Page 1

lietuva Ky­ši­nin­ka­vi­mu ­ įta­ria­mas Vil­niaus ­ tei­sė­jas R.Skir­tu­nas­ tvir­ti­na, kad ­ pa­si­trauks iš ­ tei­sė­jų luo­mo.

5p.

ekonomika

8p.

Šie­met se­zo­ni­nio ­ dar­bo vie­tų ­ darb­da­viai ­ pa­siū­lė ­ ma­žiau nei ­ praė­ju­siais me­tais.

pasaulis

LKL pus­fi­na­lis: ­ „Žal­gi­ris“ įvei­kė ­ Prie­nų krep­ši­nin­kus, ­ o „Lietuvos rytas“ ­ kapituliavo ­ Šiauliuose.

9p.

Ny­der­lan­dų ­ prem­je­rui ­ M.Rut­te’ei ­ ne­pa­vy­ko įti­kin­ti­ sa­vo ša­lies ­ po­li­ti­kų tau­py­ti.

10p.

Trečiadienis balandžio 25, 2012 Nr. 96 (19655) Kaunodiena.lt 2 Lt

A.Kup­čins­kas min­ty­se jau nu­kir­to A.Nes­tec­kiui gal­vą

Pai­nia­va dėl vie­no pro­cen­to Arū­nas Damb­raus­kas

a.dambrauskas@kaunodiena.lt

Ga­li­my­bė 1 pro­c. Gy­ven­to­jų pa­ja­ mų mo­kes­čio (GPM) skir­ti par­ti­ joms pa­rem­ti ke­lia ne­su­sip­ra­ti­ mų. „Kau­no die­nos“ kal­bin­tų par­ ti­jų va­do­vai tei­gia, kad dėl ofi­cia­ lios in­for­ma­ci­jos trū­ku­mo nau­jo­ vė sun­kiai ski­na­si ke­lią. Trūks­ta in­for­ma­ci­jos

Vie­no So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos ly­de­rių, Sei­mo na­rio Juo­zo Ole­ ko tei­gi­mu, vi­suo­me­nė bu­vo ne­ pa­kan­ka­mai pa­reng­ta reikš­min­gai nau­jo­vei. „Sa­vo par­ti­jos bi­čiu­liams sky­riuo­ se esa­me pa­ta­rę, kad jie at­ski­ro­se sa­vi­val­dy­bė­se kvies­tų ir ra­gin­tų gy­ ven­to­jus skir­ti vie­ną pro­ cen­tą GPM par­ti­joms.

4

Dienos citata „Tai ro­do, kad jau pra­bu­do ir in­te­li­gen­ti­ja“, – poe­tas Ro­ber­tas Ke­tu­ra­kis su žy­miais Lie­tu­vos me­ni­nin­kais iš­reiš­kė pa­ra­mą bu­din­tiems Gar­lia­vo­je žmo­nėms.

„„Pas­merk­tas: koa­li­ci­jos par­tne­riai kon­ser­va­to­riai A.Nes­tec­kį iš ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus po­sto jau nu­ra­šė.

Sklan­dę gan­dai apie susvyravusią so­ cial­de­mok­ra­tų poziciją Kau­no val­dan­ čio­jo­je koa­li­ci­jo­je pa­si­tvir­ti­no. Kon­ser­va­ to­riai rei­ka­lau­ja ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­ riaus An­ta­no Nes­tec­kio gal­vos.

Man­tas La­pins­kas

m.lapinskas@kaunodiena.lt

Nusp­ren­dė ne­si­ta­rę

Dar ne taip se­niai emo­cin­gai pik­ ti­nę­sis nak­ti­niu per­vers­mu – į nu­ ga­rą ne­va įsmeig­tu koa­li­ci­jos par­ tne­rių pei­liu, Kauno mies­to me­ras And­rius Kup­čins­kas nu­spren­dė

Artūro Morozovo nuotr.

pa­sielg­ti ana­lo­giš­kai. Nelieka abe­ jonių, kad kon­ser­va­to­riai, tu­rin­tys me­ro po­stą, sie­kia ir savivaldybės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus kė­ dės. Ją uži­ma so­cial­de­mok­ra­tas A.Nes­tec­kis. Kon­ser­va­to­riai ir so­ cial­de­mok­ra­tai Kau­ne yra val­dan­ čio­sios koa­li­ci­jos par­ tne­riai.

3

2p.


2

Trečiadienis, balandžio 25, 2012

Miestas

Oro kokybė Kaune 0

17

Šaltinis: Kauno miesto aplinkos kokybės tyrimai

Kietosios dalelės (KD10)

50mg/m3

Nustatyta 24 val. ribinė vertė

0

1,64

Anglies monoksidas (CO)

10 mg/m3

Nustatyta 8 val. ribinė vertė

0

68

200

mg/m3

Azoto dioksidas (NO2)

Nustatyta 1 val. ribinė vertė

Centrinio pa­što rūmų ne­par­duoda Sau­lius Tvir­bu­tas

s.tvirbutas@kaunodiena.lt

Kau­no cent­ri­nio pa­što dar­buo­to­jai šnabž­da­si, kad esą ren­gia­ma­si pri­ va­ti­zuo­ti jų da­bar­ti­nę bu­vei­nę, bet va­do­vai tei­gia, kad vyks­ta tik vi­di­ niai per­tvar­ky­mai.

„Daug kas iš dar­buo­to­jų ma­no, kad grei­tai bū­si­me per­kel­ti į ki­tas pa­ tal­pas, o pa­trauk­lio­je vie­to­je įsi­kū­ ręs Cent­ri­nio pa­što sky­riaus pa­sta­ tas bus par­duo­tas“, – kal­bė­jo vie­na ne­no­rė­ju­si sa­ky­ti sa­vo var­do ir pa­ var­dės dar­buo­to­ja. Su­sisie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos Ko­mu­ ni­ka­ci­jos sky­riaus ve­dė­jas Arū­nas Ma­li­novs­kis tvir­ti­no, kad nė­ra jo­kių Kau­no cent­ri­nio pa­što rū­mų pri­va­ ti­za­vi­mo pla­nų. „Tai tik­rai ne­pag­ rįs­ti gan­dai“, – už­tik­ri­no jis. „Lie­tu­vos pa­što“ Paš­to ope­ra­ci­ jų tar­ny­bos pro­jek­tų va­do­vas Do­ mas Sa­bai­tis paaiš­ki­no, kad kal­bas ga­lė­jo su­kel­ti pla­nai iš­kel­din­ti pa­ što pa­da­li­nį, tei­kian­tį pa­što kur­ je­rių pa­slau­gas. „Pas­ta­ruo­ju me­tu spar­čiai di­dė­ja siun­tų, to­dėl Lie­tu­ vos pa­štas svars­to ga­li­my­bę per­kel­ ti kur­je­rius į di­des­nes ir pa­to­ges­nes pa­tal­pas“, – tei­gė jis. D.Sa­bai­tis tvir­ti­no dar ne­ži­nan­ tis, kur bus per­kel­tas Cent­ri­nio pa­ š­to rū­mų prie­sta­te įsi­kū­ręs pa­da­li­ nys. Taip pat dar ne­aišku, kam bus pri­tai­ky­tos iš­tuš­tė­ju­sios pa­tal­pos. Kau­no cent­ri­nio pa­što rū­mai ver­ti­na­mi kaip vie­nas svar­biau­ sių tar­pu­ka­rio mo­der­niz­mo ir va­ di­na­mo­jo tau­ti­nio sti­liaus der­mės pa­vyz­džių, ku­rį su­kū­rė ar­chi­tek­tas Fe­lik­sas Viz­ba­ras.

„„Is­to­ri­ja: šis pastatas ver­ti­na­mas

kaip vie­nas svar­biau­sių tar­pu­ka­ rio mo­der­niz­mo pa­vyz­džių.Tomo Raginos nuotr.

„„Palaiko: garsūs šalies me­ni­nin­kai pa­si­ra­šė po pa­dė­ka Gar­lia­vo­je bu­din­tiems žmo­nėms. 

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

Parama budintiesiems Garliavoje Į Gar­lia­vo­je esan­čią Klo­nio gat­vę va­kar at­vy­ko bū­rys ak­to­ rių, re­ži­sie­rių, li­te­ra­ tų, re­zis­ten­tų ir įtei­ kė no­mi­na­ci­jos „Už pi­lie­tiš­ku­mą“ ap­do­va­no­ji­mą. Sau­lius Tvir­bu­tas

s.tvirbutas@kaunodiena.lt

Įk­vė­pė ku­ni­go min­tys

Re­ži­sie­rius ir vai­kų ra­šy­to­jas Vy­ tau­tas V.Lands­ber­gis su­si­rin­ku­ siems Klo­nio gat­vė­je žmo­nėms pa­sa­ko­jo, kad su­ma­ny­mas steig­ ti no­mi­na­ci­ją „Už pi­lie­tiš­ku­ mą“ gi­mė spon­ta­niš­kai. „Po ku­ ni­go Ro­ber­to Gri­go ap­si­lan­ky­mo Gar­lia­vo­je ir jo min­čių, iš­spaus­ din­tų kau­no­die­na.lt, nu­spren­dė­me įsteig­ti no­mi­na­ci­ją, skir­tą tiems, ku­rie ne­bi­jo pa­reikš­ti sa­vo va­lios, bū­ti pa­nie­kin­ti“, – sa­kė jis. R.Gri­gas ak­cen­ta­vo bū­tent Klo­ nio gat­vė­je ma­tan­tis tik­rą pi­lie­tiš­ ku­mą. „Aukš­ti pa­rei­gū­nai sy­kiais kar­to­ja tą pi­lie­tiš­ku­mą kaip ma­ giš­ką for­mu­lę, o iš tik­rų­jų – štai jis, tas re­tai ap­lo­dis­men­tais pa­si­tin­ka­ mas, au­ten­tiš­kas pi­lie­tiš­ku­mas“, – tvir­ti­no jis. R.Gri­gas pa­dė­kos vi­siems bu­din­ tiems Gar­lia­vos žmo­nėms pa­kvie­

tė paim­ti Vik­to­rą Nar­vi­lą. Jis su vaiz­do ka­me­ra fik­suo­ja vi­sus Klo­ nio gat­vės įvy­kius. „Nuo ko­vo 23 d. čia jau lie­ku bu­dė­ti iš­ti­so­mis pa­ro­ mis. Šis ap­do­va­no­ji­mas skir­tas vi­ siems atei­nan­tiems pa­lai­ky­ti mer­ gai­tės“, – ak­cen­ta­vo vy­ras.

jęs, kad ak­to­riai, re­ži­sie­riai pa­ti­ria spau­di­mą ir jiems lie­pia čia ne­va­ žiuo­ti, pa­gal­vo­jau, kaip ga­li jaus­tis ša­lia ma­nęs sto­vin­tys vy­res­ni ko­ le­gos, ku­rie bu­vo Si­bi­re, ko­vo­jo už Lie­tu­vą, ra­šė krau­ju mal­dak­ny­ges,

Iš­kals gra­ni­to šir­dį

Pa­dė­ką pa­si­ra­šė apie 20 me­ni­nin­ kų ir re­zis­ten­tų: V.V.Lands­ber­gis, R.Gri­gas, Nep­rik­lau­so­my­bės Ak­to sig­na­ta­ras Al­gir­das Pa­tac­kas, di­ si­den­tė Ni­jo­lė Sa­dū­nai­tė, ak­to­riai Aud­rius Na­kas, Ri­man­tė Va­liu­kai­ tė, Ša­rū­nas Pui­do­kas, poe­tai Ro­ ber­tas Ke­tu­ra­kis ir Eri­ka Drun­gy­tė, re­ži­sie­rius Arū­nas Ma­te­lis ir ki­ti. Vers­li­nin­kas Ar­vy­das Vai­čiū­nas tei­gė, kad raš­tiš­ką ap­do­va­no­ji­mą ar­ti­miau­siu me­tu pa­pil­dys ma­te­ria­ lus sim­bo­lis – iš gra­ni­to iš­kal­ta šir­ dis su kry­žiu­mi. „Ap­do­va­no­ji­mą su­ kū­rė me­ni­nin­kas Gy­te­nis Umb­ra­sas. Ma­nau, tai bus tra­di­ci­nė me­tų no­ mi­na­ci­ja“, – kal­bė­jo A.Vai­čiū­nas. Iš Gar­lia­vos ki­lęs poe­tas R.Ke­tu­ ra­kis pa­si­džiau­gė, kad prie Ke­džių ir Venc­kų na­mų vyks­tan­ti dra­ma at­krei­pė me­no žmo­nių dė­me­sį. „Tai ro­do, kad jau pa­bu­do ir in­te­li­ gen­ti­ja“, – „Kau­no die­nai“ ak­cen­ ta­vo poe­tas. Pik­ti­no­si mi­nis­te­ri­jos po­zi­ci­ja

Re­ži­sie­rius A.Ma­te­lis pik­ti­no­si ne­ se­niai Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos pa­ reikš­ta po­zi­ci­ja, kad me­ni­nin­kams ir ak­to­riams ne­de­rė­tų ko­men­tuo­ ti Gar­lia­vos įvy­kių ir da­ly­vau­ti čia vyks­tan­čio­se ak­ci­jo­se. „Ne­sup­ra­tau, ar čia sap­nas, ar kas pa­kei­tė Kons­ti­tu­ci­ją. Su­ži­no­

dėl Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos po­zi­ci­jos, bet ir Na­cio­na­li­nio dra­mos teat­ro, drau­džian­čio nau­do­ti ši var­dą per ak­to­rių pa­si­ro­dy­mus Gar­lia­vo­je. „Mums gė­da dėl sa­vo dar­bo­vie­tės, to­dėl mes ir ne­nau­do­si­me šio var­ do. Ta­čiau mū­sų yra daug, mes jus pa­lai­ko­me ir že­mai len­kia­mės“, – tei­gė R.Va­liu­kai­tė. Ren­gi­nio pa­bai­go­je sce­no­je flei­ ta pa­gro­jo Drą­siaus Ke­džio duk­ra. Ji at­li­ko mo­ty­vą iš fil­mo „Kau­ka­ zo be­lais­vė“. Be­je, ta pa­ti me­lo­di­ ja ko­me­di­jo­je skam­bė­jo tuo me­tu, kai nu­si­kal­tė­liai mė­gi­no pa­grob­ ti he­ro­ję. Ne­ri­mas te­bet­vy­ro

Arū­nas Ma­te­lis:

Su­ži­no­jęs, kad ak­ to­riai, re­ži­sie­riai pa­ti­ria spau­di­mą ir jiems lie­pia čia ne­ va­žiuo­ti, pa­gal­vo­ jau, kaip ga­li jaus­tis ša­lia ma­nęs sto­vin­ tys vy­res­ni ko­le­gos, ku­rie bu­vo Si­bi­re. ką gal­vo­ja bu­vę ge­to ka­li­niai. Nuo ka­da me­nas ska­ti­na žu­dy­ti, ker­šy­ ti? Gal­vo­ju apie tai ir man bai­su, kad mes ne­ga­li­me iš­gy­ven­ti lais­vi il­giau kaip 20 me­tų“, – ap­gai­les­ ta­vo žy­mus re­ži­sie­rius. Ak­to­rė R.Va­liu­kai­tė pa­reiš­kė, kad dau­ge­liui ak­to­rių gė­da ne tik

Va­kar į Klo­nio gat­vę pas mer­gai­ tę at­vy­ko Kau­no ra­jo­no Vai­ko tei­ sių ap­sau­gos sky­riaus spe­cia­lis­tė ir psi­cho­lo­gė. Jos su mer­gai­te bend­ ra­vo pus­va­lan­dį, ji nu­pie­šė joms pie­ši­nį. Šio vi­zi­to tiks­las nė­ra ži­ no­mas. Klo­nio gat­vė­je šio­mis die­no­mis įtam­pa pa­di­dė­ju­si. Ants­to­lė So­na­ta Vai­ce­kaus­kie­nė yra sa­kiu­si, kad jau be­veik pa­si­reng­ta paim­ti mer­gai­tę jė­ga ir taip įvyk­dy­ti gruo­džio 16 d. Kė­dai­nių ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo spren­di­mą mer­gai­tės glo­bą iš Ne­ rin­gos Venc­kie­nės per­duo­ti mo­ti­ nai Lai­mu­tei Stan­kū­nai­tei. N.Venc­kie­nei įteik­ta­me do­ku­ men­te ant­sto­lė rei­ka­lau­ja pa­čiai at­vež­ti glo­bo­ti­nę į po­li­ci­jos pa­tal­ pas ir per­duo­ti ją mo­ti­nai iki ba­ lan­džio 26 d.

Naujausias žinias iš Garliavos skaitykite kaunodiena.lt


3

Trečiadienis, balandžio 25, 2012

Miestas

A.Kup­čins­kas min­ty­se jau nu­kir­to A.Nes­tec­kiui gal­vą Už­v a­k ar vy­k u­s io­ 1 je mies­to kon­ser­va­to­ rių (TS-LKD) frak­ci­jos suei­go­je

vie­na­ša­liš­kai nu­spręs­ta, kad bus rei­ka­lau­ja­ma A.Nes­tec­kio gal­vos. Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­ rek­to­rius vei­kiau­siai tu­rė­tų bū­ti ver­čia­mas iš po­sto ket­vir­ta­die­ nį mies­to ta­ry­bos po­sė­dy­je. Tai bū­tų jau ant­ra­sis ban­dy­mas nu­ vers­ti A.Nes­tec­kį – pir­ma­sis pa­ ty­rė fias­ko. Praei­ties nos­tal­gi­ja

„Taip, ap­ta­rė­me po­li­ti­nes ak­tua­li­ jas. Frak­ci­ja kal­bė­jo dėl lais­vos vi­ ce­me­ro kė­dės ir ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus po­zi­ci­jos“, – A.Kup­ čins­kas pa­tvir­ti­no kon­ser­va­to­rių ap­si­spren­di­mą lau­žy­ti koa­li­ci­jos su­tar­tį.

„Ky­la ne­pa­si­ten­ki­ni­mas A.Nes­ tec­kio dar­bu, ad­mi­nist­ra­ci­jos pri­ žiū­ri­mų pro­jek­tų ei­ga“, – kon­ser­ va­to­rių ver­si­ją pa­mi­nė­jo Kau­no me­ras. „Vi­si idea­li­zuo­ja tą lai­ko­tar­pį praė­ju­sią ka­den­ci­ją, kai ad­mi­nist­ ra­ci­jos di­rek­to­rius ir me­ras bu­ vo tos pa­čios par­ti­jos at­sto­vai“, – ne­to­li­mą praei­tį, kai kon­ser­va­to­riai tu­rė­jo ir me­ro, ir ad­mi­nist­ra­ci­ jos di­rek­to­riaus po­stus, pri­si­mi­nė A.Kup­čins­kas. Re­gis, šis lai­ko­tar­ pis jam la­bai pa­ti­ko. Kan­di­da­tai jau yra

Jei tai bū­tų vėl įgy­ven­din­ta, abi pa­ grin­di­nes po­zi­ci­jas – po­li­ti­nę ir ad­ mi­nist­ra­ci­nę, kaip ir praė­ju­sią ka­ den­ci­ją, užim­tų kon­ser­va­to­riai. Tai leis­tų šiai frak­ci­jai Kau­ne ne­var­žo­

mai priim­ti svar­biau­sius spren­di­ mus. Pa­sak A.Kup­čins­ko, ne­ver­ta slėp­ti, kad jau bu­vo svars­to­mos ir kan­di­da­tū­ros į ad­mi­nist­ra­ci­jos di­ rek­to­riaus vie­tą. Rea­liau­siais kan­ di­da­tais įvar­dy­ti du kon­ser­va­to­riai: Dai­nius Rat­ke­lis ir Re­mi­gi­jus Ski­ lan­dis. Šiuo me­tu abu jie – A.Nes­ tec­kio pa­va­duo­to­jai. Re­dak­ci­jos ži­nio­mis, spren­di­ mą pa­so­din­ti sa­vo par­ti­jos žmo­gų į ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus po­ stą kon­ser­va­to­riai priė­mė ne­pa­si­ ta­rę su ki­tais koa­li­ci­jos par­tne­riais: so­cial­de­mok­ra­tais, par­ti­ja Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas, Li­be­ra­lų ir cent­ro są­jun­ga, jau­na­lie­tu­viais. Kal­ba skir­tin­gai

So­cial­de­mok­ra­tų frak­ci­jos ly­de­rė Orin­ta Lei­pu­tė tei­gė ne­ga­vu­si jo­ kio ofi­cia­laus siū­ly­mo, kad so­cial­ de­mok­ra­tai tu­rė­tų at­si­sa­ky­ti pa­ gal koa­li­ci­jos su­tar­tį jiems te­ku­sio ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus po­ sto. Pa­sak jos, A.Nes­tec­kis – prin­ ci­pin­gas va­do­vas ir la­bai sten­gia­si dirb­ti mies­tie­čių la­bui. Prie­šin­gai nei A.Kup­čins­kas, O.Lei­pu­tė pa­ brė­žė, kad nei so­cial­de­mok­ra­tai, nei koa­li­ci­jos par­tne­riai jo dar­bu ne­si­skun­džia. Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo frak­ci­ jos se­niū­nė Auš­ra Ru­čie­nė taip pat tei­gė pir­mą kar­tą gir­din­ti apie kon­ser­va­to­rių spren­di­mą atim­ti iš koa­li­ci­jos par­tne­rių so­cial­de­mok­ ra­tų reikš­min­giau­sią mies­te vyk­ do­mo­sios val­džios po­stą. Li­be­ra­lų ir cent­ro są­jun­gos frak­ ci­jos seniūnas Ar­vy­das Gar­ba­ra­vi­ čius ir­gi ne­bu­vo in­for­muo­tas apie kon­ser­va­to­rių ke­ti­ni­mus. „Tu­ri­me pa­si­ra­šę koa­li­ci­jos su­tar­ tį. Ne­ti­kiu, kad A.Kup­čins­kas bu­vo ne­pa­ten­kin­tas koa­li­ci­jos par­tne­riais. Jei taip vyks­ta – tai jau koa­li­ci­nės su­ tar­ties per­žiū­rė­ji­mas. Ne­no­rė­čiau, kad šie pro­ce­sai pa­si­stū­mė­tų to­ liau“, – ne­slė­pė A.Gar­ba­ra­vi­čius. „Sun­ku pa­ti­kė­ti, kad taip vyks­ ta – aš ma­nau, kad tai kaž­ko­kie žai­ di­mai“, – ban­dė per­pras­ti sle­pia­mą nuo koa­li­ci­jos par­tne­rių kon­ser­va­ to­rių tak­ti­ką li­be­ral­cent­ris­tas. A.Nes­tec­kis nie­ko ne­ži­no

„Na ži­no­te, ma­ne čia kiek­vie­ną die­ną at­lei­džia, ir ne po vie­ną kar­ tą. Tik­rai ne­gir­dė­jau, kad kas nors rei­ka­lau­tų ma­no gal­vos. Dir­bu ra­ miai, pa­si­ra­ši­nė­ju rei­ka­lin­gus do­ ku­men­tus“, – šūs­nies po­pie­rių link ran­ka mos­te­lė­jo ad­mi­nist­ra­ ci­jos di­rek­to­rius A.Nes­tec­kis. A.Kup­čins­kas, pa­klaus­tas, ar ne­ bi­jo, kad to­kie po­li­ti­niai žings­niai išar­dys ne tik koa­li­ci­ją, bet ir jį pa­tį iš­vers iš me­ro po­sto, neat­me­tė ga­ li­my­bės, kad vi­saip ga­li nu­tik­ti, bet tei­gė ne­bi­jan­tis. Aukš­čiau­siu ly­giu „„Užtikrintas: pokyčius koalicijoje inicijavęs A.Kupčinskas nebijo, kad

gali pradėti klibėti ir jo kėdė.

Artūro Morozovo nuotr.

Re­dak­ci­jos šal­ti­nių tei­gi­mu, kon­ ser­va­to­riai sie­kia ne tik pa­stum­

„„Staigmena: O.Leiputė apie koalicijos partnerių ketinimus pastumti į

šoną jos partiją sužinojo iš žiniasklaidos.

ti so­cial­de­mok­ra­tus, bet tuo pa­čiu me­tu de­ra­si su ki­ta po­li­ti­ne jė­ga dėl koa­li­ci­jos su­stip­ri­ni­mo. Tie­ sa, de­ry­bos vyks­ta par­ti­jų vir­šū­ nė­se, Vil­niu­je, o pa­grin­di­niai de­ ry­bi­nin­kai – Sei­mo kon­ser­va­to­rių frak­ci­jos se­niū­nas Jur­gis Raz­ma ir Li­be­ra­lų są­jū­džio pir­mi­nin­kas Eli­ gi­jus Ma­siu­lis.

Tomo Raginos nuotr.

Pa­na­šiai kal­bė­jo ir Li­be­ra­lų są­ jū­džio Kau­no sky­riaus pir­mi­nin­ kas Ri­man­tas Mi­kai­tis. Jo tei­gi­ mu, te­ko gir­dė­ti apie to­kias kal­bas iš kon­ser­va­to­rių sto­vyk­los, ta­čiau jos te­bu­vo gan­dų ly­gio. „Aki­vaiz­d u, kad val­d an­t ie­j i, kar­tu ir Kau­nas, yra už­stri­gę ir jie tu­ri ieš­ko­ti spren­di­mų. Jei bus ofi­cia­lus pa­siū­ly­mas, mes jį svars­ ty­si­me“, – tei­gė bu­vęs Kau­no me­ ras Ri­man­tas Mi­kai­tis. No­rin­čių­jų – ne vie­nas

An­ta­nas Nes­tec­kis:

Na ži­no­te, ma­ne čia kiek­vie­ną die­ną at­lei­džia. E.Ma­siu­lis tei­gė, kad jo­kių po­ kal­bių dėl bend­ra­dar­bia­vi­mo Kau­ ne su kon­ser­va­to­riais Vy­riau­sy­bė­ je, Sei­me ar par­ti­jų va­do­vų ly­giu ne­bū­ta. „Li­b e­ra­l ų są­j ū­d žio at­s to­vai Kau­n e vi­s u pa­j ė­g u­m u ruo­š ia­s i Sei­mo rin­ki­mams, o jei at­si­ras­ tų toks ofi­cia­lus siū­ly­mas, jis bū­ tų svars­to­mas“, – tei­gė su­si­sie­ki­ mo mi­nist­ras.

J.Raz­ma pa­nei­gė, kad de­ry­bo­se ga­li kuo nors pa­dė­ti sa­vo par­ti­ jos na­riams Kau­ne, ta­čiau pa­brė­ žė, kad jei Kau­no kon­ser­va­to­riai į val­dan­čią­ją koa­li­ci­ją kvies­tų Li­ be­ra­lų są­jū­dį, jis svei­kin­tų to­kį žings­nį. „Tik­rai ge­rai ver­ti­nu Kau­no Li­ be­ra­lų są­jū­džio at­sto­vus mies­to ta­ry­bo­je – gal tai net bū­tų mū­sų val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos pa­stip­ri­ ni­mas vals­ty­bės ly­giu, jei lai­ki­no­ jo­je sos­ti­nė­je at­si­ras­tų toks par­ ti­nis ati­tik­muo. Esu iš­sa­kęs to­kį po­žiū­rį A.Kup­čins­kui, kad taip bū­tų ge­riau, nei mums pa­tiems im­ti lais­vą vi­ce­me­ro po­zi­ci­ją“, – apie dar vie­ną kon­ser­va­to­rių ga­ li­mą ėji­mą už­si­mi­nė J.Raz­ma. A.Kup­čins­kas „Kau­no die­nai“ tei­gė, kad kol kas dar anks­ti dis­ ku­tuo­ti dėl koa­li­ci­jos pra­plė­ti­ mo, bet pa­reiš­kė, kad sig­na­lų dėl bend­ra­dar­bia­vi­mo bu­vo su­lauk­ta iš vi­sų ne val­dan­čio­jo­je koa­li­ci­jo­ je dir­ban­čių frak­ci­jų. Kaip ga­li­mus kan­di­da­tus į par­tne­rius jis įvar­di­jo „Vie­nin­go Kau­no“, Dar­bo par­ti­jos ir Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­jas.


4

trečiadienis, balandžio 25, 2012

tema

„„Situacija: įvairių partijų politikai pastebi, kad Valstybinė mokesčių inspekcija rinkėjams tinkamai neišaiškino, kaip jie gali paremti vieną ar kitą partiją.

Tomo Raginos nuotr.

Pai­nia­va dėl vie­no pro­cen­to Iš es­mės žmo­nių po­ 1 žiū­ris yra tei­gia­mas, tik ne vi­si ži­no, kaip tai da­ry­ti. Ne­ma­

žai ma­nan­čių­jų, kad tas vie­nas pro­ cen­tas bus nu­brauk­tas nuo dvie­jų pro­cen­tų, ku­riuos jau įpras­ta skir­ ti vai­kų dar­že­liams ar ki­toms įstai­

goms. Tai žmo­nėms su­ke­lia abe­ jo­nių, ar ver­ta pa­rem­ti par­ti­jas“, – „Kau­no die­nai“ sa­kė J.Ole­kas. Jo nuo­mo­ne, Vals­ty­bi­nė mo­kes­ čių ins­pek­ci­ja (VMI) tu­rė­tų pa­ teik­ti dau­giau ir iš­sa­mes­nės in­ for­ma­ci­jos.

„Ži­no­ma, VMI pus­la­py­je in­for­ ma­ci­ja yra, ta­čiau aki­vaiz­du, kad to ne­pa­kan­ka, nes tai ga­na spe­ci­fi­nis pus­la­pis. To­kią in­for­ma­ci­ją rei­kė­tų pla­tin­ti la­biau priei­na­ma for­ma“, – svars­tė so­cial­de­mok­ra­tas. Ga­li­my­bės – ne­vie­no­dos

Šilumos kaina Kaune nuo 2012 m. gegužės 1 d. Vykdant Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. gruodžio 29 d. nutarimą Nr. O3-444 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimo nr. O3-96 „Dėl šilumos kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo“, pagal kurį šilumos kainos privalo būti keičiamos kas mėnesį, jei keičiasi kuro ir (ar) perkamos šilumos kainos, AB „Kauno energija“ valdyba savo nutarimu Nr. 2012-7-1 nuo 2012 m. gegužės 1 d. nustatė šią galutinę gyventojams centralizuotai tiekiamos šilumos kainą: Galutinė vienanarė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina – 29,30 ct/kWh (be PVM). Taip pat nustatė šias galutines AB „Kauno energija“ tiekiamo karšto vandens kainas: Eil. Nr. Rodiklio pavadinimas

Karšto vandens kainos, kai neįrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema

Karšto vandens kainos, kai įrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema

2.

Kauno miesto, Kauno rajono Akademijos miestelio ir Domeikavos 20,72 Lt/m3 kaimo vartotojams: Kauno rajono Raudondvario ir 22,08 Lt/m3 Neveronių kaimų vartotojams:

3.

Kauno rajono Girionių kaimo, Garlia- 23,07 Lt/m3 vos ir Ežerėlio miestų vartotojams:

22,63 Lt/m3

4.

Jurbarko miesto vartotojams:

23,27 Lt/m3

1.

23,75 Lt/m3

20,41 Lt/m3 21,69 Lt/m3

Visos kainos nurodytos be PVM. Gyventojams už šilumą ir karštą vandenį taikomas 9 proc. PVM tarifas. Balandžio mėnesį galioja 28,99 ct/kWh (be PVM) šilumos kaina. Galutinė vartotojams tiekiamos šilumos kaina nuo gegužės 1 d. didėja dėl to, kad didėja iš UAB „Kauno termofikacijos elektrinė“ perkamos šilumos ir perkamo kuro kainos. Visas kainas, informaciją apie name suvartotą šilumą, vidutinius mokėjimus ir kitus duomenis galite rasti bendrovės interneto svetainėje www.kaunoenergija.lt.

Gerbiami šilumos vartotojai! Kviečiame į susitikimą su AB „Kauno energija“ administracijos bei Pardavimo ir vartotojų aptarnavimo departamento darbuotojais. Tema – hidraulinių bandymų tvarkos pasikeitimai. Taip pat aptarsime aktualius šilumos ir karšto vandens tiekimo bei mokėjimų skaičiavimo klausimus. Susitikimas įvyks 2012 m. balandžio 26 d. 17 val. AB „Kauno energija“ salėje, Raudondvario pl. 86A.

Pa­na­šiais pa­ste­bė­ji­mais da­li­jo­si Dar­bo par­ti­jos in­for­ma­ci­jos cent­ ro dar­buo­to­jas Ser­ge­jus Dob­ria­ ko­vas. „Mo­kes­čių ins­pek­ci­jos dar­ bas vie­šo­je erd­vė­je, aiš­ki­nant apie nau­ją ga­li­my­bę pa­rem­ti par­ti­jas, bu­vo ne­pa­kan­ka­mas. Žmo­nėms li­ko neaiš­ku­mų, o to­kios si­tua­ci­jos pa­da­ri­nys – ga­na men­kas žmo­nių ak­ty­vu­mas“, – pa­ste­bė­jo S.Dob­ ria­ko­vas. J.Ole­kas pa­sa­ko­jo, kad in­for­ma­ ci­jos trū­ku­mą par­ti­ja ban­do kom­ pen­suo­ti sa­vo in­ter­ne­to tink­la­la­py­ je, ku­ria­me iš­sa­miai aiš­ki­na vi­sas su nau­ja tvar­ka su­si­ju­sias ap­lin­ky­ bes ar­ba, ki­lus neaiš­ku­mams, ra­gi­ na skam­bin­ti į par­ti­jos sky­rius. Nau­jos, ne­se­niai su­si­kū­ru­sios par­ti­jos at­si­dū­rė keb­lio­je si­tua­ci­jo­ je: dar ne­tu­rė­da­mos iš­plė­to­tos sa­ vo in­for­ma­ci­nės sis­te­mos, jos pa­ ti­ria daug sun­ku­mų. Nie­kas žmo­niš­kai ne­paaiš­ki­na

„Žmo­nės, no­rė­da­mi pa­skir­ti 1 pro­c. GMP par­ti­jai, su­si­du­ria su kai ku­ riais keb­lu­mais, ku­rių, kaip įsi­ti­ ki­no­me, sklan­džiai ir su­pran­ta­mai ne­ga­li paaiš­kin­ti ne tik Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos dar­buo­to­ jai, bet net fi­nan­si­nin­kai“, – nuo­ gąs­ta­vo ne­se­niai įkur­tos Lie­tu­vos žmo­nių par­ti­jos (LŽP) pir­mi­nin­kė Joa­na Ši­ma­naus­kie­nė. Ji pa­pa­sa­ko­ jo apie nu­vi­lian­čią pa­tir­tį bend­rau­ jant su mo­kes­čių ins­pek­ci­jos spe­ cia­lis­tais. „Daug žmo­nių iš įpro­čio sky­rė tik 2 pro­c. GPM pa­ra­mą sa­vo pa­ si­rink­tai įstai­gai. Jie, pa­si­ro­do, net ne­ži­no­jo, kad dar 1 pro­c. ga­li­ma skir­ti pa­si­rink­tai par­ti­jai“, – kal­ bė­jo J.Ši­ma­naus­kie­nė. „Dėl kai ku­rių klau­si­mų mes dvi die­nas par­ti­jos var­du skam­bi­no­

me į VMI. Pa­gal ga­lio­jan­čią tvar­ką mo­kes­čių ins­pek­ci­jo­je pa­da­ry­ti vi­ sų mū­sų po­kal­bių įra­šai. No­rė­jo­me iš­siaiš­kin­ti, ar, už­pil­džius se­ną­ją for­mą ir ją nu­siun­tus mo­kes­čių ins­ pek­ci­jai, ga­li­ma už­pil­dy­ti ir ant­rą­ ją pa­žy­mą dėl vie­no pro­cen­to. Kon­ sul­tan­tai at­sa­ki­nė­jo ne­vie­no­dai. Tai su­kė­lė pai­nia­vą. Pas­kam­bi­nau Fi­ nan­sų mi­nis­te­ri­jos Tei­sės de­par­ ta­men­to di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jai Ali­nai Gau­du­ty­tei. Tuo me­tu vy­ko po­sė­dis ir įjun­gė gar­sia­kal­bį, kad ma­no klau­si­mus iš­girs­tų po­sė­džio da­ly­viai. Vie­na­reikš­mio at­sa­ky­mo ne­ga­vau, nes po­sė­džio da­ly­viai su­ si­gin­či­jo tar­pu­sa­vy­je“, – apie pa­ tir­tį bend­rau­jant su val­di­nin­kais pa­sa­ko­jo LŽP va­do­vė.

„Ko­d ėl tų at­ve­j ų spe­c ia­l is­tai ne­pa­ko­men­ta­vo pla­čiau? – ste­ bė­jo­si J.Ši­ma­naus­kie­nė. – Kaž­ ko­dėl te­le­vi­zi­jos lai­do­je už­kliu­ vo Lie­tu­vos žmo­nių par­ti­ja, nors nie­ko ne­tei­sė­to ne­da­rė­me. Mums priei­na­mais bū­dais in­for­ma­vo­me žmo­nes apie ga­li­my­bes pa­rem­ ti par­ti­jas. Ne­tu­ri­me ki­to ke­lio – tik bend­rau­da­mi su ar­ti­mai­siais ir dar­buo­to­jais, pa­žįs­ta­mais. Ta­čiau tai pik­ta­va­liš­kai ba­ndo­ma pa­lai­ ky­ti kaž­ko­kiu spau­di­mu, ne­de­ra­ mais veiks­mais. O iš tie­sų tai yra ban­dy­mas žlug­dy­ti be­si­ku­rian­ čias, sa­vo rin­kė­jų ra­tą sie­kian­ čias for­muo­ti par­ti­jas.“ Dėl to­kių veiks­mų par­ti­jos prieš rin­ki­mus at­si­du­ria ne­ly­gia­ver­tė­ je si­tua­ci­jo­je. Aki­vaiz­du, kad tai ne­ska­ti­na de­mok­ra­ti­nių pro­ce­ sų ša­ly­je“, – kons­ta­ta­vo LŽP pir­ mi­nin­kė. Agi­tuo­ja vi­sos par­ti­jos

Joa­na Ši­ma­naus­kie­nė:

Ne­tu­ri­me ki­to ke­ lio – tik bend­rau­ti su ar­ti­mai­siais ir dar­ buo­to­jais, pa­žįs­ta­ mais. Ta­čiau tai pik­ ta­va­liš­kai ban­do­ma pa­lai­ky­ti kaž­ko­kiu spau­di­mu, ne­de­ra­ mais veiks­mais. At­me­tė 11 tūkst. pa­žy­mų

J.Ši­ma­naus­kie­nę pri­bloš­kė Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to val­di­nin­kės A.Gau­dy­tės in­for­ma­ ci­ja, kad mi­nis­te­ri­ja yra at­me­tu­si abe­jo­nių ke­lian­čių 11 tūkst. pa­žy­ mų dėl 1 pro­c. pa­ra­mos par­ti­jai.

