Page 1

lietuva

5p.

CŽV ka­lė­ji­mo Lie­tu­vo­je ieš­kan­tys eu­ro­par­la­men­ta­rai vyks ir į VSD ba­zę An­ta­vi­liuo­se.

pasaulis Mįslinga žvalgybos agento mirtis – neįmenamas galvosūkis Skotland Jardui.

9p.

turtas Ap­tar­na­vi­mo kul­tū­ros Lie­tu­vo­je pa­si­gen­da dau­ge­lis var­to­to­jų.

12p.

Įgu­los baž­ny­čio­je pra­si­de­da tre­čia­sis tarp­tau­ti­nis var­go­nų mu­zi­kos fes­ti­va­lis „Ju­bi­la­te Deo“.

15p.

Ketvirtadienis balandžio 26, 2012 Nr. 97 (19656) Kaunodiena.lt 2 Lt

Tei­sė­sau­gos per­se­kio­ja­mas mi­li­jo­nie­rius peri feniksus

„Stiklainio“ krikštatėvių byla atversta Dia­na Kra­pa­vic­kai­tė

d.krapavickaite@kaunodiena.lt

Per 7 mln. li­tų. Tiek reklamos agentūra „Ro­dik­lis“ sko­lin­ga vals­ty­bei. Ta­čiau jos va­do­vas Ro­ber­ tas Rek­lai­tis mė­gau­ ja­si pra­ban­ga ir to­ liau rez­ga kom­bi­na­ to­riaus Os­ta­po Ben­ de­rio už­mo­jams pri­ lygs­tan­čius pla­nus.

Kau­no mies­to apy­lin­kės teis­mas iš es­mės pra­dė­jo nag­ri­nė­ti, ko­kio­mis ap­lin­ky­bė­mis ant pa­sta­to Lais­vės alė­jo­je iš­dy­go stik­li­nis ant­sta­tas, vė­liau pa­krikš­ty­tas stik­lai­niu. Sup­ra­to, bet nesijaučia ­kal­ti

Gar­sio­jo „stik­lai­nio“ teis­mo pro­ ce­so he­ro­jai va­kar ant­rą kar­tą su­ si­rin­ko į by­los nag­ri­nė­ji­mą. Šį kar­tą ne­bu­vo jo­kių kliū­čių pra­dė­ti nag­ ri­nė­ti by­lą. Tei­sia­mų­jų suo­le – da­ bar jau pen­si­nin­kė, bu­vu­si Kul­tū­ ros pa­vel­do de­par­ta­men­to (KPD) Kau­no te­ri­to­ri­nio pa­da­li­nio va­do­vė Ire­na Vaš­ke­lie­nė ir bu­vę jos pa­val­ di­niai – vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Ry­ man­tė Gu­die­nė ir vy­riau­sia­sis spe­ cia­lis­tas (ins­pek­to­rius) Liu­tau­ras Tar­bū­nas.

4

Dienos citata „Mes lai­mė­jo­me ir į Šiau­ lius vyk­si­me pa­ki­lios nuo­ tai­kos“, – Arū­nas Damb­raus­kas

„Žal­gi­rio“ gy­nė­jas To­mas De­li­nin­kai­tis sa­kė, kad per­ga­lė prieš „Rū­du­pį“ pri­dės pa­si­ti­kė­ji­mo sa­vo jė­go­mis sa­vait­ga­lį ko­vo­jant BBL di­džio­jo ket­ver­to tur­ny­re.

a.dambrauskas@kaunodiena.lt

Auk­si­niai rąs­tai

Vers­li­nin­ko R.Rek­lai­čio iš­ra­din­gu­ mas ir įžū­lu­mas glu­mi­na žlu­gu­sios rek­la­mos agen­tū­ros „Ro­dik­lis“ tur­ to li­ku­čių ieš­kan­čius bank­ro­to ad­ mi­nist­ra­vi­mo spe­cia­lis­tus ir vis­ko ma­čiu­sius tei­sė­sau­gi­nin­kus. Vie­nas iš įdo­mes­nių vers­li­nin­ ko su­ma­ny­mų – spren­di­mas įkur­ti Tarp­tau­ti­nę rąs­to kė­li­mo ir Pe­tan­ kės fe­de­ra­ci­jas. Šis pla­nas R.Rek­ lai­čio ki­še­nę pa­pil­dė ne­ men­ka su­ma.

2

10p. „„Su­ge­bė­ji­mai: bank­ro­to pro­ce­dū­ros ad­mi­nist­ra­to­riai ne kar­tą įsi­ti­ki­no, kad R.Rek­lai­tis – iš­ma­nus pė­dų mė­

ty­mo spe­cia­lis­tas. 

Kur ra­jo­no cho­ro lai­mė­ti pi­ni­gai?

24p.

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.


2

ketvirtadienis, balandžio 26, 2012

miestas

Oro kokybė Kaune 0

8,5

Šaltinis: Kauno miesto aplinkos kokybės tyrimai

Kietosios dalelės (KD10)

50mg/m3

Nustatyta 24 val. ribinė vertė

0

1,66

Anglies monoksidas (CO)

10 mg/m3

Nustatyta 8 val. ribinė vertė

0

76

200 mg/m3 Azoto dioksidas (NO2)

Nustatyta 1 val. ribinė vertė

Tei­sė­sau­gos per­se mi­li­jo­nie­rius peri Per mo­kes­ti­nį pa­tik­ri­ni­ 1 mą bu­vo nu­sta­ty­ta, kad Tarp­tau­ti­nė rąs­to kė­li­mo fe­de­ra­

„„Rea­ly­bė: ma­moms su ma­žais vai­kais Mo­kes­čių ins­pek­ci­jo­je ir „Sod­

ro­je“ spe­cia­lių kam­ba­rių nė­ra. 

„Shutterstock“ nuotr.

Į vals­ty­bi­nes įstai­gas su kū­di­kiais ge­riau nei­ti Jur­gi­ta Ša­kie­nė

j.sakiene@kaunodiena.lt

Ma­žus vai­kus au­gi­nan­tiems tė­ vams, at­si­ra­dus rei­ka­lų „Sod­ro­ je“ ar Kau­no ap­skri­ties vals­ty­bi­ nė­je mo­kes­čių ins­pek­ci­jo­je (AV­ MI), sa­vo at­ža­las pa­tar­ti­na pa­lik­ti na­mie. Ki­taip ga­li­ma su­si­dur­ti su sun­kiai įvei­kia­mo­mis kliū­ti­mis.

„Su sa­vo ma­ža duk­re­le lan­kiau­si dvie­jo­se gar­bio­se įstai­go­se: „Sod­ ro­je“ ir AV­MI. Li­kau la­bai nu­si­vy­ lu­si, nes nė vie­no­je jų nė­ra Mo­ ti­nos ir vai­ko kam­ba­rio. Nė­ra nei kur vai­ką pa­mai­tin­ti, nei kur saus­kel­nes pa­keis­ti, jei pri­spir­tų rei­ka­las“, – skun­dė­si į re­dak­ci­ją pa­skam­bi­nu­si Vai­da. Jai pa­si­se­kė, kad „Sod­ro­je“ su kū­di­kiu to­kios si­tua­ci­jos ne­pa­si­ tai­kė, ta­čiau keb­lu­mų neiš­ven­gė lan­ky­da­ma­si Mo­kes­čių ins­pek­ci­ jo­je Eu­ro­pos pro­spek­te. „Tri­jų mė­ne­sių duk­ra pra­dė­ jo verkš­len­ti, nes jau bu­vo atė­ jęs me­tas mai­tin­ti. Aš pa­klau­ siau ma­lo­nios dar­buo­to­jos, ku­ri mus ap­tar­na­vo, gal yra kam­ba­ rė­lis, ku­ria­me ga­lė­čiau pa­ma­tin­ti vai­ką, ta­čiau su­lau­kiau at­sky­mo, kad to­kio nė­ra, – ap­mau­do ne­slė­ pė jau­na ma­ma. – Pak­lau­siau, ką man ta­da da­ry­ti, o ji man pa­siū­ lė grįž­ti na­mo ir vai­ką pa­mai­tin­ ti ten.“ Ki­tos išei­ties nebuvo ir mo­te­ris iš­va­žia­vo na­mo. „Ge­rai, kad Rin­gau­dai, kur gy­ ve­nu, yra ne­to­li Mo­kes­čių ins­ pek­ci­jos. Grei­tai par­lė­kė­me na­ mo ir vai­ką pa­mai­ti­nau. Ta­čiau ką da­ry­ti žmo­gui, ku­ris iš to­liau at­va­žia­vęs? Sa­lė­je at­si­sės­ti ir ten pa­mai­tin­ti vai­ką nė­ra galimybės, nes žmo­nių dau­gy­bė“, – ste­bė­jo­ si Vai­da. Ap­žiū­rė­ju­si tua­le­tus „Sod­ro­je“ ir AV­MI, Vai­da su­pra­to, kad keis­ ti saus­kel­nių taip pat bū­tų rei­kė­ję va­žiuo­ti na­mo. „Ten nė­ra net ele­

men­ta­raus sta­lo, kur ga­lė­tum vai­ ką iš bė­dos pa­si­gul­dy­ti ir per­vys­ ty­ti“, – ap­gai­les­ta­vo pa­šne­ko­vė. Kau­no AV­MI Mo­kes­ti­nių prie­ vo­lių de­par­ta­men­to di­rek­to­rė Ju­di­ta Stan­kie­nė pa­tvir­ti­no, kad ins­pek­ci­jo­je spe­cia­laus kū­di­kių vys­ty­mo kam­ba­rio nė­ra, ta­čiau iki šiol nu­si­skun­di­mų dėl to ne­ su­lauk­ta. Pa­sak jos, pa­sku­ti­nė­mis ba­ lan­džio sa­vai­tė­mis ins­pek­ci­jo­ je vi­suo­met bū­na daug žmo­nių, ka­dan­gi dek­la­ra­ci­jų pa­tei­ki­mo ter­mi­nas ar­tė­ja į pa­bai­gą.

Jau bu­vo pla­nuo­ta ir bal­dus už­sa­ky­ti, bet pa­si­žiū­rė­jo­me, kad tu­ri­mos pa­tal­ pos nea­ti­tin­ka rei­ ka­la­vi­mų. „Mo­kes­čių ins­pek­ci­ja jau­niems tė­ve­liams pa­ta­ria sa­vo vi­zi­tą pla­ nuo­ti taip, kad ga­lė­tų at­vyk­ti be kū­di­kio. Su ma­žy­liais at­vy­ku­sius tė­vus sten­gia­ma­si ap­tar­nau­ti be ei­lės. Jei­gu ga­li­my­bės pa­lik­ti kū­ di­kį na­muo­se nė­ra ir ten­ka at­vyk­ ti su juo, tuo­met, iš­ki­lus tam tik­rų ne­pa­to­gu­mų, kai vai­ką rei­kia per­ vys­ty­ti ar pa­mai­tin­ti, re­ko­men­ duo­ja­me kreip­tis į ins­pek­ci­jos dar­buo­to­ją ir kar­tu ieš­ko­ti spren­ di­mo“, – sa­kė J.Stan­ci­kie­nė. „Sod­ros“ Kau­no sky­riaus ry­šių su vi­suo­me­ne spe­cia­lis­tė Bi­ru­tė Ta­ma­liū­nie­nė tei­gė, kad ke­lis kar­ tus bu­vo ban­dy­ta įreng­ti Mo­ti­nos ir vai­ko kam­ba­rį, bet tam ne­ras­ta tin­ka­mų pa­tal­pų. „Jau bu­vo pla­nuo­ta ir bal­dus už­sa­ky­ti, bet pa­si­žiū­rė­jo­me, kad tu­ri­mos pa­tal­pos nea­ti­tin­ka rei­ ka­la­vi­mų to­kiam kam­ba­riui. Šio klau­si­mo kol kas neišsp­ren­dė­me“, – pri­pa­ži­no B.Ta­ma­liū­nie­nė.

Gerbiami šilumos vartotojai! Kviečiame į susitikimą su AB „Kauno energija“ administracijos bei Pardavimo ir vartotojų aptarnavimo departamento darbuotojais. Tema – hidraulinių bandymų tvarkos pasikeitimai. Taip pat aptarsime aktualius šilumos ir karšto vandens tiekimo bei mokėjimų skaičiavimo klausimus. Susitikimas įvyks 2012 m. balandžio 26 d. 17 val. AB „Kauno energija“ salėje, Raudondvario pl. 86A.

ci­ja iš ju­ri­di­nių as­me­nų, su­si­ju­sių su „Ro­dik­liu“, per ke­le­rius me­tus ga­vo apie 520 tūkst. li­tų pa­ra­mos, o R.Rek­lai­čiui 2009 m. pa­bai­go­je bu­vo iš­mo­kė­ta 353 tūkst. li­tų. Tuo me­tu, kai „Ro­dik­lis“ pluk­dė pi­ni­gus Tarp­tau­ti­nei rąs­to kė­li­mo fe­de­ra­ci­jai, bend­ro­vė jau bu­vo ne­ mo­ki. Pi­ni­gų neat­gau­nan­čių kre­di­ to­rių ini­cia­ty­va 2009-ųjų gruo­dį „Ro­dik­liui“ bu­vo iš­kel­ta bank­ro­ to by­la. Vis dėl­to is­to­ri­ja su Tarp­tau­ti­ne rąs­to kė­li­mo fe­de­ra­ci­ja „Ro­dik­lio“ iš­mo­nių są­ra­še – pa­ly­gin­ti men­ku­ tis epi­zo­das, liu­di­jan­tis apie bend­ ro­vės tur­to švais­ty­mą. Ta­po pe­tan­kės asu

Nus­ta­ty­ta, kad trys mi­li­jo­nai li­ tų „Ro­dik­lio“ lė­šų bu­vo per­ves­ ti R.Rek­lai­čio įkur­tai Pe­tan­kės fe­ de­ra­ci­jai (pe­tan­kė – Pran­cū­zi­jo­je gi­męs lais­va­lai­kio žai­di­mas: į ant že­mės esan­tį tai­ki­nį ri­de­na­mi ne­ di­de­li ru­tu­liai). R.Rek­lai­tis, kaip pe­tan­kės žai­di­ mo or­ga­ni­za­to­rius, ga­vo apie pu­sę mi­li­jo­no li­tų – to­kio­mis su­mo­mis ga­li pa­si­gir­ti net ne vi­si krep­ši­nio asai. Ka­dan­gi 41 me­tų vers­li­nin­kas pi­ni­gus ga­vo kaip spor­ti­nin­kas, jam ne­rei­kė­jo mo­kė­ti jo­kių mo­kes­čių. Išaiš­kin­ti at­ve­jai, kai rek­la­mos agen­tū­ros „Ro­dik­lis“ dar­buo­to­ jams pi­ni­gai bu­vo mo­ka­mi ne kaip vai­ruo­to­jams, san­dė­li­nin­kams, va­ dy­bi­nin­kams, rek­la­mų ma­ke­tuo­to­ jams, bet kaip spor­ti­nin­kams, daž­ niau­siai – fut­bo­li­nin­kams. Taip pa­vyk­da­vo iš­si­suk­ti nuo mo­kes­ti­ nių prie­vo­lių.

„„Aruo­das: iš pe­tan­kės R.Rek­lai­tis su­ge­bė­jo už­dirb­ti šim­tus tūks­tan­čių li­tų.

dui“ ne­va kaip spor­tui skir­tą pa­ra­ mą per ke­lis mė­ne­sius per­ve­dė 1 mln. li­tų. 80 pro­c. per­ves­tų spor­to rė­mi­mui skir­tų pi­ni­gų bū­da­vo su­ grą­ži­na­mi tų pa­čių bend­ro­vių at­ sto­vams. Per kra­tas, or­ga­ni­zuo­tos gru­pės na­rių na­muo­se, ras­ta su­ klas­to­tų do­ku­men­tų ir įren­gi­nių au­to­mo­bi­lių du­re­lėms at­ra­kin­ti. „Ro­dik­lio“ bank­ro­tą ad­mi­nist­ ruo­jan­tys spe­cia­lis­tai nu­sta­tė, kad „Ro­dik­lis“ „Ky­lan­čiai ban­gai“ yra per­ve­dęs 750 tūkst. li­tų. Įta­ria­ma, kad šiais, kaip įta­ria­ma, ap­si­mes­ti­ niais san­do­riais „Ro­dik­lio“ kre­di­ to­riams bu­vo pa­da­ry­ta di­de­lė tur­ ti­nė ža­la.

Fut­bo­las ga­mi­no pi­ni­gus

Sa­va­nau­diš­kai ma­ni­pu­liuo­ti spor­ tu „Ro­dik­liui“ la­bai pa­dė­jo įkur­ta fut­bo­lo ko­man­da „Ro­dik­lis“. Skai­ čiuo­ja­ma, kad nuo 2005 iki 2008 m. Kau­no fut­bo­lo klu­bui „Ro­dik­ lis“ bu­vo skir­ta apie 5 mln. li­tų. „Ro­dik­lio“ ma­chi­na­ci­jas nag­ri­ nė­jan­tiems spe­cia­lis­tams vie­nas bu­vu­sių fut­bo­lo klu­bo va­do­vų pa­ liu­di­jo, kad pi­ni­gų sa­vo są­skai­to­se su­lau­kę spor­ti­nin­kai da­lį lė­šų gry­ nais ati­duo­da­vo R.Rek­lai­čiui. Spė­ja­ma, kad bend­ro­vei fut­bo­ lo ko­man­da bu­vo rei­ka­lin­ga kaip prie­mo­nė, pa­de­dan­ti iš­veng­ti mo­ kes­čių ir pa­si­sa­vin­ti iš įmo­nės ne­va spor­to pa­ra­mai skir­tus pi­ni­gus. „Ky­lan­čios ban­gos“ mįs­lė

Prieš ke­le­rius me­tus Kau­ne ki­lo skan­da­las, kai Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­ mų ty­ri­mo tar­ny­ba (FNTT) po il­gai tru­ku­sio ope­ra­ty­vi­nio ty­ri­mo pa­ skel­bė įta­ri­mus spor­to klu­bui „Ky­ lan­ti ban­ga“ ir lab­da­ros ir pa­ra­mos fon­dui „Plau­ki­mo rė­mi­mo fon­das“. Įtar­ta, kad klas­to­jant spor­to klu­bų do­ku­men­tus bu­vo pa­si­sa­vin­ta per mi­li­jo­ną li­tų. Areš­tuo­ti du nu­si­ kals­ta­mos gru­pės na­riai, ku­rie su­ lai­kant per­da­vė iš­gry­nin­tas pi­ni­gi­ nes lė­šas – 38 tūkst. li­tų. FNTT pa­rei­gū­nai at­sklei­dė, kad ke­lios Kau­no bend­ro­vės „Ky­lan­čiai ban­gai“ ir „Plau­ki­mo rė­mi­mo fon­

Is­to­ri­ja su Tarp­tau­ ti­ne rąs­to kė­li­mo fe­de­ra­ci­ja „Ro­dik­ lio“ iš­mo­nių są­ra­še – men­ku­tis epi­zo­das. Ty­ri­mą at­lie­ka po­li­ci­ja

„Ro­dik­lio“ tur­to ieš­kan­tys spe­cia­lis­ tai nuo­gąs­tau­ja, kad nie­ko ne­gir­dė­ ti apie FNTT vyk­dy­to ty­ri­mo re­zul­ ta­tus, ku­rie ga­lė­tų pa­dė­ti at­skleis­ti „Ro­dik­lio“ pikt­nau­džia­vi­mus. FNTT at­sto­vė spau­dai Rū­ta And­ riuš­kai­tė „Kau­no die­nai“ pra­ne­šė, kad „Ro­dik­lio“ veik­lą ėmė­si nag­ri­ nė­ti Kau­no ap­skri­ties vy­riau­siasis po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas (VPK). Pa­sak Kau­no ap­skri­ties VPK at­ sto­vės spau­dai Kris­ti­nos Dzin­dzi­ liaus­kai­tės, šiuo me­tu Eko­no­mi­nių nu­si­kal­ti­mų sky­riu­je at­lie­ka­mas ty­ri­mas dėl, kaip įta­ria­ma, di­de­lės ver­tės tur­to iš­švais­ty­mo ir pre­kių, pirk­tų iš­per­ka­mą­ja nuo­ma, pa­si­ sa­vi­ni­mo bend­ro­vė­je „Ro­dik­lis“. R.Rek­lai­čiui pa­reikš­ti įta­ri­mai. Pa­gal­ba – mi­ni­ma­li

„Ro­dik­lio“ bank­ro­tą ad­mi­nist­ruo­ jan­čios bend­ro­vės „Ne­mo­kių įmo­ nių kon­sul­ta­vi­mas ir ad­mi­nist­ra­ vi­mas“ spe­cia­lis­tai pa­ste­bė­jo, kad

ban­dant ap­gin­ti „Rodiklio“ kre­di­ to­rių in­te­re­sus ir aiš­ki­nan­tis, kur din­go šios bend­ro­vės tur­tas, tei­ sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jų pa­gal­ba yra mi­ni­ma­li. Bank­ro­to ad­mi­nist­ra­to­rius „Ro­ dik­lio“ veik­lo­je už­fik­sa­vo dau­gy­bę ga­li­mų nu­si­kals­ta­mos veik­los epi­ zo­dų, ta­čiau jie ti­ria­mi van­giai. „Su­rink­ti vi­sus įro­dy­mus ir nu­ sta­ty­ti vi­sus nu­si­kals­ta­mus epi­zo­ dus ad­mi­nist­ra­to­rius vie­nas pa­ts ne­pa­jė­gus. Pa­rei­gū­nų ne­veik­lu­mas bu­vu­sius „Ro­dik­lio“ va­do­vus ir to­ liau ska­ti­na pikt­nau­džiau­ti bank­ ro­to pro­ce­su, sėk­min­gai slėp­ti iš įmo­nės pa­si­sa­vin­tą tur­tą, truk­dy­ti vyk­dy­ti bank­ro­to pro­ce­są“, – pa­ ste­bė­jo bend­ro­vės „Ne­mo­kių įmo­ nių kon­sul­ta­vi­mas ir ad­mi­nist­ra­vi­ mas“ spe­cia­lis­tas. Įsi­gi­jo nie­ki­nę pre­kę

Aki­vaiz­dūs tur­to švais­ty­mo po­ žy­miai pa­ste­bi­mi ir „Ro­dik­lio“ spren­di­me pirk­ti nie­kam ne­ži­no­ mą in­ter­ne­ti­nį ad­re­są. 2008 m. pa­bai­go­je „Ro­dik­ lis“, at­sto­vau­ja­mas R.Rek­lai­čio, iš bend­ro­vės „Var­dik­lis“ (čia R.Rek­ lai­tis tuo pat me­tu dir­bo vy­riau­ siuo­ju fi­nan­si­nin­ku) už 1,2 mln. li­tų įsi­gi­jo be­veik vi­siš­kai nie­ kam ne­ži­no­mą in­ter­ne­ti­nį ad­re­są „įvar­tis.lt“. Bank­ro­to ad­mi­nist­ra­ to­rių pri­bloš­kė tai, kad už men­ka­ ver­tį pir­ki­nį bu­vo at­si­skai­ty­ta gry­ nai­siais. „Tai bu­vo fi­nan­si­nės kri­zės lai­ ko­tar­pis, kai at­si­skai­ty­ti gry­nai­siais ne­tu­rė­jo ga­li­my­bių net sėk­min­giau­ siai vei­kian­čios bend­ro­vės. Mo­kė­ji­ mai mi­li­jo­ni­nių su­mų gry­nais bu­vo neį­si­vaiz­duo­ja­mi. Kon­sul­ta­vo­mės su spe­cia­lis­tais. Jie pa­sa­kė vie­na­ reikš­miš­kai: „Ro­dik­lio“ pirk­tas in­ ter­ne­ti­nis ad­re­sas ga­lė­jo kai­nuo­ti ne dau­giau kaip 1,5 tūkst. li­tų“, – pa­ sa­ko­jo bank­ro­tą ad­mi­nist­ruo­jan­čios įmo­nės spe­cia­lis­tas. Jis nea­be­jo­ja, kad pir­ki­nys bu­vo prie­mo­nė nu­te­ kin­ti pi­ni­gus iš su kre­di­to­riais ven­ gian­čios at­si­skai­ty­ti bend­ro­vės.


3

ketvirtadienis, balandžio 26, 2012

miestas kaunodiena.lt/naujienos/miestas

e­kio­ja­mas feniksus il­ga­me­tis su R.Rek­lai­čiu su­si­ju­ sių įmo­nių dar­buo­to­jas). E.J. pa­ tei­kė do­ku­men­tus apie ne­va 2010 m. nu­pirk­tą UAB „Var­dik­lis“ 246 tūkst. li­tų sko­lą už 200 tūkst. li­tų gry­nais. Ma­ri­jam­po­lės fi­lia­lo va­ do­vė įsi­gi­jo ban­kui įkeis­tas UAB „La­man­tas“ ak­ci­jas, jai, re­mian­tis ne­va nu­pirk­ta sko­la, iš kar­to im­ta gra­sin­ti bank­ro­tu. „Skęs­tan­čio „Ro­dik­lio“ di­rek­to­ rius R.Rek­lai­tis ne tik ne­no­ri pa­leis­ ti bu­vu­sių sa­vo dar­buo­to­jų, ko­le­gų, ku­rie są­ži­nin­gai dirb­da­mi ban­do iš­ gel­bė­ti li­ku­sias „Rodiklio“ gru­pės įmo­nes, bet sie­kia juos nu­skan­din­ti fik­ty­viai su­kur­to­mis sko­lo­mis, o kai ku­riais at­ve­jais tie veiks­mai tam­pa pa­na­šūs į tur­to prie­var­ta­vi­mą“, – si­tua­ci­ją bank­ru­tuo­jan­čio­je įmo­ nė­je ko­men­ta­vo „Ro­dik­lio“ tur­to ieš­kan­tys spe­cia­lis­tai. Pa­puo­lė į sa­vo spąs­tus

„Shutterstock“ nuotr.

„Įs­ta­ty­mas nu­ma­to: jei at­si­skai­ ty­mas gry­nai­siais vir­ši­ja 15 tūkst. eu­rų su­mą, apie to­kį san­do­rį bū­ti­ na in­for­muo­ti FNTT, ta­čiau „Ro­ dik­lis“ apie tai ne­pra­ne­šė. Ži­nant bend­ro­vės va­do­vų vei­ki­mo bū­ dą, tai at­ro­do vi­siš­kai su­pran­ta­ma. To­kių aki­vaiz­džių nu­si­žen­gi­mų bend­ro­vės veik­lo­je – dau­gy­bė“, – pa­ste­bė­jo bank­ro­tą ad­mi­nist­ruo­ jan­čios įmo­nės spe­cia­lis­tas. Įž­vel­gia ken­ki­mą

Aki­vaiz­džių nu­si­žen­gi­mų gau­su ir ki­to­se su R.Rek­lai­čiu su­si­ju­sio­se įmo­nė­se. Bend­ro­vei „Ro­dik­lis“, ku­rios 100 pro­cen­tų ak­ci­jų val­dė R.Rek­lai­tis, pri­klau­sė UAB „La­man­tas“, ku­ris val­dė ra­di­jo sto­tį Že­mai­ti­jo­je ir Su­ val­ki­jo­je. Nuo 2009 m. rugp­jū­čio iki 2010ųjų ba­lan­džio vy­ko abe­jo­ti­ni san­ do­riai tarp UAB „La­man­tas“, ku­rio sa­vi­nin­kas ir ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­ rius tuo me­tu bu­vo R.Rek­lai­tis, ir UAB „Var­dik­lis“, ku­rio vy­riau­siuo­ ju fi­nan­si­nin­ku dar­ba­vo­si tas pa­ts R.Rek­lai­tis. UAB „La­man­tas“ ta­ria­mai per UAB „Var­dik­lis“ pir­ko ete­rio lai­ ką ra­di­jo sto­ty­se „Kau­no fo­nas“ ir „Hot FM“ už dau­giau kaip 246 tūkst. li­tų – tai su­da­ro be­veik me­ ti­nę bend­ro­vės apy­var­tą. Pa­sak spe­cia­lis­tų, šie san­do­riai prieš­ta­rau­ja eko­no­mi­nei lo­gi­kai, nes neį­ma­no­ma pa­grįs­ti, ko­dėl vie­naip ar ki­taip su R.Rek­lai­čiu su­si­ju­sios ra­di­jo sto­tys vie­na iš ki­tos tu­rė­tų pirk­ti sa­vi­rek­la­mai skir­tą lai­ką. Skan­di­na sa­vus

Šių me­tų pra­džio­je „Ro­dik­lis“ pa­ skel­bė apie „La­man­to“ ak­ci­jų par­ da­vi­mą var­žy­ti­nė­se. No­rą da­ly­vau­ ti var­žy­ti­nė­se pa­reiš­kė il­ga­me­tė UAB „La­man­tas“ Ma­ri­jam­po­lės fi­ lia­lo va­do­vė ir R.Rek­lai­čio ap­lin­kos žmo­gus V.O. Li­kus ke­le­tui die­nų iki var­žy­ ti­nių, Ma­ri­jam­po­lės fi­lia­lo va­do­ vė su­lau­kė E.J. dė­me­sio (jis yra

Mė­ty­da­mi pė­das ir dirb­ti­nai pai­ nio­da­mi si­tua­ci­ją kar­tais fik­ty­ viuo­se san­do­riuo­se pa­si­klys­ta ir pa­tys „Ro­dik­lio“ vei­kė­jai. Bank­ro­to ad­mi­nist­ra­to­riams jie pa­reiš­kė pre­ten­zi­jų, kad iš jų įmo­ nės „Ad­vi­lis“ ne­va ne­tei­sė­tai bu­vo paim­ta bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos pro­ gra­ma. Ši pre­ten­zi­ja raš­tu bu­vo pa­reikš­ ta 2010 m. lie­pos 7-ąją, ta­čiau ne­ tru­kus paaiš­kė­jo, kad tų pa­čių me­ tų lie­pos 1 d. „Ad­vi­lis“ šią pro­gra­mą jau bu­vo par­da­vęs ki­tai su „Ro­dik­ liu“ su­si­ju­siai įmo­nei „Gar­sų har­ mo­ni­ja“. „Ro­dik­lio“ tur­tą kre­di­to­riams sie­kian­tis pe­rim­ti bank­ro­to ad­mi­ nist­ra­to­rius, ant­sto­liai su­si­du­ria ne tik su pa­čiais ne­ti­kė­čiau­siais gud­ ra­vi­mais, bet ir su des­pe­ra­tiš­kais pa­si­prie­ši­ni­mo veiks­mais. Bu­vo at­ve­jų, kai į „Rodiklio“ fi­lia­lus at­ vy­kus bank­ro­to ad­mi­nist­ra­to­riui, dar­buo­to­jai iš­kvies­da­vo po­li­ci­ją – ne­va vyks­ta va­gys­tė. At­si­nau­ji­na ki­tu var­du

Pas­ku­ti­nia­me „Rodiklio“ ba­lan­ se tur­to yra už 31 mln. li­tų, ta­čiau bank­ro­to ad­mi­nist­ra­to­riui iki šiol pa­vy­ko pe­rim­ti įmo­nės tur­to tik už 4,25 mln. li­tų. Už tai R.Rek­lai­čiui teis­mas jau yra atė­męs tei­sę tre­jus me­tus ei­ti vie­šo­jo ar pri­va­taus ju­ri­ di­nio as­mens va­do­vo pa­rei­gas. Vis dėl­to R.Rek­lai­tis „Kau­no die­ nai“ tvir­ti­no, kad bend­ro­vės tur­tas nie­kur ne­pra­puo­lė ir kad tas tur­tas ne­slaps­to­mas. „Bank­ru­ta­vu­sio „Ro­dik­lio“ ne­ kil­no­ja­ma­sis tur­tas yra įkeis­tas. Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to aš ne­ga­liu pa­slėp­ti. Nuo bank­ro­to by­los pra­ džios praė­jo jau tre­ji me­tai. Ma­tyt, jau vis­ką ra­do. Ar dar ne?“ – kal­ bė­jo R.Rek­lai­tis. „Kai tik at­vyks­ta­me pe­rim­ ti bend­ro­vės tur­to, paaiš­kė­ja, kad bend­ro­vės tur­tas jau per­par­duo­tas ki­tai bend­ro­vei. Taip ku­ria­mi va­di­ na­mie­ji fe­nik­sai – ki­tu pa­va­di­ni­mu at­si­nau­ji­nan­čios bend­ro­vės. To­kiu bū­du sie­kia­ma at­si­kra­ty­ti sko­lo­mis ir pa­slėp­ti li­ku­sį tur­tą nuo tei­sė­tų kre­di­to­rių rei­ka­la­vi­mų. „Ro­dik­lis“ ta­po tikra fe­nik­sų pe­ryk­la“, – pa­ ste­bė­jo bank­ro­to spe­cia­lis­tas.

So­cio­lo­gai: tokios ap­klau­sos – be­ver­tės Mies­tie­čių nuo­mo­ne ga­li bū­ti žai­džia­ma kaip svie­di­niu. Tai pa­de­monst­ra­vo dvi vie­na ki­tai prieš­ta­rau­jan­čios ap­klau­sos dėl Kau­no ter­mo­fi­ka­ci­jos elekt­ri­nės (KTE) atei­ties. Vie­nos jų ini­cia­to­rė – mies­to sa­vi­val­dy­bė.

Arū­nas Damb­raus­kas

a.dambrauskas@kaunodiena.lt

Suk­ti klau­si­mai

Pas­kel­bus, kad „Gazp­rom“ priė­ mė spren­di­mą per­leis­ti val­do­ mus 99,5 pro­c. KTE ak­ci­jų švei­ ca­rų bend­ro­vei „Cle­ment Po­wer Ven­tu­re Inc“, sa­vi­val­dy­bė pra­ne­ šė, esą ža­da pa­ti įsi­gy­ti elekt­ri­nę. Kad šis pa­ža­das nu­skam­bė­tų įti­ ki­na­miau, mies­to val­džia su­ren­gė ap­klau­są, ku­rios klau­si­mų for­ mu­luo­tės men­ki­no KTE pla­nus ir bru­ko min­tį, kad KTE par­da­vi­mas pri­va­taus ka­pi­ta­lo už­sie­nio bend­ ro­vei bū­tų ne­nau­din­gas mies­tui. At­sa­ky­da­ma į šį vie­šų­jų ry­šių akib­rokš­tą, KTE su­ren­gė ki­tą ap­ klau­są. Pas­ta­ro­sios ap­klau­sos for­ mu­luo­tės pa­brė­žė Kau­no val­džios at­sto­vų ne­su­ge­bė­ji­mą tvar­ky­tis ši­lu­mos ūky­je ir ak­cen­ta­vo ga­li­ my­bes at­pi­gin­ti ši­lu­mą, jei KTE ne­prik­lau­sy­tų ne­veik­liai sa­vi­val­ dy­bei. Kaip ir bu­vo ga­li­ma ti­kė­tis, šio­je ap­klau­so­je di­džiu­le per­sva­ra bu­vo pri­ta­ria­ma ke­ti­ni­mams per­ leis­ti ak­ci­jas švei­ca­rams. Ener­ge­ti­kai pri­blokš­ti

KTE ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius An­ta­ nas Pran­cu­lis pa­brė­žė, kad ener­ ge­ti­kai sa­vo ap­klau­są už­sa­kė pro­ fe­sio­na­lio­je bend­ro­vė­je ir tai bu­vo pa­da­ry­ta dėl ke­lių prie­žas­čių. „Pir­m o­j i prie­ž as­t is – no­ras su­ži­no­ti, kaip kau­nie­čiai ver­ti­na bū­si­mas per­mai­nas ši­lu­mos ūky­ je, nes pui­kiai su­vo­kia­me, ko­kia tai jaut­ri sri­tis. Mus la­bai ne­ma­ lo­niai nu­ste­bi­no ir Kau­no mies­ to sa­vi­val­dy­bės pus­la­py­je skelb­ta va­di­na­mo­ji ap­klau­sa. Prib­loš­kė tai, kaip iš anks­to bu­vo su­for­mu­ luo­ti at­sa­ky­mų va­rian­tai. Ma­ no­me, kad to­kia ap­klau­sa siek­ ta ne tik for­muo­ti nuo­mo­nę, bet ir ma­ni­pu­liuo­ti ja“, – tei­gė KTE ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius An­ta­nas Pran­cu­lis. Pa­sak Kau­no me­ro And­riaus Kup­čins­ko, sa­vi­val­dy­bės pus­la­ py­je skelb­tos ap­klau­sos ne­rei­kė­ tų su­reikš­min­ti. „Nors klau­si­muo­se ir pa­brėž­ti „Gazp­rom“ dar neį­vyk­dy­ti svar­ būs įsi­pa­rei­go­ji­mai, ta­čiau at­sa­ kan­tie­siems pa­lik­ta pa­si­rin­ki­mo ga­li­my­bė. No­riu pa­brėž­ti, kad ta ap­klau­sa nė­ra rep­re­zen­ta­ty­vi, į to­kią ap­klau­są ir ne­pre­ten­da­vo­ me“, – kal­bė­da­mas apie ener­ge­ ti­kus su­glu­mi­nu­sią ap­klau­są sa­kė A.Kup­čins­kas. Šiau­di­nės ap­klau­sos

Vi­suo­me­nės nuo­mo­nės ir rin­kos ty­ri­mų cent­ro „Vil­mo­rus“ di­rek­ to­rius Vai­das Gai­dys, iš­gir­dęs apie Kau­ne da­ry­tas ap­klau­sas dėl KTE par­da­vi­mo, pri­si­mi­nė va­di­na­mą­ sias šiau­di­nes ap­klau­sas.

„XIX a. Ame­ri­ko­je įvai­rio­se žmo­ nių su­si­bū­ri­mo vie­to­se bū­da­vo ren­ giamos ap­klau­sos, daž­niau­siai su­ si­ju­sios su Ame­ri­kos pre­zi­den­to rin­ki­mais. To­kių ap­klau­sų pa­ren­gi­ mas ne­bū­da­vo pa­rem­tas moks­li­niais me­to­dais, re­zul­ta­tai pa­si­žy­mė­da­vo prieš­ta­rin­gu­mu ir ne­tiks­lu­mu, to­dėl to­kios ap­klau­sos pa­va­din­tos šiau­di­ nė­mis“, – pa­sa­ko­jo V.Gai­dys. Pa­na­šiai ga­li­ma pa­va­din­ti ir ap­ klau­sas dėl KTE atei­ties. V.Gai­dys pa­ste­bė­jo, kad su­ktai pa­tei­kia­mos klau­si­mų for­mu­luo­tės ga­li la­ bai iš­krai­py­ti tik­rą­ją at­sa­kan­čių­ jų nuo­mo­nę. „Man pa­čiam, kaip pi­lie­čiui, yra te­kę su­si­dur­ti su ten­den­cin­gai su­ for­mu­luo­tais klau­si­mais. Pa­vyz­ džiui, vie­nas klau­si­mas bu­vo apie ka­rių siun­ti­mą į vadinamuosius karš­tuosius pa­sau­lio taš­kus, o ki­tas – apie sa­va­no­rių vy­ki­mą į tai­kos pa­ lai­ky­mo mi­si­jas. Bu­vo aki­vaiz­du, jog klau­sia­ma apie tą pa­tį da­ly­ką, ta­čiau ak­cen­tuo­ja­mi vi­siš­kai ki­ti as­pek­tai“, – pa­brė­žė spe­cia­lis­tas. V.Gai­džio nuo­mo­ne, ge­riau­sia išei­tis, ven­giant šiau­di­nių ap­klau­ sų, pa­ves­ti jas at­lik­ti ne­suin­te­re­ suo­tiems pro­fe­sio­na­lams.

„„Mig­los: sa­vi­val­dy­bė, ne­no­rin­ti,

kad KTE įsi­gy­tų švei­ca­rų bend­ ro­vė, ėmė­si vie­šų­jų ry­šių triu­kų. 

Eval­do But­ke­vi­čiaus nuo­tr.

Sa­vi­val­dy­bės reng­ta ap­klau­sa Ar pri­ta­ria­te, kad mies­tas Kau­no ter­mo­fi­ka­ci­jos elekt­ri­nę su­si­grą­ž in­ tų į sa­vo ran­kas? „„1. Taip, nes „Gazp­rom“ neį­vyk­dė ža­dė­tų dau­giau nei 350 mln. li­tų

50,7 pro­c.

in­ves­ti­ci­jų.

„„2. Iš da­lies taip, nes mies­tas ga­lė­tų da­ry­ti įta­ką ši­lu­mos kai­nai.

30,3 pro­c.

„„3. Ne, nes ši­lu­mos ūkį tu­rė­tų val­dy­ti pri­va­tus ka­pi­ta­las.

8 pro­c.

11 pro­c.

„„4. Ne­tu­riu nuo­mo­nės.

Bal­sa­vo: 426

Šal­ti­nis: kau­nas.lt

KTE ini­ci­juo­ta ap­klau­sa Ar tu­rė­tų Kau­no mies­to sa­vi­val­dy­bė pri­tar­ti KTE par­da­vi­mui? „„1. Taip, nes bio­ku­ras su­ma­žins ši­lu­mos kai­nas ir ne­be­liks pri­klau­so­my­

65,2 pro­c.

bės nuo du­jų tie­kė­jų.

„„2. Iš da­lies taip, nes „Kau­no ener­gi­ja“ (ji gy­ven­to­jams tie­kia KTE pa­ga­min­

tą ši­lu­mą – KD pa­st.) tu­ri ma­žin­ti sa­vo pa­slau­gų kai­nas.

22,9 pro­c.

„„3. Ne.

8,5 pro­c.

„„4. Ne­tu­riu nuo­mo­nės.

3,4 pro­c.

