ge­rai, ta­čiau nie­kas nė­ra ap­sau­go­tas nuo akib­rokš­tų – ga­li juk ir ko­kia sli­di žo­ly­tė po ko­jo­mis pa­si­tai­ky­ti, tad

išanks­ti­niai už­mo­jai per aki­mir­ką pa­si­keis“, – tei­gė LBKIF ge­ne­ra­li­ nis sek­re­to­rius.

Vir­man­tas Gal­di­kas:

Ką nors pro­gno­zuo­ ti nė­ra pra­smės, nes ir var­žo­vai at­kak­liai ren­gė­si.

Mū­sų bai­da­ri­nin­kai ir ka­no­ji­ nin­kai daug tre­ni­ra­vo­si už­sie­ny­je – Por­tu­ga­li­jo­je, Kroa­ti­jo­je. „Por­tu­ga­li­jo­je spor­ti­nin­kams su­da­ro­mos la­bai ge­ros są­ly­gos:

pen­kių žvaigž­du­čių vieš­bu­tis su di­de­lė­mis nuo­lai­do­mis, pui­kus mai­ti­ni­mas, ap­rū­pi­ni­mas in­ven­ to­riu­mi. Šil­ta, kal­nai už­sto­ja vė­ jus. Por­tu­ga­lai mėgs­ta irk­la­vi­mą, to­dėl di­džio­ji da­lis Eu­ro­pos rink­ ti­nių ten ir tre­ni­ruo­ja­si“, – sa­kė V.Gal­di­kas. Lai­min­gų­jų bus ne­daug

Į Poz­na­nę iš­vy­ko še­ši Lie­tu­vos spor­ti­nin­kai. Dvi­vie­te bai­da­re 1000 m rung­ ty­je var­žy­sis Ri­čar­das Nek­rio­šius ir And­re­jus Olij­ni­kas. Dvi­vie­te ka­no­ja 1000 m rung­ty­je star­tuos tris kar­tus pa­sau­lio ir pen­kis kar­tus Eu­ro­pos 200 m sprin­to čem­pio­nai Rai­mun­ das La­buc­kas ir To­mas Ga­dei­kis. Dvi­vie­čių bai­da­rių 200 m sprin­to

AFP nuo­tr.

var­žy­bo­se tris kar­tus pa­sau­lio čem­ pio­nas Egi­di­jus Bal­čiū­nas sieks per­ ga­lės su Ig­nu Na­va­kaus­ku. Vy­riau­sia­sis rink­ti­nės tre­ne­ ris Ro­mual­das Pet­ru­ka­ne­cas nu­ spren­dė, kad E.Bal­čiū­nas var­žy­ sis ir vien­vie­te bai­da­re – 200 m sprin­te. „Poz­na­nė­je star­tuos bū­tent jis, nes pa­tir­tis ir su­ge­bė­ji­mas su­si­ kaup­ti bei iš­spaus­ti iš sa­vęs vis­ką per svar­biau­sias var­žy­bas tu­ri di­ des­nį pra­na­šu­mą už jau­no verž­lu­mą ir žvė­riš­ką jė­gą“, – sa­vo in­ter­ne­ti­ nia­me die­no­raš­ty­je ra­šė tre­ne­ris. Jo tei­gi­mu, iš­ko­vo­ti ke­lia­la­pį į Lon­do­no re­ga­tą bus itin sun­ku, nes šia­me at­ran­kos eta­pe tarp lai­min­ gų­jų pa­klius tik du pir­mie­ji vien­ vie­ti­nin­kai ir tik pir­mo­ji dvi­vie­tė.

Krep­ši­nio fe­de­ra­ci­ja – į pa­gal­bą „VI­ČI-Ais­tėms“ Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­ja (LKF) ėmė­si žings­nių, kad Kau­ne bū­tų iš­ sau­go­ta aukš­čiau­sio ly­gio mo­te­rų ko­man­da.

Bai­gian­tis Lie­tu­vos mo­te­rų krep­ ši­nio ly­gos (LMKL) fi­na­lo se­ri­ jai, daug­kar­ti­nės ša­lies čem­pio­nės Kau­no „VI­ČI-Ais­čių“ ko­man­ dos va­do­vai nuo­gąs­ta­vo dėl eki­pos

atei­ties ir to­les­nio da­ly­va­vi­mo Eu­ ro­ly­gos var­žy­bo­se. LKF va­do­vai su­si­ti­ko su Kau­no me­ru And­riu­mi Kup­čins­ku ir kal­ bė­jo­si apie mo­te­rų krep­ši­nio cent­ ro svar­bą šia­me mies­te. „Po­kal­bis bu­vo da­ly­kiš­kas, mes ma­tė­me mies­to no­rą iš­sau­go­ti ko­ man­dą. Sa­vi­val­dy­bės ža­dė­ta pu­sės mi­li­jo­no li­tų pa­ra­ma bus su­rink­ta

„„Pa­sie­ki­mai: „VI­ČI-Ais­čių“ ko­man­da šį se­zo­ną iš­ko­vo­jo tris tro­fė­jus. 

ir klu­bas šiuo po­žiū­riu ne­nu­ken­ tės. Kau­no mies­to sa­vi­val­dy­bė iš­ kė­lė klau­si­mą, ar, jai pri­si­dė­jus prie eki­pos rė­mi­mo, iš­liks ir pa­grin­di­ nis pri­va­tus rė­mė­jas. Ar­ti­miau­siu me­tu ži­no­si­me at­sa­ky­mą, ta­čiau bet ku­riuo at­ve­ju fe­de­ra­ci­ja im­sis ini­cia­ty­vos ieš­kant rė­mė­jų ir pa­de­ dant mo­te­rų krep­ši­niui. Vi­lia­mės, kad eki­pos fi­nan­sa­vi­mo struk­tū­

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

ra iš­liks to­kia pa­ti, ko­kia ir bu­vo“, – sa­kė LKF ge­ne­ra­li­nis sek­re­to­rius Min­dau­gas Bal­čiū­nas. Ta­čiau Kau­no sa­vi­val­dy­bė jau pa­tvir­ti­no, kad iš biu­dže­to „VI­ČIAis­tėms“ bus skir­ta ne 500 tūkst. bet 100 tūkst. li­tų. Apie ko­kį pu­sę mi­li­jo­no kal­bė­ta per A.Kup­čins­ko ir M.Bal­čiū­no su­si­ti­ki­mą? „Tu­rė­jau gal­vo­je bend­rą mies­to ir fe­de­ra­ci­jos pa­ra­mos dy­dį. Ji ir su­da­ ry­tų 500 tūkst. li­tų. Ki­ta rei­kia­ma da­lis bū­tų iš rė­mė­jų“, – va­kar dien­ raš­čiui pa­tiks­li­no M.Bal­čiū­nas. Jis pa­žy­mė­jo, kad iš­sau­gant pa­ jė­gią, Eu­ro­ly­go­je rung­ty­niau­jan­čią „VI­ČI-Ais­čių“ ko­man­dą itin svar­ bus yra tiek pri­va­čių rė­mė­jų, tiek mies­to sa­vi­val­dy­bės, tiek LKF in­ dė­lis. „Esa­me la­bai dė­kin­gi „Vi­čiū­ nų“ įmo­nių gru­pei, ku­ri il­gai rė­mė krep­ši­nį, o pa­sta­rai­siais me­tais itin daug dė­me­sio sky­rė mo­te­rų krep­ ši­niui. Sa­vi­val­dy­bės pa­rei­ga – pri­ si­dė­ti prie to­kio pro­jek­to, o mes at­lik­si­me pa­rei­gą ir tap­si­me tar­pi­ nin­kais ieš­kant komp­ro­mi­so tarp sa­vi­val­dos ir pri­va­čių rė­mė­jų“, – pa­žy­mė­jo M.Bal­čiū­nas. Vie­nas LKF va­do­vų pa­si­džiau­gė, kad šie­met LMKL di­džio­jo ir ma­ žo­jo fi­na­lo se­ri­jos bu­vo kaip nie­ ka­da at­kak­lios, o čem­pio­na­to ly­gis

ge­ro­kai išau­go. Tei­gia­mi po­ky­čiai įvy­ko LKF pra­dė­jus mo­te­rų krep­ ši­nio re­for­mą. „Šie­m et su­l au­k ė­m e pir­m ų­ jų prieš pen­ke­rius me­tus pra­dė­tos mo­te­rų krep­ši­nio re­for­mos re­zul­ ta­tų. Ma­tė­me la­bai at­kak­lias LMKL fi­na­lo se­ri­jas, įstei­gė­me Na­cio­na­ li­nę mo­te­rų krep­ši­nio ly­gą. „VI­ČIAis­čių“ ko­man­da yra vi­sos mū­sų mo­te­rų krep­ši­nio pi­ra­mi­dės vir­ šū­nė. No­rė­tu­me, kad per­spek­ty­ viau­sios jau­nos žai­dė­jos pa­pil­ dy­tų „VI­ČI-Ais­tes“ ir Vil­niaus „Ki­birkš­tį-Ti­chę-IKI“, o įgi­ju­sios tarp­tau­ti­nių var­žy­bų pa­tir­ties – ir na­cio­na­li­nę rink­ti­nę. To­kia sis­te­ma pui­kiai veik­tų, ta­čiau tu­ri­me dirb­ ti ne tik su rė­mė­jais, bet ir su sa­vi­ val­dy­bė­mis“, – pa­žy­mė­jo M.Bal­ čiū­nas. LKF ge­ne­ra­li­nis sek­re­to­rius pa­ ste­bė­jo, kad stip­riau­sios Eu­ro­pos ko­man­dos be sa­vi­val­dos pa­ra­mos neiš­gy­ven­tų – Is­pa­ni­jo­je, Ru­si­jo­je, Pran­cū­zi­jo­je ir ki­to­se ša­ly­se val­ džios pa­ra­ma su­da­ro dau­giau nei pu­sę klu­bų biu­dže­tų lė­šų. Šį se­zo­ną „VI­ČI-Ais­čių“ krep­ ši­nin­kės 15-ąjį kar­tą ta­po Lie­tu­vos čem­pio­nė­mis ir iš­ko­vo­jo LKF tau­ rę, taip pat 13-ąjį kar­tą trium­fa­vo Bal­ti­jos mo­te­rų krep­ši­nio ly­go­je. VD, LKF inf.


