Page 1

Lietuva Sei­mas links­ta ­ PVM leng­va­tą ­ tai­ky­ti ne ­ tik spau­dai, ­ bet ir ke­lei­vių ­ per­ve­ži­mui.

8p.

ekonomika

pasaulis

9p.

Lo­ty­nų Ame­ri­kos fes­ti­va­ly­je ­ at­gis ­ to­li­mo­jo ­ re­gio­no gar­sai ­ ir spal­vos.

12p.

Ar Vatikanas ­ gali būti susijęs ­ su 1983 metais ­ įvykdytu ­ 15-metės ­ pagrobimu?

Už­sie­ny­je ­ mo­bi­lio­jo ­ ry­šio pa­slau­gos ­ lie­tu­viams ­ nuo va­sa­ros ­ at­pigs.

16p.

Trečiadienis gegužės 16, 2012 Nr. 113 (19672) Kaunodiena.lt 2 Lt

Par­duo­da­mas ve­lio­nio mi­li­jar­die­riaus pa­li­ki­mas

Iš­gąs­di­no ras­tos ce­zio kap­su­lės Dia­na Kra­pa­vic­kai­tė

d.krapavickaite@kaunodiena.lt

Pra­ne­ši­mas apie Ža­lia­kal­ny­je ras­ tas ce­zio kap­su­les spe­cia­lią­sias tar­ny­bas su­kė­lė ant ko­jų. Ce­zis – pa­vo­jin­ga che­mi­nė me­džia­ga, ga­ lin­ti skleis­ti ra­dia­ci­ją, to­dėl dėl prie na­mo Kap­sų gat­vė­je, kur ap­ tik­ta kap­su­lių, va­kar bu­vo už­da­ ry­tas eis­mas. Ra­do šau­lys

Ra­mi Kap­sų gat­vė ant­ra­die­nį bu­ vo ta­pu­si įvy­kių cent­ru. Me­di­nia­ me na­me tvar­ky­da­ma­sis kau­nie­ tis ra­do dė­žu­tę su kap­su­lė­mis. „Aš bu­vau ant­ros kuo­pos šau­lys, to­dėl per­skai­tęs ant kap­su­lių dė­žu­tės už­ ra­šą „Cezis50“ su­pra­tau, kad rei­kia kvies­tis pa­gal­bą“, – apie pa­vo­jin­gą ra­di­nį pa­sa­ko­jo Min­dau­ gas Bal­tuš­ka.

3

Dienos citata „Prieš var­žy­bas mer­gi­nos nuė­jo į tua­le­tą, išė­ju­sios pa­ ma­tė, kad dvi­ra­čio jau ne­ bė­ra“, –

„„Braižas: Anapilin išėjęs B.Lubys Kaune paliko preciziškai sutvarkytą individualaus būsto aplinką. 

Ža­lia­kal­ny­je par­duo­da­mas ve­lio­nio Bro­ nis­lo­vo Lu­bio na­mas. Kai­na – 5 mln. li­tų. Ši su­ma – di­džiau­sia tarp vi­sų šiuo me­tu mies­te par­duo­da­mų in­di­vi­dua­lių na­mų. Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to agen­tai įspū­din­ga su­ ma už nuo­sa­vą na­mą va­di­na 4 mi­li­jo­nus.

Sau­lius Tvir­bu­tas

s.tvirbutas@kaunodiena.lt

Ba­jo­rų gūž­ta

Tur­tin­giau­siu Lie­tu­vos žmo­gu­mi ti­tu­luo­tas bu­vęs kon­cer­no „Ache­ mos gru­pė“ pre­zi­den­tas B.Lu­bys, per­nai spa­lį staiga mi­ręs il­sė­da­ ma­sis Drus­ki­nin­kų kurorte, as­

Tomo Raginos, Andriaus Ufarto (BFL) nuotr.

meninio ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to tu­ rė­jo ne vie­no­je Lie­tu­vos vie­tų – ir Kau­ne, ir Jo­na­vo­je, ir Vil­niu­je, ir Pa­lan­go­je. Kaune, prestižiniame rajone, ve­ lio­nio ar­ti­mie­ji jau pus­me­tį ban­do par­duo­ti 605 kv. m na­mą. Jis sto­ vi Ža­lia­kal­ny­je, Per­kū­no alė­jo­je.

2

Lie­tu­vos dvi­ra­čių tre­ko rink­ti­nės tre­ne­ris An­ta­nas Ja­ki­ma­vi­čius pa­sa­ko­jo, kaip Kau­ne iš vie­nos ge­riau­sių ša­lies ­ dvi­ra­ti­nin­kių Vi­li­jos Se­rei­kai­tės ­ pa­vog­tas pro­fe­sio­na­lus dvi­ra­tis.

4p.


2

Trečiadienis, gegužės 16, 2012

Miestas

Oro kokybė Kaune 0

15

Šaltinis: Kauno miesto aplinkos kokybės tyrimai

Kietosios dalelės (KD10)

50mg/m3

Nustatyta 24 val. ribinė vertė

0

0,68

Anglies monoksidas (CO)

10 mg/m3

Nustatyta 8 val. ribinė vertė

0

68

200

mg/m3

Azoto dioksidas (NO2)

Nustatyta 1 val. ribinė vertė

Par­duo­da­mas ve­lio­nio mi­li­jar­die­riaus pa­li­ki­mas Spor­to ha­lės ir Ąžuo­ly­ 1 no kai­my­nys­tė­je esan­tis ra­jo­nas Kau­ne va­di­na­mas ba­jo­rų

B.Lu­bys, sta­ty­da­ ma­sis na­ mą, įsi­ ren­gė dvie­jų rū­ šių pir­tis – ga­ri­nę ir sau­ną.

gūž­ta: čia įsi­kū­ręs Ar­vy­das Sa­bo­ nis ir ne vie­nas ki­tas ži­no­mas ir tur­tin­gas as­muo. Net se­nos sta­ty­bos, ge­ro­kai ap­ leis­tų na­mų, ku­rių lie­ka vis ma­ žiau, kai­nos šio­je zo­no­je svy­ruo­ja apie 1,5–2 mln. li­tų. Dau­gu­ma na­ mų yra ge­ro­kai bran­ges­ni. B.Lu­bio na­mas iš pra­džių bu­vo įkai­no­tas 7 mln. li­tų. Da­bar na­mą ban­do­ma par­duo­ti už 5 mln. li­tų. Šiuo me­tu tai bran­giau­sias par­ duo­da­mas gy­ve­na­ma­sis na­mas Kau­ne.

Bran­giau­si būs­tai – sos­ti­nė­je „„Šie­met bran­giau­siai bu­vo par­

duo­da­mas in­di­vi­dua­lus na­mas Vil­niu­je, Va­la­kam­piuo­se, Meš­ke­ rio­to­jų gat­vė­je. Už dvie­jų aukš­tų 7 kam­ba­rių na­mą pra­šy­ta 13 mln. li­ tų. 2008 m. pa­sta­ty­to na­mo plo­tas – 500 kv. m, skly­pas uži­ma 20 arų. „„Už 12,9 mln. li­tų bu­vo par­duo­da­

mas būs­tas sos­ti­nės Šni­piš­kių ra­jo­ ne, Ge­le­ži­nio Vil­ko gat­vė­je. 2007 m. sta­ty­tas na­mas yra 6 kam­ba­rių, bend­ras pa­sta­to plo­tas – 316 kv. m.

Pir­ko iš krep­ši­nin­kų

Ve­lio­nio B.Lu­bio na­mui pri­klau­so di­de­lis 17 arų plo­to skly­pas. Vie­ ti­niai gy­ven­to­jai kal­ba, kad že­mę pra­mo­ni­nin­kas įsi­gi­jo iš le­gen­di­ nių žal­gi­rie­čių – Val­de­ma­ro Cho­ mi­čiaus, Ri­mo Kur­ti­nai­čio. Gy­ven­ to­jai pa­sa­ko­ja, kad sta­tant B.Lu­bio na­mą ir for­muo­jant skly­pą bu­vo nu­kirs­ti ke­li ąžuo­lai, nu­sau­sin­tas ir už­pil­tas že­mė­mis upe­lio su­for­ muo­tas tven­ki­nys. Da­bar aukš­ta ak­li­na tvo­ra ap­ tver­ta­me 17 arų skly­pe ve­ši sko­ nin­gai su­pla­nuo­tas so­das su de­ ko­ra­ty­vi­niais au­ga­lais. Čia stūk­so pa­vė­si­nė, rai­bu­liuo­ja ba­sei­nė­lis su fon­ta­nu, įreng­ti pa­si­vaikš­čio­ji­mo

„„Į bran­giau­sių par­duo­da­mų na­mų

„„Kai­na: B.Lu­bio na­mas pre­ten­duo­ja į vie­no bran­giau­siai par­duo­da­mų mies­to in­di­vi­dua­lių

na­mų ti­tu­lą. 

ta­ke­liai, ap­švie­ti­mas. So­das ir da­ bar kruopš­čiai pri­žiū­rė­tas, nu­pjau­ ta ir žo­lė už tvo­ros prie gat­vės. Sut­ var­ky­ta ne­tgi da­lis mu­ni­ci­pa­li­nio skve­re­lio ki­to­je gat­vės pu­sė­je. Pa­liks bal­dus ir ki­li­mus

Na­mą par­duo­dan­tis ne­kil­no­ja­mo­ jo tur­to agen­tas Sau­lius Umb­ra­sas tvir­ti­no, kad 1999 m. sta­ty­to na­mo

są­ra­šą pa­ten­ka ir Klai­pė­dos ra­jo­ne, Ka­lo­tė­je, esan­tis 190 kv. m na­mas, ku­ria­me yra 4, o ša­lia – 8 arų skly­ pas. Jo kai­na – 10,3 mln. li­tų.

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

vi­du­je ne­rei­kia jo­kio re­mon­to, vi­ sur nau­do­tos aukš­čiau­sios ko­ky­bės me­džia­gos. Pir­kė­jui pa­lie­ka­ma vi­sa bui­ti­nė tech­ni­ka, bal­dai, ki­li­mai. 605 kv. m na­me – sep­ty­ni erd­vūs kam­ba­riai ir ki­tos pa­tal­pos. Pas­ ta­te yra prieš­gais­ri­nė ir ap­sau­gos sis­te­ma. Va­sa­rą na­me vei­kia kon­ di­cio­nie­riai. Nors skel­bia­ma, kad na­mas yra vie­no aukš­to, bet ja­

me yra erd­vios pus­rū­sio pa­tal­pos, įreng­ti kam­ba­riai man­sar­do­je, ke­ lios te­ra­sos, bal­ko­nai, ža­liuo­ja žie­ mos so­das. Iš­lai­ky­mas – ir­gi pra­ban­gus

B.Lu­bys, sta­ty­da­ma­sis na­mą, įsi­ ren­gė dvie­jų rū­šių pir­tis – ga­ri­nę ir sau­ną. Pas­kui ga­li­ma pūkš­te­lė­ ti į ba­sei­ną, at­si­pa­lai­duo­ti sū­ku­ri­ nė­je vo­nio­je. Nau­jie­siems na­mo šei­mi­nin­ kams rei­kės ne tik 5 mln. li­tų na­ mui įsi­gy­ti, bet ir už­tik­rin­tų pa­ja­ mų ar san­tau­pų to­les­niam na­mo iš­lai­ky­mui. Vien pra­ban­gaus ne­kil­ no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­čio per me­ tus teks pa­klo­ti 50 tūkst. li­tų, jei­gu siū­lo­mą par­da­vi­mo kai­ną pa­tvir­ tins ir Re­gist­rų cent­ras. Kas mė­ne­sį ne vie­ną tūks­tan­tį li­ tų ga­li kai­nuo­ti ir ki­ti mo­kes­čiai. Rin­ka vis dar van­gi

„„Viduje: kambariuose ir kitose patalpose – daug erdvės ir klasikinis interjeras.

NT agentūros „Oberhaus“ nuotr.

Prieš pus­me­tį už B.Lu­bio na­mą pra­šy­ta 7 mln. li­tų. Pas­kui ši kai­ na nu­kri­to iki 5 mln. li­tų. Ne­kil­no­ ja­mo­jo tur­to agen­tas S.Umb­ra­sas tvir­ti­no skam­bu­čių su­lau­kian­tis, bet iš tik­rų­jų svars­tan­čių­jų įsi­gy­ti šį tur­tą dar ne­bu­vo. S.Umb­ra­sas at­si­sa­kė ką nors pa­ sakyti apie da­bar­ti­nius na­mo šei­

mi­nin­kus, tik pa­ti­ki­no, kad tur­tas pri­žiū­ri­mas. Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to bend­ro­ vės „Lat­mas“ di­rek­to­rius Vi­gin­tas Leo­na­vi­čius sa­kė, kad pra­ban­gių na­mų, ku­rių ver­tė di­des­nė nei mi­ li­jo­nas li­tų, rin­ka nė­ra ak­ty­vi. „To­ kių na­mų per me­tus par­duo­da­ma vie­nas ki­tas. Ak­ty­ves­nė pre­ky­ba bu­vo iki kri­zės“, – tei­gė jis. Pak­lau­siau­sios ža­lio­sios zo­nos

Pa­sak V.Leo­na­vi­čiaus, la­biau­siai ver­ti­na­mi skly­pai ir na­mai Kau­ne yra ne­to­li Spor­to ha­lės. Bū­tent čia ir yra B.Lu­bio na­mas. Ža­lia­kal­ny­je tarp bran­giau­sių zo­ nų mi­ni­mi skly­pai Kau­ko laip­tų zo­ no­je, Min­ties Ra­te, ne­to­li Vy­dū­no alė­jos esan­čios val­dos. Pres­ti­ži­ niais Kau­ne lai­ko­mi Pa­ne­mu­nė­je, Vi­čiū­nuo­se, Lam­pė­džiuo­se, Kle­ bo­niš­ky­je, Vy­tė­nuo­se iš­si­dės­tę nuo­sa­vų val­dų kvar­ta­lai. Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to spe­cia­lis­tų duo­me­ni­mis, pra­ban­giais na­mais pa­pras­tai lai­ko­mi apie 300 kv. m plo­to pa­sta­tai su pir­ti­mis, ba­sei­ nais. „To­kie na­mai Kau­ne vi­du­ ti­niš­kai par­duo­da­mi už 2–3 mln. li­tų. Ma­no nuo­mo­ne, įspū­din­ga su­ ma Kau­ne bū­tų 4 mln. li­tų už na­mų val­dą“, – ma­no V.Leo­na­vi­čius.


3

trečiadienis, gegužės 16, 2012

Daugiau miesto naujienų skaitykite kaunodiena.lt

„„Ap­ti­ko: už­ra­šas ant kap­su­lių „Cezis 50“ su­kė­lė ne­ri­mą Kapsų gatvės gyventojams, tačiau specialistai spėja, kad radinys nėra pavojingas. 

miestas

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

Iš­gąs­di­no ras­tos ce­zio kap­su­lės Pir­m ie­j i į įvy­k io vie­ 1 tą at­sku­bė­jo ug­nia­ge­ siai. Spe­cia­liais ra­dia­ci­jai ma­tuo­ti

prie­tai­sais gel­bė­to­jai nu­sta­tė, kad aplink namą ra­dia­ci­nis fo­nas ne­ pa­ki­tęs. Jo­kių veiks­mų ug­nia­ge­siai ne­ siė­mė ir lau­kė at­va­žiuo­jant Ra­dia­ ci­nės sau­gos cent­ro spe­cia­lis­tų. Ras­tos trys kap­su­lės po 50 gra­mų, ke­tu­rios po 5 gra­mus ir vie­na 3 gra­ mų kap­su­lė. Kau­nie­tis, ra­dęs kap­su­les, šyp­ so­da­ma­sis pa­sa­ko­jo šį sa­vo gy­ve­ ni­mo nuo­ty­kį. „De­šimt me­tų lau­kiau, kol Kau­ no miesto sa­vi­val­dy­bė skirs so­ cia­li­nį būs­tą. Pa­ga­liau su­lau­kiau ir še, kad no­ri. Tai ge­rai, kad aš, o ne vai­kai ra­do“, – gal­vą krai­pė M.Bal­tuš­ka.

Bau­gi­nan­tis ce­zis

Vy­ras pa­sa­ko­jo pa­p ras­č iau­s iai kuo­p ęs ne­se­n iai gau­t ą būs­t ą. Anks­čiau sa­vi­val­dy­bei pri­klau­ san­čia­me bu­te gy­ve­nę se­no­liai su­ kau­pė ne­ma­žai įvai­raus tur­to. Pa­ sak M.Bal­tuš­kos, se­no­liai tem­pė na­mo vis­ką, kas pa­puo­lė. Krau­ da­mas prie na­mo sie­nos iš kie­mo pu­sės su­dė­tus me­ta­li­nius liet­ vamz­džius ir lent­ga­lius, kau­nie­tis pa­ste­bė­jo dė­žu­tę. Ji M.Bal­tuš­kai ne­pa­si­ro­dė kaž­ kuo ypa­tin­ga, ta­čiau iš jos pa­ži­ ru­sios kap­su­lės „Ce­zis 50“ su­kė­ lė ne­ri­mo. Lais­vo­ji en­cik­lo­pe­di­ja „Vi­ki­pe­ di­ja“ skel­bia, kad ce­zis – che­mi­nis pe­rio­di­nės ele­men­tų len­te­lės ele­ men­tas, žy­mi­mas Cs. Tai IA gru­ pės che­mi­nis me­ta­las. La­bai ak­

Merą įsiutino ae­rod­ro­mo direktoriaus veiksmai Sau­lius Tvir­bu­tas

s.tvirbutas@kaunodiena.lt

Po va­ka­rykš­čio „Kau­no die­nos“ ra­ši­nio apie prieš sa­vo stei­gė­ją, sa­vi­val­dy­bę, maiš­tau­jan­čią vie­ šą­ją įstai­gą „S.Da­riaus ir S.Gi­rė­no ae­rod­ro­mas“, su­ju­do ir Alek­so­to bend­ruo­me­nė.

Alek­so­to bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­ kas Ze­no­nas Šal­na pa­sa­ko­jo, kad sa­vi­val­dy­bei bu­vo pa­teik­tas pra­šy­ mas, kad bū­ti­na su­da­ry­ti nuo­mos ar­ba pa­nau­dos su­tar­tį su Alek­so­to po­li­ci­jos nuo­va­da. „Alek­so­te gy­ve­na 25 tūkst. žmo­ nių ir jiems gre­sia lik­ti be po­li­ci­jos nuo­va­dos, o sa­vi­val­dy­bė, pa­si­ro­ do, ne­ga­li dis­po­nuo­ti sa­vo tur­tu“, – ste­bė­jo­si Z.Šal­na. Kau­no me­ras And­rius Kup­čins­ kas tei­gė jau ėmę­sis veiks­mų, kad bū­tų pa­ža­bo­ta sa­vi­val­dy­bei pri­ klau­san­čios vie­šo­sios įstai­gos at­ sto­vų sa­vi­va­lė. „Kau­no mies­to apy­lin­kės teis­mui įtei­kiau ieš­ki­nį, ku­riuo skun­džiu S.Da­riaus ir S.Gi­rė­no ae­rod­ro­mo ieš­ ki­nį ir kar­tu pra­šau at­šauk­ti lai­ki­ną­ sias ap­sau­gos prie­mo­nes, ku­rios ne­ lei­džia vyk­dy­ti ta­ry­bos spren­di­mo“, – sa­kė mies­to me­ras And­rius Kup­

čins­kas. Pa­sak jo, ae­rod­ro­mo va­do­ vas tu­rė­tų ge­rai pa­gal­vo­ti apie sa­vo tin­ka­mu­mą ei­ti šias pa­rei­gas. „Ab­ sur­das, kad sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­ti įstai­ga žlug­do mies­to ta­ry­bos spren­ di­mą“, – pik­ti­no­si me­ras. „Kau­no die­na“ ra­šė, kad vie­šo­ ji įstai­ga „S.Da­riaus ir S.Gi­rė­no ae­ rod­ro­mas“ pa­si­prie­ši­no sa­vo stei­ gė­jai Kau­no sa­vi­val­dy­bei ir ban­do už­gin­čy­ti teis­me jos spren­di­mą pe­ rim­ti pa­gal pa­nau­dos su­tar­tį anks­ čiau ae­rod­ro­mui su­teik­tus pa­sta­tus. Kau­no mies­to ta­ry­ba pri­ta­rė spren­di­mui pe­rim­ti sa­vo ži­nion pa­ tal­pas, ku­rio­se da­bar įsi­kū­ru­si Alek­ so­to se­niū­ni­ja ir Alek­so­to po­li­ci­jos nuo­va­da. Pas­ta­ro­ji jau dve­jus me­tus pri­vers­ta dirb­ti be nuo­mos su­tar­ ties, to­dėl mies­to po­li­ci­jos va­do­vy­ bė svars­to ga­li­my­bę iš­kel­ti nuo­va­dą į Kau­no Cent­ro po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­ tą. Pe­rė­mus sta­ti­nį sa­vi­val­dy­bei, su­ tar­tis ga­lė­tų bū­ti at­nau­jin­ta. Spren­di­mui pa­si­prie­ši­no ae­rod­ ro­mo di­rek­to­rius Eu­ge­ni­jus Rau­ bic­kas ir ap­skun­dė mies­to val­džios spren­di­mą teis­mui. „Mū­sų nuo­ mo­ne, pe­rim­ti sa­vi­val­dy­bės ži­nion pa­sta­tai ga­li bū­ti ne­grą­žin­ti ae­rod­ ro­mui, kai se­niū­ni­ja ir po­li­ci­ja bus per­kel­tos į nau­jas pa­tal­pas Eu­ro­pos pro­spek­te“, – ma­no di­rek­to­rius.

ty­vus ore, sa­vai­me už­si­lieps­no­ja. Rea­guo­da­mas su van­de­niu sprogs­ ta. Aukš­tes­nė­je ne­gu 300 laips­nių tem­pe­ra­tū­ro­je re­du­kuo­da­mas si­li­ cį, ar­do stik­lą.

Šiuo at­ve­ju kap­su­ lė­se grei­čiau­siai yra sta­bi­lu­sis ce­zis, ku­ ris ne­sklei­džia ra­ dia­ci­jos. Su gyv­si­dab­riu, si­dab­ru, sti­biu, bis­mu­tu, šar­mi­niais ir šar­mi­niais že­mės me­ta­lais su­da­ro ly­di­nius. Ce­zis ir stron­cis yra pa­čios kenks­ min­giau­sios at­lie­kos, su­si­da­ran­ čios ga­mi­nant ato­mi­nę ener­gi­ją.

Dar lau­kia ty­ri­mas

Ža­lia­kal­ny­je ap­si­lan­kę Ra­dia­ci­ nės sau­gos cent­ro spe­cia­lis­tai vi­ sus nu­ra­mi­no. Jie pa­tvir­ti­no pir­ mi­nę ug­nia­ge­sių in­for­ma­ci­ją, kad ra­dia­ci­nis lau­kas ne­pa­ki­tęs. „Šiuo at­ve­ju kap­su­lė­se grei­čiau­siai yra sta­bi­lu­sis ce­zis, ku­ris ne­sklei­džia ra­dia­ci­jos, o ne ra­dioak­ty­vu­sis“, – aiš­ki­no Kau­no ra­dia­ci­nės sau­gos prie­žiū­ros ir kont­ro­lės sky­riaus ve­ dė­ja Ire­na Ra­čie­nė. Ra­dia­ci­nės sau­gos spe­cia­lis­tai to­les­nius rū­pes­čius vėl per­da­vė ug­nia­ge­siams. Jie pa­si­rū­pi­no, kad ras­tos kap­su­lės bū­tų per­vež­tos į bend­ro­vę „Kau­no šva­ra“. Čia spe­ cia­liai tok­siš­koms bei sprogs­ta­mo­ sioms me­džia­goms lai­ky­ti nu­ma­ ty­to­je pa­tal­po­je ir bus sau­go­mos ne­ma­žai ne­ri­mo su­kė­lu­sios kap­su­

lės. „Kap­su­les ir jų tu­ri­nį dar teks iš­tir­ti. Už­ra­šai ant kap­su­lių ne ga­ myk­li­niai, o pa­ra­šy­ti ran­ka. Rei­kia nu­sta­ty­ti, ar ten ce­zis, ar ko­kia nors vi­sai ne­pik­ta me­džia­ga?“ – ra­mi­no Kau­no sa­vi­val­dy­bės Ci­vi­li­nės sau­ gos tar­ny­bos sky­riaus ve­dė­jas Ge­ di­mi­nas Jan­kus, ku­rio tar­ny­ba taip pat su­lau­kė ne vie­no iš­si­gan­du­sio kau­nie­čio skam­bu­čio.

8

– tiek kapsulių aptikta viename Žaliakalnio namų.


4

Trečiadienis, gegužės 16, 2012

Miestas kaunodiena.lt/naujienos/miestas

Pri­va­ti­za­vi­mo fon­dui – dar vie­nas smū­gis Man­tas La­pins­kas

m.lapinskas@kaunodiena.lt

Sa­vi­val­dy­bė­je va­kar su­žlu­go še­ šių pa­sta­tų par­da­vi­mo auk­cio­nai, nes neat­si­ra­do nė vie­no po­ten­cia­ laus pir­kė­jo. Už sta­ti­nius ti­kė­ta­si gau­ti apie 3 mln. li­tų.

„Pir­ma­die­nį vi­są die­ną lau­kė­ me pir­kė­jų su pa­raiš­ko­mis. De­ja, nie­kas neat­vy­ko. Tad ant­ra­die­nį auk­cio­nai neį­vy­ko“, – sa­kė Pri­ va­ti­za­vi­mo sky­riaus lai­ki­no­ji ve­ dė­ja Be­nig­na Ver­sec­kie­nė. Pa­sak jos, pla­nuo­ja­ma iš nau­jo pa­reng­ti pri­va­ti­za­vi­mo pro­gra­ mas, su­ma­žin­ti ob­jek­tų kai­nas ir lie­pos mė­ne­sį iš nau­jo skelb­ti auk­cio­nus. Sa­vi­val­dy­bė pla­na­vo par­duo­ti še­šis ob­jek­tus, ku­rių kai­na svy­ra­ vo nuo 25 tūkst. iki 1,5 mln. li­tų. Ver­tin­giau­sias – Cent­re, Miš­ko gat­vė­je, esan­tis 2 aukš­tų ad­mi­ nist­ra­ci­nis pa­sta­tas su kie­mo sta­ ti­niais. Anks­čiau čia bu­vo įsi­kū­ ru­si Cent­ro se­niū­ni­ja. Šio ob­jek­to

pra­di­nė kai­na – 1,55 mln. li­tų. Pa­ va­sa­rį mies­to ta­ry­ba pa­tvir­ti­no Pri­va­ti­za­vi­mo fon­do są­ma­tą, ku­ rio­je mies­to biu­dže­tą bu­vo nu­ ma­ty­ta pa­pil­dy­ti 5 mln. li­tų su­ma. Iki šiol sa­vi­val­dy­bei sun­kiai se­ka­si rink­ti su­pla­nuo­tus pi­ni­gus – pa­ čio­je Pri­va­ti­za­vi­mo ko­mi­si­jo­je už­stri­go nuo­sto­lin­gai dir­ban­čios „Būs­to val­dos“ par­da­vi­mas. Už ją pla­nuo­ta gau­ti apie 2 mln. li­tų. Už taip pat šie­met pla­nuo­ja­ mų par­duo­ti 51 pro­c. bend­ro­ vės „Sto­ties tur­gus“ ak­ci­jų pa­ ke­tą sa­vi­val­dy­bė ti­ki­si gau­ti iki 6 mln. li­tų. Spe­cia­lis­tų tei­gi­mu, jei pa­vyk­ tų par­duo­ti tur­gaus ak­ci­jas ir ki­ tą tur­tą, šiais me­tais mies­to biu­ dže­tas ga­lė­tų pa­si­pil­dy­ti be­veik 11 mln. li­tų. Ta­čiau iki šiol sa­vi­val­ dy­bė ne­par­da­vė nie­ko. Už par­duo­tą sa­vi­val­dy­bės tur­ tą gau­tos lė­šos nu­ma­ty­tos skir­ ti švie­ti­mo ir ug­dy­mo, spor­to, svei­ka­tos ap­sau­gos, mies­to ap­lin­ kos tvar­ky­mo, sa­vi­val­dy­bės veik­ los pro­gra­moms fi­nan­suo­ti.

Kau­ne sek­ma­die­ nį vy­ku­sios plen­ to dvi­ra­čių lenk­ty­ nės mū­sų ša­lies vie­ nai ge­riau­sių dvi­ra­ ti­nin­kių Vi­li­jai Se­rei­ kai­tei įsi­mins il­gam, nes va­gys pa­gro­bė apie 5 tūkst. eu­rų kai­nuo­jan­tį pro­fe­ sio­na­lų dvi­ra­tį. „„Įžū­lu: Kau­ne nuo va­gių nu­ken­tė­jo vie­na ge­riau­sių Lie­tu­vos dvi­ra­ti­nin­

kių V.Se­rei­kai­tė. 

V.Se­rei­kai­tės dvi­ra­tį nušvilpė Kauno vagys Vi­li­ja Žu­kai­ty­tė

v.zukaityte@kaunodiena.lt

Po­li­ci­jai pri­sti­go įro­dy­mų

„„Ne­su­si­do­mė­jo: Miš­ko gat­vė­je esan­čio sta­ti­nio pra­di­nė kai­na bu­vo

1,55 mln. li­tų, ta­čiau pir­kė­jų neat­si­ra­do. Artūro Morozovo nuo­tr.

Tomo Raginos nuotr.

„Prieš var­žy­bas mer­gi­nos nuė­jo į tua­le­tą, išė­ju­sios pa­ma­tė, kad dvi­ ra­čio jau ne­bė­ra. Va­gys­tė įvy­ko la­ bai grei­tai“, – pa­sa­ko­jo Lie­tu­vos dvi­ra­čių tre­ko rink­ti­nės tre­ne­ris An­ta­nas Ja­ki­ma­vi­čius. Pa­sak tre­ne­rio, bai­gian­tis var­žy­ boms bu­vo su­gau­ti ke­li įta­ria­mie­ji, ga­li­mai įvyk­dę va­gys­tę, de­ja, po­li­ ci­ja ne­tu­rė­jo įro­dy­mų, to­dėl jie bu­ vo pa­leis­ti. „Mums įta­ri­mų su­kė­lė trys įta­ ria­mie­ji. Juos ste­bė­jo­me pu­sę va­ lan­dos. Jie nu­žiū­ri­nė­jo be­veik kiek­vie­ną dvi­ra­tį. Nu­ve­žė­me juos į po­li­ci­jos nuo­va­dą, de­ja, pa­rei­gū­nai ne­tu­rė­jo jo­kių įro­dy­mų, kad bū­tent jie pa­vo­gė dvi­ra­tį. Bet aš ga­liu 100 pro­c. ga­ran­tuo­ti, kad tai jų dar­ bas“, – tvir­ti­no tre­ne­ris. Dėl dvi­ra­čio va­gys­tės įteik­tas pa­ reiš­ki­mas po­li­ci­jai, o va­kar tre­ne­ris pa­rei­gū­nams ža­dė­jo per­duo­ti dvi­ ra­čio nuo­trau­ką bei jo re­gist­ra­ci­jos nu­me­rį.

Žlug­do pla­nus

„To­kių dvi­ra­čių Lie­tu­vo­je yra vos ke­tu­ri. Mums šis dvi­ra­tis kai­na­ vo apie 3 tūkst. eu­rų, bet kai jį su­ komp­lek­tuo­ji, su­ma išau­ga iki 5 tūkst. eu­rų“, – sa­kė A.Ja­ki­ma­vi­ čius. Jo tei­gi­mu, din­gus dvi­ra­čiui, iš­ ki­lo klau­si­mas, kaip ruoš­tis Eu­ro­ pos dvi­ra­čių tre­ko eli­to čem­pio­na­ tui, ku­ris vyks ru­de­nį Lie­tu­vo­je.

To­kių dvi­ra­čių Lie­tu­vo­je yra vos ke­tu­ri. „Da­bar tu­ri­me la­bai rim­tą pro­ ble­mą, nes ne­be­tu­ri­me var­žy­boms skir­to dvi­ra­čio, o rei­kia ruoš­tis Eu­ ro­pos čem­pio­na­tui. Teks tre­ni­ruo­ tis su kal­nų dvi­ra­čiu. Su­ga­din­ta ne tik nuo­tai­ka, bet ir vi­sas pa­si­ruo­ ši­mas var­žy­boms. Suk­si­me gal­vą, iš kur gau­ti pi­ni­gų, kad spor­ti­nin­ kė tu­rė­tų nau­ją dvi­ra­tį“, – su­si­rū­ pi­ni­mo ne­slė­pė tre­ne­ris.

Spor­ti­nin­kė nu­si­vy­lu­si

„La­bai gai­la, dar lai­kai to­kie, pi­ni­ gai ne­si­mė­to, o čia to­kie nuo­sto­liai. Tai su­perd­vi­ra­tu­kas. Ka­žin kur jie jį dės, pa­sau­ly­je to­kių dvi­ra­čių ma­ žai, la­bai jau ri­zi­kuo­ja“, – so­cia­li­ nia­me tink­le „Fa­ce­book“ va­gys­tę ko­men­ta­vo dvi­ra­ti­nin­kė V.Se­rei­ kai­tė, pa­skel­bu­si ir pa­vog­to dvi­ra­ čio nuo­trau­ką. Ge­gu­žės 13 d. Kau­ne plen­to dvi­ ra­čių ma­ra­to­ne da­ly­va­vo be­veik 800 dvi­ra­ti­nin­kų iš Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos. Lenk­ty­nių tra­sa drie­kė­si M.K.Čiur­lio­nio til­tu, Eu­ro­pos pro­ spek­tu, Prie­til­čio gat­ve ir Ka­ra­liaus Min­dau­go pro­spek­tu. Tai bu­vo pir­ ma­sis Plen­to ma­ra­to­nų tau­rės eta­ pas. To­liau dvi­ra­ti­nin­kai var­žy­sis Šiau­liuo­se ir Vil­niu­je. 25-erių V.Se­rei­kai­tė tre­jus me­ tus iš ei­lės (2009, 2010, 2011 m.) lai­mė­jo pa­sau­lio dvi­ra­čių tre­ko čem­pio­na­tų bron­zos me­da­lį. Per­ nai pa­ne­vė­žie­tė ta­po pa­sau­lio stu­ den­tų uni­ver­sia­dos čem­pio­ne. Ji ne kar­tą lai­mė­jo Eu­ro­pos jau­ni­mo čem­pio­na­to auk­są, o 2010-ai­siais – ir suau­gu­sių­jų si­dab­rą.

Ne­le­ga­lių rek­la­mų val­di­nin­kai ne­ma­to Jur­gi­ta Ša­kie­nė

j.sakiene@kaunodiena.lt

Ant stul­po skel­bi­mą už­kli­ja­vu­siam au­to­riui gre­sia ne vie­no tūks­tan­čio li­tų bau­da, ta­čiau tai Kau­no mies­ to ter­šė­jų ne­gąs­di­na, nes val­di­nin­ kai juos gau­dy­da­mi ne­si­ne­ria iš kai­lio. Pa­si­bai­sė­jo rek­la­ma

Tai pa­tvir­ti­no ir ne­se­niai Se­na­ mies­ty­je nu­ti­ku­si is­to­ri­ja. Čia be­ veik sa­vai­tę ka­bė­jo vie­ną ren­gi­nį rek­la­muo­jan­tis pla­ka­tas su pus­ nuo­gės mo­ters vaiz­du ir ne­švan­ kiu ang­liš­ku už­ra­šu. Kau­no mies­ to sa­vi­val­dy­bės Vie­šo­sios tvar­kos tar­ny­ba šiuo pla­ka­tu su­si­do­mė­jo tik ta­da, kai jis jau bu­vo nu­plėš­tas. Šis pla­ka­tas bu­vo už­kliu­vęs kau­ nie­tei Ri­tai, o tiks­liau – jos sū­nui, pra­di­nių kla­sių moks­lei­viui. „Vai­kas pa­ste­bė­jo pla­ka­tą su iš­ kal­bin­ga nuo­trau­ka ir dar iš­kal­

bin­ges­niu pa­va­di­ni­mu. Ar ga­li­ma to­kias vaiz­di­nės me­džia­gos prie­ mo­nes ka­bin­ti vie­šo­se vie­to­se, gau­siai lan­ko­mo­se vai­kų?“ – ste­ bė­jo­si kau­nie­tė. Pri­va­lo de­rin­ti

„Ši rek­la­ma tik­rai ne­tu­rė­jo lei­di­ mo“, – tvir­ti­no sa­vi­val­dy­bės Li­ cen­ci­jų ir pa­slau­gų sky­riaus ve­ dė­jos pa­va­duo­to­ja So­na­ta Šė­lie­nė. Vi­sos mies­te ka­bi­na­mos rek­la­mos tu­ri bū­ti de­ri­na­mos su sa­vi­val­dy­bės at­sto­vais, ati­tik­ti tam tik­rus rei­ka­ la­vi­mus ir ka­bi­na­mos tam tik­ro­se spe­cia­liai įreng­to­se vie­to­se. Kau­no mies­to išo­ri­nės vaiz­di­nės rek­la­mos įren­gi­mo tai­syk­lė­se tei­ gia­ma, kad rek­la­ma yra drau­džia­ ma, jei­gu ji ne­pa­do­ri, ne­tei­sin­ga ir aiš­kiai neat­pa­žįs­ta­ma, pa­žei­ džia vi­suo­me­nės mo­ra­lės prin­ ci­pus, da­ro ža­lin­gą mo­ra­li­nį ir fi­ zi­nį po­vei­kį vai­kams. Kaip tei­gė Vie­šo­sios tvar­kos tar­ny­bos ve­dė­

jas Ri­mas Si­de­ra, spe­cia­lis­tai re­gu­ lia­riai tik­ri­na tik rek­la­mai skir­tus sten­dus. Ki­tur sa­va­va­liš­kai pa­ka­ bin­ti skel­bi­mai, pla­ka­tai dė­me­sio daž­niau­siai su­lau­kia, kai apie juos pra­ne­ša se­niū­ni­jų dar­buo­to­jai ar­ ba praei­viai. Su­ge­bė­jo ne­pas­te­bė­ti

Kau­nie­tės Ri­tos pa­si­pik­ti­ni­mo su­ lau­kę pla­ka­tai bu­vo iš­kli­juo­ti ant sie­nų bent dvie­jo­se ge­rai ma­to­mo­ se vie­to­se Vil­niaus gat­vė­je. Gre­ ta gau­sy­bės ki­tų pla­ka­tų jie ka­bė­jo be­veik sa­vai­tę ir sa­vi­val­dy­bės spe­ cia­lis­tams akių ne­ba­dė. R.Si­de­ra ža­dė­jo, kad šis at­ve­jis bus už­re­gist­ruo­tas ir bus aiš­ki­na­ ma­si su ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­riais. Pa­sit­vir­ti­nus skun­dui, rek­la­mos au­ to­riai bū­na įga­lio­ti ne tik su­mo­kė­ti bau­dą, bet ir pa­ša­lin­ti pla­ka­tus. Vie­šu­mo­je ki­lus šur­mu­liui, ero­ tiš­kų pla­ka­tų ne­be­li­ko. „Pla­ka­tų ten iš­vis ne­tu­rė­tų bū­ti. Ne­gir­dė­jau,

2

tūkst. li­tų – to­kia di­džiau­sia bau­da, gre­sian­ti už sa­va­va­liš­ką rek­la­mą. kad sa­vi­val­dy­bė ten bū­tų įren­gu­si skel­bi­mų len­tą“, – dės­tė R.Si­de­ra. Sa­vi­val­dy­bės at­sto­vai ne­ga­lė­jo pa­sa­ky­ti, kiek dėl sa­va­va­liš­kos rek­ la­mos per­nai Kau­ne nu­baus­ta as­ me­nų. Už sa­va­va­liš­kas rek­la­mas yra nu­ma­ty­ta bau­da iki 2 tūkst. li­tų. „Raš­te­lius nuo elekt­ros stul­ pų nu­lu­pa­me pa­tys ar­ba se­niū­ni­jų dar­buo­to­jai. Ką da­ry­si, kiek­vie­nu at­ve­ju rea­guo­ja­me įvai­riai“, – tei­ si­no­si R.Si­de­ra.

„„Ne­m a­t o: ka­ban­tys

ne­l e­ga­l ūs skel­bi­mai už­kliū­na kau­nie­čiams, bet ne val­di­nin­kams.Evaldo Butkevičiaus nuotr.


6

trečiadienis, gegužės 16, 2012

nuomonės

Žvilgsnis

Dirb­da­mas VTEK įsi­gy­ji prie­šų

Tau­py­mo po­li­ti­kos lau­kia smū­gis?

Sta­sys Gu­da­vi­čius

Redakcijos skiltis

Va­len­ti­nas Ber­žiū­nas

K

u­ris lai­kas Eu­ro­po­je kal­ ba­ma tik apie tau­py­mą ir tik jį. Pir­mu smui­k u Eu­ro­po­je grie­žė ir grieš Vo­k ie­t i­j a. Vo­k ie­č iai ne­mėgs­t a ne­tvar­kos, ypač ša­l ies fi­nan­suo­ se. Ne­nuos­ta­bu. Eu­ro­pos va­rik­liu va­di­na­ma ša­lis už­dir­ba, o ne sko­ li­na­si. Ir vo­k ie­čiai nė­ra pa­ten­k in­ ti, kai di­džio­ji da­lis Eu­ro­pos el­gia­ si prie­šin­gai.