Ar ti­ki­te, kad Kau­no sa­vi­val­dy­bė ga­li įgy­ven­din­ti sa­vo pro­jek­tą? „„1. Ne, nes ji iki šiol nie­ko ne­pa­da­rė.

52,1 pro­c.

„„2. Taip, bet tai mies­tui kai­nuos la­bai bran­giai.

40 pro­c.

„„3. Ne­tu­riu nuo­mo­nės.

7,9 pro­c.

Ar pri­ta­ria­te da­bar­ti­nei Kau­no mies­to va­do­vų ener­ge­ti­nei po­li­ti­kai? „„1. Ne, nes daug kal­ba­ma, bet ma­žai da­ro­ma.

76,7 pro­c.

„„2. Iš da­lies, tik pa­si­gen­da­me konk­re­tu­mo.

18,5 pro­c.

„„3. Ne­tu­riu nuo­mo­nės.

Apk­lau­so­je da­ly­va­vo: 503

4,8 pro­c. Šal­ti­nis: „Pri­me con­sul­ting“


4

ketvirtadienis, balandžio 26, 2012

miestas

„Stiklainio“ krikštatėvių byla atversta Vi­si jie kal­ti­na­mi tin­ka­ 1 mai neat­li­kę sa­vo pa­rei­ gų ir pa­žei­dę tei­si­nius ak­tus.

„Ne­ga­bus ar­chi­tek­tas, šykš­tus ar­ ba nea­dek­va­čiai tau­pus už­sa­ko­vas, sku­bė­ji­mas, ne­reik­lu­mas sau“, – vi­suo­me­nei šo­ką su­kė­lu­sio „stik­ lai­nio“ at­si­ra­di­mo prie­žas­tis var­ di­jo ar­chi­tek­tas.

Kal­ti­na­mie­ji teis­me pa­reiš­kė kal­ ti­ni­mus su­pran­tan­tys, ta­čiau vi­si tvir­ti­no kal­tais sa­vęs ne­lai­kan­tys. Tik du iš kal­ti­na­mų­jų by­lo­je da­ly­ vau­ja pa­de­da­mi ad­vo­ka­tų, I.Vaš­ ke­lie­nė ir to­liau teis­me at­sto­vau­ ja pa­ti sau.

Ne­de­ra, bet ne­griau­ti

Teks liu­dy­ti ir D.Var­nai­tei

Vals­ty­bi­nį kal­ti­ni­mą pa­lai­kan­ti pro­ ku­ra­tū­ra pa­kvie­tė vos du liu­dy­to­jus. Ši ap­lin­ky­bė ge­ro­kai nu­ste­bi­no kal­ti­ na­mų­jų gy­nė­jus. „Liu­dy­ti pa­kvies­ti žmo­nės, ku­rie iš­sa­kė prie­šin­gą nuo­ mo­nę“, – ste­bė­jo­si R.Gu­die­nės gy­ nė­ja. Tai Ar­chi­tek­tų ir ur­ba­nis­ti­kos eks­per­tų ta­ry­bos na­riai Al­gi­man­tas De­gu­tis ir Aud­rys Ka­ra­lius.

Aud­rys Ka­ra­lius:

Ar­chi­tek­tas pra­smu­ ko ir tuo pa­si­nau­do­ jo, o pro­jek­tas to­liau ne­bu­vo to­bu­li­na­ mas.

Teis­mui bu­vo pa­teik­tas są­ra­šas pa­var­džių, ku­riuos žmo­nes rei­kė­ tų taip pat ap­klaus­ti šio­je skan­da­ lin­go­je by­lo­je. Pro­ku­ro­ras Ma­rius Kuz­mi­nas tvir­ti­no, kad kal­ti­ni­mas su­ra­šy­tas la­bai aiš­kiai ir pa­pil­do­

„„Vie­na: teis­me I.Vaš­ke­lie­nė ir to­liau ke­ti­na vers­tis be ad­vo­ka­to pa­gal­bos.

mų liu­dy­to­jų var­gu ar rei­kia, ta­čiau teis­mas iš da­lies pa­ten­ki­no gy­ny­ bos pra­šy­mą. Tie­sa, ne vi­si iš gau­saus są­ra­ šo bus pa­kvies­ti, ta­čiau by­lo­je bus ap­klaus­ta Kul­tū­ros pa­vel­do di­rek­ to­rė Dia­na Var­nai­tė, Nau­ja­mies­čio, į ku­rio te­ri­to­ri­ją pa­ten­ka „stik­lai­ nis“, api­bū­di­ni­mo są­ly­gų ruo­šė­jai, ki­ti Kau­ne ge­rai ži­no­mi ar­chi­tek­tai ir ur­ba­nis­tai.

Kri­ti­ka­vo ko­le­gą

Pir­ma­sis „stik­lai­nio“ by­lo­je va­kar ap­klaus­tas ar­chi­tek­tas A.Ka­ra­lius. Jam te­ko pri­si­min­ti 2008 m. vy­ku­ sį Ar­chi­tek­tų ir ur­ba­nis­tų eks­per­tų ta­ry­bos po­sė­dį. Bū­tent šis po­sė­dis ir ta­po tramp­li­nu „stik­lai­nio“ kū­ rė­jams ir įgy­ven­din­to­jams. A.Ka­ ra­lius pri­si­mi­nė, kad ar­chi­tek­tas Vir­gi­ni­jus Juo­zai­tis pa­teik­ė ke­lis „stik­lai­nio“ va­rian­tus. „Aš pri­ta­

Eval­do But­ke­vi­čiaus nuo­tr.

riau, kad pa­sta­tą ga­li­ma aukš­tin­ ti. Taip gal­vo­ju ir da­bar, ta­čiau tai pa­da­ry­ta la­bai ne­gra­žiai. Ar­chi­tek­ tas pra­smu­ko ir tuo pa­si­nau­do­jo, o pro­jek­tas to­liau ne­bu­vo to­bu­li­na­ mas“, – teis­me dės­tė A.Ka­ra­lius. Pa­sak jo, 2008 m. vy­ku­sia­me po­ sė­dy­je da­ly­va­vę ar­chi­tek­tai iš­sa­kė sa­vo pa­sta­bas ir pa­ta­ri­mus ti­kė­ da­mie­si, kad į tai bus at­si­žvelg­ ta, ir pri­ta­rė ant­sta­to pro­jek­tui.

Teis­me ap­klau­sia­mas ar­chi­tek­tas lai­kė­si sa­vo jau anks­čiau iš­sa­ky­tos nuo­mo­nės, kad ant­sta­tas Lais­vės alė­jo­je ne­dar­nus, di­so­nuo­ja su ap­ lin­ka. „Ta­čiau tie nea­ti­ti­ki­mai ne­ bu­vo to­kie dra­ma­tiš­ki, kad rei­kė­tų griau­ti, ir vis­kas“, – tar­si pra­links­ min­ti ban­dė A.Ka­ra­lius. Ar­chi­tek­tas trum­pam nu­kly­do pa­sa­ko­da­mas sa­vo įspū­džius ap­ žiū­rint vie­ną gar­siau­sių, pres­ti­ žiš­kiau­sių pa­sau­lio ope­ros teat­rų „La Sca­la“ Mi­la­ne. Ne­se­niai baig­ ta gran­dio­zi­nė šio XVIII a. pa­sta­to re­konst­ruk­ci­ja. A.Ka­ra­lius ne­gai­ lė­jo pa­gy­rų pri­tai­ky­toms mo­der­ nioms me­džia­goms, pui­kiai de­ran­ čioms su se­no­vi­nė­mis šio pa­sta­to de­ta­les. La­biau­siai pro­ce­so da­ly­viams kir­bė­jo klau­si­mas apie vie­to­vės ir pa­sta­to tū­rį. Bu­vu­si pa­da­li­nio ve­d ė­ja I.Vaš­ke­l ie­n ė do­k u­m en­ tą, va­di­na­mą Nau­ja­mies­čio dos­ jė, lai­ko kal­ti­na­mų­jų ne­kal­tu­mo įro­dy­mu. „Skai­tant pa­vel­do do­ku­men­tus, kiek­vie­na­me sa­ki­ny­je ky­la klau­ si­mų. Nor­ma­lus žmo­gus jų ne­ga­ li su­pras­ti“, – A.Ka­ra­lius rė­žė, kad pa­vel­do do­ku­men­tai yra sun­kiai su­pran­ta­mi.

Duobių remonto darbai mieste įsibėgėja Duobės bus tvarkomos visų miesto seniūnijų gatvėse.

Praėjusią savaitę pradėti duobių remonto darbai naudojant karštą asfaltbetonį įgauna pagreitį. Pradėję nuo Raudondvario plento ir kitų Vilijampolės seniūnijos gatvių, kelininkai vakar ėmėsi Jonavos gatvės. Kitą savaitę darbai persikels į Kauno centrą ir kitas miesto seniūnijas. Tvarkomos visų seniūnijų gatvės

Duobių remonto darbus Kaune atlieka konkursus laimėjusios bendrovės „Kauno keliai“, „Fegda“ ir „Kamesta“. Duobės bus tvarkomos visų miesto seniūnijų gatvėse. „Tiek mūsų, tiek ir bendrovės „Laboratorinių bandymų centras“ specialistai griežtai prižiūri vykdomus darbus. Iš pradžių duobės frezuojamos, sausas paviršius gruntuojamas bitumine emulsija, tuomet klojamas karšto asfaltbetonio sluoksnis, kuris specialia technika sutankinamas. Karšto asfaltbetonio sluoksnio storis turi būti ne mažesnis nei 5 cm. Žinoma, duobių remonto darbai negali būti vykdomi lyjant lietui“, - sakė Kauno miesto savivaldybės Miesto tvarkymo skyriaus vedėjas Aloyzas Pakalniškis. Šie darbai finansuojami Lietuvos automobilių kelių direkcijos lėšomis. Šįmet Kaune planuojama atlikti duobių remonto darbų už maždaug 2 mln. litų. Kelininkams baigus remontuoti konkrečios gatvės duobes, atliktų darbų aktus pasirašo ne tik Miesto tvarkymo skyriaus specialistas bei UAB

„„Procesas: vakar„kelininkai„pradėjo„tvarkyti„Jonavos„gatvę.

„Laboratorinių bandymų centras“ techninis prižiūrėtojas, tačiau ir seniūnijos darbuotojas bei finansavimą skyrusios Lietuvos automobilių kelių direkcijos atstovas. Bus tvarkomi ištisiniai ruožai

„Kadangi duobių lopymas problemas sprendžia tik laikinai, didelį dėmesį skirsime ištisinių plotų remontui“, – teigė Kauno miesto meras Andrius Kupčinskas. Šiais metais asfaltbetonio danga bus iš esmės atnaujinta Radvilėnų pl. (nuo K. Petrausko g. iki Vydūno

al.), J. Basanavičiaus al. (nuo Taikos pr. iki Radvilėnų pl.), Panerių g. (nuo Panerių g. 10 iki Panerių g. 139). Taip pat bus tęsiamas praėjusiais metais pradėtas Jurbarko g. remontas bei užbaigti Rokų viaduko per geležinkelį rekonstrukcijos darbai. Be to, planuojama pabaigti ir Nuokalnės gatvės remonto darbus. Šiais metais ketinama atlikti žvyruotų gatvių priežiūros darbų už 1 mln. litų. „Gatvių tvarkymo darbams iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos šįmet gausime beveik

9,9 mln. litų. Pernai tam buvo skirta 12 mln. litų. Esu įsitikinęs, kad miesto gatvėms iš valstybės biudžeto turi būti skirta didesnė parama. Siekiu, kad Vyriausybė inicijuotų Kelių priežiūros ir plėtros finansavimo įstatymo pataisas. Bent 50 proc. nuo konkrečioje savivaldybėje sumokamo kuro akcizo turi atitekti miestų gatvėms. Dabar didžioji dalis surenkami akcizo, t.y. 80 proc., atitenka autostradų ir užmiesčio kelių remontui “, - tvirtino miesto meras A. Kupčinskas.

Darbai A.Juozapavičiaus prospekte

Šįmet toliau bus tęsiama Technikumo g. rekonstrukcija. Didžiausi darbai numatyti A.Juozapavičiaus pr. Šįmet planuojama atlikti darbų už maždaug 30 mln. litų. ES struktūrinių fondų, Kauno miesto savivaldybės ir valstybės biudžeto lėšomis vykdomos rekonstrukcijos darbų bendra vertė siekia 43 mln. litų. Šiuo metu vyksta konkursas, kurį laimėjusi bendrovė imsis socialinių būstų link vedančios Tilto gatvės asfaltavimo darbų. Užs. 948055


5

ketvirtadienis, balandžio 26, 2012

lietuva

Sek­liai iš Eu­ro­pos pra­dė­jo ty­ri­mą Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra pa­ti­ki­no į Lie­tu­vą at­vy­ku­sius eu­ro­par­ la­men­ta­rus, kad ty­ri­mas dėl ta­ria­mų Cent­ri­nės žval­gy­bos val­ dy­bos (CŽV) ka­lė­ji­mų bu­vo iš­sa­mus. Sta­sys Gu­da­vi­čius s.gudavicius@diena.lt

Kal­bė­jo pu­sant­ros va­lan­dos

Tre­čia­die­nį tri­jų die­nų vi­zi­tą Lie­ tu­vo­je pra­dė­jo Eu­ro­pos Par­la­men­ to (EP) na­rių de­le­ga­ci­ja, ku­ri aiš­ki­ na­si pra­ne­ši­mus, kad ša­ly­je ga­lė­jo veik­ti slap­tas ame­ri­kie­čių ka­lė­ji­ mas te­ro­riz­mu įta­ria­miems as­me­ nims lai­ky­ti. Pir­ma­sis de­le­ga­ci­jos su­si­ti­ki­mas – su ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro pa­va­ duo­to­ju Da­riu­mi Rau­lu­šai­čiu. Po pu­sant­ros va­lan­dos tru­ku­sio po­kal­bio eu­ro­par­la­men­ta­rai ne­no­ rė­jo pa­teik­ti jo­kių iš­sa­mes­nių pa­ reiš­ki­mų apie ne­va Lie­tu­vo­je vei­ku­ sį slap­tą CŽV ka­lė­ji­mą. Esą vi­zi­tas, su­si­ti­ki­mai ir me­džia­gos su­rin­ki­ mas tik pra­dė­tas, to­dėl kol kas nė­ ra ką pa­sa­ky­ti. Sa­vo ko­men­ta­rus EP de­le­ga­ci­jos na­riai ža­da pa­teik­ti penk­ta­die­nį, bai­gian­tis vi­zi­tui. Jo­kių duo­me­nų ne­gau­ta

D.Rau­lu­šai­tis po su­si­ti­ki­mo žur­na­ lis­tams sa­kė, kad eu­ro­par­la­men­ta­ rai jam pri­sta­tė sa­vo at­lie­ka­mą ty­ ri­mą ir ren­gia­mą pra­ne­ši­mą apie ta­ria­mus ka­li­ni­mus ES vals­ty­bė­se.

Jie taip pat do­mė­jo­si, kaip vy­ko šių įta­ri­mų ty­ri­mas Lie­tu­vo­je. „Prie­kaiš­tų ar pa­sta­bų dėl at­lik­ to ty­ri­mo jie ne­tu­rė­jo. Bet ne­la­bai ir ga­li tu­rė­ti, kol ne­pa­ma­tė ty­ri­mo me­džia­gos“, – tei­gė ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro pa­va­duo­to­jas. D.Rau­lu­šai­tis pa­ti­ki­no EP na­rius, kad Lie­tu­vos tei­sė­sau­ga at­li­ko „iš­ sa­mų, ob­jek­ty­vų ir vi­sa­pu­siš­ką ty­ ri­mą, per ku­rį ne­bu­vo gau­ta jo­kių pa­ti­ki­mų duo­me­nų dėl ga­li­mo ne­ tei­sė­to įka­li­ni­mo Lie­tu­vo­je“.

Da­rius Rau­lu­šai­tis:

Prie­kaiš­tų ar pa­sta­bų dėl at­lik­to ty­ri­mo jie ne­tu­rė­jo. Bet ne­la­bai ir ga­li tu­rė­ti.

Žur­na­lis­tų pa­klaus­tas, ar ty­ri­ mas ga­li bū­ti ko­kiu nors pa­grin­du at­nau­jin­tas, pro­ku­ro­ras at­sa­kė tei­ gia­mai: „Bet ku­ris ty­ri­mas ga­li bū­ti at­nau­jin­tas, jei­gu bū­tų nau­jos pa­ grįs­tos in­for­ma­ci­jos, su­si­ju­sios su

įta­ri­mais dėl ty­ri­mo ob­jek­to.“ Bet EP na­riai, anot D.Rau­lu­šai­čio, to­ kios in­for­ma­ci­jos ne­pa­tei­kė. Nu­ma­ty­ta daug su­si­ti­ki­mų

EP Pi­lie­čių lais­vės, tei­sin­gu­mo ir vi­daus rei­ka­lų ko­mi­te­to na­rių ap­ si­lan­ky­mo Lie­tu­vo­je pro­gra­mo­je, be su­si­ti­ki­mo su Ge­ne­ra­li­nės pro­ ku­ra­tū­ros pa­rei­gū­nais, dar nu­ma­ to­mas po­kal­bis su Žmo­gaus tei­ sių ste­bė­ji­mo ins­ti­tu­to at­sto­vais, su tei­sin­gu­mo mi­nist­ru Re­mi­gi­ju­ mi Ši­ma­šiu­mi, Pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės pa­ta­rė­jais, Ci­vi­li­nės avia­ci­jos ad­mi­nist­ra­ci­jos, Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos at­sto­vais, Sei­ mo na­riais. EP na­riai taip pat vyks į Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to (VSD) ba­ zę An­ta­vi­liuo­se, ne­to­li Vil­niaus, kur, kaip tei­gia­ma kai ku­riuo­se už­sie­nio ži­niask­lai­dos pra­ne­ši­muo­se, ga­lė­ jo veik­ti slap­tas su­lai­ky­mo cent­ras. VSD ža­da pa­ly­dė­ti de­le­ga­ci­ją į jam pri­klau­san­čias pa­tal­pas, ta­čiau žur­ na­lis­tai ten įlei­džia­mi ne­bus. Ko­vo pa­bai­go­je mi­nė­tas EP ko­ mi­te­tas su­ren­gė klau­sy­mus dėl ES vals­ty­bių na­rių da­ly­va­vi­mo CŽV slap­to­je ka­li­ni­mo pro­gra­mo­je.

Apie ri­zi­ką val­džia dar ty­li Sta­sys Gu­da­vi­čius Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja pa­tei­kė Vy­ riau­sy­bei sa­vo iš­va­das dėl Vi­sa­gi­ no ato­mi­nės elekt­ri­nės (VAE) sta­ ty­bos fi­nan­si­nės ri­zi­kos vals­ty­bei. Ji kol kas neatsk­lei­džia­ma. Šykš­tūs ko­men­ta­rai

Tre­čia­die­nį vy­ku­sia­me prem­je­ ro And­riaus Ku­bi­liaus su­da­ry­tos ir va­do­vau­ja­mos Nau­jos ato­mi­nės elekt­ri­nės pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mo ko­mi­si­jos po­sė­dy­je bu­vo pri­sta­ty­ tas vi­sas pa­ke­tas do­ku­men­tų, su­ si­ju­sių su bū­si­mo­mis VAE sta­ty­ bo­mis. Ta­čiau po­sė­džio re­zul­ta­tai pri­sta­ty­ti la­bai šykš­čiai. „Ap­ta­rė­me vi­są pro­jek­to ei­gą. Ko­mi­si­jai pri­sta­ty­tas VAE pa­reng­ tas vers­lo pla­nas, įsta­ty­mų, ku­ rie rei­ka­lin­gi kar­tu su Kon­ce­si­jos su­tar­ti­mi, pro­jek­tai, taip pat pa­ti su­tar­tis. Po­sė­dy­je taip pat pri­sta­ ty­ta ir ap­tar­ta Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ jos iš­va­da dėl šios su­tar­ties ir pa­ ties pro­jek­to. Iš­va­do­je nu­sa­ko­ma fi­nan­si­nė ri­zi­ka, ku­ri ga­lė­tų at­si­ ras­ti vals­ty­bei įgy­ven­di­nant pro­ jek­tą“, – kal­bė­jo VAE va­do­vas Ri­ man­tas Vait­kus. Už kiek sko­lin­sis – neaiš­ku

Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos iš­va­do­se su­ ra­šy­ta, ko­kios Lie­tu­vos ga­li­my­bės pa­si­sko­lin­ti lė­šų, rei­ka­lin­gų sta­ tant VAE, ko­kius fi­nan­si­nius įsi­ pa­rei­go­ji­mus ga­li pri­siim­ti vals­ty­ bė. Ta­čiau konk­re­tūs skai­čiai dar ne­vie­ši­na­mi. Anks­čiau skelb­ta, kad VAE pro­ jek­tas iš vi­so kai­nuos apie 17 mlrd.

„„Klau­si­mai: Vy­riau­sy­bė kol kas ne­si­da­li­ja sa­vo iš­va­do­mis, kiek kai­nuos

nau­jo­ji elekt­ri­nė, ko­kio­mis są­ly­go­mis bus sko­li­na­ma­si jos sta­ty­boms ir ko­kią ga­li­mą grės­mę toks ob­jek­tas kel­tų mū­sų ša­liai. And­riaus Ufar­to (BFL) nuo­tr.

li­tų. Lie­tu­vos in­dė­lis į šį pro­jek­tą ga­li siek­ti apie 5–6 mlrd. Prem­je­ras A.Ku­bi­lius yra už­si­ mi­nęs, kad sta­ty­bos ga­li at­siei­ti ir kiek pi­giau. Be to, ne­va yra ga­li­my­ bių Lie­tu­vai palyginti pi­giai pa­si­ sko­lin­ti lė­šų, rei­ka­lin­gų VAE pro­ jek­tui įgy­ven­din­ti. R.Vait­kus tvir­ti­no, kad de­ry­bos su stra­te­gi­niu in­ves­tuo­to­ju į ato­ minę elekt­ri­nę ja­po­nų kor­po­ra­ci­ ja „Hi­ta­chi“ ir su re­gio­ni­niais par­ tne­riais – Lat­vi­ja bei Es­ti­ja – dar tę­sia­mos. To­dėl dar nė­ra ga­li­my­bių tiks­liai įvar­dy­ti, kiek kai­nuos pa­ts VAE pro­jek­tas ir kiek lė­šų Lie­tu­ vai rei­kės pa­si­sko­lin­ti jį įgy­ven­di­ nant. Be to, neat­me­ta­ma, kad į VAE pro­jek­tą su­grįš Len­ki­ja ir bus su­ ge­bė­ta juo su­do­min­ti ki­tus ES in­ ves­tuo­to­jus. Apie tai už­si­mi­ nė ener­ge­ti­kos mi­nist­ras Ar­vy­das Sek­mo­kas.

„Iš­va­dos yra ge­ros“

Ko­mi­si­jos po­sė­dy­je da­ly­va­vu­si Vi­ sa­gi­no me­rė Da­lia Štrau­pai­tė mi­ nė­jo, kad Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos iš­ va­dos esą „yra ge­ros ir di­des­nės ri­zi­kos Lie­tu­vai nė­ra“. Ti­ki­ma­si, kad spren­di­mus dėl kon­ce­si­jos su­tar­ties ir su ja su­si­ ju­sių įsta­ty­mų pro­jek­tų Vy­riau­sy­ bė priims ki­tą sa­vai­tę. Pla­nuo­ja­ma, kad ge­gu­žės 10 d. su­tar­ties ir įsta­ty­ mų pa­kei­ti­mų pro­jek­tai bus pa­teik­ti Sei­mui svars­ty­ti. Iki bir­že­lio pa­bai­ gos Sei­mas tu­rė­tų bal­suo­ti dėl kon­ ce­si­jos su­tar­ties pa­tvir­ti­ni­mo. Lie­tu­va tu­rė­tų val­dy­ti 34 pro­c. bū­si­mos nau­jos elekt­ri­nės val­dy­ mo įmo­nės ak­ci­jų, ki­tų ak­ci­nin­kų da­lis kol kas yra de­ry­bų ob­jek­tas. Lat­vi­jos bend­ro­vė „Lat­ve­ner­go“ pa­skel­bė no­rin­ti ne ma­žiau kaip 20 pro­c. ak­ci­jų, į to­kią pat da­ lį pre­ten­duo­ja ir „Ees­ti ener­gia“, nors ofi­cia­liai tai nepa­tvir­tin­ta.

„„Paš­niukš­ti­nės: EP na­riai vyks ir į VSD ba­zę An­ta­vi­liuo­se, ku­rio­je ta­ria­

mai ga­lė­jo veik­ti CŽV ka­lė­ji­mas. 

And­riaus Ufar­to (BFL) nuo­tr.


6

ketvirtadienis, balandžio 26, 2012

nuomonės

A.Vi­no­ku­ro iš­puo­lis pa­šiur­pi­no

Žvilgsnis

Redakcijos skiltis

Kaip pa­smerk­ti Sei­mo šo­kė­jė­lius?

Jur­gi­ta Ša­kie­nė

j.sakiene@kaunodiena.lt

Stasys Gudavičius

T

ai vie­na iš va­ka­rykš­čių ži­n ių – „Sei­mo Eti­kos ir pro­ce­dū­r ų ko­mi­si­ja su­ rinks me­d žia­gą apie te­ le­v i­z i­jos pra­mo­g i­n iuo­se pro­jek­ tuo­se da­ly­vau­jan­čius par­la­men­ ta­r us ir prin­ci­pin­gai įver­t ins jų da­ro­mą pa­žei­di­mą“. Šia­me sa­k i­ny­je gal ir bū­t ų kas nors nau­ja, jei­g u ne jaus­mas, kad kaž­kur jį jau gir­dė­jo­me. Tik­ra tie­sa – gir­dė­jo­me. „Prin­ci­ pin­gai“ įver­tin­ti Sei­mo šo­kė­jė­lius ir dai­no­rė­lius par­la­men­to eti­kos sar­gai ža­dė­jo jau ne kar­tą ir ne du. Bet vis bergž­d žiai. Iš tie­sų tai pa­da­ry­ti gal ne­t gi ne­ la­bai ir įma­no­ma. Vien to­dėl, kad pra­mo­g i­n iuo­se te­le­v i­z i­jos pro­ jek­t uo­s e da­ly­vau­jan­č ių Sei­mo na­r ių is­to­r i­jo­je pa­ra­dok­sa­liai tei­ sios abi pu­sės.

Vi­sa­da at­si­ras tvir­ti­ nan­čių­jų, kad tie ju­de­ siai, ku­riuos ant stu­di­ jos par­ke­to iš­da­ri­nė­ja Sei­mo na­rys, yra nau­ jas, ori­gi­na­lus, ne­ma­ty­ tas kū­ri­nys. Šou lai­do­se nuo­lat stri­k i­nė­jan­ tiems ir be­si­mai­van­t iems po­l i­t i­ kams iš tie­sų ne­la­bai ką pri­k i­ši. Juk ten­ka pri­min­ti, kad prieš me­ tus Kons­t i­t u­ci­n is Teis­mas (KT) tie­siai taip ir neat­sa­kė, ar Sei­mo na­r iams tik­rai vi­siš­kai drau­d žia­ ma da­ly­vau­t i ko­mer­ci­n ių te­le­ vi­z i­jų ren­g ia­mo­s e pra­mo­go­s e. Anot KT, Sei­mo na­r io „kons­t i­t u­ ci­nė kū­ry­bi­nės veik­los lais­vė ga­li bū­ti įgy­ven­di­na­ma su­da­rant su­ tar­t į, ta­čiau to­k ios su­tar­t ies pa­ grin­du ne­ga­l i at­si­ras­ti dar­bo, tar­ ny­bos ar pa­na­šūs san­ty­k iai“. Teis­mas taip pat paaiš­k i­no, kad Sei­mo na­r ys ga­l i gau­t i at­ly­g i­n i­ mą „už kū­ry­bi­nę veik­lą“. Išaiš­k in­ ta, kaip de­rė­tų su­pras­t i šią są­vo­ ką: „Tai to­k ia veik­la, ku­rios re­zul­ ta­tas yra ko­ky­biš­kai nau­ja, ori­g i­ na­li, nie­ka­da anks­čiau neeg­zis­ta­ vu­si konk­re­ti ma­te­ria­li­nė ar dva­ si­nė moks­lo, tech­ni­kos, kul­tū­ros ar me­no ver­ty­bė – kū­ri­nys.“ Ga­l i­ma iki už­k i­mi­mo gin­čy­tis, ar

šo­k is pra­mo­g i­n ia­me te­le­v i­z i­jos pro­jek­te ga­li bū­ti lai­ko­mas kū­ry­ ba. Vi­sa­da at­si­ras tvir­ti­nan­čių­jų, kad tie ju­de­siai, ku­riuos ant stu­di­ jos par­ke­to iš­da­r i­nė­ja Sei­mo na­ rys, san­tech­n i­kas ar bi­t i­n in­kas, yra nau­jas, ori­g i­na­lus, ne­ma­t y­ tas kū­r i­nys. Ly­g iai toks pat, ko­k į su­ku­ria pro­fe­sio­na­lus šo­kė­jas. Ir taip sa­kan­tieji bus bent iš da­lies tei­ sūs. Post­mo­der­nis­ti­nia­me pa­sau­ly­ je, ku­ria­me da­bar gy­ve­na­me, kū­ri­ nys jau nė­ra vien tik tai, kas „gra­žu me­ną su­pran­tan­tiems kri­ti­kams“. Fi­lo­so­fiš­kai mąs­tan­tie­ji pa­sa­ky­tų dar dau­giau – vi­sa žmo­ni­jos veik­ la iš es­mės yra kū­ry­ba. Tai­g i, tik­r iau­siai ne­ga­l i­ma vien prie­kaiš­tau­t i tiems Sei­mo na­ riams, ku­rie lais­vu nuo dar­bo me­ tu da­ly­vau­ja pra­mo­gi­niuo­se (kū­ ry­bi­n iuo­se?) te­le­v i­z i­jų šou pro­ jek­tuo­se. Gal jie taip rea­li­zuo­ja sa­ ve? Kuo jie blo­ges­ni už au­gi­nan­ čiuosius ka­tes ar ko­lek­cio­nuo­jan­ čiuosius šal­dy­tu­vo mag­ne­tu­kus? Ki­ta ver­tus, KT spren­di­mas trak­ tuo­ja­mas taip, kad par­la­men­ta­ rams ma­žų ma­žiau­siai ne­re­ko­ men­duo­ja­ma ei­ti į pra­mo­gi­nius pro­jek­tus. Ir jau tik­rai drau­džia­ma su­da­ry­ti bet ko­kias su­tar­tis dėl da­ ly­va­vi­mo juo­se. Teis­mas pri­mi­nė, kad Kons­ti­tu­ci­jo­je var­to­ja­ma są­vo­ ka, drau­džian­ti Sei­mo na­riams už­ siim­ti bet ko­kiu dar­bu „vers­lo, ko­ mer­ci­jos bei ki­to­se pri­va­čio­se įstai­ go­se ar įmo­nė­se“. Šis drau­di­mas, anot KT, ga­lio­ja „neat­siž­vel­giant į tai, ar ta veik­la yra nuo­la­ti­nė, lai­ki­ na ar vien­kar­ti­nio po­bū­džio, į tai, ar už tą veik­lą yra at­ly­gi­na­ma ko­kio­ mis nors iš­mo­ko­mis ar­ba kaip nors ki­taip, ar nė­ra at­ly­gi­na­ma“. Kons­t i­t u­ci­jos sar­gai taip pat pa­ ste­b ė­jo, kad tu­r i bū­t i įsta­t y­mu nu­m a­t y­t a tvar­k a, kaip atim­t i man­da­tą iš par­la­men­ta­ro, neat­ si­sa­k iu­sio su Sei­mo na­r io pa­rei­ go­mis ne­su­de­r i­na­mo dar­bo. Bet to­k ios tvar­kos vis dar nė­ra. To­dėl ir vargs­ta Sei­mo Eti­kos ir pro­ ce­dū­rų ko­mi­si­ja, kas­kart vis kel­da­ ma klau­si­mus dėl par­la­men­ta­rų, ig­ no­ruo­jan­čių rei­ka­la­vi­mus tuč­tuo­ jau nu­trauk­ti „už­kla­si­nę veik­lą“. Sei­mo na­r iai Žil­v i­n as Šil­ga­l is, And­rius Še­d žius, Arū­nas Va­lins­ kas, In­ga Va­l ins­k ie­nė da­ly­va­vo ir ne­re­tai te­be­da­ly­vau­ja ko­mer­ ci­n ių te­le­v i­z i­j ų pra­mo­g i­n iuo­ se pro­jek­t uo­se. O į vi­so­k ius Sei­ mo eti­kos sar­g ų va­do Al­g i­man­to Sa­la­ma­k i­no prieš­ta­ra­v i­mus tik spjau­na. Tie­siog siun­čia jį na­fi k . Ir tas nie­ko pa­da­ry­ti ne­ga­li. Gal bū­tų ge­riau­sia, jei­g u tai prin­ ci­pin­gai pa­da­ry­tų žmo­nės per ar­ tė­jan­čius Sei­mo rin­k i­mus?

informacija:

302 250

Kasdienė prenumerata 1 mėn. – 26 (13*) Lt

ISSN 1392-7639 ©1992-2007 UAB „Diena Media News“ Labdarių g. 8, 01120 Vilnius. Tel. (8 5) 262 4242.

„Kauno dienos“ Vyriausioji redaktorė Jūratė Kuzmickaitė Vyr. redaktoriaus pavaduotojai: Arūnas Andriuškevičius – 302 252

MIESTO NAUJIENOS: Mantas Lapinskas – Arūnas Dambrauskas – Vilija Žukaitytė – Saulius Tvirbutas – Virginija Skučaitė – Jurgita Šakienė – TEISĖTVARKA: Diana Krapavickaitė –

„„Įžeidė: daugelis komentatorių tei-

gia, kad A.Vinokuras įžeidė ne tik prezidentę, bet ir juos. 

Šarūno Mažeikos (BFL) nuotr.

kom­pe­ten­tin­ga) po­li­ti­nė pro­sti­tu­tė.“ A.Vi­no­ku­ras įsi­ti­ki­nęs, kad teis­mas jį dėl šių žo­džių iš­tei­sins. „Juk N.Venc­ kie­nė sa­ko, ką no­ri, ir jai lei­džia­ma sa­ ky­ti, ką no­ri (...). Sa­ko, ką no­ri, nes Da­lia Gry­baus­kai­tė jai lei­džia. Keis­ ta. Sei­mas – taip pat. Genp­ro­ku­ro­ras – taip pat“, – sam­pro­ta­vo ša­lies va­do­ vę že­mi­nan­čių epi­te­tų au­to­rius. Sa­vo vie­šai pla­ti­na­mo­je kal­bo­je jis pa­reiš­kė, kad ger­bia lais­vos ir de­mok­ ra­ti­nės Lie­tu­vos vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­ jas, taip pat ir Pre­zi­den­to ins­ti­tu­ci­ją. Ta­čiau jam esą „gė­da dėl D.Gry­baus­

Komentarai G.K. Ma­ne, kaip lie­tu­vį, šis žmo­gus įžei­dė. Jis vie­šai pa­že­mi­no ma­no ša­lies žmo­nių iš­ rink­tą ša­lies va­do­vę.

Mai­ro­nio ke­tu­rei­lį, tei­sė, atė­mė kom­piu­ te­rį. Aiš­ku, tai bu­vo ne­nor­ma­lu. Ku­sai­tę už kaž­ko­kį teks­tą pro­ku­ro­rui Lau­ciui nu­ tei­sė. Ko­dėl dvi­gu­bi stan­dar­tai? Tei­sė­sau­ ga nors imi­tuo­tų ly­gy­bę prieš įsta­ty­mą.

tu­rė­tų ap­si­spręs­ti, ar ga­li­ma vie­šai že­ min­ti Pre­zi­den­to ins­ti­tu­ci­ją. Čia tru­pu­ tį rim­čiau nei šla­pin­tis ant pre­zi­den­tū­ ros sie­nos.

mmm

Šve­das

La­bai gai­la ši­to skur­du­ko, ki­taip aš jo pa­ va­din­ti tie­siog ne­ga­liu. Jis įžei­dė ne ei­li­ nę mo­te­rį, to da­ry­ti sa­ve ger­bian­tis vy­ ras ne­tu­rė­tų. D.Gry­baus­kai­tė yra Lie­ tu­vos va­do­vė, rink­ta Lie­tu­vos žmo­nių. Tad aš ma­nau, kad šis pa­da­ras įžei­dė ne tik Pre­zi­den­tę, bet ir Lie­tu­vos pi­lie­čius.

bvb O siau­be, aš pri­blokš­ta, kaž­ka­da jis vai­din­ da­vo vai­kams, ko­kia jo mo­ra­lė??? Fe.

... kau­kės, kri­to kri­to ir nu­kri­to. Išk­ry­pė­ liams ner­vai ne­lai­ko. Lau­kiam dau­giau.

Hi­pis

LR pi­lie­čiai

Ar­kaš­ka, ma­nau, kad pre­zi­den­tė ant ta­ vo pro­vo­ka­ci­jos ne­pa­si­ka­bins. O tu pa­ da­rei klai­din­gą ėji­mą.

Tai pa­si­bai­sė­ti­na, ar pro­ku­ro­rai jau pra­dė­ jo ty­ri­mą, ar tas chu­li­ga­nas jau cy­pė­je?

Mi­kas Ma­nau, to­kius žo­džius ga­li pa­sa­ky­ti tik la­bai la­bai že­mos kul­tū­ros ar­ba ne­ken­ čian­tis tau­tos ir jos iš­rink­to ša­lies va­ do­vo žmo­gus. Ma­nau, kad gar­bin­gi pi­ lie­čiai pa­smerks ne­praus­ta­bur­nį, ku­rio pa­var­dė Vi­no­ku­ras.

Vi­no­ku­rai, tu ap­spjo­vei Lie­tu­vą, nes Pre­ zi­den­tę rin­ko be­veik 70 pro­c.

Mo­te­ris Kren­ta

nu­si­vy­lęs Ma­nau, p. Vi­no­ku­rui iš­mu­šė sau­gik­lius.

Gai­lė Bū­na kul­tū­rin­gi žmo­nės ir bū­na vi­no­ku­ rai. Ką pa­da­ry­si, cha­mų ir pra­sčio­kų nė vie­na vi­suo­me­nė dar neiš­ven­gė. Bet vis­ gi su­ke­lia šlykš­tu­mo jaus­mą...

ste­bė­to­jas Tai ei­li­nė Vi­no­ku­ro pro­vo­ka­ci­ja. Tiks­ liau, jė­gų, ku­rioms jis at­sto­vau­ja.

Ly­gu

Vien tik tai, kad sa­ve lai­kan­tis pro­tin­gu vy­ras taip kal­ba apie mo­te­rį – že­mas ly­gis. O kai toks „Lie­tu­vos pi­lie­tis“ kal­ ba apie Lie­tu­vos Pre­zi­den­tę – bau­džia­ ma. Ma­no aky­se pa­gar­ba šiam žmo­gui smu­ko.

Kau­nas Ko­dėl pro­ku­ra­tū­ra per­se­kio­ja bo­bu­tes, pa­ra­šiu­sias karš­tes­nį ko­men­ta­rą, ta­čiau ne­rea­guo­ja, kai da­ro­mas vie­šas nu­si­kal­ ti­mas prieš vals­ty­bę?

Va­len­čius Tai nė­ra p. Gry­baus­kai­tės, tai yra Lie­tu­ vos vals­ty­bės įžei­di­mas, tai­gi tu­ri bū­ti ke­lia­ma bau­džia­mo­ji by­la. O kai dėl p. Venc­kie­nės, tai jai ir­gi ga­lio­ja bau­džia­ mo­ji tei­sė, bet čia vėl ki­ta by­la.

Aki­vaiz­du

Vie­ną žmo­gų, kai jis Adam­kui pa­ci­ta­vo

Kaunodiena.lt

Lie­tu­vos Res­pub­li­kos tei­sėt­var­ka vis­gi

Komentarai nėra dienraščio redakcijos nuomonė.

reklamos skyrius:

E. paštas redakcija@kaunodiena.lt

„Kauno dienos“ redakcija Kęstučio g. 86, 44296 Kau­nas. Fak­sas 423 404.