11

ketvirtADIENIS, gegužės 17, 2012

sportas diena.lt/naujienos/sportas

Ž.Il­gaus­kas žen­gia tė­vy­nai­nių pė­do­mis Ma­rius Bag­do­nas m.bagdonas@diena.lt

Dvy­li­ka me­tų NBA are­no­se pra­ lei­dęs Lie­tu­vos krep­ši­nin­kas Žyd­rū­nas Il­gaus­kas priė­mė nau­ ją gy­ve­ni­mo iš­šū­kį – pra­dė­jo dirb­ ti ad­mi­nist­ra­ci­nį dar­bą. Tre­ne­riu ne­dirbs

„„Snai­pe­ris: mū­sų kai­my­nų len­kų rink­ti­nės ata­kų smai­ga­ly­je bus R.Le­wan­dows­kis (gel­to­ni marš­ki­nė­liai) –

vie­nas re­zul­ta­ty­viau­sių Vo­kie­ti­jos bun­des­ly­gos žai­dė­jų. 

„Reu­ters“ nuo­tr.

Fut­bo­lo rink­ti­nė­se – sen­bu­viai ir nau­jo­kai Iki Eu­ro­pos fut­bo­lo čem­pio­na­to fi­na­lo tur­ny­ro pra­džios li­kus trims sa­vai­tėms, or­ga­ni­za­ci­nė ka­ru­se­lė su­ka­si vi­su grei­čiu, o rink­ti­nių tre­ne­riai tvir­ti­na kan­di­da­tų są­ra­šus, fut­bo­li­nin­kai ren­ ka­si į tre­ni­ruo­čių sto­vyk­las. Trys drą­siau­sie­ji

Pir­mai­siais pio­nie­riais, pa­skel­bu­ siais ga­lu­ti­nes rink­ti­nių su­dė­tis, ta­po Por­tu­ga­li­jos, Ai­ri­jos ir Šve­di­ jos rink­ti­nių stra­te­gai. Por­tu­ga­lų vai­ri­nin­kas Pau­lo Ben­ to il­gai ne­svars­tė – jo eki­pos bran­ duo­lį su­da­rys ge­riau­sių Eu­ro­pos klu­bų žai­dė­jai. Vie­nin­te­liu ne­ti­ kė­tu­mu bū­tų ga­li­ma įvar­dy­ti Hu­go Via­nos neįt­rau­ki­mą į su­dė­tį, ta­čiau šis fut­bo­li­nin­kas svar­biau­sio vaid­ mens eki­po­je pa­sta­ruo­ju me­tu ne­ vai­di­no. Mir­ti­nin­kų B gru­pė­je su vo­kie­ čiais, da­nais ir olan­dais žai­sian­ tys po­rtu­ga­lai tre­ni­ruo­čių sto­vyk­ lą pra­dės ge­gu­žės 21-ąją. Pa­na­šiu ge­rai pa­tik­rin­tu ke­liu nuė­jo ir Šve­di­jos stra­te­gas Eri­kas Ham­re­nas. Šis spe­cia­lis­tas su­rin­ko lanks­čią su­dė­tį, ku­rio­je yra ir jau­nų ta­len­tų, ir pa­ty­ru­sių ve­te­ra­nų. Į su­ dė­tį įtrauk­tas Pi­rė­jo „Olym­pia­kos“ gy­nė­jas Olo­fas Mell­ber­gas, ku­riam tai bus ket­vir­ta­sis Eu­ro­pos čem­ pio­na­tas. An­der­sas Svens­so­nas, Zla­ta­nas Ib­ra­hi­mo­vi­čius, Ki­mas Kallst­ro­mas ir Chris­tia­nas Wil­ helms­so­nas tu­rės pro­gą žais­ti sa­vo 100-ąsias rung­ty­nes vil­kė­da­mi na­ cio­na­li­nės eki­pos marš­ki­nė­lius. Skir­tin­gai nei ki­ti kon­ku­ren­tai, iš kar­to 23 žai­dė­jus nu­ro­dė ir ai­rius tre­ni­ruo­jan­tis ita­las Gio­van­ni Tra­ pat­to­ni. Ai­ri­jos rink­ti­nės ger­bė­ jai pa­si­ges per­spek­ty­vaus 21 me­tų sau­go Ja­me­so McCart­hy iš „Wi­gan Ath­le­tic“. Žai­dė­jas pa­ts pa­pra­šė tre­ne­rio ne­kvies­ti jo į rink­ti­nę, nes pa­no­ro pa­bū­ti su šei­ma – jo tė­čiui diag­no­zuo­tas vė­žys.

Fa­vo­ri­tai ne­sku­ba

Čem­pio­na­to fa­vo­ri­tų sto­vyk­lo­se – kol kas ra­my­bė. Ti­tu­lą gin­sian­čios Is­pa­ni­jos rink­ti­nės stra­te­gas Vi­ cen­te Del Bos­que pa­skel­bė pre­li­ mi­na­rią su­dė­tį, ta­čiau jo­je dar nė­ra „Bar­ce­lo­nos“, Lon­do­no „Chel­sea“ ir Bil­bao „Ath­le­tic“ fut­bo­li­nin­kų pa­var­džių, nes šioms eki­poms se­ zo­nas ne­si­bai­gė.

Joa­chi­mas Loe­was:

Man ne­pa­tin­ka, kai mus lai­ko tur­ny­ro fa­vo­ri­tais.

Jau tik­rai aiš­ku, kad „Rau­do­ na­jai fu­ri­jai“ Uk­rai­nos ir Len­ki­ jos sta­dio­nuo­se tik­rai ne­ga­lės pa­ dė­ti vie­nas pa­grin­di­nių 2010 m. pa­sau­lio čem­pio­na­tą lai­mė­ju­sios eki­pos ar­chi­tek­tų Car­le­sas Puyo­lis – 34-erių „Bar­ce­lo­nos“ ve­te­ra­nui bus at­lik­ta ke­lio ope­ra­ci­ja. Pag­rin­di­niai is­pa­nų kon­ku­ren­tai dėl ti­tu­lo vo­kie­čiai kol kas kra­to­ si fa­vo­ri­tų sta­tu­so. „Man ne­pa­tin­ ka, kai mus lai­ko tur­ny­ro fa­vo­ri­tais. Pas­ta­rai­siais me­tais ge­riau­sia ko­ man­da bu­vo Is­pa­ni­ja. Taip pat yra ke­lios ki­tos rink­ti­nės, ga­lin­čios lai­ mė­ti pir­me­ny­bes, to­dėl šis čem­pio­ na­tas bus vel­niš­kai sun­kus“, – pri­ sta­ty­da­mas 27 pa­var­džių iš­plės­ti­nį są­ra­šą kal­bė­jo tre­ne­ris Joa­chi­mas Loe­was. Vo­kie­čių stra­te­gas pa­tei­kė ir vie­ ną siurp­ri­zą – į su­dė­tį įtrau­kė nė

vie­nų rung­ty­nių rink­ti­nė­je ne­su­ žai­du­sį 18-me­tį Gel­zen­kir­che­no „Schal­ke“ sau­gą Ju­lia­ną Drax­le­rį.

Kliv­lan­do „Ca­va­liers“ aukš­taū­ gius tre­ni­ruo­ti ke­ti­nęs 221 cm ūgio mil­ži­nas at­si­sa­kė šio pla­no ir nu­ta­rė vi­są dė­me­sį skir­ti ge­ne­ ra­li­nio va­dy­bi­nin­ko asis­ten­to pa­ rei­goms. 36-erių kau­nie­tis spren­di­mą priė­mė pa­si­ta­ręs su da­bar­ti­niu eki­pos tre­ne­riu By­ro­nu Scot­tu ir ge­ne­ra­li­niu klu­bo va­dy­bi­nin­ku Chri­su Gran­tu. „Z nu­spren­dė, kad jam kol kas bus ge­riau im­tis klu­bo va­dy­bos rei­ka­lų. Mū­sų 21-ų vi­du­rio puo­lė­ jui Tris­ta­nui Thomp­so­nui jis ga­lės pa­dė­ti pa­ta­ri­mais. Vi­si drau­ge nu­ spren­dė­me, kad aukš­taū­gių tre­ne­ rio dar­bą pui­kiai at­lie­ka ir iki šiol su vi­du­rio puo­lė­jais dir­bęs Ja­mah­ las Mos­ley“, – kal­bė­jo B.Scot­tas. Ž.Il­gaus­kas šiuo me­tu yra de­ ši­nio­ji Ch.Gran­to ran­ka ir ste­bi, kas vyks­ta nau­jo­kų bir­žo­je. „Jis mums la­biau rei­ka­lin­gas biu­re, o ne treniruočių aikš­tė­je. Jei tre­ ne­riams kils ko­kių nors klau­si­mų – pui­ku. Jie ne­dve­jo­da­mi ga­lės kreip­tis į jį ir ne­ma­nau, kad Di­ dy­sis Z at­si­sa­kys pa­dė­ti. Žyd­rū­ nas tu­ri tik­rai di­de­lį ži­nių ba­ga­ žą“, – kal­bė­jo klu­bo ge­ne­ra­li­nis va­dy­bi­nin­kas. „Vi­suo­met gal­vo­jau, kad pa­bai­ gęs NBA kar­je­rą no­rė­čiau įsi­gi­lin­ti į šios ly­gos klu­bų va­dy­bos su­bti­ly­ bes. Vi­suo­met no­riai mo­kiau­si ir sa­vo ži­nio­mis no­riu pa­si­da­ly­ti su ki­tais“, – kal­bė­jo lie­tu­vis.

Skir­tin­gos nuo­tai­kos

Vie­ną iš tur­ny­ro šei­mi­nin­kių Len­ ki­jos rink­ti­nę tre­ni­ruo­jan­tis Fran­ cis­ze­kas Smu­da į sa­vo eki­pos su­dė­tį įtrau­kė vi­sus tris šie­met Dort­mun­do „Bo­rus­sią“ į Vo­kie­ti­jos bun­des­ly­gos vir­šū­nę at­ve­du­sius sa­vo tau­tie­čius – Lu­kas­zą Piszc­ze­ką, Ja­ku­bą Blaszc­zy­ kows­kį ir Ro­ber­tą Le­wan­dows­kį. Be to, vie­nuo­li­kė­je at­si­ra­do vie­ tos de­vy­nio­lik­me­čiam Var­šu­vos „Le­gios“ sau­gui Ra­fa­lui Wols­kiui. „Mė­gin­siu įlie­ti į rink­ti­nę jau­nų žai­dė­jų ne tik Eu­ro­pos čem­pio­na­ tui, bet ir atei­čiai“, – sa­vo spren­di­ mą ar­gu­men­ta­vo tre­ne­ris. F.Smu­da tu­rės rim­tai pa­suk­ti gal­ vą, ku­rį Lon­do­no „Ar­se­nal“ var­tų sar­gą – Lu­kas­zą Fa­bians­kį ar Woj­ cie­chą Szczęs­ny – pa­si­rink­ti, o ki­tos čem­pio­na­to šei­mi­nin­kės Uk­rai­nos vai­ri­nin­kas Ole­gas Blo­chi­nas bus pri­vers­tas su­ras­ti nau­ją var­tų sar­gą, nes vi­si trys pa­grin­di­niai rink­ti­nės var­ti­nin­kai – And­re­jus Pia­to­vas, Alek­sand­ras Šov­kovs­kis ir And­re­ jus Di­ka­nas – yra trau­muo­ti. Tre­ne­ris rink­sis rink­ti­nei dar neats­to­va­vu­sį 25-erių Alek­sand­ rą Ban­du­rą ar­ba 19-me­tį Mak­si­mą Ko­va­lį. Ki­tas kan­di­da­tas – 17 me­tų už M.Ko­va­lį vy­res­nis Alek­sand­ras Gor­jai­no­vas rink­ti­nė­je žai­dė vos kar­tą ir de­biu­ta­vo jo­je bū­da­mas jau 34-erių – prieš dve­jus me­tus drau­giš­ko­se rung­ty­nė­se Char­ko­ve su Lie­tu­va (4:0). Pa­ren­gė Ma­rius Bag­do­nas

Ste­bės Eu­ro­pos jau­ni­mą

Nusp­ren­dęs at­si­sa­ky­ti tre­ne­rio dar­bo, Ž.Il­gaus­kas šnek­te­lė­jo su bu­vu­siu sa­vo bend­ra­žy­giu Dan­ ny Fer­ry.