Se­niai įkur­tos, sa­vo ko­mu­ni­ka­ci­jų tink­lus per dau­ge­lį me­tų iš­plė­to­ju­ sios par­ti­jos ak­ty­viai ra­gi­na žmo­ nes pa­rem­ti po­li­ti­nes jė­gas sa­vo lė­ šo­mis. „Ko­kie bus agi­ta­ci­jos re­zul­ta­tai, pa­ma­ty­si­me ru­de­niop, kai bus su­ skai­čiuo­tos per­ves­tos lė­šos. Ma­ nau, kad re­zul­ta­tai mū­sų par­ti­jai tu­rė­tų bū­ti ge­ri“, – vy­lė­si vie­nas so­cial­de­mok­ra­tų ly­de­rių J.Ole­kas. Li­be­ra­lų są­jū­džio va­do­vas Eli­ gi­jus Ma­siu­lis vie­šai ra­gi­na Lie­ tu­vos gy­ven­to­jus pa­rem­ti par­ti­ją 1 pro­c. Vil­čių pa­pil­dy­ti sa­vo ka­są ne­sle­pia ir Li­be­ra­lų ir cent­ro są­ jun­ga (LiCS). „Vi­siems sky­riams esa­me pa­ sa­kę – ką su­si­rink­si­te, tas bus jū­ sų. Taip sa­kant, mo­ty­va­vo­me lo­ ka­liai. Vis­kas iš pra­džių pa­teks į bend­rą par­ti­jos są­skai­tą, o pa­skui bus pa­skirs­ty­ta sky­riams. Aiš­ku, api­bend­ri­nan­čios sta­tis­ti­kos dar ne­tu­ri­me, tik vi­si in­ten­sy­viai ju­ da, kru­ta ban­dy­da­mi rink­ti tą pro­ cen­tą, nes tai yra ga­li­my­bė tu­rė­ti veik­lai lė­šų“, – sa­kė LiCS pir­mi­ nin­ko pa­va­d uo­to­jas Gin­tau­tas Bab­ra­vi­čius.


5

trečiadienis, balandžio 25, 2012

lietuva

Tei­sė­ju jau­čia­si jau at­si­bu­vęs Ky­ši­nin­ka­vi­mu įta­ria­mas Vil­niaus tei­sė­ jas Ry­šar­das Skir­tu­nas tvir­ti­na, kad at­si­sa­ kys tei­sė­jo dar­bo, ne­pai­sy­da­mas to, kaip baig­sis jo by­los nag­ri­nė­ji­mas. Sta­sys Gu­da­vi­čius s.gudavicius@diena.lt

Spren­di­mo dar ne­priė­mė

Ant­ra­die­nį R.Skir­tu­nas at­vy­ko į Sei­mo lai­ki­no­sios ko­mi­si­jos dėl jo tei­si­nės ne­lie­čia­my­bės pa­nai­ki­ni­ mo po­sė­dį. Už­da­ra­me ko­mi­si­jos po­sė­dy­je taip pat kal­bė­jo pro­ku­ro­ ras Li­nas Kup­ru­se­vi­čius ir Spe­cia­ lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) pa­rei­ gū­nas Žyd­rū­nas Bart­kus.

Vai­do­tas Ba­ce­vi­čius:

Pats tei­sė­jas ne­prieš­ ta­rau­ja, kad ne­lie­ čia­my­bė bū­tų pa­nai­ kin­ta, tik pra­šo, kad ne­bū­tų suim­tas. Išk­lau­siu­si vi­sus po­sė­džio da­ly­ vius ko­mi­si­ja spren­di­mo dar ne­ priė­mė. Ket­vir­ta­die­nį ji su­si­rinks vėl ir svars­tys, ar ten­kin­ti ge­ne­ra­ li­nio pro­ku­ro­ro pra­šy­mą panai­kin­ti R.Skir­tu­no tei­si­nę ne­lie­čia­my­bę. „Pats tei­sė­jas ne­prieš­ta­rau­ja, kad ne­lie­čia­my­bė bū­tų pa­nai­kin­ ta, tik pra­šo, kad ne­bū­tų suim­tas. Bet ku­ris as­muo tu­ri tei­sę pa­teik­ ti to­kį pra­šy­mą, ta­čiau ko­mi­si­ja spręs sa­va­ran­kiš­kai, ar į to­kį pra­ šy­mą at­si­žvelg­ti“, – sa­kė lai­ki­no­ sios ko­mi­si­jos va­do­vas Vai­do­tas Ba­ce­vi­čius. Anot jo, ko­mi­si­ja kol kas ne­priė­ mė spren­di­mo dėl pra­šy­mo pa­nai­ kin­ti tei­sė­jo ne­lie­čia­my­bę, nes iš

pro­ku­ro­rų ir STT pa­rei­gū­nų pa­ pra­šy­ta dau­giau de­ta­les­nės in­for­ ma­ci­jos apie ky­šio da­vi­mo ap­lin­ ky­bes. Ti­ki­ma­si, kad ket­vir­ta­die­nį to­kia in­for­ma­ci­ja ga­lės bū­ti pa­teik­ ta ir tuo­met ko­mi­si­ja ga­lės bal­suo­ ti, ar ten­kin­ti ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ ro pra­šy­mą. Pro­k u­ro­ras L.Kup­r u­se­v i­č ius tvir­ti­no, kad duo­me­nų, lei­džian­ čių įtar­ti tei­sė­ją R.Skir­tu­ną ga­vus di­de­lį ky­šį, yra pa­kan­ka­mai. „Teis­ mas juk ne vel­tui lei­do im­tis tam tik­rų kar­do­mų­jų veiks­mų“, – tei­ gė pro­ku­ro­ras. STT pa­rei­gū­nas Ž.Bart­kus at­ si­sa­kė pra­neš­ti, kiek lai­ko tei­sė­jas bu­vo se­ka­mas. Pa­sak jo, ge­ne­ra­li­ nis pro­ku­ro­ras, įver­ti­nęs vi­są by­los ty­ri­mo me­džia­gą, nu­spren­dė, kad pa­kan­ka duo­me­nų įta­ri­mams dėl nu­si­kals­ta­mos vei­kos pa­reikš­ti. By­los dar ne­ma­tė

Prieš po­sė­dį žur­na­lis­tų pa­klaus­ tas, ar su­tin­ka su pa­reikš­tais įta­ri­ mais, R.Skir­tu­nas at­sa­kė: „Ma­no at­žvil­giu bu­vo at­lik­ti tam tik­ri iki­ teis­mi­nio ty­ri­mo veiks­mai ir pa­si­ ra­šiau dėl in­for­ma­ci­jos neatsk­lei­di­ mo. Tad ne­su­py­kit, kad ne­kal­bė­siu apie iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­džia­gą, nes ne­no­riu, kad man bū­tų pra­dė­ta dar vie­na by­la.“ „Nea­tim­kim duo­nos iš pro­ku­ ro­ro. Esu suin­te­re­suo­tas, kad by­ la bū­tų iš­nag­ri­nė­ta kuo grei­čiau ir ob­jek­ty­viau. Kol kas by­los ne­su ma­tęs aky­se. Kai ma­ty­siu įta­ri­mus, ta­da ga­lė­siu ko­men­tuo­ti, at­si­kirs­ti. Bet ne­spręs­kim iš anks­to už pro­ku­ ro­rą“, – kal­bė­jo tei­sė­jas.

„„Se­ne­lis: R.Skir­tu­nas aiš­ki­no, kad, kol bus nag­ri­nė­ja­ma jo by­la, ke­ti­na au­gin­ti anū­ką.

Pak­laus­tas, ar prie­šin­sis tam, kad ne­lie­čia­my­bė bū­tų pa­nai­kin­ta Sei­ me, R.Skir­tu­nas at­sa­kė nei­gia­mai. „Dėl ne­lie­čia­my­bės – ne­ga­liu bū­ti prieš vien to­dėl, kad ti­kiuo­si, jog tai pa­dės kuo grei­čiau ir ob­jek­ty­viau iš­nag­ri­nė­ti by­lą. Jo­kiais bū­dais ne­ ban­dy­siu prieš­ta­rau­ti ne­lie­čia­my­ bės pa­nai­ki­ni­mui“, – sa­kė jis. R.Skir­tu­nas pra­ne­šė, kad yra nu­ma­tęs at­si­sa­ky­ti tei­sė­jo man­ ti­jos. „Tei­sė­jo dar­bą aš jau ati­dir­ bau. Ne­no­rė­čiau ar­ba ne­ga­lė­čiau dirb­ti to­liau tei­sė­jo dar­bo, kad ir kaip baig­tų­si by­los nag­ri­nė­ji­mas“, – tei­gė jis. Tei­sė­jas in­for­ma­vo te­be­tu­rįs ne­ dar­bin­gu­mo pa­žy­mė­ji­mą, yra ką tik iš li­go­ni­nės. To­dėl, pa­sak jo, „ne­de­rė­tų nu­steb­ti, jei­gu ap­si­lan­ kius ko­mi­si­jo­je vėl teks grįž­ti į li­ go­ni­nę“.

No­ri su­var­žy­ti lais­vę R.Skir­t u­n as įta­r ia­m as paė­męs 30 tūkst. li­t ų ky­š į už tei­g ia­mą spren­d i­ mą vie­no­je bau­d žia­mo­jo­je by­lo­je. Prieš dvi sa­vai­tes ge­ne­ra­l i­n is pro­ ku­ro­r as Da­r ius Va­lys iš Sei­mo tri­ bū­nos krei­p ė­s i į par­l a­men­t a­r us su pra­š y­mu leis­t i bau­d žia­mo­jon at­s a­ ko­my­b ėn pa­t rauk­t i Vil­n iaus apy­ gar­dos teis­mo Bau­d žia­mų­j ų by­lų sky­r iaus tei­s ė­ją R.Skir­t u­n ą, jį suim­ ti ar ki­t aip su­var­ž y­t i jo lais­vę. D.Va­

Šiuo me­tu in­te­re­sus su­pai­nio­ję as­ me­nys vie­nus me­tus nuo pa­žei­di­ mo paaiš­kė­ji­mo die­nos ne­ga­li bū­ti ska­ti­na­mi ir ski­ria­mi į aukš­tes­nes

Po be­veik va­lan­dą tru­ku­sio už­da­ro Sei­mo lai­ki­no­sios ko­mi­si­jos po­sė­ džio, ku­ria­me at­sa­ki­nė­jo į jos na­ rių klau­si­mus, R.Skir­tu­nas tvir­ti­no žur­na­lis­tams nie­ko nau­ja ko­mi­si­ jo­je neiš­gir­dęs. „Ma­nęs nie­kas ne­ nus­te­bi­no, nie­ko nau­jo ten neiš­gir­ dau“, – sa­kė jis. Tei­sė­jas pa­kar­to­jo ne­ga­lįs ver­ tin­ti įta­ri­mų dėl jam esą duo­to 30 tūkst. li­tų ky­šio. „Pro­ku­ro­rai, STT pa­tei­kė ko­mi­si­jai in­for­ma­ci­ją. Ko­ mi­si­ja ją ir įver­tins, ne aš tai da­ry­ siu, gink Die­ve“, – kal­bė­jo jis. R.Skir­tu­nas tei­gė, kad pa­bai­gus tir­ti by­lą ir ją pra­dė­jus nag­ri­nė­ ti teis­me ke­ti­na „to­liau ra­miai gy­ ven­ti, au­gin­ti anū­ką“. „Pa­ti­kė­kit, šie įta­ri­mai tik­rai nė­ ra tai, kas įvy­ko bai­siau­sio ma­no gy­ve­ni­me. Esu iš­gy­ve­nęs pa­si­kė­

si­ni­mą, esu vie­na ko­ja bu­vęs ana­ me pa­sau­ly­je, te­ko nu­ga­lė­ti vė­žį. Tik svei­ka­ta vis tiek nė­ra la­bai ge­ ra“, – sa­kė tei­sė­jas. Jis at­si­sa­kė pa­tiks­lin­ti, kas į jį kė­ si­no­si: „Ne­pa­sa­ko­siu. Aš dar gy­ ven­ti no­riu.“ R.Skir­tu­nas ra­gi­no ži­niask­lai­dą pa­lik­ti ra­my­bė­je, ne­ trik­dy­ti jo šei­mos. Tei­sė­jas taip pat pri­mi­nė, kad vie­nas įta­ria­mų­jų by­lo­je dėl ky­ šio ga­vi­mo – ad­vo­ka­tas Vi­tol­das Pet­ra­vi­čius – yra jo bend­ra­kur­sis. „Šim­tas žmo­nių bai­gėm ka­dai­ se tei­sę. Jei­gu da­bar pra­dė­čiau vi­ sus var­dy­ti, tai ge­riau iš­jung­ti dik­ to­fo­nus, nes ta­da kiek­vie­ną ga­li­ma įtar­ti ko­kiais nors da­ly­kais. Tei­sės sis­te­mo­je dir­bu nuo 1983 m., tad Vil­niu­je nė­ra nė vie­no ad­vo­ka­to, su ku­riuo ne­bū­čiau dir­bęs“, – sa­ kė R.Skir­tu­nas.

Su­da­rė ko­mi­si­ją lys in­for­ma­vo, kad Vil­n iaus apy­gar­ dos pro­k u­ra­t ū­ros Or­g a­n i­z uo­t ų nu­ si­k al­t i­mų ir ko­r up­c i­jos ty­r i­mo sky­ riaus pro­k u­ro­rai or­ga­n i­z uo­ja, o Spe­ cia­l ių­jų ty­r i­mų tar­ny­b a (STT) at­l ie­ ka iki­teis­m i­n į ty­r i­mą dėl ga­l i­mo ky­ ši­n in­k a­v i­mo, pre­k y­b os po­vei­k iu ir pa­pir­k i­mo. „Iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­džia­go­je su­ rink­ti fak­ti­niai duo­me­nys lei­džia pa­ grįs­tai ma­ny­ti, kad Vil­niaus apy­gar­

dos teis­mo tei­sė­jas R.Skir­tu­nas su­si­ ta­rė su ki­tais as­me­ni­mis priim­ti ky­šį ir priė­mė jį už ne­tei­sė­tą vei­ki­mą vyk­ dant įga­lio­ji­mus, tai yra už nu­teis­ta­ jam pa­lan­kaus spren­d i­mo priė­m i­ mą Vil­niaus apy­gar­dos teis­me nag­ri­ nė­jant bau­džia­mą­ją by­lą ape­lia­ci­ne tvar­ka“, – kal­bė­jo Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ ra­tū­ros va­do­vas. „Pra­šau leis­ti šį tei­sė­ją suim­ti ar ki­taip su­var­žy­ti jo lais­vę“, – pri­dū­rė jis.

Pra­si­žen­gė­lius baus leng­viau Sei­mas po svars­ty­mo pri­ta­rė nuo­ sta­tai, kad vals­ty­bės tar­ny­bo­je dir­ ban­tys as­me­nys, pri­pa­žin­ti su­pai­ nio­ję in­te­re­sus, vie­nus, o ne tre­jus me­tus nuo pa­žei­di­mo paaiš­kė­ji­ mo die­nos ne­ga­lė­tų bū­ti ska­ti­na­ mi, ski­ria­mi į aukš­tes­nes pa­rei­gas, prii­ma­mi į ki­tas pa­rei­gas vals­ty­bės tar­ny­bo­je.

Ti­ki­no iš­gy­ve­nęs pa­si­kė­si­ni­mą

Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

pa­rei­gas, o, tar­ny­bos san­ty­kiams pa­si­bai­gus bet ku­riais pa­grin­dais, tre­jus me­tus nuo pa­žei­di­mo paaiš­ kė­ji­mo die­nos ne­ga­li bū­ti prii­ma­mi į vals­ty­bės tar­ny­bą. Sei­me ant­ra­die­nį ple­na­ri­nia­me po­sė­dy­je siū­lo­mam pa­kei­ti­mui po svars­ty­mo pri­ta­rė 51 par­la­men­ta­ras, 11 bu­vo prieš ir 11 su­si­lai­kė. Įs­ta­ty­mui priim­ti rei­kia bal­suo­ti dar kar­tą. Pa­tai­so­mis taip pat nu­ma­to­ma iš­plės­ti vals­ty­bės tar­ny­bo­je dir­ ban­čių as­me­nų, ku­rie pri­va­lo dek­ la­ruo­ti pri­va­čius in­te­re­sus ir ku­

riems tai­ko­mos vi­sos Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo vals­ty­ bi­nė­je tar­ny­bo­je įsta­ty­mo nuo­sta­ tos, są­ra­šą ir šiems as­me­nims pri­ skir­ti Lie­tu­vos ban­ko dar­buo­to­jus, tu­rin­čius vie­šo­jo ad­mi­nist­ra­vi­mo įga­lio­ji­mus, ak­ci­nių bend­ro­vių ir už­da­rų­jų ak­ci­nių bend­ro­vių, ku­rių ak­ci­jos, su­tei­kian­čios dau­giau kaip pu­sę bal­sų vi­suo­ti­nia­me ak­ci­nin­ kų su­si­rin­ki­me, nuo­sa­vy­bės tei­se pri­klau­so vals­ty­bei ar sa­vi­val­dy­ bei, va­do­vus ir jų pa­va­duo­to­jus. BNS inf.

Sei­mas su­da­rė lai­ki­ną­ją ko­mi­si­ją, ku­ ri tu­ri pa­teik­ti iš­va­dą, kaip de­rė­tų pa­ sielg­ti su ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro krei­ pi­mu­si dėl R.Skir­tu­no tei­si­nės ne­lie­ čia­my­bės pa­nai­ki­ni­mo. Pa­gal Kons­ti­tu­ci­ją tei­sė­jas ne­ga­li bū­ti pa­trauk­tas bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­ bėn, suim­tas, ne­ga­li bū­ti ki­taip su­var­ žy­ta jo lais­vė be Sei­mo, o tarp Sei­mo se­si­jų – be pre­zi­den­to su­ti­ki­mo. Kreip­ tis į kom­pe­ten­tin­gą ins­ti­tu­ci­ją dėl su­

ti­ki­mo tei­sė­ją pa­trauk­ti bau­džia­mo­ jon at­sa­ko­my­bėn yra išim­ti­nė ge­ne­ ra­li­nio pro­ku­ro­ro kom­pe­ten­ci­ja. In­for­ma­ci­ja apie tei­sė­jo R.Skir­tu­no gal­būt pa­da­ry­tas nu­si­kals­ta­mas vei­ kas bu­vo pa­teik­ta Pre­zi­den­tei Da­liai Gry­baus­kai­tei, Tei­sė­jų ta­ry­bai, Tei­sė­ jų eti­kos ir draus­mės ko­mi­si­jai. Pre­zi­den­tė jau krei­pė­si į Tei­sė­jų ta­ ry­bą ir pa­ra­g i­no ją at­leis­ti R.Skir­tu­ ną iš tei­sė­jų.

INFORMACIJA apie valstybinės reikšmės miškų plotų schemų tikslinimą Informuojame, kad aplinkos ministras 2012 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. D1-301 „Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų schemų tikslinimo“ priėmė sprendimą pradėti Kauno rajono savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos tikslinimo procedūrą. Valstybinės reikšmės miškų plotų schemos organizatorė – Aplinkos ministerija (A.Jakšto g. 9, Vilnius), o rengėja – Valstybinė miškų tarnyba (Pramonės pr. 11A, Kaunas). Sprendime Valstybinei miškų tarnybai pavesta iki 2012 m. bir-

želio 1 d. išnagrinėti gautus pasiūlymus dėl Kauno rajono savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos tikslinimo. Patikslintą Kauno rajono savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemą iki 2012 m. rugpjūčio 30 d. pateikti derinti atsakingoms institucijoms. Su sprendimu galima susipažinti Aplinkos ministerijos interneto puslapyje www.am.lt arba Valstybinės miškų tarnybos puslapyje http://www.amvmt.lt. Užs. 946267


6

trečiadienis, balandžio 25, 2012

nuomonės

Dar­be jau­čia­mės vis sau­ges­ni

Žvilgsnis

Redakcijos skiltis

L

ie­tu­vos dar­buo­to­jai tvir­ti­na esan­tys vis ge­riau in­for­muo­ ti apie sau­gos bei svei­ka­tos pa­vo­jus dar­be ir ti­ki, kad at­ sa­kin­gi as­me­nys ne­lai­mės at­ve­ju jais pa­si­rū­pins. Pa­sak dar­bo sau­gos spe­cia­lis­tų, tai at­sklei­dė 36 Eu­ro­pos vals­ty­bė­ se Eu­ro­pos sau­gos ir svei­ka­tos dar­ be agen­tū­ros už­sa­ky­mu at­lik­tas ty­ri­ mas. Jo duo­me­ni­mis, Lie­tu­vo­je, kad yra la­bai ge­rai in­for­muo­ti apie sau­ gos ir svei­ka­tos pa­vo­jus, at­sa­kė 24 pro­c. ap­klaus­tų­jų, ga­na ge­rai in­for­ muo­ti – 48 pro­c.

Ba­lan­sa­vi­mas ar konf­ron­ta­ci­ja? Va­len­ti­nas Ber­žiū­nas

V

i­du­r io Eu­ro­po­je svar­ biau­sia ga­l ia, ži­no­ma, bu­vo ir yra Len­ki­ja. Lie­ tu­vos ir Len­k i­jos san­ ty­k ius nė­ra pra­smės nag­r i­nė­t i. Ne pa­slap­tis, kad prieš ku­r į lai­ką su­si­k los­čius tam tik­roms geo­po­ li­t i­nėms są­ly­goms bu­vęs Len­k i­ jos pre­z i­den­tas Le­chas Kac­zyńs­ kis bu­vo as­me­niš­kai įšal­dęs tau­ ti­nių ma­ž u­mų klau­si­mą. Šiuo me­tu slo­pin­ti šių kal­bų aukš­ čiau­si Len­ki­jos pa­rei­gū­nai per­ne­ lyg ne­ban­do, to­dėl ir vėl iš­ki­lo va­ di­na­ma­sis konf­l ik­tas.

Svar­biau­siais už­sie­nio po­li­ti­kos klau­si­mais su vi­sais kai­my­nais rei­ kia kal­bė­tis tik pra­gma­ tiš­kai. Ki­taip sa­kant, len­k ų ma­ž u­mos klau­si­mai pri­klau­so nuo Len­ki­jos geo­po­l i­ti­nės orien­ta­ci­jos. Jei Lie­ tu­vos rei­kia (kaip są­jun­gi­nin­kės), konf­l ik­tas įšal­do­mas, jei ne – da­ lies len­k ų po­l i­t i­k ų tau­t i­n iai gar­ sia­kal­biai plė­šia vi­su pa­jė­gu­mu. Sun­k u abe­jo­t i, kad šio klau­si­mo mi­nė­t i po­l i­t i­kai ims ir iš­si­ža­dės vien jau dėl to, kad pa­na­šūs re­to­ ri­niai šū­k iai Len­k i­jo­je daž­nai pa­ de­da su­rink­ti ša­l i­nin­k ų. Šiuo at­ve­ju mes ga­l i­me vel­t is į šias re­to­r i­nes dvi­ko­vas ar­ba ga­ li­me ne­si­vel­t i. Kaip sa­ko­ma, šuo lo­ja, o ka­ra­va­nas ei­na. Tik ne­rei­k ia leis­t i, kad be­ver­ tės dis­k u­s i­jos truk­dy­t ų spręs­t i svar­bius tarp­vals­t y­bi­n ius klau­ si­mus. Svar­b iau­s iais už­s ie­n io po­l i­t i­ kos klau­si­mais (toks da­bar Lie­ tu­vai yra eko­no­m i­n is bei so­cia­ li­nis sau­gu­mas ir tik jis) su vi­sais kai­my­nais rei­k ia kal­bė­tis tik pra­ gma­t iš­kai. Nie­kas jo­k ių pink­l ių nie­kam ne­sta­to – bend­ra­dar­biau­ ji ar­ba ne. Lo­g i­ka gan pa­pras­ta. Taip pat bū­t i­na tu­rė­t i kuo dau­ giau už­sie­n io po­l i­t i­kos kryp­čių. Jos nu­sta­to­mos įver­ti­nus po­rei­kį. Šiuo me­tu Lie­tu­vos už­sie­nio po­li­ ti­kos prio­ri­te­tai – san­ty­kiai su kai­

my­nais ir Vo­k ie­ti­ja bei Ru­si­ja. Dėl Len­k i­jos. Prieš ku­r į lai­ką Var­ šu­va (sa­k y­t u­me, pa­g rįs­tai) sa­ve lai­kė Vi­du­r io Eu­ro­p os re­g io­no cent­r u. Ši geo­p o­l i­t i­nė orien­t a­ ci­ja tuo me­t u gan taik­l iai api­bū­ din­ta „pleiš­to“ tarp Ru­si­jos ir Vo­ kie­t i­jos epi­te­t u. Ta­čiau Var­šu­vos geo­po­li­ti­nė lai­ ky­se­na pa­si­kei­tė į val­d žią atė­jus pra­g ma­t i­n io spar­no po­l i­t i­kams. Iš es­mės po­k y­t is įvy­ko jau ta­da, kai prem­je­ru ta­po Do­nal­das Tus­ kas, nors len­k ų to­nas Mask­vos ir Ber­ly­no at­ž vil­g iu iš­l i­ko pa­kel­tas iki pat Smo­lens­ko tra­ge­di­jos. Kuo Len­k i­jos už­sie­n io po­l i­t i­kos po­ky­tis reikš­min­gas? Var­š u­va gud­r iai iš­n au­do­j o sa­ vo pa­dė­t į ne skal­dy­t i Eu­ro­p ą į „nau­ją­ją“ ir „se­ną­ją“, o iš­peš­t i nau­ dos, ba­lan­suo­jant tarp svar­biau­ sių re­g io­ne žai­dė­jų – Mask­vos ir Ber­ly­no. Kuo čia dė­tos anks­čiau mi­nė­tos Pran­cū­zi­ja ir Jung­ti­nė Ka­ra­lys­tė? Pran­cū­z i­ja – tvir­ta Vo­k ie­t i­jos są­ jun­g i­nin­kė. Per eu­ro zo­nos kri­zę abi ša­lys žen­gė ko­ja ko­jon ir su­ for­ma­vo gan sta­bi­lų Eu­ro­pos že­ my­ni­n į bran­duo­l į. Pa­ry­ž ius prie­ šiš­kai ne­ž iū­r i ir į Mask­vą. Už­tat Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės po­zi­ ci­ja – ki­to­k ia. Pir­ma, Pran­cū­z i­jos ir Vo­k ie­ti­jos al­jan­sas bri­tams ke­ lia ne­r i­mą. Ant­ra, ly­g iai taip pat nei­g ia­mai žiū­r i­ma į Mask­vos ir Ber­ly­no ašį, nes ji su­stip­rin­tų Vo­ kie­ti­jos ga­lią. Pleiš­to tarp Ber­ly­no ir Mask­vos įva­r y­mas vi­suo­met bu­vo ir yra vie­nas svar­biau­sių bri­t ų in­te­re­ sų. Šiuo at­ve­ju per­ne­lyg ne­ste­ bi­na ak­ty­vus Lon­do­no įsi­trau­k i­ mas į Šiau­rės ša­lių di­men­si­ją. Čia vėl svar­bu pa­mi­nė­ti Len­k i­ją, nes len­k ų veiks­nys šio­je nu­ma­ no­mo­je geo­po­li­ti­nė­je dė­lio­nė­je – svar­biau­sias. Prag­ma­t iš­kas len­k ų to­nas šiuo me­t u tik­rai nea­t i­t in­ka Ru­si­jos ir Vo­k ie­t i­jos „iš­sky­r i­mo“ stra­te­g i­ jos. Prie­šin­gai, Len­k i­ja gud­riai la­ vi­r uo­ja, nes taip ga­l i tu­rė­t i dau­ giau nau­dos. Tad, lo­g iš­k ai mąs­t ant, pleiš­to funk­ci­jos da­bar per­kel­tos iš Len­ ki­jos. Gal­būt šiau­riau? Tie­sa, Len­ ki­ja – per svar­bi, kad ne­bū­tų ban­ do­ma jos grą­žin­ti į no­ri­mą geo­po­ li­ti­nę vie­tą. Vis dėl­to da­bar­ti­nė len­kų už­sie­nio po­li­ti­kos stra­te­gi­ja re­gio­ne – vie­nas ge­riau­sių pa­vyz­džių ki­toms re­gio­ no ša­lims, ypač Lie­tu­vai. Ba­lan­sa­vi­mas, aki­vaiz­du, kur kas nau­din­ges­nis nei konf­ron­ta­ci­ja.

informacija:

302 250

Kasdienė prenumerata 1 mėn. – 26 (13*) Lt

ISSN 1392-7639 ©1992-2007 UAB „Diena Media News“ Labdarių g. 8, 01120 Vilnius. Tel. (8 5) 262 4242.

„Kauno dienos“ Vyriausioji redaktorė Jūratė Kuzmickaitė Vyr. redaktoriaus pavaduotojai: Arūnas Andriuškevičius – 302 252

Dau­giau ne­gu pu­sės dar­buo­to­jų, ku­rie bu­ vo ap­klaus­ti, pa­siū­ ly­mai dėl svei­ka­tos ir sau­gos įmo­nė­je yra įver­ti­na­mi ir įgy­ven­ di­na­mi. Į klau­si­mą, kaip ma­no, ar, pra­ne­ šus at­sa­kin­gam as­me­niui apie sau­ gos ir svei­ka­tos pro­ble­mą dar­bo­vie­ tė­je, bus į tai at­si­žvelg­ta, 52 pro­c. at­sa­kė, kad tuo yra vi­siš­kai įsi­ti­ki­ nę, 24 pro­c. – la­biau įsi­ti­ki­nę, nei įsi­ti­ki­nę. Bu­vo ap­klaus­ta apie 1000 Lie­tu­vos pi­lie­čių, o pa­ts ty­ri­mas bu­vo at­lie­ka­ mas per­nai spa­lio 25–lapkričio 14 d. „Ten­den­ci­jos ge­rė­ja. Jei­gu šian­ dien tu­ri­me re­zul­ta­tus, kad dau­giau ne­gu pu­sės dar­buo­to­jų, ku­rie bu­vo ap­klaus­ti, pa­siū­ly­mai dėl svei­ka­tos ir sau­gos įmo­nė­je yra įver­ti­na­mi ir įgy­ ven­di­na­mi, tai yra di­džiu­lis re­zul­ta­ tas, nes prieš ke­le­tą me­tų, 3–5 me­ tus, to­kia si­tua­ci­ja ga­lė­jo bū­ti tik 10 pro­c. at­ve­jų“, – ant­ra­die­nį vy­ku­sio­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je tei­gė Vals­ty­ bi­nės dar­bo ins­pek­ci­jos va­do­vas Vi­ lius Ma­čiu­lai­tis.

MIESTO NAUJIENOS: Mantas Lapinskas – Arūnas Dambrauskas – Vilija Žukaitytė – Saulius Tvirbutas – Virginija Skučaitė – Jurgita Šakienė – TEISĖTVARKA: Diana Krapavickaitė –

„„Ten­den­ci­ja: ty­ri­mai ro­do, kad lie­tu­viai vis la­biau do­mi­si dar­bo sau­gos rei­

ka­la­vi­mais. 

Eval­do But­ke­vi­čiaus nuo­tr.

„Šian­dien sa­ko­me, kad dau­giau ne­gu pu­sė dar­buo­to­jų ži­no dar­buo­ to­jų sau­gos ir svei­ka­tos rei­ka­la­vi­ mus, iš ku­rių 30 pro­c. sa­ko, kad la­ bai ge­rai ži­no dar­buo­to­jų sau­gos ir svei­ka­tos rei­ka­la­vi­mus, o prieš ke­ le­tą me­tų pro­por­ci­jos bu­vo vi­sai ki­ to­kios: 30 pro­c. ap­skri­tai kaž­ką gir­ dė­ję, o ge­rai ži­no apie 10–20 pro­c.“, – aiš­ki­no Vals­ty­bi­nės dar­bo ins­pek­ ci­jos va­do­vas. Spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je bu­vo pri­ sta­ty­ta Eu­ro­pos sau­gos ir svei­ka­tos dar­be agen­tū­ros ren­gia­ma kam­pa­ ni­ja, vyk­sian­ti dve­jus me­tus. Ja bus sie­kia­ma ska­tin­ti bend­ra­dar­biau­ ti dar­buo­to­jus ir darb­da­vius sau­gos sri­ty­je. „No­rė­tu­me, jog įmo­nės at­kreip­ tų dė­me­sį į pa­grin­di­nę ži­nią, kad tu­ ri­me dirb­ti vi­si kar­tu. Ti­ki­mės, kad iš­si­plė­tos so­cia­li­nis dar­buo­to­jo ir darb­da­vio dia­lo­gas. La­bai no­ri­si gau­ ti pra­kti­nių ži­nių iš įmo­nių, kad ga­ lė­tu­me per­duo­ti ki­toms įmo­nėms“, – aiš­ki­no Eu­ro­pos sau­gos ir svei­ka­

tos dar­be agen­tū­ros Lie­tu­vos ry­šių punk­to koor­di­na­to­rė Ne­ri­ta Šot. Anot Vals­ty­bi­nės dar­bo ins­pek­ci­jos va­do­vo, Lie­tu­vo­je kas­met nuo ne­lai­ min­gų at­si­ti­ki­mų dar­be nu­ken­čia nuo 2,5 iki 3 tūkst. žmo­nių, apie 200 žmo­ nių žūs­ta ar­ba pra­ran­da svei­ka­tą. Jo tei­gi­mu, Lie­tu­vo­je yra pro­ble­ma, kad per ma­žai fik­suo­ja­ma „leng­vų ne­lai­min­gų at­si­ti­ki­mų“ – to­kių at­ si­ti­ki­mų, kai nė­ra nu­ken­tė­ju­siųjų ar su­ža­lo­ji­mai ne­smar­kūs. Be to, anot V.Ma­čiu­lai­čio, ne­tei­ sin­ga, kad aukš­čiau­si bend­ro­vių va­ do­vai be­veik ne­da­ly­vau­ja spren­ džiant sau­gos klau­si­mus. Lie­tu­vos vers­lo darb­da­vių kon­ fe­de­ra­ci­jos ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Da­nas Ar­laus­kas siū­lė, kad dau­giau dė­me­sio rei­kė­tų skir­ti pre­ven­ci­nei veik­lai, ir tvir­ti­no, kad prie darb­da­ vio ir dar­buo­to­jo bend­ra­dar­bia­vi­mo tu­rė­tų pri­si­jung­ti ir vie­šie­ji as­me­nys. Jis sa­kė, kad tam ga­lė­tų bū­ti įkur­tas ir Dar­bų sau­gos ins­ti­tu­tas. BNS inf.

Prem­je­ras pa­si­gen­da iš­min­ties

L

ie­tu­vos ir Len­ki­jos san­ty­kiai ne­ga­li bū­ti nu­lem­ti „ne­la­bai iš­min­tin­gų“ at­ski­rų mi­nist­ rų pa­reiš­ki­mų. Taip va­kar pa­ reiš­kė prem­je­ras And­rius Ku­bi­lius, pa­klaus­tas apie Len­ki­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nist­ro Ra­dos­ła­wo Si­kors­ kio pa­sta­bas Lie­tu­vos at­žvil­giu. „San­ty­kiai tarp vals­ty­bių nea­pib­rė­ žia­mi vie­no ar ki­to mi­nist­ro kar­tais ir ne­la­bai iš­min­tin­gais žo­džiais“, – in­ter­ viu Lie­tu­vos ra­di­jui kal­bė­jo A.Ku­bi­lius. Taip Lie­tu­vos prem­je­ras at­sa­kė pa­klaus­tas apie R.Si­kors­kio praei­tą mė­ne­sį iš­sa­ky­tą min­tį, kad ge­res­nių san­ty­kių su Lie­tu­va Len­ki­ja lau­kia po Sei­mo rin­ki­mų.

„Džiau­gia­mės dėl pui­kių san­ty­ kių su Es­ti­ja ir Lat­vi­ja, o san­ty­kiuo­ se su Lie­tu­va ti­ki­mės nau­jo at­si­vė­ri­ mo su Vy­riau­sy­be, ku­ri su­si­for­muos po spa­lį vyk­sian­čių rin­ki­mų“, – ko­vo pa­bai­go­je sa­kė R.Si­kors­kis, kreip­da­ ma­sis į Len­ki­jos par­la­men­tą. Pa­sak A.Ku­bi­liaus, Lie­tu­vos ir Len­ ki­jos san­ty­kiai nė­ra ypač blo­gi, bet juo­se kar­tais bū­na per daug emo­ci­jų. „Ma­no įsi­ti­ki­ni­mu, tie san­ty­kiai nė­ra ko­kie nors ypač blo­gi. Gal­būt kar­tais juo­se bū­na dau­giau emo­ci­ jų, ne­gu rei­kė­tų, o šiaip jau rei­kė­tų kon­cent­ruo­tis į svar­biau­sius tiks­lus, svar­biau­sius už­da­vi­nius šia­me re­gio­ ne. Ma­nau, kad ener­ge­ti­kos inf­rast­

ruk­tū­ros, trans­por­to inf­rast­ruk­tū­ros bend­rų pro­jek­tų plėtojimas yra tai, į ką tu­rė­tum šian­dien kon­cent­ruo­tis“, – sa­kė mi­nist­ras pir­mi­nin­kas. Ket­vir­ta­die­nį į Len­ki­ją da­ly­vau­ti dau­gia­ša­lia­me eko­no­mi­kos fo­ru­me vyks­tan­tis A.Ku­bi­lius sa­ko be­si­ti­ kin­tis, kad „bus ga­li­my­bė ir su Len­ ki­jos ko­le­ga Do­nal­du Tus­ku per­si­ mes­ti ke­le­tu žo­džių“. Pa­sak Lie­tu­vos prem­je­ro, tiek pa­čiai Len­ki­jai, tiek ša­lims kai­my­nėms bū­ tų nau­din­ga, jei Var­šu­va su­vok­tų sa­ vo svar­bų vaid­me­nį plėtojant re­gio­nui svar­bius pro­jek­tus – tai pa­dė­tų „ne­ pa­sik­lys­ti smul­kiuo­se da­ly­kuo­se“. BNS inf.

Komentarai nėra dienraščio redakcijos nuomonė.

reklamos skyrius:

E. paštas redakcija@kaunodiena.lt

„Kauno dienos“ redakcija Kęstučio g. 86, 44296 Kau­nas. Fak­sas 423 404.

Vi­lius Ma­čiu­lai­tis:

302 230

Platinimo tarnyba: 302

242

Prenumeratos skyrius: 302

244

3 mėn. – 69 (39*) Lt Tik šeštadienio prenumerata 1 mėn. – 9 (6*) Lt 302 251 302 268 302 266 302 262 302 267 302 261 302 243

LIETUVA: Stasys Gudavičius –

(8 5) 219 1381

PASAULIS:

SPORTAS: Romas Poderys – 302 258 Marius Bagdonas – 302 259 Mantas Stankevičius – (8 5) 219 1383

NAMAI: Vereta Rupeikaitė –

302 265

Sveikata: Marijana Jasaitienė –

302 263

Julijanas Gališanskis – (8 5) 219 1391 Valentinas Beržiūnas – (8 5) 219 1387

Menas ir Pramogos: Enrika Striogaitė –

302 272

EKONOMIKA:

FOTOKORESPONDENTAI: Artūras Morozovas – Tomas Ragina –

Ratai: Arūnas Andriuškevičius –

302 269 302 269

TV DIENA: Agnė Klimčiauskaitė – (8 5) 219 1388

Jolita Žvirblytė –

(8 5) 219 1374

302 260

http://www.kaunodiena.lt * prenumeratos kaina laikraštį atsiimant redakcijoje

aukštyn žemyn: Marijana Jasaitienė – Darius Sėlenis – Laima Žemulienė –

302 263 302 276 (8 5) 219 1374

REKLAMOS PARDAVIMO SKYRIUS: 302 234, 308 862, 308 863, 308 864, 302 230 reklama@kaunodiena.lt

Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Indeksas 0041. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raide R pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti. Tiražas 19 000.