„Fri­gi­diš­ka ster­va“, „dva­si­nė po­li­ti­nė pro­sti­tu­tė“ – taip ša­lies va­do­vę Da­ lią Gry­baus­kai­tę pa­va­di­no žur­na­lis­ tas ir ak­to­rius Ar­ka­di­jus Vi­no­ku­ras. Por­ta­le kau­no­die­na.lt po­zi­ci­ją iš­sa­kė šim­tai ko­men­ta­to­rių. Iš­sa­kę nuo­mo­ nę skai­ty­to­jai ne­slė­pė, kad ne­cen­zū­ ri­niai žo­džiai ša­lies va­do­vės ad­re­su juos pa­šiur­pi­no ir įžei­dė. Pre­zi­den­tė su­lau­kė A.Vi­no­ku­ro iš­puo­lio už tai, kad at­si­sa­kė at­leis­ti iš tei­sė­jų Ne­rin­gą Venc­kie­nę, ar­gu­ men­ta­vu­si to­kiais žo­džiais: „Už pa­ si­sa­ky­mus at­lei­di­nė­ti iš dar­bo? Tik už žo­džius aš nie­ko neat­lei­di­nė­ju.“ Ne­cen­zū­ri­nius žo­džius, ad­re­suo­ tus ša­lies va­do­vei, A.Vi­no­ku­ras iš­ spaus­di­no sa­vo tink­la­raš­ty­je. „Nusp­ ren­džiau nau­do­ti to­kį žar­go­ną, ku­ris bū­tų tiek skaus­min­gas ei­li­nio pi­lie­ čio au­siai, kad jis/ji su­rea­guo­tų. (Ne D.Gry­baus­kai­tės au­siai... Ci­ni­kui nu­ si­spjau­ti.) Ir su­rea­ga­vo“, – po­rta­lui kau­no­die­na.lt tei­gė A.Vi­no­ku­ras. „Kon­teks­tas, ži­no­ma, pri­tren­kian­ti D.Gry­baus­kai­tės nuo­mo­nė (...), – aiš­ ki­na A.Vi­no­ku­ras apie tai, kas jį pa­ska­ ti­no šiurkš­čiam iš­puo­liui prieš Lie­ tu­vos Pre­zi­den­tę. – Nau­do­da­ma­sis pro­ga sa­kau ir aš: Da­lia Gry­baus­kai­tė yra fri­gi­diš­ka ster­va ir dva­si­nė (bet ne­

kai­tės“. A.Vi­no­ku­ro tei­gi­mu, D.Gry­ baus­kai­tei „iki Kons­ti­tu­ci­ją, vi­sos ša­lies pi­lie­čius ir sa­ve ger­bian­čio Pre­ zi­den­to yra švies­me­čiai“. Dėl sa­vo nuo­mo­nės apie D.Gry­ baus­kai­tę A.Vi­no­ku­ras su­lau­kė in­ ter­nau­tų reak­ci­jos. Itin jaut­riai su­ rea­ga­vo ra­šy­to­jas Ša­rū­nas Na­vic­kis. „Ša­li­nu sa­ve iš ta­vo FB drau­gų, o ta­ve – iš sa­vo, – so­cia­li­nia­me tink­le „Fa­ ce­book“ pra­ne­šė A.Vi­no­ku­rui Š.Na­ vic­kis. – Ma­nau, etiš­ka, kad su­ži­no­ si tai iš pir­mų lū­pų.“ „Ta­vo tei­sė leng­vin­tis vie­šai, ma­ no – į tai ne­žiū­rė­ti“, – iš­sa­kė po­zi­ci­ją dėl A.Vi­no­ku­ro poel­gio Š.Na­vic­kis. Pre­zi­den­tės vy­riau­sio­ji pa­ta­rė­ ja Dai­va Ul­bi­nai­tė tei­gė, kad Pre­zi­ den­tės spau­dos tar­ny­ba tink­la­raš­čių ne­ko­men­tuo­ja, bet pa­pra­šė at­siųs­ti nuo­ro­dą į pub­li­kuo­tą teks­tą. Už vals­ty­bės tar­nau­to­jo ar vie­šas ad­mi­nist­ra­vi­mo funk­ci­jas at­lie­kan­ čio as­mens įžei­di­mą gre­sia bau­da ar­ ba areš­tas, ar­ba lais­vės atė­mi­mas iki dve­jų me­tų. Jei­gu pa­že­min­tas žmo­ gus ne­tu­ri mi­nė­to sta­tu­so, už vie­ šą įžei­di­mą veiks­mu, žo­džiu ar raš­tu gre­sia bau­da ar­ba lais­vės ap­ri­bo­ji­ mas, ar­ba areš­tu, ar­ba lais­vės atė­ mi­mas iki vie­nų me­tų, ta­čiau bū­ti­ nas nu­ken­tė­ju­sio as­mens skun­das, jo tei­sė­to at­sto­vo pa­reiš­ki­mas ar pro­ ku­ro­ro rei­ka­la­vi­mas.

302 230

Platinimo tarnyba: 302

242

Prenumeratos skyrius: 302

244

3 mėn. – 69 (39*) Lt Tik šeštadienio prenumerata 1 mėn. – 9 (6*) Lt 302 251 302 268 302 266 302 262 302 267 302 261 302 243

LIETUVA: Stasys Gudavičius –

(8 5) 219 1381

PASAULIS:

SPORTAS: Romas Poderys – 302 258 Marius Bagdonas – 302 259 Mantas Stankevičius – (8 5) 219 1383

NAMAI: Vereta Rupeikaitė –

302 265

Sveikata: Marijana Jasaitienė –

302 263

Julijanas Gališanskis – (8 5) 219 1391 Valentinas Beržiūnas – (8 5) 219 1387

Menas ir Pramogos: Enrika Striogaitė –

302 272

EKONOMIKA:

FOTOKORESPONDENTAI: Artūras Morozovas – Tomas Ragina –

Ratai: Arūnas Andriuškevičius –

302 269 302 269

TV DIENA: Agnė Klimčiauskaitė – (8 5) 219 1388

Jolita Žvirblytė –

(8 5) 219 1374

302 260

http://www.kaunodiena.lt * prenumeratos kaina laikraštį atsiimant redakcijoje

aukštyn žemyn: Marijana Jasaitienė – Darius Sėlenis – Laima Žemulienė –

302 263 302 276 (8 5) 219 1374

REKLAMOS PARDAVIMO SKYRIUS: 302 234, 308 862, 308 863, 308 864, 302 230 reklama@kaunodiena.lt

Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Indeksas 0041. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raide R pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti. Tiražas 19 000.

ASMENINIAI SKELBIMAI: 302 231, 302 202, faksas 321 717 skelbimai@kaunodiena.lt SKELBIMŲ IR PRENUMERATOS SKYRIUS (Vytauto pr. 23) mob. 8 655 45 114 PLATINIMO TARNYBA: 302 242, 302 228 PRENUMERATOS SKYRIUS: 302 244


7

ketvirtadienis, balandžio 26, 2012

lietuva kaunodiena.lt/naujienos/lietuva

„„Ty­rė­jas: EPK ga­li at­vė­sin­ti An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos va­do­vo L.Ker­na­

gio (nuotr. kairėje) en­tu­ziaz­mą. Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

Vir­ši­jo įga­lio­ji­mus Sei­mo An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­ja, at­li­ku­si ty­ ri­mą dėl Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­bos (FNTT) va­do­vų at­lei­di­mo ap­ lin­ky­bių, vir­ši­jo sa­vo įga­lio­ji­mus. Taip ga­ li nu­spręs­ti Sei­mo Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­ mi­si­ja (EPK). Sta­sys Gu­da­vi­čius s.gudavicius@diena.lt

Ši ko­mi­si­ja tre­čia­die­nį nag­ri­nė­jo val­dan­čių­jų li­be­ral­cent­ris­tų pra­ šy­mą iš­siaiš­kin­ti, ar An­ti­ko­rup­ci­ jos ko­mi­si­ja ne­vir­ši­jo sa­vo įga­lio­ji­ mų, tir­da­ma bu­vu­sių FNTT va­do­vų Vi­ta­li­jaus Gai­liaus ir Vy­tau­to Gir­ ža­do at­lei­di­mo ap­lin­ky­bes. Be to, EPK pa­si­tei­rau­ta, ar An­ti­ko­rup­ci­ jos ko­mi­si­jos iš­va­dų ne­tu­rė­tų tvir­ tin­ti vi­sas Sei­mas. EPK pir­mi­nin­ko Al­gi­man­to Sa­ la­ma­ki­no ir ko­mi­si­jos na­rio, li­be­ ral­cent­ris­to Vy­tau­to Bo­gu­šio pa­ reng­ta­me šios ko­mi­si­jos iš­va­dos pro­jek­te skel­bia­ma, kad An­ti­ko­ rup­ci­jos ko­mi­si­ja vir­ši­jo įga­lio­ji­ mus. „At­li­kus ty­ri­mą paaiš­kė­jo, kad ne vis­kas ten bu­vo taip ge­rai priim­ta, kaip at­ro­dė“, – po­sė­dy­je sa­kė A.Sa­la­ma­ki­nas. Bet EPK na­riai tre­čia­die­nį su­si­ gin­či­jo, ar ga­li pa­reng­tą­jį pro­jek­tą pa­tvir­tin­ti. Esą pro­jek­tas „ža­lias“ ir neiš­sa­mus. Kon­ser­va­to­rius Vai­do­tas Ba­ce­ vi­čius pa­siū­lė klau­si­mo spren­di­mą ati­dė­ti iki ki­to po­sė­džio, pir­miau­ sia su­lauk­ti An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­ si­jos pir­mi­nin­ko Li­gi­to Ker­na­gio, ku­ris da­bar iš­vy­kęs į ko­man­di­ruo­ tę, paaiš­ki­ni­mų ir at­sa­ky­mų į klau­ si­mus. Tik ta­da esą ga­li­ma bal­suo­ ti dėl siū­lo­mų iš­va­dų. Be to, V.Ba­ce­vi­čius tvir­ti­no, kad per dvi sa­vai­tes iki ki­to Sei­ mo eti­kos sar­gų po­sė­džio tu­ri bū­

ti pa­teik­ti pa­siū­ly­mai ir pa­tai­sos pa­reng­tam iš­va­dų pro­jek­tui. Šį pa­siū­ly­mą pa­rė­mė dau­gu­ma EPK na­rių. To­dėl ga­lu­ti­nis bal­sa­vi­mas dėl to, ar An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­ ja ne­vir­ši­jo įga­lio­ji­mų, vyks tik ge­ gu­žės vi­du­ry­je.

Al­gi­man­tas Sa­la­ma­ki­nas:

At­li­kus ty­ri­mą paaiš­ kė­jo, kad ne vis­kas ten bu­vo taip ge­rai priim­ta, kaip at­ro­dė. „Ma­tau ten­den­cin­gą kon­ser­ va­to­rių nu­si­sta­ty­mą šiuo klau­si­ mu, ša­liš­ką ir po­li­ti­zuo­tą po­žiū­rį į FNTT va­do­vų at­lei­di­mo is­to­ri­ją bei jos ty­ri­mą Sei­mo An­ti­ko­rup­ ci­jos ko­mi­si­jo­je“, – šiuo ati­dė­ji­mu pa­si­pik­ti­no V.Bo­gu­šis. A.Sa­la­ma­ki­nas įspė­jo, kad jei­gu per dvi sa­vai­tes ne­gaus jo­kių pa­ siū­ly­mų ar pa­tai­sų, ki­tam EPK po­ sė­džiui bus tei­kia­mos tos pa­čios iš­va­dos – kad An­ti­ko­rup­ci­jos ko­ mi­si­ja, at­li­ku­si ty­ri­mą dėl FNTT, vir­ši­jo sa­vo įga­lio­ji­mus, nu­sta­ty­ tus Sei­mo sta­tu­te ir ki­tuo­se ga­lio­ jan­čiuo­se įsta­ty­muo­se. Jei­gu EPK pri­tar­tų to­kioms iš­va­ doms, An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­ja ga­ lės kreip­tis į vi­są Sei­mą, kad šis ap­ si­spręs­tų, ku­rią ša­lį šia­me gin­če jis re­mia.


8

ketvirtadienis, balandžio 26, 2012

ekonomika

OMX Vilnius OMX RigaOMX Tallinn

kaunodiena.lt/naujienos/ekonomika

De­ga­lų kai­nos Vakar Tink­las

A 95

Dy­ze­li­nas

€ Du­jos

„Sta­toil“

5,04

4,70

2,46

„Va­koil“

5,01

4,67

2,44

Vi­d. kai­na vi­so ap­tar­na­vi­mo de­ga­li­nių tink­luo­se. Šal­ti­nis: www.de­ga­lu­kai­nos.lt WTI naf­ta„Brent“ naf­ta103,67 dol. už 1 brl. 117,97 dol. už 1 brl.

+0,07 %

kiekis Santykis

Bal­ta­ru­si­jos rub­lis 10000 3,2681 DB sva­ras ster­lin­gų 1 4,2192 JAV do­le­ris 1 2,6145 Ka­na­dos do­le­ris 1 2,6490 Lat­vi­jos la­tas 1 4,9381 Len­ki­jos zlo­tas 10 8,2358 Nor­ve­gi­jos kro­na 10 4,5697 Ru­si­jos rub­lis 100 8,9246 Švei­ca­ri­jos fran­kas 1 2,8729

–0,16 %

Su­kū­rė sko­lų ­ „Sod­rai“ ro­dik­lį

Valiutų kursai

Šiandien Valiuta

+0,38 %

pokytis

De­vy­nių pa­da­lų sko­lų „Sod­rai“ ro­dik­lio ska­lė tiks­liau nei pa­vie­nė sko­los su­ma pa­ro­do konk­re­čios įmo­nės sko­lų „Sod­ rai“ ly­gį, įsi­sko­li­ni­mo ei­gą ir su tuo su­ si­ju­sią vers­lo ri­zi­ką. Ro­dik­lio me­to­di­ką su My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­to moks­ li­nin­kais su­kū­rė bend­ro­vės „Cre­dit­re­ form Lie­tu­va“ spe­cia­lis­tai. Iš vei­kian­čių Lie­tu­vos įmo­nių pra­sčiau­sią sko­lų ro­ dik­lį „9“ tu­ri 0,2 pro­c. įmo­nių.

–0,2107 % –0,2341 % –0,2099 % +0,1247 % –0,0506 % +0,1910 % –0,1420 % +0,2640 % +0,0035 %

130 tūkst. litų

sie­kia vi­du­ti­nė par­duo­ da­mos so­dy­bos kai­na Lie­tu­vo­je.

Len­kai ne­par­duos „Or­len Lie­tu­vos“ Di­džiau­sias Len­ki­jo­je naf­tos kon­cer­nas „Or­len“ ap­si­spren­dė ne­ par­duo­ti vie­nin­te­lės Bal­ti­jos ša­ly­se naf­tos per­dir­bi­mo įmo­nės „Or­len Lie­tu­va“. Ja­po­nai pa­ta­rė pasilaikyti

„„In­ves­ti­ci­jos: len­kai ap­si­spren­dė, kad ne­par­duos vie­nin­te­lės Bal­ti­jos

ša­ly­se naf­tos per­dir­bi­mo įmo­nės, ir ėmė­si di­de­lio jos ka­pi­ta­li­nio re­ mon­to. Kęs­tu­čio Va­na­go (BFL) nuo­tr.

„Or­len“ ste­bė­to­jų ta­ry­ba priė­ mė val­dy­bos re­ko­men­da­ci­jas ne­ tęs­ti „Or­len Lie­tu­vos“ par­da­vi­mo pro­ce­so ir di­din­ti šios bend­ro­ vės ver­tę“, – tre­čia­die­nį spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je Var­šu­vo­je pa­reiš­ kė „Or­len“ pre­zi­den­tas Ja­ce­kas Kra­wie­cas, kaip pra­ne­šė nau­jie­nų po­r­ta­las ban­kier.pl. Pa­sak „Or­len“ pre­zi­den­to, toks spren­di­mas bu­vo priim­tas, su­si­ pa­ži­nus su Ja­po­ni­jos ban­ko „No­ mu­ra“ pa­da­li­nio Di­džio­jo­je Bri­ta­ ni­jo­je ana­li­ze. Šie­met ba­lan­džio pra­džio­je Len­ ki­jos naf­tos kon­cer­no va­do­vas tei­ gė, kad „Or­len“ links­ta ne­par­duo­ti „Or­len Lie­tu­vos“, ta­čiau ga­lu­ti­nai ap­si­spręs­ti ke­tin­ta iki bir­že­lio pa­ bai­gos. Per­nai gruo­džio vi­du­ry­ je Len­ki­jos iž­do mi­nis­te­ri­ja, ku­ ri kont­ro­liuo­ja „Or­len“ kon­cer­ną, tei­gė, kad jis ne­pri­va­lo par­duo­ti Lie­tu­vos įmo­nės. Kon­sul­tuo­ti dėl ga­li­mų „Or­len Lie­tu­vos“ atei­ties sce­na­ri­jų Len­ ki­jos kon­cer­nas 2010 m. pa­sam­dė Ja­po­ni­jos ban­ką „No­mu­ra“. Tuo­ met bu­vo at­skleis­ta, kad vie­nas ga­ li­mų va­rian­tų – par­duo­ti Lie­tu­vos įmo­nę, ta­čiau nė vie­nas sce­na­ri­jus nė­ra prio­ri­te­ti­nis. Len­ki­jos „Or­len“ ne­ten­ki­no re­ zul­ta­tai mū­sų ša­ly­je, ta­čiau per­ nai kon­cer­nas pa­reiš­kė su­ma­ži­ nęs „Or­len Lie­tu­vos“ sko­lų naš­tą, o Lie­tu­vos įmo­nės veik­los ro­dik­ liai pa­ge­rė­jo.

Ne­sėk­min­gas san­do­ris

„Or­len“ Lie­tu­vos naf­tos per­dir­bi­ mo įmo­nę „Ma­žei­kių naf­ta“, ku­ ri vė­liau per­va­din­ta „Or­len Lie­tu­ va“, už 2,8 mlrd. JAV do­le­rių įsi­gi­jo 2006 m.

Len­ki­jos „Or­len“ ne­ ten­ki­no re­zul­ta­ tai Lie­tu­vo­je, ta­čiau per­nai kon­cer­nas pa­reiš­kė su­ma­ži­ nęs „Or­len Lie­tu­vos“ sko­lų naš­tą.

Vė­liau Len­ki­jos kon­cer­nas į Lie­ tu­vos įmo­nę in­ves­ta­vo dar 750 mln. JAV do­le­rių. „Or­len Lie­tu­vos“ veik­los ro­dik­liai bu­vo ne­pa­kan­ka­ mai ge­ri, nes Ru­si­ja su­stab­dė pi­ ges­nės naf­tos tie­ki­mą „Druž­bos“ naf­to­tie­kiu. „Or­len Lie­tu­va“ yra tarp nee­fek­ty­viau­sių pa­sta­ro­jo de­ šimt­me­čio san­do­rių, ku­riuos vyk­ dant bu­vo ar­ba la­bai per­mo­kė­ta, arba per ma­žai su­mo­kė­ta, kaip šią sa­vai­tę ra­šė sa­vait­raš­tis „Vei­das“. 2006 m. „Or­len“ už „Ma­žei­kių naf­tą“ pa­klo­jo apie 6,8 mlrd. li­tų, ta­čiau da­bar­ti­nė „Or­len Lie­tu­vos“ rin­kos ver­tė, In­ves­tuo­to­jų aso­cia­ ci­jos val­dy­bos pir­mi­nin­ko Vy­tau­ to Plunks­nio skai­čia­vi­mais, te­sie­ kia apie 3,9 mlrd. li­tų.

Pel­nas šie­met ma­žė­jo

Len­ki­jos naf­tos kon­cer­no „Or­len“ val­do­ma bend­ro­vė „Or­len Lie­tu­va“ pir­mą šių me­tų ket­vir­tį už­dir­bo 36 mln. JAV do­le­rių (apie 94,1 mln. li­ tų) neau­di­tuo­to gry­no­jo pel­no – 31 pro­c. ma­žiau nei 2011 m. sausį–ko­ vą, kai jis sie­kė 52 mln. JAV do­le­rių (apie 136 mln. li­tų). „Or­len Lie­tu­vos“ pa­ja­mos išau­ go 10 pro­c., iki 1,93 mlrd. JAV do­ le­rių (apie 5,046 mlrd. li­tų), kaip skel­bia­ma „Or­len“ pir­mo šių me­ tų ket­vir­čio veik­los ata­skai­to­je. „Su­ge­bė­jo­me pa­si­nau­do­ti ben­ zi­no mar­žos pa­di­dė­ji­mu, ku­ris per­dir­bi­mo mar­žas pa­lai­kė be­veik vi­są pir­mą ket­vir­tį“, – pra­ne­ši­me spau­dai sa­kė „Or­len Lie­tu­vos“ ge­ ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Ire­neus­zas Fą­fa­ra. Anot jo, tai pa­vy­ko pa­da­ ry­ti ne­pai­sant di­de­lių svy­ra­vi­mų rin­ko­je ir 10 die­nų su­stab­dy­to vie­ no įren­gi­nio prieš ka­pi­ta­li­nį įmo­ nės re­mon­tą. „Or­len Lie­tu­vos“ pel­nas prieš pa­lū­ka­nas, mo­kes­čius, nu­si­dė­vė­ ji­mą ir amor­ti­za­ci­ją (EBIT­DA) su­ ma­žė­jo 29 pro­c., iki 52 mln. do­le­rių (136 mln. li­tų). Atas­kai­to­je ra­šo­ma, kad dar­buo­to­jų skai­čius su­ma­žin­ tas dar 27. „Or­len Lie­tu­va“ per­dir­bo 2,023 mln. to­nų naf­tos – 7 pro­c. ma­žiau nei per­nai tuo pa­čiu lai­ko­tar­piu. Įmo­nės pa­jė­gu­mas bu­vo iš­nau­ do­tas 79 pro­c. – 6 pro­cen­ti­niais punk­tais ma­žiau. BNS, KD inf.

Pra­de­da di­džiau­sią is­to­ri­jo­je įmo­nės ka­pi­ta­li­nį re­mon­tą Naf­tos per­d ir­bi­mo bend­ro­vė „Or­len Lie­tu­va“ ba­lan­džio 30 d. pra­de­da ka­ pi­ta­li­nį naf­tos pro­duk­tų ga­myk­los re­ mon­tą. Per 35 die­nas, iki bir­že­lio 3-io­ sios, bus įgy­ven­din­ta apie 50 skir­tin­ gų mo­der­n i­z a­c i­jos ir re­mon­ to pro­jek­tų. Di­d žiau­sias įmo­n ės at­n au­ j i ­n i ­m a s leis ge­ riau iš­ nau­do­ ti ga­my­ bos pa­ j ė ­g u ­m ą , s u ­m a ­

žin­t i ener­g i­jos są­nau­das ir už­t ik­ rin­t i sklan­dų įren­g i­n ių dar­bą atei­ty­je. Pag­r in­d i­n is „Or­len Lie­ tu­vos“ naf­tos pro­duk­ tų ga­myk­los ka­pi­ta­l i­ nio re­mon­to pro­j ek­ tas yra vi­di­nės ka­ta­li­ zi­nio kre­kin­go reak­to­ riaus da­l ies kei­t i­mas. Tai at­li­kus bus ge­riau iš­n au­d o­t as ga­my­ bos pa­jė­g u­mas. At­ lie­kant ka­pi­ta­li­nį re­ mon­tą vi­sos įmo­nės pa­da­li­niuo­se bus taip pat at­lie­ka­mi me­cha­ ni­kos, elekt­ros, au­to­ ma­t i­kos ir izo­l ia­ci­jos

dar­bai, vyk­do­ma įren­g i­n ių ir apa­ra­ tų pa­t ik­ra, kei­čia­m i ir re­mon­t uo­ja­ mi vamz­dy­nai, sklen­dės, vož­t u­vai. Re­mon­t uo­jant bus baig­tos dieg­t i ir šiuo­lai­k i­nės au­to­ma­t i­n io įren­g i­n ių val­dy­mo bei ava­ri­nio stab­dy­mo sis­ te­mos. Iš vi­so per šį ka­pi­ta­li­nį re­mon­ tą pla­nuo­ja­ma at­l ik­t i apie 1500 už­ duo­čių, ku­r ioms bus pa­si­telk­ta per 4000 žmo­nių. Tuo me­tu bus su­stab­dy­ti vi­si ga­my­ bos pro­ce­sai. De­ga­lų tie­ki­mas vi­daus rin­ko­se bus vi­siš­kai už­tik­rin­tas iš su­ kaup­tų at­sar­g ų. Anks­tes­nis bend­ro­vės ka­pi­ta­li­nis re­ mon­tas bu­vo at­lik­tas 2007 m., ta­čiau jo dar­bų apim­tis ne­bu­vo to­k ia di­de­ lė kaip šio.


9

ketvirtadienis, balandžio 26, 2012

pasaulis Švei­ca­ri­ja pri­vė­rė du­ris

Ne­ti­kė­tas nuo­smu­kis

Švei­ca­ri­ja šie­met iš­duos tik 2180 dar­ bo lei­di­mų dar­bi­nin­kams iš aš­tuo­nių Ry­ tų Eu­ro­pos ša­lių. Nuo ge­gu­žės 1 d. įsi­ga­ lio­sian­čios kvo­tos įve­da­mos sie­kiant su­ ma­žin­ti imig­ran­tų iš va­di­na­mų­jų A8 ša­lių, ku­rios įsto­jo į ES 2004 m., – Če­ki­jos, Es­ ti­jos, Veng­ri­jos, Lat­vi­jos, Lie­tu­vos, Len­ki­ jos, Slo­va­ki­jos ir Slo­vė­ni­jos. Da­bar to­kių imig­ran­tų Švei­ca­ri­jo­je yra skai­čiuo­ja­ma apie 4 tūkst.

Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos eko­no­mi­kai pir­mą 2012 m. ket­vir­tį smu­kus 0,2 pro­c., ša­lį ofi­ cia­liai iš­ti­ko re­ce­si­ja, api­brė­žia­ma kaip du smu­ki­mo ket­vir­čiai iš ei­lės. Pas­ku­ti­nį praė­ju­sių me­tų ket­vir­tį eko­no­mi­ka smu­ ko 0,3 pro­c., o ana­li­ti­kai pro­gno­za­vo, kad pir­mą ket­vir­tį ūkis paaugs 0,1 pro­c. Pa­sak Na­cio­na­li­nio sta­tis­ti­kos biu­ro, la­biau­siai smu­ki­mą lė­mė pra­sti sta­ty­bų ir ga­my­bos sek­to­rių ro­dik­liai.

16-as

Gru­zi­jos ka­rys, ser­žan­tas Va­le­ri­ja­nas Chu­dža­dzė, žu­vo Af­ga­nis­ta­ne.

Įta­ri­mai dėl ry­šių su ma­fi­ja pa­si­tvir­ti­no Vers­lo mag­na­tas ir bu­vęs Ita­li­ jos prem­je­ras Sil­vio Ber­lus­co­ni praė­ju­sio am­žiaus aš­tun­ta­jame de­šimt­me­ty­je mo­kė­jo Si­ci­li­jos ma­fi­jai už ap­sau­gą. Tai tei­gia­ma Ita­li­jos aukš­čiau­sio­jo ape­lia­ci­nio teis­mo nu­tar­ty­je.

„„Mįs­lė: ty­rė­jams ne­pa­vyks­ta iš­siaiš­kin­ti, ar G.Wil­liam­sas ga­lė­jo pa­ts už­si­ra­kin­ti krep­šy­je sa­vo vo­nio­je. „Reu­ters“ nuo­tr.

Bri­tų agen­to mir­tis – neį­me­na­mas gal­vo­sū­kis Mįs­lin­gos Didžiosios Britanijos žval­gy­bos agen­to mir­ties by­lo­je at­si­ran­da vis dau­ giau klaus­tu­kų. Pa­ša­li­nio žmo­gaus DNR

Ant krep­šio, ku­ria­me bu­vo ras­tas ka­ri­nės žval­gy­bos tar­ny­bos MI-6 šif­ruo­to­jo Ga­ret­ho Wil­liam­so kū­ nas, ty­rė­jai ap­ti­ko ne­ži­no­mo žmo­ gaus DNR. „Dvi da­le­ly­tės su pa­ša­li­nio žmo­ gaus DNR bu­vo ras­tos ant krep­šio už­trauk­tu­ko ir spy­ne­lės“, – pra­ ne­šė de­tek­ty­vė Jac­kie Se­bi­re. Anot mo­ters, dar ty­ri­mo pra­džio­je jai bu­vo ki­lę įta­ri­mų, kad prie šif­rų lau­žy­to­jo mir­ties yra pri­si­dė­jęs ki­ tas as­muo. By­los ty­rė­jai ieš­ko at­sa­ky­mo į klau­si­mą, ar ga­lė­jo G.Wil­liam­sas pa­ts už­si­ra­kin­ti krep­šy­je. MI-6 agen­to mir­ties prie­žas­tį ban­dys iš­ siaiš­kin­ti teis­mas, ku­ris šią sa­vai­tę pra­dė­jo klau­sy­mus už už­da­rų du­rų. Liu­dy­ti iš­kvies­ti 30 žmo­nių, tarp jų – ke­tu­ri žval­gy­bos agen­tai. Krū­va mo­te­riš­kų dra­bu­žių

Api­ręs G.Wil­liam­so kū­nas bu­vo ras­tas 2010 m. rugp­jū­tį už­seg­ta­me ir už­ra­kin­ta­me spor­ti­nia­me krep­ šy­je jo bu­to vo­nio­je Lon­do­ne. Du rak­tai nuo spy­nos gu­lė­jo po mi­ru­ sio­jo sėd­me­ni­mis. Jo­kių smur­to po­žy­mių pa­rei­gū­ nai neap­ti­ko. Mi­ru­sio vy­ro vei­das bu­vo ra­mus, ja­me ne­bu­vo jo­kių pa­ ni­kos po­žy­mių. Kū­no po­za pri­mi­ nė kū­di­kį mo­ti­nos įsčio­se. Bu­tas bu­vo su­tvar­ky­tas, dra­bu­žiai su­dė­ti

ant lo­vos, bet cha­la­tas ir ant­klo­dė mė­tė­si ant grin­dų. Ant ki­li­mo ras­ tas se­nas ir la­bai ne­di­de­lis mi­ru­ sio­jo krau­jo pėd­sa­kas. Kam­ba­ry­je pa­rei­gū­nai ra­do iš­kirp­tą laik­raš­ čio „The Ob­ser­ver“ straips­nį apie pen­kis da­ly­kus, ku­rių žmo­nės la­ biau­siai gai­li­si prieš mir­tį, pe­ru­ką ir ma­kia­žo prie­mo­nių.

Dvi da­le­ly­tės su pa­ ša­li­nio žmo­gaus DNR bu­vo ras­tos ant krep­šio už­trauk­tu­ ko ir spy­ne­lės. Bu­te bu­vo gau­su gar­sių di­zai­ne­rių mo­te­riš­kų dra­bu­žių, tarp jų 26 po­ros ba­te­lių, ku­rie at­ro­dė vi­siš­kai nau­ji. Jų ver­tė sie­kia maž­daug 20 tūkst. sva­rų ster­lin­gų (84 tūkst. li­tų). Gė­jus ar­ba sa­do­ma­zo­chis­tas?

Prieš pat mir­tį G.Wil­liam­sas bu­vo nu­vy­kęs į kon­fe­ren­ci­ją Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se ir grį­žo į Lon­do­ną 2010 m. rugp­jū­čio 11 d. Ty­rė­jai iša­na­li­za­vo vaiz­do įra­šus, ku­riuo­se vy­ras ma­to­mas vaikš­čio­ jan­tis po par­duo­tu­ves tarp rugp­jū­čio 11 ir 15 d., ir ne­pa­ma­tė jo­kių se­ki­mo po­žy­mių. G.Wil­liam­sas įra­ šuo­se at­ro­do vi­siš­kai ra­mus.

Agen­tas tu­rė­jo pa­si­ro­dy­ti dar­ be rugp­jū­čio 16 d., bet jo pa­si­ges­ta tik po sa­vai­tės. Kū­nas ras­tas rugp­ jū­čio 23 d. 2010 m. gruo­dį ty­rė­jai nu­sta­tė, kad G.Wil­liam­sas lan­kė­si tink­ la­la­piuo­se, skir­tuo­se žmo­nėms, ku­rie jau­čia ma­lo­nu­mą, kai bū­na su­ri­ša­mi. Šiuo­se sa­diz­mo ir ma­ zo­chiz­mo tink­la­la­piuo­se jis pra­ leis­da­vo nuo pus­va­lan­džio iki va­ lan­dos. Bu­te ras­ti mo­te­riš­ki dra­bu­žiai pa­kurs­tė įta­ri­mų, kad G.Wil­liam­ sas bu­vo trans­ves­ti­tas. Žval­gy­bos agen­tas taip pat bu­vo pa­ste­bė­tas ho­mo­sek­sua­lų ba­re, bet po­li­ci­ ja ne­ra­do pa­tvir­ti­ni­mų, kad jis bu­ vo gė­jus.

Bu­vęs prem­je­ras, ku­rį jau se­niai per­se­kio­ja įta­ri­mai dėl ry­šių su ma­fi­ja, teis­mo bu­vo api­bū­din­tas kaip au­ka, ku­ri vei­kė iš bū­ti­ny­bės ap­sau­go­ti sa­ve ir šei­mą tuo me­ tu, kai Ita­li­jo­je kles­tė­jo smur­tas ir ne­sta­bi­lu­mas. „S.Ber­lus­co­ni mo­kė­jo įtar­ti­nas su­mas už sa­vo ir sa­vo šei­mos sau­ gu­mą“, – kons­ta­ta­vo teis­mas. Ant­ra­die­nį pa­skelb­ta­me 146 pus­la­pių do­ku­men­te aiš­ki­na­mas ko­vą priim­tas teis­mo spren­di­ mas at­šauk­ti že­mes­nės ins­tan­ ci­jos teis­mo nu­ta­ri­mą pri­pa­žin­ti ar­ti­mą S.Ber­lus­co­ni pa­dė­jė­ją se­ na­to­rių Mar­cel­lo Dell’Ut­ri kal­ tu dėl ry­šių su or­ga­ni­zuo­tu nu­si­ kals­ta­mu­mu. Šis si­c i­l ie­t is tar­p i­n in­ka­vo S.Ber­lus­co­ni ir nu­si­kals­ta­mai gru­puo­tei. Taip sa­ko­ma teis­mo iš­va­do­je. Ma­no­ma, kad pa­gal su­si­ta­ri­mą su ma­fi­ja S.Ber­lus­co­ni aš­tun­tojo de­šimt­me­čio vi­du­ry­je taip pat te­ko nu­sam­dy­ti ži­no­mą gangs­ te­rį Vit­to­rio Man­ga­no ne­va dirb­ ti ark­li­nin­ku sa­vo vi­lo­je Ar­ko­rė­je. Vė­liau V.Man­ga­no bu­vo nu­teis­tas už žmog­žu­dys­tę.

2004 m. M.Dell’Ut­ri nu­teis­tas ka­lė­ti de­vy­ne­rius me­tus dėl ry­ šių su Si­ci­li­jos ma­fi­jos gru­puo­te „Co­sa Nost­ra“. Pa­ler­mo ape­lia­ ci­nis teis­mas šią nu­tar­tį pa­tvir­ti­ no 2010 m. bir­že­lį, ta­čiau su­švel­ ni­no baus­mę iki sep­ty­ne­rių me­tų lais­vės atė­mi­mo. Nag­ri­nė­jant ape­lia­ci­nę by­ lą 2009 m. gruo­dį bu­vęs ma­fij­ os na­rys Gas­pa­re Spa­tuz­za ap­kal­ti­ no se­na­to­rių tar­pi­nin­ka­vus „Co­ sa Nost­ra“ ir po­li­ti­kos pa­sau­liui, ta­čiau jo pa­ro­dy­mai bu­vo pla­čiai disk­re­di­tuo­ti. S.Ber­lus­co­ni, per­nai lapk­ri­tį dėl vir­ti­nės sek­so skan­da­lų ir fi­nan­ sų kri­zės pri­vers­tas pa­si­trauk­ti iš val­džios, šiuo me­tu yra kal­ti­na­ ma­sis tri­jo­se by­lo­se. Bu­vęs prem­ je­ras kal­ti­na­mas su­kčia­vi­mu, mo­ kė­ji­mu už sek­są su ne­pil­na­me­te ir ki­tais nu­si­kal­ti­mais. Nors S.Ber­lus­co­ni ne kar­tą bu­ vo ke­lia­mos by­los, mi­li­jar­die­rius, net jei­gu iš pra­džių bū­da­vo nu­tei­ sia­mas, vi­sa­da lai­mė­da­vo ape­lia­ ci­nius pro­ce­sus ar­ba by­los bū­da­ vo nu­trau­kia­mus suėjus se­na­ties ter­mi­nui. Va­sa­rį Mi­la­no teis­mas pa­nai­ki­ no vers­lo mag­na­tui S.Ber­lus­co­ni iš­kel­tus kal­ti­ni­mus dėl ky­ši­nin­ ka­vi­mo, suė­jus se­na­ties ter­mi­ nui po pen­ke­rius me­tus tru­ku­ sio teis­mų ma­ra­to­no, tad bu­vęs prem­je­ras ga­lė­jo švęs­ti dar vie­ną tei­si­nę per­ga­lę. BNS inf.

Ka­muo­ja abe­jo­nės

Ta­č iau G.Wil­l iam­so vai­k ys­t ės drau­gė Sian Jo­nes ne­ti­ki ver­si­jo­ mis, kad jis bu­vo trans­ves­ti­tas ar­ ba žu­vo per sa­do­ma­zo­chis­ti­nį žai­ di­mą. Anot jos, mo­te­riš­ki dra­bu­žiai tik­riau­siai bu­vo skir­ti moteriai ar­ ba agen­to se­se­riai. G.Wil­liam­so šei­mos ad­vo­ka­tai ti­ki­na, kad vy­ras ga­lė­jo bū­ti nu­žu­ dy­tas ki­to agen­to, ge­rai iš­ma­nan­ čio slap­tus žval­gy­bos veik­los me­ to­dus. Žval­gy­bos ana­li­ti­kas ir bu­vęs vy­ riau­sy­bės pa­ta­rė­jas Cris­pi­nas Blac­kas taip pat ma­to daug žmog­žu­ dys­tės po­žy­mių. „Ji įvyk­dy­ta pro­fe­s io­n a­l iai: kruopš­čiai, šva­riai, or­ga­ni­zuo­tai. Jei­gu no­ri­te pa­slėp­ti nu­si­kal­ti­mo pėd­sa­kus, jūs įkel­si­te kū­ną į vo­nią ir nu­plau­si­te vi­sus pėd­sa­kus“, – tei­gė C.Blac­kas. BBC inf.

„„Teis­mai: S.Ber­lus­co­ni, per­nai lapk­ri­tį dėl vir­ti­nės sek­so skan­da­lų ir

fi­nan­sų kri­zės pri­vers­tas pa­si­trauk­ti iš val­džios, šiuo me­tu yra kal­ ti­na­ma­sis tri­jo­se by­lo­se. „Reu­ters“ nuo­tr.


10

ketvirtadienis, balandžio 26, 2012

sportas Ne­pa­tai­kė ­ tik kar­tą

Pri­rei­kė ­ 7 rung­ty­nių

J.Ma­čiu­lis ­ grį­žo į Ita­li­ją

Pir­mo­sio­se Grai­ki­jos krep­ši­ nio čem­pio­na­to pus­fi­na­lio iki tri­jų per­ga­lių rung­ty­nė­se Ša­ rū­no Ja­si­ke­vi­čiaus at­sto­vau­ja­ ma Atė­nų „Pa­nat­hi­nai­kos“ ko­ man­da 103:67 su­triuš­ki­no Ro­ do „Ko­los­sos VAP“ krep­ši­nin­ kus. Lie­tu­vis nu­ga­lė­to­jams pel­nė 12 taš­kų (2/2 tri­taš­kių ir 3/4 dvi­taš­kių).

NHL čem­pio­na­to Ry­tų kon­fe­ ren­ci­jos ket­virt­fi­na­ly­je Nau­ jo­jo Džer­sio „De­vils“ klu­bas su Dai­niu­mi Zub­ru­mi po pra­ tę­si­mo 3:2 nu­ga­lė­jo Flo­ri­dos „Pant­hers“ le­do ri­tu­li­nin­kus, o se­ri­jos iki ke­tu­rių per­ga­lių re­ zul­ta­tas ta­po 3:3. Le­mia­mos rung­ty­nės vyks ket­vir­ta­die­nį „Pant­hers“ are­no­je.

27-erių 198 cm ūgio krep­ši­nin­ kas Jo­nas Ma­čiu­lis (nuo­tr.) iki se­zo­no pa­bai­gos at­sto­ vaus Ita­li­jos čem­pio­nui Sie­ nos „Mon­te­pas­chi“ klu­bui, ku­ rį rep­re­zen­tuo­ja ir Ri­man­tas Kau­kė­nas bei Kšyš­to­fas Lav­ri­ no­vi­čius. 2009–2011 m. J.Ma­ čiu­lis žai­dė Mi­la­no „Ar­ma­ni Jeans“ eki­po­je.

T.De­li­nin­kai­tis: „Apie fi­na­lą dar ne­kal­ba­me“ lik­ti pa­lan­kios ga­li­my­bės at­si­ grieb­ti? – Džiau­g ia­m ės, kad lai­m ė­j o­m e Prie­nuo­se ir da­bar ga­li­me jaus­tis kiek sau­giau, ta­čiau apie at­si­pa­ lai­da­vi­mą nė­ra jo­kių kal­bų. „Rū­ du­pio“ krep­ši­nin­kai šį se­zo­ną jau ne kar­tą įro­dė, kad su jais rei­kia kau­tis vi­so­mis jė­go­mis. Juo­kau­ ti žai­d žiant su sun­k iai pro­g no­ zuo­ja­m u var­ž o­v u ne­n o­r i nie­kas. Ant­ra­s is ma­č as vyks „Žal­g i­r io“ are­no­je, sa­vų sir­ga­lių ap­sup­ty­je, to­dėl pri­va­lo­me už­baig­ti pra­dė­tą dar­bą ir ant­rą kar­tą įveik­ti prie­ niš­kius.

Kau­no „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai žen­gė tvir­tą žings­nį Lie­tu­ vos krep­ši­nio ly­gos (LKL) fi­na­lo link, ta­ čiau ra­maus pa­si­ vaikš­čio­ji­mo at­sa­ ko­ma­ja­me pus­fi­na­ lio ma­če su Prie­nų „Rū­du­piu“ ne­si­ti­ki.

