Page 1

lietuva

ekonomika

7p.

Pasiryžimą dalyvauti rinkimuose kol kas oficialiai deklaravo tik kelios didžiausios partijos.

Projektas „Kam to reikia“ skatins šalies moksleivius svajoti apie darbą.

8p.

pasaulis

9p.

Jaunasis Graikijos politikas A.Tsipras pakartojo, kad neketina nusileisti tarptautiniams kreditoriams.

Pirmadienis gegužės 14, 2012 Nr. 111 (19670) Kaunodiena.lt 2 Lt

Kau­ne – per­ga­lė! „Žal­gi­riui“ – vėl LKL čem­pio­nų tau­rė! 12:1 – toks per dve­ jus me­tus krep­ši­ nio eki­pų „Žal­gi­ris“ ir „Lie­tu­vos ry­tas“ per­ga­lių san­ty­kis. Va­kar žal­gi­rie­čiai na­muo­se, trium­fo šūks­niais ai­din­čio­je sau­sa­kim­šo­je „Žal­ gi­rio“ are­no­je, įro­dė sa­vo pra­na­šu­mą.

Išlydėtas į „Eurovizijos“ trasą Kau­no klu­be „Ma­cao Open Air“ į Azer­bai­dža­no sos­ti­nę Ba­ku iš­ly­ dė­tas Do­na­tas Mont­vy­das pra­ne­ šė, kad vyks­ta nu­ga­lė­ti. Vis­gi dai­ni­ nin­ko va­dy­bi­nin­kas Mar­ty­nas Ty­ la abe­jo­ja, ar lie­tu­viai ga­li lai­mė­ti kon­kur­są, esant to­kiam val­džios po­žiū­riui, koks yra da­bar.

Kas­met ta pa­ti tra­ge­di­ja: prie te­le­ vi­zo­rių ek­ra­nų pri­li­pę lie­tu­viai dai­ na po dai­nos at­si­svei­ki­na su vil­ ti­mis, kad mū­siškiai pa­teks tarp „Eu­ro­vi­zi­jos“ ge­riau­sių­jų. Ko­ men­ta­to­riai var­di­ja, kiek kai­navo vie­nos ar ki­tos ša­lies pa­si­ro­dy­mas. Apie mū­sų biu­dže­tą pa­pras­tai nu­ ty­li­ma. Ga­liau­siai nu­spren­džia­ma, kad svar­bu ne lai­mė­ti, bet da­ly­vau­ ti. M.Ty­la ne­slė­pė: Kul­tū­ros mi­nis­ te­ri­ja „Eu­ro­vi­zi­jos“ ne­lai­ko in­ves­ ti­ci­jos ver­ta ga­li­my­be. 3p.

Dienos citata

nau­ją Kau­no re­gio­no žur­na­lis­tų no­mi­ na­ci­ją pri­sta­tė tra­di­ci­nio spau­dos ba­ liaus šei­mi­nin­kas Vi­das Ma­čiu­lis. Vaidoto Grigo nuotr.

Mies­tas su­gau­dė kaip di­de­lis var­ pas. „Mes lai­mė­jom!“ nu­griau­dė­jo „Žal­gi­rio“ are­no­je, skam­bė­jo Kau­ no gat­vė­se ir aikš­tė­se, su­ti­ku­sio­se ži­nią apie le­gen­di­nės Kau­no krep­ ši­nio ko­man­dos per­ga­lę. 3:0 – toks fi­na­li­nių LKL ko­vų tarp „Žal­gi­rio“ ir „Lie­tu­vos ry­to“ re­zul­ta­tas ir ko­ men­ta­rai čia net ne­rei­ka­lin­gi. „Vi­si ti­kė­jo, kad šian­dien mes lai­mė­si­me, – lai­ky­da­mas ran­ko­se LKL tau­rę ta­ rė „Žal­gi­rio“ sa­vi­nin­kas Vla­di­mi­ ras Ro­ma­no­vas. – Krep­ši­nio sos­ti­ nė yra Kau­ne, ir nie­kam tau­rės mes nea­ti­duo­si­me.“ „Žal­gi­rio“ sir­ga­liai ap­su­po Ro­tu­šę. Čia žal­gi­rie­čiai at­ vy­ko pa­si­da­ly­ti trium­fo at­švai­tais, žė­rin­čiais ant LKL tau­rės. 10p.

„Sti­li­zuo­tą mik­ro­fo­ną, ku­ rį su­kū­rė me­ni­nin­kas Aud­ rius Vaiš­nys, ir 3 tūkst. li­tų pre­mi­ją įtei­kė­me bu­vu­siam kau­nie­čiui Be­nui Ru­pei­ kai už jo ra­di­jo lai­das „Kaip žmo­nės gy­ve­na“, –

„„Triumfas: „Žalgiris“ antrus metus iš eilės LKL finalo serijoje Vilniaus klubui nepaliko jokių vilčių. 

Ąžuolų giraitė plečiasi MIESTAS 2p.

2p.


2

pirmADIENIS, gegužės 14, 2012

miestas

Oro kokybė Kaune 0

27

Šaltinis: Kauno miesto aplinkos kokybės tyrimai

Kietosios dalelės (KD10)

50mg/m3

Nustatyta 24 val. ribinė vertė

0

0,17

Anglies monoksidas (CO)

10 mg/m3

Nustatyta 8 val. ribinė vertė

0

17

200 mg/m3 Azoto dioksidas (NO2)

Nustatyta 1 val. ribinė vertė

Fes­ti­va­lio „Čia vi­sa Lie­tu­va“ pa­le­tė Rum­šiš­kė­se, Lie­tu­vių liau­dies bui­ties mu­zie­ju­ je, vy­ko fes­ti­va­lis vi­sai šei­mai „Čia vi­sa Lie­tu­va“. Tarp­tau­ti­nės šei­mos die­nos iš­va­ka­rė­se su­reng­ ta­me fes­ti­va­ly­je dvi die­nas kvie­tė pa­ro­dos, kon­ cer­tai, tra­di­ci­niai ir mo­der­nūs žai­di­mai, ga­li­my­ bė iš­ban­dy­ti at­rak­cio­nus, ap­lan­ky­ti ama­ti­nin­ kų mu­ges ir ūki­nin­kų tur­gų su gau­sy­be uni­ka­lių lie­tu­viš­kų ga­mi­nių, svei­kų lie­tu­viš­kų pro­duk­tų. Fes­ti­va­ly­je skam­bė­jo Gy­čio Paš­ke­vi­čiaus, Ovi­ di­jaus Vyš­niaus­ko, Ra­mū­no Di­far­to, gru­pės „Ta­ bas­co“ dai­nos, pa­si­ro­dė ži­no­mi hu­mo­ris­tai. Eval­do But­ke­vi­čiaus fo­to­re­por­ta­žas

M.Po­po­vi­čius pa­li­ko įspau­dą

Uni­ka­lių ąžuo­lų

Arū­nas Damb­raus­kas

Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to (VDU) Kau­no bo­ta­ni­kos so­de šeš­ta­die­nį pa­ so­din­ta ke­lios de­ šim­tys ąžuo­lų ir ge­ro­kai pra­plės­ta ąžuo­lų gi­rai­tė, ku­ rio­je nuo praė­ju­sių me­tų so­di­na­mi gar­ siau­sių Lie­tu­vos ąžuo­lų ge­ne­ti­niai klo­nai.

Krep­ši­nio žvaigž­džių alė­ja Kau­ ne pa­si­pil­dė „Žal­gi­rio“ ko­man­dos le­gio­nie­riaus Mar­ko Po­po­vi­čiaus del­no įspau­du. Jis yra dvy­lik­tas spor­ti­nin­kas, įsiam­ži­nęs Žvaigž­ džių alė­jo­je.

Kau­no „Žal­gi­rio“ ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus Jo­no Sta­dal­nin­ko tei­gi­mu, M.Po­po­vi­čius yra iš­ ties my­li­mas ger­bė­jų ir ko­man­ dos na­rių. Kau­no „Žal­gi­ry­je“ su per­trau­ka jis žai­džia jau tre­jus me­tus. M.Po­po­vi­čius mėgs­ta­ mas už nuo­šir­du­mą ir ener­gin­ gas pa­stan­gas pa­lai­ky­ti ko­man­ dos dva­sią. Prieš pa­da­rant įspau­dą, Kau­ no „McDo­nalds“ res­to­ra­ne bu­ vo su­reng­tas nuo­tai­kin­gas su­si­ ti­ki­mas su krep­ši­nio aist­ruo­liais – jau­ni žmo­nės fo­tog­ra­fa­vo­si su ži­no­mais spor­ti­nin­kais ir da­ly­ va­vo vik­to­ri­no­je, ku­rio­je rei­kė­jo at­sa­ky­ti į su „Žal­gi­rio“ ko­man­ dos is­to­ri­ja ir da­bar­ti­mi su­si­ju­ sius klau­si­mus. M.Po­po­vi­čius bu­vo pa­kvies­tas į res­to­ra­no vir­tu­vę, kur pa­ga­mi­ no ke­lis mė­sai­nius.

„„Tal­ki­nin­kai: tal­ko­je da­ly­va­vo ir Lie­tu­vos žmo­nių par­ti­jos va­do­vė J.Ši­ma­n

„„Pėd­sa­kas: „Žal­gi­rio“ legionie­

V.Ro­ma­no­vas (nuotr. dešinėje). 

rius įsiam­ži­no Kau­ne.To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

Arū­nas Damb­raus­kas

Dvi­ra­ti­nin­kų mė­gė­jų ma­ra­to­nas Arū­nas Damb­raus­kas Sek­ma­die­nį Kau­ne vy­ko mė­gė­ jams skir­tos plen­to dvi­ra­čių lenk­ ty­nės „Kre­di­to uni­jų Kau­no dvi­ ra­čių ma­ra­to­nas“.

Pa­si­rung­ti su­si­rin­ko spor­ti­nin­ kai iš Vil­niaus, Kau­no, Šiau­lių, Pa­ne­vė­žio, Ši­la­lės, Vil­ka­viš­kio, Ma­ri­jam­po­lės, Kvė­dar­nos, Aly­

taus, Vi­sa­gi­no, Ry­gos, Jūr­ma­los. Tre­čią kar­tą vyks­tan­tis Kau­no dvi­ra­čių ma­ra­to­nas skir­tas pa­mi­ nė­ti Jung­ti­nių Tau­tų Or­ga­ni­za­ci­ jos pa­skelb­tiems Tarp­tau­ti­niams koo­pe­ra­ty­vų me­tams. Var­žy­bo­se da­ly­va­vo apie 700 dvi­ra­ti­nin­kų nuo 13 iki 60 me­tų am­žiaus. Kau­no dvi­ra­ti­nin­kai pir­mie­ ji Lie­tu­vo­je pra­dė­jo or­ga­ni­zuo­ti ma­si­nius plen­to ma­ra­to­nus.

„„Su­do­mi­no: lenk­ty­nės pri­trau­kė di­džiu­lį bū­rį dvi­ra­ti­nin­kų mė­gė­jų. To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

a.damb­raus­kas@kaunodiena.lt

Gar­sios moks­li­nin­kės idė­ja

Uni­ka­l ios gi­rai­t ės su­m a­ny­to­ ja ir ini­cia­to­rė – pro­fe­so­rė Bi­ru­ tė Gal­di­kas, pa­sau­ly­je iš­gar­sė­ju­si kaip oran­gu­ta­nų gy­ve­ni­mo ty­ri­ nė­to­ja ir šių nai­ki­na­mų gy­vū­nų glo­bo­to­ja.

Pir­mie­ji ąžuo­lai Bo­ta­ni­kos so­de pa­so­din­ti per­nai. Įgy­ven­din­ti gam­ to­sau­gos tiks­lus pro­fe­so­rei pa­dė­jo Ūkio ban­kas, ku­ris yra B.Gal­di­kas fon­do stei­gė­jas. Ak­ci­jo­je Lie­tu­vos ąžuo­lų ge­ no­fon­dui iš­sau­go­ti su Alek­so­to bend­ruo­me­ne plu­šė­jo „Ūkio ban­ko in­ves­ti­ci­nės gru­pės“ (ŪBIG) pre­ zi­den­tas Vla­di­mi­ras Ro­ma­no­vas,

Ūkio ban­ko dar­buo­to­jai, Lie­tu­vos žmo­nių par­ti­jos (LŽP) ak­ty­vis­ tai. Bu­vo pa­so­din­ta apie pus­šim­tis uni­ka­lių so­di­nu­kų. Vers­li­nin­kas pri­si­mi­nė vai­kys­tę

„Vai­kys­tė­je kars­tė­mės ant ąžuo­lų, ap­lau­žė­me daug ša­kų. Da­bar so­ din­da­mas ąžuo­lus sten­giuo­si ati­ tai­sy­ti tą ne­pik­ta­va­liš­kai pa­da­ry­

Spau­dos ba­liu­je – ir tra­di­ci­niai Arū­nas Damb­raus­kas Šeš­ta­die­nį Kau­ne vy­ko tra­di­ci­nė žur­na­lis­tų šven­tė – tar­pu­ka­riu šak­ nis įlei­dęs spau­dos ba­lius, skir­tas Spau­dos at­ga­vi­mo, kal­bos ir kny­ gos die­nai. Šiais me­tais su­kan­ka 90 me­tų, kai Kau­ne bu­vo įkur­ta Lie­tu­vių ra­šy­to­jų ir žur­na­lis­tų są­ jun­ga.

Ne­pa­mai­no­mas šven­tės or­ga­ni­za­ to­rius, te­le­vi­zi­jos žur­na­lis­tas, Lie­ tu­vos žur­na­lis­tų są­jun­gos Kau­no ap­skri­ties sky­riaus va­do­vas Vi­das Ma­čiu­lis pa­brė­žė, kad ju­bi­lie­ji­nia­ me, 20-aja­me, žur­na­lis­tų ba­liu­je su­gal­vo­ta nau­jo­vių. „Iki šiol ga­bius žur­na­lis­tus ap­ do­va­n o­d a­vo­m e „Gin­ta­r i­n ė­m is plunks­no­mis“. Jos iš­lie­ka, bet šį­ kart yra ir nau­jas pri­zas – LŽS Kau­no ap­skri­ties sky­rius įstei­gė pir­mo­jo Lie­tu­vos ra­di­jo pra­ne­šė­

jo Pet­ro Ba­bic­ko pre­mi­ją, ku­rios me­ce­na­tu ta­po Kau­no mies­to sa­ vi­val­dy­bė. Gra­žų stik­lo pri­zą – sti­li­zuo­tą mik­ro­fo­ną, ku­rį su­kū­ rė me­ni­nin­kas Aud­rius Vaiš­nys, ir 3 tūkst. li­tų pre­mi­ją įtei­kė­me bu­ vu­siam kau­nie­čiui Be­nui Ru­pei­kai už jo ori­gi­na­lias šeš­ta­die­ni­nes ra­ di­jo lai­das „Kaip žmo­nės gy­ve­na“, – sa­kė V.Ma­čiu­lis. „Gin­ta­r i­n ės plunks­n os“ lau­ rea­tais ta­p o „Kau­n o die­n os“ žur­n a­l is­t ė Dia­n a Kra­pa­v ic­kai­ tė-Mui­ž ie­n ė, Kau­n o ap­s kri­t ies žur­na­lis­tų są­jun­gos na­riai Ele­na Bu­kaus­kie­nė, Per­pe­tua Dum­šie­ nė, Vil­ma Kas­pe­ra­vi­čie­nė, Vi­lius Ka­va­liaus­kas ir Pau­lius An­ta­nas Kau­nas. Ar­ki­vys­ku­pui, „Lie­tu­vos ka­ta­ li­kų baž­ny­čios kro­ni­kos“ stei­gė­ jui ir re­dak­to­riui Si­gi­tui Tam­ke­ vi­čiui įteik­tas pri­zas „Dė­kin­gu­mo plunks­na“.

„„Kon­cer­tas: šven­tę, į kurią tradiciškai

bendruomenė, nu­spal­vi­no cho­ras „


3

pirmADIENIS, gegužės 14, 2012

Daugiau miesto naujienų skaitykite kaunodiena.lt

miestas

Fes­ti­va­lio „Čia vi­sa Lie­tu­va“ pa­le­tė

gi­rai­tė ple­čia­si Ąžuo­lai sau­go is­to­ri­ją

Kau­no bo­ta­ni­kos so­de pa­so­din­tus so­di­nu­kus su­dai­gi­nęs ir iš­puo­se­ lė­jęs Kė­dai­nių urė­di­jos miš­kų urė­ das Juo­zas Gi­ri­nas pri­mi­nė, kad prie kai ku­rių ąžuo­lų Lie­tu­vo­je au­ ko­ja­mos šv.Mi­šios. „Kė­d ai­n ių ra­jo­n e yra Ša­ra­v ų ąžuo­las. Prie jo, bai­gian­tis 1863 m. su­ki­li­mui, bu­vo lai­ko­mos Mi­ šios. At­jo­ję ka­zo­kai vi­sus iš­vai­kė, o ku­ni­gus pa­ko­rė ant ąžuo­lo ša­ kų. Tar­pu­ka­rio lai­kais šiai tra­ge­ di­jai at­min­ti prie ąžuo­lo pra­dė­ tos au­ko­ti šv.Mi­šios. Pras­min­ga tra­di­ci­ja vėl bu­vo at­gai­vin­ta prieš ke­le­rius me­tus“, – pa­sa­ko­jo gi­ri­ nin­kas.

Po so­di­ni­mo tal­kos gi­rai­tė­je augs 100 ąžuo­lų so­di­nu­kų. Gi­ rai­tę ir to­liau pla­ nuo­ja­ma plės­ti.

n ­ aus­kie­nė (nuotr. kairėje), ir Alek­so­to bend­ruo­me­nės na­riai, ir vers­li­nin­kas Tomo Raginos nuotr.

tą ža­lą. Be to, no­rė­čiau pri­min­ti, kad Kau­nas tu­ri uni­ka­lų ąžuo­ly­ną, ko­kių, ma­nau, re­ta vi­sa­me pa­sau­ ly­je. Ta­čiau Kau­no ąžuo­ly­nas yra ap­leis­tas, nyks­tan­tis, gir­di­si kal­ bų apie čia pla­nuo­ja­mus sta­ty­ti na­mus. Su tuo ne­ga­li­ma taiks­ty­ tis“, – kal­bė­jo ke­le­tą ąžuo­lų uni­ ka­lio­je gi­rai­tė­je pa­so­di­nęs V.Ro­ ma­no­vas.

Tal­ko­je plu­šė­ju­si LŽP pir­mi­nin­kė Joa­na Ši­ma­naus­kie­nė ąžuo­lą pa­ly­ gi­no su ne­se­niai įkur­ta jos va­do­ vau­ja­ma par­ti­ja. „No­ri­me, kad ir Lie­tu­vos žmo­ nių par­ti­ja bū­tų kaip tas ąžuo­las – tvir­tė­tų, leis­tų šak­nis į Lie­tu­ vos že­mę ir teik­tų žmo­nėms sau­ gu­mą ir užuo­vė­ją“, – kal­bė­jo J.Ši­ ma­naus­kie­nė.

VDU Bo­ta­ni­kos so­do di­rek­to­rė Vi­da Mil­da­žie­nė sa­kė, kad po so­ di­ni­mo tal­kos uni­ka­lio­je gi­rai­tė­je augs 100 ąžuo­lų so­di­nu­kų. Gi­rai­tę ir to­liau pla­nuo­ja­ma plės­ti. „Neuž­mirš­ki­me, kad esa­me sa­ vo pa­so­din­tų ąžuo­liu­kų glo­bo­to­jai. Tu­ri­me nuo­lat juos lais­ty­ti ir puo­ se­lė­ti“, – pri­mi­nė Alek­so­to bend­ ruo­me­nės pir­mi­nin­kas Ze­no­nas Šal­na. Iš praė­ju­siais me­tais pa­so­din­tų 50 ąžuo­lų so­di­nu­kų pri­gi­jo vi­si.

i, ir nau­ji pri­zai

i susirinko Kauno apskrities žurnalistų „Bo­žo­lė“.

„„Emo­ci­jos: Kau­no klu­be su­reng­ta­me pa­sku­ti­nia­me kon­cer­te prieš „Eu­

ro­vi­zi­ją“ per kraš­tus lie­jo­si šven­ti­nė nuo­tai­ka.

Kau­ne – D.Mont­vy­do iš­ly­dė­tu­vės Arū­nas Damb­raus­kas „Jei Lie­tu­va lai­mės, teks spręs­ti, kur reng­ti „Eu­ro­vi­zi­ją“ – Kau­ne ar Vil­niu­je“, – kal­bė­jo dai­ni­nin­ ko Do­na­to Mont­vy­do va­dy­bi­nin­ kas Mar­ty­nas Ty­la. Vė­lų šeš­ta­die­ nio va­ka­rą Kau­no klu­be „Ma­cao Open Air“ vy­ko D.Mont­vy­do iš­ly­ dė­tu­vės į „Eu­ro­vi­zi­ją“. Kon­ku­ren­tų įra­šų ne­klau­so

Re­gis, 24-erių dai­ni­nin­kas yra pa­si­ren­gęs su­si­rung­ti sce­no­je, į ku­rią ne­tru­kus nu­kryps šim­tai mi­li­jo­nų akių iš vi­so pa­sau­lio. Kau­no klu­be „Ma­cao Open Air“ su­reng­to­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je D.Mont­vy­das drą­siai pa­reiš­kė, kad Lie­tu­vos ko­man­da į Ba­ku (Azer­ bai­dža­nas) vyk­sian­tį „Eu­ro­vi­zi­ jos“ kon­kur­są va­žiuo­ja nu­ga­lė­ti. Pa­sak at­li­kė­jo, la­biau­siai jis bi­ jo ne kon­ku­ren­tų, bet pa­ts sa­vęs. Ga­li­mų klai­dų. „Kon­ku­ren­tų įra­šų sten­giuo­ si ne­žiū­rė­ti, nes jų įtai­ga ga­li pa­ kenk­ti ma­no pa­si­ro­dy­mo sa­vi­tu­ mui“, – sa­kė at­li­kė­jas. D.Mont­vy­das pri­si­pa­ži­no, kad svar­biau­sia jo psi­cho­lo­gė da­bar yra my­li­mo­ji cho­reog­ra­fė Ve­ro­ ni­ka Bra­sai­tė. Val­džiai – kri­ti­ka

„„Lau­rea­tė: „Gin­ta­ri­nė plunks­na“ įteik­ta „Kau­no die­nos“ žur­na­lis­tei

D.Kra­pa­vic­kai­tei-Mui­žie­nei.

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

Va­dy­bi­nin­ko M.Ty­los tei­gi­mu, jei Lie­tu­va lai­mės, teks spręs­ti klau­si­mą, kur reng­ti „Eu­ro­vi­zi­ ją“: Vil­niu­je ar Kau­ne. „Kau­ne są­ly­gos ge­res­nės, ta­ čiau Vil­niui esa­me įsi­pa­rei­go­ję mo­ra­liš­kai – sos­ti­nės sa­vi­val­dy­ bė mus šiek tiek pa­rė­mė pi­ni­gė­ liais“, – apie ga­li­mą fan­tas­tiš­ką „Eu­ro­vi­zi­jos“ baig­tį ir jos pa­sek­ mes svars­tė M.Ty­la. Jo nuo­mo­ne, bal­suo­jant lie­tu­vį la­biau­siai tu­rė­tų pa­lai­ky­ti sla­vai, gru­zi­nai, vo­kie­čiai ir lat­viai.

At­li­kė­jas ir jo va­dy­bi­nin­kas ne­ ma­žai kar­čių žo­džių iš­sa­kė Lie­tu­ vos val­džiai, ku­ri ne­su­vo­kia in­ ves­ti­ci­jų į „Eu­ro­vi­zi­ją“ efek­to. „Azer­bai­dža­nas da­bar skam­ba vi­sa­me pa­sau­ly­je. Tai – la­bai ak­ty­ vių ir ap­gal­vo­tų in­ves­ti­ci­jų re­zul­ ta­tas, – kal­bė­jo M.Ty­la. – O mū­ sų val­džios stuob­riai, re­gis, apie tai net ne­su­si­mąs­to. Kai prieš ket­ve­ rius me­tus vie­no Kul­tū­ros mi­nis­ te­ri­jos val­di­nin­ko pa­klau­siau, ar ne­bū­tų ga­li­ma ti­kė­tis iš mi­nis­te­ri­ jos fi­nan­si­nės pa­ra­mos „Eu­ro­vi­zi­ jai“, jis man at­šo­vė: „Aš jau pa­rė­ miau jus, kai bal­sa­vau te­le­fo­nu.“

Tai bu­vo pa­sku­ti­nis ap­ši­li­mas prieš pa­ si­ro­dy­mą „Eu­ro­vi­ zi­jos“ sce­no­je Azer­ bai­dža­ne. Rei­kia au­gin­ti kaip me­dį

Su žur­n a­l is­tais bend­ra­v ęs D.Mont­vy­das sa­kė, kad „Eu­ro­vi­ zi­jos“ kon­kur­są žiū­rė­da­vo dar bū­ da­mas vai­kas ir jau tuo­met de­gęs no­ru pa­ts at­sto­vau­ti Lie­tu­vai. D.Mont­vy­do tei­gi­mu, ga­li­ma ne­sėk­mė ne­tu­rė­tų nu­vil­ti. „Lie­ tu­vių pa­si­ro­dy­mai „Eu­ro­vi­zi­jo­je“ yra kaip me­dis, ku­ri rei­kia kant­riai au­gin­ti. Kiek­vie­ni me­tai mus ar­ti­ na prie sie­kia­mo tiks­lo“, – kal­bė­ jo at­li­kė­jas. „Suo­miai „Eu­ro­vi­zi­jos“ lau­rų sie­kė 50 me­tų, o da­bar jų mu­zi­ kos eks­por­tas yra net in­ten­sy­ves­ nis nei šve­dų“, – pri­dū­rė M.Ty­la. Vė­lų šeš­ta­die­nio va­ka­rą klu­be „Ma­cao Open Air“ kon­cer­tą su­ ren­gęs D.Mont­vy­das at­li­ko ke­ lio­li­ka dai­nų. Tai bu­vo pa­sku­ti­nis ap­ši­li­mas prieš pa­si­ro­dy­mą „Eu­ ro­vi­zi­jos“ sce­no­je Azer­bai­dža­ne.


4

pirmADIENIS, gegužės 14, 2012

miestas

Lie­tu­vo­je – spjū­vis, už­sie­ny­je – dė­me­sys Klai­pė­dos se­na­mies­ty­je, Da­nės upės kran­ti­nė­je tarp rau­do­nų ply­tų san­dė­lių įspraus­tas juo­dos spal­vos pa­sta­tas bu­vo mė­to­ mas ak­me­ni­mis. Ta­čiau va­ka­rie­čiai jį įtrau­kė į 50 ge­riau­sių pa­ sau­lio sta­ti­nių gre­tas.

Ve­re­ta Ru­pei­kai­tė

v.rupeikaite@kaunodiena.lt

Run­gė­si tūks­tan­tis kū­rė­jų

Kau­nie­čiai ar­chi­tek­tai Al­gi­man­tas Kan­čas ir jo duk­ra Gus­tė Kan­čai­ tė su džiu­gia nuo­sta­ba su­ti­ko ži­nią, kad jų pro­jek­tuo­tas vieš­bu­tis uos­ ta­mies­ty­je su­lau­kė už­sie­nio eks­ per­tų pri­pa­ži­ni­mo. Kau­nie­čių sta­ti­nys, pa­te­kęs tarp 50 pa­sau­lio ge­riau­sių­jų, ar­chi­tek­tų due­tui – nea­be­jo­ti­nas, nors po ba­ ta­li­jų tė­vy­nė­je ir ne­ti­kė­tas, pri­pa­ ži­ni­mo ženk­las. Lie­tu­vo­je šis sta­ti­ nys su­lau­kė kri­ti­kos la­vi­nos, ne­tgi bu­vo pa­si­gir­dę ra­di­ka­lių siū­ly­mų jį griau­ti. Vis­kas bai­gė­si ar­chi­tek­tų due­ to – tė­vo ir duk­ros – trium­fu. A. ir G.Kan­čai bu­vo pa­kvies­ti į Aust­ri­jos sos­ti­nę Vie­ną, ku­rios gar­sio­jo­je ro­ tu­šė­je su­si­rin­ko apie 500 ge­riau­sių pa­sau­lio ar­chi­tek­tų. Ten vy­ko ply­ tas ga­mi­nan­čios kom­pa­ni­jos „Wie­ ner­ber­ger“ ap­do­va­no­ji­mų „Brick Award 2012“ ce­re­mo­ni­ja. Pa­sak A.Kan­čo, ver­ti­na­mi bu­ vo ne­svar­bu iš ko­kių ply­tų su­tver­ ti na­mai, tie­siog tai bu­vo ne­stik­li­ niai pa­sta­tai. Kau­nie­čio ar­chi­tek­to ži­nio­mis, kon­kur­se run­gė­si apie 1000 at­rink­tų ar­chi­tek­tų dar­bų iš 28 pa­sau­lio ša­lių. Nep­erė­jo sa­viš­kių at­ran­kos

Trys Bal­ti­jos ša­lys Es­ti­jos sos­ti­ nė­je Ta­li­ne at­rin­ko sa­vo kan­di­ da­tus. Iš Lie­tu­vos bu­vo pa­siū­ly­ta apie 30 dar­bų, o kon­kur­so ko­mi­ si­jos ver­ti­ni­mui at­rink­ti 5 pa­sta­ tai. De­ja, tarp šių pen­kių A.Kan­čo ir G.Kan­čai­tės Klai­pė­do­je pro­jek­ tuo­to pa­sta­to ne­bu­vo – jis ne­pe­ rė­jo Bal­ti­jos ša­lių ko­mi­si­jos at­ ran­kos. Ga­liau­siai kon­kur­so ver­ti­ni­mo ko­mi­si­ja in­for­ma­vo, kad nė vie­ nas Bal­ti­jos ša­lių pa­siū­ly­tas dar­bas nea­ti­tin­ka kon­kur­so kri­te­ri­jų. Pag­ rin­di­niai kri­te­ri­jai, pa­sak A.Kan­ čo, bu­vo nau­jo­viš­ku­mas, mo­der­ nu­mas, šiuo­lai­kiš­ku­mas, se­no ir nau­jo der­mė. „Kon­kur­so ko­mi­si­jos na­riai vie­ na­me bel­gų ar­chi­tek­tū­ros lei­di­ny­ je pa­ma­tė mū­sų pro­jek­tuo­tą pa­sta­

tą Klai­pė­do­je ir pa­siū­lė kon­kur­sui pri­sta­ty­ti bū­tent šį dar­bą“, – šyp­ te­lė­jo šio dar­bo au­to­rius. Taip kon­kur­so ka­ta­lo­ge tarp 50 no­mi­nan­tų at­si­ra­do A.Kan­čo ir jo duk­ters G.Kan­čai­tės sta­ti­nys uos­ ta­mies­ty­je, pa­sta­ty­tas prieš ke­le­ rius me­tus. N.Pu­tei­kis no­rė­jo nu­griau­ti

„Lai­mė­jo­me du kon­kur­sus, ta­čiau vė­liau ren­giant pro­jek­tą de­ri­ni­mas su Klai­pė­dos mies­to vy­riau­siuo­ ju ar­chi­tek­tu, pa­vel­do ins­ti­tu­ci­jo­ mis vy­ko la­bai ne­leng­vai. Va­žia­vau apie še­šis kar­tus. Ga­liau­siai kaž­ kaip pa­vy­ko su­de­rin­ti“, – pa­sa­ko­ jo A.Kan­čas. Ar­chi­tek­tas pri­si­mi­nė, kad tuo­ me­tis Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­ men­to Klai­pė­dos te­ri­to­ri­nio pa­ da­li­nio va­do­vas (da­bar – Sei­mo na­rys) Nag­lis Pu­tei­kis bu­vo ap­ skun­dęs teis­mui skly­po de­ta­lų­jį pla­ną, ku­rį bu­vo pa­ren­gę ki­ti pro­ jek­tuo­to­jai. N.Pu­tei­kis, pa­sak A.Kan­čo, sie­ kė, kad to­je vie­to­je ap­skri­tai ne­ bū­tų nie­ko sta­to­ma, nors tuo me­ tu jau bu­vo iš­ki­lęs pa­sta­tas. Ki­taip ta­riant, A.Kan­čo ir G.Kan­čai­ tės pro­jek­tuo­tą pa­sta­tą Klai­pė­dos se­na­mies­ty­je bu­vo sie­kia­ma nu­ griau­ti. „Mū­sų nuo­mo­ne, to­je vie­to­je pa­sta­tas idea­liai ti­ko, nes at­kar­to­ jo anks­čiau sto­vė­ju­sio se­no pa­sta­to ri­bas. Kol jo ne­bu­vo, kran­ti­nė at­ ro­dė tar­si su iš­dauž­tu dan­ti­mi“, – ko­men­ta­vo pro­jek­to au­to­rius. Va­di­no ne­de­ran­čiu ap­li­nko­je

Nau­jo­jo Klai­pė­dos se­na­mies­čio pa­ sta­to si­lue­tas, pa­sak A.Kan­čo, at­ kar­to­ja se­ną pa­sta­tą dviš­lai­čiu sto­ gu. „Ta­čiau me­džia­gos – nau­jos, kaip ir da­ro­ma vi­sa­me pa­sau­ly­je. Nau­jas tu­ri skir­tis nuo se­no, ne­ga­ li bū­ti mu­lia­žų“, – pri­dū­rė jis. Šis pa­sta­tas įdo­mus tuo, kad tiek jo fa­sa­das, tiek sto­gas deng­tas vie­ na me­džia­ga – spe­cia­lio­mis ke­ra­ mi­nė­mis plokš­tė­mis. Vis dėl­to ant nau­jo­jo Klai­pė­dos se­na­mies­čio sta­ti­nio pa­ži­ro kri­ti­ kos kru­ša. Bu­vo tei­gia­ma, kad juo­ das di­de­lio tū­rio pa­sta­tas ne­de­ra

is­to­ri­nių san­dė­lių ap­lin­ko­je. Tie­ sa, vie­šai bu­vo iš­sa­ko­mos tik pa­ vie­nės kri­ti­kų nuo­mo­nės. Vi­suo­ ti­nio maiš­to, kaip bu­vo su Kau­no „stik­lai­niu“, Kan­čų dar­bas ne­su­ lau­kė. Sta­ti­nio au­to­rių tei­gi­mu, vie­ni jų dar­bą ver­ti­na la­bai tei­gia­mai, ki­ti – nei­gia­mai, o tar­pi­nio va­rian­to tar­ si nė­ra. A.Kan­čas šyp­so­jo­si: tiek Lie­tu­ vo­je, tiek už­sie­ny­je prieš­ta­rin­gai ver­ti­na­mi ob­jek­tai pri­pa­ži­ni­mo su­ lau­kia kur kas vė­liau. Kai ku­rie to­ kie pa­sta­tai il­gai­niui tam­pa mies­tų iš­skir­ti­niais ženk­lais.

Komentaras

Gin­tau­tas Bla­ž iū­nas

Lie­tu­vos ar­chi­tek­t ų są­jun­gos pir­m i­n in­kas

Š

is pa­sta­tas, ma­tyt, dar il­gą lai­ ką bus prieš­ta­r in­gai ver­t i­na­ mas. Žiū­r int iš ša­l ies, vi­sa­da at­ro­do ki­taip. Be to, pro­jek­tai pri­sta­to­m i nuo­t rau­ko­se, ver­t in­to­jai ne­ma­to, kaip vi­sa tai at­ro­do rea­ly­bė­je. Fak­tas, kad lie­tu­vių dar­bas yra pa­ste­ bė­tas, yra la­bai džiu­gus. Lie­tu­viai kol kas per ma­žai dė­me­sio ski­r ia sa­vo ap­l in­kai, taip pat auk­lė­ ji­mui ir švie­t i­mui apie ar­chi­tek­t ū­rą. Pa­sau­ly­je ar­chi­tek­tū­ra plė­to­ja­ma na­ tū­ra­l iai. Pas mus at­si­ran­da šiek tiek iš­kreip­tas su­vo­k i­mas, kad se­na­mies­ čiuo­se tu­ri bū­ti tik se­ni na­mai, vis de­ ga­me nos­tal­g i­ja. So­v iet­me­čiu at­si­ra­ dę se­na­m ies­čio ob­jek­t ų at­sta­t y­mo pa­vyz­d žiai – ne pa­tys sėk­min­g iau­si. Ži­no­ma, yra ir se­niai, ir nau­jai sta­ty­tų prieš­ta­rin­gų ob­jek­tų, ku­rie ne­pri­gy­ja, vi­są lai­ką ba­do akis. Ne vi­sa­da tą pa­čią die­ną ga­li pa­sa­ky­ ti, ar nau­jas pa­sta­tas pri­gis, ar ne­pri­gis. An­tai Kau­no „stik­lai­nio“ ne­ma­čiau rea­ liai, ta­čiau pa­žvel­gęs į nuo­trau­kas ga­liu pa­sa­ky­ti, kad, įdė­jus šiek tiek pa­stan­gų, jį ga­li­ma la­bai grei­tai pa­tai­sy­ti.

„„No­mi­nan­tai: ar­chi­tek­tai A.Kan­čas ir G.Kan­čai­tė bu­vo ma­lo­niai nu­ste­

bin­ti, kai ne itin liaup­sin­ti už ne­tra­di­ci­nį sta­ti­nį Klai­pė­dos se­na­mies­ty­ je su­lau­kė tarp­tau­ti­nio pri­pa­ži­ni­mo. Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

„„Mo­der­nus: Da­nės upės kran­ti­nė­je tarp rau­do­nų ply­tų san­dė­lių pa­sta­ty­tas tam­sus kai­my­nas ne vi­siems klai­pė­die­čiams ža­di­na sim­pa­ti­ją. 

