Page 1

TODĖL, KAD naujienos Ketvirtadienis, ESU VILNIETIS Tikros sostinės gegužės 10 d., 2012 m. Eti­kos sar­gai baus­ti šo­kan­čius ir dai­nuo­jan­čius Sei­mo na­rius pa­lie­ka rinkė­jams. Lietuva 5p.

Vie­nas iš ES gelbė­ji­mo planų galėtų būti ša­lių pre­ky­bos srautų su­ba­lan­sa­vi­mas. Tema 8p.

Nr. 108 (1307)diena.lt

V.Pu­ti­nas Per­galės dieną pa­reiškė, kad vi­sos ša­lys tu­ri gerb­ti vie­na ki­tos su­ve­re­numą. Pasaulis 12p.

Me­ras me­tus pilstė van­denį Vil­niaus me­ras Artū­ras Zuo­kas jau ke­lias sa­vai­tes vėluo­ja pa­teik­ti sa­vo veik­los ata­ skaitą. Galbūt dėl to, kad nėra ką į ją ra­šy­ti? To­kią mintį ki­ša ir kai ku­rie ata­skai­tos pro­jek­ te var­di­ja­mi nuo­ pel­nai. Pa­vyzd­žiui, van­dens iš čiau­po pils­ty­mas.

1,30 Lt

Ko­le­gos man drau­giš­kai už­si­me­na, kad su­si­tar­ti su sa­vi­val­dy­be ga­li­ma kai kam su­si­mo­kant. Ba­ro „Soul Box“ šei­mi­nin­kas Au­re­li­jus ­ Ma­ru­di­nas

3p.

Miestas

2p.

Šau­kia­si Pre­zi­dentės Mums pa­d ėti ga­l i tik Pre­z i­d entė Da­l ia Gry­b aus­k aitė. Taip nu­ sprendė Vil­n iaus mies­t o ta­r y­b o­ je dir­b an­t ys kon­s er­va­t o­r iai. Ša­ lies va­d ovės jie pra­š o ini­c i­j uo­t i Ši­l u­m os ūkio įsta­t y­m o pa­t ai­s as – esą tik taip ga­l i­m a pa­s i­p rie­š in­t i val­d an­č iųjų pla­n ams pri­s i­den­g us re­no­va­c i­j a pra­tęsti ši­lu­mos tinklų nuo­mos su­t artį.

Jus­ti­nas Ar­gus­tas j.argustas@diena.lt

Miestas

Pa­žeidė reg­la­mentą

Per kiek­vieną ta­ry­bos po­sėdį pa­ grin­di­nio sa­vi­val­dybės do­ku­men­ to – ta­ry­bos reg­la­men­to – uo­liai lai­ky­tis ki­tus ra­gi­nan­tis A.Zuo­kas pa­ts jį šiurkš­čiai pa­žeidė. Iki ge­gužės 1-osios me­ras ta­ry­bos na­rius ir vi­suo­menę turė­jo in­for­ muo­ti apie sa­vo veiklą – pri­sta­ty­ ti me­ro ir ta­ry­bos veik­los ata­skaitą. Taip elg­tis įpa­rei­go­ja Sa­vi­val­dos įsta­ty­mas ir ta­ry­bos veik­los reg­ la­men­tas. Ta­čiau A.Zuo­kas, re­gis, nu­sprendė, kad jam ga­li­ma elg­tis ki­taip.

2

2p.

Rupū­žių „Eu­ro­vi­zi­ja“

„„Nuo­pel­nas: me­tinės A.Zuo­ko veik­los ata­skai­tos pro­jek­te džiau­gia­ma­si net tuo, kad ta­ry­bos na­riai ne­be­gau­

na vais­van­de­nių ir ge­ria van­denį iš čiau­po. 

Ta­do Uma­ro (BFL) nuo­tr.

VšĮ Karoliniškių poliklinika www.karpol.lt Kviečia atlikti

ALERGIJOS SUKĖLĖJĄ nustatantį tyrimą su

20 % nuolaida – tik už 147 Lt

IgE koncentraciją kraujyje nustatysime nemokamai. Plačiau www.karpol.lt. Tyrimo kaina ne poliklinikos pacientams 170 Lt

Rūpinkitės savo sveikata! Dėl dalyvavimo programoje kreiptis į Registratūros 102 kab. Pasiūlymas galioja iki 2012-05-31


2

KetvirtADIENIS, Gegužės 10, 2012

miestas

4p.

Čigonų taboras – lyg devyngalvis slibinas.

Me­ras me­tu

Kau­no, Klaipė­dos ir ki­ 1 tų did­žiųjų miestų me­ rai veik­los ata­skai­tas pa­teikė senų

„„Gal­vo­sopė: opo­zi­ci­jos po­li­ti­kams ne­rimą ke­lia būsi­mas kon­kur­sas dėl Vil­niaus mies­to ši­lu­mos tinklų mo­

der­ni­za­ci­jos. 

Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

Šau­kia­si Pre­zi­dentės pa­gal­bos Jus­ti­nas Ar­gus­tas j.argustas@diena.lt

Mums pa­dėti ga­li tik pa­ti Pre­zi­ dentė Da­lia Gry­baus­kaitė. Ši­taip nu­sprendė Vil­niaus mies­to ta­ry­ bo­je dir­ban­tys kon­ser­va­to­riai. D.Gry­baus­kaitės jie pra­šo ini­ci­ juo­ti Ši­lu­mos ūkio įsta­ty­mo pa­tai­ sas – esą tik taip ga­li­ma pa­si­prie­ šin­ti val­dan­čiųjų pla­nams.

Vil­niaus val­dan­čio­sios koa­li­ci­ jos pla­nai dėl mies­to ši­lu­mos ūkio mo­der­ni­za­vi­mo iš­ju­di­no mies­ to ta­ry­bo­je dir­ban­čius kon­ser­va­ to­rių at­sto­vus. Šie ūmai už­si­mo­ jo pa­tai­sy­ti Ši­lu­mos ūkio įsta­tymą – esą tik taip su­tar­tis su Vil­niaus ši­lu­mos tink­lus nuo­mo­jan­čia bend­ro­ve „Dal­kia“ ne­galėtų bū­ ti pra­tęsta. Ta­čiau de­šimt Tėvynės sąjun­ gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ ratų (TS-LKD) frak­ci­jos na­rių dėl to nu­sprendė kreip­tis ne į Sei­me

dir­ban­čius ko­le­gas, o į pa­čią Pre­ zi­dentę. „Pre­zi­dentės pra­šy­si­me ini­ci­ juo­ti Ši­lu­mos ūkio įsta­ty­mo pa­tai­ sas, kad vi­sos tinklų nuo­mos su­ tar­tys ne­galėtų būti pra­tęstos, taip pat dėl ši­lu­mos punktų“, – aiš­ki­ no Vi­das Ur­bo­na­vi­čius, TS-LKD frak­ci­jos ta­ry­bo­je se­niū­nas. Pa­sak kon­ser­va­to­riaus, ban­dy­ mai tai da­ry­ti Sei­me lig šiol ne­pa­ vy­ko, tad lie­ka pra­šy­ti D.Gry­baus­ kaitės pa­gal­bos. Krei­pi­ma­sis į Pre­zi­dentę turėtų būti pri­sta­ty­tas šian­dien. Jį pa­si­ rašė ir ke­tu­ri Tvar­kos ir tei­sin­gu­ mo frak­ci­jos at­sto­vai. Opo­zi­ci­jos po­li­ti­kams ne­rimą ke­lia būsi­mas kon­kur­sas dėl Vil­niaus mies­to ši­ lu­mos tinklų mo­der­ni­za­ci­jos – jie įta­ria, kad taip bus sie­kia­ma pra­tęsti su­tartį su Vil­niaus ši­lu­ mos tink­lus val­dan­čia bend­ro­ve „Dal­kia“. Nuo­mos su­tar­tis su šia bend­ro­ve pa­si­ra­šy­ta iki 2017-ųjų. Mies­to ta­ry­bos na­riai kon­ser­va­

to­riai Rai­mun­das Alek­na ir V.Ur­ bo­na­vi­čius – prem­je­ro And­riaus Ku­bi­liaus vi­suo­me­ni­niai pa­tarė­ jai. Ne­jau­gi pa­gelbė­ti ne­ga­li nė pa­ts prem­je­ras? „Toks jų veiks­mas man at­ro­ do keis­tai, nes juk galė­jo kreip­tis į frak­ciją Sei­me. Galė­jo­me su­si­ tik­ti ir ini­ci­juo­ti pa­tai­sas. Keis­ta. Ki­ta ver­tus, ga­liu ir su­pras­ti tokį jų su­ma­nymą – Pre­zi­dentės tei­ki­ mai tu­ri pla­tesnį at­garsį ir di­desnę pri­ėmi­mo Sei­me per­spek­tyvą“, – mies­to ta­ry­bos na­rių poel­giu stebė­jo­si TS-LKD frak­ci­jos Sei­ me se­niū­nas Jur­gis Raz­ma. Pri­me­na­me, kad Vil­niaus mies­ to sa­vi­val­dybė ren­gia­si skelb­ti kon­kursą – ieš­kos, kas galėtų mo­ der­ni­zuo­ti sos­tinės ši­lu­mos ūkį. Sva­jo­ja­ma apie mi­li­jar­di­nes in­ves­ ti­ci­jas, su­ma­žintą šil­dy­mo kainą. Pas­kelb­ti kon­kursą dėl ši­lu­mos tinklų mo­der­ni­za­vi­mo Vil­niaus ši­lu­mos tink­lai turės iki rugpjū­ čio 1-osios.

Siekė ne­įpras­to re­kor­do Va­kar minė­da­mi Eu­ro­pos dieną Tarp­tau­tinės teisės ir vers­lo aukš­ to­sios mo­kyk­los (TTVAM) stu­den­ tai siekė re­kor­do – bandė mak­si­ ma­liai už­pil­dy­ti „Simp­le Exp­ress“ au­to­busą. Į 54 vietų au­to­busą til­po net 161 stu­den­tas.

„Mums pa­ti­ko ši idė­ja – mak­si­ ma­liai už­pil­dy­ti au­to­busą ir pra­ lenk­ti Lat­vi­jos stu­den­tus, ku­rių til­po 130. Ir mums pa­vy­ko. Eu­ ro­pos dieną šian­dien pa­minė­ jo­me tin­ka­mai“, – sakė TTVAM stu­dentų at­sto­vybės pre­zi­den­tas Nau­ri­mas Mi­chai­liu­kas. Pa­na­šaus li­pi­mo į au­to­busą re­ kor­do Lat­vi­jos stu­den­tai siekė dar pra­ėju­siais me­tais. Jau ry­te ge­rai nu­si­teikęs jau­ni­mas laukė gel­to­no „Simp­le Exp­ress“ au­to­bu­so, ku­ris vos til­po į aukš­to­ sios mo­kyk­los kiemą. Stu­den­tai po vieną pra­dėję lip­ti į au­to­busą, jį už­ pildė per 20 mi­nu­čių. Iš­li­pan­tys jie bu­vo ati­džiai skai­ čiuo­ja­mi, o vi­sas ren­gi­nys fik­suo­ ja­mas vaiz­do ka­me­ra. Re­zul­ta­tai bus nu­si­ųsti Lie­tu­vos re­kor­dus fik­ suo­jan­čiai agentū­rai „Fac­tum“. Stu­den­tams re­kor­do siek­ti pa­ dėjo pro­fe­sio­na­li gatvės šo­kių „„Su­sigrū­do: stu­den­tai au­to­busą sau­sa­kim­šai pri­pilė per 20 mi­nu­čių.„ grupė „Šo­kių cent­ras Ro“. 

Or­ga­ni­za­to­rių nuo­tr.

VD inf.

se­niau­siai, o A.Zuo­kas ir Vil­niaus val­dan­tie­ji vėluo­ja. Sa­vi­val­dybės at­sto­vai at­ker­ta, esą čia „nie­ko to­kio“ – ata­skaitą ruo­šia­ma­si pri­sta­ty­ti ar­ti­miau­ sia­me ta­ry­bos po­sėdy­je. „Gal šiek tiek ir su­vėla­vo­me. Da­bar ruo­šia­ ma ga­lu­tinė re­dak­ci­ja. Ma­nau, tai nėra di­delė pro­ble­ma“, – tei­si­no­si ta­ry­bos sek­re­to­rius Vir­gi­ni­jus Das­ ti­kas ir pri­dūrė, kad ta­ry­bos ir me­ro ata­skaitą šiuo me­tu re­da­guo­ja sa­ vi­val­dybės Viešųjų ry­šių sky­riaus spe­cia­lis­tai. Sa­vi­val­dybės at­sto­vai tvir­ti­na, kad mies­to ta­ry­bos na­riams sa­vi­ val­dybės veik­los ata­skai­tos pro­jek­ tas iš­siun­tinė­tas ge­gužės pra­džio­je, nors kai ku­rie ta­ry­bos na­riai tvir­ti­ na jo nė aky­se ne­matę. Kodėl ata­skai­tos ruo­ši­mas užt­ru­ ko, taip ir ne­paaiš­kin­ta, nors me­rui tal­ki­na 7 viešųjų ry­šių spe­cia­lis­tai ir dar 10 pa­tarėjų. Ne­va ma­ži­no ne­darbą

Sa­vi­val­dybė di­di­no vil­nie­čių vi­du­ tinį at­ly­gi­nimą, ma­ži­no ne­darbą – to­kiais pa­reiš­ki­mais iš­kil­min­ gai pra­de­da­mas me­ri­jos veik­los ata­skai­tos pro­jek­tas. Tai esą įro­do pa­pras­čiau­si fak­tai – juk vi­du­tinės sos­tinės gy­ven­tojų draud­žia­mo­sios pa­ja­mos per pa­sta­ruo­sius me­tus tik au­go. Ma­ža to, su­ma­žin­tas ir ne­dar­ bas – nuo 12 iki be­veik 9 pro­c. Su­ta­ pi­mas: ly­giai to­kius pa­čius nuo­pel­ nus ne per se­niau­siai sa­vo me­tinė­je ata­skai­to­je var­di­jo prem­je­ras And­ rius Ku­bi­lius – tik jau na­cio­na­li­niu mas­tu. To­liau me­ri­ja ata­skai­to­je dėsto apie būsi­mas mi­li­jar­di­nes in­ves­ ti­ci­jas, gi­ria­ma­si pa­di­di­nus skaid­ rumą tak­si vers­le, įsteig­ta tak­ si dis­pe­če­ri­ne. Vos dvi­de­šimt jos pa­slau­go­mis te­si­nau­do­jan­čių tak­ sistų, pa­si­ro­do, ir­gi nuo­pel­nas. Džiau­gia­ma­si iš­nuo­mo­tu Kal­va­ rijų tur­gu­mi, pa­ra­ma jau­nam vers­ lui. Sa­vi­val­dybės val­di­nin­kai, ma­ tyt, siek­da­mi pa­da­ry­ti įspūdį, net ci­tuo­ja „The New York Ti­mes“ – esą ne­tgi šis su­pran­ta, kad „Vil­nius – tarp ge­riau­siai val­domų miestų“. Apie A.Zuo­ko žadėtą skryd­žių bend­rovę ir in­ves­tuo­to­jus, oran­ži­

„„Vėjai: prie­š me­tus į me­ro po­stą grįž

nių dvi­ra­čių nuo­mos punk­tus ata­ skai­to­je – nė žod­žio. Dėl šil­dy­mo – de­jonės

Kas pa­da­ry­ta dėl brangs­tan­čio šil­ dy­mo? Iš­kal­bin­gas pa­ts ata­skai­tos sky­riaus pa­va­di­ni­mas – „Spren­di­ mai ir siū­ly­mai ši­lu­mos kai­nai su­ ma­žin­ti“. A.Zuo­ko va­do­vau­ja­mos me­ri­jos val­di­nin­kai chro­no­lo­giš­ kai išdėstė, kiek kartų Vy­riau­sy­bei siūlė įvai­rius va­rian­tus, kaip su­ma­ žin­ti ši­lu­mos kainą Vil­niaus mies­ te, ir esą nė į vieną ne­įsik­lau­sy­ta. Sa­vi­val­dybė ne­pra­leid­žia pro­gos pri­min­ti Bal­sių mo­kyk­los ati­da­ rymą, dar­že­lio Perkūn­kie­my­je sta­ ty­bas, Se­rei­kiš­kių par­ko re­konst­ruk­ ciją. Ta­čiau nu­ty­li, kad šiuos dar­bus pra­dėjo – pa­raiš­kas teikė – dar se­ no­ji mies­to ta­ry­ba. Šios ka­den­ci­jos ta­ry­bos nuo­pelnų šiuo at­ve­ju nėra. Vil­niaus sa­vi­val­dybės nuo­pel­nai – su­jung­ti au­to­busų ir tro­lei­busų par­kai, reor­ga­ni­zuo­tos ke­lios sa­vi­ val­dybės įmonės, se­niū­nijų re­for­ ma. Aiš­ku ir tai, kad Vil­niu­je šiais me­tais pa­si­rodė du nau­ji Lie­tu­vo­ je su­rink­ti tro­lei­bu­sai „Am­ber“, drau­di­mas el­ge­tau­ti ir ki­ti. Atas­ kai­tos pro­jek­te ra­šo­ma, kad su­kur­

„„Dai­ni­ninkės: Bom­bi­na bom­bi­na – tai ne sce­ni­nis sla­py­var­dis, o lo­ty­

niš­kas bal­singųjų rupū­žių var­das.


3

KetvirtADIENIS, Gegužės 10, 2012

miestas diena.lt/naujienos/miestas

us pilstė van­denį

Ky­šių nešti nenori Jus­ti­nas Ar­gus­tas „Ko­le­gos kal­ba, kad duo­si kyšį, ir vi­sos pro­ble­mos iš­sispręs, ta­čiau to­kiu ke­liu su­kti ne­ke­ti­nu – no­ riu sąži­nin­go vers­lo“, – iš­tarė pre­ ky­bos ap­ri­bo­jimų su­laukęs ba­ro „Soul Box“ sa­vi­nin­kas Au­re­li­jus Ma­ru­di­nas.

žu­sio A.Zuo­ko pa­gy­ros ta­ry­bos na­riams įspūdžio ne­da­ro. 

ta net el­ge­tau­jan­čių as­menų duo­ menų bazė. Var­di­ja nie­kus

Ką da­ry­ti, kai nuo­pelnų lyg ir per ma­žai? Rei­kia iš­var­dy­ti, kam ir kur pa­sta­ty­ti pa­mink­lai ir at­mi­ni­mo len­tos, kiek ir kam iš­da­ly­ta ne­mo­ kamų bi­lietų. Atas­kai­tos pro­jek­te dėsto­ma net apie tai, kaip ge­ra vil­nie­čiams bu­ vo švęsti Kalė­das – juk ant Ar­ki­ka­ ted­ros sie­nos bu­vo ro­do­ma 4D pa­ sa­ka „Ste­buk­lin­gos Kalė­dos“. Ar­ba tai, kad mo­ky­to­jai pirmą kartą bu­ vo ap­da­ly­ti bi­lie­tais į Da­lios Ibel­ haup­taitės pro­jektą XYZ, kaž­ka­da bus įkur­tas Azi­jos menų cent­ras. „Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dybė sve­čius vai­ši­na tik van­de­niu iš čiau­po. At­si­sa­ky­ta vais­van­de­nių, ku­riuos ta­ry­bos na­riai ge­ria per po­sėdžius, vie­toj jų per ta­ry­bos po­ sėdžius pa­sta­ty­ti gra­fi­nai su van­ de­niu“, – nu­ro­do­ma sa­vi­val­dybės veik­los ata­skai­to­je. Tai esą ge­riau­ sias įro­dy­mas, kad mies­tas „svei­ kas, pa­to­gus ir šva­rus“. Dar pri­du­ria­ma, kad Vil­niu­ je grei­čiau­sias in­ter­ne­tas. Ne­jau­ gi ir tai sa­vi­val­dybės val­di­ninkų

nuo­pel­nas? Nep­ra­leis­ta pro­gos pri­min­ti, kad vos pra­dėju­si dirb­ti ta­ry­ba mies­te įjungė visą ap­švie­ timą – lig tol degė tik vie­nas iš tri­ jų švies­tuvų.

Ge­di­mi­nas Rud­žio­nis:

O ką nau­jo čia ga­li­ ma pa­sa­ky­ti? Jei jau var­di­ja, kad van­denį pils­to, ma­tyt, tik­rai nėra ką pri­dur­ti. Po­li­ti­kai nė ne­skaitė

To­kia pre­li­mi­na­ri me­ro ir val­dan­ čio­sios dau­gu­mos ata­skai­ta mies­ to po­li­ti­kams su­kėlė tik žio­vulį. Ne vie­nas pri­si­pa­ži­no jos nė ne­skaitęs, nors tu­ri ga­li­mybę pa­teik­ti pa­si­ūly­ mus ir ją pa­tai­sy­ti – galbūt kas nors svar­baus ne­bu­vo pa­minė­ta. „Nes­kai­čiau, ne­ži­nau. Man re­ gis, jos nė ne­ga­vau. Gal opo­zi­ci­jai ne­siuntė“, – svarstė kon­ser­va­to­ rius Vi­das Ur­bo­na­vi­čius. Pa­na­šiai sam­pro­ta­vo ir Tvar­kos ir tei­sin­gu­

Si­mo­no Švit­ros nuo­tr.

mo par­ti­jos na­rys Ge­di­mi­nas Rud­ žio­nis: „O ką nau­jo čia ga­li­ma pa­ sa­ky­ti? Jei jau var­di­ja, kad van­denį pils­to, ma­tyt, tik­rai nėra ką pri­dur­ ti.“ Val­dan­čiųjų at­sto­vai taip pat bu­vo ne­kalbūs. Kęstu­tis Nėnius, A.Zuo­ ko frak­ci­jos „Taip“ se­niū­nas ata­ skai­tos pro­jek­to ko­men­tuo­ti ne­pa­ no­ro – esą tai da­ry­ti bus pra­smin­ga tik tu­rint ga­lu­tinį jo va­riantą. „Ko­kie bu­vo A.Zuo­ko pa­ža­dai prie­š rin­ki­mus, to­kia ir ata­skai­ta“, – ko­men­ta­vo Val­das Ben­kuns­kas, per­skaitęs pre­li­mi­na­rią me­ri­jos veik­los ata­skaitą – Ten pils­ty­mas iš tuš­čio į kiaurą – jo­kių ap­čiuo­ piamų darbų. Ma­tyt, tik­rai ne­turė­ ta ką ra­šy­ti. To­kia ata­skai­ta ke­lia tik gai­lestį, o ne pri­me­na rimtą do­ku­ mentą, kurį ga­li­ma ana­li­zuo­ti ir kri­tiš­kai ver­tin­ti.“ Tie­sa, me­ri­jos Viešųjų ry­šių sky­ rius dar prie­š po­rą sa­vai­čių skelbė, kad ba­land­žio pa­bai­go­je sa­vi­val­ dybė­je iš­kil­min­gai bus pri­sta­ty­ ti metų veik­los dar­bai: apie sa­vo nuo­pel­nus mies­tui pa­sa­kos pa­ ts me­ras, sa­vi­val­dybės de­par­ta­ mentų va­do­vai. Da­bar paaiškė­jo, kad tai te­bu­vo pa­sa­kos.