„Jis, kaip ir aš, bai­gęs kar­je­ rą sa­ve at­ra­do kaip va­dy­bi­nin­ką. D.Fer­ry yra dir­bęs tai, ko da­bar ėmiau­si aš, ir la­bai džiu­gu, kad Dan­ny su­ti­ko pa­si­da­ly­ti pa­tir­ti­mi ir pa­pa­sa­ko­jo apie vi­sus šio dar­bo niuan­sus“, – sa­kė Ž.Il­gaus­kas. Lie­tu­vis se­ka sa­vo tau­tie­čių pė­ do­mis. Kliv­lan­do klu­bo va­do­vai no­rė­tų, kad vie­nas po­pu­lia­riau­ sių vi­sų lai­kų „Ca­va­liers“ krep­ši­ nin­kų Ž.Il­gaus­kas bū­tų at­sa­kin­ gas už jau­nų Eu­ro­po­je žai­džian­čių ta­len­tų paieš­ką. Pa­na­šias funk­ci­jas Hjus­to­no „Roc­kets“ klu­be at­lie­ka krep­ši­ nio ope­ra­ci­jų di­rek­to­rius Ar­tū­ ras Kar­ni­šo­vas, o Da­la­so „Ma­ ve­ricks“ eki­po­je skau­tu dir­ba Al­vy­das Pazd­raz­dis.

Chri­sas Gran­tas:

Jis mums la­biau rei­ka­lin­gas biu­re, o ne treniruočių aikš­ tė­je.

„Vis­kas pri­klau­so nuo Chri­ so. Jei jis nu­spręs, kad ga­liu pa­ gel­bė­ti ste­bint ir ana­li­zuo­jant Eu­ro­p os jau­n ų­j ų krep­š i­n in­k ų rin­ką, taip ir bus“, – tvir­ti­no Ž.Il­gaus­kas. Žai­dė NBA fi­na­luo­se

Pro­fe­sio­na­lo kar­je­rą Ž.Il­gaus­kas bai­gė per­nai. 1997–2010 m. jis vil­kė­jo „Ca­va­liers“ marš­ki­nė­lius, o pa­sku­ti­nį se­zo­ną at­sto­va­vo Ma­ ja­mio „Heat“ ko­man­dai. Vi­du­rio puo­lė­jas du kar­tus žai­ dė NBA fi­na­le, ta­čiau iš­ko­vo­ti čem­pio­no žie­do jam ne­pa­si­se­kė. Stip­riau­sio­je pla­ne­tos ly­go­ je Di­dy­sis Z su­žai­dė 843-ejas rung­ty­nes: 724-erias iš jų pra­ dė­jo star­to pen­ke­te ir vi­du­ti­niš­ kai rin­ko po 13 taš­kų bei at­ko­vo­jo po 7,3 ka­muo­lio.

„„Kar­je­ra: Ž.Il­gaus­kas dir­ba „Ca­va­liers“ klu­bo ad­minst­ra­ci­jo­je. Au­re­li­jaus Ma­dze­liaus­ko nuo­tr.


12

ketvirtADIENIS, gegužės 17, 2012

pasaulis

9,7

mln. do­le­rių Švei­ca­ri­jos auk­cio­no da­ly­vis su­mokė­jo už is­to­rinį 35 ka­ratų dei­ mantą „Beau San­cy“.

Stiprė­ja ­ pa­ni­ka

Iš­vaikė ­ pro­testą

Grai­ki­jos par­ti­joms ne­su­gebė­jus su­for­ muo­ti val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos, ša­ly­je bir­ že­lio 17 d. įvyks pa­kar­to­ti­niai par­la­men­ to rin­ki­mai. Lai­ki­nuo­ju prem­je­ru pa­skir­ tas Aukš­čiau­sio­jo ad­mi­nist­ra­ci­nio teis­mo pir­mi­nin­kas Pa­na­gio­tis Pik­ra­me­nas. Gilė­ jant ne­ri­mui dėl ga­li­mo ša­lies išė­ji­mo iš eu­ro zo­nos, grai­kai puolė at­siim­ti pi­nigų iš bankų ir vien šį pir­ma­dienį at­si­ėmė 800 mln. eurų.

Ru­si­jos riau­šių po­li­ci­ja va­kar pa­ry­čiais ­ iš­vaikė opo­zi­ci­jos ak­ty­vistų, pro­tes­tuojančių prie­š pre­zi­den­to Vla­di­mi­ro Pu­ti­no val­dymą, nuo­la­tinę sto­vyklą vie­na­me ne­ di­de­lia­me par­ke sos­tinės cent­re. Per šią ope­ra­ciją bu­vo suim­ta bent 15 žmo­nių. Pro­tes­tuo­to­jai Čis­ty­je Pru­dy bul­va­re bu­vo įsikūrę nuo ge­gužės 9 d., siek­da­mi iš­lai­ky­ ti nuo­la­tinę de­monst­ra­ciją, o žmo­nių skai­ čius jo­je bu­vo pa­siekęs 2 tūkst.

Pro­ku­ro­rai sku­ba, teisia­ma­sis links­mi­na­si Vie­nuo­li­ka kal­ti­nimų, 106 ink­ri­mi­nuo­ja­mi nu­si­kal­ti­mai, dau­giau nei 400 liu­dytojų ir 28 tūkst. įkal­čių. Ky­la abe­jo­nių, ar ge­ro­kai nu­si­lpęs buvęs Bos­ni­jos serbų pa­jėgų va­das Rat­ko Mla­di­čius su­lauks Ha­gos tri­bu­no­lo pa­bai­gos. Sar­kas­tiš­kas el­ge­sys

Jung­ti­nių Tautų (JT) tri­bu­no­las va­kar pra­dėjo nag­rinė­ti 70-me­čio R.Mla­di­čiaus bylą, ku­rio­je jis kal­ ti­na­mas vie­nais did­žiau­sių žiau­ rumų, įvyk­dytų Eu­ro­po­je po Ant­ ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro. Kal­ti­na­ma­sis į po­sėdį at­vy­ko ap­si­vilkęs pilką kos­ tiumą ir ryšė­da­mas raš­tuotą kak­la­ raištį. Jis pro­ce­so da­ly­vius pa­svei­ ki­no su­ka­binęs ran­kas virš gal­vos, o įžen­gu­siems teisė­jams sar­kas­tiš­kai pa­plo­jo ir pa­rodė iš­keltą nykštį. Pro­ku­ro­ras pra­dėjo skai­ty­ti kal­ ti­ni­mus. Ši pro­cedū­ra turėtų užt­ruk­ti dvi die­nas, o vėles­nis po­ sėdis vyks ge­gužės 29 d. R.Mla­di­čiui pa­teik­ta vie­nuo­li­ ka kal­ti­nimų dėl ge­no­ci­do, ka­ro nu­si­kal­timų ir nu­si­kal­timų žmo­ giš­ku­mui per 1992–1995 m. šio­je Bal­kanų ša­ly­je vy­kusį žiaurų karą, ku­ris nu­si­nešė apie 100 tūkst. žmo­ nių gy­vybę ir pri­vertė dar 2,2 mln. gy­ven­tojų pa­lik­ti sa­vo na­mus. Buvęs Bos­ni­jos serbų pa­jėgų va­ das suim­tas Ser­bi­jo­je per­nai ge­ gužę po to, kai 16 metų slapstė­ si, ir bu­vo per­kel­tas į JT su­lai­ky­mo centrą Ha­go­je. Nes­ta­bi­li svei­ka­tos būklė

Tarp R.Mla­di­čiui ink­ri­mi­nuo­jamų nu­si­kal­timų – 1995 m. įvy­ku­sių Sreb­re­ni­cos žu­dy­nių or­ga­ni­za­vi­ mas, per ku­rias bu­vo nu­žu­dy­ti be­ veik 8 tūkst. mu­sul­monų vyrų ir ber­niukų.

Jis taip pat lai­ko­mas at­sa­kin­gu dėl 44 mėne­sius tru­ku­sios ir 1995ųjų lapk­ritį pa­si­bai­gu­sios Sa­ra­je­ vo ap­siaus­ties, per ku­rią žu­vo 10 tūkst. žmo­nių. Sie­kiant pa­spar­tin­ti by­los nag­ rinė­jimą, R.Mla­di­čiui ink­ri­mi­ nuo­jamų nu­si­kal­timų skai­čius bu­ vo su­ma­žin­tas nuo 196 iki 106. Kal­ti­na­mo­jo svei­ka­tos būklė yra ne­sta­bi­li ir kal­tin­to­jai bai­mi­na­si, kad ge­ne­ro­las ga­li neiš­gy­ven­ti iki teis­mo pro­ce­so pa­bai­gos, kaip buvęs Ju­gos­la­vi­jos pre­zi­den­tas Slo­bo­ da­nas Mi­lo­še­vi­čius, ku­ris 2006 m. Ha­gos kalė­ji­me mirė ne­su­laukęs ver­dik­to.

R.Mla­di­čius pa­tyrė tris in­sul­tus 1996, 2008 ir 2011 m., jam iš da­lies pa­ra­ly­žiuo­ ta de­šinė kūno pusė.

