Page 1

TODĖL, KAD naujienos Ketvirtadienis, ESU VILNIETIS Tikros sostinės gegužės 3 d., 2012 m. Nr. 102 (1301) „Sno­ro“ bank­rotą nag­rinė­jan­čios Sei­mo ko­mi­si­jos na­riai pa­si­ge­do V.Va­si­liaus­ko nuo­šir­du­mo. Lietuva 5p.

At­ro­do, kad lie­tu­viai ES il­giau­siai va­žinės au­to­mo­bi­liais, va­ro­mais ne elekt­ra, o bran­giais de­ga­lais. Tema 8p.

diena.lt

Ne­tikė­tai Af­ga­nis­ta­ne ap­si­lan­kiusį JAV pre­zi­dentą B.Obamą ta­li­bai iš­lydė­jo sprog­di­ni­mais. Pasaulis 12p.

Me­rui – pra­laimė­ji­mo kartė­lis

1,30 Lt

Pa­tys ma­to­me, kas pas mus vyks­ta, kaip sten­gia­ma­si išs­paus­ti iš žmo­gaus viską. Sei­mo vi­ce­pir­mi­ninkė Vir­gi­ni­ja ­ Balt­rai­tienė

6p.

Miestas

2p.

Kon­kur­sas ar dūmų už­dan­ga? Vil­n iaus mies­to ta­r y­ba tre­čia­d ienį pra­dėjo svars­ty­ti siū­lymą, ar skelb­ti tarp­tau­t inį Vil­n iaus ši­lu­mos tinklų mo­der­n i­za­v i­mo kon­k ursą. Klau­si­ mo pa­tei­k i­mui pri­tarė 29 ta­r y­bos na­r iai, prie­š bal­sa­vo 13 na­r ių. Opo­ zi­ci­jos po­l i­t i­kai į šį kon­k ursą žiū­ ri įta­r iai – esą tai būdas pra­tęsti su­ tartį su „Dal­k ia“.

Miestas „„Ko­va: An­ta­kal­nio uni­ver­si­te­tinės li­go­ninės me­di­kai sa­vi­val­dybės pla­nams va­kar prie­ši­no­si li­go­ninę ap­juosę gy­va juos­ta. 

Me­ras Artū­ras Zuo­kas ir vi­ce­me­ras Jo­nas Pins­kus va­kar ta­ry­bos po­sėdžių salę ap­ lei­do surū­gu­siais vei­dais – An­ta­kal­nio uni­ver­si­te­tinės li­go­ninės nuo­mos pla­nas žlu­go. Koją pa­ki­šo koa­li­ci­jos par­tne­riai – so­cial­de­mok­ra­tai ir da­lis lenkų.

Jus­ti­nas Ar­gus­tas j.argustas@diena.lt

Pra­laimė­ji­mo ne­pri­pažįs­ta

„Keis­ta“, – daž­niau­siai taip su­žlu­ gusį va­ka­rykštį bal­sa­vimą mies­to ta­ry­bo­je įver­ti­no įta­kin­gi val­dan­ tie­ji. Juk tai te­bu­vo pro­jek­to pa­tei­ ki­mo sta­di­ja, tad klau­si­mas bent pusę metų ne­galės būti svars­to­ mas iš nau­jo.

To­mo Luk­šio (BFL) nuo­tr.

Ket­vir­čiui am­žiaus iš­nuo­mo­ ja­me pri­va­čiam in­ves­tuo­to­jui, už tai gau­na­me 40 mln. litų – li­go­ ninė taps mo­der­nesnė, į iždą pa­ teks dau­giau pi­nigų. Daug­maž taip val­dan­tie­ji šią idėją pri­sta­tinė­jo vi­ suo­me­nei ir opo­nen­tams. Da­bar šias sva­jo­nes teks ati­dėti ar­ba iš­vis prie šio klau­si­mo ne­grįžti. Kaip elg­sis val­dan­tie­ji, va­kar ne­bu­vo aiš­ku.

3p.

Pos­ta­men­tas – į mies­to ran­kas

2

Į sta­dioną įsib­rovė ne žais­ti Nup­jau­ti var­tai, iš­var­ty­ti suo­le­liai, iš­ka­sinė­ta ve­ja, išmė­ty­tas in­ven­to­ rius – tokį vaizdą tre­čia­die­nio ry­ tą iš­vy­do į Vil­niaus „Žal­gi­rio“ sta­ dioną at­vykę dar­buo­to­jai.

„„Ab­sur­das: naktį „Žal­gi­rio“ sta­dio­ne siautėję chu­li­ga­nai ne­pa­si­gailė­jo

nei vartų, nei ve­jos. 

To­mo Luk­šio (BFL) nuo­tr.

Vie­nas „Žal­gi­rio“ sta­dio­no dar­ buo­tojų sakė, kad įta­ria, kas galė­ jo nu­siaub­ti aikštę. „To­kio at­ve­jo Lie­tu­vo­je nėra bu­ vę dau­gybę metų. Ma­nau, kad kol ša­ly­je bus to­kių fut­bo­lo sir­ga­lių, ir fut­bo­lo ly­gis bus ati­tin­ka­mas – toks, koks da­bar yra. Pa­rašė­me pa­reiš­kimą po­li­ci­jai. Ti­kimės, kad pa­žeidė­jai bus grei­tai su­čiup­ti. Mes

ir­gi pa­dėsi­me po­li­ci­jai. Kol kas ne­ no­riu įvar­dy­ti, kas tai pa­darė, bet tai ne­sun­ku su­pras­ti iš ko­men­ tarų vie­šo­je erdvė­je ir įtam­pos tarp dviejų Vil­niaus fut­bo­lo klubų“, – teigė sta­dio­no at­sto­vas. Spėja­ma, kad sta­dioną galė­jo nu­ nio­ko­ti „Žal­gi­rio“ klu­bo sir­ga­liai, pa­si­pik­tinę, kad būtent šio­je are­ no­je šei­mi­ninkų teisė­mis žais ki­ tas sos­tinės fut­bo­lo klu­bas – REO. Pa­tys „Žal­gi­rio“ gerbė­jai at­sa­ko­ mybės už šį iš­puolį kra­to­si. Plačiau skaitykite

Sportas

10

Menas

13p.

Cho­ras pa­dėjo su­kur­ti šei­mas 40-metį šven­č ian­t is miš­r us cho­ ras „Le­l iu­m ai“ neuž­m i­go ant pel­ nytų laurų – cho­ras iš­s au­go­j o per de­š imt­m e­č ius puo­s elėtą meilę dai­n ai ir ta­len­t ingą ko­lek­ty­vo įkū­ rėją bei va­dovą Al­biną Pet­rauską. Da­b ar cho­r is­t ai pri­s i­m e­n a ne tik per de­š imt­me­č ius dai­nuo­t as dai­ nas, bet ir cho­re nu­t i­k u­s ias meilės is­to­r i­j as.


2

KetvirtADIENIS, Gegužės 3, 2012

miestas diena.lt/naujienos/miestas

Ši­lu­mos kainą ma­žins leis­da­mi mi­li­jar­dus Vil­niaus ta­ry­ba tre­čia­dienį pra­ dėjo svars­ty­ti siū­lymą, ar skelb­ti tarp­tau­tinį Vil­niaus ši­lu­mos tin­ klų mo­der­ni­za­vi­mo kon­kursą.

Klau­si­mo pa­tei­ki­mui pri­tarė 29 ta­ry­bos na­riai, prie­š bal­sa­vo 13 na­rių. To­liau klau­simą svars­tys sa­vi­val­dybės ko­mi­te­tai, o vėliau dar kartą – ta­ry­ba. „Mes siū­lo­me pa­skelb­ti kon­ kursą dėl Vil­niaus ši­lu­mos tinklų mo­der­ni­za­vi­mo. Yra ES di­rek­ty­ va, ku­ri mus įpa­rei­go­ja iki 2016 m. at­lik­ti mo­der­ni­za­vi­mo dar­ bus, kad su­ma­žin­tu­me taršą. Mū­ sų nuo­mo­ne, ge­riau­sias spren­di­ mas – mo­der­ni­za­vi­mas, pe­rei­nant prie bio­ku­ro“, – tre­čia­dienį ta­ry­ bos po­sėdy­je kalbė­jo Vil­niaus ši­ lu­mos tinklų di­rek­to­rius Arū­nas Ke­se­raus­kas. Anot jo, at­nau­ji­nus ši­lu­mos ūkį, vil­nie­čiams turėtų mažė­ti ši­lu­mos kai­na. A.Ke­se­raus­kas sakė, kad kon­kursą pla­nuo­ja­ma pa­skelb­ti iki rugpjū­čio 1 d., o jo sąly­gos šiuo me­tu yra ren­gia­mos kar­tu su au­ di­to bend­ro­ve „KPMG Bal­tics“. Vil­n iaus sa­v i­val­dybės skai­ čia­vi­mais, in­ves­ti­ci­jos į ši­lu­mos

ūkio mo­der­ni­za­vimą, ku­ris ati­ tiktų ES ke­lia­mus rei­ka­la­vi­mus, ga­li siek­ti nuo 450 mln. iki 1,2 mlrd. litų. Vil­niaus sa­vi­val­dybė ba­land­žio pra­džio­je iš­siuntė Eu­ro­pos Ko­mi­ si­jai (EK) skundą, kad Vy­riau­sybė esą vėluo­ja at­nau­jin­ti ter­mo­fi­ka­ ci­nes elekt­ri­nes.

Arū­nas Ke­se­raus­kas:

Mūsų nuo­mo­ne, ge­riau­sias spren­di­ mas – mo­der­ni­za­vi­ mas, pe­rei­nant prie bio­ku­ro.

Anot sa­vi­val­dybės, jei­gu EK nu­spręs pa­teik­ti ES Tei­sin­gu­mo Teis­mui ieš­kinį dėl pa­žei­di­mo, Lie­tu­vai ga­li būti skir­ta nuo 1,9 mln. iki 119 mln. litų baudų. Vil­niaus, Kau­no ir Ma­žei­kių ter­ mo­fik ­ a­cinės elekt­rinės nuo 2016 m. tu­ri ati­tik­ti ES ke­lia­mus rei­ ka­la­vi­mus dėl tar­šos. Sa­vi­val­dybė

skai­čiuo­ja, kad per me­tus Lie­tu­va gau­na be­veik 40 įspėjimų iš EK, o per be­veik aš­tuo­ne­rius me­tus EK dėl pa­žei­di­mo į ES Tei­sin­gu­mo Teismą kreipė­si tris kar­tus. 2010 m. bir­želį mies­to ta­ry­ba ne­pri­tarė siū­ly­mui dar dvi­de­šim­ čiai metų – nuo 2017 iki 2037 m. – pra­tęsti Vil­niaus ši­lu­mos tin­ klų nuo­mą Prancū­zi­jos kon­cer­nui „Dal­kia“. Tuo­met skelb­ta, kad tik su to­kia sąly­ga „Dal­kia“ su­tiktų in­ves­tuo­ ti į bio­ku­ro ka­ti­lus. Vy­riau­sybė ir ša­lies Pre­zi­dentė nuo­lat kri­ti­kuo­ ja Vil­niaus vald­žią dėl ne­su­gebė­ji­ mo tvar­ky­tis ener­ge­ti­kos ūky­je, o merą Artūrą Zuoką – dėl jo in­te­ resų šia­me vers­le. Pre­zi­dentė Da­lia Gry­baus­kaitė yra pa­reiš­ku­si, kad mies­to ši­lu­ mos ūky­je pikt­naud­žiau­ja­ma mo­ no­po­li­ne pa­dėti­mi, ma­to­mi „Icor“ grupės in­te­re­sai, o di­delė da­lis at­ sa­ko­mybės dėl to ten­ka sa­vi­val­dy­ bei. Vil­niaus ši­lu­mos ūkį yra iš­si­ nuo­mo­ju­si Prancū­zi­jos kon­cer­no „Dal­kia“ val­do­ma „ Vil­niaus ener­ gi­ja“, ku­ri yra su­si­ju­si su kon­cer­ nu „Icor“. VD, BNS inf.

„„Įta­ri­mai: po šią žiemą ki­lu­sios ava­ri­jos nie­kas nea­be­jo­ja, kad mo­der­ni­zuo­ti ši­lu­mos ūkį būti­na. Ta­čiau

opo­zi­ci­ja bai­mi­na­si, kad to­kie dar­bai tik dar la­biau iš­tuš­tins mies­tie­čių ki­še­nes. 

Si­mo­no Švit­ros nuo­tr.

Po vie­nu sto­gu turės iš­si­tek­ti dvi mo­kyk­los Nuo kitų moks­lo metų vie­toj reor­ ga­ni­zuo­tos Vil­niaus An­ta­kal­nio vi­du­rinės mo­kyk­los šia­me sos­ tinės mik­ro­ra­jo­ne veiks An­ta­kal­ nio gim­na­zi­ja ir An­ta­kal­nio pro­ gim­na­zi­ja.

Jos abi da­ly­sis pa­tal­pas, esan­čias An­ta­kal­nio g. 29, kur iki šiol veikė An­ta­kal­nio vi­du­rinė mo­kyk­la. Pro­gim­na­zi­jai ski­ria­ma ir da­ lis pa­talpų, esan­čių rusų ir lenkų J. Le­le­ve­lio vi­du­rinės mo­kyk­los pa­sta­te An­ta­kal­nio g. 33. Per­pil­dy­tos An­ta­kal­nio mo­kyk­ los bend­ruo­menė anks­čiau pra­šė ku­ria­mai pro­gim­na­zi­jai ati­duo­ ti pus­tuštės J.Le­le­ve­lio ug­dy­ mo įstai­gos pa­tal­pas, bet Vil­niaus po­li­ti­kai su­ti­ko jai skir­ti ne visas,

o pusę J.Le­le­ve­lio mo­kyk­los pa­ talpų. Anot sa­vi­val­dybės, šiuo me­tu J.Le­le­ve­lio mo­kyk­los pa­tal­ po­se jau mo­ko­si dau­giau kaip 250 An­ta­kal­nio vi­du­rinės mo­kyk­los mo­ki­nių. Po reor­ga­ni­za­ci­jos vie­ na­me iš šios mo­kyk­los kor­pusų galės mo­ky­tis apie 400 An­ta­kal­ nio mo­kyk­los moks­lei­vių. Per­nai ge­gužę Vil­niaus mies­to ta­ry­ba pri­tarė len­kiš­kos Vil­niaus A.Vi­vuls­kio pa­grin­dinės mo­kyk­los reor­ga­ni­za­ci­jai nuo 2011 m. rugsė­ jo, kad ji būtų su­jung­ta su J.Le­ le­ve­lio vi­du­ri­ne mo­kyk­la ir pa­ lik­ta esa­mo­se pa­tal­po­se Min­ties gatvė­je, nes abi šios mo­kyk­los – pus­tuštės. Į da­bar­tinį J.Le­le­ve­lio mo­kyk­los pa­statą turė­jo įsi­kel­ ti lie­tu­viš­ka An­ta­kal­nio vi­du­rinė

mo­kyk­la. Ta­čiau lapk­ritį ta­ry­ba per­si­gal­vo­jo ir nu­sprendė, kad, ju­ri­diš­kai su­jun­gus dvi mo­kyk­ las, J.Le­le­ve­lio vi­du­rinė mo­kyk­la ir to­liau dirbs An­ta­kal­nio gatvė­ je, tik į vieną kor­pusą įsi­leis An­ ta­kal­nio pro­gim­na­zi­jos mo­ki­nius, o Min­ties gatvė­je veiks J.Le­le­ve­ lio mo­kyk­los fi­lia­las – A.Vi­vuls­ kio sky­rius. Vil­niaus po­li­ti­kai pri­pažįs­ta, kad tai eko­no­miš­kai ne­nau­din­ga, nes len­kiš­ko­se mo­kyk­lo­se dėl ma­ žo mo­ki­nių skai­čiaus liks neiš­nau­ dotų tuš­čių pa­talpų. An­ta­kal­nio mo­kyk­los di­rek­torė Vi­ta Kir­ki­lienė tuo­met teigė, kad to­kiais spren­di­ mais jos va­do­vau­ja­mai mo­kyk­lai truk­do­ma tap­ti gim­na­zi­ja. VD, BNS inf.

„ „ Su­py­ko: prie sa­vi­val­dybės va­kar su­si­rinkę ke­li pi­ke­tuo­to­jai žadė­jo net 

Me­rui – pra­laimė Koją pa­ki­šo ta­ry­bo­je dir­ 1 ban­tys so­cial­de­mok­ra­ tai ir da­lis Lenkų rin­kimų ak­ci­

jos at­stovų – koa­li­ci­jos par­tne­riai bal­sa­vo ar­ba prie­š, ar­ba su­si­laikė. A.Zuo­kas si­tua­ciją bandė tai­sy­ti ir pa­skelbė ant­rą bal­sa­vimą, ta­čiau vie­no bal­so vis tiek pri­trūko. Prieš le­miamą po­sėdį en­tu­zias­ tin­gai ir no­riai apie būsimą li­go­ ninės nuo­mos naudą dėstę aukš­ti po­li­ti­kai po to, kai žlu­go bal­sa­vi­ mas, suir­zo. „Pa­gy­ven­si­me – pa­ ma­ty­si­me“, – tiek po ne­pa­vy­ku­ sio bal­sa­vi­mo teišs­paudė me­ras A.Zuo­kas, dar prie­š va­landą en­ tu­zias­tin­gai dėstęs apie būsi­mos nuo­mos naudą. A.Zuo­kas pri­dūrė, kad žlu­gu­sio bal­sa­vi­mo ne­lai­ko pra­laimė­ji­mu. „Ta­ry­ba svars­to ir tu­ri sa­vo nuo­ monę“, – tiek dien­raš­čiui teiš­tarė vi­sus klau­si­mus pa­pras­tai no­riai ko­men­tuo­jan­tis A.Zuo­kas. Vi­ce­me­ras J.Pins­kus, vie­nas šios idė­jos en­tu­ziastų, pa­si­bai­gus bal­ sa­vi­mui taip pat bu­vo su­trikęs: „Kad so­cial­de­mok­ra­tai ne­pa­lai­kys, mes ži­no­jo­me. Bet len­kai... Me­ras čia ge­riau ži­no, kodėl taip at­si­ti­ ko. Man keis­ta. Esu nu­stebęs. Bu­ vo ge­ras pro­jek­tas, bet pra­ra­do­me

ga­li­mybę dis­ku­tuo­ti, siū­ly­ti, ana­ li­zuo­ti, to­bu­lin­ti. Kodėl taip at­si­ ti­ko, klaus­ki­te me­ro“, – J.Pins­kus badė pirš­tais į A.Zuoką. „Vil­niaus die­nos“ ži­nio­mis, la­ biau­siai li­go­ninės nuo­ma bu­vo suin­te­re­suo­ta koa­li­ci­jos par­tnerė Dar­bo par­ti­ja – esą tik­ra­sis šios idė­jos au­to­rius Vik­to­ras Us­pas­ki­ chas taip pa­prašė A.Zuo­ko at­si­ dėko­ti už darbą koa­li­ci­jo­je. Me­ri­jos ku­li­suo­se šne­ka­ma, kad kon­kursą laimė­ti esą turė­jo V.Us­pas­ki­cho vers­lo par­tne­riai.

Jo­nas Pins­kus:

Kad so­cial­de­mok­ra­ tai ne­pa­lai­kys, mes ži­no­jo­me. Bet len­kai...

Su­ju­do ir Sei­mas Sos­tinės val­dan­tie­siems va­kar kir­ to ir kon­ser­va­to­r ių val­do­mas Sei­ mo Svei­ka­tos rei­kalų ko­m i­te­t as. Šio at­sto­vai dėl An­ta­kal­n io li­go­ ninės nuo­mos pa­reiškė kreipę­s i į Spe­cia­l iųjų ty­r imų tar­nybą, Sei­ mo Au­di­to ko­mi­tetą. Ko­m i­te­tas jau anks­čiau pa­ra­g i­no me­r iją at­s i­s a­k y­t i il­ga­laikės li­go­ ninės nuo­mos planų, ta­č iau Vil­ niaus val­dan­t ie­ji į tai nu­mo­jo ran­ ka – esą jei kas ne taip, viską bus ga­ li­ma pa­tai­sy­ti svars­tant pro­jektą. Į ko­mi­tetą su skun­du kreipė­si An­ta­ kal­n io li­go­n inės va­do­vas Adol­fas Barkš­tis aiš­k in­da­mas, kad nau­dos iš būsi­mos nuo­mos ne­bus. BNS, VD inf.

Tikė­jo­si pa­pil­dy­ti iždą

Vil­niaus me­ras A.Zuo­kas prie­š bal­ sa­vimą žur­na­lis­tams už­si­degęs pa­ sa­ko­jo, kad iš­nuo­mo­jus li­go­ninę iš­loš ir mies­tas, ir vil­nie­čiai, ga­ liau­siai – vi­sa vals­tybė. Mi­li­jo­ninės in­ves­ti­ci­jos, dau­giau pi­nigų, dau­ giau svei­ka­tos tu­ristų – tai­gi dau­ giau pi­nigų ir į mies­to, ir į vals­tybės biud­žetą. Ga­liau­siai li­go­ninė bus val­do­ma efek­ty­viau: juk pri­va­tus ka­pi­ta­las sau ne­leis turė­ti di­de­lių nuo­sto­lių. Be to, pri­trauk­ti už­sie­nio in­ves­tuo­ to­jus yra ra­gi­nu­si pa­ti Vy­riau­sybė, tad mies­tas tie­siog tai įgy­ven­di­na pra­ktiš­kai. Vi­ce­me­ras J.Pins­kus prie­š bal­sa­ vimą ra­mi­no, kad 9 hek­tarų li­go­


3

KetvirtADIENIS, Gegužės 3, 2012

miestas

11p.

Eurolygos strategai išgirdo lietuvius.

Koją įver­ti­no pi­giau Lie­tu­vos ape­lia­ci­nis teis­mas tre­ čia­dienį pa­skelbė nu­tartį, kad per­pus su­ma­ži­na pri­teistą ne­tur­ tinę žalą vil­nie­tei mer­gai­tei, ku­ri per eks­kur­siją Kau­no I for­te įvy­ kus spro­gi­mui ne­te­ko ko­jos.

emig­ruo­ti, jei An­ta­kal­nio uni­ver­si­te­tinė li­go­ninė bus iš­nuo­mo­ta. Si­mo­no Švit­ros nuo­tr.

ė­ji­mo kartė­lis ni­nei pa­tikė­ji­mo tei­se pri­klau­san­ čia­me sky­pe ša­lia Ne­ries pri­va­tus in­ves­tuo­to­jas nie­ko ne­galės sta­ty­ ti. O jei pa­sta­tys, tur­tas iš­syk pe­reis sa­vi­val­dybės ži­nion. Prie li­go­ninės nuo­mos sąlygų ruo­ši­mo, dien­raš­čio ži­nio­mis, pri­ si­dėjo ir ad­vo­katų kon­to­ra „Li­dei­ ka, Pert­raus­kas, Va­liū­nas ir par­tne­ riai“ – do­ku­mentą rengė ir de­ri­no ad­vo­ka­tas Ma­rius Do­bi­las. Kiek šių eli­ti­nių tei­si­ninkų kon­ to­ros pa­slau­gos at­si­ėjo sa­vi­val­ dy­bei, ne­vie­ši­na­ma. Aiš­ku vie­na: taip il­gai ruoš­tas ir de­rin­tas nuo­ mos kon­kur­so sąly­gas bent pus­ me­čiui teks pa­dėti į stal­čių. O gal ir ap­skri­tai iš­mes­ti. „Ge­riau­sia būtų prie šio klau­si­ mo iš­vis ne­grįžti. Jei no­ri­me in­ves­ ti­cijų, ga­li­me skir­ti sklypą, leng­ vatų ir ten ga­li­ma sta­ty­ti naują li­go­ninę. Šiuo at­ve­ju svar­biau­si yra mies­to pi­lie­čių in­te­re­sai“, – re­ziu­ ma­vo opo­zi­ci­jos at­sto­vas, Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo par­ti­jos na­rys Ge­di­ mi­nas Rud­žio­nis

slau­go­m is nau­d o­t is tie­s iog ne­ galės. An­ta­kal­nio li­go­ninė­je, ku­ri so­ vie­tinės oku­pa­ci­jos me­tais bu­vo priei­na­ma tik no­menk­latū­rai, šiuo me­tu dir­ba dau­giau nei 500 dar­ buo­tojų. Įsiaud­rinę va­kar jie li­go­ ninę bandė ap­juos­ti žmo­nių gran­ di­ne, rin­ko gy­ven­tojų pa­ra­šus, mo­ja­vo žy­mių žmo­nių, ku­rie taip pat prie­ši­na­si li­go­ninės nuo­mai, pa­reiš­ki­mais. Dar­buo­tojų ne­įti­ki­no me­ri­jos at­ stovų kal­bos, kad in­ves­tuo­to­jas įsi­ pa­rei­gotų ne­ma­žin­ti nei lovų, nei tei­kiamų pa­slaugų skai­čiaus. „Jei dar­buo­to­jai yra kva­li­fi­kuo­ti, in­ves­ tuo­to­jui ne­būtų pa­grin­do juos at­ leis­ti“, – at­kir­to me­ri­jos at­sto­vai.

