Page 1

NPROEt 37 GRA Mos

2012 m. gegužės 5 d.

TV herojus

LTV – skau­džių gy­ve­ni­mo vėt­rų nua­lin­ti na­mai

JAU­KU­MAS

Kuo gėlės primena žmones?

KULINARIJA

Karš­to pa­va­sa­rio įgei­dis

TAI­KIK­LY­JE

Prask­leis­ta

„X fak­to­riaus“ už­dan­ga + Savaitės horoskopas ir Kryžiažodis Tiražas 35 610

KINO FOTELIS Kai nu­si­kal­tė­lius įkvep ­ ia li­te­ra­tū­ra


3

G

ar­siai iš­tar­ta fra­zė „na­mai yra ten, kur ta­vo šir­dis“ kas­kart ste­bi­ na ne­pap­ras­ta ga­lia su­kel­ti aud­rą stik­li­nė­je – karš­tas dis­ku­si­jas apie tai, ką žmo­gui reiš­kia Tė­vy­nė, apie pa­rei­gas jai ir jaus­mus. Su­ta­ri­mo šiuo at­ve­ju ne­si­ti­ki­ma – pa­trio­tai sun­kiai ras­tų pa­tei­ si­ni­mą tiems, ku­rie gim­tą kraš­tą dėl gar­des­nio kąs­nio pa­li­ko, – tai lyg an­ tau­sis mo­ti­nai, ku­ri iš pa­sku­ti­nių­jų sten­gė­si iš­leis­ti vai­kus į gy­ve­ni­mą, o šie, jo ma­lo­nu­mų pa­ra­ga­vę, var­gin­gos gim­dy­to­jos iš­si­ža­dė­jo. Emig­ran­tai dės­to, kad sve­tur pa­si­ju­to oriais žmo­nė­mis, ku­riems ne­rei­kia sto­vi­niuo­ ti su iš­ties­ta ran­ka, kad Tė­vy­nę at­ra­do ki­tur. „TV die­na“ tie­sų iš­ves­ti ne­ sii­ma, tik svars­to, ar ga­li bū­ti, kad žmo­nių sie­los yra skir­tin­gų tau­ty­bių: gi­mei vie­no­je ša­ly­je, ku­riai dėl to lyg ir esi įsi­pa­rei­go­jęs, bet šir­dis ver­ žia­si ir ve­da į ki­tą kraš­tą. Juk tik­rai at­ras­tu­me pa­vyz­džių, kai nu­vy­kęs į to­li­mą­ją Azi­ją pa­si­jun­ti lyg su­grį­žęs na­mo, kai iš­gy­ve­nęs su­mau­tas ato­ sto­gas Mek­si­ko­je su­pran­ti, jog to­kio gy­ve­ni­mo ir no­ri, kai vi­sad be­si­di­ džia­vęs sa­vo pa­ry­žie­tiš­ku­mu aša­ras iš ge­ru­mo lie­ji gū­džia­me lie­tu­viš­ ka­me kai­me. Ir jo­kie pa­trio­tiš­ku­mo x fak­to­riai čia ne­be­vei­kia.

6

14 Di­de­lis pra­ga­ras ma­ža­me mies­te­ly­je

Tei­sė­jų lo­žė – be int­ri­gos

8

Ieš­kan­ti ir be­si­blaš­kan­ti TV

12 LTV – SKAUDŽIŲ GYVENIMO TV HEROJUS VĖT RŲ NUALINTI NAMAI NET 37 PROGRAM 2012 m. gegužės 5 d.

OS

JAUKUMAS Kuo gėlės primena žmones?

KULINARIJA

Karšto pavasario įgeidis

TAIKIKLYJE

PRASKLEISTA

„X FAKTORIAUS“ UŽDANGA + SAVAITĖS HOROSKOPAS IR KRYŽIAŽODIS Tiražas 35 610

KINO FOTELIS Kai nusikaltėlius įkvepia literatūra

48

Žmo­giš­ki ­ gė­lių ­ pro­to­ti­pai

Klai­kus sap­nas

Re­dak­to­rė Ag­nė Klim­čiaus­kai­tė Žur­na­lis­tai: Ge­di­mi­nas Jan­kaus­kas, Ve­re­ta Ru­pei­kai­tė Re­dak­ci­ja: Lab­da­rių g. 8, 01120 Vil­nius, tel. (8 5) 219 1380, e. p. tvdiena@diena.lt. Rek­la­mos va­dy­bi­nin­kai: (8 5) 261 3654, 261 3000, faks. 279 1379. Lei­dė­jas UAB „Die­na Me­dia News“. Žur­na­las pla­ti­na­mas su „Vil­niaus die­na“, „Kau­no die­na“, „Klai­p ė­da“. Spaus­di­no UAB „Die­na Me­dia Print“. Vir­še­lio nuo­trau­kos BFL

Šon­kau­liu­kai su ka­lend­ro­mis

46


4

pjūvis

Pirš­tis ar skir­tis?

T

o­kias ir ki­to­kias di­le­mas spręs nau­jas Pir­mo­jo Bal­ti­ jos ka­na­lo (PBK) po­kal­bių šou apie vy­rus ir mo­te­ris „Tarp mū­ sų, mer­gai­čių“. Jo pro­diu­se­rė ir ve­dė­ja Po­li­na Ci­to­rins­ka­ja ti­ ki­na, kad su­teiks uni­ka­lią ga­li­ my­bę iš­girs­ti prie­šin­gos ly­ties at­sto­vų nuo­mo­nę ir pa­žiū­rė­ti į sa­ve iš ša­lies, at­ras­ti am­ži­no ly­čių ne­su­si­kal­bė­ji­mo prie­žas­ tis. O svar­biau­sia – sieks, kad kiek­vie­na mo­te­ris bū­tų lai­min­ ga ir ras­tų sa­vo tik­rą­jį ke­lią į lai­mę. O pa­gal­bą išei­čių ne­ran­ dan­čioms mo­te­rims siū­lys sep­ ty­ni lai­dos da­ly­viai.

Skelbia mei­lės mė­nesį M

o­te­rims skir­tas ka­na­las TV8 ge­gu­žę ski­ria mei­ lei. Vi­są sa­vai­tę iki pat Mo­ti­ nos die­nos ka­na­le su­ka­si net ke­lio­li­ka jau­kių, šil­tų vaiz­do kli­pų, ku­riuo­se – ir ma­žy­liai, ir paaug­lių kom­pa­ni­jos, ir šei­mos svei­ki­na ma­mas bei mo­čiu­tes. Be to, TV8 ka­na­lo ini­cia­ty­va

po vi­są Lie­tu­vą pa­skli­do net 60 tūkst. Mo­ti­nos die­nai su­kur­ tų at­vir­laiš­kių, ku­riuos ne­mo­ ka­mai iš­siųs­ti ma­moms ga­li kiek­vie­nas no­rin­tis. At­vir­laiš­ kių ga­li­ma ras­ti vi­suo­se res­to­ ra­nuo­se „Char­lie Piz­za“ ir „La Cre­pe“. Nuo ge­gu­žės 7-osios TV8 pra­de­da ro­dy­ti aist­rin­

gą mek­si­kie­čių me­lod­ra­mą su de­tek­ty­vo prie­sko­niu. O toms žiū­ro­vėms, ku­rioms pa­va­sa­ris neat­sie­ja­mas nuo flir­to, ski­ria­ mas ru­siš­kas pa­si­ma­ty­mų šou „Mei­lės kon­ve­je­ris“, ku­ria­me kas kar­tą at­si­durs pen­kios mer­ gi­nos, lau­kian­čios sa­vo sva­jo­ nių prin­co.

Įs­pū­din­ga žmo­nių pla­ne­ta

L

ie­tu­vos te­le­vi­zi­jos nau­jie­ na – nuo ge­gu­žės 6-osios sek­ma­die­niais ete­ry­je be­si­ suk­sian­tis BBC do­ku­men­ti­ kos pro­jek­tas – „Žmo­nių pla­ ne­ta“ – tu­rė­tų įtik­ti net įno­rin­ giems žiū­ro­vams. Sep­ty­niems

BAFTA ap­do­va­no­ji­mams no­ mi­nuo­tas ir du iš jų lai­mė­jęs se­ria­las bu­vo fil­muo­ja­mas tre­ jus me­tus 40-yje ša­lių – Ark­ ties le­dy­nuo­se, neį­žen­gia­muo­ se ato­grą­žų miš­kuo­se, karš­čiu al­suo­jan­čio­se dy­ku­mo­se, kal­

nų aukš­ty­bė­se, mies­tų džiung­ lė­se – vi­sur, kur ste­buk­lin­ gai pri­si­tai­kė gy­ven­ti žmo­gus. Šiam pro­jek­tui kom­po­zi­to­rius Ni­ti­nas Sawh­ney su­kū­rė ypa­ tin­gą gar­so ta­ke­lį, ku­ria­me de­ ra kla­si­ki­nė ir liau­dies mu­zi­ka,

at­sklei­džian­ti šiuo­lai­ki­nio pa­ sau­lio žmo­nių ir gam­tos įvai­ ro­vę. Mu­zi­kos įra­šuo­se da­ly­ va­vo gar­sūs so­lis­tai ir Vel­so na­cio­na­li­nis or­kest­ras. Se­ria­ lą pa­pil­do ir gar­saus fo­tog­ra­fo Ti­mot­hy Al­le­no nuo­trau­kos.


pjūvis

Atos­to­gos su žvaigž­dė­mis

Ant­ras se­zo­nas – tik in­ter­ne­te

K

T

ol TV3 va­sa­ros kai­me ir ieš­ kos vie­ni­šiems ūki­nin­kams nuo­ta­kų, LNK spar­nus kels į šil­ tuo­sius kraš­tus. Sa­vo žiū­ro­vams LNK vėl siū­lys int­ri­guo­jan­čią at­rak­ci­ją – ke­lio­nių rea­ly­bės šou „Pir­mas kar­tas su žvaigž­ de“. Į jį vyks­ ta ži­no­mas ša­lies žmo­ gus ir pa­ pras­tas mir­ tin­ga­sis, ku­ riam iki šiol ne­nu­si­šyp­so­jo lai­mė ke­liau­ti. Pa­gal tai­syk­les abu ke­liau­to­jai pir­mą kar­tą vie­ nas ki­tą pa­ma­to oro uos­te prieš pat skry­dį. Žiū­ro­vai jau tu­rė­ jo pro­gą ste­bė­ti, kaip Eu­ge­ni­jus

Os­ta­pen­ka Tur­ki­jo­je de­gus­ta­vo svai­giuo­sius gė­ri­mus, Eg­mon­ tas Bžes­kas mė­ga­vo­si sek­sua­ lios blon­di­nės kom­pa­ni­ja, Ra­džis links­mi­no­si su ener­gin­ga Per­ la, Rus­la­nas Ki­ ril­ki­nas gvil­de­ no sek­sua­li­nių ma­žu­mų pro­ble­mas, Val­dui Bur­niui šo­ką įva­ry­ti ban­ dė pa­rap­ si­cho­lo­gė Da­ly­tė, o Li­ve­ ta Kaz­laus­kie­nė pra­mo­ga­ vo su strip­ti­zo šo­kė­ju. Sva­jo­jan­ tys apie ne­pa­mirš­ta­mus nuo­ty­ kius su žvaigž­dė­mis kvie­čia­mi už­pil­dy­ti an­ke­tą LNK in­ter­ne­to sve­tai­nė­je.

V3 lai­da „Bai­mės akys“ su Ro­ber­tu Pet­ raus­ku per­si­kė­lė į in­ter­ ne­tą „TV3 Play“ ir pa­pras­tos te­le­vi­ zi­jos žiū­ro­vams ji ma­to­ma ne­ be­bus. Ant­ro­jo „Bai­mės akių“ se­zo­no lai­dos lau­kia in­ter­ nau­tų kiek­vie­ ną ant­ra­die­nį. Toks lai­dos šuo­ lis va­di­na­mas „TV3 Play“ vie­ nų me­tų gim­ ta­die­nio do­ va­na (tik ka­ žin, ką apie tai ma­no TV3 žiū­ro­

vai?). Te­le­vi­zi­ja in­ter­ne­te taip pat pa­ren­gė spe­cia­ lią pro­gra­mą, ku­rio­je – išanks­ti­nės nau­jo­ jo lie­tu­viš­ko TV3 se­ria­lo „Be na­ mų“ su krep­ši­ nin­ku Li­nu Klei­ za se­ri­jos, po­pu­ lia­riau­sių va­sa­ ros lai­dų ir pro­ jek­tų – „Ūki­nin­ kas ieš­ko žmo­ nos“ ir „Pa­si­rink ma­ne“ – kūrimo už­ku­li­siai, TV3 20-ojo se­zo­no di­ džių­jų pro­jek­tų „Šok su ma­ni­mi“ ir „X fak­to­rius“ įdo­my­bės ir kt.

Tarp­tau­ti­nė „Iš­si­pil­dy­mo ak­ci­ja“ J

u­bi­lie­ji­nė, jau de­šim­to­ ji, TV3 ir SEB ban­ko or­ga­ ni­zuo­ja­ma „Iš­si­pil­dy­mo ak­ci­ ja“ šie­met pra­si­dės ypač anks­ ti – bir­že­lio 1-ąją, Tarp­tau­ti­nę vai­kų gy­ni­mo die­ną. Ją ati­da­ rys tarp­tau­ti­nis ren­gi­nys vai­ kams – „MTG fut­bo­las tai­kai“, vyk­sian­tis jau tre­čius me­tus iš ei­lės. Tai – fut­bo­lo tur­ny­ras, vyk­sian­tis ge­gu­žės 30–birželio 1 d., ku­ria­me da­ly­vaus 12–14 me­tų vai­kų glo­bos na­mų auk­

lė­ti­niai. Ko­man­do­se žai­džia ir ber­niu­kai, ir mer­gai­tės. Vai­kų na­mų auk­lė­ti­nių, ku­riuos glo­ bo­ja „Iš­si­pil­dy­mo ak­ci­ja 2012“, vie­na ko­man­dų, ku­ri nu­ga­lės vi­sus var­žo­vus, bus ap­do­va­no­ ta ke­lio­ne į „MTG fut­bo­lo tai­ kai“ fi­na­li­nį tur­ny­rą Nor­ve­gi­ jo­je, ku­ria­me var­žy­sis įvai­rių ša­lių – Šve­di­jos, Da­ni­jos, Ga­ nos, Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos ir kt. – glo­bos na­mų auk­lė­ti­nių ko­ man­dos.

5


6

taikiklyje

Prask­leis­ta lie­tu­viš­ko­jo Rau­do­nas ki­li­mas, į dan­gų ky­lan­tys „neat­pa­ žin­ti“ ob­jek­tai, fe­jer­ver­kai – taip TV3 te­le­vi­zi­ja pra­dė­jo ap­ši­li­mą prieš ar­tė­jan­t į ju­bi­lie­ji­nį 20ąjį se­zo­ną ir Vil­niaus Ro­tu­šės aikš­tė­je pri­sta­tė gran­dio­zi­nio pro­jek­to „X fak­to­rius“ tei­sė­jus. Ag­nė Klim­čiaus­kai­tė Gar­sio­jo pro­diu­se­rio Si­mo­no Co­wel­lo 2004-ai­siais su­kur­tas „The X Fac­tor“ iš­po­pu­lia­rė­jo žai­biš­kai – jis pri­gi­jo dau­giau nei sep­ty­nias­de­šim­ty­je pa­sau­ lio ša­lių. Pa­sak TV3, tai bus bran­giau­sias iki šiol reng­tas pro­jek­tas Lie­tu­vo­je. O jo ve­dė­ ju ta­pęs Ma­ri­jus Mi­ku­ta­vi­čius pri­dū­rė, kad „X fak­to­rius“ bu­vo toks bran­gus, kad įpirk­ti jį ta­po įma­no­ma tik su­si­me­tus vi­soms trims Bal­ti­jos ša­lims. Nie­ko keis­ta, kad ri­zi­kuo­ ti ieš­kant ypa­tin­gų ve­dė­jų ne­ si­no­rė­jo. Pro­diu­se­rių bend­ro­vė „TV Ma­ni­ja“ pa­si­ti­kė­jo jau lai­ ko pa­tik­rin­tu ki­to po­pu­lia­raus te­le­vi­zi­jos pro­jek­to „Lie­tu­vos ta­len­tai“ tan­de­mu – į tei­sė­jų krės­lus sė­do dai­ni­nin­kė Rū­ta Ščio­go­le­vai­tė, ak­to­rius Vy­tau­ tas Šap­ra­naus­kas, o gre­ta įsi­ tai­sė iš už kad­ro iš­lin­dęs pro­ diu­se­ris Sau­lius Ur­bo­na­vi­čiusSa­mas. Vie­nin­te­lė žiū­ro­vų lau­ kian­ti staig­me­na – ket­vir­tuo­

ju tei­sė­ju ta­pęs gru­pės „Hap­ pyend­less“ vo­ka­lis­tas Sau­lius Prū­sai­tis. Prieš de­biu­tą vi­si tei­ sė­jai pe­rė­jo „The X Fac­tor“ kū­ rė­jų ko­man­dos iš Lon­do­no mo­ kyk­lą, o krikš­tą ga­vo ge­gu­žės 1-ąją vy­ku­sio­se pir­mo­sio­se „X fak­to­riaus“ tei­sė­jų per­klau­so­ se Kau­ne. Jos su­lau­kė mil­ži­niš­ ko ant­plū­džio – į Kau­no „Girs­ tu­čio“ kul­tū­ros ir spor­to cent­rą ne­til­po vi­si no­rin­tys da­ly­vau­ ti at­ran­kų fil­ma­vi­me. Jau prieš ke­lias va­lan­das iki prem­je­ri­nių „X fak­to­riaus“ tei­sė­jų per­klau­ sų lai­ki­no­jo­je sos­ti­nė­je pra­dė­ jo bū­riuo­tis mil­ži­niš­ka žmo­nių mi­nia, o gau­sios „X fak­to­riaus“ da­ly­vių pa­lai­ky­mo ko­man­dos į fil­ma­vi­mą sku­bė­jo ne­ši­nos pla­ ka­tais, triukš­mą ke­lian­čia at­ri­ bu­ti­ka ir kt. Jau šį sa­vait­ga­lį, ge­gu­žės 5 ir 6 d., fil­ma­vi­mai vyks Vil­ niaus Ūkio ban­ko teat­ro are­ no­je, o 19 d. tei­sė­jai iš­ke­liaus į Klai­pė­dą.

FAK­TAI „„ Pa­gal „The X Fac­tor“ tai­syk­les pro­ jek­to da­ly­viai skirs­to­mi į ke­lias gru­pes – pa­gal ly­t į, am­ž ių, taip pat vie­na bus skir­t a mu­zi­kos gru­p ėms. Vi­sas ke­tu­ rias gru­pes ku­ruos – da­ly­vius ruoš ir ug­dys – tei­s ė­jai. Kiek­vie­nas jų at­sto­ vaus tam tik­rai pro­jek­to ta­len­t ų gru­ pei.

„„Pro­jek­to „The X Fac­tor“ ir „Ame­ri­can Idol“ pro­diu­se­ris S.Co­wel­las per­nai bu­vo pa­ gerb­tas kas­me­tė­je „Em­my“ ap­do­va­no­ji­mų ce­re­mo­ni­ jo­je. Jam ati­te­ko ap­do­va­ no­ji­mas už in­dė­lį į te­le­vi­zi­ jos is­to­ri­ją.

„„Vie­na gar­siau­sių pro­jek­to „The X Fac­tor“ nu­ga­lė­to­jų yra dai­ni­nin­kė Leo­ na Loui­se Le­wis (nuotr.), ku­rios po­pu­ lia­riau­sias hi­tas „Blee­ding Lo­ve“ už­ka­ ria­vo pir­mą­sias mu­zi­kos są­ra­š ų vie­ tas dau­giau nei tris­de­šim­t y­je pa­sau­ lio ša­lių.

„„Ofi­cia­lia­me Lie­t u­vos „X fak­to­riaus“ so­cia­li­nio tink­lo „Fa­ce­book“ pus­la­py­je kas­ dien ga­li­ma lai­m ė­ti šim­tus kvie­ti­mų į „X fak­to­riaus“ tei­ sė­jų per­klau­sas: https://www. fa­ce­book.com/xfaktorius.

Vy­tau­tas Šap­ra­naus­kas Lie­tu­vos teat­ro ir ki­no ak­to­rius, TV lai­dų ve­dė­jas, hu­mo­ris­tas ir, anot TV3, ge­riau­sias vi­sų lai­kų šou ve­dė­jas. Pa­žiū­rė­jęs į jį, ne­ži­ nai, ge­ras jis ar blo­gas. Tie­siog žmo­gus – įta­ka. Taik­liai pri­sta­to­mas kaip as­me­ny­bė, ga­lin­ti sau leis­ti tai, ko ne­drįs­ta di­džiau­sios ša­lies pra­mo­gų pa­sau­lio žvaigž­dės, – kad ir pra­ding­ti sa­vai­tei bei su­grįž­ti lyg nie­kur nie­ko. Nes­le­pia, kad yra ne­gai­les­tin­gas tei­ sė­jas, bet tei­sin­ges­nis nei R.Ščio­go­le­vai­tė.


„X fak­to­riaus“ už­dan­ga

Rū­ta Ščio­go­le­vai­tė

Sau­lius Prū­sai­tis

Dai­ni­nin­kė sa­vo ta­len­tą įro­dė įvai­riuo­se kon­kur­suo­se, ta­čiau dau­gu­mo­je jų lai­mė­jo 2-ą vie­tą (iki šiol – 8 kar­tus). Dėl to ne­re­tai juo­kau­ja­ma, kad ją per­se­kio­ja ant­ros vie­tos pra­keiks­mas. Vie­ni jos bi­jo, ki­ti ža­vi­si, bet jos ge­ras žo­dis esą kar­tais ga­li bū­ti ver­tas po­pie­žiaus pa­lai­mi­ni­mo. Pak­laus­ta, ar at­si­ kra­tė griež­tu­mo ir „X fak­to­riu­je“ bus švel­ni, bet tei­sin­ga, at­sa­kė la­ko­niš­kai: „Esu be ga­ lo lai­min­ga, kad iš­mu­šė ta va­lan­da, kai dai­ nuo­jan­tiems žmo­nėms ga­lė­siu pa­dė­ti pa­ siek­ti aukš­tu­mas.“

Lie­tu­viš­kos elekt­ro­ni­nės mu­zi­kos gru­pės „Hap­pyend­less“ vo­ka­lis­tas. Nea­be­jo­ti­nai ži­ no, kur ve­da žvaigž­džių ke­liai – „Hap­pyend­ less“ bu­vo pir­mo­ji lie­tu­viš­ka gru­pė, MTV at­ rink­ta kaip vie­na iš ke­tu­rių karš­čiau­sių gru­ pių grei­tai be­si­vys­tan­čio­se Eu­ro­pos rin­ko­se. Jo ta­len­tas bu­vo įver­tin­tas „Si­dab­ri­ne ger­ ve“. Nau­ju ete­rio vei­du ta­pęs S.Prū­sai­tis sa­ vo už­da­vi­niu šia­me pro­jek­te lai­ko da­li­ji­mą­si sa­vo mu­zi­ki­nė­mis ži­nio­mis su jau­ni­mu.

Sau­lius Ur­bo­na­vi­čius-Sa­mas Pats mu­zi­ki­nę kar­je­rą pra­dė­jo dar 1987-ai­ siais su ro­ko gru­pe „Bix“, bet vė­liau dai­ni­ nin­ko duo­ną iš­kei­tė į pra­mo­gų vers­lą, kur sėk­min­gai su­ka­si, pro­diu­suo­ja TV pro­jek­ tus ir at­ra­do ne vie­ną ta­len­tą. Pris­ta­ty­tas itin skam­biai – kaip gar­sio­jo S. Co­wel­lo ati­ tik­muo Lie­tu­vo­je ir kaip žmo­gus, ku­riam ran­ką kaž­ka­da bu­čia­vo Kur­tas Co­bai­nas iš gru­pės „Nir­va­na“, o gru­pė „A-ha“ mo­kė­ si mu­zi­kos pa­slap­čių. Pats Sa­mas sa­ko, kad „X fak­to­rius“ bus tik­rų žvaigž­džių va­lan­da – esą lai­kas žmo­nėms už­lip­ti į sce­ną ir pa­jus­ ti, kad ji – drau­gas, kad čia ge­ra.


8

tv herojus

Gy­ve­ni­mo vėt­rų nua­lin­ti na­mai Ba­lan­džio 30-ąją „stuk­te­lė­ju­sį“ 55-erių ju­bi­lie­jų Lie­tu­vos te­le­ vi­zi­ja (LTV) pa­mi­nė­jo be po­mpas­ti­kos, bet pa­ky­lė­ta lai­dų kū­ rė­jų ir ve­dė­jų šil­tų žo­džių. Ir pa­ti sau jų ne­gai­lė­da­ma.

Ag­nė Klim­čiaus­kai­tė

Na­cio­na­li­nė te­le­vi­zi­ja ne­pa­ mir­šo pa­si­di­džiuo­ti, kad iš vie­ no išau­go į tris ka­na­lus – be pir­mo­jo, trans­liuo­ja ir kul­tū­ rai skir­tą ant­rą­jį bei išei­vi­jai – „LTV World“. „Per dau­giau nei pu­sę šimt­ me­čio pa­si­kei­tė šim­tai lai­dų, ve­dė­jų, 14 ge­ne­ra­li­nių di­rek­ to­rių, at­si­ra­do spal­vos, kei­tė­si ideo­lo­gi­jos... Nie­kuo­met ne­trū­ ko no­rin­čių na­cio­na­li­nę te­le­ vi­zi­ją pa­si­sa­vin­ti. Ta­čiau ji su­ ge­bė­jo iš­lik­ti sa­vi­mi, nes svar­ biau­si bu­vo žiū­ro­vai...“ – skam­ biais žo­džiais apie sa­vo svar­bią su­kak­tį pra­ne­šė LTV. Apie tai, ko­kia bu­vo LTV vi­sus 55 me­ tus, žiū­ro­vams pa­sa­ko­jo ir nau­ jas LTV vy­riau­sio­sios re­ži­sie­ rės As­tos Ei­ni­ky­tės do­ku­men­ ti­nis fil­mas. Šven­tė šven­te, bet LTV kas­die­ny­bė ne vi­sad auk­su ži­ba. Ne itin pa­ki­lio­mis min­

– Kaip api­bū­din­tu­mė­te LTV šian­dien, su­lau­ku­sią 55-erių? – Jei at­vi­rai, ma­nau, kad tai ne pa­tys ge­riau­si me­tai LTV. La­ bai jau daug ne­sta­bi­lu­mo ji pa­ty­rė per... tar­kim, pa­sta­ruo­ sius 10 me­tų. O bet koks ne­ sta­bi­lu­mas vo­žia per sa­vi­ver­ tę. To­kią ją ir ma­tau – vis be­ si­blaš­kan­čią, vis ieš­kan­čią. Kaip įtik­ti, kaip pra­si­mai­tin­ti, kaip iš­lik­ti? Vi­sa tai anaip­tol ne­ska­ti­na kū­ry­biš­ku­mo. Vei­ kiau abe­jin­gu­mą tam, ką da­rai ir ką ro­dai.

LTV ga­lė­tų at­ro­dy­ti? – Ti­kiu. Juk tu­ri iš­lik­ti vi­suo­ me­ni­nis ka­na­las. Švie­tė­jiš­kas, ati­tin­kan­tis įvai­rių vi­suo­me­nės sluoks­nių po­rei­kius. La­biau nei ki­ti ne­rian­tis į gi­lu­mą. Jei­gu LTV bus leis­ta ma­žiau pri­klau­sy­ti nuo kas ket­ve­rius me­tus be­si­kei­čian­čių po­li­ti­ nių par­ti­jų – ly­de­rių, jei­gu di­ džiu­lis ad­mi­nist­ra­ci­nis šian­ die­nės te­le­vi­zi­jos blo­kas bus ne sau­gi, ga­ran­tuo­ta prie­bė­ ga su­lauk­ti pen­si­jos, o ims iš tie­sų tar­nau­ti kū­rė­jams, jei­gu kū­rė­jams už dar­bą bus at­ly­ gin­ta tiek, kad jie liau­sis blaš­ ky­tis tarp te­le­vi­zi­jų, su­grįš ir bu­vu­si pa­gar­ba, o svar­biau­sia – sa­vi­gar­ba ir pres­ti­žas dirb­ ti LTV.

– Ar ti­ki­te, kad ji su­lauks dar 55-erių? Kaip tuo­met

– Ne vie­nas lai­dų kū­rė­jas, pa­bu­vęs ki­tuo­se ka­na­luo­se

ti­mis apie ją su „TV die­na“ pa­ si­da­li­jo lai­dos „Na­cio­na­li­nė paieš­kų tar­ny­ba“ kū­rė­ja Pal­mi­ ra Gal­kon­tai­tė.

ir su­grį­žęs į LTV, sa­ko pa­si­ ju­tęs lyg su­grį­žęs į na­mus, o jūs? – Ren­kuo­si ne te­le­vi­zi­ją, o lai­ das, ku­rias ren­giu. Tad ne te­le­ vi­zi­ja, o lai­da ma­ne ve­da. O jei­ gu ly­gin­tu­me su na­mais... su­ grį­žu­si ra­dau juos ge­ro­kai nua­ lin­tus. Tar­si su­grį­žu­si ten, kur praū­žė skau­džios gy­ve­ni­mo vėt­ros. Lyg ir at­pa­žįs­ti tau bu­ vu­sius bran­gius ir mie­lus vei­ dus, ta­čiau skau­džiai nu­die­gia jų už­ge­su­sios akys. Sup­ran­ti, kad ma­tai tuos, ku­rie sten­gia­si iš­bū­ti, o ne kur­ti. – Jei LTV bū­tų 55-erių mo­ te­ris, ko­kia ji bū­tų? – Ne to­kia, ku­ria ža­vė­čiau­si. Sto­ko­jan­ti to­kiam am­žiui lin­ kė­ti­no oru­mo. Vis dar su iš­ties­ ta ran­ka. Vis dar ieš­kan­ti, kam pel­nin­giau ga­lė­tų at­si­duo­ti.


10

tv naujovės

Visa tiesa apie analog Vis dažniau pasigirsta kalbų apie 2012 m. spalio 29 d. numatomą analoginės antžeminės TV išjungimą. Tai kelia daug nesusipratimų ir sumaišties, o kai kurie jau šiandien puola pirkti naują televizijos įrangą bijodami, kad rudenį ji pabrangs. Ar tikrai bus išjungta analoginė TV ir ką mums reikia žinoti, kad netaptume dar viena gudrių prekybininkų auka?

Į aktualiausius klausimus sutiko atsakyti telekomunikacijų bendrovės „Balticum TV“ Klientų aptarnavimo skyriaus vadovo pavaduotojas Valdemaras Kasteckas. – Vis dėlto, ar bus išjungta analoginė TV? – Ir taip, ir ne. Analoginė TV šiuo metu Lietuvoje teikiama dviem būdais: antžeminiu ir kabeliniu. Antžeminiu būdu teikiama analoginė TV bus išjungta spalio 29 d., o kabeliniu būdu rodoma televizija niekur nedings. Mūsų abonentai gali būti visiškai ramūs – jie be jokių rūpesčių matys savo pamėgtas programas ir po spalio 29 d. – Kaip atskirti analoginę antžeminę nuo analoginės kabelinės TV? – Analoginė antžeminė TV nemokamai teikiama oru, o kabelinę TV kabeliu į jūsų namus teikia kabelinės operatorius. Antžeminę TV galite matyti „pagavę“ kelias nemokamas programas savo kambarine ar lauko antena. Tačiau paprastai tie, kurie turi galimybę matyti daugiau, keliomis nemokamomis programomis nepasitenkina ir tampa kabelinių operatorių klientais. Pavyzdžiui, mūsų kabelinės analoginės TV abonentai gali matyti net 42 įvairaus pobūdžio programas – tai kelis kartus daugiau, nei gali matyti nemokamos antžeminės TV žiūrovai.

„Shutterstock“ nuotr.

– Ar visiems analoginės TV žiūrovams reikės keisti televizijos įrangą? – Ne. Pereiti prie skaitmeninės TV privalės tik nemokamos analoginės antžeminės TV žiūrovai. Jiems teks keisti turimą televizijos įrangą į tokią, kuri galės priimti skaitmeninį sig­

nalą. O kabelinės analoginės TV žiūrovai, tokie kaip „Balticum TV“ abonentai, neturi niekuo rūpintis. Jie savo programas matys kaip matę.

– Analoginė kabelinė TV niekur nedings ir būtent jos abonentams nereikia keisti savo įrangos. Tai gal visi gali matyti kabelinę analoginę TV? – Dauguma miesto gyventojų gali matyti kabelinę analoginę TV – tereikia kreiptis į kabelinės operatorių, sudaryti sutartį ir mėgautis programomis be rūpesčių.

Antžeminiu būdu teikiama analoginė TV bus išjungta spalio 29 d., o kabeliniu būdu rodoma televizija niekur nedings. Tačiau toliau nuo miestų įsikūrusių gyventojų nepasiekia laidiniai tinklai, tad jie neturi galimybės matyti kabelinės analoginės TV. Jie po spalio 29 d. turės tapti skaitmeninės TV žiūrovais. – Aišku, kad programų nebematys tik analoginės antžeminės TV žiūrovai. Ką jiems reikia daryti, kad ma-


ginės TV (ne)išjungimą tytų programas ir po spalio 29 d.? – Jie turi kelias galimybes: įsigyti brangoką skaitmeninės TV įrangą ir toliau matyti kelias nemokamas skaitmenines antžemines programas arba kreiptis į operatorių ir tapti jo abonentu. Siūlau gerai apskaičiuoti prieš puolant pirkti įrangą patiems. Pirkdami skaitmeninės TV įrangą žmonės mano, kad sutaupys žiūrėdami tik kelias nemokamas antžemines programas. Tačiau kartais tapti kabelinės operatoriaus, pavyzdžiui, „Bal­ticum TV“, abonentu ir matyti daugybę programų kainuoja neką brangiau. Nes tapę mūsų skaitmeninės TV abonentais jie gauna labai geras nuolaidas įrangai.

galėsite pritaikyti niekur kitur, tik nemokamoms programoms žiūrėti. – Ar „Balticum TV“ teikia skait­meninę TV? – Žinoma. Buvome vieni pirmųjų šią paslaugą pristačiusių rinkoje, tad per tiek metų jau suformavome tikrai gerą ir patikimą skaitmeninės TV paslaugą. Ją gali matyti tiek mieste, tiek užmiestyje įsikūrę gyventojai, nes teikiame ir kabelinę, ir antžeminę, ir belaidę skait­meninę TV. Turime net keletą programų paketų, kurie skiriasi kaina ir programų skaičiumi, todėl kiekvienas gali pasirinkti tokį, kokio nori ir kokį

gali sau leisti. Suteikiame geras nuolaidas įrangai, pamokome, kaip naudotis, konsultuojame, jei kyla klausimų. – O kaip dėl „Balticum TV“ kanalo? Ar pasikeitus transliavimo sąlygoms jis matomas visoje Lietuvoje? – „Balticum TV“ galima matyti beveik visoje Lietuvoje. Pasikeitė tai, kad programa nuo gegužės neberodoma nekoduotai skaitmeniniu antžeminiu būdu, todėl jos nebemato nemokamų lietuviškų programų žiūrovai. Daugelio Lietuvos abonementinių TV paslaugų teikėjų klientams ir, be abejonės, visiems „Balticum TV“ klien-

tams niekas nepasikeitė – jie šią programą mato kaip matę. Jei „Balticum TV“ nebematote, tačiau norite ir toliau ją žiūrėti, kreipkitės į artimiausią „Balticum TV“ atstovybę ar į kitą jūsų vietovėje veikiantį TV paslaugų teikėją. – Jei skaitytojams liko neatsakytų klausimų, kur galima į jus kreiptis? – Mūsų konsultantai pasirengę jums padėti ir laukia jūsų klausimų kiekvieną dieną telefonu 8 700 55 540, e. paštu info@ balticum.lt arba jums artimiausioje „Balticum TV“ atstovybėje. Susisiekite ir gaukite visus jums rūpimus atsakymus.

– Kokios įrangos reikia skait­meninei TV matyti? – Reikia skaitmeninį signalą atkoduojančio TV imtuvo, kitaip vadinamo TV priedėliu. Tai tokia nedidelė dėžutė, kurią jungiate prie turimo televizoriaus ir matote skaitmenines programas. Jeigu turite naujos kartos televizorių, pasitikslinkite ar jame nėra įdiegto TV imtuvo. Jei taip, jums papildomo TV priedėlio pirkti nebereikia – televizorius pats atkoduos skaitmenines programas. Tačiau verta įsidėmėti, kad prekybos centruose įsigiję tokią įrangą galėsite matyti tik kelias nemokamas lietuviškas programas, tad jeigu norite matyti daugiau, nepirkite įrangos patys, o pirmiausia kreipkitės į TV paslaugų teikėją. Pirkdami aklai rizikuojate įsigyti įrangą, kurios vėliau neUžs. 951905


Kino fotelis

Kai nu­si­kal­tė­lius įkve­pia Tri­le­ry­je „Var­nas“, su­kur­ta­me JAV ra­ šy­to­jo Ed­ga­ro Al­la­no Poe kū­ri­nių mo­ ty­vais, pa­ts siau­bo no­ve­lių au­to­rius pa­de­da at­skleis­ti šiur­pius nu­si­kal­ti­mus. Ge­di­mi­nas Jan­kaus­kas

N-16 „Var­nas“ Nuo 2012 05 04 Trukmė 111 min.

„Var­nas“ („The Ra­ven“) Siau­bo tri­le­ris. JAV, Is­pa­ni­ja, Veng­ri­ja, 2012 m. Rež. Ja­me­sas McTei­gue‘as. Vai­di­na J.Cu­sac­kas, L.Evan­sas, Bren­da­nas Glee­so­nas, Ali­ce Eve, Pam Fer­ris.

veiksmas

••• humoras

••• įtampa

••• erotika

••• siaubas

•••

4

Praė­ju­sio sa­vait­ga­lio po­pu­lia­riau­si Lie­tu­vos ki­no teatrų fil­mai

Fil­mas

10

Žiū­rovų skai­čius Ro­dy­mo sa­vaitė Lt

12

Ba­lan­džio 27–29 d. Ba­lan­džio 20–22 d.

Bend­ros pa­ja­mos

1. „Gat­vės šo­kiai 2“

2. „Lai­vų mū­šis“

3. „Ti­ta­ni­kas“

4. „Veid­ro­dė­li, veid­ro­dė­li... Snie­guo­lės is­to­ri­ja“

4616

1801

1180

1319

1

2

3

4

76 104 li­tai –

24 557 li­tai 86 354 li­tai

20 226 li­tai 81 918 li­tų

14 938 li­tai 49 159 li­tai

89 809 li­tai

147 489 li­tai

446 550 li­tų

195 037 li­tai


li­te­ra­tū­ros še­dev­rai E.A.Poe kū­ry­ba po­pu­lia­ri

Evan­sas). Pir­mi ty­ri­mo re­zul­ ta­tai at­ne­ša stul­bi­na­mą at­ra­di­ mą – mo­ti­nos ir duk­ters nu­žu­ dy­mo sce­na la­bai pri­me­na ra­ šy­to­jo E.A.Poe pa­ra­šy­tą is­to­ri­ją „Žmog­žu­dys­tė Mor­go gat­vė­je“. Aiš­ku, pa­ts ra­šy­to­jas čia nie­ kuo dė­tas. At­ro­do, ne­ži­no­mą se­ri­ji­nį žu­di­ką nu­si­kal­ti­mams įkve­pia E.A.Poe kū­ry­ba. Ant la­ vo­nų pa­lik­da­mas užuo­mi­nas, nu­si­kal­tė­lis su pa­si­mė­ga­vi­ mu įtrau­kia ra­šy­to­ją į sa­vo žai­ di­mą. Kie­no li­guis­ ta vaiz­duo­tė bus įspū­din­ges­nė – ra­fi­nuo­to ma­nia­ ko ar jo „mo­ky­ to­jo“, daž­nai va­di­ na­mo siau­ bo ir de­ tek­ty­vo žan­rų pra­di­ nin­ ku?

Ki­ne da­bar pa­ste­bi­mas su­si­do­ mė­ji­mo E.A.Poe kū­ry­ba pa­ki­li­ mas. Ma­siš­kai ek­ra­ni­zuo­ja­mi jo siau­bin­gų no­ve­lių siu­že­tai, o ir pa­ts ra­šy­to­jas vis daž­niau tam­pa to­kių fil­mų he­ro­ju­mi. Ne­se­niai Ame­ri­ko­je įvy­ ko re­ži­sie­riaus Fran­ci­so For­ do Cop­po­los nau­jau­sio fil­mo „Tarp“ prem­je­ra. Šia­me fil­me ro­ma­nų apie ra­ga­nas au­to­ rius Ha­las Bal­ti­mo­ras (akt. Va­ las Kil­me­ris) gau­na už­sa­ky­mą pa­ra­šy­ti kny­gą apie ma­ža­me mies­te­ly­je siau­čian­tį ma­nia­ ką. Svar­bias nu­si­kal­ti­mų de­ ta­les pa­de­da išaiš­kin­ti ra­šy­ to­jui sap­nuo­se pa­si­ro­dan­ti vai­ duok­liš­ka mer­gai­tė Vi (akt. El­le Fan­ning) ir pa­ts E.A.Poe (jį su­vai­di­no Be­nas Chap­li­nas).

Klai­kus sap­nas „Var­nas“ taip pat pri­me­na klai­kų sap­ną. Vis­kas pra­ si­de­da nuo žiau­ riai įvyk­dy­tos dvi­gu­bos žmog­ žu­dys­tės. Šį Bal­ti­mo­rės gy­ ven­to­jus su­krė­ tu­sį nu­si­kal­ti­ mą ima­si na­rp­ lio­ti jau­nas de­ tek­ty­vas Eme­tas Fyld­sas (akt. Lu­ke’as

Lai­do­tu­vės po 160 me­tų

jo pa­sku­ti­nią­sias gy­ve­ni­mo die­ nas. Vie­ni ma­nė, kad kla­si­ko mir­ties prie­žas­tis bu­vo pro­ gre­suo­jan­ti be­pro­ty­bė, ki­ti bu­vo lin­kę ma­ny­ti, kad ra­ šy­to­ją pra­žu­dė opi­jus ir al­ ko­ho­lis. Ka­dan­gi pa­cien­to li­gos is­to­ri­ja ir mir­ties liu­di­ji­ mas ne­bu­vo iš­sau­go­ti, gy­va­ vo ir ki­tos ga­li­mos mir­ties prie­ žas­tys: šir­dies yda, epi­lep­si­ja, si­fi­lis, me­nin­gi­tas, cho­le­ra, pa­siut­li­gė. Bet pa­ti eg­zo­tiš­kiau­sia ra­šy­to­jo pa­sku­ti­nių die­nų ver­si­ja, ver­ta dar vie­nos pa­ties E.A.Poe siau­bo no­ve­lės, tei­gia, kad sa­vo mir­ties iš­va­ka­rė­se ra­šy­to­jas no­rė­jo pa­dė­ti po­ li­ci­nin­kams su­gau­ti ma­nia­ką, ku­ris ko­ pi­ja­vo jo kny­go­se pa­vaiz­duo­tas žmog­ žu­dys­tes.