ASMENINIAI SKELBIMAI: 302 231, 302 202, faksas 321 717 skelbimai@kaunodiena.lt SKELBIMŲ IR PRENUMERATOS SKYRIUS (Vytauto pr. 23) mob. 8 655 45 114 PLATINIMO TARNYBA: 302 242, 302 228 PRENUMERATOS SKYRIUS: 302 244


7

trečiadienis, balandžio 25, 2012

lietuva

Ne­nusp­ren­džia, kas yra šei­ma Ant­ra­die­nį Sei­mo na­riai pra­tę­sė ug­ nin­gas dis­ku­si­jas dėl Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­sos, nu­sta­tan­ čios ki­to­kį šei­mos tei­si­nį su­pra­ti­mą. Vėl skam­bė­jo kal­ bos apie skal­do­mą vi­suo­me­nę ir net ci­ tuo­ta Ai­ri­jos kons­ti­ tu­ci­ja.

vy­ro ir mo­ters su­ta­ri­mo su­si­tuok­ ti. Vi­sos ki­tos šei­mos sam­pra­ tos yra iš­ves­ti­nės. Jei­gu žiū­ri­me į Kons­ti­tu­ci­ją rim­tai, tai mus pri­ ver­čia neeks­pe­ri­men­tuo­ti su tuo, kas su­kur­ta per tūks­tant­me­čius. Čia svar­bus žmo­nių įsi­pa­rei­go­ ji­mas vie­nas ki­tam. Ši Kons­ti­tu­ ci­jos pa­tai­sa grą­ži­na svar­biau­sią mo­men­tą – lais­vą žmo­nių ap­si­ spren­di­mą gy­ven­ti kar­tu.“

Vy­te­nis And­riu­kai­tis:

Kuo čia mes už­sii­ mam – pro­pa­gan­da, pa­sau­lė­žiū­ros skir­tu­ mais?

„„Ei­ga: jei­gu per pir­mą bal­sa­vi­mą dėl Kons­ti­tu­ci­jos kei­ti­mo bus su­rink­ta

pa­kan­ka­mai bal­sų, ga­lu­ti­nai dėl šei­mos sam­pra­tos Sei­mas spręs rug­ sė­jį. „Shut­ters­tock“ nuo­tr.

Sta­sys Gu­da­vi­čius s.gudavicius@diena.lt

Rei­kės 94 bal­sų

Dar praė­ju­sią sa­vai­tę par­la­men­ ta­rai pra­dė­jo pir­mą­ją dis­ku­si­ją dėl val­dan­čių­jų kon­ser­va­to­rių ini­ci­ juo­to Kons­ti­tu­ci­jos 38 straips­nio pa­tai­sos pro­jek­to, ku­riuo siū­lo­ma nu­sta­ty­ti, kad šei­ma ky­la ne tik iš san­tuo­kos, bet ir iš tė­vų bei vai­kų ry­šio, gi­mi­nys­tės. Pir­me­ny­bė šiuo at­ve­ju ati­duo­da­ma šei­mai su­kur­ti per san­tuo­kos ins­ti­tu­tą. Ant­ra­die­nį dis­ku­si­jos bu­vo pra­ tęs­tos, nes praė­ju­sią sa­vai­tę ne vi­si Sei­mo na­riai su­spė­jo pa­reikš­ti sa­ vo nuo­mo­nę šiuo klau­si­mu. Pas­ kui bu­vo su­reng­tas bal­sa­vi­mas po svars­ty­mo. Pro­jek­tui bu­vo pri­tar­ta – už bu­vo 62, prieš 13, su­si­lai­kė 13.

Ta­čiau to­kio skai­čiaus bal­sų už ge­ ro­kai ne­pa­kan­ka, kad pa­tai­sos bū­tų ga­lu­ti­nai priim­tos. Bal­sa­vi­mai dėl Kons­ti­tu­ci­jos pa­ tai­sos priė­mi­mo bus su­reng­ti vė­ liau. No­rint jas priim­ti, rei­kia, kad Sei­mas bal­suo­tų du­kart. Kas­kart už tu­ri bal­suo­ti ne ma­žiau kaip du treč­da­liai vi­sų par­la­men­ta­rų – 94 Sei­mo na­riai. Tarp abie­jų bal­sa­vi­ mų tu­rės bū­ti pa­da­ry­ta ne trum­ pes­nė nei tri­jų mė­ne­sių per­trau­ka. Pla­nuo­ja­ma, kad pir­ma­sis bal­sa­ vi­mas dėl šios Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­ sos bus su­reng­tas ge­gu­žę. Tuo­met ant­ra­sis bal­sa­vi­mas ga­lė­tų vyk­ ti rug­sė­jį. „Įkū­ni­ja pri­gim­ti­nę tei­sę“

Siū­lo­mos Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­sos ša­li­nin­kai tvir­ti­no, kad bū­ti­na ap­

sau­go­ti šei­mos ir san­tuo­kos ins­ti­ tu­tą. „Čia su­maiš­tį su­kė­lė Kons­ti­tu­ ci­nio Teis­mo (KT) iš­va­da dėl Šei­ mos kon­cep­ci­jos. Pa­si­ro­do, šei­mai su­kur­ti san­tuo­ka vi­sai ne­bū­ti­ na. Di­de­lė da­lis žmo­nių dėl to li­ ko šo­ki­ruo­ta. To­dėl ne­nuos­ta­bu, kad po to­kio KT išaiš­ki­ni­mo at­si­ ra­do ini­cia­ty­va keis­ti Kons­ti­tu­ci­ ją, pa­tiks­lin­ti šei­mos su­pra­ti­mą. Tik stip­rin­da­mi šei­mą, san­tuo­kos ins­ti­tu­tą ga­li­ma pa­siek­ti pro­gre­ so“, – kal­bė­jo Tvar­kos ir tei­sin­ gu­mo frak­ci­jos na­rys Al­gi­man­tas Dumb­ra­va. Kon­ser­va­to­rius Man­tas Ado­mė­ nas įsi­ti­ki­nęs, kad siū­lo­mas Kons­ ti­tu­ci­jos pa­kei­ti­mas „įkū­ni­ja eu­ ro­pi­nę pri­gim­ti­nę tei­sę“: „Šei­ma ky­la iš krau­jo ry­šio ar­ba iš lais­vo

So­cial­de­mok­ra­tas Bro­nius Bra­ daus­kas pik­ti­no­si, kad Lie­tu­vo­je vis daž­niau pro­pa­guo­ja­mos vie­nos ly­ties šei­mos, dis­ku­tuo­ja­ma apie lei­di­mą jiems įsi­vai­kin­ti. „Pa­lai­ kau, kad bū­tų vals­ty­bės po­li­ti­ka už tą tra­di­ci­nę šei­mą, ku­rią pa­li­ ko mums mū­sų pro­tė­viai“, – tei­ gė jis. Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­jos na­rys, šei­mos psi­cho­lo­gas Ge­di­mi­nas Na­ vai­tis sa­kė, kad, ty­ri­mų duo­me­ni­ mis, „su­si­tuo­kę ir dar­nio­je šei­mo­je gy­ve­nan­tys žmo­nės yra lai­min­ges­ ni, jie ge­riau auk­lė­ja vai­kus“. Ta­ čiau, anot par­la­men­ta­ro, sun­ku ras­ti ES ša­lį, ku­rio­je šei­mos po­li­ti­ ka yra sėk­min­ga. „Abe­jo­ti­nos ini­cia­ty­vos“

Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­sos prie­ši­nin­kai pa­brė­žė, kad siū­lo­mas pa­kei­ti­mas nea­ti­tin­ka šiuo­lai­ki­nių rea­li­jų. Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­jos na­ rys Lai­mon­tas Di­nius kal­bė­jo, kad

siū­lo­ma pa­tai­sa su­si­ju­si su ar­tė­jan­ čiais Sei­mo rin­ki­mais. „To­kios ini­ cia­ty­vos yra abe­jo­ti­nos ir jų ver­tė, jo­kiu bū­du ne­nei­giant šei­mos ver­ ty­bių, yra la­bai pa­vir­šu­ti­niš­ka“, – pa­brė­žė L.Di­nius. So­cial­de­mok­ra­tas Al­gir­das Sy­ sas ne­su­ti­ko su ko­le­ga B.Bra­daus­ ku, ku­ris pa­rė­mė Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­są. „Drau­di­mais šei­mos san­ ty­kių ir ins­ti­tu­to tik­rai ne­sus­tip­ rin­sit. Kvai­la už­si­merk­ti ir sa­ky­ti, kad pro­ble­ma iš­spręs­ta. Ši­to­kio­ mis pa­tai­so­mis neužd­rau­si­me vai­ kams gim­ti ne san­tuo­ko­je. O jo­mis tik pa­blo­gin­si­me to­kių vai­kų si­tua­ ci­ją“, – tei­gė A.Sy­sas. Dar vie­nas so­cial­de­mok­ra­tas Vy­te­nis And­riu­kai­tis re­to­riš­kai klau­sė: „Kuo čia mes už­sii­mam – pro­pa­gan­da, pa­sau­lė­žiū­ros skir­tu­ mais?“ „To­kios pa­tai­sos aki­vaiz­džiai skal­do vi­suo­me­nę. Ji nea­ti­tin­ka Kons­ti­tu­ci­jos dek­la­ruo­ja­mų ver­ ty­bių“, – kal­bė­jo jis. Po­li­ti­kas pri­mi­nė, kad ir da­bar­ti­ nė for­mu­luo­tė Kons­ti­tu­ci­jo­je „gi­na vi­sa tai, kas ky­la iš šei­mos – mo­ti­ nys­tę, tė­vys­tę ir vai­kys­tę“. Pas­ku­ti­nis dis­ku­si­jo­je kal­bė­ jęs prem­je­ras, kon­ser­va­to­rių ly­de­ ris And­rius Ku­bi­lius ste­bė­jo­si, kad Sei­me kal­bant apie „to­kius žmo­ giš­kus da­ly­kus kaip šei­ma ir san­ tuo­ka skam­ba tiek daug pyk­čio ir re­vo­liu­cin­gų pa­reiš­ki­mų“. „Čia ne­rei­kia pyk­ti ir bar­tis.Rei­ kia tie­siog ap­sau­go­ti mū­sų ver­ ty­bes – vals­ty­bei tu­ri bū­ti svar­bu šei­ma. Jei­gu no­ri­me, kad tra­di­ci­ nė, vi­siems su­pran­ta­ma šei­ma ne­ si­lpnė­tų, mes tu­ri­me tai pa­ro­dy­ti“, – sa­kė Vy­riau­sy­bės va­do­vas. Jis, be ki­ta ko, ci­ta­vo Ai­ri­jos kons­ti­tu­ci­jos straips­nį, ku­ria­me kal­ba­ma apie tai, kad san­tuo­ka yra šei­mos pa­grin­das.

Padėjo įsidarbinti ir tapti aktyviomis pilietėmis Virginija Skučaitė Nevyriausybinė organizacija „Socialinių inovacijų fondas“ užbaigė trejus metus trukusį projektą „Moterų socialinio mobilumo skatinimo modelis“, per kurį įsidarbino beveik 40 proc. projekte dalyvavusių moterų. Projekto tikslai

„Mūsų fondo parengtame projekte Kauno, Alytaus, Marijampolės, Tauragės, Jurbarko ir Utenos apskrityse dalyvavo 283 bedarbės moterys – 100 daugiau, nei planavome. Tokio programos populiarumo priežastys gan aiškios ir akivaizdžios – ilgalaikės bedarbės Lietuvoje sudaro daugiau nei trečdalį tarp bedarbių moterų. Be to, darbą turi mažiau nei pusė 50–60 metų moterų. Šią nedarbo problemą mėginome efektyviai spręsti vykdant projektą“, – aiškino projekto Kaune moderatorė Violeta Kolpakova. Anot pašnekovės, vieni iš pagrindinių projekto tikslų – padėti moterims integruotis į visuo-

menę, susirasti jų kompetenciją atitinkantį darbą. Šių tikslų buvo siekiama pagal sukurtą Moterų socialinio mobilumo skatinimo modelį (MSMS modelis), kuris buvo įgyvendinamas minėtose apskrityse. Pasirinkimo įvairovė

Kauno bandomajame centre dalyvavo 24 moterys, siekusios po ilgesnės pertraukos grįžti į darbą, 7 vienišos motinos, 17 vyresnių nei 50 metų moterų. Visos projekto dalyvės kasmet buvo suskirstytos į tris grupes po 10–12 moterų, kurios dalyvavo 32-uose savitarpio pagalbos dialoginių grupių susitikimuose ir išklausė mažiausiai tris kompetencijų ugdymo mokymo kursus, kuriuos galėjo pasirinkti iš devynių. Vienos moterys daugiau dėmesio skyrė asmeniniam tobulėjimui, iniciatyvumo ugdymui, kitos – kompiuteriniam raštingumui, anglų kalbos mokymuisi. Dalis projekto dalyvių lankė kursus, kuriuose buvo formuojamos jų kom-

petencijos, ugdomi gebėjimai, kaip elgtis konfliktinėse situacijose, padedama susivokti europinės integracijos procesuose, skatinamas aktyvus pilietiškumas ir pan. Kita dalis moterų kursuose įgijo pirminių buhalterinės apskaitos žinių, tobulino jau anksčiau įgytas analogiškas žinias, mokėsi vesti buhalterinę apskaitą kompiuterizuota buhalterinės apskaitos programa „Pragma“. Grupė moterų rinkosi europinių projektų rašymo bei valdymo kursus. Džiaugiasi kitų sėkme

„Man labai džiugu, kad net dvi kaunietės, dalyvavusios projekto veikloje – socialinėje grupinėje mentorystėje su kitomis moterimis iš Kauno apskrities, įsidarbino Kauno miesto bendrovėse buhalterėmis, o kita kaunietė – stiklo dizainerė Valentina Straževa, kuri prarado darbą dar prieš krizę, bankrutavus įmonei, įsidarbino bendrovės „Baltoptik“ salone „Fielmann“ ir sėkmingai kopia karjeros laiptais“, – neslėpė džiaugsmo V.Kolpakova. Pašnekovė priminė, kad dialoginių grupių susitikimuose moterims buvo rodomi vaizdo filmai apie moterų, buvusių socialinėje

„„Atkakli: V.Straževa„ (centre)„ į„ užsiėmimus„ ateidavo„ su„ dukrele,„ paė-

musi„ją„iš„darželio.

atskirtyje, sėkmės istorijas. Įdomu tai, kad pati Violeta – tokios sėkmės pavyzdys: jai, ilgą laiką buvusiai Socialinių inovacijų fondo savanorei, buvo pasiūlyta dirbti su panašaus likimo moterimis fondo vykdomuose projektuose.

Socialinių inovacijų fondas veikia nuo 1996 m. Kaune. Jis įsikūręs Savanorių pr. 1, išsamesnės informacijos apie fondą galima rasti www.lpf.lt, o apie projektą – www.msms.lt arba pasiteirauti tel. (8 37) 206 575. Užs. 945754


8

trečiadienis, balandžio 25, 2012

ekonomika

OMX Vilnius

–0,15 %

kaunodiena.lt/naujienos/ekonomika

De­ga­lų kai­nos Vakar Tink­las

A 95

Dy­ze­li­nas

€ Du­jos

„Sta­toil“

5,04

4,70

2,45

„Va­koil“

5,01

4,67

2,44

Vi­d. kai­na vi­so ap­tar­na­vi­mo de­ga­li­nių tink­luo­se. Šal­ti­nis: www.de­ga­lu­kai­nos.lt WTI naf­ta„Brent“ naf­ta103,27 dol. už 1 brl. 118,32 dol. už 1 brl.

kiekis Santykis

Bal­ta­ru­si­jos rub­lis 10000 3,2750 DB sva­ras ster­lin­gų 1 4,2291 JAV do­le­ris 1 2,6200 Ka­na­dos do­le­ris 1 2,6457 Lat­vi­jos la­tas 1 4,9406 Len­ki­jos zlo­tas 10 8,2201 Nor­ve­gi­jos kro­na 10 4,5762 Ru­si­jos rub­lis 100 8,9011 Švei­ca­ri­jos fran­kas 1 2,8728

+0,22 %

OMX Tallinn

+0,06 %

Lie­tu­viš­ki ga­mi­niai brangs­ta

Valiutų kursai

Šiandien Valiuta

OMX Riga

pokytis

Lie­tu­vos pra­mo­nės pro­duk­ci­jos ga­min­ to­jų kai­nų in­dek­so šuo­lis per me­tus – di­džiau­sias Bal­ti­jos vals­ty­bė­se. Na­ cio­na­li­nių sta­tis­ti­kos ži­ny­bų duo­me­ni­ mis, ko­vą, pa­ly­gin­ti su tuo pa­čiu praė­ ju­sių me­tų mė­ne­siu, Lie­tu­vos pra­mo­ nės pro­duk­ci­ja pa­bran­go 7,1 pro­c., Lat­ vi­jos – 5,4 pro­c., Es­ti­jos – 3,2 pro­c. Per mė­ne­sį Lie­tu­vos ga­min­to­jai kai­nas kils­ te­lė­jo 1,8 pro­c.

–0,1007 % +0,1255 % –0,0991 % +0,2843 % +0,0142 % –0,2149 % +0,1072 % +0,0528 % –0,0070 %

4,6 proc.

dau­giau pa­ja­mų, pa­ly­ gin­ti su šie­met, vals­ty­bė ti­ki­si į biu­dže­tą su­rink­ti ki­tą­met.

Šil­ta­jam me­tų se­ zo­nui be­si­ruo­šian­ tis pa­slau­gų ir pre­ ky­bos sek­to­rius jau žval­go­si į jau­ni­ mą, ku­ris va­sa­ros ato­sto­gas pa­si­ry­žęs par­duo­ti.

„„Paieš­kos: išau­gus lan­ky­to­jų srau­tui dėl at­ver­tų lau­ko ka­vi­nių, res­to­ra­nai in­ten­sy­viai ieš­ko dar­buo­to­jų se­zo­ni­niam dar­bui. And­riaus Ufar­to (BFL) nuo­tr.

Se­zo­ni­nis dar­bas – stu­den­tams Li­na Mra­zaus­kai­tė

l.mrazauskaite@diena.lt

Paieš­kos jau pra­dė­tos

Nors dar­buo­to­jų paieš­ka se­zo­ ni­niam dar­bui jau pra­si­dė­jo, ša­ lies bend­ro­vės šie­met ža­da vers­ tis su ma­žiau nei per­nai lai­ki­nų dar­buo­to­jų. Lie­tu­vos dar­bo bir­žos duo­me­ni­mis, šie­met lais­vų vie­tų dirb­ti se­zo­ni­nį dar­bą yra penk­ta­ da­liu ma­žiau nei per­nai. Ak­ty­viau­ siai dar­buo­to­jų se­zo­ni­niam dar­ bui ieš­ko­ma pa­slau­gų sek­to­riu­je, o dau­giau­sia to­kio po­bū­džio dar­bo pa­siū­ly­mų esa­ma pa­jū­ry­je: Klai­pė­ do­je, Pa­lan­go­je, Kre­tin­go­je. At­ši­lus orams, res­to­ra­nai yra be­ ne la­biau­siai suin­te­re­suo­ti ieš­ko­ ti lai­ki­nų dar­buo­to­jų, ga­lin­čių at­ rem­ti pa­di­dė­ju­sius klien­tų srau­tus. Res­to­ra­nų gru­pės „For­tas“ rin­ko­ da­ros va­do­vas Kęs­tu­tis Mar­ke­vi­ čius pa­sa­ko­jo, kad kiek­vie­nais me­ tais ruo­šian­tis va­sa­ros se­zo­nui ir ati­da­rant lau­ko ka­vi­nes ko­lek­ty­vą pa­pil­do nau­jų dar­buo­to­jų. „Res­to­ra­nų gru­pė­je dir­ba apie 300 žmo­nių. Ne vi­si mū­sų res­to­ ra­nai tu­ri lau­ko ka­vi­nes, tad va­sa­ rą pa­pil­do­mai įdar­bi­na­me pa­ly­gin­ti ne­daug – iki 15–20 pro­c. se­zo­ni­nių dar­buo­to­jų, t. y. iki 50 nau­jų žmo­ nių“, – sa­kė jis ir pa­brė­žė, kad daž­ niau­siai lai­ki­niems dar­buo­to­jams siū­lo­mas pa­da­vė­jų dar­bas. Di­des­nes lau­ko ka­vi­nes tu­rin­tys gru­pės res­to­ra­nai, anot pa­šne­ko­vo, lai­ki­nų dar­buo­to­jų ba­ze pa­si­rū­pi­na iš anks­to ir juos mo­ko jau nuo ba­ lan­džio pra­džios. K.Mar­ke­vi­čiaus tei­gi­mu, res­to­ra­nai, su­sku­bę pa­ si­ruoš­ti šių me­tų se­zo­nui, lai­ki­nų dar­buo­to­jų ko­man­das jau su­da­rė ir priim­ti ža­da tik vie­ną ki­tą pa­pil­do­ mą dar­buo­to­ją.

Bend­ro­vės Vi­čiū­nų res­to­ra­nų gru­ pės, val­dan­čios res­to­ra­nus „Char­lie piz­za“, „Kat­pė­dė­lė“ ir kt., di­rek­to­ rius Ge­di­mi­nas Bal­nis pa­sa­ko­jo, kad dar­buo­to­jų skai­čiaus au­gi­mas pri­ klau­so nuo res­to­ra­nų vie­tos. Anot jo, dau­giau­sia klien­tų se­zo­no me­ tu už­plūs­ta se­na­mies­ty­je įsi­kū­ru­ sius res­to­ra­nus, to­dėl šių per­so­na­ lo ga­li pa­dau­gė­ti ir dvi­gu­bai.

iš­lai­ky­ti, nes šie jau yra mo­ky­ti ir ži­no ap­tar­na­vi­mo stan­dar­tus. „Į lai­ki­nus dar­buo­to­jus in­ves­ tuo­ja­ma tiek pat, kiek ir į nuo­ la­ti­nius. To­dėl kai ku­rie res­to­ra­ nai sten­gia­si iš­lai­ky­ti tuos pa­čius žmo­nes, kad jie įsi­dar­bin­tų ir ki­ tais me­tais. Ten, kur yra dar­buo­ to­jų kai­ta, nie­kaip ne­ga­li iš­lai­ky­ti ko­ky­bės“, – sa­kė K.Mar­ke­vi­čius.

Nuo­la­ti­nio dar­bo pra­džia

Į jau­ni­mą ne­si­žval­go

Tei­gia­ma, kad pa­pras­tai se­zo­ni­ nis dar­bas la­biau­siai do­mi­na stu­ den­tus. To­dėl lau­ko ka­vi­nes at­vė­ rę ankz­čiau, nei bai­gia­si stu­den­tų pa­va­sa­rio se­si­ja, darb­da­viai kar­tais pri­vers­ti ku­rį lai­ką dirb­ti tu­rė­da­mi ma­žiau per­so­na­lo. K.Mar­ke­vi­čius pa­sa­ko­jo, kad jau­ ni­mas dar­bus iš anks­to pla­nuo­ja re­ tai, to­dėl dar­bo paieš­kų pi­kas pra­si­ de­da su­lau­kus va­sa­ros ato­sto­gų. Paš­ne­ko­vas pa­brė­žė, kad da­lis lai­ki­nų pa­da­vė­jų gal­vos dėl dar­ bo­vie­tės kas­me­tės paieš­kos ne­su­ ka. Jie mie­liau įsi­dar­bi­na į jau pa­ žįs­ta­mus res­to­ra­nus, kur vie­ną ar jau ke­lis kar­tus dir­bo se­zo­no me­tu. K.Mar­ke­vi­čius pa­ti­ki­no, kad bend­ ro­vės to­kius dar­buo­to­jus sten­gia­si

Kol mai­ti­ni­mo sek­to­rius jau­ni­mo lau­kia iš­skė­tęs ran­kas ir ne­tgi ža­da dar­bą su­de­rin­ti su moks­lais, vieš­ bu­čių ga­li ne­su­do­min­ti stu­den­ tų no­ras va­sa­ros se­zo­ną pri­si­dur­ti pa­pil­do­mų pa­ja­mų. Vieš­bu­čių tink­lo „Eu­ro­pa Group“ per­so­na­lo va­do­vė Li­na Za­vis­tovs­ ky­tė pa­sa­ko­jo, kad šiuo me­tu vie­ nam tink­lo vieš­bu­čiui jau ieš­ko­ma pa­pil­do­mos kam­ba­ri­nės, o pra­dė­ jus veik­ti vieš­bu­čio kie­me­liui ieš­ ko­ma ir ke­lių nau­jų pa­da­vė­jų. Ta­čiau pa­šne­ko­vė pa­sa­ko­jo, kad iš anks­to nau­jų dar­buo­to­jų ne­si­ žval­go­ma. Esą pa­da­vė­jai ir kam­ ba­ri­nės nė­ra sun­kiai ran­da­mi dar­ buo­to­jai, net jei be­si­krei­pian­čių dėl dar­bo nė­ra gau­su.

„Jau­ni­mas mums, de­ja, ne­la­bai tin­ka­mas, nes jau­ni žmo­nės dar ne­bran­dūs, pa­tys ne­la­bai ži­no, ko no­ri, ne­la­bai at­sa­kin­gai žiū­ri į dar­ bą“, – pa­sa­ko­ji ji. Paš­ne­ko­vė taip pat pa­brė­žė, kad dar­buo­to­jams se­zo­ni­nis dar­bas ga­ li bū­ti nuo­la­ti­nio dar­bo pra­džia, esą per ke­lis mė­ne­sius ga­li­ma aiš­kiai pa­ ma­ty­ti, kaip žmo­gus žiū­ri į dar­bą ir ko­kią kom­pe­ten­ci­ją jis tu­ri. Ge­riau­ sius dar­buo­to­jus, anot jos, sie­kia­ma pa­si­lik­ti, to­dėl rug­sė­jo pa­bai­go­je, pa­si­bai­gus se­zo­nui, da­lis dar­buo­to­ jų vieš­bu­čiuo­se įlei­džia šak­nis. Ieš­ko pa­va­duo­jan­čių

Nors par­duo­tu­vė­se di­de­lių klien­ tų srau­tų va­sa­ros se­zo­ną ne­nu­ ma­to­ma, ir jo­se jau­ni­mas ga­li ras­ti ap­mo­ka­mos veik­los va­sa­ros ato­ sto­goms. Par­duo­tu­vės „Za­ra“ per­ so­na­lo va­dy­bi­nin­kė Ol­ga Žu­rav­lio­ va pa­sa­ko­jo, kad šil­tuo­ju me­tų lai­ku di­de­lė da­lis nuo­la­ti­nių par­duo­tu­ vės dar­buo­to­jų ato­sto­gau­ja, to­dėl ieš­ko­ma juos pa­va­duo­ti ga­lin­čio jau­ni­mo. O.Žu­rav­lio­va pa­sa­ko­jo, kad dar­buo­to­jų se­zo­ni­niam dar­bui pir­miau­sia ieš­ko­ma ne vie­šų skel­ bi­mų bū­du. Anot pa­šne­ko­vės, iš

Veik­la

Lais­vos dar­bo vie­tos ter­mi­nuo­tam dar­bui Įdar­bi­ni­mas pa­gal ter­mi­nuo­tas su­tar­tis

proc.

se­zo­no me­tu ga­li pa­di­dė­ti res­to­ra­nų per­so­na­las. pra­džių pa­pras­tai krei­pia­ma­si į jau esa­mus dar­buo­to­jus – dar­bas siū­ lo­mas jų be­si­mo­kan­tiems vai­kams: „Taip mo­ty­vuo­ja­me sa­vo dar­buo­ to­jus ir jų vai­kams su­tei­kia­me ga­ li­my­bę įsi­dar­bin­ti. Jei dar­buo­to­jų ne­ran­da­me ir ne­tu­ri­me kan­di­da­ tų, jų ieš­ko­me išo­rė­je.“ Lai­ki­niems dar­buo­to­jams, kaip sa­kė O.Žu­rav­lio­va, ke­lia­mi to­kie pa­tys rei­ka­la­vi­mai kaip ir bet ki­ tiems dar­buo­to­jams. Ta­čiau se­zo­ ni­niai dar­bai, pa­vyz­džiui, pre­kių priė­mi­mas ar­ba klien­tų ap­tar­na­vi­ mas, esą pa­pras­tai ne­rei­ka­lau­ja itin di­de­lės kom­pe­ten­ci­jos ir spe­ci­fi­nių įgū­džių. To­dėl su lai­ki­no­mis pa­rei­ go­mis ga­li su­si­tvar­ky­ti ir ne to­kie pa­ty­rę dar­buo­to­jai.

Se­zo­ni­niai dar­bai pa­gal veik­las*

Se­zo­ni­niam dar­bui įdar­bi­ni­mas su­ma­žė­jo 2012 m. va­sa­ris

50

2012 m. ko­vas

Pa­ly­gin­ti su praė­ ju­sių me­tų ati­tin­ ka­mu lai­ko­tar­piu (pro­c .)

2620

3810

–20,6

2078

2790

–41,0 Šal­ti­nis: Lie­tu­vos dar­bo bir­ža

Da­lis vi­sų pa­siū­ly­mų (pro­c .)

Pas­lau­gos

69

Pra­mo­nė

14

Že­mės ūkis

8

Sta­ty­ba

7

Ki­ta

2 * Už­re­g ist­ruo­ta lais­v ų dar­bo vie­tų se­zo­ni­niams dar­bams pa­gal veik­las šių me­tų sausio–balandžio mė­ne­siais Šal­ti­nis: Lie­tu­vos dar­bo bir­ža


9

trečiadienis, balandžio 25, 2012

pasaulis Įtei­si­no nau­sė­di­jas

Dau­gės šni­pų

J.Ty­mo­šen­ko ba­daus

Iz­rae­lis įtei­si­no tris žy­dų nau­ sė­di­jas Va­ka­rų Kran­te. Be vy­ riau­sy­bės su­ti­ki­mo pa­sta­ty­ tas nau­ja­ku­rių gy­ven­vie­tes Iz­ rae­lis lai­ko ne­tei­sė­to­mis, ta­ čiau tarp­tau­ti­nė bend­ruo­ me­nė lai­ko ne­tei­sė­to­mis vi­ sas žy­dų nau­sė­di­jas – ne­svar­ bu, jos pa­tvir­tin­tos vy­riau­sy­ bės ar ne.

Pen­ta­go­nas ku­ria nau­ją žval­ gy­bos agen­tū­rą, ku­rios veik­ la, imant blės­ti su­si­do­mė­ji­mui ka­ro zo­no­mis Ira­ke ir Af­ga­nis­ ta­ne, bus dau­giau­sia su­si­ju­ si su Ira­nu ir Ki­ni­ja. Gy­ny­bos žval­gy­bos agen­tū­ros agen­ tų ver­buo­to­jai jau da­bar slap­ ta ren­ka in­for­ma­ci­ją ofi­cia­lio­ se ka­ro zo­no­se.

Bu­vu­si Uk­rai­nos prem­je­rė Ju­ li­ja Ty­mo­šen­ko pa­skel­bė ba­ do strei­ką, pro­tes­tuo­da­ma dėl ka­lė­ji­mo pa­rei­gū­nų ir gy­dy­to­jų el­ge­sio su ja. Ry­ti­nia­me Char­ ko­vo mies­te esan­čia­me ka­lė­ji­ me J.Ty­mo­šen­ko lai­ko­ma nuo praei­tų me­tų, kai bu­vo nu­teis­ ta už įga­lio­ji­mų vir­ši­ji­mą, kai ėjo prem­je­ro pa­rei­gas.

Me­ti­nės

Eu­ro­pai teks tau­py­ ti. Ki­tos išei­ties nie­ kas ne­ma­to. Kaip tau­py­ti ir iš­lai­ky­ ti eko­no­mi­kos au­gi­ mą? Šis klau­si­mas – gal­vos skaus­mas ne vie­nam Eu­ro­pos po­li­ti­kui.

Tūks­tan­čiai Ar­mė­ni­jos gy­ven­ to­jų pa­mi­nė­jo tau­tos ge­no­ci­do me­ti­nes. Jie da­ly­va­vo ei­ty­nė­se ša­lies sos­ti­nė­je Je­re­va­ne.

„„Pa­sit­rau­kė: Ny­der­lan­dų prem­je­rui M.Rut­te’ei te­ko pa­leis­ti vy­riau­sy­bę, kai ša­lies po­li­ti­kai ne­su­ge­bė­jo su­si­

tar­ti dėl tau­py­mo pro­gra­mos. 

AFP nuo­tr.

De­mok­ra­ti­ja ar tau­py­mas? Žlu­go koa­li­ci­ja

An­tai Ny­der­lan­duo­se vy­riau­sy­bės ban­dy­mas im­tis kar­py­ti biu­dže­tą su­kė­lė kri­zę vy­riau­sy­bė­je, ku­ri bai­ gė­si mi­nist­rų ka­bi­ne­to žlu­gi­mu. Ša­ly­je bus šau­kia­mi pir­ma­lai­ kiai rin­ki­mai. Tai pra­ne­šė prem­je­ ras Mar­kas Rut­te. Tie­sa, fi­nan­sų mi­nist­ras Ja­nas Kee­sas de Ja­ge­ris neat­me­tė ga­li­ my­bės, kad dėl tau­py­mo pro­jek­to ga­li bū­ti mė­gi­na­ma su­si­tar­ti su ki­ to­mis ša­lies par­ti­jo­mis. M.Rut­te’s li­be­ra­li Lais­vės ir de­ mok­ra­ti­jos par­ti­ja bu­vo su­da­riu­si koa­li­ci­ją su Krikš­čio­nių de­mok­ra­tų par­ti­ja ir de­ši­nią­ja Lais­vės par­ti­ja, va­do­vau­ja­ma skam­bio­mis kal­bo­ mis gar­sė­jan­čio Geer­to Wil­der­so. Vy­riau­sy­bė bu­vo pri­saik­din­ta 2010 m. spa­lį, tų me­tų va­sa­rį žlu­ gus anks­tes­nio prem­je­ro Ja­no Pe­te­ rio Bal­ke­nen­de’s vyriausybei, ki­lus ne­su­ta­ri­mams dėl to­les­nio NA­TO pa­jė­gų mi­si­jos Af­ga­nis­ta­ne ka­ri­nio pa­lai­ky­mo. G.Wil­der­sas koa­li­ci­ją pa­lai­kė, to­ dėl iki praei­to mė­ne­sio ji tu­rė­jo 76 man­da­tus 150 vie­tų par­la­men­to že­muo­siuo­se rū­muo­se. Tie­sa, šią sa­vai­tę dau­gu­mos ne­ be­li­ko, kai vie­nas G.Wil­der­so par­ ti­jos na­rys nu­spren­dė tap­ti ne­prik­ lau­so­mas, o ir pa­ts G.Wil­der­sas pa­reiš­kė, kad ne­ke­ti­na rem­ti biu­ dže­to kar­py­mo. Il­gos ir ne­sėk­min­gos de­ry­bos

De­ry­bos dėl biu­dže­to kar­py­mo tru­ ko net sep­ty­nias sa­vai­tes. Ta­čiau

Lais­vės par­ti­jos at­sto­vai pa­reiš­kė, kad „ne­ga­li įgy­ven­din­ti“ ES rei­ka­ la­vi­mų. Ult­ra­de­ši­nių­jų ly­de­ris G.Wil­der­ sas sa­kė ap­gai­les­tau­jan­tis, kad de­ ry­bos nu­trū­ko, ta­čiau tvir­ti­no, jog pla­nuo­ja­mas iš­lai­dų kar­py­mas ne­ priim­ti­nas.

kad di­džiau­sia na­cio­na­li­nių biu­dže­to de­fi­ci­tų ri­ba ne­vir­šys 3 pro­c. BVP. Vi­suo­me­nės spau­di­mas

Fi­nan­si­nio sta­bi­lu­mo pa­ktas bu­vo pa­tvir­tin­tas vi­so­se ES vals­ty­bė­se, iš­sky­rus Di­džią­ją Bri­ta­ni­ją ir Če­ ki­jos res­pub­li­ką. Eko­no­mis­tai sa­ko, kad al­ter­na­ ty­ v ų biu­dže­tui kar­py­ti nė­ra, ta­čiau Tai pa­ke­tas, ku­ris bū­ti­na iš­lai­ky­ti biu­dže­to kon­so­li­ pa­kenks eko­no­mi­ da­vi­mo ir eko­no­mi­kos au­gi­mo ba­ kos au­gi­mui atei­ lan­są. Stai­gus ir dras­tiš­kas biu­dže­to nan­čiais me­tais ir kar­py­mas, pa­sak eko­no­mis­tų, tik leis di­dė­ti ne­dar­bui. pa­gi­lin­tų re­ce­si­ją, pa­di­din­tų ne­ dar­bą ir ap­sun­kin­tų pa­ja­mų į biu­ dže­tą su­rin­ki­mą. Pa­na­šiai nu­ti­ko „Tai pa­ke­tas, ku­ris pa­kenks eko­ Grai­ki­jo­je. no­mi­kos au­gi­mui atei­nan­čiais me­ Re­ce­si­ja šiuo me­tu fik­suo­ja­ tais ir leis di­dė­ti ne­dar­bui“, – kal­ ma Ita­li­jo­je, Is­pa­ni­jo­je, Bel­gi­jo­je, bė­jo po­li­ti­kas. Ny­der­lan­duo­se, taip pat Če­ki­jo­ Tau­py­mo prie­mo­nių pa­ke­te bu­vo je. Re­ce­si­ja šių me­tų pir­mą ket­vir­ nu­ma­ty­ta pa­di­din­ti pri­dė­ti­nės ver­ tį pro­gno­zuo­ja­ma ir Vo­kie­ti­jai, nors tės mo­kes­tį, įšal­dy­ti vie­šo­jo sek­ tiks­lių skai­čių nė­ra. to­riaus dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mus ir Vi­suo­me­nės ne­pa­si­ten­ki­ni­mas ma­žin­tis iš­lai­das svei­ka­tos ap­sau­ taip pat jun­ta­mas. An­tai Pran­cū­ gos ir plėt­ros sek­to­riuo­se. zi­jo­je pir­mą­jį rin­ki­mų tu­rą lai­mė­ Skai­čiuo­ta, kad re­for­mos tu­rė­ jo Fran­çois Hol­lan­de’as, pa­ža­dė­jęs tų pa­dė­ti su­tau­py­ti 16 mlrd. eu­rų su­kur­ti dau­giau dar­bo vie­tų ir ska­ (55,2 mlrd. li­tų) biu­dže­to lė­šų. tin­ti ga­my­bą, užuo­t dras­tiš­kai kar­ Ny­der­lan­dus im­tis kar­py­ti biu­ pęs iš­mo­kas. dže­tą pa­stū­mė­jo vis ne­ty­lan­čios kal­ Tie­sa, F.Hol­lan­de’as nė­ra prieš bos, kad ša­lis ga­li ne­tek­ti aukš­čiau­sio­ eu­rą, bet jam ne­pa­tin­ka ES sta­bi­ AAA kre­di­ta­vi­mo rei­tin­go, taip pat lu­mo pa­kto nuo­sta­tos. pa­si­ro­džiu­sios pro­gno­zės, jog 2013 Pro­tes­tų prieš kar­py­mo ir mo­ m. biu­dže­to de­fi­ci­tas pa­di­dės iki 4,7 kes­čių kė­li­mo pro­gra­mą ki­lo ir Če­ pro­c. bend­ro­jo vi­daus pro­duk­to. ki­jo­je. Ka­dan­gi Ny­der­lan­dai pri­ta­rė ES Tai vėl pa­ska­ti­no kal­bas, kad Vo­ sta­bi­lu­mo pa­ktui, ša­lis įsi­pa­rei­go­jo, kie­ti­jos ini­ci­juo­tas Eu­ro­pos tau­py­

mas – per­ne­lyg griež­tas ir nė­ra tin­ ka­miau­sia prie­mo­nė fi­nan­sų kri­zei su­val­dy­ti. Vis dėl­to eko­no­mis­tai sa­ko, kad al­ ter­na­ty­vų tau­py­mui nė­ra ir ne­bus. Jen­sas Weid­man­nas, Vo­kie­ti­jos cent­ri­nio ban­ko pre­zi­den­tas, pa­ brė­žė: „Nė­ra al­ter­na­ty­vos. Ne­ga­ li­ma sko­lin­tis, kad grą­žin­tum sko­ las. Rei­kia kar­py­ti – tai vie­nin­te­lis ką nors ža­dan­tis bū­das.“ To­kie tei­gi­niai, kaip J.Weid­man­ no, – po­pu­lia­rūs prie fis­ka­li­nės draus­mės pri­pra­tu­sio­je Vo­kie­ti­jo­je. Ta­čiau eko­no­mis­tė iš kon­sul­ta­ ci­jų fir­mos „Ernst & Young“ Ma­ rie Di­ron sa­ko, kad vo­kie­čiai tu­rė­tų la­biau ska­tin­ti vi­daus var­to­ji­mą, ne tik tau­py­ti. Pa­sak jos, vo­kie­čių var­ to­ji­mas ga­lė­tų su­ju­din­ti ir ki­tų ša­ lių ga­my­bos sek­to­rių, nes Vo­kie­ti­ ja dau­giau im­por­tuo­tų. „Tau­py­mas tu­ri bū­ti pla­tes­nės eko­no­mi­kos po­li­ti­kos da­lis“, – sa­ kė eks­per­tė. Tie­sa, kai ku­rie Eu­ro­pos ša­lių ly­ de­riai pa­brė­žė, kad ir eko­no­mi­kos ska­ti­ni­mas – ne pa­na­cė­ja. Por­tu­ga­li­jos prem­je­ras Vi­to­ras Gas­pa­ras tei­gė, kad bu­vu­si ša­lies vy­riau­sy­bė klai­din­gai ėmė­si fi­nan­ si­nio ska­ti­ni­mo pro­gra­mos – ji tik pa­di­di­no vals­ty­bės sko­lą, o il­ga­lai­ kių re­zul­ta­tų ne­da­vė. „Ma­no ša­lis – ge­ras pa­vyz­dys, kad trum­po lai­ko­tar­pio eko­no­mi­ ką ska­ti­nan­ti po­li­ti­ka ga­li su­kel­ti dar dau­giau rū­pes­čių, nei yra“, – pri­pa­ži­no V.Gas­pa­ras. „Ti­me“, „The New York Ti­mes“, BNS inf.