Ma­rius Bag­do­nas m.bagdonas@diena.lt

„Apie ga­ran­tuo­tą ke­lia­la­pį į fi­na­lą dar ne­kal­ba­me. Šį se­zo­ną su Prie­nų ko­man­da žai­dė­me ne kar­tą ir pui­ kiai ži­no­me, kaip ko­vin­gai ji bū­na nu­si­tei­ku­si. Ži­nau, kad at­sa­ko­mo­ji dvi­ko­va bus ne leng­ves­nė nei pir­ mo­ji, ta­čiau vis­kas pri­klau­so nuo mū­sų. Kaip nu­si­teik­si­me, toks ir bus re­zul­ta­tas“, – sa­kė 10 taš­kų į „Rū­du­pio“ krep­šį įme­tęs „Žal­gi­ rio“ gy­nė­jas To­mas De­li­nin­kai­tis. – To­mai, ar Prie­nų krep­ši­nin­ kai, su ku­riais šį se­zo­ną ko­vo­

„„Iš­nag­ri­nė­jo: T.De­li­nin­kai­čio (de­ši­nė­je) nuo­mo­ne, „Rū­du­pio“ sti­lius žal­gi­rie­čiams ge­rai pa­žįs­ta­mas. 

jo­te jau še­šis kar­tus, jus dar kuo nors nu­ste­bi­na? – pa­klau­sė­me žal­gi­rie­čio. – „Rū­du­pis“ – ne­prog­no­zuo­ja­ma eki­pa, ta­čiau ne­pa­sa­ky­čiau, kad var­žo­vų žai­di­mas šį kar­tą kuo nors nu­ste­bi­no. Tai – tik­rai ne­stan­dar­ti­

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

nė ko­man­da. Vi­si pen­ki žai­dė­jai per puo­li­mą bė­gio­ja prie tri­taš­kio li­ni­ jos, sun­ku at­spė­ti, ku­ris tą ar ki­tą die­ną iš­šaus. Jie žai­džia sa­vo sti­liu­ mi: daž­nai kei­čia­si, pro­vo­kuo­ja mus grei­čiau už­baig­ti ata­kas. Prie­niš­kių brai­žas mums ge­rai pa­žįs­ta­mas.

– Pus­fi­na­lio se­ri­jos nu­ga­lė­to­ jas šie­met paaiš­kės po dvie­jų rung­ty­nių. Ar pri­tar­tum min­ čiai, kad esant to­kioms ap­lin­ ky­bėms LKL gran­dai pri­vers­ti kau­tis iš pa­sku­ti­nių­jų kiek­vie­ no­je dvi­ko­vo­je, nes ga­li ne­be­

– Ar ši per­ga­lė pri­dės pa­si­ti­kė­ ji­mo sa­vo jė­go­mis Šiau­liuo­se vyk­sian­čia­me Bal­ti­jos krep­ši­ nio ly­gos (BBL) fi­na­lo ket­ver­ to tur­ny­re? – Be abe­j o­n ės. Mes lai­m ė­j o­m e ir į Šiau­l ius vyk­s i­m e pa­k i­l ios nuo­ tai­k os. „Šiau­l ių“ ir Vil­n iaus „Lie­t u­vos ry­t o“ eki­p os kaip rei­ kiant su­s i­k i­b o pir­m o­j o­j e dvi­k o­ vo­j e, tad pus­f i­n a­l io akis­t a­t os at­gar­s ius šių ko­m an­d ų žai­d ė­j ai tur­b ūt jaus ir sa­vait­ga­l į. Šiuo po­žiū­riu mums šiek tiek bus leng­ viau. Mes lai­mė­jo­me pir­mą­jį LKL pus­fi­na­lio ma­čą ir te­rei­kia neišš­ vais­ty­ti per­sva­ros bei ra­m iai su­ žais­t i na­m uo­s e, o „Lie­t u­v os ry­ tui“ vien per­ga­l ės jau ne­p a­k aks, nes bus svar­b us ir taš­k ų skir­ tu­m as.

Žal­gi­riečių sto­vyk­lo­je ra­miau nei Vil­niu­je Kau­no „Žal­gi­ris“ – per žings­nį nuo Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­gos (LKL) fi­ na­lo, o pa­grin­di­nis žal­gi­rie­čių kon­ ku­ren­tas Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“ pri­vers­tas sku­biai ieš­ko­ti gel­bė­ji­ mo šiau­do. Is­to­ri­nis pus­fi­na­lis

Vil­nie­čiai, pir­mo­sio­se LKL pus­fi­ na­lio rung­ty­nė­se nu­si­lei­dę „Šiau­ liams“ 65:74, pa­dė­jo sa­vo var­ žo­vams įra­šy­ti nau­ją ei­lu­tę į LKL is­to­ri­ją. Šiau­lių krep­ši­nin­kai pus­fi­na­ly­ je ko­vo­ja 15-ąjį kar­tą, bet iki šiol jie bu­vo pra­lai­mė­ję vi­sas 28-erias rung­ty­nes, to­dėl per­ga­lė prieš „Lie­tu­vos ry­tą“ – iš­skir­ti­nė. At­sa­ko­mo­ji dvi­ko­va vyks šian­ dien Vil­niu­je. „Šiau­liai“ tu­ri ne­di­ de­lį, bet vil­tin­gą re­zer­vą, nes šie­ met LKL pus­fi­na­ly­je ko­vo­ja­ma ne iki 2 per­ga­lių – fi­na­li­nin­kai paaiš­ kės po dve­jų rung­ty­nių pa­gal įmes­ tų ir pra­leis­tų taš­kų skir­tu­mą. Su „Šiau­liais“ į fi­na­lą ko­ją jau įkė­lė Kau­no „Žal­gi­ris“, sve­čiuo­ se 81:74 įvei­kęs Prie­nų „Rū­du­pį“. Ge­gu­žės 2-ąją žal­gi­rie­čiai su prie­ niš­kiais su­si­tiks sa­vo are­no­je.

Sen­ka vil­nie­čių jė­gos

„Mes dar nie­ko neiš­ko­vo­jo­me. Įvei­kė­me la­bai ge­rą ko­man­dą, bet vis­kas sprę­sis ket­vir­ta­die­nį. Prieš at­sa­ko­mą­sias rung­ty­nes re­zul­ta­tas yra ge­ras, ti­kiu, kad iš­lai­ky­si­me šią per­sva­rą. Rei­kia tik žais­ti kaip ko­ man­dai“, – po per­ga­lės prieš vil­ nie­čius „Šiau­lių“ klu­bo sve­tai­nei bcsiau­liai.lt sa­kė „Šiau­lių“ ly­de­ris Ca­me­ro­nas Lon­gas. „Šiau­lie­čiai ge­rai gy­nė­si ir tai mus iš­mu­šė iš vė­žių. Be to, jie ge­ rai pa­tai­kė. Vis dėl­to tai – tik pu­ sė pus­fi­na­lio. Ne­no­rė­čiau tei­sin­tis, bet mes da­bar žai­džia­me to­kį var­ žy­bų ma­ra­to­ną, ko­kio per kar­je­rą dar ne­te­ko. Ži­no­ma, tai joks pa­si­ tei­si­ni­mas, mes pri­va­lė­jo­me lai­mė­ ti“, – kal­bė­jo „Lie­tu­vos ry­to“ puo­ lė­jas Ar­tū­ras Jo­man­tas. „Mū­sų pa­dė­tis nė­ra pa­pras­ta, nes tvar­ka­raš­tis – beprotiškas. Vi­si kaž­ ko­dėl kal­ba apie su­per­fi­na­lo ko­vas tarp „Lie­tu­vos ry­to“ ir „Žal­gi­rio“, bet tam dar rei­kia įveik­ti pus­fi­na­lio var­žo­vus“, – sa­kė „Lie­tu­vos ry­to“ stra­te­gas Alek­sand­ras Dži­ki­čius. „Esu lin­kęs bū­ti rea­lis­tas – var­žo­ vai yra pa­var­gę, ypač ant­ro­jo­je ma­

čo pu­sė­je ma­čiau, kad jiems trūks­ ta švie­žu­mo ir lais­vu­mo. Vis dėl­to ne­ga­liu sa­ky­ti, kad mū­sų pa­tai­ky­ti sun­kūs me­ti­mai ir per­ga­lė yra at­si­ tik­ti­nu­mas. Prieš rung­ty­nes kal­bė­ jo­me, kad ne­ga­li­me pri­lyg­ti vil­nie­

Antanas Sireika:

Prieš rung­ty­nes kal­ bė­jo­me, kad ne­ga­ li­me pri­lyg­ti vil­nie­ čiams pen­kie­se prieš pen­kis, bet ga­li­me at­ si­lai­ky­ti kaip vie­nas kumš­tis. čiams pen­kie­se prieš pen­kis, bet ga­li­me at­si­lai­ky­ti kaip vie­nas kumš­ tis. Pa­siau­ko­ja­mas žai­di­mas lė­mė, kad neį­si­bė­gė­jo jų pa­vo­jin­giau­si žai­dė­jai Jo­nas Va­lan­čiū­nas, Re­nal­ das Sei­bu­tis. De­vy­ni taš­kai prieš at­ sa­ko­mą­jį ma­čą yra tik­rai daug, tai – ne vie­nas at­si­tik­ti­nis me­ti­mas per vi­są aikš­tę. Ta­čiau mes ne­tu­ri­me

va­žiuo­ti į Vil­nių iš­lai­ky­ti tu­ri­mos per­sva­ros, nes ta­da tik­rai neiš­lai­ky­ si­me. Sa­vo vy­rams sa­kau, kad bū­ti­ na su­kan­dus dan­tis ken­tė­ti, nes tie, ku­rie ken­čia, vė­liau bū­na pa­ma­lo­ nin­ti“, – svars­tė „Šiau­lių“ vy­riau­ sia­sis tre­ne­ris An­ta­nas Si­rei­ka.

jos ko­man­dos – Ka­za­nės „Unics“ ir Kras­no­da­ro „Lo­ko­mo­tiv-Ku­ban“. 2010-ai­siais fi­na­lo ket­ver­to tur­ ny­ras vy­ko Kau­ne. KD inf.

LKL pus­fi­na­lis

VTB fi­na­las – vėl Lie­tu­vo­je

Kal­bė­da­mas apie beprotišką tvar­ ka­raš­tį, A.Dži­ki­čius tu­rė­jo gal­vo­ je var­žy­bų karš­ty­me­tį, ku­ris pra­ si­dė­jo nuo Eu­ro­pos tau­rės fi­na­lo ket­ver­to tur­ny­ro. Pa­si­bai­gus LKL pus­fi­na­liui, vil­ nie­čių lauks ba­lan­džio 28–29 d. Šiau­liuo­se vyk­sian­tis Bal­ti­jos krep­ ši­nio ly­gos (BBL) eli­to di­vi­zio­no fi­ na­lo ket­ver­to tur­ny­ras ir ge­gu­žės 2–3 d. ren­gia­mos VTB Vie­nin­go­ sios krep­ši­nio ly­gos fi­na­lo ket­ver­ to var­žy­bos. VTB ly­gos spren­di­mu, le­mia­ mos ko­vos vyks Vil­niu­je. LKL vi­ ce­čem­pio­nus pus­fi­na­ly­je eg­za­mi­ nuos Jo­no Kaz­laus­ko tre­ni­ruo­ja­ma Mask­vos CSKA ko­man­da, ku­riai at­sto­vau­ja ir Dar­ju­šas Lav­ri­no­vi­ čius bei Ra­mū­nas Šiš­kaus­kas. Ki­tą pus­fi­na­lio po­rą su­da­rys dvi Ru­si­

„Rū­du­pis“–„Žal­g i­ris“ 74:81 (11:22, 23:21, 27:22, 13:16). 1 050 žiū­ro­v ų. G.Ka­d žiu­lis 14 taš­k ų (8 at­ko­vo­ti ka­ muo­l iai, 4 re­z ul­ta­t y­v ūs per­da­v i­ mai), A.Juš­ke­vi­čius 13, V.Dab­kus ir S.Bu­ter­le­vi­čius po 12, P.But­ke­vi­čius 11/R.Jav­to­kas 18, P.Jan­k ū­nas (7 at­ ko­vo­t i ka­muo­l iai) ir M.Po­po­vi­čius (4 re­zul­ta­ty­v ūs per­da­vi­mai) po 16, M.Kal­n ie­t is 14 (9 at­ko­vo­t i ka­muo­ liai, 6 re­z ul­t a­t y­v ūs per­da­v i­mai), T.De­li­nin­kai­tis 10. „Šiau­liai“–„Lie­tu­vos ry­tas“ 74:65 (18:21, 23:15, 15:18, 18:11). 3 600 žiū­ro­ vų. C.Lon­gas 20 (5 at­ko­vo­ti ka­muo­ liai, 6 re­z ul­ta­t y­v ūs per­da­v i­mai, 7 klai­dos), R.Broa­du­sas 14, R.Gra­fas 10/A.Jo­man­tas 17 (6 at­ko­vo­t i ka­ muo­liai, 4 klai­dos), R.Sei­bu­t is 12.


11

ketvirtadienis, balandžio 26, 2012

sportas

Daugiau sporto naujienų skaitykite kaunodiena.lt

Da­vi­so tau­rės 3-io­ji gru­pė – ne lie­tu­viams Lie­tu­vos vy­rų te­ni­so rink­ti­nė, at­sto­vau­ja­ma pa­jė­giau­sių žai­ dė­jų, už­si­mo­ju­si neat­si­lik­ti nuo mo­te­rų ko­man­dos. Kęs­tu­tis Ne­ve­raus­kas k.neverauskas@diena.lt

Ge­gu­žės 2–5 d. mū­sų te­ni­si­nin­ kai – Ri­čar­das Be­ran­kis, Lau­ry­nas Gri­ge­lis, Do­vy­das Ša­ki­nis ir Lu­ kas Mu­ge­vi­čius – So­fi­jo­je (Bul­ga­ ri­ja) da­ly­vaus Da­vi­so tau­rės var­žy­ bų Europos–Afrikos zo­nos 3-io­sios gru­pės tur­ny­re. Lie­tu­vių tiks­las – iš­ko­vo­ti ke­lia­la­pį į 2-ąją gru­pę. Ne­se­niai Edi­tos Lia­cho­vi­čiū­tės va­do­vau­ja­ma Lie­tu­vos mo­te­rų te­ ni­so rink­ti­nė – Li­na Stan­čiū­tė, Joa­ na Ei­du­ko­ny­tė, Jus­ti­na Mi­kuls­ky­tė ir Ak­vi­lė Pa­ra­žins­kai­tė – sėk­min­gai pa­si­ro­dė Tarp­tau­ti­nės te­ni­so fe­de­ ra­ci­jos (ITF) tau­rės („Fed Cup“) tur­ ny­re Egip­te: iš Europos–Afrikos zo­ nos 3-io­sios gru­pės iš­ko­pė į 2-ąją.

„Į So­fij­ ą vyk­si­me tik lai­mė­ti. Su to­kios su­dė­ties rink­ti­ne tie­siog ne­ jau­ku žais­ti 3-io­jo­je gru­pė­je. Duok Die­ve, kad šie me­tai jo­je bū­tų pa­ sku­ti­niai“, – pa­brė­žė vy­rų eki­pos ka­pi­to­nas Re­mi­gi­jus Bal­že­kas, ku­ ris šio­mis pa­rei­go­mis tik­riau­siai da­ly­sis su Rim­vy­du Mu­ge­vi­čiu­mi. Bul­ga­ri­jos sos­ti­nė­je, be lie­tu­ vių, var­žy­sis Al­ba­ni­jos, An­do­ros, Ar­mė­ni­jos, Bul­ga­ri­jos, Gru­zi­jos, Grai­ki­jos, Is­lan­di­jos, Ma­ke­do­ni­jos, Mal­tos, Juod­kal­ni­jos, Nor­ve­gi­jos ir San Ma­ri­no te­ni­si­nin­kai. Ko­man­dos bus su­skirs­ty­tos į ke­tu­ris po­gru­pius – tris po 3 ko­ man­das ir vie­ną, ku­ria­me bus 4 rink­ti­nės. Pog­ru­pių nu­ga­lė­to­jai su­si­grums at­krin­ta­mo­sio­se var­ žy­bo­se dėl dvie­jų ke­lia­la­pių į Da­

„„Lū­kes­čiai: iš D.Ša­ki­nio ti­ki­ma­si di­des­nio in­dė­lio nei praė­ju­sį se­zo­ną.

vi­so tau­rės Europos–Afrikos 2-ąją gru­pę. „Stip­riau­si var­žo­vai – bul­ga­ rai. Taip pat stip­rūs ma­ke­do­nai, juod­kal­nie­čiai. Da­vi­so tau­rės tur­ ny­re rei­tin­gai ne­daug ką reiš­kia. At­vyks­ta žai­dė­jai be rei­tin­go ir nu­ga­li vi­sus rei­tin­guo­tuo­sius. Čia žai­džia­ma už Tė­vy­nę, o ne už sa­ ve“, – tvir­ti­no R.Bal­že­kas. Jis pri­dū­rė, kad bus sten­gia­ma­ si tau­so­ti po trau­mos ir ope­ra­ci­jos at­si­gau­nan­tį rink­ti­nės ly­de­rį R.Be­ ran­kį, bet pri­rei­kus Ri­čar­das pa­dės le­mia­muo­se ma­čuo­se. „Rea­bi­li­ta­ci­ja tę­sia­si, bet vis­kas – tik ge­ryn. Kol kas ne­ga­liu iš sa­vęs rei­ka­lau­ti 90 pro­c. ga­li­my­bių, bet ti­kiuo­si, kad ne­tru­kus žai­siu vi­sa jė­ga“, – tvir­ti­no R.Be­ran­kis.

m.bagdonas@diena.lt

Ge­riau­siam pa­sau­lio fut­bo­li­nin­ kui Lio­ne­liui Mes­si dar tik 24-eri, ta­čiau vil­kė­da­mas „Bar­ce­lo­nos“ marš­ki­nė­lius jis jau yra įmu­šęs 243 įvar­čius, 63 iš jų – šį se­zo­ną. Vis dėl­ to yra ko­man­da, ži­nan­ti, kaip su­ stab­dy­ti šį fut­bo­lo ge­ni­jų.

Ta ko­man­da – Lon­do­no „Chel­ sea“. Su Ang­li­jos fut­bo­lo gran­dais Leo yra žai­dęs jau aš­tuo­nis kar­tus ir neį­mu­šė nė vie­no įvar­čio. Ei­li­nį kar­tą gal­vą prieš „mė­ly­ nuo­sius“ L.Mes­si nu­len­kė ant­ra­ die­nio va­ka­rą, kai at­sa­ko­mo­sio­se Eu­ro­pos fut­bo­lo klu­bų Čem­pio­nų ly­gos pus­fi­na­lio rung­ty­nė­se „Bar­ ce­lo­na“ te­su­ge­bė­jo iš­plėš­ti ly­ gią­sias 2:2. To Jo­se­po Guar­dio­los auk­lė­ti­niams ne­pa­ka­ko, nes pir­ mą­jį ma­čą Lon­do­ne „Chel­sea“ bu­ vo lai­mė­jęs 1:0. Ka­ta­lo­ni­jos at­sto­vai do­mi­na­vo aikš­tė­je ir po Ser­gio Bus­quet­so ir And­re­so Inies­tos įvar­čių bu­vo įgi­ ję rei­kia­mą per­sva­rą. Be to, 37-ąją mi­nu­tę ma­čui va­do­va­vęs ar­bit­ras

tur­kas Cüney­tas Ca­ki­ras iš aikš­tės iš­va­rė „Chel­sea“ ka­pi­to­ną Joh­ną Ter­ry. Vi­si ko­zi­riai bu­vo „Bar­ce­lo­ nos“ ran­ko­se, bet re­zul­ta­tą su­švel­ ni­no Ra­mi­re­sas ir po to vis­kas ap­ si­ver­tė aukš­tyn ko­jo­mis. Vos pra­si­dė­jus ant­ra­jam kė­li­ niui, Is­pa­ni­jos eki­pos sau­gas Ces­ cas Fab­re­ga­sas už­dir­bo 11 m bau­di­ nį. Prie 11 m žy­mos sto­jęs L.Mes­si ga­lė­jo įmuš­ti 15-ąjį se­zo­no įvar­tį Čem­pio­nų ly­go­je ir pa­ge­rin­ti tur­ ny­ro re­kor­dą, ta­čiau jo smū­giuo­tas ka­muo­lys at­si­tren­kė į sker­si­nį. Dvi­ko­vai bai­gian­tis „Chel­sea“ le­gio­nie­rius Fer­nan­do Tor­re­sas iš­ bė­go vie­nas prieš „Bar­ce­lo­nos“ var­ti­nin­ką Vic­to­rą Val­de­są ir taik­ liu smū­giu iš­plė­šė per­ga­lin­gas ly­ gią­sias. Čem­pio­nų ly­gos fi­na­le „Chel­ sea“ žais ant­rą kar­tą klu­bo is­to­ri­ jo­je. 2008-ųjų le­mia­mo­je dvi­ko­vo­ je „mė­ly­nie­ji“ tik po dra­ma­tiš­kos bau­di­nių se­ri­jos nu­si­lei­do mir­ti­ nam sa­vo prie­ši­nin­kui „Man­ches­ ter Uni­ted“. Po dvi­ko­vos „Bar­ce­lo­nos“ stra­ te­gas J.Guar­dio­la pri­pa­ži­no, kad ar­ti­miau­siu me­tu dėl sa­vo atei­ties

pa­dės le­mia­muo­se ma­čuo­se. 

Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

„„Pa­vyz­dys: Lie­tu­vos mo­te­rų te­ni­so rink­ti­nė iš­ko­vo­jo ke­lia­la­pį į ITF tau­rės tur­ny­ro aukš­tes­nę gru­pę.

„Chel­sea“ pra­keiks­mo L.Messi ne­nut­rau­kė Ma­rius Bag­do­nas

„„Ga­li­my­bės: pa­sak R.Bal­že­ko (kai­rė­je), R.Be­ran­kis bus tau­so­ja­mas, bet

kal­bė­sis su klu­bo pre­zi­den­tu San­ do Ro­sel­liu. „Žai­dė­jai su­gniuž­dy­ti. Žai­dė­me la­bai ge­rai, ta­čiau Ra­mi­re­so įvar­tis mums bu­vo di­džiu­lis psi­cho­lo­gi­nis smū­gis. Ati­da­vė­me vi­sas jė­gas, ta­ čiau to ne­pa­ka­ko. Ma­nau, kad taip ir tu­rė­jo bū­ti – šis se­zo­nas ne­prik­ lau­so „Bar­ce­lo­nai“, – ap­mau­do ne­slė­pė ka­ta­lo­nas. „Daug kas mus bu­vo nu­ra­šę prieš pus­fi­na­lį, bet fut­bo­li­nin­kai pa­de­ monst­ra­vo cha­rak­te­rį. Ne­si­ti­kė­jo­ me, kad teks žais­ti ne vi­sos su­dė­ ties. Per pa­sku­ti­nią­sias 45 mi­nu­tes rū­pė­jo ne tak­ti­ka. Svar­biau­sia, kad at­lai­kė­me spau­di­mą ir ap­gy­nė­me gar­bę“, – kal­bė­jo „Chel­sea“ tre­ ne­ris Ro­ber­to Di Mat­teo.

Re­zul­ta­tas „Bar­ce­lo­na“–„Chel­sea“ 2:2 (2:1). 95 845 žiū­ro­vai. Įvar­čiai: 35 min. S.Bus­ quet­sas, 43 min. A.Iniesta/45 min. Ra­mi­re­sas, 90 min. F.Tor­re­sas. Rau­ do­na kor­te­lė: 37 min. J.Ter­ry („Chel­ sea“). Pir­mos rung­ty­nės – 0:1.


12

KetvirtADIENIS, balandžio 26, 2012

14p.

turtas

Ar­bat­pi­ni­gius ir­gi rei­kia už­si­dirb­ti.

turtas@diena.lt Redaktorė Jolita Žvirblytė

Ap­tar­na­vi­mo kultū­ros kr Ge­ro ap­tar­na­vi­mo, kaip ir ko­ky­biš­kos prekės ar pa­slau­gos, no­ri kiek­vie­nas pirkė­jas. Ta­čiau kiek­vie­nas mūsų ant pirštų ga­li su­ skai­čiuo­ti vie­tas, kur mokė­da­mas pi­ni­gus jau­čia dėkin­gumą, pa­garbą ir vėl no­ri su­grįžti.

Jo­li­ta Žvirb­lytė

j.zvirblyte@diena.lt

Ver­ti­na blo­gai

Por­ta­lo die­na.lt skai­ty­tojų ap­klau­ sa at­skleidė ap­gailė­tiną klientų ap­ tar­na­vi­mo kultū­ros pa­dėtį. Tik kas de­šim­tas gy­ven­to­jas ap­tar­na­vimą ver­ti­na ge­rai. Dau­gu­ma var­to­tojų ma­no, kad ap­tar­na­vi­mo kultū­ra Lie­tu­vo­je blo­ga, t. y. jos vi­sai nėra. Likę ją ver­ti­no vi­du­ti­niš­kai. Skai­ty­tojų pa­si­tei­ra­vus, ku­rio­ je sri­ty­je ap­tar­na­vi­mas Lie­tu­vo­je pra­sčiau­sias, paaiškė­jo, kad žmo­ nės la­biau­siai ne­pa­ten­kin­ti lie­ ka ap­si­lankę įvai­rio­se biud­že­tinė­ se įstai­go­se. Pri­va­čia­ja­me sek­to­riu­je klien­tai kultū­rin­go ap­tar­na­vi­mo la­biau­siai pa­si­gen­da iš tak­sistų. Tik ma­ža da­ lis var­to­tojų lie­ka ne­pa­ten­kin­ti ap­ tar­na­vi­mu pre­ky­bos ir mai­ti­ni­mo vie­to­se.

dėko­jant už tvar­kin­gai pa­teik­tus do­ku­men­tus, grei­tai su­tei­kiant pa­ slaugą. O par­duo­tuvė­je šyp­se­nos ir grei­tos pa­slau­gos jau se­nai ne­ pa­kan­ka. Tai­gi klien­tus leng­viau ap­tar­nau­ti biud­že­tinė­se įstai­go­se, bet, de­ja, jos to neiš­nau­do­ja“, – pa­brėžė pa­šne­kovė.

In­ga Le­peč­kaitė:

Biud­že­ti­nių įstaigų dar­buo­to­jams leng­ viau­sia iš­gau­ti klien­to „oho“, t. y. ne­ga­ty­viai nu­si­tei­kusį žmogų ga­ li­ma nu­ste­bin­ti ne­de­ dant daug pa­stangų.

Ge­ras pa­mo­kas už­mirš­ta

In­ves­tuo­ja mi­li­jo­nus Leng­va iš­gau­ti klien­to „oho“

Nors gy­ven­to­jai ap­tar­na­vimą biud­že­tinė­se įstai­go­se ver­ti­na pra­sčiau­ siai, anot or­ga­ni­za­cijų kon­sul­tantų, būtent šios įstai­gos leng­viau­siai ga­ li nu­ste­bin­ti sa­vo klien­tus. Bend­rovės Or­ga­ni­za­cijų vys­ty­ mo cent­ro vyr. kon­sul­tantės In­ gos Le­peč­kaitės tei­gi­mu, ty­ri­mais įro­dy­ta, kad į biud­že­ti­nes įstai­gas žmonės daž­niau­siai iš kar­to atei­na nei­gia­mai nu­si­teikę. O ma­žiau­siai nei­gia­mai žmonės būna nu­si­teikę, kai rei­kia lan­ky­tis to­kio­se klientų ap­tar­na­vi­mo vie­to­se, ku­rias pa­ts žmo­gus ga­li pa­si­rink­ti. „Ta­čiau, ki­ta ver­tus, biud­že­ti­nių įstaigų dar­buo­to­jams leng­viau­sia iš­gau­ti klien­to „oho“, t. y. ne­ga­ty­ viai nu­si­tei­kusį žmogų ga­li­ma nu­ ste­bin­ti ne­de­dant daug pa­stangų – neaprė­kiant, nu­si­šyp­sant, pa­

ad­mi­nist­ra­ci­nių pa­slaugų tei­ki­ mo ir be­si­krei­pian­čių as­menų ap­ tar­na­vi­mo efek­ty­vu­mo didė­ji­mas. Lie­tu­vos gy­ven­to­jai, ku­rie krei­pia­si į ins­ti­tu­ci­jas, ga­na pa­lan­kiai ver­ti­ na veiklą ir ap­tar­na­vi­mo ko­kybę“, – ap­klausų re­zul­ta­tus trum­pai api­ bend­ri­no A.Galvė­nienė. Apk­lau­sos ro­do, kad biud­že­tinė­ se įstai­go­se gy­ven­to­jams leng­viau­ sia ras­ti rei­ka­lin­gus sky­rius ir tar­ nau­to­jus, pa­lan­kiai ver­ti­na­mas tar­nau­tojų man­da­gu­mas, dau­gu­ ma ap­klaustųjų sa­ko, kad su­teik­ ta in­for­ma­ci­ja aiš­ki ir su­pran­ta­ma. Praė­ju­siais me­tais pa­ste­bi­mai pa­ gerė­jo ap­tar­na­vi­mo spar­tos ver­ti­ ni­mas. Pras­čiau­siai at­si­liep­ta apie pro­ble­mos išsp­ren­di­mo iš kar­to greitį ir pri­ėmi­mo pas tar­nau­toją lau­ki­mo trukmę.

Jau tre­čius me­tus iš ES lėšų Vi­ daus rei­kalų mi­nis­te­ri­ja (VRM) įgy­ven­di­na vie­šo­jo ad­mi­nist­ra­vi­ mo sek­to­riaus ko­kybės ini­cia­tyvų pro­jektą. Iki šių metų pa­bai­gos įvai­riems pa­slaugų tei­ki­mo gy­ven­ to­jams ir vers­lui ge­ri­ni­mo se­mi­na­ rams, me­to­dinėms prie­monėms ir ki­tiems da­ly­kams bus iš­leis­ta per 1,5 mln. litų. Kaip sakė VRM vie­šo­jo val­dy­ mo po­li­ti­kos vyr. spe­cia­listė Auš­ ra Galvė­nienė, šiuo pro­jek­tu sie­ kia­ma stip­rin­ti dir­ban­čių vie­šo­jo ad­mi­nist­ra­vi­mo sek­to­riu­je ad­mi­ nist­ra­ci­nius gebė­ji­mus ir di­din­ ti vie­šo­jo ad­mi­nist­ra­vi­mo efek­ ty­vumą. Pa­sak jos, nuo 2009 m. kas­met vyk­do­mas gy­ven­tojų nuo­ monės ty­ri­mas apie ap­tar­na­vi­mo ko­kybę ins­ti­tu­ci­jo­se ro­do, kad si­ tua­ci­ja gerė­ja. „Ste­bi­mas to­ly­gus

Ap­tar­na­vi­mo ko­kybė pre­ky­bos vie­to­se Lie­tu­vo­je 2011 m. Kri­te­ri­jus Ver­ti­ni­mas (pro­c.) Ap­lin­ka Dar­buo­to­jo iš­vaiz­da Pir­mas kon­tak­tas Po­rei­k ių iš­siaiš­k i­ni­mas Par­da­vi­mo įgūdžiai Kon­tak­to pa­bai­ga Bend­ra­vi­mo su­gebė­ji­mai Bend­ras re­zul­ta­tas

97,9 99 79,8 90,1 88,6 71 95,6 87,5

Šal­ti­nis: „Spect-Di­ve“ (UAB „Slap­to pirkė­jo ty­ri­mai“)

Kaip pa­rodė po­rta­lo die­na.lt ap­ klau­sa, gy­ven­to­jai dau­giau­sia ak­ menų dėl pra­sto ap­tar­na­vi­mo pri­ va­čia­ja­me sek­to­riu­je me­ta į tak­sistų daržą. Tie­sa, ge­rin­ti jų el­gesį su klien­tais prie­š ke­le­rius me­tus sos­ tinė­je bu­vo ėmęsi pro­jek­to „Vil­nius – Eu­ro­pos kultū­ros sos­tinė 2009“ or­ga­ni­za­to­riai. Kaip pa­sa­ko­jo bu­vu­si Vil­niaus – kultū­ros sos­tinės rėmi­mo pro­jektų va­dovė Dia­na So­ro­ki­naitė, vyk­dant pro­jektą „Vil­nius kvie­čia“ apie 300 ap­tar­na­vi­mo sfe­ros įmo­nių – res­ to­ranų, vieš­bu­čių, tak­si įmo­nių ir kt. – dar­buo­to­jai bu­vo mo­ko­mi ge­ rai ir ko­ky­biš­kai ap­tar­nauti. „Nors ir ne vi­sur, bet dau­gu­mo­ je vietų tik­rai bu­vo ga­li­ma pa­jus­ti ap­tar­na­vi­mo ko­kybės pa­gerė­jimą: tak­si vai­ruo­to­jai man­da­giau kalbė­ jo, cent­riu­kai ne­vers­da­vo jaus­tis, kad truk­do­me skam­bin­da­mi, o ka­ vinė­se pa­davė­jai kant­riai šyp­so­da­ vo­si net ta­da, kai nie­kas ne­pa­lik­da­ vo jiems ar­bat­pi­ni­gių“, – pri­si­minė pa­šne­kovė. Ta­čiau pa­klaus­ta, ar to­kia ini­cia­ty­va ga­li iš­gelbė­ti ap­ tar­na­vi­mo ko­kybę, pa­šne­kovė bu­ vo lin­ku­si abe­jo­ti. „Ma­tyt, ne, nes di­delė dar­buo­ tojų kai­ta ap­tar­na­vi­mo sek­to­riu­je ir bend­ras ko­kybės tra­di­cijų šio­je sfe­ro­je ne­bu­vi­mas le­mia to­kių ini­ cia­tyvų trum­pa­lai­kiš­kumą“, – tei­ gė da­bar bend­rovė­je Or­ga­ni­za­cijų vys­ty­mo cent­re pro­jektų va­do­ve dir­ban­ti D.So­ro­ki­naitė.

„„Pa­si­ten­ki­ni­mas: Lie­tu­vo­je ge­riau­siai ver­ti­na­mas ap­tar­na­vi­mas gro­žio

čiau­siai – spor­to, lais­va­lai­kio, dra­bu­žių, do­vanų ir in­ter­je­ro pre­kių par­duo­t

Sun­kiau­sia tin­ka­mai at­si­svei­kin­ti

Sie­kiant ge­rin­ti ap­tar­na­vi­mo kul­ tūrą Lie­tu­vo­je, bu­vo įgy­ven­di­ na­ma ne vie­na gra­ži ini­cia­ty­va. Ke­le­rius me­tus iš eilės ba­lan­dis bu­vo skel­bia­mas ge­ro ap­tar­na­vi­ mo mėne­siu, per jį bu­vo ska­ti­na­ ma ne tik ge­rai ap­tar­nau­ti, bet ir pa­gir­ti už ge­rai su­teik­tas pa­slau­ gas. Ta­čiau užk­lu­pus eko­no­mi­

niam sunk­me­čiui ge­ras klientų ap­tar­na­vi­mas pa­ma­žu ta­po re­te­ nybė dau­ge­ly­je vietų. Ta­čiau, pa­sak „Slap­to pirkėjo ty­ ri­mų“ („Spect-di­ve“) di­rek­torės Ne­rin­gos Kaz­laus­kienės, įmonės, ku­rio­se lau­kia­mas kiek­vie­nas, sunk­me­čiu ne­nu­mo­jo ran­ka į gerą ap­tar­na­vimą ir kaip tik stengė­si jį to­bu­lin­ti. „Slap­to­jo pirkė­jo ty­rimų,


13

KetvirtADIENIS, balandžio 26, 2012

turtas Su­pir­ki­mo ­ kai­nos mažė­jo

Im­por­tinės prekės bran­go

At­nau­jins ­ ry­šio tinklą

Žemės ūkio pro­duktų su­pir­ki­ mo kai­nos Lie­tu­vo­je kovą, pa­ly­ gin­ti su 2011-ųjų ko­vu, su­mažė­ jo 6,4 pro­c. Tai lėmė 24,9 pro­c. smu­ku­sios au­ga­li­nin­kystės pro­duktų kai­nos. O gy­vu­lių ir gy­vu­li­nin­kystės pro­duktų su­ pir­ki­mo kai­nos per me­tus pa­ didė­jo 6,9 pro­c., kaip pra­nešė Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­tas.

Į Lie­tuvą im­por­tuo­jamų pre­ kių kai­nos va­sarį, pa­ly­gin­ti su 2011-ųjų va­sa­riu, pa­didė­jo 8,8 pro­c. Per mėnesį, va­sarį, pa­ ly­gin­ti su sau­siu, im­por­tuotų pre­kių kai­nos išau­go 2 pro­c., kaip pra­nešė Sta­tis­ti­kos de­ par­ta­men­tas. Iš im­por­tuotų pre­kių per me­tus dau­giau­sia pa­bran­go gam­tinės du­jos.

Te­le­ko­mu­ni­ka­cijų bend­rovė „Tele2“ pra­dėjo mo­der­ni­zuo­ti mo­bi­lio­jo ry­šio tinklą. At­nau­ ji­ni­mas leis pa­di­din­ti bend­ rovės tei­kiamų pa­slaugų ko­ kybę, su­ma­žin­ti tink­lo die­gi­ mo ir eksp­loa­ta­vi­mo iš­lai­das. Taip pat at­nau­ji­ni­mas leis pa­ si­reng­ti nu­ma­to­mam teik­ti ket­vir­tos kar­tos (4G) ry­šiui.

raš­tu­ti­nu­mai Kaip ver­ti­na­te ap­tar­na­vi­mo kultūrą Lie­tu­vo­je? Blogai

Gerai

10

%

47

43

Vidutiniškai

Ku­rio­je sri­ty­je ap­tar­na­vi­mo kultū­ra Lie­tu­vo­je pra­sčiau­sia? Taksi paslaugų

3

Viešojo maitinimo įstaigų

28

7

% 62

Prekybos centrų

Viešojo sektoriaus

diena.lt

du­ti­nio ly­gio ap­tar­na­vi­mas per­nai bu­vo fik­suo­ja­mas ava­lynės ir ga­ lan­te­ri­jos, spe­cia­li­zuo­to­se mais­to pre­kių par­duo­tuvė­se, res­to­ra­nuo­ se ir ka­vinė­se. Že­mes­nis nei vi­du­ ti­nis – spor­to ir lais­va­lai­kio, dra­ bu­žių, do­vanų ir in­ter­je­ro de­ta­lių par­duo­tuvė­se. Die­gia stan­dar­tus

pa­slaugų, bankų, te­le­ko­mu­ni­ka­cijų ir ke­lio­nių or­ga­ni­za­vi­mo sfe­ro­se, pra­st­ uvė­se. „Shut­ters­tock“ nuo­tr.

ku­rie leid­žia iš­siaiš­kin­ti stip­riau­ sias ir silp­niau­sias ap­tar­na­vi­mo pu­ses, ne­su­mažė­jo“, – sakė pa­ šne­kovė. Slap­to­jo pirkė­jo ty­rimų duo­me­ ni­mis, ap­tar­na­vi­mo ko­kybė pre­ky­ bos vie­to­se Lie­tu­vo­je per­nai bu­vo įver­tin­ta 87,5 pro­c. iš 100. „Pir­ma­sis kon­tak­tas, par­da­vi­ mo įgūdžiai ir kon­tak­to pa­bai­

ga yra silp­nai pa­ten­ki­na­mi kri­ te­ri­jai Lie­tu­vo­je, iš jų silp­niau­sia – kon­tak­to pa­bai­ga. Ge­res­nis nei vi­du­ti­nio ly­gio ap­tar­na­vi­mas fik­ suo­ja­mas kos­me­ti­kos, par­fu­me­ ri­jos, gro­žio pa­slau­gas tei­kian­ čio­se įmonė­se, taip pat ban­kuo­se, te­le­ko­mu­ni­ka­cijų ir ke­lio­nių or­ ga­ni­za­vi­mo bend­rovė­se“, – sakė N.Kaz­laus­kienė. Pa­sak jos, vi­

„Ge­ras klientų ap­tar­na­vi­mas – kiek­vie­nos sa­ve ger­bian­čios or­ ga­ni­za­ci­jos rei­ka­las“, – sakė kon­ sul­ta­cijų bend­rovės Or­ga­ni­za­cijų vys­ty­mo cent­ro vyr. kon­sul­tantė I.Le­peč­kaitė. Pa­sak jos, vis dau­ giau or­ga­ni­za­cijų sten­gia­si įdieg­ ti klientų ap­tar­na­vi­mo stan­dar­tus, ku­riuos ku­ria pa­čios, kar­tu su dar­ buo­to­jais ar pa­si­telk­da­mos kon­ sul­tan­tus. „Klientų ap­tar­na­vi­mo stan­dar­ tuo­se pa­brėžia­mi bend­ra­vi­mo su klien­tais prin­c i­pai, nu­ro­d o­m a, kaip pa­si­svei­kin­ti su klien­tais, kaip iš­siaiš­kin­ti jo po­rei­kius, su­ teik­ti pa­slaugą, kaip at­si­svei­kin­ti. Yra or­ga­ni­za­cijų, ku­rios dar­buo­ to­jams draud­žia su klien­tais at­ si­svei­kin­ti žod­žiais „vi­so ge­ro“ ir pan. Tai at­ro­do smulk­me­nos, bet jos la­bai svar­bios. Būtent tam ir rei­ka­lin­gi stan­dar­tai, jiems ne­si­ prie­ši­na nei va­do­vai, nei dar­buo­ to­jai. Šie net būna dėkin­gi, nes jiems tam­pa aiš­kiau, ko­kio bend­ ra­vi­mo su klien­tu ti­ki­si jo darb­da­ vys“, – pa­brėžė I.Le­peč­kaitė.