2009 m. me­tų pra­džio­je JAV Bal­ti­mo­r ės mies­te įvy­ko keis­ta ce­re­mo­ni­ja, ku­rios au­to­riai no­rė­jo po dau­ ge­lio me­tų su de­ra­ma pa­ gar­ba pa­lai­do­ti Ed­ga­rą Al­ la­ną Poe. Taip šių sim­bo­ li­nių lai­do­tu­vių or­ga­ni­za­to­ riai no­rė­jo pa­mi­nė­ti gar­saus siau­bo no­ve­lių au­to­riaus 200ąsias gi­mi­mo ir 160-ąsias mir­ties me­ti­nes. 1849-ai­siais, kai 40-me­tis ra­ šy­to­jas mi­rė skur­de, jį į pa­sku­ti­nę ke­lio­ nę pa­ly­dė­jo vos ke­li at­si­tik­ti­niai žmo­nės. Net­ru­kus bu­vo su­nai­kin­tas pa­mink­li­nis ak­muo ant jo ka­po. Ka­dan­gi E.A.Poe, at­ga­ben­tas į Bal­ti­mo­rės li­go­ni­nę, bu­ vo kaž­ko bai­siai iš­si­gan­dęs ir mi­rė nie­ ko ne­paaiš­ki­nęs, ki­lo daug ver­si­jų apie

Siau­bas ir mis­ti­ka Ar li­te­ra­tū­ros kū­ri­niai ga­li pa­ dė­ti su­gau­ti žiau­rius žu­di­kus? Į pa­na­šius klau­si­mus fil­mų kū­ rė­jai jau ne kar­tą ban­dė at­sa­ky­ ti tei­gia­mai. Ryš­kiau­sias pa­vyz­ dys – re­ži­sie­riaus Da­vi­do Fin­ che­rio tri­le­ris „Sep­ty­ni“ (1995 m.), ku­ria­me de­tek­ty­vams (juos vai­di­no Bra­das Pit­tas ir Mor­ga­ nas Free­ma­nas) sep­ty­nių mir­ti­ nų nuo­dė­mių pla­tin­to­jų žu­di­ką pa­dė­jo su­ras­ti ne tik de­duk­ci­ja, bet ir kla­si­ki­nės li­te­ra­tū­ros še­ dev­rai: Dan­te’s „Die­viš­ko­ji ko­ me­di­ja“, Geoff­rey Chau­ce­rio „Ken­ter­be­rio is­to­ri­jos“ ir Joh­no Mil­to­no „Pra­ras­ta­sis ro­jus“.

JAU KINE

Pa­na­šiu ke­liu ei­na ir „Var­no“ au­to­riai, trokš­tan­tys, kad žiū­ ro­vai per sean­są jaus­tų to­kį pat siau­bą, ko­kį pa­ty­rė skai­ty­da­ mi krau­ją gys­lo­se sting­dan­čias E.A.Poe no­ve­les. Ir nuo­lat tam­ so­je šmė­žuo­jan­tys pa­slap­tin­ gi si­lue­tai, ir krau­pūs nak­ties paukš­čiai, ir mis­ti­ka dvel­kian­ tis Bal­ti­mo­rės tvai­kas su­si­lie­ja į la­bai sti­lin­gą at­mos­fe­rą, ku­rio­je ak­to­riaus Joh­no Cu­sac­ko vai­di­ na­mas E.A.Poe pa­ts tam­pa go­ti­ ki­nių siau­bo ro­ma­nų su­for­muo­ tų tra­di­ci­jų he­ro­ju­mi – nuo­lat ap­svai­gu­siu nuo al­ko­ho­lio vie­ ni­šiu­mi, kuris sa­vo meš­kė­ną mai­ti­na... žmo­nių šir­di­mis.

Šal­ti­nis: Lie­tu­vos ki­no industrijos aso­cia­ci­ja

5. „Am­ži­nai ta­vo“

6. „Ame­ri­kie­tiš­kas py­ra­gas. Kla­sės su­si­ti­ki­mas“

7. „Pra­ras­ta kont­ro­lė“

8. „Pi­ra­tai! Ne­vy­kė­lių kom­pa­ni­ja“

9. „Lo­rak­sas“

1018

1092

748

685

504

10. „Ge­riau­sias eg­zo­tiš­kas „Ma­ri­gold“ vieš­bu­tis“ 367

1

4

1

5

7

2

14 566 li­tai –

14 223 li­tai 47 294 li­tai

10 513 li­tų –

7865 li­tai 24 249 li­tai

5733 li­tai 15 631 li­tas

5445 li­tai 24 204 li­tai

17 178 li­tai

401 062 li­tai

10 513 li­tų

141 879 li­tai

757 594 li­tai

41 326 li­tai


14

Kino fotelis

Su­mau­tos M.Gib­so­no ato­sto­gos pra­si­de­da! Vi­są de­šimt­me­t į triukš­min­gus skan­da­lus pro­vo­ka­vęs Me­las Gib­so­nas vėl su­si­rū­pi­no sa­vo kar­je­ra su „Su­mau­to­mis ato­sto­go­mis Mek­si­ko­je“. Bet pra­ras­tas po­zi­ci­jas su­si­grą­žin­ti ne taip leng­va.

JAU KINE

Ge­di­mi­nas Jan­kaus­kas

Nu­si­kal­tė­liai klou­nai Pas­ta­ra­sis de­šimt­me­tis M.Gib­ so­nui ne­bu­vo sėk­min­gas – šio ak­to­riaus ir re­ži­sie­riaus pa­var­ dė daž­nai mir­gė­jo vi­sai ne ki­ ne­ma­tog­ra­fi­nia­me kon­teks­te. O ir trys per de­šimt me­tų jo vaid­ me­nys fil­muo­se „Dai­nuo­jan­ tis de­tek­ty­vas“ (2003 m., rež. Keit­has Gor­do­nas), „Tam­sos pa­ kraš­tys“ (2010 m., rež. Mar­ti­ nas Camp­bel­las) ir „Beb­ras“ (2011 m., rež. Jo­die Fos­ter) ne­ ta­po bent kiek ryš­kes­niais ki­no pa­sau­lio įvy­kiais. Dau­ge­ly­je ša­

lių (taip pat Lie­tu­vo­je) jie pa­si­ ro­dė tik DVD. Vien to­dėl smal­su pa­žiū­rė­ti nau­jau­sią Me­lo fil­mą „Su­mau­tos ato­sto­gos Mek­si­ko­ je“. Juo­lab kad pla­tin­to­jai žiū­ro­ vams ža­da ne­ti­kė­tą, žais­min­gą, ener­gin­gą, fan­tas­tiš­ką, žiau­rų, iro­niš­ką, be­komp­ro­mi­sio hu­mo­ ro nuo­ty­ki­nį sma­gu­mė­lį. Fil­mas pra­si­de­da ener­gin­go veiks­mo gau­dy­nių sce­na greit­ ke­ly­je ir pa­ke­lės lau­kuo­se, ku­ riais nuo po­li­ci­nin­kų sprun­ka du klou­nais ap­si­me­tę nu­si­kal­tė­ liai. Taip juo­du per JAV ir Mek­

„Ma­no lie­žu­vis – ma­no prie­šas“ Kas la­biau­siai ga­li su­komp­ro­mi­tuo­ti gar­ sią ki­no žvaigž­dę, ap­kar­tin­ti jai gy­ve­ni­ mą ir net pa­kenk­ti jos kar­je­rai – kon­ ku­ren­tų int­ri­gos, pro­diu­se­rių są­moks­ las ar pik­ti kri­ti­kų iš­puo­liai? M.Gib­so­nas už pa­sta­rą­jį de­šimt­me­t į jį ly­din­t į vie­šos nea­py­kan­tos šlei­fą ir silp­nus pro­fe­si­nius re­zul­ta­tus tu­rė­tų kal­tin­ti tik sa­ve. Ki­taip sa­kant, sa­vo lie­žu­vį. „Ma­no lie­žu­vis – ma­no prie­šas“ (angl. – My ton­gue is my ene­my) – taip kar­tais sa­vik­ri­tiš­kai nu­si­tei­kę žmo­ nės pri­si­pa­ž įs­ta, kad jų re­pu­ta­ci­jai pa­ken­kė neat­sar­giai iš­sprū­dę žo­ džiai, ku­rių gar­siai sa­k y­ti ne­rei­ kė­jo. Ling­vis­tai tei­gia, kad šis po­sa­kis ga­lė­jo kil­ti iš per­fra­z uo­t ų Se­no­jo Tes­ta­men­to Si­ra­ci­do kny­gos žo­džių: „Per kal­b ė­ji­m ą atei­n a gar­bė, per jį ir ne­ gar­bė! Žmo­gaus lie­ žu­vis – jo pra­pul­tis.“ Dviem „Os­ka­rais“ (už „Nar­sią­ją šir­dį“) ap­do­ va­no­tas re­ži­sie­rius ir ak­ to­rius M.Gib­so­nas pa­sta­ ruo­ju me­tu ži­niask­lai­do­

je links­niuo­ja­mas už ne kar­tą gar­siai iš­ reikš­tus an­ti­se­mi­ti­nius už­gau­lio­ji­mus. To­kių iš­puo­lių au­ko­mis tap­da­vo ko­le­gos ak­to­riai (pvz., Wi­no­na Ri­der), sce­na­ris­tai (pvz., Joe Esz­ter­ha­sas, ku­ris ne­se­niai at­ siun­tė M.Gib­so­nui de­vy­nių pus­la­pių laiš­ ką, ku­ria­me iš­dės­tė sa­vo pre­ten­zi­jas), net po­li­ci­nin­kai (pvz., 2006 m. Los An­dže­ lo tvar­kos sau­go­to­jas, su­lai­kęs au­to­mo­bi­lį vai­ra­vu­sį ne­blai­vų M.Gib­so­ną, iš žvaigž­dės lū­pų iš­gir­do ne tik ne­pa­do­rų sek­sua­li­nį pa­siū­ ly­mą, bet ir dar vie­ną pik­tą ti­ra­dą apie žy­dus). O kur dar bul­va­ri­nės spau­ dos su ma­lo­nu­mu ap­ra­š i­ nė­t i as­me­ni­nio gy­ve­ni­ mo skan­da­lai ir pi­kan­ tiš­ki pra­ne­ši­mai apie tai, kaip M.Gib­so­nas smur­tau­ja prieš my­ li­mą­ją? Ma­lo­nu, kad pa­ga­liau ga­li­me ap­ta­ri­nė­ti ne šiuos žvaigž­dės iš­si­ šo­k i­mus, o jo nau­ ją vaid­me­n į. Re­zul­ ta­tas kol kas ne toks svar­bus.

si­kos vals­ty­bės sie­ną ban­do ne­ le­ga­liai per­ga­ben­ti 2 mln. do­ le­rių. De­ja, ko­rum­puo­ti JAV ir Mek­si­kos pa­sie­nio pa­rei­gū­nai tin­ka­mai neį­ver­ti­na to­kio hu­ mo­ro, ir M.Gib­so­no he­ro­jui, va­ di­na­mam tie­siog Grin­go, vie­toj iš­sva­jo­tų ato­sto­gų pra­ban­gia­me Kan­kū­no vieš­bu­ty­je ten­ka sa­vo kai­liu pa­jus­ti vi­sus mek­si­kie­tiš­ ko ka­lė­ji­mo „ma­lo­nu­mus“.

„Di­de­lis pra­ga­ras ma­ža­me mies­te­ly­je“ Kad mek­si­kie­tiš­kas ka­lė­ji­mas tik­rai ne sa­na­to­ri­ja, ži­no­jo­me ir anks­čiau. Fil­muo­se su Jea­nu Clau­de’u van Dam­me’u ar Ste­ ve­nu Sea­ga­lu ma­tė­me, kaip to­ kio­se vie­to­se net ir rau­me­nin­ giems su­per­me­nams lik­ti gy­ viems ga­li­my­bių ne­daug. Ka­lė­ji­mas fil­me „Su­mau­ tos ato­sto­gos Mek­si­ko­je“ taip pat va­di­na­mas „di­de­liu pra­ga­ ru ma­ža­me mies­te­ly­je“. Tai iš tik­rų­jų spyg­liuo­ta vie­la ap­tver­ tas di­de­lis re­zer­va­tas, kar­tais pri­me­nan­tis mil­ži­niš­ką ir la­bai triukš­min­gą tur­gų po at­vi­ru dan­gu­mi. Jį kont­ro­liuo­ja vi­sai ne fe­de­ra­li­nė val­džia, o vie­tos ma­fi­ja. Čia už pi­ni­gus ga­li­ma įsi­gy­ti kai­ną ati­tin­kan­tį kom­ for­tą: pra­mo­gų, gink­lų, mo­te­rų. Vis­ką, iš­sky­rus lais­vę. Bet jei­ gu ne­tu­ri pi­ni­gų ar­ba įta­kin­gų už­ta­rė­jų, va­di­na­si, tau skir­ta ši nau­jo­kus pa­si­tin­kan­ti tai­syk­lė: „Čia leng­viau nu­mir­ti, ne­gu iš­ gy­ven­ti.“

Se­na ge­ra sche­ma „Su­mau­tų ato­sto­gų Mek­si­ ko­je“ au­to­riai ame­ri­kų at­ras­

ti ne­si­ren­gia. Jei jau ga­vai to­ kį veiks­mo ki­no ko­zi­rį, kaip M.Gib­so­nas, pro­tin­giau­sia bū­ tų jį mak­si­ma­liai ir iš­nau­do­ ti. Juo­lab kad „se­nis“ Me­las vis dar ga­li mik­liai laks­ty­ti, jo kumš­tis toks pat kie­tas, kaip vi­so­se „Mir­ti­no gink­lo“ se­ri­jo­ se, o mė­ly­nos akys vis dar to­ kios pat ke­rin­čios. Tik raukš­ lių vei­de pa­dau­gė­jo. Bet juk ši smulk­me­na tik­rą vy­rą tik puo­šia. Fi­zi­nė jė­ga, gu­vus pro­tas ir hu­mo­ro jaus­mas yra tie tū­zai, ku­rie M.Gib­so­no he­ro­jui pa­de­ da nu­ga­lė­ti, kai si­tua­ci­ja tam­ pa be­vil­tiš­ka. Kaip tik to Me­ lo ger­bė­jai la­biau­siai ir lau­kė. Jie nau­jo­jo fil­mo au­to­riams tik­ rai ne­tu­rės di­de­lių pre­ten­zi­jų. Ir, ži­no­ma, lin­kės, kad jų my­li­ miau­sias ak­to­rius iš ek­ra­nų vėl ne­pra­ding­tų il­gam.


„Se­nis“ Me­las vis dar ga­li mik­liai laks­ty­ti, jo kumš­tis toks pat kie­ tas, o mė­ly­nos akys vis dar to­kios pat ke­ rin­čios. Tik raukš­lių vei­de pa­dau­gė­jo.

N-16 „Su­mau­tos ato­sto­gos Mek­si­ko­je“ Nuo 2012 05 04 Trukmė 95 min.

„Su­mau­tos ato­sto­gos Mek­si­ko­je“ („Get the Grin­go“) Veiks­mo dra­ma. JAV, 2012 m. Rež. Ad­ria­ nas Grun­ber­gas. Vai­di­na M.Gib­so­nas, Pe­te­ris Stor­ma­re’as, Bo­bas Gun­to­nas, Dea­nas Nor­ri­sas, Pat­ric­kas Bau­chau.

veiksmas

••• humoras

••• įtampa

••• erotika

••• siaubas

•••

3


16

kinas vilnius FORUM CINEMAS AKROPOLIS Ozo g. 25

„Keršytojai“ (3D) – Premjera. Iki 10 d. 10.45, 14.15, 17.45, 21.15 val. „Sumautos atostogos Meksikoje“ – Premjera. Iki 10 d. 11.45, 14, 16.45, 19.15, 21.45 val. „Varnas“ – Premjera. Iki 10 d. 18.30, 20.45 val. „Nakties šešėliai“ – Išankstinis seansas. 10 d. 18.45 val. „Profas“ – Alfa.lt seansas. 9 d. 19.30 val. „Gatvės šokiai 2“ (3D) – Iki 10 d. 10.30, 13, 15.30, 18, 20.30 val. „Laivų mūšis“ – Iki 10 d. 12.15, 15.15, 18.15, 21 val. „Veidrodėli, veidrodėli... Snieguolės istorija“ – Iki 10 d. 11, 13.15, 15.45 val.

„Geriausias egzotiškas „Marigold“ viešbutis“ – Iki 10 d. 12 (seansas vyks 5, 6 d.), 15, 18.20, 21.10 val. „Laivų mūšis“ – Iki 10 d. 11, 14.45, 17.40, 21 val. „Veidrodėli, veidrodėli... Snieguolės istorija“ – Iki 10 d. 12, 14.30, 17 val. „Pasimatymas“ – Iki 10 d. 19.30, 21.40 val. „Titanikas“ (3D) – Iki 10 d. 11.30, 18 (seansas nevyks 10 d.) val. SEANSAI UŽ SPECIALIĄ KAINĄ „Piratai! Nevykėlių kompanija“ (3D, lietuviškai) – Iki 10 d. 11 (seansas vyks 5, 6 d.), 13.30, 15.45 val. „Loraksas“ (lietuviškai) – Iki 10 d. 11.10 (seansas vyks 5, 6 d.), 13.15 val. „Bado žaidynės“ – Iki 10 d. 15.30, 21 val. „Amerikietiškas pyragas: klasės susitikimas“ – Iki 9 d. 20.45 val. „Namas girios glūdumoj“ – Iki 9 d. 18.20 val. „Pavojingas metodas“ – Iki 10 d. 18.30 val.

„Piratai! Nevykėlių kompanija“ (3D, lietuviškai) – Iki 10 d. 12.30, 16.30 val. „Piratai! Nevykėlių kompanija“ (lietuviškai) – Iki 10 d. 10.30, 14.30 val. „Loraksas“ (3D) – 5, 7–10 d. 10, 12 val., 6 d. 11.15, 13.20 val. „Loraksas“ – 5 d. 10.45 val., 7, 8, 10 d. 10.20 val.

SKALVIJA A.Goštauto g. 2 / 15

„Kivirčas“ – 5 d. 19.30 val., 6 d. 21 val., 8 d. 21.10 val., 9 d. 17 val., 11 d. 17.30 val. „Yves Saint Laurent. Beprotiška meilė“ – 5 d. 21 val., 7 d. 15, 21.15 val., 8 d. 19.15 val., 9 d. 18.40 val., 10 d. 21.30 val. „Dar vieneri metai“ – 6 d. 17 val., 7 d. 19 val., 8 d. 17 val., 9 d. 20.40 val.

Kaunas

MULTIKINO Ozo g. 18

„Titanikas“ (3D) – Iki 10 d. 12, 16, 20.15 val. „Geriausias egzotiškas Marigold viešbutis“ – Iki 10 d. 13.45, 18.45 (seansas nevyks 10 d.) val. „Prarasta kontrolė“ – Iki 10 d. 16.30, 21.30 val. „Piratai! Nevykėlių kompanija“ (lietuviškai) – Iki 10 d. 10.15 (seansas vyks 5, 6 d.), 12.30 val. „Amžinai tavo“ – Iki 10 d. 14.45, 19.30 (seansas nevyks 9 d.) val. „Amerikietiškas pyragas: klasės susitikimas“ – Iki 10 d. 17 val. „Bado žaidynės“ – Iki 10 d. 21.40 val. „Loraksas“ (lietuviškai) – Iki 10 d. 11.30 val.

„Keršytojai“ (3D) – Premjera. 5 d. 12.45, 15.45, 18.45, 21.40 val., 6 d. 13.15, 16, 19, 21.30 val., 7–9 d. 12.20 (seansas nevyks 9 d.), 15.15, 18.30, 21.20 val., 10 d. 12.20, 15.15, 18.10, 20 val „Varnas“ – Premjera. Iki 10 d. 18.30 (seansas nevyks 10 d.), 21.45 val. „Sumautos atostogos Meksikoje“ – Premjera. Iki 10 d. 15.15, 17.20, 19.30, 22 val. „Šefas“ – Išankstinė premjera. 10 d. 19 val. „Profas“ – Išankstinė premjera. 10 d. 19.30 val. „Gatvės šokiai 2“ (3D) – Iki 10 d. 14, 16, 18, 20, 22 val.

„Repriza“ – „Vilniaus dienos“ seansas. 7 d. 17 val. „Velnių salos karalius“ – 10 d. 19 val., 11 d. 21 val. „Lithuanian shorts“ – 11 d. 19 val. CIKLAS „KARLSONO KINAS“ „Tvenkinio paslaptys“ – 5 d. 15 val. „Kukis“ – 6 d. 13 val. „Yp!“ – 6 d. 15 val. VIII TARPTAUTINIS FILMŲ FESTIVALIS „EUROPOS KINAS IR DIENĄ, IR NAKTĮ“ „Svajonė apie Montevidėjų“ – 5 d. 17 val. „Lavonas turi mirti“ – 6 d. 19.15 val.

PASAKA

FORUM CINEMAS VINGIS „Keršytojai“ (3D) – Premjera. Iki 10 d. 11, 14.30, 18, 21.30 val. „Varnas“ – Premjera. Iki 10 d. 11.45, 14.15, 16.40, 19, 21.25 val. „Sumautos atostogos Meksikoje“ – Premjera. Iki 10 d. 15.30, 22 val. „Nakties šešėliai“ – Išankstinis seansas. 10 d. 19 val. „Profas“ – Alfa.lt seansas. 9 d. 18.40 val. Specialus renginys „Narcizas“ – Specialus renginys. 10 d. 18.30 val. „Gatvės šokiai 2“ (3D) – Iki 10 d. 11.15, 13.45, 16, 18.20, 20.45 val. „Amžinai tavo“ – Iki 10 d. 11.20 (seansas vyks 5, 6 d.), 13.45, 16.30, 19 (seansas nevyks 10 d.), 21.50 val. „Prarasta kontrolė“ – Iki 10 d. 11.40 (seansas vyks 5, 6 d.), 14, 16.15, 18.40 (seansas nevyks 9 d.), 20.50 val.

FORUM CINEMAS Karaliaus Mindaugo pr. 49, „Akropolis“

Šv. Ignoto g. 4 / 3

Savanorių pr. 7

„Amžinai tavo“ – Iki 10 d. 10, 12 (seansas su mažyliais vyks 9 d.), 14.30, 19.15 (seansas nevyks 10 d.), 21.30 (seansas vyks 10 d.) val. „Kung fu triušis“ (3D, lietuviškai) – Iki 10 d. 10.15, 12.15, 14.15, 16.15 val. „Kung fu triušis“ (lietuviškai) – 5, 7–10 d. 11.15, 13.20 val., 6 d. 10, 12 val. „Laivų mūšis“ – Iki 10 d. 12, 16.45, 21.30 (seansas nevyks 10 d.) val. „Titanikas“ (3D) – Iki 10 d. 18.15 val. „Veidrodėli, veidrodėli... Snieguolės istorija“ – Iki 10 d. 11, 13.15, 15.30, 17.45 val. „Bado žaidynės“ – Iki 9 d. 21 val. „Amerikietiškas pyragas: klasės susitikimas“ – Iki 9 d. 20, 22 val., 10 d. 21.15 val.

„Kūdikiai“ – 6 d. 12.30 (šeimos seansas) val. „Mažylis Nikolia“ – 6 d. 14 (šeimos seansas) val. „Kambarys Nr. 304“ – 6 d. 15.45 val. „Subtilumas“ – 8 d. 18 val. „Geresniame pasaulyje“ – Šiaurės šalių kino klubas. 9 d. 17.30 val. „Pavojingas metodas“ – 11 d. 17.30 val. „Yves Saint Laurent. Beprotiška meilė“ – 11 d. 19.15 val. „Šefas“ – 11 d. 21.15 val. „SIDABRINĖS GERVĖS NOMINANTAI“ „Miegančių drugelių tvirtovė“ – Geriausias ilgametražis filmas. 11 d. 17 val. „Laikinai“, „Draudžiami jausmai“, „Dešimt priežasčių“ – Geriausias trumpametražis filmas. 11 d. 18 val. „Narcizas“ – „Geriausias ilgametražis filmas. 11 d. 19.30 val. „Specialistė“, „Dievas sukūrė viską, išskyrus kilimą“, „Našlaitynas“ – Geriausias trumpametražis dokumentinis filmas. 11 d. 20 val.

„Tvenkinio paslaptys“ – Šeimos seansas. 5 d. 15 val., 6 d. 12 val. „Prie jūros“ – 5 d. 15.30 val., 6 d. 17.15 (šeimos seansas) val. „Mylimieji“ – 5 d. 16.30 val., 6 d. 14.30 val. „Varnas“ – 5 d. 17 val., 6 d. 20.45 val., 7 d. 20.45 val., 8 d. 18.30 val., 9 d. 20.30 val., 10 d. 20.30 val., 11 d. 21.30 val. „Artistas“ – 5 d. 19 val., 6 d. 17, 21 val., 7 d. 18 val., 8 d. 15 (senjorų arbatėlė), 19.15 val., 9 d. 20 val., 10 d. 21 val. „Fėja“ – 5 d. 19.15 val., 6 d. 17.30 val., 7 d. 19 val., 8 d. 21 val., 10 d. 18 val. „Ub Lama“ – 5 d. 20 val., 6 d. 19.30 val., 7 d. 19.30 val., 8 d. 20.45 val., 9 d. 19 val., 10 d. 18.30 val. „Meilė trunka trejus metus“ – 5 d. 21 val., 6 d. 19 val., 7 d. 20.30 val., 8 d. 16 (beibikinas), 20.30 val., 9 d. 18 val., 10 d. 19 val., 11 d. 21 val. „Amadoras“ – 5 d. 21.15 val., 6 d. 19.15 val., 7 d. 21 val., 8 d. 17.15 val., 10 d. 20 val.

„Keršytojai“ (3D) – Premjera. Iki 10 d. 10.45, 14.45, 18, 21.15 val. „Sumautos atostogos Meksikoje“ – Premjera. Iki 10 d. 11.45, 14.15, 16.30, 18.45, 20.45, 23.15 (seansas vyks 5 d.) val. „Varnas“ – Premjera. Iki 10 d. 18.15, 20.30, 23 (seansas vyks 5 d.) val. „Nakties šešėliai“ – Išankstinis seansas. 10 d. 19.15 val. „Profas“ – Alfa.lt seansas. 9 d. 19 val. „Kai sutiksi aukštą tamsiaplaukį“ – Kitokio kino klubas. 8 d. 17 val. Specialus renginys „Narcizas“ – Specialus renginys. 11 d. 18.30 val. „Gatvės šokiai 2“ (3D) – Iki 10 d. 10.15, 12.45, 15, 21.45, 23.45 (seansas vyks 5 d.) val. „Laivų mūšis“ – Iki 10 d. 15.45, 18.30, 21.30 val. „Veidrodėli, veidrodėli... Snieguolės istorija“ – Iki 10 d. 11.30, 13.45, 16 val. „Piratai! Nevykėlių kompanija“ (lietuviškai) – Iki 10 d. 11.15, 13.30 val.

„Loraksas“ (lietuviškai) – Iki 10 d. 10.30 (seansas vyks 5, 6 d.), 12.30 val. „Geriausias egzotiškas „Marigold“ viešbutis“ – Iki 10 d. 14.30, 19.15 (seansas nevyks 10 d.) val. „Prarasta kontrolė“ – Iki 10 d. 17 (seansas nevyks 8 d.), 22 val.


namų kinas „Amžinai tavo“ – Iki 10 d. 14, 19 (seansas nevyks 9 d.) val. „Amerikietiškas pyragas: klasės susitikimas“ – Iki 10 d. 16.15, 21 val. „Namas girios glūdumoj“ – 5 d. 23.30 val. „Titanikas“ (3D) – Iki 10 d. 17.30 val. „Bado žaidynės“ – Iki 10 d. 11 val.

CINAMON PLC „Mega“

„Keršytojai“ (3D) – Premjera. Iki 10 d. 19.15 (seansas vyks 5, 7, 9 d.), 21.15 (seansas nevyks 5, 7, 9 d.) val. „Sumautos atostogos Meksikoje“ – Premjera. 5, 7, 9 d. 22 val. „Kung fu triušis“ – Iki 10 d. 12 val. „Gatvės šokiai 2“ (3D) – Iki 10 d. 13.15 (seansas nevyks 6 d.), 15.20, 17.15, 19.15 (seansas nevyks 5, 7, 9 d.) val. „Prarasta kontrolė“ – Iki 10 d. 13, 18.10, 20.10, 22.10 val. „Amžinai tavo“ – Iki 10 d. 13.45, 16, 18.45, 21 val. „Laivų mūšis“ – Iki 10 d. 15.15, 18, 20.45 val. „Titanikas“ (3D) – 6 d. 11.30 val. „Veidrodėli, veidrodėli... Snieguolės istorija“ (lietuviškai) – 6 d. 11.45, 14, 16.15 val. „Amerikietiškas pyragas: klasės susitikimas“ – Iki 10 d. 19.30, 21.45 val. „Bado žaidynės“ – Iki 10 d. 16.30 val. „Piratai! Nevykėlių kompanija“ (3D, lietuviškai) – Iki 10 d. 11.15 (seansas nevyks 6 d.) val. „Piratai! Nevykėlių kompanija“ (lietu­ viškai) – Iki 10 d. 12.30, 14.30 val. „Loraksas“ (lietuviškai) – Iki 10 d. 11 val.

Klaipėda FORUM CINEMAS Taikos pr. 61, „Akropolis“

„Keršytojai“ (3D) – Premjera. Iki 10 d. 10.45, 14.15, 17.45, 21.15 val. „Nakties šešėliai“ – Išankstinis seansas. 10 d. 19.15 val. „Profas“ – Alfa.lt seansas. 9 d. 18.45 val. „Gatvės šokiai 2“ – Iki 10 d. 11.30, 13.45, 16, 18.15, 20.30 val. „Gatvės šokiai 2“ (3D) – Iki 10 d. 15.15, 22 val. „Laivų mūšis“ – Iki 10 d. 11.45, 15, 18, 21 val. „Amžinai tavo“ – Iki 10 d. 16.45, 19.15 (seansas nevyks 10 d.), 21.45 val. „Veidrodėli, veidrodėli... Snieguolės istorija“ (lietuviškai) – Iki 10 d. 11.15, 13.30, 16.15 val. „Prarasta kontrolė“ – Iki 10 d. 18.45 (seansas nevyks 9 d.), 21.30 val. „Piratai! Nevykėlių kompanija“ (lietu­ viškai) – Iki 10 d. 10.15 (seansas vyks 5, 6 d.), 14.30 val. „Titanikas“ (3D) – Iki 10 d. 11, 17.30 val. „Loraksas“ (lietuviškai) – Iki 10 d. 12.30 val.

DVD nau­jie­nos „Ne­rei­ka­lin­gų žmo­nių sa­la“

(„Остров ненужных людей“)



Se­ria­las. Ru­si­ja, 2012 m. Rež. Eduar­das Pa­ri. Vai­di­na El­vi­ra Bo­lo­ go­va, Dmit­ri­jus Ul­ja­no­vas, Ne­li Pše­na­ja, Alek­sand­ras Pank­ra­to­vas. DVD: „Vi­deo­li­ne“. 14,99 Lt. Net pli­ka aki­mi ma­t y­ti, kad šis ru­siš­kas se­ria­las nu­ko­pi­juo­tas nuo vi­sa­me pa­sau­ly­je ir net Lie­tu­vo­je ro­dy­to ame­ri­ kie­tiš­ko se­ria­lo „Din­gę“. Kles­tin­tis vers­li­nin­kas And­re­ jus Ka­mo­ri­nas san­tuo­ko­je ne­si­jau­čia lai­min­gas. Jis jau se­niai svars­to skir­tis, bet nuo šio žings­nio vy­rą kol kas su­lai­ko tik vie­na ap­lin­k y­b ė – vi­s ą kar­tu už­gy­ven­t ą tur­t ą ofi­cia­liai val­do jo žmo­na Li­za. Po vie­no aud­rin­ go ki­vir­č o And­re­jus pa­siū­lo Li­zai krui­zi­niu lai­vu kar­tu vyk­ti ato­sto­gų. Jis įti­k i­na žmo­ną, kad taip pa­v yks su­ stip­rin­ti pa­šli­ju­sius san­t y­k ius.

Ta­čiau po­re­lės lau­kia vi­sai neeg­zo­tiš­ka tu­ris­ti­nė ke­ lio­nė. Po lai­vo ka­tast­ro­fos And­re­jus ir Li­za su dar vie­ nuo­li­ka ke­lei­vių at­si­du­ria ne­gy­ve­na­mo­je sa­lo­je. Vi­si su­pran­ta, kad da­bar pri­va­lo bū­ti kar­tu ir drau­ge ko­vo­ti už iš­li­ki­mą. De­tek­t y­v ų pri­si­skai­čiu­si Li­za, su­si­pa­ž i­nu­si su vi­sais ar­ti­miau, pir­mo­ji su­pran­ta, kad iš­si­gel­b ė­ju­sių as­me­nų bū­r ys nė­ra vi­sai at­si­tik­ti­nai drau­gėn su­rink­ tų žmo­nių kom­pa­ni­ja. At­ro­do, kad vi­sų sa­lo­je da­bar esan­čių žmo­nių ke­liai vie­naip ar ki­taip praei­t y­je bu­ vo su­si­kir­tę. Ta­da Li­zai tam­pa aiš­kes­ni ir il­gai bran­din­ti am­ž i­nai sla­pu­kau­jan­čio And­re­jaus pla­nai.

„Jal­ta 45“ („Ялта 45“)  Ka­ri­nis se­ria­las. Ru­si­ja, 2011 m. Rež. Tig­ra­nas Keo­sa­ja­nas. Vai­di­na Jev­ge­ni­jus Mi­le­ris, Alek­sand­ras Go­lu­be­vas, Mak­si­mas Mat­ve­je­vas, Alio­na Chmel­nic­ka­ja. DVD: „Vi­deo­li­ne“. 14,99 Lt. Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro me­tais tris kar­tus su­si­ti­kę an­ti­hit­le­ri­nės koa­li­ci­jos ly­de­riai Jo­si­fas Sta­li­ nas, Frank­li­nas D.Roo­se­wel­tas ir Wins­to­nas Chur­chil­lis nu­lė­mė ka­ro ei­gą ir po­ka­ri­nę si­tua­ci­ją Eu­ro­po­je. 1942ai­siais Ka­sab­lan­ko­je ir 1943-iai­siais Te­he­ra­ne per tarp­ tau­ti­nes kon­fe­ren­ci­jas bu­vo de­ri­na­mi Ant­ro­jo fron­to pla­ nai, o 1945-ųjų sau­sį Jal­to­je jau bu­vo brai­žo­mos po­ka­ ri­nės Eu­ro­pos vals­ty­bių sie­nos. Pas­ta­rie­siems įvy­kiams skir­ta­me TV se­ria­le „Jal­ta 45“ au­to­riai ban­do res­tau­ruo­ti vi­sas is­to­ri­nio su­si­ti­ki­mo de­ta­

les. Šį kar­tą an­ti­hit­le­ri­nės koa­li­ci­jos ly­de­riai su­si­tin­ka ne neut­ra­lio­je te­ri­to­ri­jo­je, o So­vie­tų Są­jun­go­je. Spe­cia­lio­sios tar­ny­bos dar­buo­ja­si die­ną ir nak­tį, kad bū­tų mak­si­ma­liai už­tik­rin­tas vals­ty­bių va­do­vų sau­gu­mas. Sau­gu­mie­čiai tu­ ri pa­grin­do ne­ri­mau­ti, nes juos pa­sie­kė gan­das, kad gru­ pė di­ver­san­tų pla­nuo­ja įvyk­dy­ti te­ro­ro iš­puo­lį. Tai ne­bu­vo pir­mas toks ban­dy­mas pa­si­kė­sin­ti į SSRS, Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos ir JAV ly­de­rių gy­vy­bę. Te­he­ra­ne na­cių agen­tai taip pat ren­gė­si de­ry­bi­nin­kus nu­žu­dy­ti. Kuo bai­gė­ si šis ban­dy­mas, ži­no­me iš fil­mo „Te­he­ra­nas 43“ (1980 m., rež. Alek­sand­ras Alo­vas, Vla­di­mi­ras Nau­mo­vas).

„Idio­tas“ („Идиот“)  Dra­mi­nis se­ria­las. Ru­si­ja, 2003 m. Rež. Vla­di­mi­ras Bort­ko. Vai­di­na Jev­ge­ni­jus Mi­ro­no­vas, Vla­di­mi­ras Maš­ko­vas, Li­di­ja Ve­le­že­va, Ol­ga Bu­di­na. DVD: „Vi­deo­li­ne“. 9,99 Lt. Ra­šy­to­jo Fio­do­ro Dos­to­jevs­ kio kū­ry­ba daž­nai su­lau­kia ki­ ne­ma­tog­ra­fi­nin­kų dė­me­sio ir gim­to­jo­je Ru­si­jo­je, ir to­li už jos ri­bų. Tik jo kū­ri­nių ek­ra­ ni­za­ci­jos re­tai ka­da pri­lygs­ta fe­no­me­na­lų po­vei­k į tu­rin­ čiai ra­šy­to­jo pro­zai. Pats F.Dos­to­jevs­kis yra pa­ste­bė­jęs teat­ri­nė­se sa­vo ro­ma­nų in­terp­re­ta­ci­jo­se daž­nai pa­si­reiš­kian­čią ten­den­ ci­ją: „Teat­re ne­pa­vyks per­teik­ti ma­no kū­ri­nių epiš­ku­mo – per­kė­lus juos į sce­ną, pa­si­keis žan­ras.“ Ki­ne ši tai­syk­ lė taip pat ga­lio­ja – ra­šy­to­jo dra­mos daž­niau­siai virs­ta me­lod­ra­mo­mis ar de­tek­ty­vais. Re­ži­sie­riaus V.Bort­ko be­maž prieš de­šimt­me­t į fil­ muo­tas „Idio­tas“, be jo­kios abe­jo­nės, yra la­bai vy­kęs

ban­dy­mas per­skai­ty­ti chres­to­ma­ti­nį ro­ma­ną su de­ra­ ma pa­gar­ba ir la­bai įsi­jau­tus. Prie šio se­ria­lo sėk­mės pri­si­dė­jo ir pa­grin­di­nio he­ro­jaus cha­rak­te­rį per­tei­kęs J.Mi­ro­no­vas (per­nai ki­ta­me biog­ra­fi­nia­me se­ria­le jis su­ vai­di­no pa­t į Dos­to­jevs­k į), ir vi­sas dar­nus ak­to­rių an­ samb­lis. Mi­rus glo­bė­jui, ku­ni­gaikš­tis Le­vas Myš­ki­nas iš Švei­ ca­ri­jos ku­ror­tų grįž­ta į Ru­si­ją. Trau­ki­ny­je jis su­si­pa­ž įs­ta su Par­fio­nu Ro­go­ži­nu, ku­ris nau­jam pa­ž įs­ta­mam pa­pa­ sa­ko­ja apie sa­vo aist­rin­gą mei­lę gra­žuo­lei Nas­tas­jai Fi­li­ pov­nai. Sankt Pe­ter­bur­ge ge­ne­ro­lo Je­pan­či­no na­muo­ se Myš­ki­nas pa­ma­to Nas­tas­jos po­rtre­tą ir ne­tru­kus su­ si­pa­ž įs­ta su ja. Pa­rengė Ge­di­mi­nas Jan­kaus­kas

17


18

šeštadienis

2012 05 05

lietuviškos

12.30 „Maisto detektyvai“.

19.00 Žvaigždžių duetai 6.

19.00 Šok ir lieknėk 2012.

21.30 Veiksmo f. „Valdomi iš toli“.

14.50 Dok. f. „Kas šovė į Leniną?“

7.40 Nacionalinė paieškų tarnyba (k). 8.15 Krikščionio žodis (rusų k.). 8.30 Gimtoji žemė. 9.00 „Keliautojai – laiko valdovai“ (8). 9.25 „Džeronimas“. 9.50 „Aviukas Šonas“. 10.00 „Sandokanas. Tigras vėl riaumoja“. 10.30 Tau, mano mamyte. Koncertas. 11.00 „Ryto suktinis“ su Zita Kelmickaite. 12.00 Durys atsidaro. 12.30 „Maisto detektyvai“ (3). 13.00 Garsiausios pasaulio kapinės. Stokholmo Šiaurinės kapinės (Kanada, 2002 m.). 13.30 Pasaulio panorama. 14.00 Lietuvos vaikų ir moksleivių dainų TV konkursas „Dainų dainelė 2012“. 16.00 Žinios (su vertimu į gestų k.). 16.05 Orai. 16.10 Sveikinimų koncertas. 18.30 Detektyvo meistrai. „Frosto prisilietimas“ (N-7). 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 20.50 Sportas. 20.55 Orai. 21.00 Algimanto Raudonikio koncertas „Kur balti keliai...“ Dalyvauja pučiamųjų orkestras „Trimitas“ ir kiti. 23.15 Komedija „Laimi tik dideli“ (JAV, 2008 m.) (N-7).

6.30 „Žaibo smūgis“. 6.55 „Džekio Čano nuotykiai“. 7.20 „Garfildas“. 7.45 „Policijos akademija“ (7). 8.10 „Skūbis Dū. Paslapčių biuras“ (4). 8.35 „Įspūdingasis žmogus voras“. 9.00 „Kung Fu Panda“ (k). 9.30 Girių horizontai. 10.00 Nuotykių f. „Keliaujančių kelnių seserija 2“ (JAV, 2008 m.) (N-7). 12.25 „Detektyvė Džonson“ (5) (N-7). 13.30 Būk mano meile! Žvaigždės (N-7). 14.30 KK2 (N-7) (k). 14.55 „Širdies balsas“. 15.54 Kitokie? 16.00 „Širdies balsas“. 17.00 Valanda su Rūta (k). 18.45 Žinios. 18.55 Sportas. 18.58 Orai. 19.00 Žvaigždžių duetai 6. 22.00 Nuotykių komedija „Didingiausias filmas“ (JAV, 2007 m.) (N-14). 23.50 Romantinė komedija „Mergišius“ (JAV, 2009 m.) (S).

6.30 Televitrina. 7.00 Lietuvos žinių tyrimas (N-7). 8.00 „Tylos riba“ (N-7). 8.30 „Brydės“. Istorinė publicistinė laida. 9.30 „Autofanai“. 10.00 Šeštadienio rytas. 11.00 „Be namų negerai: naujas gyvenimas“. 12.00 Amerikos pelkynai (N-7). 13.00 „Galileo: norintiems žinoti“. 14.00 „Prajuokink mane“. 15.00 Melodrama „Povestuvinė kelionė į Zambiją“ (Vokietija, 2009 m.) (N-7) (k). 17.00 „Mentai“ (N-7). 18.00 „Ekstrasensų mūšis“ (N-7). 19.00 „Auksarankiai“ (N-7). 19.30 Savaitės kriminalai (N-7). 20.00 Žinios. 20.16 Sportas. 20.19 Orai. 20.20 S. „Vervolfo medžioklė“ (N-7) (Rusija). 21.20 Veiksmo f. „Ryba“ (Lietuva, 2012 m.) (N-14). 21.30 Veiksmo f. „Valdomi iš toli“ (D.Britanija, Bulgarija, 2005 m.) (N-14). 23.25 Siaubo trileris „Nauja duktė“ (JAV, 2009 m.) (S). 1.30 „Bamba“. Interaktyvus šou suaugusiesiems (S).

6.34 TV parduotuvė. 6.50 Reporteris. 7.20 „Dičkis šuo Klifordas“. 7.55 „Padūkėlis Eliotas“. 8.20 „Oskaro oazė“. 8.30 Šiandien kimba. 9.00 „Žemė iš paukščio skrydžio“ (3). 10.00 Padėkime augti. 10.35 Idėjos namams. 11.30 Reporteris. 12.05 Skonio reikalas. 13.05 Dok. f. „Nuplauti didžiosios bangos. Tailando istorija“ (N-7). 14.10 Dok. f. „Visa tiesa apie klimato kaitą“ (N-7). 14.50 Dok. f. „Kas šovė į Leniną?“ (N-7). 16.00, 17.00, 18.00 Žinios. Orai. 16.05 Super L.T. 17.05 Ilgai ir laimingai. 18.20 Griūk negyvas! (N-7). 19.00 „Sodo detektyvės“ (N-7). 20.00 „Merdoko paslaptys“ (N-7). 21.00 Reporteris. 21.28 Orai. 21.30 Šeštadienio detektyvas. „Pagrindinis įtariamasis“ (Anglija, 1996 m.) (N-7). 23.45 Komiška drama „Transamerika“ (JAV, 2005 m.) (N-14). 1.40 Namų daktaras.

21.00 TV1

6.45 Teleparduotuvė. 7.00 „Perla“. 7.30 „Katašunis“. 8.00 „Slaptasis agentas Konoras“ (7). 8.30 „Moderni šeima“. 9.00 Keturkojis šou. 9.30 Mamyčių klubas. 10.00 „Simpsonai“. 11.00 Komedija „Skaityk ir verk“ (JAV, 2006 m.). 12.50 „Aiškiaregys“. 13.50 Šok su manimi 2011. 17.40 Paprastai apie sudėtingus. 18.10 Sportuok su žvaigžde. 18.45 TV3 žinios. 18.55 TV3 sportas. 18.58 TV3 orai. 19.00 Šok ir lieknėk 2012. 21.35 Veiksmo f. „Auksinė akis“ (D.Britanija, JAV, 1995 m.). 0.20 Veiksmo f. „Išminuotojas“ (JAV, Pietų Afrika, 1998 m.). 2.10 Parodijų komedija „Katastrofiškai nesėkmingas filmas“ (JAV, 2008 m.).



