Page 1

TODĖL, KAD naujienos ESU VILNIETIS Tikros sostinės

Ketvirtadienis, balandžio 26 d., 2012 m.

CŽV kalė­ji­mo Lie­tu­vo­je ieš­kan­tys eu­ro­par­la­men­ta­rai vyks ir į VSD bazę An­ta­vi­liuo­se. Lietuva 5p.

Nr. 97 (1296)

Aukš­tos ap­tar­na­vi­mo kultū­ros Lie­tu­vo­je vis dar pa­si­gen­da dau­ge­lis var­to­tojų. Tema 8p.diena.lt

Mįslin­ga žval­gy­bos agen­to mir­tis – ne­įme­na­mas gal­vosū­kis Skot­land Jar­dui. Pasaulis 12p.

Revoliucija ar blefas?

1,30 Lt

Ma­tau ten­den­cingą kon­ ser­va­to­rių nu­si­sta­tymą šiuo klau­si­mu, ša­lišką ir po­li­ti­zuotą po­žiūrį į FNTT va­dovų at­lei­di­mo is­to­riją. Sei­mo na­rys Vy­tau­tas ­ Bo­gu­šis

4p.

Miestas

2p.

Do­va­na įmo­nei – 200 butų Sos­t inės sa­v i­val­dybės val­d i­n in­kai tęsia daug klau­simų ke­l iantį sa­vo planą ne­k il­no­ja­muo­ju tur­t u ap­da­ ly­ti su juo nie­kaip ne­su­si­ju­sias sa­vi­ val­dybės įmo­nes. Šį kartą per 200 butų sos­tinės cent­re no­ri­ma ati­duo­ ti įmo­nei „Šiaurės mies­te­l is“. Mies­to va­do­vai ne­sle­pia, kad tiks­las – turtą par­duo­t i pa­pras­čiau.

Miestas „„Vi­zi­ja: sos­tinės vi­ce­me­ras R.Ado­ma­vi­čius re­gi švie­sią ši­lu­mos ūkio ateitį. Tik tam, kad ji ateitų, rei­kia dau­giau nei 1 mlrd. litų. 

Sa­vi­val­dybė ren­gia­si skelb­ti kon­kursą – ieš­kos, kas galėtų mo­der­ni­zuo­ti sos­tinės ši­lu­mos ūkį. Sva­jo­ja­ma apie mi­li­jar­di­nes in­ves­ti­ci­jas, su­ma­žintą šil­dy­mo kainą. Opo­zi­ci­ja at­ker­ta: tai dar vie­nas me­ri­jos ble­fas.

Jus­ti­nas Ar­gus­tas j.argustas@diena.lt

„Bus pa­da­ry­ta vis­kas“

„Turės būti pa­da­ry­ta vis­kas. Tai, kas va­d i­n a­m a mo­d er­n iu ši­l u­m os ūkiu. Nau­j os jėgainės, tink­l ai, ku­r iais tie­k ia­m a ši­l u­m a, ap­s kai­ ta, jos re­g u­l ia­v i­m as, iš­m e­t i­m o val­dy­m as“, – Vil­n iaus vi­ce­m e­ ras Ro­m as Ado­m a­v i­č ius jau re­

To­mo Luk­šio (BFL) nuo­tr.

gi švie­s ią sos­t inės ši­l u­m os ūkio ateitį. Ar­t i­m iau­s ia­m e ta­ry­b os po­sėdy­je mies­to vald­žia ren­gia­ si įpa­rei­go­ti sa­vi­val­dybės įmonę Vil­niaus ši­lu­mos tink­lus pa­skelb­ ti kon­kursą dėl ši­lu­mos tinklų mo­der­ni­za­vi­mo. Tai turės bū­ ti pa­da­ry­ta iki rugpjū­čio 1-osios. R.Ado­ma­vi­čius pri­pažįs­ta, kad tai turė­jo būti pa­da­ry­ ta kur kas anks­čiau:

2

3p.

Į turgelį gėlių – pėsčiomis


2

ketvirtadienis, balandžio 26, 2012

miestas diena.lt/naujienos/miestas

Marš­ru­ti­niuo­se tak­si – ne­le­ga­lūs de­ga­lai Mo­kes­čių ins­pek­ci­ja ir po­li­ci­jos pa­ rei­gū­nai, pa­tik­ri­nę sos­ti­nės marš­ ru­ti­nių tak­si įmo­nes, nu­sta­tė, kad ne­su­mo­kė­ta šim­tai tūks­tan­čių li­tų mo­kes­čių. Tai pra­ne­šė Vil­niaus ap­ skri­ties vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­ pek­ci­ja (AV­MI).

Iš­siaiš­kin­ta, kad vie­na marš­ru­ti­ nių tak­si įmo­nė į ap­skai­tą trau­kia kont­ra­ban­di­nius de­ga­lus, „le­ga­ li­zuo­da­ma“ juos su­klas­to­tais įsi­ gi­ji­mo do­ku­men­tais. Ne­tik­ruo­se de­ga­lų įsi­gi­ji­mo kvi­tuo­se bu­vo nu­ ro­do­mi Vil­niu­je vei­kian­čios de­ga­li­ nės rek­vi­zi­tai. Tik­rin­da­mi šią įmo­nę Vil­niaus AV­MI dar­buo­to­jai nu­sta­tė, kad kvi­tai ke­lei­viams už va­žia­vi­mą bu­vo iš­duo­da­mi itin re­tai. Per kont­ ro­li­nius va­žia­vi­mus ap­skai­čiuo­ta, kad vie­nos die­nos vie­no marš­ru­ti­ nio tak­si pa­ja­mos sie­kia vi­du­ti­niš­ kai 500 li­tų, o į ka­sos apa­ra­tą įmu­ ša­ma tik 180 li­tų. Anot ins­pek­ci­jos, vai­ruo­to­jai taip pat tu­rė­jo gry­nų­jų pi­ni­gų per­tek­lių. Kaip tei­gia­ma pra­ne­ši­me, nors de­ga­lų pir­ki­mo kvi­tuo­se nu­ro­dy­ to­mis die­no­mis vai­ruo­to­jai tu­rė­ jo dirb­ti, dar­bo lai­ko ži­nia­raš­čiuo­se dar­bo lai­kas pa­žy­mė­tas ne­bu­vo. Už nu­sta­ty­tus pa­žei­di­mus šiai bend­ro­

vei pri­skai­čiuo­ta be­veik 700 tūkst. li­tų mo­kes­čių, bau­dų ir dels­pi­ni­gių. Įmo­nių, į ap­skai­tą įtrau­kian­čių de­ga­lus su gal­būt su­klas­to­tais įsi­ gi­ji­mo do­ku­men­tais ar iš­vis be jų, ap­tikta ir dau­giau. Vil­niaus AV­MI su Vil­niaus ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Eko­no­mi­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo sky­riaus pa­ rei­gū­nais pri­čiu­po du as­me­nis, pi­ lan­čius dy­ze­li­ną į marš­ru­ti­nių tak­si veik­lą vyk­dan­čios įmo­nės au­to­mo­ bi­lių ba­kus. Jie jau bu­vo iš­pils­tę 200 lit­rų, o ša­lia iš­ri­kiuo­to­se še­šio­se sta­ti­nė­se ras­ta dar 140 lit­rų dy­ze­li­no. Jo mė­ gi­nių paim­ta la­bo­ra­to­ri­niams ty­ri­ mams at­lik­ti. Vė­ly­vą pir­ma­die­nio va­ka­rą, po dar­bo va­lan­dų, de­ga­lai bu­vo pils­ to­mi įmo­nei pri­klau­san­čio­je trans­ por­to prie­mo­nių sau­go­ji­mo vie­to­je. De­ga­lų įsi­gi­ji­mo ir ga­be­ni­mo do­ ku­men­tų ne­tu­rin­tiems as­me­nims gre­sia bau­da iki 20 tūkst. li­tų. Į Vil­niaus AV­MI ir tei­sė­sau­gos aki­ra­tį ši įmo­nė pa­kliū­va ne pir­ mą kar­tą. Įta­ria­ma, kad bend­ro­vė taip pat į ap­skai­tą trau­kė pa­gal su­ klas­to­tus do­ku­men­tus įsi­gy­tus de­ ga­lus. VD inf.

Re­vo­liu­ci­ja ar ble­fas? „Vis­kas vyks­ta, ka­da ga­ 1 li vyk­ti. Ban­dė­me anks­ čiau da­ry­ti per­tvar­ką ši­lu­mos

ūky­je, ne­pa­vy­ko.“ Apie in­ves­ti­ci­jas į sos­ti­nės ši­ lu­mos ūkį lig šiol yra už­si­mi­nu­ sios tik dvi bend­ro­vės – „Dal­kia“ ir „For­tum Heat“. Abi sos­ti­nė­je yra pa­tei­ku­sios pro­jek­tus in­ves­ tuo­ti į nau­jų bio­ku­ro elekt­ri­nių sta­ty­bą. „Dal­kia“ tai yra siū­liu­ si pa­da­ry­ti už 500 mln., o „For­ tum Heat“ – už 700 mln. li­tų. Nė su vie­na lig šiol sos­ti­nės val­džia rim­tų de­ry­bų ne­ve­dė.

Bro­nius Ci­cė­nas:

Ta mo­der­ni­za­ci­ja bus ne kas ki­ta kaip su­si­dė­vė­ju­sių vamz­ džių pa­kei­ti­mas. Aiš­ku, vis­kas bus gra­žiai su­ra­šy­ta. Ta­čiau aiš­kė­ja, kad bio­ku­ro ka­ ti­li­nių mies­to val­džiai ne­bū­tų ga­ na. „Jie siū­lo ne vi­sai tai, ko mums

rei­kia. Jie siū­lo pa­sta­ty­ti tik jė­gai­ nes, bet mums to ma­žai. O rei­kia op­ti­mi­zuo­ti vis­ką – jė­gai­nės yra tik su­dė­ti­nė da­lis. Kal­ba­me apie ši­lu­mos tie­ki­mą, ap­skai­tą, vi­są komp­lek­są prie­mo­nių“, – kal­bė­jo R.Ado­ma­vi­čius. Vi­ce­me­ras spė­jo, kad kon­kur­se te­da­ly­vaus bū­tent dvi mi­nė­tos bend­ro­vės. Kad at­si­ ras­tų dar vie­na, la­bai abe­jo­ti­na. Dairosi į ES pa­ra­mą

Kiek ga­lė­tų kai­nuo­ti bū­si­ma ši­lu­ mos ūkio mo­der­ni­za­ci­ja? Kas tai ga­lė­tų fi­nan­suo­ti? Į šiuos klau­si­ mus aiš­kių at­sa­ky­mų sos­ti­nės val­ dan­tie­ji vis dar ne­tu­ri. „Tie, ku­rie siū­lys spren­di­mus, tu­rės ir pa­siū­ly­ti fi­nan­sa­vi­mo va­rian­tus“, – sa­kė R.Ado­ma­vi­ čius. So­cial­de­mok­ra­tas sam­pro­ ta­vo, kad nuo 2014 m. ga­li­ma ti­ kė­tis ES lė­šų. „Ti­ki­mės, kad da­lį lė­šų bus ga­ li­ma gau­ti iš Eu­ro­pos. Ne­ma­nau, jog ap­siei­si­me be pri­va­čių in­ves­ tuo­to­jų. Ga­li tek­ti ir sa­vi­val­dy­ bei sa­vo lė­šų įdė­ti, taip pat ši­lu­ mos tink­lų. Vis­kas bus aiš­ku po kon­kur­so“, – dien­raš­čiui kal­bė­ jo po­li­ti­kas. Mo­der­ni­za­ci­jos kai­

„„Sva­jos: apie sos­ti­nės ši­lu­mos ūkio

na esą ga­li siek­ti dau­giau nei 1 mlrd. li­tų. Be to, neaiš­ku, ar bū­si­mas in­ves­ tuo­to­jas ši­lu­mos ūkį spės at­nau­ jin­ti iki nu­ma­to­mos da­tos – 2015 m. gruo­džio 31-osios. Dėl to Lie­ tu­va yra įsi­pa­rei­go­ju­si ES. „Lai­ko tik­rai ne­daug. Bet vie­nas kon­kur­

Tur­tą savo įmonėms saviva Ma­tas Mik­ne­vi­čius

m.miknevicius@diena.lt

„„Šešėlis: kai kurių sostinės mikroautobusų bakuose teliuškuoja kontra­

bandiniai degalai. 

Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

Sos­ti­nės sa­vi­val­dy­bės val­di­nin­ kai tę­sia daug klau­si­mų ke­lian­tį sa­vo pla­ną ne­kil­no­ja­muo­ju tur­tu ap­da­ly­ti su juo nie­kaip ne­su­si­ju­ sias sa­vi­val­dy­bės įmo­nes. Šį kar­ tą per 200 bu­tų sos­ti­nės cent­re no­ri­ma ati­duo­ti įmo­nei „Šiau­rės mies­te­lis“. Do­va­no­ja patalpas

NERINGOS DIENOS VILNIUJE balandžio 27–29 d. Renginiai nemokami!

Balandžio 27 d. (penktadienis)

15.00 val. Fotografijų parodos „Sukurta Nidoje” atidarymas.

Vilniaus fotografijos galerija, adresu Stiklių g. 4 (įėjimas iš Didžiosios g. 19), Vilnius.

16.00 val. Diskusija „Tradicinė architektūra ir jos pokyčiai kultūriniame Kuršių nerijos kraštovaizdyje“. Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas, adresu Šv. Jono g. 11, Vilnius. 17.00 val. Parodos „Dailininko Romualdo Kuncos kūryba – Kuršių nerijos metraštis“ pristatymas. Vilniaus dailės akademijos galerija „Akademija“, adresu Pilies g. 44/2, Vilnius. Balandžio 28 d. (šeštadienis)

Sos­ti­nės sa­vi­val­dy­bės ži­nio­je esan­ti ad­mi­nist­ra­ci­nes pa­slau­ gas tei­kian­ti bend­ro­vė „Šiau­rės mies­te­lis“ ne­tru­kus dar ge­ro­kai pra­tur­tės. Sa­vi­val­dy­bės do­ku­ men­tuo­se jau pa­tvir­tin­ta, kad šiai įmo­nei no­ri­ma ati­duo­ti dau­giau kaip 200 įvai­riau­sios ver­tės bu­tų sos­ti­nės cent­re. Per­lei­dus šį tur­tą „Šiau­rės mies­te­lio“ įsta­ti­nis ka­pi­ta­las ūg­ tels kiek dau­giau nei 5 mln. li­tų.

Ne­bū­tų nie­ko neįp­ras­ta, jei įmo­nė pe­rim­tų Šiau­rės mies­te­lio mik­ro­ra­ jo­ne esan­čias ar vyk­do­mai veik­lai rei­ka­lin­gas pa­tal­pas, ta­čiau mies­ to val­di­nin­kai jai per­leis­ti už­si­mo­jo įvai­riau­sio­se mies­to vie­to­se esan­ čius bu­tus. Dau­gu­ma šių sa­vi­val­ dy­bei pri­klau­san­čių ne­nau­do­ja­mų bu­tų yra cent­ri­nė­je mies­to da­ly­je. Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to skel­bi­ muo­se ga­li­ma ras­ti, kad ne­di­de­lis ir neiš­vaiz­dus bu­tas sos­ti­nės cent­ re kai­nuo­ja ke­lis šim­tus tūks­tan­ čių li­tų. Ta­čiau sa­vi­val­dy­bei rin­ kos dės­niai, re­gis, ne­ga­lio­ja. Štai įmo­nei per­lei­džia­mas 64 kv. m bu­tas Užu­py­je įver­tin­tas vos 19,2 tūkst. li­tų, ki­tas, taip pat Užu­ py­je esan­tis, ta­čiau ge­res­nės būk­ lės ir ma­žes­nis bu­tas sa­vi­val­dy­bės po­pie­riuo­se įver­tin­tas taip pat juo­ kin­ga su­ma – 60 tūkst. li­tų. Be­ne bran­giau­sias iš šių bu­tų yra pa­čiu mies­to cent­ru ei­nan­ čio­je Til­to gat­vė­je, ta­čiau jo ver­

tė esą taip pat ne­di­de­lė – už 33 kv. m vos 100 tūkst. li­tų. Iš vi­so šia­ me per­leis­ti ke­ti­na­mo tur­to są­ra­še yra 205 ob­jek­tai, ku­rių dau­gu­ma – gy­ve­na­mo­sios pa­skir­ties. Tie­sa, kai ku­rie šių bu­tų įvar­dy­ ti kaip ava­ri­nės būk­lės, ne­re­mon­ tuo­ti po gais­ro ar dar kaip nors fi­ ziš­kai pa­žeis­ti. Kam to rei­kia – ne­ži­nia

Įmo­nės „Šiau­rės mies­te­lis“ di­rek­ to­rius Si­mas Ra­mu­tis Pet­ri­kis kal­ bė­da­mas apie jo ži­nion ati­ten­kan­tį tur­tą tik gūž­čio­jo pe­čiais. „Pir­miau­sia pa­lau­ki­me, kol ta­ ry­ba nu­spręs. Nie­ko ne­ži­nau, kol ta­ry­ba nė­ra pa­tvir­ti­nu­si, net ne­ si­do­miu, kol nė­ra spren­di­mo. Į sve­ti­mą tur­tą tik­rai kol kas ne­si­ dai­rau, kai jį per­leis, ta­da ir rū­pin­ si­mės“, – dien­raš­čiui „Vil­niaus die­na“ dės­tė S.R.Pet­ri­kis. Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dis vyks jau ki­tos sa­vai­tės vi­du­ry­je,

14.00 val. Neringos dailininkų parodos atidarymas. „Užupio kavinė“, adresu Užupio g. 2, Vilnius. 15.00 val. Kuršių nerijos kultūros, laisvalaikio ir turizmo galimybių pristatymas, Neringos draugų muzikinė valanda, kurorto kultūrai nusipelniusių asmenų pagerbimas. Vilniaus Rotušė, adresu Didžioji g. 31, Vilnius.

18.00 val. Nidos meno kolonijos bei žurnalo pristatymas ir rezidentų video programa. Vilniaus dailės akademijos Dizaino inovacijų centras „Titanikas“, adresu Maironio g. 3, Vilnius.

Balandžio 29 d. (sekmadienis)

16.00 val. Tarptautinio filmų festivalio „Baltijos banga“ atgarsiai – Latvijos režisieriaus Janis Streičs vaidybinis filmas „Rudolfo palikimas”. Lietuvos kinematografininkų sąjungos salė, adresu Vasario 16 g. 8, Vilnius.

DRAUGAI IR RĖMĖJAI: UAB „Astin Baltic“ UAB „Silberauto“ Neringos verslininkai

„„Pa­si­pi­gi­no „„At­sai­nu­mas: ką bend­ro­vė „Šiau­rės mies­te­lis“ veiks su šia­me Til­to gat­vės na­me esan­čiu bu­

tu – ne­ži­nia. Bet nie­kas ir ne­si­gi­li­na. 

Si­mo­no Švit­ros nuo­tr.

tą sa­vi­val­dy dy­bės tiks­la


3

ketvirtadienis, balandžio 26, 2012

6p.

miestas

Prezidentę išplūdusį A.Vinokurą pasmerkė net draugai.

mo­der­ni­za­ci­ją kal­ba­ma de­šimt­me­tį, ta­čiau lig šiol ne­pa­da­ry­ta nie­ko. Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

so rei­ka­la­vi­mų bus su­spė­ti lai­ku“, – ža­da vi­ce­me­ras. Ta­čiau bū­si­mus mo­der­ni­za­ci­jos pla­nus ir eta­pus, taip pat pro­jek­tus teks de­rin­ti su Ener­ge­ ti­kos mi­nis­te­ri­ja. Dėl to mo­der­ni­za­ ci­ja ga­li už­si­tęs­ti, nes cent­ri­nės val­ džios at­sto­vai pro­jek­tams ga­lė­tų ir ne­pri­tar­ti.

Tik pra­tęs su­tar­tį?

Ta­čiau mies­to opo­zi­ci­jos at­sto­vai į to­kias val­džios at­sto­vų kal­bas mo­ ja ran­ka – esą ga­lu­ti­nis šio bū­si­ mo kon­kur­so re­zul­ta­tas te­bus su­ tar­ties su Vil­niaus ši­lu­mos tink­lus val­dan­čia bend­ro­ve „Dal­kia“ pra­ tę­si­mas.

Ši­lu­mos tink­lų nuo­mos su­tar­tis bai­gia­si 2017-ai­siais. Taip svars­ to bu­vęs sos­ti­nės ši­lu­mos tink­lų va­do­vas Bro­nius Ci­cė­nas, ta­ry­bos opo­zi­ci­jos at­sto­vas. „Ta mo­der­ni­za­ci­ja bus ne kas ki­ta kaip su­si­dė­vė­ju­sių vamz­džių pa­kei­t i­m as. Aiš­k u, vis­kas bus gra­žiai su­ra­šy­ta ir pan. Iš pra­džių taip, ga­li kal­bė­ti apie kon­kur­są, ta­čiau ga­liau­siai, nė nea­be­jo­ju, paaiš­kės, kad ne­lie­ka ki­tos išei­ ties – tik su­tar­tį pra­tęs­ti“, – kal­ bė­jo B.Ci­cė­nas. Pa­sak jo, įta­ri­mus stip­ri­na Vil­ niaus val­džios pa­si­telk­ti kon­sul­ tan­tai šiam klau­si­mui spręs­ti. Šių me­tų ko­vą Vil­niaus ši­lu­mos tink­ lai su bend­ro­vės „KPMG Bal­tics“ va­do­vau­ja­mu kon­sor­ciu­mu pa­si­ ra­šė tre­jų me­tų 1,7 mln. li­tų ver­ tės su­tar­tį. „Vie­nas kon­sul­tan­tų yra ad­vo­ ka­tų kon­to­ra „Ber­no­tas ir Do­mi­nas Glims­tedt“, ku­ri kon­sul­ta­vo sa­vi­val­ dy­bę iš­nuo­mo­jant Vil­niaus ši­lu­mos tink­lus 15 me­tų Pran­cū­zi­jos bend­ro­ vei „Dal­kia“, – pri­mi­nė B.Ci­cė­nas. Be to, pa­sak po­li­ti­ko, ne­ver­ta ti­ kė­tis, kad iš­syk po mo­der­ni­za­ci­jos ga­lė­tų su­ma­žė­ti ši­lu­mos kai­na – pi­ni­gus in­ves­ti­ci­joms teks sko­lin­ tis, vi­sa tai ga­li at­si­pirk­ti ne ma­žiau kaip po de­šimt­me­čio. „Ar­tū­ras Zuo­kas, ver­tin­da­mas sa­vo stip­rias po­zi­ci­jas mies­to ta­ry­bo­je, tie­siog ban­dys dar kar­tą su­reng­ti bal­sa­vi­ mą dėl nuo­mos su­tar­ties pra­tę­si­ mo“, – spė­jo pa­šne­ko­vas.

aldybė toliau bru­ka per jė­gą tad iš kar­to po jo įmo­nės di­rek­to­riui grei­čiau­siai kils ne­ma­žai rū­pes­čių dėl ne­ži­nia kam skir­to tur­to.

Si­mas Ramutis Pet­ri­kis:

Į sve­ti­mą tur­tą tik­rai kol kas ne­si­dai­rau, kai jį per­leis, ta­da ir rū­pin­si­mės.

„Žiū­rė­si­me, ką ga­li­me pa­nau­do­ ti įmo­nės veik­lo­je, ko­kie tie bu­tai. Jei mums bus tin­ka­mi, gal ga­lė­si­ me nau­do­ti. Apsk­ri­tai su ne­kil­no­ja­ muo­ju tur­tu rei­kia tvar­ky­tis ra­cio­ na­liai, kai jis sto­vi ne­nau­do­ja­mas, nie­kam neap­si­mo­ka“, – tvir­ti­no „Šiau­rės mies­te­lio“ va­do­vas. Ta­čiau konk­re­čiai įvar­dy­ti, ką įmo­nė veiks su to­kia ga­ly­be ne­

kil­no­ja­mo­jo tur­to, įmo­nės va­do­ vas at­skleis­ti ne­ga­lė­jo. Jis taip pat ne­siė­mė svars­ty­ti, ar to­kie sa­vi­val­ dy­bės veiks­mai ne­su­si­ję su pa­pras­ čiau­siu no­ru pa­si­pi­ni­gau­ti iš­par­ duo­dant ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą. Ne­be pir­mas kar­tas

Tai jau ant­ras kar­tas per mė­ne­sį, kai „Šiau­rės mies­te­lis“ iš sos­ti­nės sa­vi­val­dy­bės pa­mai­ti­na­mas ver­ tin­gu tur­tu. Šios įmo­nės ne­kil­no­ja­mo­jo tur­ to krai­tis ne­se­niai pa­si­pil­dė pa­ sta­tais Va­la­kam­piuo­se ir mies­to cent­re. Pa­vyz­džiui, vie­nas įmo­nei per­ leis­tas pa­sta­tas, dvie­jų aukš­tų su rū­siu mū­ri­nis pre­ky­bos ir gy­dy­mo sta­ti­nys (Bžos­tovs­kių rū­mai) sos­ ti­nės cent­re, prie Do­mi­ni­ko­nų ir Uni­ver­si­te­to gat­vių san­kir­tos, įver­ tin­tas be­veik 7,5 mln. li­tų. Pa­na­šiai įver­tin­tas ir ke­tu­rių aukš­tų mū­ri­nis poil­sio pa­sta­tas Pa­lan­go­je.

o: Užu­pio gat­vės 1-uo­ju nu­me­riu pa­žy­mė­ta­me na­me esan­tį 64 kv. m plo­to bu­ y­bė įver­ti­no vos 19 tūkst. li­tų. Vil­niaus me­ras A.Zuo­kas ne­sle­pia, kad sa­vi­val­ as – tur­tą kuo grei­čiau par­duo­ti. Bet gal ne už to­kią kai­ną?