Ar­mė­ni­jo­je prieš 97 me­tus Os­ ma­nų im­pe­ri­jos įvyk­dy­tos žu­dy­ nės va­di­na­mos ge­no­ci­du, ta­čiau Tur­ki­ja šiuos pa­reiš­ki­mus nei­gia. Ar­mė­nai me­ti­nes pa­mi­nė­ jo prie kal­vos vir­šū­nė­je esan­čio me­mo­ria­lo Ar­mė­ni­jos sos­ti­nė­ je. Nuo anks­taus ry­to dau­gy­ bė žmo­nių da­ly­va­vo kas­me­tė­se ei­ty­nė­se, ne­šė žva­kes bei gė­ les ir jas dė­jo prie ma­si­nių žu­ dy­nių me­mo­ria­lo cent­re de­gan­ čios am­ži­no­sios ug­nies. Vis dėl­to Tur­ki­ja griež­tai nei­ gia ge­no­ci­do fak­tą, o šie­met šių įvy­kių mi­nė­ji­mą tem­do įtam­pa tarp abie­jų kai­my­nių. Ją dar la­ biau pa­kurs­tė Pran­cū­zi­jos pre­zi­ den­to Ni­co­las Sar­ko­zy pa­stan­ gos sa­vo ša­ly­je priim­ti įsta­ty­mą, nu­ma­tan­tį tei­si­nę at­sa­ko­my­ bę už vie­šą nei­gi­mą, kad ma­si­ nės ar­mė­nų žu­dy­nės bu­vo ge­ no­ci­das. Ki­lus dip­lo­ma­ti­niam gin­čui su Tur­ki­ja, Pran­cū­zi­jos aukš­čiau­ sia­sis teis­mas va­sa­rį at­me­tė šį tei­sės ak­tą ar­gu­men­tuo­da­mas, kad jis var­žo kal­bos lais­vę. Šve­di­jos par­la­men­tas praei­tą mė­ne­sį šias žu­dy­nes taip pat pri­ pa­ži­no ge­no­ci­du ir taip su­kė­lė dar di­des­nį Tur­ki­jos pa­si­pik­ti­ni­mą. Ar­mė­nai tei­gia, kad iki 1,5 mln. jų tau­tie­čių bu­vo nu­žu­dy­ti per Pir­mą­jį pa­sau­li­nį ka­rą, by­rant Os­ma­nų im­pe­ri­jai, o šią po­zi­ci­ją pa­lai­ko kai ku­rios ki­tos ša­lys. Ta­čiau Tur­ki­ja ar­gu­men­tuo­ ja, kad 300–500 tūkst. ar­mė­ nų ir ne ma­žiau tur­kų žu­vo per pi­lie­ti­nius ne­ra­mu­mus, kai ar­ mė­nai su­ki­lo prieš Os­ma­nų im­ pe­ri­jos val­džią ir su­si­vie­ni­jo su Ru­si­jos ar­mi­ja. BNS inf.

„„Konf­lik­tas: Os­ma­nų im­pe­ri­

jos vyk­dy­tas žu­dy­nes Ar­mė­ ni­ja va­di­na ge­no­ci­du. Tur­kai tai ka­te­go­riš­kai nei­gia. „Reu­ters“ nuo­tr.


10

trečiadienis, balandžio 25, 2012

sportas kaunodiena.lt/naujienos/sportas

Pir­ma­sis „Žal­gi­rio“ žings­nis į LKL fi­na­lą „Žal­gi­rį“ nuo Lie­tu­ vos krep­ši­nio ly­gos (LKL) di­džio­jo fi­na­lo ski­ria vie­nas žings­ nis – va­kar kau­nie­ čiai pir­mo­sio­se pus­ fi­na­lio rung­ty­nė­ se Prie­nuo­se 81:74 įvei­kė „Rū­du­pį“. „„Ne­pa­lauž­tas: V.Do­vi­da­vi­čius vėl grį­žo į krep­ši­nio aikš­tes. 

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

V.Do­vi­da­vi­čius – vėl krep­ši­nio ko­vų sū­ku­ry­je Po sėk­min­gai pa­si­bai­gu­sių grum­ ty­nių su sun­kia on­ko­lo­gi­ne li­ga į krep­ši­nio aikš­tes vėl grį­žo tarp­ tau­ti­nės ka­te­go­ri­jos ar­bit­ras Vir­ gi­ni­jus Do­vi­da­vi­čius.

Jis tei­sė­ja­vo va­kar vy­ku­sioms tre­ čio­sioms Lie­tu­vos mo­te­rų krep­ ši­nio ly­gos (LMKL) čem­pio­na­to di­džio­jo fi­na­lo rung­ty­nėms tarp Kau­no „VI­ČI-Ais­čių“ ir Vil­niaus „Ki­birkš­ties-Ti­chės-IKI“ ko­ man­dų. V.Do­vi­da­vi­čius šio se­zo­no pra­ džio­je ir­gi tei­sė­ja­vo var­žy­boms, ta­čiau, at­si­nau­ji­nus li­gai, bu­vo pri­vers­tas stab­dy­ti kar­je­rą. Da­bar ar­bit­ras vėl jau­čia­si svei­kas. „VI­ČI-Ais­tės“ nu­ga­lė­jo vil­ nie­tes 86:62 (20:18, 22:11, 20:19, 24:14) ir se­ri­jo­je iki tri­jų per­ga­lių

pir­mau­ja 2:1. Ket­vir­to­ji ir gal­būt pa­sku­ti­nė dvi­ko­va vyks ket­vir­ ta­die­nį Vil­niu­je. Pir­mą­jį su­si­ti­ ki­mą po pra­tę­si­mo 76:72 lai­mė­ jo „Ki­birkš­tis-Ti­chė-IKI“, ant­rą­jį 92:68 – kau­nie­tės. LMKL čem­pio­na­to bron­zos me­da­lių šei­mi­nin­kės paaiš­kės šian­dien Gar­lia­vo­je. Ket­vir­to­sio­se ma­žo­jo fi­na­ lo rung­ty­nė­se Kau­no ra­jo­no „Si­ re­nų“ ko­man­da sve­čiuo­se 69:61 (17:14, 16:17, 15:14, 21:16) įvei­ kė Šiau­lių „Rū­tos“ eki­pą ir iš­ly­ gi­no se­ri­jos iki tri­jų per­ga­lių re­ zul­ta­tą 2:2. Pir­mą­jį ma­čą „Si­re­nos“ na­ muo­se lai­mė­jo 80:76, o iš­vy­ko­je ir vėl sa­vo aikš­tė­je var­žo­vėms nu­si­ lei­do ati­tin­ka­mai 55:63 bei 73:77. KD, LMKL inf.

Šie­met pir­mą kar­tą LKL is­to­ri­jo­ je pus­fi­na­ly­je ko­vo­ja­ma ne iki 2 per­ga­l ių – fi­n a­l i­n in­kai paaiš­k ės po dvie­jų rung­ty­nių pa­gal įmes­ tų ir pra­l eis­t ų taš­k ų skir­t u­m ą. At­sa­ko­mo­ji „Žal­gi­rio“ ir „Rū­du­ pio“ dvi­ko­va vyks ge­gu­žės 2-ąją Kau­ne. LKL čem­pio­nai Prie­nuo­se iš­kart pe­rė­mė ini­cia­ty­vą – 7:0. „Rū­du­ pis“ su­švel­ni­no skir­tu­mą – 11:7, bet Mar­ko Po­po­vi­čius, Man­tas Kal­ nie­tis, Ta­das Kli­ma­vi­čius ir Dai­nius Ša­len­ga vėl pa­di­di­no per­sva­rą – 26:11. Prie­niš­kiai gink­lų ne­su­dė­jo:

po Ado Juš­ke­vi­čiaus dvi­taš­kio tre­ čia­ja­me kė­li­ny­je – 48:45. „Žal­gi­ ris“ pri­stab­dė var­žo­vus – 59:48, ta­čiau neil­gam – 63:61, 72:70. Per pa­sku­ti­nę mi­nu­tę „Rū­du­pis“ bu­vo be­jė­gis: taš­kus pel­nė Ro­ber­tas Jav­ to­kas, M.Po­po­vi­čius, Pau­lius Jan­ kū­nas ir – 81:70. Ki­ta­me pus­fi­na­lio ma­če int­ri­gą įžie­bė „Šiau­lių“ krep­ši­nin­kai, va­ kar sa­vo aikš­tė­je 74:65 (18:21, 23:15, 15:18, 18:11) par­klup­dę Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tą“. Ba­lan­džio 26-ąją eki­pos su­si­tiks Vil­niu­je. KD inf.

Sta­tis­ti­ka „Rū­du­pis“–„Žal­gi­ris“ 2012 04 24, Prie­nų spor­to cent­ras, 1050 žiū­ro­vų.

74:81

(11:22, 23:21, 27:22, 13:16) „Rū­du­pis“: G.Ka­džiu­lis 14 taš­kų (8 at­ko­vo­ti ka­muo­liai, 4 re­zul­ta­ty­vūs per­da­vi­mai), A.Juš­ke­vi­čius 13, V.Dab­kus ir S.Bu­ter­le­vi­čius po 12, P.But­ ke­vi­čius 11, A.La­buc­kas 9, G.Ore­li­kas 3.

„Žal­gi­ris“: R.Jav­to­kas 18, P.Jan­kū­nas (7 at­ko­vo­ti ka­ muo­liai) ir M.Po­po­vi­čius (4 re­zul­ta­ty­vūs per­da­vi­mai) po 16, M.Kal­nie­tis 14 (9 at­ ko­vo­ti ka­muo­liai, 6 re­zul­ta­ty­vūs per­da­vi­ mai), T.De­li­nin­kai­tis 10, D.Ša­len­ga 4, T.Kli­ ma­vi­čius 2, M.Ra­ko­vi­čius 1.

Ko­man­dų ro­dik­liai: dvi­taš­kiai – 19/37 (51 pro­c.) ir 25/36 (69 pro­c.), tri­taš­kiai – 5/26 (18) ir 5/20 (25), bau­dų me­ti­mai – 21/26 (80) ir 16/22 (72), at­ko­vo­ta ka­muo­lių – 28 ir 31, pe­rim­ ta – 9 ir 3, re­zul­ta­ty­vūs per­da­vi­mai – 14 ir 16, klai­dos – 9 ir 14.

„„In­dė­lis: M.Po­po­vi­čius Prie­nuo­se ne­pa­tai­kė nė vie­no iš 6 tri­taš­kių, bet

dvi­taš­kius ir bau­das mė­tė be klai­dų – 4/4 ir 8/8.

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

Vil­nie­čiai ne­si­ren­gia lanks­ty­tis J.Kve­da­rui Vil­niaus ap­skri­ties fut­bo­lo fe­de­ra­ ci­ja (VAFF), iš­ko­vo­ju­si pir­mą­ją per­ ga­lę mū­šy­je su Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­ de­ra­ci­ja (LFF), ke­ti­na ženg­ti to­liau – skųs­ti LFF pre­zi­den­to rin­ki­mų re­ zul­ta­tus.

Prieš rin­ki­mus LFF vyk­do­ma­sis ko­mi­te­tas (VK) su tuo­met dar fe­ de­ra­ci­jai va­do­va­vu­siu Liu­tau­ru Va­ ra­na­vi­čiu­mi prie­ša­ky­je nu­spren­dė su­s­tab­dy­ti VAFF na­rys­tę na­cio­na­ li­nė­je fe­de­ra­ci­jo­je. „Vil­niaus ap­skri­ty­je su­si­klos­čiu­si itin su­dė­tin­ga si­tua­ci­ja – bu­vo iš­ ki­lu­si rea­li grės­mė šių me­tų se­zo­ no vyk­dy­mui. Įver­ti­nę si­tua­ci­ją – fut­bo­lo bend­ruo­me­nės skun­dus dėl VAFF veik­los, tei­si­nin­kų iš­va­ das dėl įvai­rių pa­žei­di­mų bei LFF įsta­tų ir draus­mi­nių pro­ce­dū­rų ig­ no­ra­vi­mo, vyk­do­mo­jo komiteto na­riai priė­mė vie­nin­te­lį šiuo me­ tu tei­sin­gą spren­di­mą“, – tą­kart po LFF VK po­sė­džio Kau­ne aiš­ki­ no L.Va­ra­na­vi­čius. LFF pra­ne­ši­me bu­vo tei­gia­ma, kad VAFF įsta­tai nea­ti­ti­ko stan­ dar­t i­z uo­t ų LFF VK pa­tvir­t in­ tų ap­skri­čių fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jų įsta­tų, be to, VAFF esą pik­ty­biš­ kai ne­vyk­dė LFF VK spren­di­mų ir neuž­tik­ri­no tin­ka­mos fut­bo­

„„Ini­cia­ty­va: R.Vai­gi­no (kai­rė­je) va­do­vau­ja­ma VAFF ren­gia­si skųs­ti LFF pre­zi­den­to rin­ki­mų, ku­riuos lai­mė­jo

J.Kve­da­ras, re­zul­ta­tus. 

lo veik­los or­ga­ni­za­vi­mo Vil­niaus ap­skri­ty­je. Esą LFF sten­gė­si ieš­ ko­ti komp­ro­mi­so su VAFF va­do­ vais, bet jie vi­siš­kai ig­no­ra­vo LFF pa­stan­gas. VAFF pre­zi­den­tas Ri­tas Vai­gi­nas vi­sas pre­ten­zi­jas pa­va­di­no lauž­

And­riaus Ufar­to (BFL), Aliaus Ko­ro­lio­vo (BFL) nuo­tr.

to­mis iš pirš­to. Jo nuo­mo­ne, to­ kiu bū­du L.Va­ra­na­vi­čius ker­ši­jo už jo va­do­vau­ja­mos LFF kri­ti­ką ir eli­ mi­na­vo iš ke­lio ga­li­mus kon­ku­ren­ tus LFF rin­ki­muo­se. Net­ru­kus LFF pre­zi­den­to kė­ dė­je L.Va­ra­na­vi­čių pa­kei­tė Ju­lius

Kve­da­ras, o iš LFF na­rių pa­ša­lin­ ta VAFF krei­pė­si į teis­mą. Vil­niaus mies­to pir­ma­sis apy­ lin­kės teis­mas nu­ta­rė pa­ten­kin­ti VAFF ieš­ki­nį ir LFF VK spren­di­mą pa­nai­kin­ti VAFF na­rys­tę pri­pa­ži­ no ne­tei­sė­tu. Taip pat su­stab­dy­tas

VAFF tei­sių per­da­vi­mas Vil­niaus re­gio­no fut­bo­lo są­jun­gai (VRFS), kol įsi­tei­sės teis­mo spren­di­mas šio­je by­lo­je. „Ne kar­tą esu ga­vęs pa­siū­ly­mą ei­ti pas J.Kve­da­rą ir lanks­ty­tis jam, ta­čiau ga­liu ga­ran­tuo­ti, kad to ne­ bus. Vie­nin­te­lis bū­das ap­gin­ti sa­vo tei­sy­bę yra tei­si­nis ke­lias, tad tuo ke­liu mes ir ruo­šia­mės ei­ti. Džiu­gu, kad kuo to­liau, tuo dau­giau su­lau­ kia­me bend­ra­min­čių“, – vos pa­ ma­tęs teis­mo nu­tar­tį sa­kė VAFF pre­zi­den­tas R.Vai­gi­nas. „Žiū­rė­si­me, ko­kie bus to­les­ni LFF veiks­mai, ta­čiau rea­liau­sia, kad ne­ tru­kus teis­mui skų­si­me ir LFF pre­ zi­den­to rin­ki­mų re­zul­ta­tus, nes dėl mū­sų fe­de­ra­ci­jos veik­los su­stab­dy­ mo ne­ga­lė­jo­me iš­kel­ti sa­vo kan­di­ da­to. Ga­liu pa­si­džiaug­ti, kad net ir po to, kai bu­vo­me iš­mes­ti, nuo mū­ sų ne­nu­si­su­ko nei fut­bo­lo mo­kyk­ lų va­do­vai, nei pro­fe­sio­na­lūs klu­bai, nei tie žmo­nės, ku­rie iš tik­rų­jų kū­rė fut­bo­lą“, – pa­brė­žė R.Vai­gi­nas. Teis­mo nu­tar­tis įsi­ga­lio­ja nuo jos priė­mi­mo mo­men­to, ta­čiau per sep­ty­nias die­nas nuo nu­tar­ties ko­pi­jos įtei­ki­mo die­nos ga­li bū­ ti skun­džia­ma Vil­niaus apy­gar­dos teis­mui. KD, VAFF inf.


11

trečiadienis, balandžio 25, 2012

sportas

Daugiau sporto naujienų skaitykite kaunodiena.lt

L.Klei­zą sutramdė teisėjai Ket­vir­tą ne­sėk­mę iš ei­lės NBA čem­pio­na­te pa­ty­rė Li­no Klei­zos at­sto­vau­ja­mas To­ron­to „Rap­tors“ klu­bas.

„„San­ty­kiai: Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio rink­ti­nės sen­bu­vis D.Plis­kaus­kas (kai­rė­je) tre­ne­rį S.Bo­ri­so­vą pa­va­di­no dva­sios in­va­li­du.

le­das.lt nuo­tr.

Tre­ne­ris už pre­ten­zi­jas iš žai­dė­jų ga­vo grą­žos Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio rink­ti­nė iš­si­lai­kė pa­ sau­lio čem­pio­na­to 1-ojo di­vi­zio­no B gru­ pė­je, ta­čiau iš Len­ki­jo­je vy­ku­sių var­žy­bų vy­rai grį­žo mo­juo­da­mi ka­ro kir­viais.

Rū­pė­jo ne spor­tas?

Kry­n i­co­je (Len­k i­ja) su­reng­ta­ me 1-ojo di­vi­zio­no B gru­pės tur­ ny­re mū­sų ša­lies le­do ri­tu­li­nin­kai 0:9 nu­si­lei­do len­kams, 0:3 – ko­ rė­jie­čiams, 5:6 – ru­mu­nams, 1:7 – olan­dams, 3:2 įvei­kė aust­ra­lus ir užė­mė sau­gią 5-ąją vie­tą. Į 2-ąjį di­vi­zio­ną iš­kri­to vi­sas dvi­ko­vas pra­lai­mė­ju­si Aust­ra­li­jos eki­pa. Grį­žęs į na­mus Lie­tu­vos rink­ti­ nės vy­riau­sia­sis tre­ne­ris Ser­ge­jus Bo­ri­so­vas pa­reiš­kė, kad re­zul­ta­tai ga­lė­jo bū­ti ge­res­ni, ta­čiau kai ku­ riems žai­dė­jams pa­sau­lio čem­pio­ na­te rū­pė­jo ne spor­tas, bet iš­ger­ tu­vės ir mo­te­rys. Spe­cia­lis­tas iš Ru­si­jos pa­žė­ rė kal­ti­ni­mų ir na­cio­na­li­nei ko­ man­dai at­sto­va­vu­siam gy­nė­jui – Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio fe­de­ra­ci­jos (LLRF) pre­zi­den­tui, Vil­niaus ta­ry­ bos na­riui Pet­rui Nau­sė­dai. Esą „jo gal­vo­je bu­vo tik dis­ko­te­kos, ba­ rai, strip­ti­zo klu­bai ir kaip iš­ger­ ti alaus“. S.Bo­ri­so­vo tei­gi­mu, P.Nau­sė­dos gru­puo­tei pri­klau­siu­sius triukš­ min­gus Lie­tu­vos le­do ri­tu­li­nin­ kus tram­dė ir Len­ki­jos po­li­ci­ja, ir Tarp­tau­ti­nės le­do ri­tu­lio fe­de­ra­ci­ jos (IIHF) va­do­vai. „Aš nie­ko ne­ga­lė­jau pa­da­ry­ti, ne­tu­rė­jau ga­li­my­bių, bu­vau be­jė­ gis, ko­man­dos įkai­tas“, – tei­si­no­ si tre­ne­ris.

At­kir­tis – su kau­pu

S.Bo­ri­so­vo pre­ten­zi­jos pri­bloš­ kė kai ku­riuos Lie­tu­vos rink­ti­nės sen­bu­vius. „Ma­ne, kaip ko­man­dos ka­pi­to­ną ir žai­dė­ją, dvy­li­ka me­tų ati­da­vu­sį rink­ti­nei, la­bai nu­ste­bi­no ir nu­vy­ lė tre­ne­rio žo­džiai. Jis vi­są Lie­tu­ vos rink­ti­nę su­me­tė į vie­ną ka­ti­lą ir su­mai­šė su pur­vais, – LLRF iš­ pla­tin­ta­me pra­ne­ši­me tei­gė Ar­tū­ ras Ka­tu­lis. – Taip, bu­vo pro­ble­mų dėl kai ku­rių žai­dė­jų dis­cip­li­nos, bet aš ne­ma­čiau, kad P.Nau­sė­da ar ki­ti mū­siš­kiai var­žy­bų iš­va­ka­ rė­se bū­tų links­mi­nę­si ba­ruo­se. Per vi­są pro­fe­sio­na­laus le­do ri­tu­li­nin­ ko kar­je­rą pir­mą kar­tą su­ti­kau tre­ ne­rį, ku­ris taip ne­ger­bia sa­vo ko­ man­dos.“ „Da­bar jau nė­ra pra­smės slėp­ti: įpu­sė­jus tur­ny­rui ko­man­da svars­ tė tre­ne­rio at­lei­di­mo ga­li­my­bę, ta­ čiau, ne­no­rint su­kel­ti ne­rei­ka­lin­ go skan­da­lo, tai ne­bu­vo pa­da­ry­ta, – pri­dū­rė puo­lė­jas Do­vy­das Ku­le­ vi­čius. – Prieš rung­ty­nes tre­ne­ris mums nuo­lat kar­to­da­vo, kad tak­ tiš­kai žai­džia­me ge­rai. Vie­nin­te­lė mū­sų pro­ble­ma, pa­sak jo – fi­zi­nis pa­si­ruo­ši­mas. Ma­nau, kad tre­ ne­ris rei­ka­lin­gas žai­di­mui mo­de­ liuo­ti pa­gal tu­ri­mus žai­dė­jus ir jų fi­zi­nę būk­lę, o ne ak­lai lai­ky­tis sa­ vo tak­ti­kos ir po to vie­šai kal­bė­ti, kad žai­dė­jai pri­trū­ko jė­gų. Su­si­da­

rė įspū­dis, kad jam svar­biau­sia bu­ vo sa­vo prin­ci­pų lai­ky­ma­sis, o ne re­zul­ta­tas. Vy­res­ni žai­dė­jai ne vie­ ną kar­tą kal­bė­jo su tre­ne­riu ir pra­ šė adek­va­čiai rea­guo­ti į si­tua­ci­ją, o jis – ne, ir vis­kas. Tarp žai­dė­jų ir tre­ne­rio ne­bu­vo jo­kio tar­pu­sa­ vio su­pra­ti­mo.“ D.Ku­le­vi­čius tvir­ti­no, kad S.Bo­ ri­so­vas ne­si­do­mė­jo ko­man­dos lais­ va­lai­kiu, ne­da­ly­va­vo eks­kur­si­jo­je.

Dovydas Kulevičius:

Įpu­sė­jus tur­ny­rui ko­ man­da svars­tė tre­ne­ rio at­lei­di­mo ga­li­my­ bę, ta­čiau, ne­no­rint su­kel­ti ne­rei­ka­lin­go skan­da­lo, tai ne­bu­vo pa­da­ry­ta. „Tik at­vy­kęs į rink­ti­nę po Di­ džio­sios Bri­ta­ni­jos čem­pio­na­to at­krin­ta­mų­jų var­žy­bų pa­ste­bė­jau keis­tus tre­ne­rio veiks­mus: žai­dė­ jai, ku­rie tu­ri žais­ti, ne­žai­džia. Jau pir­mą die­ną įvy­ko ke­li už­da­ri su­ si­rin­ki­mai, ki­tą die­ną – vėl su­si­ rin­ki­mas, ku­ria­me vy­res­ni žai­dė­ jai bu­vo pra­šo­mi val­dy­ti, sek­ti ir baus­ti jau­nus žai­dė­jus, jei­gu jie ne­si­lai­kys dis­cip­li­nos. Bu­vo ban­ do­ma įves­ti ko­man­do­je ru­siš­ką „de­dovš­či­ną“, – pa­sa­ko­jo gy­nė­jas Min­dau­gas Kie­ras. „Tre­ne­ris da­rė vis­ką, kad iš­ba­ lan­suo­tų ko­man­dą, su­prie­šin­tų žai­dė­jus. Ma­ne nu­ste­bi­no jo po­zi­ ci­ja – tiek pri­me­luo­ti ir su­dirb­ti vi­ są Lie­tu­vos le­do ri­tu­lį. To­kio dva­ sios in­va­li­do ne­su ma­tęs per sa­vo kar­je­rą. Jei­gu jis toks ge­ras tre­ne­ ris, kaip kad pa­ts šne­ka ir gal­vo­ja,

ko­dėl ne­ran­da dar­bo pro­fe­sio­na­ lio­je ko­man­do­je, o tre­ni­ruo­ja tik Mask­vos nak­ti­nės ly­gos ko­man­ dą?“ – pik­ti­no­si puo­lė­jas Da­rius Plis­kaus­kas. Alaus vis dėl­to bu­vo

LLRF pre­zi­den­tas P.Nau­sė­da pri­ pa­ži­no, kad po var­žy­bų ba­lan­džio 19-ąją, prieš lais­vą čem­pio­na­to die­ną ir sa­vo gim­ta­die­nio pro­ga, bu­vo pa­kvie­tęs ke­lis žai­dė­jus iš­ ger­ti alaus, bet pro­ble­ma – ne tai. „Ne­su­ta­ri­mai su S.Bo­ri­so­vu pra­ si­dė­jo dar prieš čem­pio­na­tą. Jis siū­lė į rink­ti­nės sto­vyk­lą kvies­ti žai­dė­jus už pi­ni­gus, pro­te­ga­vo kai ku­riuos le­do ri­tu­li­nin­kus, neats­ to­va­vu­sius nei jau­nių, nei jau­ni­mo rink­ti­nėms. Su­lau­kiau net gra­si­ nan­čio skam­bu­čio: bu­vo pa­sa­ky­ ta, kad man at­si­sa­kius jis pa­da­rys vis­ką, kad LLRF vis­kas pa­si­keis­ tų, – tei­gė P.Nau­sė­da. – Kiek vė­ liau neei­li­nia­me fe­de­ra­ci­jos ta­ry­ bos po­sė­dy­je S.Bo­ri­so­vas su vie­nu LLRF na­riu drį­so aiš­kin­ti, kad ta­ ry­bos na­riai ne­mo­ka dirb­ti ir dir­ba ne­tei­sin­gai. Jau­čiau įtam­pą, ta­čiau tuo me­tu, iki čem­pio­na­to pra­džios li­kus vos ke­lioms die­noms, nie­kas ne­no­rė­jo ašt­rin­ti si­tua­ci­jos.“ P.Nau­sė­da neat­me­ta ga­li­my­bės, kad su S.Bo­ri­so­vu teks su­si­tik­ ti teis­muo­se dėl su­tar­ties su LLRF ne­pai­sy­mo ir as­mens įžei­di­mo. Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio rink­ti­nės vy­riau­siuo­ju tre­ne­riu S.Bo­ri­so­ vas bu­vo pa­skir­tas 2011-ųjų pa­ va­sa­rį. „Šį spe­cia­lis­tą mums re­ko­men­ da­vo gar­saus Ru­si­jos le­do ri­tu­lio tre­ne­rio Vik­to­ro Ti­cho­no­vo sū­ nus Va­si­li­jus, ku­ris taip pat dir­ba tre­ne­riu“, – tą­kart sa­kė LLRF ge­ ne­ra­li­nis sek­re­to­rius Val­das Ška­ daus­kas. KD inf.

12-ąją vie­tą Ry­tų kon­fe­ren­ci­jo­je uži­man­ti To­ron­to eki­pa (22 per­ga­ lės ir 43 pra­lai­mė­ji­mai) prieš­pas­ ku­ti­nes re­gu­lia­rio­jo se­zo­no rung­ ty­nes sve­čiuo­se 86:92 (25:17, 23:26, 19:19, 19:30) pra­lai­mė­jo Mil­vo­kio „Bucks“ (31, 33) krep­ši­nin­kams. Ma­čui bai­gian­tis „Bucks“ pir­ma­ vo 82:79, bet pul­da­mas pra­si­žen­gė L.Klei­za ir dar už­si­dir­bo tech­ni­nę pra­žan­gą. Mil­vo­kio žai­dė­jai Bran­ do­nas Jen­ning­sas ir Er­sa­nas Ilya­so­ va bau­dų me­ti­mais pa­di­di­no per­ sva­rą – 84:79. Net­ru­kus lie­tu­vis su­kly­do per­duo­da­mas ka­muo­lį. Po ma­čo „Rap­tors“ vy­riau­sia­sis tre­ne­ris Dwa­ne’as Ca­sey pa­reiš­kė pre­ten­zi­jų Lie­tu­vos krep­ši­nin­kui. „Pri­va­lo­me pro­fe­sio­na­liai baig­ ti rung­ty­nes. L.Klei­zos pra­žan­ ga bu­vo aki­vaiz­di, ti­kiuo­si, kad tai bus pa­mo­kan­tis epi­zo­das“, – tei­ gė stra­te­gas. Li­nas pel­nė 15 taš­kų, at­ko­vo­jo 9 ka­muo­lius, po 5 kar­tus su­kly­do bei pra­si­žen­gė. Pas­ku­ti­nes re­gu­lia­rio­jo se­zo­no rung­ty­nes „Rap­tors“ žais ket­vir­ ta­die­nį su Nau­jo­jo Džer­sio „Nets“ ko­man­da. Dis­ku­si­ją įskė­lė Da­la­so „Ma­ve­ ricks“ klu­bo sa­vi­nin­kas Mar­kas Cu­ba­nas – jis pa­reiš­kė, kad NBA žvaigž­dės ne­tu­rė­tų at­sto­vau­ti JAV na­cio­na­li­nei rink­ti­nei tarp­tau­ti­nė­ se var­žy­bo­se. „Ma­nau, kad tai – di­džiau­sia NBA klai­da. JAV rink­ti­nė­je tu­rė­tų bū­ti jau­ni krep­ši­nin­kai, kaip kad anks­čiau, o ne žvaigž­dės. Juk ga­ liau­siai mi­li­jo­ni­nių nuo­sto­lių pa­ ti­ria klu­bų sa­vi­nin­kai, o ne ša­lies krep­ši­nio fe­de­ra­ci­ja. Olim­pi­nis ko­mi­te­tas gau­na mi­li­jar­dus do­le­ rių, to­dėl esu įsi­ti­ki­nęs, kad ir NBA klu­bams tu­rė­tų tek­ti da­lis tų pa­ja­ mų“, – tvir­ti­no M.Cu­ba­nas. KD inf.

Re­zul­ta­tai In­dia­nos „Pa­cers“–Detroito „Pis­ tons“ 103:97 (P.Geor­ge’as 27 taškai/G. Mon­roe 18), Va­šing­to­no „Wi­zards“– Šarlotės „Bob­cats“ 101:73 (N.Hi­la­ rio 18/G.Hen­der­so­nas 19), Nau­jo­jo Džer­sio „Nets“–Filadelfijos „76ers“ 87:105 (M.Brook­sas 18/E.Bran­das, J.Ho­l i­day’us ir T.Youn­gas po 15), Mem­f io „Grizz­l ies“–Klivlando „Ca­va­liers“ 109:101 (M.Speight­sas 17/K.Ir­vin­gas 25), San An­to­ni­jaus „Spurs“–Portlando „Trail Bla­zers“ 124:89 (T.Dun­ca­nas ir D.Gree­nas po 18/W.Matt­hews’as 24).

Ly­de­riai „„Ry­tų kon­fe­ren­ci­ja: 1.Či­k a­g os

„Bulls“ (48 per­ga­lės, 16 pra­lai­mė­ji­ mų), 2.Ma­ja­mio „Heat“ (46, 18), 3.In­ dia­nos „Pa­cers“ (42, 23). „„Va­ka­rų kon­fe­ren­ci­ja: 1.San An­

to­ni­jaus „Spurs“ (48, 16), 2.Ok­la­ho­ mos „Thun­der“ (46, 18), 3.Los An­ dže­lo „La­kers“ (41, 24).


12

trečiadienis, balandžio 25, 2012

14p.

Vai­ruo­to­jai kei­kia pus­met­rio gy­lio duo­bes.

ratai@diena.lt Redaktorius Arūnas Andriuškevičius

ratai

Mo­to­cik­lų kro­so se­zo­no nau­jo­vė Prieš dvi sa­vai­tes Ro­kiš­kio kai­my­nys­tė­ je esan­čia­me Ruo­piš­ky­je įvy­kęs pir­ma­sis šio se­zo­no Lie­tu­vos mo­to­cik­lų kro­so tau­ rės var­žy­bų čem­pio­na­to eta­pas ne tik iš­ si­sky­rė da­ly­vių gau­sa, bet ir ne­pa­gai­lė­jo daug ypač įspū­din­gų aki­mir­kų.

„„Vai­ri­nin­kas: fe­de­ra­ci­jos pre­zi­den­tas V.Vi­soc­kis džiau­gia­si pa­žan­ga.

Ma­rius Bag­do­nas m.bagdonas@diena.lt

Var­žy­bo­se bu­vo var­žo­ma­si net 16oje skir­tin­gų kla­sių. Lie­tu­vos spor­ ti­nin­kams rim­tą iš­šū­kį me­tė sve­čiai iš kai­my­ni­nės Lat­vi­jos, o nau­jo­vių ne­šykš­tin­čio se­zo­no staig­me­na ta­ po pir­mą kar­tą ša­ly­je or­ga­ni­zuo­tos mer­gi­nų var­žy­bos. Mo­te­rys nuo šiol star­tuo­ja tiek dvi­ra­čiais, tiek ke­tur­ra­čiais mo­to­cik­lais. Var­žy­bas or­ga­ni­zuo­jan­čios Lie­ tu­vos mo­to­cik­lų spor­to fe­de­ra­ci­jos (LMSF) pre­zi­den­tas Vir­gi­ni­jus Vi­ soc­kis dien­raš­čiui pa­pa­sa­ko­jo apie mo­to­cik­lų kro­so nū­die­ną ir am­bi­ cin­gus atei­ties pla­nus.

– Kaip praė­jo pir­ma­sis šio se­ zo­no eta­pas? – pa­klau­sė­me fe­ de­ra­ci­jos va­do­vo. – Džiau­gia­mės, kad star­tas bu­ vo sklandus ir be jo­kių ne­ti­kė­tu­mų. Dvi die­nas tru­ku­sios ko­vos džiu­gi­no da­ly­vių gau­sa. Iš vi­so tra­so­je sa­vo meist­riš­ku­mą de­monst­ra­vo net 218 lenk­ty­ni­nin­kų. Mū­sų or­ga­ni­zuo­ja­ mos var­žy­bos yra at­vi­ros sve­čiams iš už­sie­nio, tad daž­nai su­lau­kia­me spor­ti­nin­kų iš kai­my­ni­nių ša­lių. Pir­ma­ja­me eta­pe, be mū­sų ša­lies spor­ti­nin­kų, ko­vo­jo sve­čiai iš Da­ni­ jos, Ru­si­jos, Bal­ta­ru­si­jos, Es­ti­jos ir Lat­vi­jos. Džiau­gia­mės, kad at­vi­ras Lie­tu­vos čem­pio­na­tas be­veik tam­ pa Bal­ti­jos pir­me­ny­bė­mis.

„„Ad­re­na­li­nas: mo­to­cik­lų spor­to var­žy­bo­se da­ly­viams ten­ka pa­tir­ti ir ekst­re­ma­lių po­jū­čių. 

– Ko­dėl pa­si­rink­ta Ruo­piš­kio tra­sa? – Se­zo­ną pra­dė­ti Ruo­piš­ky­je nu­ spren­dė­me neat­si­tik­ti­nai. Ten esan­ ti tra­sa yra smė­lė­ta. Ki­to­se tra­so­se šlai­tas yra ki­toks, to­dėl drėg­mė lai­ ko­si il­giau. Šiuo me­tų lai­ku bū­tent Ruo­piš­ky­je lenk­ty­niau­ti yra ge­riau­ sios są­ly­gos. – Ko­kių nau­jo­vių ža­da šis se­ zo­nas? – Kas­met su­gal­vo­ja­me įvai­rių nau­ jo­vių. Mo­to­cik­lų fe­de­ra­ci­ja lai­mė­ jo kū­no kul­tū­ros ir spor­to rė­mi­mo fon­do or­ga­ni­zuo­tą pro­jek­tą, tad nuo šių me­tų ga­lė­jo­me pa­tys tra­ so­se įdieg­ti lai­ko ma­ta­vi­mo kont­

ro­lės sis­te­mas. Iki šiol lai­ko ma­ ta­vi­mo spe­cia­lis­tus ir tech­ni­ką sam­dy­da­vo­mės iš už­sie­nio ša­lių. Šį se­zo­ną sten­gia­mės dau­giau dirb­ti ne tik or­ga­ni­zuo­jant pa­čias var­žy­ bas, ta­čiau ir ša­lia tra­sos – ta­po­ me at­vi­res­ni, la­biau ma­to­mi, dau­ giau bend­rau­ja­me su ži­niask­lai­dos at­sto­vais. Vie­nas šio se­zo­no prio­ri­te­tų – tei­sė­jų li­cen­ci­ja­vi­mo pro­ce­sas. Daug dir­ba­me bend­ra­dar­biau­da­mi su tarp­tau­ti­nė­mis fe­de­ra­ci­jo­mis, ruo­šia­me ar­bit­rus, taip pat ge­ri­na­ me inf­rast­ruk­tū­rą ir sie­kia­me, kad mū­sų ša­lies tra­sos tap­tų dar sau­ ges­nės ir ati­tik­tų tarp­tau­ti­nius rei­ ka­la­vi­mus.