21.35 TV3



„Pamotė“ („Stepmom“)

„Auksinė akis“ („GoldenEye“)

Fotografė Izabelė ketina ištekėti už draugo Liuko, kuris turi du vaikus ir nepagydomai vėžiu sergančią buvusią žmoną. Džekei, žinoma, sunku susitaikyti su tokia padėtimi, tačiau ji nusprendžia neieškoti kaltų, o dar likusį laiką praleisti su artimaisiais.

Tarptautinio nusikaltėlių sindikato nariai, padedami rusų mafiozų ir korumpuoto generolo Orumovo, pagrobia slaptą ginklų kompleksą „Auksinė akis“ ir ketina jį parduoti teroristams. Gelbėti žmonijos vyksta Džeimsas Bondas ir jam talkinanti gražuolė Natalija.

Drama. JAV, 1998 m. Rež. Chrisas Columbusas. Vaidina Julia Roberts, Susan Sarandon.

Veiksmo filmas. D.Britanija, JAV, 1995 m. Rež. Martinas Campbellas. Vaidina Pierce’as Brosnanas, Izabella Scorupco.


2012 05 05

šeštadienis

regioninės tv

8.00 Kultūrų kryžkelė. 9.15 Sietynas. 9.45 Krikščionio žodis. 10.00 Miesto kodas. 10.45 Vilniaus knygų mugė 2012. Stasio Samalavičiaus knygos „Vilniaus miestiečiai ir jų kultūra“ pristatymas (k). 11.30 Jaunųjų talentų konkursas „Vunderkindai.lt“. 12.45 Laida S. 13.10 Šventadienio mintys. 13.35 Etnokultūros ratas. Paukščiai – pavasario pranašai (k). 14.00 Muzikiniai debiutai. Gitara skambina Simonas Bušma (k). 14.30 Teatro popietė. TV spektaklis „Žarckai“ (A.Vienuolio apysakos „Išdukterė“ ir kitų kūrinių motyvais) (1988 m.). 16.30 Kultūra. Operos dainininkas Edgaras Montvidas (k). 16.45 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 18.00 Lietuvių dokumentikos meistrai. Kazimieras Musnickas. „Pradėsim nuo puodynių“ (1968 m.), „Muzikantai“ (1970 m.), „Turgun“ (1975 m.) (k). 19.00 Muzika gyvai. Koncertuoja „Triumfo arkos 2011“ laureatai. 20.35 Muzikos istorijos. F.Lisztas. Klajonių metai (k). 21.00 Justino Mikučio 90-osioms gimimo metinėms. Dok. f. „Agrastų vynas“ (1991 m.). 23.00 Panorama (k). 23.20 Sportas (k). 23.25 Orai (k). 23.30 „Maisto detektyvai“ (3). 23.55 Garsiausios pasaulio kapinės. Stokholmo Šiaurinės kapinės (Kanada, 2002 m.). 0.20 R.Leonkavalis. Opera „Pajacai“.

8.05, 15.00 Teleparduotuvė. 8.35 Retrospektyva. „Fleitininkas A.Vizgirda“. 9.05 Malachovas +. 10.00 „Kelionės į pasaulio kraštą“ (4, 5). 11.00 „Kas namie šeimininkas?“ 12.00 „Liežuvautoja“ (N-7). 13.00 F. „Titulo paveldėtojai“ (D.Britanija, 1993 m.). 15.30 Pasivaikščiojimai su Dariumi-Nojumi Mileriu (2012 m.). 16.00 „Dešimčia metų jaunesni per dešimt dienų“ (5, 6). 17.00 „Pasaulio Guinnesso rekordai“ (N-7). 18.00 „Čakas“ (N-7). 19.00 „Detektyvė Rizoli“ (N-7). 20.00 „Užribis“ (N-7). 21.00 Drama „Pamotė“ (JAV, 1998 m.) (N-7). 23.25 „Sėsk ir tylėk“ (5) (N-14). 23.55 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai. 0.25 KTV – kino ir televirtuvė.

9.15 Teleparduotuvė. 9.30 Vienam gale kablys. 10.00 Universitetai.lt. 10.30 Paprastai apie sudėtingus. 11.00 „Topmodeliai“. 12.00 Mados reidas. 12.30 Gordono Ramzio virtuvės košmarai (6). 13.30 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 14.00, 17.00 „Jokių kliūčių!“ 15.00 Aukščiausia pavara. 16.00 „Angelas“. 18.00 „Nepaprastas pasaulis“. 19.00 Nuotykių komedija „Nuogas ginklas. Iš ypatingojo policijos skyriaus bylų“ (JAV, 1988 m.). 21.00 „Žmogžudystė“ (2). 22.00 „Nepažįstamieji“ (4). 23.00 „Anarchijos vaikai“. 0.00 „Įstatymas ir tvarka. Operatyvinių tyrimų skyrius“ (4). 1.00 IIHF pasaulio ledo ritulio čempionatas. Kanada–JAV. Vaizdo įrašas.

23.25 BTV

6.30 Žinios. 7.00 Retrospektyva. „Dailininkas A.Kmieliauskas“. 7.30 Etnos. 8.00 „XXI amžiaus istorijos“. 8.30, 13.30, 18.30, 23.30 „Japonijos grožio ženklai“. 9.00 Info diena. 13.00 Teleparduotuvė. 14.00, 19.00 Įvykiai, sukrėtę Lietuvą. „Visos paslaptys apie mirties bausmės vykdymą Lietuvoje“ (N-7). 15.00 „Mus supantis pasaulis“. 16.00, 21.00 Alchemija XXXIV. Meno kolonija. 16.30 Neišgalvoti gyvenimai. 17.00 „Pasaulio restoranai. Skoniai ir sumanymai“. 17.30 Misija – grožis (N-7). 18.00 „XXI amžiaus istorijos“. 20.00 „Mus supantis pasaulis“. 21.30 Neišgalvoti gyvenimai (k). 22.00 „Pasaulio restoranai. Skoniai ir sumanymai“. 22.30 Misija – grožis (N-7) (k). 23.00 „XXI amžiaus istorijos“.

7.00 Komedija „Bambu“ (N-7). 9.00 Žinios (k). 9.20 Kino ekspresas (k). 9.50 „Nenuorama Seidė“. 10.15 Dok. muz. f. „Gali būti triukšmo!“ (N-7). 12.00 Nuomonės (k). 13.00 Žaidimų labirintas. 13.30 Romantinė komedija „Meilės vadyba“ (N-7). 15.10 Telelaikraštis. 15.55 Biografinė drama „Coco Chanel“ (1) (N-7). 17.30 Žalioji akademija. 18.00 Pokalbių laida „Susitikimai“ (k). 18.55 Komedija „Kitas!“ (N-7). 20.30 Nuoga tiesa. 21.00 Nuo šeštadienio iki šeštadienio. 21.20 Kriminalinė komedija „Reikalai Briugėje“ (N-14). 23.10 Drama „Meilės šventė“ (N-14). 0.55 Drama „Apgaulė“ (N-14).

8.00 Karinė drama „Agentės“ (Prancūzija, 2008 m.) (N-14). 10.35 F. „Myliu tave, Paryžiau“ (Prancūzija, Lichtenšteinas, Šveicarija, 2006 m.) (N-14). 12.40 Trileris „Uždaras ratas“ (Prancūzija, 2009 m.) (N-14). 14.20 Komedija „Mėnesio darbuotojas“ (JAV, 2006 m.) (N-14). 16.10 F. „Man per brangu“ (Prancūzija, 2006 m.) (N-14). 18.30 Trileris „Suvokimas“ (JAV, 2009 m.) (N-14). 20.35 Kriminalinė komedija „Grynieji“ (Prancūzija, 2008 m.) (N-14). 22.20 F. „Fido“ (Kanada, 2006 m.) (N-14). 0.00 Trileris „Kvepalai. Vieno žudiko istorija“ (JAV, Vokietija, Ispanija, Prancūzija, 2006 m.) (S).

9.30 Gyvenimas yra gražus. 10.00 Išminties rakčiukai. 11.00 Mamyčių klubas. 11.30 Svajonių sodai. 12.15 „Linksmieji traukinukai“. 13.10 „Meilės sūkuryje“. 15.10 „Žavūs ir drąsūs“. 18.05 Marthos Stewart šou. 20.00 Melodrama „Sugrįžimas į rojų“ (Vokietija, Austrija, 1998 m.). 21.40 Melodrama „Meilės kaina“ (Vokietija, 1998 m.).

8.45 Ieškokime geriausio! 9.00 „Balticum TV“ žinios. 9.15 „Sakalas ir balandė“. 10.15 „Pavojingi Ostino Styvenso nuotykiai“. 11.15 „Virtuvė ant ratų“. 11.45 „80 gražiausių salų“. 12.15 „Penkių žvaigždučių atostogos“ (5). 12.45 Kultūra +. 13.15 „Jūros patruliai“ (N-7). 14.15 „Nenuorama Seidė“. 15.15, 1.05 „Maski šou“. 16.00 Komedija „Bambu“ (Prancūzija, 2009 m.). 17.45 F. „Viršūnė“ (Vokietija, JAV, 2007 m.). 19.45 Ieškokime geriausio! 20.00 „Aviakatastrofos: priežastys ir pasekmės“. 21.00 „Kritinė riba“ (N-7). 22.00 F. „Tikslas“ (JAV, Marokas, 2008 m. 23.35 Reidas (k). 0.05 „Pražūtingas auksas“.

7.00 Žinios. Orai (k). 7.20 Kauniečių akimis (k). 7.30, 9.00, 17.00, 20.00 Muzika. 8.00 Vaikų muzikinis rytmetys. 10.00 „Kelionės į pasaulio kraštą“. 11.00 „Kas namie šeimininkas?“ 12.00 „Liežuvautoja“. 13.00 Komedija „Titulo paveldėtojai“. 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 Pasivaikščiojimai su profesoriumi Stasiu Goštautu. 16.00 „Dešimčia metų jaunesni per 10 dienų“. 17.50 Kitokia Lietuva (k). 18.50 Kauniečių akimis. 19.00 Muzikinė vaivorykštė. 21.00 Drama „Pamotė“. 23.25 „Sėsk ir tylėk“. 23.55 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai.



23.50 LNK



„Nauja duktė“ („The New Daughter“)

„Mergišius“ („Spread“)

Žmonos paliktas rašytojas Džonas Džeimsas su dviem paaugliais vaikais persikelia gyventi į apleistą namą Pietų Karolinoje. Netrukus Džonas sužino, kad šiame name praeityje vyko keisčiausi dalykai. Atrodo, kad vyresniajai Džono dukrai Luizai iškilo mirtinas pavojus.

Los Andžele gražuolis Nikis už solidų atlygį intymiai bendrauja su turtingomis pagyvenusiomis moterimis. Toks gyvenimo būdas leidžia vaikinui mėgautis pramoga ir kitais gyvenimo malonumais. Nikio rūpesčiai prasideda po to, kai jis susižavi seksualia padavėja Hyzer.

Siaubo trileris. JAV, 2009 m. Rež. Luiso Berdejo. Vaidina Kevinas Costneris, Ivana Baquero.

Romantinė komedija. JAV, 2009 m. Rež. Davidas Mackenzie. Vaidina Ashtonas Kutcheris, Anne Heche.

19


20

šeštadienis

2012 05 05

užsienio

7.00 Labas rytas. 10.00 Gyvenk sveikai! 11.00, 14.00 Naujienos. 11.25 „Pirkimo valdymas“. 11.55 Mados nuosprendis. 13.00 Kitos naujienos. 13.30 „Suprasti. Atleisti“. 14.20 „Sužadėtuvių žiedas“. 15.20 „Tarp mūsų, mergaičių“. 16.05 „Lauk manęs“. 17.00 Vakaro naujienos. 17.50 Tegul kalba. 18.55 „Stebuklų laukas“ 20.00 Laikas. 20.35 „Ekstrasensų kovos. Pasaulių karas“. 22.55 „Dvi žvaigždės. Post scriptum“. 0.50 Vaid. f. „Taikinys“. 4.20 F. „Žalias žiburėlis“. 5.30 „Suprasti. Atleisti“. 5.55 „Sužadėtuvių žiedas“. 6.40 Muzika.

filmai

0.50



„Taikinys“ („Мишень“)

Vaidybinis filmas. Rusija, 2011 m. Rež. Aleksandras Zeldovičius. Vaidina Maksimas Suchanovas, Justine Waddell.

2020 m. Jaunų žmonių kompanija išvyksta į Altajaus kalnus. Ten nuo sovietinių laikų likusi mokslinė bazė, kurioje buvo kaupiamos kosminės dalelės. Vietos gyventojai kalba, kad čia pabuvę žmonės nustoja senti.

6.00 „Turistai“. 7.40 „Kareiviai“. 9.30 Nemeluok man! 11.20 Žiūrėkite visi! 12.30 Gyvensite. 12.55 Nemeluok man! 18.35 Slaptos teritorijos. 19.35 Žiūrėkite visi! 21.30 M.Zadornovo koncertas. 23.20 Keistenybės. Dinozaurų planeta. 0.15 Dar ne vakaras.

5.00 Rusijos rytas. 9.05 „Labas, mama!“ 10.00, 13.00, 19.00 Žinios. 10.30 Šeštadienio talka. 11.05 Naujuose namuose. 11.45 Apie tai, kas svarbiausia. 13.50 Visa Rusija. 14.00 Vaid. f. „Sekmadienio tėtis“. 16.50 Šeštadienio vakaras. 19.50 D.Tuchmanovo jubiliejinis vakaras „Naujojoje bangoje“. 21.30 Vakarinis kvartalas. 22.55 Vaid. f. „Našlių garlaivis“. 0.50 Vaid. f. „Sekmadienio tėtis“.

4.55 NTV rytas. 7.20 Pinigų abėcėlė su tetule Pelėda. 7.35 Gelbėtojai. 8.05 Rusiškas įdaras. 8.35 Ypatingas atsitikimas. 9.00 Šiandien. 9.25 „Muchtaro sugrįžimas“. 11.15 Mūsiškiai. 12.00 Šiandien. 12.35 Iki teismo. 13.30 Prisiekusiųjų teismas. 14.35 Ypatingas atsitikimas. 15.00 Šiandien. 15.30 Trileris „Surask mane“. 17.20 Muzikinės istorijos. 17.35 Ypatingas atsitikimas. 18.00 Šiandien. 18.30 Prokuroro patikra. 19.40 Kalbame ir rodome. 20.35 „Mentų karai“. 0.15 „Įteisintas mentas“. 2.10 „Volkovo valanda“.

6.00 Ypatinga nuomonė. Ekonomikos naujienos. 7.00 Anim. f. 8.00 Vakaro žinios iš Amerikos. 9.00 Byla. 10.00, 11.00, 20.00, 22.00 „Sindbado kelionės“. 12.00 Niujorke su V.Topaleru. 13.00 Vaid. f. „Baltijos dangus“ (1). 14.30 Gyvas žodis. 15.00 S. „Turtas“ (1). 16.00 Amerikiečių neraštingumo likvidavimas. 16.30 Savaitės aidas. 17.00 „Oro uostas“. 18.00 Slaptas kodas. 19.00 Pergalės kaina. 21.00 Izraelis per savaitę. 23.00 Vaid. f. „Bruknių šilas“ (1, 2).

naujienos

7.00 Kriminalinis veiksmo trileris „Išdavikas“ (JAV, 2008 m.) (N-7). 9.00 Romantinė komedija „Kitas!“ (Prancūzija, 2005 m.). 11.00 Romantinė komedija „Meilė dideliame mieste 2“ (Rusija, 2010 m.). 13.00 Karinė drama „1971“ (Indija, 2007 m.) (N-7). 15.15 Komedija „Eglutės“ (Rusija, 2010 m.). 17.00 Fantastinė nuotykių drama „Tomo vidurnakčio parkas“ (D.Britanija, JAV, Japonija, 1999 m.). 19.00 Drama „Babelis“ (JAV, Prancūzija, Meksika, 2006 m.) (N-7). 21.20 Romantinė drama „Emos laimė“ (Vokietija, 2006 m.) (N-7). 23.00 Siaubo komedija „Pats baisiausias Deilo ir Takerio filmas“ (JAV, Kanada, 2010 m.) (S). 1.00 Veiksmo nuotykių drama „Apokalipto“ (JAV, 2006 m.) (N-14).

7.00 BBC naujienos (kas valandą). 7.10, 20.10 Riaušės ir revoliucijos: Iranas ir Izraelis. 8.30 Europos politikos apžvalga. 9.30 Įsijunk internetą. 10.10, 15.10 Savaitgalio įvykių apžvalga. 10.30 Interviu. 11.10 Laida apie futbolą. 11.30 Horizontai. 12.10 Dohos debatai. 13.10 Tarptautinės naujienos. 13.30 Naujienos iš viso pasaulio. 14.30 Mūsų pasaulis. 15.30 Panorama. Dingusi mergaitė. 16.15, 21.15 Laida apie sportą. 16.30 Kelionių laida. 17.30 Žvilgsnis iš Londono. 18.10 Neįtikimos istorijos. 19.30 Laida apie futbolą. 21.30 Kelionių laida. 22.30 Įsijunk internetą. 23.10 Tarptautinės naujienos. 23.30 Žvilgsnis iš Londono. 0.10 Dohos debatai. 1.30 Artimųjų Rytų verslo apžvalga.

3.00 Komedija „Lemiamas balsas“. 5.10 Drama „Permainų vėjai“. 7.00 Komedija „Kėglių karalius“. 9.00 Komedija „Šeštasis elementas“. 11.00 Komedija „Sensacija“. 13.00 Komedija „Šarlotės voratinklis“. 15.00 Romantinė drama „Guvernantė“. 17.00 Drama „Palaidotas“. 19.00 Trileris „Neįmanoma misija“. 21.00 Mokslinės fantastikos trileris „Bėgantis žmogus“. 23.00 Drama „Psichoanalitikas“. 1.00 Trileris „Neįmanoma misija“.

6.00, 8.00, 9.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 7.00, 10.00 Pasaulio sporto naujienos. 7.30 Artimųjų Rytų apžvalga. 8.00 Tarptautiniai reportažai. 8.15 Afrikos verslas. 8.30, 12.30, 16.30 Žvilgsnis atgal. Geriausios laidos. 9.00 Tarptautiniai reportažai. 9.15 CNN verslas. Artimieji Rytai. 9.30 Ekologijos sprendimai. 10.30, 19.30 Gyvenimas žaidžiant golfą. 11.00, 22.00 Darbo pasitarimas. Geriausios akimirkos. 12.00 Tarptautiniai reportažai. 13.00 Trumpai ir aiškiai. 13.30, 20.30 Afrika iš arti. 14.00 Tarptautiniai reportažai. 14.30 „CNNGo“. 15.00 Pokalbiai apie Aziją. 15.30 Veikli moteris. 15.45, 21.45 Ateities miestai. 16.00, 23.30 Keitė, Kembridžo hercogienė. 17.00 Pasaulio žemėlapis. 17.30 Afrikos balsai. 18.00 Europos verslas. 18.15 Afrikos verslas. 18.30 Azijos verslas. 19.00 Sporto pasaulis. 20.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 21.00 Pasaulio žemėlapis. 21.30 „CNNGo“. 23.00 Tarptautiniai reportažai.

5.00 „Saugus uostas“. 6.40 „Kelias namo“. 8.20 „Atostogos su Dereku“. 9.50, 18.20 „Bendraklasės“. 11.30, 0.10 „Gilmorų merginos“. 20.00 „Amerikietiškos skyrybos“. 21.40 „Nora Roberts. Karštas vidudienis“. 23.10 „Sesuo Džekė“.

muzika

7.00 MCM dainos. 10.50 50 geriausių dainų. 11.30 Geriausios JAV dainos. 12.45 Muzikos naujienos. Interviu su žvaigžde. 14.30 Integralas. 15.30 MCM dainos. 17.30 Vaizdo klipai. MCM kavinė. 18.45 Hiphopo muzika. 20.00 Geriausios dainos. 21.00 MCM dainos. 21.30 Muzikos naujienos. Interviu su žvaigžde. 21.45 Vakaro muzika. 0.00 „Top Tubes“. Geriausios dainos. 3.30 MCM dainos.

7.00 Pusryčių klubas. 9.00 Tik hitai. 12.00 „Made“. 13.00 Evoliucija. 14.00 „Eilinė Onutė“. 15.00 Ekstremalūs išbandymai. 16.00 Kai man buvo 17 metų. 17.00 „Made“. 18.00 Ekstremalūs išbandymai. 18.30 Čelsės gyvenimas. 19.30 Aš turiu antsvorio. 20.30 „Eilinė Onutė“. 21.30 Evoliucija. 22.00 „Paauglės motinos“. 23.00 „Byvis ir Tešlagalvis“. 23.30 „Mirties slėnis“. 0.00 Nakties programa.

5.00 Džiazas. 10.30 Kubos šiuolaikinio šokio trupės baletas „Šok, Havana!“ 12.30 Džiazas. Koncertuoja G.Gilas. 13.15 Divertismentas. 14.15 A.Brucknerio Aštuntoji simfonija. Diriguoja D.Bareinboimas. 15.40 A.Brucknerio Devintoji simfonija. Diriguoja D.Bareinboimas. 17.00 Dok. f. „New York Jazzed out“. 17.50 Divertismentas. 18.35 Džiazo legendos. M.Milleris. 19.00 „San Paulo samba“. Koncertuoja San Paulo valstijos orkestras. 21.05 Divertismentas. 21.30 L.Janačeko opera „Podukra“. Atlieka Madrido karališkosios operos artistai. 23.50 Divertismentas. 1.00 Džiazas. 2.05 Nakties programa.


2012 05 05 dokumentika

šeštadienis

sportas

9.00 Ryto programa. 10.00 Ekologiškos atostogos. 11.00 Bankoko paslaptys. 12.00 Keliautojas. Jungtinių Valstijų Pilietinis karas. 13.00 Kelionė trečios klasės vagonu. Nikosija. 14.00 Žmonijos valgiai. Brazilija. 15.00 Skaniausi valgiai. Majamis. 16.00 Keliautojas. Florida ir Bahamos. 17.00 Nutolę krantai. Airijos rytinė pakrantė. 18.00 Radžastanas – spalvinga legenda. 19.00 Keliautojas. Bangladešas. 20.00 K.Floydas Afrikoje. Madagaskaras. 21.00 Skaniausi valgiai. Majamis. 22.00 Kelionė per Švediją pirmos klasės vagonu. 23.00 Keliautojas. Švedija ir Danija. 0.00 Sporto planeta. Brazilija. 1.00 Nakties programa.

9.00 Ryto programa. 10.00 Ar 2210 m. bus pasaulio pabaiga? 11.00 Pasienis. Pagrindinis kontrabandininkų kelias. 12.00 Pašėlę išradėjai. 13.00 Žuvys pabaisos. 14.00 Ryklių paieškos. 15.00 Lėktuvų avarijų tyrimas. 16.00 Ramusis vandenynas. Pražuvusi civilizacija. 17.00 Mokslas apie uraganus. 18.00 „Mini“ automobilių gamyklos. 19.00 Pašėlę išradėjai. 20.00 Kalintys užsienyje. Kokaino spąstai. 21.00 Kalėjimo sunkumai. Dievas ir banditai. 22.00 Lokių pasaulyje. Žiema Jeloustoune. 23.00 Visata. Kosminė odisėja. 0.00 Kinų mumijų paslaptys. 1.00 Nakties programa.

7.00 Gorilų mokykla. 7.25 Pačios nuodingiausios gyvatės Afrikoje. 8.15 J.Corwino pasivaikščiojimai. Panama. 9.10 Medžiotojai iš prigimties. Ekstremalai. Paslapčia. 10.05, 12.50 „Laukinis šou“. 11.00 Ch.Humphrey zoologijos sodas. 11.25 Veterinaras. 11.55 Kinologija. 12.50 Laukinės gamtos SOS. 13.45, 20.10 Vertėjas iš šunų kalbos. 14.40 Šeimos samari. Meilė leopardams. Hienos istorija. 15.35 „Didelio penketo“ iššūkis. Liūto diena. 16.30 D.Britanijos gamta su R.Mearsu. 17.25 Pandos nuotykiai. 18.20 Mutantų planeta. Australija. 19.15 Mutantų planeta. Serado (Brazilija). 21.05 A.Stevenso nuotykiai. Hipopotamas įkliuvo! 22.00 B.Beilis ir povai. 22.55 Liūto oloje. 23.50 Siaubo namai. 0.45 Laukiniai ir pavojingi.

6.00 „Savadarbiai automobiliai“. 6.30 „Žvejai ekstremalai“. 7.00 „Jūrų kaubojai“. 8.00 „Žvaigždžių karai“ moksliniu pjūviu“. 9.00 „Žurnalistas Mėnulyje“. 10.00 „Per kančias ir bangas“. 10.30 „Slaptosios operacijos“. 11.00 „Specialiųjų operacijų misijos“. 12.00 „Savadarbiai automobiliai“. 12.30 „Žvejai ekstremalai“. 13.00 „Jūrų kaubojai“. 14.00 „Žvaigždžių karai“ moksliniu pjūviu“. 15.00 „Žurnalistas Mėnulyje“. 16.00 „Per kančias ir bangas“. 16.30 „Slaptosios operacijos“. 17.00 „Specialiųjų operacijų misijos“. 18.00 „Laiko stabdytojai“. 19.00 „Mirtinas ruožas“. 20.00 „Velnio jūra – Bermudų trikampio giminaitė Ramiajame vandenyne“. 21.00 „JAV karinė laboratorija“. 22.00 „Per kančias ir bangas“. 22.30 „Slaptosios operacijos“. 23.00 „NSO bylos“.

8.00 „Didžiojo ekrano žvaigždės“. 9.00 „Jūrų imperija“. 10.00 „Jūrų imperija“. 11.00 „Paskandinta Hitlerio paslaptis“. 12.00 „Azijos monarchijos“. 13.00 „Nindzės: nematomi kariai“. 14.00 „Kaip Ferencas tapo Lisztu“. 15.00 „Pasaulis pagal Lennoną“. 16.00 „Didžiojo ekrano žvaigždės“. 17.00 „Bizet pėdomis“. 18.00 „Skandalingasis Lully“. 19.30 „Tunguskos incidento paslaptys“. 21.00 „Romą pastatė ne per dieną“. 23.00 „Herkulanumas – palaidotas miestas“. 0.00 Nakties programa.

8.00 „Mažyliai“. 9.00 „Tigro medžioklė“. 10.00 „Džiunglių šunys: nematomi Brazilijos medžiokliai“. 11.00 „Nepaprastas pasaulis“. 12.00 „The Zoo“. 13.00 „Vorų medžiotojo nuotykiai“. 14.00 „Laukinėje karalystėje“. 14.30 „Gamtos sargybiniai. Vilkai Gran Paradize“. 15.00 „Apie ryklius ir žmones“. 16.00 „Didžiausi ir bjauriausi vabalai“. 17.00 „Gamtinės technika“. 18.00 „Omano leopardas“. 19.00 „Aukštieji Tatrai. Sustingę laike“. 20.00 „Gyvūnų parkas“. 21.00 „Nigelas Marvenas ir orkų sala“. 22.00 „Gamta – gyvybės šaltinis“. 23.00 „Krokodilai: paskutinis drakonas“. 0.00 Nakties programa.

8.45 Televitrina. 9.45 Žinios +. 10.00 Italijos „Serie A“ lyga. „Udinese“–„Inter“. 11.45 Ispanijos ACB krepšinio lyga. „Blusens Monbus“–„Valencia Basket“. 13.30 Italijos „Serie A“ lyga. „Milan“–„Atalanta“. 15.20 Italijos „Serie A“ lyga. „Napoli“–„Palermo“. 17.10 Olimpinės žaidynės. 17.25 Didžiosios Britanijos žiedinės lenktynės „Porsche Carrera Cup“ (Thruxton). 18.30 Sporto metraštis. 18.40 Didžiosios Britanijos žiedinės lenktynės „AirAsia Renault Clio Cup“ (Thruxton). 19.15 Ispanijos ACB krepšinio lyga. „Barcelona Regal“–Madrido „Real“. 21.00 Italijos „Serie A“ lyga. XXXVI turo apžvalga. 21.45 Lietuvos krepšinio lyga. Pusfinalio rungtynės. Kauno „Žalgiris“–Prienų „Rūdupis“. 23.30 Sportas LT. Sambo čempionatas.

9.00 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Švedija–Norvegija. 11.00 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Vokietija–Italija. 13.00 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Kanada–Slovakija. 14.55 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Šveicarija– Kazachstanas. Tiesioginė transliacija. 17.40 Futbolas. Anglijos FA taurės apžvalga. 18.10 Pokeris. „The Big Game“ turnyras. 19.10 Futbolas. Anglijos FA taurės finalas. „Chelsea“–„Liverpool“. 21.15 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Švedija–Čekija. 23.45 Boksas. M.Huckas ir O.Afolabi. 2.00 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Kanada–JAV. 4.00 Boksas. F.Mayweatheris Jaunesnysis ir M.Cotto. Tiesioginė transliacija. 5.30 Boksas.

9.30 Lengvasis kultūrizmas. 9.45 Pasaulio biliardo čempionatas. Pusfinalis. 11.00 Automobilių žiedinės lenktynės. 12.00 Pasaulio biliardo čempionatas. Pusfinalis. 15.30 Automobilių žiedinės lenktynės. I važiavimas. 16.30 Dviračių lenktynės „Giro d’Italia“. I etapas. 19.30 Pasaulio biliardo čempionatas. Pusfinaliai. 0.00 Rytų dvikovos. Kovos klubas. 1.30 Dviračių lenktynės „Giro d’Italia“. I etapas. 2.15 Pasaulio biliardo čempionatas. Pusfinalis.

8.15 TV parduotuvė. 10.15 Raitelių TV. 10.45 Paplūdimio tinklinis. 11.15 Pokalbiai su žvaigždėmis. 12.15 Normalu. 12.45 Tenisas. Pusfinalis. 13.15 Turbo. 14.45 Motosportas. 15.50 Rankinis. Pusfinalis. „HSV Hamburg“–„THE Kiel“. 17.45 Futbolo analizė. 18.30 Turistinis automobilis. 18.55 Rankinis. Pusfinalis. „SG Flensburg-Handewitt“– „TuS N-Luebbecke“. 20.45 Futbolas. FA taurės finalas. „FC Chelsea“– „FC Liverpool“. 21.10 Ledo ritulys. Švedija–Čekija. 23.30 „Sport1“ naujienos. 0.00 WWE žvaigždės.

21


22

sekmadienis

2012 05 06

lietuviškos

21.15 Koncertas „Ačiū, mama!“

19.30 Lietuvos balsas. Finalinės kovos.

17.40 Susitikime virtuvėje.

19.00 Skanus pokalbis.

19.10 LKL finalo serijos pirmosios rungtynės.

7.30 „Ryto suktinis“ su Zita Kelmickaite (k). 8.30 Kaimo akademija. 9.00 „Keliautojai – laiko valdovai“ (9). 9.25 „Džeronimas“. 9.50 „Aviukas Šonas“. 10.00 Gustavo enciklopedija. 10.30 Jaunųjų talentų konkursas „Vunderkindai.lt“. 12.00 „Ekologiškiausi pasaulio namai“. 12.30, 23.00 BBC dokumentika. „Žmonių planeta“. „Vandenynai. Į gelmes“ (1) (D.Britanija, 2011 m.). 13.30 Auksinė Agathos Christie kolekcija. „Puaro“ (N-7). 15.30 Šventadienio mintys. 16.00 Žinios (su vertimu į gestų k.). 16.05 Orai. 16.10 Popietė su Algimantu Čekuoliu. 16.45 Įžvalgos. 17.15 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. Ateities profesija. 17.45 Septynios Kauno dienos. 18.15 Žingsnis po žingsnio. 18.30 Stilius. 19.30 Bėdų turgus. 20.30 Panorama. 20.35 Sportas. 20.40 Orai. 20.45 Savaitė. 21.15 Koncertas „Ačiū, mama!“ 0.00 „Ekologiškiausi pasaulio namai“ (k).

6.30 „Žaibo smūgis“. 6.55 „Džekio Čano nuotykiai“. 7.20 „Garfildas“. 7.45 „Policijos akademija“ (8). 8.10 „Skūbis Dū. Paslapčių biuras“ (5). 8.35 „Įspūdingasis žmogus voras“. 9.00 Sveikatos ABC. 10.00 Romantinė komedija „Džo prieš ugnikalnį“ (JAV, 1990 m.) (N-7). 12.05 „Detektyvė Džonson“ (6) (N-7). 13.05 Būk mano meile! Žvaigždės (N-7). 14.05 KK2 (N-7) (k). 15.00 „Širdies balsas“. 17.00 Ne vienas kelyje. 17.45 Teleloto. 18.45 Žinios. 18.55 Sportas. 18.58 Orai. 19.00 „Alfa“ savaitė. Savaitės įvykių apžvalga. 19.30 Lietuvos balsas. Finalinės kovos. Tiesioginė transliacija. 22.00 Karinė drama „Gelbstint eilinį Rajaną“ (JAV, 1998 m.) (N-14). 1.30 Farai (N-7) (k).

6.00 „Joyce Meyer. Gyvenimas kupinas džiaugsmo“. Religinė laida. 6.30 Televitrina. 7.00 „Užkalnio 5“. 8.00 Duok „labas“. 8.30 Tauro ragas (N-7). 9.00 „Autopilotas“. 9.30 Statybų TV. 10.00 Sekmadienio rytas. 11.00 „Sveikatos kodas“. Televitrina. 12.00 „Pavojingi susitikimai. Pjūklažuvės paslaptis“. 13.00 „Galileo: norintiems žinoti“. 14.00 Sveikinimai. 16.30 „Milijonieriai“. 17.00 „Liejyklos gatvė“ (N-7) (k). 18.00 „Ekstrasensų mūšis“ (N-7). 19.00 Skanus pokalbis. 20.00 Žinios. 20.16 Sportas. 20.19 Orai. 20.20 „Gyvenimo spalvos“. 21.20 Melodrama „Svajonių laivas. Vietnamas“ (Vokietija, 2008 m.) (N-7). 23.30 Komiška drama „Vienišius“ (JAV, 2009 m.) (N-14) (k). 1.15 „Bamba“. Interaktyvus šou suaugusiesiems (S).

6.34 TV parduotuvė. 6.50 Reporteris. 7.20 „Dičkis šuo Klifordas“. 7.55 „Padūkėlis Eliotas“. 8.20 „Oskaro oazė“. 8.30 Namų daktaras. 9.00 „Žemė iš paukščio skrydžio“ (4). 10.00 Teritorija. 10.30 „Grobuonys. Slaptieji agentai“ (N-7). 11.00 Šiandien kimba. 11.30 Reporteris. 12.05 „Mitų griovėjai“. 13.10 BBC pristato: „Jaunikliai“. 13.50 Dok. f. „Smolensko tragedija“ (N-7). 14.50 Dok. f. „Naciai ir ateiviai. Sąmokslo teorija“ (N-7). 16.05 Super L.T. 17.00 Žinios.Orai. 17.05 Gongo Gangas. 18.00 Žinios. 18.08 Orai. 18.20 Griūk negyvas! 19.10 LKL čempionato finalo serijos pirmosios rungtynės. Tiesioginė transliacija. Per pertrauką – Žinios. 21.00 Žinios. 21.13 Orai. 21.15 24/7. Savaitės aktualijų analizė ir komentarai. 22.15 Kriminalinė komedija „Sudiev, mano meile!“ (JAV, Vokietija, 1999 m.) (N-14). 0.45 Šiandien kimba.

10.00 LNK

7.05 Teleparduotuvė. 7.20 „Simpsonai“. 7.50 „Simpsonai“. 8.20 Anim. f. „Skūbis Dū ir raganos šmėkla“ (JAV, 1999 m.). 9.45 Nuotykių f. „Lesė“ (JAV, 2005 m.) 11.45 Romantinė komedija „Nes aš taip pasakiau“ (JAV, 2007 m.). 13.45 Romantinė komedija „Prancūziškas bučinys“ (JAV, 1995 m.). 15.55 Romantinė komedija „Tavo, mano ir mūsų“ (JAV, 2005 m.). 17.40 Susitikime virtuvėje. 18.45 TV3 žinios. 18.55 TV3 sportas. 18.58 TV3 orai. 19.00 Savaitės komentarai. 19.30 Kas? Kur? Kada? 21.00 Romantinė komedija „Graži moteris“ (JAV, 1990 m.). 23.25 Romantinė komedija „Dviese prie jūros“ (JAV, 1996 m.). 1.15 Nuotykių f. „Auksinė akis“ (D.Britanija, JAV, 1995 m.).



21.00 TV3



„Džo prieš ugnikalnį“ („Joe Versus the Volcano“)

„Graži moteris“ („Pretty Woman“)

Jaunas valdininkas Džo Benksas sužino, kad jam liko gyventi vos keli mėnesiai. Ekscentriškas milijonierius Greinamoras pasiūlo keistą sandėrį: Džo galės likusį laiką praleisti smagiai, jeigu pažadės lemiamą dieną šokti į ugnikalnį mažoje Ramiojo vandenyno saloje.

Gražuolė Vivian Vord verčiasi prostitucija. Bet sutikusi nuobodžiaujantį milijonierių Edvardą Liujisą mergina ima keisti požiūrį į vyrus kaip į potencialius klientus. Juolab kad turtuolis neapsiriboja pasiūlymu už 3000 dolerių kartu praleisti savaitę.

Romantinė komedija. JAV, 1990 m. Rež. Johnas Patrickas Shanley. Vaidina Tomas Hanksas, Meg Ryan.

Romantinė komedija. JAV, 1990 m. Rež. Garry Marshallas. Vaidina Richardas Gere’as, Julia Roberts.


2012 05 06

sekmadienis

regioninės tv

8.00 Žmonijos žodinio ir nematerialaus paveldo šedevrai. Lietuvos dainų šventė (2) (2007 m.) (k). 9.15 Kultūra. Keliautojas, fotografas, poetas Paulius Normantas (k). 9.30 Mokyklos langas. 10.00 Miesto kodas (k). 10.45 Ryto suktinis. 11.30 „Frosto prisilietimas“ (N-7). 13.15 Pulsas. 13.40 Būtovės slėpiniai. 14.30 Kine kaip kine. 14.55 Vaid. f. „Visa teisybė apie Kolumbą“ (1970 m.). 16.15 Lietuvos vaikų ir moksleivių dainų TV konkursas „Dainų dainelė 2012“. 17.55 Veidai. Lietuvių dokumentika. Miestas. Audrys Karalius. Iš ciklo „Maištininkai“ (2010 m.) (k). 18.30 Lakūno Jurgio Kairio jubiliejui. Dok. f. „Jurgis Kairys“ (1999 m.). 19.00 Marijos Remienės knygos „JAV lietuvių kultūros keliuose“ pristatymas Vilniaus paveikslų galerijoje. 20.30 Džiazo vakaras (k). 21.35 Komedija „Laimi tik dideli“ (JAV, 2008 m.) (N-7). 23.00 Panorama (k). 23.10 Sportas (k). 23.13 Orai (k). 23.15 „Eurovizijos“ dainų konkurso nacionalinės atrankos finalas (2008 m.) (k).

8.05, 15.00 Teleparduotuvė. 8.35 Retrospektyva. „Dailininkas J.Daniliauskas“. 9.05 Malachovas +. 10.00 „Kelionės į pasaulio kraštą“ (6, 7). 11.00 „Kas namie šeimininkas?“ 12.00 „Liežuvautoja“ (N-7). 13.00 F. „Persirengimo meistras“. 14.35 „Senosios Kristinos nutikimai“. 15.30 KTV – kino ir televirtuvė. 16.00 „Dešimčia metų jaunesni per 10 dienų“. 17.00 „Pasaulio Guinnesso rekordai“ (N-7). 18.00 „Čakas“ (N-7). 19.00 S. „Detektyvė Rizoli“ (1) (JAV, 2010 m.) (N-7). 20.00 Veiksmo s. „Žmogus juodu apsiaustu“ (1) (JAV, 2010 m.) (N-7). 21.00 F. „Harietos svajonė“ (Vokietija, 2011 m.). 22.55 Pasivaikščiojimai su Dariumi-Nojumi Mileriu (2012 m.) (k). 23.25 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai.

6.30 Žinios. 6.45 Ne vienas kelyje. 7.30 Etnos. 8.00 „XXI amžiaus istorijos“. 8.30, 13.30, 18.30, 23.30 „Japonijos grožio ženklai“. 9.00, 14.00, 19.00 XX amžiaus slaptieji archyvai. Milijardai Tėvynei ir... sau. 10.00 „Mus supantis pasaulis“. 11.00, 16.00, 21.00 Pasivaikščiojimai su profesoriumi Stasiu Goštautu (JAV). 11.30 Neišgalvoti gyvenimai. 12.00, 17.00, 22.00 „Pasaulio restoranai. Skoniai ir sumanymai“. 12.30 Misija – grožis (N-7). 13.00 Teleparduotuvė. 15.00 „Mus supantis pasaulis“. 16.30 Neišgalvoti gyvenimai. 17.30 Misija – grožis (N-7). 18.00 „XXI amžiaus istorijos“. 20.00 „Mus supantis pasaulis“. 21.30 Neišgalvoti gyvenimai (k). 22.30 Misija – grožis (N-7) (k). 23.00 „XXI amžiaus istorijos“.

7.00 Komedija „Dviejų per daug“ (N-7). 9.00 Nuoga tiesa (k). 9.30 „Nenuorama Seidė“. 10.00 Apie fotografiją. 10.30 Sveikas žmogus (k). 11.30 Žalioji akademija (k). 12.00 Romantinė komedija „Tai mergina ar vaikinas?“ (N-7). 13.35 Nuotykių komedija „Mano vienintelis ir nepakartojamas“ (N-7). 15.25 Telelaikraštis. 15.40 Nuo šeštadienio iki šeštadienio (k). 16.00 Kertinis akmuo. 16.25 Biografinė drama „Coco Chanel“ (2) (N-7). 18.00 Muz. drama „Paryžius 36-ieji“ (N-7). 20.00 Koncertas „Džiazuoja Lana Gordon“. 21.00 Karinė drama „Pasipriešinimas“ (N-14). 23.15 Romantinė mistinė drama „Saulėlydis“ (N-14)

8.00 Trileris „Suvokimas“ (JAV, 2009 m.) (N-14). 10.05 Kriminalinė komedija „Grynieji“ (Prancūzija, 2008 m.) (N-14). 11.50 Komedija „Fido“ (Kanada, 2006 m.) (N-14). 13.30 F. „Oliveris Tvistas“ (D.Britanija, Čekija, Italija, Prancūzija, 2005 m.) (N-14). 15.45 Drama „Mergina, verta milijono“ (JAV, 2004 m.) (N-14). 18.30 Muz. drama „Muzika, suradusi mus“ (JAV, 2007 m.) (N-7). 20.25 Romantinė drama „Lūšnynų milijonierius“ (D.Britanija, JAV, 2008 m.) (N-14). 22.30 Trileris „Miškas“ (D.Britanija, 2006 m.) (N-14). 0.10 Drama „Kryžminė ugnis“ (JAV, 2009 m.) (S).

9.15 Teleparduotuvė. 9.30 Tavo augintinis. 10.00 Vienam gale kablys. 10.30 Paprastai apie sudėtingus. 11.00 Gordono Ramzio virtuvės košmarai (6). 12.00 Mados reidas. 12.30 „Topmodeliai“. 13.30 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 14.00, 17.00 „Jokių kliūčių!“ 15.00 „Nenugalimas banzuke“. 16.00 „Angelas“. 18.00 Aukščiausia pavara. 19.00 F. „Kaip atsikratyti vaikino per 10 dienų“ (JAV, Vokietija, 2003 m.). 21.30 „Bobo užkandinė“ (4). 22.00 „Nepažįstamieji“ (5). 23.00 Europos pokerio turas. 0.00 „Įstatymas ir tvarka. Operatyvinių tyrimų skyrius“ (5). 1.00 IIHF pasaulio ledo ritulio čempionatas. Rusija–Norvegija.

9.25 Gyvenimas yra gražus. 9.55 Sportuok su žvaigžde. 10.25 Mados reidas. 10.55 Beatos virtuvė. 11.45 Keturkojis šou. 12.15 „Linksmieji traukinukai“. 13.10 „Meilės sūkuryje“. 15.10 „Žavūs ir drąsūs“. 17.05 Marthos Stewart šou. 20.00 Melodrama „Piktžolės gėlių darželyje“ (Vokietija, 1998 m.). 21.40 Išminties rakčiukai.