– Mies­to ta­ry­ba pra­ėju­sią sa­ vaitę nu­sprendė pre­kybą al­ ko­ho­liu naktį ba­re „Soul Box“ ir to­liau draus­ti, nors sa­vi­val­ dybės spe­cia­lis­tai re­ko­men­ da­vo leis­ti tai da­ry­ti – esą vis­ kas ge­rai. Esa­te už­si­minęs, kad iš­girdęs nei­giamą ta­ry­bos spren­dimą svars­ty­tumė­te ba­ rą už­da­ry­ti. Ar taip ir pa­da­ry­ si­te? – „Vil­niaus die­na“ pa­klausė A.Ma­ru­di­no. – Taip sa­kiau, nes „Gor­ky“ ba­ ras Pi­lies gatvė­je jau už­da­ry­tas. „Soul Box“ už­da­ry­ti tik­rai ne­ke­ti­ nu – ne­ma­tau pra­smės. Pro­jek­tas, ma­nau, sėkmin­gas. Taip, trukd­žių daug. Todėl su kitų barų sa­vi­nin­ kais, įsikū­ru­siais čia pat, Vo­kie­čių ir Is­lan­di­jos gatvė­je, skel­bia­me so­ cia­linę ini­cia­tyvą ir pra­šo­me barų lan­ky­tojų kuo ma­žiau triukš­mau­ ti. Tai pa­da­ry­ti yra siūlęs ir me­ras Artū­ras Zuo­kas. – Jūs minė­jo­te, kad ba­ro žlug­ dy­mu, ma­tyt, suin­te­re­suo­ti kon­ku­ren­tai. Ar tai reiš­kia, kad jie vei­kia Pa­lan­gos gatvės gy­ ven­to­jus, ku­rie ne­ša skun­dus sa­vi­val­dy­bei dėl triukš­mo? – Kol kas tai tėra įta­ri­mai, už ran­ kos ne­pa­ga­vo­me. Kol tiks­lių duo­ menų ne­tu­ri­me, ga­li­me įta­rinė­ti dėl daug ko. Tie žmonės, ku­rie skund­žia­si, ape­liuo­ja į tai, kad mes esa­ me ar­čiau­siai. Kas ar­čiau, tas ne­va kal­tes­nis. Ban­do­me įro­dy­ti, kad tai ne­tie­sa. Skun­dus, mūsų ži­nio­mis, te­ra­šo vie­na šei­ma – Ja­kun­čiai iš Pa­lan­gos gatvės. Tik jie tuo už­sii­ ma. Per juos kaž­kas, ma­tyt, vei­kia. Šia­me vers­le aš – jau de­šimt metų. Dar taip ne­bu­vo, kad taip grei­tai do­ku­men­tai su­tvar­ko­mi, taip grei­ tai vis­kas nu­sprend­žia­ma – ne­jau­ gi ei­li­nis gy­ven­to­jas ga­li turė­ti tiek įta­kos? Taip ne­būna. – Juo­lab, kad jūsų ba­ras įsikū­ ręs ša­lia Svei­ka­tos ap­sau­gos

mi­nis­te­ri­jos. Čia pat – lei­dyk­ los „Bal­tos lan­kos“ biu­ras. Nei mi­nis­te­ri­ja, nei kny­gy­nas jo­kių prie­kaištų nie­ka­da ne­turė­jo? – Ne, jo­kių prie­kaištų. Su kny­gy­nu dar ir bend­ra­dar­biau­ja­me. Mi­nis­ te­ri­ja te­bu­vo pa­pra­šiu­si pa­sta­ty­ti tvo­relę, kad į barą ei­nan­tys žmo­ nės ne­truk­dytų sta­ty­ti au­to­mo­bi­ lių. Jo­kių in­ci­dentų čia nėra buvę.

Puo­la su to­kiu įnir­ šiu, kad net keis­ta. Mus tik­ri­no daug kas – vi­sos ins­pek­ ci­jos, jo­kių pa­žei­ dimų ne­ra­do. – Jūsų ko­le­gos, kitų barų sa­vi­ nin­kai, už­si­me­na, kad su sa­vi­ val­dybės val­di­nin­kais te­rei­kia mokė­ti su­si­tar­ti.Ta­da klau­si­mas ta­ry­bos na­riams bus nu­švies­ tas vi­sai ki­to­mis spal­vo­mis, tad ir bal­sa­vi­mas būtų tei­gia­mas. – Nie­kam ne pa­slap­tis, kad vi­ si šie lei­dimų rei­ka­lai tvar­ko­mi ir to­kiais būdais. Iš pa­čių val­di­ ninkų, su ku­riais te­ko bend­rau­ ti sa­vi­val­dybė­je, to­kių užuo­minų nė ne­girdė­jau. Iš sa­vo pa­žįstamų ka­vi­nių, barų, mai­ti­ni­mo įstaigų va­dovų esu girdėjęs ne­ma­žai pa­ mo­kymų – jie man drau­giš­kai už­ si­me­na, kad su­si­tar­ti su sa­vi­val­ dy­be ga­li­ma kai kam su­si­mo­kant. Bet pro­ble­ma šiuo at­ve­ju aš pa­ts – ti­kiu, kad verslą Lie­tu­vo­je ga­li­ma da­ry­ti be jo­kių pa­pil­domų iš­laidų. Ma­ža to, toks poel­gis būtų sa­vo klaidų pri­pa­ži­ni­mas. Mus puo­la su to­kiu įnir­šiu, kad net keis­ta. Mus tik­ri­no daug kas – vi­sos ins­pek­ci­ jos, jo­kių pa­žei­dimų ne­ra­do. Šią sa­vaitę pra­si­dėjo mies­to ko­ mi­tetų po­sėdžiai, tikė­jau­si pa­si­ kalbė­ti su ta­ry­bos na­riais, ku­ rie vėliau bal­suos dėl spren­di­mo, paaiš­kin­ti jiems, kaip ir kas yra, su­pa­žin­din­ti su in­for­ma­ci­ja, bet nie­kas nei mūsų kvie­čia, nei įtrau­ kia į dar­bot­varkę. Da­bar vie­ni aiš­ ki­na, kad iš nau­jo galė­si­me kreip­ tis po trijų mėne­sių, ki­ti – kad po pusės metų, tre­ti – kad rei­kia pra­ šy­ti po­li­tikų. Ži­nau vie­na: ba­ras ir to­liau dirbs.

Rupū­žių dainų kon­kur­sas Eu­ro­pai be­si­ruo­šiant ge­gužės pa­ bai­go­je vyk­sian­čiam „Eu­ro­vi­zi­ jos“ dainų kon­kur­sui, ne­di­dukės rupū­žytės iš Trakų Vokės, va­di­na­ mos rau­don­pilvė­mis kūmutė­mis (Bom­bi­na bom­bi­na), taip pat rung­ sis su tos pa­čios rūšies dai­ni­ninkė­ mis iš kitų ša­lių.

Rupū­žių dainų kon­kur­se jau ne pir­ mą kartą var­žy­sis Šve­di­jos, Da­ni­jos, Vo­kie­ti­jos ir Lat­vi­jos rau­don­pilvės kūmutės, rupū­žytės iš Lie­tu­vos kon­kur­se da­ly­vaus pirmą kartą. Lie­tu­vos gam­tos fon­das su Tra­ kų Vokės bend­ruo­menės kultū­ros cent­ru šį penk­ta­dienį 18 val. kvie­čia į ren­ginį Édouar­do André is­to­ri­nia­ me par­ke, kur rau­don­pilvės kūmu­ tės iš pen­kių Eu­ro­pos ša­lių rung­sis tie­sio­gi­nia­me ete­ry­je. Ko­man­da iš

Lie­tu­vos ti­ki­si tau­tie­čių pa­lai­ky­mo. Tai pa­da­ry­ti ga­li­ma da­ly­vau­jant ren­gi­ny­je ar­ba bal­suo­jant už jų ko­ mandą in­ter­ne­te. Lie­tu­vos ko­man­ da va­di­na­si „Vil­nius Bom­bi­na“. Rau­don­pilvės kūmutės tu­ri išs­kir­tinį balsą, dėl ku­rio Dzūki­jo­je šios rupūžės dar va­di­na­mos balų ge­ gutė­mis. Šį balsą Ado­mas Mic­ke­ vi­čius ap­rašė sa­vo kūri­niuo­se ir jis iki šiol ža­vi klau­sy­to­jus. Jį būtų ga­ li­ma už­ra­šy­ti „Uu... uu... uu...“, ta­ čiau ge­riau­sia šį garsą iš­girs­ti gy­vai. Jį girdė­ju­siems žmonėms šis gar­sas skam­ba kaip me­di­ta­ci­jos me­lo­di­ja. „Šių rupū­žių pa­ti­nai taip kvie­ čia pa­te­les po­ra­vi­mo­si ri­tua­lui. Jie įsi­tai­so pa­va­sa­rio saulės įšil­dy­ta­me van­de­ny­je ir ima kumsė­ti. To­kiems ri­tua­lams jiems tin­ka ne­di­delės, saulės įšil­do­mos kūdros, ku­pi­

nos šva­raus van­dens“, – pa­sa­ko­jo Lie­tu­vos gam­tos fon­do gam­to­sau­ gos spe­cia­listė Da­lia Bas­tytė. – Dėl to­kių van­dens tel­ki­nių trūku­mo ši rūšis Eu­ro­po­je yra nyks­tan­ti.“ Dėl šios prie­žas­ties rau­don­pilvės kūmutės sau­go­mos Bu­vei­nių di­ rek­ty­vos, joms at­ku­ria­mos bu­ veinės – ma­ži, saulės šil­do­mi van­ dens tel­ki­niai. At­vykę į Trakų Vokės rupū­žių dai­ nų kon­kursą kvie­čia­mi rink­tis 18 val. prie É.André par­ko rau­donųjų go­ti­ ki­nių vartų – ša­lia ga­li­ma pa­si­sta­ ty­ti au­to­mo­bi­lius. Net­ru­kus sve­čiai bus pa­kvies­ti į eks­kur­siją po is­to­rinį par­ką. Nuo 19 val. bus pra­dėti įra­šy­ti rau­don­pil­vių kūmu­čių bal­sai, pra­si­ dės tie­sio­ginė trans­lia­ci­ja www.li­febom­bi­na.de tink­la­la­py­je. VD inf.

„„Ryž­tas: nors lei­di­mai pre­kiau­ti al­ko­ho­liu ba­rui „Soul Box“ pa­nai­kin­

ti, jo šei­mi­nin­kai ne­ke­ti­na ant durų ka­bin­ti spy­nos.Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.


4

ketvirtADIENIS, gegužės 10, 2012

miestas ne­vai­ruos ­ me­tus

Už­kie­tė­jęs ­ ki­šen­va­gis

Nau­ji gat­vių ­ pa­va­di­ni­mai

Ži­no­mas at­li­kė­jas Dei­vy­ das Zvon­kus už vai­ra­vi­mą ne­blai­viam tre­čia­die­nį Vil­ niaus mies­to 3-io­jo apy­lin­ kės teis­mo bu­vo nu­baus­tas 1,25 tūkst. li­tų pi­ni­gi­ne bau­ da. Įvai­riais skan­da­lais pa­ gar­sė­ju­siam at­li­kė­jui taip pat jau me­tams atim­ta tei­sė vai­ ruo­ti.

Vil­niaus ap­skri­ties vy­riau­sio­ jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­ rei­gū­nai ant­ra­die­nį po­piet su įkal­čiais su­lai­kė ankš­čiau de­ vy­nis kar­tus teis­tą ki­šen­va­gį A.Š., gi­mu­sį 1983 m. Va­žiuo­ da­mas 53 marš­ru­to au­to­bu­ su, jis, kaip įta­ria­ma, mo­te­riai iš ran­ki­nės iš­trau­kė pi­ni­gi­nę su pi­ni­gais ir do­ku­men­tais.

Be­var­dėms gat­vėms siū­lo­ma su­teik­ti pa­va­di­ni­mus. Jau ne­ tru­kus Žir­mū­nų se­niū­ni­jo­je tu­ rė­tų at­si­ras­ti Tbi­li­sio skve­ras, Nau­jo­jo­je Vil­nio­je – Mol­da­vų, Uk­rai­nų ir J.Juš­ky­tės, Nau­ji­ nin­kuo­se – A.Mi­kė­no, D.Poz­ nia­ko ir A.Za­la­to­riaus, Pi­lai­tė­je – Kny­pa­vos, o Laz­dy­nuo­se – Le­van­dų ir Kar­de­lių gat­vės.

37O KIEK LAIPSNIŲ GALI PASISUKTI TAVO MINTIS?

Ta­bo­ras – tar­si sli­bi­nas Vil­niaus čigonų ta­ bo­ro pro­ble­mų ne­ ga­li iš­spręs­ti vie­ na ku­ri nors ins­ti­tu­ ci­ja, taip pat po­li­ci­ja, to­dėl bū­ti­nos dau­ ge­lio ži­ny­bų koor­di­ nuo­tos ir komp­lek­ si­nės prie­mo­nės.

ŽURNALAS SMALSIEMS PROTAMS JAU PASKLIDO PO TAVO MIESTĄ.

„„Pra­re­gė­jo: va­kar vy­ku­sia­me po­sė­dy­je pri­pa­žin­ta, kad ta­bo­ro pro­ble­

mos ne­spren­džia­mos efek­ty­viai. 

To­kią iš­va­dą pa­da­rė tre­čia­die­nį sos­ti­nės sa­vi­val­dy­bė­je ta­bo­ro pro­ble­mas svars­tę įvai­rių ins­ti­tu­ci­jų at­ sto­vai. Vil­niaus ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kas Kęs­tu­tis Lan­čins­kas Vil­niaus ta­ bo­ro pro­ble­mą pa­va­di­no įsi­se­nė­ ju­sia ir pa­ly­gi­no su sli­bi­nu, ku­riam nu­kirs­tos gal­vos vis atau­ga. K.Lan­čins­ko nuo­mo­ne, pro­ble­ mas įma­no­ma spręs­ti tik žvel­giant į jas komp­lek­siš­kai: „Jei­gu kal­bė­ si­me tik apie po­li­ci­nes prie­mo­nes, – su­lai­ky­mą, vai­ky­mą, – jos iš es­ mės pro­ble­mos ne­spren­džia: vie­ nus me­tus tuo nuo­lat už­siim­da­vo pa­rei­gū­nai, ta­čiau tai bu­vo veiks­ min­ga ke­lis mė­ne­sius.“ Jo tei­gi­mu, vė­liau ta­bo­ro gy­ven­ to­jai, nuo­lat pa­ten­kan­tys į tei­sė­sau­ gos aki­ra­tį dėl nar­ko­ti­kų pla­ti­ni­mo, iš­mo­ko pri­si­tai­ky­ti prie po­li­ci­jos gra­fi­kų. Sei­mo Nar­ko­ma­ni­jos ir al­ ko­ho­liz­mo pre­ven­ci­jos ko­mi­si­ja

Kir­ti­mų ta­bo­ro pro­ble­mą nag­ri­nė­ jo iš­va­žiuo­ja­ma­ja­me po­sė­dy­je Vil­ niaus mies­to sa­vi­val­dy­bė­je.

Kęs­tu­tis Lan­čins­kas:

Jei­gu kal­bė­si­me tik apie po­li­ci­nes prie­ mo­nes, – su­lai­ky­mą, vai­ky­mą, – jos iš es­ mės pro­ble­mos ne­ spren­džia.

Ats­to­vai iš Vil­niaus ap­skri­ties po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to, Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos So­ cia­li­nių rei­ka­lų ir svei­ka­tos de­par­ ta­men­to bei Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos Tau­ti­nių ma­žu­mų rei­ka­lų sky­riaus pri­sta­tė prie­mo­nes, tai­ko­mas sie­

Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

kiant spręs­ti nar­ko­ma­ni­jos ir so­ cia­li­nes pro­ble­mas. Be nar­ko­ti­kų pla­ti­ni­mo, at­kreip­ tas dė­me­sys ir į ro­mų in­teg­ra­vi­mo, švie­ti­mo, vai­kų iš­si­la­vi­ni­mo bei tei­sių pro­ble­mas. Po­sė­dy­je pri­ pa­žin­ta, kad kai ku­rios tai­ko­mos prie­mo­nės ne­veiks­min­gos. Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos Tau­ti­nių ma­žu­mų rei­ka­lų sky­riaus vy­riau­ sio­ji spe­cia­lis­tė Gra­ži­na Sluš­ko abe­jo­jo, ar tiks­lin­ga ta­bo­ro gy­ven­ to­jams in­for­muo­ti rink­tis lanks­ti­ nu­kus: „Ro­mų bend­ruo­me­nė yra ma­žai raš­tin­ga ir ne­kal­ba lie­tu­viš­ kai, to­dėl lanks­ti­nu­kai, kaip in­for­ ma­vi­mo prie­mo­nė, nee­fek­ty­vi.“ Gy­ve­na­mą­ją vie­tą Vil­niaus ta­ bo­re yra dek­la­ra­vę 500 žmo­nių, ta­čiau nuo­lat ten gy­ve­nan­čių yra maž­daug 100 ma­žiau. Iš jų 231 gy­ ven­to­jas – vai­kas. Iš 30 šiuo me­tu baus­mę at­lie­kan­čių ta­bo­ro gy­ven­ to­jų 23 yra mo­te­rys. VD, BNS inf.

Ge­riau­si pro­ku­ro­rai – Sei­me? Sei­mo An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­ja tre­ čia­die­nį nu­spren­dė pri­stab­dy­ti sa­ vo ty­ri­mą dėl per 100 mln. li­tų at­ siė­ju­sios Ge­di­mi­no pro­spek­to Vil­ niu­je re­konst­ruk­ci­jos ap­lin­ky­bių, po mė­ne­sio su­ta­rė su pro­ku­ra­tū­ra ap­tar­ti jos ty­ri­mo re­zul­ta­tus.

37O.diena.lt

SMALSIEMS PROTAMS

Tre­čia­die­nį ko­mi­si­jos po­sė­dy­je da­ ly­va­vu­si pro­ku­ra­tū­ros at­lie­ka­mą ty­ri­mą vyk­dan­ti Vil­niaus mies­ to apy­lin­kės pro­ku­ro­rė Ju­li­ja Kry­ že­vi­čie­nė lei­do su­pras­ti, kad par­ la­men­to ko­mi­si­jos ty­ri­mas, vie­šai skel­biant jų tu­ri­mą me­džia­gą, ga­ li pa­kenk­ti pro­ku­ro­rų vyk­do­mam iki­teis­mi­niam ty­ri­mui.

Pro­ku­ro­rė taip pat už­si­mi­nė, kad šio­je by­lo­je yra at­lie­ka­mi ope­ra­ty­ vi­niai veiks­mai. Ta­čiau ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas Li­gi­tas Ker­na­gis tvir­ ti­no, jog An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos ty­ri­mas pro­ku­ro­rų vyk­do­mam ty­ ri­mui ne­ga­lė­jo pa­kenk­ti, nors ko­ mi­si­ja ir nu­spren­dė at­si­žvelg­ti į pro­ku­ro­rės pa­sta­bas. „Su­si­da­rė įspū­dis, kad An­ti­ko­ rup­ci­jos ko­mi­si­ja iš­kaps­tė dau­ giau ne­gu pro­ku­ra­tū­ra. Mes su­ži­ no­jom ta­me da­ly­va­vu­sių as­me­nų pa­var­des anks­čiau ne­gu pro­ku­ra­ tū­ra. Nors by­lai jau dau­giau kaip de­šimt me­tų. Mes įsi­velti į ši­tą by­lą tik­rai ga­lė­jome ir anks­čiau.

Mes pro­ku­ra­tū­rai tik­rai ne­truk­ do­me“, – po ko­mi­si­jos po­sė­džio sa­kė L.Ker­na­gis. Jis taip pat ste­bė­jo­si, kad An­ti­ko­ rup­ci­jos ko­mi­si­jai pra­dė­jus ty­ri­mą dėl trin­ke­lių, pro­ku­ra­tū­ra ne­pra­dė­ jo aiš­kin­tis dėl gal­būt din­gu­sių se­ nų­jų trin­ke­lių, ku­rių esą yra din­gę 9 tūkst. kv. met­rų, kaip tei­gia sa­ vi­val­dy­bė. Ži­nios apie gal­būt din­gu­sias se­ ną­sias pro­spek­to trin­ke­les prieš­ta­ rin­gos. „Vil­niaus die­na“ jau ra­šė, kad da­lis se­nų­jų pro­spek­to trin­ke­ lių ga­lė­jo bū­ti iš­par­duo­ta su pa­čios sos­ti­nės sa­vi­val­dy­bės ži­nia. VD, BNS inf.


5

KetvirtADIENIS, gegužės 10, 2012

lietuva

Sei­mo šokė­jus baus tik rinkė­jai? Sei­mo Eti­kos ir pro­cedūrų ko­mi­si­ja (EPK) neap­sisp­rend­žia, ar griež­tai įver­tin­ti pra­mo­gi­niuo­se te­le­vi­zi­jos pro­jek­tuo­se da­ly­ vau­jan­čių par­la­men­tarų el­gesį. Siū­lo­ma al­ter­na­ty­va – nie­kaip jų ne­ver­tin­ti ir pa­lik­ti rinkė­jams per atei­nan­čius rin­ki­mus ap­si­spręsti, ar jiems priim­ti­ni to­kie Sei­mo na­riai. Sta­sys Gu­da­vi­čius s.gudavicius@diena.lt

Tre­čia­dienį EPK po­sėdy­je su­reng­ta trum­pa dis­ku­si­jas dėl tų Sei­mo na­ rių, ku­rie ne­nut­rau­kia sa­vo da­ly­va­ vi­mo įvai­riuo­se ko­mer­ci­nių te­le­vi­ zi­jų pro­jek­tuo­se. EPK pir­mi­nin­kas Al­gi­man­tas Sa­ la­ma­ki­nas pa­si­ūlė griež­tai įver­tin­ti tik tuos par­la­men­ta­rus, ku­rie da­ly­ vau­ja va­di­na­muo­siuo­se tęsti­niuo­se te­le­vi­zi­jos pro­jek­tuo­se, nors ir ne­ tu­ri su jo­mis su­tar­ties dėl kūry­bi­nio dar­bo. „Apie tęsti­nius pro­jek­tus pa­sa­ky­ta gan griež­tai – da­ly­vau­ ti juo­se ne­ga­li­ma. O pa­dai­na­vi­mas ko­kia­me nors vie­na­me kon­cer­te Jo­ ni­nių ar An­ta­ni­nių pro­ga turbūt jo­ kios di­desnės pro­ble­mos ne­su­ke­ lia“, – kalbė­jo A.Sa­la­ma­ki­nas. „Bet ku­riuo at­ve­ju, ne­ga­li būti su­tar­ties dėl nuo­la­ti­nio dar­bo to­ je te­le­vi­zi­jo­je ir tuo la­biau – at­ly­gio už jį“, – pri­dūrė EPK pir­mi­nin­kas.

