Page 1

ekonomika Pa­si­kei­tus „Sod­ros“ ­ su­ren­ka­ma­jai ­ są­skai­tai, ­ neap­dai­rūs ­ gy­ven­to­jai li­ko be ­ svei­ka­tos drau­di­mo.

5p.

pasaulis

sportas

7p.

9p.

Aš, Jūratė Čemerkienė,

Naująjį sezoną pradėję Lietuvos golfo klubai ­ tikisi sulaukti daugiau žaidėjų nei pernai.

Futbolo diplomatija: ­ ES politikai ­ ragina ­ boikotuoti ­ čempionatą ­ Ukrainoje.

atsiprašau Tautvydo Barščio už 2011 m. rugpjūčio 16 d. 18.59 val. komentarą, kuris buvo patalpintas prie straipsnio internetiniame tinklalapyje www.delfi.lt. Užs. 950763

Trečiadienis gegužės 2, 2012 Nr. 101 (19660) Kaunodiena.lt 2 Lt

Mir­ti­ni spąs­tai gul­bėms

Sut­riuš­ki­no gro­bi­kų gau­ją Dia­na Kra­pa­vic­kai­tė

d.krapavickaite@kaunodiena.lt

Kau­ne su­lai­ky­ta vie­nuo­li­ka nu­si­ kals­ta­mos gau­jos na­rių ir ly­de­rių. Gink­luo­ti, ge­rai or­ga­ni­zuo­ti nu­si­ kal­tė­liai už­sie­ny­je gro­bė vil­ki­kus, ku­riuos par­duo­da­vo Ru­si­jo­je ar­ba Bal­ta­ru­si­jo­je. Per kra­tas kons­pi­ra­ ci­nė­se gau­jos pa­tal­po­se ras­ti daik­ tai ap­stul­bi­no ir vis­ko ma­čiu­sius pa­rei­gū­nus. Bran­duo­lys – kau­nie­čiai

Lie­tu­vos kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos biu­ ro or­ga­ni­zuo­to nu­si­kals­ta­mu­mo pa­da­li­nių pa­rei­gū­nai dau­giau nei me­tus vyk­dė di­de­lės apim­ties ty­ri­ mą. Su už­sie­nio pa­rei­gū­nais lie­tu­ viai aiš­ki­no­si vog­tų vil­ki­kų rein­kar­ na­ci­ją į nau­jus ir jų ke­lią ki­tam gy­ve­ni­mui.

2

Juliaus Morkūno nuotr.

Dienos citata

„„Iš­li­ko: Ne­mu­ne ties Šan­čiais nuo ru­dens gy­ve­na gul­bės lū­žu­siais spar­nais. Jos su­si­ža­lo­jo at­si­tren­ku­sios į aukš­tos įtam­pos lai­dus.

Kau­ne kas­met žūs­ta de­šim­tys gul­bių, at­ si­tren­ku­sių į iki šiol ne­pa­ženk­lin­tas aukš­ tos įtam­pos elektros li­ni­jas virš van­dens tel­ki­nių. Dau­ge­ly­je ša­lių paukš­čiams pa­ vo­jin­gus lai­dus ženk­lin­ti pri­va­lo­ma.

Vir­gi­ni­ja Sku­čai­tė

v.skucaite@kaunodiena.lt

Lie­tu­vo­je gy­ve­nan­tis šve­dų žur­na­ lis­tas Jo­nas Oh­ma­nas „Kau­no die­ nai“ yra pri­si­pa­ži­nęs, kad nie­kaip ne­perp­ran­ta lie­tu­viš­ko ne­mei­lės, abe­jin­gu­mo sa­vo gam­tai fe­no­me­ no. „Ko­dėl lie­tu­viai taip ne­sau­

go sa­vo gam­tos?“ – ste­bė­jo­si jis. J.Oh­ma­nui ga­lė­tų karš­tai pri­tar­ ti kau­nie­tė Lo­re­ta Ki­lio­tai­tie­nė, ne kar­tą re­gė­ju­si, kaip žū­va gul­bės, at­ si­tren­ku­sios į aukš­tos įtam­pos lai­dus. „Nie­kam ne­lin­kė­čiau iš­vys­ti to­kio re­ gi­nio“, – ta­rė mo­te­ris, re­gė­ju­si ir ma­ si­nę gul­bių pul­ko žū­tį bei krau­pių su­si­ža­lo­ji­mų.

2

„Var­žo­vai nu­ste­bi­no to­kiais įspū­din­gais me­ti­mais, ko­ kių aš tik­rai ne­su­gal­vo­ čiau“, – šyp­so­jo­si Man­tas Kal­nie­tis po­ tra­di­ci­nio „Žal­gi­rio“ gat­vės krep­ši­nio tur­ny­ro, šie­met su­lau­ku­sio­ re­kor­di­nio da­ly­vių skai­čiaus.

20p.


2

trečiadienis, gegužės 2, 2012

miestas

Oro kokybė Kaune 37

0

Šaltinis: Kauno miesto aplinkos kokybės tyrimai

Kietosios dalelės (KD10)

50mg/m3

Nustatyta 24 val. ribinė vertė

0

0,53

Anglies monoksidas (CO)

10 mg/m3

Nustatyta 8 val. ribinė vertė

0

73

200 mg/m3 Azoto dioksidas (NO2)

Nustatyta 1 val. ribinė vertė

Sut­riuš­ki­no g Įta­ri­mai pa­reikš­ti try­li­kai 1 as­me­nų. Vie­nuo­li­ka iš jų teis­mas lei­do suim­ti 3 mė­ne­siams.

Pa­rei­gū­nų duo­me­ni­mis, dau­gu­ma su­lai­ky­tų­jų – kau­nie­čiai. Pa­rei­gū­nai nu­sta­tė gau­jos bu­ vei­nę Kau­ne. Ne­le­ga­liam vers­lui bu­vo iš­nuo­mo­tas di­de­lis san­dė­ lis. Čia nu­si­kals­ta­mo su­si­vie­ni­ji­ mo na­riai bei ly­de­riai ir bu­vo su­ lai­ky­ti. Per su­lai­ky­mo ope­ra­ci­ją mi­nė­ti as­me­nys prie­ši­no­si, to­ dėl pa­rei­gū­nams te­ko pa­nau­do­ti elekt­ro­šo­ką. „„ Gil­jo­ti­na: anot L.Ki­lio­tai­tie­nės, ši ne­pa­

ženk­lin­tų lai­dų li­ni­ja – tik­ra gul­bių žu­di­kė.

„„Fak­tas: Ne­mu­no del­to­je per mig­ra­ci­ją į elekt­ros lai­dus at­

si­tren­ku­si gul­bė aki­mirks­niu žu­vo.

Eval­do But­ke­vi­čiaus nuo­tr.

Mir­ti­ni spąs­tai gul­bėms Žie­mą kau­nie­čiai sa­va­ 1 no­riai per spei­gus le­si­no gul­bes grū­dais – gel­bė­jo šiuos ka­

ra­liš­kuo­sius paukš­čius nuo žū­ties, o da­bar jau ne­ri­mau­ja dėl ru­de­nį pra­si­dė­sian­čios gul­bių mig­ra­ci­jos. Žū­va pul­kais

„Že­muo­siuo­se Šan­čiuo­se, ten, kur virš Ne­mu­no nu­ties­ti aukš­tos įtam­pos lai­dai, pa­kran­tė­je su­si­ ren­ka daug gul­bių su jau­nais gul­ biu­kais – vie­ni paukš­čiai iš­skren­ da į šil­tes­nius van­de­nis, ki­ti lie­ka. To­kiu me­tu da­lis jų žū­va ar su­si­ ža­lo­ja at­si­tren­kę į lai­dus“, – at­si­ du­so sa­va­no­riš­kai gul­bes žie­mą le­si­nan­ti L.Ki­lio­tai­tie­nė. Jai pri­ ta­rė žve­jys Sta­sys, ne kar­tą ma­tęs 10–12 gul­bių pul­ko žū­tį. Or­ni­to­lo­gas, ve­te­ri­na­ri­jos gy­ dy­to­jas Ju­lius Mor­kū­nas pa­tvir­ti­ no, kad gul­bėms mig­ruo­jant sun­ ku iš­veng­ti paukš­čių žū­čių dėl ne­pa­ženk­lin­tų aukš­tos įtam­pos lai­dų. To­kių lai­dų raiz­ga­ly­ne pa­si­žy­ mi ir or­ni­to­lo­gi­nio draus­ti­nio prie Kau­no hid­roe­lekt­ri­nės te­ri­to­ri­ja. Ne vie­na gul­bė Kau­ne yra žu­ vu­si ar su­si­ža­lo­ju­si, kai at­si­tren­ kė į tro­lei­bu­so kon­tak­ti­nio tink­lo li­ni­jas virš P.Vi­lei­šio ir Pa­ne­mu­ nės til­tų. Ne­ma­žai su­si­lau­žiu­sių spar­nus gul­bių žie­mo­jo Ne­mu­ne, nes ne­ ga­lė­jo iš­skris­ti. Jei ne žmo­nės, le­ si­nę paukš­čius žie­mą, vi­si jie bū­ tų žu­vę.

Kei­čia­si po­žiū­ris

Elekt­ros per­da­vi­mo sis­te­mos ope­ ra­to­riaus, at­sa­kin­go už aukš­tos įtam­pos elekt­ros per­da­vi­mo tink­ lą Lie­tu­vo­je, – bend­ro­vės „Litg­ rid“ ko­mu­ni­ka­ci­jos va­do­vė Lau­ra Še­be­kie­nė pri­pa­ži­no, kad aukš­tos įtam­pos (110 kV) li­ni­jos Že­muo­ siuo­se Šan­čiuo­se virš Ne­mu­no yra įmo­nės nuo­sa­vy­bė. L.Še­be­kie­nė sa­kė, kad bend­ro­vė svars­to, kaip su­ma­žin­ti lai­dų ke­ lia­mą pa­vo­jų paukš­čiams. „Be­veik vi­sos li­ni­jos bu­vo nu­ ties­tos prieš 20 me­tų pa­gal ga­lio­ ju­sius tei­sės ak­tus, ku­rie ne­nu­ ma­tė bū­ti­ny­bės įver­tin­ti po­vei­kį paukš­čių sau­gu­mui. Tuo­met, kai bu­vo tie­sia­mos šios li­ni­jos, ša­lia jų dar ne­bu­vo paukš­čių su­si­tel­ki­ mo ir le­si­ni­mo vie­tų“, – kal­bė­jo „Litg­rid“ at­sto­vė. Ar­t i­m iau­s iu me­t u bend­ro­ vė nu­ma­čiu­si vyk­dy­ti ke­lis nau­ jus pro­jek­tus. „Prieš pro­jek­tuo­ jant 110 kV ir aukš­tes­nės įtam­pos ant­že­mi­nių elekt­ros per­da­vi­mo li­ni­jų sta­ty­bą, tu­ri­me įver­tin­ti li­ni­jų po­vei­kį ap­lin­kai. Bus įver­ tin­ta ir nu­ma­to­mos li­ni­jos įta­ka paukš­čiams. Ver­ti­nant po­vei­kį ap­lin­kai da­ly­vau­ja ži­no­mi ša­lies or­ni­to­lo­gai“, – aiš­ki­no L.Še­be­ kie­nė. Ma­ži­na po­vei­kio mas­tus

Pa­sak „Litg­rid“ at­sto­vės, kai ku­ rių prie­mo­nių, sie­kiant iš­veng­ ti mir­ti­no pa­vo­jaus paukš­čiams, ima­ma­si jau da­bar. Pa­vyz­džiui, pa­ren­kant bū­si­ma­jai li­ni­jai vie­tą, at­si­žvel­gia­ma į per­skren­dan­čių paukš­čių ke­lius. Li­ni­ja ne­pro­jek­ tuo­ja­ma ten, kur yra mig­ruo­jan­ čių paukš­čių san­kau­pos, su­si­lie­ja tran­zi­ti­nių ir vie­ti­nių per­skri­di­ mų srau­tai. Be to, di­di­na­mas li­ni­jų ma­to­ mu­mas, jo­se įren­giant ryš­kes­ nius ir ge­rai pa­ste­bi­mus spe­cia­ lius įtai­sus. Ant at­ra­mos konst­ruk­ci­jų virš lai­do su­mon­tuo­ja­mi spe­cia­lūs įtai­sai, truk­dan­tys paukš­čiams nu­tūp­ti ir kar­tu ap­sau­gan­tys juos nuo ga­li­mo elekt­ros smū­gio – ši prie­mo­nė la­biau­siai ap­sau­ go gand­rus, mėgs­tan­čius įsi­kur­ti ant 110 kV įtam­pos li­ni­jų. „Šie­met nu­ma­to­ma su­pro­jek­ tuo­ti vi­daus van­dens ke­lių san­ „„ Pa­vyz­dys: už­sie­nio ša­ly­se taip kir­tų su elekt­ros per­da­vi­mo li­ni­ ženk­li­na­mi lai­dai, pa­vo­jin­gi jo­mis Kau­no mies­te ženk­li­ni­mą, paukš­čiams. – sa­kė L.Še­be­kie­nė. – Svars­to­

Šo­ki­ruo­jan­tys ra­di­niai

Įvy­kio vie­to­je su­ras­tas pa­grob­tas vil­ki­kas su pusp­rie­ka­be, pa­krau­

ta keps­ni­nių, bei pusp­rie­ka­bė, pa­ krau­ta imp­reg­nuo­tos me­die­nos. At­li­kus kra­tas gau­jos na­rių gy­ve­ na­mo­sio­se vie­to­se, nuo­mo­ja­mo­se kons­pi­ra­ci­nė­se pa­tal­po­se, ras­ta dar vie­na pusp­rie­ka­bė, pa­krau­ta nau­jų BMW va­rik­lių. Ras­ta ir su­klas­to­tų au­to­mo­bi­lių re­gist­ra­ci­jos nu­me­rių, do­ku­men­tų, šar­vuo­tų mik­roau­to­ bu­sų ir kt. Paim­ta daug įvai­riau­sių gink­lų: au­to­ma­tų „Ka­laš­ni­kov“ su dė­tu­ vė­mis ir šo­vi­niais, au­to­ma­tas „Uzi“ su dė­tu­vė­mis ir šo­vi­niais, ko­vi­nis pis­to­le­tas su dus­lin­tu­vu, ko­vi­nių gra­na­tų su sprog­dik­liais. Iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dar ne­baig­ tas, to­dėl pa­rei­gū­nai neatsk­lei­džia

ma ga­li­my­bė su­mon­tuo­ti ma­to­ mu­mą di­di­nan­čius mo­der­nes­ nius įtai­sus elekt­ros per­da­vi­mo li­ni­jo­je nuo Dro­bės pa­sto­tės virš Ne­mu­no.“ „Pra­šo­me gy­ven­to­jų ne­pra­tin­ti paukš­čių kur­tis ša­lia trans­for­ma­ to­rių pa­sto­čių ir aukš­tos įtam­pos li­ni­jų“, – ra­gi­no L.Še­be­kie­nė. Mi­ nė­tą vie­tą prie Ne­mu­no pa­si­rin­ko ne žmo­nės, o paukš­čiai. Mi­nis­te­ri­ja duo­me­nų ne­tu­ri

Anot Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos Kau­ no re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to Gy­vo­sios gam­ tos ins­pek­ci­jos vir­ši­nin­ko Al­vy­do Glins­kio, Lie­tu­vo­je nė­ra jo­kio pri­ va­lo­mo tei­sės ak­to, reg­la­men­tuo­ jan­čio paukš­čių ap­sau­gos rei­ka­ la­vi­mus tie­siant aukš­tos įtam­pos lai­dus. Be to, Ap­lin­kos mi­nis­te­ ri­jo­je nė­ra jo­kios sta­tis­ti­kos apie paukš­čių žū­tis mi­nė­to­se pa­vo­jin­ go­se vie­to­se. Nie­kas ne­pra­ne­ša apie paukš­čių žū­tis ir mi­nis­te­ri­jos karš­to­sios li­ ni­jos Vil­niu­je 266 3596, 266 3597 ir 266 3597 te­le­fo­nais.

Nė­ra jo­kio tei­sės ak­ to, reg­la­men­tuo­jan­ čio paukš­čių ap­sau­ gos rei­ka­la­vi­mus, tie­siant aukš­tos įtam­pos lai­dus.

„O juk bū­tent po pra­ne­ši­mų mi­nė­tais te­le­fo­nais mi­nis­te­ri­ ja, pa­vyz­džiui, už­drau­dė žve­jy­bą 400 m spin­du­liu nuo žu­vų nerš­ ta­vie­tės Kau­no ma­rių Da­bin­tos pu­sia­sa­ly­je, – pa­brė­žė A.Glins­ kis. – Žmo­nės, nea­be­jin­gi spar­ nuo­čiams, tu­rė­tų pra­neš­ti nu­ro­ dy­tais te­le­fo­nais apie pa­ste­bė­tas pa­vo­jin­gas kliū­tis ir žū­tis paukš­ čių ke­liuo­se.“ „Ma­n o ma­ny­m u, – kal­b ė­jo A.Glins­kis, – or­ni­to­lo­gai tu­ri ne tik da­ly­vau­ti ver­ti­nant bū­si­mos aukš­tos įtam­pos li­ni­jos ir ki­tų pa­vo­jin­gų paukš­čiams įren­gi­nių po­vei­kio ap­lin­kai pro­jek­tus, bet ir teik­ti mi­nis­te­ri­jai tei­sės ak­to pro­jek­tą, ku­riuo re­mian­tis bū­tų priim­tas do­ku­men­tas, įvai­ria­pu­ siš­kai reg­la­men­tuo­jan­tis paukš­ čių sau­gą Lie­tu­vo­je.“

„„Ra­dy­bos: per kra­tas pa­rei­gū­nai ra­do ne tik vog­tą vil­ki­ką, bet ir gink­lų, ša

Bu­tų sa­vi­nin­kai Jung­ti­nės veik­los su­tar­tis pa­si­ra­šę kai ku­ rių Kau­no dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jai tei­gia at­si­dū­rę ne­pa­vy­dė­ti­no­je si­tua­ci­jo­je. Arū­nas Damb­raus­kas

a.dambrauskas@kaunodiena.lt

Neaiš­ki at­sa­ko­my­bė

Dau­gu­mą Kau­no dau­gia­bu­čių ūkių val­do sa­vi­val­dy­bės kon­kur­so ke­liu pa­skir­tos pa­sta­tų ad­mi­nist­ra­vi­ mo įmo­nės. Ki­ti na­mai tu­ri įstei­gę bu­tų sa­vi­nin­kų bend­ri­jas. Pa­ta­ruo­ ju me­tu at­si­ra­do tre­čias val­dy­mo bū­das – jung­ti­nės veik­los su­tar­ tys, kai gy­ven­to­jai įga­lio­ja vie­ną ar ke­lis sa­vo at­sto­vus rū­pin­tis pa­sta­ to rei­ka­lais. Ši nau­jo­vė bent jau kol kas ver­ ti­na­ma la­bai prieš­ta­rin­gai: apie tai ga­li­ma spręs­ti ir iš gy­ven­to­jų at­si­ lie­pi­mų. I.Kan­to gat­vė­je gy­ve­nan­čios R. P. tei­gi­mu, jung­ti­nės veik­los su­tar­tis tė­ra bū­das ig­no­ruo­ti ava­ri­nių po­ žy­mių tu­rin­čius na­mo trū­ku­mus. „Pa­gal jung­ti­nės veik­los su­tar­tį mū­sų na­mo rei­ka­lais tu­ri rū­pin­tis du žmo­nės. Kai vie­ną va­ka­rą ma­ no bu­tą ap­sė­mė fe­ka­li­jos, nė vie­no jų ne­ga­lė­jau ras­ti. Te­ko meist­rus kvies­ti pa­čiai, tad aš vie­na tu­rė­jau vis­kuo rū­pin­tis, nors pro­ble­ma bu­ vo vi­so na­mo. Jei na­mas bū­tų tu­ rė­jęs ad­mi­nist­ra­to­rių, vis­kas bū­tų bu­vę daug pa­pras­čiau. Bė­dų tu­ri­me ir dėl na­mo fa­sa­do da­lių tvar­ky­mo, bū­ti­nas ir sto­go re­mon­tas, nes pū­

va pu­siau me­di­nio na­mo ka­pi­ta­li­ nė sie­na. Ta­čiau iš jung­ti­nės veik­ los su­tar­ties nė­ra jo­kios nau­dos. Sup­ra­tau, jog ta su­tar­tis – tie­siog bū­das iš­veng­ti at­sa­ko­my­bės už bend­rus na­mo rei­ka­lus. Ne­nu­ma­ ty­tos jo­kios san­kci­jos, jei gy­ven­ to­jai ne­vyk­do pa­rei­gos iš­lai­ky­ti ir pri­žiū­rė­ti bend­ro nau­do­ji­mo ob­ jek­tus“, – sa­vo pa­ste­bė­ji­mais da­ li­jo­si I.Kan­to gat­vės na­me esan­čio bu­to sa­vi­nin­kė. Sko­los tik au­ga

Ne­se­niai jung­ti­nę veik­lą įkū­ru­ sio Tai­kos gat­v ės dau­g ia­b u­č io gy­ven­to­jai taip pat su­si­dū­rė su grės­mė­mis. „Mū­sų na­me yra ke­li as­me­nys, ne­mo­kan­tys už lif­tą. Sko­la jau pa­ sie­kė ne­men­ką su­mą, ta­čiau na­mo gy­ven­to­jai yra be­jė­giai iš­spręs­ti šią pro­ble­mą. Ma­nau, taip at­si­ti­ko to­ dėl, kad esa­me įstei­gę ne bend­ri­ ją, bet tik pa­si­ra­šę jung­ti­nės veik­ los su­tar­tį“, – svars­tė dau­gia­bu­čio gy­ven­to­jas Pau­lius. Jis tvir­ti­no, kad jung­ti­nės veik­los su­tar­ty­je nė­ra nu­ma­ty­tas at­sa­kin­gas as­muo, ku­ris pri­va­lė­tų im­tis ini­cia­ ty­vos ir ku­riam tek­tų at­sa­ko­my­bė dėl sko­li­nin­kų ke­lia­mų pro­ble­mų. „Ma­n o nuo­m o­n e, jung­t i­n ės veik­los su­tar­tys gy­ven­to­jams ne­


3

trečiadienis, gegužės 2, 2012

miestas kaunodiena.lt/naujienos/miestas

ro­bi­kų gau­ją kai ku­rių smulk­me­nų apie nu­si­kal­ tė­lių vyk­dy­tą vei­ką. Per kra­tas ras­ta ir nar­ko­ti­kų. Ap­tik­ta ka­na­pių au­gi­ ni­mo la­bo­ra­to­ri­ja. Kol kas neatsk­ lei­džia­ma, ar ka­na­pės bu­vo au­gi­ na­mos sa­voms reik­mėms, ar tai bu­vo dar vie­no vers­lo pla­no užuo­ maz­ga. Tarp­tau­ti­nis ke­lias

Pa­rei­gū­nų duo­me­ni­mis, nu­si­ kals­ta­mas su­si­vie­ni­ji­mas il­gą lai­ ką gro­bė vil­ki­kus ir pusp­rie­ka­bes su ver­tin­gais kro­vi­niais Vo­kie­ti­jo­ je, Bel­gi­jo­je, Pran­cū­zi­jo­je. Pag­rob­tus vil­ki­kus su pusp­rie­ ka­bė­mis nu­si­kal­tė­liai par­vež­da­vo į Lie­tu­vą, ver­tin­gus kro­vi­nius rea­li­

zuo­da­vo mū­sų ša­ly­je, o vil­ki­kus su pusp­rie­ka­bė­mis, su­klas­to­ję iden­ ti­fi­ka­ci­nius nu­me­rius, iš­vež­da­vo į Ru­si­ją ar­ba Bal­ta­ru­si­ją.

3

mėnesiams – tiek lai­ko teismas leido suimti 11 įtariamų gaujos narių ir lyderių.

„„Šū­kiai: iš pro­fsą­jun­gų at­sto­vų skam­bė­jo kri­ti­kos žo­džiai mies­to val­džiai.

Prof­są­jun­gos: džiau­ki­mės, kad dar neap­mo­kes­ti­no oro Vi­li­ja Žu­kai­ty­tė

v.zukaityte@kaunodiena.lt

Va­kar tra­di­ci­nė­mis ei­ty­nė­mis „Už Lie­tu­vos atei­tį“ Kau­no pro­fe­si­nių są­jun­gų at­sto­vai pa­mi­nė­jo Tarp­tau­ ti­nę dar­bo die­ną, ku­ri įvai­rio­se pa­ sau­lio ša­ly­se šven­čia­ma 123 me­tus.

ud­me­nų ir nar­ko­ti­nių me­džia­gų. 

Kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos biu­ro nuo­tr.

Eval­do But­ke­vi­čiaus nuo­tr.

Lie­tu­vos pro­fe­si­nė są­jun­ga „Sand­ rau­ga“ ir Jung­ti­nė pro­fe­si­nė są­ jun­ga vi­sus kau­nie­čius su­kvie­tė į Lais­vės alė­ją, per ku­rią žy­gia­ vo ne­ši­ni rau­do­no­mis vė­lia­vo­mis, pla­ka­tais: „Val­džia ri­bo­ja dar­buo­ to­jų lais­vę“, „Rei­ka­lau­ja­me dar­bo ir tei­sin­gu­mo“.

Ei­ty­nių or­ga­ni­za­to­riai šū­kiais ra­gi­no kau­nie­čius ko­vo­ti už vi­sus ša­lies dir­ban­čiuo­sius, jų tei­ses. „Ge­gu­žės 1-oji man yra šven­tė, kas­met pa­mi­ni­me šią die­ną kaip ir vi­so pa­sau­lio gy­ven­to­jai“, – sa­kė ei­ty­nių da­ly­vis Ju­ri­jus. Apie 100 ei­ty­nių da­ly­vių svei­ki­ no vi­sus kau­nie­čius Tarp­tau­ti­nės dar­bo die­nos pro­ga, gar­siais šūks­ niais kar­to­jo: „Va­lio, va­lio, va­lio Ge­gu­žės 1-ajai!“ Prof­są­jun­gų at­sto­vai ne­gai­lė­jo kri­ti­kos mies­tą val­dan­tiems po­ li­ti­kams. Dė­ko­jo jiems, kad mies­ tie­čiams vis dar neap­mo­kes­ti­no oro ir sau­lės.

„Ačiū, kad lei­džia­te ne­mo­ka­mai kvė­puo­ti ir de­gin­tis sau­lė­je, pra­ šy­ti iš­mal­dos, nes vi­sa ki­ta jūs jau ap­mo­kes­ti­no­te“, – rė­žė pro­fsą­ jun­gų at­sto­vai. „Gai­la, kad mū­sų val­džia šian­ dien ne­t u­r i ko mums pa­sa­k y­ ti. Jie už­s iė­m ę, ruo­š ia­s i Sei­ mo rin­k i­m ams. Tik­r iau­s iai net neat­s i­m e­n a, kad po­p ie­ž ius Jo­ nas Pau­lius II kiek­vie­nais me­tais vi­so pa­sau­lio dar­buo­to­jus svei­ kin­d a­vo Ge­g u­ž ės 1-osios pro­ ga“, – val­džiai kri­ti­kos ne­gai­lė­ jo Lie­tu­vos pro­fe­si­nės są­jun­gos „Sand­rau­ga“ pir­mi­nin­kas Kęs­ tu­tis Juk­nis.

pa­si­ju­to tar­si spąs­tuo­se duo­da jo­kios nau­dos. Jei ne­su­ge­ ba­me su­si­tvar­ky­ti su ke­liais sko­ li­nin­kais, kaip ga­li­ma gal­vo­ti apie rim­tes­nių, pa­vyz­džiui, na­mo re­ no­va­ci­jos pla­nų įgy­ven­di­ni­mą? – dės­tė nu­si­vy­lęs dau­gia­bu­čio gy­ ven­to­jas. Prob­le­mos už­prog­ra­muo­tos

Tei­si­nin­kas Min­dau­gas Ste­po­na­vi­ čius pa­ste­bė­jo, kad gy­ven­to­jų mi­ ni­mos pro­ble­mos yra tar­si iš anks­to už­prog­ra­muo­tos jung­ti­nės veik­los su­tar­ty­je.

Min­dau­gas Ste­po­na­vi­čius:

Jung­ti­nės veik­los su­ tar­tis yra vi­siš­kai ne­ reg­la­men­tuo­ja­ma sri­tis, to­dėl nuo­lat at­ si­ran­da daug pro­ble­ mų ir klau­si­mų. Pa­sak tei­si­nin­ko, be­ne di­džiau­ si keb­lu­mai su­si­da­ro dėl to, kad jung­ti­nės veik­los su­tar­ties lai­ky­ mo­si ne­kont­ro­liuo­ja jo­kios vals­ty­ bi­nės ins­ti­tu­ci­jos. „Iš­ren­ka­mus ad­mi­nist­ra­to­rius kont­ro­liuo­ja sa­vi­val­dy­bės, bend­ ri­jų veik­lą, vi­sas jos na­rių tei­ses ir pa­rei­gas reg­la­men­tuo­ja Bend­ri­jų

įsta­ty­mas, o jung­ti­nės veik­los su­ tar­tis yra vi­siš­kai ne­reg­la­men­tuo­ ja­ma sri­tis, to­dėl nuo­lat at­si­ran­da daug pro­ble­mų ir klau­si­mų, į ku­ riuos nie­kas ne­ži­no at­sa­ky­mų“, – tvir­ti­no M.Ste­po­na­vi­čius. Jo tei­gi­mu, neaiš­ku, kaip jung­ ti­nės su­tar­ties da­ly­vis ga­lė­tų iš­ si­rei­ka­lau­ti in­for­ma­ci­ją apie pri­ skai­čiuo­tus mo­kes­čius, apie at­lik­tų dar­bų kai­ną.

dėl nuo­lat iš­ky­la pro­ble­ma, kaip ei­li­niam gy­ven­to­jui gin­ti sa­vo tei­ ses“, – sa­kė M.Ste­po­na­vi­čius. Jis pa­brė­žė, kad nė­ra aiš­kiai reg­ la­men­tuo­ja­ma, kas tam­pa at­sa­kin­ gu su­bjek­tu jung­ti­nės veik­los su­ tar­ty­je ir kas pri­va­lė­tų pri­siim­ti at­sa­ko­my­bę, pa­vyz­džiui, už ne­tin­ ka­mą val­dy­mą, ne­tin­ka­mus spren­ di­mus ir pan. Nė­ra kont­ro­lės

Neaiš­kios pa­rei­gos

„Net neaiš­ku, kam jis tu­rė­tų to­kį rei­ka­la­vi­mą ad­re­suo­ti. Pa­vyz­džiui, na­mo ad­mi­nist­ra­to­riaus pa­rei­gos yra reg­la­men­tuo­tos. Re­mian­tis įsta­ty­mais, ad­mi­nist­ra­to­rius to­kią in­for­ma­ci­ją tu­ri pa­teik­ti per de­šimt die­nų, Bend­ri­jų įsta­ty­me nu­ma­ty­ ta, kad bend­ri­jos pir­mi­nin­kas į to­ kius pa­klau­si­mus tu­ri at­sa­ky­ti per pen­kias die­nas“, – aiš­ki­no į dau­ gia­bu­čių ad­mi­nist­ra­vi­mo spra­gas be­si­gi­li­nan­tis spe­cia­lis­tas. Pa­sak jo, jei sa­vo pa­rei­gų neį­vyk­ do na­mo ad­mi­nist­ra­to­rius, apie tai ga­li­ma in­for­muo­ti sa­vi­val­dy­bę, ki­ tas val­džios ins­ti­tu­ci­jas. „Bend­ri­jų įsta­ty­me yra aiš­kiai su­for­mu­luo­tos pa­rei­gos bend­ri­jos pir­mi­nin­kui, ir tų pe­rei­gų ne­vyk­dy­ mas lei­džia bend­ri­jos na­riui kreip­ tis į teis­mą, o jung­ti­nės veik­los su­ tar­ties da­ly­vis ne­tu­ri kur kreip­tis, nes pa­rei­gos nė­ra nu­ma­ty­tos. To­

„Jung­ti­nė­je veik­lo­je bū­na iš­rink­ ti įga­lio­ti at­sto­vai, ku­rie įgy­ven­di­na vi­są su­tar­tį. Ta­čiau vi­siš­kai neaiš­ ki jų kont­ro­lė – iš prin­ci­po ne­nu­ ma­to­mi ter­mi­nai, ko­kį lai­ko­tar­pį tie as­me­nys ga­li bū­ti įga­lio­ti­niais, ne­ nu­ma­to­ma jų pa­kei­ti­mo tvar­ka, pa­ rei­ga at­si­skai­ty­ti. To­dėl su­da­ro­ma ne­ter­mi­nuo­to va­do­va­vi­mo ga­li­my­ bė. Taip at­si­ran­da są­ly­gos pikt­nau­ džiau­ti, nie­ko ne­veik­ti ir iš­veng­ti at­sa­ko­my­bės“, – apie ga­li­mas grės­ mes kal­bė­jo tei­si­nin­kas. Jo tei­gi­mu, at­si­žvel­giant į reg­la­ men­ta­vi­mo spra­gas ir neiš­sa­mų po­ bū­dį, jung­ti­nės veik­los su­tar­tis yra la­bai ne­skaid­ri val­dy­mo for­ma, dėl to pra­kti­ko­je ji la­bai re­tai tai­ko­ma. „Bend­ri­jo­je yra re­vi­zi­jos ko­mi­ si­ja ir re­vi­zo­rius, ku­ris ga­li kont­ ro­liuo­ti ir bend­ri­jos pir­mi­nin­ko veik­lą. Jung­ti­nės veik­los su­tar­ty­ je to nė­ra. Tai su­tei­kia ga­li­my­bę na­mo įga­lio­ti­niam pikt­nau­džiau­ti

„„Nu­si­vy­lė: jung­ti­nės veik­los su­tar­tis, kaip na­mo ad­mi­nist­ra­vi­mo bū­das,

ne­pa­tei­si­no kai ku­rių I.Kan­to gat­vės na­mo gy­ven­to­jų lū­kes­čių.

Eval­do But­ke­vi­čiaus nuo­tr.

sa­vo in­te­re­sais. Be to, spren­džiant iš gy­ven­to­jų skun­dų, ky­la pro­ble­ mų dėl at­si­skai­ty­mo už pa­slau­gas. Įsip­lies­kia gin­čai, kas tu­ri mo­kė­ti už na­me pa­si­tai­kan­čių ava­ri­jų lik­ vi­da­vi­mą. Pa­vyz­džiui, gy­ven­to­ jas iš­si­kvie­čia ava­ri­nę tar­ny­bą, nes yra už­si­kim­šęs ka­na­li­za­ci­jos sto­ vas (ne jo bu­te, bet bend­ras vamz­ dy­nas). Bend­ri­jo­je ava­ri­nę tar­ny­

bą kvie­čia bend­ri­jos pir­mi­nin­kas. Jung­ti­nės veik­los su­tar­ties at­ve­ ju vis­kas yra pa­lie­ka­ma spręs­ti pa­ tiems na­mo gy­ven­to­jams. Išei­na taip: kas iš­kvie­čia ava­ri­nę tar­ny­ bą, tas ir gau­na są­skai­tas už at­lik­ tus dar­bus. To­kiam žmo­gui be­lie­ ka pa­siim­ti ke­pu­rę ir ei­ti per vi­sus bu­tus pra­šant pi­ni­gų“, – pa­ste­bė­ jo M. Ste­po­na­vi­čius.


4

TrečiADIENIS, gegužės 2, 2012 Trečiadienis,

lietuva Miestas

„Lin­čo teismų ne­tu­ri būti“ Tei­sin­gu­mo mi­nist­ras Re­mi­gi­jus Ši­ma­šius si­tua­ciją Gar­lia­vo­je va­di­na ne­pa­tei­si­na­ma ir teigia, kad per il­gai ne­įvyk­do­mas teis­ mo spren­di­mas ma­ža­metę mer­gaitę ati­duo­ti jos mo­ti­nai Lai­mu­ tei Stankū­nai­tei. Sta­sys Gu­da­vi­čius s.gudavicius@diena.lt

Pabrėžė teismų ne­prik­lau­so­mumą

„„Iš­ban­dy­mas: tei­sin­gu­mo mi­nist­ro R.Ši­ma­šiaus at­sa­ky­mai į in­ter­pe­lia­

ciją Sei­me bus svars­to­mi kitą sa­vaitę. 

And­riaus Ufar­to (BFL) nuo­tr.

Val­dan­tie­ji ža­da ap­gin­ti Pla­nuo­ja­ma, kad par­la­men­to ple­na­ri­ nis po­sėdis, ku­ria­me bus svars­to­ma in­ter­pe­l ia­ci­ja tei­sin­g u­mo mi­n ist­r ui, vyks atei­nantį ant­ra­dienį.

No­r int at­sta­t y­d in­t i mi­n istrą būti­na, kad už tai bal­suotų ne ma­ž iau kaip 71 Sei­mo na­rys. Opo­zi­ci­ja šiuo me­tu tu­r i 63–65 bal­sus Sei­me.

Val­d an­č io­j i koa­l i­c i­j a dek­l a­r a­vo, kad ke­t i­n a ap­g in­t i Tei­s in­g u­mo mi­ nis­te­r i­j os va­dovą R.Ši­m a­š ių, kurį į Vy­r iau­s ybę de­le­g a­vo Li­b e­r alų są­ jūdis.

Per vi­sus pa­sta­ruo­sius be­veik ket­ve­ rius da­bar­t i­n io Sei­mo dar­bo me­t us opo­z i­ci­ja ini­ci­ja­vo ke­l ias in­ter­pe­l ia­ ci­jas koa­li­cinės Vy­riau­sybės mi­nist­ rams, ta­čiau vi­sos jos žlu­go.

