Page 1

TODĖL, KAD naujienos ESU VILNIETIS Tikros sostinės

Trečiadienis, gegužės 9 d., 2012 m. Nr. 107 (1306) 

Svars­tant in­ter­pe­lia­ciją R.Ši­ma­šiui – juo­ke­liai apie Bru­no­no nu­žu­dymą. Lietuva 7p.

Nau­jas ty­ri­mas ro­do, kad Lie­tu­va – į veik­los efek­ty­vumą, o ne į ino­va­ci­jas orien­tuo­ta ša­lis. Ekonomika 8p.

diena.lt

Jung­tinės Ame­ri­kos Vals­ti­jos su­žlugdė „Al Qae­dos“ sąmokslą lėktu­ve su­sprog­din­ti bombą. Pasaulis 12p.

Į ka­vinę – tik be vai­ko?

1,30 Lt

Ma­no as­me­ninė si­tua­ci­ ja įro­do, kad grei­čio kont­ rolės ir pre­ven­ci­jos sis­te­ ma Lie­tu­vos ke­liuo­se vei­ kia ge­rai ir skaid­riai. Sei­mo na­rys Ar­vy­das ­ Vid­žiū­nas

5p.

Miestas

3p.

Dėl trin­ke­lių – pas pro­ku­ro­rus

Menas „„At­mos­fe­ra: Vil­niu­je tėvai su vai­kais skund­žia­si ne­turį kur nuei­ti, o ki­ti ka­vi­nių klien­tai – tuo, kad jie vis dėlto atei­na. Simono Švitros nuotr.

Šmaikš­čiai pa­va­din­ta pi­ca su šyp­se­na, išdė­lio­ta iš po­mi­dorų, ke­lios konst­ruk­to­ riaus de­talės, krei­dutės. Tai – ko­ne vi­sos pra­mo­gos, ku­rio­mis Vil­niaus ka­vinė­se ga­ li­ma su­do­min­ti vai­kus. Nie­kam ne­svar­bu, kad nuo­bod­žiau­jan­tys klientų vai­kai truk­do ki­tiems lan­ky­to­jams.

Rūta Gri­go­lytė

r.grigolyte@diena.lt

Po­žiū­ris iš­sis­ki­ria

Sos­tinė­je ka­vi­nių yra dau­gybė – visų sko­niui. Ta­čiau tu­rin­tys vai­ kų, il­gai svarstę, kur nuei­ti, daž­nai ap­si­sprend­žia tie­siog lik­ti na­muo­ se. Ka­vinė­se nuo­bod­žiau­jan­čios ir nuo­ša­liau pa­žais­ti ne­ga­lin­čios at­ža­ los ne tik ne­leid­žia pailsė­ti tėvams, bet daž­nai var­gi­na ir ki­tus ra­mybės

ieš­kan­čius klien­tus. „Norė­čiau, kad vai­kai iš­vis ne­būtų įleid­žia­mi į ka­vi­ nes, jei­gu jiems ten nėra kuo už­siim­ ti“, – ne­re­tai gir­di­mas ar­gu­men­tas. Bet tai – tik vie­nas iš po­žiū­rių. „Te­gul tie, ku­rie ne­ga­li pa­kęsti vaikų tauškė­ji­mo, sėdi ir il­si­si na­ muo­se, – at­rėmė šei­mos ir vai­ kų psi­cho­logė Giedrė Gu­tautė Kli­ mienė. – Ma­nau, kad tai la­biau ne­pa­ten­kintų žmo­ nių pro­ble­ma.“

2

13p.

Mu­zie­jai kvie­čia į ke­lią Kultū­ros fes­t i­va­l iai, su­s i­t i­k i­m ai su me­n i­n in­kais, ke­l iau­to­j ais, edu­ka­ ci­n iai pro­j ek­t ai, sve­t in­g i sa­vait­ga­ liai lan­kant mu­z iejų eks­p o­z i­c i­j as, pa­ro­d as, is­to­r i­nes erd­ves ir ki­tos kultū­rinės ak­ci­j os – vi­s a tai pro­j ek­ te „Lie­t u­vos mu­z iejų ke­l ias“, ku­r is šią va­sarą nu­si­drieks per vi­sos Lie­ tu­vos mu­z ie­jus.

VšĮ Karoliniškių poliklinika www.karpol.lt Kviečia atlikti

ALERGIJOS SUKĖLĖJĄ nustatantį tyrimą su

20 % nuolaida – tik už 147 Lt

IgE koncentraciją kraujyje nustatysime nemokamai. Plačiau www.karpol.lt. Tyrimo kaina ne poliklinikos pacientams 170 Lt

Rūpinkitės savo sveikata! Dėl dalyvavimo programoje kreiptis į Registratūros 102 kab. Pasiūlymas galioja iki 2012-05-31


2

TrečiADIENIS, Gegužės 9, 2012

miestas diena.lt/naujienos/miestas

Teisėją jau ga­li­ma lies­ti Stasys Gudavičius s.gudavicius@diena.lt

Sei­mas pa­nai­ki­no ky­šio pa­ėmi­mu įta­ria­mo Vil­niaus apy­gar­dos teis­ mo teisė­jo Ry­šar­do Skir­tu­no tei­ sinę ne­lie­čia­mybę.

Ant­ra­dienį ple­na­ri­nia­me po­sėdy­ je Sei­mo lai­ki­no­sios ko­mi­si­jos va­ do­vas Vai­do­tas Ba­ce­vi­čius pra­nešė, kad ši ko­mi­si­ja, iš­nag­rinė­ju­si ge­ne­ ra­li­nio pro­ku­ro­ro Da­riaus Va­lio pra­ šymą pa­nai­kin­ti R.Skir­tu­no ne­lie­ čia­mybę, nu­sprendė jį pa­ten­kin­ti. Ko­mi­si­ja spren­dimą pri­ėmė su­ si­pa­ži­nu­si su Ge­ne­ra­linės pro­ku­

ratū­ros ir Spe­cia­liųjų ty­rimų tar­ ny­bos (STT) pa­reigūnų pa­teik­ta in­for­ma­ci­ja apie įta­ri­mus dėl R.Skir­tu­no pa­da­ry­tos nu­si­kals­ta­ mos vei­kos, taip pat pa­ties teisė­jo paaiš­ki­ni­mus. Bal­suo­da­mi ko­mi­si­jos na­riai nu­ sprendė siū­ly­ti Sei­mui pa­ten­kin­ti pa­teiktą D.Va­lio pra­šymą pa­nai­kin­ ti teisė­jo R.Skir­tu­no ne­lie­čia­mybę „pil­na apim­ti­mi“, tai yra leis­ti jį suim­ti ar ki­taip su­var­žy­ti jo laisvę, nors teisė­jas pra­šė ne­tai­ky­ti jam su­ ėmi­mo kar­do­mo­sios prie­monės. Sei­mo ple­na­ri­nia­me po­sėdy­ je už ko­mi­si­jos iš­vadą dėl R.Skir­ tu­no ne­lie­čia­mybės pa­nai­ki­ni­mo

„„Ne­pa­si­rodė: R.Skir­tu­nas in­for­ma­vo Seimą ne­galįs da­ly­vau­ti ple­na­

ri­nia­me po­sėdy­je, todėl pa­prašė svars­ty­ti klau­simą be jo.Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

bal­sa­vo 106 par­la­men­ta­rai, prie­š ne­bu­vo nė vie­no, su­si­laikė vos vie­nas Sei­mo na­rys. R.Skir­tu­nas ant­ra­dienį in­for­ ma­vo Seimą ne­galįs da­ly­vau­ti ple­ na­ri­nia­me po­sėdy­je, todėl pa­prašė svars­ty­ti klau­simą be jo. Teisė­jas anks­čiau ne­prieš­ta­ra­ vo, kad ne­lie­čia­mybė būtų pa­nai­ kin­ta. R.Skir­tu­nas taip pat pra­ nešė, kad yra nu­matęs at­si­sa­ky­ti teisė­jo man­ti­jos: „Teisė­jo darbą aš jau ati­dir­bau. Ne­norė­čiau ar­ ba ne­galė­čiau dirb­ti to­liau teisė­jo dar­bo, kad ir kaip pa­si­baigtų by­ los nag­rinė­ji­mas.“ Šis Vil­niaus apy­gar­dos teis­mo Baud­žiamųjų bylų sky­riaus teisė­ jas įta­ria­mas pa­ėmęs 30 tūkst. litų kyšį už tei­giamą spren­dimą vie­ no­je baud­žia­mo­jo­je by­lo­je. In­for­ma­ciją apie teisė­jo R.Skir­ tu­no ne­teisėtą veiką STT agen­tai ga­vo iš Po­li­ci­jos de­par­ta­men­to. In­for­ma­ci­ja apie teisė­jo R.Skir­ tu­no ga­li­mas pa­da­ry­tas nu­si­kals­ ta­mas vei­kas bu­vo pa­teik­ta Pre­zi­ den­tei Da­liai Gry­baus­kai­tei, taip pat Teisėjų ta­ry­bai bei Teisėjų eti­ kos ir drausmės ko­mi­si­jai. Teisėjų ta­ry­ba kol kas ne­galė­ jo svars­ty­ti Pre­zi­dentės prie­š ke­ lias sa­vai­tes pa­teik­to krei­pi­mo­si dėl R.Skir­tu­no at­lei­di­mo iš ei­namų pa­ reigų, nes teisė­jas vis ser­ga ir pra­ne­ ša ne­galįs at­vyk­ti į Ta­ry­bos po­sėdį in­for­muo­ti apie vi­sas ap­lin­ky­bes. D.Gry­baus­kaitė pa­reiškė, jog pa­kan­ka in­for­ma­ci­jos, kad jis pa­ žeidė teisėjų etiką. Po Sei­mo spren­di­mo pa­nai­ kin­ti R.Skir­tu­no ne­lie­čia­mybę šis kol kas for­ma­liai te­be­vil­ki teisė­jo man­tiją. Ta­čiau po to, kai Teisėjų ta­ry­ba ap­svars­tys Pre­zi­dentės pra­ šymą ir jam pri­tars, vals­tybės va­ dovė galės pa­si­ra­šy­ti dek­retą dėl R.Skir­tu­no at­lei­di­mo iš teisėjų.

Nuomos baltas mašinas Jus­ti­nas Ar­gus­tas j.argustas@diena.lt

Sa­vi­val­dybės įsteig­ta vie­šo­ji įstai­ga „Vil­nius ve­ža“ tak­si au­to­mo­bi­lius ke­ti­na nuo­mo­tis tre­jiems me­tams. Au­to­mo­bi­liai tu­ri būti nau­ji, bal­ti, pen­kerių durų, va­ro­mi dy­ze­li­nu.

To­kios sąly­gos būsi­miems au­ to­mo­bi­liams nu­ro­do­mos ant­ ra­dienį pa­skelb­to­je au­to­mo­bi­lių veik­los nuo­mos tech­ninė­je spe­ ci­fi­ka­ci­jo­je.

Nu­ma­to­ma nuo­mo­tis 100 vi­du­ ti­nių vie­natū­rių au­to­mo­bi­lių. Tai da­ry­ti ke­ti­na­ma tre­jus me­tus ar­ ba tol, kol au­to­mo­bi­lis nu­va­žiuos 300 tūkst. ki­lo­metrų. Įdo­mu tai, kad už nuo­mo­ja­mus au­to­mo­bi­lius ke­ti­na­ma at­si­skai­ ty­ti pa­gal nu­va­žiuo­to ki­lo­met­ro kainą. „Nus­ta­to­mas fik­suo­tas mėne­ si­nis ki­lo­metrų kie­kis vie­nam au­ to­mo­bi­liui, už kurį per­kan­čio­ ji or­ga­ni­za­ci­ja įsi­pa­rei­go­ja tiekė­jui su­mokė­ti ne­prik­lau­so­mai nuo per

„„Pla­nai: šimtą naujų au­to­mo­bi­lių sa­vi­val­dybės tak­si par­kas įsi­gis ne

iš kar­to – pir­ki­mas skai­do­mas į tris eta­pus. 

Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

mėnesį nu­va­žiuotų ki­lo­metrų kie­ kio – 4000 ki­lo­metrų. Vir­ši­jus šį ki­lo­metrų kiekį (li­mitą), pa­pil­do­ mai bus mo­ka­ma už fak­tiš­kai su­ si­da­riusį nu­va­žiuotų ki­lo­metrų kiekį. Jei nuo­mo­ja­mas au­to­mo­bi­ lis per mėnesį nu­va­žiuos 3000 km, per­kan­čio­ji or­ga­ni­za­ci­ja tiekė­jui mokės už 4000 km“, – ra­šo­ma tech­ninės spe­ci­fi­ka­ci­jos pro­jek­te. Šimtą naujų au­to­mo­bi­lių sa­vi­ val­dybės tak­si par­kas įsi­gis ne iš kar­to – pir­ki­mas skai­do­mas į tris eta­pus. Pir­muo­ju bus įsi­gy­ta 30, ant­ruo­ju taip pat 30, ga­liau­siai tre­čiuo­ju – likę 40. Au­to­mo­bi­lių re­mon­tas, jų drau­ di­mas būtų pa­tikė­tas pa­čiam tiekė­jui. Tiekė­jo siū­lo­mi au­to­mo­ bi­liai tu­ri būti pa­ga­min­ti ne anks­ čiau kaip 2012 m., kaip nu­ro­do­ma pir­ki­mo pro­jek­te. Rei­ka­la­vi­muo­se dėl au­to­mo­bi­lio kėbu­lo nu­ro­do­ma, kad tai tu­ri bū­ ti 5 durų vie­natū­ris leng­va­sis au­to­ mo­bi­lis. De­ta­li­zuo­ja­mas ir au­to­mo­ bi­lio il­gis bei plo­tis. Rei­ka­la­vi­mas dėl va­rik­lio – kad šis būtų dy­ze­li­ nis, nors anks­čiau pla­nuo­ta pirk­ti eko­lo­giš­kus, va­ro­mus su­slėgto­mis gam­tinė­mis du­jo­mis. Au­to­mo­bi­ lio pa­va­ra tu­ri būti me­cha­ninė, va­ ran­tie­ji ra­tai – prie­ki­niai, de­galų sąnau­dos mies­te – ne ma­žiau kaip 5,6 lit­ro 100 ki­lo­metrų.

„„Auklė­ji­mas: suau­gu­siųjų po­kal­biai vai­kams daž­niau­siai yra ne­pa­ke­lia­mas

daž­nai neatk­rei­pia dėme­sio, kad jų at­ža­los truk­do ki­tiems. 

Į ka­vinę – ti

Suau­gu­siųjų po­kal­biai 1 daž­niau­siai yra ne­pa­ke­ lia­mas iš­ban­dy­mas ir pa­tiems vai­

kams. Psi­cho­logė G.G.Kli­mienė ir šio ar­gu­men­to ne­lai­ko rim­tu. „Ne­rei­kia ves­tis vai­ko į ka­vinę vien ti­kin­tis, kad jis ty­liai sėdės ir klau­sy­sis. Jam rei­kia dėme­sio, o jei­gu tėvai jį skirs tik drau­gams, ži­ no­ma, vai­kui ne­pa­tiks būti nuo­ša­ ly­je. Be to, pa­tys tėvai turėtų pa­si­ rūpin­ti, ką jų at­ža­la veiks ka­vinė­je. Dau­ge­lis ka­vi­nių pa­si­ūlo pie­ši­mo prie­mo­nių, o ki­ta ga­li­ma at­si­neš­ti ir iš namų“, – pa­tarė psi­cho­logė. Vis dėlto, ką ga­li pa­si­ūly­ti ka­ vinės, kad vai­kai ne­zyztų tėvams į ausį, o klien­tai prie gre­ti­mo sta­ liu­ko ne­svai­dytų ne­pa­si­ten­ki­ni­mo ku­pinų žvilgs­nių tiek į tėvus, tiek į vai­kus?

Giedrė Gu­tautė Kli­mienė:

Au­gin­da­ma dvi duk­ ras vi­sur ei­nu su jo­ mis ir piktų at­si­lie­ pimų ne­gird­žiu, tik ne vi­sur yra ge­ros sąly­gos būti su vai­ku.

Jau­čia­si ne­pa­gei­dau­ja­mi

Pap­ras­tai dėsnis „yra pa­klau­sa – bus ir pa­si­ūla“ vei­kia be prie­kaištų, bet ne šiuo at­ve­ju. Tėvų skundų, kad Vil­niaus ka­vinė­se jus­ti, jog yra ne­pa­gei­dau­jamų klientų grupė, pil­nas in­ter­ne­tas. O si­tua­ci­ja, jei­ gu ir kei­čia­si, tai la­bai ne­smar­kiai. Vil­niu­je yra ne­ma­žai vai­kams skirtų ka­vi­nių, pa­vyzd­žiui, „Maug­ lis“, „Nykš­tukų pa­sau­lis“, „Mal­vi­ na“, „Eu­roo­pa“ ar „Iš­dykė­lių sa­ la“. Vis dėlto šios vie­tos yra la­biau skir­tos di­des­niems vaikų su­si­rin­ki­ mams, tar­ki­me, gim­ta­die­niui švęs­ ti, o ne kas­die­nos pie­tums ar va­ka­ rie­nei su tėvais ir jų drau­gais.

Kaip šei­mai skir­tas ka­vi­nes tėvai išs­ki­ria tas, ku­rio­se yra žai­dimų kam­pe­liai, per­so­na­las neig­no­ruo­ja ma­žo­jo klien­to, mo­ti­nos ga­li oriai pa­mai­tin­ti kūdikį at­ski­ro­je pa­tal­ po­je. Tie­sa, at­si­lie­pimų apie to­kias ka­vi­nes sos­tinė­je be­veik nėra. Tė­ vai džiau­gia­si bent dviem ka­vinė­ mis Vil­niu­je, ku­rio­se įreng­tos zo­ nos vai­kams. „Su vai­kais ei­na­me ne­bent į ka­ vinę Žvėry­ne, ku­rios kie­me sto­ vi ba­tu­tas ir lai­pynės. Dar ži­nau vieną ta­me pa­čia­me ra­jo­ne, ku­ rio­je yra žaislų“, – pa­sa­ko­jo dvie­ jų ma­ža­me­čių vaikų ma­ma vil­nietė Go­da. Pa­davė­jau, pa­dėk...

Ne­ra­dus gerų sąlygų vai­kams ka­ vinė­je, svar­bu da­ry­ti viską, kad vai­kas būtų kuo ra­mes­nis. Psi­cho­ logė G.G.Kli­mienė įsi­ti­ki­nu­si, jog tik lan­ky­da­ma­sis vie­šo­se erdvė­se vai­kas iš­moks tin­ka­mai elg­tis. „Sos­tinė­je vietų, tin­ka­mes­nių šei­moms, iš­ties ma­žiau nei, pa­ vyzd­žiui, pa­jūry­je. Bet iš sa­vo pa­ tir­ties ga­liu pa­sa­ky­ti, kad per­so­na­ las nie­kuo­met ne­būna nu­si­teikęs prie­šiš­kai. Pa­ti au­gin­da­ma dvi duk­ras vi­sur ei­nu su jo­mis ir piktų at­si­lie­pimų ne­gird­žiu, tik ne vi­sur yra ge­ros sąly­gos būti su vai­ku. Ki­ta ver­tus, jei­gu tėve­liai jau­čia prie­šiš­ kumą, jiems reikėtų pa­tiems įver­ tin­ti, ar nėra per­ne­lyg įsi­bai­minę, nu­si­teikę su­lauk­ti blogų reak­cijų“, – į si­tua­ciją ki­ta per­spek­ty­va pa­ žiūrė­ti pa­si­ūlė psi­cho­logė. „Jei­gu į ka­vinę ir ten­ka nuei­ ti su at­ža­lo­mis, tik­rai ne­ste­biu ki­ tų žmo­nių reak­cijų, todėl ne­ži­nau, vai­kai ką nors var­gi­na ar ne“, – sa­ kė 33-ejų Go­da. Su­si­da­rius ob­jek­ty­viai ne­ma­lo­ niai si­tua­ci­jai tiek tėvai, tiek ki­ti ka­vinės klien­tai turėtų ne­pa­mirš­ ti, kad pa­davė­jai nėra vien mais­to ir gėrimų ne­šio­to­jai. Vie­šo­jo­je įstai­go­je Vil­niaus Žir­ mūnų dar­bo rin­kos mo­ky­mo cent­re


3

TrečiADIENIS, Gegužės 9, 2012

miestas

6p.

Lenkų mokslininkai sklaidys Žalgirio mūšio paslaptis.

Ga­le­ri­jos rodė, ką tu­ri Indrė Pep­ce­vi­čiūtė i.pepceviciute@diena.lt

Da­bar vis­kas įma­no­ma: ir ga­le­ri­jo­ je pa­čiam pa­si­ga­min­ti ak­se­suarą ar su­ve­nyrą, ir ka­raimų res­to­ra­ne iš­si­kep­ti ki­binų. Vil­niaus ro­tušė­je su­reng­to­je kon­taktų mugė­je tu­riz­ mo vers­lo at­sto­vams pri­sta­ty­tos įvai­rios edu­ka­cinės pro­gra­mos. Uni­ka­li tech­ni­ka

iš­ban­dy­mas, tad jie nuo­ty­kių pra­de­da ieš­ko­ti ap­link. O už­sip­lepėję tėvai„ Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

ik be vai­ko? ve­da­mi mo­ky­mai, ku­riuos bai­gus su­tei­kia­ma pa­davė­jo kva­li­fi­ka­ci­ja. Cent­ro Vieš­bu­čių, res­to­ranų ir tu­ riz­mo spe­cia­listų ren­gi­mo sky­riaus vedė­ja Da­lia Ra­munė Ja­na­raus­kienė ap­gai­les­ta­vo, kad ap­tar­na­vi­mo sri­ ty­je šiuo me­tu vy­rau­ja „žu­vies ge­ di­mo nuo gal­vos“ si­tua­ci­ja. „Da­bar darb­da­viai sam­do žmo­ nes, ne­tu­rin­čius spe­cia­lios kva­li­fi­ ka­ci­jos, daž­nai tik trum­pa­lai­kiam dar­bui. Į pa­davė­jo darbą Lie­tu­vo­ je ne­be­žiū­ri­ma kaip į pro­fe­siją, tad ko­kios dar­bo ko­kybės ga­li­me tikė­ tis? Darb­da­viai skund­žia­si smu­ ku­siu pres­ti­žu, bet į jį nein­ves­tuo­ ja. Būtent jie turėtų su­da­ry­ti planą, kaip bus ap­tar­nau­ja­mi klien­tai. Da­bar pa­davė­jai tik ati­dir­ba sa­vo pa­mainą, kai ku­riems būna ma­ lo­nes­ni tikė­da­mie­si di­des­nių ar­ bat­pi­ni­gių, bet tai vis­kas“, – sakė spe­cia­listė.

Pa­sak D.R.Ja­na­raus­kienės, spe­ cia­l ių rei­ka­l a­v imų, kaip ap­tar­ nau­ti šei­mas su vai­kais, nėra. Ta­ čiau pro­fe­sio­na­lus pa­davė­jas ge­ba nu­jaus­ti, ka­da rei­kia skir­ti dėme­ sį tik tėvams, o ka­da jų at­ža­lai. Be to, at­sa­ko­mybė su­val­dy­ti ne­ma­ lo­nias si­tua­ci­jas taip pat ten­ka ap­tar­nau­jan­čiam per­so­na­lui. „Jis at­sa­kin­gas už gerą at­mos­ ferą vi­siems klien­tams. Jei­gu ka­ vinė­je yra ne­ra­m us, triukšmą ke­lian­tis vai­kas, pa­davė­jas ga­li duo­ti ne­įžeid­žian­čių pa­stabų tė­ vams, taip pat tu­ri pa­pra­šy­ti prie gre­timų sta­liukų sėdin­čių klien­ tų su­pra­ti­mo ir at­si­pra­šy­ti jų. Juk tai, kad ka­vinė­je nėra at­ski­ros pa­ tal­pos ir veik­los vai­kams, yra tos įstai­gos, o ne klientų pro­ble­ma“, – pa­davėjų vaid­menį su­si­da­rius to­kiai si­tua­ci­jai api­brėžė D.R.Ja­ na­raus­kienė.

Košės ir žai­dimų Ka­vi­nių va­do­vai turėtų būti suin­te­re­ ma ka­vi­nių per­so­na­lo po­žiū­riui. Kai suo­ti iš­veng­ti klientų nu­si­vy­li­mo, ap­ ku­rio­se ka­vinė­se pa­davė­jai pa­tys pa­ link jų stalą ėmus zui­t i ne­nuo­ra­mai si­ūlo, ko vai­kui ga­li pri­reik­ti: nu­pli­ky­ vai­kui. Taip pat jie ne­turėtų ir išs­k ir­ ti nu­kri­tusį čiulp­tuką, at­neš­ti ap­klotą ti šeimų kaip ne­pa­gei­dau­jamų lan­ vai­kui už­mi­gus, pa­šil­dy­ti ar užp­li­ky­ti ky­tojų. Ban­dant su­de­r in­t i šiuos da­ tėvų at­si­neštą košę. Ta­čiau daž­nes­ni ly­k us ka­v i­n ių va­do­vams tik­rai ne­ pa­stebė­ji­mai, kad ten­ka to­kių da­lykų reikėtų nuei­ti kry­ž iaus ke­lių. pra­šy­ti ar net rei­ka­lau­ti. Daž­niau­si tėvų pa­stebė­ji­mai, ko jie tiki­si iš ka­vi­nių, o ką ran­da:

„„ Kom­for­tas. Net­gi sos­tinė­je sun­ku

ras­ti ka­vi­nių, ku­rio­se būtų įreng­tos vie­tos vai­kui pa­mai­tin­ti ar per­reng­ti, gia­raš­tis. Ne­sun­ku pa­stebė­ti, kad to­ taip pat nuo­ša­lesnės vie­tos ve­žimė­ kią pa­slaugą siū­lo ne­ma­žai ka­vi­nių. liui su mie­gan­čiu kūdi­kiu pa­sta­ty­ti. Vai­kų val­gia­raš­ty­je pa­pras­tai bū­ Daž­niau­sia, ką tėvai ran­da sa­vo ma­ na švel­nes­nio sko­nio, vai­kiš­kai pa­ žy­liams, tai mai­ti­ni­mo kėdu­tės, ta­ puoštų pa­tie­kalų. Vis dėlto sprend­ čiau, anot jų, re­tai ka­da būna neaplū­ žiant iš nuo­mo­nių in­ter­ne­te, vai­kus žu­sios. au­gi­nan­tys tėvai be­ne ma­žiau­siai „„Vaikų veik­la. Daž­niau­si tėvų skun­ rei­ka­lautų spe­cia­lių pa­tie­kalų, juo la­ dai – vai­kas ne­ga­li pa­si­trauk­ti nuo biau kad mais­to vi­sai ma­žiems vai­ sta­lo, nes nėra įrengtų žai­dimų erd­ kams – ko­šių, ty­re­lių – val­gia­raš­čiuo­ vių. Taip pat vai­kams vaikš­čio­ti ka­ se ir ne­ran­da. vinė­se pa­pras­tai ne­sau­gu: neap„„Vai­kams pri­tai­ky­tas spe­cia­lus val­

t­ver­tos tam tik­ros zo­nos, būna statūs tarų in­ter­ne­te daug dėme­sio ski­ria­ laip­tai ir pa­na­šiai.