Jis pri­minė, kad prie­š me­tus Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas (KT) pri­ ėmė spren­dimą, ku­riuo iš esmės užd­raudė Sei­mo na­riams da­ly­vau­ ti to­kiuo­se pro­jek­tuo­se. Ta­čiau, anot EPK pir­mi­nin­ko, „tebė­ra par­ la­men­tarų, ku­rie ir to­liau tai da­ro, ne­pai­sy­da­mi KT iš­va­dos“. Li­be­ral­cent­ris­tas Vy­tau­tas Bo­gu­ šis sakė, kad yra pa­vo­jus, jog EPK ga­li įsi­vel­ti į ne­si­bai­gian­čias dis­ku­si­jas dėl to, kas yra kūry­ba. Sei­mo na­riams KT neužd­raudė kūry­binės veik­los. „Da­ly­ va­vi­mas fil­me ar ko­kio­je nors tęstinė­ je te­le­vi­zi­jos lai­do­je – tai kūry­ba ar ne kūry­ba? Juk jei­gu me­tus, ki­tus, tre­ čius ra­šy­čiau knygą, tai būtų kūry­ ba?“ – klausė ko­legų V.Bo­gu­šis. Gavęs jų tei­giamą at­sa­kymą, par­ la­men­ta­ras už­baigė: „Tai­gi, kny­gos ra­šy­mas ke­le­rius me­tus iš eilės yra tęsti­nis kūry­bi­nis pro­ce­sas. Tad ar da­ly­va­vi­mas šo­kių pro­jek­te ar­ ba fil­ma­vi­ma­sis fil­me yra kūry­binė veik­la ar ne?“

Pa­da­li­jo elekt­rinę Stra­te­ginė in­ves­tuo­to­ja į did­žiau­ sią per visą Lie­tu­vos is­to­riją ener­ ge­ti­kos pro­jektą – naują ato­minę elekt­rinę (AE) Vi­sa­gi­ne – Ja­po­ni­ jos kor­po­ra­ci­ja „Hi­ta­chi“ turėtų val­dy­ti 20 pro­c. nau­jos AE Lie­tu­ vo­je ak­cijų.

Lie­t u­va val­dytų 38 pro­c. ak­c ijų, o jos bend­ras tur­t i­n is įna­š as į pro­jektą per maž­d aug 10 metų, Fi­n ansų mi­n is­te­r i­jos skai­č ia­v i­ mais, sieks apie 2,6 mlrd. eurų (apie 9 mlrd. litų). Jei kon­ce­s i­ jos su­tar­t is būtų nu­t rauk­ta dar per pa­ren­g iamąjį etapą, Lie­t u­ va turėtų par­t ne­r iams at­ly­g in­t i be­veik 700 mln. litų jų in­ves­t i­ cijų. Nors in­ves­t i­c i­jos mil­ž i­n iš­ kos, pro­j ek­tas yra eko­n o­m iš­kai at­s i­p er­kan­t is, kaip tei­g ia vals­ tybės fi­n an­s i­n in­kai.

Ar­vy­das Sek­mo­kas:

Mes ma­to­me, kad, pro­jek­tui vys­tan­tis, jis ga­li didė­ti. Lat­vi­jai turėtų ati­tek­ti 20 pro­c. būsi­mos Vi­sa­gi­no AE val­dy­mo įmonės ak­cijų, o Es­ti­jai – 22 pro­c. „Tai yra pre­l i­m i­n arūs skai­č iai ir jie, be abe­jo, ga­li keis­tis. Mes ma­to­m e, kad, pro­j ek­t ui vys­ tan­tis, jis ga­li didė­ti, ga­li būti ir lenkų in­te­re­sas pri­s i­j ung­t i. Ta­ da tos pro­p or­c i­jos galėtų keis­ tis“, – spau­d os kon­fe­ren­c i­jo­je sakė ener­ge­t i­kos mi­n ist­ras Ar­ vy­das Sek­mo­kas. Tokį ak­cijų pa­si­skirs­tymą nu­ ma­to kon­ce­s i­jos su­tar­t ies pro­ jek­tas, ku­riam tre­čia­dienį pri­tarė

Vy­r iau­sybė. Ji ga­l u­t i­n ai ap­s i­ sprendė dėl nau­jos AE Lie­tu­vo­ je pro­jek­to do­k u­m entų pa­ke­to, kurį, pa­tvir­ti­nus Sei­mui, vėliau­ siai iki bir­ž e­l io 28 d. pla­n uo­ja­ ma pa­si­ra­šy­ti kon­ce­si­jos su­tartį su „Hi­ta­chi“ dėl maž­daug 16–18 mlrd. litų vertės pro­jek­to įgy­ven­ di­ni­mo. Vy­riau­sybė, be to, pri­tarė Vi­ sa­gi­no AE vers­lo pla­nui, Fi­nansų mi­nis­te­ri­jos iš­va­dai dėl pro­jek­to fi­nan­sinės ri­zi­kos, Ato­minės elekt­ rinės įsta­ty­mo nau­jai re­dak­ci­jai ir su juo su­si­ju­sių kitų įsta­tymų pa­ tai­soms. Pro­jek­tai iš kar­to bus pa­ teik­ti Sei­mui. Ti­ki­ma­si, kad jau ki­ tą sa­vaitę par­la­men­tas pra­dės juos svars­ty­ti. Pa­sak neo­fic­ ia­lių šal­ti­nių, neat­ me­ta­ma, kad į pro­jektą ga­li grįžti ir Len­ki­ja, ku­ri sa­vo da­ly­va­vimą Vi­ sa­gi­no AE pro­jek­te su­stabdė per­ nai gruodį. To­kiu at­ve­ju Lie­tu­vo­ je būtų sta­to­mas ant­ras „Hi­ta­chi“ bran­duo­li­nis reak­to­rius, o bend­ ra elekt­rinės ga­lia siektų 2,7 tūkst. me­ga­vatų. Skai­čiuo­ja­ma, kad bend­ros nau­ jos AE pro­jek­to iš­lai­dos ga­li siek­ ti nuo 4,6 mlrd. eurų (16 mlrd. li­ tų) iki 5,2 mlrd. eurų (18 mlrd. litų). Tei­gia­ma, kad Lie­tu­va, ku­rios da­ lis siektų 6–6,8 mlrd. litų, galėtų pa­si­sko­lin­ti apie 45–55 pro­c. visų sa­vo in­ves­ti­cijų su­mos. Pas­ko­loms turėtų būti tei­kia­ma vals­tybės ga­ ran­ti­ja. Su­tar­ties pro­jek­te nu­ma­to­ma, kad pro­jek­te da­ly­vau­jan­čios ša­lys sieks iki 2015 m. lie­pos 31 d. gau­ti sta­ty­bos lei­dimą, o iki 2016 m. lie­ pos 31 d. – pra­dėti be­to­nuo­ti. Nu­ ma­to­ma, kad AE pra­dėtų veik­ti ir ga­min­ti elektrą iki 2022 m. gruod­ žio 31 d. BNS inf.

Kon­ser­va­torė Vi­da Ma­ri­ja Čig­rie­ jienė kalbė­jo: „Yra Sei­mo na­rių, ku­rie pa­klausė mūsų pa­ta­rimų ir KT iš­va­ dos. Bet yra ir ki­to­kių. Na, ką pa­da­ ry­si – yra gra­žių mo­terų, ku­rios no­ri sa­ve pa­ro­dy­ti, yra ta­len­tingų Sei­mo na­rių, mo­kan­čių dai­nuo­ti ar šok­ti. Tad ir da­ly­vau­ja tuo­se ren­gi­niuo­se. Man Sei­mo sta­tu­tas yra priim­ti­nas. Bet yra at­ski­ri Sei­mo na­riai, ku­riems jis ne­priim­ti­nas.“ EPK na­riai bend­ru su­ta­ri­mu įpa­ rei­go­jo A.Sa­la­ma­kiną iki ki­to ko­mi­ si­jos po­sėdžio su­rink­ti visą in­for­ ma­ciją apie tęsti­niuo­se te­le­vi­zi­jos pra­mo­gi­niuo­se pro­jek­tuo­se da­ly­ vau­jan­čius Sei­mo na­rius. Bet tre­čia­dienį EPK po­sėdy­je pa­ si­gir­do ir ki­to­kių siū­lymų. „Ma­ nau, kad rinkė­jai nu­teis tuos po­li­ ti­kus, ku­rie pa­žeid­žia Kons­ti­tu­ciją. Pa­li­kim juos rinkėjų teis­mui, te­gu jie ap­si­sprend­žia“, – sakė so­cial­de­ mok­ra­tas Jo­nas Juo­za­pai­tis. „Su­tin­ ku. Čia be­vil­tiš­kas lai­ko gai­ši­ni­mas.

„„Kūry­ba: į Sei­mo eti­kos sargų aki­ratį dėl da­ly­va­vi­mo pra­mo­gi­niuo­se

pro­jek­tuo­se bu­vo pa­tekęs ir Ž.Šil­ga­lis. 

Pa­li­ki­me rinkė­jams spręsti. Ga­li­me kokį nors šios pro­ble­mos pri­mi­nimą pa­da­ry­ti, bet jo­kio spren­di­mo ne­ priim­ti. Vis tiek tai bergžd­žias rei­ ka­las“, – nu­mo­jo ran­ka ir V.Bo­gu­šis. Ki­ta­me po­sėdy­je bus ap­si­spręsta, ar tęsti­niuo­se pra­mo­gi­niuo­se pro­ jek­tuo­se da­ly­vau­jan­čius Sei­mo na­ rius rei­kia ofi­cia­liai pa­smerk­ti, ar

Šarū­no Ma­žei­kos (BFL) nuo­tr.

ne­ver­ta priim­ti jo­kio spren­di­mo šiuo klau­si­mu. „Ma­nau, kad kokį nors spren­dimą priim­ti rei­kia. Nes su mu­mis ne­si­baigs nei Sei­mo dar­ bas, nei Eti­kos ko­mi­si­jos dar­bas. Vis tiek anks­čiau ar vėliau ga­li iš­kil­ti šis klau­si­mas, jei­gu ki­ta­me Sei­me ir vėl at­si­ras šo­kan­čių ir dai­nuo­jan­čių Sei­ mo na­rių“, – kalbė­jo A.Sa­la­ma­ki­nas.


6

ketvirtadienis, gegužės 10, 2012

nuomonės

At­sa­ko­my­bė teks Vy­riau­sy­bei

Žvilgsnis

Redakcijos skiltis

S

ei­mo pir­mi­nin­kė Ire­na De­ gu­tie­nė tei­gia, kad Vy­riau­sy­ bė at­sa­kin­ga už par­la­men­te priim­tų po­li­ti­nių spren­di­mų, to­kių kaip par­ti­jų su­si­ta­ri­mas dėl gy­ ny­bos po­li­ti­kos, įgy­ven­di­ni­mą.

Pa­si­ra­šė 6 par­ti­jos

Vi­nis į kon­ser­va­to­rių kars­tą Stasys Gudavičius

P

a­ne­vė­ž ie­t is Vi­t as Ma­ tu­z as vi­s uo­m et bu­ vo lai­ko­mas vie­nu įta­ kin­g iau­s ių val­d an­č io­ sios Tė­v y­nės są­j un­gos-Lie­t u­ vos krikš­čio­n ių de­mok­ra­t ų vei­ kė­jų. Jo pa­var­dė nuo­lat šmės­čio­ jo vie­šo­jo­je erd­vė­je prie pra­ne­ši­ mų apie kon­ser­va­to­r ių prii­ma­ mus stra­te­g i­n ius spren­d i­mus, prie ak­tua­l ių ži­nių apie biu­d že­to ir fi­nan­si­nius rei­ka­lus, net ir prie gan­dų apie po­ten­cia­lius kan­di­da­ tus į mi­nist­r ų po­rtfe­lius.

V.Ma­tu­zas, at­ro­do, nė­ ra jau toks švel­nus ir pū­kuo­tas. Šio įta­kin­go­ jo kon­ser­va­to­rių po­li­ti­ ko veik­lą ėmė ly­dė­ti ko­ rup­ci­jos šlei­fas. Bet aiš­kė­ja, kad V.Ma­tu­zas, at­ro­ do, nė­ra jau toks švel­nus ir pū­ kuo­tas. Šio įta­k in­go­jo kon­ser­va­ to­r ių po­l i­t i­ko veik­lą ėmė ly­dė­ ti ko­rup­ci­jos šlei­fas. Ir ne bet ko­ kios ko­r up­ci­jos – pikt­nau­d žia­v i­ mo tar­ny­ba ir su­kčia­vi­mo. Užuot drą­siai pri­pa­ž i­nęs, kad bū­ ti­na kruopš­čiai, grei­tai ir iki ga­lo iš­t ir­t i jam mes­t us tik­rai rim­t us kal­t i­n i­mus, V.Ma­t u­zas ėmė kaž­ ką baugš­č iai ir ne­r iš­l iai va­p ė­t i apie ne­va „Pa­ne­vė­ž y­je eg­zis­tuo­ jan­čias gru­puo­tes“, ku­rios ko­vo­ja su juo as­me­niš­kai ir su vi­sa Tė­vy­ nės są­jun­ga, sie­kia bet ko­kiais bū­ dais ją su­komp­ro­mi­tuo­ti. Kaip čia ne­pri­s i­m in­s i, kad kai pa­dai svy­la, pri­si­gal­vo­ja­ma vi­ so­k iau­s ių ne­bū­t ų da­ly­k ų, taip bergž­d žiai ban­dant iš­gel­bė­t i sa­ vo kai­l į. Net ne vie­n as kon­s er­va­to­r ius pri­pa­ž įs­ta, kad V.Ma­tu­zo is­to­r i­ja kve­pia itin ne­ska­niai. „Pa­gal kal­ ti­n i­mus V.Ma­t u­zo at­ve­jis yra la­ bai sun­k us“, – pa­brė­žė Kęs­t u­t is Ma­siu­lis. Pa­na­šiai kal­ba ir ki­ti Tė­ vy­nės są­jun­gos at­sto­vai. Tarp jų – Sei­mo pir­m i­n in­kė, par­t i­jos pir­

mo­ji vi­ce­pir­mi­nin­kė Ire­na De­gu­ tie­nė. Ta­č iau Sei­m as kaž­ko­dėl nu­ spren­dė ne­sku­bė­t i prin­ci­pin­gai įver­t in­t i pa­sly­du­sio Tė­vy­nės są­ jun­gos vei­kė­jo. Par­la­men­ti­nės ko­ mi­si­jos, ku­ri tu­ri pa­sa­ky­ti, ar ten­ kin­t i ge­ne­ra­l i­n io pro­k u­ro­ro pra­ šy­mą pa­nai­k in­t i V.Ma­t u­zo tei­si­ nę ne­l ie­čia­my­bę, dar­bui duo­tas pre­ce­den­to ne­tu­rin­tis il­gas lai­ko­ tar­pis – dau­g iau kaip mė­nuo, net iki bir­že­lio vi­du­rio. Pap­ras­tai ana­ lo­g iš­kos ko­mi­si­jos dir­ba kur kas trum­piau – vos sa­vai­tę ki­tą. Ma­ža to, Sei­mo lai­k i­na­jai ko­mi­si­ jai va­do­vau­ja V.Ma­t u­zo par­t i­jos ko­le­ga Sta­sys Šed­ba­ras. Kaip tai ga­lė­tų bū­ti su­de­ri­na­ma su po­li­ti­ ne eti­ka? Atk­reip­t i­nas dė­me­sys, kad ly­g iag­re­č iai su­da­r y­tos Sei­ mo ko­m i­si­jos dėl su­t i­k i­mo leis­ ti pa­t rauk­t i at­s a­ko­my­b ėn kon­ ser­va­to­r ių Ar­v y­dą Vi­d žiū­ną va­ do­vu pa­skir­tas opo­zi­ci­nės Tvar­ kos ir tei­sin­gu­mo frak­ci­jos na­rys Re­mi­g i­jus Že­mai­tai­tis. Kas ga­lė­t ų pa­neig­t i ga­l i­my­b ę, kad la­bai il­gai dir­ban­ti kon­ser­va­ to­r iaus va­do­vau­ja­ma Sei­mo ko­ mi­si­ja pa­ban­dys iš­suk­t i V.Ma­t u­ zą ir priims to­kį spren­di­mą, ko­kio lau­k ia šios par­ti­jos šu­lai? Nors bu­vo ra­gi­ni­mų pa­čiam su­ stab­dy­ti na­rys­tę Tė­vy­nės są­jun­go­ je, V.Ma­tu­zas iki pat va­kar ne­sku­ bė­jo to pa­da­ry­ti. „Jei­gu iš tik­rų­jų man as­me­niš­kai bū­tų mes­ti to­kie kal­ti­ni­mai, aš na­rys­tę par­ti­jo­je su­ stab­dy­čiau“, – ti­ki­no I.De­gu­tie­nė. Ste­bi­n a Tė­v y­nės są­jun­gos ly­ de­r io, prem­je­ro And­r iaus Ku­bi­ liaus sa­vo­t iš­kas nu­s i­š a­l i­n i­mas nuo V.Ma­t u­zo at­ve­jo prin­ci­pin­ ges­n io pa­ko­men­t a­v i­mo. Prem­ je­ras tie­siog nu­si­plau­na ran­kas. Nors ga­lė­jo aiš­k iai ir tie­siai švie­ siai pa­sa­ky­t i, kad V.Ma­tu­zas pri­ va­lė­tų bent jau na­rys­tę par­ti­jo­je su­stab­dy­ti. Ar kon­ser­va­to­r ių ly­de­r is taip el­ gia­si to­dėl, kad V.Ma­tu­zas lai­ko­ mas bū­tent A.Ku­bi­l iaus ša­l i­n in­ kų sto­vyk­los at­sto­vu? Sei­mo rin­k i­mai – čia pat. Kiek­ vie­nas pra­stai kve­pian­čio na­r io dangs­t y­mas pir­m iau­sia smogs tai pa­čiai par­ti­jai. Rin­kė­jai ir taip ne­la­bai pa­si­ti­ki Tė­vy­nės są­jun­ga. Tad į ko­rup­ci­jos skan­da­lo ver­pe­ tą pa­te­ku­sio įta­kin­go šios par­ti­jos at­sto­vo iš­su­k i­nė­ji­mas per spa­lio 14-osios bal­sa­v i­mą ga­l i tap­t i tie­ siog pa­sku­t i­ne vi­n i­m i į kon­ser­ va­to­rių kars­tą.

Par­la­men­to va­do­vė pa­brė­žė, kad dėl sto­ji­mo į ES ir NA­TO pir­miau­sia taip pat bu­vo su­si­tar­ta po­li­tiš­kai. „No­riu vi­siems pa­sa­ky­ti, kad par­ la­men­ta­rai ar­ba Sei­mo na­riai ga­ li priim­ti tik po­li­ti­nes dek­la­ra­ci­jas, bet po­li­ti­nių dek­la­ra­ci­jų priė­mi­mas yra sig­na­las Vy­riau­sy­bei, mes dėl to ir vyk­do­me par­la­men­ti­nę kont­ro­lę. Pir­miau­sia vi­sa­da prii­ma­mi po­li­ti­ niai spren­di­mai, o vyk­dy­to­ja – Vy­ riau­sy­bė, ji yra po­li­ti­nių spren­di­mų vyk­dy­to­ja. Šiuo at­ve­ju mes, po­li­ti­ kai, ne­ga­li­me la­bai konk­re­čiai su­ra­ šy­ti veiks­mų pla­no, už tai at­sa­kin­ga Vy­riau­sy­bė“, – tre­čia­die­nį Ži­nių ra­ di­jui sa­kė val­dan­čia­jai kon­ser­va­to­rių par­ti­jai pri­klau­san­ti I.De­gu­tie­nė. Po­li­ti­nį su­si­ta­ri­mą dėl gy­ny­bos po­li­ti­kos 2012–2016 m. pa­si­ra­šė Tė­ vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų, Li­be­ra­lų ir cent­ro są­jun­ gos, Li­be­ra­lų są­jū­džio, Lie­tu­vos so­ cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos, Dar­bo par­ ti­jos, Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo par­ti­jos va­do­vai. Prie šio su­si­ta­ri­mo kvie­čia­

mos pri­si­jung­ti ir ki­tos at­sto­vų par­ la­men­te tu­rin­čios par­ti­jos. Tiks­lo sieks pa­ma­žu

Pa­sak I.De­gu­tie­nės, Lie­tu­va, bū­da­ma jos sau­gu­mą už­tik­ri­nan­čios Šiau­rės At­lan­to su­tar­ties or­ga­ni­za­ci­jos na­rė, tu­ri ne tik im­ti, bet ir duo­ti. „Sie­kis la­bai aiš­kus, ta­čiau, be abe­jo, nie­kas šian­dien ne­ga­li pro­ gno­zuo­ti, kaip to­liau vys­ty­sis mū­sų eko­no­mi­ka. Ir jei­gu, ne­duok, Die­ ve, vėl koks nors eko­no­mi­nės kri­ zės smū­gis, tų įsi­pa­rei­go­ji­mų iš kar­to įvyk­dy­ti ir ne­ga­li. Ta­čiau ten­ den­ci­jos tu­ri bū­ti, ir tas sie­kis tu­ri bū­ti įgy­ven­din­tas“, – kal­bė­jo par­la­ men­to va­do­vė. „Na­tū­ra­lu, kad mes ne­ga­li­me iš kar­to pa­siek­ti tų 2 pro­c., dėl to ir ta da­ta yra 2016 m. Kad ir ko­kios po­li­ ti­nės jė­gos bus val­džio­je, ban­dy­mas pa­siek­ti 2 pro­c. yra ir įsi­pa­rei­go­ji­mas sau, ir tik­rai tas sig­na­las, kad mes įsi­pa­rei­go­ji­mus tu­ri­me vie­ną kar­tą įvyk­dy­ti“, – dės­tė ji. „Pa­jė­gu­mus bū­ti­na stip­rin­ti“

Su­si­ta­ri­me skel­bia­ma, kad ša­lies par­la­men­ti­nės par­ti­jos, rem­da­mos ak­ty­vų Lie­tu­vos vaid­me­nį stip­ri­nant NA­TO ko­lek­ty­vi­nę gy­ny­bos ir sau­ gu­mo sis­te­mą ir Lie­tu­vos da­ly­va­vi­ mą ES sau­gu­mo ir gy­ny­bos po­li­ti­ko­je

bei tvir­tai ti­kė­da­mos, kad vals­ty­bės ka­ri­nius pa­jė­gu­mus bū­ti­na stip­rin­ ti, nuo­sek­liai di­di­nant kraš­to ap­sau­ gos sis­te­mos fi­nan­sa­vi­mą, įsi­pa­rei­ go­ja „kas­met to­ly­giai di­din­ti kraš­to ap­sau­gos sis­te­mai ski­ria­mas lė­šas, il­gai­niui siek­ti, kad kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos plėt­rai už­tik­rin­ti bū­tų skir­ ta 2 pro­c. ša­lies BVP“.