„Aki­vaiz­du, kad teis­mo spren­di­mas ne­įvyk­dy­tas, o to pa­da­ri­nius vi­si la­ bai aiš­kiai ma­to­me. To­kia si­tua­ci­ja iš tiesų ne­pa­tei­si­na­ma“, – tei­gia­ma Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos va­do­vo pa­ teik­tuo­se at­sa­ky­muo­se į opo­zi­ci­jos ini­ci­juo­to­je in­ter­pe­lia­ci­jo­je jam už­ duo­da­mus klau­si­mus. In­ter­pe­lia­ci­ja Sei­me bus svars­to­ma kitą sa­vaitę. Opo­zi­ci­ja, be ki­ta ko, pa­klausė R.Ši­ma­šiaus, ar jis ne­ma­to sa­vo at­ sa­ko­mybės dėl dabartinės pa­dėties tei­sin­gu­mo vyk­dy­mo sri­ty­je, ape­ liuo­da­ma į si­tua­ciją, su­si­da­riu­sią Gar­lia­vo­je. „Lie­tu­vo­je teis­mai yra ne­prik­lau­ so­mi. Jų spren­di­mams įta­kos ne­ga­ li da­ry­ti joks po­li­ti­kas, pa­reigū­nas ar ki­tas as­muo. In­ter­pe­lia­ci­jos būčiau iš tiesų nu­si­pelnęs, jei būčiau elgę­ sis prie­šin­gai ir vie­šai ar ki­tais būdais reiškęs nuo­monę apie teis­mo spren­ di­mo tei­sin­gumą ar pa­grįstumą. To ne­da­riau ir ne­da­ry­siu, nes tai bū­ tų aki­vaiz­dus mūsų Kons­ti­tu­ci­jo­je įtvir­tintų prin­cipų pa­my­ni­mas“, – pa­brėžė mi­nist­ras sa­vo at­sa­ky­me. Jis pri­minė, kad Lie­tu­vo­je yra tei­sinė vals­tybė, ku­rio­je ne­ga­li­mi lin­čo teis­mai: „Tu­ri­me nau­do­tis tei­sinė­mis ginčų spren­di­mo prie­ monė­mis ir vyk­dy­ti teismų spren­ di­mus. Jie vie­nin­te­liai mūsų ša­ly­je vyk­do tei­sin­gumą.“ Ma­to neat­sa­kingą el­gesį

Atk­reipęs dėmesį, kad teis­m o spren­di­mas dėl Gar­lia­voje gy­

venančios ma­ža­metės per­da­vi­ mo mo­ti­nai ne­įvyk­dy­tas, tei­sin­ gu­mo mi­nist­ras ap­gai­les­ta­vo, jog su­si­da­riu­sia si­tua­ci­ja nau­do­ja­ si kai ku­rie po­li­ti­kai. „Ap­mau­du, kad net ir kai ku­rie po­li­ti­kai ban­ do su­si­klos­čiu­sią pa­dėtį dar la­ biau įaud­rin­ti ir iš­nau­do­ti ją siek­ da­mi po­li­ti­nių di­vi­dendų. Ki­lu­si su­maiš­tis vi­suo­menė­je ir ins­ti­tu­ cijų ne­veiks­min­gu­mas tik dar la­ biau di­di­na ne­pa­si­tikė­jimą Lie­ tu­vos tei­si­ne sis­te­ma, todėl vi­sos at­sa­kin­gos ins­ti­tu­ci­jos – po­li­ci­ ja, Vai­ko tei­sių ap­sau­gos tar­ny­ba, ant­sto­liai – pri­va­lo veik­ti la­bai at­ sa­kin­gai, ap­gal­vo­tai ir pir­miau­sia gal­vo­da­mi apie vai­ko in­te­re­sus“, – pa­brėžė R.Ši­ma­šius.

Re­mi­gi­jus Ši­ma­šius:

Ap­mau­du, kad net ir kai ku­rie po­li­ti­kai ban­do su­si­klos­čiu­ sią pa­dėtį dar la­biau įaud­rin­ti. Anot jo, kiek­vie­na iš šių ins­ti­ tu­cijų už sa­vo veiks­mus at­sa­kin­ ga pa­ti, bet veik­da­mos kar­tu tu­ri koor­di­nuo­ti sa­vo darbą. „Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja, ku­riai šio­je is­to­ri­jo­je no­ri­ma per­kel­ti at­ sa­ko­mybę už ant­sto­lio veiks­mus, pa­gal sa­vo kom­pe­ten­ciją ne­ga­li kont­ro­liuo­ti ant­sto­lių pro­ce­sinės veik­los, taip pat kont­ro­liuo­ti po­li­ ci­jos, vai­ko tei­sių ap­sau­gos tar­nybų

dar­bo. Nors bu­vo ak­ty­vių kai ku­ rių as­menų ir ins­ti­tu­cijų siū­lymų tiek vie­šu­mo­je, tiek at­ski­rais raš­ tais Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jai tie­sio­ giai įsi­kiš­ti ir su­re­gu­liuo­ti, ką, ka­da ir kaip tu­ri pa­da­ry­ti ant­sto­lis, dar kartą no­riu pa­brėžti, kad tai ga­li at­lik­ti tik teis­mas, todėl tai da­ry­ da­mi vir­šy­tu­me sa­vo kom­pe­ten­ci­ jos ri­bas“, – nu­rodė mi­nist­ras. Ki­ta ver­tus, pa­sak jo, mi­nis­te­ri­ ja sten­gia­si da­ry­ti viską, kas nuo jos pri­klau­so, kad ins­ti­tu­ci­jos galėtų dirb­ti skland­žiau: „Anks­čiau ins­ti­ tu­ci­jos, vyk­dy­da­mos teis­mo spren­ di­mus, tar­pu­sa­vy­je ap­skri­tai ne­ bend­ra­dar­bia­vo. Už­tik­ri­no­me, kad jos su­sėstų prie vie­no sta­lo ir tartų­ si. Ma­no įsa­ky­mu per­nai pa­tvir­tin­ ta tvar­ka, ku­rio­je aiš­kiai nu­ro­dy­ta, kad, vyk­dy­da­mos teis­mo spren­di­ mus, ypač jei jie su­si­ję su ne­pil­na­ me­čiais as­me­ni­mis, ins­ti­tu­ci­jos pri­ va­lo glaud­žiai bend­ra­dar­biau­ti ir tik su­de­ri­nu­sios veiks­mus ir įver­ti­nu­ sios vi­sas ap­lin­ky­bes imtų­si ati­tin­ kamų prie­mo­nių. Be to, nu­statė­me aiš­kesnę tvarką, kaip tu­ri būti vyk­ do­mi teis­mo spren­di­mai dėl vaikų per­da­vi­mo, ir pa­di­di­no­me san­kci­jas už teismų spren­dimų ne­vyk­dymą.“ „At­sa­ky­mai – pa­vir­šu­ti­niš­ki“

Sei­mo pir­mi­ninkė Ire­na De­gu­tienė jau pra­nešė, kad per­davė in­ter­pe­ lia­ci­jos ini­cia­to­riams R.Ši­ma­šiaus pa­teik­tus at­sa­ky­mus. Opo­zi­cinės Tvar­kos ir tei­sin­gu­ mo frak­ci­jos se­niū­nas Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis mi­nist­ro at­sa­ky­mus pa­ va­di­no pa­vir­šu­ti­niš­kais ir ne­konk­ re­čiais.

Studentai kuria ateities technologijas Inga Dubovijienė Kaulo audinio implantų kūrimas nau­ dojant gamtinius polimerus; naujo pre­ parato, mažinančio cholesterolio kiekį kraujyje, kūrimas; kvadrokopteris, ge­ bantis fotografuoti ir filmuoti objektus, ir dar daugelis naujų technologijų – tai Kauno technologijos universiteto stu­ dentų moksliniai darbai, kuriuos jie ge­ gužės 3 d. pateiks parodoje­konkurse „Technorama“.

Anot konkurso organizatorės KTU Ino­ vacijų skyriaus vedėjos doc. Violetos Kaunelienės, jaunųjų mokslininkų dar­ bai orientuoti į šiuolaikinio gyvenimo aktualijas. „Ir parodos organizatoriai, ir studen­ tų moksliniai vadovai skatina kurti gy­ venime pritaikomus darbus, – teigė V.Kaunelienė. – Mes siekiame, kad stu­ dentai dar studijų metais suvoktų savo galimybes ir siektų aukštų tikslų, kurtų aukšto lygio intelektinius produktus.“

Tradiciškai „Technoramoje“, Kau­ no technologijos universitete vykstan­ čioje jau 11 metus, kasmet pristatoma nemažai robotikos, informacinių tech­ nologijų, valdymo technologijų spren­ dimų, jų nestinga ir šiemet. Štai jaunieji kūrėjai, vadovaujami doktoranto, pristato Mobiliųjų robo­ tų futbolą. O gal vis dėlto tai ne fan­ tastika, kad 2050 m. rengiamasi žmo­ nių ir robotų varžyboms? Beje, robotų parodoje bus ne vienas. Juk tą pačią dieną KTU studentų miestelyje vyks ir tarptautinės robotų varžybos „Robo­ tų intelektas“. Taigi, lietuviški robotai „Smakas“ ir „Esmeralda“ tiesiai iš „Technoramos“ skubės į varžybų trasą ir kausis dėl pi­ niginio prizo. Matai daiktą – žinai jo pavadini­ mą! Pagaliau tai realybė! Informa­ tikos fakulteto magistrantų sukur ta Universali vaizdo atpažinimo siste­ ma suteikia galimybę parodyti daiktą (pavyzdžiui, obuolį), jį išsaugoti duo­

„ Paroda: šiandien „Technoramoje“ Kauno technologijos universiteto studentai pri­

statys naujausius savo mokslinius darbus.

menų bazėje. Vėliau, parodžius daik­ tą sistemai dar kar tą, sistema pasa­ ko: „Tai – obuolys.“

Tai ne visos jaunųjų kūrėjų idėjos. Šiemet parodoje „Technorama“ bus vertinimo komisijai pateikta beveik

60 darbų, tarp jų ir socialinės srities darbų, turinčių labai platų pritaikymo spektrą. Šiųmetės „Technoramos“ naujovė – Kūrybinės dirbtuvės, kuriose bus gyvai pristatomos moksleivių idėjos. Kai ku­ rie „Technoramos“ darbai taip pat da­ lyvaus Kūrybinėse dirbtuvėse. Dirbtuvių dalyviai gaus kvalifikuo­ tą ekspertų pagalbą toliau plėtoti sa­ vo idėjas. Po parodos 15 brandžiausių idėjų autorių bus sudaryta galimybė pristatyti savo sumanymus Skandina­ vijos šalyse. Kūrybinės dirbtuvės – tai ES struktūrinių fondų remiamo projek­ to „Nacionalinės mokslo populiarini­ mo sistemos sukūrimas“ įgyvendini­ mo rezultatas. Kauno technologijos universitetas, siekdamas netradiciškai populiarinti mokslą, supažindinti su technologijų naujovėmis, įtraukti į mokslinius tyri­ mus moksleivius, aktyviai dalyvauja to­ kio pobūdžio projektuose. Užs. 120502


5

trečiADIENIS, gegužės 2, 2012

ekonomika kaunodiena.lt/naujienos/ekonomika

3,9 pro­c.

siekė Lie­tu­vos BVP pirmą šių metų ket­virtį.

Jau ren­ka pra­šy­mus

Gy­ven­to­jai jau ga­li teik­ti pra­šy­mus gau­ti kom­pen­sa­ci­jas už įsi­gytą skait­me­ninės te­ le­vi­zi­jos įrangą. Pre­ky­bi­nin­kai skel­bia jau pa­rengę pa­si­ūlymų, ku­rie leis ap­si­rūpin­ti šia įran­ga ne­vir­ši­jant vals­tybės kom­pen­suo­ja­ mos su­mos – 100 litų. Ma­žas pa­ja­mas gau­ nan­tys gy­ven­to­jai pra­šy­mus sa­vi­val­dybėms gau­ti kom­pen­sa­ci­jas galės teik­ti iki lapk­ri­čio 20 d. Skai­čiuo­ja­ma, kad sa­vi­val­dybės ga­li su­lauk­ti apie 200 tūkst. pra­šymų.

Bal­ta­ru­si­jos rub­lis 10000 3,2352 DB sva­ras ster­lingų 1 4,2426 JAV do­le­ris 1 2,6043 Ka­na­dos do­le­ris 1 2,6557 Lat­vi­jos la­tas 1 4,9380 Len­ki­jos zlo­tas 10 8,2894 Nor­ve­gi­jos kro­na 10 4,5539 Ru­si­jos rub­lis 100 8,8639 Švei­ca­ri­jos fran­kas 1 2,8742

Valiutų kursai

Šiandien Valiuta

kiekis Santykis

De­ga­lų kai­nos pokytis

–1,0188 % +0,0873 % –0,6485 % –0,0677 % –0,0081 % +0,4508 % +0,0329 % –0,5542 % +0,0209 %

Vakar Tink­las

A 95

Dy­ze­li­nas

Du­jos

„Sta­toil“

5,04

4,69

2,46

„Va­koil“

5,01

4,67

2,44

Vi­d. kai­na vi­so ap­tar­na­vi­mo de­ga­li­nių tink­luo­se. Šal­ti­nis: www.de­ga­lu­kai­nos.lt WTI naf­ta„Brent“ naf­ta104,74 dol. už 1 brl. 119,39 dol. už 1 brl.

Dėl pa­si­kei­tu­sio „Sod­ros“ sąskai­tos nu­me­rio ir gy­ven­ tojų neap­dai­ru­mo šie ga­li pra­ras­ti pri­ va­lomąjį svei­ka­tos drau­dimą (PSD). Įro­ dy­ti, kad įmo­kos į senąją sąskaitą bu­ vo mo­ka­mos per neap­si­žiūrė­jimą, ga­li pa­rei­ka­lau­ti kant­rybės. „„Pai­nia­va: pa­si­kei­tus „Sod­ros“ su­ren­ka­ma­jai sąskai­tai, ne ten PSD įmo­kas per­vedę gy­ven­to­jai po­lik­li­ni­ko­se ne­mo­ka­mai ne­bus ap­tar­nau­ja­mi ke­

lis mėne­sius. 

Rūtos Kal­mu­kos (BFL) nuo­tr.

Sveikatos drau­di­mo nėra, kaltų – ir­gi Li­na Mra­zaus­kaitė

l.mrazauskaite@diena.lt

Pa­si­keitė sąskai­ta

Pa­gal in­di­vi­dua­lios veik­los pa­ žymą dir­ban­ti vil­nietė Rūta A. (pa­ vardė re­dak­ci­jai ži­no­mi) pa­sa­ko­jo, kad PSD įmo­kas „Sod­rai“ sąži­nin­ gai mo­ka kas mėnesį. Ta­čiau pa­ si­kei­tus „Sod­ros“ su­ren­ka­ma­jai sąskai­tai ji drau­di­mo ne­te­ko trims mėne­siams, o ne­mo­ka­mo gy­dy­mo pri­vers­ta lauk­ti iki bir­že­lio. „Kiek­vieną mėnesį „Sod­rai“ mo­ ku 72 litų PSD mo­kestį, kad galė­ čiau nau­do­tis svei­ka­tos drau­di­mu ir gau­ti ne­mo­ka­mas pa­slau­gas sa­ vo po­lik­li­ni­ko­je. Visą laiką mokė­jau tvar­kin­gai, įmokų pa­ve­dimų iš­ra­ šus at­si­spaus­din­da­vau. Vis­kas bu­ vo ge­rai iki Naujųjų metų“, – pa­sa­ ko­jo pa­šne­kovė. Va­sa­rio pa­bai­go­je dien­raš­čio skai­ty­to­ja iš „Sod­ros“ su­laukė re­ gist­ruo­to laiš­ko, ne­va ji ne­mo­ka PSD mo­kes­čio ir ne­pa­den­gu­si 72 litų sko­los bus pa­trauk­ta baud­žia­ mo­jon at­sa­ko­mybėn. „Ga­vau laišką su gra­si­ni­mais, lyg būčiau did­žiau­sias nu­si­kaltė­lis. Pa­si­ ro­do, šiais me­tais pa­si­keitė „Sod­ros“ su­ren­ka­mo­sios sąskai­tos nu­me­ris, o aš ir to­liau mokė­jau į senąją sąskaitą. Ta­čiau „Sod­ros“ va­dy­bi­nin­kas nei e. pa­štu, nei jo­kiais ki­tais būdais apie pa­si­kei­ti­mus manęs nein­for­ma­vo. Sup­rask, aš pa­ti tu­riu su­si­vok­ti iš pra­ne­šimų spau­do­je. O juk vi­si vi­ sa­da pra­šo nu­ro­dy­ti sa­vo e. pa­što ad­resą – kam tuo­met tie duo­me­nys rei­ka­lin­gi?“ – pik­ti­no­si dien­raš­čio skai­ty­to­ja. In­for­muo­ti bu­vo

„Sod­ros di­rek­to­riaus pa­tarė­ja Jo­li­ ta Ski­nu­lytė-Niak­šu pa­ti­ki­no, kad

apie pa­si­kei­tu­sias su­ren­kamą­sias sąskai­tas įmokų mokė­to­jai bu­vo in­for­muo­ja­mi įvai­riais ka­na­lais nuo pra­ėju­sių metų pa­bai­gos. Pa­sak jos, apie tai gy­ven­to­jams bu­vo pra­neš­ta ži­niask­lai­do­je, „Sod­ros“ sky­riuo­se ir įstai­gos in­ter­ne­to sve­tainė­je, taip pat elekt­ro­ninė­je draudėjų ap­tar­ na­vi­mo sis­te­mo­je (EDAS).

As­me­nys, ne­su­ mokėję ei­namųjų svei­ka­tos drau­di­ mo įmokų, ne­ten­ka teisės į ne­mo­kamą svei­ka­tos prie­žiūrą. J.Ski­nu­lytė-Niak­šu teigė, kad apie pa­si­kei­ti­mus bu­vo in­for­muo­ ti ir ban­kai. „Sod­ros“ ži­nio­mis, bent di­die­ji ko­mer­ci­niai ban­kai sa­vo elekt­ro­ninės ban­ki­nin­kystės sis­temų var­to­to­jams iš­siuntė pra­ ne­ši­mus. Paš­ne­kovė pa­brėžė, kad pa­siek­ti vi­sus įmokų mokė­to­jus ir juos as­ me­niš­kai in­for­muo­ti apie pa­si­kei­ ti­mus nėra ga­li­my­bių. Ta­čiau atei­ ty­je esą pla­nuo­ja­ma įmo­kas mokė­ti per EDAS, kad taip būtų iš­veng­ta ne­sklan­dumų dėl ne­tei­sin­gai nu­ ro­dytų duo­menų. Drau­di­mo ne­te­ko iki va­sa­ros

Pas­kam­bi­nu­si į „Sodrą“ ir šios įstai­gos va­dy­bi­nin­kei at­siun­tu­ si įmokų pa­ve­di­mo ko­pi­jas, po ke­ lių dienų dien­raš­čio skai­ty­to­ja Rūta A. su­ži­no­jo, kad ban­kas su­mokė­tas įmo­kas už sausį ir va­sarį grąži­no, joms „Sod­ros“ nė ne­pa­sie­kus. Įmo­ kas grąži­nu­sio ban­ko „Swed­bank“

at­sto­vas spau­dai Sau­lius Ab­raš­ ke­vi­čius pa­ti­ki­no, kad ban­kas apie pa­si­kei­tu­sią su­ren­kamąją „Sod­ros“ sąskaitą in­for­ma­vo įvai­riais būdais – in­ter­ne­to sve­tainė­je, taip pat ša­ lia mokė­ji­mo ope­ra­cijų elekt­ro­ ninės ban­ki­nin­kystės sis­te­mo­je: „Ta­čiau iš pa­tir­ties ži­no­me, kad net ir pa­si­tel­kus ne­ma­žai klien­ tų in­for­ma­vi­mo prie­mo­nių vi­sa­da at­si­ran­da ne­ži­no­ju­sių ar in­for­ma­ ci­jos ne­ma­čiu­sių mokė­tojų.“ Anot jo, per­ve­dant pi­ni­gus ban­ kas pri­va­lo­mai tik­ri­na nu­ro­dytą sąskai­tos nu­merį. Jei sąskai­ta neeg­zis­tuo­ja, pa­vyzd­žiui, bu­vo už­ da­ry­ta, įmo­ka grąži­na­ma. Apie tai mokė­to­jas ne­mo­ka­mai per­spėja­ mas tik kre­di­to ope­ra­ci­jos įra­šu jo sąskai­to­je. „Galbūt pi­ni­gai ir bu­vo su­grąžin­ ti, bet aš juk kiek­vieną dieną sa­vo mokė­ji­mo kor­telės ata­skaitų ne­ tik­ri­nu ir to ne­pas­tebė­jau. Ėmiau „Sod­ros“ klau­sinė­ti, kaip man elg­ tis, ta­čiau tik at­sakė, kad į svei­ka­ tos įstaigą ma­ne priim­ti turėtų“, – pa­sa­ko­jo gy­ven­to­ja. Vis dėlto į Vals­ty­binę li­go­nių kasą pa­skam­bi­nu­si dien­raš­čio skai­ty­to­ja iš­gir­do, kad su­mokė­ti at­ga­li­ne da­ta už sausį ir va­sarį būti­na, ta­čiau jos drau­di­mas jau trims mėne­siams nu­ trūko. Tad net ir iš nau­jo su­mokė­ ju­si už sausį ir va­sarį bei per­ve­du­si pi­ni­gus už ei­na­mus mėne­sius ji gy­ dy­mo įstai­go­se bus ne­mo­ka­mai ap­ tar­nau­ja­ma tik nuo bir­že­lio. Aiš­ki­no griež­ta tvar­ka

„Ne­sup­ran­tu, kodėl tu­riu mokė­ ti už sausį ir va­sarį, jei­gu pri­va­lo­ mo­jo drau­di­mo ne­ten­ku. Juo la­ biau kad ne­su­sip­ra­ti­mas įvy­ko ne dėl ma­no kaltės“, – pik­ti­no­si pa­ šne­kovė.

J.Ski­nu­lytė-Niak­šu aiš­ki­no, kad as­me­nys, ne­vykdę sa­vo prie­volės mokė­ti svei­ka­tos drau­di­mo įmokų, lie­ka sko­lin­gi vals­ty­bei ir šią skolą pri­va­lo grąžin­ti. „As­m e­nys, ne­s u­m okėję ei­ namųjų svei­ka­tos drau­di­mo įmokų, ne­ten­ka teisės į ne­mo­kamą svei­ka­ tos prie­žiūrą. Ta­čiau tai ne­reiš­kia, kad svei­ka­tos prie­žiū­ra ne­pa­si­nau­ doję gy­ven­to­jai at­leid­žia­mi nuo ne­ įvyk­dy­tos prie­volės su­mokė­ti PSD įmo­kas“, – sakė ji. Nors pra­ne­šimų apie pa­si­kei­tusį sąskai­tos nu­merį ne­trūko, dien­ raš­čio skai­ty­to­ja bu­vo įsi­ti­ki­nu­si, kad tik per klaidą „Sod­ros“ ne­pa­ sie­ku­sios įmo­kos turėtų būti ver­ ti­na­mos kaip per­ves­tos lai­ku. Prieš

tai į gy­ven­to­jos pro­blemą rea­ga­vu­ si abe­jin­gai, vėliau Vals­ty­binė li­go­ nių ka­sa ži­niask­lai­dai pa­žadė­jo ne­ su­sip­ra­timą išspręs­ti. „Vals­ty­bi­nei li­go­nių ka­sai la­bai sun­ku ką nors pa­da­ry­ti, nes „Sod­ ros“ re­gist­re už­fik­suo­ta pa­vėluo­ta mokė­ji­mo da­ta ir jos pa­keis­ti ne­ga­ li­me. Ta­čiau mūsų dar­buo­to­ja ra­šys ofi­cialų laišką į „Sod­ros“ val­dybą su pra­šy­mu įskai­ty­ti gy­ven­to­jos įmo­ kas už sausį ir va­sarį. Mūsų kaltės čia nėra, nes re­gist­ro tvar­ka yra griež­ta ir tei­sin­ga, be jo­kių iš­lygų: jei nėra pi­ nigė­lių – nėra ir drau­di­mo“, – sakė Ka­zys Žilė­nas, Vals­ty­binės li­go­nių ka­sos at­sto­vas spau­dai. Jo nuo­mo­ ne, „Sod­ros“ val­dy­ba į ne­su­sip­ra­ timą turėtų pa­žiūrė­ti at­laid­žiai.


6

Trečiadienis, gegužės 2, 2012

Nuomonės

Uk­rai­nie­tiš­kas gal­vo­sū­kis

Žvilgsnis

Redakcijos skiltis

Š

a­lies va­do­vė Da­lia Gry­baus­ kai­t ė sa­ko kol kas ne­p riė­ mu­s i spren­d i­m o, ar vyks į Uk­rai­no­je, Jal­to­je, ren­gia­mą su­si­ti­ki­mą, ku­rį kai ku­rie ES ša­ lių va­d o­vai nu­s pren­d ė boi­ko­t uo­t i dėl šios ša­lies val­džios el­ge­sio su įka­lin­ta eksp­rem­je­re Ju­li­ja Ty­mo­ šen­ko. D.Gry­baus­kai­tė sa­ko, kad žmo­ gaus tei­sių klau­si­mas yra tas, ku­ riuo Eu­ro­pa ne­da­ro nuo­lai­dų, bet izo­liuo­jant Uk­rai­ną jos „eu­ro­pi­nė per­spek­ty­va bū­tų ge­ro­kai su­ga­din­ta ar­ba pri­stab­dy­ta“, ir to­dėl prii­mant spren­di­mą dėl vy­ki­mo rei­kia at­si­ žvelg­ti į „vi­sus ar­gu­men­tus ir į geo­ po­li­ti­nius re­gio­no in­te­re­sus“. „Lie­t u­va bu­vo ga­v u­s i kvie­t i­ mą kaip ir be­veik sep­ty­nio­li­ka ki­ tų vals­ty­bių, mes iš anks­to bu­vo­me da­vę su­ti­ki­mą at­vyk­ti, da­bar taip pat ste­bi­me ir mė­gi­na­me iš­siaiš­ kin­ti rea­lią pa­dė­tį. Tie­siog no­rė­čiau vi­siems pa­lin­kė­ti, kad ypač Uk­rai­ nos eu­ro­pi­nė per­spek­ty­va iš­lik­tų, nes ji yra nau­din­ga ir rei­ka­lin­ga vi­ soms ša­lims, taip pat Uk­rai­nai“, – ant­ra­die­nį spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je pre­zi­den­tū­ro­je sa­kė ša­lies va­do­vė. „Mes tu­ri­me la­bai at­sa­kin­gai žiū­ rėti į tai, kas vyks­ta Uk­rai­no­je. Ži­ no­me, kad ru­de­nį šio­je ša­ly­je vyks rin­ki­mai, kad įtam­pa es­ka­luo­ja­ma iš įvai­rių pu­sių, gal­būt ir la­bai są­mo­ nin­gai. Tu­ri­me su­pras­ti, kad žmo­ gaus tei­sės yra tas klau­si­mas, dėl ku­rio Eu­ro­pa ne­tu­ri jo­kių nuo­lai­ dų, kad vi­sos ša­lys tu­ri vyk­dy­ti sa­ vo įsi­pa­rei­go­ji­mus žmo­gaus tei­sės gy­ny­bos sri­ty­je, bet taip pat tu­ri­ me su­pras­ti, kad Uk­rai­nos in­teg­ ra­ci­ja į Va­ka­rų Eu­ro­pą ga­li vyk­ti tik tuo­met, kai ki­tos Eu­ro­pos ša­lys jai tai pa­de­da da­ry­ti“, – kal­bė­jo Pre­ zi­den­tė.

Šven­tė šven­tei ne­ly­gu Stasys Gudavičius

L

ie­tu­va, pa­si­ro­do, yra la­ bai to­le­ran­t iš­k a ša­l is šven­čių at­ž vil­g iu. Tu­r i­ me įtei­sin­tas vals­t y­bi­ nes šven­tes pa­čiam įvai­riau­siam sko­n iui. Ma­žai kas ga­lė­t ų prie­ kaiš­tau­ti. Net­gi tris vals­ty­bės ir ne­prik­lau­ so­my­bės die­nas – Va­sa­rio 16-ąją, Ko­vo 11-ąją ir Lie­pos 6-ąją. Vals­ty­ bi­nių lais­va­die­nių sta­tu­są, na­tū­ ra­lu, tu­ri vi­sos trys svar­biau­sios krikš­čio­niš­ko­sios šven­tės – Ka­lė­ dos, o ša­lia jų ir šv.Kū­čios, taip pat Ve­ly­kos bei Vi­sų šven­tų­jų die­na. Dar ir Žo­li­nė pri­dė­ta. Yra ir va­di­na­mo­sios bend­ro­jo po­ bū­džio šven­ti­nės die­nos – Nau­jie­ ji me­tai ir Jo­ni­nės. Vals­ty­bi­nė­mis šven­tė­mis pa­skelb­tos Mo­ti­nos ir Tė­vo die­nos.

Žmo­nėms tik­rai svar­bu pail­sė­ti. Net­gi jei­gu tai da­ro­ma Tarp­tau­ti­nės dar­bo die­nos pro­ga. Dar tu­ri­me ir rau­do­no­sios praei­ ties at­gar­sį – ge­g u­žės 1-ąją šven­ čia­mą Tarp­tau­t i­nę dar­bo die­ną. Dėl jos daž­n iau­siai ir kry­ž iuo­ja­ mos po­li­ti­kų ie­tys. Jau du­kart per pa­sta­ruo­sius 22 ne­prik­lau­so­my­ bės me­tus de­ši­nie­ji bu­vo at­šau­kę Ge­gu­žės 1-osios vals­ty­bi­nį sta­tu­ są. Ir du­kart į val­džią su­grį­žę kai­ rie­ji ją vis su­grą­žin­da­vo. Pas­ku­ti­ nį kar­tą – 2001-ai­siais. Ti­kė­ti­na, kad šį­kart jau il­gam. Nes cent­ro de­ši­nie­ji per pa­sta­ruo­sius ket­ve­r ius bu­vi­mo val­d žio­je me­ tus taip ir ne­su­ge­bė­jo su­r ink­t i pa­kan­ka­mai pa­jė­g ų Sei­me, kad ir vėl pa­nai­k in­tų lais­va­die­n į ge­ gu­žės 1 d. Vie­na ver­tus, Lie­tu­vo­je Tarp­tau­ ti­nė dar­bo die­na (ar­ba dar­bi­nin­ kų so­l i­da­ru­mo die­na, kaip ji bu­ vo va­di­na­ma anks­čiau) aki­vaiz­ džiai aso­ci­juo­ja­si su so­vie­ti­niais, ko­mu­nis­ti­niais lai­kais. Juk bū­tent tuo­met tai bu­vo vie­na pa­g rin­ di­n ių šven­čių, kai vi­sos gat­vės, pro­spek­tai, aikš­tės ir skve­rai nu­ si­da­ž y­da­vo rau­do­nai nuo trans­

pa­ran­tų su pa­lin­kė­ji­mais „ko­vo­ti už švie­sų so­cia­lis­ti­nį-ko­mu­nis­ti­ nį ry­to­jų“. Gi­gan­tiš­kos, bet dirb­ti­ nu­mu at­si­duo­dan­čios, ne­re­tai pri­ vers­ti­nės de­monst­ra­ci­jos ir­gi tu­ rė­jo įro­dy­ti va­di­na­mo­sios „ko­mu­ nis­ti­nės vi­suo­me­nės“ vir­še­ny­bę. Žlu­go uto­pi­nė ko­mu­nis­ti­nė sis­te­ ma, tur­būt tu­rė­jo žlug­t i ir jos at­ ri­bu­tai, tarp jų – Ge­gu­žės 1-osios šven­tė ir rau­do­nos spal­vos de­ monst­ra­ci­jos. Bet Tarp­tau­ti­nė dar­bo die­na įro­ dė sa­vo gy­vy­bin­gu­mą. Juo la­biau kad dau­ge­ly­je Va­ka­r ų Eu­ro­pos vals­ty­bių Ge­gu­žės 1-osios šven­tė nė­ra lai­ko­ma ko­kia nors so­vie­ti­ne ar ko­mu­nis­ti­ne. Tai tie­siog die­na, kai pro­fe­si­nės są­jun­gos ir kai­rio­ sios po­li­ti­nės jė­gos tu­ri ga­li­my­bę vi­su bal­su kal­bė­ti apie dar­bi­nin­kų pa­dė­tį, apie ne­dar­bą, apie so­cia­li­nį tei­sin­gu­mą, apie dar­bo už­mo­kes­ tį, apie mo­kes­čius ir ki­tus da­ly­kus, aktualius dau­gy­bei žmo­nių. Ir Lie­tu­vo­je Ge­gu­žės 1-ąją vyks­ta de­monst­ra­ci­jos, ma­n i­fes­ta­ci­jos, mi­tin­gai ir pi­ke­tai. Tie­sa, da­ly­vių gau­sa jie ne­pa­si­žy­mi. Kaip įpras­ ta, tai dau­giau­sia pro­fsą­jun­gų ir so­cial­de­mok­ra­tų ak­ty­vis­tai. Ab­so­liu­ti dau­gu­ma žmo­nių lais­ va­die­nį pa­čio­je ge­gu­žės pra­džio­ je pa­nau­do­ja ki­taip, ypač jei­gu pa­ si­tai­ko la­bai gra­žūs orai, kaip bu­vo šie­met. At­ri­bo­da­mi šią die­ną nuo vi­so­kių kai­rių­jų ar de­ši­nių­jų ideo­ lo­gi­jų, jie tie­siog pa­si­nau­do­ja ga­li­ my­be su­tvar­ky­ti ap­lin­ką, pa­so­din­ ti ką nors sa­vo so­duo­se ir dar­žuo­ se, tie­siog pail­sė­ti so­dy­bo­se, pau­ piuo­se ir miš­kuo­se, pa­bū­ti su šei­ mos na­riais. Žmo­nėms tik­rai svar­bu pail­sė­ti. Net­gi jei­gu tai da­ro­ma Tarp­tau­ti­ nės dar­bo die­nos pro­ga. Iš­ties skam­ba gal kiek pa­ra­dok­sa­ liai – Dar­bo die­na, o ne­dir­ba­me. Bet ar­gi rei­kė­tų prie­kaiš­tau­ti val­ džiai, kad tu­ri­me ir šį lais­va­die­nį sa­vo ka­len­do­riuo­se? To­dėl tik­riau­siai ver­tė­tų iš­lai­ky­ti tą Lie­tu­vo­je nu­si­sto­vė­ju­sį sta­tus quo šven­ti­nių die­nų są­ra­šo klau­ si­mu. Nė­ra jų per daug, tų šven­čių. Tu­ri­ me iš vi­so 15 šven­ti­nių die­nų per me­tus. Tik 7–8 kas­met su­tam­pa su dar­bo die­no­mis, to­dėl tam­pa lais­ va­die­niais. Ki­to­se Eu­ro­pos ša­ly­se yra pa­na­šiai. Tai­gi, ma­tyt, ga­li­ma sau leis­ti ir to­liau Lie­tu­vo­je gy­ven­ti su to­kiu šven­ti­nių die­nų są­ra­šu, ko­kį tu­ri­ me da­bar, – nei jo trum­pin­ti, nei il­ gin­ti, pa­lik­ti ja­me ir kai­rie­siems, ir de­ši­nie­siems priim­ti­nas šven­tes.

informacija:

302 250

Kasdienė prenumerata 1 mėn. – 26 (13*) Lt

ISSN 1392-7639 ©1992-2007 UAB „Diena Media News“ Labdarių g. 8, 01120 Vilnius. Tel. (8 5) 262 4242.

„Kauno dienos“ Vyriausioji redaktorė Jūratė Kuzmickaitė

„Kauno dienos“ redakcija Kęstučio g. 86, 44296 Kau­nas. Fak­sas 423 404.

Vyr. redaktoriaus pavaduotojai: Arūnas Andriuškevičius – 302 252

MIESTO NAUJIENOS: Mantas Lapinskas – Arūnas Dambrauskas – Vilija Žukaitytė – Saulius Tvirbutas – Virginija Skučaitė – Jurgita Šakienė – TEISĖTVARKA: Diana Krapavickaitė –

pi­nė per­spek­ty­va bū­tų ge­ro­kai su­ga­din­ta.

Pa­sak jos, „izo­liuo­jant Uk­rai­ną, jos eu­ro­pi­nė per­spek­ty­va bū­tų ge­ro­ kai su­ga­din­ta ar­ba pri­stab­dy­ta“. „Ir to­dėl priim­da­mi spren­di­mą dėl vy­ki­

Da­lia Gry­baus­kai­tė:

Ži­no­me, kad ru­de­nį šio­je ša­ly­je vyks rin­ ki­mai, kad įtam­pa es­ ka­luo­ja­ma iš įvai­rių pu­sių, gal­būt ir la­bai są­mo­nin­gai.

And­riaus Ufar­to (BFL) nuo­tr.

mo tu­rė­si­me at­si­žvelg­ti į vi­sus ar­gu­ men­tus ir į geo­po­li­ti­nius re­gio­no in­ te­re­sus“, – sa­kė ša­lies va­do­vė. Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas José Ma­nue­lis Bar­ro­so at­si­sa­kė vi­zi­ to į Uk­rai­ną dėl ne­tin­ka­mo šios ša­lies val­džios el­ge­sio su įka­lin­ta bu­vu­sia Uk­rai­nos mi­nist­re pir­mi­nin­ke Ju­li­ja Ty­mo­šen­ko. Anks­čiau ren­gi­nį Jal­to­je nu­ta­rė boi­ko­tuo­ti dar ke­lių Eu­ro­pos ša­lių ly­de­riai, kaip pir­ma­die­nį pra­ne­ šė J.M.Bar­ro­so at­sto­vė spau­dai. Uk­rai­na ge­gu­žės 11 ir 12 d. ren­gia Cent­ri­nės Eu­ro­pos pre­zi­den­tų su­si­ ti­ki­mą Juo­do­sios jū­ros ku­ror­te Jal­ to­je. KD, BNS inf.