Dar vie­nas įmo­nei ati­te­kęs pa­sta­ tas prie Lie­jyk­los ir To­to­rių gat­vių san­kir­tos įver­tin­tas be­veik 5 mln. li­tų. Sa­vi­val­dy­bė tą­kart tur­tu ap­ da­li­jo ir bend­ro­ves „Vil­niaus vie­ša­ sis trans­por­tas“, „Grin­da“. Pir­mo­ ji įmo­nė ga­vo 250 tūkst. li­tų ver­tės vai­kų na­mų pa­sta­tą, Va­la­kam­piuo­ se – val­gyk­lą už 100 tūkst. li­tų ir džio­vyk­lą už 15 tūkst. li­tų. „Grin­dai“ ati­te­ko 168 tūkst. li­tų ver­tės du vie­no aukš­to me­di­niai gy­ ve­na­mie­ji na­mai ir lau­ko rū­sys su ke­ liais kie­mo pa­sta­tais, rąs­ti­nis gy­ve­ na­ma­sis pa­sta­tas už 136 tūkst. li­tų. Prieš ku­rį lai­ką sa­vi­val­dy­bė pa­ mai­ti­no iki šiol nė ne­vei­ku­sią bend­ro­vę „Nau­ji­nin­kų val­da“. Iš vi­so sa­vi­val­dy­bė įmo­nei sky­rė be­ veik 8 mln. li­tų ver­tės pa­sta­tų – 5,1 mln. li­tų ver­tės tri­jų aukš­tų mū­ri­nį li­go­ni­nės pa­sta­tą Ty­zen­hau­zų gat­ vė­je, to­je pa­čio­je vie­to­je esan­tį tri­jų aukš­tų 500 kv. m mū­ri­nį li­go­ni­nės pa­sta­tą už 2,23 mln. li­tų.

Tiks­las – par­duo­ti Praė­ju­s ia­me sa­v i­val­dy­b ės ta­r y­ bos po­sė­dy­je sos­t i­nės me­r ui Ar­ tūrui Zuo­kui te­ko pri­pa­žin­ti, jog pa­ sta­tai įmo­nėms ati­duo­da­m i vien tam, kad pa­skui juos bū­t ų ga­l i­ma ne­truk­do­mai par­duo­ti. „Dau­ge­lis tik­riau­siai ži­no, ko­kia su­ dė­tin­ga mies­to fi­nan­si­nė si­tua­ci­ja. Tie­siog ieš­ko­me bū­dų šiek tiek pa­ pil­dy­ti sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tą. Pas­ ta­tus ga­li­ma par­duo­ti auk­cio­ne, tik­ rai nė­ra nu­ma­ty­to jo­k io pir­kė­jo“, – ta­ry­bos na­rius pa­ti­k i­no me­ras. Esą įpras­t a pri­va­t i­z a­v i­mo pro­ ce­dū­ra trun­ka pu­sant­r ų me­t ų, o bank­ru­tuo­jan­tis mies­tas tiek lau­kti ne­ga­li.

Gėlių pir­kė­jams – pa­pil­do­mos iš­lai­dos And­re­jus Žu­kovs­kis a.zukovski@diena.lt

Vairuotojų, sku­ban­čių nu­si­pirk­ ti gė­lių J.Ba­sa­na­vi­čiaus gat­vė­je esan­čia­me tur­ge­ly­je, lau­kia ne­ ma­lo­ni ži­nia – au­to­mo­bi­lių sto­ vė­ji­mas prie­šais tur­ge­lį esan­čio­ je ke­lio da­ly­je ta­po mo­ka­mas. Pra­šy­mą pa­ra­šė pa­tys

Nuo šiol pa­lie­kan­tiems au­to­mo­ bi­lį prie gė­lių tur­ge­lio už sto­vė­ji­ mą teks su­mo­kė­ti mi­ni­ma­lų 1 li­to mo­kes­tį. Už šią su­mą au­to­mo­bi­ lį bus ga­li­ma pa­lik­ti 1 va­lan­dą. Iki šiol sto­vė­ji­mas šio­je vie­to­je bu­vo ne­mo­ka­mas, jei au­to­mo­bi­lis bū­ da­vo pa­lie­ka­mas ne il­giau nei 15 mi­nu­čių. Pir­mą­ją die­ną, kai ke­lio­li­kai au­ to­mo­bi­lių sto­vė­ti skir­ta ke­lio da­ lis J.Ba­sa­na­vi­čiaus gat­vė­je bu­vo ap­mo­kes­tin­ta, gė­lių par­da­vė­jai pa­si­ti­ko įvai­riai. Kai ku­rie jų ti­ki­no ne­krei­pian­ tys dė­me­sio į tai, kas de­da­si už tur­ge­lio tvo­ros. Gė­lė­mis pre­kiau­ jan­ti Ma­ri­ja tei­gė, jog jai au­to­mo­ bi­lių sto­vė­ji­mo pro­ble­ma neak­ tua­li. „Sun­ku ką nors pa­sa­ky­ti, mes čia tik dir­ba­me, o ne au­to­mo­bi­ lius sta­to­me. Ir iš­vis tai tik pir­ ma die­na, tad ko­kie ga­li bū­ti po­ ky­čiai? Kaip pir­ko, taip ir per­ka, o mums kas?“ – re­to­riš­kai klau­ sė par­da­vė­ja. Net ke­lios mo­te­rys tvir­ti­no, kad šis ženk­las – tai jų pa­čių il­gų pra­ šy­mų re­zul­ta­tas. Ne­va iki šiol kai ku­rie vai­ruo­to­jai, ne­rea­guo­da­mi į lai­ko ri­bo­ji­mus, au­to­mo­bi­lius pa­ lik­da­vo vi­sai die­nai. „Čia, ša­lia, – Bal­ta­ru­si­jos am­ ba­sa­da, tai be­veik vi­sos ma­ši­nos bu­vo jų klien­tų ir nie­kas ne­žiū­ rė­da­vo, kiek lai­ko ga­li­ma pa­lik­ ti ma­ši­ną. Juk nė­ra bū­dų, kaip tai su­kont­ro­liuo­ti. Pir­kė­jai ne­tu­rė­da­ vo kur au­to­mo­bi­lio pa­sta­ty­ti. Da­ bar si­tua­ci­ja tik­rai pa­ge­rės. Ačiū tiems žmo­nėms, ku­rie pa­ga­liau su­rea­ga­vo į mū­sų pra­šy­mus“, – vie­na per ki­tą kal­bė­jo par­da­vė­jos.

„Šian­dien tik li­tas, ry­toj jau, žiū­rė­kit, du ar tris kai­nuos. Tai jei­gu žmo­gus atė­jo nu­si­pirk­ti ro­ žės už 5 li­tus, ji jam kai­nuos jau vi­sus 8. Ir kas ta­da? Žmo­gus ap­ si­suks ir va­žiuos pirk­ti į pre­ky­bos cent­rą, nes kai­nos ten pa­na­šios, o sto­vė­ji­mas ne­mo­ka­mas. Ga­lė­jo pa­lik­ti bent 10 mi­nu­čių ne­mo­ka­ mą sto­vė­ji­mą. Aš to­kį spren­di­mą lai­kau smul­kio­jo vers­lo žlug­dy­ mu“, – pa­si­pik­ti­no mo­te­ris. Pik­ti­na „Tak­si“ ženk­las

Ap­mo­kes­tin­tas au­to­mo­bi­lių sto­ vė­ji­mas pri­ver­tė par­da­vė­jus dis­ ku­tuo­ti dar vie­nu opiu klau­si­mu – dėl ta­me pa­čia­me ruo­že esan­čio „Tak­si“ ženk­lo su prie­ra­šu „iki tri­jų vie­tų“. Ženk­las galioja abi­ pus, bet at­va­žiuo­jan­tiems vai­ruo­ to­jams ma­to­ma tik vie­na jo pu­sė. „Čia žmo­nės net nu­baus­ti bu­ vo už au­to­mo­bi­lio sta­ty­mą tak­si vie­to­je, mes juos gy­nė­me. Tai yra ne­są­mo­nė, nes ne vi­si ži­no, kad ženk­las ga­lio­ja į abi pu­ses. Jį bū­ ti­nai rei­kia nuim­ti“, – kons­ta­ta­ vo pre­kiau­to­ja.

Bi­jo smuk­sian­čios pre­ky­bos

Su sa­vo ko­le­gė­mis ne­su­tin­kan­ti Alek­sand­ra spė­jo, kad sto­vė­ji­mo ap­mo­kes­ti­ni­mas tur­ge­liui po­pu­ lia­ru­mo ne­pri­dės. Jos nuo­mo­ne, smul­kiems gė­lių pir­kė­jams bet ko­ kios pa­pil­do­mos iš­lai­dos ga­li tap­ti dings­ti­mi gė­lių ieš­ko­ti ki­tur.

„„Dis­ku­si­ja: da­lis par­da­vė­jų mo­

ka­mam au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mui pri­ta­ria, o ki­tus tai bau­gi­na. And­re­jaus Žu­kovs­kio nuo­tr.

Siū­lo paaukš­tin­ti A.Va­lan­ti­ną Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė bu­vu­sį ge­ne­ra­li­nį pro­ku­ro­rą Al­ gi­man­tą Va­lan­ti­ną siū­lo skir­ti Vil­ niaus apy­gar­dos teis­mo tei­sė­ju.

Ant­ra­die­nį ša­lies va­do­vė pa­si­ra­šė dek­re­tą, ku­riuo krei­pė­si į Tei­sė­ jų ta­ry­bą pa­ta­ri­mo, ar skir­ti A.Va­ lan­ti­ną į šias pa­rei­gas. Šiuo me­tu bu­vęs Ge­ne­ra­li­ nės pro­ku­ra­tū­ros va­do­vas dir­ba tei­sė­ju Vil­niaus mies­to 2-aja­me apy­lin­kės teis­me. A.Va­lan­ti­nas ge­ne­ra­li­niu pro­ku­ro­ru dir­bo nuo

2005 m. lapk­ri­čio iki 2010 m. va­ sa­rio. Iš pa­rei­gų jis at­si­sta­ty­di­no Lie­tu­vą su­krė­tus va­di­na­ma­jam pe­do­fi­li­jos skan­da­lui, kai par­la­ men­ta­rai iš­sa­kė jam prie­kaiš­tų dėl esą ne­tin­ka­mo dar­bo. Tei­sė­jo kar­je­rą A.Va­lan­ti­nas pra­dė­jo 1994 m.gruo­dį Jo­na­vo­je. 1999–2000 m. jis dir­bo Vil­niaus apy­gar­dos teis­me, vė­liau – Vil­ niaus mies­to 2-aja­me apy­lin­kės teis­me, bu­vo šio teis­mo pir­mi­ nin­kas. VD, BNS inf.


4

ketvirtadienis, balandžio 26, 2012

lietuva diena.lt/naujienos/lietuva

Sei­mo An­ti­ko­rup­ ci­jos ko­mi­si­ja, at­li­ ku­si ty­ri­mą dėl Fi­ nan­si­nių nu­si­kal­ti­ mų ty­ri­mo tar­ny­ bos (FNTT) va­do­vų at­lei­di­mo ap­lin­ky­ bių, vir­ši­jo sa­vo įga­ lio­ji­mus. Taip ga­li nu­spręs­ti Sei­mo Eti­ kos ir pro­ce­dū­rų ko­ mi­si­ja (EPK).

„„Ty­rė­jas: EPK ga­li at­vė­sin­ti An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos va­do­vo L.Ker­na­

gio (nuotr. dešinėje) en­tu­ziaz­mą.

Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

Vir­ši­jo įga­lio­ji­mus Sta­sys Gu­da­vi­čius s.gudavicius@diena.lt

Ši ko­mi­si­ja tre­čia­die­nį nag­ri­nė­jo val­dan­čių­jų li­be­ral­cent­ris­tų pra­ šy­mą iš­siaiš­kin­ti, ar An­ti­ko­rup­ci­ jos ko­mi­si­ja ne­vir­ši­jo sa­vo įga­lio­ji­ mų, tir­da­ma bu­vu­sių FNTT va­do­vų Vi­ta­li­jaus Gai­liaus ir Vy­tau­to Gir­ ža­do at­lei­di­mo ap­lin­ky­bes. Be to, EPK pa­si­tei­rau­ta, ar An­ti­ko­rup­ci­ jos ko­mi­si­jos iš­va­dų ne­tu­rė­tų tvir­ tin­ti vi­sas Sei­mas. EPK pir­mi­nin­ko Al­gi­man­to Sa­la­ma­ki­no ir ko­mi­si­ jos na­rio, li­be­ral­cent­ris­to Vy­tau­to Bo­gu­šio pa­reng­ta­me šios ko­mi­si­ jos iš­va­dos pro­jek­te skel­bia­ma, kad An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­ja vir­ši­jo įga­ lio­ji­mus. „At­li­kus ty­ri­mą paaiš­kė­ jo, kad ne vis­kas ten bu­vo taip ge­rai priim­ta, kaip at­ro­dė“, – po­sė­dy­je sa­kė A.Sa­la­ma­ki­nas. Bet EPK na­riai tre­čia­die­nį su­si­ gin­či­jo, ar ga­li pa­reng­tą­jį pro­jek­tą pa­tvir­tin­ti. Esą pro­jek­tas „ža­lias“ ir neiš­sa­mus.

Kon­ser­va­to­rius Vai­do­tas Ba­ce­ vi­čius pa­siū­lė klau­si­mo spren­di­mą ati­dė­ti iki ki­to po­sė­džio, pir­miau­ sia su­lauk­ti An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­ si­jos pir­mi­nin­ko Li­gi­to Ker­na­gio, ku­ris da­bar iš­vy­kęs į ko­man­di­ruo­ tę, paaiš­ki­ni­mų ir at­sa­ky­mų į klau­

Al­gi­man­tas Sa­la­ma­ki­nas:

At­li­kus ty­ri­mą paaiš­kė­jo, kad ne vis­kas ten bu­vo taip ge­rai priim­ta, kaip at­ro­dė.

si­mus. Tik ta­da esą ga­li­ma bal­suo­ ti dėl siū­lo­mų iš­va­dų. Be to, V.Ba­ce­vi­čius tvir­ti­no, kad per dvi sa­vai­tes iki ki­to Sei­mo eti­ kos sar­gų po­sė­džio tu­ri bū­ti pa­teik­ ti pa­siū­ly­mai ir pa­tai­sos pa­reng­tam

iš­va­dų pro­jek­tui. Šį pa­siū­ly­mą pa­ rė­mė dau­gu­ma EPK na­rių. To­dėl ga­lu­ti­nis bal­sa­vi­mas dėl to, ar An­ ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­ja ne­vir­ši­jo įga­ lio­ji­mų, vyks tik ge­gu­žės vi­du­ry­je. „Ma­tau ten­den­cin­gą kon­ser­ va­to­rių nu­si­sta­ty­mą šiuo klau­si­ mu, ša­liš­ką ir po­li­ti­zuo­tą po­žiū­rį į FNTT va­do­vų at­lei­di­mo is­to­ri­ją bei jos ty­ri­mą Sei­mo An­ti­ko­rup­ ci­jos ko­mi­si­jo­je“, – šiuo ati­dė­ji­mu pa­si­pik­ti­no V.Bo­gu­šis. A.Sa­la­ma­ki­nas įspė­jo, kad jei­gu per dvi sa­vai­tes ne­gaus jo­kių pa­ siū­ly­mų ar pa­tai­sų, ki­tam EPK po­ sė­džiui bus tei­kia­mos tos pa­čios iš­va­dos – kad An­ti­ko­rup­ci­jos ko­ mi­si­ja, at­li­ku­si ty­ri­mą dėl FNTT, vir­ši­jo sa­vo įga­lio­ji­mus, nu­sta­ty­ tus Sei­mo sta­tu­te ir ki­tuo­se ga­lio­ jan­čiuo­se įsta­ty­muo­se. Jei­gu EPK pri­tar­tų to­kioms iš­va­ doms, An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­ja ga­ lės kreip­tis į vi­są Sei­mą, kad šis ap­ si­spręs­tų, ku­rią ša­lį šia­me gin­če jis re­mia.

Į Mins­ką grįž­ta dip­lo­ma­tai Lie­tu­vos am­ba­sa­do­rius Ed­mi­nas Bag­do­nas tre­čia­die­nį grįž­ta į Mins­ ką, kaip pra­ne­šė Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja. Iki sa­vai­tės pa­bai­gos į Bal­ta­ru­si­ją ke­ti­na grįž­ti vi­si ES ša­ lių am­ba­sa­do­riai.

„Pat­vir­ti­nu, kad Lie­tu­vos am­ba­sa­ do­rius šian­dien grįž­ta į Mins­ką“, – BNS sa­kė mi­nis­te­ri­jos at­sto­vas spau­dai Min­dau­gas La­šas. Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nist­ras Aud­ ro­nius Ažu­ba­lis pa­brė­žė, kad ES šiuo at­ve­ju nu­spren­dė elg­tis so­li­ da­riai. „ES nu­spren­dė dėl so­li­da­ raus am­ba­sa­do­rių grį­ži­mo į Mins­ ką iki šios sa­vai­tės pa­bai­gos. ES pa­ro­dė, kad prin­ci­pas „skal­dyk ir val­dyk“ san­ty­kiuo­se su ja ne­veiks. Ti­ki­mės, kad Bal­ta­ru­si­jos val­džia im­sis rea­lių ir es­mi­nių san­ty­kių su ES ge­ri­ni­mo žings­nių. Pir­mas iš jų tu­rė­tų bū­ti li­ku­sių po­li­ti­nių ka­li­ nių pa­lei­di­mas ir rea­bi­li­ta­ci­ja“, –

BNS at­siųs­ta­me ko­men­ta­re tei­gė mi­nist­ras. ES va­sa­rio pa­bai­go­je at­šau­kė kon­sul­ta­ci­jų vi­sus sa­vo am­ba­sa­ do­rius Bal­ta­ru­si­jo­je, kai Mins­kas nu­spren­dė du iš jų iš­siųs­ti, ker­ šy­da­mas už nau­jas san­kci­jas dėl žmo­gaus tei­sių pa­žei­di­mų ir opo­ zi­ci­jos per­se­kio­ji­mo. Praė­ju­sį mė­ ne­sį ES už­sie­nio rei­ka­lų mi­nist­ rai nu­spren­dė įves­ti san­kci­jas 29 įmo­nėms, ku­rios pri­klau­so trims su Aliak­sand­ro Lu­ka­šen­kos re­ži­mu sie­ja­miems Bal­ta­ru­si­jos vers­li­nin­ kams, ir į juo­dą­jį są­ra­šą pa­pil­do­mai įtrauk­ti 12 as­me­nų. ES san­kci­jos pir­mą kar­tą pri­ tai­ky­tos oli­gar­chų Ju­ri­jaus Či­žo ir Ana­to­li­jaus Ter­navs­kio įmo­nėms, į juo­dą­jį są­ra­šą įtrauk­ta ir nau­ jų vers­li­nin­ko Vla­di­mi­ro Pef­ti­je­ vo bend­ro­vių. Šios įmo­nės, va­di­ na­mos au­to­ri­ta­ri­nio Bal­ta­ru­si­jos pre­zi­den­to A.Lu­ka­šen­kos ki­še­nė­

mis, ne­ga­lės at­lik­ti fi­nan­si­nių ope­ ra­ci­jų ES. ES dip­lo­ma­tai sa­ko, kad to­les­ nės prie­mo­nės pri­klau­sys nuo to, ar Mins­kas leis grįž­ti vi­siems at­ šauk­tiems am­ba­sa­do­riams. Lie­ tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nist­ras A.Ažu­ba­lis praė­ju­sią sa­vai­tę pa­ reiš­kė, kad ES ša­lių am­ba­sa­do­riai į Bal­ta­ru­si­jos sos­ti­nę grįš tik vi­ si kar­tu. Šį mė­ne­sį ES tei­gia­mų ver­ti­ni­ mų su­lau­kė Bal­ta­ru­si­jos spren­di­ mas į lais­vę pa­leis­ti du opo­zi­ci­jos po­li­ti­kus – bu­vu­sį kan­di­da­tą į pre­ zi­den­tus And­re­jų Sai­ko­vą ir jo rin­ ki­mų kam­pa­ni­jos pa­dė­jė­ją Dmit­ri­jų Bon­da­ren­ką. Ta­čiau ES rei­ka­lau­ ja iš­lais­vin­ti ir li­ku­sius po­li­ti­nius ka­li­nius. Apie ke­ti­ni­mus su­grą­žin­ti am­ba­ sa­do­rių tre­čia­die­nį ofi­cia­liai pra­ ne­šė ir Če­ki­ja. VD, BNS inf.


5

ketvirtadienis, balandžio 26, 2012

lietuva

Sek­liai iš Eu­ro­pos pra­dė­jo ty­ri­mą Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra pa­ti­ki­no į Lie­tu­vą at­vy­ku­sius eu­ro­par­ la­men­ta­rus, kad ty­ri­mas dėl ta­ria­mų Cent­ri­nės žval­gy­bos val­ dy­bos (CŽV) ka­lė­ji­mų bu­vo iš­sa­mus. Sta­sys Gu­da­vi­čius s.gudavicius@diena.lt

Kal­bė­jo pu­sant­ros va­lan­dos

Tre­čia­die­nį tri­jų die­nų vi­zi­tą Lie­ tu­vo­je pra­dė­jo Eu­ro­pos Par­la­men­ to (EP) na­rių de­le­ga­ci­ja, ku­ri aiš­ki­ na­si pra­ne­ši­mus, kad ša­ly­je ga­lė­jo veik­ti slap­tas ame­ri­kie­čių ka­lė­ji­ mas te­ro­riz­mu įta­ria­miems as­me­ nims lai­ky­ti. Pir­ma­sis de­le­ga­ci­jos su­si­ti­ki­mas – su ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro pa­va­ duo­to­ju Da­riu­mi Rau­lu­šai­čiu. Po pu­sant­ros va­lan­dos tru­ku­ sio po­kal­bio eu­ro­par­la­men­ta­rai ne­no­rė­jo pa­teik­ti jo­kių iš­sa­mes­ nių pa­reiš­ki­mų apie ne­va Lie­tu­ vo­je vei­ku­sį slap­tą CŽV ka­lė­ji­mą. Esą vi­zi­tas, su­si­ti­ki­mai ir me­džia­ gos su­rin­ki­mas tik pra­dė­tas, to­dėl kol kas nė­ra ką pa­sa­ky­ti. Sa­vo ko­ men­ta­rus EP de­le­ga­ci­jos na­riai ža­ da pa­teik­ti penk­ta­die­nį, bai­gian­tis vi­zi­tui.

Jo­kių duo­me­nų ne­gau­ta

D.Rau­lu­šai­tis po su­si­ti­ki­mo žur­na­ lis­tams sa­kė, kad eu­ro­par­la­men­ta­ rai jam pri­sta­tė sa­vo at­lie­ka­mą ty­ ri­mą ir ren­gia­mą pra­ne­ši­mą apie ta­ria­mus ka­li­ni­mus ES vals­ty­bė­se. Jie taip pat do­mė­jo­si, kaip vy­ko šių įta­ri­mų ty­ri­mas Lie­tu­vo­je. „Prie­kaiš­tų ar pa­sta­bų dėl at­lik­ to ty­ri­mo jie ne­tu­rė­jo. Bet ne­la­bai ir ga­li tu­rė­ti, kol ne­pa­ma­tė ty­ri­mo me­džia­gos“, – tei­gė ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro pa­va­duo­to­jas. D.Rau­lu­šai­tis pa­ti­ki­no EP na­rius, kad Lie­tu­vos tei­sė­sau­ga at­li­ko „iš­ sa­mų, ob­jek­ty­vų ir vi­sa­pu­siš­ką ty­ ri­mą, per ku­rį ne­bu­vo gau­ta jo­kių pa­ti­ki­mų duo­me­nų dėl ga­li­mo ne­ tei­sė­to įka­li­ni­mo Lie­tu­vo­je“. Žur­na­lis­tų pa­klaus­tas, ar ty­ri­ mas ga­li bū­ti ko­kiu nors pa­grin­du at­nau­jin­tas, pro­ku­ro­ras at­sa­kė tei­ gia­mai: „Bet ku­ris ty­ri­mas ga­li bū­ti at­nau­jin­tas, jei­gu bū­tų nau­jos pa­ grįs­tos in­for­ma­ci­jos, su­si­ju­sios su

įta­ri­mais dėl ty­ri­mo ob­jek­to.“ Bet EP na­riai, anot D.Rau­lu­šai­čio, to­ kios in­for­ma­ci­jos ne­pa­tei­kė. Nu­ma­ty­ta daug su­si­ti­ki­mų

EP Pi­lie­čių lais­vės, tei­sin­gu­mo ir vi­ daus rei­ka­lų ko­mi­te­to na­rių ap­si­ lan­ky­mo Lie­tu­vo­je pro­gra­mo­je, be su­si­ti­ki­mo su Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­ tū­ros pa­rei­gū­nais, dar nu­ma­to­mas po­kal­bis su Žmo­gaus tei­sių ste­bė­ji­ mo ins­ti­tu­to at­sto­vais, su tei­sin­gu­ mo mi­nist­ru Re­mi­gi­ju­mi Ši­ma­šiu­ mi, Pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės pa­ta­rė­jais, Ci­vi­li­nės avia­ci­jos ad­mi­ nist­ra­ci­jos, Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ ri­jos at­sto­vais, Sei­mo na­riais. EP na­riai taip pat vyks į Vals­ty­ bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to (VSD) ba­zę An­ta­vi­liuo­se, kur, kaip tei­gia­ ma kai ku­riuo­se už­sie­nio ži­niask­ lai­dos pra­ne­ši­muo­se, ga­lė­jo veik­ ti slap­tas su­lai­ky­mo cent­ras. VSD ža­da pa­ly­dė­ti de­le­ga­ci­ją į jam pri­ klau­san­čias pa­tal­pas.