Šiuo me­tų lai­ku bū­ tent Ruo­piš­ky­je lenk­ty­niau­ti yra ge­ riau­sios są­ly­gos.

Šie­m et į var­ž y­b ų ka­l en­d o­r ių nu­s pren­d ė­m e įtrauk­t i mo­t e­r ų var­žy­bas. Dai­lio­sios ly­ties at­sto­ vės nuo šiol var­ž o­s i tiek dvi­ra­ čiais, tiek ke­tur­ra­čiais mo­to­cik­ lais. Dėl šio klau­s i­m o ko­m i­s i­j os na­r iai daug dis­k u­t a­vo. Ga­l iau­ siai nu­spręs­ta pir­miau­sia ne ieš­ ko­ti mer­gi­nų, ku­rios ga­lė­tų lenk­


13

trečiadienis, balandžio 25, 2012

ratai Apk­lau­sa: kas la­biau­siai ­ truk­do vai­ruo­to­jams?

Tu­ne­lio gat­vė­je ­ ma­ži­na­mas grei­tis

27 pro­c. drau­di­mo bend­ro­vės su­reng­to­je ap­klau­soje da­ly­va­ vę vai­ruo­to­jai nu­ro­dė, kad ke­ly­je la­biau­siai truk­do neat­sar­gūs dvi­ra­ti­nin­kai ir pės­tie­ji. Ty­ri­mo duo­me­ni­mis, ki­ti la­biau­siai vai­ ruo­ti truk­dan­tys veiks­niai yra ne­pa­lan­kios vai­ruo­ti oro są­ly­ gos (26 pro­c.) ir ki­tų eis­mo da­ly­vių neat­sa­kin­gas vai­ra­vi­mas, pa­žei­džiant Ke­lių eis­mo tai­syk­les (24 pro­c.). Kiek ma­žiau – 13 pro­c. – ap­klaus­tų­jų kaip di­džiau­sią truk­dį ke­liuo­se nu­ro­dė, jų ma­ny­mu, per­ne­lyg lė­tai va­žiuo­jan­čius vy­res­nio am­žiaus vai­ ruo­to­jus, o 2 pro­c. ša­lies vai­ruo­to­jų la­biau­siai truk­do iš­vaiz­ dūs praei­viai.

Nuo ba­lan­džio 30 d. Tu­ne­lio gat­vė­je mak­si­ma­lus leis­ti­nas va­ žia­vi­mo grei­tis bus su­ma­žin­tas iki 50 km/val. Šiuo me­tu čia lei­ džia­ma va­žiuo­ti 60 km/val. grei­čiu. To­kį spren­di­mą priė­mė Eis­ mo sau­gu­mo ko­mi­si­jos na­riai. Tu­ne­lio gat­vė­je, ties Dai­nų slė­niu, esan­ti pės­čių­jų pe­rė­ja dar per­nai bu­vo įtrauk­ta į pa­vo­jin­giau­sių mies­to pe­rė­jų są­ra­šą. Nors ji ge­rai ap­švies­ta ir pė­čių­jų srau­tas nė­ra di­de­lis, šie­met Ke­lių po­li­ci­ja už­fik­sa­vo du įskai­ti­nius eis­mo įvy­kius, per ku­riuos bu­vo su­ža­lo­ti pės­tie­ji. „Grei­tį nu­spren­dė­me su­ma­žin­ti dėl pės­čių­jų sau­gu­mo“, – sa­kė sa­vi­val­dy­bės Trans­ por­to ir eis­mo or­ga­ni­za­vi­mo sky­riaus ve­dė­jas Pau­lius Ke­ras.

ė: ant plie­ni­nių žir­gų – mer­gi­nos Pir­mo­jo eta­po re­zul­ta­tai „„65 kub. cm.: 1. No­jus Ga­siu­nas, 2. Rai­ne­ras Zu­kas, 3. Kur­tis Kuz­mi­nas.

„„50 kub. cm.: 1. Ar­n as Ved­l ū­g a,

2. Mar­t i­n as Var­m a­l is, 3. Mar­c e­l is Pel­de­sas.

„„750 kub. cm su prie­ka­ba: 1. Mod­

ris Stel­le, 2. Ar­nol­das Si­lis, 3. To­mas Tu­ni­kas.

„„85 kub cm.: 1. Do­vy­das Kar­ka, 2. Kris­ te­ris Dre­vins­kis, 3. Ar­gau­das Čia­pas.

„„125 kub. cm.: 1. Ar­mi­nas Ja­si­ko­nis,

„„Open: 1. Ja­nis Kark­li­nis, 2. Ne­ri­jus

2. Sai­mo­nas Ves­pen­de­ris, 3. Jo­vil­tas Ci­bas.

Rukš­te­la, 3. Ar­tio­mas Kun­ce­vi­čius. „„Open M: 1. Egi­di­jus Ka­ra­liū­nas,

„„MX2: 1. An­dis Val­tis, 2. Ja­nis Kark­li­ „„Anš­la­gas: pir­ma­ja­me Lie­tu­vos tau­rės eta­pe su­si­rin­ko re­kor­di­nis da­ly­

vių skai­čius. 

nis, 3. Ne­ri­jus Rukš­te­la.

2. Kęs­tu­tis Kaz­laus­kas, 3. Ne­ri­jus Si­ pa­vi­čius.

„„MX2M: 1. Dei­v i­d as Ba­r a­n aus­k as,

„„Open (pra­de­dan­tie­ji): 1. Ne­ri­man­

2. To­m as Šerkš­n as, 3. Ai­r i­m as Luk­ sė.

tas Ju­cius, 2. Ta­das Ber­ta­šius, 3. Li­nas Ba­raus­kas.

„„Ke­tur­ra­čiai: 1. Iman­tas Ta­mu­liū­

„„Ke­tur­ra­čiai (mo­te­rys): 1. Li­na Sta­

nas, 2. Ed­ga­ras Men­ge­lis, 3. Kar­lis Meld­ra­jis.

ne­vi­čiū­tė, 2. Al­vi­ta Kie­ty­tė, 3. Ug­nė Dra­gū­nai­tė.

„„Mo­te­rys: 1. In­g a Pi­l a­d zė, 2. Ug­n ė

„„Ke­tur­ra­čiai (pra­de­dan­tie­ji): 1. Da­

Da­naus­kai­tė 3. Ka­ro­li­na Va­si­liaus­ kai­tė.

rius Luk­ša, 2. To­mas Zig­man­tas, 3. Kęs­tu­tis Juo­zai­tis.

„„Ve­te­ra­nai: 1. Alek­sand­ras Gi­ru­tas,

„„Ke­tur­ra­čiai (ve­te­ra­nai): 1. Eduar­

2. Sau­lius Stan­kus, 3. Arū­nas Ra­ma­ naus­kas.

das Krump­levs­kis, 2. Pa­ve­las Lu­ka­ se­vi­čius, 3. Nar­su­tis Bal­čiū­nas.

mo­top­ress.lt nuo­tr.

„„Star­tas: se­zo­nas pra­si­dė­jo smė­lė­to­je Ruo­piš­kio tra­so­je.

Mo­tok­ro­sas 1900-ai­s iais Di­d žio­j o­j e Bri­t a­n i­j o­j e at­s i­r a­dęs mo­to­c ik­lų kro­s as ir šian­ dien po­pu­l ia­r us vi­s a­me pa­s au­ly­j e. Tai mo­to­c ik­lų spor­to ša­k a, ku­r ios var­ž y­b os pa­p ras­t ai vyks­t a at­v i­ro­ je tra­s o­j e su to­k iais ele­m en­t ais ir

kliū­t i­m is kaip il­g i tramp­ly­n ai, va­ di­n a­mo­s ios ban­g os ir ne­t i­kė­t i po­ sū­k iai. Kla­s ės yra skirs­to­m os pa­ gal va­r ik­l io ga­l in­g u­m ą, va­ž iuo­to­ jo meist­r iš­k u­m o ly­g į ar­b a spor­t i­ nin­ko am­ž ių.

Li­kę Lie­tu­vos tau­rės eta­pai

Andriaus Ufarto (BFL) nuotr.

ty­n iau­t i, bet įsteigti kla­s ę, ku­r i su­d o­m in­t ų spor­t i­n in­k es. Tai iš kar­to pa­si­tei­si­no – at­si­ra­do ne­ ma­ž as bū­r ys en­t u­z ias­č ių. Jau vien pir­ma­ja­me eta­pe prie star­to li­ni­jos sto­jo aš­tuo­nios mer­gi­nos. Per atei­n an­č ius eta­p us šis skai­ čius tu­r ė­t ų dar la­b iau išaug­t i, ka­d an­g i ke­t i­n a pri­s i­j ung­t i vieš­ nios iš ki­tų ša­lių. – Kiek iš vi­so eta­pų su­da­rys šį se­zo­ną? – Iš vi­so bus lenk­ty­niau­ja­ma pen­ kio­se tra­so­se. Ki­tas eta­pas vyks Plun­gė­je, ge­gu­žės 12–13 d. Ten taip pat vy­rau­ja minkš­ta smė­lio dan­ga. Tre­čia­sis eta­pas Pak­ruo­

„„2. Ge­gu­žės 12–13 d. Plun­gė­je.

„„4. Lie­pos 21–22 d. Ro­kiš­ky­je.

„„3. Bir­že­lio 23–24 d. Pak­ruo­jy­je.

„„5. Rug­sė­jo 15–16 d. Pa­ne­vė­žy­je.

„„Ova­ci­jos: ke­tur­ra­čių lenk­ty­nės kas­kart su­lau­kia di­džiu­lio dė­me­sio.

jy­je – spe­ci­fin ­ is. Tra­sa įreng­ta bu­ vu­sio­je do­lo­mi­to ga­myk­lo­je, tad spor­ti­nin­kams ten­ka va­žiuo­ti kie­ ta ak­me­nuo­ta vie­to­ve. Ket­vir­ta­sis eta­pas Ro­kiš­ky­je vyks minkš­to­ je grun­to tra­so­je, o se­zo­nas pa­si­ baigs rug­sė­jo vi­du­ry­je Pa­ne­vė­žy­ je mai­šy­to­je smė­lio, mo­lio ir žvy­ro tra­so­je. – Kas yra šio se­zo­no fa­vo­ri­tai? – Mo­t ok­ro­s o ly­d e­r iai ir fa­v o­r i­ tai dau­ge­l į pa­s ta­r ų­j ų me­t ų iš­ lie­ka tie pa­t ys. No­r ė­č iau iš­skir­ ti Vy­t au­t ą Bu­č ą, Do­v y­d ą Kar­k ą, Ar­m i­n ą Ja­s i­k o­n į, Ar­n ą Mi­l e­v i­ čių, Sai­m o­n ą Ves­p en­d e­r į, Ne­r i­ jų Rukš­te­l ą.

– Ko­kią vie­tą Lie­tu­vos mo­to­ cik­lų kro­sas uži­ma tarp­tau­ti­ nia­me kon­teks­te? – Ga­liu pa­si­džiaug­ti, jog tu­ri­me iš tie­sų la­bai ga­bią ir per­spek­ty­ vią jau­nų spor­ti­nin­kų kar­tą. Pa­

Tu­ri­me ne­ma­žai im­ lių jau­nuo­lių, ku­rie sėk­min­gai va­žiuo­ja ke­tur­ra­čiais. Į Eu­ro­ pos ge­riau­sių­jų pen­ kio­lik­tu­ką pa­ten­ka net ke­li mū­sų ša­lies spor­ti­nin­kai.

vyz­d žiui, A.Ja­s i­k o­n is praė­j u­s ių me­tų Eu­ro­pos čem­pio­na­te, lenk­ ty­niau­da­mas 85 kub. cm kla­sė­ je, užė­mė tre­čią­ją vie­tą. Tai tik­rai is­to­ri­nis pa­sie­ki­mas. Ki­ti jau­nie­ ji spor­ti­nin­kai vi­suo­se čem­pio­ na­to eta­puo­se ne­star­ta­vo, tad li­ ko už dvi­de­šim­tu­ko ri­bos. Tu­ri­me ne­ma­žai im­lių jau­nuo­lių, ku­rie sėk­min­gai va­žiuo­ja ke­tur­ra­čiais. Į Eu­ro­pos ge­riau­sių­jų pen­kio­lik­tu­ką pa­ten­ka net ke­li mū­sų ša­lies spor­ ti­nin­kai. Pas­t a­rai­s iais me­t ais ugdy­ ti jau­n iesiems spor­t i­n in­k ams ski­r ia­m e daug dė­m e­s io. Anks­ čiau už­t e­k o tu­r ė­t i mo­t o­c ik­l ą ir jau ga­l ė­jai var­ž y­t is. Da­b ar nuo­

lat ren­g ia­m e įvai­r ius se­m i­n a­r us, skir­t us fi­z i­n iam lenk­t y­n i­n in­k ų ren­g i­m ui, tre­n e­r ių ren­g i­m o kur­ sus ir t.t. – Ko­kie dar iš­šū­kiai lau­kia šį se­zo­ną? – Bir­že­lio 9–10 d. Kau­ne per XIII „Bi­k e Show Mil­l en­n ium 2012“ šven­tę pla­nuo­ja­ma su­reng­ti mo­ to­cik­lų kro­so Eu­ro­pos čem­pio­na­ tą. Tai bus iš tie­s ų la­bai aukš­t o ly­gio ren­gi­nys. Spor­ti­nin­kai var­ žy­sis 65 ir 85 kub. cm bei at­vi­ro­ je kla­sė­se. Ti­ki­mės, kad ši šven­ tė taps pui­k iu re­g i­n iu ir pui­k iai per­t eiks spor­t o ir mo­t o­c ik­l iz­m o dva­sią.


14

trečiadienis, balandžio 25, 2012

ratai kaunodiena.lt/naujienos

Po­li­ci­ja išsirengė į pavasarinius reidus Nuo va­kar po­li­ci­ja su­stip­ri­no pa­ tru­lia­vi­mą, siek­da­ma la­biau kont­ ro­liuo­ti mo­to­cik­lų, mo­pe­dų ir ke­ tur­ra­čių mo­to­cik­lų vai­ruo­to­jus.

Šių eis­mo da­ly­vių da­ro­miems pa­ žei­di­mams išaiš­kin­ti ir jiems už­ kar­dy­ti pa­si­tel­kia­mos tar­ny­bi­nių mo­to­cik­lų pa­jė­gos, pra­ne­šė Po­li­ ci­jos de­par­ta­men­tas. Be to, vi­są šią sa­vai­tę ša­lies ke­liuo­se vyk­do­mos pre­ven­ci­nės prie­mo­nės, skir­tos pa­vo­jin­go ir chu­li­ga­niš­ko vai­ra­vi­mo at­ve­jams išaiš­kin­ti. Trans­por­to prie­mo­nių vai­ruo­to­jų da­ro­miems Ke­lių eis­ mo tai­syk­lių pa­žei­di­mams fik­ suo­ti po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai nau­do­ja vie­šą­jį ir ne­vie­šą­jį pa­tru­lia­vi­mą, vaiz­do ir gar­so įra­šy­mo tech­ni­ką.

Šie­met iki pir­ma­die­nio eis­mo įvy­kiuo­se žu­vo trys mo­to­cik­lų vai­ruo­to­jai ir vie­nas mo­pe­do vai­ ruo­to­jas. Tarp žu­vu­sių­jų – vie­nas ne­pil­na­me­tis. Va­s a­r io 11-osios po­p ie­ tę Drus­k i­n in­k uo­se, Sau­l ė­te­k io gat­vė­je, esant sli­džiai ke­lio dan­ gai, 15 me­tų paaug­lio vai­ruo­ja­ mas neį­re­g ist­r uo­tas ke­t ur­ra­t is mo­to­c ik­l as „Bom­bar­d ier“ nu­ va­žia­vo nuo ke­lio į grio­vį. Ke­ tur­ra­tį vai­ra­vęs jau­nuo­lis žu­vo. Ne­p il­n a­m e­t is tei­s ės vai­r uo­t i šios rū­šies trans­por­to prie­mo­ nę ne­tu­rė­jo. Sa­vait­ga­lį per ava­ri­jas Lie­tu­ vo­je žu­vo du jau­ni mo­to­cik­li­ nin­kai. KD, BNS inf.

„„Grei­tis: rei­duo­se da­ly­vaus ir mo­to­cik­lus vai­ruo­jan­tys po­li­ci­nin­kai. 

Policijos nuotr.

Žie­di­nių mo­to­cik­ lų lenk­ty­nių čem­ pio­nas Ša­rū­nas Pla­ das įsi­ti­ki­nęs, kad no­rin­tie­ji mė­gau­ tis mo­to­cik­lo tei­kia­ mais ma­lo­nu­mais pri­va­lo su­si­drau­ gau­ti su šia trans­ por­to prie­mo­ne. „„Čem­pio­nas: Š.Pla­do tei­gi­mu, iš­ban­džius mo­to­cik­lo grei­tį spe­cia­lio­je

tra­so­je, laks­ty­ti gat­vė­mis tam­pa neį­do­mu.

Š.Pla­das: su mo­to­cik­lu rei­kia su­si­drau­gau­ti „Iš­ban­džius sa­vo mo­to­cik­lo grei­tį lenk­ty­nių tra­so­je, laks­ty­ti gat­vė­mis tam­pa ne­beį­do­mu. Už­ten­ka vie­ną kar­tą pa­jus­ti, ką reiš­kia ne­truk­do­ mam lėk­ti var­žy­boms pri­tai­ky­ta tra­ sa, ir su­pran­ti, kad nė vie­na gat­vė to neats­tos“, – sa­ko vie­nas žy­miau­sių Lie­tu­vos mo­to­cik­li­nin­kų Š.Pla­das. „Na taip, mies­tų gat­vė­se ne­ma­žai leis­ti­ną grei­tį vir­ši­jan­čių ar ki­tų tai­ syk­lių ne­pai­san­čių mo­to­cik­li­nin­kų. Iš da­lies juos ga­li­ma su­pras­ti: vie­ni per žie­mą lau­kę, ka­da vėl ga­lės sės­ ti ant mo­to­cik­lų, ki­ti ką tik ga­vę mo­ to­cik­li­nin­ko pa­žy­mė­ji­mą – vi­si no­ri ir trans­por­to prie­mo­nes iš­ban­dy­ti, ir sa­ve pa­ro­dy­ti. Tik bė­da, kad ne­ma­ža da­lis jų net ne­mo­ka tin­ka­mai val­dy­ti mo­to­cik­lų“, – pa­ste­bi ša­lies žie­di­nių mo­to­cik­lų lenk­ty­nių čem­pio­nas, at­ sto­vau­jan­tis klu­bui „Dol­ce Mo­to“. Pa­jė­giau­sius Lie­tu­vos žie­di­nių plen­to mo­to­cik­lų lenk­ty­nių da­ly­ vius jun­gian­tis klu­bas prieš tre­jus

me­tus nu­spren­dė – jų tre­ni­ruo­tės at­vi­ros vi­siems mo­to­cik­li­nin­kams, ne­prik­lau­so­mai nuo jų pa­tir­ties.

Bė­da, kad ne­ma­ža da­lis jų net ne­mo­ ka tin­ka­mai val­dy­ti mo­to­cik­lų. Pa­sak klu­bo va­do­vo Man­to Vy­ bor­no, dau­gu­ma da­bar­ti­nių spor­ti­ nin­kų sa­vo kar­je­rą kaž­ka­da pra­dė­jo nuo chu­li­ga­niš­ko laks­ty­mo gat­vė­ mis: „Va­ži­nė­jo­mės, kaip mo­kė­jo­me, lenk­ty­niau­da­vo­me tuš­čio­se mies­to gat­vė­se. Ne­mo­ra­li­zuo­siu, bet ma­ nau, kad svar­bu lai­ku su­vok­ti, kad ekst­re­ma­liems po­jū­čiams pa­tir­ti yra spe­cia­liai tam pri­tai­ky­tos vie­ tos. 250 km/val. grei­tis, pa­siek­tas lenk­ty­nių tra­so­je, yra ne­pa­ly­gi­na­

mai il­giau trun­kan­tis ma­lo­nu­mas nei pa­na­šus grei­tis, pa­siek­tas ke­ ly­je, jau ne­kal­bant apie sau­gu­mą.“ „Ir mo­to­cik­lų val­dy­mas nė­ra vien tik skam­bi fra­zė. No­rint mė­gau­tis mo­to­cik­lo tei­kia­mais ma­lo­nu­mais, bū­ti­na su juo su­si­drau­gau­ti, ne­ svar­bu ar tai „Ja­wa“, ar „Su­zu­ki“, – klu­bo va­do­vui pri­ta­rė Š.Pla­das. Į „Dol­ce Mo­to“ tre­ni­ruo­tes, vyks­tan­čias Ka­čer­gi­nės „Ne­mu­ no žie­de“, at­vy­kę mo­to­cik­li­nin­kai ga­li ne tik ste­bė­ti, kaip tre­ni­ruo­ja­si per­spek­ty­viau­si spor­ti­nin­kai, bet ir su­lauk­ti pa­ta­ri­mų. „Tie, ku­rie ne­ga­li su­si­lai­ky­ti neiš­ ban­dę sa­vo mo­to­cik­lų ga­lios, ga­li ne­ tgi pa­lenk­ty­niau­ti su mū­sų čem­pio­ nais, kas ži­no, gal vėl nau­jų ta­len­tų tre­ni­ruo­tė­se at­si­ras“, – at­vyk­ti į „Ne­ mu­no žie­do“ tra­są kvie­tė pa­sau­lio „Su­pers­port 600“ mo­to­cik­lų čem­ pio­na­tui be­si­ruo­šian­tis Š.Pla­das. KD inf.

Vai­ruo­to­jai kei­kia pus­met­rio gy­lio duo­bes Vi­li­ja Žu­kai­ty­tė

v.zukaityte@kaunodiena.lt

Kau­no gat­vė­se – dau­gy­bė duo­bių, ku­rios taip ir ne­su­lau­kia re­mon­ ti­nin­kų. Kau­nie­čiai, ne­be­ži­no­da­ mi, kaip at­kreip­ti val­džios dė­me­ sį į itin duo­bė­tą Pa­ne­rių gat­vę, nu­ spren­dė pa­gal­bos pa­pra­šy­ti ži­ niask­lai­dos.

„Pa­ne­rių gat­vės at­kar­po­je, va­ žiuo­jant nuo Kle­b o­n iš­k io til­to La­pių gy­ven­vie­tės link, – bai­si si­tua­ci­ja. Gat­vė siau­ra, o kai kur kelk­raš­čiuo­se duo­bės sie­kia be­ veik pus­met­rio gy­lį“, – skun­dė­ si po­rta­lo kau­no­die­na.lt skai­ty­ to­ja Ju­li­ja. Be­veik vie­no ki­lo­met­ro at­kar­pa – tik­ras vai­ruo­to­jų siau­bas. Kau­nie­tė pa­sa­ko­jo, kad kai ku­rios at­si­vė­ru­ sios duo­bės uži­ma be­veik treč­da­ lį va­žiuo­ja­mo­sios ke­lio da­lies. Šia gat­ve trans­por­to ju­dė­ji­mas bū­na in­ten­sy­vus, to­dėl sie­kiant iš­veng­ti kliū­ties – duo­bės – ten­ka įva­žiuo­ ti į prieš­prie­ši­nę eis­mo juos­tą. Jos tei­gi­mu, daž­nai ky­la pa­vo­jin­gų si­ tua­ci­jų, nes sun­kias­vo­rės ma­ši­nos ta­da uži­ma vi­są ke­lią. „Pa­tys va­žiuo­da­mi iš so­do vos ne­pa­puo­lė­me į ava­ri­nę si­tua­ci­ją.

Kelk­raš­ty­je sto­vė­jo au­to­mo­bi­lis, ku­rio vai­ruo­to­jas kei­tė ra­tą, ma­ tyt, pra­kir­to pa­dan­gą. Tu­rė­jo­me jį ap­lenk­ti. No­rint iš­veng­ti su­si­dū­ ri­mo ir bai­ses­nių pa­da­ri­nių, ge­riau jau bu­vo ne­tek­ti ra­to“, – laiš­ke ra­ šė Ju­li­ja. Trans­por­to ir eis­mo or­ga­ni­za­vi­ mo sky­riaus ve­dė­jas Pau­lius Ke­ras pa­tvir­ti­no, kad tas ruo­žas dar pa­ ten­ka į Kau­no mies­to te­ri­to­ri­ją. „Už til­to va­žiuo­jant La­pių gy­ ven­vie­tės link, Kau­no mies­to te­ ri­to­ri­ja bai­gia­si dar šiek tiek pa­va­ žia­vus už par­duo­tu­vės „Ma­xi­ma“, – sa­kė P.Ke­ras. Mies­to tvar­ky­mo sky­riaus spe­ cia­lis­tas Ar­tū­ras And­riuš­ka, ku­ ruo­jan­tis gat­vių prie­žiū­ros klau­si­ mus, pa­ti­ki­no, kad dar­bai Pa­ne­rių gat­vė­je pra­si­dės jau šią sa­vai­tę. „Kaip tik šiuo me­tu ma­tuo­ja­ me duo­bių dy­dį. Ran­go­vas duo­ bes iš­fre­zuos ir už­ly­gins. Ži­no­ me, kad kelk­raš­čiai ta­me ruo­že yra bai­sūs, ta­čiau jie bus žvy­ ruo­ja­mi vė­liau, da­bar svar­biau­sia su­tvar­ky­ti duo­bes. Dar­bus at­liks bend­ro­vė „Kau­no ke­liai“, – tei­gė A.And­riuš­ka. Pla­nuo­ja­ma vi­siš­kai su­tvar­ky­ti at­kar­pą nuo 101 iki 139 nu­me­riais pa­žy­mė­tų na­mų.

„„Iš­ban­dy­mas: šio­je at­kar­po­je dėl duo­bių ne­re­tai ky­la ir ava­ri­nių si­tua­ci­jų.

Tomo Raginos nuotr.


15

trečiadienis, balandžio 25, 2012

menas ir pramogos

Mūsų dai­li­nin­kams at­­ve­ria pa­sau­lio rin­ką Kau­no ir Vil­niaus dai­li­nin­kams at­si­ve­ria ga­li­my­bė su sa­vo kū­ry­ ba iš­plauk­ti į pa­sau­lio van­de­nis. Įgy­ven­di­nant tarp­tau­ti­nį me­no pro­jek­tą „CreArt“, lie­tu­vių dai­li­nin­kų pa­veiks­lai su ki­tų ša­lių me­ ni­nin­kų dar­bais ke­liaus po de­vy­nias pa­sau­lio ša­lis.

En­ri­ka Strio­gai­tė

e.striogaite@kaunodiena.lt

Laiš­kas iš Is­pa­ni­jos

„CreArt“ (me­no ir kul­tū­ros kū­rė­jų mies­tų tink­las) – Eu­ro­pos kul­tū­ ri­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo pro­jek­tas me­ni­niam kū­ry­biš­ku­mui ska­tin­ ti vi­du­ti­nio dy­džio mies­tuo­se. 14 mies­tų ir mies­tų erd­vių jun­gian­ tis tink­las sim­bo­li­zuo­ja Eu­ro­pos kul­tū­ros įvai­ro­vę ir tur­tin­gu­mą. Da­ly­vau­jan­tys mies­tai yra skir­ tin­gi dy­džiu, kul­tū­ri­ne tra­di­ci­ja, geog­ra­fi­ne pa­dė­ti­mi, ins­ti­tu­ci­ne plėt­ra ir so­cia­li­niu-eko­no­mi­niu pro­fi­liu. 2010 m. Kau­n o mies­to sa­v i­ val­dy­b ė ga­vo pro­jek­to koor­d i­ na­to­riaus Val­ja­do­li­do (Is­pa­ni­ja) mies­to me­ro laiš­ką su kvie­ti­mu pri­si­jung­ti prie ku­ria­mo Me­ni­ nės kū­ry­bos mies­to tink­lo „Cre­ Art“ pro­jek­to. Ats­to­vau­t i Kau­ no mies­t ui ir rū­p in­t is pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mu bu­vo pa­ves­ta VšĮ „Art­ko­mas“.

Pro­jek­te – 10 pa­sau­lio ša­lių

Ruo­šiant pro­jek­to „CreArt“ kon­ cep­ci­ją, par­tne­riams iš Eu­ro­ pos bu­vo pa­siū­ly­ta pa­nau­do­ti VšĮ „Art­ko­mas“ pro­jek­to „Me­nas se­ nuo­siuo­se Lie­tu­vos dva­ruo­se“ įgy­ ven­di­ni­mo mo­de­lį. Dvejus me­ tus tru­kęs bend­ras su par­tne­riais dar­bas bu­vo vai­ni­kuo­tas sėk­me – 2012 m. ko­vo mė­ne­sį vyk­dan­čio­ji ins­ti­tu­ci­ja pra­ne­šė, kad pro­jek­tas „CreArt“ at­rink­tas ir gau­na Eu­ro­ pos Są­jun­gos do­ta­ci­ją jam įgy­ven­ di­nti iki 2017 m. Tai­gi pen­ke­rius me­tus pro­jek­ te da­ly­vau­jan­čių ša­lių – Lie­tu­vos, Is­pa­ni­jos, Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės, Ny­der­lan­dų, Len­ki­jos, Ru­mu­ni­jos, Če­ki­jos Res­pub­li­kos, Ita­li­jos, Aust­ ri­jos, Nor­ve­gi­jos – dai­li­nin­kų pa­ veiks­lai di­džiu­lė­je bend­ro­je pa­ro­ do­je ke­liaus po „CreArt“ mies­tus, o 2017 m. Briu­se­ly­je bus su­reng­ta bai­gia­mo­ji pa­ro­da. „Iki šiol to­kios pui­kios ga­li­my­bės dai­li­nin­kams iš­plauk­ti į tarp­tau­ti­nius van­de­nis pra­ktiš­kai ne­bu­vo, – pa­ste­bi VšĮ

Me­ni­ nin­kai ga­lės pa­si­ro­ dy­ti di­ džiu­lė­je mo­bi­lio­ jo­je pa­ ro­do­je vi­sa­me pa­sau­ ly­je.

„Art­ko­mas“ va­do­vas Ole­gas Dar­ ča­no­vas. – Ge­riau­siu at­ve­ju jie vei­ kė pa­vie­niai, o da­bar me­ni­nin­kai ga­lės pa­si­ro­dy­ti di­džiu­lė­je mo­bi­ lio­jo­je pa­ro­do­je vi­sa­me pa­sau­ly­je, už­megz­ti tar­pu­sa­vio ry­šius, da­ly­ vau­ti re­zi­den­ci­jų pro­gra­mo­je.“ Su­kur­ti kul­tū­ri­nę va­liu­tą

„CreArt“ pro­jek­te da­ly­vau­jan­ tys vie­tos me­ni­nin­kai ves edu­ka­ ci­nius už­siė­mi­mus švie­ti­mo įstai­ go­se, taip pat bus su­reng­ti trys se­mi­na­rai – Val­ja­do­li­de (2012 m.), Sie­no­je (2014 m.), Vil­niu­je (2016 m.) – skir­ti me­no pro­fe­sio­na­lams, ku­riuo­se da­ly­vaus ži­no­mi me­ni­ nin­kai. Nu­ma­ty­ti dar­bo su­si­ti­ki­ mai, skir­ti me­ni­nin­kams ir kul­tū­ ros va­dy­bi­nin­kams, kon­fe­ren­ci­jos, me­ni­nin­kų mo­bi­lu­mo-re­zi­den­ci­jų pro­gra­ma Lin­ce (Aust­ri­ja), Del­fe (Ny­der­lan­dai), Vroc­la­ve (Len­ki­ja) ir Kau­ne. Per ją pa­si­kei­ti­mo mies­ tais prin­ci­pu du mė­ne­sius dai­li­ nin­kai gy­vens ir kurs sve­čio­je ša­ ly­je. „Ži­no­ma, bus iš­leis­tas pa­ro­dų

„„Galimybė: O.Dar­ča­no­vas įsitikinęs, kad Vilniaus ir Kau-

no dailininkams atsiveria naujos perspektyvos.ka­ta­lo­gas, veiks „CreArt“ in­ter­ne­ ti­nis pus­la­pis, – pa­pil­do O.Dar­ča­ no­vas, la­biau­siai ne­ri­mau­jan­tis dėl, re­gis, fan­tas­tiš­kos idė­jos pa­lai­ky­ mo. – Dve­jus me­tus dir­bo­me prie šio pro­jek­to, pa­lai­mi­ni­mą iš Eu­ ro­pos ga­vo­me tik ko­vo mė­ne­sį, kai pas mus pro­jek­tų tei­ki­mo lai­kas jau pa­si­bai­gęs, bet la­bai ti­kiu, kad vis­ kas bus ge­rai, to­kios ga­li­my­bės ne­ daž­nai pa­si­tai­ko.“

Artūro Morozovo nuotr.

Ki­lęs iš skir­tin­gų kul­tū­ri­nių kon­ teks­tų, grin­džia­mas vie­šo­jo ir pri­ va­taus sek­to­rių par­tne­rys­tė­mis, „CreArt“ sie­kia „bend­ro­sios kul­ tū­ri­nės va­liu­tos“ sa­vo tink­le. Kū­ ry­biš­ku­mo ska­ti­ni­mas, tiek pra­ mo­nė­je, tiek ir vi­suo­me­nė­je leis su­kur­ti tvir­tą po­zi­ci­ją ly­gia­ver­tiš­ kai įvai­rio­je ir itin kon­ku­ren­cin­go­je tarp­tau­ti­nė­je kul­tū­ros rin­ko­je, tu­ rin­čio­je neį­ti­ki­mą po­ten­cia­lą.


16

trečiadienis, balandžio 25, 2012

menas ir pramogos

Pje­sė­je – A.Sme­to­nos ir A.Vol­de­ma­ro akis­ta­ta Kau­no vals­ty­bi­ niam dra­mos teat­ rui įteik­ta kau­nie­čio dra­ma­tur­go Ge­di­ mi­no Jan­kaus nau­ jau­sio­ji pje­sė „Ky­ bar­tų ak­tai“ – apie tar­pu­ka­rio Lie­tu­vos pre­zi­den­to An­ta­ no Sme­to­nos ir pir­ mo­jo mi­nist­ro pir­ mi­nin­ko Au­gus­ti­no Vol­de­ma­ro dra­mą.

En­ri­ka Strio­gai­tė

e.striogaite@kaunodiena.lt

Dau­gy­bė klau­si­mų

„„Šal­ti­niai: ra­šy­da­mas pje­sę G.Jan­kus rė­mė­si is­to­ri­niais do­ku­men­tais. 

kryžiažodis Šią savai­ tę laimė­ kite Donnos Leon knygą „Ramiai miegoda­ mi“.

Gvido Brunečio mamos slaugytoja sesuo Imakolata netikėtai apsilan­ ko kvestūroje. Kelių senukų mirtys slaugos namuose jai sukelia tokį di­ delį nerimą, kad ji palieka Šv. Kry­ žiaus ordiną. Labai daug abejonių dėl to kyla ir Brunečiui, tyrimas at­ veda į daugelio kilmingų žmonių namus, o sesers Imakolatos gyvy­ bei kyla grėsmė. Gal tikrai ji atsklei­ dė kažką labai pavojingo?.. Tai šeštoji Donnos Leon komisaro Brunečio bylų serijos knyga, puikiai įvertinta pasaulio žiniasklaidos.

Kryžiažo­ dį parengė „Oho“ redakcija.

Teisingus atsakymus galima pateikti iki penktadienio 18 val. 1. Frazę siųskite SMS žinute nu­ meriu 1337. Siųsdami žinutę ra­ šykite: DIENA (tarpas) KD (tar­ pas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. Pvz.: DIENA KD KAUNAS (žinutės kaina – 1 Lt). 2. Arba, iškirpę kryžiažodį su teisingu atsakymu, atneškite į „Kauno dienos“ redakciją, Kęstučio g. 86, Kaunas. Šios savaitės nugalėtoją paskelbsi­ me trečiadienį, gegužės 2 d.

Evaldo Butkevičiaus nuotr.

Šiuo me­tu vi­suo­me­nė­je vis dau­giau dis­ku­tuo­ja­ma ir mė­gi­na­ma ob­jek­ ty­viai įver­tin­ti pre­zi­den­to A.Sme­ to­nos vaid­me­nį ir jo pa­si­trau­ki­ mą lem­tin­go­mis 1940-ųjų bir­že­lio die­no­mis. „Reiš­kia­ma ga­na prieš­ ta­rin­gų nuo­mo­nių, – pa­ste­bi pje­ sės au­to­rius G.Jan­kus, – to­dėl ry­ žau­si neig­ti so­vie­ti­nės ideo­lo­gi­jos su­kur­tą ir iki šiol ga­jų mi­tą, kad pre­zi­den­tas te­bu­vo per upe­lį bė­ gan­tis tau­tą iš­da­vęs bai­lys.“ Dra­ma­tur­gas ati­džiai gi­li­no­si į is­to­ri­jos pa­tei­kia­mus fak­tus, per­ skai­tė ke­lio­li­ka to lai­ko­tar­pio vei­ kė­jų ir liu­di­nin­kų kny­gų, at­si­mi­ni­ mų, laiš­kų. Ir kuo dau­giau skai­tė, ly­gi­no skir­tin­gų vei­kė­jų me­mua­ rus, tuo labiau ryš­kė­jo kai ku­rios iki šiol nu­ty­li­mos ap­lin­ky­bės ir ki­ lo vis dau­giau klau­si­mų. „Ko­dėl per pa­sku­ti­nį Vy­riau­ sy­bės po­sė­dį dau­gu­ma mi­nist­rų

muis­tė­si nu­lei­dę akis? Kas ir ko­ dėl pri­myg­ti­nai, des­pe­ra­tiš­kai ra­ gi­no A.Sme­to­ną su­grįž­ti iš Ky­ bar­tų, o sie­na bu­vo už­da­ry­ta prieš pat A.Sme­to­nos akis? – dau­gy­ bę klau­si­mų sau ir ki­tiems už­duo­ da G.Jan­kus. – Ko­dėl į pre­zi­den­tą šau­liai nu­krei­pė sa­vo gink­lus? Ko­ dėl Ma­ri­jam­po­lės pul­kui bu­vo įsa­ ky­ta grįž­ti at­ga­lios į ka­rei­vi­nes? Ar tik bai­mė dėl sa­vo ir šei­mos gy­vy­ bės lė­mė A.Sme­to­nos el­ge­sį? Ir kas bū­tų nu­ti­kę, jei pre­zi­den­tas bū­ tų grį­žęs į Kau­ną? Ko­kio jo pa­ra­ šo rei­kė­jo so­vie­tams? Ko ge­ro, juo bū­tų pa­si­nau­do­ta per­duo­dant įga­ lio­ji­mus so­vie­tų su­for­muo­tai val­ džiai ir vi­siems lai­kams ne­be­lik­tų pa­grin­do gin­čy­ti oku­pa­ci­jos.“ Ar tik­rai – bėg­lys?

Dra­mos au­to­rius re­mia­si pre­zi­den­to A.Sme­to­no Ky­bar­tų ak­tais, ku­riuos jis pa­ra­šė praė­jus ke­liems mė­ne­ siams Ber­ne, Švei­ca­ri­jo­je, pa­žy­mė­ jęs da­tą – 1940 m. bir­že­lio 15 d. Pa­ va­di­ni­mas ir da­ta ne­dvip­ras­miš­kai by­lo­ja, kad šio po­li­ti­nio tes­ta­men­to nuo­sta­tos su­bren­do bū­tent Ky­bar­ tuo­se, trau­kian­tis iš Lie­tu­vos.

Ry­žau­si neig­ti so­vie­ ti­nės ideo­lo­gi­jos su­ kur­tą ir iki šiol ga­jų mi­tą.

