Page 1

TODĖL, KAD naujienos Antradienis, ESU VILNIETIS Tikros sostinės gegužės 15 d., 2012 m. Nr. 112 (1311) Di­din­ti mi­ni­ma­lią algą prem­je­ras su­tin­ka tik mai­nais į lanks­tes­nius dar­bo san­ty­kius. Lietuva 4p.

Ša­lies ban­kai pa­ste­bi, kad gy­ven­to­jai vėl drąsiau sko­li­na­si var­to­ji­mui. Ekonomika 7p.

diena.lt

ES už­sie­nio rei­kalų mi­nist­rai tarė­si, kad nu­baus­ti Uk­rainą būtų ga­li­ma boi­ko­tuo­jant fut­bo­lo čem­pio­natą. Pasaulis 12p.

A.Zuo­kas ves me­rus į kovą

1,30 Lt

Ne­tu­riu in­for­ma­ci­jos apie Eu­ro­pos fut­bo­lo čem­pio­ na­to Uk­rai­no­je boi­kotą. Pre­zi­dentė Da­lia Gry­baus­kaitė

4p.

Miestas

2p.

Dar­bai vyks­ta pa­gal gra­fiką

„„Žy­giai: Vil­niaus va­do­vai A.Zuo­kas ir R.Ado­ma­vi­čius gra­si­na net per teis­mus siek­ti, kad būtų grąžin­ta PVM leng­va­ta ke­lei­viams vež­ti. Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

Did­žiųjų miestų merų sva­jonė – grįžti į se­nus ge­rus PVM leng­vatų lai­kus. „Jei jau bus leng­va­ta spau­dai, tuo­met rei­kia ir trans­por­tui“, – cho­ru aiš­ki­na jie. O ta­da ir bi­lie­tai ne­brangtų, ir sko­los su­mažėtų. At­kak­liau­siai nu­si­teikęs, ži­no­ma, sos­tinės va­do­vas.

Jus­ti­nas Ar­gus­tas j.argustas@diena.lt

Re­gi tik vieną išeitį

PVM leng­va­tas ke­lei­viams vež­ ti rei­kia kuo grei­čiau grąžin­ti, nes trans­por­to bend­rovės klimps­ta į sko­las, nuo to ken­čia ir sa­vi­val­dy­ bių biud­že­tai, ir ke­lei­viai, o jei ne – tei­simės! To­kiais šūksniais rin­kimų žygį už PVM leng­vatų grąži­nimą vežė­jams pra­dėjo Vil­niaus me­ri­

ja. Jai įkan­din se­ka ir ki­tos ša­lies sa­vi­val­dybės. Šim­ta­mi­li­jo­ninė­se sko­lo­se sken­ din­čios Vil­niaus vald­žios at­sto­vai, su­rengę spe­cia­lią spau­dos kon­fe­ ren­ciją, va­kar įro­dinė­jo, kad nuo to bus tik ge­riau: bus išspręs­tos ko­ne vi­sos vie­šo­jo trans­por­to bėdos. Te­ rei­kia Sei­mui su­grąžin­ti PVM leng­ vatą. Tie­sa, ne­be 19 pro­c., ko­kia bu­vo iki 2009-ųjų, bet 9 pro­c.

2

Vil­nie­čiams teks ban­dy­ti kitą­met Vil­niaus krep­ši­nin­kai ne­su­gebė­ jo grąžin­ti int­ri­gos Lie­tu­vos krep­ ši­nio ly­gos (LKL) fi­na­lo se­ri­jo­je. Tre­čio­sio­se LKL fi­na­lo rung­tynė­ se kau­nie­čiai 90:84 pa­guldė ant men­čių Vil­niaus „Lie­tu­vos rytą“ ir laimė­jo se­riją iki trijų per­ga­lių sau­su re­zul­ta­tu – 3:0.

„„Nu­si­vy­li­mas: „Lie­tu­vos ry­to“ krep­ši­nin­kams LKL fi­na­lo se­ri­jo­je taip ir

ne­te­ko pa­jus­ti per­galės sko­nio. 

To­mo Luk­šio (BFL) nuo­tr.

Kau­no „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai se­zoną baigė iš­ko­voję tris trofė­ jus – Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ ci­jos, Bal­ti­jos ir LKL čem­pionų tau­res. „Iš pen­kių tur­nyrų laimė­

Sportas

Dip­lo­ma­tai stai­ga su­prastė­jo Užsienio reikalų ministerijai pa­gal naują tvarką įver­ti­nus dau­giau nei 400 Lie­tu­vos dip­lo­matų darbą, ge­ riau­sią įver­ti­nimą ga­vo tik 14 as­ menų – 3 pro­c. visų ates­tuotųjų. Per­ nai, kai dar ga­lio­jo se­no­ji ates­ta­ci­jos tvar­ka, ge­riau­sią įver­ti­nimą bu­vo ga­ vę 92 pro­c. tik­rintų dip­lo­matų. 9 dip­ lo­matų veik­lo­je šie­met nu­sta­ty­ta di­ de­lių trūkumų. Jų pavardžių minis­ terija neatskleidžia.

Menas

jo­me tris, ta­čiau vi­si jie iš­ko­vo­ti sa­va­me fron­te. Norė­da­mi atei­ty­ je pa­siek­ti ge­res­nių re­zul­tatų Eu­ ro­ly­go­je, turė­tu­me iša­na­li­zuo­ti šį se­zoną, pa­da­ry­ti iš­va­das, per­gal­ vo­ti, kas bu­vo blo­gai“, – pa­brėžė „Žal­gi­rio“ spor­to di­rek­to­rius Vi­ tol­das Ma­sals­kis. Šiam krepšinio specialistui per pra­ėjusį krep­ši­nio se­zoną te­ko at­ lai­ky­ti ne­ma­žai iš­ban­dymų. Plačiau skaitykite

nuomonės 6p.

10

13p.

Ki­no kūrėjams įteik­tos „Gervės“


2

miestas

antradienis, gegužės 15, 2012

15p.

Maskvoje įsikūręs V.Bareikis atitrūko nuo grupių veiklos, bet ne nuo muzikos.

Ga­li pri­stig­ti lė­šų vargšams Išau­gus ku­ro kai­noms, taip pat kom­pen­sa­ci­joms už šil­dy­mą ir karš­tą van­de­nį, Vy­riau­sy­bė šioms kom­pen­sa­ci­joms šie­met ga­li pri­ trūk­ti lė­šų.

So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­ nis­te­r i­jos duo­m e­n i­m is, šie­m et vien pir­mą ket­vir­tį kom­pen­sa­ci­ joms skir­ta 81,05 mln. li­tų, ar­ba 13 pro­c. dau­giau nei prieš me­tus (71,63 mln. li­tų), o per vi­sus me­ tus nu­ma­ty­ta skir­ti 655,2 mln. li­ tų. Per­nai joms iš­mo­kė­ta 759,4 mln. li­tų. „Įver­ti­nus 2012 m. pir­mo ket­ vir­čio iš­lai­das, iki šių me­tų pa­bai­ gos ga­li­mas šių lė­šų trū­ku­mas“, – prog­no­zuo­ja mi­nis­te­ri­ja. Anot So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­ bo mi­nis­te­ri­jos, lė­šų po­rei­kį kom­ pen­sa­ci­joms di­di­na au­gan­čios ku­ ro kai­nos. Vy­riau­sy­bės pa­si­ta­ri­me pir­ma­ die­nį mi­nis­te­ri­ja siū­lo pri­tar­ti pa­ ra­mos ne­pa­si­tu­rin­tiems gy­ven­ to­jams per­tvar­kai. Kaip tei­gia­ma, šie­met pir­mą ket­vir­tį, pa­ly­gin­ ti su tuo pa­čiu lai­ko­tar­piu per­nai, pa­šal­pos ga­vė­jų skai­čius su­ma­žė­ jo 6,1 pro­c. – pir­mą ket­vir­tį jų bu­ vo 221,5 tūkst. (prieš me­tus – 235,8 tūkst. li­tų). Kom­pen­sa­ci­jų už šil­dy­mą gau­ nan­čių as­me­nų skai­čius per me­ tus su­ma­žė­jo 9,3 pro­c., iki 198,8 tūkst. Pa­ly­gi­na­muo­ju lai­ko­tar­piu 11,5 pro­c. – nuo maž­daug 175 mln. iki 165 mln. li­tų – su­ma­žė­jo iš­lai­dos so­cia­li­nėms pa­šal­poms mo­kė­ti, 5,8 pro­c. – vi­du­ti­nis pa­šal­pos dy­dis.

„Vil­niaus die­na“ jau ra­šė, kad pir­mą šių me­tų ket­vir­tį į So­cia­li­ nės pa­ra­mos cent­rą dėl kom­pen­ sa­ci­jų už šil­dy­mą krei­pė­si 5 pro­c. dau­giau vil­nie­čių nei per tą pa­tį praė­ju­sių me­tų lai­ko­tar­pį. Per pir­mą šių me­tų ket­vir­tį jiems bu­vo iš­mo­kė­ta 12,93 mln. li­tų. To­ kius duo­me­nis „Vil­niaus die­nai“ pa­tei­kė sa­vi­val­dy­bės So­cia­li­nių

rei­ka­lų de­par­ta­men­to at­sto­vė Ie­va Pa­ber­žie­nė. Sau­sį į sa­vi­val­dy­bę dėl kom­pen­ sa­ci­jų krei­pė­si 3624, va­sa­rį – 3261, ko­vą dau­giau­sia – 3842 – vil­nie­ čių. Tad kiek­vie­nam be­si­krei­pu­siam žmo­gui te­ko kiek dau­giau nei 800 li­tų. „Kom­pen­sa­ci­jų ga­vė­jų skai­čius tik au­go“, – nu­ro­dė I.Pa­ber­žie­nė. VD, BNS inf.

Ren­gi­nys pra­si­dė­jo nuo­tai­kin­ga 5-ųjų TA­FI­SA pa­sau­lio spor­to vi­ siems žai­dy­nių sim­bo­lio Šau­liu­ko ve­da­ma mankš­ta, per ku­rią lie­taus ne­pa­bū­gę sa­va­no­riai ir ren­gi­nio da­ly­viai ne tik šo­ko, bet ir kvie­tė sau­lę, kad nu­švies­tų dan­gų. Su­ži­no­ti svei­kos gy­ven­se­nos pa­ slap­čių bei su­šil­ti bu­vo ga­li­ma ir be­ si­mo­kant šiau­rie­tiš­ko­jo ėji­mo tech­

„Tik tai leis­tų bend­ro­ 1 vėms ne­di­din­ti bi­lie­tų kai­nų“, – pa­reiš­kė A.Zuo­kas ir ne­

pa­mir­šo pri­dur­ti, kad šiais me­tais, bent jau Vil­niu­je, to da­ry­ti tik­rai ne­pla­nuo­ja­ma. Pak­laus­tas, ką da­ rys, jei Sei­mas to­kiems siū­ly­mams ne­pri­tars, me­ras paaiš­ki­no, kad lie­ ka vie­nin­te­lis bū­das – teis­tis. „Jei ne­gir­di­ma, ne­ma­to­ma skai­čių, jie ig­no­ruo­ja­mi, tai vie­ nin­te­lis bū­das – teis­mi­nis. Ir mū­sų ieš­ki­ny­je rei­ka­lau­ja­ma pa­ deng­ti tas sko­las. Ma­nau, prie mū­sų ieš­ki­nio pri­si­jung­tų ir ki­ti mies­tai“, – kal­bė­jo A.Zuo­kas. Pel­no­si iš mies­to?

„„Ri­ta­mės: pir­mą šių me­tų ket­vir­tį į So­cia­li­nės pa­ra­mos cent­rą dėl kom­

pen­sa­ci­jų už šil­dy­mą krei­pė­si 5 pro­c. dau­giau vil­nie­čių nei per tą pa­tį praė­ju­sių me­tų lai­ko­tar­pį. Andriaus Ufarto (BFL) nuotr.

Mo­kė gy­ven­ti svei­kai Vil­niaus Vin­gio par­ke svei­kos gy­ ven­se­nos pa­slap­ti­mis su mies­tie­ čiais da­li­jo­si tu­zi­nas įvai­rių svei­ ka­tin­gu­mo or­ga­ni­za­ci­jų. Vil­niaus vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ro or­ga­ ni­zuo­ta šven­te „Ju­dė­ji­mas kaip pa­ sa­ka!“ bu­vo mi­ni­ma Pa­sau­li­nė ju­ dė­ji­mo svei­ka­tos la­bui die­na.

A.Zuo­kas ve

ni­kos, už­su­kus į pir­te­lę-pa­la­pi­nę, da­ly­vau­jant ka­ri­nė­se es­ta­fe­tė­se ar ra­gau­jant karš­tą ve­ge­ta­riš­ką sriu­bą. Svei­ka­tos mo­ky­mo ir li­gų pre­ ven­ci­jos vi­suo­me­nės svei­ka­tos spe­cia­lis­tai vi­siems be­si­do­min­ tiems ro­dė, kaip su­teik­ti pir­mą­ją pa­gal­bą nu­ken­tė­ju­siems per fi­zi­ nio ak­ty­vu­mo ir spor­to ren­gi­nius, kvie­tė iš­ban­dy­ti fi­zi­nės iš­tver­mės tes­to, da­li­jo pa­ta­ri­mus, kaip pa­di­ din­ti šir­dies ir kvė­pa­vi­mo sis­te­mos iš­tver­mę ir kaip iš­veng­ti ju­dė­ji­mo su­kel­tų trau­mų. Ren­gi­ny­je sa­vo bū­dus, kaip iš­ sau­go­ti svei­ka­tą ir jau­nys­tę, pri­ sta­tę šri šri jo­gos, tai­či, ka­ra­tė, ca­poei­ra, ka­la­ne­ti­kos, fla­men­ko, zum­bos spe­cia­lis­tai vie­nin­gai pri­

ta­rė min­čiai, kad vie­na svar­biau­sių il­go ir svei­ko gy­ve­ni­mo pa­slap­čių – ju­dė­ji­mas, ak­ty­vus ir spor­tiš­kas lais­va­lai­kis. TA­FI­SA žai­dy­nių sa­va­no­riai vi­sus už­su­ku­sius į ren­gi­nį ra­gi­no at­vyk­ti į pa­sau­li­nes spor­to vi­siems žai­dy­nes „Šiau­liai 2012“ ir sa­vo jė­gas iš­ban­ dy­ti įvai­rio­se spor­to rung­ty­se var­ žan­tis su ak­ty­vaus gy­ve­ni­mo bū­do mė­gė­jais iš vi­so pa­sau­lio. TA­FI­SA žai­dy­nės, ku­rios vyks lie­pos 5–11 d. vi­sa­me Šiau­lių re­ gio­ne, yra at­vi­ros vi­siems ne­pro­ fe­sio­na­liems spor­ti­nin­kams. Per žai­dy­nes vyks įvai­rūs kul­tū­ros, svei­ka­tin­gu­mo ren­gi­niai, tarp­tau­ ti­nės kon­fe­ren­ci­jos.

„Vals­ty­bė iš mies­to biu­dže­to pel­ no­si. Iš mies­to biu­dže­te nu­ma­ty­ tų 85 mln. li­tų, skir­tų leng­va­toms pa­deng­ti, mes tu­ri­me su­mo­kė­ ti 16 pro­c. PVM. Ko­dėl sa­vi­val­ dy­bės biu­dže­tas tu­ri tai deng­ti?“ – tę­sė so­cial­de­mok­ra­tas R.Ado­ ma­vi­čius. A.Zuo­kas pri­ta­rė, kad vie­šo­jo trans­por­to pa­slau­ga pa­nai­ki­nus leng­va­tas ta­po sun­kiau priei­na­ma, nes kai ku­rie ve­žė­jai bu­vo pri­vers­ ti pa­di­din­ti kai­nas, sko­los tik di­ dė­jo. „Kai ku­rių įmo­nių veik­la net pa­ra­ly­žiuo­ja­ma“, – bau­gi­no me­ ras. Ku­rių – jis ne­nu­ro­dė. Vil­niaus val­džia, o įkan­din ir ki­tos sa­vi­val­ dy­bės aiš­ki­na Sei­mo na­riams no­ rin­čios at­ver­ti akis, kad pa­di­din­ti mo­kes­čius – ne išei­tis.

„PVM leng­va­tos tu­ri bū­ti skir­ tos var­to­to­jui, o ne pa­slau­gos tei­ kė­jui. Ko­kia nau­da var­to­to­jui, jei su­ma­ži­nus PVM jau po ke­lių mė­ ne­sių kai­nos grįž­ta į tą pa­tį ly­gį“, – mi­nis­te­ri­jos po­zi­ci­ją per­da­vė R.Ja­ki­lai­tie­nė.

Ing­ri­da Ši­mo­ny­tė:

Sug­rą­ži­nus PVM leng­va­tą ke­lei­ viams vež­ti, į vals­ ty­bės biu­dže­tą ne­ pa­tek­tų apie 68 mln. li­tų.

I.Ši­mo­ny­tė jau anks­čiau yra ta­ru­si griež­tą „ne“ leng­va­ti­niam PVM. „Leng­va­tai ne­pri­ta­riu, nes ji iš es­mės ska­ti­na ir to­liau ne­spręs­ti mies­to vie­šo­jo trans­por­to prob­ le­mų, o įsi­vaiz­duo­ti, kad do­ta­ ci­jo­mis per mo­kes­čių leng­va­ tas ga­li­ma plū­du­riuo­ti tiek, kiek tai lei­džia rin­ki­mų cik­las“, – taip praė­ju­sią sa­vai­tę Sei­mo na­rei Ag­ nei Zuo­kie­nei, pa­klau­su­siai mi­ nist­rės nuo­mo­nės dėl leng­va­tų, at­rė­žė I.Ši­mo­ny­tė.

Komentarai

Griež­tas I.Ši­mo­ny­tės „ne“

„Sug­rą­ži­nus PVM leng­va­tą ke­lei­ viams vež­ti, į vals­ty­bės biu­dže­ tą ne­pa­tek­tų apie 68 mln. li­tų. Toks Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos at­sa­ ky­mas bus pa­teik­tas ir Sei­mui, ir Vy­riau­sy­bei. Tie, ku­rie siū­ lo PVM ma­žin­ti, te­gul pa­siū­lo ir bū­dus, iš kur trūks­ta­mus pi­ni­gus paim­ti, kaip kom­pen­suo­ti“, – Fi­ nan­sų mi­nist­rės Ing­ri­dos Ši­mo­ ny­tės po­zi­ci­ją leng­va­tų grą­ži­ni­ mo klau­si­mu per­da­vė jos at­sto­vė spau­dai Ra­sa Ja­ki­lai­tie­nė. Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja lai­ko­ si nuo­mo­nės, jog PVM leng­va­tų grą­ži­ni­mas su­griau­tų lig šiol kur­ tą sis­te­mą, kad mo­kes­čių išim­tys ne­tu­ri bū­ti tai­ko­mos nie­kam.

And­rius Kup­čins­kas

Kau­no me­ras, TS-LKD at­sto­vas

B

ū­tu­me lin­kę pa­lai­ky­ti Vil­ niaus me­r i­jos idė­j ą dėl PVM su­ma­ž i­n i­mo. Sa­v i­ val­dy­bių įsi­p a­rei­go­ji­mai su­si­sie­ki­mo pa­slau­gas tei­kian­čioms bend­ro­vėms tik di­dė­ja. Iš mies­to biu­d že­to jas su­bsi­d i­juo­ ti ne­tu­ri­me ga­li­my­bių – sko­los ir įsi­ pa­rei­go­ji­mai kre­di­to­riams ke­lia­si iš

Se­rei­kiš­kių par­ką a

VD inf.

Ind­rė Pep­ce­vi­čiū­tė i.pepceviciute@diena.lt

Re­konst­ruo­ti už­da­ry­tas Se­rei­kiš­ kių par­kas šiuo me­tu ar­do­mas ir tie­sia­mi tink­lai. Pro­jek­to va­do­ vės tei­gi­mu, vis­kas vyks­ta pa­gal pla­ną.

„„Nau­din­ga: svei­kos gy­ven­se­nos pa­slap­tis vil­nie­čiams at­sklei­dė net ke­lio­li­kos or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vai. Ša­rū­no Ala­saus­ko nuo­tr.

Se­rei­kiš­kių par­kas, dar va­di­na­ mas Ber­nar­di­nų so­du, re­konst­ ruo­ti už­da­ry­tas ba­lan­džio 10 d. Pro­jek­to va­d o­v ė Jur­ga Ši­m e­ liū­n ie­n ė dien­raš­č iui pa­tvir­t i­ no, kad vi­si dar­bai vyks­ta pa­ gal gra­fi­ką. „Šiuo me­tu Ber­nar­di­nų so­de ar­do­ma ir tie­sia­mi tink­lai: klo­ ja­mas van­den­tie­kis, lie­taus ir elekt­ros tink­lai. Vyks­ta ar­cheo­lo­ gi­niai ka­si­nė­ji­mai“, – esa­mą pa­ dė­tį nu­švie­tė J.Ši­me­liū­nie­nė.

Jos tei­g i­m u, šie dar­bai tę­ sis ar­ti­miau­sius ke­le­tą mė­ne­ sių. Pir­mą par­ko re­konst­ruk­ ci­jos eta­pą pla­nuo­ja­ma baig­ti gruo­dį. 2013 m. pa­va­sa­rį par­kas tu­rė­tų bū­ti ap­žel­din­tas. Bai­gus vi­sus dar­bus par­kas tu­rė­tų įgy­ti au­ten­tiš­kus XIX a. pab. jam bū­ din­gus bruo­žus: atvirų–uždarų erd­vių sis­te­mą su daug švie­sos, tu­rė­tų bū­ti at­kur­ta dai­li­nin­ko Ale­xan­de­rio Straus­so su­ma­ny­ ta cent­ri­nė da­lis, ta­kų sis­te­ma, žel­di­niai. Par­k e nu­m a­to­m a įreng­ ti bo­ta­ni­kos so­dą, oran­že­ri­ ją, al­pi­na­riu­mą, ro­žy­ną, at­kur­ti bu­vu­sį vie­nuo­ly­no so­dą, at­nau­jin­ti ne­vei­kian­čius fon­ta­nus, iš­ kas­ti tven­ki­nius, įkur­ti žai­di­mų aikš­te­les, ke­lias ka­vi­nes ir res­to­ ra­nus.


3

antradienis, gegužės 15, 2012

miestas diena.lt/naujienos/miestas

ves me­rus į ko­vą

Len­kų prem­je­ras Vil­nių ra­do Ka­na­do­je Ka­na­do­je vie­šin­tis Len­ki­jos prem­ je­ras Do­nal­das Tus­kas sek­ma­die­ nį pa­reiš­kė, kad di­džiuo­ja­si šio­je ša­ly­je ra­dęs ki­tą Vil­nių – ant pu­šy­ nais apau­gu­sių kal­vų į ry­tus nuo Ota­vos esan­tį mies­te­lį, įkur­tą pir­ mo­sios emig­ran­tų iš Len­ki­jos ban­ gos.

Dau­ge­lis šio mies­te­lio gy­ven­to­jų ki­lę iš imig­ran­tų, at­vy­ku­sių į Ka­ na­dą iš Len­ki­jos šiau­ri­nio Ka­šu­bų re­gio­no, ku­ris taip pat yra prem­je­ ro D.Tus­ko gim­ti­nė. Ka­na­do­je esan­čia­me Vil­niaus mies­te­ly­je te­bė­ra žmo­nių, kal­ban­

čių ka­šu­bų kal­ba, nors šie žmo­ nės yra jau penk­tos ar šeš­tos kar­ tos imig­ran­tai. Vis dėl­to ka­šu­bų kal­bą iki šiol puo­se­lė­ja tik pa­tys se­niau­si gy­ven­ to­jai, tad ji nyks­ta. XIX a. Ka­na­dos On­ta­ri­jo vals­ti­ jo­je įkur­tas Vil­nius – se­niau­sia ko­ lo­nis­tų iš bu­vu­sios Len­ki­jos ir Lie­ tu­vos vals­ty­bės te­ri­to­ri­ja, įkur­ta gy­ven­vie­tė Ame­ri­kos že­my­ne. Mies­te­lis ga­vo ka­šu­bų dva­si­nio ly­de­rio Lud­wi­ko Dembs­kio gim­to­ jo mies­to – Lie­tu­vos sos­ti­nės Vil­ niaus – pa­va­di­ni­mą. VD, BNS inf.