„„Ap­tar­na­vi­mas. Dau­ge­ly­je ko­men­

Ant­ra­die­nio po­pietę Ro­tušė­je vy­ ko Vil­niaus, Trakų ir Ker­navės ga­le­rijų-dirb­tu­vių ir kitų or­ga­ ni­za­cijų, pri­sta­tan­čių edu­ka­ci­nes pro­gra­mas, kon­taktų mugė. Jo­je ga­le­ri­nin­kai ir ama­ti­nin­kai su­pa­ žin­di­no su savo siū­lo­mo­mis įvai­ rių sri­čių edu­ka­cinė­mis pro­gra­ mo­mis: ke­ra­mi­kos, ju­ve­ly­ri­kos, kal­vystės, auk­sa­ka­lystės, vit­ra­žo, teks­tilės, au­di­mo, gin­ta­ro, kar­pi­ nių, senųjų amatų ir ku­li­na­ri­jos. Ga­le­ri­jos „Me­no ni­ša“ at­stovė dai­li­ninkė, ju­ve­lyrė Ma­rytė Do­ mi­naitė-Gu­re­vi­čienė teigė, kad jie yra vie­nin­te­liai, nau­do­jan­tys to­kią tech­niką – emalį, ir be­ne vie­nin­te­ liai Eu­ro­po­je, dir­ban­tys su vai­kais. „Mums la­bai pa­pras­ta pa­trauk­ ti žmogų, jei jis nors kartą atei­na į mūsų ga­le­riją ir pa­ma­to, ką siū­ lo­me. Tai yra la­bai pra­ban­gi tech­ ni­ka – ema­lis. Tu­ri­me šim­to dar­ bų pa­rodą, ku­ri da­bar ke­liau­ja po Lat­viją. Tu­ri­me mažą mu­ziejų, darbų pa­vyzd­žių, ga­li­me pa­si­ūly­ ti įvai­rių da­lykų: nuo vaiz­de­lio pa­ da­ry­mo iki pa­puo­ša­lo ar su­ve­ny­ ro gim­ta­die­nio pro­ga“, – apie sa­vo veiklą kalbė­jo dai­li­ninkė. Į ga­le­riją už­sukę žmonės – tiek vai­kai, tiek suau­gu­sie­ji – ga­li ir pa­tys su­si­kur­ti daiktą, ku­rio no­ ri. O už­sie­nie­čiai, pa­sak M.Do­mi­ naitės-Gu­re­vi­čienės, la­bai ver­ti­na rankų dar­bo pro­cesą, ga­mi­nius, ir džiau­gia­si turė­da­mi ga­li­mybę iš­ si­vež­ti daiktą, kurį pa­tys su­kūrė.

grupės. Vi­sa­da su­lau­kia­me tu­ristų iš Len­ki­jos, Ru­si­jos, kitų ša­lių“, – sakė pa­šne­kovė. Sa­vo ke­pa­mais ki­bi­nais did­žiuo­ja­si ir ka­raimų tau­ti­nių pa­tie­kalų res­to­ra­nas „Ky­byn­lar“. „Ki­bi­nai yra taip iš­po­pu­liarėję, kad juos jau ga­li­me va­din­ti ir lie­tu­ vių tau­ti­niu pa­tie­ka­lu. Ta­čiau tik­ri ka­rai­miš­ki ki­bi­nai ski­ria­si nuo visų kitų. Visų pir­ma, ka­raimų vir­tuvė­ je ne­nau­do­ja­ma kiau­lie­na, ki­bi­nai būna su jau­tie­na, avie­na ar­ba viš­ tie­na. Mėsa tu­ri būti ka­po­ta, teš­la – mie­linė, ne tra­pi“, – iš ko ga­li­ma at­skir­ti, tik­rus ka­rai­miš­kus ki­bi­nus val­go­te ar ne, var­di­jo ad­mi­nist­ra­ to­rius Artū­ras Lav­ri­no­vi­čius.

Artū­ras Lav­ri­no­vi­čius:

Ki­bi­nai yra taip iš­po­ pu­liarėję, kad juos jau ga­li­me va­din­ti ir lie­tu­ vių tau­ti­niu pa­tie­ka­lu. Res­to­ra­nas vyk­do edu­ka­cinę pro­gramą – sve­čiai ga­li atei­ti ne tik pa­val­gy­ti, bet ir pa­tys pa­si­ga­ min­ti. Lan­ky­to­jai taip pat su­pa­ žin­di­na­mi su ka­raimų tra­di­ci­jo­ mis ir pa­pro­čiais. Po­ka­rio laikų malū­ne Ker­navė­je įsikū­ru­sia­me Ker­niaus ba­re ga­li­ma ne tik pailsė­ti ir ska­niai pa­val­gy­ti. Čia vyks­ta edu­ka­cinės pa­mokėlės apie pa­pro­čius ir tra­di­ci­jas vai­ kams ir suau­gu­sie­siems. Per Už­ gavė­nes jie mo­ko­mi de­gin­ti Morę, Kalė­doms ga­mi­na kūčiu­kus, Ve­ ly­koms mar­gi­na kiau­ši­nius ir pan.

Įspūdin­gi odos ga­mi­niai

Ga­le­ri­ja „Si­re­na“ at­sto­vau­ja lie­tu­ viš­kam odos pro­duk­tui, kaip teigė jos va­dovė ir di­zai­nerė Ire­na Se­ ra­pi­nienė. Čia – dau­gybė pui­kių odos ga­mi­nių: nuo tau­ti­nio pa­vel­ do pa­vyzd­žių iki stu­dentų, ku­rių pa­ro­dos daž­nai ren­gia­mos ga­le­ri­ jo­je, me­ni­nių pro­jektų, odi­nių su­ ve­nyrų ir ran­ki­nių. „Odos ga­mi­niai tik­rai nėra tiek ži­no­mi, kiek gin­ta­ro ar li­no, bet, ma­nau, kiek­vie­nas pa­sa­kys, kad odi­nis daik­tas ar odi­nis su­ve­ny­ ras lie­tu­viui jau yra bran­gus. Tu­ ris­tui, ma­nau, svar­bu, kad odi­nis daik­tas yra leng­vas, il­gaam­žis, o svar­biau­sia, kad mūsų ga­le­ri­jo­ je su­ve­ny­rus klien­tai ga­li pa­si­ ga­min­ti pa­tys. Mes pa­ren­gia­me ruo­ši­nuką, o žmo­gus ga­li pa­ts jį už­baig­ti“, – pa­sa­ko­jo ga­le­ri­jos va­dovė. Kon­taktų mugė­je tu­riz­mo vers­ lo at­sto­vams taip pat da­ly­va­vo Užu­pio kal­vystės mu­zie­jus-ga­ le­ri­ja, Vil­niaus puod­žių ce­chas, „Dva­ro meist­rai“, at­vi­ra ke­ra­mi­ kos dirb­tuvė-ga­le­ri­ja Amatų gil­ di­ja, ga­le­ri­ja Vit­ra­žo ma­nu­faktū­ ra, teks­tilės ga­le­ri­ja „In­di­gO“, teks­t ilės dirb­t uvės „Gra­ž io­j i skiautė“, tau­to­dai­li­ninkų dirb­ tuvės, amatų ir menų cent­ras ir ki­ti iš Vil­niaus. Tra­kams, be „Se­no­sios ki­bi­ ninės“ ir res­to­ra­no „Ky­byn­lar“, at­sto­va­vo Trakų tu­riz­mo in­for­ ma­ci­jos cent­ras, Trakų ne­įga­liųjų užim­tu­mo cent­ras, senųjų Trakų tau­to­dai­li­nin­kai. Iš Ker­navės, be Ker­niaus ba­ro, į sos­tinę at­vy­ko ir me­no dirb­tuvės „Mir­na­ba­lis“, ga­ le­ri­jos „Šu­li­nys“ at­sto­vai.

Ki­binų ka­ra­lystė

Trakų Se­no­ji ki­bi­ninė ren­gia edu­ ka­ci­nes ki­binų ir šim­ta­la­pių ga­mi­ ni­mo pa­mokė­les. Į jas ga­li­ma re­ gist­ruo­tis te­le­fo­nu, jos vyks­ta bet ka­da, svar­biau­sia – kad grupė­ je būtų bent de­šimt žmo­nių. Ki­ bi­ninės ad­mi­nist­ra­torė Sta­selė pa­sa­ko­jo, kad da­bar val­gia­raš­tis išplės­tas – at­si­ra­do sep­ty­nių nau­ jų rūšių ki­binų. Ir pa­tvir­ti­no, kad jų ki­bi­nus mėgsta ne tik lie­tu­viai, bet ir sve­čiai iš už­sie­nio. „Da­bar lau­kia­me iš Tai­va­no at­vyks­tan­čios

„„Pa­vel­das: ki­bi­nais va­kar sos­tinė­je did­žia­vo­si iš Trakų at­vykę kepė­jai.„ 

Si­mo­no Švit­ros nuo­tr.

Dėl trin­ke­lių – į pro­ku­ratūrą Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dybės at­ sto­vai ofi­cia­liai kreipė­si į po­li­ci­ jos pa­reigū­nus ir pra­šė iš­tir­ti vie­ tas, ku­rio­se galė­jo būti ne­teisė­tai pa­nau­do­tos se­nos juo­do­jo ba­zal­ to Ge­di­mi­no pro­spek­to trin­kelės, kaip pra­nešė sa­vi­val­dybė.

Re­mian­tis pra­ne­ši­mu, sa­vi­val­ dybės pa­reigū­nai jau iš­nag­rinė­ jo dau­giau nei de­šimt iš gy­ven­ tojų gautų pa­klau­simų dėl ga­limų trin­ke­lių pa­nau­do­ji­mo at­vejų. Iš jų įta­rimą esą su­kėlė du – dėl ša­lia Vie­vio esan­čios užei­gos kie­ mo ir poil­sio namų ša­lia Skau­du­ liš­kių eže­ro te­ri­to­ri­jos. In­for­ma­ci­ja apie šias vie­tas per­duo­ta po­li­ci­jai.

Įta­ria­ma, kad užei­go­je, esan­čio­je ša­lia Vie­vio, ga­li būti apie 600 kv. m pa­nau­dotų Ge­di­mi­no pro­spek­ to juo­do ba­zal­to trin­ke­lių, o poil­ sio na­muo­se ša­lia Skau­du­liš­kių eže­ro – iki 100 kv. m. Tai su­da­ro ne­di­delę dalį iš me­ ro Artū­ro Zuo­ko din­gu­sio­mis pa­ skelbtų 9 tūkst. kv. m ply­te­lių. Ge­di­mi­no pro­spek­te pa­gal re­ konst­ruk­ci­jos do­ku­men­tus iš vi­so bu­vo išar­dy­ta be­veik 16 tūkst. kv. m trin­ke­lių, iš jų be­veik 7 tūkst. pa­n au­d o­ta mies­te vyk­dy­t uo­se pro­jek­tuo­se: Ber­nar­dinų baž­ny­ čio­je, pre­zi­dentū­ro­je, Bal­sių mo­ kyk­lo­je, Ener­ge­ti­kos mu­zie­ju­je, Die­vo Gai­les­tin­gu­mo šven­tovė­

je, Šv. Dva­sios, Pi­lies, Uni­ver­si­ te­to ir Šven­ta­ra­gio gatvė­se, Kar­ ve­liš­kių ka­pinė­se, Aguonų gatvės skve­re, Ž.Liauks­m i­n o gatvė­je, ties Ge­di­mi­no pr. 9, Vrub­levs­ kio gatvė­je. Da­lis trin­ke­lių vis dar sau­go­ma bend­rovės „Grin­ da“ san­dėliuo­se. Ta­čiau ap­skai­to­je, anot sa­vi­ val­dybės, nėra in­for­ma­ci­jos apie 9 tūkst. kv. m rau­do­no­jo gra­ni­to ir juo­do­jo ba­zal­to trin­ke­lių, ku­rios bu­vo iš­vež­tos 2007–2009 m. Jos esą pra­puolė vyk­dant tre­čiąjį pro­ spek­to re­konst­ruk­ci­jos etapą ruo­ že nuo Va­sa­rio 16-osios gatvės iki Žvėry­no til­to. VD, BNS inf.


4

trečiADIENIS, gegužės 9, 2012

miestas De­gė bal­dų ­ ga­my­bos ce­chas

Skri­do ­ prie vai­ro

Iš­ne­šė ­ pa­puo­ša­lų

Ant­ra­die­nį 11.59 val. Bend­ra­ ja­me pa­gal­bos cent­re gau­tas pra­ne­ši­mas apie tai, kad Sa­va­ no­rių pr. 178, ki­lo gais­ras bend­ ro­vės „Vil­niaus bal­dų“ ga­my­ bos ce­che. Į įvy­kio vie­tą iš­siųs­ tos gel­bė­ji­mo pa­jė­gos, in­for­ma­ ci­ja apie įvy­kį per­duo­ta grei­to­ sios me­di­ci­nos pa­gal­bos sto­ čiai ir po­li­ci­jos pa­rei­gū­nams.

Elekt­rė­nų po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­ to Pat­ru­lių bū­rio pa­rei­gū­nai su­lai­kė au­to­mo­bi­lį, ku­ris ma­ gist­ra­le Vilnius–Kaunas–Klai­ pėda va­žia­vo mil­ži­niš­ku – 180 ki­lo­met­rų per va­lan­dą – grei­ čiu. Sus­tab­džius au­to­mo­bi­lį paaiš­kė­jo, kad juo va­žiuo­jan­ tys vy­rai ve­žė­si nar­ko­ti­kų, kai ku­rie pri­si­pa­ži­no jų var­to­ję.

Ant­ra­die­nį pa­ry­čiais Vil­niaus cent­re bu­vo api­plėš­ta ju­ve­ly­ri­ nių dir­bi­nių par­duo­tu­vė. Pa­sak Po­li­ci­jos de­par­ta­men­to, apie 4 val. Vil­niu­je, J.Ba­sa­na­vi­čiaus gat­vė­je, du kau­kė­ti vy­riš­kiai iš­ dau­žė ju­ve­ly­ri­kos par­duo­tu­vės vit­ri­ną ir pa­gro­bė auk­so ga­mi­ nių, dau­giau­sia – auk­so žie­dų. Nuos­to­lis nu­sta­to­mas.

Va­ka­rie­niau­ti – virš mies­to Pa­val­gy­ti ir iš­ger­ti šam­pa­no 50 m aukš­ty­je virš sos­ti­nės se­na­ mies­čio. To­kią ga­li­my­bę ne­tru­kus tu­rės ir vil­nie­čiai. Tie­sa, pi­gu ne­bus. Į res­to­ra­ną kels kra­nas

Dau­giau nei 30 pa­sau­lio ša­lių ap­ lan­kęs pro­jek­tas „Din­ner in the Sky“, gur­ma­niš­kas vai­šes or­ga­ni­ zuo­jan­tis pu­sės šim­to met­rų aukš­ ty­je, į sa­vo veik­los zo­ną įtrau­kė ir Lie­tu­vą. „Dan­gaus res­to­ra­nas“, ku­rį ame­ri­kie­tiš­ka­sis eko­no­mi­kos žur­na­las „For­bes“ įtrau­kė į neįp­ras­čiau­sių val­gy­mo vie­tų 10-uką, jau šią va­sa­rą įsi­kurs Vil­niu­je, Ro­ tu­šės aikš­tė­je. Čia veiks kra­nas, ku­ris spe­cia­lią 22 vie­tų plat­for­mą su sta­lu ir kė­dė­ mis pa­kels į 50 m aukš­tį. Kil­da­mi sve­čiai ga­lės mė­gau­tis ne tik sos­ ti­nės pa­no­ra­ma iki šiol ne­ma­ty­tu ra­kur­su, bet ir iš­skir­ti­niais pa­tie­ ka­lais. Kar­tu kils vir­tu­vės še­fas – pa­tiek­da­mas pa­tie­ka­lus jis tie­sio­ giai bend­raus su sve­čiais. Pa­de­monst­ruo­ti ku­li­na­ri­jos me­ no į Vil­nių at­vyks pa­sta­rų­jų tre­jų me­tų ge­riau­sio Šve­di­jos res­to­ra­no „Frantzén/Lindeberg“ sa­vi­nin­ kas ir vy­riau­sia­sis vi­rė­jas Björnas Frantzé­nas. Šis res­to­ra­nas praė­ ju­sią sa­vai­tę pa­skelb­ta­me 2012 m. ge­riau­sių pa­sau­lio res­to­ra­nų 50uke užė­mė 20-ą vie­tą ir iš vi­sų są­ ra­šo da­ly­vių pa­ki­lo la­biau­siai. Įmant­rus val­gia­raš­tis

Šis nuo 2008 m. Stok­hol­me vei­ kian­tis res­to­ra­nas tu­ri dvi „Mi­ che­lin“ žvaigž­du­tes ir yra vie­na iš Skan­di­na­vi­jos ku­li­na­ri­jos sce­nos žvaigž­džių. Sa­vi­nin­kai res­to­ra­ no sti­lių api­bū­di­na kaip pa­pras­tą,

kas­die­ni­nę ele­gan­ci­ją, jun­gian­čią kont­ras­tin­gas Šiau­rės ša­lių ir Azi­ jos vir­tu­ves. „Frantzén/Lindeberg“ sa­vo lan­ky­to­jus int­ri­guo­ja tuo, kad ne­tu­ri tra­di­ci­nio val­gia­raš­čio – še­ fai ga­min­da­mi imp­ro­vi­zuo­ja su tą­ dien tu­ri­mais švie­žiau­siais pro­ duk­tais ir kar­tu ku­ria ne­ti­kė­tu­mą.

Ris­to Mei­gas:

Tai iš tie­sų uni­ka­ li pro­ga no­rin­tiems įpras­tą val­gy­mą ar su­si­ti­ki­mą pa­vers­ti ypa­tin­gu įvy­kiu.

mą ar su­si­ti­ki­mą pa­vers­ti ypa­tin­ gu įvy­kiu, pa­lie­kan­čiu iš­skir­ti­nių įspū­džių. Juo­lab kai vai­šes rengs vie­no ge­riau­sių pa­sau­ly­je res­to­ ra­nų še­fas, o Vil­niu­je iš vi­so bus pa­si­kel­ta ne dau­giau nei 84 kar­ tus“, – sa­kė „Din­ner in the Sky“ at­s to­vas Ris­to Mei­gas. Pa­s ak jo, šią uni­ka­l ią pra­m o­g ą iš­ban­ dė net Mo­na­ko prin­cas Al­ber­tas, taip pat Šve­di­jos prin­cas Kar­las Fi­li­pas. No­rin­tys ap­si­lan­ky­ti dan­gaus res­to­ra­ne Vil­niu­je nuo bir­že­lio 12 d. jau da­bar ga­li re­zer­vuo­ti vie­ tas ir pa­si­rink­ti iš pus­ry­čių, prieš­ pie­čių, šam­pa­no dan­gu­je ir va­ka­ rie­nės. Vie­nas pa­kė­li­mas trun­ka nuo 20 iki 60 mi­nu­čių, o vai­šių dan­gu­je kai­nos pra­si­de­da nuo 99 li­tų.

„„At­rak­ci­ja: taip at­ro­dė To­ron­to mies­te Ka­na­do­je įkur­tas „Dan­gaus res­

VD inf.

Or­ga­ni­za­to­rių nuo­tr.

B.Frantzé­nas ža­da vil­nie­čių go­ mu­rius pa­ma­lo­nin­ti pa­tie­ka­ lais su tru­mais, aukš­lės ik­rais, rū­ky­tu un­gu­riu, ar­ti­šo­kais, vo­ve­rai­tė­mis, juo­do­sios ar­ ba­tos pu­tė­siais, kle­vų si­ru­ pe ma­ri­nuo­tais po­mi­do­rais bei ki­tais gar­du­my­nais. „Din­ner in the Sky“ tu­rui Vil­niu­je bus pa­ si­rink­tas ir vie­tos ku­li­na­ri­jos še­fas, o tu­rą Lie­tu­vo­je or­ga­ ni­zuo­ti pa­dės Vil­niaus mies­ to sa­vi­val­dy­bė.

to­ra­nas“. 

99 li­tus

kai­nuos pi­giau­sias pa­tie­ka­las „Dan­gaus res­to­ra­ne“.

Kai­nos kan­džio­sis

„Tai iš tie­sų uni­ka­li pro­ga no­rin­tiems įpras­tą val­gy­

Baigiamas įgyvendinti ES paramos projektas naujos kokybės sistemai sukurti UAB „Moore Stephens Vilnius“ siūlo kompleksines audito, apskaitos ir mokesčių konsultacijų paslaugas, taip pat konsultacijas su verslu susijusiais klausimais. Įmonė baigia įgyvendinti iš dalies ES ir Lietuvos Respublikos finansuojamą projektą, per kurį buvo sukurta ir įdiegta audito ir apskaitos paslaugų kokybės kontrolės sistema. Bendra projekto vertė yra beveik 200 tūkst. litų ir projekto finansavimo intensyvumas – 50 proc.

Įgyvendintas projektas, sujungdamas santykių su klientais (CRM) ir dokumentų valdymo programų galimybes, papildytas 1 TKKS reikalavimais, naudojant naujausią techniką ir darbo įrankius, užtikrina audito ir apskaitos paslaugas teikiančios įmonės tinkamą paslaugų kokybę, darbuotojų darbų paskirstymą, kontrolę, reikalingos informacijos išsiuntimą klientams, sąskaitų išrašymą, paremtą laiko, panaudoto klientui, apskaita, tinkamą darbo laiko apskaitą, padidina darbuotojų darbo našumą.

Sistema padeda audito, apskaitos ir konsultavimo paslaugas teikiančiai komandai ir bendrovės vadovybei atsakyti į visus klausimus, susijusius su paslaugų teikimu laiku ir eiga, bei išvengti administravimo nesklandumų. Įmonėje įdiegta kokybės kontrolės sistema sudaro sąlygas kokybiškai ir greitai aptarnauti užsakovus ir taip skatina įmonės klientų skaičiaus augimą, leidžia padidinti paslaugų eksportą.

Sistemoje panaudoti „Caseware“ programinės įrangos moduliai sudaro galimybes įmonei bendradarbiaujant su užsienio partneriais efektyviai atlikti Lietuvoje esančių antrinių įmonių auditą. Projekto įgyvendinimas leidžia įmonei efektyviau vykdyti veiklą, tiksliau planuoti darbų atlikimo terminus, optimaliai paskirstyti užduotis darbuotojų komandoms, užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę, skatinti darbuotojus ir didinti darbo našumą.

Įdiegti e. verslo sprendimai verslo valdymo sistemoje padeda optimizuoti verslo procesus – tai aktualu visiems įmonės darbuotojams, kurie naudojasi sistema. Naujai įdiegtos sistemos eksploatavimo, naujai priimtų darbuotojų darbo užmokesčio ir kitas išlaidas įmonė numato padengti nuosavomis lėšomis iš įmonės gaunamo pelno. Projekto fiziniai ir veiklos rezultatai yra tęstiniai ir kuria ilgalaikę naudą ne tik įmonei, bet ir šaliai. Užs. 948891


5

trečiADIENIS, gegužės 9, 2012

lietuva diena.lt/naujienos/lietuva

Pre­zi­den­tė nu­spren­dė vi­zi­to neat­si­sa­ky­ti Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė (nuotr.) penk­ta­die­nį vyks į Uk­rai­ ną, nors Ki­je­vas nu­spren­dė ati­dė­ ti pla­nuo­tą Cent­ri­nės Eu­ro­pos va­ do­vų su­si­ti­ki­mą Jal­to­je.

Pre­zi­den­tės pa­ta­rė­ja Dai­va Ul­bi­ nai­tė BNS pra­ne­šė, kad Uk­rai­no­ je da­bar nu­ma­ty­tas pen­kių vals­ ty­bių va­do­vų su­si­ti­ki­mas, ku­ris vyks ne Jal­to­je. „Pre­zi­den­tė vyks į Uk­rai­ną“, – sa­kė D.Ul­bi­nai­tė. Ji taip pat pa­tvir­ti­no, kad vyk­ da­ma į Uk­rai­ną Lie­tu­vos va­do­vė Char­ko­ve su­si­tiks su įka­lin­ta bu­ vu­sia prem­je­re Ju­li­ja Ty­mo­šen­ko. Pa­sak pa­ta­rė­jos, į Uk­rai­ną vyks Lie­tu­vos, Len­ki­jos, Slo­va­ki­jos ir Mol­do­vos va­do­vai. Va­do­vų su­si­ti­ki­mo vie­ta kol kas tiks­li­na­ma, ne­ga­lu­ti­niais duo­me­ ni­mis, jis ga­li įvyk­ti Ki­je­ve. Uk­rai­ nos pre­zi­den­to reng­tas vir­šū­nių su­si­ti­ki­mas Jal­to­je at­šauk­tas, kai ja­me pra­ne­šė ne­da­ly­vau­sian­tys Aust­ri­jos, Kroa­ti­jos, Če­ki­jos, Es­ ti­jos, Lat­vi­jos, Vo­kie­ti­jos, Ita­li­jos, Slo­vė­ni­jos, Bul­ga­ri­jos va­do­vai. Šių nuo­mo­ne, komp­ro­mi­sai dėl žmo­gaus tei­sių yra ne­ga­li­mi, o boi­ko­tas val­džios at­žvil­giu yra ge­riau­sia prie­mo­nė pa­ro­dy­ti pa­ si­pik­ti­ni­mą Ki­je­vo el­ge­siu. Ta­čiau boi­ko­to kri­ti­kai sa­ko, kad Uk­rai­

nos izo­lia­ci­ja ga­li tik pa­di­din­ti Ru­si­jos įta­ką, o sun­kus dia­lo­gas bū­tų nau­din­ges­nis nei mo­no­lo­ gas, sie­kiant priar­tin­ti Uk­rai­ną prie ES, ypač at­si­žvel­giant į tai, kad ES ro­do ma­žai ini­cia­ty­vos dėl ak­ty­ves­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo su Ry­tų par­tne­rys­tės ša­li­mis. Uk­rai­ na pa­sta­ruo­ju me­tu kri­ti­kuo­ja­ma dėl bu­vu­sios prem­je­rės J.Ty­mo­ šen­ko įka­li­ni­mo, Va­ka­ruo­se jos teis­mo pro­ce­sas bu­vo lai­ko­mas po­li­ti­zuo­tu. BNS inf.