Lie­tu­viai plačiau nesišypso Jo­li­ta Žvirb­lytė Ap­t ar­n a­v i­m o sek­t o­r iu­j e lie­t u­ viai, pa­ly­gin­ti su dau­ge­lio Eu­ro­ pos ša­lių darbuotojais, pa­si­žy­mi pui­kiais ap­tar­na­vi­mo įgūdžiais, ta­čiau to­bu­lai pa­si­svei­kin­ti su klien­tais ir jiems dau­giau šyp­ so­tis vis dar neiš­moks­ta.

Klientų ap­tar­n a­v i­m o ty­r imų bend­rovė „Spect-Di­ve“ nuo 2004 m. dau­ge­ly­je pa­sau­lio ša­ lių ma­tuo­ja ap­tar­na­vi­mo sek­to­ riu­je dir­ban­čio per­so­na­lo par­da­ vi­mo įgūdžių, pa­si­svei­ki­ni­mo su klien­tais ir šyp­senų lygį. Nau­jau­s i duo­m e­nys liu­d i­ ja, kad per me­tus la­biau­siai su­ prastė­jo lie­tu­vių par­da­vi­mo įgūdžių ver­ti­ni­mas – nuo 80 pro­c. 2010-ai­siais iki 64 pro­c. per­nai. Nes­mar­kiai, bet kri­to ir tin­ka­mo pa­si­svei­ki­ni­mo su klien­tais ver­ti­ ni­mas – nuo 89 pro­c. iki 82 pro­c. Sta­bi­lus li­ko Lie­tu­vos par­davėjų šyp­se­nos ly­gis – ant­rus me­tus iš eilės jis sie­kia 83 pro­c. „Lie­tu­va pa­gal šyp­se­nos ir pa­ si­svei­ki­ni­mo kri­te­ri­jus pa­sau­ lio kon­teks­te len­kia pa­sau­lio ir Eu­ro­pos vi­durkį. Lie­tu­va pa­gal šyp­seną uži­ma vie­nuo­liktą vietą pa­sau­lio kon­teks­te (iš 26 ša­lių). Kai­my­nai lat­viai ir es­tai šyp­so­si dau­giau – pa­gal šyp­se­nos kri­te­ rijų ati­tin­ka­mai uži­ma aš­tuntą ir sep­tintą vie­tas. Iki 2009 m. lie­ tu­viai šyp­so­jo­si ma­žiau, nuo 2010 m. šyp­senų pa­daugė­jo ir toks pat jų ly­gis iš­li­ko per­nai“, – ko­men­ ta­vo Ne­rin­ga Kaz­laus­kienė, bend­ rovės „Slap­to pirkė­jo ty­ri­mai“ („Spect-Di­ve“) di­rek­torė. Pa­sak N.Kaz­laus­kienės, pa­gal pa­si­svei­ki­ni­mo kri­te­rijų Lie­tu­va yra aš­tuo­nio­lik­ta (iš 31), o Es­ti­ja – pen­kio­lik­ta, Lat­vi­ja – vie­nuo­

lik­ta. „Pa­ly­gin­ti su anks­tes­niais me­tais, lie­tu­viai svei­ki­no­si kiek re­čiau“, – pa­brėžė pa­šne­kovė. Pa­gal par­d a­v i­m o įgūdžius Lie­tu­va ge­ro­kai len­kia pa­sau­ lio ir Eu­ro­pos re­gio­no vi­durkį ir yra sep­tin­ta (iš 29). „Ta­čiau mus len­kia kai­mynė Lat­vi­ja – ji yra pir­ma. Pa­gal par­da­vi­mo įgūdžius lie­tu­vius taip pat len­kia Ko­lum­bi­jos, Prancū­zi­jos, Ita­li­ jos, Čilės ir Uk­rai­nos spe­cia­lis­ tai“, – teigė N.Kaz­laus­kienė.

Ne­rin­ga Kaz­laus­kienė:

Iki 2009 m. lie­tu­viai šyp­so­jo­si ma­žiau, nuo 2010 m. šyp­senų pa­daugė­jo ir toks pat jų ly­gis iš­li­ko per­nai. Nus­ta­ty­ta, kad per­nai pa­sau­ly­ je la­biau­siai klien­tams šyp­so­jo­si Aust­ri­jos ir Pa­rag­va­jaus ša­lių ap­ tar­na­vi­mo sek­to­riaus per­so­na­las, ma­žiau­siai šyp­senų išs­paudė pa­ kis­ta­nie­čiai ir kroa­tai. Daž­niau­ siai šyp­so­si Šiaurės Ame­ri­kos, ma­žiau­siai – Azi­jos že­my­no ša­ lių gy­ven­to­jai. Pa­gal sek­to­rius vi­ sa­me pa­sau­ly­je la­biau­siai šyp­so­si gro­žio pa­slaugų sek­to­riaus per­so­ na­las, ma­žiau­siai – trans­por­to.

„„Nuo­tai­ka: nors lie­tu­viai ma­žiau šyp­so­si, bet ga­li pa­si­gir­ti ge­rais par­

da­vi­mo įgūdžiais. 

„Shut­ters­tock“ nuo­tr.


14

KetvirtADIENIS, balandžio 26, 2012

turtas Tar­sis ­ su ban­kais

Su­si­mokės ­ bau­das

Tau­po ­ vai­kams

Vald­žia su ko­mer­ci­niais ban­ kais tar­sis dėl ma­žes­nių mokė­ ji­mo kor­te­lių ad­mi­nist­ra­vi­mo įkai­nių. „Ko­mer­ci­nių bankų kai­ na už kor­te­lių ad­mi­nist­ra­vimą yra ga­na di­delė ir tai di­delė pro­ble­ma. Mes ban­dy­si­me grįžti prie šio klau­si­mo ir ieš­ ko­si­me būdų“, – sakė fi­nansų ­ mi­nistrė Ing­ri­da Ši­mo­nytė.

Drau­di­mo įmonės „Lie­tu­vos drau­di­mas“ ir „PZU Lie­tu­va“ pri­va­lo su­mokė­ti bau­das, skir­ tas už kon­ku­ren­ciją ri­bo­jantį su­ si­ta­rimą. Nes­kund­žia­mu Lie­ tu­vos vy­riau­sio­jo ad­mi­nist­ra­ci­ nio teis­mo spren­di­mu „Lie­tu­vos drau­di­mas“ pri­va­lo su­mokė­ti 360,27 tūkst. litų, o „PZU Lie­tu­ va“ – 117,72 tūkst. litų baudą.

Lie­tu­vo­je dau­giau gy­ven­tojų nei Lat­vi­jo­je ar Es­ti­jo­je tau­po vaikų atei­čiai, kaip ro­do SEB ban­ko reng­tos so­cio­lo­ginės ap­ klau­sos re­zul­ta­tai. Sa­vo at­žalų atei­čiai pi­nigų ati­de­da 42 pro­c. Lie­tu­vos, 32 pro­c. Es­ti­jos ir tik 13 pro­c. Lat­vi­jos gy­ven­tojų. To­ kiam tiks­lui pa­kan­ka ati­dėti nuo 50 iki 100 litų per mėnesį.

Ar­bat­pi­ni­gius ir­gi rei­kia už­si­dirb­ti Dir­ban­tys ap­tar­na­vi­mo sri­ty­je ir prie al­gos pri­si­du­rian­tys ar­bat­pi­ni­gių prie­š ke­le­rius me­tus nuo­gąsta­vo, kad sunk­me­čio pri­spaus­ti gy­ven­to­jai su­si­ren­ka visą grąžą. Šiuo me­tu esą si­tua­ci­ja gerė­ja, ta­čiau į prie­škri­zinį lygį dar ne­grįžta. Li­na Mra­zaus­kaitė, Jo­li­ta Žvirb­lytė

Vil­niu­je pa­lie­kant ar­bat­pi­ni­gių ma­ žiau­siai krei­pia­ma dėme­sio į ap­tar­na­vi­ mo ko­kybę, o ki­to­se vie­to­se klien­tai ap­ tar­nau­jan­čiam per­ so­na­lui reik­les­ni.

Lie­tu­vo­je pri­gi­jo iš už­sie­nio at­si­ vež­ta idė­ja, kad ap­tar­nau­jan­čiam per­so­na­lui rei­kia pa­lik­ti 10 pro­c. ar­bat­pi­ni­gių nuo pri­skai­čiuo­tos su­mos. Ta­čiau pa­lie­ka­ma da­lis nuo iš­leis­tos su­mos pa­sta­ruo­sius ke­letą metų mažė­jo ir ati­tin­ka­ mai at­spindė­jo var­to­to­jo fi­nan­si­ nes ga­li­my­bes. Vi­čiūnų res­to­ranų grupės, val­ dan­čios res­to­ra­nus „Char­lie piz­za“, „Katpėdėlė“ ir „La Crêpe“, di­rek­to­ rius Ge­di­mi­nas Bal­nis pa­sa­ko­jo, kad pa­sta­ruo­ju me­tu klien­tai juos ap­tar­ nau­jan­čiam per­so­na­lui pa­lie­ka dau­ giau ar­bat­pi­ni­gių nei anks­čiau. Ta­ čiau ar­bat­pi­ni­gių dy­dis, anot jo, glaud­žiai su­si­jęs su res­to­ranų vie­ta. „Ar­bat­pi­ni­gių dy­dis la­bai pri­

klau­so nuo res­to­ra­no ir sve­čių per­ka­mo­sios ga­lios. Tuo­se res­to­ ra­nuo­se, kur ren­ka­si ma­žiau kai­ nai jautrūs klien­tai, krizė ar­bat­pi­ ni­gių dyd­žio be­veik ne­pa­ko­re­ga­vo. Ar­bat­pi­ni­giai galbūt šiek tiek su­ mažė­jo, ta­čiau ne­dra­ma­tiš­kai“, – pa­sa­ko­jo res­to­ranų grupės „For­ tas“ rin­ko­da­ros va­do­vas Kęstu­tis Mar­ke­vi­čius. Jis teigė, kad ma­žes­niuo­se ša­lies mies­tuo­se jo­kio at­si­ga­vi­mo ar­bat­ pi­ni­gių sri­ty­je ne­ma­ty­ti, todėl ten iš­lie­ka įpras­ta ar­bat­pi­ni­gių pa­lik­ti ne­prik­lau­so­mai nuo sąskai­tos dyd­ žio: „Ar­bat­pi­ni­gių dy­dis svy­ruo­ja nuo 2 iki 5 litų. Jei­gu klien­tai už­si­ sa­ko dau­giau, pa­davė­jams pa­lie­ka 5 li­tus ir pan. O jei ge­ria kavą, tuo­met ar­bat­pi­ni­gių iš­vis ne­pa­lie­ka.“ Kau­ne, kaip sakė K.Mar­ke­vi­ čius, žmonės linkę pa­lik­ti dau­

giau, tad ne­di­de­lis pa­gerė­ji­mas jun­ta­mas. Tei­gia­ma, kad Vil­niu­je pa­lie­kant ar­bat­pi­ni­gių ma­žiau­siai krei­pia­ma dėme­sio į ap­tar­na­vi­mo ko­kybę, o ki­to­se vie­to­se klien­tai ap­tar­nau­ jan­čiam per­so­na­lui reik­les­ni. „Jei­ gu ap­tar­na­vi­mas ar mais­tas sve­čiui ne­pa­ti­ko, tuo­met jis leid­žia sau ne­ pa­lik­ti ar­bat­pi­ni­gių ir tai yra nor­ ma­lu“, – sakė jis. Vil­niu­je, anot pa­šne­ko­vo, klien­tai per­so­nalą dėl ne­sklan­dumų pa­ba­ra, bet vis tiek pa­lie­ka apie 10 pro­c. ar­bat­pi­ni­gių. Kal­bin­ti res­to­ranų at­sto­vai ma­ no, kad ar­bat­pi­ni­gių dy­dis pri­klau­ so nuo var­to­tojų per­ka­mo­sios ga­ lios, res­to­ra­no geog­ra­finės vie­tos, per­so­na­lo įgūdžių ir net as­me­ni­ nio ža­ve­sio. Ta­čiau po­rta­lo die­na.lt skai­ty­to­ jai ma­no ki­taip. Jų ap­klau­sa pa­rodė,

kad did­žio­ji da­lis žmo­nių ar­bat­pi­ ni­gių pa­lie­ka už gerą ap­tar­na­vimą, o be­veik treč­da­lis sakė, jog vi­sai jų ne­pa­lie­ka. Ki­ti teigė, kad tai da­ro iš įpro­čio ar­ba ne­pa­lik­ti ar­bat­pi­ni­gių jiems tie­siog gėda.

Kodėl pa­lie­ka­te ar­bat­pi­ni­gių? Taip įprasta

Nepalieku

22

27

%

11

40 Įvertinu gerą aptarnavimą

Nemandagu nepalikti

„„Ver­ti­na: pa­lik­da­mi ar­bat­pi­ni­gių klien­tai pir­miau­sia įver­ti­na sa­vo fi­nan­

si­nes ga­li­my­bes, o pa­skui – ap­tar­na­vi­mo ko­kybę. 

„Shutterstock“ nuo­tr.


15

ketvirtadienis, balandžio 26, 2012

menas ir pramogos

Sek­ma­die­niai – su var­go­nų mu­zi­ka Šį sek­ma­die­nį Šv.Ar­kan­ge­lo My­ ko­lo (Įgu­los) baž­ ny­čio­je pra­si­de­da tre­čia­sis tarp­tau­ti­ nis var­go­nų mu­zi­ kos fes­ti­va­lis „Ju­ bi­la­te Deo“, ku­ris truks vi­są mė­ne­ sį, ja­me da­ly­vaus gar­sūs var­go­ni­nin­ kai iš įvai­rių Eu­ro­ pos ša­lių – Aust­ri­jos, Vo­kie­ti­jos, Len­ki­jos, Ru­si­jos ir Lie­tu­vos.

„„Vieta: gegužės sekmadieniais Įgulos bažnyčioje laukiami vargonų muzikos gerbėjai. 

En­ri­ka Strio­gai­tė

e.striogaite@kaunodiena.lt

Ro­man­ti­nio skam­be­sio var­go­nai

Kiek­v ie­n ą ge­g u­ž ės sa­vait­ga­ lį Šv.Ar­kan­ge­lo My­ko­lo baž­ny­čio­je ta­len­tin­gi aukš­čiau­sio pro­fe­sio­na­ lu­mo at­li­kė­jai džiu­gins kau­nie­čius ir mies­to sve­čius už­bu­rian­čiais ro­ man­ti­nio skam­be­sio G.F.Walc­ke­rio var­go­nų sklei­džia­mais gar­sais. Per vie­šo­sios įstai­gos „Mu­zi­ka Fes­ti­va“ or­ga­ni­zuo­ja­mą var­go­nų mu­zi­kos fes­ti­va­lį taip pat bus su­ reng­ti meist­riš­ku­mo kur­sai jau­nie­ siems Lie­tu­vos var­go­ni­nin­kams. „Ypa­tin­gas dė­me­sys bus ski­ria­mas elekt­rop­neu­ma­ti­nių var­go­nų val­ dy­mo me­nui, nes Kau­no šv.Ar­kan­ ge­lo My­ko­lo baž­ny­čios, kau­nie­čių la­biau ži­no­mos So­bo­ro var­du, var­ go­nai – vie­nin­te­liai elekt­rop­neu­ ma­ti­niai var­go­nai Lie­tu­vo­je, – bū­ si­muo­ju fes­ti­va­liu džiau­gė­si šios baž­ny­čios var­go­ni­nin­kė Ju­li­ja Bu­ja­ no­vai­tė. – Jų skam­be­sys iš­skir­ti­nis ir sa­vi­tas – prie to­kio ti­po var­go­nų rei­kia mo­kė­ti pri­si­tai­ky­ti, per­pras­ti jų ypa­tu­mus, įsi­sa­vin­ti šių var­go­nų val­dy­mo prin­ci­pus.“ Kur­sus ves vie­nas iš fes­ti­va­lio at­li­kė­jų, var­go­ni­nin­kas vir­tuo­zas, Liu­be­ko (Vo­kie­ti­ja) aukš­to­sios mu­ zi­kos mo­kyk­los do­cen­tas Ser­ge­jus Tche­re­pa­no­vas. Šis at­li­kė­jas jau pa­ žįs­ta­mas Kau­no var­go­nų mu­zi­kos my­lė­to­jams, yra kon­cer­ta­vęs Kau­ne 2010 m. Jo var­go­nų mu­zi­kos kon­ cer­tas su­lau­kė di­džiu­lio pub­li­kos pri­pa­ži­ni­mo, su­ža­vė­jo ir pa­ke­rė­jo vir­tuo­ziš­ka pre­ci­ziš­ka inst­ru­men­ to val­dy­mo tech­ni­ka bei var­go­nų temb­rų ir re­gist­rų įvai­ro­ve. Iš­gir­si­me ir „Ave Ma­ria“

Šį sek­ma­die­nį 13 val. „Ju­bi­la­ te Deo“ fes­ti­va­lį ati­da­rys var­go­ ni­nin­kas iš Vo­kie­ti­jos – Matt­hias Gie­sse­nas, pa­gro­sian­tis Fran­zo Schmid­to, Fran­zo Lisz­to, Oli­ve­rio Mes­siae­no, Ma­xo Re­ger kū­ri­nius, skam­bės ir daž­no klau­sy­to­jo lau­ kia­ma „Ave Ma­ria“. M.Gie­sse­nas gi­mė Bo­par­de, Vo­ kie­ti­jo­je. Po bai­gia­mų­jų mo­kyk­

los eg­za­mi­nų stu­di­ja­vo baž­ny­ti­ nę mu­zi­ką, var­go­nus ir mu­zi­kos teo­ri­ją Mu­zi­kos uni­ver­si­te­te Kel­ ne, Štut­gar­te ir Vie­no­je. Jo var­go­ nų dės­ty­to­jai bu­vo Kel­no ka­ted­ros var­go­ni­nin­kas Cle­men­sas Gan­zas, Jo­han­ne­sas Gef­fer­tas ir Bern­har­das Haa­sas, mu­zi­kos teo­ri­jos mo­kė­ si pas gar­sius at­li­kė­jus ir mo­ky­to­ jus. 1998 m. lai­mė­jo pir­mą pre­mi­ ją Bai­roi­to var­go­nų kon­kur­se. Po var­go­nų eg­za­mi­nų mo­kė­si mu­zi­kos teo­ri­jos pas Mar­ti­ną Eyb­lą Vie­nos mu­zi­kos uni­ver­si­te­te.

Kau­no šv.Ar­kan­ge­ lo My­ko­lo baž­ny­čios var­go­nai – vie­nin­te­ liai elekt­rop­neu­ma­ ti­niai var­go­nai Lie­ tu­vo­je. 1999 m. M.Gie­sse­nas dir­bo var­ go­ni­nin­ku ir baž­ny­ti­nės mu­zi­ kos va­do­vu Šv.Elžbietos baž­ny­ čio­je Kelno–Pesch mies­te. 1999 m. rugp­jū­tį jį iš­rin­ko Au­gus­ti­ nų vie­nuo­ly­no Šv.Flo­ri­jo­no bazi­ likos (Aust­ri­ja) var­go­ni­nin­ku prie A.Bruck­ne­rio var­go­nų. Jis taip pat yra at­sa­kin­gas už Vie­nuo­ly­no mu­ zi­kos ar­chy­vą. M.Gie­sse­nas da­ly­va­vo ke­liuo­se te­le­vi­zi­jos ir ra­di­jo įra­šuo­se (ita­ lų, ja­po­nų, JAV te­le­vi­zi­jos, Aust­ ri­jos te­le­vi­zi­jos). Tai tu­rė­jo įta­kos ir jo kon­cer­ti­nei veik­lai (Aust­ri­ ja, Švei­ca­r i­ja, Vo­k ie­t i­ja, Ita­l i­ja, Len­ki­ja, Grai­ki­ja, Slo­va­ki­ja, Ru­ si­ja, Aust­ra­l i­ja ir kt.). 2002 m. bu­vo iš­leis­ta kom­pak­ti­nė plokš­ te­l ė, kur M.Gie­sse­n as gro­jo žy­ maus Aust­ri­jos kom­po­zi­to­riaus, A.Bruck­n e­r io var­go­n ais XIX a. kom­po­zi­ci­jas (F.Lisz­to, R.Schu­ man­no, M.Re­ger ir A.Bruck­nerio transk­rip­ci­jos). Taip pat yra pa­ ra­š ęs straips­n ių apie var­go­ nų mu­z i­kos kom­p o­z i­to­r ius Jea­ ną Guil­l ou (2001 M.Gie­s se­n as bend­ra­d ar­b ia­vo su juo pro­jek­

te), André Jo­l i­vet, Leos Ja­n a­ce­ ką ir Ma­xą Re­ger. M.Gie­sse­nas dve­jus me­tus dės­ tė mu­zi­kos teo­ri­ją Kel­no mu­zi­kos uni­ver­si­te­te. Šiuo me­tu M.Gie­ ssenas dės­to mu­zi­kos teo­ri­ją Vie­ nos mu­zi­kos uni­ver­si­te­te ir Mu­zi­ ko­lo­gi­jos uni­ver­si­te­te. Nuo 2003 m. va­do­vau­ja Šv.Flo­ri­jo­no ba­zi­li­ kos cho­rui ir or­kest­rui. Taip pat yra Tarp­tau­ti­nio A.Bruck­ne­rio var­go­ nų kon­kur­so Lin­ce or­ga­ni­za­to­rius. Dalyvaus ir jau­ni­mas

Ki­tą sek­ma­die­nį, ge­gu­žės 6 d., 16 val. var­go­nų mu­zi­kos fes­ti­va­ly­je „Ju­bi­la­te Deo“ bus ga­li­ma iš­girs­ ti jau­no len­kų at­li­kė­jo, M.K.Čiur­ lio­nio tarp­tau­ti­nio var­go­ni­nin­kų kon­kur­so II pre­mi­jos lau­rea­to Łu­ kas­zo Mo­su­ro gro­ja­mus J.S.Ba­cho, C.Franc­ko, F.Lisz­to kū­ri­nius. Ł.Mo­su­ras pra­dė­jo mu­zi­ki­nį iš­ si­la­vi­ni­mą bū­da­mas sep­ty­nerių. Su ap­do­va­no­ji­mu bai­gė Hen­ry­ko Mel­ ce­rio na­cio­na­li­nę mu­zi­kos mo­kyk­lą Ka­li­še, var­go­nų kla­sę pas pro­f. Ka­ zi­mier­zą Ma­dzia­łą. Šiuo me­tu tę­sia ma­gist­ro moks­lus F.Cho­pi­no mu­ zi­kos uni­ver­si­te­te Var­šu­vo­je pas pro­f. Andr­ze­jų Cho­ro­sińs­kį ir Łiu­ be­ko aukš­to­jo­je mu­zi­kos mo­kyk­lo­ je var­go­nų kla­sė­je pas pro­f. Fran­zą Dank­sagmül­le­rį. Praė­ju­siais me­tais L.Mo­su­ras stu­di­ja­vo Liu­be­ke pa­gal ERAS­MUS pro­gra­mą. Ł.Mo­su­ras yra dau­gy­bės var­go­ ni­nin­kų kon­kur­sų lau­rea­tas: I pre­ mi­ja tarp­tau­ti­nia­me var­go­ni­nin­ kų kon­kur­se Ru­mio­je (Len­ki­ja), IV pre­mi­ja na­cio­na­li­nia­me var­ go­ni­nin­kų kon­kur­se „Men­dels­ sohn-Eben“ Kro­ku­vo­je, II pre­mi­ja ant­ra­me aka­de­mi­nia­me var­go­ni­ nin­kų kon­kur­se „Ro­muald Sroc­ zyńs­ki in Memoriam” Poz­na­nė­ je, II pre­mi­ja tarp­tau­ti­nia­me Ja­no Ku­chars­kio var­go­ni­nin­kų kon­kur­se Lo­dzė­je (Len­ki­ja), II pre­mi­ja ir spe­ cia­lu­sis pri­zas už ge­riau­sią lie­tu­vių mu­zi­kos at­li­ki­mą tarp­tau­ti­nia­me M.K.Čiur­lio­nio var­go­ni­nin­kų kon­ kur­se Vil­niu­je, spe­cia­lio­ji pre­mi­ja „Pos­sehl-Mu­sikp­reis“ kon­kur­se Liu­be­ke (Vo­kie­ti­ja).

Ł.Mo­su­ras da­ly­va­vo gau­sy­bė­je meist­riš­ku­mo kur­sų, nuo­lat kon­ cer­tuo­ja Len­ki­jo­je ir už­sie­ny­je. At­li­kė­jas ir mo­ky­to­jas

Ge­gu­žės 13 d., sek­ma­die­nį, 16 val. Kau­no šv.Ar­kan­ge­lo My­ko­lo (Įgu­ los) baž­ny­čio­je skam­bės Liu­be­ko aukš­to­sios mu­zi­kos mo­kyk­los do­ cen­to Ser­ge­jaus Tche­re­pa­no­vo (Ru­ sija–Vokietija) at­lie­ka­mi J.Reub­ ke’s 94 psal­mės so­na­ta var­go­nams ir gar­sie­ji M.Mu­sorgs­kio „Pa­ro­dos pa­veiks­lė­liai“. Bai­g ęs as­p i­ran­t ū­r ą Mask­vo­ je, S.Tche­re­pa­n o­vas to­b u­l i­n o­ si meist­r iš­k u­m o kur­s uo­se pas pro­f. Mar­ti­ną Ha­selböc­ką (Liu­be­ kas), Wolf­gan­gą Ze­re­rą (Ham­bur­ gas). Sta­ža­vo­si au­ten­tiško var­go­ nų mu­zi­kos at­li­ki­mo sri­ty­je pas And­reą Mar­co­ną, Ha­ral­dą Vo­ge­ lį ir Mar­ti­ną Böcke­rį (Šta­dė, Vo­ kie­ti­ja). Ga­vo dau­gy­bę įvai­rių ap­do­va­no­ ji­mų ir pre­mi­jų, dir­bo var­go­ni­nin­ ku prie Štein­kir­che­ne (Vo­kie­ti­ja).

Tomo Raginos nuotr.

Šiuo me­tu dės­to in­terp­re­ta­ci­ją Liu­be­ko mu­zi­kos aka­de­mi­jo­je, daug kon­cer­tuo­ja įvai­rio­se pa­sau­lio ša­ly­ se, jį daž­nai kvie­čia bū­ti tarp­tau­ti­nių var­go­ni­nin­kų kon­kur­sų žiu­ri na­riu, ves­ti meist­riš­ku­mo kur­sus. Fes­ti­va­lį už­da­rys lie­tu­viai

Ge­gu­žės 26 d. 16 val. fes­ti­va­ly­ je gros tarp­tau­ti­nių kon­kur­sų lau­ rea­tė iš Ru­si­jos Na­ta­li­ja Už­vi. Ji elekt­rop­neu­ma­ti­niais var­go­nais at­liks F.Men­del­ssohno, J.Fro­ber­ge­ ro, J.S.Ba­cho, O.Jan­čen­ko, M.Re­ ger kū­ri­nius. Pas­ku­ti­nį ge­gu­žės sek­ma­die­nį 16 val. var­go­nų mu­zi­kos fes­ti­va­lį už­ da­rys lie­tu­vių mu­zi­kan­tas tarp­ tau­ti­nių kon­kur­sų lau­rea­tas Ba­lys Vait­kus, pa­gro­sian­tis F.Cou­pe­ri­no, Ce­sa­rio Franc­ko, Guy Bo­vet ir kau­ nie­čio kom­po­zi­to­riaus Vid­man­to Bar­tu­lio opu­sus. Vi­si tarp­tau­ti­nio mu­zi­kos fes­ ti­va­lio „Ju­bi­la­te Deo“ kon­cer­tai Šv.Ar­kan­ge­lo My­ko­lo baž­ny­čio­je ne­mo­ka­mi.


16

ketvirtadienis, balandžio 26, 2012

menas ir pramogos

Fo­tog­ra­fo dar­bai ver­čia mąs­ty­ti Kau­no fo­tog­ra­fi­jos ga­le­ri­jo­je ati­ da­ry­ta be­ne žy­miau­sio Lie­tu­vo­je spau­dos fo­tog­ra­fo Ra­mū­no Da­ni­ se­vi­čiaus pa­ro­da „Bū­ti lai­ku“.

„„Re­zul­ta­tas: įtai­gios vaiz­dų kal­bos ir ja per­tei­kia­mo iro­niš­ko bei kri­tiš­ko po­žiū­rio į fik­suo­ja­mus įvy­kius de­ri­nys pa­ky­lė­ja R.Da­ni­se­vi­čiaus dar­bus į

kū­ry­bi­nės fo­tog­ra­fi­jos ly­gį. 

kryžiažodis Šią savaitę laimėkite Donnos Leon knygą „Ramiai miegodami“.

Gvido Brunečio mamos slaugytoja sesuo Imakolata netikėtai apsilanko kvestūroje. Kelių senukų mirtys slaugos namuose jai sukelia tokį didelį nerimą, kad ji palieka Šv. Kryžiaus ordiną. Labai daug abejonių dėl to kyla ir Brunečiui, tyrimas atveda į daugelio kilmingų žmonių namus, o sesers Imakolatos gyvybei kyla grėsmė. Gal tikrai ji atskleidė kažką labai pavojingo?.. Tai šeštoji Donnos Leon komisaro Brunečio bylų serijos knyga, puikiai įvertinta pasaulio žiniasklaidos.

Kryžiažodį parengė „Oho“ redakcija.

Teisingus atsakymus galima pateikti iki penktadienio 18 val. 1. Frazę siųskite SMS žinute numeriu 1337. Siųsdami žinutę rašykite: DIENA (tarpas) KD (tarpas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. Pvz.: DIENA KD KAUNAS (žinutės kaina – 1 Lt). 2. Arba, iškirpę kryžiažodį su teisingu atsakymu, atneškite į „Kauno dienos“ redakciją, Kęstučio g. 86, Kaunas. Šios savaitės nugalėtoją paskelbsi­ me trečiadienį, gegužės 2 d.

Ramūno Danisevičiaus nuotr.

Jau­na­jai fo­tog­ra­fų kar­tai pri­klau­ san­čio R.Da­ni­se­vi­čiaus kū­ry­ba sun­kiai įsprau­džia­ma į te­mos rė­ mus. Sa­vo žvilgs­nį jis nu­krei­pia į be­ne vi­sas gy­ve­ni­mo sri­tis: dar­ bą, lais­va­lai­kį, po­li­ti­ką, pra­mo­ gų pa­sau­lį, me­ną, mies­to erd­ves. Jo fo­tog­ra­fi­jo­se įžvel­gia­mi mū­sų gy­ve­na­mo lai­ko at­spin­džiai, at­pa­ žįs­ta­mos vie­tos, vei­dai, įvy­kiai – pa­ro­do­je skir­tin­gais dia­pa­zo­nais, įvai­riau­siais at­spal­viais sklei­džia­ si vi­sa gy­ve­ni­mo pa­no­ra­ma. Pa­sak Eg­lės Del­tu­vai­tės, R.Da­ ni­se­vi­čiaus dar­bai ska­ti­na klaus­ti: ka­da re­por­ta­ži­nis kad­ras ar di­des­nė nuo­trau­kų se­ri­ja, pa­sa­ko­jan­ti apie vie­ną ar ki­tą vi­suo­me­nės gy­ve­ni­ mo reiš­ki­nį, tam­pa kaž­kuo dau­giau nei pa­pras­čiau­siai ge­ra žur­na­lis­ti­ ne fo­tog­ra­fi­ja? Au­to­rius pa­ste­bi ir fo­tog­ra­fi­jo­ se už­fik­suo­ja tik aki­mirks­nį trun­ kan­čias si­tua­ci­jas, ku­rios pa­trau­ kia dė­me­sį for­ma­liais su­ta­pi­mais ir pa­de­da kur­ti iš­raiš­kin­gą fo­tog­ ra­fi­jų es­te­ti­ką: per gat­vę ei­nan­čių po­li­ci­nin­kų uni­for­mos at­kar­to­ja pės­čių­jų pe­rė­jos dry­žius, o di­džiu­ lė rin­ki­mų sa­lė su vie­ni­ša žmo­gaus fi­gū­ra fo­tog­ra­fi­jo­je pri­me­na mar­gą šach­ma­tų len­tą. Kar­tais R.Da­ni­se­ vi­čius ap­skri­tai ati­tols­ta nuo jam įpras­to re­por­ta­ži­nės fo­tog­ra­fi­jos žan­ro ir įam­ži­na, pa­vyz­džiui, Ni­ dos pei­za­žą, pa­vers­da­mas jį sun­ kiai at­pa­žįs­ta­mu, bet įspū­din­gu vaiz­di­niu ar, siek­da­mas kas­die­nę ap­lin­ką pa­ro­dy­ti neįp­ras­tai, fik­ suo­ja ją pro inf­ra­rau­do­nų­jų spin­ du­lių filt­rą. Vi­sa tai – tik akiai pa­trauk­lus li­ ni­jų, for­mų ir švie­sų žais­mas, žiū­ro­ vo dė­me­sį bei vaiz­duo­tę vis iš nau­ jo pa­ža­di­nan­tis ma­lo­niu ne­ti­kė­tu­mo po­jū­čiu. Šį R.Da­ni­se­vi­čiaus fo­tog­ra­ fi­jų bruo­žą leng­va pa­ste­bė­ti, bet ly­ giai taip pat ne­sun­ku su­pras­ti, kad jis nė­ra svar­biau­sias šio au­to­riaus dar­bų kū­ry­bi­nės ver­tės įro­dy­mas. Ati­džiau įsi­žiū­rė­jus į fo­tog­ra­ fo dar­bus, ga­li­ma įsi­ti­kin­ti, kad už iš­raiš­kin­gos vaiz­di­nės for­mos, tiks­liau, to­je for­mo­je, dau­ge­liu at­ ve­ju at­si­sklei­džia ir pra­smin­gas tu­ri­nys. Bū­tent min­ties aiš­ku­mas, įkū­ny­tas konk­re­čio­se vaiz­duo­se, ge­riau­siai cha­rak­te­ri­zuo­ja R.Da­ ni­se­vi­čiaus kū­ry­bi­nį brai­žą, o au­ to­riaus sa­vi­tu­mą for­muo­ja tar­pi­ nės po­zi­ci­jos – tarp re­por­te­rio ir kū­rė­jo – iš­lai­ky­mas. Kaip tik įtai­ gios vaiz­dų kal­bos ir ja per­tei­kia­mo iro­niš­ko bei kri­tiš­ko po­žiū­rio į fik­ suo­ja­mus įvy­kius de­ri­nys pa­ky­lė­ja R.Da­ni­se­vi­čiaus dar­bus į kū­ry­bi­nės fo­tog­ra­fi­jos ly­gį. Ge­riau­siais sa­vo kū­ri­niais R.Da­ni­ se­vi­čius įsi­tvir­ti­no bend­ra­me Lie­tu­ vos fo­tog­ra­fi­jos kon­teks­te, ku­ria­me iš­si­ski­ria kri­tiš­ku po­žiū­riu ir la­ko­ niš­ka bei įtai­gia fo­tog­ra­fi­jų vaiz­di­ne kal­ba. Gal kaip tik to­kia tar­pi­nė po­ zi­ci­ja ir for­muo­ja šio au­to­riaus sa­ vi­tu­mą – dirb­da­mas kaip re­por­te­ ris jis kar­tu iš­lie­ka ir kū­rė­jas. kas: Ra­mū­no Da­ni­se­vi­čiaus pa­ro­da „Bū­ti lai­ku“. kur: Kau­no fo­tog­ra­fi­jos ga­le­ri­jo­je. kada: iki ge­gu­žės 13 d.


17

Ketvirtadienis, balandžio 26, 2012

Skelbimų ir prenumeratos skyrius!

Kęstučio g. 86, I–V 7.30–17.30 val. Tel. 302 202, 302 231. Vytauto pr. 23, priešais Autobusų stotį, I–V 7–16 val. (pietų pertrauka 13–14 val.) , VI 8–11 val. Tel. 8 655 45 114.

Klasifikuoti

Darbo skelbimai��������������������������������������������������������������������������� 17 Paslaugos� ����������������������������������������������������������������������������������� 17, 18 Įvairūs������������������������������������������������������������������������������������������� 18, 19 Parduoda���������������������������������������������������������������������������������� 19, 20 Perka� ����������������������������������������������������������������������������������������������������20 Atsiliepkite!� ������������������������������������������������������������������������������������20 Pamesta���������������������������������������������������������������������������������������������20 Karščiausi kelionių pasiūlymai�������������������������������������20 Pramogos, šventės, laisvalaikis�������������������������������������20 Kviečia mokytis��������������������������������������������������������������������������20 Kviečia������������������������������������������������������������������������������������������������� 21 Informuoja��������������������������������������������������������������������������������������� 21

skelbimai skelbimai@kaunodiena.lt 302 202, 302 231 (redakcijoje) 8 655 45 114 (Vytauto pr. 23) Reikalinga (-as) pardavėja (-as) Vilijampolės turgavietėje prekiauti fasuotais maisto produktais, mokėti dirbti kasos aparatu. Tel. 8 600 19 444, 341 368.

DARBo skelbimai

Automobilio apsauga nuo korozijos. Antikorozinis automobilio padengimas „Dinitrol“ medžiagomis. Suteikiame garantiją. Kalvarijos g. 28A, tel. 392 803, 8 698 36 705.

Paslaugos Medikų

928994

947021

Ieškome

SPAUDOS PLATINTOJO(-OS) Babtuose

Reikalinga pardavėja dirbti „Urmo“ bazėje, 13 sandėlyje (prekiauti maisto prekėmis). Turi mokėti dirbti kasos aparatu. Tel. 341 368, 8 603 27 707. 946712

Reikalinga pardavėja dirbti kebabinėje. Tel. 8 602 56 191.

946512

Reikalingi gamyboje, sandėliuose pagalbiniai darbuotojai, apsaugos, salės darbuotojai, valytojai, krovėjai, pakuotojai, fasuotojai. Tel. 8 600 37 610. 940783

Siūlome darbą valytojai (-ui) Kauno miesto centre, pirmadieniais–penktadieniais nuo 16 val. Tel. 8 691 391 87, (8 37) 381 051, e. paštas info@valymaskaune.lt. 946155

Socialinė neįgaliųjų įmonė mielai priims į darbą valytojas (-us), turinčias 35–55% darbingumą, dirbti Petrašiūnuose. Kreiptis tel. 8 618 00 837. 944822

Stabiliai dirbančiai trikotažo siuvimo įmonei reikalinga (-as) sumani (-us) siuvimo cecho meistrė (-as). Patirtis būtina. Visos socialinės garantijos. Tel. 8 652 70 330. 941392

943211

Fakyrų studija „Ugnies valdovai“ siūlo šokėjo – atlikėjo vasaros sezoninį darbą mėgstantiems šokį. Motyvacinius laiškus ir CV siųsti info@ugniesvaldovai.lt. E. paštas info@ugniesvaldovai.lt, tel. 8 616 56 621 946723

Ieškome krovėjų ir atestuotų suvirintojų (vamzdynų virinimas). Tel. 8 615 22 208. 946528

Ieškome pagalbinių darbuotojų, suvirintojų. Tel. 8 610 11 959. 946283

Įmonei reikalingas mechanikas krovininiams automobiliams remontuoti. Taip pat tarptautinių reisų vairuotojai, turintys CE kategoriją, Rusijos viza būtų privalumas. Kreiptis tel. (8 37) 441 155, 441 148, 8 676 23 382.

Siūlo darbą Aktyviai besiplečiančiai prekybinei įmonei skubiai reikalingi vadybininkų padėjėjai. Galima be patirties. Uždarbis po apmokymų nuo 1200 Lt. Tel. 8 685 43 970. 944024

Audinių parduotuvei reikalinga (-as) pardavėja (-as). Tel. 8 699 66 190, e. paštas bjurate @one.lt. 947008

938179

Reikalingas maisto prekių atrinkėjas. Privalumas – B kategorijos vairuotojo pažymėjimas. Tel. 342 529, 8 600 18 555. 946709

Metalo apdirbimo įmonei reikalingas šaltkalvis. Metalo suvirinimo, pjaustymo, gręžimo darbai. Tel. 8 600 65 000, e. paštas info@line4line.com. 946389

Autoservisui reikalingi: automobilių mechanikai, važiuoklės meistrai, šaltkalviai. Tel. 8 698 02 939.

PC SAVAS naujai atidaroma siuvykla-taisykla. Skubiai siūlome darbą sparčiai, kvalifikuotai drabužių siuvėjai-taisytojai (-ui). Tel. 8 602 16 970.

Autotransporto įmonė ieško vairuotojo. Darbas Lietuvoje. Atlyginimas mokamas laiku, visos socialinės garantijos. Tel. 8 655 15 369.

Reikalinga (-as) pardavėja (-as) prekiauti pramoninėmis prekėmis PC „Maxima bazė“, Veiverių pl. 150B (Aleksote). Darbo laikas nuo 10 iki 20 val. Tel. 8 673 02 648.

945128

946476

946133

946851

DERMATOLOGIJOS IR ESTETINĖS MEDICINOS KLINIKA „SVEIKA ODA“ Savanorių pr. 79, Kaunas tel. (8 37) 240 080, www.sveikaoda.lt

943421

Reikalingas balninio vilkiko vairuotojas važinėti Baltijos šalyse. Tel. 8 687 30 341. Reikalingas pagalbinis darbininkas ūkio dalyje. Kreiptis K.Donelaičio g. 46, Kaunas, tel. 8 (37) 223 238, e. paštas personalas@ kaunospauda.lt.

Besiplečiančiam kepyklėlių tinklui reikalingos kepėjos-konditerės. Turinčioms patirties siūlome gerą atlyginimą. Tel. 8 655 25 628, e. paštas juvigaa@gmail.com.