„„Po­žiū­ris: R.Ado­ma­vi­čius įsi­ti­ki­nęs, jog ne sa­vi­val­dy­bių, o vals­ty­bės rei­ka­las steng­tis, kad mies­tų gy­ven­

to­jai nau­do­tų­si pi­ges­niu trans­por­tu. 

me­tų į me­tus, o si­tua­ci­ja ne­si­kei­čia. I.Ši­mo­ny­tė kal­bė­jo, kad trans­por­to pa­slau­gos tu­ri ati­tik­ti eu­ro­pi­nį ly­gį – taip, daž­nai va­ži­nė­ju po, pa­vyz­džiui, Briu­se­l į, ir ma­tau, kad prieš ke­le­rius me­tus au­to­bu­so bi­lie­tas kai­na­vo 2,5 eu­ro, da­bar – 3,5. Sup­ran­tu mi­nist­rės po­zi­ci­ją dėl leng­va­tų, bet juk Sei­mas ima­si grą­žin­ti leng­va­tą spau­dai. Rei­k a­l in­g a leng­v a­t a ir vie­š a­j am trans­por­t ui. Gy­ven­to­jų už­dar­bis ne pa­ts di­d žiau­sias. Var­g u ar Sei­m as įsi­k lau­s ys į mū­ sų nuo­mo­n ę, bet jei jau svars­to­me dėl spau­d os, ne ma­ž iau skau­d a ir trans­p or­t ui. Juk šil­dy­mui taip pat leng­v a­t a ga­l io­j a. O, kal­b ant iš gy­ ve­n i­m iš­k ų po­z i­c i­j ų, vie­š a­s is trans­ por­t as svar­bus ly­g iai taip pat kaip ir šil­dy­m as.

Vy­tau­tas Grub­liaus­kas

Klai­pė­dos me­ras, Li­be­ra­lų są­jū­d žio at­sto­vas

N

aš­ta sa­v i­val­dy­bėms po to, kai PVM bu­vo pa­d i­ din­tas, – nea­dek­va­t i ir ne­pa­ly­g i­na­mai di­des­nė nei ga­l i­my­bės. Kal­bė­t i apie leng­va­ ti­nį PVM tik­rai ver­tė­tų ir rei­kė­tų. Ta­ čiau tai grei­čiau don ki­cho­t i­n is žy­ gis ban­dant ieš­ko­ti tie­sos – duok­die, kad pa­si­sek­tų. Kad Sei­mas PVM su­

Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

ma­ž in­tų, ne­de­du jo­k ių vil­čių. To­k ie pa­siū­ly­mai, aiš­k u, at­si­duo­da rin­k i­ mų dva­sia. Kaip li­be­ra­las sa­k y­čiau, kad rei­k ia kur­t i sis­te­mą, ku­r io­je leng­va­t ų ap­ skri­tai rei­kė­tų at­si­sa­ky­ti, nes leng­va­ tos yra išim­t ys, ku­r ios ga­d i­na vi­są sis­te­mą. Rei­kė­tų žmo­nėms už­tik­rin­ ti to­kias kom­pen­sa­ci­jas, kad ne­rei­kė­ tų leng­va­tų. O dėl A.Zuo­ko siū­lo­mo tei­si­nio ke­lio, tai yra il­gas pro­ce­sas. Kai jis baig­sis, gal jau kal­bė­si­me, kad leng­va­t ų ap­ skri­tai ne­be­rei­kia. Gal ban­dy­ti aiš­kin­tis, kaip šią pro­ble­ mą spręs­ti, ir ver­ta, bet ne­rei­kė­tų vel­ tis į teis­mi­nius gin­čus su Vy­riau­sy­be, ku­rie, aiš­ku, bū­tų il­ga­lai­kiai, o ga­liau­ siai – men­k i. Siū­ly­čiau ieš­ko­t i ki­t ų spren­di­mų.

ar­do pa­gal numatytą gra­fi­ką So­do re­konst­ruk­ci­jos ir at­kū­ ri­mo pro­jek­tas pa­ruoš­tas va­do­ vau­jan­tis XIX a. pab. ir XX a. pr. is­to­ri­ne iko­nog­ra­fi­ne me­džia­ga, sie­kiant at­spin­dė­ti šios te­ri­to­ri­ jos rai­dą ir iš­sau­go­ti ver­tin­giau­ sius žel­di­nius. At­nau­jin­ta erd­vė bus pri­tai­ky­ta šiuo­lai­ki­nio lan­ ky­to­jo kul­tū­ri­niams ir rek­rea­ci­ niams po­rei­kiams. Se­rei­kiš­kių par­ko re­konst­ruk­ ci­ją pa­gal pa­reng­tą pro­jek­tą at­ lie­ka Vil­niaus sta­ty­bų bend­ro­vė „Lit­Con“ (bu­vu­si „Pi­re­ka“), ku­ ri su­tar­tį su sa­vi­val­dy­bės val­do­ma įmo­ne Vil­niaus vys­ty­mo kom­pa­ ni­ja pa­si­ra­šė praė­ju­sių me­tų rugp­ jū­tį. Par­ką at­nau­jin­ti iš vi­so at­sieis apie 18,5 mln. li­tų. 10 mln. pro­jek­ tui skir­ta iš ES struk­tū­ri­nių fon­ dų, li­ku­sius ski­ria mies­to sa­vi­val­ dy­bė.

„„Ju­da: re­konst­ruo­ti už­da­ry­ta­me Se­rei­kiš­kių par­ke šiuo me­tu klo­ja­

mas van­den­tie­kis, lie­taus ir elekt­ros tink­lai. Šie dar­bai tu­rė­tų tęs­tis ke­le­tą ar­ti­miau­sių mė­ne­sių. To­mo Luk­šio (BFL) nuo­tr.

„„Tra­di­ci­jos: Vil­niaus mies­te­lio gy­ven­to­jai D.Tus­ką pa­si­ti­ko pa­si­puo­šę

tra­di­ci­niais ka­šu­bų ap­da­rais. 

„Scan­pix“ nuo­tr.


4

AntrADIENIS, gegužės 15, 2012

lietuva

Profsą­jun­goms siū­lo mai­nus Vy­riau­sybė te­be­si­lai­ko nuo­monės, kad nuo šių metų lie­pos mi­ni­ma­lus mėne­si­nis at­ly­gi­ni­mas (MMA) ga­li pa­didė­ti nuo 800 iki 850 litų. To­les­nis MMA di­di­ni­mas turėtų pri­klau­sy­ti nuo to, ar pa­vyks Sei­me priim­ti dar­bo san­ty­kius li­be­ra­li­zuo­jan­ čius įsta­ty­mus. Sta­sys Gu­da­vi­čius s.gudavicius@diena.lt

mas. Bet da­bar ma­to­me, kad jis vis mažė­ja“, – teigė A.Ku­bi­lius.

Iš­va­žiuo­ja­ma­sis pa­si­ta­ri­mas

Leng­viau at­leis­ti pen­si­nin­kus?

Pir­ma­dienį Vy­riau­sybė „Sod­ros“ būstinė­je Vil­niu­je su­rengė iš­va­žiuo­ jamąjį pa­si­ta­rimą. Ja­me dau­giau­sia kalbė­ta apie so­cia­li­nius, dar­bo rin­ kos už­tik­ri­ni­mo da­ly­kus. „Gal kar­ tais vie­šu­mo­je to ir ne­pas­te­bim, bet so­cia­linė­je sis­te­mo­je vyks­ta svar­bios per­mai­nos, ku­rių tikslą api­brėžčiau pa­pras­tu sa­ki­niu – mūsų so­cia­li­ nis so­li­da­ru­mas tam­pa vis kryp­tin­ ges­nis, tiks­lin­ges­nis ir vis ma­žiau kai­nuo­ja“, – po pa­si­ta­ri­mo kalbė­jo prem­je­ras And­rius Ku­bi­lius. Pa­sak jo, šių metų pra­džio­ je „Sod­ros“ gau­tos pa­ja­mos vir­ši­ ja pla­nuotą­sias – per pir­mus ke­tu­ ris mėne­sius vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo sis­te­mos biud­že­to de­ fi­ci­tas yra maž­daug 200 mln. litų ma­žes­nis, nei bu­vo pla­nuo­ta tvir­ ti­nant šių metų biud­žetą. „Ilgą laiką „Sod­ros“ de­fic­ i­tas bu­vo pa­ts did­žiau­sias vald­žios gal­vos skaus­

Prem­je­ro tvir­ti­ni­mu, Vy­riau­sybė sie­kia, kad „Lie­tu­vos vers­las kurtų kuo dau­giau dar­bo vietų ir jos bū­ tų kuo ge­riau mo­ka­mos“. Todėl Vy­riau­sybė­je, pa­sak A.Ku­ bi­liaus, pir­ma­dienį bu­vo ap­tar­tas „nuo­sek­lus dar­bo san­ty­kių per­ tvar­kos pla­nas“. Tai, anot jo, „yra vie­na pa­grin­di­nių sąlygų, kad at­ si­rastų kuo dau­giau dar­bo vietų ir būtų dau­giau in­ves­ti­cijų“. Vy­riau­sybė siū­lo su­trum­pin­ti įspėji­mo dėl at­lei­di­mo iš dar­bo ter­ miną, su­ma­žin­ti išei­ti­nių iš­mokų dyd­žius, pail­gin­ti sa­vaitės dar­ bo lai­ko trukmę, pa­nai­kin­ti pa­pil­ do­mas ato­sto­gas, ki­taip skai­čiuo­ ti kas­me­tes mi­ni­ma­lias ato­sto­gas. Dar­bo ko­dek­so pa­tai­so­se taip pat siū­lo­ma įtei­sin­ti ga­li­mybę su­da­ry­ ti ter­mi­nuo­tas dar­bo su­tar­tis nuo­ la­ti­niam dar­bui, pa­pras­čiau iš dar­ bo at­leis­ti pen­si­nin­kus.

Jei­gu šiems dar­bo san­ty­kių li­be­ ra­li­za­vi­mo pa­si­ūly­mams būtų pri­ tar­ta Sei­me, tuo­met Vy­riau­sybė su­ tiktų nuo 2013-ųjų pra­džios MMA pa­di­din­ti iki 900 litų. Kol kas yra dek­la­ruo­tas Vy­riau­sybės su­ti­ki­mas MMA pa­di­din­ti iki 850 litų nuo šių metų lie­pos. Ta­čiau šiam pa­si­ūly­ mui dar tu­ri pri­tar­ti Tri­šalė ta­ry­ba. Ji šį klau­simą ža­da svars­ty­ti po po­ ros sa­vai­čių. Dar neaps­kai­čia­vo nau­dos

Anot prem­je­ro, MMA di­di­ni­mas ga­ lėtų su­ma­žin­ti dar­bo vietų, todėl ir siū­lo­ma įgy­ven­din­ti lanks­tes­nių dar­ bo san­ty­kių planą. „Ma­no­me, kad MMA galėtų būti di­di­na­mas dviem eta­pais – iki 850 litų nuo lie­pos ir iki 900 litų nuo Naujųjų metų, jei­ gu būtų įgy­ven­din­ti lanks­tes­ni dar­ bo san­ty­kiai“, – kalbė­jo A.Ku­bi­lius. Bet Vy­riau­sybė pri­pa­ži­no dar neaps­kai­čia­vu­si, ko­kią eko­no­minę naudą duotų dar­bo san­ty­kių li­be­ ra­li­za­vi­mas. „Mes kaip tik pa­si­ta­ ri­me kalbė­jo­me, kad to­kie skai­čia­

„„Sąly­gos: Vy­riau­sybės ma­ny­mu, MMA galėtų būti di­di­na­mas dviem eta­

pais – iki 850 litų nuo lie­pos ir iki 900 litų nuo Naujųjų metų. Ta­čiau tam rei­kia lanks­tes­nių dar­bo san­ty­kių. And­riaus Ufar­to (BFL) nuo­tr.

vi­mai būtų at­lik­ti, kol tie įsta­ty­mai bus pa­teik­ti Sei­mui svars­ty­ti“, – sa­ kė ūkio mi­nist­ras Ri­man­tas Žy­lius. Kri­tiką at­me­ta

Nei prem­je­ras, nei so­cia­linės ap­ sau­gos ir dar­bo mi­nist­ras Do­na­ tas Jan­kaus­kas ne­su­ti­ko su tuo, kad dar­bo san­ty­kių li­be­ra­li­za­vi­mo pa­ si­ūly­mai pa­blo­gins sam­domų dar­ buo­tojų pa­dėtį. „Ka­te­go­riš­kai ne­su­ tin­ku su tuo. Mes tik įgy­ven­di­nam tai, kas jau įgy­ven­din­ta ki­to­se ša­ ly­se kai­mynė­se, tarp jų ir Es­ti­jo­je.

Ne­lankstūs dar­bo san­ty­kiai daž­nai pri­ver­čia darb­davį ma­žin­ti dar­bo vietų skai­čių, at­si­sa­ky­ti sa­vo planų dėl in­ves­ti­cijų“, – sakė A.Ku­bi­lius. „Var­gu ar dar­buo­tojų pa­dėtį pa­blo­ gintų di­fe­ren­ci­juo­tas dar­bo lai­ko skai­čia­vi­mas ar­ba ato­stogų skai­čia­ vi­mas ne ka­len­do­rinė­mis, bet dar­bo die­no­mis“, – teigė D.Jan­kaus­kas. Jis pa­brėžė, kad siū­ly­mas nu­sta­ ty­ti, jog kas­me­čių ato­stogų trukmė yra ne 28 ka­len­do­rinės, o 20 dar­ bo dienų, „jo­kiu būdu ne­trum­pi­na pa­čių ato­stogų“.

Spaus­ti rei­kia pro­tin­gai Pre­zi­dentė Da­lia Gry­baus­kaitė sa­ ko, kad Uk­rai­nai rei­kia tęsti spau­ dimą dėl vald­žios el­ge­sio su opo­ zi­ci­jos at­sto­vais, visų pir­ma eksp­ rem­je­re Ju­li­ja Ty­mo­šen­ko, bet per­ spėja, kad vi­siš­kas izo­lia­vi­mas ne­ būtų tin­ka­mas.

„Spau­di­mas jau pa­dėjo, kad J.Ty­ mo­šen­ko būtų per­kel­ta į li­go­ninę, – tai aiš­ku. Bet nors po­zi­ty­vus spau­ di­mas ir po­zi­ty­vi kri­ti­ka tu­ri tęstis, vi­siš­kas izo­lia­vi­mas nėra išei­tis“, – ra­di­jui „BBC World Ser­vi­ce“ sakė pra­ėju­sią sa­vaitę Uk­rai­no­je viešė­ ju­si D.Gry­baus­kaitė.

Da­lia Gry­baus­kaitė:

Ne­tu­riu in­for­ma­ci­jos apie fut­bo­lo čem­pio­ na­to boi­kotą. Ta­čiau esu tik­ra dėl ES spau­ di­mo, ką Uk­rai­nai rei­ kia pa­da­ry­ti re­formų ke­ly­je į Eu­ropą. „Ne­no­ri­me vi­siš­kai Uk­rai­nos įspaus­ti į kampą, bet po­zi­ty­vus spau­di­mas tu­ri būti, nes mes vis dar ne­ma­to­me sąži­nin­go ir ne­ša­liš­

ko ape­lia­ci­nio pro­ce­so, ne­ma­to­me teis­minės sis­te­mos re­for­mos, ne­ ma­to­me kons­ti­tu­ci­nių re­formų ir įsta­tymų dėl spau­dos ir su­si­rin­ kimų laisvės“, – kalbė­jo Lie­tu­vos pre­zi­dentė. Ji teigė ne­ži­nan­ti, ar ke­ti­na­ma ES ly­giu boi­ko­tuo­ti bir­že­lio 8 d. pra­si­ de­dantį Eu­ro­pos fut­bo­lo čem­pio­ natą. „Ne­tu­riu in­for­ma­ci­jos apie fut­ bo­lo čem­pio­na­to boi­kotą. Ta­čiau esu tik­ra dėl ES spau­di­mo, ką Uk­ rai­nai rei­kia pa­da­ry­ti re­formų ke­ ly­je į Eu­ropą, o dėl pa­gar­bos žmo­ gaus teisėms, aiš­ku, mes tu­rimą tą pa­čią nuo­monę“, – ra­di­jui sakė D.Gry­baus­kaitė. Į pa­stabą, kad nėra pra­smės lai­ ky­tis bend­ros nuo­monės, jei ne­ siel­gia­ma vie­no­dai, Lie­tu­vos va­ dovė at­sakė: „Esu tik­ra, tai artė­ja, nes pra­džio­je ne­bu­vo aiš­ku, kaip vis­kas vyks, o da­bar esa­me vie­nin­ ges­ni, nes su­pran­ta­me, kaip reikė­ tų spręsti si­tua­ciją dėl opo­zi­ci­jos ly­de­rių.“ Pa­sak jos, fut­bo­lo čem­pio­na­ to boi­ko­tas būtų sim­bo­liš­kas ir skaus­min­gas vi­siems, nes „sportą da­ry­ti spau­di­mo prie­mo­ne ne vi­ sada yra ge­ras spren­di­mas“. „Tai bus la­bai sim­bo­liš­ka, bet mes tu­ri­me pri­myg­ti­nai rei­ka­lau­ ti ir da­ry­ti spau­dimą bend­rai dėl žmo­gaus tei­sių. Tai ne­su­siję tik su vie­nu ren­gi­niu, tai su­si­ję su pa­si­ tikė­ji­mo kūri­mu, nes tar­pu­sa­vio pa­si­tikė­ji­mas da­bar griū­va, o ne­ pa­si­tikė­ji­mas au­ga. Tai yra pla­tes­ nis klau­si­mas ir rei­kia pla­tes­nio ne tik Eu­ro­pos, bet vi­so de­mok­ra­ti­ nio pa­sau­lio spren­di­mo“, – kalbė­ jo D.Gry­baus­kaitė. BNS inf.


6

AntrADIENIS, gegužės 15, 2012

nuomonės

Tei­sy­bės ieš­ko­tų sa­vo ša­ly­je

Žvilgsnis

Redakcijos skiltis

L Nuo ini­cia­ty­vos iki re­zul­ta­to – to­li

Stasys Gudavičius

A

t­ro­dy­t ų, per tris mė­ ne­s ius ne­la­b ai sun­ ku su­rink­ti 300 tūkst. pa­r a­š ų, ku­r iais re­ mia­ma ini­cia­t y­va su­reng­t i re­fe­ ren­du­mą ko­kiu nors ypa­tin­gu vi­ suo­me­nę jau­di­nan­čiu klau­si­mu, apie ku­r į be per­t rau­k ų kal­ba­ma te­le­vi­z i­jos ir ra­di­jo ži­nio­se, ra­šo­ mi di­d žiau­si straips­n iai laik­raš­ čiuo­se ir in­ter­ne­to po­rta­luo­se.

Per pa­sta­ruo­sius dvi­ de­šimt me­tų Lie­tu­vo­ je bu­vo dau­giau kaip de­šimt ini­cia­ty­vų su­ reng­ti re­fe­ren­du­mą vie­no­kiu ar ki­to­kiu klau­si­mu. Juk 300 tūkst. per 90 die­nų reiš­ kia, kad kas­d ien vi­so­je Lie­t u­vo­ je rei­k ia su­rink­ti maž­daug 3400 pi­l ie­čių pa­ra­šų. Tiek žmo­nių gy­ ve­na vie­na­me ne­di­de­lia­me lie­tu­ viš­ka­me mies­te­ly­je. Vi­so­se sa­vi­ val­dy­bė­se te­rei­k ia ras­ti po vie­ną ki­tą to­k į itin pi­l ie­tiš­kai nu­si­tei­ku­ sį mies­te­lį, ir tiks­las bus ran­ka pa­ sie­k ia­mas. Bet, pa­si­ro­do, ne vis­kas taip pa­ pras­ta. Per pa­sta­r uo­sius dvi­de­šimt me­ tų Lie­t u­vo­je bu­vo dau­g iau kaip de­š imt ini­c ia­t y­v ų su­reng­t i re­ fe­ren­du­mą vie­no­k iu ar ki­to­k iu klau­si­mu. Nors pa­pras­tai bū­da­vo ke­l ia­m i ne­men­k ą vi­s uo­me­nės su­s i­do­ mė­ji­mą ska­t i­nan­tys klau­si­mai, – dėl Sei­mo na­r ių skai­čiaus ma­ž i­ ni­mo, Sei­mo rin­k i­mų sis­te­mos pa­kei­ti­mo, dėl drau­di­mo pri­va­ti­ zuo­t i di­de­les vals­t y­bės įmo­nes, tie­sio­g i­n ių me­r ų rin­k i­mų, sto­ji­ mo į NA­TO, pen­si­jų pa­d i­d i­n i­mo ir pa­na­šūs, – be­veik vi­sos ini­cia­ ty­vos triuš­k i­na­mai žlu­go. Nes ne­s u­ge­b ė­t a su­r ink­t i pa­k an­k a­ mai pa­ra­šų. Žmo­nės ne­sku­ba pa­si­ra­šy­ti įvai­ rių ini­cia­ty­vų. Vie­ni tie­siog ne­pri­ ta­ria joms, ki­ti, nors ir no­ri pa­si­ra­ šy­ti, daž­niau­siai ne­ži­no ar ne­ran­ da, kur tai ga­l i­ma pa­da­ry­t i, – pa­ pras­tai pa­ra­šų rin­k i­mo taš­k ų tė­

ra vos vie­nas ki­tas. Ini­cia­to­r iai ne­pa­s i­r ū­pi­na kruopš­č iau pa­s i­ reng­t i šiam pro­ce­sui, nesuburia pa­kan­ka­mai di­de­lės ko­man­dos sa­va­no­r ių, ren­kan­čių tuos pa­ra­ šus. Čia ne­re­tai ko­ją pa­k i­ša la­bai ri­bo­tos ini­cia­to­rių fi­nan­si­nės ga­ li­my­bės. Dar ki­ti pi­lie­čiai įsi­ti­ki­nę, kad val­ džia vis tiek nu­spręs taip, kaip jai rei­k ia, to­dėl vi­sos tos pa­ra­šų rin­k i­mo karš­t i­nės ir re­fe­ren­du­ mai tė­ra tik tuš­čias lai­ko bei lė­ šų švais­ty­mas. Yra ir bi­jan­čių pa­ si­ra­šy­ti. Ta bai­mė iš­li­ko dar nuo so­vie­ti­nių lai­k ų, kai la­bai krei­vai žiū­rė­ta į bet ko­k ias vi­suo­me­n i­ nes ini­cia­ty­vas, o jų da­ly­viai per­ se­k io­ti. Štai ir šiuo me­tu, ar­tė­jant Sei­mo rin­k i­mams, Lie­tu­vo­je įre­g ist­ruo­ tos net trys ini­cia­ty­vi­nės gru­pės, sie­k ian­č ios ru­de­n į su­reng­t i re­ fe­ren­du­mus ke­l iais klau­si­mais. Net dvi gru­pės sie­k ia re­fe­ren­du­ mo dėl nau­jos ato­m i­nės elekt­r i­ nės sta­t y­bų. Tie­s a, kiek­v ie­nos siū­lo­mas klau­si­mas kiek ski­ria­si, bet idė­ja iš es­mės vie­na – ne­leis­ ti, kad Lie­tu­vo­je at­si­ras­tų ato­mi­ nė elekt­ri­nė. Tre­čio­ji ini­cia­ty­vi­nė gru­pė rinks pa­ra­š us dėl Sei­mo na­r ių skai­ čiaus su­ma­ž i­n i­mo, par­la­men­ta­ rų ka­den­ci­jos pra­tę­si­mo ir ka­den­ ci­jų skai­čiaus ap­ri­bo­ji­mo. Ky­la ne­ma­žai abe­jo­n ių ne tik dėl to, ar šios ini­cia­t y­vos tik­rai ver­ tos dė­me­sio, ar tik­rai dėl ke­lia­mų klau­si­mų tu­r i bū­t i ren­g ia­m i re­ fe­ren­du­mai. Pir­m iau­sias ir svar­ biau­sias klau­si­mas – ar pa­v yks bent dėl vie­nos iš šių ini­cia­t y­v ų su­r ink­t i pa­kan­ka­mai pa­ra­šų? Grei­č iau­siai ne. Tur­būt ne­su­si­ rinks tie 300 tūkst. pi­l ie­čių, pa­ gei­dau­jan­čių iš­var­dy­tais klau­si­ mais pa­reikš­ti nuo­mo­nę re­fe­ren­ du­me. Re­fe­ren­du­mo dėl bran­duo­l i­nės ener­ge­t i­kos ini­cia­to­r iai tu­r i at­ sar­gi­nę išei­t į – Sei­mas taip pat ga­ li pa­skelb­t i bal­sa­vi­mą šiuo klau­ si­mu. Bet ne­t gi jei­g u dau­g u­ma par­la­men­ta­r ų pa­si­duo­t ų to­k iai ini­cia­ty­vai, var­g u ar tas bal­sa­v i­ mas bū­tų la­bai efek­ty­vus. Prak­ti­ka ro­do, kad Lie­tu­vos žmo­ nės ne­no­r iai vaikš­to į rin­k i­mus ir re­fe­ren­du­mus. To­dėl tik­r iau­ siai re­fe­ren­du­mas dėl per­ne­lyg men­ko rin­kė­jų ak­t y­v u­mo bus pa­skelb­tas neį­vy­kęs. To­k iu at­ve­ju sumos re­fe­ren­du­ mui or­ga­ni­zuo­ti bus iš­leis­tos mi­ li­jo­n i­nės, o re­z ul­ta­tas – vis vien nu­li­nis. Ar mes no­r i­me, kad lė­šos kri­zės nu­ste­ken­to­je ša­ly­je ir to­liau bū­tų švais­to­mos?