Komentaras

Gra­si­no emig­ra­ci­ja

Galbūt dalį ta­ry­bos na­rių išgąs­di­ no ak­tyvūs li­go­ninės dar­buo­to­jai, prie­š ta­ry­bos po­sėdį su­si­rinkę prie sa­vi­val­dybės pa­sta­to. Ap­si­karstę pla­ka­tais, smer­kian­čiais A.Zuoką ir li­go­ninės nuo­mos idėją, li­go­ninės pro­fsąjun­gos na­riai ži­niask­lai­dai aiš­ki­no biją, kad li­go­ninė tie­siog bus pri­va­ti­zuo­ta – taip jie in­terp­ re­ta­vo pa­skelb­tas nuo­mos kon­kur­ so nuo­sta­tas. Vie­na pro­tes­tuo­to­ja, dir­ban­ ti An­ta­kal­nio li­go­ninė­je, prie­š te­ le­vi­zi­jos ka­me­ras taip įsi­jautė, kad net pa­reiškė emig­ruo­sian­ti, jei li­ go­ninės nuo­mos kon­kur­sas būtų. Su­si­rin­ku­sie­ji dėstė, esą juos pri­ va­tus in­ves­tuo­to­jas grei­čiau­siai at­ leis, ir gąsdi­no, kad li­go­ninės tur­tas bus tie­siog iš­par­ce­liuo­tas. Pi­ke­tuo­to­jai taip pat sėjo įta­ri­ mus, kad ei­li­niams mies­tie­čiams li­go­n inės tei­k ia­m os pa­s lau­gos bus ne­įkan­da­mos, kai­nos išaugs, ir ša­lies gy­ven­to­jai li­go­ninės pa­

Rai­mun­das Alek­na Buvęs me­ras, Tėvynės sąjun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­n ių de­mok­ratų at­sto­vas

B

u­vo vi­siš­kai aki­vaiz­du, kad so­cial­de­mok­ra­tai šio klau­si­ mo ne­pa­lai­k ys – jų am­ž iną atilsį par­ti­jos va­do­vas ir pa­ triar­chas pre­zi­den­tas A.M.Bra­zaus­kas turė­jo drau­giš­kus san­ty­kius su šios li­ go­n inės vy­r iau­siuo­ju gy­dy­to­ju ir tai pla­čiai bu­vo ži­no­ma. Šio klau­si­mo žlu­g i­mas – tai men­k u­ tis uo­do įgėli­mas A.Zuo­kui, tik­rai ne pra­laimė­ji­mas. Jo­k io ski­li­mo, esu įsi­ ti­kinęs, koa­li­ci­jo­je nėra. Nė nea­be­jo­ju, kad šį klau­simą jie ban­dys stum­ti vė­ liau – nea­be­jo­ju, kad tie būsi­mi in­ves­ tuo­to­jai būtų tie pa­tys lie­tu­viai, pri­si­ dengę gar­siais var­dais iš už­sie­nio. Kad merą su­žlugęs bal­sa­vi­mas suer­zi­ no, ne­si­ste­biu: A.Zuo­kas la­bai jaut­riai rea­guo­ja net į smul­kius da­ly­kus. Jis tie­ siog ne­mo­ka pra­laimė­ti.

Be to, teis­mas nu­sprendė, kad tur­tinės ža­los nu­kentė­ju­sio­ji ga­ lės rei­ka­lau­ti tik ta­da, kai jai su­ kaks 14 metų. Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas 2010 m. gruod­žio 3 d. mer­gai­tei pri­teisė dau­giau nei 447 tūkst. li­ tų tur­ti­nei ža­lai ir 400 tūkst. litų ne­tur­ti­nei ža­lai at­ly­gin­ti. Ta­čiau Lie­tu­vos ape­lia­ci­nis teis­mas nu­sprendė, kad mer­gai­tei vals­tybė tu­ri su­mokė­ti 200 tūkst. litų ne­tur­tinės ža­los at­ly­gi­nimą. To­kia su­ma bu­vo pri­teis­ta va­do­ vau­jan­tis teismų pra­kti­ka to­kio po­būdžio by­lo­se ir at­si­žvel­giant į jauną ieš­kovės am­žių, su­ža­lo­jimų sun­kumą ir svei­ka­tos su­trik­dy­mo ne­grįžta­mumą, esa­mus ir būsi­ mus mer­gaitės iš­gy­ve­ni­mus, todėl ši su­ma yra di­desnė ne­gu pri­tei­ sia­mos ne­tur­tinės ža­los vi­dur­kis to­kio po­būdžio by­lo­se. Teis­mas kons­ta­ta­vo, kad ki­to­se pa­na­šio­se by­lo­se dėl ne­tur­tinės ža­los at­ly­gi­ni­mo bu­vo pri­teis­ tos kur kas ma­žesnės su­mos ne­gu nu­kentė­ju­siai mer­gai­tei pir­mo­

sios ins­tan­ci­jos teis­mo spren­di­mu (pvz., 80 tūkst. litų gar­baus am­ žiaus mo­te­riai, ne­te­ku­siai abie­ jų kojų; 200 tūkst. litų li­go­ninė­ je nu­de­gin­tiems dvy­niams, 100 tūkst. litų mo­kyk­lo­je akies ne­te­ ku­siam ber­niu­kui ir pan.).

Kol jai nėra 14 metų, tu­ri būti pri­teis­tas tik ne­tur­tinės ža­los at­ly­gi­ni­mas ir gy­dy­ mo­si iš­lai­dos. Ape­lia­ci­nio teis­mo ver­ti­ni­mu, tur­tinės ža­los vals­tybė nu­kentė­ju­ sia­jai kol kas at­ly­gin­ti ne­ga­li. Teis­ mas kons­ta­ta­vo, kad pa­gal Lie­tu­ vo­je ga­lio­jantį Ci­vi­linį ko­deksą mer­gaitė teisę rei­ka­lau­ti tur­tinės ža­los at­ly­gi­ni­mo dėl pra­ras­to dar­ bin­gu­mo įgis su­lau­ku­si 14 metų – tai yra nuo to am­žiaus, nuo ka­da as­me­nims leid­žia­ma pra­dėti dirb­ ti. Tur­tinė ža­la, nu­sta­čius pra­ras­ to dar­bin­gu­mo lygį, jai galėtų būti at­ly­gi­na­ma nuo 14 metų, iki ji su­ lauktų pen­si­nio am­žiaus. Toks re­gu­lia­vi­mas sie­ja­mas su tuo, kad tik nuo 14 metų as­muo ga­li įgy­ven­din­ti sa­vo teisę į darbą ir gau­ti iš jo pa­jamų, todėl tik as­

me­nims, su­lau­ku­siems to­kio am­ žiaus, pra­ras­tas dar­bin­gu­mas ga­li būti kom­pen­suo­ja­mas. „Tad nu­kentė­ju­siai mer­gai­tei šiuo me­tu, kol jai nėra 14 metų, tu­ ri būti pri­teis­tas tik ne­tur­tinės ža­ los at­ly­gi­ni­mas ir gy­dy­mo­si iš­lai­ dos, bet ne tur­tinė ža­la, kaip bu­vo nu­spręsta pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­me“, – pa­skelbė teis­mas. 2008 m. lapk­ri­čio 12 d. Vil­niaus Že­my­nos pa­grin­dinės mo­kyk­los tre­čiak­lasė da­ly­va­vo pa­žin­tinė­je eks­kur­si­jo­je po Kauną. Mo­ki­niai bu­vo nu­vež­ti į Kau­no I fortą. Bai­ gian­tis eks­kur­si­jai vai­kai ėjo au­to­ bu­so link, kai stai­ga nu­griaudė­jo spro­gi­mas. Net­ru­kus paaiškė­jo, kad mer­ gaitė už­li­po ant vie­no­je iš aikš­ telė­je esan­čių smėlio krūvų bu­ vu­sio tam­saus bu­te­liu­ko. Jam spro­gus, mer­gai­tei bu­vo nu­trauk­ ta de­šinės ko­jos pėda, vėliau am­ pu­tuo­ta ir da­lis blauz­dos. Me­di­kai teigė, kad iš­gelbė­ti 9 metų vai­kui koją jie bu­vo be­jėgiai. Vals­ty­bei at­sto­vau­jan­tys as­ me­nys šį ieš­kinį gin­či­jo ir pra­šė spren­dimą vi­sai pa­nai­kin­ti. Šis Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo spren­di­mas dar ga­li būti skund­žia­mas Lie­tu­vos Aukš­čiau­sia­jam Teis­mui. VD, BNS inf.

„„Ne­laimė: prie­š tre­jetą metų sos­tinės moks­lei­vei eks­kur­si­ja į Kau­no I fortą baigė­si tra­giš­kai. 

Eval­do But­ke­vi­čiaus nuo­tr.

Pa­mink­las – mies­to glo­bon Vil­niaus sa­vi­val­dybės ta­ry­ba tre­ čia­dienį nu­sprendė pe­rim­ti sa­vi­ val­dybės nuo­sa­vybėn An­ta­kal­ nio ka­pinė­se esantį ant­ka­pinį pa­ minklą pre­zi­den­tui Al­gir­dui My­ ko­lui Bra­zaus­kui.

Sa­vi­val­dybės Mies­to ūkio de­par­ ta­men­to va­do­vas Vir­gi­ni­jus Pau­ ža BNS sakė, kad toks per­ėmi­mas – įpras­ta pro­cedū­ra. „Sa­vi­val­dybė pe­ri­ma vi­sus pa­ mink­lus ir vi­sas len­tas eksp­loa­ tuo­ti ir pri­žiūrė­ti, ku­riuos įren­gia Vy­riau­sybė. Čia joks ne ypa­tin­gas at­ve­jis – tai pa­ts pa­pras­čiau­sias at­ve­jis, kaip ir bet ko­kią at­mi­ni­mo lentą ar bet kokį pa­minklą pe­rim­ ti“, – BNS teigė V.Pau­ža. Pa­mink­las A.M.Bra­zaus­kui An­ ta­kal­nio ka­pinė­se prie jo ka­po bu­ vo ati­deng­tas per­nai bir­že­lio 26ąją, mi­nint pirmą­sias jo mir­ties me­ti­nes. Ant A.M.Bra­zaus­ko ka­po bu­vo pa­sta­ty­ta gra­ni­tinė plat­for­ ma ir pail­gas pje­des­ta­las su me­ ta­li­ne pre­zi­den­to gal­va. Pa­minklą kūrė ar­chi­tek­tai Ta­das Bal­čiū­nas,

Kris­ti­na Bal­čiū­naitė ir skulp­to­ rius Kęstu­tis Bal­čiū­nas. Lėšas pa­mink­lui pa­sta­ty­ti skyrė Vy­ riau­sybė. Anot sa­vi­val­dybės, pa­ mink­lo bend­ra įsi­gi­ji­mo vertė – 128 tūkst. litų. Šis pa­mink­las su­laukė prie­šta­ ringų ver­ti­nimų – per­nai ru­denį A.M.Bra­zaus­ko bend­ra­žy­giai bu­vo pa­reiškę norą, kad jis būtų pa­keis­ tas ki­tu, nes da­bar­ti­nis esą ne­pa­ na­šus į ve­lionį pre­zi­dentą. Pa­mink­lo au­to­rius K.Bal­čiū­nas teigė pa­daręs viską, ką per to­ kį trumpą laiką galėjęs. Pir­ma­sis tie­sio­giai iš­rink­tas Lie­tu­vos pre­ zi­den­tas A.M.Bra­zaus­kas po sun­ kios li­gos mirė 2010-ųjų bir­že­lio 26 d. Vil­niu­je. Šie­met bus mi­ni­mos jo 80-osios gi­mi­mo me­tinės. Lie­tu­vos pre­zi­ den­to pa­rei­gas jis ėjo 1993–1998 m., o 2001–2006 m. bu­vo Vy­riau­ sybės va­do­vas. Per Lie­tu­vos tau­ tinį iš­si­va­da­vimą, 1988–1990 m., A.M.Bra­zaus­kas va­do­va­vo Lie­tu­ vos ko­mu­nistų par­ti­jai. VD, BNS inf.

„„Ver­ti­ni­mai: apie šį pa­minklą

A.M.Bra­zaus­kui esa­ma įvai­rių nuo­mo­nių. Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.


4

ketvirtADIENIS, gegužės 3, 2012

lietuva

A.Va­lins­kas po­stu džiau­gė­si tei­sė­tai Vė­ly­vą ru­de­nį nau­ja­jam Sei­mui ren­kant sa­vo va­do­vą par­la­men­ta­rai ga­lės tai da­ry­ti pa­gal iki šiol ga­lio­ju­sias kan­di­da­tų iš­kė­li­mo ir slap­to bal­sa­vi­mo tai­syk­les.

Sta­sys Gu­da­vi­čius

s.gudavicius@diena.lt

„„ Įs­k un­dė: į Kons­ti­tu­ci­jos prie­

vaiz­dus dėl A.Va­lins­ko iš­rin­ki­mo Sei­mo pir­mi­nin­ku krei­pė­si gru­pė par­la­men­ta­rų. 

Andriaus Ufarto (BFL) nuo­tr.

Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas (KT), tre­čia­die­nį pa­skel­bęs nu­ta­ri­mą by­lo­je dėl Arū­no Va­lins­ko iš­rin­ki­ mo Sei­mo pir­mi­nin­ku 2008-ųjų lapk­ri­tį, ga­lio­jan­čio­je slap­to bal­ sa­vi­mo tvar­ko­je ne­nus­ta­tė es­mi­nių prieš­ta­ra­vi­mų Kons­ti­tu­ci­jai. Ta­čiau at­kreip­tas dė­me­sys į kai ku­rias de­ ta­les, ku­rias bū­ti­na už­tik­rin­ti or­ga­ ni­zuo­jant slap­tą bal­sa­vi­mą. „Sei­mo sta­tu­to nuo­sta­ta, pa­gal ku­rią bal­suo­jan­tis Sei­mo na­rys biu­ le­te­ny­je iš­brau­kia pa­var­des tų kan­ di­da­tų, prieš ku­riuos bal­suo­ja, ar­ba tuos tei­gi­nius, ku­rie jam ne­priim­ti­ ni, ne­prieš­ta­rau­ja Kons­ti­tu­ci­jai“, – sa­vo iš­va­do­je pa­skel­bė KT. Nu­ta­ri­me pa­brėž­ta, kad priim­da­ mas sta­tu­to nuo­sta­tas dėl slap­to bal­ sa­vi­mo or­ga­ni­za­vi­mo Sei­mas pa­si­ nau­do­jo jam Kons­ti­tu­ci­jos su­teik­ta tei­se nu­sta­ty­ti sa­vo dar­bo tvar­ką. Be ki­ta ko, nu­sta­ty­ta, kaip bal­suo­jan­ čio­jo pa­si­rin­ki­mas tu­ri bū­ti pa­žy­mi­ mas slap­to bal­sa­vi­mo biu­le­te­ny­je. KT pa­brė­žė, kad „pa­gal Sei­mo sta­tu­to nuo­sta­tas tais at­ve­jais, kai

Sei­me bal­suo­ja­ma dėl vie­no kan­ di­da­to ar vie­no tei­gi­nio, bal­suo­ jan­čia­jam, no­rin­čiam iš­reikš­ti sa­vo va­lią, tu­ri bū­ti su­da­ry­ta ga­li­my­bė bal­sa­vi­mo biu­le­te­ny­je iš­brauk­ti jam ne­priim­ti­nus pa­si­rin­ki­mus ir pa­lik­ti neužb­rauk­tą pa­si­rin­ki­mą, ku­ris jam yra priim­ti­nas“.

Sei­mas pa­si­nau­do­jo jam Kons­ti­tu­ci­jos su­ teik­ta tei­se nu­sta­ty­ti sa­vo dar­bo tvar­ką.

Taip pat „tu­ri bū­ti su­da­ry­ta ga­ li­my­bė bal­suo­jan­čia­jam šį veiks­ mą at­lik­ti slap­to bal­sa­vi­mo ka­bi­ no­je, ku­rios ne­pe­rė­jęs jis ne­ga­lė­tų ei­ti prie bal­sa­dė­žės“. Teis­mas kons­ta­ta­vo, kad Sei­mo na­rių gru­pės gin­čy­ta Sei­mo sta­tu­ to nuo­sta­ta „yra su­da­ry­tos tei­si­ nės prie­lai­dos už­tik­rin­ti bal­sa­vi­mo slap­tu­mą tuo at­ve­ju, kai spren­di­ mas Sei­me prii­ma­mas slap­tu bal­ sa­vi­mu“.

KT nu­ta­ri­me taip pat kons­ta­tuo­ ta, kad pa­reiš­kė­jo gin­či­ja­mas Sei­ mo 2008 m. lapk­ri­čio 17 d. nu­ta­ ri­mas, ku­riuo Sei­mo pir­mi­nin­ku bu­vo iš­rink­tas A.Va­lins­kas, ne­be­ ga­li bū­ti tai­ko­mas ir šiuo as­pek­tu jo ga­lio­ji­mas yra pa­si­bai­gęs. To­dėl KT nu­spren­dė šią kons­ti­tu­ci­nės jus­ti­ ci­jos by­los da­lį nu­trauk­ti. Į KT dėl A.Va­lins­ko iš­rin­ki­mo Sei­mo pir­mi­nin­ku krei­pė­si gru­pė par­la­men­ta­rų. Jie, be ki­ta ko, kė­lė klau­si­mą, ar ati­tin­ka Kons­ti­tu­ci­ ją tvar­ka, pa­gal ku­rią bal­suo­jan­ty­ sis Sei­me biu­le­te­ny­je iš­brau­kia pa­ var­des tų kan­di­da­tų, prieš ku­riuos bal­suo­ja, ar­ba tuos tei­gi­nius, ku­rie jam ne­priim­ti­ni. Sei­mo na­rių gru­pės nuo­mo­ne, gin­čy­tu tei­si­niu re­gu­lia­vi­mu su­ da­ry­tos prie­lai­dos pa­žeis­ti slap­ to bal­sa­vi­mo im­pe­ra­ty­vą, nes tuo at­ve­ju, kai yra iš­kel­tas tik vie­nas kan­di­da­tas, bal­suo­jan­ty­sis, ku­ris pa­lai­ko iš­kel­tą kan­di­da­tą, bal­sa­ vi­mo biu­le­te­ny­je ne­tu­ri nie­ko iš­ brauk­ti ir neu­žei­na į slap­to bal­ sa­vi­mo ka­bi­ną. Taip su­da­ro­ma ga­li­my­bė kont­ro­liuo­ti bal­suo­jan­ čio­jo bal­sa­vi­mo tu­ri­nį.

Par­la­men­ta­rų gru­pės nuo­mo­ ne, Sei­mas ne­ga­lė­jo priim­ti nu­ ta­ri­mo dėl A.Va­lins­ko iš­rin­ki­mo Sei­mo pir­mi­nin­ku, nes prieš tai par­la­men­te bal­suo­jant dėl ana­lo­ giš­ko nu­ta­ri­mo jam ne­bu­vo pri­ tar­ta, o pa­gal Sei­mo sta­tu­tą to pa­ties tu­ri­nio įsta­ty­mo ar nu­ta­ri­ mo pro­jek­tą, ne­sant ypa­tin­gų ap­ lin­ky­bių, Sei­mas ga­li svars­ty­ti tik po še­šių mė­ne­sių. Sei­mo pir­mi­ nin­ku A.Va­lins­kas iš­rink­tas 2008 m. lapk­ri­čio 17-ąją tik per ant­rą bal­sa­vi­mą. Pir­mą­kart bal­suo­jant A.Va­lins­ ko kan­di­da­tū­rą pa­rė­mė 67 par­la­ men­ta­rai, 69 bu­vo prieš, 1 biu­le­ te­nis su­ga­din­tas. Po per­trau­kos po­s ė­dy­j e val­d an­č ią­j ą koa­l i­c i­ ją su­for­m a­v u­s ioms ke­t u­r ioms par­ti­joms nu­spren­dus A.Va­lins­ ko kan­di­da­tū­rą teik­ti pa­kar­to­ti­ nai, 79 par­la­men­ta­rai bu­vo už, 58 – prieš. Praė­jus ma­žiau nei me­tams, 2009-ųjų rug­sė­jo 15 d., tuo­me­tis Tau­tos pri­si­kė­li­mo par­ti­jos ly­de­ris bu­vo at­sta­ty­din­tas iš Sei­mo pir­mi­ nin­ko pa­rei­gų. Jos te­ko kon­ser­va­ to­rei Ire­nai De­gu­tie­nei.


5

ketvirtADIENIS, gegužės 3, 2012

lietuva diena.lt/naujienos/lietuva

Par­ti­joms – pi­ni­gai, rė­mė­jams – ka­lė­ji­mas?

Sei­mo lai­ki­no­ji ko­ mi­si­ja „Sno­ro“ bank­ ro­to ap­lin­ky­bėms tir­ti bai­gė pa­rei­ gū­nų ap­klau­sas ir pra­dė­jo ra­šy­ti sa­vo iš­va­das. Jos tu­ri at­si­ ras­ti iki ge­gu­žės pa­ bai­gos.

Sei­mo gru­pės „Už pi­lie­čių tal­ką ku­ riant Lie­tu­vą be ko­rup­ci­jos“ na­riai įre­gist­ra­vo Bau­džia­mo­jo ko­dek­so pa­tai­sų pro­jek­tą, ku­riuo siū­lo įtei­ sin­ti bau­džia­mą­ją at­sa­ko­my­bę už ne­tei­sė­tą po­li­ti­nių par­ti­jų fi­nan­sa­ vi­mą.

„„Įs­pū­dis: po to, kai V.Va­si­liaus­kas ap­si­lan­kė spe­cia­lio­je ko­mi­si­jo­je,

kai ku­rie jos na­riai kal­bė­jo, kad Lie­tu­vos ban­ko va­do­vas ga­lė­jo bū­ti ne­nuo­šir­dus. To­mo Luk­šio (BFL) nuo­tr.

Aiš­ku­mo ne­pa­dau­gė­jo Sta­sys Gu­da­vi­čius s.gudavicius@diena.lt

Te­ko vėl ap­si­lan­ky­ti

Neat­me­ta­ma, kad par­la­men­ta­ rų ko­mi­si­ja sa­vo iš­va­do­se kons­ ta­tuos, jog Vy­riau­sy­bė ir Lie­tu­vos ban­kas jau prieš ke­le­rius me­tus ži­no­jo apie pa­vo­jin­gą fi­nan­si­nę pa­dė­tį ban­ke „Sno­ras“, ta­čiau ne­ siė­mė pa­kan­ka­mų prie­mo­nių iš­ veng­ti jo bank­ro­to. Tre­čia­die­nį į opo­zi­ci­nės Tvar­ kos ir tei­sin­gu­mo frak­ci­jos se­niū­ no Va­len­ti­no Ma­zu­ro­nio va­do­vau­ ja­mos Sei­mo lai­ki­no­sios ko­mi­si­jos „Sno­ro“ bank­ro­to ap­lin­ky­bėms tir­ti po­sė­dį bu­vo at­vy­kęs Lie­tu­ vos ban­ko val­dy­bos pir­mi­nin­kas Vi­tas Va­si­liaus­kas. Kaip ir va­sa­rį, kai pir­mą kar­tą da­vė pa­ro­dy­mus ko­mi­si­jai, šį­kart V.Va­si­liaus­kas vėl il­gai už­tru­ko jos už­da­ra­me po­sė­dy­je, at­sa­ki­nė­da­ mas į par­la­men­ta­rų klau­si­mus ir teik­da­mas jam ži­no­mą in­for­ma­ci­ ją. Cent­ri­nio ban­ko val­dy­to­jas tai da­rė iš­ti­sas dvi va­lan­das. Po už­da­ro po­sė­džio V.Va­si­liaus­kas žur­na­lis­tams sa­kė, kad di­džio­ji da­ lis klau­si­mų bu­vo su­si­ju­si su „Sno­ ro“ bank­ro­to ad­mi­nist­ra­to­riaus sky­ri­mu, jo at­ly­gi­ni­mu, spren­di­mo dėl „Sno­ro“ na­cio­na­li­za­vi­mo priė­ mi­mu. „Bu­vo tiks­li­na­ma anks­čiau gau­ta in­for­ma­ci­ja, kad iš­va­dos bū­ tų ob­jek­ty­ves­nės“, – tei­gė Lie­tu­vos ban­ko val­dy­bos pir­mi­nin­kas. Jis pa­kar­to­jo tai, ką jau yra sa­kęs anks­čiau, – per­nai lapk­ri­tį spren­ di­mai dėl ban­ko „Sno­ras“ na­cio­

na­li­za­vi­mo ir bank­ro­to jam iš­kė­li­ mo bu­vo prii­ma­mi va­do­vau­jan­tis pa­sku­ti­nio ins­pek­ta­vi­mo re­zul­ ta­tais, ku­ris bu­vo pra­dė­tas per­nai rug­sė­jo mė­ne­sį.

Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis:

Tiek, kiek ti­kė­jau­si gau­ti pa­tiks­li­ni­mų, pa­grin­di­mų ar at­sa­ ky­mų, aš ne­ga­vau. Kal­bė­jo ne­nuo­šir­džiai?