At­sis­kai­tė su juo­kais Sta­sys Gu­da­vi­čius Prem­je­ras And­rius Ku­bi­lius tei­ gia, kad pa­sta­rų­jų me­tų Lie­tu­vos eko­no­mi­niai ro­dik­liai to­ly­džio ge­rė­ja, to­dėl ar­ti­na ša­lį prie eu­ ro zo­nos.

Ant­ra­die­nį prem­je­ras Sei­mui at­ si­skai­tė už 2011 m. Vy­riau­sy­bės dar­bą. A.Ku­bi­lius par­la­men­ta­rus in­for­ma­vo, kaip se­kė­si įgy­ven­ din­ti Vy­riau­sy­bės pro­gra­mą, pri­ sta­tė 2012 m. Vy­riau­sy­bės prio­ ri­te­tus. „Ga­li­me kons­ta­tuo­ti, kad praė­ ję me­tai ne­bu­vo ly­gūs. Pir­mo­ji me­tų pu­sė at­ro­dė vi­sai ne­blo­gai, kė­lė op­ti­miz­mą dėl eko­no­mi­kos au­gi­mo per­spek­ty­vų. Ta­čiau dėl įvai­rių prie­žas­čių, pir­miau­sia su­ si­ju­sių su tarp­tau­ti­nių rin­kų ne­ sta­bi­lu­mu, ant­ro­je me­tų pu­sė­ je pa­di­dė­jo ne­ri­mas dėl to­ly­gaus vys­ty­mo­si per­spek­ty­vos“, – iš Sei­mo tri­bū­nos sa­kė prem­je­ras. Bet, anot jo, me­tų bend­ri re­ zul­ta­tai pa­ro­dė, kad Lie­tu­vos eko­no­mi­ka yra vie­na spar­čiau­ siai au­gan­čių Eu­ro­po­je. „Ma­žė­ja biu­dže­to de­fi­ci­tas, su­val­dy­ti fi­ nan­sai, nuo­sek­liai ar­tė­ja­me prie Mast­rich­to kri­te­ri­jų ati­ti­ki­mo“, – tei­gė A.Ku­bi­lius. „Ne­dar­bas ma­žė­ja, nors dar kol kas iš­lie­ka ga­na di­de­lis. Eks­por­to rin­kų plėt­ra – sta­bi­li“, – var­di­jo Vy­riau­sy­bės va­do­vas. Jis pa­reiš­kė ti­kįs, kad tei­gia­ mas eko­no­mi­kos ten­den­ci­jas pa­ vyks iš­lai­ky­ti ir 2012 m. bei ar­ti­ miau­sio­je atei­ty­je. 110 pus­la­pių me­ti­nė­je ata­skai­ to­je, ku­rią Mi­nist­rų ka­bi­ne­tas pa­tvir­ti­no ko­vo pa­bai­go­je, Vy­ riau­sy­bė sa­vo pa­sie­ki­mus var­di­ja pa­gal sri­tis – nuo vals­ty­bės val­

dy­mo per­tvar­kos, dar­bo rin­kos ir užim­tu­mo, ener­ge­ti­kos iki ko­vos su ko­rup­ci­ja, vers­lo ska­ti­ni­mo, jau­ni­mo, mig­ra­ci­jos po­li­ti­kos. Atas­kai­to­je Vy­riau­sy­bė pa­sa­ ko­ja, ką per­nai nu­vei­kė ge­rin­da­ ma vers­lo ap­lin­ką, ma­žin­da­ma ad­mi­nist­ra­ci­nę naš­tą, ska­tin­ da­ma vers­lą, moks­li­nių ty­ri­mų, tech­no­lo­gi­jų plėt­rą, ino­va­ci­jas, tie­sio­gi­nes vi­daus ir už­sie­nio in­ ves­ti­ci­jas. Tarp pa­sie­ki­mų šio­ se sri­ty­se mi­ni­ma iš­plės­tos ga­li­ my­bės elekt­ro­ni­niu bū­du steig­ti už­da­rą­sias ak­ci­nes bend­ro­ves, lei­di­mas di­vi­den­dus iš­si­mo­kė­ti ke­le­tą kar­tų per me­tus, de­šim­tys suor­ga­ni­zuo­tų vers­lu­mo ska­ti­ni­ mo ren­gi­nių. Po to, kai bu­vo pri­sta­ty­ta ata­ skai­ta, prem­je­ras ir kai ku­rie mi­ nist­rai at­sa­kė į Sei­mo na­rių klau­ si­mus. Bu­vo už­duo­ta ir links­mų klau­ si­mų, į ku­riuos prem­je­ras taip pat at­sa­kė su hu­mo­ro do­ze. „Ne­ma­ no­te, kad ši Vy­riau­sy­bė į is­to­ri­ją įeis kaip neį­gy­ven­din­tų pa­ža­dų Vy­riau­sy­bė? Juk esa­te prieš me­ tus ar dve­jus sa­kęs, kad per šios Vy­riau­sy­bės dar­bo lai­ką Lie­tu­ va lai­mės „Eu­ro­vi­zi­ją“ ir Eu­ro­ pos krep­ši­nio čem­pio­na­tą. Nei vie­na, nei ki­ta ne­pa­vy­ko pa­da­ ry­ti. Ko­dėl?“ – tei­ra­vo­si opo­zi­ci­ nės Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo frak­ci­ jos na­rys And­rius Ma­zu­ro­nis. „Dėl šių dvie­jų pa­ža­dų neį­vyk­ dy­mo ga­liu pa­sa­ky­ti, kad opo­zi­ ci­ja kal­ta“, – šyp­so­da­ma­sis at­sa­ kė A.Ku­bi­lius. Po Vy­riau­sy­bės ata­skai­tos pa­ tei­ki­mo ją svars­tys Sei­mo ko­mi­ te­tai, ren­gia­ma spe­cia­li Sei­mo dis­ku­si­ja, ku­rios pa­bai­go­je par­la­ men­ta­rai ga­li priim­ti re­zo­liu­ci­ją, ku­ria ata­skai­tai pri­ta­ria ar­ba ne.

Ge­ne­ra­li­nis pro­ ku­ro­ras pa­pra­šė Sei­mo pa­nai­kin­ ti dvie­jų val­dan­čio­ sios Tė­vy­nės są­jun­ gos frak­ci­jos na­rių Vi­to Ma­tu­zo ir Ar­ vy­do Vi­džiū­no tei­ si­nę ne­lie­čia­my­ bę. V.Ma­tu­zas įta­ria­ mas pikt­nau­džia­vi­ mu tar­ny­ba, A.Vi­ džiū­nas – Ke­lių eis­ mo tai­syk­lių pa­žei­ di­mu.

„„Še­šė­lis: V.Ma­tu­zui gre­sia bau­džia­mo­ji at­sa­ko­my­bė už su­kčia­vi­mą, pikt­

nau­džia­vi­mą tar­ny­bi­ne pa­dė­ti­mi ir do­ku­men­tų klas­to­ji­mą. 

Ša­rū­no Ma­žei­kos (BFL) nuo­tr.

Į tri­bū­ną – du kar­tus Sta­sys Gu­da­vi­čius s.gudavicius@diena.lt

Ge­ne­ra­li­nis pro­ku­ro­ras Da­rius Va­lys va­kar du kar­tus ėjo į Sei­mo ple­na­ri­ nių po­sė­džių sa­lės tri­bū­ną. Pir­muo­ ju krei­pi­mu­si D.Va­lys pa­pra­šė leis­ti pa­trauk­ti bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­ bėn Sei­mo val­dan­čio­sios Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­ mok­ra­tų (TS-LKD) frak­ci­jos na­rį V.Ma­tu­zą, jį suim­ti ir ki­taip su­var­ žy­ti jo lais­vę. „Per iki­teis­mi­nį ty­ri­mą gau­ti duo­me­nys lei­džia pa­grįs­tai ma­ny­ ti, jog V.Ma­tu­zas, bū­da­mas Sei­mo na­rys ir ži­no­da­mas, kad jam drau­ džia­ma bet ko­kia for­ma už­siim­ ti vers­lu, ko­mer­ci­ja ar ki­to­kia pri­ va­čia veik­la, ku­ria sie­kia­ma pel­no, or­ga­ni­za­vo bend­ro­vės „Pa­ne­vė­žio ener­gi­ja“ va­do­vau­jan­čių ir at­sa­ kin­gų dar­buo­to­jų pikt­nau­džia­vi­ mą tar­ny­bi­ne pa­dė­ti­mi ir taip su­ da­rė iš­skir­ti­nes są­ly­gas „Žil­Vy­čio“ koo­pe­ra­ti­nei bend­ro­vei ne­tei­sė­ tai lai­mė­ti „Pa­ne­vė­žio ener­gi­jos“ 2010–2011 m. or­ga­ni­zuo­tus ke­tu­ris bio­ku­ro vie­šuo­sius pir­ki­mus, ku­rių bend­ra ver­tė sie­kia 17,503 mln. li­tų be PVM“, – kal­bė­jo D.Va­lys. Taip pat įta­ria­ma, kad tuo pa­čiu lai­ko­tar­piu šis Sei­mo na­rys or­ga­ ni­za­vo vals­ty­bės įmo­nės Pa­ne­vė­

žio miš­kų urė­di­jos urė­do ir vie­šų­jų pir­ki­mų ko­mi­si­jos pikt­nau­džia­vi­ mą tar­ny­bi­ne pa­dė­ti­mi ir taip su­ da­rė iš­skir­ti­nes są­ly­gas že­mės ūkio koo­pe­ra­ty­vui „Do­bi­las“ ne­tei­sė­ tu bū­du lai­mė­ti dar vie­ną – miš­ko va­ly­mo ūki­nių pa­slau­gų – pir­ki­mo kon­kur­są, ku­rio ver­tė sie­kė 63,265 tūkst. li­tų.

Ar­vy­das Vi­džiū­nas:

Ma­no as­me­ni­nė si­ tua­ci­ja įro­do, kad grei­čio kont­ro­lės ir pre­ven­ci­jos sis­te­ma Lie­tu­vos ke­liuo­se vei­ kia ge­rai ir skaid­riai. „Su­rink­to­je me­džia­go­je yra pa­ kan­ka­mas pa­grin­das įtar­ti, kad V.Ma­tu­zas or­ga­ni­za­vo bend­ro­vės „Žil­Vy­tis“ at­sto­vau­jan­čių as­me­nų veiks­mus, 2011 m. ap­gau­le gau­ nant ES struk­tū­ri­nio fon­do ir Lie­ tu­vos vals­ty­bės biu­dže­to pa­ra­mos lė­šas – iš vi­so 680 tūkst. li­tų“, – tei­gė ge­ne­ra­li­nis pro­ku­ro­ras. Be to, įta­ria­ma, kad šis Sei­mo TS-LKD frak­ci­jos na­rys ga­lė­jo or­ga­ni­zuo­ti Na­cio­na­li­nės že­mės tar­ny­bos Pa­

ne­vė­žio že­mėt­var­kos sky­riaus ve­ dė­jos pikt­nau­džia­vi­mą tar­ny­ba ir taip su­da­rė iš­skir­ti­nes są­ly­gas ne­ si­lai­kant tei­sės ak­tų rei­ka­la­vi­mų per­nai „Žil­Vy­čio“ koo­pe­ra­ti­nei bend­ro­vei iš­si­nuo­mo­ti 73 vals­ty­ bi­nės že­mės ūkio pa­skir­ties skly­ pus Pa­ne­vė­žio ra­jo­ne. Ant­rą kar­tą kal­bė­da­mas iš Sei­ mo tri­bū­nos ge­ne­ra­li­nis pro­ku­ro­ ras in­for­ma­vo, kad TS-LKD frak­ ci­jos na­rys A.Vi­džiū­nas per­nai gruo­dį va­žiuo­da­mas au­to­mo­bi­liu ge­ro­kai vir­ši­jo grei­tį. Lie­tu­vos ke­lių po­li­ci­jos tar­ny­ba in­for­ma­vo, kad, re­mian­tis grei­čio ma­tuok­lio rod­me­ni­mis, A.Vi­džiū­ nas pa­žei­dė Ke­lių eis­mo tai­syk­ les. Vė­lų 2011 m. gruo­džio 4-osios va­ka­rą grįž­da­mas iš sa­vo apy­gar­ dos jis bu­vo nea­ti­dus, ne­pas­te­bė­ jo grei­tį ri­bo­jan­čių ženk­lų ir ge­ro­ kai vir­ši­jo leis­ti­ną grei­tį – va­žia­vo 122 km/val. grei­čiu ta­me ruo­že, kur nu­sta­ty­tas 70 km/val. grei­tis. „Dėl šio sa­vo neap­si­žiū­rė­ji­mo la­ bai ap­gai­les­tau­ju. Vie­nin­te­lis po­zi­ ty­vus da­ly­kas gal tik tai, kad ši ma­no as­me­ni­nė si­tua­ci­ja įro­do, jog grei­čio kont­ro­lės ir pre­ven­ci­jos sis­te­ma, pa­ rei­ka­la­vu­si ne­ma­žų in­ves­ti­ci­jų, Lie­ tu­vos ke­liuo­se vei­kia ge­rai ir skaid­ riai“, – ga­vęs pra­ne­ši­mą iš Ke­lių po­li­ci­jos kal­bė­jo A.Vi­džiū­nas.


6

trečiADIENIS, gegužės 9, 2012

nuomonės

Žal­gi­rio mū­šį ža­da nu­švies­ti nau­jo­mis spal­vo­mis

Žvilgsnis

Redakcijos skiltis

N

au­jus ty­ri­mus Žal­gi­rio mū­šio vie­to­je pra­de­dan­ tys Len­ki­jos moks­li­nin­kai ti­ki­si, kad nau­do­jant mo­ der­nias tech­no­lo­gi­jas pa­vyks at­ras­ ti iki šiol neap­tik­tų įvy­ku­sio mū­šio pėd­sa­kų. Gel­bės tech­no­lo­gi­jos

Ar jau įvy­ko po­ky­čių?

Valentinas Beržiūnas

N

a­p o­l eo­n as pra­l ai­ mė­jo. Jo vie­tą Eli­z ie­ jaus rū­muo­s e užė­ mė „švel­nu­sis so­cia­ lis­tas“. Taip api­bū­d i­na­mas Fran­ çois Hol­lan­de’as. Ma­tyt, da­bar lai­kas bū­tų pa­žvelg­ ti į šiuos rin­ki­mus – ne tik į ant­rą­jį tu­rą, bet ir į pir­mą­jį. Kuo jie reikš­ min­g i? Kas po jų Pran­cū­zi­jo­je ga­ lė­tų pa­si­keis­ti. Kas ga­li pa­si­keis­ti Eu­ro­po­je, o gal ir vi­so­je tarp­tau­ti­ nė­je are­no­je?

N.Sar­ko­zy pa­ro­dė, kad jis ne­su­ge­ba, o ir ne­su­ ge­bės, kon­so­li­duo­ti de­ ši­nio­sios Pran­cū­zi­jos vi­suo­me­nės sto­vyk­los. F.Hol­l an­de’as į pre­z i­den­to po­ stą atė­jo su šū­k iu: „Lai­kas nu­sto­ ti tau­py­ti, rei­k ia im­tis gai­vin­ti ša­ lies eko­no­mi­ką, už­t ik­r in­t i so­cia­ li­nę ge­ro­vę.“ Re­g is, F.Hol­lan­de’as me­tė pirš­t i­ nę vo­k ie­čiams. Ar Eu­ro­po­je do­ mi­na­vęs „Mer­ko­z y“ due­t as da­ bar virs „Mer­kol­l an­de’u“? Vei­ kiau­siai vis­kas bus ge­rai. Da­bar kel­t i ban­g ų Eu­ro­po­je nie­kas ne­ no­r i, ne­bent grai­kai. Nuo­lai­dos? Ti­kė­ti­na, kad vo­k ie­čiai per­ne­lyg ne­spaus Pa­ry­ž iaus, o šis ne­siims prieš­ta­rau­ti Ber­ly­nui. Klau­si­mas ky­la dėl to, kad vo­k ie­ čiai iš pri­gim­ties gy­ve­na pa­gal iš­ ga­les, ku­r ios, ži­no­ma, di­de­lės, ir bet koks iš­lai­da­v i­mas šio­je ša­ly­ je vi­suo­me­nę pik­ti­na. O nau­ja­sis Pran­cū­z i­jos va­do­vas ma­no, kad kar­py­mas tu­r i ženg­t i ko­ja ko­jon su eko­no­mi­kos au­g i­mu. Šiaip F.Hol­lan­de’as nie­ko nau­jo ne­siū­lo. Apie kar­py­mo ir eko­no­ mi­kos au­gi­mo pusiausvyrą kal­ba ne vie­nas Eu­ro­pos eko­no­mis­tas ir pirš­tu baks­no­ja į Grai­ki­ją, ku­rio­ je biu­dže­to kar­py­mas su­kė­lė eko­ no­mi­kos stag­na­ci­ją. Ir vis dėl­to, kad ir kas lau­kia Eu­ro­ pos, įdo­mu pa­ž velg­ti į Pran­cū­zi­ jos po­l i­ti­kos vir­tu­vę. Ir šiuo at­ve­ju įdo­miau­sias pir­ma­ sis pre­z i­den­to rin­k i­mų tu­ras.

„Ra­d i­ka­lai lai­mė­jo“, „Ma­r i­ne Le Pen trium­fas“ – tri­m i­ta­vo ne tik Pran­cū­z i­jos, bet ir dau­ge­l io Eu­ ro­pos ša­lių dien­raš­čiai. Ra­d i­ka­lai? Na, su išim­t i­mi ga­l i­ me ra­d i­ka­l iu lai­k y­t i Na­cio­na­l i­ nį fron­tą. Klau­si­mas, ar ne­ga­lė­tu­ me N.Sar­ko­zy pa­va­din­ti ra­di­ka­liu, ku­ris ban­dy­da­mas į sa­vo pu­sę pa­ lenk­t i Pran­cū­zi­jos de­ši­niuo­sius daž­nai net pra­len­kė M.Le Pen. Ta­čiau N.Sar­ko­zy pa­ro­dė, kad jis ne­su­ge­ba, o ir ne­su­ge­bės, kon­so­ li­duo­t i de­š i­n io­sios Pran­cū­z i­jos vi­suo­me­nės sto­vyk­los. Ky­la klau­s i­mas, ar de­š i­n io­s ios sto­vyk­los ne­pa­vyks kon­so­li­duo­ ti M.Le Pen, ir po pen­ke­rių me­tų ši po­l i­t i­kė ne­taps rim­t u iš­šū­k iu F.Hol­lan­de’ui? Ko­dėl ne? Va­d i­na­mą­ją go­l is­t ų par­ti­ją N.Sar­ko­zy pa­ver­tė Sar­ko­ zy par­t i­ja ir ryš­kaus ly­de­r io jo­je kol kas nė­ra. Ar ne­ga­lė­t ų įvyk­t i is­to­ri­nis de­ši­nių­jų su­si­jun­gi­mas? Ga­lė­t ų, jei po ku­r io lai­ko Na­cio­ na­li­nio fron­to na­riams ir jo ly­de­ rei M.Le Pen pa­vyks pa­keis­ti kli­ juo­ja­mą ra­di­ka­lų eti­ke­tę. Svar­biau­sia, kaip jau ne sy­k į mi­ nė­ta, kad Na­cio­na­li­nis fron­tas tu­ ri aiš­kią Pran­cū­zi­jos rai­dos vi­zi­ją, nors kol kas ši par­ti­ja iš­lai­ko gan griež­tą to­ną imig­ra­ci­jos ir ki­tais klau­si­mais. F.Hol­l an­de’as? Jam atei­n an­t ys pen­ke­r i me­tais bus la­bai svar­ būs. Nuo to, kaip jam pa­vyks įvyk­dy­ti ža­da­mas re­for­mas, pri­k lau­sys jo atei­tis. Kol kas ryž­to šis po­li­ti­kas ne­sto­ko­ja, nors eks­per­tai ir pa­ brė­ž ia, kad jam teks tai­ky­tis prie da­bar­ti­nių są­ly­gų tiek ša­ly­je, tiek už­sie­ny­je. Ki­ta ver­tus, iki šiol F.Hol­lan­de’as bu­vo gan pil­ka pe­lė Pran­cū­zi­jos pa­dan­gė­je, net ga­li­ma sa­ky­ti, jog jis iš­rink­tas tik dėl to, kad jo bu­vęs var­žo­vas pran­cū­zams įky­rė­jo. Pa­v yz­d žiui, N.Sar­ko­z y pirm­t a­ kas Jac­ques’as Chi­ra­c as bu­vo pra­g ma­t iš­kas po­l i­t i­kas, o N.Sar­ ko­z y vis įsi­vel­da­vo į avan­t iū­ras. Vie­nas ge­riau­sių pa­vyz­d žių – ka­ ri­nė kam­pa­ni­ja Li­bi­jo­je. Tai­g i, rin­k i­mai Pran­cū­z i­jo­je tik­ rai bu­vo is­to­r i­n iai. Ir ne tik dėl N.Sar­ko­z y pra­lai­mė­ji­mo, bet ir dėl to, kad jie pa­ro­dė, jog Pran­cū­ zi­jos eli­te ga­l i įvyk­t i reikš­m in­g ų po­ky­čių. Ži­no­ma, vis­kas pri­klau­so nuo pa­ dė­t ies ša­ly­je. O jei F.Hol­lan­de’ui ir ne­prit­r ūks ryž­to re­for­mas įgy­ ven­din­ti, jų re­zul­ta­tai ne­bus grei­ ti. Gal­būt pen­ke­rių me­tų pa­kaks, gal­būt ne?

„Sie­ja­me su tuo di­džiu­les vil­tis. Esa­ me tik­ri, kad pa­si­tel­kus mo­der­nias tech­no­lo­gi­jas at­si­ras ga­li­my­bė vi­siš­ kai ki­taip pa­žvelg­ti į tai, kas vy­ko ties Žal­gi­riu“, – Len­ki­jos spau­dos agen­ tū­rai PAP sa­kė Žal­gi­rio mū­šio mu­zie­ jaus di­rek­to­rius Szy­mo­nas Dre­jus. Į kon­fe­ren­ci­ją su­si­rin­kę moks­li­ nin­kai ir ar­cheo­lo­gi­nių ty­ri­nė­ji­mų spe­cia­lis­tai iš To­rū­nės, Olš­ty­no, Lo­ dzės, Liub­li­no ir Si­le­zi­jos tu­ri nu­ ma­ty­ti ar­ti­miau­sių me­tų ty­ri­nė­ji­mo tiks­lus ir su­kur­ti ty­ri­nė­ji­mų, nau­do­ da­mi šiuo­lai­ki­nius ar­cheo­lo­gi­jos me­ to­dus, pro­gra­mą, kaip ra­šo­ma dien­ raš­čio „Rzecs­pos­po­li­ta“ in­ter­ne­to sve­tai­nė­je. Anks­tes­nės ar­cheo­lo­gų eks­pe­di­ci­ jos į Žal­gi­rio mū­šio lau­kus bu­vo su­ reng­tos 1958–1990 m. Kaip pa­brė­žia Sz.Dre­jus, nuo to lai­ko įvy­ko mil­ži­ niš­ka tech­no­lo­gi­jų pa­žan­ga. Nau­do­ jant šiuo­lai­ki­nius geo­lo­gi­nės in­for­ ma­ci­jos me­to­dus į mū­šio ei­gą ga­li­ma pa­žvelg­ti vi­sai iš ki­tos pu­sės. Bū­rys moks­li­nin­kų

Ty­ri­mai bus tarp­dis­cip­li­ni­niai. Be ar­ cheo­lo­gų, juo­se tu­ri da­ly­vau­ti hid­ro­ lo­gai, kli­ma­to­lo­gai ir ki­tų sri­čių spe­ cia­lis­tai. Jie, be ki­tų da­ly­kų, tu­rė­tų kuo ge­riau nu­sta­ty­ti tiks­lią da­bar jau iš­džiū­vu­sios upės, len­kiš­kai va­di­na­ mos Wiel­ki Stru­mien, slė­nio, ku­ria­

me ir bu­vo pra­lie­ta dau­giau­sia krau­ jo, vie­tą. Pa­sak mu­zie­jaus di­rek­to­riaus, be Ja­no Dłu­gos­zo „Is­to­ri­jo­je“ ir jo­kio au­to­riaus ne­tu­rin­čio­je „Konf­lik­to kro­ni­ko­je“ pa­teik­tų ap­ra­šy­mų, dėl Žal­gi­rio mū­šio ei­gos „ir to­liau ky­la dau­giau klau­si­mų, nei gau­na­ma at­ sa­ky­mų“.