ie­tu­vos gy­ven­to­jai, jei­gu bū­ tų pa­žeis­tos jų kaip ES pi­ lie­čių tei­sės, įtvir­tin­tos ES pa­grin­di­nių tei­sių char­ti­jo­ je, pir­miau­sia skųs­tų­si vie­tos teis­ mams. Tai ro­do va­kar pa­skelb­ti ap­ klau­sos re­zul­ta­tai. Ty­ri­mo duo­me­ni­mis, 24 pro­c. Lie­ tu­vos gy­ven­to­jų skųs­tų­si vie­tos po­ li­ci­jai, o tik 14 pro­c. – at­sa­kin­goms ES ins­ti­tu­ci­joms, pa­vyz­džiui, Eu­ro­ pos Ko­mi­si­jai ar­ba Eu­ro­pos Par­la­ men­tui. Bend­ras eu­ro­pie­čių pa­si­ti­kė­ji­mas mi­nė­to­mis ins­ti­tu­ci­jo­mis yra di­des­ nis – 19 pro­c. ap­klaus­tų ES pi­lie­čių su to­kiu skun­du kreip­tų­si bū­tent į jas. Tai pra­ne­šė Eu­ro­ba­ro­met­ro ty­ ri­mą at­li­ku­si bend­ro­vė TNS LT. „Anks­čiau at­lik­ti Eu­ro­ba­ro­met­ro ty­ri­mai ro­do, kad ab­so­liu­ti dau­gu­ma Lie­tu­vos gy­ven­to­jų jau­čia­si esan­tys tik lie­tu­viai ar­ba vi­sų pir­ma lie­tu­viai, o tuo­met – eu­ro­pie­čiai. Šiuo at­ve­ju stip­res­nis ta­pa­ti­ni­ma­sis su sa­vo ša­ li­mi už­go­žia net vi­suo­me­nės nuo­ mo­nės ap­klau­so­se nuo­lat reiš­kia­mą ne­pa­si­ti­kė­ji­mą Lie­tu­vos teis­mais“, – sa­kė TNS LT po­li­ti­nių ir so­cia­li­nių ty­ri­mų spe­cia­lis­tė Rū­ta Vi­ta­naus­ kai­tė. „Tai ro­do, kad ES mū­sų ša­lies žmo­nėms vis dar at­ro­do to­li­ma, su­ dė­tin­ga or­ga­ni­za­ci­ja, to­dėl ga­li bū­ti, kad gin­ti sa­vo tei­ses vie­tos teis­muo­se at­ro­do tie­siog pa­pras­čiau“, – pra­ne­ ši­me spau­dai sa­kė eks­per­tė. Dau­giau nei treč­da­lis (36 pro­c.) Lie­tu­vos gy­ven­to­jų tei­gia nie­ka­da ne­gir­dė­ję apie ES pa­grin­di­nių tei­ sių char­ti­ją. Di­džio­ji da­lis (57 pro­c.) ap­klaus­ tų­jų sa­kė gir­dė­ję apie šį do­ku­men­ tą, ta­čiau nie­ko tiks­laus ne­ga­lė­jo pa­sa­ky­ti. Tik 7 pro­c. gy­ven­to­jų ne tik bu­vo gir­dė­ję, bet ir ži­no­jo, kas tai konk­re­čiai yra. Į klau­si­mą apie konk­re­čias char­ti­jos tai­ky­mo sri­ tis tei­sin­gai at­sa­kė tik kas de­šim­ tas lie­tu­vis.

„„Tė­vy­nė: stip­res­nis lie­tu­vių ta­pa­ti­ni­ma­sis su sa­vo ša­li­mi už­go­žia net vi­

suo­me­nės nuo­mo­nės ap­klau­so­se nuo­lat reiš­kia­mą ne­pa­si­ti­kė­ji­mą Lie­tu­ vos teis­mais. Vy­tau­to Liau­dans­kio nuo­tr.

Apie ES pa­grin­di­nių tei­sių char­ti­ją dau­giau­sia ži­no is­pa­nai – kas penk­tas ap­klaus­ta­sis šio­je ša­ly­je. O la­biau­siai šio­je sri­ty­je at­si­lie­ka pran­cū­zai – vos 3 pro­c. jų ži­no­jo, ko­kia šios char­ti­ jos es­mė. ES gy­ven­to­jai daug la­biau ne­gu lie­tu­viai pa­si­ti­ki om­buds­me­no ar­ba ki­to­mis vie­tos ne­prik­lau­so­mo­ mis ins­ti­tu­ci­jo­mis. Kas penk­tas ES pi­lie­tis, pa­žei­dus jo tei­ses, skųs­tų­si bū­tent joms. La­biau­siai šio­mis ins­ti­tu­ci­jo­mis pa­si­ti­ki­ma kai­my­nė­je Len­ki­jo­je. 69 pro­c. ap­klaus­tų­jų šio­je ša­ly­je tei­gė, kad su to­kiais skun­dais kreip­tų­si į om­buds­me­ną ar­ba ki­tą ne­prik­lau­ so­mą ins­ti­tu­ci­ją, Lie­tu­vo­je taip elg­ tų­si tik 7 pro­c. gy­ven­to­jų. ES pa­grin­di­nių tei­sių char­ti­jo­je pir­ mą kar­tą ES is­to­ri­jo­je vie­na­me teks­te ap­ra­šo­mos vi­sos pi­lie­ti­nės, po­li­ti­nės, eko­no­mi­nės ir so­cia­li­nės ES pi­lie­čių bei vi­sų Są­jun­gos te­ri­to­ri­jo­je gy­ve­nan­ čių as­me­nų tei­sės. Ši char­ti­ja api­ma to­

kias tei­ses kaip oru­mas, lais­vės, ly­gy­bė, so­li­da­ru­mas, pi­lie­ti­nės tei­sės, tei­sin­ gu­mas. Ja sie­kia­ma ap­gin­ti pa­grin­di­nes as­mens tei­ses ES ne­pa­žei­džiant ins­ti­ tu­ci­jų ir vals­ty­bių na­rių ak­tų, prii­ma­ mų tai­kant Są­jun­gos su­tar­tis.

Rū­ta Vi­ta­naus­kai­tė:

Ty­ri­mai ro­do, kad ab­ so­liu­ti dau­gu­ma Lie­tu­ vos gy­ven­to­jų jau­čia­si esan­tys tik lie­tu­viai ar­ ba vi­sų pir­ma lie­tu­viai.

At­lie­kant ty­ri­mą 27-io­se ES ša­ly­ se ap­klaus­ta 26,3 tūkst. gy­ven­to­jų, Lie­tu­vo­je – 1006 as­me­nys. Apk­lau­ sa bu­vo vyk­do­ma 2012 m. sau­sį. VD, BNS inf.

Dip­lo­ma­tai stai­ga su­pras­tė­jo Šie­met pa­gal nau­ją tvar­ką įver­ti­nus dau­giau nei 400 Lie­tu­vos dip­lo­ma­ tų dar­bą, ge­riau­sią įver­ti­ni­mą ga­vo tik 14 as­me­nų.

2011 m. dar­bas įver­tin­tas 416 iš 457 dip­lo­ma­tų – vi­sų, iš­sky­rus tuos, ku­ rie bu­vo vai­ko prie­žiū­ros ato­sto­go­se, ne­tu­ri ke­tu­rių mė­ne­sių dar­bo mi­nis­ te­ri­jo­je sta­žo ar­ba yra de­le­guo­ti į ki­ tas ins­ti­tu­ci­jas. Bend­ras ver­ti­na­mų­jų skai­čius ir san­ty­ki­nė ver­ti­na­mų­jų da­lis išau­go dau­giau nei dvi­gu­bai – pa­gal anks­ tes­nę tvar­ką 2010-ųjų dar­bas bu­vo įver­tin­tas tik 182 iš 471 dip­lo­ma­to.

„Iš 416 dip­lo­ma­tų aukš­čiau­sia veik­los efek­ty­vu­mo ka­te­go­ri­ja (A) šie­met įver­tin­ta tik 14 as­me­nų (apie 3 pro­c.). Tai pa­ts ryš­kiau­sias po­ky­tis, nes dar per­nai pa­gal anks­tes­nę tvar­ką iš vi­sų 182 ver­ti­na­mų­jų pa­tį ge­riau­sią įver­ti­ni­mą (la­bai ge­rai) bu­vo ga­vę net 168 as­me­nys (apie 92 pro­c.). Da­bar, pri­tai­kius nau­ją­ją ver­ti­ni­mo tvar­ką, iš­skir­ti­nai nu­si­pel­niu­sių dip­lo­ma­tų san­ty­ki­nės gre­tos su­ma­žė­jo 30 kar­ tų“, – at­sa­ky­da­ma į BNS klau­si­mus in­for­ma­vo mi­nis­te­ri­ja. Pa­sak Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos, tai ne­reiš­kia, kad A įver­ti­ni­mo ne­ga­ vę as­me­nys dir­ba ne­ge­rai: B ir C ka­

te­go­ri­jos taip pat ati­tin­ka ke­lia­mus rei­ka­la­vi­mus ir neuž­ker­ta ke­lio siek­ ti kar­je­ros, nors ir ma­žes­niu tem­pu. Ta­čiau, re­mian­tis pa­sau­li­ne pra­kti­ka, pa­ts aukš­čiau­sias įver­ti­ni­mas nuo šiol tei­kia­mas tik ypač re­tais at­ve­jais – už pui­kius veik­los re­zul­ta­tus. D veik­los efek­ty­vu­mo ka­te­go­ri­ja, reiš­kian­čia di­de­lius trū­ku­mus tar­ ny­bi­nė­je veik­lo­je, šie­met įver­tin­ti 9 as­me­nys (apie 2 pro­c.). Pa­gal se­ną­ ją tvar­ką per­nai ket­vir­ta ka­te­go­ri­ja (ne­pa­ten­ki­na­mai) ne­bu­vo įver­tin­tas nė vie­nas as­muo. Pa­teik­ti konk­re­čias pa­var­des mi­nis­te­ri­ja at­si­sa­kė. VD, BNS inf.

Redakcijos nuomonė gali nesutapti su autorių nuomone. karštOJI linija: reklamos skyrius: Platinimo tarnyba: Prenumeratos skyrius: Buhalterija: 212 2022 261 3654 261 1688 261 1688 (8 46) 397 ISSN 1822-7791 © 2007 „Diena Media News“ Labdarių g. 8, 01120 Vilnius Tel. (8 5) 262 4242, E. paštas: info@vilniausdiena.lt

VYRIAUSIASIS REDAKTORIUS Lukas Miknevičius – 219 1386

MIESTAS: Justinas Argustas – 219 1381 Rūta Grigolytė – 219 1373 Indrė Pepcevičiūtė – 219 1391 Andrejus Žukovskis – 219 1391 LIETUVA: Stasys Gudavičius – 219 1390 EKONOMIKA: Jolita Žvirblytė (redaktorė) – 219 1374 Lina Mrazauskaitė – 219 1388 PASAULIS: Julijanas Gališanskis (redaktorius) – 219 1376 Valentinas Beržiūnas – 219 1387

SPORTAS: Romas Poderys (redaktorius) – (8 37) 302 258 Mantas Stankevičius – 219 1383 ŠEŠTADIENIS: Darius Sėlenis – (8 37) 302 276 Laima Žemulienė – 219 1374 TV DIENA: Agnė Klimčiauskaitė (redaktorė) – 219 1380 370: Jurgita Kviliūnaitė (redaktorė) – 219 1370 FOTOGRAFAI: Gediminas Bartuška – 219 1384 Simonas Švitra – 219 1384

Visi kontaktai: diena.lt/dienrastis/redakcija Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raide R pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti. Tiražas 6000.

767

REKLAMOS PARDAVIMO SKYRIUS: 261 3655, 261 3659, 261 3654, 261 3000, 261 9655, 279 1370 faks. – 279 1379 SKELBIMŲ SKYRIUS: 

261 3653

PRENUMERATOS SKYRIUS: 

261 1688

PLATINIMO TARNYBA: 

261 1688


7

AntrADIENIS, gegužės 15, 2012

ekonomika

OMX Vilnius OMX RigaOMX Tallinn

–0,61 %

–0,67 %

10,6 mlrd. litų

siekė grynųjų pi­nigų apy­var­ta ba­land­žio pa­bai­go­je.

–0,54 %

diena.lt/naujienos/ekonomika

Daugė­jo ­ sta­ty­bos darbų

Lie­tu­vo­je pirmą šių metų ket­virtį at­lik­ ta 912 mln. litų vertės sta­ty­bos darbų – 11,7 pro­c. dau­giau nei 2011 m. sau­ sio–kovo mėne­siais, kaip pra­nešė Sta­ tis­ti­kos de­par­ta­men­tas. Šie­met ša­ly­je dau­giau­sia at­lik­ta ne­gy­ve­namųjų pa­ statų sta­ty­bos darbų – 48 pro­c., in­ ži­ne­ri­nių sta­ti­nių sta­ty­bos – 41 pro­c., gy­ve­namųjų pa­statų sta­ty­bos – 11 pro­c. visų darbų.

Bal­ta­ru­si­jos rub­lis 10000 3,2787 DB sva­ras ster­lingų 1 4,3074 JAV do­le­ris 1 2,6787 Ka­na­dos do­le­ris 1 2,6748 Lat­vi­jos la­tas 1 4,9486 Len­ki­jos zlo­tas 10 8,0677 Nor­ve­gi­jos kro­na 10 4,5554 Ru­si­jos rub­lis 100 8,8491 Švei­ca­ri­jos fran­kas 1 2,8736

Valiutų kursai

Šiandien Valiuta

kiekis Santykis

De­ga­lų kai­nos pokytis

–0,7537 % – +0,2245 % +0,5110 % +0,0586 % –0,8748 % +0,2796 % +0,1403 % –0,0348 %

Vakar Tink­las

A 95

Dy­ze­li­nas

Du­jos

„Sta­toil“

4,99

4,68

2,46

„Kvis­ti­ja“

4,95

4,62

2,47

„Va­koil“

4,96

4,64

2,47

Vi­d. kai­na vi­so ap­tar­na­vi­mo de­ga­li­nių tink­luo­se. Šal­ti­nis: www.de­ga­lu­kai­nos.lt WTI naf­ta„Brent“ naf­ta94,08 dol. už 1 brl. 110,39 dol. už 1 brl.

Iš sve­timų lėšų var­to­ja drąsiau Nors gy­ven­to­jai į įsi­pa­rei­go­ji­mus ban­kams dar žiū­ri at­sar­giai, o var­to­ji­mo pa­skolų pa­ sta­rai­siais me­tais mažė­jo, ša­lies ban­kai ti­ ki­na, kad šių kre­ditų rin­ka pa­ma­žu at­si­ gau­na. Li­na Mra­zaus­kaitė

l.mrazauskaite@diena.lt

Ta­po kon­ser­va­ty­ves­ni

Ša­lies bankų var­to­ji­mo pa­sko­los fi­ zi­niams as­me­nims šių metų ko­ vą, pa­ly­gin­ti su pra­ėju­sių metų ko­ vu, su­mažė­jo 26 pro­c. ir siekė 885,3 mln. litų, kaip ro­do Lie­tu­vos bankų aso­cia­ci­jos duo­me­nys. Per­nai, pa­ly­ gin­ti su 2010 m., var­to­ji­mo pa­sko­ los su­mažė­jo dar la­biau – apie 30 pro­c., nors siekė 1191,5 mln. litų. Kon­sul­ta­cijų bend­rovės „Eko­ no­minės kon­sul­ta­ci­jos ir ty­ri­mai“ vers­lo plėtros va­do­vas Jus­tas Gavė­ nas sakė, kad var­to­ji­mo pa­skolų rin­ka Lie­tu­vo­je vystė­si pa­gal vi­sus eko­no­mi­kos dėsnius: „Var­to­ji­mo pa­skolų, kaip nau­jo pro­duk­to, at­si­ ra­di­mas lėmė var­to­tojų pliūpsnį – žmonės ėmė kre­di­tus ne­gal­vo­da­mi, kaip juos reikės ati­duo­ti. Tik po ku­ rio lai­ko su­vokė, kad tai – ma­te­ma­ tiš­kai pra­stai ap­gal­vo­tas žings­nis.“ Nors, kaip pa­brėžė J.Gavė­nas, per pa­sta­ruo­sius ke­letą metų smar­ kiai išau­go kre­di­to įstaigų kon­ku­ ren­ci­ja, rei­ka­la­vi­mai var­to­ji­mo ir greitųjų kre­ditų rin­ko­se su­griežtė­ jo. Todėl, anot jo, bend­ras var­to­ji­ mo kre­ditų kie­kis kri­to. Paš­ne­ ko­vo ma­ny­mu, sko­li­ni­mo sąly­gos ar­ti­miau­siu me­tu ne­si­keis, esą pa­ skolų apim­tis 2007–2008 m. lygį pa­sieks tik tuo­met, kai eko­no­mi­ka vi­siš­kai at­si­gaus. Klu­bo „Pi­nigų srau­tas“ pre­zi­ den­tas And­rius Šu­mi­nas sa­ko, kad var­to­ji­mo pa­skolų su­mažė­jo dėl kon­ser­va­ty­ves­nio bankų ir klien­ tų po­žiū­rio. Esą pa­tys ban­kai pri­ pa­ži­no, kad sko­li­ni­mas prie­š kri­ zę bu­vo ne­ra­cio­na­lus, todėl da­bar ren­ka­si sa­vo fi­nan­sinę pa­dėtį ge­ ban­čius įver­tin­ti klien­tus.

Rin­ka at­si­gau­na

Nors pa­sta­ruo­ju me­tu ban­kai var­ to­ji­mo pa­skolų su­teikė vis ma­žiau, ta­čiau pa­tys ti­ki­na, kad rin­ka at­si­ gau­na, o var­to­ji­mo pa­skolų po­rei­ kis pa­judė­jo iš sąstin­gio. DNB ban­ko Par­da­vi­mo val­dy­ mo de­par­ta­men­to va­dovės Li­ja­nos Žmo­gi­naitės tei­gi­mu, var­to­ji­mo pa­skolų rin­ka, pa­ly­gin­ti su krizės įkarš­čiu, pa­ma­žu tam­pa ak­ty­vesnė: „Per­nai sausį var­to­ji­mo pa­skolų vi­sas bankų sek­to­rius su­teikė apie 37 mln. litų. Šių metų sausį nau­jai iš­duotų var­to­ji­mo pa­skolų apim­tis iš­li­ko pa­na­ši kaip ir per­nai, o šių metų kovą matė­me pa­gyvė­jimą – su­teik­ta apie 54 mln. litų var­to­ji­ mo pa­skolų.“ Anot pa­šne­kovės, suak­tyvė­jimą ga­li­ma sie­ti su ge­ res­niu gy­ven­tojų eko­no­mi­nių per­ spek­tyvų ver­ti­ni­mu ir se­zo­niš­ku­ mu, nes pa­va­sarį ir va­sarą žmonės daž­niau pla­nuo­ja ir įgy­ven­di­na šei­ mos ge­rovės ge­ri­ni­mo pla­nus. SEB ban­ko pre­zi­den­to pa­va­duo­ to­jo ir Maž­me­ninės ban­ki­nin­kystės tar­ny­bos di­rek­to­riaus Vir­gi­ni­jaus Do­vei­kos tei­gi­mu, pirmą metų ket­ virtį ban­kas iš­davė 30 pro­c. dau­ giau var­to­ji­mo kre­ditų nei per pra­ ėju­sių metų tą pa­tį lai­ko­tarpį. Ūkio ban­ko Ko­mer­ci­jos tar­ny­ bos va­do­vas Jus­tas Ba­bars­kas sakė, kad vien šiais me­tais nuo sau­sio iki ko­vo dvi­gu­bai išau­go ir nau­jai iš­ duotų var­to­ji­mo kre­ditų skai­čius, ir nau­jai pa­si­ra­šytų var­to­ji­mo kre­ ditų skai­čius. Jis sakė pa­stebėjęs, kad šiuo me­tu var­to­ji­mo pa­sko­lo­ mis daž­niau su­si­gun­do jau­nes­ni – 25–34 metų – gy­ven­to­jai. Pa­na­ šios ten­den­ci­jos vy­ra­vo ir 2008 m., o 2009–2011 m. pa­ly­gin­ti dau­giau var­to­ji­mo kre­ditų ėmė vy­res­ni nei 45 metų as­me­nys.

Nau­jai su­teik­tos var­to­ji­mo pa­sko­los* Ban­kas Su­ma (mln. litų) „Swed­bank“ SEB 187,3 DNB 177,5 Ūkio ban­kas 27,9 Šiau­l ių ban­kas 14 „Nor­dea“ 12,8 „Ci­ta­de­le“ 12,8 „Dans­ke“ 12,7 Me­di­ci­nos ban­kas 2,8 „UniC­re­dit Bank“ 2,8 Iš vi­so 885,3 * Fi­zi­niams as­me­nims, 2012 m. iki ko­vo pa­bai­gos.

11

tūkst. litų vi­du­ti­niš­kai gy­ven­to­jai sko­li­na­si var­to­ji­mui šiuo me­tu.

„„Vil­tys: pa­sta­ruo­ju me­tu var­to­ji­mo pa­skolų iš­duo­da­ma ma­žiau nei per eko­no­minį pa­ki­limą, nes gy­ven­to­jai

bai­mi­na­si vėl pa­kliū­ti į įsi­pa­rei­go­jimų spąstus, ta­čiau ban­kai jau ma­to ryš­kesnę šių kre­ditų pa­klausą. 