Eu­ro­pos po­li­ti­kai da­bar tu­rės ras­ti komp­ro­mi­ są ne tik dėl fi­nan­si­nių klau­si­mų, ta­čiau ir dia­ lo­ge su Eu­ro­pos vi­suo­ me­ne. Dar bū­tų ne bė­da, jei sko­li­nin­kai su­ge­bė­t ų grą­ž in­t i sko­las. Ta­čiau kaip? Juk to­k ios ša­lys kaip Grai­ ki­ja, užuo­t in­ves­ta­vu­sios į, tar­k i­ me, ša­l ies pra­mo­nę, il­g us me­tus sky­rė mi­l i­jar­dus so­cia­l i­nėms iš­ mo­koms di­d in­t i, net gink­lams pirk­t i. Pa­v yz­d žiui, grai­kai gy­ve­ no ke­lis kar­tus ge­riau, nei lei­d žia jų eko­no­mi­ka. Is­pa­ni­jos, Ita­li­jos pa­dė­tis, ži­no­ma ge­res­nė. Tai – in­dust­r i­nės ša­lys. Bet pro­ble­ma ta pa­t i – sko­loms, ku­rių su­si­klau­pė tik­rai daug, gra­ žin­ti vis vien teks verž­tis dir­ž us. O tau­py­mas, jei kar­tu ne­ska­ti­na­ma eko­no­mika, ga­li su­kel­ti dar di­des­nį eko­no­mi­kos nuo­smu­kį, o kar­tu ir vi­suo­me­nės pa­si­pik­ti­ni­mą. Praū­žę per Se­ną­jį že­my­ną rin­k i­ mai pa­ro­dė, kad Eu­ro­pos ša­lių vi­ suo­me­nės nė­ra pa­ten­k in­tos biu­ dže­to kar­py­mais. Pran­c ū­z i­jos pre­z i­den­t as Fran­ cois Hollande‘as aiš­k iai pa­brė­žė, kad eko­no­m i­kos au­g i­mas jam ne ma­ž iau svar­bus nei tau­py­ mas, fik­suo­tas Eu­ro­pos sta­bi­lu­ mo pa­k te. Ži­no­ma, bū­tų per­ne­lyg drą­su sa­ ky­ti, kad vo­k ie­čiai su pran­cū­zais im­tų rem­ti ie­tis dėl Sta­bi­lu­mo pa­ kto. Ta­čiau aki­vaiz­du, kad abiem teks nu­si­leis­t i, kad ir avis bū­t ų svei­ka, ir vil­kas so­tus.

s.gudavicius@diena.lt

Ž

i­niask­lai­dos, vie­šo­sios ko­mu­ ni­ka­ci­jos ir ko­vos su ko­rup­ci­ja spe­cia­lis­tas Ry­tis Juo­za­pa­vi­ čius tei­gia, kad dar­bas Vy­ riau­sio­jo­je tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­ si­jo­je (VTEK) – slo­gus ir tok­siš­kas. To­dėl dau­giau dirb­ti šio­je ko­mi­si­jo­ je jis ne­ke­ti­na. R.Juo­za­pa­vi­čius ne­se­ niai bai­gė pen­ke­rius me­tus tru­ku­sią ka­den­ci­ją VTEK, į ku­rią jį de­le­ga­vo 2007-ai­siais prem­je­ru bu­vęs Ge­di­ mi­nas Kir­ki­las. Da­bar­ti­nis Vy­riau­sy­ bės va­do­vas And­rius Ku­bi­lius jau ku­ rį lai­ką ne­su­ge­ba ras­ti, ką de­le­guo­ti į VTEK vie­toj R.Juo­za­pa­vi­čiaus.

Ki­taip sa­kant, jei pa­ktas su­griū­tų, eu­ro­pi­nei tau­py­mo po­li­ti­kai bū­tų su­duo­tas ga­lu­t i­n is smū­g is. Kiek­ vie­na Eu­ro­pos ša­lis ei­tų už sa­ve. To­k iu at­ve­ju ne­pa­vy­dė­ti­no­je pa­ dė­t y­je at­si­dur­t ų ne tik Grai­k i­ja, ku­r i vei­k iau­siai pir­mo­ji pa­l ik­t ų eu­ro zo­ną, ta­čiau ir ki­tos ES ša­ lys, ku­rių fi­nan­sų sta­bi­lu­mas pri­ klau­so nuo eu­ro zo­nos ga­ran­ti­jų. Kuo tai baig­tų­si? Sun­ku pa­sa­ky­ti. Gal­būt net bū­tų ga­li­ma bū­tų kal­ bė­ti apie juo­dą­jį eu­ro žlu­gi­mo sce­ na­ri­jų. Tie­sa, su­dė­tin­ga pa­sa­ky­ti ir tai, ar toks sce­na­ri­jus nė­ra ti­kė­ti­ nas net ir iš­lai­kius pa­ktą svei­ką. Pran­cū­zi­jos rin­ki­mai, ži­no­ma, bu­ vo svar­būs, ta­čiau kur kas svar­ biau, kas nau­ją vy­r iau­sy­bę for­ muos Vo­k ie­t i­jo­je. Fe­de­ra­l i­n iai rin­ki­mai – ne už kal­nų, o A.Mer­kel Krikš­čio­nių de­mok­ra­tų są­jun­ga, re­gis, pra­ran­da po­pu­lia­ru­mą. Ką tik par­t i­ja pra­ra­do vie­nos di­ džiau­s ių Šiau­rės Rei­no-Vest­fa­ li­jos že­mės kont­ro­lę. Ana­l i­t i­k ų tvir­t i­n i­mu, rin­k i­mai čia daž­nai pa­ro­do, kas ga­l i lauk­t i per fe­de­ ra­li­nius rin­k i­mus. Jei vis­g i vy­riau­sy­bę for­muos da­ bar opo­zi­ci­jo­je esan­tys so­cial­de­ mok­ra­tai, ti­kė­t i­na, kad griež­tas A.Mer­kel tau­py­mo kur­sas ga­lė­tų pa­k is­ti į nuo­sai­kes­n į. Ži­no­ma, „nuo­sai­kes­nis“ ne­reiš­kia, kad vo­k ie­čiai ims ska­t in­t i var­to­ ji­mą sko­lų są­skai­ta, ta­čiau jie, pa­ vyz­džiui, ga­li ne­bū­ti to­kie reik­lūs Eu­ro­p o­je tau­py­mo klau­s i­mais, ko­k ia yra A.Mer­kel. Tai­g i, ir šiuo at­ve­ju bend­rai Eu­ ro­pos tau­py­mo po­l i­t i­kai ga­l i bū­ ti su­duo­tas smū­g is. Ki­ta ver­t us, jei rin­k i­mai Vo­k ie­t i­ jo­je at­neš sėk­mę krik­de­mams, gal­būt par­ti­jai pa­kei­tus ly­de­r į, tai dar ne­reiš­kia, kad vo­kie­čiams pa­ vyks iš­lai­k y­t i bent jau da­bar­t i­n į sta­tus quo. Sce­n a­r i­jus, kad kiek­v ie­n a Eu­ ro­pos ša­l is im­sis tvar­k y­t is sa­vo kie­me kaip no­r i ir su­ge­ba, nė­ra jau toks neį­ma­no­mas. Juk net Grai­k i­jo­je, šiuo me­tu gy­ ve­nan­čio­je iš tarp­tau­ti­nių kre­di­ to­rių ki­še­nės, vie­tos po­li­ti­kai ne­ si­kuk­li­na svai­dy­tis žai­bais tų pa­ čių kre­d i­to­r ių pu­sėn, siek­da­m i per­si­de­rė­ti pa­sko­lų są­ly­gas. Tai­g i, Eu­ro­pa iš tie­sų su­si­dū­rė su iš­ban­dy­mu, ku­ris ga­li pa­ko­re­guo­ ti Se­no­jo že­my­no atei­t į. Eu­ro­pos po­li­ti­kai da­bar tu­rės ras­ti komp­ro­mi­są ne tik dėl fi­nan­si­nių klau­si­mų, ta­čiau ir su vi­suo­me­ne. Ar tai pa­vyks, pa­ro­dys lai­kas.

informacija:

302 250

Kasdienė prenumerata 1 mėn. – 26 (13*) Lt

ISSN 1392-7639 ©1992-2007 UAB „Diena Media News“ Labdarių g. 8, 01120 Vilnius. Tel. (8 5) 262 4242.

„Kauno dienos“ Vyriausioji redaktorė Jūratė Kuzmickaitė

„Kauno dienos“ redakcija Kęstučio g. 86, 44296 Kau­nas. Fak­sas 423 404.

Vyr. redaktoriaus pavaduotojai: Arūnas Andriuškevičius – 302 252 Violeta Juodelienė – 302 260

MIESTO NAUJIENOS: Mantas Lapinskas – Arūnas Dambrauskas – Vilija Žukaitytė – Saulius Tvirbutas – Virginija Skučaitė – Jurgita Šakienė – TEISĖTVARKA: Diana Krapavickaitė –

„„Ne­pa­no­ro: R.Juo­za­pa­vi­čius at­si­sa­kė prem­je­ro pa­siū­ly­mo lik­ti VTEK dar

– Gal dar­bas VTEK lai­ko­mas ne­ pres­ti­ži­niu, pra­stai mo­ka­mu, psi­cho­lo­giš­kai įtemp­tu, nes pa­ si­tai­ko ne­ma­žai kri­ti­kos dėl šios ko­mi­si­jos spren­di­mų? – Dirb­da­mas to­je ko­mi­si­jo­je iš es­mės įsi­gy­ji ne­ma­žai prie­šų. Kiek­vie­nas žmo­gus, ei­da­mas į tą po­stą VTEK, tu­ri pa­gal­vo­ti, ar tu­rės pa­kan­ka­mai psi­chi­nės ener­gi­jos, kad iš­tver­tų tą įsi­gy­tų prie­šų gau­są. Juk ko­ne kiek­vie­ nas po­li­ti­kas ar pa­rei­gū­nas, dėl ku­rio VTEK prii­ma nei­gia­mą spren­di­mą, tam­pa po­ten­cia­liu tiek vi­sos ko­mi­si­ jos, tiek kiek­vie­no jos na­rio prie­šu. Jie prii­ma VTEK spren­di­mą kaip as­me­ niš­ku­mą, kaip ko­kį as­me­ni­nio san­ty­ kio su ta­vi­mi kū­ri­mą. Jie ta­ve tem­pia į teis­mą. Kar­tais net vi­sa ko­mi­si­ja tu­ ri ei­ti liu­dy­ti į teis­mą. Pa­vyz­džiui, taip at­si­ti­ko bu­vu­sio ūkio mi­nist­ro Dai­ niaus Krei­vio at­ve­ju. Na­tū­ra­lu, kad toks VTEK ap­svars­ty­tų pa­rei­gū­nų ne­pa­si­ti­kė­ji­mas, prie­šiš­ku­mas nuo­ di­ja bend­rą dar­bo ko­mi­si­jo­je at­mos­ fe­rą. Ga­li­ma sa­ky­ti, kad dar­bas to­je ko­mi­si­jo­je yra tok­siš­kas. To­dėl, ma­ tyt, žmo­nės ir ne­si­ver­žia į jį.

– VTEK na­rys ne­si­jau­čia prieš ki­ tus po­li­ti­kus ir pa­rei­gū­nus etiš­ kai pra­na­šes­nis – toks ne­klys­tan­ tis ir ne­lie­čia­mas? – Anaip­tol. Ten ne­si ir ne­si­jau­ti vir­ šes­nis prieš ki­tus. Tie­siog dir­bant tą dar­bą rei­kia lai­ky­tis tam tik­rų skaid­ ru­mo, ob­jek­ty­vu­mo, tei­sės, mo­ra­lės ir eti­kos prin­ci­pų. Ir tiek. Ti­kiu, kad yra pa­kan­ka­mai žmo­nių, ku­rie ga­li tą dar­bą dirb­ti. Kai 2007-ai­siais atė­jau į VTEK, man at­ro­dė, kad dar­bas yra ki­ toks, nei paaiš­kė­jo po to. Kuo to­liau, tuo la­biau man jis pa­na­šė­jo į tei­sė­jo dar­bą. O teis­ti žmo­nes, pri­pa­žin­kim, ne­la­bai ma­lo­nu, nors ir su­vo­ki, kad tei­sy­bė tu­ri bū­ti išaiš­kin­ta. Tai ir da­ riau vi­sus pa­sta­ruo­sius pen­ke­rius me­ tus – sten­giau­si iš­siaiš­kin­ti tei­sy­bę.

– Ar su­ge­bė­jo­te tą „tok­siš­ką iš­ šū­kį“ priim­ti ir įveik­ti per dar­bo VTEK pen­ke­rius me­tus? – Vie­na ver­tus, man at­ro­dė, kad ma­ no dar­bas bu­vo sėk­min­gas. Bet kar­ tais bū­da­vo vi­sai prie­šin­gas jaus­ mas. Tar­kim, kai į VTEK pa­te­ko toks klien­tas kaip Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ ny­bos va­do­vas Žyd­rū­nas Plyt­ni­kas, man pa­si­ro­dė, kad yra la­bai sun­ku. Su Ž.Plyt­ni­ku bu­vo ga­na su­dė­tin­ga – rei­kia tai pri­pa­žin­ti. Ir ne­tgi kar­tais at­ro­dė, kad svy­ra ran­kos. To­kie at­ve­ jai žmo­gų ga­nė­ti­nai iš­se­ki­na. – O gal prem­je­ras siū­lė jums dar vie­ną ka­den­ci­ją lik­ti VTEK? – Prem­je­ras man siū­lė tęs­ti dar­bą.

vie­ną ka­den­ci­ją. 

Ge­di­mi­no Sa­vic­kio (BFL) nuo­tr.

Bet ma­nau, kad jau at­li­kau sa­vo pa­ rei­gą, ati­tar­na­vau nuo skam­bu­čio iki skam­bu­čio. Ti­kiu, kad ir ki­ti žmo­nės ga­li dirb­ti tą dar­bą.

po­li­ti­niais ver­ti­ni­mais. Šios ko­mi­si­jos na­riams to da­ry­ti tie­siog ne­ga­li­ma. Kai ku­rie ko­mi­si­jos na­riai ban­ do nu­si­ša­lin­ti nuo klau­si­mų, ku­riuos sie­ja su juos į ko­mi­si­ją sky­ru­sia ins­ ti­tu­ci­ja ar­ba as­me­niu. Aš to nie­ka­da ne­sup­ra­tau. Pa­vyz­džiui, ma­ne sky­rė G.Kir­ki­las. Kaž­kaip nie­kad ne­si­sten­ giau įtik­ti nei jam, nei tuo la­biau So­ cial­de­mok­ra­tų par­ti­jai, ku­riai eksp­ rem­je­ras pri­klau­so. Kar­tais ne­tgi pa­gal­vo­ju, kad emo­ ci­niai nuo­sto­liai, ku­riuos pa­ty­riau ta­me dar­be, neat­per­ka pi­ni­gų, ku­ riuos už jį ga­vau. Ne­ži­nau, ar tu­ri bū­ti kam nors įsi­pa­rei­go­jęs, kai ei­ni į to­kį dar­bą. Man tai klau­si­mų ne­ke­lia, bet pa­ste­biu, kad kai ku­rie ko­mi­si­jos na­riai kar­tais juos ke­lia.

Kiek­vie­nas žmo­gus, ei­da­mas į tą po­stą VTEK, tu­ri pa­gal­vo­ti, ar jis tu­rės pa­kan­ka­ mai psi­chi­nės ener­gi­ jos, kad iš­tver­tų tą įsi­ gy­tų prie­šų gau­są.

– Ta­me dar­be įžvel­gė­te bent kiek nors po­li­ti­nio at­spal­vio? – Aš nie­kad jo neįž­vel­giau. Kaž­kaip nie­kad ne­gal­vo­jau apie tą po­li­ti­nį at­ spal­vį. Ži­no­ma, leng­vai ga­li su­teik­ ti to­kį at­spal­vį, jei­gu įsi­trau­ki į ga­ lios žai­di­mus, jei­gu pra­de­di gal­vo­ti, kas ma­ne pa­sky­rė į ko­mi­si­ją, ir pra­ de­di ver­tin­ti ko­mi­si­jo­je nag­ri­nė­ja­mus pa­rei­gū­nus pa­gal po­li­ti­nes pre­fe­ren­ci­ jas. Kai tik to­kios min­tys ar toks su­ vo­ki­mas at­si­ran­da, ma­no su­pra­ti­mu, rei­kia kuo grei­čiau išei­ti iš VTEK, nes tik­rai tai ga­lų ga­le baig­sis an­ga­žuo­tais

– Kaip įver­tin­tu­mė­te vie­šų­jų ir pri­va­čių­ in­te­re­sų de­ri­ni­mo Lie­ tu­vo­je pa­dė­tį? – Pap­ras­tai kons­ta­tuo­ja­mi pa­žei­di­ mai, su­si­ję su pa­rei­gū­nų ir po­li­ti­kų ne­nu­si­ša­li­ni­mu nuo su jais su­si­ju­sių klau­si­mų svars­ty­mo to­se ins­ti­tu­ci­ jo­se, kur pa­rei­gū­nai ar po­li­ti­kai dir­ ba. Bet ten­ka ap­gai­les­tau­ti, kad, de­ja, iki šiol nė­ra ko­kio nors vie­no aiš­kaus ma­to, ku­ris leis­tų su­skai­čiuo­ti ar­ba api­bend­rin­ti re­zul­ta­tus vie­šų­jų ir pri­ va­čių­jų in­te­re­sų de­ri­ni­mo sri­ty­je. – O ran­kos kar­tais ne­nus­vir­da­ vo, kai teis­mai nai­kin­da­vo VTEK spren­di­mus? – Mums, rei­kia pa­sa­ky­ti, se­kė­si. Si­ tua­ci­ja to­ly­džio ge­rė­jo. Da­bar teis­ mai nai­ki­na kur kas ma­žiau ko­mi­si­ jos spren­di­mų, nei to pa­si­tai­ky­da­vo anks­čiau. Da­bar­ti­niam VTEK pir­ mi­nin­kui Re­mi­gi­jui Re­ke­tai iš es­mės pa­vy­ko įgy­ven­din­ti sa­vo iš­kel­tą tiks­ lą – pa­reng­ti klau­si­mus ko­mi­si­jai svars­ty­ti taip, kad bū­tų priim­tas kuo ma­žiau abe­jo­nių ke­lian­tis, kuo la­biau tei­siš­kai pa­grįs­tas spren­di­mas, ku­rio teis­mai ne­beat­šau­kia. Štai čia ir yra vie­nas tų ro­dik­lių, ku­ris pa­ro­do VTEK dar­bo ko­ky­bę. Bet tų ro­dik­lių tu­ri bū­ ti dau­giau. Kur kas dau­giau.

Komentarai nėra dienraščio redakcijos nuomonė.

reklamos skyrius:

E. paštas redakcija@kaunodiena.lt

– Ko­dėl prem­je­rui A.Ku­bi­liui ne­ si­se­ka pa­rink­ti jums pa­mai­nos? – pa­klau­sė­me R.Juo­za­pa­vi­čiaus. – Sun­ku pa­sa­ky­ti. Ne ma­nęs rei­kė­tų to klaus­ti, o pa­ties prem­je­ro ar jo ap­ lin­kos. Anks­čiau ar vė­liau kan­di­da­tas vis tiek at­si­ras.

302 230

Platinimo tarnyba: 302

242

Prenumeratos skyrius: 302

244

3 mėn. – 69 (39*) Lt Tik šeštadienio prenumerata 1 mėn. – 9 (6*) Lt 302 251 302 268 302 266 302 262 302 267 302 261 302 243

LIETUVA: Stasys Gudavičius –

(8 5) 219 1381

PASAULIS:

SPORTAS: Romas Poderys – 302 258 Marius Bagdonas – 302 259 Mantas Stankevičius – (8 5) 219 1383

NAMAI: Vereta Rupeikaitė –

302 265

Sveikata: Marijana Jasaitienė –

302 263

Julijanas Gališanskis – (8 5) 219 1391 Valentinas Beržiūnas – (8 5) 219 1387

Menas ir Pramogos: Enrika Striogaitė –

302 272

EKONOMIKA:

FOTOKORESPONDENTAI: Artūras Morozovas – Tomas Ragina –

Ratai: Arūnas Andriuškevičius –

302 269 302 269

TV DIENA: Agnė Klimčiauskaitė – (8 5) 219 1388

Jolita Žvirblytė –

(8 5) 219 1374

302 260

http://www.kaunodiena.lt * prenumeratos kaina laikraštį atsiimant redakcijoje

aukštyn žemyn: Marijana Jasaitienė – Darius Sėlenis – Laima Žemulienė –

302 263 302 276 (8 5) 219 1374

REKLAMOS PARDAVIMO SKYRIUS: 302 234, 308 862, 308 863, 308 864, 302 230 reklama@kaunodiena.lt

Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Indeksas 0041. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raide R pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti. Tiražas 19 000.

ASMENINIAI SKELBIMAI: 302 231, 302 202, faksas 321 717 skelbimai@kaunodiena.lt SKELBIMŲ IR PRENUMERATOS SKYRIUS (Vytauto pr. 23) mob. 8 655 45 114 PLATINIMO TARNYBA: 302 242, 302 228 PRENUMERATOS SKYRIUS: 302 244


8

trečiADIENIS, gegužės 16, 2012

lietuva kaunodiena.lt/naujienos/lietuva

Pa­to si­tua­ci­ja Sta­sys Gu­da­vi­čius Tar­ny­bi­nės eti­kos sar­gai vė­liau nu­spręs, ar kreip­tis į teis­mą dėl Fi­ nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ ny­bos va­do­vo Kęs­tu­čio Ju­ce­vi­ čiaus (nuotr.) at­lei­di­mo iš pa­rei­gų.

„Spren­di­mas dėl K.Ju­ce­vi­čiaus ati­dė­tas, iki bus su­for­muo­ta vi­ sos su­dė­ties ko­mi­si­ja“, – po sa­vo po­sė­džio ant­ra­die­nį pra­ne­šė Vy­ riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­ si­ja (VTEK). Šiuo me­tu VTEK dir­ba tik 4 na­ riai. Trūks­ta vie­no na­rio, jo nė­ra pa­sky­ręs prem­je­ras And­rius Ku­ bi­lius. Ti­ki­ma­si, kad iki bir­že­lio VTEK na­rių pa­gau­sės iki pen­kių. Kol kas tei­sė­tam spren­di­mui priim­ti bū­ti­na tri­jų ko­mi­si­jos na­ rių bal­sų dau­gu­ma. Ant­ra­die­nį bal­suo­jant dėl K.Ju­ ce­vi­čiaus bal­sai pa­si­skirs­tė po ly­ giai – du bu­vo už, du prieš siū­ly­ mą kreip­tis į teis­mą. To­dėl, re­mian­tis VTEK pra­ne­ ši­mu, nu­spręs­ta ati­dė­ti spren­di­ mo dėl Sei­mo An­ti­ko­rup­ci­jos ko­ mi­si­jos pra­šy­mo kreip­tis į teis­mą dėl Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­ mo tar­ny­bos (FNTT) di­rek­to­riaus K.Ju­ce­vi­čiaus at­lei­di­mo iš pa­rei­gų priė­mi­mą, kol bus su­for­muo­ta vi­ sos su­dė­ties ko­mi­si­ja. Ba­lan­dį VTEK priė­mė spren­di­ mą, kad K.Ju­ce­vi­čius, lai­ki­nai ei­ da­mas FNTT di­rek­to­riaus pa­rei­ gas ir pa­si­ra­šy­da­mas Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bai skir­tą raš­tą, ku­ ria­me nu­ro­do­ma, jog FNTT ne­tu­ri in­for­ma­ci­jos dėl jo pa­ties ne­pa­ti­ki­ mu­mo, pa­žei­dė Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo vals­ty­bi­nė­je tar­ ny­bo­je įsta­ty­mo nuo­sta­tas. Sei­mo An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­ ja krei­pė­si į VTEK su pra­šy­mu pa­ si­nau­do­ti Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos įsta­ty­mo nuo­sta­ to­mis, nu­ma­tan­čio­mis VTEK tei­sę pa­reikš­ti ieš­ki­nius teis­mui dėl dar­bo su­tar­čių ir san­do­rių, su­da­ry­tų pa­ žei­džiant Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­ sų de­ri­ni­mo vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je įsta­ty­mo rei­ka­la­vi­mus, nu­trau­ki­mo ar pri­pa­ži­ni­mo ne­ga­lio­jan­čiais. Dėl VTEK nu­sta­ty­to­jo pa­žei­di­ mo vi­daus rei­ka­lų mi­nist­ras Ar­ tū­ras Me­lia­nas sky­rė pa­pei­ki­mą K.Ju­ce­vi­čiui, bet at­si­sa­kė at­leis­ti jį iš pa­rei­gų. A.Me­l ia­n o pirm­ta­kas li­b e­ ral­cent­ris­tas Rai­mun­das Pa­lai­ tis po­stą pra­ra­do dėl prieš­prie­šos su kon­ser­va­to­riais FNTT va­do­vų klau­si­mu. Jis va­sa­rį iš pa­rei­gų at­ lei­do FNTT va­do­vus Vi­ta­li­jų Gai­ lių bei Vy­tau­tą Gir­ža­dą ir ne­pai­sy­ da­mas kon­ser­va­to­rių rei­ka­la­vi­mo ne­stab­dė kon­kur­so ei­ti FNTT di­ rek­to­riaus pa­rei­gas, o pa­sku­ti­nė­ mis sa­vo dar­bo die­no­mis tar­ny­bos va­do­vu pa­sky­rė K.Ju­ce­vi­čių.

Svars­ty­da­mas pa­ siū­ly­mą tai­ky­ti pri­ dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) leng­va­tą spau­dai, Sei­mas taip pat links­ta to­kią leng­ va­tą tai­ky­ti ir ke­lei­ viams ve­žti.

„„Pro­ce­dū­ra: rei­kės dar vie­no bal­sa­vi­mo, kad Sei­mas ap­si­spręs­tų 9 pro­c. PVM ta­ri­fą tai­ky­ti ir ke­lei­vių ve­

ži­mo pa­slau­goms. 

To­mo Luk­šio (BFL) nuo­tr.

Vie­toj vie­nos – dvi leng­va­tos Sta­sys Gu­da­vi­čius s.gudavicius@diena.lt

Pri­tar­ta ne­leng­vai

Ant­ra­die­nį Sei­mo na­riai ple­na­ri­ nia­me po­sė­dy­je svars­tė dar per­nai lapk­ri­tį Pre­zi­den­tės Da­lios Gry­ baus­kai­tės pa­teik­tą pa­siū­ly­mą pe­ rio­di­nei spau­dai tai­ky­ti leng­va­ti­nį 9 pro­c. PVM ta­ri­fą. Pir­mi­nis vals­ty­bės va­do­vės pa­ teik­tas įsta­ty­mo pro­jek­tas per svars­ty­mus Sei­mo ko­mi­te­tuo­se ap­li­po nau­jais pa­siū­ly­mais tai­ky­ti leng­va­ti­nį PVM ta­ri­fą mais­to pro­ duk­tams, vieš­bu­čių pa­slau­goms, ke­lei­viams ve­žti vie­šuo­ju trans­ por­tu, kai ku­rioms ki­toms pre­ kėms bei pa­slau­goms. Svars­tant pro­jek­tą Sei­mo po­sė­ dy­je bu­vo pri­tar­ta siū­ly­mui nu­sta­ ty­ti, kad PVM leng­va­ta bū­tų tai­ ko­ma pe­rio­di­nei spau­dai. Ta­čiau kar­tu vos dvie­jų bal­sų skir­tu­mu bu­vo pri­tar­ta ir Sei­mo na­rės Ag­nės Zuo­kie­nės pa­teik­ tam pa­siū­ly­mui dėl leng­va­ti­nio 9 pro­c. PVM ta­ri­fo ke­lei­viams ve­žti vie­šuo­ju trans­por­tu. Dėl šio įsta­ty­mo priė­mi­mo bus bal­suo­ja­ma dar kar­tą, grei­čiau­siai bir­že­lį. Iki įsta­ty­mo priė­mi­mo bus lau­kia­ma Vy­riau­sy­bės nuo­mo­nės dėl pa­siū­ly­tų PVM leng­va­tų. Iki šiol And­riaus Ku­bi­liaus va­do­vau­ ja­mų mi­nist­rai šiuo klau­si­mu bu­ vo skep­tiš­ki.

Dau­gu­ma pa­si­sa­kė už

Dis­ku­si­jo­se dau­gu­ma Sei­mo na­rių pa­si­sa­kė už ma­žes­nį PVM spau­dai, ku­ris ga­lė­tų bū­ti tai­ko­mas jau nuo šių me­tų lie­pos. „Pir­mi­nio Pre­zi­den­tės pa­siū­ly­ mo ap­lip­dy­mas ki­to­mis leng­va­to­ mis komp­li­kuo­ja biu­dže­to si­tua­ci­ ją. O spau­dai jis tik­rai rei­ka­lin­gas“, – sa­kė val­dan­čio­sios Tė­vy­nės są­ jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­ mok­ra­tų frak­ci­jos se­niū­nas Jur­ gis Raz­ma. „Vie­no­das PVM ta­ri­fo įve­di­mas, ku­ris bu­vo nu­sta­ty­tas per nak­ti­nę mo­kes­čių re­for­mą, pa­da­rė di­de­lį nuo­sto­lį vi­siems. Tu­ri­me su­griau­ ti prem­je­ro ir fi­nan­sų mi­nist­rės sklei­džia­mą mi­tą, kad ne­va da­ro­ me kaž­kam mo­kes­čio leng­va­tas. Sup­ran­tu, kad išim­tys nė­ra ge­rai, bet tu­ri­me pri­pa­žin­ti, kad skir­tin­gų rū­šių vers­las vei­kia skir­tin­go­mis, ne­vie­no­do­mis są­ly­go­mis. Ne­ga­li­ me trak­tuo­ti vie­no­dai trak­to­riaus de­ta­lių ga­my­bos ir laik­raš­čio iš­ lei­di­mo. Neiš­min­tin­ga ir spau­dai tai­ky­ti tą ta­ri­fą, ku­ris tai­ko­mas vi­ siems ki­tiems“, – sa­kė opo­zi­ci­nės Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo frak­ci­jos va­ do­vas Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis. „La­bai vė­luo­jam dėl PVM leng­ va­tos spau­dai. Tai rei­kė­jo pa­da­ ry­ti jau va­kar, nes ži­niask­lai­da per kri­zę jau la­bai smar­kiai nu­ken­tė­jo, nu­krau­ja­vo“, – tvir­ti­no so­cial­de­ mok­ra­tė Bi­ru­tė Vė­sai­tė.

Ji, kaip ir ki­ti so­cial­de­mok­ra­tai, pa­si­sa­kė ir už ma­žes­nį PVM mais­ to pro­duk­tams, ar­gu­men­tuo­da­mi, kad da­bar ne­ma­žai lie­tu­vių vyks­ta ap­si­pirk­ti į kai­my­nę Len­ki­ją, kur šio mo­kes­čio ta­ri­fas mais­tui yra ge­ro­kai ma­žes­nis nei Lie­tu­vo­je.

Jur­gis Raz­ma:

Pre­zi­den­tės pa­siū­ ly­mo ap­lip­dy­mas ki­to­mis leng­va­to­ mis komp­li­kuo­ja biu­dže­to si­tua­ci­ją. O spau­dai jis tik­rai rei­ka­lin­gas. „Pab­ran­gus ra­jo­ni­niams laik­raš­ čiams žmo­nės ma­žiau pre­nu­me­ ruo­ja, ma­žiau gau­na in­for­ma­ci­jos. Re­gio­ni­nė spau­da tu­ri pa­siek­ ti kiek­vie­ną ra­jo­nų gy­ven­to­ją, kad jie bū­tų in­for­muo­ti ir ga­lė­tų ak­ ty­viai da­ly­vau­ti spren­džiant ra­jo­ no ir vi­sos Lie­tu­vos pro­ble­mas“, – kal­bė­jo so­cial­de­mok­ra­tas Jo­nas Juo­za­pai­tis. Kai­na – mi­li­jar­das

Sei­mo Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­ te­to pir­mi­nin­kas, val­dan­čio­jo Li­

be­ra­lų są­jū­džio at­sto­vas Kęs­tu­tis Gla­vec­kas ti­ki­no, kad ne­rei­kė­ tų tai­ky­ti jo­kių ki­tų leng­va­tų, tik spau­dai. „Kas­kart, kai ar­tė­ja rin­ki­mai, Sei­mas pa­si­da­li­ja į dvi pu­ses – po­zi­ci­ją ir opo­zi­ci­ją. Opo­zi­ci­ja pra­de­da siū­ly­ti vi­so­kias mo­kes­ čių leng­va­tas, o po­zi­ci­ja, ku­ri tam prie­ši­na­si, tam­pa blo­gie­čiais. Tai pa­ro­do, kad dar trūks­ta po­li­ti­nės pa­tir­ties mums vi­siems“, – pa­ brė­žė jis. Pa­siū­ly­tų vi­sų PVM leng­va­tų įgy­ven­di­ni­mo kai­na, pa­sak K.Gla­ vec­ko, sie­kia mi­li­jar­dą li­tų. Bū­tent tiek biu­dže­tas ne­gau­tų, jei­gu bū­tų įgy­ven­din­ti vi­si pa­teik­ti pa­siū­ly­mai tai­ky­ti leng­va­tas. „Kai kas sa­ko, kad da­lis į biu­dže­tą ne­va grįš per ki­tus mo­kes­čius. Iš pa­tir­ties ga­liu pa­sa­ ky­ti, kad ne­grįš. Spau­dai leng­va­ta ir pa­ra­ma gal ir pro­tin­ga, bet iš­plė­ ti­mas tų leng­va­tų į vi­sas ki­tas pa­ siū­ly­tas sfe­ras nė­ra ga­li­mas ir ne­ bū­tų pro­tin­gas“, – tei­gė jis. Sei­mui per svars­ty­mą ne­ti­kė­tai pri­ta­rus pa­siū­ly­mui tai­ky­ti PVM leng­va­tą ke­lei­viams ve­žti vie­šuo­ ju trans­por­tu, val­dan­tie­ji sieks per priė­mi­mą šį pa­siū­ly­mą iš­brauk­ti iš ga­lu­ti­nio įsta­ty­mo va­rian­to. Nu­ ma­to­ma pa­lik­ti tik leng­va­ti­nį PVM ta­ri­fą spau­dai. Vy­riau­sy­bė ne kar­tą pa­si­sa­kė prieš leng­va­tos su­grą­ži­ni­mą ir tvir­ ti­no, kad tai ne­va iš­krai­po rin­ką.

R.Pak­so im­sis sku­bos tvar­ka Sta­sys Gu­da­vi­čius Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas (KT) ga­li be ei­lės ir sku­bos tvar­ka iš­nag­ri­nė­ti by­lą dėl to, ar Kons­ti­tu­ci­ją ati­tin­ka įsta­ty­mas, per ap­kal­tą iš pre­zi­den­ to pa­rei­gų pa­ša­lin­tam Ro­lan­dui Pak­sui at­ve­rian­tis ke­lią į Sei­mą.

Spar­čiai ar­tė­jan­tys Sei­mo rin­ki­ mai yra vie­na ap­lin­ky­bių, ga­lin­čių nu­lem­ti, kad įsta­ty­mas dėl lei­di­ mo R.Pak­sui siek­ti par­la­men­ta­ ro man­da­to bū­tų svars­to­mas KT sku­biai, ne­lau­kiant ei­lės. Tai pa­ tvir­ti­no pa­ts KT. „Spren­di­mus dėl by­los paanks­ ti­ni­mo konk­re­čiu at­ve­ju prii­ma KT. Taip, įta­kos spren­di­mui dėl šios by­los paanks­ti­ni­mo ga­li tu­rė­ti įvai­rūs veiks­niai, taip pat tai, kad ei­li­niai Sei­mo rin­ki­mai, ku­riems

ak­tua­lus šis pa­kei­ti­mas, įvyks jau po ke­lių mė­ne­sių“, – pra­ne­šė KT at­sto­vė spau­dai Ra­mu­nė Sa­ka­ laus­kai­tė, KT pir­mi­nin­ko var­du at­sa­ky­da­ma į dien­raš­čio klau­si­ mus. KT ant­ra­die­nį pra­ne­šė, kad jau priė­mė Sei­mo na­rių gru­pės pra­šy­ mą iš­nag­ri­nė­ti, ar ati­tin­ka Kons­ ti­tu­ci­ją ne­se­niai par­la­men­ta­rų priim­ta ir Pre­zi­den­tės Da­lios Gry­ baus­kai­tės pa­si­ra­šy­ta Sei­mo rin­ki­ mų įsta­ty­mo pa­tai­sa. Ji lei­džia per ap­kal­tą pa­ša­lin­tiems pa­rei­gū­nams jau po ket­ve­rių me­tų nuo pa­ša­li­ ni­mo die­nos vėl da­ly­vau­ti Sei­mo rin­ki­muo­se, nors pa­gal anks­čiau ga­lio­ju­sią tvar­ką to­kiems po­li­ti­ kams tai da­ry­ti bu­vo už­draus­ta iki gy­ve­ni­mo pa­bai­gos. Pas­kelb­da­mas, jog prii­ma Sei­ mo na­rių gru­pės krei­pi­mą­si, KT

tvir­ti­no, kad bus nag­ri­nė­ja­ma tik ta jo da­lis, ku­rio­je pra­šo­ma iš­tir­ti, ar įsta­ty­mo nuo­sta­ta dėl ga­li­my­ bės jau po ket­ve­rių me­tų „in­ku­ba­ ci­nio pe­rio­do“ vėl rink­ti į Sei­mą pa­rei­gū­ną, ku­ris bu­vo pa­ša­lin­tas ap­kal­tos tvar­ka, ne­prieš­ta­rau­ja Kons­ti­tu­ci­jai. Nė­ra priim­tas pra­šy­mas iš­tir­ti, ar Sei­mo rin­ki­mų įsta­ty­mo pa­tai­sa pa­gal „priė­mi­mo po­bū­dį“ ne­prieš­ ta­rau­ja tei­si­nės vals­ty­bės prin­ci­ pui. „Ne­bu­vo pa­teik­ti tei­si­niai ar­ gu­men­tai“, – paaiš­ki­no KT. Krei­pi­mą­si į KT dėl Sei­mo rin­ ki­mų įsta­ty­mo pa­tai­sos, at­ve­rian­ čios R.Pak­sui ke­lią į Sei­mą, pa­ ren­gė so­cial­de­mok­ra­tas Vy­te­nis And­riu­kai­tis. Krei­pi­mą­si pa­si­ra­ šė iš vi­so 32 Sei­mo na­riai – to pa­ kan­ka, kad KT priim­tų by­lą nag­ ri­nė­ti.

„„Mo­ty­vas: KT spren­di­mą Sei­

mo na­rių krei­pi­mą­si dėl R.Pak­ so nag­ri­nė­ti sku­bos tvar­ka ga­li lem­ti ar­tė­jan­tys rin­ki­mai. 

To­mo Luk­šio (BFL) nuo­tr.


9

TrečiADIENIS, gegužės 16, 2012

OMX Vilnius

–0,35 %

54 pro­c.

pro­gra­minės įran­gos Lie­tu­vo­je nau­do­ja­ma ne­teisė­tai.

OMX Riga

–0,60%

ekonomika

OMX Tallinn

+0,46 %

kaunodiena.lt/naujienos/ekonomika

Did­žiau­sias ­ pir­ki­nys

Viešųjų pir­kimų vertė pirmą šių metų ket­virtį, pa­ly­gin­ti su pra­ėju­sių metų tuo pa­čiu lai­ko­tar­piu, išau­go dau­giau nei du­ kart – iki 3,6 mlrd. litų. Viešųjų pir­kimų tar­ny­ba pra­nešė, kad tokį au­gimą iš es­ mės lėmė 1,8 mlrd. litų vertės bend­rovės „Klaipė­dos naf­ta“ su­skys­tintųjų gam­ti­nių dujų lai­vo-sau­gyk­los pir­ki­mo kon­kur­sas. Jis įgy­ven­din­tas tai­kant ap­lin­kos ap­sau­ gos kri­te­ri­jus.

Bal­ta­ru­si­jos rub­lis 10000 3,3114 DB sva­ras ster­lingų 1 4,3252 JAV do­le­ris 1 2,6855 Ka­na­dos do­le­ris 1 2,6849 Lat­vi­jos la­tas 1 4,9512 Len­ki­jos zlo­tas 10 8,0042 Nor­ve­gi­jos kro­na 10 4,5348 Ru­si­jos rub­lis 100 8,8567 Švei­ca­ri­jos fran­kas 1 2,8745

Valiutų kursai

Šiandien Valiuta

kiekis Santykis

De­ga­lų kai­nos Vakar Tink­las

pokytis

+0,9973 % +0,4132 % +0,2539 % +0,3776 % +0,0525 % –0,7871 % –0,4522 % +0,0859 % +0,0313 %

A 95

Dy­ze­li­nas

Du­jos

„Sta­toil“

4,98

4,68

2,47

„Kvis­ti­ja“

4,94

4,62

2,47

„Va­koil“

4,96

4,64

2,47

Vi­d. kai­na vi­so ap­tar­na­vi­mo de­ga­li­nių tink­luo­se. Šal­ti­nis: www.de­ga­lu­kai­nos.lt WTI naf­ta„Brent“ naf­ta94,48 dol. už 1 brl. 111,94 dol. už 1 brl.