Vy­tau­to Pet­ri­ko nuo­tr.


pirmADIENIS, gegužės 14, 2012

5

miestas


6

pirmADIENIS, gegužės 14, 2012

nuomonės

Žvilgsnis

Skęs­tan­čių­jų gel­bė­ji­mas – pa­čių skęs­tan­čių­jų rei­ka­las?

Redakcijos skiltis

Bi­ru­t ė Vė­s ai­t ė

Kai vals­ty­bė tel­pa sa­vo­je ki­še­nė­je Saulius Pocius

R

e­g is, sei­mū­nus per praė­ju­sios sa­vai­tės pil­ na­tį už­klu­po sme­ge­nų pra­gied­ru­liai. Skai­tai ir sa­vo aki­mis ne­ti­k i: „Sei­mo ko­mi­ te­tas pri­ta­rė, kad biu­d že­t i­nėms įstai­goms iki me­t ų pa­bai­gos ne­ bū­t ų ga­l i­ma pirk­t i bal­dų, kom­ piu­te­r ių, au­to­mo­bi­l ių.“ Gal­būt to­k ie pa­siū­ly­mai už­g ims­ ta ne tik dėl to, kad po­k šte­lė­ jo star­tas ma­ra­to­ne bal­sa­dė­ž ių link? Gal­būt tuo­se par­la­men­t i­ niuo­se blin­da­ž uo­se iš­t ies pra­bi­ lo gai­les­t in­gas no­ras pri­si­vers­t i da­ly­t is tau­py­mo naš­tą su kri­zės te­be­ka­muo­ja­ma tau­ta ne tik prieš rin­k i­mus?

Ko­rup­ci­ja pa­sie­kė to­ kį ci­vi­li­za­ci­jos ly­gį, kad pri­va­tų kės­lą sun­ku at­ skir­ti nuo vals­ty­bi­nių rei­ka­lų – vis­kas čia tar­si su­si­lie­ję į vie­na. Is­to­r i­nė mįs­lė, bet Sei­mo Au­d i­ to ko­m i­te­tas iš­t ies pri­ta­rė nu­ta­ ri­mo pro­jek­tui, ku­r iuo Vy­riau­sy­ bei siū­lo­ma draus­ti kom­piu­te­rių, bal­dų ir au­to­mo­bi­l ių, neįs­kai­tant spe­c ia­l io­jo trans­p or­to, vie­š uo­ sius pir­k i­mus. Paaiš­kė­jo, kad pro­jek­to pir­mą­jį va­rian­tą par­la­men­ta­rai V.Val­k iū­ nas ir K.Dauk­šys bu­vo re­g ist­ra­vę dar 2010 m., kaip tei­g ia­ma, per kri­zę, sie­k iant tau­py­t i vals­ty­bės biu­d že­to lė­šas. De­ja, tas do­ku­men­tas įstri­go par­ la­men­te ir vis bu­vo grą­ži­na­mas ir grą­ž i­na­mas pa­to­bu­lin­ti. Ga­l i­ma tik įsi­vaiz­duo­ti, kiek vals­ ty­b ės pi­n i­g ų bū­t ų bu­vę su­tau­ py­ta, jei kan­ce­l ia­r i­jų mait­va­na­ giams bū­t ų bu­vę už­d raus­ta biu­ dže­to pi­n i­g us pa­vė­jui bars­t y­t i dar prieš dve­jus me­tus. Ano­n i­m i­n iuo­se to­l iuo­se bo­luo­ jan­tys skep­ti­kai pa­sa­kys: „Ar tau gai­la? Juk ne ta­vo pi­n i­gai, o biu­ dže­to, rei­k ia juk at­s i­nau­jin­t i ir

Sei­mo na­rė, Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­t ų par­t i­jos pir­m i­n in­ko pa­va­duo­to­ja

K

o­vo 25 d. Kau­ne, dau­ giaaukš­čia­me Bal­tų pr. 27 gy­ve­na­ma­ja­me na­me, ki­lęs gais­ras smar­kiai su­nio­ko­ jo be­veik vi­sos laip­ti­nės bu­tus. Dau­ ge­lis čia gy­ve­nan­čių žmo­nių pa­ty­rė ne tik di­de­lių nuo­sto­lių, bet ir rim­ tų svei­ka­tos su­tri­ki­mų. Mies­to sa­vi­ val­dy­bė pa­gal sa­vo iš­ga­les nu­spren­dė pa­dė­ti kai ku­riems gy­ven­to­jams su­si­ re­mon­tuo­ti ug­nies nu­siaub­tus būs­tus ir sky­rė šiek tiek lė­šų. Ta­čiau to aiš­kiai ne­pa­ka­ko. Dėl pa­t ir­to stre­so ir siau­b o ne vie­ nam laip­ti­nės gy­ven­to­jui su­šlu­ba­ vo svei­ka­ta, te­ko bels­tis pas me­ di­k us, gy­dy­t is, pirk­t i bran­g ius vais­tus. Da­lis nu­ken­tė­ju­sių­jų krei­ pė­si į ma­ne, kaip Sei­mo na­rę, ir pa­ pra­šė pa­gal­bos. Prie gais­ro nu­nio­ ko­to na­mo su­ren­gė­me gy­ven­to­jų su­si­rin­ki­mą, kar­tu ap­ta­rė­me, kaip ir kuo jiems ga­lė­tu­me pa­dė­ti. Pa­ža­ dė­jau žmo­nėms kreip­tis į prem­je­rą ir pa­pra­šy­ti skir­ti bent 20 tūkst. li­ tų iš vals­ty­bės re­zer­vo lė­šų nu­ken­ tė­ju­siems nuo gais­ro žmo­nėms. At­ro­dė, kad prem­je­ras And­rius Ku­bi­lius iš­gir­do žmo­nių pa­gal­bos šauks­m ą. Ma­n o nu­s iųs­tas raš­tas bu­vo per­duo­tas mi­nist­ro pir­mi­nin­ ko kanc­le­riui Dei­vi­dui Ma­tu­lio­niui, ku­ris ant jo už­ra­šė gy­ven­to­jams vil­ čių tei­kian­čią re­zo­liu­ci­ją Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jai. „Mi­nist­ro pir­mi­nin­ ko pa­ve­di­mu pra­šy­čiau iš­nag­ri­nė­ ti ga­li­my­bę skir­ti iš vals­ty­bės lė­šų pa­ra­mą Kau­no mies­to gy­ven­to­jams, nu­ken­tė­ju­siems nuo gais­ro, ir apie nag­ri­nė­ji­mo re­zul­ta­tus in­for­muo­ti Sei­mo na­rę Bi­ru­tę Vė­sai­tę (ko­pi­ja – mi­nist­ro pir­mi­nin­ko tar­ny­bai).“

ma­ši­nų ūkį, ir bal­dus. Te­g u per­ ka žmo­nės, jei rei­k ia.“ Sun­ku gin­čy­tis dėl at­si­nau­ji­ni­mo, – vi­si šiais lai­kais no­ri bū­ti mo­der­ nūs ir, kaip da­bar ma­din­ga sa­ky­ti, ino­va­ty­v ūs. Net ir atei­ties bei pa­ si­ti­kė­ji­mo kre­di­tų są­skai­ta. Vis dėl­to, ko­dėl tas prieš dve­jus me­t us pa­siū­ly­tas nu­ta­r i­mo pro­ jek­tas, vi­s a šir­d i­m i at­l ie­pian­t is A.Ku­bi­liaus tau­py­mo kės­lus, bu­ vo pe­rio­diš­kai kant­riai at­me­ti­nė­ ja­mas? No­rint at­sa­ky­ti į šį klau­si­mą, rei­ kė­t ų pri­si­m in­t i ki­tą anos sa­vai­ tės įvy­k į. Praė­ju­sį ket­v ir­ta­d ie­n į Spe­cia­l ių­ jų ty­r i­mų tar­ny­ba pra­ne­šė, kad pra­dė­t as iki­teis­m i­n is ty­r i­m as dėl vie­šų­jų pir­k i­mų Ma­žei­k iuo­ se. Su­lai­k y­ta „Vy­t u­r io“ pra­d i­nės mo­k yk­los di­rek­to­rė R.Uš­č i­n ie­ nė, ku­r i įta­r ia­ma rei­ka­la­v u­si ky­ šio ir bal­dų sau ir sa­vo šei­mai. Įta­ ria­ma, kad po­nia di­rek­to­rė rei­ka­ la­vo ky­šio už tai, kad vie­šą­jį pir­ ki­mą dėl bal­dų mo­ky­mo įstai­gai pa­ga­m i­n i­mo lai­mė­t ų iš anks­to pa­si­r ink­ta įmo­nė. Be to, pa­d i­d i­ nus mo­k yk­lai ga­m i­na­mų bal­dų kai­ną, ta įmo­nė už val­d iš­k us pi­ ni­gus di­rek­to­rės rei­ka­la­vi­mu ga­ mi­no bal­dus jai ir jos šei­mos na­ riams. Štai čia ir paaiš­kė­ja, ko­dėl biu­ rok­ra­tams rei­ka­l in­g i bal­dai ir ki­ ti na­mų apy­vo­kos daik­tai yra to­ kie svar­būs. No­menk­la­t ū­r i­n iai ky­ši­n in­kai ži­ no kla­si­ka ta­pu­sią for­mu­lę: tu­ ri bū­t i ge­rai ir vals­t y­bei, ir man. Ko­r up­ci­ja da­bar pa­sie­kė to­k į ci­ vi­l i­za­ci­jos ly­g į, kad pri­va­t ų kės­ lą sun­k u at­skir­t i nuo vals­t y­bi­ nių rei­ka­lų – vis­kas čia tar­si su­si­ lie­ję į vie­ną bend­rą pa­trio­ti­n į kri­ mi­na­lą. Gal­būt to­dėl ne­sus­kai­čiuo­ja­ma gau­sy­bė mū­sų vir­ši­nin­kų ir šiaip ne­nuils­tan­čių po­li­ti­kos iš­lai­ky­ti­ nių sa­ve ir sa­vo no­rus ėmė ta­pa­ tin­ti su Lie­tu­va ir jos in­te­re­sais. Štai to­dėl pa­siū­ly­mas ne­be­pirk­ti so­f ų ir li­mu­zi­nų tais 2010-ai­siais žlu­go įka­l in­tas „to­bu­l in­to­jų“ stal­ čiuo­se. Juk tu­r i vals­ty­bės as­me­ nys iš kaž­ko va­ž i­nė­ti „Au­di A8“ ir val­gy­ti keps­nius. Kal­ba­me apie eli­tą, tau­tos žie­dą ir tau­t i­n io pa­si­d i­d žia­v i­mo su­bjek­ tus, ku­riuos jie pa­tys be jo­k io gė­ dos jaus­mo siū­lo puo­se­lė­t i, kaip neį­kai­no­ja­mas na­cio­na­li­nes ver­ ty­bes. Smir­da, bet mes įpra­tę.

informacija:

302 250

Nie­ko nau­jo – ka­den­ ci­ją bai­gian­čiai val­ dan­čia­jai dau­gu­mai pa­pras­tas žmo­gus nie­kad ne­rū­pė­jo. Ne­ bent, kaip už­krau­ti ant jo pe­čių kuo dau­ giau mo­kes­čių.

Dvi sa­vai­tes nag­r i­n ė­j u­s i to­k ią ga­li­my­bę fi­nan­sų mi­nist­rė Ing­ri­da Ši­mo­ny­tė at­siun­tė at­sa­ky­mą, ku­ ris nu­vy­lė gais­ro siau­bą pa­ty­ru­sius žmo­nes. Pa­sak mi­n ist­r ės, nuo 2011 m. sau­sio 1 d. pa­si­kei­tė kai ku­rios Biu­ dže­to san­da­ros įsta­ty­mo nuo­sta­tos ir da­bar Vy­riau­sy­bės re­zer­vo lė­šos

Kasdienė prenumerata 1 mėn. – 26 (13*) Lt

ISSN 1392-7639 ©1992-2007 UAB „Diena Media News“ Labdarių g. 8, 01120 Vilnius. Tel. (8 5) 262 4242.

„Kauno dienos“ Vyriausioji redaktorė Jūratė Kuzmickaitė

„Kauno dienos“ redakcija Kęstučio g. 86, 44296 Kau­nas. Fak­sas 423 404.

Vyr. redaktoriaus pavaduotojai: Arūnas Andriuškevičius – 302 252 Violeta Juodelienė – 302 260

MIESTO NAUJIENOS: Mantas Lapinskas – Arūnas Dambrauskas – Vilija Žukaitytė – Saulius Tvirbutas – Virginija Skučaitė – Jurgita Šakienė – TEISĖTVARKA: Diana Krapavickaitė –

giabutyje įvykusią nelaimę. 

Andriaus Ufarto (BFL) nuotr.

ga­li bū­ti nau­do­ja­mos: „Ekst­re­ma­ lioms si­tua­ci­joms ir (ar­ba) įvy­kiams lik­vi­duo­ti, jų pa­da­ri­niams ša­lin­ti ir pa­da­ry­tiems nuo­sto­liams iš da­lies pa­deng­ti; įsi­pa­rei­go­ji­mams, su­si­ ju­siems su da­ly­va­vi­mu tarp­tau­ti­ nė­se ope­ra­ci­jo­se, vyk­dy­ti; vyk­dant ar­b it­ra­ž ų ar teis­m ų spren­d i­m us, ku­riais iš Lie­tu­vos vals­ty­bės pri­ teis­tos mo­kė­ti­nos su­mos, taip pat ki­toms iš­lai­doms gi­nant vals­ty­bės in­te­re­sus pa­deng­ti; žy­mių Lie­tu­ vos vi­suo­me­nės vei­kė­jų lai­do­tu­vių iš­lai­doms pa­deng­ti; hu­ma­ni­ta­ri­nei pa­gal­bai teik­ti.“ To­dėl, fi­nan­sų mi­nist­rės I.Ši­mo­ ny­tės ma­ny­mu, Vy­riau­sy­bės re­zer­ vo lė­šos ne­be­ga­li bū­ti nau­do­ja­mos nu­ken­tė­ju­sių nuo gais­rų gy­ven­to­ jų pa­tir­tiems nuo­sto­liams iš da­lies pa­deng­ti. Ki­taip sa­kant, da­bar­ti­nės Vy­riau­sy­bės po­li­ti­ka yra maž­daug to­kia: skęs­tan­čių­jų gel­bė­ji­mas yra pa­čių skęs­tan­čių­jų rei­ka­las. Kau­ nie­čių, nu­ken­tė­ju­sių nuo pa­de­gė­jų,

ne­lai­mė „ne­til­po“ nei į „ekst­re­ma­ lias si­tua­ci­jas“, nei į „hu­ma­ni­ta­ri­ nę pa­gal­bą“. Ir dar vie­na „smulk­me­nė­lė“, pa­ ro­dan­ti, kaip „ati­džiai ir jaut­riai“ Fi­n an­s ų mi­n is­te­r i­jo­je nag­r i­n ė­ja­ mi žmo­nių pra­šy­mai pa­dė­ti. Raš­te mi­n ist­r ui pir­m i­n in­k ui A.Ku­b i­l iui pra­šiau pa­gel­bė­ti Bal­tų pr. 27 na­ mo gy­ven­to­jams, at­sa­ky­mą ga­vau, kad mi­nis­te­ri­jo­je kaž­ko­dėl nag­ri­nė­ tas klausimas dėl fi­nan­si­nės pa­ra­ mos sky­ri­mo Bal­tų pr. 23 gy­ven­to­ jams. Ma­tyt, taip ir nag­ri­nė­ta, kad net ad­re­sai su­pai­nio­ti. Ant­ra ver­tus, nie­ko nau­jo – ka­ den­c i­j ą bai­g ian­č iai val­d an­č ia­jai dau­gu­mai pa­pras­tas žmo­gus nie­kad ne­rū­pė­jo. Ne­bent, kaip už­krau­ti ant jo pe­čių kuo dau­giau mo­kes­čių, nu­ rėž­ti pen­si­jas ir at­ly­gi­ni­mus. Politinė reklama apmokėta iš LSDP einamosios banko sąskaitos. Užs. 957858

Komentarai nėra dienraščio redakcijos nuomonė.

reklamos skyrius:

E. paštas redakcija@kaunodiena.lt

„„Nuostaba: B.Vėsaitę sukrėtė Lietuvos valdančiųjų požiūris į Šilainių dau-

302 230

Platinimo tarnyba: 302

242

Prenumeratos skyrius: 302

244

3 mėn. – 69 (39*) Lt Tik šeštadienio prenumerata 1 mėn. – 9 (6*) Lt 302 251 302 268 302 266 302 262 302 267 302 261 302 243

LIETUVA: Stasys Gudavičius –

(8 5) 219 1381

PASAULIS:

SPORTAS: Romas Poderys – 302 258 Marius Bagdonas – 302 259 Mantas Stankevičius – (8 5) 219 1383

NAMAI: Vereta Rupeikaitė –

302 265

Sveikata: Marijana Jasaitienė –

302 263

Julijanas Gališanskis – (8 5) 219 1391 Valentinas Beržiūnas – (8 5) 219 1387

Menas ir Pramogos: Enrika Striogaitė –

302 272

EKONOMIKA:

FOTOKORESPONDENTAI: Artūras Morozovas – Tomas Ragina –

Ratai: Arūnas Andriuškevičius –

302 269 302 269

TV DIENA: Agnė Klimčiauskaitė – (8 5) 219 1388

Jolita Žvirblytė –

(8 5) 219 1374

302 260

http://www.kaunodiena.lt * prenumeratos kaina laikraštį atsiimant redakcijoje

aukštyn žemyn: Marijana Jasaitienė – Darius Sėlenis – Laima Žemulienė –

302 263 302 276 (8 5) 219 1374

REKLAMOS PARDAVIMO SKYRIUS: 302 234, 308 862, 308 863, 308 864, 302 230 reklama@kaunodiena.lt

Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Indeksas 0041. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raide R pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti. Tiražas 19 000.

ASMENINIAI SKELBIMAI: 302 231, 302 202, faksas 321 717 skelbimai@kaunodiena.lt SKELBIMŲ IR PRENUMERATOS SKYRIUS (Vytauto pr. 23) mob. 8 655 45 114 PLATINIMO TARNYBA: 302 242, 302 228 PRENUMERATOS SKYRIUS: 302 244


7

pirmADIENIS, gegužės 14, 2012

lietuva

Nau­jo­kai ne­sku­ba į rin­kimų trau­kinį Praė­jus mėne­siui nuo Sei­mo rin­kimų po­li­tinės kam­pa­ni­jos pra­ džios apie sa­vo pa­si­ry­žimą da­ly­vau­ti rin­ki­muo­se kol kas ofi­ cia­liai dek­la­ra­vo tik ke­lios did­žio­sios par­ti­jos, ku­rios jau tu­ri at­stovų par­la­men­te. Po­li­tinės nau­jokės to da­ry­ti ne­sku­ba. Sta­sys Gu­da­vi­čius s.gudavicius@diena.lt

Su­sit­varkė tik did­žio­sios

Nau­jo­sios ka­den­ci­jos Sei­mo rin­ki­ mai vyks šių metų spa­lio 14 d. Pre­zi­dentė Da­lia Gry­baus­kaitė ba­land­žio 11-ąją pa­si­rašė ir pa­ skelbė dek­retą dėl ei­li­nių Sei­mo rin­kimų da­tos. Nuo ta­da jau vyks­ ta ofi­cia­li par­la­men­to rin­kimų po­ li­tinė kam­pa­ni­ja. Tai reiš­kia, kad jau mėnesį Vy­riau­sio­ji rin­kimų ko­ mi­si­ja (VRK) ofi­cia­liai re­gist­ruo­ ja vi­sus po­ten­cia­lius kam­pa­ni­jos da­ly­vius – tas par­ti­jas ir at­ski­rus po­li­ti­kus, ku­rie ke­ti­na kan­di­da­ tuo­ti į būsimą Seimą. Ta­čiau po­li­tinės kam­pa­ni­jos da­ ly­viai re­gist­ruo­tis ne­la­bai sku­ba. Per mėnesį nuo kam­pa­ni­jos pra­ džios tai pa­darė tik ke­lios did­žio­ sios ša­lies po­li­tinės par­ti­jos, at­sto­ vau­ja­mos da­bar­ti­nia­me Sei­me ir grei­čiau­siai su­si­rink­sian­čios liū­to dalį man­datų būsi­ma­ja­me. VRK kaip sa­va­ran­kiš­kas po­li­tinės kam­pa­ni­jos da­ly­ves jau įre­gist­ra­vo Dar­bo par­tiją, Krikš­čio­nių par­tiją,

Li­be­ralų ir cent­ro sąjungą, Li­be­ ralų sąjūdį, So­cial­de­mok­ratų par­ tiją, Vals­tie­čių ir ža­liųjų sąjungą, Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo par­tiją, Tė­ vynės sąjungą-Lie­tu­vos krikš­čio­ nis de­mok­ra­tus. Kon­ser­va­to­riai, so­cial­de­mok­ra­tai, li­be­ral­cent­ris­tai ir Li­be­ralų sąjūdžio at­sto­vai ne tik įsi­re­gist­ra­vo kaip sa­ va­ran­kiš­ki par­ti­niai kam­pa­ni­jos da­ ly­viai, bet ir tai pa­darė su dau­gu­ma sa­vo kan­di­datų. Ki­tos par­ti­jos dek­ la­ruo­ja, kad vyk­dys cent­ra­li­zuotą rin­kimų kam­pa­niją, todėl at­skirų sa­vo kan­di­datų ne­re­gist­ruo­ja kaip sa­va­ran­kiškų kam­pa­ni­jos da­ly­vių. Ter­mi­nas – rugpjūtį

Be­veik vi­sos iki šiol įsi­re­gist­ra­vu­ sios par­ti­jos ne tik tu­ri sa­vo at­ sto­vus da­bar­ti­nia­me Sei­me, bet ir frak­ci­jas ja­me. Ats­tovų par­la­men­te ne­tu­rin­čios ma­žo­sios ar nau­jai įsteig­tos par­ti­ jos ne­sku­ba re­gist­ruo­tis kaip po­li­ tinės kam­pa­ni­jos da­lyvės, nors tarp jų yra ir to­kių, ku­rios, ap­klausų duo­me­ni­mis, ga­li pel­ny­ti man­datų per būsi­mus rin­ki­mus, tai Lenkų

Teisėjų veidui trūksta žmo­giš­ku­mo Į Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo (LAT) Ci­vi­li­nių bylų sky­riaus pir­ mi­nin­kus tei­kia­ma šio teis­mo teisė­ ja Si­gi­ta Rudė­naitė sa­ko, kad vie­na žmo­nių ne­pa­si­tikė­ji­mo teis­mais prie­žas­čių yra tai, jog teisė­jai ne­pa­ ro­do sa­vo žmo­giš­ko­sios pusės.

S.Rudė­naitė tei­gia, kad si­tua­ ciją pa­tai­sytų, jei teismų spren­di­ mus re­zo­nan­sinė­se by­lo­se pra­neštų ir ko­men­tuotų ne teismų at­sto­vai spau­dai, o pa­tys teisė­jai, ir šią nau­ jovę, kaip ir pe­rio­di­nes spau­dos kon­ fe­ren­ci­jas, siū­lytų įdieg­ti teis­muo­se. „Ma­no įsi­ti­ki­ni­mu, vi­suo­menė ne­pa­si­ti­ki teis­mais ir teis­mus lai­ ko sve­ti­mais vien dėl to, kad mes pa­tys ne­pa­ro­do­me sa­vo žmo­giš­ ko­sios pusės. Už­da­vi­nys pa­pras­ tas – pa­ro­dy­ti, kad teisė­jai pa­da­ ry­ti iš pa­prastų žmo­nių. Aiš­ku, tam neuž­ten­ka te­le­vi­zi­jos re­por­ tažų, kad teisė­jas su­si­rūpinęs su man­ti­ja bėga į salę nag­rinė­ti by­ los. Neuž­ten­ka žmo­gui ma­ty­ti iš salės teisėją, ku­ris sėdi aukš­čiau“, – pri­si­sta­ty­da­ma Sei­mui šią sa­ vaitę sakė S.Rudė­naitė. Anot jos, tam rei­kia to­kių for­ mų, kai „žmo­gus ga­li atei­ti ir ma­ ty­ti teisėją gyvą“. „Ne­ži­nau, ar man pri­tars ko­lek­ ty­vas, jei­gu aš būsiu pa­skir­ta. Ma­ ny­čiau, kad ne­tin­ka­ma da­bar, esant šiai si­tua­ci­jai, teismų priim­tus spren­di­mus vi­suo­me­nei pa­teik­ ti tik per at­stovą spau­dai. Siū­ly­ siu ko­le­goms, ku­rie ga­li, ku­rie tu­ ri psi­cho­lo­ginį pa­si­ren­gimą, ku­rie tu­ri tam su­gebė­jimų, pa­tiems ko­ men­tuo­ti sa­vo priim­tus spren­di­ mus, skaus­min­gus vi­suo­me­nei –

būtent dėl to, kad vi­suo­menė juos galėtų iš­girs­ti iš teisė­jo“, – žadė­ jo kan­di­datė. Taip pat ji sa­ko siū­ly­sian­ti reng­ ti pe­rio­di­nes spau­dos kon­fe­ren­ ci­jas žur­na­lis­tams, ap­va­lio­jo sta­lo dis­ku­si­jas tiek su vi­suo­menės at­ sto­vais, tiek su pro­fe­sio­na­liais tei­ si­nin­kais. „Ma­nau, to reikėtų būtent tam, kad vi­s uo­m e­n ei pa­ro­dy­t u­m e, jog teis­mai nėra at­ski­ra nuo vi­ suo­menės da­lis, kad tai yra gru­ pė vi­suo­menės, tie­siog pro­fe­si­ niu pa­grin­du su­si­būru­si į teisėjų bend­ruo­menę“, – sakė S.Rudė­ naitė.

Už­da­vi­nys pa­pras­tas – pa­ro­dy­ti, kad teisė­ jai pa­da­ry­ti iš pa­ prastų žmo­nių. Aiš­ ku, tam neuž­ten­ka te­le­vi­zi­jos re­por­tažų. Sei­mui šią sa­vaitę bu­vo pa­teik­ti du nu­ta­ri­mo pro­jek­tai pa­gal Pre­ zi­dentės Da­lios Gry­baus­kaitės dek­re­tus, ku­riais siū­lo­ma at­leis­ ti ka­den­ciją bai­gu­sią LAT Ci­vi­li­nių bylų sky­riaus pir­mi­ninkę Ja­niną Stri­pei­kienę, o į jos vietą pa­skir­ti S.Rudė­naitę. LAT Ci­vi­li­nių bylų sky­riaus pir­ mi­ninką iš pa­skirtų šio teis­mo teisė­ jų ski­ria Sei­mas pre­zi­den­to tei­ki­mu. Teismų įsta­ty­mas nu­ma­to, kad LAT Ci­vi­li­nių bylų sky­riaus pir­mi­nin­kas ski­ria­mas pen­ke­riems me­tams. BNS inf.

rin­kimų ak­ci­ja, judė­ji­mas „Taip!“, Tau­ti­ninkų sąjun­ga, „Drąsos ke­ lias“, Liau­dies par­ti­ja ir ki­tos. VRK pir­mi­nin­kas Ze­no­nas Vai­ gaus­kas dėl to ne­ma­to di­delės bė­ dos. Jis at­kreipė dėmesį, kad kam­pa­ ni­jos da­ly­viai dar bus re­gist­ruo­ja­mi be­veik tris mėne­sius – iki rugpjū­čio 10-osios, kai bus pra­dėta ofi­cia­li iš­ ke­liamų kan­di­datų re­gist­ra­ci­ja. „Ta­čiau bus re­gist­ruo­ja­mos tik tos par­ti­jos ir tie at­ski­ri kan­di­da­ tai, ku­rie prie­š tai bu­vo įsi­re­gist­ravę kaip sa­va­ran­kiš­ki po­li­tinės kam­pa­ ni­jos da­ly­viai. Tai reiš­kia, kad iki rugpjū­čio 10-osios jau ma­ty­si­me aiškų vaizdą, kas pre­ten­duos į nau­ jąjį Seimą. Po tos da­tos naujų po­ ten­cia­lių pre­ten­dentų at­si­ras­ti ne­ be­galės“, – aiš­ki­no Z.Vai­gaus­kas. Ne­ga­li rink­ti pi­nigų

Bet VRK va­do­vas pa­brėžia, kad par­ ti­jos, iki šiol ne­įsi­re­gist­ra­vu­sios kaip kam­pa­ni­jos da­lyvės, ne­ga­li vyk­dy­ti jo­kios veik­los, su­si­ju­sios su rin­kimų agi­ta­ci­ja, ne­ga­li kaup­ti kam­pa­ni­jai rei­ka­lingų pi­nigų, ku­rie galės būti leid­žia­mi tik iš spe­cia­lio­sios sąskai­

„„Ap­ri­bo­ji­mai: par­ti­jos, iki šiol ne­įsi­re­gist­ra­vu­sios kaip kam­pa­ni­jos da­

lyvės, ne­ga­li vyk­dy­ti jo­kios veik­los, su­si­ju­sios su rin­kimų agi­ta­ci­ja, taip pat ne­ga­li kaup­ti kam­pa­ni­jai rei­ka­lingų pi­nigų. Kęstu­čio Va­na­go (BFL) nuo­tr.

tos, ku­ri ati­da­ro­ma tik tuo­met, kai par­ti­ja tam­pa kam­pa­ni­jos da­ly­ve. „Įsta­ty­mas nu­ma­to, kad au­kas priim­ti ir įgy­ti tur­ti­nių prie­vo­lių dėl iš­laidų po­li­ti­nei kam­pa­ni­jai ga­li­ ma tik už­si­re­gist­ra­vus sa­va­ran­kiš­ku po­li­tinės kam­pa­ni­jos da­ly­viu. Vi­sos iš­lai­dos, skir­tos po­li­ti­nei kam­pa­ni­ jai fi­nan­suo­ti, ga­li būti ap­mo­ka­mos tik iš po­li­tinės kam­pa­ni­jos sąskai­to­ je esan­čių lėšų. Po­li­tinės kam­pa­ni­ jos lai­ko­tar­piu po­li­tinė rek­la­ma tu­ ri būti teisės aktų nu­sta­ty­ta tvar­ka pa­žymė­ta nu­ro­dant lėšų šal­tinį ir aiš­kiai at­skir­ta nuo ki­tos skleid­žia­ mos in­for­ma­ci­jos. Po­li­tinės kam­pa­

ni­jos lai­ko­tar­piu draud­žia­ma skleis­ ti po­li­tinę rek­lamą neat­ly­gin­ti­nai, išs­ky­rus dis­ku­sijų lai­das“, – var­di­ jo Z.Vai­gaus­kas. Anot jo, jei­gu paaiškės, kad ku­ ri nors ma­žes­nio­ji par­ti­ja, dar ne­ įsi­re­gist­ra­vu­si kaip kam­pa­ni­jos da­ lyvė, at­liks kokį nors su rin­kimų agi­ta­ci­ja su­si­jusį veiksmą, pa­vyzd­ žiui, su­mokės už rin­kimų pla­katų ma­ke­to di­zai­no pro­jek­ta­vimą, tai ga­li būti įver­tin­ta kaip įsta­ty­mo pa­žei­di­mas. To­kiai par­ti­jai gre­sia būti ne­įre­gist­ruo­tai da­ly­vau­ti Sei­ mo rin­ki­muo­se ir ne­tgi baud­žia­ mo­ji at­sa­ko­mybė.


8

pirmADIENIS, gegužės 14, 2012

EKONOMIKA

Valiutų kursai

Šiandien Valiuta

kiekis Santykis

Bal­ta­ru­si­jos rub­lis 10000 3,3036 DB sva­ras ster­lingų 1 4,3074 JAV do­le­ris 1 2,6727 Ka­na­dos do­le­ris 1 2,6612 Lat­vi­jos la­tas 1 4,9457 Len­ki­jos zlo­tas 10 8,1389 Nor­ve­gi­jos kro­na 10 4,5427 Ru­si­jos rub­lis 100 8,8367 Švei­ca­ri­jos fran­kas 1 2,8746

pokytis

+1,0584 % +0,1604 % +0,3190 % –0,1313 % –0,0344 % –0,3099 % –0,7212 % +0,0351 % –

Siun­čiam ­ dau­giau­sia SMS

Ben­zi­nas ­ at­pi­go

Lie­tu­vos gy­ven­to­jai iš­siun­čia dau­giau­ sia SMS ži­nu­čių iš 34 Eu­ro­pos ša­lių, kaip skel­bia „Eu­ros­tat“. Vie­nas ša­lies gy­ven­to­ jas per me­tus iš­siųs­da­vo vi­du­ti­niš­kai 2757 ži­nu­tes (vi­du­ti­niš­kai be­veik po 8 per die­ ną), kaip ro­do nau­jau­si, 2009 m., duo­me­ nys. Pa­gal šį ro­diklį Lie­tu­va ap­lenkė Ai­riją (2677), Da­niją (2413) ir Por­tu­ga­liją (2397). Mo­bi­lio­jo ry­šio skvar­ba Lie­tu­vo­je taip pat bu­vo vie­na did­žiau­sių.

Bend­rovės „Lu­koil“ ir „Or­len“ litrą 95 markės ben­zi­no par­davė po 5,01 li­ to – 3 cen­tais ma­žiau nei užp­raė­ju­ sią sa­vaitę. „Sta­toil“ de­ga­linė­se lit­ras jo kai­na­vo 5 li­tus, ar­ba 4 cen­tais ma­ žiau nei prie­š sa­vaitę. Dy­ze­li­no kai­ nos „Lu­koil“ ir „Or­len“ de­ga­linė­se ne­ si­keitė ir bu­vo 4,71 li­to už litrą, „Sta­ toil“ de­ga­linė­je jis at­pi­go 1 cen­tu, iki 4,70 li­to.

Eu­ro­pos po­li­ti­niai vėjai Ka­ro­lis Ur­bo­nas

Ty­r imų ins­t i­tu­to „So­cial Dy­na­m ics In­ter­na­t io­nal“ eko­no­m i­n ių ty­r imų va­do­vas

P

irmą kartą nuo 1988 m. Prancū­zi­jos pre­zi­den­to po­ste – kai­rio­sios dokt­ri­ nos at­sto­vas. Grai­ki­jos pi­ lie­čiai, ker­šy­da­mi už ypač griež­ tą tau­py­mo po­li­tiką, ve­dan­čią šalį į re­ce­siją ir ne­nu­mal­domą krachą, skyrė re­kor­diš­kai mažą balsų skai­ čių dau­gumą par­la­men­te turė­ju­siai Nau­jo­sios de­mok­ra­ti­jos ir „Pa­sok“ par­ti­joms. Jos ne­ga­vo pa­kan­ka­ mo val­dan­čia­jai koa­li­ci­jai su­da­ry­ ti būti­no balsų skai­čiaus. Ant­ro­ je vie­to­je at­si­dūrė prie­š gelbė­ji­mo

pa­ke­tus pa­si­sa­kan­ti ra­di­ka­lios kai­ rės pri­si­lai­kan­ti par­ti­ja „Sy­ri­za“. Artimiausiu metu trys dau­giau­ sia balsų ga­vu­sios par­ti­jos vie­na po ki­tos tu­ri po tris die­nas ves­ti de­ ry­boms ir ban­dy­ti su­da­ry­ti koa­li­ ciją. Dau­gu­ma eks­pertų pro­gno­ zuo­ja ne­pa­vy­ku­sias de­ry­bas, po ku­rių tu­ri vyk­ti pa­kar­to­ti­niai rin­ ki­mai. Ki­to­je At­lan­to pusė­je taip pat vyks­ta po­li­ti­niai ne­su­ta­ri­ mai – Fe­de­ra­li­nio re­zer­vo (FED) pir­mi­nin­kas Be­nas Ber­nan­ke pa­ skelbė, kad jei JAV vy­riau­sybė ne­ siims ūkio ska­ti­ni­mo prie­mo­nių, o kar­pys biud­žetą ir im­sis tau­py­mo po­li­ti­kos, FED bus ne­pajė­gus su­ val­dy­ti eko­no­mi­kos kri­ti­mo.

Ma­žai at­krei­pia­ma dėme­sio, ta­ čiau Ki­ni­ja ir In­di­ja, ku­rio­se gy­ve­na 2,5 mlrd. žmo­nių, ima ro­dy­ti, kad pa­klau­sa smun­ka ypač ryš­kiai. O tai tik­rai ne į ge­ra, nes ga­mi­nan­čios ir eks­por­tuo­jan­čios ša­lys grei­tai pa­jus smar­kiai su­mažė­jusį pir­kimą ir dėl to su­prastės jų pre­ky­bos ba­lan­sas. Eu­ro pro­jek­to ateitį pa­ra­ly­žiuo­ja ES biu­rok­ratų ne­pajė­gu­mas priim­ti jo­kių drąsių ir tei­singų spren­dimų, todėl jau dau­giau nei dve­jus me­tus vyks­ta nea­dek­va­tus skai­čius de­ rybų ir ko­mi­sijų su­si­rin­kimų. Vis dau­giau eks­pertų links­ta prie eu­ro zo­nos išar­dy­mo sce­na­ri­jaus, ku­ris, at­ro­do, ga­li būti vie­nin­te­lis ke­lias Eu­ro­pai išb­ris­ti iš šios krizės.

„„To­bu­la: ge­ra dar­bo vie­ta – ne tik ma­te­rialūs da­ly­kai, bet ir ge­ra at­mos­fe­ra.„ 

„Shut­ters­tock“ nuo­tr.