V.Va­si­liaus­ko žur­na­lis­tai klau­sė, ar jis Sei­mo ko­mi­si­jai at­sa­ki­nė­ jo nuo­šir­džiai. „Nuo­šir­du­mas yra su­bjek­ty­vus da­ly­kas. Esu įspė­ tas apie bau­džia­mą­ją at­sa­ko­my­ bę. Pa­si­ra­šiau dėl jos ir at­sa­kiau į už­duo­tus klau­si­mus“, – at­sa­kė V.Va­si­liaus­kas. Vie­nas ko­mi­si­jos na­rių Žil­vi­nas Šil­ga­lis pa­reiš­kė ma­nąs, kad Lie­ tu­vos ban­ko va­do­vui trū­ko nuo­ šir­du­mo at­sa­kant į klau­si­mus ir jis ne­tgi esą ga­lė­jo me­luo­ti ar nu­slėp­ ti tu­ri­mą svar­bią in­for­ma­ci­ją. „Šir­dies neišp­lė­ši ir ne­pa­ro­dy­ si“, – gūž­te­lė­jo pe­čiais V.Va­si­ liaus­kas, ko­men­tuo­da­mas to­kius Ž.Šil­ga­lio ver­ti­ni­mus. „Ma­nau, kad tik­rai ko­mi­si­jos dar­bas bu­vo ir yra konst­ruk­ty­vus. Tik­rai ma­nau, kad bu­vę nuo­gąs­ ta­vi­mai dėl in­for­ma­ci­jos jaut­ru­mo vi­siš­kai ne­pa­sit­vir­ti­no“, – pri­dū­rė Lie­tu­vos ban­ko va­do­vas.

Api­bend­rins me­džia­gą

Sei­mo ko­mi­si­jai va­do­vau­jan­tis V.Ma­zu­ro­nis tvir­ti­no, kad jam vis dar li­ko neaiš­ku­mų. „Tiek, kiek ti­kė­jau­si gau­ti pa­tiks­li­ni­mų, pa­ grin­di­mų ar at­sa­ky­mų, ne­ga­vau“, – tei­gė jis. Pa­vyz­džiui, pa­sak po­li­ti­ko, jam li­ko kai ku­rių klau­si­mų dėl „Sno­ ro“ ban­ko tur­to ver­ti­ni­mo, mo­ty­ vų, ko­dėl bu­vo pa­si­rink­tas ban­ko bank­ro­to va­rian­tas, ir kt. Ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas ne­pa­ nei­gė, kad te­bė­ra neaiš­ku, ar Lie­ tu­vos val­džia jau nuo 2009-ųjų ži­no­jo apie „Sno­ro“ pro­ble­mas, ta­čiau ne­siė­mė prie­mo­nių ban­ kui gel­bė­ti, ne­nu­ves­ti jo iki bank­ ro­to. V.Ma­zu­ro­nis tvir­ti­no, kad į šiuos klau­si­mus dar bus ban­do­ ma at­sa­ky­ti ren­giant ko­mi­si­jos dar­bo iš­va­dą, sis­te­mi­nant gau­tą in­for­ma­ci­ją. Ko­mi­si­ja pa­skel­bė, kad fak­tiš­kai bai­gė ap­klau­sas, to­dėl ima ra­šy­ti at­sa­ky­mus į jai už­duo­tus 14 klau­ si­mų dėl ban­kų kont­ro­lės, „Sno­ ro“ bank­ro­to ir ga­li­mų pikt­nau­ džia­vi­mo at­ve­jų. Par­la­men­ti­nė ko­mi­si­ja, ku­ri ana­li­zuo­ja „Sno­ro“ bank­ro­to ap­ lin­ky­bes, iš­va­das Sei­mui tu­ri pa­ teik­ti iki bir­že­lio 1-osios. Ko­m i­s i­ja at­s i­sa­k ė klau­s i­m us pa­teik­ti bu­vu­siems „Sno­ro“ ak­ ci­n in­kams, bet pa­s iū­l ė jiems ko­m i­s i­jai per­d uo­t i in­for­m a­c i­ ją, ku­ri ga­lė­tų jai pa­dė­ti at­sa­ky­ ti į Sei­mo su­for­mu­luo­tus klau­ si­mus.

Tau­tas pa­ly­gi­no su šei­ma Vil­niu­je vie­šin­tis Jung­ti­nių Vals­ ti­jų se­na­to­rius Joh­nas McCai­nas tei­gia, kad Eu­ro­pos vals­ty­bių, taip pat Lie­tu­vos ir Ame­ri­kos są­jun­ga yra ne­da­lo­ma.

Tre­čia­die­nį sa­ky­da­mas kal­bą Vil­ niaus uni­ver­si­te­te tran­sat­lan­ti­nį ry­šį jis pa­ly­gi­no su šei­ma. „Ži­nau, kad šio­je ša­ly­je ir šia­me re­gio­ne yra žmo­nių, ku­rie Ame­ ri­kos su­si­tel­ki­mą ties Ar­ti­mai­ siais Ry­tais ir po­slin­kį Azi­jos link ma­to kaip Ame­ri­kos nu­si­grę­ži­mą nuo Ry­tų Eu­ro­pos ša­lių, to­kių kaip Lie­tu­va“, – sa­kė J.McCai­nas. „No­riu pa­sa­ky­ti vi­siš­kai aiš­ kiai: mū­sų de­mok­ra­ti­nių ver­ty­ bių są­jun­ga su Lie­tu­va ir Eu­ro­pa

yra ne­da­lo­ma. Tai ne tik JAV pre­ zi­den­to ir JAV Kong­re­so tei­gi­nys, tad ir vi­sų ame­ri­kie­čių, ku­riems mes at­sto­vau­ja­me. Tai įsi­pa­rei­go­ ji­mas, nu­lem­tas ne tik bend­rų in­ te­re­sų, bet ir bend­rų idea­lų, is­to­ri­ jos ir il­ga­lai­kių ry­šių. Mes iš es­mės esa­me šei­ma“, – kal­bė­jo JAV se­ na­to­rius. Vil­niu­je vie­šin­tis J.McCai­nas taip pat su­si­ti­ko su Pre­zi­den­te Da­lia Gry­baus­kai­te. Kaip pra­ne­ ša pre­zi­den­tū­ra, ša­lies va­do­vė su se­na­to­riu­mi, bu­vu­siu kan­di­da­ tu į JAV pre­zi­den­tus, ap­ta­rė dvi­ ša­lius Lie­tu­vos ir JAV san­ty­kius, re­gio­ni­nio sau­gu­mo klau­si­mus, taip pat pa­si­ren­gi­mą NA­TO vir­ šū­nių su­si­ti­ki­mui Či­ka­go­je.

Par­la­men­ti­nis de­mok­ra­ti­jos fo­ ru­mas Vil­niu­je ket­vir­ta­die­nį ren­ gia tarp­tau­ti­nę kon­fe­ren­ci­ją „Par­ la­men­ta­rų vaid­muo stip­ri­nant Ry­tų Eu­ro­pos de­mok­ra­ti­nes vals­ ty­bes: ke­lias į de­mok­ra­ti­nę vi­suo­ me­nę“. Ren­gi­ny­je pa­grin­di­nis dė­me­sys bus ski­ria­mas Ry­tų Eu­ro­pos vals­ ty­bėms. Įvai­rių ša­lių par­la­men­ta­ rai, aka­de­mi­kai ir ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų na­riai ap­tars su­si­da­ riu­sią po­li­ti­nę si­tua­ci­ją re­gio­ne, pa­grin­di­nes grės­mes ir iš­šū­kius de­mok­ra­ti­jai ir pi­lie­ti­nei vi­suo­ me­nei. Taip pat bus ap­tar­tos ES ir Ry­tų Eu­ro­pos vals­ty­bių glau­des­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo per­spek­ty­vos. BNS inf.

Tuo at­ve­ju, jei­gu ne­tei­sė­to fi­nan­sa­ vi­mo ver­tė vir­ši­ja 13 tūkst. li­tų, pa­ tai­so­mis siū­lo­ma baus­ti bau­da ar­ba lais­vės atė­mi­mu iki ket­ve­rių me­tų. Bau­džia­mą­ją at­sa­ko­my­bę siū­lo­ma tai­ky­ti ir fi­zi­niams, ir ju­ri­di­niams as­me­nims, kaip pra­ne­šė Sei­mo Ry­ šių su vi­suo­me­ne sky­rius. Ini­cia­to­rių ver­ti­ni­mu, esa­mas re­gu­lia­vi­mas, nu­ma­tan­tis tik ad­ mi­nist­ra­ci­nę at­sa­ko­my­bę, neuž­ tik­ri­na adek­va­čios at­sa­ko­my­bės už to­kius pa­žei­di­mus. Par­la­men­ta­rų tei­gi­mu, tai pa­ tvir­ti­na Eu­ro­pos Ta­ry­bos vals­ty­bių prieš ko­rup­ci­ją (GRE­CO) tre­čio­jo ver­ti­ni­mo tu­ro Lie­tu­vos re­ko­men­ da­ci­jų įgy­ven­di­ni­mo ata­skai­ta, ku­ rio­je nu­ro­do­ma, kad re­ko­men­da­ci­ jos dėl po­li­ti­nių par­ti­jų fi­nan­sa­vi­mo yra įgy­ven­din­tos tik iš da­lies. Sau­sį Lie­tu­vo­je įsi­ga­lio­jo nau­ ja po­li­ti­nių par­ti­jų fi­nan­sa­vi­mo ir kont­ro­lės tvar­ka: už­draus­tos au­

kos iš ju­ri­di­nių as­me­nų, su­da­ry­ tos są­ly­gos di­džią­ja da­li­mi par­ti­jas fi­nan­suo­ti per biu­dže­to ski­ria­mus asig­na­vi­mus, lei­džia­ma au­ko­ti tik per po­li­ti­nę kam­pa­ni­ją fi­zi­niams as­me­nims, bet per pu­sę su­ma­žin­ tas mak­si­ma­lus to­kios au­kos dy­dis vie­nam kam­pa­ni­jos da­ly­viui (21,75 tūkst. li­tų). Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) nuo­mo­ne, at­si­ra­dus dau­giau ap­ri­ bo­ji­mų, dau­gės ir ban­dy­mų ne­tei­ sė­tai fi­nan­suo­ti po­li­ti­nes par­ti­jas ir kam­pa­ni­jas. Be to, pa­gal da­bar­ti­nę tvar­ką STT į fi­nan­sa­vi­mo kont­ro­lės pro­ce­są įsi­trau­kia tik ta­da, kai yra Bau­džia­ma­ja­me ko­dek­se nu­ma­ty­tų nu­si­kals­ta­mos vei­kos po­žy­mių. „Taip yra to­dėl, kad po­li­ti­nio fi­ nan­sa­vi­mo klau­si­mai nė­ra įtrauk­ti į Bau­džia­mą­jį ko­dek­są, to­dėl STT ne­tu­ri sver­tų ati­džiau to­kius pa­ žei­di­mus nag­ri­nė­ti ir at­lik­ti ope­ ra­ty­vi­nį ty­ri­mą. Tei­kia­mu pro­jek­tu siū­lau pa­pil­dy­ti ko­dek­są ir nu­sta­ ty­ti bau­džia­mą­ją at­sa­ko­my­bę ne tik nau­dos ga­vė­jui, bet ir par­ti­ją ar kam­pa­ni­ją ne­tei­sė­tai fi­nan­suo­jan­ čiam as­me­niui“, – pra­ne­ši­me ci­ tuo­ja­ma Sei­mo na­rių gru­pės pir­ mi­nin­kė Ag­nė Bi­lo­tai­tė. VD, BNS inf.


6

ketvirtADIENIS, gegužės 3, 2012

nuomonės

Dėl ra­ke­tų – į Mask­vą

Žvilgsnis

Redakcijos skiltis

K

Šei­my­ni­niai rei­ka­lai

Man­tas Stan­ke­vi­čius

A

t­sis­ta­ty­di­no Lie­tu­vos le­do ri­t u­l io fe­de­ra­ci­ jos (LLRF) pre­z i­den­ tas Pet­ras Nau­s ė­da. Taip, tas pa­ts, apie ku­r į jūs ži­no­ te, kad pa­sau­l io čem­pio­na­to ko­ vų įkarš­t y­je pa­k vie­tė rink­t i­nės na­r ius iš­ger­t i alaus ir pa­ž iū­rė­t i į ap­link stul­pą šo­kan­čias mer­gas. Ta­čiau no­r i­si pa­k laus­ti, ku­ris vy­ ras at­si­sa­ky­tų bo­ka­lo alaus sa­vo gim­ta­die­nio pro­ga? Svies­k i­te ak­ me­n į tie, ku­r ie ži­no­da­mi, kad ry­ toj ne­lau­k ia rung­ty­nės, be to, sle­ gia bai­sus ap­mau­das dėl pra­lai­ mė­tų rung­ty­nių ru­mu­nams, ne­ kils­te­lė­tų bo­ka­lo.

O di­džiau­sią mi­nu­są, ku­ris jo lū­po­mis skam­ bė­jo kaip „žo­pa“, tre­ne­ ris pa­dė­jo tik at­vy­kęs į čem­pio­na­tą. Šven­t ų­jų vi­s a­da at­si­ran­da, kai žiū­r i­me iš ša­l ies, sku­ba­me teis­ ti, lin­čiuo­ti ir ka­bin­tis prie žo­d žio „gė­rė“. To­kiu šven­tuo­ju su­si­da­riu­ sio­je si­t ua­ci­jo­je ta­po vy­r iau­sia­ sis rink­t i­nės tre­ne­r is iš Ru­si­jos Ser­ge­jus Bo­r i­so­vas, ku­r is, užuo­t pri­s iė­męs bent da­l į at­s a­ko­my­ bės už pra­lai­mė­ji­mus ir ne­su­ge­ bė­ji­m ą val­dy­t i ko­man­dos, tie­ siog ap­d rė­bė pur­vais ne bet ką, o pa­t į fe­de­ra­ci­jos pre­zi­den­tą, sa­ vo darb­da­v į. Dve­jų me­t ų su­tar­t is ir dve­ji skir­ tin­g i me­tai. Po pir­mų­jų nie­kas ne­t u­rė­jo prie­kaiš­t ų spe­cia­l is­t ui iš Ru­s i­jos. Rink­t i­nės jau­n i­mas džiau­gė­si ma­ty­da­mas, kad tre­ne­ ris vi­sas vil­tis de­da bū­tent į juos, o vy­res­n ie­ji džiau­gė­si jiems su­ teik­ta lais­ve prieš tre­ni­ruo­tes bei rung­ty­nes ir po jų. Ant­rie­ji me­tai – ir vis­kas aukš­tyn ko­jo­m is. Tre­ne­r is, tvir­t i­nęs, kad ko­man­dos ly­de­r is tu­r i bū­t i Po­ vi­las Ve­re­n is, jau po ke­l ių die­nų čem­pio­na­te nu­spren­dė, kad jis never­tas vie­tos rink­ti­nė­je dėl su­

žvaigž­dė­ji­mo, ku­r į pa­ste­bė­jo jis vie­nas. At­v y­k us į rink­t i­nę trims žai­dė­jams, tre­ne­ris tuoj pat iš ko­ man­dos pa­š a­l i­no dar vie­ną jos na­r į teiš­ta­ręs: „Ne­no­r iu ko­men­ tuo­t i, tai mū­s ų šei­my­n i­n is rei­ ka­las.“ Toks pa­ts šei­my­n i­n is kaip ir „de­ dovš­č y­n a“. Jau­nes­n ių žai­dė­j ų ma­mos, tik pa­ma­čiu­sios ko­men­ ta­r us apie rink­t i­nė­je vyk­do­mą auk­lė­ji­mo pro­ce­dū­rą, skam­bin­ da­vo ir ne­d rą­siai klaus­da­vo: „Ar nie­kas ta­vęs ne­skriau­d žia?“ Vai­ kai ne­s up­ras­da­vo, apie ką kal­ ba­ma, o S.Bo­r i­s o­vas „se­n iams“ tuoj pat dė­jo mi­nu­są. Ki­tą mi­nu­ są jis pa­ra­šė už dra­bu­ž i­nė­je gar­ siai klau­so­mą „The Pro­d i­g y“ mu­ zi­ką. O di­d žiau­sią mi­nu­są, ku­ris jo lū­ po­mis skam­bė­jo kaip „žo­pa“, tre­ ne­r is pa­dė­jo tik at­v y­kęs į čem­ pio­na­tą – rink­t i­nė at­ke­l ia­vo tik su pen­k io­l i­ka žai­dė­jų. Prie ko­ man­dos pri­si­jun­g u­siems Da­r iui Plis­kaus­kui, Min­dau­g ui Kie­rui ir Pi­jui Ru­le­vi­čiui tuoj pat bu­vo su­ teik­tas did­vy­rių sta­tu­sas. „Ne­sup­ran­tu, kur at­va­žia­vau. Per dvi die­nas bu­vo su­reng­ti še­ši su­ si­r in­k i­mai. Čia ko­k ia nors kon­ fe­ren­ci­ja?“ – klau­sė sa­vęs D.Plis­ kaus­k as. Ko­man­da po tru­pu­t į pra­dė­jo griū­t i. Vie­nas ta­len­t in­ giau­sių rink­t i­nės žai­dė­jų P.Ve­re­ nis per rung­t y­nes su kos­t iu­mu tie­siog sto­vė­jo ir ati­da­ri­nė­jo var­ te­l ius be­si­kei­čian­t iems ko­man­ dos drau­gams. Pra­lai­mė­ji­mas len­kams nie­ko ne­ nus­te­bi­no, pra­lai­mė­ji­mas Pie­t ų Ko­rė­jai, sa­ky­čiau, taip pat. Rung­ ty­nės su ru­mu­nais? Ant­ra­ja­me kė­l i­ny­je žais­t i dviem pen­ke­tais nu­spren­dė ne žai­dė­jai, o tre­ne­ ris. At­lai­k y­t i fi­z i­n į krū­v į le­do ri­ tu­l i­n in­kams to­k io­se rung­t y­nė­ se iš tie­sų sun­ku. Be to, pa­ts var­ ti­nin­kas Man­tas Ar­ma­lis pri­pa­ži­ no, kad da­lis pra­leis­tų įvar­čių – jo klai­da. O rung­ty­nės su Olan­di­ja? De­mo­ty­vuo­tai ko­man­dai – mo­ty­ va­ci­nės rung­ty­nės. O tre­ne­ris: „Vi­si gė­rė, ypač P.Nau­ sė­da.“ Pa­sa­kė tar­si iš krū­mų au­sis iš­k i­šęs kie­ta­sis Zui­k is, ku­r is nie­ ko ne­bi­jo. P.Nau­s ė­da pa­s i­t rau­ kė iš po­sto. Su juo kar­tu ir LLRF ta­r y­bos pir­m i­n in­kas Mar­t y­nas Šli­kas. Trau­k ia­si vi­si, ku­rie prieš dve­jus me­tus įvyk­dė per­vers­mą fe­de­ra­ci­jo­je. O kas da­bar? Sa­ko, kad is­to­r i­jo­je vis­kas vyks­ta cik­ lais. Pa­ž iū­rė­si­me.

raš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ jos (KAM) at­sto­vai da­ly­vaus Mask­vo­je vyk­sian­čio­je tarp­ tau­ti­nė­je kon­fe­ren­ci­jo­je, ku­ rio­je bus dis­ku­tuo­ja­ma prieš­ra­ke­ti­nės gy­ny­bos klau­si­mais. Re­mian­tis KAM pra­ne­ši­mu, ket­ vir­ta­die­nį pra­si­de­dan­čio­je dvie­jų die­nų kon­fe­ren­ci­jo­je te­ma „Prieš­ ra­ke­ti­nės gy­ny­bos veiks­nys nau­jos sau­gu­mo erd­vės for­ma­vi­me“ da­ly­ vaus mi­nis­te­ri­jos po­li­ti­kos di­rek­to­ rius Vai­do­tas Ur­be­lis ir Eu­roat­lan­ti­ nio bend­ra­dar­bia­vi­mo de­par­ta­men­to at­sto­vas pul­ki­nin­kas lei­te­nan­tas Ju­ ri­jus Par­fen­či­kas. „Kon­fe­ren­ci­jo­je bus dis­ku­tuo­ja­ ma apie prieš­ra­ke­ti­nės gy­ny­bos vie­ tą šiuo­lai­ki­nė­je glo­ba­lio­je ir re­gio­ni­ nė­je gy­ny­bos sis­te­mo­je. Įvai­rių ša­lių aukš­to ly­gio at­sto­vai taip pat ap­si­ keis nuo­mo­nė­mis apie prieš­ra­ke­ti­ nės gy­ny­bos po­ten­cia­lo įver­ti­ni­mo tech­ni­nius as­pek­tus ir bend­ra­dar­ bia­vi­mo prieš­ra­ke­ti­nės gy­ny­bos sri­ ty­je ga­li­my­bes“, – ra­šo­ma KAM pra­ ne­ši­me. Lie­tu­vos at­sto­vai ren­gi­ny­je da­ly­ vaus Ru­si­jos gy­ny­bos mi­nist­ro Ana­ to­li­jaus Ser­diu­ko­vo kvie­ti­mu, kon­fe­ ren­ci­ją Mask­vo­je or­ga­ni­zuo­ja Ru­si­jos gy­ny­bos mi­nis­te­ri­ja. 2010 m. vy­ku­sia­me NA­TO vir­ šū­nių su­si­ti­ki­me Al­jan­so ir Ru­si­ jos va­do­vai su­ta­rė bend­ra­dar­biau­ ti plė­to­jant prieš­ra­ke­ti­nės gy­ny­bos pa­jė­gu­mus Eu­ro­po­je. Ta­čiau ne­tru­ kus ėmė ryš­kė­ti ne­su­ta­ri­mai, kaip tu­ri at­ro­dy­ti ir veik­ti nau­jas prieš­ ra­ke­ti­nis sky­das.

NA­TO nuo pra­džių lai­kė­si po­zi­ ci­jos, kad tu­ri bū­ti ku­ria­mos dvi at­ ski­rus va­do­va­vi­mo cent­rus tu­rin­ čios sis­te­mos, ku­rios ga­lė­tų glau­džiai bend­ra­dar­biau­ti ir keis­tis duo­me­ni­ mis. Ku­riant NA­TO sis­te­mą JAV prie Eu­ro­po­je jau esan­čių pa­jė­gu­mų pla­ nuo­ja iš pra­džių pri­jung­ti lai­vuo­se esan­čias priešraketinės gynybos sis­ te­mas, o vė­liau pa­sta­ty­ti ra­da­rus bei dis­lo­kuo­ti ant­že­mi­nes ra­ke­tas bu­vu­ sio­se Var­šu­vos pa­kto vals­ty­bė­se Len­ ki­jo­je ir Ru­mu­ni­jo­je. Šiems pla­nams griež­tai ne­pri­ta­rė Ru­si­ja, ku­ri sie­kė, kad ru­sų ir Al­jan­so sis­te­ma bū­tų val­do­ma bend­rai, be to, siū­lė pa­si­da­ly­ti Eu­ro­pą at­sa­ko­my­bės zo­no­mis. Į Ru­si­jos at­sa­ko­my­bės zo­ną bū­tų pa­te­ku­sios ir Šiau­rės Ry­tų Eu­ ro­po­je esan­čios NA­TO na­rės. Li­sa­bo­no­je bu­vo su­tar­ta, kad pir­ ma­sis bend­rų NA­TO ir Ru­si­jos pa­ stan­gų įver­ti­ni­mas bus pa­da­ry­tas 2012-ųjų ge­gu­žę Či­ka­go­je. Da­bar pla­nuo­ja­ma, kad NA­TO vie­na­ša­liš­ kai kurs sa­vo sis­te­mą ir jos plė­to­ ji­mo ne­sies su strin­gan­čiu dia­lo­gu Ry­tuo­se. Ru­si­jos ka­ri­nė ir po­li­ti­nė va­do­vy­ bė yra pa­reiš­ku­si, kad, NA­TO neat­ siž­vel­gus į jos po­zi­ci­ją, tarp Lie­tu­vos ir Len­ki­jos įsi­ter­pu­sio­je Ka­ra­liau­ čiaus sri­ty­je bus dis­lo­kuo­tos nau­jau­ sios „že­mė–oras“ ir „že­mė–že­mė“ ti­po ra­ke­ti­nės sis­te­mos, to­kios kaip S-400 ir „Is­kan­der“. Nau­jau­sios ze­ ni­ti­nės sis­te­mos S-400 ba­lan­dį, re­ mian­tis Ru­si­jos ži­niask­lai­dos pra­ne­ši­ mais, bu­vo at­ga­ben­tos į šį eksk­la­vą. VD, BNS inf.

„„Gąs­di­na: Ru­si­jos ka­ri­nė ir po­li­ti­

nė va­do­vy­bė yra pa­reiš­ku­si, kad, NATO neat­siž­vel­gus į jos po­zi­ci­ ją, Ka­ra­liau­čiaus sri­ty­je bus dis­ lo­kuo­tos nau­jau­sios ra­ke­tų sis­te­ mos. „Scan­pix“ nuo­tr.