Vėl kvie­čia šne­kė­tis

Š

reklamos skyrius:

E. paštas redakcija@kaunodiena.lt

„„Nuos­to­lis: ša­lies va­do­vės ma­ny­mu, izo­liuo­jant Uk­rai­ną, šios ša­lies eu­ro­

vie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­ras Gin­ta­ras Ste­po­na­vi­čius praė­ ju­sią sa­vai­tę Len­ki­jos na­cio­ na­li­nio švie­ti­mo mi­nist­rei Krys­ty­nai Szu­mi­las iš­siun­tė kvie­ti­ mą at­nau­jin­ti dvi­ša­lės eks­per­tų dar­ bo gru­pės veik­lą ir ti­ki­si, kad jau ge­ gu­žę bus su­reng­tas jos po­sė­dis. „Tik­rai yra klau­si­mų da­ly­ki­niam ap­ta­ri­mui, ir ti­ki­mės, kad ar­ti­miau­ sio­mis sa­vai­tė­mis su­lauk­si­me at­ si­lie­pi­mo ir pri­ta­ri­mo to­kiai mū­sų idė­jai iš Len­ki­jos ir kad dar ge­gu­žę su­si­tik­si­me. Tai ro­dy­tų abi­pu­sį nu­ si­tei­ki­mą pro­fe­sio­na­lų ra­te ieš­ko­ ti at­sa­ky­mų į jaut­rius klau­si­mus. Ir tarp­tau­ti­niu mas­tu ro­dy­tu­me, kad šimt­me­čius su­gy­ve­ni­mo pa­tir­ties tu­rin­čios Lie­tu­va ir Len­ki­ja ga­li su­ tar­ti ir ras­ti spren­di­mų net ir ne­leng­ vais klau­si­mais“, – BNS pir­ma­die­nį sa­kė mi­nist­ras. Jo tei­gi­mu, per pus­me­tį, kai švie­ ti­mo klau­si­mams ana­li­zuo­ti su­da­ry­

ta dar­bo gru­pė į po­sė­džius ne­si­rin­ ko, Lie­tu­va pa­si­stū­mė­jo spręs­da­ma tau­ti­nių ma­žu­mų ug­dy­mui ak­tua­ lius rei­ka­lus. „Iš­ties bu­vo ga­na tu­ri­nin­gas pus­ me­tis stip­ri­nant lie­tu­vių kal­bos mo­ ky­mą ir kar­tu jaut­riai žiū­rint į Švie­ ti­mo įsta­ty­mo įgy­ven­di­ni­mą – yra pa­si­stū­mė­ta, da­lis žings­nių pa­da­ry­ ta, da­lis spren­di­mų ruo­šia­ma, ir esa­ me pa­si­ren­gę apie tai kal­bė­tis su sa­ vo ko­le­go­mis iš Len­ki­jos. Vie­na te­mų – pa­si­ruo­ši­mas įves­ti bend­rą lie­tu­vių kal­bos eg­za­mi­ną, yra siū­lo­mi įtei­sin­ti tam tik­ri komp­ro­mi­sai – tu­riu min­ ty pa­leng­vin­tą ver­ti­ni­mą su pe­rei­na­ muo­ju aš­tuo­ne­rių me­tų lai­ko­tar­piu. Taip pat na­cio­na­li­niu mas­tu vei­kia dar­bo gru­pė tau­ti­nių ma­žu­mų švie­ ti­mo klau­si­mais, į ku­rią įtrauk­tos vi­ sos tau­ti­nės ma­žu­mos“, – BNS pa­ sa­ko­jo G.Ste­po­na­vi­čius Pa­sak mi­nist­ro, Lie­tu­va Len­ki­jai tu­ri klau­si­mų dėl tau­ti­nių ma­žu­mų

302 230

242

Platinimo tarnyba: 302

Prenumeratos skyrius: 302

ga­li­my­bių pa­si­ruoš­ti eg­za­mi­nams Len­ki­jo­je ir lie­tu­viš­kų mo­kyk­lų iš­ sau­go­ji­mo. „Vi­sų pir­ma mes gir­di­me sig­na­ lų iš mū­sų tau­ti­nės ma­žu­mos pu­ sės dėl tam tik­rų ne­sklan­du­mų ruo­ šian­tis eg­za­mi­nams – tai bū­tų vie­na pa­grin­di­nių te­mų, ku­ria no­rė­tu­me kal­bė­ti. Be abe­jo, lie­tu­viš­kų mo­kyk­ lų iš­sau­go­ji­mo te­ma ir to­liau iš­lie­ka – pa­na­šius klau­si­mus tur­būt mū­sų tau­ti­nės ma­žu­mos kė­lė ir su­si­tik­da­ mos su Len­ki­jos pre­zi­den­tu Bro­nis­ ła­wu Ko­mo­rows­kiu“, – dės­tė G.Ste­ po­na­vi­čius. Mi­nist­ras tei­gė, kad min­tis at­nau­ jin­ti dar­bo gru­pės veik­lą bran­din­ta ke­lis mė­ne­sius. „No­ri­si, kad ne per ži­niask­lai­dą ir ne ar­tė­jan­čių rin­ki­mų fo­ne mes bend­rau­tu­me, o da­ly­kiš­kai, ir, ma­ nau, tai pa­dės vie­niems ki­tus ge­riau su­pras­ti“, – sa­kė G.Ste­po­na­vi­čius. KD, BNS inf.

244

3 mėn. – 69 (39*) Lt Tik šeštadienio prenumerata 1 mėn. – 9 (6*) Lt 302 251 302 268 302 266 302 262 302 267 302 261 302 243

LIETUVA: Stasys Gudavičius –

(8 5) 219 1381

PASAULIS:

SPORTAS: Romas Poderys – 302 258 Marius Bagdonas – 302 259 Mantas Stankevičius – (8 5) 219 1383

NAMAI: Vereta Rupeikaitė –

302 265

Sveikata: Marijana Jasaitienė –

302 263

Julijanas Gališanskis – (8 5) 219 1391 Valentinas Beržiūnas – (8 5) 219 1387

Menas ir Pramogos: Enrika Striogaitė –

302 272

EKONOMIKA:

FOTOKORESPONDENTAI: Artūras Morozovas – Tomas Ragina –

Ratai: Arūnas Andriuškevičius –

302 269 302 269

TV DIENA: Agnė Klimčiauskaitė – (8 5) 219 1388

Jolita Žvirblytė –

(8 5) 219 1374

302 260

http://www.kaunodiena.lt * prenumeratos kaina laikraštį atsiimant redakcijoje

aukštyn žemyn: Marijana Jasaitienė – Darius Sėlenis – Laima Žemulienė –

302 263 302 276 (8 5) 219 1374

REKLAMOS PARDAVIMO SKYRIUS: 302 234, 308 862, 308 863, 308 864, 302 230 reklama@kaunodiena.lt

Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Indeksas 0041. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raide R pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti. Tiražas 19 000.

ASMENINIAI SKELBIMAI: 302 231, 302 202, faksas 321 717 skelbimai@kaunodiena.lt SKELBIMŲ IR PRENUMERATOS SKYRIUS (Vytauto pr. 23) mob. 8 655 45 114 PLATINIMO TARNYBA: 302 242, 302 228 PRENUMERATOS SKYRIUS: 302 244


7

trečiADIENIS, gegužės 2, 2012

pasaulis Dar­bi­nin­kų ­ de­monst­ra­ci­jos

Ne­ti­kė­ta ­ mir­tis

Tarp­tau­ti­nės dar­bo die­nos de­monst­ra­ci­jos va­kar nu­vil­ni­jo per vi­są Eu­ro­pą. Di­de­lį po­li­ ti­nį at­spal­vį mar­šai tu­rė­jo Pran­cū­zi­jo­je, ku­ ri atei­nan­tį sek­ma­die­nį rinks pre­zi­den­tą, ir Grai­ki­jo­je, kur tą pa­čią die­ną vyks par­la­ men­to rin­ki­mai. Mask­vo­je de­monst­ra­ci­jo­je da­ly­va­vo pre­zi­den­tas Dmit­ri­jus Med­ve­de­ vas (nuo­tr.) ir prem­je­ras Vla­di­mi­ras Pu­ti­ nas, ku­rie po ei­ty­nių dar­bi­nin­kų šven­tę pa­ mi­nė­jo sos­ti­nės alaus ba­re.

26 me­tų Nor­ve­gi­jos plau­ki­kas Da­le’as Oe­ nas, 2011 m. Šan­cha­ju­je pel­nęs pa­sau­ lio čem­pio­no ti­tu­lą, pir­ma­die­nį bu­vo ras­ tas ne­gy­vas du­še Jung­ti­nių Vals­ti­jų Flags­ ta­fo mies­te, kur at­vy­ko tre­ni­ruo­tis. Me­di­ kai aiš­ki­na­si, ko­dėl jau­nam spor­ti­nin­kui su­sto­jo šir­dis. D.Oe­nas 2008 m. Pe­ki­no olim­pi­nė­se žai­dy­nė­se lai­mė­jo si­dab­ro me­ da­lį, iš jo bu­vo ti­ki­ma­si ge­rų re­zul­ta­tų ir šių me­tų olim­pia­do­je Lon­do­ne.

200

žmo­nių

žu­vo ar din­go In­di­jo­je per stai­gią aud­rą nu­sken­dus kel­tui.

ES po­li­ti­kai dėl bu­ vu­sios prem­je­rės Ju­li­jos Ty­mo­šen­ko su­mu­ši­mo skel­bia boi­ko­tą Uk­rai­nai, o šios ša­lies va­do­vai ra­gi­na ne­siim­ti Šal­ to­jo ka­ro tak­ti­kos.

„„Mė­ly­nės: J.Ty­mo­šen­ko tvir­ti­na, kad ją su­mu­šė pri­žiū­rė­to­jai, bet ka­lė­ji­mo ad­mi­nist­ra­ci­ja tai nei­gia. 

AFP nuo­tr.

Fut­bo­lo dip­lo­ma­ti­ja: ES boi­ko­tuo­ja Uk­rai­ną Iš kur at­si­ra­do mė­ly­nės?

Vo­kie­ti­jos pre­zi­den­to Joa­chi­mo Gauc­ko at­si­sa­ky­mas vyk­ti į Uk­rai­ nos ren­gia­mą Cent­ri­nės Eu­ro­pos vir­šū­nių su­si­ti­ki­mą Jal­to­je su­kė­lė gran­di­ni­nę reak­ci­ją. Da­ly­vau­ti ren­ gi­ny­je at­si­sa­kė Če­ki­jos pre­zi­den­ tas Václa­vas Klau­sas, Eu­ro­pos Ko­ mi­si­jos pir­mi­nin­kas José Ma­nue­lis Bar­ro­so ir dar ke­le­to ša­lių va­do­vai. J.M.Bar­ro­so taip pat pa­reiš­kė ne­ vyk­sian­tis į Uk­rai­ną ste­bė­ti Eu­ro­ pos fut­bo­lo čem­pio­na­to rung­ty­nių. Ar boi­ko­tuo­ti čem­pio­na­tą, svars­to ir Vo­kie­ti­jos kanc­le­rė An­ge­la Mer­kel. Įtam­pa tarp ES ir Ki­je­vo ki­lo dėl bu­vu­sios Uk­rai­nos prem­je­rės ir Oran­ži­nės re­vo­liu­ci­jos ly­de­rės J.Ty­mo­šen­ko, ku­ri at­lie­ka sep­ty­ne­ rių me­tų ka­lė­ji­mo baus­mę už įga­ lio­ji­mų vir­ši­ji­mą. Po­li­ti­kė pa­skel­bė ba­do ak­ci­ją teig­da­ma, kad bu­vo su­ muš­ta ka­lė­ji­mo pri­žiū­rė­to­jų. Ge­ne­

ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra tvir­ti­na, jog mė­ ly­nės ant jos kū­no at­si­ra­do ne nuo smū­gių kumš­čiais ar­ba ko­jo­mis. Duk­ra ra­gi­na pro­tes­tuo­ti

J.Ty­mo­šen­ko šei­ma va­kar pa­skel­ bė nuo­gąs­tau­jan­ti dėl jos svei­ka­tos, nes ka­li­na­ma bu­vu­si prem­je­rė jau dvy­lik­tą die­ną tę­sia ba­do strei­ką. Opo­zi­ci­jos ly­de­rės duk­tė Jev­he­ ni­ja Ty­mo­šen­ko sa­kė, kad pa­rei­gū­ nai ne­lei­do jai per ge­gu­žės 1-osios šven­tes ka­lė­ji­me ap­lan­ky­ti mo­ti­ nos, ir pa­ra­gi­no uk­rai­nie­čius pa­rei­ ka­lau­ti sa­vo ly­de­rių pa­siaiš­kin­ti. „Ma­ma ba­dau­ja 12 die­nų. Mes la­ bai ne­ri­mau­ja­me dėl jos svei­ka­tos, – sa­ko­ma Jev­he­ni­jos pa­reiš­ki­me, ku­rį ji pa­skel­bė mo­ti­nos in­ter­ne­to sve­ tai­nė­je. – Da­bar – šven­tės, mums ne­lei­džia­ma su ja pa­si­ma­ty­ti ir mes nė ne­nu­ma­no­me, kas tuo tar­pu ga­li įvyk­ti. Mes itin su­si­rū­pi­nę.“

J.Ty­mo­šen­ko pa­ra­gi­no uk­rai­ nie­čius pa­kil­ti ir pro­tes­tuo­ti neat­ si­lie­kant nuo ES vals­ty­bių reiš­kia­ mo su­si­rū­pi­ni­mo dėl el­ge­sio su jos mo­ti­na. „Jei Vik­to­ro Ja­nu­ko­vy­čiaus (Uk­ rai­nos pre­zi­den­to – red. past.) re­ ži­mas taip pa­da­rė bu­vu­siai prem­ je­rei, įsi­vaiz­duo­ki­te, ką jis ga­li pa­da­ry­ti kiek­vie­nam iš jū­sų“, – ra­ šė 32 me­tų Jev­he­ni­ja. Šal­to­jo ka­ro me­to­dai?

Pats pre­zi­den­tas V.Ja­nu­ko­vy­čius kol kas ty­li ir nė­ra pa­skel­bęs jo­kio vie­šo pa­reiš­ki­mo apie J.Ty­mo­šen­ ko ba­do strei­ką. Ta­čiau Uk­rai­nos už­sie­nio rei­ ka­lų mi­nis­te­ri­jos at­sto­vas Ole­gas Vo­lo­šy­nas per­spė­jo Vo­kie­ti­ją ne­ tai­ky­ti Šal­to­jo ka­ro tak­ti­kos Eu­ro­ pos 2012 m. fut­bo­lo čem­pio­na­tui. „Ne­no­rė­tu­me ma­ny­ti, kad Vo­kie­ti­

Duk­ra į Vil­nių neat­vyks Bu­vu­sios Uk­rai­nos prem­je­rės Ju­ li­jos Ty­mo­šen­ko duk­ra Jev­he­ni­ja pra­ne­šė neat­vyk­sian­ti į par­la­men­ ti­nio de­mok­ra­ti­jos fo­ru­mo ren­gia­ mą kon­fe­ren­ci­ją Vil­niu­je ket­vir­ta­ die­nį, kaip bu­vo pla­nuo­ta.

„„Pa­vo­j us: duk­r a

Jev­h e­n i­j a (nuotr.) ir ki­ti šei­mos na­riai bai­mi­na­si dėl J.Ty­mo­šen­ko gy­ vy­bės. „Scan­pix“ nuo­tr.

„Taip, mums ką tik pra­ne­šė, kad J.Ty­mo­šen­ko neat­vyks­ta dėl mo­ ti­nos li­gos“, – BNS pir­ma­die­nį sa­kė vie­na ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­rių Vik­to­ri­ja Bra­žiū­nai­tė. Šia­me ren­gi­ny­je lau­kia­ma daug aukš­to ran­go sve­čių – bu­vu­ sio kan­di­da­to į JAV pre­zi­den­tus Joh­no McCai­no, vie­no iš Ru­si­jos opo­zi­ci­jos ly­de­rių Bo­ri­so Nem­ co­vo, Bal­ta­ru­si­jos opo­zi­ci­jos ly­ de­rio Ana­to­li­jaus Le­bed­kos, ki­tų ša­lių at­sto­vų. Lie­tu­vai kon­fe­ren­ ci­jo­je at­sto­vaus Sei­mo pir­mi­nin­kė Ire­na De­gu­tie­nė, už­sie­nio rei­ka­ lų mi­nist­ras Aud­ro­nius Ažu­ba­lis, Sei­mo Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­

to pir­mi­nin­kas Ema­nue­lis Zin­ge­ ris, eu­ro­par­la­men­ta­ras Vy­tau­tas Lands­ber­gis ir ki­ti. Į ren­gi­nį taip pat bu­vo kvies­ti bu­vęs Eu­ro­pos Par­la­men­to va­do­ vas Jer­zy Bu­ze­kas, Gru­zi­jos, Uk­ rai­nos ir Mol­do­vos par­la­men­tų va­do­vai, ju­dė­ji­mo „Ru­si­jos pa­ si­rin­ki­mas“ ly­de­ris Vla­di­mi­ras Ryž­ko­vas, ta­čiau jie pra­ne­šė ne­ ga­lė­sian­tys at­vyk­ti. Sei­me ren­gia­mo­je tarp­tau­ti­nė­ je kon­fe­ren­ci­jo­je „Par­la­men­ta­rų vaid­muo stip­ri­nant Ry­tų Eu­ro­ pos de­mok­ra­ti­nes vals­ty­bes: ke­ lias į de­mok­ra­ti­nę vi­suo­me­nę“ bus kal­ba­ma apie Ry­tų Eu­ro­pos vals­ty­bių de­mok­ra­ti­za­ci­jos per­ spek­ty­vas, ypa­tin­gas dė­me­sys bus ski­ria­mas šio re­gio­no po­li­ti­niams įvy­kiams ir tarp­tau­ti­nės in­teg­ra­ ci­jos bei bend­ra­dar­bia­vi­mo iš­šū­ kiams ir vi­zi­joms. BNS inf.

jos po­li­ti­niai ly­de­riai ga­li at­gai­vin­ ti Šal­to­jo ka­ro me­to­dus ir pa­vers­ti spor­tą po­li­ti­kos įkai­tu, – nau­jie­nų agen­tū­rai „In­ter­fax“ sa­kė O.Vo­lo­ šy­nas. – No­rė­tu­me ma­ny­ti, kad čia kal­ba­me tie­siog apie klai­din­gą ži­ niask­lai­dos pra­ne­ši­mą.“

Ole­gas Vo­lo­šy­nas:

Ne­no­rė­tu­me ma­ny­ ti, kad Vo­kie­ti­jos po­li­ ti­niai ly­de­riai ga­li at­ gai­vin­ti Šal­to­jo ka­ro me­to­dus ir spor­tą pa­ vers­ti po­li­ti­kos įkai­tu.

Vo­kie­ti­jos žur­na­las „Der Spie­ gel“ ra­šė, kad kanc­le­rė A.Mer­kel svars­to boi­ko­tuo­ti vi­sas Vo­kie­ti­ jos na­cio­na­li­nės rink­ti­nės rung­ty­ nes Uk­rai­no­je ir to pa­ties ti­kė­tų­si iš sa­vo mi­nist­rų. Gar­siau­sio ša­lies fut­bo­lo klu­bo Miun­che­no „Bayern“ pre­zi­den­tas Uli Hoe­nes­sas ta­me žur­na­le taip pat pa­skel­bė neįp­ras­tą ra­gi­ni­mą Eu­ro­pos fut­bo­lo aso­cia­ci­jų są­jun­ gos (UE­FA) pre­zi­den­tui Mi­che­liui Pla­ti­ni spaus­ti Uk­rai­nos val­džią dėl J.Ty­mo­šen­ko. Per­kel­ti čem­pio­na­to neį­ma­no­ma

Iš Vo­kie­ti­jos po­li­ti­kų lū­pų ne­tgi pa­si­gir­do ra­gi­ni­mų per­kel­ti Eu­ro­ pos fut­bo­lo čem­pio­na­to rung­ty­nes iš Uk­rai­nos į ki­tas ša­lis – Len­ki­ją, Aust­ri­ją ar­ba Vo­kie­ti­ją. Bun­des­ta­ go na­rė Gab­rie­le Fog­ras­cher ir ki­ ti de­pu­ta­tai pa­pra­šė UE­FA iš­siaiš­ kin­ti, ar to­kia ga­li­my­bė yra. Ta­čiau UE­FA at­sto­vas Mar­ti­nas Cul­le­nas pa­reiš­kė, kad tai neį­ma­no­ma. „Pa­da­ry­ti tai per to­kį trum­pą lai­ką yra tie­siog ne­rea­lu, – sa­kė jis

Vo­kie­ti­jos laik­raš­čiui „Süddeuts­ che Zei­tung“. – Jei­gu tur­ny­ras dėl ko­kių nors prie­žas­čių ne­ga­li įvyk­ti, lie­ka tik vie­na ga­li­my­bė – nu­kel­ti jį ki­tiems me­tams.“ Mi­li­ci­jos sa­vi­va­lė

Žmo­gaus tei­sių or­ga­ni­za­ci­ja „Am­ nes­ty In­ter­na­tio­nal“ ar­tė­jant Eu­ ro­pos futbolo čem­pio­na­tui at­ krei­pė dė­me­sį į ki­tą pro­ble­mą – Uk­rai­nos mi­li­ci­jos sa­vi­va­lę. Vie­ nas pa­sta­rų­jų in­ci­den­tų, ku­ris su­ kė­lė ne­ri­mą žmo­gaus tei­sių gy­nė­ jams, įvy­ko Lvo­ve ba­lan­džio 21 d. Per gin­čą vie­na­me ba­re bu­vo su­lai­ ky­ti du jau­nuo­liai. Vaiz­do ka­me­ro­ mis už­fik­suo­ta, kaip še­ši mi­li­ci­jos pa­rei­gū­nai pa­lei­do aša­ri­nes du­jas, su­mu­šė vy­riš­kius ir atė­mė iš jų stam­bią pi­ni­gų su­mą. Su­lai­ky­tie­ ji bu­vo pri­sta­ty­ti į mi­li­ci­jos sky­rių ir lai­ko­mi 12 va­lan­dų be me­di­ci­nos pa­gal­bos ir ga­li­my­bės su­si­siek­ti su ad­vo­ka­tais. Pro­ku­ra­tū­ra iš pra­džių at­si­sa­kė kel­ti by­lą pa­rei­gū­nams, bet ga­liau­siai bu­vo pri­vers­ta tai pa­ da­ry­ti, kai nu­ken­tė­ju­sių­jų ad­vo­ka­ tai da­vė in­ter­viu vie­tos te­le­vi­zi­jai. Po šio in­ter­viu pen­ki in­ci­den­to da­ ly­viai bu­vo su­lai­ky­ti, o šeš­ta­sis pa­ rei­gū­nas at­si­gu­lė į li­go­ni­nę pa­reiš­ kęs, kad pa­ty­rė trau­mų. „Šis at­ve­jis ta­po dar vie­nu pa­ vyz­džiu, kaip da­bar­ti­nė sis­te­ma pa­lie­ka pra­si­kal­tu­sius mi­li­ci­nin­ kus ne­bau­džia­mus. Val­džia ima­si veiks­mų tik po to, kai įsi­jun­gia ži­ niask­lai­da“, – pa­reiš­kė „Am­nes­ty In­ter­na­tio­nal“. Ta­čiau or­ga­ni­za­ci­jos va­do­vai ne­ ma­no, kad spor­ti­nis ir po­li­ti­nis Uk­rai­nos boi­ko­tas duos re­zul­ta­tų. „Am­nes­ty In­ter­na­tio­nal“ Vo­kie­ ti­jos sky­riaus ge­ne­ra­li­nis sek­re­to­ rius Wolf­gan­gas Gren­zas tei­gė, kad eu­ro­pie­čiai tu­rė­tų nu­vyk­ti į Eu­ro­ pos fut­bo­lo čem­pio­na­tą ir at­kreip­ti tarp­tau­ti­nės bend­ruo­me­nės dė­me­sį į žmo­gaus tei­sių pa­dė­tį Uk­rai­no­je. BNS, „Eu­ro­news“, „Deuts­che Wel­le“ inf.


8

trečiadienis, gegužės 2, 2012

sportas

Daugiau naujienų skaitykite kaunodiena.lt

Pa­ty­rė ­ trau­mą

Žy­gis į ­ fi­na­lą

Su­ži­no­jo ­ var­žo­vus

LKF gar­bės pre­zi­den­tui Vla­ dui Ga­ras­tui įtrū­ko Achi­lo saus­ gys­lė, to­dėl jis pa­sta­ruo­ju me­ tu lai­ką lei­džia na­muo­se ir ga­li vaikš­čio­ti tik su ra­men­tais. Dėl to tre­ne­rio ne­bu­vo ir per Lie­tu­ vos krep­ši­nio 90 me­tų ju­bi­lie­ jaus šven­tę. Jo svei­ka­ta rū­pi­na­ si rink­ti­nės gy­dy­to­jai Rim­tau­tas Gu­das ir Vy­te­nis Trum­pic­kas.

Tre­čią kar­tą iš ei­lės Bal­ti­jos krep­ši­nio ly­gos (BBL) čem­ pio­nais ta­pę Kau­no „Žal­gi­ rio“ krep­ši­nin­kai šian­dien na­muo­se žais ant­rą­sias Lie­ tuvos krepšinio lygos (LKL) pus­fi­na­lio rung­ty­nes su Prie­nų „Rū­du­piu“. Pir­mą­ jį ma­čą sve­čiuo­se kau­nie­čiai lai­mė­jo 81:74.

Bul­ga­ri­jos sos­ti­nė­je So­fi­jo­ je pra­si­de­da Da­vi­so tau­rės III gru­pės var­žy­bos. Dėl dvie­jų ke­ lia­la­pių į II gru­pę Lie­tu­vos rink­ ti­nė ko­vas pra­dės A gru­pė­je su An­do­ros ir San Ma­ri­no ko­man­ do­mis. Lie­tu­vos rink­ti­nę su­da­ ro Ri­čar­das Be­ran­kis (nuotr.), Lau­ry­nas Gri­ge­lis, Do­vy­das Ša­ ki­nis ir Lu­kas Mu­ge­vi­čius.

Ištraukti burtai Bra­zi­li­jo­je vy­ku­sia­me Tarp­ tau­ti­nės krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (FI­BA) Cent­ri­nės val­dy­bos su­ si­rin­ki­me bu­vo iš­trauk­ti 2012ųjų Lon­do­no olim­pi­nių žai­dy­ nių tur­ny­ro bur­tai.

Rio de Ža­nei­re vy­ku­sio­je ce­re­ mo­ni­jo­je ko­man­das į gru­pes iš­ skirs­tė šios ša­lies krep­ši­nio le­ gen­da Os­ca­ras Schmid­tas. Ke­lia­la­pius į Lon­do­ną jau yra už­si­tik­ri­nu­sios de­vy­nios vy­rų (JAV, Ar­gen­ti­na, Aust­ra­li­ja, Bra­zi­li­ja, Di­ džio­ji Bri­ta­ni­ja, Ki­ni­ja, Pran­cū­zi­ ja, Is­pa­ni­ja ir Tu­ni­sas) ir sep­ty­nios mo­te­rų (JAV, An­go­la, Aust­ra­li­ja, Bra­zi­li­ja, Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Ki­ni­ja ir Ru­si­ja) ko­man­dos. Trys at­ran­kos var­žy­bų, ku­rios vyks Ve­ne­sue­lo­je, stip­riau­sios ko­ man­dos į A ir B gru­pes bus pa­skirs­ ty­tos lie­pos 8 d. – iš­kart po kva­li­ fi­ka­ci­nio tur­ny­ro. Šia­me at­ran­kos tur­ny­re ko­vos ir Lie­tu­vos rink­ti­nė. A gru­pė­je žais JAV, Pran­cū­zi­ja, Ar­gen­ti­na, Tu­ni­sas ir dvi at­ran­ kos var­žy­bų nu­ga­lė­to­jos. B gru­ pė­je var­žy­sis Is­pa­ni­ja, Aust­ra­li­ja, Bra­zi­li­ja, Ki­ni­ja, Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja ir vie­na at­ran­kos var­žy­bų da­ly­vė. Su­si­rin­ki­me taip pat nu­spręs­ ta, kad 2013 m. pa­sau­lio mer­gi­nų jau­ni­mo (iki 19 me­tų) čem­pio­ na­tas vyks Lie­tu­vo­je. „Mo­te­ rų krep­ši­nio plė­to­ji­mas – vie­na stra­te­gi­nių Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) veik­los kryp­ čių. Tu­ri­me pui­kiai vei­kian­čius mer­gi­nų krep­ši­nio cent­rus, šie­ met la­bai išau­go Lie­tu­vos mo­te­ rų krep­ši­nio ly­gos (LMKL) ly­gis, – sa­kė LKF ge­ne­ra­li­nis sek­re­to­ rius Min­dau­gas Bal­čiū­nas. 2013 m. 19-me­čių vai­ki­nų pla­ ne­tos pir­me­ny­bės bus su­reng­tos Če­ki­jo­je. KD inf.

12-ųjų Lie­tu­vos stu­ den­tų krep­ši­nio ly­ gos (LSKL) pir­me­ ny­bių fi­na­le de­šim­ tą kar­tą čem­pio­ nais ta­po Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­ to (VDU) ko­man­da.

„„Benefisas: VDU krepšininkai varžovams – jau daug metų neįkandamas riešutas.

Ju­bi­lie­ji­nis Kau­no stu­den­tų trium­fas Čes­lo­vas Ka­var­za c.kavarza@diena.lt

Arū­no Juk­ne­vi­čiaus va­do­vau­ja­ mi kau­nie­čiai le­mia­mo­je dvi­ko­vo­ je, vy­ku­sio­je Klai­pė­do­je, 86:71 nu­ ga­lė­jo vil­nie­čius – My­ko­lo Ro­me­rio (MRU) uni­ver­si­te­to krep­ši­nin­kus. Kai VDU krep­ši­nin­kai ant­ra­ja­me kė­li­ny­je lai­mė­jo tarps­nį 21:4 ir pa­ bė­go į prie­kį 15 taš­kų – 31:16, ma­žai kas ti­kė­jo­si, jog sos­ti­nės stu­den­tai ras jė­gų at­si­ties­ti. Ta­čiau Lau­ry­no Sa­mė­no ir Pau­ liaus Damb­raus­ko į prie­kį ve­da­mi vil­nie­čiai po per­trau­kos iš­ly­gi­no re­zul­ta­tą 49:49. Vis dėl­to, ne­kei­čia­mi MRU ly­ de­riai pa­var­go laks­ty­ti kos­mi­niu grei­čiu, o dau­giau ly­gia­ver­čių žai­ dė­jų tu­rin­tys daug­kar­ti­niai čem­

pio­nai,dar kar­tą pa­bė­gę į prie­ kį, šven­tė įti­ki­na­mą per­ga­lę. Po fi­na­li­nės si­re­nos kau­nie­čiai guo­dė var­žo­vus vil­kė­da­mi čem­ pio­niš­kus pil­kos spal­vos marš­ki­ nė­lius su už­ra­šu: „Jie vėl lai­mė­jo.“ „Ma­lo­nu, kad de­šimt se­zo­nų esa­me ne­nu­ga­li­mi. Ap­va­lus ir gra­ žus skai­čius. Vy­rai dar kar­tą įro­dė, kad jie ver­ti va­din­tis čem­pio­nais. VDU ko­man­da dar kar­tą pa­tvir­ti­ no, kad tu­ri nu­ga­lė­to­jų men­ta­li­te­ tą“, – džiau­gė­si A.Juk­ne­vi­čius. Tre­ne­ris ne­slė­pė, kad per­ga­ le džiaug­tis il­gai ne­ga­lės – ge­gu­ žės 16–20 d. Hel­sin­ky­je (Suo­mi­ja) lau­kia SELL žai­dy­nės, o lie­pą rei­kės vyk­ti į Is­pa­ni­jo­je ren­gia­mas Eu­ro­ pos uni­ver­si­te­tų žai­dy­nes. MRU ko­man­dos stra­te­gas Vy­ tau­tas Po­te­liū­nas ap­gai­les­ta­vo, kad

jo ko­man­dos na­riams ne­pa­vy­ko nu­ vai­ni­kuo­ti daug­kar­ti­nių čem­pio­nų. „Tu­rė­jo­me to­kį tiks­lą, ta­čiau šį­ kart ne­pa­vy­ko. Rung­ty­nia­vo­me ban­guo­tai. No­rė­jo­me pa­ro­dy­ti na­ gus, ta­čiau pri­trū­ko­me jė­gų. Ne­tu­ ri­me tiek daug, kiek tu­ri VDU eki­ pa, ly­gia­ver­čių krep­ši­nin­kų. Gal­būt ki­tą­met pa­vyks pa­siek­ti re­van­šą. Bent jau to gi­liai šir­dy­je ti­ki­mės“, – sa­kė tre­ne­ris. Dau­ge­lis fi­na­lą ste­bė­ju­sių­jų ap­ gai­les­ta­vo, kad MRU pen­ke­tu­ke ne­bu­vo Jo­no Va­lan­čiū­no. Vi­du­rio puo­lė­jas bū­tų aki­vaiz­džiai su­stip­ ri­nęs vil­nie­čių prie­ki­nę li­ni­ją ir fi­ na­lą pa­ver­tęs dra­ma­tiš­kes­niu. „VDU eki­pa yra ta­pu­si Lie­tu­vos stu­den­tų krep­ši­nio pa­ži­ba. Ši kau­ nie­čių per­ga­lė – is­to­ri­nė. Ti­kiuo­si, kad ši ko­man­da dar ne kar­tą per­ra­

Vytauto Petriko nuotr.

Re­zul­ta­tai VDU–MRU 86:71 (31:16, 16:19, 16:23, 23:11). P.But­ke­vi­čius 24, Š.Va­si­liaus­ kas 21, Ž.Ja­na­v i­čius 9/L.Sa­mė­nas 16, P.Damb­raus­kas 13, A.Pe­čiu­ke­vi­ čius 12, G.Žy­lė 11. KU–ŠU 88:59 (25:7, 16:10, 27:25, 20:17). E.Leng­vi­nas 21, J.Ka­za­kaus­ kas 17, T.Ma­že­l is 12, V.Ta­ro­l is 10/ K.Ar­t a­mo­no­vas 26, J.Ju­c i­kas 12, A.Šikš­nius 11.

šys ne tik Lie­tu­vos, bet ir Eu­ro­pos ir net vi­so pa­sau­lio is­to­ri­jos pus­la­ pius“, – žė­rė komp­li­men­tus LSKL pre­zi­den­tas Ri­man­tas Ci­baus­kas. VDU ša­lies stu­den­tų pir­me­ ny­bes lai­mė­jo 2001, 2002, 2004, 2005, 2007–2012 m. Pen­kis kar­tus (2006–2008, 2010, 2011m.) sky­nė nu­ga­lė­to­jų lau­rus Eu­ro­pos uni­ver­ si­te­tų krep­ši­nio čem­pio­na­tuo­se. Bron­zos me­da­lius iš­ko­vo­jo Klai­ pė­dos uni­ver­si­te­to (KU) stu­den­tai, ku­rie ma­ža­ja­me fi­na­le net 88:59 įvei­kė blyš­kiai žai­du­sius Šiau­lių uni­ver­si­te­to (ŠU) krep­ši­nin­kus.

Džiaugs­mą ap­kar­ti­no svars­ty­mai dėl atei­ties Ma­rius Bag­do­nas m.bagdonas@diena.lt

Už­va­kar iš­kil­min­gai už­da­ry­tas Lie­tu­vos mo­te­rų krep­ši­nio ly­gos (LMKL) se­zo­nas. Šven­tė­je pa­gerb­ tos vi­sos šio se­zo­no pri­zi­nin­kės – Kau­no „VI­ČI-Ais­čių“, Vil­niaus „Ki­ birkš­ties-Ti­chės-IKI“ ir Kau­no ra­jo­ no „Si­re­nų“ ko­man­dos bei ge­riau­ sios čem­pio­na­to žai­dė­jos.