Apie ri­zi­ką val­džia dar ty­li Sta­sys Gu­da­vi­čius Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja pa­tei­kė Vy­ riau­sy­bei sa­vo iš­va­das dėl Vi­sa­gi­ no ato­mi­nės elekt­ri­nės (VAE) sta­ ty­bos fi­nan­si­nės ri­zi­kos vals­ty­bei. Ji kol kas neatsk­lei­džia­ma. Šykš­tūs ko­men­ta­rai

Tre­čia­die­nį vy­ku­sia­me prem­je­ ro And­riaus Ku­bi­liaus su­da­ry­tos ir va­do­vau­ja­mos Nau­jos ato­mi­nės elekt­ri­nės pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mo ko­mi­si­jos po­sė­dy­je bu­vo pri­sta­ty­ tas vi­sas pa­ke­tas do­ku­men­tų, su­ si­ju­sių su bū­si­mo­mis VAE sta­ty­ bo­mis. Ta­čiau po­sė­džio re­zul­ta­tai pri­sta­ty­ti la­bai šykš­čiai. „Ap­ta­rė­me vi­są pro­jek­to ei­gą. Ko­mi­si­jai pri­sta­ty­tas VAE pa­reng­ tas vers­lo pla­nas, įsta­ty­mų, ku­ rie rei­ka­lin­gi kar­tu su Kon­ce­si­jos su­tar­ti­mi, pro­jek­tai, taip pat pa­ti su­tar­tis. Po­sė­dy­je taip pat pri­sta­ ty­ta ir ap­tar­ta Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ jos iš­va­da dėl šios su­tar­ties ir pa­ ties pro­jek­to. Iš­va­do­je nu­sa­ko­ma fi­nan­si­nė ri­zi­ka, ku­ri ga­lė­tų at­si­ ras­ti vals­ty­bei įgy­ven­di­nant pro­ jek­tą“, – kal­bė­jo VAE va­do­vas Ri­ man­tas Vait­kus. Už kiek sko­lin­sis – neaiš­ku

Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos iš­va­do­se su­ ra­šy­ta, ko­kios Lie­tu­vos ga­li­my­bės pa­si­sko­lin­ti lė­šų, rei­ka­lin­gų sta­ tant VAE, ko­kius fi­nan­si­nius įsi­ pa­rei­go­ji­mus ga­li pri­siim­ti vals­ty­ bė. Ta­čiau konk­re­tūs skai­čiai dar ne­vie­ši­na­mi. Anks­čiau skelb­ta, kad VAE pro­ jek­tas iš vi­so kai­nuos apie 17 mlrd. li­tų. Lie­tu­vos in­dė­lis į šį pro­jek­tą ga­li siek­ti apie 5–6 mlrd. Prem­je­ras A.Ku­bi­lius yra už­si­ mi­nęs, kad sta­ty­bos ga­li at­siei­ti ir kiek pi­giau. Be to, ne­va yra ga­li­my­ bių Lie­tu­vai palyginti pi­giai pa­si­

„„Klau­si­mai: Vy­riau­sy­bė kol kas ne­si­da­li­ja sa­vo iš­va­do­mis, kiek kai­nuos

nau­jo­ji elekt­ri­nė, ko­kio­mis są­ly­go­mis bus sko­li­na­ma­si jos sta­ty­boms ir ko­kią ga­li­mą grės­mę toks ob­jek­tas kel­tų mū­sų ša­liai. And­riaus Ufar­to (BFL) nuo­tr.

sko­lin­ti lė­šų, rei­ka­lin­gų VAE pro­ jek­tui įgy­ven­din­ti. R.Vait­kus tvir­ti­no, kad de­ry­bos su stra­te­gi­niu in­ves­tuo­to­ju į ato­ minę elekt­ri­nę ja­po­nų kor­po­ra­ci­ ja „Hi­ta­chi“ ir su re­gio­ni­niais par­ tne­riais – Lat­vi­ja bei Es­ti­ja – dar tę­sia­mos. To­dėl dar nė­ra ga­li­my­bių tiks­ liai įvar­dy­t i, kiek kai­n uos pa­ts VAE pro­jek­tas ir kiek lė­šų Lie­tu­ vai rei­kės pa­si­sko­lin­ti jį įgy­ven­ di­nant. Be to, neat­me­ta­ma, kad į VAE pro­jek­tą su­grįš Len­ki­ja ir bus su­ ge­bė­ta juo su­do­min­ti ki­tus ES in­ ves­tuo­to­jus. Apie tai už­si­mi­ nė ener­ge­ti­kos mi­nist­ras Ar­vy­das Sek­mo­kas. „Iš­va­dos yra ge­ros“

Ko­mi­si­jos po­sė­dy­je da­ly­va­vu­si Vi­ sa­gi­no me­rė Da­lia Štrau­pai­tė mi­ nė­jo, kad Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos iš­ va­dos esą „yra ge­ros ir di­des­nės ri­zi­kos Lie­tu­vai nė­ra“.

Ti­ki­ma­si, kad spren­di­mus dėl kon­ce­si­jos su­tar­ties ir su ja su­si­ ju­sių įsta­ty­mų pro­jek­tų Vy­riau­sy­ bė priims ki­tą sa­vai­tę. Pla­nuo­ja­ma, kad ge­gu­žės 10 d. su­tar­ties ir įsta­ty­ mų pa­kei­ti­mų pro­jek­tai bus pa­teik­ti Sei­mui svars­ty­ti. Iki bir­že­lio pa­bai­ gos Sei­mas tu­rė­tų bal­suo­ti dėl kon­ ce­si­jos su­tar­ties pa­tvir­ti­ni­mo. Lie­tu­va tu­rė­tų val­dy­ti 34 pro­c. bū­si­mos nau­jos elekt­ri­nės val­dy­ mo įmo­nės ak­ci­jų, ki­tų ak­ci­nin­kų da­lis kol kas yra de­ry­bų ob­jek­tas. Lat­vi­jos bend­ro­vė „Lat­ve­ner­go“ pa­skel­bė no­rin­ti ne ma­žiau kaip 20 pro­c. ak­ci­jų, į to­kią pat da­ lį pre­ten­duo­ja ir „Ees­ti ener­gia“, nors ofi­cia­liai ši in­for­ma­ci­ja nepa­ tvir­tin­ta. Da­lis VAE ak­ci­jų tu­rė­tų pri­klau­ sy­ti ir stra­te­gi­niam in­ves­tuo­to­jui – Ja­po­ni­jos kon­cer­nui „Hi­ta­chi“. Vie­no 1350 me­ga­va­tų reak­to­ riaus VAE sta­ty­bos tu­rė­tų pra­si­ dė­ti 2014-ai­siais, o baig­tis 2020– 2022 m.

„„Paš­niukš­ti­nės: EP na­riai vyks ir į VSD ba­zę An­ta­vi­liuo­se, ku­rio­je ta­ria­

mai ga­lė­jo veik­ti CŽV ka­lė­ji­mas. 

And­riaus Ufar­to (BFL) nuo­tr.


6

ketvirtadienis, balandžio 26, 2012

nuomonės

A.Vi­no­ku­ro iš­puo­lis pa­šiur­pi­no

Žvilgsnis

Redakcijos skiltis

Jur­gi­ta Ša­kie­nė j.sakiene@diena.lt

„F Kaip pa­smerk­ti Sei­mo šo­kė­jė­lius?

Stasys Gudavičius

T

ai vie­na iš va­ka­rykš­čių ži­nių: „Sei­mo Eti­kos ir pro­c e­d ū­r ų ko­m i­s i­ ja su­r inks me­d žia­g ą apie te­le­v i­z i­jos pra­mo­g i­n iuo­se pro­jek­tuo­se da­ly­vau­jan­čius par­ la­men­ta­r us ir prin­ci­pin­gai įver­ tins jų da­ro­mą pa­žei­di­mą.“ Šia­me sa­k i­ny­je gal ir bū­t ų kas nors nau­ja, jei­g u ne jaus­mas, kad tai jau gir­dė­jo­me.

Vi­sa­da at­si­ras tvir­ti­ nan­čių, kad tie ju­de­ siai, ku­riuos ant stu­di­ jos par­ke­to iš­da­ri­nė­ja Sei­mo na­rys, yra nau­ jas, ori­gi­na­lus, ne­ma­ty­ tas kū­ri­nys. Tik­ra tie­s a – gir­dė­jo­me. Prin­ci­ pin­gai įver­tin­ti Sei­mo šo­kė­jė­lius ir dai­no­rė­lius par­la­men­to eti­kos sar­gai ža­dė­jo jau ne kar­tą ir ne du. Bet vis bergž­d žiai. Iš tie­sų, tai pa­da­ry­ti gal ne­tgi ne­ la­bai ir įma­no­ma. Vien to­dėl, kad pra­mo­g i­n iuo­se te­le­v i­z i­jos pro­ jek­t uo­se da­ly­vau­jan­č ių Sei­mo na­rių is­to­r i­jo­je pa­ra­dok­sa­liai tei­ sios abi pu­sės. Šou lai­do­se nuo­lat stri­k i­nė­jan­ tiems ir be­si­mai­van­t iems po­l i­t i­ kams iš tie­sų ne­la­bai ką pri­k i­ši. Juk ten­ka pri­min­ti, kad prieš me­ tus Kons­t i­t u­ci­n is Teis­mas (KT) tie­siai taip ir neat­sa­kė, ar Sei­mo na­r iams tik­rai vi­siš­kai drau­d žia­ ma da­ly­vau­t i ko­mer­ci­n ių te­le­ vi­z i­jų ren­g ia­mo­s e pra­mo­go­se. Anot KT, Sei­mo na­r io „kons­t i­t u­ ci­nė kū­ry­bi­nės veik­los lais­vė ga­li bū­ti įgy­ven­di­na­ma su­da­rant su­ tar­t į, ta­čiau to­k ios su­tar­t ies pa­grin­du ne­ga­l i at­si­ras­t i dar­bo, tar­ ny­bos ar pa­na­šūs san­ty­k iai“. Teis­mas taip pat paaiš­k i­no, kad Sei­mo na­r ys ga­l i gau­t i at­ly­g i­n i­ mą „už kū­ry­bi­nę veik­lą“. Išaiš­kin­ ta, kaip de­rė­tų su­pras­ti šią są­vo­ ką: „Tai to­k ia veik­la, ku­rios re­zul­ ta­tas yra ko­ky­biš­kai nau­ja, ori­g i­ na­li, nie­ka­da anks­čiau neeg­zis­ta­ vu­si konk­re­ti ma­te­ria­li­nė ar dva­ si­nė moks­lo, tech­ni­kos, kul­tū­ros ar me­no ver­ty­bė – kū­ri­nys.“ Ga­l i­ma iki už­k i­mi­mo gin­čy­tis, ar šo­k is pra­mo­g i­n ia­me te­le­v i­z i­jos

pro­jek­te ga­l i bū­t i lai­ko­mas kū­ ry­ba. Vi­sa­da at­si­ras tvir­ti­nan­čių, kad tie ju­de­siai, ku­riuos ant stu­di­ jos par­ke­to iš­da­r i­nė­ja Sei­mo na­ rys, san­tech­n i­kas ar bi­t i­n in­kas, yra nau­jas, ori­gi­na­lus, ne­ma­ty­tas kū­ri­nys. Ly­g iai toks pat, ko­k į „pa­ ga­mi­na“ pro­fe­sio­na­lus šo­kė­jas. Ir taip sa­kan­tys bus bent iš da­lies tei­sūs. Post­mo­der­nis­ti­nia­me pa­ sau­ly­je, ku­r ia­me da­bar gy­ve­na­ me, kū­ri­nys jau nė­ra vien tai, kas „gra­žu me­ną su­pran­tan­tiems kri­ ti­kams“. Fi­lo­so­fiš­kai mąs­tan­tys pa­sa­ky­tų dar dau­giau – vi­sa žmo­ni­jos veik­ la iš es­mės yra kū­ry­ba. Tai­g i, tik­r iau­siai ne­ga­l i­ma vien prie­k aiš­t au­t i tiems Sei­mo na­ riams, ku­r ie lais­v u nuo dar­b o me­t u da­ly­vau­ja pra­mo­g i­n iuo­ se (kū­ry­bi­niuo­se?) te­le­vi­zi­jų šou pro­jek­tuo­se. Gal jie taip rea­li­zuo­ ja sa­ve? Kuo jie blo­ges­ni už au­g i­ nan­čius ka­tes ar ko­lek­cio­nuo­jan­ čius šal­dy­tu­vo mag­ne­tu­kus? Ki­ta ver­tus, KT spren­di­mas trak­ tuo­ja­mas taip, kad par­la­men­ta­ rams ma­ž ų ma­ž iau­siai ne­re­ko­ men­duo­ja­ma ei­ti į pra­mo­gi­nius pro­jek­tus. Ir jau tik­rai drau­džia­ ma su­da­ry­ti bet ko­kias su­tar­tis dėl da­ly­va­vi­mo juo­se. Teis­mas pri­mi­nė, kad Kons­ti­tu­ci­jo­je var­ to­ja­ma są­vo­ka, drau­d žian­ti Sei­ mo na­r iams už­siim­t i bet ko­k iu dar­bu „vers­lo, ko­mer­ci­jos ir ki­to­ se pri­va­čio­se įstai­go­se ar įmo­nė­ se“. Šis drau­di­mas, anot KT, ga­lio­ ja „neat­siž­vel­giant į tai, ar ta veik­la yra nuo­la­ti­nė, lai­ki­na ar vien­kar­ ti­nio po­bū­džio, į tai, ar už tą veik­ lą at­ly­gi­na­ma ko­kio­mis nors iš­mo­ ko­mis ar­ba kaip nors ki­taip, ar nė­ ra at­ly­gi­na­ma“. Kons­t i­t u­ci­jos sar­gai taip pat pa­ ste­b ė­jo, kad tu­r i bū­t i įsta­t y­mu nu­m a­t y­t a tvar­k a, kaip atim­t i man­da­tą iš par­la­men­ta­ro, neat­ si­sa­k iu­sio su Sei­mo na­r io pa­rei­ go­mis ne­su­de­ri­na­mo dar­bo. Bet to­k ios tvar­kos vis dar nė­ra. To­dėl ir vargs­ta Sei­mo Eti­kos ir pro­ce­dū­r ų ko­m i­si­ja, kas­kart vis kel­da­ma klau­s i­mus dėl par­l a­ men­ta­r ų, ig­no­r uo­jan­čių rei­ka­la­ vi­mus tuč­t uo­jau nu­t rauk­t i „už­ kla­si­nę veik­lą“. Sei­mo na­r iai Žil­v i­n as Šil­g a­l is, And­r ius Še­d žius, Arū­nas Va­l ins­ kas, In­ga Va­l ins­k ie­nė da­ly­va­vo ir ne­re­tai te­be­da­ly­vau­ja ko­mer­ ci­n ių te­le­v i­z i­jų pra­mo­g i­n iuo­se pro­jek­t uo­se. O į vi­so­k ius Sei­mo eti­kos sar­g ų va­do Al­g i­man­to Sa­ la­m a­k i­n o prieš­t a­r a­v i­mus tik spjau­na. Tie­siog siun­čia jį na­fi k . Ir tas nie­ko pa­da­r y­t i ne­ga­l i. Gal bū­tų ge­riau­sia, jei­g u tai prin­ ci­pin­gai pa­da­ry­tų žmo­nės per ar­ tė­jan­čius Sei­mo rin­k i­mus?

ri­gi­diš­ka ster­va“, „dva­si­nė po­li­ti­nė pro­sti­tu­tė“ – taip ša­lies va­do­vę Da­lią Gry­ baus­kai­tę pa­va­di­no žur­ na­lis­tas ir ak­to­rius Ar­ka­di­jus Vi­no­ ku­ras. Por­ta­le die­na.lt po­zi­ci­ją iš­sa­kė šim­tai ko­men­ta­to­rių. Nuo­mo­nę iš­sa­ kę skai­ty­to­jai ne­slė­pė, kad ne­cen­zū­ ri­niai žo­džiai ša­lies va­do­vei juos pa­ šiur­pi­no ir įžei­dė. Pre­zi­den­tė su­lau­kė A.Vi­no­ku­ro iš­ puo­lio už tai, kad at­si­sa­kė at­leis­ti iš tei­sė­jų Ne­rin­gą Venc­kie­nę, ar­gu­men­ tuo­da­ma to­kiais žo­džiais: „Už pa­si­ sa­ky­mus at­lei­di­nė­ti iš dar­bo? Tik už žo­džius aš nie­ko neat­lei­di­nė­ju.“ Ne­cen­zū­ri­nius žo­džius, skir­tus ša­ lies va­do­vei, A.Vi­no­ku­ras iš­spaus­di­ no sa­vo tink­la­raš­ty­je. „Nusp­ren­džiau nau­do­ti to­kį žar­go­ną, ku­ris bū­tų tiek skaus­min­gas ei­li­nio pi­lie­čio au­siai, kad jis / ji su­rea­guo­tų. (Ne D.Gry­ baus­kai­tės au­siai... Ci­ni­kui nu­si­ spjau­ti.) Ir su­rea­ga­vo“, – po­rta­lui die­na.lt tei­gė A.Vi­no­ku­ras. „Kon­teks­tas, ži­no­ma, pri­tren­kian­ ti D.Gry­baus­kai­tės nuo­mo­nė <...>, – A.Vi­no­ku­ras aiš­ki­na, kas jį pa­ska­ti­no šiurkš­čiam iš­puo­liui prieš Lie­tu­vos Pre­zi­den­tę. – Nau­do­da­ma­sis pro­ ga sa­kau ir aš: Da­lia Gry­baus­kai­tė yra fri­gi­diš­ka ster­va ir dva­si­nė (bet ne­ kom­pe­ten­tin­ga) po­li­ti­nė pro­sti­tu­tė.“ A.Vi­no­ku­ras įsi­ti­ki­nęs, kad teis­

„„At­si­ri­bo­jo: ša­lies va­do­vę iš­plū­dęs

A.Vi­no­ku­ras su­lau­kė ne tik in­ter­ nau­tų, bet ir drau­gų pa­smer­ki­mo. 

Ša­rū­no Ma­žei­kos (BFL) nuo­tr.

mas jį dėl šių žo­džių iš­tei­sins. „Juk N.Venc­kie­nė sa­ko ką no­ri ir jai lei­ džia­ma sa­ky­ti ką no­ri <...>. Sa­ko ką no­ri, nes D.Gry­baus­kai­tė jai lei­džia. Keis­ta. Sei­mas taip pat. Genp­ro­ku­ro­ ras – taip pat“, – sam­pro­ta­vo ša­lies va­do­vę že­mi­nan­čių žodžių au­to­rius. Sa­vo vie­šai pla­ti­na­ma­me pareiš­ kime jis teigė, kad ger­bia lais­vos ir de­mok­ra­ti­nės Lie­tu­vos vals­ty­

bės ins­ti­tu­ci­jas, taip pat Pre­zi­den­ to ins­ti­tu­ci­ją. Ta­čiau jam „gė­da dėl D.Gry­baus­kai­tės“. A.Vi­no­ku­ro tei­ gi­mu, D.Gry­baus­kai­tei „iki Kons­ti­ tu­ci­ją, vi­sos ša­lies pi­lie­čius ir sa­ve ger­bian­čio Pre­zi­den­to yra švies­me­ čiai“. Dėl sa­vo teiginių apie D.Gry­baus­ kai­tę A.Vi­no­ku­ras su­lau­kė in­ter­nau­tų reak­ci­jos. Itin jaut­riai ­rea­ga­vo ra­šy­ to­jas Ša­rū­nas Na­vic­kis. „Ša­li­nu sa­ ve iš ta­vo FB drau­gų, o ta­ve – iš sa­ vo, – so­cia­li­nia­me tink­le „Fa­ce­book“ A.Vi­no­ku­rui pra­ne­šė Š.Na­vic­kis. – Ma­nau, etiš­ka, kad su­ži­no­si tai iš pir­mų lū­pų.“ „Ta­vo tei­sė leng­vin­tis vie­šai, ma­no – į tai ne­žiū­rė­ti“, – po­zi­ci­ją dėl A.Vi­ no­ku­ro poel­gio iš­sa­kė Š.Na­vic­kis. Pre­zi­den­tės vy­riau­sio­ji pa­ta­rė­ ja Dai­va Ul­bi­nai­tė tei­gė, kad Pre­zi­ den­tės spau­dos tar­ny­ba tink­la­raš­čių ne­ko­men­tuo­ja, bet pa­pra­šė at­siųs­ti nuo­ro­dą į pub­li­kuo­tą teks­tą. Už vals­ty­bės tar­nau­to­jo ar vie­šas ad­mi­nist­ra­vi­mo funk­ci­jas at­lie­kan­ čio as­mens įžei­di­mą gre­sia bau­da ar­ ba areš­tas, ar­ba lais­vės atė­mi­mas iki dve­jų me­tų. Jei­gu pa­že­min­tas žmo­ gus ne­tu­ri mi­nė­to sta­tu­so, už vie­ šą įžei­di­mą veiks­mu, žo­džiu ar raš­ tu gre­sia bau­da, lais­vės ap­ri­bo­ji­mas, areš­tas ar­ba lais­vės atė­mi­mas iki vie­nų me­tų, ta­čiau bū­ti­nas nu­ken­ tė­ju­sio as­mens skun­das, jo tei­sė­ to at­sto­vo pa­reiš­ki­mas ar pro­ku­ro­ro rei­ka­la­vi­mas.

Nuomonės G.K.

Mi­kas

Ma­ne, kaip lie­tu­vį, šis žmo­gus įžei­dė. Jis vie­šai pa­že­mi­no ma­no ša­lies žmo­nių iš­ rink­tą ša­lies va­do­vę.

mmm La­bai gai­la ši­to skur­du­ko, ki­taip aš jo pa­ va­din­ti tie­siog ne­ga­liu. Jis įžei­dė ne ei­li­ nę mo­te­rį, to da­ry­ti sa­ve ger­bian­tis vy­ ras ne­tu­rė­tų. D.Gry­baus­kai­tė yra Lie­tu­ vos va­do­vė, rink­ta Lie­tu­vos žmo­nių. Tad aš ma­nau, kad šis pa­da­ras įžei­dė ne tik Pre­zi­den­tę, bet ir Lie­tu­vos pi­lie­čius.

Aki­vaiz­du

Ma­nau, to­kius žo­džius ga­li pa­sa­ky­ti tik la­bai, la­bai že­mos kul­tū­ros ar­ba ne­ken­ čian­tis tau­tos ir jos iš­rink­to ša­lies va­do­ vo žmo­gus. Ma­nau, kad gar­bin­gi pi­lie­čiai pa­smerks ne­praus­ta­bur­nį, ku­rio pa­var­ dė Vi­no­ku­ras.

Šve­das bvb O siau­be, aš pri­blokš­ta, kaž­ka­da jis vai­ din­da­vo vai­kams, ko­kia jo mo­ra­lė??? Fe.

Kren­ta nu­si­vy­lęs Ma­nau, p. Vi­no­ku­rui „iš­mu­šė“ sau­gik­ lius.

...kau­kės, kri­to kri­to ir nu­kri­to. Išk­ry­pė­ liams ner­vai ne­lai­ko. Lau­kiam dau­giau.

Hi­pis LR pi­lie­čiai Tai pa­si­bai­sė­ti­na, ar pro­ku­ro­rai jau pra­ dė­jo ty­ri­mą, ar tas chu­li­ga­nas jau cy­pė­ je?

Ar­kaš­ka, ma­nau, kad Pre­zi­den­tė ant ta­ vo pro­vo­ka­ci­jos ne­pa­si­ka­bins. O tu pa­ da­rei klai­din­gą ėji­mą.

Gai­lė Ly­gu Vie­ną žmo­gų, kai jis Adam­kui pa­ci­ta­ vo Mai­ro­nio ke­tu­rei­lį, tei­sė, atė­mė kom­ piu­te­rį. Aiš­ku, tai bu­vo ne­nor­ma­lu. Ku­ sai­tę už kaž­ko­kį teks­tą pro­ku­ro­rui Lau­ ciui nu­tei­sė. Ko­dėl dve­jo­pi stan­dar­tai? Tei­sė­sau­ga nors imi­tuo­tų ly­gy­bę prieš įsta­ty­mą.

Lie­tu­vos Res­pub­li­kos tei­sėt­var­ka vis­gi tu­rė­tų ap­si­spręs­ti, ar ga­li­ma vie­šai že­ min­ti Pre­zi­den­to ins­ti­tu­ci­ją. Čia tru­pu­ tį rim­čiau nei šla­pin­tis ant pre­zi­den­tū­ ros sie­nos.

Bū­na kul­tū­rin­gi žmo­nės ir bū­na vi­no­ku­ rai. Ką pa­da­ry­si, cha­mų ir pra­sčio­kų nė vie­na vi­suo­me­nė dar neiš­ven­gė. Bet vis­ gi su­ke­lia šlykš­tu­mo jaus­mą...

ste­bė­to­jas Tai dar vie­na Vi­no­ku­ro pro­vo­ka­ci­ja. Tiks­liau, jė­gų, ku­rioms jis at­sto­vau­ja.

Vi­no­ku­rai, tu ap­spjo­vei Lie­tu­vą, nes Pre­ zi­den­tę rin­ko be­veik 70 pro­c.

Mo­te­ris Vien tik tai, kad sa­ve lai­kan­tis pro­tin­ gu vy­ras taip kal­ba apie mo­te­rį, – že­mas ly­gis. O kai toks „Lie­tu­vos pi­lie­tis“ kal­ ba apie Lie­tu­vos Pre­zi­den­tę – bau­džia­ ma. Ma­no aky­se pa­gar­ba šiam žmo­gui smu­ko.

Kau­nas Ko­dėl pro­ku­ra­tū­ra per­se­kio­ja bo­bu­tes, pa­ra­šiu­sias karš­tes­nį ko­men­ta­rą, ta­čiau ne­rea­guo­ja, kai da­ro­mas vie­šas nu­si­kal­ ti­mas vals­ty­bei?

Va­len­čius Tai nė­ra p. Gry­baus­kai­tės, tai yra Lie­tu­ vos Vals­ty­bės įžei­di­mas, tai­gi tu­ri bū­ti ke­lia­ma bau­džia­mo­ji by­la. O dėl p. Venc­ kie­nės, tai jai ir­gi ga­lio­ja bau­džia­mo­ji tei­ sė, bet čia vėl ki­ta by­la.