Ap­sid­raud­žia nuo sko­los

L.Žmo­gi­naitė pa­ti­ki­no, kad im­da­mi pa­sko­las gy­ven­to­jai da­bar itin at­sar­ giai įver­ti­na sa­vo ga­li­my­bes pa­skolą grąžin­ti. Todėl esą to­kių at­vejų, kai jie su­si­gun­do var­to­ji­mo pa­sko­la su­ mokėti už ato­sto­gas ar ke­lionę, be­ veik ne­pa­si­tai­ko. Prieš 3–4 me­tus to­kie klientų spren­di­mai dar bu­vo daž­ni. „Tai, kad žmonės ver­ti­na sa­ vo įsi­pa­rei­go­ji­mus at­sar­giau, ro­do ir var­to­ji­mo pa­skolų drau­di­mo sta­tis­ ti­ka. Pa­vyzd­žiui, per 2011 m. be­veik 80 pro­c. iman­čių var­to­ji­mo kre­ditą ban­ke draudė­si. Todėl ne­laimės at­ ve­ju ki­tiems šei­moms na­riams ne­ rei­kia pe­rim­ti fi­nan­sinės naš­tos“, – pa­sa­ko­jo pa­šne­kovė. Ji taip pat pa­brėžė, kad žmo­ nės nuo šiol daž­niau do­mi­si ne tik palū­kanų dyd­žiu, bet ir ki­to­mis su­ tar­ties sąly­go­mis, pa­vyzd­žiui, ar galės kre­ditą grąžin­ti pir­ma lai­ko. A.Šu­mi­nas pa­brėžė, kad ruoš­da­ mie­si im­ti var­to­ji­mo pa­skolą gy­ ven­to­jai turėtų ne­skubė­ti ir su­si­ pa­žin­ti su ke­lių bankų siū­lo­mo­mis sąly­go­mis. Sąly­gos ki­to ne­smar­kiai

434,4

Šal­ti­nis: Lie­tu­vos bankų aso­cia­ci­ja

Šiuo me­tu skir­tin­gi ko­mer­ci­niai ban­kai Lie­tu­vo­je tei­kia var­to­ji­mo pa­sko­las nuo 500 iki 40 tūkst. li­ tų, o kre­di­to ter­mi­nas svy­ruo­ja nuo 3 mėne­sių iki 5 metų. L.Žmo­gi­naitė pa­sa­ko­jo, kad daž­niau­siai gy­ven­ to­jai ima vi­du­ti­niš­kai 11 tūkst. litų var­to­ji­mo pa­skolą ir ban­kui įsi­pa­ rei­go­ja ją grąžin­ti per tre­jus me­tus. J.Ba­bars­kas pa­sa­ko­jo, kad Ūkio ban­kas pra­ėju­sių metų pa­bai­go­je var­to­ji­mo kre­ditų iš­da­vi­mo sąly­gas

To­mo Ur­be­lio­nio (BFL) nuo­tr.

su­pap­ras­ti­no. Anot jo, var­to­ji­mo kre­di­to mi­ni­ma­li su­ma su­ma­žin­ ta iki 500 litų, taip pat pa­nai­kin­tas šiems kre­di­tams tai­ky­tas ko­mi­si­nio mo­kes­čio mi­ni­mu­mas. Da­bar ne­ di­de­liems iki 999 litų sie­kian­tiems kre­di­tams tai­ko­mas tik 1 pro­c. ko­ mi­si­nis mo­kes­tis. Var­to­ji­mo pa­sko­la šia­me ban­ke sie­kia nuo 500 iki 10 tūkst. litų, gy­ ven­to­jai, anot pa­šne­ko­vo, daž­niau­ siai ren­ka­si 8 tūkst. litų kre­di­to sumą.

And­rius Šu­mi­nas:

Var­to­ji­mo pa­skolų su­mažė­jo dėl kon­ser­ va­ty­ves­nio bankų ir klientų po­žiū­rio. Sko­li­na­si li­tais

Pas­te­bi­ma, kad var­to­ji­mo pa­skolų palū­ka­nos li­tais ša­lies ban­kuo­se yra di­desnės nei eu­rais. Ta­čiau, kaip sakė bankų at­sto­vai, ma­žesnė­mis palū­ka­no­mis gy­ven­to­jai daž­nai ne­ su­si­gun­do ir ren­ka­si vie­tos va­liutą. „Pas­te­bi­me aiš­kią ten­den­ciją, kad klien­tai linkę sko­lin­tis ta va­liu­ ta, ku­ria gau­na pa­ja­mas. Pas­ta­ruo­ ju me­tu sko­li­ni­ma­sis li­tais au­go“, – sakė Jūratė Šid­laus­kaitė, ban­ko „Swed­bank“ Var­to­ja­mo­jo fi­nan­ sa­vi­mo sky­riaus va­dovė. Šiuo me­tu var­to­ji­mo pa­skolų li­ tais palū­ka­nos skir­tin­go­se ban­ kuo­se sie­kia nuo 7–9 pro­c., eu­rais – nuo 6–7 pro­c. 2011–2010 m. pa­ skolų li­tais palū­ka­nos siekė nuo 10 pro­c., eu­rais – nuo 7 pro­c.

Po­pu­liarė­ja kor­telės

Daž­niau­siai var­to­ji­mo kre­di­tus gy­ ven­to­jai ima au­to­mo­bi­liui, bui­ti­nei tech­ni­kai, namų apy­vo­kos daik­ tams įsi­gy­ti. Pas­ta­ruo­ju me­tu vis daž­niau šie kre­di­tai nau­do­ja­mi ir gy­ve­ni­mo sąly­goms pa­ge­rin­ti, pa­ vyzd­žiui, būsto re­mon­tui. „Ga­na daž­nai var­to­ji­mo pa­sko­los taip pat ima­mos nau­do­tam au­to­ mo­bi­liui pirk­ti, kar­tais – vaikų stu­ di­joms už­sie­ny­je ir su tuo su­si­ju­ sioms iš­lai­doms ap­mokė­ti. Įdo­mu tai, kad ma­žes­niuo­se mies­te­liuo­ se, kur būstas pi­ges­nis, žmonės, su­taupę dalį sa­vo lėšų ar tėvams pa­de­dant, li­ku­sią dalį fi­nan­suo­ ja im­da­mi var­to­ji­mo pa­skolą. Nors to­kiu at­ve­ju palū­ka­nos pa­pras­tai di­desnės, pa­ly­gin­ti su būsto pa­ sko­los palū­ka­no­mis, ta­čiau žmo­ nėms ne­rei­kia įkeis­ti būsto“, – sa­ kė L.Žmo­gi­naitė. Trum­pa­lai­kei ir ma­žes­nei pa­sko­ lai daž­niau nau­do­ja­mos kre­di­to ar de­be­to kor­telės su kre­di­to li­mi­tu. Kre­di­to kor­te­les gy­ven­to­jai nau­do­ ja tiek di­des­niems pir­ki­niams, tiek kas­die­niams pi­nigų srau­tams su­ba­ lan­suo­ti. Anot pa­šne­kovės, klien­ tams pa­trauk­lu tai, kad kor­telės sa­vi­nin­kas, su tam tik­ro­mis išim­ti­ mis, tam tikrą skai­čių dienų kre­di­ tu ga­li nau­do­tis be palū­kanų: „Tai nau­din­ga al­ter­na­ty­va trum­pa­lai­ kei var­to­ji­mo pa­sko­lai, kai per­ka­ mas ma­žes­nis pir­ki­nys, ar at­si­skai­ ty­mams anks­čiau, nei iš­mo­ka­mas mėne­sio at­ly­gi­ni­mas. Todėl ma­to­ me, kad pa­pil­domų pra­na­šumų tu­ rin­čių mokė­ji­mo kor­te­lių pa­klau­sa taip pat pa­ste­bi­mai didė­ja.“


8

AntrADIENIS, gegužės 15, 2012

užribis diena.lt/naujienos/kriminalai

Dar­bo par­ti­jo­je – nie­ko ofi­cia­laus? Dar­bo par­ti­jos (DP) juo­do­ji bu­ hal­te­ri­ja bu­vo tvar­ko­ma Vi­ta­li­jos Von­žu­taitės, vėliau Vy­tau­to Gap­ šio nu­ro­dy­mu. Tai pir­ma­dienį teis­mo po­sėdy­je sakė pa­grin­dinė by­los liu­dy­to­ja Ni­jolė Ste­po­na­vi­ čiūtė, at­sa­ky­da­ma į pro­ku­ro­ro Sau­liaus Ver­sec­ko klau­simą, ko­ kių as­menų nu­ro­dy­mu ji tvarkė neo­fi­cia­lią bu­hal­te­riją.

N.Ste­po­na­vi­čiūtė teis­mui taip pat liu­di­jo, kad DP bu­vo ofi­cia­lių ir neo­fi­cia­lių dar­buo­tojų. N.Ste­po­na­vi­čiūtė teigė, kad DP par­ti­jos esą ofi­cia­li bu­hal­terė bu­ vo Vir­gi­ni­ja Jag­mi­naitė, neo­fi­ cia­lio­ji esą bu­vo ji – N.Ste­po­na­ vi­čiūtė. Pas­ta­ro­ji dir­bo bu­hal­te­re įmonė­je „Kar­to­nas“. „Taip išei­na, kad abi bu­vot neo­ fi­cia­lios?“ – re­ziu­ma­vo by­los nag­ rinė­ji­mui pir­mi­nin­kau­jan­ti teisė­ja Dai­va Pra­nytė-Za­liec­kienė. „Ji (V.Jag­mi­naitė – BNS pa­st.) pri­si­statė, kad ves DP bu­hal­te­ riją, ji ne­bu­vo įfor­min­ta. Ji pa­ti pa­sakė, kad kaž­ka­da turė­jo pro­blemų su teisė­sau­ga, sa­vo mamą Dan­guolę norėtų įfor­min­ti. V.Jag­ mi­naitė sakė, kad su vald­žia bu­vo su­de­rin­ta“, – aiš­ki­no liu­dy­to­ja. Vėliau V.Von­žu­taitė esą pa­sa­ kiu­si, kad Ma­ri­na Liut­ke­vi­čienė dirbs vie­toj V.Jag­mi­naitės. Vals­tybės sau­go­ma liu­dy­to­ ja į po­sėdį at­vy­ko ly­di­ma dviejų kaukėtų pa­reigūnų. N.Ste­po­na­ vi­čiūtė yra su­ti­ku­si bend­ra­dar­ biau­ti su teisė­sau­ga, ji pa­dėjo at­ skleis­ti ga­li­mus nu­si­kal­ti­mus,

„„Įta­ria­ma­sis: DP by­lo­je šešė­lis

krin­ta ir ant įta­kin­go šios par­ti­ jos veikė­jo V.Gap­šio.Ta­do Uma­ro (BFL) nuo­tr.

todėl nuo baud­žia­mo­sios at­sa­ ko­mybės at­leis­ta. „Kalbė­ti leng­va, kai sa­kai tie­ są. Nie­kas man įta­kos ne­darė, aš pa­ti la­bai daug gal­vo­jau, band­žiau pro­gno­zuo­ti, kaip klos­ty­sis ma­no gy­ve­ni­mas, – aš pri­ėmiau spren­ dimą“, – apie sa­vo ap­si­spren­dimą duo­ti pa­ro­dy­mus ir bend­ra­dar­ biau­ti su teisė­sau­ga sakė N.Ste­ po­na­vi­čiūtė. Ji ap­klau­sos pra­džio­je sakė, kad DP pra­dėjo dirb­ti 2003 m.

Ni­jolė Ste­po­na­vi­čiūtė:

Kalbė­ti leng­va, kai sa­kai tiesą. Nie­kas man įta­kos ne­darė, aš pa­ti la­bai daug gal­vo­jau, band­žiau pro­gno­zuo­ti.

„„Atvirumas: R.Skirtunas vakar pripažino, kad kaltinimai dėl kyšio ėmimo – ne iš piršto laužti. 

Liu­dy­to­ja pa­sa­ko­jo, kad grynų­ jų pi­nigų su­mas iš par­ti­jos būsti­ nės vež­da­vo į įmonės „Kar­to­nas“ pa­tal­pas ir įtrauk­da­vo į ap­skaitą. Iš pra­džių figū­ra­vo ma­žesnės pi­ nigų su­mos, di­desnės at­si­ra­do prie­š Eu­ro­pos Par­la­men­to rin­ ki­mus. Liu­dy­to­ja įvar­di­jo, kad iš būstinės vež­tos grynųjų su­mos bu­vo nuo 300 iki 400 tūkst. litų. Baud­žia­mo­jo­je by­lo­je kal­ti­ni­ mai pa­teik­ti DP ly­de­riui eu­ro­par­ la­men­ta­rui Vik­to­rui Us­pas­ki­chui, Sei­mo na­riui Vy­tau­tui Gap­šiui ir bu­vu­sioms par­ti­jos dar­buo­to­joms V.Von­žu­tai­tei bei Ma­ri­nai Liut­ke­ vi­čie­nei. Kal­ti­ni­mai taip pat pa­ teik­ti ju­ri­di­niam as­me­niui – DP. Pro­ku­ro­ras yra skelbęs, kad 2004–2006 m. par­ti­jos do­ku­ men­tuo­se ne­fik­suo­ta apie 25 mln. litų pa­jamų ir apie 23 mln. iš­laidų, su­si­ju­sių su tur­tu, įsi­pa­rei­go­ji­ mais ar struktū­ros po­ky­čiais. Teis­mai yra areš­tavę 6,353 mln. litų vals­tybės do­ta­cijų DP. Do­ta­ ci­jos areš­tuo­tos tam at­ve­jui, jei­gu būtų pri­teis­ti ci­vi­li­niai ieš­ki­niai ir juos reikėtų išieš­ko­ti. Ieš­kinį šio­je by­lo­je yra pa­reiš­ ku­si Vals­ty­binė mo­kes­čių ins­ pek­ci­ja, ku­riai ne­bu­vo su­mokė­ta dau­giau kaip 3 mln. litų pri­va­ lomų mo­kes­čių ir įmokų, taip pat Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo fon­do val­dy­bos Vil­niaus sky­rius dėl vals­ty­bei pa­da­ry­tos ža­los dėl ne­su­mo­kėtų pri­va­lomų vals­ty­bi­ nio so­cia­li­nio drau­di­mo įmokų – dau­giau kaip 855 tūkst. litų. VD, BNS inf.

Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

Lai­ky­ti už grotų ne­be­ma­to pra­smės Vil­niaus apy­gar­dos pro­ku­ratū­ra į laisvę pa­lei­do teisė­jo Ry­šar­do Skir­tu­no pa­pir­ki­ mu įta­riamą ad­vo­katą Vi­toldą Pet­ra­vi­čių. By­los ty­ri­mui va­do­vau­jan­tis Vil­ niaus apy­gar­dos pro­ku­ratū­ros pro­ ku­ro­ras Li­nas Kup­ru­se­vi­čius BNS sakė, kad ad­vo­ka­tui skir­tas vie­no mėne­sio su­ėmi­mo ter­mi­nas baigė­si pra­ėju­sios sa­vaitės pa­bai­go­je. „Kreip­tis į teismą, kad būtų pra­ tęstas su­ėmi­mo lai­kas, ma­nau, bū­ tų buvę ne­tiks­lin­ga, nes vi­si būti­ ni ty­ri­mo veiks­mai at­lik­ti“, – BNS sakė pro­ku­ro­ras L.Kup­ru­se­vi­čius. Pa­sak jo, V.Pet­ra­vi­čiui pa­skir­tos dvi kar­do­mo­sios prie­monės – ra­ šy­ti­nis pa­si­žadė­ji­mas neiš­vyk­ti, jam draud­žia­ma bend­rau­ti su by­lo­ je figū­ruo­jan­čiais as­me­ni­mis, tarp jų ir teisė­ju R.Skir­tu­nu. Teisė­jas R.Skir­tu­nas by­lo­je dar neapk­laus­tas, nes tik pir­ma­dienį įsi­ga­lio­jo Sei­mo priim­tas spren­di­ mas dėl tei­si­nio imu­ni­te­to pa­nai­ ki­ni­mo šiam Vil­niaus apy­gar­dos teis­mo teisė­jui. Sei­mo nu­ta­ri­mas šeš­ta­dienį bu­vo pa­skelb­tas „Vals­ tybės ži­nio­se“ ir įsi­ga­lio­jo pir­ma­ dienį.

Ti­riant ga­limą ko­rup­ciją Vil­niaus apy­gar­dos teis­me, ba­landį Speci­ aliųjų tyrimų tarnybos (STT) pa­ reigū­nai bu­vo su­laikę du Vil­niu­je ži­no­mus ad­vo­ka­tus – V.Pet­ra­vi­čių ir Si­gitą Juo­delį.

Li­nas Kup­ru­se­vi­čius:

Kreip­tis į teismą, kad būtų pra­tęstas su­ėmi­ mo lai­kas, ma­nau, bū­ tų buvę ne­tiks­lin­ga, nes vi­si būti­ni ty­ri­mo veiks­mai at­lik­ti. S.Juo­de­lis bu­vo pa­leis­tas tą pa­čią dieną, o ad­vo­ka­tas V.Pet­ra­vi­čius iš pra­džių bu­vo su­lai­ky­tas 48 va­lan­ doms, vėliau suim­tas mėne­siui. Vil­niaus apy­gar­dos teis­mo Baud­žiamųjų bylų sky­riaus teisė­jo 51

metų R.Skir­tu­no ka­bi­ne­te bu­vo at­lik­ta kra­ta, ras­ta ke­lios de­šim­ tys tūkstan­čių litų, jie galė­jo būti per­duo­ti kaip ky­šis. Įta­ria­ma, kad ky­šis galė­jo būti per­duo­tas sie­ kiant pa­lan­kaus spren­di­mo Lai­ mo­no Jur­ge­le­vi­čiaus baud­žia­mo­ jo­je by­lo­je. Sei­me ge­ne­ra­li­nis pro­ku­ro­ras Da­ rius Va­lys yra sakęs, kad Vil­niaus apy­gar­dos teis­mo teisė­jas R.Skir­tu­ nas dėjo pa­stangų, kad būtų pa­skir­ tas į trijų teisėjų ko­le­giją, ku­ri nag­ rinės L.Jur­ge­le­vi­čiaus baud­žiamąją bylą. Jis bu­vo pa­skir­tas pra­nešė­ju šio­je by­lo­je. Be to, priim­da­mas pi­ ni­gus iš tei­sia­mo­jo ad­vo­ka­to V.Pet­ ra­vi­čiaus esą pa­žadė­jo pa­lankų nuo­sprendį jo gi­na­ma­jam. Iki­teis­mi­nis ty­ri­mas pra­dėtas dėl pre­ky­bos po­vei­kiu, pa­pir­ki­mo ir ky­ši­nin­ka­vi­mo. V.Pet­ra­vi­čius ad­ vo­ka­tu dir­bo apie 15 metų. Iki­teis­minį ty­rimą at­lie­ka STT Vil­niaus val­dy­bos, Lie­tu­vos kri­mi­ na­linės po­li­ci­jos biu­ro Or­ga­ni­zuo­ to nu­si­kals­ta­mu­mo ty­ri­mo pa­da­li­ nių pa­reigū­nai. Iki­teis­minį ty­rimą or­ga­ni­zuo­ja ir jam va­do­vau­ja Vil­ niaus apy­gar­dos pro­ku­ratū­ros Or­ ga­ni­zuotų nu­si­kal­timų ir ko­rup­ci­ jos ty­ri­mo sky­riaus pro­ku­ro­rai. VD, BNS inf.

Nelegalūs imig­ran­tai Lietuvoje dai­ro­si nuo­takų Vil­niaus ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­ li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Mig­ra­ci­jos val­ dy­bos pa­reigū­nai ima­si griež­čiau kont­ro­liuo­ti, ar už­sie­nie­čiai Lie­tu­ vos te­ri­to­ri­jo­je gy­ve­na teisė­tai.

Tokį spren­dimą Mig­ra­ci­jos val­dy­ ba pri­ėmė pa­daugė­jus ne­teisė­tai į šalį at­vyks­tan­čių už­sie­nio vals­ty­ bių pi­lie­čių. Daž­niau­siai at­vykė­ liai sten­gia­si įsit­vir­tin­ti Lie­tu­vo­je, kaip vie­no­je iš ES vals­ty­bių ir, gavę teisę jo­je gy­ven­ti, neuž­si­lie­ka. Itin pa­daugė­jo prie­globs­čio pra­šy­tojų.

Kaip teigė Vil­niaus mig­ra­ci­jos val­dy­bos Už­sie­nie­čių rei­kalų sky­ riaus pa­reigū­nai, nau­jos ban­gos prie­globs­čio pra­šy­to­jai nėra tie žmonės, ku­rie ne­galėtų gy­ven­ ti sa­vo­je ša­ly­je dėl jo­je vyk­do­mo smur­to, te­ro­ro ar ki­to­kių veiks­ nių. Daž­niau tai jau­ni, ge­res­nių gy­ve­ni­mo sąlygų ieš­kan­tys žmo­ nės, ži­nan­tys prie­globs­čio pra­šy­ to­jo tei­ses ES vals­tybė­se. Prieg­ lobs­č io pra­š y­to­j as nau­d o­j a­s i vals­tybės ga­ran­t uo­ja­m a tei­s i­n e pa­gal­ba, ne­m o­ka­m o­m is vertė­jo

pa­slau­go­mis, ne­mo­ka­ma me­di­ ci­nos pa­gal­ba ir so­cia­linė­mis pa­ slau­go­mis. Turė­d a­m i Mig­ra­c i­jos de­par­ta­ men­to iš­d uotą lai­k i­n o te­r i­to­r i­ nio prie­globs­čio pa­žymė­jimą, jie jau­č ia­s i lais­v i, ban­d o įsi­d ar­b in­ ti, su­k ur­t i šeimą. Šios sąly­gos, ypač san­t uo­kos su­d a­ry­m as, to­ kiam už­s ie­n ie­č iui su­teiktų šan­ są lik­t i Lie­t u­vo­je il­ges­n iam lai­ kui. De­ja, už­s ie­n ie­č ių san­t uo­kos su Lie­tu­vos pi­lie­čiais ne­re­tai bū­ na fik­ty­v ios. Tai ne kartą įrodė

Vil­niaus mig­ra­ci­jos val­dy­bos pa­ reigū­n ai. Vil­niaus mig­ra­ci­jos val­dy­bos vir­ši­nin­kas Gin­ta­ras Ba­gu­žis su­ si­ti­ko su Vil­niaus mies­to Ci­vi­linės met­ri­ka­ci­jos sky­riaus dar­buo­to­ jais ir pa­prašė jų pra­neš­ti apie įta­ rimų ke­lian­čias tuok­tis pa­si­ren­ gu­sias po­ras. Net­ru­kus po to bu­vo su­stab­dy­ta Lie­tu­vos pi­lietės ir ne­ teisė­tai ša­ly­je bu­vu­sio Gru­zi­jos pi­ lie­čio san­tuo­ka, ga­vus kitą pra­ne­ šimą apie galbūt san­tuoką ne iš gerų pa­skatų pa­tik­rin­ta lie­tu­vaitės

ir Pa­kis­ta­no pi­lie­čio san­tuo­kos re­ gist­ra­ci­ja. „Pa­k is­ta­n ie­č io ir lie­t u­vaitės san­tuo­ka jau bu­vo su­da­ry­ta Lie­ tu­vos mu­sul­monų su­nitų dva­si­ nia­me cent­re-muf­tia­te, į Ci­vi­linės met­ri­ka­ci­jos sky­rių po­ra at­ėjo tik jos įtrauk­ti į ap­skaitą. Lie­ka tikė­ ti, kad san­tuo­ka su­da­ry­ta iš mei­ lės ir šei­ma tu­ri kuo ge­riau­sių ke­ti­ nimų. Ta­čiau pa­tir­tis by­lo­ja ir apie ki­to­kias san­tuo­kas“, – sa­ko G.Ba­ gu­žis. VD inf.