Ire­na De­gu­tie­nė:

Po­li­ti­nių dek­la­ra­ci­jų priė­mi­mas yra sig­na­ las Vy­riau­sy­bei, mes dėl to ir vyk­do­me par­ la­men­ti­nę kont­ro­lę.

Šiuo me­tu Lie­tu­va gy­ny­bai ­ski­ria mažiau nei 1 pro­c. BVP, nors NA­ TO ša­lys įsi­pa­rei­go­ju­sios siek­ti 2 pro­c. ro­dik­lio. Vy­riau­sy­bės skai­čia­ vi­mu, šie­met Lie­tu­va gy­ny­bai skirs 0,95–0,97 pro­c. BVP. Lie­tu­va iš NA­ TO pa­rei­gū­nų yra su­lau­ku­si kri­ti­kos dėl ne­pa­kan­ka­mo gy­ny­bos fi­nan­sa­ vi­mo. Tai ne pir­mas par­ti­jų ban­dy­mas tar­tis dėl gy­ny­bos po­li­ti­kos. 2004 m. vie­nuo­li­ka Lie­tu­vos po­li­ti­nių par­ti­ jų įsi­pa­rei­go­jo 2005–2008 m. kraš­ to ap­sau­gai skir­ti ne ma­žiau kaip 2 pro­c. BVP, taip pra­tęs­da­mos ana­lo­ giš­ką 2001 m. pa­si­ra­šy­tą su­si­ta­ri­mą. Ta­čiau šis tiks­las rea­liai nie­ka­da ne­ bu­vo pa­siek­tas. Pris­ta­tė am­ba­sa­do­riams

„„Fi­nan­sa­vi­mas: šiuo me­tu Lie­tu­va gy­ny­bai ne­ski­ria nė 1 pro­c. BVP, nors

Par­la­men­ti­nių par­ti­jų pa­si­ra­šy­tas su­ si­ta­ri­mas dėl gy­ny­bos po­li­ti­kos va­kar Sei­me bu­vo pri­sta­ty­tas už­sie­nio ša­lių am­ba­sa­do­riams. Su­si­ta­ri­mą pri­sta­tė Sei­mo Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­ mi­nin­kas Ema­nue­lis Zin­ge­ris. Prem­je­ras And­rius Ku­bi­lius ant­ ra­die­nį pa­dė­ko­jo par­la­men­ti­nėms par­ti­joms, ku­rios pa­si­ra­šė su­si­ta­ ri­mą. Pre­zi­den­tės pa­ta­rė­jas na­cio­ na­li­nio sau­gu­mo klau­si­mais Jo­nas Mar­ke­vi­čius ko­men­tuo­da­mas šį do­ ku­men­tą pa­brė­žė, jog svar­biau­sia tai, kad su­si­ta­ri­mas bū­tų rea­liai įgy­ven­ di­na­mas.

Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

VD, BNS inf.

NA­TO ša­lys įsi­pa­rei­go­ju­sios siek­ti 2 pro­c. ro­dik­lio. 

Redakcijos nuomonė gali nesutapti su autorių nuomone. karštOJI linija: reklamos skyrius: Platinimo tarnyba: Prenumeratos skyrius: Buhalterija: 212 2022 261 3654 261 1688 261 1688 (8 46) 397 ISSN 1822-7791 © 2007 „Diena Media News“ Labdarių g. 8, 01120 Vilnius Tel. (8 5) 262 4242, E. paštas: info@vilniausdiena.lt VYRIAUSIASIS REDAKTORIUS Lukas Miknevičius – 219 1386

MIESTAS: Justinas Argustas – 219 1381 Rūta Grigolytė – 219 1373 Indrė Pepcevičiūtė – 219 1391 Andrejus Žukovskis – 219 1391 LIETUVA: Stasys Gudavičius – 219 1390 EKONOMIKA: Jolita Žvirblytė (redaktorė) – 219 1374 Lina Mrazauskaitė – 219 1388 PASAULIS: Julijanas Gališanskis (redaktorius) – 219 1376 Valentinas Beržiūnas – 219 1387

SPORTAS: Romas Poderys (redaktorius) – (8 37) 302 258 Mantas Stankevičius – 219 1383 ŠEŠTADIENIS: Darius Sėlenis – (8 37) 302 276 Laima Žemulienė – 219 1374 TV DIENA: Agnė Klimčiauskaitė (redaktorė) – 219 1380 370: Jurgita Kviliūnaitė (redaktorė) – 219 1370 FOTOGRAFAI: Gediminas Bartuška – 219 1384 Simonas Švitra – 219 1384

Visi kontaktai: diena.lt/dienrastis/redakcija Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raide R pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti. Tiražas 6000.

767

REKLAMOS PARDAVIMO SKYRIUS: 261 3655, 261 3659, 261 3654, 261 3000, 261 9655, 279 1370 faks. – 279 1379 SKELBIMŲ SKYRIUS: 

261 3653

PRENUMERATOS SKYRIUS: 

261 1688

PLATINIMO TARNYBA: 

261 1688


7

ketvirtADIENIS, gegužės 10, 2012

ekonomika

„„Ly­de­riai: kaip ir kas­met šie­met bu­vo ap­do­va­no­tos so­cia­liai at­sa­kin­gos įmo­nės, už­tik­ri­nan­čios ge­ras dar­bo są­ly­gas, dė­me­sį ap­lin­kai ir bend­ra­dar­bia­vi­mui. 

Si­mo­no Švit­ros nuo­tr.

At­sa­kin­gas vers­las įgau­na pa­grei­tį Šią sa­vai­tę vy­ko tra­di­ci­nė dau­giau nei penk­me­tį or­ga­ni­zuo­ja­ ma ap­do­va­no­ji­mų „Na­cio­na­li­nis at­sa­kin­go vers­lo ap­do­va­no­ ji­mas 2011“ įtei­ki­mo ce­re­mo­ni­ja. Per ją pa­gerb­tos di­džiau­sią in­ dė­lį ku­riant so­cia­li­nę ge­ro­vę ša­ly­je įne­šu­sios įmo­nės. Li­na Mra­zaus­kai­tė

l.mrazauskaite@diena.lt

Ap­do­va­no­ti socialiai pažangūs

Šių me­tų ap­do­va­no­ji­mų glo­bė­jas mi­nist­ras pir­mi­nin­kas And­rius Ku­ bi­lius pa­brė­žė, kad įmo­nių so­cia­li­nė at­sa­ko­my­bė pra­si­de­da nuo la­bai pa­ pras­tų da­ly­kų, – at­sa­ko­my­bės sa­vo dar­buo­to­jams, bend­ruo­me­nei ir ap­ lin­kai, – ku­rie iš­si­ple­čia iki at­sa­ko­ my­bės vi­sai sa­vo vals­ty­bei. „Be ma­žų da­ly­kų nė­ra ir di­de­lių. Be su­vo­ki­mo ir ma­ty­mo, kuo mes vi­si ga­li­me pri­si­dė­ti prie ša­lies ge­ ro­vės, nie­ko svar­baus ir ne­su­kur­ tu­me“, – sa­kė jis. So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo vi­ce­ mi­nist­rė bei „Na­cio­na­li­nio at­sa­kin­ go vers­lo ap­do­va­no­ji­mo“ ver­ti­ni­mo ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė Aud­ra Mi­ka­ laus­kai­tė džiau­gė­si, kad ša­ly­je so­ cia­liai at­sa­kin­gų įmo­nių dau­gė­ja. Pag­rin­di­nį ap­do­va­no­ji­mą „So­ cia­liai at­sa­kin­ga įmo­nė 2011“ Lie­ tu­vos di­de­lių įmo­nių ka­te­go­ri­jo­ je pel­nė dau­giau­sia ba­lų su­rin­ku­si bend­ro­vė „Teo LT“. Ma­žų ir vi­du­ti­ nių įmo­nių ka­te­go­ri­jo­je bu­vo ap­do­ va­no­ta bend­ro­vė „Ser­vi­co“, už­sie­ nio įmo­nių ka­te­go­ri­jo­je – bend­ro­vė „Mars Lie­tu­va“

Ren­kant ly­d e­r iau­jan­č ią dar­ bo­vie­tę šie­met bu­vo ski­ria­mas ypa­tin­gas dė­me­sys ly­čių ly­gy­bei. D.Jan­kaus­kas pa­brė­žė, jog vers­ las jau dau­gy­bė­je ša­lių yra įsi­ti­ki­ nęs, kad su­ba­lan­suo­ta ly­čių ly­gy­bė prii­mant spren­di­mus ir or­ga­ni­ zuo­jant veik­lą ga­ran­tuo­ja dau­giau šan­sų lai­mė­ti kon­ku­ren­ci­nę ko­vą. Vis dėl­to ES dar­bo rin­ko­je ne­ly­ gios vy­rų ir mo­te­rų ga­li­my­bės dar eg­zis­tuo­ja. Sie­kiant at­kreip­ti vers­lo dė­me­sį į ly­čių ly­gy­bę bu­vo įsteig­tas spe­cia­ lus ap­do­va­no­ji­mas. Už ge­rą ly­čių ba­lan­są va­do­vau­ja­muo­se po­stuo­se ap­do­va­no­tas Ūkio ban­kas, ku­ria­ me 60 pro­c. va­do­vau­jan­čių dar­ buo­to­jų su­da­ro mo­te­rys. Tei­gia­ma, kad joms sie­kia­ma už­tik­rin­ti vi­sas kar­je­ros ga­li­my­bes ir rea­li­zuo­ti jų pro­fe­si­nes am­bi­ci­jas. Ly­čių ly­gy­ bei pa­brėž­ti įsteig­tas ir spe­cia­lu­sis ap­do­va­no­ji­mas už su­ge­bė­ji­mą įro­ dy­ti, kad vy­riš­kų dar­bų nė­ra. Ap­ do­va­no­ji­mas ati­te­ko įmo­nės „Tvir­ ta“ dar­buo­to­jai Auš­rai Bi­ke­ly­tei. Vi­suo­me­nė da­ro­si reik­les­nė

Už ap­l in­ko­s au­gos pro­b le­m ų spren­di­mą, jų in­teg­ra­vi­mą į stra­ te­gi­nius pla­nus ly­de­riau­jan­čioms įmo­nėms bu­vo įteik­tas „Me­tų ap­

lin­ko­sau­gos įmo­nės 2011“ ap­do­ va­no­ji­mas. Ap­do­va­no­ji­mus įtei­kęs Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos vi­ce­mi­nist­ras Alek­ sand­ras Sruo­gis pa­brė­žė, kad ap­ lin­ką tau­so­jan­čios įmo­nės pir­ miau­sia gal­vo­ja ne apie nau­dą, o apie sa­vo ža­lią įvaiz­dį. Be eko­no­ mi­nės ir ad­mi­nist­ra­ci­nės nau­dos, jis pa­brė­žė ne ma­žiau svar­bų vi­ suo­me­nės po­žiū­rį: „Mū­sų vi­suo­ me­nė da­ro­si ob­jek­ty­vi. Ji įver­ti­na įmo­nes, su­ge­ban­čias pri­si­tai­ky­ti ir dieg­ti ap­lin­ko­sau­gi­nes tech­no­lo­gi­ jas bei ma­žin­ti tar­šą.“ „Me­tų ap­lin­ko­sau­gos įmo­ne 2011“ Lie­tu­vos di­de­lių įmo­nių ka­ te­go­ri­jo­je pa­skelb­ta bend­ro­vė „Eu­ ges­ta“. Ma­žų ir vi­du­ti­nių įmo­nių ka­te­go­ri­jo­je ap­do­va­no­ta bend­ro­vė „Aut­ro­lis“, už­sie­nio ka­pi­ta­lo ka­te­ go­ri­jo­je – ban­kas „Swed­bank“. Taip pat įteik­tas spe­cia­lu­sis pri­ zas už pa­vyz­di­nį pa­ja­mas ge­ne­ruo­ jan­tį veik­los mo­de­lį, su­de­rin­tą su rū­pes­čiu so­cia­liai pa­žei­džia­mais as­me­nims ir ap­lin­ko­sau­ga. Jį pel­ nė vie­šo­ji įstai­ga Pil­nų na­mų bend­ ruo­me­nė. Įvertino už par­tne­rys­tę

La­biau­siai prie par­tne­rys­tės su bend­ruo­me­ne ir vi­suo­me­ni­nė­

Ak­cen­tuo­ta ly­čių ly­gy­bė

Šiais me­tais į „Me­tų dar­bo­vie­tės 2011“ no­mi­na­ci­ją pre­ten­da­vo 35ios pa­raiš­kas pa­tei­ku­sios įmo­nės. So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­ nist­ras Do­na­tas Jan­kaus­kas juo­ka­ vo, kad me­tų dar­bo­vie­tė tu­rė­tų bū­ti to­bu­la dar­bo­vie­tė, ta­čiau pri­pa­ži­ no, kad to­bu­lu­mas tė­ra sie­kia­my­ bė: „La­biau­siai no­rė­čiau pa­brėž­ ti dvi me­tų dar­bo­vie­tės ypa­ty­bes – abi­pu­sę at­sa­ko­my­bę ir bend­ra­ dar­bia­vi­mą.“ „Me­tų dar­bo­vie­tės 2011“ no­mi­ na­ci­ja Lie­tu­vos di­de­lių įmo­nių ka­ te­go­ri­jo­je už rū­pes­tį dar­buo­to­jais, jų šei­mų na­riais ir bend­ruo­me­ne, net ir sto­jant ga­my­bos pro­ce­sams ir vyk­dant reor­ga­ni­za­ci­ją, ap­do­va­ no­ta bend­ro­vė „Ache­ma“. Ma­žų ir vi­du­ti­nių įmo­nių ka­te­go­ri­jo­je ap­ do­va­no­ji­mą pel­nė bend­ro­vė „Al­na Soft­wa­re“, o už­sie­nio įmo­nių ka­te­ go­ri­jo­je – bend­ro­vės „Ther­mo Fis­ her Scien­ti­fic“ Vil­niaus pa­da­li­nys bend­ro­vė „Fer­men­tas“.

JESSICA

ŠILDO

Ar renova cij sutaupyti a tikrai padeda ? Paskaič iuokime.. tumai prieš renov aciją . ir po jo „Jeigu mū s skiriasi sų beveik keturis ka buvęs ren namas nebūtų rtu ovuotas, už trijų dar labiau s. Šią sumą kambarių buto ir be tirpdo ir įr nd e saulės ko patalpų ši lektorių te ngtų ldymą, gy rųjų ikiama vatuką, nemokam vandens pak a šiluma“, – pagal JES metų sau aitinimą šių SICA inicia teigia sį mums b tyvą ūtų atnaujintų reikėję m okėti a Marijonų g ir 31A na litų. Už atn pie 540 mų Panev . 31 aujinto ir ė žy b je e n drijos pirm apšiltinto namo trij ininkė Bir Valkiūnie ų utė kambarių nė. butą šių m etų sausį vidu tiniš sumokėjo kai me apie 154 litus. Sąskaitų sk ir-

mis or­ga­ni­za­ci­jo­mis pri­si­dė­ju­sios įmo­nės bu­vo įver­tin­tos ap­do­va­ no­ji­mu „Me­tų bend­ruo­me­niš­kiau­ sia 2011“. „Ren­kant bend­ruo­me­niš­kiau­ sią įmo­nę bu­vo ver­ti­na­ma ne tik fi­lant­ro­pi­nė įmo­nių veik­la, bet ir jų dia­lo­gas su vie­tos bend­ruo­me­ ne bei ne­vy­riau­sy­bi­nė­mis or­ga­ni­ za­ci­jo­mis, iden­ti­fi­kuo­jant ri­zi­kas ir ga­li­mus vers­lus“, – sa­kė ap­do­va­ no­ji­mus tei­kęs Ūkio mi­nist­ras Ri­ man­tas Žy­lius.

Be ma­žų da­ly­kų nė­ ra ir di­de­lių. Be su­ vo­ki­mo ir ma­ty­mo nie­ko svar­baus ir ne­ su­kur­tu­me. „Me­tų bend­ruo­me­niš­kiau­sia įmo­ne 2011“ Lie­tu­vos di­de­lių įmo­ nių ka­te­go­ri­jo­je iš­rink­ta bend­ro­vė Les­to. Ma­žų ir vi­du­ti­nių įmo­nių ka­te­go­ri­jo­je ap­do­va­no­ta bend­ro­ vė „Pak­Mar­kas“, sa­ve api­bū­di­nu­si kaip ne­di­de­lį gar­ve­žį, su ku­riuo Lie­ tu­va ju­da į prie­kį. Už­sie­nio ka­pi­ta­lo įmo­nių ka­te­go­ri­jo­je ap­do­va­no­ji­mą pel­nė bend­ro­vė „Om­ni­tel“. Apie ko­rup­ci­ją ty­li­ma

Šiais me­tais ver­ti­ni­mo ko­mi­si­ ja di­de­lį dė­me­sį sky­rė iki šiol ma­ žai vie­ši­na­mai vers­lo skaid­ru­mo ir an­ti­ko­rup­ci­nių veiks­mų te­mai. Ana­ li­zuo­jant įmo­nių pa­teik­tas pa­raiš­kas bu­vo at­si­žvelg­ta į konk­re­čius vers­ lo įmo­nių veiks­mus, iden­ti­fi­kuo­jant

vers­lo skaid­ru­mo pro­ble­mas ir pa­ ža­bo­jant ko­rup­ci­jos ap­raiš­kas. Už pa­žan­giau­sią pa­sau­ly­je ir vie­ nin­te­lę to­kią Lie­tu­vo­je skaid­ru­mo ska­ti­ni­mo sis­te­mą bu­vo ap­do­va­no­ ta bend­ro­vė „Sie­mens“. Ap­do­va­no­ji­mą įtei­ku­si Jung­ti­nių Tau­tų vys­ty­mo pro­gra­mos Lie­tu­ vo­je va­do­vė Ly­ra Ja­ku­le­vi­čie­nė ne­slė­pė, kad ko­rup­ci­ja – ne­nau­ja pro­ble­ma, ta­čiau vers­las ją spren­ džia ty­lo­mis: „Vers­las ne­no­ri kal­ bė­ti apie ko­rup­ci­jos pro­ble­mą, jis ne­no­ri ro­dy­ti ir ge­rų­jų sa­vo pra­kti­ kos pa­vyz­džių – gal­būt ven­gia bū­ti bal­ta var­na tarp ki­tų įmo­nių.“ Anot jos, švel­nių­jų prie­mo­nių ko­vo­jant su ko­rup­ci­ja įmo­nė­se pa­ ste­bi­ma ne­ma­žai, ta­čiau vi­są api­ man­čios an­ti­ko­rup­ci­nės sis­te­mos dar esą trūks­ta. Įs­teig­tos nau­jos nominacijos

Ce­re­mo­ni­jo­je taip pat bu­vo įteik­ tas nau­jas spe­cia­lus ap­do­va­no­ji­ mas nuo­sek­liai to­bu­lė­jan­čiam ir kas­met į įvai­rias no­mi­na­ci­jas pre­ ten­duo­jan­čiam ban­kui SEB. Lie­tu­vo­je plin­tant vers­lo ir ne­ vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų par­ tne­rys­tės kon­cep­ci­jai, šiais me­tais įteik­tas „Me­tų par­tne­rys­tės 2011“ ap­do­va­no­ji­mas. Jo ver­čiau­sius iš 18 pa­siū­ly­tų par­tne­rys­čių rin­ko ša­lies nau­jie­nų po­rta­lo skai­ty­to­jai. Sėk­min­giau­sia par­tne­rys­te ša­lies gy­ven­to­jai ti­tu­la­vo Lie­tu­vos žmo­ nių su ne­ga­lia są­jun­gos ir „Om­ni­ tel“ pro­jek­tą „Ne­ga­lia – ne kliū­tis bū­ti su mu­mis“. Spe­cia­lus pri­ zas taip pat įteik­tas vie­ša­jai įstai­ gai „Gy­va.lt“


8

ketvirtADIENIS, gegužės 10, 2012

tema

Neryžtingi Europos biurok

„„Spren­di­mas: vie­nin­te­lis bū­das stab­dy­ti pre­ky­bos srau­tų kri­zę ir ES in­teg­ra­lu­mą žu­dan­čius veiks­mus yra pre­ky­bos, ypač ener­gi­jos iš­tek­lių, koor­di­na­vi­mas vi­sos ES mas­tu. 

„Shut­ters­tock“ nuo­tr.