8.45 Ieškokime geriausio! 9.00 „Nenuorama Seidė“. 10.00 S. „Likimo dovana“ (1) (Rusija, 2009 m.). 11.00 „Pražūtingas auksas“. 12.00 Reidas (k). 12.30 „Aviakatastrofos: priežastys ir pasekmės“. 13.30 „Kritinė riba“ (N-7). 14.30 F. „Meilė nutinka“ (JAV, Kanada, 2009 m.). 16.30 F. „Mergaitė ir lapė“ (Prancūzija, 2007 m.). 18.15 Klaipėdos teatralų kūrybos vakarai. 18.45 „Sakalas ir balandė“. 19.45 Ieškokime geriausio! 20.00 „Pavojingi Ostino Styvenso nuotykiai“. 21.00 F. „Mano geriausias meilužis“ (JAV, 2005 m.). 22.55 „Virtuvė ant ratų“. 23.25 „Penkių žvaigždučių atostogos“ (5). 23.55 „80 gražiausių salų“. 0.25 Kultūra +.

7.00 Kauniečių akimis (k). 7.15, 9.00, 19.30, 20.30 Muzika. 8.30 Vaikų muzikinis rytmetys. 10.00 „Kelionės į pasaulio kraštą“. 11.00 „Kas namie šeimininkas?“ 12.00 „Liežuvautoja“. 13.00 F. „Persirengimo meistras“. 14.35 „Senosios Kristinos nutikimai“. 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 KTV – kino ir televirtuvė. 16.00 „Dešimčia metų jaunesni per 10 dienų“. 17.00 „Pasaulio Guinnesso rekordai“ (k). 18.00 Kitokia Lietuva (k). 19.05 Kauniečių akimis (k). 20.00 Kultūros alėja. 21.00 F. „Harietos svajonė“. 22.55 Pasivaikščiojimas su profesoriumi Stasiu Goštautu (k). 23.25 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai.

22.00 LNK



23.25 TV3



„Gelbstint eilinį Rajaną“ („Saving Private Ryan“)

„Dviese prie jūros“ („Stolen Hearts“ )

Filmo prologe labai įspūdingai vaizduojamas sąjungininkų armijos išsilaipinimas Normandijoje 1944 m. birželio 6 d. O vėliau prasideda istorija apie tai, kaip JAV vadovybė siunčia kapitoną Džoną Milerį priešo užnugaryje surasti pasimetusį kareivėlį Džeimsą Rajaną.

Vagišius Frenkas pavagia neįkainojamą paveikslą ir su drauguže Rouz išvyksta atšvęsti sėkmės. Porelė apsistoja prabangiame name, kur laukia paveikslą parduoti padėsiančio draugelio. Jie dar nežino, kad policija juos jau susekė ir laukia progos visus susemti su įkalčiais.

Karinė drama. JAV, 1998 m. Rež. Stevenas Spielbergas. Vaidina Tomas Hanksas, Mattas Damonas.

Romantinė komedija. JAV, 1996 m. Rež. Billas Bennettas. Vaidina Sandra Bullock, Denis Leary.

23


24

sekmadienis

2012 05 06

užsienio

7.00, 9.00, 11.00 Naujienos. 7.25 „Angelų draugai“. 7.55 „Linksmieji kamuoliukai“. 8.15 „Gudrutės ir gudručiai“ 9.20 „Pastoriaus žodis“. 9.35 „Skanėstas“. 10.20 „Grok armonika!“ 11.20 V.Etušas. „Viskas, kas užgyventa darbu“. 12.25 Melodrama „Nuodėmė“. 14.25, 17.20 „Žukovas“. 17.00 Vakaro naujienos. 19.05, 20.45 „Minutė šlovės“. 20.00 Laikas. 21.50 Melodrama „Džiazo stiliumi“. 23.50 Vaid. f. „Dangiškoji skraidyklė“ 1.15 Vaid. f. „Grėsmingas sekmadienis“. 2.40 Komedija „Reportažas“. 4.05 Vaid. f. „Mano meilusis ir švelnusis žvėris“.

5.35 „Turistai“. 7.15 S. „Nina“ (1–8). 15.15 Žiūrėkite visi! 17.10 Pasaulio paslaptys su Ana Chapman. Pasaulinis sąmokslas. 18.05 Pasaulio paslaptys su Ana Chapman. Pasaulinis tvanas. 19.00 Pasaulio paslaptys su Ana Chapman. Argentina. Trečiojo reicho pėdsakais. 20.00 Pragaro virtuvė. 21.25 „Slaptosios kanceliarijos ekspeditoriaus užrašai“. 23.00 Ekstrasensų mūšis. Pasaulių karas. 0.40 Pasaulio paslaptys su Ana Chapman. Evoliucija – perkrova.

6.30 Nugalėjusieji mirtį. Tylos ženklas. 7.00, 9.00, 12.00, 18.00 Šiandien. 7.20 Pinigų abėcėlė su tetule Pelėda. 7.30 Gaminame maistą. 8.00 Pagrindinis kelias. 8.30 Aukso dulkės. 9.25 „Muchtaro sugrįžimas“. 11.15 A.Žurbinas. Atmintinos melodijos. 12.35 Vaid. f. „Paskutinė Sindbado kelionė“ (1–6). 18.35 Nuoširdus prisipažinimas. 19.20 Paslaptingas šou verslas. 20.20 Tu nepatikėsi! 21.15 Metų šansona 2012. 0.15 „Įteisintas mentas“. 2.05 „Volkovo valanda“.

filmai

21.50



„Džiazo stiliumi“ („В стиле jazz“)

Melodrama. Rusija, 2010 m. Rež. Stanislavas Govoruchinas. Vaidina Olga Krasko, Michailas Žebrovskis.

Scenarijų parašęs Sergejus pamilo jo pirmajame filme vaidinančią aktorę Iriną. Atrodė, viskas baigsis žodžiais „ilgai ir laimingai“, bet kartą Sergejus atkreipė dėmesį į Irinos mamą Verą ir jos sesutę Ženią.

5.00 Vaid. f. „Rusiškas žaidimas“. 6.50 Vaid. f. „Našlių garlaivis“. 8.35 Ryto paštas. 9.10 Pats sau režisierius. 10.00, 13.00 Žinios. 10.55 Juoko panorama. 11.20, 13.30 S. „1942-ieji“. 15.05 Miestelis. 15.40 Juoktis leidžiama. 16.50 Komedija „Pilna netikėtumų gatvė“. 18.15 Prajuokink komiką. 19.00 Žinios. 19.35 Vaid. f. „Gėlės nuo Lizos“. 23.25 Vaid. f. „Tėvas“. 1.05 Komedija „Pilna netikėtumų gatvė“. 2.20 Vaid. f. „Ieškokite ir rasite“.

6.00, 8.30, 16.30 Anim. f. 7.00 Vaid. f. vaikams. 9.00 Liaudis prieš. 10.00, 11.00, 20.00, 22.00 „Sindbado kelionės“. 12.00 Šalis ir žmonės. 13.00 „Baltijos dangus“ (2). 14.30 „Global 3000“. 15.00 „Turtas“ (2). 16.00 ART navigatorius. 17.00 Dokumentinis ekranas. „Dėl gyvenimo ir meilės“. 18.00 Be kvailių. 19.00 Radijo stoties „Maskvos aidas“ programa. 21.00 Niujorke su V.Topaleru. 23.00 Koncertas „Populiariausios nakties dainos“.

naujienos

7.00 Veiksmo nuotykių f. „Audros karys“ (Vokietija, JAV, D.Britanija, 2006 m.). 9.00 Anim. nuotykių komedija „Planeta 51“ (Ispanija, D.Britanija, JAV, 2009 m.). 11.00 Romantinė komedija „Dviejų per daug“ (JAV, Ispanija, 1995 m.). 13.00 Melodrama „Kartu / saldu“ (Tailandas, JAV, 2009 m.). 15.00 Drama „Kalėdų namelis“ (JAV, Kanada, 2008 m.). 17.00 Muzikinė melodrama „Gatvės šokiai“ (D.Britanija, 2010 m.). 19.00 Kriminalinė veiksmo drama „Kova su šešėliu 2. Revanšas“ (Rusija, 2007 m.) (N-7). 21.15 Biografinė drama „Karalienė“ (D.Britanija, Prancūzija, Italija, 2006 m.). 23.00 Drama „Kviečiame pas Railius“ (D.Britanija, JAV, 2010 m.) (N-7). 1.00 Komedija „Romo dienoraštis“ (JAV, 2011 m.) (N-7).

7.00 BBC naujienos (kas valandą). 7.30 Naujienos iš viso pasaulio. 8.30 Europos politikos apžvalga. 9.30 Kelionių laida. 10.10 Tarptautinės naujienos. 10.30 Panorama. Dingusi mergaitė. 11.10 Tarptautinės naujienos. 11.30 Žvilgsnis iš Londono. 12.10 Neįtikimos istorijos. 13.10 Riaušės ir revoliucijos: Arabija. 14.30 Naujienos iš viso pasaulio. 15.10 Tarptautinės naujienos. 15.30 Interviu. 16.15 Laida apie sportą. 16.30 Įsijunk internetą. 17.30 Horizontai. 18.10 Dohos debatai. 19.30 Indijos verslo apžvalga. 20.30 BBC specialiosios žinios. Prancūzijos prezidento rinkimai. 23.30 Horizontai. 0.30 Interviu. 1.30 Azijos verslo apžvalga. 1.45 Laida apie sportą. 2.00 Nakties programa.

3.00 Komedija „Šarlotės voratinklis“. 5.00 Romantinė drama „Guvernantė“. 7.00 Drama „Palaidotas“. 9.00 Drama „Nedas Kelis“. 11.00 Veiksmo nuotykių f. „Visatos valdovai“. 13.00 Romantinė drama „Kaip vanduo šokoladui“. 15.00 Komedija „Zoolanderis“. 17.00 F. „Laiko įkaitai“. 19.00 Romantinė komedija „Pasimatymas su žvaigžde“. 21.00 Drama „Psichoanalitikas“. 23.00 Nuotykių f. „Amazonės ir gladiatoriai“. 1.00 Romantinė komedija „Pasimatymas su žvaigžde“.

6.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 7.00, 10.00 Pasaulio sporto naujienos. 7.30 „CNNGo“. 8.00 Tarptautiniai reportažai. 8.15 Artimieji Rytai 8.30 Pokalbiai apie Aziją. 9.00 Tarptautiniai reportažai. 9.15 Europos verslas. 9.30 Verslo kelionės. 10.30 Atviri kortai. 11.00, 20.30 Afrikos balsai. 11.30 Trumpai ir aiškiai. 12.30, 23.30 Keitė, Kembridžo hercogienė. 13.00 CNN pristato. 14.30 Veikli moteris. 14.45 Ateities miestai. 15.00, 22.00 F.Zakaria. Visuotinė padėties nustatymo sistema. 16.00 Suvienyta valstybė. 17.00, 20.00, 23.00 Prie pasaulio žemėlapio. 17.30 Afrika iš arti. 18.00, 18.30 Pasaulis kaip finansų rinka. 18.15 Azijos verslas. 19.00 Pasaulio sporto naujienos. 19.30 Gyvenimas žaidžiant golfą. 21.00 Pasaulio žemėlapis. 21.30 „CNNGo“.

5.00 „Baleto puantai“. 6.35 „Bethovenas 3“. 8.10 „Bethovenas 4“. 9.50 „Bethovenas 5“. 11.30, 23.15 „Gilmorų merginos“. 19.10 „Tėvai“. 20.00 „Gera žmona“. 20.45 „Sesuo Džekė“. 21.45 „Heivenas“.

muzika

7.00 MCM dainos. 9.05 50 geriausių dainų. 12.45 MCM dainos. 14.15 Muzikos naujienos. Interviu su žvaigžde. 14.30 „Starter TV“. Geriausi vaizdo klipai. 15.30 MCM dainos. 17.30 Vaizdo klipai. Vaizdo žaidimų naujienos. 19.00 MCM dainos. 20.00 Geriausios JAV dainos. 21.00 MCM dainos. 21.30 Muzikos naujienos. Interviu su žvaigžde. 21.45 Devintojo dešimtmečio TV. 22.45 „Starter TV“. Geriausi vaizdo klipai. 23.45 Subkultūra. 0.00 „Top Tubes“. Geriausios dainos. 3.00 MCM dainos.

7.00 Pusryčių klubas. 9.00 Tik hitai. 12.00 Evoliucija. 13.00 „Made“. 14.00 Aš turiu antsvorio. 15.00 Ekstremalūs išbandymai. 16.00 Kai man buvo 17 metų. 17.00 „Made“. 18.00 Ekstremalūs išbandymai. 18.30 Čelsės gyvenimas. 19.30 Aš turiu antsvorio. 20.30 „Eilinė Onutė“. 21.30 Evoliucija. 22.00 „Paauglės motinos“. 23.00 „Byvis ir Tešlagalvis“. 23.30 TV šou „Interneto kvailiai“.

6.10 Džiazas. 10.30 A.Caplet „Jėzaus atvaizdas“. Atlieka „Sine Domine“ kvartetas. 11.40 F.J.Haydno oratorija „Pasaulio sukūrimas“. 13.35 Divertismentas. 14.10 Jeruzalės klasikinės muzikos festivalis. 16.00 Džiazo legendos. M.Milleris. 17.35 Divertismentas. 18.00 F.Cavalli opera „Didonė“. Diriguoja W.Christie. 20.50 Divertismentas. 21.30 A.Preljocajaus baletas „Sidharta“. 23.15 I.L.Cachao koncertuoja „Tempo Latino 2007“ festivalyje. 1.00 E.Morente koncertuoja festivalyje „Les suds a Arles“.


2012 05 06 dokumentika

sekmadienis

sportas

9.00 Ryto programa. 10.00 Kelionės aktyviems. Pasaulio kultūra. 11.00 Geriausios kelionės motociklu. 12.00 Keliautojas. Bangladešas. 13.00 Aplink Šveicariją traukiniu. 14.00 Kelionė į Jukoną. 14.30 Nuotykiai Jukone. 15.00 Ekologiškos atostogos. 16.00 Keliautojas. Venecija. 17.00 Sporto planeta. Brazilija. 18.00 Aplink Šveicariją traukiniu. 19.00 Kelionė į Stokholmą. 19.30 Keliaukite dabar. Gegužė. 20.00 Keliautojas. Rytų Kanada. 21.00 Ramiojo vandenyno žemės. Papua Naujoji Gvinėja ir Saliamono Salos. 22.00 Kelionės jūromis. Papua. 23.00 Keliautojas. Rytų Kanada. 0.00 Skaniausi valgiai. Majamis. 1.00 Nakties programa.

9.00 Ryto programa. 10.00 Visata. Žvaigždžių vartai. 11.00 „Mini“ automobilių gamyklos. 12.00 Pašėlę išradėjai. 13.00 Pavojingi susitikimai. Gyvačių robotas. 14.00 Briedžių karai. 15.00 Medžiotojų genčių paieškos. 16.00 Medžiotojų genčių paieškos. Aštriadančiai klajokliai. 17.00 Lėktuvų avarijų tyrimas. 18.00 Pašėlę išradėjai. 19.00 „Mercedes“ sunkvežimių gamyklos. 20.00 Palermo katakombos. 21.00 Kinų mumijų paslaptys. 22.00 Visata. Kosminė odisėja. 23.00 Kalintys užsienyje. Tikrasis B.Hillas. 0.00 Riterių kovos. Kritimo skausmas. 1.00 Nakties programa.

7.00 Gorilų mokykla. Kraštutinės priemonės. 7.25 Krokodilų medžiotojai. Revoliucijos krokodilai. 8.15 J.Corwino pasivaikščiojimai. Galapagų salos. 9.10 Mažylių planeta. Lopšelis gamtoje. 10.05 „Laukinis šou“. 11.00 Ch.Humphrey zoologijos sodas. 11.25 Veterinaras. 11.55 Felinologija. 12.50 Mutantų planeta. Rifto lygumos ežerai (Afrika). 13.45, 20.10 Vertėjas iš šunų kalbos. 14.40 Laukinės gamtos SOS. 15.35 Kačių neįmanoma nemylėti. 16.30 Veterinarų mokykla. 17.25 „Didžiojo penketuko“ iššūkis. Leopardo diena. 18.20 D.Britanijos gamta su R.Mearsu. 19.15 Pandos nuotykiai. 21.05 Nuodų medžiotojas. Žudikai iš vandenyno. 22.00 Rūsčioji Arktika. Tundra – ledinė dykuma. 22.55 Gigantiškos anakondos ieškojimas. 23.50 Kaulai. 0.45 Laukiniai ir pavojingi.

6.00 „Laiko stabdytojai“. 7.00 „Mirtinas ruožas“. 8.00 „Velnio jūra – Bermudų trikampio giminaitė Ramiajame vandenyne“. 9.00 „JAV karinė laboratorija“. 10.00 „Per kančias ir bangas“. 10.30 „Slaptosios operacijos“. 11.00 „Specialiųjų operacijų misijos“. 12.00 „Laiko stabdytojai“. 13.00 „Mirtinas ruožas“. 14.00 „Velnio jūra – Bermudų trikampio giminaitė Ramiajame vandenyne“. 15.00 „JAV karinė laboratorija“. 16.00 „Per kančias ir bangas“. 16.30 „Slaptosios operacijos“. 17.00 „Specialiųjų operacijų misijos“. 18.00 „Technikos stebuklai“. 19.00 „Kongas: vulkaninės lavos pėdsakais“. 20.00 „Supervulkanas“. 21.00 „Virusų medžiotojai“. 22.00 „Pasienio kariai“. 23.00 „Sektos žudikas“.

8.00 „Didžiojo ekrano žvaigždės“. 9.00 „Bizė pėdomis“. 10.00 „Skandalingasis Lully“. 11.30 „Tunguskos incidento paslaptys“. 13.00 „Romą pastatė ne per dieną“. 15.00 „Herkulanumas – palaidotas miestas“. 16.00 „Laiko komanda“. 17.00 „Filmuojame karą“. 20.00 „Mergaitė iš Vietnamo karo nuotraukos“. 21.00 „Karalienės sesuo“. 23.00 „Ar žinai, kas esi?“ 0.00 Nakties programa.

8.00 „Didžiausi ir bjauriausi vabalai“. 9.00 „Gamtinės technika“. 10.00 „Omano leopardas“. 11.00 „Aukštieji Tatrai. Sustingę laike“. 12.00 „Gyvūnų parkas“. 13.00 „Nigelas Marvenas ir orkų sala“. 14.00 „Gamta – gyvybės šaltinis“. 15.00 „Krokodilai: paskutinis drakonas“. 16.00 „Golfas su gyvūnais“. 17.00 „Miškinės katės: slypinčios Vokietijos miškuose“. 18.00 „Rezervatas Kenijoje“. 19.00 „Laukinė Baltija“. 20.00 „Gyvūnų parkas“. 21.00 „Musono kalnai“. 22.00 „Arkos palikuonys“. 23.00 „Tarantulas – Australijos vorų karalius“. 0.00 Nakties programa.

8.30 Televitrina. 9.30 Automoto. 10.00 Krepšinio pasaulyje. 10.30 Adrenalinas. 11.00 Italijos „Serie A“ lyga. „Milan“–„Atalanta“. 12.45 Didžiosios Britanijos žiedinės lenktynės „AirAsia Renault Clio Cup“ (Thruxton). 13.25 Ispanijos ACB krepšinio lygos rungtynės (numatoma). 15.25 Sportas LT. Ateities krepšinio žvaigždės šiandien (balandis). 15.55 Italijos „Serie A“ lyga. „Cagliari“–„Juventus“. Tiesioginė transliacija. 17.50 Didžiosios Britanijos žiedinės lenktynės „Porsche Carrera Cup“ (Thruxton). 18.55 Lietuvos krepšinio lyga. 1-osios finalo rungtynės. Kauno „Žalgiris“–Vilniaus „Lietuvos rytas“. 20.50 Olimpinės žaidynės. 21.10 Krepšinio pasaulyje. 21.40 Italijos „Serie A“ lyga. „Inter“–„Milan“. Tiesioginė transliacija.

7.10 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Kanada–JAV. 9.10 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Latvija–Rusija. 11.10 Futbolas. Anglijos FA taurės finalas. „Chelsea“– „Liverpool“. 13.10 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Danija–Italija. Tiesioginė transliacija. 15.45 Boksas. M.Huckas ir O.Afolabi. 17.10 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Rusija–Norvegija. Tiesioginė transliacija. 19.45 Boksas. F.Mayweatheris jaunesnysis ir M.Cotto. 21.10 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Vokietija–Latvija. Tiesioginė transliacija. 23.45 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Suomija–Slovakija. 1.45 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Šveicarija–Baltarusija.

9.30 Automobilių žiedinės lenktynės. 10.15 Jojimas. Čempionų turas. 11.45 Automobilių žiedinės lenktynės. I važiavimas. 12.45, 19.30 Motociklų lenktynės Monzoje. 15.15 Automobilių žiedinės lenktynės. II važiavimas. 16.15 Dviračių lenktynės „Giro d’Italia“. II etapas. 18.30, 21.00 Pasaulio biliardo čempionatas. Finalas. 20.30 „Renault“ klasės autombilių lenktynės. 0.00 Motosporto žurnalas. 0.15 Dviračių lenktynės „Giro d’Italia“. 1.15 Pasaulio biliardo čempionatas. Finalas. 2.15 Motosporto žurnalas.

7.00 Ryto programa. 7.45 TV parduotuvė. 9.30 Laivas. 10.00 Futbolas. Bundeslyga. 12.00 Pokalbių laida. 14.00 Motosportas. 16.55 Rankinis. Finalas. 17.00 Futbolas. Bundeslyga. 19.00 HT. Internetinis futbolas. 21.00 Ledo ritulys. Vokietija– Latvija. 23.30 Futbolas. Bundeslyga. 0.45 Turistinis automobilis. 1.00 Nakties programa.

25


26

pirmadienis

2012 05 07

lietuviškos

21.30 Dokumentinio kino vakaras.

17.40 Būk mano meile!

22.00 „Dievobaimingos kalės“.

20.25 Užkalnio 5.

15.45 „Markas Zuckerbergas. „Facebooko“ užkulisiai“.

6.00 Labas rytas 9.00 „Komisaras Reksas“ (N-7) (k). 10.00 Stilius (k). 11.00 „Tarp Rytų ir Vakarų“. Tiesioginė Lietuvos radijo laida. 12.00 Kultūrų kryžkelė. Trembita. 12.15 Sveikinimų koncertas (k). 14.30 Klausimėlis.lt 14.50 Žinios. 15.10 „Komisaras Reksas“ (N-7). 16.00 „Meilės skonis“. 17.05 „Senis“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.35 Sportas. 18.40 Orai. 18.45 Vieša paslaptis. 19.20 „Giminės. Po dvidešimties metų“ (7). 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 20.55 Verslas. 21.00 Kultūra. 21.05 Sportas. 21.10 Orai. 21.15 Dienos tema. 21.30, 22.15 Dokumentinio kino vakaras. „Apokalipsė. Antrasis pasaulinis karas“ (2) (N-7). 22.10 Loterija „Perlas“. 22.45 „Garsiausios pasaulio kapinės. Stokholmo Šiaurinės kapinės“ (Kanada, 2002 m.) (k). 23.15 Vakaro žinios. 23.20 Sportas. 23.25 Orai. 23.30 „Senis“ (N-7) (k).

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“. 6.50 „Tomas ir Džeris“ (k). 7.20 „Kung Fu Panda“ (k). 7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7) (k). 8.50 24 valandos (N-7). 9.50 Nuotykių f. „Keliaujančių kelnių seserija 2“ (JAV, 2008 m.) (N-7) (k). 12.10 „Detektyvė Džonson“ (6) (N-7) (k). 13.10 „Nickelodeon“ valanda. „Nugalėtoja“ (1) (JAV, 2010 m.). 13.40 „Kung Fu Panda“. 14.10 „Vaikų „Warner Bros.“ „Tomas ir Džeris“. 14.40 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 15.40 „Langai III“ (N-7). 16.40 24 valandos (N-7). 17.40 Būk mano meile! (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.14 Sportas. 19.17 Orai. 19.19 Nuo... Iki... 20.25 Kažkas atsitiko (N-7). 21.00 KK2 (N-7). 21.30 Dviračio šou. 22.00 Žinios. Verslas. 22.19 Sportas. 22.23 Orai. 22.25 Kriminalinė Lietuva (N-7). 22.35 „Havajai 5.0“ (4) (N-7). 23.35 „V. Vizitas“ (N-7) (7). 0.30 „Specialioji Los Andželo policija“ (4) (N-7). 1.25 „Įstatymas ir tvarka. Nusikaltimo motyvai“ (N-7).

6.40 Teleparduotuvė. 6.55 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 7.25 „Simpsonai“. 7.55 Komedija „Buvusieji“ (1) (JAV, 2008 m.). 8.55 „Meilės sūkuryje“. 10.05 „Moterys meluoja geriau“. 11.00 Romantinė komedija „Nes aš taip pasakiau“ (JAV, 2007 m.). 13.10 „Bakuganas“. 13.40 „Būrys“. 14.10 „Ragai ir kanopos sugrįžta“. 14.40 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 15.10 „Simpsonai“. 15.40 „Likimo galia“. 16.40 „Meilės triumfas“. 17.40 Pabandom iš naujo. 18.35 Susitikime virtuvėje. 18.45 TV3 žinios. 19.00 TV3 sportas. 19.05 TV3 orai. 19.10 „Naisių vasara“. 19.40 Kodėl? 20.30 Gyvenimas yra gražus. 21.00 „Vyno kelias“. 21.35 TV3 vakaro žinios. 21.50 TV3 sportas. 21.55 TV3 orai. 22.00 „Dievobaimingos kalės“ (2). 23.00 Drama „Nokautas“ (1) (JAV, 2011 m.). 0.00 „Liudininkai“ (2). 1.00 „Kalėjimo bėgliai“. 1.55 „Įstatymas ir tvarka. Nusikalstami kėslai“ (5).

6.30 Televitrina. 7.00 Žinios (k). 7.25 Savaitės kriminalai (N-7) (k). 8.00 Lietuvos žinių tyrimas (N-7) (k). 9.00 Šeštadienio rytas (k). 10.00 „Margoša: moterimi negimstama“. 11.00 „Be namų negerai: naujas gyvenimas“. 11.30 Skanus pokalbis (k). 12.30 „Vervolfo medžioklė“ (N-7) (k). 13.30 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 14.30 „Pragaro virtuvė“ (N-7). 15.30 „Amerikos talentai“. 16.30 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 17.30 Savaitės kriminalai (N-7) (k). 18.00 Žinios. 18.19 Sportas. 18.23 Orai. 18.25 „Liejyklos gatvė“ (N-7). 19.25 „Milijonieriai“. 20.00 Žinios. 20.15 Verslas. 20.19 Sportas. 20.23 Orai. 20.25 „Užkalnio 5“. 21.25 „Mentai“ (N-7). 22.25 Rusų kinas. Kriminalinis trileris „Kova su šešėliu“ (Rusija, 2005 m.) (N-14) (k). 1.10 „Galileo: norintiems žinoti“ (k). 1.45 „Bamba“. Interaktyvus šou suaugusiesiems (S).

9.50 LNK



6.14 TV parduotuvė. 6.30 Ryto reporteris. 7.55 Negaliu tylėti. 8.55 „Sodo detektyvės“ (N-7). 10.00 Super L.T. 10.35 „Grobuonys. Slaptieji agentai“ (N-7). 11.05 24/7. Savaitės aktualijų analizė ir komentarai. 12.00 Lietuvos diena. 13.00 TV parduotuvė. 13.30 Skonio reikalas. 14.30 Negaliu tylėti. 15.30 „Padūkėlis Eliotas“. 15.45 Dok. f. „Markas Zuckerbergas. „Facebooko“ užkulisiai“ (N-7). 16.00 Žinios. Orai. 16.10 Dok. f. „Markas Zuckerbergas. „Facebooko“ užkulisiai“ (N-7). 17.00 Žinios. Orai. 17.20 Lietuva tiesiogiai. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Super L.T. 18.55 Negaliu tylėti. 19.55 „Putinas“. „Valdžios perėmimas“ (N-7). 21.00 Reporteris. 21.52 Orai. 21.55 Lietuva tiesiogiai. 22.30 Super L.T. 23.05 Negaliu tylėti. 0.05 Reporteris. 0.57 Orai. 1.00 Dok. f. „Markas Zuckerbergas. „Facebooko“ užkulisiai“ (N-7).

11.00 TV3



„Keliaujančių kelnių seserija 2“ („The Sisterhood of the Traveling Pants 2“)

„Nes aš taip pasakiau“ („Because I Said So“)

Keturios draugės parduotuvėje randa džinsus, kurie visoms puikiai tinka. Jos nusprendžia tuos džinsus panaudoti kaip draugystės simbolį, kai bus atskirtos kelis mėnesius. Kiekviena dėvi džinsus savaitę, paskui talismanas siunčiamas kitai.

Dafnė Vailder didžiuojasi dukterimis Mege ir Maja, kurių asmeniniai gyvenimai klostosi puikiai. Bet motina nenurims, kol jaunėlė Milė nesuras savojo svajonių princo. Dafnė žino išeitį – tereikia dukters vardu parašyti žinutę interneto pažinčių puslapyje.

Nuotykių filmas. JAV, 2008 m. Rež. Sanaa Hamri. Vaidina Amber Tamblyn, Alexis Bledel.

Romantinė komedija. JAV, 2007 m. Rež. Michaelas Lehmannas. Vaidina Diane Keaton, Mandy Moore.


2012 05 07

pirmadienis

regioninės tv

8.00, 17.55 „Keliautojai – laiko valdovai“. 8.30 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis. 8.45 Krikščionio žodis (rusų k.). 9.00 Labas rytas (k). 11.30 Auksinė Agathos Christie kolekcija. „Puaro“ (N-7). 13.10 „Meilės skonis“. 14.00 Teatro popietė. TV spektaklis „Žarckai“ (A.Vienuolio apysakos „Išdukterė“ ir kitų kūrinių motyvais) (1988 m.) (k). 16.00 Lakūno Jurgio Kairio jubiliejui. Dok. f. „Jurgis Kairys“ (1999 m.) (k). 16.30 Sporto panorama. 16.55 Žinios (k). 17.10 Miesto kodas. 17.25 Pasaulio panorama (k). 18.25 Žmonijos žodinio ir nematerialaus paveldo šedevrai. Lietuvos dainų šventė (3) (2007 m.). 19.40 Plieninės vertybės. Lietuviški donkichotai. 20.20 Vilniaus knygų mugė 2012. Broniaus Kutavičiaus kompaktinės plokštelės „Mažasis spektaklis“ pristatymas. 21.05 Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai. Trumpametražis vaid. f. „Knygnešys“ (2011 m.). 21.45 Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai. Maironio skaitymai, skirti poeto gimimo 150-osioms metinėms paminėti. Vaizdo įrašas iš Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto. 23.45 Kultūra. Žurnalistas Vilius Kavaliauskas. 0.00 Panorama (k). 0.20 Verslas (k). 0.25 Kultūra (k). 0.30 Sportas (k). 0.35 Orai (k). 0.40 Muzika gyvai. Koncertuoja „Triumfo arkos 2011“ laureatai (k).

8.05 Teleparduotuvė. 8.40 „Drakonų kova Z“ (N-7). 9.40 „Muča Luča“. 10.00 „Sedrikas“. 10.30 „Betmenas“. 11.00 Būk mano meile! (N-7). 12.00 „Teresa“. 13.00 „Intrigų dvaras“. 14.00 „Laukinė širdis“. 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Drakonų kova Z“ (N-7). 16.30 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai. 17.30 „Pasaulio Guinnesso rekordai“ (N-7). 18.00 „Dvigubas gyvenimas“ (N-7). 18.57 Žodis – ne žvirblis. 19.00 „Laukinis gyvenimas“ (N-7). 20.00 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (N-7). 21.00 NemaRUS kinas. Lyrinė drama „Užmiršta fleitos melodija“ (Rusija, 1987 m.) (N-7). 23.40 Sveikatos ABC (k).

6.30 Žinios. 6.45 Savaitės įvykių TOP 5. 7.15 24 valandos (N-7). 8.00 Valanda su Rūta. 9.30 KTV – kino ir televirtuvė. 9.55 Ne vienas kelyje. 10.30 24 valandos (N-7) (k). 11.15 Valanda su Rūta (k). 12.45 KTV – kino ir televirtuvė. 13.15 Ne vienas kelyje (k). 13.45 24 valandos (N-7) (k). 14.30 Valanda su Rūta (k). 16.00 KTV – kino ir televirtuvė. 16.30 Ne vienas kelyje (k). 17.00 Infodiena. 21.00 Infodiena (k). 1.00 Nakties programa.

9.15 Teleparduotuvė. 9.30 Universitetai.lt. 9.50 „Išlikimas“. 10.55 „Robinas iš Šervudo“. 12.00 „Kaulai“. 13.00 „Trečias luitas už Saulės“. 14.00 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 14.30 Teleparduotuvė. 15.00 „Robinas iš Šervudo“. 16.00 „Išlikimas“. 17.00 „Medikopteris“. 18.00 „Kaulai“. 19.00 „CSI Majamis“. 20.00 „Trečias luitas už Saulės“. 21.00 „Moterų lyga. Vyrai, pinigai ir meilė“. 21.30 Mistinis trileris „Raitelis be galvos“ (JAV, 1999 m.). 23.45 IIHF pasaulio ledo ritulio čempionatas. JAV–Slovakija. Vaizdo įrašas.

10.25 „Linksmieji traukinukai“. 10.40 Senoji animacija. 11.15 Nomeda. 12.05 „Meilės konvejeris“. Pasimatymų šou (1) (Rusija, 2011 m.). 13.00 „Santykių terapija“. 14.00 „Moterys meluoja geriau“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Marthos Stewart šou. 17.00 „Meilės konvejeris“ (2). 18.00 „Moteris be praeities“. 19.00 Drama „Aistrų verpetai“ (1) (Venesuela, 2008 m.). 20.00 Labanakt, vaikučiai. 20.35 Nomeda. 21.25 „Moterys meluoja geriau“. 22.25 „Moteris be praeities“.

21.00 TV1



9.00 Kino ekspresas (k). 9.30 Muz. drama „Paryžius, 1936-ieji“ (N-7). 11.30 Melomano pusvalandis (k). 12.00 Dok. muz. f. „Gali būti triukšmo!“ (N-7). 13.45 Telelaikraštis. 15.35 Nuotykių komedija „Mano vienintelis ir nepakartojamas“ (N-7). 17.30 Nuo šeštadienio iki šeštadienio (k). 18.00 Žinios. 18.20 Gyvenu čia. 18.50 Dok. f. „Daugiau nei žaidimas“ (N-7). 20.30 Istorinė laida „Mūsų praeities beieškant“. 21.00 Žinios. Orai. 21.20 Drama „Taikus karys“ (N-7). 23.25 Žinios (k). 23.45 Biografinė drama „Manęs čia nėra“ (N-14).

8.00 Muz. drama „Muzika, suradusi mus“ (JAV, 2007 m.) (N-14). 9.55 Romantinė drama „Lūšnynų milijonierius“ (D.Britanija, JAV, 2008 m.) (N-14). 12.00 Trileris „Miškas“ (D.Britanija, 2006 m.) (N-14). 18.30 Trileris „Jokių stabdžių“ (Vokietija, 2008 m.) (N-14). 20.15 Nuotykių drama „Visi nepastebėti vaikai“ (Prancūzija, Italija, 2005 m.) (N-14). 22.25 Veiksmo komedija „Ponas ir Ponia Smitai“ (JAV, 2005 m.) (N-14). 0.30 Trileris „Karas“ (JAV, 2007 m.) (S).

8.45 Ieškokime geriausio! 9.00 „Penkių žvaigždučių atostogos“ (5). 9.30 „Pavojingi Ostino Styvenso nuotykiai“. 10.30, 17.45, 1.00 „Maski šou“. 11.00 S. „Likimo dovana“ (1) (Rusija, 2009 m.). 12.00 „Pražūtingas auksas“. 13.00 F. „Gimęs lenktyniauti“ (JAV, 2011 m.). 14.45 „Aviakatastrofos: priežastys ir pasekmės“. 15.45 Drama „Osama“ (Afganistanas, Olandija, Japonija, 2003 m.). 17.15 Klaipėdos teatralų kūrybos vakarai (k). 18.15 „Kritinė riba“ (N-7). 19.15 „80 gražiausių salų“. 19.45 Ieškokime geriausio! 20.00 „Balticum TV“ žinios. 20.15 „Virtuvė ant ratų“. 20.45 Kinomano užrašai. 21.00 F. „Žiaurus gyvenimas“ (Vokietija, 2006 m.). 22.45 „Balticum TV“ žinios. 23.00 „Jūros patruliai“ (N-7). 0.00 „Sakalas ir balandė“.

7.00 Muzika. 7.45 Muzikinė vaivorykštė (k). 8.45 Kauniečių akimis (k). 9.00 Muzika. 10.00 „Sedrikas“. 10.30 „Betmenas“. 11.00 „Būk mano meile“. 12.00 „Teresa“. 13.00 „Intrigų dvaras“. 14.00 „Laukinė širdis“. 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Drakonų kova Z“. (k). 16.30 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai. 17.30 „Pasaulio Guinnesso rekordai“. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Kauniečių akimis. 18.30 Muzika. 19.30 Kultūros alėja (k). 20.00 Žinios. Orai (k). 20.20 Kauniečių akimis (k). 20.30 Muzika. 21.00 Lyrinė drama „Užmiršta fleitos melodija“. 23.40 Sveikatos ABC (k).

21.30 TV6



„Užmiršta fleitos melodija“ („Забытая мелодия для флейты“)

„Raitelis be galvos“ („Sleepy Hollow“)

Vyriausiosios Laisvalaikio valdybos vadovas Leonidas Filimonovas įsimyli paprastą medicinos seselę Lidą. Vyras ryžtasi mesti savo šeimą bei ligšiolinį komfortišką gyvenimą ir persikraustyti pas Lidą į komunalinį butą. Prasideda gyvenimas be jokių privilegijų.

Pagal Washingtono Irvingo novelę sukurtas filmas atkuria siaubingą 1799-ųjų atmosferą. Baimė kausto mažo kaimelio gyventojus. Vienas po kito dingsta žmonės, o jų kūnai randami be galvų. Išsiaiškinti nusikaltimų siunčiamas konsteblis Ichabodas Kreinas.

Lyrinė drama. Rusija, 1987 m. Rež. Eldaras Riazanovas. Vaidina Leonidas Filatovas, Tatjana Dogileva.

Mistinis trileris. JAV, 1999 m. Rež. Timas Burtonas. Vaidina Johnny Deppas, Christina Ricci.

27


28

pirmadienis

2012 05 07

užsienio

filmai

7.00, 8.00, 11.30 Naujienos. 7.10 „Armijos parduotuvė“. 7.50 „Linksmieji kamuoliukai“. 8.20 „Informacinis kanalas“. 10.40 Išrinktojo Rusijos prezidento Vladimiro Putino inauguracija. 12.00 Vaid. f. „Karininkai“. 14.05, 17.15 „Žukovas“. 17.00 Vakaro naujienos. 18.00 „Diversantas“. 20.00 Laikas. Lietuvos laikas. 21.10 „Linksmųjų ir išradingųjų klubas“. 23.55 Didysis karas. „Agentūrinė žvalgyba“. 0.50, 6.40 Lietuvos laikas (liet. k.). 1.00 F. „Žemiška meilė“. 2.30 Vaid. f. „Grėsmingas sekmadienis“. 3.50 F. „Husaro piršlybos“. 4.00 F. „Pirmadienio vaikai“.

4.45 Apysaka „Batalionai prašo ugnies“. 7.15 „Ešalonas“. 10.40 Išrinktojo Rusijos prezidento Vladimiro Putino inauguracija. 11.45 „1942-ieji“. 13.00 Žinios. 13.20 „1942-ieji“. 14.55 Kreivas veidrodis. 16.55 „Karinė žvalgyba. Pirmas smūgis“. 19.00 Žinios. 19.35 Vaid. f. „Aš sulauksiu...“ 23.15 Vaid. f. „Įsakyta sunaikinti. Operacija „Kiniška dėžutė“. 1.00 Vaid. f. „Ieškau žmogaus“.

6.00, 12.05 Šeimos dramos. 6.45, 13.10 „Sandokanas. Tigras vėl riaumoja“. 7.10 Dar ne vakaras. 8.05 Visata. Kosmoso pulsas. 9.00, 13.40, 21.00 Slaptos teritorijos. 10.15 Kviestinė vakarienė. 14.45 „Gundymai“. 16.35 Keistenybės. 17.25 Pragaro virtuvė. 18.55 M.Zadornovo koncertas. 21.55 Aktuali tema. Kačių rasė. 23.00 Pasaulio paslaptys su Ana Chapman. Pasaulinis tvanas. 23.55 Aktuali tema. Gelmių protas. 0.45 Gyvensite.

6.00 Šalis ir žmonės. 7.00 Anim. f. 8.00 Pergalės kaina. 9.00 „MKP yra MKP“. 10.00 „Versija“. 11.00 Savaitės briaunos. 12.00 2012-ieji. 13.00 Vaid. f. „Velniai griebtų“. 15.00 „MKP yra MKP“. 16.00 Ypatinga nuomonė. 17.00 „Oro uostas“. 18.00 Ypatinga nuomonė. 19.00 Byla. 20.00 Skeneris. 21.00 „Versija“. 22.00 Dabar pasaulyje. 23.00 Vaid. f. „Prancūziškas valsas“.

6.25 Apžiūra. 7.00, 9.00, 11.30, 18.00 Šiandien. 7.20 S. „Degantis dangus“ (1, 2). 9.25 Vasarnamiai. 10.30 Šiandien. Speciali laida. 10.40 Išrinktojo Rusijos prezidento Vladimiro Putino inauguracija. 12.10 „Paskutinė Sindbado kelionė“. 18.30 Trileris „Garbės reikalas“. 21.15 Didysis tėvynės karas. Berlyno griūtis. 22.05 S. „Operatyvinė grupė“ (1, 2). 23.50 „Įteisintas mentas“. 1.45 Trileris „Atsarginis“. 3.30 Filmas-koncertas „Pergalės gimimas“. 4.35 Nuotykių f. „Allegro su ugnimi“.

18.30



„Garbės reikalas“ („Дело чести“)

Trileris. Rusija, 2011 m. Rež. Olegas Larinas. Vaidina Sergejus Selinas, Kristina Brodskaja.

Milicijos kapitonas Sucharevas pakenkia Žvėrimi praminto narkobarono interesams. Už tai Sucharevas netrukus pats patenka už grotų, o jo žmona ir sūnus nužudomi. Po penkerių metų išėjęs į laisvę vyras ima keršyti.

naujienos

7.00 F. „Konanas Barbaras“ (JAV, 2011 m.) (N-7). 9.00 F. „Svetimšalis“ (JAV, Vokietija, 2008 m.) (N-7). 11.00 F. „Mes iškeliaujame!“ (JAV, D.Britanija, 2009 m.) (N-7). 13.00 F. „Apie meilę ir kitus demonus“ (Kosta Rika, Kolumbija, 2009 m.). 15.00 F. „Kad ir kas nutiktų“ (JAV, Prancūzija, 2009 m.). 17.00 F. „Pasipriešinimas“ (JAV, 2008 m.) (N-7). 19.20 Anim. nuotykių f. „Vėžliuko Semio nuotykiai“ (Belgija, 2010 m.). 21.00 F. „Pavojingasis Bankokas“ (JAV, 2008 m.) (N-14). 23.00 Drama „Lūšnynų milijonierius“ (D.Britanija, 2008 m.). 1.00 F. „Viki Kristina Barselona“ (Ispanija, JAV, 2008 m.) (N-7).

7.00 BBC naujienos (kas valandą). 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 12.30, 15.30, 17.30, 20.30 Pasaulio verslo naujienos. 9.45, 10.45, 12.45, 15.45, 17.45, 20.45, 22.45, 0.45, 1.45, 2.45 Pasaulio sportas. 11.30 Atviras pokalbis. 14.00, 14.30 Grinvičo laikas. 16.00, 17.00 Azijos įvykių apžvalga. 18.30 Atviras pokalbis. 19.00, 20.00 Verslo apžvalga. 21.00, 22.00 Šiandienos pasaulio naujienos. 22.30 Pasaulio verslo apžvalga. 23.00 Naujienos iš Amerikos. 23.30 Atviras pokalbis. 0.00 Pasaulio naujienos. 0.30 Pasaulio verslo apžvalga. 1.00 Naujienos iš Amerikos. 1.30, 2.30 Azijos verslo apžvalga. 3.00 Nakties programa.