9

antrADIENIS, gegužės 15, 2012

sveikata

Ap­gau­lin­gas mais­to sko­nio po­jūtis Ska­nu? Iš kur ži­no­ti ne­pa­ra­ga­vus? Ki­ta ver­tus, tai, kas vie­nam ska­nu, ki­tam ga­li būti vi­sai ne­val­go­ma. Ty­ri­mo re­zul­ta­tai liu­di­ja, kad sko­nis yra ne tik in­di­vi­dua­lus, bet ir ge­ro­kai išk­reip­tas į maistą de­damų stip­rik­lių. Vir­gi­ni­ja Sku­čaitė v.skucaite@diena.lt

Ty­rimą ini­ci­ja­vo stu­den­tai

Lie­tu­vos svei­ka­tos mokslų uni­ver­ si­te­to Me­di­ci­nos aka­de­mi­jos Stu­ dentų moks­lo drau­gi­jos na­riai pirmą kartą ša­lies is­to­ri­jo­je at­li­ko ty­rimą, ku­riuo nu­statė, kaip žmonės jau­čia mais­to skonį. „Ne­re­tai ver­ti­na­me mo­čiutės ar ma­mos ir res­to­ra­nuo­se pa­ga­mintų tų pa­čių pa­tie­kalų sko­ nį. Ver­ti­na­me, bet var­gu ar tei­sin­gas iš­va­das pa­da­ro­me, nes mūsų sko­nio ju­ti­mui di­delę įtaką da­ro šian­dienė mi­ty­ba“, – pa­brėžė uni­ka­liam ty­ ri­mui va­do­va­vu­si Lie­tu­vos svei­ka­ tos mokslų uni­ver­si­te­to Fi­zio­lo­gi­jos ir far­ma­ko­lo­gi­jos ka­ted­ros do­centė Ge­nu­vaitė Ci­vins­kienė. Paaiškė­jo, kad pui­kiu sko­nio ju­ ti­mu galė­jo pa­si­gir­ti vos 4 pro­c. ty­ ri­mo da­ly­vių, o daž­niau­sias sko­nio re­cep­to­rių su­tri­ki­mas – silp­nas sal­daus ir sūraus sko­nio ju­ti­mas. Kas tas „uma­mi“?

Skonį fik­suo­ja mūsų lie­žu­vy­je ir go­ mu­ry­je esan­tys sko­nio re­cep­to­riai.

„Iš sko­nio re­cep­to­rių in­for­ma­ ci­ja ke­liau­ja į gal­vos sme­ge­nis. Bū­ tent jo­se for­muo­ja­si sko­nio po­ jūtis. Įdo­mu, kad sald­žios ir kar­čios med­žia­gos su­ke­lia tik sko­nio po­ jūtį, o, pa­vyzd­žiui, sūrūs, rūgštūs ir šar­mi­niai kom­po­nen­tai su­ke­lia net skaud­žių ju­timų, pa­vyzd­žiui, de­gi­ nimą“, – aiš­ki­no G.Ci­vins­kienė.

Įgimtą sal­daus ir sū­ raus sko­nio ju­timą slo­pi­na mais­to pro­ duk­tai, ku­riuo­se yra ne­natū­ra­lių ir E rai­de žy­mimų sko­nio stip­rik­lių. Ty­ri­mo da­ly­viams te­ko ver­tin­ti ke­tu­ris pa­grin­di­nius sko­nius: sal­ dų, sūrų, rūgštų ir kartų. Penk­ta­ sis – „uma­mi“, ku­rio reikšmė – ska­nu. „Uma­mi“ pa­jun­ta­mas val­gant nat­rio glu­ta­ma­tu pa­ska­nintą ki­ nišką ar ja­po­nišką maistą. Eu­ro­

pie­čių vir­tuvė­je nėra ana­lo­giš­ko sald­žiarūgš­čio sko­nio pa­tie­kalų. Pietų kraštų sko­nis

Sūraus sko­nio po­jūtį su­ke­lia drus­ ka – nat­rio chlo­ri­das, rūgštaus – van­de­ni­lio jo­nai, sal­daus – cuk­ rus, kar­taus – al­ka­loi­dai, kai ku­rie neor­ga­ni­niai jun­gi­niai, o štai ry­tie­ tišką sald­žiarūgštį skonį „uma­mi“ su­ke­lia fer­men­tuo­tuo­se ir pa­na­ šiuo­se pro­duk­tuo­se esan­ti ami­ norūgš­ties drus­ka – glu­ta­ma­tas. Kodėl žmonės skir­tin­gai jau­čia to pa­ties, pa­vyzd­žiui, ke­ču­po skonį? „Tai pri­klau­so nuo įvai­rių prie­ žas­čių: var­to­jamų vaistų, ra­dioak­ ty­vio­sios ap­švi­tos ir kitų da­lykų, ta­čiau vie­na svar­biau­sių – mūsų mi­ty­bos įpro­čiai, jų po­ky­čiai,– įsi­ti­ ki­nu­si G.Ci­vins­kienė. – Mūsų sko­ nio po­jūčiui ypač di­delę įtaką tu­ri iš sve­timų kraštų at­ke­liavę pro­duk­tai ir pa­tie­ka­lai, juos ga­minant nau­do­ ja­mi sko­nio stip­rik­liai.“ Ypač ne­svei­ka vai­kams

Pa­sau­ly­je pa­plitę įvai­rių tautų pa­ tie­ka­lai, įvai­rių ša­lių vir­tuvės. Gy­

„„Iš­va­da: do­centės G.Ci­vins­kienės tei­gi­mu, svei­kiau­sia mai­tin­tis lie­tu­

viš­kais pa­tie­ka­lais. O bul­vių traš­ku­čių vai­kams ne­turėtų siū­ly­ti nė vie­ na sa­ve ger­bian­ti ma­ma. „Shut­ters­tock“ nuo­tr.

ve­ni­mo tem­pas pri­ver­čia užkąs­ti ir grei­tai pa­ruo­šia­mo mais­to. Aps­ tu įvai­rių gai­viųjų gėrimų. Toks mais­tas kei­čia mūsų tra­di­cinį sko­ nio po­jūtį. „Ne vis­kas, kas už­sie­nie­ tiš­ka, yra svei­ka. Rytų ša­lių mais­te gau­su natū­ra­laus nat­rio glu­ta­ma­to. Mūsų sko­nio re­cep­to­riai pri­pran­ta prie to­kio stip­raus sko­nio ir sun­kiau prii­ma įpras­tus lie­tu­viš­kus pa­tie­ka­ lus. Įgimtą sal­daus ir sūraus sko­nio ju­timą slo­pi­na mais­to pro­duk­tai, ku­riuo­se yra ne­natū­ra­lių ir E rai­ de žy­mimų sko­nio stip­rik­lių. Taip mai­tin­da­mie­si il­gai­niui pra­ra­si­me įgimtą sko­nio ju­timą ir su­si­ga­din­

si­me svei­katą“, – įsi­ti­ki­nu­si G.Ci­ vins­kienė. Anot pa­šne­kovės, pra­ras­da­ mi įgimtą sko­nio po­jūtį ri­zi­kuo­ja­ me, pa­vyzd­žiui, ap­si­nuo­dy­ti blo­gu mais­tu, nes ne­ju­si­me, tar­kim, ne­ stip­raus, bet žmo­gui pa­vo­jin­go blo­ go mais­to sko­nio. Kva­pas ne vi­sa­da iš­duo­da pra­stą ko­kybę. Vai­kai pa­ žįsta ap­linką, viską im­da­mi į burną, o ne uos­ty­da­mi. Todėl vai­kams net ir vais­tai da­ro­mi skanūs.„Nė vie­na svei­ka­ta be­si­rūpi­nan­ti ma­ma ne­si­ūlys sa­vo vai­kui nei bul­vių traš­ku­čių, nei ko­ka­ko­los, nei kitų pa­na­šių pro­ duktų“, – aiš­ki­no G.Ci­vins­kienė.


10

Antradienis, gegužės 15, 2012

Sportas

Žal­gi­riečių pra­na­šu­mas – ne „Žal­gi­ris“ ga­lin­gai bai­gė se­zo­ną ir dar kar­ tą pa­tvir­ti­no, kad Kau­nas – ne­gin­či­ja­ma Lie­tu­vos krep­ši­nio sos­ti­nė.

Ma­rius Bag­do­nas m.bagdonas@diena.lt

Var­žo­vams – jo­kių šan­sų

Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­gos (LKL) fi­ na­lo se­ri­jos re­zul­ta­tas 3:0 – dau­ giau nei aki­vaiz­des­nis įro­dy­mas, kad Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tui“ kau­ nie­čiai bu­vo per kie­tas rie­šu­tas. Eu­ro­ly­gos ko­voms su­bur­ta sos­ ti­nės eki­pa ma­čuo­se su prin­ci­pi­ niu sa­vo prie­ši­nin­ku at­ro­dė blan­ki ir iš­si­kvė­pu­si. Se­zo­nui bai­gian­ tis Alek­sand­ro Dži­ki­čiaus ka­riau­ na pra­dė­jo jaus­ti ir psi­cho­lo­gi­nį komp­lek­są, o ant­rus me­tus iš ei­ lės bai­gė be ti­tu­lo bei „Žal­gi­riui“ pra­lai­mė­jo vi­sus še­šis mū­šius. Paž­vel­gus iš dar to­les­nės per­ spek­ty­vos, sos­ti­nės klu­bo be­jė­ giš­k u­m as ge­ro­kai ryš­kes­n is. Iš pa­sku­ti­nių 15 tar­pu­sa­vio dvi­ko­ vų „Lie­tu­vos ry­tas“ lai­mė­jo tik kar­tą. Ša­lies krep­ši­nio aikš­tė­se do­mi­ na­vęs „Žal­gi­ris“ šį se­zo­ną pa­sie­kė tai, ko ne­bu­vo pa­vy­kę pa­da­ry­ti nė vie­nam Lie­tu­vos krep­ši­nio gran­dui jau 13 me­tų: tai pir­mas kar­tas nuo 1999-ųjų se­zo­no, kai vie­na iš šių eki­pų lai­mė­jo vi­sas tar­pu­sa­vio dvi­ ko­vas. Tais me­tais Eu­ro­ly­gos čem­ pio­nai taip pat be gai­les­čio su­tar­šė sa­vo kon­ku­ren­tus. „Ga­li­ma da­ry­ti

iš­va­dą, kad Vil­niaus eki­pa šių me­tų su­per­fi­na­lui psi­cho­lo­giš­kai ne­bu­vo tin­ka­mai pa­ruoš­ta“, – dien­raš­čiui sa­kė ša­lies krep­ši­nio le­gen­da Mo­ des­tas Pau­laus­kas. Pa­sak jo, „Žal­gi­rio“ stra­te­gas Alek­sand­ras Tri­fu­no­vi­čius įti­ki­ na­mai lai­mė­jo tre­ne­rių dvi­ko­vą su sa­vo tau­tie­čiu A.Dži­ki­čiu­mi, ta­čiau spė­jo, kad Vil­niaus ko­man­dos žai­ dė­jai gal­būt neį­sik­lau­sė į sa­vo tre­ ne­rio žo­džius. „A.Dži­ki­čius – ne­blo­gas spe­cia­ lis­tas, ta­čiau ir ge­riau­sias tre­ne­ris lie­ka vie­nas ka­rys, jei jo nu­ro­dy­mų ne­vyk­do auk­lė­ti­niai“, – Vil­niaus eki­pos pra­lai­mė­ji­mo prie­žas­tis ban­dė at­spė­ti M.Pau­laus­kas. Tau­ti­nis as­pek­tas

Iš ri­kiuo­tės dėl trau­mos iš­kri­tus Son­ny Weem­sui bei disk­va­li­fi­ka­ vus De­Jua­ną Col­lin­są, „Žal­gi­ris“ šį se­zo­ną sa­vo gre­to­se bai­gė tu­rė­ da­mas vos tris le­gio­nie­rius – Mi­lo­ va­ną Ra­ko­vi­čių, Mar­ko Po­po­vi­čių ir Ma­rio De­la­šą. Pas­ta­ra­sis fi­na­lo se­ri­jo­je dėl nu­ga­ros skaus­mų ne­ žai­dė. Pas­k u­t i­n į kar­t ą, tu­r ė­d a­m as tik tris le­gio­nie­rius, „Žal­gi­ris“ trium­fa­vo prieš sep­ty­ne­rius me­ tus. 2004–2005 m. se­zo­ną Kau­ no eki­pos marš­ki­nė­lius vil­kė­jo

„„Is­to­ri­ja: ne­ti­kė­tas ra­kur­sas – žal­gi­rie­čiai di­džio­jo­je Kau­no ro­tu­šės sa­lė­je po per­ga­lės LKL čem­pio­na­to fi­na­le. 

Ro­ber­tas Joh­nas Pac­kas, Ta­no­ ka Bear­das ir Ai­na­ras Ba­gats­kis, o „Žal­gi­ris“ fi­na­le su­triuš­ki­no „Lie­ tu­vos ry­tą“ 4:0. „Mes lai­mė­jo­me fi­na­lą prieš Vil­ niaus ko­man­dą tu­rė­da­mi vos du žai­du­sius le­gio­nie­rius. Ma­če dėl bron­zos be už­sie­nie­čių vi­są se­zo­ ną žai­dęs Prie­nų „Rū­du­pis“ įvei­kė

sve­tim­ša­lių ne­sto­ko­jan­čius „Šiau­ lius“. Nors esu ser­bas, tik­rai džiau­ giuo­si dėl Lie­tu­vos krep­ši­nio“, – po fi­na­lo ma­čo sa­kė A.Tri­fu­no­vi­čius. M.Pau­laus­kas pa­žy­mė­jo, kad pui­kus „Žal­gi­rio“ fi­ni­šas tu­rė­jo ypač vil­tin­gai nu­teik­ti ir na­cio­na­ li­nės rink­ti­nės vy­riau­sią­jį tre­ne­rį Kęs­tu­tį Kem­zū­rą.

„Žai­dė­jai, ku­rie se­zo­no vi­du­ry­ je ne­žai­dė taip įspū­din­gai, LKL fi­ na­lo se­ri­jo­je tie­siog su­bliz­gė­jo. Lie­tu­vos krep­ši­nio sir­ga­liai tu­rė­tų tik džiaug­tis, kad vi­si na­cio­na­li­ nės rink­ti­nės kan­di­da­tai yra to­kios įspū­din­gos spor­ti­nės for­mos. Be­ lie­ka tik vil­tin­gai lauk­ti Ve­ne­sue­ lo­je ren­gia­mo olim­pi­nių žai­dy­nių

R.Šiš­kaus­kas: „Ne­ži­nau, ko­dėl ne­pa­tai­kiau“ Eu­ro­ly­gos se­zo­nas bai­gė­si emo­cin­ gai ir ne­ti­kė­tai: čem­pio­nais ta­po ne fa­vo­ri­tai, bet Pi­rė­jo „Olym­pia­kos“ krep­ši­nin­kai, o kai ku­rie fi­na­lo ket­ ver­to tur­ny­ro ar­bit­rai su­lau­kė ašt­ rių kri­ti­kos strė­lių. Išš­vais­tė so­li­džią per­sva­rą

Stam­bu­le (Tur­ki­ja) su­reng­tų var­ žy­bų le­mia­mo­se rung­ty­nė­se Mar­ ty­n o Ge­ce­v i­č iaus at­s to­vau­ja­m a grai­k ų „Olym­p ia­kos“ ko­m an­d a po dra­ma­tiš­kos ko­vos 62:61 pa­ lau­ž ė pa­g rin­d i­n ę pre­ten­d en­t ę į čem­pio­nės ti­tu­lą – Jo­no Kaz­laus­ ko tre­ni­ruo­ja­mą Mask­vos CSKA eki­pą. Įpu­s ė­j us tre­č ia­jam kė­l i­n iui, mask­v ie­č iai pir­m a­vo 19 taš­k ų skir­tu­mu – 53:34, ta­čiau iš­švais­ tė per­sva­rą. Li­kus žais­ti 9,7 sek., CSKA dar bu­vo prie­ky­je – 61:60, o Ra­mū­nas Šiš­kaus­kas bau­dų me­ ti­mais ga­lė­jo dar la­biau priar­tin­ ti per­ga­lę. De­ja, lie­tu­vis, kaip ir 2000-ųjų Sid­nė­jaus olim­pia­do­je per Lietuvos–JAV rink­ti­nių pus­ fi­na­lį, du kar­tus ne­pa­tai­kė. Kai „Olym­p ia­kos“ puo­l ė­jas Geor­gis Prin­te­zis taik­liai pa­siun­ tė ka­muo­lį į Mask­vos ko­man­dos krep­š į, CSKA iš­s i­gel­b ė­t i tu­r ė­jo

0,7 sek., bet Mi­lo­šo Teo­do­si­čiaus per­da­vi­mas per vi­są aikš­tę And­ re­jui Ki­ri­len­kai nie­ko ne­pa­kei­tė. Nau­din­giau­siuo­ju fi­na­lo žai­dė­ ju bu­vo pri­pa­žin­tas Pi­rė­jo klu­bo gy­nė­jas Vas­si­lis Spa­nou­lis. Dvi­ko­vo­je dėl 3-io­sios vie­tos is­ pa­nų „Bar­ce­lo­na Re­gal“ krep­ši­nin­ kai 74:69 įvei­kė 2011-ųjų Eu­ro­ly­gos čem­pio­ną Atė­nų „Pa­nat­hi­nai­kos“ klu­bą.

Jei­gu vi­si ži­no­tų, ką da­ry­ti, kad ka­muo­ lys vi­sa­da pa­siek­ tų tiks­lą, tuo­met nie­ kas ir ne­pra­mes­tų. Py­la žai­dė­jams – nė mo­tais

„Tai, kad pra­ran­da­me ini­cia­ty­ vą, pa­ste­bė­jau ant­ra­ja­me kė­li­ny­ je. Vai­ki­nai pra­dė­jo žais­ti po vie­ ną, to­dėl da­viau py­los ir Alek­se­jui Šve­dui, ir Ja­mon­tui Gor­do­nui. De­ ja, nie­kas ne­pa­si­kei­tė. Ėmiau mi­ nu­tės per­trau­kė­les, kei­čiau žai­dė­ jus, bet vis­kas bu­vo vel­tui“, – po pra­lai­mė­ji­mo kal­bė­jo CSKA stra­ te­gas J.Kaz­laus­kas.

– Ne­jau­gi ne­be­bu­vo ga­li­my­bių ką nors pa­keis­ti? – pa­klau­sė re­ por­te­riai Lie­tu­vos krep­ši­nio spe­ cia­lis­to. – Ne­pa­sa­ky­čiau, kad žai­dė­me pra­ stai. Su­kau­pė­me 19 taš­kų per­sva­rą, ge­rai gy­nė­mės. Kai pail­sė­ti at­si­sė­do V.Spa­nou­lis, mū­siš­kiai nu­si­ra­mi­ no, pa­ma­nė, kad ma­čas – jau lai­ mė­tas. „Olym­pia­kos“ krep­ši­nin­kai – at­virkš­čiai: pa­ki­lo į štur­mą, pa­ ju­to, kad ne vis­kas pra­ras­ta. – Rung­ty­nių pa­bai­go­je jūs ga­ lė­jo­te pa­si­rink­ti bau­dų me­ti­ ką. Ar iš anks­to bu­vo­te nu­ma­ tęs R.Šiš­kaus­ką? – Taip. Dar ga­lė­jo mes­ti M.Teo­do­ si­čius ar­ba A.Šve­das, bet Mi­lo­šas ner­vi­no­si, to­dėl bau­das me­tė Šiš­ ka. Jis ma­no kar­je­ros pra­džio­je du­ kart ne­pa­tai­kė per ma­čą su ame­ri­ kie­čiais, da­bar – vėl. Ir anuo­me­tės, ir šios rung­ty­nės bu­vo la­bai svar­ bios. Ra­mū­nas – pui­kus žai­dė­jas, pa­ty­ręs meist­ras, bet bū­na ir to­kių da­ly­kų. – Ko­kia pa­var­de pa­va­din­tu­mė­ te šią ne­sėk­mę? – Šiuo me­tu ne­ga­liu ką nors kal­tin­ ti. Pa­ra­šy­ki­te Kaz­laus­ko pa­var­dę.

D.Iv­ko­vi­čių nu­ste­bi­no lie­tu­vis

„Ne­ži­nau, ko­dėl ne­pa­tai­kiau. Lyg ir ra­miai at­si­sto­jau prie bau­dų me­ti­ mo li­ni­jos, ne­si­ner­vi­nau. Neį­ma­ no­ma nu­ma­ty­ti, ka­da me­ti­mas bus ne­tiks­lus. Jei­gu vi­si ži­no­tų, ką da­ ry­ti, kad ka­muo­lys vi­sa­da pa­siek­tų tiks­lą, tuo­met nie­kas ir ne­pra­mes­ tų, – svars­tė R.Šiš­kaus­kas. – Ar po to­kio pra­lai­mė­ji­mo ne­gal­vo­ju apie kar­je­ros pa­bai­gą? Apie tai aš gal­ vo­ju po kiek­vie­no se­zo­no, bet ne po vie­nų ar ki­tų rung­ty­nių, ne­sėk­ min­gų epi­zo­dų. Vis­kas pri­klau­sys nuo sa­vi­jau­tos.“ „Esu la­bai nu­si­vy­lęs. Sun­ku paaiš­kinti, kas mums at­si­ti­ko ket­ vir­ta­ja­me kė­li­ny­je. Bai­gė­me žais­ ti, kai fi­na­li­nė si­re­na dar ne­bu­vo nuai­dė­ju­si“, – sa­kė CSKA puo­lė­ jas A.Ki­ri­len­ka. „Šio fi­na­lo nie­kas ne­lau­kė – ti­ kė­jo­si, kad su­si­kaus ki­ti var­žo­vai. Per pir­mą­jį kė­li­nį mes pel­nė­me 7 taš­kus ir pa­da­rė­me 7 klai­das. Mū­ sų puo­li­mas bu­vo be­dan­tis. Kai į aikš­tę išė­jo jau­ni­mas ir pra­dė­jo­ me žais­ti grei­čiau, le­dai pa­ju­dė­jo. CSKA pir­mau­jant 19 taš­kų, pa­sa­ kiau sa­vo krep­ši­nin­kams: vai­ki­nai, jūs ga­li­te juos įveik­ti. Dė­ko­ju jiems, kad ko­vė­si iki pa­sku­ti­nės se­kun­dės.

„„ Čem­pio­nas: trium­fuo­jan­čios „Olym

Ne­si­ti­kė­jau, kad toks pa­ty­ręs žai­ dė­jas kaip R.Šiš­kaus­kas ne­pa­tai­ kys bau­dų“, – kal­bė­jo „Olym­pia­ kos“ stra­te­gas Du­ša­nas Iv­ko­vi­čius, pa­sku­ti­nį kar­tą su Pi­rė­jo klu­bu Eu­ ro­po­je trium­fa­vęs prieš 15 me­tų. Tei­sė­jai ir VTB ly­ga

Prieš fi­na­lą Stam­bu­lo „Si­nan Er­ dem“ are­nos ap­sau­gos tar­ny­bos tram­dė „Pa­nat­hi­nai­kos“ sir­ga­lius, ap­mė­čiu­sius CSKA ko­man­dą ati­


11

Antradienis, gegužės 15, 2012

Sportas diena.lt/naujienos/sportas

egin­čy­ti­nas

Komentaras

Žai­dė­jų neiš­gąs­di­no nei lie­tus, nei vė­jas

­

Man­tas Stan­ke­vi­čius m.stankevicius@diena.lt

Mo­des­tas Pau­laus­kas Olim­pi­n is čem­pio­nas

V

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

il­niaus „Lie­tu­vos ry­to“ ko­ man­da – ge­rai su­ba­lan­suo­ ta, ta­čiau ne­si­ti­kė­jau, kad ji taip ir ne­su­ge­bės nė kar­to įkąs­ti „Žal­gi­riui“. Ko ge­ro, vil­nie­čiai sa­ vo vi­sas jė­gas iš­švais­tė ke­ly­je į LKL fi­ na­lą. Nuo pat pir­mų­jų rung­ty­nių sos­ti­ nės eki­pos žai­dė­jų vei­duo­se ne­si­ma­tė ug­ne­lės, jie at­ro­dė pa­var­gę ir iš­si­kvė­ pę. Vi­sas tris dvi­ko­vas vil­nie­čiai su­žai­ dė ne pa­gal sa­vo ga­li­my­bes, tuo me­tu „Žal­g i­ris“ – at­virkš­čiai: kau­nie­čiai ne­ lei­do sua­be­jo­ti sa­vo pra­na­šu­mu. Rei­ kia pa­g ir­t i čem­pio­nų ko­man­dą: nuo pat pir­mų­jų su­per­fi­na­lo se­ri­jos mi­nu­ čių kau­nie­čiai la­bai ryž­tin­gai sie­kė sa­ vo tiks­lo. Tarp­tau­ti­nė­je are­no­je šį se­ zo­ną žal­g i­r ie­čiams pri­t rū­ko sėk­mės. Eu­ro­ly­go­je tiks­lai ne­bu­vo įgy­ven­din­ ti, ne­sub­liz­gė­ta ir VTB Vie­nin­go­sios ly­ gos var­žy­bo­se, nors gal­būt ko­man­da ir ne­tu­rė­jo žūt­bū­ti­nio tiks­lo pra­si­brau­ti į šio tur­ny­ro vir­šū­nę. Kau­nie­čiai tu­rė­jo lai­ko at­si­gau­ti, pail­sė­ti, o Vil­niaus ko­ man­da sa­vo jė­gų tin­ka­mai ne­pas­kirs­ tė. Per le­mia­mas LKL ko­vas „Žal­gi­ris“ at­ro­dė la­bai tvir­tas.