Redakcijos nuomonė gali nesutapti su autorių nuomone. karštOJI linija: reklamos skyrius: Platinimo tarnyba: Prenumeratos skyrius: Buhalterija: 212 2022 261 3654 261 1688 261 1688 (8 46) 397 ISSN 1822-7791 © 2007 „Diena Media News“ Labdarių g. 8, 01120 Vilnius Tel. (8 5) 262 4242, E. paštas: info@vilniausdiena.lt VYRIAUSIASIS REDAKTORIUS Lukas Miknevičius – 219 1386

MIESTAS: Justinas Argustas – 219 1381 Matas Miknevičius – 219 1373 Indrė Pepcevičiūtė – 219 1391 Andrejus Žukovskis – 219 1391 LIETUVA: Stasys Gudavičius – 219 1390 EKONOMIKA: Jolita Žvirblytė (redaktorė) – 219 1374 Lina Mrazauskaitė – 219 1388 PASAULIS: Julijanas Gališanskis (redaktorius) – 219 1376 Valentinas Beržiūnas – 219 1387

SPORTAS: Romas Poderys (redaktorius) – (8 37) 302 258 Mantas Stankevičius – 219 1383 ŠEŠTADIENIS: Darius Sėlenis – (8 37) 302 276 Laima Žemulienė – 219 1374 TV DIENA: Agnė Klimčiauskaitė (redaktorė) – 219 1380 370: Jurgita Kviliūnaitė (redaktorė) – 219 1370 FOTOGRAFAI: Gediminas Bartuška – 219 1384 Simonas Švitra – 219 1384

Visi kontaktai: diena.lt/dienrastis/redakcija Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raide R pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti. Tiražas 6000.

767

REKLAMOS PARDAVIMO SKYRIUS: 261 3655, 261 3659, 261 3654, 261 3000, 261 9655, 279 1370 faks. – 279 1379 SKELBIMŲ SKYRIUS: 

261 3653

PRENUMERATOS SKYRIUS: 

261 1688

PLATINIMO TARNYBA: 

261 1688


7

ketvirtadienis, balandžio 26, 2012

OMX Vilnius

+0,07 %

OMX Riga

130 tūkst. litų

sie­kia vi­du­ti­nė par­duo­ da­mos so­dy­bos kai­na Lie­tu­vo­je.

+0,38 %

ekonomika

OMX Tallinn

–0,16 %

diena.lt/naujienos/ekonomika

Su­kū­rė sko­lų „Sod­rai“ ro­dik­lį

De­vy­nių pa­da­lų sko­lų „Sod­rai“ ro­dik­lio ska­lė tiks­liau nei pa­vie­nė sko­los su­ma pa­ro­do konk­re­čios įmo­nės sko­lų „Sod­ rai“ ly­gį, įsi­sko­li­ni­mo ei­gą ir su tuo su­ si­ju­sią vers­lo ri­zi­ką. Ro­dik­lio me­to­di­ką su My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­to moks­ li­nin­kais su­kū­rė bend­ro­vės „Cre­dit­re­ form Lie­tu­va“ spe­cia­lis­tai. Iš vei­kian­čių Lie­tu­vos įmo­nių pra­sčiau­sią sko­lų ro­ dik­lį „9“ tu­ri 0,2 pro­c. įmo­nių.

Bal­ta­ru­si­jos rub­lis 10000 3,2681 DB sva­ras ster­lin­gų 1 4,2192 JAV do­le­ris 1 2,6145 Ka­na­dos do­le­ris 1 2,6490 Lat­vi­jos la­tas 1 4,9381 Len­ki­jos zlo­tas 10 8,2358 Nor­ve­gi­jos kro­na 10 4,5697 Ru­si­jos rub­lis 100 8,9246 Švei­ca­ri­jos fran­kas 1 2,8729

De­ga­lų kai­nos

Valiutų kursai

Šiandien Valiuta

kiekis Santykis

pokytis

–0,2107 % –0,2341 % –0,2099 % +0,1247 % –0,0506 % +0,1910 % –0,1420 % +0,2640 % +0,0035 %

Vakar Tink­las

A 95

Dy­ze­li­nas

Du­jos

„Sta­toil“

5,04

4,70

2,46

„Kvis­ti­ja“

4,99

4,64

2,45

„Va­koil“

5,02

4,67

2,4

Vi­d. kai­na vi­so ap­tar­na­vi­mo de­ga­li­nių tink­luo­se. Šal­ti­nis: www.de­ga­lu­kai­nos.lt WTI naf­ta„Brent“ naf­ta103,67 dol. už 1 brl. 117,97 dol. už 1 brl.

Len­kai ne­par­duos „Or­len Lie­tu­vos“ Di­džiau­sias Len­ki­jo­je naf­tos kon­cer­nas „Or­len“ ap­si­spren­dė ne­ par­duo­ti vie­nin­te­lės Bal­ti­jos ša­ly­se naf­tos per­dir­bi­mo įmo­nės „Or­len Lie­tu­va“. Ja­po­nai pa­ta­rė pasilaikyti

„Or­len“ ste­bė­to­jų ta­ry­ba priė­ mė val­dy­bos re­ko­men­da­ci­jas ne­ tęs­ti „Or­len Lie­tu­vos“ par­da­vi­mo pro­ce­so ir di­din­ti šios bend­ro­ vės ver­tę“, – tre­čia­die­nį spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je Var­šu­vo­je pa­reiš­ kė „Or­len“ pre­zi­den­tas Ja­ce­kas Kra­wie­cas, kaip pra­ne­šė nau­jie­nų po­r­ta­las ban­kier.pl. Pa­sak „Or­len“ pre­zi­den­to, toks spren­di­mas bu­vo priim­tas, su­si­ pa­ži­nus su Ja­po­ni­jos ban­ko „No­ mu­ra“ pa­da­li­nio Di­džio­jo­je Bri­ta­ ni­jo­je ana­li­ze. Šie­met ba­lan­džio pra­džio­je Len­ ki­jos naf­tos kon­cer­no va­do­vas tei­ gė, kad „Or­len“ links­ta ne­par­duo­ti „Or­len Lie­tu­vos“, ta­čiau ga­lu­ti­nai ap­si­spręs­ti ke­tin­ta iki bir­že­lio pa­ bai­gos. Per­nai gruo­džio vi­du­ry­ je Len­ki­jos iž­do mi­nis­te­ri­ja, ku­ ri kont­ro­liuo­ja „Or­len“ kon­cer­ną, tei­gė, kad jis ne­pri­va­lo par­duo­ti Lie­tu­vos įmo­nės. Kon­sul­tuo­ti dėl ga­li­mų „Or­len Lie­tu­vos“ atei­ties sce­na­ri­jų Len­ ki­jos kon­cer­nas 2010 m. pa­sam­dė Ja­po­ni­jos ban­ką „No­mu­ra“. Tuo­ met bu­vo at­skleis­ta, kad vie­nas ga­ li­mų va­rian­tų – par­duo­ti Lie­tu­vos įmo­nę, ta­čiau nė vie­nas sce­na­ri­jus nė­ra prio­ri­te­ti­nis. Len­ki­jos „Or­len“ ne­ten­ki­no re­ zul­ta­tai mū­sų ša­ly­je, ta­čiau per­ nai kon­cer­nas pa­reiš­kė su­ma­ži­ nęs „Or­len Lie­tu­vos“ sko­lų naš­tą, o Lie­tu­vos įmo­nės veik­los ro­dik­ liai pa­ge­rė­jo.

Ne­sėk­min­gas san­do­ris

„Or­len“ Lie­tu­vos naf­tos per­dir­bi­ mo įmo­nę „Ma­žei­kių naf­ta“, ku­ ri vė­liau per­va­din­ta „Or­len Lie­tu­ va“, už 2,8 mlrd. JAV do­le­rių įsi­gi­jo 2006 m.

Len­ki­jos „Or­len“ ne­ ten­ki­no re­zul­ta­ tai Lie­tu­vo­je, ta­čiau per­nai kon­cer­nas pa­reiš­kė su­ma­ži­ nęs „Or­len Lie­tu­vos“ sko­lų naš­tą. Vė­liau Len­ki­jos kon­cer­nas į Lie­ tu­vos įmo­nę in­ves­ta­vo dar 750 mln. JAV do­le­rių. „Or­len Lie­tu­vos“ veik­los ro­dik­liai bu­vo ne­pa­kan­ka­ mai ge­ri, nes Ru­si­ja su­stab­dė pi­ ges­nės naf­tos tie­ki­mą „Druž­bos“ naf­to­tie­kiu. „Or­len Lie­tu­va“ yra tarp nee­ fek­ty­viau­sių pa­sta­ro­jo de­šimt­me­ čio san­do­rių, ku­riuos vyk­dant bu­ vo ar­ba la­bai per­mo­kė­ta, arba per ma­žai su­mo­kė­ta, kaip šią sa­vai­ tę ra­šė sa­vait­raš­tis „Vei­das“. 2006 m. „Or­len“ už „Ma­žei­kių naf­tą“ pa­klo­jo apie 6,8 mlrd. li­tų, ta­čiau da­bar­ti­nė „Or­len Lie­tu­vos“ rin­kos ver­tė, In­ves­tuo­to­jų aso­cia­ci­jos val­ dy­bos pir­mi­nin­ko Vy­tau­to Plunks­ nio skai­čia­vi­mais, te­sie­kia apie 3,9 mlrd. li­tų.

Pel­nas šie­met ma­žė­jo

Len­ki­jos naf­tos kon­cer­no „Or­len“ val­do­ma bend­ro­vė „Or­len Lie­tu­va“ pir­mą šių me­tų ket­vir­tį už­dir­bo 36 mln. JAV do­le­rių (apie 94,1 mln. li­ tų) neau­di­tuo­to gry­no­jo pel­no – 31 pro­c. ma­žiau nei 2011 m. sausį–ko­ vą, kai jis sie­kė 52 mln. JAV do­le­rių (apie 136 mln. li­tų). „Or­len Lie­tu­vos“ pa­ja­mos išau­ go 10 pro­c., iki 1,93 mlrd. JAV do­ le­rių (apie 5,046 mlrd. li­tų), kaip skel­bia­ma „Or­len“ pir­mo šių me­ tų ket­vir­čio veik­los ata­skai­to­je. „Su­ge­bė­jo­me pa­si­nau­do­ti ben­ zi­no mar­žos pa­di­dė­ji­mu, ku­ris per­dir­bi­mo mar­žas pa­lai­kė be­veik vi­są pir­mą ket­vir­tį“, – pra­ne­ši­me spau­dai sa­kė „Or­len Lie­tu­vos“ ge­ ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Ire­neus­zas Fą­fa­ra. Anot jo, tai pa­vy­ko pa­da­ ry­ti ne­pai­sant di­de­lių svy­ra­vi­mų rin­ko­je ir 10 die­nų su­stab­dy­to vie­ no įren­gi­nio prieš ka­pi­ta­li­nį įmo­ nės re­mon­tą. „Or­len Lie­tu­vos“ pel­nas prieš pa­lū­ka­nas, mo­kes­čius, nu­si­dė­vė­ ji­mą ir amor­ti­za­ci­ją (EBIT­DA) su­ ma­žė­jo 29 pro­c., iki 52 mln. do­le­rių (136 mln. li­tų). Atas­kai­to­je ra­šo­ma, kad dar­buo­to­jų skai­čius su­ma­žin­ tas dar 27. „Or­len Lie­tu­va“ per­dir­bo 2,023 mln. to­nų naf­tos – 7 pro­c. ma­žiau nei per­nai tuo pa­čiu lai­ko­tar­piu. Įmo­nės pa­jė­gu­mas bu­vo iš­nau­ do­tas 79 pro­c. – 6 pro­cen­ti­niais punk­tais ma­žiau. BNS, VD inf.

Pra­de­da di­džiau­sią is­to­ri­jo­je įmo­nės ka­pi­ta­li­nį re­mon­tą Naf­tos per­d ir­bi­mo bend­ro­vė „Or­len Lie­tu­va“ ba­lan­džio 30 d. pra­de­da ka­ pi­ta­li­nį naf­tos pro­duk­tų ga­myk­los re­ mon­tą. Per 35 die­nas, iki bir­že­lio 3-io­ sios, bus įgy­ven­din­ta apie 50 skir­tin­ gų mo­der­n i­z a­c i­jos ir re­mon­ to pro­jek­tų. Di­d žiau­sias įmo­n ės at­n au­ j i ­n i ­m a s leis ge­ riau iš­ nau­d o­ ti ga­my­ bos pa­ j ė ­g u ­m ą , s u ­m a ­

žin­t i ener­g i­jos są­nau­das ir už­t ik­ rin­t i sklan­dų įren­g i­n ių dar­bą atei­ty­je. Pag­r in­d i­n is „Or­len Lie­ tu­vos“ naf­tos pro­duk­ tų ga­myk­los ka­pi­ta­l i­ nio re­mon­to pro­j ek­ tas yra vi­di­nės ka­ta­li­ zi­nio kre­kin­go reak­to­ riaus da­l ies kei­t i­mas. Tai at­li­kus bus ge­riau iš­n au­d o­t as ga­my­ bos pa­jė­g u­mas. At­ lie­kant ka­pi­ta­li­nį re­ mon­tą vi­sos įmo­nės pa­da­li­niuo­se bus taip pat at­lie­ka­mi me­cha­ ni­kos, elekt­ros, au­to­ ma­t i­kos ir izo­l ia­ci­jos

dar­bai, vyk­do­ma įren­g i­n ių ir apa­ra­ tų pa­t ik­ra, kei­čia­m i ir re­mon­t uo­ja­ mi vamz­dy­nai, sklen­dės, vož­t u­vai. Re­mon­t uo­jant bus baig­tos dieg­t i ir šiuo­lai­k i­nės au­to­ma­t i­n io įren­g i­n ių val­dy­mo bei ava­ri­nio stab­dy­mo sis­ te­mos. Iš vi­so per šį ka­pi­ta­li­nį re­mon­ tą pla­nuo­ja­ma at­l ik­t i apie 1500 už­ duo­čių, ku­r ioms bus pa­si­telk­ta per 4000 žmo­nių. Tuo me­tu bus su­stab­dy­ti vi­si ga­my­ bos pro­ce­sai. De­ga­lų tie­ki­mas vi­daus rin­ko­se bus vi­siš­kai už­tik­rin­tas iš su­ kaup­tų at­sar­g ų. Anks­tes­nis bend­ro­vės ka­pi­ta­li­nis re­ mon­tas bu­vo at­lik­tas 2007 m., ta­čiau jo dar­bų apim­tis ne­bu­vo to­k ia di­de­ lė kaip šio.

„„In­ves­ti­ci­jos: len­kai ap­si­spren­dė, kad ne­par­duos vie­nin­te­lės Bal­ti­jos

ša­ly­se naf­tos per­dir­bi­mo įmo­nės, ir ėmė­si di­de­lio jos ka­pi­ta­li­nio re­ mon­to. Kęs­tu­čio Va­na­go (BFL) nuo­tr.


8

KetvirtADIENIS, balandžio 26, 2012

tema

Ap­tar­na­vi­mo kultū­ros kraš

87,5

Ge­ro ap­tar­na­vi­mo, kaip ir ko­ky­biš­kos prekės ar pa­slau­ gos, no­ri kiek­vie­nas pirkė­jas. Ta­čiau kiek­vie­nas mūsų ant pirštų ga­li su­skai­čiuo­ti vie­tas, kur mokė­da­mas pi­ ni­gus jau­čia dėkin­gumą, pa­garbą ir vėl no­ri su­grįžti.

Jo­li­ta Žvirb­lytė

j.zvirblyte@diena.lt

Ver­ti­na blo­gai

Por­ta­lo die­na.lt skai­ty­tojų ap­klau­ sa at­skleidė ap­gailė­tiną klientų ap­ tar­na­vi­mo kultū­ros pa­dėtį. Tik kas de­šim­tas gy­ven­to­jas ap­tar­na­vimą ver­ti­na ge­rai. Dau­gu­ma var­to­tojų ma­no, kad ap­tar­na­vi­mo kultū­ra Lie­tu­vo­je blo­ga, t. y. jos vi­sai nėra. Likę ją ver­ti­no vi­du­ti­niš­kai. Skai­ty­tojų pa­si­tei­ra­vus, ku­rio­ je sri­ty­je ap­tar­na­vi­mas Lie­tu­vo­je pra­sčiau­sias, paaiškė­jo, kad žmo­ nės la­biau­siai ne­pa­ten­kin­ti lie­ ka ap­si­lankę įvai­rio­se biud­že­tinė­ se įstai­go­se. Pri­va­čia­ja­me sek­to­riu­je klien­tai kultū­rin­go ap­tar­na­vi­mo la­biau­siai pa­si­gen­da iš tak­sistų. Tik ma­ža da­ lis var­to­tojų lie­ka ne­pa­ten­kin­ti ap­ tar­na­vi­mu pre­ky­bos ir mai­ti­ni­mo vie­to­se. Leng­va iš­gau­ti klien­to „oho“

Nors gy­ven­to­jai ap­tar­na­vimą biud­že­tinė­se įstai­go­se ver­ti­na pra­sčiau­ siai, anot or­ga­ni­za­cijų kon­sul­tantų, būtent šios įstai­gos leng­viau­siai ga­ li nu­ste­bin­ti sa­vo klien­tus. Bend­rovės Or­ga­ni­za­cijų vys­ty­ mo cent­ro vyr. kon­sul­tantės In­ gos Le­peč­kaitės tei­gi­mu, ty­ri­mais įro­dy­ta, kad į biud­že­ti­nes įstai­gas žmonės daž­niau­siai iš kar­to atei­na nei­gia­mai nu­si­teikę. O ma­žiau­siai nei­gia­mai žmonės būna nu­si­teikę, kai rei­kia lan­ky­tis to­kio­se klientų ap­tar­na­vi­mo vie­to­se, ku­rias pa­ts žmo­gus ga­li pa­si­rink­ti.

Kaip ver­ti­na­te ap­tar­na­vi­mo kultūrą Lie­tu­vo­je? Blogai

Gerai

10

%

47

43

Vidutiniškai

Ku­rio­je sri­ty­je ap­tar­na­vi­mo kultū­ra Lie­tu­vo­je pra­sčiau­sia? Taksi paslaugų

3

Viešojo maitinimo įstaigų

28

7

% 62

Prekybos centrų

Viešojo sektoriaus

diena.lt

„Ta­čiau, ki­ta ver­tus, biud­že­ti­ nių įstaigų dar­buo­to­jams leng­ viau­sia iš­gau­ti klien­to „oho“, t. y. ne­ga­ty­viai nu­si­tei­kusį žmogų ga­ li­ma nu­ste­bin­ti ne­de­dant daug pa­stangų – neaprė­kiant, nu­si­ šyp­sant, pa­dėko­jant už tvar­kin­ gai pa­teik­tus do­ku­men­tus, grei­tai su­tei­kiant pa­slaugą. O par­duo­ tuvė­je šyp­se­nos ir grei­tos pa­ slau­gos jau se­nai ne­pa­kan­ka. Tai­ gi klien­tus leng­viau ap­tar­nau­ti biud­že­tinė­se įstai­go­se, bet, de­ ja, jos to neiš­nau­do­ja“, – pa­brėžė pa­šne­kovė. In­ves­tuo­ja mi­li­jo­nus

Jau tre­čius me­tus iš ES lėšų Vi­ daus rei­kalų mi­nis­te­ri­ja (VRM) įgy­ven­di­na vie­šo­jo ad­mi­nist­ra­vi­ mo sek­to­riaus ko­kybės ini­cia­tyvų pro­jektą. Iki šių metų pa­bai­gos įvai­riems pa­slaugų tei­ki­mo gy­ven­ to­jams ir vers­lui ge­ri­ni­mo se­mi­na­ rams, me­to­dinėms prie­monėms ir ki­tiems da­ly­kams bus iš­leis­ta per 1,5 mln. litų. Kaip sakė VRM vie­šo­jo val­dy­ mo po­li­ti­kos vyr. spe­cia­listė Auš­ra Galvė­nienė, šiuo pro­jek­tu sie­kia­ma stip­rin­ti dir­ban­čių vie­šo­jo ad­mi­ nist­ra­vi­mo sek­to­riu­je ad­mi­nist­ra­ ci­nius gebė­ji­mus ir di­din­ti vie­šo­jo ad­mi­nist­ra­vi­mo efek­ty­vumą. Pa­ sak jos, nuo 2009 m. kas­met vyk­ do­mas gy­ven­tojų nuo­monės ty­ ri­mas apie ap­tar­na­vi­mo ko­kybę ins­ti­tu­ci­jo­se ro­do, kad si­tua­ci­ ja gerė­ja. „Ste­bi­mas to­ly­gus ad­ mi­nist­ra­ci­nių pa­slaugų tei­ki­mo ir be­si­krei­pian­čių as­menų ap­tar­na­ vi­mo efek­ty­vu­mo didė­ji­mas. Lie­ tu­vos gy­ven­to­jai, ku­rie krei­pia­si į ins­ti­tu­ci­jas, ga­na pa­lan­kiai ver­ti­na veiklą ir ap­tar­na­vi­mo ko­kybę“, – ap­klausų re­zul­ta­tus trum­pai api­ bend­ri­no A.Galvė­nienė. Apk­lau­sos ro­do, kad biud­že­tinė­ se įstai­go­se gy­ven­to­jams leng­viau­ sia ras­ti rei­ka­lin­gus sky­rius ir tar­ nau­to­jus, pa­lan­kiai ver­ti­na­mas tar­nau­tojų man­da­gu­mas, dau­gu­ ma ap­klaustųjų sa­ko, kad su­teik­ ta in­for­ma­ci­ja aiš­ki ir su­pran­ta­ma. Praė­ju­siais me­tais pa­ste­bi­mai pa­ gerė­jo ap­tar­na­vi­mo spar­tos ver­ti­ ni­mas. Pras­čiau­siai at­si­liep­ta apie pro­ble­mos išsp­ren­di­mo iš kar­to greitį ir pri­ėmi­mo pas tar­nau­toją lau­ki­mo trukmę.

pro­c.

iš 100 bu­vo įver­tin­ta ap­tar­na­vi­mo ko­kybė Lie­tu­vos pre­ky­bos vie­to­se 2011 m.

Ge­ras pa­mo­kas už­mirš­ta

Kaip pa­rodė po­rta­lo die­na.lt ap­ klau­sa, gy­ven­to­jai dau­giau­sia ak­ menų dėl pra­sto ap­tar­na­vi­mo pri­ va­čia­ja­me sek­to­riu­je me­ta į tak­sistų daržą. Tie­sa, ge­rin­ti jų el­gesį su klien­tais prie­š ke­le­rius me­tus sos­ tinė­je bu­vo ėmęsi pro­jek­to „Vil­nius – Eu­ro­pos kultū­ros sos­tinė 2009“ or­ga­ni­za­to­riai. Kaip pa­sa­ko­jo bu­vu­si Vil­niaus – kultū­ros sos­tinės rėmi­mo pro­jektų va­dovė Dia­na So­ro­ki­naitė, vyk­dant pro­jektą „Vil­nius kvie­čia“ apie 300 ap­tar­na­vi­mo sfe­ros įmo­nių – res­ to­ranų, vieš­bu­čių, tak­si įmo­nių ir kt. – dar­buo­to­jai bu­vo mo­ko­mi ge­ rai ir ko­ky­biš­kai ap­tar­nauti.