933925

945180

946385

Darbas su individualios veiklos pažymėjimu. Kreiptis tel. 302 242, 302 228

Automobilių kompiuterinė diagnostika. Taisome visus elektros gedimus, starterius, generatorius, automatines, mechanines dėžes, variklius, važiuoklę. Tel. 8 676 20 355.

Reikalinga (-as) siuvėja (-as) drabužių taisymo salone. Nedidelis kolektyvas, geros darbo sąlygos. Nauji įrengimai, turime daug darbo ir galimybę užsidirbti. Tel. 8 612 18 149.

Statybų darbams Maskvoje reikalingi: mūrininkai, betonuotojai, montuotojai, technologai, programuotojai, architektai, inžinieriai, konstruktoriai, darbų vadovai. Vizos, kelionė, apgyvendinimas, maitinimas – nemokamai. Pradinis atlyginimas 3500–7000 Lt. Dėl ANKETOS kreiptis grazina@adversitus.lt. Tel. (8 5) 240 0766. 943795

Transporto – logistikos paslaugų įmonei reikalingas sandėlininkas. Darbas naktinis. Sandėlio apskaitos vedimas, likučių kontrolė. Mes siūlome visas socialines garantijas. Tel. 8 640 42 426 nuo 9 iki 17 val.

943555

Transporto įmonėms! Reikalingi mikroautobusai (1,5 t) spaudai rytais (nuo 6 iki 7.30 val.) išvežioti. Atlyginimas 1000–1200 Lt. Kreiptis K.Donelaičio g. 46, Kaunas, tel. (8 37) 223 238. 947199

UAB „Europos maršrutai“ ieško tolimųjų reisų vairuotojų dirbti maršrutais Lietuva– Rusija, Vakarų Europa–Rusija. Tel. 8 600 79 918, Tomas. 947136

Valymo paslaugų įmonė mielai priims į darbą valytojas (-us) ir kiemsargius, turinčius 35–55 proc. darbingumą. Kreiptis tel. 8 618 00 837. 933302

Valymo paslaugų įmonei reikalingos (-i) valytojos (-ai). Pageidauja gyvenančiųjų Šančiuose. Tel. 8 610 23 143, e. paštas gilrinda @dokeda.lt. 947015

„Biofirst“ klinikoje konsultuoja ir gydo gyd. CHIRURGAS, natūralios med. specialistas, homotoksikologas ALVIDAS DIDŽIULIS. Organizmo atstatymas po operacijų, virškinamojo trakto, kraujotakos sutrikimų, sąnarių ir stuburo ligų gydymas natūraliais medikamentais. Nechirurginis išsiplėtusių kojų venų šalinimas. Studentų g. 37, tel. (8 37) 750 866; www.bioklinika.lt. 945567

A.Šimkaus klinika – skydliaukės ligų gydymo centras: specialistų konsultacija, echoskopija, punkcija. Gydomi skydliaukės veiklos sutrikimai, uždegimai, mazgai (be operacijų). www.terapija.lt. Tel. 311 579, 777 274, 8 684 32 912. 945367

Alkoholizmo, narkomanijos gydymas. Išblaivinimas, pagirių ir abstinencijos gydymas. Kvalifikuota anonimiška pagalba. „Gintarinė klinika“, Baltų pr. 137F, tel. (8 37) 366 574, 8 634 47 298. 933033

GYDYMAS DĖLĖMIS – efektyvus sergant ginekologinėmis, urologinėmis ligomis, venų varikoze, hipertonija, parodontoze, migrena, klausos neuritu. Natūralaus gydymo centras, Savanorių pr. 284. Tel. (8 37) 710 602, 8 682 92 261; www.ngc.lt. 937754

Jaučiate nuovargį, dirglumą, nevaldote emocijų, nepajėgiate dirbti ar sportuoti, sunku susikaupti, pleiskanoja oda, lūžinėja nagai, įtrūksta lūpų kampučiai, nėra apetito – kuo greičiau pasitikrinkite kraują! Gal sergate anemija? Tyrimų kompleksui – net 50 proc. nuolaida. Medicinos centras „Neuromeda“, tel. 8 613 42 780, www.neuromedicina.lt. 935503

Nebrangiai protezuoju dantis. Tel. 777 945, 8 608 15 882. 945286

Odontologijos centras ODONTEX (Gedimino g. 17, šalia PPC „AKROPOLIS“). Teikia visas odontologijos paslaugas, gydymas su NARKOZE. Nemokamas protezavimas ligonių kasų pacientams. Pensininkams – NUOLAIDOS! Dantų implantai – nuo 1000 iki 1500 Lt. Registruotis tel. (8 37) 228 265. 938262

Automobilių radiatorių, šildymo sistemų, žibintų, buferių remontas, dažymas ir keitimas. Automobilinio bokštelio ir mikroautobusų nuoma. Tel. 332 520, 8 699 55 568. 943574

Dujų įranga automobiliams. Montavimas, remontas, lizingas, kompiuterinė diagnostika. Tiesioginis dujų įpurškimas. UAB „Vikabaltus“, Islandijos pl. 213E, Kaunas, tel. 705 862, 8 676 22 707. 933118

Plovimas – automobilių, variklių, dugno. Šildymo-aušinimo automobilio sistemos remontas, perdirbimas. V.Krėvės pr. 118B, 6 garažas. Tel. 8 604 16 842. 946718

Buitinės technikos remonto Atlieku nebrangų mikrobangų krosnelių, skalbyklių, dulkių siurblių, šaldytuvų, el. viryklių remontą. Garantija iki 2 m. Atvykstu nemokamai. Tel. 8 680 85 778. 945153

SKUBIAI IR NEMOKAMAI IŠVEŽA nenaudojamą buitinę techniką – šaldytuvus, skalbykles, virykles, kompiuterinę techniką ir kitus elektronikos prietaisus. Tel. 8 641 99 000, www.kaunakiemis.lt. 935209

SNAIGĖS servisas (M.K.Čiurlionio g. 5). Visų šaldytuvų, skalbyklių remontas. Prekyba SNAIGĖS šaldytuvais, atsarginėmis dalimis. Tel. 341 876, 8 652 44 908. 936537

Taisome įvairių tipų televizorius klientų namuose. Iškvietimas nemokamas. Garantija. Tel. 719 765, 8 652 39 176. 944417

Taisome įvairių tipų televizorius klientų namuose. Iškvietimas nemokamas. Suteikiama garantija. Tel. 715 991, 8 671 55 064. 945022

Kompiuterininkų AD servisas taiso nešiojamuosius, stacionarius ir žaidimų kompiuterius: lituoja, instaliuoja programas, šalina virusus, atnaujina navigacijas. Galime atvykti. Tel. 8 617 77 731. 927408

Atlieku visus kompiuterių priežiūros darbus, Windows instaliavimą, virusų šalinimą, interneto tvarkymą. Atvykstu į namus nemokamai. Tel. 8 684 32 863. 946165

Kompiuterių remonto paslaugos. NEMOKAMAS atvykimas. Tel. 8 655 88 600. www. pagalbakompiuteriams.lt. 946062

Statybos, remonto

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Pabrangimas nuo 15 proc./mėn. Tel. 314 531, skambinti d. d. 9–17 val., „Aujama-credit“. 928199

Pavasario nuolaidos odontologijos paslaugoms! Metalo keramikos protezams – 50 proc. nuolaida. Be eilės nemokamai protezuojame pacientus su ligonių kasos iškvietimais. Apžiūra – nemokama. Maironio g. 26A, Kaunas. Tel. 203 101, 8 672 44 348. 946068

Ieško darbo Slaugytoja, turinti darbo patirties, gali prižiūrėti ligonius, senus ir neįgalius žmones. Galiu apsigyventi Jūsų namuose. Tel. 8 608 72 141. 946959

Krosnių ir židinių meistras, plytelių klojėjas, dažytojas, elektrikas, turintis AK. Tel. 8 605 33 708. 946796

Privačioje klinikoje gydome įvairias moters lytinių organų ligas; prižiūrime nėščiąsias. Atliekame echoskopiją. Pašilės g. 124, tel. 338 625 I–V 9–19 val. 938298

Automobilininkams Remontuoju lengvųjų automobilių ir VILKIKŲ RADIATORIUS, BUFERIUS ir kitas stiklo pluošto ir plastmasines detales. Garantija. Tel. 220 176 9-18 val., 8 699 25 402

Nukelta į 18 p.


18 2

Ketvirtadienis, balandĹžio 26, 2012

klasifikuoti skelbimai Dengiame naujus ir renovuojame senus stogus. Skardinimo darbai. KarkasiniĹł namĹł statymas. Gipskartonio montavimas. DailylenÄ?iĹł kalimas. Tel. 8 689 47 224.

Paslaugos Statybos, remonto AKCIJA! ALUPLAST profilio 5 kamerĹł langai – su 30 proc. nuolaida ir vidine apdaila. Ĺ arvuotos durys. BalkonĹł stikl. Roletai. PramonÄ—s pr. 16 („Urmo“ bazÄ—, 2 vagonÄ—lis). Tel. (8 37) 451 712, 8 647 00 002, e. paĹĄtas gediminas@arventa.lt. 943729

AKCIJA! Plastikiniai ir mediniai langai, ťarvuotos ir vidaus durys, balkonų stiklinimas. Tel. 705 900, 8 656 39 353, Sukilėlių pr. 3. www.roplastitus.lt.

933084

944886

Dengiame plokĹĄÄ?iuosius stogus prilydomÄ…ja danga, skardiname, suteikiame garantijÄ…. Tel. 8 687 94 355, (8 37) 743 220. 943439

Dengiame plokĹĄÄ?ius ir ĹĄlaitinius stogus, atliekame skardinimo, apdailos darbus. Parduodame ruloninÄ™ stogĹł dangÄ…. Tel. 362 127, 8 687 39 361. 928680

Dengiame ťlaitinius stogus, rekonstruojame, skardiname. Komplektuojame medŞiagas. Gaminame kaminų įdėklus ir juos valome. Tel. 8 612 82 740. 944487

AKCIJA! Plastikiniai langai. Balkonų įstiklinimas. Šarvuotos durys. Visų rōťių Şaliuzės. Iťsimokėjimas iki 4 metų. Ilgalaikė garantija. Tel. 313 549, 8 685 23 836. www.glorijoslangai.lt. 941179

Dengiame stogus įvairia danga. Tel. 8 698 39 862. 935969

Dengiame stogus, rekonstruojame, skardiname. Kaminų įdėklai, valymas. Karkasinių namų statymas. Tel. 8 601 77 895. 944488

Aliuminio balkonai – tiesiai iĹĄ gamintojo! BalkonĹł stiklinimas, plastikiniai langai, ĹĄarvuotos durys. UAB „Limpaka“ tel. (8 37) 458 833, 8 682 63 441. 945811

Apdaila apie langus, duris. Santechnikos, elektros remontas. Staliaus, daŞymo ir tinkavimo darbai. Meistro pagalba, konsultacija, garantija. Tel. 8 605 28 527. 946672

Apdaila. DaŞau, glaistau, tapetuoju, dedu vidinius ir iťorinius kampus. Kloju laminuotas grindis. Tel. 8 671 97 046. 946736

Atliekame grindų, parketo ťlifavimą. Klijuoju plyteles, daŞau, tapetuoju. Kalu dailylentes, laminatą. Santechnikos darbai. Tel. 795 508, 8 600 62 210. 932416

Atliekame griovimo darbus – sienų, pertvarų, angų pjovimas, kirtimas. Sąramų montavimas. Konsultacijos. Statybinio lauŞo iťveŞimas. Pastatų griovimas. Tel. 8 699 77 162. 935814

DrenaŞas, vandentiekis, kanalizacija. Mini ekskavatoriaus paslaugos. Tel. 8 676 14 056, 8 620 45 433. 926212

Elektriko paslaugos. Greitai ir kokybiťkai. Suteikiame garantiją. Tel. 8 651 73 760, 8 609 83 349. 941348

Elektros darbai. Apsaugos, videosistemos. Taupaus apťvietimo sprendimai. Nedidelės kainos, kokybė, garantijos. Tel. 8 687 98 087. 932265

GERAS PASIŪLYMAS! Beťviniai 6 kamerų PVC langai: virtuvės langas (1520x1430) – 529 Lt; kambario langas (2300x1430) – 779 Lt, balkono durys+vitrina (780x2300, 1520x1430) – 899 Lt. Kainos nurodytos su montavimo darbais, vidaus ir lauko palangėmis. Tel. 8 612 21 480, langupro@gmail.com. 943059

Greitai ir kokybiťkai montuojame gipskartonį, dedame laminuotas grindis. Glaistome, daŞome, tapetuojame. Tel. 787 582, 8 684 39 734. 941882

Atliekame įvairius griovimo darbus. Greitai ir kokybiťkai atliekame betonavimo darbus (naudojame savo arba uŞsakovo medŞiagas). Tel. 8 687 57 902.

GRINDŲ BETONAVIMAS, Kaune ir Kauno r., konsultuojame, organizuojame medŞiagų tiekimą, suteikiame garantijas, iťraťome sąskaitas. Tel. 8 678 19 899.

Atliekame kokybiťkai tik gipskartonio montavimo darbus (sunkias ir lengvas konstrukcijas). Tel. 8 620 80 461, 8 671 13 410.

Kalvystės darbai: metalinės laiptinių, sandėliukų, garaŞų durys, turėklai, tvoros, laiptų konstrukcijos, stogeliai. Tel. 477 155, 8 699 66 111; www.vaigeda.lt.

944700

940165

Atliekame lietaus kanalizacijos ir drenaŞo įrengimo, buitinių nuotekų valymo įrenginių montavimo darbus. Tel. 8 618 56 027. 945844

Atliekame visus santechnikos darbus: vandentiekis, ťildymas, vidaus ir lauko kanalizacija, prietaisų sumontavimas, remontas. Tel. 8 699 77 162. 935791

Atliekame visus statybos, remonto darbus: elektra, santechnika, griovimas, mōrijimas, betonavimas, gipskartonio montavimas, visa apdaila. Tel. 8 699 77 162. 935769

Atlieku įvairius santechnikos darbus, statau vonias, WC, gyvatukus, vandentiekio, kanalizacijos vamzdynus. Dirbu be poilsio dienų. Tel. 8 604 95 971. 946160

Atlieku tik elektros montavimo darbus. Tel. 8 605 67 073.

943227

AtveŞame Şvyro, smėlio, skaldos, atsijų, juodŞemio, betono gaminių. Tel. 373 894, 8 616 56 993. 934945

AUTOKRANO NUOMA. Tel. 362 127, 8 687 39 361. 929195

944194

936992

Kaminų įdėklai (darbo patirtis), valymas. Pristatomieji kaminai. Latakų valymas. Garantija. Be poilsio dienų. Tel. 8 676 53 813. www.kaminuideklai.com. 946912

Kaminų įdėklai, valymas, pristatomieji kaminai, remontas. Kaminų mōrijimas. Stogų dengimas. Tel. 8 619 29 430.

944323

Kasame ekskavatoriais, lyginame buldozeriais, veĹžame savivarÄ?iais ĹžvyrÄ…, skaldÄ…, juodĹžemÄŻ. ÄŽrengiame ÄŻvaĹžas bei kelius ÄŻ statybĹł aikĹĄteles. Tel. 8 699 77 162. 944628

Kasu ťulinius, vietinę kanalizaciją. Valau ir gilinu ťulinius. Surandu vandens gyslą. AtveŞu ťulinių Şiedus. Tel. 8 606 29 150, 8 645 31 863. 936892

Kasu ťulinius, vietinę kanalizaciją. Valau ir gilinu ťulinius. Surandu vandens gyslą. Suorganizuoju Şiedų atveŞimą. Tel. 8 676 67 428. 930070

Klojame trinkeles, akmenis. Statau vejos, gatvės bortelius, sulyginu ťulinius. AtveŞu medŞiagas. Akcija. Nuolaidos. Ilgametė patirtis. Tel. 8 671 73 582. 942889

Automobilinio bokĹĄtelio nuoma (15 m aukĹĄÄ?io). Pjauname, genime medĹžius. Ĺ laitiniĹł stogĹł dengimas, skardinimas. Tel. 8 687 19 660 (Rolandas), 8 602 92 845.

Klojame trinkeles, statome vejos, kelių bortelius. Tiesiame drenaŞą ir lietaus nuotekų vamzdŞius. Tel. 8 603 07 219.

Be dulkių kokybiťkai ťlifuojame, lakuojame, restauruojame parketą, medines grindis, laiptus. Tel. 8 677 36 264. www.slifavimas.info.

Klojame trinkeles. Gatvės, vejos bortelius, montuojame. DrenaŞo, lietaus kanalizacijos montavimas, naudojame savo arba uŞsakovo medŞiagas. Tel. 8 618 18 812.

937406

933432

Darome stogų konstrukcijas, dengiame įvairia danga, remontuojame senus stogus, statome stoglangius, karkasinius namus, pavėsines. Tel. 8 689 04 980. 946096

DaĹžau, glaistau, tapetuoju, dedu laminuotas grindis, atlieku plastikiniĹł langĹł langokraĹĄÄ?iĹł apdailÄ…. Tel. 297 200, 8 658 80 157. 947350

Deimantinio pjovimo įranga pjauname, gręŞiame angas. Plauname ir baliname sandėlių ir kt. pramoninių patalpų sienas bei lubas. Tel. 8 611 18 737. 944708

Dengiame ir remontuojame plokĹĄÄ?iuosius stogus ir garaĹžus prilydomÄ…ja danga. Suteikiama garantija iki 15 m. Tel. 459 279, 8 676 34 684 kasdien 8–22 val. 946697

945364

946910

Kokybiťkai atlieku fasadų remonto ir daŞymo darbus, laiptinių bei kitų patalpų paruoťimo ir daŞymo darbus. Tel. 8 676 74 584. 946754

Kokybiťkai klojame trinkeles, statome bortelius, ruoťiame pagrindus. Pristatome medŞiagas. Garantija. Tel. 8 645 34 902.

945680

KokybiĹĄkai remontuojame ir daĹžome pastatĹł fasadus, balkonus. Hermetizuojame daugiaaukĹĄÄ?iĹł pastatĹł siĹŤles. DaĹžome laiptines. Garantija 5 metai. Tel. 8 613 50 882. 946651

Kokybiťkai, greitai klijuojame glazōruotas ir metlacho plyteles. Betonuojame, lyginame, daŞome. Smulkōs santechnikos darbai. Tel. 8 604 60 430. 947036

Langų apdaila – nebrangiai ir kokybiťkai. Tel. 8 676 82 369. 945317

Langų ir durų gamybos įmonei skubiai reikalingas (-a) pardavimo vadybininkas (-ė). Tel. 8 656 39 353, CV siųsti info@roplastitus.lt. 946975

Mōrijame, betonuojame, tinkuojame, glaistome, daŞome. Ďrengiame ťildomas grindis, galutinai sumontuojame santechniką ir ťildymo sistemą. Klojame plyteles, dedame parketą. Tel. 8 650 51 581. 946610

Nuomojame fasadinius statybinius pastolius (universalōs, tinka mōro ir kitiems darbams, lengvai surenkami). Tel. 8 686 79 386, www.stogudengimasjums.lt. 945442

Nuosavų namų durys: saugios, ypatingai ťiltos. Garantija 5 m. Dirbame be poilsio dienų. Tel. 8 634 81 144. 946785

Pamatai. Ďrengiame visų tipų pamatus. Betonuojame perdangas, grindis, tvoras. GręŞiame gruntą poliams iki 7 m. Tel. 8 611 05 656. www.statybugama.lt. 946858

PastatĹł ĹĄiltinimas putĹł polistirenu, akmens vata. Dedame struktĹŤrinÄŻ tinkÄ…. DaugiabuÄ?iĹł laiptiniĹł remontas. Tinkavimo darbai. www.apsiltiname.lt. Tel. 8 602 56 512, 8 614 45 953. 946518

Pigōs laiptai iť sauso ąŞuolo, uosio medienos. Gaminu. Montuoju. Tel. 8 646 44 285.

946002

PLASTIKINIAI LANGAI ir BALKONŲ STIKLINIMAS – pigiausiai Kaune. Vokiťka kokybė, garantija 10 metų. Tel. 223 200, 8 608 70 099. www.langvila.lt. 945743

Plastikiniai langai, ťarvuotos durys, balkonų stiklinimas, apdaila. Langų reguliavimas, taisymas. Buto remonto darbai. Savanorių pr. 287–316, tel. 8 606 28 921. 934043

PlokĹĄÄ?iĹłjĹł stogĹł dengimas, ĹĄiltinimas ir renovacija. IlgametÄ— patirtis. UAB „Verslo gama“. Tel./faksas (8 37) 390 089, 8 616 17 706; www.stogudengimasjums.lt. 934483

Santechnikas atlieka visus santechnikos darbus. Padeda nupirkti, atveŞti medŞiagas (su nuolaidomis). Tel. 8 680 84 699 nuo 7 iki 22 val. 943662

Santechnikas atlieka visus santechnikos darbus. Vandentiekis, ťildymas, kanalizacija. Stato kietojo kuro, dujinius katilus. Tel. 8 605 85 205, 389 258. 943324

Santechnikas-suvirintojas modernia įranga atlieka darbus. Griovimo, rekonstrukcijos, ťulinių kasimo darbai. Superku medŞiagas. Nuolaidos. Tel. 8 648 23 501.

946981

Santechnikos darbai Jums patogiu laiku. Tel. 8 691 85 440, 711 659. 943499

Santechnikos įmonė atlieka visus santechnikos darbus. Renovuoja senas ťildymo sistemas, įrengia katilines ir ťiluminius mazgus. Padeda įsigyti medŞiagas ir įrengimus su didelėmis nuoolaidomis. Darbus priduoda. Tel. 8 698 73 201. 944458

Sienų ťiltinimas uŞpildant oro tarpą termoputomis. 1 kv. m kaina nuo 5 Lt. Tel. 8 674 44 496. 935401

Sienų, grindų apťiltinimas į oro tarpus. Ekovata, termoputa, polistireno granulėmis. 1 kv. m kaina nuo 7 Lt. Konsultuojame, dirbame visoje Lietuvoje. Tel. 8 689 68 528. 936173

Šiltiname sienas, stogus ir grindis, uŞpildant oro tarpus ekovata ir termoputa. 1 kv. m kaina 7–10 Lt. Tel. 8 698 47 767. 934209

Siurbiame nuotekas. Plauname lauko vamzdynus. Tel. 8 670 12 205. 940048

Skardinimo darbai. Sienų, stogų dengimas skarda. Ďvairių lankstinių, lietaus ir vėdinimo sistemų gamyba ir montavimas. Tel. 8 656 72 272. 942858

Skardinimo darbai. Stogų remontas, dengimas, daŞymas. Kaminų įdėklai, gamyba, montavimas, remontas. Kaminų valymas. Garantija. Tel. 8 677 96 297. 943643

Specializuoti griovimo, rekonstrukcijos, laiptinių daŞymo, mōro, tinko, betonavimo, stogų, tvorų, plytelių, santechnikos darbai. Tel. 8 648 23 501. 946984

Stogų dengimas, ťiltinimas. Tarpblokinių siōlių remontas. Tel. 8 681 79 195, 8 686 88 034.

940517

Terasos. Ďrengiame medines ir betonines terasas, įvairius stogus. Statome tvoras. Hidroizoliuojame rōsius. Tel. 8 611 05 656. www.statybugama.lt. 946862

TRINKELIŲ KLOJIMAS. Kokybiťkai kloju trinkeles, vejos bortelius, įrengiu vandens nutekėjimo sistemas. Kokybę garantuoju. Tel. 8 687 82 448. 932200

UAB atlieka stogų dengimo ir remonto darbus bitumine prilydomąja danga. Skardinimo darbai. Suteikiama garantija. Kaunas. Tel. 8 688 30 990. 941849

Valau kaminus. Remontuoju krosnis. Tel. 8 602 00 376.

Aeruojame ir tręťiame vejas. Tel. 8 611 45 542.

946540

MedĹžiĹł pjovimas, genÄ—jimas; gyvatvoriĹł karpymas; vaismedĹžiĹł genÄ—jimas; tvenkiniĹł kasimas; apĹželdinimo paslaugos. UAB „Aplinkos darbai“, tel. 8 655 55 800. 941168

Modernia valymo ÄŻranga „Rainbow“ giluminiu bĹŤdu valome dangÄ…, Ä?iuĹžinius ir minkĹĄtuosius baldus. Tel. 8 604 02 322. 941932

947151

Vidaus įrangos APSAUGOS SIGNALIZACIJOS namams, butams, garaŞams, sodų nameliams. Valdymas ir palaikomas ryťys – mob. telefonu. Tel. 8 675 04 304 947515

Iť sausos medienos gaminame filingines skydines duris, laiptus, palanges, langus. Stikliname balkonus. AtveŞame, montuojame. Tel. 540 412, 8 618 79 554. 945962

Medienos gaminiai: durys, laiptai, lauko ir vidaus baldai, sendinimas, kiti nestandartiniai sprendimai. Visos stalių paslaugos. Tel. 8 687 52 455, 8 612 68 971. 938993

Roletai, visų rōťių Şaliuzės gamintojo kaina. Matavimas ir montavimas nemokamas. www.fajetonas.lt Tel. 8 616 29 180, e. paťtas vaidas@fajetonas.lt. 942808

BaldĹžiĹł Aptraukiame audiniu baldus (keiÄ?iame spyruokles, vatinÄ…, porolonÄ…, audinÄŻ). Remontuojame mechanizmus. Tel. 8 674 44 219. 944478

Aptraukiame baldus gobelenu. KeiÄ?iame spyruokles, vatinÄ…, porolonÄ… – dirbtuvÄ—se ir pas klientÄ…. Pensininkams – nuolaidos. Tel. 366 160, 8 651 82 459. 944898

Baldų gamyba! Suteiksime Jums profesionalią konsultaciją, patarsime interjero klausimais ir padarysime baldus pagal Jōsų specialų uŞsakymą. Tel. 8 683 90 946. 947454

Gaminame nestandartinius kietuosius baldus: virtuvės, prieťkambario, komodas, stalus, lentynas, spintas... AtveŞame, surenkame nemokamai. Tel. 8 601 26 068. 932526

Greitai, kokybiĹĄkai remontuojame minkĹĄtuosius baldus. KeiÄ?iame dizainÄ…. Platus gobeleno pasirinkimas. Be poilsio dienĹł. Transportas nemokamas. Tel. 440 774. 944670

Nestandartinių virtuvės, prieťkambario baldų gamyba pagal individualius uŞsakymus: spintos, stalai, komodos ir kt. www.dainiausbaldai.lt. Tel. 8 678 33 560. 944215

Spintų, drabuŞinių, pertvarų su stumdomomis durimis ir nestandartinių baldų gamyba. Tel. 8 674 51 779, Arvydas. 944864

Virtuvės, svetainės, biuro, miegamojo, vonios, spintų ir kitų kietųjų baldų gamyba. Garantija. Gaminame iťsimokėtinai. Tel. 8 679 77 357; www.ivairusbaldai.lt.

NEMOKAMAI iťveŞame bet kokį nereikalingą metalo lauŞą, buitinę techniką. Mokamai – senus baldus, ťiukťles ir visa kt. Pjauname medŞius. Tel. 8 601 99 230, 799 681. 941901

Paminklai gamintojo kainomis. Iťsimokėtinai. Tvorelės. Pamatai. Birťtono g. 14. Tel. 202 406, 8 612 56 001; akmensgaminiai @gmail.com. 934651

Visi apŞeldinimo darbai. Ďrengiame vejas, dekoratyvinius baseinus, krioklius, akmens takelius. Kultivatoriaus paslaugos. Tel. 8 672 44 785, 8 600 88 285. 942199

ÄŽvairĹŤs Teismo informacija Kauno apygardos teismas 2012 02 13 nutartimi iĹĄkÄ—lÄ— bankroto bylÄ… UAB „Rangesta“ (ÄŻmonÄ—s k. 300046506) (c. b. Nr. B2-1222-259/2012). Lietuvos apeliacinis teismas 2012 04 19 nutartimi paliko galioti 2012 02 13 Kauno apygardos teismo nutartÄŻ. Bankroto administratoriumi paskirta UAB „Verslo konsultantai“, ÄŻgaliotas asmuo Alvydas Mogenis, tel. (8 37)201 433, faksas (8 37) 261 122, e. paĹĄtas info@ administravimas.lt. KreditoriniĹł reikalavimĹł pareiĹĄkimai priimami iki 2012 06 04 Raudondvario pl. 99, LT-47184 Kaunas. PraneĹĄame, kad bankrutuojanti UAB „Rangesta“ nuo 2012 04 19 nevykdys ÄŻmonÄ—s sudarytĹł sutarÄ?iĹł, kuriĹł vykdymo terminai dar nepasibaigÄ—. DÄ—l ĹĄios prieĹžasties atsiradÄ™ reikalavimai tenkinami LR ÄŻmoniĹł bankroto ÄŻstatymo nustatyta tvarka. 946639

Akcininkams! Esamiems ir buvusiems UAB „Bagaras“ akcininkams. Akcininko UAB „Saulius ir Kristupas“ iniciatyva ir sprendimu 2012 m. geguŞės 28 d. 17 val. ĹĄaukiamas eilinis visuotinis UAB „Bagaras“ (kodas 159797063, buveinÄ— J.Borutos g. 21, Kaunas) akcininkĹł susirinkimas, kuris vyks J.Borutos g. 21, Kaune (buveinÄ—je). Susirinkimo darbotvarkÄ—: 1. 2011 m. bendrovÄ—s finansiniĹł ataskaitĹł rinkinio tvirtinimas; 2. 2011 m. bendrovÄ—s pelno (nuostoliĹł) paskirstymas; 3. BendrovÄ—s ÄŻstatĹł pakeitimas; 4. BendrovÄ—s valdybos nariĹł atĹĄaukimas; 5. BendrovÄ—s valdybos iĹĄrinkto vadovo atĹĄaukimas ir naujo vadovo iĹĄrinkimas; 6. ÄŽgaliojimĹł suteikimas. ÄŽ susirinkimÄ… kvieÄ?iami esami ir buvÄ™ akcininkai. InformacijÄ…, susijusiÄ… su susirinkimu, teikia bendrovÄ—s direktorius. 947080

936030

Gabenimai

Ĺ ventÄ—ms Restoranas „DykumĹł liĹŤtas“ – tai smagĹŤs pokyliai, vestuvÄ—s iki 100 asm., jauki Ĺžidinio salÄ—, sauna. Gedulingi pietĹŤs. LazĹŤnĹł g. 54A, tel. 387 482, 8 685 61 080. 946089

Finansų, audito Teisinės ir buhalterinės paslaugos Kurťių g. 7, 2 korpusas, 3 aukťtas, Kaunas. Tel. 8 675 77 404, e. paťtas teisinespaslaugosjums.lt @gmail.com. 937896

Kitos „AUJAMA“ VERTÄ–JŲ PASLAUGOS

t1-VLĂ?JPH (prie KalnieÄ?iĹł PC), tel. 

„ABDONO“ kilimĹł ir ĹžaliuziĹł valykla valo kilimus (kliento patalpose arba iĹĄsiveĹžame), minkĹĄtuosius baldus, Ä?iuĹžinius, „Bauer“ ir kt. patalynÄ™ sausu ir ĹĄlapiu giluminiu bĹŤdu amerikietiĹĄka ÄŻranga. LangĹł valymas, grindĹł dangos atnaujinimas, patalpĹł tvarkymas po remonto ir visos kitos ĹĄvaros paslaugos. UAB „ABDONAS“ (bet kada), tel. 77 09 44, 8 688 18 946. Ĺ˝emaiÄ?iĹł g. 31, www.abdonas.lt. 931420

Kiekvieną savaitę vykstame į Olandiją. Imame pakeleivius, veŞame siuntinius, automobilius. Tel. 8 683 73 678, +316 449 05 324. 946821

0-24 val. atveŞame iki 9 kub. m Şvyro, smėlio, juodŞemio, mėťlo, atsijų, asfalto skaldos. Savikroviu iťveŞame Şemes, statybinį lauŞą. Tel. 8 686 92 900. 936109

0–24 val. atveŞame Şvyro, smėlio, skaldos juodŞemio, durpių, mėťlo. Savikroviu iťveŞame gruntą, ťakas, statybinį lauŞą. Raťome sąskaitas. Tel. 8 640 10 444. 935924

AtveĹĄiu akmenĹł, atsijĹł, Ĺžvyro, smÄ—lio, juodĹžemio; savivarÄ?io su kranu paslaugos. RaĹĄome sÄ…skaitas. Tel. 8 614 88 448. 946765

AtveĹžame GAZ-53 savivarÄ?iu: juodĹžemio, smÄ—lio, Ĺžvyro, atsijĹł, skaldos, kompostiniĹł, durpiĹł. IĹĄveĹžame ĹĄiukĹĄles. Tel. 343 278, 8 699 83 319. 945254

AtveĹžame iki 12 t smÄ—lio, Ĺžvyro, skaldos, atsijĹł, juodĹžemio, durpiĹł. IĹĄveĹžame statybinÄŻ lauŞą. „Bobcat“ ir savivarÄ?iĹł paslaugos. Tel. 8 698 07 749. 942361

AtveŞame molio, Şvyro, statybinio lauŞo, juodŞemio. IťveŞame statybinį lauŞą. Raťome sąskaitas. Tel. 8 698 25 082. 935013

AtveŞame smėlio, Şvyro, skaldos, juodŞemio, atsijų iki 7 tonų. BOBCAT nuoma. Iťraťome sąskaitas. Tel. 8 657 68 660.

942525

AtveĹžu 5–11 kub. m Ĺžvyro, smÄ—lio, juodĹžemio, akmens skaldos, akmenukĹł, atsijĹł. SavivarÄ?io paslaugos. Tel. 8 618 67 815. 946149

Nukelta ÄŻ 19 p.


19

Ketvirtadienis, balandžio 26, 2012

klasifikuoti skelbimai UAB „Rtech“, įm. k. 135979659, keičia pavadinimą į UAB „Baltic Software Solutions“.

Įvairūs

946977

Gabenimai Atvežu pigiai GAZ-53 (1–5 kub. m) juodžemio, mėšlo, durpių, žvyro, skaldos, smėlio, atsijų. Ekskavatoriaus nuoma. Tel. 8 606 11 127.

946653

Parduoda

Kaune, K.Baršausko g., tarp PC „Molas“ ir 6-ojo forto žiedo, parduodamas garažas. Kaina 11 tūkst. Lt. Tel. 8 611 08 708.

Nekilnojamasis turtas Kaune ir Kauno rajone

947139

Kotedžus Vytėnuose ir Romainiuose (b. pl. 80–105 kv. m, per du aukštus, atlikta dalinė apdaila). Tel. 8 650 51 581.

935384

Atvežu pigiausiai GAZ-53 nuo 1 iki 5 kub. m juodžemio, žvyro, skaldos, smėlio, atsijų ir kt. Išvežu šiukšles. Buldozerio, ekskavatoriaus nuoma. Tel. 8 674 51 453.

946606

Nebrangiai 2 ir 3 kambarių butus Noreikiškėse (naujas namas, autonominis šildymas dujomis, dalinė apdaila, galima su garažu ir 3,3 a žemės). Tel. 8 656 47 866.

946229

Baldų, pianinų perkraustymo (krauname, montuojame), krovinių gabenimo paslaugos. Tel. 8 650 12 579, 740 666. 943384

Parduodame žvyrą, smėlį gamintojo kainomis iš karjero Stašėnų k., Jonavos r. Tel. 8 607 77 703. 946727

945500

parduodami naujos statybos 2, 3 kambarių butai su daline apdaila ir autonominiu šildymu. Plotas 47–72 kv. m. 1 kv. m kaina tik

Parduodami 105 kv. m kotedžai su žeme Vijūkuose (visos komunikacijos viduje, asfaltuotas kelias, trinkelės, baigtumas 85 proc.). Tel. 8 662 17 172.

2500 Lt.

946677

944723

Savikroviu (20 t, 6x6) išvežu statybinį laužą, žemes. Atvežu malto betono, statybinio laužo, žemių, molio sklypui pakelti, aplinkai tvarkyti. Tel. 8 638 33 222. 941630

Savivarčiais pigiai atvežame iki 25 t žvyro, smėlio, skaldos, atsijų, juodžemio. Savikroviais – trinkelių, blokelių (iki 12 palečių), perdengimo plokščių. Tel. 8 688 12 000. 941999

Daugiau informacijos tel. 8 620 77 277

„DnB būstas“ teikia paslaugas norintiesiems parduoti ar išnuomoti savo nekilnojamąjį turtą. Tel. 8 676 22 040, e. paštas darius.daugela@dnbbustas.lt. 942237

20 kv. m naujai pastatytą prekybinį kioską be vandens Šilainių turgavietėje, Žemaičių pl. 66, Kaunas. Tel. 8 686 36 028 darbo dienomis 8–16 val. 3 kambarių butą Šilainiuose, Baltų pr. (9 a. blokinio namo IX a., b. pl. 75 kv. m, kaina 112 000 Lt). 34 ir 50 arų sklypus (žemės ūkio paskirties) Kauno r., Babtų sen. 1 a kaina 320 Lt. Tel. 8 612 86 881. 944542

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Pabrangimas nuo 15 proc./mėn. Tel. 314 531, skambinti d. d. 9–17 val. „Aujama-credit“.

4 k. butą S.Žukausko g. (9/8 a., 82,73 kv. m, pakeista santechnika, langai, el. instaliacija (automatiniai saugikliai). Kaina sutartinė. Tel. 8 688 84 471.

Paskolos per 1 valandą (turintiesiems užstatą), perkreditavimai, konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Tel. 412 960.

8,51 a namų valdos sklypą Sargėnuose (naujas kvartalas, prie pušynėlio, elektra, dujos, miesto vandentiekis ir kanalizacija). Tel. 8 699 85 923.

Paskolos, perkreditavimai per 1 val. Užstatas – auksas, nekilnojamasis turtas, automobilis. Visų dokumentų tvarkymas, konsultacijos. Tel. 315 599.

Dalį namo Čekiškėje, Kauno r. Du kambariai, virtuvė, daliniai patogumai, ūkiniai pastatai, žemė. Kaina 40 000 Lt. Tel. 8 648 72 242.

928098

928165

928075

Skubi paskola už mažiausias palūkanas. Užstatas – auksas, automobilis, nekilnojamasis turtas. Konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Tel. 8 600 69 691. 928055

Akcija GREITOS PASKOLOS. Užstatas – nekilnojamasis turtas arba automobiliai. Konsultuojame, tvarkome visus dokumentus. Tel. 8 687 82 448. Mituvos g. 5, Kaunas. 932311

Paskolos nekilnojamojo turto ir automobilių savininkams. Klauskite ir savaitgalį. Tel. 8 602 36 979; www.sgpartneriai.lt. 922659

Suteikiame ilgalaikes ir trumpalaikes paskolas nuo 1 proc. Būtinas užstatas, refinansuojame. E. paštas tavo pasirinkimas@gmail. com. Tel. 8 600 06 886. 944618

Parduodami modernūs naujai statomi namai prestižinėje Kleboniškio gyvenvietėje, pamiškėje (vaizdas į Nerį). Namų plotas nuo 130 iki 180 kv. m. Tai puikus pasirinkimas žmonėms, ieškantiems būsto išskirtinio kraštovaizdžio apsuptyje. Kreiptis tel. 8 698 35 608. 944775

944514

Paskolos

942566

945892

942041

DAUGIABUČIŲ NAMŲ GYVENTOJAMS! Norite lengvai ir greitai sumažinti komunalines išlaidas bei pakeisti namo administratorių? Jums padės UAB „Santermita“ specialistai. Įmonė teikia daugiabučių namų administravimo, eksploatavimo, šilumos ūkio priežiūros paslaugas, taip pat konsultuojame jungtinės veiklos sutarties bei bendrijų steigimo klausimais. Tel. 222 999, 8 655 95 253.

Parduodami žemės sklypai su visomis komunikacijomis Kleboniškio gyvenvietėje, pamiškėje (vaizdas į Nerį), išskirtinio kraštovaizdžio apsuptyje. Kreiptis tel. 8 698 35 608. 944778

Parduodu 1/2 dalį namo šalia Botanikos sodo (atskiras įėjimas, 4,3 a žemės, b. pl. 110 kv. m, visos miesto komunikacijos). Kaina 138 000 Lt. Tel. 8 650 51 581. 946614

Parduodu 3 kambarių butą Vilijampolėje (5 a. plytinio namo 4 a., bendr. pl. 57 kv. m). Tel. 8 678 04 196. 947056

Sodo namą 11 km nuo Kauno (2 aukštų mūrinis, su mansarda, 125 kv. m, šulinys, dvi krosnys, garažas, 6 a). Tel. 8 682 05 236. 946752

Trijų kambarių butą mūriniame name, ramioje vietoje, Savanorių pr. Tel. 8 610 61 919. 946222

Žemės sklypus sodyboms arba komercijai: prie Rumšiškių – 1 ha; Raudondvario sen., Miškinių k. – 2,3 ha, ribojasi su keliu ir mišku, vaizdinga vieta. Tel. 8 656 47 866. 945501

Kitose vietose Marijampolės r., Balsupių k., parduodamos 4154 kv. m gamybinės patalpos (dirbtuvės, garažai, sandėlis, kalvė, kuro kolonėlė). Kaina 190 000 Lt. Galima nuoma, 3 000 Lt/ mėn. Tel. 8 616 70 200, 8 699 07 171. 942964

Sklypą prie Seirijų ežero. 23 a krantinės. Iš viso 3,74 ha. Kaina sutartinė. Tel. 8 657 81 782. 947028

946687

Domina parduodami butai, namai, sodybos, sklypai Kaune arba šalia Kauno. Siūlyti įvairius variantus. Tel. 8 657 53 810, Martynas. 945706

Dviejų kambarių butą mūriniame name Žaliakalnyje. Tel. 8 662 28 778.