čiai – Man­tas Kal­nie­tis, Ro­ber­ tas Jav­to­kas, Min­d au­gas Kuz­ mins­kas, Vy­te­n is Lip­ke­v i­č ius ir Ma­rio De­la­šas. Ka­pi­to­no Pau­liaus Jan­kū­no, LKL fi­na­lo se­ri­jos did­vy­riais ta­pu­sių To­mo De­li­nin­kai­čio ir Mar­ko Po­ po­vi­čiaus bei ve­te­ra­no Dai­niaus Ša­len­gos kont­rak­tus klu­bas sa­vo

ini­cia­ty­va ga­lės pra­tęs­ti dar vie­ niems me­tams. M.Ra­ko­vi­čiaus nuo­mos su­tar­tis pa­si­bai­gė, tad žai­dė­jas vėl pri­klau­ sys Sie­nos „Mon­te­pas­chi“ (Ita­li­ja) klu­bui, iš ku­rio at­vy­ko. Žy­gi­man­ to Ja­na­vi­čiaus ir Ta­do Kli­ma­vi­čiaus kont­rak­tai su „Žal­gi­riu“ bai­gia­si po šio se­zo­no.at­ran­kos tur­ny­ro“, – kal­bė­jo olim­ pi­nis čem­pio­nas. Ki­to se­zo­no gai­rės

Ti­k ė­t i­n a, kad lie­t u­v iš­kas „Žal­ gi­r is“ liks ir atei­n an­č iais me­ tais. Ki­tam se­zo­n ui ga­ran­t uo­ tas su­tar­tis su Kau­no klu­bu tu­ri pen­ki čem­pio­nais ta­pę žal­gi­rie­

Sta­tis­ti­ka „„Dėl 3-io­sios vie­tos

„Bar­ce­lo­na Re­gal“–„Pa­nat­hi­nai­ kos“ 74:69 (21:20, 27:17, 10:15, 16:17). M.Huer­tas 21, J.Ing­le­sas 13, C.J. Wal­ la­ce’as 12 / D.Dia­man­ti­dis 17, A.Ma­ri­ čius 13, D.Lo­ga­nas 11. „„Fi­na­las

„Olym­pia­kos“–CSKA 62:61 (7:10, 13:24, 20:19, 22:8). K.Pa­pa­n i­ko­lau 18, V.Spa­nou­l is 15, G.Prin­te­z is 12 / M.Teo­do­si­č ius 14, A.Ki­r i­len­ka 12, N.Krsti­čius 11, R.Šiš­kaus­kas 8.

m­pia­kos“ ko­man­dos gre­to­se – ir M.Ge­ce­vi­čius.

da­ry­tais van­dens bu­te­liu­kais. Atė­ nų aist­ruo­liai te­beg­rie­žia dan­ti­mis už pus­fi­na­lį, ku­ria­me mask­vie­čiai 66:64 įvei­kė „Pa­nat­hi­nai­kos“ eki­ pą su efek­tin­gai ir nau­din­gai žai­du­ siu Ša­rū­nu Ja­si­ke­vi­čiu­mi. Grai­ki­jos klu­bo ad­mi­nist­ra­ci­jos at­sto­vai boi­ ko­ta­vo Eu­ro­ly­gos ge­riau­sių­jų žai­dė­ jų pa­ger­bi­mo va­ka­rą, pro­tes­tuo­da­ mi prieš, jų nuo­mo­ne, neob­jek­ty­vų tei­sė­jų dar­bą ne tik per pus­fi­na­lį, bet ir per vi­są se­zo­ną.

„Reu­ters“ nuo­tr.

Grai­kų nuo­mo­ne, suo­mis, Car­las Jun­geb­ran­das, is­pa­nas Jo­se Mar­ti­ nas ir kroa­tas Sre­te­nas Ra­do­vi­čius per pus­fi­na­lio ma­čą pa­da­rė šiurkš­ čių klai­dų, ku­rios bu­vo pa­lan­kios CSKA ko­man­dai. Eu­ro­ly­gos ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­ rius Jor­di Ber­to­meu ne­su­reikš­mi­no „Pa­nat­hi­nai­kos“ va­do­vų akib­rokš­ to ir ge­ro­kai dau­giau dė­me­sio sky­ rė VTB Vie­nin­ga­jai krep­ši­nio ly­gai. „Mū­sų pir­ma­sis pa­siū­ly­mas, kad

at­ran­ka į Eu­ro­pos tur­ny­rus vyk­tų pa­gal re­zul­ta­tus VTB Vie­nin­go­joje ly­go­je, ta­po ge­ra pro­vo­ka­ci­ja, pa­ ža­di­nu­si tre­jus me­tus snau­du­sias na­cio­na­li­nes krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jas. Su­lau­kė­me pa­si­prie­ši­ni­mo, bet pa­ ga­liau pra­dė­jo­me dia­lo­gą, – kal­bė­jo J.Ber­to­meu. – Šiuo me­tu mū­sų po­ zi­ci­ja to­kia: kiek­vie­na ša­lis, tu­rin­ti sa­vo klu­bų VTB Vie­nin­go­joje ly­go­ je, sa­va­ran­kiš­kai spręs, ką ir ko­kiu bū­du de­le­guo­ti į Eu­ro­pos tur­ny­rus, ta­čiau mū­sų pa­grin­di­nis prin­ci­pas ne­si­kei­čia – vi­sos var­žy­bos yra Eu­ ro­ly­gos sis­te­mos da­lys ir kiek­vie­na iš jų tu­ri tam tik­rą pra­smę. Pa­vyz­ džiui, VTB Vie­nin­go­sios ly­gos nu­ ga­lė­to­jas įgis tei­sę da­ly­vau­ti Eu­ro­ ly­gos at­ran­kos tur­ny­re.“ J.Ber­to­meu in­for­ma­vo, kad Eu­ ro­ly­gos ir VTB Vie­nin­go­sios krep­ ši­nio ly­gos pro­jek­tas tu­rė­tų bū­ti pa­tvir­tin­tas lie­pos pra­džio­je. VD inf.

Eu­ro­pos cent­ro gol­fo klu­bo (ECGK) ir Lie­tu­vos „Lions“ klu­bų apy­gar­dos D-131 su­reng­to tur­ny­ ro da­ly­vių neiš­gąs­di­no nei lie­tus, nei stip­rus vė­jas.

Stip­r iau­s ių žai­d ė­j ų gru­p ė­je trium­fa­vęs Ro­lan­das Gai­dys tei­ gė, kad su­dė­tin­gos oro są­ly­gos nė­ra di­de­lė pro­ble­ma. „Jei­gu ne­ žai­buo­ja, lie­tus nie­ka­da ne­truk­do. Tai nė­ra prie­žas­tis at­si­sa­ky­ti tur­ ny­ro. Ga­li­ma pa­pras­čiau­siai pa­si­ rink­ti – žais­ti to­kiu oru ar ne“, – sa­kė nu­ga­lė­to­jas. Pak­laus­tas, kas lė­mė jo per­ga­lę, R.Gai­dys at­sa­kė: „Žai­di­mas tri­ jo­se ša­ly­se, vie­nuo­li­ko­je skir­tin­ gų aikš­ty­nų. Lie­tu­vo­je jau be­veik vis­ką ži­no­jau min­ti­nai. At­vy­kęs į ne­pa­žįs­ta­mą aikš­ty­ną pri­va­lai vi­ sas bai­mes pa­lik­ti na­muo­se. Pa­ tir­tis už­sie­ny­je iš­la­vi­no ju­de­sių lais­vu­mą. Tai pa­dė­jo ir čia. Ma­no kar­je­ro­je vi­sa­da taip: se­zo­ną pra­ de­du ge­riau­siu re­zul­ta­tu.“

Dėl šios spor­to ša­ kos ten­ka daug ko at­si­sa­ky­ti, bet džiau­giuo­si, kad kas­met man pa­ vyks­ta pa­siek­ti už­ si­brėž­tus tiks­lus.

„„Trofėjus: J.Budrikis pelnė ir dien­

raš­čio „Vil­niaus die­na“ prizą.Žai­dė­jas pa­si­džiau­gė, kad gol­ fas sa­vo šak­nis Lie­tu­vo­je lei­ džia vis gi­liau. „Džiu­gi­na jau­ni­ mas, re­zul­ta­tais ska­ti­nan­tis sa­vo bend­raam­žius su­si­do­mė­ti šiuo žai­di­mu. Ne­nu­gin­čy­si­me fak­to, kad dau­gu­ma žai­dė­jų į gol­fą žiū­ri kaip į pra­mo­gą, o jau­ni­mas ver­čia į jį žvilg­te­lė­ti kaip į spor­tą.“ Vie­nas iš jau­ni­mo at­sto­vų vie­ nuo­lik­to­kas Juo­za­pas Bud­ri­kis tur­ny­re pel­nė net ke­tu­ris ap­do­ va­no­ji­mus, tarp jų – ir spe­cia­lų­jį dien­raš­čio „Vil­niaus die­na“, skir­ tą už ar­ti­miau­sią smū­gį 4-ojo­je duo­bu­tė­je. – Kur sly­pi ta­vo sėk­mės pa­ slap­tis? – pa­klau­sė­me J.Bud­ri­ kio. – Daug lai­ko ski­riu tre­ni­ruo­ tėms – ke­tu­ris ar pen­kis kar­tus per sa­vai­tę lan­kau­si gol­fo aikš­ ty­nuo­se moks­lo me­tais, o va­sa­ rą – 5–6 kar­tus nuo aš­tuo­nių iki dvy­li­kos va­lan­dų per die­ną. Atei­ ty­je no­rė­čiau gy­ven­ti iš gol­fo. Jei­gu ne­pa­vyks tap­ti pro­fe­sio­na­liu gol­fo žai­dė­ju, stu­di­juo­siu fi­zi­ką. Pa­tin­ ka tiks­lie­ji moks­lai. – Kas pa­ska­ti­no su­si­do­mė­ ti gol­fu? – Mė­gau žais­ti mi­ni gol­fą Pa­lan­ go­je. Kar­tais į mū­sų ku­ror­tą va­ žiuo­da­vau tik dėl jo, do­mė­jau­si in­ ter­ne­te. Kai bro­lis ėjo į ant­rą gol­fo pa­mo­ką, pa­pra­šiau kar­tu pa­siim­ti ir ma­ne. Tuo me­tu bu­vau pen­kio­ li­kos. Dėl šios spor­to ša­kos ten­ ka daug ko at­si­sa­ky­ti, bet džiau­ giuo­si, kad kas­met man pa­vyks­ta

Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

pa­siek­ti už­si­brėž­tus tiks­lus. Ma­ nau, kad di­de­liais žings­niais ar­ tė­ju pro­fe­sio­na­lų link. – Ko­kie ta­vo šio se­zo­no tiks­ lai? – Steng­siuo­si Lie­tu­vos gol­fo fe­ de­ra­ci­jos rei­tin­ge užim­ti pir­mą­ją po­zi­ci­ją. 2011-uo­sius bai­giau bū­ da­mas penk­to­jo­je vie­to­je. Ant­ro­ji vie­ta šie­met ma­nęs ne­ten­kins.

Pri­zi­nin­kai „„Vy­rai (HCP 0-22, „Stro­ke net“):

1. R.Gai­dys – 70, 2. J.Bud­ri­kis – 73, 3. R.But­ri­mas – 73. „„Vy­r ai (HCP 22,1-32, „Stab­l e­

ford“): 1. R.Sa­vic­kas – 35, 2. S.Ma­li­ šaus­kas – 34, 3. V.Ged­vi­las – 31. „„Bend­ro­ji (HCP 32,1-36, „Stab­le­

fordf“): 1. S.Ži­lins­kas – 34, 2. V.Ke­ras – 26, 3. R.Ma­jaus­kas – 24. „„Mo­te­rys (HCP 0-35,9, „Stab­le­

ford“): 1. Z.Ja­ki­ma­vi­čie­nė – 32, 2. D.Kond­ra­tie­nė – 31, 3. D.An­ta­na­vi­ čie­nė – 29.

Spe­cia­lios no­mi­na­ci­jos „„To­li­miau­sias smū­gis – D.An­ta­

na­vi­čie­nė ir J.Bud­ri­kis. „„Ar­t i­m iau­s ias smū­g is (4-oji

duo­bu­tė) – J.Bud­ri­kis (3,45 m). „„Ar­t i­m iau­s ias smū­g is (6-oji

duo­bu­tė) – J.Bud­ri­kis (1,57 m). „„Ar­t i­m iau­s ias smū­g is (9-oji

duo­bu­tė) – J.Jaz­bu­tie­nė (2,83 m).


12

AntrADIENIS, gegužės 15, 2012

pasAULIS sankcijų nepakanka

Pa­va­sa­rio snie­gas

Ra­gi­na derė­tis

Pa­sau­lio vals­tybės Ira­nui pa­ tei­kia tik „mi­ni­ma­lius“ rei­ka­ la­vi­mus, ku­rių nie­ka­da ne­pa­ kaks jo bran­duo­li­nei pro­gra­ mai su­stab­dy­ti. Taip pa­reiškė Iz­rae­lio gy­ny­bos mi­nist­ras Ehu­das Ba­ra­kas. Iz­rae­lis ir Va­ karų ša­lys įta­ria, kad Ira­nas sie­kia pa­si­ga­min­ti bran­duo­ linį ginklą.

Bos­ni­jos ir Her­ce­go­vi­nos gy­ ven­to­jams, į to­lesnę len­tyną jau su­dėju­siems šil­tus žie­mi­ nius dra­bu­žius, juos vėl te­ko iš­sit­rauk­ti. Bos­ni­jo­je pir­ma­die­ nio rytą tem­pe­ratū­ra bu­vo nu­ kri­tu­si iki 5 laips­nių Cel­si­jaus, o dėl snie­go su­si­darė grūstys ke­liuo­se, žmonėms mėgi­nant pa­siek­ti darbą.

Len­ki­jos ir Nor­ve­gi­jos už­sie­ nio rei­kalų mi­nist­rai Ra­dos­ła­ was Si­kors­kis (nuotr.) ir Jo­nas Gah­ras Stø­re pa­ra­gi­no NA­TO ir Ru­siją pra­dėti da­ly­kišką dia­ logą dėl tak­tinės bran­duo­linės gink­luotės ma­ži­ni­mo, nes ši bran­duo­linė gink­luotė ne­ įtrauk­ta į jokį vei­kiantį ginklų kont­rolės re­žimą.

Vokietijos kanc­le­rei A.Merkel svy­la pa­dai Vo­kie­ti­jos kanc­lerės An­ge­los Mer­kel va­do­vau­ja­mi krikš­čio­ nys de­mok­ra­tai pra­laimė­jo did­ žiau­sio­je ir vie­no­je svar­biau­sių Vo­kie­ti­jos že­mių – Šiaurės Rei­ no-Vest­fa­li­jos.

Re­gis, vi­suo­tinė kar­py­mo po­li­ti­ka ėmė įgris­ti ir vo­kie­čiams. Tie­sa, kanc­lerė A.Mer­kel ra­mi­no, kad rin­ki­mai Eu­ro­pos po­li­ti­kos ne­ pa­veiks. Pra­laimė­ji­mas va­di­na­ mas is­to­ri­niu, bet A.Mer­kel pa­ brėžė, kad krikš­čio­nių de­mok­ratų (CDU) ne­sėkmė „dar­bo Eu­ro­po­je nevei­kia“. Ji pa­kar­to­jo, kad „nėra konf­lik­ to tarp tvir­tos biud­že­to po­li­ti­kos ir au­gi­mo“, nors kai ku­rie CDU pra­laimė­jimą šį sek­ma­dienį su­ sie­jo būtent su griež­ta A.Mer­kel po­zi­ci­ja tau­py­mo klau­si­mu. Kaip ro­do re­zul­ta­tai, A.Mer­kel va­do­vau­ja­ma CDU Šiaurės Rei­ ne-Vest­fa­li­jo­je su­rin­ko tik kiek dau­giau nei 26 pro­c. balsų, o pa­ grin­dinė opo­zi­cinė jėga – so­cial­ de­mok­ra­tai – 39,1 pro­c.balsų. Tai iki šiol pra­sčiau­si CDU re­ zul­ta­tai šia­me dau­giau­sia gy­ven­ tojų tu­rin­čia­me Vo­kie­ti­jos re­ gio­ne, nuo ku­rio bal­sa­vi­mo, kaip pa­ste­bi ana­li­ti­kai, ne­re­tai pri­klau­ so ir fe­de­ra­li­nių rin­kimų baig­tis. Pag­rin­dinę val­dan­čio­sios koa­ li­ci­jos par­tnerę nu­vylęs bal­sa­ vi­mas Šiaurės Rei­ne-Vest­fa­li­ jo­je vy­ko li­kus apie 16 mėne­sių iki fe­de­ra­li­nių rin­kimų, per ku­ riuos A.Mer­kel mėgins prie la­ biau­siai eko­no­miš­kai iš­si­vys­čiu­ sios ES ša­lies vai­ro lik­ti tre­čiai ka­den­ci­jai.

Bu­vo­me la­bai nuo­ seklūs, siųs­da­mi Uk­rai­nai ži­nu­tes, jog svar­bu vyk­dy­ti tei­sin­gumą ir už-­ tik­rin­ti, kad jis būtų įvyk­ dy­tas.

Vis dėlto nuo­tai­kos Eu­ro­po­ je de­ši­nie­siems nėra pa­lan­kios. Ne­se­niai Prancū­zi­jos pre­zi­den­ tu ta­po so­cia­lis­tas Fran­çois Hol­ lan­de’as, ku­ris ne sykį kar­to­jo, kad ke­ti­na per­svars­ty­ti ES sta­ bi­lu­mo pa­kto, nu­ma­tan­čio ben­ drą Eu­ro­po­je tau­py­mo po­li­tiką, nuo­sta­tas.

Nėra konf­lik­to tarp tvir­tos biud­že­to po­li­ti­kos ir au­gi­mo. Grai­ki­jo­je po­li­ti­kos krizė taip pat sun­kiai sprend­žia­ma, nes di­ delę dalį rinkėjų balsų ga­vo ra­ di­ka­lios kai­rio­sios par­ti­jos, sie­ kian­čios pa­keis­ti su­si­ta­ri­mus dėl pa­skolų su tarp­tau­ti­niais kre­di­to­riais. Ta­čiau Vo­kie­ti­ja va­kar dar sy­ kį pa­kar­to­jo, kad Atė­nams nie­kas išim­čių ne­da­rys. Vo­kie­ti­jos fi­nansų mi­nis­te­ri­ jos at­sto­vai pa­reiškė, kad Grai­ ki­ja pri­va­lo lai­ky­tis sa­vo re­ formų sąlygų ir jų gra­fi­ko pa­gal ES ir Tarp­tau­ti­nio va­liu­tos fon­do (TVF) su­teiktų fi­nan­si­nio gelbė­ ji­mo pa­ketų sąly­gas, nes tai „vie­ nin­te­lis ir tei­sin­gas“ ke­lias iš­lip­ti iš skolų krizės. „Ant­ro­ji pro­gra­ma Grai­ki­jai pa­tei­kia aiš­kius tiks­lus ir tu­rinį. Tai vie­nin­telės ir tei­sin­gos prie­ monės, ku­rios ga­li pa­dėti Grai­ki­ jai at­si­gau­ti“, – tvir­ti­na­ma mi­ nis­te­ri­jos at­stovės pa­reiš­ki­me. BNS inf.

„„Boi­ko­tas: ES už­sie­nio rei­kalų mi­nist­rai ma­no, kad Uk­rainą už el­gesį su bu­vu­sia prem­je­re

J.Ty­mo­šen­ko galėtų nu­baus­ti ne­vyk­da­mi į fut­bo­lo čem­pio­natą. 

Už J.Ty­mo­šen­ko – su fut­bo­lo ka­muo­liu? ES spau­di­mas Ki­je­vui die­na iš die­nos au­ga. Vie­nas tai­ki­nių – fut­bo­las. ES už­sie­nio rei­kalų mi­nist­rai pra­kal­bo apie ga­li­ mybę boi­ko­tuo­ti šie­met Uk­rai­no­je vyk­siantį Eu­ro­pos fut­bo­lo čem­pio­natą. Gre­sia boi­ko­tas?

Spor­to „gink­las“ ES pa­si­tel­kia­mas ne pirmą sykį. Anks­čiau kalbė­ ta, kad Bal­ta­ru­si­jai ne­derėtų leis­ti reng­ti pa­sau­lio le­do ri­tu­lio čem­pio­ na­to, nes šio­je ša­ly­je pa­žeid­žia­mos opo­zi­ci­jos veikėjų teisės. Da­bar nu­si­tai­ky­ta į Eu­ro­pos fut­ bo­lo čem­pio­natą, nors šiam ren­gi­ niui or­ga­ni­zuo­ti Len­ki­ja ir Uk­rai­na iš­lei­do mi­li­jar­dus. ES mi­nist­rai pa­reiškė, kad ke­ti­na boi­ko­tuo­ti ren­ginį, jei Uk­rai­na ne­ nu­si­leis bu­vu­sios ša­lies prem­jerės Ju­li­jos Ty­mo­šen­ko by­lo­je. Briu­se­lis pro­tes­tuo­ja, kad su ka­ li­na­ma bu­vu­sia vy­riau­sybės va­ do­ve el­gia­ma­si blo­gai. Pa­ti J.Ty­ mo­šen­ko, pro­tes­tuo­da­ma prie­š ka­li­ni­mo sąly­gas, pa­skelbė ba­do streiką ir pa­rei­ka­la­vo leis­ti gy­dy­ tis Vo­kie­ti­jo­je. Karš­tas ap­si­žod­žia­vi­mas

„„Pra­laimė­ji­mas: Vo­kie­ti­jo­je kanc­lerės A.Mer­kel po­zi­ci­jos silps­ta. 

AFP nuo­tr.

AFP nuo­tr.