Pokalbiai mobiliuoju užsienyje pigs Nuo vi­dur­va­sa­rio iš­lai­dos už mo­bi­ lio­jo ry­šio pa­slau­ gas ke­liau­jant ES vėl su­mažės. Jau po ke­le­rių metų skam­bin­ti ir at­si­liep­ti ES kai­nuos be­veik tiek pat, kiek ir Lie­tu­vo­je.

kė naują rei­ka­la­vimą ma­žin­ti tarp­ tink­li­nio ry­šio kai­nas ver­ti­nan­tis la­bai tei­gia­mai. Esą tarp­tink­li­nio ry­šio rin­ka ES yra spe­ci­finė, todėl jos re­gu­lia­vi­mas su­kurs ge­res­nes kon­ku­ren­ci­nes sąly­gas, ypač tarp pie­ti­nių ir šiau­ri­nių ša­lių. „Dau­gu­ma var­to­tojų va­žiuo­ja iš šiaurės į pietų ša­lis – Grai­kiją, Ita­ liją, Is­pa­niją, o at­virkš­ti­niai var­to­ tojų srau­tai ge­ro­kai ma­žes­ni. Pa­ vyzd­žiui, ma­nau, ge­ro­kai dau­giau lie­tu­vių ap­si­lan­ko Is­pa­ni­jo­je nei is­ panų – Lie­tu­vo­je. Tai su­tei­kia pie­ tų ša­lių ope­ra­to­riams stiprų kon­ ku­ren­cinį pra­na­šumą – jie ga­li leis­ti sau dik­tuo­ti kai­nas šiaurės ša­lių gy­ ven­to­jams“, – sakė A.Ba­ra­naus­kas. Anot pa­šne­ko­vo, pietų ša­lys ilgą laiką sa­vo pra­na­šu­mu nau­do­jo­si ir todėl išk­reipė visą tarp­tink­li­nio ry­ šio rinką. Ti­ki­si pa­didė­sian­čio var­to­ji­mo

Li­na Mra­zaus­kaitė

l.mrazauskaite@diena.lt

Su­lauks ma­žes­nių sąskaitų

Po­kal­biai mo­bi­liuo­ju te­le­fo­nu už­ sie­ny­je be­si­sve­čiuo­jan­tiems Lie­ tu­vos gy­ven­to­jams nuo šių metų lie­pos 1 d. at­pigs, nes ES jud­rio­jo ry­šio ope­ra­to­riai pri­valės vėl su­ ma­žin­ti maž­me­ni­nes tarp­tink­li­nio ry­šio skam­bu­čių kai­nas. ES reg­la­men­tuo­jamą Eu­ro­pos ta­ rifą pa­si­rinkę var­to­to­jai skam­bin­ da­mi iš už­sie­nio už mi­nutę mokės ne dau­giau kaip 1,2 li­to, o priim­da­ mi skam­butį už­sie­ny­je – 37 cen­tus. Kol kas skam­bin­ti iš už­sie­nio gy­ ven­to­jams kai­nuo­ja 1,34 li­to už mi­ nutę, o už prii­mamą skam­butį jie mo­ka 51 centą už mi­nutę. Tei­gia­ ma, kad to­kiais veiks­mais sie­kia­ma išspręs­ti pa­grin­dinę anks­tes­niu re­ gu­lia­vi­mu neišspręstą pro­blemą – tarp­tink­li­nių pa­slaugų kon­ku­ren­ ci­jos stoką, ku­ri su­si­darė nu­sta­čius did­žiau­sias leid­žia­mas kai­nas. „Nus­ta­čius nau­jas did­žiau­sias leid­žia­mas kai­nas, atei­nan­čiais me­ tais lai­ki­nai su­mažės maž­me­ninės skam­bi­ni­mo ir skam­bu­čių pri­ėmi­ mo kai­nos, esant ki­to­je ES ša­ly­je. Ta­čiau tarp­tink­li­nio ry­šio pro­ble­ mas rei­kia spręsti iš esmės, tai­kant il­ga­laikį struktū­rinį me­todą. Todėl ko­mi­si­ja ne­tru­kus pa­teiks iš­sa­mius pa­si­ūly­mus dėl il­ga­lai­kių spren­ dimų, skirtų pa­grin­di­nei – kon­ ku­ren­ci­jos sto­kos tarp­tink­li­nio ry­ šio sri­ty­je – pro­ble­mai pa­ša­lin­ti“, – išp­la­tin­ta­me Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos (EK) pra­ne­ši­me sakė EK pir­mi­nin­ ko pa­va­duo­to­ja Nee­lie Kroes. Ir to­liau pigs

Tarp­tink­li­nio ry­šio ir na­cio­na­li­nių te­le­ko­mu­ni­ka­cijų bend­ro­vių ta­ri­

„„Pa­lengvė­ji­mas: nuo lie­pos 1-osios kalbė­ti mo­bi­liuo­ju te­le­fo­nu ir nau­do­tis mo­bi­liuo­ju in­ter­ne­tu už­sie­ny­je

var­to­to­jams bus pi­giau nei iki šiol. 

fus iki 2015 m. sie­kia­ma be­veik su­ vie­no­din­ti. Esą taip var­to­to­jams bus su­teik­ta ga­li­mybė grei­tai ir ne­sun­ kiai pa­si­rink­ti tarp­tink­li­nio ry­šio pa­slaugą, ku­rios kai­na be­veik ne­ si­skirtų nuo vie­tos skam­bu­čių kai­ nų. Su­ma­žin­ti ta­ri­fai ke­liau­jan­tiems gy­ven­to­jams reikš atei­ty­je dar ma­ žes­nes sąskai­tas už mo­bi­lio­jo te­le­ fo­no pa­slau­gas. Nu­ma­ty­ta, kad 2013 m. mi­nutė skam­bin­ti iš už­sie­nio kai­nuos ne dau­giau kaip 82 cen­tus, 2014 m. – 65 cen­tus. Priim­ti skam­ bu­čius gy­ven­to­jams 2013 m. at­sieis 24 cen­tus, o 2014 m. – vos 17 cen­ tų už mi­nutę. Sąskai­tos už mo­bi­lio­jo te­le­fo­ no pa­slau­gas ma­žiau „kand­žio­sis“ ir dėl pin­gan­čio duo­menų per­da­ vi­mo tarp­tink­li­niu ry­šiu. Nuo šių metų lie­pos duo­menų per­da­vi­mas tarp­tink­li­niu ry­šiu galės kai­nuo­ ti ne dau­giau kaip 2,41 li­to už per­ duotą me­ga­baitą (be PVM). Taip bus ženg­tas pir­ma­sis žings­ nis iki dar ma­žes­nių duo­menų per­ da­vi­mo kainų atei­ty­je. Pla­nuo­ja­ma, kad 2014 m. per­duo­tas me­ga­bai­tas kai­nuos ne dau­giau kaip 69 cen­tus (be PVM). Šiuo me­tu ope­ra­to­riams

įkai­nių už duo­menų per­da­vimą ri­ bos ne­tai­ko­mos. Įspės apie iš­lai­das

Nau­jo­sios tai­syklės taip pat su­ teiks ga­li­mybę klien­tams pirk­ ti tarp­tink­li­nio ry­šio pa­slau­gas ne tik iš sa­vo, bet ir iš lan­ko­mos ša­ lies tink­lo tiekėjų.

Tarp­tink­li­nio ry­šio ir na­cio­na­li­nių te­le­ko­mu­ni­ka­cijų bend­ro­vių ta­ri­fus iki 2015 m. sie­kia­ma be­veik su­vie­no­din­ti. Jau nuo 2014 m. lie­pos var­to­to­ jai turės ga­li­mybę pirk­ti vie­ti­nes ir tarp­tink­li­nes pa­slau­gas at­ski­ rai, nau­do­da­mie­si skir­tingų ope­ ra­to­rių pa­slau­go­mis ir iš­lai­ky­da­mi tą pa­tį te­le­fo­no nu­merį. Var­to­to­ jai ne­bus ap­mo­kes­ti­na­mi dėl ope­ ra­to­riaus pa­kei­ti­mo, o vie­tos ope­ ra­to­riai klien­tus turės in­for­muo­ti apie to­kią ga­li­mybę.

„Shut­ters­tock“ nuo­tr.

Be to, ke­liau­jan­tys gy­ven­to­jai ir to­liau bus ap­sau­go­ti nuo ne­tikė­tai di­de­lių sąskaitų už duo­menų siun­ timą jud­rio­jo ry­šio tink­lais. Nu­ma­ ty­ta, kad mėne­sio sąskai­ta už duo­ menų siun­timą ne­ga­li vir­šy­ti 50 eurų (apie 172 li­tus), ne­bent var­to­to­ jas duotų su­ti­kimą vir­šy­ti šią ribą. Ke­liau­jan­tys ne tik ES ša­ly­se, bet ir už jos ribų gaus įspėjamą­ ją ži­nutę, kai jų mo­bi­lio­jo te­le­fo­ no sąskai­ta artės prie nu­ma­ty­tos 50 eurų ri­bos. Tink­lai džiau­gia­si

Bend­rovės „Tele2“ viešųjų ry­šių va­do­vas And­rius Ba­ra­naus­kas sa­

Bend­rovės „Om­ni­tel“ ry­šių su vi­ suo­me­ne va­dovės Dai­vos Se­lic­ kaitės ma­ny­mu, tarp­tink­li­nio ry­šio kainų ma­ži­ni­mas turėtų pa­ska­tin­ ti var­to­to­jus ne­si­bai­min­ti dėl kai­ nų. Todėl esą ti­ki­ma­si, kad tai leis jiems ak­ty­viau ir dau­giau nau­do­ tis mo­bi­liuo­ju in­ter­ne­tu už­sie­ny­ je, ne­var­žy­ti savęs bend­rau­jant su Lie­tu­vo­je li­ku­siais šei­mos na­riais ir ko­le­go­mis. Juo­lab kad ry­šys už­sie­ny­je, kaip sakė bend­rovės „Bitė Lie­tu­ va“ at­stovė ry­šiams su vi­suo­me­ ne Ra­min­ta Rim­kienė, var­to­to­ jams tam­pa vis svar­bes­nis. Anot jos, pa­sta­ruo­ju me­tu didė­ja duo­ menų per­da­vi­mo už­sie­ny­je svar­ba, todėl pa­trauklūs ta­ri­fai ir ga­li­mybė kont­ro­liuo­ti duo­menų per­da­vi­mo iš­lai­das ke­liau­jant turėtų pa­ska­ tin­ti var­to­jimą. Tikė­da­ma, kad mažė­jan­tys ta­ri­ fai lems au­gantį tarp­tink­li­nio ry­ šio pa­slaugų var­to­jimą, mo­bi­lio­jo ry­šio bend­rovė, pa­sak pa­šne­kovės, kitų pa­slaugų įkai­nių ne­keis. „Klien­tai pa­jus du da­ly­kus – dar že­mes­nes kai­nas ir di­desnį džiaugs­ mą ga­vus sąskaitą“, – pro­gno­za­vo A.Ba­ra­naus­kas. Esą anks­čiau dėl di­de­lių sąskaitų gy­ven­to­jai leis­da­ vo sau už­sie­ny­je te­le­fo­nu bend­rau­ ti vos ke­lias mi­nu­tes, o da­bar galės šnekė­tis be­ne kaip na­mie.

Tarp­tink­li­nio ry­šio pa­slau­gos pigs Tarp­tink­li­nio ry­šio maž­me­ni­nių kainų ri­bos var­to­to­jams be PVM (eu­ro cen­tais) Da­bar 2012 07 01 2013 07 01 2014 07 01 Duo­me­nys (už 1 me­ga­baitą) Nėra 70 45 20 At­lik­ti skam­bu­čiai (už 1 mi­nutę)

35

29

24

19

Priim­ti skam­bu­čiai (už 1 mi­nutę)

11

8

7

5

SMS (už 1 vnt.)

11

9

8

6

Šal­ti­nis: www.eu­ro­parl.eu­ro­pa.eu


10

trečiADIENIS, gegužės 16, 2012

sportas kaunodiena.lt/naujienos/sportas

Var­žo­vų barz­dos kol kas ašt­res­nės Na­cio­na­li­nė­je le­do ri­tu­lio ly­go­je (NHL) žai­džian­tis lie­tu­vis Dai­nius Zub­rus lai­ko­si Sten­lio tau­rės var­ žy­bų tra­di­ci­jos ir per at­krin­ta­mą­ sias var­žy­bas barz­dos ne­sku­ta.

Vis dėl­to Ry­tų kon­fe­ren­ci­jos fi­na­ le Nau­jo­jo Džer­sio „De­vils“ eki­ pos kol kas tai ne­gelbs­ti. Pir­mo­ sio­se se­ri­jos iki ke­tu­rių per­ga­lių rung­ty­nė­se „vel­niai“ sve­čiuo­ se 0:3 tu­rė­jo pri­pa­žin­ti Niu­jor­ko „Ran­gers“ eki­pos pra­na­šu­mą. Vi­ sus įvar­čius sve­čiai pra­lei­do tre­ čia­ja­me kė­li­ny­je.

Hen­ri­kas Lundq­vis­tas:

Kar­tais ko­man­dos drau­gams ga­li ne­si­ sek­ti įmuš­ti ir tuo­ met vis­kas pri­klau­so nuo var­ti­nin­ko. Nu­ga­lė­to­jus į prie­kį ve­dė taik­ liais smū­giais pa­si­žy­mė­ję Da­nas Gi­rar­dis (41 min.) ir Chri­sas Krei­ de­ris (52 min.), o tre­čią­jį įvar­tį Ar­tio­mas Ani­si­mo­vas (59 min.) įmu­šė į tuš­čius var­tus. Ma­čo did­ vy­riu ta­po net 21 var­žo­vų me­ti­ mą at­rė­męs „Ran­gers“ var­ti­nin­ kas Hen­ri­kas Lundq­vis­tas. „Rein­dže­rių“ var­tus šie­met fan­tas­tiš­kai gi­nan­tis šve­das pre­ ten­duo­ja lai­mė­ti net du in­di­vi­ dua­lius pri­zus – „Hart Me­mo­rial“ tro­fė­jų, ski­ria­mą nau­din­giau­siam NHL se­zo­no žai­dė­jui, bei „Ve­zi­ na“ tau­rę, ku­ri ati­ten­ka ge­riau­ siam ly­gos var­ti­nin­kui. „Bū­da­mas var­ti­nin­ku vi­suo­ met tu­ri bū­ti pa­si­ruo­šęs iš­gel­

bė­ti sa­vo eki­pą, kai to la­biau­ siai rei­kia. Kar­tais ko­man­dos drau­gams ga­li ne­si­sek­ti įmuš­ti ir tuo­met vis­kas pri­klau­so nuo var­ti­nin­ko. Jei jis žai­džia pa­ti­ ki­mai, tuo­met at­si­ran­da pro­gų ir ko­man­dos drau­gams“, – sa­kė H.Lundq­vis­tas. „Var­žo­vai tik­rai tu­rė­jo ke­lias la­ bai ge­ras pro­gas, ta­čiau Hen­ri­kas žai­dė fan­tas­tiš­kai ir bu­vo ne­pra­ mu­ša­ma sie­na“, – sa­vo ko­man­ dos drau­gą gy­rė „Ran­gers“ gy­ nė­jas Mar­cas Staa­las. Pir­m o­se se­r i­jos rung­ty­n ė­se ne­pa­vy­ko su­bliz­gė­ti ir „De­vils“ puo­l ė­j ui D.Zub­r ui. 19 min. 40 sek. ant le­do pra­lei­dęs lie­tu­vis du kar­tus mu­šė į var­tus ir ant­ ra­ja­me kė­li­ny­je bu­vo 2 min. iš­ va­ry­tas iš aikš­t ės. Iš vi­so per 13 at­krin­ta­mų­jų Sten­lio tau­rės var­ž y­b ų ma­č ų D.Zub­raus są­ skai­to­je – 3 įvar­čiai, 4 re­zul­ta­ ty­vūs per­da­vi­mai bei 12 bau­dos mi­nu­čių. „Ran­gers“ kon­fe­ren­c i­jos fi­ na­l e ko­vo­ja pir­m ą kar­t ą nuo 1997-ųjų. Sten­l io tau­r ės fi­n a­ le Niu­jor­ko eki­pa žai­dė dar se­ niau – 1994 m. Be­je, tą se­zo­ną „rein­dže­riai“ kon­fe­ren­ci­jos fi­ na­le pa­lau­žė bū­tent „De­vils“ le­ do ri­tu­li­nin­kus. Tris­kart Sten­ lio tau­rės lai­mė­to­jai iš Nau­jo­jo Džer­sio Ry­tų kon­fe­ren­ci­jos fi­ na­le žai­džia po de­vy­ne­rių me­ tų per­trau­kos. Ant­ro­sios rung­ty­nės vyks tre­ čia­die­nį vėl Niu­jor­ke, le­gen­di­nė­je „Ma­di­son Squa­re Gar­den“. Va­ka­rų kon­fe­ren­ci­jos fi­na­ lo se­ri­jo­je Los An­dže­lo „Kings“ kol kas 1:0 pir­mau­ja prieš Fi­nik­ so „Coyo­tes“. KD inf.

„„Sie­na: D.Zub­rui (de­ši­nė­je) ne­pa­vy­ko nu­gink­luo­ti H.Lundq­vis­to. „Reu­ters“ nuo­tr.

„„Nuo­mo­nė: V.Ma­sals­kio tei­gi­mu, ko­man­dą rei­kia pra­dė­ti for­muo­ti vos pa­si­bai­gus se­zo­nui. Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

V.Ma­sals­kis: „Žal­gi­riui“ se­zo­nas bu­vo ge­ras“ Vi­tol­das Ma­sals­kis šie­met sa­ve iš­ban­dė net tri­juo­se amp­lua: se­zo­ną pra­dė­jo ir bai­gė ei­da­mas ne tik Kau­no „Žal­gi­rio“ spor­to di­rek­to­riaus pa­rei­gas, bet lai­ki­nai bu­vo ir vy­riau­siuo­ju tre­ne­riu, ir ge­ne­ra­li­niu klu­bo di­rek­to­riu­mi. Ma­rius Bag­do­nas m.bagdonas@diena.lt

– „Žal­gi­ris“ iš­ko­vo­jo tris ti­tu­ lus, ta­čiau kiek ge­riau ga­lė­jo pa­si­ro­dy­ti tarp­tau­ti­nė­je are­no­ je. Kaip įver­tin­tu­mė­te šį se­zo­ ną? – pa­klau­sė­me V.Ma­sals­kio. – Klu­bo val­dy­bos po­sė­džio dar ne­ bu­vo, tad ofi­cia­lios po­zi­ci­jos pa­sa­ ky­ti ne­ga­liu. Jei ver­tin­čiau as­me­niš­ kai, pa­sa­ky­čiau, kad se­zo­nas bu­vo ge­ras. Šiek tiek ap­mau­du, kad eki­ pa mo­bi­li­za­vo­si ir ta­po to­kia, ko­ kią mes no­ri­me ma­ty­ti, tik se­zo­nui bai­gian­tis. Ke­ly­je LKL fi­na­lo link te­ko pa­tir­ti tik­rai daug: bu­vo gau­ sy­bė pa­si­kei­ti­mų, įvai­rių ki­tų rū­ pes­čių ir pro­ble­mų. Pri­va­lo­me pa­ si­mo­ky­ti iš šio se­zo­no. Gal­būt tai ženk­las, kad eki­pą su­for­muo­ti rei­ kia šiek tiek anks­čiau. Aki­vaiz­du, kad su­kly­do­me se­zo­no pra­džio­je, kai Grai­ki­jos na­cio­na­li­nę rink­ti­nę tre­ni­ra­vęs Ilias Zou­ras prie eki­pos pri­si­jun­gė taip vė­lai. Iš pen­kių tur­ ny­rų lai­mė­jo­me tris, ta­čiau vi­si jie iš­ko­vo­ti sa­va­me fron­te. No­rė­da­mi atei­ty­je pa­siek­ti ge­res­nių re­zul­ta­tų Eu­ro­ly­go­je, tu­rė­tu­me iša­na­li­zuo­ti šį se­zo­ną, pa­da­ry­ti iš­va­das, per­gal­vo­ ti, kas bu­vo blo­gai. – LKL su­per­fi­na­lo se­ri­jo­je „Žal­ gi­ris“ tar­si vo­las per­va­žia­vo sa­vo prie­ši­nin­kus. Ar ga­lė­jo­ te įsi­vaiz­duo­ti, kad se­ri­ją prieš pa­grin­di­nius sa­vo kon­ku­ren­tus lai­mė­si­te sau­su re­zul­ta­tu? – „Lie­tu­vos ry­tui“ pra­si­bro­vus į VTB Vie­nin­go­sios krep­ši­nio ly­gos fi­na­lo ket­ver­tą tik­rai ne­ma­niau, kad LKL fi­na­le lai­mė­si­me taip leng­ vai. Rei­kė­tų pa­žy­mė­ti, kad le­mia­

muo­se mū­šiuo­se vil­nie­čiai ne­ra­do bū­dų įveik­ti mū­sų tre­ne­rių pa­reng­ tos gy­ny­bos. „Lie­tu­vos ry­tas“ LKL fi­na­le ne­bu­vo toks, ko­kį jį ma­tė­me VTB Vie­nin­go­sios ly­gos fi­na­lo ket­ ver­te. Mes ne­lei­do­me jiems žais­ti, ir tai yra mū­sų tre­ne­rių šta­bo įver­ ti­ni­mas. „Lie­tu­vos ry­tas“ skun­dė­si nuo­var­giu, ta­čiau, ma­no ma­ny­mu, pa­grin­di­nė prie­žas­tis – mes tie­siog ge­riau pa­si­ruo­šė­me šiai se­ri­jai.

Iki bir­že­lio 15-osios žai­dė­jai tu­ri bū­ti in­ for­muo­ti, su ku­riais bus pra­tęs­tos su­tar­ tys, o su ku­riais – ne.

– Pra­kal­bo­te apie sva­rų tre­ne­ rių in­dė­lį į ga­lu­ti­nę per­ga­lę. Ar ga­li­ma sa­ky­ti, kad „Žal­gi­rio“ va­do­vy­bė pa­ten­kin­ta A.Tri­fu­ no­vi­čiaus dar­bu? – Se­zo­no pa­bai­go­je ko­man­dos gy­ ny­ba tik­rai pa­ge­rė­jo. Mums var­žo­ vai nau­jo­vių fi­na­le tik­rai ne­pa­tei­ kė. Gal­būt at­virkš­čiai – mes juos su­ge­bė­jo­me nu­ste­bin­ti sa­vo so­li­ džia gy­ny­ba. Pa­sa­ky­siu pa­pras­tai: mū­sų tre­ne­riai tie­siog uo­liau at­li­ ko na­mų dar­bus ir ge­riau pa­si­ruo­ šė šiai fi­na­lo se­ri­jai. – Ko­kie ar­ti­miau­si „Žal­gi­rio“ pla­nai? Ka­da ko­man­dą pa­liks le­gio­nie­riai? – Iki bir­že­lio 1-osios klu­bo val­dy­ba su­rengs su­si­rin­ki­mą ir pa­da­rys iš­ va­das. Ta­da bus ga­li­ma jau pra­dė­ ti reng­tis ki­tam se­zo­nui. Apie ki­tus

me­tus po tru­pu­tį gal­vo­ja­me jau da­ bar. Tre­čia­die­nį vyks ofi­cia­lus LKL už­da­ry­mas. Per šią šven­tę vi­si kar­ tu bū­si­me tur­būt pa­sku­ti­nį kar­tą, po to le­gio­nie­riai jau ga­lės krau­tis la­ga­mi­nus ir vyk­ti na­mo. – Ka­da bus ga­li­ma ma­ty­ti ryš­ kes­nius ki­to se­zo­no „Žal­gi­rio“ kon­tū­rus? – Iki bir­že­lio 15-osios žai­dė­jai tu­ri bū­ti in­for­muo­ti, su ku­riais bus pra­ tęs­tos su­tar­tys, o su ku­riais – ne. Tai­gi ma­nau, kad iki šios die­nos tik­ rai ži­no­si­me, kas lie­ka, o su ku­riais at­si­svei­kin­si­me. Ta­da ir ma­ty­si­me, ko­kią ko­man­dą tu­ri­me, ku­rių po­zi­ ci­jų žai­dė­jų dar rei­kės ieš­ko­ti. – Iki šiol LKL fi­na­lų se­ri­jas ste­ bė­jo­te iš ša­lies. Šie­met ra­ga­vo­te va­dy­bi­nin­ko dar­bo bei ku­rį lai­ ką net ėjo­te ko­man­dos vy­riau­ sio­jo tre­ne­rio pa­rei­gas. Kaip as­me­niš­kai ver­tin­tu­mė­te šį se­ zo­ną? – Šį se­zo­ną iš­ban­džiau net tre­jas pa­rei­gas (šyp­so­si). Iki šiol vi­są gy­ ve­ni­mą ar­ba pa­ts žai­džiau krep­ši­ nį, ar­ba bu­vau tre­ne­ris. Va­dy­bi­nin­ ko dar­bas to­kio aukš­to ly­gio klu­be man pa­ti­ko. Jau­čiu, kad ne­ma­žai iš­mo­kau, įgi­jau ver­tin­gos pa­tir­ties. Bu­vo įdo­mu iš­ban­dy­ti sa­ve nau­ja­ me amp­lua. Daug kas tei­gė, kad pas Vla­di­mi­rą Ro­ma­no­vą sun­ku dirb­ ti, ta­čiau štai jau ir pa­si­bai­gė me­ tai. Spor­to di­rek­to­riaus pa­rei­gos – įdo­mus dar­bas. Vis dėl­to dar tu­riu ne­ma­žai ko iš­mok­ti. Anks­tes­nė pa­ tir­tis kar­tais net truk­do, nes į vis­ką jau rei­kia žiū­rė­ti ne kaip tre­ne­riui. Ne­rei­kia mai­šy­ti juo­do su bal­tu, nes sri­tys yra vi­siš­kai skir­tin­gos.


11

trečiADIENIS, gegužės 16, 2012

sportas

Auk­so me­da­lių ne­bus per daug Dve­jus me­tus Kū­ no kul­tū­ros ir spor­ to de­par­ta­men­to (KKSD) ge­ne­ra­li­niu di­rek­to­riu­mi dir­ ban­tis Kle­men­sas Rim­še­lis pa­brė­žė, kad Lon­do­no olim­ pi­nėms žai­dy­nėms fi­nan­siš­kai pa­si­ ruoš­ta.

„„Kos­tiu­mai: Lie­tu­vos olim­pie­čiai Lon­do­ne vil­kės „Au­di­mo“ pa­siū­ta ap­ran­ga. 

Man­tas Stan­ke­vi­čius m.stankevičius@diena.lt

Kle­men­sas Rim­še­lis:

Jei­gu vi­sa de­le­ga­ci­ja Lon­do­ne lai­mės auk­ so me­da­lius, vals­ty­ bė už tai iš­mo­kės pre­ mi­jas.

„Nie­ko ne­da­rant ga­li­ma pa­da­ry­ ti ne­ma­žai ge­ro, – kal­bė­jo K.Rim­ še­lis. – Mes nu­spren­dė­me nie­ko ne­da­ry­ti ir pre­mi­jų dy­džiai spor­ ti­nin­kams už pa­sie­ki­mus grį­žo į prieš­kri­zi­nį lai­ko­tar­pį – 400 tūkst. li­tų už auk­so me­da­lį. Ga­li­me drą­ siai olim­pie­čiams pa­sa­ky­ti, kad jei­gu vi­sa de­le­ga­ci­ja Lon­do­ne lai­ mės auk­so me­da­lius, vals­ty­bė už tai iš­mo­kės pre­mi­jas. Pi­ni­gų joms bus su­ras­ta. To­dėl į olim­pi­nes žai­ dy­nes spor­ti­nin­kus iš­ly­dė­si­me bū­ tent su to­kia ži­nia.“ K.Rim­še­lio tei­gi­mu, jei­gu kiek­ vie­nas Lie­tu­vos spor­ti­nin­kas iš­ko­ vo­tų po auk­so me­da­lį, vals­ty­bei tai

kai­nuo­tų maž­daug 20 mln. li­tų. „Ar tai di­de­lė su­ma? Bus! Ar mes bent ga­li­me įsi­vaiz­duo­ti, kas bū­tų, jei­gu Lie­tu­va pa­gal me­da­lių skai­čių iš stip­riau­sių­jų ko­man­dų de­šim­ tu­ko iš­stum­tų ki­nus ar­ba ru­sus? Juk tai po­li­ti­nis klau­si­mas, – tei­gė KKSD ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius. – Jei­gu rim­tai, juk su­pran­ta­me, kad tarp įma­no­mų ir neį­ma­no­mų da­ ly­kų yra tik spren­di­mo klau­si­mas. Gy­ve­ni­me dar ir ne to­kiais ste­buk­ lais esa­me pa­ti­kė­ję. Te­rei­kia nu­va­ žiuo­ti ir pa­siim­ti me­da­lius, tai nė­ ra di­de­lė pro­ble­ma – juk ga­li bū­ti to­kia teo­ri­ja, kad nie­kam ne­si­se­ka, tik tau. Juk ga­li taip bū­ti.“ Pa­sak K.Rim­še­lio, jei­gu lie­tu­viai į tė­vy­nę par­veš vie­ną me­da­lį – vis­ kas bus ge­rai, jei­gu du – ir­gi ge­rai,

jei­gu tris – taip pat, jei­gu de­šimt – tai ne KKSD rei­ka­las, o vi­sos vals­ ty­bės rū­pes­tis. K.Rim­še­lis pa­pa­sa­ko­jo ir apie kai ku­rias KKSD nau­jo­ves. „Mū­ sų spren­di­mas, kad vi­sos pi­ni­gi­ nės ope­ra­ci­jos nuo 2011-ųjų lie­pos 1-osios bū­tų at­lie­ka­mos nau­do­jan­ tis elekt­ro­ni­ne ban­ki­nin­kys­te, pa­ si­tei­si­no – už­tik­ri­no­me tiks­lų lė­šų pa­skirs­ty­mą. Be to, tai su­tei­kė pui­ kes­nių ga­li­my­bių bend­rau­ti su Fi­ nan­sų mi­nis­te­ri­ja. Tie­siog atei­na­ me pas juos ir drą­siai pa­sa­ko­me, kad vis­ką esa­me su­si­tvar­kę ir ži­ no­me, kur yra pi­ni­gai“, – kal­bė­jo KKSD va­do­vas. Ži­no­ji­mas, kur yra pi­ni­gai, pa­ sak K.Rim­še­lio, lei­do pa­di­din­ ti Lie­tu­vos olim­pi­nio spor­to cent­

And­riaus Ufar­to (BFL) nuo­tr.

ro (LOSC) fi­nan­sa­vi­mą pa­si­ruoš­ti olim­pi­nėms žai­dy­nėms. „Pi­ni­gų pa­pil­do­mai ga­vo ir spor­ to me­di­ci­nos cent­rai, nes bu­vo­me nu­ma­tę nu­si­pirk­ti kom­piu­te­rių, rei­ka­lin­gos įran­gos, ta­čiau su­ži­no­ ję, kad ne­ga­li­me to­kių da­ly­kų pirk­ti, pi­ni­gus sky­rė­me me­di­ci­nos cent­ rams, – sa­kė K.Rim­še­lis. – Taip pat bu­vo pa­di­din­tas ir dar­bo už­mo­kes­ čio fon­das. Tie­siog ban­do­me pa­da­ ry­ti taip, kad cent­rai pri­trauk­tų ir per­spek­ty­vių jau­nų žmo­nių, ku­rie trykš­ta no­ru dirb­ti.“ KKSD va­do­vas pri­mi­nė, kad ava­ ri­nės bū­klės Klai­pė­dos spor­to me­ di­ci­nos cent­rui bus su­teik­tas kul­ tū­ros pa­vel­do ob­jek­to sta­tu­sas, o nau­jo­jo me­di­ci­nos cent­ro de­ta­lu­ sis pla­nas jau yra pa­ruoš­tas.

Olim­pie­čių gre­tas re­ti­na trau­mos Ar­tė­jan­čių Lon­do­no va­sa­ros olim­ pi­nių žai­dy­nių karš­ti­nė vis labiau jau­čia­ma ir Lat­vi­jo­je bei Es­ti­jo­je. Ko­ją pa­ki­šo ava­ri­ja

Dau­gu­mos lat­vių dė­me­sį yra pri­ kaus­tęs pa­sau­lio le­do ri­tu­lio čem­ pio­na­tas, ta­čiau mū­sų kai­my­nai džiau­gia­si ir gau­sė­jan­čio­mis olim­ pie­čių gre­to­mis. Pas­ku­ti­nį at­ran­kos bar­je­rą įvei­ kė sta­lo te­ni­si­nin­kas Ma­tis­sas Bur­ gis – jis Ka­ta­re su­reng­ta­me tur­ny­ re pa­te­ko į lai­min­gų­jų de­šim­tu­ką. 22-ejų žai­dė­jas, Tarp­tau­ti­nės sta­lo te­ni­so fe­de­ra­ci­jos (ITTF) pa­sau­lio rei­tin­ge uži­man­tis 173-ią­ją vie­tą, – pir­ma­sis Lat­vi­jos sta­lo te­ni­si­nin­ kas, pra­si­bro­vęs į olim­pia­dą. Ne­pa­si­se­kė dziu­do im­ty­ni­nin­ kui Vla­d i­m i­r ui Os­n a­č iui (svo­r io ka­te­go­r i­ja dau­g iau nei 100 kg). Jis – vie­nas iš tri­jų Lat­vi­jos dziu­ do meist­rų, iš­ko­vo­ju­sių ke­lia­la­ pius į žai­dy­nes, ta­čiau Vla­di­mi­ ras ne­ga­lės jo­se da­ly­vau­ti. V.Os­na­čius neat­si­ga­vo po krau­

pios ava­ri­jos, ku­rią pa­ty­rė Tur­ki­ jo­je. Mik­roau­to­bu­so, ku­riuo spor­ ti­nin­kas ir jo drau­gas va­žia­vo po ato­sto­gų, vai­ruo­to­jas už­snū­do prie vai­ro. Au­to­mo­bi­lis di­de­liu grei­čiu rė­žė­si į ap­sau­gi­nę be­to­ni­nę greit­ ke­lio sie­ną. Dziu­do im­ty­ni­nin­kui bu­vo su­ trenk­tos gal­vos sme­ge­nys, su­lau­ žy­ti du­bens kau­lai, į plau­čius iš­ si­lie­jo krau­jas. V.Os­na­čiui, ku­ris bu­vo vie­na di­džiau­sių Lat­vi­jos olim­pi­nių vil­čių, at­lik­tos ke­lios su­ dė­tin­gos ope­ra­ci­jos. Vie­na ly­de­rių – ope­ruo­ta

Es­tai daug ti­ki­si iš fech­tuo­to­jo Ni­ ko­la­jaus No­vo­sio­lo­vo. Jis šiuo me­tu – Tarp­tau­ti­nės fech­ta­vi­mo­si fe­de­ra­ ci­jos (FIE) pa­sau­lio rei­tin­go ly­de­ris. Ne­se­niai N.No­vo­sio­lo­vas lai­mė­ jo tarp­tau­ti­nį „Di­džio­jo pri­zo“ se­ ri­jos tur­ny­rą Šve­di­jo­je „Chal­len­ge Ber­na­dot­te“. Dziu­do im­ty­ni­nin­kas Mar­ti­nas Pa­da­ras (svo­rio ka­te­go­ri­ja dau­ giau nei 100 kg) spė­jo įšok­ti į nu­

va­žiuo­jan­tį trau­ki­nį: jis ne­su­kau­pė pa­kan­ka­mai rei­tin­go taš­kų, kad iš­ kart už­si­tik­rin­tų vie­tą olim­pia­do­ je, bet pa­te­ko tarp at­le­tų, su­lau­ku­ sių Eu­ro­pos dziu­do są­jun­gos (EJU) ma­lo­nės. M.Pa­da­ras bus vie­nas ga­li­ mų Lie­tu­vos dziu­do meist­ro Ma­ riaus Paš­ke­vi­čiaus var­žo­vų. Es­tas – 2009-ųjų Eu­ro­pos čem­pio­nas ir 2002-ųjų vi­ce­čem­pio­nas, per Pe­ ki­no olim­pia­dos ati­da­ry­mą bu­ vo sa­vo ša­lies de­le­ga­ci­jos vė­liav­ ne­šys. Iš olim­pie­čių ri­kiuo­tės iš­kri­to pa­jė­giau­sia Es­ti­jos šuo­li­nin­kė į to­lį, 2009-ųjų Eu­ro­pos už­da­rų pa­tal­pų čem­pio­nė Kse­ni­ja Bal­ta. Jai Suo­mi­ jo­je at­lik­ta ke­lio ope­ra­ci­ja. Dis­ki­nin­kai dar neį­si­mė­tė

Sėk­min­giau­siai šį se­zo­ną pra­dė­ju­ sių dis­ko me­ti­kų de­šim­tu­ke kol kas nė­ra Pe­ki­no olim­pia­dos čem­pio­no Ger­do Kan­te­rio ir 2011-ųjų pa­sau­ lio stu­den­tų uni­ver­sia­dos čem­pio­ no Mar­to Is­rae­lio.

„„Kon­ku­ren­tas: M.Pa­da­ras (mė­ly­nas ki­mo­no) – vie­nas ga­li­mų Lie­tu­vos

olim­pie­čio M.Paš­ke­vi­čiaus var­žo­vų.

Abu Es­ti­jos at­le­tai yra įvyk­dę olim­pi­nius A ly­gio nor­ma­ty­vus, bet 2012-uo­sius pra­dė­jo van­giai: G.Kan­te­ris pa­sau­ly­je yra kol kas 14-asis (65,57 m), o M.Is­rae­lis – 30-asis (62,86 m). Du­kart olim­p i­n is čem­p io­n as Vir­gi­li­jus Alek­na šie­met yra nu­

„Reu­ters“ nuo­tr.

me­tęs dis­ką 65,93 m, ta­čiau pir­ ma­ja­m e „Dei­m an­t i­n ės ly­gos“ var­ž y­b ų eta­p e Ka­ta­re nu­s i­l ei­ do G.Kan­te­riui – re­zul­ta­tai ati­ tin­ka­mai 63,99 m ir 65,57 m, bet ap­len­kė M.Is­rae­lį, ku­ris nu­svie­dė įran­kį 62,82 m. Pa­ren­gė Ro­mas Po­de­rys


12

trečiADIENIS, gegužės 16, 2012

pasaulis vėl Gre­sia rin­ki­mai?

Ban­dė su­si­de­gin­ti

Nau­ja vy­riau­sy­bė

Grai­ki­jai teks reng­ti nau­jus rin­ki­mus, nes de­ry­bos dėl nau­jos vy­riau­sy­bės su­da­ry­ mo ant­ra­die­nį bai­gė­si be su­ si­ta­ri­mo. Taip pa­reiš­kė so­cia­ lis­tų par­ti­jos PA­SOK ly­de­ris Evan­ge­las Ve­ni­ze­las. O pre­zi­ den­tū­ra tik pra­ne­šė, kad pa­ stan­gos su­for­muo­ti vy­riau­sy­ bę žlu­go.

Prie Os­lo teis­mo pa­sta­to, ku­ ria­me vyks­ta 77 žmo­nes per­ nai lie­pą nu­žu­džiu­sio An­der­ so Beh­rin­go-Brei­vi­ko teis­ mas, mė­gi­no su­si­de­gin­ti vy­ riš­kis. Pa­sak pa­rei­gū­nų, jis bu­vo nu­ga­ben­tas į Ule­va­lo li­ go­ni­nę. Pa­sak jo, iš pa­sta­to iš­bė­gę po­li­ci­nin­kai grei­tai ug­ nį už­ge­si­no.

Ru­si­jos prem­je­ras Dmit­ri­jus Med­ve­de­vas (nuotr.) pa­tei­kė pre­zi­den­tui Vla­di­mi­rui Pu­ti­nui siū­lo­mą nau­jo­sios vy­riau­sy­bės su­dė­tį – pro­gno­zuo­ja­mi di­de­ li po­ky­čiai. „In­ter­fax“ pra­ne­šė, kad už­sie­nio rei­ka­lų mi­nist­ras Ser­ge­jus Lav­ro­vas ir fi­nan­sų mi­nist­ras An­to­nas Si­lua­no­vas vei­kiau­siai iš­sau­gos po­stus.

Nau­jo­ji Eli­zie­jaus rū­mų po­ra Va­kar Pran­cū­zi­jo­je pri­saik­din­tas nau­ja­sis ša­lies va­do­vas Fran­çois Hol­lan­de’as. Jis ta­po pir­muo­ju po 17 me­tų ša­lies va­do­vo po­stą užė­ mu­siu so­cia­lis­tu.