Ka­riuo­me­nės, ar­tė­da­ mos prie Žal­gi­rio lau­ ko, de­gin­da­vo kry­ žiuo­čių kai­mus, pro ku­riuos pra­žy­giuo­ da­vo, plėš­da­vo ir vei­ kiau­siai žu­dy­da­vo ci­ vi­lius gy­ven­to­jus. Praei­ty­je ar­cheo­lo­gų at­lik­ti ty­ri­mai ne­da­vė re­zul­ta­tų, ku­rių bu­vo ti­kė­ta­ si anuo­met. Prieš ke­lio­li­ka de­šimt­ me­čių bu­vo at­ras­ti vos 28 gink­luo­tės frag­men­tai, dau­giau­sia tai bu­vo ar­ ba­le­to strė­lių ir pa­pras­tų strė­lių at­ ga­lių da­lys, tink­li­nių šar­vų ir pirš­ti­ nių at­plai­šos. At­lie­kant pir­mi­nius ka­si­nė­ji­mus taip pat ras­ta maž­daug 300 mū­šio da­ly­vių pa­lai­kų, vi­si ap­tik­ti ne­to­ li kop­ly­čios, ku­ri po mū­šio bu­vo pa­ sta­ty­ta kry­žiuo­čių sto­vyk­los vie­to­ je. Ar­cheo­lo­gų nuo­mo­ne, tai reiš­kia, kad iki šiol neat­ras­ta vie­ta, ku­rio­je il­ si­si ke­li tūks­tan­čiai kri­tu­sių­jų. Nau­jie­ji ty­ri­mai tu­rė­tų pa­dė­ti nu­ sta­ty­ti ne tik pa­tį Žal­gi­rio mū­šio lau­ką, bet ir ki­tas te­ri­to­ri­jas, su­si­ju­

sias su to me­to ka­ro veiks­mais: ke­ lius, ku­riais at­ke­lia­vo abi ka­riuo­me­ nės, kry­žiuo­čių per­kė­las per upes ir jų bė­gi­mo kryp­tis. Pir­ma­sis ob­jek­tas, ku­ris bus ti­ria­ mas, tai Ku­žent­ni­ko (lenk. Kur­zęt­nik) pi­lies griu­vė­siai ir se­no­sios Drven­cos (lenk. Drwę­ca, vok. Dre­wenz) bras­ tos, ties ku­riomis 1410 m. lie­pos 11 d. pir­mą kar­tą su­si­dū­rė Len­ki­jos ka­ riuo­me­nė ir Or­di­no pa­jė­gos. Ne­bu­vo šven­tuo­liai

Pa­s ak mu­z ie­jaus di­rek­to­r iaus Sz.Dre­jaus, ar­cheo­lo­gų ty­ri­nė­ji­mai, ku­rie bus at­lik­ti Len­ki­jos ir Lie­tu­ vos ka­riuo­me­nės nu­žy­giuo­ta­me ke­ ly­je, „ga­li su­griau­ti ra­šy­to­jo Hen­ry­ ko Sien­kie­wic­ziaus su­kur­tą mi­tą apie kil­niuo­sius ka­ra­liaus Jo­gai­los ri­te­rius ir pik­tuo­sius kry­žiuo­čius“. „Ma­ny­ti­na, kad ka­riuo­me­nės, ar­ tė­da­mos prie Žal­gi­rio lau­ko, de­gin­ da­vo kry­žiuo­čių kai­mus, pro ku­riuos pra­žy­giuo­da­vo, plėš­da­vo ir vei­kiau­ siai žu­dy­da­vo ci­vi­lius gy­ven­to­jus. Apie lieps­no­jan­čius prie­šo kai­mus už­si­me­na­ma šal­ti­niuo­se, tai pa­tvir­ ti­na ir anks­čiau at­lik­ti ar­cheo­lo­gi­ niai ka­si­nė­ji­mai“, – pri­mi­nė mu­zie­ jaus di­rek­to­rius. Dau­giau nei 70 gy­ven­to­jų, kri­tu­sių nuo ker­ta­mų­jų bei du­ria­mų­jų gink­ lų, ma­si­nė ka­pa­vie­tė, ap­tik­ta Ul­no­ve (lenk. – Ul­now), ne­to­li tos vie­tos, kur prieš 600 me­tų bu­vo įsi­kū­ru­si len­kų ir lie­tu­vių ka­riuo­me­nės sto­vyk­la. Pa­ sak is­to­ri­kų, tra­giš­kiau­sias įvy­kis at­ si­ti­ko Domb­ruv­ne (lenk. – Dąbrów­no, vok. – Gil­gen­burg), nes vie­tos gy­ven­ to­jai bu­vo gy­vi su­de­gin­ti baž­ny­čio­je, ap­gul­to­je Jo­gai­los ka­riuo­me­nės. VD, BNS inf.

„„Ob­jek­tas: nau­jau­sias tech­no­lo­gi­jas pa­si­tel­kę moks­li­nin­kai ti­ki­si at­skleis­ti dau­gy­bę iki šiol ne­ži­no­mų fak­tų apie

gar­sų­jį is­to­ri­nį įvy­kį. 

Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

Redakcijos nuomonė gali nesutapti su autorių nuomone. karštOJI linija: reklamos skyrius: Platinimo tarnyba: Prenumeratos skyrius: Buhalterija: 212 2022 261 3654 261 1688 261 1688 (8 46) 397 ISSN 1822-7791 © 2007 „Diena Media News“ Labdarių g. 8, 01120 Vilnius Tel. (8 5) 262 4242, E. paštas: info@vilniausdiena.lt VYRIAUSIASIS REDAKTORIUS Lukas Miknevičius – 219 1386

MIESTAS: Justinas Argustas – 219 1381 Rūta Grigolytė – 219 1373 Indrė Pepcevičiūtė – 219 1391 Andrejus Žukovskis – 219 1391 LIETUVA: Stasys Gudavičius – 219 1390 EKONOMIKA: Jolita Žvirblytė (redaktorė) – 219 1374 Lina Mrazauskaitė – 219 1388 PASAULIS: Julijanas Gališanskis (redaktorius) – 219 1376 Valentinas Beržiūnas – 219 1387

SPORTAS: Romas Poderys (redaktorius) – (8 37) 302 258 Mantas Stankevičius – 219 1383 ŠEŠTADIENIS: Darius Sėlenis – (8 37) 302 276 Laima Žemulienė – 219 1374 TV DIENA: Agnė Klimčiauskaitė (redaktorė) – 219 1380 370: Jurgita Kviliūnaitė (redaktorė) – 219 1370 FOTOGRAFAI: Gediminas Bartuška – 219 1384 Simonas Švitra – 219 1384

Visi kontaktai: diena.lt/dienrastis/redakcija Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raide R pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti. Tiražas 6000.

767

REKLAMOS PARDAVIMO SKYRIUS: 261 3655, 261 3659, 261 3654, 261 3000, 261 9655, 279 1370 faks. – 279 1379 SKELBIMŲ SKYRIUS: 

261 3653

PRENUMERATOS SKYRIUS: 

261 1688

PLATINIMO TARNYBA: 

261 1688


7

trečiADIENIS, gegužės 9, 2012

lietuva

Mi­nist­ras iš­bri­do sau­sas Sei­mas ant­ra­die­nį slap­tu bal­sa­vi­mu ne­pri­ta­rė opo­zi­ci­jos at­sto­vų ini­ci­juo­tai in­ter­pe­lia­ci­jai tei­sin­gu­mo mi­nist­rui Re­mi­gi­jui Ši­ma­šiui, nors spe­cia­lios ko­mi­si­jos ver­dik­tas mi­nist­rui bu­vo ne­pa­lan­kus. Sta­sys Gu­da­vi­čius s.gudavičius@diena.lt

Iš­va­da – nei­gia­ma

Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo frak­ci­jos se­niū­no Va­len­ti­no Ma­zu­ro­nio pa­ reng­tą in­ter­pe­lia­ci­ją R.Ši­ma­šiui ple­na­ri­nia­me po­sė­dy­je ap­svars­tę par­la­men­ta­rai su­da­rė spe­cia­lią re­ dak­ci­nę ko­mi­si­ją, ku­ri tu­rė­jo įver­ tin­ti tei­sin­gu­mo mi­nist­ro at­sa­ky­ mus į jam už­duo­tus klau­si­mus. Ko­mi­si­ja pa­siū­lė ne­pri­tar­ti val­ dan­čio­jo Li­be­ra­lų są­jū­džio į Vy­ riau­sy­bę de­le­guo­to tei­sin­gu­mo mi­nist­ro at­sa­ky­mams į Sei­mo na­ rių in­ter­pe­lia­ci­jo­je pa­teik­tus klau­ si­mus. Ko­mi­si­jo­je, ku­rią su­da­rė 12 na­rių, bal­sai pa­si­skirs­tė po ly­giai: 6 ir 6. Ta­čiau ka­dan­gi ko­mi­si­jai pir­ mi­nin­ka­vo so­cial­de­mok­ra­tas Juo­ zas Ole­kas, jo bal­sas bu­vo le­mia­ mas – at­sa­ky­mams ne­pri­tar­ti. Toks ko­mi­si­jos pa­reng­tas pro­ jek­tas ga­li bū­ti priim­tas tik tuo at­ ve­ju, jei už jį slap­ta bal­suo­ja ne ma­ žiau kaip 71 par­la­men­ta­ras. Ta­čiau slap­ta bal­suo­jant da­ly­ va­vo 63 Sei­mo na­riai. Už ko­mi­ si­jos iš­va­dą bal­sa­vo vos 36 par­la­ men­ta­rai, prieš bu­vo 15, su­si­lai­kė

4. To­dėl Sei­mui ge­ro­kai pri­trū­ko bal­sų nu­ta­ri­mui dėl ne­pa­si­ti­kė­ji­ mo R.Ši­ma­šiu­mi priim­ti ir jis iš­li­ko Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos va­do­vu. Val­dan­tie­ji jau anks­čiau dek­la­ra­vo sie­kian­tys ap­gin­ti sa­vo mi­nist­rą.

Ge­rai, jog ne­kal­ti­ na­te ma­nęs tuo, kad esu at­sa­kin­gas už šven­to­jo Bru­no­no nu­žu­dy­mo by­lą. Slap­ta bal­suo­jant ne­pa­ka­kus bal­ sų ko­mi­si­jos pa­teik­tai iš­va­dai pa­ tvir­tin­ti, lai­ko­ma, kad tei­sin­gu­mo mi­nist­ro R.Ši­ma­šiaus at­sa­ky­mams pri­tar­ta. In­ter­pe­lia­ci­jos svars­ty­mas tuo baig­tas. Pa­žė­rė klau­si­mų

Ant­ra­die­nio ple­na­ri­nio po­sė­džio pra­džio­je kal­bė­jęs in­ter­pe­lia­ci­jos pa­grin­di­nis ini­cia­to­rius V.Ma­zu­ ro­nis tvir­ti­no, kad tei­sin­gu­mo mi­ nist­ras at­sa­kin­gas už vals­ty­bės po­ li­ti­ką spren­džiant įvai­riau­sius su

tei­sin­gu­mu su­si­ju­sius klau­si­mus. „Be­dug­nė tarp biu­rok­ra­ti­zuo­ tos ir už­da­ros tei­sė­tu­mo sis­te­mos ir tik­ro­jo tei­sin­gu­mo su­ma­žė­ jo ar pa­di­dė­jo? Ar ap­skri­tai įma­ no­mas tei­sin­gu­mas tų, ku­rie ne­ tu­ri pa­kan­ka­mai pi­ni­gų ar ry­šių teis­mų sis­te­mo­je, at­žvil­giu? No­ rė­tų­si iš­girs­ti mi­nist­ro paaiš­ki­ni­ mus dėl re­zo­nan­si­nių, vi­suo­me­nę jau­di­nan­čių by­lų: va­di­na­mo­sios Kau­no pe­do­fi­li­jos, Vy­tau­to Po­ciū­ no žū­ties ir ki­tų. Taip, teis­mai tu­ ri bū­ti ne­prik­lau­so­mi, taip, teis­mų spren­di­mus vi­siems pri­va­lu vyk­ dy­ti. Bet kas da­ro­ma, kad si­tua­ci­ja vals­ty­bė­je tei­sin­gu­mo sie­ki­mo sri­ ty­je aki­vaiz­džiai keis­tų­si? O, mū­sų nuo­mo­ne, ją tik­rai ver­ta keis­ti“, – kal­bė­jo V.Ma­zu­ro­nis. Pri­pa­ži­no pro­ble­mas

Sei­mo tri­bū­no­je at­si­sto­jęs R.Ši­ ma­šius pri­pa­ži­no, kad tei­sin­gu­mo Lie­tu­vo­je vis dar stin­ga. „Kas kal­tas, kad tei­sin­gu­mo Lie­ tu­vo­je yra ma­žiau, nei mes vi­si no­ rė­tu­me, nei aš pa­ts no­rė­čiau? Tur­ būt in­ter­pe­lia­ci­jos au­to­riams bū­tų pa­to­giau, jei­gu at­sa­ko­my­bę už vi­ sas pro­ble­mas pri­siim­čiau pa­ts.

„„Po­zi­ci­ja: R.Ši­ma­šius į Sei­mo na­rių klau­si­mus va­kar at­sa­ki­nė­jo ir rim­

tai, ir iro­niš­kai. 

Net­gi už tas pro­ble­mas, ku­rios neįei­na į Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos kom­pe­ten­ci­ją. De­ja, tu­riu in­ter­ pe­lia­ci­jos au­to­rius nu­liū­din­ti. Mi­ nis­te­ri­ja dir­ba ir vyk­do re­for­mas tei­sin­gu­mo sri­ty­je, bet tik ne­per­ ženg­da­ma ri­bų, ku­rios nu­sta­ty­tos Kons­ti­tu­ci­jos ir įsta­ty­mų“, – pa­ brė­žė mi­nist­ras. „At­sa­kin­gai vyk­džiau ir vyk­dau man pa­gal kom­pe­ten­ci­ją pri­skir­ tus dar­bus, bet tik­rai ne­siim­siu te­ le­fo­ni­nės tei­sės ir ne­si­ki­šiu ten, kur kiš­tis drau­džia mū­sų Kons­ti­tu­ci­ja ir įsta­ty­mai“, – pri­dū­rė jis.

To­mo Luk­šio (BFL) nuo­tr.

Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo frak­ci­jos na­rys Dai­lis Al­fon­sas Ba­ra­kaus­kas tei­ra­vo­si mi­nist­ro, ko­dėl šis ne­ pri­sii­ma at­sa­ko­my­bės dėl to, kad neiš­nag­ri­nė­tos re­zo­nan­si­nės by­ los: Bra­žuo­lės sprog­di­ni­mas, Ju­ro Ab­ro­ma­vi­čiaus nu­žu­dy­mas, V.Po­ ciū­no žū­tis, taip pat Kau­no pe­do­ fi­li­jos by­la. „Ge­rai, jog ne­kal­ti­na­te ma­nęs, kad esu at­sa­kin­gas už šven­to­jo Bru­no­no nu­žu­dy­mo by­lą, kad ne­ ras­ti įta­ria­mie­ji šio nu­si­kal­ti­mo pa­da­ry­mu“, – iro­niš­kai į tai at­sa­ kė R.Ši­ma­šius.

Deklaravimo naujoves pristatė gyvai Grėtė Šalčiūtė Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) Vilniaus rajone pakvietė ūkininkus, seniūnijų atstovus į seminarą, kuriame specialistai pristatė Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos naujoves, susijusias su plotinėmis priemonėmis. Iš viso balandį skirtinguose Lietuvos rajonuose buvo suorganizuoti 26 seminarai. Palengvins darbą Į seminarą „Su plotu susijusių priemonių pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007– 2013 m. programą 2012 m. aktualijos“ balandžio 25 d. susirinko didelis būrys Vilniaus rajono savivaldybės seniūnijų atstovų ir ūkininkų. „Šiais metais daug naujovių, kurias suvokti iš pradžių nelengva. Kai apie jas aiškinama gyvai, viskas tampa aiškiau, be to, specialistai ūkininkams atsako į rūpimus klausimus“, – sakė seminare dalyvavęs Sužionių seniūnijos specialistas Leonas Stankevičius. Daugelis tiesioginių išmokų naujovių ateityje ūkininkams leis sutaupyti laiko, nes sumažės biurokratinių prievolių. „Pernai daug dėmesio sulaukė išmokos, mokamos už mėsinius galvijus ir mėsines avis. Šiais metais atskirų paraiškų siųsti į agentūrą nebereikės – užteks deklaracijoje pažymėti, kad norima gauti išmoką. Nuo šių metų programa leis gauti išmokas ir už ėriavedes avis“, – sakė NMA Tiesioginės paramos departamento vyriausioji specialistė Greta Šimelevičiūtė. Kiti palengvinimai – šiais metais atsisakyta paraiškų / prašymų pakeisti paraiškos duomenis registravimo žurnalų, o dokumentų, įrodančių žemės nuomos ar nuosavybės valdymo teisę, bus reika-

laujama tik iš visiškai naujų ir pernai nedeklaravusių pareiškėjų. Reikės auginti gyvulius Seminaro dalyviai ypač domėjosi nauju reikalavimu savo ūkiuose auginti gyvulius. Pievas ir ganyklas deklaruojantys pareiškėjai nuo šių metų privalės laukuose laikyti tam tikrą gyvulių skaičių, kad gautų tiesiogines išmokas. Šis reikalavimas taip pat taikomas programose „Ekologinis ūkininkavimas“, „Rizikos vandens telkinių būklės gerinimas“, „Natūralių ir pusiau natūralių pievų tvarkymas“ dalyvaujantiems pareiškėjams. Tiesa, jiems taikomos ir tam tikros išlygos: „Jeigu jų pievos ir ganyklos sudaro ne daugiau kaip 30 proc. viso paraiškoje nurodyto ploto, tuomet reikalavimas laikyti gyvulius netaikomas“, – pasakojo G.Šimelevičiūtė. NMA atstovė ūkininkus pradžiugino, kad mažiau palankiose vietovėse gyvuliai galės būti registruoti gretimoje seniūnijoje. Be to, sutartinių gyvulių sąrašas jau papildytas, į jį taip pat įtrauktos kiaulės. „Ateityje viskas keisis, reikės ir gyvulius auginti. Mūsų seniūnijoje plotus deklaruoja apie 300 žmonių. Šiemet jų skaičius galbūt nesumažės, bet kitais metais, manau, dalis ūkininkų atsisijos“, – svarstė Riešės seniūnijos vyresnioji specialistė Henrika Kiseliovienė. „Ekologinio ūkininkavimo“ naujovės Ūkininkų pamėgta programa „Ekologinis ūkininkavimas“ šiais metais taip pat neišvengė kelių korekcijų. Nuo šiol vaistažolių, aromatinių ir prieskoninių augalų laukai galės sudaryti ne daugiau kaip 30 proc. bendro programos „Ekologinis ūkininkavimas“ sertifikuoto ir įsipareigoto ploto ir negalės būti didesni kaip 50 hektarų. Tačiau G.Šimelevičiūtė pabrėžė, kad senieji ūkininkai neturėtų išsigąsti, nes įsipareigotiems iki 2012 m. plotams

 Naujovės: ūkininkai ir seniūnijų atstovai seminare buvo supažindinti su naujomis paramos programomis ir pasikeitusia tvarka. Grėtės Šalčiūtės nuotr.

šis apribojimas netaikomas. „Apribojimas nebus taikomas ir tiems ūkiams, kurių vaistažolių plotas yra ne didesnis kaip 10 hektarų. Be to, svarbu paminėti, kad nuo šių metų sojos priskiriamos daržovių ir bulvių pasėlių grupei, gyvūnų sąrašas papildytas elniniais gyvūnais, o išmokos už saulėgrąžas, juodąsias ir rudąsias garstyčias beveik perpus sumažėjo“, – dėstė G.Šimelevičiūtė. Pasiūlė naują programą Seminare buvo pristatyta nauja priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programa „Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“, kuri, tikimasi, sulauks didelio ūkininkų dėmesio. Pagal ją parama bus mokama už sertifikuotus ir deklaruotus išskirtinės kokybės šviežių vaisių, uogų ir daržovių auginimo plotus. „Šioje programoje galės

dalyvauti ne mažiau kaip 10 arų vienai kultūrai skiriantys ūkininkai. Ūkininkai kasmet galės keisti ir ploto vietą, ir auginamą kultūrą. Svarbiausia, kad plotas išliktų nepakitęs – ūkininkai nesumažintų jo daugiau kaip 3 proc. Šioje programoje reikia dalyvauti penkerius metus. Tiesa, gana griežtas dėmesys bus kreipiamas į trąšų kiekį“, – sakė NMA specialistė. Pagal šią programą didžiausia metinė išmokos suma valdos savininkui – 120 tūkst. litų. Už daržoves ir bulves numatyta išmoka 1091 litas už 1 ha, už serbentus – 1160 litų už 1 ha, vaisius ir uogas – 1188 litai už 1 ha. Skatina pasitempti Seminare dalyvavę seniūnijų atstovai ir ūkininkai neabejojo, kad pasinaudoti parama – verta, tik svarbu pirmiausia įvertinti savo galimybes ir pajėgu-

mą. Vilniaus rajono savivaldybės Žemės ūkio skyriaus vyriausioji specialistė Česlava Apolevič neabejojo, kad programoje galima sėkmingai dalyvauti, tik tam reikia noro ir atsakomybės. Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio mokyklos atstovė Jelena Hejbovič pabrėžė, kad seminare visa informacija buvo pateikta dalykiškai, tad ūkininkai ir seniūnijų atstovai per trumpą laiką galėjo susipažinti su visomis naujovėmis. „Mums informacija apie programas yra labai aktuali, kad galėtume ją teikti jauniesiems ūkininkams. Esame tarsi grandis tarp ūkininko ir agentūros“, – sakė pašnekovė. Užs. 953549


8

TrečiADIENIS, gegužės 9, 2012

ekonomika

OMX Vilnius OMX RigaOMX Tallinn diena.lt/naujienos/ekonomika

Valiutų kursai

Šiandien Valiuta

kiekis Santykis

Bal­ta­ru­si­jos rub­lis 10000 3,2546 DB sva­ras ster­lingų 1 4,2850 JAV do­le­ris 1 2,6525 Ka­na­dos do­le­ris 1 2,6660 Lat­vi­jos la­tas 1 4,9414 Len­ki­jos zlo­tas 10 8,2540 Nor­ve­gi­jos kro­na 10 4,5665 Ru­si­jos rub­lis 100 8,8455 Švei­ca­ri­jos fran­kas 1 2,8746

+1,76 %

–0,4344 % –0,0047 % –0,0678 % +0,1014 % +0,0648 % +0,3672 % +0,1953 % –0,6916 % +0,0174 %

Vakar Tink­las

A 95

Dy­ze­li­nas

Du­jos

„Sta­toil“

5,01

4,69

2,47

„Kvis­ti­ja“

4,99

4,62

2,48

„Va­koil“

5,02

4,67

2,47

Vi­du­tinė elekt­ros kai­na ba­landį, pa­ly­gin­ ti su ko­vo mėne­siu, Lie­tu­vos elekt­ros bir­ žo­je su­mažė­jo 6,7 pro­c., iki 13,98 cen­ to už ki­lo­vat­va­landę (be PVM). Kovą, pa­ ly­gin­ti su va­sa­riu, ji bu­vo at­pi­gu­si 17,4 pro­c. Elekt­ros kai­nai kristi dau­giau­sia įta­ kos turė­jo dėl at­ši­lu­sio oro su­mažė­ju­ si elekt­ros pa­klau­sa ir po­lai­dis Lat­vi­jo­ je, kaip pra­nešė rin­kos val­dy­to­ja įmonė „Balt­pool“.

Vi­d. kai­na vi­so ap­tar­na­vi­mo de­ga­li­nių tink­luo­se. Šal­ti­nis: www.de­ga­lu­kai­nos.lt WTI naf­ta„Brent“ naf­ta+0,31 %

80

elekt­ros kainos važiuoja žemyn

De­ga­lų kai­nos pokytis

–0,43 %

96,90 dol. už 1 brl. 112,17 dol. už 1 brl.

pro­c.

gy­ven­tojų ma­no, kad vald­žia turėtų rem­ti ža­liąją ener­ge­tiką.

Im­tis vers­lo trūksta tik drąsos Komentaras

Lie­tu­vos vers­li­nin­ kai ener­gin­gi ir ne­ ven­gia ri­zi­kos, o sa­ vo tikslų jie sie­kia ne vi­sa­da etiš­kais ir sąži­nin­gais būdais. Ta­čiau šios vers­li­ ninkų cha­rak­te­rio sa­vybės le­mia, kad Lie­tu­va yra į veik­ los efek­ty­vumą orien­tuo­ta ša­lis.

Pau­lius Lu­kaus­kas

Vie­šo­sios įstai­gos „Vers­li Lie­tu­va“ di­rek­to­rius

V

„„Efek­ty­vu­mas: Lie­tu­vo­je nau­do­ja­mi efek­tyvūs ga­my­bos būdai, ku­rie di­di­na pro­duk­ty­vumą ir ma­ži­na veik­

los sąnau­das. 

Jo­li­ta Žvirb­lytė

j.zvirblyte@diena.lt

Dir­ba efek­ty­viai

Tai at­skleidė pirmą kartą Lie­tu­ vo­je at­lik­to „Glo­ba­laus vers­lu­mo stebė­se­nos“ (angl. – Glo­bal Ent­ rep­re­neurs­hip Mo­ni­tor, GEM) ty­ ri­mo re­zul­ta­tai. Ja­me 2011 m. da­ ly­va­vo 54 pa­sau­lio ša­lys. „Ša­lių vers­lu­mo ly­gis ma­tuo­ ja­mas skirs­tant jas pa­gal tris sri­ tis. Tai į veiks­nius, veik­los efek­ ty­vumą ir ino­va­ci­jas orien­tuo­tos ša­lys. Pa­ly­gi­nus Lie­tu­vos vers­lu­ mo ro­dik­lius su kitų ša­lių ro­dik­ liais paaiškė­jo, kad Lie­tu­va yra į veik­los efek­ty­vumą orien­tuo­ta ša­

Vers­lo nišų dar yra

klausimas Vers­li­nin­ko kar­je­ra tu­ri dau­giau pra­na­šumų nei trūkumų Visiškai nesutinku

Visiškai sutinku

Nesutinku

20,7

7,3

7,9

% 24,3 Sutinku

lis“, – ty­ri­mo re­zul­ta­tus pri­statė vie­na tyrėjų, dr. Eri­ka Vai­gi­nienė, Vil­niaus uni­ver­si­te­to (VU) Tarp­ tau­ti­nio vers­lo mo­kyk­los (TVM) di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja moks­lui, ino­va­ci­joms ir ko­ky­bei. Tai reiš­kia, kad Lie­tu­vo­je nau­do­ ja­mi efek­tyvūs ga­my­bos būdai, ku­ rie di­di­na pro­duk­ty­vumą ir ma­ži­na veik­los sąnau­das. Taip pat sie­kia­ ma mas­to eko­no­mi­jos, do­mi­nuo­ja di­delės įmonės, o rin­kos ni­šas uži­ ma smul­kio­sios ir vi­du­tinės įmo­ nės. Lie­tu­va pa­te­ko tarp Lo­tynų Ame­ri­kos ša­lių, kai­my­nių Lat­vi­jos ir Es­ti­jos, Ki­ni­jos ir kitų au­gan­čios eko­no­mi­kos ša­lių.

39,8 Nei nesutinku, nei sutinku

Šal­ti­nis: GEM Lie­tu­va, 2011 m.