Moks­lei­viai sva­jos apie darbą

Šią sa­vaitę po did­žiuo­sius Lie­tu­vos mies­ tus ke­liaus pro­fe­sinės sa­va­no­rystės pro­ jek­to „Kam to rei­kia?!“ ir Ar­chi­tektū­ros [vaikų] fon­do ini­cia­ty­va – kūry­binės dirb­ tuvės „Vie­ta, ku­rio­je užaugęs norė­čiau dirb­ti...“. Ini­cia­ty­vos tiks­las – pra­plėsti moks­ lei­vių su­vo­kimą apie dar­bo ap­linką ir pa­dėti su­pras­ti, kas ją ku­ria. „Įsi­ vaiz­duo­da­mi sva­jo­nių dar­bo ap­ linką, moks­lei­viai pir­miau­sia turė­ tų gal­vo­ti ne apie pra­ban­giai įrengtą biurą, bet apie sa­ve ir ki­to­kius veiks­ nius. Dar­bo at­mos­ferą ku­ria ne tik ma­te­rialūs daik­tai – daug svar­bes­ nis yra dar­bo mik­rok­li­ma­tas, kurį for­muo­ja pa­čių dar­buo­tojų po­žiū­ris į darbą, ver­tybės ir san­ty­kiai su ko­ le­go­mis – tar­pu­sa­vio su­pra­ti­mas ir pa­si­tikė­ji­mas“, – sakė vie­nos pro­ jek­to ini­cia­to­rių te­le­ko­mu­ni­ka­cijų bend­rovės „Om­ni­tel“ so­cia­linės at­ sa­ko­mybės ir pa­ra­mos pro­jektų va­ dovė Ra­sa Pet­ruš­ke­vi­čiūtė. Ar­chi­tektū­ros [vaikų] fon­do at­ sto­vo Man­to Ti­mai­čio tei­gi­mu, ši ini­cia­ty­va – pui­ki ga­li­mybė ne tik la­vin­ti moks­lei­vių su­pra­timą apie dar­bo kli­matą, bet ir kūry­biš­kumą. „Bend­rau­da­mi su vers­lo at­sto­vais, mo­ki­niai su­ži­nos, kas le­mia dar­

bo at­mos­ferą, ir sa­vo ko­man­di­niu klasės dar­bu pa­tys ją pa­ban­dys su­ kur­ti.

Moks­lei­viai pir­miau­ sia turėtų gal­vo­ti ne apie pra­ban­giai įreng­ tą biurą, bet apie sa­ve ir ki­to­kius veiks­nius.

Kūry­binė­se dirb­tuvė­se moks­lei­ viai bus ska­ti­na­mi kūry­biš­kai pa­ žvelg­ti į mus su­pan­čią ap­linką ir sa­vo vaiz­duotę per­kel­ti į es­ki­zus, o ta­da bend­ru dar­bu – į po­pie­ri­nius ma­ke­tus“, – teigė M.Ti­mai­tis. Kūry­binės dirb­tuvės vyks nuo ge­gužės 14 iki 18 d. Kitą sa­vaitę bus skel­bi­mai gra­žiau­sio su­kur­to ma­ ke­to rin­ki­mai. KD inf.

Apie pro­jektą Ak­ty­viau­si pro­fe­sinės sa­va­no­rystės pro­jek­to „Kam to rei­k ia?!“ da­ly­v iai – 7–8 kla­sių moks­lei­v iai iš Vil­n iaus, Kau­no, Klaipė­dos ir Pa­nevė­ž io – su sa­vo miestų vers­lo at­sto­vais kūry­ binė­se dirb­t uvė­se dis­k u­t uos apie dar­bo ap­l inką ir bend­ro­mis pa­stan­ go­mis ban­dys su­kur­ti įdo­mios ir pa­ trauk­lios dar­bo vie­tos ma­ketą. Ini­cia­ty­vo­je da­ly­vau­ja Vil­niaus Bar­ bo­ros Rad­v i­laitės, Klaipė­dos „San­

tarvės“ ir Pa­nevė­ž io „Nevė­ž io“ pa­ grin­di­nių mo­kyklų bei Kau­no An­ta­ no Sme­to­nos gim­na­z i­jos mo­k i­n iai. Sa­vo miestų vers­lo at­sto­vai yra Vil­ niaus ka­m ie­n i­n ių ląste­l ių ban­kas, Klaipė­dos Va­k arų laivų ga­myk­la, Pa­nevė­ž io fut­bo­lo klu­bas „Ek­ra­nas“ ir Kau­no oro uos­tas. Ini­cia­to­r iai – mo­bi­l io­jo ry­šio bend­ rovė „Om­n i­tel“, ban­kas „Swed­bank“, VšĮ Ar­chi­tektū­ros fon­das.


9

pirmADIENIS, gegužės 14, 2012

pasaulis Pa­vo­jus ­ kanc­le­rei

Iš­vaikė ­ pro­testą

Pot­vy­nis ­ Tbi­li­sy­je

Vo­kie­ti­jos kanc­lerė An­ge­la ­ Mer­kel pra­ran­da po­zi­ci­jas ­ Vo­kie­ti­jo­je. Va­kar pir­ma­lai­ kiai rin­ki­mai vy­ko Šiaurės Rei­ ne-Vest­fa­li­jo­je. Šie re­zul­ta­tai ne­re­tai pa­de­da pro­gno­zuo­ ti fe­de­ra­li­nių rin­kimų baigtį. A.Mer­kel kon­ser­va­to­riams dar prie­š rin­ki­mus pro­gno­zuo­tas rinkėjų kir­tis.

Is­panų po­li­ci­ja iš­vaikė šim­ tus „Pa­si­pik­ti­nu­siųjų“ judė­ ji­mo ak­ty­vistų, ku­rie šeš­ta­ die­nio naktį pra­lei­do vie­no­ je cent­rinė­je Mad­ri­do aikštė­ je. Į Is­pa­ni­jos miestų gat­ves išė­jo tūkstan­čiai šūkius skan­ duo­jan­čių „pa­si­pik­ti­nu­siųjų“. Pro­tes­tuo­se da­ly­va­vo apie 30 tūkst. žmo­nių.

Gru­zi­jos sos­tinę Tbi­lisį už­lie­ jo po­tvy­nio ban­ga. Žu­vo ma­ žiau­siai 5 žmonės, de­šim­tys bu­vo su­žeis­ti. Van­duo ska­la­vo mies­to cent­rinę dalį. Nutrū­ ko elekt­ros tie­ki­mas, bu­vo už­ lie­ti ke­liai. Pra­neš­ta apie ke­ lias pur­vo nuo­šliau­žas. Pot­ vynį su­kėlė sa­vait­galį siau­tu­ si liū­tis.

Nu­šau­tas tai­kos pa­siun­ti­nys Lai­kas iki tarp­tau­ti­nių pa­jėgų iš­ ve­di­mo iš Af­ga­nis­ta­no mažė­ja, ta­čiau sau­gu­mo šio­je ša­ly­je ne­ ra­si nė su ži­bu­riu. Sek­ma­dienį kul­kos pa­kir­to pre­zi­den­to Ha­mi­ do Kar­zai pa­tarėją Mul­lah Ar­salą Rah­ma­ni.

„„Spin­du­lys: sek­ma­dienį pas pre­zi­dentą K.Pa­pou­lią su­si­tikę graikų po­li­ti­kai, re­gis, su­tarė, kad vy­riau­sybė bus.­ 

AFP nuo­tr.

De­ry­bo­se – vil­ties spin­du­lys Grai­ki­jos pre­zi­den­to 82 metų Ka­ro­lo Pa­ pou­lio ka­bi­ne­te sa­vait­galį bu­vo karš­ta. Čia ie­tis rėmė vy­riau­sybę no­rin­tys for­muo­ti po­li­ti­kai. Re­gis, de­ry­bos bu­vo sėkmin­gos. Būti­nas su­si­ta­ri­mas

Grai­k i­jai reikė­jo komp­ro­m i­so. Kaip jį pa­siek­ti, kai vie­ni po­li­ti­ kai kal­ba apie tau­pymą ir to­lesnį tarp­tau­ti­nių kre­di­to­rių rei­ka­la­ vimų vyk­dymą, o ki­ti sa­ko, kad jiems ES ir Tarp­tau­ti­nio va­liu­tos fon­do (TVF) dik­ta­tas įgri­so? Ga­ liau­siai, vi­suo­menė. Did­žio­ji da­lis graikų sa­ko, kad jiems tau­py­mo – per akis, ta­čiau jie no­ri iš­lik­ti eu­ ro zo­no­je. Vi­si šie klau­si­mai pa­ki­bo Grai­ki­ jos pre­zi­den­tui virš gal­vos. Re­gis, su už­duo­ti­mi jis su­si­tvarkė, nors dar anks­ti tai tvir­tai pa­sa­ky­ti. Va­kar neo­fi­cia­liai pa­skelb­ta, kad vy­riau­sybę galėtų su­for­muo­ti dvi did­žio­sios tra­di­cinės so­cia­listų bei kon­ser­va­to­rių ir proeu­ro­pinė De­ mok­ra­tinė kai­rio­ji par­ti­ja. Tie­sa, su­si­ta­ri­mas ne­bu­vo ofi­cia­liai pa­ tvir­tin­tas, bet bent jau bu­vo aiš­ku, kad prie­š tau­pymą nu­si­sta­čiu­si par­ ti­ja „Sy­ri­za“ trau­kia­si į opo­zi­ciją. Nuo­mo­nių skir­tu­mai

Svar­biau­sias tiks­las – kad nau­jo­ ji vy­riau­sybė, jei vis dėlto bus su­ for­muo­ta, veiktų ir vyk­dytų įsi­pa­ rei­go­ji­mus. Prie­šin­gu at­ve­ju ga­li nu­tik­ti blo­giau­sia – Atė­nai ne­gaus žadėtų mi­li­jardų ir bank­ru­tuos. Pas­kui lau­kia tik vie­nas ke­lias – pa­lik­ti eu­ro zoną. Did­žiau­sia pro­ble­ma iki šiol bu­vo „Sy­ri­za“. Par­ti­ja ga­vo dau­giau nei

50 vietų par­la­men­te ir kaip rei­kiant pa­tampė už ūsų tiek kon­ser­va­to­ rius, tiek so­cia­lis­tus. Par­ti­jos va­do­ vas 37 metų Ale­xis Tsip­ras tvir­ti­no, kad ne­si­jungs į koa­li­ciją su jo­kia jė­ ga, ku­ri ke­ti­na to­liau lai­ky­tis su ES ir TVF su­da­rytų su­si­ta­rimų. Tie­sa, A.Tsip­ras neigė, kad galėtų Grai­kiją iš­ves­ti iš eu­ro zo­nos.

Kodėl aš tu­riu tikė­ti, kad jie dėl ko nors su­ si­tars. Jiems rūpi tik vald­žia, o mes sėdi­ me ir gal­vo­ja­me, kaip reikės su­si­mokė­ti sąskai­tas už elektrą. Kon­ser­va­to­rių Nau­jo­sios de­mok­ ra­ti­jos ir so­cia­listų PA­SOK par­ti­jos pa­brėžė, kad Grai­ki­ja be kre­di­to­rių pa­gal­bos neiš­gy­vens. „Grai­kai su­ teikė mums man­datą bend­ra­dar­ biau­ti, kad būtų kei­čia­ma po­li­ti­ka, bet lie­ka­ma eu­ro zo­no­je“, – sakė Nau­jo­sios de­mok­ra­ti­jos par­ti­jos ly­de­ris An­to­nis Sa­ma­ras. So­cia­listų ly­de­ris buvęs fi­nansų mi­nist­ras Evan­ge­las Ve­ni­ze­las va­ kar pa­brėžė, kad su­si­ti­ki­mas pri­ėjo „ak­la­vietę“ dėl par­ti­jos „Sy­ri­za“ už­sis­py­ri­mo. Vis dėlto op­ti­miz­mo jis sakė turįs.

Ta­čiau ana­li­ti­kai per­spėjo, kad jei su­si­ta­ri­mas dėl nau­jo­sios vy­ riau­sybės buk­suos ir bus skel­bia­ mi nau­ji rin­ki­mai, to­kios par­ti­jos, kaip „Sy­ri­za“, galėtų iš pir­mos vie­ tos išs­tum­ti kon­ser­va­to­rius ir gau­ti pa­pil­do­mai 50 vietų par­la­men­te. „Ru­siš­ka ru­letė“

Pap­ras­ti grai­kai tvir­ti­no, kad jiems per­ne­lyg ne­svar­bu, kas for­muos vy­riau­sybę. „Kodėl man tu­ri rūpėti, kad jie dėl ko nors su­si­tars? Jiems rūpi tik vald­žia, o mes gal­vo­ja­me, kaip reikės su­si­mokė­ti sąskai­tas už elektrą, – sakė 53 metų Ma­ria Kis­ sou. – Ga­li­me ei­ti bal­suo­ti.“ Mo­te­ris pri­dūrė, kad bal­sa­vo už „Sy­rizą“ ir jos ly­derį A.Tsiprą: „Jis jau­nas, aš mėgstu jį, nes jis ke­ti­na per­si­derė­ti su eu­ro­pie­čiais.“ Ne­nuos­ta­bu, kad nuo­tai­kos vi­ suo­menė­je – niū­rios. Kas penk­tas grai­kas ne­tu­ri dar­bo, ne­dir­ba be­veik pusė jau­ni­mo. Ma­ža to, jei iki bir­že­ lio Grai­ki­ja ne­su­lauks nau­jo pa­gal­ bos pa­ke­to, ji ne­be­turės pi­nigų. Ta­čiau net 78 pro­c. graikų ma­no, kad ša­lis tu­ri lik­ti eu­ro zo­no­je. Kre­di­to­riai tvir­ti­na, kad vie­nin­ te­lis būdas tai pa­siek­ti yra tau­py­ti, kri­ti­kai at­rėžia, jog tau­py­mas blo­ gi­na ša­lies eko­no­minę pa­dėtį. An­tai A.Tsip­ras yra pa­brėžęs, kad eu­ro­pie­čiai ble­fuo­ja teig­da­mi, jog ga­li leis­ti grai­kams pa­lik­ti eu­ro zoną. Ta­čiau Briu­se­lis at­kir­to, kad to­kia ga­li­mybė yra, nes ban­kams nu­ra­šius Grai­ki­jos sko­las pa­vo­jus Eu­ro­pos fi­ nansų sis­te­mai su­men­ko. Kon­ser­va­ty­vu­sis graikų dien­raš­ tis „Kat­hi­me­ri­ni“ pa­brėžė, kad vals­ tybė at­si­dūrė pa­vo­ju­je, o cent­ro kai­ rės laik­raš­tis „Eth­nos“ tvir­ti­no, kad po­li­ti­kai „žaid­žia ru­sišką ru­letę“. „Reu­ters“, BBC, BNS inf.

Pa­reigū­nas nu­šau­tas iš pra­va­ žiuo­jan­čios ma­ši­nos. M.A.Rah­ ma­ni anks­čiau dir­bo Ta­li­ba­no vy­ riau­sybė­je. Buvęs aukš­to­jo moks­lo mi­nist­ ras Ta­li­ba­no vy­riau­sybė­je dir­bo nuo 1996 iki 2001 m. Po in­va­zi­jos jis pa­si­traukė iš is­la­mistų pa­jėgų ir pri­si­dėjo prie H.Kar­zai vy­riau­ sybės. Vėliau ta­po de­ry­bi­nin­ku su ta­li­bais. „Išė­jusį iš namų jį ne­tru­kus pa­kir­to vie­nin­telė kul­ka, pa­leis­ ta iš pra­va­žiuo­jan­čio au­to­mo­bi­ lio. Kul­ka jam per­skrodė kai­riąją ranką ir pa­taikė į širdį, – sakė au­ kos anū­kas Mo­ham­ma­das Wa­ri­ sas. – Jis mirė li­go­ninė­je.“ Pa­sak neo­fi­cia­lių šal­ti­nių, vi­ sai ne­se­niai M.A.Rah­ma­ni bu­vo už­mezgęs ry­šius su aukš­to ran­go Ta­li­ba­no ly­de­riais. Tie­sa, pa­sta­ ruo­ju me­tu de­ry­bos su Ta­li­ba­nu ne­bu­vo sėkmin­gos. Kar­tu su ta­ li­bais derė­tis su vy­riau­sy­be at­si­ sakė ir su­kilė­lių gru­puotė „Hezbi-Is­la­mi“. M.A.Rah­ma­ni gy­ve­no Ka­bu­ le, griež­tai sau­go­mas Af­ga­nis­ta­ no sau­gu­mo tar­nybų. Pa­reigū­nai pa­tvir­ti­no, kad už­puo­li­kui pa­vy­ko pa­bėgti. Tie­sa, Ta­li­ba­nas pa­neigė, jog su­si­do­ro­jo su M.A.Rah­ma­ni. Pas­ta­ro­ji žūtis yra dar vie­nas stip­rus smūgis H.Kar­zai pa­stan­ goms siek­ti tai­kos. Per­nai rugsėjį per tai­kos pa­siun­ti­niu ap­si­me­tu­ sio ta­libų mir­ti­nin­ko iš­puolį žu­

vo buvęs šios ta­ry­bos va­do­vas ir buvęs pre­zi­den­tas Bur­ha­nud­di­ nas Rab­ba­ni. Šeš­ta­dienį nuo­sto­lių Af­ga­nis­ta­ ne pa­tyrė ir sąjun­gi­ninkų pa­jėgos. Du britų ka­rius nu­šovė Af­ga­nis­ ta­no po­li­ci­jos pa­reigū­nai, dar du žu­vo per ko­vos veiks­mus. Pa­sak pa­reigūnų, Jung­tinės Ka­ ra­lystės ka­rius nu­šovė Af­ga­nis­ ta­no po­li­ci­jos pa­reigū­nai. Nors teig­ta, kad pa­sta­rie­ji galė­jo bū­ ti pa­reigū­nais per­si­rengę su­kilė­ liai, vėliau pra­neš­ta, kad už­puo­ li­kai Af­ga­nis­ta­no po­li­ci­jo­je dir­bo jau apie me­tus. Pa­reigū­nai pri­klausė vie­nai kon­sul­tantų gru­pei ir tuo me­tu, kai įvy­ko in­ci­den­tas, turė­jo už­ tik­rin­ti sau­gumą per vieną su­si­ ti­kimą su vie­tos pa­reigū­nais. Tarp­tau­tinės sau­gu­mo pa­gal­ bos pa­jėgos pra­nešė, kad vie­nas iš už­puo­likų bu­vo nu­kau­tas, ki­ to te­beieš­ko­ma. Žu­vu­sių britų šeimų ar­ti­mie­ji bu­vo in­for­muo­ti apie ne­tektį.

Išė­jusį iš namų jį ne­ tru­kus pa­kir­to vie­ nin­telė kulka, pa­leis­ ta iš pra­va­žiuo­jan­čio au­to­mo­bi­lio.

Per jau il­giau nei de­šimt­metį vyks­tantį karą Af­ga­nis­ta­ne žu­vo iš vi­so 421 britų ka­rys. Šeš­ta­dienį Af­ga­nis­ta­ne žu­vo du ki­ti NA­TO ka­riai – vie­nas per spro­gimą, o ki­tas – dėl „su ko­vos veiks­mais ne­su­si­ju­sio su­ža­lo­ji­mo“. „The New York Ti­mes“, BNS inf.

„„Ata­ka: ne­ži­no­mi už­puo­li­kai Af­ga­nis­ta­no sos­tinė­je nu­šovė de­ry­bi­

ninką su ta­li­bais M.A.Rah­ma­ni. 

„Reu­ters“ nuo­tr.


10

pirmADIENIS, gegužės 14, 2012

sportas

„Žal­gi­ris“ ne­lei­do vil­nie­čiam Kau­no „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai se­zo­ną bai­ gė iš­ko­vo­ję tris tro­fė­jus – Lie­tu­vos krep­ ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF), Bal­ti­jos krepšinio lygos (BBL) ir Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­gos (LKL) čem­pio­nų tau­res.

Ma­rius Bag­do­nas, Ro­mas Po­de­rys

Tre­čio­sio­se LKL fi­na­lo rung­ty­nė­se kau­nie­čiai 90:84 pa­gul­dė ant men­ čių Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tą“ ir lai­ mė­jo se­ri­ją iki tri­jų per­ga­lių sau­su re­zul­ta­tu – 3:0. Va­kar po už­si­tę­su­sios žval­gy­ bos ini­cia­ty­vą pe­rė­mė „Žal­gi­ris“: pen­kis taš­kus iš ei­lės pel­nė Mar­ko Po­po­vi­čius ir – 15:12. Net­ru­kus po tri­taš­kį pa­tai­kė Man­tas Kal­nie­tis ir Ta­das Kli­ma­vi­čius – 21:17, o ant­ ro­jo kė­li­nio sa­vo įspū­din­gą pa­si­ro­ dy­mą fi­na­lo se­ri­jo­je pra­tę­sė To­mas De­li­nin­kai­tis – 27:20. Trys iš ei­lės kau­nie­čių klai­dos iš­kart at­si­lie­pė re­zul­ta­tui – Vil­ niaus eki­pos le­gio­nie­rius Ty­re­ se’as Ri­ce’as jį per­svė­rė 31:30. Pau­liaus Jan­kū­no, M.Kal­nie­čio, T.De­li­nin­kai­čio ir Dai­niaus Ša­len­ gos dė­ka „Žal­gi­ris“ vėl šo­vė pir­ myn – 47:43. Per pir­m ą­j ą rung­ty­n ių da­ lį „Žal­gi­rį“ į prie­kį ve­dė T.De­li­ nin­kai­tis, su­rin­kęs 16 taš­kų (iš jų 4/6 tri­taš­kių), vil­nie­čius – Re­nal­ das Sei­bu­tis, pel­nęs 18 taš­kų (iš jų 7/7 bau­dų). Žal­gi­rie­čiai ko­vą dėl ka­muo­lio lai­mė­jo 24:14 ir tiks­ liau mė­tė tri­taš­kius – ati­tin­ka­mai 8/17 (47 pro­c.) ir 4/13 (30) pro­c., bet pra­sčiau nei vil­nie­čiai pa­tai­kė bau­das – 11/20 (55 pro­c.) ir 12/17 (70 pro­c.). Tre­čia­ja­me kė­li­ny­je žal­gi­rie­ čiai va­džių neat­lei­do: pir­miau­

sia T.De­li­nin­kai­tis ir P.Jan­kū­nas, po to ir M.Po­po­vi­čius bei Mi­lo­va­ nas Ra­ko­vi­čius pa­di­di­no per­sva­rą – 66:54. Vil­nie­čiai sten­gė­si iš pa­ sku­ti­nių­jų – 72:70, bet M.Po­po­vi­ čiaus bom­bos bu­vo triuš­ki­nan­čios – 76:70, o azar­tiš­ko­jo kroa­to pa­ vyz­dys įkvė­pė ir ki­tus „Žal­gi­rio“ žai­dė­jus – 85:70. Po šio kau­nie­čių spur­to iš vil­ nie­čių lyg kas bū­tų iš­lei­dęs orą – sos­ti­nės ko­man­da žai­dė taip, lyg no­rė­da­ma kuo grei­čiau pa­si­ra­šy­ti vi­siš­kos ka­pi­tu­lia­ci­jos ak­tą. LKL čem­pio­nų tau­rę žal­gi­rie­ čiams įtei­kė LKF pre­zi­den­tas, le­ gen­di­nis „Žal­gi­rio“ vi­du­rio puo­ lė­jas Ar­vy­das Sa­bo­nis. Kau­nie­čiai lai­mė­jo vi­sus še­šis šio se­zo­no tar­pu­sa­vio ma­čus su sos­ti­ nės eki­pa, o per pa­sta­ruosius dve­ jus me­tus san­ty­kis – 12:1 „Žal­gi­rio“ nau­dai. Tai bu­vo ke­tu­rio­lik­ta­sis LKL fi­ na­las nuo 1999-ųjų, ku­ria­me var­ žė­si „Žal­gi­rio“ ir „Lie­tu­vos ry­to“ krep­ši­nin­kai.

„„Atminimui: LKL čempionais keturioliktą kartą tapę žalgiriečiai sausakimšoje „Žalgirio“ arenoje šypsojosi dau

Sta­tis­ti­ka „Žal­gi­ris“ – „Lietuvos rytas“ 2012 05 13, Kau­no „Žal­gi­rio“ are­na, 15226 žiū­ro­vai.

90:84

(25:20, 22:24, 22:19, 21:21) „Žal­gi­ris“: M.Po­po­vi­čius 20 taš­kų (6 re­zul­ta­ty­vūs per­ da­vi­mai), T.De­li­nin­kai­tis 19, R.Jav­to­kas 14, D.Ša­len­ga 11, M.Kal­nie­tis 7 (4 at­ko­vo­ti ka­ muo­liai, 4 re­zul­ta­ty­vūs per­da­vi­mai), T.Kli­ ma­vi­čius (5 at­ko­vo­ti ka­muo­liai) ir P.Jan­kū­ nas (10 at­ko­vo­tų ka­muo­lių) po 6, V.Lip­ke­vi­ čius 5, M.Ra­ko­vi­čius 2.

„„Žalgiriečiai: LKF prezidentas A.Sabonis LKL čempionų taurę įteikė

„Žalgirio“ kapitonui P.Jankūnui.

„„ Tradicija: šampanas „Meunier & Cie“ – svaigus „Žalgirio“ pergalių

gėrimas.

„Lie­tu­vos ry­tas“: R.Sei­bu­tis 24 (8 at­ko­vo­ti ka­muo­liai), S.Bab­raus­kas 14, J.Va­lan­čiū­nas 12, M.Ka­te­ ly­nas 11, A.Ra­ši­čius 8, T.Ri­ce’as 5, A.Jo­man­ tas 4, P.Sa­mar­džis­kis ir L.Ro­bert­sas po 3.

Ko­man­dų ro­dik­liai: dvi­taš­kiai – 15/28 (53 pro­c.) ir 18/29 (62 pro­c.), tri­taš­kiai – 14/31 (45) ir 10/21 (47), bau­dų me­ti­mai – 18/33 (54) ir 18/24 (75), at­ko­vo­ta ka­muo­lių – 38 ir 24, pe­rim­ta – 6 ir 8, re­zul­ta­ty­vūs per­da­vi­mai – 19 ir 15, klai­ dos – 12 ir 11. „„Gerbėjai: „Žalgirio“ sirgaliai su pergalės šūkiais lūpose užtvindė miesto gatves ir aikštes.


11

pirmADIENIS, gegužės 14, 2012

sportas

ms pa­jaus­ti, kas yra per­ga­lė

„„Lyderis: vakar M.Popovičius buvo tiesiog nesulaikomas. 

„„Tvirtai: „Žalgirio“ savininkas

ugybei fotografų.

Vai­do­to Gri­go, To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

Vladimiras Romanovas patikino, kad taurė iš Kauno neiškeliaus.

Komentarai Alek­sand­ras Tri­fu­no­vi­čius „Žal­g i­r io“ vy­r iau­sia­sis tre­ne­r is

D

i­d žiuo­j uo­s i ne tik sa­vo vai­k i­n ais, bet ir ta ke­l ia­ tūks­t an­t i­n e mi­n ia, ku­r i vi­s ą se­z o­n ą bu­vo mū­s ų di­d žiau­s ias mo­t y­v uotojas. Kau­n o sir­g a­l iai nuo­s ta­b ūs. Džiau­g iuo­s i, kad LKL fi­n a­l e nu­g a­l ė­j o­m e stip­r ų var­ž o­v ą, ku­r is mums me­tė rim­t ą iš­ šū­k į ir ver­tė ko­vo­t i iki ga­lo. Po pir­ mų­j ų „Žal­g i­r io“ per­g a­l ių iš var­ž o­v ų sto­v yk­los ne­s u­l au­kė­me jo­k io svei­ ki­n i­mo. Gal­būt „Lie­t u­vos ry­t as „ pa­ svei­k ins mus da­b ar? Se­z o­n as bu­vo įdo­mus, o pa­s ku­t i­n is ma­č as – la­b ai ner­v in­gas. Ne­leng­va bu­vo su­t var­dy­ ti emo­c i­j as, ta­č iau se­z o­no pa­b ai­go­ je mes pui­k iai su­s i­do­ro­j o­me su sa­vo už­duo­t i­m is. Per pa­s ku­t i­nes rung­t y­ nes pra­me­tė­me net 15 bau­dų. Tai ro­ do, kad jau­du­lys sa­vo pa­d a­rė. Vis dėl­to mus iš­g el­b ė­j o pui­k i ko­v a dėl ka­muo­l io. Lai­mė­t i vi­s as se­z o­no tar­ pu­s a­v io dvi­ko­vas su „Lie­t u­vos ry­t u“ – ko­m an­d a, ku­r i bu­vo bu­r ia­m a Eu­ ro­ly­g ai, yra pui­k us pa­s ie­k i­m as. Pri­ si­p a­ž in­s iu, kad man nu­g a­l ė­t i „Lie­ tu­vos ry­t ą“ bu­vo svar­bu iš prin­c i­p o, nes esu dir­b ęs šia­me klu­b e.

To­mas De­li­nin­kai­tis „Žal­g i­r io“ gy­nė­jas

N

ors šią LKL fi­n a­l o se­r i­ ją lai­m ė­j o­m e sau­s u re­ zul­t a­t u, leng­v a tik­r ai ne­ bu­vo. Rei­k ė­j o ko­vo­t i iš vi­s ų jė­g ų. Džiau­g ia­m ės, kad fi­n i­š a­ vo­m e to­k ia gra­ž ia per­g a­l e. Ver­t in­

ti vi­s ą se­zo­n ą su­dė­t in­g a. Bu­vo vi­s o­ kių rung­t y­n ių. Pa­s i­t ai­kė aki­m ir­k ų, kai jau­tė­m ės sun­k iai, pa­t y­rė­m e ir džiu­g ių aki­m ir­k ų. Vis dėl­to fi­n i­š as – neei­l i­n is: iš­ko­vo­j o­m e tris tro­fė­ jus, tris ti­t u­lus. Da­b ar po­r ą sa­v ai­tė­ lių pail­s ė­s i­me, po to jau pra­dė­s i­me gal­vo­t i apie Lie­t u­vos rink­t i­nę ir pa­ si­ren­g i­m ą olim­pi­n ių žai­dy­n ių at­ran­ kos var­ž y­b oms.

mis nė­r a Son­ny Weem­s o, ku­r is bu­ vo vie­n as mū­s ų ko­m an­d os ly­d e­r ių. Vis dėl­to se­z o­n o pa­b ai­g o­j e pa­ro­d ė­ me cha­r ak­te­r į, kad esa­m e kie­t i vy­ rai, „su kiau­š iais“ ir pel­ny­t ai nu­g a­l ė­ jo­m e. Esu la­b ai dė­k in­g as tre­n e­r iui, ku­r is pa­d a­rė la­b ai daug ir šį se­z o­n ą tu­rė­j o daug iš­ken­t ė­t i.

Alek­sand­ras Dži­ki­čius

„Lie­tu­vos ry­to“ vy­r iau­sia­sis tre­ne­r is

Ro­ber­tas Jav­to­kas

„Žal­g i­r io“ vi­du­r io puo­lė­jas

Į

kiek­v ie­n ą ma­č ą ei­n a­me nu­s i­tei­ kę ko­v in­g ai ir apie jo­k į skir­t u­m ą ar per­g a­lės sun­k u­m ą ne­g al­vo­j a­ me. Ne­s i­t i­kė­j o­me, kad fi­n a­lo se­ ri­j a baig­s is 3:0, ta­č iau kas kar­t ą žen­ gė­me į aikš­tę ko­vo­t i iš vi­s ų jė­g ų. LKL fi­na­le ge­r iau žai­dė­me, to­dėl pel­ny­tai lai­mė­j o­me.

N

e­no­r iu daug­ž o­d žiau­t i. Šį kar­t ą pa­g rin­d i­n ė „Žal­g i­ rio“ per­g a­lės prie­ž as­t is – puo­l i­me at­ko­vo­t i ka­muo­ liai. Tre­č io­j o­j e dvi­ko­vo­j e dau­g u­m a mū­s ų ro­d ik­l ių – ge­res­n i, ta­č iau pra­ lai­mė­j o­me. Ne­p a­v y­ko iš­veng­t i ban­ ga­v i­m o. Šį se­z o­n ą žai­d ė­m e dvie­ juo­s e fi­n a­l o ket­ver­t uo­s e, ta­č iau pra­l ai­mė­j o­me LKL fi­n a­lo se­r i­j ą, ku­ ri bu­vo svar­biau­s ia.

„„Snaiperis: T.Delininkaitis antrose rungtynėse iš eilės tritaškiais meti-

mais varė į neviltį vilniečius.

Mar­ko Po­po­vi­čius „Žal­g i­r io“ gy­nė­jas

E

su la­b ai lai­m in­g as, kad su šiais vai­k i­n ais, tre­n e­ riu bei vi­s ais ki­t ais klu­b o žmo­n ė­m is pa­d o­v a­n o­j o ­ me Kau­n ui nuo­s ta­b ią per­g a­l ę. Di­ džiuo­j uo­s i, kad esu ne tik šios ko­ man­d os, ta­č iau ir Kau­n o da­l is. Tre­n e­r is prieš tre­č ią ­j į ma­č ą sa­k ė, kad pri­v a­l o­m e už­b aig­t i pra­d ė­t ą dar­b ą, ne­p ra­r as­t i kon­c ent­r a­c i­j os, ko­vo­t i iki ga­l o. Tre­č ia­j a­m e kė­l i­n y­ je pe­r ė­m ė­m e ini­c ia­t y­v ą ir pel­n y­ tai nu­g a­l ė­j o­m e. Se­z o­n as bu­vo sun­ kus, ne­m a­ž ai pra­r a­d o­m e, ne­m a­ž ai ką įgi­j o­m e. Gai­l a, kad da­b ar su mu­

Re­nal­das Sei­bu­tis

„Lie­tu­vos ry­to“ gy­nė­jas

S

vei­k i­n u „Žal­g i­r į“, lai­m ė­j u­s į Lie­t u­v os čem­p io­n a­t ą. Kau­ nie­č iai žai­d ė la­b ai ge­r ai vi­ są fi­n a­l o se­r i­j ą ir pel­n y­t ai nu­g a­l ė­j o. Ati­d a­v ė­m e ne­m a­ž ai jė­ gų, ta­č iau vis vien pra­l ai­m ė­j o­m e. „Žal­g i­r is“ ge­r iau pa­s i­r uo­š ė le­m ia­ moms ko­v oms. Prieš pa­s ku­t i­n ę dvi­k o­v ą psi­c ho­l o­g i­n is spau­d i­m as bu­v o ma­ž es­n is, nes ne­t u­r ė­j o­m e ką pra­r as­t i. Įdė­j o­m e daug pa­s tan­ gų, bet rung­t y­n ių pa­b ai­g o­j e pa­d a­ rė­m e ke­l ias klai­d as, ku­r ios ir bu­v o le­m ia­m os.

„„Strategas: „Žalgirio“ vairininkui A.Trifunovičiui (dešinėje) pergalė prieš

„Lietuvos rytą“ – principinė.


12

pirmADIENIS, gegužės 14, 2012

14p.

Studentiškas dizainas intriguoja.

namai

namai@diena.lt Redaktorė Vereta Rupeikaitė

Hie­rar­chi­jai ar­chi­ Kau­no „stik­lai­nis“ ga­lė­tų lik­ti tar­si ne­su­ ge­bė­ji­mo tar­tis, ne­mo­kė­ji­mo ras­ti gra­žų spren­di­mą pa­mink­las. Taip ma­nan­tis kul­ tū­ros vi­ce­mi­nist­ras Ge­di­mi­nas Rut­kaus­ kas ne­tei­si­na nei ar­chi­tek­tų, nei pa­vel­do­ sau­gi­nin­kų. Ve­re­ta Ru­pei­kai­tė

v.rupeikaite@kaunodiena.lt

„„Pro­vo­ka­ci­ja: to­kiais Kau­no vaiz­dais ar­chi­tek­tas M.Mi­liukš­tis sie­kė at­

kreip­ti dė­me­sį į šiuo­lai­ki­nės ir se­no­sios ar­chi­tek­tū­ros san­ty­kį.Min­dau­go Mi­liukš­čio mon­ta­žai

Vie­šai pra­si­ver­žu­si prieš­prie­ša tarp ku­rian­čių­jų pa­sta­tus ir juos sau­gan­čių­jų – ne vien am­bi­ci­ jų ka­ras. Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja, ku­ riai yra pa­val­dus Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­tas (KPD), ne­nus­te­bo. Prie­šin­gai, vis gi­lė­jan­ti pro­ble­ma bu­vo ma­to­ma ir iš vir­šaus. Mi­nis­te­ri­jos at­sto­vai ža­da ap­lan­ ky­ti Kau­no ar­chi­tek­tus ir tie­sio­giai su jais pa­bend­rau­ti. Ma­no­ma, kad re­zul­ta­tų duos ne for­ma­lūs, stai­ giai su­ra­šy­ti do­ku­men­tai, bet il­gas ir kruopš­tus pro­fe­sio­na­lų dar­bas. „Tik ta­da at­si­ran­da tik­rai gra­žių ir sklan­džių ar­chi­tek­tū­ros spren­di­ mų, pas mus to­kių – aki­vaiz­di sto­ ka“, – ap­gai­les­ta­vo G.Rut­kaus­kas. Vi­ce­mi­nist­ru, ku­ruo­jan­čiu pa­vel­do sri­tį, jis ta­po praė­ju­sių me­tų gruo­ dį. Jis pri­sta­to­mas kaip ar­chi­tek­tas ir pa­vel­do­sau­gi­nin­kas. Kau­no ar­chi­tek­tai sa­vo ruož­tu drįs­ta pri­pa­žin­ti, kad dėl ne­vy­ku­ sių ar­chi­tek­tū­ri­nių spren­di­mų yra kal­ti ir pa­tys. „Ką ge­ro esa­me pa­ sta­tę Se­na­mies­ty­je?“ – re­to­riš­ kai klau­sė ar­chi­tek­tas Ge­di­mi­nas

Ge­di­mi­nas Ju­re­vi­čius:

Ką ge­ro esa­me pa­sta­tę Kauno se­na­ mies­ty­je? Ju­re­vi­čius, su ko­le­go­mis svars­tęs su­si­da­riu­sią si­tua­ci­ją. Kau­nie­čiai tei­gė siek­sią, kad pra­si­dė­jęs bruz­ de­sys pa­siek­tų vals­ty­bi­nį ly­gį. In­ter­viu „Kau­no die­nai“ da­ vęs kul­tū­ros vi­ce­mi­nist­ras G.Rut­ kaus­kas ža­dė­jo ne vie­ną po­ky­tį, tie­sa, ne­grei­tą. Jo įsi­ti­ki­ni­mu, po vie­nu sta­ty­bos tai­syk­lių sto­gu rei­ kė­tų pa­kiš­ti tiek nau­ją­ją, tiek se­ ną­ją ar­chi­tek­tū­rą. Jis ne­pa­tei­si­na spe­cia­lių­jų pla­nų ri­bų brai­žy­mo ne­tu­rint ap­ra­šo, kas ir kaip tu­ri bū­ti sau­go­ma. Dar dau­giau – ža­ da­ma per­žiū­rė­ti kul­tū­ros ver­ty­bių re­gist­rą ir trum­pin­ti sau­go­mų ob­ jek­tų są­ra­šą. – Gal­būt mū­sų ar­chi­tek­tų ke­ lia­mos pro­ble­mos, su­si­ju­sios su pa­vel­do ver­ty­bė­mis, yra vien­pu­sės? – Priešp­rie­ša ma­to­ma se­niai. Tai ir pa­vel­do­sau­gos, ir ap­skri­tai ar­chi­ tek­tū­ros va­dy­bos pro­ble­ma. Tarp šiuo­lai­ki­nės ir is­to­ri­nės ar­chi­tek­tū­ ros ap­sau­gos, tvar­ky­bos bei plėt­ros nė­ra nu­si­sto­vė­ju­sios jo­kios nuo­sek­ les­nės tvar­kos. Ten, kur dir­ba res­ tau­ra­to­riai, tai jų lys­vės, nors vi­sa ar­chi­tek­tū­ra yra čia pat, su­si­mai­ šiu­si: is­to­ri­nė, vė­les­nių lai­ko­tar­pių ir vi­siš­kai nau­ja. Vis­kas per daug ašt­ri­na­ma: jei ar­chi­tek­tū­ra nau­ja, ji esą bū­ti­nai ga­dins. Žiū­rint „is­to­rio­so­fiš­kai“, vi­suo­met vie­nas ar­chi­tek­tū­ri­nis sti­lius kei­tė ki­tą. Vis­kas nuo­sek­liai suau­go į mies­to ur­ba­nis­ti­nį gy­vy­ bės me­dį.