946208

Buitinė technika Defektuota, naudota, nauja buitinė technika. Virtuvės įrankiai, aksesuarai ir indai. www.aldile.com, Jonavos g. 254, Kaunas. Tel. 8 698 31 328. 931709

Kiti 2012 m. gegužės 12 d. 13 val. šaukiamas pakartotinis SB „GRANITAS“ narių susirinkimas. Darbotvarkėje: 1. Bendrijos pirmininko ataskaita. 2. Revizijos komisijos ataskaita. 3. Einamieji klausimai. Pirmininkas. 942297

Balandžio, gegužės mėn. kačių ir šunų vakcinacija prieš PASIUTLIGĘ – tik 5 Lt. V.Krėvės pr. 97A, tel. 460 002; Raudondvario pl. 184–7, tel. 330 342; Pramonės pr. 14, „Urmas“, Žalioji galerija, 4 salė, 17 vieta, tel. 707 723.

AB „Ūkio bankas“ LT607010400010467777

934236

Pranešame, kad 2012 m. balandžio 20 d. dalininkų sprendimu nuo 2012 m. balandžio 30 d. likviduojama viešoji įstaiga Išeivijos institutas (kodas 135610288, buveinė S.Daukanto g. 25, Kaunas, registras – VĮ Registrų centras Kauno filialas). Tel. 8 616 87 546, e. paštas iseivijosapskaita@gmail.com. 930540

SB „Vieversėlis“ valdyba (Kauno r., Samylų sen., Gervėnupio k.) informuoja, kad 2012 m. gegužės 12 d. 13 val. sodo centrinėje aikštelėje vyks 2011 m. ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas. Susirinkimui neįvykus, pakartotinis ataskaitinis rinkiminis susirinkimas vyks 2012 m. gegužės 26 d. 13 val. tuo pačiu adresu. 946189

UAB „Kaubojų užeiga“ keičia pavadinimą į „Auriga ir ko“, įmonės kodas 170610954. Įmonės adresas nesikeičia: Maironio g. 32A, Prienai. Tel. 8 656 72 437. 947384

Nauja ir nukainota buitinė technika (orkaitės, šaldytuvai ir t.t.), virtuvės reikmenys. Atidavus seną buitinę techniką – nuolaida iki 200 Lt! AEG, „Bosch“, „Liebherr“, „Siemens“ ir t.t. Kovo 11-osios g. 45A. Tel. 313 656, 8 699 83 487; www.ventara.lt. 821498

PAVASARIO AKCIJA! Iki gegužės 5 d. skalbyklėms, viryklėms, šaldytuvams, integruojamai technikai – NUOLAIDOS IKI 40 proc. BUITEX, Taikos pr. 43, Vytauto pr. 1, tel. 8 614 70 570, www.buitex.lt. 945289

Statybinės medžiagos Įvairią statybinę medieną, dailylentes, terasines lentas, pjuvenas, atraižas. Transporto paslaugos. Dirbame ir šeštadieniais. Tel. (8 37) 330 071, 8 682 25 858. 936204

938963

Parduodu didelį kiekį juodžemio. Tel. 8 645 80 354.

Pervežame krovinius iki 5 t Lietuvoje. Galime ir perkraustyti. Tel. 8 687 57 902.

Dviejų kambarių butą V.Krėvės pr. (5/5 a., bendr. pl. 47 kv. m). Kaina 69 000 Lt. Tel. 8 613 75 932.

Užpildę kvitą, prenumeratą galite užsisakyti „Kauno spaudos“ kioskuose.

AKCIJA – PJUVENŲ briketams! Parduodame pjuvenų briketus, durpių briketus. Atvežame. Kreiptis Kalvarijos g. 7, Kaunas, tel. 8 683 54 559, 298 566. 943747

Maisto prekės Bulves, morkas, burokėlius, svogūnus, šviežius ir raugintus kopūstus, raugintus agurkus. Pristatau į vietą, rašau dokumentus. Tel. 545 842, 8 685 81 393. 925072

Atvežame malkas miškavežiu. Brangiai perkame mišką su žeme arba išsikirsti. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 601 25 955, 8 601 26 268. 937517

Beržo, uosio, ąžuolo, juodalksnio skaldytos malkos. Tel. 8 613 23 999.

945222

Kitos prekės

Nukelta į 20 p.


20

Ketvirtadienis, balandžio 26, 2012

klasifikuoti skelbimai Parduoda Kitos prekės

Beržines, uosines, pušines, juodalksnio malkas – skaldytas arba trinkelėmis. Atvežame nemokamai. Tel. 8 608 55 554. 945911

AB „Ūkio bankas“ LT607010400010467777

Malkas – lapuočių, supjautas ir suskaldytas. Sausos. Turime ir atraižų. Atvežame nemokamai. Tel. 8 621 44 130. 945969

Nebrangiai parduodu malkas, trinkelėmis ir skaldytas. Tel. 8 610 78 126. 935987

Parduodame ąžuolines, uosines, beržines, juodalksnio malkas (rąstais, trinkelėmis, skaldytas). Perkame mišką visoje Lietuvoje. Tel. 8 656 86 202. 940862

Parduodame grindų lentas iš ąžuolo, uosio masyvo. Tel. 8 640 16 353, 8 656 68 655. 944870

Parduodame sausas ąžuolo, uosio, beržo, juodalksnio malkas ir atraižas. Atraižos maišuose. Tel. 8 610 67 001. 945622

Parduodame stambias atraižas ir įvairias malkas: dvimetriais, trinkomis ir skaldytas. Atvežame. Tel. 8 685 02 510, 8 685 78 626. 936674

Parduodamos malkos. Tel. 8 642 00 055.

945243

Parduodamos sausos, skaldytos malkos. Pakuotės ir kiekiai – įvairūs. Tel. 8 620 29 252, 8 614 74 247, e. paštas malkucentras @gmail.com. 944877

Parduodu įvairių rūšių malkas (trinkomis, skaldytas ir rąstukais), atvežimas nemokamas. Tel. 8 611 84 921, e. paštas euruta@ gmail.com. 940463

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Pabrangimas nuo 15 proc./mėn. Tel. 314 531, skambinti d. d. 9–17 val., „Aujama-credit“.

Užpildę ir išsikirpę šį kvitą, jūs galite užsisakyti skelbimus į „Kauno dieną“ bet kuriame „Kauno spaudos“ kioske Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, el. variklius. Išsivežame metalą. Raudondvario pl. 112, tel. 267 424, 8 650 50 353. 939655

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius, nichromą. Birželio 23-iosios g. 23A, tel. 312 043, 8 682 40 444. 939951

928138

PREKYBA KIETUOJU KURU: akmens anglys; baltarusiški durpių briketai; medžio pjuvenų briketai; medžio pjuvenų granulės. Dirbame I–V 9–18 val. Adresas A.Juozapavičiaus pr. 7, tel. 746 419, 8 612 63 246. 937373

Skaldytas beržo, uosio, juodalksnio malkas. 6,5 m kaina 650 Lt. Tel. 8 681 41 485, 378 914. 946818

Supjautos atraižos: pušies – 300 Lt; juodalksnio – 380 Lt; beržo, ąžuolo – 400 Lt. Atraižos maišuose: pušinės – 6 Lt (vnt.); ąžuolo, beržo, juodalksnio – 7 Lt (vnt.). Tel. 8 670 32 999. 943341

UAB „Granitas” parduoda įvairių spalvų dekoratyvinę skaldą kapų priežiūrai. Elektrėnų g. 16, Kaunas. Tel. 8 612 33 566. 942109

Perka

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius, nichromą. Jurbarko g. 2, tel. 363 283, 8 699 69 731. 939730

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius, senus automobilius. Veiverių g. 148A, tel. 392 213, 8 686 40 259.

939579

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius, senus automobilius. Vokiečių g. 187, tel. 478 088, 8 681 46 384. 939803

Automobilių supirkimo įmonė perka automobilius nuo 200 iki 2000 Lt. Atsiskaitome iš karto. Pasiimame patys. Dokumentus sutvarkome vietoje. Tel. 8 615 87 008. 941735

Automobilius (senus, surūdijusius, su defektais, nevažiuojančius) ir kėbulus. Atsiskaito iš karto, pasiima patys. Tel. 8 673 31 752, 8 607 97 663. 935948

936329

936761

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų ir nerūdijančio plieno laužą, el. variklius, senus automobilius. Demontuojame metalą. Technikos g. 8C, tel. 8 687 46 496. 939876

BALTIC METAL, UAB – aukštomis kainomis neribotais kiekiais perka juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą. Atsiskaitome iš karto. Kreiptis R.Kalantos g. 49, Kaunas, tel. (8 37) 215 092, 8 698 55 553. 938311

Brangiai juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą: aliuminį, varį, žalvarį, akumuliatorius. Išsivežame patys. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724. 919953

Brangiai perkame juodųjų metalų laužą, mokame iš karto. Išsivežame savo transportu. Tel. 8 606 27 717. 928385

Įmonė perka miškus visoje Lietuvoje: malkinius (1 ha – 5 000 Lt), senus eglynus, beržynus, pušynus (1 ha – 10 000 Lt). Atsiskaito iš karto. Tel. 8 688 82 727. 894189

Bodrumas, Turkija – gegužės 4-25 d. 4* viešbutis, viskas įskaičiuota 8 d. poilsinė kelionė – nuo 1475 Lt

Perka įvairią žemę Lietuvoje, gali būti nedirbama, su bendraturčiais, išnuomota. Sutvarko dokumentus, moka geriausią kainą. Tel. 8 652 56 600. 910359

Perkame mišką su žeme arba išsikirsti. Geros atsiskaitymo sąlygos. Tel. 8 679 66 612, e. paštas uabaltma@gmail.com.

Tel. (8 37) 490 202, I.Kanto g. 22, kaunas@kaunas.krantas.lt www.krantas.lt

894159

Perkame žemės ūkio paskirties žemę iki 30 km nuo Marijampolės. Tel. 8 680 85 819. 942967

Perkame žemės ūkio paskirties žemę Panevėžio, Pasvalio, Biržų apskrityse. Tel. 8 618 05 112. Siūlyti įvairius variantus. 937478

Perku namą Žaliakalnyje, gali būti apleistas. Siūlyti įvairius variantus. Tel. 8 650 51 581.

946602

Pasiūlymas Jūsų kelionėms į Graikiją, Turkiją ir Ispaniją: Kreta, Graikija – gegužės 13 d. 3+* viešbutis, pusryčiai ir vakarienė 8 d. poilsinė kelionė – nuo 1202 Lt

Šv. Gertrūdos g. 21, Kaunas. Tel. (8 37) 222 260, e. paštas info@rmtravel.lt

937944

VAZ, „Moskvič“, GAZ ir kitus importinius automobilius, kėbulus. Pasiimame. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724. 919865

Nebrangiai pirksiu vieno arba dviejų kambarių butą Kaune. Tel. 302 535, 8 600 72 072. Nebrangiai pirksiu trijų arba keturių kambarių butą Kaune (gali būti dalis namo). Tel. 8 676 42 261, 8 614 20 820. Sodą Vaišvydavoje, Girionyse, Šlienavoje, Gervėnupyje ar kažkur netoli (gali būti su nameliu). Tel. 395 097, 8 614 21 023. 945891

Atsiliepkite!

947360

Pamesti raktai – 6 vnt. Radusįjį prašom skambinti tel. 8 662 19 090. 947452

Pamesta Pamestą Birutės Ratkevičienės įmonės „Šypsena“ (į. k. 3264477) pažymėjimą, išduotą 1991 03 08, laikyti negaliojančiu. 947779

Pamestą tremtinio pažymėjimą Nr. 047925, išduotą Aldonai Ditkuvienei, laikyti negaliojančiu. 947114

Vietų skaičius ribotas. Daugiau kelionių pasiūlymų www.krantas.lt

Pramogos, šventės, laisvalaikis Mokymai Vokiečių, anglų, norvegų, prancūzų, italų, ispanų, rusų kalbų kursai. Grupės suaugusiesiems, moksleiviams, vaikams. Ruošiame abitūros ir IELTS egzaminams. Vertimai, kuriuos tvirtina notaras. Daugiau informacijos tel. 209 008, 8 600 82 843. Mus rasite Savanorių pr. 3 (šalia Laisvės alėjos). www.glorialingua.lt. 934188

Pamestą UAB „Vėjo magija“ (į. k. 30248 2954) registracijos pažymėjimą Nr. 137954, išduotą 2010 m. vasario 22 d., laikyti negaliojančiu. 947019

Balandžio 24 d. 22 val. Žemaičių g. dingo rusva, su balta krūtine, stačiom ausytėm, riesta uodegyte serganti kalytė. Radusiam atsilyginsiu. Tel. 8 671 20 729.

Kuro mokestis – 120 Lt (asmeniui) mokamas papildomai.

Kelionės iš Kauno gegužės mėn. Kipras 3* HB – nuo 1091 Lt (asm.), Rodas 3* AI – nuo 1277 Lt (asm.), Kosas 3* AI – nuo 1322 Lt (asm.), Maljorka 2* AI – nuo 1238 Lt (asm.), Malta 3* HB – nuo 1047 Lt (asm.). Akcija! Visoms kelionėms autobusu gegužės mėn. – 15 proc. nuolaida! Įmanomos ir kitokios kelionės datos, kelionių ir bilietų skaičius ribotas.

936291

931857

Maljorka, Ispanija – birželio 9 d. 3* viešbutis, su pusryčiais 8 d. poilsinė kelionė – nuo 1686 Lt

Kelionių AgentūrA „RM travel“

Perku žemės grąžinimo dokumentus. Atsiskaitau iš karto. Tel. 8 684 94 670.

Superkame visų markių senus automobilius, išsivežame patys. Išrašome utilizavimo pažymas. Tel. 8 600 00 292, autominute@ gmail.com.

938154

Kelionių AgentūrA „Krantas Travel“

941264

Aliuminio, vario, bronzos, nichromo, nerūdijančio plieno ir juodųjų metalų laužą, akumuliatorius, elektros variklius. Kreiptis Elektrėnų g. 8, 8.30–17 val., tel. 8 686 83 409. Aukštomis kainomis įmonė perka įvairius AUTOMOBILIUS ir kt. techniką (po eismo įvykio ar su kt. defektais). Greitai tvarkome dokumentus, atsiskaitome, pasiimame. Tel. 8 648 74 669.

„Metrampa“ brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą, automobilius. Moka iš karto, išsiveža. Švenčionių g. 8, Betygalos g. 2. Tel. 740 405, 8 687 90 575, www.metrampa.lt.

Lengvuosius automobilius su defektais, po avarijų, senus, surūdijusius, nevažiuojančius. Sutvarkau dokumentus. Tel. 8 606 15 981.

Superkame juoduosius, spalvotuosius metalus. Demontuojame, išsivežame mažus kiekius. Be poilsio dienų. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 600 60 674, 260 840.

903993

Geromis kainomis superka automobilius, mikroautobusus, visureigius. Gali būti daužti ar su defektais. Išsiveža. Tel. 8 620 24 539.

938134

Alavą, nichromą, nerūdijantį ir instrumentinį plieną, elektros variklius, generatorius, starterius ir įvairius metalus. Tel. 8 610 22 688. 939515

Karščiausi kelionių pasiūlymai

Įvairius senus su defektais ir po avarijos automobilius, kėbulus. Pasiimame patys, išrašome utilizavimo pažymas. Tel. 8 684 26 629, 8 603 62 208.

Kviečia mokytis Anglų, rusų, vokiečių, lietuvių k. kursai – grupėse ir individualiai. Nuolaidos! „AKADEMA ir Ko“, Laisvės al. 97, tel. 226 422, 8 611 78 092, loreta@akadema.lt. 940345

NEMOKAMI ANGLŲ KALBOS KURSAI – pradedantiesiems ir pažengusiesiems, registracija vyks balandžio 27 d. ir 28 d. nuo 17 iki 19 val. Draugystės g. 1. Tel. 8 606 78 591. Laukiame Jūsų! 945936-

„Kauno dienos“ skelbimų skyrius: tel. 308 862, 302 233, 302 231, 302 202, e. paštas skelbimai@kaunodiena.lt

Nukelta į 21 p.


21

Ketvirtadienis, balandžio 26, 2012

klasifikuoti skelbimai Kviečia

Gegužės 2 d., trečiadienį, 18 val. VIKTORAS PAUKŠTELIS (fortepijonas) Programoje – kompozitorių J.S.Bach, F.Chopin, A.Scriabin, F.Liszt kūriniai

Bilieto kaina 10 Lt Bilietai parduodami Kauno filharmonijos kasoje antradieniais–sekmadieniais 14–18 val., tel. (8 37) 200 478, bei platinami www.tiketa.lt (aptarnavimo mokestis Kauno filharmonijos kasoje netaikomas, „Tiketos“ sistemoje +3 Lt/bilietui, +5 Lt užsakant bilietus internetu ar trumpuoju numeriu ir atsiimant juos kasose). Informacija teikiama tel. 222 538. Internetinis adresas www. kaunofilharmonija.lt. Ikimokyklinio amžiaus vaikai į vakarinius koncertus neįleidžiami. Filharmonijoje veikia Stasio Aukštuolio (1959 04 14–2011 11 02) paroda „Grafika“. Filharmonijos partneriai:

Filharmonijos dienraštis

ŠVENTĖ BIBLIOTEKOJE

Informuoja ATRAKINKIME UPES Balandžio 26 d. 17 val. Kauno keleivinė­ je prieplaukoje prie „Combo“ klubo (Rau­ dondvario pl. 107) vyks laivybos sezono pradžios atidarymo šventė „Atrakinkime upes“. Galėsite apžiūrėti prieplaukoje prisišvarta­ vusius laivus, paragauti žuvienės, paleisti Nemunu svajonių laivelį. Jums koncertuos vaikų ir jaunimo dainavi­ mo studija „Abrakadabra“, merginų pop­ grupė „Braškės“, projekto „Lietuvos bal­ sas“ dalyvė Erika Astrauskaitė, viduramžių pasiuntinių muzikantų ir šokių ansamblis. Laivus galima apžiūrėti jau nuo 16 val. Bilietas į renginį – iš popieriaus išlanksty­ tas laivelis. Balandžio 27 d., penktadienį, 11 val. ma­ loniai kviečiame dalyvauti Kauno miesto savivaldybės didžiojoje salėje rengiamo­ je konferencijoje tema VISUOMENĖS DALY­ VAVIMAS VYKDANT TEISINGUMĄ LIETUVOS RESPUBLIKOJE. Organizatoriai: Lietuvos Žmogaus teisių gynimo asociacija Kauno jungtinis demokratinis judėjimas 947751

LIETUVOS ŠVIETIMO MUZIEJUS Vy­tau­to g. 52 Ba­lan­džio 26 d. Kau­no moks­lei­vių tech­ni­ nės kū­ry­bos cen­tro pro­jek­to „Ver­slu­mas – kū­ry­bi­nių idė­jų spar­nai“ pri­sta­ty­mas vi­ suo­me­nei. 15 val. – kon­kur­so „Ma­no pi­ni­gi­nė ku­pi­na idė­jų“ mo­ki­nių ap­do­va­no­ji­mai. 16 val. – kon­kur­so „Ver­slo idė­jos“ mo­ki­nių ap­do­va­no­ji­mai. Tei­rau­tis tel. 323 506.

Ba­lan­džio 27 d. 12 val. ati­da­ro­mas re­no­ vuo­tas V.Ku­dir­kos vie­šo­sios bib­lio­te­kos „Ber­že­lio“ pa­da­li­nys (Tai­kos pr. 113B). Ma­ lo­niai kvie­čia­me į šven­tę. Bib­lio­te­ko­je ati­ da­ry­ta Os­val­do Jab­lons­kio ak­va­re­lių pa­ro­da RAŠYTOJŲ TĖVIŠKĖS, skir­ta Mai­ro­nio me­ tams. Bib­lio­te­kos kie­me­ly­je ga­lė­si­te pa­si­ gro­žė­ti skulp­to­riaus Do­na­to Do­vi­da­vi­čiaus skulp­tū­ra „Der­lius“. SUSITIKIMAS Ba­lan­džio 27 d. 15 val. Lie­tu­vos avia­ci­jos mu­zie­jus (Vei­ve­rių g. 132) kvie­čia į su­si­ti­ki­ mą TAPK AVIATORIUMI su VGTU An­ta­no Gus­ tai­čio ins­ti­tu­to at­sto­vais. Ren­gi­ny­je ins­ti­tu­ to at­sto­vai su­pa­žin­dins jau­ni­mą su stu­di­jų pro­gra­mo­mis, pri­ėmi­mo ypa­ty­bė­mis ir mo­ ky­mo­si sąly­go­mis. Vyks skrai­dy­mai. Ren­gi­ nys ne­mo­ka­mas. AITVARAI ŽEMEI IR DANGUI Balandžio 28 d. Zapyškyje su aitvarais ir muzika kviečiame visus pasveikinti atbun­ dančią Žemę. Kaip ir kasmet, paskutinį balandžio šešta­ dienį kartu su vaikais pasidžiaugsime aitva­ rų meistrų kūriniais ir mažųjų išradingumu. Sigutės Trimakaitės muzikinis pasveikini­ mas Žemei, Dangui, Aitvarams ir mums vi­ siems pradės šventę. Šiemet šventė išskirtinė geros muzikos gau­ sa. Visų pamėgto Kauno rajono choro „Bo­ žolė“ pristatyti nereikia. Jų koncertas – do­ vana aitvarų mylėtojams. O prisibėgiojus su aitvarais, po gotikiniais skliautais pailsėti su Sigutės Trimakaitės atliekama klasikine mu­ zika – daugiau nei prabangu. ŠVENTĖS PROGRAMA 11.30 val. – dalyvių registracija aitvarų skraidinimo varžyboms ir savos kūrybos ai­ tvarų „Laimingiausio aitvaro“ loterijai.

12 val. – šventės atidarymas: solistės Sigu­ tės Trimakaitės muzikinis pasveikinimas; vienintelio Lietuvoje skraidančio lėktuvo „Lituanika“ modelio pristatymas; meninin­ kų G.Trimako, K.Grigaliūno, D.Radavičiūtės darbųparoda; aitvarų dirbtuvės ir pramogi­ nių aitvarų pasirodymai; vaikų kūrybos dar­ belių mugė. 12.30–13.30 val. – aitvarų varžybos. 13.30–14.30 val. – Kauno rajono choro „Božolė“ koncertas. 14.30 val. – apdovanojimai, loterija. 14.45 val. – kareiviška košė ir bendros vaišės. 15 val. – loterijos laimėtojų skrydis sportiniu lėktuvu virš Kauno ir Zapyškio. 15 val. – Sigutės Trimakaitės koncertas. 16 val. – ekskursija „Zapyškio legendų ta­ kais“. LAIMĖS IR DANGAUS UŽTEKS VISIEMS! APEIKIM LIETUVĄ Balandžio 28 d. 11 val. – šiaurietiško vaikš­ čiojimo žygis APEIKIM LIETUVĄ, skirtas olim­ piniams sveikatos metams. Pasikalbėsime apie žoleles, kurios jau sužaliavusios, ir jų naudą. Renkamės Panemunėje, Smetonos al. pra­ džioje, prie pliažo. Registruotis tel. 8 615 72 600, Danutė. Kas turi savo šiaurietiško ėjimo lazdas, regis­ truotis nereikia. Organizatoriai – Žolinčių akademija STAČIATIKIŲ PRISIKĖLIMO BAŽNYČIA Vy­tau­to pr. 38 (ša­lia Ap­reiš­ki­mo baž­ny­čios) Ba­lan­džio 29 d. 12 val. – Ele­nos Suo­die­nės kny­gos „Krikš­čio­nių ka­len­do­rius“ (2012 m.) pri­sta­ty­mas, skir­tas dva­si­nin­ko Tė­vo Ana­to­ li­jaus (A.Stal­bov­skio) at­mi­ni­mui. Sak­ra­li­nes dai­nas at­liks Ma­ri­na So­bo­le­va, Ni­na Čin­gie­nė. Įė­ji­mas ne­mo­ka­mas. Or­ga­ni­za­to­riai – Kau­no ru­sų kul­tū­ros cen­ tras „Moks­las-Švie­sa“ ir „Po­etog­rad“.


22

Ketvirtadienis, balandžio 26, 2012

kas, kur, kada Amžinąjį atilsį Mirus Lietuvos kariuomenės kūrėjui savanoriui, parlamento gynėjui Gintarui ADOMAUSKUI (1959–2012), nuoširdžiai užjaučiame jo sūnų, artimuosius, bendražygius ir liūdime kartu šią netekties valandą. Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Kauno skyriaus nariai Skaudžią netekties ir liūdesio valandą, netekus sūnaus Gintauto, nuo­šir­ džiai užjaučiame Audronę BENDOKIENĘ ir jos artimuosius. TS-LKD Kalniečių skyrius Virginijai BLIŪDŽIUVIENEI dėl tėvelio mirties nuoširdžią užuojautą reiškia UAB „Omniteksas“ ir UAB „Tributum“ darbuotojai. Skaudžią netekties ir liūdesio valandą, mirus Tėveliui, nuoširdžiai užjaučiame Rimą Jusienę, Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoją. Kauno rajono savivaldybės vardu meras Valerijus Makūnas Gintarą NAMIKĄ skaudžią netekties ir liūdesio valandą, mirus mylimai Mamai, nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties darbuotojai.

KAuno valstybinis dramos TEATRAS Laisvės al. 71, tel. 224 064 www.dramosteatras.lt

Ba­lan­džio 26 d. 18 val. – Fried­richas von Schil­leris. PLĖŠIKAI. An­ti­de­ka­lo­gas (N-16). Rež. Ar­tū­ras Arei­ma. Rū­tos sa­lė. Ba­lan­džio 27 d. 18 val. – Yukio Mis­hi­ma. MARKIZĖ DE SAD. Dvie­jų da­lių iro­niš­ka fan­ ta­zi­ja. Rež. Ar­tū­ras Arei­ma. Rū­tos sa­lė. 19 val. – Ju­hanas Smu­ulas. SVEČIUOSE PAS PULKININKO NAŠLĘ. Vie­nos da­lies anek­do­ tas. Rež. Da­nu­tė Ju­ro­ny­tė. Ma­žo­ji sce­na. Ba­lan­džio 28 d. 18 val. – Bil­ja­na Srlbja­no­ vič. SKĖRIAI. Dvie­jų da­lių tra­gi­ko­me­di­ja. Rež. Ro­lan­das At­ko­čiū­nas. Il­go­ji sa­lė. Ba­lan­džio 29 d. 15 val. – Vid­man­tas Bar­tu­ lis. PAMOKSLAS ŽUVIMS. Vie­nos da­lies spek­ tak­lis. Rež. Vid­man­tas Bar­tu­lis. Rū­tos sa­lė. 18 val. – VDU TEATRAS, MENS PUBLICA. Yasmi­na Re­za. TRYS GYVENIMO VERSIJOS. Vie­nos da­lies tra­gi­ko­me­di­ja. Rež. Ag­nius Jan­ke­vi­čius. Penk­to­ji sa­lė. Ge­gu­žės 3 d. 18 val. – Yukio Mis­hi­ma. MAR­ KIZĖ DE SAD. Dvie­jų da­lių iro­niš­ka fan­ta­zi­ja. Rež. Ar­tū­ras Arei­ma. Rū­tos sa­lė. Ge­gu­žės 4 d. 18 val. – An­to­nas Če­cho­vas. PALATA. Vie­nos da­lies spek­tak­lis. Ins­ce­ni­za­ ci­jos au­to­rius ir re­ži­sie­rius Ro­lan­das Kaz­las. Il­go­ji sa­lė.

KAuno KAMERINIS TEATRAS Kęstu­čio g. 74A, www.ka­me­ri­nis­te­at­ras.lt, in­fo@ka­me­ri­nis­te­at­ras.lt

Negrįžtamai išeina artimieji, Ir niekad nesutiksi jų gyvenimo kely. Nors taip norėtųsi tą laiką sustabdyti, Pabūt su tais, kurių susigrąžinti negali… Kauno teniso klubo narį Algirdą VERBICKĄ, netekus mylimo brolio, nuoširdžiai užjaučia Kauno teniso klubo nariai. Nuoširdžiai užjaučiame Psichikos sveikatos centro psichikos sveikatos slaugytoją Vidą ŽALPIENĘ dėl sesers mirties. Viešosios įstaigos Kauno Šilainių poliklinikos administracija ir darbuotojai Mirus mylimai mamai, Joną ŽALUDĄ nuoširdžiai užjaučia AB „Atrama” darbuotojai. „Liūdinga“. Laidojimas, mirusiųjų paėmimas iš namų ir gydymo įstaigų. Kremavimas 488 Lt (kaina gali keistis priklausomai nuo Lenkijos zloto kurso lito atžvilgiu pirkimo dieną). Mirusiųjų parve­ žimas iš užsienio. Platus gedulo drabužių, reikmenų ir atributikos pasirinkimas. Užsakymų priėmimas – 24 val. per parą be poil­ sio dienų M.Daukšos g. 37, Vytauto pr. 47. Šarvojame Vytauto pr. 44A , S.Žukausko 3B, Radvilėnų pl. 15A, V.Krėvės pr. 95A, Alekso­ to bažnyčioje. Tel. (8 37) 200 839, 8 633 33 399. 907702

Mirtis paliečia mus visus, rauda paguodžia likusius... Nuoširdi pagalba visą parą, laidojimo paslaugos, ŠARVOJIMO SALĖS (šarvojame visose Kauno parapijų salėse), platus gedu­ lo drabužių, reikmenų pasirinkimas, kremavimas. Jonavos g. 40A (prie „Undinės“, Senamiestis), Kaunas. Tel. (8 37) 208 366, 8 699 40 723. DIRBAME VISĄ PARĄ.

930156

PAMINKLAI – kalame raides, graviruojame portretus. Tvorelės, kapaviečių uždengimas akmens plokštėmis, senų paminklų per­ dirbimas, kapaviečių užpylimas skaldele. Teirautis Jonavos g. 248, Kaunas, tel. (8 37) 330 364, 8 656 28 129. 923855

PAMINKLAI. Gaminame paminklus, dengiame kapavietes grani­ to plokštėmis, užpilame kapą granito skalda, liejame pamatus, atnaujiname senus paminklus, kalame raides. Dirbame viso­ je Lietuvoje. Tel. 8 647 09 401, 384 912; www.uabpaminklai.lt. Raudondvario pl. 115A, Kaunas. Partneriai: K.Kasakausko g. 64 – Akmenė; J.Basanavičiaus g. 12 – Jonava; Taikos pr. 34A, Kaunas; Ramybės g. 7, Garliava. Laidojimo reikmenys, paslaugos, krema­ vimas – tel. 8 615 50 520, 8 686 45 729. 937317

Paminklų, antkapių, tvorelių gamyba iš įvairių spalvų grani­ to. Didelis pagamintų paminklų pasirinkimas. Visiškas kapavie­ tės sutvarkymas, pamatų liejimas, dengimas granitine plokšte. Atvežame juodžemio, smėlio, granitinės skaldos. Nemokamai teikiame konsultacijas kapavietės sutvarkymo klausimais. Kar­ mėlava, Vilniaus g. 3A, paminklų dirbtuvės, tel. 8 614 41 608. www.gransta.lt. 933970

VISOS KAPŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGOS, PAMINKLAI, ANTKAPIAI, TVORELĖS. Kapo dekoravimas skaldele, smėliu, juodžemiu. Kapo uždengimas akmens plokšte, plytelėmis, trinkelėmis; kapo tvar­ kymas po laidotuvių; pamatų įrengimas; paminklų, tvorelių res­ tauravimas. AKCIJA: paminklams iš ekspozicijos taikoma iki 20 proc. nuolaida. Kontaktai www.kapineta.lt, info@kapineta.lt, tel. 8 648 55 567, (8 37) 334 633, Savanorių pr. 225 (“Juzėje”).

932340

PLC „MEGA“

Teatro klubas

teatras

Balandžio 26 d. 10, 12 val. – D.Čepauskaitė – Charles Perrault. NEPAPRASTI BATUOTO KA­ TINO NUOTYKIAI. Rež. A.Rubi­no­vas. Balandžio 27 d. 18 val. – PREMJERA! E.Jo­ nes­ko. PLIKAGALVĖ DAINININKĖ. Vienos da­ lies absurdo komedija. Rež. S.Rubinovas. Balandžio 28 d. 18 val. – PREMJERA! E.Jo­ nesko. PLIKAGALVĖ DAINININKĖ. Vienos da­ lies absurdo komedija. Rež. S.Rubinovas.

KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS Laisvės al. 87A

Ba­lan­džio 27 d. 17 val. – Kau­no ir Sankt Pe­ ter­bur­go kū­ry­bi­nis pro­jek­tas PREMJERA – KELIONĖ SAULĖS LINK (is­to­ri­ja apie ke­lią, mu­zi­ką ir cir­ką. Apie šven­tę ir kas­die­ny­bę mu­my­se ir ša­lia mū­sų... Spek­tak­lis nuo 9 iki 99 metų). Au­to­rius ir re­ži­sie­rius Bo­ri­sas Kon­stan­ti­no­vas. Dai­li­nin­kas Vik­to­ras An­to­ no­vas. Kom­po­zi­to­rius De­ni­sas Šad­ri­nas. Ba­lan­džio 28 d. 12 val. Va­le­ri­jos ir Sta­sio Rat­ke­vi­čių lė­lių mu­zie­ju­je – SVEČIUOSE PAS SKUDURINĘ ONUTĘ, rež. E.Že­kie­nė (te­at­ra­li­ zuo­tas ren­gi­nys), nuo 3 metų. 16 val. – Kau­no ir Sankt Pe­ter­bur­go kū­ry­bi­ nis pro­jek­tas PREMJERA – KELIONĖ SAULĖS LINK (is­to­ri­ja apie ke­lią, mu­zi­ką ir cir­ką. Apie šven­tę ir kas­die­ny­bę mu­my­se ir ša­lia mū­ sų... Spek­tak­lis nuo 9 iki 99 m.). Au­to­rius ir re­ži­sie­rius Bo­ri­sas Kon­stan­ti­no­vas. Dai­li­nin­ kas Vik­to­ras An­to­no­vas. Kom­po­zi­to­rius De­ ni­sas Šad­ri­nas. Ba­lan­džio 29 d. 12 ir 14 val. Ma­žo­jo­je sce­no­ je – MEŠKIUKO GIMTADIENIS, rež. R.Bart­nin­ kai­tė (mu­zi­ki­nė fė­jų pa­sa­ka), nuo 3 metų.

KAUNO MAŽASIS TEATRAS M.Dauk­šos g. 34, tel. 408 470, 226 090, www.tiketa.lt, www.bilietai.lt, www.ma­za­sis­te­at­ras.lt

Balandžio 26 d. 19 val. – Laura de Weck. MYLIMIAUSI. Rež. V.Balsys. Balandžio 27 d. 19 val. – MOKĖK – DUOSIU. Pagal G.Gugevičiūtės pjesę „Labas gyveni­ mas“. Rež. V.Balsys. Balandžio 28 d. 18 val. – B.Srbljanovič. „Belgrado trilogija“ (SU NAUJAISIAIS ME­ TAIS, ANA!). Rež. D.Rabašauskas. Balandžio 29 d. 12 val. – spektaklis vai­ kams. VENECIJOS PASAKA. Rež. Audrius Ba­ niūnas. 19 val. – PREMJERA! Aleksejus Slapovskis. NUO RAUDONOS ŽIURKĖS IKI ŽALIOS ŽVAIGŽ­ DĖS. Rež. Darius Rabašauskas.

KAUNO PANTOMIMOS IR PLASTIKOS TEATRAS M.Dauk­šos g. 34 www.pantomimosteatras.lt, www.bilietai.lt

Ba­lan­džio 28 d. 18 val. – KARŠTAI MYLĖK! Te­at­ri­nis-mu­zi­ki­nis ko­mik­sas skam­bant fokst­ro­to, tan­go, val­so me­lo­di­joms… („kai­ miš­ki vaiz­de­liai” pa­gal lie­tu­viš­kos est­ra­dos pra­di­nin­ko An­ta­no Ša­ba­niaus­ko dai­nas). Ba­lan­džio 29 d. 14 val. – LINKSMOSIOS PAMO­ KĖLĖS. Klou­nų žai­di­mas-spek­tak­lis vai­kams.

Vilniaus g. 22, Kauno architektų namai

Kny­gy­nas VAGA

Gegužės 3 d. 19 val. – MARKO PALUBENKOS KONCERTAS. Albumo NO FUN IN 101 prista­ tymas.

Ba­lan­džio 26 d. 18 val. – ma­giš­kas su­si­ti­ki­ mas su ži­no­ma ta­ro­lo­ge, kny­gos „Ta­ro kor­tų veid­ro­dy­je“ au­to­re Li­di­ja Staub. Pa­sak L.Staub, kor­tų pa­slap­tys pri­ei­na­mos kiek­vie­nam, o at­sklei­džia­mos tik no­rin­ tiems ži­no­ti. Tad ren­gi­ny­je ta­ro­lo­gė iš­duos kor­tų ma­gi­jos bur­tus, reikš­mes, dė­lio­ji­mo, su­pra­ti­mo bū­dus bei pa­si­da­lys il­gų me­tų dar­bo ta­ro­lo­ge pa­tir­ti­mi. Su­si­ti­ki­me skai­ty­to­jai tu­rės pro­gos su­si­pa­ žin­ti su L.Staub kny­ga „Ta­ro kor­tų veid­ro­ dy­je“.

,,NYKŠTUKO“ LĖLIŲ TEATRAS Rotušės a. 19, Ryšių istorijos muziejuje

Balandžio 29 d. 12 val. – PARŠELIŲ NUOTY­ KIAI. Bilietai parduodami 1 val. prieš spektaklį.

„GIRSTUČIO“ RŪMAI Ko­vo 11-osios g. 26, tel. 454 480, www.girs­tu­tis.lt

DOMINO TEATRAS Balandžio 28 d. 18 val. – miuziklas PARY­ ŽIAUS KATEDRA. Rež. R.Marcinkus. Gegužės 1 d. 13 val. – muzikinis šou X FAK­ TORIUS. 17 val. – muzikinis šou X FAKTORIUS. Gegužės 2 d. 18 val. – V.ŠAPRANAUSKAS. JUODOJO HUMORO TURAS. Gegužės 3 d. 18 val. – V.ŠAPRANAUSKAS. JUODOJO HUMORO TURAS. Festivalis LIETUVOS TEATRŲ PAVASARIS–KAUNAS 2012 VALSTYBINIS VILNIAUS MAŽASIS TEATRAS Balandžio 26 d. 18 val. – spektaklis MOTINA (VASA ŽELEZNOVA). Rež. K.Glušajevas. Improvizacijų teatras KITAS KAMPAS BAIGIAMASIS FESTIVALIO VAKARAS. Balandžio 27 d. 18 val. – KLAUSYK MUZIKĄ KITU KAMPU!

renginiai KAUNO MENININKŲ NAMAI V. Putvinskio g. 56, tel. 223 144, www.kmn.lt

Balandžio 26 d. 18 val. – dainų autorius, kūrėjas, atlikėjas Pagulbis (Kazimieras Ja­ kutis) ir grupė su programa AUKŠTAITIJOS DANGUI. Balandžio 27 d. 18 val. – III TARPTAUTINIS OBOJININKŲ FESTIVALIS. Obojininko Rober­ to Beinario rečitalis. Koncertmeisteris Gy­ tis Cinauskas. Koncerto svečiai: Mirosława Zduniewicz (obojus, Lenkija), Elżbieta Toc­ zydłowska (fortepijonas, Lenkija), Eugenijus Paškevičius (meilės obojus, Lietuva). Pro­ gramoje skambės J.S.Bacho, R.Schumanno, F.Bonzono, J.Francaix, V.Striaupaitės-Beina­ rienės, W.Lutoslawskio ir kt. kūriniai. Kon­ certą ves Julijus Grickevičius. Ge­gu­žės 3 d. 18 val. – „Tūks­tant­me­čio ai­dai mu­zi­ko­je“. NEUŽMIRŠTAMOS AKORDEONO MELODIJOS. Tarp­tau­ti­nių kon­kur­sų lau­re­a­ tas Ge­na­di­jus Sav­ko­vas (akor­de­o­nas) gros XX a. pra­mo­gi­nę akor­de­o­no mu­ziką. Bi­lie­tus ga­li­ma įsi­gy­ti Kau­no me­ni­nin­kų na­ mų „Mū­zų sve­tai­nė­je“ (I–IV 10–13 val., 14– 17 val., V 10–13, 14–16 val. ir prieš ren­gi­nį), taip pat vi­so­se TIKETA ka­so­se.

KAUNO ĮVAIRIŲ TAUTŲ KULTŪRŲ CENTRAS Šv. Gertrūdos g. 58

Balandžio 26 d. 16 val. – VšĮ „Vyturio“ ka­ talikiškos vidurinės mokyklos Muzikos sky­ riaus 6 klasės mokinio Dainiaus Rutkausko ir Kauno M.Petrausko muzikos mokyklos 7 klasės mokinės Akvilės Volbergaitės AKOR­ DEONO MUZIKOS REČITALIAI (mokytoja D.Me­dėkšaitė-Balčiūnienė).