Kons­ti­tu­ci­nės tei­sės ži­no­vo pro­f. Mykolo Ro­me­rio tei­gi­mu, Ky­bar­tų ak­tai bu­vo kons­ti­tu­ci­nį ne­prik­lau­ so­mos Lie­tu­vos vals­ty­bės tęs­ti­nu­ mą įtvir­ti­nan­tys do­ku­men­tai. Jie paaiš­ki­na, kad iš pa­no­sės so­vie­tų agen­tams ir jiems pa­tai­ka­vu­siems vei­kė­jams A.Sme­to­na iš­si­ga­be­no vals­ty­bės kons­ti­tu­cin­gu­mo pa­grin­ dą. Be jo pa­ra­šo jo­kia so­vie­tų oku­ pan­tų su­for­muo­ta val­džia ne­ga­ lė­jo ir ne­ga­li bū­ti lai­ko­ma tei­sė­ta. „Štai ko­dėl nuo pir­mų­jų oku­pa­ci­ jos die­nų bu­vo bea­to­dai­riš­kai per­ ša­ma A.Sme­to­nos, bėg­lio ir bai­lio, ka­ri­ka­tū­ra“, – įsi­ti­ki­nęs dra­ma­tur­ gas G.Jan­kus. Dra­ma­tiš­kas su­si­ti­ki­mas

Dra­mos veiks­mas vyks­ta Ky­bar­tuo­ se 1940-ųjų bir­že­lio 15-osios va­ka­ re. Bū­tent tą die­ną, po pa­sku­ti­nio­jo Vy­riau­sy­bės po­sė­džio pre­zi­den­tū­ ro­je, ku­r svars­tant So­vie­tų Są­jun­ gos ul­ti­ma­tu­mą bu­vo nu­spręs­ta ne­si­prie­šin­ti, A.Sme­to­na iš­vy­ko iš Kau­no į Ky­bar­tus. Tik vi­dur­nak­tį jis slap­ta pe­rė­jo Vo­kie­ti­jos sie­ną. Au­gus­ti­nas Vol­de­ma­ras, bu­vęs A.Sme­to­nos bend­ra­žy­gis, vė­liau pa­ ša­lin­tas iš val­džios, per­se­kio­tas ir iš­ trem­tas į už­sie­nį jo opo­nen­tas ir var­ žo­vas, pra­si­dė­jus oku­pa­ci­jai, ban­dė grįž­ti iš už­sie­nio į Lie­tu­vą. Ky­bar­ tuo­se bu­vo so­vie­tų agen­tų suim­tas. Pas­ku­ti­nis dvie­jų po­li­ti­kos vei­kė­jų, bu­vu­sių bend­ra­žy­gių, vė­liau ne­su­ tai­ko­mų prie­šų me­na­mas su­si­ti­ki­ mas ir įvyks­ta Ky­bar­tuo­se. Tai de­šim­to­ji Ge­di­mi­no Jan­kaus pje­sė. Jos rank­raš­tis įteik­tas re­ži­ sie­riui Gy­čiui Pa­de­gi­mui ir Kau­no vals­ty­bi­niam dra­mos teat­rui. Sce­ nos švie­są anks­čiau yra iš­vy­du­sios dra­ma­tur­go pje­sės „Am­ži­nas ke­lei­ vis“ apie Vy­dū­ną, „Ir švie­sa, ir tie­ sa“ apie V. Ku­dir­ką, „Sto­ly­pi­no va­ go­nas“.


17

Trečiadienis, balandžio 25, 2012

Skelbimų ir prenumeratos skyrius!

Kęstučio g. 86, I–V 7.30–17.30 val. Tel. 302 202, 302 231. Vytauto pr. 23, priešais Autobusų stotį, I–V 7–16 val. (pietų pertrauka 13–14 val.) , VI 8–11 val. Tel. 8 655 45 114.

Klasifikuoti

Darbo skelbimai��������������������������������������������������������������������������� 17 Paslaugos� ����������������������������������������������������������������������������������� 17, 18

skelbimai

Įvairūs������������������������������������������������������������������������������������������� 18, 19 Parduoda���������������������������������������������������������������������������������� 19, 20 Perka� ����������������������������������������������������������������������������������������������������20 Pamesta���������������������������������������������������������������������������������������������20 Kviečia mokytis��������������������������������������������������������������������������20 Informuoja������������������������������������������������������������������������������ 20, 21 Karščiausi kelionių pasiūlymai�������������������������������������� 21 Pramogos, šventės, laisvalaikis�������������������������������������� 21 Kviečia������������������������������������������������������������������������������������������������� 21

skelbimai@kaunodiena.lt 302 202, 302 231 (redakcijoje) 8 655 45 114 (Vytauto pr. 23)

DARBo skelbimai

Reikalingi pareigingi tarptautinių gabenimų vairuotojai (E kategorija) dirbti Vakarų Europoje ir maršrutu Vakarai–Rytai. Kaunas, tel. 8 698 39 309.

AKCIJA! Implantas – 1400 Lt. Nemokamas protezavimas ligonių kasų pacientams ir vaikams iki 18 m. Astos Dambrauskienės odontologijos klinika, Laisvės al. 10, Kaunas, tel. (8 37) 206 039, 8 698 07 476.

Reikalingi sandėlininkai (-ės) dirbti visu etatu. Darbo pobūdis: prekių priėmimas ir išdavimas, tvarkos sandėlyje palaikymas. Atlyginimas bandomuoju laikotarpiu 1000 Lt. Tel. 8 624 38 306, e. paštas info@kaunas.intercars.lt.

Alkoholizmo, narkomanijos gydymas. Išblaivinimas, pagirių ir abstinencijos gydymas. Kvalifikuota anonimiška pagalba. „Gintarinė klinika“, Baltų pr. 137F, tel. (8 37) 366 574, 8 634 47 298.

922754

Buitinės technikos remonto

933227

Ieškome

SPAUDOS PLATINTOJO(-OS) Babtuose

VAIRUOTOJUI - EKSPEDITORIUI

Siūlome sezoninius darbus studentams Kaune ir pajūryje. Savanorių pr. 241, tel. 8 624 00 637, info@itc.lt. 944873

Gyvenimo aprašymus, nurodant pareigybę, prašom siųsti e.paštu vilius.staupas@vici.eu iki gegužės 6 d. Informacija tel. 8 687 76 395 8–17 val. Konfidencialumą garantuojame. Informuosime tik atrinktus kandidatus!

Aktyviai besiplečiančiai prekybinei įmonei skubiai reikalingi vadybininkų padėjėjai. Galima be patirties. Uždarbis po apmokymų nuo 1200 Lt. Tel. 8 685 43 970. 944023

Autotransporto įmonė ieško vairuotojo. Darbas Lietuvoje. Atlyginimas mokamas laiku, visos socialinės garantijos. Tel. 8 655 15 369. 946475

Baldais prekiaujanti įmonė Kaune ieško sandėlininko dirbti baldų sandėlyje. Reikalavimas – darbo patirtis šioje srityje ne mažiau kaip vieni metai. E. paštas laustiga@takas.lt. 945822

Blyninei miesto centre reikalingi indų plovėjai, maisto dalytojai. Tel. 8 693 50 400.

946366

Darbai sandėliuose, fabrikuose, viešbučiuose; žemės ūkis; slauga Anglijoje, Vokietijoje, Čekijoje, Kipre, Olandijoje. Tel. 8 675 86 523, www.ppv.lt. 945558

Nuolatiniams pervežimams Lietuvoje (prekių išvežiojimas po prekybos centrus) ilgalaikių sutarčių pagrindu reikalingos transporto įmonės, turinčios atvėsintą (-0 – 6°C) 18 pll ,21 pll ir 33 pll talpos transportą. Kreiptis tel. 8 698 71 720. 944637

PC SAVAS naujai atidaroma siuvykla-taisykla. Skubiai siūlome darbą sparčiai, kvalifikuotai drabužių siuvėjai-taisytojai (-ui). Tel. 8 602 16 970. 946132

Pervežimų kompanijai UAB „Hoptransa“ reikalingi tolimųjų reisų vairuotojai, turintys CE kategoriją. Tel. 8 687 70 945. 944011

Reikalinga (-as) siuvėja (-as) drabužių taisymo salone. Nedidelis kolektyvas, geros darbo sąlygos. Nauji įrengimai, turime daug darbo ir galimybę užsidirbti. Tel. 8 612 18 149. 945181

Reikalinga moteris prižiūrėti ligonę. Skambinti nuo 11 val. tel. 742 570.

946130

Reikalinga pardavėja (-as) dirbti slankiuoju grafiku mažoje parduotuvėje Sargėnuose. Tel. 8 676 09 040. 946559

Reikalinga pardavėja dirbti kebabinėje. Tel. 8 602 56 191.

943420

Dirbti privačiame prekybos versle reikalingi žmonės, mokantys lietuvių ir rusų kalbas. Tel. 8 601 75 025.

Reikalingas balninio vilkiko vairuotojas važinėti Baltijos šalyse. Tel. 8 687 30 341.

Ieškome pagalbinių darbuotojų, suvirintojų. Tel. 8 610 11 959.

Reikalingas ekskavatorininkas dirbti ekskavatoriumi ATLAS1504, 18 t. Būtina darbo patirtis. Tel. 8 687 29 349.

929687

946282

Ieškome virėjos (-o) ir indų plovėjos (-o). Darbas Aleksote. Tel. 8 687 78 640.

946225

Įmonei reikalingas turizmo vadybininkas. Reikalavimai: būtinos rusų ir anglų kalbos. Patirtis pageidautina. Kreiptis tel. 8 676 23 383. 940825

Įmonei, gaminančiai medinius langus ir duris, reikalingi staklininkai. Darbas Karmėlavoje. Tel. 8 670 30 613, teirautis darbo dienomis 8–17 val. 946524

Kavinei miesto centre reikalingi (-os) virėjai (-os). Lankstus darbo grafikas. Atlyginimas 2200 Lt (kavinėje ruošiami banketai, furšetai). Tel. 8 693 50 400.

946384

946456

Reikalingas pagalbinis darbininkas ūkio dalyje. Kreiptis K.Donelaičio g. 46, Kaunas, tel. 8 (37) 223 238, e. paštas personalas@kaunospauda.lt.

946511

Reikalingas stogdengys – brigadininkas ir kiti darbininkai stogo darbams atlikti. Tel. 8 674 62 107.

941829

Reikalingas vairuotojas ekspeditorius dirbti tris dienas per savaitę. Pageidautina pensinio amžiaus. Tel. 8 686 27 260. 946748

946363

Reikalingi autovežio vairuotojai trumpiems reisams. Geros darbo sąlygos, laiku mokamas atlyginimas. Tel. 8 674 56 399.

Metalo apdirbimo įmonei reikalingas suvirintojas-šaltkalvis ir tekintojas-frezuotojas dirbti visą darbo dieną. Tel. 261 213, 8 604 15 915.

Reikalingi darbuotojai dirbti kebabų kioske. Tel. 8 604 46 799.

942057

Reikalingos siuvėjos (-ai) siūti individualius ir masinius viršutinius vyriškus, moteriškus drabužius (tekstilės gaminiai). Patirtis nuo 2 m. Darbas Centre, 1 pamaina. Tel. 8 605 53 479.

946154

Darbo pobūdis: ĩ Prekių pasikrovimas/išsikrovimas ir pristatymas klientams. Reikalavimai: ĩ C kategorijos vairuotojo pažymėjimas; ĩ panašaus darbo patirtis; ĩ darbštumas, atsakingumas.

944521

946196

Siūlome darbą valytojai (-ui) Kauno miesto centre, pirmadieniais–penktadieniais nuo 16 val. Tel. 8 691 391 87, (8 37) 381 051, e. paštas info@valymaskaune.lt.

Šiuo metu siūlome darbą Kaune

„Šilainių“ turgavietei, Žemaičių pl. 66, Kaune, reikalingi valytojai. Tel. (8 37) 377 260. Teirautis darbo dienomis nuo 8 iki 16 val.

Reikalingos konditerės kepti mielinius gaminius. Darbas naktį. Tel. 8 699 69 863.

943990

Darbas su individualios veiklos pažymėjimu. Kreiptis tel. 302 242, 302 228

Siūlo darbą

946140

941680

944017

Siuvykla, dideliais kiekiais siuvanti trikotažinius gaminius, priima į darbą siuvėjas (-us). Darbas viena pamaina Vilijampolėje. Geras susisiekimas. Atlyginimas 1000–1800 Lt. Tel. 8 615 71 100. 941384

Skubiai reikalingos moteriškų pėdkelnių mezgėjos. Mezgimo mašinos „Sabina-3“. Darbas Aleksote, Kaune. Atlyginimas pagal išdirbį. Tel. 8 659 70 767. 946083

Socialinė neįgaliųjų įmonė mielai priims į darbą valytojas (-us), turinčias 35–55% darbingumą, dirbti Petrašiūnuose. Kreiptis tel. 8 618 00 837. 944821

Statybinei įmonei reikalingi plytelių klojėjai ir dažytojai. Kreiptis tel. 8 614 81 433. 946668

Transporto – logistikos paslaugų įmonei reikalingas sandėlininkas. Darbas naktinis. Sandėlio apskaitos vedimas, likučių kontrolė. Mes siūlome visas socialines garantijas. Tel. 8 640 42 426 nuo 9 iki 17 val.

943554

Transporto įmonei reikalingi tarptautinių gabenimų vairuotojai vairuoti automobilius-šaldytuvus (važiavimas po vieną ir po du). Reikalavimai: darbo patirtis, E kat. Tel. 8 685 83 888. 940815

933032

Gyd. D.Bielskienė, J.Urbštienė konsultuoja ir gydo vaikus, suaugusiuosius, sergančius odos, alerginėmis, nagų ir plaukų ligomis. Šalina karpas, papilomas. Apgamai tiriami dermatoskopu. Konsultuoja dėl lytiškai plintančių ligų. Gedimino klinika, Gedimino g. 34. Tel. 207 396.

945056

UAB „Solotransa“ reikalingi CE kat. vairuotojai-ekspeditoriai dirbti Lietuvoje. Atlyginimas mokamas laiku. Tel. 8 685 23 820.

943301

932135

Atlieku nebrangų mikrobangų krosnelių, skalbyklių, dulkių siurblių, šaldytuvų, el. viryklių remontą. Garantija iki 2 m. Atvykstu nemokamai. Tel. 8 680 85 778.

Gyd. V.Kašėta, N.Grušauskas gydo odos, alergines, grybelines, venerines ligas. Iškvietimas į namus. K.Petrausko g. 40, tel. (8 37) 220 288; www.odosligos.lt.

Automatinių skalbyklių, šaldytuvų, el. viryklių, indaplovių, televizorių taisymas. Tel. 295 804, 8 612 62 492.

Klinika „Neurosveikata“. Patyrę gydytojai psichiatrai gydo įvairius psichikos sutrikimus, pagirių simptomus. Išblaivinimas, kodavimas nuo alkoholio. Trakų g. 12, tel. 8 656 61 610. www. neurosveikata.lt.

SKUBIAI IR NEMOKAMAI IŠVEŽA nenaudojamą buitinę techniką – šaldytuvus, skalbykles, virykles, kompiuterinę techniką ir kitus elektronikos prietaisus. Tel. 8 641 99 000, www.kaunakiemis.lt.

Nebrangiai protezuoju dantis. Tel. 777 945, 8 608 15 882.

Taisau televizorius, garso ir vaizdo techniką. Iškvietimas nemokamas. Suteikiu garantiją. Tel. 8 673 60 342.

923750

945152

941686

935208

935852

945285

Nugaros skausmų diagnostika ir gydymas: manualinė terapija, akupunktūra, elektrostimuliacija, kineziterapijos seansai su RedCord sistema, teipavimas, masažai. Medicinos centras „Neuromeda“, tel. 8 613 42 780, www.neuromedicina.lt. 935491

Odontologijos centras ODONTEX (Gedimino g. 17, šalia PPC „AKROPOLIS“). Teikia visas odontologijos paslaugas, gydymas su NARKOZE. Nemokamas protezavimas ligonių kasų pacientams. Pensininkams – NUOLAIDOS! Dantų implantai – nuo 1000 iki 1500 Lt. Registruotis tel. (8 37) 228 265. 938261

Odontologijos klinika DENT-ART, įsikūrusi Sukilėlių pr. 102, naujus ir ilgamečius klinikos pacientus kviečia apsilankyti ir pasinaudoti 30 proc. nuolaidomis dantų šaknų kanalams gydyti ir dantims plombuoti. Profesionali burnos ertmės higiena balandžio mėn. – tik 70 Lt. Laukiame Jūsų, mielieji. Registracija darbo dienomis tel. 721 592, 8 686 76 249. 932865

Privatūs senelių namai globoja senelius ir negalią turinčius žmones. www.seneliuslaugosnamai.lt. Tel. (8 37) 244 312, 8 600 83 801, 8 675 58 822. 943862

Transporto įmonei reikalingi tarptautinių reisų vairuotojai. Tel. 8 699 73 414.

„AEG“, „Ardo“, „Beko“, „Bosch“ ir kt. automatinių skalbyklių remontas. Dirbame ir savaitgaliais. Garantija iki 2 m. Tel. 8 602 56 100.

UAB „Rasos klinikoje“ suaugusiesiems atliekamos vidaus organų, skydliaukės, mažojo dubens ir širdies echoskopijos. Konsultuoja chirurgas. S.Žukausko g. 14–1, tel. 312 111. Darbo laikas I–V 8–20 val.

946515

Taisome įvairių tipų televizorius klientų namuose. Iškvietimas nemokamas. Garantija. Tel. 719 765, 8 652 39 176. 944416

Taisome įvairių tipų televizorius klientų namuose. Iškvietimas nemokamas. Suteikiama garantija. Tel. 715 991, 8 671 55 064. 945021

Taisome skalbimo mašinas, elektrines virykles ir kt. Parduodame naudotą buitinę techniką. Tel. 222 493, 8 687 57 334. 945793

Kompiuterininkų AD servisas taiso nešiojamuosius, stacionarius ir žaidimų kompiuterius: lituoja, instaliuoja programas, šalina virusus, atnaujina navigacijas. Galime atvykti. Tel. 8 617 77 731. 927407

Atlieku visus kompiuterių priežiūros darbus, Windows instaliavimą, virusų šalinimą, interneto tvarkymą. Atvykstu į namus nemokamai. Tel. 8 684 32 863. 946164

Kompiuterių remonto paslaugos. NEMOKAMAS atvykimas. Tel. 8 655 88 600. www. pagalbakompiuteriams.lt. 946061

Statybos, remonto

926233

945206

Valymo paslaugų įmonė mielai priims į darbą valytojas (-us) ir kiemsargius, turinčius 35–55 proc. darbingumą. Kreiptis tel. 8 618 00 837. 933301

Paslaugos Medikų „Psichoterapijos konsultacijų centras“ teikia konfidencialias psichiatro ir psichologo konsultacijas. Medikamentinis ir psichoterapinis gydymas. Individuali ir grupinė psichoterapija. K.Donelaičio g. 60, Kaunas. Tel. 222 903, 8 653 80 605, www.konsultuojam.lt. 934952

„Biofirst“ klinikoje gyd. homeopatė Vaidilutė Zakarauskienė diagnozuoja ir tradiciniais bei homeopatiniais metodais gydo įvairias ligas. Parenka preparatus imuninei sistemai stiprinti. Gydymą gali pritaikyti tiek kūdikiams, tiek senyvo amžiaus pacientams. Studentų g. 37, tel. (8 37) 750 866; www.bioklinika.lt. 945566

Automobilininkams Remontuoju lengvųjų automobilių ir VILKIKŲ RADIATORIUS, BUFERIUS ir kitas stiklo pluošto ir plastmasines detales. Garantija. Tel. 220 176 9-18 val., 8 699 25 402

Automobilių kompiuterinė diagnostika. Taisome visus elektros gedimus, starterius, generatorius, automatines, mechanines dėžes, variklius, važiuoklę. Tel. 8 676 20 355. 933924

Automobilių radiatorių, šildymo sistemų, žibintų, buferių remontas, dažymas ir keitimas. Automobilinio bokštelio ir mikroautobusų nuoma. Tel. 332 520, 8 699 55 568. 943573

Autoservisas „Pilotas“ taiso kėbulus, važiuoklę, variklius. Galime pašalinti 90 proc. gedimų. Dubysos g. 4, Kaunas. Tel. 8 670 70 310. 938456

Plovimas – automobilių, variklių, dugno. Šildymo-aušinimo automobilio sistemos remontas, perdirbimas. V.Krėvės pr. 118B, 6 garažas. Tel. 8 604 16 842. 946717

AKCIJA! ALUPLAST profilio 5 kamerų langai – su 30 proc. nuolaida ir vidine apdaila. Šarvuotos durys. Balkonų stikl. Roletai. Pramonės pr. 16 („Urmo“ bazė, 2 vagonėlis). Tel. (8 37) 451 712, 8 647 00 002, e. paštas gediminas@arventa.lt. 943728

Nukelta į 18 p.


18 2

Trečiadienis, balandžio 25, 2012

klasifikuoti skelbimai Statybos, remonto

Dengiame šlaitinius stogus, rekonstruojame, skardiname. Komplektuojame medžiagas. Gaminame kaminų įdėklus ir juos valome. Tel. 8 612 82 740.

Nuomojame BOBCAT mini krautuvus, ekskavatorius. Kasame, lyginame, griauname, gręžiame pamatams skyles, iškrauname, pakrauname krovinius. Tel. 8 656 41 801.

944486

930249

Gaminame filingines, faneruotas duris, staktas. Faneruojame senas užsakovo duris. Įstikliname balkonus. Tel. 313 167, 8 699 13 442, 706 482.

AKCIJA! Plastikiniai ir mediniai langai, šarvuotos ir vidaus durys, balkonų stiklinimas. Tel. 705 900, 8 656 39 353, Sukilėlių pr. 3. www.roplastitus.lt.

Dengiame, renovuojame ir remontuojame plokščius stogus prilydomąja MIDA danga. Ypatingi pasiūlymai bendrijoms. Tel. 8 614 14 430.

Nuomojame fasadinius statybinius pastolius. Universalūs, tinka mūro ir kitiems darbams. Lengvai surenkami. Tel. 8 686 79 386, www.stogudengimasjums.lt.

Įvairios durys pigiau. Didelis spalvų, modelių pasirinkimas. Naujiena – stogeliai, terasos. Dirba kvalifikuoti specialistai. Tel. 457 915, 8 676 70 000; www.lietuviskosdurys.lt.

Ekskavatorių, mini krautuvų, buldozerių nuoma. Juodžemio, smėlio, grunto, statybinio laužo atvežimas. Aikštelių, įvažų įrengimas. Skylių gręžimas. Tel. 8 670 17 211.

Nuosavų namų durys: saugios, ypatingai šiltos. Garantija 5 m. Dirbame be poilsio dienų. Tel. 8 634 81 144.

Roletai, visų rūšių žaliuzės gamintojo kaina. Matavimas ir montavimas nemokamas. www.fajetonas.lt Tel. 8 616 29 180, e. paštas vaidas@fajetonas.lt.

Paslaugos

933083

AKCIJA! Virtuvės langas – nuo 550 Lt; 3 dalių kambario – nuo 720 Lt, balkono durys su vitrina – nuo 800 Lt (kainos su montavimu ir palangėmis). Vertikalios orlaidės, balkonų stiklinimas, roletai, žaliuzės, garažo vartai. UAB „EG group“, tel. 540 123, 8 612 65 486. 937961

Apdaila apie langus, duris. Santechnikos, elektros remontas. Staliaus, dažymo ir tinkavimo darbai. Meistro pagalba, konsultacija, garantija. Tel. 8 605 28 527. 946671

945427

936866

Elektriko paslaugos. Greitai ir kokybiškai. Suteikiame garantiją. Tel. 8 651 73 760, 8 609 83 349. 941347

Elektros darbai. Apsaugos, videosistemos. Taupaus apšvietimo sprendimai. Nedidelės kainos, kokybė, garantijos. Tel. 8 687 98 087. 932264

926609

946784

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Pabrangimas nuo 15 proc./mėn. Tel. 314 531, skambinti d. d. 9–17 val., „Aujama-credit“. 928130

Pastatų šiltinimas putų polistirenu, akmens vata. Dedame struktūrinį tinką. Daugiabučių laiptinių remontas. Tinkavimo darbai. www.apsiltiname.lt. Tel. 8 602 56 512, 8 614 45 953. 946517

946393

940556

942807

Baldžių Aptraukiame audiniu baldus. Keičiame spyruokles, vatiną, poroloną. Pensininkams – nuolaidos. Transportas nemokamai. Tel. 779 101, 8 603 49 621. 941224

Aptraukiame audiniu, dirbtine ir natūralia oda baldus. Keičiame visas reikalingas medžiagas. Ilgametė darbo patirtis. Transportas nemokamas. Tel. 8 604 76 264, 730 715.

Elektros instaliacija, senos instaliacijos renovacija, gedimų šalinimas. Elektros prietaisų prijungimas. Draugiškos kainos. Tel. 8 647 77 683.

Apdaila. Įvairių grindų įrengimas (ir iš MDP), gipskartonio ir medžio drožlių plokščių montavimas, palėpių įrengimas ir šiltinimas. Nuolaidos medžiagoms. Tel. 8 630 40 405.

Gaminame iš metalo laiptus, laiptinės duris, vartus, stumdomuosius vartus, tvoras, kaltinius gaminius, prancūziškus balkonus. Tel. 8 675 16 865.

Pigūs laiptai iš sauso ąžuolo, uosio medienos. Gaminu. Montuoju. Tel. 8 646 44 285.

Gaminami šiuolaikiškos konstrukcijos stogeliai su permatoma danga, tvoros, vartai, voljerai, kitos konstrukcijos. Sumontuojame. Tel. 8 686 81 398, 533 223.

PLASTIKINIAI LANGAI ir BALKONŲ STIKLINIMAS – pigiausiai Kaune. Vokiška kokybė, garantija 10 metų. Tel. 223 200, 8 608 70 099. www.langvila.lt.

Greitai dengiame stogus įvairia danga. Nestandartiniai skardos lankstymo ir montavimo darbai. Pigiau sukomplektuojame medžiagas. Garantija. Nuolaidos! Tel. 8 682 47 001.

Plastikiniai langai, šarvuotos durys, balkonų stiklinimas, apdaila. Langų reguliavimas, taisymas. Buto remonto darbai. Savanorių pr. 287–316, tel. 8 606 28 921.

Greitai, kokybiškai ir pigiai remontuojame minkštuosius baldus. Keičiame spyruokles ir poroloną. Transportas nemokamas. Tel. 712 540, 8 675 65 133.

934042

941796

Plytelių klijavimas. Vonių, WC remontas. Tel. 8 691 85 440, 711 659.

Greitai, kokybiškai remontuojame minkštuosius baldus. Keičiame dizainą. Platus gobeleno pasirinkimas. Be poilsio dienų. Transportas nemokamas. Tel. 440 774.

946735

946271

Ardome WC kabinas, betonines, mūrines sienas, grindis, perdangas. Valome palėpes. Pjauname angas, sumontuojame sąramas. Tel. 8 670 17 211. 936848

Atestuota įmonė atlieka stogų dengimo, keitimo, skardinimo darbus. Tel. 8 675 28 844, 362 768. 932111

Atliekame aplinkos tvarkymo darbus: trinkelių klojimas, tvorų statymas, apželdinimas. Įrengiame lietaus kanalizaciją, drenažą. Tel. 8 620 26 805. 932662

Atliekame grindų, parketo šlifavimą. Klijuoju plyteles, dažau, tapetuoju. Kalu dailylentes, laminatą. Santechnikos darbai. Tel. 795 508, 8 600 62 210. 932415

Atliekame griovimo darbus – sienų, pertvarų, angų pjovimas, kirtimas. Sąramų montavimas. Konsultacijos. Statybinio laužo išvežimas. Pastatų griovimas. Tel. 8 699 77 162. 935813

Atliekame kokybiškai tik gipskartonio montavimo darbus (sunkias ir lengvas konstrukcijas). Tel. 8 620 80 461, 8 671 13 410.

943512

923923

GRINDŲ BETONAVIMAS, Kaune ir Kauno r., konsultuojame, organizuojame medžiagų tiekimą, suteikiame garantijas, išrašome sąskaitas. Tel. 8 678 19 899. 944193

Kalvystės darbai: metalinės laiptinių, sandėliukų, garažų durys, turėklai, tvoros, laiptų konstrukcijos, stogeliai. Tel. 477 155, 8 699 66 111; www.vaigeda.lt. 936991

Kaminų įdėklai, dūmtraukiai, nestandartiniai skardos gaminiai. Tel. 8 611 53 224, www.resikona.lt. 930636

Kaminų įdėklai, valymas, pristatomieji kaminai, remontas. Kaminų mūrijimas. Stogų dengimas. Tel. 8 619 29 430.

Atliekame visus santechnikos darbus: vandentiekis, šildymas, vidaus ir lauko kanalizacija, prietaisų sumontavimas, remontas. Tel. 8 699 77 162.

Kasame ekskavatoriais, lyginame buldozeriais, vežame savivarčiais žvyrą, skaldą, juodžemį. Įrengiame įvažas bei kelius į statybų aikšteles. Tel. 8 699 77 162.

935790

944627

Atliekame visus vidaus ir išorės darbus, tvarkome butus, namus, sodybas ir biurus. Tel. 8 607 22 667.

Kasame vandens šulinius, vietinę kanalizaciją, surandame vandenį, valome šulinius. Pristatome ritinius. Santechnikos darbai. Tel. 8 607 63 411.

946487

Atlieku įvairius santechnikos darbus, statau vonias, WC, gyvatukus, vandentiekio, kanalizacijos vamzdynus. Dirbu be poilsio dienų. Tel. 8 604 95 971. 946159

Atlieku plastikinių langų angokraščių apdailą. Apdailos darbai: dažymas, plytelių klijavimas, laminatas, gipskartonis, lentelių kalimas. Tel. 8 675 81 454.

943695

Atlieku tik elektros montavimo darbus. Tel. 8 605 67 073.

943226

Atvežame žvyro, smėlio, skaldos, atsijų, juodžemio, betono gaminių. Tel. 373 894, 8 616 56 993. 934944

Automobilinio bokštelio nuoma (15 m aukščio). Pjauname, genime medžius. Šlaitinių stogų dengimas, skardinimas. Tel. 8 687 19 660 (Rolandas), 8 602 92 845. 937405

Be dulkių kokybiškai šlifuojame, lakuojame, restauruojame parketą, medines grindis, laiptus. Tel. 8 677 36 264. www.slifavimas.info.

933431

Be dulkių šlifuojame, lakuojame parketą, grindis. Dedame parketą. Tel. 8 698 87 702, 264 557 (namų). 946163

Darome stogų konstrukcijas, dengiame įvairia danga, remontuojame senus stogus, stato stoglangius, karkasinius namus, pavėsines. Tel. 8 689 04 980.

944249

Kasu šulinius, vietinę kanalizaciją. Valau ir gilinu šulinius. Surandu vandens gyslą. Atvežu šulinių žiedus. Tel. 8 606 29 150, 8 645 31 863. 936891

Kasu šulinius, vietinę kanalizaciją. Valau ir gilinu šulinius. Surandu vandens gyslą. Suorganizuoju žiedų atvežimą. Tel. 8 676 67 428. 930069

Klojame trinkeles, akmenis. Statau vejos, gatvės bortelius, sulyginu šulinius. Atvežu medžiagas. Akcija. Nuolaidos. Ilgametė patirtis. Tel. 8 671 73 582. 942888

943502

Privatus santechnikas-suvirintojas atlieka visus santechnikos ir suvirinimo darbus. Suteikiu garantiją, taikau nuolaidas. Tel. 205 251, 8 674 97 821. 946638

Pigiai, greitai, gerai remontuojame baldus (aptraukiame gobelenu). Garantija 1 m. Nuolaidos. Tel. 707 920, 8 657 85 505.

943661

Santechnikas atlieka visus santechnikos darbus. Vandentiekis, šildymas, kanalizacija. Stato kietojo kuro, dujinius katilus. Tel. 8 605 85 205, 389 258. 943323

Santechnikas keičia kriaukles, WC ventilius, gyvatukus, prijungia buitinę techniką, išvalo kanalizaciją. Nuperka medžiagas. Tel. 424 099, 8 683 05 242. Santechnikas keičia vandentiekio, kanalizacijos vamzdynus, stato WC. Kiti santechnikos darbai. Dirba be poilsio dienų. Garantija. Tel. 8 645 22 683. 943675

944885

946609

Dengiame stogus, rekonstruojame, skardiname. Kaminų įdėklai, valymas. Karkasinių namų statymas. Tel. 8 601 77 895.

Mūrijame, betonuojame. Suvirinimo, griovimo darbai. Trinkelių klojimas. Fasadų šildymas. Stogų dengimas. Tel. 8 646 16 479. 938105

Taisome minkštuosius baldus, aptraukiame nauju gobelenu, remontuojame lankstus. Smulkus kietųjų baldų remontas ir surinkimas. Tel. 8 671 20 013, 440 922. 946203

Virtuvės, svetainės, biuro, miegamojo, vonios, spintų ir kitų kietųjų baldų gamyba. Garantija. Gaminame išsimokėtinai. Tel. 8 679 77 357; www.ivairusbaldai.lt.

936029

Finansų, audito 946375

Šiltiname namų fasadus, dedame struktūrą. Tel. 8 687 53 187.

Išparduodamas bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių turtas. Visa informacija – www.adminbiuras.lt.

917766

944939

Siurbiame nuotekas. Plauname lauko vamzdynus. Tel. 8 670 12 205. 940047

943687

946433

www.meistras24.lt atliekame visus, net ir smulkius, SANTECHNIKOS DARBUS, keičiame WC, suteikiame garantijas. Tel. (8 37) 22 33 11, 8 699 49 955, e. paštas info@ meistras24.lt. 943609

Vidaus įrangos

916826

Kitos

944065

Įvairūs Akcininkams! Kviečiamas UAB TBO visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris vyks 2012 05 17 10 val. bendrovės patalpose. Darbotvarkės projektas: 1. Metinių finansinių ataskaitų rinkimo patvirtinimas. 2. Pelno (nuostolio) paskirstymas. 3. Kiti klausimai. 946552

Nuomoja Išnuomojamas 420 kv. m. sandėlis su vėdinimo įranga Kauno r., saugomoje teritorijoje. Tel. 8 686 70 121, 8 686 41 275.

946449

Kaune, Vytauto pr. 43, nuomojamos patalpos, tinkamos kūrybinei veiklai, seminarams. Galima organizuoti bendrą veiklą su nuomotojais. Tel. 8 698 31 248. 945547

Gabenimai 0–24 val. atvežame iki 9 kub. m žvyro, smėlio, juodžemio, mėšlo, atsijų, asfalto skaldos. Savikroviu išvežame žemes, statybinį laužą. Tel. 8 686 92 900. 936108

0–24 val. atvežame žvyro, smėlio, skaldos juodžemio, durpių, mėšlo. Savikroviu išvežame gruntą, šakas, statybinį laužą. Rašome sąskaitas. Tel. 8 640 10 444. 935923

Atvežame GAZ-53 savivarčiu: juodžemio, smėlio, žvyro, atsijų, skaldos, kompostinių, durpių. Išvežame šiukšles. Tel. 343 278, 8 699 83 319. 945253

Atvežame iki 12 t smėlio, žvyro, skaldos, atsijų, juodžemio, durpių. Išvežame statybinį laužą. „Bobcat“ ir savivarčių paslaugos. Tel. 8 698 07 749. 942360

Atvežame molio, žvyro, statybinio laužo, juodžemio. Išvežame statybinį laužą. Rašome sąskaitas. Tel. 8 698 25 082. 935012

Atvežame žvyro, smėlio, skaldos, atsijų, žemių, juodžemio. Nuomojame mini krautuvą BOBCAT. Išvežame statybinį laužą. Tel. 8 620 26 805. Atvežu 5–11 kub. m žvyro, smėlio, juodžemio, akmens skaldos, akmenukų, atsijų. Savivarčio paslaugos. Tel. 8 618 67 815. Atvežu pigiai GAZ-53 (1–5 kub. m) juodžemio, mėšlo, durpių, žvyro, skaldos, smėlio, atsijų. Ekskavatoriaus nuoma. Tel. 8 606 11 127. 935383

Atvežu pigiausiai GAZ-53 nuo 1 iki 5 kub. m juodžemio, žvyro, skaldos, smėlio, atsijų ir kt. Išvežu šiukšles. Buldozerio, ekskavatoriaus nuoma. Tel. 8 674 51 453. 946228

„ABDONO“ kilimų ir žaliuzių valykla valo kilimus (kliento patalpose arba išsivežame), minkštuosius baldus, čiužinius, „Bauer“ ir kt. patalynę sausu ir šlapiu giluminiu būdu amerikietiška įranga. Langų valymas, grindų dangos atnaujinimas, patalpų tvarkymas po remonto ir visos kitos švaros paslaugos. UAB „ABDONAS“ (bet kada), tel. 77 09 44, 8 688 18 946. Žemaičių g. 31, www.abdonas.lt. 931419

Aeruojame ir tręšiame vejas. Tel. 8 611 45 542. 946539

Medžių pjovimas, genėjimas; gyvatvorių karpymas; vaismedžių genėjimas; tvenkinių kasimas; apželdinimo paslaugos. UAB „Aplinkos darbai“, tel. 8 655 55 800. 941167

NEMOKAMAI išvežame bet kokį nereikalingą metalo laužą, buitinę techniką. Mokamai – senus baldus, šiukšles ir visa kt. Pjauname medžius. Tel. 8 601 99 230, 799 681. 941900

APSAUGOS SIGNALIZACIJOS namams, butams, garažams, sodų nameliams. Ryšys – valdymas per mob. telefoną. Tel. 8 675 04 304, e. paštas olsantra@gmail.com.

Želdynų projektavimas, vizualizacija (3D). Želdinimo darbai (vejos, želdynai, gėlynai, alpinariumai ir t.t.), palankios kainos. Tel. 8 681 62 573, 8 653 28 262.

946148

932199

UAB „Kestugneta“ atlieka visus statybos ir remonto darbus. Tel. 8 600 92 790.

944800

932646

UAB „Kristuponis“ parduoda skolos teisę. Tel. 8 686 87 939.

Teisinės paslaugos

TRINKELIŲ KLOJIMAS. Kokybiškai kloju trinkeles, vejos bortelius, įrengiu vandens nutekėjimo sistemas. Kokybę garantuoju. Tel. 8 687 82 448.

943831

923138

Santechnikos darbai. Be poilsio dienų, garantijos, nuolaidos. Tel. 8 636 89 929, (8 37) 224 785, e. paštas bmwgulbe@ gmail.com.

Krautuvais, ekskavatoriais BOBCAT gręžiame, griauname, krauname, lyginame. Tel. 8 687 57 902.

941978

944214

941117

940516

Metalo gaminiai: rekonstrukcijos, laiptai, tvoros, grotos, vartai, kaltiniai gaminiai, durys. Tel. 8 600 04 449.

Kietųjų baldų gamyba: virtuvės, prieškambario, svetainės, jaunuolio baldai, spintos ir kt. Tel. 8 698 43 448 nuo 8 iki 21 val.

Santechnikas atlieka visus santechnikos darbus. Padeda nupirkti, atvežti medžiagas (su nuolaidomis). Tel. 8 680 84 699 nuo 7 iki 22 val.

936916

Suvirinimo elektra darbai. Metaliniai gaminiai pagal individualius pageidavimus. www.suvirintojas.eu. Tel. 341 102, 8 614 64 490.

944716

944669

935894

944593

Laiptinių, fasadų dažymas, butų remontas. Bendrijoms – nuolaidos. Tel. 8 603 84 086. www.laiptiniuremontas.lt.