R.Mla­di­čiaus ad­vo­ka­tas Bran­ ko Lu­ki­čius sakė, kad kal­ti­na­ma­sis pa­tyrė tris in­sul­tus 1996, 2008 ir 2011 m. ir kad jam iš da­lies pa­ra­ly­ žiuo­ta de­šinė kūno pusė. Ma­no­ma, kad iki nu­tar­ties pa­ skel­bi­mo die­nos ga­li praei­ti dar tre­ji me­tai. Jei­gu Tarp­tau­ti­nis baud­žia­ma­sis bu­vu­siosios Ju­gos­ la­vi­jos tri­bu­no­las (TBBJT) R.Mla­

di­čių pri­pa­žins kal­tu, jam grėstų laisvės at­ėmi­mas iki gy­vos gal­vos. Kaltės ne­pri­pažįs­ta

By­los pro­ku­ro­ras Der­mo­tas Groo­ me’as va­kar pa­reiškė, kad R.Mla­ di­čius turė­jo nu­si­kals­tamą tikslą vyk­dy­ti et­ninį va­lymą Bos­ni­jo­je. „Kal­tin­to­jai pa­teiks įro­dymų, ku­rie be jo­kių pa­grįstų abe­jo­nių at­ skleis, kad po­nas Mla­di­čius pri­dėjo ranką prie kiek­vie­no iš šių nu­si­kal­ timų“, – pri­dūrė pro­ku­ro­ras. R.Mla­di­čius pa­darė kaltės ne­ pri­pa­ži­ni­mo pa­reiš­kimą dėl jam pa­teiktų kal­ti­nimų per anks­tesnį teis­mo po­sėdį per­nai bir­želį. „Vi­sas pa­sau­lis ži­no, kas aš toks! – pra­ėju­siais me­tais į teisė­jo pra­šymą pri­si­sta­ty­ti at­sakė kal­ti­na­ma­sis. – Esu ge­ne­ro­las Rat­ko Mla­di­čius. Aš gy­niau sa­vo tautą, sa­vo vals­tybę... Da­bar aš gi­nu sa­ve!“ Mo­tinų de­monst­ra­ci­ja

Prie teis­mo rūmų 25 mo­te­rys, pri­ klau­san­čios Sreb­re­ni­cos mo­tinų or­ga­ni­za­ci­jai, at­sto­vau­jan­čiai šių žu­dy­nių au­koms ir našlėms, su­ rengė de­monst­ra­ciją. „Jis – did­žiau­sias sker­di­kas Bal­ ka­nuo­se ir pa­sau­ly­je“, – 65 metų Mu­ni­ra Su­ba­sič sakė nau­jienų agentū­rai AFP. Ši mo­te­ris ne­te­ko 22 ar­timųjų – jie bu­vo nu­žu­dy­ti Bos­ ni­jos serbų pa­jėgų, ku­rios įsi­veržė į Sreb­re­ni­cos ank­lavą 1995 m. bir­želį. „Žiūrė­siu jam į akis ir pa­klau­siu, ar

„„Tri­bu­no­las: R.Mla­di­čiaus teis­mas, ku­rio taip il­gai laukė Sreb­re­ni­cos

aukų ar­ti­mie­ji, ga­li užt­ruk­ti tre­jus me­tus. 

jis at­gai­lau­ja“, – pri­dūrė M.Su­ba­sič. Mo­te­ris sakė teis­mo po­sėdį stebė­ sian­ti iš bal­ko­no teis­mo salė­je. Svars­to, ar ati­dėti pro­cesą

Li­kus dviem die­noms iki by­los nag­rinė­ji­mo pra­džios R.Mla­di­čiaus ad­vo­ka­tai pa­prašė ati­dėti pro­cesą še­šiems mėne­siams ir teigė, kad jiems rei­kia dau­giau lai­ko pa­si­ ruoš­ti gy­ny­bai. TBBJT pir­mi­nin­ kas Ny­der­landų teisė­jas Alp­hon­

„Scan­pix“ nuo­tr.

sas Orie pra­si­dėjus po­sėdžiui sakė te­bes­vars­tan­tis, ar ati­dėti šią bylą, nes kal­tin­to­jai yra pa­darę „reikš­ mingą klaidą“, ku­ri ga­li su­trik­dy­ ti pro­ce­so eigą. Per ke­lis anks­tes­nius iki­teis­mi­ nius po­sėdžius se­ny­vo am­žiaus buvęs ge­ne­ro­las ma­žai kalbė­jo, tik skundė­si sa­vo pra­sta svei­ka­ta ir pra­šė A.Orie leis­ti jam vilkė­ti ka­ rinę uni­formą. BNS, BBC inf.

R.Mla­di­čiaus sekė­jai grįžta? Kol Ha­go­je vyks­ta Sreb­re­ni­cos žu­ dy­nių or­ga­ni­za­vi­mu kal­ti­na­mo Rat­ko Mla­di­čiaus teis­mas, jo sekė­ jai ga­li paim­ti vald­žią šia­me ma­ža­ me kalnų mies­te­ly­je, pa­te­ku­sia­me į kru­vi­nus is­to­ri­jos pus­la­pius.

„„Posū­kis: Sreb­re­ni­ca ne­te­ko spe­cia­laus sta­tu­so, ku­ris ga­ran­ta­vo bal­

sa­vi­mo teisę iš šio mies­te­lio ki­lu­siems, bet ja­me ne­be­gy­ve­nan­tiems mu­sul­mo­nams. „Scan­pix“ nuo­tr.

Bos­ni­jos ir Her­co­go­vi­nos vald­žia pra­ėju­sią sa­vaitę nu­sprendė ne­leis­ ti mu­sul­mo­nams, pa­bėgu­siems iš Sreb­re­ni­cos per 1995 m. žu­dy­nes, bal­suo­ti vie­tos rin­ki­muo­se šia­me mies­te. Didė­ja ti­ki­mybė, kad šį ru­ denį me­ru bus iš­rink­tas ser­bas. Nuo 2008 m. Sreb­re­ni­ca turė­ jo ypa­tingą sta­tusą, ir iš jo ki­lu­ siems, bet da­bar čia ne­be­gy­ve­ nan­tiems bos­niams mu­sul­mo­nams

bu­vo leis­ta da­ly­vau­ti mies­te­lio vie­ tos rin­ki­muo­se. Todėl da­bar Sreb­ re­ni­cos me­ro pa­rei­gas ei­na jų tau­ tie­tis Ca­mi­las Du­ra­ko­vi­čius. Bet, pa­kei­tus bal­sa­vi­mo tai­syk­ les, ki­tuo­se me­ro rin­ki­muo­se, ku­ rie vyks šie­met spalį, ga­li trium­ fuo­ti ser­bai. „No­ri­me, kad žmonės, ku­rie čia gimė ir turė­jo bėgti nuo ma­si­nių žu­dy­nių, galėtų bal­suo­ti Sreb­re­ni­ co­je, – teigė C.Du­ra­ko­vi­čius. – Ki­ taip mies­te vald­žią paims po­li­ti­kai, ku­rie pro­pa­guo­ja melą ir nei­gia ge­ no­cidą.“ Ka­ro me­tais Sreb­re­ni­ca bu­vo mu­sul­monų ank­la­vas serbų kont­ ro­liuo­ja­ma­me re­gio­ne, kol R.Mla­

di­čiaus pa­jėgos 1995 m. liepą užėmė jį ir per ke­lias sa­vai­tes iš­žudė 8 tūkst. vyrų ir ber­niukų. Šian­dien Sreb­re­ni­ca taip pat yra mu­sul­monų val­do­ma sa­lelė ser­biš­ko­je Bos­ni­jos ir Her­co­go­vi­nos da­ly­je, ku­rios ly­ de­ris Mi­lo­ra­das Do­di­kas men­ki­na Sreb­re­ni­cos žu­dy­nes ir ra­gi­na su­ skal­dy­ti šalį. Prieš karą Sreb­re­ni­co­je gy­ve­ no 30 tūkst. bos­nių mu­sul­monų, jie su­darė 80 pro­c. visų gy­ven­tojų. Da­bar jų skai­čius su­mažė­jo be­veik de­šim­čia kartų ir be­veik su­si­ly­gi­no su serbų skai­čiu­mi, nors C.Du­ra­ ko­vi­čius ti­ki­na, kad serbų yra dvi­ gu­bai dau­giau. „The Guar­dian“ inf.


13

ketvirtADIENIS, gegužės 17, 2012

menas ir pramogos

M.K.Čiur­lio­niui – kai­nos eg­za­mi­nas Bir­že­lio 1 d. vyks 24-asis Vil­niaus auk­cio­ nas. Išs­kir­ti­niu jis va­di­na­mas, nes pir­mą kar­tą ofi­cia­lio­je Lie­tu­vos rin­ko­je bus par­ duo­da­mas tau­tos dai­niaus ir dai­li­nin­ko Mi­ ka­lo­jaus Kons­tan­ti­no Čiur­lio­nio kū­ri­nys.

Ind­rė Pep­ce­vi­čiū­tė i.pepceviciute@diena.lt

nį su­reng­to­je spau­dos kon­fe­ren­ci­ jo­je pa­sa­ko­jo S.Mak­se­lie­nė.

Par­duo­da­mas komp­lek­te

Su­kū­rė 32 fluo­ro­for­tus

„Šis auk­cio­nas yra ga­na iš­skir­ti­ nis. Bir­že­lio 1 d. pa­žiū­rė­si­me, kiek Lie­tu­vos rin­ka pa­si­ruo­šu­si mo­kė­ti už au­to­riaus, ku­rio 99 pro­c. dar­bų sau­go­mi Na­cio­na­li­nia­me mu­zie­ ju­je ir ku­ris yra ta­pęs emb­le­mi­ne tau­ti­nės dai­lės fi­gū­ra, fluo­ro­for­ tą“, – apie auk­cio­ne par­duo­da­mą M.K.Čiur­lio­nio kū­ri­nį „Aps­nig­ tas kai­mas“ kal­bė­jo Me­no rin­kos agen­tū­ros di­rek­to­rė Si­mo­na Mak­ se­lie­nė. Šis dar­bas yra vie­nas ap­lan­ko, ku­rį su­da­ro vie­nuo­li­ka fluo­ro­for­ tų, kū­ri­nių. Ja­me yra net de­vy­nių M.K.Čiur­lio­nio bend­ra­moks­lių iš Var­šu­vos me­no mo­kyk­los gra­fi­kos dar­bai. „Konk­re­čiai fluo­ro­for­to „Aps­ nig­tas kai­mas“ Lie­tu­vo­je ži­no­mi du eg­zemp­lio­riai. Jie abu sau­go­mi M.K.Čiur­lio­nio mu­zie­ju­je. Vie­ nas jų yra su M.K.Čiur­lio­nio laiš­ ku ap­link at­spau­dą. Ki­tas ži­no­mas eg­zemp­lio­rius yra Kro­ku­vos na­ cio­na­li­nia­me mu­zie­ju­je, ten sau­ go­mas ir vie­nin­te­lis vi­sas Fe­lik­so Ja­sieńs­kio ap­lan­kas“, – tre­čia­die­