Vis daž­niau ES įvar­di­ja­ma kaip vien­ti­sa vals­ty­bė, o ne kaip at­ski­ra ir by­ran­ti ša­lių sam­plai­ka. ES yra dau­giau­sia kon­ku­ren­ cin­gos pro­duk­ci­jos pa­ga­mi­nan­tis ir eks­ por­tuo­jan­tis eko­no­mi­nis vie­ne­tas, ku­rio pre­ky­ba su­da­ro penk­ta­da­lį vi­so pa­sau­ lio eks­por­to ir im­por­to. Šalių einamosios sąskaitos balansai (mlrd. eurų)

–59,7 Italija –57 Prancūzija –46,7 Ispanija –21,8 Graikija –15,7 Portugalija –2,2 Slovakija –2,2 Kipras –1,1 Suomija –0,59 Slovėnija –0,27 Malta Estija Airija Belgija Liuksemburgas Austrija Nyderlandai Vokietija

+0,3 +1,1 +3,1 +8,9 +9,2 +49,2 +114,7

Ka­ro­lis Ur­bo­nas

Ty­r i­mų ins­t i­tu­to „So­cial Dy­na­m ics In­ter­na­t io­nal“ eko­no­m i­n ių ty­r i­mų va­do­vas

Krau­pi si­tua­ci­ja

Ta­čiau ES vi­du­je vis dar tu­ri­me rim­tų pro­ble­mų, t. y. di­džiau­sia pa­sau­lio pre­ky­bi­nin­kė ne­su­sit­var­ ko su vi­daus fi­nan­sais – jie vis dar ne­ro­do jo­kių ge­rė­ji­mo ženk­lų. Pir­ miau­sia ma­to­me mil­ži­niš­kus pre­ ky­bos de­fi­ci­tus sko­lo­se pa­sken­ du­sio­se vals­ty­bė­se – Is­pa­ni­jo­je, Grai­ki­jo­je, Ai­ri­jo­je ir Por­tu­ga­li­jo­je. Nuo šių de­fi­ci­to ris­tū­nų neat­si­lie­ka ir ma­žiau pra­si­sko­li­nu­sios, ta­čiau taip pat ar­ti­mo­je atei­ty­je iš­ryš­kė­ sian­čios pro­ble­mi­nės ša­lys – Ita­li­ ja ir Pran­cū­zi­ja. Šių pa­sta­rų­jų ša­lių pre­ky­bos de­fi­ci­tas au­ga, t. y. ma­ žiau pro­duk­ci­jos iš­ve­ža­ma ir dau­ giau įsi­ve­ža­ma. Ta­čiau neatk­rei­pia­mas dė­me­sys į ki­tus grės­min­gus pre­ky­bos tem­po au­gi­mo fak­tus. Pas­ta­ruo­sius ket­ve­ rius me­tus im­por­tas la­biau­siai au­go Vo­kie­ti­jo­je – net 13,9 pro­c. Ant­ro­ je vie­to­je Ny­der­lan­dai, ku­rių au­gi­ mas – 5 pro­c. Šie skai­čiai iš pir­mo žvilgs­nio ga­li pa­si­ro­dy­ti sta­tis­ti­nis pa­tūp­čio­ji­mas ap­link es­mę, ta­čiau bend­ra­sis vaiz­das kur kas krau­pes­ nis ir šie skai­čiai jį pui­kiai pa­ro­do. Pir­miau­sia ver­ta pa­klaus­ti pa­ pras­to klau­si­mo – ko­dėl to­se vals­ ty­bė­se au­ga im­por­tas, t. y. įve­ža­ mos iš už­sie­nio (ne iš ES vi­daus) pre­kės? Ko­dėl žmo­nės, jaus­da­mi kri­zę ir ma­žė­jan­čias pa­ja­mas, di­di­

na iš­lai­das? At­sa­ky­mas pa­pras­tas – dėl ne­sta­bi­lių fi­nan­si­nių ins­ti­tu­ ci­jų pe­ri­fe­ri­nė­se vals­ty­bė­se (Is­pa­ ni­jo­je, Ita­li­jo­je, Grai­ki­jo­je, Ai­ri­jo­ je, Por­tu­ga­li­jo­je) žmo­nės ir vers­lai sa­vo pi­ni­gus iš­ve­ža į pa­grin­di­nių vals­ty­bių ban­kus – į Vo­kie­ti­jos, Ny­der­lan­dų, Pran­cū­zi­jos ir Skan­ di­na­vi­jos re­gio­no.

Di­džiau­sia pa­sau­lio pre­ky­bi­nin­kė ne­su­ sit­var­ko su vi­daus fi­ nan­sais – jie vis dar ne­ro­do jo­kių ge­rė­ji­ mo ženk­lų. Bū­ti­na koor­di­nuo­ti pre­ky­bą

Fi­nan­si­nė pa­dė­tis pra­si­sko­li­nu­ sio­se vals­ty­bė­se tik blo­gė­ja ir tai vyks­ta ne­b e vals­ty­b i­n iu lyg­m e­ niu, o dėl kiek­v ie­n o tur­t in­ges­ nio pi­lie­čio ir vers­li­nin­ko veiks­ mų. Trum­puo­ju lai­ko­tar­piu to­kia vals­ty­b ė kaip Is­pa­n i­ja Grai­k i­jos po­l i­t i­kams ga­l i kel­t i pa­v y­d ą dėl smar­kaus pa­klau­sos jos pro­duk­ ci­jai ES vi­d u­je pa­d i­d ė­j i­m o. Ta­ čiau jei vis­kas tę­sis ir ju­dės to­ kiu pat tem­pu (to be­veik nie­ka­da ne­bū­na, to­dėl to­kia prie­lai­da yra vi­s iš­kai nea­d ek­va­t i, ta­č iau vi­ suo­met da­ro­ma dėl pa­to­gu­mo ir bi­jant su­k lys­t i pro­g no­z uo­jant), Eu­ro­p os vals­ty­b ės eko­n o­m i­n is

in­teg­ra­v i­m a­s is pa­t irs įspū­ po din­gą fias­ko. Vie­nin­te­lis bū­das stab­dy­ ti šią kri­zę ir šiuos ES in­teg­ Ispan ra­lu­mą žu­dan­čius veiks­mus Vokie yra pre­ky­bos koor­di­na­vi­mas Pranc Didžio vi­sos ES mas­tu. Di­džiau­sią Angol im­por­tą į ES su­da­ro ener­gi­ jos iš­tek­liai: ku­ras, naf­ta, du­ jos. Ta­čiau kiek­vie­na vals­ty­bė kai­ nas su „ko­le­go­mis“ iš Ry­tų de­ri­na at­ski­rai ir įsi­ve­lia į lai­ką pra­ry­jan­ čius be­vai­sius pro­ce­sus. Di­džiau­ sia bai­mė, ku­rią tu­ri ener­gi­jos iš­ tek­lių par­da­vė­jai, – tai bend­rą nuo­mo­nę ir po­zi­ci­ją tu­rin­tis ES pir­kė­jas. Ener­gi­jos iš­tek­lių po­rei­kius ap­ skai­čiuo­ti ES vi­du­je ne­tu­rė­tų bū­ti la­bai su­dė­tin­ga, ypač kai tai skai­ čiuo­ja­ma kiek­vie­no­je vals­ty­bė­ je at­ski­rai, o per­ka­mo­sios ga­lios ir de­ry­bi­nės po­zi­ci­jos su­stip­rė­ji­mas ga­lė­tų ne tik su­ma­žin­ti ener­gi­jos iš­tek­lių kai­nas ir im­por­to dy­dį, ta­ čiau duo­tų es­mi­nį im­pul­są be­pro­ tiš­koms pa­sau­lio ener­gi­jos kai­ nų skai­čia­vi­mo ša­ra­doms. To­kios tvir­tos va­lios pa­ro­dy­mas ir ele­ men­ta­rių spren­di­mų priė­mi­mas iš es­mės su­ma­žin­tų į ES im­por­tuo­ja­ mos ener­gi­jos kai­ną ir gal­būt bū­tų pa­grin­di­nis žings­nis iš­spren­džiant šią kri­zę. Rei­kia spren­di­mo

Dau­gu­ma ki­tų svars­to­mų spren­ di­mų yra va­di­na­ma­sis skar­di­nės spar­dy­mas. Fi­nan­si­nė in­teg­ra­ci­


9

ketvirtADIENIS, gegužės 10, 2012

tema

kratai sugriaus sąjungą 13,9 proc.

pastaruosius ketverius metus augo importas Vokietijoje.

suomija 65,5 Švedija 11,6 % Vokietija 10,2 % Rusija 8,5 % JAV 7% Nyderlandai 6,9 % Kinija 5% Didžioji Britanija 4,9 %

airija 95,4 JAV Didžioji Britanija Belgija Vokietija Prancūzija Šveicarija

Vokietija Prancūzija Olandija Didžioji Britanija JAV Italija

19,1 % 17 % 12,2 % 7,2 % 5,3 % 4,7 %

Vokietija Belgija Prancūzija Didžioji Britanija Italija

vokietija 1080 Prancūzija JAV Olandija Didžioji Britanija Italija Kinija Austrija Belgija Šveicarija

22,3 % 15,5 % 12,1 % 9,2 % 7,2 % 4,1 %

ortugalija 42,8

nija etija cūzija oji Britanija la

25,2 % 13,8 % 12,2 % 5% 5%

ispanija 253,7

Prancūzija Vokietija Portugalija Italija Didžioji Britanija

9,4 % 6,8 % 6,6 % 6,2 % 6,2 % 5,7 % 5,5 % 4,7 % 4,4 %

austrija 138,1

prancūzija 443,8 Vokietija Italija Belgija Ispanija Didžioji Britanija JAV Olandija

Vokietija Italija Šveicarija Prancūzija Čekija

16,4 % 8,2 % 7,7 % 7,6 % 6,8 % 5,1 % 4,2 %

slovakija 57,8

Vokietija Čekija Lenkija Vengrija Prancūzija Austrija Italija

slovėnija 22,2

32,1 % 7,9 % 4,8 % 4,2 % 4,1 %

Vokietija Italija Austrija Prancūzija Kroatija Vengrija

20,1 % 14,8 % 7,9 % 7,3 % 7,2 % 7,1 % 5,8 %

19,2 % 12,5 % 7,4 % 6,8 % 6,4 % 4,4 %

italija 400,6

18,7 % 10,7 % 9,1 % 9% 6,3 %

Vokietija Prancūzija JAV Ispanija Didžioji Britanija Šveicarija

13 % 11,6 % 6% 5,9 % 5,2 % 4,7 %

malta 4 Vokietija Prancūzija Didžioji Britanija Italija Libija JAV

ja, fis­ka­li­nės kon­so­li­da­ci­jos ska­ ti­ni­mas, sko­los bė­dų spren­di­mai, ka­pi­ta­lo rin­kų veik­los griež­ti­ni­ mas vie­na­reikš­miš­kai yra simp­to­ mų gy­dy­mas. Tai yra ydin­ga ir nuo rea­ly­bės ma­žų ma­žiau­siai per ke­ lis są­mo­nin­gu­mo laips­nius nu­to­ lu­si stra­te­gi­ja. Eu­ro­pa spren­džia klau­si­mus, bū­ ti ar ne­bū­ti. Ir juos iš­spręs­ti bū­ti­ na. Nors eu­ro pro­jek­tas grei­čiau­

18,5 % 17 % 10,4 % 9,8 % 5,7 % 5,3 %

26 % 13 % 9,2 % 7,7 % 4,9 %

liuksemburgas 15 Vokietija Prancūzija Belgija Didžioji Britanija Italija Olandija

Suomija Švedija Rusija Latvija Vokietija Lietuva

olandija 442,7

belgija 254,7

23,2 % 15,4 % 14,3 % 8,1 % 5% 4%

estija 12

siai yra ne­sėk­min­gas ban­dy­mas ir tu­rės bū­ti iš es­mės per­tvar­ky­tas ar­ ba pa­nai­kin­tas (yra įvai­rių spren­di­ mo pa­siū­ly­mų su sa­va lo­gi­ka ir tvir­ to­mis ar­gu­men­ta­ci­jo­mis), ES, kaip po­li­ti­nis ir eko­no­mi­nis vie­ne­tas, ga­li iš­lik­ti tik to­liau in­teg­ruo­da­ ma­sis į vien­ti­są po­li­ti­nį ir fi­nan­si­ nį da­ri­nį. Ir tu­ri­me ne vai­ky­tis au­gan­čių BVP (ku­riuos su­ri­jo inf­lia­ci­ja), o

18,4 % 15,7 % 9,1 % 6,6 % 6% 5,7 %

sta­bi­li­zuo­ti ener­gi­jos iš­tek­lių są­ nau­das (juk esa­me di­džiau­sias pa­ sau­ly­je pir­kė­jas ir mo­ka­me at­ski­rai už ener­gi­jos iš­tek­lius, nors tai da­ ry­da­mi bend­rai ES mas­tu ga­lė­tu­ me su­tau­py­ti tri­li­jo­nus eu­rų), sis­ te­miš­kai su­stip­rin­ti vi­daus rin­ką ir fi­nan­sų sek­to­rių, ap­ra­min­ti pro­ ble­mi­nių vals­ty­bių vi­suo­me­nes, kad ka­pi­ta­las yra sau­gus bet ku­ ria­me ES ban­ke, ir nu­sto­ti tryp­čio­

kipras 1,8 Graikija 24,5 % Vokietija 10,5 % Didžioji Britanija 8,6 %

graikija 20,4 Vokietija Italija Kipras Bulgarija Turkija Didžioji Britanija Belgija Kinija Šveicarija Lenkija

10,9 % 10,9 % 7,3 % 6,5 % 5,4 % 5,3 % 5,1 % 4,8 % 4,5 % 4,2 %

Eksportas nurodytas milijardais eurų. Prie kiekvienos šalies nuorodytos pagrindinės jos eksporto partnerės. ti kaip ne­su­si­kau­pu­siems imbe­ci­ lams. Spren­di­mai yra aiš­kūs. Tu­ri­me su­si­vie­ny­ti, įsi­min­ti skau­ džias pa­mo­kas ir tęs­ti to­liau. Mast­ rich­to kri­te­ri­jai bu­vo nea­dek­va­tus ir biu­rok­ra­tų ne­tei­sin­gai su­gal­vo­tas me­cha­niz­mas, to­dėl juos nai­ki­na­me ir kei­čia­me į efek­ty­ves­nius. Įsi­kib­ti į ro­ži­nes praei­ties sva­jo­nes ne­bė­ra lai­ko, kai ne­to­li­ma atei­tis ža­da ka­ tast­ro­fiš­ką kri­zės ban­gą.

Di­džiau­sia bai­mė, ku­rią tu­ri ener­gi­jos iš­tek­lių par­da­vė­jai, – tai bend­rą nuo­mo­nę ir po­zi­ci­ją tu­rin­tis ES pir­kė­jas.


10

ketvirtadienis, gegužės 10, 2012

sportas

12p.

Pergalės diena Rusijoje neapsiėjo be protestų.

Olim­pi­nė ug Šian­dien Grai­ki­jo­je, prie He­ros šven­tyk­ los se­no­jo­je Olim­ pi­jo­je, nuo sau­ lės spin­du­lių bus įžieb­ta Lon­do­no va­sa­ros olim­pi­nių žai­dy­nių ug­nis.

„„Pra­na­šu­mas: per pir­mą­ją dvi­ko­vą „Žal­gi­rio“ puo­lė­jai dik­ta­vo sa­vo są­ly­gas Vil­niaus aukš­taū­giams. 

Vai­do­to Gri­go nuo­tr.

Ar pri­rems „Žal­gi­ris“ var­žo­vus prie sie­nos? Ma­rius Bag­do­nas m.bagdonas@diena.lt

Šian­dien Vil­niu­je – ant­ra­sis Lie­ tu­vos krep­ši­nio ly­gos (LKL) fi­na­ lo se­ri­jos raun­das. Sa­vo are­no­je Kau­no „Žal­gi­ris“ ne­pa­li­ko vil­čių „Lie­tu­vos ry­tui“ – 71:56. Jei is­to­ri­ ja pa­si­kar­tos, sos­ti­nės eki­pa at­si­ durs ant pra­ra­jos kraš­to. Svars­tyk­lės kau­nie­čių pu­sė­je

Apie tai, kad vil­nie­čius sle­gia psi­ cho­lo­gi­nis komp­lek­sas, po pir­mo­ sios fi­na­lo se­ri­jos dvi­ko­vos kal­bė­jo ne vie­nas krep­ši­nio spe­cia­lis­tas. Tai pa­tvir­ti­na fak­tai. Pas­ku­ti­nį kar­tą „Lie­tu­vos ry­tas“ žal­gi­rie­ čius įvei­kė dau­giau nei prieš me­ tus, kai praė­ju­sių me­tų fi­na­lo se­ ri­jo­je lai­mė­jo vie­nin­te­lę dvi­ko­vą. Vis dėl­to ji Vil­niaus klu­bui sėk­mės neat­ne­šė – „Žal­gi­ris“ už­tik­rin­tai trium­fa­vo se­ri­jo­je 4:1. „Svar­biau­sia, kad iš­lai­kė­me šal­ tus ner­vus ir ne­lei­do­me svars­tyk­ lėms pa­kryp­ti var­žo­vų nau­dai. Vis dar tu­ri­me sa­vo aikš­tės pra­na­šu­ mą, o tai to­kio­je trum­po­je fi­na­lo se­ri­jo­je la­bai svar­bu. Džiau­giuo­si, kad psi­cho­lo­gi­nį spau­di­mą pir­ ma­ja­me ma­če at­lai­kė­me ge­riau už sa­vo prie­ši­nin­kus“, – kal­bė­ jo „Žal­gi­rio“ vy­riau­sia­sis tre­ne­ris Alek­sand­ras Tri­fu­no­vi­čius. Per­nai ki­to­je ba­ri­ka­dų pu­sė­je sto­vė­jęs ser­bas pir­ma­ja­me ma­če aki­vaiz­džiai pra­no­ko sa­vo tau­tie­ tį Alek­sand­rą Dži­ki­čių. A.Tri­fu­ no­vi­čius pui­kiai pa­nau­do­jo ašt­ riau­sią gink­lą, ku­riuo jis ne kar­tą va­rė į ne­vil­tį var­žo­vus ir bū­da­mas „Lie­tu­vos ry­to“ ge­ne­ro­lu – de­ri­nį „dvie­se prieš du“. „Vi­siš­kai neap­si­gy­nė­me prieš de­ri­nį „dvie­se prieš du“. Ar­

ba že­mas žai­dė­jas įmes­da­vo, ar­ ba per­duo­da­vo ka­muo­lį aukš­tam ko­man­dos drau­gui ir šis lais­vas ata­kuo­da­vo“, – gy­ny­bos spra­gas kons­ta­ta­vo „Lie­tu­vos ry­to“ vi­du­ rio puo­lė­jas Jo­nas Va­lan­čiū­nas. Kuk­lus Jo­no pa­si­ro­dy­mas taip pat bu­vo vie­na pa­grin­di­nių Vil­niaus ko­man­dos ne­sėk­mės Kau­ne prie­ žas­čių. Pir­mo­sio­mis mi­nu­tė­mis J.Va­lan­čiū­nas aikš­te­lė­je ne­ra­do sa­ vo vie­tos ir aki­vaiz­džiai pra­lai­mė­ jo mik­rod­vi­ko­vą ki­tam na­cio­na­li­ nės rink­ti­nės kan­di­da­tui Ro­ber­tui Jav­to­kui. Jiems pa­de­dan­čių Mi­lo­ va­no Ra­ko­vi­čiaus ir Pred­ra­go Sa­ mar­džis­kio akis­ta­tą taip pat aiš­kiai lai­mė­jo žal­gi­rie­tis.

Alek­sand­ras Tri­fu­no­vi­čius:

Psi­cho­lo­gi­nį spau­ di­mą pir­ma­ja­me ma­če at­lai­kė­me ge­ riau už sa­vo prie­ši­ nin­kus.

Ant lau­rų neuž­mi­go

Vis dėl­to net ir toks ga­lin­gas star­ tas fi­na­le dar nie­ko ne­ga­ran­tuo­ ja. Per 18 me­tų LKL is­to­ri­ją bu­vo pen­ki se­zo­nai, kai pir­mą­ją se­ri­jos dvi­ko­vą lai­mė­ju­si ko­man­da ga­ liau­siai ka­pi­tu­lia­vo. Žal­gi­rie­čiai ant to­kio grėb­lio bu­ vo už­li­pę tik kar­tą – 2000-ųjų fi­ na­le jie lai­mė­jo pir­mą­jį ma­čą prieš „Lie­tu­vos ry­tą“, ta­čiau po to pra­ lai­mė­jo tris ma­čus. Po du kar­tus LKL fi­na­lo se­ri­ją per­ga­lė­mis pra­dė­jo, bet vė­liau įgy­ tų po­zi­ci­jų neiš­lai­kė Kau­no „At­le­

tas“ (1994 ir 1996 m.) ir „Lie­tu­vos ry­tas“ (2001 ir 2008 m.). „Nea­be­jo­ju, kad ma­čas Vil­niu­je bus vi­siš­kai ki­toks. Var­žo­vai ati­ da­vė daug jė­gų VTB Vie­nin­go­sios ly­gos var­žy­bo­se, tad pir­ma­ja­me ma­če at­ro­dė pa­var­gę. Da­bar jie tu­rė­tų bū­ti švie­žes­ni. Pri­va­lo­me žais­ti to­kį pa­tį ko­man­di­nį krep­ši­ nį, tik tuo­met ga­li­me ti­kė­tis sėk­ mės“, – nea­be­jo­jo „Žal­gi­rio“ gy­ nė­jas Mar­ko Po­po­vi­čius. Kad ne­si­ruo­šia kel­ti bal­tos vė­ lia­vos, iš kar­to po ma­čo „Žal­gi­rio“ are­no­je pa­reiš­kė ir A.Dži­ki­čius. „Tai tik pir­mo­ji dvi­ko­va, ta­čiau ne pa­ti svar­biau­sia. Var­žo­vai nie­ kuo ne­nus­te­bi­no, ta­čiau mes ne­su­ žai­dė­me taip, kaip ga­lė­tu­me, ypač gin­da­mie­si“, – sa­kė ser­bas.

„„Tra­di­ci­ja: Lon­do­no žai­dy­nių ug­nis b

Deg­lą iš­kels plau­ki­kas

Pir­ma­sis deg­lą paims Ang­li­jo­je gi­ męs Grai­ki­jos spor­ti­nin­kas, 10 km plau­ki­mo pa­sau­lio čem­pio­nas Spy­ ras Gian­nio­tis. Po ke­lio­nės per Grai­ki­ją deg­las su ug­ni­mi olim­pia­dos šei­mi­nin­kams Atė­nų „Pa­nat­hi­nai­kos“ sta­dio­ ne bus per­duo­tas ge­gu­žės 17-ąją ir per­si­kels į Di­džią­ją Bri­ta­ni­ją. Po 70-ies die­nų ir 10 000 ki­ lo­m et­r ų ke­l io­n ės ug­n is lie­ pos 27-ąją bus įneš­ta į Lon­d o­ no olim­p i­n į sta­d io­n ą, kur bus pa­skelb­ta XXX va­sa­ros žai­dy­nių pra­džia.

Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je olim­pi­nės ug­nies es­ta­fe­tė­je da­ly­vaus 8 000 deg­lo ne­šė­jų, tarp jų – ir du Lie­ tu­vos at­sto­vai: ži­no­ma plau­ki­ kė kau­nie­tė Bi­ru­tė Stat­ke­vi­čie­ nė ir krep­ši­nio en­tu­zias­tas, šei­mų tur­ny­ro su­ma­ny­to­jas klai­pė­die­tis Ka­zi­mie­ras Bud­rys. Lie­tu­viams olim­pi­nė ug­nis bus pa­ti­kė­ta lie­ pos 18-ąją. Pa­ly­gin­ti su 1948-ai­siais, kai Lon­d o­n e bu­vo su­reng­ta 14-oji va­sa­ros olim­pia­da, ug­nies ne­ši­mo es­ta­fe­tė­je da­ly­va­vo 1 416 žmo­nių, jie įvei­kė dau­giau nei 3 300 ki­lo­ met­rų.

Vil­nie­čių an­ti­re­kor­das

Pir­ma­ja­me ma­če vil­nie­čiai pa­ sie­kė ir vie­ną an­ti­re­kor­dą. 14-ąjį kar­tą LKL fi­na­lo se­ri­jo­je da­ly­vau­ jan­tis „Lie­tu­vos ry­tas“ į kau­nie­čių krep­šį įme­tė tik 56 taš­kus. „Esu pa­ten­kin­tas mū­sų gy­ny­ba, ta­čiau ži­nau, kad ga­li­me su­žais­ti dar ge­riau“, – nea­be­jo­jo A.Tri­fu­ no­vi­čius. Šį se­zo­ną tarp­tau­ti­nė­je are­no­je kau­nie­čius ne vie­ną kar­tą pra­žu­ dė bū­tent silp­nas žai­di­mas po sa­ vuo­ju krep­šiu. Ar pir­mas ma­čas su „Lie­tu­vos ry­tu“ reiš­kia, kad bu­vu­sią silp­ny­bę kau­nie­čiai per se­zo­no fi­ni­šą su­ge­bė­jo pa­vers­ti pra­na­šu­mu? „Nors ne­lei­do­me var­žo­vams su­rink­ti net 60 taš­kų, ga­lė­jo­me gin­tis dar ge­riau. Pul­da­mi taip pat ne­ma­žai ge­rų pro­gų neiš­nau­ do­jo­me“, – sa­vo tre­ne­riui pri­ta­ rė „Žal­gi­rio“ puo­lė­jas Min­dau­gas Kuz­mins­kas.

„„Sėkmė: Lietuvos olimpinę rinktinę ką tik papildė R.Milevičius. 

kaunas.sailing.lt nuotr.


11

ketvirtadienis, gegužės 10, 2012

sportas diena.lt/naujienos/sportas

g­nis pra­dės ke­lio­nę

D.Zub­rus su „De­vils“ sie­kia Sten­lio tau­rės Na­cio­na­li­nė­je le­do ri­tu­lio ly­go­je (NHL) rung­ty­niau­jan­tis Dai­nius Zub­ rus priar­tė­jo prie sa­vo sva­jo­nės.

bus įžieb­ta se­no­jo­je Olim­pi­jo­je. Rink­ti­nė – vis gau­ses­nė

Olim­pi­nės ug­nies įžie­bi­mo iš­va­ ka­rė­se Lie­tu­vą pa­sie­kė ge­ra ži­nia iš Vo­kie­ti­jos, kur vyks­ta „La­ser“ jach­tų kla­sės pa­sau­lio bu­ria­vi­mo čem­pio­na­tas. Kau­nie­tis Ro­kas Mi­le­vi­čius, dar ne­si­bai­gus re­ga­tai, pa­te­ko į „Auk­si­nį lai­vy­ną“ ir iškovojo ke­ lia­la­pį į Lon­do­no žai­dy­nes. Jis ta­ po tre­čiuo­ju Lie­tu­vos bu­riuo­to­ ju, už­si­tik­ri­nu­siu tei­sę da­ly­vau­ti olim­pia­do­je. Pir­muo­sius du ke­lia­la­pius dar 2011-ųjų pa­sau­lio bu­ria­vi­mo čem­ pio­na­te Per­te (Aust­ra­li­ja) pel­nė

„Reu­ters“ nuo­tr.

Gin­ta­rė Scheidt („La­ser Ra­dial“ jach­tų kla­sė) ir Juo­zas Ber­no­tas (RS:X bur­len­čių kla­sė). Ke­lio­mis die­no­mis anks­čiau, nei pa­si­se­kė R.Mi­le­vi­čiui, var­di­nį kvie­ti­mą į žai­dy­nes ga­vo Sid­nė­ jaus olim­pia­dos čem­pio­nė šau­lė Dai­na Gu­dzi­ne­vi­čiū­tė. Vi­lia­ma­ si, kad to­kiu bū­du olim­pie­čiu pa­ vyks tap­ti ir te­ni­si­nin­kui Ri­čar­dui Be­ran­kiui. Ti­ki­ma­si, kad Lon­do­ne star­ tuos 62–65 mū­sų ša­lies spor­ti­ nin­kai, jei­gu at­ran­kos eta­pą sėk­ min­gai įveiks ir vy­rų krep­ši­nio rink­ti­nė.

Baus­mė – neam­ži­na

Ki­to­kiu ke­liu į olim­pia­dą pa­ga­liau pra­si­mu­šė Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos sprin­te­ris Dwai­ne’as Cham­ber­sas ir dvi­ra­ti­nin­kas Da­vi­das Mil­la­ras. Bri­tų olim­pi­nis ko­mi­te­tas (BOA), sie­kęs, kad žai­dy­nė­se ne­ga­lė­tų da­ ly­vau­ti at­le­tai, at­li­kę baus­mę už drau­džia­mų pre­pa­ra­tų var­to­ji­mą, Spor­to ar­bit­ra­žo teis­me (CAS) pra­lai­mė­jo by­lą Pa­sau­li­nei an­ti­ do­pin­go agen­tū­rai (WA­DA). Ga­li­mos BOA san­kci­jos prieš­ ta­ra­vo WA­DA ko­dek­sui ir CAS tai pa­tvir­ti­no. 1999-ųjų pa­sau­lio vi­ce­čem­pio­ nas, 2006-ųjų Eu­ro­pos čem­pio­nas D.Cham­ber­sas do­pin­go me­džio­to­ jams bu­vo įkliu­vęs 2003-iai­siais ir ne­slė­pė, kad ana­bo­li­nius ste­roi­dus var­to­jo są­mo­nin­gai. 2001-ųjų ir 2010-ųjų pa­sau­lio vi­ce­čem­pio­nas D.Mil­la­ras 2004 m. bu­vo nu­baus­tas už erit­ro­poe­ ti­no (EPO) var­to­ji­mą. Sta­dio­nas jau ati­da­ry­tas

„„Lau­ki­mas: spor­to aist­ruo­liai prie Lon­do­no olim­pi­nio sta­dio­no jau

Iki žai­dy­nių pra­džios li­kus sim­ bo­li­nėms 2012 va­lan­dų, ge­gu­žės 6-ąją ofi­cia­liai ati­da­ry­tas Lon­do­ no olim­pi­nis sta­dio­nas. Su olim­pia­dos or­ga­ni­za­ci­nio ko­mi­te­to va­do­vu Se­bas­tia­nu Coe ir gru­pe Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos spor­ti­nin­kų mi­si­ją at­li­ko 9-me­tė mer­gai­tė Niamh Clar-Wil­lis, lai­ mė­ju­si ke­lio­li­kos tūks­tan­čių jau­ nų­jų pre­ten­den­tų kon­kur­są. S.Coe at­sklei­dė ke­lias žai­dy­nių ati­da­ry­mo ce­re­mo­ni­jos de­ta­les. Lie­pos 27-osios kon­cer­te pa­si­ro­dys po­pu­lia­rūs at­li­kė­jai, rep­re­zen­tuo­ sian­tys ke­tu­rias Jung­ti­nės Ka­ra­lys­ tės da­lis: gru­pė „Du­ran Du­ran“ at­ sto­vaus Ang­li­jai, „Ste­reop­ho­nics“ – Vel­sui, Pao­lo Nu­ti­ni – Ško­ti­jai, o „Snow Pat­rol“ – Šiau­rės Ai­ri­jai. Anks­čiau bu­vo skelb­ta, kad per ati­da­ry­mo ce­re­mo­ni­ją dai­nuos le­ gen­di­nis bit­las Pau­las McCart­ney ar­ba ne­sens­tan­tis gru­pės „Rol­ling Sto­nes“ ly­de­ris Mic­kas Jag­ge­ris.

AFP nuo­tr.

Pa­ren­gė Ro­mas Po­de­rys

„„Mi­si­ja: S.Gian­nio­čiui su­teik­ta gar­bė pra­dė­ti olim­pi­nės ug­nies es­ta­fe­tę.

mėg­džio­ja po­pu­lia­rų­jį sprin­to ka­ra­liaus U.Bol­to ges­tą.

Iš Elekt­rė­nų ki­lęs 33-ejų puo­lė­jas ga­li tap­ti pir­muo­ju mū­sų ša­lies le­ do ri­tu­li­nin­ku, iš­ko­vo­ju­siu Sten­ lio tau­rę. Lie­tu­vio at­sto­vau­ja­mas Nau­jo­jo Džer­sio „De­vils“ klu­bas ta­po šių me­tų NHL at­krin­ta­mų­jų var­žy­bų sen­sa­ci­ja. Vos šeš­tą­ją vie­tą po re­ gu­lia­rio­jo se­zo­no Ry­tų kon­fe­ren­ci­ jo­je užė­mę „vel­niai“ pir­miau­sia 4:3 eli­mi­na­vo fa­vo­ri­te lai­ky­tą Flo­ri­dos „Pant­hers“ ko­man­dą, po to 4:1 – ir Fi­la­del­fij­ os „Flayers“ eki­pą. Ry­tų kon­fe­ren­ci­jos fi­na­le „De­ vils“ žais pir­mą kar­tą nuo 2003-ių­ jų. Ten jų lauks Niu­jor­ko „Ran­gers“ ar­ba Va­šing­to­no „Ca­pi­tals“. Kol kas se­ri­jo­je iki 4 per­ga­lių 3:2 pir­ mau­ja niu­jor­kie­čiai. Per dvi­ko­vas su „Flyers“ blyks­ te­lė­jo ir lie­tu­vis. Ypač sėk­min­ gai D.Zub­rus žai­dė ket­vir­tą­jį ma­čą (4:2), kai pel­nė du įvar­čius ir bu­vo iš­rink­tas į ge­riau­sių rung­ty­nių žai­ dė­jų tre­je­tą. Per­ga­lės džiaugs­mą kiek ap­ tem­dė ne­ti­kė­tas var­žo­vų žvaigž­ dės Clau­de’o Gi­rou­xo iš­puo­lis. Vie­na­me epi­zo­de „Flyers“ ly­de­ris D.Zub­rų šiurkš­čiai už­kliu­dė, šis griūda­mas ant le­do su­si­tren­kė ir ku­rį lai­ką ne­ga­lė­jo tęs­ti rung­ty­nių. Nors ma­čo ar­bit­rai C.Gi­rou­xui sky­ rė tik dvi bau­dos mi­nu­tes, NHL va­ do­vy­bė rim­čiau įver­ti­no in­ci­den­tą ir disk­va­li­fi­ka­vo „Flyers“ le­do ri­ tu­li­nin­ką vie­noms rung­ty­nėms. „Jis ma­ne nu­ste­bi­no, – apie šį in­ci­den­tą kal­bė­jo D.Zub­rus. – Ri­

tu­lys bu­vo to­li, bet C.Gi­rou­xas nu­ spren­dė ma­ne ata­kuo­ti. Kė­li­nys kaip tik ar­tė­jo prie pa­bai­gos, bu­vo li­ku­sios 3 se­kun­dės iki per­trau­kos, to­dėl jai pra­si­dė­jus tu­rė­jau lai­ko at­si­gau­ti. Ma­ne ap­žiū­rė­jo gy­dy­to­ jai ir jau­čiau­si pui­kiai.“ Penk­ta­ja­me ma­če sve­čiuo­se „De­ vils“ šven­tė le­mia­mą per­ga­lę 3:1, o D.Zub­rus prie jos pri­si­dė­jo at­li­kęs vie­ną re­zul­ta­ty­vų per­da­vi­mą. Šio ma­čo did­vy­riu ta­po Nau­jo­jo Džer­sio eki­pos var­ti­nin­kas 40-me­tis ka­na­ die­tis Mar­ti­nas Bro­deu­ras, at­rė­męs net 27 var­žo­vų me­ti­mus iš 28. „Se­ri­ja bu­vo la­bai sun­ki, ta­čiau mes pa­sie­kė­me sa­vo. Ži­no­jo­me, kad kant­riu ir sun­kiu dar­bu ga­li­ me daug ką nu­veik­ti“, – po ma­čo švy­tė­jo M.Bro­deu­ras. Į NHL šie­met su­grį­žęs ir „Flayers“ marš­ki­nė­lius vil­kė­jęs le­gen­di­ nis če­kas Ja­ro­mi­ras Jag­ras kons­ta­ ta­vo var­žo­vų pra­na­šu­mą. „Jie tik­rai bu­vo nuo­sta­būs. Man at­ro­do, kad „De­vils“ lai­mė­jo pra­ktiš­kai vi­sas mik­rod­vi­ko­vas prie aikš­tės bor­ tų“, – kal­bė­jo ve­te­ra­nas. Iš vi­so per 12 at­krin­ta­mų­jų Sten­ lio tau­rės ma­čų D.Zub­raus są­skai­ to­je – 3 įvar­čiai, 4 re­zul­ta­ty­vūs per­da­vi­mai ir 10 bau­dos mi­nu­čių. Lie­tu­vis per sa­vo kar­je­rą yra žai­ dęs ir Sten­lio tau­rės var­žy­bų fi­na­ le. Per sa­vo de­biu­ti­nį se­zo­ną 1997 m. jis su „Flayers“ nu­žings­nia­vo iki pat fi­na­lo, ta­čiau ja­me nu­si­lei­do tuo me­tu NHL are­no­je do­mi­na­vu­siam Det­roi­to „Red Wings“ klu­bui. Va­ka­rų kon­fe­ren­ci­jos fi­na­le šie­ met su­si­tiks Fi­nik­so „Coyo­tes“ ir Los An­dže­lo „Kings“. VD inf.


12

ketvirtADIENIS, gegužės 10, 2012

pasaulis Din­go ­ lėk­tu­vas

Nu­tei­sė ­ ka­rį

Pas­ku­ti­nis ­ po­sė­dis

In­do­ne­zi­jo­je din­go Ru­si­jo­je pa­ga­min­tas lėk­tu­vas „Su­choj Su­per­jet 100“, ku­riuo per pa­ ro­do­mą­jį skry­dį skri­do 44 žmo­nės. Lai­ne­ris din­go į pie­ tus nuo In­do­ne­zi­jos sos­ti­nės Dža­kar­tos. „Su­choj Su­per­ jet 100“ – vi­du­ti­nio nuo­to­lio lai­ne­ris, ku­riuo ga­li skris­ti iki 100 žmo­nių.

Pie­tų Ko­rė­jos teis­mas sky­rė še­še­rius me­tus ne­lais­vės JAV ka­riui Ke­vi­nui Ro­bin­so­nui, ku­ris per­nai šio­je ša­ly­je iš­ža­ gi­no paaug­lę. 28,5 tūkst. Pie­ tų Ko­rė­jo­je dis­lo­kuo­tų JAV ka­rių nu­si­kal­ti­mai šio­je ša­ly­je yra itin opus klau­si­mas, nors dau­ge­lis ame­ri­kie­čių pa­jė­gų bu­vi­mą lai­ko bū­ti­nu.

Ka­den­ci­ją bai­gian­čio Pran­ cū­zi­jos prezidento Ni­co­las Sar­ko­zy vy­riau­sy­bė va­kar su­si­rin­ko į pa­sku­ti­nį po­sė­ dį. N.Sar­ko­zy už­si­mi­nė, kad trau­kia­si iš pir­mų­jų po­li­ti­kos li­ni­jų. Jo pa­ta­rė­jas ko­mu­ni­ ka­ci­jai Franc­kas Louv­rier sa­ kė, kad po ato­sto­gų jis ren­ gia­si dirb­ti tei­si­nin­ku.

Kaus­to ne­ži­no­my­bė Kai ku­rie grai­kų po­li­ti­kai gra­si­ na, kad tarp­tau­ti­nių kre­di­to­rių są­ly­gas at­mes. Kre­di­to­riai sa­ko, jog bū­ti­nas pa­sko­las Atė­nai kol kas gaus.

Ra­di­ka­lių kai­rių­jų par­ti­jos „Sy­ri­ za“ ly­de­ris Alek­sis Cip­ras, ku­rio par­ti­jai rin­ki­muo­se pa­vy­ko už­si­ tik­rin­ti net 52 vie­tas par­la­men­te, tvir­ti­no, kad at­mes vi­sas tau­py­ mo prie­mo­nes, įves­tas pa­gal su­ si­ta­ri­mą su ES ir Tarp­tau­ti­niu va­ liu­tos fon­du. Šiam 37 me­tų po­li­ti­kui pre­ zi­den­tas Ka­ro­las Pa­pou­lias da­ vė tris die­nas vy­riau­sy­bei su­for­ muo­ti. Anks­čiau su šia už­duo­ti­mi ne­su­si­do­ro­jo rin­ki­muo­se dau­ giau­sia bal­sų ga­vu­sios kon­ser­va­ to­rių Nau­jo­sios de­mok­ra­ti­jos par­ ti­jos ly­de­ris. Pag­rin­di­nės par­ti­jos, ku­rios ža­dė­jo tęs­ti re­for­mas dėl de­fi­ci­to ma­ži­ni­mo, – „Nau­jo­ji de­mok­ra­ ti­ja“ ir so­cia­lis­tų „Pa­sok“ – 300 vie­tų par­la­men­te drau­ge tu­rės tik 149 vie­tas, bet tiek ne­pa­kan­ka jų da­bar­ti­nei tech­nok­ra­to Lu­ko Pa­ pa­de­mo vy­riau­sy­bei iš­sau­go­ti. A.Cip­ras ža­dė­jo, kad koa­li­ci­ją for­muos su vi­so­mis prieš tau­py­ mą nu­si­sta­čiu­sio­mis par­ti­jo­mis. „Pi­lie­čiai triuš­ki­na­mai bal­sa­vo prieš bar­ba­riš­ką pa­sko­los su­si­ta­ ri­mų po­li­ti­ką. Jie pa­da­rė ga­lą pla­ nams dėl 77 nau­jų tau­py­mo prie­ mo­nių bir­že­lį, pla­nams at­leis­ti 150 tūkst. vals­ty­bės dar­buo­to­jų ir pa­pil­do­moms prie­mo­nėms, ver­ toms 11,5 mlrd. eu­rų“, – sa­kė po­ li­ti­kas.

Tie­sa, A.Cip­ras tik­riau­siai ne­ sieks tap­ti prem­je­ru. Jis sa­kė, kad ban­kus tu­rė­tų im­ti kont­ro­liuo­ ti vals­ty­bė ir kad reik­tų pa­skelb­ ti sko­los grą­ži­ni­mo iš­mo­kų „mo­ ra­to­riu­mą“. Rea­guo­da­ma į grai­kų pa­reiš­ki­ mus Pran­cū­zi­ja pa­reiš­kė, kad pa­ dė­tis Atė­nuo­se Pa­ry­žiui ke­lia ne­ ri­mą.

Abe­jo­ji­mas su­tar­ti­ mis, dėl ku­rių bu­vo stro­piai de­ra­ma­si, ga­li įžieb­ti ne­ra­mu­ mus, ku­riuos bus sun­ku kont­ro­liuo­ti. „Si­tua­ci­ja itin sun­ki, itin įtemp­ ta. Rin­ki­mų re­zul­ta­tai pa­ro­dė la­bai stip­rų pa­si­kei­ti­mą dviem val­dan­ čio­sioms par­ti­joms ir kraš­tu­ti­nu­ mų pa­di­dė­ji­mą, tad ke­lia itin di­de­lį ne­ri­mą“, – sa­kė Pran­cū­zi­jos dip­ lo­ma­ti­jos va­do­vas Alai­nas Juppé. Jis pri­dū­rė: „Abe­jo­ji­mas su­tar­ti­ mis, dėl ku­rių bu­vo stro­piai de­ra­ ma­si, ga­li įžieb­ti ne­ra­mu­mus, ku­ riuos bus sun­ku kont­ro­liuo­ti.“ Tie­sa, tarp­tau­ti­niai kre­di­to­riai pa­reiš­kė, kad 5,2 mlrd. eu­rų iš­ mo­ka bus su­teik­ta, ne­pai­sant po­ li­ti­nės si­tua­ci­jos. „Iš­mo­ka bus per­ves­ta, nes ji jau bu­vo pa­tvir­tin­ta“, – sa­kė ES eko­ no­mi­kos ko­mi­sa­ro Ol­li Reh­no at­ sto­vas Ama­deu Al­ta­fa­jas-Tar­dio. BNS inf.

Dan­gų rai­žan­tys nai­kin­tu­vai, Mask­ vos gat­vė­mis rie­ dan­tys šar­vuo­ čiai, tan­kai, sunk­ ve­ži­miai su ra­ke­ to­mis ir iš­kil­min­gai žy­giuo­jan­tys Ru­si­ jos ka­riai. Ru­si­ja per­ ga­lę Ant­ra­ja­me pa­ sau­li­nia­me ka­re pa­ mi­nė­jo tra­di­ciš­kai de­monst­ruo­da­ma rau­me­nis. „„Kal­ba: per Per­ga­lės die­nos mi­nė­ji­mą V.Pu­ti­nas pa­reiš­kė, kad rei­kia

gerb­ti vi­sų ša­lių su­ve­re­nu­mą. 