Prieš­ta­rau­ja komp­ro­mi­sui

S

ei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kė, Dar­bo par­ti­jos na­rė Vir­gi­ni­ja Balt­ rai­tie­nė ka­te­go­riš­kai pa­si­sa­ko prieš Vy­riau­sy­bės pa­siū­ly­mus li­be­ra­li­zuo­ti dar­bo san­ty­kius ir prieš tai, kad jie bū­tų sie­ja­mi su mi­ni­ma­ lios mė­ne­si­nės al­gos (MMA) di­di­ni­ mu. Šiuos siū­ly­mus ji va­di­na prem­je­ ro And­riaus Ku­bi­liaus šan­ta­žu. „Prem­je­ro šan­ta­žas per­žen­gia vi­sas ri­bas. Tai yra pa­si­ty­čio­ji­mas iš žmo­ nių. Sup­ran­tu, kad rei­kia darb­da­viams pa­dė­ti, vers­lui pa­dė­ti, bet rei­kia pa­dė­ ti per mo­kes­čių sis­te­mą, kad vers­las iš­si­lai­ky­tų, o ne per tuos pa­čius dir­ ban­čius, kad dėl jų vers­lui bū­tų ge­riau, leng­viau dirb­ti, kad jis leng­viau ga­lė­tų at­leis­ti žmo­gų“, – in­ter­viu Ži­nių ra­di­ jui sa­kė Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kė. Vy­riau­sy­bė siū­lo su­trum­pin­ti įspė­ ji­mo dėl at­lei­di­mo iš dar­bo ter­mi­ną, su­ma­žin­ti išei­ti­nių iš­mo­kų dy­džius, il­gin­ti sa­vai­tės dar­bo lai­ko truk­mę, trum­pin­ti kas­me­tes mi­ni­ma­lias ato­ sto­gas iki 20 dar­bo die­nų, nai­kin­ti pa­pil­do­mas ato­sto­gas. V.Balt­rai­tie­ nė su­kri­ti­ka­vo Vy­riau­sy­bės pa­siū­ly­

mą išei­ti­nes pa­šal­pas dar­buo­to­jams iš­mo­kė­ti ne iš kar­to, o per tam tik­ rą lai­ką.

Vir­gi­ni­ja Balt­rai­tie­nė:

Toks tas lie­tu­viš­kas men­ta­li­te­tas – įsta­ty­mai ku­ria­mi tiems, ku­rie vyk­do juos są­ži­nin­gai. „Ko­dėl išei­ti­nes siū­lo­ma mo­kė­ti per iš­dės­ty­tą lai­ką? Dar bū­tų ga­li­ma tai su­pras­ti, jei ta išei­ti­nė – 30 tūkst. li­tų. Taip, su­pran­tu, kad ga­li­ma siū­ ly­ti per tris ke­tu­ris mė­ne­sius. Bet jei­ gu 2 tūkst. li­tų? Bet jei­gu išei­nan­tis žmo­gus gy­ve­na tik iš at­ly­gi­ni­mo, jam iš kaž­ko rei­kia gy­ven­ti, kol ki­tą dar­bą su­si­ras. Ir toks šan­ta­žas, kad kel­sim ta­da 50 ar 100 li­tų MMA, jei­gu jūs su­ tik­si­te. Prof­są­jun­goms taip pa­sa­ky­ ta, tai pa­si­juo­ki­mas iš pa­pras­tų dar­bo žmo­nių, iš vi­sų žmo­nių, ku­rie gy­ve­ na nuo at­ly­gi­ni­mo iki at­ly­gi­ni­mo“, –

tvir­ti­no V.Balt­rai­tie­nė. Jos nuo­mo­ne, Vy­riau­sy­bės siū­lo­mos Dar­bo ko­dek­so pa­tai­sos blo­gi­na si­tua­ci­ją. „Ma­nau, kad tai tik­rai blo­gi­na si­ tua­ci­ją. Toks tas lie­tu­viš­kas men­ta­li­ te­tas – įsta­ty­mai ku­ria­mi tiems, ku­ rie vyk­do juos są­ži­nin­gai. Jau šiaip aš bū­čiau prieš, o da­bar at­si­ran­da to­kia ga­li­my­bė, kad darb­da­vys reiks ne­ reiks pa­si­nau­dos šiuo li­be­ra­li­za­vi­mu ir pa­si­stengs, kad jam bū­tų kuo di­ des­nė nau­da iš to“, – sa­kė Sei­mo vi­ ce­pir­mi­nin­kė. Pa­sak jos, dar­bo san­ ty­kius li­be­ra­li­zuo­ti, kaip siū­lo­ma, įma­no­ma tik esant nor­ma­liems žmo­ giš­kiems san­ty­kiams. „Jei­gu tarp mū­sų bū­tų nor­ma­lūs žmo­giš­kie­ji san­ty­kiai, gal­būt bū­tų ga­li­ma li­be­ra­li­za­vi­mo ne­bi­jo­ti. Bet pa­tys ma­to­me, kas pas mus vyks­ta, kaip sten­gia­ma­si iš­spaus­ti iš žmo­ gaus vis­ką. Aš esu bent to­kiam pro­ jek­tui, koks jis yra pa­teik­tas, ka­te­ go­riš­kai prieš. Rei­kė­tų per­žiū­rė­ti ir ne­sie­ti jo su MMA di­di­ni­mu“, – sa­ kė V.Balt­rai­tie­nė. VD, BNS inf.

Redakcijos nuomonė gali nesutapti su autorių nuomone. karštOJI linija: reklamos skyrius: Platinimo tarnyba: Prenumeratos skyrius: Buhalterija: 212 2022 261 3654 261 1688 261 1688 (8 46) 397 ISSN 1822-7791 © 2007 „Diena Media News“ Labdarių g. 8, 01120 Vilnius Tel. (8 5) 262 4242, E. paštas: info@vilniausdiena.lt VYRIAUSIASIS REDAKTORIUS Lukas Miknevičius – 219 1386

MIESTAS: Justinas Argustas – 219 1381 Indrė Pepcevičiūtė – 219 1391 Andrejus Žukovskis – 219 1391 LIETUVA: Stasys Gudavičius – 219 1390 EKONOMIKA: Jolita Žvirblytė (redaktorė) – 219 1374 Lina Mrazauskaitė – 219 1388 PASAULIS: Julijanas Gališanskis (redaktorius) – 219 1376 Valentinas Beržiūnas – 219 1387

SPORTAS: Romas Poderys (redaktorius) – (8 37) 302 258 Mantas Stankevičius – 219 1383 ŠEŠTADIENIS: Darius Sėlenis – (8 37) 302 276 Laima Žemulienė – 219 1374 TV DIENA: Agnė Klimčiauskaitė (redaktorė) – 219 1380 370: Jurgita Kviliūnaitė (redaktorė) – 219 1370 FOTOGRAFAI: Gediminas Bartuška – 219 1384 Simonas Švitra – 219 1384

Visi kontaktai: diena.lt/dienrastis/redakcija Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raide R pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti. Tiražas 6000.

767

REKLAMOS PARDAVIMO SKYRIUS: 261 3655, 261 3659, 261 3654, 261 3000, 261 9655, 279 1370 faks. – 279 1379 SKELBIMŲ SKYRIUS: 

261 3653

PRENUMERATOS SKYRIUS: 

261 1688

PLATINIMO TARNYBA: 

261 1688


7

KetvirtADIENIS, gegužės 3, 2012

OMX Vilnius

–0,15 %

2

pro­c. šie­met smuk­telė­jo naujų au­to­mo­bi­lių rin­ka Lie­tu­vo­je.

OMX Riga

+0,11 %

ekonomika

OMX Tallinn

+0,22 %

diena.lt/naujienos/ekonomika

Tur­to fo­nde – nuo­sto­liai

Vals­tybės tur­to fon­das per­nai pa­tyrė 989,4 tūkst. litų grynųjų nuo­sto­lių, o 2010 m. fon­das bu­vo už­dirbęs 587,6 tūkst. litų gry­no­jo pel­no. Pa­ja­mos iš vals­tybės tur­to par­da­vi­mo siekė 1,264 mln. litų, iš mo­kes­čio – 952,9 tūkst. li­ tų, pa­ja­mos iš vals­tybės žemės par­da­ vi­mo – 807 tūkst. litų, iš vals­ty­bei pri­ klau­san­čių ak­cijų par­da­vi­mo – 240,2 tūkst. litų.

Bal­ta­ru­si­jos rub­lis 10000 3,2440 DB sva­ras ster­lingų 1 4,2371 JAV do­le­ris 1 2,6114 Ka­na­dos do­le­ris 1 2,6481 Lat­vi­jos la­tas 1 4,9337 Len­ki­jos zlo­tas 10 8,3129 Nor­ve­gi­jos kro­na 10 4,5588 Ru­si­jos rub­lis 100 8,8884 Švei­ca­ri­jos fran­kas 1 2,8731

Valiutų kursai

Šiandien Valiuta

kiekis Santykis

De­ga­lų kai­nos Vakar Tink­las

pokytis

+0,2720 % –0,1296 % +0,2726 % –0,2862 % –0,0871 % +0,2835 % +0,1076 % +0,2764 % –0,0383 %

A 95

Dy­ze­li­nas

Du­jos

„Sta­toil“

5,04

4,70

2,46

„Kvis­ti­ja“

4,99

4,62

2,45

„Va­koil“

5,02

4,67

2,44

Vi­d. kai­na vi­so ap­tar­na­vi­mo de­ga­li­nių tink­luo­se. Šal­ti­nis: www.de­ga­lu­kai­nos.lt WTI naf­ta„Brent“ naf­ta105,83 dol. už 1 brl. 119,14 dol. už 1 brl.

Kios­ke­lius greit par­duos

7

Spėlionės, kas įsi­kurs bu­vu­siuo­ se „Sno­ro“ kios­ke­liuo­se, grei­tai baig­sis. Bai­gia­mos de­ry­bos dėl bank­r u­t uo­j an­č iam na­c io­n a­l i­ zuo­tam „Sno­ro“ ban­kui pri­klau­ san­čių dau­giau kaip 230-ies tau­ pomųjų sky­rių.

„„Pa­tik­rins: ma­no­ma, kad MMA ša­ly­je gau­na ne vi­su eta­tu ar­ba ne visą dar­bo dieną dir­ban­tys as­me­nys. 

And­riaus Ufar­to (BFL) nuo­tr.

Mi­ni­ma­lią algą reiks pa­grįsti Mo­kes­čių ins­pek­ to­riai aiš­ki­na­si, kodėl Lie­tu­vo­je apie 280 tūkst. dir­ban­čių gau­na ma­žiau ne­gu mi­ni­ma­lią algą ir ar jie dir­ba visą dieną.

Kol vald­žia ne­su­ta­ria, kiek tiks­liai rei­kia pa­di­din­ti mi­ni­ma­lią mėne­ sinę algą (MMA), bus ban­do­ma iš­ siaiš­kin­ti, kokį darbą dir­ba žmonės už 800 litų at­ly­gi­nimą. „Juos mes trak­tuo­ja­me kaip žmo­ nes, ku­rie dir­ba pusę dar­bo die­nos ir uži­ma ne visą etatą“, – Sei­mo Biud­že­to ir fi­nansų ko­mi­te­te tre­ čia­dienį vy­ku­sio­je dis­ku­si­jo­je, kaip vals­tybės ins­ti­tu­ci­jos ko­vo­ja su šešė­li­ne eko­no­mi­ka, sakė Vals­ty­ binės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos vir­ši­nin­ ko pa­va­duo­to­jas Artū­ras Kle­raus­kas. Pa­sak jo, 5 tūkst. įmo­nių Mo­kes­ čių ins­pek­ci­jai turės pa­teik­ti paaiš­ ki­ni­mus. Pra­šy­mus įmonėms mo­ kes­čių ins­pek­to­riai jau iš­siuntė.„Iš to klau­si­my­no ban­dy­si­me su­pras­

ti, ko­kias funk­ci­jas tie dar­buo­to­jai įmonė­je at­lie­ka, jos nuo­la­tinės ar ne“, – sakė A.Kle­raus­kas. Anot Vals­ty­binės dar­bo ins­pek­ ci­jos va­do­vo Vi­liaus Ma­čiu­lai­čio, iš vi­so Lie­tu­vo­je 6 tūkst. žmo­nių, dir­ban­čių įmonė­se, ku­rio­se yra per 10 dar­buo­tojų, gau­na ma­žiau ne­gu mi­ni­ma­lią algą. „Skai­čius mil­ži­ niš­kas ir vie­ni mes ne­tu­ri­me pa­ jėgumų pro­ble­mai išspręs­ti“, – par­la­men­ta­rams sakė jis. Darb­da­viai ir pro­fsąjun­gos lai­ko­ si nuo­monės, kad MMA nuo lie­pos tu­ri būti pa­di­din­ta 100 litų, iki 900 litų, o Vy­riau­sybė siū­lo MMA kel­ti 50 litų, iki 850 litų, ir priim­ti Dar­ bo ko­dek­so pa­kei­ti­mus.

– už maž­daug tiek, pro­gno­zuo­ja­ma, būtų ga­li­ma par­duo­ti „Sno­ro“ kios­kus.

BNS inf.

„„Pir­ki­nys: grei­tai išaiškės, kas įsi­kurs bu­vu­siuo­se ban­ko „Sno­ras“

tau­po­muo­siuo­se sky­riuo­se. 

Eko­no­minės veik­los rūšis Da­lis (pro­c.)* 14 Žemės ūkis, miš­ki­nin­kystė ir žu­vi­nin­kystė 5,2 Ka­sy­ba ir kar­jerų eksp­loa­ta­vi­mas 11,2 Ap­dir­ba­mo­ji ga­my­ba Elekt­ros, dujų, ga­ro tie­ki­mas ir oro kon­di­cio­na­vi­mas 1,1 6,7 Van­dens tie­ki­mas, nuo­tekų va­ly­mas, at­liekų tvar­ky­mas ir re­ge­ne­ra­vi­mas 15,1 Sta­ty­ba 16 Did­me­ninė ir maž­me­ninė pre­ky­ba; trans­por­to prie­mo­nių ir mo­to­ciklų re­mon­tas 8,7 Trans­por­tas ir sau­go­ji­mas 9,7 Paš­to ir pa­siun­ti­nių (kur­je­rių) veik­la 33,9 Ap­gy­ven­di­ni­mo ir mai­ti­ni­mo pa­slaugų veik­la 8,5 In­for­ma­ci­ja ir ry­šiai 3,3 Fi­nan­sinė ir drau­di­mo veik­la 18,3 Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ope­ra­ci­jos 12,7 Pro­fe­sinė, moks­linė ir tech­ninė veik­la 11,7 Ad­mi­nist­ra­cinė ir ap­tar­na­vi­mo veik­la 4,3 Vie­ša­sis val­dy­mas ir gy­ny­ba; pri­va­lo­ma­sis so­cia­li­nis drau­di­mas 11,6 Švie­ti­mas 3,5 Žmo­nių svei­ka­tos prie­žiū­ra ir so­cia­li­nis dar­bas 10,5 Me­ninė, pra­mo­ginė ir poil­sio or­ga­ni­za­vi­mo veik­la 25,1 Ki­ta ap­tar­na­vi­mo veik­la * 2011 m. spa­l is

Ži­niask­lai­do­je ra­šy­ta, kad stip­ riau­si pre­ten­den­tai įsi­gy­ti „Sno­ ro“ val­domą did­žiau­sią Lie­tu­vo­je maž­me­ninės ban­ki­nin­kystės tin­ klą yra Lie­tu­vos pa­štas ir mokė­ jimų mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais pa­ slau­gos teikė­ja „Mo­ki­pay“. „Sno­ras“ prie­š bank­rotą turė­jo did­žiau­sią maž­me­ninį tinklą Lie­ tu­vo­je su dau­giau nei 250 fi­lialų ir klientų ap­tar­na­vi­mo sky­rių, ku­ rių da­lis yra kios­kai, taip pat dau­ giau kaip 300 ban­ko­matų. Ana­li­ti­ kai pro­gno­zuo­ja, kad vien „Sno­ro“ kios­kus ga­li­ma par­duo­ti už maž­ daug 7 mln. litų, o kar­tu su ki­tu ne­kil­no­ja­muo­ju tur­tu kai­na galė­ tų siek­ti ir 10 mln. litų.

BNS, VD inf.

Ga­vu­siųjų MMA da­lis

„Šiuo me­tu vyk­do­me bai­gia­muo­ sius par­da­vi­mo pro­ce­so veiks­mus ir de­ri­na­me pa­sku­ti­nes de­ta­les. Esu įsi­ti­kinęs, kad ne­tru­kus galė­ si­me su­da­ry­ti su­tartį su pa­si­rink­ tu pirkė­ju“, – pra­ne­ši­me spau­dai sakė „Sno­ro“ bank­ro­to ad­mi­nist­ ra­to­rius Nei­las Coo­pe­ris. Anot jo, ne­se­niai ži­niask­lai­do­je pa­si­rodę Lie­tu­vos bankų aso­cia­ ci­jos (LBA) tei­gi­niai, kad par­duo­ ti truk­do tam tik­ros tei­sinės kliū­ tys, yra ne­pagrįs­ti. „Po­ten­cialūs pirkė­jai su­pran­ta, kad įvairūs tei­ si­niai klau­si­mai yra šio ypač su­ dėtin­go bank­ro­to pro­ce­so da­lis“, – tvir­ti­no N.Coo­pe­ris. Praeitą sa­vaitę LBA pre­zi­den­tas Sta­sys Kro­pas pra­si­tarė, kad ša­ ly­je vei­kian­čių ko­mer­ci­nių bankų ne­do­mi­na buvę „Sno­ro“ pa­da­li­ niai, nes esą bankų sek­to­rius la­ biau orien­tuo­sis į klientų ap­tar­ na­vimą elekt­ro­ni­niu būdu.

mln. litų

Šal­ti­nis: Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­tas

To­mo Luk­šio (BFL) nuo­tr.

„Sod­ra“ sko­lin­sis iš bankų Di­delį de­fi­citą tu­rin­čios „Sod­ros“ skelb­ta­me 500 mln. litų pa­skolų kon­kur­se var­žo­si 5 ban­kai.

„Sod­ros“ di­rek­to­riaus pa­tarė­ja Jo­li­ta Ski­nu­lytė-Niak­šu in­for­ma­ vo, kad į aš­tuo­nias da­lis išs­kai­dy­ tos pa­sko­los laimė­to­jai ga­li būti pa­skelb­ti kitą pir­ma­dienį. Kon­ kur­so da­ly­viai neatsk­leid­žia­mi. J.Ski­nu­lytė-Niak­šu teigė, kad šiuo me­tu aiš­ki­na­ma­si dėl ma­žiau­ sios da­lies pa­si­ūly­mo pa­grįstu­mo, nes kai­na yra dau­giau kaip 15 pro­c. ma­žesnė nei kitų da­ly­vių. „Sod­ra“ nu­ma­to im­ti 20 mln. litų sąskai­tos kre­ditą ir dar 7 įvai­ rių dyd­žių – 30 mln. litų, 45 mln. litų, 55 mln. litų, 65 mln. litų, 75 mln. litų, 90 mln. litų ir 120 mln.

litų – pa­sko­las. Vy­riau­sybė sausį „Sod­rai“ su­teikė 1,402 mlrd. litų pa­skolą. „Sod­ra“ sau­sio pra­džio­je pa­prašė 2012-ie­siems jai su­teik­ti iki 3,51 mlrd. litų pa­skolą, ta­čiau Vals­ty­binė pa­skolų ko­mi­si­ja pa­ si­ūlė fon­dui sko­lin­ti tik pir­mam pus­me­čiui – 1,402 mlrd. litų. Pla­nuo­ja­mos 2012 m. „Sod­ros“ biud­že­to iš­lai­dos yra 3,77 mlrd. litų di­desnės nei pa­ja­mos – de­fi­ citą „Sod­ra“ pla­nuo­ja fi­nan­suo­ti pa­sko­lo­mis iš Vy­riau­sybės ir ko­ mer­ci­nių bankų. Šių metų pra­džio­je „Sod­ra“ iš Vy­riau­sybės bu­vo pa­si­sko­li­nu­ si 6,28 mlrd. litų, iš ko­mer­ci­nių bankų – 1,59 mlrd. litų, bend­ros sko­los siekė 7,87 mlrd. litų. BNS inf.


8

KetvirtADIENIS, gegužės 3, 2012

tema

Gy­ven­to­jai rinktų­si elekt­ro­mo­bi­li Turės praei­ti daug metų, kol vi­daus de­gi­mo va­rik­lius išs­tums elekt­ri­niai, ta­čiau at­ro­do, kad lie­tu­viai ES il­giau­siai va­žinės au­ to­mo­bi­liais, va­ro­mais bran­giais de­ga­lais. Jo­li­ta Žvirb­lytė

j.zvirblyte@diena.lt

Nėra kur skubė­ti?

Dar prie­š po­rą metų, kai ša­lies vai­ ruo­to­jai šiur­po nuo tuo­met re­kor­ di­nių ben­zi­no ir dy­ze­li­no kainų, Lie­tu­vos prem­je­ras And­rius Ku­bi­ lius dėstė švie­ses­nio vai­ruo­tojų ry­ to­jaus gai­res. Ta­da jis sakė, kad au­ to­mo­bi­liai galėtų nau­do­ti dau­giau elekt­ros. 2010-ai­siais iš vald­žios vyrų lū­ pų net bu­vo išsprū­du­si vi­zi­ja, kad Lie­tu­va galėtų tap­ti eks­pe­ri­mentų su elekt­ro­mo­bi­liais aikš­te­le. Ta­čiau bu­vo tik pa­sva­jo­ta, nors pir­miau­ sia vald­žia turėtų im­tis ini­cia­ty­vos šio­je sri­ty­je. Jau po 38 metų, t. y. 2050-ai­siais, pa­gal ES di­rek­ty­vas mies­tuo­se ne­ turės lik­ti de­ga­lais va­romų trans­ por­to prie­mo­nių. Ir dau­ge­lis ES ša­lių, ne­norė­da­mos su­lauk­ti ati­ tin­kamų san­kcijų, tam ruo­šia­si jau da­bar. Prie­šin­gai nei Lie­tu­va, dau­ ge­lis ša­lių tu­ri konk­re­čius tiks­lus, kaip spar­čiai ke­ti­na ska­tin­ti elekt­ ro­mo­bi­lių įsi­gi­jimą. Pa­vyzd­žiui, Vo­kie­ti­ja iki 2020 m. pla­nuo­ja turė­ ti 1 mln. elekt­ro­mo­bi­lių, Nor­ve­gi­ ja – 220 tūkst., Ny­der­lan­dai – 220 tūkst., Prancū­zi­ja – 200 tūkst. Elekt­ro­mo­bi­lių plėtros pa­vyzd­žių ieš­ko­ti to­li nuo Lie­tu­vos ne­rei­kia. Es­tai šluos­to no­sis

Es­ti­ja itin sėkmin­gai iš­nau­do­jo ža­liųjų in­ves­ti­cijų schemą – par­ da­vu­si 10 mln. tar­šos lei­dimų, ša­ lis su­bsi­di­juo­ja bet ku­rių mar­kių elekt­ro­mo­bi­lius – iki pusės kai­nos, bet ne dau­giau kaip 18 tūkst. eurų (per 62 tūkst. litų), taip pat pir­mie­ siems pirkė­jams su­tei­kia ne­mo­ka­ mas įkro­vi­mo sto­te­les ir jas įren­gia. Vals­tybė įsi­gi­jo ir grei­to­jo įkro­vi­mo prie­taisų, o 507 elekt­ro­mo­bi­lių ga­ vo so­cia­linėms reikmėms. Elekt­ro­ mo­bi­liai – vie­na stra­te­gi­nių Es­ti­jos kryp­čių ke­ly­je į iš­ma­niąją vi­suo­ menę: ne­di­delė vals­tybė, 2003 m. su­kūru­si „Sky­pe“, 2005 m. įdie­ gu­si elekt­ro­ninį bal­sa­vimą, o da­bar plėto­jan­ti elekt­ro­mo­bi­lių inf­rast­ ruktūrą, for­muo­ja ly­de­rių įvaizdį tarp­tau­ti­nia­me kon­teks­te.

Lat­vi­ja, rem­da­ma­si Es­ti­jos mo­ de­liu, taip pat ruo­šia­si jau šie­met pri­sta­ty­ti pa­našų pro­jektą pa­si­ nau­do­ju­si ta pa­čia fi­nan­sa­vi­mo prie­mo­ne. En­tu­ziaz­mo ne­trūksta

Kol kas Lie­tu­vo­je nėra bend­ro su­ta­ ri­mo elekt­ro­mo­bi­lių plėtros te­ma, ta­čiau elekt­ro­mo­bi­lių en­tu­ziastų ne­trūksta. Jie sa­vo ran­ko­mis ne vieną įprastą au­to­mo­bilį yra per­ darę į va­romą elekt­ra. Kaip pa­sa­ko­jo Lie­tu­vos elekt­ro­ mo­bi­lių aso­cia­ci­jos val­dy­bos pir­mi­ nin­kas Lau­ry­nas Jo­ku­žis, iš pra­džių aso­cia­ci­ja vie­ni­jo elekt­ro­mo­bi­lių mėgėjus, ku­rie pa­tys juos konst­ruo­ da­vo, o da­bar pa­grin­di­niai tiks­lai – ska­tin­ti elekt­ro­mo­bi­lių pra­monę ir elekt­ro­mo­bi­lių pa­pli­timą Lie­tu­vo­ je. Pak­laus­tas, kaip se­ka­si tai da­ry­ ti, L.Jo­ku­žis ne­slėpė, kad, skir­tin­gai nei ki­to­se ES ša­ly­se, Lie­tu­vo­je la­bai trūksta vald­žios pa­lai­ky­mo.