F.Ja­sieńs­kis, Me­no rin­kos agen­tū­ ros di­rek­to­rės tei­gi­mu, bu­vo len­ kų ko­lek­cininkas, gy­ve­nęs Kro­ku­ vo­je. Jo už­sa­ky­mu Var­šu­vos dai­lės mo­kyk­la tuo­met iš­lei­do stu­den­tų fluo­ro­for­tų ap­lan­ką, ku­ria­me bu­vo ir M.K.Čiur­lio­nio dar­bas „Aps­nig­ tas kai­mas“. „Fluo­ro­for­tai bu­vo vi­siš­kai nau­ja tech­ni­ka, ku­rią 1902 m. iš­ra­do len­kų pro­fe­so­rius Ta­deus­zas Est­rei­che­ris. Jos prin­ci­pas toks: stik­lo plokš­te­lė pa­den­gia­ma vaš­ku, pie­ši­nys iš­rai­ žo­mas ada­ta ar plo­nu pa­ga­liu­ku. Ant pa­ruoš­to pie­ši­nio pi­la­ma fluo­ ro van­de­ni­lio rūgš­ties. Pas­kui de­ da­mas drėg­nas po­pie­rius ir spau­ džia­ma“, – su fluo­ro­for­tų tech­ni­ka su­pa­žin­di­no S.Mak­se­lie­nė. Ji pri­ dū­rė, kad ši tech­ni­ka ne­bran­gi, pa­ pras­ta, bet la­bai ne­pat­va­ri. Stik­las daž­nai lūž­da­vo, nes yra tra­pus. Pa­sak di­rek­to­rės, ži­no­ma, kad M.K.Čiur­lio­nis yra su­kū­ręs 32 fluo­ro­for­tus. O mu­zie­ju­je yra tik 23 skir­tin­gi fluo­ro­for­tai, ar­ba, kaip sa­kė S.Mak­se­lie­nė, 38 at­spau­dai nuo 23 kli­šių.

„„Ypa­tin­gas: M.K.Čiur­lio­nio fluo­ro­for­to „Aps­nig­tas kai­mas“ Lie­tu­vo­je ži­no­mi du eg­zemp­lio­riai. Jie abu sau­

go­mi M.K.Čiur­lio­nio mu­zie­ju­je. 

Pra­di­nė kai­na – per ma­ža

M.K.Čiur­lio­nis, dar bū­da­mas gy­ vas, yra par­da­vęs vie­ną vie­nin­te­lį sa­vo kū­ri­nį. Po jo mir­ties be­veik vi­ sas pa­li­ki­mas, di­rek­to­rės pa­sa­ko­ji­ mu, ati­te­ko M.K.Čiur­lio­nio mu­zie­ jui. „Vie­šai nė­ra ži­no­ma, kad bū­tų bu­vęs par­duo­tas nors vie­nas jo dar­ bas. Išs­ky­rus tai, ką M.K.Čiur­lio­ nio mu­zie­jus per pri­va­čias de­ry­bas yra įsi­gi­jęs. Dar šiek tiek dai­li­nin­ko dar­bų tu­ri pri­va­tūs ko­lek­ci­nin­kai“, – sa­kė S.Mak­se­lie­nė. Dėl to, kad nė­ra kom­po­zi­to­riaus ir dai­li­nin­ko dar­bų par­da­vi­mo is­ to­ri­jos, ne­bu­vo į ką at­si­žvelg­ti ir nu­sta­tant M.K.Čiur­lio­nio dar­bo kai­ną. „Rem­tis ga­li­ma ne­bent pa­ na­šaus lai­ko­tar­pio, pa­na­šios sti­ lis­ti­kos ana­lo­gais, sim­bo­lis­tais ir pan. Yra tam tik­ra re­zer­vi­nė su­ma,

be ku­rios par­da­vė­jas ne­no­ri skir­ tis su šiuo dar­bu. O pra­di­nė kai­ na auk­cio­nui – 22 tūkst. li­tų – bu­ vo pa­rink­ta ma­ža vien tam, kad kuo dau­giau žmo­nių už­si­ka­bin­tų ir su­ si­var­žy­tų. Vi­si aiš­kiai su­vo­kia, kad tai nė­ra rea­li kai­na, ji per ma­ža“, – kal­bė­jo Me­no rin­kos agen­tū­ros va­ do­vė. Kon­teks­tas gė­dos ne­da­ro

Kal­bė­da­ma apie auk­cio­no kon­teks­ tą M.K.Čiur­lio­niui, S.Mak­se­lie­nė sa­kė, kad jis gė­dos tik­rai ne­da­ro. „Tu­ri­me pir­mų­jų Lie­tu­vos dai­lės pa­ro­dų au­to­rius. Pir­mos lie­tu­vių dai­lės pa­ro­dos vy­ko nuo 1906 m. iki Pir­mo­jo pa­sau­li­nio ka­ro. Bū­ tent su jo­mis sie­ja­mas Lie­tu­vos na­ cio­na­li­nės dai­lės gi­mi­mas“, – tei­ gė di­rek­to­rė.

Si­mo­no Švit­ros nuo­tr.

Auk­cio­ne pri­sta­to­mas Mstis­la­vo Do­bu­žins­kio rin­ki­nys, pir­mų­jų lie­ tu­vių dai­lės pa­ro­dų au­to­rių, to­kių kaip Bo­les­lo­vas Bui­ka, Ka­zi­mie­ras Stab­raus­kas, Jo­nas Mac­ke­vi­čius ir kt., kū­ri­niai. XX a. pir­mos pu­sės gra­fik ­ os rin­ki­nį su­da­ro Na­po­leo­no Sta­ni­ko, Vy­tau­to Ka­zi­mie­ro Jo­ny­ no, Józe­fo Per­kows­kio, An­ta­no Ku­ čo ir ki­tų dar­bai. Pas­ta­rų­jų ke­lių de­šimt­me­čių lai­ko­tar­piui at­sto­vau­ja Jo­nas Če­ po­nis, Va­le­ri­ja Ost­raus­kie­nė, Al­ gir­das Pet­ru­lis, Leo­nar­das Tu­lei­kis ir ki­ti. „Šių au­to­rių dar­bai su­da­ ro XX a. ant­ros pu­sės vaiz­duo­ja­ mo­sios dai­lės auk­so fon­dą. Tu­ ri­me bū­ti ati­dūs šiems dar­bams, nes jų, lais­vai cir­ku­liuo­jan­čių rin­ ko­je, ne tiek daug ir li­ko“, – sa­kė S.Mak­se­lie­nė.


14

ketvirtADIENIS, gegužės 17, 2012

menas ir pramogos „Vilniaus diena“ rekomenduoja

Kur? Teat­ro sąjun­go­je, Teat­ro g. 8. Ka­da? Ge­gužės 21 d. 18 val. Kiek? Ne­mo­ka­mai.

Kur? Mo­ky­tojų na­muo­se, Vil­niaus g. 39. Ka­da? Ge­gužės 18 d. 17 val. Kiek? Ne­mo­ka­mai.

Kur? Vil­niaus pa­veikslų ga­le­ri­jos kie­me. Ka­da? Ge­gužės 19 d. 21 val. Kiek? Ne­mo­ka­mai.

Sve­čias iš Kau­no

Kla­si­ki­nis šo­kis

Pa­ro­dos pa­lydė­tuvės

Vil­niu­je vyks Kau­no mu­zi­ki­nio teat­ro so­lis­to Juo­zo Ma­li­ko­nio kūry­bos va­ka­ras. Ja­me skambės F.Shu­ber­to, G.Ver­di, P.Čai­kovs­kio, V.Bel­li­ni, L.van Beet­ho­ve­no, J.Straus­so, S.Rach­ma­ni­no­vo, M.Glin­ kos, R.Rod­žer­so, M.Leig­ho, A.Gu­ri­lio­vo, A.Bra­žins­ko ir kitų kom­po­ zi­to­rių vo­ka­li­niai kūri­niai.

Sos­tinė­je vyks tra­di­ci­nis kla­si­ki­nio šo­kio ko­lek­ty­vo „Nuo­tai­ka“ kon­cer­tas. Jį su­da­ro 16 nu­me­rių, ku­rių cho­reog­ra­fi­ją kūrė Ol­ga Ta­ ma­šaus­kienė, Ju­ri­jus Smo­ri­gi­nas (nuo­tr.) ir kt. Šis kon­cer­tas ypa­ tin­gas tuo, kad ja­me pa­si­ro­dys ne tik vy­riau­si auklė­ti­niai, ta­ čiau ir jau­nes­ni vai­kai.

Tarp­tau­tinės pa­ro­dos „Kry­žiai yra do­rybės ženk­las, o Strėlė – per­ galės... Sa­pie­gos vals­ty­bi­nin­kai, me­no me­ce­na­tai ir ko­lek­ci­nin­kai“ pa­lydė­tu­vių pro­ga vi­si sos­tinės mu­zi­kos mylė­to­jai kvie­čia­mi į Lie­ tu­vos Did­žio­sios Ku­ni­gaikš­tystės val­dovų rūmų or­kest­ro „Ca­me­ ra­ta Pa­la­ti­na Vil­nen­sis“ kon­certą.

Kur? Tai­ko­mo­sios dailės mu­zie­ju­je, Ar­se­na­lo g. 3A. Ka­da? Iki lapk­ri­čio 4 d. Kiek? 6 li­tai.

Kur? Ga­le­ri­jo­je „Var­tai“, Vil­niaus g. 39. Ka­da? Iki ge­gužės 26 d. Kiek? Ne­mo­ka­mai.

Kur? Se­no­jo­je fo­tog­ra­fi­jos ga­le­ri­jo­je, Did­žio­ji g. 19. Ka­da? Iki bir­že­lio 2 d. Kiek? Ne­mo­ka­mai.

Kur? Jau­ni­mo teat­re, Ark­lių g. 5. Ka­da? Ge­gužės 19 d. 18 val. Kiek? 20 litų.

Ma­dos pa­sau­ly­je

Kaip jau­čia­si me­ni­nin­kai?

Ne­ma­ty­tas Ker­na­gis

Ke­turvė­ji­ninkų is­to­ri­ja

Pa­ro­do­je „Nuo mi­ni iki mak­si. Sep­tin­to­jo de­ šimt­me­čio ma­da“ iš ko­lek­ci­nin­ko, ma­dos is­to­ri­ ko Alek­sand­ro Va­sil­je­vo ko­lek­ci­jos eks­po­nuo­ ja­ma dau­giau kaip 70 sep­tin­to­jo de­šimt­me­čio su­kne­lių.

Me­ni­ninkės Jur­gos Bai­laitės „Pa­ro­dyk“ – tai pro­ jek­to „Ne­pa­da­ry­ti dar­bai“, pra­dėto 2009 m., bai­ gia­ma­sis eta­pas. Pro­jek­tas su­si­jęs su dalį vi­du­ rinės lie­tu­vių me­ni­ninkų kar­tos iš­ti­ku­sia neuž­ tik­rin­tu­mo būse­na.