Nau­din­giau­sia LMKL se­zo­no žai­ dė­ja iš­rink­ta „Ki­birkš­ties-Ti­ chės-Iki“ vi­du­rio puo­lė­ja Gin­ta­ rė Pet­ro­ny­tė, o re­zul­ta­ty­viau­sia šį se­zo­ną ta­po „Si­re­nų“ krep­ši­nin­kė Ra­sa Že­man­taus­kai­tė-Mat­la­šai­tie­

nė, ku­ri vi­du­ti­niš­kai pel­ny­da­vo po 17,2 taš­ko per rung­ty­nes, o iš vi­so įme­tė net 619 taš­kų. Ge­riau­siai dėl at­šo­ku­sių ka­muo­ lių ko­vo­jo Sand­ra Ba­liu­ta­vi­čiū­tė iš „Rū­tos“ ko­man­dos. Ji per vie­ną ma­čą vi­du­ti­niš­kai su­grieb­da­vo po 9,8 ka­muo­lio, o iš vi­so at­ko­vo­jo 371 ka­muo­lį. „Ki­birkš­ties-Ti­chės-Iki“ ame­ri­ kie­tė Sa­kel­lie Da­niels pa­si­bai­gu­sia­ me LMKL čem­pio­na­te at­li­ko dau­ giau­sia re­zul­ta­ty­vių per­da­vi­mų (po 6,1 per rung­ty­nes) ir pe­rė­mė dau­ giau­siai ka­muo­lių (po 3,3). Čem­pio­niš­kuo­se šam­pa­no purs­ luo­se praė­ju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je iš­mau­dy­tas „VI­ČI-Ais­čių“ vy­riau­

sia­sis tre­ne­ris Man­tas Šer­nius apie atei­nan­čius me­tus kal­ba ne­no­riai. Spe­cia­lis­tas jau anks­čiau bu­vo ne kar­tą už­si­mi­nęs, kad yra su­lau­kęs ke­le­to įdo­mių ir vi­lio­jan­čių pa­siū­ ly­mų iš vy­rų klu­bi­nių ko­man­dų. Ant­rą kar­tą su Kau­no ko­man­ da LMKL čem­pio­nu ta­pęs spe­cia­ lis­tas pri­pa­ži­no, kad šie­met iš­ko­ vo­tas ti­tu­las yra ge­ro­kai sal­des­nis ir ke­lia dau­giau ma­lo­nių emo­ci­jų. „Daug sma­giau fi­na­lo se­ri­ją lai­mė­ti re­zul­ta­tu 3:2, nei „sau­sai“. Pas­ku­ ti­nė per­ga­lė yra pa­ti sal­džiau­sia“, – pri­si­pa­ži­no spe­cia­lis­tas. Pa­sak tre­ne­rio, šį se­zo­ną kau­ nie­tės daug kri­to ir dau­giau kė­lė­ si. „Se­zo­ną pra­dė­jo­me dar praė­ju­sį

rugp­jū­tį ir per vi­są šį lai­ką su­žai­ dė­me la­bai daug rung­ty­nių. Da­ ly­va­vo­me Eu­ro­ly­gos, Bal­ti­jos ly­ gos, Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) tau­rės tur­ny­re ir LMKL var­ žy­bo­se. Mo­te­rims toks krū­vis tik­ rai yra di­de­lis“, – pri­pa­ži­no spe­ cia­lis­tas. M.Šer­nius ne­slė­pė nuo­skau­dos, kad mies­tą tarp­tau­ti­nė­je are­no­je gi­nan­čiai eki­pai da­bar­ti­nė mies­to val­džia at­su­ko nu­ga­rą. „Si­tua­ci­ja Kau­ne yra to­kia, kad val­džia ne­be­ pa­lai­ko mo­te­rų krep­ši­nio. Ypač da­ bar val­dan­tie­ji Kau­ną. Ne­ži­nau, ką jie gal­vo­ja. Jie mus drau­giš­kai pa­ si­kvie­tė į lai­ki­ną­ją sos­ti­nę, o da­bar nuo mū­sų nu­si­su­ko. Vis­kas pri­

klau­sys nuo jų po­zi­ci­jos – ar jiems rei­kia šio klu­bo, ar jį ati­duos kaž­ kam ki­tam“, – mįs­lin­gai apie ko­ man­dos atei­tį kal­bė­jo tre­ne­ris. Prieš se­zo­ną Kau­no me­ras And­ rius Kup­čins­kas stip­riau­siai Lie­ tu­vos eki­pai bu­vo pa­ža­dė­jęs skir­ti pu­sę mi­li­jo­no li­tų pa­ra­mos, ta­čiau praė­ju­sį ket­vir­ta­die­nį jo va­do­vau­ ja­ma mies­to sa­vi­val­dy­bė „VI­ČIAis­tėms“ už 2011–2012 m. se­zo­ną at­sei­kė­jo vos 100 tūkst. li­tų. Vien už mies­to sa­vi­val­dy­bei pri­ klau­san­čios spor­to ha­lės nuo­mą, kur vie­nin­te­lė Lie­tu­vos ko­man­da Eu­ro­ly­go­je žai­dė šio tur­ny­ro sa­ vo na­mų rung­ty­nes, klu­bas šie­met su­mo­kė­jo 84 tūkst. li­tų.


9

trečiadienis, gegužės 2, 2012

sportas

Gol­fo sen­bu­viams – 13-mečio pa­vyz­dys Nau­ja­sis se­zo­nas Sos­ti­nių gol­fo klu­be (SGK) pra­si­dė­jo staig­ me­na: „Chi­vas Open“ 1-osios gru­pės žai­dė­jų var­žy­bas lai­mė­jo 13-me­tis Ge­di­mi­nas Mar­ke­vi­čius.

Ge­di­mi­nas Grė­sius, Ro­mas Po­de­rys Su­lau­kė da­ly­vių ant­plū­džio

Nors tarp se­zo­no ati­da­ry­mo tur­ ny­ro da­ly­vių bu­vo la­biau pa­ty­ru­ sių gol­fo žai­dė­jų, ta­čiau G.Mar­ke­ vi­čius pa­tvir­ti­no sa­vo, kaip vie­no per­spek­ty­viau­sių jau­nų­jų gol­fo žai­dė­jų, var­dą ir pa­sie­kė ge­riau­sią re­zul­ta­tą tarp tu­rin­čių­jų aukš­čiau­ sią meist­riš­ku­mo įver­tinimą – su­ rin­ko 43 steibl­for­do taš­kus. „Žie­mą daug tre­ni­ra­vau­si, to­dėl ti­kė­jau­si nu­ga­lė­ti. Ne­bu­vo leng­ va, šis aikš­ty­nas – kal­nuo­tas, bet bu­vo pui­kios oro są­ly­gos. Ma­nau, kad ši ma­no per­ga­lė šie­met – ne pa­sku­ti­nė. Ke­liau­siu po vi­są pa­ sau­lį ir da­ly­vau­siu vai­kų var­žy­ bo­se“, – po var­žy­bų sa­kė jau­na­ sis vil­nie­tis. G.Mar­ke­vi­čius ap­len­kė 18-me­ tį vil­nie­tį Žil­vi­ną Kve­da­ra­vi­čių (38 taš­kai) ir Lie­tu­vos gol­fo fe­de­ra­ci­jos (LGF) vi­cep­re­zi­den­tą kau­nie­tį Ri­ čar­dą Ma­čiu­lai­tį, ku­ris su­rin­ko taip pat 38 taš­kus. „Chi­vas Open“ tur­ny­re pa­gal „shot gun“ for­ma­tą jė­gas iš­mė­gi­no 88 žai­dė­jai, nors teo­ri­nis stan­dar­ ti­nis mak­si­ma­lus žai­dė­jų skai­čius šiam for­ma­tui yra 72 žai­dė­jai. Bu­vo at­si­žvelg­ta į di­de­lį su­si­do­mė­ji­mą var­žy­bo­mis, nes gol­fo en­tu­zias­tai at­vy­ko ne tik iš Kau­no bei Vil­niaus, bet ir Klai­pė­dos, Drus­ki­nin­kų, taip dar kar­tą pa­tvir­ti­nę, kad SGK šiuo me­tu yra Lie­tu­vos gol­fo Me­ka. Prieš ap­do­va­no­ji­mų ce­re­mo­ni­ją ty­los mi­nu­te bu­vo pa­gerb­tas bu­vęs ak­ty­vus SGK na­rys ir gol­fo my­lė­to­ jas Min­dau­gas Šert­vy­tis.

Kvie­čia gol­fo tu­ris­tus

SGK ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Gin­ ta­ras Di­džio­kas tei­gė, kad šie­met klu­bo veik­la vyks ke­lio­mis kryp­ ti­mis.

Gin­ta­ras Di­džio­kas:

Daug dė­me­sio ski­ria­ me aikš­ty­no prie­žiū­ rai, kad Lie­tu­va tu­rė­ tų vi­sus tarp­tau­ti­nius stan­dar­tus ati­tin­kan­ čią var­žy­bų ba­zę. „Reng­da­mie­si nau­jam se­zo­nui pa­gra­ži­no­me aikš­ty­ną, pa­ge­ri­no­ me vi­są inf­rast­ruk­tū­rą. Sie­kia­me, kad kas­met vis dau­giau žmo­nių su­si­do­mė­tų gol­fu kaip pui­kia lais­ va­lai­kio lei­di­mo for­ma, ga­li­my­be pa­bū­ti kar­tu vi­sai šei­mai. No­ri­me įro­dy­ti, kad tai nė­ra pra­ban­gi pra­ mo­ga. Be to, daug dė­me­sio ski­ria­ me aikš­ty­no prie­žiū­rai, kad Lie­tu­va tu­rė­tų vi­sus tarp­tau­ti­nius stan­dar­ tus ati­tin­kan­čią var­žy­bų ba­zę, ku­ rio­je žais­ti bū­tų įdo­mu“, – kal­bė­jo G.Di­džio­kas.

Anot SGK va­do­vo, vie­na pro­ble­ mų ta, kad iki šiol Lie­tu­va bu­vo per ma­žai ži­no­ma gol­fo tu­ris­tams. „Mū­s ų ne­b u­vo va­d i­n a­m a­ja­ me pa­sau­lio gol­fo tu­riz­mo me­niu. Tai – glo­ba­lus, spe­ci­fi­nis vers­ las. Daug ke­liau­jan­čių gol­fo žai­ dė­jų yra Skan­di­na­vi­jo­je, pir­miau­ sia Suo­mi­jo­je ir Šve­di­jo­je, taip pat Vo­kie­ti­jo­je, Olan­di­jo­je ir, ži­no­ ma, Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je. Per­nai žen­gė­me pir­muo­sius žings­nius – pra­dė­jo­me skelb­ti apie sa­ve. Re­ zul­ta­tai nu­tei­kia op­ti­mis­tiš­kai, – da­li­jo­si min­ti­mis G.Di­džio­kas. – Aukš­to ly­gio ser­vi­sas, pa­to­gus su­s i­s ie­k i­m as, pa­t rauk­l ios kai­ nos – dar ne vi­si mū­sų ko­zi­riai. Eu­ro­pos ko­mi­si­ja įvar­di­jo Lie­tu­ vą tarp 17-os šva­riau­sių pa­sau­lio vals­ty­bių. Na­tū­ra­li gam­ta ir svei­ kas mais­tas – tai taip pat iš­skir­ti­ niai mū­sų ša­lies pra­na­šu­mai.“ Pa­sak G.Di­džio­ko, di­džiau­si ir reikš­min­giau­si 2012-ųjų SGK tur­ ny­rai – tra­di­ci­niai, ku­riems pra­ de­da­ma reng­tis dar ne­pra­si­dė­jus se­zo­nui: ge­gu­žės 19–20 d. – LGF tau­rės var­žy­bos, bir­že­lio 9-ąją – „Le­xus“ tau­rė ir lie­pos 7–8 d. – Ka­ra­liaus Min­dau­go tau­rė. Ko­zi­ris – ko­ky­bė

SGK aikš­ty­no va­do­vas Do­na­tas Puo­džiu­ky­nas tvir­ti­no, kad gau­ sus „Chi­vas Open“ tur­ny­ro da­ly­ vių bū­rys – ne staig­me­na. – Pas­ta­rai­siais me­tais į se­zo­no ati­ da­ry­mo var­žy­bas at­vyks­ta maž­ daug 90 žai­dė­jų. Kar­tais dau­giau klu­bo na­rių, kar­tais sve­čių iš ki­ tų klu­bų, o šį kar­tą – miš­rus ko­ lek­ty­vas. Džiu­gu, kad mus ren­ka­si

„„Tro­fė­jus: G.Mar­ke­vi­čius pa­grin­di­niu pri­zu – plan­še­ti­niu kom­piu­te­riu

– džiau­gė­si su tė­čiu Vy­tau­tu.

ir ki­tų klu­bų na­riai. Ma­nau, tai jie da­ro neat­si­tik­ti­nai: mū­sų aikš­ty­ nas – vie­nas ge­riau­sių ša­ly­je. Mū­ sų klu­bo veik­la taip pat ver­ti­na­ma aukš­čiau­siais pa­žy­miais, – sa­kė D.Puo­džiu­ky­nas. – Ko ti­ki­tės iš šio se­zo­no? – Steng­si­mės, kad mū­sų tur­ny­rai bū­tų dar ma­siš­kes­ni ir ko­ky­biš­kes­ni – or­ga­ni­za­ci­niu, tei­sė­ja­vi­mo bei ki­ tais po­žiū­riais. To siek­si­me bend­ra­ dar­biau­da­mi su fe­de­ra­ci­ja ir ki­tais klu­bais. Ti­ki­mės, kad klu­bo na­rių skai­čius pa­di­dės 20 pro­c. Dau­gė­ja jau­ni­mo, pir­miau­sia – vai­kų. Tai – fe­de­ra­ci­jos ini­ci­juo­to pro­jek­to mo­ kyk­lo­se re­zul­ta­tai. Lat­vi­jo­je ar Es­ti­ jo­je jie ge­res­ni, nes jų gol­fo mo­kyk­los tu­ri su­kau­pu­sios dau­giau pa­tir­ties. Ti­ki­mės, kad po tre­jų me­tų ir Lie­tu­ vo­je bus pa­na­ši pa­dė­tis. – Ar dau­gė­ja jū­sų klu­bą lan­kan­ čių už­sie­nie­čių? – Mes bu­vo­me dvie­jo­se tarp­tau­ti­ nė­se pa­ro­do­se – Tur­ki­jo­je ir Suo­ mi­jo­je. Už­mez­gė­me ry­šius ir jau su­lau­kė­me di­de­lio su­si­do­mė­ji­mo, pir­miau­sia – iš skan­di­na­vų. Jei pa­ ly­gin­tu­me su 2011-ai­siais, išanks­ ti­nių pa­raiš­kų šie­met – gal net de­ šimt kar­tų dau­giau. Spe­cia­lus pri­zas – olan­dui

„„Kon­ku­ren­ci­ja: dėl „Chi­vas Open“ pri­zų var­žė­si ir 12 mo­te­rų. 

Lai­mo­no Ciū­nio (lai­mo­no­fo­to.lt) nuo­tr.

Spe­cia­lų „Die­na Me­dia News“ įsteig­tą pri­zą už smū­gį ar­čiau­ siai duo­bu­tės pel­nė tre­čius me­tus į Lie­tu­vą už­su­kan­tis olan­das Tho­ mas Bas­sas. „Ne­si­ti­kė­jau, kad man taip pa­si­ seks, ta­čiau vi­sa­da rei­kia steng­tis, nes ban­dy­da­mas nie­ka­da ne­pra­lai­ mė­si. Tai, kad ka­muo­liu­kas nu­kris la­bai ar­ti duo­bu­tės – per 1 m ir 62 cm, su­pra­tau vos pa­lie­tęs jį laz­da. Steng­siuo­si lai­mė­ti ir atei­ty­je, nes šir­dy­je esu nu­ga­lė­to­jas“, – tei­gė sve­čias iš Olan­di­jos. T.Bas­sas ma­lo­niai nu­ste­bo ga­vęs do­va­nų Ro­mual­do Po­žers­kio ir Ro­ mual­do Ra­kaus­ko al­bu­mą „Le­gen­ di­niai „Žal­gi­rio“ vy­rai“ su Ar­vy­do Sa­bo­nio au­tog­ra­fu ir už­tik­ri­no, kad kny­ga ras gar­bin­gą vie­tą jo as­me­ ni­nė­je bib­lio­te­ko­je, juo la­biau kad po­no To­mo žmo­na yra lie­tu­vė.

Sta­tis­ti­ka Nau­ją se­zo­ną pra­dė­jo ir ki­t i ša­l ies gol­fo aikš­t y­nai – Eu­ro­pos cent­ro gol­fo klu­bo (ECGK), Vil­n iaus „The V Golf Club“, Klai­pė­dos „Na­t io­nal Golf Re­sort“ ir Drus­k i­n in­k ų „Vil­ kės“ gol­fo klu­bo. „Chi­vas Open“ 1-oji ka­te­go­ri­ja: 1. Ge­di­mi­nas Mar­ ke­v i­č ius – 43 steibl­for­do taš­kai, 2. Žil­vi­nas Kve­da­ra­vi­čius – 38, 3. Ri­ čar­das Ma­čiu­lai­tis – 38. 2-oji ka­te­go­ri­ja: 1. Val­das Kat­ke­vi­ čius – 41, 2. Ed­mun­das An­ta­nai­t is – 39, 3. Ca­rin Wijkst­rom – 38. 3-io­ji ka­te­go­ri­ja: 1. Ra­sa Ra­mo­nai­ tė – 54, 2. Ta­das Kra­sai­tis – 51, 3. Jo­ nas Pun­dzius – 42. „Ma­jo­ne­zo „Vil­nius“ tau­rė“ 1-oji ka­te­go­ri­ja: 1. Juo­za­pas Bud­ ri­k is – 43, 2. Arū­nas Bag­do­nas – 38, 3. Ole­gas Mar­ty­niu­kas – 37. 2-oji ka­te­go­r i­j a: 1. Lu­k as Ba­ra­ naus­kas – 50, 2. Ser­ge­jus Mar­t y­no­ vas – 46, 3. Al­g i­man­tas Balt­ra­mo­ nai­t is – 43. 3-io­ji ka­te­go­ri­ja: 1. Va­len­t i­nas Be­ lou­so­vas – 33, 2. Vy­gan­tas Ke­ras – 30, 3. Arū­nas Stan­ke­vi­čius – 30. Mo­te­rys: 1. Dže­ral­da Kond­ra­tie­nė – 42, 2. Zi­ta Ja­k i­ma­vi­čie­nė – 40, 3. Gi­ lė Bi­tė Star­ku­tė – 26. „NGK“ se­zo­no ati­da­ry­mo tau­rė 1-oji ka­te­go­ri­ja: 1. Ed­mun­das Ged­ min­čius – 43; 2-oji ka­te­go­ri­ja: 1. Vai­ nius Kau­nie­tis – 40; 3-io­ji ka­te­go­ri­ ja: 1. Vy­tau­tas Zaue­ras – 48, mo­te­rys: 1. Dai­va Mum­gau­die­nė – 38. „The V Golf Club“ se­zo­no ati­da­ry­ mo tau­rė 1. Al­gis Vaš­ke­lis ir Arū­nas Pem­kus – 76 (62,75), 2. Ma­ja Leo ir Sirk­ka Wal­ li­nas – 76 (66,25), 3. Al­fon­so Ri­ve­ra ir Step­he­nas War­das – 81 (67,5).


10

trečiadienis, gegužės 2, 2012

Daugiau naujienų skaitykite kaunodiena.lt

ratai

ratai@diena.lt Redaktorius Arūnas Andriuškevičius

Lie­tu­viš­ka „Le­xus GS“ prem­ Pa­žan­giau­sios tech­ no­lo­gi­jos, spor­tiš­ku­ mas – vi­sa tai įkū­ ni­jo Kau­ne iš­ti­ki­ miau­siems „Au­to­ to­jos“ klien­tams pri­ sta­ty­tas nau­ja­sis „Le­xus GS“.

„„Lau­kė: ket­vir­tos kar­tos „Le­xus GS“ pri­sta­to­mas po sep­ty­ne­rių me­tų per­trau­kos.

Man­tas La­pins­kas

m.lapinskas@kaunodiena.lt

Ket­vir­to­ji kar­ta

„Tai ket­vir­tosios kar­tos nau­ja­ sis „Le­xus GS“, ku­ris pri­sta­to­mas pir­mą kar­tą Lie­tu­vo­je. Nau­jie­nos, ku­rios įdieg­tos šia­me au­to­mo­bi­ly­ je, at­si­spin­di ir šia­me va­ka­re – sve­ čiai, už­su­kę į mū­sų dra­bu­ži­nę, vie­ to­je pal­to nu­me­rė­lio, ga­lės pa­lik­ti sa­vo pirš­to at­spau­dą, pa­lie­tę lie­ čia­mą­jį ek­ra­ną. Vi­sas pri­sta­ty­mas vyks nau­do­jant plan­še­ti­nius kom­ piu­te­rius, siū­ly­si­me už­suk­ti į vir­ tua­lią fo­tos­tu­di­ją, kur ga­lė­si­te ran­ ko­se pa­lai­ky­ti nau­ją­jį au­to­mo­bi­lį“, – sa­kė automobilių salono „Le­xus

Kau­nas“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Vy­tau­tas Nau­ja­lis. Nu­si­fo­tog­ra­fa­ vę sve­čiai iš kar­to ga­lė­jo at­siim­ti nuo­trau­ką, ku­rio­je jie ran­ko­se lai­ kė ne­di­de­lį GS mo­de­lį. Dau­giau nei šim­tas su­si­rin­ku­sių kvies­ti­nių sve­čių ant sce­nos au­to­ mo­bi­lių sa­lo­ne iš­vy­do bal­tą šir­mą – už jos teš­vie­tė nau­jo­jo spor­ti­nio se­da­no prie­ki­niai ži­bin­tai. Ren­gi­nio ve­dė­jams pri­sta­čius pa­ grin­di­nes au­to­mo­bi­lio cha­rak­te­ris­ ti­kas, įtam­pa vis la­biau au­go. Nuk­ ri­tus šir­mai, sve­čiams sa­vo bal­tą kė­bu­lą ati­den­gė „Le­xus GS 450h F Sport“ mo­de­lio va­rian­tas, ku­riam su­si­rin­ku­sie­ji ne­gai­lė­jo plo­ji­mų. Pa­sak V.Nau­ja­lio, su­si­do­mė­ji­mas

šiuo nau­juo­ju au­to­mo­bi­liu di­de­lis ne tik pa­sau­ly­je, bet ir Lie­tu­vo­je. Nuo pa­sku­ti­nio nau­jo GS mo­de­lio pri­sta­ty­mo praė­jo sep­ty­ne­ri me­tai – dau­gu­ma „Le­xus“ vai­ruo­to­jų jau se­no­kai do­mi­si, kuo ga­lė­tų pa­keis­ ti sa­vo ke­tur­ra­čius. Lie­tu­vo­je taip pat pa­si­ro­dys „GS 250“ ir spor­ti­ nis jo va­rian­tas. Bus ga­li­ma rink­tis ir pa­pras­tą „450h“ mo­de­lį. Ga­lin­gas pa­si­kei­ti­mas

Nau­ja­sis „Le­xus“ iš­si­ski­ria vi­siš­ kai nau­ja va­žiuok­le – jos konst­ ruk­ci­ja stan­des­nė. Šia­me mo­de­ly­je taip pat su­mon­tuo­ta nau­ja pa­ka­ba. Stan­dar­ti­nis GS mo­de­lis pa­si­žy­mi ga­lin­gais ga­li­niais dis­ki­niais stab­

džiais, už­pa­ka­li­nius ra­tus kont­ro­ liuo­ja mo­der­ni di­na­mi­nio val­dy­ mo sis­te­ma. Gat­vė­mis ir greit­ke­liais „GS 450h“ su no­va­to­riš­ka „Le­xus“ hib­ri­di­ne pa­va­ra, vei­kian­čia 3,5 V6 ben­zi­ni­nio va­rik­lio pa­grin­du, iš­ gau­na 343 AG ir iki 100 km/val. įsi­ bė­gė­ja per 5,9 sek. Dar svar­biau, kad au­to­mo­bi­lis yra ne tik ga­lin­gas, bet ir efek­ty­vus. Vi­ du­ti­nės de­ga­lų są­nau­dos – 6 litrai 100 km. Nau­jas „GS 250“ 2,5 l V6 ben­zi­ni­nis va­rik­lis iš­vys­to mak­si­ ma­lų 230 km/val. grei­tį, o spe­cia­liai su­de­rin­ta va­rik­lio akus­ti­ka pri­me­na „Le­xus“ spor­ti­nių mo­de­lių „IS-F“ ir „LF-A“ sklei­džia­mą gar­są.

„„Su­de­ri­no: nau­ja­sis au­to­mo­bi­lis yra ne tik ga­lin­gas, bet ir eko­no­miš­kas – vi­du­ti­nės de­ga­lų są­nau­dos 100 km – 6 lit­rai.

„Vi­siš­kai švie­žias, at­nau­jin­to di­zai­no „Le­xus“ akį trau­kia ne tik gat­vė­je. Esa­me jau par­da­vę ne vie­ ną au­to­mo­bi­lį ir su­da­rę ne vie­ną kont­rak­tą su pir­kė­jais, nors šio au­ to­mo­bi­lio Lie­tu­vo­je dar nie­kas ne­ buvo ­ma­tęs, ne­bent pa­ro­do­se už­ sie­ny­je. Ban­do­ma­jam va­žia­vi­mui au­to­mo­bi­lį tu­rė­si­me ge­gu­žės pa­ bai­go­je – tuo pat me­tu pra­si­dės ir pre­ky­ba juo“, – tei­gė di­rek­to­rius. Ar­čiau „For­mu­lės-1“

Nea­be­jo­ja­ma, kad mėgs­tan­tie­ ji mak­si­ma­lų grei­tį ir ad­re­na­li­ną, rink­sis per pri­sta­ty­mą de­biu­ta­ vu­sį „Le­xus GS F Sport“ mo­de­lį. „Te­ko as­me­niš­kai iš­ban­dy­ti šį


11

trečiadienis, gegužės 2, 2012

ratai Apk­lau­sa apie au­to­bu­sų ­ ir tro­lei­bu­sų marš­ru­tus

Au­to­mo­bi­lių lenk­ty­nes ­ gai­vins mo­to­cik­li­nin­kai

Pla­nuo­ja­ma, kad iki bir­že­lio 20 d. 500 vie­šo­jo trans­por­to sto­te­lių bus ap­klaus­ta 15 tūkst. kau­nie­čių, ku­riems bus už­duo­da­mi klau­ si­mai apie jų ke­lio­nes mies­te – nau­do­ja­mus marš­ru­tus, per­sė­di­ mo vie­tas, ke­lio­nės tiks­lus. Bus ap­klau­sia­mi vie­šo­jo trans­por­to sto­te­lė­se lau­kian­tys ke­lei­viai. Ty­rė­jai jiems už­duos stan­dar­ti­zuo­ tus klau­si­mus ir pa­tys ran­ka fik­suos res­pon­den­tų at­sa­ky­mus. Apk­lau­sos tiks­las – su­ži­no­ti pa­grin­di­nius kau­nie­čių po­rei­kius. Ats­ki­rai de­ga­li­nė­se, pre­ky­bos cent­rų aikš­te­lė­se pla­nuo­ja­ma ap­ klaus­ti iki 2,5 tūkst. au­to­mo­bi­lių vai­ruo­to­jų, ban­dant iš­siaiš­kin­ti, kas pa­dė­tų jiems ap­si­spręs­ti per­sės­ti į vie­šą­jį trans­por­tą.

Ap­mi­ru­sias au­to­mo­bi­lių žie­di­nes lenk­ty­nes gai­vins mo­to­cik­lų klu­bas „Dol­ce Mo­to“. Pa­lai­ko­mi au­to­mo­bi­lių žie­di­nių lenk­ty­nių en­tu­zias­tų, „Dol­ce Mo­to“ šie­met su­rengs du iš ke­tu­rių Lie­tu­vos at­vi­ro il­gų nuo­to­lių žie­di­nių au­to­mo­bi­lių lenk­ty­nių čem­pio­na­to eta­pų. „Vi­si tik ir kal­ba, kad Lie­tu­vo­je žie­di­nių au­to­mo­bi­lių lenk­ ty­nių si­tua­ci­ja pra­sta, spor­ti­nin­kams ne­be­li­ko ga­li­my­bių var­žy­ tis aukš­čiau­siu ly­giu, tad ėmė­mės ini­cia­ty­vos. Pir­ma­sis au­to­ mo­bi­lių il­gų nuo­to­lių čem­pio­na­to eta­pas Ka­čer­gi­nės „Ne­mu­no žie­do“ tra­so­je įvyks jau ge­gu­žės 19–20 d.“, – sa­kė mo­to­cik­li­ nin­kų klu­bo va­do­vas Man­tas Vy­bor­nas.

­je­ra spor­ti­nį va­rian­tą „For­mu­lės-1“ tra­so­je Por­tu­ga­li­jo­je. Jis gar­są sklei­džia kaip tik­ras F-1 bo­li­das. La­bai sma­gus ir sta­bi­lus au­to­mo­ bi­lis – jau­ti, kad jis tie­siog pri­li­pęs prie as­fal­to. Ne su kiek­vie­na ma­ ši­na per to­kius mo­ky­mus bū­tų ga­ li­ma at­lik­ti su­dė­tin­giau­sius ma­ nev­rus tarp kliū­čių spau­džiant 110 km/val. grei­čiu“, – įspū­džiais iš spe­cia­lių mo­ky­mų da­li­jo­si salono „Le­xus Kau­nas“ di­rek­to­rius. V.Nau­ja­lis pa­brė­žė, kad vi­si „Le­ xus“ klien­tai Lie­tu­vo­je, jei­gu tik pa­gei­dau­ja, su va­dy­bi­nin­ku ga­li iš­ban­dy­ti au­to­mo­bi­lį tiek gat­vė­je, tiek aikš­te­lė­je. Po šių pa­mo­kų vė­ liau po­ten­cia­lus pir­kė­jas ga­li pa­ts vie­nas iš­ban­dy­ti, kaip vei­kia įvai­ rios au­to­mo­bi­lio sis­te­mos. Ja­po­niš­ki spren­di­mai

„Net ne­tu­rė­da­mi no­ri­mos komp­ lek­ta­ci­jos – sa­lo­no spal­vos ar ak­ se­sua­rų – au­to­mo­bi­lio, vis­ką ga­li­ me klien­tui pa­ro­dy­ti per plan­še­ti­nį kom­piu­te­rį – kaip at­ro­dys vie­na ar ki­ta sa­lo­no de­ta­lė, jos spal­va. Tai va­di­na­ma­sis ne­ju­dan­tis par­da­vė­ jas, ku­rį įdie­gė­me sa­vo sa­lo­ne“, – nau­jais spren­di­mais džiau­gė­si di­ rek­to­rius.

Vy­tau­tas Nau­ja­lis:

La­bai sma­gus ir sta­bi­ lus au­to­mo­bi­lis – jau­ ti, kad jis tie­siog pri­li­ pęs prie as­fal­to. 3,5 co­lių spal­vo­tas dau­gia­funk­cis ek­ra­nas, pro­jek­ci­nis ek­ra­nas (HUD) ant prie­ki­nio stik­lo, 12,3 co­lių na­ vi­ga­ci­jos sis­te­ma su stan­džiuo­ ju dis­ku (HDD) bei ek­ra­no ro­di­ nių pa­da­li­ji­mo funk­ci­ja, vai­ruo­to­jo ste­bė­se­nos sis­te­ma, fik­suo­jan­ti už­ merk­tas akis, „Night­View“ sis­te­ma su ar­ti­mų­jų ži­bin­tų inf­ra­rau­do­nų­ jų švie­sų pro­jek­ci­nė­mis ka­me­ro­ mis ir ek­ra­nu, 835 W, 10 ka­na­lų 17 gar­sia­kal­bių „Mark Le­vin­son Pre­ mium Sur­round“ erd­vi­nio gar­so sis­te­ma su DVD gro­tu­vu, oro jo­ni­ za­vi­mo tech­no­lo­gi­ja – tai tik ne­di­ de­lė komp­lek­ta­ci­jos da­lis, siū­lo­ma GS mo­de­liuo­se.

„„Po­pu­lia­rė­ja: vis daž­niau jau­na­ve­džiai pa­gei­dau­ja se­no­vi­nių au­to­mo­bi­lių. 

„Shutterstock“ nuotr.

Ves­tu­vių au­to­mo­bi­lių ma­dos kei­čia­si Ar­tė­jant ves­tu­vių me­tui, šią šven­ tę pla­nuo­ja ne vie­na po­ra, o ko­kia šven­tė be ypa­tin­gos trans­por­to prie­ mo­nės. Vie­ni ren­ka­si se­no­vi­nius ir ori­gi­na­lius au­to­mo­bi­lius, ki­ti nuo­ mo­ja­si li­mu­zi­nus, nes bū­tent tą die­ ną no­ri va­žiuo­ti itin pra­ban­giai.

Ko­kį au­to­mo­bi­lį pa­si­rink­ti ves­ tu­vėms pri­klau­so nuo dau­ge­lio veiks­nių: am­žiaus, sti­liaus, spal­ vų, biu­dže­to, ves­tu­vių vie­tos, pla­ nuo­ja­mo marš­ru­to, ke­lei­vių skai­ čiaus ir me­tų lai­ko. Kaip tei­gia ves­tu­vių pla­nuo­to­ja Ag­niesz­ka Dob­ro­vols­ka, li­mu­zi­ nus ves­tu­vėms daž­niau nuo­mo­ja­ si kau­nie­čiai. O vil­nie­čiai mie­liau ren­ka­si ki­tus sti­lin­gus au­to­mo­bi­ lius, kar­tais vi­su­rei­gius. A.Dabrovolska pa­ste­bi, kad per še­še­rius me­tus, kai ji or­ga­ni­zuo­ja šven­tes jau­na­ve­džiams, kei­tė­si ir pa­ gei­dau­ja­mų au­to­mo­bi­lių mo­de­liai. „Prieš še­še­rius me­tus, kai pra­ dė­jau dirb­ti šia­me vers­le, daž­niau­ siai ves­tu­vėms lie­tu­viai rink­da­vo­ si „BMW“ 7 kla­sės au­to­mo­bi­lius ir „Mer­ce­des“ mo­de­lius, ypač li­ mu­zi­nus. Da­bar gi to­kiais au­ to­mo­bi­liais va­ži­nė­ja pa­tys, tai­gi ves­tu­vėms ren­ka­si daž­niau ret­ro sti­liaus au­to­mo­bi­lius, kab­rio­le­tus, „Buick“ ar „Chrys­ler“ au­to­mo­bi­ lius. Kai ku­rie jų itin se­ni, ta­čiau pui­kiai at­nau­jin­ti, nu­lei­džia­mais sto­gais“, – pa­sa­ko­jo pa­šne­ko­vė. Yra ir to­kių, ku­rie į ves­tu­vių puo­tą at­skren­da ir mo­tosk­rai­dyk­ le ar pa­ras­par­niu, net sraig­tas­par­ niu ar­ba at­plau­kia ka­te­riu. „Vis dau­giau po­rų pa­gei­dau­ja nau­jų au­to­mo­bi­lių, ku­rių ne­siū­ lo nuo­mos punk­tai, o ras­ti jų ga­ li­ma tik au­to­mo­bi­lių sa­lo­nuo­se, –

tei­gė A.Dob­ro­vols­ka. – Lie­tu­viai vis daž­niau ieš­ko iš­skir­ti­nių spal­ vų, no­ri vi­sų au­to­mo­bi­lių vie­no­ dų. Na, o po­pu­lia­riau­sios ves­tu­ vių au­to­mo­bi­lių spal­vos – bal­ta ir juo­da, kab­rio­le­tų – rau­do­na, o si­dab­ri­nės spal­vos au­to­mo­bi­lius lie­tu­viai ren­ka­si re­tai.“

Po­pu­lia­riau­sios ves­tu­vių au­to­mo­bi­ lių spal­vos – bal­ta ir juo­da, kab­rio­le­tų – rau­do­na.

čiau rink­tis iš­skir­ti­nį se­no­vi­nį mo­ de­lį. Jei no­ri­te pa­si­jus­ti ka­ra­liais ir va­žiuo­ti itin pa­to­giu au­to­mo­bi­liu, ko­kio ne­ga­li­te sau leis­ti kas die­ ną, – rin­ki­tės li­mu­zi­nus, BMW ar „Mer­ce­des“ kla­sės mo­de­lius. Na, o gra­žiai pa­puoš­ti ga­li­ma bet ku­rį au­to­mo­bi­lį“, – jau­na­ve­džiams pa­ ta­rė ves­tu­vių pla­nuo­to­ja. Paš­ne­ko­vė pa­ste­bi, kad au­to­ mo­bi­lis ne vi­siems svar­bus. Yra to­kių, ku­rie ves­tu­vių au­to­mo­bi­lio net ne­puo­šia. Ki­ti gi ren­ka­si au­ to­bu­sus, ku­riais pa­to­gu ir vi­sam pul­kui va­žiuo­ti, ir pa­skui sve­čius iš­ve­žio­ti. au­to­le­di.lt inf.

Pak­laus­ta, ar pa­ste­bi ne­su­ta­ri­ mų tarp jau­no­sios ir jau­no­jo dėl ves­tu­vių au­to­mo­bi­lio, pa­šne­ko­vė tei­gė, kad daž­niau sa­vo pa­gei­da­vi­ mą iš­reiš­kia vy­ras. Be to, vis daž­ niau pa­tys jau­nie­ji no­ri vai­ruo­ti au­to­mo­bi­lį, ku­riuo va­žiuos į sa­vo šven­tę, net jau­no­sios no­ri sės­tis prie ves­tu­vių au­to­mo­bi­lio vai­ro. „Lie­tu­viai la­bai iš­ra­din­gi, kar­ tais nu­spren­džia au­to­mo­bi­lių ves­tu­vėms ieš­ko­ti pa­tys. Bū­na, kad su­ran­da sa­vo ves­tu­vėms to­ kių neįp­ras­tų, se­nų au­to­mo­bi­lių, ku­rių iki šiol ne­su ma­čiu­si, – pa­ sa­ko­jo ves­tu­vių pla­nuo­to­ja. – Be to, jų jau­na­ve­džiai ran­da ne­bū­ti­ nai did­mies­čiuo­se, o, pa­vyz­džiui, Pa­ne­vė­žy­je, Šiau­liuo­se.“ A.Dob­ro­vols­ka tei­gia, kad au­ to­mo­bi­lio pa­si­rin­ki­mas pri­klau­ so ir nuo to, ar jis bus fo­to­se­si­jos ak­cen­tas, ar tik kaip su­si­sie­ki­mo prie­mo­nė. „Jei no­ri­te gra­žių ves­tu­vi­nių nuo­trau­kų prie au­to­mo­bi­lio, pa­tar­

Po­pu­lia­riau­si tarp mo­te­rų Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je „„„Rolls-Roy­ce Phan­tom“ „„1940-ųjų „Aus­tin Prin­cess“ „„„Bent­ley Ar­na­ge“ „„„As­ton Mar­tin“ „„1930-ųjų „Beau­ford Open Tou­rer“ „„„Mer­ce­des May­bach“ „„„Ma­se­ra­ti Quatt­ro­por­te“

Pa­ta­ri­mai ren­kan­tis au­to­mo­bi­lį ves­tu­vėms

„„„Bent­ley Flying Spur“

„ „ Me­t ų lai­k as – se­n ų mar­k ių

au­t o­m o­b i­l iai ir kab­r io­l e­t ai ne­ tiks žie­m ą.