In­ga Le­peč­kaitė:

Biud­že­ti­nių įstaigų dar­buo­to­jams leng­ viau­sia iš­gau­ti klien­ to „oho“, t. y. ne­ga­ty­viai nu­si­tei­kusį žmogų ga­ li­ma nu­ste­bin­ti ne­de­ dant daug pa­stangų. „Nors ir ne vi­sur, bet dau­gu­mo­ je vietų tik­rai bu­vo ga­li­ma pa­jus­ti ap­tar­na­vi­mo ko­kybės pa­gerė­jimą: tak­si vai­ruo­to­jai man­da­giau kalbė­ jo, cent­riu­kai ne­vers­da­vo jaus­tis, kad truk­do­me skam­bin­da­mi, o ka­ vinė­se pa­davė­jai kant­riai šyp­so­da­ vo­si net ta­da, kai nie­kas ne­pa­lik­da­ vo jiems ar­bat­pi­ni­gių“, – pri­si­minė pa­šne­kovė. Ta­čiau pa­klaus­ta, ar to­kia ini­cia­ty­va ga­li iš­gelbė­ti ap­ tar­na­vi­mo ko­kybę, pa­šne­kovė bu­ vo lin­ku­si abe­jo­ti. „Ma­tyt, ne, nes di­delė dar­buo­ tojų kai­ta ap­tar­na­vi­mo sek­to­riu­je ir bend­ras ko­kybės tra­di­cijų šio­je sfe­ro­je ne­bu­vi­mas le­mia to­kių ini­ cia­tyvų trum­pa­lai­kiš­kumą“, – tei­ gė da­bar bend­rovė­je Or­ga­ni­za­cijų vys­ty­mo cent­re pro­jektų va­do­ve dir­ban­ti D.So­ro­ki­naitė. Sun­kiau­sia tin­ka­mai at­si­svei­kin­ti

Sie­kiant ge­rin­ti ap­tar­na­vi­mo kul­ tūrą Lie­tu­vo­je, bu­vo įgy­ven­di­ na­ma ne vie­na gra­ži ini­cia­ty­va. Ke­le­rius me­tus iš eilės ba­lan­dis

Ap­tar­na­vi­mo ko­kybė pre­ky­bos vie­to­se Lie­tu­vo­je 2011 m. Kri­te­ri­jus Ver­ti­ni­mas (pro­c.) Ap­lin­ka Dar­buo­to­jo iš­vaiz­da Pir­mas kon­tak­tas Po­rei­k ių iš­siaiš­k i­ni­mas Par­da­vi­mo įgūdžiai Kon­tak­to pa­bai­ga Bend­ra­vi­mo su­gebė­ji­mai Bend­ras re­zul­ta­tas

97,9 99 79,8 90,1 88,6 71 95,6 87,5

Šal­ti­nis: „Spect-Di­ve“ (UAB „Slap­to pirkė­jo ty­ri­mai“)

bu­vo skel­bia­mas ge­ro ap­tar­na­vi­ mo mėne­siu, per jį bu­vo ska­ti­na­ ma ne tik ge­rai ap­tar­nau­ti, bet ir pa­gir­ti už ge­rai su­teik­tas pa­slau­ gas. Ta­čiau užk­lu­pus eko­no­mi­ niam sunk­me­čiui ge­ras klientų ap­tar­na­vi­mas pa­ma­žu ta­po re­te­ nybė dau­ge­ly­je vietų. Ta­čiau, pa­sak „Slap­to pirkėjo ty­ ri­mų“ („Spect-di­ve“) di­rek­torės Ne­rin­gos Kaz­laus­kienės, įmonės, ku­rio­se lau­kia­mas kiek­vie­nas, sunk­ me­čiu ne­nu­mo­jo ran­ka į gerą ap­tar­ na­vimą ir kaip tik stengė­si jį to­bu­ lin­ti. „Slap­to­jo pirkė­jo ty­rimų, ku­rie leid­žia iš­siaiš­kin­ti stip­riau­sias ir silp­niau­sias ap­tar­na­vi­mo pu­ses, ne­ su­mažė­jo“, – sakė pa­šne­kovė. Slap­to­jo pirkė­jo ty­rimų duo­me­ ni­mis, ap­tar­na­vi­mo ko­kybė pre­ky­ bos vie­to­se Lie­tu­vo­je per­nai bu­vo įver­tin­ta 87,5 pro­c. iš 100. „Pir­ma­sis kon­tak­tas, par­da­vi­ mo įgūdžiai ir kon­tak­to pa­bai­ga yra silp­nai pa­ten­ki­na­mi kri­te­ri­ jai Lie­tu­vo­je, iš jų silp­niau­sia – kon­tak­to pa­bai­ga. Ge­res­nis nei vi­du­ti­nio ly­gio ap­tar­na­vi­mas fik­ suo­ja­mas kos­me­ti­kos, par­fu­me­ri­ jos, gro­žio pa­slau­gas tei­kian­čio­se įmonė­se, taip pat ban­kuo­se, te­ le­ko­mu­ni­ka­cijų ir ke­lio­nių or­ga­ ni­za­v i­m o bend­rovė­se“, – sakė N.Kaz­laus­kienė. Pa­sak jos, vi­du­ ti­nio ly­gio ap­tar­na­vi­mas per­nai bu­vo fik­suo­ja­mas ava­lynės ir ga­ lan­te­ri­jos, spe­cia­li­zuo­to­se mais­to pre­kių par­duo­tuvė­se, res­to­ra­nuo­ se ir ka­vinė­se. Že­mes­nis nei vi­du­ ti­nis – spor­to ir lais­va­lai­kio, dra­ bu­žių, do­vanų ir in­ter­je­ro de­ta­lių par­duo­tuvė­se. Die­gia stan­dar­tus

„Ge­ras klientų ap­tar­na­vi­mas – kiek­vie­nos sa­ve ger­bian­čios or­ ga­ni­za­ci­jos rei­ka­las“, – sakė kon­ sul­ta­cijų bend­rovės Or­ga­ni­za­cijų vys­ty­mo cent­ro vyr. kon­sul­tantė I.Le­peč­kaitė. Pa­sak jos, vis dau­giau or­ga­ni­za­cijų sten­gia­si įdieg­ti klien­ tų ap­tar­na­vi­mo stan­dar­tus, ku­riuos ku­ria pa­čios, kar­tu su dar­buo­to­jais ar pa­si­telk­da­mos kon­sul­tan­tus. „Klientų ap­tar­na­vi­mo stan­dar­ tuo­se pa­brėžia­mi bend­ra­vi­mo su klien­tais prin­c i­pai, nu­ro­d o­m a, kaip pa­si­svei­kin­ti su klien­tais, kaip iš­siaiš­kin­ti jo po­rei­kius, su­ teik­ti pa­slaugą, kaip at­si­svei­kin­ti. Yra or­ga­ni­za­cijų, ku­rios dar­buo­ to­jams draud­žia su klien­tais at­ si­svei­kin­ti žod­žiais „vi­so ge­ro“ ir pan. Tai at­ro­do smulk­me­nos, bet jos la­bai svar­bios. Būtent tam ir rei­ka­lin­gi stan­dar­tai, jiems ne­si­ prie­ši­na nei va­do­vai, nei dar­buo­ to­jai. Šie net būna dėkin­gi, nes jiems tam­pa aiš­kiau, ko­kio bend­ ra­vi­mo su klien­tu ti­ki­si jo darb­da­ vys“, – pa­brėžė I.Le­peč­kaitė.

„„Pa­si­ten­ki­ni­mas: Lie­tu­vo­je ge­ria

cijų ir ke­lio­nių or­ga­ni­za­vi­mo sfe­ro kių par­duo­tuvė­se. 

Ar­bat­pi­ni­g Li­na Mra­zaus­kaitė, Jo­li­ta Žvirb­lytė Dir­ban­tys ap­tar­na­vi­mo sri­ty­je ir prie al­gos pri­si­du­rian­tys ar­ bat­pi­ni­gių prie­š ke­le­rius me­tus nuo­gąsta­vo, kad sunk­me­čio pri­ spaus­ti gy­ven­to­jai su­si­ren­ka vi­ są grąžą. Šiuo me­tu esą si­tua­ci­ja gerė­ja, ta­čiau į prie­škri­zinį lygį dar ne­grįžta.

Lie­tu­vo­je pri­gi­jo iš už­sie­nio at­ si­vež­ta idė­ja, kad ap­tar­nau­jan­ čiam per­so­na­lui rei­kia pa­lik­ti 10 pro­c. ar­bat­pi­ni­gių nuo pri­skai­ čiuo­tos su­mos. Ta­čiau pa­lie­ ka­ma da­lis nuo iš­leis­tos su­mos pa­sta­ruo­sius ke­letą metų mažė­ jo ir ati­tin­ka­mai at­spindė­jo var­ to­to­jo fi­nan­si­nes ga­li­my­bes. Vi­čiūnų res­to­ranų grupės, val­ dan­čios res­to­ra­nus „Char­lie piz­ za“, „Katpėdėlė“ ir „La Crêpe“, di­rek­to­rius Ge­di­mi­nas Bal­nis pa­sa­ko­jo, kad pa­sta­ruo­ju me­ tu klien­tai juos ap­tar­nau­jan­čiam per­so­na­lui pa­lie­ka dau­giau ar­ bat­pi­ni­gių nei anks­čiau. Ta­čiau ar­bat­pi­ni­gių dy­dis, anot jo, glaud­žiai su­si­jęs su res­to­ranų vie­ta. „Ar­bat­pi­ni­gių dy­dis la­bai pri­ klau­so nuo res­to­ra­no ir sve­čių per­ka­mo­sios ga­lios. Tuo­se res­ to­ra­nuo­se, kur ren­ka­si ma­žiau kai­nai jautrūs klien­tai, krizė ar­ bat­pi­ni­gių dyd­žio be­veik ne­pa­


9

KetvirtADIENIS, balandžio 26, 2012

tema

š­tu­ti­nu­mai

Lie­tu­viai plačiau nesišypso Jo­li­ta Žvirb­lytė Ap­tar­na­vi­mo sek­to­riu­je lie­tu­viai, pa­ly­gin­ti su dau­ge­lio Eu­ro­pos ša­ lių darbuotojais, pa­si­žy­mi pui­ kiais ap­tar­na­vi­mo įgūdžiais, ta­ čiau to­bu­lai pa­si­svei­kin­ti su klien­ tais ir jiems dau­giau šyp­so­tis vis dar neiš­moks­ta.

Klientų ap­tar­na­vi­mo ty­rimų bend­ rovė „Spect-Di­ve“ nuo 2004 m. dau­ge­ly­je pa­sau­lio ša­lių ma­tuo­ ja ap­tar­na­vi­mo sek­to­riu­je dir­ban­ čio per­so­na­lo par­da­vi­mo įgūdžių, pa­si­svei­ki­ni­mo su klien­tais ir šyp­ senų lygį.

Ne­rin­ga Kaz­laus­kienė:

Iki 2009 m. lie­tu­viai šyp­so­jo­si ma­žiau, nuo 2010 m. šyp­senų pa­ daugė­jo ir toks pat jų ly­gis iš­li­ko per­nai.

au­siai ver­ti­na­mas ap­tar­na­vi­mas gro­žio pa­slaugų, bankų, te­le­ko­mu­ni­ka­ o­se, pra­sčiau­siai – spor­to, lais­va­lai­kio, dra­bu­žių, do­vanų ir in­ter­je­ro pre­ „Shut­ters­tock“ nuo­tr.

ius ir­gi rei­kia už­si­dirb­ti ko­re­ga­vo. Ar­bat­pi­ni­giai galbūt šiek tiek su­mažė­jo, ta­čiau ne­dra­ ma­tiš­kai“, – pa­sa­ko­jo res­to­ranų grupės „For­tas“ rin­ko­da­ros va­ do­vas Kęstu­tis Mar­ke­vi­čius.

Vil­niu­je pa­lie­kant ar­bat­pi­ni­gių ma­ žiau­siai krei­pia­ma dėme­sio į ap­tar­na­ vi­mo ko­kybę.

Jis teigė, kad ma­žes­niuo­se ša­lies mies­tuo­se jo­kio at­si­ga­vi­mo ar­bat­ pi­ni­gių sri­ty­je ne­ma­ty­ti, todėl ten iš­lie­ka įpras­ta ar­bat­pi­ni­gių pa­lik­ ti ne­prik­lau­so­mai nuo sąskai­tos dyd­žio: „Ar­bat­pi­ni­gių dy­dis svy­ ruo­ja nuo 2 iki 5 litų. Jei­gu klien­tai už­si­sa­ko dau­giau, pa­davė­jams pa­ lie­ka 5 li­tus ir pan. O jei ge­ria ka­ vą, tuo­met ar­bat­pi­ni­gių iš­vis ne­ pa­lie­ka.“ Kau­ne, kaip sakė K.Mar­ke­vi­ čius, žmonės linkę pa­lik­ti dau­ giau, tad ne­di­de­lis pa­gerė­ji­mas jun­ta­mas. Tei­gia­ma, kad Vil­niu­je pa­lie­ kant ar­bat­pi­ni­gių ma­žiau­siai krei­pia­ma dėme­sio į ap­tar­na­vi­mo ko­kybę, o ki­to­se vie­to­se klien­ tai ap­tar­nau­jan­čiam per­so­na­lui reik­les­ni. „Jei­gu ap­tar­na­vi­mas ar

mais­tas sve­čiui ne­pa­ti­ko, tuo­met jis leid­žia sau ne­pa­lik­ti ar­bat­pi­ni­ gių ir tai yra nor­ma­lu“, – sakė jis. Vil­niu­je, anot pa­šne­ko­vo, klien­ tai per­so­nalą dėl ne­sklan­dumų pa­ba­ra, bet vis tiek pa­lie­ka apie 10 pro­c. ar­bat­pi­ni­gių. Kal­bin­ti res­to­ranų at­sto­vai ma­ no, kad ar­bat­pi­ni­gių dy­dis pri­ klau­so nuo var­to­tojų per­ka­mo­sios ga­lios, res­to­ra­no geog­ra­finės vie­ tos, per­so­na­lo įgūdžių ir net as­ me­ni­nio ža­ve­sio. Ta­čiau po­rta­lo die­na.lt skai­ty­ to­jai ma­no ki­taip. Jų ap­klau­sa pa­ rodė, kad did­žio­ji da­lis žmo­nių ar­bat­pi­ni­gių pa­lie­ka už gerą ap­tar­ na­vimą, o be­veik treč­da­lis sakė, jog vi­sai jų ne­pa­lie­ka. Ki­ti teigė, kad tai da­ro iš įpro­čio ar­ba ne­pa­lik­ ti ar­bat­pi­ni­gių jiems tie­siog gėda.

Kodėl pa­lie­ka­te ar­bat­pi­ni­gių? Taip įprasta

Nepalieku

22

27

%

11

40 Įvertinu gerą aptarnavimą

Nemandagu nepalikti

Nau­jau­si duo­me­nys liu­di­ja, kad per me­tus la­biau­siai su­prastė­jo lie­tu­vių par­da­vi­mo įgūdžių ver­ti­ ni­mas – nuo 80 pro­c. 2010-ai­siais iki 64 pro­c. per­nai. Nes­mar­kiai, bet kri­to ir tin­ka­mo pa­si­svei­ki­ni­mo su klien­tais ver­ti­ni­mas – nuo 89 pro­c. iki 82 pro­c. Sta­bi­lus li­ko Lie­tu­vos

par­davėjų šyp­se­nos ly­gis – ant­rus me­tus iš eilės jis sie­kia 83 pro­c. „Lie­tu­va pa­gal šyp­se­nos ir pa­ si­svei­ki­ni­mo kri­te­ri­jus pa­sau­lio kon­teks­te len­kia pa­sau­lio ir Eu­ro­ pos vi­durkį. Lie­tu­va pa­gal šyp­seną uži­ma vie­nuo­liktą vietą pa­sau­lio kon­teks­te (iš 26 ša­lių). Kai­my­nai lat­viai ir es­tai šyp­so­si dau­giau – pa­gal šyp­se­nos kri­te­rijų ati­tin­ka­ mai uži­ma aš­tuntą ir sep­tintą vie­ tas. Iki 2009 m. lie­tu­viai šyp­so­jo­si ma­žiau, nuo 2010 m. šyp­senų pa­ daugė­jo ir toks pat jų ly­gis iš­li­ ko per­nai“, – ko­men­ta­vo Ne­rin­ga Kaz­laus­kienė, bend­rovės „Slap­to pirkė­jo ty­ri­mai“ („Spect-Di­ve“) di­rek­torė. Pa­sak N.Kaz­laus­kienės, pa­gal pa­si­svei­ki­ni­mo kri­te­rijų Lie­tu­va yra aš­tuo­nio­lik­ta (iš 31), o Es­ti­ja – pen­kio­lik­ta, Lat­vi­ja – vie­nuo­lik­ta. „Pa­ly­gin­ti su anks­tes­niais me­tais, lie­tu­viai svei­ki­no­si kiek re­čiau“, – pa­brėžė pa­šne­kovė. Pa­gal par­da­vi­mo įgūdžius Lie­ tu­va ge­ro­kai len­k ia pa­sau­l io ir Eu­ro­p os re­g io­n o vi­d urkį ir yra sep­tin­ta (iš 29). „Ta­čiau mus len­ kia kai­mynė Lat­vi­ja – ji yra pir­ ma. Pa­gal par­d a­v i­m o įgūdžius lie­tu­vius taip pat len­kia Ko­lum­ bi­jos, Prancū­zi­jos, Ita­li­jos, Čilės ir Uk­rai­nos spe­cia­lis­tai“, – teigė N.Kaz­laus­kienė. Nus­ta­ty­ta, kad per­nai pa­sau­ly­ je la­biau­siai klien­tams šyp­so­jo­si Aust­ri­jos ir Pa­rag­va­jaus ša­lių ap­ tar­na­vi­mo sek­to­riaus per­so­na­las, ma­žiau­siai šyp­senų išs­paudė pa­ kis­ta­nie­čiai ir kroa­tai. Daž­niau­siai šyp­so­si Šiaurės Ame­ri­kos, ma­žiau­ siai – Azi­jos že­my­no ša­lių gy­ven­ to­jai. Pa­gal sek­to­rius vi­sa­me pa­ sau­ly­je la­biau­siai šyp­so­si gro­žio pa­slaugų sek­to­riaus per­so­na­las, ma­žiau­siai – trans­por­to.

„„Nuo­tai­ka: nors lie­tu­viai ma­žiau

šyp­so­si, ga­li pa­si­gir­ti ge­rais par­ da­vi­mo įgūdžiais. „Shut­ters­tock“ nuo­tr.


10

ketvirtadienis, balandžio 26, 2012

sportas Ne­pa­tai­kė ­ tik kar­tą

Pri­rei­kė ­ 7 rung­ty­nių

D.Ven­ce­vi­čiui – PRO li­cen­ci­ja

Pir­mo­sio­se Grai­ki­jos krep­ši­ nio čem­pio­na­to pus­fi­na­lio iki tri­jų per­ga­lių rung­ty­nė­se Ša­ rū­no Ja­si­ke­vi­čiaus at­sto­vau­ja­ ma Atė­nų „Pa­nat­hi­nai­kos“ ko­ man­da 103:67 su­triuš­ki­no Ro­ do „Ko­los­sos VAP“ krep­ši­nin­ kus. Lie­tu­vis nu­ga­lė­to­jams pel­nė 12 taš­kų (2/2 tri­taš­kių ir 3/4 dvi­taš­kių).

NHL čem­pio­na­to Ry­tų kon­fe­ ren­ci­jos ket­virt­fi­na­ly­je Nau­ jo­jo Džer­sio „De­vils“ klu­bas su Dai­niu­mi Zub­ru­mi po pra­ tę­si­mo 3:2 nu­ga­lė­jo Flo­ri­dos „Pant­hers“ le­do ri­tu­li­nin­kus, o se­ri­jos iki ke­tu­rių per­ga­lių re­ zul­ta­tas ta­po 3:3. Le­mia­mos rung­ty­nės vyks ket­vir­ta­die­nį „Pant­hers“ are­no­je.

Fut­bo­lo tre­ne­riui Do­na­tui Ven­ce­vi­čiui su­teik­ta Eu­ro­ pos fut­bo­lo aso­cia­ci­jų są­jun­ gos (UE­FA) PRO li­cen­ci­ja. Tai – aukš­čiau­sia tre­ne­rio ka­te­ go­ri­ja, ji lei­džia tre­ni­ruo­ti bet ku­rį Eu­ro­pos fut­bo­lo klu­bą. D.Ven­ce­vi­čius bai­gė Len­ki­ jos fut­bo­lo aso­cia­ci­jos reng­ tus kur­sus.

T.De­li­nin­kai­tis: „Apie fi­na­lą dar ne­kal­ba­me“ lik­ti pa­lan­kios ga­li­my­bės at­si­ grieb­ti? – Džiau­g ia­m ės, kad lai­m ė­j o­m e Prie­nuo­se ir da­bar ga­li­me jaus­tis kiek sau­giau, ta­čiau apie at­si­pa­ lai­da­vi­mą nė­ra jo­kių kal­bų. „Rū­ du­pio“ krep­ši­nin­kai šį se­zo­ną jau ne kar­tą įro­dė, kad su jais rei­kia kau­tis vi­so­mis jė­go­mis. Juo­kau­ ti žai­d žiant su sun­k iai pro­g no­ zuo­ja­m u var­ž o­v u ne­n o­r i nie­kas. Ant­ra­s is ma­č as vyks „Žal­g i­r io“ are­no­je, sa­vų sir­ga­lių ap­sup­ty­je, to­dėl pri­va­lo­me už­baig­ti pra­dė­tą dar­bą ir ant­rą kar­tą įveik­ti prie­ niš­kius.

Kau­no „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai žen­gė tvir­tą žings­nį Lie­tu­ vos krep­ši­nio ly­gos (LKL) fi­na­lo link, ta­ čiau ra­maus pa­si­ vaikš­čio­ji­mo at­sa­ ko­ma­ja­me pus­fi­na­ lio ma­če su Prie­nų „Rū­du­piu“ ne­si­ti­ki.

Ma­rius Bag­do­nas m.bagdonas@diena.lt

„Apie ga­ran­tuo­tą ke­lia­la­pį į fi­na­lą dar ne­kal­ba­me. Šį se­zo­ną su Prie­nų ko­man­da žai­dė­me ne kar­tą ir pui­ kiai ži­no­me, kaip ko­vin­gai ji bū­na nu­si­tei­ku­si. Ži­nau, kad at­sa­ko­mo­ji dvi­ko­va bus ne leng­ves­nė nei pir­ mo­ji, ta­čiau vis­kas pri­klau­so nuo mū­sų. Kaip nu­si­teik­si­me, toks ir bus re­zul­ta­tas“, – sa­kė 10 taš­kų į „Rū­du­pio“ krep­šį įme­tęs „Žal­gi­ rio“ gy­nė­jas To­mas De­li­nin­kai­tis. – To­mai, ar Prie­nų krep­ši­nin­ kai, su ku­riais šį se­zo­ną ko­vo­

„„Iš­nag­ri­nė­jo: T.De­li­nin­kai­čio (de­ši­nė­je) nuo­mo­ne, „Rū­du­pio“ sti­lius žal­gi­rie­čiams ge­rai pa­žįs­ta­mas. 

jo­te jau še­šis kar­tus, jus dar kuo nors nu­ste­bi­na? – pa­klau­sė­me žal­gi­rie­čio. – „Rū­du­pis“ – ne­prog­no­zuo­ja­ma eki­pa, ta­čiau ne­pa­sa­ky­čiau, kad var­žo­vų žai­di­mas šį kar­tą kuo nors nu­ste­bi­no. Tai – tik­rai ne­stan­dar­ti­

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

nė ko­man­da. Vi­si pen­ki žai­dė­jai per puo­li­mą bė­gio­ja prie tri­taš­kio li­ni­ jos, sun­ku at­spė­ti, ku­ris tą ar ki­tą die­ną iš­šaus. Jie žai­džia sa­vo sti­liu­ mi: daž­nai kei­čia­si, pro­vo­kuo­ja mus grei­čiau už­baig­ti ata­kas. Prie­niš­kių brai­žas mums ge­rai pa­žįs­ta­mas.

– Pus­fi­na­lio se­ri­jos nu­ga­lė­to­ jas šie­met paaiš­kės po dvie­jų rung­ty­nių. Ar pri­tar­tum min­ čiai, kad esant to­kioms ap­lin­ ky­bėms LKL gran­dai pri­vers­ti kau­tis iš pa­sku­ti­nių­jų kiek­vie­ no­je dvi­ko­vo­je, nes ga­li ne­be­

– Ar ši per­ga­lė pri­dės pa­si­ti­kė­ ji­mo sa­vo jė­go­mis Šiau­liuo­se vyk­sian­čia­me Bal­ti­jos krep­ši­ nio ly­gos (BBL) fi­na­lo ket­ver­ to tur­ny­re? – Be abe­j o­n ės. Mes lai­m ė­j o­m e ir į Šiau­l ius vyk­s i­m e pa­k i­l ios nuo­ tai­k os. „Šiau­l ių“ ir Vil­n iaus „Lie­t u­vos ry­t o“ eki­p os kaip rei­ kiant su­s i­k i­b o pir­m o­j o­j e dvi­k o­ vo­j e, tad pus­f i­n a­l io akis­t a­t os at­gar­s ius šių ko­m an­d ų žai­d ė­j ai tur­b ūt jaus ir sa­vait­ga­l į. Šiuo po­žiū­riu mums šiek tiek bus leng­ viau. Mes lai­mė­jo­me pir­mą­jį LKL pus­fi­na­lio ma­čą ir te­rei­kia neišš­ vais­ty­ti per­sva­ros bei ra­m iai su­ žais­t i na­m uo­s e, o „Lie­t u­v os ry­ tui“ vien per­ga­l ės jau ne­p a­k aks, nes bus svar­b us ir taš­k ų skir­ tu­m as.

Žal­gi­riečių sto­vyk­lo­je ra­miau nei Vil­niu­je Kau­no „Žal­gi­ris“ – per žings­nį nuo Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­gos (LKL) fi­ na­lo, o pa­grin­di­nis žal­gi­rie­čių kon­ ku­ren­tas Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“ pri­vers­tas sku­biai ieš­ko­ti gel­bė­ji­ mosi šiau­do. Is­to­ri­nis pus­fi­na­lis

Vil­nie­čiai, pir­mo­sio­se LKL pus­fi­ na­lio rung­ty­nė­se nu­si­lei­dę „Šiau­ liams“ 65:74, pa­dė­jo sa­vo var­ žo­vams įra­šy­ti nau­ją ei­lu­tę į LKL is­to­ri­ją. Šiau­lių krep­ši­nin­kai pus­fi­na­ly­ je ko­vo­ja 15-ąjį kar­tą, bet iki šiol jie bu­vo pra­lai­mė­ję vi­sas 28-erias rung­ty­nes, to­dėl per­ga­lė prieš „Lie­tu­vos ry­tą“ – iš­skir­ti­nė. At­sa­ko­mo­ji dvi­ko­va vyks šian­ dien Vil­niu­je. „Šiau­liai“ tu­ri ne­di­ de­lį, bet vil­tin­gą re­zer­vą, nes šie­ met LKL pus­fi­na­ly­je ko­vo­ja­ma ne iki 2 per­ga­lių – fi­na­li­nin­kai paaiš­ kės po dve­jų rung­ty­nių pa­gal įmes­ tų ir pra­leis­tų taš­kų skir­tu­mą. Su „Šiau­liais“ į fi­na­lą ko­ją jau įkė­lė Kau­no „Žal­gi­ris“, sve­čiuo­ se 81:74 įvei­kęs Prie­nų „Rū­du­pį“. Ge­gu­žės 2-ąją žal­gi­rie­čiai su prie­ niš­kiais su­si­tiks sa­vo are­no­je.