Fo­to­me­ni­nin­kas Sau­lius Paukš­tys kvie­čia į pa­ rodą „Ne­pub­li­kuo­tos Vy­tau­to Ker­na­gio fo­tog­ra­ fi­jos – 1994–2005 m.“. Šio­je pa­ro­do­je vi­si maest­ro V.Ker­na­gio gerbė­jai jį iš­vyks vi­sai ki­tokį, bet kar­ tu ir ge­rai pa­žįstamą.

Spek­tak­lis „Ke­tu­riais vėjais“ su hu­mo­ru, jau­ nat­viš­ka ener­gi­ja ir iro­ni­ja at­skleid­žia tar­pu­ka­ rio Lie­tu­vos ne­ramų bei įvai­ria­lypį gy­ve­nimą ir pa­sa­ko­ja apie poetą Kazį Binkį bei jo drau­gus ke­turvė­ji­nin­kus.

tv programa

LTV

6.00 Labas rytas. 9.00 „Komisaras Reksas“ (N-7) (k). 10.00 Seimo nutarimo „Dėl Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos patvirtinimo“ projekto pateikimas. Tiesioginė transliacija iš LR Seimo. 12.00 Kino apdovanojimų ceremonija „Sidabrinės gervės“ (k). 14.50 Žinios. 15.10 „Komisaras Reksas“ (N-7). 16.00 „Hartlando užuovėja“ (2). 17.05 „Senis“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.35, 21.05, 23.20 Sportas. Orai. 18.45 Nacionalinė paieškų tarnyba. 19.20 „Giminės. Po dvidešimties metų“. 20.25, 22.10 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 20.55 Verslas. 21.00 Kultūra. 21.15, 22.15 Mūsų dienos – kaip šventė. 22.45 Kelias į UEFA EURO 2012. 23.15 Vakaro žinios. 23.30 „Senis“ (N-7) (k).

LNK

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“ (1). 6.50 „Tomas ir Džeris“ (k). 7.20 „Agentas Šunytis“ (3) (k). 7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7) (k). 8.50 24 valandos (N-7).

LTV 18.45 val.

9.45 Žvaigždžių duetai 6. Lemiama kova (k). 12.40 Karamelinės naujienos (N-7) (k). 13.10 „Nickelodeon“ valanda. „Nugalėtoja“ (9). 13.40 „Agentas Šunytis“ (4). 14.10 „Vaikų „Warner Bros.“ „Tomas ir Džeris“. 14.40 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 15.40 „Langai III“ (N-7). 16.40 24 valandos (N-7). 17.40 Būk mano meile! (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.14 Sportas. 19.17 Orai. 19.19 Valanda su Rūta. 21.00 KK2 (N-7). 21.30 Dviračio šou. 22.00 Žinios. Verslas. 22.19 Sportas. 22.23 Orai. 22.25 Kriminalinė Lietuva (N-7). 22.35 „Mentalistas“ (N-7). 23.35 „Slapti reikalai“ (6) (N-7). 0.30 „Specialioji Los Andželo policija“ (7) (N-7). 1.25 Sveikatos ABC (k).

TV3

6.40 Teleparduotuvė. 6.55 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 7.25, 15.10 „Simpsonai“. 7.55 „Buvusieji“. 8.55 „Meilės sūkuryje“. 10.00 „Moterys meluoja geriau“. 11.00 Drama „Hačiko. Šuns istorija“ (JAV, 2009 m.). 13.10 „Bakuganas“.

LNK 19.19 val.

13.40 „Būrys“. 14.10 „Ragai ir kanopos sugrįžta“. 14.40 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 15.40 „Likimo galia“. 16.40 „Meilės triumfas“. 17.40 Ką manai? 18.35 Susitikime virtuvėje. 18.45 TV3 žinios. 19.00 TV3 sportas. 19.05 TV3 orai. 19.10 „Naisių vasara“. 19.40 Paskutinė instancija. 20.30 Žvaigždė policininkas. 21.00 „Vyno kelias“. 21.35 TV3 vakaro žinios. 21.50 TV3 sportas. 21.55 TV3 orai. 22.00 „Gyvenimas“. 23.00 „Nokautas“ (8). 0.00 „Liudininkai“. 1.00 „Kaltės kaina“. 1.55 „Įstatymas ir tvarka. Nusikalstami kėslai“.

BTV

6.30 Televitrina. 7.00 Žinios (k). 7.25 Duok „labas“ (k). 8.00 „Užkalnio 5“ (k). 9.00 „Lietuvos žinių“ tyrimas (N-7) (k). 10.00 „Margoša: moterimi negimstama“. 11.00 „Be namų negerai: naujas gyvenimas“. 11.30 „Mentai“ (N-7) (k). 12.30 „Ekstrasensai prieš nusikaltėlius“ (N-7) (k). 13.30, 16.30 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7).

TV3 22.00 val.

14.30 „Pragaro virtuvė“ (N-7). 15.30 „Amerikos talentai“. 17.30 „Tylos riba“ (N-7) (k). 18.00 Žinios. Sportas. Orai. 118.25 „Liejyklos gatvė“ (Rusija, 2008 m.) (N-7). 19.25 „Zaicevas + 1“ (Rusija, 2011 m.) (N-7). 20.00 Žinios. 20.15 Verslas. 20.19 Sportas. 20.23 Orai. 20.25 „Sąmokslo teorija“. Tiesioginė diskusijų laida. 21.25 Trileris „Informatorius“ (JAV, 1999 m.) (N-7). 0.40 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 1.45 „Galileo: norintiems žinoti“. 2.15 „Bamba“. Interaktyvus šou suaugusiesiems (S).

Lietuvos ryto TV

6.14, 13.00 TV parduotuvė. 6.30 Ryto reporteris. 7.55, 14.30, 23.05 Negaliu tylėti. 8.55 „Merdoko paslaptys“ (N-7). 10.00, 18.20, 22.30 Super L.T. 10.35 Girių takais. 11.05 Idėjos namams. 12.00 Lietuvos diena. 13.30 Šeimų dvikova – „Akropolio“ turnyras. 15.30 „Padūkėlis Eliotas“. 15.45, 16.10, 1.00 Dok. s. „Putinas“. „Nauja pradžia“ (N-7). 16.00, 17.00, 18.00 Žinios. Orai. 17.20 Lietuva tiesiogiai.

BTV 20.25 val.

18.55 Ilgai ir laimingai. 19.55 Dok. f. „Šaltojo karo paslaptys“ (N-7). 21.00, 0.05 Reporteris. 21.52, 0.57 Orai. 21.55 Lietuva tiesiogiai.

SPORT1

9.00 Televitrina. 10.00, 19.00, 21.00, 23.00 Žinios +. 10.15 Didžiosios Britanijos žiedinės lenktynės „AirAsia Renault Clio Cup“ (Donington Park). 10.50 Krepšinio pasaulyje. 11.20, 22.35 Olimpinės žaidynės. 11.35 Sporto metraštis. 11.45 Italijos „Serie A“ lyga. „Inter“–„Milan“. 13.30, 23.15 Sportas LT. 14.30, 21.15 Adrenalinas. 15.00 Automoto. 15.30 VTB vieningoji krepšinio lyga. Mažasis finalas. Vilniaus „Lietuvos rytas“–Krasnodaro „Lokomotiv-Kuban“. 17.15 Lietuvos krepšinio lyga. 1-osios finalo rungtynės. Kauno „Žalgiris“–Vilniaus „Lietuvos rytas“. 19.15 Ispanijos ACB krepšinio lyga. „Barcelona Regal“–Madrido „Real“. 21.45 Olimpinės žaidynės. 22.00 Sportas LT. Lietuvos atviras kultūrizmo čempionatas. 23.15 Sportas LT. Jaunimo bokso turnyras Dano Pozniako atminimui.

lietuvos ryto tv 18.55 val.


15

ketvirtADIENIS, gegužės 17, 2012

skelbimai

Tel. 261 3653, 261 3655 skelbimai@vilniausdiena.lt

At­si­svei­ki­na iki ru­dens Mu­zi­kos klu­bas „Tams­ta“ kvie­čia bi­čiu­lius į pa­sku­ti­nius šio se­zo­no kon­cer­tus. Dar du tran­kūs va­ka­ rė­liai, ir darbš­čio­sios „Tams­tos“ bi­tu­tės ke­liaus il­sė­tis bei ruoš­tis di­džia­jai va­sa­ros mu­zi­kos fies­tai – fes­ti­va­liui „Tams­ta mu­zi­ka“ Va­ rė­nos dai­nų slė­ny­je.

Vie­nu svar­biau­sių mu­zi­ki­nių ren­ gi­nių jau­noms gru­pėms lai­ko­ mas kon­kur­sas „Ga­ra­žas“ šie­ met su­lau­kė kaip nie­kad daug pro­fe­sio­na­lių da­ly­vių ir di­džiu­lio pub­li­kos pa­lai­ky­mo. Tad prieš­ pas­ku­ti­nį sa­vo kon­cer­tą „Mu­zi­ka pra­si­de­da čia!!!“ ge­gu­žės 18-ąją „Tams­ta“ ski­ria bū­tent švie­žiems vei­dams Lie­tu­vos sce­no­je. Klau­ sy­to­jus links­mins ge­riau­siai pa­si­ ro­dę ko­lek­ty­vai. Už­ve­dan­čiu ro­ku nu­ste­bins „Ga­ra­že 2012“ per­ga­lę iš­plė­šę nuo­tai­kin­gie­ji kau­nie­čiai „At­ti­tu­de“. Vai­ki­nai nu­ste­bins aukš­tu ly­giu ir pui­kiu šou.

Se­zo­no už­da­ry­mo va­ka­rė­ly­je skam­ bės ge­riau­si de­vin­ to­jo de­šimt­me­čio šo­kių mu­zi­kos hi­tai. Ki­ti va­ka­ro kal­ti­nin­kai – iš Aly­ taus ki­lu­sių mu­zi­kan­tų su­bur­ ta gru­pė „Mo­vo“. Šie jau­nuo­liai, pro­pa­guo­jan­tys ori­gi­na­lų „reg­ rokb­liu­zo“ sti­lių, taip pat ryš­kiai pa­si­ro­dė kon­kur­se. Jie ne tik lai­ mė­jo rė­mė­jų su­teik­tą tei­sę ne­ mo­ka­mai iš­leis­ti sa­vo pir­mą­jį al­ bu­mą 2 tūkst. ko­pi­jų ti­ra­žu, bet ir užė­mė ant­rą vie­tą bei džiau­gė­si ga­vę „Pre­So­nus Au­dio­box“ įra­ šų stu­di­ją.