„Tai, kad Lie­tu­va yra į veik­los efek­ ty­vumą, o ne ino­va­ci­jas orien­tuo­ ta ša­lis, ro­do, kad esa­me au­gan­čios eko­no­mi­kos ša­lis, ir tai nėra blo­ gai“, – pa­brėžė Ju­lius Nied­va­ras, VU TVM di­rek­to­rius. Jo nuo­mo­ ne, paaiškė­jus, kad Lie­tu­vos vers­ las dau­giau dėme­sio ski­ria ne ino­ va­ci­joms, o veik­los efek­ty­vu­mui, tik­rai ne­reiktų siek­ti, kad per ke­ le­rius me­tus tap­tu­me į ino­va­ci­jas orien­tuo­ta ša­li­mi. E.Vai­gi­nienė at­kreipė dėmesį, kad ino­va­to­riš­kos ša­lys nu­sto­ja vys­ ty­tis. Pa­sau­linė­je vers­lu­mo ata­skai­to­je taip pat pa­brėžia­ma, kad did­žiau­sios in­ten­ci­jos kur­ti nau­ jus vers­lus pa­ste­bi­mos to­se ša­ly­se, ku­rių eko­no­mi­ka spar­čiai au­ga. Esą

„Shut­ters­tock“ nuo­tr.

čia žmonės la­biau linkę pa­stebė­ti nau­jas ga­li­my­bes ir pa­si­tikė­ti sa­ vo su­gebė­ji­mais pra­dėti bei vys­ty­ ti verslą. Stiprūs lūkes­čiai pra­dėti sa­vo verslą pa­ste­bi­mi tarp kai ku­ rių vi­du­ti­niš­kai iš­si­vys­čiu­sių ša­lių, to­kių kaip Ki­ni­ja, Čilė ir Bra­zi­li­ja, gy­ven­tojų. Šie ro­dik­liai mažė­ja su­ lig eko­no­mi­niu ša­lies iš­si­vys­ty­mu. Todėl ir vie­šo­sios įstai­gos „Vers­ li Lie­tu­va“ di­rek­to­rius Pau­lius Lu­ kaus­kas su­ti­ko, kad „ge­riau būti be­si­vys­tan­čia ša­li­mi“. Ska­ti­na jau­nimą

Pa­sau­linė vers­lu­mo ata­skai­ta taip pat at­skleidė, kad Lie­tu­va yra vie­ na dau­giau­siai jaunų vers­li­ninkų (nuo 18 iki 24 metų) ir jaunų vers­ lų (iki 3,5 metų) tu­rin­čių ša­lių. „Be­veik pu­sei ap­klaustųjų su­gal­ vo­ti sa­vo vers­lo idėją pa­dėjo dar­ bo pa­tir­tis ki­to­se įmonė­se“, – pa­ brėžė E.Vai­gi­nienė. Jos ver­ti­ni­mu, tai ro­do lie­tu­vių vers­lumą ir Lie­tu­ vos po­ten­cialą aug­ti, vys­ty­tis, nes to­kie vers­li­nin­kai ku­ria ino­va­to­riš­ kus vers­lus. Jau­ni­mo ini­cia­ty­vo­mis kur­ti verslą did­žiuo­ja­si Min­dau­gas Da­ nys, Ūkio mi­nis­te­ri­jos Smul­kaus ir vi­du­ti­nio vers­lo de­par­ta­men­ to di­rek­to­rius. „Jau­ni­mo vers­lu­ mas au­ga, Lie­tu­vo­je pra­de­da­ma daug naujų ini­cia­tyvų. Ti­kiuo­si, kad šios ini­cia­ty­vos bus re­mia­mos iš Ūkio mi­nis­te­ri­jos ir kitų fi­nan­ sa­vi­mo pro­gramų“, – teigė M.Da­

nys. Pa­sak jo, Ūkio mi­nis­te­ri­ja pa­ si­ren­gu­si skir­ti dau­giau dėme­sio ir lėšų nau­jiems vers­lams at­si­ras­ ti, ruo­šia­ma­si išplė­to­ti fi­nan­si­nių prie­mo­nių priei­na­mumą nau­jiems vers­lams. VU TVM di­rek­to­rius J.Nied­va­ ras įsi­ti­kinęs, kad jei būtų pa­nau­ do­ja­mos vers­lo ska­ti­ni­mo sis­te­ mos, im­lus ir vers­lus jau­ni­mas į tai ­rea­guotų tei­gia­mai. „Da­bar tu­ri­me daug ini­cia­ty­vaus jau­ni­mo, stiprų aukštąjį mokslą, bet to neiš­nau­ do­ja­me kryp­tin­gai ša­lies vers­lu­mui di­din­ti“, – teigė J.Nied­va­ras. Įvaiz­dis ge­res­nis

Pir­mo­ji Lie­tu­vos vers­lu­mo ata­skai­ ta at­skleidė ge­resnį, nei tikė­ta­si, gy­ven­tojų po­žiūrį į vers­li­nin­kus. „Vers­li­nin­ko kar­je­ra yra ganė­ti­ nai geid­žia­ma tarp Lie­tu­vos gy­ ven­tojų. Ty­ri­mas taip pat pa­rodė, kad vers­li­nin­kai ger­bia­mi, nes yra dar­bo vietų kūrėjai. Pri­pažįs­ta­ ma, kad vers­li­nin­kai dir­ba sun­kiau nei kitų pro­fe­sijų at­sto­vai“, – gy­ ven­tojų po­žiūrį į vers­li­nin­ko veiklą api­bend­ri­no dr. E.Vai­gi­nienė. Pa­ sak jos, net 50 pro­c. ap­klau­so­je da­ ly­va­vu­sių gy­ven­tojų norėtų turė­ti sa­vo verslą. Ver­tin­da­mi vers­li­ninkų sa­vy­ bes, gy­ven­to­jai išs­kyrė, kad Lie­tu­ vos vers­li­nin­kai yra ener­gin­gi, no­ va­to­riš­ki, ne­ven­gia ri­zi­kos, ta­čiau jiems esą la­biau­siai trūksta etiš­ko ir sąži­nin­go el­ge­sio.

yks­ta daug dis­k u­sijų, ko­ dėl vie­nos ša­lys vys­to­si sėkmin­giau, ki­tos – ne taip sėkmin­gai, kodėl vienų ge­rovė ge­resnė, kitų pra­stesnė. Man pa­tin­ka vie­na teo­ri­ja, ku­ri kal­ba apie Did­žio­sios Bri­ta­ni­jos vers­lu­mo lūžį. Il­ gą laiką, iki XVIII a. pa­bai­gos, Did­ž io­ jo­je Bri­ta­ni­jo­je sta­tu­sas vi­suo­menė­je bu­vo ga­ran­tuo­ja­mas ka­ra­liš­ka kil­me ar­ba ka­ry­bos nuo­pel­nais, o vers­li­nin­ ko sta­tu­sas bu­vo že­mas, t. y. bu­vo že­ ma už­siim­ti to­kia veik­la ir tai bu­vo ne­ rim­ta. Bet XVIII a. pa­bai­go­je Did­žio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je įvy­ko lūžis ir vers­l i­nin­kai ta­po ša­lies vys­ty­mo­si va­rik­liu, vers­li­ nin­ko įvaiz­dis stip­riai pa­si­keitė į ge­ra. Da­bar Did­žio­ji Bri­ta­ni­ja yra iš­si­vys­čiu­ si ša­lis, nes lūžis įvy­ko ga­na anks­ti. Ma­nau, pa­na­šaus lūžio rei­kia ir Lie­tu­ vai, nes il­gai gy­ve­no­me vi­suo­menė­je ir san­tvar­ko­je, ku­r io­je už­siim­t i vers­ lu bu­vo draud­žia­ma. Ne­ga­li­me ly­gin­ tis su Did­žią­ja Bri­ta­ni­ja, bet mums tam tikrų po­sūkių dar rei­kia. Per­nai at­lik­ tas pa­sau­li­nio vers­lu­mo ty­ri­mas šio­je sri­ty­je mums ga­li pa­dėti. Ga­li­me ma­ty­ ti ke­letą es­mi­nių as­pektų. Pirmą sykį Lie­tu­vo­je bu­vo at­lik­tas me­ to­do­lo­g iš­kai rim­tas ty­r i­mas. Iki šiol turė­jo­me daug pamąs­t ymų, esa­me verslūs ar ne, vers­li­ninkų įvaiz­dis ge­ ras ar ne. Tai rim­tas at­spir­ties taš­kas. La­bai džiau­g iuo­si, kad ty­r i­mas pa­ rodė, jog yra gera jau­ni­mo vers­lu­mo si­tua­cija. Ki­tas džiu­g us da­ly­kas, kad vers­li­nin­ko įvaiz­dis vi­suo­menės aky­ se yra daug ge­res­nis nei vy­rau­ja vie­ šo­jo­je erdvė­je. Žmonės su­pran­ta, kad vers­las ku­ria dar­bo vie­tas, kad vers­li­ nin­kai sun­kiai dir­ba ir pan. Svar­bu, kad ty­r i­mas pa­rodė ir pa­ grin­di­nius vers­lu­mo bar­je­rus. Pa­si­ro­ do, jie yra mūsų gal­vo­se. Tiek inf­rast­ ruktū­ra, tiek rin­kos sąly­gos yra ga­na ge­ros vers­lui vys­ty­t i, bet ga­na di­de­ lis baimės im­tis ri­zi­kos veiks­nys, taip pat reikėtų šiek tiek dau­giau pa­si­tikė­ ji­mo sa­vi­mi.

50 pro­c.

ap­klau­so­je da­ly­va­vu­sių gy­ven­tojų norėtų turė­ti sa­vo verslą.


9

TrečiADIENIS, gegužės 9, 2012

ekonomika

Įmonės skęsta sko­lo­se Įmo­nių įsis­ko­li­ni­mo pa­dėtis šiuo me­tu ro­do, kad eko­no­mi­kos sulėtė­jimą la­biau­siai pa­ju­to ap­ dir­ba­mo­sios pra­monės ir trans­ por­to sek­to­riaus bend­rovės.

Lie­tu­vos įmo­nių pra­delstų sko­ lų po­rtfe­lis ba­landį pa­didė­jo 86 mln. litų ir mėne­sio pa­bai­go­je sie­ kė 5 mlrd. litų, kaip ro­do ri­zi­kos val­dy­mo spren­dimų bend­rovės „Cre­di­tin­fo Lie­tu­va“ duo­me­nys. Įmo­nių pra­dels­tos sko­los ba­ landį ypač pa­didė­jo fi­nansų įstai­goms. Praė­jusį mėnesį iš vi­so 33 tūkst. įmo­nių turė­jo pra­delstų skolų, iš jų 477 – šio sąra­šo nau­jokės. „Sun­kiau­siai įsi­pa­rei­go­ji­mus kre­di­to­riams pa­sta­ruo­ju me­tu vyk­do ap­dir­ba­mo­sios pra­monės ir trans­por­to bend­rovės. Minė­ti sek­to­riai pa­ju­to sulėtė­jusį eko­ no­minį au­gimą Va­karų rin­ko­se, kur trum­pa­laikės per­spek­ty­vos vis pri­me­na švel­nią re­ce­siją. Da­lis įmo­nių su­si­du­ria su sun­ ku­mais, todėl kre­di­to­riams re­ ko­men­duo­ti­na ati­džiau stebė­ti pra­monės ir trans­por­to sek­to­rių mo­kumą“, – pra­ne­ši­me spau­dai sakė „Cre­di­tin­fo“ kre­di­to ri­zi­kos va­dovė Ali­na Bue­mann.

Įmo­nių pra­dels­tos sko­los ba­landį ypač pa­didė­jo fi­nansų įstai­goms. Ba­landį vers­las pa­dengė 68 mln. litų pra­delstų skolų – tai su­tam­pa su šių metų sausio– kovo mėne­sių vi­dur­kiu. Nors įmo­nių sko­los didė­ja, ba­landį bank­ru­ta­vo 94 įmonės, ar­ba 25 ma­žiau nei kovą. „Ba­ landį bank­ro­to at­vejų la­biau­siai su­mažė­jo pre­ky­bos, ap­gy­ven­di­ ni­mo ir mai­ti­ni­mo įstaigų sek­ to­riuo­se, o la­biau­siai pa­didė­jo sta­tybų ir ap­dir­ba­mo­sios pra­ monės. Be to, tai ant­ras mėnuo iš eilės, kai iš­gau­na­mo­sios pra­ monės bei elekt­ros, dujų ir van­ dens tie­ki­mo sek­to­riuo­se neuž­ fik­suo­tas nė vie­nas bank­ro­to at­ve­jis“, – teigė A.Bue­mann. „Cre­di­tin­fo“ duo­me­ni­mis, iš 69 tūkst. rea­lią veiklą vyk­dan­ čių ša­lies įmo­nių kas ant­ra tu­ ri vi­du­ti­niš­kai po tris pra­dels­tas sko­las, o vi­du­tinė jų sko­la sie­kia 57 tūkst. litų. BNS inf.

Ga­mi­niai ­ at­pi­go

Kri­to ­ butų kai­nos

Pra­monės pro­duk­ci­jos kai­nos ba­ landį, pa­ly­gin­ti su 2011-ųjų ba­land­ žiu, išau­go 5,7 pro­c., o pa­ly­gin­ti su šių metų ko­vu, su­mažė­jo 0,2 pro­c., kaip pra­nešė Sta­tis­ti­kos de­par­ta­ men­tas. Did­žiau­sią įtaką kainų po­ ky­čiui ba­landį turė­jo su­mažė­ju­sios ra­fi­nuotų naf­tos pro­duktų ga­my­bos, dra­bu­žių siu­vi­mo, baldų ga­my­bos pro­duk­ci­jos kai­nos.

Par­duo­damų butų kai­nos pen­kiuo­se did­žiau­siuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se ba­ landį, pa­ly­gin­ti su ko­vu, smuk­telė­jo 0,1 pro­c. Kainų su­mažė­jimą ba­landį lėmė 0,2 pro­c. at­pigę bu­tai Vil­niu­je, o Kau­ne, Klaipė­do­je, Šiau­liuo­se ir Pa­ nevė­žy­je butų kai­nos ba­landį ne­pa­ki­ to, kaip ro­do bend­rovės „Ober-Haus“ kas mėnesį skai­čiuo­ja­mas butų kai­ nų in­dek­sas.

11,1 pro­c.

Lie­tu­vo­je ge­gužės 1 d. siekė ne­dar­bo ly­gis.


10

trečiadienis, gegužės 9, 2012

sportas

Žal­gi­rie­čiai trokš­ta re­van­šo Kau­no „Žal­gi­rio“ jau­nie­siems krep­ši­nin­ kams di­ri­guo­jan­tis To­mas Ma­siu­lis dvi­ra­ čio neiš­ra­di­nė­jo – į Eu­ro­ly­gos jau­ni­mo ko­man­dų tur­ny­rą tre­ne­ris iš­si­ve­žė tuos sa­vo auk­lė­ti­nius, ku­rie trium­fa­vo va­sa­rio pra­džio­je Kau­ne vy­ku­sio­se at­ran­kos var­ žy­bo­se. Ma­rius Bag­do­nas m.bagdonas@diena.lt

Ge­gu­žės 10–13 d. Stam­bu­lo „Ab­di Ipek­ci“ ir „Si­nan Er­dem“ are­no­se vyk­sian­čia­me aš­tuo­nių ko­man­dų tur­ny­re „Žal­gi­rio“ jau­ni­mas ko­vos B gru­pė­je, kur jų var­žo­vai bus „KK Zag­reb“ (Kroa­ti­ja), Stam­bu­lo „Fe­ ner­bah­çe ül­ker“ (Tur­ki­ja) klu­bai ir sve­čio tei­sė­mis pa­kvies­ta Ki­ni­jos jau­ni­mo rink­ti­nė. B gru­pė­je var­žy­sis Belg­ra­do „Crve­na Zvez­da“ (Ser­bi­ja), Stam­ bu­lo „Ana­do­lu Efes“ (Tur­ki­ja), „Bar­ce­lo­na Re­gal“ (Is­pa­ni­ja) ir Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­to“ jau­nie­ji krep­ši­nin­kai. Kiek­vie­nos rung­ty­nės gru­pė­je bus auk­so ver­tės, nes į fi­na­lą pa­ teks tik gru­pių nu­ga­lė­to­jai. Dėl 1-osios vie­tos gru­pė­je žal­ gi­rie­čiams teks kaip rei­kiant pa­ plu­šė­ti, nes jau pir­ma­ja­me eta­ pe kau­nie­čiai su­si­kaus su 2011-ųjų čem­pio­nais „KK Zag­reb“ krep­ši­ nin­kais. Bū­tent šiai Kroa­ti­jos eki­pai kau­nie­čiai 65:76 pra­lai­mė­jo praė­ ju­siais me­tais Bar­se­lo­no­je vy­ku­sio tur­ny­ro fi­na­le. „Vi­si kar­tu rung­ty­nia­vo­me ir moks­lei­vių krep­ši­nių ly­go­je, tad pui­kiai vie­ni ki­tus pa­žįs­ta­me. Į Tur­ki­ją vyks­ta­me tu­rė­da­mi vie­ną tiks­lą – nu­ga­lė­ti. „KK Zag­reb“ eki­ pa mums ge­rai pa­žįs­ta­ma. Dar nie­ ka­da ne­sa­me jų įvei­kę, be to, pra­ lai­mė­jo­me praė­ju­sių me­tų fi­na­le. Stam­bu­le siek­si­me re­van­šo. Ki­ to­se eki­po­se taip pat bus ne­ma­žai na­cio­na­li­nė­se jau­ni­mo rink­ti­nė­se

žai­džian­čių krep­ši­nin­kų. Bus la­bai įdo­mus aukš­to ly­gio tur­ny­ras“, – prieš iš­vyk­da­mas į Stam­bu­lą kal­ bė­jo „Žal­gi­rio“ puo­lė­jas Ma­rius Gri­go­nis. 198 cm ūgio krep­ši­nin­kas per at­ ran­kos tur­ny­rą vi­du­ti­niš­kai at­lik­ da­vo net po 7,3 re­zul­ta­ty­vaus per­ da­vi­mo ir tvir­tai pir­ma­vo tarp vi­sų Eu­ro­ly­gos jau­ni­mo da­ly­vių. 1999-ųjų Eu­ro­ly­gos čem­pio­no T.Ma­siu­lio tre­ni­ruo­ja­mi auk­lė­ti­ niai sieks pa­kar­to­ti sa­vo pirm­ta­ kų trium­fą. Pir­ma­sis Eu­ro­ly­gos jau­ni­mo tur­ny­ras bu­vo su­reng­tas 2003 m. Bar­se­lo­no­je. Jį tuo­met lai­mė­jo „Žal­gi­ris“. Dar kar­tą jau­ nie­ji žal­gi­rie­čiai trium­fa­vo 2007 m. tur­ny­re Atė­nuo­se. 2005, 2006 ir 2011-ai­siais kau­nie­čiai su­klu­ po fi­na­le. Iš vi­sų šių me­tų tur­ny­ro da­ly­ vių tik „Žal­gi­riui“ ir „KK Zag­reb“ krep­ši­nin­kams yra pa­vy­kę iš­ko­vo­ ti čem­pio­nų ti­tu­lą. Kau­nie­čiai – šių var­žy­bų re­kor­di­nin­kai: de­šim­tą kar­tą ren­gia­ma­me tur­ny­re jie da­ ly­vaus 9-ąjį kar­tą. Vie­nin­te­lį kar­tą tarp stip­riau­siųjų „Žal­gi­rio“ ne­bu­ vo 2009-ai­siais. – Į Tur­ki­ją ve­ža­tės tuos pa­čius krep­ši­nin­kus, ku­rie lai­mė­jo Kau­ne su­reng­tą Eu­ro­ly­gos at­ ran­kos tur­ny­rą. Ar esa­te pa­ ten­kin­tas pa­si­ren­gi­mu, ko ge­ro, di­džiau­siam sa­vo kaip tre­ne­rio iš­šū­kiui? – pa­klau­sė­me žal­gi­rie­ čius tre­ni­ruo­jan­čio T.Ma­siu­lio. – Pa­si­ruoš­ti var­žy­boms lai­ko bu­vo ne­ma­žai. Tre­ni­ra­vo­mės maž­daug

„„Kar­tos: Eu­ro­ly­gos čem­pio­nas T.Ma­siu­lis per­duo­da sa­vo so­li­džią pa­tir­tį jau­nie­siems žal­gi­rie­čiams. 

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

sa­vai­tę. Vi­si vai­ki­nai pui­kiai vie­ nas ki­tą pa­žįs­ta, ne­se­niai lai­mė­ jo Moks­lei­vių krep­ši­nio ly­gos čem­ pio­na­tą. Vis­kas vy­ko sklan­džiai ir pa­gal pla­ną, su­bū­rė­me op­ti­ma­lią su­dė­tį. Ne­di­de­lę kirkš­nies trau­ mą gy­dė­si Pau­lius Šat­kus, tad jį sten­g ė­m ės tau­py­t i, ta­č iau ti­k i­ mės, kad Stam­bu­le jis mums ga­ lės pa­dė­ti. Nuo­tai­ka pa­ki­li, esa­ me pa­si­ren­gę di­džiau­siam se­zo­no iš­ban­dy­mui. – „Žal­gi­rio“ are­no­je vy­ku­sia­ me at­ran­kos tur­ny­re tie­siog nu­šla­vė­te vi­sus sa­vo var­žo­vus nuo ke­lio. Ar Stam­bu­le lau­kia­te rim­tes­nio pa­si­prie­ši­ni­mo? – Be abe­jo­nės. Pui­kiai su­pran­ta­me, kad Tur­ki­jo­je mū­sų lau­kia vi­sai ki­ to ka­lib­ro eki­pos. Esa­me nu­si­tei­kę la­bai rim­tai, kau­si­mės kiek­vie­no­je dvi­ko­vo­je. Į fi­na­lą pa­teks tik gru­pių nu­ga­lė­to­jai, tad kiek­vie­nas ma­čas bus tar­si ma­ža­sis fi­na­las. – Kas bus pa­grin­di­niai jūsų ko­ mandos kon­ku­ren­tai? – Nea­be­jo­ju, kad „KK Zag­reb“

krep­ši­nin­kai bus vie­ni iš fa­vo­ri­ tų. Ki­to­je gru­pė­je ne ma­žiau am­ bi­ci­jų tu­ri „Crve­na Zvez­da“ jau­ ni­mas. Ma­no nuo­mo­ne, ver­tin­ti rei­kia kiek­vie­ną prie­ši­nin­ką. Pir­ ma­sis mū­sų var­žo­vas bus Ki­ni­jos ko­man­da. Pri­va­lo­me ge­rai nu­si­ teik­ti ir lai­mė­ti. Jei neį­ver­tin­si­me jų, ga­li­me bū­ti stip­riai nu­baus­ti. Po pir­mo­sios var­žy­bų die­nos jau bū­si­me ma­tę vi­sus kon­ku­ren­tus, tad ga­lė­si­me kruopš­čiau iš­nag­ri­ nė­ti jų žai­di­mą.

Rung­ty­nės „„Ge­gu­žės 10 d. „Žal­gi­ris“–Kinijos jau­ni­mo rink­ti­nė, „Ana­do­lu Efes“– „Lie­tu­vos ry­tas“. „„Ge­gu­žės 11 d. „Žal­gi­ris“–„Fe­ner­ bah­çe ül­ker“, „Bar­ce­lo­na Re­gal“– „Lie­tu­vos ry­tas“. „„Ge­gu­žės 12 d. „Lie­tu­vos ry­tas“–

„Crve­na Zvez­da“, „KK Zag­reb“–„Žal­ gi­ris“.

„Žal­gi­rio“ jau­ni­mas Žaidėjas

Si­mo­nas Ja­nuš­kis Lu­kas Le­ka­vi­čius Jus­tas Ta­mu­lis Mant­vy­das Sta­se­lis To­mas Dim­ša Pau­lius Šat­kus Kas­pa­ras Čer­vins­kis Ma­rius Gri­go­nis Ro­kas Gus­tys To­mas Miš­ki­nis Si­mas Rau­pys Ken­tas Ve­ne Vy­riau­sia­sis tre­ne­ris To­mas Ma­siu­lis

Šalis

Pozicija

Ūgis

Lie­tu­va Lie­tu­va Lie­tu­va Lie­tu­va Lie­tu­va Lie­tu­va Lie­tu­va Lie­tu­va Lie­tu­va Lie­tu­va Lie­tu­va Es­ti­ja

puo­lė­jas gy­nė­jas gy­nė­jas gy­nė­jas gy­nė­jas vi­du­rio puo­lė­jas gy­nė­jas puo­lė­jas vi­du­rio puo­lė­jas vi­du­rio puo­lė­jas puo­lė­jas gy­nė­jas

197 cm 180 cm 194 cm 188 cm 193 cm 201 cm 190 cm 198 cm 202 cm 204 cm 195 cm 190 cm

„Rūdupis“ nori iššauti šampaną Šiauliuose Prie­nų „Rū­du­pio“ ko­man­dą nuo Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­gos (LKL) čem­pio­na­to bron­zos me­da­lių ski­ ria tik vie­nas žings­nis.

Ant­ro­sio­se ma­žo­jo fi­na­lo rung­ ty­nė­se prie­niš­kiai sa­vo aikš­tė­je 87:55 su­triuš­ki­no „Šiau­lių“ eki­ pą ir se­ri­jo­je iki tri­jų per­ga­lių pir­ mau­ja 2:0. Pir­mą­jį ma­čą šiau­ lie­čių are­no­je „Rū­du­pis lai­mė­jo 93:91. Sa­vo aikš­tė­je Prie­nų krep­ši­nin­kai ne­su­tei­kė var­žo­vams nė men­kiau­ sios vil­ties. „Šiau­liai“ bal­tą vė­lia­vą iš­kė­lė tre­čia­ja­me kė­li­ny­je, kai at­si­ li­ko 35:59. „Rū­du­pio“ gy­nė­jas Ar­ tū­ras Mi­lak­nis pa­tai­kė 5 tri­taš­kius iš 8, tuo me­tu vi­sa šiau­lie­čių ko­ man­da – 4 iš 13. „Ko­dėl mes taip anks­ti nu­lei­do­ me ran­kas ir ban­dė­me gel­bė­tis po

vie­ną, ne­ga­liu at­sa­ky­ti. Tai ana­ li­zuo­si­me per lais­va­die­nį. Taip, esa­me įspeis­ti į kam­pą, bet dar tu­ri­me šan­są įsi­ka­bin­ti. Ti­kiu ko­ man­da, ti­kiu žai­dė­jais, to­dėl tre­ čia­die­nį, ma­nau, bus ki­to­kia ko­va. Se­zo­no re­zul­ta­tas tik iš­si­ly­gi­no – abi ko­man­dos yra lai­mė­ju­sios po tris kar­tus. Aiš­ku, prie­niš­kiai kur kas ge­res­nė­je pa­dė­ty­je, bet dar ne­rei­kia ir mū­sų lai­do­ti“, – „Šiau­lių“ klu­bo sve­tai­nei bcsiau­ liai.lt sa­kė vy­riau­sia­sis tre­ne­ris An­ta­nas Si­rei­ka. „Tik­rai ne­si­ti­kė­jau, kad lai­mė­ si­me taip leng­vai. Mums vėl pa­ dė­jo vie­nas svar­biau­sių gink­lų – tri­taš­kiai. Dvi­ko­vos pra­džia bu­vo la­bai ner­vin­ga, bet ke­li tiks­lūs to­ li­mi me­ti­mai vy­rams at­pa­lai­da­vo ran­kas, o šiau­lie­čių žai­di­mas iš­si­ de­ri­no. Ne­ma­nau, kad tre­čia­die­nį

Šiau­liuo­se bus leng­va. Aiš­ku, no­ rė­tų­si už­baig­ti se­ri­ją, bet tai pa­ da­ry­ti bus la­bai sun­ku“, – tei­ gė prie­niš­kių stra­te­gas Vir­gi­ni­jus Šeš­kus. Tre­čio­sios LKL ma­žo­jo fi­na­ lo se­ri­jos rung­ty­nės šian­dien vyks Šiau­liuo­se. VD inf.