„„Bokštai: nei paveldo saugotojai, nei

Šian­dien ta­po­me ideo­lo­gais. Prob­le­ma yra ne tik pa­vel­do­sau­ gi­nin­kų, bet ir šiuo­lai­ki­nių ar­chi­ tek­tų. Ža­viuo­si kal­bė­ji­mu­si, ku­ris įvy­ko po ar­chi­tek­tų pi­ke­to. Tai bu­ vo bū­das pra­dė­ti ieš­ko­ti dia­lo­go. – Tiek ar­chi­tek­tų, tiek pa­vel­do sau­go­to­jų tiks­las bend­ras, o ke­ liai kaž­ko­dėl iš­si­sky­rė. Kas bus da­ro­ma to­liau? – Pa­si­kei­ti­mų po­rei­kis aki­vaiz­dus ne vie­nus me­tus. Ko­dėl jie neį­vy­ ko anks­čiau – prie­žas­čių daug. Jau su­ta­rė­me su KPD, kad ne­ga­li bū­ ti da­ro­mi spe­cia­lie­ji pla­nai vien te­ ri­to­ri­jų ri­boms, tai yra, kol ne­nus­ ta­ty­tos pa­vel­dot­var­kos są­ly­gos to­se ri­bo­se. Ko­dėl iki šiol tai bu­vo at­ skir­ta – ne­ži­nau, man to­kia pra­ kti­ka ne­sup­ran­ta­ma. – Ar to­kia pa­ti si­tua­ci­ja klos­to­ si su Kau­no nau­ja­mies­čio ri­bų iš­plė­ti­mu? – Taip, vi­siš­kai tei­sin­gai. – Kas dar kei­sis? – Ki­tas žings­nis – sta­ty­bos bei res­ tau­ra­vi­mo spe­cia­lio­sios tai­syk­lės. Maž­daug prieš mė­ne­sį pa­pra­šė­ me KPD, kad bū­tų per­žiū­ri­ma vi­ sa si­tua­ci­ja, kad bū­tų grįž­ta­ma į dau­giau ne­gu tre­jų me­tų se­nu­mo rei­ka­lus. Ne­tu­ri bū­ti ku­ria­ma res­ tau­ra­vi­mo sis­te­ma, ku­ri yra pa­ra­


13

pirmADIENIS, gegužės 14, 2012

namai

„„Realybė: architektai užsimena, kad nėra aišku, ką ir kaip saugoti Kauno senamiestyje bei Naujamiestyje, nes nėra sukurtų vizijų, kokia turėtų būti naujoji architektūra.

­tek­tū­ro­je ateina ga­las? Kau­no ar­chi­tek­tų nuo­mo­nės Aud­rys Ka­ra­lius Ne­gy­vai už­sau­go­tų pa­sta­tų – ai­bės, pa­vel­do sau­go­ji­mo sis­te­ma nee­fek­ ty­vi. Tai vals­ty­bės mas­to pro­ble­ma, ji ak­tua­li ne tik ar­chi­tek­tams, bet ir gy­ven­to­jams, ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to sa­vi­nin­kams. Stin­ga ir ar­chi­tek­tū­ri­ nio sa­vik­ri­tiš­ku­mo. Kol neiš­sa­ky­si­ me sa­vo po­zi­ci­jos, bū­si­me ta­pa­ti­na­ mi su di­džiau­siais ne­vy­kė­liais.

Gin­ta­ras Bal­čy­tis Pa­tys ar­gu­men­tuo­da­mi nie­ko ne­ pa­siek­si­me, tu­ri įsi­kiš­ti vi­suo­me­nė, pro­fe­sū­ra, ku­rie ga­li ver­tin­ti pro­fe­ sio­na­liau ir ob­jek­ty­viau.

ma pa­s i­m o­k y­t i iš olan­d ų. Rei­k ia dau­g iau edu­k a­c i­n ės, švie­t ė­j iš­k os veik­los. Bū­ti­na pa­ro­dy­ti vi­suo­me­ nei, kad ga­li bū­ti ir ki­taip.

Rim­vy­das Pa­lys Ir iš mū­sų pu­sės gal­būt stin­ga pa­ gar­bos is­t o­ri­jai. Yra no­ras tik sta­ ty­ti, neat­siž­vel­giant į tai, kas ša­lia. „Stik­l ai­n is“ bu­v o ri­b a, pa­r o­d an­t i, kad to­liau taip bū­ti ne­be­ga­li. Ir ar­ chi­tek­tai kar­tais su­klys­ta, o iš KPD spe­c ia­l is­t ų pa­s i­g en­d u pla­t es­n io mąs­ty­mo. Tu­ri­me dirb­ti kar­tu, jei at­ski­ruo­se fron­tuo­se – prieš­prie­ša vi­sa­da bus.­

Jur­gis Bu­čas Pa­vel­dot­var­kos sis­te­ma ne­vei­kia, pa­vel­das griau­na­mas. Jei se­nų­jų pa­ sta­tų ne­mo­kė­si­me pri­tai­ky­ti, ne­be­ bus ko sau­go­ti. Per 20 me­tų su­nai­ki­ no­me tai, ko ne­pa­jė­gė su­nai­kin­ti so­ viet­me­tis. Tik nau­do­ji­mas yra pa­vel­ do iš­sau­go­ji­mo ga­ran­ti­ja. Nė­ra pra­ smės ver­gau­ti praei­čiai, jei ji truk­do atei­čiai.

Vai­das Ku­lie­šius Tei­sės ak­tų per­žiū­ra bū­ti­na. Kaip sau­g o­t i se­n a ir kur­t i nau­j a, ga­l i­

As­ta Pri­koc­kie­nė Ar­chi­tek­tū­ra ir pa­vel­das yra vie­na vi­su­ma, su­prie­ši­ni­mo tarp jų ne­tu­ ri bū­ti. Nori­si bend­ra­vi­mo ir bend­ ra­dar­bia­vi­mo.

Gin­ta­ras Pri­koc­kis Vi­są gy­ve­ni­mą ten­ka su­si­dur­ti su res­t au­r a­v i­m u ar­b a pro­j ek­t a­v i­m u sau­go­mo­se te­ri­to­ri­jo­se. Da­bar­ti­nė si­tua­ci­ja ve­da į ak­la­vie­tę, pa­si­kei­ti­ mai neiš­ven­gia­mi. Per­dė­tas sau­go­ ji­mas, per­dė­ta mei­lė se­no­vei nie­ko neišsp­ren­džia.

Kauno patriotai neleistų Senamiestyje statyti dangoraižių, bet kitose šalyse galima išvysti kažką panašaus.

le­li­nė sta­ty­bai. Tu­rė­tų bū­ti vie­nas sta­ty­bos reg­la­men­tas, o spe­ci­fi­nė sri­tis – kon­ser­va­vi­mas ir res­tau­ ra­vi­mas – tu­rė­tų bū­ti su­dė­ti­nė šio do­ku­men­to da­lis. Aiš­ku, spren­di­ mai ne­bus grei­ti, bet ir pro­ble­mos jau kiek me­tų su­no­ku­sios. – Šiuo me­tu svar­biau­si Kau­no pro­jek­tai, su­si­ję su sau­go­mo­ mis te­ri­to­ri­jo­mis, ve­ža­mi per­ žiū­rė­ti į Vil­nių. Ar taip bus vi­ sa­da? – Su­tin­ku, kad tai žei­džia ne tik Kau­ną, bet ir bet ku­rį eman­ci­puo­ tą, kom­pe­ten­ci­jos tu­rin­tį mies­tą. Tai žei­džia pa­čią sa­vi­val­dą. Tik­rai siek­si­me, kad pro­jek­tų de­ri­ni­mas grįž­tų į mies­tus, kaip ir pri­klau­so, kur yra pa­kan­ka­mai eks­per­tų. Kar­tais pa­si­tai­ko nea­dek­va­čių spren­di­mų, ku­rie dras­ko akis vi­ siems. Tam są­ly­gas gal­būt su­da­ro ko­rup­ci­ja ar ki­tos ap­lin­ky­bės. Kad taip dau­giau ne­nu­tik­tų, gal­būt ver­ ti­ni­mo ta­ry­bo­se da­ly­vaus at­sto­vų iš KPD cent­ri­nio pa­da­li­nio. Ver­ti­ ni­mo ta­ry­bos tu­ri bū­ti sa­va­ran­kiš­ kos, pa­si­ti­kė­ti vie­nos ki­to­mis, au­ gin­ti sa­vo kom­pe­ten­ci­ją ir at­sa­ky­ti už tai, ką nu­spren­džia. Ne sos­ti­nė tu­ri nu­spręs­ti, ką ga­li nu­spręs­ti Kė­ dai­niai ar Kau­nas. – Gal­būt dėl per­ne­lyg di­de­lių pa­vel­do sau­go­ji­mo rei­ka­la­vi­

mų į to­kius ob­jek­tus ne­no­ri­ma in­ves­tuo­ti ir jie griū­va pa­tys? – Ir ši pro­ble­ma yra nag­ri­nė­ja­ma. Vals­ty­bi­nė kul­tū­ros pa­vel­do ko­ mi­si­ja ne­su­rea­ga­vo, ne­su­kū­rė po­ li­ti­kos, ku­ri leis­tų api­brėž­ti šiuo­ lai­ki­nės ur­ba­nis­ti­nės plėt­ros ir kon­ser­va­vi­mo pu­siaus­vy­rą. Vyks­ tant KPD struk­tū­ri­nėms per­mai­ noms, vie­nas pir­mi­nių tiks­lų bus per­žiū­rė­ti kul­tū­ros ver­ty­bių re­gist­ rą. Iš vie­nos pu­sės tai rei­kia pa­da­

Ge­di­mi­nas Rut­kaus­kas:

Šian­dien ta­po­me ideo­lo­gais. Prob­ le­ma yra ne tik pa­ vel­do­sau­gi­nin­kų, bet ir šiuo­lai­ki­nių ar­chi­tek­tų.

ry­ti dėl pa­si­kei­tu­sios ver­ty­bių būk­ lės, ver­tin­gų­jų sa­vy­bių pra­ra­di­mo. Iš ki­tos pu­sės, sau­go­mi ob­jek­tai tu­ ri bū­ti per­žiū­ri­mi nau­jo­je švie­so­je, at­si­žvel­giant į pa­si­kei­tu­sį eko­no­ mi­nį, so­cia­li­nį ir kul­tū­ri­nį kon­ teks­tą. – Kur kas di­des­nė­se ša­ly­se nei Lie­tu­va sau­go­mų ob­jek­tų yra daug ma­žiau nei pas mus. Ar ap­skri­tai Lie­tu­vo­je nė­ra per daug sau­go­mų ver­ty­bių? – Sau­go­mų ob­jek­tų są­ra­šą bus sie­ kia­ma trum­pin­ti, pa­lie­kant jų tiek, kad vals­ty­bės ga­li­my­bės juos sau­ go­ti bū­tų adek­va­čios. Aiš­ku, sau­ go­ti rei­kė­tų bend­ra­dar­biau­jant su pri­va­čiu sek­to­riu­mi, nau­do­to­jais, ti­kin­tis, kad ka­da nors ra­sis me­ ce­na­tų. Tuo pat me­tu re­gist­re rei­ kė­tų at­skir­ti sa­vi­val­dy­bės ir vals­ ty­bės ly­gius. Tu­ri bū­ti ir vie­ti­nės at­sa­ko­my­bės, kul­tū­rin­go eman­ci­ puo­tu­mo. – Mi­nė­jo­te KPD rest­ruk­tū­ri­za­ ci­ją. Kas tai? – Kal­ba­ma ne apie tu­ri­nį ir ne apie kė­džių stum­dy­mą. Kal­ba­ma apie tai, kaip pe­rei­ti į ra­cio­na­les­nę va­ dy­bą. Ka­dan­gi už­si­mi­niau apie ap­ skai­tą bei re­gist­ro prie­žiū­rą, bus su­stip­rin­ta ty­ri­mų ir ap­skai­tos ins­ti­tu­ci­ja. Bus ta­ria­ma­si su KPD, kaip su­da­ry­ti veiks­mų pla­ną, kaip

laips­niš­kai ko nors pa­siek­ti. Tai ne­pa­da­ro­ma stai­ga. Stai­ga tik kė­ dės per­stum­do­mos, to mes tik­rai ne­da­ry­si­me. – Ir vis dėl­to, šiuo­lai­ki­nė ar­chi­ tek­tū­ra tu­ri tei­sę ras­tis se­na­ mies­čiuo­se, nau­ja­mies­čiuo­se? – Bū­ti­nai. Kaž­ka­da bai­gian­tis go­ ti­kai ra­do­si re­ne­san­sas, po jo – ba­ro­kas, kla­si­ciz­mas ir ki­ti sti­ liai. Char­ti­jos ir ki­ti tarp­tau­ti­niai do­ku­men­tai kal­ba apie pro­tin­gos, nuo­sek­lios ar­chi­tek­tū­ros kai­tos bū­ ti­ny­bę ir na­tū­ra­lu­mą. – Ar jūs pri­tar­tu­mė­te, kad bū­tų nu­griau­tas Kau­no „stik­lai­nis“? – Kau­nie­čiai ga­lė­tų pa­tys nu­ spręs­ti, kas su šiuo pa­sta­tu da­ry­ ti­na. Ne­ga­liu pa­sa­ky­ti, kad tai yra džiaugs­mas, ne­no­rė­čiau ka­te­go­riš­

kai sa­ky­ti, kad jis yra gė­da. Gal­būt jis iš­ties ga­lė­tų lik­ti kaip pa­mink­las šiam pe­rei­na­ma­jam lai­ko­tar­piui, ne­su­ge­bė­ji­mui tar­tis, ne­mo­kė­ji­mui ras­ti gra­žų spren­di­mą. As­me­niš­kai kaip ar­chi­tek­tas šia­me pa­sta­te ma­ tau dis­har­mo­ni­ją. Na, o va­do­vau­ jan­tis įsta­ty­mais, ten yra pa­žeis­ta šis bei tas. – Ar ne­rei­kė­tų švies­ti ir vi­suo­ me­nės, gal­būt nuo pat mo­kyk­ los suo­lo? – Dau­gu­ma mū­sų, kaip vi­suo­me­nė, per­gy­ve­no­me daugelį kar­tų ne­tu­rė­ da­mi pri­va­čios nuo­sa­vy­bės. Tai iš­ try­nė mū­sų ge­ne­ti­nę at­sa­ko­my­bę už tą tur­tą, jo puo­se­lė­ji­mą. Štai vie­na kar­ta jau pa­si­sta­tė na­mus. To­kių, ku­rie tu­rė­tų iš­lik­ti šimt­me­čiams, ne­la­bai ma­to­me. Vi­sas so­vie­ti­nes žaiz­das už­gy­dys tik lai­kas.

IŠPARDAVIMAS Prekės grąžintos iš ekspozicijų

NUOLAIDA 40 % VONIOS IR DUŠO KABINOS IŠ ČEKIJOS RAVAK sandėlis, Butrimonių g. 5, Kaunas (už parduotuvės „Žėrutis“) Darbo laikas: darbo dienomis 9–16 val. Tel. (8 37) 328 013, 8 685 84 987


14

pirmADIENIS, gegužės 14, 2012

namai

„„Pat­va­rus: Jo­li­tos „

Jur­ge­le­vi­čiū­tės sė­di­ mas bal­das iš dirbtinio akmens – koriano „ tik­tų ir „ pa­tal­po­je, „ ir lau­ke. „„Įver­tin­tas: Man­to La­tai­čio

me­di­nis ka­vos sta­le­lis, ku­ ris ga­li su­si­lanks­ty­ti į vie­ną plokš­tu­mą, su­lau­kė dė­me­sio tarp­tau­ti­nė­se pa­ro­do­se.

„„Ju­dan­tis:

Bar­bo­ra Gi­liū­tė „ su­pro­jek­ta­vo „ be­si­su­kan­tį švies­tu­vą.

„„Pat­va­rus: Vy­te­nio Sa­ka­laus­ko

švies­tu­vas me­di­niu gaub­tu ga­ lė­tų tar­nau­ti ir kaip kė­du­tė.

Tene­mirš­ta va­liū­kiš­kos idė­jos Verž­lūs, skli­di­ni op­ti­miz­mo ir en­tu­ziaz­mo jau­ni žmo­nės ga­li su­kur­ti ne ma­žiau uni­ ka­lių daik­tų nei pro­fe­sio­na­lai. Vis dėl­to stu­den­tų di­zai­no idė­jos re­tai su­do­mi­na ga­min­to­jus. Gal jie tie­siog jų ne­pa­ma­to? „„Suy­ran­čios: Ro­ber­ta Miz­ge­rai­

tė iš la­pų, spyg­lių ir ki­tų na­tū­ ra­lių me­džia­gų su­kū­rė įdo­mias pa­kuo­tes sėk­loms ar svo­gū­nė­ liams.

„„Raš­tas: Re­dos Ra­ma­naus­kai­tės

ka­vos sta­le­lis „Op­ti“ yra tar­si su stal­tie­se. 

„„Funk­ci­ja: Ži­vi­lė Si­da­rai­

tė su­kū­rė „Suo­lą Kur­šių ne­ri­jai“, ku­ris kar­tu yra ir sto­vas dvi­ra­čiams. 

Eval­do But­ke­vi­čiaus nuo­tr.

Ve­re­ta Ru­pei­kai­tė

v.rupeikaite@kaunodiena.lt

Anks­tes­niais me­tais vien Vil­niu­ je šur­mu­liuo­da­vu­si „Di­zai­no sa­ vai­tė“ šie­met ga­na tvir­tai įžen­gė ir į Kau­ną. Ren­gi­nį ati­da­rė di­zai­ no stu­den­tų pa­ro­da Vil­niaus dai­ lės aka­de­mi­jos (VDA) Kau­no dai­ lės fa­kul­te­te (KDF). „Ge­rų dar­bų yra ne­ma­žai. Di­ džiau­sia spra­ga – di­zai­no va­dy­ ba, vie­ši­ni­mas. Ki­ta ver­tus, ir už­ sie­ny­je yra tūks­tan­čiai di­zai­ne­rių, jie tu­ri sa­vo va­dy­bi­nin­kus. Lie­tu­ viams kon­ku­ren­ci­ja mil­ži­niš­ka“, – pri­pa­ži­no KDF Di­zai­no ka­ted­ ros dės­ty­to­jas Jo­nas Venc­kū­nas. KDF Di­zai­no ka­ted­ros at­sto­ vai ti­ki­na, kad sten­gia­ma­si orien­ tuo­tis į ga­my­bą, pa­gal ga­li­my­bes dar­bai ro­do­mi tarp­tau­ti­nė­se pa­ ro­do­se. „Per­nai bu­vo­me Mi­la­ ne, šie­met ban­dy­si­me da­ly­vau­ti Mask­vo­je“, – pa­sa­ko­jo ki­tas dės­ ty­to­jas Sau­lius Juo­zas Ja­ra­šius. Aukš­to­sios mo­kyk­los at­sto­vai tei­gė, kad ga­min­ti lie­tu­viš­ko di­

zai­no pro­duk­tus mū­sų ša­lies įmo­ nėms neap­si­mo­ka, net ir stu­den­tų su­gal­vo­tų daik­tų pro­to­ti­pus įmo­ nės ga­mi­na van­giai. No­rint pa­ga­ min­ti pro­duk­tą, rei­kia tam pri­

Jo­nas Venc­kū­nas:

Ge­rų dar­bų yra ne­ma­žai. Di­džiau­ sia spra­ga – di­zai­ no va­dy­ba, vie­ši­ ni­mas.

tai­k y­t ų tech­n o­l o­g i­j ų, ga­my­b os iš­lai­dos tu­ri bū­ti op­ti­ma­lios, kad daik­tą ap­si­mo­kė­tų ga­min­ti ir rin­ ko­je jis bū­tų pa­klau­sus. „Jau ke­le­rius me­tus bal­dų ga­ min­to­jai pra­de­da do­mė­tis di­zai­ no nau­jie­no­mis, ta­čiau jiems pa­ to­giau im­ti iš­dirb­tą va­ka­rie­tiš­ką pro­jek­tą ir pa­gal jį ga­min­ti. Ki­ taip ta­riant, Lie­tu­vos ga­min­to­jai iš­nau­do­ja­mi kaip dar­bo jė­ga“, – pa­ste­bė­jo di­zai­no dės­ty­to­jai. Jie ap­gai­les­tau­ja, kad ir ar­chi­tek­tai, kur­da­mi in­ter­je­rus, per ma­žai do­ mi­si lie­tu­vių ku­ria­mais ga­mi­niais, siū­lo klien­tams už­sie­nie­tiš­kus ga­ mi­nius. Kar­tą lie­tu­vių stu­den­tų kur­ti švies­tu­vai bu­vo eks­po­nuo­ja­mi Vo­ kie­ti­jo­je. Vo­kie­čiai bu­vo pa­si­ry­žę tris švies­tu­vus įsi­gy­ti, ta­čiau su­ ži­no­ję, kad jie lie­tu­vių, ir dar stu­ den­tų, kaip­mat per­si­gal­vo­jo. „Ir Vo­kie­ti­jo­je pir­miau­sia ver­ti­na­ma fir­ma, tik po to – di­zai­nas“, – įsi­ ti­ki­no J.Venc­kū­nas. Pa­sak jo, vie­nos stu­den­tės dar­ bu – prieš­kam­ba­rio bal­du – yra su­si­do­mė­jęs kon­cer­nas IKEA, bet dar neaiš­ku, ar im­sis jį ga­minti. Vie­nas per­spek­ty­viau­sių pa­ ro­do­je ro­do­mų dar­bų, dės­ty­to­ jų nuo­mo­ne, suo­liu­kas iš koriano. Jo kai­na pri­klau­sy­tų nuo ga­my­bos mas­to – kuo jų dau­giau, tuo pi­giau kai­nuo­tų. „Jis ne­bū­tų pi­gus, bet ap­si­mo­ kė­tų, nes yra la­bai pa­tva­rus, at­spa­ rus ap­lin­kos po­vei­kiui, il­gaam­žis, tin­ka ir pa­tal­po­je, ir lau­ke“, – ko­ men­ta­vo J.Venc­kū­nas. Dar vie­no stu­den­to su­kur­tas švies­tu­vas ta­po pro­jek­to „Di­dė­ ja“ vie­nu iš nu­ga­lė­to­jų, jis gal­būt bus ga­mi­na­mas ma­siš­kai. Lie­tu­vių di­zai­ne­riams erd­vė sa­vi­rea­li­za­ci­jai ne pa­ti pa­lan­kiau­sia, nes mū­sų ša­ lies rin­ka yra per ma­ža. Dės­ty­to­jas Vir­gi­li­jus Tra­ki­ma­ vi­čius įsi­ti­ki­nęs, kad ku­riant pro­ duk­tų pa­kuo­tes stu­den­tų idė­jos ga­lė­tų bū­ti itin ver­tin­gos, ta­čiau kaž­ko­dėl mū­sų ga­min­to­jai daž­ nai mie­liau ren­ka­si net ne lie­tu­ vius di­zai­ne­rius. Ar­t i­m iau­s iu me­t u stu­d en­tai gaus dar­bo ku­riant vie­nos įmo­ nės ženk­lą. „Ieš­ko­me kon­tak­tų su įmo­nė­mis, no­ri­me, kad stu­den­ tų dar­bai ne­bū­tų da­ro­mi tuš­čiai, kad jie išei­tų į gy­ve­ni­mą“, – teigė V.Tra­ki­ma­vi­čius. Pa­sak jo, taip pat nu­ma­to­ma kur­ti pa­kuo­tes eko­lo­ giš­koms sėk­loms. „Kau­no tech­no­lo­gi­jos uni­ver­ si­te­to stu­den­tai da­ro ro­bo­tu­kus, ku­rių nie­kam ne­rei­kia, ta­čiau tai yra įdir­bis į atei­tį, tech­no­lo­gi­jų tą­sa“,  – pa­ly­gi­no S.J.Ja­ra­šius. Jo nuo­mo­ne, net jei stu­den­tų idė­jos lie­ka tik idė­jo­mis, mo­ky­tis kur­ti pro­duk­tų di­zai­ną yra rei­ka­lin­ga.


15

pirmADIENIS, gegužės 14, 2012

menas ir pramogos

Kli­šių ne­su­var­žy­ta dai­lės poe­zi­ja

„„Iš­ta­kos: pie­ši­mas – dai­lės al­fa ir ome­ga, sa­ko dės­ty­to­jai ir tai iliust­

ruo­ja sa­vo dar­bais.

„„Kar­tos: pa­žiū­rė­ti mo­ky­to­jų dar­bų pa­ro­dos rin­ko­si bu­vę, esa­mi ir po­ten­cia­lūs mo­ki­niai.

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

Vil­niaus dai­lės aka­de­mi­jos Kau­no dai­lės fa­kul­te­to Vi­zua­laus me­no ka­ted­ra mi­ni 90-me­tį. Šiai su­kak­čiai pa­mi­nė­ti Vi­zua­lių me­nų ka­ted­ros dės­ty­to­jai su­ren­gė jung­ti­nę pie­ši­nių pa­ro­dą.

Ar­tū­ras Mo­ro­zo­vas

a.morozovas@kaunodiena.lt

Ka­ted­ros iš­ta­ko­mis lai­ko­mi ta­py­ to­jo Jus­ti­no Vie­no­žins­kio ini­cia­ ty­va 1922 m. du­ris at­vė­rę pie­ši­mo kur­sai Kau­no me­no mo­kyk­lo­je. Pa­ro­dos or­ga­ni­za­to­rius ir au­ to­rius pro­f. Rim­vy­das Mu­le­vi­čius džiau­gėsi, kad, ne­pai­sant chao­tiš­ kos ka­ted­ros is­to­ri­jos, ji ne tik iš­li­ko,

bet ir, lai­kui bė­gant, su­si­bū­rė stip­rių me­ni­nin­kų bran­duo­lys, su­for­ma­vęs sa­vo­tiš­ką ka­ted­ros sti­lių. Mi­nė­tas bran­duo­lys – tai pro­f. Ed­mun­das Sa­la­džius, pro­f. Pra­nas Griu­šys, doc. Al­fon­sas Vau­ra, pro­f. Rim­vy­das Mu­le­vi­čius, doc. Vy­tau­ tas Na­ru­tis, doc. Vla­das Or­že­kaus­ kas, doc. Alek­sas And­riuš­ke­vi­čius, doc. Vir­gi­ni­jus Ka­šins­kas, lekt. Da­ rius Ra­kaus­kas.

Šių de­vy­nių dai­li­nin­kų pie­ši­ niai ir rep­re­zen­t uo­ja aka­d e­m i­ nį Vi­zua­laus me­no ka­ted­ros vei­ dą ju­bi­lie­ji­nė­je pa­ro­do­je, ku­rio­je ne tik de­monst­ruo­ja­mi me­ni­nin­ kų dar­bai, bet ir pa­brė­žia­ma pie­ ši­mo reikš­mė. „Pie­š i­m o svar­ba dai­l ė­je yra trak­tuo­ja­ma kaip pa­ma­ti­nė ver­ ty­bė. Tai kaip al­fa ir ome­ga – pra­ džia ir pa­bai­ga. Pa­žin­ti pie­ši­mą –

la­bai svar­bu, ypač šian­dien, kai me­nas yra štam­puo­ja­mas, su­var­ žy­tas įvai­rių kli­šių ir fan­ta­zi­jos ap­ri­bo­ji­mų. O pie­ši­mas – tai poe­ zi­ja, ku­ri, kaip sa­ko rek­la­mo­je, kū­ ry­bin­gai as­me­ny­bei su­tei­kia spar­ nus“, – pie­ši­mo svar­bą ak­cen­tuo­ja R.Mu­le­vi­čius.

Pet­ras Griu­šys:

Pie­ši­mui ne­rei­kia jo­ kių ypa­tin­gų prie­mo­ nių – pa­kan­ka pieš­tu­ ko ir po­pie­riaus, kaip ka­rei­viui šo­vi­nių ir šau­tu­vo. Jam pritaręs P.Griu­šys pie­šė­ ją su­ly­gi­no su ka­rei­viu: „Pie­ši­mui ne­rei­kia jo­kių ypa­tin­gų prie­mo­nių – pa­kan­ka pieš­tu­ko ir po­pie­riaus, kaip ka­rei­viui šo­vi­nių ir šau­tu­vo.” Ki­tas pa­ro­dos dar­bų au­to­rius V.Na­ru­tis su­si­rin­ku­sie­siems į pa­

ro­dos ati­da­ry­mą pa­lin­kė­jo daž­niau iš­lie­ti sa­vo fan­ta­zi­jas su pie­štu­ ku ant la­po ir, kaip ti­ki­nęs ra­šy­to­ jas An­toi­ne’as de Saint-Exupéry, „tau­ta, ku­ri iš­mo­kys vi­sus sa­vo pi­lie­čius pai­šy­ti, taps lai­min­giau­ sia šalimi“. Gau­si, dvie­jo­se sa­lė­se įsi­kū­ru­ si eks­po­zi­ci­ja žiū­ro­vą su­pa­žin­di­na su ka­ted­ros pie­ši­mo kur­sų sti­liu­mi ir pro­pa­guo­ja­ma es­te­ti­ka. Pa­ro­ da ne­si­sten­gia ap­rėp­ti vi­sų šiuo­ lai­ki­nė­je Lie­tu­vos dai­lė­je pa­ste­bi­ mų me­ni­nių ten­den­ci­jų, ji at­spin­di in­di­vi­dua­lius kau­nie­čių me­ni­nin­ kų po­žiū­rius, iš ku­rių ir ga­li­ma su­ vok­ti vy­rau­jan­čią ka­ted­ros pie­ši­mo sti­lis­ti­ką. Au­to­riai dar­buo­se iš­ti­ki­mi tra­di­ ci­jai – pri­mi­ty­vio­mis prie­mo­nė­mis su­kur­ti pie­ši­niai at­ve­ria me­ni­nin­ kų fan­ta­zi­ją ir meist­riš­ku­mą. Da­lis dai­li­nin­kų iš­ti­ki­mi rea­lis­ti­nio tik­ ro­vės mėg­džio­ji­mo prin­ci­pui, ki­ ti at­si­duo­da svai­giam es­ki­ziš­kam spon­ta­niš­ku­mui, ku­ria ko­ne ka­ri­ ka­tū­ri­nes imp­re­si­jas. Pa­ro­da veiks iki ge­gu­žės 15 d.

Ka­me­ros meist­ras neat­sis­py­rė šo­kio ma­gi­jai ro­ni­nių ir te­le­vi­zi­nių ki­noš­nų fo­ ku­sų! Šei­ma fil­mu pa­ten­kin­ta, Lo­ ra – taip pat.

Lai­ma Že­mu­lie­nė l.zemuliene@diena.lt

Tur­būt nie­kas ne­ti­kė­jo, kad ki­no ka­me­ros meist­ras Al­gi­man­tas Mi­ ku­tė­nas de­biu­tuos kaip re­ži­sie­ rius. O jis ėmė ir pa­su­ko sau kiek neįp­ras­ta kū­ry­bos va­ga – su­kū­rė šo­kio fil­mą „Lo­ra“ apie vie­ną žy­ miau­sių Lie­tu­vos cho­reog­ra­fių ir šo­kė­jų Lo­re­tą Juod­kai­tę.

Fil­mo prem­je­ra įvy­ko ge­gu­žės 8 d. tarp­tau­ti­nia­me šiuo­lai­ki­nio šo­kio fes­ti­va­ly­je „Nau­ja­sis Bal­ti­jos šo­ kis 2012“. Vie­nin­te­lis sean­sas bu­ vo pa­ro­dy­tas Me­nų spaus­tu­vė­je Vil­niu­je. – Jūs, ži­no­mas ki­no ope­ra­to­ rius, de­biu­ta­vo­te kaip re­ži­sie­ rius. Ar sun­kus bu­vo šis dar­ bas? – O Die­ve, aš ne re­ži­sie­rius. Bet fil­ mą kū­riau su mei­le. Aš esu vai­dy­bi­ nių fil­mų spe­cas: ži­nau, kur ir kaip su sa­vo nu­my­lė­ta ka­me­ry­te pa­gau­ ti vaiz­dą. Bet čia – vi­sai kas ki­ta. Te­ko pa­čiam mo­ky­tis fil­muo­ti šo­kį: pa­gauk tu, žmo­gau, šo­kio es­mę, jei­ gu Lo­re­ta su­ka­si kaip už­suk­tas vil­

„„At­vė­rė: ži­no­mas ki­no ope­ra­to­rius A.Mi­ku­tė­nas pri­si­pa­ži­no, kad kur­da­

mas fil­mą apie šo­kė­ją L.Juod­kai­tę mo­kė­si su­gau­ti šo­kio es­mę.

Gedimino Bartuškos nuo­tr.

ke­lis, o jos 5 kg sve­rian­tis si­jo­nas įvai­rio­mis li­ni­jo­mis ban­guo­ja 4–5 m dia­met­ru. Sa­vo su­mąs­ty­mą fil­me su­dė­jau la­bai pa­pras­tai. Ėjau to­kiu ke­liu: šo­kė­ja ry­tą at­si­ke­lia, de­da ar­ba­ ti­nu­ką ant du­ji­nės plyt­kės, už­kai­ čia ka­vą, įbe­ria cuk­raus, pa­skui ją

ge­ria. Ta­da – ci­ga­re­tė, tro­lei­bu­sas, va­žiuo­ja į re­pe­ti­ci­jas. Tai – jos gy­ ve­ni­mo po­rtre­tas. Sub­ti­liai la­vi­ra­vau. Jos se­se­rį, ma­mą, šei­mą nu­fil­ma­vau. Ten jo­ kio me­lo nė­ra – vis­kas kaip Lo­re­tos gy­ve­ni­me. Au­ten­tas ab­so­liu­tus. Ir tai, pa­si­ro­do, vei­kia. Jo­kių elekt­

– Kaip šo­vė gal­von re­ži­suo­ti fil­ mą apie šo­kį? – Lo­ra – tai mū­sų de­mok­ra­ti­nės Lie­tu­vos Res­pub­li­kos šo­kio ge­ni­ jus. Man te­ko su ja su­si­tik­ti tur­ būt prieš tre­jus me­tus, ir tai su­pra­ tau, nors man šo­kis – nei kas, nei ką. Ro­ken­ro­lą su G.Baikš­ty­te (ope­ ra­to­riaus žmo­na Gra­ži­na Baikš­ty­ tė – red. pa­st.) Mask­voj šok­da­vom res­to­ra­ne, ten vi­si plo­da­vo ir pra­ šy­da­vo pa­kar­tot. Šo­kio jaus­mą tu­ riu, nors nie­kur ne­si­mo­kiau – jo­ kiam bū­re­ly. Lo­ros at­si­da­vi­mas šo­kiui, jos am­bi­ci­jos – pa­ma­čiau, kaip žmo­ gus ran­da gy­ve­ni­mo pra­smę šo­ky­je. O to­kių da­bar nė­ra – vi­si no­ri pi­ ni­gų. Per­for­man­są su­ren­gia, fil­mu­ ką su­ku­ria, ir jau avan­gar­das. Aš to ne­sup­ran­tu ir man tai neį­do­mu. O Lo­ra – idė­ji­nis fa­na­ti­kas. Kaip sa­kau, nuo sa­vęs skū­rą rau­na. Jai šo­kis – vis­kas, dėl to ji lai­min­gas žmo­gus. Ji ži­no, ką da­ro ir dėl ko. To iš­lie­ka­mo­ji ver­tė bent plion­ kėj bus įam­žin­ta. Nes šo­kis – tai

kū­no lau­žy­mas, svei­ka­tos ga­di­ ni­mas. Dėl žiū­ro­vų-var­to­to­jų ji­ nai išei­na į sce­ną ir tai pa­ro­do, ir mes ža­vi­mės, mes plo­jam, mes po to ei­nam ger­ti. O ji ei­na mie­go­ti. Ry­tą – vėl tre­na­žas, vėl ko­jų, ran­ kų lau­žy­mas. – Ka­da pri­sta­ty­si­te fil­mą pla­ čia­jai pub­li­kai? – Kaip bus to­liau, ne­ži­nau, ne ma­ no čia kom­pe­ten­ci­ja. Aš – ne pro­ diu­se­ris, ne­ži­nau to­les­nio fil­mo ke­ lio. Ar tas fil­mas rei­ka­lin­gas, ar jį rei­kia su­kur­ti taip, kad par­duo­tų, ar jo ne­rei­kia ir pa­dė­ti jį į len­ty­ną, ne­ži­nau. Aš ati­dir­bau, at­si­skai­čiau už sti­pen­di­ją. Kai baig­sis ato­sto­gos, vi­si grįš iš mek­si­kų, te­ne­ri­fių, ka­na­rų ir grai­ ki­jų, ta­da gal­būt „Vin­gy­je“, gal­būt „Pa­sa­ko­je“ – ne­ly­gu kas ma­ne pri­ ims – ir su­reng­siu ofi­cia­lią vi­suo­ me­ni­nę prem­je­rą ki­no žiū­ro­vams. – Gal ga­lė­jo­te spė­ti su­kur­ti fil­ mą anks­čiau ir pa­teik­ti „Si­dab­ ri­nių ger­vių“ at­ran­kos ko­mi­si­ jai? – Ne tam aš dir­bau. Pa­da­riau tai, ką jau­čiau.