SIŪLO DARBĄ Konditerijos įmonė priims į darbą vairuotoją-ekspeditorių, vadybininką-ekspeditorių ir prekybos agentą. Tel. 8 611 45 000. 957449

Fes­ti­va­ly­je „Mu­zi­ka pra­si­de­da čia!!!“ pa­si­ro­dys ir gau­sus funk rit­mus mėgs­tan­tis ko­lek­ty­vas „Flying Pil­lows pro­ject“. Ši gru­pė lai­mė­jo spe­cia­lų pro­diu­se­rio bei Lie­tu­vos mu­zi­kos ir teat­ro aka­ de­mi­jos dės­ty­to­jo Ge­di­mi­no Zu­ jaus įsteig­tą pri­zą – 6 va­lan­das jo įra­šų stu­di­jo­je – ir na­mo iš­si­ne­šė pub­li­kos sim­pa­ti­jų pri­zą. Pas­ku­ti­nis šio se­zo­no kon­cer­ tas „Tams­to­je“ įvyks šeš­ta­die­nį, ge­gu­žės 19 d. Ši da­ta ga­na sim­ bo­liš­ka, nes bū­tent tą­dien vi­są ša­lį apims Gat­vės mu­zi­kos die­ nos me­lo­di­jos. Iš šir­dies šį pro­ jek­tą pa­lai­kan­tys „Tams­tos“ at­ sto­vai kvie­čia vi­sus nea­be­jin­gus ge­rai nuo­tai­kai ir pui­kiai mu­zi­ kai po die­nos gat­vė­je atei­ti į klu­ bą, kur vi­si gaus do­va­nų ne­mo­ka­ mą kon­cer­tą. Gat­vės mu­zi­kos die­nos šur­ mu­liui nu­ri­mus pra­si­dė­sian­čia­ me ren­gi­ny­je iki pa­ry­čių šok­ ti pri­vers už­ve­dan­tys pro­jek­to „80’s Li­ve Su Bai­ba Skurs­te­ne“ gar­sai. Se­zo­no už­da­ry­mo va­ka­ rė­ly­je skam­bės ge­riau­si de­vin­ to­jo de­šimt­me­čio šo­kių mu­zi­kos hi­tai. Links­min­tis pui­kio­je kom­ pa­ni­jo­je ga­lė­si­te klau­sy­da­mie­si le­gen­di­nių Ma­don­nos, Ky­lie Mi­ no­gue, Mi­chae­lo Jack­so­no ir ki­tų ne­pa­mirš­ta­mų kū­ri­nių. Jau ket­vir­ta­sis „Tams­ta mu­zi­ kos“ fes­ti­va­lis Va­rė­nos dai­nų slė­ ny­je vyks lie­pos 20–22 d. Kar­tu su gar­siau­sio­mis, per­spek­ty­viau­ sio­mis ir įdo­miau­sio­mis lie­tu­vių gru­pė­mis ja­me pa­si­ro­dys už­sie­ nio mu­zi­kos žvaigž­dės – dai­ni­ nin­kas Sa­mas Spar­ro iš Aust­ra­ li­jos ir gru­pės „Bra­zi­lian Girls“ iš JAV bei „Elect­ric Wi­re Hust­le“ iš Nau­jo­sios Ze­lan­di­jos. VD inf.

„„Ro­ken­ro­las: „Tams­ta“ va­sa­rą iš­tuš­tės. Ta­čiau prieš tai klu­bo sie­nas

dar su­dre­bins ke­li tran­kūs kon­cer­tai. Ša­rū­no Ma­žei­kos (BFL) nuo­tr.

Aikš­tė­je dygs me­džiai Jau šį penk­ta­die­nį, ge­gu­žės 18 d., pir­mą kar­tą Eu­ro­po­je bus pa­mi­ nė­ta Ža­vė­ji­mo­si au­ga­lais die­na. Lie­tu­va ta­po 28-a prie šios ini­cia­ ty­vos pri­si­jun­gu­sia ša­li­mi.

Ta pro­ga pa­sku­ti­nę šios dar­bo sa­ vai­tės die­ną Eu­ro­pos aikš­tė­je Vil­ niu­je vie­nai die­nai užaugs ne tik žo­lė, bet ir iš­dygs 4 met­rų me­ džiai. Au­ga­lai prieš be­to­ną ims vir­ šų vie­no­je svar­biau­sių sos­ti­nės

aikš­čių nuo anks­taus penk­ta­die­ nio ry­to iki su­te­mos. Kiek­vie­nas vil­nie­tis ir mies­to sve­čias kvie­ čia­mi pa­brai­dy­ti po švie­žią žo­ lę ir su­sės­ti po įspū­din­go aukš­čio me­džiais ten, kur la­biau­siai ne­si­ ti­kė­jo jų pa­ma­ty­ti. Tad vi­si vil­nie­čiai kvie­čia­mi ne tik ap­si­lan­ky­ti penk­ta­die­nį su­ ža­liuo­sian­čio­je Eu­ro­pos aikš­tė­je, bet ir pa­kvies­ti tuo pa­si­mė­gau­ ti drau­gus. VD inf.

Terminuotam darbui Lentvaryje reikalingi pagalbiniai (-ės) darbuotojai (-os) (langų gamyba). Darbas prie staklių, langų profilių gaminimas, plastiko surinkimas, langų apkaustų uždėjimas, frezavimas, virinimas, metalo pjovimas. Registruotis darbo dienomis 9-16 val. tel. 8 620 68 855, 8 650 34 654. 958686

PASLAUGOS

šas susirinkimas vyks Vilniaus r. Čekoniškių vidurinėje mokykloje (Čekoniškių gyv., Sudervės p. LT-14207 Vilniaus r.) gegužės 31 d. 18 val. 8. Motyvuotus pasiūlymus (raštu, e. paštu ir kt.) dėl planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitos iki viešo susirinkimo galima teikti UAB „AV Consulting“ (P.Vileišio g. 9, LT10308 Vilnius, dr. Vidas Revoldas, tel./faks. (8 5) 234 1880), e. p. info@avcon.lt. 9. Pasiūlymų kopijos papildomai gali būti teikiamos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai. 959335

UAB „Senamiesčio ūkis“ (į. k. 121452134) skelbia konkursą palėpių valymo darbams atlikti. Pasiūlymus teikti Vilniaus g. 25, Vilnius, tel. (8 5) 261 1695, faks. (8 5) 212 1386, e. p. vilnius@vites.lt.

VšĮ „Kauno Šilainių poliklinika“ skelbia viešą atvirą konkursą „VšĮ Kauno Šilainių poliklinikos pacientų aptarnavimo, teikiant diagnostinės laboratorijos paslaugas, efektyvumo didinimo ir paslaugų plėtros idėja ir jos įgyvendinimo planas“. Konkurso tikslas – atrinkti geriausius pasiūlymus, kaip optimizuoti diagnostinės laboratorijos paslaugų teikimą, siekiant efektyviai panaudoti turimus finansinius, žmogiškuosius ir materialinius išteklius, didinant poliklinikos efektyvumą. Konkurso dokumentus iki 2012 m. birželio 20 d. 9 val. galima gauti Baltų pr. 7, Kaunas, 102 kabinetas, tel. (8 37) 301 571, 8 687 81 044. 959258

959924

Statybos ir remonto Sienų, grindų apšiltinimas į oro tarpus. Ekovata, termoputa, polistireno granulėmis. 1 kv. m – nuo 7 Lt. Konsultuojame, dirbame visoje Lietuvoje. Tel. 8 689 68 528. 947052

KARŠČIAUSI KELIONIŲ PASIŪLYMAI KELIONIŲ ORGANIZATORIUS

Technikos remonto SKUBIAI IR NEMOKAMAI IŠVEŽA nenaudojamą buitinę techniką – šaldytuvus, skalbykles, virykles, kompiuterinę techniką ir kitus elektronikos prietaisus. Tel. 8 641 99 000, www.kaunakiemis.lt. 951180

KVIEČIA MOKYTIS Miško savininkų mokymo kursai. VĮ Vilniaus miškų urėdija kviečia miško savininkus į nemokamus miškininkystės kursus, kurie vyks š. m. gegužės 21–25 d. nuo 18 val. Kursai vyks VĮ Vilniaus miškų urėdijos patalpose, Smolensko g. 15, Vilnius. Paskaitas skaitys kvalifikuoti miškininkai, dalis praktinių užsiėmimų vyks miške. Baigus mokymo kursus, bus išduoti pažymėjimai. Dėl kursų teirautis ir registruotis tel. (8 5) 210 5849, 8 611 26 181.

Ar svajojate aplankyti Niujorką? O galbūt, Jus visada žavėjo Las Vegasas – šviesų, kazino, pasirodymų ir viešbučių rojus? Pamatykite nuostabiąją Šiaurės Ameriką už ypatingą kainą. Užsisakykite skrydį iki gegužės 15 dienos, ir leiskitės į nepamirštamą kelionę 2012 10 01–2013 03 21 Niujorkas nuo 2226 Lt Vašingtonas nuo 2526 Lt Bostonas nuo 2588 Lt

KELIONIŲ ORGANIZATORIUS

959156

ĮVAIRŪS Kita INFORMACIJA apie UAB „Lietpak“ planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) „Plastikinių gaminių (plėvelės) gamybos ir apdirbimo cecho rekonstrukcija“, A.Mickevičiaus g. 165, Čekoniškių gyv., Vilniaus r., parengtą poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą. 1. PŪV užsakovas – UAB „Lietpak“, A.Mickevičiaus g. 165, Čekoniškių gyv., LT-14207 Vilniaus r., tel. (8 5) 249 1000, faks. (8 5) 249 0272. 2. PAV dokumentų rengėjas – UAB „AV Consulting“, P.Vileišio g. 9, LT-10308 Vilnius, tel./faks. (8 5) 234 1880. 3. PŪV pavadinimas – plastikinių gaminių (plėvelės) gamybos ir apdirbimo cecho rekonstrukcija. 4. PŪV vieta – Vilniaus apskritis, Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Čekoniškių gyv., A.Mickevičiaus g. 165. 5. PAV subjektai, atsakinga institucija, kuri priims sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje – Vilniaus visuomenės sveikatos centras, Vilniaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Kultūros paveldo departamento Vilniaus teritorinis padalinys, Vilniaus rajono savivaldybės administracija. Atsakinga institucija – Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas. 6. Susipažinti su planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaita galima darbo dienomis UAB „AV Consulting“ (P.Vileišio g. 9, LT-10308 Vilnius, tel./faks. (8 5) 234 1880), Zujūnų seniūnijoje (Buivydiškių g. 3, LT-14010 Zujūnai, tel./faks. (8 5) 235 3386) iki numatyto viešo susirinkimo. 7. Vie-

KELIONĖS AUTOBUSU Alyvų žydėjimo šventė Duobelėje, Latvijoje (05.26.) – 95 Lt Muziejų naktis Varšuvoje (05.19/20) – 175 Lt Čekijos pilys–Čekijos rojus–Praha – 577 Lt Šveicarijos gamtos stebuklai – 1397 Lt Ryga–Saremos sala–Talinas – 377 Lt Šiaurės Italija (poilsinė pažintinė) nuo 1290 Lt Kroatija nuo 990 Lt Praha–Viena–Budapeštas nuo 619 Lt IŠ VARŠUVOS (poilsinės) Egiptas, Hurgada nuo 935 Lt Bulgarija nuo 850 Lt Šri Lanka nuo 3500 Lt Kreta nuo 1170 Lt Tunisas nuo 770 Lt IŠ VARŠUVOS (pažintinės poilsinės) Kruizas Nilu nuo 2038 Lt Izraelis–Jordanija–Egiptas nuo 2423 Lt Marokas nuo 2634 Lt Kuba nuo 5853 Lt IŠ RYGOS: Tailandas (pažintinė poilsinė) – nuo 5218 Lt IŠ VILNIAUS: Egiptas, Hurgada nuo 869 Lt Ispanija, Maljorka – 1499 Lt Turkija, Antalija – 889 Lt

A.Vienuolio g. 6, LT–01104 Vilnius Tel. (8 5) 231 3314. Faks. (8 5) 262 9120 vilnius@vilnius.krantas.lt, www.krantas.lt Las Vegasas nuo 2871 Lt Torontas nuo 2382 Lt Monrealis nuo 2874 Lt Hiustonas nuo 2964 Lt Kalgaris nuo 3464 Lt

Kaina pateikta į abi puses su oro uostų mokesčiais. Rezervacijos mokestis iki 100 Lt mokamas papildomai. Vietų skaičius ribotas.