Sta­tis­ti­ka „Rū­du­pis“–„Šiau­liai“ 87:55 (23:18, 24:17, 17:6, 23:14). 900 žiū­ro­v ų. A.Mi­lak­nis 27 taš­kai (5/8 tri­taš­k ių), A.La­buc­kas 14, E.Že­l io­n is 12 (10 at­ ko­vo­t ų ka­muo­l ių), A.Juš­ke­v i­čius 11/R.Gra­fas 9, R.Broa­du­sas (1/7 dvi­ taš­k ių) ir M.Pre­ke­vi­čius (4 klai­dos) po 8, C.Lon­gas 6. Pir­mo­sios rung­ty­ nės – 93:91. Se­ri­ja – 2:0.

„„Stra­te­gas: V.Šeš­kus mo­ka nu­teik­ti „Rū­du­pio“ žai­dė­jus žūt­bū­ti­nei ko­vai. 

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.


11

trečiadienis, gegužės 9, 2012

sportas

A.Šo­ci­ko tur­ny­ras su­do­mi­no ir aust­ra­lus Tra­di­ci­nia­me – jau 16-aja­me – Al­gir­do Šo­ ci­ko bok­so tur­ny­re jė­gas iš­mė­gins 15 ša­lių at­sto­vai, tarp jų – pir­mą kar­tą mū­sų ša­ly­ je vie­šė­sian­tys Aust­ra­li­jos odi­nės pirš­ti­ nės meist­rai.

A.Šo­ci­ko tur­ny­ras „„Var­žy­bo­se da­ly­vaus Lie­tu­vos,

Lat­vi­jos, Es­ti­jos, Bal­ta­ru­si­jos, Ru­si­ jos, Šve­di­jos, Da­ni­jos, Če­ki­jos, Aust­ ra­li­jos, Slo­va­ki­jos, Nor­ve­gi­jos, Ai­ri­ jos, Ang­li­jos, Ar­mė­ni­jos, Vel­so bok­ si­nin­kai. „„Ge­gu­žės 10 d. 15 val. Lie­tu­vos po­

Ro­mas Po­de­rys r.poderys@diena.lt

Šie­met tur­ny­rą or­ga­ni­zuo­ja ne­se­ niai įkur­ta Kau­no bok­so fe­de­ra­ci­ja (KBF), va­do­vau­ja­ma bu­vu­sio Lie­ tu­vos bok­so fe­de­ra­ci­jos (LBF) pre­ zi­den­to Ri­man­to Rut­kaus­ko. – Ne­to­li­mo­je praei­ty­je Kau­nas tu­rė­jo sa­vo bok­so fe­de­ra­ci­ją, bet jos veik­la iš­blė­so. Ma­no­me, kad mies­ te, ku­ria­me yra di­de­lis šios spor­ to ša­kos po­ten­cia­las, kur išug­dy­ tas ne vie­nas olim­pie­tis, pa­sau­lio ir Eu­ro­pos čem­pio­na­tų pri­zi­nin­ kas, rei­ka­lin­ga bok­so bend­ruo­me­ nę vie­ni­jan­ti or­ga­ni­za­ci­ja, – sa­kė R.Rut­kaus­kas. – Kuo 16-asis A.Šo­ci­ko tur­ny­ ras iš­si­skirs iš anks­čiau vy­ku­ sių­jų? – pa­klau­sė­me KBF pre­zi­ den­to. – Kau­ne bok­suo­sis ke­lio­li­ka bū­si­ mų­jų Lon­do­no va­sa­ros olim­pi­nių

li­ci­jos mo­ky­mo cent­ro Kau­no biu­ ro spor­to sa­lė­je (Griun­val­do g. 16) – tur­ny­ro ati­da­ry­mas, 15.15 val. – pre­ li­mi­na­rios ko­vos, 11 d. 16 val. ten pat – pus­fi­na­liai.

žai­dy­nių da­ly­vių, to­dėl ti­ki­mės at­ kak­lių, įdo­mių dvi­ko­vų. Pir­mą kar­ tą Lie­tu­vo­je vie­šės Aust­ra­li­jos bok­so rink­ti­nė, ku­rio­je – še­ši olim­pie­čiai. Pa­jė­gių ko­vo­to­jų bus Ang­li­jos, Vel­ so, Ai­ri­jos, Ar­mė­ni­jos, Nor­ve­gi­jos, Da­ni­jos ko­man­do­se.

Ri­man­tas Rut­kaus­kas:

Kau­ne bok­suo­sis ke­ lio­li­ka bū­si­mų­jų Lon­ do­no va­sa­ros olim­pi­ nių žai­dy­nių da­ly­vių, to­dėl ti­ki­mės at­kak­ lių, įdo­mių dvi­ko­vų.

– Ko­kiu bū­du aust­ra­lai at­ra­do Kau­ną? – Jie, reng­da­mie­si olim­pia­dai, su­ ren­gė var­žy­bų tu­rą po Eu­ro­pą ir pa­

„„Ge­gu­žės 12 d. 16 val. Kau­no spor­to

ha­lė­je (Per­kū­no al. 5) – fi­na­lai. „„2011-ai­s iais 15-aja­m e tur­n y­r e

„„Eg­zo­ti­ka: aust­ra­lai – ne vie­nin­te­liai, su­ko­rę il­gą ke­lią į Kau­ną: A.Šo­ci­

ko tur­ny­re yra ko­vo­ję Fi­li­pi­nų ir Mon­go­li­jos bok­si­nin­kai.

reiš­kė no­rą iš­mė­gin­ti jė­gas A.Šo­ci­ko tur­ny­re, ku­ris yra įtrauk­tas į Tarp­ tau­ti­nės bok­so mė­gė­jų aso­cia­ci­jos (AI­BA) ka­len­do­rių. Pas mus aust­ ra­lai at­vyks iš Ser­bi­jos, kur da­ly­ va­vo 50-aja­me „Beog­rads­ki Po­ bed­nik“ tur­ny­re ir užė­mė še­šias pri­zi­nes vie­tas. – Kas at­sto­vaus Lie­tu­vai? – De­ja, ne­pa­ma­ty­si­me mū­sų olim­ pie­čių – ši­lu­tiš­kio Eval­do Pet­raus­ ko ir kau­nie­čio Egi­di­jaus Ka­va­ liaus­ko, kai ku­rių ki­tų na­cio­na­li­nės

abc.net.au nuo­tr.

rink­ti­nės ly­de­rių. Jos tre­ne­riai in­ for­ma­vo, kad vie­ni bok­si­nin­kai dar neat­si­ga­vę po sun­kių olim­pi­ nės at­ran­kos ko­vų, o E.Pet­raus­kas ir E.Ka­va­liaus­kas pa­gal išanks­ti­ nį pla­ną ren­gia­si žai­dy­nėms. Vis dėl­to ke­li ša­lies čem­pio­nai ir vi­ ce­čem­pio­nai išeis į Kau­no rin­gą. Tarp 16 mū­sų bok­si­nin­kų bus ir sun­kias­vo­rių – kau­nie­tis Vi­ta­li­ jus Su­ba­čius ir vil­nie­tis Eu­ge­ni­jus Tut­kus, stip­riau­si jau­ni­mo at­sto­ vai. Vyks de­vy­nių svo­rio ka­te­go­ri­ jų var­žy­bos.

trium­fa­vo: L.Camp­bel­las (svo­rio ka­te­go­ri­ja iki 56 kg, Ai­ri­ja), M.War­ das (iki 60 kg, Ang­li­ja), E.Pet­raus­ kas (iki 64 kg, Lie­tu­va), R.Kun­cai­tis (iki 69 kg, Lie­tu­va), V.Mi­levs­kis (iki 75 kg, Lie­tu­va), K.Ega­nas (iki 81 kg, Ai­ri­ja), E.Tut­kus (iki 91 kg, Lie­tu­va), O.Wal­li­nas (+91 kg, Šve­di­ja). „„A.Šo­ci­kas (gim. 1928 m.) – Ringo

džentelmenas, daug­kar­ti­nis Lie­tu­ vos ir bu­vu­sios SSRS bok­so sun­kio­ jo svo­rio čem­pio­nas, Tarp­tau­ti­nių stu­den­tų žai­dy­nių (1949, 1954 m.) ir Eu­ro­pos čem­pio­nas (1953, 1955 m.), Hel­sin­kio olim­pia­dos (1952 m.) da­ly­ vis, nu­si­pel­nęs bok­so tre­ne­ris, Kau­ no mies­to gar­bės pi­lie­tis. Rin­ge ko­ vo­jo 128 kar­tus, pa­sie­kė 118 per­ga­lių, iš jų 70 – no­kau­tais.

Ka­ra­tis­tų tai­ki­nys – pa­sau­lio čem­pio­na­tas Man­tas Stan­ke­vi­čius m.stankevicius@diena.lt

Ute­no­je su­reng­ta­me Lie­tu­vos tra­ di­ci­nio ka­ra­tė čem­pio­na­te per­ga­ les sky­nė fa­vo­ri­tai, ta­čiau po me­tų per­trau­kos į di­dį­jį spor­tą grį­žęs vil­ nie­tis Pau­lius Mac­ko­nis su­drums­ tė ra­mius van­de­nis. At­ran­ka į rink­ti­nę

Lie­tu­vos tra­di­ci­nio ka­ra­tė fe­de­ra­ ci­jos (LTKF) pre­zi­den­tas Gied­rius Dra­ne­vi­čius džiau­gė­si, kad var­ žy­bos vy­ko sklan­džiai. „Ne­bu­ vo trau­mų, pro­tes­tų, skun­dų. Tai reiš­kia, kad spor­ti­nin­kai ge­rai ži­no sa­vo pa­rei­gas, o ar­bit­rai – sa­vo“, – sa­kė aso­cia­ci­jos va­do­vas. Čem­pio­na­to re­zul­ta­tai lei­džia nu­ma­ty­ti, ko­kie spor­ti­nin­kai ga­ li pa­tek­ti į Lie­tu­vos rink­ti­nę, spa­ lio 2–7 d. da­ly­vau­sian­čią pa­sau­lio čem­pio­na­te Len­ki­jo­je. „Ma­nau, kad dau­gu­ma pri­zi­nes vie­tas užė­mu­sių ko­vo­to­jų pa­teks į rink­ti­nę, nors me­da­lis dar nie­ko ne­ga­ran­tuo­ja. Iki pa­sau­lio čem­pio­ na­to – pus­me­tis, lau­kia sun­kus ir il­gas ke­lias, daug dar­bo“, – tei­gė G.Dra­ne­vi­čius.

šiek tiek paau­ko­jau stu­di­jas uni­ ver­si­te­te. Prieš čem­pio­na­tą spor­ ta­vau ge­rą mė­ne­sį.“ P.Mac­ko­nis pri­pa­ži­no, kad ap­do­ va­no­ji­mo ti­kė­jo­si tik vie­no­je rung­ ty­je – ko­man­dų ka­ta. „Ne­ti­kė­ čiau­sia bu­vo per­ga­lė vy­rų ku­mi­tė rung­ty­je. Prieš prasi­de­dant ko­voms gal­vo­je su­ko­si tik vie­na min­tis: ap­ link – vien juo­dų dir­žų šei­mi­nin­ kai, – įspū­džiais da­li­jo­si ru­do ka­ra­ tė dir­žo sa­vi­nin­kas. – Kai tik ko­vos pra­si­dė­jo, nu­ste­bau, kad man taip ge­rai se­ka­si.“ Tai bu­vo P.Mac­ko­nio de­biu­ tas suau­gu­sių­jų var­žy­bo­se. „Vis­ kas pa­vy­ko 150 pro­c. Ma­nau, kad var­žo­vai ne­si­ti­kė­jo iš ma­nęs nie­ko ge­ro. Vis dėl­to iš­šo­viau“, – juo­kė­ si spor­ti­nin­kas.

nęs vi­siš­kai ne­spau­džia, šiek tiek trūks­ta kon­ku­ren­ci­jos. Gal­būt ki­ti spor­ti­nin­kai ma­žiau dė­me­sio ski­ria ka­ta rung­čiai, ta­čiau man tai ne­su­ vo­kia­ma. Kon­ku­ren­ci­jos sto­ka ne­ da­ro įta­kos ma­no as­me­ni­niams re­zul­ta­tams, nes var­žau­si pa­ts su sa­vi­mi, vi­sa­da sten­giuo­si pa­siek­ti ge­res­nių re­zul­ta­tų ne­gu anks­čiau“, – sa­kė vy­rų ka­ta rung­ties nu­ga­lė­ to­jas Va­di­mas Aki­mo­vas. Anks­čiau da­ly­va­vęs ir ki­to­se rung­ ty­se, spor­ti­nin­kas šį­kart nu­spren­ dė ap­si­ri­bo­ti sa­vo mėgs­ta­miau­sia. „Žie­mą pa­ty­riau tris trau­mas, to­dėl šie­met da­ly­vau­ju tik ka­ta rung­ty­je. Da­bar svar­biau­sia – su­kaup­ti jė­gas ir tin­ka­mai pa­si­ruoš­ti pa­sau­lio čem­ pio­na­tui“, – sa­kė ka­ra­tis­tas. Ko­vo­jo ir tei­sė­ja­vo

Ne­jau­tė kon­ku­ren­ci­jos

„Ka­ta – ma­no sri­tis. Vie­nin­te­ lė pro­ble­ma, kad kon­ku­ren­tai ma­

Mo­te­rų var­žy­bo­se kon­ku­ren­ci­jos ne­su­lau­kė Do­vi­lė Ala­dai­ty­tė. „Ne pir­mas kar­tas, ta­čiau Lie­tu­vos pir­

me­ny­bės man vis dar įdo­mios, nes ga­liu ste­bė­ti, kaip to­bu­lė­ja spor­ti­ nin­kai. Ma­tau, kad jie da­ro pa­žan­ gą ir tuo džiau­giuo­si. Ko­va su Jus­ te Balt­ru­šai­ty­te bu­vo įdo­mi. Jai dar šiek tiek trūks­ta pa­tir­ties, ji ne­su­ ge­bė­jo iš­pro­vo­kuo­ti ma­no klai­dų, ta­čiau atei­ty­je man bus vis sun­ kiau“, – kal­bė­jo spor­ti­nin­kė. D.Ala­dai­ty­tė pa­brė­žė, kad kon­ ku­ren­ci­jos sto­ka jai truk­do to­bu­lė­ ti. „Eu­ro­pos čem­pio­na­te gau­nu la­ bai daug pa­mo­kų, nors at­ro­do, kad vis­ką jau mo­ku ir ži­nau. O Lie­tu­vo­je mo­te­rys ka­ra­tis­tės ne­si­ver­žia į ko­vą. Juk ne­pri­ver­si, – šyp­so­jo­si D.Ala­dai­ ty­tė. – Pa­sau­lio čem­pio­na­tui ruo­ šiuo­si tre­ni­ruo­da­ma­si su vy­rais.“ Spor­ti­nin­kė ne vien ko­vo­jo, bet ir tei­sė­ja­vo. „Tu­riu na­cio­na­li­nę B ka­ te­go­ri­ją. Pir­mą kar­tą tei­sė­ja­vau vy­ rų var­žy­bo­se. Iš pra­džių bu­vo la­bai keis­ta, ta­čiau pa­ma­žu ap­si­pra­tau“, – sa­kė D.Ala­dai­ty­tė.

Pri­zi­nin­kai „„Mo­te­rys.

Ka­ta rung­t is: 1. D.Ala­dai­ty­tė („Lū­ šis“), 2. J.Balt­r u­š ai­t y­tė („Da­nas“), 3. A.Moc­ku­tė („Lū­šis“). Ku­m i­tė rung­t is: 1. D.Ala­dai­t y­tė, 2. J.Balt­ru­šai­ty­tė, 3. A.Moc­ku­tė. „„Vy­rai.

Ka­ta rung­t is: 1. V.Aki­mo­vas („San­ rei“), 2. N.Mo­t ie­jū­n as („Da­n as“), 3. P.Mac­ko­nis („Lū­šis“). Ku­m i­tė rung­t is: 1. P.Mac­ko­n is, 2. N.Mo­t ie­jū­nas, 3. D.Ži­bu­t is („Lū­ šis“). Ku­mi­tė ko-go rung­tis: 1. P.Mac­ko­nis, 2. D.Bal­čiū­nas („Sa­mu­ra­jus“), 3. D.Ži­ bu­tis ir N.Mo­tie­jū­nas. Fu­k u-go rung­t is: 1. N.Mo­t ie­jū­nas, 2. D.Ži­bu­tis, 3. P.Mac­ko­nis ir Š.Guo­ bis („Da­nas“).

Ste­bė­jo­si sa­vo sėk­me

Di­džiau­sia staig­me­na ta­pęs „Lū­ šies“ klu­bo ko­vo­to­jas P.Mac­ko­nis, net ke­tu­ris kar­tus ėjęs at­siim­ti ap­ do­va­no­ji­mų, tvir­ti­no, kad ge­ras re­ zul­ta­tas nu­ste­bi­no ir jį pa­tį. „Tai staig­me­na ir man, nes dėl moks­lų dvy­lik­to­je kla­sė­je ne­spor­ ta­vau vi­sus me­tus. Pail­sė­jau ir iš­ ko­vo­jau me­da­lius vi­so­se rung­ty­ se, ku­rio­se da­ly­va­vau, – džiau­gė­si spor­ti­nin­kas. – Nusp­ren­džiau, kad rei­kia iš sa­vęs iš­spaus­ti vis­ką, ką ga­liu. Ėjau į kiek­vie­ną tre­ni­ruo­tę,

„„Dub­lis: D.Ala­dai­ty­tė lai­mė­jo mo­te­rų ka­ta ir ku­mi­tė rung­čių var­žy­bas.

„„Tro­fė­jai: P.Mac­ko­nis iš­ko­vo­jo ke­tu­ris me­da­lius.

spor­toa­ki­mir­ka.lt nuo­tr.


12

trečiADIENIS, gegužės 9, 2012

pasaulis Pas­kel­bė ­ paieš­ką

V.Pu­ti­no ­ įvar­tis

Pa­žė­rė ­ pa­ža­dų

In­ter­po­las iš­da­vė rau­do­ną­ jį tarp­tau­ti­nio areš­to or­de­rį, nu­ro­dan­tį suim­ti be­si­slaps­ tan­tį Ira­ko vi­cep­rem­je­rą Ta­ri­ qą al Has­hi­mi. Po­li­ti­kas, ku­ rio pa­sta­ro­ji ži­no­ma bu­vi­mo vie­ta bu­vo Stam­bu­las, dar su ke­liais as­me­ni­mis kal­ti­na­mas še­šių tei­sė­jų ir aukš­to ran­go pa­rei­gū­nų nu­žu­dy­mu.

Tre­čią kar­tą Ru­si­jos pre­zi­ den­to po­stą užė­męs Vla­di­mi­ ras Pu­ti­nas po inau­gu­ra­ci­jos iš­kil­mių pir­ma­die­nio va­ka­rą Mask­vo­je ne­pra­lei­do pro­gos pa­de­monst­ruo­ti sa­vo spor­ tiš­ku­mą ir žais­da­mas nau­jai at­ras­tą mėgs­ta­mą žaidimą – le­do ri­tu­lį, įmu­šė įvar­tį bei at­ li­ko re­zul­ta­ty­vų per­da­vi­mą.

Bal­ta­ru­si­jos pre­zi­den­tas Aliak­sand­ras Lu­ka­šen­ka va­ kar sa­ky­da­mas me­ti­nę kal­bą smer­kė sa­vo pa­ties vy­riau­sy­ bės pa­se­nu­sią po­li­ti­ką ir pa­ reiš­kė, kad ša­lį iš­ti­ku­si gi­liau­ sia eko­no­mi­nė kri­zė nuo so­ vie­tų lai­kų pa­ro­dė, jog atė­jo lai­kas mo­der­ni­zuo­tis ir da­ry­ti di­džiu­lį šuo­lį pir­myn.

„Al Qae­dos“ są­moks­las su­žlug­dy­tas Jung­ti­nės Vals­ti­jos su­žlug­dė „Al Qae­ dos“ są­moks­lą lėk­ tu­ve su­sprog­din­ ti bom­bą – ge­ro­kai to­bu­les­nę už tą, ku­ rią 2009 m. or­lai­vy­ je no­rė­jo de­to­nuo­ ti „apa­ti­nių sprog­din­ to­jas“.

„„To­bu­lė­ji­mas: JAV žval­gy­ba pa­ste­bi, kad te­ro­ris­tai de­monst­ruo­ja iš­ma­nu­mą ir ieš­ko nau­jų bū­dų sau­gu­mo prie­mo­nėms įveik­ti. 

Žval­gy­ba ­rea­ga­vo lai­ku

Fe­de­ra­li­niam ty­ri­mų biu­rui (FTB), ga­vus žval­gy­bi­nės in­for­ma­ci­jos iš Sau­do Ara­bi­jos, pa­vy­ko už­bėg­ ti te­ro­ris­tams už akių. Pa­rei­gū­nai nu­sta­tė as­me­nį, ku­riam Ara­bi­jos pu­sia­sa­lio „Al Qae­dos“ gru­puo­tė per­da­vė bom­bą. Ji tu­rė­jo bū­ti su­ sprog­din­ta lėk­tu­ve, skren­dan­čia­me į Jung­ti­nes Vals­ti­jas. Or­lai­vį ir lai­ ką są­moks­lo vyk­dy­to­jas tu­rė­jo pa­ si­rink­ti pa­ts. Pa­rei­gū­nai kon­fis­ka­vo sprogs­ta­ mą­jį už­tai­są, jie pa­ti­ki­no, kad joks pa­vo­jus vi­suo­me­nei ne­bu­vo ki­lęs ir kad te­ro­ris­tai dar ne­bu­vo nu­pir­kę lėk­tu­vo bi­lie­tų. Vie­nas JAV ko­vos su te­ro­riz­mu pa­rei­gū­nas, ku­ris ne­no­rė­jo skelb­ ti sa­vo pa­var­dės, pa­pa­sa­ko­jo, kad už­tai­sas bu­vo ne­me­ta­li­nis. Te­ro­ ris­tai tik­riau­siai no­rė­jo už­tik­rin­ti, kad oro uos­tuo­se jo ne­bū­tų ga­li­ma ap­tik­ti me­ta­lo de­tek­to­riais. „Tai ro­do, kad Ara­bi­jos pu­sia­sa­ lio „Al Qae­da“ adap­tuo­ja sa­vo me­ to­do­lo­gi­ją, sa­vo tak­ti­ką ir t. t.“, – sa­kė mi­nė­tas pa­rei­gū­nas. Ope­ra­ci­ja vyks­ta to­liau

Pa­na­šiai kal­bė­jo ir Ats­to­vų Rū­mų žval­gy­bos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Pe­te­ris Kin­gas: „Al Qae­da“ pa­sie­ kė nau­ją iš­ma­nu­mo ly­gį.“ Pa­sak po­li­ti­ko, pa­sta­ro­ji žval­gy­ bos ope­ra­ci­ja yra su­si­ju­si su sek­ ma­die­nį Je­me­ne įvyk­dy­tu ant­ skry­džiu, per ku­rį žu­vo Ara­bi­jos pu­sia­sa­lio „Al Qae­dos“ ly­de­ris Fah­das al Qu­so. „Bal­tie­ji rū­mai man pra­ne­šė, kad šie įvy­kiai su­si­ję, jie yra tos pa­čios ope­ra­ci­jos da­lis. Štai ko­dėl sa­kau, kad ši ope­ra­ci­ja vis dar vyks­ta“, –

paaiš­ki­no P.Kin­gas, ta­čiau dau­giau de­ta­lių pa­teik­ti at­si­sa­kė.

ti į JAV skren­dan­čius kro­vi­ni­nius lėk­tu­vus bom­bo­mis, pa­slėp­to­mis spaus­din­tu­vų ka­se­tė­se.