Po­pu­lia­riau­si tarp mo­te­rų JAV

„„Ats­tu­mas, ku­rį ke­ti­na­te nu­va­

„„„VW Beet­le“ kab­rio­le­tas

žiuo­ti, – se­nų mar­kių au­to­mo­bi­liai ir kai ku­rios kla­si­ki­nės ma­ši­nos ne­ ga­li įveik­ti la­bai il­gų at­stu­mų. „„Ves­tu­vių au­to­mo­bi­lio spal­va –

bal­ta yra tra­di­ci­nė, ta­čiau si­dab­ri­ nė bus kont­ras­tas bal­tai su­kne­lei.

„„„Rolls-Roy­ce Sil­ver Cloud“ „„Ka­rie­ta, pa­kin­ky­ta ark­liais

„„„BMW mi­ni“ „„„Nis­san Fi­ga­ro“ „„„Rolls Roy­ce Open Tou­rer“, ga­

mi­na­mas nuo 1930 m. „„„Rolls Roy­ce Sil­ver Cloud“, ga­mi­

„„Jū­sų marš­ru­tas – au­to­mo­bi­lis

na­mas nuo 1950 m.

tu­ri tik­ti ke­liams ir vie­toms, ku­rias jūs ke­ti­na­te ap­lan­ky­ti.

„„„Mor­ris Mi­nor“, ga­mi­na­mas nuo

„„Ke­lei­vių skai­čius ir am­žius –

„„„Daim­ler Li­mou­si­ne“, kla­si­ki­nis

svar­bu, ar pa­kaks sė­dy­nių, ar bus vai­kų ir ko­kio am­žiaus.

1960 m. li­mu­zi­nas, su sė­dy­nė­mis 6–7 žmo­ nėms ir ga­mi­na­mas nuo 1970 m.


12

Trečiadienis, gegužės 2, 2012

menas ir pramogos

Ab­sur­do ko­me­di­jo­je – apie ver­ty­bių pra­ra­di­mą Kau­no ka­me­ri­nis teat­ras pri­sta­ to prem­je­rą – vie­nos da­lies ab­ sur­do ko­me­di­ją „Pli­ka­gal­vė dai­ ni­nin­kė“ pa­gal po­pu­lia­raus pran­ cū­zų dra­ma­tur­go Eu­ge­ne Io­nes­ ko pje­sę.

E.Io­nes­co (1909–1994) – ab­sur­do teat­ro pra­di­nin­kas, daž­nai ti­tu­luo­ ja­mas dar ir „tra­giš­kuo­ju klou­nu“ ar „ab­sur­do Šeks­py­ru“. Ne­pai­ sant to, kad jo pje­sės su­lau­žė vi­sas psi­cho­lo­gi­nio ir rea­lis­ti­nio teat­ ro tai­syk­les, pa­ts au­to­rius jas lai­kė rea­lio­mis, kaip rea­lus yra mū­sų gy­ ve­ni­mo ab­sur­das. Pa­sa­ko­ja­ma, kad pa­ra­šy­ti „Pli­ ka­gal­vę dai­ni­nin­kę“ dra­ma­tur­ gą įkvė­pė ang­lų kal­bos žo­dy­nė­lis pra­de­dan­tie­siems, kai jis su­ma­nė iš­mok­ti ang­liš­kai. Užuot iš­mo­kęs kal­bos, jis su­ži­no­jo vien tai, kas se­ niai bu­vo ži­no­ma, – kad sa­vai­tė tu­ ri sep­ty­nias die­nas, lu­bos yra vir­ šu­je, o grin­dys apa­čio­je. Iš ten at­ke­lia­vo ir pa­grin­di­niai pje­sės per­so­na­žai – mis­te­ris ir mi­sis Smi­tai, ku­rie pre­ci­ziš­kai ir me­to­diš­kai, kal­bos pra­džia­moks­ liui bū­din­go­mis kli­šė­mis pri­si­sta­ to žiū­ro­vui. Ši kal­bos mo­ky­mo­si pa­tir­tis vir­to nuo­tai­kin­gu dra­ma­tur­go žai­di­mu, iš ba­na­lių kli­šių su­kū­ru­siu ko­miš­ kas anar­chi­jos for­mas ir gy­vą pa­ra­ dok­sų pa­sau­lį. „Pli­ka­gal­vė dai­ni­nin­kė“ mus nu­ke­lia į ti­piš­ką ang­liš­ką ap­lin­

ką – ang­liš­ka­me in­ter­je­re ang­liš­ ki per­so­na­žai po­nai Smi­tai ge­ria ang­liš­ką ar­ba­tą ir ang­liš­kai šne­ku­ čiuo­ja­si apie ang­liš­ką kas­die­ny­bę. Ta­čiau čia nė­ra nei chro­no­lo­giš­kai nuo­sek­laus veiks­mo, nei įpras­tos lo­gi­kos, nei aiš­kių per­so­na­žų sie­ kių, nei pa­čios pli­ka­gal­vės dai­ni­ nin­kės. At­ro­do, kad E.Io­nes­ko pa­sau­lis iš­si­kraus­tė iš pro­to ir pra­ra­do pra­ smę. Bet ar­gi pa­ro­dy­ti mū­sų gy­ve­ ni­mo ab­sur­dą yra ne ge­riau­sias bū­ das su juo ko­vo­ti? E.Io­nes­ko įnir­tin­gai de­mas­kuo­ja kvai­lu­mą, šiuo­lai­ki­nę ci­vi­li­za­ci­jos me­cha­ni­ką, tik­rų ver­ty­bių pra­ra­ di­mą, bend­ra­vi­mo su­sve­ti­mė­ji­mą, izo­lia­ci­ją, vie­nat­vę, au­to­ma­tiš­ ką pa­klus­nu­mą vi­suo­me­nės nor­ moms, deg­ra­da­ci­ją ir šiuo­lai­ki­nio žmo­gaus eg­zis­ten­ci­jos be­pras­my­ bę. Jis mo­ko mus pa­ma­ty­ti ir pa­ jus­ti ba­na­ly­bę, nes tik ją su­vo­kę ga­li­me ju­dė­ti pir­myn ir su­grą­žin­ti pa­sau­liui jo gy­lį, o gy­ve­ni­mui pa­ slap­ties po­jū­tį. Spek­tak­lio re­ži­sie­rius Sta­nis­ lo­vas Ru­bi­no­vas, dai­li­nin­kas Ser­ ge­jus Bo­cul­lo. Vai­di­na Kau­no ka­ me­ri­nio teat­ro ak­to­riai Vy­tau­tas Ga­si­liū­nas, Kris­ti­na Ka­za­ke­vi­čiū­ tė, Gin­tau­tas Be­je­ris, Vio­le­ta Ste­ pon­ku­tė, Si­mo­na Bla­dže­naus­kai­ tė, Alek­sand­ras Ru­bi­no­vas, Al­ma Ma­siu­lio­ny­tė, Edi­ta Ni­ciū­tė, Dai­ va Ške­le­vai­tė. KD inf.

Me­ni­nis LDK rai­te Pir­mojo Lie­tu­vo­je to­to­rių kil­mės sce­ nog­ra­fo ir dai­li­nin­ ko Ra­ma­za­no Kri­ nic­ko ar­ti­mie­ji iš­ sau­go­jo Kau­ne gy­ ve­nu­sio ir kū­ru­sio me­ni­nin­ko dar­bus bei su­ren­gė M. ir K.Pet­raus­kų lie­tu­vių mu­zi­kos mu­zie­ju­je ap­žval­gi­ nę kū­ry­bos pa­ro­dą. „„Kar­je­ra: R.Kri­nic­kui dėl svei­ka­tos pro­ble­mų

teko anks­ti pa­li­kti mėgstamą dar­bą teat­re – 1954 m. A. ir G.Kri­nic­kų as­me­ni­nio ar­chy­vo nuo­tr.

Vir­g i­n i­j a Sku­č ai­tė

v.skucaite@kaunodiena.lt

Pie­šė nuo vai­kys­tės

Tik ne­dau­ge­lis kau­nie­čių ži­no, kad da­bar­ti­nė I.Kan­to gat­vė kaž­ka­da bu­vo va­di­na­ma To­to­rių. Mat jo­je bu­vo su­si­tel­ku­sios to­to­rių šei­mos, ku­rių at­si­ra­di­mo Lie­tu­vo­je šak­nų rei­kė­tų ieš­ko­ti XIV a. Ir iki šiol Kau­ne gy­ve­na ne­ma­žai šei­mų, tu­ rin­čių to­to­riš­ko krau­jo, ne vie­nas jų pa­li­kuo­nis yra pa­li­kęs gi­lų pėd­ sa­ką lie­tu­vių kul­tū­ros is­to­ri­jo­je. Tar­pu­ka­riu ir so­viet­me­čiu kū­ręs dai­li­nin­kas R.Kri­nic­kas ki­lęs iš gi­ mi­nės, ku­rios vy­rai tar­na­vo Lie­ tu­vos Di­džio­jo­je Ku­ni­gaikš­tys­tė­ je rai­te­liais. R.Kri­nic­kas po­mė­gį pieš­ti, ma­tyt, pa­vel­dė­jo iš sa­vo tė­vo, aist­rin­go žir­gų pie­šė­jo, ca­ ro ka­riuo­me­nės pul­ki­nin­ko, ku­ rio pro­tė­viai at­si­kraus­tė į Kau­ną XVIII a. pra­džio­je. Pra­si­dė­jus Pir­ma­jam pa­sau­li­ niam ka­rui, R.Kri­nic­kas su tė­vais per­si­kė­lė į Mask­vą, kur mo­kė­ si Aukš­to­sio­se me­no ir tech­ni­kos dirb­tu­vė­se, o 1922 m. su tė­vais grį­žo į Kau­ną. Po ket­ve­rių me­ tų R.Kri­nic­kas įsto­jo į Kau­no me­ no mo­kyk­los bend­rą­jį sky­rių, ku­rį bai­gęs tę­sė moks­lus De­ko­ra­ty­vi­ nės ta­py­bos sky­riu­je. Anot me­n o­ty­r i­n in­k ės Rū­tos Ma­ri­jos Pur­vi­nai­tės, me­no mo­ kyk­los mo­ky­mo pro­gra­mos tuo me­tu pri­ly­go aukš­to­sios mo­kyk­ los rei­ka­la­vi­mams, jo­je dės­tė už­ sie­ny­je pa­tir­ties įgi­ję dės­ty­to­jai. M.Do­bu­žins­kio mo­ki­nys

Nuo 1929 m. R.Kri­nic­kas Me­no mo­kyk­lo­je mo­kė­si De­ko­ra­ty­vi­nės ta­py­bos sky­riu­je, kur bu­vo ruo­ šia­mi sce­nog­ra­fi­jos spe­cia­lis­tai. Ši mo­ky­mo kryp­tis ypač su­stip­rė­ jo, kai mo­kyk­lo­je pra­dė­jo dės­ty­ti iš Pa­ry­žiaus pa­kvies­tas Mstislavas Do­bu­žins­kis. Jis ne­tru­kus įkū­rė sa­ vo pri­va­čią me­no stu­di­ją, nes mo­ kyk­lo­je ki­lo įvai­rių ne­su­ta­ri­mų. Šio­je stu­di­jo­je mo­kė­si ir R.Kri­nic­ kas, pe­rim­da­mas iš sa­vo mo­ky­to­ jo jo at­si­vež­tas iš Pa­ry­žiaus nau­ jas Va­ka­rų Eu­ro­pos sce­nog­ra­fi­jos kū­ri­mo idė­jas“, – tei­gė R.M.Pur­ vi­nai­tė. R.Kri­n ic­kas dir­b o Vals­ty­b ės teat­re nuo 1930 iki 1940 m., kur­

da­mas de­ko­ra­ci­jas ir kos­tiu­mus dra­m os bei ope­re­t ės spek­tak­ liams. Vie­ni ryš­kiau­sių jo dar­bų (tar­pu­ka­riu ir so­viet­me­čiu) teat­ re – „Links­mo­ji naš­lė“, „Ves­tu­vės Ma­li­nov­ko­je“, „Gra­fas Liuk­sem­ bur­gas“ ir ki­ti. Anot R.M.Pur­ vi­n ai­t ės, R.Kri­n ic­ko su­k ur­tos spek­tak­lių de­ko­ra­ci­jos ir kos­tiu­ mai – tai su­bti­laus, iš­la­vin­to kū­ rė­jo sko­nio pa­vyz­dys, nes me­ni­ nin­kas kū­rė ati­džiai įsi­gi­lin­da­mas į dra­mos ar mu­zi­ki­nio vei­ka­lo lai­ ko­tar­pį, jo dik­tuo­ja­mą sti­lių ir spek­tak­lio vei­kė­jų cha­rak­te­rius.

Geor­gi­jus Krinickas:

Jis mė­go va­ži­nė­ti dvi­ra­čiu – ne kar­ tą tar­pu­ka­riu bu­ vo į Pa­lan­gą nu­ my­nęs.

Ryš­ki in­di­vi­dua­ly­bė

Da­lį R.Kri­nic­ko bei jo žmo­nos, gar­s ios tar­p u­ka­r iu skulp­to­r ės Na­ta­l i­jos Luš­č i­n ai­t ės, kū­ry­b os pa­li­ki­mo iš­sau­go­jo jų vai­kai – Alek­sand­ra Or­lo­vie­nė ir Geor­ gi­jus Kri­nic­kas. Vie­na­me iš sū­ naus iš­sau­go­tų laiš­kų R.Kri­nic­kas 1948 m. ra­šo Lie­tu­vos dai­li­nin­kų są­jun­gai apie la­bai sun­kias jo dar­ bo są­ly­gas Jau­no­jo žiū­ro­vo teat­ re, kur vė­liau pa­gal jo es­ki­zus bu­ vo pa­sta­ty­ta dau­gy­bė spek­tak­lių vai­kams. Pra­šy­da­mas pa­gal­bos, R.Kri­nic­kas lyg tarp kit­ko ra­šo, kad ne­ga­li gy­ven­ti be teat­ro. „Tai bu­vo ne mi­nios žmo­gus, o ryš­ki in­di­vi­dua­ly­bė, – tei­gia žur­ na­lis­tė ir ra­šy­to­ja Ma­ri­ja Ma­ci­ jaus­kie­nė. – 1936 m. aš bu­vau pir­ mo jo sa­va­ran­kiš­kai api­pa­vi­da­lin­to

„„Dai­li­nin­kas: R.Kri­nic­kas

ra, alie­ji­niais da­žais, dau žams.

spek­tak­lio – Bo­ri­so Dau­gu­vie­čio „Jau­n ie­j i dar­ž i­n in­kai“ žiū­ro­v ė. Iki šiol pri­si­me­nu tas san­tū­rias de­ko­ra­ci­jas, ku­rios neuž­go­žė ak­ to­rių vai­dy­bos. Ma­čiau ir ant­rą­jį R.Kri­nic­ko api­pa­vi­da­lin­tą spek­ tak­lį – „Dė­dės To­mo tro­be­lė“ bei ki­tus jo dar­bus, nes mo­kyk­los, ku­rio­je mo­kiau­si, dra­mos bū­re­lio va­do­vė bu­vo ži­no­mo re­ži­sie­riaus Ros­tis­la­vo And­re­je­vo žmo­na, ves­ da­vu­si mus į teat­rus“, – pri­si­mi­ nė M.Ma­ci­jaus­kie­nė. Keliavo dvi­ra­čiu

„Po ka­ro bu­vo sun­kūs lai­kai, to­ dėl mes lai­kė­me kar­vę ir par­duo­ da­vo­me pie­ną. Ža­lia­kal­ny­je, ku­ ria­me gy­ve­no mū­sų šei­ma ir daug in­te­li­gen­ti­jos, ne­to­li bu­vo įsi­kū­rę ir Krinvic­kai. Tad aš jiems ne­šda­ vau pie­ną, ir vi­suo­met R.Kri­nic­ko žmo­na, ži­no­ma skulp­to­rė, pa­vai­ šin­da­vo ma­ne ko­kiu nors na­mie kep­tu ska­nės­tu. At­si­me­nu R.Kri­ nic­ką kaip la­bai ma­lo­nų, man­da­gų žmo­gų, ku­ris ne kar­tą kvie­tė ma­ ne, moks­lei­vę, į sa­vo dirb­tu­vę na­ muo­se, ro­dė, kaip pie­šia ar ta­po. Tai ska­ti­no ma­no do­mė­ji­mą­si me­ nu“, – tei­gė M.Ma­ci­jaus­kie­nė. Pa­sak R.Kri­nic­ko sū­naus Geor­ gi­jaus, tė­vas la­bai my­lė­jo Lie­tu­ vą, jos gam­tą. „Jis mė­go va­ži­nė­ ti dvi­ra­čiu – ne kar­tą tar­pu­ka­riu bu­vo į Pa­lan­gą nu­my­nęs, plauk­ da­vo bai­da­rė­mis, su M.Do­bu­žins­ kio sū­nu­mi Do­di­ku ap­lan­kė vi­sas Pa­ne­mu­nės pi­lis, ne vie­no­je ka­ ta­li­kų baž­ny­čio­je res­tau­ra­vo pa­ veiks­lus. Ma­nau, kad tai jam pa­ dė­jo vė­liau, kai jis pra­dė­jo dirb­ti teat­re“, – pa­sa­ko­jo G.Kri­nic­kas. Sūnus pri­si­mi­nė, kad vo­kie­ čių oku­pa­ci­jos me­tais, kai šei­mos ma­te­ria­li­nė pa­dė­tis bu­vo itin sun­ ki, tė­vas au­gi­no na­muo­se triu­ šius. Ta­čiau sunk­me­tis ne­truk­dė to me­to in­te­li­gen­ti­jai bend­rau­ti – pas Kri­nic­kus sve­čiuo­da­vo­si ži­no­ mas me­ni­nin­kas Liu­das Trui­kys su dai­ni­nin­ke Ma­ri­jo­na Ra­kaus­ kai­te, Mstis­la­vo Do­bu­žins­kio sū­ nus Vse­vo­lo­das, dai­ni­nin­kas ir re­ ži­sie­rius Ros­tis­la­vas And­re­je­vas ir ki­ti. Ma­ža to, R.Kri­nic­kas vo­kie­ čių me­tais par­si­ves­da­vo į na­mus pa­mai­tin­ti ru­sų ka­rių – dai­li­nin­ kų, ku­riuos vo­kie­čiai bu­vo įdar­bi­ nę teat­re.


13

Trečiadienis, gegužės 2, 2012

menas ir pramogos

e­lių pa­li­kuo­nio pėd­sa­kas

po dar­bo teatre daug ta­pė. Jis mė­go ta­py­ti ak­va­re­le, tem­pe­ u­giau­sia dė­me­sio skir­da­mas gam­tos ir ar­chi­tek­tū­ri­niams pei­za­ Eval­do But­ke­vi­čiaus nuo­tr.

Pa­gerbs at­mi­ni­mą „„R.Kri­nic­kas gi­mė 1904 m. Kau­ne,

kur 1983 m. ir mi­rė. „„Ge­gu­žės 2 d. 12 val. Ei­gu­lių ka­pi­

nė­se (įė­ji­mas iš Šiau­rės pr. pu­sės), kur pa­lai­do­tas me­ni­nin­kas, bus pa­ gerb­tas jo at­mi­ni­mas. „„Ge­gu­žės 2 d. 13.30 val. M. ir K.Pet­

raus­kų mu­zie­ju­je kau­nie­čiai kvie­ čia­mi ap­lan­ky­ti čia vei­kian­čią R.Kri­ nic­ko dar­bų pa­ro­dą.

Mė­go ta­py­ti

R.Kri­nic­kas, be tie­sio­gi­nio dar­bo teat­re, mė­go ta­py­ti ak­va­re­le, tem­ pe­ra, alie­ji­niais da­žais, dau­giau­ sia dė­m e­s io skir­d a­m as gam­tos ir ar­chi­tek­tū­ri­niams pei­za­žams. Ban­dė jė­gas ir gra­fi­ko­je, ku­ri jam bu­vo la­bai ar­ti­ma, nes bu­vo pui­ kus pie­šė­jas. Pir­mą kar­tą Lie­tu­vos dai­l i­n in­k ų pa­ro­d o­je jis da­ly­va­ vo 1931 m., jo per­so­na­li­nė pa­ro­ da bu­vo su­reng­ta 1939 m. Kau­ne, o ant­ro­ji – po kū­rė­jo mir­ties. Iš dar­bo jis pa­si­trau­kė 1954  m. dėl svei­ka­tos pro­ble­mų. „Kai teat­ras po ka­ro įsi­g i­j o sunk­ve­ž i­m į, tai tė­vas su ki­tais aist­r in­gais žve­jais, tarp ku­r ių bu­vo ir re­ž i­s ie­r ius Alek­s and­ ras Kups­tas, va­ž iuo­d a­vo žve­jo­ ti. Ne­b e­ga­l ė­d a­m as dirb­t i teat­ re, daug ta­p ė na­m uo­se, pa­d ė­jo žmo­n ai gė­l i­n in­k ys­t ė­je ir dar­ž i­ nin­k ys­t ė­je, žai­d ė šach­m a­tais su drau­gais. Jį daž­n ai ap­l an­k y­d a­vo dai­li­nin­kai An­ta­nas Žmui­dzi­na­ vi­č ius, Do­m i­ce­l ė Ta­ra­b il­d ie­n ė, Ve­ro­n i­ka Šlei­v y­t ė, pro­fe­s o­r ius And­r ius No­vod­vors­k is, ak­to­r ius Juo­zas Lau­c ius, kom­p o­z i­to­r ius Vik­to­ras Kup­re­vi­čius ir dau­ge­lis ki­tų. Aš ir da­bar ste­biuo­si, kaip jis ras­d a­vo lai­ko dar ir su mu­ mis, vai­kais, pa­žais­ti, krės­ti juo­ kus, mo­ky­ti pieš­ti. Tai bu­vo tė­ vas, vy­ras ir dai­li­nin­kas vie­na­me as­m e­ny­je“, – api­b ū­d i­n o R.Kri­ nic­k ą jo sū­n us, ku­r is su se­se­r i­ mi dvy­ne iki šių die­nų pa­gar­biai sau­go­ja sa­vo tė­v ų gau­s ų kū­ry­ bos pa­li­ki­mą, o Re­gi­na Me­čie­nė yra su­rin­ku­si gau­sią bib­liog­ra­fi­ nę me­džia­gą.

„„Di­zai­ne­ris: Kau­no dra­mos teat­re 1946 m. sta­

ty­to S.Mo­lie­re ko­me­di­jos „Po­nas de Pur­son­ ja­kas“ vei­kė­jo Sbri­ga­ni kos­tiu­mo es­ki­zas.

„„Ža­lia­kal­ny­je: duk­tė Alek­sand­ra (pir­ma iš kai­rės), žmo­na Na­ta­li­ja Luš­

či­nai­tė-Kri­nic­kie­nė, sū­nus Geor­gi­jus, se­suo So­fi­ja Kri­nic­kai­tė, R.Kri­nic­ kas so­de prie na­mų 1951 m.

kryžiažodis Praėjusios savaitės nugalėtojas Vytautas ŠIMONIS. Teisingi atsakymai: KLANAS (pirm.), KOLUMBIJA (antr.), ŽEMDIRBYS (treč.), ARŠKUTIS (ketv.), MELODIJA (penkt.).

Šią savaitę laimėkite Briano Tracy knygą „Įpročiai, verti milijono“.

Turbūt svarbiausias faktas, atskleistas psichologų ir sėkmės tyrinėtojų, yra šis: 95 proc. visų minčių, jausmų, veiksmų bei pasiekimų yra įpročių rezultatas. Jūs esate susiformavę daugybę sąlyginių refleksų, kurie bemaž visose situacijose verčia jus elgtis automatiškai. Gera žinia ta, kad įmanoma išsiugdyti naujus įpročius – tokius, kokių panorėsite.

Kryžiažodį parengė „Oho“ redakcija.

Teisingus atsakymus galima pateikti iki penktadienio 18 val. 1. Frazę siųskite SMS žinute numeriu 1337. Siųsdami žinutę rašykite: DIENA (tarpas) KD (tarpas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. Pvz.: DIENA KD KAUNAS (žinutės kaina – 1 Lt). 2. Arba, iškirpę kryžiažodį su teisingu atsakymu, atneškite į „Kauno dienos“ redakciją, Kęstučio g. 86, Kaunas. Šios savaitės nugalėtoją paskelbsime antradienį, gegužės 8 d.


14 2

trečiaDIENIS, gegužės 2, 2012

klasifikuoti skelbimai Skelbimų ir prenumeratos skyrius!

Kęstučio g. 86, I–V 7.30–17.30 val. Tel. 302 202, 302 231. Vytauto pr. 23, priešais Autobusų stotį, I–V 7–16 val. (pietų pertrauka 13–14 val.) , VI 8–11 val. Tel. 8 655 45 114.

Klasifikuoti

Darbo skelbimai����������������������������������� 14 Paslaugos� ������������������������������������������� 14, 15 Parduoda�������������������������������������������� 15, 16 Perka� ������������������������������������������������������������� 16 Įvairūs����������������������������������������������������������� 17 Karščiausi kelionių pasiūlymai��������������������������17 Pramogos, šventės, laisvalaikis�������������������������������������������������17 Kviečia mokytis������������������������������������17 Kviečia����������������������������������������������������������17 Pamesta������������������������������������������������������ 16 Informuoja������������������������������������������������17

skelbimai skelbimai@kaunodiena.lt 302 202, 302 231 (redakcijoje) Reikalingos (-i) skyriaus pardavėjos (-ai) ir kasininkės (-ai). IKI Girstupis, Kovo 11-osios g. 22, tel. 8 656 08 246.

DARBo skelbimai

950749

Siūlo darbą Baldų gamybos įmonei nuolat dirbti reikalingas metalo pjovimo lazeriu operatorius. Tel. 8 699 65 740. 949763

Darbai sandėliuose, fabrikuose, viešbučiuose; žemės ūkis; slauga Anglijoje, Vokietijoje, Čekijoje, Kipre, Olandijoje. Tel. 8 675 86 523, www.ppv.lt. 948533

Darbas plytelių klojėjams Norvegijoje. Reikalavimai: patirtis, anglų kalba. Tel. 8 606 11 813. 950274

Dirbti Norvegijoje reikalingi: staliai, dažytojai, mūrininkai, mechanikai, suvirintojai, eskavatorininkai. Visos socialinės garantijos. Tel. 8 605 83 595. 950423

Graikijoje, Kipre – sezoniniai darbai jaunimui – dirbti barmenėmis, padavėjomis, kambarinėmis; Vokietijoje (vokiškai kalbantiems): elektrikams, suvirintojams, įvairių specializacijų statybininkams, santechnikams, automobilių dažytojams ir kt.; motelių valytojoms (be vokiečių k.). Anglijoje – virėjams, viešbučių personalui, sandėlių, gamyklų darbuotojams; Olandijoje – mėsininkams, žuvies fabrikuose, salotų skynėjams. E. formų kelionei į JAV pildymas, mokesčių grąžinimas. UAB ANNUS, lic. Nr. L-94,99,144,182,189. Karo Ligoninės g. 29, Kaunas, tel. (8 37) 204 555, 8 652 18 180; e. paštas annus@takas.lt.

Reikia žmogaus (pensinio amžiaus) gyventi ir vasarą prižiūrėti sodą, žiemą – kūrenti krosnį. Tel. 8 604 95 687. 950421

Siūlome darbą Kaune maršrutinio taksi vairuotojams. Tel. 8 672 23 577, 8 672 34 551. 948199

Siūlome darbą TRANSPORTO VADYBININKUI. Mokėti anglų kalbą. CV siųsti gintas@gerada.lt; tel. 8 620 77 579. 947969

Skubiai reikalinga patyrusi pardavėja prekiauti rūkytais mėsos gaminiais. Darbas „Miesto“ turgavietėje. Tel. 8 608 44 005. 949792

Tarptautinių pervežimų įmonei reikalingi vairuotojai. Geras atlyginimas (E kategorija). Tel. 8 620 77 579. 947974

UAB „Dendrus“ ieško baldų surinkėjo-montuotojo, atsakingo, kruopštaus, turinčio patirties. Atlyginimas su priedais. Tel. 8 677 87 222, 8 679 74 211. 947979

UAB „Davi”, įsikūrusi Kašonių k., Prienų r., gaminanti medienos gaminius, ieško buhalterio apskaitininko. Darbas buhalterijos programa „Būtent“, atlyginimų skaičiavimo patirtis – privalumas. Kreiptis tel. 8 699 32 867 arba e. paštu zxmargo@gmail.com. 946993

Valymo paslaugų įmonė mielai priims į darbą valytojas (-us) ir kiemsargius, turinčius 35–55 proc. darbingumą. Kreiptis tel. 8 618 00 837. 950676

950656

Ieškau darbuotojų moterų dirbti Šiaurės Airijoje. Darbas grybyne. Tel. 8 646 51 603.

948755

Ieškome krovėjų ir atestuotų suvirintojų (vamzdynų virinimas). Tel. 8 615 22 208. 946529

Ieškome virėjos (-o). Darbas Aleksote. Tel. 8 687 78 640. 950590

Įmonei Garliavoje reikalingas sandėlio darbuotojas. Reikalavimai: gera sveikatos būklė; automobilinio krautuvo vairuotojo pažymėjimas; atsakingas požiūris į darbą. Privalumai: greita orientacija; rusų, anglų kalbų žinios; darbo patirtis. Įmonė siūlo: geras darbo sąlygas, laiku mokamą atlyginimą, įdomų darbą. Dėl darbo teirautis tel. 8 698 11 484 nuo 9 iki 16 val. 950748

Įmonei, prekiaujančiai krovininį automobilių detalėmis, reikalingi pagalbiniai darbuotojai (krovininių automobilių ardymas ir metalo pjaustymas). Pageidaujama darbo patirtis šioje srityje. Darbas Domeikavoje. Kreiptis tel. 8 616 16 655. 949096

Ieško darbo Darbšti moteris, dirbusi rūkytų gaminių pardavėja, ieško darbo kioskuose, turgavietėse, privačioje parduotuvėje. Turi savo kasos aparatą. Tel. 8 652 13 610. 950567

Paslaugos Medikų „Biofirst“ klinikoje gyd. otolaringologė Liucija Purlienė konsultuoja ir gydo sergančiuosius NOSIES, AUSŲ, GERKLĖS LIGOMIS. Gydytojos darbo patirtis – 35 metai. Studentų g. 37, tel. (8 37) 750 866; www.bioklinika.lt. 950327

„Psichoterapijos konsultacijų centras“ teikia konfidencialias psichiatro ir psichologo konsultacijas. Medikamentinis ir psichoterapinis gydymas. Individuali ir grupinė psichoterapija. K.Donelaičio g. 60, Kaunas. Tel. 222 903, 8 653 80 605, www.konsultuojam.lt.

946976

AKCIJA! Implantas – 1400 Lt. Nemokamas protezavimas ligonių kasų pacientams ir vaikams iki 18 m. Astos Dambrauskienės odontologijos klinika, Laisvės al. 10, Kaunas, tel. (8 37) 206 039, 8 698 07 476. 933223

Maršrutinio taksi vairuotojui. Darbas Kaune 3-iuoju maršrutu. Tel. 352 368. 903825

Reikalingas (-a) ŠALTŲJŲ PATIEKALŲ VIRĖJAS (-a) nuolat dirbti. Reikalavimas: ne mažiau kaip 2 metų darbo patirtis per paskutinius 4 m. Siūlome darbą profesionalioje komandoje, laiku mokamą atlyginimą. Restoranas SVARSTYKLĖS, T.Masiulio g. 18E, Kaunas. Skambinti tel. 8 698 80 130 10–19 val., e. paštas danguole@parkhotel.lt. 948512

Efektyvus skausmo, stuburo, sąnarių ligų, trofinių opų gydymas. Reabilitacija po traumų, operacijų. LAZERIO TERAPIJOS CENTRAS, Šiaurės pr. 77, tel. 8 685 31 848, 385 858, 262 330. www.reameda.lt. 948728

Ginekologo konsultacijos, smulkios operacijos. Lytiniu keliu plintančių ligų gydymas. Anonimiškumas garantuojamas. Č.Sasnausko g. 56, tel. 731 692. 912128

Reikalingi tarptautinių pervežimų vairuotojai dirbti maršrutais Lietuva–Europa; Europa–Rusija. Būtina darbo patirtis. Tel. (8 37) 362 094, 8 685 77 899.

Jaučiate nuovargį, dirglumą, nevaldote emocijų, nepajėgiate dirbti ar sportuoti, sunku susikaupti, pleiskanoja oda, lūžinėja nagai, įtrūksta lūpų kampučiai, nėra apetito – kuo greičiau pasitikrinkite kraują! Gal sergate anemija? Tyrimų kompleksui – net 50 proc. nuolaida. Medicinos centras „Neuromeda“, tel. 8 613 42 780. www.neuromedicina.lt.

948542

949595

Reikalingi pareigingi tarptautinių gabenimų vairuotojai (E kategorija) dirbti Vakarų Europoje ir maršrutu Vakarai–Rytai. Kaunas, tel. 8 698 39 309. 922757

Buitinės technikos remonto

923753

Klinika „Neurosveikata“. Patyrę gydytojai psichiatrai gydo įvairius psichikos sutrikimus, pagirių simptomus. Išblaivinimas, kodavimas nuo alkoholio. Trakų g. 12, tel. 8 656 61 610. www.neurosveikata.lt. 935854

Masažas. Nugaros – 25 Lt, 6 kartų kursas – 135 Lt, 10 kartų – 225 Lt, viso kūno klasikinis – 50 Lt, 10 kartų – 450 Lt. Tel. 8 678 81 816. 947825

Odontologijos centras ODONTEX (Gedimino g. 17, šalia PPC „AKROPOLIS“). Teikia visas odontologijos paslaugas, gydymas su NARKOZE. Nemokamas protezavimas ligonių kasų pacientams. Pensininkams – NUOLAIDOS! Dantų implantai – nuo 1000 iki 1500 Lt. Registruotis tel. (8 37) 228 265. 938268

Pavasario nuolaidos odontologijos paslaugoms! Metalo keramikos protezams – 50 proc. nuolaida. Be eilės nemokamai protezuojame pacientus su ligonių kasos iškvietimais. Apžiūra – nemokama. Maironio g. 26A, Kaunas. Tel. 203 101, 8 672 44 348. 946071

Psichiatro konsultacija, alkoholizmo gydymas, kodavimas, psichoterapija, medikamentai, hipnozė. Blaivinimas. Priklausomybės azartiniams žaidimams gydymas. Č.Sasnausko g. 56. Tel. 731 692. Sąnarių skausmai, artritas? Osteoporozė? Odos problemos? Išbandykite Poltavos bišofitą! Vandens jonizatoriai, antireumatiniai įtvarai su gintaro danga, vaistažolių aliejai, kompresinės kojinės, VITAFON. V.Lašo g. 3, prie Klinikų. Tel. (8 37) 211 844. 936217

UAB „Rasos klinikoje“ suaugusiesiems atliekamos vidaus organų, skydliaukės, mažojo dubens ir širdies echoskopijos. Konsultuoja chirurgas. S.Žukausko g. 14–1, tel. 312 111. Darbo laikas I–V 8–20 val. 938286

8 655 45 114 (Vytauto pr. 23)

Apdaila apie langus, duris. Santechnikos, elektros remontas. Staliaus, dažymo ir tinkavimo darbai. Meistro pagalba, konsultacija, garantija. Tel. 8 605 28 527. 946674

Apdaila. Dažau, glaistau, tapetuoju, dedu vidinius ir išorinius kampus. Kloju laminuotas grindis. Tel. 8 671 97 046.

932137

Gyd. V.Kašėta, N.Grušauskas gydo odos, alergines, grybelines, venerines ligas. Iškvietimas į namus. K.Petrausko g. 40, tel. (8 37) 220 288; www.odosligos.lt.

912116

950238

Langų ir durų gamybos įmonei skubiai reikalingas (-a) pardavimo vadybininkas (-ė). Tel. 8 656 39 353, CV siųsti info@roplastitus.lt.

Gyd. D.Bielskienė, J.Urbštienė konsultuoja ir gydo vaikus, suaugusiuosius, sergančius odos, alerginėmis, nagų ir plaukų ligomis. Šalina karpas, papilomas. Apgamai tiriami dermatoskopu. Konsultuoja dėl lytiškai plintančių ligų. Gedimino klinika, Gedimino g. 34. Tel. 207 396.

946740

„AEG“, „Ardo“, „Beko“, „Bosch“ ir kt. automatinių skalbyklių remontas. Dirbame ir savaitgaliais. Garantija iki 2 m. Tel. 8 602 56 100.

Apdaila. Įvairių grindų įrengimas (ir iš MDP), gipskartonio ir medžio drožlių plokščių montavimas, palėpių įrengimas ir šiltinimas. Nuolaidos medžiagoms. Tel. 8 630 40 405.

„Ardo“, „Ariston“, „Bosch“, AEG ir kt. automatinių skalbyklių remontas. Dirbame ir savaitgaliais. Garantija iki 2 m. Tel. 740 086, 8 609 07 201.

Atliekame grindų, parketo šlifavimą. Klijuoju plyteles, dažau, tapetuoju. Kalu dailylentes, laminatą. Santechnikos darbai. Tel. 795 508, 8 600 62 210.

Atlieku nebrangų mikrobangų krosnelių, skalbyklių, dulkių siurblių, šaldytuvų, el. viryklių remontą. Garantija iki 2 m. Atvykstu nemokamai. Tel. 8 680 85 778.