Sen­ka vil­nie­čių jė­gos

„Mes dar nie­ko neiš­ko­vo­jo­me. Įvei­kė­me la­bai ge­rą ko­man­dą, bet vis­kas sprę­sis ket­vir­ta­die­nį. Prieš at­sa­ko­mą­sias rung­ty­nes re­zul­ta­tas yra ge­ras, ti­kiu, kad iš­lai­ky­si­me šią per­sva­rą. Rei­kia tik žais­ti kaip ko­ man­dai“, – po per­ga­lės prieš vil­ nie­čius „Šiau­lių“ klu­bo sve­tai­nei bcsiau­liai.lt sa­kė „Šiau­lių“ ly­de­ris Ca­me­ro­nas Lon­gas. „Šiau­lie­čiai ge­rai gy­nė­si ir tai mus iš­mu­šė iš vė­žių. Be to, jie ge­ rai pa­tai­kė. Vis dėl­to tai – tik pu­ sė pus­fi­na­lio. Ne­no­rė­čiau tei­sin­tis, bet mes da­bar žai­džia­me to­kį var­ žy­bų ma­ra­to­ną, ko­kio per kar­je­rą dar ne­te­ko. Ži­no­ma, tai joks pa­si­ tei­si­ni­mas, mes pri­va­lė­jo­me lai­mė­ ti“, – kal­bė­jo „Lie­tu­vos ry­to“ puo­ lė­jas Ar­tū­ras Jo­man­tas. „Mū­sų pa­dė­tis nė­ra pa­pras­ta, nes tvar­ka­raš­tis – beprotiškas. Vi­si kaž­ ko­dėl kal­ba apie su­per­fi­na­lo ko­vas tarp „Lie­tu­vos ry­to“ ir „Žal­gi­rio“, bet tam dar rei­kia įveik­ti pus­fi­na­lio var­žo­vus“, – sa­kė „Lie­tu­vos ry­to“ stra­te­gas Alek­sand­ras Dži­ki­čius. „Esu lin­kęs bū­ti rea­lis­tas – var­žo­ vai yra pa­var­gę, ypač ant­ro­jo­je ma­

čo pu­sė­je ma­čiau, kad jiems trūks­ ta švie­žu­mo ir lais­vu­mo. Vis dėl­to ne­ga­liu sa­ky­ti, kad mū­sų pa­tai­ky­ti sun­kūs me­ti­mai ir per­ga­lė yra at­si­ tik­ti­nu­mas. Prieš rung­ty­nes kal­bė­ jo­me, kad ne­ga­li­me pri­lyg­ti vil­nie­

Antanas Sireika:

Prieš rung­ty­nes kal­ bė­jo­me, kad ne­ga­ li­me pri­lyg­ti vil­nie­ čiams pen­kie­se prieš pen­kis, bet ga­li­me at­ si­lai­ky­ti kaip vie­nas kumš­tis. čiams pen­kie­se prieš pen­kis, bet ga­li­me at­si­lai­ky­ti kaip vie­nas kumš­ tis. Pa­siau­ko­ja­mas žai­di­mas lė­mė, kad neį­si­bė­gė­jo jų pa­vo­jin­giau­si žai­dė­jai Jo­nas Va­lan­čiū­nas, Re­nal­ das Sei­bu­tis. De­vy­ni taš­kai prieš at­ sa­ko­mą­jį ma­čą yra tik­rai daug, tai – ne vie­nas at­si­tik­ti­nis me­ti­mas per vi­są aikš­tę. Ta­čiau mes ne­tu­ri­me

va­žiuo­ti į Vil­nių iš­lai­ky­ti tu­ri­mos per­sva­ros, nes ta­da tik­rai neiš­lai­ky­ si­me. Sa­vo vy­rams sa­kau, kad bū­ti­ na su­kan­dus dan­tis ken­tė­ti, nes tie, ku­rie ken­čia, vė­liau bū­na pa­ma­lo­ nin­ti“, – svars­tė „Šiau­lių“ vy­riau­ sia­sis tre­ne­ris An­ta­nas Si­rei­ka.

jos ko­man­dos – Ka­za­nės „Unics“ ir Kras­no­da­ro „Lo­ko­mo­tiv-Ku­ban“. 2010-ai­siais fi­na­lo ket­ver­to tur­ ny­ras vy­ko Kau­ne. VD inf.

LKL pus­fi­na­lis

VTB fi­na­las – vėl Lie­tu­vo­je

Kal­bė­da­mas apie beprotišką tvar­ ka­raš­tį, A.Dži­ki­čius tu­rė­jo gal­vo­ je var­žy­bų karš­ty­me­tį, ku­ris pra­ si­dė­jo nuo Eu­ro­pos tau­rės fi­na­lo ket­ver­to tur­ny­ro. Pa­si­bai­gus LKL pus­fi­na­liui, vil­ nie­čių lauks ba­lan­džio 28–29 d. Šiau­liuo­se vyk­sian­tis Bal­ti­jos krep­ ši­nio ly­gos (BBL) eli­to di­vi­zio­no fi­ na­lo ket­ver­to tur­ny­ras ir ge­gu­žės 2–3 d. ren­gia­mos VTB Vie­nin­go­ sios krep­ši­nio ly­gos fi­na­lo ket­ver­ to var­žy­bos. VTB ly­gos spren­di­mu, le­mia­ mos ko­vos vyks Vil­niu­je. LKL vi­ ce­čem­pio­nus pus­fi­na­ly­je eg­za­mi­ nuos Jo­no Kaz­laus­ko tre­ni­ruo­ja­ma Mask­vos CSKA ko­man­da, ku­riai at­sto­vau­ja ir Dar­ju­šas Lav­ri­no­vi­ čius bei Ra­mū­nas Šiš­kaus­kas. Ki­tą pus­fi­na­lio po­rą su­da­rys dvi Ru­si­

„Rū­du­pis“–„Žal­g i­ris“ 74:81 (11:22, 23:21, 27:22, 13:16). 1 050 žiū­ro­v ų. G.Ka­d žiu­lis 14 taš­k ų (8 at­ko­vo­ti ka­ muo­l iai, 4 re­z ul­ta­t y­v ūs per­da­v i­ mai), A.Juš­ke­vi­čius 13, V.Dab­kus ir S.Bu­ter­le­vi­čius po 12, P.But­ke­vi­čius 11/R.Jav­to­kas 18, P.Jan­k ū­nas (7 at­ ko­vo­t i ka­muo­l iai) ir M.Po­po­vi­čius (4 re­zul­ta­ty­v ūs per­da­vi­mai) po 16, M.Kal­n ie­t is 14 (9 at­ko­vo­t i ka­muo­ liai, 6 re­z ul­t a­t y­v ūs per­da­v i­mai), T.De­li­nin­kai­tis 10. „Šiau­liai“–„Lie­tu­vos ry­tas“ 74:65 (18:21, 23:15, 15:18, 18:11). 3 600 žiū­ro­ vų. C.Lon­gas 20 (5 at­ko­vo­ti ka­muo­ liai, 6 re­z ul­ta­t y­v ūs per­da­v i­mai, 7 klai­dos), R.Broa­du­sas 14, R.Gra­fas 10/A.Jo­man­tas 17 (6 at­ko­vo­t i ka­ muo­liai, 4 klai­dos), R.Sei­bu­t is 12.


11

ketvirtadienis, balandžio 26, 2012

sportas

Daugiau sporto naujienų skaitykite diena.lt

Da­vi­so tau­rės 3-io­ji gru­pė – ne lie­tu­viams Lie­tu­vos vy­rų te­ni­so rink­ti­nė, at­sto­vau­ja­ma pa­jė­giau­sių žai­dė­jų, už­si­mo­ju­si neat­si­lik­ti nuo mo­te­rų ko­man­dos. Kęs­tu­tis Ne­ve­raus­kas k.neverauskas@diena.lt

Ge­gu­žės 2–5 d. mū­sų te­ni­si­nin­ kai – Ri­čar­das Be­ran­kis, Lau­ry­nas Gri­ge­lis, Do­vy­das Ša­ki­nis ir Lu­ kas Mu­ge­vi­čius – So­fi­jo­je (Bul­ga­ ri­ja) da­ly­vaus Da­vi­so tau­rės var­žy­ bų Europos–Afrikos zo­nos 3-io­sios gru­pės tur­ny­re. Lie­tu­vių tiks­las – iš­ko­vo­ti ke­lia­la­pį į 2-ąją gru­pę. Ne­se­niai Edi­tos Lia­cho­vi­čiū­tės va­do­vau­ja­ma Lie­tu­vos mo­te­rų te­ ni­so rink­ti­nė – Li­na Stan­čiū­tė, Joa­ na Ei­du­ko­ny­tė, Jus­ti­na Mi­kuls­ky­tė ir Ak­vi­lė Pa­ra­žins­kai­tė – sėk­min­gai pa­si­ro­dė Tarp­tau­ti­nės te­ni­so fe­de­ ra­ci­jos (ITF) tau­rės („Fed Cup“) tur­ ny­re Egip­te: iš Europos–Afrikos zo­ nos 3-io­sios gru­pės iš­ko­pė į 2-ąją.

„Į So­fij­ ą vyk­si­me tik lai­mė­ti. Su to­kios su­dė­ties rink­ti­ne tie­siog ne­ jau­ku žais­ti 3-io­jo­je gru­pė­je. Duok Die­ve, kad šie me­tai jo­je bū­tų pa­ sku­ti­niai“, – pa­brė­žė vy­rų eki­pos ka­pi­to­nas Re­mi­gi­jus Bal­že­kas, ku­ ris šio­mis pa­rei­go­mis tik­riau­siai da­ly­sis su Rim­vy­du Mu­ge­vi­čiu­mi. Bul­ga­ri­jos sos­ti­nė­je, be lie­tu­ vių, var­žy­sis Al­ba­ni­jos, An­do­ros, Ar­mė­ni­jos, Bul­ga­ri­jos, Gru­zi­jos, Grai­ki­jos, Is­lan­di­jos, Ma­ke­do­ni­jos, Mal­tos, Juod­kal­ni­jos, Nor­ve­gi­jos ir San Ma­ri­no te­ni­si­nin­kai. Ko­man­dos bus su­skirs­ty­tos į ke­tu­ris po­gru­pius – tris po 3 ko­ man­das ir vie­ną, ku­ria­me bus 4 rink­ti­nės. Pog­ru­pių nu­ga­lė­to­jai su­si­grums at­krin­ta­mo­sio­se var­ žy­bo­se dėl dvie­jų ke­lia­la­pių į Da­

vi­so tau­rės Europos–Afrikos 2-ąją gru­pę. „Stip­riau­si var­žo­vai – bul­ga­ rai. Taip pat stip­rūs ma­ke­do­nai, juod­kal­nie­čiai. Da­vi­so tau­rės tur­ ny­re rei­tin­gai ne­daug ką reiš­kia. At­vyks­ta žai­dė­jai be rei­tin­go ir nu­ga­li vi­sus rei­tin­guo­tuo­sius. Čia žai­džia­ma už Tė­vy­nę, o ne už sa­ ve“, – tvir­ti­no R.Bal­že­kas. Jis pri­dū­rė, kad bus sten­gia­ma­ si tau­so­ti po trau­mos ir ope­ra­ci­jos at­si­gau­nan­tį rink­ti­nės ly­de­rį R.Be­ ran­kį, bet pri­rei­kus Ri­čar­das pa­dės le­mia­muo­se ma­čuo­se. „Rea­bi­li­ta­ci­ja tę­sia­si, bet vis­kas – tik ge­ryn. Kol kas ne­ga­liu iš sa­vęs rei­ka­lau­ti 90 pro­c. ga­li­my­bių, bet ti­kiuo­si, kad ne­tru­kus žai­siu vi­sa jė­ga“, – tvir­ti­no R.Be­ran­kis.

„„Pa­vyz­dys: Lie­tu­vos mo­te­rų te­ni­so rink­ti­nė iš­ko­vo­jo ke­lia­la­pį į ITF tau­rės tur­ny­ro aukš­tes­nę gru­pę.

„„Ga­li­my­bės: pa­sak R.Bal­že­ko (kai­rė­je), R.Be­ran­kis bus tau­so­ja­mas, bet

pa­dės le­mia­muo­se ma­čuo­se. 

Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

„„Lū­kes­čiai: iš D.Ša­ki­nio ti­ki­ma­si di­des­nio in­dė­lio nei praė­ju­sį se­zo­ną.

„Chel­sea“ pra­keiks­mo L.Messi ne­nut­rau­kė Ma­rius Bag­do­nas m.bagdonas@diena.lt

Ge­riau­siam pa­sau­lio fut­bo­li­nin­ kui Lio­ne­liui Mes­si dar tik 24-eri, ta­čiau vil­kė­da­mas „Bar­ce­lo­nos“ marš­ki­nė­lius jis jau yra įmu­šęs 243 įvar­čius, 63 iš jų – šį se­zo­ną. Vis dėl­ to yra ko­man­da, ži­nan­ti, kaip su­ stab­dy­ti šį fut­bo­lo ge­ni­jų.

Ta ko­man­da – Lon­do­no „Chel­ sea“. Su Ang­li­jos fut­bo­lo gran­dais Leo yra žai­dęs jau aš­tuo­nis kar­tus ir neį­mu­šė nė vie­no įvar­čio. Ei­li­nį kar­tą gal­vą prieš „mė­ly­ nuo­sius“ L.Mes­si nu­len­kė ant­ra­ die­nio va­ka­rą, kai at­sa­ko­mo­sio­se Eu­ro­pos fut­bo­lo klu­bų Čem­pio­nų ly­gos pus­fi­na­lio rung­ty­nė­se „Bar­ ce­lo­na“ te­su­ge­bė­jo iš­plėš­ti ly­ gią­sias 2:2. To Jo­se­po Guar­dio­los auk­lė­ti­niams ne­pa­ka­ko, nes pir­ mą­jį ma­čą Lon­do­ne „Chel­sea“ bu­ vo lai­mė­jęs 1:0. Ka­ta­lo­ni­jos at­sto­vai do­mi­na­vo aikš­tė­je ir po Ser­gio Bus­quet­so ir And­re­so Inies­tos įvar­čių bu­vo įgi­

ję rei­kia­mą per­sva­rą. Be to, 37-ąją mi­nu­tę ma­čui va­do­va­vęs ar­bit­ras tur­kas Cüney­tas Ca­ki­ras iš aikš­tės iš­va­rė „Chel­sea“ ka­pi­to­ną Joh­ną Ter­ry. Vi­si ko­zi­riai bu­vo „Bar­ce­lo­ nos“ ran­ko­se, bet re­zul­ta­tą su­švel­

ni­no Ra­mi­re­sas ir po to vis­kas ap­ si­ver­tė aukš­tyn ko­jo­mis. Vos pra­si­dė­jus ant­ra­jam kė­li­ niui, Is­pa­ni­jos eki­pos sau­gas Ces­ cas Fab­re­ga­sas už­dir­bo 11 m bau­di­ nį. Prie 11 m žy­mos sto­jęs L.Mes­si

„„Lem­tis: „Bar­ce­lo­nos“ var­ti­nin­kui V.Val­de­sui ne­pa­vy­ko su­lai­ky­ti F.Tor­

re­so. 

AFP nuo­tr.

ga­lė­jo įmuš­ti 15-ąjį se­zo­no įvar­tį Čem­pio­nų ly­go­je ir pa­ge­rin­ti tur­ ny­ro re­kor­dą, ta­čiau jo smū­giuo­tas ka­muo­lys at­si­tren­kė į sker­si­nį. Dvi­ko­vai bai­gian­tis „Chel­sea“ le­ gio­nie­rius Fer­nan­do Tor­re­sas iš­bė­go vie­nas prieš „Bar­ce­lo­nos“ var­ti­nin­ ką Vic­to­rą Val­de­są ir taik­liu smū­giu iš­plė­šė per­ga­lin­gas ly­gią­sias. Čem­pio­nų ly­gos fi­na­le „Chel­ sea“ žais ant­rą kar­tą klu­bo is­to­ri­ jo­je. 2008-ųjų le­mia­mo­je dvi­ko­vo­ je „mė­ly­nie­ji“ tik po dra­ma­tiš­kos bau­di­nių se­ri­jos nu­si­lei­do mir­ti­ nam sa­vo prie­ši­nin­kui „Man­ches­ ter Uni­ted“. Kad is­to­ri­ja ne­pa­si­kar­to­tų, Lon­ do­no klu­bo sa­vi­nin­kas Ro­ma­nas Ab­ra­mo­vi­čius dar prieš iš­vy­ką į Bar­ se­lo­ną sa­vo žai­dė­jams pa­ža­dė­jo at­ sei­kė­ti 10 mln. sva­rų ster­lin­gų (apie 42,2 mln. li­tų) pre­mi­ją, jei šie iš­pil­ dys jo sva­jo­nę ir trium­fuos tur­ny­re. Po dvi­ko­vos „Bar­ce­lo­nos“ stra­ te­gas J.Guar­dio­la pri­pa­ži­no, kad ar­ti­miau­siu me­tu dėl sa­vo atei­ties kal­bė­sis su klu­bo pre­zi­den­tu San­ do Ro­sel­liu.

„Žai­dė­jai su­gniuž­dy­ti. Žai­dė­me la­bai ge­rai, ta­čiau Ra­mi­re­so įvar­tis mums bu­vo di­džiu­lis psi­cho­lo­gi­nis smū­gis. Ati­da­vė­me vi­sas jė­gas, ta­ čiau to ne­pa­ka­ko. Ma­nau, kad taip ir tu­rė­jo bū­ti – šis se­zo­nas ne­prik­ lau­so „Bar­ce­lo­nai“, – ap­mau­do ne­slė­pė ka­ta­lo­nas. „Daug kas mus bu­vo nu­ra­šę prieš pus­fi­na­lį, bet fut­bo­li­nin­kai pa­de­ monst­ra­vo cha­rak­te­rį. Ne­si­ti­kė­jo­ me, kad teks žais­ti ne vi­sos su­dė­ ties. Per pa­sku­ti­nią­sias 45 mi­nu­tes rū­pė­jo ne tak­ti­ka. Svar­biau­sia, kad at­lai­kė­me spau­di­mą ir ap­gy­nė­me gar­bę“, – kal­bė­jo „Chel­sea“ tre­ ne­ris Ro­ber­to Di Mat­teo.

Re­zul­ta­tas „Bar­ce­lo­na“–„Chel­sea“ 2:2 (2:1). 95 845 žiū­ro­vai. Įvar­čiai: 35 min. S.Bus­ quet­sas, 43 min. A.Iniesta/45 min. Ra­mi­re­sas, 90 min. F.Tor­re­sas. Rau­ do­na kor­te­lė: 37 min. J.Ter­ry („Chel­ sea“). Pir­mos rung­ty­nės – 0:1.


12

ketvirtadienis, balandžio 26, 2012

Pasaulis

16-as

Gru­zi­jos ka­rys, ser­žan­tas Va­le­ri­ja­nas Chu­dža­dzė, žu­vo Af­ga­nis­ta­ne.

Švei­ca­ri­ja pri­vė­rė du­ris

Ne­ti­kė­tas nuo­smu­kis

Švei­ca­ri­ja šie­met iš­duos tik 2180 dar­ bo lei­di­mų dar­bi­nin­kams iš aš­tuo­nių Ry­ tų Eu­ro­pos ša­lių. Nuo ge­gu­žės 1 d. įsi­ga­ lio­sian­čios kvo­tos įve­da­mos sie­kiant su­ ma­žin­ti imig­ran­tų iš va­di­na­mų­jų A8 ša­lių, ku­rios įsto­jo į ES 2004 m., – Če­ki­jos, Es­ ti­jos, Veng­ri­jos, Lat­vi­jos, Lie­tu­vos, Len­ki­ jos, Slo­va­ki­jos ir Slo­vė­ni­jos. Da­bar to­kių imig­ran­tų Švei­ca­ri­jo­je yra skai­čiuo­ja­ma apie 4 tūkst.

Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos eko­no­mi­kai pir­mą 2012 m. ket­vir­tį smu­kus 0,2 pro­c., ša­lį ofi­ cia­liai iš­ti­ko re­ce­si­ja, api­brė­žia­ma kaip du smu­ki­mo ket­vir­čiai iš ei­lės. Pas­ku­ti­nį praė­ju­sių me­tų ket­vir­tį eko­no­mi­ka smu­ ko 0,3 pro­c., o ana­li­ti­kai pro­gno­za­vo, kad pir­mą ket­vir­tį ūkis paaugs 0,1 pro­c. Pa­sak Na­cio­na­li­nio sta­tis­ti­kos biu­ro, la­biau­siai smu­ki­mą lė­mė pra­sti sta­ty­bų ir ga­my­bos sek­to­rių ro­dik­liai.

Įta­ri­mai dėl ry­šių su ma­fi­ja pa­si­tvir­ti­no Vers­lo mag­na­tas ir bu­vęs Ita­li­ jos prem­je­ras Sil­vio Ber­lus­co­ni praė­ju­sio am­žiaus aš­tun­ta­jame de­šimt­me­ty­je mo­kė­jo Si­ci­li­jos ma­fi­jai už ap­sau­gą. Tai tei­gia­ma Ita­li­jos aukš­čiau­sio­jo ape­lia­ci­nio teis­mo nu­tar­ty­je.

Bu­vęs prem­je­ras, ku­rį jau se­niai per­se­kio­ja įta­ri­mai dėl ry­šių su ma­fi­ja, teis­mo bu­vo api­bū­din­tas kaip au­ka, ku­ri vei­kė iš bū­ti­ny­bės ap­sau­go­ti sa­ve ir šei­mą tuo me­ tu, kai Ita­li­jo­je kles­tė­jo smur­tas ir ne­sta­bi­lu­mas. „S.Ber­lus­co­ni mo­kė­jo įtar­ti­nas su­mas už sa­vo ir sa­vo šei­mos sau­ gu­mą“, – kons­ta­ta­vo teis­mas. Ant­ra­die­nį pa­skelb­ta­me 146 pus­la­pių do­ku­men­te aiš­ki­na­mas ko­vą priim­tas teis­mo spren­di­ mas at­šauk­ti že­mes­nės ins­tan­ ci­jos teis­mo nu­ta­ri­mą pri­pa­žin­ti ar­ti­mą S.Ber­lus­co­ni pa­dė­jė­ją se­ na­to­rių Mar­cel­lo Dell’Ut­ri kal­ tu dėl ry­šių su or­ga­ni­zuo­tu nu­si­ kals­ta­mu­mu. Šis si­c i­l ie­t is tar­p i­n in­ka­vo S.Ber­lus­co­ni ir nu­si­kals­ta­mai gru­puo­tei. Taip sa­ko­ma teis­mo iš­va­do­je. Ma­no­ma, kad pa­gal su­si­ta­ri­mą su ma­fi­ja S.Ber­lus­co­ni aš­tun­tojo de­šimt­me­čio vi­du­ry­je taip pat te­ko nu­sam­dy­ti ži­no­mą gangs­ te­rį Vit­to­rio Man­ga­no ne­va dirb­ ti ark­li­nin­ku sa­vo vi­lo­je Ar­ko­rė­je. Vė­liau V.Man­ga­no bu­vo nu­teis­tas už žmog­žu­dys­tę.

2004 m. M.Dell’Ut­ri nu­teis­tas ka­lė­ti de­vy­ne­rius me­tus dėl ry­ šių su Si­ci­li­jos ma­fi­jos gru­puo­te „Co­sa Nost­ra“. Pa­ler­mo ape­lia­ ci­nis teis­mas šią nu­tar­tį pa­tvir­ti­ no 2010 m. bir­že­lį, ta­čiau su­švel­ ni­no baus­mę iki sep­ty­ne­rių me­tų lais­vės atė­mi­mo. Nag­ri­nė­jant ape­lia­ci­nę by­ lą 2009 m. gruo­dį bu­vęs ma­fij­ os na­rys Gas­pa­re Spa­tuz­za ap­kal­ti­ no se­na­to­rių tar­pi­nin­ka­vus „Co­ sa Nost­ra“ ir po­li­ti­kos pa­sau­liui, ta­čiau jo pa­ro­dy­mai bu­vo pla­čiai disk­re­di­tuo­ti. S.Ber­lus­co­ni, per­nai lapk­ri­tį dėl vir­ti­nės sek­so skan­da­lų ir fi­nan­ sų kri­zės pri­vers­tas pa­si­trauk­ti iš val­džios, šiuo me­tu yra kal­ti­na­ ma­sis tri­jo­se by­lo­se. Bu­vęs prem­ je­ras kal­ti­na­mas su­kčia­vi­mu, mo­ kė­ji­mu už sek­są su ne­pil­na­me­te ir ki­tais nu­si­kal­ti­mais. Nors S.Ber­lus­co­ni ne kar­tą bu­ vo ke­lia­mos by­los, mi­li­jar­die­rius, net jei­gu iš pra­džių bū­da­vo nu­tei­ sia­mas, vi­sa­da lai­mė­da­vo ape­lia­ ci­nius pro­ce­sus ar­ba by­los bū­da­ vo nu­trau­kia­mus suėjus se­na­ties ter­mi­nui. Va­sa­rį Mi­la­no teis­mas pa­nai­ki­ no vers­lo mag­na­tui S.Ber­lus­co­ni iš­kel­tus kal­ti­ni­mus dėl ky­ši­nin­ ka­vi­mo, suė­jus se­na­ties ter­mi­ nui po pen­ke­rius me­tus tru­ku­ sio teis­mų ma­ra­to­no, tad bu­vęs prem­je­ras ga­lė­jo švęs­ti dar vie­ną tei­si­nę per­ga­lę. BNS inf.

„„Mįs­lė: ty­rė­jams ne­pa­vyks­ta iš­siaiš­kin­ti, ar G.Wil­liam­sas ga­lė­jo pa­ts už­si­ra­kin­ti krep­šy­je sa­vo vo­nio­je. „Reu­ters“ nuo­tr.

Bri­tų agen­to mir­tis – neį­me­na­mas gal­vo­sū­kis Mįs­lin­gos Didžiosios Britanijos žval­gy­bos agen­to mir­ties by­lo­je at­si­ran­da vis dau­ giau klaus­tu­kų. Pa­ša­li­nio žmo­gaus DNR

Ant krep­šio, ku­ria­me bu­vo ras­tas ka­ri­nės žval­gy­bos tar­ny­bos MI-6 šif­ruo­to­jo Ga­ret­ho Wil­liam­so kū­ nas, ty­rė­jai ap­ti­ko ne­ži­no­mo žmo­ gaus DNR. „Dvi da­le­ly­tės su pa­ša­li­nio žmo­ gaus DNR bu­vo ras­tos ant krep­šio už­trauk­tu­ko ir spy­ne­lės“, – pra­ ne­šė de­tek­ty­vė Jac­kie Se­bi­re. Anot mo­ters, dar ty­ri­mo pra­džio­je jai bu­vo ki­lę įta­ri­mų, kad prie šif­rų lau­žy­to­jo mir­ties yra pri­si­dė­jęs ki­ tas as­muo. By­los ty­rė­jai ieš­ko at­sa­ky­mo į klau­si­mą, ar ga­lė­jo G.Wil­liam­sas pa­ts už­si­ra­kin­ti krep­šy­je. MI-6 agen­to mir­ties prie­žas­tį ban­dys iš­ siaiš­kin­ti teis­mas, ku­ris šią sa­vai­tę pra­dė­jo klau­sy­mus už už­da­rų du­rų. Liu­dy­ti iš­kvies­ti 30 žmo­nių, tarp jų – ke­tu­ri žval­gy­bos agen­tai. Krū­va mo­te­riš­kų dra­bu­žių

„„Teis­mai: S.Ber­lus­co­ni, per­nai lapk­ri­tį dėl vir­ti­nės sek­so skan­da­lų ir

fi­nan­sų kri­zės pri­vers­tas pa­si­trauk­ti iš val­džios, šiuo me­tu yra kal­ ti­na­ma­sis tri­jo­se by­lo­se. „Reu­ters“ nuo­tr.