„Dar prie­š po­rą metų si­tua­ci­ ja ne­bu­vo to­kia blo­ga. Pa­vyzd­žiui, 2010-ai­siais Prancū­zi­jo­je bu­vo re­ gist­ruo­ta 300 elekt­ro­mo­bi­lių, Lie­tu­ vo­je tuo me­tu – 30 elekt­ri­nių trans­ por­to prie­mo­nių. Įver­ti­nus gy­ven­tojų skai­čių, pa­pli­ti­mas bu­vo ga­na pa­na­ šus. Ta­čiau per me­tus, 2011-uo­sius, Prancū­zi­jo­je bu­vo re­gist­ruo­ta 3 tūkst. elekt­ro­mo­bi­lių, o Lie­tu­vo­je – tik per 60, ku­rių did­žiąją dalį su­da­ro to­kios elekt­rinės trans­por­to prie­monės kaip mo­to­cik­lai, mo­to­ro­le­riai“, – pa­sa­ko­ jo pa­šne­ko­vas. Pa­sak jo, ki­to­se ES ša­ ly­se elekt­ro­mo­bi­lių plėtra pir­miau­sia su­si­ju­si su tuo, kad dalį šių trans­por­ to prie­mo­nių kai­nos kom­pen­suo­ ja vals­tybė. L.Jo­ku­žis ma­no, kad Lie­tu­vo­je dau­giau elekt­ro­mo­bi­lių at­si­ras po dvejų trejų metų, kai juos į nau­ jes­nius keis kitų ša­lių gy­ven­to­jai. „Elekt­ro­mo­bi­lių plėtrą Lie­tu­vo­je sie­čiau su ant­ri­ne rin­ka. Ne­ma­nau, kad Lie­tu­vo­je galėtų veik­ti elekt­ro­ mo­bi­lių su­bsi­di­ja­vi­mo sche­ma“, – svarstė pa­šne­ko­vas. Ren­ka­si iš idė­jos

Lau­ry­nas Jo­ku­žis:

Elekt­ro­mo­bi­lių plėtrą Lie­tu­vo­je sie­čiau su ant­ri­ne rin­ka. Ne­ma­nau, kad Lie­ tu­vo­je galėtų veik­ti elekt­ro­mo­bi­lių su­bsi­di­ja­vi­mo sche­ma. Tei­gia­ma, kad ES mes smar­kiai at­si­lie­ka­me, o įver­ti­nus, ko­kiais žings­niais šuo­liuo­ja elekt­ro­mo­bi­ lių plėtra kai ku­rio­se ša­ly­se, at­ro­ do, kad no­rint jas pa­si­vy­ti pa­dėtų ne­bent tik lai­ko ma­ši­na.

Šiuo me­tu nau­jas elekt­ro­mo­bi­lis kai­nuo­ja apie 100–140 tūkst. litų, kol kas jo įsi­gy­ti Lie­tu­vo­je tie­siai iš au­to­mo­bi­lių sa­lo­no nėra ga­li­my­ bių, tik pa­gal išanks­tinį už­sa­kymą. Ga­min­to­jai ne­tie­kia į Lie­tu­vos rin­ ką elekt­ro­mo­bi­lių, nes ne­jau­čia gy­ ven­tojų su­si­domė­ji­mo ir nėra inf­ rast­ruktū­ros. Ta­čiau, kaip pa­sa­ko­jo L.Jo­ku­ žis, Lie­tu­vo­je ne­vei­kiant kom­pen­ sa­cijų me­cha­niz­mui, no­rin­tys jau da­bar vai­ruo­ti elekt­ro­mo­bi­lius tai da­ro in­ves­tuo­da­mi į įprastų mažų mies­to au­to­mo­bi­lių per­da­rymą. Pa­ vyzd­žiui, ke­le­rių metų se­nu­mo apie 15 tūkst. litų kai­nuo­jantį au­to­mo­bilį „Toyo­ta Ay­go“ per­da­ry­ti į va­romą elekt­ra kai­nuo­ja apie 55 tūkst. litų. „No­rin­čių per­da­ry­ti įprastą au­to­ mo­bilį į elekt­ro­mo­bilį at­si­ran­da vis dau­giau, ta­čiau kol kas tai dau­giau da­ro­ma iš idė­jos, nes iš tikrųjų tai da­ry­ti ne­la­bai ap­si­mo­ka. Va­žiuo­ti pi­gu, bet kol kas la­bai bran­gi elekt­ ro­ni­ka“, – ne­slėpė pa­šne­ko­vas. L.Jo­ku­žio tei­gi­mu, tech­no­lo­gi­jos nuo­lat to­bulė­ja – tai neap­len­kia ir

„„Sva­jonė: nors Lie­tu­vos ke­liais elekt­ro­mo­bi­liai pra­dėjo va­žinė­ti 2010-ai­siais,

elekt­ro­mo­bi­lių, ku­rie atei­ty­je bus vis pi­ges­ni ir priei­na­mes­ni di­des­ nei da­liai var­to­tojų. „Pa­vyzd­žiui, 2006-ai­siais elekt­ro­mo­bi­liuo­se bu­vo nau­do­ja­mi li­čio jonų aku­mu­ lia­to­riai, o kai 2008-ai­siais at­si­ra­ do nau­ja li­čio ge­le­žies fos­fa­to aku­ mu­lia­to­rių tech­no­lo­gi­ja, tiek vie­ni, tiek ki­ti aku­mu­lia­to­riai dėl kon­ku­ ren­ci­jos at­pi­go be­veik per­pus. Šiuo me­tu yra še­šios nau­jos aku­mu­lia­ to­rių tech­no­lo­gi­jos, ku­rios turėtų iš esmės pa­keis­ti elekt­ro­mo­bi­lių nau­do­ji­mo ga­li­my­bes, t. y. įkro­ vus aku­mu­lia­to­rių bus ga­li­ma nu­ va­žiuo­ti net iki 500 ki­lo­metrų“, – pa­sa­ko­jo pa­šne­ko­vas. Jo nuo­ mo­ne, kol šios nau­jos tech­no­lo­gi­ jos bus pra­dėtos tai­ky­ti se­ri­ji­niams elekt­ro­mo­bi­liams, ga­li praei­ti 7–10 metų.

Kurs inf­rast­ruktūrą

Kitų ša­lių pa­vyzd­žiai ro­do, kad elekt­ro­mo­bi­lių plėtrą pa­ska­tintų kom­pen­sa­ci­jos juos įsi­gy­jant, ta­ čiau jų ne­sant pir­miau­sia Lie­tu­ vo­je ban­do­ma kur­ti elekt­ro­mo­bi­ lių inf­rast­ruktūrą. Lie­tu­vos elekt­ros skirs­tomųjų tinklų val­dy­to­ja Les­to tel­kia elekt­ro­m o­b i­l iais suin­te­re­s uotų įmo­nių, vals­ty­bi­nių ins­ti­tu­cijų ir kitų or­ga­ni­za­cijų grupę, siek­da­ ma bend­ro­mis pa­stan­go­mis ini­ci­ juo­ti elekt­ro­mo­bi­lių inf­rast­ruktū­ ros plėtrą Lie­tu­vo­je, po­pu­lia­rin­ti ir rem­ti ap­linką tau­so­jan­čių ir efek­ ty­viau ener­giją nau­do­jan­čių tech­ no­lo­gijų die­gimą. Ti­ki­ma­si, kad įmo­nių grupė su­kurs ir pirmą­ jį elekt­ro­mo­bi­lių ban­domąjį pro­ jektą Vil­niu­je.

Lietuva praplės tar­šos lei­dimų ga­li­mybes Jo­li­ta Žvirb­lytė Pa­si­ro­do, už tar­šos lei­dimų per­ tek­lių gau­to­mis lėšo­mis Lie­tu­vo­je su­bsi­di­juo­ti elekt­ro­mo­bi­lių ne­leid­žia įsta­ty­mai. Šiuo me­tu juos ban­ do­ma keis­ti ir sie­kia­ma, kad už tar­ šos lei­di­mus Lie­tu­va mai­nais galė­ tų gau­ti elekt­ro­mo­bi­lių ar­ba įkro­ vi­mo sto­te­lių.

Į ke­lis ak­tua­lius dien­raš­čio klau­si­ mus at­sakė Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos Tar­šos pre­ven­ci­jos de­par­ta­men­ to Kli­ma­to kai­nos fi­nansų ir pro­ jektų val­dy­mo sky­riaus vedė­ja Ju­ li­ja Kuk­lytė.

– Ži­nia, Es­ti­jo­je elekt­ro­mo­bi­lis jau ne­be sva­jonė, nes ša­lis par­ da­vu­si tar­šos lei­di­mus ėmė su­ bsi­di­juo­ti elekt­ro­mo­bi­lių įsi­gi­ jimą. Kiek ži­no­ma, to­kiu pa­čiu ke­liu ke­ti­na pa­suk­ti ir Lat­vi­ja. Ką Lie­tu­va ke­ti­na da­ry­ti su tar­ šos lei­dimų per­tek­liu­mi? – Lie­tu­va tu­rimą tar­šos lei­dimų per­tek­lių pla­nuo­ja par­duo­ti, o ne­ par­duotą dalį per­kel­ti į kitą įsi­pa­ rei­go­jimų pe­riodą, jei­gu bus priim­ tas toks tarp­tau­ti­nis su­si­ta­ri­mas. Dėl to Lie­tu­va ir to­liau de­ra­si su įvai­riais tar­šos lei­dimų pirkė­jais, ku­rie norėtų įsi­gy­ti Lie­tu­vos tar­ šos lei­dimų.

– Galbūt yra ko­kių nors planų pra­dėti su­bsi­di­juo­ti elekt­ro­mo­ bi­lių įsi­gi­jimą ir Lie­tu­vo­je? Pa­gal ko­kią schemą tai galėtų vyk­ti? – Es­ti­ja sėkmin­gai įgy­ven­di­na elekt­ ro­mo­bi­lių plėtrą ša­ly­je dėl to, kad mai­nais už tar­šos lei­di­mus su­ti­ko įsi­gy­ti elekt­ro­mo­bi­lių ir jų įkro­vi­mo sto­te­lių. Lie­tu­vo­je to pa­da­ry­ti tei­ siš­kai iki šiol ne­bu­vo įma­no­ma, nes įsta­ty­mai vyk­dy­ti natū­ri­nių mai­ nų ne­leid­žia. Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja, sek­da­ma Es­ti­jos pa­vyzd­žiu, 2011 m. ini­ci­ja­vo Kli­ma­to kai­tos val­dy­mo fi­ nan­si­nių inst­ru­mentų įsta­ty­mo pa­ kei­timą, kad Lie­tu­va taip pat galė­ tų pa­si­ūly­ti vyk­dy­ti to­kius pa­čius

tech­no­lo­gijų mai­nus ir už tar­šos lei­ di­mus gau­ti tam tikrų tech­no­lo­gijų, pvz., elekt­ro­mo­bilį ar jo įkro­vi­mo sto­telę. Šiuo me­tu įsta­ty­mo pa­kei­ ti­mo pro­jek­tas svars­to­mas Sei­me. – Kaip Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ ja pri­si­de­da ar ke­ti­na pri­si­dėti prie LES­TO bu­ria­mos ini­cia­ ty­vos su­vie­ny­ti elekt­ro­mo­bi­lių ša­li­nin­kus? Koks mi­nis­te­ri­jos indė­lis į tai? – Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja yra Tar­pins­ ti­tu­cinės dar­bo grupės dėl elekt­ro­ mo­bi­lių ska­ti­ni­mo Lie­tu­vo­je narė ir de­da vi­sas pa­stan­gas, kad tar­ šos lei­dimų pirkė­jai su­tiktų fi­nan­

suo­ti ir elekt­ro­mo­bi­lių plėtrą. Tuo tiks­lu Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ap­lin­ kos mi­nist­ro įsa­ky­mu pa­tvir­tin­ to­je Kli­ma­to kai­tos spe­cia­lio­sios pro­gra­mos lėšų nau­do­ji­mo 2012 m. sąma­to­je nu­ma­ty­ta at­ski­ra prie­ monė pa­va­di­ni­mu „Eko­lo­giš­ko vie­šo­jo trans­por­to ir inf­rast­ruktū­ ros plėtra, ap­lin­kai pa­lan­kių tech­ no­lo­gijų ir prie­mo­nių, ma­ži­nan­čių į at­mos­ferą iš­me­tamų šilt­na­mio efektą su­ke­lian­čių dujų kiekį vie­ šo­sio­se erdvė­se, die­gi­mas“, pa­gal ku­rią Kli­ma­to kai­tos spe­cia­lio­sios pro­gra­mos lėšo­mis būtų ga­li­ma fi­ nan­suo­ti ir elekt­ro­mo­bi­lių inf­rast­ ruktū­ros Lie­tu­vo­je die­gimą.


9

KetvirtADIENIS, gegužės 3, 2012

tema

ius, vald­žios vy­rai – lai­ko ma­šiną Rinkų po­rei­kis ir ma­da – elekt­ro­mo­bi­lių link Prog­n o­z uo­j a­m a, kad iki 2025 m. pa­s au­ly­j e apie 15 pro­c . re­g ist­r uo­ jamų naujų au­to­m o­b i­l ių bus elekt­ ro­m o­b i­l iai. Dau­g iau­s ia šių eko­n o­ miškų ir eko­l o­g iškų au­to­m o­b i­l ių riedės be­s i­v ys­t an­č ių ša­l ių ke­l iais, o Ki­n i­j a taps did­ž iau­s ia pa­s au­ lio au­to­m o­b i­l ių par­d a­v i­m o ir eks­ por­to ša­l i­m i. To­k ius duo­m e­n is šių metų pra­d žio­j e at­s kleidė vie­n os did­ž iau­s ių pa­s au­l y­j e au­d i­to ir fi­ nan­s i­n ių kon­s ul­t a­c ijų bend­rovės KPMG at­l ie­k a­m a tra­d i­c inė tarp­ tau­t inė au­to­m o­b i­l ių pra­m onės va­ dovų ap­k lau­s a. „Pa­l y­g inę re­z ul­t a­t us, gau­t us ap­ klau­s us pir­m au­j an­č ius pa­s au­l io au­to­m o­b i­l ių pra­m onės va­d o­v us, su anks­t es­n iais me­t ais, ma­to­m e, kad au­to­m o­b i­l ių pra­m onė tvir­t ai ne­ž i­n o, ku­r ia kryp­t i­m i ji vys­t y­s is. Ta­č iau vi­s iš­k ai aiš­k u, kad pa­s au­l io rinkų po­rei­k is ir ma­d a judės elekt­ ro­m o­b i­l ių link. Tie­s a, kaip grei­ tai elekt­ro­m o­b i­l ių po­p u­l ia­r u­m as augs, pri­k lau­s ys ir nuo dau­g e­l io tech­no­lo­g i­n ių veiks­n ių“, – sakė KPMG par­t ne­r is Bal­ ti­j os ša­ly­s e Do­m an­t as Da­ bu­l is.

eko­lo­giš­ku­mo kri­te­ri­jais (65 pro­c.). Du treč­da­liai au­to­mo­bi­lių rin­kos pro­fe­ sio­nalų ne­si­ti­ki, kad brangs­tan­tys de­ ga­lai, eko­lo­ginės ten­den­ci­jos ir ki­tos ma­din­gos var­to­ji­mo kryp­tys per ar­ti­ miau­sius 15 metų su­gebės elekt­ro­mo­ bi­lių par­da­vimą pa­di­din­ti tiek, kad jie užimtų dau­giau nei 15 pro­c. rin­kos. Ty­ ri­mo duo­me­ni­mis, išim­ti­mi ga­li tap­ti To­limųjų Rytų rin­kos, ypač Ki­ni­ja, taip pat Ja­po­ni­ja, ku­rio­se elekt­ro­mo­bi­ liais po 15 metų va­žinės nea­be­jo­ti­nai dau­giau nei 15 pro­c. visų vai­ruo­tojų. Re­m ian­t is sta­t is­t i­ne in­for­m a­c i­j a, elekt­ro­mo­bi­l ių Lie­t u­vo­j e ne­d aug, skai­čiuo­ja­ma, kad iš vi­so jų šiuo me­ tu yra apie 30, o hib­r i­di­nių au­to­mo­ bi­lių skai­čius ne­sie­kia 1 tūkst. „Tikė­ti­ na, kad pa­sau­linės ten­den­ci­jos neap­ lenks Lie­tu­vos ir elekt­ro­mo­bi­lių da­ lis naujų au­to­mo­bi­l ių rin­ko­je artės link pro­g no­z uo­ja­mo Va­karų Eu­ro­ pos ly­g io, t. y. 6–10 pro­c. iki 2025 m.“, – teigė D.Da­bu­lis.

Did­žio­ji dau­gu­ma – net 76 pro­c. ap­klau­sos da­ly­vių – svar­biau­siu veiks­niu, le­mian­ čiu pirkėjų spren­dimą, lai­ ko de­galų sąnau­das bei naują ma­dingą ten­den­ ciją pirk­ti va­do­vau­jan­tis

, kaip ir dau­ge­ly­je kitų ša­lių, rin­ka kol kas ple­čia­si van­giai. 

„Šiuo me­t u Lie­t u­va dar tik ren­g ia­s i plėto­t i elekt­ro­m o­b i­l ių inf­rast­ruktūrą: ver­ti­na­mos ga­ li­mybės ir rei­ka­l in­g i žings­n iai elekt­ro­m o­b i­l ių inf­rast­r uktū­rai plėsti. Šia te­ma at­li­ko­me pir­minę ana­lizę, taip pat vyks­ta ki­tos stu­ di­jos. Ta­čiau „Les­to“ sie­kia jau da­bar su­b ur­t i elekt­ro­m o­b i­l iais be­si­do­min­čias įmo­nes, tiekė­jus, inf­rast­ruktū­ros plėto­to­jus ir kar­tu ieš­ko­ti ge­riau­sių spren­dimų, su­ kur­ti pirmąjį vei­kiantį pre­ce­dentą Lie­tu­vo­je“, – in­for­ma­vo Kris­ti­na Mil­čienė, Les­to elekt­ro­mo­bi­lių ini­cia­tyvų ir ino­va­ci­nių pro­jektų ku­ra­torė. Anot jos, kvie­timą prie šios ini­ cia­ty­vos no­rin­čioms pri­si­jung­ ti įmonėms Les­to skelbs jau ne­ tru­kus – ge­gužę. „Su­telkę at­skirų

suin­te­re­suotų gru­pių veik­las galė­ tu­me nu­veik­ti dau­giau ir pa­siek­ ti reikš­min­gesnį re­zul­tatą. Itin ver­tin­tu­me lie­tu­višką ka­pi­talą ir moks­linį po­ten­cialą – elekt­ro­mo­ bi­lių sri­tis yra nau­ja ir ino­va­ty­vi, o rin­ka grei­tai au­ga. Ma­no­me, kad tai pri­si­dėtų ne tik prie gy­ven­tojų ge­ rovės, ta­čiau ir prie vals­tybės so­ cia­li­nio ir eko­no­mi­nio vys­ty­mo­ si, eks­por­to plėtros“, – pa­brėžė K.Mil­čienė. Ver­ti­na per­spek­tyvą

Pa­sak pa­šne­kovės, Les­to įžvel­gia di­delį po­ten­cialą elekt­ro­mo­bi­lių plėtrai atei­ty­je – efek­ty­viau ener­ giją nau­do­jan­čios nau­jos tech­no­ lo­gi­jos ir jų die­gi­mas au­to­mo­bi­lių pra­monė­je tam­pa vis kon­ku­ren­ cin­ges­nis, ypač pa­ly­gin­ti su se­

„Shut­ters­tock“ nuo­tr.

nais, tra­d i­c i­n ius de­ga­l us nau­ do­jan­čiais au­to­mo­bi­liais. Įveik­ti 100 km elekt­ro­mo­bi­liu kai­nuo­ ja tik apie 4–8 li­tus, nes elekt­ ra yra pi­gesnė ir efek­ty­viau var­ to­ja­ma, pa­ly­gin­ti su tra­di­ci­niais de­ga­lais. K.Mil­čienė sa­ko, jog pla­nuo­ ja­ma, kad jau 2012 m. pa­bai­go­je Lie­tu­vo­je galėtų veik­ti pir­mo­sios grei­to­jo elekt­ro­mo­bi­lių įkro­vi­mo sto­telės, inf­rast­ruktū­rai ple­čian­tis jų skai­čius pa­siektų 30. Ver­ti­na­ ma, kad, su­da­rius pa­lan­kias sąly­ gas elekt­ro­mo­bi­lių inf­rast­ruktū­ rai plėsti, 2025 m. apie 10 pro­c. au­to­mo­bi­lių Lie­tu­vo­je galėtų bū­ ti va­ro­mi elekt­ra. Tai lems ne tik elekt­ro­mo­bi­lio kai­na, ku­ri, pro­ gno­zuo­ja­ma, dėl to­bulė­jan­čių ba­ te­rijų tech­no­lo­gijų iki 2025 m. su­

mažės apie 30 pro­c. Ti­ki­ma, kad var­to­to­jai bus linkę rink­tis elekt­ ro­mo­bi­lius dėl jų su­tei­kia­mo pa­ to­gu­mo ir pa­pil­domų ga­li­my­bių. „Elekt­ro­mo­bi­lių vai­ruo­to­jams ne­rei­kia ieš­ko­ti de­ga­li­nių, šias trans­por­to prie­mo­nes ga­li­ma įsik­ rau­ti tie­siog iš 230 V įtam­pos bui­ti­ nio elekt­ros liz­do – jis yra kiek­vie­ nuo­se na­muo­se. Įkrau­ti ba­te­ri­jas ne na­mie Lie­tu­vo­je taip pat jau grei­tai bus pa­to­gu – jau da­bar at­ si­ran­da įkro­vi­mo sto­te­lių prie pre­ ky­bos centrų ar po­pu­lia­riau­sio­se lan­ko­mo­se vie­to­se, il­gai­niui jų bus be­veik vi­so­se daž­nai lan­ko­mo­se vie­to­se, o es­mi­niuo­se trans­por­to maz­guo­se bus ir grei­to­jo įkro­vi­mo sto­te­lių, leid­žian­čių įsik­rau­ti elekt­ ro­mo­bilį vos per 15 mi­nu­čių“, – žadė­jo K.Mil­čienė. Pas­katų jau yra

„„Pla­nai: su­da­rius pa­lan­kias sąly­gas elekt­ro­mo­bi­lių inf­rast­ruktū­rai plėsti, 2025 m. Lie­tu­vo­je apie 10 pro­c. au­

to­mo­bi­lių galėtų būti va­ro­mi elekt­ra. 

And­riaus Ufar­to (BFL) nuo­tr.

Jau šian­dien su­tei­kia­ma ga­li­mybė elekt­ro­mo­bi­lius ne­mo­ka­mai sta­ ty­ti bet ku­rio­se Vil­niaus, Kau­no ir Klaipė­dos miestų vie­to­se. Prie šios ini­cia­ty­vos ke­ti­na pri­si­jung­ti dau­ giau sa­vi­val­dy­bių, ti­ki­ma­si, kad ne­tru­kus elekt­ro­mo­bi­lių pirkė­jams bus pa­si­ūly­ta ir dau­giau pa­skatų. „Ma­ty­tu­me daug ga­li­my­bių pa­ rem­ti elekt­ro­mo­bi­lių plėtrą Lie­tu­ vo­je. Pa­vyzd­žiui, pri­dėtinės vertės mo­kes­čio leng­va­tos, at­lei­di­mas nuo ke­lių mo­kes­čio, su­bsi­di­jos elekt­ro­mo­bi­liams ir įkrau­na­mie­ siems hib­ri­dams pa­si­nau­do­jant ža­lio­jo in­ves­ta­vi­mo sche­ma, lei­ di­mas va­žiuo­ti A juos­ta galėtų pa­ drąsin­ti pir­muo­sius elekt­ro­mo­ bi­lių pirkė­jus, ku­riuos šian­dien ga­li­me va­din­ti pio­nie­riais. Su­tel­

kus pa­jėgas ir ak­ty­viai iš­nau­do­jus ga­li­mas fi­nan­sa­vi­mo prie­mo­nes, Lie­tu­va galėtų iš­nau­do­ti ir ki­ tas ga­li­my­bes: jau 2013 m. vie­šo­ jo trans­por­to par­ke galėtų pa­si­ro­ dy­ti pir­mie­ji elekt­ro­bu­sai, riedė­ti elekt­ri­niai mo­kyk­li­niai au­to­bu­siu­ kai; vie­to­se, kur judė­ji­mas ak­ty­ vus, o gam­ta ypač sau­go­ma, pvz., Ne­rin­go­je, Drus­ki­nin­kuo­se, galė­ tų veik­ti elekt­ro­mo­bi­lių da­li­ji­mo­ si (angl. – car sha­ring) sis­te­ma“, – teigė K.Mil­čienė.

Kris­ti­na Mil­čienė:

Pla­nuo­ja­ma, kad jau 2012 m. pa­bai­go­je Lie­ tu­vo­je galėtų veik­ti pir­mo­sios grei­to­jo elekt­ro­mo­bi­lių įkro­ vi­mo sto­telės, inf­rast­ruktū­rai ple­čian­tis jų skai­čius pa­siektų 30. Pa­sak jos, šiuo me­tu vyks­ta dis­ ku­si­jos su po­ten­cia­liais par­tne­riais ir spren­dimų ga­li būti įvai­rių – sie­ kia­ma ras­ti vi­siems ge­riau­sią, kad elekt­ro­mo­bi­liai būtų priei­na­mi kuo pla­tes­nei au­di­to­ri­jai, būtų įtrauk­ta kuo di­desnė tiekėjų įvai­rovė, ta­čiau už­tik­rin­tas vie­no­das ko­mu­ni­ka­cijų bei jung­čių stan­dar­tas. „Ska­ti­ni­mo prie­monės ne­tu­ri būti grįstos na­ cio­na­li­nio biud­že­to lėšo­mis, to­ dėl tu­ri­me iš­nau­do­ti ga­li­mus ki­ tus fi­nan­sa­vi­mo šal­ti­nius“, – sakė K.Mil­čienė.