Atliekame įvairius santechnikos darbus: kanalizacija, vandentiekis, šildymas. Keičiu WC, vonias, maišytuvus. Smulkus remontas. Tel. 795 508, 8 600 62 210.

SNAIGĖS servisas (M.K.Čiurlionio g. 5). Visų šaldytuvų, skalbyklių remontas. Prekyba SNAIGĖS šaldytuvais, atsarginėmis dalimis. Tel. 341 876, 8 652 44 908.

Atliekame kokybiškai tik gipskartonio montavimo darbus (sunkias ir lengvas konstrukcijas). Tel. 8 620 80 461, 8 671 13 410.

949091

949964

945156

936539

Taisome įvairių tipų televizorius klientų namuose. Iškvietimas nemokamas. Garantija. Tel. 719 765, 8 652 39 176. 950583

Taisome įvairių tipų televizorius klientų namuose. Iškvietimas nemokamas. Suteikiama garantija. Tel. 715 991, 8 671 55 064. 945026

Taisome skalbimo mašinas, elektrines virykles ir kt. Parduodame naudotą buitinę techniką. Tel. 222 493, 8 687 57 334. 949755

946274

932417

932388

940169

Atliekame lietaus kanalizacijos ir drenažo įrengimo, buitinių nuotekų valymo įrenginių montavimo darbus. Tel. 8 618 56 027. 950088

Atliekame pamatų montavimo, mūro, stogų dengimo ir kitus statybos darbus. Namo 1 kv. m be vidaus apdailos kaina 1000 Lt. Tel. 8 656 27 767. 947424

Atliekame visus apdailos, statybos ir santechnikos darbus. Gręžiame skyles mūre, betone, akmenyje. Tel. 8 675 17 370, 8 681 81 018. 947507

Kompiuterininkų AD servisas taiso nešiojamuosius, stacionarius ir žaidimų kompiuterius: lituoja, instaliuoja programas, šalina virusus, atnaujina navigacijas. Galime atvykti. Tel. 8 617 77 731. 927412

Atlieku visus kompiuterių priežiūros darbus, Windows instaliavimą, virusų šalinimą, interneto tvarkymą. Atvykstu į namus nemokamai. Tel. 8 684 32 863. 946169

Kompiuterių remonto paslaugos. NEMOKAMAS atvykimas. www.pagalbakompiuteriams.lt. Tel. 8 655 88 600. 946065

Atlieku dažymo, glaistymo, tapetavimo ir kitus darbus. Laminato klojimas. Langokraščių užtaisymas. Gipskartonio montavimas. Dailylenčių kalimas ir kt. darbai. Tel. 8 672 35 452. 948479

Atlieku plastikinių langų angokraščių apdailą. Apdailos darbai: dažymas, plytelių klijavimas, laminatas, gipskartonis, lentelių kalimas. Tel. 8 675 81 454.

943698

Atlieku tik elektros montavimo darbus. Tel. 8 605 67 073.

943231

Atvežame žvyro, smėlio, skaldos, atsijų, juodžemio, betono gaminių. Tel. 373 894, 8 616 56 993. 950766

Statybos, remonto

Automobilinio bokštelio nuoma (15 m aukščio). Pjauname, genime medžius. Šlaitinių stogų dengimas, skardinimas. Tel. 8 687 19 660 (Rolandas), 8 602 92 845.

Automobilininkams

937413

Be dulkių kokybiškai šlifuojame, lakuojame, restauruojame parketą, medines grindis, laiptus. Tel. 8 677 36 264. www.slifavimas.info.

Remontuoju lengvųjų automobilių ir VILKIKŲ RADIATORIUS, BUFERIUS ir kitas stiklo pluošto ir plastmasines detales. Garantija. Tel. 220 176 9-18 val., 8 699 25 402

950720

Automobilių dujų įranga. Dažymas, lyginimas, plastmasių remontas. Kalniečių g. 151. Tel. 8 600 20 968.

Dažau lauko fasadus, laiptines, butus. Darau plastikinių langų apdailą. Tel. 8 647 73 957, www.m-apdaila.lt.

Automobilių kompiuterinė diagnostika. Taisome visus elektros gedimus, starterius, generatorius, automatines, mechanines dėžes, variklius, važiuoklę. Tel. 8 676 20 355.

Dažau, glaistau, lyginu, kalu dailylentes, šlifuoju, restauruoju, lakuoju parketą, grindis, dedu laminatą. Ilgametė patirtis. Tel. 8 686 07 305.

948738

942800

949881

Automobilių radiatorių, šildymo sistemų, žibintų, buferių remontas, dažymas ir keitimas. Automobilinio bokštelio ir mikroautobusų nuoma. Tel. 332 520, 8 699 55 568. 943577

Autoservisas „Pilotas“ taiso kėbulus, važiuoklę, variklius. Galime pašalinti 90 proc. gedimų. Dubysos g. 4, Kaunas. Tel. 8 670 70 310. 938458

Dujų įranga automobiliams. Kompiuterinė diagnostika. Riešutų g. 30, tel. 8 600 24 966, dirbame I–VI. 931117

Plovimas – automobilių, variklių, dugno. Šildymo-aušinimo automobilio sistemos remontas, perdirbimas. V.Krėvės pr. 118B, 6 garažas. Tel. 8 604 16 842. 946722

AKCIJA! ALUPLAST profilio 5 kamerų langai – su 30 proc. nuolaida ir vidine apdaila. Šarvuotos durys. Balkonų stikl. Roletai. Pramonės pr. 16 („Urmo“ bazė, 2 vagonėlis). Tel. (8 37) 451 712, 8 647 00 002, e. paštas gediminas@arventa.lt. 947564

AKCIJA! Plastikiniai ir mediniai langai, šarvuotos ir vidaus durys, balkonų stiklinimas. Tel. 705 900, 8 656 39 353, Sukilėlių pr. 3. www.roplastitus.lt. 947668

AKCIJA! Virtuvės langas – nuo 550 Lt; 3 dalių kambario – nuo 720 Lt, balkono durys su vitrina – nuo 800 Lt (kainos su montavimu ir palangėmis). Vertikalios orlaidės, balkonų stiklinimas, roletai, žaliuzės, garažo vartai. UAB „EG group“, tel. 540 123, 8 612 65 486. 937957

950719

Dengiame ir remontuojame plokščiuosius stogus ir garažus prilydomąja danga. Suteikiama garantija iki 15 m. Tel. 459 279, 8 676 34 684 kasdien 8–22 val. 946698

Dengiame naujus ir renovuojame senus stogus. Skardinimo darbai. Karkasinių namų statymas. Gipskartonio montavimas. Dailylenčių kalimas. Tel. 8 689 47 224. 944889

Dengiame, renovuojame ir remontuojame plokščius stogus prilydomąja MIDA danga. Ypatingi pasiūlymai bendrijoms. Tel. 8 614 14 430.

945429

Drenažas, vandentiekis, kanalizacija. Mini ekskavatoriaus paslaugos. Tel. 8 676 14 056, 8 620 45 433. 926216

Nukelta į 15 p.


15 3

trečiaDIENIS, gegužės 2, 2012

klasifikuoti skelbimai Nuomoja 1,5 t ir 3 t ekskavatorius. Tel. 8 615 12 907.

Paslaugos

949650

Statybos, remonto Drenažo, lauko ir vidaus vandentiekio bei kanalizacijos, valymo įrengimų montavimas. Medžiagos su nuolaida. Sutvarkome dokumentaciją. Tel. 8 674 13 881. 947147

Elektriko paslaugos. Greitai ir kokybiškai. Suteikiame garantiją. Tel. 8 651 73 760, 8 609 83 349. 941352

Elektros darbai. Apsaugos, videosistemos. Taupaus apšvietimo sprendimai. Nedidelės kainos, kokybė, garantijos. Tel. 8 687 98 087. 949260

Gaminame iš metalo laiptus, laiptinės duris, vartus, stumdomuosius vartus, tvoras, kaltinius gaminius, prancūziškus balkonus. Tel. 8 675 16 865. 950581

Gaminami šiuolaikiškos konstrukcijos stogeliai su permatoma danga, tvoros, vartai, voljerai, kitos konstrukcijos. Sumontuojame. Tel. 8 686 81 398, 533 223. 942150

Greitai dengiame stogus įvairia danga. Nestandartiniai skardos lankstymo ir montavimo darbai. Pigiau sukomplektuojame medžiagas. Garantija. Nuolaidos! Tel. 8 682 47 001.

923926

Individualūs meniniai vienetiniai kalvystės darbai: stogeliai, turėklai, balkonai, vartai ir t.t. Tel. 8 645 46 891.

948350

Kaminų įdėklai (darbo patirtis), valymas. Pristatomieji kaminai. Latakų valymas. Garantija. Be poilsio dienų. Tel. 8 676 53 813. www.kaminuideklai.com.

946916

Kaminų įdėklai, valymas, pristatomieji kaminai, remontas. Kaminų mūrijimas. Stogų dengimas. Tel. 8 619 29 430.

Nuosavų namų durys: saugios, ypatingai šiltos. Garantija 5 m. Dirbame be poilsio dienų. Tel. 8 634 81 144. 950815

Pamatai. Įrengiame visų tipų pamatus. Betonuojame perdangas, grindis, tvoras. Gręžiame gruntą poliams iki 7 m. Tel. 8 611 05 656. www.statybugama.lt. 946871

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Pabrangimas nuo 15 proc./mėn. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“. 948188

Pastatų šiltinimas putų polistirenu, akmens vata. Dedame struktūrinį tinką. Daugiabučių laiptinių remontas. Tinkavimo darbai. www.apsiltiname.lt. Tel. 8 602 56 512, 8 614 45 953. 946522

Pastatų vidaus patalpų remontas, restauracija. Fasadų remontas, restauracija. Šlaitinių stogų remontas. Tel. 8 686 51 538, 8 687 11 109, 8 682 20 378 943767

Pigūs laiptai iš sausos ąžuolo, uosio medienos. Gaminu. Montuoju. Tel. 8 646 44 285. 946005

PLASTIKINIAI LANGAI ir BALKONŲ STIKLINIMAS – pigiausiai Kaune. Vokiška kokybė, garantija 10 metų. Tel. 223 200, 8 608 70 099. www.langvila.lt. 947392

Plastikiniai langai, šarvuotos durys, balkonų stiklinimas, apdaila. Langų reguliavimas, taisymas. Buto remonto darbai. Savanorių pr. 287–316, tel. 8 606 28 921. 949965

Privatus santechnikas-suvirintojas atlieka visus santechnikos ir suvirinimo darbus. Suteikiu garantiją, taikau nuolaidas. Tel. 205 251, 8 674 97 821. 950540

944326

Kasame šulinius, vietinę kanalizaciją. Pristatome ritinius, kanalizacijos dangčius. Dirbame greitai ir kokybiškai. Tel. 8 633 89 231.

948446

Kasame vandens šulinius, vietinę kanalizaciją, surandame vandenį, valome šulinius. Pristatome ritinius. Santechnikos darbai. Tel. 8 607 63 411. 944252

Kasu šulinius, vietinę kanalizaciją. Valau ir gilinu šulinius. Surandu vandens gyslą. Atvežu šulinių žiedus. Tel. 8 606 29 150, 8 645 31 863. 936896

Kasu šulinius, vietinę kanalizaciją. Valau ir gilinu šulinius. Surandu vandens gyslą. Suorganizuoju žiedų atvežimą. Tel. 8 676 67 428. 930076

Klijuoju glazūruotas plyteles, darau vonios ir vamzdynų uždengimus, atlieku santechnikos darbus. Tel. 707 838, 8 619 66 635. 950710

KLOJAME TRINKELES, šaligatvio plyteles. Nemokama konsultacija. Statome vejos, gatvės bortelius, sulyginame šulinius. Atsivežame medžiagas. Tel. 8 674 68 080. 944596

Kokybiškai atlieku apdailos darbus. Montuoju gipso plokštes, kloju plyteles, glaistau, dažau, tapetuoju, atlieku staliaus darbus. Tel. 8 673 08 034. 949790

Kokybiškai dengiame šlaitinius ir plokščius stogus įvairia danga. Šiltiname fasadus. Sukomplektuojame ir pristatome medžiagas. Tel. 8 615 61 788. 949256

Kokybiškai ir greitai klojame trinkeles. Atliktiems darbams suteikiame garantiją. Tel. 8 600 52 483. 950560

Kokybiški gaminiai iš metalo Jums pagal užsakymą: vartai, tvoros, durys, laiptai, voljerai, grotos. Kaunas. Tel. 8 657 88 778. 947783

Krautuvais, ekskavatoriais BOBCAT gręžiame, griauname, krauname, lyginame. Tel. 8 687 57 902. 944719

Mediniai, plastikiniai langai, durys, balkonų stiklinimas gamintojo kainomis. UAB „Megrame medis“ atstovas Kaune, tel. 8 699 29 023. 948481

Medinių tvorų gamyba ir montavimas. Vartų ir vartelių gamyba. Medienos apdirbimas. Tel. 8 615 20 022. 940417

Metalo gaminiai: rekonstrukcijos, laiptai, tvoros, grotos, vartai, kaltiniai gaminiai, durys. Tel. 8 600 04 449. 943835

Nuomojame BOBCAT mini krautuvus, ekskavatorius. Kasame, lyginame, griauname, gręžiame pamatams skyles, iškrauname, pakrauname krovinius. Tel. 8 656 41 801. 930252

Nuomojame fasadinius statybinius pastolius (universalūs, tinka mūro ir kitiems darbams, lengvai surenkami). Tel. 8 686 79 386, www.stogudengimasjums.lt. 945444

Profesionalus vonių restauravimas. 5 metų garantija. Tel. (8 37) 773 100, 8 670 06 048. Daugiau informacijos www.voniurestauravimai.lt. 936919

Santechnikas atlieka visus santechnikos darbus. Padeda nupirkti, atvežti medžiagas (su nuolaidomis). Tel. 8 680 84 699 nuo 7 iki 22 val. 943665

Santechnikas atlieka visus santechnikos darbus. Vandentiekis, šildymas, kanalizacija. Stato kietojo kuro, dujinius katilus. Tel. 8 605 85 205, 389 258. 943327

Santechnikas keičia kriaukles, WC ventilius, gyvatukus, prijungia buitinę techniką, išvalo kanalizaciją. Nuperka medžiagas. Tel. 424 099, 8 683 05 242. 950713

Santechnikas keičia vandentiekio, kanalizacijos vamzdynus, stato WC. Kiti santechnikos darbai. Dirba be poilsio dienų. Garantija. Tel. 8 645 22 683. 948334

Santechnikos darbai: vonių, kriauklių, WC keitimas, plastikinių vamzdžių montavimas. Smulkus remontas. Dirbu ir savaitgaliais. Tel. 459 120, 8 603 27 090. 943549

Sienų šiltinimas užpildant oro tarpą termoputomis. 1 kv. m kaina nuo 5 Lt. Tel. 8 674 44 496. 950020

Šiltiname namų fasadus, dedame struktūrą. Tel. 8 687 53 187.

944942

Skardinimo darbai. Stogų remontas, dengimas, dažymas. Kaminų įdėklai, gamyba, montavimas, remontas. Kaminų valymas. Garantija. Tel. 8 677 96 297. 943644

Staliaus darbai. Gaminame laiptus, porankius, duris, lauko baldus, pavėsines, kubilus ir t.t. Tel. 8 610 31 210, 8 612 75 320. 949765

Stogų dengimas, šiltinimas. Tarpblokinių siūlių remontas. Tel. 8 681 79 195, 8 686 88 034. 940519

Suvirinimo elektra darbai. Metaliniai gaminiai pagal individualius pageidavimus. Remontas. www.suvirintojas.eu. Tel. 341 102, 8 614 64 490. 946655

Terasos. Įrengiame medines ir betonines terasas, įvairius stogus. Statome tvoras. Hidroizoliuojame rūsius. Tel. 8 611 05 656. www.statybugama.lt. 946865

TRINKELIŲ KLOJIMAS. Kokybiškai kloju trinkeles, vejos bortelius, įrengiu vandens nutekėjimo sistemas. Kokybę garantuoju. Tel. 8 687 82 448. 948368

Vidaus įrangos

APSAUGOS SIGNALIZACIJOS namams, butams, garažams, sodų nameliams. Valdymas ir palaikomas ryšys – mob. telefonu. Tel. 8 675 04 304 947518

Įvairios durys pigiau. Didelis spalvų, modelių pasirinkimas. Naujiena – stogeliai, terasos. Dirba kvalifikuoti specialistai. Tel. 457 915, 8 676 70 000; www.lietuviskosdurys.lt. 940558

Medienos gaminiai: durys, laiptai, lauko ir vidaus baldai, sendinimas, kiti nestandartiniai sprendimai. Visos stalių paslaugos. Tel. 8 687 52 455, 8 612 68 971. 938995

Pigūs LAIPTAI iš sausos ąžuolo, uosio, klevo medienos (projektuoju, gaminu, montuoju). Tel. 8 610 75 452. 949728

Roletai, visų rūšių žaliuzės gamintojo kaina. Matavimas ir montavimas nemokamas. www.fajetonas.lt. Tel. 8 616 29 180, e. paštas vaidas@fajetonas.lt. 942811

Baldžių Aptraukiame audiniu baldus (keičiame spyruokles, vatiną, poroloną, audinį). Remontuojame mechanizmus. Tel. 8 674 44 219. 944481

Aptraukiame audiniu baldus. Keičiame spyruokles, vatiną, poroloną. Pensininkams – nuolaidos. Transportas – nemokamai. Tel. 779 101, 8 603 49 621. 949492

Aptraukiame audiniu, dirbtine ir natūralia oda baldus. Keičiame visas reikalingas medžiagas. Ilgametė darbo patirtis. Transportas nemokamas. Tel. 8 604 76 264, 730 715.

943376

947430

Medžių pjovimas, genėjimas; gyvatvorių karpymas; vaismedžių genėjimas; tvenkinių kasimas; apželdinimo paslaugos. UAB „Aplinkos darbai“, tel. 8 655 55 800. 941172

NEMOKAMAI išvežame bet kokį nereikalingą metalo laužą, buitinę techniką. Mokamai – senus baldus, šiukšles ir visa kt. Pjauname medžius. Tel. 8 601 99 230, 799 681. 949128

Pavojingų medžių šalinimas, vaismedžių genėjimas, kelmų frezavimas, didelių medžių persodinimas. Tel. 8 645 34 444. 925655

Pigiai išsiurbiame fekalijų šulinius, pasikrauname ir išvežame šakas, šiukšles, statybines atliekas, birius krovinius. Tel. 380 853, 8 685 30 321. 949779

Vejų ir alpinariumų įrengimas. Tel. 8 616 42 833.

950534

Visos apželdinimo paslaugos: vejos įrengimas, aeravimas, pjovimas, priežiūra. Alpinariumai, baseinai, kriokliai, akmeniniai takeliai. Tel. 8 643 37 567. 944803

945537

Aptraukiame baldus gobelenu. Keičiame spyruokles, vatiną, poroloną – dirbtuvėse ir pas klientą. Pensininkams – nuolaidos. Tel. 366 160, 8 651 82 459. 949467

Baldų gamyba! Suteiksime Jums profesionalią konsultaciją, patarsime interjero klausimais ir padarysime baldus pagal Jūsų specialų užsakymą. Tel. 8 683 90 946. 947458

Gaminame nestandartinius kietuosius baldus: virtuvės, prieškambario, komodas, stalus, lentynas, spintas... Atvežame, surenkame nemokamai. Tel. 8 601 26 068. 932529

Greitai, kokybiškai remontuojame minkštuosius baldus. Keičiame dizainą. Platus gobeleno pasirinkimas. Be poilsio dienų. Transportas nemokamas. Tel. 440 774. 948821

Kietųjų baldų gamyba: virtuvės, prieškambario, svetainės, jaunuolio baldai, spintos ir kt. Tel. 8 698 43 448 nuo 8 iki 21 val.

935896

Statau duris, keičiu spynas, restauruoju, remontuoju, išardau, surenku kietuosius baldus. Tel. 260 665, 8 678 38 973. 950886

Taisome minkštuosius baldus, aptraukiame nauju gobelenu, remontuojame lankstus. Smulkus kietųjų baldų remontas ir surinkimas. Tel. 8 671 20 013, 440 922. 946204

Šventėms Restoranas „Dykumų liūtas“ – tai smagūs pokyliai, vestuvės iki 100 asm., jauki židinio salė, sauna. Gedulingi pietūs. Lazūnų g. 54A, tel. 387 482, 8 685 61 080. 946091

Teisinės paslaugos

Želdynų projektavimas, vizualizacija (3D). Želdinimo darbai (vejos, želdynai, gėlynai, alpinariumai ir t.t.), palankios kainos. Tel. 8 681 62 573, 8 653 28 262. 943466

parduoda Nekilnojamasis turtas Kaune ir Kauno rajone „DnB būstas“ teikia paslaugas norintiesiems parduoti ar išnuomoti savo nekilnojamąjį turtą. Tel. 8 676 22 040, e. paštas darius.daugela@dnbbustas.lt.

948631

Mūrinį sodo namelį, tinkamą gyventi žiemą (6,18 a sklypas, aptvertas, geras susisiekimas), 14 km nuo Kalniečių. Kaina sutartinė. Tel. 8 679 34 356. 948515

Naujos statybos dviejų arba trijų kambarių butus Kaune (autonominis šildymas, vieta židiniui, vieta automobiliui, visa apdaila, šalia PC, autoservisas, gerai išvystyta infrastruktūra, name parduota 90 proc. visų butų). Konkurencinga kaina. Dirbame ir šeštadienį. Tel. 8 698 09 808. 950504

Parduoda Garliavos apyl., Ilgakiemyje, 150 a žemės ūkio paskirties sklypą (70 x 185 m), greta nauji namai. Tel. 8 684 38 226. 950706

Parduodamas 1,5 k. butas K.Škirpos g. (plastikiniai langai, nauji radiatoriai, įstiklintas balkonas, šarvo durys, tamsus kambariukas – drabužinė, 5/5 a.). Kaina 75 000 Lt. Tel. 8 677 71 806, e. paštas ieva_budvilaityte@yahoo.com. 949826

Parduodamas 6 a sklypas su vasarnamiu Rokuose, SB „Jiesia“, aptvertas. Kaina 45 000 Lt. Tel. 8 620 39 018.

946616

942241

Sklypų išpardavimas Aleksote, Kauno mieste. 1 aro kaina 6500–7500 Lt. Sklypų skaičius ribotas. Tel. 8 616 17 709.

949206

944134

935465

1 kambario butą E.Ožeškienės g., Centre (II a. plytų name, b. pl. 35, gyv. pl. 24, virtuvė 6 kv. m, autonominis šildymas, plastikiniai langai, šarvuotos durys, signalizacija). Tinkamas komercinei veiklai. Kaina 89 000 Lt. Tel. 425 506, 8 698 86 009.

Trijų kambarių butą mūriniame name, ramioje vietoje, Savanorių pr. Tel. 8 610 61 919.

949392

10 a namų valdos sklypą Palemone, Apnarų g., netoli Kauno marių, visos komunikacijos. Tel. 8 666 72 166. 948480

10,28 a sklypą Artojų g., Garliavoje (yra projektas (b. pl. 194 kv. m), leidimas statybai, pamatai, elektra). Yra kelias. Komunikacijos vietinės. Kaina 72 000 Lt. Tel. 8 657 94 150. 944550

13 ir 15 a namų valdos sklypus Rokuose, M.Krupavičiaus g. Šalia nauji namai, tvenkinys, iki Laisvės al. 6 km. Tel. 8 684 38 226.

2 aukštų naujos statybos mūrinį namą (150 kv. m) Šilainiuose, Šaltupio g. Namas pritaikytas dviem šeimoms. Dvi virtuvės, du WC, vonios, 4 kambariai, katilinė, holas. Asfaltuotas kelias. Miesto komunikacijos. Be tarpininkų. Kaina 370 000 Lt. Tel. 8 609 63 814.

947817

948769

2 kambarių butą (bendr. pl. 36 kv. m, I a., visi patogumai, virtuvė kartu su svetaine). Be tarpininkų. Kaina 65 000 Lt. Skambinti nuo 19 val. tel. (8 37) 330 042.

949934

24 a žemės sklypą prie Kauno marių, Samylų k., su visais reikalingais statybai dokumentais. Tel. (8 37) 225 490, 8 608 51 012; www.musukvartalai.lt.

949679

Atliekame žemės, pastatų kadastrinius matavimus, topografinius planus, detaliuosius planus, rengiame statinių įteisinimo dokumentus. Tel. 8 687 19 540, (8 37) 222 696, info@georaimonda.lt. 944736

Aeruojame ir tręšiame vejas. Tel. 8 611 45 542.

946607

Mūrinį namą Šlienavoje, prie Kauno marių (bendr. pl. 180 kv. m, yra 15 a žemės, garažas, pirtis, ūkinis pastatas). Kaina 245 000 Lt. Tel. 430 294, 8 656 42 669.

1 k. butą V.Krėvės pr. 27, prie RIMI (5/3 a., b. pl. 30, tvarkingas, labai šiltas ir šviesus, įstiklintas balkonas, uosio parketas). Kaina 67500. Tel. 8 678 00 678.

Teisinės paslaugos: darbo užmokesčio išieškojimas; skolų išieškojimas; procesinių dokumentų rengimas; teisinės konsultacijos; juridinių asmenų steigimas, pertvarkymas, reorganizavimas; sutarčių rengimas; įmonės vidaus dokumentų rengimas; kita teisinė pagalba. Mums svarbus kiekvienas klientas, todėl Jums skirsime maksimalų dėmesį, glaudų bendradarbiavimą, operatyvumą ir profesionalią pagalbą sprendžiant įvairius teisinius klausimus. Specializuojamės skolų prevencijoje bei ikiteisminiame ir teisminiame skolų išieškojime. Su įsipareigojimų nevykdančiais Jūsų klientais bendrausime tiesiogiai, todėl savo skolininkus galite drąsiai patikėti mūsų komandai. UAB „4 DEBT“, tel. 8 699 58 103.

Kitos

914152

Kotedžus Vytėnuose ir Romainiuose (b. pl. 80–105 kv. m, per du aukštus, atlikta dalinė apdaila). Tel. 8 650 51 581.

Pigiai tvarkau dokumentus namams ir kt. objektams įteisinti, keičiu paskirtį. Rengiu detaliuosius planus. Tel. 8 676 92 771. olegasmas@mail.ru.

950704

950847

949677

Išparduodu: butus, namus, sodus, sodybas, sklypus, patalpas. Padedu parduoti, nupirkti, konsultuoju. Tel. 8 618 84 422, (8 37) 333 555, www.simokusilas.lt.

945685

2 aukštų namą Kaune, J.Vienožinskio g., 1997 m., įruoštas, 7 a sklypas, gražiai sutvarkyta aplinka. Be tarpininkų. Tel. 8 614 81 049.

916827

Du namų valdos sklypus prie Juragių, po 12 arų ir 2 a. gatvės, labai pigiai. Tel. (8 37) 225 490, 8 608 51 012; www.musukvartalai.lt.

Parduodu 1/2 dalį namo šalia Botanikos sodo (atskiras įėjimas, 4,3 a žemės, b. pl. 110 kv. m, visos miesto komunikacijos). Kaina 138 000 Lt. Tel. 8 650 51 581.

Išparduodamas bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių turtas. Visa informacija – www.adminbiuras.lt.

946544

Gaminame iš pušies, uosio, ąžuolo įvairaus dizaino filingines duris, laiptus, palanges ir kt. gaminius. Tel. 8 607 34 168.

„ABDONO“ kilimų ir žaliuzių valykla valo kilimus (kliento patalpose arba išsivežame), minkštuosius baldus, čiužinius, „Bauer“ ir kt. patalynę sausu ir šlapiu giluminiu būdu amerikietiška įranga. Langų valymas, grindų dangos atnaujinimas, patalpų tvarkymas po remonto ir visos kitos švaros paslaugos. UAB „ABDONAS“ (bet kada), tel. 77 09 44, 8 688 18 946. Žemaičių g. 31, www.abdonas.lt.

Dviejų kambarių butą mūriniame name Žaliakalnyje. Tel. 8 662 28 778.

946209

Kiekvieną savaitę vykstame į Olandiją. Imame pakeleivius, vežame siuntinius, automobilius. Tel. 8 683 73 678, +316 449 05 324.

Gyvenamąjį namą su mansarda S.Dariaus ir S.Girėno g. (šildomas dujomis, kietuoju kuru, vandentiekis, kanalizacija). Kaina 290 000 Lt. Tel. 8 635 42 249.

946822

945898

946223

UAB „Panta“ padeda parengti dokumentus naujiems ir rekonstruotiems pastatams įteisinti. Organizuoja pastatų ir žemės kadastrinius matavimus, pastatų projektavimo, žemės sklypų padalijimo ir sujungimo projektus. Tel. 8 600 08 555. 943885

Kokybiškai atlieku fasadų remonto ir dažymo darbus, laiptinių bei kitų patalpų paruošimo ir dažymo darbus. Tel. 8 676 74 584. 946755

Nekilnojamasis turtas kitose vietose Vieno kambario butą Veisiejuose (3 a. mūrinio namo III a., bendr. pl. 40 kv. m, su nauja buitine technika ir baldais), šalia – Ančios ežeras. Tel. 8 684 38 226. 950708

Parduodamos patalpos Alytuje (plotas 1002 kv. m, II a., buvusi siuvykla). Kaina sutartinė. Tel. 8 638 21 239. 942607

Vieną kambarį 6 šeimų bendrabutyje Vilties g., Alytaus m. centre (bendr. pl. 25 kv. m, šiltas, maži mokesčiai). Be tarpininkų. Kaina 18 000 Lt. Tel. 8 699 79 973. 948458

Buitinė technika Defektuota, naudota, nauja buitinė technika. Virtuvės įrankiai, aksesuarai ir indai. www.aldile.com, Jonavos g. 254, Kaunas. Tel. 8 698 31 328. 931713

Nauja ir nukainota buitinė technika (orkaitės, šaldytuvai ir t.t.), virtuvės reikmenys. Atidavus seną buitinę techniką – nuolaida iki 200 Lt! AEG, „Bosch“, „Liebherr“, „Siemens“ ir t.t. Kovo 11-osios g. 45A. Tel. 313 656, 8 699 83 487; www.ventara.lt. 821502

PAVASARIO AKCIJA! Iki gegužės 5 d. skalbyklėms, viryklėms, šaldytuvams, integruojamai technikai – NUOLAIDOS IKI 40 proc. BUITEX, Taikos pr. 43, Vytauto pr. 1, tel. 8 614 70 570, www.buitex.lt. 945291

Nukelta į 16 p.


16 2

trečiaDIENIS, gegužės 2, 2012

klasifikuoti skelbimai Parduodamos sausos, skaldytos malkos. Pakuotės ir kiekiai – įvairūs. Tel. 8 620 29 252, 8 614 74 247, e. paštas malkucentras@gmail.com.

parduoda

944879

Kauno miesto savivaldybė viešo aukciono būdu parduoda:

1. Administracinį 2 aukštų mūrinį pastatą (plotas 654,21 kv. m) su kiemo statiniais, Miško g. 23A, Kaunas. Objektui priskirtas žemės sklypas (plotas 0,0913 ha). Pradinė objekto pardavimo kaina 1550 000 Lt, iš kurios žemės sklypo pradinė pardavimo kaina 312 000 Lt, žemės sklypo parengimo atlygintinos išlaidos 12 892 Lt. Aukciono vykdymo laikas 201205-15 9.30 val. 2. Pastatą-sandėlį (plotas 47 kv. m) Kareivinių g. 22, Kaunas. Objektui priskirtas žemės sklypas (plotas 0,0527 ha). Pradinė objekto pardavimo kaina 90 000 Lt, iš kurios žemės sklypo pradinė pardavimo kaina 45 000 Lt, žemės sklypo parengimo atlygintinos išlaidos 785 Lt. Aukciono vykdymo laikas 201205-15 10 val. 3. Pastatą-klubą (plotas 657,05 kv.

Buitinė technika Defektuotas, naudotas skalbimo mašinas „Miele“, šaldytuvus, šaldiklius ir kt. Taisome buitinę techniką. Kęstučio g. 59, tel. 222 493, 8 687 57 334. 949758

Automobiliai ir detalės 2 automobilius (geros būklės). Vieną kambarį. Dažau laiptines. Ieškau moters padėjėjos. Tel. 733 559 (nuo 19 iki 21 val.). 950050

Baldai Geros būklės sekciją, prieškambario baldus, taip pat sulankstomą stalą, 3 ir 2 durų spintas, siuvamąją mašiną. Tel. 421 219. 950330

Statybinės medžiagos

Įvairią statybinę medieną, dailylentes, terasines lentas, pjuvenas, atraižas. Transporto paslaugos. Dirbame ir šeštadieniais. Tel. (8 37) 330 071, 8 682 25 858. 936207

Kitos prekės AKCIJA – PJUVENŲ briketams! Parduodame pjuvenų briketus, durpių briketus. Atvežame. Kreiptis Kalvarijos g. 7, Kaunas, tel. 8 683 54 559, 298 566. 943750

Atvešime malkas miškavežiu. Taip pat atvežame ąžuolines, beržines, alksnines malkas (skaldytas, trinkelėmis). Tel. 8 674 02 104. www.malkos.lt. 948554

Atvežame ąžuolo, uosio, beržo, juodalksnio ir mišrių sausų geros kokybės malkų (trinkelėmis ir skaldytų). Pristatome nemokamai. Tel. 8 689 30 433. 950220

Atvežame malkas miškavežiu. Brangiai perkame mišką su žeme arba išsikirsti. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 601 25 955, 8 601 26 268.

937520

Ąžuolo, beržo pjuvenų briketus ir baltarusiškus durpių briketus. PAVASARINĖS NUOLAIDOS! Tel. 8 677 44 884. 950334

m) Z. Gerulaičio g. 4, Kaunas. Objektui priskirtas žemės sklypas (plotas 0,3066 ha). Pradinė objekto pardavimo kaina 490 000 Lt, iš kurios žemės sklypo pradinė pardavimo kaina 245 000 Lt, žemės sklypo parengimo atlygintinos išlaidos 2 274 Lt. Aukciono vykdymo laikas 2012-05-15 10.30 val. 4. Sandėlį (plotas 129,66 kv. m) Z. Gerulaičio g. 6, Kaunas. Objektui priskirtas bendro naudojimo 1343/3411 (0,1343 ha) žemės sklypas. Pastatas-kontora (plotas 278,21 kv. m) Z. Gerulaičio g. 6, Kaunas. Objektui priskirtas bendro naudojimo 2068/3411 (0,2068 ha) žemės sklypas. Pradinė objekto pardavimo kaina 580 000 Lt, iš kurios žemės sklypo pradinė pardavimo kaina 254 800 Lt, žemės sklypo parengimo atlygintinos išlaidos 2 452 Lt. Aukciono vykdymo laikas 2012-05-15 11 val. 5. Negyvenamąją patalpą (plotas 40,04 kv. m), Vaidoto g. 95-4, Kaunas. Pradinė objekto pardavimo kaina 21 000 Lt. Aukciono vykdymo laikas 2012-05-15 13 val. 6. Patalpas (plotas 32,13 kv. m, 2 aukštų medinio pastato 2 aukšte), A. Baranausko g. 7-4, Kaunas. Patalpas (plotas 16,93 kv. m, 2 aukštų medinio pastato 2 aukšte), A. Ba-

ranausko g. 7-4A, Kaunas. Pradinė objekto pardavimo kaina 25 000 Lt. Aukciono vykdymo laikas 201205-15 13.30 val. Objektų apžiūra 2012-05-10 14-16 val. Apie pageidavimą apžiūrėti objektą būtina iš anksto informuoti darbuotoją, atsakingą už programos vykdymą, vyriausiąją specialistę Benigną Verseckienę, tel. (8-37) 42 29 96, 8-682-68150 arba (8-37) 42 26 20. Dokumentų dalyvauti aukcione registracija 2012-05-14 9-16 val. Kauno miesto savivaldybės administracijos Privatizavimo skyrius, 32 kab., J. Gruodžio g. 9B, 44293 Kaunas. Kiekvienas potencialus pirkėjas, norintis įsiregistruoti viešo aukciono dalyviu, turi pervesti į Kauno miesto savivaldybės administracijos sąskaitą Nr. LT60 4010 0425 0008 0309, esančią AB DNB banke, biuletenyje nurodytą registracijos mokestį ir pradinį įnašą ir dokumentų registravimo laiku užklijuotame voke asmeniškai arba registruotu laišku pateikti paraišką dalyvauti viešame aukcione bei paraiškoje nurodytus dokumentus. Išsami informacija apie privatizavimo objektus ir sąlygas www.kaunas. lt (Privatizuojami objektai).

949608

945913

Beržo, uosio, ąžuolo, juodalksnio skaldytos malkos. Tel. 8 613 23 999.