16

pirmadienis, gegužės 14, 2012

menas ir pramogos

Gy­ve­ni­mo kar­tu po­tė­piai Kau­no ap­skri­ties vie­šo­jo­je bib­lio­ te­ko­je pri­sta­to­ma Sau­liaus Kruo­ pio ir Skaid­rės But­no­riū­tės ta­py­ bos pa­ro­da „Gy­ve­ni­mas kar­tu“.

S.Kruo­p is – ži­n o­m as dai­l i­n in­ kas, fo­to­m e­n i­n in­kas, Lie­t u­vos dai­li­nin­kų są­jun­gos na­rys, Ni­dos me­n i­n in­k ų aso­c ia­c i­jos „Til­tas“ pir­m i­n in­kas, tarp­tau­t i­n ių Ni­

dos ta­py­bos ple­ne­rų ini­cia­to­rius ir va­do­vas. Me­ni­nin­kas yra su­ ren­gęs dau­gy­bę ta­py­bos pa­ro­dų Lie­tu­vo­je ir už­sie­ny­je, da­ly­vau­ ja įvai­riuo­se ple­ne­ruo­se. Ni­dos ple­ne­rų is­to­ri­ją ta­py­to­jas su­gul­ dė į di­de­lės apim­ties kny­gą „Ni­da Bruec­ke. Eksp­re­sio­nis­ti­nės ta­py­ bos ple­ne­rų an­to­lo­gi­ja. Iliust­ruo­ ta is­to­ri­ja“.

Su žmo­n a dai­l i­n in­ke S.But­ no­r iū­te pa­reng­ta ir Kau­n o ap­ skri­t ies vie­š o­j o­j e bib­l io­te­ko­j e eks­p o­n uo­j a­m a ta­py­b os pa­ro­ da „Gy­ve­n i­m as kar­t u“ – tar­s i jų bend­ro gy­ve­n i­m o at­s pin­dys. Pa­ro­d o­j e de­ra S.Kruo­p io auk­

so fon­d o kū­r i­n iai ir kū­r y­b i­n ių ieš­ko­j i­m ų jau­d u­l iu trykš­tan­tys S.But­no­riū­tės dar­bai. Abu me­ni­nin­kai, kiek­vie­nas sa­ vi­tu sti­liu­mi ir po­tė­piais, kal­ba apie tuos pa­čius da­ly­kus – ar­ti­ mo ry­šio su ki­tu žmo­gu­mi svar­bą,

bū­ti­ny­bę su­vok­ti, kad ša­lia esan­ tis yra ypa­tin­gas ir bran­gin­ti­nas, nes „žmo­gus ieš­ko žmo­gaus vi­są gy­ve­ni­mą, / ieš­ko tie­siog san­ty­ kio: / ar­tu­mo, ši­lu­mos, pa­si­ti­kė­ ji­mo...“ KD inf.

„„Parodoje: S.Butnoriūtės „Ledas ir meilė“ ir S.Kruopio „Mauduolės“.

kryžiažodis Šią savaitę laimėkite Donnos Leon knygą „Ramiai miegodami“.

kas: S.Kruo­pio ir S.But­no­riū­tės dar­bų pa­ro­dos ati­da­ry­mas. kur: Kau­no ap­skri­ties vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je, IV a. fo­jė. kada: ge­gu­žės 18 d. 16 val. Pa­ro­da veiks iki bir­že­lio 13 d.

Vėl fes­ti­va­lis

Gvido Brunečio mamos slaugytoja sesuo Imakolata netikėtai apsilanko kvestūroje. Kelių senukų mirtys slaugos namuose jai sukelia tokį didelį nerimą, kad ji palieka Šv. Kryžiaus ordiną. Labai daug abejonių dėl to kyla ir Brunečiui, tyrimas atveda į daugelio kilmingų žmonių namus, o sesers Imakolatos gyvybei kyla grėsmė. Gal tikrai ji atskleidė kažką labai pavojingo?.. Tai šeštoji Donnos Leon komisaro Brunečio bylų serijos knyga, puikiai įvertinta pasaulio žiniasklaidos.

Kryžiažodį parengė „Oho“ redakcija.

Teisingus atsakymus galima pateikti iki penktadienio 18 val. 1. Frazę siųskite SMS žinute numeriu 1337. Siųsdami žinutę rašykite: DIENA (tarpas) KD (tarpas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. Pvz.: DIENA KD KAUNAS (žinutės kaina – 1 Lt). 2. Arba, iškirpę kryžiažodį su teisingu atsakymu, atneškite į „Kauno dienos“ redakciją, Kęstučio g. 86, Kaunas. Šios savaitės nugalėtoją paskelbsi­ me antradienį, gegužės 22 d.

Va­kar Vil­niu­je, Na­cio­na­li­nė­je dai­ lės ga­le­ri­jo­je, pra­si­dė­jo tarp­tau­ ti­nis poe­zi­jos fes­ti­va­lis „Poe­zi­jos pa­va­sa­ris“.

Dvi sa­vai­tes truk­sian­tis fes­ti­va­lis vyks įvai­rio­se Lie­tu­vos vie­to­se ir už­sie­ny­je – Ai­ri­jo­je, Švei­ca­ri­jo­je, Len­ki­jo­je, Ru­si­jo­je. Vyks įvai­rūs ren­gi­niai – skai­ty­ mai, kon­fe­ren­ci­jos, kon­cer­tai, iš vi­so jų nu­ma­to­ma per 120. Ei­lės ir mu­zi­ka skam­bės sa­lė­se, skve­ruo­se, kie­muo­se, bib­lio­te­ko­ se, mu­zie­juo­se, ka­vi­nė­se, kny­gy­ nuo­se ir ki­tur. Da­lis ren­gi­nių bus skir­ta poe­ tų Mai­ro­nio 150-osioms gi­mi­mo ir Al­bi­no Žu­kaus­ko 100-osioms gi­ mi­mo me­ti­nėms. „Poe­zi­jos pa­va­sa­rio“ lau­rea­tu šie­met ta­po poe­tas Eu­ge­ni­jus Ali­ šan­ka už ei­lė­raš­čių kny­gą „Jei­gu“. Jis bus pa­gerb­tas per fes­ti­va­lį. „Poe­zi­jos pa­va­sa­ris“ – kas­me­tis tarp­tau­ti­nis poe­zi­jos fes­ti­va­lis, ku­ rį or­ga­ni­zuo­ja Lie­tu­vos ra­šy­to­jų są­ jun­ga ir Ra­šy­to­jų klu­bas. Ja­me sa­vo kū­ry­bą skai­to Lie­tu­vos ir už­sie­nio poe­tai, da­ly­vau­ja ak­to­riai, dai­ni­ nin­kai, mu­zi­kan­tai, dai­li­nin­kai. Fes­ti­va­lis ren­gia­mas kas­met nuo 1965 m., jis pra­dė­tas reng­ti pa­ žy­mint poe­tės Sa­lo­mė­jos Nė­ries 20-ąsias mir­ties me­ti­nes. KD, BNS inf.


17 3

pirmaDIENIS, gegužės 14, 2012

klasifikuoti skelbimai Skelbimų ir prenumeratos skyrius!

Kęstučio g. 86, I–V 7.30–17.30 val. Tel. 302 202, 302 231. Vytauto pr. 23, priešais Autobusų stotį, I–V 7–16 val. (pietų pertrauka 13–14 val.) , VI 8–11 val. Tel. 8 655 45 114.

Klasifikuoti

Darbo skelbimai��������������������������������� 17 Paslaugos������������������������������������������ 17, 18 Parduoda� ����������������������������������������� 18, 19 Perka� �������������������������������������������������� 19, 20 Įvairūs� ������������������������������������������������ 20, 21 Karščiausi kelionių pasiūlymai������������������������ 21 Pramogos, šventės, laisvalaikis������������������������������������������������ 21 Kviečia� ������������������������������������������������������� 21 Kviečia mokytis���������������������������������� 21 Pamesta� ���������������������������������������������������� 21 Atsiliepkite!�������������������������������������������� 21 Informuoja� ��������������������������������������������� 21

skelbimai skelbimai@kaunodiena.lt 302 202, 302 231 (redakcijoje) Metalo apdirbimo įmonė ieško šaltkalvio surinkėjo. Tel. 8 686 46 626, e. paštas tarapaviciene@yahoo.com.

DARBo skelbimai

956643

Tel. 8 656 20 895, (8 37) 796 732.

REIKALINGI ŽOLĖS PJOVĖJAI TRIMERIU

Reikalinga (-as) pardavėja (-as) Vilijampolės turgavietėje prekiauti fasuotais maisto produktais, mokėti dirbti kasos aparatu. Tel. 8 600 19 444, 341 368. 956725

Reikalinga pardavėja (-as)-barmenė (-as) parduotuvėje-bare. Privalumas – patirtis. Tel. 8 650 16 564, 8 695 14 714, 766 490, e. paštas repetra@gmail.com. 952746

Reikalinga pardavėja dirbti kebabinėje. Tel. 8 641 73 669.

Lietuvos sveikatos mokslų universitetui reikalinga

957276

BUHALTERĖ

Reikalavimai: ‡ aukštasis universitetinis išsilavinimas ‡ puikūs darbo kompiuteriu įgūdžiai ‡ gebėjimas dirbti komandoje ir savarankiškai ‡ atsakingumas ‡ kruopštumas ‡ analitinis mąstymas.

Reikalingas operatorius, turintis C kategoriją (vairavimo), dirbti mini krautuvu BOBCAT. Tel. 8 600 07 555. 953964

Reikalingi gamyboje, sandėliuose pagalbiniai darbuotojai, apsaugos, salės darbuotojai, valytojai, krovėjai, pakuotojai, fasuotojai. Tel. 8 600 37 610. 956699

Reikalingi krovėjai-sandėlio darbuotojai, turintys vairuotojo pažymėjimą, dirbti automobilių laužyne. Tel. 8 671 02 256. 956806

Reikalingi pareigingi tarptautinių gabenimų vairuotojai (E kategorija) dirbti Vakarų Europoje ir maršrutu Vakarai–Rytai. Kaunas, tel. 8 698 39 309.

Gyvenimo aprašymą siųsti el. paštu brigita.urziene@lsmuni.lt

950924

Reikalingi tinkuotojai, klojinių montuotojai. Tel. 8 682 57 580.

Siūlo darbą

956819

Automobilių plovyklai Panerių g. reikalingi automobilių plovėjai (-os). Atlyginimas – nuo 1400 Lt (į rankas). Tel. 201 530, 8 683 12 123. 953582

Barui reikalinga (-as) vyresnio amžiaus barmenė (-as). Pageidautina darbo patirtis. Reikalavimai: pareigingumas, be žalingų įpročių. Tel. 8 689 92 743. 957465

Reikalingi: pagalbiniai gamybos darbininkai, sandėlininkai, vairuotojai, sandėlio, apsaugos darbuotojai, valytojai, fasuotojai. Tel. 8 600 37 610. 956694

Restoranų tinklas „Bajorų kiemas“ ieško virėjų, indų plovėjų, virtuvės darbuotojų. Tel. 8 611 29 129. 953026

Darbai sandėliuose, fabrikuose, viešbučiuose; žemės ūkis; slauga Anglijoje, Vokietijoje, Čekijoje, Kipre, Olandijoje. Tel. 8 675 86 523, www.ppv.lt.

Siuvimo įmonei reikia kvalifikuotų siuvėjų (visomis mašinomis). Darbas Raudondvario pl. 76. Tel. 260 302, 8 618 87 551.

952420

Darbas plytelių klojėjams Norvegijoje. Reikalavimai: patirtis, anglų kalba. Tel. 8 606 11 813.

Siuvyklai reikalingi siuvėjai dirbti overloku, tiesiasiūle ir plokščiasiūle mašinomis. Priimame ir vyresnio amžiaus. Tel. 363 423, 8 686 44 025.

957923

955519

Dirbti privačiame prekybos versle reikalingi žmonės, mokantys lietuvių ir rusų kalbas. Tel. 8 601 75 025.

Stabiliai veikiančiai logistikos paslaugų įmonei reikalingas ekspedicijos vadybininkas (-ė), turintis patirties šioje srityje, mokantis rusų kalbą. Darbo pobūdis: krovinių ir vežėjų paieška Europoje ir trečiose šalyse. Privalumas – patirtis. Konfidencialumą garantuojame. Tel. (8 37) 407 551, 8 652 82 423; lolita.tpc@zebra.lt.

929690

EUROCASH1 dirbti Kaune ieško APSAUGOS DARBUOTOJŲ. Reikalavimai: vidurinis ir/arba aukštesnis išsilavinimas; sąžiningumas, atsakingumas; nepriekaištinga reputacija. PRIVALUMAI: apsaugos darbuotojo pažymėjimas, darbo patirtis. Tel. 8 659 38 353; www.eurocash1.lt. 957517

Fakyrų studija „Ugnies valdovai“ siūlo šokėjo-atlikėjo sezoninį darbą mėgstantiems šokti ir dievinantiems sceną. Tel. 8 616 56 621, e. paštas info@ugniesvaldovai.lt. 956127

Gamybos įmonė, esanti Vilijampolėje, priims į darbą kepėją visai darbo dienai. Tel. (8 37) 360 708, 8 656 64 952. 957867

Logistikos paslaugų įmonei reikalingas muitinės tarpininko atstovo asistentas (-ė). Darbo pobūdis: muitinės dokumentų pildymas. Privalumas: rusų kalba. Konfidencialumą garantuojame. Tel. (8 37) 407 551; lolita.tpc@zebra.lt. 956740

953218

956736

Stabiliai veikiančiai logistikos paslaugų įmonei reikalingas transporto vadybininkas (-ė), turintis patirties šioje srityje. Darbo pobūdis: krovinių pervežimas Lietuvoje įmonės transportu. Privalumas – patirtis. Konfidencialumą garantuojame. Tel. (8 37) 407 551; lolita.tpc@zebra.lt.

Statybinei bendrovei reikalingi gipso montuotojai. Tel. 8 615 40 557.

957846

UAB „Medienos era“ reikalinga dažytojalakuotoja dirbti pulverizatoriumi ir dažymo mašina Kaune. Būtina panašaus darbo patirtis. Tel. 8 686 58 532. 952640

Valymo paslaugų įmonė mielai priims į darbą valytojas (-us) ir kiemsargius, turinčius 35–55 proc. darbingumą. Kreiptis tel. 8 618 00 837. 950686

Ieško darbo

957904

Transporto kompanijai reikalingas vilkiko vairuotojas, turintis CE kategorijas ir ADR pažymėjimą, gyvenantis Kaune arba Kauno rajone. Tel. 8 699 59 009 . 956660

Automobilių dujų įrangos montavimas, tiesioginis įpurškimas. Remontas. Pažymos. Lizingas. UAB „Vikroma“, Partizanų g. 87A, tel. 313 805, 8 610 21 218. 941077

Automobilių kompiuterinė diagnostika. Taisome visus elektros gedimus, starterius, generatorius, automatines, mechanines dėžes, variklius, važiuoklę. Tel. 8 676 20 355. 949890

27 m. vaikinas, turintis aukštąjį išsilavinimą, vairuotojo B, C kat., automobilinio krautuvo, elektrinio krautuvo vairavimo pažymėjimus, ieško darbo. Tel. 8 674 80 826. 957285

Automobilių radiatorių, šildymo sistemų, žibintų, buferių remontas, dažymas ir keitimas. Automobilinio bokštelio ir mikroautobusų nuoma. Tel. 332 520, 8 699 55 568. 943585

Patyrę meistrai kokybiškai ir nebrangiai remontuoja automobilių variklius, važiuoklę. Yra galimybė atvykti, atsigabenti transporto priemonę. Tel. 8 602 98 953.

Paslaugos Medikų

956602

„Biofirst“ klinikoje konsultuoja ir gydo gyd. CHIRURGAS, natūralios med. specialistas, homotoksikologas ALVIDAS DIDŽIULIS. Organizmo atstatymas po operacijų, virškinamojo trakto, kraujotakos sutrikimų, sąnarių ir stuburo ligų gydymas natūraliais medikamentais. Nechirurginis išsiplėtusių kojų venų šalinimas. Studentų g. 37, tel. (8 37) 750 866; www.bioklinika.lt. 957745

AKCIJA! Implantas – 1400 Lt. Nemokamas protezavimas ligonių kasų pacientams ir vaikams iki 18 m. Astos Dambrauskienės odontologijos klinika, Laisvės al. 10, Kaunas, tel. (8 37) 206 039, 8 698 07 476. 933226

Alkoholizmo, narkomanijos gydymas. Išblaivinimas, pagirių ir abstinencijos gydymas. Kvalifikuota anonimiška pagalba. „Gintarinė klinika“, Baltų pr. 137F, tel. (8 37) 366 574, 8 634 47 298. 952889

Gyd. D.Bielskienė, J.Urbštienė konsultuoja ir gydo vaikus, suaugusiuosius, sergančius odos, alerginėmis, nagų ir plaukų ligomis. Šalina karpas, papilomas. Apgamai tiriami dermatoskopu. Konsultuoja dėl lytiškai plintančių ligų. Gedimino klinika, Gedimino g. 34. Tel. 207 396. 952270

Gyd. V.Kašėta, N.Grušauskas gydo odos, alergines, grybelines, venerines ligas. Iškvietimas į namus. K.Petrausko g. 40, tel. (8 37) 220 288; www.odosligos.lt. 953477

Gydytoja onkologė-chirurgė L.Šarakauskienė ištiria dermatoskopu ir šalina lazeriu apgamus ir kitus ikivėžinius odos darinius. Tel. 313 900. 949445

Klinika „Neurosveikata“. Patyrę gydytojai psichiatrai gydo įvairius psichikos sutrikimus, pagirių simptomus. Išblaivinimas, kodavimas nuo alkoholio. Trakų g. 12, tel. 8 656 61 610. www.neurosveikata.lt. 935858

956732

Tarptautinių pervežimų įmonei „Autolėkis“ reikalingi mechanikas, vairuotojai (turintys C ir CE kat., patirtis važinėjant po Europą būtina). Tel. 210 777.

Remontuoju lengvųjų automobilių ir VILKIKŲ RADIATORIUS, BUFERIUS ir kitas stiklo pluošto ir plastmasines detales. Garantija. Tel. 220 176 9-18 val., 8 699 25 402

Klinika „Neuromeda“: echoskopiniai ir kraujo tyrimai, neurologinių ligų, nugaros skausmų diagnostika ir gydymas, psichikos ligų gydymas, kodavimas, išblaivinimas. Tel. 8 613 42 780. www.neuromedicina.lt. 949581

Nebrangiai protezuoju dantis. Tel. 777 945, 8 608 15 882. 957046

Automobilininkams

Buitinės technikos remonto

8 655 45 114 (Vytauto pr. 23)

Taisome įvairių tipų televizorius klientų namuose. Iškvietimas nemokamas. Suteikiama garantija. Tel. 715 991, 8 671 55 064. 954014

Kompiuterininkų AD servisas taiso nešiojamuosius, stacionarius ir žaidimų kompiuterius: lituoja, instaliuoja programas, šalina virusus, atnaujina navigacijas. Galime atvykti. Tel. 8 617 77 731. 927422

2 patyrę meistrai atlieka visų kompiuterių programinį ir tech. remontą, tinklų diegimą, plokščių litavimą. Kaune atvykimas nemokamas. Tel. 8 611 40 917. 955311

Atlieku visus kompiuterių priežiūros darbus, Windows instaliavimą, virusų šalinimą, interneto tvarkymą. Atvykstu į namus nemokamai. Tel. 8 684 32 863. 946176

Nebrangiai ir greitai sutvarkysime visus kompiuterio gedimus. Pensininkams ir studentams – 20 proc. nuolaida darbams. Žemaičių g. 31–105. Tel. (8 37) 322 982. 956911

Visų kompiuterių ir televizorių taisymas Kaune, Savanorių pr. 192, tel. (8 37) 327 424; www.pc-help.lt. 933603

Statybos, remonto „AEG“, „Ardo“, „Beko“, „Bosch“ ir kt. automatinių skalbyklių remontas. Dirbame ir savaitgaliais. Garantija iki 2 m. Tel. 8 602 56 100. 956687

„Ardo“, „Ariston“, „Bosch“, AEG ir kt. automatinių skalbyklių remontas ir jų prekyba. Dirbame ir savaitgaliais. Garantija iki 2 m. Tel. 740 086, 8 609 07 201. 956006

AEG, „Beko“ ir kt. skalbyklių, šaldytuvų, mikrobangų, viryklių remontas, prijungimas. Atvykstu. Garantija iki 24 mėn. Taikome nuolaidas! Tel. 8 684 82 194. 958113

AEG, ARDO, BOSCH, HANSA, SNAIGĖ, LIEBHERR ir kt. šaldytuvų, skalbyklių nebrangus remontas. Atvykstu nemokamai. Garantija. Nuolaidos. Tel. 8 678 87 795, 345 500.

AKCIJA! ALUPLAST profilio 5 kamerų langai – su 30 proc. nuolaida ir vidine apdaila. Šarvuotos durys. Balkonų stikl. Roletai. Pramonės pr. 16 („Urmo“ bazė, 2 vagonėlis). Tel. (8 37) 451 712, 8 647 00 002, e. paštas gediminas@arventa.lt. 955541

957897

Atlieku nebrangų mikrobangų krosnelių, skalbyklių, dulkių siurblių, šaldytuvų, el. viryklių remontą. Garantija iki 2 m. Atvykstu nemokamai. Tel. 8 680 85 778. 953941

Automatinių skalbyklių remontas. Garantija. Atvykstame į namus. Tel. 440 387, 8 672 78 279. 957704

SKUBIAI IR NEMOKAMAI IŠVEŽA nenaudojamą buitinę techniką – šaldytuvus, skalbykles, virykles, kompiuterinę techniką ir kitus elektronikos prietaisus. Tel. 8 641 99 000, www.kaunakiemis.lt. 951152

SNAIGĖS servisas (M.K.Čiurlionio g. 5). Visų šaldytuvų, skalbyklių remontas. Prekyba SNAIGĖS šaldytuvais, atsarginėmis dalimis. Tel. 341 876, 8 652 44 908. 953006

Taisau televizorius kliento namuose, prijungiu antenas ir skaitmenines programas. Tel. 8 674 42 125. 957859

Taisau televizorius, garso ir vaizdo techniką. Iškvietimas nemokamas. Suteikiu garantiją. Tel. 8 673 60 342. 957543

UAB „Dendrus“ ieško baldų surinkėjomontuotojo, atsakingo, kruopštaus, turinčio patirties. Atlyginimas su priedais. Tel. 8 677 87 222, 8 679 74 211.

Automobilių dujų įranga. Dažymas, lyginimas, plastmasių remontas. Kalniečių g. 151. Tel. 8 600 20 968.

Taisome įvairių tipų televizorius klientų namuose. Iškvietimas nemokamas. Garantija. Tel. 719 765, 8 652 39 176.

947984

957739

956612

AKCIJA! Plastikiniai ir mediniai langai, šarvuotos ir vidaus durys, balkonų stiklinimas. Tel. 705 900, 8 656 39 353, Sukilėlių pr. 3. www.roplastitus.lt. 947676

AKCIJA! Virtuvės langas – nuo 520 Lt; 3 dalių kambario – nuo 690 Lt, balkono durys su vitrina – nuo 800 Lt (kainos su montavimu ir palangėmis). Vertikalios orlaidės, balkonų stiklinimas, roletai, žaliuzės, garažo vartai. UAB „EG group“, tel. 540 123, 8 612 65 486. 956930

Apdaila: tinkuojame, betonuojame, dažome, tapetuojame, klijuojame plyteles, gipskartonis, dedame laminatą. Santechnika. Elektra. Tel. 8 674 54 580. 952646

Atliekame grindų, parketo šlifavimą. Klijuoju plyteles, dažau, tapetuoju. Kalu dailylentes, laminatą. Santechnikos darbai. Tel. 795 508, 8 600 62 210. 932401

Atliekame griovimo darbus – sienų, pertvarų, angų pjovimas, kirtimas. Sąramų montavimas. Konsultacijos. Statybinio laužo išvežimas. Pastatų griovimas. Tel. 8 699 77 162. 957988

Nukelta į 18 p.


18 2

piRmaDIENIS, gegužės 14, 2012

klasifikuoti skelbimai Paslaugos Statybos, remonto

Atliekame griovimo darbus: pastatų išmontavimas, mūrinių, betoninių sienų ir angų pjovimas, pamatų ir stogų ardymas. Tel. 8 602 53 553, 8 610 95 056. 956665

Atliekame įvairius santechnikos darbus: kanalizacija, vandentiekis, šildymas. Keičiu WC, vonias, maišytuvus. Smulkus remontas. Tel. 795 508, 8 600 62 210. 932390

Atliekame kokybiškai tik gipskartonio montavimo darbus (sunkias ir lengvas konstrukcijas). Tel. 8 620 80 461, 8 671 13 410. 940189

Atliekame namų ir stogų dažymo darbus. Stogo keitimas ir skardinimas. Naudojame savo ar užsakovo medžiagas. Patirtis, garantija, kokybė. Tel. 8 690 96 734, e. paštas disable@info.lt. 953410

Atliekame parketo ir grindų šlifavimo be dulkių bei lakavimo darbus. Tel. 8 679 13 494, 8 605 13 469. 957713

Atliekame santechnikos darbus. Be poilsio dienų, garantijos, nuolaidos. Tel. 8 636 89 929, (8 37) 224 785, e. paštas bmwgulbe@ gmail.com. 952011

Atliekame visus grunto kasimo, stumdymo, išvežimo ir lyginimo darbus. Vežame žvyrą, smėlį, žvyrą betonavimui, juodžemį, skaldą. Tel. 8 614 05 241. 957521

Atliekame visus statybos, remonto darbus: elektra, santechnika, griovimas, mūrijimas, betonavimas, gipskartonio montavimas, visa apdaila. Tel. 8 699 77 162. 957957

Atliekami visi mūrijimo, betonavimo darbai. Atliekame griovimo darbus. Tel. 8 648 73 778. 953448

Atlieku apdailos darbus: tinkuoju, glaistau, dažau, tapetuoju. Gipskartonis, plytelės, laminatas. Elektros, santechnikos darbai. Tel. 8 658 92 939. 957790

Atlieku santechnikos darbus: šildymo, vandentiekio, kanalizacijos. Montuojame: kriaukles, WC, dušo kabinas ir kt. Tel. 8 608 65 900. 956193

Atvežame žvyro, smėlio, skaldos, atsijų, juodžemio, betono gaminių. Tel. 373 894, 8 616 56 993. 950774

Automobilinio bokštelio nuoma (15 m aukščio). Pjauname, genime medžius. Šlaitinių stogų dengimas, skardinimas. Tel. 8 687 19 660 (Rolandas), 8 602 92 845. 955402

Be dulkių kokybiškai šlifuojame, lakuojame, restauruojame parketą, medines grindis, laiptus. Tel. 8 677 36 264. www.slifavimas.info. 950730

Be dulkių šlifuojame, lakuojame parketą, grindis. Dedame parketą. Tel. 8 698 87 702, 264 557 (namų). 957655

Betonuojame grindis, atliekame paruošiamuosius darbus. Dirbame vokiška įranga BMS. Garažai, sandėliai. Garantija. Tel. 8 671 15 807. 947849

Dažau, tapetuoju, glaistau, dedu laminatą. Patirtis 20 metų. Pristatau medžiagas. Tel. 8 646 06 456. 957851

Dengiame naujus ir renovuojame senus stogus. Skardinimo darbai. Karkasinių namų statymas. Gipskartonio montavimas. Dailylenčių kalimas. Tel. 8 689 47 224. 957566

Dengiame plokščiuosius stogus prilydomąja danga, skardiname, suteikiame garantiją. Tel. 8 687 94 355, (8 37) 743 220. 943444

Dengiame šlaitinius stogus, rekonstruojame, skardiname. Komplektuojame medžiagas. Gaminame kaminų įdėklus ir juos valome. Tel. 8 612 82 740. 957170

Dengiame stogus įvairia danga. Tel. 8 698 39 862. 955545

Dengiame stogus, rekonstruojame, skardiname. Kaminų įdėklai, valymas. Karkasinių namų statymas. Tel. 8 601 77 895.

957182

Drenažo, lauko ir vidaus vandentiekio bei kanalizacijos, valymo įrengimų montavimas. Medžiagos su nuolaida. Sutvarkome dokumentaciją. Tel. 8 674 13 881. 957819

Elektriko paslaugos. Greitai ir kokybiškai. Suteikiame garantiją. Tel. 8 651 73 760, 8 609 83 349.

Nuomoja 1,5 t ir 3 t ekskavatorius. Tel. 8 615 12 907.

956258

Privatus santechnikas-suvirintojas atlieka visus santechnikos ir suvirinimo darbus. Suteikiu garantiją, taikau nuolaidas. Tel. 205 251, 8 674 97 821.

Elektros darbai. Apsaugos, videosistemos. Taupaus apšvietimo sprendimai. Nedidelės kainos, kokybė, garantijos. Tel. 8 687 98 087. 949268

Elektros instaliacija, senos instaliacijos renovacija, gedimų šalinimas. Elektros prietaisų prijungimas. Draugiškos kainos. Tel. 8 647 77 683. 950647

949655

956978

Remonto darbai: angokraščių apdaila, sienų lyginimas, tinkavimas, glaistymas, dažymas, tapetavimas, laminato dėjimas. Tel. 8 679 23 826. 957861

Gaminame iš metalo: duris garažams, sandėliukams. Tvoros, balkonai, grotos. Kalvystės darbai. Tel. 8 698 25 138.

Santechnikas atlieka visus santechnikos darbus. Padeda nupirkti, atvežti medžiagas (su nuolaidomis). Tel. 8 680 84 699 nuo 7 iki 22 val.

949461

951391

Greitai dengiame stogus įvairia danga. Nestandartiniai skardos lankstymo ir montavimo darbai. Pigiau sukomplektuojame medžiagas. Garantija. Nuolaidos! Tel. 8 682 47 001.

Santechnikas keičia kriaukles, WC ventilius, gyvatukus, prijungia buitinę techniką, išvalo kanalizaciją. Nuperka medžiagas. Tel. 424 099, 8 683 05 242.

957380

Santechnikas keičia vandentiekio, kanalizacijos vamzdynus, stato WC. Kiti santechnikos darbai. Dirba be poilsio dienų. Garantija. Tel. 8 645 22 683.

Greitai ir kokybiškai remontuojame daugiabučių namų laiptines. Turime 10 metų patirtį. Dirbame už prieinamą kainą. Tel. (8 37) 249 178, 8 672 46 162. 951572

950716

956427

GRINDŲ BETONAVIMAS Kaune ir aplink Kauną. Konsultuojame, tiekiame medžiagas, suteikiame garantiją. Tel. 8 678 19 899, e. paštas a.gudziunas@gmail.com.

Santechnikos darbai. Viriname, montuojame šildymo, vandentiekio, kanalizacijos sistemas, rekonstruojame. Pristatome medžiagas. Tel. 333 292, 8 656 01 925.

955123

957143

Kaminų įdėklai (darbo patirtis), valymas. Pristatomieji kaminai. Latakų valymas. Garantija. Be poilsio dienų. Tel. 8 676 53 813. www.kaminuideklai.com.

Santechnikos darbai: vamzdynai, siurbliai, dušai, radiatoriai. Tel. 8 653 10 991.

946924

Kaminų įdėklai, valymas, pristatomieji kaminai, remontas. Kaminų mūrijimas. Stogų dengimas. Tel. 8 619 29 430. 944336

Kasame ekskavatoriais, lyginame buldozeriais, vežame savivarčiais žvyrą, skaldą, juodžemį. Įrengiame įvažas bei kelius į statybų aikšteles. Tel. 8 699 77 162. 957928

Kasu šulinius, vietinę kanalizaciją. Valau ir gilinu šulinius. Surandu vandens gyslą. Atvežu šulinių žiedus. Tel. 8 606 29 150, 8 645 31 863. 936904

Kasu šulinius, vietinę kanalizaciją. Valau ir gilinu šulinius. Surandu vandens gyslą. Suorganizuoju žiedų atvežimą. Tel. 8 676 67 428.

956574

Šarvuotos durys – per tris dienas. Taip pat metalinės durys sandėliams ir garažams. Dirbame be poilsio dienų. Tel. 8 634 81 144. 958017

Šiltiname fasadus, įrengiame struktūrinį tinką, klojame trinkeles, dengiame įvairių tipų stogus. Tel. 8 686 00 823, 8 699 29 179.

957243

Šiltiname namų fasadus, dedame struktūrą. Tel. 8 687 53 187.

944947

Skardos lankstinių gamyba. Lietaus nubėgimo sistemos. Tel. 8 686 34 313, 545 456. 951934

Statome karkasinius statinius (namai, sodo nameliai, ūkiniai pastatai), atliekame stogo rekonstrukciją, statome pavėsines, kalame dailylentes (visų tipų), visos stalių paslaugos. Tel. 8 670 67 156.

952658

956279

Klojame trinkeles. Drenažas, valymo įrenginiai. Betonuojame pamatus, atramines sienutes, perdangas. Technikos nuoma. www.peiveris.lt. Tel. 8 600 22 703.

Stogų dengimas, šiltinimas. Tarpblokinių siūlių remontas. Tel. 8 681 79 195, 8 686 88 034.

952556

Klojame trinkeles. Ruošiame pagrindus trinkelėms. Dedame vejos bortelius. Tel. 8 682 06 943. 957176

Kloju plyteles. Atlieku įvairius santechnikos darbus. Tel. 8 647 73 244. 957540

Kokybiški gaminiai iš metalo Jums pagal užsakymą: vartai, tvoros, durys, laiptai, voljerai, grotos, armatūrų lankstymas, rostverkų gamyba. Tel. 8 657 88 778. 953996

Krautuvais, ekskavatoriais BOBCAT gręžiame, griauname, krauname, lyginame. Tel. 8 687 57 902. 953604

Langų apdaila – nebrangiai ir kokybiškai. Tel. 8 676 82 369. 956852

Metalo gaminiai, tvoros, vartai, stumdomi vartai, įvairios metalo konstrukcijos. Tel. 8 671 49 338, www.metalurga.lt. 957889

Nuomojame BOBCAT mini krautuvus, ekskavatorius. Kasame, lyginame, griauname, gręžiame pamatams skyles, iškrauname, pakrauname krovinius. Tel. 8 656 41 801. 930749

Nuosavų namų durys: saugios, ypatingai šiltos. Garantija 5 m. Dirbame be poilsio dienų. Tel. 8 634 81 144. 957261

Pamatai. Įrengiame visų tipų pamatus. Betonuojame perdangas, grindis, tvoras. Gręžiame gruntą poliams iki 7 m. Tel. 8 611 05 656. www.statybugama.lt. 956743

Plastikiniai langai, šarvuotos durys, balkonų stiklinimas, apdaila. Langų reguliavimas, taisymas. Buto remonto darbai. Savanorių pr. 287–316, tel. 8 606 28 921. 949973

940526

Stogų dengimas, skardinimas, pakalimai, kaminai. Tel. 8 658 97 598.