Pamėnkalnio g. 5/ K.Griniaus g., Vilnius Tel 8-5 262 7777, mob. 8 616 16 777 info@svite.lt, www.svite.lt, www.lek.lt

Graikija, Kreta – 99 Lt Bulgarija, Varna – 1099 Lt Portugalija, Algarvė – 2239 Lt STOVYKLOS LIETUVOJE Pasaka nuo 550 Lt Raganė – 550 Lt Laimingas žmogus – tai aš! 600 Lt Top Fun 640 Lt STOVYKLOS UŽSIENYJE Anglų kalbos stovykla Estijoje 1790 Lt Bulgarijoje 1699 Lt Kroatijoje 2149 Lt AVIABILIETAI* Baku nuo 1050 Lt; Maljorka nuo 500 Lt *kainos į abi puses KELTŲ BILIETAI Ryga–Stokholmas Talinas–Helsinkis Talinas–Stokholmas Ventspilis–Nyneshamnas Klaipėda–Karlshamnas (spec. pasiūlymas) Klaipėda–Kylis (spec. pasiūlymas) Klaipėda–Zasnicas (spec. pasiūlymas) Turku–Alando salos–Stokholmas VIZOS Į Rusiją nuo 260 Lt; Baltarusiją nuo 85 Lt


Orai

Lietuvoje artimiausiomis dienomis lis, bus vėsiau. Šiandien lis, kai kur smarkiai. Temperatūra bus 9–14 laipsnių šilumos. Penktadienį lietaus bus mažiau, temperatūra naktį sieks 4–7, dieną 10–15 laipsnių šilumos.

Šiandien, gegužės 17 d.

+9

+10

+12

Telšiai

Šiauliai

Klaipėda

+13

Panevėžys

+14

Utena

+9

Tauragė

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (delčia) teka Mėnulis leidžiasi

5.09 21.22 16.13 3.29 17.52

138-oji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 228 dienos. Saulė Jaučio ženkle.

+12Kaunas

Pasaulyje Atėnai +22 Berlynas +12 Brazilija +26 Briuselis +15 Dublinas +9 Kairas +34 Keiptaunas +19 Kopenhaga +11

Londonas +14 Madridas +29 Maskva +24 Minskas +19 Niujorkas +23 Oslas +12 Paryžius +15 Pekinas +30

orai vilniuje Šiandien

Marijampolė

Vėjas

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

+10

+14

+9

+5

4

+9

+14

+8

+1

2

penktadienį

šeštadienį

+11

Alytus

2–8 m/s

+19

+12

+6

2

Pasaulinė informacinės visuomenės diena Tarptautinė kovos su homofobija diena 1510 m. mirė italų daili- rius Algirdas Martinaitis. ninkas Sandro Botticelli. 1961 m. gimė airių dai1875 m. mirė žemaičių nininkė ir kompozitorė vyskupas, rašytojas Mo- Enya. tiejus Valančius. 1979 m. gimė daininin1880 m. gimė profeso- kas Vilius Tarasovas. rius, Lietuvos konstituci- 1997 m. Vilniuje, Vingio nės teisės mokslo kūrėjas parko estradoje, įvyko Mykolas Romeris. paskutinis grupės „Foje“ 1904 m. gimė prancū- koncertas, į jį susirinko zų aktorius Jeanas Ga- 60 tūkst. žmonių. binas. 2009 m. Dalia Grybaus1932 m. gimė grafikė Al- kaitė per pirmąjį rinkidona Skirutytė. mų turą išrinkta Lietu1950 m. gimė kompozito- vos prezidente.

Šią savaitę laimėkite Vicki Lewis Thompson knygą „Žaidimas prasideda“ iš „Romantikės kolekcijos“.

Būdama devyniolikos Kelė Branskom miestelio gyventojus pašiurpino nuoga nusifotografavusi vyrų žurnalui. Tiesą sakant, sukelti sensacijos ji netroško, tik norėjo atkreipti seksualiojo Nojaus Garfildo dėmesį. Bet negi jis, padorumo normų paisantis vyras, leisis į nuotykį su naivia mergiote? Praėjo pora metų, tačiau susižavėjimas Nojumi nedingo. Kelė netyčia susitinka su juo Las Vegase ir apsimeta esanti rafinuota gundytoja, kad Nojus vėl galėtų pasijusti jos angelu sargu. Aistringas žaidimas prasideda!

neškite į „Vilniaus dienos“ redakciją Labdarių g. 8, Vilnius. Šios savaitės nugalėtoją paskelbsime antradienį, gegužės 22 d. Kryžiažodį parengė „Oho“ redakcija.

1

2

Vardai Bazilė, Gailė, Mindaugas, Nerdingas, Paskalis, Virkantas

horoskopai

prizas

Spręskite kryžiažodį nuo pirmadienio iki penktadienio, teisingai užpildykite frazės laukelius ir laimėkite savaitės prizą. Savaitės nugalėtojas bus išrinktas loterijos būdu iš visų teisingai atsakiusių. Teisingus atsakymus galima pateikti iki penktadienio 18 val. 1. Frazę siųskite SMS žinute numeriu 1337. Siųsdami žinutę rašykite: DIENA (tarpas) VD (tarpas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. Pvz.: DIENA VD VILNIUS (žinutės kaina – 1 Lt) arba 2. Iškirpę kryžiažodį su teisingu atsakymu at-

Vilnius

DATOS

Rytas

+10

+14

+10

Praha +11 Ryga +13 Roma +20 Sidnėjus +21 Talinas +19 Tel Avivas +32 Tokijas +25 Varšuva +12

3

4

5

6

7

8

1982 m. gimė Tony Parkeris, prancūzų krepšininkas, žaidžiantis NBA.

Avinas (03 21–04 20). Patirsite malonių įspūdžių tyrinėdamas savo jausmus ir bendraudamas su artimais žmonėmis. Sugebėsite išspręsti svarbias problemas. Nepraraskite pasitikėjimo savimi. Jautis (04 21–05 20). Aplinkiniams gali nepatikti jūsų svajingumas. Kas nors prieštaraus jūsų idėjomis ir idealams. Susikaupkite ir pagalvokite, kas jums svarbiausia, suplanuokite būtiniausius reikalus. Dvyniai (05 21–06 21). Gali kilti slaptų tamsių minčių. Daug laiko praleisite mąstydamas, bet galų gale tai nusibos. Skirkite daugiau dėmesio savo dvasiniam pasauliui. Vėžys (06 22–07 22). Noriai padėsite draugui ar mylimam žmogui. Kas nors gali pagirti jūsų ypatingą skonį. Tačiau neverta tuo susižavėti ir patikėti meilikavimu, juk nesiruošiate apsiriboti jau esamais pasiekimais. Liūtas (07 23–08 23). Dėl savo gyvenimo jausitės prislėgtas. Tikriausiai manysite, kad artimieji tolsta nuo jūsų. Venkite iliuzijų ir neapgaudinėkite pats savęs. Mergelė (08 24–09 23). Iškils sunkumų, neatsikratysite jausmo, kad pernelyg išsiskiriate iš kitų. Nesulauksite reikiamo patarimo, o dėl pridarytų klaidų jausitės susierzinęs. Verta atsisakyti kolektyvinės veiklos. Svarstyklės (09 24–10 23). Bendraudamas su autoritetingu asmeniu patirsite emocinį konfliktą. Drąsiai demonstruokite savo profesinį meistriškumą, ištvermę, drausmingumą, nes visa tai padės situaciją grąžinti į senas vėžias. Skorpionas (10 24–11 22). Daug ginčysitės ir galite susikivirčyti su vyresniu ar autoritetingu žmogumi. Tačiau nebūtina suprasti visko paraidžiui – pasistenkite emocijas laikyti savyje, nusiraminkite. Šaulys (11 23–12 21). Patirsite malonumą skaitydamas knygą ar žiūrėdamas filmą. Gal tiesiog taip stengiates išvengti pilkos kasdienybės, o išgyventi jausmai suteiks naujų jėgų. Ožiaragis (12 22–01 20). Stosite į kovą dėl valdžios. Jaučiate, kad reikia keistis ir tobulėti. Aplinkiniai gali mesti iššūkį jums. Nepasiduokite provokacijai, pasitraukite į šalį. Konfliktas gali sukelti nemalonių padarinių. Vandenis (01 21–02 19). Lengvai atskirsite vertingus dalykus nuo menkaverčių. Laikas išsikelti naujus tikslus, susijusius su darbu. Galite kurti ilgalaikius planus, nes sugebėsite teisingai spręsti sudėtingas problemas. Žuvys (02 20–03 20). Emocingumas ir jautrumas turės neigiamos įtakos jūsų interesams bei tolesnei veiklai. Galite neteisingai apsispręsti, būti pernelyg dosnus ir iššvaistyti per daug pinigų.

2012-05-17 Vilniaus diena  

1,30 Lt TODĖL, KAD ESU VILNIETIS išsinuomoti dviratį tiesiog sostinės gatvėje vilniečiai galės dar negreitai. Be abejo, P.Gražulis pasielgė...

2012-05-17 Vilniaus diena  

1,30 Lt TODĖL, KAD ESU VILNIETIS išsinuomoti dviratį tiesiog sostinės gatvėje vilniečiai galės dar negreitai. Be abejo, P.Gražulis pasielgė...

Advertisement