57 me­tų F.Hol­lan­de’as per vy­ku­ sius pre­zi­den­to rin­ki­mus su­rin­ kęs 51,6 pro­c. bal­sų įvei­kė sa­vo var­žo­vą Ni­co­las Sar­ko­zy. De­ši­nių­jų pa­žiū­rų N.Sar­ko­zy pra­lai­mė­jo rin­ki­mus ir ta­po ant­ ruo­ju Pran­cū­zi­jos va­do­vu, ku­ris ne­te­ko po­sto po pir­mo­sios ka­ den­ci­jos. F.Hol­lan­de’as ža­dė­jo, kad tuč­ tuo­jau po inau­gu­ra­ci­jos vyks į Ber­ly­ną, ku­ria­me su Vo­kie­ti­ jos kanc­le­re An­ge­la Mer­kel ap­ tars biu­dže­to iš­lai­dų tau­py­mo ir eko­no­mi­kos au­gi­mo ska­ti­ni­mo prie­mo­nes Eu­ro­po­je. Dėl šio su­ si­ti­ki­mo bu­vo su­si­tar­ta dar ko­vo mė­ne­sį. Nau­ja­sis Pran­cū­zi­jos va­do­vas pa­reiš­kė, kad pa­ra­gins sa­vo ša­ lies par­tne­res Eu­ro­po­je pa­rem­ti to­kį pa­ktą, ku­ria­me biu­dže­to de­ fi­ci­to ma­ži­ni­mo tiks­las bū­tų de­ ri­na­mas su eko­no­mi­kos ska­ti­ni­ mo prie­mo­nė­mis. „Pa­siū­ly­siu sa­vo par­tne­riams Eu­ro­po­je pa­ktą, ku­ria­me bū­ti­nas de­fi­ci­to ma­ži­ni­mas bū­tų su­sie­tas su bū­ti­nu eko­no­mi­kos ska­ti­ni­ mu“, – sa­kė F.Hol­lan­de’as. Taip pat jis pa­reiš­kė no­rin­tis at­ver­ti nau­ją ke­lią Eu­ro­po­je. „Siun­čiu pa­si­ti­kė­ji­mo ži­nią Pran­cū­zi­jos žmo­nėms. Esa­me di­ di ša­lis, ku­ri vi­sa­da iš­kil­da­vo su­lig sa­vo iš­šū­kiais“, – sa­kė jis ir ža­dė­ jo, kad va­do­vaus vals­ty­bei oriai ir pa­pras­tai. Prie Eli­z ie­j aus rū­m ų F.Hollande’ą pa­si­ti­ko N.Sar­ko­zy. Ce­re­mo­ni­ja tru­ko 40 mi­nu­čių.

Kons­ti­tu­ci­nio teis­mo pir­mi­nin­ kas per­skai­tė ga­lu­ti­nius ge­gu­ žės 6-osios rin­ki­mų re­zul­ta­tus ir F.Hol­lan­de’as bu­vo pa­skelb­tas pre­zi­den­tu. Kar­tu su sa­vo vy­ru Eli­zie­jaus rū­muo­se pa­si­ro­dė ir nau­jo­ji pir­ mo­ji Pran­cū­zi­jos da­ma Valé­rie Trier­wei­ler. Ji pa­keis iki šiol pir­ mo­sios po­nios pa­rei­gas ėju­sią Car­lą Bru­ni-Sar­ko­zy.

Pa­siū­ly­siu sa­vo par­tne­riams Eu­ro­po­je pa­ktą, ku­ria­me bū­ti­ nas de­fi­ci­to ma­ži­ni­ mas su­sie­ja­mas su bū­ti­nu eko­no­mi­kos ska­ti­ni­mu. Po­li­ti­kos žur­na­lis­tė V.Trier­wei­ ler dar tu­ri nu­spręs­ti, ko­kį vaid­ me­nį no­ri at­lik­ti Eli­zie­jaus rū­ muo­se ir ar iš­vis im­tis čia ko­kio nors vaid­mens, ta­čiau neat­ro­do, kad ji liks še­šė­ly­je. Tie­sa, pro­to­ko­lo eks­per­tai sa­ko, kad F.Hol­lan­de’o ir V.Trier­wei­ler par­tne­rys­tė ga­li kel­ti keb­lu­mų dėl pro­to­ko­lo, jei po­ra lan­ky­sis kon­ ser­va­ty­ves­nė­se vals­ty­bė­se. Ta­ čiau V.Trier­wei­ler jau lei­do aiš­ kiai su­pras­ti, kad ne­si­ten­kins pa­ly­do­vės vaid­me­niu per vals­ty­ bi­nes va­ka­rie­nes ir dip­lo­ma­ti­nius priė­mi­mus. Vykstant vy­ro kam­pa­ni­jai ji pa­ ta­ri­nė­jo in­for­ma­ci­jos pa­tei­ki­mo klau­si­mais, o da­bar no­ri grįž­ti į dar­bą, ne­pai­sy­da­ma įtemp­tų san­ ty­kių su sa­vo darb­da­viu – žur­na­ lu „Pa­ris Match“. BNS inf.

„„Mįslė: ar Va­ti­ka­no sie­nos sle­pia krau­pias pa­slap­tis, ke­ti­na iš­siaiš­kin­ti ita­lų pro­ku­ro­rai. 

Pas­lap­tys už Va­ti­ka­no sie­nų? Ar Va­ti­ka­nas ga­lė­jo pri­si­dė­ti prie jau­nos mer­gi­nos din­gi­mo? Ko­dėl jos pa­lai­kų ieš­ko­ma bu­vu­sio Ro­mos gangs­te­rio ka­pe? Mįs­lin­gas pa­gro­bi­mas

Ši pa­slap­tin­ga is­to­ri­ja pra­si­dė­jo 1983 m. bir­že­lio 22 d., kai 15 me­ tų Ema­nue­la Or­lan­di, ku­rios tė­vas dir­bo Va­ti­ka­no pre­fek­tū­ro­je, pa­ slap­tin­gai din­go ei­da­ma į mu­zi­kos mo­kyk­lą. Mer­g i­n os din­g i­m as Ita­l i­jo­je apau­go gan­dais ir są­moks­lo teo­ ri­jo­mis. Ma­ny­ta, kad ji pa­grob­ta kai ku­rių aukš­tų Va­ti­ka­no pa­rei­ gū­nų nu­ro­dy­mu, iš­vež­ta į už­sie­nį ir da­bar gy­ve­na ar­ba Tur­ki­jo­je ar­ ba Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je. Ta­čiau nie­kas taip neint­ri­ga­vo ita­lų, kaip ga­li­mi Va­ti­ka­no ry­šiai su Ro­mos ma­fi­ja, va­di­na­ma Mal­ja­na. Mal­ja­nos ma­fi­ja Ro­mo­je kont­ro­ lia­vo pel­nin­gą nar­ko­ti­kų vers­lą, ji bu­vo sie­ja­ma su Ro­mos po­li­ci­ja ir net slap­to­sio­mis Ita­li­jos tar­ny­bo­ mis, nes vei­kė sos­ti­nė­je be­veik ne­ truk­do­ma. Bū­tent šios gau­jos va­dei­va En­ri­co de Pe­di­sas bu­vo ap­kal­tin­tas pa­gro­ bi­mu. Tie­sa, te­ro­ri­za­vęs Ro­mą aš­ tun­ta­ja­me ir de­vin­ta­ja­me de­šimt­ me­čiuo­se, vy­ras, su­lau­kęs 38 me­tų, 1990 m. bu­vo nu­žu­dy­tas. At­vė­rė kars­tą

„„Nau­jo­kai: nau­ja­sis Pran­cū­zi­jos va­do­vas F.Hol­lan­de’as ir jo par­tne­

rė V.Trier­wei­ler – nau­jie­ji Eli­zie­jaus rū­mų šei­mi­nin­kai. 

AFP nuo­tr.

AFP nuo­tr.

Ir vis dėl­to ty­rė­jai, nag­ri­nė­jan­tys pa­gro­bi­mo is­to­ri­ją, ne­nu­me­tė by­ los į stal­čių. Šią sa­vai­tę ieš­ko­da­mi mer­gai­tės pa­lai­kų jie at­ka­sė Ro­mos Šv. Apo­ li­na­ro ba­zi­li­ko­je pa­lai­do­to gangs­ te­rio pa­lai­kus. Įdo­mu tai, kad vie­nas ma­fi­jos va­ dei­vų bu­vo pa­lai­do­tas ne ka­pi­nė­se, o ba­zi­li­ko­je – tai ga­na neįp­ras­ta. Apie tai, kad at­vė­rus ka­ta­kom­ bas ga­li bū­ti iš­spręs­ta 29 me­tų se­ nu­mo by­la, 2005 m. pra­ne­šė vie­nas

ano­ni­mas, pa­skam­bi­nęs į te­le­vi­zi­ jos po­kal­bių lai­dą. Ne­ma­žai kas įta­rė, kad Ro­mos ma­fi­ja ga­lė­jo tu­rė­ti ry­šių su Va­ti­ ka­no fi­nan­si­nin­kais, bū­tent to­dėl bu­vo leis­ta gangs­te­rį pa­lai­do­ti ba­ zi­li­ko­je, o Va­ti­ka­nas vi­suo­met ne­ no­riai kal­bė­jo apie E.Or­lan­di by­lą.

Tai pir­mas žings­nis ti­riant ma­no se­sers pa­gro­bi­mą. Ti­kiuo­ si, kad vis­kas bus at­ vi­riau ir vi­si bend­ra­ dar­biaus.

Taip pat spė­lio­ta, kad mer­gi­ nos pa­gro­bi­mas ga­li bū­ti su­si­jęs su pa­si­kė­si­ni­mu į po­pie­žių Jo­ną Pau­ lių II. Ta­čiau Va­ti­ka­nas ar­gu­men­ta­vo, kad ma­fi­jos va­dei­va, ne­pai­sant jo praei­ties, bu­vo dos­nus baž­ny­čios rė­mė­jas, to­dėl jam leis­ta pa­si­lai­ do­ti šven­to­vė­je. Bet 2008 m. bu­ vu­si gangs­te­rio mer­gi­na Sab­ri­na Mi­nar­di E.Or­lan­di din­gi­mu vie­šai ap­kal­ti­no Va­ti­ka­ną, tiks­liau bu­vu­ sį Va­ti­ka­no ban­ko va­do­vą mon­sin­ jo­rą Pau­lą Mar­cin­kų. Su šiuo dva­si­nin­ku sie­ja­mas ir ban­ko „Ban­co Amb­ro­sia­no“, į ku­ rį ak­ty­viai in­ves­ta­vo Va­ti­ka­nas, bank­ro­tas, ta­čiau P.Mar­cin­kus de­vin­ta­ja­me de­šimt­me­ty­je iš­ven­ gė po­li­ci­jos pa­si­nau­do­da­mas sa­vo ofi­cia­liu sta­tu­su. P.Mar­cin­kaus pa­var­dė fi­gū­ra­ vo ir mįs­lin­go­je Die­vo ban­ki­nin­

ku va­din­to Ro­ber­to Cal­vi žmog­žu­ dys­tės by­lo­je. Šio dva­si­nin­ko kū­nas bu­vo ras­tas po vie­nu iš til­tų Lon­ do­ne 1982 m. R.Cal­vi ki­še­nė­se bu­vo ras­ta gry­ nų­jų pi­ni­gų ir ak­me­nų. Nors ofi­ cia­liai dek­la­ruo­ta, jog vy­ras nu­si­ žu­dė, po­li­ci­ja iki šiol ti­ki, kad tai bu­vo Ita­li­jos ma­fi­jos dar­bas. Su­ti­ko bend­ra­dar­biau­ti

Va­ti­ka­nas karš­tai nei­gė kal­ti­ni­ mus, kad P.Mar­cin­kus, ku­ris mi­rė prieš ket­ve­rius me­tus JAV Ari­zo­nos vals­ti­jo­je, bu­vo su­si­jęs su „Ban­co Amb­ro­sia­no“. E.Or­lan­di bro­lis Piet­ro taip pat kal­ti­no bū­tent Va­ti­ka­ną sto­vint už jo se­sers pa­gro­bi­mo. Tie­sa, da­bar Va­ti­ka­nas pa­ro­dė, kad ke­ti­na tal­kin­ti ty­rė­jams, aiš­ki­ nan­tis by­lą. P.Or­lan­di sa­kė be­si­džiau­gian­tis, kad Va­ti­ka­nas pa­kei­tė po­žiū­rį: „Tai pir­mas žings­nis ti­riant ma­no se­sers pa­gro­bi­mą. Ti­kiuo­si, kad vis­kas bus at­vi­riau ir vi­si bend­ra­dar­biaus. Tie­ sa, gangs­te­rio kars­to ati­den­gi­mas ne pa­bai­ga, tai – tik pra­džia.“ Pas­lap­tin­gas ra­di­nys

Nie­ko neįp­ras­ta pa­rei­gū­nai ba­zi­li­ ko­je ne­si­ti­kė­jo ras­ti, ta­čiau jiems už akių už­kliu­vo ka­ta­kom­bo­se esan­ti dė­žė su kau­lais, ku­ri bu­vo pa­slėp­ta gre­ta E.de Pe­di­so kars­to. Pa­rei­gū­nai pa­tvir­ti­no, kad ras­ti kau­lai nė­ra gangs­te­rio. Pa­ties E.de Pe­di­so pa­lai­kai, pa­sak pa­to­lo­gų, bu­vo ge­rai iš­si­lai­kę. Tie­sa, ga­lu­ti­nis pa­tvir­ti­ni­mas, ten pa­lai­do­tas gansgs­te­ris ar ne, bus gau­tas at­li­kus DNR tes­tus. „Dai­ly Mail“, „Los An­ge­les Ti­mes“, BNS, BBC inf.


13

trečiadienis, gegužės 16, 2012

14p.

ratai

Mo­de­liuo­ja atei­ties au­to­mo­bi­lių srau­tus.

ratai@diena.lt Redaktorius Arūnas Andriuškevičius

Kau­kiančios signalizacijos va­ro į ne­vil­tį Dau­ge­lis esa­me piktinęsi kie­me kau­kian­ čia kai­my­no au­to­mo­bi­lio sig­na­li­za­ci­ja, ku­ ri kar­tais nu­ty­la tik iš­si­kro­vus aku­mu­ lia­to­riui. Pa­gal da­bar Lie­tu­vo­je ga­lio­jan­ čius įsta­ty­mus sku­bios pa­gal­bos au­to­mo­ bi­lių sig­na­li­za­ci­jų triukš­mo iš­var­gin­tiems gy­ven­to­jams ne­ver­ta lauk­ti. Man­tas La­pins­kas

m.lapinskas@kaunodiena.lt

Po­li­ci­ja ne­pa­de­da

„Vi­są nak­tį kau­kė au­to­mo­bi­lio sig­ na­li­za­ci­ja. Su kai­my­nais iš­kvie­tė­me po­li­ci­ją, kad pa­dė­tų. Ma­ši­nos sa­vi­ nin­kas neat­si­lie­pė te­le­fo­nu, tad vi­si ap­lin­kui esan­tys dau­gia­bu­čiai šią­ nakt ne­mie­go­jo. O po­li­ci­ja dau­giau nie­ko ne­ga­li pa­da­ry­ti – nu­temp­ ti au­to­mo­bi­lio jie ne­ga­li, tad be­ lie­ka lauk­ti, ka­da aku­mu­lia­to­rius išsikraus. Ne­jau­gi ne­ga­li­ma to­kių sa­vi­nin­kų pa­mo­ky­ti bau­do­mis, už­ blo­kuo­ti ra­tus, kad sa­vi­nin­kas bū­tų pri­vers­tas su­si­mo­kė­ti bau­dą už jo ma­ši­nos vi­są nak­tį ke­lia­mą triukš­ mą?“ – pik­ti­no­si po­rta­lo kaunodie­ na.lt skai­ty­to­ja Kris­ti­na. Sa­vi­val­dy­bės Vie­šo­sios tvar­kos tar­ny­ba to­kio­je si­tua­ci­jo­je be­jė­gė, kaip ir Kau­no ap­skri­ties vy­riau­

sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Pat­ru­ lių rink­ti­nė, ku­rie pa­gal triukš­mo pre­ven­ci­jos Kau­no mies­to vie­šo­ sio­se vie­to­se tai­syk­les pri­va­lo už­ tik­rin­ti jų įgy­ven­di­ni­mą. Rei­kia pa­žy­mos

Vie­šo­sios tvar­kos tar­ny­ba – sa­vi­ val­dy­bės biu­dže­ti­nė įstai­ga, dir­ ban­ti tik įpras­ti­nė­mis dar­bo va­lan­ do­mis, prie kau­kian­čių au­to­mo­bi­lių ji nak­ti­mis ne­vyks­ta. Šį dar­bą at­ lie­ka pa­tru­liai, ta­čiau pa­gal da­bar ga­lio­jan­čius įsta­ty­mus jie taip pat ma­žai ga­li pa­dė­ti gy­ven­to­jams. Jie ga­li pa­ban­dy­ti su­ras­ti au­to­mo­bi­lio šei­mi­nin­ką. Jei to ne­pa­vyks­ta pa­ da­ry­ti, pa­tru­liai ne­tu­ri tei­sės nu­ temp­ti ma­ši­nos. Abi šios tar­ny­bos ga­li tik nu­baus­ti pa­žei­dė­ją pa­gal pa­teik­tą pa­žy­mą. „No­rint nu­baus­ti pa­žei­dė­ją, rei­ kia pa­žy­mos apie pa­žeis­tą triukš­

„„Keb­lu: no­ri­te nu­baus­ti kau­kian­čio au­to­mo­bi­lio sa­vi­nin­ką? Pa­ro­dy­ki­te pa­žy­mą!

mo ly­gio nor­mą. Pa­tei­kus to­kią pa­žy­mą mums ar­ba po­li­ci­jai, pa­ žei­dė­jui gre­sia bau­da nuo 200 iki 1000 li­tų“, – sa­kė Kau­no mies­ to sa­vi­val­dy­bės Tei­sės sky­riaus Vie­šo­sios tvar­kos tar­ny­bos ve­dė­ jo pa­va­duo­to­ja Ir­ma Va­si­liaus­kie­ nė. Ant­rą kar­tą pra­si­žen­gu­sie­ji ri­ zi­kuo­ja su­lauk­ti nuo 1000 iki 2000 li­tų bau­dos. Spe­cia­li la­bo­ra­to­ri­ja

Kau­no vi­suo­me­nės svei­ka­tos cent­ ro Vi­suo­me­nės svei­ka­tos sau­gos

sky­riaus ve­dė­jos As­tos Liu­bi­nai­ tės tei­gi­mu, cent­ro ju­ris­dik­ci­jo­je – tik iš sta­cio­na­rių ūki­nės ar ko­mer­ ci­nės veik­los ob­jek­tų sklin­dan­tis triukš­mas. Kaip pa­vyz­dį ve­dė­ja pa­tei­kė pre­ky­ bos cent­ro ven­ti­lia­to­rių, pra­va­žiuo­ jan­čių au­to­mo­bi­lių ke­lia­mą triukš­mą. To­kio triukš­mo ma­ta­vi­mai at­lie­ka­mi spe­cia­lio­se la­bo­ra­to­ri­jo­se – jų spe­ cia­lis­tai, iš­kvies­ti pa­gal skun­dą, at­ vyks­ta ir iš­ma­tuo­ja triukš­mą. Per me­tus Kau­no vi­suo­me­nės svei­ka­tos cent­ras su­lau­kia apie

„Shutterstock“ nuotr.

30 skun­dų. Kie­muo­se kau­kian­čių au­to­mo­bi­lių sig­na­li­za­ci­jų triukš­ mo ly­gį ti­ria prie Kau­no vi­suo­me­ nės svei­ka­tos cent­ro įkur­ta la­bo­ ra­to­ri­ja. „Po­li­ci­jos pa­tru­lis ne­ga­li įver­ tin­ti, ko­kio ly­gio triukš­mas sklin­ da iš ma­ši­nos, ku­rio­je įsi­jun­gė sig­ na­li­za­ci­ja, nes ne­tu­ri tam tin­ka­mos apa­ra­tū­ros. Tai pri­va­lo at­lik­ti Na­cio­na­li­nė vi­ suo­me­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros la­bo­ ra­to­ri­ja prie Vi­suo­me­nės svei­ka­tos cent­ro.

14

D.Jo­nu­šis: už­mirš­ta­ma, kad au­to­mo­bi­lis yra gink­las vi­sa­da pa­blo­gi­na si­tua­ci­ją. Ži­no­ ma, yra ir daug ki­tų as­pek­tų, pa­ vyz­džiui, kad bū­ti­na ste­bė­ti ap­ lin­ką, ki­tus eis­mo da­ly­vius, kad rei­kia nu­ma­ty­ti, kas ga­li bū­ti to­ liau, ir t.t.

Jolanta Rimkutė Vals­ty­bės įmo­nė „Re­git­ra“, no­rė­ da­ma at­kreip­ti moks­lei­vių dė­me­ sį į eis­mo kul­tū­rą Lie­tu­vo­je, or­ga­ ni­zuo­ja kon­kur­są „Ma­no idė­ja – mū­sų sau­gu­mui ke­ly­je“. Moks­lei­ viams te­rei­kia su­gal­vo­ti idė­ją, kaip ga­li­ma bū­tų eis­mą pa­da­ry­ti sau­ ges­nį, ir ori­gi­na­lia for­ma pa­teik­ti iki bir­že­lio 11 d. Šio kon­kur­so idė­ ją pa­lai­ko ir sa­vo pa­ta­ri­mais apie sau­gų eis­mą da­li­ja­si bu­vęs vie­nas gar­siau­sių Lie­tu­vos lenk­ty­ni­nin­kų Da­rius Jo­nu­šis.

– Kas, jū­sų nuo­mo­ne, yra svar­ biau­sia sau­giam vai­ra­vi­mui? – Nuo de­vy­ne­rių me­tų spor­ta­vau va­ žiuo­da­mas kár­tu. Tu­rė­jau sa­vo tre­ ne­rius, taip pat vai­ruo­ti mo­kė bro­lis. Tad vai­ruo­ti iš­mo­kau tik­rai anks­ti. Iš­ban­dęs ir spor­ti­nį, ir įpras­tą vai­ ra­vi­mą gat­vė­se, ma­nau, kad vie­nas svar­biau­sių da­ly­kų yra pa­to­gi sė­dė­ se­na. Rei­kia tin­ka­mai at­si­sės­ti, kad ga­lė­tum kont­ro­liuo­ti vai­rą ir pe­da­lus ir ga­lė­tum bū­ti pa­si­ruo­šęs bet ku­riuo me­tu at­lik­ti bet ko­kį ma­nev­rą.

Da­rius Jo­nu­šis:

Bū­ti­na ir švie­tė­jiš­ka veik­la, kad di­din­tų at­ sa­ko­my­bės jaus­mą, kad žmo­nės ne­gal­vo­ tų, jog ga­li vai­ruo­ti kaip no­ri, nes ne­lai­mės at­ve­ ju su­ža­los ne tik sa­ve. Ki­tas da­ly­kas, ku­ris man bu­vo skie­pi­ja­mas nuo vai­kys­tės – neat­ va­žiuok iki po­sū­kio per grei­tai. Tai ly­giai taip pat tu­ri bū­ti tai­ko­ma ir įpras­tam vai­ra­vi­mui, nes grei­tis

– Ką pri­va­lo su­pras­ti jau­ni­mas prieš pra­dė­da­mas vai­ruo­ti? – Daž­niau­siai jau­ni­mas ma­no, kad au­to­mo­bi­lis – tai trans­por­to prie­ mo­nė, skir­ta nu­va­žiuo­ti iš taš­ko A į taš­ką B. Tai yra tei­sin­ga mąs­ty­ se­na, ta­čiau daž­nai pa­mirš­ta­ma ir ne­gal­vo­ja­ma apie tai, kad vai­ruo­ ti au­to­mo­bi­lį yra tas pas pa­ts, kaip ne­šio­tis kul­ka už­tai­sy­tą šau­na­mą­jį gink­lą. Au­to­mo­bi­lis ga­li virs­ti gink­ lu. Taip jau yra, kad šian­dien tai per ma­žai ak­cen­tuo­ja­ma. – Kaip, jū­sų nuo­mo­ne, rei­kia mo­ky­ti jau­nus žmo­nes bū­ti sau­giais eis­mo da­ly­viais? Nuo ka­da tai rei­kia da­ry­ti? – Tai tu­ri bū­ti da­ro­ma nuo 3–5 me­ tų. To­kia edu­ka­ci­ja tu­ri pra­si­dė­ ti dar dar­že­ly­je. Jei­gu tė­vai vi­sa­ da ve­žio­ja vai­ką ne­pri­seg­tą ar­ba jį se­gė, o pa­tys nie­ka­da ne­si­se­gė sau­

gos dir­žais, tai ma­no­te, kad užau­ gęs tas vai­kas neig­no­ruos dir­žų? Aš ma­nau, kad ig­no­ruos. Vi­si vai­kai dau­ge­lio da­ly­kų iš­moks­ta pir­miau­ siai iš sa­vo tė­vų. Mes juk pa­tys ly­ giai taip pat daug ko mo­kė­mės iš tų žmo­nių, ku­rie mums ro­dė pa­vyz­dį. – Ko­kios daž­niau­sios jau­no vai­ruo­to­jo klai­dos? – Teo­ri­ja, pra­kti­ka ir vi­si ty­ri­mai jau se­niai įro­dė, kad ne­rei­kia jau­ni­ mo skirs­ty­ti į ge­rus ir blo­gus vai­ruo­ to­jus, nors ir ban­do­ma ak­cen­tuo­ti, kad jau­ni vai­ruo­to­jai daž­niau­siai bū­na blo­gi. Yra tam tik­ros vai­ruo­ to­jo fa­zės. Iš pra­džių jis mo­ko­si, va­ ži­nė­ja su inst­ruk­to­riu­mi, ban­do pa­ žin­ti au­to­mo­bi­lį ir tuo me­tu bū­na su­si­kau­pęs bei la­bai at­sar­gus. Pas­ kui, maž­daug po pu­sės me­tų ar me­ tų, kai jau ap­si­pran­ta su au­to­mo­bi­ liu, jis pa­gal­vo­ja, kad jau vis­ką mo­ka ir ga­li lėk­ti. Ga­liau­siai eis­mo įvy­kiai pa­ro­do, kad lėk­ti jis dar ne­ga­lė­jo. Ki­ta jau­no žmo­gaus pro­ble­ma yra neat­sa­kin­gu­mas. Ne­ma­žai gir­di­ me is­to­ri­jų, kaip no­rė­da­mi pa­kvai­ lio­ti ar pa­si­ro­dy­ti prieš drau­gus ir drau­ges jau­nuo­liai su­ke­lia ava­ri­jas

ir su­ža­lo­ja ar net pra­žu­do ne­kal­tus žmo­nes. Pa­kar­to­siu – au­to­mo­bi­lis yra gink­las, ku­ris ga­li žu­dy­ti. – Kaip ma­no­te, ar jau vis­kas pa­da­ry­ta, kad ke­liuo­se bū­tų sau­gu? – Ne­ma­nau, kad vis­kas. Vi­sas pa­ sau­lis sten­gia­si da­ry­ti, kad sau­gu­ mas ke­liuo­se di­dė­tų. Au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jai gal­vo­ja, kaip pa­da­ry­ti juos sau­ges­nius. Ke­li­nin­kai die­gia nau­jas tech­no­lo­gi­jas, lie­ja nau­jas dan­gas ir pro­jek­tuo­ja ke­lius, kad jie bū­tų kuo sau­ges­ni. Vi­sa­me pa­sau­ ly­je griež­čiau ren­gia­mi ir vai­ruo­ to­jai. Ži­no­ma, bū­ti­na ir švie­tė­jiš­ ka veik­la, kad di­din­tų at­sa­ko­my­bės jaus­mą, kad žmo­nės ne­gal­vo­tų, jog ga­li vai­ruo­ti kaip no­ri, nes ne­lai­mės at­ve­ju su­ža­los ne tik sa­ve. Tai ke­ tu­rios sau­gu­mo di­di­ni­mo kryp­tys, kur vi­sa­da tu­ri vyk­ti ne­sus­tab­do­ mas to­bu­li­ni­mo pro­ce­sas. Vi­są in­for­ma­ci­ją apie kon­kur­są „Ma­no idė­ja – mū­sų sau­gu­mui ke­ ly­je“ ga­li­te ras­ti VĮ „Re­git­ra“ tink­la­ la­py­je ir „Fa­ce­book“ pro­fil­ y­je „Idė­ ja ve­ža“. Užs. 959182


14

trečiadienis, gegužės 16, 2012

ratai Ža­da at­nau­jin­ti ­ „gu­lin­čius po­li­ci­nin­kus“

Eis­mas til­tu bus ­ už­da­ry­tas bir­že­lį

Kau­ne yra įreng­tas 21 grei­tį ma­ži­nan­tis kal­ne­lis. Dau­giau­sia jų – ties mo­kyk­lo­mis, dar­že­liais ir prieš pa­vo­jin­gas san­kry­ žas. Pa­sak Kau­no mies­to sa­vi­val­dy­bės Trans­por­to ir eis­mo or­ga­ni­za­vi­mo sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jo Gin­tau­to De­gu­ čio, šią grei­tį ma­ži­nan­čią prie­mo­nę da­lis gy­ven­to­jų sa­vo pri­ va­čio­se val­do­se yra įsi­ren­gę ir sa­vo lė­šo­mis. Šie­met pa­pil­ do­mai įreng­ti grei­tį ma­ži­nan­čių kal­ne­lių Kau­no mies­te ne­ pla­nuo­ja­ma. Dė­me­sys bus su­telk­tas į jau esa­mų kal­ne­lių at­ nau­ji­ni­mą. Ar­ti­miau­si me­tu pla­nuo­ja­ma re­mon­tuo­ti Apuo­ lės ir Aukš­tai­čių gat­vė­se esan­čius kal­ne­lius.

Nors pir­mie­ji dar­bai prie Pa­ne­mu­nės til­to pra­dė­ti šios sa­ vai­tės pra­džio­je, pės­čių­jų ir au­to­mo­bi­lių eis­mas til­tu bus su­stab­dy­tas tik bir­že­lio 4 d. Pa­ne­mu­nės til­tu į mo­kyk­las ir na­mo po pa­mo­kų kas­dien vyks­ta ne­ma­žai moks­lei­vių, to­ dėl nu­spręs­ta pa­lauk­ti, kol baig­sis moks­lo me­tai. „Nuo pir­ ma­die­nio dir­ba­me til­to apa­čio­je ir jo priei­go­se. Nuo bir­že­ lio 4 d. bus pra­dė­ti as­fal­to dan­gos, ša­li­gat­vių, švies­tu­vų ar­ dy­mo dar­bai“, – tei­gė „Kau­no til­tų“ dar­bų va­do­vas Ar­vy­das Šla­pi­kas. Už­da­rius Pa­ne­mu­nės til­tą, pa­grin­di­niai trans­por­to srau­tai bus nu­krei­pia­mi per Pi­lia­kal­nio gatvę ir Jie­sios til­tą.

Kau­kiančios signalizacijos va­ro į ne­vil­tį 13

Ji iš­duo­da pa­žy­mą, ku­rio­je nu­sta­to­ma, ar triukš­mas vir­ši­jo nor­mą, ar ne. Šiuo pa­grin­du pa­rei­gū­nai ga­li su­ ra­šy­ti ad­mi­nist­ra­ci­nio pa­žei­di­mo pro­to­ko­lą“, – tei­gė Kau­no mies­ to sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­jo tar­ny­bos ve­dė­jas Do­na­tas Se­ni­kas. Ieš­ko sa­vi­nin­kų

„Ga­vę skun­dą, net ir nak­tį vyks­ ta­me tik­rin­ti, kas dau­giau va­žiuos, jei ne mes. Ban­do­me su­si­siek­ti su triukš­mą ke­lian­čios ma­ši­nos sa­ vi­nin­ku. Jei ne­pa­vyks­ta nu­sta­ty­ ti sa­vi­nin­ko, su­ra­šo­mas tar­ny­bi­ nis pra­ne­ši­mas, ku­ris pa­lie­ka­mas ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nams. Jie to­

liau aiš­ki­na­si ir ieš­ko au­to­mo­bi­ lio sa­vi­nin­ko“, – pa­sa­ko­jo Kau­ no pa­tru­lių rink­ti­nės vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas Min­dau­gas Ka­ba­ šins­kas.

Ga­vę skun­dą, net ir nak­tį vyks­ta­me tik­ rin­ti, kas dau­giau va­žiuos, jei ne mes.

Jis pa­tvir­ti­no, kad Pat­ru­lių rink­ ti­nė ne­tu­ri triukš­mo ma­ta­vi­mo prie­tai­sų, nors tei­sės ak­tai juos

įpa­rei­go­ja pa­ža­bo­ti triukš­ma­da­ rius. D.Se­ni­kas pa­ta­rė žmo­nėms, ku­rių kie­muo­se pik­ta­va­liai vai­ ruo­to­jai nuo­lat pa­lie­ka kau­kian­ čius au­to­mo­bi­lius, kreip­tis į mi­ nė­tą la­bo­ra­to­ri­ją. Na­cio­na­li­nės vi­suo­me­nės svei­ ka­tos prie­žiū­ros la­bo­ra­to­ri­jos Kau­no sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­ to­ja Dai­va Štrei­mi­kie­nė tei­gė, kad Kau­no sky­riaus Fi­zi­ki­nių veiks­ nių ty­ri­mų po­sky­rio spe­cia­lis­tai šie­met dar ne­su­lau­kė už­sa­ky­mų iš­ma­tuo­ti au­to­mo­bi­lių sig­na­li­za­ ci­jų ke­lia­mo triukš­mo. Jos tei­gi­ mu, to­kių iš­kvie­ti­mų pa­si­tai­ko la­ bai re­tai. Į iš­kvie­ti­mus dar­buo­to­jai vyks­ta bet ku­riuo pa­ros me­tu.

Mo­de­liuo­ja atei­ties au­to­mo­bi­lių srau­tus Lie­tu­vos ke­liuo­se pra­dė­ti įgy­ven­ tin­ti pir­mie­ji pro­jek­tai, ku­rie pa­ reng­ti su iki šiol mū­sų ša­ly­je ne­ tai­ky­ta eis­mo mo­de­lia­vi­mo pro­ gra­ma PTV VIS­SIM. Ji ge­ba nuo­ dug­niai įver­tin­ti trans­por­to ju­dė­ ji­mo pro­ble­mas ir itin tiks­liai pro­ gno­zuo­ti il­ga­lai­kį eis­mo srau­tų plė­to­ji­mą. Nau­do­ja jau me­tus

„Kelp­ro­jek­to“ at­sto­vų tei­gi­mu, nau­jo­sios kar­tos pro­jek­ta­vi­mo nau­dą ša­lies gy­ven­to­jai pa­jus tie­ sio­giai, kai pa­reng­ti pro­jek­tai bus įgy­ven­din­ti ir pro­ble­mi­nės san­kry­ žos taps įvei­kia­mos kur kas grei­ čiau ir sau­giau. Vie­nas pir­mų­jų šia pro­gra­ma „Kelp­ro­jek­to“ pa­reng­tų pro­jek­ tų – Kre­tin­gos „Tur­bo“ žie­do pro­ jek­tas, ku­ris, pla­nuo­ja­ma, per pen­ ke­rius me­tus pa­keis da­bar esan­čią dvie­jų juos­tų Vil­niaus gatvės ir Že­ mai­tės alėjos švie­so­fo­ru re­gu­liuo­ ja­mą san­kry­žą. Tai ne tik pa­dės spręs­ti nuo­la­ti­nę spūs­čių pro­ble­mą, bet ir pa­ste­bi­ mai pa­di­dins eis­mo sau­gu­mą jo­je, ypač or­ga­ni­zuo­jant pės­čių­jų srau­ tus ir au­to­mo­bi­lių eis­mą į kai­rę, dėl ku­rio da­bar ky­la di­džiau­sių pa­da­ri­ nių su­ke­lian­tys eis­mo įvy­kiai. „Prieš me­tus įdieg­ta ir jau pir­ muo­sius re­zul­ta­tus duo­dan­ti pa­ žan­gio­ji pro­gra­ma yra ne tik sėk­ min­ga in­ves­ti­ci­ja į efek­ty­ves­nę įmo­nės veik­lą, bet ir svar­bus in­ dė­lis į eis­mo ko­ky­bę na­cio­na­li­niu mas­tu. Tai pa­žan­giau­sia Lie­tu­ vo­je nau­do­ja­ma eis­mo mo­de­lia­ vi­mo pro­gra­ma. Ja in­ži­nie­riai ga­li dar tiks­liau įver­tin­ti eis­mo si­tua­ ci­ją ir nu­ma­ty­ti jos plė­to­ji­mą­si net ke­lias­de­šim­čiai me­tų į prie­kį“, – sa­kė „Kelp­ro­jek­to“ va­do­vas Al­gi­ man­tas Me­džiau­šis. Pre­ci­ziš­kas tiks­lu­mas

Nau­ja įmo­nės nau­do­ja­ma pro­gra­ ma skir­ta vi­sų rū­šių eis­mo prie­

mo­nių – leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių, sunk­ve­ži­mių, vie­šo­jo trans­por­to (au­to­bu­sų, tro­lei­bu­sų, trau­ki­nių) ar dvi­ra­čių – srau­tams mo­de­liuo­ ti mik­ros­ko­pi­niu ly­giu. Tai­ky­da­mi PTV VIS­SIM, in­ži­nie­riai ga­li ras­ti auk­so vi­du­rį tarp di­de­lio san­kry­žų pra­lai­du­mo ir eis­mo sau­gu­mo už­ tik­ri­ni­mo jo­se, nes ji ge­ba itin tiks­ liai įver­tin­ti iki šiol bu­vu­sius sun­ kiai pa­ma­tuo­ja­mus, ta­čiau svar­bius eis­mo veiks­nius, pa­vyz­džiui, pės­ čių­jų ir dvi­ra­ti­nin­kų įta­ką au­to­mo­ bi­lių ju­dė­ji­mui. „Įver­ti­nus, kaip spar­čiai Lie­tu­ vo­je dau­gė­ja dvi­ra­ti­nin­kų, nau­ jo­sios ga­li­my­bės tam­pa dar ak­ tua­les­nės. Prog­ra­ma lei­džia la­bai tiks­liai iša­na­li­zuo­ti, su­pras­ti ir tin­ka­mai įver­tin­ti bet ku­rią eis­mo si­tua­ci­ją, net ir itin pro­ble­mi­nę. Tu­rė­da­mi to­kias eis­mo pro­gno­ za­vi­mo ga­li­my­bes, pro­jek­tuo­ja­ me efek­ty­ves­nius, il­gaam­žiš­kes­ nius, sau­ges­nius ir gam­tos tar­šą ma­ži­nan­čius trans­por­to inf­rast­ ruk­tū­ros ob­jek­tus“, – tei­gė įmo­ nės eis­mo mo­de­lia­vi­mo in­ži­nie­ rius Sau­lius Ving­rys. Kar­mė­la­vos ap­link­ke­lis

„Kelp­ro­jek­tas“ PTV VIS­SIM eis­mo mo­de­lia­vi­mo pro­gra­mą pri­tai­kė jau de­šim­čiai trans­por­to inf­rast­ruk­tū­ ros ob­jek­tų. Be Kre­tin­gos „Tur­bo“ žie­do, pro­jek­tuo­ti jau baig­tas, o po me­tų, ti­kė­ti­na, bus įgy­ven­din­ tas Kar­mė­la­vos ap­link­ke­lio pro­ jek­tas, ku­ria­me nu­ma­ty­ta pa­sta­ ty­ti vie­nos eis­mo juos­tos žie­di­nę san­kry­žą. Taip pat bu­vo mo­de­liuo­ta ma­ gist­ra­li­nio ke­lio A1 Vilnius–Kau­ nas–Klaipėda ruo­že nuo 94 iki 107 km esan­ti Bi­ru­liš­kių ir Mu­ra­ vos san­kry­ža, ke­tur­ša­lė san­kry­ža Ku­žių gy­ven­vie­tė­je, esan­ti ma­gist­ ra­li­nio ke­lio A11 Šiauliai–Palanga ruo­že nuo 5,49 iki 16,93 km ir ki­ ti ob­jek­tai. KD inf.

„„Per­mai­nos: ki­tais me­tais tu­rė­tų bū­ti įgy­ven­din­tas Kar­mė­la­vos ap­link­

ke­lio pro­jek­tas, ku­ris pa­reng­tas nau­do­jant šiuo­lai­ki­nę mo­de­lia­vi­mo pro­gra­mą. „Kelp­ro­jek­to“ kom­piu­te­ri­nis vaiz­das


15

trečiadienis, gegužės 16, 2012

ratai

Eko­lo­giš­ko vers­lo pa­vyz­dys – „Aut­ro­lis“ „Na­cio­na­li­niuo­se at­sa­kin­go vers­lo“ ap­do­ va­no­ji­muo­se, „Ap­lin­ko­sau­gos įmo­nės“ no­ mi­na­ci­jo­je, trium­fa­vo Kau­no bend­ro­vė „Aut­ro­lis“.

„„Atgimsta: į re­mon­to dirb­tu­ves daž­niau­siai už­su­ka se­nes­nio mo­de­lio tro­lei­bu­sai.