KAUNO APSKRITIES VIEšOJI BIBLIOTEKA Ba­lan­džio 26 d. 17 val. (Ra­das­tų g. 2, sa­ lė) – ži­no­mos žur­na­lis­tės, pro­diu­se­rės, lai­dų ir ren­gi­nių ve­dė­jos EDITOS MILDAŽYTĖS kny­ gos „Pa­si­ma­ty­mas su Lie­tu­va“ pri­sta­ty­mas. Da­ly­vaus kny­gos au­to­rė, ren­gi­nį ves Lie­tu­ vos lei­dė­jų aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tė, lei­dyk­los „Ty­to al­ba“ di­rek­to­rė Lo­li­ta Va­ra­na­vi­čie­nė. Įė­ji­mas ne­mo­ka­mas. Ba­lan­džio 27 d. 16 val. Se­nų ir re­tų spau­ di­nių sky­riu­je, Kny­gos mu­zie­ju­je (K.Do­ne­ lai­čio g.  8) – Per­pe­tua Dum­šie­nės kny­gos DULKĖTO ERŠKĖČIO UGNY (apie po­etą An­ta­ ną Ka­la­na­vi­čių) su­tik­tu­vės. Į ren­gi­nį pa­kvies­ti Ra­šy­to­jų są­jun­gos lei­dyk­ los at­sto­vai, Lie­tu­vos ra­šy­to­jų są­jun­gos na­ riai, „Ne­mu­no“ re­dak­ci­ja, Mai­ro­nio lie­tu­vių li­te­ra­tū­ros mu­zie­jaus, J.Gru­šo mu­zie­jaus, Ža­lia­kal­nio ben­druo­me­nės žmo­nės, Lie­tu­ vai pa­gra­žin­ti drau­gi­jos, Lie­tu­vos žur­na­lis­tų są­jun­gos na­riai. Da­ly­vaus li­te­ra­tū­ros kri­ti­kai Va­len­ti­nas Sven­tic­kas, Ra­mu­tis Kar­ma­la­vi­ čius, Kau­no lė­lių te­at­ro ak­to­rė Lai­ma Rup­ šy­tė-Straz­daus­kie­nė, J.Gruo­džio kon­ser­va­to­ ri­jos jau­nie­ji at­li­kė­jai.

KAUNO KULTŪROS CENTRAS „TAUTOS NAMAI“ Vy­tau­to pr. 79/Kęstu­čio g. 1

Ba­lan­džio 26 d. 18.30 val. – Pi­lai­tės liau­ dies te­at­ro spek­tak­lis „Ma­no var­das – LIE­ TUVA“. Sce­na­ri­jaus au­to­rė ir re­ži­sie­rė Da­lia Ta­rai­lie­nė. Įė­ji­mas ne­mo­ka­mas.

MAIRONIO LIETUVIŲ LITERATŪROS MUZIEJUS Ro­tu­šės a. 13

Ba­lan­džio 27 d. 17 val. – Mai­ro­nio 150osioms me­ti­nėms skir­tas kon­cer­tas, ku­rio pro­gra­mo­je skam­bės už­sie­nio ir lie­tu­vių kom­po­zi­to­rių kū­ri­niai, Mai­ro­nio ei­lės, da­ly­ vaus kon­ser­va­to­ri­jos cho­ras (va­do­vas Do­na­ tas Ja­kū­bo­nis), sty­gi­nių or­kest­ras (va­do­vė Kris­ti­na Do­mar­kie­nė), skai­to­vai. Ba­lan­džio 28 d. 14 val. – mo­nog­ra­fi­jos „Liu­ das Vai­lio­nis“ su­tik­tu­vės. Mo­nog­ra­fi­ja skir­ ta bo­ta­ni­ko, pro­fe­so­riaus, vie­nos Lie­tu­vos aukš­to­sios mo­kyk­los įkū­rė­jų Liu­do Vai­lio­nio gy­ve­ni­mo ir dar­bų iš­sa­miai ap­žval­gai. Kar­tu su kny­gos au­to­re Da­nu­te Vai­lio­ny­te da­ly­vaus dr. Ane­lė But­ku­vie­nė, pro­fe­so­rius Ro­mu­al­das Bal­tru­šis, kny­gos re­dak­to­rė Ra­ mu­tė Vai­tie­kū­nai­tė, ak­to­rė Bi­ru­tė Mar.

PAVEIKSLŲ GALERIJA K.Do­ne­lai­čio g. 16

Ba­lan­džio 29 d. 13 val. kvie­čia šei­mas sma­ giai ir tu­ri­nin­gai pra­leis­ti sek­ma­die­nio po­ pietę Egi­di­jaus Ru­dins­ko gra­fi­kos pa­ro­do­je. Čia ne­liks be dė­me­sio nei su­au­gu­sie­ji, nei vai­kai: prieš jū­sų akis at­si­vė­ręs nuo­sta­bus gra­fi­kos pa­sau­lis pri­vers kiek­vie­ną lan­ky­to­ ją ner­ti į at­si­ve­rian­čią dau­gias­luoks­nę re­a­ ly­bę ir jo­je už­si­bū­ti. O vė­liau pa­ro­dos vaiz­dų ir nuo­tai­kų įkvėp­ti ga­lė­si­te sa­vo me­ni­nius su­ge­bė­ji­mus at­skleis­ti su­kur­da­mi gra­fi­kos dar­bą. Re­ko­men­duo­ja­ma tu­rė­ti juo­dą že­li­nį ra­šik­ lį. Su ju­mis ben­draus mu­zie­ji­nin­kė-ta­py­to­ja Eg­lė Ve­la­niš­ky­tė. Pa­si­tei­rau­ti tel. 221 779.

Kauno įgulos KARININKŲ RAMOVĖ A.Mickevičiaus g. 19

Šie­met Kau­no miš­rus cho­ras LELIUMAI šven­ čia sa­vo kū­ry­bi­nės veik­los 40-me­tį. Ba­lan­džio 29 d. 16 val. ta pro­ga vyks JUBI­ LIEJINIS KONCERTAS. Cho­ro me­no va­do­vas – prof. Al­bi­nas Pet­ raus­kas, di­ri­gen­tas Sau­lius Ma­žu­lis, kon­ cert­meis­te­rė Da­lia Ja­tau­tai­tė.

M. ir K.PETRAUSKŲ LIETUVIŲ MUZIKOS MUZIEJUS K.Pet­raus­ko g. 31

Ge­gu­žės 3 d. 16 val. – kom­po­zi­to­rių Alek­ san­dro Ka­ča­naus­ko, Sta­sio Šim­kaus, Jo­no Damb­raus­ko, Juo­zo Pa­kal­nio ju­bi­lie­ji­nių me­tų mi­nė­ji­mas-kon­cer­tas. Mu­zie­ji­nin­kės Vi­da Bin­ge­lie­nė ir Auš­ra Straz­dai­tė-Zi­ber­ kie­nė pri­sta­tys pa­ro­dą. Da­ly­vaus Lie­tu­vos kom­po­zi­to­rių są­jun­gos Kau­no sky­riaus pir­mi­nin­kė Zi­ta Bru­žai­tė, VDU Mu­zi­kos aka­de­mi­jos dai­na­vi­mo ka­ted­ros pro­fe­ so­rių To­mo La­di­gos ir Vla­di­mi­ro Prud­ ni­ko­vo stu­den­tai, M.Pet­raus­ko mu­zi­kos mo­kyk­los flei­tos mo­ky­to­jos Vi­dos Ado­ma­ vi­čie­nės mo­ki­nė Mo­ni­ka Ryš­ku­tė, kon­cert­ meis­te­rės Ri­ta Ko­cha­naus­kai­tė, Gied­rė Špeč­kaus­kai­tė, Lo­re­ta Hai­da­ri. Kon­cer­to ve­dė­ja – Kris­ti­na Vait­kū­nie­nė. Įė­ji­mas ne­ mo­ka­mas.

J.GRUODžIO MEMORIALINIS MUZIEJUS Salako g. 18, tel. 732 498

Iki gegužės 18 d. veiks paroda „Kauno sa­ kralinės muzikos mokyklos istorijos pusla­ piai“. Paroda skirta mokyklos įkūrimo 20mečiui. Parodos lankymas nemokamas.

„Kauno dienos“ reklamos pardavimo skyrius: tel. 302 234, 308 863, 308 864, 302 230, e. paštas reklama@kaunodiena.lt, skelbimų skyrius: tel. 308 862, 302 233, 302 231, 302 202, e. paštas skelbimai@kaunodiena.lt

KAuno valstybinis dramos TEATRAS

28 d. 18 val.

KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS

29 d. 12 val.

KAUNO MAŽASIS TEATRAS

29 d. 12 val.


23

Ketvirtadienis, balandžio 26, 2012

kas, kur, kada KAUNO TAUTINĖS KULTŪROS CENTRAS

TV programa

A.Jakšto g. 18

PARODOS Iki balandžio 28 d. • Tautodailininkės Rasos Triukienės tapybos paroda ŠVENTIEJI TARP MŪSŲ. • Tautodailininkės Nijolės Rimkienės (Rasei­ niai) karpinių paroda PAVASARIO ŠVIESOS. • KTKC tautodailės studijos „Karpiniai ir po­ pieriaus plastika“ vaikų karpinių paroda GY­ VYBĖS MEDIS, PAUKŠTIS IR AŠ, vadovė Eglė Vindašienė. Veiks iki balandžio 30 d. • KTKC Tautodailės studijos „Auksarankiai“ narių TAPYBOS DARBŲ PARODA, skirta Moti­ nos dienai, vadovė Vilma Kemzūraitė. Veiks iki gegužės 16 d. Parodų lankymas: pirmadieniais–ketvirta­ dieniais 9–17; penktadieniais 9–15 val., pie­ tūs 12–13 val. • KTKC etninės veiklos studijoje (Kalniečių g. 180) – tautodailės studijos „Šlamutis“ narių tapybos darbų paroda SUGRĮŽTA PAUKŠČIAI, vadovė Dalia Žiurkelienė. • V.Kudirkos bibliotekos Šilainių padalinyje (Vėtrungės g. 2) ŠEIMOS SAVAITĖ. KTKC tautodailės studijos „Skiaučių menė“ paroda DOVANA MAMAI, vadovė Daiva Vai­ nauskienė. Veikia iki gegužės 6 d. • V.Kudirkos bibliotekos Šilainių filiale (Vė­ trungės g. 2). KTKC etninės veiklos studijos „Metų ratas“ narių veltinių paroda GYVŪNĖ­ LIAI, vadovė Dalia Neringa Kudžmaitienė. • V.Kudirkos viešosios bibliotekos padali­ nyje „Skrydis“ (Kalniečių g. 174). KTKC tau­ todailės studijos „Šlamutis“ narių tapybos darbų paroda DŽIAUGSMINGAS RYTAS, va­ dovė Dalia Žiurkelienė. • LTS Kauno bendrijos galerija „Saulutė“ (S.Daukanto g. 15). KTKC tautodailės stu­ dijos „Lietuviški ženklai“ narių darbų paro­ da PAVASARIO NUOTAIKOS, vadovė Danutė Stankienė. • Kauno jėzuitų gimnazijos Perkūno name (Aleksoto g. 6). KTKC tautodailės studijų „Spingsulė“, vadovas Gvidas Latakas, „Šla­ mutis“, vadovė Dalia Žiurkelienė, KOLIAŽŲ PARODA Vytautės Žilinskaitės kūrinių mo­ tyvais.

kinas KINO TEATRAS „ROMUVA“ Laisvės al. 54

VIII tarptautinis filmų festivalis EUROPOS KI­ NAS IR DIENĄ, IR NAKTĮ Balandžio 26 d. 18 val. – LAVONAS TURI MIRTI (Slovakija, komedija, 2010 m.); 19.45 val. – SVAJONĖ APIE MONTEVIDĖJŲ (Serbi­ ja, istorinė melodrama, 2010 m). Bilietų galite įsigyti 1 val. prieš seansą kaso­ je arba www.bilietupasaulis.lt.

6.00 Labas rytas. 9.00 „Komisaras Reksas“ (N-7) (k). 10.00 S. „Giminės. Po dvidešimties metų“ (1) (k). 11.00 „Forumas“. Tiesioginė Lietuvos radijo laida. 12.00 Kultūrų kryžkelė. Menora. 12.15 Kelias į Tavo širdį. Gyčio Paškevičiaus koncertas (k). 14.50 Žinios. 15.10 „Komisaras Reksas“ (N-7). 16.00 „Meilės skonis“. 17.05 „Senis“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.35 Sportas. 18.40 Orai. 18.45 Nacionalinė paieškų tarnyba. 19.20 „Giminės. Po dvidešimties metų“ (2). 20.25, 22.10 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 20.55 Verslas. 21.00 Kultūra. 21.05 Sportas. 21.10 Orai. 21.15, 22.15 Mūsų dienos – kaip šventė. 22.45 Kelias į UEFA EURO 2012. 23.15 Vakaro žinios. 23.20 Sportas. 23.25 Orai. 23.30 „Senis“ (N-7) (k).

6.20 „Nickelodeon“ pristato. Smalsutė Dora“. 6.50 „Tomas ir Džeris“ (k). 7.20 „Kung Fu Panda“ (9) (k). 7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7) (k). 8.50 24 valandos (N-7). 9.45 Žvaigždžių duetai 6. Lemiama kova (k). 12.40 Karamelinės naujienos (N-7) (k). 13.10 „Nickelodeon“ valanda. „iKarli“. 13.40 „Kung Fu Panda“. 14.10 „Vaikų „Warner Bros.“ „Tomas ir Džeris“. 14.40 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 15.40 „Langai III“ (N-7). 16.40 24 valandos (N-7). 17.40 Būk mano meile! (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.14, 22.19 Sportas. Orai. 19.19 Valanda su Rūta. 21.00 KK2 (N-7). 21.30 Dviračio šou. 22.00 Žinios. Verslas. 22.25 Kriminalinė Lietuva (N-7). 22.35 „Mentalistas“ (8) (N-7). 23.35 „Slapti reikalai“ (3) (N-7). 0.30 „Teisingumo vykdytojas“ (N-7). 1.25 Sveikatos ABC (k).

„CINAMON“ PLC „Mega“, tel. 8 700 70 111

„Amžinai tavo“ – išankstinė OMNI ID prem­ jera tik 26 d. 19.15 val. (bilieto kaina 14 Lt). „Laivų mūšis“ – 11, 13.40, 16.20, 19, 21.40 val. „Titanikas“ 3D – 14.30, 18.20 val. „Veidrodėli, veidrodėli... Snieguolės isto­ rija“ (dubliuota lietuviškai) – 13.10, 15.20, 17.40, 19.55 val. „Amerikietiškas pyragas: klasės susitiki­ mas“ – 11.50, 17, 21.30 val. „Bado žaidynės“ – 14.05, 18, 20.50 val. „Piratai! Nevykėlių kompanija“ 3D (dub­ liuota lietuviškai) – 10.40, 12.35, 14.30, 16.25 val. „Piratai! Nevykėlių kompanija“ (dubliuota lietuviškai) – 11.45, 13.45, 15.45 val. „Titanų įniršis“ 3D – 22.05 val. „Nevykėliai po priedanga – 22.15 val. „Loraksas“ (dubliuota lietuviškai) – 11.15 val.

„FORUM CINEMAS“ Ka­ra­liaus Min­dau­go pr. 49, „Ak­ro­po­lis“, III a.

„Laivų mūšis“ (premjera) – 12.15, 15.15, 18.15, 21 val. „Geriausias egzotiškas Marigold viešbutis“ (premjera) – 12, 15, 18, 20.45 val. „Amžinai tavo“ (išankstinis seansas) – 19.30 val. „Veidrodėli, veidrodėli... Snieguolės istori­ ja“ – 10.45, 13.15, 15.30, 17.45, 20.30 val. „Amerikietiškas pyragas. Klasės susitiki­ mas“ – 16.45, 19.15, 21.45 val. „Titanikas“ 3D – 11.45, 15.45, 20.15 val. „Piratai! Nevykėlių kompanija“ (liet. k.) – 11.30, 13.45, 16 val. „Loraksas (liet. k.) – 12.45, 14.45 val. „Namas girios glūdumoj“ – 18.45, 21.15 val. „Bado žaidynės“ – 11, 16.15, 21.30 val. „Titanų įniršis“ – 14 val.

Kino centras „CINAMON“

26 d. 18.20 val.

6.40 Teleparduotuvė. 6.55 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 7.25 „Simpsonai“. 7.55 „Svotai“. 9.00 „Meilės sūkuryje“. 10.05 „Moterys meluoja geriau“. 11.00 Šok ir lieknėk. 13.40 „Būrys“. 14.10 „Ragai ir kanopos sugrįžta“ (5). 14.40 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 15.10 „Simpsonai“. 15.40 „Likimo galia“. 16.40 „Meilės triumfas“. 17.40 Ką manai? 18.35 Susitikime virtuvėje. 18.45 TV3 žinios. 19.00 TV3 sportas. 19.05 TV3 orai. 19.10 „Naisių vasara“. 19.40 Paskutinė instancija. 20.30 Žvaigždė policininkas. 21.00 „Vyno kelias“. 21.35 TV3 vakaro žinios. 21.50 TV3 sportas. 21.55 TV3 orai. 22.00 „Gyvenimas“. 23.00 „Geri vyrukai“. 0.00 „Melo teorija“. 1.00 „Kalėjimo bėgliai“.

6.30 Televitrina. 7.00 Žinios (k). 7.25 Duok „labas“. 8.00 „Užkalnio 5“. 9.00 Lietuvos žinių tyrimas (N-7). 10.00 „Margoša: moterimi negimstama“. 11.00 „Be namų negerai: naujas gyvenimas“. 11.30 „Mentai“ (N-7). 12.30 „Ekstrasensai prieš nusikaltėlius“ (N-7). 13.30 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 14.30 „Pragaro virtuvė“ (N-7). 15.30 „Amerikos talentai“. 16.30 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 17.30 „Tylos riba“ (N-7). 18.00 Žinios. 18.19 Sportas. 18.23 Orai. 18.25 „Liejyklos gatvė“ (N-7).

DATOS (balandžio 26 d.) 19.25 Humoro s. „Zaicevas + 1“ (Rusija, 2011 m.) (N-7). 19.50 Nacionalinė loterija „10 milijonų“. 20.00 Žinios. 20.15 Verslas. 20.19 Sportas. 20.23 Orai. 20.25 „Sąmokslo teorija“. Tiesioginė diskusijų laida. 21.25 Komedija „Geras žmogus Afrikoje“ (JAV, Pietų Afrika, 1994 m.) (N-7). 23.20 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 0.20 „Galileo: norintiems žinoti“. 0.50 „Bamba“. Interaktyvus šou suaugusiesiems (S).

8.00 8.30 8.45 9.00 11.30

Gustavo enciklopedija. Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė (rusų k.). Miesto kodas (k). Labas rytas (k). „Eurovizijos“ dainų konkurso nacionalinės atrankos finalas (2007 m.) (k). 13.45 „Meilės skonis“. 14.40 Lietuvos vaikų ir moksleivių dainų TV konkursas „Dainų dainelė 2012“. 16.25 Dok. f. „Energija vardu elektra“ (2002 m.). 16.55 Žinios (k). 17.10 Miesto kodas. 17.25 Krašto spalvos. 17.55 Gustavo enciklopedija. 18.25 Atvira Lietuvos universitetų žinių lyga „Lyderiai“. 19.10 Mūsų miesteliai. Lentvaris (1). 20.00 Veidai. Lietuvių dokumentika. „Scenos ginklanešys“. Dok. f. apie aktorių Joną Kavaliauską (2010 m.). 21.00 „Giminės“. 21.50 Gintarinės batutos meistrai. Robertas Šervenikas. 23.25 Muzikos pasaulio žvaigždės. J.Brahmso Simfonija Nr. 3, F-dur, op. 90. Groja Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras. Dirigentas Liutauras Balčiūnas. 0.00 Panorama (k). 0.20 Verslas (k). 0.25 Kultūra (k). 0.30 Sportas (k). 0.35 Orai (k). 0.40 Vakaro autografas (k).

9.45, 14.30 Teleparduotuvė. 10.00, 16.00 „Išlikimas“. 11.00 „Robinas iš Šervudo“ (2). 12.00, 18.00 „Kaulai“. 13.00 „Trečias luitas už Saulės“. 14.00 „Moterų lyga. Vyrai, pinigai ir meilė“. 15.00 „Robinas iš Šervudo“ (3). 17.00, 1.15 „Medikopteris“ (9). 19.00, 0.20 „CSI Majamis“. 20.00 „Trečias luitas už Saulės“. 21.00 „Moterų lyga. Vyrai, pinigai ir meilė“. 21.30 Veiksmo f. „Delta“ būrys“ (JAV, Izraelis, 1986 m.).

8.05, 15.00 Teleparduotuvė. 8.40 „Drakonų kova Z“ (N-7). 9.40 „Muča Luča“ (3). 10.00 „Sedrikas“. 10.30 „Betmenas“. 11.00 Būk mano meile! (N-7). 12.00 „Teresa“ (4). 13.00 „Intrigų dvaras“. 14.00 „Laukinė širdis“. 15.30 „Drakonų kova Z“ (N-7). 16.30 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai (N-7). 17.30 „Pasaulio Guinnesso rekordai“ (N-7). 17.57 Žodis – ne žvirblis (k). 18.00 „Dvigubas gyvenimas“ (N-7). 19.00 „Laukinis gyvenimas“ (N-7). 20.00 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (N-7). 21.00 „Irenė Hus“ (2) (N-14). 22.50 „Išrinktieji“ (N-14). 23.50 Pasaulio Guinnesso rekordai (4, 5) (k).

10.25 „Linksmieji traukinukai“. 10.40 Senoji animacija 11.15 Nomeda. 12.05 Valgyk ir lieknėk. 13.00 „Santykių terapija“. 14.00 „Moterys meluoja geriau“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Marthos Stewart šou. 17.00 Valgyk ir lieknėk. 18.00 „Moteris be praeities“. 19.00 „Santykių terapija“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 20.30 Nomeda. 21.20 „Moterys meluoja geriau“. 22.20 „Moteris be praeities“.

Pasaulinė intelektinės nuosavybės diena 6.14, 13.00 TV parduotuvė. 6.30 Ryto reporteris. 7.55, 14.30 Negaliu tylėti. 8.55 „Merdoko paslaptys“ (N-7). 10.00, 18.20, Super L.T. 10.35 Teritorija. 11.05 Ekovizija. Žalioji idėja. 12.00 Lietuvos diena. 13.30 Šeimų dvikova – „Akropolio“ turnyras. 15.30 „Padūkėlis Eliotas“. 15.45, 16.10, 1.00 Dok. f. „Kas nužudė J.F.Kennedy?“ (N-7). 16.00, 17.00, 18.00 Žinios. Orai. 17.20 Lietuva tiesiogiai. 18.55 Ilgai ir laimingai. 19.00 LKL čempionato antrosios pusfinalio rungtynės. Vilniaus „Lietuvos rytas“–Šiaulių „Šiauliai“. Tiesioginė transliacija iš Vilniaus. Per pertrauką – Žinios. 19.55 Dok. f. „Katastrofa Meksikos įlankoje: lenktynės su laiku“ (N-7). 21.00, 0.05 Reporteris. 21.52, 0.57 Orai. 21.55 Lietuva tiesiogiai. 23.05 „MAD MEN. Reklamos vilkai“ (N-7).

9.00, 18.00, 21.00 Žinios. 9.20 Komedija „Dvi dienos Paryžiuje“ (N-7). 11.20 Kovotojas (k). 11.50 Komedija „Kūdikis už 30 000 000“ (N-7). 13.20 Telelaikraštis. 15.35 Veiksmo f. „Gynėjas“ (N-7). 17.30 Žaidimų labirintas (k). 18.20 Istorinė laida „Mūsų praeities beieškant“ (k). 19.00 Nuomonės. 20.00 Sveikas žmogus. 21.19 Orai. 21.20 Drama „Greisė“ (N-7). 23.00 Žinios (k). 23.20 Fantastinis nuotykių f. „Daktaro Parnaso fantazariumas“ (N-14).

7.00, 18.00, 20.00 Žinios. Orai. 7.20 Kauniečių akimis (k). 7.30, 18.30, 20.30 Muzika. 9.00 Kitokia Lietuva. 10.00 „Sedrikas“. 10.30 „Betmenas“. 11.00 „Būk mano meile“. 12.00 „Teresa“. Telenovelė. 13.00 „Intrigų dvaras“. 14.00 „Laukinė širdis“. 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Drakonų kova Z“ (k). 16.30 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai. 17.30 „Pasaulio Guinnesso rekordai“. 17.57 Žodis – ne žvirblis (k). 18.20 Kauniečių akimis. 19.00 Kitokia Lietuva (k). 20.20 Kauniečių akimis (k). 21.00 Detektyvas „Irenė Hus“. 22.50 „Išrinktieji“. 23.50 „Pasaulio Guinnesso rekordai“ (k).

8.00 Fantastinis f. „Drakonų karai“ (P.Korėja, 2007 m.) (N-14). 9.35 Komedija „Mergišius“ (JAV, 2009 m.) (N-14). 12.10 Veiksmo f. „Negyva mergina“ (JAV, 2006 m.) (N-14). 18.30 Komedija „Vaikai valdo (Prancūzija, 2007 m.) (N-7). 20.10 Komedija „Nuotaka paštu“ (JAV, 2004 m.) (N-14). 21.50 Drama „Nežinomybė“ (JAV, 2006 m.) (N-14). 23.25 Siaubo f. „Velnio atstumtieji“ (JAV, Vokietija, 2005 m.) (S).

8.45 Televitrina. 9.45, 19.00 Žinios +. 10.00 Italijos „Serie A“ lyga. „Juventus“– „Lazio“. 11.45 Ispanijos ACB krepšinio lyga. „Barcelona Regal“–„Lagun Aro GBC“. 13.30 Sportas LT. Sportinių šokių čempionatas. 14.30, 21.15 Adrenalinas. 15.00 Automoto. 15.30 Ispanijos ACB krepšinio lyga. Madrido „Real“–„Lucentum Alicante“. 17.15 Italijos „Serie A“ lyga. „Chievo“–„Milan“. 19.10 Lietuvos krepšinio lyga. Pusfinalio rungtynės. Tiesioginė transliacija (per pertrauką – Žinios +). 21.45 Lietuvos krepšinio lyga. Pusfinalio rungtynės (per pertrauką – Žinios +). 23.40 Sportas LT. Sambo čempionatas.

121 m. gimė Romos imperatorius Markas Aurelijus. 1900 m. gimė Charlesas Richteris, amerikiečių fizikas ir seismologas. 1955 m. gimė popdainininkas Edmundas Kučinskas. 1961 m. gimė teatro ir kino aktorius, dainų autorius ir atlikėjas Gediminas Storpirštis. 1957 m. gimė lėlių teatro režisierius, dailininkas juvelyras Algirdas Mikutis. 1986 m. įvyko Černobylio atominės elektrinės avarija.

horoskopai Avinas (03 21–04 20). Palanki diena bendrauti su draugais ir jaunais žmonėmis. Teigiamai vertinsite savo padėtį, bus malonu padėti aplinkiniams. Puikiai praleisite laiką. Pasikliaukite savo jėgomis. Jautis (04 21–05 20). Labai sėkminga diena. Kitaip vertinsite tai, kas gera. Dėl šio pokyčio pajusite meilę ir dėkingumą aplinkiniams. Tik būkite objektyvus ir nedalykite pažadų, kurių nesiruošiate vykdyti. Dvyniai (05 21–06 21). Malonūs jausmai, geri santykiai ir artimųjų parama padarys jus laimingą. Negadinkite sau nuotaikos liūdnomis mintimis apie rytojų, džiaukitės šia diena. Vėžys (06 22–07 22). Aiškiai suvoksite, ką vertinate ir mylite. Tinkamas laikas apmąstyti seniai parengtus planus ir juos įgyvendinti. Vakare nenuobodžiaukite, išeikite į miestą, susitikite su draugais. Liūtas (07 23–08 23). Vertinsite sąžiningumą ir atvirumą, jausite antipatiją kitokiai nuomonei. Jums nepatiks tuščios kalbos ir aplinkinių smalsumas. Palikite visus ramybėje ir užsiimkite mėgstamais dalykais. Mergelė (08 24–09 23). Bandysite pasinerti į romantišką gyvenimą, mėgausitės savo jausmais ir atvirai reikšite emocijas. Bus svarbūs ir jausmai, ir poelgiai. Norėsite pasivaikščioti arba pasportuoti. Svarstyklės (09 24–10 23). Dėl neigiamos energijos jausite emocinį išsekimą ir įtampą. Nesistenkite pakeisti situacijos, tiesiog palaukite palankesnio laiko. Svarbiausia nesusipykti, nes susitaikyti gali būti sunku. Skorpionas (10 24–11 22). Aplinkinių sumanymai atrodys kvaili. Jeigu tai tiesa, o jūsų vertinimai šiandien teisingi, tikrai galima ginčytis su aplinkiniais, nes, pasitelkus rimtus argumentus, tai seksis puikiai. Šaulys (11 23–12 21). Karjera ir gyvenimo būdas neigiamai veiks šeimą ir dvasinę būseną. Kils problemų bendraujant su pavaldiniais ar jaunais žmonėmis. Ožiaragis (12 22–01 20). Jausite tiek šeimos, tiek draugų ir pažįstamų paramą. Darbe ir asmeniniame gyvenime vyraus darna. Galite patirti naudos iš pavaldinių bei jaunų žmonių. Tik nepiktnaudžiaukite tuo. Vandenis (01 21–02 19). Nespręskite estetinių klausimų, neanalizuokite vertybių, nes tam šiuo metu jūs nepasiruošęs. Bet ir miegoti nevalia – reikia mokytis, mąstyti, generuoti naujas idėjas. Žuvys (02 20–03 20). Puiki nuotaika. Jūsų emocijos ir jausmai pasieks viršūnę, beveik ekstazę. Norėsis įgyvendinti svajones ir siekti savo idealo. Tokia būsena nepakenks, jei darbe viskas teka įprasta vaga.


Orai

Savaitės pabaigoje Lietuvoje temperatūra kils iki 20 ir daugiau laipsnių, kritulių beveik nebus. Šiandien įdienojus temperatūra kils iki 17–18 laipsnių. Rytoj kritulių nenumatoma. Naktį bus 7–12, dieną – 15–22 laipsniai šilumos. Panašūs orai numatomi ir savaitgalį.

Šiandien, balandžio 26 d.

+17

+17

Telšiai

+18

Šiauliai

Klaipėda

+17

Panevėžys

+17

Utena

+18

Tauragė

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (jaunatis) teka Mėnulis leidžiasi

5.50 20.44 14.54 8.48 0.59

117-oji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 249 dienos. Saulė Jaučio ženkle.

+18

Kaunas

Pasaulyje Atėnai +24 Berlynas +18 Brazilija +27 Briuselis +16 Dublinas +8 Kairas +34 Keiptaunas +18 Kopenhaga +13

Londonas +14 Madridas +16 Maskva +25 Minskas +17 Niujorkas +15 Oslas +7 Paryžius +15 Pekinas +24

orai kaune šiandien

Praha +20 Ryga +18 Roma +20 Sidnėjus +21 Talinas +10 Tel Avivas +26 Tokijas +21 Varšuva +22

+18

+17

Vėjas

1–5 m/s

Marijampolė

Vilnius

+18

Alytus

Vardai Dargailė, Gailenis, Klaudijus, Kletas, Marcelinas, Selma.

At­ra­do to­li­miau­sią ga­lak­ti­kų spie­čių

Rytas

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

+11

+18

+14

+6

4

+15

+22

+18

+12

5

+15

+23

+20

+12

2

rytoj

poryt

Ja­p o­n i­j os ast­ro­no­m ai va­k ar pa­skel­ bė at­r a­d ę ga­l ak­t i­k ų spie­č ių, esan­ tį už 12,72 mlrd. švies­me­č ių nuo Že­ mės, ku­r is, pa­s ak moks­l i­n in­k ų, yra to­l i­m iau­s ias iš iki šiol at­r as­t ų. Ha­ va­j uo­s e esan­č iu ga­l in­g u te­les­ko­pu moks­l i­n in­k ų gru­p ė ste­b ė­j o švie­s ą, pa­s kli­du­s ią praė­j us vos mi­l i­j ar­dui me­t ų po Di­d žio­j o spro­g i­mo, per ku­ rį su­s i­d a­rė mū­s ų vi­s a­t a. „Tai ro­do, kad ga­l ak­t i­k ų spie­č iai jau eg­z is­t a­vo anks­t y­vo­jo­je vi­s a­to­je, kai ji te­b es­kai­ čia­vo pir­m ą­j į mi­l i­j ar­d ą me­t ų per sa­ vo 13,7 mlrd. me­t ų is­to­r i­j ą“, – sa­ko­m a ast­ro­no­mų pra­ne­š i­me spau­d ai. BNS inf., AFP nuo­tr.

įvairenybės

Kur ra­jo­no cho­ro lai­mė­ti pi­ni­gai? Jur­gi­ta Ša­kie­nė

j.sakiene@kaunodiena.lt

„Shutterstock“ nuotr.

Be­na­mius gy­vū­nus glo­bo­jan­tys „Penk­tos ko­jos“ sa­va­no­riai Kau­ no ra­jo­no cho­ro „Bo­žo­lė“ per­ga­le te­le­vi­zi­jos pro­jek­te „Cho­rų ka­rai“ tur­būt džiau­gė­si la­biau nei aist­ rin­giau­si ger­bė­jai. Cho­ras dar pro­jek­to pra­džio­je pi­ni­gi­nį pri­zą bu­vo nu­spren­dęs skir­ti bū­tent šiai or­ga­ni­za­ci­jai. Pir­mo­ji vie­ta te­le­vi­zi­jos kon­ kur­se bu­vo įver­tin­ta 25 tūkst. li­tų. Pro­jek­tas bai­gė­si prieš tris sa­vai­ tes, ta­čiau ža­dė­tų pi­ni­gų „Penk­ tos ko­jos“ są­skai­to­je dar nė­ra. „Tu­rė­jo­me pi­ni­gus gau­ti praė­ ju­sią sa­vai­tę, bet vis dar lau­kia­ me“, – sa­kė „Penk­tos ko­jos“ di­rek­to­rė Ag­nė Vo­loc­ky­tė. Į pro­ jek­to or­ga­ni­za­to­rius, TV3 te­le­vi­ zi­ją, ji dar ne­si­krei­pė. „Cho­rų ka­rų“ pro­diu­se­ris Jus­ ti­nas Mi­lu­šaus­kas po­rta­lui kau­ no­die­na.lt tei­gė, kad pi­ni­gai nie­ kur ne­dings ir „Penk­ta ko­ja“ juos tik­rai gaus, tik dar neaiš­ku ka­da.

„Šiuo me­tu yra tvar­ko­mi po­ pie­riai, nes vis­kas tu­ri bū­ti pa­da­ ry­ta le­ga­liai“, – pa­brė­žė jis. „Bo­žo­lė“ ge­ne­ro­las ir gru­pės „Ron­do“ ly­de­ris Alek­sand­ras Iva­ naus­kas-Fa­ra ma­nė, kad pi­ni­gai jau per­ves­ti. „Nei cho­ras, nei „Ron­do“ tų pi­ni­gų ne­ga­vo. Jie tu­rė­jo bū­ti tie­sio­giai per­ves­ti „Penk­tai ko­jai“, – kal­bė­jo A.Iva­naus­kas. Jei­gu ar­ti­miau­siu me­tu gy­vū­nų glo­bė­jai ne­gaus pi­ni­gų, mu­zi­kan­ tas si­tua­ci­ją ža­dė­jo aiš­kin­tis as­ me­niš­kai. Kau­no ra­jo­no cho­ro lai­mė­ti pi­ ni­gai la­bai pra­vers Links­ma­kal­ ny­je ku­riant gy­vū­nų prie­glau­dą ir die­nos cent­rą, kur vai­kams bus ve­da­mos pa­mo­kė­lės apie at­sa­kin­ gą gy­vū­nų lai­ky­mą. „Pirk­s i­m e lan­g us, li­k u­s ius pi­n i­g us skir­s i­m e ka­n a­l i­za­c i­ jai įreng­ti. Šiuo me­tu jau esa­me pa­­kei­tę sto­gą, dar li­ko ap­šil­tin­ti grin­dis, įreng­ti per­tva­ras ir ant­ ro­jo aukš­to per­dan­gas, su­tvar­ ky­ti vi­daus ap­dai­lą“, – var­di­jo A.Vo­loc­ky­tė.

„„Lau­kia: 25 tūkst. li­tų „Penk­to­sios ko­jos“ dar ne­pa­sie­kė.

„„Ori­gi­na­lu: idė­jas, kaip pa­keis­ti Zoo­lo­gi­jos so­dą, siū­lė tri­jų ša­lių stu­den­tai.

Stu­den­tai kū­rė Zoo­lo­gi­jos so­do vi­zi­jas Tri­jų ša­lių bū­si­mie­ji ar­chi­tek­tai kū­ ry­bi­nė­se dirb­tu­vė­se at­sklei­dė sa­vo idė­jas, kaip ga­lė­tų pa­si­keis­ti vie­ nin­te­lis Lie­tu­vo­je Zoo­lo­gi­jos so­ das. Vie­ni siū­lė vi­są erd­vę ati­duo­ti gy­vū­nams, ki­ti – pa­sta­ty­ti ap­žval­ gos bokš­tą, iš ku­rio lan­ky­to­jai ga­ lė­tų ste­bė­ti so­do gy­ven­to­jus. To­kios idė­jos gi­mė Kau­no tech­ no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­te (KTU) su­ reng­to­se tarp­tau­ti­nė­se kū­ry­bi­nė­ se dirb­tu­vė­se „Kau­no zoo­lo­gi­jos so­do at­gi­mi­mas“. Šį ren­gi­nį ini­ci­ ja­vo KTU Sta­ty­bos ir ar­chi­tek­tū­ ros fa­kul­te­to Ar­chi­tek­tū­ros ir kraš­ tot­var­kos ka­ted­ra, o ja­me da­ly­va­vo KTU, Ry­gos tech­ni­kos, Lat­vi­jos ag­ ro­kul­tū­ros ir Balstogės tech­no­lo­gi­ jos uni­ver­si­te­tų stu­den­tai. Ke­tu­rias die­nas da­ly­viai ana­li­za­ vo Kau­no zoo­lo­gi­jos so­do te­ri­to­ri­ ją. Be­ne vi­sos kū­ry­bi­nės stu­den­tų ko­man­dos įžvel­gė tas pa­čias pro­ ble­mas – neaiš­kią so­do struk­tū­rą,

vir­šu­ti­nės ir apa­ti­nės te­ra­sų jung­ tis (sun­ku pa­tek­ti neį­ga­lie­siems ir tė­vams su ma­žais vai­kais), trau­kos ob­jek­tų trū­ku­mą ir ne­rep­re­zen­ta­ ty­vias priei­gas. Stu­den­tai įžvel­gė ir te­ri­to­ri­jos pri­va­lu­mų. Tai iš­skir­ti­nis rel­je­fas, ypač tin­ka­mas įvai­rių rū­šių gy­vū­ nams, ne­to­li esan­tis mies­to cent­ras ir ža­lių­jų erd­vių kai­my­nys­tė. Ge­riau­siu pro­jek­tu bu­vo pri­pa­ žin­tas Ry­gos tech­ni­kos uni­ver­si­te­ to ko­man­dos „In­to the Wild“ dar­ bas „Chan­ge the Ca­ge“. Pag­rin­di­nė Zoo­lo­gi­jos so­do su­tvar­ky­mo idė­ja – gy­vū­nams skir­ti vi­są so­do te­ri­to­ ri­ją, o lan­ky­to­jams įreng­ti spe­cia­ lias praei­gas virš apa­ti­nės Zoo­lo­gi­ jos so­do da­lies. Stu­den­tų tei­gi­mu, taip bū­tų pa­ge­rin­tos gy­vū­nų gy­ve­ ni­mo są­ly­gos, o lan­ky­to­jai juos ga­ lė­tų ste­bė­ti iš įvai­rių taš­kų. Zoo­lo­gi­jos so­do at­sto­vai spe­cia­ liuo­ju pri­zu ap­do­va­no­jo Lat­vi­jos

ag­ro­kul­tū­ros uni­ver­si­te­to stu­den­ tus, ku­rie pa­siū­lė pa­sta­ty­ti ap­žval­ gos bokš­tą, ku­ris tap­tų trau­kos cent­ru ne tik Zoo­lo­gi­jos so­do lan­ ky­to­jams, bet ir mies­to sve­čiams, no­rin­tiems ap­žvelg­ti Kau­no pa­no­ ra­mą iš ki­tos per­spek­ty­vos. „To­kio po­bū­džio tarp­tau­ti­nį ren­ gi­nį or­ga­ni­za­vo­me pir­mą kar­tą. Džiu­gu, kad da­ly­va­vo stu­den­tai iš tri­jų ša­lių ir pen­kių skir­tin­gų uni­ ver­si­te­tų. Kū­ry­bi­niai dar­bai tik­rai bu­vo skir­tin­gi ir kiek­vie­na­me iš jų at­si­spin­dė­jo sa­vi­tas po­žiū­ris į pro­ ble­mas ir jų spren­di­mus. Ti­kiuo­si, kad šios kū­ry­bi­nės dirb­tu­vės taps tra­di­ci­nės“, – sa­kė Ar­chi­tek­tū­ros ir kraš­tot­var­kos ka­ted­ros ve­dė­jas Kęs­tu­tis Za­lec­kis. Per kū­ry­bi­nes dirb­tu­ves su­kur­ tas vi­zi­jas vė­liau bus ga­li­ma iš­vys­ ti Sta­ty­bos ir ar­chi­tek­tū­ros fa­kul­ te­te bei Zoo­lo­gi­jos so­de. KD inf.

2012-04-26 Kauno diena  
2012-04-26 Kauno diena  

15p. bankroto procedūros administrato riai ne kartą įsitikino, kad R.Reklaitis – išmanus pėdų mė­ tymo specialistas. CŽV kalėjimo Lietuvoje...

Advertisement