Api­ręs G.Wil­liam­so kū­nas bu­vo ras­tas 2010 m. rugp­jū­tį už­seg­ta­me ir už­ra­kin­ta­me spor­ti­nia­me krep­ šy­je jo bu­to vo­nio­je Lon­do­ne. Du rak­tai nuo spy­nos gu­lė­jo po mi­ru­ sio­jo sėd­me­ni­mis. Jo­kių smur­to po­žy­mių pa­rei­gū­ nai neap­ti­ko. Mi­ru­sio vy­ro vei­das bu­vo ra­mus, ja­me ne­bu­vo jo­kių pa­ ni­kos po­žy­mių. Kū­no po­za pri­mi­ nė kū­di­kį mo­ti­nos įsčio­se. Bu­tas bu­vo su­tvar­ky­tas, dra­bu­žiai su­dė­ti

ant lo­vos, bet cha­la­tas ir ant­klo­dė mė­tė­si ant grin­dų. Ant ki­li­mo ras­ tas se­nas ir la­bai ne­di­de­lis mi­ru­ sio­jo krau­jo pėd­sa­kas. Kam­ba­ry­je pa­rei­gū­nai ra­do iš­kirp­tą laik­raš­ čio „The Ob­ser­ver“ straips­nį apie pen­kis da­ly­kus, ku­rių žmo­nės la­ biau­siai gai­li­si prieš mir­tį, pe­ru­ką ir ma­kia­žo prie­mo­nių.

Dvi da­le­ly­tės su pa­ ša­li­nio žmo­gaus DNR bu­vo ras­tos ant krep­šio už­trauk­tu­ ko ir spy­ne­lės. Bu­te bu­vo gau­su gar­sių di­zai­ne­rių mo­te­riš­kų dra­bu­žių, tarp jų 26 po­ros ba­te­lių, ku­rie at­ro­dė vi­siš­kai nau­ji. Jų ver­tė sie­kia maž­daug 20 tūkst. sva­rų ster­lin­gų (84 tūkst. li­tų). Gė­jus ar­ba sa­do­ma­zo­chis­tas?

Prieš pat mir­tį G.Wil­liam­sas bu­vo nu­vy­kęs į kon­fe­ren­ci­ją Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se ir grį­žo į Lon­do­ną 2010 m. rugp­jū­čio 11 d. Ty­rė­jai iša­na­li­za­vo vaiz­do įra­šus, ku­riuo­se vy­ras ma­to­mas vaikš­čio­ jan­tis po par­duo­tu­ves tarp rugp­jū­čio 11 ir 15 d., ir ne­pa­ma­tė jo­kių se­ki­mo po­žy­mių. G.Wil­liam­sas įra­ šuo­se at­ro­do vi­siš­kai ra­mus.

Agen­tas tu­rė­jo pa­si­ro­dy­ti dar­ be rugp­jū­čio 16 d., bet jo pa­si­ges­ta tik po sa­vai­tės. Kū­nas ras­tas rugp­ jū­čio 23 d. 2010 m. gruo­dį ty­rė­jai nu­sta­tė, kad G.Wil­liam­sas lan­kė­si tink­ la­la­piuo­se, skir­tuo­se žmo­nėms, ku­rie jau­čia ma­lo­nu­mą, kai bū­na su­ri­ša­mi. Šiuo­se sa­diz­mo ir ma­ zo­chiz­mo tink­la­la­piuo­se jis pra­ leis­da­vo nuo pus­va­lan­džio iki va­ lan­dos. Bu­te ras­ti mo­te­riš­ki dra­bu­žiai pa­kurs­tė įta­ri­mų, kad G.Wil­liam­ sas bu­vo trans­ves­ti­tas. Žval­gy­bos agen­tas taip pat bu­vo pa­ste­bė­tas ho­mo­sek­sua­lų ba­re, bet po­li­ci­ ja ne­ra­do pa­tvir­ti­ni­mų, kad jis bu­ vo gė­jus. Ka­muo­ja abe­jo­nės

Ta­č iau G.Wil­l iam­so vai­k ys­t ės drau­gė Sian Jo­nes ne­ti­ki ver­si­jo­ mis, kad jis bu­vo trans­ves­ti­tas ar­ ba žu­vo per sa­do­ma­zo­chis­ti­nį žai­ di­mą. Anot jos, mo­te­riš­ki dra­bu­žiai tik­riau­siai bu­vo skir­ti moteriai ar­ ba agen­to se­se­riai. G.Wil­liam­so šei­mos ad­vo­ka­tai ti­ki­na, kad vy­ras ga­lė­jo bū­ti nu­žu­ dy­tas ki­to agen­to, ge­rai iš­ma­nan­ čio slap­tus žval­gy­bos veik­los me­ to­dus. Žval­gy­bos ana­li­ti­kas ir bu­vęs vy­ riau­sy­bės pa­ta­rė­jas Cris­pi­nas Blac­kas taip pat ma­to daug žmog­žu­ dys­tės po­žy­mių. „Ji įvyk­dy­ta pro­fe­s io­n a­l iai: kruopš­čiai, šva­riai, or­ga­ni­zuo­tai. Jei­gu no­ri­te pa­slėp­ti nu­si­kal­ti­mo pėd­sa­kus, jūs įkel­si­te kū­ną į vo­nią ir nu­plau­si­te vi­sus pėd­sa­kus“, – tei­gė C.Blac­kas. BBC inf.


13

Ketvirtadienis, balandžio 26, 2012

menas ir pramogos

Ofi­cia­liai ati­da­ry­ta Šv. Jo­nų baž­ny­čios var­pi­nė Nors lan­ky­to­jai res­tau­ruo­ta Šv. Jo­ nų baž­ny­čios var­pi­ne ga­li džiaug­ tis jau nuo praė­ju­sių me­tų bir­že­lio, šią sa­vai­tę pa­ga­liau įvy­ko ir ofi­cia­ lus šio uni­ka­laus ob­jek­to ati­da­ry­mas. Šia pro­ga bu­vo pri­sta­ty­ta ir var­pi­nė­je įreng­ta­me mu­zie­ju­je ati­da­ry­ta pa­ro­ da „Uni­ver­si­te­tas ir pa­sau­lis“. To­mo Luk­šio (BFL) nuo­tr.

Klu­bas po žvaigž­dė­mis Iš­ti­ki­miau­si elekt­ ro­ni­nės mu­zi­kos ir gam­tos mė­gė­jai šiais me­tais, lie­pos 5–8 d., jau de­vin­tą­ kart rink­sis į se­niau­ sią ir di­džiau­sią Bal­ ti­jos ša­ly­se al­ter­na­ ty­vio­sios elekt­ro­ ni­nės mu­zi­kos fes­ ti­va­lį „Tund­ra“.

„„Poil­sis: į fes­ti­va­lius po at­vi­ru dan­gu­mi žmo­nes trau­kia ir ga­li­my­bė

tie­siog pa­bū­ti gam­to­je skam­bant mu­zi­kai.

Įvai­rios pra­mo­gos

Šven­ti­nį Min­dau­go ka­rū­na­vi­mo die­nos sa­vait­ga­lį vyk­sian­tis ren­ gi­nys tre­čią va­sa­rą iš ei­lės įsi­kurs Dū­bu­rio eže­ro sa­lo­je, vaiz­din­ga­ me Za­ra­sų kraš­te. Ke­tu­rio­se mu­zi­ki­nė­se erd­vė­se pa­si­ro­dys dau­giau nei 100 at­li­kė­ jų iš Lie­tu­vos ir už­sie­nio, tarp jų – le­gen­da ta­pu­si elekt­ro­ni­nės šo­kių mu­zi­kos gru­pė „Bong Ra“, po­pu­ lia­riau­sias Ita­li­jos dub’n’bass sti­ liaus at­li­kė­jas Peak, Ny­der­lan­dų at­li­kė­jas Ste­ve’as Rach­man­das, elekt­ro­ni­nės mu­zi­kos at­li­kė­jai pran­cū­zas Sho­tu ir suo­mis Fa­nu. „Mu­zi­kos fes­ti­va­liai kas­met pri­trau­kia vis dau­giau lan­ky­to­jų – tiek tų, ku­rie at­va­žiuo­ja dėl mėgs­ ta­mo at­li­kė­jo ar gru­pės, tiek ir tų, ku­rie no­ri su drau­gais pra­leis­ti lai­ką vaiz­din­go­je gam­to­je skam­ bant mu­zi­kai“, – tei­gė fes­ti­va­lio „Tund­ra“ idė­ji­nis va­das Ai­va­ras Us­ti­na­vi­čius. Pa­sak jo, „Tund­ra“ yra vi­siems at­vi­ras fes­ti­va­lis. Sve­čiai ga­lės ap­si­lan­ky­ti įvai­rio­se pa­skai­to­ se ir se­mi­na­ruo­se apie eko­lo­gi­ją, su­bkul­tū­ras, pa­si­mo­ky­ti žong­li­ ruo­ti, ga­min­ti pa­puo­ša­lus, gro­ti djem­be būg­nais. Taip pat veiks kū­ry­bi­nių dirb­tu­ vių mies­te­lis, vyks ki­no fil­mų per­ žiū­ros, fa­ky­rų, gy­vo­jo ki­no pa­si­ ro­dy­mai ir kt.“ A.Us­ti­na­vi­čiaus tei­gi­mu, su­da­rant šių me­tų fes­ti­ va­lio mu­zi­ki­nę pro­gra­mą bu­vo at­ si­žvelg­ta į prieš tai bu­vu­sių fes­ti­ va­lio sve­čių nuo­mo­nę, no­rus ir po­mė­gius.

Ke­tu­rios sce­nos

Kri­ti­nę elekt­ro­ni­nės mu­zi­kos ger­ bė­jų mi­nią tra­di­ciš­kai telks ke­ tu­rios pa­grin­di­nės neat­sie­ja­mu „Tund­ros“ ta­lis­ma­nu ta­pu­sios sce­nos: „Bass“, „Tech­no“, „Psy Tran­ce“ ir „Chill Out“.

Su­da­rant mu­zi­ki­nę šių me­tų fes­ti­va­lio pro­gra­mą bu­vo at­ si­žvelg­ta į prieš tai bu­vu­sių fes­ti­va­lio sve­čių nuo­mo­nę. „Bass“ sce­no­je pa­si­ro­dys vie­nas iš break­co­re sti­liaus pra­di­nin­kų, ener­gin­gu ir sa­vi­tu skam­be­siu iš­ si­ski­rian­tis olan­das Bong-Ra (tik­ ra­sis var­das – Ja­so­nas Koh­ne­nas), mu­zi­ki­nia­me pa­sau­ly­je ver­ti­na­ mas už meist­riš­ką skir­tin­gų mu­ zi­kos sti­lių – džia­zo, gab­ba, jung­ le ir net me­tal – de­ri­ni­mą. Fes­t i­va­l io or­ga­n i­za­to­r iams taip pat pa­vy­ko pri­trauk­ti to­kias elekt­ro­ni­nės mu­zi­kos žvaigž­des kaip suo­mis drum&bass at­li­kė­jas Fa­nu, ku­rio mu­zi­ki­nis sti­lius api­ bū­di­na­mas kaip gi­lus, tam­sus ir at­mos­fe­riš­kas, po­pu­lia­ru­sis Ita­ li­jos dub’n’bass sti­liaus at­li­kė­jas Peak, ku­ris sa­vo kar­je­rą pra­dė­jo bū­da­mas vos 15 me­tų, yra įkū­ręs „Soun­dab­bast“ agen­tū­rą, o pir­ mo­ji jo vi­ni­li­nė plokš­te­lė „Dark­ sui­te“ bu­vo pla­ti­na­ma vi­sa­me pa­

To­mo Luk­šio (BFL) nuo­tr.

sau­ly­je, ir elekt­ro­ni­nės mu­zi­kos at­li­kė­jas, psi­cho­de­li­nio sti­liaus vir­tuo­zas Sho­tu iš Pran­cū­zi­jos, sa­vo pa­si­ro­dy­mus ren­gian­tis va­ ka­rė­liuo­se vi­sa­me pa­sau­ly­je. Fes­ti­va­lio sen­bu­viai

Fes­ti­va­ly­je „Tund­ra“ ne pir­mą kar­tą lan­ky­sis ir Ny­der­lan­dų at­ li­kė­jas S.Rach­man­das. Gar­saus tech­no­mu­zi­kos at­li­kė­jo sti­lius pa­ si­žy­mi gi­liu skam­be­siu, įspū­din­ go­mis me­lo­di­jų li­ni­jo­mis ir fan­ko bei sou­lo at­spal­viais. Gy­va mu­zi­ka šie­met skam­bės „Chill Out“ erd­vė­je, kur tran­ kius akus­ti­nių inst­ru­men­tų akor­ dus gy­vos mu­zi­kos re­per­tua­re keis poil­sio erd­vės ir fes­ti­va­lio bruo­ žus la­biau ati­tin­kan­tis elekt­ro­ni­ nis skam­be­sys. So­li­di vie­ta fes­ti­va­lio gro­ja­raš­ ty­je tra­di­ciš­kai ati­teks ir vie­ti­ nės sce­nos pir­mū­nams, to­kiems kaip „Ar­ko­na Crea­tion“ or­ga­ni­ za­ci­jos na­riui Zooch, tu­ruo­se nuo Eu­ro­pos iki To­li­mų­jų Ry­tų Lie­tu­ vos var­dą dau­gy­bę kar­tų gar­si­ nu­siems Gi­do, doHm, Dai­mo­nui ir Pa­gal­vei iš „Techs­ty­lism“, gy­ vai gro­jan­čiai re­gio ir dub gru­pei „Mi­nist­ry of Echo­lo­gy“. De­vy­ne­rius me­tus vyks­tan­čio ren­gi­nio vi­zi­ja – nau­jau­sių tech­ no­lo­gi­jų, gam­tos ir žmo­gaus dar­ na, tad per fes­ti­va­lį sie­kia­ma ne tik su­pa­žin­din­ti sve­čius su elekt­ ro­ni­nės mu­zi­kos įvai­ro­ve, bet ir ska­tin­ti ap­lin­ko­sau­gi­nę, so­cia­li­ nę bei kul­tū­ri­nę sa­vi­vo­ką. VD inf.


14

ketvirtadienis, balandžio 26, 2012

menas ir pramogos „Vilniaus diena“ rekomenduoja

KUR? Na­cio­na­li­nė­je dai­lės ga­le­ri­jo­je, Kons­ti­tu­ci­jos pr. 22. KA­DA? Ba­lan­džio 27 d. 17.30 val. KIEK? 6 li­tai.

KUR? „Ak­ro­po­lio“ kny­gy­ne „Pe­ga­sas“, Ozo g. 25. KA­DA? Šian­dien 18 val. KIEK? Ne­mo­ka­mai.

KUR? Klu­be „Tams­ta“, Su­ba­čiaus g. 11A. KA­DA? Šian­dien 21 val. KIEK? 10–15 li­tų.

Pas­ku­ti­nė ga­li­my­bė

Dai­ny­no pri­sta­ty­mas

Pa­pil­do­mas kon­cer­tas

Šį sa­vait­ga­lį sos­ti­nė­je bai­gia­ma ro­dy­ti žy­maus šiuo­lai­ki­nio len­kų me­ni­nin­ko Mi­cha­lo Bud­ny pa­ro­da „Di­de­lė ša­lis“. Nes­pė­ju­sius ap­ si­lan­ky­ti pa­ro­do­je ar no­rin­čius dau­giau su­ži­no­ti apie šio me­ni­nin­ ko kū­ry­bą vil­nie­čius ir mies­to sve­čius ga­le­ri­ja kvie­čia į iš­skir­ti­nę eks­kur­si­ją su pa­ro­dos ku­ra­to­re Eg­le Mi­ka­la­jū­ne.

„Sky­lės“ ly­de­riai Ais­tė Smil­ge­vi­čiū­tė ir Ro­kas Ra­dze­vi­čius ger­bė­ jams pri­sta­tys nau­jau­sią sa­vo kū­ri­nį – „Sky­lė­nų dai­ny­ną“. Ren­gi­ny­ je mu­zi­kan­tai akus­tiš­kai at­liks gra­žiau­sias gru­pės dai­nas, bend­ raus su ger­bė­jais ir da­lys au­tog­ra­fus. Ren­gi­ny­je da­ly­vaus ir ki­ti prie „Sky­lė­nų dai­ny­no“ pri­si­dė­ję as­me­nys.

Ne­ti­kė­tai di­de­lį šur­mu­lį de­vin­to­jo gim­ta­die­nio pro­ga su­kė­lu­si gru­ pė „Be­ke­šo vil­kai“ šven­ti­nia­me kon­cer­te su­lau­kė mil­ži­niš­kos sėk­ mės. Ka­dan­gi vi­si, no­rin­tys pa­tek­ti į šį kon­cer­tą, ne­su­til­po po vie­ nu sto­gu, „Be­ke­šo vil­kai“ nu­spren­dė sa­vo iš­ti­ki­miau­sius ger­bė­jus dar kar­tą nu­džiu­gin­ti ge­riau­sio­mis gru­pės dai­no­mis.

KUR? Ki­no cent­re „Mul­ti­ki­no“, Ozo g. 18. KA­DA? Ba­lan­džio 27 d. 18 val. KIEK? 35 li­tai.

KUR? Me­nų fab­ri­ke „Lof­tas“, Švit­ri­gai­los g. 29. KA­DA? Šian­dien 21 val. KIEK? 17 li­tų.

KUR? Na­cio­na­li­nia­me dra­mos teat­re, Ge­di­mi­no pr. 4. KA­DA? Ge­gu­žės 2 d. 18.30 val. KIEK? 20–60 li­tų.

KUR? Na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je, Auš­ros Var­tų g. 5. KA­DA? Ba­lan­džio 28 d. 19 val. KIEK? 20–50 li­tų.

Le­gen­di­nė A.Ga­de­so „Kar­men“

Tik­ro re­po do­zė

Fes­ti­va­lio pra­džio­je Pra­džiu­gins – pro­gra­mos pa­ži­ba klau­sy­to­jus

Vil­niu­je bus trans­liuo­ja­mas vie­no gar­siau­sių vi­ sų lai­kų is­pa­nų šo­kė­jų ir cho­reog­ra­fų An­to­nio Ga­de­so 75-osioms gi­mi­mo me­ti­nėms Ka­ra­liš­ ka­ja­me teat­re Mad­ri­de pa­sta­ty­tas šo­kio spek­ tak­lis „Kar­men“.

Sos­ti­nė­je vyks ant­ra­sis „Opus 3 gy­vai“ ren­gi­ nys. Va­ka­ro ska­niau­siu kąs­niu taps ne­kant­riai lauk­tas „Des­po­tin Fam“ pa­si­ro­dy­mas. Vai­pe­ris, Shmek­la, Liez­hu­vis su­rengs me­tų pa­si­ro­dy­mą ir pri­sta­tys nau­ją dai­ną.

Fes­ti­va­lį „Nau­ja­sis Bal­ti­jos šo­kis“ ati­da­rys vie­na iš šie­me­tės pro­gra­mos pa­ži­bų – žy­mios nor­ve­ gų ko­man­dos „ze­ro vi­si­bi­li­ty corp.“ ir ta­len­tin­gos cho­reog­ra­fės Inos Chris­tel Jo­han­nes­sen spek­ tak­lis „(ne)įma­no­ma“.

Itin sėk­min­gą kar­je­rą Eu­ro­po­je da­ran­tys di­ri­ gen­tas A.Mar­ko­vi­čius ir smui­ki­nin­kė R.Li­pi­nai­ ty­tė grįž­ta į Lie­tu­vą. Su sim­fo­ni­niu or­kest­ru pa­ reng­to­je pro­gra­mo­je skam­bės ru­sų ir ar­mė­nų kom­po­zi­to­rių kū­ri­niai.

tv programa

LTV

6.00 Labas rytas. 9.00 „Komisaras Reksas“ (N-7) (k). 10.00 S. „Giminės. Po dvidešimties metų“ (1) (k). 11.00 „Forumas“. Tiesioginė Lietuvos radijo laida. 12.00 Kultūrų kryžkelė. Menora. 12.15 Kelias į Tavo širdį. Gyčio Paškevičiaus koncertas (k). 14.50 Žinios. 15.10 „Komisaras Reksas“ (N-7). 16.00 „Meilės skonis“. 17.05 „Senis“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.35 Sportas. 18.40 Orai. 18.45 Nacionalinė paieškų tarnyba. 19.20 „Giminės. Po dvidešimties metų“ (2). 20.25, 22.10 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 20.55 Verslas. 21.00 Kultūra. 21.05 Sportas. 21.10 Orai. 21.15, 22.15 Mūsų dienos – kaip šventė. 22.45 Kelias į UEFA EURO 2012. 23.15 Vakaro žinios. 23.20 Sportas. 23.25 Orai. 23.30 „Senis“ (N-7) (k).

LNK

6.20 „Nickelodeon“ pristato. Smalsutė Dora“. 6.50 „Tomas ir Džeris“ (k).

LTV 18.45 val.

7.20 „Kung Fu Panda“ (9) (k). 7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7) (k). 8.50 24 valandos (N-7). 9.45 Žvaigždžių duetai 6. Lemiama kova (k). 12.40 Karamelinės naujienos (N-7) (k). 13.10 „Nickelodeon“ valanda. „iKarli“. 13.40 „Kung Fu Panda“. 14.10 „Vaikų „Warner Bros.“ „Tomas ir Džeris“. 14.40 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 15.40 „Langai III“ (N-7). 16.40 24 valandos (N-7). 17.40 Būk mano meile! (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.14, 22.19 Sportas. Orai. 19.19 Valanda su Rūta. 21.00 KK2 (N-7). 21.30 Dviračio šou. 22.00 Žinios. Verslas. 22.25 Kriminalinė Lietuva (N-7). 22.35 „Mentalistas“ (8) (N-7). 23.35 „Slapti reikalai“ (3) (N-7). 0.30 „Teisingumo vykdytojas“ (N-7). 1.25 Sveikatos ABC (k).

TV3

6.40 Teleparduotuvė. 6.55 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 7.25 „Simpsonai“. 7.55 „Svotai“. 9.00 „Meilės sūkuryje“. 10.05 „Moterys meluoja geriau“. 11.00 Šok ir lieknėk. 13.40 „Būrys“. 14.10 „Ragai ir kanopos sugrįžta“ (5). 14.40 „Kempiniukas Plačiakelnis“.

LNK 19.19 val.

15.10 „Simpsonai“. 15.40 „Likimo galia“. 16.40 „Meilės triumfas“. 17.40 Ką manai? 18.35 Susitikime virtuvėje. 18.45 TV3 žinios. 19.00 TV3 sportas. 19.05 TV3 orai. 19.10 „Naisių vasara“. 19.40 Paskutinė instancija. 20.30 Žvaigždė policininkas. 21.00 „Vyno kelias“. 21.35 TV3 vakaro žinios. 21.50 TV3 sportas. 21.55 TV3 orai. 22.00 „Gyvenimas“. 23.00 „Geri vyrukai“. 0.00 „Melo teorija“. 1.00 „Kalėjimo bėgliai“.

17.30 „Tylos riba“ (N-7). 18.00 Žinios. 18.19 Sportas. 18.23 Orai. 18.25 „Liejyklos gatvė“ (N-7). 19.25 Humoro s. „Zaicevas + 1“ (Rusija, 2011 m.) (N-7). 19.50 Nacionalinė loterija „10 milijonų“. 20.00 Žinios. 20.15 Verslas. 20.19 Sportas. 20.23 Orai. 20.25 „Sąmokslo teorija“. Tiesioginė diskusijų laida. 21.25 Komedija „Geras žmogus Afrikoje“ (JAV, Pietų Afrika, 1994 m.) (N-7). 23.20 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 0.20 „Galileo: norintiems žinoti“. 0.50 „Bamba“. Interaktyvus šou suaugusiesiems (S).

BTV

Lietuvos ryto TV

6.30 Televitrina. 7.00 Žinios (k). 7.25 Duok „labas“. 8.00 „Užkalnio 5“. 9.00 Lietuvos žinių tyrimas (N-7). 10.00 „Margoša: moterimi negimstama“. 11.00 „Be namų negerai: naujas gyvenimas“. 11.30 „Mentai“ (N-7). 12.30 „Ekstrasensai prieš nusikaltėlius“ (N-7). 13.30 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 14.30 „Pragaro virtuvė“ (N-7). 15.30 „Amerikos talentai“. 16.30 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7).

TV3 19.10 val.

6.14, 13.00 TV parduotuvė. 6.30 Ryto reporteris. 7.55, 14.30 Negaliu tylėti. 8.55 „Merdoko paslaptys“ (N-7). 10.00, 18.20, Super L.T. 10.35 Teritorija. 11.05 Ekovizija. Žalioji idėja. 12.00 Lietuvos diena. 13.30 Šeimų dvikova – „Akropolio“ turnyras. 15.30 „Padūkėlis Eliotas“. 15.45, 16.10 Dok. f. „Kas nužudė J.F.Kennedy?“ (N-7). 16.00, 17.00, 18.00 Žinios. Orai.