945225

Malkas – skaldytas arba trinkelėmis. Turime ir sausų. Pristatau į namus. Tel. 8 618 07 508. 932446

Malkas: beržo – 110 Lt, juodalksnio – 100 Lt (mašinoje sukrautos tvarkingomis eilutėmis). Turime pjuvenų briketų ir mišrios medienos – 450 Lt. Tel. 8 652 59 118. 941941

Malkos pigiau. Atvežame. UAB „KESI“. Tel. 8 698 28 910. 949823

946819

Skaldytas lapuočių, spygliuočių malkas. Kaina nuo 600 Lt (7 kub. m). Tel. 8 686 30 214. Sausą statybinę medieną (žieminio pjovimo). Tel. 8 687 56 290. 949760

AB „Kauno energija“, Raudondvario pl. 84, 47179 Kaunas, viešojo aukciono būdu parduoda bendrovei nuosavybės teise priklausantį ir veikloje nenaudojamą nekilnojamąjį turtą: 1. 142,48 kv. m pastatas 1H1p – boilerinė, esantis Kondroto g. 2D, Raudondvario k., Raudondvario sen., Kauno r. sav. Pradinė pardavimo kaina 25 000,00 Lt be PVM. 2. 94,83 kv. m pastatas 3H1p – boilerinė, esantis V.Krėvės pr. 98A, Kaune. Pradinė pardavimo kaina 27 384,26 Lt be PVM. 3. 152,37 kv. m pastatas 1H1b – boilerinė, esantis V.Landsbergio-Žemkalnio g. 11A, Kaune. Pradinė pardavimo kaina 50 422,18 Lt be PVM. 4. 107,07 kv. m pastatas 1H1p – boilerinė, esantis Liepų g. 17A, Garliavos m., Garliavos sen., Kauno r. sav. Pradinė pardavimo kaina 20 000,00 Lt be PVM. 5. 47,88 kv. m pastatas 1H1p – boilerinė, esantis S.Lozoraičio g. 6A, Garliavos m., Garliavos sen., Kauno r. sav. Pradinė pardavimo kaina 9 000,00 Lt be PVM. 6. 129,00 kv. m pastatas 1H1b – boilerinė, esantis Medvėgalio g. 10A, Kaune. Pradinė pardavimo kaina 28 000,00 Lt be PVM. 7. 147,29 kv. m pastatas 1H1b – boilerinė, esantis P.Plechavičiaus g. 18A, Kaune. Pradinė pardavimo kaina 29 000,00 Lt be PVM. 8. 65,36 kv. m pastatas 1H1p – boilerinė, esantis Saulėtekio g. 2E, Raudondvario k., Raudondvario sen., Kauno r. sav. Pradinė pardavimo kaina 11 000,00 Lt be PVM. 9. 58,52 kv. m pastatas 1H1b – boilerinė, esantis Savanorių pr. 204A, Kaune. Pradinė pardavimo kaina 5 000,00 Lt be PVM. 10. 165,33 kv. m pastatas 1H1b – boilerinė, esantis Sukilėlių pr. 75A, Kaune. Pradinė pardavimo kaina 44 904,79 Lt be PVM. 11. 147,29 kv. m pastatas 1H1b – boilerinė, esantis Sukilėlių pr. 78A, Kaune. Pradinė pardavimo kaina 72 382,10 Lt be PVM. 12. 101,97 kv. m pastatas 1H1p – boilerinė, esantis Žalioji g. 7A, Garliavos m., Garliavos sen., Kauno r. sav. Pradinė pardavimo kaina 19 000,00 Lt be PVM. 13. 147,29 kv. m pastatas 1H1b – boilerinė, esantis S.Žukausko g. 29A, Kaune. Pradinė pardavimo kaina 28 335,95 Lt be PVM. Pageidaujantieji dalyvauti viešajame aukcione privalo įsigyti aukciono dokumentus. Mokestis už aukciono dokumentus – 100,00 Lt. Mokestį už aukciono dokumentus galima pervesti į a. s. LT60 7044 0600 0286 6144 AB SEB banke arba įmokėti grynais pinigais į bendrovės kasą, esančią AB „Kauno energija“, Raudondvario pl. 84, Kaunas. Aukciono dokumentai nuo 2012 m. gegužės 2 d. išduodami tik gavus mokėjimo kvitą arba mokėjimo pavedimo kopiją. Juridiniai ir fiziniai asmenys, pageidaujantys dalyvauti viešajame aukcione, paraišką bei dokumentus turi pateikti užklijuotame ir antspauduotame voke asmeniškai Raudondvario pl. 84, Kaunas, 208 kab., arba registruotu laišku adresu Raudondvario pl. 84, 47179 Kaunas, iki 2012 m. gegužės 22 d. 10 val. Ant voko turi būti užrašyta: „Boilerinės pastato, esančio adresu (nurodomas adresas), pardavimo viešajam aukcionui“. Turto pardavimo komisijos posėdis, kuriame bus atplėšiami vokai su pasiūlymais, vyks 2012 m. gegužės 22 d. 10 val. Raudondvario pl. 84, Kaune, 105 kab. Jeigu paraiška gauta pavėluotai, neatplėštas vokas su paraiška grąžinamas jį atsiuntusiam pirkėjui. Mokestis už aukciono dokumentus negrąžinamas. Dėl aukciono dokumentų įsigijimo ir papildomos informacijos kreiptis iki 2012 m. gegužės 21 d. darbo dienomis: pirmadieniais–penktadieniais nuo 9 iki 14 val. AB „Kauno energija“, Raudondvario pl. 84, Kaunas, V aukštas, Turto valdymo skyrius (507 kab.), arba telefonais (8 37) 305 664, 8 698 06 413. Beržines, uosines, pušines, juodalksnio malkas – skaldytas arba trinkelėmis. Atvežame nemokamai. Tel. 8 608 55 554.

Skaldytas beržo, uosio, juodalksnio malkas. 6,5 m kaina 650 Lt. Tel. 8 681 41 485, 378 914.

Nebrangiai parduodu malkas, trinkelėmis ir skaldytas. Tel. 8 610 78 126. 935989

Parduodame ąžuolines, uosines, beržines, juodalksnio malkas (rąstais, trinkelėmis, skaldytas). Perkame mišką visoje Lietuvoje. Tel. 8 656 86 202. 940868

Parduodame sausas ąžuolo, uosio, beržo, juodalksnio malkas ir atraižas. Atraižos maišuose. Tel. 8 610 67 001. 945623

PREKYBA KIETUOJU KURU: akmens anglys; baltarusiški durpių briketai; medžio pjuvenų briketai; medžio pjuvenų granulės. Dirbame I–V 9–18 val. Adresas A.Juozapavičiaus pr. 7, tel. 746 419, 8 612 63 246. 937376

Supjautos atraižos: pušies – 300 Lt; juodalksnio – 380 Lt; beržo, ąžuolo – 400 Lt. Atraižos maišuose: pušinės – 6 Lt (vnt.); ąžuolo, beržo, juodalksnio – 7 Lt (vnt.). Tel. 8 670 32 999. 943349

Brangiai perkame juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, elektros variklius, akumuliatorius. Išsivežame patys. Išvežame senus automobilius. S.Lozoraičio g. 19, Garliava, tel. 8 611 39 500. 947639

Brangiai perkame juodųjų metalų laužą, mokame iš karto. Išsivežame savo transportu. Tel. 8 606 27 717. 928388

Brangiai perku mišką (su žeme arba išsikirsti). Atsiskaitau iš karto. Miškavežio paslaugos. Tel. 8 685 16 221, 8 635 30 367, (8 37) 291 255. 928633

Perka Geromis kainomis superka automobilius, mikroautobusus, visureigius. Gali būti daužti ar su defektais. Išsiveža. Tel. 8 620 24 539. 936333

„Metrampa“ brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą, automobilius. Moka iš karto, išsiveža. Švenčionių g. 8, Betygalos g. 2. Tel. 740 405, 8 687 90 575, www.metrampa.lt. 936764

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų ir nerūdijančio plieno laužą, el. variklius, senus automobilius. Demontuojame metalą. Technikos g. 8C, tel. 8 687 46 496. 939880

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, el. variklius. Išsivežame metalą. Raudondvario pl. 112, tel. 267 424, 8 650 50 353. 939659

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius, nichromą. Birželio 23-iosios g. 23A, tel. 312 043, 8 682 40 444. 939956

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius, nichromą. Jurbarko g. 2, tel. 363 283, 8 699 69 731. 939734

Brangiai superkame visų markių lengvuosius automobilius, mikroautobusus, sunkvežimius. Išsivežame, tvarkome dokumentus. Tel. 8 643 06 597, 8 604 27 116. 945839

Įmonė perka miškus visoje Lietuvoje: malkinius (1 ha – 5 000 Lt), senus eglynus, beržynus, pušynus (1 ha – 10 000 Lt). Atsiskaito iš karto. Tel. 8 688 82 727. 894190

Lengvuosius automobilius su defektais, po avarijų, senus, surūdijusius, nevažiuojančius. Sutvarkau dokumentus. Tel. 8 606 15 981.

949361

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Pabrangimas nuo 15 proc./mėn. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“. 948166

Perka žemę, mišką visoje Lietuvoje, tinka apleista, išnuomota, su bendraturčiais. Sutvarko dokumentus, atsiskaito iš karto. Tel. 8 671 08 059. 910339

Perkame mišką su žeme arba išsikirsti. Geros atsiskaitymo sąlygos. Tel. 8 679 66 612, e. paštas uabaltma@gmail.com. 894160

Superkame juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą, senus automobilius (utilizavimo pažymos). Pasiimame savo transportu. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 698 41 681. 938714

Superkame juoduosius, spalvotuosius metalus. Demontuojame, išsivežame mažus kiekius. Be poilsio dienų. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 600 60 674, 260 840. 947118

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius, senus automobilius. Veiverių g. 148A, tel. 392 213, 8 686 40 259.

Superkame visų markių senus automobilius, išsivežame patys. Išrašome utilizavimo pažymas. Tel. 8 600 00 292, autominute@gmail.com. 937948

939583

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius, senus automobilius. Vokiečių g. 187, tel. 478 088, 8 681 46 384. 939807

Alavą, nichromą, nerūdijantį ir instrumentinį plieną, elektros variklius, generatorius, starterius ir įvairius metalus. Tel. 8 610 22 688. 939518

Aliuminio, vario, bronzos, nichromo, nerūdijančio plieno ir juodųjų metalų laužą, akumuliatorius, elektros variklius. Kreiptis Elektrėnų g. 8, 8.30-17 val., tel. 8 686 83 409. 903997

Automobilius (senus, surūdijusius, su defektais, nevažiuojančius) ir kėbulus. Atsiskaito iš karto, pasiima patys. Tel. 8 673 31 752, 8 607 97 663. 935955

Brangiai juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą: aliuminį, varį, žalvarį, akumuliatorius. Išsivežame patys. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724. 919957

Brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, elektros variklius, akumuliatorius. Išsiveža patys. Išveža senus automobilius. Vandžiogalos pl. 106, Domeikava, tel. 8 682 69 307, (8 37) 478 989. 947652

Brangiai perkame mišką. Tel. 8 642 00 055.

945238

UAB „TORLINA“ brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, buitinę techniką, senus automobilius, elektros variklius, akumuliatorius. Galime išvežti savo transportu. Išrašome utilizavimo pažymas. Ateities pl. 34, Kaunas, tel. (8 37) 44 14 14, 8 698 08 051 (juodieji metalai); (8 37) 44 14 14, 8 611 44 404 (spalvotieji metalai). Darbo laikas I–V 8–17 val., VI 8–13 val. 947615

VAZ, „Moskvič“, GAZ ir kitus importinius automobilius, kėbulus. Pasiimame. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724. 919869

Pirksiu vieno arba dviejų kambarių butą Dainavoje, Eiguliuose, Šilainiuose. Tel. 8 609 96 653, 8 600 27 072. Perku trijų, keturių kambarių butą arba dalį namo Kaune (su miesto patogumais). Tel. 302 535, 8 676 22 955. Namą, dalį namo, kotedžą arba namų valdos sklypą Kaune ar šalia Kauno. Tel. 8 676 22 528, 8 614 21 015. 948818

Pamesta Pamestą brandos atestatą B Nr. 148923, išduotą L.Karsavino vidurinės mokyklos Inai Fomkinai, išdavimo data 1996 06 20, laikyti negaliojančiu. 949879


17 3

trečiaDIENIS, gegužės 2, 2012

klasifikuoti skelbimai kviečia

Įvairūs Akcininkams! AB „Požeminiai darbai“ akcininkams! 2012 m. balandžio 27 d. įvykęs AB „Požeminiai darbai“ eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas priėmė sprendimus: 1. Išklausytas bendrovės metinis pranešimas. 2. Išklausyta auditoriaus išvada. 3. Patvirtinti bendrovės 2011 m. finansinių ataskaitų rinkiniai. 4. Patvirtintas 2011 m. bendrovės pelno paskirstymas. 5. Išrinkta audito įmonė UAB „Verslo audito konsultacijos“ 2012 finansinių metų auditui atlikti ir nustatytos apmokėjimo sąlygos. Bendrovės vadovas

Gegužės 2 d., trečiadienį, 18 val. VIKTORAS PAUKŠTELIS (fortepijonas)

950821

Programoje – kompozitorių J.S.Bach, F.Chopin, A.Scriabin, F.Liszt kūriniai

Bilieto kaina 10 Lt Bilietai parduodami Kauno filharmonijos kasoje antradieniais–sekmadieniais 14–18 val., tel. (8 37) 200 478, bei platinami www.tiketa.lt (aptarnavimo mokestis Kauno filharmonijos kasoje netaikomas, „Tiketos“ sistemoje +3 Lt/bilietui, +5 Lt užsakant bilietus internetu ar trumpuoju numeriu ir atsiimant juos kasose). Informacija teikiama tel. 222 538. Internetinis adresas www. kaunofilharmonija.lt. Ikimokyklinio amžiaus vaikai į vakarinius koncertus neįleidžiami. Filharmonijoje veikia Stasio Aukštuolio (1959 04 14–2011 11 02) paroda „Grafika“. Filharmonijos partneriai:

Filharmonijos dienraštis

Gegužės 6 d., sekmadienį, 17 val. Kauno valstybinėje filharmonijoje Sezono pabaigos koncertas, skirtas Motinos dienai KAUNO MIESTO SIMFONINIS ORKESTRAS

KAUNO VALSTYBINIS CHORAS

(orkestro vadovas Algimantas Treikauskas)

(meno vadovas ir vyr. dirigentas Petras Bingelis)

STABAT MATER ASTA KRIKŠČIŪNAITĖ

EDMUNDAS SEILIUS (tenoras)

RITA NOVIKAITĖ

LIUDAS MIKALAUSKAS

(mecosopranas)

(bosas)

Dirigentas

KASPAR ZENHNDER (Šveicarija)

Rėmėjai:

Nuomoja

945550

(sopranas)

Globėjas:

948501

Kaune, Vytauto pr. 43, nuomojamos patalpos, tinkamos kūrybinei veiklai, seminarams. Galima organizuoti bendrą veiklą su nuomotojais. Tel. 8 698 31 248.

ANTONIN DVOŘÁK op. 58, B. 71 Solistai:

Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu 2012 m. gegužės 24 d. 14 val. šaukiamas eilinis visuotinis akcinės bendrovės „Centro investicija“ (kodas 233237610, buveinė Jonavos g. 162–127, Kaune) akcininkų susirinkimas, kuris vyks Jonavos g. 162–127, Kaune. Akcininkai registruojami nuo 13.30 val. Susirinkimo darbotvarkė: 1. Metinis pranešimas. 2. Bendrovės 2011 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. 3. Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymas. Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena yra 2012 m. gegužės 17 d. Dalyvauti ir balsuoti susirinkime turi teisę tik asmenys, buvę bendrovės akcininkais visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje. Papildomą informaciją apie esminį įvykį teikia bendrovės gen. direktorė Asta Glatkauskienė (tel. 8 699 44 002). Susirinkimui neįvykus dėl kvorumo nebuvimo, pakartotinis susirinkimas vyks 2012 m. gegužės 31 d. 14 val. ten pat. AB „Centro investicija“ generalinė direktorė Asta Glatkauskienė.

Kauno miesto savivaldybė

Kauno diena

Gabenimai 0–24 val. atvežame žvyro, smėlio, skaldos juodžemio, durpių, mėšlo. Savikroviu išvežame gruntą, šakas, statybinį laužą. Rašome sąskaitas. Tel. 8 640 10 444.

Pranešame, kad š. m. gegužės 15 d. (antradienį) 18.30 val. Kęstučio g. 86/I.Kanto g. 18, Kaunas, 3 aukšte, vyks DNSB „Bokšto bendrija“ narių susirinkimas. Darbotvarkė: 1. Susirinkimo pirmininko ir susirinkimo sekretoriaus rinkimas. 2. Bendrijos veiklos finansinės ataskaitos analizė. 3. Revizoriaus ir/ar revizijos komisijos rinkimas. 4. Valdybos pirmininkės Indrės Januševičiūtės darbo sutarties nutraukimas. Įgaliojimų nutraukti darbo sutartį suteikimas. 5. DNSB „Bokšto bendrija“ trūkstamų valdybos narių rinkimas. 6. Valdybos pirmininko rinkimas ir įgaliojimų pasirašyti darbo sutartį suteikimas. Darbo užmokesčio valdybos pirmininkui nustatymas. 7. Indvidualių elektros energijos skaitiklių komercinėms patalpoms įrengimas ir perdavimas AB LESTO. 8. Požeminės automobilių aikštelės naudojimosi tvarkos nustatymas. Nefiksuotų vietų automobiliams fiksavimas ir registravimas VĮ Registrų centre. 9. Advokato paslaugų apmokėjimas. 10. Sąskaitos faktūros BB2011-220, išrašytos UAB „Arno vila” už vent. kameros sunaudotą elektros energiją, panaikinimas. 11. Kiti klausimai. Su bendrijos turimais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, galima susipažinti I.Kanto g. 18, Kaunas, tel. 8 682 63 388, nuo 2012 m. gegužės 1 d. DNSB „Bokšto bendrija” valdybos nariai: Arvydas Stanislovas Šustauskas, Arvydas Čėsna, Arūnas Stravinskas, Edvinas Burneika, valdybos pirmininkė Indrė Januševičiūtė. 950712

PRANEŠIMAS APIE ESMINĮ ĮVYKĮ. AB „Liteksas”, įm. k. 110544229, Draugystės g. 16, Kaunas. 2012 m. balandžio 26 d. įvykęs eilinis akcininkų susirinkimas nutarė: patvirtinti Bendrovės 2011 metų veiklos ataskaitą. Patvirtinti audituotą ataskaitą apie įmonės finansinę būklę 2011 m. gruodžio 31 d. bei jos 2011 m. veiklos rezultatus. Įpareigoti valdybą pasirašyti sutartį su audito kompanija bendrovės 2012 m. veiklos auditui atlikti. Patvirtinti bendrovės finansinės atskaitomybės dokumentus: balansą, pelno (nuostolio) ataskaitą, finansinės būklės pakitimų (pinigų srautų) ataskaitą. Pervesti įstatymo numatytus 5% į privalomąjį rezervą, 1.800.000 Lt išmokėti dividendais, o likusį nepaskirstytą ataskaitinių finansinių metų pelną perkelti į kitus 2012 finansinius metus. Papildomą informaciją apie esminį įvykį galima gauti tel. 465 760. Dividendai bus išmokami įmonės būstinėje, Draugystės g. 16, po 2012 m. gegužės 26 d. Turėti asmens dokumentą. 949808

Paskolos

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Pabrangimas nuo 15 proc./mėn. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“. 948140

Paskolos per 1 valandą (turintiesiems užstatą), perkreditavimai, konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Tel. 412 960. 948236

Paskolos, perkreditavimai per 1 val. Užstatas – auksas, nekilnojamasis turtas, automobilis. Visų dokumentų tvarkymas, konsultacijos. Tel. 315 599. 948115

Skubi paskola už mažiausias palūkanas. Užstatas – auksas, automobilis, nekilnojamasis turtas. Konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Tel. 8 600 69 691. 948093

Suteikiame ilgalaikes ir trumpalaikes paskolas nuo 1 proc. Būtinas užstatas, refinansuojame. E. paštas tavo pasirinkimas@gmail.com. Tel. 8 600 06 886. 944619

Akcija GREITOS PASKOLOS. Užstatas – nekilnojamasis turtas arba automobiliai. Konsultuojame, tvarkome visus dokumentus. Tel. 8 687 82 448. Mituvos g. 5, Kaunas. 948390

informuoja MENININKUI ATMINTI Ge­gu­žės 2 d. 12 val. Ei­gu­lių ka­pi­nė­se (įė­ji­ mas iš Šiau­rės pr. pu­sės) bus pa­gerb­tas pir­ mo ži­no­mo Lie­tu­vo­je to­to­rių kil­mės me­ni­ nin­ko Ra­ma­za­no Kri­nic­ko at­mi­ni­mas. 13.30 val. M. ir K.Pet­raus­kų mu­zie­ju­je kau­ nie­čiai kvie­čia­mi ap­lan­ky­ti čia vei­kian­čią R.Kri­nic­ko dar­bų pa­ro­dą. ASOCIACIJA „ŠVIESUVA“ UAB „Pir­mas žings­nis”, Rau­dond­va­rio pl. 150, kon­fe­ren­ci­jų sa­lė Ge­gu­žės 3 d. 16–17.30 val. – prof. ha­bil. dr. Alek­san­dras KRIŠČIŪNAS. AR CIVILIZACIJA PRAŽUDYS PASAULĮ? Ren­gi­nys ne­mo­ka­mas.

950849

Atvešiu akmenų, atsijų, žvyro, smėlio, juodžemio; savivarčio su kranu paslaugos. Rašome sąskaitas. Tel. 8 614 88 448. 946768

Atvežame GAZ-53 savivarčiu: juodžemio, smėlio, žvyro, atsijų, skaldos, kompostinių, durpių. Išvežame šiukšles. Tel. 343 278, 8 699 83 319. 945256

Atvežame iki 12 t smėlio, žvyro, skaldos, atsijų, juodžemio, durpių. Išvežame statybinį laužą. „Bobcat“ ir savivarčių paslaugos. Tel. 8 698 07 749.

Karščiausi kelionių pasiūlymai Kelionių AgentūrA „Krantas Travel“ Kaina šeimai ir automobiliui nuo 557 Lt

942364

Atvežu 5–11 kub. m žvyro, smėlio, akmens skaldos, akmenukų, juodžemio. Savivarčio paslaugos. Tel. 8 618 67 815. 949170

Atvežu nuo 1 iki 4 kub. m smėlio, žvyro, skaldos, atsijų, smulkaus žvirgždo, juodžemio, asfalto drožlių. Išvežame statybines atliekas, baldus. Tel. 8 676 75 341. 950570

Atvežu pigiai GAZ-53 (1–5 kub. m) juodžemio, mėšlo, durpių, žvyro, skaldos, smėlio, atsijų. Ekskavatoriaus nuoma. Tel. 8 606 11 127. 935386

Atvežu pigiausiai GAZ-53 nuo 1 iki 5 kub. m juodžemio, žvyro, skaldos, smėlio, atsijų ir kt. Išvežu šiukšles. Buldozerio, ekskavatoriaus nuoma. Tel. 8 674 51 453. 946232

Baldų, pianinų perkraustymo (krauname, montuojame), krovinių gabenimo paslaugos. Tel. 8 650 12 579, 740 666. 943386

Nebrangiai perkraustysiu (yra krovėjai), pervešiu krovinius krovininiu sunkvežimiu „Iveco“. Dirbu be poilsio dienų. Tel. 260 665, 8 678 38 973. 950887

Tel. (8 37) 490 202, I.Kanto g. 22, kaunas@kaunas.krantas.lt www.krantas.lt ATOSTOGOS ANT BANGŲ Keliaukite po Skandinaviją Ryga–Stokholmas

Aplankykite didžiausius Vokietijos pramogų parkus Klaipėda–Kylis Kaina šeimai ir automobiliui nuo 800 Lt Pasigrožėkite pietų Švedijos miesteliais Klaipėda–Karlshamnas Kaina šeimai ir automobiliui nuo 800 Lt Kainos pateiktos į vieną pusę. Daugiau informacijos www.krantas.lt

Pramogos, šventės, laisvalaikis Dainavimas KAUNO BERNIUKŲ CHORINIO DAINAVIMO MOKYKLA „VARPELIS“ priima mokytis berniukus: 4–5 metų – ankstyvojo mokymo klasėje, 6 metų – priešmokyklinėje klasėje, 7–9 metų – 1 klasėje; dainininkus: 7–9 metų – į jaunučių chorą; 9-18 metų – į koncertinį berniukų ir jaunuolių chorą „Varpelis“. Pagrindinis priėmimas vyks gegužės 31 d. 9–17 val. Tel. 320 486, D.Poškos g. 4, www.varpelis.com. 934189

Kelionės Saugus ir greitas keleivių, siuntinių pervežimas maršrutu Lietuva–Anglija–Lietuva. Nuo durų iki durų. Yra tralas. Tel. 8 643 50 666, 8 699 99 341, +447 523 833 083. 928451

Kiti

kviečia mokytis Anglų, rusų, vokiečių, lietuvių k. kursai – grupėse ir individualiai. Nuolaidos! „AKADEMA ir Ko“, Laisvės al. 97, tel. 226 422, 8 611 78 092, loreta@akadema.lt. 950510

Kauno apskrities socialinės veiklos nevyriausybinių organizacijų sąjunga (SNOS) gegužės 11 d. (penktadienį) 17 val. Kauno miesto savivaldybės Mažojoje salėje šaukia visuotinį narių susirinkimą. Tel. 8 636 03 966, e. paštas jagiedre@gmail.com. 950543

Kursai: apsaugos darbuotojų pirminio parengimo ir šaunamojo ginklo įsigijimo savigynai – 2012 05 21, šaunamojo ginklo įsigijimo savigynai – 2012 05 23. Informacija 9–16 val. tel. 8 686 08 017, e. paštas vytautasatk@one.lt. 943245

Teoriniai ir praktiniai buhalterinės apskaitos pagrindų kursai su „Būtent“ programa (52 ak. val.). Nuolaidos studentams. Kaina nuo 300 Lt. Teirautis tel. (8 5) 216 3818, 8 618 77 378, www.pscentras.lt. 940115


18

trečiadienis, gegužės 2, 2012

kas, kur, kada Amžinąjį atilsį

teatras

Skaudžią netekties ir liūdesio valandą dėl docento Vaidoto DZENKAUSKO mirties žmoną, dukrą ir artimuosius nuoširdžiai užjaučia KTU Telekomunikacijų ir elektronikos fakulteto Signalų apdorojimo katedros bendradarbiai. Skaudžią netekties valandą dėl mamos mirties nuoširdžiai užjaučiame Jeleną BARANAUSKIENĘ. „Aarsleff“ kolektyvas Skaudžią netekties ir liūdesio valandą nuoširdžiai užjaučiame Vytauto Didžiojo karo muziejaus darbuotoją Egidijų STEIKŪNĄ dėl Mamos mirties. Vytauto Didžiojo karo muziejaus darbuotojai Skaudžią netekties ir liūdesio valandą, mirus broliui, nuoširdžiai užjaučiame Joną Stelmoką, Kauno rajono savivaldybės tarybos narį. Kauno rajono savivaldybės vardu meras Valerijus Makūnas

KREMAVIMAS LIETUVOJE. Metalistų g. 3, Kėdainiai. Tel. (8 347) 55 560, 8 613 30 996 E. paštas administracija@krematoriumai.lt www.krematoriumai.lt

948307

Mirtis paliečia mus visus, rauda paguodžia likusius... Nuoširdi pagalba visą parą, laidojimo paslaugos, ŠARVOJIMO SALĖS (šarvojame visose Kauno parapijų salėse), platus gedulo drabužių, reikmenų pasirinkimas, kremavimas. Jonavos g. 40A (prie „Undinės“, Senamiestis), Kaunas. Tel. (8 37) 208 366, 8 699 40 723. DIRBAME VISĄ PARĄ. 930159

PAMINKLAI – kalame raides, graviruojame portretus. Tvorelės, kapaviečių uždengimas akmens plokštėmis, senų paminklų per­ dirbimas, kapaviečių užpylimas skaldele. Teirautis Jonavos g. 248, Kaunas, tel. (8 37) 330 364, 8 656 28 129. 923858

PAMINKLAI. Gaminame paminklus, dengiame kapavietes gra­ nito plokštėmis, užpilame kapą granito skalda, liejame pama­ tus, atnaujiname senus paminklus, kalame raides. Dirbame viso­ je Lietuvoje. Tel. 8 647 09 401, 384 912; www.uabpaminklai.lt. Raudondvario pl. 115A, Kaunas. Partneriai: K.Kasakausko g. 64 – Akmenė; J.Basanavičiaus g. 12 – Jonava; Taikos pr. 34A, Kaunas; Ramybės g. 7, Garliava. Laidojimo reikmenys, paslaugos, krema­ vimas – tel. 8 615 50 520, 8 686 45 729. 937321

kviečia

renginiai

KAuno valstybinis dramos TEATRAS Laisvės al. 71, tel. 224 064 www.dramosteatras.lt

Ge­gu­žės 3 d. 18 val. – Yukio Mis­hi­ma. MARKIZĖ DE SAD. Dvie­jų da­lių iro­niš­ka fan­ ta­zi­ja. Rež. Ar­tū­ras Arei­ma. Rū­tos sa­lė. Ge­gu­žės 4 d. 18 val. – An­to­nas Če­cho­vas. PALATA. Vie­nos da­lies spek­tak­lis. Ins­ce­ni­za­ ci­jos au­to­rius ir re­ži­sie­rius Ro­lan­das Kaz­las. Ge­gu­žės 5 d. 18 val. – Bil­ja­na Srlbja­no­vič. SKĖRIAI. Dvie­jų da­lių tra­gi­ko­me­di­ja. Rež. Ro­lan­das At­ko­čiū­nas. Il­go­ji sa­lė. Ge­gu­žės 8 d. 18 val. – Gy­tis Pa­de­gi­mas. JAH. Dvie­jų da­lių do­ku­men­ti­nė fan­tas­ma­ go­ri­ja. Rež. Gy­tis Pa­de­gi­mas. Penk­to­ji sa­lė. Ge­gu­žės 9 d. 18 val. – LAIMINGI. Dvie­jų da­lių spek­tak­lis pa­gal Fried­ri­cho von Schil­ le­rio „Klas­tą ir mei­lę“. Rež. Ar­tū­ras Arei­ma.

KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS

Ge­gu­žės 2 d. 17 val. – li­te­ra­tū­ri­nė-mu­zi­ki­nė kom­po­zi­ci­ja UŽ LIETUVĄ PER ŽODŽIO GY­ VASTĮ IR DVASIĄ, skir­ta Spau­dos at­ga­vi­mo, kal­bos ir kny­gos die­nai. Ren­gi­ny­je da­ly­ vaus kom­po­zi­ci­jos au­to­rė Kal­bos pre­mi­jos lau­re­a­tė Vio­le­ta Ba­ku­tie­nė ir dai­nuo­ja­mo­ sios po­ezi­jos at­li­kė­jas Dau­man­tas Ja­tau­tas.

KAUNO AKLŲJŲ IR SILPNAREGIŲ CENTRAS Gegužės 3 d. 14 val. – Motinos dienai skirtas koncertas AR MOKI DĖKOT, ŠIRDIE... (A.Puišytė). Jį dovanoja popmuzikos grupė „16 Hz” ir mėgėjų teatro „Aira” skaitovės.

KAUNO MAŽASIS TEATRAS M.Dauk­šos g. 34, tel. 408 470, 226 090, www.tiketa.lt, www.bilietai.lt, www.ma­za­sis­te­at­ras.lt

Ge­gu­žės 5 d. 18 val. – MOKĖK – DUOSIU. Pa­gal G.Gu­ge­vi­čiū­tės pje­sę „La­bas gy­ve­ni­ mas”. Rež. V.Bal­sys. Ge­gu­žės 8 d. 19 val. – MOKĖK – DUOSIU. Pa­gal G.Gu­ge­vi­čiū­tės pje­sę „La­bas gy­ve­ni­ mas”. Rež. V.Bal­sys. Ge­gu­žės 9 d. 19 val. – PREMJERA! Alek­ sejus Sla­pov­skis. NUO RAUDONOS ŽIURKĖS IKI ŽALIOS ŽVAIGŽDĖS. Rež. D.Ra­ba­šaus­kas.

„GIRSTUČIO“ RŪMAI Ko­vo 11-osios g. 26, tel. 454 480, www.girs­tu­tis.lt

Gegužės 2 d. 18 val. – V.ŠAPRANAUSKAS. JUODOJO HUMORO TURAS. Gegužės 3 d. 18 val. – V.ŠAPRANAUSKAS. JUODOJO HUMORO TURAS.

„NYKŠTUKO“ LĖLIŲ TEATRAS Ro­tu­šės a. 19 (Ry­šių is­to­ri­jos mu­zie­ju­je)

Ge­gu­žės 6 d. 12 val. – VILKAS IR LINKSMIEJI OŽIUKAI. Bi­lie­tai par­duo­da­mi 1 val. prieš spek­tak­lį.

VAIKŲ IR JAUNIMO TEATRAS „VILKOLAKIS” Kovo 11-osios g. 108, tel. (8 37) 313 712 www.vilkolakis.lt, teatras@vilkolakis.lt

1 + 5

Kal­nie­čių g. 93, tel. 330 860

Savanorių pr. 206, salėje

Gegužės 3 d. 19 val. – MARKO PALUBEN­ KOS KONCERTAS. Albumo NO FUN IN 101 pristatymas. Gegužės 10 d. 19 val. – Inos Pukelytės komedija MEILĖ PARYŽIUJE. Vaidina Ugnė ir Ridas Žirguliai.

AI

J.GRUŠO MEMORIALINIS MUZIEJUS

Ge­gu­žės 5 d. 12 val. Ma­žo­jo­je sce­no­je – ATOSTOGOS PAS DĖDĘ TITĄ, rež. J.Ja­nuš­ke­ vi­čiū­tė. 16 val. – Kau­no ir Sankt Pe­ter­bur­go kū­ry­bi­ nis pro­jek­tas. PREMJERA – KELIONĖ SAULĖS LINK (is­to­ri­ja apie ke­lią, mu­zi­ką ir cir­ką. Apie šven­tę ir kas­die­ny­bę mu­my­se ir ša­lia mū­sų...), mu­zi­ki­nis spek­tak­lis nuo 9 iki 99 metų. Au­to­rius ir re­ži­sie­rius Bo­ri­sas Kon­ stan­ti­no­vas. Dai­li­nin­kas Vik­to­ras An­to­no­ vas. Kom­po­zi­to­rius De­ni­sas Šad­ri­nas. Ge­gu­žės 6 d. 12 ir 14 val. Ma­žo­jo­je sce­no­je – Mo­ti­nos die­nai. MEŠKIUKO GIMTADIENIS, rež. R.Bart­nin­kai­tė (mu­zi­ki­nė fė­jų pa­sa­ka), nuo 3 m. Ge­gu­žės 8 d. 18 val. „Lai­min­gi žmo­nės” pri­sta­to spek­tak­lį su­au­gu­sie­siems – V.V.Land­sber­gio ATĖJAU, PAMAČIAU, NEGA­ LĖJAU, ARBA VISIŠKAS RUDNOSIUKAS, rež. V.V.Land­sber­gis. Vai­di­na Ai­nis Stor­pirš­tis. Bi­lie­tai par­duo­da­mi www.ti­ke­ta.lt ir prieš spek­tak­lį Lė­lių te­at­re.

Teatro klubas

SKELBIM

Ge­gu­žės 2, 3 d. 12 val. – res­pub­li­ki­nė vai­kų ir jau­ni­mo te­at­ri­nės kū­ry­bos šven­tė BŪK ARTISTAS. Šven­tė­je da­ly­vaus Kau­no ra­jo­no kul­tū­ros cen­trų, Kau­no ir Pa­ne­vė­žio mies­tų vai­kų ir jau­ni­mo te­at­rai.

Laisvės al. 87A

Vilniaus g. 22, Kauno architektų namai

Ge­gu­žės 9 d. 16 val. – S.Iva­naus­kai­tė. PIE­ MENĖLĖ IR KAMINKRĖTYS (H.Ch.An­der­se­no pa­sa­kos mo­ty­vais).

AKCIJA

ROKŲ KULTŪROS CENTRAS Ne­mu­no g. 14, Ro­kai

KTU STATYBOS IR ARCHITEKTŪROS FAKULTETAS Studentų g. 48

Gegužės 3 d. 14 val. Austrijos Respublikos ambasada ir Austrijos ekonomikos biuras Vilniuje kviečia į parodos „ŠIUOLAIKINĖ TVARI AUSTRIJOS MEDINĖ ARCHITEKTŪRA (ekologiška, tausojanti klimatą, taupanti energiją ir inovatyvi – nauji projektai)” atidarymą. Paroda veiks iki gegužės 24 d.

M. ir K.PETRAUSKŲ LIETUVIŲ MUZIKOS MUZIEJUS K.Pet­raus­ko g. 31

Ge­gu­žės 3 d. 16 val. – kom­po­zi­to­rių Alek­ san­dro Ka­ča­naus­ko, Sta­sio Šim­kaus, Jo­no Damb­raus­ko, Juo­zo Pa­kal­nio ju­bi­lie­ji­nių me­tų mi­nė­ji­mas-kon­cer­tas. Mu­zie­ji­nin­kės Vi­da Bin­ge­lie­nė ir Auš­ra Straz­dai­tė-Zi­ber­ kie­nė pri­sta­tys pa­ro­dą. Da­ly­vaus Lie­tu­vos kom­po­zi­to­rių są­jun­gos Kau­no sky­riaus pir­mi­nin­kė Zi­ta Bru­žai­tė, VDU Mu­zi­kos aka­de­mi­jos dai­na­vi­mo ka­ted­ros pro­fe­so­ rių To­mo La­di­gos ir Vla­di­mi­ro Prud­ni­ko­vo stu­den­tai, M.Pet­raus­ko mu­zi­kos mo­kyk­los flei­tos mo­ky­to­jos Vi­dos Ado­ma­vi­čie­nės mo­ki­nė Mo­ni­ka Ryš­ku­tė, kon­cert­meis­te­rės Ri­ta Ko­cha­naus­kai­tė, Gied­rė Špeč­kaus­kai­tė, Lo­re­ta Hai­da­ri. Kon­cer­to ve­dė­ja – Kris­ti­na Vait­kū­nie­nė. Ren­gi­nio­or­ga­ni­za­to­riai: M. ir K.Pet­raus­kų lie­tu­vių mu­zi­kos mu­zie­jus ir Lie­tu­vos kom­ po­zi­to­rių sąjun­gos Kau­no sky­rius. Įė­ji­mas ne­mo­ka­mas.