Apsauginės, vidinės, plisė ŽALIUZĖS, ROLETAI, MARKIZĖS, ROMANETĖS. Tinkleliai nuo vabzdžių. Balkonų stiklinimas. Atvykimas nemokamas. Tel. 8 677 18 688. 950040

Gaminame filingines, faneruotas duris, staktas. Faneruojame senas užsakovo duris. Įstikliname balkonus. Tel. 313 167, 8 699 13 442, 706 482. 953439

Įvairios durys pigiau. Didelis spalvų, modelių pasirinkimas. Naujiena – stogeliai, terasos. Dirba kvalifikuoti specialistai. Tel. 457 915, 8 676 70 000; www.lietuviskosdurys.lt. 940562

Pigūs LAIPTAI iš sausos ąžuolo, uosio, klevo medienos (projektuoju, gaminu, montuoju). Tel. 8 610 75 452. 949733

Baldžių Aptraukiame audiniu baldus (keičiame spyruokles, vatiną, poroloną, audinį). Remontuojame mechanizmus. Tel. 8 674 44 219. 956231

Aptraukiame audiniu baldus. Keičiame spyruokles, vatiną, poroloną. Pensininkams – nuolaidos. Transportas – nemokamai. Tel. 779 101, 8 603 49 621. 949498

Aptraukiame audiniu, dirbtine ir natūralia oda baldus. Keičiame visas reikalingas medžiagas. Ilgametė darbo patirtis. Transportas nemokamas. Tel. 8 604 76 264, 730 715. 953135

Aptraukiame baldus gobelenu. Keičiame medžiagas. Dirbame dirbtuvėje ir kliento namuose. Aukšta kokybė. Pensininkams – nuolaidos. Tel. 365 100, 8 699 39 904. 952955

Aptraukiame baldus gobelenu. Keičiame spyruokles, vatiną, poroloną – dirbtuvėse ir pas klientą. Pensininkams – nuolaidos. Tel. 366 160, 8 651 82 459. 949475

Gaminame nestandartinius kietuosius baldus: virtuvės, prieškambario, komodas, stalus, lentynas, spintas... Atvežame, surenkame nemokamai. Tel. 8 601 26 068. 950898

Greitai, kokybiškai ir pigiai remontuojame minkštuosius baldus. Keičiame spyruokles ir poroloną. Transportas nemokamas. Tel. 712 540, 8 675 65 133. 955114

Kietųjų baldų gamyba: virtuvės, prieškambario, svetainės, jaunuolio baldai, spintos ir kt. Tel. 8 698 43 448 nuo 8 iki 21 val. 951878

Suvirinimo elektra darbai. Metaliniai gaminiai pagal individualius pageidavimus. Remontas. www.suvirintojas.eu. Tel. 341 102, 8 614 64 490.

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Pabrangimas nuo 15 proc./mėn. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“.

949775

948181

Tapetuotojas (darbštus ir sąžiningas) glaisto, dažo sienas, lubas. Deda laminatą ir t.t. Pataria. Padeda nupirkti medžiagas. Tel. 8 677 03 739.

Virtuvės, svetainės, biuro, miegamojo, vonios, spintų ir kitų kietųjų baldų gamyba. Garantija, išsimokėtinai. Tel. 8 679 77 357; www.ivairusbaldai.lt.

953099

956861

947348

Teikiame paslaugas savivarčiu su kranu ir greiferiniu kaušu. Statybinių atliekų, šiukšlių išvežimas. Atvežame skaldą, juodžemį, medieną ir kt. Tel. 8 699 30 628. 957193

Terasos. Įrengiame medines ir betonines terasas, įvairius stogus. Statome tvoras. Hidroizoliuojame rūsius. Tel. 8 611 05 656. www.statybugama.lt. 956749

TRINKELIŲ KLOJIMAS. Kokybiškai kloju trinkeles, vejos bortelius, įrengiu vandens nutekėjimo sistemas. Kokybę garantuoju. Tel. 8 687 82 448. 948376

UAB „Langų era“ siūlo aukštos kokybės plastikinius langus iš A klasės profilio VEKA. Lango kvadratinio metro kaina tik nuo 259 Lt. Taip pat siūlome balkonų stiklinimą, duris, roletus. Užsakius langą – 33 % nuolaida tinkleliams nuo uodų. Pasiūlymas galioja tik gegužės mėnesį. Tel. 8 609 77 366. E. p. info@languera.lt. 955749

UAB MODESTA – grindų, pramoninis, pamatų, tvorų (jų įrengimas) betonavimas. Tel. 8 685 00 577. 953762

Vidaus įrangos

Teisinės paslaugos Teisinės paslaugos. Kuršių g. 7, II korpusas, 3 aukštas, Kaunas. Tel. 8 678 42 144, 8 675 77 404. 952365

Kitos „ABDONO“ kilimų ir žaliuzių valykla valo kilimus (kliento patalpose arba išsivežame), minkštuosius baldus, čiužinius, „Bauer“ ir kt. patalynę sausu ir šlapiu giluminiu būdu amerikietiška įranga. Langų valymas, grindų dangos atnaujinimas, patalpų tvarkymas po remonto ir visos kitos švaros paslaugos. UAB „ABDONAS“ (bet kada), tel. 77 09 44, 8 688 18 946. Žemaičių g. 31, www.abdonas.lt. 947438

NEMOKAMAI išvežame bet kokį nereikalingą metalo laužą, buitinę techniką. Mokamai – senus baldus, šiukšles ir visa kt. Pjauname medžius. Tel. 8 601 99 230, 799 681. 957758

Vejų ir alpinariumų įrengimas. Tel. 8 616 42 833.

950539

Atlieku elektros instaliacijos ir remonto darbus, montuoju apsaugos ir priešgaisrinę signalizaciją. Tel. 8 618 56 485. 956728

Visi apželdinimo darbai. Įrengiame vejas, dekoratyvinius baseinus, krioklius, akmens takelius. Kultivatoriaus paslaugos. Tel. 8 672 44 785, 8 600 88 285. 942212

NAUJIENA LIETUVOJE. www.tyruma.lt.

952218

parduoda Nekilnojamasis turtas Kaune ir Kauno rajone 2 ir 3 kambarių butus Noreikiškėse, naujame name (autonominis šildymas dujomis, dalinė apdaila, galima su garažu, 3,3 a žemės). 1 kv. m – 1 600 Lt. Tel. 8 656 47 866. 957646

2 kambarių butą Karmėlavoje, Vilniaus g. (šarvuotos durys, rūsys, įstiklintas balkonas, suremontuotas, geroje vietoje). Tel. 8 674 80 826. 957289

4 kambarių butą Fredoje arba keičiu į dviejų kambarių butą su priemoka. Tel. 8 614 55 269. 955979

Antstolė Sonata Vaicekauskienė 2012 06 06 10 val. skelbia antrąsias viešąsias varžytynes turtui: 3 kambarių butui, bendr. 52,15 kv. m, esančiam Žemaičių g. 108–1, Kaune, priklausančiam Dovydui Rekščiui ir Aušrinei Rekštienei. Dėl turto apžiūros skambinti tel. 8 675 72 227, 8 677 83 327. Pradinė turto kaina 78 000 Lt. Norintieji dalyvauti viešosiose varžytynėse turi įnešti 10 proc. pradinės turto vertės į antstolės Sonatos Vaicekauskienės sąskaitą Nr. LT334010042500493336, AB „DNB bankas”. Parduodamo turto nuosavybės apribojimas – hipoteka. Visi suinteresuoti asmenys, turintys teises į parduodamą turtą, iki varžytynių pradžios turi teisę pateikti antstolei savo teisę patvirtinančius dokumentus. Antrosios viešosios varžytynės vyks Nemuno g. 25–1b, Kaune. Informacija tel. 422 057, 221 126, antstolė S.Vaicekauskienė, padėjėjos N.Mickūnienė, O.Kačenauskaitė. 957718

Antstolė Sonata Vaicekauskienė 2012 06 06 11 val. skelbia antrąsias viešąsias varžytynes turtui: 1 kambario butui, bendr. pl. 32,68 kv. m, su rūsiu 3,11 kv. m, butas 9-ajame aukšte, esančiam Taikos pr. 77– 71, Kaune, priklausančiam Beatai Morkeliūnienei. Dėl turto apžiūros skambinti tel. 8 615 88 412. Pradinė turto kaina 45 000 Lt. Norintieji dalyvauti viešosiose varžytynėse turi įnešti 10 proc. pradinės turto vertės į antstolės Sonatos Vaicekauskienės kontoros sąskaitą Nr. LT334010042500493336, AB „DNB bankas”. Parduodamo turto nuosavybės apribojimas – hipoteka. Visi suinteresuoti asmenys, turintys teises į parduodamą turtą, iki varžytynių pradžios turi teisę pateikti antstolei savo teisę patvirtinančius dokumentus. Antrosios viešosios varžytynės vyks Nemuno g. 25–1b, Kaune. Informacija tel. 422 057, 221 126, antstolė S.Vaicekauskienė, padėjėjos N.Mickūnienė, O.Kačenauskaitė. 957720

Antstolė Sonata Vaicekauskienė 2012 06 06 12 val. skelbia antrąsias viešąsias varžytynes turtui: 3 kambarių butui, bendr. pl. 61,29 kv. m, su rūsiu 2,44 kv. m, butas 7-ajame aukšte, esančiam Jotvingių g. 11– 20, Kaune, priklausančiam Tadui Jasioniui. Pradinė turto kaina 69 000 Lt. Norintieji dalyvauti viešosiose varžytynėse turi įnešti 10 proc. pradinės turto vertės į antstolės Sonatos Vaicekauskienės kontoros sąskaitą Nr. LT334010042500493336, AB „DNB bankas”. Parduodamo turto nuosavybės apribojimas – hipoteka. Visi suinteresuoti asmenys, turintys teises į parduodamą turtą, iki varžytynių pradžios turi teisę pateikti antstolei savo teisę patvirtinančius dokumentus. Antrosios viešosios varžytynės vyks Nemuno g. 25–1b, Kaune. Informacija tel. 422 057, 221 126, antstolė S.Vaicekauskienė, padėjėjos N.Mickūnienė, O.Kačenauskaitė. 957727

Antstolė Sonata Vaicekauskienė 2012 06 06 13 val. skelbia pirmąsias viešąsias varžytynes turtui: žemės sklypui, bendr. pl. 0,1267 ha, naudojimo pobūdis – mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos, esančiam Vijūkų k., Užliedžių sen., Kauno r., priklausančiam Lukui Mačiui. Pradinė turto kaina 48 000 Lt. Norintieji dalyvauti viešosiose varžytynėse turi įnešti 10 proc. pradinės turto vertės į antstolės Sonatos Vaicekauskienės kontoros sąskaitą Nr. LT334010042500493336, AB „DNB bankas”. Parduodamo turto nuosavybės apribojimas – hipoteka. Visi suinteresuoti asmenys, turintys teises į parduodamą turtą, iki varžytynių pradžios turi teisę pateikti antstolei savo teisę patvirtinančius dokumentus. Pirmosios viešosios varžytynės vyks Nemuno g. 25–1b, Kaune. Informacija tel. 422 057, 221 126, antstolė S.Vaicekauskienė, padėjėjos N.Mickūnienė, O.Kačenauskaitė. 957731


19 3

pirmaDIENIS, gegužės 14, 2012

klasifikuoti skelbimai parduoda Nekilnojamasis turtas Kaune ir Kauno rajone Antstolė Sonata Vaicekauskienė 2012 06 06 14 val. skelbia pirmąsias viešąsias varžytynes turtui: ½ daliai žemės sklypo, kurio bendr. pl. 0,4100 ha, unikalus Nr. 527000100318, paskirtis – žemės ūkio, esančiam Didvyrių k., Raudondvario sen., Kauno r., priklausančiam Ramunei Feizaitei. Dėl turto apžiūros skambinti R.Feizaitei, tel. 8 657 60 546. Pradinė turto kaina 15 200 Lt. Norintieji dalyvauti viešosiose varžytynėse turi įnešti 10 proc. pradinės turto vertės į antstolės Sonatos Vaicekauskienės kontoros sąskaitą Nr. LT334010042500493336, AB „DNB bankas”. Parduodamo turto nuosavybės apribojimas – disponavimas turtu. Visi suinteresuoti asmenys, turintys teises į parduodamą turtą, iki varžytynių pradžios turi teisę pateikti antstolei savo teisę patvirtinančius dokumentus. Pirmosios viešosios varžytynės vyks Nemuno g. 25– 1b, Kaune. Informacija tel. 422 057, 221 126, antstolė S.Vaicekauskienė, padėjėjos N.Mickūnienė, O.Kačenauskaitė. 957783

Antstolė Sonata Vaicekauskienė 2012 06 06 15 val. skelbia pirmąsias viešąsias varžytynes turtui: 1/3 daliai gyvenamojo namo, bendr. pl. 217,77 kv. m; 1/2 daliai ūkinio pastato, užstatytas pl. 29 kv. m, ir 1/3 daliai kitų statinių (kiemo aikštelei, tvorai, lauko tualetams 2 vnt., stoginei, kanalizacijos šuliniui), esantiems Kapsų g. 71, Kaune, priklausantiems Arūnui Mockui. Dėl turto apžiūros skambinti A.Mockui, tel. 8 671 53 433. Pradinė turto kaina 57 440 Lt. Norintieji dalyvauti viešosiose varžytynėse turi įnešti 10 proc. pradinės turto vertės į antstolės Sonatos Vaicekauskienės kontoros sąskaitą Nr. LT334010042500493336, AB „DNB bankas”. Parduodamo turto nuosavybės apribojimas – disponavimas turtu. Visi suinteresuoti asmenys, turintys teises į parduodamą turtą, iki varžytynių pradžios turi teisę pateikti antstolei savo teisę patvirtinančius dokumentus. Pirmosios viešosios varžytynės vyks Nemuno g. 25–1b, Kaune. Informacija tel. 422 057, 221 126, antstolė S.Vaicekauskienė, padėjėjos N.Mickūnienė, O.Kačenauskaitė. 957789

Antstolė Sonata Vaicekauskienė 2012 06 06 9 val. skelbia antrąsias viešąsias varžytynes turtui: butui – kambariui su bendro naudojimo patalpomis, 5-ajame aukšte, bendr. pl. 11,91 kv. m, esančiam Jonavos g. 182–505, Kaune, priklausančiam Virginijui Klimui. Dėl turto apžiūros skambinti tel. 8 677 62 564. Pradinė turto kaina 7 200 Lt. Norintieji dalyvauti viešosiose varžytynėse turi įnešti 10 proc. pradinės turto vertės į antstolės Sonatos Vaicekauskienės kontoros sąskaitą Nr. LT334010042500493336, AB „DNB bankas”. Parduodamo turto nuosavybės apribojimas – hipoteka. Visi suinteresuoti asmenys, turintys teises į parduodamą turtą, iki varžytynių pradžios turi teisę pateikti antstolei savo teisę patvirtinančius dokumentus. Antrosios viešosios varžytynės vyks Nemuno g. 25– 1b, Kaune. Informacija tel. 422 057, 221 126, antstolė S.Vaicekauskienė, padėjėjos N.Mickūnienė, O.Kačenauskaitė. 957711

Antstolė Sonata Vaicekauskienė 2012 06 11 10 val. skelbia pirmąsias viešąsias varžytynes turtui: gyvenamajam namui, bendr. pl. 334,75 kv. m, ir žemės sklypui, bendr. pl. 0,0771 ha, unikalus Nr. 525000020236, esantiems Lakštingalų g. 23, Gaižinėlių k., Kauno r., priklausantiems Juozui Dubickui. Dėl turto apžiūros skambinti J.Dubickui, tel. 8 612 62 371. Pradinė turto kaina 176 000 Lt. Norintieji dalyvauti viešosiose varžytynėse turi įnešti 10 proc. pradinės turto vertės į antstolės Sonatos Vaicekauskienės kontoros sąskaitą Nr. LT334010042500493336, AB „DNB bankas”. Parduodamo turto nuosavybės apribojimas – hipoteka. Visi suinteresuoti asmenys, turintys teises į parduodamą turtą, iki varžytynių pradžios turi teisę pateikti antstolei savo teisę patvirtinančius dokumentus. Pirmosios viešosios varžytynės vyks Nemuno g. 25–1b, Kaune. Informacija tel. 422 057, 221 126, antstolė S.Vaicekauskienė, padėjėjos N.Mickūnienė, O.Kačenauskaitė. 957733

Antstolė Sonata Vaicekauskienė 2012 06 11 9 val. skelbia antrąsias viešąsias varžytynes turtui: gyvenamajam namui, bendr. pl. 233,48 kv. m; 0,0608 ha žemės sklypui; ūkio pastatui – užstatytas pl. 26 kv. m; garažui – užstatytas pl. 29 kv. m, ir kiemo statiniams (tvorai, kiemo aikštelei), esantiems Žaibo g. 6, Kaune, priklausantiems Almantui Izokaičiui. Dėl turto apžiūros skambinti A.Izokaičiui tel. 8 698 77 467. Pradinė turto kaina 330 000 Lt. Norintieji dalyvauti viešosiose varžytynėse turi įnešti 10 proc. pradinės turto vertės į antstolės Sonatos Vaicekauskienės kontoros sąskaitą Nr. LT334010042500493336, AB „DNB bankas”. Parduodamo turto nuosavybės apribojimas – hipoteka. Visi suinteresuoti asmenys, turintys teises į parduodamą turtą, iki varžytynių pradžios turi teisę pateikti antstolei savo teisę patvirtinančius dokumentus. Antrosios viešosios varžytynės vyks Nemuno g. 25–1b, Kaune. Informacija tel. 422 057, 221 126, antstolė S.Vaicekauskienė, padėjėjos N.Mickūnienė, O.Kačenauskaitė. 957675

Antstolis Marius Lekečinskas antrosiose varžytynėse parduoda Stasei Trakelienei ir Vytautui Trakeliui priklausantį garažą-boksą, esantį Studentų g. 9A–24, Kaune. Pradinė pardavimo kaina 12000 Lt. Savininkams apribota disponavimo teisė. Varžytynės vyks 2012 m. birželio 20 d. 10 val. Kęstučio g. 80–3, Kaune. Asmenys, norintys dalyvauti varžytynėse, privalo įmokėti 1200 Lt į antstolio Mariaus Lekečinsko depozitinę sąskaitą Nr. LT60 7044 0600 0302 2411, esančią AB SEB banke. Informacija teikiama tel. (8 37) 323 097, 8 676 32 656. Asmenys, turintys teises į šį turtą, iki varžytynių antstoliui turi pateikti savo teises patvirtinančius dokumentus. 957657

Garažą Kovo 11-osios g. 57A, šalia parduotuvės RĖDA (po visu garažu – rūsys, naujas stogas). Kaina 23 000 Lt. Tel. 8 652 32 401. 957223

Išparduodu: butus, namus, sodus, sodybas, sklypus, patalpas. Padedu parduoti, nupirkti, konsultuoju. Tel. 8 618 84 422, (8 37) 333 555, www.simokusilas.lt. 914157

Kambarį bendrabutyje už parduotuvės „Hyper Maxima“ (bendr. pl. 16,5 kv. m). Kaina 18 000 Lt. Tel. 8 675 19 565. 949578

NAUJOS STATYBOS kotedžą Giraitėje (2 a. namas, bendras plotas 113 kv. m, visos komunikacijos, PIGUS AUTONOMINIS ŠILDYMAS). Tel. 300 917, 8 600 27 072. KNTPA. 957592

Parduodu sodą Gervėnupyje, SB „Pavasaris“ (6 arai žemės, yra namas). Tel. 748 223. 956186

Pigiai tvarkau dokumentus namams ir kt. objektams įteisinti, keičiu paskirtį. Rengiu detaliuosius planus. Tel. 8 676 92 771. olegasmas@mail.ru. 949209

Skubiai parduodamas 38 kv. m 2 kambarių butas Žaliakalnyje. I a. šešių butų mediniame name. Priklauso 18 kv. m garažas. Tel. 8 698 33 743. 956778

Vieno aukšto plytinį namą su mansarda Žaliakalnyje, Biržų g. (1991 m., bendr. pl. 224 kv. m, 8,21 a žemės). Tel. 8 677 72 467. 956775

1 kambario butą Kovo 11-osios g. (5 a. blokinio namo 1 aukšte, vidinis, šiltas). Tel. 395 097, 8 614 23 050. KNTPA. Sklypą Kauno r., Taurakiemio apyl., Viršužiglio k. (25 a, namų valda, elektra trifazė, šalia marios, miškas, kelias). Tel. 395 097, 8 614 23 50. KNTPA. 3 kambarių butą Dainavoje, V.Krėvės pr. (5 a. blokinio namo 2 a., b. pl. 48 kv. m, tvarkingas, įstik. balkonas, plast. langai). Tel. 300 915, 8 676 22 529. KNTPA. 1 kambario butą Eigulių r., Kalniečių g. (9 a. plyt. namo 5 a., tvarkingas, pakeistas vamzdynas, su baldais ir buitine technika). Tel. 300 915, 8 676 22 529. KNTPA. 2 kambarių butą Partizanų g. (5 a. blok. namo 1 a., grotuotas balkonas, šiltas, vidinis, kaina 72000 Lt). Tel. 300 915, 8 676 22 529. KNTPA. 3 kambarių butą Ašigalio g., Eiguliuose (9 a. blokinio namo 4 a., b. pl. 60 kv. m, plastikiniai langai, tvarkingas, balkonas). Tel. 300 917, 8 600 27 072. KNTPA. Dalį namo Aleksote, Julijanavos g. (2 a. mūrinio namo 1 a., b. pl. 46 kv. m, 4 arai žemės). Tel. 300 917, 8 600 27 072. KNTPA.

2 kambarių butą Šiaurės pr., Eiguliuose (9 a. blokinio namo I a., b. pl. 51 kv. m, tvarkingas, kaina 92000 Lt). Tel. 300 917, 8 600 27 072. KNTPA.

3 kambarių butą Vilijampolėje, Panerių (5 a. blokinio namo 2 a., gerai įrengtas, su visais baldais ir buitine technika). Tel. 308 866, 8 609 96 655. KNTPA.

Naujos statybos kotedžą Romainiuose, Liucijanavos g., visos miesto komunikacijos, 6 a žemės, dalinė apdaila. Tel. 395 004, 8 614 21 015. KNTPA.

Sodą Vilijampolėje, Panerių (5 a žemės, karkasinis namelis, yra elektra, laistymo vanduo). Tel. 308 866, 8 609 96 655. KNTPA.

Namą Giraitėje, Liepų g. (2 a. plytinis, pritaikytas gyventi dviem šeimoms, atskiri įėjimai). Tel. 395 004, 8 614 21 015. KNTPA.

8 a namų valdos sklypą Rokeliuose, Kirtimų g. (kelias, galimybė prisijungti prie vandens gręžinio, elektra). Tel. 302 530, 8 609 96 655. KNTPA.

957589

2 kambarių butą Dainavoje, Partizanų g. (5 a. blokinio namo 4 a., b. pl. 44 kv. m, tvarkingas, įstiklintas balkonas). Tel. 302 533, 8 676 22 262. KNTPA.

8,51 a namų valdos sklypą Sargėnuose, naujame kvartale, prie pušynėlio (elektra, dujos, miesto vandentiekis ir kanalizacija). Tel. 8 699 85 923.

957590

8,5 a namų valdos sklypą Rokeliuose, naujame kvartale (elektros dėžutė, kelias). Tel. 8 676 22 944.

1 kambario butą Dainavoje, Kovo 11-osios g. (9 a. blokinio namo 4 a., b. pl. 33 kv. m, virtuvė 7 kv. m, naujai suremontuotas). Tel. 302 533, 8 676 22 262. KNTPA.

2 kambarių butą Dainavoje, V.Krėvės pr. (5 a. blokinio namo 5 a., b. pl. 44 kv. m, naujai suremontuotas). Tel. 395 097, 8 614 23 050. KNTPA.

1 kambario butą Dainavoje, V.Krėvės pr., netoli PC „Dainava“ (5 a. blokinio namo 1 a., b. pl. 30 kv. m, virtuvė 5,5, kambarys 17 kv. m). Tel. 302 533, 8 676 22 262. KNTPA.

2 kambarių butą Partizanų g. (9 a. blokinio namo 1 a., toliau nuo pagrindinės gatvės, 2 balkonai, didelė žalioji zona). Tel. 301 251, 8 687 70 827. KNTPA.

Sodą Gervėnupyje, SB „Pamiškė“ (mūrinis namas, b. pl. 46 kv. m, geras privažiavimas, 8.45 a žemės). Tel. 301 102, 8 614 93 479. KNTPA.

3 kambarių butą Vilijampolėje, Sąjungos a. (3 a. plytinio namo 2 a., b. pl. 61 kv. m, 2 balkonai, plastikiniai langai). Tel. 301 251, 8 687 70 827. KNTPA.

2 kambarių butą A. Šančiuose, Ašmenos 2-ojoje g. (8/2 a., plytinis, naujos statybos, suremontuotas, b. pl. 54 kv. m). Tel. 302 535, 8 600 41 775. KNTPA.

Geležinkelio atšaką Vilkaviškyje, Pilviškiuose, Stoties g. (306 m ilgio). Tel. 301 251, 8 687 70 827. KNTPA.

1 kambario butą Šilainiuose, Rasytės g. (5 a. blok. namo 5 a., b. pl. 37 kv. m, įstik. balkonas, šarvo durys). Tel. 302 535, 8 600 41 775. KNTPA.

2 kambarių butą Dainavoje, Birželio 23-iosios g. (5 a. mūrinio namo 2 a., b. pl. 47 kv. m, balkonas į pietų pusę, erdvus ir patogus). Tel. 302 530, 8 609 96 653. KNTPA. Dalį namo Ž.Šančiuose, Vokiečių g. (b. pl. 40 kv. m, WC, karštas vanduo, šildymas autonominis – kietuoju kuru, 1.5 a žemės). Tel. 302 530, 8 609 96 653. KNTPA. Sodybą su 0.92 ha žemės Jonavos r. Vareikių k., ant Šventosios upės kranto. Tel. 302 530, 8 609 96 653. KNTPA. Sodą Gervėnupyje, SB „Klevelis“ (6 a žemės, med. namas, b. pl. 88 kv. m, krosnisduonkepis, židinys, garažas, šiltnamis). Tel. 395 097, 8 614 23 050. KNTPA. 957586

Sodą Drąseikiuose, SB „Kalneliai“ (rąstinis namelis, labai gražiai sutvarkytas, rūsyje pirtis, du židiniai, elektra). Tel. 395 004, 8 614 21 015. KNTPA. 3 kambarių butą Žaliakalnyje, Žemaičių g. (2 a. plytinio namo 2 a., puikus susisiekimas, galimybė rekonstruoti, plėstis). Tel. 300 916, 8 676 22 528. KNTPA. Sklypą Kauno r., Raudondvaryje (15 a, vandentiekis – miesto, kanalizacija, privažiavimas asfaltuotu keliu). Tel. 300 915, 8 676 22 528. KNTPA. Naujos statybos namą Aleksote, Naujokų g. (b. pl. 203 kv. m, 6 a žemės sklypas, komunikacijos už 50 m). Tel. 395 098, 8 614 22 030. KNTPA. 3 kambarių butą Garliavoje, Žaliojoje g. (5 a. plytinio namo 1 a., b. pl. 64 kv. m, natūralus parketas, šarvo durys). Tel. 395 098, 8 614 22 030. KNTPA.

3 kambarių butą Bažnyčios g., Centre (3 a. plytinio namo I a., b. pl. 79 kv. m, plast. langai, autonominis šildymas dujomis). Tel. 302 535, 8 600 41 775. KNTPA. 957591

Buitinė technika

950225

Atvežame malkų miškavežiu. Brangiai perkame mišką su žeme arba išsikirsti. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 601 25 955, 8 601 26 268. 937526

Ąžuolo, beržo pjuvenų briketus ir baltarusiškus durpių briketus. PAVASARINĖS NUOLAIDOS! Tel. 8 677 44 884. 950339

Ąžuolo, beržo, uosio, juodalksnio malkas – skaldytas, trinkelėmis, rąstais. Uosio parketo lenteles. Tel. 8 608 64 784. 956707

Beržo, uosio, ąžuolo, juodalksnio skaldytos malkos. Tel. 8 613 23 999. 951428

Malkas: beržo – 110 Lt, juodalksnio – 100 Lt (mašinoje sukrautos tvarkingomis eilutėmis). Turime pjuvenų briketų ir mišrios medienos – 450 Lt. Tel. 8 652 59 118. 941945

Malkos pigiau. Atvežame. UAB „KESI“. Tel. 8 698 28 910. 955369

Parduodame ąžuolines, uosines, beržines, juodalksnio malkas (rąstais, trinkelėmis, skaldytas). Perkame mišką visoje Lietuvoje. Tel. 8 656 86 202. 940878

Defektuota, naudota, nauja buitinė technika. Virtuvės įrankiai, aksesuarai ir indai. www.aldile.com, Jonavos g. 254, Kaunas. Tel. 8 698 31 328.

Parduodu įvairių rūšių malkas (skaldytas, trinkelėmis, rąstukais). Atvežimas nemokamas. Tel. 8 611 84 924, e. paštas euruta66@gmail.com. 955931

936783

Nauja ir nukainota buitinė technika (orkaitės, šaldytuvai ir t.t.), virtuvės reikmenys. Atidavus seną buitinę techniką – nuolaida iki 200 Lt! AEG, „Bosch“, „Liebherr“, „Siemens“ ir t.t. Kovo 11-osios g. 45A. Tel. 313 656, 8 699 83 487; www.ventara.lt. 821510

Parduodu šaldytuvą „Snaigė“ E-15. Kaina 200 Lt. Tel. 777 559.

957254

Statybinės medžiagos Gaminame įvairių matmenų statybinę medieną, lauko ir vidaus dailylentes, terasines lentas. Transporto paslaugos. Tel. 8 618 16 298, 8 614 55 029, 384 131. Romainių g. 29A, Kaunas. 951779

Įvairią statybinę medieną, dailylentes, terasines lentas, pjuvenas, atraižas. Transporto paslaugos. Dirbame ir šeštadieniais. Tel. (8 37) 330 071, 8 682 25 858. 946116

Parduodu sausas ir šlapias ąžuolo, skroblo, uosio, klevo, beržo, juodalksnio lentas (5 cm storio, 9 proc.). Tel. 8 612 12 003. 949719

Parduodu senovines pilnavidures plytas. Kiekis 8 000 vnt., vnt. kaina 1,70 Lt. Tel. 8 699 99 395. 957137

16 a namų valdos sklypą Aleksote, Medžiotojų g. (visos komunikacijos, geras privažiavimas). Tel. 395 098, 8 614 22 030. KNTPA.

Atvežame ąžuolo, uosio, beržo, juodalksnio ir mišrių sausų geros kokybės malkų (trinkelėmis ir skaldytų). Pristatome nemokamai. Tel. 8 689 30 433.

Prekyba įvairia stogų danga, lietaus nubėgimo sistemomis, vidaus ir lauko plastikinėmis dailylentėmis. Tel. 8 674 08 870.

PREKYBA KIETUOJU KURU: akmens anglys; baltarusiški durpių briketai; medžio pjuvenų briketai; medžio pjuvenų granulės. Dirbame I–V 9–18 val. Adresas A.Juozapavičiaus pr. 7, tel. 746 419, 8 612 63 246. 937381

Supjautos atraižos: pušies – 300 Lt; juodalksnio, beržo, ąžuolo – 380 Lt. Atraižos maišuose: pušinės – 6 Lt (vnt.); ąžuolo, beržo, juodalksnio – 7 Lt (vnt.). Tel. 8 670 32 999. 951311

Perka Geromis kainomis superka automobilius, mikroautobusus, visureigius. Gali būti daužti ar su defektais. Išsiveža. Tel. 8 620 24 539. 937338

„Metrampa“ brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą, automobilius. Moka iš karto, išsiveža. Švenčionių g. 8, Betygalos g. 2. Tel. 740 405, 8 682 55 681, www.metrampa.lt. 952135

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų ir nerūdijančio plieno laužą, el. variklius, senus automobilius. Demontuojame metalą. Technikos g. 8C, tel. 8 687 46 496. 939890

957413

Namą Šilainiuose, Milikonių skg. (1 a. plytinis namas, b. pl. 50 kv. m, 3 a žemės, suremontuotas, šildymas kietuoju kuru). Tel. 301 103, 8 614 21 023. KNTPA. 16 a gyvenamosios paskirties sklypą Vaišvydavoje, Armališkių g., prie PC IKI, miesto komunikacijos, kelias). Tel. 301 103, 8 614 21 023. KNTPA.

Kitos prekės AKCIJA – PJUVENŲ briketams! Parduodame pjuvenų briketus, durpių briketus. Atvežame. Kreiptis Kalvarijos g. 7, Kaunas, tel. 8 683 54 559, 298 566.

939669

955267

Atvešime geros kokybės baltarusiškų durpių briketų, akmens anglių. Taikomos nuolaidos. Tel. 8 683 13 463. 950859

2 kambarių butą Dainavoje, Kovo 11-osios g. (5 a. plytinio namo 4 a., b. pl. 54 kv. m, plastikiniai langai, laminatas, tvarkingas). Tel. 301 103, 8 614 21 023. KNTPA.

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, el. variklius. Išsivežame metalą. Raudondvario pl. 112, tel. 267 424, 8 650 50 353.

Atvešime malkų miškavežiu. Taip pat atvežame ąžuolinių, beržinių, alksninių malkų (skaldytas, trinkelėmis). Tel. 8 674 02 104. www.malkos.lt. 948559

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius, nichromą. Birželio 23-iosios g. 23A, tel. 312 043, 8 682 40 444. 939966

Nukelta į 20 p.


20 2

piRmaDIENIS, gegužės 14, 2012

klasifikuoti skelbimai Perka Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius, nichromą. Jurbarko g. 2, tel. 363 283, 8 699 69 731.

Brangiai juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą: aliuminį, varį, žalvarį, akumuliatorius. Išsivežame patys. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724. 919967

Brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, elektros variklius, akumuliatorius. Išsiveža patys. Išveža senus automobilius. Vandžiogalos pl. 106, Domeikava, tel. 8 682 69 307, (8 37) 478 989.

939744

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius, senus automobilius. Veiverių g. 148A, tel. 392 213, 8 686 40 259.

947657

Brangiai perkame juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, elektros variklius, akumuliatorius. Išsivežame patys. Išvežame senus automobilius. S.Lozoraičio g. 19, Garliava, tel. 8 611 39 500.

939593

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius, senus automobilius. Vokiečių g. 187, tel. 478 088, 8 681 46 384.

947644

Brangiai superkame visų markių lengvuosius automobilius, mikroautobusus, sunkvežimius. Išsivežame, tvarkome dokumentus. Tel. 8 643 06 597, 8 604 27 116.

939817

Alavą, nichromą, nerūdijantį ir instrumentinį plieną, elektros variklius, generatorius, starterius ir įvairius metalus. Tel. 8 610 22 688.

955681

Įvairius senus su defektais ir po avarijos automobilius, kėbulus. Pasiimame patys, išrašome utilizavimo pažymas. Tel. 8 684 26 629, 8 603 62 208.

939526

Aliuminio, vario, bronzos, nichromo, nerūdijančio plieno ir juodųjų metalų laužą, akumuliatorius, elektros variklius. Kreiptis Elektrėnų g. 8, 8.30–17 val., tel. 8 686 83 409. 904005

Aukštomis kainomis įmonė perka įvairius AUTOMOBILIUS ir kt. techniką (po eismo įvykio ar su kt. defektais). Greitai tvarkome dokumentus, atsiskaitome, pasiimame. Tel. 8 648 74 669. 949298

Automobilių supirkimo įmonė perka visų markių automobilius nuo 200 iki 2000 Lt. Patys pasiimame. Atsiskaitome vietoje. Sutvarkome dokumentus. Tel. 8 615 87 008. 952732

Automobilius (senus, surūdijusius, su defektais, nevažiuojančius) ir kėbulus. Atsiskaito iš karto, pasiima patys. Tel. 8 673 31 752, 8 607 97 663. 951482

949324

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Pabrangimas nuo 15 proc./mėn. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“. 948169

Perka žemę, mišką visoje Lietuvoje, tinka apleista, išnuomota, su bendraturčiais. Sutvarko dokumentus, atsiskaito iš karto. Tel. 8 671 08 059. 910328

Perkame juodųjų metalų laužą. Išduodame pažymas metalinei pakuotei. Atsiskaitome iš karto. Ateities pl. 56, Kaunas. Tel. (8 37) 373 190, 8 699 41 727. 925765

Perkame mišką su žeme arba išsikirsti. Geros atsiskaitymo sąlygos. Tel. 8 679 66 612, e. paštas uabaltma@gmail.com. 894162

Perkame nekilnojamąjį turtą, butus, namus, sklypus. Siūlyti įvairius variantus. Tel. 8 650 84 277.

Nuomoja

937128

Perkame žemės ūkio paskirties žemę Kėdainių, Pasvalio, Jonavos apskrityse. Siūlyti nuo 3 hektarų. Tel. 8 618 05 112.

952046

Superkame juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą, senus automobilius (utilizavimo pažymos). Pasiimame savo transportu. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 698 41 681.

Atvežame smėlio, žvyro, skaldos, atsijų, juodžemio iki 5 kub. m. BOBCAT paslaugos. Išrašome sąskaitas. Tel. 8 699 30 078.

Įvairūs Nuomoja vieno kambario butą, privačiame name, Skuodo g. 11, Kaune. Tel. 8 679 96 231. 956293

Utenos g., labai geroje vietoje, suremontuotas patalpas, didelė automobilių stovėjimo aikštelė. 1199 Lt. WWW.FORTOSIENA.LT. Tel. 8 687 03 511.

947126

Superkame naudoti netinkamus automobilius, pasiimame, išrašome utilizavimo pažymas. Tel. 340 051, 8 687 30 800. 955215

UAB „TORLINA“ brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, buitinę techniką, senus automobilius, elektros variklius, akumuliatorius. Galime išvežti savo transportu. Išrašome utilizavimo pažymas. Ateities pl. 34, Kaunas, tel. (8 37) 44 14 14, 8 698 08 051 (juodieji metalai); (8 37) 44 14 14, 8 611 44 404 (spalvotieji metalai). Darbo laikas I–V 8–17 val., VI 8–13 val. 947623

VAZ, „Moskvič“, GAZ ir kitus importinius automobilius, kėbulus. Pasiimame. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724. 919879

Pirksiu tvarkingą vieno arba dviejų kambarių butą Kaune. Tel. 8 678 42 261, 8 676 22 529.

953913

957892

Atvežu pigiai GAZ-53 (1–5 kub. m) juodžemio, mėšlo, durpių, žvyro, skaldos, smėlio, atsijų. Ekskavatoriaus nuoma. Tel. 8 606 11 127.