Fak­tai

„„Ne­si­ti­kė­jo: G.Či­ni­ko tei­gi­mu, bend­ro­vė­je eko­lo­gi­jai ski­ria­mas ypač di­

de­lis dė­me­sys, ta­čiau ap­do­va­no­ji­mo ne­si­ti­kė­jo.

Man­tas La­pins­kas

m.lapinskas@kaunodiena.lt

Svar­bus įver­ti­ni­mas

Iš di­džių­jų tarp­tau­ti­nių įmo­nių ant no­mi­nan­tų pa­ky­los už­kopė ir kau­nie­čiams ge­rai ži­no­mų ža­lių­jų tro­lei­bu­sų įmo­nės va­do­vai. So­cia­ li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ jos su Jung­ti­nių Tau­tų plė­to­ji­mo pro­gra­ma Lie­tu­vo­je su­reng­tuo­ se ap­do­va­no­ji­muo­se „Aut­ro­lis“ ap­do­va­no­tas už pa­vyz­dį vie­šo­ jo trans­por­to pa­slau­gų tei­kė­jams ir vals­ty­bės val­do­moms įmo­nėms ver­ti­nant ir ma­ži­nant vers­lo po­ vei­kį ap­lin­kai. „Iš sa­vo pri­gim­ties mū­sų įmo­nė yra eko­lo­giš­ko ir dar­naus gy­ve­ni­ mo su gam­ta ly­de­rė Kau­no mies­ te. Bend­ro­vei pri­klau­so dau­giau nei šim­tas eko­lo­giš­kų trans­por­to prie­mo­nių – elekt­ra va­ro­mų tro­ lei­bu­sų, tar­nau­jan­čių gy­ven­to­jams nuo anks­ty­vo ry­to iki vė­ly­vos nak­ ties. Ne­ti­kė­jo­me, kad su­ge­bė­si­me įveik­ti kur kas di­des­nius kon­ku­ ren­tus, tad mums šis įver­ti­ni­mas – itin svar­bus“, – sa­kė bend­ro­vės ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Gin­tau­tas Či­ni­kas. Praė­ju­sį šil­dy­mo se­zo­ną bend­ro­ vė­je įdieg­ta pa­tal­pų ­šil­dy­mo inf­ra­ rau­do­nai­siais spin­du­liais sis­te­ma. Da­lis re­mon­to pa­tal­pų ir šal­ti an­ ga­rai (apie 4 tūkst. kv. m) anks­čiau bu­vo šil­do­mi cent­ra­li­zuo­to šil­dy­mo ter­mo­fi­ka­ci­nio van­dens tem­pe­ra­ tū­ra. Tai di­di­no są­nau­das aukš­ toms pa­tal­poms ap­šil­dy­ti. 2010 m. pa­bai­go­je įmo­nė Kau­no mies­te bai­gė įdieg­ti elekt­ro­ni­nio bi­lie­to sis­te­mą, pir­mo­ji Lie­tu­vo­je įdie­gu­si elekt­ro­ni­nį kar­ti­nį bi­lie­tą, pa­dė­da­ma pa­ma­tus nuo šių me­tų

„„1965 m. gruo­džio 31 d. pir­ma­sis tro­

„„Pats il­giau­sias – 7-ojo nu­me­rio marš­

lei­bu­sas pa­si­ro­dė Kau­no mies­to gat­ vė­se. Tro­lei­bu­sų pa­slau­go­mis kas­ met pa­si­nau­do­ja apie 60 mi­li­jo­nų ke­lei­vių. Šiuo me­tu tro­lei­bu­sais per­ ve­ža­ma apie 62 pro­c. ke­lei­vių, be­si­ nau­do­jan­čių viešojo trans­por­to pa­ slau­go­mis.

ru­tas. Jo ap­su­ka­mo ra­to il­gis mies­te sie­kia 33 ki­lo­met­rus. Ant­rą vie­tą uži­ ma 5-ojo nu­me­rio marš­ru­tas, ku­rio ra­ to il­gis sie­kia 28 ki­lo­met­rus.

„„Vi­si tro­lei­bu­sai Kau­no mies­te per

„„Se­no­sio­se „Ško­do­se“ su­mon­tuo­tas

me­tus nu­va­žiuo­ja 8 mln. ki­lo­met­rų, ap­tar­nau­ja­ma apie 200 sto­te­lių.

ge­ro­kai dau­giau ener­gi­jos su­var­to­jan­ tis asinch­ro­ni­nis va­rik­lis, kai nau­juo­

yra vie­nas Kau­no mies­to sim­bo­lių ir sy­kiu mies­tie­čių pa­si­di­džia­vi­mo ob­jek­tas. Nuo praė­ju­sių me­tų va­sa­rą „Aut­ ro­lis“ glo­bo­ja Zoo­lo­gi­jos so­de au­ gi­na­mo snie­gi­nio leo­par­do pa­te­lę. Šis plėš­rū­nas įra­šy­tas į Tarp­tau­ti­ nę rau­do­ną­ją kny­gą.

me­tu tro­lei­bu­suo­se ruo­šia­ma­ si įreng­ti spe­cia­lų gar­si­nį pra­ne­ši­ mo sig­na­lą. Ak­la­sis įsi­gy­tų pul­te­lį, ku­rį pa­spau­dus sto­te­lė­je tro­lei­bu­ sas jam gar­si­niu sig­na­lu pra­neš­tų marš­ru­to nu­me­rį ir kryp­tį.

se „So­lia­ris“ – 30 pro­c. tau­pes­nis sinch­ ro­ni­nis va­rik­lis. „„300 vai­ruo­to­jų tu­rin­čia­me par­ke

be­veik 60 pro­c. su­da­ro mo­te­rys.

„„Per die­ną vi­si tro­lei­bu­sai nu­va­žiuo­

„„Nau­jo­jo „So­lia­rio“ va­rik­lis sve­ria

ja 23 240 ki­lo­met­rų.

dau­giau nei pu­sę to­nos – 650 kg. Nu­ va­žia­vęs 250 tūkst. ki­lo­met­rų, toks va­ rik­lis tik­ri­na­mas, kei­čia­mi jo vi­di­niai guo­liai. Jo ga­lia sie­kia 175 ki­lo­va­tus (kW), se­nų­jų „Ško­dų“ – apie 110 kW.

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

lie­pos vi­siš­kai at­si­sa­ky­ti vien­kar­ ti­nių po­pie­ri­nių bi­lie­tė­lių, taip iš­ sau­gant po­pie­riaus ža­lia­vą - me­ džius. Tais pa­čiais me­tais Kau­no mies­ te ir ra­jo­ne bend­ro­vė pa­skel­bė vai­kų pie­ši­nių kon­kur­są, per ku­ rį siek­ta iš­rink­ti ap­lin­kos ap­sau­ gą ska­ti­nan­tį pie­ši­nį – žais­min­gą per­so­na­žą „Ekot­ro­lį“. Šis lip­du­kas už­kli­juo­tas ant vi­sų Kau­no mies­ te kur­suo­jan­čių že­mag­rin­džių tro­ lei­bu­sų, jis bus žy­mi­mas vi­suo­se „Aut­ro­lio“ pro­jek­tuo­se ir ini­cia­ ty­vo­se, po­pu­lia­ri­nan­čio­se šva­ rią ener­gi­ją ir draugiškos ap­lin­kos kū­ri­mą. Bū­da­ma so­cia­liai at­sa­kin­ga įmo­ ne „Aut­ro­lis“ jau ke­le­rius me­tus rū­pi­na­si eko­lo­giš­ko trans­por­to plėt­ra ir jo is­to­ri­nio pa­vel­do iš­sau­ go­ji­mu. Vie­nas se­niau­sių Eu­ro­po­je Alek­so­to fu­ni­ku­lie­rius (du kel­tu­vai, va­ro­mi elekt­ra) dar prieš ke­le­rius me­tus bu­vo itin ap­verk­ti­nos būk­ lės, bet įmo­nė, pe­rė­mu­si fu­ni­ku­ lie­rių sa­vo ži­nion, iš kar­to pra­dė­jo at­nau­jin­ti šią eko­lo­giš­ką trans­por­ to prie­mo­nę. 1935 m. gruo­džio 5 d. ati­da­ry­tas fu­ni­ku­lie­rius 1997 m. spa­lio 24 d. bu­vo įra­šy­tas į kul­tū­ ros pa­mink­lų re­gist­rą, o 2003 m. spa­lio 9 d. Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­ mu pa­skelb­tas kul­tū­ros pa­mink­ lu. So­viet­me­čiu Alek­so­to fu­ni­ku­ lie­rius bu­vo pra­ra­dęs sa­vo uni­ka­lią iš­vaiz­dą. Abu va­go­nė­liai vi­siš­kai nea­ti­ti­ko tar­pu­ka­rio dva­sios. 2011 m. vi­du­ry­je „Aut­ro­lis“ va­go­nė­lius res­tau­ra­vo taip, kaip jie at­ro­dė tar­ pu­ka­riu ir šiuo me­tu Kau­no gy­ven­ to­jai bei mies­to sve­čiai ga­li mė­gau­ tis gam­tos ne­ter­šian­čia trans­por­to prie­mo­ne, rep­re­zen­tuo­jan­čia Kau­ ną, o sy­kiu ir Lie­tu­vą. Fu­ni­ku­lie­rius

Gin­tau­tas Či­ni­kas:

Ne­ti­kė­jo­me, kad su­ge­ bė­si­me įveik­ti kur kas di­des­nius kon­ku­ren­ tus, tad mums šis įver­ ti­ni­mas – itin svar­bus. Su­ži­no­jo vė­liau

„Va­žia­vau į ren­gi­nį, de­ja, pa­ke­liui su­ge­do ma­no ma­ši­na. Tik vė­liau iš spau­dos su­ži­no­jau, kad lai­mė­ jo­me. Kau­ne tu­ri­me 150 tro­lei­ bu­sų, iš jų – 42 nau­ji. Ga­liu už­ tik­rin­ti, kad se­nes­nio mo­de­lio tro­lei­bu­sų Kau­ne ma­žės. Jau da­ bar esa­me pa­tei­kę pa­raiš­ką Su­si­ sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jai – už Eu­ro­pos Są­jun­gos lė­šas pla­nuo­ja­me ki­tais me­tais įsi­gy­ti dar 20 nau­jų eko­ lo­giš­kų tro­lei­bu­sų. Vie­nas nau­ jas tro­lei­bu­sas kai­nuo­ja šiek tiek dau­giau nei 1 mln. li­tų“, – pa­sa­ ko­jo G.Či­ni­kas. Se­no­sio­se „Ško­do­se“ su­mon­ tuo­tas ge­ro­kai dau­giau ener­gi­jos su­var­to­jan­tis asinch­ro­ni­nis va­rik­ lis, nau­juo­se – 30 pro­c. tau­pes­nis sinch­ro­ni­nis va­rik­lis. Di­rek­to­rius mi­nė­jo, kad grei­tai bus ženg­tas dar vie­nas mo­der­nus žings­nis – įgy­ven­din­tas nau­jas so­ cia­li­nis pro­jek­tas ak­lie­siems. Šiuo

Kur gims­ta ža­lie­ji

Tro­lei­bu­sų de­po te­ri­to­ri­jo­je – di­ džiu­liai ga­ra­žai, į ku­rių vi­dų ve­da tro­lei­bu­sų li­ni­jos lai­dai. Čia į re­ mon­to dirb­tu­ves daž­niau­siai už­ su­ka se­nes­nio mo­de­lio tro­lei­bu­sai. Užė­jus į vi­dų ga­li­ma pa­ma­ty­ti net ke­le­tą vi­siš­kai išar­dy­tų „Ško­dų“. Vie­nos pra­dė­tos ar­dy­ti, ki­tų pa­lik­ ti tik griau­čiai. Tvar­kin­gai ant že­ mės su­ri­kiuo­ti lan­gai, pjaus­to­mos nau­jos kė­bu­lo skar­dos vė­liau ke­ liaus ant at­nau­jin­to rė­mo. Taip pat smulk­me­niš­kai bus per­žiū­rė­tos vi­ sos de­ta­lės. Pri­kel­ti iš mi­ru­siųjų vie­ną tro­ lei­bu­są trun­ka pu­sant­ro mė­ne­ sio. Per­nai to­kio at­gi­mi­mo su­lau­ kė 14 tro­lei­bu­sų, dar dau­giau kaip 90 bu­vo tai­so­mi po ava­ri­jų. Vie­nu me­tu čia dir­ba dvi spe­cia­lis­tų bri­ ga­dos – vie­ni ar­do, o ki­ti at­nau­ji­na rei­ka­lin­gas de­ta­les. Po da­le­lę re­mon­to dirb­tu­vė­se at­ gims­tan­tys tro­lei­bu­sai pa­sku­ti­nia­ me ka­pi­ta­li­nio re­mon­to eta­pe bus nudažyti ža­lia spal­va. „Kas­dien į Kau­no gat­ves iš­rie­da 114 tro­lei­bu­sų. Tro­lei­bu­sas, kaip ir ki­tos ma­ši­nos, ne­ga­li sto­vė­ti il­ gą lai­ką už­kon­ser­vuo­tas. Eksp­ loa­tuo­ja­me vi­sus 150 – per me­tus vi­du­ti­niš­kai apie 12 se­nes­nio mo­ de­lio tro­lei­bu­sų at­lie­ka­me ka­pi­ta­ li­nį re­mon­tą. Sut­var­ky­tas tar­nau­ja pen­ke­rius me­tus be jo­kių pro­ble­ mų – juos ga­li­ma at­pa­žin­ti iš ža­ lios spal­vos“, – re­mon­to dirb­tu­vė­

se ap­žiū­ri­nė­da­mas nau­jai at­gi­mu­sį tro­lei­bu­są pa­sa­ko­jo di­rek­to­rius. Jis pa­brė­žė, kad spren­di­mas nu­ da­žy­ti ža­liai ne tik ro­do, kad tai eko­lo­gi­nė trans­por­to prie­mo­nė, bet ir su­tau­po įmo­nei lė­šų – anks­ čiau tro­lei­bu­sai bū­da­vo da­žo­mi dviem spal­vo­mis. Ka­pi­ta­li­nio re­mon­to kai­na sie­ kia apie 100 tūkst. li­tų – tai de­ šimt kar­tų pi­giau nei nau­ja trans­ por­to prie­mo­nė. Nau­jos idė­jos

Bend­ro­vė „Aut­ro­lis“ taip pat tu­ri ir sa­vo tech­ni­nės ap­žiū­ros pa­da­li­nį, kur at­lie­ka­mi įvai­rūs tes­tai, tro­lei­ bu­sų būk­lė tik­ri­na­ma vi­są pa­rą. Po dar­bo die­nos vi­si tro­lei­bu­sai nu­ plau­na­mi plo­vyk­lo­je, ku­ri taip pat pri­klau­so bend­ro­vei. Se­nes­nių­jų tro­lei­bu­sų am­žius sie­kia apie 20 me­tų, nau­jų – vos ke­le­rius me­tus. Par­ke ga­li­ma pa­ ma­ty­ti ir tro­lei­bu­sų ve­te­ra­ną, ku­ riam apie 40 me­tų. „Taip, su­gal­vo­jo­me, kad ga­li­ me pui­kiai pa­nau­do­ti ir vie­ną se­ niau­sių tro­lei­bu­sų mū­sų par­ke. Tai pra­ban­giai įreng­tas „Links­ma­sis tro­lei­bu­sas“. Jis daž­nai nuo­mo­ ja­mas va­ka­rė­liams ir gim­ta­die­ niams. Be­je, Lo­za­no­je, Švei­ca­ri­ jo­je, te­ko ma­ty­ti ne­ma­žai pa­na­šių se­no mo­de­lio tro­lei­bu­sų, rie­dan­ čių gat­vė­mis.“ G.Či­ni­kas taip pat at­sklei­dė, kad mies­to gat­vė­mis va­ži­nė­ja ir ke­li itin eko­lo­giš­ki tro­lei­bu­sai. Juo­se įmon­ tuo­ti su­per­kon­den­sa­to­riai. Šie prie­tai­sai kau­pia elekt­ros ene­rgi­ ją ir pri­rei­kus to­kie tro­lei­bu­sai ga­ li nu­va­žiuo­ti apie 500 m be elekt­ ros lai­dų. Užs. 956523


16

Trečiadienis, gEgužės 16, 2012

menas ir pramogos

Žings­niai iš Ka

Cho­rų fes­ti­va­lio mu­zi­ka skam­bės ir nak­tį Cho­rų mu­zi­kos ger­bė­jus vėl pra­ džiu­gins šį sa­vait­ga­lį ren­gia­mi Ant­ro­jo tarp­tau­ti­nio cho­rų fes­ti­ va­lio „Kau­nas Can­tat 2012“ kon­ cer­tai.

Ge­gu­žės 17–20 d. įvai­rio­se Kau­ no baž­ny­čio­se ir mies­to sa­lė­se skam­bės cho­rų mu­zi­ka. Šie­me­tis fes­ti­va­lis pra­si­dė­jo ne­tra­di­ciš­ kai, dar prieš dvi sa­vai­tes: ren­ gi­nio įva­di­niuo­se kon­cer­tuo­se me­lo­ma­nai ga­lė­jo gė­rė­tis Zol­ta­ no Ko­da­ly pra­di­nio me­ni­nio ug­ dy­mo ins­ti­tu­to mer­gi­nų cho­ro iš Veng­ri­jos pui­kiu su­dė­tin­gos pro­gra­mos at­li­ki­mu ir klau­sy­tis Vil­niaus ka­me­ri­nio cho­ro „Can­ te­mus“, Klai­pė­dos Vy­dū­no vi­ du­ri­nės mo­kyk­los jau­ni­mo bei jau­nių cho­rų, su „Aca­de­mia mu­ si­ca­lis aes­ti­va 12“ or­kest­ru, so­lis­

tais ir var­go­nais at­lie­ka­mos Ben­ ja­mi­no Brit­te­no kan­ta­tos „Saint Ni­co­las“. Į fes­ti­va­lį pa­kvies­ta per 16 ko­ lek­ty­vų, 11 jau­nų­jų so­lis­tų iš Lie­ tu­vos ir už­sie­nio ša­lių. Dau­ge­lis cho­rų sa­vo pro­gra­mo­se pa­rin­ko kū­ri­nius Mai­ro­nio žo­džiais. Taip bus ati­duo­ta pa­gar­ba Lie­tu­vos poe­tui, mi­nint jo 150-ąsias gi­ mi­mo me­ti­nes. Fes­t i­va­l is „Kau­n as Can­tat 2012“ vyks ke­tu­rias die­nas, jo svar­biau­si ak­cen­tai – ge­gu­žės 17 d. 18 val. Kau­no Vy­tau­to Di­džio­ jo baž­ny­čio­je šv.Mi­šios ir ati­da­ ry­mo kon­cer­tas. Ge­gu­žės 18 d. 18 val. VDU Di­ džio­jo­je au­lo­je gros ir dai­nuos Kau­no ta­len­tin­gie­ji jau­nie­ji at­ li­kė­jai bei cho­rai. 23 val. Kau­no šv.Pran­ciš­kaus Ksa­ve­ro baž­ny­

čio­je vyks nak­ti­nė cho­rų mu­zi­kos va­lan­da „Can­tus Noc­tur­nus“. Ge­gu­žės 19 d. 15 val. VDU Di­ džio­jo­je au­lo­je pra­si­dės fes­ti­va­ lio cho­rų kon­kur­sas–kon­cer­tas, o po jo ap­do­va­no­ji­mų ce­re­mo­ni­ ja bei Di­džio­jo pri­zo var­žy­tu­vės. Ge­gu­žės 20 d. fes­ti­va­lio cho­rai gie­dos Kau­no se­na­mies­čio baž­ ny­čio­se.

Šian­dien Kau­ne pra­si­de­da Lo­ty­nų Ame­ri­kos fes­ti­va­lis, sie­kian­tis pri­sta­ty­ti šio nu­to­lu­sio re­gio­ no kul­tū­rą Lie­tu­vo­ je. Ren­gi­nys su­jun­ gia įvai­rias kul­tū­ ros sri­tis, nuo ju­de­ sio iki įvai­rių mu­ zi­kos ir vaiz­duo­ja­ mo­jo me­no per­for­ man­sų.

KD inf.

„„Nau­ja: fes­ti­va­lio žiū­ro­vai tu­rės ga­li­my

ypač me­niš­ku ko­vos me­nu.

Ka­nų kino fes­ti­va naujas lie­tu­viš­ka

„„ Prem­je­ra: Ka­nuo­se bus pri­sta­ty­tas K.Buo­žy­tės fil­mas „Au­ro­ra“, ku­rio Lie

Jau šian­dien Pran­cū­zi­jos ku­ror­ tas Ka­nai virs tik­ra ki­no Me­ka. Ten už­dan­gą pa­kels vie­nas svar­biau­ sių pa­sau­lio ki­no ren­gi­nių – 65-a­ sis tarp­tau­ti­nis Ka­nų ki­no fes­ti­va­ lis. Ja­me vyk­sian­čio­je ki­no mu­gė­ je ant­rus me­tus iš ei­lės bus pri­sta­ ty­tas ir na­cio­na­li­nis Lie­tu­vos ki­no sten­das.

Per de­šimt ki­no mu­gės die­nų vi­so pa­sau­lio ki­no pra­mo­nė bus su­pa­ žin­din­ta su nau­jau­siais Lie­tu­vos kū­rė­jų vai­dy­bi­niais, do­ku­men­ ti­niais, trum­pa­met­ra­žiais ir ani­ ma­ci­niais fil­mais, švie­žiau­sio­mis mū­sų ša­lies ki­no nau­jie­no­mis. Lie­t u­vos kul­t ū­ros mi­n ist­ras Arū­n as Ge­l ū­n as, ver­t in­d a­m as Lie­tu­vos ki­no da­ly­va­vi­mą reikš­ min­giau­siuo­se pa­sau­li­niuo­se ki­ no ren­gi­niuo­se, tei­gė, kad mū­sų ša­liai ir ša­lies ki­nui da­ly­va­vi­mas

svar­biau­siuo­se pa­sau­lio ki­no fes­ ti­va­liuo­se – neei­li­nė ga­li­my­bė. „Šie­met įstei­gė­me Lie­tu­vos ki­ no cent­rą, Vil­niaus ki­no biu­rą, tad tu­ri­me šio­mis ži­nio­mis pa­si­da­ly­ti su par­tne­riais už­sie­ny­je. Nea­be­ jo­ju, kad Ka­nų ki­no mu­gė­je da­ly­ vau­sian­tys ki­no pra­mo­nės at­sto­ vai de­ra­m ai pri­s ta­tys Lie­t u­vos ki­no nau­jie­nas“, – kal­bė­jo A.Ge­ lū­nas. Mo­d er­n ia­m e Lie­t u­vos ki­n o sten­de spe­cia­liai įreng­tuo­se ek­ra­ nuo­se bus ga­li­ma per­žiū­rė­ti vi­sų per me­tus su­kur­tų lie­tu­viš­kų fil­ mų anon­sus. Sten­de bus įreng­tos ir dar­bo vie­tos, kur Lie­tu­vos ki­ no pra­mo­nės pro­fe­sio­na­lai rengs su­si­ti­ki­mus su par­tne­riais už­sie­ ny­je. Mū­sų ša­lies ki­no at­sto­vai Vi­dur­že­mio jū­ros pa­kran­tė­je su­ rengs ir tra­di­ci­nį va­ka­rė­lį, ku­ria­ me da­ly­vaus už­sie­nio ki­no ga­my­


17

Trečiadienis, gEgužės 16, 2012

menas ir pramogos

Kauno Lo­ty­nų Ame­ri­kos link En­ri­ka Strio­gai­tė

e.striogaite@kaunodiena.lt

my­bę iš ar­čiau su­si­pa­žin­ti su ka­puei­ra –

a­ly­je – s filmas

Jau šian­dien 18 val. Kau­no pa­veiks­ lų ga­le­ri­jo­je vyks ren­gi­nio ati­da­ ry­mas, per ku­rį fes­ti­va­lio ren­gė­jas Aud­rius Kiu­be­ris pri­sta­tys ant­rą kar­tą ren­gia­mo fes­ti­va­lio idė­ją. „Tie­są sa­kant, pir­miau­sia su­si­ do­mė­jau ka­puei­ra, bet ne kaip ko­ vos, o ju­de­sio, šo­kio me­nu, ku­ris il­gai­niui įtrau­kė į be­ri­bę Lo­ty­nų Ame­ri­kos kul­tū­rą, su ku­ria no­riu su­pa­žin­din­ti ir skleis­ti ją Lie­tu­vo­ je“, – ti­kė­da­mas fes­ti­va­lio au­gi­mu kal­bė­jo kau­nie­tis. 19 val. po ga­le­ri­jos skliau­tais nuai­dės akor­deo­nų trio „Chi­lout“ mu­zi­kos gar­sai. „Akor­deo­nas sie­ ja­si su ug­nin­guo­ju tan­go, o „Chi­ lout“ mu­zi­kan­tai už­bu­ria eksp­re­ si­ja“, – tvir­ti­no Lo­ty­nų Ame­ri­kos fes­ti­va­lio or­ga­ni­za­to­rius. Su­si­bū­rę 2003-iai­siais Kau­ no J.Gruo­džio kon­ser­va­to­ri­jo­ je akor­deo­nis­tų trio yra tarp­tau­ti­

nių kon­kur­sų Ita­li­jo­je ir Len­ki­jo­je lau­rea­tai. Ro­mas Mor­kū­nas (akor­ deo­nas), Lai­mo­nas Sa­li­jus (akor­ deo­nas) ir Aud­rius Paz­nio­kas (bo­ si­nis akor­deo­nas) yra ge­ri drau­gai, o kū­ry­bo­je – drą­sūs eks­pe­ri­men­ tuo­to­jai. Tri­ju­lės mu­zi­ka ap­rė­pia kla­si­ką, džia­zą, folk­lo­rą ir pra­mo­gi­nę mu­ zi­ką, ta­čiau svar­biau­sia, kad vi­sa tai jau­nie­ji akor­deo­no meist­rai pa­ tei­kia su be­ga­li­ne ener­gi­ja. Ant­rą­ją die­ną, penk­ta­die­nį, fes­ ti­va­lis per­si­kels į „Žal­gi­rio“ are­ną. Čia, am­fit­ eat­re, ka­vos my­lė­to­jas Ni­das Kiu­be­ris pri­sta­tys ka­vą iš Gva­te­ma­los, lai­ko­mą vie­na kvap­ niau­sių ir iš­raiš­kin­giau­sių pa­sau­ ly­je. Pri­si­ra­ga­vu­siuo­sius ka­vos 18 val. fes­ti­va­lio ren­gė­jai pa­kvies pa­klau­ sy­ti VDU pro­fe­so­riaus Egi­di­jaus Alek­sand­ra­v i­č iaus pa­sa­ko­j i­m o apie eks­pe­di­ci­ją į Bra­zi­li­ją, ku­ri įvy­ko per­nai rug­sė­jį. Pro­fe­so­rius pa­teiks tą­syk su ke­le­tu ki­tų išei­vi­

jai nea­be­jin­gų bend­ra­min­čių rink­ tus duo­me­nis apie šio­je ša­ly­je iš­ si­bars­čiu­sias lie­tu­vių emig­ran­tų bend­ruo­me­nes ir ka­dai­se šią ša­lį lan­kiu­sius lie­tu­vių mi­sio­nie­rius. 20 val. su­si­do­mė­ju­sių­jų fes­ti­va­ liu lau­kia mu­ša­mų­jų ir šo­kio šou. Lo­ty­nų fies­to­je bus ga­li­ma iš­vys­ti būg­ni­nin­ko Arū­no Pe­rio­ko, šo­kė­ jų Ma­riaus Pi­ni­gio, Ag­nės Au­gu­le­

vi­čiū­tės, Mil­dos Ste­po­na­vi­čiū­tės ir ka­puei­ros at­li­kė­jo A.Kiu­be­rio su­ kur­tą per­for­man­są. „Ši mu­zi­kos ir šo­kio sin­te­zė ža­da tap­ti ren­gi­nio ak­cen­tu, – tvir­ti­na A.Kiu­be­ris. – Tai bus gy­va Lo­ty­nų Ame­ri­kos spal­vų ir sko­nio in­terp­ re­ta­ci­ja mu­zi­kos bei šo­kio for­ma.“ Lo­ty­nų Ame­ri­kos fes­ti­va­lio ren­ gi­niai yra ne­mo­ka­mi.

kryžiažodis Šią savaitę laimėkite Donnos Leon knygą „Ramiai miegodami“.

Gvido Brunečio mamos slaugytoja sesuo Imakolata netikėtai apsilanko kvestūroje. Kelių senukų mirtys slaugos namuose jai sukelia tokį didelį nerimą, kad ji palieka Šv. Kryžiaus ordiną. Labai daug abejonių dėl to kyla ir Brunečiui, tyrimas atveda į daugelio kilmingų žmonių namus, o sesers Imakolatos gyvybei kyla grėsmė. Gal tikrai ji atskleidė kažką labai pavojingo?.. Tai šeštoji Donnos Leon komisaro Brunečio bylų serijos knyga, puikiai įvertinta pasaulio žiniasklaidos.

e­tu­vos žiū­ro­vai dar ne­ma­tė. Kad­ras iš fil­mo

bos pro­fe­sio­na­lai, pro­diu­se­riai, tarp­tau­ti­nių fes­ti­va­lių at­sto­vai. Ka­nų ki­no mu­gė­je įvyks ir dvie­ jų lie­tu­viš­kų fil­mų per­žiū­ros: re­ ži­sie­rės Do­vi­lės Ga­siū­nai­tės fil­mo „Nar­ci­zas“ ir Lie­tu­vos žiū­ro­vams dar ne­ma­ty­tos nau­jau­sios Kris­ ti­nos Buo­žy­tės juos­tos „Au­ro­ra“. Ti­ki­ma­si, kad po šių sean­sų fil­ mais su­si­do­mės už­sie­nio ša­lių ki­ no pla­tin­to­jai, tarp­tau­ti­nių fes­ti­ va­lių pro­gra­mų su­da­ry­to­jai. Ka­nų ki­no mu­gė­je kas­met ap­si­ lan­ko vi­du­ti­niš­kai 10 tūkst. da­ly­ vių iš 100 ša­lių, pri­sta­to­ma dau­ giau nei 4 tūkst. fil­mų, įvyks­ta 1,5 tūkst. sean­sų. 13 kv. m mu­gės te­ ri­to­ri­jo­je pri­si­sta­to apie 600 mu­ gės da­ly­vių, tarp ku­rių – na­cio­na­ li­niai ki­no sten­dai, ki­no pla­ti­ni­mo ir ga­my­bos bend­ro­vės, ki­no fes­ti­ va­liai. KD inf.

Teisingus atsakymus galima pateikti iki penktadienio 18 val. 1. Frazę siųskite SMS žinute numeriu 1337. Siųsdami žinutę rašykite: DIENA (tarpas) KD (tarpas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. Pvz.: DIENA KD KAUNAS (žinutės kaina – 1 Lt). 2. Arba, iškirpę kryžiažodį su teisingu atsakymu, atneškite į „Kauno dienos“ redakciją, Kęstučio g. 86, Kaunas. Šios savaitės nugalėtoją paskelbsime antradienį, gegužės 22 d.


18 2

trečiaDIENIS, gegužės 16, 2012

klasifikuoti skelbimai Skelbimų ir prenumeratos skyrius!

Kęstučio g. 86, I–V 7.30–17.30 val. Tel. 302 202, 302 231. Vytauto pr. 23, priešais Autobusų stotį, I–V 7–16 val. (pietų pertrauka 13–14 val.) , VI 8–11 val. Tel. 8 655 45 114.

Klasifikuoti

Darbo skelbimai����������������������������������� 18 Paslaugos� ������������������������������������������ 18, 19 Parduoda�������������������������������������������19, 20 Perka� ������������������������������������������������������������ 20 Įvairūs��������������������������������������������������� 20, 21 Karščiausi kelionių pasiūlymai������������������������� 21 Pramogos, šventės, laisvalaikis������������������������������������������������ 21 Kviečia mokytis����������������������������������� 21 Kviečia��������������������������������������������������������� 21 Pamesta������������������������������������������������������ 19 Informuoja����������������������������������������������� 21

skelbimai skelbimai@kaunodiena.lt 302 202, 302 231 (redakcijoje) Logistikos paslaugų įmonei reikalingas muitinės tarpininko atstovo asistentas (-ė). Darbo pobūdis: muitinės dokumentų pildymas. Privalumas: rusų kalba. Konfidencialumą garantuojame. Tel. (8 37) 407 551; lolita.tpc@zebra.lt.

DARBo skelbimai Tel. 8 656 20 895, (8 37) 796 732.

956742

Materialiai apsirūpinęs našlys, II gr. invalidas, ieško slaugytojos. Tel. (8 37) 454 579, e. paštas zivilezivile@yahoo.com.

REIKALINGI ŽOLĖS PJOVĖJAI

958511

Metalo apdirbimo įmonė ieško šaltkalvio surinkėjo. Tel. 8 686 46 626, e. paštas tarapaviciene@yahoo.com.

TRIMERIU

956645

Moteriškų pėdkelnių siuvimo įmonė ieško siuvėjų. Nemokančius – išmokome. Darbas viena pamaina. Tel. 8 698 32 969.

Siūlo darbą Automobilių plovyklai Panerių g. reikalingi automobilių plovėjai (-os). Atlyginimas – nuo 1400 Lt (į rankas). Tel. 201 530, 8 683 12 123. 953583

Darbai sandėliuose, fabrikuose, viešbučiuose; žemės ūkis; slauga Anglijoje, Vokietijoje, Čekijoje, Kipre, Olandijoje. Tel. 8 675 86 523, www.ppv.lt. 952421

Darbas plytelių klojėjams Norvegijoje. Reikalavimai: patirtis, anglų kalba. Tel. 8 606 11 813. 957925

Dirbti bare Šilainiuose reikalinga (-as) barmenė (-as). Tel. 8 698 22 004. 958483

Dirbti privačiame prekybos versle reikalingi žmonės, mokantys lietuvių ir rusų kalbas. Tel. 8 601 75 025.

929691

EUROCASH1 dirbti Kaune ieško APSAUGOS DARBUOTOJŲ. Reikalavimai: vidurinis ir/ arba aukštesnis išsilavinimas; sąžiningumas, atsakingumas; nepriekaištinga reputacija. PRIVALUMAI: apsaugos darbuotojo pažymėjimas, darbo patirtis. Tel. 8 659 38 353; www.eurocash1.lt. 957518

Fakyrų studija „Ugnies valdovai“ siūlo šokėjo-atlikėjo sezoninį darbą mėgstantiems šokti ir dievinantiems sceną. Tel. 8 616 56 621, e. paštas info@ugniesvaldovai.lt. 956129

Gamybos įmonė, esanti Vilijampolėje, priims į darbą kepėją visai darbo dienai. Tel. (8 37) 360 708, 8 656 64 952. 957868

Graikijoje, Kipre – sezoniniai darbai jaunimui – dirbti barmenėmis, padavėjomis, kambarinėmis; Vokietijoje (vokiškai kalbantiems): elektrikams, suvirintojams, įvairių specializacijų statybininkams, santechnikams, automobilių dažytojams ir kt.; motelių valytojoms (be vokiečių k.). Anglijoje – virėjams, viešbučių personalui, sandėlių, gamyklų darbuotojams; Olandijoje – mėsininkams, žuvies fabrikuose, salotų skynėjams. E. formų kelionei į JAV pildymas, mokesčių grąžinimas. UAB ANNUS, lic. Nr. L-94,99,144,182,189. Karo Ligoninės g. 29, Kaunas, tel. (8 37) 204 555, 8 652 18 180; e. paštas annus@takas.lt. 950673

Ieškau avantiūristiško (gerąja prasme) žmogaus esamam verslui plėsti! Tel. 8 679 97 091.

958506

Reikalinga (-as) užsakymų priėmėja (-as). Tel. 8 654 10 012.

959129

Reikalinga pardavėja dirbti kebabinėje. Tel. 8 641 73 669.

957278

Reikalingas MĖSININKAS dirbti privačioje maisto prekių parduotuvės mėsinėje. Tel. 8 687 47 827.

958836

Reikalingas pagalbinis darbininkas ūkio dalyje, turintis vairuotojo pažymėjimą. Kreiptis K.Donelaičio g. 46, Kaunas, tel. (8 37) 204 293, e. p. info@kaunospauda.lt. 958139

Reikalingas stogdengys-brigadininkas ir kiti darbininkai stogo darbams atlikti. Tel. 8 608 71 813. 952432

Reikalingi darbuotojai: kasininkas-pardavėjas, kepėjas-konditeris (reikalinga patirtis), dabar PC Sukilėlių pr. 84, Kaunas. Tel. 8 652 31 020, 8 672 43 657. 958085

Reikalingi krovėjai-sandėlio darbuotojai, turintys vairuotojo pažymėjimą, dirbti automobilių laužyne. Tel. 8 671 02 256. 956808

Reikalingi pareigingi tarptautinių gabenimų vairuotojai (E kategorija) dirbti Vakarų Europoje ir maršrutu Vakarai–Rytai. Kaunas, tel. 8 698 39 309. 950935

Reikalingi vairuotojai dirbti autovežiais. Įdarbinimas Kaune. Atlyginimas mokamas laiku. Visos socialinės garantijos. Tel. 8 699 26 591, (8 37) 360 648. 956042

Reikalingi: pagalbiniai gamybos darbininkai, sandėlininkai, vairuotojai, sandėlio, apsaugos darbuotojai, valytojai, fasuotojai. Tel. 8 600 37 610. 956696

Reikalingos (-i) skyriaus pardavėjos (-ai), kasininkės (-ai) ir mėsininkas. IKI Girstupis, Kovo 11-osios g. 22, Tel. (8 37) 452 030.

958270

Restoranų tinklas „Bajorų kiemas“ ieško virėjų, indų plovėjų, virtuvės darbuotojų. Tel. 8 611 29 129.

953028

Šilainiuose dirbti 0,5 etato reikalingas pagalbinis darbininkas, gali būti pensinio amžiaus. Tel. 8 698 22 004. 958486

Įmonei, užsiimančiai krovininių automobilių remontu, reikalingas sargas. Darbas Domeikavoje. Tel. 8 616 16 655, e. paštas buhalterija@ferikas.lt.

Siuvykla, dideliais kiekiais siuvanti trikotažinius gaminius, priima į darbą siuvėjas (-us) overlokininkes. Darbas viena pamaina. Atlyginimas mokamas laiku. Tel. 338 588, 8 615 71 100.

Kepyklai Panemunėje reikalinga duonos gaminių pakuotoja (-as). Darbas pamainomis. Neturinčius patirties apmokome. Tel. (8 37) 346 141.

Siuvyklai reikia siuvėjų siūti operacijomis viršutinius vyriškus, moteriškus drabužius. Laiku mokamas geras atlyginimas. Socialinės garantijos. Tel. 8 674 10 014.

Kompanija, teikianti muitinės tarpininko paslaugas, ieško buhalterio (-ės) Karmėlavoje. Darbo pobūdis: darbas buhalterine programa „Finvalda“, darbo užmokesčio apskaita, kasos vedimas, ilgalaikio turto apskaita, kuro apskaita. Reikalavimai: patirtis, kompiuterinis raštingumas, kruopštumas. Norinčius dalyvauti konkurse prašom savo CV siųsti e. paštu andrius@rytuprojektai.lt arba faksu (8 37) 399 020.

Stabiliai veikiančiai logistikos paslaugų įmonei reikalingas ekspedicijos vadybininkas (-ė), turintis patirties šioje srityje, mokantis rusų kalbą. Darbo pobūdis: krovinių ir vežėjų paieška Europoje ir trečiose šalyse. Privalumas – patirtis. Konfidencialumą garantuojame. Tel. (8 37) 407 551, 8 652 82 423; lolita.tpc@zebra.lt.

958432

957847

958310

958857

958801

956904

958864

956738

Statybinei bendrovei reikalingi gipso montuotojai. Tel. 8 615 40 557.

Stabiliai veikiančiai logistikos paslaugų įmonei reikalingas transporto vadybininkas (-ė), turintis patirties šioje srityje. Darbo pobūdis: krovinių pervežimas Lietuvoje įmonės transportu. Privalumas – patirtis. Konfidencialumą garantuojame. Tel. (8 37) 407 551; lolita.tpc@zebra.lt. 956734

Statybinei įmonei reikalingi fasadų šiltintojai. Tel. (8 37) 375 331. 958115

Tarptautinių pervežimų įmonei „Autolėkis“ reikalingi mechanikas, vairuotojai (turintys C ir CE kat., patirtis važinėjant po Europą būtina). Tel. 210 777. 957905

Transporto įmonei Kauno r. reikalingas sargas. Tel. 8 686 70 121.

949569

Gyd. D.Bielskienė, J.Urbštienė konsultuoja ir gydo vaikus, suaugusiuosius, sergančius odos, alerginėmis, nagų ir plaukų ligomis. Šalina karpas, papilomas. Apgamai tiriami dermatoskopu. Konsultuoja dėl lytiškai plintančių ligų. Gedimino klinika, Gedimino g. 34. Tel. 207 396.

AD servisas taiso nešiojamuosius, stacionarius ir žaidimų kompiuterius: lituoja, instaliuoja programas, šalina virusus, atnaujina navigacijas. Galime atvykti. Tel. 8 617 77 731.