Ra­do pa­na­šu­mų

FTB nu­ro­dė, kad jo spe­cia­lis­tai ti­ ria šią sa­vai­tę kon­fis­kuo­tą sprog­ me­nį, ku­ris vei­kiau­siai yra pa­to­bu­ lin­tas už­tai­sas, pa­na­šus į bom­bą, ku­rią bu­vo ban­dy­ta su­sprog­din­ti į Jung­ti­nes Vals­ti­jas skren­dan­čia­ me lėk­tu­ve 2009 m. pir­mą Ka­lė­dų die­ną. Tą­syk į Det­roi­tą skri­du­sia­ me lai­ne­ry­je vie­nas Ni­ge­ri­jos pi­lie­ tis ne­sėk­min­gai mė­gi­no de­to­nuo­ti plas­ti­ki­nius sprog­me­nis, ku­rie bu­ vo pa­slėp­ti jo apa­ti­niuo­se. „Nors esa­ma pa­na­šu­mų, pre­li­ mi­na­ri šio įtai­so ap­žval­ga ro­do, kad jis ge­ro­kai ski­ria­si nuo už­tai­so, pa­ nau­do­to per Ka­lė­dų ata­ką. Aiš­ku, kad Al Qae­da“ kei­čia sa­vo bom­bų tech­no­lo­gi­jas, siek­da­ma pa­ša­lin­ ti 2009 m. no­rė­to pa­nau­do­ti įtai­ so ne­sėk­mės prie­žas­tis“, – aiš­ki­ no ko­vos su te­ro­riz­mu pa­rei­gū­nas, pa­gei­da­vęs lik­ti ne­ži­no­mas. Ara­bi­jos pu­sia­sa­lio „Al Qae­da“ sie­ja­ma su mė­gi­ni­mu su­sprog­din­ti lai­ne­rį 2009-ai­siais, taip pat 2010 m. ga­li­mu są­moks­lu su­sprog­din­

Už­tai­sas bu­vo ne­me­ ta­li­nis. Te­ro­ris­tai no­ rė­jo už­tik­rin­ti, kad oro uos­tuo­se jo ne­ bū­tų ga­li­ma ap­tik­ti me­ta­lo de­tek­to­riais. JAV pa­rei­gū­nai ma­no, kad abiem at­ve­jais sprog­me­nis pa­ga­mi­no Ib­ ra­hi­mas al Asi­ri, pa­grin­di­nis Ara­ bi­jos pu­sia­sa­lio „Al Qae­dos“ bom­ bų in­ži­nie­rius. Pag­rin­di­nis už­tai­sas bu­vo pa­ga­min­tas iš PETN – bal­tos, į mil­te­lius pa­na­šios sprogs­ta­mo­ sios me­džia­gos, ku­rios pa­pras­tai ne­fik­suo­ja tra­di­ci­niai per­švie­ti­mo apa­ra­tai. „JAV tu­ri lik­ti bud­rios“

JAV gy­ny­bos sek­re­to­rius Leo­nas Pa­net­ta sa­kė, kad Jung­ti­nės Vals­ti­ jos pri­va­lo iš­lik­ti bud­rios dėl tarp­

tau­ti­nio te­ro­ris­tų tink­lo „Al Qae­ da“ ke­lia­mos grės­mės. „Šis in­ci­den­tas aiš­kiai ro­do, kad ša­lis tu­ri lik­ti bud­ri dėl tų, ku­rie sieks ata­kuo­ti šią ša­lį, o mes pa­da­ ry­si­me vis­ką, kas bū­ti­na, kad Ame­ ri­ka lik­tų sau­gi“, – L.Pa­ne­ta sa­kė per spau­dos kon­fe­ren­ci­ją po de­ry­ bų su Ki­ni­jos gy­ny­bos mi­nist­ru. Sau­gu­mo prie­mo­nės oro uos­ tuo­se ir į JAV skren­dan­čiuo­se lėk­ tu­vuo­se bu­vo la­bai su­griež­tin­tos po ne­sėk­min­gos ata­kos per 2009 m. Ka­lė­das, po ku­rios žval­gy­bos agen­tū­ros bu­vo griež­tai kri­ti­kuo­ja­ mos dėl ne­su­ge­bė­ji­mo su­sie­ti įvai­ rių žval­gy­bos ata­skai­tų. Ni­ge­ri­jos pi­lie­tis Uma­ras Fa­rou­ kas Ab­dul­mu­tal­la­bas va­sa­rį bu­vo nu­teis­tas ka­lė­ti iki gy­vos gal­vos dėl ne­pa­vy­ku­sio mė­gi­ni­mo su­sprog­ din­ti JAV oro bend­ro­vės „North­ west Air­li­nes“ 253-io­jo rei­so lėk­ tu­vą, ku­riuo skri­do 289 žmo­nės. Pag­rob­ti lai­ne­riai taip pat bu­vo pa­nau­do­ti per 2001 m. rug­sė­jo 11osios ata­kas Niu­jor­ke ir Va­šing­to­ ne, ku­rios nu­si­ne­šė be­veik 3 tūkst. žmo­nių gy­vy­bę.

„Scan­pix“ nuo­tr.

Teroristai Ara­bi­jos pu­sia­sa­lyje Jung­ti­nės Vals­ti­jos Ara­bi­jos pu­sia­ sa­lio „Al Qae­dą“ lai­ko vie­na pa­vo­jin­ giau­sių tarp­tau­ti­nio te­ro­ris­tų tink­lo at­ša­kų. Ma­no­ma, kad ši gru­puo­tė tu­ ri dau­giau nei tūks­tan­tį na­rių Je­me­ ne ir pa­lai­ko glau­džius ry­šius su „Al Qae­dos“ va­do­vy­be Pa­kis­ta­ne. Je­me­no val­džia il­gus me­tus ko­vo­ja su te­ro­ris­tų gru­puo­te, bet ko­va vyks­ ta per­mai­nin­gai. Šių me­tų pra­džio­je Ara­bi­jos pu­sia­sa­lio „Al Qae­da“ štur­ ma­vo ne­di­de­lį mies­tą už 160 km į pie­tus nuo sos­ti­nės Sa­nos. Te­ro­ris­ tai pri­si­gro­bė gink­lų, ati­da­rė ka­lė­ji­ mo du­ris ir iš­kė­lė sa­vo juo­dą vė­lia­ vą virš mies­to tvir­to­vės.

BNS, BBC, CNN inf.

Te­ro­ris­tų nau­jie­na – už­mi­nuo­tos krū­tys Nau­jie­nų apie są­moks­lą pa­si­ro­dė praė­jus vos ke­lioms die­noms po to, kai bu­vo pa­mi­nė­tos „Al Qae­dos“ ly­ de­rio Osa­mos bin La­de­no nu­žu­dy­ mo per JAV ko­man­do­sų rei­dą Pa­ kis­ta­ne pir­mo­sios me­ti­nės.

Nors šie du įvy­kiai ga­li bū­ti ne­ su­si­ję, žval­gy­ba ir sau­gu­mo eks­

per­tai bu­vo įspė­ję, kad šia pro­ga te­ro­ris­tai ga­li pa­teik­ti staig­me­ nų. Jung­ti­nių Vals­ti­jų, Eu­ro­pos ir Ar­ti­mų­jų Ry­tų oro uos­tuo­se bu­vo su­stip­rin­tos sau­gu­mo prie­mo­nės. Pa­sak bri­tų ži­niask­lai­dos, ypač di­ de­lį ne­ri­mą kė­lė nau­jas te­ro­ris­tų gink­las – chi­rur­gi­niu bū­du į kū­ną imp­lan­tuo­ti sprog­me­nys.

Eks­per­tai įta­ria, kad te­ro­ris­tams vy­rams bom­bos ga­li bū­ti įsiu­va­ mos į sėd­me­nis ar­ba kur nors prie apen­dik­so, o mo­te­rims – į krū­tis, kaip si­li­ko­ni­niai imp­lan­tai. JAV žval­gy­ba po ke­le­to mė­ne­ sių slaps­ty­mo­si ne­se­niai vėl už­ čiuo­pė Ara­bi­jos pu­sia­sa­lio „Al Qae­dos“ pa­grin­di­nio bom­bų in­

ži­nie­riaus Ib­ra­hi­mo al Asi­ri pėd­ sa­kus. Jis 2009 m. su­ren­gė iš­puo­ lį prieš Sau­do Ara­bi­jos žval­gy­bos va­do­vą, pa­slė­pęs sprog­me­nis sa­ vo bro­lio išan­gė­je. Ta­čiau ata­ka ne­bu­vo sėk­min­ga – žu­vo tik pats bro­lis Ab­dul­lah, ku­riam bu­vo 23 me­tai. „The Dai­ly Mail“ inf.


13

trečiADIENIS, gegužės 9, 2012

menas ir pramogos diena.lt/naujienos/laisvalaikis

e j u i n l i V

A RS U NK O K TO O F

S A V

S

A R A

Fotografuok vasarėjantį Vilnių ir laimėk ekskursiją BESTOGIU AUTOBUSU draugų kompanijai!

„„Įvy­kis: va­kar pri­sta­ty­tas vie­nas svar­biau­sių Mu­zie­jų me­tų ren­gi­nių. 

Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

Lie­tu­vos mu­zie­jus su­jungs vie­nas ke­lias Kul­tū­ros fes­ti­va­liai, su­si­ti­ki­mai su me­ni­nin­kais, ke­liau­to­jais, edu­ka­ci­niai pro­jek­tai, sve­tin­gi sa­vait­ga­liai lan­kant mu­zie­jų eks­po­zi­ci­jas, pa­ro­das, is­to­ri­nes erd­ves ir ki­tos kul­tū­ri­nės ak­ci­ jos – vi­sa tai pro­jek­te „Lie­tu­vos mu­zie­jų ke­lias“. Ind­rė Pep­ce­vi­čiū­tė i.pepceviciute@diena.lt

Apims vi­są ša­lį

Ge­gu­žės 12 d. pra­si­de­da pro­jek­tas „Lie­tu­vos mu­zie­jų ke­lias“ – Mu­ zie­jų me­tų pro­gra­mos kul­tū­ri­nio tu­riz­mo mu­zie­ji­nių ren­gi­nių cik­ las, per ku­rį Lie­tu­vos gy­ven­to­jai ir sve­čiai ga­lės ap­lan­ky­ti net 87 mu­ zie­jus. Šis pro­jek­tas ren­gia­mas vi­suo­se Lie­tu­vos re­gio­nuo­se. Nuo ge­gu­žės 12 d. iki rug­sė­jo 15 d. net 87 mu­ zie­jai kvie­čia Lie­tu­vos vi­suo­me­nę, ku­riai jie pri­sta­tys 147 iš­skir­ti­nius ren­gi­nius Že­mai­ti­jo­je (ge­gu­žės 12–birželio 14 d.), Aukš­tai­ti­jo­je (bir­že­lio 15–liepos 31 d.), Dzū­ki­ jo­je (rugp­jū­čio 1–16 d.), Sū­du­vo­je (rugp­jū­čio 17–rugsėjo 2 d.) ir Ma­ žo­jo­je Lie­tu­vo­je (rug­sė­jo 3–15 d.). Pa­sak kul­tū­ros mi­nist­ro Arū­no Ge­lū­no, šie me­tai yra pui­ki ga­li­ my­bė keis­tis pa­tiems mu­zie­jams, taip pat žmo­nėms, ieš­kan­tiems pra­smių, be­si­mo­kan­tiems, no­rin­ tiems pa­žin­ti is­to­ri­ją, mus su­pan­ čią ap­lin­ką ar to­li­miau­sius pa­sau­ lio kam­pe­lius. Pras­min­ga ke­lio­nė

„Ši pro­gra­ma, pa­siū­liu­si pra­smin­ gą ke­lio­nę per vi­sus mū­sų ša­lies re­gio­nus, taip pat per mū­sų vals­ ty­bės, kul­tū­ros is­to­ri­ją, at­sklei­džia svar­bius mu­zie­ji­nin­kų bend­ruo­ me­nės sie­kius for­muo­ti il­ga­lai­kės pro­fe­si­nės par­tne­rys­tės tra­di­ci­ jas, di­din­ti mu­zie­jų ži­no­mu­mą ir priei­na­mu­mą“, – tei­gė kul­tū­ros mi­nist­ras. Jo tei­gi­mu, di­džiau­sia šio pro­ jek­to nau­da yra pa­čiai Lie­tu­vos vi­suo­me­nei. „Kad ji įsi­są­mo­nin­tų, pa­bus­ tų, at­si­pei­kė­tų, su­vok­tų, ką tu­

ri vi­sai ša­lia. Ma­nau, kad Mu­zie­ jų me­tų pa­grin­di­nis pra­na­šu­mas yra vie­ši­ni­mas“, – į klau­si­mą, ko­ kia nau­da, kad šie me­tai pa­skelb­ ti Mu­zie­jų me­tais, ant­ra­die­nį su­ reng­to­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je sa­kė A.Ge­lū­nas.

Rai­mun­das Bal­za:

Šis pro­jek­tas yra ne tik pui­kus marš­ru­ tas ieš­kan­tiems nau­jų įspū­džių, no­rin­tiems su­si­pa­žin­ti su mu­zie­ ji­ne kul­tū­ra.

mo­ria­li­nį mu­zie­jų, Kap­čia­mies­čio Emi­li­jos Plia­te­ry­tės, Lais­vės ko­vų, Mi­ka­lo­jaus Kons­tan­ti­no Čiur­lio­ nio me­mo­ria­li­nį mu­zie­jų. Sū­du­ vo­je vi­sus pa­kvies Za­na­vy­kų kraš­ to mu­zie­jus, taip pat LDK Vy­te­nio bend­ro­sios pa­ra­mos lo­gis­ti­kos ba­ ta­lio­no mu­zie­jus, ga­lė­si­te už­suk­ ti į Ož­ka­ba­lių kai­mą – Jo­no Ba­sa­ na­vi­čiaus gim­ti­nę. Ma­žo­jo­je Lie­tu­vo­je be­veik dvi sa­vai­tes ga­lė­si­te ke­liau­ti po Ni­ dą, Juodk­ran­tę, Klai­pė­dą, Dre­ver­ ną, Kin­tus. Jū­sų lauks 18 mu­zie­jų: nuo Mi­nia­tiū­rų mu­zie­jaus Juodk­ ran­tė­je, Ne­rin­gos is­to­ri­jos mu­zie­ jaus iki Laik­ro­džių ir Lie­tu­vos jū­rų mu­zie­jų Klai­pė­do­je. Svars­tys, ar pra­tęs­ti

Šį šeš­ta­die­nį nuo Dio­ni­zo Poš­ kos Baub­lių mu­zie­jaus pra­si­dės 83 die­nas tru­ksian­tis pro­jek­tas. Vi­suo­se Lie­tu­vos re­gio­nuo­se vi­si no­rin­tys ga­lės ap­lan­ky­ti dau­gy­bę mu­zie­jų, su­si­pa­žin­ti su dar ne­ma­ ty­to­mis eks­po­zi­ci­jo­mis. Ga­ly­bė įstai­gų

Že­mai­ti­ja pa­kvies į Rie­ta­vo Ogins­ kių kul­tū­ros is­to­ri­jos, Vac­lo­vo In­to ak­me­nų, Vys­ku­po Mo­tie­jaus Va­ lan­čiaus gim­ti­nės, Pa­lan­gos gin­ ta­ro ir dau­ge­lį ki­tų mu­zie­jų. Du­ris lan­ky­to­jams at­vers ir 30 Aukš­tai­ ti­jos mu­zie­jų: Jo­niš­kio is­to­ri­jos ir kul­tū­ros, Pas­va­lio kraš­to, Ro­kiš­ kio kraš­to, Lie­tu­vos et­no­kos­mo­ lo­gi­jos, Lie­tu­vos teat­ro, mu­zi­kos ir ki­no, Pi­ni­gų ir ki­ti. Taip pat Lie­ tu­vos Di­džio­sios Ku­ni­gaikš­tys­tės val­do­vų rū­mai, Vin­co My­ko­lai­ čio-Pu­ti­no me­mo­ria­li­nis bu­tasmu­zie­jus ir dar daug ki­tų. Už­su­kę į Dzū­ki­ją žmo­nės ga­ lės ap­lan­ky­ti An­ta­no Jo­ny­no me­

Lie­tu­vos mu­zie­jų aso­cia­ci­jos val­dy­ bos pir­mi­nin­kas Rai­mun­das Bal­za džiau­gė­si, kad tai yra pir­mas rim­ tas mu­zie­jų su­si­tel­ki­mas. Ir siū­lo­ mų ren­gi­nių spekt­ras, pa­sak jo, tik­ rai pla­tus: nuo ne­mo­ka­mo mu­zie­jų eks­po­zi­ci­jų, pa­ro­dų lan­ky­mo, kul­ tū­ri­nių su­si­ti­ki­mų, edu­ka­ci­nio po­ bū­džio pro­jek­tų iki tarp­tau­ti­nių mu­zi­kos fes­ti­va­lių ar re­konst­ruo­tų mu­zie­ji­nių erd­vių pri­sta­ty­mo. „Šis pro­jek­tas yra ne tik pui­ kus marš­ru­tas ieš­kan­tiems nau­jų įspū­džių, no­rin­tiems su­si­pa­žin­ti su mu­zie­ji­ne kul­tū­ra, bet ir bū­das at­skleis­ti kiek­vie­no pro­jek­te da­ly­ vau­jan­čio Lie­tu­vos re­gio­no sa­vi­ tu­mą, svar­bą ir pa­trauk­lu­mą“, – sa­kė R.Bal­za. Į pir­mą ir pa­sku­ti­nį „Lie­tu­vos mu­zie­jų ke­lio“ ren­gi­nius ke­ti­na su­si­rink­ti Lie­tu­vos mu­zie­jų bend­ ruo­me­nė. Pa­si­bai­gus pro­jek­tui bus svars­to­ma, ar „Lie­tu­vos mu­ zie­jų ke­lią“ pra­tęs­ti kaip nuo­la­ti­ nį pro­jek­tą, ku­rį Lie­tu­vos mu­zie­ jus įgy­ven­din­tų kas­met.

Konkursas vyksta portale


14

trečiadienis, gegužės 9, 2012

menas ir pramogos „Vilniaus diena“ rekomenduoja

KUR? Ki­no cent­re „Skal­vi­ja“, A.Goš­tau­to g. 2. KA­DA? Nuo ge­gu­žės 10 d. KIEK? 12 litų.

KUR? Muzikos klu­be „Tams­ta“, Su­ba­čiaus g. 11A. KA­DA? Šiandien 20 val. KIEK? Nemokamai.

KUR? Cent­re „Vil­nius HUB“, Ge­di­mi­no pr. 9. KA­DA? Iki ge­gu­žės 15 d. KIEK? Ne­mo­ka­mai.

Nor­ve­gų še­dev­ras

Jau­nų­jų džia­zas

JAV par­kų spal­vos

Vil­niu­je pra­de­da­mas ro­dy­ti vie­nas ge­riau­sių pa­sta­rų­jų me­tų skan­ di­na­vų ki­no kū­ri­nių. Tik­rais fak­tais pa­rem­ta re­ži­sie­riaus Ma­riaus Hols­to juos­ta „Vel­nių sa­los ka­ra­lius“ (2010 m.) pel­nė ir kri­ti­kų, ir žiū­ ro­vų pa­lan­ku­mą, taip pat bu­vo pri­pa­žin­ta ge­riau­siu 2010 m. Nor­ ve­gi­jos ki­no fil­mu.

Jau­nų­jų džia­zo at­li­kė­jų kon­kur­su „Vil­nius Jazz Young Po­wer“ sie­ kia­ma pa­dė­ti at­si­skleis­ti jau­nie­siems Lie­tu­vos džia­zo kū­rė­jams, pa­ska­tin­ti jų kū­ry­bi­nę lais­vę, su­teik­ti ga­li­my­bę jau­nie­siems džia­ zo mu­zi­kan­tams pri­sta­ty­ti sa­vo ori­gi­na­lią kū­ry­bą. Kon­kur­se ga­li da­ly­vau­ti ne vy­res­ni nei 27-erių at­li­kė­jai.

Pa­ro­da „JAV par­kų spal­vos“ – ne­di­de­lė, bet įspū­din­ga tu­ris­ti­nė pa­ žin­ti­nė ke­lio­nė po ke­tu­ris už At­lan­to esan­čius par­kus – Je­lous­to­ną, esan­tį Va­jo­min­go, Mon­ta­nos ir Ai­da­ho vals­ti­jo­se, Lenk­ty­nių tra­są Ka­ li­for­ni­jo­je, Ug­nies slė­nį Ne­va­do­je ir An­ti­lo­pės sa­lą, esan­čią vie­na­me iš Ju­to­je ply­tin­čių drus­kos eže­rų.

KUR? Klu­be „Brod­vė­jus“, Mė­si­nių g. 4. KA­DA? Ge­gu­žės 11 d. 20 val. KIEK? 10 litų.

KUR? Me­nų spaus­tu­vė­je, Šil­ta­dar­žio g. 6. KA­DA? Ge­gu­žės 13 d. 14 val. KIEK? 20 li­tų.

KUR? Klu­be „Met­ro“, V.My­ko­lai­čio-Pu­ti­no g. 5. KA­DA? Ge­gu­žės 11 d. 20 val. KIEK? 10 litų.

KUR? J.Me­ko vi­zua­lių­jų me­nų cent­re, Gy­nė­jų g. 14. KA­DA? Iki ge­gu­žės 12 d. KIEK? Ne­mo­ka­mai.

Neįp­ras­tas due­tas

Apie pe­ly­tę Zi­tą

Ro­ko mu­zi­kos šėls­mas

Kas yra eu­ro­pie­tis?

„Art­ra­ce“ – tai džia­zo gi­ta­ris­tas Au­ri­mas Gal­ve­ lis ir vo­ka­lis­tas bei vio­lon­če­li­nin­kas Jus­tas Ku­ li­kaus­kas. Nors neįp­ras­tas due­tas su­si­kū­rė vos prieš me­tus, jis jau pel­nė ne vie­ną svar­bų ap­do­ va­no­ji­mą.

Spek­tak­lį vai­kams „Zi­ta – pe­ly­tė“ pa­gal ra­šy­to­jo Vy­tau­to V.Lands­ber­gio pa­sa­ką „Kaip pe­ly­tė Zi­ ta žmo­gu­mi pa­vir­to“ atei­nan­tį sa­vait­ga­lį pri­sta­ tys Jo­no Vait­kaus mo­ki­nys re­ži­sie­rius Al­ber­tas Vi­džiū­nas.

Penk­ta­die­nį „Met­ro“ klu­be švę­si­me su Lie­tu­vos ro­ko sce­nos die­vais, tik­ro­mis sun­kio­sios mu­zi­ kos le­gen­do­mis iš Kau­no „Re­bel­heart“. O juos ap­šil­dys jau­nie­ji hard­ro­ke­riai iš sos­ti­nės – gru­ pė „Re­bel Eye“.

Pa­ro­da „Jung­ti­nės Eu­ro­pos vals­ty­bės“– di­de­ lis pro­jek­tas, nag­ri­nė­jan­tis eu­ro­pie­čio ta­pa­ty­ bės klau­si­mus. Jis bus pri­sta­to­mas Por­tu­ga­li­jo­ je, Kip­re, Vo­kie­ti­jo­je, Bul­ga­ri­jo­je, Bel­gi­jo­je, Pran­ cū­zi­jo­je ir Ai­ri­jo­je.

tv programa

LTV

6.00 Labas rytas 9.00 „Komisaras Reksas“ (N-7) (k). 10.00 „Giminės. Po dvidešimties metų“ (8) (k). 11.00 „Toks gyvenimas“ su Zita Kelmickaite. Tiesioginė Lietuvos radijo laida. 12.00 Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė (rusų k.). 12.15 Duokim garo! (k). 14.15 Ypatingas atvejis (k). 14.50 Žinios. 15.10 „Komisaras Reksas“ (N-7). 16.00 „Meilės skonis“. 17.05 „Senis“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.35, 21.05, 23.20 Sportas. Orai. 18.45 Krašto spalvos. 19.20 „Giminės. Po dvidešimties metų“ (9). 20.25, 22.10 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 20.55 Verslas. 21.00 Kultūra. 21.15 Teisė žinoti. 22.15 Atvira Lietuvos universitetų žinių lyga „Lyderiai“. Susitinka Vilniaus licėjaus ir VU Matematikos ir informatikos instituto komandos. 23.15 Vakaro žinios. 23.30 „Senis“ (N-7) (k).

LNK

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“. 6.50 „Tomas ir Džeris“ (k). 7.20 „Kung Fu Panda“.

LTV 18.45 val.

7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7) (k). 8.50 24 valandos (N-7). 9.45 Lietuvos balsas. Finalinės kovos (k). 12.10 Nuo... Iki... (k). 13.10 „Nickelodeon“ valanda. „Nugalėtoja“ (3). 13.40 „Kung Fu Panda“. 14.10 „Vaikų „Warner Bros.“ „Tomas ir Džeris“. 14.40 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 15.40 „Langai III“ (N-7). 16.40 24 valandos (N-7). 17.40 Būk mano meile! (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.14 Sportas. 19.17 Orai. 19.19 Farai (N-7). 20.25 Karamelinės naujienos (N-7). 21.00 KK2 (N-7). 21.30 Dviračio šou. 22.00 Žinios. Verslas. 22.19 Sportas. Orai. 22.25 Kriminalinė Lietuva (N-7). 22.35 Kriminalinis trileris „Septyni“ (JAV, 1995 m.) (N-14). 1.10 „Įstatymas ir tvarka. Nusikaltimo motyvai“ (N-7).

TV3

6.40 Teleparduotuvė. 6.55 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 7.25 „Simpsonai“. 7.55 „Buvusieji“ (3). 8.55 „Meilės sūkuryje“. 10.05 „Moterys meluoja geriau“. 11.00 Romantinė komedija „Tavo, mano ir mūsų“ (JAV, 2005 m.).

LNK 20.25 val.

12.40 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 13.10 „Bakuganas“. 13.40 „Būrys“. 14.10 „Ragai ir kanopos sugrįžta“. 14.40 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 15.10 „Simpsonai“. 15.40 „Likimo galia“. 16.40 „Meilės triumfas“. 17.40 Ką manai? 18.35 Susitikime virtuvėje. 18.45 TV3 žinios. 19.00 TV3 sportas. 19.05 TV3 orai. 19.10 „Naisių vasara“. 19.40 Akistata. 20.30 Be komentarų. 21.00 „Vyno kelias“. 21.35 TV3 vakaro žinios. 21.50 TV3 sportas. 21.55 TV3 orai. 22.00 Vikingų loto. 22.05 „Melo teorija“. 23.05 „Nokautas (3). 0.05 „Liudininkai (5, 6). 2.00 „Įstatymas ir tvarka. Nusikalstami kėslai“ (7).

BTV

6.30 Televitrina. 7.00 Žinios (k). 7.25 „Auksarankiai“ (N-7) (k). 8.00 „Gyvenimo spalvos“ (k). 9.00 „Užkalnio 5“ (k). 10.00 „Margoša: moterimi negimstama“. 11.00 „Be namų negerai: naujas gyvenimas“.

TV3 21.00 val.

11.30 „Prajuokink mane“ (k). 12.30 „Pavojingi susitikimai. Pjūklažuvės paslaptis“ (k). 13.30 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 14.30 „Pragaro virtuvė“ (N-7). 15.30 „Amerikos talentai“. 16.30 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 17.30 „Milijonieriai“ (k). 18.00 Žinios. Sportas. 18.23 Orai. 18.25 „Liejyklos gatvė“ (N-7). 19.25 „Tylos riba“ (N-7). 20.00 Žinios. 20.15 Verslas. 20.19 Sportas. 20.23 Orai. 20.25 „Prajuokink mane“. 21.25 „Karo vilkai. Likvidatoriai“ (N-14). 22.25 „Tikras kraujas“ (N-14). 23.25 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 0.30 „Galileo: norintiems žinoti“ (k). 1.05 „Bamba“. Interaktyvus šou suaugusiesiems (S).