Išsinuomočiau butą, namą, patalpas Kaune. Siūlyti įvairius variantus. Tel. 8 659 03 053.

Atvežu savivarčiu su kranu juodžemio, durpių, žvyro, skaldos, organinių trąšų. Pasikraunu nebirių medžiagų. Tel. 236 801, 8 687 73 505.

Tvarkinga pora norėtų išsinuomoti vieno arba dviejų kambarių butą Kaune ilgalaikei nuomai. Tel. 8 684 55 498.

Baldų, pianinų perkraustymo (krauname, montuojame), krovinių gabenimo paslaugos. Tel. 8 650 12 579, 740 666.

938719

Superkame juoduosius, spalvotuosius metalus. Demontuojame, išsivežame mažus kiekius. Be poilsio dienų. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 600 60 674, 260 840.

952386

Atvežame sunkvežimiais KAMAZ, GAZ53 žvyro, skaldos, atsijų, malkų, juodžemio, mėšlo. Išvežame statybų laužą, šiukšles. Vežu kt. krovinius. Tel. 8 671 70 006.

Išsinuomoja

950601

937136

957452

Gabenimai „IVECO“, „MAN“ savivarčiais atvežame iki 13 t žvyro, smėlio, skaldos, atsijų, žvirgždo, kokybiško juodžemio iki 9 kub. m. Rašome sąskaitas. Tel. 8 633 33 374.

941148

0–24 val. atvežame žvyro, smėlio, skaldos juodžemio, durpių, mėšlo. Savikroviu išvežame gruntą, šakas, statybinį laužą. Rašome sąskaitas. Tel. 8 640 10 444. 952292

Atvežame GAZ-53 savivarčiu: juodžemio, smėlio, žvyro, atsijų, skaldos, kompostinių, durpių. Išvežame šiukšles. Tel. 343 278, 8 699 83 319. 955033

Atvežame molio, žvyro, statybinio laužo, juodžemio. Išvežame statybinį laužą. Rašome sąskaitas. Tel. 8 698 25 082. 951684

Perku trijų, keturių kambarių butą Eigulių, Žaliakalnio, Kalniečių r. tarpiniame aukšte, gali būti be remonto, su skolomis. Tel. 302 535, 8 676 22 955.

Atvežame nuo 1 iki 10 kub. m žvyro, smėlio, atsijų, skaldos, juodžemio. Krovinių pervežimas. Tel. 8 618 20 971.

Pirksiu sodą arba sodo sklypą gražioje vietoje Kauno r. ar netoli Kauno. Tel. 302 537, 8 676 22 528.

Atvežame smėlio, žvyro, juodžemio, skaldos, atsijų iki 7 tonų. BOBCAT nuoma. Tel. 8 657 68 660.

937842

943391

Savikroviu (20 t, 6x6) išvežu statybinį laužą, žemes. Atvežu malto betono, statybinio laužo, molio sklypui pakelti, žemių aplinkai tvarkyti. Tel. 8 638 33 222. 953513

Transportas. Perkraustymas. www.limesa.lt. Tel. 8 687 48 399. 951732

Kelionės Įvairioms progoms nuomojame „Mercedes“ autobusiuką (8 vietų). www.limesa.lt. Tel. 8 687 48 399 951703

Saugus ir greitas keleivių, siuntinių pervežimas maršrutu Lietuva–Anglija–Lietuva. Nuo durų iki durų. Yra tralas. Tel. 8 643 50 666, 8 699 99 341, +447 523 833 083. 928457

Vežame į Angliją. Patogūs mikroautobusai, patyrę ir draugiški vairuotojai. Tel. 8 653 39 029, +44 754 125 6495. 957086

Paskolos

940491

952282

957605

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Pabrangimas nuo 15 proc./mėn. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“. 948150

Paskolos per 1 valandą (turintiesiems užstatą), perkreditavimai, konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Tel. 412 960.

AB „Ūkio bankas“ LT607010400010467777

948244

Paskolos, perkreditavimai per 1 val. Užstatas – auksas, nekilnojamasis turtas, automobilis. Visų dokumentų tvarkymas, konsultacijos. Tel. 315 599. 948123

Skubi paskola už mažiausias palūkanas. Užstatas – auksas, automobilis, nekilnojamasis turtas. Konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Tel. 8 600 69 691. 948101

Akcija GREITOS PASKOLOS. Užstatas – nekilnojamasis turtas arba automobiliai. Konsultuojame, tvarkome visus dokumentus. Tel. 8 687 82 448. Mituvos g. 5, Kaunas. 948398

Kiti 2012 m. gegužės 28 d. (pirmadienį) 18 val. vyks daugiabučio namo Vaižganto g. 7 savininkų bendrijos visuotinis neeilinis susirinkimas. Registracijos pradžia 18 val. namo pirmojo aukšto fojė. Bendrijos pirmininkas 957286

Užpildę ir išsikirpę šį kvitą, jūs galite užsisakyti skelbimus į „Kauno dieną“ bet kuriame „Kauno spaudos“ kioske

SK E L B I M

AI

M SKELBI

AKCIJA

UŽSISAKYKITE 5 SKELBIMUS IR GAUKITE DOVANĄ – DAR

1 SKELBIMĄ!

AI

Kauno diena

Nukelta į 21 p.


21 3

pirmaDIENIS, gegužės 14, 2012

klasifikuoti skelbimai AB „Kauno energija“ praneša

Įvairūs Kiti Gegužės mėn. kačių ir šunų vakcinacija prieš PASIUTLIGĘ – tik 5 Lt. V.Krėvės pr. 97A, tel. 460 002; Raudondvario pl. 184–7, tel. 330 342; Pramonės pr. 14, „Urmas“, Žalioji galerija, 4 salė, 17 vieta, tel. 707 723. 950961

GERBIAMI KAUNO REGIONO SMULKIŲ IR VIDUTINIŲ VERSLININKŲ ASOCIACIJOS NARIAI! 2012 m. gegužės 22 d. 18 val. Verslininkų namuose (Muitinės g. 13A, Kaunas) vyks ASOCIACIJOS NARIŲ VISUOTINIS PAKARTOTINIS SUSIRINKIMAS. Susirinkimo darbotvarkė: 1. Asociacijos valdybos pirmininko ir direktoriaus ataskaitos. 2. Asociacijos veiklos ir finansinių ataskaitų tvirtinimas. 3. Asociacijos valdybos narių rinkimai. Kiti klausimai, diskusijos. Maloniai kviečiame dalyvauti. 957916

Uždaroji akcinė bendrovė „Norlitalda”, bendrovės kodas 135846623, keičia juridinį adresą iš Chemikų g. 25–1, Jonava, į Žeimių g. 24–3, Jonava. Pretenzijos priimamos tel. 8 699 78 377. 956896

Pamesta Pamestus UAB „Švyturys-Utenos alus“ apyvartinės taros grąžinimo aktus Nr.: KNS12639, KNS128305, KNS128306, KNS131223, KNS131466, KNS134279, KNS135009, KNS135100, KNS127473, KNS128586, KNS128970, KNS129707, KNS135071, KNS133253, KNS135719, KNS136127, KNS136140, KNS129995, KNS131310, KNS132208, KNS132212, KNS131330, KNS134964, KNS134863, KNS134344, KNS1136498, laikyti negaliojančiais. 957801

Atsiliepkite! Naktį iš gegužės 10 į 11 d. prie Šiaurės pr. 34-ojo namo, Eiguliuose, dingo automobilis „Audi A4“ (1997 m., sidabrinės spalvos). Žinančius ar mačiusius prašom paskambinti tel. 8 671 43 539. Už vertingą informaciją atsilyginsiu. 957849

Informuoja M.ŽILINSKO DAILĖS GALERIJA Ne­pri­klau­so­my­bės a. 12 Ge­gu­žės 19 d. da­ly­vau­da­ma tarp­tau­ti­nė­ je ak­ci­jo­je „Mu­zie­jų nak­tis” M.Ži­lins­ko dai­ lės ga­le­ri­ja šią die­ną lan­ky­to­jų lauks nuo 17 val. iki vi­dur­nak­čio. Ne­pra­leis­ki­te pro­gos pa­si­mė­gau­ti mu­zi­ kos, ki­no, dai­lės ir nau­jų­jų tech­no­lo­gi­jų me­no tei­kia­mais ma­lo­nu­mais. At­si­ver­ki­te nau­jiems iš­šū­kiams bei pa­si­sem­ki­te nau­jų idė­jų! Ren­gi­nį pra­dės fes­ti­va­lio „Vir­pe­siai – mu­zi­kos tech­no­lo­gi­jų die­nos” da­ly­vių pa­ si­ro­dy­mai. 17 val. Ar­nas Sta­siu­le­vi­čius, jau­ nas kom­po­zi­to­rius, dau­ge­lio tarp­tau­ti­nių kon­kur­sų da­ly­vis elek­tro­ni­nę mu­zi­ką pa­pil­ dys su­kur­to­mis vi­zu­a­li­za­ci­jo­mis. Nuo 18 val. – ne­by­laus ki­no su gy­vos mu­zi­kos kok­tei­ lis. Arū­nas Pe­ri­okas (mu­ša­mie­ji), Jus­tas Da­ mu­le­vi­čius (bo­si­nė gi­ta­ra), Dau­man­tas Sla­ mins­kas (kla­vi­ši­niai), Ig­nas An­driuš­ke­vi­čius (gi­ta­ra) įgar­sins dvi­de­šim­to­jo am­žiaus pra­ džios avan­gar­di­nius fil­mus. 19 val. – vie­no pa­žan­giau­sių elek­tro­ni­nės ir elek­tro­a­kus­ti­nės mu­zi­kos kū­rė­jų An­ta­no Ja­sen­kos pa­si­ro­dy­ mas. 18, 19, 20 ir 21 val. – nak­ti­niai pa­si­vaikš­ čio­ji­mai su ko­lek­ci­jų ty­ri­nė­to­jais po ju­bi­lie­ji­nę pa­ro­dą „Mirábi­le Vi­su/Nuo­sta­bu ma­ty­ti”, ku­ rio­je pri­sta­to­mos mu­zie­ju­je su­kaup­tos me­no ver­ty­bės nuo M.K.Čiur­lio­nio dai­lės mu­zie­jaus įsi­kū­ri­mo pra­džios iki šių die­nų. 23 val. mu­ zie­jų už­lies ka­ra­liš­kos ar­fos ste­buk­lin­gi gar­sai. Tarp­tau­ti­nių kon­kur­sų lau­re­a­tės Lin­dos Ši­ma­ naus­kai­tės (ar­fa) kon­cer­tas „Nak­ties spal­vos”. Ren­gi­ny­je taip pat lau­kia­mi ir kny­gų bi­čiu­liai, nes vi­są va­ka­rą veik­sian­čio­je „Kny­gų mu­gė­ je” ga­lė­si­te įsi­gy­ti įvai­riau­sių lei­di­nių, ne­bi­jo­ da­mi kai­nų „įkan­di­mų”. Pa­pil­do­ma in­for­ma­ ci­ja tei­kia­ma tel. 322 579. ISTORINĖ LR PREZIDENTŪRA KAUNE Vil­niaus g. 33 „Mu­zie­jų nak­tis” ne­ap­lenks ir Is­to­ri­nės LR Pre­zi­den­tū­ros. Ge­gu­žės 19 d. 17 val. – fo­ to­gra­fi­jų pa­ro­dos „Svie­te­lio ma­rios pla­čiau­ sios: Lie­tu­vos že­mės ūkio ir pra­mo­nės pa­ro­ dos Kau­ne 1922–1936 m.” ati­da­ry­mas. Nuo 19 iki 23 val. lan­ky­to­jus kvie­čia „So­do pa­sa­ko­ji­mai”. Lau­ke vei­kian­čios fo­to­gra­fi­jų pa­ro­dos fo­ne su­si­rin­ku­sių­jų lau­kia is­to­ri­jos apie Pre­zi­den­to rū­mus, šei­mą, bui­tį, gy­ve­ ni­mo lai­ki­no­jo­je sos­ti­nė­je ypa­tu­mus, mies­ to ren­gi­nius bei šven­tes, su­trauk­da­vu­sias ma­rias sve­čių. Pa­pil­do­ma in­for­ma­ci­ja tei­kia­ma tel. 201 778. Vi­si ren­gi­niai ne­mo­ka­mi.

Dėl Kauno miesto centralizuoto šilumos tiekimo įrenginių III etapo hidraulinių bandymų ir planinių remontų laikinai stabdomas centralizuotas termofikacinio vandens tiekimas: Žaliakalnio seniūnijoje (28 zona) nuo 2012 m. gegužės 15 d. 9 val. iki 2012 m. gegužės 18 d. 16 val. 30 min. vartotojams: Algirdo g. 25, 26, 29, 31, 36, 37, 41, 41A, 43, 45, 52A, 54, 71, 73, Archyvo g. 48, 50, A. Jasaičio g. 9, 18, 20, A. Kačanausko g. 4, 8, 11, 14, 16, 18, Eivenių g. 2, 4, 6, 31, Iniciatorių g. 5, 6, Kalniečių g. 122, 126, 126A, 126B, 157, 167, 171, Klonio g. 7, 8,K. Genio g. 5, 7, 15, 16, Lankos g. 4, 6, 8, 16, 18, 22A, Savanorių pr. 221, 235, 237, 241, 241A, 243, 245, Sukilėlių pr. 2, 9, 9A, 11, 17, Tvirtovės al. 1, 2, 12, 12A, 17, 24, 31, 35, 61, 86, 86A, 88, V. Lašo 18. Vilijampolės seniūnijoje (13 zona) nuo 2012 m. gegužės 15 d. 9 val. iki 2012 m. gegužės 21 d. 16 val. 30 min. vartotojams: Betygalos g. 4, Brastos g. 4, Degtukų g. 4, Inkaro g. 5, 7, 9, 9A, 10, 11, 12, 14, 16, Jovarų g. 2, 2A, 3, 3A, 5, J. Naujalio g. 7, 10A, 12, 41, Kaniūkų I-oji g. 4, Koklių g. 15, 17, 19, 21, 22, 24, Kulautuvos g. 20, 45A, Lampėdžių g. 7, 15, 17, Linkuvos g. 39, 41, 43, Lopšelio g. 10, Mūšos g. 2, 6, 9, M. Mažvydo g. 27, 28, 29, 32, Panerių g. 44, 58, Radvilų Dvaro g. 31, 33, 47, Raudondvario pl. 84, 86, 86A, 105, 107, 109, 113, 113A, 127, 128, 140, 146, 148, 166, 172, 174, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 190A, 192, 194, 200, 204, 204A, 206, 208, 212B, 226, 226A, 228, 228A, 230, 248, 250, 252, 254, 256, 258, 260, 262, 264, 266, 268, 272, 274, 276, 278, 280, 282, 284, 284A, Seredžiaus g. 4, Strėvos g. 6, 8, 10, 12, Tilžės g. 11, 16, 18, 20, 27, 28, 33, 41A, Žagarės g. 5. Dainavos seniūnijoje (35 zona) nuo 2012 m. gegužės 17 d. 9 val. iki 2012 m. gegužės 18 d. 16 val. 30 min. vartotojams: Partizanų g. 63M, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, Pramonės pr. 24, 26, 28, 30, 32, 36, 38, 40, 42, V. Krėvės pr. 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 97A. Prašome iki hidraulinių bandymų ir planinių remontų pradžios patikimai atjungti šilumos vartojimo įrenginius šilumos punktuose, pastatant akles. Už pasekmes, nesiėmus nurodytų priemonių, atsako už pastato šilumos ūkį atsakingas asmuo ar pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas, jei tokių nėra, tai asmenys prisiėmę atsakomybę už tinkamą pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą. Termofikacinio vandens tiekimo atnaujinimo laikas gali būti keičiamas. Pastebėjus bet kokius termofikacinio vandens nutekėjimus, prašome nedelsiant pranešti telefonais 8 698 38056, (8 37) 361 517. Atsiprašome už patirtus nepatogumus.

Karščiausi kelionių pasiūlymai Kelionių AgentūrA „Krantas Travel“

Ar svajojate aplankyti Niujorką? O galbūt Jus visada žavėjo Las Vegasas – šviesų, kazino, pasirodymų ir viešbučių rojus?

Užsisakykite skrydį iki gegužės 15 d., ir leiskitės į nepamirštamą kelionę 2012 10 01–2013 03 21 Niujorkas – nuo 2226 Lt Vašingtonas – nuo 2526 Lt Bostonas – nuo 2588 Lt Las Vegasas – nuo 2871 Lt Torontas – nuo 2382 Lt Monrealis – nuo 2874 Lt Hiustonas – nuo 2964 Lt Kalgaris – nuo 3464 Lt Kaina pateikta į abi puses su oro uostų mokesčiais.

Pamatykite nuostabiąją Šiaurės Ameriką už ypatingą kainą.

Rezervacijos mokestis (iki 100 Lt) mokamas papildomai. Vietų skaičius ribotas.

Tel. (8 37) 490 202, I.Kanto g. 22, kaunas@kaunas.krantas.lt www.krantas.lt

Pramogos, šventės, laisvalaikis Mokymai Vokiečių, anglų, norvegų, prancūzų, italų, ispanų, rusų kalbų kursai. Grupės suaugusiesiems, moksleiviams, vaikams. Ruošiame abitūros ir IELTS egzaminams. Vertimai, kuriuos tvirtina notaras. Daugiau informacijos tel. 209 008, 8 600 82 843. Mus rasite Savanorių pr. 3 (šalia Laisvės alėjos). www.glorialingua.lt.

Sportas Sveikatingumo ir jogos studija, Laisvės al. 59B (prie fontano), kviečia į jogos užsiėmimus, mankštas su kamuoliais ir GYMSTICK lazdomis. Tel. 8 688 24 182 – Natalija; 8 687 46 084 – Aurelija. 955572

kviečia mokytis Kursai: apsaugos darbuotojų pirminio parengimo ir šaunamojo ginklo įsigijimo savigynai – 2012 05 21, šaunamojo ginklo įsigijimo savigynai – 2012 05 23. Informacija 9–16 val. tel. 8 686 08 017, e. paštas vytautasatk@one.lt. 943249

Informuoja KAUNAS. laisvė. KALANTINĖS Per­for­man­są to­kiu pa­va­di­ni­mu šiandien, ge­gu­žės 14 d., gre­ta po­pu­lia­rio­sios Lais­vės alė­jos bo­he­mos vy­ni­nės „Taš­kas A” (Lais­vės al. 93) ren­gia ar­chi­tek­tai Aud­rys ir Džiu­gas Ka­ra­liai bei jų krau­jo bro­liai iš spar­čiai to­bu­ lė­jan­čios gru­pės „Gar­ba­no­tas bo­sis­tas”. Sa­ va­no­riš­ka­me ren­gi­ny­je skam­bės lie­tu­viš­ka ir an­ti­ta­ry­bi­nė ka­lan­ti­nių mu­zi­ka, vyks me­ no ak­ci­jos, skra­jos 1972-ųjų ka­lan­ti­nių da­ly­ vių pri­si­mi­ni­mai. Spon­ta­niš­ka gat­vės ak­ci­ja pra­si­dės 17 val.

KRAŠTOVAIZDŽIO ARCHITEKTŪROS PRADŽIAMOKSLIS Tęs­da­ma ru­de­nį pra­dė­tą kraš­to­vaiz­džio ar­ chi­tek­tū­ros pa­skai­tų cik­lą, Kau­no ap­skri­ties vie­šo­ji bib­lio­te­ka (Ra­das­tų g. 2, 322 kamb.) siū­lo pa­si­do­mė­ti pa­va­sa­ri­nė­mis te­mo­mis: kaip pa­rink­ti, de­rin­ti, pri­žiū­rė­ti ir dau­gin­ti gė­les. Pa­skai­tas skai­tys kraš­to­vaiz­džio di­zai­ ne­rė, ar­chi­tek­tė Aud­ro­nė Dau­ba­rie­nė. Ge­gu­žės 15 d. 17 val. – gė­lių de­ri­ni­mas: au­ ga­lų de­ri­ni­mas pa­gal spal­vas, žy­dė­ji­mo lai­ ką, truk­mę ir ki­tus po­žy­mius; au­ga­lų pla­ nas, so­di­ni­mas ir kt. Pa­skai­ta ne­mo­ka­ma. Pra­šom re­gist­ruo­tis elek­tro­ni­niu paš­tu ais­te@kvb.lt.

Informuoja M. IR K.PETRAUSKŲ LIETUVIŲ MUZIKOS MUZIEJUS K.Petrausko g. 31 Muziejų metais, minint Tarptautinę Muziejų dieną (gegužės 18 d.) K.Petrausko memorialinio buto ekspozicijos, dailininko, scenografo Ramazano Krinicko darbų parodos ir jubiliejinės parodos, skirtos kompozitoriams Aleksandrui Kačanauskui, Jonui Dambrauskui, Stasiui Šimkui ir Juozui Pakalniui, gegužės mėnesio trečiadieniais lankymas nemokamas.

NEMOKAMA PSICHOLOGINĖ PAGALBA Vaikams ir paaugliams iki 18 metų, patyrusiems fizinį ir/ar psichologinį smurtą (patyčios, užgauliojimai, nepriežiūra) mokykloje, šeimoje ar gatvėje, teikiama nemokama psichologinė pagalba VšĮ Šeimos santykių institute. Registruotis pagalbai su Kauno miesto ar rajono vaiko teisių apsaugos skyrių arba kitų įstaigų specialistų (mokyklos, darželio) siuntimais tel. (8 37) 750 935.


22

pirmadienis, gegužės 14, 2012

kas, kur, kada Amžinąjį atilsį

KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS

teatras

Liūdesio ir skausmo valandą, mirus mylimai žmonai, nuoširdžiai užjaučiame Romaldą PAMAKŠTĮ ir artimuosius. Šią skaudžią akimirką dalijamės skausmu kartu su Jumis. UAB „Verduna“ kolektyvas

PAMINKLAI – kalame raides, graviruojame portretus. Tvorelės, kapaviečių uždengimas akmens plokštėmis, senų paminklų per­ dirbimas, kapaviečių užpylimas skaldele. Teirautis Jonavos g. 248, Kaunas, tel. (8 37) 330 364, 8 656 28 129.955374

PAMINKLAI. Gaminame paminklus, dengiame kapavietes gra­ nito plokštėmis, užpilame kapą granito skalda, liejame pama­ tus, atnaujiname senus paminklus, kalame raides. Dirbame viso­ je Lietuvoje. Tel. 8 647 09 401, 384 912; www.uabpaminklai.lt. Raudondvario pl. 115A, Kaunas. Partneriai: K.Kasakausko g. 64 – Akmenė; J.Basanavičiaus g. 12 – Jonava; Taikos pr. 34A, Kaunas; Ramybės g. 7, Garliava. Laidojimo reikmenys, paslaugos, krema­ vimas – tel. 8 615 50 520, 8 686 45 729. 955438

Paminklų, antkapių, tvorelių gamyba iš įvairių spalvų granito. Didelis pagamintų paminklų pasirinkimas. Prekiaujame įvai­ raus storio poliruotomis švediško granito plokštėmis. Visiškas kapavietės sutvarkymas, pamatų liejimas, dengimas granitine plokšte. Atvežame juodžemio, smėlio, granitinės skaldos. Kar­ mėlava, Vilniaus g. 3A, paminklų dirbtuvės, tel. 8 614 41 608. www.gransta.lt. 950153

VISOS KAPŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGOS, PAMINKLAI, ANTKAPIAI, TVORELĖS. Kapo dekoravimas skaldele, smėliu, juodžemiu. Kapo uždengimas akmens plokšte, plytelėmis, trinkelėmis; kapo tvar­ kymas po laidotuvių; pamatų įrengimas; paminklų, tvorelių res­ tauravimas. AKCIJA: paminklams iš ekspozicijos taikoma iki 20 proc. nuolaida. Kontaktai www.kapineta.lt, info@kapineta.lt, tel. 8 648 55 567, (8 37) 334 633, Savanorių pr. 225 („Juzėje”). 951413

„Liūdinga“. Laidojimas, mirusiųjų paėmimas iš namų ir gydymo įstaigų. Kremavimas 488 Lt (kaina gali keistis priklausomai nuo Lenkijos zloto kurso lito atžvilgiu pirkimo dieną). Mirusiųjų par­ vežimas iš užsienio. Platus gedulo drabužių, reikmenų ir atributi­ kos pasirinkimas. Užsakymų priėmimas – 24 val. per parą be po­ ilsio dienų M.Daukšos g. 37, Vytauto pr. 47. Šarvojame Vytauto pr. 44A, S.Žukausko 3B, Radvilėnų pl. 15A, V.Krėvės pr. 95A, Alek­ soto bažnyčioje. Tel. (8 37) 200 839, 8 633 33 399. 950834

KREMAVIMAS LIETUVOJE. Metalistų g. 3, Kėdainiai. Tel. (8 347) 55 560, 8 613 30 996. E. paštas administracija@krematoriumai.lt www.krematoriumai.lt 948317

Mirtis paliečia mus visus, rauda paguodžia likusius... Nuoširdi pagalba visą parą, laidojimo paslaugos, ŠARVOJIMO SALĖS (šarvojame visose Kauno parapijų salėse), platus gedulo drabužių, reikmenų pasirinkimas, kremavimas. Jonavos g. 40A (prie „Undinės“, Senamiestis), Kaunas. Tel. (8 37) 208 366, 8 699 40 723. DIRBAME VISĄ PARĄ. 930164

teleloto Lošimo Nr. 840, gegužės 13 d. Keturi kampai (2 Lt): 34 65 42 06 03 01 53 19 49 22 36 31 39 27 18 58 30 37 12 38 11 13 75 15 09 70 45 20 47 67 35 07 63 64 04. Eilutė (3 Lt): 73 28 52 25 23. Įstrižainės (13 Lt): 57 41 44 60 66.

KAuno valstybinis dramos TEATRAS Laisvės al. 71, tel. 224 064 www.dramosteatras.lt

Ge­gu­žės 16 d. 18 val. – An­to­nas Če­cho­vas. PALATA. Vie­nos da­lies spek­tak­lis. Ins­ce­ni­ za­ci­jos au­to­rius ir re­ži­sie­rius – Ro­lan­das Kaz­las. Il­go­ji sa­lė. 18 val. – CEZARIO GRUPĖ. Ro­landas Schim­ melp­fen­nigas. ARABIŠKA NAKTIS. Rež. Ce­za­ris Grau­ži­nis. Penk­to­ji sa­lė. Ge­gu­žės 17 d. 18 val. – CEZARIO GRUPĖ. Spek­tak­lis pa­gal Pau­liaus Šir­vio po­ezi­ją NUTOLĘ TOLIAI. Rež. Ce­za­ris Grau­ži­nis. Penk­to­ji sa­lė (Kęs­tu­čio g. 62). 19 val. – To­ni­no Gu­er­ra. KETVIRTOJI KĖDĖ. Vie­nos da­lies ko­me­di­ja. Rež. Ro­lan­das At­ ko­čiū­nas. Ta­ver­nos sa­lė. Ge­gu­žės 18 d. 19 val. – Ma­rius von Ma­y­en­ burgas. BJAURUSIS Skal­pe­lio pjū­vis. Rež. Vi­lius Ma­li­naus­kas. Ma­žo­ji sce­na. Ge­gu­žės 19 d. 12 val. – Ag­nė Sun­klo­dai­tė. KIŠKIS PABĖGĖLIS. Vie­nos da­lies mu­zi­ki­nis spek­tak­lis vai­kams pa­gal Liud­vi­ko Ja­ki­ ma­vi­čiaus kny­ge­lę „La­pė ir ka­lio­šai”. Rež. Ag­nė Sun­klo­dai­tė. Ma­žo­ji sce­na. 18 val. – VDU TEATRAS, MENS PUBLICA. Yasmi­na Re­za. TRYS GYVENIMO VERSIJOS. Vie­nos da­lies tra­gi­ko­me­di­ja. Rež. Ag­nius Jan­ke­vi­čius. Penk­to­ji sa­lė. 19 val. – Ju­hanas Smu­ulas. SVEČIUOSE PAS PULKININKO NAŠLĘ. Vie­nos da­lies anek­do­ tas. Rež. Da­nu­tė Ju­ro­ny­tė. Ma­žo­ji sce­na. Ge­gu­žės 20 d. 15 val. – Ine­sa Pa­liu­ly­tė. LIŪDNAS DIEVAS. Liūd­na is­to­ri­ja vi­sai šei­ mai. Rež. Ine­sa Pa­liu­ly­tė. Il­go­ji sa­lė. 18 val. – Je­anas Dellas ir Ge­raldas Sib­le­y­ ras. TEGYVUOJA BUŠONAS! Vie­nos da­lies ko­me­di­ja. Rež. Ri­čar­das Vit­kai­tis. Penk­to­ji sa­lė.

KAuno KAMERINIS TEATRAS Kęstu­čio g. 74A, www.ka­me­ri­nis­te­at­ras.lt, in­fo@ka­me­ri­nis­te­at­ras.lt

Ge­gu­žės 16 d. 10, 12 val. – D.Če­paus­kai­ tė – Ch.Pe­rrault. NEPAPRASTI BATUOTO KATINO NUOTYKIAI. Spek­tak­lis vai­kams. Rež. A.Ru­bi­no­vas. Ge­gu­žės 17 d. 10, 12 val. – D.Če­paus­kai­ tė – Š.Pe­ro. NEPAPRASTI BATUOTO KATINO NUOTYKIAI. Spek­tak­lis vai­kams. Rež. A.Ru­bi­no­vas. Ge­gu­žės 18 d. 18 val. – P.La­gerk­vis­tas. NEŪŽAUGA. Mo­nod­ra­ma. Rež. S.Ru­bi­no­vas. Ge­gu­žės 20 d. 18 val. – D.Če­paus­kai­tė. KAVINĖ „PAS BLEZĄ”. Pa­si­ma­ty­mas po dvi­ de­šim­ties me­tų. Rež. S.Ru­bi­no­vas.

KAUNO MAŽASIS TEATRAS M.Dauk­šos g. 34, tel. 408 470, 226 090, www.tiketa.lt, www.bilietai.lt, www.ma­za­sis­te­at­ras.lt

Ge­gu­žės 16 d. 19 val. – A.Di­ly­tė. LAUROS KOSMOSAS. Rež. A.Di­ly­tė. Ge­gu­žės 17 d. 19 val. – MOKĖK – DUOSIU. Pa­gal G.Gu­ge­vi­čiū­tės pje­sę „La­bas gy­ve­ni­ mas”. Rež. V.Bal­sys. Gegužės 18 d. 19 val. – PREMJERA! Alekse­ jus Slapovskis. NUO RAUDONOS ŽIURKĖS IKI ŽALIOS ŽVAIGŽDĖS. Rež. D.Rabašauskas. Gegužės 19 d. 18 val. – KATYTĖ P. Pagal E.Ensler pjesę „Vaginos monologai”. Rež. V.Balsys.

Visa lentelė (58 424 (4 x 14 606) Lt): 10 14 62 72 56 02 74 68. Papildomi prizai: „Citroën C3“ (TV) – Petras Šležas; „Fiat Grande Punto“ (TV) – Aušra Džusojeva; „Hyundai i20“ – 0244682; „Renault Thalia“ – 0022170. Pakvietimai į TV: 034*440, 008*039, 038*816. 5 000 Lt (tel. 1634, gegužės 7 d.) – Jolita Andrijaitienė iš Kauno; 5 000 Lt (tel. 1634, gegužės 7 d.) – Gediminas Pasalauskas iš Vilniaus; 5 000 Lt (tel. 1634, gegužės 7 d.) – Kristina Kulakovienė iš Jonavos; 5 000 Lt (tel. 1634, gegužės 7 d.) – Serotina Jance­ vičienė iš Tauragės; 5 000 Lt (tel. 1634, gegužės 7 d.) – Robertas Bulka iš Pakruojo; 5 000 Lt (tel. 1634, gegužės 7 d.) – Dangirutė Kuprienė iš Klaipėdos; 5 000 Lt (tel. 1634, gegužės 7 d.) – Lilija Kosolapova iš Kėdainių. Prognozė: Aukso puode bus – 500 000 Lt.

„Kauno dienos“ reklamos pardavimo skyrius: tel. 302 234, 308 863, 308 864, 302 230, e. paštas reklama@kaunodiena.lt, skelbimų skyrius: tel. 308 862, 302 233, 302 231, 302 202, e. paštas skelbimai@kaunodiena.lt

KAUNO PANTOMIMOS IR PLASTIKOS TEATRAS M.Dauk­šos g. 34, Kau­no se­na­mies­ty­je www.pan­to­mi­mos­te­at­ras.lt, www.bi­lie­tai.lt

Ge­gu­žės 17 d. 20 val. – prem­je­ra! KAMASUTRA. Vie­nos da­lies spek­tak­lis tik su­au­gu­sie­siems. Te­at­ro ka­so­je bi­lie­tai par­duo­da­mi 2 val. prieš spek­tak­lį (ka­sos tel. 220 586).

Teatro klubas Vilniaus g. 22, Kauno architektų namai

Gegužės 17 d. 19 val. – styginių kvartetas BASS ARCO ir saksofonininkas TOMAS ČIU­ KAUSKAS. PLAYING LOVE 8-ojo dešimtmečio nostalgija.

KAuno valstybinis dramos TEATRAS

16 d. 18 val.

Laisvės al. 87A

Ge­gu­žės 19 d. 12 val. – NYKŠTUKAS NOSIS, rež. A.Stan­ke­vi­čius (V.Hau­fo pa­sa­kos mo­ty­ vais), nuo 5 metų. Ge­gu­žės 20 d. 12 val. Va­le­ri­jos ir Sta­sio Rat­ke­vi­čių lė­lių mu­zie­ju­je – SVEČIUOSE PAS SKUDURINĘ ONUTĘ, rež. E.Že­kie­nė (te­at­ra­ li­zuo­tas ren­gi­nys), nuo 3 metų. 17 val. – Eg­lės Špo­kai­tės ba­le­to mo­kyk­los me­tų BAIGIAMASIS KONCERTAS. Da­ly­vau­ja Kau­no ap­skri­ties J.Nau­ja­lio mu­zi­kos gim­ na­zi­jos mo­ki­niai.

„GIRSTUČIO“ RŪMAI Ko­vo 11-osios g. 26, tel. 454 480, www.girs­tu­tis.lt

DOMINO TEATRAS Gegužės 15 d. 18 val. – komedija ŠEIMYNI­ NIS ĮVYKIS. Rež. Marcinas Slawinskis. Gegužės 16 d. 18 val. – komedija APIE KĄ KALBA VYRAI. Rež. Olegas Šapošnikovas. IDIOTEATRAS Gegužės 17 d. 18 val. – komedija URVINIS ŽMOGUS. Rež. K.Smoriginas, D.Kazlauskas. V.Šapranauskas Gegužės 18 d. 18 val. – JUODOJO HUMORO VAKARAS.

VAIKŲ IR JAUNIMO TEATRAS „VILKOLAKIS” Kovo 11-osios g. 108, tel. (8 37) 313 712 www.vilkolakis.lt, teatras@vilkolakis.lt

Ge­gu­žės 16 d. 16 val., 20 d. 12 val. – S.Iva­ naus­kai­tė. PIEMENĖLĖ IR KAMINKRĖTYS (H.Ch.An­der­se­no pa­sa­kos mo­ty­vais).

renginiai KAUNO MENININKŲ NAMAI V.Put­vins­kio g. 56, tel. 223 144, www.kmn.lt

Ge­gu­žės 14 d. 18 val. – VDU Mu­zi­kos aka­de­ mi­jos dės­ty­to­jos doc. Jū­ra­tės Bu­kaus­kai­tės ma­gist­ran­tės Mo­ni­kos Sa­ka­laus­kai­tės (sop­ ra­nas) re­či­ta­lis, kon­cert­meis­te­ris Dai­nius Ke­pe­žins­kas. Kon­cer­tą ves To­mas La­di­ga. Skam­bės ari­jos iš ope­rų ir ope­re­čių, ro­man­ sai, J.S.Bacho, G.F.Han­delio, W.A.Mo­zarto, G.Puc­ci­ni, F.Le Ha­ras, G.Gers­hwino, S.Rach­ ma­ni­novo, B.Dva­rio­no kū­ri­niai. Iki ge­gu­žės 28 d. Mū­zų sve­tai­nė­je vei­kia kau­nie­čio Vy­tau­to Ste­po­na­vi­čiaus gra­fi­kos dar­bų pa­ro­da TUŠTUMOS ORNAMENTAI. Įė­ji­mas ne­mo­ka­mas. Iki ge­gu­žės 28 d. vei­kia Lie­tu­vos moks­lei­ vių dai­lės olim­pia­dos „Spar­nai: nuo vė­jo ma­lū­nų iki ...” MIESTO TURO NUGALĖTOJŲ dar­bų pa­ro­da. Įė­ji­mas ne­mo­ka­mas. Kvie­čia­me ap­si­lan­ky­ti pir­ma­die­nį–ket­vir­ta­ die­nį 10–18 val., penk­ta­die­nį 10–16.30 val.

VDU DIDŽIOJI AULA Gim­na­zi­jos g. 7

Ge­gu­žės 15 d. 14 val. vie­šą pa­skai­tą skai­tys prof. Ti­mot­hy Sny­de­ris (Yale’io uni­ver­si­ te­tas, JAV), vie­nas gar­siau­sių Ant­ro­jo pa­ sau­li­nio ka­ro is­to­ri­kų. Uni­ver­si­te­te sve­čias pri­sta­tys jį iš­gar­si­nu­sią kny­gą „Kru­vi­nos že­mės. Eu­ro­pa tarp Hit­le­rio ir Sta­li­no”. Ge­gu­žės 17 d. 14 val. pa­skaitą skai­tys ki­tas iš­ki­lus JAV moks­li­nin­kas, Pen­sil­va­ni­jos uni­ver­si­te­to fi­lo­so­fi­jos pro­fe­so­rius eme­ri­tas Ro­ber­tas Gins­ber­gas. Pa­skai­tos vyks an­glų kal­ba.