BTV 20.25 val.

17.20 Lietuva tiesiogiai. 18.55 Ilgai ir laimingai. 19.00 LKL čempionato antrosios pusfinalio rungtynės. Vilniaus „Lietuvos rytas“–Šiaulių „Šiauliai“. Tiesioginė transliacija iš Vilniaus. Per pertrauką – Žinios. 19.55 Dok. f. „Katastrofa Meksikos įlankoje: lenktynės su laiku“ (N-7). 21.00 Reporteris. 21.52 Orai. 21.55 Lietuva tiesiogiai. 23.05 „MAD MEN. Reklamos vilkai“ (N-7). 0.05 Reporteris. 0.57 Orai. 1.00 Dok. f. „Kas nužudė J.F.Kennedy?“ (N-7).

SPORT1

8.45 Televitrina. 9.45, 19.00 Žinios +. 10.00 Italijos „Serie A“ lyga. „Juventus“–„Lazio“. 11.45 Ispanijos ACB krepšinio lyga. „Barcelona Regal“–„Lagun Aro GBC“. 13.30 Sportas LT. Sportinių šokių čempionatas. 14.30, 21.15 Adrenalinas. 15.00 Automoto. 15.30 Ispanijos ACB krepšinio lyga. Madrido „Real“–„Lucentum Alicante“. 17.15 Italijos „Serie A“ lyga. „Chievo“–„Milan“. 19.10 Lietuvos krepšinio lyga. Pusfinalio rungtynės. Tiesioginė transliacija (per pertrauką – Žinios +). 21.45 Lietuvos krepšinio lyga. Pusfinalio rungtynės (per pertrauką – Žinios +). 23.40 Sportas LT. Sambo čempionatas.

lietuvos ryto tv 21.55 val.


15

ketvirtadienis, balandžio 26, 2012

Tel. 261 3653, 261 3655 skelbimai@vilniausdiena.lt

Pa­da­li­jo kny­gų bibliotekoms Lie­tu­vos Di­džio­sios Ku­ni­gaikš­ tys­tės val­do­vų rū­mai 55 ša­lies sa­ vi­val­dy­bių bib­lio­te­koms sky­rė 800 lei­di­nių už 27 tūkst. li­tų. Vi­si šie lei­di­niai – mu­zie­jaus iš­leis­tos kny­gos, pri­sta­tan­čios Lie­tu­vos ir jos val­do­vų re­zi­den­ci­jos is­to­ri­ją ir kul­tū­ros pa­vel­dą.

Tai pir­mo­ji pa­ra­ma kraš­to bib­lio­ te­koms – anks­čiau Val­do­vų rū­mų mu­zie­jus sa­vo lei­di­nių do­va­no­da­ vo uni­ver­si­te­tams, ins­ti­tu­tams, am­ba­sa­doms, mi­nis­te­ri­joms ir ki­ toms Lie­tu­vos bei už­sie­nio ins­ti­ tu­ci­joms.

Vy­das Do­lins­kas:

Bend­ra­dar­bia­vi­mas su sa­vi­val­dy­bių bib­ lio­te­ko­mis iš­plė­tė mū­sų lei­di­nių sklai­ dos lau­ką. „Vie­na Val­do­vų rū­mų mu­zie­ jaus veik­los sri­čių – moks­li­nės ir pa­žin­ti­nės li­te­ra­tū­ros lei­dy­ba, – tei­gė ins­ti­tu­ci­jos di­rek­to­rius dr. Vy­das Do­lins­kas. – Mu­zie­jaus spe­cia­lis­tai ir ko­le­gos iš ki­tų ins­ ti­tu­ci­jų – is­to­ri­kai, ar­cheo­lo­gai, res­tau­ra­to­riai, dai­lės is­to­ri­kai, ar­ chi­tek­tai, taip pat pa­ro­dų koor­di­ na­to­riai – nuo­lat dir­ba prie Lie­ tu­vos Di­džio­sios Ku­ni­gaikš­tys­tės is­to­ri­jos ir kul­tū­ros pa­vel­do šal­ti­ nių, ma­te­ria­lių­jų ir ne­ma­te­ria­lių­jų re­lik­tų, esan­čių ša­ly­je ir už­sie­ny­ je. Vi­sa su­kaup­ta in­for­ma­ci­ja su­ gu­la į so­li­džius lei­di­nius – moks­ li­nes stu­di­jas, pa­ro­dų ka­ta­lo­gus, ki­tas kny­gas, tu­rin­čias iš­lie­ka­mą­ją ver­tę tiek da­bar­ti­nei vi­suo­me­nei, tiek atei­ties kar­toms.“ Pa­sak V.Do­lins­ko, to­kio po­bū­ džio lei­di­niai tu­rė­tų bū­ti priei­na­ mi vi­siems sa­vo kraš­to is­to­ri­ja bei pa­vel­du be­si­do­min­tiems žmo­

nėms. Bib­lio­te­ka ša­lies mies­tuo­ se ir mies­te­liuo­se yra erd­vė, kur vyks­ta in­for­ma­ci­jos mai­nai. Ta­čiau dau­ge­lis sa­vi­val­dy­bių bib­lio­te­kų dėl ne­pa­kan­ka­mo fi­ nan­sa­vi­mo ne­ga­li įsi­gy­ti bran­giai kai­nuo­jan­čių lei­di­nių. To­dėl Val­ do­vų rū­mų mu­zie­jus di­džiuo­ja­si ga­lė­da­mas at­si­liep­ti į Lie­tu­vos sa­ vi­val­dy­bių aso­cia­ci­jos bei at­ski­rų sa­vi­val­dy­bių pra­šy­mus ir pa­rem­ ti re­gio­nų bib­lio­te­kas kny­go­mis – taip pa­dė­ti švies­ti vi­suo­me­nę, ug­dy­ti is­to­ri­nę at­min­tį ir ska­tin­ ti pi­lie­ti­nę sa­vi­mo­nę. Sa­vi­val­dy­bių bib­lio­te­kų len­ty­ nas pa­pil­dys šios Val­do­vų rū­mų mu­zie­jaus iš­leis­tos kny­gos: pro­ fe­so­rių Jū­ra­tės Tri­lu­pai­tie­nės, Eu­ge­ni­jos Ul­či­nai­tės, Me­čis­lo­ vo Ju­čo pa­reng­ti lei­di­niai „Ope­ ra Lie­tu­vos di­džių­jų ku­ni­gaikš­čių rū­muo­se“, „Kal­bų var­žy­bos. Lie­ tu­vos Di­džio­sios Ku­ni­gaikš­tys­tės val­do­vų ir di­di­kų svei­ki­ni­mai“, „Žal­gi­rio mū­šis“, tarp­tau­ti­nių pa­ro­dų ka­ta­lo­gai „Va­ve­lis Vil­ niu­je. Nuo Jo­gai­lai­čių iki Abie­ jų Tau­tų Res­pub­li­kos pa­bai­gos“, „Liub­li­no uni­ja ir jos epo­cha Ja­no Ma­tei­kos kū­ry­bo­je“, „Kaip tai at­ si­ti­ko Di­džia­ja­me mū­šy­je... Žal­

gi­rio ato­dan­gos“, Val­do­vų rū­mų is­to­ri­ją, at­kū­ri­mo pro­jek­tą, mu­ zie­jaus rin­ki­nius pri­sta­tan­tys lei­ di­niai „Lie­tu­vos Di­džio­sios Ku­ ni­gaikš­tys­tės val­do­vų rū­mai ir jų at­kū­ri­mas eu­ro­pi­nės pa­tir­ties kon­teks­te“, „Lie­tu­vos di­džių­jų ku­ni­gaikš­čių rū­mai Vil­niaus Že­ mu­ti­nė­je pi­ly­je“ ir ki­tos. Val­do­vų rū­mų mu­zie­jaus kny­ gų lei­dy­bą re­mia Kul­tū­ros rė­mi­ mo fon­das, ki­ti me­ce­na­tai. Nuo sa­vo veik­los pra­džios 2009 m. Val­do­vų rū­mų mu­zie­jus jau iš­lei­ do 33 kny­gas, o Lie­tu­vos ir už­sie­ nio ins­ti­tu­ci­joms per­duo­ta per 3,5 tūkst. vie­ne­tų lei­di­nių. Jų ver­tė – dau­giau kaip 180 tūkst. li­tų. „Bend­ra­dar­bia­vi­mas su sa­vi­val­ dy­bių bib­lio­te­ko­mis iš­plė­tė mū­ sų lei­di­nių sklai­dos lau­ką, – tei­ gė V.Do­lins­kas. – Ir nors įpras­ta bei na­tū­ra­liai su­pran­ta­ma pro­gi­ nė pa­ra­ma, mū­sų ma­ny­mu, kny­ goms do­va­no­ti pro­gos ne­rei­kia – už­ten­ka no­ro, ini­cia­ty­vos ir ti­ kė­ji­mo švie­ti­mo nau­da. To­dėl ti­ ki­mės ir atei­ty­je taip rem­ti Lie­ tu­vos re­gio­nų bib­lio­te­kas, pla­čiai skleis­ti is­to­ri­jos ir kul­tū­ros pa­vel­ do ži­nias.“ VD inf.

žų mu­zie­jus pa­do­va­no­jo ša­lies bib­lio­te­koms.

Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

Tai, kas ne­pa­kar­to­ja­ma Ge­gu­žės 15–21 d. sos­ti­nė­je vyks 14-asis tarp­tau­ti­nis teat­ro fes­ti­va­ lis „Nau­jo­sios dra­mos ak­ci­ja“.

„Vi­sus fes­ti­va­lio pro­gra­mos ren­ gi­nius sie­ja dė­me­sys ki­to­niš­ku­mui – tam, kas iš­si­ski­ria iš dau­gu­mos ir yra in­di­vi­dua­lu, ne­pa­kar­to­ja­ma. Ki­to­niš­ku­mas pro­vo­kuo­ja nau­jai pa­žvelg­ti į pa­sau­lį“, – ra­šo­ma Teat­ ro ir ki­no in­for­ma­ci­jos ir edu­ka­ci­jos cent­ro pra­ne­ši­me spau­dai. Ge­gu­žės 15 d. fes­ti­va­lį pra­dės nor­ve­go Amun­do Sjølie Svee­no pa­skai­tos žan­ro spek­tak­lis „Nor­ ve­gi­jos ke­lias – įžan­ga į „Naf­ta me­nui“ pro­gra­mą“ ir lat­vio Al­vio Her­ma­nio spek­tak­lis „So­nia“. Veng­rų re­ži­sie­rius Árpádas Schil­lin­gas ir jo va­do­vau­ja­mas teat­ras „Kre­ta­kor“ pri­sta­tys dvi tre­jus me­tus kur­to pro­jek­to „Kri­ zės tri­lo­gi­ja“ da­lis. Vi­so­se tri­lo­gi­jos da­ly­se (fil­me, ope­ro­je ir spek­tak­ly­je) vaiz­duo­ja­ mos tri­jų vie­nos šei­mos na­rių kri­ zės is­to­ri­jos, per ku­rias sie­kia­ma at­skleis­ti skau­džias šiuo­lai­ki­nės vi­suo­me­nės pro­ble­mas. Fes­ti­va­lio žiū­ro­vai ga­lės pa­ma­ty­ti fil­mą „JP. CO.DE“ ir spek­tak­lį „Dva­si­nin­kė“. Fes­ti­va­lį už­baigs va­ka­ras, skir­

PASLAUGOS

ĮVAIRŪS

Statybos ir remonto

Kita

Sienų, grindų apšiltinimas į oro tarpus. Ekovata, termoputa, polistireno granulėmis. 1 kv. m kaina nuo 7 Lt. Konsultuojame, dirbame visoje Lietuvoje. Tel. 8 689 68 528. 936568

Kelionių Lietuva–Anglija. Keleivių, siuntų pervežimas. Siuntas pristatome į vietą. Tel. 8 676 83 593.

tas len­kų re­ži­sie­riaus Krzysz­to­ fo War­li­kows­kio spek­tak­liui „(A) po­llo­nia“. Ja­me bus pa­ro­dy­tas spe­cia­lus spek­tak­lio vaiz­do įra­ šas, da­ry­tas Avin­jo­no fes­ti­va­ly­je, ir do­ku­men­ti­nis fil­mas apie „(A) po­llo­nios“ kū­ri­mą. „Nau­jo­s ios dra­m os ak­c i­jo­ je“ taip pat bus pa­ro­dy­ta lie­tu­vių spek­tak­lių. Žiū­ro­vai iš­vys šio se­ zo­no Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio dra­ mos teat­ro (LNDT) prem­je­ras:

VD, BNS inf.

„„Re­ži­sie­rius: fes­ti­va­lio pro­gra­mo­je bus pa­ro­dy­tas ir A.Jan­ke­vi­čiaus

spek­tak­lis „Ak­muo“. 

Si­mo­no Švit­ros nuo­tr.

947110

KARŠČIAUSI KELIONIŲ PASIŪLYMAI KELIONIŲ ORGANIZATORIUS A.Vienuolio g. 6, LT–01104 Vilnius Tel. (8 5) 231 3314. Faks. (8 5) 262 9120 vilnius@vilnius.krantas.lt, www.krantas.lt

Pasiūlymas Jūsų kelionėms į Graikiją, Turkiją ir Ispaniją Kreta, Graikija gegužės 13 d. 3+* viešbutis, pusryčiai ir vakarienė 8 d. poilsinė kelionė nuo 1202 Lt Bodrumas, Turkija gegužės 4–25 d. 4* viešbutis, viskas įskaičiuota

8 d. poilsinė kelionė nuo 1475 Lt Maljorka, Ispanija birželio 9 d. 3* viešbutis, su pusryčiais 8 d. poilsinė kelionė nuo 1686 Lt Kuro mokestis – 120 Lt / asmeniui mokamas papildomai. Vietų skaičius ribotas. Daugiau kelionių pasiūlymų www.krantas.lt.

KELIONIŲ ORGANIZATORIUS Pamėnkalnio g. 5/ K.Griniaus g., Vilnius Tel 8-5 262 7777, mob. 8 616 16 777 info@svite.lt, www.svite.lt, www.lek.lt

KELIONĖS AUTOBUSU Tulpių žydėjimo šventė Burbiškyje, Šiauliai, Kryžių kalnas (05.12.) Kaina – 75 Lt Tulpių žydėjimo šventė Burbiškyje, 3 autentiški Lietuvos dvarai (05.12.) Kaina – 80 Lt Alyvų žydėjimo šventė Duobelėje, Latvijoje (05.26.) – kaina 95 Lt Šiaurės Italija (polsinė pažintinė) nuo 1290 Lt Kroatija nuo 990 Lt Praha–Viena–Budapeštas nuo 619 Lt

IŠ VARŠUVOS (pažintinės – poilsinės) Kruizas Nilu – nuo 2038 Lt Izraelis–Jordanija–Egiptas – nuo 2423 Lt Marokas – nuo 2634 Lt Kuba – nuo 5853 Lt IŠ RYGOS: Tailandas (pažintinė, poilsinė) – nuo 5218 Lt

Ag­niaus Jan­ke­vi­čiaus „Ak­me­nį“ bei pro­fe­sio­na­lių ak­to­rių su stu­ den­tais su­kur­tą „Ši­tą vai­ką“. LNDT per­nai vy­ku­sia­me fes­ti­ va­ly­je „Vers­mė“ nu­ga­lė­ję du nau­ jų lie­tu­viš­kų pje­sių pa­sta­ty­mai taip pat bus pa­ro­dy­ti fes­ti­va­lio pro­gra­ mo­je. Tai Gab­rie­lės La­ba­naus­kai­tės „Rau­do­ni bat­raiš­čiai“, (rež. Ya­na Ross) ir Tek­lės Kav­ta­ra­dzės „Na­mi­ sė­da“ (rež. Gab­rie­lė Tu­mi­nai­tė).

UAB „Senamiesčio ūkis“ (į. k. 121452134) skelbia daugiabučio namo Geležinkelio g. 3, Vilniuje, stogo dangos remonto konkursą. Konkurso medžiagą galima gauti iki 2012 05 11 9 val. bendrovės sekretoriate. Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūra 2012 05 11 11 val. Adresas Vilniaus g. 25, Vilnius, tel. (8 5) 261 1695, faks. (8 5) 212 1386, e. paštas vilnius@vites.lt.

942015

IŠ VARŠUVOS (poilsinės) Egiptas, Hurgada – nuo 935 Lt Bulgarija – nuo 850 Lt Šri Lanka – nuo 3500 Lt Kreta – nuo 1170 Lt Tunisas – nuo 770 Lt

„„Veik­la: nuo 2009-ųjų Val­do­vų rū­mai jau iš­lei­do 33 kny­gas. Da­lį ti­ra­

skelbimai

IŠ VILNIAUS: Egiptas, Hurgada – nuo 1039 Lt Ispanija, Maljorka – nuo 1652 Lt Turkija, Antalija – nuo 1342 Lt EGZOTINĖS KELIONĖS Indonezija nuo 4400 Lt Maldyvai nuo 6445 Lt

Malaizija nuo 5690 Lt Australija nuo 10200 Lt Brazilija–Argentina nuo 6220 Lt JAV nacionaliniai parkai nuo 2860 Lt Jordanija, pažintinė, poilsinė nuo 6970 Lt AVIABILIETAI Praha nuo 606 Lt Milanas – 695 Ženeva – 721 Lt Tel Avivas – 881 Lt Pekinas – 1911 Delis – 1719 Lt Tokijas – 1917 Puketas – 2300 San Franciskas – 2413 KELTŲ BILIETAI Ryga–Stokholmas Talinas–Helsinkis Talinas–Stokholmas Ventspilis–Nyneshamnas Klaipėda–Karlshamnas (spec. pasiūlymas) Klaipėda–Kylis (spec. pasiūlymas) Klaipėda–Zasnicas (spec. pasiūlymas) Turku–Alando salos–Stokholmas KRUIZAI Italija, Kroatija, Graikija, Turkija (iš Venecijos, 8 dienos), nuo 1691 Lt Ispanija, Portugalija, Madeira, Tenerifė (iš Barselonos, 10 dienų) – 2383 Lt Italija, Turkija, Kipras, Izraelis, Egiptas (iš Romos, 12 dienų) – 2626 Lt VIZOS Į Rusiją – nuo 260 Lt; Baltarusiją – nuo 85 Lt


Orai

Savaitės pabaigoje Lietuvoje temperatūra kils iki 20 ir daugiau laipsnių, kritulių beveik nebus. Šiandien įdienojus temperatūra kils iki 15–20 laipsnių. Rytoj kritulių nenumatoma. Naktį bus 7–9, dieną – 15–22 laipsniai šilumos. Panašūs orai numatomi ir savaitgalį.

Šiandien, balandžio 26 d.

+17

+17

Telšiai

+18

Šiauliai

Klaipėda

+17

Panevėžys

+17

Utena

+18

Tauragė

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (jaunatis) teka Mėnulis leidžiasi

5.50 20.44 14.54 8.48 0.59

117-oji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 249 dienos. Saulė Jaučio ženkle.

+18Kaunas

Pasaulyje Atėnai +24 Berlynas +18 Brazilija +27 Briuselis +16 Dublinas +8 Kairas +34 Keiptaunas +18 Kopenhaga +13

Londonas +14 Madridas +16 Maskva +25 Minskas +17 Niujorkas +15 Oslas +7 Paryžius +15 Pekinas +24

orai vilniuje Šiandien

Rytas

Marijampolė

Vėjas

Vilnius

+18

Alytus

1–5 m/s

DATOS Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

+12

+18

+10

+8

2

+13

+22

+14

+10

3

+14

+24

+17

+12

4

penktadienį

šeštadienį

Pasaulinė intelektinės nuosavybės diena 121 m. gimė Romos imperatorius Markas Aurelijus. 1798 m. gimė Prancūzijos dailininkas romantikas Eugène Delacroix. 1900 m. gimė Charlesas Richteris, amerikiečių fizikas ir seismologas. 1910 m. mirė norvegų rašytojas, Nobelio literatūros premijos rašytojas 1961 m. gimė teatro ir Bjørnstjerne Bjørnsonas. kino aktorius, dainų 1955 m. gimė popdainiautorius ir atlikėjas Geninkas Edmundas Kudiminas Storpirštis. činskas.

Šią savaitę laimėkite knygas: Susan Mallery „Kaip iš giedro dangaus“ ir Elizabeth Rolls „Guvernantės kerai“ Visą gyvenimą Heilė Foster gyveno lyg uždaryta. Klausydama tėvo patarimų, ji visiškai susipainiojo. Bet gana! Nuo šiol ji gyvens pagal savas taisykles. Čia pasirodo Kevinas Harmonas. Bus smagu, įsižiebs aistra, netrūks nuotykių. Bent jau Heilė to tikisi, tačiau Kevinas dar nieko nenujaučia... Džiulianui Trenthemui tenka skubiai ieškotis guvernantės broliams bei seserims ir kompanionės savo pamotei. Kaip paranku, kad Kristina sutinka. Ši užsispyrėlė skirtingų spalvų akimis ir puriais rusvais plaukais nepanaši į moteris, su kuriomis jam tenka bendauti.

neškite į „Vilniaus dienos“ redakciją Labdarių g. 8, Vilnius. Šios savaitės nugalėtoją paskelbsime trečiadienį, gegužės 2 d. Kryžiažodį parengė „Oho“ redakcija.

1

2

Vardai Dargailė, Gailenis, Klaudijus, Kletas, Marcelinas, Selma

horoskopai

prizas

Spręskite kryžiažodį nuo pirmadienio iki penktadienio, teisingai užpildykite frazės laukelius ir laimėkite savaitės prizą. Savaitės nugalėtojas bus išrinktas loterijos būdu iš visų teisingai atsakiusių. Teisingus atsakymus galima pateikti iki penktadienio 18 val. 1. Frazę siųskite SMS žinute numeriu 1337. Siųsdami žinutę rašykite: DIENA (tarpas) VD (tarpas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. Pvz.: DIENA VD VILNIUS (žinutės kaina – 1 Lt) arba 2. Iškirpę kryžiažodį su teisingu atsakymu at-

+18

+17

Praha +20 Ryga +18 Roma +20 Sidnėjus +21 Talinas +10 Tel Avivas +26 Tokijas +21 Varšuva +22

3

4

5

6

7

8

1957 m. gimė lėlių teatro režisierius, dailininkas juvelyras Algirdas Mikutis. 1980 m. gimė amerikiečių aktorius Channingas Tatumas. 1986 m. įvyko Černobylio atominės elektrinės avarija. 2004 m. mirė Lietuvos autorinio dokumentinio kino pradininkas, Lietuvos muzikos akademijos Kino ir televizijos katedros įkūrėjas Henrikas Šablevičius.

Avinas (03 21–04 20). Palanki diena bendrauti su draugais ir jaunais žmonėmis. Teigiamai vertinsite savo padėtį, bus malonu padėti aplinkiniams. Puikiai praleisite laiką. Pasikliaukite savo jėgomis. Jautis (04 21–05 20). Labai sėkminga diena. Kitaip vertinsite tai, kas gera. Dėl šio pokyčio pajusite meilę ir dėkingumą aplinkiniams. Tik būkite objektyvus ir nedalykite pažadų, kurių nesiruošiate vykdyti. Dvyniai (05 21–06 21). Malonūs jausmai, geri santykiai ir artimųjų parama padarys jus laimingą. Negadinkite sau nuotaikos liūdnomis mintimis apie rytojų, džiaukitės šia diena. Vėžys (06 22–07 22). Aiškiai suvoksite, ką vertinate ir mylite. Tinkamas laikas apmąstyti seniai parengtus planus ir juos įgyvendinti. Vakare nenuobodžiaukite, išeikite į miestą, susitikite su draugais. Liūtas (07 23–08 23). Vertinsite sąžiningumą ir atvirumą, jausite antipatiją kitokiai nuomonei. Jums nepatiks tuščios kalbos ir aplinkinių smalsumas. Palikite visus ramybėje ir užsiimkite mėgstamais dalykais. Mergelė (08 24–09 23). Bandysite pasinerti į romantišką gyvenimą, mėgausitės savo jausmais ir atvirai reikšite emocijas. Bus svarbūs ir jausmai, ir poelgiai. Norėsite pasivaikščioti arba pasportuoti. Svarstyklės (09 24–10 23). Dėl neigiamos energijos jausite emocinį išsekimą ir įtampą. Nesistenkite pakeisti situacijos, tiesiog palaukite palankesnio laiko. Svarbiausia nesusipykti, nes susitaikyti gali būti sunku. Skorpionas (10 24–11 22). Aplinkinių sumanymai atrodys kvaili. Jeigu tai tiesa, o Jūsų vertinimai šiandien teisingi, tikrai galima ginčytis su aplinkiniais, nes, pasitelkus rimtus argumentus, tai seksis puikiai. Šaulys (11 23–12 21). Karjera ir gyvenimo būdas neigiamai veiks šeimą ir dvasinę būseną. Kils problemų bendraujant su pavaldiniais ar jaunais žmonėmis. Ožiaragis (12 22–01 20). Jausite tiek šeimos, tiek draugų ir pažįstamų paramą. Darbe ir asmeniniame gyvenime vyraus darna. Galite patirti naudos iš pavaldinių bei jaunų žmonių. Tik nepiktnaudžiaukite tuo. Vandenis (01 21–02 19). Nespręskite estetinių klausimų, neanalizuokite vertybių, nes tam šiuo metu jūs nepasiruošęs. Bet ir miegoti nevalia – reikia mokytis, mąstyti, generuoti naujas idėjas. Žuvys (02 20–03 20). Puiki nuotaika. Jūsų emocijos ir jausmai pasieks viršūnę, beveik ekstazę. Norėsis įgyvendinti svajones ir siekti savo idealo. Tokia būsena nepakenks, jei darbe viskas teka įprasta vaga.

2012-04-26 Vilniaus diena  
2012-04-26 Vilniaus diena  

1,30 Lt aukštos aptarnavimo kultūros lietuvoje vis dar pasigenda daugelis vartotojų. Tema 8p. TODĖL, KAD ESU VILNIETIS Mįslinga žvalgybos ag...

Advertisement