3.00 F. „Visatos valdovai“. 5.00 Drama „Nedas Kelis“. 7.00 Romantinė drama „Kaip vanduo šokoladui“. 9.00 Komedija „Zoolanderis“. 11.00 F. „Laiko įkaitai“. 13.00 Komedija „Dieninis seansas“. 15.00 Komedija „Kaukė“. 17.00 Mistinė komedija „Žmogžudystės Radijo šalyje“. 19.00 Trileris „Atlygis“. 21.15 Romantinė drama „Mano pasakų princas“. 23.00 F. „Frenkė ir Džonis“. 1.10 Romantinė komedija „Mano pirmosios vestuvės“.

5.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 6.00 Pasaulio sporto naujienos. 8.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 8.45 Pasaulio verslo ypatumai. 9.00 Pasaulio sporto naujienos. 10.00 Pasaulio verslo apžvalga. 10.30 Pokalbiai apie Aziją. 11.30 Pasaulio verslo apžvalga. 12.00 Amerikos rytas. Žadintuvas. 13.00 Vieningas pasaulis. 14.00 F.Zakaria. Visuotinė padėties nustatymo sistema. 15.00 Naujienų srautas. 16.00 Pasaulio verslo apžvalga. 17.00 Jūsų pasaulis šiandien. Pasaulio įvykių apžvalga. 17.30 Prie pasaulio žemėlapio. 18.00 Pasaulis kaip finansų rinka. 19.00 Pasaulio sporto naujienos. 19.30 Afrikos balsai. 20.00 Prie pasaulio žemėlapio. 21.00 Tyrimai ir verslas. 22.00 P.Morgano laida. 23.00 Pasaulio saitai. 0.00 Nakties programa.

5.00 „Saugus uostas“. 6.30, 15.10 „Gilmorų merginos“. 7.20, 14.20, 17.40 „Luisa ir Klarkas“. 8.10, 12.40, 19.10 „Tikrosios namų šeimininkės“. 9.40 „Bethovenas 3“. 11.10 „Mano vardas Ridas Fišas“. 13.30, 18.25 „Seklys“. 16.00 „Gera žmona“. 20.00 „Šok iki nukritimo“. 20.45 „Milijonieriaus nuotaka“. 21.30 „Sesuo Džekė“. 22.30 „Genealogijos medis“. 0.00 „Saldus kąsnelis“.

muzika

7.00 MCM dainos. 8.30 Vaizdo klipai. 10.00 MCM dainos. Muzikos naujienos. Interviu su žvaigžde. 11.00 Devintojo dešimtmečio muzika nuo A iki Z. 12.00 Mums patinka aštuntojo dešimtmečio muzika. 14.30 MCM muzika. 17.45 Vaizdo klipai. MCM kavinė. 18.45 MCM dainos. 19.45 Gyvenimas. 20.15 Muzikos naujienos. Interviu su žvaigžde. 21.00 „Top Tubes“. Geriausios dainos. 3.00 MCM dainos.

7.00 100 proc. MTV. 9.00 Kambarių plėšikai. 9.30 Mano saldusis 16-asis gimtadienis. 10.00 „Paauglių svajos“. 10.30 Kai man buvo 17 metų. 11.00 „Made“. 12.00 „Top 10“. 13.00 10 geriausių šios savaitės dainų. 14.00 Didžiausias! Naujausias! Garsiausias! 15.00 Mano saldusis 16-asis gimtadienis. 16.00 „Paauglių svajos“. 17.00 Kai man buvo 17 metų. 18.00 „Made“. 21.00 Aklas pasimatymas. 22.00 „Paauglės motinos“. 23.00 „Džersio pakrantė“. 0.00 Nakties programa.

5.15 Džiazas. 10.00 Paryžiaus orkestras groja J.Brahmso ir A.Dvoráko kūrinius. ˇ 11.40 G.Mahlerio Dešimtoji ir Devintoji simfonijos. 13.30 Divertismentas. 13.50 Dok. f. „R.Wagnerio „Tanhoizeris“. 14.55 R.Wagnerio opera „Tanhoizeris“. 18.30 L.Delibes’o baletas „Kopelija“. 20.10 „Fieste Sete“. Koncertuoja A.Eshete. 21.00 Divertismentas 21.30 J.Brahmso Antroji simfonija. Diriguoja C.Kleiberas. 22.15 L.van Beethoveno Septintoji simfonija. Diriguoja C.Kleiberas. 22.55 Diriguoja C.Kleiberas. 23.55 Divertismentas. 1.00 N.Milleris. Naujas požiūris į „Tutu“.


2012 05 07 dokumentika

pirmadienis

sportas

9.00 Ryto programa. 10.00 S.Gregson lankosi Maroke. Marakešas ir Ourikos slėnis. 11.00 Peru aromatai. 11.30 Jūros vėžiai. 12.00 Keliautojas. Las Vegasas. 13.00 Vynas Holivude. 14.00 Pasaulio upės. Nilas. 15.00 Aplink Šveicariją traukiniu. 16.00 Keliautojas. Jungtinių Valstijų pilietinis karas. 17.00 Skaniausias pyragas. 17.30 Ispanijos aromatai. 18.00 S.Gregson lankosi Maroke. Marakešas ir Ourikos slėnis. 19.00 Keliautojas. Marokas. 20.00 Nutolę krantai. Šetlando salos. 20.30 Keliaukite dabar. Gegužė. 21.00 Kelionė per Švediją pirmos klasės vagonu. 22.00 Kelionė traukinio bėgiais. Naujasis Pietų Velsas. 23.00 Keliautojas. Pavojingos vietos. 0.000 „Walt Disney“ studija Paryžiuje. 1.00 Nakties programa.

9.00 Ryto programa. 10.00 Kalintys užsienyje. 11.00 „Rolls-Royce“ automobilių gamyklos. 12.00 Palermo požemiai. 13.00 Kinų mumijų paslaptys. 14.00 Jūrų pabaisos žūtis. 15.00 Didieji gyvūnai. Dramblys. 16.00 Akimirka iki katastrofos. Niujorkas. 17.00 Sunkiausias remontas. 18.00 Kritinė situacija. Maištas. 19.00 Vaizdo žaidimas „FIFA 2012“. 20.00 Kalintys užsienyje. Tikrasis H.Hilas. 21.00 Riterių dvikova Teksase. Skausmas. 22.00 Draudimai. Pliuškino sindromas. 23.00 Palermo požemiai. 0.00 Kinų mumijų paslaptys. 1.00 Nakties programa.

7.00 Orangutanų sala. Persikraustymas. 7.25 Kaip išauginti gepardą. 8.15 „Laukinis šou“. 8.40 C.Hillo katės. 9.10 Jūsų numylėtiniui patiks! 10.05 Kaip gyvūnams išgyventi? Lygumos ir savanos. 11.00 Gyvūnų teritorija. 11.55 Gyvūnų apsaugos skyrius: Pietų Afrika. 12.50, 14.10, 19.15 Laukinės gamtos SOS. 13.45 Išgelbėti laukinę Afriką. 14.40 Kaip gyvūnams išgyventi? Lygumos ir savanos. 15.30 Žvėrių kovos laukai. Tundra. 16.00 „Laukinis šou“. 16.30 Laukiniai našlaičiai. Didysis persikraustymas. 17.00 Medžiotojai iš prigimties. Ginklai. 17.25 Šunys, katės ir kiti numylėtiniai. 18.20 Kačių neįmanoma nemylėti. 19.40 Šimpanzių rojus. Sampos ir Tonio gelbėjimas. 20.10 Vertėjas iš šunų kalbos. 21.05 Afrikoje. Okavangas. 22.00 Miklūs gyvūnų pabėgimai. 22.55 B.Bailey ir povai. 23.50 Nelabai storapilvės kiaulės. 0.45 Greitai vesiančios tigrės gelbėjimas.

6.00 „Technikos stebuklai“. 7.00 „Kongas: vulkaninės lavos pėdsakais“. 8.00 „Supervulkanas“. 9.00 „Virusų medžiotojai“. 10.00 „Pasienio kariai“. 11.00 „Sportininkų traumos“. 11.30 „South Sydney“ istorija“. 12.00 „Technikos stebuklai“. 13.00 „Kongas: vulkaninės lavos pėdsakais“. 14.00 „Supervulkanas“. 15.00 „Virusų medžiotojai“. 16.00 „Pasienio kariai“. 17.00 „Sportininkų traumos“. 17.30 „South Sydney“ istorija“. 18.00 „Savadarbiai automobiliai“. 18.30 „Žvejai ekstremalai“. 19.00 „Jūrų kaubojai“. 20.00 „Ekstremalūs išbandymai“. 21.00 „Įspūdingoji Amazonė“. 22.00 „Aferistai“. 23.00 „Parazitų antplūdis“.

8.00 „Laiko komanda“. 9.00 „Filmuojame karą“. 12.00 „Mergaitė iš Vietnamo karo nuotraukos“. 13.00 „Karalienės sesuo“. 15.00 „Ar žinai, kas esi?“ 16.00 „Laiko komanda“. 17.00 „Žmonijos kelionė“. 18.00 „Sikertas ir Sardžentas“. 19.00 „Čačapoja: kariai rūke“. 20.00 „1066-ieji“. 23.00 „Antrasis pasaulinis karas – spalvotai“. 0.00 Nakties programa.

8.00 „Golfas su gyvūnais“. 9.00 „Miškinės katės: slypinčios Vokietijos miškuose“. 10.00 „Rezervatas Kenijoje“. 11.00 „Laukinė Baltija“. 12.00 „Gyvūnų parkas“. 13.00 „Musono kalnai“. 14.00 „Arkos palikuonys“. 15.00 „Tarantulas – Australijos vorų karalius“. 16.00 „Gamta kitu kampu. Judrūs ir grakštūs tulžiai“. 17.00 „Hibridiniai šunys“. 18.00 „Gyvūnėlių globėjai“. 18.30 „Laukinių gyvūnų veterinarai“. 19.00 „Laukinė Mongolija“. 20.00 „Anos laukiniai gyvūnai“. 20.30 „Neregėta Afrika“. 21.00 „Nigelo Marveno ryklių sala“. 22.00 „Jūrų drambliai tyrinėtojai“. 23.00 „Gamtos sargybiniai. Gyvenimas su jaguaru“.

9.00 Televitrina. 10.00 VTB vieningoji krepšinio lyga. Kazanės „Uniks“–Krasnodaro „Lokomotiv-Kuban“. 11.45 Italijos „Serie A“ lyga. „Cagliari“–„Juventus“. 13.30 Sportas LT. XXVI A.Mikėno memorialo sportinio ėjimo varžybos. 14.30 Krepšinio pasaulyje. 15.00 Automoto. 15.30 VTB vieningoji krepšinio lyga. Vilniaus „Lietuvos rytas“–Maskvos CSKA. 17.15 VTB vieningosios krepšinio lygos rungtynės. Mažasis finalas. 19.00 Žinios +. 19.10 Lietuvos krepšinio lyga. 2-osios mažojo finalo rungtynės. Tiesioginė transliacija (per pertrauką – Žinios +). 21.15 VTB vieningosios krepšinio lygos rungtynės. Didysis finalas. 23.00 Žinios +. 23.15 Diagnozė – krepšinis. Krepšinio perversmas.

11.00 „Formulė-1“. Bahreino „Didžiojo prizo“ lenktynių apžvalga. 12.00 Futbolas. Prancūzijos „Ligue 1“ rungtynių apžvalga. 13.00 Motosportas. „NASCAR–Aaron’s 499“ lenktynių apžvalga. 14.00 Tenisas. Madrido turnyras. Tiesioginė transliacija. 16.10 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Prancūzija–Kanada. Tiesioginė transliacija. 18.45 Futbolas. Anglijos FA taurės apžvalga. 19.10 Futbolas. Anglijos „Premier“ lygos apžvalga. 20.10 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. JAV–Slovakija. Tiesioginė transliacija. 22.45 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Čekija–Norvegija. 0.45 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Prancūzija–Kanada.

9.30 Motosporto žurnalas. 9.45 Automobilių žiedinės lenktynės. 10.45 Pasaulio biliardo čempionatas. Finalas. 13.00 Teniso turnyras „Mutua Madrid“. 14.45 Dviračių lenktynės „Giro d’Italia“. II ir III etapai. 17.15 Pasaulio biliardo čempionatas. Finalas. 19.30 Europos jaunių futbolo čempionato rungtynės. 21.15 „Euro 2012“ žurnalas. 21.30 Pasaulio biliardo čempionatas. Finalas. 0.30 Gražiausi futbolo įvarčiai. 1.30 Europos jaunių futbolo čempionato rungtynės.

7.00 Ryto programa. 9.00, 12.30 TV parduotuvė. 12.00 Normalu. 15.45 Sporto viktorina. 17.00 Ledo ritulys. Čekija– Norvegija. 18.30 Futbolas. Bundeslyga. 2001–2002 m. sezonas. 19.30 Futbolas. Bundeslygos aktualijos. 21.00 Ledo ritulys. Danija–Švedija. 23.30 „LIGA total!“ Žaidimo analizė. 0.30 „Sport1“ naujienos. 0.45 Tenisas. 1.00 Nakties programa.

29


30

antradienis

2012 05 08

lietuviškos

19.20 „Giminės. Po dvidešimties metų“.

20.25 Neišgalvoti gyvenimai.

17.40 Pabandom iš naujo.

22.25 „Spartakas. Arenos dievai“.

19.55 „Putinas“. „Grėsmės demokratijai“.

6.00 Labas rytas 9.00 „Komisaras Reksas“ (N-7) (k). 10.00 „Giminės. Po dvidešimties metų“ (7) (k). 11.00 Vyriausybės metinė ataskaita. Pranešėjas – ministras pirmininkas Andrius Kubilius. Tiesioginė transliacija iš LR Seimo. 13.45 Pulsas (k). 14.15 Vieša paslaptis (k). 14.50 Žinios. 15.10 „Komisaras Reksas“ (N-7). 16.00 „Meilės skonis“. 17.05 „Senis“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.35 Sportas. 18.40 Orai. 18.45 Ypatingas atvejis. 19.20 „Giminės. Po dvidešimties metų“ (8). 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 20.55 Verslas. 21.00 Kultūra. 21.05 Sportas. 21.10 Orai 21.15 Dienos tema. 21.30 Europos vidury. 22.10 Loterija „Perlas“. 22.15 Pinigų karta. 23.15 Vakaro žinios. 23.20 Sportas. 23.25 Orai. 23.30 „Senis“ (N-7) (k).

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“. 6.50 „Tomas ir Džeris“ (k). 7.20 „Kung Fu Panda“ (k). 7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7) (k). 8.50 24 valandos (N-7). 9.45 Mano vyras gali (k). 11.40 „Havajai 5.0“ (4) (N-7) (k). 12.40 Kažkas atsitiko (N-7) (k). 13.10 „Nickelodeon“ valanda. „Nugalėtoja“ (2). 13.40 „Kung Fu Panda“. 14.10 „Vaikų „Warner Bros.“ „Tomas ir Džeris“. 14.40 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 15.40 „Langai III“ (N-7). 16.40 24 valandos (N-7). 17.40 Būk mano meile! (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.14 Sportas. 19.17 Orai. 19.19 Abipus sienos. 20.25 Neišgalvoti gyvenimai (N-7). 21.00 KK2 (N-7). 21.30 Dviračio šou. 22.00 Žinios. Verslas. 22.19 Sportas. 22.23 Orai. 22.25 Kriminalinė Lietuva (N-7). 22.35 Veiksmo f. „Absoliuti valdžia“ (JAV, 1997 m.) (N-14). 1.05 „Įstatymas ir tvarka. Nusikaltimo motyvai“ (N-7).

6.40 Teleparduotuvė. 6.55 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 7.25 „Simpsonai“. 7.55 „Buvusieji“ (2). 8.55 „Meilės sūkuryje“. 10.05 „Moterys meluoja geriau“. 11.00 Romantinė komedija „Prancūziškas bučinys“ (JAV, 1995 m.). 13.10 „Bakuganas“. 13.40 „Būrys“. 14.10 „Ragai ir kanopos sugrįžta“. 14.40 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 15.10 „Simpsonai“. 15.40 „Likimo galia“. 16.40 „Meilės triumfas“. 17.40 Pabandom iš naujo. 18.35 Susitikime virtuvėje. 18.45 TV3 žinios. 19.00 TV3 sportas. 19.05 TV3 orai. 19.10 „Naisių vasara“. 19.40 Prieš srovę. 20.30 Nuodėmių dešimtukas. 21.00 „Vyno kelias“. 21.35 TV3 vakaro žinios. 21.50 TV3 sportas. 21.55 TV3 orai. 22.00 „Pabėgimo karaliai“. 23.00 „Nokautas“ (2). 0.00 „Liudininkai“ (3, 4). 1.55 „Įstatymas ir tvarka. Nusikalstami kėslai“ (6).

11.00 TV3



6.30 Televitrina. 7.00 Žinios (k). 7.25 „Tylos riba“ (N-7) (k). 8.00 Skanus pokalbis (k). 9.00 Sekmadienio rytas (k). 10.00 „Margoša: moterimi negimstama“. 11.00 „Be namų negerai: naujas gyvenimas“. 11.30 „Gyvenimo spalvos“ (k). 12.30 „Amerikos pelkynai“ (N-7) (k). 13.30 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 14.30 „Pragaro virtuvė“ (N-7). 15.30 „Amerikos talentai“. 16.30 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 17.30 „Auksarankiai“ (N-7) (k). 18.00 Žinios. 18.19 Sportas. 18.23 Orai. 18.25 „Liejyklos gatvė“ (N-7). 19.25 „Nerealu!“ 20.00 Žinios. 20.15 Verslas. 20.19 Sportas. 20.23 Orai. 20.25 „Lietuvos žinių“ tyrimas (N-7). 21.25 „Daktaras Tyrsa“ (N-7). 22.25 „Spartakas. Arenos dievai“ (N-14). 23.30 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 0.35 „Galileo: norintiems žinoti“ (k). 1.10 „Bamba“. Interaktyvus šou suaugusiesiems (S).

6.14 TV parduotuvė. 6.30 Ryto reporteris. 7.55 Negaliu tylėti. 8.55 „Sodo detektyvės“ (N-7). 10.00 Super L.T. 10.35 Šiandien kimba. 11.05 Gongo Gangas. 12.00 Lietuvos diena. 13.00 TV parduotuvė. 13.30 Šeimų dvikova – „Akropolio“ turnyras. 14.30 Negaliu tylėti. 15.30 „Padūkėlis Eliotas“. 15.45 „Putinas“. „Valdžios perėmimas“ (N-7). 16.00 Žinios. Orai. 16.10 „Putinas“. „Valdžios perėmimas“ (N-7). 17.00 Žinios. Orai. 17.20 Lietuva tiesiogiai. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Super L.T. 18.55 Negaliu tylėti. 19.55 „Putinas“. „Grėsmės demokratijai“ (N-7). 21.00 Reporteris. 21.52 Orai. 21.55 Lietuva tiesiogiai. 22.30 Super L.T. 23.05 Negaliu tylėti. 0.05 Reporteris. 0.57 Orai. 1.00 „Putinas“. „Valdžios perėmimas“ (N-7).

21.00 TV1



„Prancūziškas bučinys“ („French Kiss“)

„Kryžminė ugnis“ („Crossfire Trail“)

Amerikietė Keitė ruošiasi tekėti už kanadiečio daktaro. Bet mergina bijo skraidyti, todėl nevyksta su sužadėtiniu Čarliu į konferenciją Paryžiuje. Kaip tik ten jis ir sutinka prancūzę Džuljetą. Sužinojusi, kad Čarlis gali ją palikti, Keitė išsirengia į Paryžių.

Reifas Kovingtonas, vykdydamas ant jo rankų mirusio vyriškio valią, vyksta į Vajomingą, kad apgintų našle tapusią velionio žmoną Aną. Moteris atvykėlį sutinka įtariai. Pamažu bręsta ir didelis konfliktas tarp atvykėlio ir apylinkėse siaučiančios banditų gaujos.

Romantinė komedija. JAV, 1995 m. Rež. Lawrence’as Kasdanas. Vaidina Meg Ryan, Kevinas Kline’as.

Vesternas. JAV, 2001 m. Rež. Simonas Winceris. Vaidina Tomas Selleckas, Virginia Madsen.


2012 05 08

antradienis

regioninės tv

8.00 Tele bim-bam. 8.30 Kultūrų kryžkelė. Trembita. 8.45 Miesto kodas (k). 9.00 Labas rytas (k). 11.30 Būtovės slėpiniai (k). 12.20 Pasaulio panorama (k). 12.45 Ryto suktinis. 13.30 „Meilės skonis“. 14.30 Gintarinės batutos meistrai. Robertas Šervenikas (k). 16.10 Laiko portretai. Dalios Ibelhauptaitės bohemiškoji dvasia. 16.55 Žinios (k). 17.10 Miesto kodas. 17.25 Gimtoji žemė. 17.55 Tele bim-bam. 18.25 Septynios Kauno dienos. 18.55 Pulsas. 19.25 Gyvenimas yra gražus. 20.10 Lietuvos televizijos 55-mečiui. Lietuvių dokumentikos meistrai. Janina Lapinskaitė. „Iš elfų gyvenimo“ (1996 m.), „Iš avinėlių gyvenimo“ (1998 m.). 21.00 Šarūnas Nakas. Sapnų Venecija, ugninis meilės uraganas. „Vilniaus festivalis 2006“. 22.00 Drama „Iš kitos pusės“ (Vokietija, Turkija, 2007 m.) (N-14). 0.00 Panorama (k). 0.20 Verslas (k). 0.25 Kultūra (k). 0.30 Sportas (k). 0.35 Orai (k). 0.40 Atvira Lietuvos universitetų žinių lyga „Lyderiai“.

8.05 Teleparduotuvė. 8.40, 15.30 „Drakonų kova Z“ (N-7). 9.40 „Muča Luča“. 10.00 „Sedrikas“. 10.30 „Betmenas“. 11.00 Būk mano meile! (N-7). 12.00 „Teresa“. 13.00 „Intrigų dvaras“. 14.00 „Laukinė širdis“. 15.00 Teleparduotuvė. 16.30 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai (N-7). 17.30 „Pasaulio Guinnesso rekordai“ (N-7). 18.00 „Dvigubas gyvenimas“ (N-7). 19.00 „Laukinis gyvenimas“ (N-7). 20.00 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (N-7). 21.00 Vesternas „Kryžminė ugnis“ (JAV, 2001 m.) (N-7). 23.00 „Išrinktieji“ (N-14). 0.00 „Pasaulio Guinnesso rekordai“ (k).

6.30 Žinios. 7.00 Kriminalinė Lietuva (N-7). 7.15 24 valandos (N-7). 8.00 KK2 (N-7). 8.30 Dviračio šou. 9.00 Kažkas atsitiko (N-7). 9.30 Nuo... Iki... 10.30 24 valandos (N-7) (k). 11.15 KK2 (N-7) (k). 11.45 Dviračio šou (k). 12.15 Kažkas atsitiko (N-7) (k). 12.45 Nuo... Iki... (k). 13.45 24 valandos (N-7) (k). 14.30 KK2 (N-7) (k). 15.00 Dviračio šou (k). 15.30 Kažkas atsitiko (N-7) (k). 16.00 Nuo... Iki... (k). 17.00 Infodiena. 21.00 Infodiena (k). 1.00 Nakties programa.

9.10, 14.30 Teleparduotuvė. 9.25 Tavo augintinis. 9.55 „Išlikimas“. 10.55 „Robinas iš Šervudo“. 12.00 „Kaulai“. 13.00 „Trečias luitas už Saulės“. 14.00 „Moterų lyga. Vyrai, pinigai ir meilė“. 15.00 „Robinas iš Šervudo“. 16.00 „Išlikimas“. 17.00 „Medikopteris“. 18.00 „Kaulai“. 19.00 „CSI Majamis“. 20.00 „Trečias luitas už Saulės“. 21.00 „Moterų lyga. Vyrai, pinigai ir meilė“. 21.30 Karinė drama „Berniukas dryžuota pižama“ (D.Britanija, JAV, 2008 m.). 23.30 IIHF pasaulio ledo ritulio čempionatas. Rusija–Vokietija. Vaizdo įrašas.

10.25 „Linksmieji traukinukai“. 10.40 Senoji animacija. 11.15 Nomeda. 12.05 „Meilės konvejeris“ (2). 13.00 Drama „Aistrų verpetai“ (1) (Venesuela, 2008 m.). 14.00 „Moterys meluoja geriau“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Marthos Stewart šou. 17.00 „Meilės konvejeris“ (3). 18.00 „Moteris be praeities“. 19.00 „Aistrų verpetai“ (2). 20.00 Labanakt, vaikučiai. 20.35 Nomeda. 21.25 „Moterys meluoja geriau“. 22.25 „Moteris be praeities“.

21.30 TV6



9.00 Žinios (k). 9.20 Drama „Taikus karys“ (N-7). 11.25 Istorinė laida „Mūsų praeities beieškant“ (k). 11.55 Romantinė komedija „Kai mes susitikome...“ (N-7). 14.25 Telelaikraštis. 15.40 Drama „Tapti žvaigžde“ (N-7). 17.30 Nuoga tiesa (k). 18.00 Žinios. 18.30 „Nenuorama Seidė“. 19.30 Pokalbių laida „Susitikimai“. 20.30 Kai Lietuvos nebuvo. 21.00 Žinios. 21.19 Orai. 21.20 Nuotykių f. „Detektyvas Dy ir ugnies vaiduoklio paslaptis“ (N-7). 23.25 Žinios (k). 23.45 Drama „Imtynininkas“ (N-14).

8.00 Trileris „Jokių stabdžių“ (Vokietija, 2008 m.) (N-14). 9.45 Nuotykių drama „Visi nepastebėti vaikai“ (Prancūzija, Italija, 2005 m.) (N-14). 11.55 Veiksmo komedija „Ponas ir Ponia Smitai“ (JAV, 2005 m.) (N-14). 18.30 Komedija „Palaukit“ (JAV, 2005 m.) (N-14). 20.10 Trileris „Suvokimas“ (JAV, 2009 m.) (N-14). 22.15 Kriminalinė komedija „Grynieji“ (Prancūzija, 2008 m.) (N-14). 0.00 Drama „BaderioMeinhofo kompleksas“ (Vokietija, Prancūzija, 2008 m.) (S).

8.45 Ieškokime geriausio! 9.00 „Balticum TV“ žinios. 9.15 „Virtuvė ant ratų“. 9.45, 17.45, 0.00 Humoro laida „Maski šou“. 10.15 „Kritinė riba“ (N-7). 11.15 „Penkių žvaigždučių atostogos“ (5). 11.45 „Jūros patruliai“ (N-7). 12.45 S. „Likimo dovana“ (1) (Rusija, 2009 m.). 13.45 „Nenuorama Seidė“. 14.45 Drama „Viršūnė“ (Vokietija, JAV, 2007 m.). 16.45 „Pražūtingas auksas“. 18.15 „Pavojingi Ostino Styvenso nuotykiai“. 19.15 Kultūra +. 19.45 Ieškokime geriausio! 20.00 „Balticum TV“ žinios. 20.15 Reidas. Eismo įvykių kronika. 20.45 „Sakalas ir balandė“. 21.45 „Balticum TV“ žinios. 22.00 S. „Likimo dovana“ (1) (Rusija, 2009 m.). 23.00 „Aviakatastrofos: priežastys ir pasekmės“ (N-7).

7.00 Žinios. Orai. (k). 7.20 Kauniečių akimis (k). 7.30 Muzika. 9.00 Kitokia Lietuva. 10.00 „Sedrikas“. 10.30 „Betmenas“. 11.00 „Būk mano meile“. 12.00 „Teresa“. Telenovelė. 13.00 „Intrigų dvaras“. 14.00 „Laukinė širdis“. 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Drakonų kova Z“ (k). 16.30 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai. 17.30 „Pasaulio Guinnesso rekordai“. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Kauniečių akimis. 18.30 Muzika. 19.00 Kitokia Lietuva (k). 20.00 Žinios. Orai (k). 20.20 Kauniečių akimis (k). 20.30 Muzika. 21.00 Vesternas „Kryžminė ugnis“. 23.00 „Išrinktieji“. 0.00 „Pasaulio Guinnesso rekordai“ (k).

22.35 LNK



„Berniukas dryžuota pižama“ („The Boy in the Striped Pyjamas“)

„Absoliuti valdžia“ („Absolute Power“)

Pagrindinis šios dramos herojus Bruno yra aštuonmetis berniukas, nacių pareigūno sūnus. Smalsaus ir guvaus berniuko pasaulis apsiverčia aukštyn kojomis, kai jo tėvas paaukštinamas ir iš Berlyno kanceliarijos siunčiamas vadovauti vienai mirties stovyklai.

Seifų atidarymo virtuozas Liuteris Vitnis per sėkmingą operaciją tampa prievartos ir žmogžudystės liudininku. Gindamasi moteris peiliu bando nudurti sadistišką vyriškį, bet pati žūsta nuo jo apsauginių. Pasirodo, kad tai buvo pats JAV prezidentas.

Karinė drama. D.Britanija, JAV, 2008 m. Rež. Markas Hermanas. Vaidina Davidas Thewlisas, Rupertas Friendas.

Veiksmo filmas. JAV, 1997 m. Rež. Clintas Eastwoodas. Vaidina C.Eastwoodas, Gene’as Hackmanas.

31


32

antradienis

2012 05 08

užsienio

7.00, 9.00, 11.00 Naujienos. 7.15 Vaid. f. „Viena galimybė iš tūkstančio“. 8.45, 9.15 Nuotykių f. „Mersedesas sprunka“. 10.30, 11.30 „Pavasario ir pergalės dainos“. 12.05, 17.15 „Žukovas“. 17.00 Vakaro naujienos. 17.50 „Diversantas“. 20.00 Laikas. Lietuvos laikas. 21.10, 4.05 Vaid. f. „Tu visada būsi su manimi?“ 23.25, 6.50 Lietuvos laikas (liet. k.). 23.35 Didysis karas. „Karas jūroje“. 0.40 Vaid. f. „POP“. 2.45 Vaid. f. „Traktorininkai“. 5.40 Muzika.

6.00 Šeimos dramos. 6.45, 13.20 „Sandokanas. Tigras vėl riaumoja“. 7.10 S. „Narvas“ (1–4). 11.30 Kosmoso istorijų diena. 12.20 Kraujo šauksmas. 13.50 Gyvensite. 14.15 Povandeniniai gyventojai. 15.10 „Slaptosios kanceliarijos ekspeditoriaus užrašai“. 16.50 Pasaulio paslaptys su Ana Chapman. Argentina. Trečiojo reicho pėdsakais. 17.45 Dar ne vakaras. 18.45 Galaktikos žvalgai. 19.50 Atgal į ateitį. 20.55 Dievų sąmokslas. 21.55 Visatos kovotojai. 22.50 Kosmoso gelbėtojai. 23.50 Proto melas. 0.45 Gyvensite.

6.15 Paskutinis Špandau kalinys. 7.00 Šiandien. 7.20 „Degantis dangus“ (3, 4). 9.00 Šiandien. 9.25 SSRS dainos. „Gervės“. 10.15 „Liejyklos gatvė“. 12.00 Šiandien. 12.30 S. „Sindbado sugrįžimas“ (1–6). 18.00 Šiandien. 18.30 S. „Svetimi sparnai“ (1–3). 21.15 Didysis tėvynės karas. Pergalė. 22.05 „Operatyvinė grupė“. 0.00 „Įteisintas mentas“. 1.50 Trileris „Atsarginis“. 3.35 Maskva–Berlynas.

filmai

5.05 A.Pachmutovos koncertas. 6.05 Apysaka „Batalionai prašo ugnies“. 8.40 „Ešalonas“. 11.55 „1942-ieji“. 13.00 Žinios. 13.20 „1942-ieji“. 15.00 Humoro koncertas „Izmailovo parkas“. 16.55 „Karinė žvalgyba. Pirmas smūgis“. 19.00 Žinios. 19.35 Vaid. f. „Generolo žmona“. 23.20 Vaid. f. „Įsakyta sunaikinti. Operacija „Kiniška dėžutė“. 1.05 Vaid. f. „Tai atsitiko gegužę“.

6.00, 16.00, 18.00 Ypatinga nuomonė. Ekonomikos naujienos. 7.00 Anim. f. 8.00 Vakaro žinios iš Amerikos. 9.00 „MKP yra MKP“. 10.00 „Versija“. 11.00 Vokietija per savaitę. 11.30 Amerikiečių neraštingumo likvidavimas. 12.00 Skeneris. 13.00 Vaid. f. „Prancūziškas valsas“. 15.00 „MKP yra MKP“. 17.00 „Oro uostas“. 19.00 J.Albac laida. 20.00 Didžioji sargyba. 21.00 „Versija“. 22.00 Dabar pasaulyje. 23.00 Vaid. f. „Kadkiną pažįsta visi“.

18.30



„Svetimi sparnai“ („Чужие крылья“)

Serialas. Rusija, 2011 m. Rež. Aleksejus Čistikovas. Vaidina Denisas Rožkovas, Glafira Tarchanova.

Per stebuklą išvengęs tribunolo lakūnas naikintojas Rudakovas su specialia užduotimi siunčiamas į priešo užnugarį. Lėktuvas numuštas, o lakūnas patenka į nelaisvę. Bet greitai pasitaiko galimybė pabėgti.

naujienos

7.00 F. „Pasipriešinimas“ (JAV, 2008 m.) (N-7). 9.20 Anim. nuotykių f. „Vėžliuko Semio nuotykiai“ (Belgija, 2010 m.). 11.00 F. „Coco prieš Chanel“ (Prancūzija, Belgija, 2009 m.). 13.00 F. „Išdavikas“ (JAV, 2008 m.) (N-7). 15.00 Romantinė drama „P. S. Myliu tave“ (JAV, 2007 m.). 17.05 Romantinė komedija „Kur tas Fredas?“ (Vokietija, 2006 m.). 19.00 F. „Kazino Džekas“ (Kanada, 2010 m.). 21.00 F. „Prieglobstis“ (JAV, 2010 m.) (N-7). 23.00 Komedija „Du viename“ (Prancūzija, 2008 m.) (N-7). 1.00 F. „1612: tamsiųjų laikų kronikos“ (Rusija, 2007 m.) (N-7).

7.00 BBC naujienos (kas valandą). 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 12.30, 15.30, 17.30, 20.30, 22.30, 0.30 Pasaulio verslo naujienos. 9.45, 10.45, 12.45, 15.45, 17.45, 20.45, 22.45, 0.45, 1.45, 2.45 Pasaulio sportas. 11.30 Atviras pokalbis. 14.00, 14.30 Grinvičo laikas. 16.00, 17.00 Azijos įvykių apžvalga. 18.30 Atviras pokalbis. 19.00, 20.00 Verslo apžvalga. 21.00, 22.00 Šiandienos pasaulio naujienos. 23.00 Naujienos iš Amerikos. 23.30 Atviras pokalbis. 0.00 Pasaulio naujienos. 1.00 Naujienos iš Amerikos. 1.30, 2.30 Azijos verslo apžvalga. 3.00 Nakties programa.

3.00 Romantinė drama „Mano pasakų princas“. 5.00 Komedija „Dieninis seansas“. 7.00 Mistinė komedija „Žmogžudystės Radijo šalyje“. 9.00 Komedija „Kaukė“. 11.00 Trileris „Atlygis“. 13.15 Drama „Kitas vyras“. 15.00 Veiksmo f. „Ijona Flaks“. 16.50 Drama „Frenkė ir Džonis“. 19.00 Romantinė komedija „Mano pirmosios vestuvės“. 21.00 Fantastinė drama „Miego mokslas“. 23.00 Drama „Keista vieta susitikimui“. 1.00 Siaubo trileris „Aušros kariai“.

5.00, 8.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 6.00, 9.00 Pasaulio sporto naujienos. 8.45 Pasaulio verslo ypatumai. 10.00 Pasaulio verslo apžvalga. 10.30 Pokalbiai apie Aziją. 11.30 Pasaulio verslo apžvalga. 12.00 Amerikos rytas. Žadintuvas. 13.00 Vieningas pasaulis. 14.00 F.Zakaria. Visuotinė padėties nustatymo sistema. 15.00 Naujienų srautas. 16.00 Pasaulio verslo apžvalga. 17.00 Jūsų pasaulis šiandien. Pasaulio įvykių apžvalga. 17.30 Prie pasaulio žemėlapio. 18.00 Pasaulis kaip finansų rinka. 19.00 Pasaulio sporto naujienos. 19.30 Afrikos balsai. 20.00 Prie pasaulio žemėlapio. 21.00 Tyrimai ir verslas. 22.00 P.Morgano laida. 23.00 Pasaulio saitai. 0.00 Nakties programa.

5.00 „Saldus kąsnelis“. 6.30, 15.10 „Gilmorų merginos“. 7.20, 14.20, 17.40 „Luisa ir Klarkas“. 8.10, 12.40, 19.10 „Tikrosios namų šeimininkės“. 9.40 „Bethovenas 4“. 11.10 „Nora Roberts. Karštas vidudienis“. 13.30, 18.25 „Seklys”. 16.00, 0.00 „Šok iki nukritimo“. 16.50 „Milijonieriaus nuotaka“. 20.00 „Panelė Poter“. 21.30 „Heivenas“. 23.00 „Sesuo Džekė“.

muzika

7.00 MCM dainos. 8.30 Vaizdo klipai. 10.00 MCM dainos. Muzikos naujienos. Interviu su žvaigžde. 11.00 Devintojo dešimtmečio muzika nuo A iki Z. 12.00 Mums patinka aštuntojo dešimtmečio muzika. 14.30 MCM muzika. 17.45 Vaizdo klipai. MCM kavinė. 18.45 MCM dainos. 19.45 Gyvenimas. 21.00 „Top Tubes“. Geriausios dainos. 3.00 MCM dainos.

7.00 100 proc. MTV. 9.00 Kambarių plėšikai. 9.30 Mano saldusis 16-asis gimtadienis. 10.00 „Paauglių svajos“. 10.30 Kai man buvo 17 metų. 11.00 „Made“. 12.00 „Top 10“. 13.00 „Euro Hit List“. 14.00 10 geriausių įrašų. 15.00 Mano saldusis 16-asis gimtadienis. 16.00 „Paauglių svajos“. 17.00 Kai man buvo 17 metų. 18.00 „Made“. 21.00 Aklas pasimatymas. 22.00 „Paauglės motinos“. 23.00 „Kanjonas“. 0.00 Nakties programa.

5.00 Džiazas. 10.00 I.Stravinskio „Šventasis pavasaris“. 12.30 N.Luganskis koncertuoja „La Roque d’Antéhrton“ festivalyje. 13.25 Divertismentas. 14.30 B.Britteno opera „Albertas Heringas“. 16.50 Divertismentas. 18.00 Dok. f. „C.Kleiberas. Pėdsakai į niekur“. 19.15 J.Brahmso Ketvirtoji simfonija. Diriguoja C.Kleiberas. 20.00 L.van Beethoveno Ketvirtoji simfonija. Diriguoja C.Kleiberas. 20.35 Divertismentas. 21.30 P.Čaikovskio opera „Eugenijus Oneginas“. Diriguoja M.Jansonas. 0.00 Divertismentas. 1.00 Džiazas Vienoje. 2.00 Nakties programa.


2012 05 08 dokumentika

antradienis

sportas

9.00 Ryto programa. 10.00 S.Gregson lankosi Maroke. Dykumos ir Atlaso kalnai. 11.00 Ispanijos aromatai. 11.30 Austrių padažo gamyba. 12.00 Keliautojas. Geriausios kelionės. 13.00 Vynas Holivude. 14.00 Keliaukite dabar. Gegužė. 14.30 Nutolę krantai. Šetlando salos. 15.00 Kelionės jūromis. Papua. 16.00 Keliautojas. Senegalas ir Zambija. 17.00 Vynuogių trypimo varžybos. 17.30 Ispanijos aromatai. 18.00 S.Gregson lankosi Maroke. Dykumos ir Atlaso kalnai. 19.00 Keliautojas. Pavojingos vietos. 20.00 Skaniausi valgiai. Juodasis miškas. 21.00 K.Floydas Afrikoje. Durbanas ir dramblių safari. 22.00 Kelionės motociklu. 23.00 Keliautojas. Gamtos stebuklai. 0.00 Kelionė traukinio bėgiais. Naujasis Pietų Velsas. 1.00 Nakties programa.

9.00 Ryto programa. 10.00 Akimirka iki katastrofos. Niujorkas. 11.00 „Mercedes“ sunkvežimių gamyklos. 12.00 Kalintys užsienyje. Tikrasis H.Hilas. 13.00 Riterių dvikova Teksase. Skausmas. 14.00 Didžiajame Serengečio krašte. 15.00 Didieji gyvūnai. Žirafa. 16.00 Akimirka iki katastrofos. „Titanikas“. 17.00 Sunkiausias remontas. Aukštis. 18.00 Kritinė situacija. Gelbėtojai. 19.00 „Aston Martin“ automobilių gamyklos. 20.00 BMW X3 automobilių gamyklos. 21.00 Pašėlę išradėjai. 22.00 Draudimai. Pasikeitę vaidmenimis. 23.00 Kalintys užsienyje. Tikrasis H.Hilas. 0.00 Riterių dvikova Teksase. Skausmas. 1.00 Nakties programa.

7.00 Orangutanų sala. 7.25 Laukiniai našlaičiai. Didysis persikraustymas. 7.50 Įgimti medžiotojai. Ginklai. 8.15, 16.00 „Laukinis šou“. 8.40 C.Hillo katės. 9.10 Kates neįmanoma nemylėti. 10.05, 14.40 Afrikoje. Okavangas. 11.00 Gyvūnų teritorija. 11.55 Gyvūnų apsaugos skyrius, Pietų Afrika. 12.50 Veterinarų mokykla. 13.45 Išgelbėti laukinę Afrikos gamtą. 14.10, 19.15, 22.55 Laukinės gamtos SOS. 15.30 Echo ir Amboseli drambliai. 16.30 Laukiniai našlaičiai. Didelės katės ir maži povai. 17.00 Medžiotojai iš prigimties. Jėga. 17.25 Šunys, katės ir kiti numylėtiniai. 18.20 Bjauriausio šuns konkursas. 19.40 Šimpanzių rojus. Džoa kodeksas. 10.10 Vertėjas iš šunų kalbos. 21.05 Afrikoje. Namibija. 22.00 Veterinarų mokykla. 23.50 Laiminga pabaiga. 0.45 Bulio Šorčio kerštas.

9.00 Televitrina. 10.00, 19.00, 21.00, 23.00 Žinios +. 10.15 Ispanijos ACB krepšinio lyga. „Barcelona Regal“–Madrido „Real“. 12.00 VTB vieningoji krepšinio lyga. Vilniaus „Lietuvos rytas“–Maskvos CSKA. 13.45 VTB vieningosios krepšinio lygos rungtynės. Mažasis finalas. 15.30 Didžiosios Britanijos žiedinės lenktynės „Porsche Carrera Cup“ (Thruxton). 16.40 Didžiosios Britanijos žiedinės lenktynės „AirAsia Renault Clio Cup“ (Thruxton). 17.15 Lietuvos krepšinio lyga. 2-osios mažojo finalo rungtynės. 19.15 VTB vieningosios krepšinio lygos rungtynės. Didysis finalas. 21.15 Italijos „Serie A“ lyga. „Inter“–„Milan“. 23.15 Sportas LT. Sambo čempionatas. 23.45 Sportas LT. Ateities krepšinio žvaigždės šiandien (balandis).

10.00 Tenisas. Madrido turnyras. 12.00 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Danija–Švedija. 14.00 Tenisas. Madrido turnyras. Tiesioginė transliacija. 16.10 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Baltarusija– Kazachstanas. Tiesioginė transliacija. 18.45 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Latvija–Italija. 20.45 Futbolas. UEFA čempionų lygos apžvalga. 21.10 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Rusija–Vokietija. Tiesioginė transliacija. 23.45 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Suomija– Šveicarija.