932525

Nestandartinių virtuvės, prieškambario baldų gamyba pagal individualius užsakymus: spintos, stalai, komodos ir kt. Tel. 8 678 33 560. www.dainiausbaldai.lt.

Klojame trinkeles, statome vejos, kelių bortelius. Tiesiame drenažą ir lietaus nuotekų vamzdžius. Tel. 8 603 07 219. 945363

Gaminame nestandartinius kietuosius baldus: virtuvės, prieškambario, komodas, stalus, lentynas, spintas... Atvežame, surenkame nemokamai. Tel. 8 601 26 068.

Profesionalus vonių restauravimas. 5 metų garantija. Tel. (8 37) 773 100, 8 670 06 048. Daugiau informacijos www.voniurestauravimai.lt.

Stogų dengimas, šiltinimas. Tarpblokinių siūlių remontas. Tel. 8 681 79 195, 8 686 88 034.

Dengiame naujus ir renovuojame senus stogus. Skardinimo darbai. Karkasinių namų statymas. Gipskartonio montavimas. Dailylenčių kalimas. Tel. 8 689 47 224.

944494

945742

KLOJAME TRINKELES, šaligatvio plyteles. Nemokama konsultacija. Statome vejos, gatvės bortelius, sulyginame šulinius. Atsivežame medžiagas. Tel. 8 674 68 080.

Mūrijame, betonuojame, tinkuojame, glaistome, dažome. Įrengiame šildomas grindis, galutinai sumontuojame santechniką ir šildymo sistemą. Klojame plyteles, dedame parketą. Tel. 8 650 51 581.

946095

944897

942148

944322

Atlieku dažymo darbus, klijuoju plyteles ir kt. Tel. 8 676 93 043. Kaunas.

946001

945534

Aptraukiame baldus gobelenu. Keičiame spyruokles, vatiną, poroloną – dirbtuvėse ir pas klientą. Pensininkams – nuolaidos. Tel. 366 160, 8 651 82 459.

946194

940176

946430

943765

925637

Visos apželdinimo paslaugos: vejos įrengimas, aeravimas, pjovimas, priežiūra. Alpinariumai, baseinai, kriokliai, akmeniniai takeliai. Tel. 8 643 37 567.

943464

Apdaila. Dažau, glaistau, tapetuoju, dedu vidinius ir išorinius kampus. Kloju laminuotas grindis. Tel. 8 671 97 046.

Pastatų vidaus patalpų remontas, restauracija. Fasadų remontas, restauracija. Šlaitinių stogų remontas. Tel. 8 686 51 538, 8 687 11 109, 8 682 20 378

Tvarkome aplinką. Pjauname ir persodiname didelius MEDŽIUS. Šaliname kelmus, įrengiame ir prižiūrime vejas. Įrengiame lauko ir vidaus kanalizaciją bei drenažą. Tel. 8 645 34 444.

Pigiai išsiurbiame fekalijų šulinius, pasikrauname ir išvežame šakas, šiukšles, statybines atliekas, birius krovinius. Tel. 380 853, 8 685 30 321. 942588

Atvežu savivarčiu su kranu juodžemio, durpių, žvyro, skaldos, organinių trąšų. Pasikraunu nebirių medžiagų. Tel. 236 801, 8 687 73 505. 937837

Baldų, pianinų perkraustymo (krauname, montuojame), krovinių gabenimo paslaugos. Tel. 8 650 12 579, 740 666. 943383

Nebrangiai perkraustysiu (yra krovėjai), pervešiu krovinius krovininiu sunkvežimiu „Iveco“. Dirbu be poilsio dienų. Tel. 260 665, 8 678 38 973. 945949

Parduodame sausas ąžuolo, uosio, beržo, juodalksnio malkas ir briketus. Atraižos maišuose. Vežu nuo 2–5 kub. Tel. 8 698 37 233. 945650

Savikroviu (20 t, 6x6) išvežu statybinį laužą, žemes. Atvežu malto betono, statybinio laužo, žemių, molio sklypui pakelti, aplinkai tvarkyti. Tel. 8 638 33 222. 941610

Savivarčiais pigiai atvežame iki 25 t žvyro, smėlio, skaldos, atsijų, juodžemio. Savikroviais – trinkelių, blokelių (iki 12 palečių), perdengimo plokščių. Tel. 8 688 12 000. 941998

Nukelta į 19 p.


19

Trečiadienis, balandžio 25, 2012

klasifikuoti skelbimai Įvairūs Gabenimai Transportas. Perkraustymas. www.limesa.lt. Tel. 8 687 48 399. 933581

Kelionės Ekskursijos: gegužės 12–13 d. – Saremo salos, 270 Lt; 12 d. – Ryga, opera „Donžuanas“, 110 Lt su bilietais. Birželio 14–24 d. – Kroatija, 1150 Lt. Tel. 8 600 27 921. www. esatour.lt. 946526

Įvairioms progoms nuomojame „Mercedes“ autobusiuką (8 vietų). www.limesa.lt. Tel. 8 687 48 399 933569

Saugus ir greitas keleivių, siuntinių pervežimas maršrutu Lietuva–Anglija–Lietuva. Nuo durų iki durų. Yra tralas. Tel. 8 643 50 666, 8 699 99 341, +447 523 833 083. 928447

Paskolos

Akcija GREITOS PASKOLOS. Užstatas – nekilnojamasis turtas arba automobiliai. Konsultuojame, tvarkome visus dokumentus. Tel. 8 687 82 448. Mituvos g. 5, Kaunas. 932310

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Pabrangimas nuo 15 proc./mėn. Tel. 314 531, skambinti d. d. 9-17 val. „Aujama-credit“. 928097

Paskolos per 1 valandą (turintiesiems užstatą), perkreditavimai, konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Tel. 412 960. 928164

Paskolos, perkreditavimai per 1 val. Užstatas – auksas, nekilnojamasis turtas, automobilis. Visų dokumentų tvarkymas, konsultacijos. Tel. 315 599.

BUAB „Arum“ išparduoda ilgalaikį kilnojamąjį turtą ir prekių atsargas (laivų, katerių vandens ir sniego motociklų, keturračių detalės, jų priedai, gelbėjimosi liemenės, gelbėjimo ratai ir kt.). BUAB vaistinė „Alijošius“ išparduoda ilgalaikį kilnojamąjį turtą. BUAB „Muzikos ekspreso servisas“ parduoda 392 vnt. UAB „Žemyn upe“ paprastųjų vardinių akcijų ir reikalavimo teises pagal įmonės skolininkų neįvykdytas prievoles. BBĮ UAB „Gazagroservisas” parduoda 16.434 vnt. ZAO „Gazagroservis“ akcijų paketą. BAB „BSA Construction“ parduoda namų valdos žemės sklypus, esančius Vištelionių k., Trakų r. sav., ir žemės sklypų kompleksą (2 vnt.), esantį Ringaudų k., Kauno r. sav. BUAB „Ravaida“ parduoda namų valdos žemės sklypus, esančius Klaipėdos r. sav., Saulažolių k., ir skolų reikalavimo teises. BUAB „Dinasas“ parduoda žemės sklypą, esantį Biruliškių k., Karmėlavos sen., Kauno r. sav., ir reikalavimo teises pagal įmonės skolininkų neįvykdytas prievoles. BUAB „AgroMarket“ – ilgalaikį kilnojamąjį turtą (kompiuterinė technika, baldai, šaldymo įranga ir kt.). BAB „PROSPERO POLIS“ išparduoda ilgalaikį turtą ir reikalavimo teises pagal skolininkų neįvykdytas prievoles. Papildoma informacija teikiama Jonavos g. 16A, Kaune, tel. 8 686 32 435, (8 37) 308 945, e. p. biuras@ adminbiuras.lt, faks. (8 37) 308 948. 946715

Pranešame, kad 2012 m. gegužės 11 d. 18 val. šaukiamas garažų savininkų bendrijos steigiamasis susirinkimas. Susirinkimas vyks garažų komplekse, Pastotės g. 2, Kaune. Susirinkimo darbotvarkė: 1. Balsavimo steigiamajame susirinkime tvarka ir balsų skaičiavimo komisijos rinkimai. 2. Susirinkimo pirmininko ir susirinkimo sekretoriaus rinkimas. 3. Garažų savininkų bendrijos steigimas. 4. Bendrijos įstatų projekto aptarimas ir jų tvirtinimas. Bendrijos steigimo iniciatorių vardu Virginijus Ignatavičius 946509

V.Zerino firma „Slavija“, įm. k. 3412785, reorganizuojama į UAB „Slavija“. 946279

928074

Skubi paskola už mažiausias palūkanas. Užstatas – auksas, automobilis, nekilnojamasis turtas. Konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Tel. 8 600 69 691. 928054

Kiti Balandžio, gegužės mėn. kačių ir šunų vakcinacija prieš PASIUTLIGĘ – tik 5 Lt. V.Krėvės pr. 97A, tel. 460 002; Raudondvario pl. 184–7, tel. 330 342; Pramonės pr. 14, „Urmas“, Žalioji galerija, 4 salė, 17 vieta, tel. 707 723. 934235

Bankrutavusios AB „Alytaus kranai“, UAB DROBĖ LT, UAB „Tartuva“, UAB „SKP investicijos“, UAB „Barasta“, MA DIDMENA ir UAB „Ekasta ir Ko“ išparduoda nekilnojamąjį, ilgalaikį kilnojamąjį ir trumpalaikį turtą bei reikalavimo teises į įmonės skolininkų neįvykdytas prievoles. Su parduodamo turto sąrašais, kainomis ir turto pardavimo tvarka galima susipažinti UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biure (Jonavos g. 16A, Kaune). Informacija teikiama tel. (8 37) 308 945, 8 655 44 551, faksas (8 37) 308 948, www.adminbiuras.lt, e. paštas biuras@ adminbiuras.lt. 946240

Parduoda Nekilnojamasis turtas Kaune ir Kauno rajone „DnB būstas“ teikia paslaugas norintiesiems parduoti ar išnuomoti savo nekilnojamąjį turtą. Tel. 8 676 22 040, e. paštas darius.daugela@dnbbustas.lt. 942236

10 a namų valdos sklypą Palemone, Apnarų g., netoli Kauno marių, visos komunikacijos. Tel. 8 666 72 166. 942322

10,28 a sklypą Artojų g., Garliavoje (yra projektas (b. pl. 194 kv. m), leidimas statybai, pamatai, elektra). Yra privažiavimas. Komunikacijos vietinės. Kaina 72 000 Lt. Tel. 8 657 94 150. 944547

16 a gyvenamosios paskirties sklypą Vaišvydavoje, Armališkių g., prie PC IKI, miesto komunikacijos, kelias. Tel. 301 103, 8 614 21 023. KNTPA. 946620

2 kambarių butą Šilainiuose (5 a. blokinio namo IV a., b. pl. 50 kv. m). Kaina 115 000 Lt. Tel. 8 652 89 953.

946596

Nukelta į 20 p.

Valstybės garantuojama ir iš valstybės biudžeto finansuojama pirminė teisinė pagalba asmenims, gyvenantiems Kauno mieste Asmenys, deklaravusieji savo gyvenamąją vietą Kauno mieste arba, jei asmuo neturi deklaruotos gyvenamosios vietos, tačiau gyvena Kauno mieste, turi teisę į pirminės teisinės pagalbos suteikimą. NEMOKAMAS pirminės teisinės pagalbos paslaugas kauniečiams pagal sutartį su Kauno miesto savivaldybe teikia advokatės Violeta Naujokienė, Diana Degutienė ir Nijolė Reimerienė. J. Gruodžio g. 16-6, 8, 11 kab. Tel. (8 37) 229 268, 227 129, 228 211. Darbo laikas: I–V nuo 8 iki 16 val. Pietų pertrauka nuo 12 iki 13 val. Asmuo, besikreipiantis dėl nemokamos pirminės teisinės pagalbos, turi pateikti: ĩ Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą: Lietuvos Respublikos piliečio pasą arba ES valstybės narės piliečio pasą arba šių asmenų asmens tapatybės kortelę; kitos užsienio valstybės piliečio pasas ir leidimas nuolat ar laikinai gyventi Lietuvoje (arba kitoje ES valstybėje). ĩ Asmens gyvenamąją vietą įrodantį dokumentą: spaudas pase arba pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą. Jeigu asmuo neturi gyvenamosios vietos, jam pateikti tokio dokumento nereikia. Pirminės teisinės pagalbos trukmė ne ilgesnė kaip 1 valanda (atskiru sprendimu gali būti pratęsta). Asmuo tuo pačiu klausimu gali kreiptis tik vieną kartą. Nemokama pirminė teisinė pagalba neteikiama, jeigu: ĩ Pareiškėjo reikalavimai yra akivaizdžiai nepagrįsti. ĩ Pareiškėjui tuo pačiu klausimu buvo suteikta išsami advokato konsultacija arba yra akivaizdu, kad jis tokią konsultaciją gali gauti nesinaudodamas šio įstatymo nustatyta valstybės garantuojama teisine pagalba. ĩ Pareiškėjas kreipiasi ne dėl savo teisių ir teisėtų interesų, išskyrus atstovavimo pagal įstatymą atvejus. Jeigu, teikiant pirminę teisinę pagalbą, paaiškėja, kad pareiškėjui reikės antrinės teisinės pagalbos, pirminę teisinę pagalbą teikiantis asmuo pareiškėjui padeda surašyti ar surašo prašymą suteikti antrinę teisinę pagalbą. Pirminę teisinę pagalbą teikiantis asmuo šių veiksmų imasi tik po to, kai nebuvo rasta galimybė pareiškėjui ginčą išspręsti taikiai. Daugiau informacijos apie valstybės garantuojamą teisinę pagalbą galima rasti interneto tinklalapiuose: www.teisinepagalba.lt; www.kaunas.lt. Užs. 362486


20

Trečiadienis, balandžio 25, 2012

klasifikuoti skelbimai 1 kambario butą Kovo 11-osios g. (5 a. blokinio namo I a., vidinis, šiltas). Tel. 395 097, 8 614 23 050. KNTPA.

Parduoda Nekilnojamasis turtas Kaune ir Kauno rajone 17,7 a namų valdos sklypą Ringauduose, Saulės g. (detalusis planas, visos komunikacijos šalia, galimas įvažiavimas iš abiejų pusių, sklypą galima dalyti). 1 a kaina 6 500 Lt. Tel. 8 698 86 009. 945529

2 a. mūrinį namą Žaliakalnyje, Kapsų–Jonavos g. (b. pl. 142 kv. m, 4 a namų valdos, 2 garažai, namas tinkamas ir komercinei veiklai). Kaina 280 000 Lt. Tel. 8 685 47 914. 945041

2 k. butą Žaliakalnyje, Riešutų g. (50,45 kv. m, laminuotos grindys, sienos išklijuotos tapetais, pakeisti langai). Kaina 83 000 Lt. Tel. 8 671 66 116, e. paštas nerijus @ntnevada.lt. 946181

2 namų valdos sklypus (12 ir 14 a) Rožių g., Domeikavoje. Elektra 15 kW sklypuose. Viename sklype namo projektas su leidimu statybai. Tel. 8 687 58 993. 946506

24 a žemės sklypą prie Kauno marių, Samylų k., su visais reikalingais statybai dokumentais. Tel. (8 37) 225 490, 8 608 51 012; www.musukvartalai.lt.

4 kambarių butą Šilainiuose, Rasytės g. (9 a. blokinio namo V a., b. pl. 84 kv. m, erdvus, 2 balkonai, maži šildymo mokesčiai). Tel. 302 531, 8 676 22 955. KNTPA.

946613

3 kambarių butą Vilijampolėje, Kulvos g. (5 a. plytinio namo V a., labai tvarkingas, kieme garažas). Tel. 308 866, 8 609 96 655. KNTPA. 2 kambarių butą A. Šančiuose, Ašmenos 2-ojoje g. (8/2 a., plytinis, naujos statybos, suremontuotas, b. pl. 54 kv. m). Tel. 302 535, 8 600 41 775. KNTPA. Dalį namo Aleksote, Julijanavos g. (2 a. mūrinio namo I a., b. pl. 46 kv. m, 4 a žemės). Tel. 300 917, 8 600 27 072. KNTPA. 946617

Kitose vietose 4,5 ha žemės ūkio paskirties sklypą Babtų sen., 25 km nuo Kauno. 230 m ribojasi su autostrada Kaunas–Klaipėda. Kaina 138 000 Lt. Tel. 488 448, 8 616 03 924. 946473

Išsigabenti naują apvalių rąstų namą (93 kv. m, 1,5 aukšto). Kaina 31000 Lt. Tel. 8 677 15 149, Jurbarkas.

946685

Du namų valdos sklypus prie Juragių, po 12 arų ir 2 a. gatvės, labai pigiai. Tel. (8 37) 225 490, 8 608 51 012; www.musukvartalai.lt. 945855

Dviejų kambarių butą mūriniame name Žaliakalnyje. Tel. 8 662 28 778.

946207

Išparduodu: butus, namus, sodus, sodybas, sklypus, patalpas. Padedu parduoti, nupirkti, konsultuoju. Tel. 8 618 84 422, (8 37) 333 555, www.simokusilas.lt. 914149

Medinio namo pusę Raudondvario pl., tvarkingas, kaina 59 000 Lt. Tel. 8 606 77 385.

Buitinė technika

Nuolat ąžuolines atraižas. 7 kubinių m kaina su pristatymu 500 Lt. Tel. 8 672 65 895.

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius, senus automobilius. Veiverių g. 148A, tel. 392 213, 8 686 40 259.

939729

943703

945786

Parduodame ąžuolines, uosines, beržines, juodalksnio malkas (rąstais, trinkelėmis, skaldytas). Perkame mišką visoje Lietuvoje. Tel. 8 656 86 202. 940861

Parduodame džiovintas džiovykloje beržo malkas maišeliuose. Tel. 8 686 33 048. 943291

Parduodu malkas (trinkelėmis, skaldytas), galiu atvežti nepjautų malkų miškavežiu. Tel. 8 683 37 322.

939578

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius, senus automobilius. Vokiečių g. 187, tel. 478 088, 8 681 46 384. 939802

946634

Supjautos atraižos: pušies – 300 Lt; juodalksnio – 380 Lt; beržo, ąžuolo – 400 Lt. Atraižos maišuose: pušinės – 6 Lt (vnt.); ąžuolo, beržo, juodalksnio – 7 Lt (vnt.). Tel. 8 670 32 999. 943340

Tujas gyvatvorėms: karpomos (0,7–1,4 m) – 4–6 Lt, koloninės (0,6–1,3 m) – 8–22 Lt; pušis kalnines (0,5–0,7 m), kitus dekoratyvinius augalus. Galime atvežti. Marijampolė. Tel. 8 610 98 306. 930844

Alavą, nichromą, nerūdijantį ir instrumentinį plieną, elektros variklius, generatorius, starterius ir įvairius metalus. Tel. 8 610 22 688. 939514

Aliuminio, vario, bronzos, nichromo, nerūdijančio plieno ir juodųjų metalų laužą, akumuliatorius, elektros variklius. Kreiptis Elektrėnų g. 8, 8.30–17 val., tel. 8 686 83 409. 903992

Aukštomis kainomis įmonė perka įvairius AUTOMOBILIUS ir kt. techniką (po eismo įvykio ar su kt. defektais). Greitai tvarkome dokumentus, atsiskaitome, pasiimame. Tel. 8 648 74 669.

Perka

Defektuota, naudota, nauja buitinė technika. Virtuvės įrankiai, aksesuarai ir indai. www.aldile.com, Jonavos g. 254, Kaunas. Tel. 8 698 31 328.

938153

Automobilių supirkimo įmonė perka automobilius nuo 200 iki 2000 Lt. Atsiskaitome iš karto. Pasiimame patys. Dokumentus sutvarkome vietoje. Tel. 8 615 87 008.

931708

Defektuotas, naudotas skalbimo mašinas „Miele“, šaldytuvus, šaldiklius ir kt. Taisome buitinę techniką. Kęstučio g. 59, tel. 222 493, 8 687 57 334.

Automobilius (senus, surūdijusius, su defektais, nevažiuojančius) ir kėbulus. Atsiskaito iš karto, pasiima patys. Tel. 8 673 31 752, 8 607 97 663.

945796

935947

Brangiai juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą: aliuminį, varį, žalvarį, akumuliatorius. Išsivežame patys. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724.

821497

Kitos prekės

919952

Brangiai perkame juodųjų metalų laužą, mokame iš karto. Išsivežame savo transportu. Tel. 8 606 27 717.

946684

928383

Puikų 4 kambarių 75 kv. m butą Centre, Trakų g. (autonominis šildymas dujomis, nuostabus vaizdas į miestą). 259 000 Lt. WWW. FORTO SIENA.LT. Tel. 8 687 03 511.

Brangiai perku mišką (su žeme arba išsikirsti). Atsiskaitau iš karto. Miškavežio paslaugos. Tel. 8 685 16 221, 8 635 30 367, (8 37) 291 255.

Sklypų išpardavimas Aleksote, Kauno mieste. 1 aro kaina 6500–7500 Lt. Sklypų skaičius ribotas. Tel. 8 616 17 709.

Geromis kainomis superka automobilius, mikroautobusus, visureigius. Gali būti daužti ar su defektais. Išsiveža. Tel. 8 620 24 539.

946686

928631

935463

Trijų kambarių butą mūriniame name, ramioje vietoje, Savanorių pr. Tel. 8 610 61 919.

936336

Įvairius senus su defektais ir po avarijos automobilius, kėbulus. Pasiimame patys, išrašome utilizavimo pažymas. Tel. 8 684 26 629, 8 603 62 208.

946221

UAB „Panta“ padeda parengti dokumentus naujiems ir rekonstruotiems pastatams įteisinti. Organizuoja pastatų ir žemės kadastrinius matavimus, pastatų projektavimo, žemės sklypų padalijimo ir sujungimo projektus. Tel. 8 600 08 555. 943883

Vieno aukšto plytinį namą su mansarda Žaliakalnyje (1991 m., bendr. pl. 224 kv. m, 8,21 a žemės). Tel. 8 677 72 467. 946461

8,51 a namų valdos sklypą Sargėnuose (naujas kvartalas, prie pušynėlio, elektra, dujos, miesto vandentiekis ir kanalizacija). Tel. 8 699 85 923. 8,5 a namų valdos sklypą Rokeliuose (naujas kvartalas, elektros dėžutė, kelias). Tel. 8 676 22 944. Naujos statybos kotedžą Giraitėje (2 a. namas, visos komunikacijos, pigus autonominis šildymas). Tel. 8 676 22 528. KNTPA. 2 kambarių butą Dainavoje, V.Krėvės pr. (5 a. blokinio namo V a., b. pl. 44 kv. m, naujai suremontuotas). Tel. 395 097, 8 614 23 050. KNTPA. 3 kambarių butą Dainavoje, V.Krėvės pr. (5  a. blokinio namo II a., b. pl. 48 kv. m, tvarkingas, įstik. balkonas, plast. langai). Tel. 300 915, 8 676 22 529. KNTPA.

938133

AKCIJA – PJUVENŲ briketams! Parduodame pjuvenų briketus, durpių briketus. Atvežame. Kreiptis Kalvarijos g. 7, Kaunas, tel. 8 683 54 559, 298 566.

Lengvuosius automobilius su defektais, po avarijų, senus, surūdijusius, nevažiuojančius. Sutvarkau dokumentus. Tel. 8 606 15 981.

943746

Atvežame ąžuolo, uosio, beržo, juodalksnio ir mišrių sausų geros kokybės malkų (trinkelėmis ir skaldytų). Pristatome nemokamai. Tel. 8 689 30 433.

941263

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Pabrangimas nuo 15 proc./mėn. Tel. 314 531, skambinti d. d. 9–17 val., „Aujama-credit“.

932627

Ąžuolo, beržo pjuvenų briketus ir baltarusiškus durpių briketus. PAVASARINĖS NUOLAIDOS! Tel. 8 677 44 884.

928115

Perka žemę, mišką visoje Lietuvoje, tinka apleista, išnuomota, su bendraturčiais. Sutvarko dokumentus, atsiskaito iš karto. Tel. 8 671 08 059.

928711

Ąžuolo, beržo, uosio, juodalksnio malkas – skaldytas, trinkelėmis, rąstais. Uosio parketo lenteles. Tel. 8 608 64 784. 936134

Ąžuolo, uosio, beržo, drebulės, alksnio, eglės malkas trinkelėmis arba skaldytas (atvežame po 5; 8; 15 kub. m). Tel. 8 682 86 242. 940272

Beržines, uosines, pušines, juodalksnio malkas – skaldytas arba trinkelėmis. Atvežame nemokamai. Tel. 8 608 55 554. 945910

Beržo, uosio, ąžuolo, juodalksnio skaldytos malkos. Tel. 8 613 23 999.

910321

„Metrampa“ brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą, automobilius. Moka iš karto, išsiveža. Švenčionių g. 8, Betygalos g. 2. Tel. 740 405, 8 687 90 575, www.metrampa.lt.

Perkame žemės ūkio paskirties žemę Kėdainių, Jonavos, Šakių apskrityse. Tel. 8 618 05 112. Siūlyti įvairius variantus.

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų ir nerūdijančio plieno laužą, el. variklius, senus automobilius. Demontuojame metalą. Technikos g. 8C, tel. 8 687 46 496.

Perku žemės grąžinimo dokumentus. Atsiskaitau iš karto. Tel. 8 684 94 670.

936760

939875

945221

2 kambarių butą Pramonės pr., Dainavoje (5 a. mūrinio namo III a., b. pl. 44 kv. m, suremontuotas). Tel. 302 533, 8 676 22 262. KNTPA.

Įvairias malkas (trinkelėmis ir skaldytas); lauko akmenis. Atvežame nemokamai, išrašome sąskaitas. Tel. 8 652 65 157, e. paštas uabelvirta@gmail.com.

2 kambarių butą Centre, Bažnyčios g. (2 a. plytinio namo II a., b. pl. 46 kv. m, plastikiniai langai, šarvo durys, 1 a žemės). Tel. 300 916, 8 676 22 528. KNTPA.

Malkas – skaldytas arba trinkelėmis. Turime ir sausų. Pristatau į namus. Tel. 8 618 07 508.

2 kambarių butą Dainavoje, Birželio 23-iosios g. (5 a. mūrinio namo II a., b. pl. 47 kv. m, balkonas į pietų pusę, erdvus ir patogus). Tel. 302 530, 8 609 96 653. KNTPA.

Malkas: beržo – 110 Lt, juodalksnio – 100 Lt (mašinoje sukrautos tvarkingomis eilutėmis). Turime pjuvenų briketų ir mišrios medienos – 450 Lt. Tel. 8 652 59 118.

928308

932443

941950

Trijų, keturių kambarių butą arba dalį namo Kaune ar netoli Kauno (su miesto patogumais). Tel. 302 535, 8 676 22 262. Namą, dalį namo, kotedžą arba namų valdos sklypą Kaune ar šalia Kauno. Tel. 300 914, 8 614 22 030. 945890

Pamesta Pamestą Kauno aukštesniosios maisto pramonės mokyklos diplomą su pagyrimu Nr. 000875, išduotą 1991 03 08, suteikiantį Linai Lenkauskaitei techniko-technologo kvalifikaciją, laikyti negaliojančiu. 946642

Kviečia mokytis AMES kalbų mokymo ekspertai siūlo efektyviausius kalbų kursus Kaune: anglų, vokiečių, prancūzų, ispanų, italų, rusų kalbos; kokybiškas parengimas anglų kalbos valstybiniam ir IELTS egzaminui, verslo anglų kalba. Sudaromos grupės (darbo dienomis ir šeštadieninės) pagal amžiaus grupes ir poreikius. Kontaktai Laisvės al. 23–5, Kaunas; tel. (8 37) 422 748, 8 685 66 355. 930615

Kursai: apsaugos darbuotojų pirminio parengimo ir šaunamojo ginklo įsigijimo savigynai – 2012 05 21, šaunamojo ginklo įsigijimo savigynai – 2012 05 23. Informacija 9–16 val. tel. 8 686 08 017, e. paštas vytautasatk@one.lt. 943253

NEMOKAMI ANGLŲ KALBOS KURSAI – pradedantiesiems ir pažengusiesiems, registracija vyks balandžio 27 d. ir 28 d. nuo 17 iki 19 val, Draugystės g. 1. Tel. 8 606 78 591. Laukiame Jūsų! 945935

941734

Nauja ir nukainota buitinė technika (orkaitės, šaldytuvai ir t.t.), virtuvės reikmenys. Atidavus seną buitinę techniką – nuolaida iki 200 Lt! AEG, „Bosch“, „Liebherr“, „Siemens“ ir t.t. Kovo 11-osios g. 45A. Tel. 313 656, 8 699 83 487; www.ventara.lt.

946101

Naujai šiuolaikiškai suremontuotą 2 kambarių butą Šarkuvos g., 51 kv. m, su virtuvės baldais ir buitine technika. 111 900 Lt. WWW.FORTOSIENA .LT. Tel. 8 687 03 511.

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius, nichromą. Jurbarko g. 2, tel. 363 283, 8 699 69 731.

946245

945857

Dalį namo (32 kv. m) Prancūzų g., puikioje vietoje, po kapitalinio remonto, autonominis šildymas dujomis, 1 a žemės. 64 900 Lt. WWW.FORTOSIENA.LT. Tel. 8 687 03 511.

MULČIAS: raudonas, rudas, baltas ir juodas, sufasuotas maišuose. Prekiaujame UAB „Grasta“ sandėliuose: Švenčionių g. 16, tel. 341 551, ir Vyžuonos g. 8, tel. 361 308.

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, el. variklius. Išsivežame metalą. Raudondvario pl. 112, tel. 267 424, 8 650 50 353. 939654

937469

Perku namą Žaliakalnyje, gali būti apleistas. Siūlyti įvairius variantus. Tel. 8 650 51 581.

946601

936238

Superkame juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą, senus automobilius (utilizavimo pažymos). Pasiimame savo transportu. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 698 41 681. 938711

Superkame juoduosius, spalvotuosius metalus. Demontuojame, išsivežame mažus kiekius. Be poilsio dienų. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 600 60 674, 260 840. 931856

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius, nichromą. Birželio 23-iosios g. 23A, tel. 312 043, 8 682 40 444. 939950

Brangiai perkame mišką. Tel. 8 642 00 055.

945235

VAZ, „Moskvič“, GAZ ir kitus importinius automobilius, kėbulus. Pasiimame. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724. 919864

Vieno arba dviejų kambarių butą Dainavoje, Eiguliuose, Šilainiuose. Tel. 308 866, 8 609 96 653.

Informuoja APEIKIM LIETUVĄ Balandžio 28 d. 11 val. – šiaurietiško vaikščiojimo žygis APEIKIM LIETUVĄ, skirtas olimpiniams sveikatos metams. Pasikalbėsime apie žoleles, kurios jau sužaliavusios, ir jų naudą. Renkamės Panemunėje, Smetonos al. pradžioje, prie pliažo. Registruotis tel. 8 615 72 600, Danutė. Kas turi savo šiaurietiško ėjimo lazdas, registruotis nereikia. Organizatoriai – Žolinčių akademija AITVARAI ŽEMEI IR DANGUI Ba­lan­džio 28 d. Za­pyš­ky­je su ait­va­rais ir mu­zi­ka kvie­čia­me vi­sus pa­svei­kin­ti at­bun­ dan­čią Žemę. Kaip ir kas­met, pas­ku­ti­nį ba­lan­džio šeš­ta­ die­nį kar­tu su vai­kais pa­si­džiaug­si­me ait­va­ rų meist­rų kū­ri­niais ir ma­žų­jų iš­ra­din­gu­mu. Si­gu­tės Tri­ma­kai­tės mu­zi­ki­nis pa­svei­ki­ni­ mas Že­mei, Dan­gui, Ait­va­rams ir mums vi­ siems pra­dės šven­tę. Ait­va­rų meist­ro ir avia­mo­de­lis­to Sau­liaus Kviet­kos uni­ka­lus dar­bas – le­gen­di­nės „Li­ tu­a­ni­kos“ mo­de­lio pri­sta­ty­mas – ren­gi­ nio pra­džio­je. Lėk­tu­vė­lio mo­de­lis – ke­tu­ris kar­tus ma­žes­nė ko­pi­ja. Dan­gu­je jis at­ro­do įspū­din­gai pa­na­šus į ori­gi­na­lą. Šven­ti­nė pro­gra­ma ne­si­kei­čia: ait­va­rų dirb­ tu­vės, pra­mo­gi­nių ait­va­rų pa­si­ro­dy­mai, kon­kur­sai, var­žy­bos, ben­dros vai­šės, ap­do­ va­no­ji­mai, lo­te­ri­ja, eks­kur­si­ja po Za­pyš­kio apy­lin­kes. Šie­met šven­tė iš­skir­ti­nė ge­ros mu­zi­kos gau­ sa. Vi­sų pa­mėg­to Kau­no ra­jo­no cho­ro „Bo­ žo­lė“ pri­sta­ty­ti ne­rei­kia. Jų kon­cer­tas – do­ va­na ait­va­rų my­lė­to­jams. O pri­si­bė­gio­jus su ait­va­rais, po go­ti­ki­niais skliau­tais pail­sė­ti su Si­gu­tės Tri­ma­kai­tės at­lie­ka­ma kla­si­ki­ne mu­ zi­ka – dau­giau nei pra­ban­gu. ŠVENTĖS PROGRAMA 11.30 val. – da­ly­vių re­gist­ra­ci­ja ait­va­rų skrai­di­ni­mo var­žy­boms ir sa­vos kū­ry­bos ait­ va­rų „Lai­min­giau­sio ait­va­ro“ lo­te­ri­jai. 12 val. – šven­tės ati­da­ry­mas: so­lis­tės Si­gu­ tės Tri­ma­kai­tės mu­zi­ki­nis pa­svei­ki­ni­mas; vie­nin­te­lio Lie­tu­vo­je skrai­dan­čio lėk­tu­vo „Li­tu­a­ni­ka“ mo­de­lio pri­sta­ty­mas; me­ni­nin­ kų G.Tri­ma­ko, K.Gri­ga­liū­no, D.Ra­da­vi­čiū­tės dar­bų­pa­ro­da; ait­va­rų dirb­tu­vės ir pra­mo­gi­ nių ait­va­rų pa­si­ro­dy­mai; vai­kų kū­ry­bos dar­ be­lių mu­gė. 12.30–13.30 val. – ait­va­rų var­žy­bos. 13.30–14.30 val. – Kau­no ra­jo­no cho­ro „Bo­žo­lė“ kon­cer­tas. 14.30 val. – ap­do­va­no­ji­mai, lo­te­ri­ja. 14.45 val. – ka­rei­viš­ka ko­šė ir ben­dros vai­ šės. 15 val. – lo­te­ri­jos lai­mė­to­jų skry­dis spor­ti­niu lėk­tu­vu virš Kau­no ir Za­pyš­kio. 15 val. – Si­gu­tės Tri­ma­kai­tės kon­cer­tas. 16 val. – eks­kur­si­ja „Za­pyš­kio le­gen­dų ta­ kais“. LAIMĖS IR DANGAUS UŽTEKS VISIEMS!

Nukelta į 21 p.


21

Trečiadienis, balandžio 25, 2012

klasifikuoti skelbimai Karščiausi kelionių pasiūlymai Kelionių AgentūrA „Krantas Travel“ Bodrumas, Turkija – gegužės 4-25 d. 4* viešbutis, viskas įskaičiuota 8 d. poilsinė kelionė – nuo 1475 Lt

Tel. (8 37) 490 202, I.Kanto g. 22, kaunas@kaunas.krantas.lt www.krantas.lt Pasiūlymas Jūsų kelionėms į Graikiją, Turkiją ir Ispaniją: Kreta, Graikija – gegužės 13 d. 3+* viešbutis, pusryčiai ir vakarienė 8 d. poilsinė kelionė – nuo 1202 Lt

Maljorka, Ispanija – birželio 9 d. 3* viešbutis, su pusryčiais 8 d. poilsinė kelionė – nuo 1686 Lt

2012 m. balandžio 26 d., ketvirtadienį, 10 val. sodyboje „Medžiotojų sostinė“ (Kunionių kaimas, Josvainių sen., Kėdainių r.) Žemės ūkio ministerija organizuoja informacinį seminarą

Kuro mokestis – 120 Lt (asmeniui) mokamas papildomai.

„LEADER METODO ĮGYVENDINIMO AKTUALIJOS“

Vietų skaičius ribotas. Daugiau kelionių pasiūlymų www.krantas.lt

Renginį ves Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos skyriaus specialistai.

Kelionių AgentūrA „RM travel“

Šv. Gertrūdos g. 21, Kaunas. Tel. (8 37) 222 260, e. paštas info@rmtravel.lt

Kelionės iš Kauno gegužės mėn. Kipras 3* HB – nuo 1091 Lt (asm.), Rodas 3* AI – nuo 1277 Lt (asm.), Kosas 3* AI – nuo 1322 Lt (asm.), Maljorka 2* AI – nuo 1238 Lt (asm.), Malta 3* HB – nuo 1047 Lt (asm.). Akcija! Visoms kelionėms autobusu gegužės mėn. – 15 proc. nuolaida! Įmanomos ir kitokios kelionės datos, kelionių ir bilietų skaičius ribotas.

Seminare kviečiami dalyvauti Panevėžio, Kėdainių, Raseinių, Jurbarko, Kauno, Jonavos, Širvintų, Ukmergės rajonų vietos veiklos grupių atstovai ir visi, kuriems aktuali šio renginio tema. Seminaras nemokamas. Trukmė: apie 2 val.

Užs. 945908

SB „Žuvėdra“ sodininkams! 2012 m. gegužės 12 d. 13 val. aikštelėje prie vandens siurblinės kviečiamas sodininkų ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas. Valdyba. 946143

Pramogos, šventės, laisvalaikis Pramogos LINKSMI, TURININGI KETVIRTADIENIO VAKARAI vienišiems, vyresnio amžiaus žmonėms Šilainiuose, kavinėje „Tinklas“, Žiemgalių g. 3D. Spektaklis, muzika, šokiai, žaidimai, siurprizai ir puodelis kavos dovanų. Laukiame jūsų balandžio 26 d., 19 val. Organizuojame ir vedame šventes ir gimtadienius vaikams. Pasiteirauti tel. 8 684 70 473, e. paštas kalnijole@ yahoo.com. 923076

Kviečia

ATRAKINKIME UPES Balandžio 26 d. 17 val. Kauno keleivinėje prieplaukoje prie „Combo“ klubo (Raudondvario pl. 107) vyks laivybos sezono pradžios atidarymo šventė „Atrakinkime upes“. Galėsite apžiūrėti prieplaukoje prisišvartavusius laivus, paragauti žuvienės, paleisti Nemunu svajonių laivelį. Jums koncertuos vaikų ir jaunimo dainavimo studija „Abrakadabra“, merginų popgrupė „Braškės“, projekto „Lietuvos balsas“ dalyvė Erika Astrauskaitė, viduramžių pasiuntinių muzikantų ir šokių ansamblis. Laivus galima apžiūrėti jau nuo 16 val. Bilietas į renginį – iš popieriaus išlankstytas laivelis. KAUNO „VARPO“ GIMNAZIJOJE (Varpo g. 49) Balandžio 27 d. vyks 30 metų jubiliejaus šventės renginiai: 11 val. – jubiliejinės šventės atidarymas; 12 val. – muzikiniai pusryčiai „Prisiminimai“; 13 val. – absolventų susitikimai „Sugrįžtam“; 14 val. – sveikinimų popietė „Prakalbintas laikas“. Kviečiame dalyvauti. DĖMESYS SENJORAMS Kau­no pe­da­go­gų kva­li­fi­ka­ci­jos cen­tras (Vy­ tau­to pr. 44) tę­sia ren­gi­nių cik­lą, skir­tą sen­ jo­rams. Ypač kvie­čia­mi ir lau­kia­mi sen­jo­rai mo­ky­to­jai. Ka­dan­gi į kai ku­rias veik­las ga­li­me pri­im­ti ri­bo­tą skai­čių da­ly­vių, to­dėl pra­šom re­gist­ ruo­tis iš anks­to. Ba­lan­džio mė­ne­sį vyks SVEIKATOS KURSAS 26 d. 10 val. – pa­skai­ta „Min­čių hi­gie­na. Ar mo­ka­me tvar­ky­tis su sa­vo min­ti­mis?“. Lek­to­ rė – A.Si­da­rie­nė. Re­gist­ruo­tis tel. 324 158.