A.ŽMUIDZINAVIČIAUS KŪRINIŲ IR RINKINIŲ MUZIEJUS V.Put­vins­kio g. 64

Ge­gu­žės 15 d. 17 val., pa­si­tin­kant Tarp­ tau­ti­nę mu­zie­jų die­ną, vyks me­ni­nin­kės iš Ru­si­jos Liu­bov Var­šav­ska­jos pa­ro­dos KAI RAŠMENYS TYLI ati­da­ry­mas. Pa­ro­do­je eks­po­nuo­ja­mi dai­li­nin­kės ran­kų dar­bo kos­ tiu­mai, ku­rie su­kur­ti il­gus me­tus ty­ri­nė­jant Šiau­rės tau­tų et­no­gra­fi­nį kos­tiu­mą. Šie vie­ ne­ti­niai, uni­ka­lūs dar­bai į mu­zie­jų at­ke­lia­vo iš to­li­mo­jo Cha­ba­rov­sko re­gio­no ne­di­de­lio Va­ni­no mies­te­lio. Spal­vin­gi, tur­tin­go de­ko­ro ir me­džia­gų (šil­kas, kai­lis, žu­vies oda) dra­

KAuno KAMERINIS TEATRAS

20 d. 18 val.

bu­žiai al­suo­ja at­šiau­raus kraš­to nuo­tai­ka. Tau­to­dai­li­nin­kė Liu­bov Var­šav­ska­ja dau­giau nei dvi­de­šimt me­tų do­mi­si Šiau­rės tau­tų et­no­gra­fi­niu kos­tiu­mu. 1980 m. su šei­ma per­si­kė­lė gy­ven­ti į Ru­si­jos To­li­mų­jų Ry­tų kraš­tą. Šios vie­to­vės su­ža­vė­jo ir ne­be­pa­lei­ do. Taip pra­si­dė­jo pa­žin­tis ir do­mė­ji­ma­sis Va­ni­no ap­skri­ty­je gy­ve­nan­čiais oro­čių tau­ tos žmo­nė­mis. 1994 m. bu­vo or­ga­ni­zuo­ta pir­ma is­to­ri­nė-et­no­gra­fi­nė eks­pe­di­ci­ja. Po tru­pi­nė­lį pra­dė­ti rink­ti duo­me­nys apie tra­di­ci­nį kos­tiu­mą, pa­pro­čius, ti­kė­ji­mus, gy­ve­ni­mo bū­dą. Nuo 1994 m. Liu­bov Var­šav­ska­ja da­ly­vau­ja To­li­mų­jų Ry­tų ma­dos fes­ti­va­ly­je „Auk­si­nis le­ka­las”. Še­šio­li­ka kar­tų pre­mi­juo­ta no­mi­ na­ci­jo­se „Na­cio­na­li­nis kos­tiu­mas” ir „Ru­ siš­kas kos­tiu­mas”. Yra su­ren­gu­si tris­de­šimt pen­kias per­so­na­li­nes pa­ro­das. Itin di­de­lio po­pu­lia­ru­mo ir su­si­do­mė­ji­mo me­ni­nin­kės kū­ry­ba yra su­lau­ku­si Ja­po­ni­jo­je, Pie­tų Ko­ rė­jo­je, Ki­ni­jo­je, Vo­kie­ti­jo­je, Skan­di­na­vi­jos ša­ly­se. Pa­ro­da veiks iki 2012 06 17.

KAUNO APSKRITIES VIEŠOJI BIBLIOTEKA K.Do­ne­lai­čio g. 8, sa­lė

Ge­gu­žės 15 d. 16 val. – kny­gos „An­ta­nas Ku­čin­gis. Laiš­kai. Do­ku­men­tai. At­si­mi­ni­mai” su­tik­tu­vės. Da­ly­vaus kny­gos su­da­ry­to­ja ir pa­ren­gė­ja mu­zi­ko­lo­gė Kris­ti­na Mi­ku­li­čiū­ tė-Vait­kū­nie­nė, mu­zi­ko­lo­gas prof. dr. Jo­nas Bru­ve­ris, kom­po­zi­to­rius doc. Al­gi­man­tas Ku­bi­liū­nas, A.Ku­čin­gio sce­nos part­ne­rė Ber­nar­da Pet­ra­vi­čiū­tė. Dai­nuos Kau­no vals­ty­bi­nio mu­zi­ki­nio te­at­ro so­lis­tai Juo­zas Ja­nu­šai­tis, To­mas La­di­ga, Juo­zas Ma­li­ko­nis, Liu­das Mi­ka­laus­kas, akom­pa­nuos Be­ata Ving­rai­tė-An­driuš­ke­vi­čie­nė. Įė­ji­mas ne­mo­ ka­mas. Gegužės 16 d. 17.30 val. 406 kab. – susiti­ kimas su dramaturge Daiva ČEPAUSKAITE ir Kauno kamerinio teatro spektaklio „Diena ir naktis” kūrėjais. Programoje: pokalbis su dalyviais ir ištraukos iš spektaklio. Renginy­ je dalyvaus dramaturgė Daiva Čepauskaitė, režisierius Stanislovas Rubinovas ir aktorius Aleksandras Rubinovas. Įėjimas nemokamas.

KAUNO AKLŲJŲ IR SILPNAREGIŲ CENTRAS Savanorių pr. 206, salėje

Gegužės 15 d. 14 val. – popietė-koncertas BUVAI IR LIKSI JAUNAS, skirta Romo Kalan­ tos žūties 40-osioms metinėms. Dalyvaus aktorius Petras Venslovas, Kauno muzikinio teatro solistė Nomeda Kukulskie­ nė ir jos mokiniai, VDU Muzikos akademi­ jos dainavimo katedros studentai.

„ŽALGIRIO“ ARENA Ren­gi­niai „Žal­gi­rio“ are­no­je Ge­gu­žės 19 d. 21 val. – elek­tro­ni­nės mu­zi­ kos va­ka­rė­lis „Pu­re Fu­tu­re Whi­te – Are­na Show 2012”. Bi­lie­tus pla­ti­na „Ti­ke­ta”, kai­na 48–266 litai. Ge­gu­žės 25 d. 20 val. – vie­nin­te­lis Bal­ti­jos ša­ly­se bri­tų elek­tro­ni­nės šo­kių mu­zi­kos gru­pės „The Pro­di­gy” kon­cer­tas. Bi­lie­tus pla­ti­na „Bi­lie­tų Pa­sau­lis”, kai­na 129–221,50 lito.

J.GRUODŽIO MEMORIALINIS MUZIEJUS Sa­la­ko g. 18, tel. 732 498

Ge­gu­žės 16 d. kvie­čia­me Kau­no vi­suo­me­nę ir mies­to sve­čius da­ly­vau­ti nau­jo­je eks­kur­si­ jo­je „Žy­mūs Ža­lia­kal­nio mu­zi­kai”. Eks­kur­si­ja skir­ta Tarp­tau­ti­nei mu­zie­jų die­nai pa­mi­nė­ ti. Ap­lan­ky­si­me vie­tas, kur gy­ve­no, dir­bo ir kū­rė žy­mūs Ža­lia­kal­nio mu­zi­kai, bū­si­me M. ir K.Pet­raus­kų lie­tu­vių mu­zi­kos mu­zie­ju­je. Su­si­pa­žin­si­me su lie­tu­vių ope­ros dai­ni­ nin­ko Kip­ro Pet­raus­ko me­mo­ria­li­nio bu­to eks­po­zi­ci­ja. Eks­kur­si­ja pra­si­dės 14 val. prie Pa­min­kli­nės Kris­taus Pri­si­kė­li­mo baž­ny­čios (Že­mai­čių g. 31A). Eks­kur­si­jos truk­mė – 3 val. Bū­ti­na iš­anks­ti­nė re­gist­ra­ci­ja tel. 732 498, ri­ta.suo­pie­ne@gmail.com.

KAUNO MAŽASIS TEATRAS

18 d. 19 val.


23

pirmadienis, gegužės 14, 2012

kas, kur, kada MAIRONIO LIETUVIŲ LITERATŪROS MUZIEJUS

TV programa

Rotušės a. 13

Gegužės 16 d. 17 val. – literatūros ir muzi­ kos vakaras iš ciklo KAUNIEČIAI MAIRONIUI. Programoje Kauno rašytojai skaitys Mairo­ nio eiles, fortepijonu gros kompozitorius Giedrius Kuprevičius. Renginį ves rašytoja Aldona Ruseckaitė. Renginys skirtas Maironio metams.

kinas „CINAMON“ PLC „Mega“, tel. 8 700 70 111

„Nak­ties še­šė­liai“ – iki 17 d. 12.15, 14.30, 16.45, 19.05, 21.30 val. „Pro­fas“ – 14, 16 d. 22.15 val. „Dik­ta­to­rius“ (OMNI ID prem­je­ra) – tik 17 d. 12, 14, 16, 18, 20, 22 val. „Ko lauk­ti, kai lau­kie­si“ (Ma­my­čių ki­no se­an­sas. Fil­mo me­tu da­li­nis ap­švie­ti­mas, ty­les­nis gar­sas, žais­lai vai­kams) – tik 16 d. 11 val. „Ker­šy­to­jai“ – iki 17 d. 19.30, 22.15* val. (*išsk. 14, 16 d.). „Su­mau­tos atos­to­gos Mek­si­ko­je“ – 14, 16 d. 15.25 val. „Kung Fu Triu­šis“ – iki 16 d. 11.15 val. „Gat­vės šo­kiai 2“ 3D – iki 17 d. 13.30, 15.25*, 17.30 val. (*išsk. 14, 16 d.). „Pra­ras­ta kon­tro­lė“ – iki 17 d. 14.15, 20* val. (*išsk. 17 d.). „Am­ži­nai ta­vo“ – iki 17 d. 16.30, 18.30, 20.45 val.; 16 d. 22.55 val. „Lai­vų mū­šis“ – iki 17 d. 15*, 21 val. (*išsk. 17 d.). „Veid­ro­dė­li, veid­ro­dė­li... Snie­guo­lės is­to­ri­ ja“ (lie­t. k.) – iki 17 d. 11, 13.15, 17.45* val. (*išsk. 17 d.). „Ame­ri­kie­tiš­kas py­ra­gas: kla­sės su­si­ti­ki­ mas“ – iki 17 d. 18.45, 22* val. (*išsk. 17 d.). „Ba­do žai­dy­nės“ – iki 17 d. 15.35 val. „Pi­ra­tai! Ne­vy­kė­lių kom­pa­ni­ja“ 3D (lie­t. k.) – iki 17 d. 11.30 val. „Pi­ra­tai! Ne­vy­kė­lių kom­pa­ni­ja“ (lie­t. k.) – iki 17 d. 12.20 val. (išsk. 16 d.). „Lo­rak­sas“ (lie­t. k.) – iki 17 d. 13 val.

„FORUM CINEMAS“ Ka­ra­liaus Min­dau­go pr. 49, „Ak­ro­po­lis“, III a.

„Nakties šešėliai“ (premjera) – iki 17 d. 11.30, 14.15, 16.45, 19.30, 22 val. „Profas“ (premjera) – iki 17 d. 14, 16.15, 18.30, 20.45 val. „Diktatorius“ – 17 d. 11.15, 15, 17.15, 19.45, 21.45 val.; 16 d. 21 val. Čili išankstinis seansas. „Ko laukti, kai laukiesi“ – 17 d. 20.15 val. COSMO VIP seansas. „Diktatorius“ – 15 d. 21.30 val. „Sumautos atostogos Meksikoje“ – iki 17 d. 14.45, 17, 19.15, 21.15 val. „Gatvės šokiai 2“ 3D – iki 17 d. 10.15 (sean­ sas nevyks 16 d.), 12.30, 15 (seansas nevyks 17 d.), 21.30 (seansas nevyks 15 d.) val. „Keršytojai“ 3D – iki 17 d. 11.15 (seansas nevyks 17 d.), 14.30, 18, 21 (seansas nevyks 16, 17 d.) val. „Veidrodėli, veidrodėli... Snieguolės istori­ ja“ – iki 17 d. 10.45, 13, 15.15 val. „Amerikietiškas pyragas: klasės susitiki­ mas“ – iki 17 d. 17.30 (seansas nevyks 15 d.), 20.15 (seansas nevyks 17 d.) val. „Piratai! Nevykėlių kompanija“ (liet. k.) – iki 17 d. 13.15 val. „Laivų mūšis“ – iki 17 d. 15.30 val. „Loraksas“ (liet. k.) – iki 17 d. 10.30, 12.45 val. „Amžinai tavo“ – iki 17 val. 18.15 val. „Geriausias egzotiškas Marigold viešbutis“ – iki 17 d. 20.30 val. „Titanikas“ 3D – iki 16 d. 17.15 val. „Alvinas ir burundukai 3“ (liet. k.) – iki 17 d. 11.45 val. KITOKIO KINO KLUBAS. „Rimtas vyru­ kas“ – 15 d. 17.30 val. Renginio vedėjas G.Jankauskas. Bilietai jau parduodami. Bilieto kaina 7 Lt.

Kino centras „FORUM CINEMAS“ 14 d. 15.30 val.

6.00 Labas rytas. 9.00 „Komisaras Reksas“ (N-7) (k). 10.00 „Giminės. Po dvidešimties metų“ (k). 11.00 „Tarp Rytų ir Vakarų“. Tiesioginė Lietuvos radijo laida. 12.00 Romo Kalantos aukos 40-osioms metinėms paminėti. Atminimo valanda „Kauno pavasaris“. Tiesioginė transliacija iš Kauno muzikinio teatro sodelio. 13.00 Pinigų karta (k). 14.00 Europos vidury (k). 14.50 Žinios. 15.10 „Komisaras Reksas“ (N-7). 16.00 „Meilės skonis“. 17.05, 23.30 „Senis“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.35, 21.05 Sportas. Orai. 18.45 Vieša paslaptis. 19.20 „Giminės. Po dvidešimties metų“. 20.25, 22.10 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 20.55 Verslas. 21.00 Kultūra. 21.15 Dienos tema. 21.30, 22.15 Dokumentinio kino vakaras. „Apokalipsė. Antrasis pasaulinis karas“ (3) (N-7). 22.45 Garsiausios pasaulio kapinės. Briuselio Ikselio kapinės (Kanada, 2002 m.) (k). 23.15 Vakaro žinios. 23.20 Sportas. Orai.

6.20 6.50 7.20 7.50 8.50 9.45

„Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“. „Tomas ir Džeris“ (k). „Kung Fu Panda“ (k). „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7) (k). 24 valandos (N-7). Romantinė komedija „Jums žinutė“ JAV, 1998 m.) (N-7) (k). 12.10 „Detektyvė Džonson“ (8) (N-7) (k). 13.10 „Nickelodeon“ valanda. „Nugalėtoja“ (6). 13.40 Anim. s. „Agentas Šunytis“ (1) (JAV, 2011 m.). 14.10 „Vaikų „Warner Bros.“ „Tomas ir Džeris“. 14.40 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 15.40 „Langai III“ (N-7). 16.40 24 valandos (N-7). 17.40 Būk mano meile! (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.14, 22.19 Sportas. Orai. 19.19 Nuo... Iki... 20.25 Kažkas atsitiko (N-7). 21.00 KK2 (N-7). 21.30 Dviračio šou. 22.00 Žinios. Verslas. 22.25 Kriminalinė Lietuva (N-7). 22.35 „Havajai 5.0“ (5) (N-7). 23.35 „V. Vizitas“ (8) (N-7). 0.30 „Specialioji Los Andželo policija“ (6) (N-7). 1.25 „Įstatymas ir tvarka. Nusikaltimo motyvai“ (N-7).

6.40 Teleparduotuvė. 6.55 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 7.25, 15.10 „Simpsonai“. 7.55 „Buvusieji“. 8.55 „Meilės sūkuryje“. 10.00 „Moterys meluoja geriau“. 11.00 Romantinė komedija „Tokia kaip ir tu“ (JAV, 2001 m.). 13.10 „Bakuganas“. 13.40 „Būrys“. 14.10 „Ragai ir kanopos sugrįžta“. 14.40 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 15.40 „Likimo galia“. 16.40 „Meilės triumfas“. 17.40 Pabandom iš naujo. 18.35 Susitikime virtuvėje. 18.45 TV3 žinios. Sportas. Orai. 19.10 „Naisių vasara“. 19.40 Kodėl? 20.30 Gyvenimas yra gražus. 21.00 „Vyno kelias“. 21.35 TV3 vakaro žinios. Sportas. Orai. 22.00 „Dievobaimingos kalės“ (3). 23.00 „Nokautas“ (5). 0.00 „Liudininkai“ (9). 1.00 „Kaltės kaina“. 2.00 „Įstatymas ir tvarka. Nusikalstami kėslai“ (9).

6.30 Televitrina. 7.00 Žinios (k). 7.25 Savaitės kriminalai (N-7) (k). 8.00 „Lietuvos žinių“ tyrimas (N-7) (k). 9.00 Šeštadienio rytas (k). 10.00 „Margoša: moterimi negimstama“. 11.00 „Be namų negerai: naujas gyvenimas“. 11.30 Skanus pokalbis (k). 12.30 „Vervolfo medžioklė“ (N-7) (k). 13.30 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 14.30 „Pragaro virtuvė“ (N-7).

DATOS (gegužės 14 d.) 15.30 „Amerikos talentai“. 16.30 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 17.30 Savaitės kriminalai (N-7) (k). 18.00 Žinios. Sportas. Orai. 18.25 „Liejyklos gatvė“ (N-7). 19.25 „Milijonieriai“. 20.00 Žinios. Verslas. Sportas. Orai. 20.25 „Užkalnio 5“. 21.25 „Mentai“ (N-7). 22.25 F. „Kova su šešėliu 2. Revanšas“ (k). 1.10 „Galileo: norintiems žinoti“. 1.40 „Bamba“ (S).

8.00 „Keliautojai – laiko valdovai“. 8.30 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis. 8.45 Krikščionio žodis. 9.00 Labas rytas (k). 11.30 Auksinė Agathos Christie kolekcija. „Puaro“ (N-7). 13.15 Kultūra. Dailininkas Mikalojus Vilutis (k). 13.30 „Meilės skonis“. 14.30 Teatro popietė. Fiodoras Dostojevskis. „Stepančikovo dvaras ir jo gyventojai“ (1989 m.) (k). 16.55 Žinios (k). 17.10 Miesto kodas. 17.25 Vilniaus knygų mugė 2012. Gintauto Genio knygos „Pagaunės medžioklė“ pristatymas. 18.00 Romo Kalantos aukos 40-osioms metinėms paminėti. „Laisvės šuoras“. Kūrinio styginiam orkestrui ir sintetiniams instrumentams premjera. 18.40 Amžininkai. Neprarastoji karta. 19.30 Laiko ženklai. Sovietmečio rezistencija po R.Kalantos susideginimo. 20.00 Romo Kalantos aukos 40-osioms metinėms paminėti. Vaid. f. „Vaikai iš „Amerikos“ viešbučio“ (1990 m.) (N-7). 21.30 Romo Kalantos aukos 40-osioms metinėms paminėti. Roko koncertas „Negęstanti roko šviesa“. Dalyvauja „Chevy“, „The moon band“, „Unlost“, „Senas kuinas“. 23.30 Romo Kalantos aukos 40-osioms metinėms paminėti. Atminimo valanda „Kauno pavasaris“ (k). 0.30 Panorama (k). 0.50 Verslas (k). 0.55 Kultūra (k). 1.00 Sportas (k). 1.05 Orai (k). 1.10 Pinigų karta.

9.10, 14.30 Teleparduotuvė. 9.25 Universitetai.lt. 9.55, 16.00 „Išlikimas“. 10.55, 15.00 „Robinas iš Šervudo“. 12.00, 18.00 „Kaulai“. 13.00, 20.00 „Trečias luitas už Saulės“. 14.00 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 17.00 „Medikopteris“. 19.00 „CSI Majamis“. 21.00 „Moterų lyga. Vyrai, pinigai ir meilė“. 21.30 Siaubo f. „Svetimas prieš Grobuonį“ (JAV, Kanada, Vokietija, Čekija, D.Britanija, 2004 m.). 23.40 IIHF pasaulio ledo ritulio čempionatas. Latvija–Danija.

8.05, 15.00 Teleparduotuvė. 8.40, 15.30 „Drakonų kova Z“ (N-7). 9.40 „Muča Luča“. 10.00 „Sedrikas“. 10.30 „Betmenas“. 11.00 Būk mano meile! (N-7). 12.00 „Teresa“. 13.00 „Intrigų dvaras“. 14.00 „Laukinė širdis“. 16.30 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai. 17.30 „Pasaulio Guinnesso rekordai“ (N-7). 18.00 „Dvigubas gyvenimas“ (N-7). 19.00 „Laukinis gyvenimas“ (N-7). 20.00 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (N-7). 21.00 NemaRUS kinas. Nuotykių komedija „Tas pats Miunchauzenas“ (1) (Rusija, 1979 m.) (N-7). 22.35 „Išrinktieji“ (N-14). 23.35 „Pasaulio Guinnesso rekordai“ (N-7). 0.05 Sveikatos ABC (k).

10.25 „Linksmieji traukinukai“. 10.40 Senoji animacija 11.15, 20.35 Nomeda. 12.05, 17.00 „Meilės konvejeris“. 13.00 „Aistrų verpetai“. 14.00, 21.25 „Moterys meluoja geriau“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Marthos Stewart šou. 18.00, 22.25 „Moteris be praeities“. 19.00 „Aistrų verpetai“. 20.00 Labanakt, vaikučiai.

6.14, 13.00 TV parduotuvė. 6.30 Ryto reporteris. 7.55, 14.30, 18.55, 23.05 Negaliu tylėti. 8.55 „Sodo detektyvės“ (N-7). 10.00, 18.20, 22.30 Super L.T. 10.35 Gamink sveikiau! 11.05 24/7. Savaitės aktualijų analizė ir komentarai. 12.00 Lietuvos diena. 13.30 Skonio reikalas. 15.30 „Padūkėlis Eliotas“. 15.45, 16.10, 1.00 Dok. f. „M.Gorbačiovas. Žmogus, pakeitęs pasaulį“ (N-7). 16.00, 17.00, 18.00 Žinios. Orai. 17.20, 21.55 Lietuva tiesiogiai. 19.55 Dok. f. „Kaip Steve’as Jobsas pakeitė pasaulį“. 21.00, 0.05 Reporteris. 21.52, 0.57 Orai.

9.00 Sigitos virtuvė (k). 9.30 Komedija „Kietos mergiotės“ (N-7). 11.05 Melomano pusvalandis (k). 11.35 Muz. drama „Paryžius, 36-ieji“ (N-7). 13.35 Telelaikraštis. 15.45 Dok. muz. f. „Gali būti triukšmo!“ (N-7). 17.30 Nuo šeštadienio iki šeštadienio (k). 18.00, 21.00 Žinios. 18.20 Gyvenu čia. 18.50 Romantinė komedija „Nes aš taip pasakiau“ (N-7). 20.30 Istorinė laida „Mūsų praeities beieškant“. 21.19 Orai. 21.20 Komiška drama „Atviras kelias“ (N-7). 22.55 Žinios (k). 23.15 Drama „Taikus karys“ (N-7).

7.00, 9.00, 18.30, 20.30 Muzika. 7.45 Muzikinė vaivorykštė (k). 8.45 Kauniečių akimis (k). 10.00 „Sedrikas“. 10.30 „Betmenas“. 11.00 „Būk mano meile“. 12.00 „Teresa“. 13.00 „Intrigų dvaras“. 14.00 „Laukinė širdis“. 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Drakonų kova Z“ (k). 16.30 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai. 17.30 „Pasaulio Guinnesso rekordai“. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Kauniečių akimis. 19.30 Kultūros alėja (k). 20.00 Žinios. Orai (k). 20.20 Kauniečių akimis (k). 21.00 Nuotykių komedija „Tas pats Miunchauzenas“. 22.35 „Išrinktieji“. 23.35 „Pasaulio Guinnesso rekordai“ (k). 0.05 Sveikatos ABC (k).

8.00 Nuotykių komedija „Lobių sala“ (Prancūzija, D.Britanija, Bulgarija, 2007 m.) (N-7). 9.45 Drama „Gabrielė“ (Prancūzija, 2005 m.) (N-14). 11.20 Nuotykių f. „Nimės sala“ (JAV, 2008 m.) (N-7). 18.30 Kriminalinė drama „Burbulas“ (JAV, 2005 m.) (N-14). 19.50 Biografinė drama „Popiežius Borgia“ (Ispanija, 2006 m.) (N-14). 22.20 Trileris „Tramdomieji“ (JAV, Vokietija, 2005 m.) (N-14). 0.05 Siaubo trileris „Katakomba“ (JAV, 2007 m.) (S).

9.00 Televitrina. 10.00 VTB vieningoji krepšinio lyga. Mažasis finalas. Vilniaus „Lietuvos rytas“–Krasnodaro „Lokomotiv-Kuban“. 11.45 Lietuvos krepšinio lyga. 1-osios finalo rungtynės. Kauno „Žalgiris“–Vilniaus „Lietuvos rytas“. 13.30 Sportas LT. Lietuvos tradicinio karate čempionatas. 14.30 Krepšinio pasaulyje. 15.00 Automoto. 15.30, 21.15 Italijos „Serie A“ lygos rungtynės. 17.15 Lietuvos krepšinio lyga. 2-osios mažojo finalo rungtynės. Prienų „Rūdupis“–„Šiauliai“. 19.00, 21.00, 23.00 Žinios +. 19.15 Lietuvos krepšinio lyga. 3-iosios finalo rungtynės. Kauno „Žalgiris“–Vilniaus „Lietuvos rytas“. 23.15 Sportas LT.

1928 m. gimė boksininkas, bokso treneris Algirdas Šocikas. 1952 m. gimė lietuvių kilmės amerikiečių režisierius Robertas Zemeckis. 1972 m. protestuodamas prieš sovietinę okupaciją Kauno muzikinio teatro sodelyje Romas Kalanta apsipylė benzinu ir sušukęs „Laisvę Lietuvai!“ susidegino. 1972 m. gimė krepšininkė Jurgita Štreimikytė-Virbickienė. 1984 m. gimė Markas Zuckerbergas, amerikiečių programuotojas, vienas iš socialinio tinklo „Facebook“ kūrėjų.

horoskopai Avinas (03 21–04 20). Palanki diena planuoti ateitį, priimti sprendimus. Rasite išeitį iš bet kokios situacijos. Neabejokite savo sėkme. Fortūna jums palanki, todėl dėkodamas imkite jos dovanas. Jautis (04 21–05 20). Su malonumu padėsite draugui ar mylimam žmogui. Draugai ir kolegos vertina jūsų subtilų skonį, tad galite drąsiai patarti jiems dėl interjero sprendimų ar stiliaus pokyčių. Dvyniai (05 21–06 21). Esate nusivylęs karjera. Jūsų nepasitenkinimas gali turėti neigiamos įtakos visai dienai. Galite prarasti savitvardą. Pasistenkite būti kantrus ir stabtelėjęs pagalvokite, ar yra priežastis, leidžianti nesivaldyti ir elgtis beprotiškai. Vėžys (06 22–07 22). Sėkminga diena, tad nešvaistykite jos smulkmenoms. Galite imtis didelių projektų, spręsti globalias problemas. O atsipalaiduoti ir pailsėti suspėsite vėliau. Liūtas (07 23–08 23). Nepalanki diena planuoti ir spręsti svarbius dalykus, nes bus sunku pasirinkti teisingą kelią. Vyresnis ar autoritetingas žmogus abejos jūsų sprendimais. Nenorėsite jo klausyti, bet jau rytoj suprasite, kad teisus buvo būtent jis. Mergelė (08 24–09 23). Jūsų idėjos gali prieštarauti jūsų vertybėms. Galbūt teks iš naujo apsvarstyti jau priimtus sprendimus. Jus apėmusi bloga nuotaika ir nenoras bendrauti greitai praeis. Svarstyklės (09 24–10 23). Nesugebėsite paaiškinti savo ketinimų. Aplinkiniai nesutiks su jūsų idėjomis. Nesiginčykite ir nebandykite spaudimu pasiekti savo, nes rytoj tam neprireiks jokių pastangų. Skorpionas (10 24–11 22). Pastebėsite, kad esate vertinamas dėl nuoširdumo. Pasistenkite neatvirauti, ypač su mažai pažįstamais žmonėmis, nes galite sulaukti priekaištų dėl neatsargiai išsakytos nuomonės. Šaulys (11 23–12 21). Seksis bendrauti su jaunais žmonėmis, šeima. Jausite jų supratimą ir palaikymą. Beje, jiems taip pat reikalingas jūsų nuoširdus palaikymas. Ožiaragis (12 22–01 20). Neigiamai vertinsite savo gyvenimą, jūsų pavaldiniai nepateisins vilčių. Neskubėkite reikšti savo nuomonės, o ypač smerkti – suteikite progą pasitaisyti, patarkite. Vandenis (01 21–02 19). Pasitelkęs vaizduotę pagerinsite savo gyvenimo sąlygas. Jūsų draugai manys, kad esate idealistas, bet jums pritars. Nepraleiskite dienos veltui. Žuvys (02 20–03 20). Bus sunku kontroliuoti pyktį ir neįžeisti aplinkinių. Pasistenkite atsipalaiduoti ir nusiraminti, o jau rytoj pamatysite, kad visi nemalonumai praėjo.


Orai

Savaitės pradžia Lietuvoje bus gana sausa, dienos bus nešaltos. Šiandien bus giedra. Temperatūra bus 12–17 laipsnių šilumos. Antradienio naktį galimos šalnos. Dieną lietaus neprognozuojama. Temperatūra naktį bus 1–4, dieną 14–18 laipsnių šilumos.

Šiandien, gegužės 14 d.

+13

+12

Telšiai

+16

Šiauliai

Klaipėda

+16

Panevėžys

+14

Utena

+13

Tauragė

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (delčia) teka Mėnulis leidžiasi

5.14 21.17 16.03 2.39 14.23

135-oji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 231 diena. Saulė Jaučio ženkle.

+17

Kaunas

Pasaulyje Atėnai +27 Berlynas +17 Brazilija +25 Briuselis +17 Dublinas +13 Kairas +30 Keiptaunas +20 Kopenhaga +13

Londonas +13 Madridas +32 Maskva +15 Minskas +15 Niujorkas +19 Oslas +11 Paryžius +19 Pekinas +27

orai kaune šiandien

Praha +15 Ryga +15 Roma +19 Sidnėjus +18 Talinas +16 Tel Avivas +27 Tokijas +19 Varšuva +17

+17

+14

Vėjas

0–3 m/s

Marijampolė

Vilnius

+14

Alytus

Vardai Bonifacas, Gintaras, Gintarė, Motiejus, Teisutis, Vilda.

Že­mės dre­bė­ji­mas iš­vi­jo vie­nais nak­ti­niais

Rytas

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

+8

+17

+11

+5

1

+11

+15

+12

+4

4

+12

+16

+11

+9

2

rytoj

poryt

Ta­dži­kis­ta­ne ne­to­li Ku­lo­bo anks­ty­vą sek­ma­die­nio ry­tą už­re­gist­ruo­tas vi­du­ ti­nio stip­ru­mo že­mės dre­bė­ji­mas, pra­ ne­šė JAV geo­lo­gi­jos tar­ny­ba. Po­že­mi­ niai smū­giai, su­pur­tę kal­nuo­tą Vi­du­ri­ nės Azi­jos vals­ty­bės vie­to­vę, sie­kė 5,7 ba­lo. Po­že­m i­n ių smū­g ių, už­fi k­suo­t ų 4.28 val. vie­tos (2.28 val. Lie­tu­vos) lai­ ku, ži­di­nys bu­vo apie 10 km gy­ly­je, 100 km į šiau­rės ry­tus nuo Ku­lo­bo, 143 km į ry­tus nuo Du­šan­bės. Nors bu­vo dar tam­su, dau­ge­lis Du­šan­bės gy­ven­to­jų pa­bu­do ir sku­biai, vil­kė­da­mi vien nak­ ti­niais marš­ki­niais, su vai­kais ant ran­ kų iš­bė­go į gat­ves BNS inf.

įvairenybės

Sparnuotos vasarotojos jau įsikūrė Virginija Skučaitė

v.skucaite@kaunodiena.lt

„„Nu­ga­lė­to­jai: bu­vo ap­do­va­no­ti vi­

si šei­mos ko­lia­žus kū­rę vai­kai.

Gau­sių šei­mų aso­cia­ci­jos ar­chy­vo nuo­tr.

Susirinko per 70 šei­mų Sa­vait­ga­lį Zoo­lo­gi­jos so­das ati­da­ rė va­sa­ros se­zo­ną ir kar­tu su­kvie­ tė lan­ky­to­jus į Gau­sių šei­mų die­ ną. Į šven­tę su­si­rin­ko dau­giau nei 70 šei­mų iš Vil­niaus, Kau­no, Klai­ pė­dos ir Pa­ne­vė­žio ap­skri­čių. Šven­t ę pra­d ė­jo Kau­n o moks­ lei­v ių pu­č ia­m ų­j ų or­kest­ras, o sve­č iai ne­kant­r iai šur­m u­l ia­vo lauk­da­mi „Me­tų gau­sios šei­mos“ ap­do­va­no­ji­mo ir ko­lia­žų kon­kur­ so „Ma­no šei­ma“ nu­ga­lė­to­jų pa­ skel­bi­mo. Ant­ra ir tre­čia vie­to­mis pa­si­da­ li­jo trys šei­mos – Jon­kai iš Skuo­ do ra­jo­no, au­gi­nan­tys aštuo­nis vai­ kus, Vei­tai iš Kau­no ir Ja­ka­vi­čiai iš Pa­ne­vė­žio, ku­rių šei­mo­se au­ga po pen­kias at­ža­las. Spe­cia­lus ap­do­va­ no­ji­mas bu­vo skir­tas Ra­čins­kų šei­ mai iš Klai­pė­dos, ku­rio­je au­ga de­ šimt pa­vyz­din­gų vai­kų. Šven­tės or­ga­ni­za­to­riai ko­lia­žo kon­kur­so nu­ga­lė­to­jų ne­rin­ko – ap­ do­va­no­ti bu­vo vi­si da­ly­va­vę ir šei­ mos ko­lia­žus kū­rę vai­kai. Gau­sios šei­mos die­na, ku­ri šie­ met Lie­tu­vo­je su­reng­ta tre­čią kar­ tą, tuo pa­čiu me­tu vy­ko vi­so­se Bal­ ti­jos ša­ly­se. KD inf.

Geraširdė kaunietė metų pradžio­ je nuo tikros pražūties tarp Nemu­ no ledų išgelbėjo keturias jaunutes gulbes – įkurdino jas savo sodybo­ je. Botanikos sodui sutikus, dabar šie vandens paukščiai vasaroja čia esančiuose tvenkiniuose. „Dvi jaunikles ir porelę ūgte­ lėjusių gulbių parsivežiau į na­ mus nuo Nemuno, kur jos, bado ir šalčio išsekintos, nebūtų su­ laukusios pavasario. Įkurdinau žiemoti ūkiniame pastate, tačiau dabar, atšilus orams, joms reikia vandens. Labai apsidžiaugiau, kai VDU Botanikos sodo direk­ torė prof. Vida Mildažienė sutiko priimti mano globotines vasaroti į tvenkinius“, – pasakojo gulbes į Botanikos sodą atvežusi kaunie­ tė Loreta S.

Sparnuočių ketvertukas jau draugiškai plaukioja atokesniame nuo lankytojų sodo tvenkinyje.

Sparnuočių ketvertukas jau draugiškai plaukioja atokesniame nuo lankytojų sodo tvenkinyje, o ne agresyvaus vietinio senbuvio gulbino Pikčiurnos kontroliuo­ jamuose JG formos tvenkiniuo­ se, kuriems tokią formą suteikė jų ir dvaro įkūrėjas Juzefas Go­ dlevskis. „Naujakures įkurdinome Pik­ čiurnai nepasiekiamame tvenki­ nyje, nes šis gulbinas gali užvai­ kyti jam patikusią ar, atvirkščiai, nepatikusią gulbę. Jis turi įpro­

„„Patiko: žieduotos naujakurės mėgaujasi galimybe plaukioti ir nė nemėgina ieškoti geresnės vasarvietės.

tį plaukti paskui pasirinktą au­ ką išskėstais sparnais, garsiai šnypšdamas. Be to, jis tokiu bū­ du kartais kamuoja ir kitą so­ do gulbę našlę, kuri jau penkeri metai žiemoja su juo sodo tvar­ telyje. Todėl ir atskyrėme spar­ nuotas naujakures nuo Botanikos sodo lankytojams įprastos gul­ bių porelės, kurioje dominuo­ ja gulbinas Pikčiurna“, – aiški­ no V.Mildažienė. Naujakurės dar bijo žmonių, nie­ ko neima net iš jas vasaroti priė­ musios V.Mildažienės rankų, nes per žiemą buvo įpratusios prie sa­ vo gelbėtojos Loretos. Beje, mote­ ris ir čia jas lanko – atneša šiems karališkiesiems paukščiams lauk­ tuvių.

„„Narcizas: Pikčiurna, net ir pamalonintas pienės žiedais, sodo direkto­

rę V.Mildažienę pasitiko pasipūtęs.

Evaldo Butkevičiaus nuotr.

2012-05-14 Kauno diena  

Projektas „Kam to reikia“ skatins šalies moksleivius svajoti apie darbą. Jaunasis Graikijos politikas A.Tsipras pakartojo, kad neketina nusi...

2012-05-14 Kauno diena  

Projektas „Kam to reikia“ skatins šalies moksleivius svajoti apie darbą. Jaunasis Graikijos politikas A.Tsipras pakartojo, kad neketina nusi...

Advertisement