Gyd. V.Kašėta, N.Grušauskas gydo odos, alergines, grybelines, venerines ligas. Iškvietimas į namus. K.Petrausko g. 40, tel. (8 37) 220 288; www.odosligos.lt.

2 patyrę meistrai atlieka visų kompiuterių programinį ir tech. remontą, tinklų diegimą, plokščių litavimą. Kaune atvykimas nemokamas. Tel. 8 611 40 917.

Klinika „Neurosveikata“. Patyrę gydytojai psichiatrai gydo įvairius psichikos sutrikimus, pagirių simptomus. Išblaivinimas, kodavimas nuo alkoholio. Trakų g. 12, tel. 8 656 61 610. www.neurosveikata.lt.

Atlieku visus kompiuterių priežiūros darbus, Windows instaliavimą, virusų šalinimą, interneto tvarkymą. Atvykstu į namus nemokamai. Tel. 8 684 32 863.

952271

953478

958666

Transporto įmonei reikalingas vairuotojas (CE kat.) dirbti Kauno mieste su savivarte puspriekabe. Tel. 8 687 58 993.

954030

Transporto kompanijai reikalingas vilkiko vairuotojas, turintis CE kategorijas ir ADR pažymėjimą, gyvenantis Kaune arba Kauno rajone. Tel. 8 699 59 009 . 956662

UAB „Dendrus“ ieško baldų surinkėjo-montuotojo, atsakingo, kruopštaus, turinčio patirties. Atlyginimas su priedais. Tel. 8 677 87 222, 8 679 74 211. 947985

Valymo paslaugų įmonė mielai priims į darbą valytojas (-us) ir kiemsargius, turinčius 35–55 proc. darbingumą. Kreiptis tel. 8 618 00 837. 950688

Valymo paslaugų įmonė priims į darbą pagalbinį darbuotoją, turintį 35–55 proc. darbingumą. Reikalavimai: gebėjimas atlikti mechaninius remonto darbus, vairuotojo pažymėjimas, nuosavas automobilis. Kreiptis tel. 8 618 00 837. 958277

Vokiečių slaugos tarnyba, dirbanti ambulatorinės ir intensyvios slaugos srityje, ieško medicinos seserų ir slaugių legaliai dirbti Vokietijoje. Reikalavimai: vokiečių kalbos pagrindai, darbo patirtis slaugos srityje. Siūlo: 3 mėn. intensyvius vokiečių k. kursus Lietuvoje, gerą atlyginimą, neterminuotą darbo sutartį, visas socialines garantijas, gyvenamąją vietą Vokietijoje bei galimybę reguliariai grįžti į Lietuvą. CV lietuvių k. siųsti e. paštu pflegeLT@gmail.com. Tel. 8 615 36 550, 8 603 45 616; www.pflegezeit.com. 956435

Paslaugos

8 655 45 114 (Vytauto pr. 23)

Efektyvi anonimiška pagalba klinikoje „Neuromeda“ ir paciento namuose. Išblaivinimas, priklausomybių gydymas, kodavimas. Tel. 8 613 42 780. www.neuromedicina.lt.

935860

Odontologijos centras ODONTEX (Gedimino g. 17, šalia PPC „AKROPOLIS“). Teikia visas odontologijos paslaugas, gydymas su NARKOZE. Nemokamas protezavimas ligonių kasų pacientams. Pensininkams – NUOLAIDOS! Dantų implantai – nuo 1000 iki 1500 Lt. Registruotis tel. (8 37) 228 265.

Kompiuterininkų

927424

955313

946178

Nebrangiai ir greitai sutvarkysime visus kompiuterio gedimus. Pensininkams ir studentams – 20 proc. nuolaida darbams. Žemaičių g. 31–105. Tel. (8 37) 322 982. 956913

Statybos, remonto

938274

UAB „Rasos klinikoje“ suaugusiesiems atliekamos vidaus organų, skydliaukės, mažojo dubens ir širdies echoskopijos. Konsultuoja chirurgas. S.Žukausko g. 14–1, tel. 312 111. Darbo laikas I–V 8–20 val. 953830

Automobilininkams Remontuoju lengvųjų automobilių ir VILKIKŲ RADIATORIUS, BUFERIUS ir kitas stiklo pluošto ir plastmasines detales. Garantija. Tel. 220 176 9-18 val., 8 699 25 402

Automobilių kompiuterinė diagnostika. Taisome visus elektros gedimus, starterius, generatorius, automatines, mechanines dėžes, variklius, važiuoklę. Tel. 8 676 20 355. 949891

Patyrę meistrai kokybiškai ir nebrangiai remontuoja automobilių variklius, važiuoklę. Yra galimybė atvykti, atsigabenti transporto priemonę. Tel. 8 602 98 953. 956603

Plovimas – automobilių, variklių, dugno. Šildymo-aušinimo automobilio sistemos remontas, perdirbimas. V.Krėvės pr. 118B, 6 garažas. Tel. 8 604 16 842. 958292

Medikų „Psichoterapijos konsultacijų centras“ teikia konfidencialias psichiatro ir psichologo konsultacijas. Medikamentinis ir psichoterapinis gydymas. Individuali ir grupinė psichoterapija. K.Donelaičio g. 60, Kaunas. Tel. 222 903, 8 653 80 605, www.konsultuojam.lt. 950239

„Biofirst“ klinikoje ilgametę patirtį sukaupusi gyd. ginekologė konsultuoja ir gydo paaugles, nėščiąsias ir įvairaus amžiaus ginekologinėmis ligomis sergančias ligones. Taikomi tradiciniai ir natūralūs gydymo metodai. Studentų g. 37, tel. (8 37) 750 866; www.bioklinika.lt. 957748

AKCIJA! Implantas – 1400 Lt. Nemokamas protezavimas ligonių kasų pacientams ir vaikams iki 18 m. Astos Dambrauskienės odontologijos klinika, Laisvės al. 10, Kaunas, tel. (8 37) 206 039, 8 698 07 476. 933228

Alkoholizmo, narkomanijos gydymas. Išblaivinimas, pagirių ir abstinencijos gydymas. Kvalifikuota anonimiška pagalba. „Gintarinė klinika“, Baltų pr. 137F, tel. (8 37) 366 574, 8 634 47 298. 952891

Efektyvus skausmo, stuburo, sąnarių ligų, trofinių opų gydymas. Reabilitacija po traumų, operacijų. LAZERIO TERAPIJOS CENTRAS, Šiaurės pr. 77, tel. 8 685 31 848, 385 858, 262 330. www.reameda.lt. 948730

Buitinės technikos remonto „AEG“, „Ardo“, „Beko“, „Bosch“ ir kt. automatinių skalbyklių remontas. Dirbame ir savaitgaliais. Garantija iki 2 m. Tel. 8 602 56 100. 956688

„Ardo“, „Ariston“, „Bosch“, AEG ir kt. automatinių skalbyklių remontas ir jų prekyba. Dirbame ir savaitgaliais. Garantija iki 2 m. Tel. 740 086, 8 609 07 201.

956013

Atlieku nebrangų mikrobangų krosnelių, skalbyklių, dulkių siurblių, šaldytuvų, el. viryklių remontą. Garantija iki 2 m. Atvykstu nemokamai. Tel. 8 680 85 778.

AKCIJA! ALUPLAST profilio 5 kamerų langai – su 30 proc. nuolaida ir vidine apdaila. Šarvuotos durys. Balkonų stikl. Roletai. Pramonės pr. 16 („Urmo“ bazė, 2 vagonėlis). Tel. (8 37) 451 712, 8 647 00 002, e. paštas gediminas@arventa.lt. 955543

AKCIJA! Plastikiniai ir mediniai langai, šarvuotos ir vidaus durys, balkonų stiklinimas. Tel. 705 900, 8 656 39 353, Sukilėlių pr. 3. www.roplastitus.lt. 947678

953943

SKUBIAI IR NEMOKAMAI IŠVEŽA nenaudojamą buitinę techniką – šaldytuvus, skalbykles, virykles, kompiuterinę techniką ir kitus elektronikos prietaisus. Tel. 8 641 99 000, www.kaunakiemis.lt. 951154

Taisau televizorius, garso ir vaizdo techniką. Iškvietimas nemokamas. Suteikiu garantiją. Tel. 8 673 60 342. 958674

Taisome įvairių tipų televizorius klientų namuose. Iškvietimas nemokamas. Garantija. Tel. 719 765, 8 652 39 176. 956614

Taisome įvairių tipų televizorius klientų namuose. Iškvietimas nemokamas. Suteikiama garantija. Tel. 715 991, 8 671 55 064. 957899

AKCIJA! Virtuvės langas – nuo 520 Lt; 3 dalių kambario – nuo 690 Lt, balkono durys su vitrina – nuo 800 Lt (kainos su montavimu ir palangėmis). Vertikalios orlaidės, balkonų stiklinimas, roletai, žaliuzės, garažo vartai. UAB „EG group“, tel. 540 123, 8 612 65 486. 956931

Apdaila: tinkuojame, betonuojame, dažome, tapetuojame, klijuojame plyteles, gipskartonis, dedame laminatą. Santechnika. Elektra. Tel. 8 674 54 580. 952647

APSAUGOS SIGNALIZACIJA namams, butams, sodyboms, sodų nameliams, garažams. Nedidelės kainos. Tel. 8 675 04 304, e. paštas olsantra@gmail.com. 958325

Nukelta į 19 p.


193

trečiaDIENIS, gegužės 16, 2012

klasifikuoti skelbimai Dengiame, renovuojame ir remontuojame plokščius stogus prilydomąja MIDA danga. Ypatingi pasiūlymai bendrijoms. Tel. 8 614 14 430.

Paslaugos Statybos, remonto

945434

Atlieka fasadų šiltinimo darbus, dažo struktūriniais dažais. Tel. 8 653 39 495. 952032

Atliekame aplinkos tvarkymo darbus: trinkelių klojimas, tvorų statymas, apželdinimas. Įrengiame lietaus kanalizaciją, drenažą. Tel. 8 620 26 805. 958755

Atliekame grindų, parketo šlifavimą. Klijuoju plyteles, dažau, tapetuoju. Kalu dailylentes, laminatą. Santechnikos darbai. Tel. 795 508, 8 600 62 210. 932422

Atliekame griovimo darbus – sienų, pertvarų, angų pjovimas, kirtimas. Sąramų montavimas. Konsultacijos. Statybinio laužo išvežimas. Pastatų griovimas. Tel. 8 699 77 162.

957990

Atliekame griovimo darbus: pastatų išmontavimas, mūrinių, betoninių sienų ir angų pjovimas, pamatų ir stogų ardymas. Tel. 8 602 53 553, 8 610 95 056.

956667

Atliekame įvairius santechnikos darbus: kanalizacija, vandentiekis, šildymas. Keičiu WC, vonias, maišytuvus. Smulkus remontas. Tel. 795 508, 8 600 62 210. 932391

Atliekame kokybiškai tik gipskartonio montavimo darbus (sunkias ir lengvas konstrukcijas). Tel. 8 620 80 461, 8 671 13 410. 940191

Atliekame santechnikos darbus. Be poilsio dienų, garantijos, nuolaidos. Tel. 8 636 89 929, (8 37) 224 785, e. paštas bmwgulbe@gmail.com. 952012

Atliekame vidaus apdailos darbus: glaistymas, dažymas, tapetavimas, gipskartonio montavimas, laminuotų grindų dėjimas. Tel. 8 605 37 218. 958241

Atliekame visus grunto kasimo, stumdymo, išvežimo ir lyginimo darbus. Vežame žvyrą, smėlį, žvyrą betonavimui, juodžemį, skaldą. Tel. 8 614 05 241. 957522

Atliekame visus remonto darbus. Remontuojame butus, namus, sodus. Dažome, glaistome, dedame plyteles, gipskartonį. Elektros darbai. Tel. 8 607 22 667. 958645

Drenažo, lauko ir vidaus vandentiekio bei kanalizacijos, valymo įrengimų montavimas. Medžiagos su nuolaida. Sutvarkome dokumentaciją. Tel. 8 674 13 881. 957821

Elektriko paslaugos. Greitai ir kokybiškai. Suteikiame garantiją. Tel. 8 651 73 760, 8 603 95 199. 956260

Elektros darbai. Apsaugos, videosistemos. Taupaus apšvietimo sprendimai. Nedidelės kainos, kokybė, garantijos. Tel. 8 687 98 087. 949270

Pastatų šiltinimas putų polistirenu, akmens vata. Dedame struktūrinį tinką. Daugiabučių laiptinių remontas. Tinkavimo darbai. www.apsiltiname.lt. Tel. 8 602 56 512, 8 614 45 953. Pastatų vidaus patalpų remontas, restauracija. Fasadų remontas, restauracija. Šlaitinių stogų remontas. Tel. 8 686 51 538, 8 687 11 109, 8 682 20 378 943771

Pigiausiai gaminame plastikinius langus, šarvuotas duris, aliumininius balkonus. Stikliname. 5 m. garantija. Apdailos darbai. Tel. 8 600 61 010, 8 617 56 746. 958406

PLASTIKINIAI LANGAI, ŠARVUOTOS DURYS (KBE, „Decco“ vokiški profiliai, pagaminta Lietuvoje). Perkantiems 3 langus – dovana: tinklelis nuo uodų. Tel. 8 654 34 270.

Greitai dengiame stogus įvairia danga. Nestandartiniai skardos lankstymo ir montavimo darbai. Pigiau sukomplektuojame medžiagas. Garantija. Nuolaidos! Tel. 8 682 47 001.

Plastikiniai langai, šarvuotos durys, balkonų stiklinimas, apdaila. Langų reguliavimas, taisymas. Buto remonto darbai. Savanorių pr. 287–316, tel. 8 606 28 921.

GRINDŲ BETONAVIMAS Kaune ir aplink Kauną. Konsultuojame, tiekiame medžiagas, suteikiame garantiją. Tel. 8 678 19 899, e. paštas a.gudziunas@gmail.com.

Privatus santechnikas-suvirintojas atlieka visus santechnikos ir suvirinimo darbus. Suteikiu garantiją, taikau nuolaidas. Tel. 205 251, 8 674 97 821.

Griovimo darbai: pastatų išmontavimas, mūrinių, betoninių sienų ir angų pjovimas, pamatų ir stogų ardymas. Tel. 8 602 53 553, 8 610 95 056.

Santechnikas atlieka įvairius darbus: vandentiekio, šildymo, kanalizacijos sistemų, WC. Atlieku elektriko darbus. Tel. 8 647 73 244.

957381

955125

956669

Kaminų įdėklai (darbo patirtis), valymas. Pristatomieji kaminai. Latakų valymas. Garantija. Be poilsio dienų. Tel. 8 676 53 813. www.kaminuideklai.com.

946926

Kaminų įdėklai, valymas, pristatomieji kaminai, remontas. Kaminų mūrijimas. Stogų dengimas. Tel. 8 619 29 430.

958118

Kaminų skardinimas, kaminų įdėklai, montavimas, remontas, valymas. Garantija. Stogų remontas, dažymas, dengimas. Tel. 8 677 96 297. 958717

Kasame ekskavatoriais, lyginame buldozeriais, vežame savivarčiais žvyrą, skaldą, juodžemį. Įrengiame įvažas bei kelius į statybų aikšteles. Tel. 8 699 77 162.

956729

958813

Elektros instaliacija, senos instaliacijos renovacija, gedimų šalinimas. Elektros prietaisų prijungimas. Draugiškos kainos. Tel. 8 647 77 683. 950649

Vidaus įrangos Atlieku elektros instaliacijos ir remonto darbus, montuoju apsaugos ir priešgaisrinę signalizaciją. Tel. 8 618 56 485.

956400

949975

958792

957542

Santechnikas atlieka vandentiekio, kanalizacijos, vamzdynų, WC, vonių, dušų, gyvatukų darbus. Garantijos. Tel. 8 604 95 971.

958298

Santechnikas atlieka visus santechnikos darbus. Padeda nupirkti, atvežti medžiagas (su nuolaidomis). Tel. 8 680 84 699 nuo 7 iki 22 val. 951393

Santechnikas keičia kriaukles, WC ventilius, gyvatukus, prijungia buitinę techniką, išvalo kanalizaciją. Nuperka medžiagas. Tel. 424 099, 8 683 05 242. 950717

Santechnikas keičia vandentiekio, kanalizacijos vamzdynus, stato WC. Kiti santechnikos darbai. Dirba be poilsio dienų. Garantija. Tel. 8 645 22 683. 956429

1 k. butą Šilainiuose, monolitiniame name (12/10 a., bendr. pl. 36 kv. m, su balkonu, vidinis, saulėta pusė, suremontuotas, rakinama laiptinė). Tel. 8 676 63 692.

Pigūs LAIPTAI iš sausos ąžuolo, uosio, klevo medienos (projektuoju, gaminu, montuoju). Tel. 8 610 75 452.

10 a namų valdos sklypą Palemone, Apnarų g., netoli Kauno marių, visos komunikacijos. Tel. 8 666 72 166.

Roletai, žaliuzės gamintojo kainomis. Matavimas, montavimas nemokamas. Suteikiama garantija. Tel. 8 616 29 180, e. paštas vaidas@fajetonas.lt.

24 a žemės sklypą prie Kauno marių, Samylų k., su visais reikalingais statybai dokumentais. Tel. (8 37) 225 490, 8 608 51 012; www.musukvartalai.lt.

940564

949734

958540

Baldžių Aptraukiame audiniu baldus. Keičiame spyruokles, vatiną, poroloną. Pensininkams – nuolaidos. Transportas – nemokamai. Tel. 779 101, 8 603 49 621. 949499

Aptraukiame audiniu, dirbtine ir natūralia oda baldus. Keičiame visas reikalingas medžiagas. Ilgametė darbo patirtis. Transportas nemokamas. Tel. 8 604 76 264, 730 715.

953136

Aptraukiame baldus gobelenu. Keičiame medžiagas. Dirbame dirbtuvėje ir kliento namuose. Aukšta kokybė. Pensininkams – nuolaidos. Tel. 365 100, 8 699 39 904.

949477

Gaminame nestandartinius kietuosius baldus: virtuvės, prieškambario, komodas, stalus, lentynas, spintas... Atvežame, surenkame nemokamai. Tel. 8 601 26 068. 950900

Greitai, kokybiškai ir pigiai remontuojame minkštuosius baldus. Keičiame spyruokles ir poroloną. Transportas nemokamas. Tel. 712 540, 8 675 65 133. 955115

Greitai, kokybiškai remontuojame minkštuosius baldus. Keičiame spyruokles, poroloną. Pensininkams – 10% nuolaida. Tel. 366 454, 8 671 24 083. 958179

Atliekami visi mūrijimo, betonavimo darbai. Atliekame griovimo darbus. Tel. 8 648 73 778.

Klijuoju glazūruotas plyteles, darau vonios ir vamzdynų uždengimus, atlieku santechnikos darbus. Tel. 707 838, 8 619 66 635.

Šiltiname fasadus, įrengiame struktūrinį tinką, klojame trinkeles, dengiame įvairių tipų stogus. Tel. 8 686 00 823, 8 699 29 179.

953449

958445

Projektuoju ir gaminu kietuosius baldus pagal individualius užsakymus. Atvykstu į namus, išmatuoju ir patariu interjero klausimais NEMOKAMAI. Tel. 8 683 90 946.

Atlieku dažymo darbus, klijuoju plyteles ir kt. Tel. 8 676 93 043. Kaunas.

Klojame trinkeles. Drenažas, valymo įrenginiai. Betonuojame pamatus, atramines sienutes, perdangas. Technikos nuoma. www.peiveris.lt. Tel. 8 600 22 703.

958673

Atlieku santechnikos darbus: šildymo, vandentiekio, kanalizacijos. Montuojame: kriaukles, WC, dušo kabinas ir kt. Tel. 8 608 65 900. 956195

Atvežame žvyro, smėlio, skaldos, atsijų, juodžemio, betono gaminių. Tel. 373 894, 8 616 56 993. 950776

Automobilinio bokštelio nuoma (15 m aukščio). Pjauname, genime medžius. Šlaitinių stogų dengimas, skardinimas. Tel. 8 687 19 660 (Rolandas), 8 602 92 845. 955404

Be dulkių kokybiškai šlifuojame, lakuojame, restauruojame parketą, medines grindis, laiptus. Tel. 8 677 36 264. www.slifavimas.info.

950732

Be dulkių šlifuojame, lakuojame parketą, grindis. Dedame parketą. Tel. 8 698 87 702, 264 557 (namų). 957656

Betonuojame grindis, atliekame paruošiamuosius darbus. Dirbame vokiška įranga BMS. Garažai, sandėliai. Garantija. Tel. 8 671 15 807. 947850

Dengiame naujus ir renovuojame senus stogus. Skardinimo darbai. Karkasinių namų statymas. Gipskartonio montavimas. Dailylenčių kalimas. Tel. 8 689 47 224. 957568

Dengiame plokščiuosius stogus prilydomąja danga, skardiname, suteikiame garantiją. Tel. 8 687 94 355, (8 37) 743 220. 943445

Dengiame šlaitinius stogus, rekonstruojame, skardiname. Komplektuojame medžiagas. Gaminame kaminų įdėklus ir juos valome. Tel. 8 612 82 740. 957172

Dengiame stogus, rekonstruojame, skardiname. Kaminų įdėklai, valymas. Karkasinių namų statymas. Tel. 8 601 77 895.

957184

Drenažo, vandentiekio, buitinių nuotekų, lietaus kanalizacijos, siurblinių įrengimas, melioracijos darbai. Aplinkos tvarkymas, trinkelių klojimas, tvorų ir vejos įrengimas. www.henkesta.lt. Tel. 8 685 33 173. 958694

952558

Klojame trinkeles. Ruošiame pagrindus trinkelėms. Dedame vejos bortelius. Tel. 8 682 06 943.

957177

Kokybiškai dažome, tapetuojame, klijuojame plyteles. Staliaus, santechnikos, elektros darbai. Prieinamos kainos. Patirtis, garantija. Medžiagoms taikomos nuolaidos. Tel. 8 679 72 024. 958707

Kokybiškai remontuojame ir dažome pastatų fasadus, balkonus. Hermetizuojame daugiaaukščių pastatų siūles. Dažome laiptines. Garantija 5 metai. Tel. 8 613 50 882. 956577

Krautuvais, ekskavatoriais BOBCAT gręžiame, griauname, krauname, lyginame. Tel. 8 687 57 902. 953605

Meistrai mūrija, tinkuoja, betonuoja, dažo, klijuoja plyteles, atlieka santechnikos, stalių, elektros darbus. Taikome nuolaidas. Tel. 736 068, 8 648 97 426. 958733

Moterys dažytojos dažo, glaisto, tapetuoja butus ir įvairias patalpas. Tel. 8 603 93 662. 958554

Nebrangiai ir kokybiškai dažome lauko fasadus, stogus, tvoras. Remontuojame daugiabučių namų laiptines. Tel. (8 37) 249 178, 8 672 46 162. 951576

Nuomoja 1,5 t ir 3 t ekskavatorius. Tel. 8 615 12 907.

949656

Nuomojame BOBCAT mini krautuvus, ekskavatorius. Kasame, lyginame, griauname, gręžiame pamatams skyles, iškrauname, pakrauname krovinius. Tel. 8 656 41 801. 930750

Pamatai. Įrengiame visų tipų pamatus. Betonuojame perdangas, grindis, tvoras. Gręžiame gruntą poliams iki 7 m. Tel. 8 611 05 656. www.statybugama.lt. 956745

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Pabrangimas nuo 15 proc./mėn. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“. 948192

944948

Skardos lankstinių gamyba. Lietaus nubėgimo sistemos. Tel. 8 686 34 313, 545 456.

951880

956457

Virtuvės, svetainės, biuro, miegamojo, vonios, spintų ir kitų kietųjų baldų gamyba. Garantija, išsimokėtinai. Tel. 8 679 77 357; www.ivairusbaldai.lt. 956863

951936

Statybininkų brigada kokybiškai atlieka betonavimo, stogų dengimo darbus. Montuojame tvoras. Tel. 8 604 30 273.

951274

Statome karkasinius statinius (namai, sodo nameliai, ūkiniai pastatai), atliekame stogo rekonstrukciją, statome pavėsines, kalame dailylentes (visų tipų), visos stalių paslaugos. Tel. 8 670 67 156. 956280

Stogų dengimas, šiltinimas. Tarpblokinių siūlių remontas. Tel. 8 681 79 195, 8 686 88 034. 940531

Stogų dengimas, skardinimas, pakalimai, kaminai. Tel. 8 658 97 598.

953100

Suvirinimo elektra darbai. Metaliniai gaminiai pagal individualius pageidavimus. Remontas. www.suvirintojas.eu. Tel. 341 102, 8 614 64 490.

Teisinės paslaugos

956751

TRINKELIŲ KLOJIMAS. Kokybiškai kloju trinkeles, vejos bortelius, įrengiu vandens nutekėjimo sistemas. Kokybę garantuoju. Tel. 8 687 82 448. 948378

UAB „Kestugneta“ atlieka visus statybos ir remonto darbus. Tvarko butus, namus, sodybas ir biurus. Tel. 8 600 92 790. 958642

UAB „Langų era“ siūlo aukštos kokybės plastikinius langus iš A klasės profilio VEKA. Lango kvadratinio metro kaina tik nuo 259 Lt. Taip pat siūlome balkonų stiklinimą, duris, roletus. Užsakius langą – 33 % nuolaida tinkleliams nuo uodų. Pasiūlymas galioja tik gegužės mėnesį. Tel. 8 609 77 366. E. p. info@languera.lt.

916829

Kitos

953763

957225

Išparduodu: butus, namus, sodus, sodybas, sklypus, patalpas. Padedu parduoti, nupirkti, konsultuoju. Tel. 8 618 84 422, (8 37) 333 555, www.simokusilas.lt. 914158

Namą Pikulo g., Vilijampolėje (bendr. pl. 250 kv. m, labai rami vieta), 5,5 a sklypas. Tel. 8 698 21 958. 958251

NAUJOS STATYBOS 3 kambarių butą Giraitėje (2 a. namas, bendras plotas 64 kv. m, visos komunikacijos, PIGUS AUTONOMINIS ŠILDYMAS). Tel. 8 676 22 528. KNTPA.

957596

Naujos statybos dviejų, trijų kambarių butus Kaune (autonominis šildymas, patogus išplanavimas, židinys, vieta automobiliui, puiki apdailos kokybė, lodžijos, gera kaimynystė, šalia PC, išvystyta infrastruktūra, maži mokesčiai). Dirbame ir šeštadienį. Tel. 8 698 09 808. 958283

Parduodamas 14,34 a žemės sklypas Kaune, A.Žmuidzinavičiaus g. Įvestos visos miesto komunikacijos. Statybos leidimas. Kaina 120 000 Lt. Tel. 8 698 48 882. 958462

Sodą Piliuonos k., SB „Saulėtekis“, 1 a. mūrinis su pusrūsiu namas, bendr. pl. 58,7, gyv. pl. 29 kv. m, 6,6 a žemės. Kaina 75 000 Lt. Tel. 8 612 57 763. UAB „Panta“ padeda parengti dokumentus naujiems ir rekonstruotiems pastatams įteisinti. Organizuoja pastatų ir žemės kadastrinius matavimus, pastatų projektavimo, žemės sklypų padalijimo ir sujungimo projektus. Tel. 8 600 08 555. 943889

„ABDONO“ kilimų ir žaliuzių valykla valo kilimus (kliento patalpose arba išsivežame), minkštuosius baldus, čiužinius, „Bauer“ ir kt. patalynę sausu ir šlapiu giluminiu būdu amerikietiška įranga. Langų valymas, grindų dangos atnaujinimas, patalpų tvarkymas po remonto ir visos kitos švaros paslaugos. UAB „ABDONAS“ (bet kada), tel. 77 09 44, 8 688 18 946. Žemaičių g. 31, www.abdonas.lt. 947440

Kiekvieną savaitę vykstame į Olandiją. Imame pakeleivius, vežame siuntinius, automobilius. Tel. 8 683 73 678, +316 449 05 324. 946824

NEMOKAMAI išvežame bet kokį nereikalingą metalo laužą, buitinę techniką. Mokamai – senus baldus, šiukšles ir visa kt. Pjauname medžius. Tel. 8 601 99 230, 799 681. 957760

Pjauna pavojingai pasvirusius medžius, geni šakas, pjauna kirtimus. KITI MIŠKO DARBAI. Tel. 8 636 64 460. 955476

Visi apželdinimo darbai. Įrengiame vejas, dekoratyvinius baseinus, krioklius, akmens takelius. Kultivatoriaus paslaugos. Tel. 8 672 44 785, 8 600 88 285. 942214

Pamesta

955750

UAB MODESTA – grindų, pramoninis, pamatų, tvorų (jų įrengimas) betonavimas. Tel. 8 685 00 577.

958571

Dviejų a. mūrinį šiuolaikišką 2008 m. namą už TOPO centro (b. pl. 170, kambariai 40, 20, 9 kv. m, virtuvė 10 kv. m, autonominis šildymas, pigus išlaikymas, garažas 50 kv. m, signalizacija, 2,5 a sklypas). Kaina 299 000 Lt. Tel. 8 679 54 457.

958429

Išparduodamas bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių turtas. Visa informacija – www.adminbiuras.lt.

949776

Terasos. Įrengiame medines ir betonines terasas, įvairius stogus. Statome tvoras. Hidroizoliuojame rūsius. Tel. 8 611 05 656. www.statybugama.lt.

958834

Du namų valdos sklypus prie Juragių, Tvarkiškių k., po 12 arų ir 2 a. gatvės, pigiai. Tel. (8 37) 225 490, 8 608 51 012; www.musukvartalai.lt.

958853

952660

Šiltiname namų fasadus, dedame struktūrą. Tel. 8 687 53 187.

958573

4 kambarių butą Šilainiuose, Rasytės g. (9 a. blokinio namo V a., b. pl. 84 kv. m, erdvus, 2 balkonai, maži šildymo mokesčiai). Tel. 302 531, 8 676 22 955. KNTPA.

Garažą Kovo 11-osios g. 57A, šalia parduotuvės RĖDA (po visu garažu – rūsys, naujas stogas). Kaina 23 000 Lt. Tel. 8 652 32 401.

957959

957240

956630

952957

Kasu šulinius, vietinę kanalizaciją. Valau ir gilinu šulinius. Surandu vandens gyslą. Suorganizuoju žiedų atvežimą. Tel. 8 676 67 428.

958437

958028

Aptraukiame baldus gobelenu. Keičiame spyruokles, vatiną, poroloną – dirbtuvėse ir pas klientą. Pensininkams – nuolaidos. Tel. 366 160, 8 651 82 459.

Kietųjų baldų gamyba: virtuvės, prieškambario, svetainės, jaunuolio baldai, spintos ir kt. Tel. 8 698 43 448 nuo 8 iki 21 val.

957930

Nekilnojamasis turtas Kaune ir Kauno rajone

Įvairios durys pigiau. Didelis spalvų, modelių pasirinkimas. Naujiena – stogeliai, terasos. Dirba kvalifikuoti specialistai. Tel. 457 915, 8 676 70 000; www.lietuviskosdurys.lt.

Santechnikos darbai. Keičiame vandentiekio, kanalizacijos sistemas. Statome radiatorius, vonias, kriaukles, WC. Dirbame greitai ir kokybiškai, be poilsio dienų. Tel. 8 674 96 271.

Atliekame visus statybos, remonto darbus: elektra, santechnika, griovimas, mūrijimas, betonavimas, gipskartonio montavimas, visa apdaila. Tel. 8 699 77 162.

parduoda

Dingusį leidimą ginklui Nr. 1009, išduotą KRKP 2007 m. Vidmantui Vitkauskui, laikyti negaliojančiu. 958721

Vieno kambario butą Savanorių pr., Dainavos r. (bendr. pl. 32 kv. m, 5/1 a., plastikiniai langai, balkono nėra). Kaina 62 000 Lt. Tel. 8 615 20 923. 958274

8,51 a namų valdos sklypą Sargėnuose (naujas kvartalas, prie pušynėlio, elektra, dujos, miesto vandentiekis ir kanalizacija). Tel. 8 699 85 923. 8,5 a namų valdos sklypą Rokeliuose (naujas kvartalas, elektros dėžutė, kelias). Tel. 8 676 22 944. 2 kambarių butą Dainavoje, V.Krėvės pr. (5 a. blokinio namo 5 a., b. pl. 44 kv. m, naujai suremontuotas). Tel. 395 097, 8 614 23 050. KNTPA. 2 kambarių butą Partizanų g. (9 a. blokinio namo I a., toliau nuo pagrindinės gatvės, 2 balkonai, didelė žalioji zona). Tel. 301 251, 8 687 70 827. KNTPA. 2 kambarių butą Šilainiuose, Naujakurių g. (5 a. blokinio namo 4 a., b. pl. 51 kv. m, namas renovuotas, maži mokesčiai). Tel. 300 916, 8 676 22 528. KNTPA. 1 kambario butą Eiguliuose, Šiaurės pr. (5 a. blokinio namo 4 a., b. pl. 33 kv. m, plastikiniai langai, šarvo durys). Tel. 308 866, 8 609 96 655. KNTPA. 3 kambarių butą Eiguliuose, Šiaurės pr. (9 a. blok. namo VI a., b. pl. 61 kv. m, padarytas kosmetinis remontas). Tel. 395 004, 8 614 21 015. KNTPA.

Nukelta į 20 p.


20 2

trečiaDIENIS, gegužės 16, 2012

klasifikuoti skelbimai Parduodu senovines pilnavidures plytas. Kiekis 8 000 vnt., vnt. kaina 1,70 Lt. Tel. 8 699 99 395.

parduoda Nekilnojamasis turtas Kaune ir Kauno rajone

957138

2 kambarių butą Dainavoje, Birželio 23-iosios g. (5 a. mūrinio namo 2 a., b. pl. 47 kv. m, balkonas į pietų pusę, erdvus ir patogus). Tel. 302 530, 8 609 96 653. KNTPA.

939968

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius, nichromą. Jurbarko g. 2, tel. 363 283, 8 699 69 731.

1,5 kambario butą Dainavoje, Pramonės pr. (5 a. plytinis namas, b. pl. 38 kv. m). Tel. 302 531, 8 676 22 955. KNTPA.

939746

2 kambarių butą Šiaurės pr., Eiguliuose (9 a. blokinio namo I a., b. pl. 51 kv. m, tvarkingas, kaina 87000 Lt). Tel. 300 917, 8 600 27 072. KNTPA.

958824

2 kambarių butą Dainavoje, Partizanų g. (5 a. blokinio namo I a., b. pl. 47 kv. m, tvarkingas, vidinis, pakeistas vamzdynas). Tel. 302 533, 8 676 22 262. KNTPA. Sodą Gervėnupyje, SB „Pamiškė“ (mūrinis namas, b. pl. 46 kv. m, geras privažiavimas, 8,45 a žemės). Tel. 301 102, 8 614 93 479. KNTPA 2 kambarių butą A. Šančiuose, Ašmenos 2-ojoje g. (8/2 a., plytinis, naujos statybos, suremontuotas, b. pl. 54 kv. m). Tel. 302 535, 8 600 41 775. KNTPA. 958833

3 kambarių butą Eigulių r., P.Plechavičiaus g. (16 a. blokinio namo 9 a., b. pl. 69,5 kv. m, butas erdvus, tvarkingas). Tel. 302 531, 8 676 22 955. KNTPA. 1 kambario butą Šilainiuose, Šarkuvos g. (5 a. blokinio namo I a., b. pl. 36,2 kv. m, vidinis, tvarkingas, plast. langai). Tel. 395 097, 8 614 23 050. KNTPA. Naujos statybos namą Aleksote, Naujokų g. (b. pl. 203 kv. m, 6 a žemės sklypas, komunikacijos už 50 m). Tel. 395 098, 8 614 22 030. KNTPA. 12,40 a žemės sklypą Kauno r., SB „Vanagynė“ (trifazė elektra, gręžinio vanduo, vietinė kanalizacija, sodo namelis). Tel. 302 531, 8 676 22 955. KNTPA. Namą Šilainiuose, Milikonių skg. (1 a. plytinis namas, b. pl. 50 kv. m, 3 a žemės, suremontuotas, šildymas kietuoju kuru). Tel. 301 103, 8 614 21 023. KNTPA. 958832

Nekilnojamasis turtas kitose vietose

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius, senus automobilius. Veiverių g. 148A, tel. 392 213, 8 686 40 259. 939595

AKCIJA – PJUVENŲ briketams! Parduodame pjuvenų briketus, durpių briketus. Atvežame. Kreiptis Kalvarijos g. 7, Kaunas, tel. 8 683 54 559, 298 566. 955263

Atvešime geros kokybės baltarusiškų durpių briketų, akmens anglių. Taikomos nuolaidos. Tel. 8 683 13 463. 950861

Atvešime malkų miškavežiu. Taip pat atvežame ąžuolinių, beržinių, alksninių malkų (skaldytas, trinkelėmis). Tel. 8 674 02 104. www.malkos.lt. 948560

Atvežame ąžuolo, uosio, beržo, juodalksnio ir mišrių sausų geros kokybės malkų (trinkelėmis ir skaldytų). Pristatome nemokamai. Tel. 8 689 30 433. 950226

Atvežame malkų miškavežiu. Brangiai perkame mišką su žeme arba išsikirsti. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 601 25 955, 8 601 26 268. 937527

Ąžuolo, beržo pjuvenų briketus ir baltarusiškus durpių briketus. PAVASARINĖS NUOLAIDOS! Tel. 8 677 44 884. 950340

Ąžuolo, beržo, uosio, juodalksnio malkas – skaldytas, trinkelėmis, rąstais. Uosio parketo lenteles. Tel. 8 608 64 784. 956708

Beržo, uosio, ąžuolo, juodalksnio skaldytos malkos. Tel. 8 613 23 999.

951430

Diskinį pjūklą, oblių (7 operacijos), stalinę pjovimo mašiną. Kaina 1500 Lt. Tel. 383 045.

958427

Buitinė technika

Malkas: beržo – 110 Lt, juodalksnio – 100 Lt (mašinoje sukrautos tvarkingomis eilutėmis). Turime pjuvenų briketų ir mišrios medienos – 450 Lt. Tel. 8 652 59 118. Nuolat ąžuolines atraižas. 7 kubinių m kaina su pristatymu 500 Lt. Tel. 8 672 65 895. 958311

Parduodame ąžuolines, uosines, beržines, juodalksnio malkas (rąstais, trinkelėmis, skaldytas). Perkame mišką visoje Lietuvoje. Tel. 8 656 86 202. 940880

Buitinės technikos IŠPARDUOTUVĖ! Nauja ir su išorės defektais buitinė technika – iki 70 proc. pigiau. Savanorių pr. 214, Kaunas. Tel. 8 670 25 245. 953716

Čekų gamybos kombinuotą vandens šildytuvą „Dražice“ (mažai naudotas, talpa 160 l, 2 kW). Kaina 600 Lt. Tel. 8 611 51 070. 958404

Defektuota, naudota, nauja buitinė technika. Virtuvės įrankiai, aksesuarai ir indai. www.aldile.com, Jonavos g. 254, Kaunas. Tel. 8 698 31 328. 936785

Nauja ir nukainota buitinė technika (orkaitės, šaldytuvai ir t.t.), virtuvės reikmenys. Atidavus seną buitinę techniką – nuolaida iki 200 Lt! AEG, „Bosch“, „Liebherr“, „Siemens“ ir t.t. Kovo 11-osios g. 45A. Tel. 313 656, 8 699 83 487; www.ventara.lt.

Parduodu įvairių rūšių malkas (skaldytas, trinkelėmis, rąstukais). Atvežimas nemokamas. Tel. 8 611 84 924, e. paštas euruta66@gmail.com. 955932

Parduodu malkas: uosio, beržo, ąžuolo, alksnio, juodalksnio. Sausas atraižas maišuose. Tel. 8 630 41 245. 958388

PREKYBA KIETUOJU KURU: akmens anglys; baltarusiški durpių briketai; medžio pjuvenų briketai; medžio pjuvenų granulės. Dirbame I–V 9–18 val. Adresas A.Juozapavičiaus pr. 7, tel. 746 419, 8 612 63 246. 937382

Supjautos atraižos: pušies – 300 Lt; juodalksnio, beržo, ąžuolo – 380 Lt. Atraižos maišuose: pušinės – 6 Lt (vnt.); ąžuolo, beržo, juodalksnio – 7 Lt (vnt.). Tel. 8 670 32 999. 951313

821512

Perka

Statybinės medžiagos

Geromis kainomis superka automobilius, mikroautobusus, visureigius. Gali būti daužti ar su defektais. Išsiveža. Tel. 8 620 24 539. 937340

„Metrampa“ brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą, automobilius. Moka iš karto, išsiveža. Švenčionių g. 8, Betygalos g. 2. Tel. 740 405, 8 682 55 681, www.metrampa.lt. 952137

Gaminame įvairių matmenų statybinę medieną, lauko ir vidaus dailylentes, terasines lentas. Transporto paslaugos. Tel. 8 618 16 298, 8 614 55 029, 384 131. Romainių g. 29A, Kaunas. 951752

Įvairią statybinę medieną, dailylentes, terasines lentas, pjuvenas, atraižas. Transporto paslaugos. Dirbame ir šeštadieniais. Tel. (8 37) 330 071, 8 682 25 858. 946117

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius, senus automobilius. Vokiečių g. 187, tel. 478 088, 8 681 46 384. 939819

Alavą, nichromą, nerūdijantį ir instrumentinį plieną, elektros variklius, generatorius, starterius ir įvairius metalus. Tel. 8 610 22 688.