10

Ketvirtadienis, gegužės 3, 2012

Sportas Pre­zi­den­tas ­ at­si­sta­ty­di­no

T.Da­ni­le­vi­čius – pas gy­dy­to­jus

Pa­si­žy­mė­jo ­ ir D.Zub­rus

Po pa­sau­lio čem­pio­na­te ki­lu­ sio skan­da­lo iš Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio fe­de­ra­ci­jos pre­zi­den­to pa­rei­gų at­si­sta­ty­di­no Pet­ras Nau­sė­da (nuo­tr.). Esą jam ne­ priim­ti­ni ne­su­ta­ri­mai fe­de­ra­ ci­jos ta­ry­bo­je, o rink­ti­nės tre­ ne­rio Ser­ge­jaus Bo­ri­so­vo kri­ ti­ka pa­že­mi­no jį ir na­cio­na­li­ nę eki­pą.

53-ią­jį taš­ką Ita­li­jos fut­bo­lo „Se­rie B“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­ jo 10-ąją vie­tą uži­man­tis Nea­ po­lio „Ju­ve Sta­bia“ klu­bas, ku­rio gre­to­se dėl Achi­lo saus­ gys­lės už­de­gi­mo ne­rung­ty­nia­ vo To­mas Da­ni­le­vi­čius. „Ju­ ve Sta­bia“ su 12-ojo­je vie­to­je esan­čia „Gros­se­to“ eki­pa (48 tšk.) su­žai­dė 0:0.

NHL čem­pio­na­to Sten­lio tau­ rės var­žy­bų Ry­tų kon­fe­ren­ci­ jos pus­fi­na­ly­je Dai­niaus Zub­ raus at­sto­vau­ja­mas Nau­jo­ jo Džer­sio „De­vils“ klu­bas 4:1 nu­ga­lė­jo Fi­la­del­fi­jos „Flyers“ eki­pą ir iš­ly­gi­no se­ri­jos iki ke­ tu­rių per­ga­lių re­zul­ta­tą 1:1. D.Zub­rus at­li­ko du re­zul­ta­ty­ vius per­da­vi­mus.

Nup­jau­ti var­tai, iš­ var­ty­ti suo­le­liai, iš­ ka­si­nė­ta ve­ja, iš­ mė­ty­tas in­ven­to­ rius – to­kį vaiz­dą tre­čia­die­nio ry­tą iš­ vy­do į Vil­niaus „Žal­ gi­rio“ sta­dio­ną at­vy­ kę dar­buo­to­jai.

„„Ko­man­da: spė­ja­ma, kad „Žal­gi­rio“ sta­dio­ne pa­si­dar­ba­vo ne­ma­ža gru­pė nio­ko­to­jų. 

Į sta­dio­ną įsi­bro­vė ne žais­ti Man­tas Stan­ke­vi­čius m.stankevicius@diena.lt

Pa­dės ieš­ko­ti pa­žei­dė­jų

Vie­nas „Žal­gi­rio“ sta­dio­no dar­ buo­to­jų sa­kė, kad įta­ria, kas ga­lė­ jo nu­siaub­ti are­ną. „To­kio at­ve­jo Lie­tu­vo­je nė­ra bu­ vę dau­gy­bę me­tų. Ma­nau, kad kol ša­ly­je bus to­kių fut­bo­lo sir­ga­lių, tai ir fut­bo­lo ly­gis bus ati­tin­ka­mas – toks, koks da­bar yra. Pa­ra­šė­me pa­reiš­ki­mą po­li­ci­jai. Ti­ki­mės, kad pa­žei­dė­jai bus grei­tai su­čiup­ti. Mes ir­gi pa­dė­si­me po­li­ci­jai. Kol kas ne­ no­riu įvar­dy­ti, kas tai pa­da­rė, bet tai ne­sun­ku su­pras­ti iš ko­men­ta­ rų vie­šo­je erd­vė­je ir įtam­pos tarp dvie­jų Vil­niaus fut­bo­lo klu­bų“, – tei­gė sta­dio­no at­sto­vas.

Spė­ja­ma, kad sta­dio­ną ga­lė­jo nu­ nio­ko­ti „Žal­gi­rio“ klu­bo sir­ga­liai, pa­si­pik­ti­nę, kad bū­tent šio­je are­ no­je šei­mi­nin­kų tei­sė­mis žais ki­ tas sos­ti­nės fut­bo­lo klu­bas – REO. „Žal­gi­rio“ sta­dio­no adminis­ tratorė Sta­s ė Mor­k ū­n ai­t ė, pir­ mo­ji pa­ma­čiu­si van­da­lų dar­bus, pa­ty­rė šo­ką. „Į dar­bą atė­jau aš­ tun­tą ry­to. Vaiz­das siau­bin­gas. Skau­du. Kad suo­le­liai iš­tam­py­ti, dar nie­ko, bet kad aikš­tė iš­ka­si­ nė­ta – bai­su.“ Pak­laus­ta, ar tu­ri ver­si­ją, kie­ no tai ga­lė­tų bū­ti dar­bas, S.Mor­ kū­nai­tė nė kiek nea­be­jo­jo: „Pa­ ma­niau, kad tai pa­da­rė „Žal­gi­rio“ sir­ga­liai, nes jie vi­sa­da no­ri, kad Vil­niu­je bū­tų vie­nas klu­bas. Taip bu­vo ir „Vėt­ros“, ir „Vil­niaus“ lai­

kais. „Žal­gi­rio“ sir­ga­lių at­sto­vas, su ku­riuo kal­bė­jau­si, ne­no­ri pa­ ti­kė­ti, kad tai ga­lė­jo pa­da­ry­ti jo bend­ra­žy­giai.“ Ka­ras su sta­dio­nu?

REO eki­pos tre­ne­ris Sta­sys Ba­ra­ naus­kas tei­gė, kad žai­dė­jai ruo­ šė­si tre­čia­die­nio rung­ty­nėms su Aly­taus „Dai­na­va“. „Kai su­lau­ kiau skam­bu­čio ir su­ži­no­jau, kas įvy­ko, pa­ma­niau, kad tai – ne­vy­ kęs po­kštas, – kal­bė­jo le­gen­di­nis žal­gi­rie­tis. – Pa­si­ro­do, kaž­kas tik­rai ka­riau­ja su „Žal­gi­rio“ sta­ dio­nu.“ REO ir „Dai­na­vos“ ma­čas, pla­ nuo­tas tre­čia­die­nio va­ka­rą, dėl iš­puo­lio at­šauk­tas ir per­kel­tas į ge­gu­žės 21-ąją.

„Tai ne­su­vo­kia­ma – ka­ras su sta­dio­nu? Juk čia tiek me­tų žai­ dė „Žal­gi­ris“. Bu­vo pa­siek­ta pui­ kių re­zul­ta­tų, o da­bar kaž­kas atė­jo ir nu­nio­ko­jo. Ne­su ty­rė­jas, ta­čiau ne­no­riu ti­kė­ti, kad tai pa­da­rė mū­ sų kar­tos „Žal­gi­rio“ sir­ga­liai. At­ me­tu to­kią ver­si­ją. Ne­bent čia pa­ si­dar­ba­vo jau­no­ji kar­ta, ta­čiau tai bū­tų ne­su­vo­kia­ma svei­ku pro­tu“,– kal­bė­jo S.Ba­ra­naus­kas.

Stasys Baranauskas:

Juk čia tiek me­ tų žai­dė „Žal­gi­ris“. Bu­vo pa­siek­ta pui­ kių re­zul­ta­tų, o da­ bar kaž­kas atė­jo ir nu­nio­ko­jo. Sir­ga­lių ly­de­ris pri­blokš­tas

„„Iš­puo­lis: fut­bo­lo rung­ty­nės le­gen­di­nė­je Vil­niaus are­no­je ar­ti­miau­siu me­tu ne­vyks.

„Žal­gi­rio“ sir­ga­lių ly­de­ris Ing­va­ras Bu­tau­tas, iš­vy­dęs, kaip at­ro­do sta­ dio­nas, ne­slė­pė nuo­sta­bos. „Ne­ti­kiu, kad tai pa­da­rė „Žal­gi­ rio“ sir­ga­liai, nes per­nai REO šia­ me sta­dio­ne žai­dė vi­są se­zo­ną. Juk pa­na­šių da­ly­kų ne­nu­ti­ko, – sa­kė

Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

Komentaras

Vla­di­mi­ras Ro­ma­no­vas

Ūkio ban­ko in­ves­ti­ci­nės gru­pės pre­zi­den­tas

N

e pa­slap­tis, kad fut­bo­las – ban­d i­t ų ran­ko­s e. Ši­t as van­da­liz­mo ak­tas – ne pa­ sku­ti­nis. Kaž­kas už val­diš­ kus pi­ni­gus re­mia klu­bus, kad su fa­nų prie­dan­ga pa­lai­k y­t ų ban­d i­t ų gau­jos rin­ki­mų kam­pa­ni­ją.

I.Bu­tau­tas. – „Žal­gi­rio“ sir­ga­liai nuo šio van­da­liz­mo ak­to at­si­ri­bo­ja. Ne­ma­nau, kad šis pa­žei­di­mas su­si­ jęs su fut­bo­lu. Ma­nau, kad tai pa­ da­rė gal­būt iš­gė­ru­sių žmo­nių gru­ pe­lė.“ REO klu­bo di­rek­to­rius Ry­tis Sa­ bas sa­kė ti­kįs, kad ki­tą sa­vai­tę sta­ dio­ne jau bus ga­li­ma žais­ti. „Pa­ž eis­t i gi­l u­m i­n iai ve­j os sluoks­niai, var­tus su­tai­sy­si­me, nes jau ra­do­me sker­si­nius prie bu­ vu­sio at­vi­ro ba­sei­no, tink­lus už­ sa­ky­si­me. Su Gargž­dų „Ban­ga“ ki­tą sa­vai­tę, ma­nau, jau ga­lė­si­ me žais­ti, – tei­gė R.Sa­bas. – Ma­ ty­ti, kad čia dar­ba­vo­si ge­rai pa­ si­ruo­šu­si ne­ma­ža gru­pė žmo­nių, nes rei­kė­jo ne vien kas­tu­vų at­si­ neš­ti. Ver­si­ja, kad čia ga­lė­jo pa­si­ dar­buo­ti prie­šiš­kai nu­si­tei­kę sir­ ga­liai, man ne­tel­pa į gal­vą. Juk jie ži­no, kad sta­dio­nas – šven­ta vie­ta. Jei rei­kia aiš­kin­tis san­ty­kius, ga­li­ ma išei­ti iš sta­dio­no. Dar ne­su gir­ dė­jęs, kad sir­ga­liai nio­ko­tų aikš­tę, ku­rio­je žai­džia­mas jų die­vi­na­mas žai­di­mas.“


11

Ketvirtadienis, gegužės 3, 2012

Sportas

Eu­ro­ly­gos stra­te­gai iš­gir­do ir lie­tu­vius Mū­ru prieš Eu­ro­ly­gos ir VTB Vie­nin­go­sios ly­gos re­for­mų pro­jek­tą sto­ję Lie­tu­vos ir ki­tų ša­lių krep­ši­nio at­sto­vai pri­ver­tė pla­ nuo­tos re­vo­liu­ci­jos ar­chi­tek­tus at­si­ žvelg­ti į ki­to­kią nuo­mo­nę.

Ma­rius Bag­do­nas m.bagdonas@diena.lt

At­siž­vel­gė į pa­gei­da­vi­mus

Eu­ro­ly­ga ofi­cia­liai iš­pla­ti­no pra­ne­ ši­mą, ku­ria­me tei­gia­ma, kad Eu­ro­ pos krep­ši­nio ly­gų są­jun­gos (ULEB) ir VTB Vie­nin­go­sios ly­gos su­tar­tis dėl ke­lia­la­pių į Eu­ro­ly­gą da­ly­bų at­ šau­kia­ma. Di­džiu­lę ne­pa­si­ten­ki­ni­mo ban­gą, pir­miau­sia Lie­tu­vo­je ir Uk­rai­no­je, su­kė­lę ban­dy­mai re­for­muo­ti Se­no­ jo že­my­no klu­bi­nį krep­ši­nį pa­ty­rė fias­ko. Po Eu­ro­ly­gos vyk­do­mo­jo di­rek­to­riaus Jor­di Ber­to­meu ir VTB Vie­nin­go­sios ly­gos va­do­vų su­si­ti­ ki­mo nu­spręs­ta, kad VTB Vie­nin­ go­sios ly­gos nu­ga­lė­to­ja iš­ko­vos ne ke­lia­la­pį į Eu­ro­ly­gą, o įgis ga­li­my­bę da­ly­vau­ti at­ran­kos tur­ny­re. „De­ry­bos su VTB Vie­nin­go­sios ly­gos at­sto­vais vy­ko ke­lias pa­sta­ rą­sias sa­vai­tes. Bu­vo ap­tar­ti įvai­rūs sun­ku­mai ir no­rai, ku­riuos iš­reiš­kė klu­bai bei na­cio­na­li­nių čem­pio­na­ tų ir fe­de­ra­ci­jų at­sto­vai“, – tei­gia­ ma pra­ne­ši­me. „Eu­ro­ly­ga at­si­žvel­gė į dau­gu­mos klu­bų nuo­mo­nę. Prieš dvi sa­vai­tes priė­mę bend­rą su­ta­ri­mą su­lau­kė­me dau­gy­bės na­cio­na­li­nių fe­de­ra­ci­ jų kri­ti­kos ir ne­pa­si­ten­ki­ni­mo. Dėl šios prie­žas­ties pri­va­lė­jo­me vis­ką per­žiū­rė­ti iš nau­jo“, – la­ko­niš­kai si­tua­ci­ją ko­men­ta­vo VTB Vie­nin­ go­sios ly­gos vi­cep­re­zi­den­tas And­

re­jus Va­tu­ti­nas, su Mask­vos CSKA ko­man­da at­vy­kęs į šio­mis die­no­ mis Vil­niu­je vyks­tan­tį šios ly­gos fi­na­lo ket­ver­to tur­ny­rą. Tiks­las – in­teg­ra­ci­ja

Pa­gal pir­mi­nį su­ma­ny­mą nuo ki­to se­zo­no ke­lia­la­piai į Eu­ro­ly­gą tu­rė­ jo bū­ti da­li­ja­mi ne na­cio­na­li­niuo­ se čem­pio­na­tuo­se, o VTB Vie­nin­ gojo­je ly­go­je.

And­re­jus Va­tu­ti­nas:

Eu­ro­ly­ga at­si­žvel­gė į dau­gu­mos klu­bų nuo­ mo­nę. Tai reikš­tų, kad klu­bai, no­rin­tys žais­ti Eu­ro­ly­go­je ir ne­tu­rin­tys ga­ ran­tuo­tų vie­tų, pri­va­lė­tų da­ly­vau­ ti VTB pir­me­ny­bė­se. To­kiu spren­ di­mu bu­vo ypač pa­si­pik­ti­nę LKF ir LKL va­do­vai, nes bū­tų ge­ro­kai su­ ma­žė­jęs na­cio­na­li­nio čem­pio­na­ to pres­ti­žas. Be to, bū­tų ki­lu­si rea­li grės­mė, kad dėl ypač in­ten­sy­vaus tvar­ka­raš­čio tiek Kau­no „Žal­gi­ris“, tiek Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“ ga­ lė­tų at­si­sa­ky­ti LKL čem­pio­na­to ar­ ba žais­ti ja­me pra­dė­tų tik nuo at­ krin­ta­mų­jų var­žy­bų eta­po. „No­ri­me, kad stip­riau­si ša­lies klu­ bai pir­miau­sia žais­tų na­cio­na­li­nė­se pir­me­ny­bė­se, o ki­tas prio­ri­te­tas bū­

„„Au­to­ri­te­tas: Eu­ro­ly­gos di­rek­to­rius J.Ber­to­meu (kai­rė­je) įver­ti­no ir LKF pre­zi­den­to A.Sa­bo­nio nuo­mo­nę. 

tų Eu­ro­ly­gos tur­ny­ras“, – tvir­ti­no LKF pre­zi­den­tas Ar­vy­das Sa­bo­nis. „Nie­ka­da ne­ma­niau, kad na­cio­ na­li­nės pir­me­ny­bės taps tre­ti­niu tur­ny­ru, o ko­mer­ci­nė ly­ga – ant­ri­ niu. Toks spren­di­mas bū­tų smū­gis vi­sam Lie­tu­vos krep­ši­niui“, – tuo­ met nuo­skau­dos ne­slė­pė LKL pre­ zi­den­tas Ša­rū­nas Klio­kys. Iki šiol Lie­tu­vo­je il­ga­lai­kę A li­ cen­ci­ją ir ga­ran­tuo­tą vie­tą Eu­ro­ ly­go­je tu­rė­jo „Žal­gi­rio“ klu­bas, o LKL čem­pio­nui ati­tek­da­vo B li­ cen­ci­ja, su­tei­kian­ti ga­li­my­bę vie­ ną se­zo­ną žais­ti Eu­ro­ly­go­je. Jei­gu LKL čem­pio­nu tap­da­vo „Žal­gi­ ris“, tuo­met ant­rą­ją vie­tą užė­męs klu­bas įgy­da­vo tei­sę da­ly­vau­ti Eu­ ro­ly­gos at­ran­kos tur­ny­re. Po ant­ra­die­nio spren­di­mo pa­ skelb­ta, kad ši tvar­ka ne­bus pa­ keis­ta ir ke­lia­la­piai į svar­biau­sią Eu­ro­pos klu­bų krep­ši­nio tur­ny­

get­tyi­ma­ges.com nuo­tr.

rą bus da­li­ja­mi na­cio­na­li­niuo­se čem­pio­na­tuo­se. „Svar­biau­sias šio spren­di­mo tiks­las – in­teg­ruo­ti VTB Vie­nin­go­ sios ly­gos tur­ny­rą į Eu­ro­pos klu­bi­ nių var­žy­bų struk­tū­rą ir ga­ran­tuo­ ti na­cio­na­li­nių čem­pio­na­tų au­gi­mą ir to­bu­lė­ji­mą, – tei­gia­ma Eu­ro­ly­gos pra­ne­ši­me. – Pa­gal nau­jau­sią pla­ ną ke­lia­la­pių į Eu­ro­ly­gą skirs­ty­mo na­cio­na­li­niuo­se čem­pio­na­tuo­se sis­te­ma iš­liks, ta­čiau pa­tek­ti į Eu­ ro­ly­gą bus ga­li­ma ir iš VTB Vie­nin­ go­sios ly­gos.“ Skirs vie­ną vie­tą?

Spren­di­mas, kiek vie­tų VTB Vie­ nin­ga­jai ly­gai bus skir­ta Eu­ro­ly­go­ je, kol kas dar ne­priim­tas, ta­čiau neo­fi­cia­liai tei­gia­ma, kad tei­sė da­ ly­vau­ti at­ran­kos var­žy­bo­se ati­teks tik tur­ny­ro nu­ga­lė­to­jui. To­kiu at­ve­ ju, jei VTB Vie­nin­go­sios ly­gos nu­ga­

lė­to­ja tap­tų Mask­vos CSKA, ku­ri tu­ ri Eu­ro­ly­gos A li­cen­ci­ją, ke­lia­la­pis į at­ran­kos tur­ny­rą grei­čiau­siai ati­tek­ tų ant­rą­ją vie­tą užė­mu­siai eki­pai ar­ ba tai ko­man­dai, ku­ri ne­tu­ri ga­ran­ tuo­tos li­cen­ci­jos. Pa­sak VTB Vie­nin­go­sios ly­gos ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus And­re­ jaus Ši­ro­ko­vo, ga­lu­ti­nis spren­di­ mas ir tvar­ka dėl eki­pų pa­te­ki­mo į Eu­ro­ly­gą tu­rė­tų paaiš­kė­ti iki ge­ gu­žės 20-osios – tuo­met pla­nuo­ ja­mas VTB Vie­nin­go­sios ly­gos val­ dy­bos po­sė­dis. Eu­ro­ly­gos pra­ne­ši­me taip pat tei­gia­ma, kad de­ry­bos su VTB Vie­ nin­gą­ja krep­ši­nio ly­ga bus tę­sia­mos to­liau, sten­gian­tis, kad klu­bų tvar­ ka­raš­čiai bū­tų su­dė­lio­ti taip, jog jie ga­lė­tų sklan­džiai da­ly­vau­ti tiek Eu­ro­ly­gos tur­ny­re, tiek VTB Vie­ nin­go­joje ly­go­je ir na­cio­na­li­niuo­ se čem­pio­na­tuo­se.

„Sa­bo­niu­kai“ fi­na­le nu­ga­lė­jo „mar­čiu­lio­niu­kus“ Sta­tis­ti­ka

Lie­tu­vos „Ma­ni­jos“ Moks­lei­vių krep­ši­nio ly­gos“ jau­nių vai­ki­nų (gi­mu­sių 1994 m.) A čem­pio­na­tą ant­rus me­tus iš ei­lės lai­mė­jo kau­ nie­čiai – Ar­vy­do Sa­bo­nio krep­ši­nio cent­ro (KC) auk­lė­ti­niai.

Tre­ne­rio Arū­no Vi­soc­ko va­do­vau­ ja­ma A.Sa­bo­nio KC 1-oji ko­man­da pus­fi­na­ly­je 113:84 su­triuš­ki­no klai­ pė­die­čius – Vla­do Kna­šiaus krep­ ši­nio mo­kyk­los (KM) at­sto­vus, o fi­na­le 84:71 pri­ver­tė ka­pi­tu­liuo­ti vil­nie­čius – Ša­rū­no Mar­čiu­lio­nio krep­ši­nio aka­de­mi­jos (KA) „Schu­ co“ eki­pą. Tre­čia­ja­me fi­na­lo kė­li­ny­je „sa­ bo­niu­kai“ bu­vo įgi­ję 14 taš­kų per­ sva­rą, bet „mar­čiu­lio­niu­kams“ pa­vy­ko su­švel­nin­ti skir­tu­mą iki 12 taš­kų. Net­ru­kus kau­nie­čiai Jus­tas Ta­mu­lis ir To­mas Dim­ša tri­taš­ kiais vėl pa­di­di­no skir­tu­mą ir iš­ ko­vo­jo per­ga­lę. „Prieš rung­ty­nes jau­tė­me ne­ri­ mą. Pas­ku­ti­nį kar­tą „mar­čiu­lio­ niu­kus“ bu­vo­me įvei­kę leng­vai, to­dėl, kad mū­sų žai­dė­jai neat­si­pa­ lai­duo­tų, sten­giau­si juos nu­teik­ ti rim­tai ko­vai. At­ro­do, kad tai pa­ vy­ko pa­da­ry­ti, – po var­žy­bų sa­kė čem­pio­nų tre­ne­ris A.Vi­soc­kas. –

„„Fi­na­las

A.Sa­bo­nio KC–Š.Mar­čiu­lio­nio KA „Schu­co“ 84:71 (28:19, 17:12, 23:20, 16:20). T.Dim­š a (6 re­z ul­t a­t y­v ūs per­da­vi­mai) ir S.Rau­pys (6 at­ko­vo­ ti ka­muo­liai) po 18 taš­kų, J.Ta­mu­lis 15, R.Gus­tys 11 (17 at­ko­vo­tų ka­muo­ lių), L.Le­ka­v i­čius 10 (5 pe­r im­t i ka­ muo­liai) / P.Na­raš­ke­vi­čius 23 (6 at­ ko­vo­t i ka­muo­l iai), J.Gint­vai­n is 17, D.Kres­ti­ni­nas 15. „„Dėl 3-io­sios vie­tos

Š.Mar­č iu­lio­nio KA „YIT“–V.Kna­ šiaus KM 81:59 (19:15, 17:16, 25:8, 20:20). E.Šeš­k us 28 (7 at­ko­vo­t i ka­ muo­l iai), B.Vai­t u­l io­n is 13 (9 at­ko­ vo­t i ka­muo­l iai), G.Ža­la­l is 11 (14 at­ ko­vo­t ų ka­muo­l ių) / D.Ta­ro­l is 20 (15 at­ko­vo­t ų ka­muo­l ių), D.Jo­k u­ bai­t is 19. „„Ti­tu­las: Š.Mar­čiu­lio­nio KA „Schu­co“ ko­man­da – Lie­tu­vos jau­nių vi­ce­čem­pio­nė.

Bu­vo svar­bu su šia ko­man­da sėk­ min­gai už­baig­ti il­gą eta­pą – juk jiems tai bu­vo pa­sku­ti­nis jau­nių čem­pio­na­tas.“ „Nep­ri­ly­go­me var­žo­vams ko­ vin­gu­mu ir no­ru lai­mė­ti, – tei­gė vi­ce­čem­pio­nų „mar­čiu­lio­niu­kų“

tre­ne­ris Ro­lan­das Pe­ni­kas. – Gal pa­grin­di­niai žai­dė­jai ban­dė pa­tau­ py­ti jė­gas, kad jų už­tek­tų vi­soms rung­ty­nėms? Ma­nau, kad pa­grin­ di­nė ne­sėk­mės prie­žas­tis – psi­cho­ lo­gi­nė. Gal mū­siš­kius vei­kė tai, kad mes šiai Kau­no ko­man­dai jau bu­

MKL nuo­tr.

vo­me pra­lai­mė­ję ke­lis fi­na­lus.“ Bron­zos me­da­lius iš­ko­vo­jo ki­ ta Š.Mar­čiu­lio­nio KA eki­pa – YIT, 81:59 nu­ga­lė­ju­si V.Kna­šiaus KM auk­lė­ti­nius. Į nau­din­giau­sių žai­dė­jų pen­ke­tą pa­te­ko T.Dim­ša ir Ma­rius Gri­go­nis

(abu – iš A.Sa­bo­nio KC 1-osios ko­ man­dos), Ed­vi­nas Šeš­kus (Š.Mar­ čiu­lio­nio KA YIT) ir Pau­lius Na­ raš­ke­vi­čius (Š.Mar­čiu­lio­nio KA „Schu­co“) ir klai­pė­die­tis Do­na­tas Ta­ro­lis. VD, MKL inf.