Per­ga­lės die­ną – nau­ji pro­tes­tai Ka­ri­nis pa­ra­das

Mi­nė­ji­me, kaip ir kas­met, da­ly­va­ vo aukš­čiau­si ša­lies va­do­vai, ka­ri­ nin­kai, ka­ro ve­te­ra­nai, taip pat pa­ pras­ti mask­vie­čiai, ku­riems bent sy­kį per me­tus ten­ka ga­li­my­bė pa­ spok­so­ti į ka­riuo­me­nės tech­ni­ką. Pa­žiū­rė­ti bu­vo į ką. Mask­vos gat­vė­mis va­žia­vo ne tik tan­kai, šar­vuo­čiai ar sunk­ve­ži­miai, bet ir tarp­že­my­ni­nės ba­lis­ti­nės ra­ke­tos „To­pol-M“, ba­lis­ti­nės ra­ke­tos „Is­ kan­der-M“, taip pat prieš­lėk­tu­vi­ nės sis­te­mos S-400. Šią sa­vai­tę tai jau ant­ras di­de­lis ren­gi­nys Ru­si­jo­je. Pir­ma­die­nį nau­ juo­ju ša­lies va­do­vu bu­vo pri­saik­ din­tas Vla­di­mi­ras Pu­ti­nas. Jis su Dmit­ri­ju­mi Med­ve­de­vu, ku­ris nuo ant­ra­die­nio va­do­vau­ja Ru­si­jos vy­riau­sy­bei, iš­kil­mes ste­ bė­jo iš spe­cia­lios tri­bū­nos. Pro juos žy­gia­vo 14 tūkst. Ru­si­jos ka­rių. Pa­ra­das pra­si­dė­jo nuo gy­ny­ bos mi­nist­ro Ana­to­li­jaus Ser­diu­ko­ vo at­lik­tos iš­ri­kiuo­tų da­li­nių ap­žiū­ ros, Rau­do­no­jo­je aikš­tė­je skam­bant ka­ri­nio or­kest­ro mar­šams. Dar­bo ne­trū­ko Ru­si­jos avia­ci­ jai, nes tre­čia­die­nio ry­tą Mask­vo­ je li­jo, to­dėl te­ko sklai­dy­ti de­be­sis. To­kia pro­ce­dū­ra ne­re­tai at­lie­ka­ ma prieš svar­bius ren­gi­nius Ru­si­ jos sos­ti­nė­je.

kad bū­tų lai­ko­ma­si tarp­tau­ti­nių nor­mų ir kiek­vie­nos ša­lies su­ve­ re­nu­mo. „Šian­dien no­riu pa­brėž­ti: griež­ tas tarp­tau­ti­nių nor­mų lai­ky­ma­sis, pa­gar­ba vals­ty­bių su­ve­re­nu­mui ir kiek­vie­nos ša­lies sa­va­ran­kiš­kas pa­si­rin­ki­mas – vie­na iš be­są­ly­giš­ kų ga­ran­ti­jų, kad nie­ka­da ne­pa­si­ kar­to­tų praė­ju­sio ka­ro tra­ge­di­ja“, – pa­brė­žė kal­bo­je V.Pu­ti­nas.

Jie ėmė tie­siog stum­ dy­ti ir tal­žy­ti žmo­ nes, ta­da su­ki­šo juos į po­li­ci­jos au­to­bu­sus.

„Prieš 67 me­tus bu­vo su­triuš­kin­ tas na­ciz­mas – bai­si ir ci­niš­ka jė­ ga, o mes ne­tu­ri­me tei­sės už­mirš­ ti, kaip ji at­si­ra­do, stip­rė­jo ir įžū­lė­jo vi­so pa­sau­lio aki­vaiz­do­je“, – pri­dū­ rė jis ir pa­brė­žė, kad ag­re­sy­vūs na­ cių ke­ti­ni­mai lai­ku ne­su­lau­kė ko­ lek­ty­vi­nio pa­si­prie­ši­ni­mo. „Ša­lių at­ski­ru­mas, jų tar­pu­sa­vio įta­ri­mai ir ideo­lo­gi­nė prieš­prie­ša ne­lei­do iš­veng­ti Ant­ro­jo pa­sau­li­ nio ka­ro. Žmo­ni­jai te­ko už tai su­ mo­kė­ti neaps­kai­čiuo­ja­mą kai­ną“, – sa­kė jis.

V.Pu­ti­no žo­dis „„Kri­zė: ar grai­kai ke­ti­na rem­ti ie­tis su tarp­tau­ti­niais kre­di­to­riais? 

„Reu­ters“ nuo­tr.

V.Pu­ti­nas kal­bo­je sa­kė, kad pa­ sau­lis ne­tu­rė­tų pa­mirš­ti, kaip iš­ ki­lo fa­šiz­mas, taip pat už­tik­rin­ti,

Vaikė aktyvistus

Mi­nė­ji­mas neap­siė­jo be pro­tes­tų. Mask­vos po­li­ci­ja su­lai­kė 20 žmo­

„Scan­pix“ nuo­tr.

nių, tarp jų du opo­zi­ci­jos ly­de­rius, ku­rie su­ren­gė tai­kų pro­tes­tą ne­to­ li Krem­liaus. „Jie ėmė tie­siog stum­dy­ti ir tal­ žy­ti žmo­nes, ta­da su­ki­šo juos į po­ li­ci­jos au­to­bu­sus“, – pa­sa­ko­jo 40 me­tų Aliak­sand­ras Del­fi­no­vas. Tarp su­lai­ky­tų­jų bu­vo ži­no­mas Ru­si­jos opo­zi­ci­jos vei­kė­jas Alek­ se­jus Na­val­nas, taip pat pra­neš­ta, kad suim­ta te­le­vi­zi­jos lai­dų ve­dė­ ja Kse­nija Sob­čiak. Pa­rei­gū­nai ar­gu­men­ta­vo, kad mi­tin­gas, ku­rį su­ren­gė ak­ty­vis­tai, bu­vo ne­sank­cio­nuo­tas. A.Na­val­no ad­vo­ka­tas Ni­ko­la­jus Po­lo­zo­vas ra­di­jui „Echo Mosk­vy“ sa­kė, kad jo klien­tui pa­reikš­ti kal­ ti­ni­mai dėl pa­si­prie­ši­ni­mo po­li­ci­ jai, o už šį nu­si­žen­gi­mą gre­sia iki 15 pa­rų areš­to. Cha­riz­ma­tiš­kas tei­si­nin­kas ta­ po vie­nu svar­biau­sių su val­džia ko­vo­jan­čių ak­ty­vis­tų. A.Na­val­ nas bu­vo su­lai­ky­tas ir po va­di­na­ mo­jo mi­li­jo­nų mar­šo per V.Pu­ti­no inau­gu­ra­ci­jos ce­re­mo­ni­ją pir­ma­ die­nį, ku­ris bai­gė­si su­si­rė­mi­mais su po­li­ci­ja. Su juo bu­vo su­lai­ky­tas Ser­ge­jus Udalt­so­vas. Nuo sa­vai­tės pra­džios po­li­ci­jos nuo­va­do­je iš vi­so ap­si­lan­ kė 750 ak­ty­vis­tų. Dau­ge­lis V.Pu­ti­no kri­ti­kų pa­brė­ žia, kad jo per­ga­lė rin­ki­muo­se bu­ vo ne­tei­sė­ta. Taip pat jie sa­ko, kad D.Med­ve­de­vo pa­sky­ri­mas prem­je­ ru – ne­de­mok­ra­tiš­kas. BNS, „RIA No­vos­ty“, BBC inf.


13

KetvirtADIENIS, gegužės 10, 2012

menas ir pramogos

Fes­ti­va­lis už­ka­riaus nau­jas erd­ves ri­ka Strio­gaitė „Pa­žais­lio mu­zi­kos En­ e.striogaite@diena.lt fes­ti­va­lis – tar­si mu­ di­ciš­kai Pa­žais­lio vie­nuo­ly­ne zi­ki­nis rūmas, ku­rio Tra­ pirmą va­sa­ros sek­ma­dienį šįmet XVII mu­zi­ki­nio fes­ti­va­lio pra­ menės bus ati­da­ry­ jau de­da­ma­ja­me kon­cer­te gros Lie­tu­ tos jau bir­že­lio 3 d.“, vos vals­ty­bi­nis sim­fo­ni­nis or­kest­ ras (me­no va­do­vas ir vyr. di­ri­gen­tas – pri­sta­ty­da­mas tra­ Gin­ta­ras Rin­ke­vi­čius), ja­me taip pat da­ly­vaus Kau­no vals­ty­bi­nis di­cinį va­sa­ros ren­ cho­ras, so­lis­tai Li­li­ja Gu­bai­du­li­na, Ie­va Prud­ni­ko­vaitė, Vai­das Vyš­ ginį sakė jo me­no niaus­kas, Liu­das Mi­ka­laus­kas. va­do­vas Pet­ras Bin­ Jus­ti­nas Krėpšta: ge­lis. Šių­me­čia­me Fes­ti­va­ly­je do­mi­nuos fes­ti­va­ly­je bus su­ Mai­ro­niui skir­ti reng­ti 37 kon­cer­ ren­gi­niai. tai, iš jų 13 – ne­mo­ ka­mi, kon­cer­tuos Visą va­sarą be­si­tęsian­čio­je kla­ at­likė­jai iš 10-ies pa­ si­kinės mu­zi­kos šventė­je iš­gir­si­me sau­lio ša­lių. du ka­me­ri­nius or­kest­rus – VDU

Mu­zi­kos aka­de­mi­jos ka­me­rinį or­ kestrą „Avan­ti“ ir Lie­tu­vos ka­me­ rinį or­kestrą. Fes­ti­va­ly­je da­ly­vaus pen­ki cho­rai – Kau­no vals­ty­bi­nis cho­ras, Fi­la­del­fi­jos ber­niukų cho­ ras (JAV), Kel­no cho­ras (Vo­kie­ti­ja), Niurn­ber­go fil­har­mo­ni­jos cho­ras (Vo­kie­ti­ja) ir Kau­no ber­niukų cho­ ras „Var­pe­lis“.

Prie XVII fes­ti­va­lio di­ri­gen­ to pul­to stos aš­tuo­ni di­ri­gen­tai – G.Rin­ke­vi­čius, Mar­ty­nas Staš­kus, Juo­zas Do­mar­kas, P.Bin­ge­lis, Mo­ des­tas Pitrė­nas, Jeff­rey R.Smit­has (JAV), Ger­har­das Ril­lin­gas (Vo­kie­ ti­ja), Ju­ri­jus Se­ro­vas (Ru­si­ja). Iš­gir­si­me du kvar­te­tus – Kau­no sty­gi­nių kvar­tetą, Vals­ty­binį Vil­ niaus kvar­tetą, pen­kis an­samb­ lius – an­samblį „Al­la Tre“, cho­ rą ir kon­sortą „Bre­vis“, Veng­ri­jos vals­ty­binį folk­lo­ro an­samblį, „In­ ter­na­tio­nal brass quin­tet“, „Lushband“, da­ly­vaus apie 100 so­listų (so­lis­tai, ak­to­riai ir šokė­jai). „Ge­ros mu­zi­kos bus įvai­riam sko­ niui, – fes­ti­va­lio pro­gramą pri­statė koor­di­na­to­rius Jus­ti­nas Krėpšta ir pri­minė, kad tra­di­ciš­kai fes­ti­va­ly­ je bus pa­ro­dy­tas spek­tak­lis is­to­ri­ ne te­ma prie Kau­no pi­lies. Ka­dan­gi šiais me­tais mi­ni­me Mai­ro­nio 150 metų gi­mi­mo ju­bi­liejų, re­ži­sie­ rius Vy­tau­tas Rum­šas sta­tys Mai­ ro­nio dramą „Di­dy­sis Vy­tau­tas – ka­ra­lius“.“ „Apsk­ri­tai fes­ti­va­ly­je do­mi­nuos Mai­ro­niui skir­ti ren­gi­niai, – kalbė­ jo J.Krėpšta. – Jau bir­želį skambės trys kon­cer­tai, kur su Kau­no vals­ ty­bi­niu cho­ru ir su ak­to­riu­mi Ri­ man­tu Bag­dze­vi­čiu­mi bus pa­ruoš­ ta spe­cia­li pro­gra­ma. Bir­že­lio 28 d. Ar­ki­ka­ted­ro­je ba­zi­li­ko­je su Lie­tu­ vos ka­me­ri­niu or­kest­ru ir Kau­no

„„Sie­la: il­ga­me­čiai fes­ti­va­lio kūrėjai (iš kairės) P.Bin­ge­lis, Kau­no mies­to

sim­fo­ni­nio or­kest­ro va­do­vas Al­gi­man­tas Trei­kaus­kas, J.Krėpšta.vals­ty­bi­niu cho­ru bus pa­minė­tos Mai­ro­nio mir­ties me­tinės, pa­ro­ dy­ta minė­ta Mai­ro­nio dra­ma prie Kau­no pi­lies, o rugpjū­čio 15 d. vyks bend­ras ren­gi­nys su ka­zi­mie­rietė­ mis – Pa­žais­lio at­lai­dai, ku­riuo­se taip pat vy­raus Mai­ro­nio te­ma.“ Pa­žais­lio mu­zi­kos fes­ti­va­lio vie­ na pa­grin­di­nių idėjų – ke­liau­ti ir nu­vež­ti aukš­to ly­gio kon­certų į ma­žes­nius Lie­tu­vos mies­te­lius.

Eval­do But­ke­vi­čiaus nuo­tr.

„Šiais me­tais vie­nas ge­riau­ sių kon­certų vyks Tau­ragės kultū­ ros rūmuo­se. Ten kon­cer­tuos ka­ me­ri­nis or­kest­ras su smui­ki­nin­ku Ser­ge­ju­mi Kry­lo­vu (Ita­li­ja) ir al­ti­ nin­ku Ma­xi­mu Ry­sa­no­vu (Did­žio­ ji Bri­ta­ni­ja). O, tar­kim, Rum­šiš­kių mu­zie­jaus baž­ny­čio­je kon­cer­tuos „Gram­my“ ap­do­va­no­tas Ka­li­for­ ni­jos ber­niukų cho­ras“, – pa­sa­ko­ jo J.Krėpšta.


14

ketvirtADIENIS, gegužės 10, 2012

menas ir pramogos „Vilniaus diena“ rekomenduoja

Kur? Ki­no teat­re „Mul­ti­ki­no“, Ozo g. 18. Ka­da? Šian­dien 21 val. Kiek? 25–45 li­tai.

Kur? Na­cio­na­li­nė­je dai­lės ga­le­ri­jo­je, Kons­ti­tu­ci­jos pr. 22. Ka­da? Šian­dien 18 val. Kiek? Ne­mo­ka­mai.

Kur? Šv. Kot­r y­nos baž­ny­čio­je, Vil­niaus g. 30. Ka­da? Ge­gu­žės 11 d. 19 val. Kiek? 22–52 li­tai.

P.Do­min­go – tie­sio­giai

J.Me­ko fil­mas

Kon­cer­tas „Me­tų švy­tu­rys“

Vie­nas žy­miau­sių vi­sų lai­kų pa­sau­lio te­no­rų Pláci­do Do­min­go pa­si­ro­dys Mad­ri­do ka­ra­liš­ka­ja­me teat­re. Jis at­liks pa­grin­di­nį vaid­ me­nį ope­ro­je „Si­ra­no de Ber­že­ra­kas“, už ku­rį ope­ros le­gen­da įver­ tin­tas net 12 „Gram­my“ ap­do­va­no­ji­mų. Ši nuo­sta­bi ope­ra tie­sio­giai bus trans­liuo­ja­ma ir Vil­niu­je.

Vil­niu­je vyks Jo­no Me­ko fil­mo „Ar bu­vo ka­ras“ per­žiū­ra. Fil­mas su­ kur­tas 2002 m. Lie­tu­vos kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos už­sa­ky­mu ir ar­chy­ vų len­ty­no­se sau­go­tas apie pen­ke­rius me­tus. J.Me­kui su­si­do­mė­ jus, koks jo kū­ri­nio li­ki­mas, fil­mas bu­vo at­ras­tas ir pra­dė­tas ro­dy­ ti įvai­riuo­se ki­no fes­ti­va­liuo­se.

Žy­mi Lie­tu­vos ope­ros so­lis­tė Si­gu­tė Sto­ny­tė (sop­ra­nas), pri­pa­ži­ ni­mą pel­nęs pia­nis­tas Jur­gis Kar­na­vi­čius ir vi­suo­met kon­cer­tų sa­lė­se lau­kia­mas Šv. Kris­to­fo­ro ka­me­ri­nis or­kest­ras, va­do­vau­ja­ mas cha­riz­ma­tiš­ko­jo di­ri­gen­to Do­na­to Kat­kaus, kvie­čia į kon­cer­ tą „Me­tų švy­tu­rys“.

Kur? Na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je, Auš­ros Var­tų g. 5. Ka­da? Ge­gu­žės 15 d. 19 val. Kiek? 20–30 li­tų.

Kur? „Ra­ga­niu­kės teat­re“, S.Sta­ne­vi­čiaus g. 24. Ka­da? Ge­gu­žės 13 d. 12 val. Kiek? 20 li­tų.

Kur? Res­to­ra­ne „Gran­tas“, Lais­vės pr. 125. Ka­da? Šian­dien 20 val. Kiek? 18 li­tų.

Kur? Ga­le­ri­jo­je „Ar­ka“, Auš­ros Var­tų g. 7. Ka­da? Iki ge­gu­žės 27 d. Kiek? Ne­mo­ka­mai.

„Sug­rį­ži­muo­se“ – V.Bar­kaus­kas

Apie tė­vų ir vai­kų san­ty­kius

Mu­zi­ki­niai dia­lo­gai

Pro rak­to sky­lu­tę

Tarp­tau­ti­nį mu­zi­kos fes­ti­va­lį „Sug­rį­ži­mai“ už­ baigs var­go­nų vir­tuo­zas iš JAV Vir­gi­ni­jus Bar­ kaus­kas. Jo sce­nos par­tne­riais bus ope­ros so­ lis­tas Liu­das Nor­vai­šas ir obo­ji­nin­kas Ro­ber­tas Bei­na­ris.

Spek­tak­lis „Ma­til­da“ – tai pa­sa­ko­ji­mas apie ne­ pap­ras­tai pro­tin­gą ir jaut­rią mer­gai­tę, apie tė­ vų ir vai­kų san­ty­kius, ne­su­si­kal­bė­ji­mą šei­mo­je, mo­ky­to­jų pa­rei­gas ir vai­kų tei­ses. Vai­kai čia at­ pa­žins sa­ve ir ki­tus.

Du žmo­nės, du po­žiū­riai, du bal­sai. Skir­tin­gos is­ to­ri­jos dai­nų teks­tuo­se, api­pin­tos grau­džiais gi­ta­ ros akor­dais ir švel­niais flei­tos gar­sais. Prie ak­to­ riaus Ole­go Dit­kovs­kio pui­kiai de­ra mo­te­riš­kas Ne­dos vo­ka­las.

Vil­niu­je šią sa­vai­tę ati­da­ry­ta tri­jų dai­li­nin­kų pa­ ro­da „Pro rak­to sky­lu­tę“. Pa­ro­do­je da­ly­vau­ja me­ ni­nin­kai Kris­ti­na Nor­vi­lai­tė (gra­fi­ka), Edi­ta Su­ choc­ky­tė (gra­fi­ka), Mar­ty­nas Gau­bas (ta­py­ba, skulp­tū­ra).

tv programa

LTV

6.00 Labas rytas. 9.00 „Komisaras Reksas“ (N-7) (k). 10.00 „Giminės. Po dvidešimties metų“ (9) (k). 11.00 „Forumas“. Tiesioginė Lietuvos radijo laida. 12.00 Kultūrų kryžkelė. Menora. 12.15 Algimanto Raudonikio koncertas „Kur balti keliai“. Dalyvauja pučiamųjų orkestras „Trimitas“ ir kiti (k). 14.30 Žingsnis po žingsnio (k). 14.50 Žinios. 15.10 „Komisaras Reksas“ (N-7). 16.00 „Meilės skonis“. 17.05 „Senis“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.35 Sportas. 18.40 Orai. 18.45 Nacionalinė paieškų tarnyba. 19.20 „Giminės. Po dvidešimties metų“. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 20.55 Verslas. 21.00 Kultūra. 21.05 Sportas. 21.10 Orai 21.15, 22.15 Mūsų dienos – kaip šventė. 22.10 Loterija „Perlas“. 22.45 Kelias į UEFA EURO 2012. 23.15 Vakaro žinios. 23.20 Sportas. 23.25 Orai. 23.30 „Senis“ (N-7) (k).

LTV 22.45 val.

LNK

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“. 6.50 „Tomas ir Džeris“ (k). 7.20 „Kung Fu Panda“ (k). 7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7) (k). 8.50 24 valandos (N-7). 9.45 Žvaigždžių duetai 6. Lemiama kova (k). 12.40 Karamelinės naujienos (N-7) (k). 13.10 „Nickelodeon“ valanda. „Nugalėtoja“ (4). 13.40 „Kung Fu Panda“. 14.10 „Vaikų „Warner Bros.“ „Tomas ir Džeris“. 14.40 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 15.40 „Langai III“ (N-7). 16.40 24 valandos (N-7). 17.40 Būk mano meile! (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.14, 22.19 Sportas. Orai. 19.19 Valanda su Rūta. 21.00 KK2 (N-7). 21.30 Dviračio šou. 22.00 Žinios. Verslas. 22.25 Kriminalinė Lietuva (N-7). 22.35 „Mentalistas“ (N-7). 23.35 „Slapti reikalai“ (5) (N-7). 0.30 „Specialioji Los Andželo policija“ (5) (N-7). 1.25 Sveikatos ABC (k).

TV3 6.40 6.55 7.25 7.55

Teleparduotuvė. „Kempiniukas Plačiakelnis“. „Simpsonai“. „Buvusieji“ (4).

LNK 22.35 val.

8.55 „Meilės sūkuryje“. 10.00 „Moterys meluoja geriau“. 11.00 Šok ir lieknėk 2012. 13.40 „Būrys“. 14.10 „Ragai ir kanopos sugrįžta“. 14.40 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 15.10 „Simpsonai“. 15.40 „Likimo galia“. 16.40 „Meilės triumfas“. 17.40 Ką manai? 18.35 Susitikime virtuvėje. 18.45 TV3 žinios. 19.00 TV3 sportas. 19.05 TV3 orai. 19.10 „Naisių vasara“. 19.40 Paskutinė instancija. 20.30 Žvaigždė policininkas. 21.00 „Vyno kelias“. 21.35 TV3 vakaro žinios. 21.50 TV3 sportas. 21.55 TV3 orai. 22.00 „Gyvenimas“. 23.00 „Nokautas“ (4). 0.00 „Liudininkai“ (7, 8). 1.55 „Įstatymas ir tvarka. Nusikalstami kėslai“ (8).

BTV

6.30 Televitrina. 7.00 Žinios (k). 7.25 Duok „labas“. 8.00 „Užkalnio 5“ (k). 9.00 Lietuvos žinių tyrimas (N-7) (k). 10.00 „Margoša: moterimi negimstama“. 11.00 „Be namų negerai: naujas gyvenimas“.

TV3 17.40 val.