6.00 „Savadarbiai automobiliai“. 6.30 „Žvejai ekstremalai“. 7.00 „Jūrų kaubojai“. 8.00 „Ekstremalūs išbandymai“. 9.00 „Įspūdingoji Amazonė“. 10.00 „Aferistai“. 11.00 „Sportininkų traumos“. 11.30 „South Sydney“ istorija“. 12.00 „Savadarbiai automobiliai“. 12.30 „Žvejai ekstremalai“. 13.00 „Jūrų kaubojai“. 14.00 „Ekstremalūs išbandymai“. 15.00 „Įspūdingoji Amazonė“. 16.00 „Aferistai“. 17.00 „Sportininkų traumos“. 17.30 „South Sydney“ istorija“. 18.00 „Savadarbiai automobiliai“. 18.30 „Žvejai ekstremalai“. 19.00 „Everesto ligoninės priimamasis“. 20.00 „Ekstremalūs išbandymai“. 21.00 „Įspūdingoji Amazonė“. 22.00 „Aferistai“. 23.00 „Parazitų antplūdis“.

8.00 „Laiko komanda“. 9.00 „Žmonijos kelionė“. 10.00 „Sikertas ir Sardžentas“. 11.00 „Čačapoja: kariai rūke“. 12.00 „1066-ieji“. 15.00 „Antrasis pasaulinis karas – spalvotai“. 16.00 „Laiko komanda“. 17.00 „Žmonijos kelionė“. 18.00 „Kaip menas pakeitė pasaulį“. 19.00 „Sevdalinka“. 20.30 „Stalingrado vaikai“. 21.00 „Nacių medžiotojai“. 22.00 „Slaptasis karas“. 23.00 „Antrasis pasaulinis karas – spalvotai“. 0.00 Nakties programa.

8.00 „Gamta kitu kampu. Judrūs ir grakštūs tulžiai“. 9.00 „Hibridiniai šunys“. 10.00 „Gyvūnėlių globėjai“. 10.30 „Laukinių gyvūnų veterinarai“. 11.00 „Laukinė Mongolija“. 12.00 „Anos laukiniai gyvūnai“. 12.30 „Neregėta Afrika“. 13.00 „Nigelo Marveno ryklių sala“. 14.00 „Jūrų drambliai tyrinėtojai“. 15.00 „Gamtos sargybiniai. Gyvenimas su jaguaru“. 16.00 „Keturios Alpės“. 17.00 „Rojaus paukščiai“. 18.00 „Paskutinė iš trijų“. 19.00 „Kelionė Jukonu“. 20.00 „Anos laukiniai gyvūnai“. 20.30 „Neregėta Afrika“. 21.00 „Nigelo Marveno ryklių sala“. 22.00 „Heen Taak“. Jūros dugne“. 23.00 „Plėšrūnų puota“. 0.00 Nakties programa.

9.30 Gražiausi futbolo įvarčiai. 10.30 „Euro 2012“ žurnalas. 11.00, 17.45 Europos jaunių futbolo čempionato rungtynės. 12.00, 19.45 Teniso turnyras „Mutua Madrid“. 16.30 Dviračių lenktynės „4 Diunkerko dienos“. 18.45, 2.00 Dviračių lenktynės „Giro d’Italia“. 20.45 Pasaulio biliardo čempionatas. Finalas. 22.00 Profesionalų boksas. 0.00, 1.00 Automobilių lenktynės. 0.30 „Renault“ klasės automobilių lenktynės.

7.00 Ryto programa. 9.00 TV parduotuvė. 15.30 Sporto viktorina. 18.25 Futbolas. Serija A. 18.55 Krepšinis. BBL. 21.00 Ledo ritulys. Vokietija– Rusija. 23.30 Pokalbių laida. 1.00 Nakties programa.

33


34

trečiadienis

2012 05 09

lietuviškos

18.45 Krašto spalvos.

20.25 Karamelinės naujienos.

21.00 „Vyno kelias“.

20.25 Prajuokink mane.

23.05 Negaliu tylėti.

6.00 Labas rytas 9.00 „Komisaras Reksas“ (N-7) (k). 10.00 „Giminės. Po dvidešimties metų“ (8) (k). 11.00 „Toks gyvenimas“ su Zita Kelmickaite. Tiesioginė Lietuvos radijo laida. 12.00 Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė (rusų k.). 12.15 Duokim garo! (k). 14.15 Ypatingas atvejis (k). 14.50 Žinios. 15.10 „Komisaras Reksas“ (N-7). 16.00 „Meilės skonis“. 17.05 „Senis“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.35 Sportas. 18.40 Orai. 18.45 Krašto spalvos. 19.20 „Giminės. Po dvidešimties metų“ (9). 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 20.55 Verslas. 21.00 Kultūra. 21.05 Sportas. 21.10 Orai 21.15 Teisė žinoti. 22.10 Loterija „Perlas“. 22.15 Atvira Lietuvos universitetų žinių lyga „Lyderiai“. Susitinka Vilniaus licėjaus ir VU Matematikos ir informatikos instituto komandos. 23.15 Vakaro žinios. 23.20 Sportas. 23.25 Orai. 23.30 „Senis“ (N-7) (k).

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“. 6.50 „Tomas ir Džeris“ (k). 7.20 „Kung Fu Panda“. 7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7) (k). 8.50 24 valandos (N-7). 9.45 Lietuvos balsas. Finalinės kovos (k). 12.10 Nuo... Iki... (k). 13.10 „Nickelodeon“ valanda. „Nugalėtoja“ (3). 13.40 „Kung Fu Panda“. 14.10 „Vaikų „Warner Bros.“ „Tomas ir Džeris“. 14.40 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 15.40 „Langai III“ (N-7). 16.40 24 valandos (N-7). 17.40 Būk mano meile! (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.14 Sportas. 19.17 Orai. 19.19 Farai (N-7). 20.25 Karamelinės naujienos (N-7). 21.00 KK2 (N-7). 21.30 Dviračio šou. 22.00 Žinios. Verslas. 22.19 Sportas. 22.23 Orai. 22.25 Kriminalinė Lietuva (N-7). 22.35 Kriminalinis trileris „Septyni“ (JAV, 1995 m.) (N-14). 1.10 „Įstatymas ir tvarka. Nusikaltimo motyvai“ (N-7).

6.40 Teleparduotuvė. 6.55 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 7.25 „Simpsonai“. 7.55 „Buvusieji“ (3). 8.55 „Meilės sūkuryje“. 10.05 „Moterys meluoja geriau“. 11.00 Romantinė komedija „Tavo, mano ir mūsų“ (JAV, 2005 m.). 12.40 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 13.10 „Bakuganas“. 13.40 „Būrys“. 14.10 „Ragai ir kanopos sugrįžta“. 14.40 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 15.10 „Simpsonai“. 15.40 „Likimo galia“. 16.40 „Meilės triumfas“. 17.40 Ką manai? 18.35 Susitikime virtuvėje. 18.45 TV3 žinios. 19.00 TV3 sportas. 19.05 TV3 orai. 19.10 „Naisių vasara“. 19.40 Akistata. 20.30 Be komentarų. 21.00 „Vyno kelias“. 21.35 TV3 vakaro žinios. 21.50 TV3 sportas. 21.55 TV3 orai. 22.00 Vikingų loto. 22.05 „Melo teorija“. 23.05 „Nokautas (3). 0.05 „Liudininkai (5, 6). 2.00 „Įstatymas ir tvarka. Nusikalstami kėslai“ (7).

6.30 Televitrina. 7.00 Žinios (k). 7.25 „Auksarankiai“ (N-7) (k). 8.00 „Gyvenimo spalvos“ (k). 9.00 „Užkalnio 5“ (k). 10.00 „Margoša: moterimi negimstama“. 11.00 „Be namų negerai: naujas gyvenimas“. 11.30 „Prajuokink mane“ (k). 12.30 „Pavojingi susitikimai. Pjūklažuvės paslaptis“ (k). 13.30 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 14.30 „Pragaro virtuvė“ (N-7). 15.30 „Amerikos talentai“. 16.30 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 17.30 „Milijonieriai“ (k). 18.00 Žinios. 18.19 Sportas. 18.23 Orai. 18.25 „Liejyklos gatvė“ (N-7). 19.25 „Tylos riba“ (N-7). 20.00 Žinios. 20.15 Verslas. 20.19 Sportas. 20.23 Orai. 20.25 „Prajuokink mane“. 21.25 „Karo vilkai. Likvidatoriai“ (N-14). 22.25 „Tikras kraujas“ (N-14). 23.25 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 0.30 „Galileo: norintiems žinoti“ (k). 1.05 „Bamba“. Interaktyvus šou suaugusiesiems (S).

21.00 TV1



21.30 TV6

6.14 TV parduotuvė. 6.30 Ryto reporteris. 7.55 Negaliu tylėti. 8.55 „Merdoko paslaptys“ (N-7). 10.00 Super L.T. 10.35 Namų daktaras. 11.05 Ilgai ir laimingai. 12.00 Lietuvos diena. 13.00 TV parduotuvė. 13.30 Šeimų dvikova – „Akropolio“ turnyras. 14.30 Negaliu tylėti. 15.30 „Padūkėlis Eliotas“. 15.45 „Putinas“. „Grėsmės demokratijai“ (N-7). 16.00 Žinios. Orai. 16.10 „Putinas“. „Grėsmės demokratijai“ (N-7). 17.00 Žinios. Orai. 17.20 Lietuva tiesiogiai. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Super L.T. 19.10 LKL čempionato trečiosios rungtynės dėl 3-ios vietos. Tiesioginė transliacija. Per pertrauką – Žinios. 21.00 Reporteris. 21.52 Orai. 21.55 Lietuva tiesiogiai. 22.30 Super L.T. 23.05 Negaliu tylėti. 0.05 Reporteris. 0.57 Orai. 1.00 „Putinas“. „Grėsmės demokratijai“ (N-7).



„Betmeno sugrįžimas“ („Batman Returns“)

„Abejonė“ („Doubt“)

Antrajame filme apie Betmeną vėl atgyja niūrus Gotemo miestas, kurį dabar jau terorizuoja ne Jacko Nicholsono suvaidintas Džokeris, bet grakšti ir klastinga moteris katė, bejausmis milijonierius Maksas Šrekas ir žmonijai karą paskelbęs Ponas Pingvinas.

1964-aisiais Niujorko katalikų mokykloje dirbanti vienuolė Aloyzija įtaria, kad tikybą dėstantis kunigas Brendanas Flynas seksualiai išnaudoja vienintelį mokykloje juodaodį berniuką. O gal ši abejonė nepagrįsta ir kunigas viso labo nori globoti Donaldą?

Fantastinis nuotykių filmas. D.Britanija, JAV, 1992 m. Rež. Timas Burtonas. Vaidina Michaelas Keatonas, Danny De Vito.

Drama. JAV, 2008 m. Rež. Johnas Patrickas Shanley. Vaidina Meryl Streep, Philipas Seymouras Hoffmanas.


2012 05 09

trečiadienis

regioninės tv

8.00, 17.55 „Keliautojai – laiko valdovai“. 8.30 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus albumas (lenkų k.). 8.45 Miesto kodas (k). 9.00 Labas rytas (k). 11.30 F. „Knygnešys“ (2011 m.) (N-7) (k). 12.10 Plieninės vertybės. Lietuviški donkichotai. 12.45 Gyvenimas yra gražus. 13.30 „Meilės skonis“. 14.30 Žmonijos žodinio ir nematerialaus paveldo šedevrai. 15.50 Lietuvių dokumentikos meistrai (k). 16.40 Kultūra. Žurnalistas Vilius Kavaliauskas (k). 16.55 Žinios (k). 17.10 Miesto kodas. 17.25 Etnokultūros ratas. Tautos mentaliteto išsaugojimas. 18.25 Durys atsidaro. 18.50 Muzikos istorijos. „Mėnulis, sonetas ir muzika“. 19.25 Laiko portretai. Muzika – tai laiko mašina. Andrius Žlabys. 19.55 Dailininkės Domicelės Tarabildienės 100-osioms gimimo metinėms. Dok. apybraiža „Domicelė Tarabildienė“ (1982 m.). 20.10 Kai mūzos prabyla. Antano Maceinos eiles skaito aktorė J.Oraitytė. 20.35 „Ateinu...“ Dok. f. apie aktorę Rūtą Staliliūnaitę (2011 m.). 22.10 Elito kinas. Muz. romantinė drama „Kartą“ (Airija, 2006 m.) (N-14). 23.40 Kultūra. Menininkė Laisvydė Šalčiūtė. 0.00 Panorama (k). 0.20 Verslas (k). 0.25 Kultūra (k). 0.30 Sportas (k). 0.35 Orai (k). 0.40 Vilniaus knygų mugė 2012. Broniaus Kutavičiaus kompaktinės plokštelės „Mažasis spektaklis“ pristatymas (k).

8.05 Teleparduotuvė. 8.40, 15.30 „Drakonų kova Z“ (N-7). 9.40 „Muča Luča“. 10.00 „Sedrikas“. 10.30 „Betmenas“. 11.00 Būk mano meile! (N-7). 12.00 „Teresa“. 13.00 „Intrigų dvaras“. 14.00 „Laukinė širdis“. 15.00 Teleparduotuvė. 16.30 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai (N-7). 17.30 „Pasaulio Guinnesso rekordai“ (N-7). 17.57 Žodis – ne žvirblis (k). 18.00 „Dvigubas gyvenimas“ (N-7). 19.00 „Laukinis gyvenimas“ (N-7). 20.00 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (N-7). 21.00 Fantastinis nuotykių f. „Betmeno sugrįžimas“ (D.Britanija, JAV, 1992 m.) (N-7). 23.25 „Išrinktieji“ (N-14). 0.25 „Pasaulio Guinnesso rekordai“ (N-7).

6.30 Žinios. 7.00 Kriminalinė Lietuva (N-7). 7.15 24 valandos (N-7). 8.00 KK2 (N-7). 8.30 Dviračio šou. 9.00 Neišgalvoti gyvenimai (N-7). 9.30 Abipus sienos. 10.30 24 valandos (N-7) (k). 11.15 KK2 (N-7) (k). 11.45 Dviračio šou (k). 12.15 Neišgalvoti gyvenimai (N-7) (k). 12.45 Abipus sienos (k). 13.45 24 valandos (N-7) (k). 14.30 KK2 (N-7) (k). 15.00 Dviračio šou (k). 15.30 Neišgalvoti gyvenimai (N-7) (k). 16.00 Abipus sienos (k). 17.00 Infodiena. 21.00 Infodiena (k). 1.00 Nakties programa.

9.40 Teleparduotuvė. 9.55 „Išlikimas“. 10.55 „Robinas iš Šervudo“. 12.00 „Kaulai“. 13.00 „Trečias luitas už Saulės“. 14.00 „Moterų lyga. Vyrai, pinigai ir meilė“. 14.30 Teleparduotuvė 15.00 „Robinas iš Šervudo“. 16.00 „Išlikimas“. 17.00 „Medikopteris“. 18.00 „Kaulai“. 19.00 „CSI Majamis“. 20.30 „Trečias luitas už Saulės“. 21.00 „Moterų lyga. Vyrai, pinigai ir meilė“. 21.30 Drama „Abejonė“ (JAV, 2008 m.). 23.40 IIHF pasaulio ledo ritulio čempionatas. Švedija–Vokietija. Vaizdo įrašas.

10.25 „Linksmieji traukinukai“. 10.40 Senoji animacija. 11.15 Nomeda. 12.05 „Meilės konvejeris“ (3). 13.00 „Aistrų verpetai“ (2). 14.00 „Moterys meluoja geriau“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Marthos Stewart šou. 17.00 „Meilės konvejeris“ (4). 18.00 „Moteris be praeities“. 19.00 „Aistrų verpetai“ (3). 20.00 Labanakt, vaikučiai. 20.35 Nomeda. 21.25 „Moterys meluoja geriau“. 22.25 „Moteris be praeities“.

22.10 LTV2



9.00 Žinios (k). 9.20 F. „Detektyvas Dy ir ugnies vaiduoklio paslaptis“ (N-7). 11.35 Pokalbių laida „Susitikimai“ (k). 12.25 F. „Sachara“ (N-7). 14.30 Telelaikraštis. 15.50 F. „Tomo vidurnakčio parkas“ (N-7). 17.30 Gyvenu čia (k). 18.00 Žinios. 18.20 Sigitos virtuvė. 19.00 Kriminalinė drama „Pašėlusi vakarienė“ (N-7). 20.30 Kovotojas. 21.00 Žinios. 21.19 Orai. 21.20 Fantastinis trileris „Monstrai“ (N-7). 23.00 Žinios (k). 23.20 Trileris „Mes valdome naktį“ (N-14).

8.00 Komedija „Palaukit“ (JAV, 2005 m.) (N-14). 9.40 Trileris „Suvokimas“ (JAV, 2009 m.) (N-14). 11.45 Kriminalinė komedija „Grynieji“ (Prancūzija, 2008 m.) (N-14). 18.30 Romantinė komedija „Man per brangu“ (Prancūzija, 2006 m.) (N-14). 20.20 Drama „Undinė“ (Rusija, 2007 m.) (N-14). 22.25 Drama „Trūkstama grandis“ (Prancūzija, P.Afrika, D.Britanija, 2005 m.) (N-14). 0.30 Siaubo drama „Antrasis kvėpavimas“ (Prancūzija, 2007 m.) (S).

7.00 Žinios. Orai. (k). 7.20 Kauniečių akimis (k). 7.30 Kitokia Lietuva (k). 8.30 Muzika. 9.00 Kultūros alėja (k). 9.30 Muzika. 10.00 „Sedrikas“. 10.30 „Betmenas“. 11.00 „Būk mano meile“. 12.00 „Teresa“. 13.00 „Intrigų dvaras“. 14.00 „Laukinė širdis“. 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Drakonų kova Z“ (k). 16.30 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai. 17.30 „Pasaulio Guinnesso rekordai“. 17.57 Žodis – ne žvirblis (k). 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Kauniečių akimis. 18.30 Muzika. 19.00 Muzikinė vaivorykštė (k). 20.00 Žinios. Orai (k). 20.20 Kauniečių akimis (k). 20.30 Muzika. 21.00 Fantastinis nuotykių f. „Betmeno sugrįžimas“. 23.25 „Išrinktieji“. 0.25 „Pasaulio Guinnesso rekordai“ (k).

8.45 Ieškokime geriausio! 9.00 „Balticum TV“ žinios. 9.15 Reidas (k). 9.45 17.45, 0.30 „Maski šou“. 10.15 „Nenuorama Seidė“. 11.15 Klaipėdos teatralų kūrybos vakarai (k). 11.45 Komedija „Bambu“ (Prancūzija, 2009 m.). 13.30 „80 gražiausių salų“. 14.00 „Virtuvė ant ratų“. 14.30 „Kritinė riba“ (N-7). 15.30 Kultūra +. 16.00 „Meilei reikia dviejų“ (Prancūzija, 2010 m.) (N-7). 18.15 „Penkių žvaigždučių atostogos“ (5). 18.45 „Sakalas ir balandė“ (N-7). 19.45 Ieškokime geriausio! 20.00 „Balticum TV“ žinios. 20.15 „Jūros patruliai“ (N-7). 21.15 „Aviakatastrofos: priežastys ir pasekmės“. 22.15 „Balticum TV“ žinios. 22.30 „Pražūtingas auksas“ (N-7). 23.30 „Pavojingi Ostino Styvenso nuotykiai“.

22.35 LNK



„Kartą“ („Once“)

„Septyni“ („Se7en“)

Tai pasakojimas apie giminingas sielas, kurioms pavyko susitikti Dublino gatvių grūstyje. Jis – savimi nepasitikintis gatvės muzikantas, svajojantis tapti žvaigžde. Ji – imigrantė iš Čekijos, skambinanti pianinu ir ieškanti savo vietos nepažįstamame mieste.

Mažame miestelyje, kur nuolat pliaupia lietūs, viena po kitos įvykdomos kelios brutalios žmogžudystės. Bylą tiriantiems detektyvams Viljamui Somersetui ir Deividui Milsui greitai taps aišku, kad kažkas pasiryžo kovoti su septynių mirtinų nuodėmių platintojais.

Muzikinė romantinė drama. Airija, 2006 m. Rež. Johnas Carney. Vaidina Glenas Hansardas, Markéta Irglová.

Kriminalinis trileris. JAV, 1995 m. Rež. Davidas Fincheris. Vaidina Morganas Freemanas, Bradas Pittas.

35


36

trečiadienis

2012 05 09

užsienio

7.00 Naujienos. 7.10, 8.10 „Pergalės diena“. Šventinis kanalas. 8.00, 8.50, 10.00, 14.00 Naujienos. 9.00 Maskva. Raudonoji aikštė. Pergalės dienos paradas. 10.10 „Noriu žinoti“ su M.Širvindtu. 10.40, 14.15, 17.15, 18.05 „Diversantas. Karo pabaiga“. 17.00 Vakaro naujienos. 17.55 Tylos minutė. Žuvusiesiems kovoje su fašizmu atminti. 20.30 Lietuvos laikas (liet. k.). 21.00 Laikas. 21.35 „Snaiperis 2“. 0.50, 6.50 Lietuvos laikas. 1.00 Vaid. f. „Į kovą eina vieni senukai“. 2.30 Didysis karas. „Kova už orą“. 3.15 Vaid. f. „Likimas“. 5.55 Muzika.

filmai

10.40



„Diversantas. Karo pabaiga“ („Диверсант. Конец войны“)

Karinis serialas. Rusija, 2007 m. Rež. Igoris Zaicevas. Vaidina Vladislavas Galkinas, Aleksejus Bardukovas.

Besibaigiant Antrajam pasauliniam karui sovietų karinė vadovybė sužino, kad vokiečiai planuoja Kryme išlaipinti diversantų grupę, kuri apsimes tarybiniais partizanais. Šiuos planus privalo suardyti rusų žvalgai.

6.00 Šeimos dramos. 6.45 „Sandokanas. Tigras vėl riaumoja“. 7.15 S. „Nina“ (1–4). 11.15 Atgal į ateitį. 12.10 Mirtis pagal Zodiako įstatymą. 13.10 Pasaulio paslaptys su Ana Chapman. Argentina. Trečiojo reicho pėdsakais. 14.10 S. „Pamestinukas“ (1–4). 17.55 Tylos minutė. Žuvusiesiems kovoje su fašizmu atminti. 18.05 S. „Ir buvo karas“ (1–3). 20.55 M.Zadornovo koncertas. 0.15 S. „Žmogžudystės skonis“ (1).

4.40 Vaid. f. „Nužengusieji iš debesų“. 5.55 Vaid. f. „Gegužės žvaigždės“. 7.20 E.Bystrickajos benefisas. 8.30, 13.00, 19.00 Žinios. 9.00 Karinis paradas Maskvos raudonojoje aikštėje. 10.00 Postas Nr. 1. Nežinomas kareivis. 10.50, 13.20 „1942-ieji“. 15.30 Žvaigždžių paradas. 17.00, 18.00 „Karinė žvalgyba. Pirmas smūgis“. 17.55 Tylos minutė. Žuvusiesiems kovoje su fašizmu atminti. 19.30 „Karinė žvalgyba. Pirmas smūgis“. 21.20 Vaid. f. „Troškulys“. 0.20 Vaid. f. „Pergalės diena“.

5.15 Vaid. f. „Du Fiodorai“. 6.50 Gegužė. Pergalė. 7.20 „Degantis dangus“ (5, 6). 9.00, 12.00, 18.00 Šiandien. 9.25 SSRS dainos. „Pergalės diena“. 10.15 „Liejyklos gatvė“. 12.30 „Sindbado sugrįžimas“. 17.55 Tylos minutė. Žuvusiesiems kovoje prieš fašizmą atminti. 18.35 „Svetimi sparnai“ (4–6). 21.15 Didysis tėvynės karas. Stalinas Berlyne. 22.05 „Operatyvinė grupė“. 23.55 „Įteisintas mentas“. 1.45 Trileris „Atsarginis“. 3.35 Karo dainos.

6.00, 16.00, 18.00 Ypatinga nuomonė. Ekonomikos naujienos. 7.00 Anim. f. 8.00 Vakaro žinios iš Amerikos. 9.00, 15.00 „MKP yra MKP“. 10.00, 21.00 „Versija“. 11.00 Izraelis per savaitę. 12.00 Didžioji sargyba. 13.00 Vaid. f. „Kadkiną pažįsta visi“. 17.00 „Oro uostas“. 19.00 Liaudis prieš. 20.00 Šviesos rate. 22.00 Dabar pasaulyje. 23.00 Vaid. f. „Įsakymas: ugnies neatidengti“.

naujienos

7.00 Romantinė komedija „Kur tas Fredas?“ (Vokietija, 2006 m.). 9.00 Biografinė kriminalinė drama „Kazino Džekas“ (Kanada, 2010 m.). 11.00 Fantastinė romantinė drama „Pabaisa“ (JAV, 2011 m.). 13.00 Drama „Du už vieno kainą“ (JAV, 2005 m.). 15.05 Kriminalinis veiksmo trileris „Kolumbiana“ (JAV, Prancūzija, 2011 m.) (N-7). 17.00 Biografinė drama „Kovotojas“ (JAV, 2010 m.) (N-7). 19.00 Nuotykių f. „Mažieji lakūnai“ (JAV, 2008 m.). 21.00 Veiksmo nuotykių drama „Apokalipto“ (JAV, 2006 m.) (N-14). 23.15 Kriminalinis siaubo trileris „Patologija“ (JAV, 2008 m.) (S). 1.00 Fantastinė nuotykių drama „Juodosios raganos metai“ (JAV, 2011 m.) (N-7).

7.00 BBC naujienos (kas valandą). 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 12.30, 15.30, 17.30, 19.30, 20.30, 22.30, 0.30 Pasaulio verslo naujienos. 9.45, 10.45, 12.45, 15.45, 17.45, 19.45, 20.45, 22.45, 0.45, 1.45, 2.45 Pasaulio sportas. 11.30 Atviras pokalbis. 14.00, 14.30 Grinvičo laikas. 16.00, 17.00 Azijos įvykių apžvalga. 18.30 Atviras pokalbis. 19.00, 20.00 Verslo apžvalga. 21.00, 22.00 Šiandienos pasaulio naujienos. 23.00 Naujienos iš Amerikos. 23.30 Atviras pokalbis. 0.00 Pasaulio naujienos. 1.00 Naujienos iš Amerikos. 1.30, 2.30 Azijos verslo apžvalga. 3.00 Nakties programa.

3.00 Drama „Keista vieta susitikimui“. 5.00 Veiksmo f. „Ijona Flaks“. 6.40 Drama „Kitas vyras“. 8.20 Fantastinis nuotykių f. „Haris Poteris ir išminties akmuo“. 11.00 Fantastinė drama „Miego mokslas“. 13.00 Nuotykių f. „Senis, kuris skaitė meilės istorijas“. 15.00 Romantinė komedija „Laužyta anglų kalba“. 17.00 Komedija „Atviras kelias“. 19.00 Siaubo trileris „Aušros kariai“. 21.00 Siaubo veiksmo f. „Ašmenys“. 23.10 Siaubo kovinis f. „Ašmenys 2“. 1.20 Komedija „Žolės lapai“.

5.00, 8.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 6.00, 9.00 Pasaulio sporto naujienos. 8.45 Pasaulio verslo ypatumai. 10.00 Pasaulio verslo apžvalga. 10.30 Pokalbiai apie Aziją. 11.30 Pasaulio verslo apžvalga. 12.00 Amerikos rytas. Žadintuvas. 13.00 Vieningas pasaulis. 14.00 Vienas pasaulis. 15.00 Naujienų srautas. 16.00 Pasaulio verslo apžvalga. 17.00 Jūsų pasaulis šiandien. Pasaulio įvykių apžvalga. 17.30 Prie pasaulio žemėlapio. 18.00 Pasaulis kaip finansų rinka. 19.00 Pasaulio sporto naujienos. 19.30 Afrikos balsai. 20.00 Prie pasaulio žemėlapio. 21.00 Tyrimai ir verslas. 22.00 Vienas pasaulis. 23.00 Pasaulio saitai. 0.00 Nakties programa.

5.00 „Kelias namo“. 6.30 „Mano vardas Ridas Fišas“. 8.00 „Mano merginos vaikinas“. 9.20 „Bethovenas 5“. 10.50 „Bendraklasės“. 12.30 „Heivenas“. 22.15 „Gera žmona“. 23.00 „Tėvai“. 23.45 „Šok iki nukritimo“. 0.30 „Heivenas“.

muzika

7.00 MCM dainos. 8.30 Vaizdo klipai. 10.00 MCM dainos. Muzikos naujienos. Interviu su žvaigžde. 11.00 Devintojo dešimtmečio muzika nuo A iki Z. 12.00 Mums patinka aštuntojo dešimtmečio muzika. 13.00 MCM dainos. Muzikos naujienos. Interviu su žvaigžde. 14.30 Kartojimai. Vaizdo žaidimų naujienos. 17.45 Vaizdo klipai. MCM kavinė. 18.45 MCM dainos. 19.45 Gyvenimas. 21.00 „Top Tubes“. Geriausios dainos. 3.00 MCM dainos.

7.00 100 proc. MTV. 9.00 Kambarių plėšikai. 9.30 Mano saldusis 16-asis gimtadienis. 10.00 „Paauglių svajos“. 10.30 Kai man buvo 17 metų. 11.00 „Made“. 12.00 „Top 10“. 13.00 „Hit List UK“. 14.00 Geriausios dainos. 15.00 Mano saldusis 16-asis gimtadienis. 16.00 „Paauglių svajos“. 17.00 Kai man buvo 17 metų. 18.00 „Made“. 21.00 Aklas pasimatymas. 22.00 „Paauglės motinos“. 23.00 „Džersio pakrantė“. 0.00 Nakties programa.

5.00 Džiazas. 10.30 A.Preljocajaus baletas „Sidharta“. 12.30 I.L.Cachao koncertuoja „Tempo Latino 2007“ festivalyje. 13.25 Divertismentas. 14.30 W.A.Mozarto opera „Zaida“. Groja „Camerata Salzburg“ orkestras. 16.05 M.Kozenos rečitalis Prahos nacionalinėje operoje. 17.00 Divertismentas. 18.00 F.J.Haydno oratorija „Pasaulio sukūrimas“. 20.00 R.Strausso opera „Arabela“. Dainuoja R.Fleming. 23.15 G.Mahlerio Antroji simfonija. Diriguoja C.Abbado. 0.05 Divertismentas. 1.00 Džiazas. 2.00 Nakties programa.


2012 05 09 dokumentika

9.00 Ryto programa. 9.30 Nutolę krantai. Šetlando salos. 10.00 S.Gregson lankosi Maroke. Dykumos. 11.00 Ispanijos aromatai. 11.30 Kepto maisto valgymo varžybos. 12.00 Keliautojas. Los Andželas. 13.00 Vynas Holivude. 14.00 Skaniausi valgiai. Juodasis miškas. 15.00 K.Floydas Afrikoje. Durbanas ir dramblių safaris. 16.00 Keliautojas. Las Vegasas. 17.00 Makaronų gamyba. 17.30 Graikijos aromatai. 18.00 S.Gregson lankosi Maroke. Dykumos. 19.00 Keliautojas. Kinija. 20.00 Jūros žmonės. Kinija. 21.00 Hedonizmas. Ekvadoras. 22.00 Bebaimiai keliautojai. Mongolija. 23.00 Keliautojas. Papua Naujoji Gvinėja. 0.000 Ekologiškos atostogos. Butanas. 1.00 Nakties programa.

6.00 „Savadarbiai automobiliai“. 6.30 „Žvejai ekstremalai“. 7.00 „Everesto ligoninės priimamasis“. 8.00 „Ekstremalūs išbandymai“. 9.00 „Įspūdingoji Amazonė“. 10.00 „Aferistai“. 11.00 „Sportininkų traumos“. 11.30 „South Sydney“ istorija“. 12.00 „Savadarbiai automobiliai“. 12.30 „Žvejai ekstremalai“. 13.00 „Everesto ligoninės priimamasis“. 14.00 „Ekstremalūs išbandymai“. 15.00 „Įspūdingoji Amazonė“. 16.00 „Aferistai“. 17.00 „Sportininkų traumos“. 17.30 „South Sydney“ istorija“. 18.00 „Savadarbiai automobiliai“. 18.30 „Žvejai ekstremalai“. 19.00 „Everesto ligoninės priimamasis“. 20.00 „Ekstremalūs išbandymai“. 21.00 „Įspūdingoji Amazonė“. 22.00 „Aferistai“. 23.00 „Parazitų antplūdis“.

trečiadienis

sportas

9.00 Ryto programa. 10.00 Akimirka iki katastrofos. „Titanikas“. 11.00 „Mini“ automobilių gamyklos. 12.00 BMW X3 automobilių gamyklos. 13.00 Pašėlę išradėjai. 14.00 Paslaptinga Afrikos septyniukė. 15.00 Didieji gyvūnai. Krokodilas. 16.00 Akimirka iki katastrofos. Miunchenas. 17.00 Sunkiausias remontas. Tauerio tiltas. 18.00 Kritinė situacija. Medžioklė. 19.00 BMW X3 automobilių gamyklos. 20.00 Senovės paslapčių bylos. 21.00 Nusikaltimai gamtai. 22.00 Draudimai. Keista meilė. 23.00 BMW X3 automobilių gamyklos. 0.00 Pašėlę išradėjai. 1.00 Nakties programa.

8.00 „Laiko komanda“. 9.00 „Žmonijos kelionė“. 10.00 „Kaip menas pakeitė pasaulį“. 11.00 „Sevdalinka“. 12.30 „Stalingrado vaikai“. 13.00 „Nacių medžiotojai“. 14.00 „Slaptasis karas“. 15.00 „Antrasis pasaulinis karas – spalvotai“. 16.00 „Absoliutus nulis“. 17.00 „Žmonijos kelionė“. 18.00 „Nušvitimo arka“. 19.00 „Geografiniai atradimai“. 20.00 „CŽV: slaptieji karai“. 21.00 „Nacių medžiotojai“. 22.00 „Katiuša: didinga mažos moters istorija“. 23.00 „Antrasis pasaulinis karas – spalvotai“. 0.00 Nakties programa.

7.00, 15.30 Echo ir Amboseli drambliai. 7.25 Laukiniai našlaičiai. Didelės katės ir maži povai. 7.50 Medžiotojasi iš prigimties. Jėga. 8.15, 16.00 „Laukinis šou“. 8.40 Nepaprasti šunys. Jėga judėjime. 9.10 Bjauriausio šuns konkursas. 10.05, 14.40 Afrikoje. Namibija. 11.00 Gyvūnų teritorija. 11.55 Gyvūnų apsaugos skyrius, Pietų Afrika. 12.50 Šunys kalėjime. Vorm Springsas. 13.45 Išgelbėti laukinės Afrikos gamtą. 14.10, 19.15 Laukinės gamtos SOS. 16.30 Viskas apie šunis. 17.25 Šunys, katės ir kiti numylėtiniai. 18.20 Projektas „Šunų jaunikliai“. 19.40 Šimpanzių rojus. Problemos dėl Ksenos. 20.10 Vertėjas iš šunų kalbos. 21.05 Veterinarų mokykla. 22.00 Rūsčioji Arktika. 22.55 Indija. Taro dykuma. Šventieji smėlynai. 23.50 Kačiuko gelbėjimas. 0.45 Laukiniai ir pavojingi.

8.00 „Keturios Alpės“. 9.00 „Rojaus paukščiai“. 10.00 „Paskutinė iš trijų“. 11.00 „Kelionė Jukonu“. 12.00 „Anos laukiniai gyvūnai“. 12.30 „Neregėta Afrika“. 13.00 „Nigelo Marveno ryklių sala“. 14.00 „Heen Taak“. Jūros dugne“. 15.00 „Plėšrūnų puota“. 16.00 „Nesutramdyta Europa“. 17.00 „Didžiosios katės dienoraštis“. 18.00 „Skrydis dėl išlikimo“. 19.00 „Didysis riftinis slėnis“. 20.00 „Neišauklėti augintiniai“. 21.00 „Nardant su orkomis“. 22.00 „Išvien su gamta“. 23.00 „Liūtų karalystės įstatymai“. 0.00 Nakties programa.

9.00 Televitrina. 10.00, 19.00, 23.00 Žinios +. 10.15 Italijos „Serie A“ lyga. „Cagliari“– „Juventus“. 12.00 VTB vieningosios krepšinio lygos rungtynės. Mažasis finalas. 13.45 Lietuvos krepšinio lyga. 2-osios mažojo finalo rungtynės. 15.30 VTB vieningoji krepšinio lyga. Kazanės „Uniks“–Krasnodaro „LokomotivKuban“. 17.15 VTB vieningosios krepšinio lygos rungtynės. Didysis finalas. 19.10 Lietuvos krepšinio lyga. 3-iosios mažojo finalo rungtynės. Tiesioginė transliacija (per pertrauką – Žinios +). 21.15 Automoto. 21.45 Adrenalinas. 22.15 Krepšinio pasaulyje. 22.45 Olimpinės žaidynės. 23.15 Sportas LT. Jaunimo bokso turnyras Dano Pozniako atminimui.

10.00 „Futbol Mundial“ žurnalas. 10.30 Tenisas. Madrido turnyras. 13.45 Tenisas. Madrido turnyras. Tiesioginė transliacija. 16.10 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Slovakija– Kazachstanas. Tiesioginė transliacija. 18.45 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Norvegija– Italija. 21.05 „Futbol Mundial“ žurnalas. 21.35 Futbolas. UEFA Europos lygos rungtynės. Tiesioginė transliacija. 23.50 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Švedija– Vokietija.

9.30 Olimpinis žurnalas. 10.00 „Euro 2012“ žurnalas. 10.30 Teniso turnyras „Mutua Madrid“. 11.45, 2.00 Gražiausi futbolo įvarčiai. 12.45 Pasaulio biliardo čempionatas. Finalas. 14.45 Dviračių lenktynės „Giro d’Italia“. III ir IV etapai. 18.30 Teniso turnyras „Mutua Madrid“. 20.30 Olimpinis žurnalas. 20.45 Fotofinišas. 21.05 Jojimo apžvalga. 22.10 Golfo turnyrai. 0.55 Buriavimo lenktynės Kinijoje. 1.35 Sporto žurnalai.

7.00 Ryto programa. 9.00 TV parduotuvė. 17.00 Ledo ritulys. Norvegija– Italija. 18.30 Motosportas. 19.30 Futbolas. Bundeslygos aktualijos. 21.00 Ledo ritulys. Vokietija– Švedija. 23.30 „Sport1“ naujienos. 23.55 Dokumentika. 1.00 Nakties programa.

37


38

ketvirtadienis

2012 05 10

lietuviškos

22.45 Kelias į UEFA EURO 2012.

22.35 „Mentalistas“.

17.40 Ką manai?

19.25 „Zaicevas + 1“.

18.55 LKL antrosios finalo rungtynės.

6.00 Labas rytas. 9.00 „Komisaras Reksas“ (N-7) (k). 10.00 „Giminės. Po dvidešimties metų“ (9) (k). 11.00 „Forumas“. Tiesioginė Lietuvos radijo laida. 12.00 Kultūrų kryžkelė. Menora. 12.15 Algimanto Raudonikio koncertas „Kur balti keliai“. Dalyvauja pučiamųjų orkestras „Trimitas“ ir kiti (k). 14.30 Žingsnis po žingsnio (k). 14.50 Žinios. 15.10 „Komisaras Reksas“ (N-7). 16.00 „Meilės skonis“. 17.05 „Senis“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.35 Sportas. 18.40 Orai. 18.45 Nacionalinė paieškų tarnyba. 19.20 „Giminės. Po dvidešimties metų“. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 20.55 Verslas. 21.00 Kultūra. 21.05 Sportas. 21.10 Orai 21.15, 22.15 Mūsų dienos – kaip šventė. 22.10 Loterija „Perlas“. 22.45 Kelias į UEFA EURO 2012. 23.15 Vakaro žinios. 23.20 Sportas. 23.25 Orai. 23.30 „Senis“ (N-7) (k).

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“. 6.50 „Tomas ir Džeris“ (k). 7.20 „Kung Fu Panda“ (k). 7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7) (k). 8.50 24 valandos (N-7). 9.45 Žvaigždžių duetai 6. Lemiama kova (k). 12.40 Karamelinės naujienos (N-7) (k). 13.10 „Nickelodeon“ valanda. „Nugalėtoja“ (4). 13.40 „Kung Fu Panda“. 14.10 „Vaikų „Warner Bros.“ „Tomas ir Džeris“. 14.40 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 15.40 „Langai III“ (N-7). 16.40 24 valandos (N-7). 17.40 Būk mano meile! (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.14 Sportas. 19.17 Orai. 19.19 Valanda su Rūta. 21.00 KK2 (N-7). 21.30 Dviračio šou. 22.00 Žinios. Verslas. 22.19 Sportas. 22.23 Orai. 22.25 Kriminalinė Lietuva (N-7). 22.35 „Mentalistas“ (N-7). 23.35 „Slapti reikalai“ (5) (N-7). 0.30 „Specialioji Los Andželo policija“ (5) (N-7). 1.25 Sveikatos ABC (k).

6.40 Teleparduotuvė. 6.55 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 7.25 „Simpsonai“. 7.55 „Buvusieji“ (4). 8.55 „Meilės sūkuryje“. 10.00 „Moterys meluoja geriau“. 11.00 Šok ir lieknėk 2012. 13.40 „Būrys“. 14.10 „Ragai ir kanopos sugrįžta“. 14.40 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 15.10 „Simpsonai“. 15.40 „Likimo galia“. 16.40 „Meilės triumfas“. 17.40 Ką manai? 18.35 Susitikime virtuvėje. 18.45 TV3 žinios. 19.00 TV3 sportas. 19.05 TV3 orai. 19.10 „Naisių vasara“. 19.40 Paskutinė instancija. 20.30 Žvaigždė policininkas. 21.00 „Vyno kelias“. 21.35 TV3 vakaro žinios. 21.50 TV3 sportas. 21.55 TV3 orai. 22.00 „Gyvenimas“. 23.00 „Nokautas“ (4). 0.00 „Liudininkai“ (7, 8). 1.55 „Įstatymas ir tvarka. Nusikalstami kėslai“ (8).

18.30 Mikrovisata



6.30 Televitrina. 7.00 Žinios (k). 7.25 Duok „labas“. 8.00 „Užkalnio 5“ (k). 9.00 Lietuvos žinių tyrimas (N-7) (k). 10.00 „Margoša: moterimi negimstama“. 11.00 „Be namų negerai: naujas gyvenimas“. 11.30 „Mentai“ (N-7) (k). 12.30 „Ekstrasensai prieš nusikaltėlius“ (N-7) (k). 13.30 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 14.30 „Pragaro virtuvė“ (N-7). 15.30 „Amerikos talentai“. 16.30 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 17.30 „Tylos riba“ (N-7) (k). 18.00 Žinios. 18.19 Sportas. 18.23 Orai. 18.25 „Liejyklos gatvė“ (N-7). 19.25 „Zaicevas + 1“ (N-7). 19.50 Nacionalinė loterija „10 milijonų“. 20.00 Žinios. 20.15 Verslas. 20.19 Sportas. 20.23 Orai. 20.25 „Sąmokslo teorija“. Tiesioginė diskusijų laida. 21.25 Komedija „Matadoras“ (JAV, Vokietija, Airija, 2005 m.) (N-14). 23.25 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 0.30 „Brydės“. Istorinė publicistinė laida (k). 1.30 „Bamba“. Interaktyvus šou suaugusiesiems (S).

21.20 Init

6.14 TV parduotuvė. 6.30 Ryto reporteris. 7.55 Negaliu tylėti. 8.55 „Merdoko paslaptys“ (N-7). 10.00 Super L.T. 10.35 Teritorija. 11.05 Idėjos namams. 12.00 Lietuvos diena. 13.00 TV parduotuvė. 13.30 Šeimų dvikova – „Akropolio“ turnyras. 14.30 Negaliu tylėti. 15.30 „Padūkėlis Eliotas“. 15.45 Dok. f. „Kruvinoji italų mafija“ (N-7). 16.00 Žinios. Orai. 16.10 Dok. f. „Kruvinoji italų mafija“ (N-7). 17.00 Žinios. Orai. 17.20 Lietuva tiesiogiai. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Super L.T. 18.55 LKL čempionato antrosios finalo rungtynės. Tiesioginė transliacija. Per pertrauką – Žinios. 21.00 Reporteris. 21.52 Orai. 21.55 Lietuva tiesiogiai. 22.30 Super L.T. 23.05 Negaliu tylėti. 0.05 Reporteris. 0.57 Orai. 1.00 Dok. f. „Kruvinoji italų mafija“ (N-7).