Perku žemės grąžinimo dokumentus. Atsiskaitau iš karto. Tel. 8 684 94 670. 936244

Pirksiu vieną kambarį su daliniais patogumais be tarpininkų. Arba keičiu 1 k. butą M.Riomerio g. (su visais patogumais, II a.) į butą su daliniais patogumais. Tel. 733 310 11–21 val. 958324

Superkame juoduosius, spalvotuosius metalus. Demontuojame, išsivežame mažus kiekius. Be poilsio dienų. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 600 60 674, 260 840. 947128

Superkame naudoti netinkamus automobilius, pasiimame, išrašome utilizavimo pažymas. Tel. 340 051, 8 687 30 800. 955216

UAB „TORLINA“ brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, buitinę techniką, senus automobilius, elektros variklius, akumuliatorius. Galime išvežti savo transportu. Išrašome utilizavimo pažymas. Ateities pl. 34, Kaunas, tel. (8 37) 44 14 14, 8 698 08 051 (juodieji metalai); (8 37) 44 14 14, 8 611 44 404 (spalvotieji metalai). Darbo laikas I–V 8–17 val., VI 8–13 val. 947625

VAZ, „Moskvič“, GAZ ir kitus importinius automobilius, kėbulus. Pasiimame. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724.

919881

Aliuminio, vario, bronzos, nichromo, nerūdijančio plieno ir juodųjų metalų laužą, akumuliatorius, elektros variklius. Kreiptis Elektrėnų g. 8, 8.30–17 val., tel. 8 686 83 409. 904007

Aukštomis kainomis įmonė perka įvairius AUTOMOBILIUS ir kt. techniką (po eismo įvykio ar su kt. defektais). Greitai tvarkome dokumentus, atsiskaitome, pasiimame. Tel. 8 648 74 669.

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų ir nerūdijančio plieno laužą, el. variklius, senus automobilius. Demontuojame metalą. Technikos g. 8C, tel. 8 687 46 496. 939892

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, el. variklius. Išsivežame metalą. Raudondvario pl. 112, tel. 267 424, 8 650 50 353. 939671

0–24 val. atvežame žvyro, smėlio, skaldos juodžemio, durpių, mėšlo. Savikroviu išvežame gruntą, šakas, statybinį laužą. Rašome sąskaitas. Tel. 8 640 10 444. 952294

Atvežame GAZ-53 savivarčiu: juodžemio, smėlio, žvyro, atsijų, skaldos, kompostinių, durpių. Išvežame šiukšles. Tel. 343 278, 8 699 83 319. 955034

Atvežame iki 12 t smėlio, žvyro, skaldos, atsijų, juodžemio, durpių. Išvežame statybinį laužą. „Bobcat“ ir savivarčių paslaugos. Tel. 8 698 07 749. 952812

Atvežame molio, žvyro, statybinio laužo, juodžemio. Išvežame statybinį laužą. Rašome sąskaitas. Tel. 8 698 25 082. 951686

Atvežame nuo 1 iki 10 kub. m žvyro, smėlio, atsijų, skaldos, juodžemio. Krovinių pervežimas. Tel. 8 618 20 971. 940490

Atvežame smėlio, žvyro, juodžemio, skaldos, atsijų iki 7 tonų. BOBCAT nuoma. Tel. 8 657 68 660. 952283

Atvežame sunkvežimiais KAMAZ, GAZ-53 žvyro, skaldos, atsijų, malkų, juodžemio, mėšlo. Išvežame statybų laužą, šiukšles. Vežu kt. krovinius. Tel. 8 671 70 006. 953914

Pirksiu vieno arba dviejų kambarių butą Dainavoje, Eiguliuose, Šilainiuose. Tel. 308 866, 8 609 96 653.

Atvežame žvyro, smėlio, skaldos, atsijų, žemių, juodžemio. Nuomojame mini krautuvą BOBCAT. Išvežame statybinį laužą. Tel. 8 620 26 805.

Perku trijų, keturių kambarių butą arba dalį namo Kaune ar netoli Kauno (su miesto patogumais). Tel. 302 535, 8 676 22 262.

Atvežu 5–11 kub. m žvyro, smėlio, akmens skaldos, akmenukų, juodžemio ir atsijų. Savivarčio paslaugos. Tel. 8 618 67 815.

Namą, dalį namo, kotedžą arba namų valdos sklypą Kaune ar šalia Kauno. Tel. 8 676 22 528, 8 614 21 023.

Atvežu pigiai GAZ-53 (1–5 kub. m) juodžemio, mėšlo, durpių, žvyro, skaldos, smėlio, atsijų. Ekskavatoriaus nuoma. Tel. 8 606 11 127.

939528

957614

949300

958736

958316

950603

Automobilių supirkimo įmonė perka visų markių automobilius nuo 200 iki 2000 Lt. Patys pasiimame. Atsiskaitome vietoje. Sutvarkome dokumentus. Tel. 8 615 87 008.

952734

Atvežu savivarčiu su kranu juodžemio, durpių, žvyro, skaldos, organinių trąšų. Pasikraunu nebirių medžiagų. Tel. 236 801, 8 687 73 505.

Automobilius (senus, surūdijusius, su defektais, nevažiuojančius) ir kėbulus. Atsiskaito iš karto, pasiima patys. Tel. 8 673 31 752, 8 607 97 663.

Baldų, pianinų perkraustymo (krauname, montuojame), krovinių gabenimo paslaugos. Tel. 8 650 12 579, 740 666.

951502

943392

Brangiai juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą: aliuminį, varį, žalvarį, akumuliatorius. Išsivežame patys. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724.

Krovininiu savivarčiu su manipuliatoriumi atvežame smėlio, žvyro, skaldos, atsijų, juodžemio. Išvežame statybinį laužą. Tel. 8 657 66 158.

937843

958347

919969

Nebrangiai perkraustysiu (yra krovėjai), pervešiu krovinius krovininiu sunkvežimiu „Iveco“. Dirbu be poilsio dienų. Tel. 260 665, 8 678 38 973.

958239

941946

Parduodu pusę medinio namo Jonavos r., Žeimiuose, Sodų g. Yra 15 arų žemės. 45 km nuo Kaune. Netoli yra vandens telkinys. Kaina 35 000 Lt. Tel. 8 600 72 160.

958428

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius, nichromą. Birželio 23-iosios g. 23A, tel. 312 043, 8 682 40 444.

Kitos prekės

1 kambario butą Eigulių r., Kalniečių g. (9 a. plyt. namo V a., tvarkingas, pakeistas vamzdynas, su baldais ir buitine technika). Tel. 300 915, 8 676 22 529. KNTPA.

1 kambario butą (I–II a.), pageidauju Žaliakalnyje. Nesiūlyti aukščiau ir bendrabučio tipo. Skambinti nuo 18 val. tel. (8 37) 334 597.

Brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, elektros variklius, akumuliatorius. Išsiveža patys. Išveža senus automobilius. Vandžiogalos pl. 106, Domeikava, tel. 8 682 69 307, (8 37) 478 989. 947658

Brangiai perkame juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, elektros variklius, akumuliatorius. Išsivežame patys. Išvežame senus automobilius. S.Lozoraičio g. 19, Garliava, tel. 8 611 39 500. 947645

Brangiai perkame mišką. Tel. 8 642 00 055.

955731

Brangiai perku mišką (su žeme arba išsikirsti). Atsiskaitau iš karto. Miškavežio paslaugos. Tel. 8 685 16 221, 8 635 30 367, (8 37) 291 255. 928637

Brangiai superkame visų markių lengvuosius automobilius, mikroautobusus, sunkvežimius. Išsivežame, tvarkome dokumentus. Tel. 8 643 06 597, 8 604 27 116. 955683

Įvairius senus su defektais ir po avarijos automobilius, kėbulus. Pasiimame patys, išrašome utilizavimo pažymas. Tel. 8 684 26 629, 8 603 62 208. 949326

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Pabrangimas nuo 15 proc./mėn. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“. 948170

Perka žemę, mišką visoje Lietuvoje, tinka apleista, išnuomota, su bendraturčiais. Sutvarko dokumentus, atsiskaito iš karto. Tel. 8 671 08 059. 910340

Perkame mišką su žeme, biržes išsikirsti Prienų regione. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 687 95 968.

958590

Įvairūs

Transportas. Perkraustymas. www.limesa.lt. Tel. 8 687 48 399.

Nuomoja

951733

VĮ „Kauno aerouostas“ skelbia viešą nuomos konkursą 1 metams išnuomoti 7,78 kv. m negyvenamąją patalpą Nr. 1-64 ir 7,84 kv. m negyvenamąją patalpą Nr. 1-63, esančias Kauno oro uosto keleivių terminale, 1 aukšte (pastato žymėjimas plane 46T3g, unikalus turto numeris iš registro pažymėjimo 4400-1505-9455), Karmėlava, Kauno r., prekiauti aviabilietais skrydžiams iš Kauno oro uosto. Išnuomojamos tik abi nurodytos patalpos kartu. Pradinė 1 kv. m nuomos kaina 25 Lt plius PVM per mėnesį. Be nuomos mokesčio, nuomininkas privalės mokėti žemės nuomos mokestį 1 kartą per metus ir mokesčius už komunalines ir kitas jam teikiamas administracines paslaugas. Papildomi reikalavimai: kartu su paraiška pateikti dokumentus, įrodančius, kad įmonė turi 5 metų antžeminio aptarnavimo veiklos vykdymo patirtį tarptautiniame oro uoste, yra sertifikuota IATA (International Air Transport Association) narė bei turi bet kokios aviakompanijos, veikiančios Lietuvoje, įgalioto bilietų pardavimo agento statusą. Paraiškos rengiamos pagal 2001 12 14 nutarimą Nr. 1524 „Dėl Valstybės materialiojo turto nuomos“ (aktuali redakcija) ir teikiamos iki 2012 05 28 9 val. adresu 313 kab., Oro uosto administracinis pastatas, Karmėlava, LT-54460 Kauno r. Pradinį įnašą, lygų paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui su PVM, pervesti į Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriaus a.s. Nr. LT052140030001721889, banko kodas 21400. Konkurso dalyvio, nepateikusio visų reikalaujamų dokumentų, ar pateikusio dokumentus, kurie neatitinka keliamų reikalavimų, paraiška nebus vertinama. Iki paraiškų pateikimo konkurso dalyvis privalo panaikinti įsiskolinimus Oro uostui, jei tokių yra. Patalpų nuomos komisija posėdžiaus 2012 05 28 11 val. aukščiau nurodytu adresu. Valstybės materialiojo turto nuomos sutartis su konkurso laimėtoju bus pasirašoma pagal Oro uosto parengtą sutarties projektą, kurio sąlygos nebus keičiamos ir su kuriuo galima susipažinti kreipiantis tel. (8 37) 399 363. Išnuomojamas 420 kv. m. sandėlis su vėdinimo įranga Kauno r., saugomoje teritorijoje. Tel. 8 686 70 121, 8 686 41 275. 946453

Utenos g., labai geroje vietoje, suremontuotas patalpas, didelė automobilių stovėjimo aikštelė. 1199 Lt. WWW.FORTOSIENA.LT. Tel. 8 687 03 511. 957893

953467

Perkame nekilnojamąjį turtą: miškus, butus, sklypus. Gali būti su skolomis ar areštuoti. Tel. 8 659 40 213. 958593

Perkame žemės ūkio paskirties žemę Kėdainių, Pasvalio, Jonavos apskrityse. Siūlyti nuo 3 hektarų. Tel. 8 618 05 112.

952047

Superkame juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą, senus automobilius (utilizavimo pažymos). Pasiimame savo transportu. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 698 41 681. 938720

Gabenimai „Iveco“ ir „Man“ savikroviais atvežame akmenų, atsijų, žvyro, smėlio, skaldos, juodžemio, įvairių malkų, atraižų. Savivarčio paslaugos. Tel. 8 616 28 748.

Savikroviu (20 t, 6x6) išvežu statybinį laužą, žemes. Atvežu malto betono, statybinio laužo, molio sklypui pakelti, žemių aplinkai tvarkyti. Tel. 8 638 33 222. 953515

Savivarčiu-savikroviu vežame įvairų birų krovinį: žvyrą, smėlį, skaldą ir pan. Atvežame, iškrauname, pakrauname. Išrašome sąskaitas. Tel. 8 656 21 251. 957686

Transporto paslaugos. Vežame žvyrą, smėlį, betoną ir kitas birias medžiagas. Tel. 8 607 22 667. 958664

Kelionės

897710

„IVECO“, „MAN“ savivarčiais atvežame iki 12 t žvyro, smėlio, skaldos, atsijų, žvirgždo, kokybiško juodžemio iki 9 kub. m. Rašome sąskaitas. Tel. 8 633 33 374. 941150

Įvairioms progoms nuomojame „Mercedes“ autobusiuką (8 vietų). www.limesa.lt. Tel. 8 687 48 399. 951704

Nukelta į 21 p.


213

trečiaDIENIS, gegužės 16, 2012

klasifikuoti skelbimai Įvairūs Kelionės Saugus ir greitas keleivių, siuntinių pervežimas maršrutu Lietuva–Anglija–Lietuva. Nuo durų iki durų. Yra tralas. Tel. 8 643 50 666, 8 699 99 341, +447 523 833 083. 928459

Vežame į Angliją. Patogūs mikroautobusai, patyrę ir draugiški vairuotojai. Tel. 8 653 39 029, +44 754 125 6495.

957088

Paskolos

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Pabrangimas nuo 15 proc./mėn. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“. 948152

Paskolos per 1 valandą (turintiesiems užstatą), perkreditavimai, konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Tel. 412 960. 948246

Paskolos, perkreditavimai per 1 val. Užstatas – auksas, nekilnojamasis turtas, automobilis. Visų dokumentų tvarkymas, konsultacijos. Tel. 315 599. 948125

Skubi paskola už mažiausias palūkanas. Užstatas – auksas, automobilis, nekilnojamasis turtas. Konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Tel. 8 600 69 691. 948103

Akcija GREITOS PASKOLOS. Užstatas – nekilnojamasis turtas arba automobiliai. Konsultuojame, tvarkome visus dokumentus. Tel. 8 687 82 448. Mituvos g. 5, Kaunas. 948400

Kiti

PRANEŠIMAS APIE UAB „KAUNO TERMOFIKACIJOS ELEKTRINĖ“ ENERGIJOS GAMYBOS IŠ ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ PLĖTROS PLANĄ IR STRATEGINĮ PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMĄ. Informuojame, kad pradedamas UAB Kauno termofikacijos elektrinės Energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių plėtros plano (toliau – Plėtros planas) rengimo etapas ir šio plano strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (toliau – SPAV). Plėtros planą nuspręsta rengti UAB Kauno termofikacijos elektrinės generalinio direktoriaus 2012 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. I-G-12-4 „Dėl Energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių plėtros plano parengimo“. Plėtros planas rengiamas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymu (Žin., 2002, Nr. 56-2224; 2011, Nr. 160-7576) ir Valstybinės svarbos energetikos objektų statybos planavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos energetikos ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. 1-302/ D1-962 (Žin., 2011, Nr. 153-7220). Plėtros plano organizatorius: UAB Kauno termofikacijos elektrinė (Taikos pr. 147, Kaunas). Kontaktinis asmuo: direktorius plėtrai J.Junevič, tel. (8 37) 308 051, faksas (8 37) 308 334, e. p. info@kte.lt. Plėtros plano ir SPAV dokumentų rengėjas: UAB „COWI Lietuva“ (Ukmergės g. 369A, LT-06327 Vilnius. Kontaktiniai asmenys: Plėtros plano – Lina Užšilaitytė, tel. (8 5) 210 7627, e. p. liuz@cowi.lt, SPAV – Albertas Bagdonavičius, tel. (8 5) 263 9912, e. p. albo@cowi.lt). Plėtros plano rengimo pradžia: 2012 m. kovo 19 d. SPAV apimties nustatymo dokumento rengimo pradžia: 2012 m. gegužės 3 d. Plėtros plano objektas: energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių plėtra Kauno termofikacijos elektrinėje, esančioje Taikos pr. 147, Kaune. Plėtra apima elektrinės rekonstrukciją, pritaikant esamą garo katilą (290 MW galios) šiaudų ir medienos granulių deginimui, taip pat įvertinant durpių ir lignino naudojimo galimybę (planuojama elektros energijos gamybos galia – apie 75–80 MW, šilumos gamybos galia – apie 140–150 MW) ir naujo elektros energijos gamybos bloko, naudojančio biokurą (šiaudai, mediena ir jos atliekų skiedros), taip pat durpes ir ligniną, statybą (planuojama garo katilo galia – iki 50 MW, elektros energijos generatoriaus – apie 15 MW). Plėtros plano tikslai: 1. Informuoti valstybės institucijas ir visuomenę apie planuojamą energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių plėtrą ir šios plėtros tikslingumą. 2. Įsitikinti, kad planuojama plėtra atitinka nacionalinės energetikos strateginius tikslus, nustatytus Nacionalinėje energetikos strategijoje. 3. Užtikrinti Nacionalinės energetikos strategijos nuostatų įgyvendinimą energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių plėtros planavimo srityje – parengti energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių plėtros planą, kurio sprendiniai bus naudojami rengiant objekto teritorijų planavimo dokumentus ir techninius projektus. 4. Užtikrinti efektyvią ir tarpusavyje suderintą elektros ir šilumos sektorių plėtrą. Pasiūlymų teikimas: visuomenė gali susipažinti su rengiamais Plėtros plano ir SPAV dokumentais nurodytais adresais. Teikti pastabas ir pasiūlymus raštu Plėtros plano organizatoriui ir plano dokumentų rengėjui galima iki viešo susirinkimo pabaigos. Apie viešo svarstymo procedūras visuomenė bus informuota atskiru pranešimu. 958369

Gegužės mėn. kačių ir šunų vakcinacija prieš PASIUTLIGĘ – tik 5 Lt. V.Krėvės pr. 97A, tel. 460 002; Raudondvario pl. 184–7, tel. 330 342; Pramonės pr. 14, „Urmas“, Žalioji galerija, 4 salė, 17 vieta, tel. 707 723. 950963

Informuojame apie parengtą atrankos išvadą dėl planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje tarp P.Vileišio tilto, Jonavos g., Šauklių g. ir Šv. Gertrūdos g., Kaune. Planuojama ūkinė veikla: kultūrinė, komercinė veikla – mažmeninė prekyba maisto ir ne maisto prekėmis, pramogų/ paslaugų patalpos, administracinės patalpos, biurai, gyvenamosios patalpos, viešbutis. Užsakovas: UAB „Megapilė”, AB „Ūkio bankas”, UAB „Kauno švara”, Kauno miesto savivaldybės administracija. Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento 2012 05 07 išvada Nr. 33/ D2-1091 – poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas. Suinteresuota visuomenė per 20 d. d. nuo šio skelbimo dienos turi teisę Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka teikti atsakingai institucijai pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą. Informaciją teikia, siūlymus priima UAB „Miesto planas“, Spaustuvininkų g. 11, Kaunas, tel./faksas (8 37) 202 643, e. paštas info@miestoplanas.lt. 958501

Pakartotinai informuojame apie bendrąja tvarka parengtą žemės sklypo Armališkėse (kad. Nr. 1901/0294:814), Kaune, detalųjį planą. Planavimo darbų programa: planavimo pagrindas – detaliojo planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 40-11-21, 2011 02 07, ir 2011 03 24 planavimo sąlygų sąvadas detaliojo plano dokumentui rengti Nr. S-7599. Planavimo tikslas – pagrindinę žemės naudojimo paskirtį pakeisti iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, padalyti sklypą į atskirus sklypus, formuojant gyvenamųjų namų kvartalą. Vadovaujantis bendrojo plano sprendiniais nustatyti teritorijos tvarkymo režimus ir numatyti naujų mažaaukščių vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų statybą. Su parengtais detaliojo plano sprendiniais galima susipažinti nuo 2012 05 30 iki 2012 06 27 imtinai, vieša sprendinių ekspozicija nuo 2012 06 13 iki 2012 06 27, viešas susirinkimas vyks 2012 06 27 10 val. UAB „Dujų sfera“ patalpose, Draugystės g. 19, LT-51230 Kaune. Pasiūlymus ir pastabas teikti raštu planavimo organizatoriui iki viešo susirinkimo pabaigos. Planavimo organizatorius: Danguolė Ona Latkauskienė, Rietavo g. 5-80, LT-48262 Kaunas. Detaliojo plano rengėjas – UAB „Dujų sfera“, Draugystės g. 19, LT-51230 Kaunas, tel. (8 37) 759 028, faks. (8 37) 452 532, dujusfera@dujusfera.lt. 958442

informuoja KAUNO „BOČIŲ“ liau­diškos mu­zi­kos an­sam­blis kvie­čia į ka­ pe­lą mu­zi­kan­tus. Ypač ieš­ko­me smui­ki­nin­ ko ir akor­de­o­nis­to. Skam­bin­ti tel. 741 550, 8 658 46 874 (iki 20 val.), Ma­ri­ja Garš­vie­nė.

Karščiausi kelionių pasiūlymai Kelionių AgentūrA „Krantas Travel“

Tel. (8 37) 490 202, I.Kanto g. 22, kaunas@kaunas.krantas.lt www.krantas.lt „Czech airlines“ bilietų vasaros išpardavimas: Užsisakykite skrydį iki gegužės 20 dienos:

Praha – nuo 536 Lt Milanas – nuo 625 Lt Hamburgas – nuo 650 Lt Ženeva – nuo 651 Lt Tel Avivas – nuo 811 Lt Abu Dabis – nuo 1756 Lt Kaina pateikta skrydžiui į abi puses su oro uostų mokesčiais. Rezervacijos mokestis 50 Lt mokamas papildomai. Kelionės periodas: iki 2012 10 31 Daugiau informacijos www.krantas.lt

Pramogos, šventės, laisvalaikis Mokymai Vokiečių, anglų, norvegų, prancūzų, italų, ispanų, rusų kalbų kursai. Grupės suaugusiesiems, moksleiviams, vaikams. Ruošiame abitūros ir IELTS egzaminams. Vertimai, kuriuos tvirtina notaras. Daugiau informacijos tel. 209 008, 8 600 82 843. Mus rasite Savanorių pr. 3 (šalia Laisvės alėjos). www.glorialingua.lt. 956551

Sportas Sveikatingumo ir jogos studija, Laisvės al. 59B (prie fontano), kviečia į jogos užsiėmimus, mankštas su kamuoliais ir GYMSTICK lazdomis. Tel. 8 688 24 182 – Natalija; 8 687 46 084 – Aurelija. 955573

Kviečia Baltosios naktys! Autobusu į Sankt Peterburgą birželio 14–18 d., 499 Lt (ekskursijos, nakvynė, pusryčiai, muziejų bilietai). Tel. 8 686 82 818, 222 936, 8 652 81 888.

958776

Kviečia mokytis AMES kalbų mokymo ekspertai siūlo efektyviausius kalbų kursus Kaune: anglų, vokiečių, prancūzų, ispanų, italų, rusų kalbos; kokybiškas parengimas anglų kalbos valstybiniam ir IELTS egzaminui, verslo anglų kalba. Sudaromos grupės (darbo dienomis ir šeštadieninės) pagal amžiaus grupes ir poreikius. Kontaktai Laisvės al. 23–5, Kaunas; tel. (8 37) 422 748, 8 685 66 355. 952473

informuoja MAŽASIS LEKTORIUMAS Du­jo­tie­kio g. 26A, tel. 8 652 24 646 Ge­gu­žės 18 d. 17 val. – pa­skai­ta-su­si­ti­ki­mas su žo­li­nin­ke iš Lat­vi­jos Il­ze Jan­so­ne. MAIRONIO LIETUVIŲ LITERATŪROS MUZIEJUS Ro­tu­šės a. 13 Ge­gu­žės 19 d. 17 val. – pro­jek­to „Mu­zie­jų nak­tis” ren­gi­nys TESKAMBA POETO EILĖS PER NAKTĮ! Va­ka­ras skir­tas Jo­no Ma­čiu­lio 150me­čiui pa­mi­nė­ti. Da­ly­vau­ja ak­to­rė Dai­va Ške­le­vai­tė, gi­ta­ra gros Ar­tū­ras Kelp­ša. Mu­ zie­jaus lan­ky­to­jai ga­lės ne tik ap­lan­ky­ti Mai­ ro­nio na­mus, pa­ro­das, bet ir tu­rės ga­li­my­bę so­de­ly­je de­kla­muo­ti po­eto ei­lė­raš­čius, dai­ nuo­ti dai­nas. Ren­gi­nys ne­mo­ka­mas. ASOCIACIJA „ŠVIESUVA“ UAB „Pir­mas žings­nis”, Rau­dond­va­rio pl. 150, kon­fe­ren­ci­jų sa­lė Ge­gu­žės 17 d. 16–17.30 val. – dr. Ju­lius NEVERAUSKAS. DĖMESINGO ĮSISĄMONINIMO PRAKTIKA – ŠIUOLAIKINĖS PSICHOTERAPIJOS PRIEMONĖ SAVIPAGALBAI. Ge­gu­žės 24 d. 16–18 val. – aka­de­mi­ko Jur­ gio BRĖDIKIO nau­jos kny­gos LIKIMAS LEIDO pri­sta­ty­mas. Ge­gu­žės 31 d. 16–18.30 val. – Dia­na ir Ar­vy­das Gai­čiū­nai (Drus­ki­nin­kai). „DiArchy” METODAS: KAIP VALDYTI SAVO KŪNĄ IR EMOCIJAS? „DiArchy” – ma­gi­jos te­at­ras, įkur­tas 1991 m., pri­pa­žin­tas 34 pa­sau­lio ša­ly­se. Ku­ria žmo­gaus ga­li­my­bių pa­nau­do­ji­mo, sa­ viį­tai­gos ir ki­tas as­me­ny­bės to­bu­lė­ji­mo pro­gra­mas. Ren­gi­niai ne­mo­ka­mi. KAUNO KRAŠTO NEĮGALIŲJŲ SĄJUNGA kviečia neįgaliuosius į šios asociacijos narių pakartotinį visuotinį narių susirinkimą, kuris vyks gegužės 29 d. Raudondvario pl. 150, Kaunas, įmonės „Pirmas žingsnis” patalpose. Pradžia 14 val. Informacija tel. 8 652 42 620.

B. ir V.SRUOGŲ NAMAI-MUZIEJUS B.Sruo­gos 21, tel. 730 474 Ge­gu­žės 18 d. 18 val. – pro­jek­to „Mu­zie­jų nak­tis“ ren­gi­nys „Ir dū­šioj sau­lė. Ir dū­šia gie­da…“ (lie­tu­viš­kos ei­lės ir gies­mės). At­li­kė­jai: ak­to­rė Edi­ta Ni­ciū­tė, kla­si­ki­nės gi­ ta­ros vir­tuo­zas Val­de­ma­ras Mi­kuc­kis, ak­to­ rius Min­dau­gas An­ce­vi­čius, kom­po­zi­to­rius Rai­mun­das Ei­mon­tas, bar­das Ag­nius Ru­šys, bar­das Gin­ta­ras Po­vi­la­vi­čius, bar­das Va­le­ri­ jus Še­re­lis. No­rin­tie­ji ga­lės už­si­im­ti kū­ry­bi­ ne sa­vi­raiš­ka: pieš­ti, mu­zi­kuo­ti, de­kla­muo­ ti, su­reng­ti sa­vo dar­bų pa­ro­dą… VYTAUTO DIDŽIOJO KARO MUZIEJUS K.Do­ne­lai­čio g. 64 Mu­zie­jaus nak­tis ISTORIJOS EPOCHŲ SĄSKAMBIAI ge­gu­žės 19 d. 18–24 val. VYTAUTO DIDŽIOJO KARO MUZIEJAUS SODELYJE 18 val. – se­no­vi­nio ar­ti­le­ri­jos pa­būk­lo sal­vės. 18–19 val. – Lie­tu­vos ka­ri­nių oro pa­jė­gų or­ kest­ro kon­cer­tas (ka­pel­meis­te­ris kpt. R.Ku­ kuls­kis). 19–19.30 val. – kon­cer­tas „Va­ka­ro var­pai”. Ka­ri­lio­nu skam­bi­na Gied­rius Kup­re­vi­čius ir Ju­lius Vil­no­nis. VYTAUTO DIDŽIOJO KARO MUZIEJAUS EDUKACINĖJE KLASĖJE 19–20.50 val. – pro­tų mū­šis „Ar iš­drįs­tum pa­sa­ky­ti „Ve­ni Vi­di Vi­ci”?” Kau­no vie­šo­sios bib­lio­te­kos sa­va­no­rių k­lu­bas me­ta TAU iš­šū­ kį ir kvie­čia į ko­vą, ku­rio­je pa­grin­di­nis gin­ klas bus kny­ga! VYTAUTO DIDŽIOJO KARO MUZIEJAUS DIDŽIOJOJE SALĖJE 19–22 val. – Lie­tu­vos ka­ry­ba: nuo se­no­vės bal­tų iki XXI a. Ko­vos me­nas, ka­rio gin­kluo­ tė, ap­ran­ga. 22 val. – Kau­no šo­kio te­at­ro „Au­ra” spek­ tak­lis „Apie mus”. Te­at­ro va­do­vė Bi­ru­tė Le­ tu­kai­tė. PAGALBOS MOTERIMS LINIJA Psichologinė pagalba išgyvenantiems netektis/artimojo savižudybę. Daugiau informacijos ir registracija tel. 8 618 05 005, e. p. ausrine@moters-pagalba.lt.


22

trečiadienis, gegužės 16, 2012

kas, kur, kada teatras

Stanislovas DANILA

KAuno valstybinis dramos TEATRAS

(1932–2012)

Teatro klubas

Laisvės al. 71, tel. 224 064 www.dramosteatras.lt

Stanislovas Danila gimė 1932 m. spalio 12 d. Vilkavišky­ je. Po karo šeima persikėlė gyventi į Marijampolę. 1951 m., baigęs Marijampolės vidurinę mokyklą, pradėjo stu­ dijuoti Maskvos inžinerinio statybos instituto Hidrotechni­ kos fakultete. 1956 m. jį baigęs ir įgijęs inžinieriaus hidro­ techniko kvalifikaciją, buvo paskirtas Pastrėvio (netoli Vievio) hidroelektrinės direktoriumi. 1958–1960 m. dirbo Kauno hidroelektrinės statyboje pagrin­ dinių hidrotechnikos statinių statybos techniniu prižiūrėtoju, o po elektrinės paleidimo 1960–1969 m. – hidrotechnikos cecho viršininku. 1969–1978 m. buvo Respublikinio vandens ūkio projektavimo instituto Hidrotechnikos sky­ riaus vyresnysis specialistas, vėliau – grupės vadovas. Nuo 1978 m., Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės statybos pradžios, dirbo Lietuvos elektrinėje vyriausiuoju specialistu hidrotechniku Kruonio HAE statybai, o nuo 1988 m. – Gamybos ir technikos skyriaus viršininku. Darbų baras buvo labai įvairus: HAE statybos aikštelės paruošimas – sodybų ir statinių įkainojimai ir nukėli­ mas, naujų kelių ir karjerų statyba, valymo įrenginiai, vandenvietės, projek­ tavimų ir tyrinėjimų kuravimas. Nuo 1982 m. iki statybos pabaigos 2004 m. buvo HAE projekto hidrotechninės dalies vykdymo priežiūros vadovas. Be to, domėjosi mažosios hidroenergetikos plėtra, buvo aktyvus Lietuvos hidroe­ nergetikų asociacijos tarybos narys. Paskelbė spaudoje straipsnių, yra knygos „Kruonio HAE didybė ir vargai“ bendraautoris. Parašė originalų ir turiningą „Kruonio HAE trumpąjį radimosi metraštį“, išspausdintą 2009 m. Urna su velionio palaikais šarvojama Kauno Palaimintojo Jurgio Matulai­ čio parapijos salėje, S.Žukausko g. 3B. Urna išnešama gegužės 16 d. 13 val. Laidojama Marijampolės miesto senosiose kapinėse. Kolegos hidrotechnikai ir hidroenergetikai

Amžinąjį atilsį Nuoširdžiai užjaučiame Jolitą ALEKNAVIČIENĘ dėl mylimo tėvelio mirties. Boehringer Ingelheim kolektyvas Sunkią netekties valandą dėl Mamos mirties nuoširdžiai užjaučiame Raimondą MACKEVIČIENĘ. UAB „Liningas“ kolektyvas Sunkią netekties valandą dėl Mamos mirties nuoširdžiai užjaučiame Romualdą ŠARONĄ. UAB „Liningas“ kolektyvas Skaudžią netekties valandą, tragiškai mirus mylimam sūnui, Laimutę VRUBLIAUSKIENĘ nuoširdžiai užjaučia VšĮ Respublikinės Kauno ligoninės padalinio Psichiatrijos ligoninės darbuotojai.

KREMAVIMAS LIETUVOJE. Metalistų g. 3, Kėdainiai. Tel. (8 347) 55 560, 8 613 30 996. E. paštas administracija@krematoriumai.lt www.krematoriumai.lt 948319

Mirtis paliečia mus visus, rauda paguodžia likusius... Nuoširdi pagalba visą parą, laidojimo paslaugos, ŠARVOJIMO SALĖS (šarvojame visose Kauno parapijų salėse), platus gedulo drabužių, reikmenų pasirinkimas, kremavimas. Jonavos g. 40A (prie „Undinės“, Senamiestis), Kaunas. Tel. (8 37) 208 366, 8 699 40 723. DIRBAME VISĄ PARĄ. 930165

PAMINKLAI – kalame raides, graviruojame portretus. Tvorelės, kapaviečių uždengimas akmens plokštėmis, senų paminklų per­ dirbimas, kapaviečių užpylimas skaldele. Teirautis Jonavos g. 248, Kaunas, tel. (8 37) 330 364, 8 656 28 129. 955375

PAMINKLAI. Gaminame paminklus, dengiame kapavietes gra­ nito plokštėmis, užpilame kapą granito skalda, liejame pama­ tus, atnaujiname senus paminklus, kalame raides. Dirbame viso­ je Lietuvoje. Tel. 8 647 09 401, 384 912; www.uabpaminklai.lt. Raudondvario pl. 115A, Kaunas. Partneriai: K.Kasakausko g. 64 – Akmenė; J.Basanavičiaus g. 12 – Jonava; Taikos pr. 34A, Kaunas; Ramybės g. 7, Garliava. Laidojimo reikmenys, paslaugos, krema­ vimas – tel. 8 615 50 520, 8 686 45 729. 955440

Paminklų, antkapių, tvorelių gamyba iš įvairių spalvų granito. Didelis pagamintų paminklų pasirinkimas. Prekiaujame įvai­ raus storio poliruotomis švediško granito plokštėmis. Visiškas kapavietės sutvarkymas, pamatų liejimas, dengimas granitine plokšte. Atvežame juodžemio, smėlio, granitinės skaldos. Kar­ mėlava, Vilniaus g. 3A, paminklų dirbtuvės, tel. 8 614 41 608. www.gransta.lt.

17 val. – Eg­lės Špo­kai­tės ba­le­to mo­kyk­los me­tų BAIGIAMASIS KONCERTAS. Da­ly­vau­ja Kau­no ap­skri­ties J.Nau­ja­lio mu­zi­kos gim­ na­zi­jos mo­ki­niai.

Ge­gu­žės 16 d. 18 val. – An­to­nas Če­cho­vas. PALATA. Vie­nos da­lies spek­tak­lis. Ins­ce­ni­ za­ci­jos au­to­rius ir re­ži­sie­rius – Ro­lan­das Kaz­las. Il­go­ji sa­lė. 18 val. – CEZARIO GRUPĖ. Ro­landas Schim­ melp­fen­nigas. ARABIŠKA NAKTIS. Rež. Ce­za­ris Grau­ži­nis. Penk­to­ji sa­lė. Ge­gu­žės 17 d. 18 val. – CEZARIO GRUPĖ. Spek­tak­lis pa­gal Pau­liaus Šir­vio po­ezi­ją NUTOLĘ TOLIAI. Rež. Ce­za­ris Grau­ži­nis. Penk­to­ji sa­lė (Kęs­tu­čio g. 62). 19 val. – To­ni­no Gu­er­ra. KETVIRTOJI KĖDĖ. Vie­nos da­lies ko­me­di­ja. Rež. Ro­lan­das At­ ko­čiū­nas. Ta­ver­nos sa­lė. Ge­gu­žės 18 d. 19 val. – Ma­rius von Ma­y­en­ burgas. BJAURUSIS Skal­pe­lio pjū­vis. Rež. Vi­lius Ma­li­naus­kas. Ma­žo­ji sce­na. Ge­gu­žės 19 d. 12 val. – Ag­nė Sun­klo­dai­tė. KIŠKIS PABĖGĖLIS. Vie­nos da­lies mu­zi­ki­nis spek­tak­lis vai­kams pa­gal Liud­vi­ko Ja­ki­ ma­vi­čiaus kny­ge­lę „La­pė ir ka­lio­šai”. Rež. Ag­nė Sun­klo­dai­tė. Ma­žo­ji sce­na. 18 val. – VDU TEATRAS, MENS PUBLICA. Yasmi­na Re­za. TRYS GYVENIMO VERSIJOS. Vie­nos da­lies tra­gi­ko­me­di­ja. Rež. Ag­nius Jan­ke­vi­čius. Penk­to­ji sa­lė. 19 val. – Ju­hanas Smu­ulas. SVEČIUOSE PAS PULKININKO NAŠLĘ. Vie­nos da­lies anek­do­ tas. Rež. Da­nu­tė Ju­ro­ny­tė. Ma­žo­ji sce­na. Ge­gu­žės 20 d. 15 val. – Ine­sa Pa­liu­ly­tė. LIŪ­ DNAS DIEVAS. Liūd­na is­to­ri­ja vi­sai šei­mai. Rež. Ine­sa Pa­liu­ly­tė. Il­go­ji sa­lė. 18 val. – Je­anas Dellas ir Ge­raldas Sib­le­y­ras. TEGYVUOJA BUŠONAS! Vie­nos da­lies ko­me­ di­ja. Rež. Ri­čar­das Vit­kai­tis. Penk­to­ji sa­lė.

KAuno KAMERINIS TEATRAS Kęstu­čio g. 74A, www.ka­me­ri­nis­te­at­ras.lt, in­fo@ka­me­ri­nis­te­at­ras.lt

Ge­gu­žės 16 d. 10, 12 val. – D.Če­paus­kai­ tė – Ch.Pe­rault. NEPAPRASTI BATUOTO KATINO NUOTYKIAI. Spek­tak­lis vai­kams. Rež. A.Ru­bi­no­vas. Ge­gu­žės 17 d. 10, 12 val. – D.Če­paus­kai­ tė – Ch.Pe­rault. NEPAPRASTI BATUOTO KATINO NUOTYKIAI. Spek­tak­lis vai­kams. Rež. A.Ru­bi­no­vas. Ge­gu­žės 18 d. 18 val. – P.La­gerk­vis­tas. NEŪ­ ŽAUGA. Mo­nod­ra­ma. Rež. S.Ru­bi­no­vas. Ge­gu­žės 20 d. 18 val. – D.Če­paus­kai­tė. KAVINĖ „PAS BLEZĄ”. Pa­si­ma­ty­mas po dvi­ de­šim­ties me­tų. Rež. S.Ru­bi­no­vas.

KAUNO MAŽASIS TEATRAS M.Dauk­šos g. 34, tel. 408 470, 226 090, www.tiketa.lt, www.bilietai.lt, www.ma­za­sis­te­at­ras.lt

Ge­gu­žės 16 d. 19 val. – A.Di­ly­tė. LAUROS KOSMOSAS. Rež. A.Di­ly­tė. Ge­gu­žės 17 d. 19 val. – MOKĖK – DUOSIU. Pa­gal G.Gu­ge­vi­čiū­tės pje­sę „La­bas gy­ve­ni­ mas”. Rež. V.Bal­sys. Gegužės 18 d. 19 val. – PREMJERA! Alekse­ jus Slapovskis. NUO RAUDONOS ŽIURKĖS IKI ŽALIOS ŽVAIGŽDĖS. Rež. D.Rabašauskas. Gegužės 19 d. 18 val. – KATYTĖ P. Pagal E.Ensler pjesę „Vaginos monologai”. Rež. V.Balsys.

KAUNO PANTOMIMOS IR PLASTIKOS TEATRAS M.Dauk­šos g. 34, Kau­no se­na­mies­ty­je www.pan­to­mi­mos­te­at­ras.lt, www.bi­lie­tai.lt

Ge­gu­žės 17 d. 20 val. – prem­je­ra! KAMASUTRA. Vie­nos da­lies spek­tak­lis tik su­au­gu­sie­siems. Te­at­ro ka­so­je bi­lie­tai par­duo­da­mi 2 val. prieš spek­tak­lį (ka­sos tel. 220 586).

KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS Laisvės al. 87A

Ge­gu­žės 19 d. 12 val. – NYKŠTUKAS NOSIS, rež. A.Stan­ke­vi­čius (V.Hau­fo pa­sa­kos mo­ty­ vais), nuo 5 metų. Ge­gu­žės 20 d. 12 val. Va­le­ri­jos ir Sta­sio Rat­ke­vi­čių lė­lių mu­zie­ju­je – SVEČIUOSE PAS SKUDURINĘ ONUTĘ, rež. E.Že­kie­nė (te­at­ra­ li­zuo­tas ren­gi­nys), nuo 3 metų.