Tie­sa, va­kar pa­tvir­tin­ta, kad joks konk­re­tus spren­di­mas ne­priim­tas. Dip­lo­ma­ti­jos va­do­vai tik ap­svarstė boi­ko­to veiksmų koor­di­na­vimą. „Bu­vo­me la­bai nuo­seklūs, siųs­ da­mi Uk­rai­nai ži­nu­tes, jog svar­bu

vyk­dy­ti tei­sin­gumą ir už­tik­rin­ti, kad jis būtų įvyk­dy­tas“, – sakė ES už­sie­nio po­li­ti­kos įga­lio­tinė Cat­ he­ri­ne Ash­ton. Vis dėlto ke­li ES vals­ty­bių va­do­ vai, tarp jų Vo­kie­ti­jos, jau pa­reiškė, kad ne­ke­ti­na vyk­ti į čem­pio­natą. Taip pat čem­pio­natą Uk­rai­no­je boi­ko­tuos Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos va­ do­vas José Ma­nue­lis Bar­ro­so. Ber­ly­nas – vie­nas ak­ty­viau­sių gin­čo su Ki­je­vu da­ly­vių. Vo­kie­ti­ jos kanc­lerė An­ge­la Mer­kel Uk­rai­ nos pre­zi­dentą Vik­torą Ja­nu­ko­vy­ čių net pa­va­di­no „dik­ta­to­riu­mi“. Uk­rai­nos spau­da at­rėžė užuo­mi­ no­mis į na­cis­tinę Uk­rai­nos oku­ pa­ciją, o A.Mer­kel pa­ly­gi­no su Hit­le­riu. „Vo­kie­ti­ja no­ri su­kur­ti sa­vo tai­ syk­les ir dik­tuo­ti Uk­rai­nai. Net ES nerū­pi, kad mes lai­ko­mi pusž­mo­ giais“, – rėžė su V.Ja­nu­ko­vyčiu­mi sie­ja­mas laik­raš­tis „Se­god­nya“. Len­ki­jos, ku­ri su uk­rai­nie­čiais ren­gia čem­pio­natą, va­do­vas Bro­ nis­ła­was Ko­mo­rows­kis pa­reiškė, kad ES ne­turėtų spor­to ren­gi­nio boi­ko­tuo­ti dėl po­li­ti­nių prie­žas­ čių. Vis dėlto Len­ki­jos pre­zi­den­tas

pa­ra­gi­no ko­legą iš Uk­rai­nos nu­si­ leis­ti dėl J.Ty­mo­šen­ko. J.Ty­mo­šen­ko bu­vo pa­skir­ta sep­ ty­ne­rių metų laisvės at­ėmi­mo bausmė už su­tar­ties su Ru­si­ja dėl dujų kai­nos pa­si­ra­šymą. JAV ir ES spren­dimą įvar­di­jo kaip po­li­tiš­ kai mo­ty­vuotą. Su J.Ty­mo­šen­ko į kalė­jimą bu­vo už­da­ry­ti ir ki­ti opo­ zi­ci­jos kan­di­da­tai. Vi­sai ne­se­niai Uk­rai­nai te­ko nu­ kel­ti pla­nuo­to Vi­du­rio ir Rytų Eu­ ro­pos va­dovų su­si­ti­kimą Jal­to­je, kurį boi­ko­tuo­ti nu­tarė dau­ge­lis re­ gio­no ša­lių va­dovų. Ta­čiau kol kas Ki­je­vo ir Briu­se­lio su­si­tai­ky­mo ženklų nėra. Ma­ža to, Uk­rai­nos pro­ku­ro­rai pa­reiškė, kad J.Ty­mo­šen­ko gre­sia ir by­la dėl nu­ žu­dy­mo. Ji sie­ja­ma su vie­no Uk­ rai­nos par­la­men­ta­ro žmog­žu­dys­ te 1996 m. At­sar­gi po­zi­ci­ja

Did­žio­sios Bri­ta­ni­jos prem­je­ras Da­vi­das Ca­me­ro­nas, ku­rio ša­lies rink­tinė ke­lis ma­čus žais Uk­rai­no­ je, kol kas ne­pas­kelbė, ko­kia jo lai­ ky­se­na by­los at­žvil­giu. Pa­sak kai ku­rių dip­lo­matų, bri­tai ne­no­ri, kad Uk­rai­na būtų izo­liuo­ta kaip kai­mynė Bal­ta­ru­si­ja. Jei Uk­rai­no­je ren­gia­mas fut­bo­ lo čem­pio­na­tas bus boi­ko­tuo­ja­mas, tai bus pir­mas kar­tas nuo 1980 m., kai spor­tas tam­pa po­li­ti­kos įkai­tu. Būtent tai me­tais boi­ko­tuo­tos olim­ pinės žai­dynės Mask­vo­je, o po ket­ ve­rių metų – Los And­že­lo žai­dynės. „The Guar­dian“, „The Voi­ce of Rus­sia“, BNS inf.


13

AntrADIENIS, gegužės 15, 2012

menas ir pramogos Ki­no ir te­le­vi­zi­nio ki­no ap­do­va­no­jimų „Si­dab­rinė gervė 2012“ lau­rea­tai

„„Re­pe­ta­vo: „Si­dab­rinės gervės“ ap­do­va­no­ji­mo ce­re­mo­niją vedę D.Meš­kaus­kas (kairėje), V.Strei­ča ir A.Bia­

lob­žes­kis bu­vo pui­kiai su­si­sty­gavę. 

Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

Ki­no kūrėjams iš­da­ly­tos „Si­dab­rinės gervės“ Sek­ma­die­nio va­karą Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me dra­mos teat­re vy­ ku­si Lie­tu­vos ki­no ir te­le­vi­zi­nio ki­no ap­do­va­no­jimų „Si­dab­rinė gervė 2012“ šventė baigė­si lyg spor­to rung­tynės – 4:4. Po tiek ap­do­va­no­jimų ga­vo Al­gi­man­to Pui­pos fil­mo „Mie­gan­čių dru­ge­lių tvir­tovė“ ir Do­na­to Ul­vy­do juos­tos „Ta­das Blin­da. Prad­žia“ kūrėjai. Lai­ma Že­mu­lienė l.zemuliene@diena.lt

Ne­si­veržė su­vai­din­ti Mo­ni­kos

Na­cio­na­li­nio dra­mos teat­ro sce­ na trum­pam vir­to gar­sio­jo Bo­bo Fos­se’o „Ka­ba­re­to“ veiks­mo vie­ta. Tik fil­mo dai­nas at­li­ko ne Ho­li­vu­ do žvaigždė Li­za Min­nel­li, o va­ka­ ro vedė­jai Lie­tu­vo­je pui­kiai ži­no­mi ak­to­riai And­rius Bia­lob­žes­kis, Vik­ to­ri­ja Strei­ča ir Da­rius Meš­kaus­kas. Šau­nio­ji tri­julė fil­mo dai­no­mis žiū­ ro­vus ir pa­si­ti­ko, ir iš­lydė­jo, o per va­karą ne­pa­šykštė­jo vie­nas ki­tam šmaikš­čių rep­likų.

Kip­ras Ma­ša­naus­kas:

Kai ra­šau mu­ziką, esu lai­min­gas. O kai esi lai­min­gas, ne­ga­li ne­si­sek­ti.

gan­čių dru­ge­lių tvir­tovė“ su­do­mi­ no la­biau­siai“, – pa­klaus­tas, kodėl nau­jau­siam sa­vo fil­mui pa­si­rin­ ko būtent Jur­gos Iva­naus­kaitės ro­ maną, „Vil­niaus die­nai“ yra sakęs re­ži­sie­rius. Pag­rin­dinį – Mo­ni­kos – vaid­ menį A.Pui­pos žmo­na J.La­pins­ kaitė vy­ro fil­me ga­vo pa­sku­tinė. Ta­da, kai ban­dy­tos ak­torės ne­pa­ si­tei­si­no. „Mo­ni­ka – šiuo­lai­kinė mo­te­ris, tu­rin­ti šiems lai­kams bū­ dingų rūpes­čių. Ne­bu­vo taip, kad ji man būtų vi­siš­kai sve­ti­ma – ma­ no mąsty­mui, min­tims, poel­giams. Gal­vo­ju, kad taip, kaip el­gia­si Mo­ ni­ka, tam tik­ro­mis ap­lin­kybė­mis pa­sielg­čiau ir aš. Ta­čiau tik­rai ne­ bu­vo taip, kad būčiau bai­siau­siai sva­jo­ju­si su­vai­din­ti tą Mo­niką. Bu­vo pla­nuo­ta, kad dirb­siu ant­ rąja fil­mo re­ži­sie­re, o ne ak­to­re“, – „Vil­niaus die­nai“ pa­sa­ko­jo J.La­ pins­kaitė. Su­laukė did­žiu­lio po­pu­lia­ru­mo

Ki­no gerbė­jus la­biau­siai int­ri­ga­vo, ku­ris bus pri­pa­žin­tas metų ge­riau­siu il­ga­met­ra­žiu vai­dy­bi­niu fil­mu – pra­ de­dan­čio ki­no re­ži­sie­riaus D.Ul­vy­do „Ta­das Blin­da. Prad­žia“, pra­ėjusį ru­ denį tarp vienų žiū­rovų su­kėlęs did­ žiulį ažio­tažą, o kitų spėtas ap­šauk­ti „po­psi­niu“, ar in­te­lek­tua­lesnė ži­ no­mo ki­no meist­ro A.Pui­pos juos­ta „Mie­gan­čių dru­ge­lių tvir­tovė“? Ge­ riau­siu at­ran­kos ko­mi­si­jos bu­vo iš­ rink­tas pa­sta­ra­sis fil­mas. Ka­dan­gi re­ži­sie­rius A.Pui­pa į sa­ vo trium­fo va­karą neat­vy­ko, lip­ti į sceną at­siim­ti „Si­dab­rinės gervės“ sta­tulė­lių jo žmo­nai Ja­ni­nai La­ pins­kai­tei, įver­tin­tai už ge­riau­sią ak­torės vaid­menį, te­ko du kar­tus. „Šio fil­mo ko­kius ke­tu­ris pen­ kis sce­na­ri­jaus va­rian­tus pa­ra­šiau. Man norė­jo­si būtent mo­te­riš­kos li­ te­ratū­ros – he­rojės mo­ters. Ra­dau daug įdo­mių au­to­rių. Ta­čiau „Mie­

Juos­ta „Ta­das Blin­da. Prad­žia“ – pir­ma­sis D.Ul­vy­do vai­dy­bi­nis ki­ no fil­mas. Iki šiol jis lai­ko­mas bran­ giau­siu lie­tu­viš­ku fil­mu: biud­že­tas – 3,4 mln. litų. Ka­dan­gi fil­mas įtin­ka ma­si­niam sko­niui, su­ laukė did­žiu­lio po­pu­lia­ru­mo. Ne vel­tui „Si­dab­rinę gervę“ už pro­ diu­sa­vimą at­siim­da­mas Žil­vi­nas Nau­jo­kas pa­dėko­jo 300 tūkst. žiū­rovų, ku­rie at­ėjo žiūrė­ti šio fil­mo. Metų ge­riau­siu trum­pa­met­ ra­žiu do­ku­men­ti­niu ki­no fil­mu pri­pa­žin­ta jaunų re­ži­sie­rių Mi­ ko Žu­kaus­ko ir Gin­tarės Va­le­ vi­čiūtės juos­ta „Die­vas su­kūrė viską, išs­ky­rus ki­limą“ pa­sa­ko­ja apie re­to­mis on­ko­lo­ginė­mis li­ go­mis ser­gan­čias mo­te­ris. Kūrėjai sakė, kad jų fil­mas – ne apie ligą. Li­ga – tik pre­ teks­tas. Jiems ne­svar­bu, ku­ rį žmo­gaus or­ganą grau­žia vė­

žys, ko­kia jo at­si­ra­di­mo prie­žas­tis. Fil­mo esmė – kaip tos mo­te­rys gy­ ve­na čia ir da­bar, nors sun­kiai ser­ga. Diag­nozė vėžys jų ne­nu­rašė. Ba­lan­ suo­da­mos ties būties ir ne­būties ri­ ba, apie sa­vo ligą filmo herojės kal­ba ne­tikė­tai: Ro­ber­ta ją va­di­na do­va­na, o Ai­da – at­ra­di­mu. Ap­nuo­gin­tos ko­jos vi­ru­sas

At­siim­da­mi sta­tulė­les, be­veik vi­si ki­no kūrėjai aiš­ki­no, kaip esą jie re­ pe­ta­vo ilgą kalbą, o šit už­lipę į sceną be­veik viską pa­mir­šo. Sup­ras­ti ga­ li­ma – žmonės stip­riai su­si­jau­di­no. Kom­po­zi­to­rius Kip­ras Ma­ša­naus­ kas bu­vo kur kas konk­re­tes­nis: „Kai ra­šau mu­ziką, esu lai­min­gas. O kai esi lai­min­gas, ne­ga­li ne­si­sek­ti.“ „Auk­sinės gervės“ sta­tulė­le už vi­so gy­ve­ni­mo kūrybą įver­tin­ ta Vai­va Mai­ne­lytė dėko­jo įsi­min­ ti­nai – re­ži­sie­riams, par­tne­riams, ko­le­goms, ope­ra­to­riams, gri­muo­ to­jams, o ypač – žiū­ro­vams, ku­rie ją pa­laikė ir ne pa­čio­mis švie­siau­ sio­mis gy­ve­ni­mo aki­mir­ko­mis. Pui­kia ap­ran­ga iš­sis­kyrė dau­ge­lis šventės damų, o visų pir­ma – va­ka­ro vedė­ja V.Strei­ ča, ku­rios įvaizd­žiu pa­si­rūpi­ no sti­lis­tas Kęstu­tis Rimd­žius. Dainą at­li­ku­si Justė Ar­laus­kaitėJaz­zu neat­sis­pyrė mak­si­ma­liai ap­nuo­gin­tos de­šinės ko­jos vi­ ru­sui, ku­riuo dai­lio­sios ly­ties at­sto­ves per „Os­karų“ tei­ki­ mo ce­re­mo­niją užkrėtė ki­no žvaigždė An­ge­li­na Jo­lie. Ta­čiau pui­kuo­tis aukš­ ta­kul­niais bu­vo keb­liau. Sce­nog­ra­fas Eg­mon­tas Bžes­kas damų ne­pa­gailė­ jo – ant sce­nos pa­tiesė it veid­ro­dis bliz­gan­čias ir slid­žias grin­dis. Gal tai reiš­ kia, kad, nu­ėjus to­kio­mis grin­di­mis iki „Si­dab­rinės gervės“, rei­kia kop­ti to­ liau – iki „Os­ka­ro“?

„„Už nuo­pel­nus

„„Ge­riau­sią me­

na­cio­na­li­niam ki­nui „Auk­sinės gervės“ sta­tulė­ le įver­tin­ta ak­ torė Vai­va Mai­ ne­lytė.

tų epi­zo­dinį ak­ to­riaus vaid­menį su­kūrė Vi­das P e t ­k e ­v i ­č i u s („Ta­das Blin­da. Prad­ž ia“, rež. D.Ul­vy­das).

„„G e ­r i a u ­s i a s

„„Ge­riau­sią me­

metų il­ga­met­ ra­žis vai­dy­bi­ nis ki­no fil­mas – „Mie­gan­čių dru­ ge­lių tvir­tovė“ (rež. Al­gi­man­ tas Pui­pa).

tų epi­zo­dinį ak­ torės vaid­menį su­kūrė ak­to­rių an­s amb­l is: Elzė Gu­da­vi­čiūtė, Giedrė Gied­rai­ tytė, Miglė Po­li­ ke­vi­čiūtė fil­me „Mie­gan­čių dru­ ge­lių tvir­tovė“ (rež. A.Pui­pa).

„„G e ­r i a u ­s i a s

metų trum­pa­ met­r a­ž is vai­ dy­bi­nis ki­no fil­ mas – „De­šimt prie­žas­čių“ (rež. And­rius Bla­že­ vi­čius).

„„Ge­riau­sias re­

ži­sie­rius – A.Pui­ pa („Mie­gan­čių dru­ge­lių tvir­tovė“).

„„Metų ge­riau­sio

pro­fe­sinės meist­ rystės dar­bo no­ mi­na­ci­ja įver­tin­ tas Žil­vi­nas Nau­ jo­kas už sėkmin­ giau­sio ir žiū­ri­ miau­sio lie­tu­viš­ ko fil­mo „Ta­das Blin­da. Prad­žia“ pro­diu­sa­vimą. „„Ge­riau­sias il­

ga­met­ra­žis do­ ku­men­ti­nis ki­ no fil­mas – „Ste­ buklų lau­k as“ (rež. Min­dau­gas Sur­vi­la).

„„G e ­r i a u ­s i a s

ope­r a­t o­r ius – Ramū­nas Grei­ čius („Ta­das Blin­da. Prad­žia“, rež. Do­na­tas Ul­vy­ das).

„„G e ­r i a u ­s i a s

kom­po­zi­to­rius – Kip­ras Ma­ša­ naus­kas („Ta­das Blin­da. Prad­žia“, rež.D.Ul­vy­das).

„„G e r­ i a u ­s i a s

trum­p a­m et­r a­ žis do­ku­men­ti­ nis fil­mas – „Die­ vas su­kūrė vis­ ką, išs­ky­rus ki­ limą“ (rež. Mi­ kas Žu­kaus­kas ir Gin­tarė Va­le­ vi­čiūtė). „„G e ­r i a u ­s i a s

ani­ma­ci­nis fil­ mas – „Nep­rik­ l a u ­s o ­m y b ė s die­na“ (rež. Urtė Bu­di­naitė).

„„Ge­riau­siu me­

tų ak­to­riu­mi iš­ rink­tas Ma­rius Rep­šys („De­šimt prie­žas­čių“, rež. And­rius Bla­že­ vi­čius).

„„Ge­riau­sias te­

le­vi­zi­jos fil­mas – „Le­do vai­kai“ (rež. Jus­t i­n as Lin­gys).

„„Metų ge­riau­ „„Ge­riau­sia me­

tų ak­to­re iš­rink­ ta Ja­ni­na La­ pins­kaitė („Mie­ gan­čių dru­ge­ lių tvir­tovė“, rež. A.Pui­pa).

siu stu­d en­t o dar­bu pri­pa­žin­ tas ir „Si­dab­ri­nio kiau­ši­nio“ pri­zu įver­tin­tas fil­mas „Ani­ma ani­mus“ (rež. Jur­gis Ma­tu­ le­vi­čius, LMTA 3 kur­so ba­ka­lau­ ran­tas).


14

antradienis, gegužės 15, 2012

menas ir pramogos „Vilniaus diena“ rekomenduoja

KUR? Kino centre „Skalvija“, A.Goštauto g. 2 / 15. KA­DA? Gegužės 16 d. 19 val. KIEK? Nemokamai.

KUR? Menų fabrike „Loftas“, Švitrigailos g. 29. KA­DA? Gegužės 16 d. 20 val. KIEK? 12–15 litų.

KUR? Koncertų salėje „Piano LT“, Trakų g. 9 / Kėdainių g. 1. KA­DA? Gegužės 17 d. 19 val. KIEK? 43 litai.

Džiazas, sujungęs žemynus

D.Geringas ir draugai

Prasidedančiose Afrikos kino dienose – filmas „Viva Riva!“. Riva – Angoloje gyvenantis smulkus sukčius, besiverčiantis degalų vogimu ir perpardavinėjimu. Jis nusprendžia, kad šį „verslo modelį“ galima nesunkiai perkelti ir į Kinšasą. „Viva Riva!“ – didžiausio populiarumo ir sėkmės sulaukęs pastarojo meto Afrikos filmas.

Afrikos kultūros festivalio atidarymo proga Afrikos ir Lietuvos muzikantai susibūrė į unikalų džiazo projektą „Afro Jazz Night“. Į melodingo afrodžiazo variacijas pasiners iš Mozambiko kilę João Cabralas Armando (nuotr.) ir Deodato Siquir su Lietuvos atlikėjais Indre Jurgelevičiūte, Remigijumi Rančiu, Tadu Dešuku ir Domu Žostautu.

Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas violončelininkas Davidas Geringas (Vokietija) (nuotr.) kviečia į bendrą koncertą su Jurgiu Karnavičiumi (fortepijonas), Asta Krikščiūnaite (sopranas), Elena Daunyte (violončelė), Justu Kulikausku (violončelė) ir styginių kvartetu „Art Vio“. Kristina Norvilaitė

Afrikos kino dienos

KUR? Ūkio banko teatro arenoje, Olimpiečių g. 3. KA­DA? Gegužės 17 d. 19 val. KIEK? 23–43 litai.

KUR? Šv. Kotrynos bažnyčioje, Vilniaus g. 30. KA­DA? VGegužės 17 d. 19 val. KIEK? 23–43 litai.

KUR? Keistuolių teatre, Laisvės pr. 60. KA­DA? Gegužės 17 d. 19 val. KIEK? 25–45 litai.

KUR? Galerijoje „Arka“, Aušros Vartų g. 7. KA­DA? Iki gegužės 27 d. KIEK? Nemokamai.

Atvirukas nuo A.Gotesmano

Flamenko gitaros virtuozas

Lietuviškieji Romeo ir Džuljeta

Žvilgsnis į moterį pro rakto skylutę

„Percussion Postcards“ – tai naujausias perkusijos meistro Arkadijaus Gotesmano darbas. Soliniam koncertui A.Gotesmanas sukūrė 9 pjeses. Jas jis atliks mušamaisiais instrumentais, o melodijas lydės koncerto dailininkų Lino Liandzbergio ir Artūro Valiaugos specialiai šiam projektui sukurti vaizdo elementai.

Gitaristas Valerijus Čaikinas priklauso Europos gitaristų elitui. Puiki technika, ryškūs ir ekspresyvūs pasažai, laisvai improvizuojamos ispanų flamenko temos į jo pasirodymus sutraukia gausybę gerbėjų. Koncerte Vilniuje, be flamenko kompozicijų, skambės ir keletas klasikų kūrinių, siekiant parodyti gitaros universalumą.

Sauliaus Šaltenio pjesė „Škac, mirtie, visados škac...“ – tai švelnus ir nostalgiškas pasakojimas apie Andrių ir Liuką. Apie jų naivią ir visagalę pirmąją meilę. Apie absurdišką dviejų šeimų nesantaiką, griaunančią šiltus ir trapius jausmus. Pasakojimas, kuriame susipina komedija, farsas, lyrika ir drama. Spektaklio režisierius Algirdas Latėnas.

Parodoje „Pro raktų skylutę“ eksponuojami trijų autorių – Kristinos Norvilaitės (grafika), Editos Suchockytės (grafika) ir Martyno Gaubo (tapyba, skulptūra) – darbai. Parodos idėja – skirtingomis meninės išraiškos priemonėmis pažvelgti į moters gyvenimą, kasdienybę, sužinoti, kas slypi už standartinio moters aprašymo.

tv programa

LTV

6.00 Labas rytas. 9.00 „Komisaras Reksas“ (N-7) (k). 10.00 Romo Kalantos aukos ir jaunimo pasipriešinimo 40-ųjų metinių paminėjimas. 10.30 „Fontano vaikai“. Dok. f. apie Romą Kalantą (1990 m.). 11.00 „Ant svarstyklių“. Tiesioginė Lietuvos radijo laida. 12.00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus albumas (lenkų k.). 12.15 Mūsų dienos – kaip šventė (k). 13.45 Pulsas (k). 14.15 Vieša paslaptis (k). 14.50 Žinios. 15.10 „Komisaras Reksas“ (N-7). 16.00 „Meilės skonis“. 17.05, 23.30 „Senis“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.35, 21.05, 23.20 Sportas. Orai. 18.45 Ypatingas atvejis. 19.20 „Giminės. Po dvidešimties metų“. 20.25, 22.10 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. Verslas. Kultūra. 21.15 Dienos tema. 21.30 Europos vidury. 22.15 Pinigų karta. 23.15 Vakaro žinios.

LNK

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“. 6.50 „Tomas ir Džeris“ (k).

LTV 19.20 val.

7.20 Anim. s. „Agentas Šunytis“ (1) (JAV, 2011 m.) (k). 7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7) (k). 8.50 24 valandos (N-7). 9.45 Mano vyras gali (k). 11.40 „Havajai 5.0“ (5) (N-7) (k). 12.40 Kažkas atsitiko (N-7) (k). 13.10 „Nickelodeon“ valanda. „Nugalėtoja“ (7). 13.40 „Agentas Šunytis“ (2). 14.10 „Vaikų „Warner Bros.“ „Tomas ir Džeris“. 14.40 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 15.40 „Langai III“ (N-7). 16.40 24 valandos (N-7). 17.40 Būk mano meile! (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. Sportas. Orai. 19.19 Abipus sienos. 20.25 Neišgalvoti gyvenimai (N-7). 21.00 KK2 (N-7). 21.30 Dviračio šou. 22.00 Žinios. Verslas. Sportas. Orai. 22.25 Kriminalinė Lietuva (N-7). 22.35 Karinė drama „Mūsų tėvų vėliavos“ (JAV, 2006 m.) (N-14). 1.15 „Įstatymas ir tvarka. Nusikaltimo motyvai“ (N-7).

13.10 „Bakuganas“. 13.40 „Būrys“. 14.10 „Ragai ir kanopos sugrįžta“. 14.40 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 15.10 „Simpsonai“. 15.40 „Likimo galia“. 16.40 „Meilės triumfas“. 17.40 Ką manai? 18.35 Susitikime virtuvėje. 18.45 TV3 žinios. 19.00 TV3 sportas. 19.05 TV3 orai. 19.10 „Naisių vasara“. 19.40 Prieš srovę. 20.30 Nuodėmių dešimtukas. 21.00 „Vyno kelias“. 21.35 TV3 vakaro žinios. 21.50 TV3 sportas. 21.55 TV3 orai. 22.00 „Pabėgimo karaliai“. 23.00 „Nokautas“ (6). 0.00 „Liudininkai“. 1.00 „Kaltės kaina“. 2.00 „Įstatymas ir tvarka. Nusikalstami kėslai“.