Lietuvos ryto TV 6.14, 13.00 TV parduotuvė. 6.30 Ryto reporteris. 7.55, 14.30, 23.05 Negaliu tylėti. 8.55 „Merdoko paslaptys“ (N-7). 10.00, 18.20, 22.30 Super L.T. 10.35 Namų daktaras. 11.05 Ilgai ir laimingai. 12.00 Lietuvos diena. 13.30 Šeimų dvikova – „Akropolio“ turnyras. 15.30 „Padūkėlis Eliotas“.

BTV 20.25 val.

15.45, 16.10, 1.00 „Putinas“. „Grėsmės demokratijai“ (N-7). 16.00, 17.00, 18.00 Žinios. Orai. 17.20, 21.55 Lietuva tiesiogiai. 19.10 LKL čempionato trečiosios rungtynės dėl 3 vietos. Šiaulių „Šiauliai“–Prienų „Rūdupis”. Tiesioginė transliacija iš Šiaulių. Per pertrauką – Žinios. 21.00, 0.05 Reporteris. 21.52, 0.57 Orai.

SPORT1

9.00 Televitrina. 10.00, 19.00, 21.00, 23.00 Žinios +. 10.15 Italijos „Serie A“ lyga. „Inter“–„Milan“. 12.00 VTB vieningoji krepšinio lyga. Mažasis finalas. Vilniaus „Lietuvos rytas“– Krasnodaro „Lokomotiv-Kuban“. 13.45 Lietuvos krepšinio lyga. 2-osios mažojo finalo rungtynės. Prienų „Rūdupis“–Šiaulių „Šiauliai“. 15.30 VTB vieningoji krepšinio lyga. Kazanės „UNIKS“–Krasnodaro „Lokomotiv–Kuban“. 17.15 Ispanijos ACB krepšinio lyga. „Asefa Estudiantes“–„Murcia“. 19.10 Lietuvos krepšinio lyga. 3-iosios mažojo finalo rungtynės. Šiaulių „Šiauliai“– Prienų „Rūdupis“. Tiesioginė transliacija. 21.15 Automoto. 21.45 Adrenalinas. 22.15 Krepšinio pasaulyje. 22.45 Olimpinės žaidynės. 23.15 Sportas LT. Jaunimo bokso turnyras Dano Pozniako atminimui.

lietuvos ryto tv 7.55 val.


15

trečiadienis, gegužės 9, 2012

Tel. 261 3653, 261 3655 skelbimai@vilniausdiena.lt

Kie­mas at­vers du­ris va­sa­rai Ge­gu­žės 11-oji – svar­bi da­ta vi­ siems vil­nie­čiams, ku­riems Mo­ ky­to­jų na­mų kie­me­lio sie­nos ir at­vi­ras dan­gus va­sa­rą tam­pa ant­ rai­siais na­mais.

Penk­ta­die­nio va­ka­rą „Va­sa­ros te­ ra­sa“ ofi­cia­liai pra­dės jau sep­tin­ tą­jį sa­vo se­zo­ną. Iš­kart po ati­ da­ry­mo čia lauks jau pa­žįs­ta­mi ir nau­ji ren­gi­niai, var­dai, žmo­ nės, gar­sai ir nuo­ty­kiai – vis­kas, ko rei­kia, kad skai­čius 7 šią va­sa­ rą iš­ties at­neš­tų sėk­mę. Kaip per še­še­rius me­tus jau ta­ po įpras­ta, „Va­sa­ros te­ra­sa“ iki pat ru­dens dirbs kas­dien, o kiek­ vie­ną va­ka­rą kvies bend­rau­ti ir pa­žin­din­tis su mu­zi­ka.

Tin­gūs va­sa­ros sek­ ma­die­niai be blus­ tur­gio ne­bū­tų tik­ri sek­ma­die­niai. Pir­ma­die­ni­nės nuo­tai­kos tvar­ ky­ti į kie­me­lį grįž­ta sos­ti­nės sen­ bu­viai „Mi­ni­mal Mon­days“ ir ko­man­da „min_for“ su drau­gais. Ant­ra­die­nius tra­di­ciš­kai da­ly­sis švel­nes­nio ir gi­les­nio drum’n’bass skam­be­sio puo­se­lė­to­jai „Sou­led“ bei „Ma­žie­ji ant­ra­die­niai“. Po du tre­čia­die­nius per mė­ne­sį ka­len­do­riu­je užims nau­ja jau­no­jo Vil­niaus ta­len­to An­ta­no An­ta­nė­lio elekt­ro­ni­nių ke­lio­nių se­ri­ja „Bright Night De­lights“ ir „Va­sa­ros te­ra­ sos“ šei­mi­nin­ko Ru­be­no ren­gia­ mos „Pa­ral­lel Re­cords Nights“. Gy­va mu­zi­ka vi­su nuo­šir­du­ mu ir pa­jė­gu­mu kie­me­ly­je skam­ bės ket­vir­ta­die­niais. Čia va­sa­ro­ti grįž­ta praė­ju­siais me­tais neį­ti­ki­ mos sėk­mės su­lau­ku­si „Tu­borg Li­quid Soundt­rack“ se­ri­ja, ku­rios ren­gi­niuo­se kas dvi sa­vai­tes gros Jur­ga Še­dui­ky­tė, And­rius Ma­ mon­to­vas, „The Ball & Chain“, „An­tis“, „Hap­pyend­less“ ir ki­

SIŪLO DARBĄ UAB „IRDAIVA” dirbti Vilniuje reikalingi: betonuotojai, tinkuotojai, staliai-dailidės, fasado šiltintojai, apdailininkai, plytelių klojėjai. Tel. 8 659 38 437, 8 659 38 480. 951530

ti. Pa­kai­to­mis ket­vir­ta­die­niais akus­ti­nio skam­be­sio gro­žį kvies at­ras­ti vis po­pu­lia­rė­jan­tis pro­ jek­tas „Vil­nius Tem­pe­ra­tu­re“ – šio­je se­ri­jo­je jau su­pla­nuo­ti „Co­ lours of Bubb­les“, „Fu­sed­marc“ ir ki­tų at­li­kė­jų pa­si­ro­dy­mai. Be­ je, „Vil­nius Tem­pe­ra­tu­re On Sta­ ge“ ren­gi­nių lan­ky­to­jų už įė­ji­mą į kon­cer­tus bus pra­šo­ma su­mo­kė­ti tiek, kiek jie ma­nys esant ver­ta. Penk­ta­die­niai ir šeš­ta­die­niai „Va­sa­ros te­ra­so­je“ šį se­zo­ną bus glo­bo­ja­mi di­džė­jų. Sa­vait­ga­liams pra­dė­ti – ra­mes­ni loun­ge va­ka­rai, įsi­bė­gė­jus – „Par­ty­za­nų“ ko­man­ dos bei kvies­ti­nių jos sve­čių fo­ no­te­kų ka­si­nė­ji­mai „At­vi­ro­nės“ ir vie­no iš „Lo­ve In Slow Mo­tion“ ko­man­dos na­rių St. Ste­reo šo­kiai. Tin­gūs va­sa­ros sek­ma­die­niai be blus­tur­gio ne­bū­tų tik­ri sek­ma­ die­niai. To­dėl ir šie­met Mo­ky­to­jų na­mų kie­me­ly­je kiek­vie­ną sa­vai­tę svei­kin­sis kny­gų, įra­šų, dra­bu­žių, ak­se­sua­rų ir ki­tų is­to­ri­jo­mis api­ pin­tų daik­tų par­da­vė­jai. Ofi­cia­liai šil­tą­jį se­zo­ną „Va­sa­ ros te­ra­so­je“ penk­ta­die­nį, ge­gu­žės 11-ąją, pa­svei­kins net trys šian­dien ypač ak­tua­lūs ir įdo­mūs „gy­vi“ mu­zi­ki­niai pro­jek­tai. Tai – bal­ka­ niš­ką nuo­tai­ką su Vil­niaus kraš­ to kul­tū­ri­niu pa­li­ki­mu de­ri­nan­tis or­kest­ras „Ban­da Dze­ta“, šiau­rie­ tiš­kos me­lan­cho­li­jos nė­ri­nius ku­ rian­tys „mmpsuf“ ir nea­pib­rėž­tai drą­sią so­li­nę pro­gra­mą pri­sta­tan­ ti iš „Mi­nist­ry of Echo­lo­gy“ ir ki­ tų pro­jek­tų pa­žįs­ta­ma vo­ka­lis­tė Umi­ko. „Va­sa­ros te­ra­sos“ drau­ gus taip pat pa­si­tiks sos­ti­nės dis­ ko­te­kų sen­bu­viai Fast Edie („Dis­co Ma­fia“) ir Jo­nas An­ta­nė­lis. Vi­si „Va­sa­ros te­ra­sos“ or­ga­ni­ zuo­ja­mi ren­gi­niai – ne­mo­ka­mi. Į se­zo­no pro­gra­mą nuo bir­že­lio bus įtrauk­ti ir Vil­niaus mo­ky­to­jų na­mų pri­sta­to­mi kon­cer­tai. „Va­sa­ros te­ ra­sos“ ka­vi­nė nuo ge­gu­žės 11-osios kas­dien var­tus at­vers vi­dur­die­nį, mu­zi­ki­nių va­ka­rų pra­džia – 20 val. VD inf.

Prekyba Konditerijos įmonė ieško prekybos agentoprekių platintojo, turinčio B kategorijos vairuotojo pažymėjimą, darbo patirties. Tel. 8 698 36 719. 950811

PASLAUGOS Technikos remonto

Sodininkų bendrijos „Melioratorius“ (į. k. 300074473) narių susirinkimas vyks 2012 m. gegužės 26 d. 9 val. sklypo Nr. 199 teritorijoje, Dusinėnų k., Juodšilų sen., Vilniaus r., pagal darbotvarkę: 1. Narių priėmimas ir pašalinimas. 2. Valdybos ataskaita. 3. Revizijos komisijos ataskaita. 4. Elektros perdavimo-pardavimo klausimas. 5. Bendrijos sąmata 2012 m. 6. Žemės pirkimo klausimas. 7. Buhalterinės apskaitos ir teisinių paslaugų klausimas. 8. Elektros ir vandentiekio eksploatavimo ir priežiūros klausimas.

VšĮ Kauno Šilainių poliklinika skelbia viešą projekto konkursą „Nevisiškai įrengtų poliklinikos patalpų įsisavinimas“. Konkurso tikslas – poliklinikos sveikatos priežiūros paslaugų plėtra. Patalpų apžiūra vyks gegužės 16 d. 10 val. (Kaunas, Baltų pr. 7, 255 kab.). Konkurso dokumentus iki 2012 m. birželio 14 d. 10 val. galima gauti Baltų pr. 7, Kaunas, 102 kabinetas, tel. (8 37) 301 572, 8 687 81 044.

955245

956172

956086

Kelionių Lietuva–Anglija. Keleivių, siuntų pervežimas. Siuntas pristatome į vietą. Tel. 8 676 83 593.

950626

Kitos NAUJIENA LIETUVOJE. www.tyruma.lt.

952697

Remontuojame ir montuojame santechniką, nuotekų šalinimo, vandens, šildymo vamzdynus ir įrenginius bei elektros energijos vidaus sistemas. Valome kanalizaciją. Tel. 8 698 77 951. 948600

ĮVAIRŪS Teismo informacija Vilniaus apygardos teismas 2012 m. balandžio 16 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą (civ. bylos Nr. B2-4070-656/2012) UAB „Statybų stilius‘‘, įmonės kodas 300613127, registracijos adresas Kalvarijų g. 125, Vilnius. Administratoriumi paskyrė UAB ,,ATENERGO”, įmonės kodas 179404329, buveinė Tilto g. 36, LT-72315 Tauragė, tel. 8 689 73 256, tel./faks. (8 446) 71 192, e. paštas atenergo@gmail.com. Kreditorių finansinius reikalavimus priimame iki 2012 m. birželio 16 d. Gedimino g. 24-2, LT-72265 Tauragė. UAB „Statybų stilius“ direktorius netenka savo įgaliojimų. Nutraukiamos visos galiojančios sutartys su UAB „Statybų stilius“. Visi sandoriai, sudaryti po nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, bus pripažinti neteisėtais ir anuliuoti. Šis skelbimas yra laikomas tinkamu pranešimu, įpareigojančiu bendrovės direktorių per 15 dienų bankroto administratoriui perduoti turtą ir dokumentus. 955858

Kita Informuojame apie rengiamą daugiabučio gyvenamojo namo Perkūnkiemio g., Vilniaus m., statybos projektą. Numatomo projektuoti statinio statybvietės adresas Perkūnkiemio g., Vilnius, sklypo kad. Nr. 0101/0170:1062, sklypo un. Nr. 44000669-6688. Statinio paskirtis: gyvenamoji paskirtis (7.3). Teritorijų planavimo dokumentas ir jo patvirtinimo data: teritorijos tarp Gabijos g. ir Ukmergės plento detalusis planas (reg. Nr. 1525), patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2004 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. 1-634. Planuojama statinio projektavimo ir statybos pradžia ir pabaiga: 2012–2013 metai. Projektuotojo pavadinimas ir jo būstinės adresas: UAB „AIF LT“, E.Šimkūnaitės g. 10, LT-04130 Vilnius, e. paštas info@aif.lt, tel./faks. (8 5) 275 7679, 8 685 44 554. Projekto vadovas Bronius Patapavičius, e. paštas bpatapavicius@aif.lt, tel. 8 685 44 554. Laikas (dienomis ir valandomis), skirtas susipažinti su projektu: darbo dienomis 17-19 val. Statytojas (užsakovas): UAB „Gabija Residence“, a. k. 302324413, Perkūnkiemio g. 3, Vilnius.

955256

Karolio Kavolėlio (BFL) nuo­tr.

Su susirinkimo projektu galima susipažinti sklype Nr. 2/17 trečiadieniais nuo 19 iki 20 val. Bendrijos narių registracija vyks 8.30– 9 val. Su savimi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

951176

955652

žmo­nių. 

bos suderinimo arba kreiptis individualią S.Bumblausko įmonę „Matininkas“, Rinktinės g. 55-18, LT-09207 Vilnius, tel. (8 5) 247 0382, e. paštas matininkas@konsolidacija.lt.

SKUBIAI IR NEMOKAMAI IŠVEŽA nenaudojamą buitinę techniką – šaldytuvus, skalbykles, virykles, kompiuterinę techniką ir kitus elektronikos prietaisus. Tel. 8 641 99 000, www.kaunakiemis.lt.

Informuojame, kad 2012 m. gegužės 18 d. 10 val. bus vykdomi sklypo, kurio projekto plane Nr. 839-2, esančio Rudaminos k., Rudaminos sen., Vilniaus r. Kviečiame gretimų žemės sklypų, kad. Nr. 4177/0200:939 ir 4177/0200:877, savininkus dalyvauti sklypų ženklinime. Kadastrinius matavimus atlieka įmonė UAB „Sanora”, Žalgirio g. 90-423, Vilnius, tel. 275 2523, 8 698 40 821.

„„Trau­ka: va­sa­ros va­ka­rais Mo­ky­to­jų na­mų kie­me­lis pri­vi­lio­ja bū­rius

menas ir pramogos

Pranešame, kad š. m. gegužės 21 d. 11 val. Skaisterių kaime, Mickūnų seniūnijoje, Vilniaus r., žemės sklypui kad. Nr. 4152/2300:30 rengiami kadastriniai matavimai. Organizatorė Ana Babič prašo gretimo žemės sklypo, kad. Nr. 4152/2300:167, savininkės Onos Meilutės paveldėtojus atvykti aukščiau nurodytu laiku prie žemės sklypo dėl bendros žemės sklypų ri-

KARŠČIAUSI KELIONIŲ PASIŪLYMAI KELIONIŲ ORGANIZATORIUS A.Vienuolio g. 6, LT–01104 Vilnius Tel. (8 5) 231 3314. Faks. (8 5) 262 9120 vilnius@vilnius.krantas.lt, www.krantas.lt

KRUIZAI PO VIDURŽEMIO JŪRĄ! Neužmirštamos ir įspūdingos atostogos

Graikijos salos–Kroatija 5 naktų kruizo kaina nuo 1871 Lt asm.

Savona–Ibiza–Barselona–Marselis 4 naktų kruizo kaina nuo 990 Lt asm.

Kruizas po Norvegijos fiordus 7 naktų kruizo kaina nuo 2165 Lt asm.

Italija–Ispanija–Prancūzija 5 naktų kruizo kaina nuo 1198 Lt asm.

Kaina pateikta iš išvykimo uosto. Daugiau kruizų pasiūlymų www.krantas.lt

KELIONIŲ ORGANIZATORIUS

KELIONĖS AUTOBUSU Tulpių žydėjimo šventė Burbiškyje, Šiauliai, Kryžių kalnas (05.12.) Kaina – 75 Lt Tulpių žydėjimo šventė Burbiškyje, 3 autentiški Lietuvos dvarai (05.12.) Kaina – 80 Lt Alyvų žydėjimo šventė Duobelėje, Latvijoje (05.26.) – kaina 95 Lt Muziejų naktis Varšuvoje (05.19/20) Kaina – 175 Lt Šiaurės Italija (poilsinė – pažintinė) nuo 1290 Lt Kroatija nuo 990 Lt Praha-Viena-Budapeštas nuo 619 Lt IŠ VARŠUVOS (poilsinės) Egiptas, Hurgada – nuo 935 Lt Bulgarija – nuo 850 Lt Šri Lanka – nuo 3500 Lt Kreta – nuo 1170 Lt Tunisas – nuo 770 Lt IŠ VARŠUVOS (pažintinės – poilsinės) Kruizas Nilu – nuo 2038 Lt Izraelis–Jordanija–Egiptas – nuo 2423 Lt Marokas – nuo 2634 Lt Kuba – nuo 5853 Lt IŠ RYGOS: Tailandas (pažintinė, poilsinė) – nuo 5218 Lt IŠ VILNIAUS: Egiptas, Hurgada – nuo 1039 Lt Ispanija, Maljorka – nuo 1652 Lt Turkija, Antalija – nuo 1342 Lt

Pamėnkalnio g. 5/ K.Griniaus g., Vilnius Tel 8-5 262 7777, mob. 8 616 16 777 info@svite.lt, www.svite.lt, www.lek.lt

AVIABILIETAI* Stambulas nuo 627 Lt Praha – 606 Lt Milanas – 695 Ženeva – 721 Lt Tel Avivas – 881 Lt Pekinas – 1911 Delis – 1719 Lt Tokijas – 1917 Puketas – 2300 San Franciskas – 2413 *kainos į abi puses KELTŲ BILIETAI Ryga–Stokholmas Talinas–Helsinkis Talinas–Stokholmas Ventspilis–Nyneshamnas Klaipėda–Karlshamnas (spec. pasiūlymas) Klaipėda–Kylis (spec. pasiūlymas) Klaipėda–Zasnicas (spec. pasiūlymas) Turku–Alando salos–Stokholmas KRUIZAI Ispanija–Italija–Prancūzija (iš Barselonos, 8 dienos), nuo 1550 Lt Norvegijos fjordai (iš Doverio, 8 dienos), nuo 1880 Lt Ispanija, Italija, Graikija, Kroatija, Juodkalnija (iš Barselonos, 12 dienų), nuo 2690 Lt VIZOS Į Rusiją – nuo 260 Lt Baltarusiją – nuo 85 Lt


Orai

Savaitės viduryje Lietuvoje bus šilčiau nei jos pradžioje. Šiandien bus giedra ir sausa. Sušils iki 15–20 laipsnių. Ketvirtadienio naktį numatoma 8-10 laipsnių šilumos, dieną temperatūra kils iki 16–23 laipsnių. Naktį ir dieną kai kur gali trumpai palyti.

Šiandien, gegužės 9 d.

+17

+19

Telšiai

+19

Šiauliai

Klaipėda

+19

Panevėžys

+16

Utena

+18

Tauragė

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (pilnatis) teka Mėnulis leidžiasi

5.23 21.08 15.45 1.00 8.04

130-oji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 236 dienos. Saulė Jaučio ženkle.

+20Kaunas

Pasaulyje Atėnai +27 Berlynas +20 Brazilija +24 Briuselis +19 Dublinas +10 Kairas +31 Keiptaunas +22 Kopenhaga +16

Londonas +17 Madridas +27 Maskva +24 Minskas +18 Niujorkas +12 Oslas +12 Paryžius +21 Pekinas +27

orai vilniuje Šiandien

Rytas

+14

Marijampolė

Vėjas

Vilnius

+17

Alytus

0–6 m/s

DATOS Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

+20

+15

+7

2

+15

+23

+14

+10

3

+15

+22

+19

+6

7

ketvirtadienį

penktadienį

Europos diena 1805 m. mirė vokiečių poetas, filosofas, istorikas, dramaturgas Friedrichas Schilleris. 1837 m. gimė Adamas Opelis, Vokietijos automobilių bendrovės „Adam Opel AG“ įkūrėjas. 1860 m. Škotijoje gimė rašytojas, Piterio Peno kūrėjas seras Jamesas Matthew Barrie. 1912 m. gimė dailininkė, grafikė, knygų iliustratorė, fotomenininkė Domicelė Tarabildienė.

1945 m. Antrajame pasauliniame kare Vokietija Berlyne pasirašė kapituliacijos aktą. 1949 m. gimė amerikiečių dainininkas Billy Joelas. 2010 m. mirė poetas, Nacionalinės premijos laureatas Jonas Strielkūnas. 2011 m. mirė Kauno valstybinio dramos teatro aktorė, Nacionalinės premijos laureatė Rūta Staliliūnaitė.

Šią savaitę laimėkite Friedriecho Nietzsche’s knygą „Štai taip Zaratustra kalbėjo“.

Tai vienas žinomiausių ir populiariausių vokiečių filosofo ir poeto Friedricho Nietzsche’s (1844–1900 m.) kūrinių. Senų vertybių perkainojimo, amžino tapsmo ir senų formų kartojimosi, antžmogio – fiziškai tobulo, stiprios valios asmenybės, sugebančios valdyti – temos čia plėtojamos mito, simbolių, aforizmų poetine forma.

neškite į „Vilniaus dienos“ redakciją Labdarių g. 8, Vilnius. Šios savaitės nugalėtoją paskelbsime antradienį, gegužės 15 d. Kryžiažodį parengė „Oho“ redakcija.

1

2

Vardai Austėja, Beata, Edita, Grigalius, Mingailas

horoskopai

prizas

Spręskite kryžiažodį nuo pirmadienio iki penktadienio, teisingai užpildykite frazės laukelius ir laimėkite savaitės prizą. Savaitės nugalėtojas bus išrinktas loterijos būdu iš visų teisingai atsakiusių. Teisingus atsakymus galima pateikti iki penktadienio 18 val. 1. Frazę siųskite SMS žinute numeriu 1337. Siųsdami žinutę rašykite: DIENA (tarpas) VD (tarpas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. Pvz.: DIENA VD VILNIUS (žinutės kaina – 1 Lt) arba 2. Iškirpę kryžiažodį su teisingu atsakymu at-

+20

+17

Praha +21 Ryga +19 Roma +24 Sidnėjus +24 Talinas +16 Tel Avivas +31 Tokijas +22 Varšuva +21

3

4

5

6

7

8

1962 m. gimė Dave‘as Gahanas, grupės „Depeche Mode“ vokalistas.

Avinas (03 21–04 20). Patirsite malonių akimirkų bendraudamas su artimais žmonėmis. Sugebėsite išspręsti svarbias problemas. Nepraraskite pasitikėjimo savimi. Jautis (04 21–05 20). Aiškiai suvoksite, ką vertinate ir mylite. Tinkamas laikas apmąstyti seniai parengtus planus ir juos įgyvendinti. Dvyniai (05 21–06 21). Vertinsite sąžiningumą ir atvirumą, bet jausite antipatiją kitų žmonių nuomonei. Jums nepatiks tuščios kalbos ir aplinkinių smalsumas. Tad verčiau palikite visus ramybėje ir užsiimkite mėgstamais dalykais. Vėžys (06 22–07 22). Iš kitų galite tikėtis nedidelės pagalbos, paramos. Pajusite, kad santykiai su aplinkiniais tampa harmoningi. Jūsų problemos yra išsprendžiamos, be to, atsiras galinčių padėti jas išspręsti. Liūtas (07 23–08 23). Aplinkiniai trukdys išsakyti savo nuomonę, bendraujant trūks kantrybės. Jūsų idėjos gali likti neįvertintos. Bus sunku objektyviai įvertinti įvykius, todėl rizikuojate susipainioti net pačiose paprasčiausiose situacijose. Mergelė (08 24–09 23). Jūsų idėjos ir mintys gali prieštarauti jūsų pačių ar kitų žmonių vertybėms. Galbūt teks iš naujo apsvarstyti jau priimtus sprendimus. Tikėtina bloga nuotaika. Bet žinokite, kad viskas praeina. Svarstyklės (09 24–10 23). Jusite stiprų poreikį bendrauti. Tačiau būkite atsargus, nes teks rinktis – draugiška kompanija ar prieštaravimas kitų žmonių idėjoms. Nieko svarbaus nespręskite, ypač jeigu jaučiate, kad ne iki galo supratote situaciją. Skorpionas (10 24–11 22). Apmąstykite praeities įvykius. Nemalonūs dalykai nepasikartos, jei drąsiai ranka numosite į prietarus ir baimes, susijusias su praeitimi. Šaulys (11 23–12 21). Seksis sėkmingai bendrauti su aplinkiniais, ypač su jaunais žmonėmis. Kad ankstesnės bėdos nekankintų, svarbu nebekartoti senų klaidų. Ožiaragis (12 22–01 20). Laikas atitrūkti nuo realybės ir pasinerti į svajonių pasaulį. Paklausykite mėgstamos muzikos, paskaitykite – viskas džiugins sielą, suteiks harmonijos jūsų gyvenimui. Vandenis (01 21–02 19). Norėsis įgyvendinti svajones ir siekti savo idealo. Tokia būsena nepakenks, jei darbe viskas teka įprasta vaga. Pernelyg susidomėjęs naujų pažinčių perspektyvomis, nepastebėsite, kaip liksite praradęs darbą ir pasitikėjimą. Žuvys (02 20–03 20). Galbūt jums bus pasiūlytas darbas. Daug dėmesio skirsite gebėjimams vadovauti. Palanki diena dirbti komandoje. Tikėkite savo jėgomis ir nenusivilsite.

2012-05-09 Vilniaus diena  

TODĖL, KAD ESU VILNIETIS jungtinės amerikos Valstijos sužlugdė „al Qaedos“ sąmokslą lėktuve susprog- dinti bombą. Pasaulis 12p. naujas tyrim...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you