Vilniaus g. 22, Kauno architektų namai

Gegužės 17 d. 19 val. – styginių kvartetas BASS ARCO ir saksofonininkas TOMAS ČIU­ KAUSKAS. PLAYING LOVE 8-ojo dešimtmečio nostalgija.

„GIRSTUČIO“ RŪMAI Ko­vo 11-osios g. 26, tel. 454 480, www.girs­tu­tis.lt

DOMINO TEATRAS Gegužės 16 d. 18 val. – komedija APIE KĄ KALBA VYRAI. Rež. Olegas Šapošnikovas. IDIOTEATRAS Gegužės 17 d. 18 val. – komedija URVINIS ŽMOGUS. Rež. K.Smoriginas, D.Kazlauskas.

VAIKŲ IR JAUNIMO TEATRAS „VILKOLAKIS” Kovo 11-osios g. 108, tel. (8 37) 313 712 www.vilkolakis.lt, teatras@vilkolakis.lt

Ge­gu­žės 16 d. 16 val., 20 d. 12 val. – S.Iva­ naus­kai­tė. PIEMENĖLĖ IR KAMINKRĖTYS (H.Ch.An­der­se­no pa­sa­kos mo­ty­vais).

„NYKŠTUKO“ LĖLIŲ TEATRAS Ro­tu­šės a. 19 (Ry­šių is­to­ri­jos mu­zie­ju­je)

Gegužės 20 d. 12 val. – KIAUS, MIAUS IR TETULĖ. Bilietai parduodami 1 val. prieš spektaklį.

renginiai MAIRONIO LIETUVIŲ LITERATŪROS MUZIEJUS Rotušės a. 13

Gegužės 16 d. 17 val. – literatūros-muzikos vakaras iš ciklo KAUNIEČIAI MAIRONIUI. Programoje Kauno rašytojai skaitys Mairo­ nio eiles, fortepijonu gros kompozitorius Giedrius Kuprevičius. Renginį ves rašytoja Aldona Ruseckaitė. Renginys skirtas Maironio metams.

KAUNO APSKRITIES VIEŠOJI BIBLIOTEKA Radastų g. 2, 406 kab.

Gegužės 16 d. 17.30 val. – susitikimas su dramaturge Daiva ČEPAUSKAITE ir Kauno kamerinio teatro spektaklio „Diena ir naktis” kūrėjais. Programoje: pokalbis su dalyviais ir ištraukos iš spektaklio. Renginy­ je dalyvaus dramaturgė Daiva Čepauskaitė, režisierius Stanislovas Rubinovas ir aktorius Aleksandras Rubinovas. Įėjimas nemokamas.

KAUNO KULTŪROS CENTRAS „TAUTOS NAMAI“ Vy­tau­to pr. 79/Kęstu­čio g. 1

Ge­gu­žės 16 d. 18 val. – Kau­no K.Bin­kio te­at­ro Jau­ni­mo stu­di­jos spek­tak­lis pa­gal to pa­ties pa­va­di­ni­mo K.Bin­kio pje­sę „At­ža­ly­ nas”. Re­ži­sie­rė Ni­da Vi­ta Ži­lins­kie­nė. Bi­lie­tai par­duo­da­mi 1 val. prieš spek­tak­lį. In­for­ma­ ci­ja tel. 8 617 00 650. Ge­gu­žės 17 d. 18 val. – fol­klo­ro va­ka­ras „Dai­nuo­ki­me kar­tu”. Da­ly­vau­ja fol­klo­ro an­sam­blis „Jo­ti­ja”, va­do­vas Min­tau­tas Pe­ čiu­lis. Įė­ji­mas ne­mo­ka­mas.

KAUNO PAVEIKSLŲ GALERIJA K.Donelaičio g. 16

Gegužės 16 d. 18 val. – Lotynų festivalio atidarymas ir akordeonų trio CHILLOUT koncertas.

VDU DIDŽIOJI AULA

KAUNO MENININKŲ NAMAI V.Put­vins­kio g. 56, tel. 223 144, www.kmn.lt

„Tūks­tant­me­čio ai­dai mu­zi­ko­je” Ge­gu­žės 17 d. 18 val. – Ma­riaus Šin­kū­no ir ja­po­nės Sa­to­ko Aoki mu­zi­ki­nis pro­jek­tas MALLET DUO. Kon­cer­te su­si­tin­ka vie­nas se­niau­sių me­lo­di­nių mu­ša­mų­jų gru­pės at­sto­vų – ma­rim­ba ir jau­niau­sias per­ku­si­jos šei­mos at­sto­vas – vib­ra­fo­nas. Pro­fe­sio­na­lus mu­zi­kan­tų Ma­riaus Šin­kū­no ir Sa­to­ko Aoki du­e­tas ne­tra­di­ci­nius in­stru­men­tus vir­pi­na kla­si­ki­nės, fla­men­ko, la­ti­no ir stan­dar­ti­nio džia­zo rit­mais. Pro­gra­mo­je: K.Jar­retto, C.Co­ rea, A.C.Jo­bimo, B.God­mano, S.Swal­lowo, S.Aoki ir ja­po­nų kom­po­zi­to­rių kū­ri­niai.

P.STULGOS LIETUVIŲ TAUTINĖS MUZIKOS INSTRUMENTŲ MUZIEJUS L.Zamenhofo g. 8, www.muzikos-instrumentu-muziejus.lt

Gegužės 17 d. 18 val. – parodos KAI UŽAUG­ SIU – DŪDĄ PŪSIU atidarymas. Dalyvauja VDU folkloro ansamblis „Linago”. Po atidarymo, 19 val., muziejaus kiemelyje (L.Zamenhofo g. 12) vakaronė. Dalyvauja liaudiška kapela „Šešuva” (Užusaliai) ir VDU folkloro ansamblis „Linago”.

TEATRO KLUBAS Vilniaus g. 22, Kauno architektų namų II a.

Gegužės 17 d. 19 val. – koncertas PLAYING LOVE 8-ojo dešimtmečio nostalgija. Stygi­ nių kvartetas BASS ARCO ir saksofonininkas Tomas ČIUKAUSKAS. Unikalaus styginių kvarteto „BassArco” ir Tomo Čiukausko džiazo improvizacijos Ennio Morricones ir kitų kompozitorių temomis. Muzikantų penketukas, nostalgiškai atsigręžęs į 8-ąjį XX a. dešimtmetį, naujai permąsto tuo metu išgyventus muzikinius nuotykius. Trijų violončelių aksomas, kontrabosas ir improvizuojantis solo saksofonas pakvies į glamūrinį žymių džiazo standartų vakarą. Programos pagrindu muzikantai pasirinko italų kompozitoriaus Ennio Morricone (g. 1928 m.) kūrybą. Atlikėjai: Domas Jakštas (violončelė), Giedrius Daunoravičius (vio­ lončelė), Tomas Šatas (violončelė), Dainius Rudvalis (kontrabosas) ir saksofonininkas Tomas Čiukauskas.

KAUNO RYŠIŲ ISTORIJOS MUZIEJUS Rotušės a. 19

Antrus metus Lietuvoje rengiamas Juo­ dosios Afrikos kultūros festivalis AFRIKOS DIENOS 2012 į renginius pakvies ir kaunie­ čius. Gegužės 17 d. 20 val. festivalis bus ati­ darytas unikaliu džiazo projektu AFRO JAZZ NIGHT, kuris subūrė Juodosios Afrikos ir Lie­ tuvos muzikantus. Iš Mozambiko kilęs João Cabralas (gitara) kartu su Deodato Siquiras (perkusija, vokalas) ir talentingiausiais jaunaisiais Lietuvos džiazo atlikėjais Indre Jurgelevičiūte (vokalas, fleita), Remigijumi Rančiu (saksofonas, fleita), Tadu Dešuku (smuikas) ir Domu Žostautu (bosinė gitara) pasiners į melodingo afro jazz variacijas. Bilietais bus prekiaujama prieš renginį Ryšių istorijos muziejuje.

J.GRUŠO MEMORIALINIS MUZIEJUS Kal­nie­čių g. 93, tel. 330 860

Ge­gu­žės 18 d. – Tarp­tau­ti­nei mu­zie­jų die­ nai skir­ta po­pie­tė. 19 val. – su­si­ti­ki­mas su po­etais Bi­ru­te Lenk­ty­te, Ze­ne Sa­daus­kai­te ir Liu­tau­ru Grei­čiu­mi. Da­ly­vaus kan­kli­nin­kė Lion­gi­na Sta­siu­lie­nė. 20 val. – au­to­ri­nės dai­nos at­li­kė­jos Ilo­nos Pa­peč­ky­tės kon­cer­ tas „Žings­niai”.

kinas „CINAMON“

Gim­na­zi­jos g. 7

Ge­gu­žės 17 d. 14 val. pa­skai­tą „Ver­ty­bių stu­di­jų ju­dė­ji­mas fi­lo­so­fi­jo­je” („The Va­lue In­qui­ry Mo­ve­ment in Phi­lo­sop­hy”) skai­tys Pen­sil­va­ni­jos uni­ver­si­te­to fi­lo­so­fi­jos pro­fe­ so­rius eme­ri­tas Ro­ber­tas Gins­ber­gas – iš­ki­ lus es­te­ti­kas, me­no ir li­te­ra­tū­ros fi­lo­so­fas, gar­sus fi­lo­so­fi­nės li­te­ra­tū­ros re­dak­to­rius ir kny­gų su­da­ry­to­jas.

PLC „Mega“, tel. 8 700 70 111

„Nak­ties še­šė­liai“ – iki 17 d. 12.15, 14.30, 16.45, 19.05, 21.30 val. „Pro­fas“ – 16 d. 22.15 val. „Dik­ta­to­rius“ (OMNI ID prem­je­ra) – tik 17 d. 12, 14, 16, 18, 20, 22 val. „Ko lauk­ti, kai lau­kie­si“ (Ma­my­čių ki­no se­an­ sas. Fil­mo me­tu da­li­nis ap­švie­ti­mas, ty­les­nis

950155

VISOS KAPŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGOS, PAMINKLAI, ANTKAPIAI, TVORELĖS. Kapo dekoravimas skaldele, smėliu, juodžemiu. Kapo uždengimas akmens plokšte, plytelėmis, trinkelėmis; kapo tvar­ kymas po laidotuvių; pamatų įrengimas; paminklų, tvorelių res­ tauravimas. AKCIJA: paminklams iš ekspozicijos taikoma iki 20 proc. nuolaida. Kontaktai www.kapineta.lt, info@kapineta.lt, tel. 8 648 55 567, (8 37) 334 633, Savanorių pr. 225 („Juzėje”). 951414

KAuno valstybinis dramos TEATRAS

19 d. 19 val.

KAuno KAMERINIS TEATRAS

20 d. 18 val.

KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS

19 d. 12 val.


23

trečiadienis, gegužės 16, 2012

kas, kur, kada gar­sas, žais­lai vai­kams) – tik 16 d. 11 val. „Ker­šy­to­jai“ – iki 17 d. 19.30, 22.15* val. (*išsk. 16 d.). „Su­mau­tos atos­to­gos Mek­si­ko­je“ – 16 d. 15.25 val. „Kung Fu Triu­šis“ – 16 d. 11.15 val. „Gat­vės šo­kiai 2“ 3D – iki 17 d. 13.30, 15.25*, 17.30 val. (*išsk. 16 d.). „Pra­ras­ta kon­tro­lė“ – iki 17 d. 14.15, 20* val. (*išsk. 17 d.). „Am­ži­nai ta­vo“ – iki 17 d. 16.30, 18.30, 20.45 val.; 16 d. 22.55 val. „Lai­vų mū­šis“ – iki 17 d. 15*, 21 val. (*išsk. 17 d.). „Veid­ro­dė­li, veid­ro­dė­li... Snie­guo­lės is­to­ri­ ja“ (lie­t. k.) – iki 17 d. 11, 13.15, 17.45* val. (*išsk. 17 d.). „Ame­ri­kie­tiš­kas py­ra­gas: kla­sės su­si­ti­ki­ mas“ – iki 17 d. 18.45, 22* val. (*išsk. 17 d.). „Ba­do žai­dy­nės“ – iki 17 d. 15.35 val. „Pi­ra­tai! Ne­vy­kė­lių kom­pa­ni­ja“ 3D (lie­t. k.) – iki 17 d. 11.30 val. „Pi­ra­tai! Ne­vy­kė­lių kom­pa­ni­ja“ (lie­t. k.) – iki 17 d. 12.20 val. (išsk. 16 d.). „Lo­rak­sas“ (lie­t. k.) – iki 17 d. 13 val.

„FORUM CINEMAS“ Ka­ra­liaus Min­dau­go pr. 49, „Ak­ro­po­lis“, III a.

„Nakties šešėliai“ (premjera) – iki 17 d. 11.30, 14.15, 16.45, 19.30, 22 val. „Profas“ (premjera) – iki 17 d. 14, 16.15, 18.30, 20.45 val. „Diktatorius“ – 17 d. 11.15, 15, 17.15, 19.45, 21.45 val.; 16 d. 21 val. Čili išankstinis seansas. „Ko laukti, kai laukies“ – 17 d. 20.15 val. „Sumautos atostogos Meksikoje“ – iki 17 d. 14.45, 17, 19.15, 21.15 val. „Gatvės šokiai 2“ 3D – iki 17 d. 10.15 (seansas nevyks 16 d.), 12.30, 15 (seansas nevyks 17 d.), 21.30 val. „Keršytojai“ 3D – iki 17 d. 11.15 (seansas nevyks 17 d.), 14.30, 18, 21 (seansas nevyks 16, 17 d.) val. „Veidrodėli, veidrodėli... Snieguolės istorija“ – iki 17 d. 10.45, 13, 15.15 val. „Amerikietiškas pyragas: klasės susitikimas“ – iki 17 d. 17.30, 20.15 (seansas nevyks 17 d.) val. „Piratai! Nevykėlių kompanija“ (liet. k.) – iki 17 d. 13.15 val. „Laivų mūšis“ – iki 17 d. 15.30 val. „Loraksas“ (liet. k.) – iki 17 d. 10.30, 12.45 val. „Amžinai tavo“ – iki 17 val. 18.15 val. „Geriausias egzotiškas Marigold viešbutis“ – iki 17 d. 20.30 val. „Titanikas“ 3D – 16 d. 17.15 val. „Alvinas ir burundukai 3“ (liet. k.) – iki 17 d. 11.45 val.

TV programa 6.00 Labas rytas. 9.00 „Komisaras Reksas“ (N-7) (k). 10.00 „Giminės. Po dvidešimties metų“ (k). 11.00 „Toks gyvenimas“ su Zita Kelmickaite. Tiesioginė Lietuvos radijo laida. 12.00 Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė (rusų k.). 12.15 Duokim garo! (k). 14.15 Ypatingas atvejis (k). 14.50 Žinios. 15.10 „Komisaras Reksas“ (N-7). 16.00 S. „Hartlando užuovėja“ (1) (Kanada, 2007 m.). 17.05 „Senis“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.35, 21.05, 23.20 Sportas. Orai. 18.45 Krašto spalvos. 19.20 „Giminės. Po dvidešimties metų“. 20.25, 22.10 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 20.55 Verslas. 21.00 Kultūra. 21.15 Teisė žinoti. 22.15 Atvira Lietuvos universitetų žinių lyga „Lyderiai“. Susitinka Vilniaus universiteto ir Mykolo Romerio univeriteto komandos. 23.15 Vakaro žinios. 23.30 „Senis“ (N-7) (k).

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“. 6.50 „Tomas ir Džeris“ (k). 7.20 „Agentas Šunytis“ (2) (k). 7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7) (k). 8.50 24 valandos (N-7). 9.45 Lietuvos balsas. Finalinės kovos (k). 12.10 Nuo... Iki... (k). 13.10 „Nickelodeon“ valanda. „Nugalėtoja“ (8). 13.40 „Agentas Šunytis“ (3). 14.10 „Vaikų „Warner Bros.“ „Tomas ir Džeris“. 14.40 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 15.40 „Langai III“ (N-7). 16.40 24 valandos (N-7). 17.40 Būk mano meile! (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.14, 22.19 Sportas. Orai. 19.19 Farai (N-7). 20.25 Karamelinės naujienos (N-7). 21.00 KK2 (N-7). 21.30 Dviračio šou. 22.00 Žinios. Verslas. 22.25 Kriminalinė Lietuva (N-7). 22.35 Veiksmo f. „Derybininkas“ (JAV, Vokietija, 1998 m.) (N-14). 1.25 „Įstatymas ir tvarka. Nusikaltimo motyvai“ (N-7).

KINO TEATRAS „ROMUVA“ Laisvės al. 54

Gegužės 16 d. 20 val. – „Turime popiežių” Rež. Nanni Morretti. Italija. Komiška drama. Gegužės 17 d. 17.30 val. – „Aš taip pat”. Rež. Alvaro Pastoras, Antonio Naharro. Ispanija. Drama. Gegužės 18 d. 21 val. – KINO NAKTIS. „Šokėja tamsoje” Rež. Larsas von Trieras. Danija, Vokietija, Nyderlandai, JAV, D.Britanija, Prancūzija. Drama, miuziklas; „Palaidotas gyvas”. Rež. Rodrigo Cortesas. Ispanija. Drama, mistinis trileris. Gegužės 19 d. 14 val. – „Magiški fėjų Vinksių nuotykiai” (dubliuotas lietuviškai). Rež. Iginio Straffi. Animacija. 15.45 val. – „Aš taip pat”. Rež. Álvaro Pastoras, Antonio Naharro. Drama. 17.15 val. – „Turime popiežių”. Rež. Nanni Morretti, Italija. Komiška drama. 19.15 val. – „Mergina, kuri užkliudė širšių lizdą”. Rež. Danielis Alfredsonas. Švedija, Danija, Vokietija. Trileris. N-16. Gegužės 20 d. 13 val. – „Magiški fėjų Vinksių nuotykiai” (dubliuotas lietuviškai). Rež. Iginio Straffi. Animacija. 14.45 val. – „Aš taip pat”. Rež. Álvaro Pastoras, Antonio Naharro. Drama. 16.30 val. – „Likau gyvenimo pakraštyje”. Rež. Algis Kuzmickas. Dokumentinis filmas, Lietuva. 18.30 val. – „Turime popiežių”. Rež. Nanni Morretti, Italija. Komiška drama. 20.30 val. – „Mergina, kuri užkliudė širšių lizdą”. Rež. Danielis Alfredsonas. Švedija, Danija, Vokietija. Trileris. N-16.

KINO TEATRAS „ROMUVA“

18 d. 21 val.

6.40 Teleparduotuvė. 6.55 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 7.25 „Simpsonai“. 7.55 „Buvusieji“. 8.55 „Meilės sūkuryje“. 10.00 „Moterys meluoja geriau“. 10.30 „Moterys meluoja geriau“. 10.55 Vaid. f. „Bizonų kraštas“ (JAV, 2005 m.). 12.45 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 13.10 „Bakuganas“. 13.40 „Būrys“. 14.10 „Ragai ir kanopos sugrįžta“. 14.40 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 15.10 „Simpsonai“. 15.40 „Likimo galia“. 16.40 „Meilės triumfas“. 17.40 Ką manai? 18.35 Susitikime virtuvėje. 18.45 TV3 žinios. Sportas. Orai. 19.10 „Naisių vasara“. 19.40 Akistata. 20.30 Be komentarų. 21.00 „Vyno kelias“. 21.35 TV3 vakaro žinios. Sportas. Orai. 22.00 Vikingų loto. 22.05 „Melo teorija“. 23.05 „Nokautas“ (7). 0.05 „Liudininkai“ (5). 1.00 „Kaltės kaina“. 2.00 „Įstatymas ir tvarka. Nusikalstami kėslai“.

6.30 Televitrina. 7.00 Žinios (k). 7.25 „Auksarankiai“ (N-7) (k). 8.00 „Gyvenimo spalvos“ (k). 9.00 „Užkalnio 5“ (k). 10.00 „Margoša: moterimi negimstama“. 11.00 „Be namų negerai: naujas gyvenimas“. 11.30 „Prajuokink mane“ (k). 12.30 „Pavojingi susitikimai. Misija – begemotas“ (k). 13.30 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 14.30 „Pragaro virtuvė“ (N-7). 15.30 „Amerikos talentai“. 16.30 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 17.30 „Milijonieriai“ (k).

DATOS (gegužės 16 d.) 18.00 Žinios. Sportas. Orai. 18.25 „Liejyklos gatvė“ (N-7). 19.25 „Tylos riba“ (N-7). 20.00 Žinios. Verslas. Sportas. Orai. 20.25 „Prajuokink mane“. 21.25 „Karo vilkai. Likvidatoriai“ (N-14). 22.25 „Belaisvis“ (N-7). 23.25 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 0.30 „Galileo: norintiems žinoti“. 1.00 „Bamba“. Interaktyvus šou suaugusiesiems (S).

8.00 „Keliautojai – laiko valdovai“. 8.30 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus albumas (lenkų k.). 8.45 Miesto kodas (k). 9.00 Labas rytas (k). 11.30 Kalbos vakaras, skirtas Muziejų metams, Lietuvos nacionalinio muziejaus salėje (k). 12.45 Gyvenimas yra gražus (k). 13.30 „Meilės skonis“. 14.25 Tarptautinio poezijos festivalio „Poezijos pavasaris 2012“ atidarymo iškilmės Lietuvos nacionalinėje galerijoje (k). 15.55 Lietuvių dokumentikos meistrai. Jadvyga Janulevičiūtė. „Nerimo akimirkos“ (1974 m.), „Vargonų maestro“ (1976 m.) (k). 16.55 Žinios (k). 17.10 Miesto kodas. 17.25 Etnokultūros ratas. Lietuvis ir gamta. 17.55 „Keliautojai – laiko valdovai“. 18.25 Durys atsidaro. 18.50 Muzikos istorijos. Kompozitorius G.Gershwinas. 19.25 Laiko portretai. Virš – tarp – pro. 20.00 Rašytojo Jono Avyžiaus 90-osioms gimimo metinėms. „Chameleonas“. Vaid. f. Jono Avyžiaus romano motyvais (1989 m.). 22.15 Elito kinas. Romantinė drama „Mano vaivorų naktys“ (Honkongas, Kinija, Prancūzija, 2008 m.) (N-14). 23.50 Kultūra. Kompozitorė Raminta Šerkšnytė. 0.00 Panorama (k). 0.20 Verslas (k). 0.25 Kultūra (k). 0.30 Sportas (k). 0.35 Orai (k). 0.40 Vilniaus knygų mugė 2012. Gintauto Genio knygos „Pagaunės medžioklė“ pristatymas.

9.40, 14.30 Teleparduotuvė. 9.55, 16.00 „Išlikimas“. 10.55, 15.00 „Robinas iš Šervudo“. 12.00, 18.00 „Kaulai“. 13.00 „Trečias luitas už Saulės“. 13.30 S. „Tusono sūnūs“ (1) (JAV, 2010 m.). 14.00 „Moterų lyga. Vyrai, pinigai ir meilė“. 17.00 „Medikopteris“. 19.00 „CSI Majamis“. 20.00 „Tusono sūnūs“ (2, 3). 21.00 „Moterų lyga. Vyrai, pinigai ir meilė“. 21.30 Komedija „Nerealus filmas“ (JAV, Kanada, 2006 m.). 23.35 „CSI Majamis“. 0.35 „Medikopteris“.

8.05, 15.00 Teleparduotuvė. 8.40, 15.30 „Drakonų kova Z“ (N-7). 9.40 „Muča Luča“. 10.00 „Sedrikas“. 10.30 „Betmenas ir narsuolių komanda“. 11.00 Būk mano meile! (N-7). 12.00 „Teresa“. 13.00 „Intrigų dvaras“. 14.00 „Laukinė širdis“. 16.30 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai (N-7). 17.30 „Pasaulio Guinnesso rekordai“ (N-7). 18.00 „Dvigubas gyvenimas“ (N-7). 19.00 „Laukinis gyvenimas“ (N-7). 20.00 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (N-7). 21.00 Veiksmo f. „Betmenas prieš Dviveidį“ (JAV, D.Britanija, 1995 m.) (N-7). 23.20 „Išrinktieji“ (N-14). 0.20 „Pasaulio Guinnesso rekordai“ (N-7).

10.25 „Linksmieji traukinukai“. 10.40 Senoji animacija 11.15 Nomeda. 12.05 „Meilės konvejeris“. 13.00 „Moterys meluoja geriau“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Marthos Stewart šou. 17.00 „Meilės konvejeris“. 18.00 „Moteris be praeities“. 19.00 „Aistrų verpetai“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 20.35 Nomeda. 21.25 „Moterys meluoja geriau“. 22.25 „Moteris be praeities“.

6.14, 13.00 TV parduotuvė. 6.30 Ryto reporteris. 7.55, 14.30 Negaliu tylėti. 8.55 „Merdoko paslaptys“ (N-7). 10.00, 18.20 Super L.T. 10.35 Namų daktaras. 11.05 Ilgai ir laimingai. 12.00 Lietuvos diena. 13.30 Šeimų dvikova – „Akropolio“ turnyras. 15.30 „Padūkėlis Eliotas“. 15.45, 16.10, 1.00 Dok. s. „Putinas“. „Karas“ (N-7). 16.00, 17.00, 18.00 Žinios. Orai. 17.20, 21.55 Lietuva tiesiogiai. 18.55, 23.05 Negaliu tylėti. 19.55 Dok. s. „Putinas“. „Nauja pradžia“ (N-7). 21.00, 0.05 Reporteris. 21.52, 0.57 Orai. 22.30 Super L.T.

9.00 Žinios (k). 9.20 Komedija „Mėnesio darbuotojas“ (N-7). 11.10 Pokalbių laida „Susitikimai“ (k). 12.00 Nuotykių f. „Detektyvas Dy ir ugnies vaiduoklio paslaptis“ (N-7). 14.10 Telelaikraštis. 15.25 Nuotykių f. „Sachara“ (N-7). 17.30 Gyvenu čia (k). 18.00 Žinios. 18.20 Kino ekspresas. 18.50 Nuotykių f. „Tomo vidurnakčio parkas“ (N-7). 20.30 Jėga, grožis, sveikata. 21.00 Žinios. 21.19 Orai. 21.20 Kriminalinė drama „Pranašas“ (N-14). 23.50 Žinios (k). 0.10 Fantastinis trileris „Monstrai“ (N-7).

7.00 Žinios. Orai (k). 7.20 Kauniečių akimis (k). 7.30 Kitokia Lietuva (k). 8.30, 9.30, 18.30, 20.30 Muzika. 9.00 Kultūros alėja (k). 10.00 „Sedrikas“. 10.30 „Betmenas ir narsuolių komanda“. 11.00 „Būk mano meile“. 12.00 „Teresa“. 13.00 „Intrigų dvaras“. 14.00 „Laukinė širdis“. 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Drakonų kova Z“ (k). 16.30 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai. 17.30 „Pasaulio Guinnesso rekordai“. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Kauniečių akimis. 19.00 Muzikinė vaivorykštė (k). 20.00 Žinios. Orai (k). 20.20 Kauniečių akimis (k). 21.00 Veiksmo f. „Betmenas prieš Dviveidį“. 23.20 „Išrinktieji“. 0.20 „Pasaulio Guinnesso rekordai“ (k).

8.00 Romantinė komedija „Bointono pakrantės našlių klubas“ (JAV, 2005 m.) (N-14). 9.55 Komedija „11 užduočių“ (Prancūzija, 2004 m.) (N-14). 11.25 Drama „45-asis kalibras“ (JAV, 2006 m.) (N-14). 18.30 Fantastinis f. „Salos apgyvendinimas 2“ (Rusija, 2009 m.) (N-14). 20.20 Veiksmo f. „Mafiozai“ (Prancūzija, 2007 m.) (N-14). 22.10 Drama „Šokis hiphopo ritmu“ (JAV, 2008 m.) (N-14). 23.50 Trileris „Pasmerktieji“ (JAV, 2007 m.) (S).

9.00 Televitrina. 10.00, 19.00, 21.00, 23.00 Žinios +. 10.15 Italijos „Serie A“ lygos rungtynės. 12.00 Ispanijos ACB krepšinio lyga. „Asefa Estudiantes“–„Murcia“. 13.45 VTB vieningoji krepšinio lyga. Maskvos srtities „Chimki“–Vilniaus „Lietuvos rytas“. 15.30 Italijos „Serie A“ lygos rungtynės. 17.15 Lietuvos krepšinio lyga. 4-osios mažojo finalo rungtynės. Prienų „Rūdupis“–„Šiauliai“. 19.15 Italijos „Serie A“ lyga. „Inter“–„Milan“. 21.15 Automoto. 21.45 Adrenalinas. 22.15 Krepšinio pasaulyje. 22.45 Olimpinės žaidynės. 23.15 Sportas LT. Europos šaudymo čempionatas.

Tarptautinė jūrų kiaulės (delfino) diena 1886 m. gimė Stasys Šalkauskis, lietuvių filosofas, pedagogas. 1922 m. gimė rašytojas Jonas Avyžius. 1946 m. gimė kino režisierius Gytis Lukšas. 1956 m. gimė Faustas Latėnas, kompozitorius, kultūros veikėjas. 1983 m. gimė krepšininkas Mindaugas Katelynas. 1988 m. gimė krepšininkas Martynas Gecevičius.

horoskopai Avinas (03 21–04 20). Slėpsite ir ignoruosite savo emocijas bei poreikius, galvoje bus painiava. Neskubėkite daryti išvadų, tiesiog nusiraminkite ir nieko naujo nesiimkite. Jautis (04 21–05 20). Puikiai seksis suprasti aplinkinius. Negadinkite sau nuotaikos liūdnomis mintimis apie rytojų, juk mums nelemta nuspėti, kaip susiklostys aplinkybės ateityje, tiesiog džiaukitės šia diena. Dvyniai (05 21–06 21). Jausite šeimos, draugų supratimą ir palaikymą. Tik nepiktnaudžiaukite pasitikėjimu – atsakomybė bendraujant svarbi ne mažiau negu darbe, o prisiimtus įsipareigojimus teks vykdyti. Vėžys (06 22–07 22). Atrodys, kad aplinkybės klostosi ne jūsų naudai. Galite susipykti su brangiu žmogumi, todėl patirsite stresą. Bet jei sugebėsite suprasti, kad tokia būsena greitai praeis, ši nepalanki diena smarkiai jums nepakenks. Liūtas (07 23–08 23). Puikiai seksis suprasti aplinkinius ir praleisti laiką su mylimu žmogumi. Neieškokite juodos katės tamsiame kambaryje – ši diena tikrai puiki, nenusimato jokių nemalonių staigmenų. Mergelė (08 24–09 23). Palanki diena planams kurti, sprendimams priimti. Rasite išeitį iš bet kokios probleminės situacijos. Jaučiate, kad sekasi, todėl su viskuo susitvarkote. Neabejokite savo sėkme. Svarstyklės (09 24–10 23). Laukia svarbus susitikimas. Galimi emocionalūs pokalbiai, per kuriuos pasistenkite būti supratingas ir nuolaidus. Niekas negali jūsų priversti daryti to, kas nemalonu, todėl pravers gebėjimas susitarti ir jūsų principingumas. Skorpionas (10 24–11 22). Jūsų ir kolegų požiūriai išsiskirs. Jums nepatiks supantys dalykai arba tai, ką jie simbolizuoja. Tačiau nereikia ginčytis, konfliktuoti, keisti aplinkos, tegul viskas lieka taip, kaip yra. Šaulys (11 23–12 21). Neigiamai vertinsite kitų žmonių darbo metodus ir būdus. Atsargiau vertinkite įvairius dalykus, įdėmiau pažvelkite į susidariusią situaciją. Ožiaragis (12 22–01 20). Laikas atitrūkti nuo realybės ir pasinerti į svajonių pasaulį. Paklausykite mėgstamos muzikos, paskaitykite – viskas džiugins sielą, suteiks harmonijos jūsų gyvenimui. Vandenis (01 21–02 19). Energingas laikotarpis, tinkantis planams įgyvendinti arba rūpintis turimu verslu. Būsite fiziškai aktyvus. Nesižvalgykite atgal, niekuo neabejokite. Žuvys (02 20–03 20). Jūsų troškimai bus be galo stiprūs. Svajosite apie poilsį, nes esate truputėlį išvargintas darbo ir iškilusių sunkumų. Stabtelėkite ir atsipūskite.


Orai

Sinoptikai artimiausiomis dienomis Lietuvoje prognozuoja lietingus orus. Šiandien lis visoje Lietuvoje. Pajūryje oras atvės iki 13 laipsnių šilumos, likusioje šalies dalyje bus 17– 22 laipsniai. Ketvirtadienį taip pat numatomas lietus. Oro temperatūra naktį sieks 7–12, dieną 11–16 laipsnių šilumos.

Šiandien, gegužės 16 d.

+17

+13

Telšiai

+20

Šiauliai

Klaipėda

+22

Panevėžys

+21

Utena

+18

Tauragė

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (delčia) teka Mėnulis leidžiasi

5.10 21.20 16.10 3.12 16.43

137-oji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 229 dienos. Saulė Jaučio ženkle.

+21

Kaunas

Pasaulyje Atėnai +23 Berlynas +12 Brazilija +25 Briuselis +12 Dublinas +10 Kairas +35 Keiptaunas +21 Kopenhaga +11

Londonas +13 Madridas +29 Maskva +25 Minskas +21 Niujorkas +23 Oslas +14 Paryžius +14 Pekinas +27

orai kaune šiandien

Praha +11 Ryga +21 Roma +20 Sidnėjus +20 Talinas +19 Tel Avivas +31 Tokijas +25 Varšuva +12

+24

+19

Vėjas

1–7 m/s

Marijampolė

Vilnius

+20

Alytus

Vardai Andrius, Andriejus, Bitė, Dobilas, Melita, Ubaldas, Vaidmantas.

Bio­lo­gi­niai iš­tek­liai spar­čiai sen­ka

Rytas

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

+14

+21

+17

+14

2

+11

+11

+8

+8

6

+9

+13

+10

+4

3

rytoj

poryt

Nuo 1970 m. iki 2008 m. Že­mės bio­ lo­g i­n iai iš­tek­l iai su­ma­žė­jo 28 pro­c . To­k ią iš­va­dą ata­skai­to­je „Gy­vo­ji pla­ ne­t a“ pa­tei­kė Pa­s au­l io gam­tos fon­ do (WWF) eks­per­tai. Jie kons­ta­ta­vo, kad, pa­ly­g in­t i su 1966-ai­siais, žmo­g us pra­dė­jo var­to­t i dvi­g u­bai dau­g iau bio­ lo­g i­nių iš­tek­lių, o di­džiau­sias var­to­to­ jas ir ter­šė­jas yra Jung­t i­nės Vals­t i­jos. „Jei­g u vi­sas pa­sau­l is gam­t i­n ius iš­tek­ lius var­to­t ų to­k iais mas­tais, kaip juos šian­d ien var­to­ja ame­r i­k ie­čiai, ekolo­ giniam ­b a­lan­sui pa­lai­k y­t i pri­reik­t ų pen­k ių pla­ne­t ų, to­k ių kaip Že­mė“, – ra­šo­ma ata­skai­to­je. ne­wsru.com inf., AFP nuo­tr.

įvairenybės

Stip­res­ni už La­dy Ga­gą In­do­ne­zi­jos po­li­ci­ja va­kar at­si­ sa­kė iš­duo­ti lei­di­mą po­pmu­zi­kos su­perž­vaigž­dei La­dy Ga­gai kon­ cer­tuo­ti Dža­kar­to­je. Prie­žas­tis – vie­tos is­la­mis­tai, ap­kal­ti­nę at­li­ kė­ją mo­ra­lės grio­vi­mu dė­vin­t „tik kel­nai­tes ir lie­me­nė­lę“. In­do­ne­zi­ jos ra­di­ka­lus is­la­mo gy­nė­jų fron­tas

pra­dė­jo or­ga­ni­zuo­ti pro­tes­tus gra­ sin­da­mas su­stab­dy­ti dai­nos „Po­ker Fa­ce“ at­li­kė­ją pa­čia­me oro uos­te ir už­tik­rin­ti, kad at­li­kė­ja ne­pa­tek­tų į ša­lį. Kon­cer­to or­ga­ni­za­to­riai jau yra par­da­vę dau­giau nei 50 tūkst. bi­lie­tų į Lady Gagos šou. BNS inf.

Tiks­las – su­si­grą­žin­ti šu­nį Aris­tok­ra­tai pa­si­rink­da­vo mir­ti skur­de, bet ne­ties­da­vo ran­kos iš­ mal­dai. Šiuo­lai­ki­niai žmo­nės ma­ te­ria­li­nės pa­ra­mos pra­šo anaip­tol ne vien už­klup­ti sun­kių svei­ka­ tos pro­ble­mų ar ne­te­kę sto­go virš gal­vos. Vie­nas ame­ri­kie­tis des­pe­ ra­tiš­kai ban­do iš bu­vu­sios drau­ gės at­gau­ti šu­nį ir in­ter­ne­te pra­šo žmo­nių paau­ko­ti 20 tūkst. do­le­ rių, kad ga­lė­tų su­mo­kė­ti tei­si­nin­ kams. „Knuck­les pa­gro­bė ma­no bu­ vu­si mer­gi­na, o iš­lai­dos tei­si­nin­

kams, kad jį at­gau­čiau, įva­rys ma­ne į bank­ro­tą“, – au­kų rin­ki­mo po­ rta­le http://www.in­die­go­go.com / rescueknux tei­gia niu­jor­kie­tis Crai­ gas Ders­ho­wit­zas. Jis sa­vo bu­vu­sią drau­gę kal­ti­ na pa­bė­gus į Ka­li­for­ni­ją su šu­ni­ mi, ku­rį jis la­bai my­li ir lai­ko sa­vo „sū­nu­mi“. „Ry­šys toks pa­ts stip­ rus kaip vai­ko ir tė­vo“, – tvir­ti­na vy­ras. C.Ders­ho­wit­zas tei­gia jau iš­lei­ dęs 30 tūkst. JAV do­le­rių, bet ka­ dan­gi jo bu­vu­si drau­gė „tei­kia vie­

ną tuš­čią ieš­ki­nį po ki­to“, prie šuns glo­bos jis vis dar ne­priar­tė­jo. No­rė­da­mas pa­ska­tin­ti žmo­nes au­ko­ti, jis mai­nais siū­lo vir­tua­ lų ap­ka­bi­ni­mą tiems, ku­rie paau­ kos 10 do­le­rių, ne­mo­ka­mą įė­ji­mą į nak­ti­nį klu­bą, ku­rio du­ri­nin­ku jis dir­ba, tiems, ku­rie skirs 100 do­le­ rių, ir gra­fi­tų tiems, ku­rie ne­pa­gai­ lės 10 tūkst. do­le­rių. Vy­ras au­kas ke­ti­na rink­ti dar mė­ne­sį. Per pa­sta­rą­ją sa­vai­tę jam paau­ko­tas 881 do­le­ris. KD, lrt.lt inf.

„„ Bran­gus: tei­si­niams gin­čams, ku­riais sie­kia at­gau­ti sa­vo ke­tur­ko­jį, ame­ri­kie­tis jau iš­lei­do pen­kia­ženk­

lę su­mą.

Te­le­vi­zo­rius – sen­jo­rų drau­gas Bal­ti­jos ša­ly­se at­lik­tas ty­ri­mas at­ klei­dė, kad Lie­tu­vo­je, kaip ir Lat­ vi­jo­je bei Es­ti­jo­je, jau­ni žmo­nės lin­kę ma­žiau lai­ko leis­ti prie te­le­vi­ zo­riaus. Ski­ria­mą lai­ką jie nau­do­ja ne tra­di­ci­nės te­le­vi­zi­jos pro­gra­mų per­žiū­rai, o pra­mo­gi­niam tu­ri­niui, nar­šy­mui in­ter­ne­te ar žai­di­mams.

34 pro­c. Lie­tu­vos gy­ven­to­jų prie te­le­vi­zo­riaus pra­lei­džia apy­tiks­liai 1–2 val., 21 pro­c. – 3–4 val. ir tik 7 pro­c. tei­gia vi­siš­kai ne­žiū­rin­tys te­ le­vi­zo­riaus. Dau­giau­sia lai­ko per die­ną te­le­ vi­zo­rių žiū­ri 50–71 me­tų žmo­nės – 54 pro­c. jų tam ski­ria 3 va­lan­das

ar­ba dau­giau. Ši am­žiaus gru­pė te­ le­vi­zo­riaus žiū­rė­ji­mą įvar­di­ja kaip vie­ną mėgs­ta­miau­sių lais­va­lai­kio po­mė­gių. Įdo­mu tai, kad Lie­tu­vo­je ne­bu­vo nė vie­no šios am­žiaus gru­ pės at­sto­vo, vi­sai ne­žiū­rin­čio te­le­ vi­zo­riaus. KD inf.

2012-05-16 Kauno diena  

4p. Ar­Vatikanas­­ gali­būti­susijęs­­ su­1983­metais­­ įvykdytu­­ 15-metės­­ pagrobimu? Trečiadienis gegužės 16, 2012 Nr. 113 (19672) Kauno...