TV3

BTV

6.40 Teleparduotuvė. 6.55 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 7.25 „Simpsonai“. 7.55 „Buvusieji“. 8.55 „Meilės sūkuryje“. 10.00 „Moterys meluoja geriau“. 10.55 Nuotykių f. „Kengūriukas Džojis“ (Australija, 1997 m.).

LNK 19.19 val.

6.30 Televitrina. 7.00 Žinios (k). 7.25 „Tylos riba“ (N-7) (k). 8.00 Skanus pokalbis (k). 9.00 Sekmadienio rytas (k). 10.00 „Margoša: moterimi negimstama“. 11.00 „Be namų negerai: naujas gyvenimas“. 11.30 „Gyvenimo spalvos“ (k).

TV3 19.10 val.

12.30 „Nepažinta Airija“ (N-7) (k). 13.30 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 14.30 „Pragaro virtuvė“ (N-7). 15.30 „Amerikos talentai“. 16.30 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 17.30 „Auksarankiai“ (N-7) (k). 18.00 Žinios. 18.19 Sportas. 18.23 Orai. 18.25 „Liejyklos gatvė“ (N-7). 19.25 „Nerealu!“ 20.00 Žinios. 20.15 Verslas. 20.19 Sportas. 20.23 Orai. 20.25 „Lietuvos žinių“ tyrimas (N-7). 21.25 Kriminalinis trileris „Kontraktas“ (JAV, Vokietija, 2006 m.) (N-7). 23.30 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 0.35 „Galileo: norintiems žinoti“. 1.05 „Bamba“. Interaktyvus šou suaugusiesiems (S).

15.45, 16.10, 1.00 Dok. f. „Kaip Steve’as Jobsas pakeitė pasaulį“. 16.00, 17.00, 18.00 Žinios. Orai. 17.20 Lietuva tiesiogiai. 18.20, 22.30 Super L.T. 18.55 Negaliu tylėti. 19.55 Dok. s. „Putinas“. „Karas“ (N-7). 21.00, 0.05 Reporteris. 21.52, 0.57 Orai. 21.55 Lietuva tiesiogiai. 23.05 Negaliu tylėti.

SPORT1

6.14, 13.00 TV parduotuvė. 6.30 Ryto reporteris. 7.55 Negaliu tylėti. 8.55 „Sodo detektyvės“ (N-7). 10.00 Super L.T. 10.35 Šiandien kimba. 11.05 Gongo Gangas. 12.00 Lietuvos diena. 13.30 Šeimų dvikova – „Akropolio“ turnyras. 14.30 Negaliu tylėti. 15.30 „Padūkėlis Eliotas“.

9.00 Televitrina. 10.00, 19.00, 21.00 Žinios +. 10.15 Italijos „Serie A“ lygos rungtynės. 12.00 Ispanijos ACB krepšinio lyga. „Assignia Manresa“–„Barcelona Regal“. 13.45 Didžiosios Britanijos žiedinės lenktynės „Porsche Carrera Cup“ (Thruxton). 14.45 Italijos „Serie A“ lyga. XXXVII turo apžvalga. 15.30 VTB vieningoji krepšinio lyga. Didysis finalas. Kazanės UNIKS–Maskvos CSKA. 17.15 Lietuvos krepšinio lyga. 3-iosios mažojo finalo rungtynės. Šiaulių „Šiauliai“–Prienų „Rūdupis“. 19.15 Lietuvos krepšinio lyga. 4-iosios mažojo finalo rungtynės. Prienų „Rūdupis“–Šiaulių „Šiauliai“. 21.15 Olimpinės žaidynės. 21.30 Sportas LT. Lietuvos tradicinio karate čempionatas. 22.30 Automoto. 23.15 Futbolo dievai.

BTV 18.25 val.

lietuvos ryto tv 11.05 val.

Lietuvos ryto TV


15

AntrADIENIS, gegužės 15, 2012

skelbimai

Tel. 261 3653, 261 3655 skelbimai@vilniausdiena.lt

V.Ba­rei­kis pri­sta­to so­lo pro­gramą

Karščiausi Kelionių pasiūlymai

siūlo darbą Konditerijos įmonė priims į darbą vairuotoją-ekspeditorių, vadybininką-ekspeditorių ir prekybos agentą. Tel. 8 611 45 000.

Kelionių organizatorius

957447

Re­ži­sie­rius, ak­to­rius, mu­zi­kan­tas Vi­das Ba­rei­kis pri­sta­to de­biu­tinę so­lo pro­gramą, o jau ru­denį ža­da sa­vo klau­sy­to­jus pra­džiu­gin­ti so­ li­niu al­bu­mu. Vie­šu­mo­je jau pa­si­ rodė pir­mo­ji dai­na iš al­bu­mo pa­ va­di­ni­mu „Rėkti try­piant ko­jom“.

Prie nau­jau­sios dai­nos kaip ir prie vi­so būsi­mo­jo al­bu­mo su V.Ba­rei­ kiu dar­buo­ja­si grupės „Ra­sa­ba­sa“ pro­diu­se­ris ir gi­ta­ris­tas Snor­re Ber­ge­ru­das. Ge­gužės pa­bai­go­je Vil­niaus pub­li­kai bus pri­sta­ty­ta nau­ja kon­ cer­tinė pro­gra­ma, ku­rio­je kar­ tu su gi­ta­ra ir for­te­pi­jo­nu gro­jan­ čiu V.Ba­rei­kiu sce­no­je pa­si­ro­dys būgni­nin­kas Jos­has McClun­gas bei bo­si­ne gi­ta­ra gro­jan­tis Ta­das De­šu­kas. „Mo­kan­tis Mask­vo­je, ma­no mu­zi­ki­nių gru­pių veik­la natū­ra­ liai su­sto­jo, be to, tai yra tam tik­ ras praei­tas eta­pas ir da­bar no­ri­ si ei­ti pir­myn. Taip jau gy­ve­nu,

kad ša­lia teat­ro vi­sa­da yra mu­zi­ ka, ku­riu nau­jas dai­nas ir yra la­ bai daug da­lykų, apie ku­riuos no­ ri­si kalbė­ti būtent per mu­ziką, ir kar­tais tie­siog ne kalbė­ti, o rėk­ ti. Nau­ja dai­na ir nau­ja kon­cer­tinė pro­gra­ma man la­bai svar­bi. Kar­ tais neuž­ten­ka vien su­bti­lių gar­ sų ir pus­bal­siu skam­ban­čios mu­ zi­kos, kaip da­bar daž­nai yra la­bai po­pu­lia­ru. Ma­nau, kad būtent da­bar ne tik man, bet ir dau­ge­liui ap­lin­ki­nių kar­tais tie­siog ky­la no­ ras rėkti try­piant ko­jom. Tiek dėl vi­siems su­pran­tamų, tiek dėl as­ me­ni­nių prie­žas­čių“, – sakė gru­ pių „Sui­ci­de DJs“ bei „Stip­riai ki­ taip“ ly­de­ris V.Ba­rei­kis. Sa­vo „rėkian­čia­me“ kon­cer­te at­likė­jas ža­da pa­kvies­ti pub­liką į in­tymų bei ener­gingą mu­zi­kinį ratą, ku­ria­me da­ly­sis ne tik sa­vo nau­jau­sio­mis, bet ir kai ku­rio­mis klau­sy­to­jams jau pui­kiai pa­žįsta­ mo­mis dai­no­mis. VD inf.

Reikalinga valytoja prekybos centre „Pilaitės“ mikrorajone, darbas slankiuoju grafiku. Tel. (8 45) 510 021, 8 659 48 753. 958071

paslaugos statybos ir remonto Nebrangiai ir kokybiškai dažome lauko fasadus, stogus, tvoras. Remontuojame daugiabučių namų laiptines. Tel. 8 672 46 162. 951623

Kelionių Lietuva–Anglija. Keleivių, siuntų pervežimas. Siuntas pristatome į vietą. Tel. 8 676 83 593.

950630

Įvairūs Kita 2012 05 25 nuo 10 iki 11 val. Vilniaus r., Maišiagalos sen., Gudelių k. (kad. Nr. 4132/0600:0153) bus ženklinamos sklypo ribos. Gretimo skl. Nr. 4132/0600:0704 ir skl. proj. Nr. 5032 savininkai kviečiami dalyvauti matavimuose. UAB „Žemės matavimų grupė“, Žalgirio g. 90-502, Vilnius, tel. 8 621 60 003. 958156

Pranešame, kad UAB „MJR“ 2012 gegužės 24 d. 10:00 val. atliks Liudmilos Sobolevos kad.nr.0101/0036:474, esančio Rokantiškių Sodų g. 30, Sb „Elfa“, Antakalnio sen., Vilniaus m. sav. kadastrinius matavimus. Kviečiame gretimo sklypo kad. nr. 0101/0036:453 savininkus dalyvauti suderinant bendrą ribą. UAB „MJR“ adresas, Lvovo g. 89, LT-08104 Vilnius Tel. 865225061, e. paštas info@mjrgroup.lt

Ar svajojate aplankyti Niujorką? O galbūt, Jus visada žavėjo Las Vegasas – šviesų, kazino, pasirodymų ir viešbučių rojus? Pamatykite nuostabiąją Šiaurės Ameriką už ypatingą kainą. Užsisakykite skrydį iki gegužės 15 dienos, ir leiskitės į nepamirštamą kelionę 2012 10 01–2013 03 21 Niujorkas nuo 2226 Lt Vašingtonas nuo 2526 Lt Bostonas nuo 2588 Lt

Kelionių organizatorius

KELIONĖS AUTOBUSU Alyvų žydėjimo šventė Duobelėje, Latvijoje (05.26.) – 95 Lt Muziejų naktis Varšuvoje (05.19/20) – 175 Lt Čekijos pilys–Čekijos rojus–Praha – 577 Lt Šveicarijos gamtos stebuklai – 1397 Lt Ryga–Saremos sala–Talinas – 377 Lt Šiaurės Italija (poilsinė pažintinė) nuo 1290 Lt Kroatija nuo 990 Lt Praha–Viena–Budapeštas nuo 619 Lt IŠ VARŠUVOS (poilsinės) Egiptas, Hurgada nuo 935 Lt Bulgarija nuo 850 Lt Šri Lanka nuo 3500 Lt Kreta nuo 1170 Lt Tunisas nuo 770 Lt IŠ VARŠUVOS (pažintinės poilsinės) Kruizas Nilu nuo 2038 Lt Izraelis–Jordanija–Egiptas nuo 2423 Lt Marokas nuo 2634 Lt Kuba nuo 5853 Lt

957682

IŠ RYGOS: Tailandas (pažintinė poilsinė) – nuo 5218 Lt IŠ VILNIAUS: Egiptas, Hurgada nuo 869 Lt Ispanija, Maljorka – 1499 Lt Turkija, Antalija – 889 Lt

„„Pa­šau­ki­mas: Mask­vo­je įsikūręs V.Ba­rei­kis ati­trūko nuo Lie­tu­vo­je li­

ku­sių gru­pių, bet ne nuo mu­zi­kos. 

Si­mo­no Švit­ros nuo­tr.

Se­niau­sias fes­ti­va­lis trykš­ta jau­nat­ve Jau ry­toj pra­si­de­da verž­lus ir jau­nat­viš­kas tarp­tau­ti­nis šiuo­lai­ kinės mu­zi­kos fes­ti­va­lis „Drus­ko­ ma­ni­ja 2012“. Šie­met Vil­niu­je bus su­reng­ti du kon­cer­tai, o sa­vait­galį fes­ti­va­lis, kaip ir kas­met, per­si­ kels į Drus­ki­nin­kus bei Liš­kiavą.

Tre­čia­dienį 19 val. vi­si šiuo­lai­ kinės mu­zi­kos mėgėjai kvie­čia­mi į fes­ti­va­lio ati­da­rymą Na­cio­na­ linė­je dailės ga­le­ri­jo­je. Ati­da­ry­mo kon­cer­te „Kak­tu­so žydė­ji­mas“ Šv. Kris­to­fo­ro or­kest­ras (me­no va­do­ vas ir di­ri­gen­tas Do­na­tas Kat­kus), at­liks kom­po­zi­to­riaus Os­val­do Ba­la­kaus­ko, šie­met šven­čian­čio sa­vo 75-me­čio ju­bi­liejų, kūri­nius bei Lie­tu­vos mu­zi­kos ir teat­ro aka­de­mi­jos kom­po­zi­ci­jos ba­ka­ lau­rantų dar­bus. Prie di­ri­gen­to pul­to šį kartą stos Man­tas Jau­ niš­kis ir Ka­ro­lis Va­ria­ko­jis.

Kon­cer­te „Kak­tu­so žydė­ji­mas“ bus pa­minė­ta ir ki­ta gra­ži ju­bi­ lie­jinė su­kak­tis. Šie­met sa­vo 70ąjį gim­ta­dienį šven­čia il­ga­me­tis „Drus­ko­ma­ni­jos“ drau­gas, Šv. Kris­to­fo­ro or­kest­ro me­no va­do­ vas ir di­ri­gen­tas pro­f. D.Kat­kus. „Drus­ko­ma­ni­ja“ – se­niau­sias šiuo­lai­kinės mu­zi­kos fes­ti­va­lis Lie­tu­vo­je, šie­met ren­gia­mas jau 28-ą kartą. Fes­ti­va­lis iš­sis­ki­ria ne tik mu­zi­kos įvai­ro­ve, ener­gi­ja, jau­nat­viš­kai ne­tikė­to­mis mu­zi­ kinė­mis imp­ro­vi­za­ci­jo­mis, bet ir prem­jerų gau­sa. Šie­met klau­sy­ tojų lau­kia 13 ne­mo­kamų ren­gi­nių visų sko­niui: nuo aka­de­minės iki eks­pe­ri­men­tinės mu­zi­kos. Ge­gužės 16 ir 17 d. „Drus­ko­ma­ ni­ja“ vyks Vil­niu­je, ge­gužės 18– 20 d. – Drus­ki­nin­kuo­se ir Liš­kia­ vo­je. Vi­si ren­gi­niai ne­mo­ka­mi. VD inf.

A.Vienuolio g. 6, LT–01104 Vilnius Tel. (8 5) 231 3314. Faks. (8 5) 262 9120 vilnius@vilnius.krantas.lt, www.krantas.lt Las Vegasas nuo 2871 Lt Torontas nuo 2382 Lt Monrealis nuo 2874 Lt Hiustonas nuo 2964 Lt Kalgaris nuo 3464 Lt

Kaina pateikta į abi puses su oro uostų mokesčiais. Rezervacijos mokestis iki 100 Lt mokamas papildomai. Vietų skaičius ribotas.

Pamėnkalnio g. 5/ K.Griniaus g., Vilnius Tel 8-5 262 7777, mob. 8 616 16 777 info@svite.lt, www.svite.lt, www.lek.lt

Graikija, Kreta – 99 Lt Bulgarija, Varna – 1099 Lt Portugalija, Algarvė – 2239 Lt STOVYKLOS LIETUVOJE Pasaka nuo 550 Lt Raganė – 550 Lt Laimingas žmogus – tai aš! 600 Lt Top Fun 640 Lt STOVYKLOS UŽSIENYJE Panglų kalbos stovykla Estijoje 1790 Lt Bulgarijoje 1699 Lt Kroatijoje 2149 Lt AVIABILIETAI* Baku nuo 1050 Lt Maljorka nuo 500 Lt *kainos į abi puses KELTŲ BILIETAI Ryga–Stokholmas Talinas–Helsinkis Talinas–Stokholmas Ventspilis–Nyneshamnas Klaipėda–Karlshamnas (spec. pasiūlymas) Klaipėda–Kylis (spec. pasiūlymas) Klaipėda–Zasnicas (spec. pasiūlymas) Turku–Alando salos–Stokholmas VIZOS Į Rusiją nuo 260 Lt; Baltarusiją nuo 85 Lt


Orai

Artimiausiomis dienomis Lietuvoje orai bus permainingi – sausą ir gana vėsų antradienį keis šiltesnis ir lietingas trečiadienis. Šiandien žymesnio lietaus dar neprognozuojama, oras šils iki 15–17 laipsnių. Trečiadienį bus šilčiau, daug kur numatomas lietus su perkūnija. Naktį bus 8–9, dieną – 18–20 laipsnių šilumos, tik pajūryje bus vėsiau – apie 13 laipsnių.

Šiandien, gegužės 15 d.

+15

+16

+17

Telšiai

Šiauliai

+17

Klaipėda

Panevėžys

+15

Utena

+15

Tauragė

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (delčia) teka Mėnulis leidžiasi

5.12 21.19 16.07 2.56 15.34

136-oji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 230 dienų. Saulė Jaučio ženkle.

+16Kaunas

Pasaulyje Atėnai +24 Berlynas +18 Brazilija +26 Briuselis +11 Dublinas +10 Kairas +32 Keiptaunas +21 Kopenhaga +15

Londonas +11 Madridas +30 Maskva +19 Minskas +16 Niujorkas +19 Oslas +12 Paryžius +13 Pekinas +27

orai vilniuje Šiandien

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

+12

+16

+13

+8

3

+13

+22

+15

+12

3

+16

+12

+7

2

trečiadienį

ketvirtadienį

Marijampolė

Vėjas

Vilnius

+16

Alytus

2–8 m/s

Tarptautinė šeimos diena Steigiamojo Seimo diena Šv. Izidorius, Sėjos pabaiga 1567 m. gimė italų kom- Aleksandras Stulginskis. pozitorius Claudio Mon- 1928 m. ekranuose pirteverdi. mą kartą pasirodė ani1859 m. gimė Prancūzijos macinis herojus Peliufizikas, Nobelio premijos kas Mikis. laureatas Pierre’as Curie. 1937 m. Prahoje gimė 1891 m. Ukrainoje gimė pirmoji JAV istorijoje rusų rašytojas Michailas moteris, užėmusi valstyBulgakovas. bės sekretoriaus postą, – 1920 m. pradėjo darbą Madeleine Albright. Lietuvos Steigiamasis 1977 m. gimė daugkartiSeimas. Seimo pirminin- nė Lotynų Amerikos šoku ir Lietuvos Respubli- kių Lietuvos čempionė kos prezidentu išrinktas Eglė Visockaitė.

Šią savaitę laimėkite Vicki Lewis Thompson knygą „Žaidimas prasideda“ iš „Romantikės kolekcijos“.

Būdama devyniolikos Kelė Branskom miestelio gyventojus pašiurpino nuoga nusifotografavusi vyrų žurnalui. Tiesą sakant, sukelti sensacijos ji netroško, tik norėjo atkreipti seksualiojo Nojaus Garfildo dėmesį. Bet negi jis, padorumo normų paisantis vyras, leisis į nuotykį su naivia mergiote? Praėjo pora metų, tačiau susižavėjimas Nojumi nedingo. Kelė netyčia susitinka su juo Las Vegase ir apsimeta esanti rafinuota gundytoja, kad Nojus vėl galėtų pasijusti jos angelu sargu. Aistringas žaidimas prasideda!

gegužės 22 d. Praėjusios savaitės nugalėtojas – Giedrius Bešėnas. Praėjusios savaitės teisingi atsakymai: pjuvenos (pirmadienis), Simpsonai (antradienis), patrulis (trečiadienis), Martenas (ketvirtadienis), senatorius (penktadienis). Kryžiažodį parengė „Oho“ redakcija.

1

2

Vardai Algedas, Izidorius, Jaunutė, Sofija

horoskopai

prizas

Spręskite kryžiažodį nuo pirmadienio iki penktadienio, teisingai užpildykite frazės laukelius ir laimėkite savaitės prizą. Savaitės nugalėtojas bus išrinktas loterijos būdu iš visų teisingai atsakiusių. Teisingus atsakymus galima pateikti iki penktadienio 18 val. 1. Frazę siųskite SMS žinute numeriu 1337. Siųsdami žinutę rašykite: DIENA (tarpas) VD (tarpas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. Pvz.: DIENA VD VILNIUS (žinutės kaina – 1 Lt) arba 2. Iškirpę kryžiažodį su teisingu atsakymu atneškite į „Vilniaus dienos“ redakciją Labdarių g. 8, Vilnius. Šios savaitės nugalėtoją paskelbsime antradienį,

+16

+15

DATOS

Rytas

+13

Praha +17 Ryga +18 Roma +20 Sidnėjus +18 Talinas +15 Tel Avivas +28 Tokijas +19 Varšuva +16

3

4

5

6

7

8

9

1960 m. gimė krepšininkas, treneris Rimas Kurtinaitis.

Avinas (03 21–04 20). Puikiai praleisite laiką su draugais. Teigiamai vertinsite savo padėtį. Bus malonu padėti aplinkiniams. Nesidrovėkite savo minčių ir darbų. Jautis (04 21–05 20). Patyrinėkite savo emocijas, vertybes, veiksmus, apmąstykite gyvenimą. Pernelyg neatviraukite. slėpkite savo nuomonę ir spėliones, kad neįžeistumėte artimo žmogaus. Dvyniai (05 21–06 21). Jūsų mintys ir idėjos nesutaps su aplinkinių nuomone, todėl galimi nesutarimai ir konfliktai. Nebandykite kakta pramušti sienos. Geriau spręskite asmenines problemas. Vėžys (06 22–07 22). Pajusite, kad santykiai su aplinkiniais tampa harmoningi. Jūsų problemos bus gana lengvai išsprendžiamos, nes atsiras norinčių ir galinčių jums padėti. Liūtas (07 23–08 23). Nebijokite svajoti, fantazuoti. Kad įgyvendintumėt savo norus pasitelkite vaizduotę. Gera knyga ar filmas padės atitrūkti nuo realybės, įkvėps jus ir suteiks naujų jėgų. Mergelė (08 24–09 23). Užplūs nostalgija ir net liūdesys, nes prisiminsite malonius praeities įvykius. Bendraujant su jaunesniais žmonėmis gali kilti nesutarimų. Jei norite jų išvengti, tvardykite emocijas. Svarstyklės (09 24–10 23). Jūsų interesai prieštarauja jūsų vertybėms. Neigiamai vertinsite tradicijas, nesutiksite su vyresnių ar autoritetingų žmonių nuomone. Pasistenkite dėl savo abejonių ir blogos nuotaikos nesusipykti su artimiausiais žmonėmis. Skorpionas (10 24–11 22). Norėsite pakeisti savo gyvenimo būdą, pagerinti supančią aplinką, tačiau ši diena nepalanki svarbiems ir lemtingiems klausimams spręsti. Aplinkiniai gali suabejoti jūsų veiklos tikslingumu arba jūsų padėtimi visuomenėje. Šaulys (11 23–12 21). Gali išsiskirti jūsų ir artimųjų požiūriai dėl kai kurių svarbių sprendimų. Iš jūsų niekas neatima teisės išsakyti savo nuomonę, bet pasistenkite ją pateikti mandagiai ir suprantamai. Ožiaragis (12 22–01 20). Esate pačiame įvykių sūkuryje, o jūsų karjera priklauso nuo jūsų ambicingumo ir atkaklumo, kurio dabar tikrai nestinga. Laikas drąsiai žengti į priekį. Vandenis (01 21–02 19). Stenkitės vengti konfliktų, net jei jausite nuoskaudą dėl neteisingos viršininko pastabos, kolegų apkalbų. Atminkite, kad emocijos dažniausiai būna blogas patarėjas. Žuvys (02 20–03 20). Palanki diena bendrauti su jaunais žmonėmis, vaikais. Galbūt net verta ko nors iš jų pasimokyti. Pasikliaukite savo jėgomis ir sugebėjimais.

2012-05-15 Vilniaus diena  

1,30 Lt TODĖL, KAD ESU VILNIETIS didinti minimalią algą premjeras sutinka tik mainais į lankstesnius darbo santykius. Lietuva 4p. Šalies ban...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you