„Sukurtas Haroldas“ („Stranger Than Fiction“)

„Viki Kristina Barselona“ („Vicky Cristina Barcelona“)

Haroldas Krikas dievina skaičius, matyt, todėl ir dirba auditoriumi mokesčių inspekcijoje. Ligi šiol pedantiškas Haroldo gyvenimas buvo suplanuotas sekundės tikslumu. Kartą šis šveicarišką laikrodį primenantis mechanizmas turi subyrėti į šipulius.

Amerikietės Viki ir Kristina vyksta atostogauti į Barseloną. Viki rengiasi tekėti, o laisvę labiau už viską mylinti vėjavaikė Kristina linkusi į kraują kaitinančius seksualinius nuotykius. Draugės sutinka ekstravagantišką ispaną menininką Chuaną Antonijų.

Komedija. JAV, 2006 m. Rež. Marcas Forsteris. Vaidina Willas Ferrellas, Maggie Gyllenhaal.

Romantinė komedija. JAV, Ispanija, 2008 m. Rež. Woody Allenas. Vaidina Javieras Bardemas, Scarlett Johansson.


2012 05 10

ketvirtadienis

regioninės tv

8.00 Gustavo enciklopedija. 8.30 Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė (rusų k.). 8.45 Miesto kodas (k). 9.00 Labas rytas (k). 11.30 Dainų daina. Finalas. Nacionalinis metų dainos konkursas (2009 m.). 13.50 „Meilės skonis“. 14.45 Lietuvos vaikų ir moksleivių dainų TV konkursas „Dainų dainelė 2012“. 16.30 Kai mūzos prabyla. Antano Maceinos eiles skaito aktorė Jūratė Onaitytė (k). 16.55 Žinios (k). 17.10 Miesto kodas. 17.25 Krašto spalvos. 17.55 Gustavo enciklopedija. 18.25 Atvira Lietuvos universitetų žinių lyga „Lyderiai“. 19.10 Mūsų miesteliai. Aukštadvaris. 20.10 Veidai. Lietuvių dokumentika. Nespalvotų viršelių herojė. Dana Migaliova. Iš ciklo „Maištininkai“ (2010 m.). 20.55 Dok. f. „Atgal į žemėlapį“ (2005 m.). 21.50 Gintarinės batutos meistrai. Robertas Šervenikas. 23.30 Muzikos pasaulio žvaigždės. M.Ravelio ir S.Prokofjevo kūriniai. Groja Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras. Dirigentas Liutauras Balčiūnas. 0.00 Panorama (k). 0.20 Verslas (k). 0.25 Kultūra (k). 0.30 Sportas (k). 0.35 Orai (k). 0.40 Vakaro autografas (k).

8.05, 15.00 Teleparduotuvė. 8.40, 15.30 „Drakonų kova Z“ (N-7). 9.40 „Muča Luča“. 10.00 „Sedrikas“. 10.30 „Betmenas“. 11.00 Būk mano meile! (N-7). 12.00 „Teresa“. 13.00 „Intrigų dvaras“. 14.00 „Laukinė širdis“. 16.30 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai (N-7). 17.30 „Pasaulio Guinnesso rekordai“ (N-7). 17.57 Žodis – ne žvirblis (k). 18.00 „Dvigubas gyvenimas“ (N-7). 19.00 „Laukinis gyvenimas“ (N-7). 20.00 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (N-7). 21.00 „Irenė Hus“ (4) (N-14). 22.50 „Išrinktieji“ (N-14). 23.50 „Pasaulio Guinnesso rekordai“ (k).

6.30 Žinios. 7.00 Kriminalinė Lietuva (N-7). 7.15 24 valandos (N-7). 8.00 KK2 (N-7). 8.30 Dviračio šou. 9.00 Karamelinės naujienos (N-7). 9.30 Farai (N-7). 10.30 24 valandos (N-7) (k). 11.15 KK2 (N-7) (k). 11.45 Dviračio šou (k). 12.15 Karamelinės naujienos (N-7) (k). 12.45 Farai (N-7) (k). 13.45 24 valandos (N-7) (k). 14.30 KK2 (N-7) (k). 15.00 Dviračio šou (k). 15.30 Karamelinės naujienos (N-7) (k). 16.00 Farai (N-7) (k). 17.00 Infodiena. 1.00 Nakties programa.

9.40, 14.30 Teleparduotuvė. 9.55 „Išlikimas“. 10.55 „Robinas iš Šervudo“. 12.00 „Kaulai“. 13.00 „Trečias luitas už Saulės“. 14.00 „Moterų lyga. Vyrai, pinigai ir meilė“. 15.00 „Robinas iš Šervudo“. 16.00 „Išlikimas“. 17.00 „Medikopteris“. 18.00 „Kaulai“. 19.00 „CSI Majamis“. 20.00 „Trečias luitas už Saulės“. 21.00 „Moterų lyga. Vyrai, pinigai ir meilė“. 21.30 Drama „Tai, ką mes praradome“ (JAV, 2007 m.). 23.40 IIHF pasaulio ledo ritulio čempionatas. Švedija–Vokietija. Vaizdo įrašas. 0.00 IIHF pasaulio ledo ritulio čempionatas. Čekija–Latvija. Vaizdo įrašas.

10.25 „Linksmieji traukinukai“. 10.40 Senoji animacija. 11.15 Nomeda. 12.05 „Meilės konvejeris“ (4). 13.00 „Aistrų verpetai“ (3). 14.00 „Moterys meluoja geriau“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Marthos Stewart šou. 17.00 „Meilės konvejeris“ (5). 18.00 „Moteris be praeities“. 19.00 „Aistrų verpetai“ (4). 20.00 Labanakt, vaikučiai. 20.35 Nomeda. 21.25 „Moterys meluoja geriau“. 22.25 „Moteris be praeities“.

21.25 BTV



9.00 Žinios (k). 9.20 Fantastinis trileris „Monstrai“ (N-7). 11.00 Kovotojas (k). 11.30 Komedija „Meilė nutinka“ (N-7). 13.20 Telelaikraštis. 15.25 Komedija „Dvi dienos Paryžiuje“ (N-7). 17.30 Apie fotografiją (k). 18.00 Žinios. 18.20 Istorinė laida „Mūsų praeities beieškant“ (k). 19.00 Nuomonės. 20.00 Sveikas žmogus. 21.00 Žinios. 21.19 Orai. 21.20 Romantinė komedija „Viki Kristina Barselona“ (N-14). 23.00 Žinios (k). 23.20 Komiška drama „Vėjavaikė“ (N-7).

8.00 Romantinė komedija „Man per brangu“ (Prancūzija, 2006 m.) (N-14). 9.50 Drama „Undinė“ (Rusija, 2007 m.) (N-14). 11.55 Drama „Trūkstama grandis“ (Prancūzija, P.Afrika, D.Britanija, 2005 m.) (N-14). 18.30 Komedija „Sukurtas Haroldas“ (JAV, 2006 m.) (N-14). 20.25 Kriminalinė drama „Korupcijos teisė“ (Rusija, 2005 m.) (N-14). 22.25 Komedija „Zuikis beausis“ (Vokietija, 2008 m.) (N-14). 0.30 Trileris „Gynėjas“ (Tailandas, 2005 m.) (S).

7.00 Žinios. Orai. (k). 7.20 Kauniečių akimis (k). 7.30 Muzika. 9.00 Kitokia Lietuva. 10.00 „Sedrikas“. 10.30 „Betmenas“. 11.00 „Būk mano meile“. 12.00 „Teresa“. 13.00 „Intrigų dvaras“. 14.00 „Laukinė širdis“. 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Drakonų kova Z“ (k). 16.30 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai. 17.30 „Pasaulio Guinnesso rekordai“. 17.57 Žodis – ne žvirblis (k). 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Kauniečių akimis. 18.30 Muzika. 19.00 Kitokia Lietuva (k). 20.00 Žinios. Orai (k). 20.20 Kauniečių akimis (k). 20.30 Muzika. 21.00 Detektyvas „Irenė Hus“. 22.50 „Išrinktieji“. 23.50 „Pasaulio Guinnesso rekordai“ (k).

8.45 Ieškokime geriausio! 9.00 „Balticum TV“ žinios. 9.15 Kultūra +. 9.45 17.45, 0.45 „Maski šou“. 10.15 „Sakalas ir balandė“. 11.15 F. „Meilė nutinka“ (JAV, Kanada, 2009 m.). 13.10 Reidas (k). 13.40 Kelionių žurnalas „Penkių žvaigždučių atostogos“ (5). 14.10 Muz. melodrama „Pirmoji meilė“ (Rusija, 2009 m.). 15.45 „Jūros patruliai“ (N-7). 16.45 „Aviakatastrofos: priežastys ir pasekmės“ (N-7). 18.15 „Virtuvė ant ratų“. 18.45 „Pražūtingas auksas“ (N-7). 19.45 Ieškokime geriausio! 20.00 „Balticum TV“ žinios. 20.15 „Likimo dovana“ (2). 21.15 Kelionių žurnalas „80 gražiausių salų“. 21.45 „Balticum TV“ žinios. 22.00 Komedija „Beieškant Amandos“ (JAV, 2008 m.) (N-14). 23.45 „Kritinė riba“ (N-7).

21.30 TV6



„Matadoras“ („The Matador“)

„Tai, ką mes praradome“ („Things We Lost in the Fire“)

Denį Raitą vienu metu užgriūva begalė šeimyninių ir profesinių problemų. Panašios bėdos kamuoja ir samdomą žudiką Džiulijaną Noublą. Likimas abu vyrus suveda Meksiko bare. Džiulijanas čia turi nužudyti mafiozą, ir jam labai reikia pagalbininko.

Odrė Berk labai myli vyrą Brajeną, o šis draugauja su narkotikų liūne įklimpusiu bičiuliu Džeriu, per kvaišalus sužlugdžiusiu savo gyvenimą ir advokato karjerą. Kai grįžtantį namo Brajeną gatvėje nušauna kažkoks psichopatas, Odrė į laidotuves pasikviečia Džerį.

Komedija. JAV, Vokietija, Airija, 2005 m. Rež. Richardas Shepardas. Vaidina Pierce’as Brosnanas, Gregas Kinnearas.

Drama. JAV, 2007 m. Rež. Susanne Bier. Vaidina Halle Berry, Benicio Del Toro.

39


40

ketvirtadienis

2012 05 10

užsienio

7.00 Labas rytas. 10.00 Gyvenk sveikai! 11.00, 14.00 Naujienos. 11.35 „Pirkimo valdymas“. 12.05 „Mados nuosprendis“. 13.00 Kitos naujienos. 13.20, 3.55 „Suprasti. Atleisti“. 14.15 „Sužadėtuvių žiedas“. 15.10 „Liaudies artistas Nikolajus Kriučkovas“. 16.10 „Tarp mūsų mergaičių“. 17.00 Vakaro naujienos. 17.50 Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00, 0.10, 6.50 Laikas. Lietuvos laikas. 21.15 „Mano antroji pusė“. 23.10 „Vakarinis Urgantas“. 23.45 Vakaro naujienos. 0.30 Didysis karas. „Kova už Vokietiją“. 1.20 „Paslaptingi karo keliai“. 1.55 „Žvaigždėlaivis“. 2.10 Vaid. f. „Ponia valstietė“. 4.20 Vaid. f. „Skrydis atidėtas“. 4.35 „Sužadėtuvių žiedas“.

filmai

21.15



„Mano antroji pusė“ („Моя вторая половинка“)

Komiškas serialas. Rusija, 2011 m. Rež. Teimurazas Esadzė. Vaidina Aleksandras Domogarovas, Jelena Drobyševa.

Aleksejus ir Vera Kočevnikovai santuokoje pragyveno 23 metus ir užaugino du vaikus. Tačiau kartą Aleksejus užmezga romaną su nauja reklamos skyriaus darbuotoja Marina. Žmona anksti pajunta pavojų...

6.00 Buvusieji. Liaudies. 6.45 „Sandokanas. Tigras vėl riaumoja“. 7.15 S. „Nina“ (5–8). 11.15, 16.55 Dar ne vakaras. 13.05 „Sandokanas. Tigras vėl riaumoja“. 13.35 Dievų sąmokslas. 14.25 S. „Ir buvo karas“ (1–3). 17.50 Jūrų ateiviai. 18.55 Nemeluok man! 19.55 Kviestinė vakarienė. 20.55 Kosmoso svečiai. 21.55 „Nereikalingų žmonių sala“. 23.45 Ekstrasensų iššūkis. 0.15 „Žmogžudystės skonis“ (2).

5.00 Rusijos rytas. 9.05 „Labas, mama!“ 10.00, 13.00, 15.45, 19.00 Žinios. 10.30 Naujuose namuose. 11.10 Apie tai, kas svarbiausia. 12.25 „Kulaginas ir partneriai“. 13.50 „Jefrosinija“. 14.45 „Kilmingų mergelių institutas“. 16.50 Nikolajaus Baskovo vedybų agentūra. 17.50 Tiesioginis eteris. 19.50 „Maskvos kriminalinė paieška“. 21.30 Vaid. f. „Apsišaukėlė“. 23.20 Ypatingasis būrys.

7.40 Nugalėtojų nugalėtojas. 8.35, 14.35, 17.35 Ypatingas atsitikimas. 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15 Šiandien. 9.25 Atmintinos melodijos. 10.10 Gelbėtojai. 10.35 Medicinos paslaptys. 11.05 „Liejyklos gatvė“. 12.35 Iki teismo. 13.30 Prisiekusiųjų teismas. 15.30 „Mentų karai“. 17.20 Muzikinės istorijos. 18.30, 2.10 Prokuroro patikra. 19.35 Kalbame ir rodome. 20.25 „Įgaliotinis“. 22.40 „Operatyvinė grupė“. 23.35 Savas žaidimas. 0.20 „Įteisintas mentas“. 3.15 „Adolfas Hitleris. Bilietas į vieną pusę“ (1). 4.00 Viena diena.

6.00, 16.00, 18.00 Ypatinga nuomonė. Ekonomikos naujienos. 7.00 Anim. f. 8.00 Vakaro žinios iš Amerikos. 9.00 „MKP yra MKP“. 10.00 „Versija“. 11.00 Šalis ir žmonės. 12.00 Šviesos rate. 13.00 Vaid. f. „Įsakymas: ugnies neatidengti“. 15.00 „MKP yra MKP“. 17.00 „Oro uostas“. 19.00 Artima kova. 20.00 Savo akimis. 21.00 S. „Išdavikas“. 22.00 Dabar pasaulyje. 23.00 Vaid. f. „Įsakymas: pereiti pasienį“.

naujienos

7.00 Biografinė drama „Kovotojas“ (JAV, 2010 m.) (N-7). 9.00 Nuotykių f. „Mažieji lakūnai“ (JAV, 2008 m.). 11.00 Muz. melodrama „Šokis hiphopo ritmu“ (JAV, 2006 m.). 13.00 Muz. melodrama „Šokis hiphopo ritmu 2“ (JAV, 2008 m.). 15.00 Romantinė komedija „Puikybė ir prietarai“ (JAV, 2003 m.). 17.00 Drama „Kažkur tarp ten ir čia“ (JAV, 2010 m.) (N-7). 19.00 Romantinė drama „Žmogus, kuris myli“ (Italija, 2008 m.) (N-7). 21.00 Kriminalinis trileris „Uždaras ratas“ (Prancūzija, Italija, 2009 m.) (N-7). 23.00 Mistinis siaubo trileris „Įkalinta pragare“ (JAV, 2009 m.) (N-14). 1.00 F. „Nemirtingieji“ (JAV, 2011 m.) (N-7).

7.00 BBC naujienos (kas valandą). 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 12.30, 15.30, 19.30, 20.30, 22.30, 0.30 Pasaulio verslo naujienos. 9.45, 10.45, 12.45, 15.45, 20.45, 22.45, 0.45, 1.45, 2.45 Pasaulio sportas. 11.30 Atviras pokalbis. 14.00, 14.30 Grinvičo laikas. 16.00, 17.00 Azijos įvykių apžvalga. 18.30 Atviras pokalbis. 19.00, 20.00 Verslo apžvalga. 21.00, 22.00 Šiandienos pasaulio naujienos. 23.00 Naujienos iš Amerikos. 23.30 Atviras pokalbis. 0.00 Pasaulio naujienos. 1.00 Naujienos iš Amerikos. 1.30, 2.30 Azijos verslo apžvalga. 3.00 Nakties programa.

3.00 Nuotykių drama „Senis, kuris skaitė meilės istorijas“. 5.00 F. „Haris Poteris ir išminties akmuo“. 7.40 Romantinė drama „Tobulas jausmas“. 9.20 Romantinė komedija „Laužyta anglų kalba“. 11.10 Veiksmo komedija „Piko valanda“. 13.00 Komedija „Atviras kelias“. 15.00 Komedija „Alfis“. 17.00 Komedija „Nuožmi mašina“. 19.00 Veiksmo f. „Avarija“. 21.00 Komedija „Žolės lapai“. 23.00 Kriminalinis trileris „Išbandymų diena“. 1.10 Veiksmo f. „Avarija“.

5.00, 8.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 6.00, 9.00 Pasaulio sporto naujienos. 8.45 Pasaulio verslo ypatumai. 10.00 Pasaulio verslo apžvalga. 10.30 Pokalbiai apie Aziją. 11.30 Pasaulio verslo apžvalga. 12.00 Amerikos rytas. Žadintuvas. 13.00 Vieningas pasaulis. 14.00 F.Zakaria. Visuotinė padėties nustatymo sistema. 15.00 Naujienų srautas. 16.00 Pasaulio verslo apžvalga. 17.00 Jūsų pasaulis šiandien. Pasaulio įvykių apžvalga. 17.30 Prie pasaulio žemėlapio. 18.00 Pasaulis kaip finansų rinka. 19.00 Pasaulio sporto naujienos. 19.30 Afrikos balsai. 20.00 Prie pasaulio žemėlapio. 21.00 Tyrimai ir verslas. 22.00 P.Morgano laida. 23.00 Pasaulio saitai. 0.00 Nakties programa.

5.00, 9.40 „Atostogos su Dereku“. 6.30, 15.10 „Gilmorų merginos“. 7.20, 14.20, 17.40 „Luisa ir Klarkas“. 8.10, 12.40, 19.10 „Tikrosios namų šeimininkės“. 11.10 „Šešėlių salos paslaptis“. 13.30, 18.25 „Seklys”. 15.55 „Bendraklasės“. 20.00 „Liežuvautoja“. 22.15 „Heivenas“. 0.30 „Šok iki nukritimo“.

muzika

7.00 MCM dainos. 8.30 Vaizdo klipai. 10.00 MCM dainos. Muzikos naujienos. Interviu su žvaigžde. 11.00 Devintojo dešimtmečio muzika nuo A iki Z. 12.00 Mums patinka aštuntojo dešimtmečio muzika. 14.30 MCM muzika. 17.45 Vaizdo klipai. MCM kavinė. 18.45 MCM dainos. 19.45 Gyvenimas. 21.00 „Top Tubes“. Geriausios dainos. 3.00 MCM dainos.

7.00 100 proc. MTV. 9.00 Kambarių plėšikai. 9.30 Mano saldusis 16-asis gimtadienis. 10.00 „Paauglių svajos“. 10.30 Kai man buvo 17 metų. 11.00 „Made“. 12.00 „Top 10“. 13.00 „Base UK Chart“. 14.00 Pirmasis hitas. 15.00 Mano saldusis 16-asis gimtadienis. 16.00 „Paauglių svajos“. 17.00 Kai man buvo 17 metų. 18.00 „Made“. 21.00 Aklas pasimatymas. 22.00 „Paauglės motinos“. 23.00 „Byvis ir Tešlagalvis“. 0.00 Nakties programa.

4.10 Džiazas. 10.30 D.Bareinboimas groja W.A.Mozarto Koncertą fortepijonui Nr. 26. 11.10 D.Bareiboimas groja L.van Beethoveno sonatas fortepijonui. 12.25 D.Bareiboimas groja W.A.Mozarto Koncertą fortepijonui Nr. 27. 13.00 Divertismentas. 14.30 J.Offenbacho opera „Hofmano pasakos“. 17.20 Divertismentas. 18.00 Ph.Jarrousky koncertas „Pamirštos arijos“. 18.55 J.P.Rameau kūrinių koncertas. Diriguoja J.Savallas. 20.35 Divertismentas. 21.15 R.Strausso kūrinių koncertas. Diriguoja M.Jansonas. 23.30 Dok. f. „Džiazo kruizas Šiaurės jūra. Ledi D ir ponas T“. 0.20 Džiazas. Koncertuoja Romano, L.Sclavisas, H.Texier ir G.Le Querrecas.


2012 05 10 dokumentika

ketvirtadienis

sportas

9.00 Ryto programa. 10.00 S.Gregson lankosi Maroke. Berberai ir Kasbahso slėnis. 11.00 Ispanijos aromatai. 11.30 Skaniausias pyragas. 12.00 Keliautojas. Vakarų Kanada. 13.00 Vynas Holivude. 14.00 Bebaimiai keliautojai. Mongolija. 15.00 Hedonizmas. Ekvadoras. 16.00 Keliautojas. Geriausios kelionės. 17.00 Karinio laivo šefas. 17.30 Graikijos aromatai. 18.00 S.Gregson lankosi Maroke. Berberai ir Kasbahso slėnis. 19.00 Keliautojas. Gamtos stebuklai. 20.00 Ramiojo vandenyno žemės. Fidžis ir Vanuatu salos. 21.00 Keliautojas. Gamtos stebuklai. 22.00 Gamtos pasaulis. 23.00 Keliautojas. Vakarų Kanada. 0.00 Kelionė trečios klasės vagonu. Nikosija. 1.00 Nakties programa.

9.00 Ryto programa. 10.00 Akimirka iki katastrofos. Miunchenas. 11.00 „Alstom“ greitieji traukiniai. 12.00 Senovės paslapčių bylos. 13.00 Nusikaltimai gamtai. 14.00 Silkinių ryklių armija. 15.00 Didieji gyvūnai. Banginiai. 16.00 Akimirka iki katastrofos. Lėktuvnešis. 17.00 Sunkiausias remontas. Tauerio tiltas. 18.00 Kritinė situacija. Šturmas. 19.00 „Porsche“ automobilių gamyklos. 20.00 Ryklių paieškos. Kalmaro guolis. 21.00 Mano gyvenimas su gorilomis. 22.00 Draudimai. Meilė už grotų. 23.00 Senovės paslapčių bylos. 0.00 Nusikaltimai gamtai. 1.00 Nakties programa.

7.00, 15.30 Echo ir Amboseli drambliai. 7.25 Viskas apie šunis. 8.15 „Laukinis šou“. 8.40 Nepaprasti šunys. Stebuklingas išgydymas. 9.10 Projektas „Šunų jaunikliai. 10.05 Veterinarų mokykla. 11.00 Gyvūnų teritorija. 11.55 Gyvūnų apsaugos skyrius, Pietų Afrika. 12.50 Paskutinis šansas. Šunų jaunikliai belaukiantys mirties. 13.45 Išgelbėti laukinę Afrikos gamtą. 14.10, 19.15 Laukinės gamtos SOS. 14.40 Veterinarų mokykla. 16.00 Dikas ir Domas skuba į pagalbą. 16.30 Mažylių planeta. Lopšeliai gamtoje. 17.25 Šunys, katės ir kiti numylėtiniai. 19.40 Šimpanzių rojus. Angolos mažyliai pagaliau laisvi! 20.10 Vertėjas iš šunų kalbos. 21.05 Afrikoje. Ngorongoro krateris. 22.00 D.Britanijos gamta su R.Mearsu. 22.55 Gyvačių gaudytojas. Jūros gyvatės. Patys nuodingiausi pasaulyje. 23.50 Šunys policininkai. Veterinarai. 0.45 Laukiniai ir pavojingi.

6.00 „Savadarbiai automobiliai“. 6.30 „Žvejai ekstremalai“. 7.00 „Everesto ligoninės priimamasis“. 8.00 „Ekstremalūs išbandymai“. 9.00 „Įspūdingoji Amazonė“. 10.00 „Aferistai“. 11.00 „Sportininkų traumos“. 11.30 „South Sydney“ istorija“. 12.00 „Savadarbiai automobiliai“. 12.30 „Žvejai ekstremalai“. 13.00 „Everesto ligoninės priimamasis“. 14.00 „Ekstremalūs išbandymai“. 15.00 „Įspūdingoji Amazonė“. 16.00 „Aferistai“. 17.00 „Sportininkų traumos“. 17.30 „South Sydney“ istorija“. 18.00 „XXI a. karo laivas“. 19.00 „Everesto ligoninės priimamasis“. 20.00 „Ekstremalūs išbandymai“. 21.00 „Įspūdingoji Amazonė“. 22.00 „Aferistai“. 23.00 „Visa tiesa apie smurtą“.

8.00 „Absoliutus nulis“. 9.00 „Žmonijos kelionė“. 10.00 „Nušvitimo arka“. 11.00 „Geografiniai atradimai“. 12.00 „CŽV: slaptieji karai“. 13.00 „Nacių medžiotojai“. 14.00 „Katiuša: didinga mažos moters istorija“. 15.00 „Antrasis pasaulinis karas – spalvotai“. 16.00 „Didžiojo ekrano žvaigždės“. 17.00 „Žmonijos kelionė“. 18.00 „Atėnai: visa tiesa apie demokratiją“. 19.00 „Mikhailas Rudy: pianisto portretas“. 20.00 „CŽV: slaptieji karai“. 21.00 „Voiničiaus rankraščio paslaptis“. 22.00 „Henriko VIII kūnas“. 23.00 „Antrasis pasaulinis karas – spalvotai“. 0.00 Nakties programa.

8.00 „Nesutramdyta Europa“. 9.00 „Didžiosios katės dienoraštis“. 10.00 „Skrydis dėl išlikimo“. 11.00 „Didysis riftinis slėnis“. 12.00 „Neišauklėti augintiniai“. 13.00 „Nardant su orkomis“. 14.00 „Išvien su gamta“. 15.00 „Liūtų karalystės įstatymai“. 16.00 „Draugystė su lūšimis“. 17.00 „Varnų pulkas“. 18.00 „Rūko cherubinas“. 19.00 „Briedžių kraštas“. 20.00 „Zoologijos sodas“. 21.00 „Didžiojo lokio dienoraštis“. 22.00 „Išvien su gamta“. 23.00 „Vandens keistuoliai“. 0.00 Nakties programa.

8.45 Televitrina. 9.45, 19.00, 23.00 Žinios +. 10.00 Ispanijos ACB krepšinio lyga. „Barcelona Regal“–Madrido „Real“. 11.45 Lietuvos krepšinio lyga. 3-iosios mažojo finalo rungtynės. 13.30 Sportas LT. Europos šaudymo čempionatas. 14.30 Adrenalinas. 15.00 Automoto. 15.30 Lietuvos krepšinio lyga. 2-osios mažojo finalo rungtynės. 17.15 Italijos „Serie A“ lyga. „Inter“–„Milan“. 19.10 Lietuvos krepšinio lyga. 2-osios finalo rungtynės (per pertrauką – Žinios +). 21.15 Adrenalinas. 21.45 Didžiosios Britanijos žiedinės lenktynės „Porsche Carrera Cup“ (Thruxton). 22.50 Sporto metraštis. 23.15 Sportas LT. XXVI A.Mikėno memorialo sportinio ėjimo varžybos.

11.00 „Trans World Sport“ žurnalas. 12.00 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Kanada–Šveicarija. 14.00 Tenisas. Madrido turnyro aštuntfinalis. Tiesioginė transliacija. 17.10 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Danija–Rusija. Tiesioginė transliacija. 19.45 „Premier League World“ žurnalas. 20.10 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Prancūzija–Suomija. Tiesioginė transliacija. 22.45 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Čekija–Latvija. 0.45 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Danija–Rusija.

9.30 „Renault“ klasės automobilių lenktynės. 10.00 Automobilių žiedinės lenktynės. 10.30 Fotofinišas. 11.00 Pasaulio biliardo čempionatas. Finalas. 12.00 Teniso turnyras „Mutua Madrid“. 14.45 Dviračių lenktynės „Giro d’Italia“. V etapas. 18.30 Europos jaunių futbolo čempionato rungtynės. 20.15 „Euro 2012“ žurnalas. 21.30 Europos jaunių futbolo čempionato rungtynės. 22.15 Rytų dvikovos. 1.00 Europos jaunių futbolo čempionato rungtynės. 1.45 Dviračių lenktynės „Giro d’Italia“. V etapas.

7.00 Ryto programa. 9.00 TV parduotuvė. 17.00 Ledo ritulys. Danija– Rusija. 19.30 Futbolas. Bundeslygos aktualijos. 20.10 Krepšinis. BBL ketvirtfinalis. 22.10 Ledo ritulys. Čekija– Latvija. 22.45 „Sport1“ naujienos. 23.30 Smiginis. „Premjer“ lyga, 14 vakaras. 0.30 Futbolas. Bundeslygos aktualijos. 1.00 Nakties programa.

41


42

penktadienis

2012 05 11

lietuviškos

21.15 Folkšokas Nidoje.

19.19 Mano vyras gali.

16.40 „Meilės triumfas“.

20.25 Amerikos talentai VI.

15.45 Dok. f. „Kai Kate sutiko Williamą“.

6.00 Labas rytas. 9.00 „Komisaras Reksas“ (N-7) (k). 10.00 „Giminės. Po dvidešimties metų“ (k). 11.00 „Akiračiai“. Tiesioginė Lietuvos radijo laida. 12.00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis. 12.15 „Senis“ (N-7) (k). 13.30 Popietė su Algimantu Čekuoliu (k) (subtitruota laida). 14.00 Bėdų turgus (k). 14.50 Žinios. 15.10 „Komisaras Reksas“ (N-7). 16.00 „Meilės skonis“. 17.05 „Senis“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.35 Sportas. 18.40 Orai. 18.45 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 20.55 Verslas. 21.00 Kultūra. 21.05 Sportas. 21.10 Orai 21.15 Folkšokas Nidoje. 22.10 Loterija „Perlas“. 22.15 Folkšokas Nidoje. 23.15 Kine kaip kine. 23.45 Lietuvių kino aukso fondas. Drama „Velnio sėkla“ (1979 m.) (N-7).

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“. 6.50 „Tomas ir Džeris“ (k). 7.20 „Kung Fu Panda“ (k). 7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7) (k). 8.50 24 valandos (N-7). 9.45 Valanda su Rūta (k). 11.15 Farai (N-7) (k). 12.10 „Mentalistas“ (N-7) (k). 13.10 „Nickelodeon“ valanda. „Nugalėtoja“ (5). 13.40 „Kung Fu Panda“. 14.10 „Vaikų „Warner Bros.“ „Tomas ir Džeris“. 14.40 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 15.40 „Langai III“ (N-7). 16.40 24 valandos (N-7). 17.40 Būk mano meile! (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.14 Sportas. 19.17 Orai. 19.19 Mano vyras gali. 21.15 Nuotykių f. „King Kongas“ (JAV, Vokietija, Naujoji Zelandija, 2005 m.) (N-7). 1.00 Siaubo f. „Košmaras Guobų gatvėje. Sapnų valdovas“ (JAV, 1988 m.) (N-14).

6.40 Teleparduotuvė. 6.55 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 7.25 „Simpsonai“. 7.55 „Buvusieji“ (5). 8.55 „Meilės sūkuryje“. 10.00 „Moterys meluoja geriau“. 11.00 Kas? Kur? Kada? 12.30 Sportuok su žvaigžde. 13.10 „Bakuganas“. 13.40 „Būrys“. 14.10 „Ragai ir kanopos sugrįžta“. 14.40 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 15.10 „Simpsonai“. 15.40 „Likimo galia“. 16.40 „Meilės triumfas“. 17.40 Ką manai? 18.35 Susitikime virtuvėje. 18.45 TV3 žinios. 19.00 TV3 sportas. 19.05 TV3 orai. 19.10 Nuotykių f. „Palikti sniegynuose“ (JAV, 2006 m.). 21.30 Mistinė drama „Ženklai“ (JAV, 2002 m.). 23.45 Komiška drama „Pramogų parkas“ (JAV, 2009 m.). 1.50 Siaubo trileris „Klajūnas“ (JAV, Kanada, 2010 m.).

21.15 LNK



6.30 Televitrina. 7.00 Žinios (k). 7.25 „Milijonieriai“ (k). 8.00 „Prajuokink mane“ (k). 9.00 „Gyvenimo spalvos“ (k). 10.00 „Margoša: moterimi negimstama“. 11.00 „Be namų negerai: naujas gyvenimas“. 11.30 „Liejyklos gatvė“ (N-7) (k). 12.30 „Ekstrasensų mūšis“ (N-7) (k). 13.30 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 14.30 „Pragaro virtuvė“ (N-7). 15.30 „Amerikos talentai“. 16.30 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 17.30 „Nerealu!“ (k). 18.00 Žinios. 18.19 Sportas. 18.23 Orai. 18.25 „Liejyklos gatvė“ (N-7). 19.25 „Zaicevas + 1“ (N-7). 20.00 Žinios. 20.15 Verslas. 20.19 Sportas. 20.23 Orai. 20.25 „Amerikos talentai VI“. 21.25 Rusų kinas. Kriminalinis trileris „Kova su šešėliu 2. Revanšas“ (Rusija, 2007 m.) (N-14). 0.10 Amerikietiškos imtynės (N-14). 1.10 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 2.15 „Bamba“. Interaktyvus šou suaugusiesiems (S).

21.30 TV3

6.14 TV parduotuvė. 6.30 Ryto reporteris. 7.55 Negaliu tylėti. 8.55 „Merdoko paslaptys“ (N-7). 10.00 Super L.T. 10.35 Padėkime augti. 11.05 „Mitų griovėjai“. 12.00 Lietuvos diena. 13.00 TV parduotuvė. 13.30 Šeimų dvikova – „Akropolio“ turnyras. 14.30 Negaliu tylėti. 15.30 „Oskaro oazė“. 15.45 Dok. f. „Kai Kate sutiko Williamą. Pasaka apie du gyvenimus“. 16.00 Žinios. Orai. 16.10 Dok. f. „Kai Kate sutiko Williamą. Pasaka apie du gyvenimus“. 17.00 Žinios. Orai. 17.20 BBC pristato: „Jaunikliai“. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Super L.T. 19.00 „Inspektorius Luisas“ (N-7). 21.00 Reporteris. 21.27 Orai. 21.30 Vertas kinas. Karinė drama „Tarp dangaus ir žemės“ (Prancūzija, JAV, 1993 m.) (N-14). 0.25 „Zona“ (N-14).



„King Kongas“ („King Kong“)

„Ženklai“ („Signs“)

Tyrinėtojų ir kino kūrėjų grupė organizuoja ekspediciją į paslaptingą Kaukolės salą, kurioje, pasak senovinės legendos, gyvena gigantiška gorila. Kai King Kongu praminta milžiniška beždžionė bus pargabenta į Ameriką, prasidės labai netikėta meilės istorija.

Pensilvanijoje, Grahamo Heso fermos laukuose, naktį atsiranda milžiniškų apskritų ženklų. Jų paslaptingą kilmę pasiruošęs išsiaiškinti pats Hesas. Deja, ne visus pasaulio reiškinius galima lengvai suprasti, o smalsumas gali nuvesti į milžiniškus pavojus.

Nuotykių filmas. JAV, Vokietija, N.Zelandija, 2005 m. Rež. Peteris Jacksonas. Vaidina Jackas Blackas, Naomi Watts.

Mistinė drama. JAV, 2002 m. Rež. M.Nightas Shyamalanas. Vaidina Melas Gibsonas, Joaquinas Phoenixas.


2012 05 11

penktadienis

regioninės tv

8.00 „Sandokanas. Tigras vėl riaumoja“. 8.30 Kultūrų kryžkelė. Menora. 8.45 Miesto kodas (k). 9.00 Labas rytas (k). 11.30 Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai. Maironio skaitymai, skirti poeto gimimo 150-osioms metinėms paminėti. Vaizdo įrašas iš Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto (k). 13.30 „Meilės skonis“. 14.25 Muzikos istorijos. Mėnulis, sonetas ir muzika (k). 15.05 Negali būti. 15.30 Mokyklos langas (k). 16.00 Muzikos pasaulio žvaigždės. M.Ravelio ir S.Prokofjevo kūriniai. Groja Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras. Dirigentas Liutauras Balčiūnas (k). 16.25 Durys atsidaro. 16.55 Žinios (k). 17.10 Miesto kodas. 17.25 Kaimo akademija. 17.55 „Sandokanas. Tigras vėl riaumoja“. 18.25 Pinigų karta. 19.10 Vakaro autografas. 20.10 LTV aukso fondas. Agatha Christie. „Pelėkautai“ (1) (1986 m.). 21.40 Kalbos vakaras, skirtas Muziejų metams, Lietuvos nacionalinio muziejaus salėje. 23.00 Džiazo vakaras. „Mama Jazz 2011“. „Billy Chids Jazz Chamber Ensemble“ (JAV). 0.00 Panorama (k). 0.20 Verslas (k). 0.25 Kultūra (k). 0.30 Sportas (k). 0.35 Orai (k). 0.40 Auksinės melodijos. Koncertas „Dainuoju meilę“.

8.05, 15.00 Teleparduotuvė. 8.40, 15.30 „Drakonų kova Z“ (N-7). 9.40 „Muča Luča“. 10.00 „Sedrikas“. 10.30 „Betmenas“. 11.00 Būk mano meile! (N-7). 12.00 „Teresa“. 13.00 „Intrigų dvaras“. 14.00 „Laukinė širdis“. 16.30 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai (N-7). 17.30 „Pasaulio Guinnesso rekordai“ (N-7). 18.00 „Dvigubas gyvenimas“ (N-7). 19.00 „Laukinis gyvenimas“ (N-7). 20.00 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (N-7). 21.00 Detektyvas „Tagartas XX. Atpirkimas“ (D.Britanija, 2003 m.) (N-14). 22.30 „Bręstantis blogis“ (N-14). 23.30 Veiksmo s. „Saugotojas“ (1) (Rusija, 2009 m.) (N-14). 0.30 „Pasaulio Guinnesso rekordai“ (N-7).

6.30 Žinios. 7.00 Kriminalinė Lietuva (N-7). 7.15 24 valandos (N-7). 8.00 KK2 (N-7). 8.30 Dviračio šou. 9.00 Girių horizontai. 9.30 Sveikatos ABC. 10.30 24 valandos (N-7) (k). 11.15 KK2 (N-7) (k). 11.45 Dviračio šou (k). 12.15 Girių horizontai (k). 12.45 Sveikatos ABC (k). 13.45 24 valandos (N-7) (k). 14.30 KK2 (N-7) (k). 15.00 Dviračio šou (k). 15.30 Girių horizontai (k). 16.00 Sveikatos ABC (k). 17.00 Infodiena. 21.00 Infodiena (k). 1.00 Nakties programa.

9.40, 14.30 Teleparduotuvė. 9.55 „Išlikimas“. 10.55 „Robinas iš Šervudo“. 12.00 „Kaulai“. 13.00 „Trečias luitas už Saulės“. 14.00 „Moterų lyga. Vyrai, pinigai ir meilė“. 15.00 „Robinas iš Šervudo“. 16.00 „Išlikimas“. 17.00 „Medikopteris“. 18.00 „Kaulai“. 19.00 „CSI Majamis“. 20.00 „Trečias luitas už Saulės“. 21.00 „Žmogžudystė“ (3) (JAV, Kanada, 2011 m.). 22.00 „Nepažįstamieji“ (6). 23.00 „Anarchijos vaikai“. 23.40 IIHF pasaulio ledo ritulio čempionatas.

10.25 „Linksmieji traukinukai“. 10.40 Senoji animacija. 11.15 Nomeda. 12.05 „Meilės konvejeris“ (5). 13.00 „Aistrų verpetai“ (4). 14.00 „Moterys meluoja geriau“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Marthos Stewart šou. 17.00 „Meilės konvejeris“ (6). 18.00 „Moteris be praeities“. 19.00 „Aistrų verpetai“ (5). 20.00 Labanakt, vaikučiai. 20.35 Nomeda. 21.25 „Moterys meluoja geriau“. 22.25 „Moteris be praeities“. 23.20 Melodrama „Sugrįžimas į rojų“ (Vokietija, Austrija, 1998 m.).

21.30 Lietuvos ryto TV



9.00 Žinios (k). 9.20 Komedija „Šešios mano tėčio žmonos “ (N-7). 11.00 Nuomonės (k). 12.00 Komiška drama „Vėjavaikė“ (N-7). 14.00 Telelaikraštis. 15.55 Drama „Greisė“ (N-7). 17.30 Kai Lietuvos nebuvo (k). 18.00 Žinios. 18.20 Auto-moto. 18.55 Drama „Santuoka“ (N-7). 20.30 Vilniaus byla (4). 21.00 Žinios. 21.19 Orai. 21.20 Drama „Vienišas vyras“ (N-14). 23.05 Žinios (k). 23.25 Komedija „Ryžių rapsodija“ (N-14). 1.15 Drama „Šalti apkabinimai“ (N-14).

8.00 Drama „Sukurtas Haroldas“ (JAV, 2006 m.) (N-14). 9.55 F. „Korupcijos teisė“ (Rusija, 2005 m.) (N-14). 11.55 Komedija „Zuikis beausis“ (Vokietija, 2008 m.) (N-14). 18.30 Nuotykių drama „Pirmoji eskadrilė“ (D.Britanija, 2006 m.) (N-14). 20.50 Drama „Babelis“ (Prancūzija, JAV, Meksika, 2006 m.) (N-14). 23.20 Romantinė drama „Paskutinis bučinys“ (JAV, 2006 m.) (N-14). 1.05 Trileris „Nesusekamas“ (JAV, 2008 m.) (S).

8.45 Ieškokime geriausio! 9.00 „Balticum TV“ žinios. 9.15 „80 gražiausių salų“. 9.45, 17.45, 0.30 Humoro laida „Maski šou“. 10.15 „Jūros patruliai“ (N-7). 11.15 „Aviakatastrofos: priežastys ir pasekmės“ (N-7). 12.15 Komedija „Madam Irma“ (Prancūzija, 2006 m.). 14.00 „Pavojingi Ostino Styvenso nuotykiai“. 15.00 Nuotykių drama „Mergaitė ir lapė“ (Prancūzija, 2007 m.). 16.45 „Likimo dovana“ (2). 18.15 Reidas. Eismo įvykių kronika (k). 18.45 „Nenuorama Seidė“. 19.45 Ieškokime geriausio! 20.00 „Balticum TV“ žinios. 20.15 „Penkių žvaigždučių atostogos“ (6). 20.45 Auksinė kolekcija. „Kaktusas“ (Prancūzija, 2005 m.) (N-7). 22.30 „Balticum TV“ žinios. 22.45 Drama „Vienišas vyras“ (JAV, 2009 m.) (N-14).

7.00 Žinios. Orai (k). 7.20 Kauniečių akimis (k). 7.30 Kitokia Lietuva (k). 8.30 Muzika. 10.00 „Sedrikas“. 10.30 „Betmenas“. 11.00 „Būk mano meile“. 12.00 „Teresa“. 13.00 „Intrigų dvaras“. 14.00 „Laukinė širdis“. 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Drakonų kova Z“ (k). 16.30 Daktaras Ozas. Šemos gydytojo patarimai. 17.30 „Pasaulio Guinnesso rekordai“. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Kauniečių akimis. 18.30 Muzika. 20.00 Žinios. Orai (k). 20.20 Kauniečių akimis (k). 20.30 Muzika. 21.00 Detektyvas „Tagartas XX. Atpirkimas“. 22.30 „Bręstantis blogis“. 23.30 „Saugotojas“. 0.30 „Pasaulio Guinnesso rekordai“ (k).

1.50 TV3



„Tarp dangaus ir žemės“ („Heaven and Earth“)

„Klajūnas“ („The Traveler“)

Karo pragarą patyrusi vietnamietė Ly išteka už JAV karininko ir išvyksta su juo į Ameriką. Bet pabėgti nuo praeities košmarų jai nepavyksta ir už Atlanto. Tik Rytų filosofijos išmintis padeda likimo sugniuždytai moteriai pakilti virš asmeninių skriaudų.

Kūčių vakarą mažo miestelio policijos nuovadoje įtartinas vyras prisipažįsta nužudęs žmogų. Tirti šį reikalą imasi detektyvas Aleksandras Blekas. Pabandžius paimti vyro pirštų atspaudus paaiškėja, kad jis jų neturi. Panašių mistinių dalykų bus ir daugiau.

Karinė drama. JAV, Prancūzija, 1993 m. Rež. Oliveris Stone’as. Vaidina Joan Chen, Tommy Lee Jonesas.

Siaubo trileris. JAV, Kanada, 2010 m. Rež. Michaelas Oblowitzius. Vaidina Valas Kilmeris, Dylanas Nealas.