12

ketvirtADIENIS, gegužės 3, 2012

pasaulis

10,9 proc.

– to­kį re­kor­dą ko­vą pa­sie­kė ne­dar­bo ly­gis eu­ro zo­no­je.

JAV iš­gel­bė­jo ki­nų ak­ty­vis­tą

Pra­si­ver­žė smur­tas

Iš na­mų areš­to pa­bė­gęs ir be­veik sa­vai­ tę JAV am­ba­sa­do­je Pe­ki­ne slė­pę­sis ak­las žmo­gaus tei­sių ak­ty­vis­tas Che­nas Guang­ chen­gas va­kar grį­žo pas šei­mą. Va­šing­to­ nas iš­si­rei­ka­la­vo iš Pe­ki­no ga­ran­ti­jų, kad vy­riš­kiui bus leis­ta lik­ti lais­vė­je ir mo­ky­tis. C.Guang­chen­gas su­kė­lė val­džios įtū­žį, kai at­sklei­dė fak­tų apie pri­vers­ti­nius abor­tus ir ste­ri­li­za­vi­mo ope­ra­ci­jas, Pe­ki­nui vyk­ dant vie­no vai­ko po­li­ti­ką.

Egip­to sos­ti­nė­je ne­ži­no­mi už­puo­li­kai va­kar ata­ka­vo ak­ty­vis­tus, prie Gy­ny­bos mi­nis­ te­ri­jos pro­tes­ta­vu­sius prieš vals­ty­bę šiuo me­tu val­dan­čius ge­ne­ro­lus. Per su­si­rė­mi­ mus žu­vo ma­žiau­siai 11 žmo­nių. De­monst­ ran­tai nuo šeš­ta­die­nio įsi­kū­rė prie mi­nis­ te­ri­jos ir pro­tes­tuo­ja prieš rin­ki­mų ko­mi­si­ jos spren­di­mą ne­leis­ti is­la­mis­tui Ha­ze­mui Abu Is­mai­lui kan­di­da­tuo­ti šį mė­ne­sį vyk­ sian­čiuo­se pre­zi­den­to rin­ki­muo­se.

JAV pre­zi­den­tas Ba­ rac­kas Oba­ma per Osa­mos bin La­de­ no lik­vi­da­vi­mo pir­ mą­sias me­ti­nes ne­ ti­kė­tai at­vy­ko į Af­ ga­nis­ta­ną. Bet jam vos iš­vy­kus Ka­bu­ le pa­si­py­lė kul­kos ir spro­gi­mai.

„„At­sis­vei­ki­ni­mas: vos spė­jo B.Oba­ma pa­lik­ti Af­ga­nis­ta­ną, te­ro­ris­tai ata­ka­vo Ka­bu­lo „ža­lią­jį kai­me­lį“, ku­riuo nau­do­ja­si Jung­ti­nių Tau­tų ir ES dar­

buo­to­jai. 

„Scan­pix“ nuo­tr.

Talibanas B.Oba­mą iš­ly­dė­jo spro­gi­mais Rin­ki­mų at­spal­vis

Va­kar at­vy­kęs į ne­to­li Ka­bu­lo esan­ čią oro pa­jė­gų ba­zę, na­mie dėl ant­ros pre­zi­den­to ka­den­ci­jos ko­ vo­jan­tis B.Oba­ma vaiz­da­vo sa­ ve vy­riau­siuo­ju JAV pa­jė­gų va­du, ku­ris už­bai­gė du ka­rus ir su­triuš­ ki­no „Al Qae­dą“, taip pat mė­gi­no įkvėp­ti ša­lį, iš­se­kin­tą konf­lik­tų ir re­ce­si­jos. „Šis ka­ro lai­kas pra­si­dė­jo Af­ga­ nis­ta­ne, čia jis ir baig­sis“, – pa­reiš­ kė B.Oba­ma ir pri­mi­nė il­giau nei de­šimt­me­tį tvy­ran­tį „tam­sų ka­ro de­be­sį“, kai Ame­ri­ka įklim­po į ka­ rą Af­ga­nis­ta­ne, O.bin La­de­nui su­ pla­na­vus ir įvyk­džius 2001 m. Rug­ sė­jo 11-osios te­ro­ro ata­kas. „Ta­čiau čia, prie­šauš­rio tam­so­ je Af­ga­nis­ta­ne, ties ho­ri­zon­tu ma­ to­me nau­jos die­nos švie­są“, – pa­ reiš­kė pre­zi­den­tas, ku­ris sie­kia pa­di­din­ti sa­vo po­li­ti­nį ka­pi­ta­lą ir bū­ti per­rink­tas ant­rai ka­den­ci­jai, grą­žin­da­mas ka­rius na­mo. B.Oba­ma nak­tį slap­ta at­skri­ do į Af­ga­nis­ta­ną ir pa­si­ra­šė su­tar­ tį su šios ša­lies pre­zi­den­tu Ha­mi­du Kar­zai, pa­gal ku­rią JAV įsi­pa­rei­go­ ja 10 me­tų teik­ti pa­gal­bą Ka­bu­lui po to, kai iš ša­lies 2014 m. bus iš­ ves­tos NA­TO va­do­vau­ja­mos ko­vi­ nės pa­jė­gos. Nors Jung­ti­nių Vals­ti­jų pre­zi­ den­tas sie­kė pa­ro­dy­ti užbaigiantis šitą ka­rą, B.Oba­mos pra­ne­ši­mas fak­tiš­kai reiš­kia, kad ame­ri­kie­ čių ka­riams teks kau­tis dar dve­jus me­tus, o kai ku­rie iš jų pa­vo­jin­go­ je zo­no­je ga­li lik­ti dar de­šimt­me­ čiui. Ta­li­bai pri­mi­nė esantys

Iš Af­ga­nis­ta­no sa­vo lėk­tu­vu „Air For­ce One“ po vos še­šias va­lan­das

Šis ka­ro lai­kas pra­ si­dė­jo Af­ga­nis­ta­ne, čia jis ir baig­sis. Prie­ šauš­rio tam­so­je ties ho­ri­zon­tu ma­to­me nau­jos die­nos švie­są. tru­ku­sio sim­bo­li­nio vi­zi­to B.Oba­ ma iš­skri­do į JAV. Pre­zi­den­tui iš­ vy­kus, maž­daug po dvie­jų va­lan­

dų vie­nas mir­ti­nin­kas de­to­na­vo sprog­me­nų pri­krau­tą au­to­mo­bi­ lį Ka­bu­le ne­to­li ke­lių už­sie­nio ka­ ri­nių ba­zių. Be to, per spro­gi­mus ir šau­dy­mą svar­bia­me už­sie­nie­čių sve­čių na­mų komp­lek­se žu­vo ma­ žiau­siai še­ši žmo­nės. Bu­vo ma­ty­ti dū­mai, ky­lan­tys iš itin sau­go­mo „ža­lio­jo kai­me­lio“, ku­riuo nau­do­ja­si Jung­ti­nių Tau­ tų ir ES dar­buo­to­jai. Kai­me­lis yra ne­to­li Af­ga­nis­ta­no sos­ti­nės pa­ grin­di­nio oro uos­to, ku­rį anks­ čiau su­dre­bi­no Ta­li­ba­no mir­ti­

nin­ko vai­r uo­ja­m o au­to­m o­b i­l io spro­gi­mas. Šie iš­puo­liai pri­mi­nė, kad ekst­re­ mis­tų pa­vo­jus Af­ga­nis­ta­ne iš­lie­ka, o Ta­li­ba­nas te­be­sip­rie­ši­na praė­jus de­šimt­me­čiui po to, kai bu­vo nu­ vers­tas jo re­ži­mas, is­la­mis­tams at­ si­sa­kius iš­duo­ti O.bin La­de­ną po Rug­sė­jo 11-osios ata­kų. Pra­de­da nau­ją se­zo­ną

Ta­li­ba­no su­ki­lė­liai va­kar pa­skel­bė, kad šian­dien vi­sa­me Af­ga­nis­ta­ne pra­de­da sa­vo „pa­va­sa­rio puo­li­mą“.

Puo­li­mo ko­di­niu pa­va­di­ni­mu „al Fa­rouq“ pa­grin­di­niai tai­ki­niai bū­sią „už­sie­nie­čiai oku­pan­tai, jų pa­ta­rė­jai, jų kont­rak­ti­nin­kai, vi­ si tie, ku­rie pa­de­da jiems ka­ri­niu ir žval­gy­bi­niu po­žiū­riu“, kaip sa­ vo in­ter­ne­to sve­tai­nė­je skel­bia ko­ vo­to­jai. Ta­li­ba­nas nu­ro­do, kad puo­li­mas pa­va­din­tas pa­gal mu­sul­mo­nų ant­ rą­jį ka­li­fą Oma­rą al Fa­ru­qą, ku­ris VII a. gar­sė­jo ka­ri­nė­mis per­ga­lė­ mis Azi­jo­je ir ara­bų pa­sau­ly­je. BNS inf.

Kaip me­di­kai bel­dė­si į O.bin La­de­no du­ris Iš dar­bo at­leis­ta Pa­kis­ta­no me­di­ kė pri­si­mi­nė, kaip bel­dė­si į na­mo, ku­ria­me slaps­tė­si tarp­tau­ti­nio te­ ro­ris­tų tink­lo „Al Qae­da“ va­do­vas Osa­ma bin La­de­nas, du­ris, li­kus ke­lioms die­noms iki jo lik­vi­da­vi­ mo ope­ra­ci­jos. Rei­ka­lau­ja grą­žin­ti į dar­bą

Aiš­kė­ja, kad ši mo­te­ris bu­vo ta­ pu­si nie­ko neį­ta­rian­čia pės­ti­ nin­ke prieš­ta­rin­gai ver­ti­na­mo­je JAV cent­ri­nės žval­gy­bos val­dy­ bos (CŽV) or­ga­ni­zuo­to­je ne­tik­ro­je vak­ci­na­vi­mo pro­gra­mo­je, sie­kiant su­čiup­ti „Al Qae­dos“ va­dą. Am­na Bi­bi kal­bė­jo­si su nau­jie­nų agen­tū­ra AFP, kar­tu su dviem ki­tais me­di­ci­nos dar­buo­to­jais va­kar vėl ap­si­lan­kiu­si vie­to­je, kur anks­čiau sto­vė­jo O.bin La­de­no vi­la, mi­nint ame­ri­kie­čių rei­do pir­mą­sias me­ ti­nes. Me­di­kai, ku­riuos vy­riau­sy­ bė pa­ša­li­no iš pa­rei­gų dėl ne­tik­ros vak­ci­na­vi­mo pro­gra­mos, sa­kė, kad su jais bu­vo pa­sielg­ta ne­są­ži­nin­gai, ir rei­ka­lau­ja grą­žin­ti į dar­bą.

Pa­kis­ta­nas suė­mė gy­dy­to­ją Sha­ kee­lą Af­ri­di, ku­ris bu­vo už­ver­buo­ tas CŽV, kad pa­dė­tų su­sek­ti „Al Qae­dos“ te­ro­ris­tų ly­de­rį. Jis ta­po vie­nu iš 18 dėl šio in­ci­den­to at­leis­ tų svei­ka­tos ap­sau­gos dar­buo­to­jų.

Am­na Bi­bi:

Mes at­vy­ko­me į vi­lą. Bel­dė­me į du­ris pen­ kias mi­nu­tes, bet nie­ kas nea­ti­da­rė. No­rė­jo krau­jo mė­gi­nių

Jung­ti­nės Vals­ti­jos ne­bu­vo vi­siš­ kai įsi­ti­ki­nu­sios, kad O.bin La­de­ nas gy­ve­na Abo­ta­ba­de, kai Ka­ri­ nio jū­rų lai­vy­no spe­cia­lių­jų pa­jė­gų (SEAL) bū­rys bu­vo pa­siųs­tas į slap­ tą ope­ra­ci­ją per­nai ge­gu­žės 2 d. Kaip ra­šo Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos dien­raš­tis „The Guar­dian“, Sh.Af­ ri­di bu­vo už­ver­buo­tas CŽV da­ly­ vau­ti ope­ra­ci­jo­je, per ku­rią pri­si­

den­giant skie­pi­ji­mo nuo he­pa­ti­to B pro­gra­ma bu­vo sie­kia­ma paim­ti įtar­ti­nos bu­vei­nės gy­ven­to­jų mė­ gi­nius. „Bu­vau pa­skir­ta į skie­pi­ji­ mo nuo he­pa­ti­to B pro­gra­mą ba­ lan­džio 20 d., ir ba­lan­džio 20 d. Sh.Af­ri­di atė­jo as­me­niš­kai va­do­ vau­ti šiai kam­pa­ni­jai“, – pa­sa­ko­ jo A.Bi­bi. – Mes at­vy­ko­me į vi­lą. Bel­dė­me į du­ris pen­kias mi­nu­tes, bet nie­kas nea­ti­da­rė. Ta­da užė­jo­ me į na­mą prie­šais Osa­mos vi­lą ir pa­klau­sė­me jos te­le­fo­no nu­me­rio. Vie­na mer­gai­tė da­vė mums Ta­ri­ qo nu­me­rį“, – sa­kė ji ir pa­mi­nė­jo vie­ną iš vy­rų, ku­ris bu­vo nu­kau­tas per rei­dą ge­gu­žės 2-ąją. Šiuo me­ tu ži­no­ma, kad jis pa­dė­jo slaps­ty­ tis O.bin La­de­no šei­mai. Jo­kių paaiš­ki­ni­mų ne­ga­vo

„Ta­da Sh.Af­ri­di pa­skam­bi­no Ta­ ri­qui, ta­čiau šis sa­kė esan­tis to­li nuo na­mų ir ne­ga­lin­tis grįž­ti, tad mes iš­vy­ko­me. Vė­liau Sh.Af­ri­di vėl skam­bi­no man ir pra­šė iš Pe­

ša­va­ro nu­vyk­ti į šią vi­lą pa­skie­py­ ti ten esan­čių mo­te­rų“, – pa­sa­ko­ jo A.Bi­bi. Ta­čiau A.Bi­bi gy­dy­to­jui tą­syk at­sa­kė, kad jai skau­da ko­ją ir kad ji ne­ga­li ten grįž­ti, nors jis vėl pra­ šė tai pa­da­ry­ti. Vė­liau, ba­lan­džio 25 d., Sh.Af­ri­di jai pa­skam­bi­no ir nu­ro­dė, kad į vi­lą vyk­ti ne­be­rei­ kia. „Ge­gu­žės 2 d. su­ži­no­jo­me apie šį in­ci­den­tą, o aš pa­skam­bi­nau Sh.Af­ri­di ir pa­klau­siau jo apie tą na­mą, pa­sa­kiau, kad jį ata­ka­vo ame­ri­kie­čiai. Jis su­py­ko ir pa­sa­ kė esan­tis su­si­rin­ki­me ir ne­ga­lin­ tis kal­bė­tis. Pas­kam­bi­nau jam ki­tą die­ną, o jis vėl pa­tei­kė tą pa­tį at­sa­ ky­mą“, – nu­ro­dė bu­vu­si me­di­kė. Pa­kis­ta­no pa­rei­gū­nai ma­no, jog Sh.Af­ri­di ga­lė­jo ži­no­ti, kad O.bin La­de­nas gy­ve­na Abo­ta­ba­de, ir pa­si­da­ly­ti šia in­for­ma­ci­ja su JAV žval­gy­bos agen­tais. Gy­dy­to­jas te­ bė­ra suim­tas, jam gre­sia teis­mas už vals­ty­bės iš­da­vys­tę. BNS inf.


13

KetvirtADIENIS, gegužės 3, 2012

menas ir pramogos diena.lt/naujienos/kultura

„„En­tu­zias­tai: cho­ris­tai į kon­cer­tinę ke­lionę Ita­li­jo­je vežė­si tau­ti­nius dra­bu­žius, ku­riuos įsi­gi­jo sa­vo lėšo­mis.„ 

Al­bi­no Pau­laus­ko ar­chy­vo nuo­tr.

Cho­ro „Le­liu­mai“ iš­ki­lu­mo for­mulė 40-metį šven­čian­tis miš­rus cho­ras „Le­liu­mai“ neuž­mi­go ant pel­nytų laurų – cho­ras iš­sau­go­jo per de­šimt­me­čius puo­selėtą meilę dai­nai ir ta­len­tingą ko­lek­ty­vo įkūrėją bei va­dovą Al­biną Pet­rauską. Vir­gi­ni­ja Sku­čaitė v.skucaite@diena.lt

Su­jun­gia po­ras

Dau­gu­ma „Le­liu­mai“ na­rių, prie­š atei­da­mi į šį ko­lek­tyvą, dai­na­vo ki­tuo­se cho­ruo­se. „Dai­nuo­ju nuo vai­kystės, nes tėvai bu­vo dai­nin­gi. Dai­na­vau ir so­viet­me­čiu mo­kyk­los cho­re, anais lai­kais tai bu­vo po­ pu­lia­ru. Pas­kui ta­pau Kau­no po­ li­tech­ni­kos ins­ti­tu­to dainų ir šo­ kių an­samb­lio „Ne­mu­nas“ na­re. Į or­ga­ni­zuo­jamą „Le­liu­mai“ cho­ rą nu­ėjau todėl, kad, bai­gu­si ins­ ti­tutą, ne­galė­jau gy­ven­ti be dai­ nos“, – pa­sa­ko­jo vie­na ko­lek­ty­vo sen­bu­vių Lai­ma Vai­čai­tienė. Ji pui­kiai me­na pirmą­sias cho­ ro re­pe­ti­ci­jas spaus­tuvės „Gied­ra“ kultū­ros klu­be. Anuo­met cho­re bu­ vę daug jaunų veidų. Da­bar dau­gu­ ma cho­ristų – vi­du­ti­nio ir bran­daus am­žiaus žmonės. „Bet tai ir su­pran­ ta­ma, nes mūsų cho­ro re­per­tua­ras kla­si­ki­nis, o jau­ni­mui vi­sa­da rei­kia ko nors nau­jo. Todėl pri­ta­riu „Cho­ rų ka­rams“, nes taip jau­ni žmonės pra­ti­na­mi prie bend­ro dai­na­vi­mo. Gal pa­skui jie ateis į kla­si­kinį cho­ rą, kur galės mėgau­tis ki­to­kios mu­ zi­kos sko­niu“, – svarstė mo­te­ris. Paš­ne­kovės tei­gi­mu, cho­ras – tai di­delė dar­ni šei­ma. Jo­je ji su­ra­ do ir ant­rąją sa­vo pusę – Ry­mantą, poe­to Pra­no Vai­čai­čio pa­li­kuonį. Mo­te­ris šyp­so­si, kad daž­nai bū­ na klau­sia­ma, kaip jai ne­nu­si­bos­ ta vi­sur, net ir į cho­ro re­pe­ti­ci­jas, ei­ti su vy­ru. Juk į re­pe­ti­ci­jas ei­na­ ma ne pra­mo­gau­ti, o rim­tai dirb­ ti, todėl ji net už­mirš­tan­ti, kad re­ pe­ti­ci­jo­se už jos, sop­ra­no, nu­ga­ros bo­su du­de­na Ry­man­tas. At­gai­va sie­lai

Dar tik še­še­rius me­tus cho­re dai­ nuo­jan­ti Skir­mantė Gin­ke­vi­čienė

teigė pa­si­rin­ku­si šį ko­lek­tyvą to­ dėl, kad girdė­jo daug gerų at­si­lie­ pimų apie kultū­ringą, to­le­ran­tišką šių cho­ristų bend­ruo­menę, reiklų, ta­len­tingą ir cho­ru lyg sa­vo vai­ku jau 40 metų be­si­rūpi­nantį jo va­dovą. Cho­ro sen­buvė Bronė Jast­roms­ kienė ko­lek­ty­ve dai­nuo­ja nuo pir­ mų jo dienų. „Dai­na­vi­mas – at­gai­ va sie­lai. Tai pui­kiai su­pran­ta ma­no ne­dai­nuo­jan­tis vy­ras, nie­ka­da ne­ prieš­ta­rau­jan­tis „Le­liu­mai“ kon­ cer­tinėms iš­vy­koms į už­sienį, ke­ lionėms į kon­kur­sus, bend­roms šventėms“, – juokė­si cho­ristė.

Da­lia Kriš­čiū­nienė:

Ne­ma­nau, kad su­mažėjo žmo­nių meilė dai­nai – tie­siog da­bar daug dau­giau dėme­ sio ir lai­ko ski­ria­ma dar­bui. Pap­ra­šy­ta pa­ly­gin­ti chorų gy­va­ vimą so­viet­me­čiu ir da­bar, B.Jast­ roms­kienė il­gai ne­gal­vo­ju­si at­sakė, kad vie­na­reikš­miško at­sa­ky­mo nėra. „So­viet­me­čiu cho­rams ne­ skaudė­jo gal­vos dėl fi­nan­sa­vi­ mo, ta­čiau bu­vo stip­ri re­per­tua­ro kont­rolė. Da­bar vis­kas ap­si­vertė aukš­tyn ko­jo­mis. Be­je, mūsų cho­ ro va­do­vas su­gebė­jo ir so­viet­me­čiu pa­reng­ti pro­gramą, skirtą Mai­ro­ niui. To­je pro­gra­mo­je da­ly­vau­da­vo net garsūs skai­to­vai... Da­bar mūsų re­per­tua­ras orien­tuo­tas į kla­si­ki­ nius kūri­nius, sak­ra­linę mu­ziką“, – aiš­ki­no mo­te­ris. Mar­gas­palvė kas­die­nybė

Cho­ro pre­zi­dentė VU Kau­no hu­ ma­ni­ta­ri­nio fa­kul­te­to dak­tarė Da­

lia Kriš­čiū­nienė į „Le­liu­mai“ at­ ėjo prie­š 26 me­tus su vy­ru Al­gir­du tra­di­ci­niu šio cho­ro na­riams ke­liu – tie­siai iš „Ne­mu­no“. „Anuo­met į re­pe­ti­ci­jas su­si­ rink­da­vo apie 70 dai­ni­ninkų, o da­ bar – 30. Ne­ma­nau, kad su­mažė­jo žmo­nių meilė dai­nai, tie­siog da­ bar daug dau­giau dėme­sio ir lai­ko ski­ria­ma dar­bui. Ta­čiau ko­lek­ty­vo drau­giš­ku­mas, pro­fe­sio­na­lu­mas ne­prik­lau­so nuo jo na­rių skai­ čiaus. Kas­met puo­selė­ja­ma ne tik mu­zi­kinė cho­ristų dai­na­vi­mo, bet ir kas­dienė kultū­ra, da­ly­vau­jant su­si­ti­ki­muo­se, pa­vyzd­žiui, su žy­ miais žmonė­mis. Mūsų bend­rystė bręsta ir iš­vy­ko­se, bend­rai pla­ nuo­ja­mo­se ke­lionė­se“, – kalbė­jo cho­ro pre­zi­dentė. Cho­rai ne­tu­ri atei­ties?

Mu­zi­kos pe­da­go­gas pro­f. A.Pet­ raus­kas visą sa­vo gy­ve­nimą pa­ skyrė cho­rams – jiems va­do­ vau­da­mas nuo 1959 m. kar­tu su cho­ris­tais so­viet­me­čiu yra tapęs res­pub­li­ki­nių kon­kursų nu­galė­ to­ju, o 1972 m. įkūręs „Le­liu­mai“, du kar­tus su šiuo cho­ru pelnė ab­ so­liu­čiai ge­riau­sio Lie­tu­vo­je miš­ raus cho­ro ti­tulą, užėmė tre­čią vietą tarp­tau­ti­nia­me chorų fes­ti­ va­ly­je Kor­ke (Ai­ri­ja). „Le­liu­mai“ kon­cer­ta­vo ir kon­ cer­tuo­ja įvai­rio­se pa­sau­lio ša­ly­se, ta­čiau visą re­per­tuarą, kurį su­ da­ro šim­tai kūri­nių, ga­li pa­teik­ ti tik sa­vo ša­ly­je per dainų šven­ tes, įvai­rius ren­gi­nius, kon­cer­tus baž­ny­čio­se. Ta­čiau A.Pet­raus­kui rūpi ne vien „Le­liu­mai“, bet ir kitų chorų Lie­tu­vo­je atei­tis. „Jau dau­gel me­ tų or­ga­ni­zuo­ju moks­lei­vių miš­rių chorų kon­kur­sus mūsų ša­ly­je ir ga­liu pa­sa­ky­ti – mūsų dainų šven­ tės ne­be­tu­ri atei­ties: iš 1300 mo­ kyklų ir gim­na­zijų Lie­tu­vo­je te­li­ ko 27 cho­rai. Tai liūd­nas vals­tybės po­žiū­rio į šį mūsų kultū­ros klodą re­zul­ta­tas“, – kons­ta­ta­vo maest­ro ir pri­dūrė, kad mu­zi­kos pa­sau­lis ypač ver­ti­na pa­stan­gas pa­lai­ky­ti mo­kyklų cho­rus. An­tai įver­tinęs A.Pet­raus­ko su­ma­ny­mo svarbą, vieną iš minėtų moks­lei­vių cho­ rų kon­kursų sa­vo kūri­niu „Se­re­ na­da“ par­ėmė gar­su­sis kom­po­zi­ to­rius Ra­dio­nas Ščed­ri­nas.