11.30 „Mentai“ (N-7) (k). 12.30 „Ekstrasensai prieš nusikaltėlius“ (N-7) (k). 13.30 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 14.30 „Pragaro virtuvė“ (N-7). 15.30 „Amerikos talentai“. 16.30 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 17.30 „Tylos riba“ (N-7) (k). 18.00 Žinios. Sportas. Orai. 18.25 „Liejyklos gatvė“ (N-7). 19.25 „Zaicevas + 1“ (N-7). 19.50 Nacionalinė loterija „10 milijonų“. 20.00 Žinios. Verslas. Sportas. Orai. 20.25 „Sąmokslo teorija“. Tiesioginė diskusijų laida. 21.25 Komedija „Matadoras“ (JAV, Vokietija, Airija, 2005 m.) (N-14). 23.25 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 0.30 „Brydės“. Istorinė publicistinė laida (k). 1.30 „Bamba“. Interaktyvus šou suaugusiesiems (S).

Lietuvos ryto TV 6.14, 13.00 TV parduotuvė. 6.30 Ryto reporteris. 7.55, 14.30, 23.05 Negaliu tylėti. 8.55 „Merdoko paslaptys“ (N-7). 10.00, 18.20, 22.30 Super L.T. 10.35 Teritorija. 11.05 Idėjos namams. 12.00 Lietuvos diena. 13.30 Šeimų dvikova – „Akropolio“ turnyras. 15.30 „Padūkėlis Eliotas“. 15.45, 16.10, 1.00 Dok. f. „Kruvinoji italų mafija“ (N-7). 16.00, 17.00, 18.00 Žinios. Orai.

BTV 19.25 val.

17.20, 21.55 Lietuva tiesiogiai. 18.55 LKL čempionato antrosios finalo rungtynės. Vilniaus „Lietuvos rytas”– Kauno „Žalgiris”. Per pertrauką – Žinios. 21.00, 0.05 Reporteris. 21.52, 0.57 Orai.

SPORT1

8.45 Televitrina. 9.45, 18.35, 21.15, 23.00 Žinios +. 10.00 Ispanijos ACB krepšinio lyga. „Barcelona Regal“–Madrido „Real“. 11.45 Lietuvos krepšinio lyga. 3-iosios mažojo finalo rungtynės. Šiaulių „Šiauliai“–Prienų „Rūdupis“. 13.30 Sportas LT. Europos šaudymo čempionatas. 14.30, 21.30 Adrenalinas. 15.00 Automoto. 15.30 Lietuvos krepšinio lyga. 2-osios mažojo finalo rungtynės. Prienų „Rūdupis“–Šiaulių „Šiauliai“. 17.15 Didžiosios Britanijos žiedinės lenktynės „Porsche Carrera Cup“ (Thruxton). 18.25 Sporto metraštis. 18.50 Lietuvos krepšinio lyga. 2-osios finalo rungtynės. Vilniaus „Lietuvos rytas“–Kauno „Žalgiris“. Tiesioginė transliacija . 22.00 Didžiosios Britanijos žiedinės lenktynės „AirAsia Renault Clio Cup“ (Thruxton). 22.35 Olimpinės žaidynės. 22.50 Sporto metraštis. 23.15 Sportas LT. XXVI A.Mikėno memorialo sportinio ėjimo varžybos.

lietuvos ryto tv 18.55 val.


15

KetvirtADIENIS, gegužės 10, 2012

skelbimai

Tel. 261 3653, 261 3655 skelbimai@vilniausdiena.lt

Kon­cer­to vėl ne­bus Dėl britų grupės vo­ka­lis­to Dun­ ca­no Camp­bel­lo svei­ka­tos sutri­ kimų at­šau­kia­mi UB40 kon­cer­ tai Lie­tu­vo­je. Ge­gužės 18 d. gru­ pė turė­jo pa­si­ro­dy­ti Pa­nevė­žio „Ci­do“ are­no­je, o ge­gužės 19 d. – Vil­niaus „Sie­mens“ are­no­je.

bininkai. Naudojame savo medžiagas. Tel. 8 640 25 072.

siūlo darbą

951600

UAB „Gaisrė“ priims į darbą tolimųjų reisų vairuotojus vežti krovinius cisternomis (ADR pažymėjimas – privalumas). Reikalinga CE kategorija. Kreiptis tel. (8 5) 260 2310, Vilnius. www.gaisre.lt. 946587

prekyba

SKUBIAI IR NEMOKAMAI IŠVEŽA nenaudojamą buitinę techniką – šaldytuvus, skalbykles, virykles, kompiuterinę techniką ir kitus elektronikos prietaisus. Tel. 8 641 99 000, www.kaunakiemis.lt. 951177

Konditerijos įmonė ieško prekybos agentoprekių platintojo, turinčio B kategorijos vairuotojo pažymėjimą, darbo patirties. Tel. 8 698 36 719. 950812

Pi­ni­gai už bi­lie­tus į šiuos kon­ cer­tus žiū­ro­vams bus pra­dėti grąžin­ti nuo ge­gužės 14 d., pir­ ma­die­nio. Dar va­sa­rio pra­džio­je UB40 vo­ka­lis­tas su­si­laužė šon­kau­lius ir grupė su­stabdė sa­vo gast­ro­les. Tuo­met iš va­sa­rio vi­du­rio į ge­ gužę bu­vo per­kel­ti grupės kon­ cer­tai Lie­tu­vo­je. Ge­gužės vi­du­ ry­je turėję vyk­ti UB40 kon­cer­tai bu­vo pir­mi at­nau­jin­to grupės tu­ro tvar­ka­raš­ty­je.

Technikos remonto

paslaugos

Kelionių Lietuva–Anglija. Keleivių, siuntų pervežimas. Siuntas pristatome į vietą. Tel. 8 676 83 593. 950627

Kitos

statybos ir remonto Sienų, grindų apšiltinimas į oro tarpus. Ekovata, termoputa, polistireno granulėmis. 1 kv. m – nuo 7 Lt. Konsultuojame, dirbame visoje Lietuvoje. Tel. 8 689 68 528. 947051

Už prieinamą kainą – profesionalus ir kokybiškas laiptinių remontas. Dirba patyrę dar-

NAUJIENA LIETUVOJE. www.tyruma.lt.

952698

Įvairūs

mo skg. 2-26, Grigiškės, Vilniaus m., nuosavybės teise priklausančio Valentinai Klebinskajai, antrąsias varžytynes. Varžytynės vyks 2012 06 12 14.30 val. Konstitucijos pr. 15/574 C korpusas, Vilniuje. Pradinė parduodamo turto kaina 15360 Lt. Varžytynių dalyvio įmoką – 1536 Lt įnešti į Dariaus Stakeliūno sąskaitą Nr. LT957044060000469129, AB SEB bankas. Parduodamas turtas yra areštuotas. Norintieji apžiūrėti turtą turi kreiptis į antstolį. Suinteresuoti asmenys, turintys teises į parduodamą turtą, iki varžytynių turi pateikti antstoliui savo teises patvirtinančius dokumentus. Informacija tel. (8 5) 274 2742. 955759

Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM Vilniaus miesto skyriaus vedėjo 2012 04 11 įsakymu Nr. 49Vį-(14.49.2.)-970 yra patvirtintas žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/ 0007:5863), esančio SB „Geologas“, Smėlynės Sodų 1-oji g.10, Vilniuje, formavimo ir pertvarkymo projektas. Tel. 8 698 09 970, e. paštas geo5311@gmail.com. 956463

Kita Antstolis Darius Stakeliūnas skelbia 1 k. buto, bendras plotas 17,37 kv. m, esančio Jauni-

PRANEŠIMAS. Nacionalinės žemės tarnybos Vilniaus rajono skyriaus 2012 05 04 įsakymu Nr. 48VĮ-(14.48.2.)-2254 patvirtintas

žemės sklypo Nr. 4110/0500:0196, esančio Bieliūnų k., Zujūnų sen., Vilniaus r., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Planavimo organizatorius – Česlava Juškevič; rengėjas – UAB „Baltijos matavimų organizacija“. 956121

PRANEŠIMAS. Nacionalinės žemės tarnybos Vilniaus rajono skyriaus 2012 05 04 įsakymu Nr. 48VĮ-(14.48.2.)-2261 patvirtintas žemės sklypo Nr. 4154/1900:0410, esančio Naujųjų Piktakonių k., Marijampolio sen., Vilniaus r., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Planavimo organizatorius – Francas Chadkevičius; rengėjas – UAB „Baltijos matavimų organizacija“. 956136

PRANEŠIMAS. Nacionalinės žemės tarnybos Vilniaus rajono skyriaus 2012 05 04 įsakymu Nr. 48VĮ-(14.48.2.)-2264 patvirtintas žemės sklypo Nr. 4162/0200:1105, esančio Pakalniškių k., Nemėžio sen., Vilniaus r., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Planavimo organizatorius – Edvard Kupcevič; rengėjas UAB „Baltijos matavimų organizacija“. 956124

Karščiausi Kelionių pasiūlymai Kelionių organizatorius A.Vienuolio g. 6, LT–01104 Vilnius Tel. (8 5) 231 3314. Faks. (8 5) 262 9120 vilnius@vilnius.krantas.lt, www.krantas.lt

Ju­ras Vėželis:

Ma­tyt, šios grupės kon­cer­tams Lie­tu­vo­je įvyk­ti tie­siog ne­lem­ta. „Va­kar iš grupės agentų ga­vo­ me in­for­ma­ci­jos, kad grupės vo­ ka­lis­tas vis dar ne­si­jau­čia ge­rai, nors svars­ty­da­mi nau­jas grupės kon­certų Lie­tu­vo­je da­tas bu­vo­ me pa­ti­kin­ti, kad iki ge­gužės vi­ du­rio D.Camp­bel­las vi­siš­kai pa­ sveiks. Ta­čiau, pa­sak jų, lūžiai gi­jo ne taip, kaip bu­vo tikė­ta­si, at­si­ra­do komp­li­ka­cijų. Ma­tyt, šios grupės kon­cer­tams įvyk­ti Lie­tu­vo­je tie­siog ne­lem­ta. Tiek UB40, tiek sa­vo var­du la­bai ap­ gai­les­tau­ja­me ir at­si­pra­šo­me kon­certų Pa­nevė­žy­je ir Vil­niu­ je lau­ku­sių grupės gerbėjų“, – sakė kon­certą or­ga­ni­za­vu­sios bend­rovės „SE­VEN Li­ve“ va­ do­vas Ju­ras Vėže­lis. Bi­lie­tus į UB40 kon­cer­tus Pa­ nevė­žy­je ir Vil­niu­je įsi­giję žiū­ ro­vai galės juos grąžin­ti ir vi­ sus pi­ni­gus at­gau­ti nuo ge­gužės 14 d. Bi­lie­tai, ku­rie bu­vo pirk­ ti in­ter­ne­tu, tu­ri būti grąži­na­ mi in­ter­ne­tu, ad­re­su ti­ke­ta.lt. Bi­lie­tus „Ti­ke­tos“ ka­so­se įsi­giję žiū­ro­vai turės juos grąžin­ti į tą pa­čią kasą, ku­rio­je juos pir­ko. „Už­tik­ri­na­me, kad pi­ni­gus grąžin­si­me kiek­vie­nam bi­lietą įsi­gi­ju­siam žiū­ro­vui. Dėl šios prie­žas­ties ne­sa­me nu­matę ga­lu­ tinės da­tos, iki ku­rios bus grąži­ na­mi bi­lie­tai. Bi­lietų grąži­ni­mas vyks tol, kol vi­si pirkė­jai at­gaus sa­vo pi­ni­gus“, – ti­ki­no J.Vėže­lis. VD inf.

KRUIZAI PO VIDURŽEMIO JŪRĄ! Neužmirštamos ir įspūdingos atostogos

Graikijos salos–Kroatija 5 naktų kruizo kaina nuo 1871 Lt asm.

Savona–Ibiza–Barselona–Marselis 4 naktų kruizo kaina nuo 990 Lt asm.

Kruizas po Norvegijos fiordus 7 naktų kruizo kaina nuo 2165 Lt asm.

Italija–Ispanija–Prancūzija 5 naktų kruizo kaina nuo 1198 Lt asm.

Kaina pateikta iš išvykimo uosto. Daugiau kruizų pasiūlymų www.krantas.lt

Kelionių organizatorius

KELIONĖS AUTOBUSU Tulpių žydėjimo šventė Burbiškyje, Šiauliai, Kryžių kalnas (05.12.) Kaina – 75 Lt Tulpių žydėjimo šventė Burbiškyje, 3 autentiški Lietuvos dvarai (05.12.) Kaina – 80 Lt Alyvų žydėjimo šventė Duobelėje, Latvijoje (05.26.) – kaina 95 Lt Muziejų naktis Varšuvoje (05.19/20) Kaina – 175 Lt Šiaurės Italija (poilsinė – pažintinė) nuo 1290 Lt Kroatija nuo 990 Lt Praha-Viena-Budapeštas nuo 619 Lt IŠ VARŠUVOS (poilsinės) Egiptas, Hurgada – nuo 935 Lt Bulgarija – nuo 850 Lt Šri Lanka – nuo 3500 Lt Kreta – nuo 1170 Lt Tunisas – nuo 770 Lt IŠ VARŠUVOS (pažintinės – poilsinės) Kruizas Nilu – nuo 2038 Lt Izraelis–Jordanija–Egiptas – nuo 2423 Lt Marokas – nuo 2634 Lt Kuba – nuo 5853 Lt IŠ RYGOS: Tailandas (pažintinė, poilsinė) – nuo 5218 Lt IŠ VILNIAUS: Egiptas, Hurgada – nuo 1039 Lt Ispanija, Maljorka – nuo 1652 Lt Turkija, Antalija – nuo 1342 Lt

e j u v lni Vi

S SA R KU N o oK t fo

as

„„Ne­s i­s e­k a: UB40 kon­cer­t ai

Lie­tu­vo­je at­šau­kia­mi jau ant­ rą kartą. Or­ga­ni­za­to­rių nuo­tr.

a r a

Pamėnkalnio g. 5/ K.Griniaus g., Vilnius Tel 8-5 262 7777, mob. 8 616 16 777 info@svite.lt, www.svite.lt, www.lek.lt

AVIABILIETAI* Stambulas nuo 627 Lt Praha – 606 Lt Milanas – 695 Ženeva – 721 Lt Tel Avivas – 881 Lt Pekinas – 1911 Delis – 1719 Lt Tokijas – 1917 Puketas – 2300 San Franciskas – 2413 *kainos į abi puses KELTŲ BILIETAI Ryga–Stokholmas Talinas–Helsinkis Talinas–Stokholmas Ventspilis–Nyneshamnas Klaipėda–Karlshamnas (spec. pasiūlymas) Klaipėda–Kylis (spec. pasiūlymas) Klaipėda–Zasnicas (spec. pasiūlymas) Turku–Alando salos–Stokholmas KRUIZAI Ispanija–Italija–Prancūzija (iš Barselonos, 8 dienos), nuo 1550 Lt Norvegijos fjordai (iš Doverio, 8 dienos), nuo 1880 Lt Ispanija, Italija, Graikija, Kroatija, Juodkalnija (iš Barselonos, 12 dienų), nuo 2690 Lt VIZOS Į Rusiją – nuo 260 Lt Baltarusiją – nuo 85 Lt

Fotografuok vasarėjantį Vilnių ir laimėk ekskursiją bestogiu autobusu draugų kompanijai! Konkursas vyksta portale


Orai

Artimiausiomis dienomis Lietuvoje laikysis gana šilti orai su trumpais lietumis. Šiandien bus 19–24 laipsniai šilumos, vietomis gali truputį palyti. Penktadienį palis daug kur, griaudės perkūnija. Naktį temperatūra sieks 11–15, dieną 15–25 laipsnius šilumos.

Šiandien, gegužės 10 d.

+21

+20

Telšiai

+22

Šiauliai

Klaipėda

+23

Panevėžys

+20

Utena

+22

Tauragė

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (pilnatis) teka Mėnulis leidžiasi

5.21 21.10 15.49 1.22 9.19

131-oji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 235 dienos. Saulė Jaučio ženkle.

+23Kaunas

Pasaulyje Atėnai +28 Berlynas +25 Brazilija +27 Briuselis +23 Dublinas +14 Kairas +30 Keiptaunas +20 Kopenhaga +18

Londonas +18 Madridas +30 Maskva +20 Minskas +21 Niujorkas +19 Oslas +11 Paryžius +25 Pekinas +31

orai vilniuje Šiandien

Marijampolė

Vėjas

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

+17

+23

+19

+12

4

+17

+24

+21

+10

6

penktadienį

šeštadienį

+21

Alytus

2–6 m/s

+13

+8

+5

6

1939 m. gimė estrados dainininkė Nijolė TallatKelpšaitė. 1941 m. gimė Birutė Galdikas, lietuvių kilmės antropologė, gamtosaugininkė, orangutanų tyrinėtoja. 1948 m. gimė estrados dainininkė Janina Miščiukaitė. 1956 m. gimė teatro ir kino aktorius Vytautas Anužis. 1965 m. gimė kanadiečių supermodelis Linda Evangelista.

1960 m. gimė airių grupės „U2“ lyderis Bono (tikrasis vardas Paulas Davidas Hewsonas).

Šią savaitę laimėkite Friedriecho Nietzsche’s knygą „Štai taip Zaratustra kalbėjo“.

Tai vienas žinomiausių ir populiariausių vokiečių filosofo ir poeto Friedricho Nietzsche’s (1844–1900 m.) kūrinių. Senų vertybių perkainojimo, amžino tapsmo ir senų formų kartojimosi, antžmogio – fiziškai tobulo, stiprios valios asmenybės, sugebančios valdyti – temos čia plėtojamos mito, simbolių, aforizmų poetine forma.

neškite į „Vilniaus dienos“ redakciją Labdarių g. 8, Vilnius. Šios savaitės nugalėtoją paskelbsime antradienį, gegužės 15 d. Kryžiažodį parengė „Oho“ redakcija.

1

2

Vardai Antoninas, Bertoldas, Gordijonas, Kernius, Putinas, Viktorina

horoskopai

prizas

Spręskite kryžiažodį nuo pirmadienio iki penktadienio, teisingai užpildykite frazės laukelius ir laimėkite savaitės prizą. Savaitės nugalėtojas bus išrinktas loterijos būdu iš visų teisingai atsakiusių. Teisingus atsakymus galima pateikti iki penktadienio 18 val. 1. Frazę siųskite SMS žinute numeriu 1337. Siųsdami žinutę rašykite: DIENA (tarpas) VD (tarpas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. Pvz.: DIENA VD VILNIUS (žinutės kaina – 1 Lt) arba 2. Iškirpę kryžiažodį su teisingu atsakymu at-

Vilnius

DATOS

Rytas

+9

+23

+22

Praha +25 Ryga +23 Roma +27 Sidnėjus +26 Talinas +19 Tel Avivas +27 Tokijas +21 Varšuva +25

3

4

5

6

7

8

1992 m. Lietuvos trispalvė suplevėsavo aukščiausioje pasaulio viršukalnėje Evereste. Į 8848 m aukštį ją iškėlė keliautojas ir alpinistas Vladas Vitkauskas. 1994 m. inauguruotas Nelsonas Mandela, jis tapo pirmuoju Pietų Afrikos Respublikos juodaodžiu prezidentu. 2006 m. mirė filosofas, visuomenės veikėjas, politikas Rolandas Pavilionis.

Avinas (03 21–04 20). Patyrinėkite savo veiksmus, apmąstykite gyvenimą. Jums bus suprantamos aplinkinių emocijos, bet tai nesuteikia teisės kištis į jų gyvenimą. Venkite neapgalvotų žodžių ir vertinimų. Jautis (04 21–05 20). Esate komunikabilus ir sumanus, lengvai atrandate naujų idėjų. Galbūt teks bendrauti su įtakingu žmogumi. Tačiau iš naujos pažinties ar susitikimo nieko daug nesitikėkite, greičiausiai tai bus tiesiog malonus pokalbis. Dvyniai (05 21–06 21). Norėsite daug kalbėti, nes esate kupinas naujų idėjų. Pasinaudokite šia būsena ir įgyvendinkite neatidėliotinus reikalus. Vėžys (06 22–07 22). Palanki diena užbaigti darbus. Jūsų gera koordinacija ir pasiaukojimas padės įveikti bet kokią užduotį. Esate kupinas energijos ir emocijų, bet nepraraskite savitvardos. Liūtas (07 23–08 23). Galbūt jums bus pasiūlytas darbas. Palanki diena dirbti su kitais žmonėmis. Bet jei būsite pernelyg emocionalus, galite sukelti konfliktą ar įsivelti į bereikšmį ginčą. Mergelė (08 24–09 23). Laikas pasinaudoti savo kūrybingumu, kad įgyvendintumėte savo idėjas. Jūsų gebėjimas reikšti mintis trauks ir žavės aplinkinius. Svarstyklės (09 24–10 23). Ieškosite ko nors neįprasto, kur galėtumėte pritaikyti savo vaizduotę. Bet nesistenkite aprėpti to, kas neaprėpiama, juk nuosaikumas ir analizė dar niekam gyvenime nepadarė gėdos. Skorpionas (10 24–11 22). Bandysite pasinerti į romantiką, mėgausitės savo jausmais ir atvirai reikšite emocijas. Norėsite vykti į gamtą, aplankyti kultūrinį renginį ar pasportuoti. Neignoruokite savo norų. Šaulys (11 23–12 21). Būkite atsargus įgyvendindamas svajones, nes galite nukrypti nuo teisingo kelio. Jūsų norus bus nelengva patenkinti. Bet pasvajoti galima, svarbiausia nesusipainioti, kur svajonės, o kur realybė. Ožiaragis (12 22–01 20). Jaučiate šeimos paramą, o namai atrodo saugiausia vieta. Galite gyventi be nereikalingų dalykų. Palankus laikas pokyčiams asmeninėje erdvėje. Vandenis (01 21–02 19). Žmonės supras jūsų problemas ir palaikys jus. Neužrieskite nosies ir nepamirškite padėti kitiems, juk esate apdovanotas ypatingomis galiomis ir galite būti lyderis. Žuvys (02 20–03 20). Sprendimai darbe gali prieštarauti jūsų jausmams, trukdys norui tobulėti ir ką nors keisti. Teks paprakaituoti norint teisingai pasirinkti – kelias į sėkmę ir asmeninis tobulėjimas. Bet šios paieškos gali tapti labai įdomiu procesu.

2012-05-10 Vilniaus diena  

TODĖL, KAD ESU VILNIETIS etikos sargai bausti šokančius ir dainuojančius seimo narius palieka rinkėjams. Lietuva 5p. v.Putinas Pergalės dien...

2012-05-10 Vilniaus diena  

TODĖL, KAD ESU VILNIETIS etikos sargai bausti šokančius ir dainuojančius seimo narius palieka rinkėjams. Lietuva 5p. v.Putinas Pergalės dien...

Advertisement