KAUNO MENININKŲ NAMAI V.Putvinskio g. 56, tel. 223 144, www.kmn.lt

Ge­gu­žės 3 d. 18 val. – „Tūks­tant­me­čio ai­dai mu­zi­ko­je“. NEUŽMIRŠTAMOS AKORDEONO MELODIJOS. Tarp­tau­ti­nių kon­kur­sų lau­re­a­ tas Ge­na­di­jus Sav­ko­vas (akor­de­o­nas) gros XX a. pra­mo­gi­nę akor­de­o­no mu­ziką. Bi­lie­tų ga­li­ma įsi­gy­ti Kau­no me­ni­nin­kų na­mų „Mū­zų sve­tai­nė­je“ (I–IV 10–13 val., 14–17 val., V 10–13, 14–16 val. ir prieš ren­ gi­nį), taip pat vi­so­se TIKETA ka­so­se. Ge­gu­žės 4 d. 17 val. – Kau­no 1-osios mu­ zi­kos mo­kyk­los ir „Vy­tu­rio” ka­ta­li­kiš­kos vi­du­ri­nės mo­kyk­los kan­klių mo­ky­to­jos me­to­di­nin­kės Onos Auš­kal­ny­tės-Šikš­nie­nės kū­ry­bi­nės ir pe­da­go­gi­nės veik­los 35-me­čiui pa­mi­nė­ti skir­tas kon­cer­tas. Lie­tu­vių ir už­sie­ nio kom­po­zi­to­rių kū­ri­nius at­liks ju­bi­lia­tės gi­mi­nai­čiai, mo­ki­niai ir ko­le­gos. Ren­gi­nį ves mo­ky­to­ja eks­per­tė Gra­ži­na Lu­ko­šie­nė. Įė­ji­mas ne­mo­ka­mas.

LIETUVOS PRABAVIMO RŪMAI Kau­no fi­lia­las S.Dau­kan­to g. 4

Ge­gu­žės 4 d. 14–18 val., 5 d. 11–18 val. – ju­ve­ly­ri­nių dir­bi­nių pa­ro­da ŽIEDAI, ŽIEDAI...

kvie­čia mies­to vi­suo­me­nę ir sve­čius pa­si­gro­žė­ti vie­ne­ti­niais au­to­ri­niais dar­bais iš tau­rių­jų me­ta­lų. Dirbs bran­gak­me­nių eks­per­tai. Įė­ji­mas lais­vas. Veiks ka­vi­nė.

MAIRONIO LIETUVIŲ LITERATŪROS MUZIEJUS Ro­tu­šės a. 13

Ge­gu­žės 4 d. 17 val. – kny­gų „Lie­tu­vių li­te­ra­tū­ros is­to­ri­ja. XX am­žiaus I pu­sė” (I ir II kny­gos) su­tik­tu­vės. Da­ly­vau­ja su­da­ry­to­jas Ri­man­tas Skei­vys, au­to­riai Ra­mu­tė Dra­ge­ ny­tė, Eg­lė Ke­tu­ra­kie­nė, Da­lia Kui­zi­nie­nė, Au­re­li­ja My­ko­lai­ty­tė, Sil­vi­ja Ra­ku­tie­nė, In­gri­da Ste­pu­ko­nie­nė, Eu­ge­ni­jus Žmui­da, pia­nis­tė Be­ata Ving­rai­tė. Ren­gi­nys skir­tas Mai­ro­nio me­tams.

KARDINOLO V.SLADKEVIČIAUS MEMORIALINIS MUZIEJUS M.Va­lan­čiaus g. 6

Ge­gu­žės 5 d. 16 val. – po­pie­tė MOKINYSTĖ, skir­ta kun. dr. Ar­vy­do Pet­ro Žy­go at­mi­ni­ mui.

KAUNO A.PUŠKINO GIMNAZIJA Vy­tau­to pr. 50

Ge­gu­žės 6 d. 12 val. – šven­ti­nis kon­cer­tas Per­ga­lės 67-ųjų me­tinių pro­ga. Įė­ji­mas lais­vas.

LIETUVOS KARIUOMENĖS KAUNO ĮGULOS KARININKŲ RAMOVĖ A.Mic­ke­vi­čiaus g. 19

Ge­gu­žės 7 d. 16 val. – MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS. Svei­ki­ni­mo žo­dį tars kle­bo­nas mons. Vy­tau­tas Gri­ga­ra­vi­čius, kon­cer­tuos Kau­no mo­kyk­lų moks­lei­viai, pi­lie­ti­nės dai­nos kon­kur­so „Dai­nuo­ju Lie­tu­vai” lau­ re­a­tai, ir liau­diš­kos mu­zi­kos ka­pe­la „Ši­las” (vad. R.Vai­če­ko­nis).

KAUNO APSKRITIES VIEšOJI BIBLIOTEKA Radastų g. 2, II a. fojė

Iki gegužės 5 d. eksponuojama žymaus filatelininko, kolekcininko, visuomenės vei­ kėjo Henriko Kebeikio pašto ženklų ir vokų paroda ŽMONĖS MĖNULYJE. Paroda skirta Tarptautinei aviacijos ir kosmonautikos die­ nai pažymėti. Unikali H.Kebeikio kolekcija atspindi vieną svarbiausių projektų JAV ir pasaulio kosmonautikos istorijoje – „Apol­ lo” skrydžių į Mėnulį programą.

P.STULGOS LIETUVIŲ TAUTINĖS MUZIKOS INSTRUMENTŲ MUZIEJUS L.Zamenhofo g. 12, www.muzikos-instrumentu-muziejus.lt

Iki gegužės 8 d. muziejaus Didžiojoje salėje (L.Zamenhofo g. 4) veikia Kauno klubo „Skiaučių menas” paroda VANDUO IR... VANDUO.

PAVEIKSLŲ GALERIJA K.Donelaičio g. 16

Iki gegužės 20 d. veikia Egidijaus Rudinsko paroda „GRAFIKA 1982–2012”. Egidijus Rudinskas ne kartą apibūdintas kaip tradicinių vertybių puoselėtojas, išti­ kimas klasikinės grafikos formai ir turiniui, archajiniams minties ir vaizdinių toliams, be kita ko, atkakliai lietuviškas savo lyriniais nacionalinės dvasios modeliais, yra kartu ir laikotarpiui jautrus – naujų laikų kūrėjas. Be išlygų savito, organiškai su asmeny­ be sulieto pasaulėvaizdžo ir privataus stiliaus autoriaus kūryba veriasi autentiška įsivaizduojama tikrove, kurioje savitu kampu perteikiami universalūs archetipai, mitologija ir tradicinė kultūra, kosminė logika ir egzistencinis simbolizmas, pavaiz­ duoti šiuolaikinio skonio siurrealistiniais principais. Pasakojamųjų siužetų, simbolių, ženklų prisodrintas kūrinių audinys užpildo men­ kiausią tuštumą, priversdamas stebėtoją be pauzės nerti į atsiveriančią daugiasluoksnę realybę ir joje užsibūti.

UŽSISAKYKITE 5 SKELBIMUS IR GAUKITE DOVANĄ – DAR 1 SKELBIMĄ!

Kauno diena

KAuno valstybinis dramos TEATRAS

5 d. 18 val.

KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS

5 d. 16 val.

KAUNO MAŽASIS TEATRAS

9 d. 19 val.


19

trečiadienis, gegužės 2, 2012

kas, kur, kada LIETUVOS ENERGETIKOS INSTITUTAS

TV programa

Bres­lau­jos g. 3, fo­jė

Iki gegužės 11 d. veikia Mil­dos Sta­ni­nie­nės per­so­na­li­nė ta­py­bos dar­bų pa­ro­da KOSMO ŽUVIS PUOLA! Pa­veiks­lai per­tei­kia žmo­gų ap­lan­kan­čias bai­mes, pra­ei­ties še­šė­lius, ku­rie at­ei­na, kai jų ma­žiau­siai ti­ki­ma­si, juo­se kal­ba­ma apie su­si­ta­pa­ti­nimą su gam­ta ir trum­pas švie­sos aki­mir­kas, pa­de­dan­čias iš­tver­ti gy­ve­ni­mo tra­pumą. M.Sta­ni­nie­nė gi­mė 1985 m. Kau­ne, 2010 m. bai­gė Vil­niaus dai­lės aka­ de­mi­jos Kau­no dai­lės ins­ti­tu­tą. Tai tre­čio­ji per­so­na­li­nė dai­li­nin­kės pa­ro­da.

J.GRUODžIO MEMORIALINIS MUZIEJUS Salako g. 18, tel. 732 498

Iki gegužės 18 d. veiks paroda „Kauno sa­ kralinės muzikos mokyklos istorijos pusla­ piai“. Paroda skirta mokyklos įkūrimo 20mečiui. Parodos lankymas nemokamas.

KERAMIKOS MUZIEJUS Ro­tu­šės a. 15

Iki gegužės 13 d. veikia tra­di­ci­nės Bal­ti­jos ša­lių šiuo­lai­ki­nės ke­ra­mi­kos pa­ro­da PAVA­ SARIS. Pa­ro­do­je žiū­ro­vai ga­li­su­si­pa­žin­ti su nau­jau­sio­mis ke­ra­mi­kos me­no ten­den­ci­jo­ mis, tech­no­lo­gi­niais ieš­ko­ji­mais, ori­gi­na­ liais kū­ry­bi­niais spren­di­mais.

kinas „CINAMON“ PLC „Mega“, tel. 8 700 70 111

„Gat­vės šo­kiai 2“ – iki 3 d. 14.30, 16.25*, 18.20* val. (*išsk. 2 d.).; 2 d. 20.15, 22.10 val. „Pra­ras­ta kon­tro­lė“ – iki 3 d. 15.30, 17.30, 19.30, 21.30 val. „Am­ži­nai ta­vo“ – iki 3 d. 14.15, 16.45, 19, 21.15 val. „Lai­vų mū­šis“ – iki 3 d. 12, 14.45, 18.05, 20.45 val. „Ti­ta­ni­kas“ 3D – 2 d. 16.25 val.; iki 3 d. 20.15* val. (*išsk. 2 d.). „Veid­ro­dė­li, veid­ro­dė­li... Snie­guo­lės is­to­ri­ ja“ (lie­t. k.) – iki 3 d. 10.45, 13, 17.25* val. (*išsk. 2 d.). „Ame­ri­kie­tiš­kas py­ra­gas: kla­sės su­si­ti­ki­ mas“ – iki 3 d. 19.45*, 22* val. (*išsk. 2 d.); 2 d. 21 val. „Ba­do žai­dy­nės“ – iki 3 d. 15.10 val.; 2 d. 18 val. „Pi­ra­tai! Ne­vy­kė­lių kom­pa­ni­ja“ 3D (lie­t. k.) – iki 3 d. 12.35 val. „Pi­ra­tai! Ne­vy­kė­lių kom­pa­ni­ja“ (lie­t. k.) – iki 3 d. 11.30, 13.30 val. „Lo­rak­sas“ 3D (lie­t. k.) – iki 3 d. 10.40 val. „Lo­rak­sas“ (lie­t. k.) – iki 3 d. 12.15 val.

„FORUM CINEMAS“ Ka­ra­liaus Min­dau­go pr. 49, „Ak­ro­po­lis“, III a.

„Gatvės šokiai 2“ 3D (premjera) – iki 3 d. 10.30, 13, 15.30, 18.15, 20.30 val.; 3 d. 23.15 val. „Prarasta kontrolė“ (premjera) – iki 3 d. 14.45, 17, 19.15, 21.45 val.; 3 d. 23.59 val. „Amžinai tavo“ (premjera) – iki 3 d. 15.15, 17.30, 19.30, 22 val. „Laivų mūšis“ – iki 3 d. 11.30, 14.30, 17.15, 20 val.; 3 d. 22.45 val. „Titanikas“ 3D – iki 3 d. 11.45, 15.45, 19.45 val. „Veidrodėli, veidrodėli... Snieguolės istori­ ja“ – iki 3 d. 11, 13.30, 16.15 val. „Amerikietiškas pyragas: klasės susitiki­ mas“ – iki 3 d. 18.45, 21.15 val.; 3 d. 23.45 val. „Piratai! Nevykėlių kompanija“ (liet. k.) – 3 d. 10.15 val.; iki 3 d. 12.30 val. „Geriausias egzotiškas Marigold viešbutis“ – iki 3 d. 15, 18 val. „Loraksas“ (liet. k.) – iki 3 d. 10.45, 12.45 val. „Bado žaidynės“ – iki 3 d. 12 val.; 3 d. 23.30 val. „Namas girios glūdumoj“ – iki 3 d. 20.45 val.; 3 d. 23 val.

Kino centras „Cinamon“

2 d. 21.15 val.

6.00 Labas rytas. 9.00 „Komisaras Reksas“ (N-7) (k). 10.00 „Giminės. Po dvidešimties metų“ (4) (k). 11.00 „Toks gyvenimas“ su Zita Kelmickaite. Tiesioginė Lietuvos radijo laida. 12.00 Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė (rusų k.). 12.15 Duokim garo! (k). 14.15 Ypatingas atvejis (k). 14.50 Žinios. 15.10 „Komisaras Reksas“ (N-7). 16.00 „Meilės skonis“. 17.05 „Senis“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.35, 21.05 Sportas. Orai. 18.45 Krašto spalvos. 19.20 „Giminės. Po dvidešimties metų“ (5). 20.25, 22.10 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 20.55 Verslas. 21.00 Kultūra. 21.15 Teisė žinoti. 22.15 Atvira Lietuvos universitetų žinių lyga „Lyderiai“. Susitinka ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto komandos. 23.15 Vakaro žinios. 23.20 Sportas. Orai. 23.30 „Senis“ (N-7) (k).

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“. 6.50 „Tomas ir Džeris“ (k). 7.20 „Kung Fu Panda“ (k). 7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7) (k). 8.50 24 valandos (N-7). 9.45 Lietuvos balsas (k). Finalinės kovos. 12.10 Nuo... Iki... (k). 13.10 „Nickelodeon“ valanda. „iKarli“. 13.40 „Kung Fu Panda“. 14.10 „Vaikų „Warner Bros.“ „Tomas ir Džeris“. 14.40 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 15.40 „Langai III“ (N-7). 16.40 24 valandos (N-7). 17.40 Būk mano meile! (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. Sportas. Orai. 19.19 Farai (N-7). 20.25 Karamelinės naujienos (N-7). 21.00 KK2 (N-7). 21.30 Dviračio šou. 22.00 Žinios. Verslas. Sportas. Orai. 22.25 Kriminalinė Lietuva (N-7). 22.35 Veiksmo f. „Desperado“ (JAV, 1995 m.) (N-7). 0.45 „Specialioji Los Andželo policija“ (2) (N-7). 1.40 „Įstatymas ir tvarka. Nusikaltimo motyvai“ (N-7).

6.40 Teleparduotuvė. 6.55, 14.40 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 7.25 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 7.55 „Svotai“. 9.00 „Meilės sūkuryje“. 10.05 „Moterys meluoja geriau“. 11.00 Komedija „Garfildas 2“ (JAV, 2006 m.). 12.40 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 13.10 „Bakuganas“. 13.40 „Būrys“. 14.10 „Ragai ir kanopos sugrįžta“. 15.10 „Simpsonai“. 15.40 „Likimo galia“. 16.40 „Meilės triumfas“. 17.40 Ką manai? 18.35 Susitikime virtuvėje. 18.45 TV3 žinios. 19.00 TV3 sportas. 19.05 TV3 orai. 19.10 „Naisių vasara“. 19.40 Akistata. 20.30 Be komentarų. 21.00 „Vyno kelias“. 21.35 TV3 vakaro žinios. 21.50 TV3 sportas. 21.55 TV3 orai. 22.00 Vikingų loto. 22.05 „Melo teorija“. 23.05 „Geri vyrukai“. 0.05 „Melo teorija“. 1.05 „Kalėjimo bėgliai“. 2.00 „Įstatymas ir tvarka. Nusikalstami kėslai“ (3).

6.30 Televitrina. 7.00 Žinios (k). 7.25 „Auksarankiai“ (N-7). 8.00 „Gyvenimo spalvos“. 9.00 „Užkalnio 5“. 10.00 „Margoša: moterimi negimstama“. 11.00 „Be namų negerai: naujas gyvenimas“. 11.30 „Prajuokink mane“. 12.30 „Pavojingi susitikimai. Negailestingi rykliai“ (k). 13.30 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 14.30 „Pragaro virtuvė“ (N-7). 15.30 „Amerikos talentai“.

DATOS (gegužės 2 d.) 16.30 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 17.30 „Milijonieriai“. 18.00 Žinios. Sportas. Orai. 18.25 „Liejyklos gatvė“ (N-7). 19.25 „Tylos riba“ (N-7). 20.00 Žinios. Verslas. Sportas. Orai. 20.25 „Prajuokink mane“. 21.25 „Karo vilkai. Likvidatoriai“ (N-14). 22.25 „Tikras kraujas“ (N-14). 23.25 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 0.25 „Galileo: norintiems žinoti“. 0.55 „Bamba“. Interaktyvus šou suaugusiesiems (S).

8.00, 7.55 Anim. f. „Keliautojai – laiko valdovai“ (Vokietija, D.Britanija, 2005 m.). 8.30 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus albumas. 8.45 Miesto kodas (k). 9.00 Labas rytas (k). 11.30 Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro koncertas Mstislavui Rostropovičiui atminti (k). 12.45 Gyvenimas yra gražus. 13.30 „Meilės skonis“. 14.30 Žmonijos žodinio ir nematerialaus paveldo šedevrai. Lietuvos dainų šventė (2) (2007 m.). 15.50 Lietuvių dokumentikos meistrai. Kazimieras Musnickas (k). 16.55 Žinios (k). 17.10 Miesto kodas. 17.25 Etnokultūros ratas. Paukščiai – pavasario pranašai. 18.25 Durys atsidaro. 18.55 Muzikos istorijos. F.Lisztas. Klajonių metai. 19.25 Laiko portretai. Dalios Ibelhauptaitės bohemiškoji dvasia. 20.10 Kai mūzos prabyla. Nakties žiedai. Aktorius Andrius Bialobžeskis skaito S.Gedos eiles. 20.45 Kultūra. Keliautojas, fotografas, poetas Paulius Normantas. 21.00 „Giminės“. 21.50 Kultūros istorijos vakaras. Didieji romantikai nacionalinio atgimimo ištakose. Simonas Daukantas ir Adomas Mickevičius. 23.00 Elito kinas. Trileris „Blogas leitenantas“ (JAV, 1992 m.) (S). 0.35 Panorama (k). 0.55 Verslas (k). 1.00 Kultūra (k). 1.05 Sportas (k). 1.10 Orai (k). 1.15 Vilniaus knygų mugė 2012. Stasio Samalavičiaus knygos „Vilniaus miestiečiai ir jų kultūra“ pristatymas.

9.40, 14.30 Teleparduotuvė. 9.55, 16.00 „Išlikimas“. 10.55, 15.00 „Robinas iš Šervudo“. 12.00, 18.00 „Kaulai“. 13.00, 20.00 „Trečias luitas už Saulės“. 14.00 „Moterų lyga. Vyrai, pinigai ir meilė“. 17.00, 0.20 „Medikopteris“. 19.00, 23.20 „CSI Majamis“. 21.00 „Moterų lyga. Vyrai, pinigai ir meilė“. 21.30 Trileris „Mirties kelias“ (JAV, 2009 m.).

8.05, 15.00 Teleparduotuvė. 8.40 „Drakonų kova Z“ (N-7). 9.40 „Muča Luča“ (7). 10.00 „Sedrikas“. 10.30 „Betmenas“. 11.00 Būk mano meile! (N-7). 12.00 „Teresa“ (8). 13.00 „Intrigų dvaras“. 14.00 „Laukinė širdis“. 15.30 „Drakonų kova Z“ (N-7). 16.30 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai (N-7). 17.30 „Pasaulio Guinnesso rekordai“ (N-7). 17.57 Žodis – ne žvirblis (k). 18.00 „Dvigubas gyvenimas“ (N-7). 19.00 „Laukinis gyvenimas“ (N-7). 20.00 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (N-7). 21.00 Veiksmo f. „Snaiperis 2“ (JAV, 2002 m.) (N-14). 22.45 „Išrinktieji“ (N-14). 23.45 „Pasaulio Guinnesso rekordai“ (7, 8) (k).

10.25 „Linksmieji traukinukai“. 10.40 Senoji animacija. 11.15, 20.35 Nomeda. 12.05, 17.00 Valgyk ir lieknėk. 13.00, 19.00 „Santykių terapija“. 14.00, 21.25 „Moterys meluoja geriau“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Marthos Stewart šou. 18.00 „Moteris be praeities“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 22.25 „Moteris be praeities“.

6.14, 13.00 TV parduotuvė. 6.30 Ryto reporteris. 7.55, 14.30, 23.05 Negaliu tylėti. 8.55 „Merdoko paslaptys“ (N-7). 10.00 Super L.T. 10.35 Namų daktaras. 11.05 Ilgai ir laimingai. 12.00 Lietuvos diena. 13.30 Šeimų dvikova – „Akropolio“ turnyras. 15.30 „Padūkėlis Eliotas“. 15.45, 16.10, 1.00 Dok. f. „Pigių pirkinių era“. 16.00, 17.00, 18.00 Žinios. Orai. 17.20 Lietuva tiesiogiai. 17.50 VTB Jungtinės lygos pusfinalio rungtynės. Kazanės „Uniks“ (Rusija)–Krasnodaro „Lokomotiv – Kuban“ (Rusija). Per pertrauką – Žinios. 20.00, 0.05 Reporteris. 20.47, 0.57 Orai. 20.50 VTB Jungtinės lygos pusfinalio rungtynės. Vilniaus „Lietuvos rytas“ (Lietuva)–Maskvos CSKA (Rusija).

9.00 Vilniaus byla (k). 9.30 Nuotykių f. „Sachara“ (N-7). 11.35 Pokalbių laida „Susitikimai“ (k). 12.25 Nuotykių f. „Tomo vidurnakčio parkas“ (N-7). 14.00 Telelaikraštis. 15.50 Kriminalinė drama „Pašėlusi vakarienė“ (N-7). 17.30 Gyvenu čia (k). 18.00 Žinios. 18.20 Kino ekspresas. 19.00 Veiksmo f. „Gynėjas“ (N-7). 20.30 Jėga, grožis, sveikata. 21.00 Žinios. 21.19 Orai. 21.20 Trileris „Mes valdome naktį“ (N-14). 23.20 Žinios (k). 23.40 Fantastinis veiksmo f. „Svetimšalis“ (N-14).

7.00, 9.30, 18.30, 20.30 Muzika. 9.00 Kultūros alėja (k). 10.00 „Sedrikas“. 10.30 „Betmenas“. 11.00 „Būk mano meile“. 12.00 „Teresa“. 13.00 „Intrigų dvaras“. 14.00 „Laukinė širdis“. 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Drakonų kova Z“ (k). 16.30 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai. 17.30 „Pasaulio Guinnesso rekordai“. 17.57 Žodis – ne žvirblis (k). 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Kauniečių akimis. 19.00 Muzikinė vaivorykštė (k). 20.00 Žinios. Orai (k). 20.20 Kauniečių akimis (k). 21.00 Veiksmo f. „Snaiperis 2“. 23.45 „Išrinktieji“. 23.45 „Pasaulio Guinnesso rekordai“ (k).

8.00 Romantinė drama „Basomis per grindinį“ (Vokietija, 2005 m.) (N-14). 10.00 Nuotykių f. „Dangaus vaikai“ (JAV, 2008 m.) (N-14). 11.45 Biografinė nuotykių drama „Greičio svajonė“ (Naujoji Zelandija, JAV, Šveicarija, Japonija, 2005 m.) (N-14). 18.30 Drama „Lapkritis“ (JAV, 2004 m.) (N-14). 19.55 Drama „Imtynininkas“ (JAV, 2008 m.) (N-14). 21.50 Komedija „Vaikino / merginos reikalas“ (Kanada, JAV, 2006 m.) (N-14). 23.30 Veiksmo f. „Adrenalinas 2. Aukšta įtampa“ (JAV, 2009 m.) (S).

9.00 Televitrina. 10.00, 18.15 Olimpinės žaidynės. 10.15 Ispanijos ACB krepšinio lyga. „Lagun Aro GBC“–„Gescrap Bizkaia“. 12.00 Italijos „Serie A“ lyga. „Roma“–„Napoli“. 13.45 Italijos „Serie A“ lyga. „Udinese“–„Lazio“. 15.30 Italijos „Serie A“ lyga. „Napoli“–„Palermo“. 17.15 Futbolo dievai. 18.30 Automoto. 19.00, 21.15, 23.10 Žinios +. 19.10 Lietuvos krepšinio lyga. Kauno „Žalgiris“–Prienų „Rūdupis“. Tiesioginė transliacija (per pertrauką – Žinios +). 21.25 VTB vieningoji krepšinio lyga. Vilniaus „Lietuvos rytas“–Maskvos CSKA. 23.20 VTB vieningoji krepšinio lyga. Kazanės „UNIKS“–Krasnodaro „Lokomotiv-Kuban“.

1519 m. mirė italų skulptorius, dailininkas ir mokslininkas Leonardo da Vinci. 1873 m. gimė diplomatas, poetas Jurgis Baltrušaitis. 1947 m. mirė rašytojas Petras Cvirka. 1955 m. gimė italų dizainerė Donatella Versace. 1975 m. Anglijoje gimė futbolininkas Davidas Beckhamas. 1984 m. gimė futbolininkas Saulius Mikoliūnas. 2011 m. Pakistane nukautas „Al Qaedos“ lyderis, teroristas, kaltintas dėl Rugsėjo 11-osios teroro akto JAV, Osama bin Ladenas.

horoskopai Avinas (03 21–04 20). Su nostalgija prisiminsite savo jaunystę, malonius praeities įvykius. Bendraujant gali kilti nesutarimų ar agresijos išpuolių. Jei norite jų išvengti, tvardykite savo emocijas. Jautis (04 21–05 20). Geras laikas kurti planus, nes būtent dabar aiškiai matote visas alternatyvas. Nebijokite imtis iniciatyvos, nes šiuo metu pavyks teisingai apsispręsti. Nesidalykite savo paslaptimis su oponentais ar konkurentais. Dvyniai (05 21–06 21). Lengvas ir ramus laikas, viskas vyks sklandžiai. Tinkamai organizuotas darbas nekels rūpesčių. Pasimėgaukite ramybe, neleiskite negatyvioms mintims ir miglotoms nuojautoms valdyti jūsų. Vėžys (06 22–07 22). Viskas erzins ir pykdys. Galite nesulaikyti emocijų, nekontroliuoti elgesio. Bus nelengva išlikti ramiems ir pamiršti problemas. Antra dienos pusė palankesnė, atsiras progų maksimaliai išnaudoti savo kūrybines galimybes. Liūtas (07 23–08 23). Jausitės prislėgtas dėl savo gyvenimo. Manysite, kad sėkmė nusisuko nuo jūsų. Susikivirčijus galimas emocijų protrūkis. Venkite iliuzijų ir neapgaudinėkite pats savęs. Mergelė (08 24–09 23). Sėkmingas laikas. Apmąstykite gyvenimą. Jums bus suprantamos aplinkinių emocijos. Tik pasistenkite pasilaikyti savo nuomonę ir įžvalgas, kad neįžeistumėte artimo žmogaus. Svarstyklės (09 24–10 23). Galite tikėtis aplinkinių paramos. Tik nereikia piktnaudžiauti svetima pagalba, pirmiausia pasikliaukite savo jėgomis. Skorpionas (10 24–11 22). Sveika nuovoka padės apmąstyti praeities įvykius ir padaryti teisingas išvadas. Kad ankstesnės bėdos nebekankintų, nebekartokite senų klaidų. Šaulys (11 23–12 21). Karjeros sėkmė priklauso nuo jūsų ambicingumo ir atkaklumo, kurio jums tikrai nestinga. Gerai jausite tendencijas ir sėkmingai pasirinksite tinkamą kelią. Laikas žengti į priekį. Ožiaragis (12 22–01 20). Jausite šeimos paramą, o namai atrodys saugiausia vieta. Palankus metas rimtiems pokyčiams ir asmeniniame gyvenime, ir darbe. Vandenis (01 21–02 19). Jums nepatiks supantys dalykai arba tai, ką jie simbolizuoja. Tačiau nereikia ginčytis, konfliktuoti, keisti aplinkos, tegul viskas lieka taip, kaip yra. Žuvys (02 20–03 20). Jūsų troškimai bus be galo stiprūs. Tikėtinas meilės romanas. Esate truputėlį išvargintas darbo ir iškilusių sunkumų, todėl nieko keista, kad svajosite apie poilsį, atostogas.


Orai

Vasariškus karščius artimiausiomis dienomis keis vėsesni orai. Lietaus tikimybė maža iki penktadienio, o pragiedrėjusiomis naktimis kai kuriuose rajonuose numatomos šalnos. Dienomis termometrai rodys įprastą šio laikotarpio temperatūrą, apie 15–20 laipsnių šilumos, naktimis bus 4–9 laipsniai šilumos.

Šiandien, gegužės 2 d.

+16

+16

Telšiai

+16

Šiauliai

Klaipėda

+16

Panevėžys

+18

Utena

+18

Tauragė

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (priešpilnis) teka Mėnulis leidžiasi

5.37 20.55 15.18 16.08 3.39

123-ioji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 243 dienos. Saulė Jaučio ženkle.

+19

Kaunas

Pasaulyje Atėnai +28 Berlynas +26 Brazilija +27 Briuselis +14 Dublinas +13 Kairas +28 Keiptaunas +19 Kopenhaga +18

Londonas +15 Madridas +19 Maskva +14 Minskas +19 Niujorkas +19 Oslas +19 Paryžius +17 Pekinas +30

orai kaune šiandien

Praha +28 Ryga +14 Roma +23 Sidnėjus +21 Talinas +12 Tel Avivas +25 Tokijas +18 Varšuva +28

+19

+19

Vėjas

1–4 m/s

Vilnius

Marijampolė

+18

Alytus

Vardai Atanazas, Eidmantas, Gytis, Meilė.

Karš­tis trau­kia­si – ar­ti­na­si šal­nos

Rytas

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

+10

+19

+11

+6

1

+11

+19

+15

+8

1

+15

+17

+12

+8

4

rytoj

poryt

Sa­vait­ga­l į nuo Šiau­rės Af­r i­kos plūs­te­ lė­jęs ato­g rą­ž ų kil­mės karš­to oro srau­ tas Lie­t u­vo­je oro tem­pe­ra­t ū­rą pa­kė­ lė iki re­kor­d i­nės. Anot Lie­tu­vo hid­ro­ me­teo­ro­lo­g i­jos tar­ny­bos (LHMT), an­ ti­cik­lo­nas, ku­r io va­ka­r i­n iu pa­k raš­čiu plū­do ato­g rą­ž ų oras, irs­ta, o ties Skan­ di­na­v i­ja stip­rė­ja ki­tas, jau ge­ro­kai vė­ ses­n į orą iš šiau­r i­n ių pla­t u­mų ga­be­ nan­t is aukš­to slė­g io sū­k u­r ys. Lie­taus ti­k i­my­bė iš­l ie­ka ma­ža iki penk­ta­d ie­ nio, o pra­g ied­rė­ju­sio­m is nak­t i­m is kai ku­r iuo­se šiau­r i­n iuo­se ir cent­r i­n iuo­ se ra­jo­nuo­se nu­ma­to­mos ne­stip­r ios šal­nos. LHMT inf., „Shut­ters­tock“ nuo­tr.

įvairenybės

Gat­vės krep­ši­nis įtrau­kė ir žal­gi­rie­čius Vi­li­ja Žu­kai­ty­tė

v.zukaityte@kaunodiena.lt

„„Anš­la­gas: tur­ny­re pa­siek­tas ab­so­liu­tus Lie­tu­vos re­kor­das, nes ja­me var­žė­si 277 ko­man­dos.

Nuo anks­ty­vo ry­to va­kar pra­si­dė­jęs tra­di­ci­nis „Žal­gi­rio“ gat­vės krep­ši­ nio tur­ny­ras „3 prieš 3“ tru­ko dau­ giau nei 10 va­lan­dų, o jo da­ly­viai ko­vo­jo dvy­li­ko­je aikš­te­lių. Šie­met krep­ši­nio aikš­te­lė­je jė­gas nu­spren­dė iš­ban­dy­ti 277 ko­man­ dos, dau­giau nei 1000 da­ly­vių – tai Lie­tu­vos re­kor­das. „Mėgs­tu krep­ši­nį, to­dėl su drau­ gais nu­spren­dė­me da­ly­vau­ti ir tie­ siog sma­giai pra­leis­ti lai­ką“, – tei­ gė tur­ny­ro da­ly­vis Si­mas. Krep­ši­nio mo­kyk­lo­je spor­tuo­jan­čios Ka­mi­lė, Smil­tė ir Man­tė taip pat nu­spren­dė iš­ban­dy­ti sa­ve. Sa­vo ko­man­dą jos pa­va­di­no „An­tif­ry­zas“. Mer­gi­nos sa­kė no­rin­čios įro­dy­ti, kad krep­ši­ nį mo­ka žais­ti ne tik vy­rai. Pa­žiū­rė­ti, kaip gat­vės krep­ši­nį žai­ džia mė­gė­jai, at­vy­ko ir ne­se­niai BBL čem­pio­nais ta­pę „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. „Sma­gu, kad tiek daug da­ly­vių su­si­rin­ko į tur­ny­rą, ypač jau­ni­ mo. Ge­ras oras, krep­ši­nis, ko dau­ giau no­rė­ti per lais­va­die­nį“, – ge­ ros nuo­tai­kos ne­sto­ko­jo „Žal­gi­rio“ ka­pi­to­nas Pau­lius Jan­kū­nas.

Rė­mė­jų ir žur­na­lis­tų ko­vos Įpu­sė­jus „Žal­gi­rio“ gat­vės krep­ši­nio tur­ny­rui, lan­kų stip­ru­mą iš­ban­dė are­ nos rė­mė­jai ir ži­niask­lai­dos at­sto­vai. Pa­ko­vo­ti dėl nu­ga­lė­to­jų tau­rės už­si­ re­gist­ra­vo 22 rė­mė­jų ko­man­dos: „Se­ nu­kai“, „McDonald‘s“, „Adi­das“, „Vy­ tau­tas“, „Ak­vi­lė“, „PZU Lie­tu­va“, „Kau­ no til­tai“, SEB, „Jud­rė“, „Ak­ro­po­lis“, „De­ ta­li­ta“, „Ka­tos gru­pė“, „Vil­kyš­kių pie­ni­ nė“, „Vol­fas En­gel­man“, „Min­vi­ja“, „Kau­ no are­na“, „Top Sport“, „Bald­ga­ma“.

„„Ger­bė­jai: „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai sir­ga­liams iš­da­li­jo ne vie­ną de­šim­tį au­tog­ra­fų. To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

Ta­das Kli­ma­vi­čius ma­žie­siems tur­ny­ro da­ly­viams lin­kė­jo, kad atei­ty­je jie žais­tų na­cio­na­li­nė­je rink­ti­nė­je. Žal­gi­rie­čiai ste­bė­jo nau­ jos pra­mo­gos Lie­tu­vo­je – Slam­bo­ lo (angl. Slam­ball) pa­ro­do­mą­sias rung­ty­nes ir ver­ti­no ge­riau­siai pa­ si­ro­džiu­sius da­ly­vius. Mi­lo­va­nas Ra­ko­vi­čius – vie­nin­ te­lis „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kas, pa­ts iš­ban­dęs slam­bo­lo rin­gą. Įs­pū­din­ gą jo dė­ji­mą žiū­ro­vai pa­si­ti­ko aud­ rin­gais plo­ji­mais. Žal­gi­rie­čiai ap­do­va­no­jo ir ori­gi­ na­liau­sio ko­man­dos pa­va­di­ni­mo kon­kur­są lai­mė­ju­sią eki­pą. Ja ta­po ko­man­da iš Vie­vio „Ati­duok kar­vę oba­ge vel­nių!“ Di­džiu­lio dė­me­sio su­lau­kė ir rung­tis „Ap­lošk Kal­nie­tį“ – jos tiks­las bu­vo kuo ori­gi­na­liau įmes­ ti ka­muo­lį į krep­šį. „Jau­nų­jų da­ ly­vių ir ma­no kon­ku­ren­tų iš­mo­nė bu­vo tik­rai be­ri­bė. Var­žo­vai nu­ste­ bi­no to­kiais įspū­din­gais me­ti­mais, ko­kių aš tik­rai ne­su­gal­vo­čiau. Da­ ly­vau­ti re­kor­di­nį „Žal­gi­rio“ ko­ man­dos ger­bė­jų bū­rį vie­ni­jan­čio­ je fies­to­je tik­rai ma­lo­nu. Prie šil­tos at­mos­fe­ros nea­be­jo­ti­nai pri­si­dė­jo ir pui­kus oras“, – po šven­tės sa­kė M.Kal­nie­tis.

„Ži­no­ma, kaip ir vi­si da­ly­vau­ja­me, nes no­ri­me lai­mė­ti, bet svar­biau­sia – ge­rai pa­leis­ti lai­ką ir ne­gau­ti trau­mų“, – sa­kė „Kau­no are­nos“ ren­gi­nių or­ga­ ni­za­vi­mo va­do­vas Re­na­tas Na­ča­jus. „Ne kasdien vyks­ta to­k ie tur­ny­rai, to­dėl sma­g u pa­ž ais­t i. Tik­r iau­s iai, jei­gu ne­ti­kė­čiau sa­vo ko­man­da, mes net ne­da­ly­vau­tu­me“, – tei­gė „Vy­tau­ to“ ko­man­dai at­sto­vau­jan­tis Ne­ri­jus Šlio­bas.

2012-05-02 Kauno diena  

„Varžovai nustebino tokiais įspūdingais metimais, ko­ kių aš tikrai nesugalvo­ čiau“, – atsiprašau Tautvydo Barščio už 2011 m. rugpjūčio 16...