14

KetvirtADIENIS, gegužės 3, 2012

menas ir pramogos „Vilniaus diena“ rekomenduoja

Kur? Ba­re „Au­la“, Pi­lies g. 11. Ka­da? Šian­dien 20 val. Kiek? 10 litų.

Kur? Klu­be „Stu­dio 9“, Ge­di­mi­no pr. 9. Ka­da? Ge­gužės 5 d. 22 val. Kiek? 32 li­tai.

Kur? Klu­be „Tams­ta“, Su­ba­čiaus g. 11A. Ka­da? Šian­dien 21 val. Kiek? 10 litų.

Džia­zo kla­si­ka

I.Nar­kutės kon­cer­tas

Kūry­bi­niai ieš­ko­ji­mai

Ne­sens­tan­čią džia­zo kla­siką me­lo­ma­nams do­va­nos Vil­niaus kon­ ser­va­to­ri­jos dėsty­to­jas, kla­vi­ši­nin­kas ir vo­ka­lis­tas Leo­ni­das Miel­ da­žis ir trom­bo­ni­nin­kas, or­kestrų „Lon­don brid­ge en­semb­le“ bei „Mos­cow com­po­sers or­chest­ra“ na­rys, an­samb­lio „Rūdiš­kių brass band“ va­do­vas Vy­tau­tas Pi­li­ba­vi­čius.

Mo­ti­nos die­nos iš­va­karė­se sos­tinės pub­li­kai pa­si­ro­dy­sian­ti at­likė­ ja Ie­va Nar­kutė sa­ko, kad be­ne ži­no­miau­sias jos kūri­nys „Rau­do­ni va­ka­rai“ jau ne­bep­rik­lau­so jai. „Kaž­kas ne­šio­ja­si dainą sa­vo gal­vo­ je, kaž­kas sa­vo šir­dy­je, kom­piu­te­ry­je, gro­tu­ve – taip ji ke­liau­ja per pa­saulį“, – svars­to dai­nos au­torė.

„Reed­NoB­rass“ de­biu­ta­vo 2011 m. pro­jek­tu „Will­News“, ku­rio globė­ ja bu­vo „Flu­xus mi­nis­te­ri­ja“. Pro­jek­to pa­grin­dinė min­tis – at­skleis­ti įdo­mias mies­to vie­tas kaip kon­cer­tų erd­ves. Be­sitę­sian­tys kūry­bi­ niai ieš­ko­ji­mai su­for­ma­vo grupės mu­zi­kinį sti­lių ir skam­besį, išk­ ris­ta­li­za­vo pa­grin­di­nes te­mas.

Kur? Ga­le­ri­jo­je „2W“, Pi­lies g. 8. Ka­da? Iki ge­gužės 5 d. Kiek? Ne­mo­ka­mai.

Kur? Na­cio­na­li­nia­me dra­mos teat­re, Ge­di­mi­no pr. 4. Ka­da? Ge­gužės 6 d. 18.30 val. Kiek? 18–43 li­tai.

Kur? Jau­ni­mo teat­re, Ark­lių g. 5. Ka­da? Ge­gužės 12 d. 18 val. Kiek? 20 litų.

Kur? Šiuo­lai­ki­nio me­no cent­re, Vo­kie­čių g. 2. Ka­da? Iki ge­gužės 20 d. Kiek? 6 li­tai.

Tarp­tau­tinė ta­py­bos pa­ro­da

Šo­kis pa­gal M.K.Čiur­lionį

Bliz­ge­sys ir skur­das

Ar bu­vo mo­der­niz­mas?

Vil­niu­je dar ke­lias die­nas bus de­monst­ruo­ja­ma tarp­tau­tinė ta­py­bos pa­ro­da „Kultūrų til­tai. Ber­ lynas–Vilnius–Maskva“, ku­rio­je pri­sta­to­ma lie­tu­ vių, rusų ir vo­kie­čių me­ni­ninkų imp­re­sio­niz­mo įkvėpti pa­veiks­lai.

Cho­reog­ra­fei Bi­ru­tei Le­tu­kai­tei kom­po­zi­to­riaus M.K.Čiur­lio­nio sim­fo­ninė poe­ma „Jūra“ ta­po pa­ grin­di­ne me­ta­fo­ra kalbė­ti apie pa­ki­tusį šiuo­lai­ ki­nio žmo­gaus ir gam­tos san­tykį, apie šių dienų skau­du­lius.

„Šmėklos“ – vie­na žy­miau­sių nor­vegų dra­ma­tur­ go Hen­ri­ko Ib­se­no pje­sių, ku­rią į Jau­ni­mo teat­ ro sceną per­kėlė re­ži­sie­rius Ag­nius Jan­ke­vi­čius. Tai spek­tak­lis apie išo­rinį bliz­gesį ir vi­dinį žmo­ nių skurdą.

Pa­ro­da „Ga­li­mas mo­der­niz­mas“ ti­ria Lie­tu­vos mo­der­nio­sios ar­chi­tektū­ros kūri­mo so­viet­me­ čiu ri­bas. Žo­dis „ga­li­mas“ pro­jek­to pa­va­di­ni­me nu­ro­do abe­jo­jimą kaip at­vi­ro ir kri­tiš­ko me­ni­ nio ty­ri­mo pa­grindą.

tv programa

LTV

6.00 Labas rytas. 9.00 „Komisaras Reksas“ (N-7) (k). 10.00 „Giminės. Po dvidešimties metų“ (5) (k). 11.00 „Forumas“. Tiesioginė Lietuvos radijo laida. 12.00 Kultūrų kryžkelė. Menora. 12.15 Donato Montvydo palaikymo koncertas „Būkime kartu“ (k). 14.50 Žinios. 15.10 „Komisaras Reksas“ (N-7). 16.00 „Meilės skonis“. 17.05 „Senis“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.35, 21.05, 23.20 Sportas. Orai. 18.45 Nacionalinė paieškų tarnyba. 19.20 „Giminės. Po dvidešimties metų“ (6). 20.25, 22.10 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 20.55 Verslas. 21.00 Kultūra. 21.15, 22.15 Mūsų dienos – kaip šventė. 22.45 Sporto panorama. 23.15 Vakaro žinios. 23.30 „Senis“ (N-7) (k).

LNK

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“. 6.50 „Tomas ir Džeris“ (k). 7.20 „Kung Fu Panda“ (k). 7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7) (k). 8.50 24 valandos (N-7). 9.45 Žvaigždžių duetai 6. Lemiama kova (k).

LTV 18.45 val.

12.40 Karamelinės naujienos (N-7) (k). 13.10 „Nickelodeon“ valanda. „iKarli“. 13.40 „Kung Fu Panda“. 14.10 „Vaikų „Warner Bros.“ „Tomas ir Džeris“. 14.40 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 15.40 „Langai III“ (N-7). 16.40 24 valandos (N-7). 17.40 Būk mano meile! (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.14 Sportas. 19.17 Orai. 19.19 Valanda su Rūta. 21.00 KK2 (N-7). 21.30 Dviračio šou. 22.00 Žinios. Verslas. 22.19 Sportas. 22.23 Orai. 22.25 Kriminalinė Lietuva (N-7). 22.35 „Mentalistas“ (9) (N-7). 23.35 „Slapti reikalai“ (4) (N-7). 0.30 „Specialioji Los Andželo policija“ (3) (N-7). 1.25 Sveikatos ABC (k).

TV3

6.40 Teleparduotuvė. 6.55 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 7.25 „Simpsonai“. 7.55 „Svotai“. 9.00 „Meilės sūkuryje“. 10.05 „Moterys meluoja geriau“. 11.00 Šok ir lieknėk 2012. 13.40 „Būrys“. 14.10 „Ragai ir kanopos sugrįžta“. 14.40 „Kempiniukas Plačiakelnis“.

LNK 16.40 val.

15.10 „Simpsonai“. 15.40 „Likimo galia“. 16.40 „Meilės triumfas“. 17.40 Ką manai? 18.35 Susitikime virtuvėje. 18.45 TV3 žinios. 19.00 TV3 sportas. 19.05 TV3 orai. 19.10 „Naisių vasara“. 19.40 Paskutinė instancija. 20.30 Žvaigždė policininkas. 21.00 „Vyno kelias“. 21.35 TV3 vakaro žinios. 21.50 TV3 sportas. 21.55 TV3 orai. 22.00 „Gyvenimas“. 23.00 „Geri vyrukai“. 0.00 Kriminalinė drama „Liudininkai“ (1) (JAV, 2009 m.). 1.00 „Kalėjimo bėgliai“. 1.55 „Įstatymas ir tvarka. Nusikalstami kėslai“ (4).

15.30 „Amerikos talentai“. 16.30 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 17.30 „Tylos riba“ (N-7). 18.00 Žinios. Sportas. Orai. 18.25 „Liejyklos gatvė“ (N-7). 19.25 Humoro s. „Zaicevas + 1“ (Rusija, 2011 m.) (N-7). 19.50 Nacionalinė loterija „10 milijonų“. 20.00 Žinios. 20.15 Verslas. 20.19 Sportas. 20.23 Orai. 20.25 „Sąmokslo teorija“. Tiesioginė diskusijų laida. 21.25 Komiška drama „Vienišius“ (JAV, 2009 m.) (N-14). 23.10 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 0.10 „Galileo: norintiems žinoti“. 0.40 „Bamba“. Interaktyvus šou suaugusiesiems (S).

BTV

6.14, 13.00 TV parduotuvė. 6.30 Ryto reporteris. 7.55, 14.30, 23.05 Negaliu tylėti. 8.55 „Merdoko paslaptys“ (N-7). 10.00 Super L.T. 10.35 Girių takais. 11.05 Idėjos namams. 12.00 Lietuvos diena. 13.30 Šeimų dvikova – „Akropolio“ turnyras. 15.30 Anim. s. „Padūkėlis Eliotas“. 15.45, 16.10, 1.00 Dok. f. „Levas Trockis. Pasaulinės revoliucijos paslaptis“ (1) (N-7).

6.30 Televitrina. 7.00 Žinios (k). 7.25 Duok „labas“. 8.00 „Užkalnio 5“. 9.00 Lietuvos žinių tyrimas (N-7). 10.00 „Margoša: moterimi negimstama“. 11.00 „Be namų negerai: naujas gyvenimas“. 11.30 „Mentai“ (N-7). 12.30 „Ekstrasensai prieš nusikaltėlius“ (N-7). 13.30 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 14.30 „Pragaro virtuvė“ (N-7).

TV3 21.00 val.

Lietuvos ryto TV

BTV 20.25 val.

16.00, 17.00, 18.00 Žinios. Orai. 17.20 Lietuva tiesiogiai. 17.50 VTB Jungtinės lygos rungtynės dėl trečiosios vietos. Tiesioginė transliacija iš Vilniaus „Siemens“ arenos. Per pertrauką – Žinios. 20.00, 0.05 Reporteris. 20.47, 0.57 Orai. 20.50 VTB Jungtinės lygos finalinės rungtynės. Tiesioginė transliacija iš Vilniaus „Siemens” arenos.

SPORT1

8.45 Televitrina. 9.45, 19.00, 23.00 Žinios +. 10.00 VTB vieningoji krepšinio lyga. Vilniaus „Lietuvos rytas“–Maskvos CSKA. 11.45 Italijos „Serie A“ lyga. „Milan“–„Atalanta“. 13.30 Sportas LT. Sportinių šokių čempionatas. 14.30, 20.30 Adrenalinas. 15.00 Automoto. 15.30 Diagnozė – krepšinis. Krepšinio perversmas. 16.30 Ispanijos ACB krepšinio lyga. „Blusens Monbus“–„Valencia Basket“. 18.15 VTB vieningosios krepšinio lygos rungtynės. Mažasis finalas (per pertrauką – Žinios +). 20.15 Olimpinės žaidynės. 21.00 VTB vieningosios krepšinio lygos rungtynės. Didysis finalas (per pertrauką – Žinios +). 23.15 Ispanijos ACB krepšinio lyga. „Barcelona Regal“–Madrido „Real“.

lietuvos ryto tv 17.50 val.


15

ketvirtadienis, gegužės 3, 2012

Tel. 261 3653, 261 3655, 261 3659 skelbimai@vilniausdiena.lt

Siūlo darbą Naujai atidaromam prekybos centrui Vilniuje reikalingi darbuotojai: parduotuvės direktorius (-ė), pamainos viršininkai, pardavėjai kasininkai, apsaugos darbuotojai. CV siųsti e. paštu sekretore@tausistema.lt, tel. (8 41) 550 662. 951279

Prekyba

Sienų, grindų apšiltinimas į oro tarpus. Ekovata, termoputa, polistireno granulėmis. 1 kv. m – nuo 7 Lt. Konsultuojame, dirbame visoje Lietuvoje. Tel. 8 689 68 528. 947050

Kelionių Lietuva–Anglija. Keleivių, siuntų pervežimas. Siuntas pristatome į vietą. Tel. 8 676 83 593.

950622

Konditerijos įmonė ieško prekybos agentoprekių platintojo, turinčio B kategorijos vairuotojo pažymėjimą, darbo patirties. Tel. 8 698 36 719. 950806

Paslaugos Statybos ir remonto Greitai ir kokybiškai remontuojame daugiabučių namų laiptines. Turime 10 metų patirtį. Dirbame už prieinamą kainą. Tel. 8 672 46 162. 951580

Įvairūs Kita 2012 05 16 15.10 val. bus ženklinamos sklypo, kad. Nr. 6928/0001:0025, Prienų r. sav., Veiverių sen., Paviemuonio k., ribos. Kviečiame dalyvauti gretimų sklypų, kad. Nr. 6928/0001:0045, kad. Nr. 6928/0001:0026 ir kad. Nr. 6928/ 0001:0049, savininkus. UAB „Geodezijos centras“, Pašilaičių g. 17-38, Vilnius. Tel. 8 698 58 240, info@geocentras.lt. 951298

Karščiausi kelionių pasiūlymai Kelionių organizatorius A.Vienuolio g. 6, LT–01104 Vilnius Tel. (8 5) 231 3314. Faks. (8 5) 262 9120 vilnius@vilnius.krantas.lt, www.krantas.lt

Pasiūlymas Jūsų kelionėms į Graikiją, Turkiją ir Ispaniją Kreta, Graikija gegužės 13 d. 3+* viešbutis, pusryčiai ir vakarienė 8 d. poilsinė kelionė nuo 1202 Lt Bodrumas, Turkija gegužės 4–25 d. 4* viešbutis, viskas įskaičiuota

8 d. poilsinė kelionė nuo 1475 Lt Maljorka, Ispanija birželio 9 d. 3* viešbutis, su pusryčiais 8 d. poilsinė kelionė nuo 1686 Lt Kuro mokestis – 120 Lt / asmeniui mokamas papildomai. Vietų skaičius ribotas. Daugiau kelionių pasiūlymų www.krantas.lt.

Kelionių organizatorius Pamėnkalnio g. 5/ K.Griniaus g., Vilnius Tel 8-5 262 7777, mob. 8 616 16 777 info@svite.lt, www.svite.lt, www.lek.lt

KELIONĖS AUTOBUSU Tulpių žydėjimo šventė Burbiškyje, Šiauliai, Kryžių kalnas (05.12.) Kaina – 75 Lt Tulpių žydėjimo šventė Burbiškyje, 3 autentiški Lietuvos dvarai (05.12.) Kaina – 80 Lt Alyvų žydėjimo šventė Duobelėje, Latvijoje (05.26.) – kaina 95 Lt Šiaurės Italija (polsinė pažintinė) nuo 1290 Lt Kroatija nuo 990 Lt Praha–Viena–Budapeštas nuo 619 Lt IŠ VARŠUVOS (poilsinės) Egiptas, Hurgada – nuo 935 Lt Bulgarija – nuo 850 Lt Šri Lanka – nuo 3500 Lt Kreta – nuo 1170 Lt Tunisas – nuo 770 Lt IŠ VARŠUVOS (pažintinės – poilsinės) Kruizas Nilu – nuo 2038 Lt Izraelis–Jordanija–Egiptas – nuo 2423 Lt Marokas – nuo 2634 Lt Kuba – nuo 5853 Lt IŠ RYGOS: Tailandas (pažintinė, poilsinė) – nuo 5218 Lt IŠ VILNIAUS: Egiptas, Hurgada – nuo 1039 Lt Ispanija, Maljorka – nuo 1652 Lt Turkija, Antalija – nuo 1342 Lt EGZOTINĖS KELIONĖS Indonezija nuo 4400 Lt Maldyvai nuo 6445 Lt

Malaizija nuo 5690 Lt Australija nuo 10200 Lt Brazilija–Argentina nuo 6220 Lt JAV nacionaliniai parkai nuo 2860 Lt Jordanija, pažintinė, poilsinė nuo 6970 Lt AVIABILIETAI Praha nuo 606 Lt Milanas – 695 Ženeva – 721 Lt Tel Avivas – 881 Lt Pekinas – 1911 Delis – 1719 Lt Tokijas – 1917 Puketas – 2300 San Franciskas – 2413 KELTŲ BILIETAI Ryga–Stokholmas Talinas–Helsinkis Talinas–Stokholmas Ventspilis–Nyneshamnas Klaipėda–Karlshamnas (spec. pasiūlymas) Klaipėda–Kylis (spec. pasiūlymas) Klaipėda–Zasnicas (spec. pasiūlymas) Turku–Alando salos–Stokholmas KRUIZAI Italija, Kroatija, Graikija, Turkija (iš Venecijos, 8 dienos), nuo 1691 Lt Ispanija, Portugalija, Madeira, Tenerifė (iš Barselonos, 10 dienų) – 2383 Lt Italija, Turkija, Kipras, Izraelis, Egiptas (iš Romos, 12 dienų) – 2626 Lt VIZOS Į Rusiją – nuo 260 Lt; Baltarusiją – nuo 85 Lt

skelbimai


Orai

Sausą ketvirtadienį Lietuvoje pakeis lietingas penktadienis. Šiandien bus 12–20 laipsnių šilumos, kritulių nenumatoma. Penktadienio naktį temperatūra sieks 6–9, dieną 12–19 laipsnių šilumos, diena bus lietinga. Savaitgalį bus vėsiau, taip pat palis.

Šiandien, gegužės 3 d.

+18

+12

+17

Telšiai

Šiauliai

+18

Klaipėda

Panevėžys

+17

Utena

+20

Tauragė

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (priešpilnis) teka Mėnulis leidžiasi

5.35 20.57 15.22 17.34 3.58

124-oji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 242 dienos. Saulė Jaučio ženkle.

+20Kaunas

Pasaulyje Atėnai +28 Berlynas +24 Brazilija +24 Briuselis +14 Dublinas +14 Kairas +31 Keiptaunas +17 Kopenhaga +17

Londonas +11 Madridas +20 Maskva +16 Minskas +22 Niujorkas +20 Oslas +14 Paryžius +18 Pekinas +30

orai vilniuje Šiandien

Praha +22 Ryga +17 Roma +21 Sidnėjus +20 Talinas +9 Tel Avivas +26 Tokijas +22 Varšuva +27

Marijampolė

Vėjas

Vilnius

+19

Alytus

0–3 m/s

DATOS

Rytas

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

+13

+20

+16

+7

1

+16

+22

+17

+9

4

+13

+16

+12

+8

5

penktadienį

šeštadienį

Saulės diena (skirta atkreipti dėmesui į saulės energijos galimybes) Pasaulinė spaudos laisvės diena 1469 m. gimė italų poli- 1937 m. amerikiečių ratikas ir filosofas Niccolò šytoja Margaret MitMachiavelli. chell laimėjo Pulitzerio 1791 m. Abiejų Tautų premiją už knygą „Vėjo Respublikos Seimas pri- nublokšti“. ėmė pirmąją Europoje 1975 m. gimė ameribei antrąją pasaulyje (po kiečių aktorė Christina JAV) konstituciją. Hendricks. 1874 m. gimė prancū- 1985 m. JAV mirė Stazų parfumeris François sys Raštikis, Lietuvos kaCoty. riuomenės vadas, gene1933 m. gimė amerikie- rolas, LR krašto apsau1987 m. gimė lengvačių dainininkas ir dainų gos ministras. atletė sprinterė Lina autorius Jamesas Brow- 1987 m. mirė PrancūziGrinčikaitė. nas. jos dainininkė Dalida.

Šią savaitę laimėkite Dianos Peterfreund knygą „Labas rytas“ pagal Aline Brosh McKennos kino filmo scenarijų.

Ką tik iškepta pramoginės ryto laidos prodiuserė Bekė Fuler prisivilioja legendinį žinių vedėją Maiką Pomerojų. Tiesa, Maikas kategoriškai atsisako taukšti apie madą, orą ar liežuvauti apie garsenybes. Tai jis palieka daryti savo nepakenčiamai partnerei, buvusiai grožio karalienei Kolinai Pek. Kol laidos vedėjai riejasi, Bekė užmezga romaną su žaviu prodiuseriu Adamu Benetu. Tačiau darbo problemos vis nesibaigia, o Maiko ir Kolinos konfliktai tiesioginiame eteryje tik aštrėja. Bekei tenka grumtis dėl ryto laidos likimo, darbo, reputacijos ir netgi meilės...

neškite į „Vilniaus dienos“ redakciją Labdarių g. 8, Vilnius. Šios savaitės nugalėtoją paskelbsime antradienį, gegužės 8 d. Kryžiažodį parengė „Oho“ redakcija.

1

2

Vardai Aleksandras, Arvystas, Jaunius, Jokūbas, Juvenalis, Kantvydė, Pilypas

horoskopai

prizas

Spręskite kryžiažodį nuo pirmadienio iki penktadienio, teisingai užpildykite frazės laukelius ir laimėkite savaitės prizą. Savaitės nugalėtojas bus išrinktas loterijos būdu iš visų teisingai atsakiusių. Teisingus atsakymus galima pateikti iki penktadienio 18 val. 1. Frazę siųskite SMS žinute numeriu 1337. Siųsdami žinutę rašykite: DIENA (tarpas) VD (tarpas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. Pvz.: DIENA VD VILNIUS (žinutės kaina – 1 Lt) arba 2. Iškirpę kryžiažodį su teisingu atsakymu at-

+20

+18

3

4

5

6

7

8

9

Avinas (03 21–04 20). Laukia svarbus susitikimas, emocionalūs pokalbiai, bet pasistenkite būti supratingas ir nuolaidus. Niekas negali jūsų priversti daryti to, kas nemalonu, todėl pravers gebėjimas susitarti. Jautis (04 21–05 20). Palanki diena priimti svarbius sprendimus. Sugebėsite įveikti beveik visas kliūtis ir lengvai kontroliuosite įvykius. Išmušė realių veiksmų valanda. Dvyniai (05 21–06 21). Būsite labai susikaupęs ir greitas, o žodžiai – vienintelis ginklas, kurio jums prireiks. Jautriai vertinsite savo emocijas ir veiksmus. Galbūt tie įvertinimai bus ne visai teisingi, todėl neteikite tam pernelyg daug reikšmės. Vėžys (06 22–07 22). Puikiai seksis dalyti patarimus, remiantis asmenine patirtimi, todėl jūsų populiarumas vis augs. Tinkamai susidorosite su sudėtingomis užduotimis ir pasieksite norimų rezultatų. Liūtas (07 23–08 23). Jūs esate vertinamas dėl gebėjimo susitvarkyti su duotomis užduotimis. Nereikėtų pernelyg atvirauti, ypač su mažai pažįstamais žmonėmis, nes vėliau galite sulaukti priekaištų dėl neatsargiai išsakytos nuomonės. Mergelė (08 24–09 23). Neteisingai suprasta kitų žmonių nuomonė suklaidins jus, todėl geriausia būtų tiesiog patylėti ir imtis tik tiesioginių pareigų. Svarstyklės (09 24–10 23). Jūsų gyvenime neliko vietos užsiėmimams, kuriuos mėgstate. Atidžiau pažvelgęs į susidariusią situaciją suprasite, kad tai laikini sunkumai. Skorpionas (10 24–11 22). Lengvai bendrausite su aplinkiniais. Jei pernelyg puikuositės savo mąstymu ir sugebėjimais, galite įžeisti kitus žmones. Šaulys (11 23–12 21). Lengvai atskirsite vertingus dalykus nuo menkaverčių. Laikas išsikelti naujus tikslus, susijusius su darbu. Galite kurti ilgalaikius planus, nes viską lengvai įgyvendinsite. Ožiaragis (12 22–01 20). Domitės įvairiomis naujovėmis, tad galite drąsiai imtis kokio nors originalaus kūrybinio projekto. Tikėtinas aistringas meilės romanas, netolima išvyka, šaunus pramoginis renginys. Vandenis (01 21–02 19). Palanki diena ieškoti naujų idėjų. Galimas malonus bendravimas su įdomiais žmonėmis. Viskas klostosi puikiai ir reikalai juda į priekį. Neišsigąskite lengvo nuovargio ir nesustokite. Žuvys (02 20–03 20). Svarbiausia jums – kova dėl valdžios, tad nesistebėkite, kad dingo noras tobulinti savo vidinį pasaulį. Jūsų silpnybės gali turėti neigiamos įtakos tolesniam gyvenimui.

2012-05-03 Vilniaus diena  

„snoro“ bankrotą nagrinėjančios seimo komisijos nariai pasigedo v.vasiliausko nuoširdumo. Lietuva 5p. TODĖL, KAD ESU VILNIETIS netikėtai afg...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you