43


44

PENKTADIENIS

2012 05 11

UŽSIENIO

10.00 Gyvenk sveikai! 11.00, 14.00 Naujienos. 11.35 „Pirkimo valdymas“. 12.00 Mados nuosprendis. 13.00 Kitos naujienos. 13.20 „Suprasti. Atleisti“. 14.15 „Sužadėtuvių žiedas“. 15.10 Gyvenamoji aplinka. 16.10 „Tarp mūsų mergaičių“. 17.00 Vakaro naujienos. 17.50 „Susituokime“. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. Lietuvos laikas. 21.10 „Mano antroji pusė“. 23.10 F. „Kraštas“. 1.25 „Vakarinis Urgantas“. 1.55 Vakaro naujienos. 2.10 F. „Kova su Japonija“. 3.05 F. „Jus kviečia Taimyras“. 4.30 Komedija „Mes su jumis kažkur buvom susitikę“. 6.00 „Sužadėtuvių žiedas“.

6.00 Godumas. 6.45, 13.10 „Sandokanas“. 7.10 Nemeluok man! 8.05 Dar ne vakaras. 9.05 Buvusieji. Nuodėmingieji. 10.20 Kvailiai, keliai, pinigai. 11.15, 18.45, 19.50 Kviestinė vakarienė. 12.10 Šeimos dramos. 13.35, 23.55 Gyvensite. 14.05, 22.55 Žiūrėkite visi! 15.05 Visatos kovotojai. 16.00 Galaktikos žvalgai. 16.55 „Nereikalingų žmonių sala“. 20.55 Keistenybės. 21.55 Pasaulio paslaptys su Ana Chapman. 0.25 „Žmogžudystės skonis“.

4.55 NTV rytas. 7.40 Pergalės altorius. 8.35, 14.35, 17.35 Ypatingas atsitikimas. 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15 Šiandien. 9.25 Rusiškos skyrybos. 10.25 Gelbėtojai. 11.00 „Liejyklos gatvė“. 12.35 Iki teismo. 13.30, 18.30, 2.15 Prisiekusiųjų teismas. 15.30 „Mentų karai“. 17.20 Muzikinės istorijos. 19.40 Kalbame ir rodome. 20.30 „Įgaliotinis“. 22.40 „Operatyvinė grupė“. 23.40 Savas žaidimas. 0.25 „Įteisintas mentas“. 3.20 „Adolfas Hitleris. Bilietas į vieną pusę“ (2). 4.05 Mačas dėl pasaulio šachmatų čempiono vardo.

FILMAI

5.00 9.05 10.00 10.25 10.40 11.35 12.25 13.00 13.50 14.45 15.45 16.50 17.50 19.00 19.50 21.30 23.20

Rusijos rytas. „Labas, mama!“ Žinios. Visa Rusija. Naujuose namuose. Apie tai, kas svarbiausia. „Kulaginas ir partneriai“. Žinios. „Jefrosinija“. „Kilmingų mergelių institutas“. Žinios. Nikolajaus Baskovo vedybų agentūra. Tiesioginis eteris. Žinios. „Maskvos kriminalinė paieška“. „Apsišaukėlė“ (2). Žvaigždžių našlės.

6.00, 16.00, 18.00 Ypatinga nuomonė. Ekonomikos naujienos. 7.00 Anim. f. 8.00 Vakaro žinios iš Amerikos. 9.00, 15.00 „MKP yra MKP“. 10.00, 21.00 „Išdavikas“. 11.00 Savo akimis. 12.00 Artima kova. 13.00 Vaid. f. „Įsakymas: pereiti pasienį“. 17.00 „Oro uostas“. 19.00, 0.00 2012-ieji. 20.00 Viskas taip. 22.00 Dabar pasaulyje. 23.00 Vokietija per savaitę. 23.30 ART navigatorius.

22.40



„Operatyvinė grupė“ („Опергруппа“) Kriminalinis serialas. Rusija, 2011 m. Rež. Leonidas Pliaskinas. Vaidina Sergejus Gamovas, Denisas Siniavskis.

Serijoje „Autoriteto gudrybė“ nuo žudiko kulkos žūsta stambios statybų įmonės vadovas. Bylą tiriantis operatyvinis būrys susiduria su korumpuota statybos rinkos sistema. O žmogžudystės nesiliauja.

7.00 F. „Kažkur tarp ten ir čia“ (JAV, 2010 m.) (N-7). 9.00 Romantinė drama „Žmogus, kuris myli“ (Italija, 2008 m.) (N-7). 11.00 Drama „Kviečiame pas Railius“ (D.Britanija, JAV, 2010 m.) (N-7). 13.00 F. „Kitas!“ (Prancūzija, 2005 m.). 15.00 F. „Romo dienoraštis“ (JAV, 2011 m.) (N-7). 17.00 Anim. nuotykių komedija „Planeta 51“ (Ispanija, D.Britanija, JAV, 2009 m.). 19.00 F. „Akis“ (JAV, Kanada, 2008 m.) (N-7). 21.00 F. „Milkas“ (JAV, 2008 m.) (N-14). 23.10 Drama „Greisė“ (JAV, 2007 m.). 1.00 Istorinė veiksmo drama „Kapitonas Alatriste“ (Ispanija, 2006 m.) (N-7).

3.00 F. „Piko valanda“. 5.00 Romantinė drama „Tobulas jausmas“. 7.00 Komedija „Alfis“. 9.00 F. „Nuožmi mašina“. 11.00 F. „Piko valanda 2“. 12.50 Komedija „Rinkimai“. 14.40 Veiksmo f. „Žemės branduolys“. 17.00 F. „Mis slaptoji agentė“. 19.00 Komedija „Daug vargo dėl mokslo“. 21.00 Kriminalinė trileris „Išbandymų diena“. 23.10 Komedija „Bernvakaris Las Vegase“. 1.00 Komedija „Daug vargo dėl mokslo“.

5.00 „Nora Roberts. Karštas vidudienis“. 6.30, 15.10 „Gilmorų merginos“. 7.20, 14.20, 17.40 „Luisa ir Klarkas“. 8.10, 12.40, 19.10 „Tikrosios namų šeimininkės“. 9.40 „Mano merginos vaikinas“. 11.05 „Bendraklasės“. 13.30, 18.25 „Seklys“. 16.05 „Mano vardas Ridas Fišas“. 20.00 „Tėvai“. 20.45 „Gera žmona“. 21.30 „Sesuo Džekė“. 22.30 „Amerikietiškos skyrybos“. 0.00 „Genealogijos medis“.

NAUJIENOS

7.00 BBC naujienos (kas valandą). 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 12.30, 15.30, 17.30, 20.30 Pasaulio verslo naujienos. 9.45, 10.45, 12.45, 15.45, 17.45, 20.45, 0.30 Pasaulio sportas. 11.30 Atviras pokalbis. 14.00, 14.30 Grinvičo laikas. 16.00 Globalinės naujienos. 16.30 Mūsų pasaulis. 17.00 Globalinės naujienos. 18.00, 18.30 Jūsų nuomonė. 19.00, 19.30 Verslo apžvalga. 19.40 Savaitgalio įvykių apžvalga. 20.00 Verslo apžvalga. 21.00 Šiandienos pasaulio naujienos. 21.30 Jūsų nuomonė. 21.40 Savaitgalio įvykių apžvalga. 22.30 Artimųjų rytų verslo naujienos. 23.00 Naujienos iš Amerikos. 23.30 Anglijos futbolo apžvalga. 0.30 Pasaulio sportas. 0.40 Savaitgalio įvykių apžvalga. 1.00 Naujienos iš Amerikos. 1.30 Mūsų pasaulis. 2.00 Nakties programa.

5.00, 8.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 6.00, 9.00 Pasaulio sporto naujienos. 8.45 Pasaulio verslo ypatumai. 10.00 Pasaulio verslo apžvalga. 10.30 Pokalbiai apie Aziją. 11.30 Pasaulio verslo apžvalga. 12.00 Amerikos rytas. Žadintuvas. 13.00 Vieningas pasaulis. 14.00 F.Zakaria. Visuotinė padėties nustatymo sistema. 15.00 Naujienų srautas. 16.00 Pasaulio verslo apžvalga. 17.00 Jūsų pasaulis šiandien. Pasaulio įvykių apžvalga. 17.30 Prie pasaulio žemėlapio. 18.00 Trumpai ir aiškiai. 19.00 Pasaulio sporto naujienos. 19.30 Afrikos balsai. 20.00 Prie pasaulio žemėlapio. 21.00 Tyrimai ir verslas. 22.00 P.Morgano laida. 23.00 Pasaulio saitai. 0.00 Nakties programa.

MUZIKA

7.00 MCM dainos. 8.30 Vaizdo klipai. 10.00 MCM dainos. Muzikos naujienos. Interviu su žvaigžde. 11.00 Devintojo dešimtmečio muzika nuo A iki Z. 12.00 Mums patinka aštuntojo dešimtmečio muzika. 14.30 Subkultūra. 14.45 MCM dainos. 17.45 Vaizdo klipai. MCM kavinė. 18.45 MCM dainos. 19.45 Gyvenimas. 21.00 „Top Tubes“. Geriausios dainos. 2.00 Geriausi Prancūzijos atlikėjai ir grupės. 3.00 MCM dainos.

7.00 100 proc. MTV. 9.00 Kambarių plėšikai. 9.30 Mano saldusis 16-asis gimtadienis. 10.00 „Paauglių svajos“. 10.30 Kai man buvo 17 metų. 11.00 „Made“. 12.00 „Top 10“. 13.00 Šokių muzika. 14.00 Pagarsinkite! 15.00 Mano saldusis 16-asis gimtadienis. 16.00 „Paauglių svajos“. 17.00 Kai man buvo 17 metų. 18.00 „Made“. 21.00 Aklas pasimatymas. 22.00 „Paauglės motinos“. 23.00 „Džersio pakrantė“. 0.00 Nakties programa.

4.00 Džiazas. 9.00 Dok. f. „Muzika ir sostinė. Maskva“. 10.30 G.Mahlerio Antroji simfonija. Diriguoja C.Abbado. 12.00 R.Chailly diriguoja F.Mendelssohno kūrinių koncertui. 13.25 Divertismentas. 14.30 W.A.Mozarto opera „Don Žuanas“. 17.25 Divertismentas. 18.00 Džiazo legendos. M.Milleris. 19.40 Nansi džiazo festivalyje. Koncertuoja J.L.Walkeris. 21.10 Divertismentas. 21.30 Paryžiaus orkestras groja J.Brahmso ir A.Dvoráko kūrinius. ˇ 23.10 G.Mahlerio Dešimtoji ir Devintoji simfonijos. 1.00 Dok. f. „Džiazo kruizas Šiaurės jūra“ (3). 2.00 Nakties programa.


2012 05 11 dokumentika

9.00 Ryto programa. 10.00 Skaniausi valgiai. Majamis. 11.00 Ispanijos aromatai. 11.30 Vynuogių trypimo varžybos. 12.00 Keliautojas. Belgija. 13.00 Vynas Holivude. 14.00 Kelionė traukinio bėgiais. Naujasis Pietų Velsas. 15.00 Keliaukite dabar. Gegužė. 16.00 Keliautojas. Los Andželas. 17.00 Kavos pupelių rinkimo varžybos. 17.30 Graikijos aromatai. 18.00 Skaniausi valgiai. Majamis. 19.00 Keliautojas. Vakarų Kanada. 20.00 Bebaimiai keliautojai. Mongolija. 21.00 Kelionės motociklu. 22.00 Kelionės jūromis. Grenlandija. 23.00 Keliautojas. Antarktika. 0.000 Keliaukite dabar. Gegužė. 0.30 Nutolę krantai. Kaledonijos kanalas. 1.00 Nakties programa.

6.00 „XXI a. karo laivas“. 7.00 „Everesto ligoninės priimamasis“. 8.00 „Ekstremalūs išbandymai“. 9.00 „Įspūdingoji Amazonė“. 10.00 „Aferistai“. 11.00 „Sportininkų traumos“. 11.30 „South Sydney“ istorija“. 12.00 „XXI a. karo laivas“. 13.00 „Everesto ligoninės priimamasis“. 14.00 „Ekstremalūs išbandymai“. 15.00 „Įspūdingoji Amazonė“. 16.00 „Aferistai“. 17.00 „Sportininkų traumos“. 17.30 „South Sydney“ istorija“. 18.00 „Singapūro skraiduolis“. 19.00 „Viena pavojingiausių darboviečių pasaulyje“. 20.00 „Ekstremalūs išbandymai“. 21.00 „Įspūdingoji Amazonė“. 22.00 „Aferistai“. 23.00 „Kova už būvį: pavojingiausia Amerikos mokykla“.

penktadienis

sportas

9.00 Ryto programa. 10.00 Akimirka iki katastrofos. Lėktuvnešis. 11.00 Šveicarijos armijos peiliai. 12.00 Ryklių paieškos. Kalmaro guolis. 13.00 Mano gyvenimas su gorilomis. 14.00 Kojotų antpuolis. 15.00 Didieji gyvūnai. Didžiosios katės. 16.00 Akimirka iki katastrofos. Sugriuvęs prekybos centras. 17.00 Sunkiausias remontas. Tiltas tarp dangoraižių. 18.00 Kritinė situacija. Pasala. 19.00 Elektromobilių „Chevy Volt“ gamyklos. 20.00 Pasienio kontrolės punktas Teksase. 21.00 Kalėjimo prižiūrėtojos. 22.00 Draudimai. Noriu būti graži. 23.00 Ryklių paieškos. Kalmaro guolis. 0.00 Mano gyvenimas su gorilomis. 1.00 Nakties programa.

8.00 „Didžiojo ekrano žvaigždės“. 9.00 „Žmonijos kelionė“. 10.00 „Atėnai: visa tiesa apie demokratiją“. 11.00 „Mikhailas Rudy: pianisto portretas“. 12.00 „CŽV: slaptieji karai“. 13.00 „Voiničiaus rankraščio paslaptis“. 14.00 „Henriko VIII kūnas“. 15.00 „Antrasis pasaulinis karas – spalvotai“. 16.00 „Haydno beieškant“. 17.00 „Žmonijos kelionė“. 18.00 „Atėnai: visa tiesa apie demokratiją“. 19.00 „Legenda apie Pokahontos ir kapitono Johno Smitho meilę“. 20.00 „CŽV: slaptieji karai“. 21.00 „Visa tiesa apie Jurijų Gagariną“. 22.00 „778-ieji: Rolando giesmė“. 23.00 „Antrasis pasaulinis karas – spalvotai“. 0.00 Nakties programa.

7.00, 15.30 Echo ir Amboseli dramblai. 7.25 Mažylių planeta. Lopšeliai gamtoje. 8.15, 16.00 Dikas ir Domas skuba į pagalbą. 8.40 Nepaprasti šunys. Mitas ir realybė. 9.10 Šunys, katės ir kiti numylėtiniai. 10.05, 14.40 Afrikoje. Ngorongoro krateris. 11.00 Gyvūnų teritorija. 11.55 Gyvūnų apsaugos skyrius, Pietų Afrika. 12.50 Veterinaras žygyje. 13.45 Išgelbėti laukinę Afrikos gamtą. 14.10, 19.15 Laukinės gamtos SOS. 16.30 Kaip tapti... dėmėtuoju leopardu. 17.25 Šunys, katės ir kiti numylėtiniai. 18.20 Karūnuoti augintiniai. Katės. 19.40 Šimpanzių rojus. Zakas ir Džinga, paslaptingos šimpanzės. 20.10 Vertėjas iš šunų kalbos. 21.05 Amerikoje. Zambezi. 22.00 Krokodilai žudikai. 22.55 Mane įkando. 23.50 Šunys policininkai. Šuns jėga. 0.45 Laukiniai ir pavojingi.

8.00 „Draugystė su lūšimis“. 9.00 „Varnų pulkas“. 10.00 „Rūko cherubinas“. 11.00 „Briedžių kraštas“. 12.00 „Zoologijos sodas“. 13.00 „Didžiojo lokio dienoraštis“. 14.00 „Išvien su gamta“. 15.00 „Vandens keistuoliai“. 16.00 „Pingvinai: paukščiai, panorę būti žuvimis“. 17.00 „Poliarinė lapė“. 18.00 „Mano senelio gorilos“. 19.00 „Nepaprastas pasaulis“. 20.00 „Zoologijos sodas“. 21.00 „Nigelas Marvenas ir raganosiai“. 22.00 „Klimato kaitos karštinė“. 23.00 „Dangaus medžiotojai. Žirgelių pasaulis“. 0.00 Nakties programa.

9.00 Televitrina. 10.00, 19.00, 21.00, 23.00 Žinios +. 10.15 Italijos „Serie A“ lyga. „Inter“–„Milan“. 12.00 Lietuvos krepšinio lyga. 2-osios mažojo finalo rungtynės. 13.45 Italijos „Serie A“ lyga. „Cagliari“– „Juventus“. 15.30 Ispanijos ACB krepšinio lyga. „Barcelona Regal“–Madrido „Real“. 17.15 Lietuvos krepšinio lyga. 2-osios finalo rungtynės. 19.15 Olimpinės žaidynės. 19.30 Sporto metraštis. 19.40 Sportas LT. Lietuvos tradicinio karate čempionatas. 20.45 Olimpinės žaidynės. 21.15 VTB vieningosios krepšinio lygos rungtynės. Didysis finalas. 23.15 Sportas LT. Sportinių šokių čempionatas.

11.00 „Formulė-1“. Ispanijos „Didžiojo prizo“ pirma treniruotė. Tiesioginė transliacija. 12.35 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. JAV–Baltarusija. 14.35 Golfas. Europos turo savaitės apžvalga. 15.00 „Formulė-1“. Ispanijos „Didžiojo prizo“ antra treniruotė. Tiesioginė transliacija. 16.50 „Trans World Sport“ žurnalas. 17.50 Krepšinis. Eurolygos pusfinalis. CSKA– „Panathinaikos“. Tiesioginė transliacija. 20.20 Futbolas. UEFA čempionų lygos apžvalga. 20.50 Krepšinis. Eurolygos pusfinalis. „Olympiacos“– „Barcelona“. Tiesioginė transliacija. 23.00 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Suomija–Kanada. 1.00 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Rusija–Švedija.

9.30 Lengvasis kultūrizmas.. 9.45 Dviračių lenktynės „Giro d’Italia“. V etapas. 10.30 Teniso turnyras „Mutua Madrid“. 12.00 Korsikos ralis. 13.00 Teniso turnyras „Mutua Madrid“. Ketvirtfinalis. 14.45 Dviračių lenktynės „Giro d’Italia“. V ir VI etapai. 18.30 Teniso turnyras „Mutua Madrid“. Ketvirtfinalis. 21.00 Galiūnų varžybos. Martinika. 22.00 Profesionalų boksas. 0.00 Europos jaunių futbolo čempionato rungtynės. 1.30 Dviračių lenktynės „Giro d’Italia“. VI etapas.

7.00 Ryto programa. 17.00 Ledo ritulys. Čekija–Italija. 15.30 Motosportas. 17.00 Ledo ritulys. Kanada– Slovakija. 19.30 Futbolas. Bundeslygos aktualijos. 20.00 Ledo ritulys. Kanada–Suomija. 22.30 Ledo ritulys. Švedija–Rusija. 23.30 Futbolas. Bundeslygos aktualijos. 0.30 Lengvoji atletika. 1.00 Nakties programa.

23.10 1 Baltijos



„Kraštas“ („Край“)

Karinė drama. Rusija, 2010 m. Rež. Aleksejus Učitelis. Vaidina Vladimiras Maškovas, Julija Peresild.

Mažame Sibiro kaimelyje gyvena „liaudies priešai“. Čia 1945-ųjų rugpjūtį iš karo grįžta kontūzytas Ignatas. Sužinojęs, kad nuošalioje saloje nuo karo pradžios rūdija vokiškas garvežys „Gustavas“, Ignatas ima jį remontuoti.

45


46

skanaus

Keps­ne­lių se­zo­nas – su šon­kau­liu­kais Juo­kau­ja­ma, kad šon­kau­liai – pie­tūs iš kir­vio, kai ne­rei­kia il­gai ry­mo­ti prie puo­dų, skus­ti, drož­ti, ma­ri­nuo­ti, muš­ti, tik su­pjaus­tai, api­pi­li, pa­mai­šai, pa­ke­pi, o re­zul­ta­tas – vi­sad pui­kus. Ag­nė Klim­čiaus­kai­tė

Gedimino Bartuškos nuotr.


Neįp­ras­tai karš­tas pa­va­sa­ris, ro­dos, pri­myg­ti­nai rei­ka­lau­ja pra­dė­ti keps­ne­lių se­zo­ną, tad „TV die­na“ ir auk­si­nis vir­tu­vės še­fas Rus­la­nas Bol­go­vas siū­lo gam­to­je čirš­kin­ti bū­tent leng­ vai pa­ruo­šia­mus šon­kau­liu­kus, ku­rie gal­būt ge­bė­tų nu­kon­ku­ ruo­ti mėgs­ta­mus tra­di­ci­nius šaš­ly­kus. Kad mėgs­ta šon­kau­liu­kus, pa­tvir­ti­na ne vie­nas, bet pa­ klaus­tas, ko­kius, ne­re­tai su­ trin­ka. Juk, ro­dos, še­dev­rai iš to­kio mais­to ne­ku­ria­mi: įpras­ ta sriu­ba su šon­kau­liu­kais, pa­ skru­dę ašt­rūs šon­kau­liu­kai prie alaus, sal­džia­rūgš­čiai, kai no­ri­si ko nors ypa­tin­go. Vis dėl­to eks­pe­ri­men­tuo­ti tau­tie­ čiai mėgs­ta, ne­be­sis­te­bi ir pa­ mėgs­ta šon­kau­liu­kus ma­ri­nuo­ ti su me­du­mi ir gars­ty­čio­mis, ait­rio­sio­mis pa­pri­ko­mis ir ana­ na­sais, obuo­liais ir ža­lio­sio­mis cit­ri­no­mis, le­van­do­mis ir roz­ ma­ri­nais, so­jų pa­da­žu ir gvaz­ di­kė­liais. O „TV die­nos“ skai­ ty­to­jams ku­li­na­ras R.Bol­go­vas pa­ruo­šė azi­jie­tiš­kus šon­kau­ liu­kus su ka­lend­ro­mis, nuo ku­ rių ait­raus kva­po, sa­ko, pe­lės iš sa­vo ur­vų bė­ga, ir ku­rių pa­ va­di­ni­mas, ki­lęs iš grai­kų kal­ bos, su­si­de­da iš dvie­jų žo­džių – „any­žius“ ir „bla­kė“. „Ka­lend­ros – spe­ci­fi­ nis prie­sko­nis, vie­nų jų sko­nis pri­me­na, kai val­gy­da­mas avie­ tes per­kan­di va­ ba­liu­ką. Bet pa­ tie­ka­luo­se jos pui­kiai de­ra“, – pa­ti­ki­no R.Bol­ go­vas. Ir iš­ da­vė pa­slap­tį, ko­dėl azi­jie­ tiš­kuo­se res­ to­ra­nuo­se pa­ tie­kia­mi šon­ kau­liu­kai yra minkš­ti ir sul­ tin­gi, o pa­ga­min­ ti to­kių na­mie ne­pa­ vyks­ta. Pa­si­ro­do, prieš mes­da­mi juos į sa­vo ki­ niš­kas kep­tu­ves, azi­jie­čiai šon­kau­lius prieš tai iš­ver­da – be drus­kos, bet su so­jų pa­da­žu.

Azi­jie­tiš­ki šon­kau­liu­kai su kalendromis

4

po­rci­joms rei­kės 1 kg mė­sin­gų kiau­lie­nos šon­kau­lių; 2 l van­dens; 1 stik­li­nės so­jų pa­da­žo; 1 a. š. any­žių sėk­lų; po­rų la­pų.

Ma­ri­na­tui pa­da­žui: 20 g im­bie­ro šak­nies; 4 skil­te­lių čes­na­ko; 4 ma­ri­nuo­tų ana­na­sų grie­ži­nė­lių; 4 šaukš­tų me­daus; 1 ait­rio­sios pa­pri­kos; sau­je­lės ka­lend­rų.

Į van­de­nį su­pil­ti so­jų pa­da­žą, su­ber­ ti any­žių sėk­las ir ja­me vir­ti šon­kau­ lius apie 1 va­lan­dą. Iki vien­ti­sos ma­ sės su­trin­ti ma­ri­nuo­tų ana­na­sų grie­ ži­nė­lius ir me­dų. Į ją dė­ti im­bie­ro šak­nies grie­ži­nė­lius, čes­na­ko skil­te­ les, ait­rią­ją pa­pri­ką, ka­lend­ras, vis­ką ge­rai iš­mai­šy­ti ir smul­kiai su­ka­po­ ti. Skar­do­je iš­dė­lio­ti šon­kau­lius, juos ap­tep­ti gau­tu ma­ri­na­tu pa­da­žu. Kep­ ti 6 mi­nu­tes 180 laips­nių karš­čio or­ kai­tė­je ar vie­ną dvi mi­nu­tes ant gro­ te­lių. Po­rų la­pus ap­do­ro­ti karš­tu van­de­ niu, kad bū­tų minkš­tes­ni, bet ne­pa­ kis­tų spal­va. Ke­le­tą po­rų la­pų dė­ti į ver­dan­tį van­de­nį ir iš­kart – į šal­tą van­de­nį su le­du­kais. At­vė­su­sius per­ pjau­ti per­pus, gra­žiai iš­dė­ti lėkš­tė­je. Ant jų dė­ti iš­ke­pu­sius šon­kau­liu­kus ir api­bars­ty­ti ka­lend­ro­mis. Ska­naus!


48

jaukumas

Gė­lę rei­kia per­pras­ti ­ tar­si žmo­gų Au­ga­lai, kaip ir žmo­nės, tu­ri sa­vo cha­rak­ te­rį. Tad, pa­ren­kant gy­vus žie­dus my­li­ mam, gar­biam žmo­gui ar ap­lin­kai pa­puoš­ ti, flo­ris­tas Ma­ri­jus Gvil­dys drą­si­na ne­bi­jo­ti bū­ti re­ži­sie­riais.

Ve­re­ta Ru­pei­kai­tė „Bū­ki­te tais, ku­rie su­ren­ka tru­ pę ko­kiam nors spek­tak­liui su­ vai­din­ti. Su­rin­ ki­te la­biau­siai tin­kan­čius ak­to­ rius“, – int­ri­guo­ja flo­ris­tas. Pir­miau­ sia at­li­ki­te tes­tą – su­ta­pa­tin­ki­te gė­ lę su žmo­gu­mi pa­gal to­kius bruo­žus: vy­ras tai ar mo­te­ris, ko­kio am­žiaus, su ko­kiais žmo­nė­mis bend­rau­ ja, kur gy­ve­na, ką vei­kia, ką val­go, kaip lei­džia lais­va­lai­kį, ko­kiu au­to­mo­bi­liu va­ži­nė­ja. Šį tes­tą flo­ris­tas iliust­ ruo­ja tri­mis gė­lė­mis: gel­to­na sau­lėg­rą­ža, bal­ta fre­zi­ja ir tam­siai rau­do­nu kar­de­liu. Kiek­vie­na jų tu­ri sa­vo žmo­giš­kus pro­to­ti­pus. An­tai sau­lėg­rą­ža – tai ne jau­nes­nis kaip 40 me­tų vy­ras, gy­ve­ nan­tis kai­me, veik­lus, mėgs­ tan­tis žir­gų lenk­ty­nes, va­ži­nė­jan­tis vi­su­rei­giu, mėgs­tan­tis so­ tų tra­di­ci­nį mais­tą,

jam ne­stin­ga gry­nų­jų pi­ni­gų. „Sau­lėg­rą­ža tik­rai nė­ra mo­te­riš­ka gė­ lė, do­va­no­ti ją mo­ te­riai, ypač ne­pa­ žįs­ta­mai, bū­tų di­de­lė klai­da“, – įsi­ti­ki­nęs M.Gvil­dys. Bal­ta fre­zi­ja – tai lyg 18–20 me­tų mer­gi­na, stu­den­ tė, ne­tu­rin­ti au­ to­mo­bi­lio, mėgs­ tan­ti kom­pa­ni­ ją, vaikš­tan­ti į teat­rą, lan­kan­ti me­no ga­le­ri­jas, val­gan­ti dar­žo­ves, ret­sy­kiais – jū­rų gė­ry­bes. Tam­siai rau­do­nos spal­vos kar­de­lis – maž­daug 30 me­tų vy­ras, kos­tiu­muo­tas tar­nau­to­ jas, gy­ve­nan­tis mies­te ar pres­ ti­ži­nia­me prie­mies­ty­je. Jis drau­gau­ja tik su sau ly­giais žmo­nė­mis, val­go „tik­rą“ mais­ tą, pvz., keps­nį su krau­ju, tik ne ce­pe­li­nus. Toks žmo­gus mėgs­ ta neekst­re­ma­lų spor­tą, pvz., te­ni­są, ta­čiau va­ži­nė­ja spor­ti­ niu au­to­mo­bi­liu. Tai­gi, do­va­no­jant gė­les, puo­ šiant jo­mis ap­lin­ką, reik­tų at­si­ žvelg­ti į au­ga­lo ypa­ty­bes, kad šios ati­tik­tų ap­do­va­no­ja­mą ar puo­šia­mą ob­jek­tą. Ži­no­ma, ne­ drau­džia­ma pa­siū­ly­ti ir vi­siš­kai prie­šin­go va­rian­to. „Juk ga­li­ma

pa­ma­ty­ti gat­vė­je juo­dao­dį ir blon­di­nę. Tai įdo­mu. Ne­sa­kau, kad tai ne­ga­li­mas va­rian­tas, tik no­riu pa­sa­ky­ti, kad gė­lė­je sly­ pi daug dau­giau“, – ko­men­ta­ vo flo­ris­tas. Esą la­bai skir­tin­ gus au­ga­lus, kaip ir žmo­nes, yra sun­kiau su­pras­ti, nes jų kul­tū­ri­nė ter­pė vi­sai ki­to­kia, ir rei­kės daug dau­giau pa­stan­gų, kad jos gra­žiai de­rė­tų. Svar­bus da­ly­kas – at­si­ri­bo­ti nuo ste­reo­ti­pų. Le­gen­dos, kad

do­va­no­ti gel­to­ną ro­žę yra ne­ ge­rai, kad ger­be­ros tin­ka tik vy­res­nėms mo­te­rims, vi­siš­kai ne­pag­rįs­tos. Vis dėl­to prie sau­ lėg­rą­žos M.Gvil­dys nie­ka­da ne­ dė­tų ro­žių. „Sau­lėg­rą­ža jai – ne po­ra. Sau­lėg­rą­žai tin­ka tik ki­ta sau­lėg­rą­ža ar­ba silp­nes­nės už ją ra­mu­nės for­mos gė­lės, pa­ vyz­džiui, gu­bo­jos. Vie­nos pa­ merk­tos sau­lėg­rą­žos neuž­ten­ ka, tu­ri bū­ti bent ke­le­tas“, – mo­kė flo­ris­tas.


horoskopas

Astrologinė prognozė gegužės 5–11 d. AVINAS

VĖŽYS

SVARSTYKLĖS

OŽIARAGIS

Sa­vait­ga­lį kils pa­ gun­da iš­lai­dau­ ti ne pa­gal ki­še­ nę ar­ba paaiš­ kės, kad ne­se­niai ką nors per bran­giai nu­si­pir­ko­te. Ga­li­mi gin­čai su ant­rą­ja pu­se, ar­ ti­mai­siais dėl pi­ni­gų, sko­lų, tur­to da­ly­bų ar emo­ci­nių nuo­skau­dų. Nuo pir­ma­die­nio po­rą die­nų jau­ si­tės ga­na pa­ki­liai, pa­dau­gės op­ti­ miz­mo. Ga­li­mi ne­ma­lo­nu­mai, ku­ riuos, ma­tyt, pa­tys ir iš­pro­vo­kuo­ si­te sa­vo im­pul­sy­vu­mu, bet džiu­ gins drau­gų, ger­bė­jų dė­me­sys.

Pe­rio­do pra­džia tu­ rė­tų bū­ti sma­gi: pa­si­ma­ty­mai, pra­ mo­gi­niai ren­gi­niai, gal sėk­min­gi pa­si­ ro­dy­mai sce­no­je ar spor­te. Vai­kų per daug ne­le­pin­ki­te, bet ir neį­ ky­rė­ki­te nu­si­bo­du­siais mo­ra­lais. Nuo pir­ma­die­nio bus da­ly­ki­nių po­kal­bių, dar­bo kon­kur­sų, jei mė­ gi­na­te įsi­dar­bin­ti, ieš­ko­te pa­val­ di­nių, for­muo­ja­te ko­lek­ty­vą. Tu­ rė­si­te ga­li­my­bių įsi­lie­ti į nau­ją ko­man­dą dar­be ar po­li­ti­nia­me, vi­suo­me­ni­nia­me gy­ve­ni­me.

Sa­vait­ga­lis ne­blo­ gas ne­kil­no­ja­ mo­jo tur­to rei­ ka­lams tvar­ky­ti, pre­ky­bai, ap­si­pirk­ti. Yra pa­vo­jus per­ver­tin­ti sa­vo fi­nan­ si­nes ga­li­my­bes, už­kib­ti ant afe­ ris­tų kab­liu­ko. Leis­ki­te sau tie­siog pa­si­mė­gau­ti ra­my­be gam­to­je, že­ mės dar­bais ar sau­giu ho­biu. Sa­vai­ tę pra­dė­si­te žva­liai nu­si­tei­kę, no­rė­ sis bend­rau­ti, ju­dė­ti. Nuo tre­čia­die­ nio teks dau­giau dė­me­sio skir­ti šei­ mai, na­mams. Ga­li­mos ne­ma­lo­nios staig­me­nos iš ar­ti­mų­jų.

Sa­vait­ga­lis bus įdo­mus: gal­būt už­meg­si­te pa­žin­ tį, su­si­tik­si­te su se­nu bi­čiu­liu, drau­ giš­ka kom­pa­ni­ja, su­reng­si­te išky­ lą, da­ly­vau­si­te vi­suo­me­ni­nia­me ren­gi­ny­je ar pan. Ta­čiau su kai kuriais san­ty­kiai bus įtemp­ti ir tai ga­dins nuo­tai­ką. Nuo pir­ma­die­ nio jums no­rė­sis ra­my­bės, la­biau sek­sis veik­la, rei­ka­lau­jan­ti me­niš­ ku­mo, in­tui­ci­jos, užuo­jau­tos. Ti­ kė­ti­ni su­ma­ny­mai, su­si­ję su vers­ lu, ne­kil­no­ja­muo­ju tur­tu.

JAUTIS

LIŪTAS

SKORPIONAS

VANDENIS

Sa­vait­ga­lio ko­ky­ bė la­bai pri­klau­ sys nuo par­tne­rio el­ge­sio ir su­ma­ny­ mų. Jums bus la­bai svar­bu dar­niai su­tar­ti, tad de­rin­ si­tės prie ša­lia esan­čių kaip įma­ ny­da­mi. Ki­ta ver­tus, to­kiu kon­for­ miz­mu ga­li­te su­klai­din­ti – ki­ti ne­ sup­ras, kad gal­būt jums ten­ka pri­ si­vers­ti, veid­mai­niau­ti. Nuo pir­ ma­die­nio pra­var­tu im­tis fi­nan­si­ nių rei­ka­lų, tik ne ri­zi­kin­gų. Eko­ no­mi­nes, vers­lo pro­ble­mas spręs­ ki­te be gob­šu­mo, int­ri­gų, tuo­met ir li­ku­sios die­nos ne­nu­vils.

Sa­vait­ga­lis tu­rė­tų bū­ti ra­mus, ge­ riau­sia jį pra­leis­ ti gam­to­je ar na­ mie su ar­ti­miau­siais žmo­nė­mis. Iš­vy­koms ne itin pa­ lan­kios die­nos. Ki­tą sa­vai­tę pra­ dė­si­te ga­na žais­min­gai nu­si­tei­ kę, sva­jo­si­te apie pra­mo­gas, grei­ tą pra­tur­tė­ji­mą, šlo­vę, ro­man­ti­ ką. Nuo tre­čia­die­nio teks rim­čiau su­si­kaup­ti dar­bui, ne­bei­šeis sma­ giai slys­ti pa­vir­šiu­mi, nes ga­li­ te kam nors neį­tik­ti. Į pe­rio­do pa­ bai­gą nu­ma­to­mi lau­kia­mi su­si­ ti­ki­mai.

Pe­rio­do pra­džio­je tu­rė­tu­mė­te ne­ ma­žai nu­veik­ ti, jei ne­sut­ruk­ dys už­plū­du­sios emo­ci­jos. Bus flir­tų, ro­man­tiš­ ko jau­du­lio. Vis dėl­to par­tne­ rys­tė ga­li pa­tir­ti ne­leng­vą su­ krė­ti­mą. Gal­būt išaiš­kės veid­ mai­nys­tė, klas­ta. Sek­sis tvar­ ky­ti rek­la­mos, bu­hal­te­ri­nius, ko­mer­ci­nius, tie­ki­mo rei­ka­lus, pirk­ti ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą, or­ga­ ni­za­ci­nę tech­ni­ką, da­ly­tis pel­ną ir pan. Ga­li­mas ne­blo­gas vers­ lo san­do­ris.

Sa­vait­ga­lį teks pa­plu­šė­ti, no­rint įvyk­dy­ti įsi­pa­ rei­go­ji­mus ir pa­ ža­dus. Galimi po­ kal­biai su po­li­ti­kais (ar­ba apie po­li­ti­ką), pa­rei­gū­nais, se­nais bi­čiu­liais. Sto­ko­si­te emo­ci­nės pu­siaus­vy­ros. Sa­vai­tės pra­džio­ je ne­blo­gai sek­sis or­ga­ni­zuo­ ti ir bend­rau­ti. Ga­li­mos ma­lo­ nios staig­me­nos. Nuo tre­čia­ die­nio ener­gi­jos ir ra­cio­na­lios lo­gi­kos bus ma­žiau. Į vie­šu­mą ga­li iš­kil­ti pa­slap­tys ar­ba at­si­ ras nau­jų.

DVYNIAI

MERGELĖ

ŠAULYS

Sa­vait­ga­lį ne­ per­si­dirb­ki­te – jums da­bar ypač rei­kia poil­ sio. Jei ke­ti­na­ te keis­ti mi­ty­bą, gy­ve­ni­mo bū­ dą, da­ry­ki­te tai pa­ma­žu, ne stai­ ga. Ne­si­vers­ki­te per gal­vą, kad įro­dy­tu­mė­te, jog esa­te pra­na­šes­ ni už ki­tus. Dau­giau pa­siek­si­te įver­ti­nę pa­šne­ko­vų pra­na­šu­mus ir elg­da­mie­si kuk­liai. Prieš in­ ves­tuo­da­mi į vers­lą, įver­tin­ki­te per­spek­ty­vas ir ne­vie­šin­ki­te sa­ vo idė­jų net drau­gams – tai ap­ sau­gos nuo pra­ra­di­mų.

Pa­ju­si­te po­rei­ kį dau­giau bend­ rau­ti su gi­mi­ nė­mis, drau­gais, kai­my­nais. Ga­li­ te pa­si­kvies­ti sve­čių ar pa­tys iš­ vyk­ti vieš­na­gėn. Per­kant do­va­ ną, bus sun­ku ap­si­spręs­ti. Be­je, ir sau pirk­da­mi il­ga­lai­kio var­to­ji­mo daik­tus ga­li­te ap­si­gau­ti. Nuo pir­ ma­die­nio bū­si­te ga­na iner­tiš­ki, bet ener­gin­gi na­mie. Ant­ra sa­vai­ tės pu­sė ža­da re­zul­ta­tų kū­ry­bo­je, o fi­nan­si­nių avan­tiū­rų, su­si­ju­sios su spon­ta­niš­ka ri­zi­ka, re­zul­ta­tas sun­kiai pro­gno­zuo­ja­mas.

Pe­rio­do pra­ džia nu­teiks fi­ lo­so­fuo­ti, dva­ si­nėms pra­kti­ koms, me­ni­ nei veik­lai ar tie­siog tin­gi­niau­ ti. Ga­li­mi įvy­kiai, ku­rie su­kels iliu­zi­jų ar­ba kaip tik jas iš­sklai­ dys. Bū­ki­te dė­me­sin­gi sa­vo ir ša­lia esan­čių svei­ka­tai, emo­ci­ nei sa­vi­jau­tai. Dau­giau dė­me­ sio skir­ki­te kas­die­niams rei­ka­ lams ir ar­ti­miems žmo­nėms. Do­mins ma­te­ria­li­nės ge­ro­ vės klau­si­mai, bū­si­te nu­si­tei­kę pirk­ti il­ga­lai­kį tur­tą.

ŽUVYS Pe­rio­do pra­džio­ je ga­li­te gau­ti svar­bių ži­nių iš to­ li, su­da­ly­vau­ti ren­gi­ny­je, pri­ sta­ty­me, sa­ky­ti kal­bą ar pan. Koks nors po­kal­bis, įvy­kis ar įver­ti­ni­mas ga­li tu­rė­ti įta­kos reikš­min­gam ap­si­spren­di­mui dėl atei­ties. Ki­tą sa­vai­tę dar­ buo­si­tės ga­na ak­ty­viai, bet ne­ bū­ti­nai konst­ruk­ty­viai. Su­si­ dur­si­te su jums ne­pri­ta­rian­ čiais žmo­nė­mis, bet at­si­nau­jins ry­šiai su se­nais pa­žįs­ta­mais, bend­ra­min­čiais.

Sidonija

49


50

kryžiažodis Mieli skaitytojai, išsprendę kryžiažodį šią savaitę galite laimėti Shilpi Somayos Gowdos knygą „Slapta duktė“.

Nuošaliame Indijos kaime neturtinga valstietė Kavita pagimdo dukterį. Šalyje, kur vaiku laikomas tik berniukas, motina žino tik vieną būdą išgelbėti naujagimei gyvybę – atiduoti ją į našlaičių prieglaudą. Tuo pat metu Amerikoje karjerą sėkmingai daranti gydytoja Somer su vyru Krišnanu ryžtasi įsivaikinti mergytę iš Indijos. Taip susitinka ir susipina Kavitos, Somer ir Ašos likimai... Skirtinguose pasauliuose gyvenančių šeimų, kurių viena Ašos išsižadėjo, o kita priglaudė, laukia sudėtingi išbandymai.

Norėdami laimėti atsakymus siųskite: Kęstučio g. 86, Kaunas, Naujojo Sodo g. 1A, Klaipėda, Labdarių g. 8, Vilnius arba e. p. tvdiena@diena.lt (prašome nurodyti miestą). Išrinksime tris laimėtojus. Praėjusios savaitės prizą laimėjo Rolanda Šimanauskaitė iš Kauno r., Adomas Danilevičius iš Klaipėdos ir Asta Dalia Paškonienė iš Vilniaus. Dėl prizų prašome kreiptis: Kaune – tel. (8 37) 302 250, Klaipėdoje – tel. (8 46) 397 713, Vilniuje – tel. (8 5) 261 3653. 1

2

Kryžiažodį parengė „Oho“ redakcija.

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Balandžio 28 d. spausdinto kryžiažodžio atsakymai Vertikaliai: Sakas. Eibė. Ypatybė. Rūta. Lakas. Gij. Antena. Aitruma. Ainaras. Romas. Ka. Kola. Lekas. Barkasas. Vila. Utis. Batistas. Nie. Nagas. Ani. Lova. Lai. Abar. Estė. Iena. Sigutė. Horizontaliai: Karta. Kaunas. Eta. Arti. Liana. Kielė. Tikas. Sėlenos. Dvi. Analai. AE. Kakaras. Bala. Sysas. „Vaga“. Litais. Kastrelis. Rokas. Ag. Lyguma. Tabu. Bimas. Anat. Vėjas. Asirė. Pažymėtuose langeliuose: Minotauras.

16


2012-05-04 TV diena  

TAIKIKLYje SavaitėS horoskopas ir KryžiažodiS kiNo fotELis JaukuMas kuLiNariJa PROGRAMOs LTV – skaudžių gyVenimo VėTrų nuaLinTi namai Tiraža...

2012-05-04 TV diena  

TAIKIKLYje SavaitėS horoskopas ir KryžiažodiS kiNo fotELis JaukuMas kuLiNariJa PROGRAMOs LTV – skaudžių gyVenimo VėTrų nuaLinTi namai Tiraža...

Advertisement