Balandžio 25 d., trečiadienį, 18 val. Mažojoje salėje

Informuoja

Jaunosios kartos fortepijono virtuozas UGNIUS PAULIUKONIS (fortepijonas) Programoje – kompozitorių D.Scarlatti, L. van Beethoven, A.Scriabin, F.Chopin kūriniai Bilieto kaina 10 Lt Bilietai parduodami Kauno filharmonijos kasoje antradieniais–sekmadieniais 14–18 val., tel. (8 37) 200 478, bei platinami www.tiketa.lt (aptarnavimo mokestis Kauno filharmonijos kasoje netaikomas, „Tiketos“ sistemoje +3 Lt/bilietui, +5 Lt užsakant bilietus internetu ar trumpuoju numeriu ir atsiimant juos kasose). Informacija teikiama tel. 222 538. Internetinis adresas www. kaunofilharmonija.lt. Ikimokyklinio amžiaus vaikai į vakarinius koncertus neįleidžiami. Filharmonijoje veikia Stasio Aukštuolio (1959 04 14–2011 11 02) paroda „Grafika“. Filharmonijos partneriai:

Filharmonijos dienraštis

Kauno tautinės kultūros centras Balandžio 25 d. 15.30 val. P.Mašioto pradinėje mokykloje (Rasytės g. 1) – ŠEIMOS SAVAITĖ. Kauno tautinės kultūros centro edukacinė popietė mergaitėms ir mamoms „Mama, pasiūk man lėlę“, veda Daiva Vainauskienė. 18 val. – paskaita EVOLIUCIJA – KOVA DĖL IŠLIKIMO AR BENDRADARBIAVIMAS? Lektorius Aleksandras Žarskus. Balandžio 26 d. 18 val. – romansų vakaras ŠIRDIS MYLĖTI SUTVERTA su folkloro ansambliu „Liktužė“, vadovė Jūratė Svidinskienė. Įėjimas nemokamas. 18 val. – tapybos mokymai suaugusiesiems PRIE MOLBERTO: peizažas. Veda dailininkas Gvidas Latakas. Balandžio 27 d. 18 val. KTKC (A.Jakšto g. 18) – ŠEIMOS SAVAITĖ. KTKC folkloro ansamblio „Dailingė“ koncertas PAS MOTULĘ AUGAU,

skirtas Motinos dienai, vadovė Birutė Nemčinskienė. Įėjimas nemokamas. Balandžio 28 d. 16 val. – paskaita PLAUKŲ SIMBOLIKA. KASOS ATSKYRIMAS – VIENUMA iš ciklo „Vestuvių virsmas“. Lektorius Aleksandras Žarskus. Susitikimas su istoriku Kźstučiu Kasparu ,,Pasakos apie jėgą: nuo tautosakos iki filosofijos. II dalis“. Balandžio 30 d. 18 val. KTKC etninės veiklos studijoje (Kalniečių g. 180) – mokymai jaunimui ir suaugusiesiems KŪRYBOS DŽIAUGSMAI: ornamentas mene. Veda dailininkė Dalia Žiurkelienė. Informacija tel. 8 625 65 218. ASOCIACIJA „ŠVIESUVA“ UAB „Pir­mas žings­nis“, Rau­dond­va­rio pl. 150, kon­fe­ren­ci­jų sa­lė­je Balandžio 26 d. 16–18 val. – Algimantas ASTRAUSKAS, UAB „Pirmas žingsnis“ direktorius. MODERNIOJI ORTOPEDIJA ŠIANDIEN. Ugnius Algirdas BAGDONAS, ŠVIESUVOS Studentų švietėjų forumo narys. MITAI MEDICINOJE. Renginys nemokamas.

Bib­lio­te­kų sa­vai­tė – kam nePATINKA? Ba­lan­džio 25-29 d. Kau­no ap­skri­ties vie­šo­ji bib­lio­te­ka švęs Na­cio­na­li­nę Lie­tu­vos bib­lio­ te­kų sa­vai­tę „Bib­lio­te­ka: spausk PATINKA!“. Pro­gra­mo­je gau­sy­bė įvai­rių ir ma­žiems, ir di­de­liems skir­tų ren­gi­nių, ak­ci­jų, žai­di­mų ir mo­ky­mų! Dau­giau in­for­ma­ci­jos www.kvb.lt. RENGINIAI (įė­ji­mas ne­mo­ka­mas): Ba­lan­džio 26 d. 14–15.30 val. – mo­ky­mai „Rin­kme­nų kon­ ver­ta­vi­mo įran­kiai in­ter­ne­te“. Re­gist­ra­ci­ ja e. paš­tu eis@kvb.lt ar­ba te­le­fo­nu (8 37) 324 254. Bus pri­sta­ty­tos nau­din­gos in­ter­ne­to nuo­ ro­dos, ku­rio­mis tie­sio­giai in­ter­ne­te ga­li­ma kon­ver­tuo­ti au­dio-, vi­deo-, teks­ti­nius fai­lus, pa­veiks­lė­lius, el. kny­gų fai­lus į jums tin­ka­ mus. 17 val. – su­si­ti­ki­mas su žur­na­lis­te, pro­diu­se­ re, lai­dų ve­dė­ja Edi­ta Mil­da­žy­te ir jos kny­gos „Pa­si­ma­ty­mas su Lie­tu­va“ pri­sta­ty­mas. Ra­ das­tų g. 2, sa­lė. Da­ly­vaus kny­gos au­to­rė, ren­gi­nį ves Lie­tu­ vos lei­dė­jų aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tė, lei­dyk­los „Ty­to al­ba“ di­rek­to­rė Lo­li­ta Va­ra­na­vi­čie­nė. KURSŲ KIRPYKLA ker­pa, šu­kuo­ja plau­kus ne­mo­ka­mai (10–14 ir 15–19 val.) Sa­va­no­rių pr. 66 (buv. Ra­di­jo ga­ myk­la, vi­di­nis kor­pu­sas, 2-asis a., 202 kab.). Tel. 8 684 77 422. Ma­lo­niai kvie­čia­me.


22

Trečiadienis, balandžio 25, 2012

kas, kur, kada Amžinąjį atilsį

,,NYKŠTUKO“ LĖLIŲ TEATRAS

teatras

Mirtis – tai slenkstis, bet ne pabaiga. Brangiausi žmonės ima ir palieka. Tačiau nuo jų nusidriekia šviesa Ir atminty gyvi išlieka... Skaudžią netekties ir liūdesio valandą, mirus buvusiam ilgamečiam darbuotojui Vytautui DANIUI, velionio šeimą ir artimuosius nuoširdžiai užjaučia AB „Palemono keramika“ kolektyvas. Mirus buvusiai VšĮ Kauno Centro poliklinikos vaikų ligų gydytojai Birutei Aldonai ŽALNERAUSKIENEI, skaudžią netekties ir liūdesio valandą šeimą ir artimuosius nuoširdžiai užjaučia VšĮ Kauno Centro poliklinikos administracija ir darbuotojai. Skaudžią netekties valandą, mirus režisieriui Gintui ŽILIUI, jo artimuosius nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi Kauno valstybinio dramos teatro bendruomenė.

Rotušės a. 19, Ryšių istorijos muziejuje

KAuno valstybinis dramos TEATRAS Laisvės al. 71, tel. 224 064 www.dramosteatras.lt

„GIRSTUČIO“ RŪMAI

Ba­lan­džio 25 d. 18 val. – CEZARIO GRUPĖ. DRĄSI ŠALIS. Spek­tak­lis-an­ti­dep­re­san­tas. Rež. Ce­za­ris Grau­ži­nis. Rū­tos sa­lė. Ba­lan­džio 26 d. 18 val. – Fried­richas von Schil­leris. PLĖŠIKAI. An­ti­de­ka­lo­gas (N-16). Rež. Ar­tū­ras Arei­ma. Rū­tos sa­lė. Ba­lan­džio 27 d. 18 val. – Yukio Mis­hi­ma. MARKIZĖ DE SAD. Dvie­jų da­lių iro­niš­ka fan­ ta­zi­ja. Rež. Ar­tū­ras Arei­ma. Rū­tos sa­lė. 19 val. – Ju­hanas Smu­ulas. SVEČIUOSE PAS PULKININKO NAŠLĘ. Vie­nos da­lies anek­do­ tas. Rež. Da­nu­tė Ju­ro­ny­tė. Ma­žo­ji sce­na. Ba­lan­džio 28 d. 18 val. – Bil­ja­na Srlbja­no­ vič. SKĖRIAI. Dvie­jų da­lių tra­gi­ko­me­di­ja. Rež. Ro­lan­das At­ko­čiū­nas. Il­go­ji sa­lė. Ba­lan­džio 29 d. 15 val. – Vid­man­tas Bar­tu­ lis. PAMOKSLAS ŽUVIMS. Vie­nos da­lies spek­ tak­lis. Rež. Vid­man­tas Bar­tu­lis. Rū­tos sa­lė. 18 val. – VDU TEATRAS, MENS PUBLICA. Yasmi­na Re­za. TRYS GYVENIMO VERSIJOS. Vie­nos da­lies tra­gi­ko­me­di­ja. Rež. Ag­nius Jan­ke­vi­čius. Penk­to­ji sa­lė.

KAuno KAMERINIS TEATRAS

Skaudžią netekties ir liūdesio valandą dėl mylimo sūnaus Gintauto mirties nuoširdžiai užjaučiame Audronę BENDOKIENĘ ir dalijamės netekties skausmu. TS-LKD Kauno sueiga VšĮ Kauno Centro poliklinikos odontologę Vitą GRIŠKEVIČIENĘ skaudžią netekties valandą, mirus mylimam tėveliui, nuoširdžiai užjaučia VšĮ Kauno Centro poliklinikos administracija ir darbuotojai. Gamybos direktorių Kęstutį LAŠINSKĄ ir jo šeimą, mirus mylimam tėveliui, nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi UAB „Tikutis“ kolektyvas. Mirus broliui Arvydui, reiškiame nuoširdžią užuojautą partijos Tvarka ir teisingumas nariui Algirdui VERBICKUI. Telydi paguoda ir dvasios stiprybė šią sunkią netekties valandą. Partijos Tvarka ir teisingumas Kauno skyriaus nariai Staiga mirus mylimai mamai, nuoširdžiai užjaučiame docentę Daivą VĖLYVYTĘ. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Infekcinių ligų klinikos ir Kauno klinikinės ligoninės infektologai Ilgametė darbo patirtis – užtikrinta kokybė ir nebrangios paslau­ gos. Laidojimo paslaugų biuras teikia visas laidojimo paslaugas. Platus karstų, rūbų, laidojimo atributikos pasirinkimas. Šarvojimo salės KAUNE. Pensininkus, neįgaliuosius laidojame už valstybės lėšas. KREMAVIMAS LIETUVOS krematoriume. K.Baršausko g. 65 (priešais PC „Molas“). Dirbame visą parą. www.laidojimaskremavimas.lt. Tel. 8 670 22 835, 8 608 37 933. 944835

PAMINKLAI. Gaminame paminklus, dengiame kapavietes grani­ to plokštėmis, užpilame kapą granito skalda, liejame pamatus, atnaujiname senus paminklus, kalame raides. Dirbame viso­ je Lietuvoje. Tel. 8 647 09 401, 384 912; www.uabpaminklai.lt. Raudondvario pl. 115A, Kaunas. Partneriai: K.Kasakausko g. 64 – Akmenė; J.Basanavičiaus g. 12 – Jonava; Taikos pr. 34A, Kaunas; Ramybės g. 7, Garliava. Laidojimo reikmenys, paslaugos, krema­ vimas – tel. 8 615 50 520, 8 686 45 729. 937316

Paminklų, antkapių, tvorelių gamyba iš įvairių spalvų granito. Di­ delis pagamintų paminklų pasirinkimas. Visiškas kapavietės sutvar­ kymas, pamatų liejimas, dengimas granitine plokšte. Atvežame juodžemio, smėlio, granitinės skaldos. Nemokamai teikiame kon­ sultacijas kapavietės sutvarkymo klausimais. Karmėlava, Vilniaus g. 3A, paminklų dirbtuvės, tel. 8 614 41 608. www.gransta.lt. 933969

Kęstu­čio g. 74A, www.ka­me­ri­nis­te­at­ras.lt, in­fo@ka­me­ri­nis­te­at­ras.lt

Balandžio 26 d. 10, 12 val. – D.Čepauskaitė – Charles Perrault. NEPAPRASTI BATUOTO KA­ TINO NUOTYKIAI. Rež. A.Rubi­no­vas. Balandžio 27 d. 18 val. – PREMJERA! E.Jo­ nes­ko. PLIKAGALVĖ DAINININKĖ. Vienos da­ lies absurdo komedija. Rež. S.Rubinovas. Balandžio 28 d. 18 val. – PREMJERA! E.Jo­ nesko. PLIKAGALVĖ DAINININKĖ. Vienos da­ lies absurdo komedija. Rež. S.Rubinovas.

KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS Laisvės al. 87A

Balandžio 25 d. 19 val. – PALĖPĖS muzikos gimtadienis! Aistės Smilgevičiūtės ir grupės „Skylė“ akustinis koncertas. Ba­lan­džio 27 d. 17 val. – Kau­no ir Sankt Pe­ ter­bur­go kū­ry­bi­nis pro­jek­tas PREMJERA – KELIONĖ SAULĖS LINK (is­to­ri­ja apie ke­lią, mu­zi­ką ir cir­ką. Apie šven­tę ir kas­die­ny­bę mu­my­se ir ša­lia mū­sų... Spek­tak­lis nuo 9 iki 99 m.). Au­to­rius ir re­ži­sie­rius Bo­ri­sas Kon­ stan­ti­no­vas. Dai­li­nin­kas Vik­to­ras An­to­no­ vas. Kom­po­zi­to­rius De­ni­sas Šad­ri­nas. Ba­lan­džio 28 d. 12 val. Va­le­ri­jos ir Sta­sio Rat­ke­vi­čių lė­lių mu­zie­ju­je – SVEČIUOSE PAS SKUDURINĘ ONUTĘ, rež. E.Že­kie­nė (te­at­ra­li­ zuo­tas ren­gi­nys), nuo 3 m. 16 val. – Kau­no ir Sankt Pe­ter­bur­go kū­ry­bi­ nis pro­jek­tas PREMJERA – KELIONĖ SAULĖS LINK (is­to­ri­ja apie ke­lią, mu­zi­ką ir cir­ką. Apie šven­tę ir kas­die­ny­bę mu­my­se ir ša­lia mū­ sų... Spek­tak­lis nuo 9 iki 99 m.). Au­to­rius ir re­ži­sie­rius Bo­ri­sas Kon­stan­ti­no­vas. Dai­li­nin­ kas Vik­to­ras An­to­no­vas. Kom­po­zi­to­rius De­ ni­sas Šad­ri­nas. Ba­lan­džio 29 d. 12 ir 14 val. Ma­žo­jo­je sce­ no­je – MEŠKIUKO GIMTADIENIS, rež. R.Bart­ nin­kai­tė (mu­zi­ki­nė fė­jų pa­sa­ka), nuo 3 m.

KAUNO MAŽASIS TEATRAS M.Dauk­šos g. 34, tel. 408 470, 226 090, www.tiketa.lt, www.bilietai.lt, www.ma­za­sis­te­at­ras.lt

Balandžio 26 d. 19 val. – Laura de Weck. MYLIMIAUSI. Rež. V.Balsys. Balandžio 27 d. 19 val. – MOKĖK – DUOSIU. Pagal G.Gugevičiūtės pjesę „Labas gyveni­ mas“. Rež. V.Balsys. Balandžio 28 d. 18 val. – B.Srbljanovič. „Belgrado trilogija“ (SU NAUJAISIAIS ME­ TAIS, ANA!). Rež. D.Rabašauskas. Balandžio 29 d. 12 val. – spektaklis vai­ kams. VENECIJOS PASAKA. Rež. Audrius Ba­ niūnas. 19 val. – PREMJERA! Aleksejus Slapovskis. NUO RAUDONOS ŽIURKĖS IKI ŽALIOS ŽVAIGŽ­ DĖS. Rež. Darius Rabašauskas.

KAUNO PANTOMIMOS IR PLASTIKOS TEATRAS M.Dauk­šos g. 34 www.pantomimosteatras.lt, www.bilietai.lt

Ba­lan­džio 28 d. 18 val. – KARŠTAI MYLĖK! Te­at­ri­nis-mu­zi­ki­nis ko­mik­sas skam­bant fokst­ro­to, tan­go, val­so me­lo­di­joms… („kai­ miš­ki vaiz­de­liai” pa­gal lie­tu­viš­kos est­ra­dos pra­di­nin­ko An­ta­no Ša­ba­niaus­ko dai­nas). Ba­lan­džio 29 d. 14 val. – LINKSMOSIOS PAMO­ KĖLĖS. Klou­nų žai­di­mas-spek­tak­lis vai­kams.

KAuno valstybinis dramos TEATRAS

Balandžio 29 d. 12 val. – PARŠELIŲ NUOTY­ KIAI. Bilietai parduodami 1 val. prieš spektaklį.

27 d. 19 val.

Ko­vo 11-osios g. 26, tel. 454 480, www.girs­tu­tis.lt

DOMINO TEATRAS Balandžio 28 d. 18 val. – miuziklas PARY­ ŽIAUS KATEDRA. Rež. R.Marcinkus. Festivalis LIETUVOS TEATRŲ PAVASARIS–KAUNAS 2012 KLAIPĖDOS DRAMOS TEATRAS Balandžio 25 d. 18 val. – spektaklis ŠMĖKLŲ SONATA. Rež. G.Varnas. VALSTYBINIS VILNIAUS MAŽASIS TEATRAS Balandžio 26 d. 18 val. – spektaklis MOTINA (VASA ŽELEZNOVA). Rež. K.Glušajevas. Improvizacijų teatras KITAS KAMPAS BAIGIAMASIS FESTIVALIO VAKARAS. Balandžio 27 d. 18 val. – KLAUSYK MUZIKĄ KITU KAMPU!

renginiai ISTORINĖ LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTŪRA KAUNE Vil­niaus g. 33

Ba­lan­džio 25 d. 16 val. – li­te­ra­tū­ros ir mu­ zi­kos va­ka­ras „Kau­nas ir kau­nie­čiai ra­šy­to­ jo Lai­mo­no Inio kū­ry­bo­je“. Da­ly­vau­ja kny­gų apie Kau­ną ir kau­nie­čius au­to­rius Lai­mo­nas Inis ir jo kny­gų he­ro­jai: VDU prof. Jo­nas ČE­ PINSKIS, SMU prof. is­to­ri­kas Alek­san­dras VITKUS, po­etė Taut­vy­da MARCINKEVIČIŪTĖ, M.K.Čiur­lio­nio dai­lės mu­zie­jaus di­rek­to­rius me­no­ty­ri­nin­kas Os­val­das DAUGELIS, dai­li­ nin­kai Ro­mu­al­das ČARNA, Vla­di­mi­ras BERES­ NIOVAS, ak­to­rius Pet­ras VENSLOVAS, skai­to­vė Vil­ma URNIEŽIŪTĖ, Kęs­tu­čio IGNATAVIČIAUS ir Pet­ro MARCINKEVIČIAUS gi­ta­rų du­e­tas.

J.GRUODžIO MEMORIALINIS MUZIEJUS Salako g. 18, tel. 732 498

Nuo balandžio 25 iki gegužės 18 d. veiks paroda „Kauno sakralinės muzikos mokyk­ los istorijos puslapiai“. Paroda skirta mo­ kyklos įkūrimo 20-mečiui. Parodos lankymas nemokamas.

KAUNO ĮVAIRIŲ TAUTŲ KULTŪRŲ CENTRAS Šv. Gertrūdos g. 58

Balandžio 26 d. 16 val. – VšĮ „Vyturio“ ka­ talikiškos vidurinės mokyklos Muzikos sky­ riaus 6 klasės mokinio Dainiaus Rutkausko ir Kauno M.Petrausko muzikos mokyklos 7 klasės mokinės Akvilės Volbergaitės AKOR­ DEONO MUZIKOS REČITALIAI (mokytoja D.Me­dėkšaitė-Balčiūnienė).

KAUNO APSKRITIES VIEšOJI BIBLIOTEKA Ba­lan­džio 26 d. 17 val. (Ra­das­tų g. 2, sa­ lė) – ži­no­mos žur­na­lis­tės, pro­diu­se­rės, lai­dų ir ren­gi­nių ve­dė­jos EDITOS MILDAŽYTĖS kny­ gos „Pa­si­ma­ty­mas su Lie­tu­va“ pri­sta­ty­mas. Da­ly­vaus kny­gos au­to­rė, ren­gi­nį ves Lie­tu­ vos lei­dė­jų aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tė, lei­dyk­los „Ty­to al­ba“ di­rek­to­rė Lo­li­ta Va­ra­na­vi­čie­nė. Įė­ji­mas ne­mo­ka­mas. Ba­lan­džio 27 d. 16 val. Se­nų ir re­tų spau­ di­nių sky­riu­je, Kny­gos mu­zie­ju­je (K.Do­ne­ lai­čio g.  8) – Per­pe­tua Dum­šie­nės kny­gos DULKĖTO ERŠKĖČIO UGNY (apie po­etą An­ta­ ną Ka­la­na­vi­čių) su­tik­tu­vės. Į ren­gi­nį pa­kvies­ti Ra­šy­to­jų są­jun­gos lei­dyk­ los at­sto­vai, Lie­tu­vos ra­šy­to­jų są­jun­gos na­ riai, „Ne­mu­no“ re­dak­ci­ja, Mai­ro­nio lie­tu­vių li­te­ra­tū­ros mu­zie­jaus, J.Gru­šo mu­zie­jaus, Ža­lia­kal­nio ben­druo­me­nės žmo­nės, Lie­tu­ vai pa­gra­žin­ti drau­gi­jos, Lie­tu­vos žur­na­lis­tų są­jun­gos na­riai. Da­ly­vaus li­te­ra­tū­ros kri­ti­kai Va­len­ti­nas Sven­tic­kas, Ra­mu­tis Kar­ma­la­vi­čius, Kau­ no lė­lių te­at­ro ak­to­rė Lai­ma Rup­šy­tė-Straz­ daus­kie­nė, J.Gruo­džio kon­ser­va­to­ri­jos jau­ nie­ji at­li­kė­jai.

KAUNO KULTŪROS CENTRAS „TAUTOS NAMAI“ Vy­tau­to pr. 79/Kęstu­čio g. 1

Ba­lan­džio 26 d. 18.30 val. – Pi­lai­tės liau­ dies te­at­ro spek­tak­lis „Ma­no var­das – LIE­ TUVA“. Sce­na­ri­jaus au­to­rė ir re­ži­sie­rė Da­lia Ta­rai­lie­nė. Įė­ji­mas ne­mo­ka­mas.

MAIRONIO LIETUVIŲ LITERATŪROS MUZIEJUS Ro­tu­šės a. 13

Ba­lan­džio 27 d. 17 val. – Mai­ro­nio 150-o­ sioms me­ti­nėms skir­tas kon­cer­tas, ku­rio pro­gra­mo­je skam­bės už­sie­nio ir lie­tu­vių kom­po­zi­to­rių kū­ri­niai, Mai­ro­nio ei­lės, da­ly­ vaus kon­ser­va­to­ri­jos cho­ras (va­do­vas Do­na­ tas Ja­kū­bo­nis), sty­gi­nių or­kest­ras (va­do­vė Kris­ti­na Do­mar­kie­nė), skai­to­vai. Ba­lan­džio 28 d. 14 val. – mo­nog­ra­fi­jos „Liu­ das Vai­lio­nis“ su­tik­tu­vės. Mo­nog­ra­fi­ja skir­ ta bo­ta­ni­ko, pro­fe­so­riaus, vie­nos Lie­tu­vos aukš­to­sios mo­kyk­los įkū­rė­jų Liu­do Vai­lio­nio gy­ve­ni­mo ir dar­bų iš­sa­miai ap­žval­gai. Kar­tu su kny­gos au­to­re Da­nu­te Vai­lio­ny­te da­ly­vaus dr. Ane­lė But­ku­vie­nė, pro­fe­so­rius Ro­mu­al­das Bal­tru­šis, kny­gos re­dak­to­rė Ra­ mu­tė Vai­tie­kū­nai­tė, ak­to­rė Bi­ru­tė Mar.

PAVEIKSLŲ GALERIJA K.Do­ne­lai­čio g. 16

Ba­lan­džio 29 d. 13 val. kvie­čia šei­mas sma­ giai ir tu­ri­nin­gai pra­leis­ti sek­ma­die­nio po­ pietę Egi­di­jaus Ru­dins­ko gra­fi­kos pa­ro­do­je. Čia ne­liks be dė­me­sio nei su­au­gu­sie­ji, nei vai­kai: prieš jū­sų akis at­si­vė­ręs nuo­sta­bus gra­fi­kos pa­sau­lis pri­vers kiek­vie­ną lan­ky­to­ ją ner­ti į at­si­ve­rian­čią dau­gias­luoks­nę re­a­ ly­bę ir jo­je už­si­bū­ti. O vė­liau pa­ro­dos vaiz­dų ir nuo­tai­kų įkvėp­ti ga­lė­si­te sa­vo me­ni­nius su­ge­bė­ji­mus at­skleis­ti su­kur­da­mi gra­fi­kos dar­bą. Re­ko­men­duo­ja­ma tu­rė­ti juo­dą že­li­nį ra­šik­ lį. Su ju­mis ben­draus mu­zie­ji­nin­kė-ta­py­to­ja Eg­lė Ve­la­niš­ky­tė. Pa­si­tei­rau­ti tel. 221 779.

Kauno įgulos KARININKŲ RAMOVĖ A.Mickevičiaus g. 19

Šie­met Kau­no miš­rus cho­ras LELIUMAI šven­ čia sa­vo kū­ry­bi­nės veik­los 40-me­tį. Ba­lan­džio 29 d. 16 val. ta pro­ga vyks JUBI­ LIEJINIS KONCERTAS. Cho­ro me­no va­do­vas – prof. Al­bi­nas Pet­ raus­kas, di­ri­gen­tas Sau­lius Ma­žu­lis, kon­ cert­meis­te­rė Da­lia Ja­tau­tai­tė.

M. ir K.PETRAUSKŲ LIETUVIŲ MUZIKOS MUZIEJUS K.Pet­raus­ko g. 31

Ge­gu­žės 3 d. 16 val. – kom­po­zi­to­rių Alek­ san­dro Ka­ča­naus­ko, Sta­sio Šim­kaus, Jo­no Damb­raus­ko, Juo­zo Pa­kal­nio ju­bi­lie­ji­nių me­tų mi­nė­ji­mas-kon­cer­tas. Mu­zie­ji­nin­kės Vi­da Bin­ge­lie­nė ir Auš­ra Straz­dai­tė-Zi­ber­ kie­nė pri­sta­tys pa­ro­dą. Da­ly­vaus Lie­tu­vos kom­po­zi­to­rių są­jun­gos Kau­no sky­riaus pir­ mi­nin­kė Zi­ta Bru­žai­tė, VDU Mu­zi­kos aka­de­ mi­jos dai­na­vi­mo ka­ted­ros pro­fe­so­rių To­mo La­di­gos ir Vla­di­mi­ro Prud­ni­ko­vo stu­den­tai, M.Pet­raus­ko mu­zi­kos mo­kyk­los flei­tos mo­ ky­to­jos Vi­dos Ado­ma­vi­čie­nės mo­ki­nė Mo­ ni­ka Ryš­ku­tė, kon­cert­meis­te­rės Ri­ta Ko­cha­ naus­kai­tė, Gied­rė Špeč­kaus­kai­tė, Lo­re­ta Hai­da­ri. Kon­cer­to ve­dė­ja – Kris­ti­na Vait­kū­ nie­nė. Įė­ji­mas ne­mo­ka­mas.

RYŠIŲ ISTORIJOS MUZIEJUS Ro­tu­šės a. 19

Iki gegužės 7 d. veikia Jo­no DANILIAUSKO ta­py­bos dar­bų pa­ro­da.

KERAMIKOS MUZIEJUS Ro­tu­šės a. 15

PLC „MEGA“ Kny­gy­nas VAGA

Ba­lan­džio 26 d. 18 val. – ma­giš­kas su­si­ti­ki­ mas su ži­no­ma ta­ro­lo­ge, kny­gos „Ta­ro kor­tų veid­ro­dy­je“ au­to­re Li­di­ja Staub. Pa­sak Li­di­jos Staub, kor­tų pa­slap­tys pri­ei­na­

KAUNO MAŽASIS TEATRAS

mos kiek­vie­nam, o at­sklei­džia­mos tik no­rin­ tiems ži­no­ti. Tad ren­gi­ny­je ta­ro­lo­gė iš­duos kor­tų ma­gi­jos bur­tus, reikš­mes, dė­lio­ji­mo, su­pra­ti­mo bū­dus bei pa­si­da­lys il­gų me­tų dar­bo ta­ro­lo­ge pa­tir­ti­mi. Su­si­ti­ki­me skai­ty­to­jai tu­rės pro­gos su­si­pa­ žin­ti su Li­di­jos Staub kny­ga „Ta­ro kor­tų veid­ ro­dy­je“.

27 d. 19 val.

Iki ge­gu­žės 13 d. vei­kia tra­di­ci­nė Bal­ti­jos ša­lių šiuo­lai­ki­nės ke­ra­mi­kos pa­ro­da PAVASARIS. Pa­ro­do­je žiū­ro­vai tu­rės ga­li­my­bę su­si­pa­žin­ti su nau­jau­sio­mis ke­ra­mi­kos me­no ten­den­ci­ jo­mis, tech­no­lo­gi­niais ieš­ko­ji­mais, ori­gi­na­ liais kū­ry­bi­niais spren­di­mais.

Kino centras „CINAMON“

26 d. 19.15 val.


23

Trečiadienis, balandžio 25, 2012

kas, kur, kada KAUNO MIESTO MUZIEJUS M.Valančiaus g. 6

Šiuo metu veikia parodos: Keliaujanti Lietuvos jūrų muziejaus paroda KLAIPĖDOS BURINIS LAIVYNAS. Paroda veiks iki balandžio 28 d. Muziejaus „Rūsio galerijoje“ – grafikės Jūratės Rekevičiūtės paroda MOTERIS = MEILĖ. Paroda veiks iki gegužės 7 d.

KAUNO PILIS Pilies g. 17

Veikia tarptautinė fotografijos paroda MEDIS IR AKMUO, kurioje savo darbus pristato keturi kūrėjai iš Lenkijos ir Lietuvos: Ewa Pohlke, Jerzy Waluga, Darius Žukas ir Gintautas Vaičys. Paroda veiks iki balandžio 29 d. Eksponuojama Leono Striogos MEDINĖS SKULPTŪROS PARODA, skirta Maironio 150osioms gimimo metinėms. Paroda veiks iki balandžio 29 d. Šeštadienis – šeimos diena. Šeimų vaikams įėjimas nemokamas!

kinas KINO TEATRAS „ROMUVA“ Laisvės al. 54

VIII tarptautinis filmų festivalis EUROPOS KINAS IR DIENĄ, IR NAKTĮ Balandžio 25–26 d. „Romuvos“ kino teatras dovanoja žiūrovams išskirtinę galimybę atrasti įvairius Europos šalių filmus, kurie atskleis nekomercinio kino originalumą ir spalvas. Balandžio 25 d. 18 val. – TINKLELIS NUO UODŲ (Ispanija, drama, 2010 m.); 19.45 val. – BŪSIME ŠVARŪS (Lietuva, dokumentinis); 20.30 val. – ABRIKOSŲ SALA (Slovakija, drama, 2011 m.). Balandžio 26 d. 18 val. – LAVONAS TURI MIRTI (Slovakija, komedija, 2010 m.); 19.45 val. – SVAJONĖ APIE MONTEVIDĖJŲ (Serbija, istorinė melodrama, 2010 m). Bilietų galite įsigyti 1 val. prieš seansą kasoje arba www.bilietupasaulis.lt.

„CINAMON“ PLC „Mega“, tel. 8 700 70 111

„Amžinai tavo“ – išankstinė OMNI ID premjera tik 26 d. 19.15* val. (bilieto kaina 14 Lt). „Laivų mūšis“ – iki 26 d. 11, 13.40, 16.20, 19, 21.40 val. „Titanikas“ 3D – iki 26 d. 14.30*, 18.20 val. (*išsk. 25 d.). „Veidrodėli, veidrodėli... Snieguolės istorija“ (dubliuota lietuviškai) – iki 26 d. 13.10, 15.20, 17.40, 19.55 val. „Amerikietiškas pyragas: klasės susitikimas“ – iki 26 d. 11.50, 17, 19.15*, 21.30 val. (*išsk. 26 d.). „Bado žaidynės“ – iki 26 d. 14.05, 18, 20.50 val. „Piratai! Nevykėlių kompanija“ 3D (dub­liuota lietuviškai) – iki 26 d. 10.40, 12.35*, 14.30**, 16.25** val. (*išsk. 25 d.; **tik 25 d.). „Piratai! Nevykėlių kompanija“ (dubliuota lietuviškai) – iki 26 d. 11.45, 13.45, 15.45 val. „Titanų įniršis“ 3D – iki 26 d. 22.05 val. „Nevykėliai po priedanga – iki 26 d. 22.15 val. „Loraksas“ 3D (dubliuota lietuviškai) – iki 26 d. 12.35* val. (*tik 25 d.). „Loraksas“ (dubliuota lietuviškai) – iki 26 d. 11.15 val.

„FORUM CINEMAS“ Ka­ra­liaus Min­dau­go pr. 49, „Ak­ro­po­lis“, III a.

„Laivų mūšis“ (premjera) – iki 26 d. 12.15, 15.15, 18.15, 21 val. „Geriausias egzotiškas Marigold viešbutis“ (premjera) – iki 26 d. 12, 15, 18, 20.45 val. „Amžinai tavo“ (išankstinis seansas) – 26 d. 19.30 val. KINO STARTAS SU LNK. „Gatvės šokiai 2“ 3D – 25 d. 19 val. „Veidrodėli, veidrodėli... Snieguolės istorija“ – iki 26 d. 10.45, 13.15, 15.30, 17.45*, 20.30* val. (*išsk. 25 d.). „Amerikietiškas pyragas. Klasės susitikimas“ – iki 26 d. 16.45, 19.15, 21.45 val. „Titanikas“ 3D – iki 26 d. 11.45, 15.45, 20.15 val. „Piratai! Nevykėlių kompanija“ (liet. k.) – iki 26 d. 11.30, 13.45, 16 val. „Loraksas (liet. k.) – iki 26 d. 12.45, 14.45 val. „Namas girios glūdumoj“ – iki 26 d. 18.45, 21.15 val. „Bado žaidynės“ – iki 26 d. 11, 16.15, 21.30 val. „Titanų įniršis“ – iki 26 d. 14, 19.30* val. (*išsk. 26 d.).

Kino centras „FORUM CINEMAS“

26 d. 21 val.

TV programa 6.00 Labas rytas. 9.00 „Komisaras Reksas“ (N-7) (k). 9.55 „Forsaitų saga“ (N-7) (k). 11.00 „Toks gyvenimas“ su Zita Kelmickaite. Tiesioginė Lietuvos radijo laida. 12.00 Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė (rusų k.). 12.15 Duokim garo! (k). 14.15 Ypatingas atvejis (k). 14.50 Žinios. 15.10 „Komisaras Reksas“ (N-7). 16.00 „Meilės skonis“. 17.05 „Senis“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.35 Sportas. Orai. 18.45 Krašto spalvos. 19.20 „Giminės. Po dvidešimties metų“ (1). 20.25, 22.10 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 20.55 Verslas. 21.00 Kultūra. 21.05 Sportas. Orai. 21.15 Teisė žinoti. 22.15 Atvira Lietuvos universitetų žinių lyga „Lyderiai“. Susitinka VU Matematikos ir informatikos instituto ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto komandos. 23.15 Vakaro žinios. 23.20 Sportas. 23.25 Orai. 23.30 „Senis“ (N-7) (k).

6.20 „Nickelodeon“ pristato. Smalsutė Dora“. 6.50 „Tomas ir Džeris“ (k). 7.20 „Kung Fu Panda“ (8) (k). 7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7) (k). 8.50 24 valandos (N-7). 9.45 Lietuvos balsas. Finalinės kovos (k). 12.10 Nuo... Iki... (k). 13.10 „Nickelodeon“ valanda. „iKarli“. 13.40 „Kung Fu Panda“ (9). 14.10 „Vaikų „Warner Bros.“ Tomas ir Džeris“. 14.40 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 15.40 „Langai III“ (N-7). 16.40 24 valandos (N-7). 17.40 Būk mano meile! (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.14, 22.19 Sportas. Orai. 19.19 Farai (N-7). 20.25 Karamelinės naujienos (N-7). 21.00 KK2 (N-7). 21.30 Dviračio šou. 22.00 Žinios. Verslas. 22.25 Kriminalinė Lietuva (N-7). 22.35 Kriminalinis trileris „Baisūs nusikaltimai“ (JAV, 2002 m.) (N-14). 1.00 „Įstatymas ir tvarka. Nusikaltimo motyvai“ (N-7).

6.40 Teleparduotuvė. 6.55 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 7.25 „Simpsonai“. 7.55 „Svotai“. 9.00 „Meilės sūkuryje“. 10.05 „Moterys meluoja geriau“. 11.00 Nuotykių f. „Mažasis sniego žmogus 2“ (JAV, 1997 m.). 12.50 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 13.10 „Bakuganas“. 13.40 „Būrys“. 14.10 „Ragai ir kanopos sugrįžta“ (4). 14.40 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 15.10 „Simpsonai“. 15.40 „Likimo galia“. 16.40 „Meilės triumfas“. 17.40 Ką manai? 18.35 Susitikime virtuvėje. 18.45 TV3 žinios. Sportas. Orai. 19.10 „Naisių vasara“. 19.40 Akistata. 20.30 Be komentarų. 21.00 „Vyno kelias“. 21.35 TV3 vakaro žinios. 21.50 TV3 sportas. 21.55 TV3 orai. 22.00 Vikingų loto. 22.05 „Melo teorija“. 23.05 „Geri vyrukai“. 0.05 „Melo teorija“. 1.00 „Kalėjimo bėgliai“.

6.30 Televitrina. 7.00 Žinios (k). 7.25 „Auksarankiai“ (N-7). 8.00 „Gyvenimo spalvos“. 9.00 „Užkalnio 5“. 10.00 „Margoša: moterimi negimstama“. 11.00 „Be namų negerai: naujas gyvenimas“. 11.30 „Prajuokink mane“. 12.30 „Pavojingi susitikimai. Krokodilas žmogėdra“ (k). 13.30 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 14.30 „Pragaro virtuvė“ (N-7). 15.30 „Amerikos talentai“.

DATOS (balandžio 25 d.) 16.30 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 17.30 „Milijonieriai“. 18.00 Žinios. Sportas. Orai. 18.25 „Liejyklos gatvė“ (N-7). 19.25 „Tylos riba“ (N-7). 20.00 Žinios. Verslas. Sportas. Orai. 20.25 „Prajuokink mane“. 21.25 „Karo vilkai. Likvidatoriai“ (N-14). 22.25 „Tikras kraujas“ (N-14). 23.30 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 0.30 „Galileo: norintiems žinoti“. 1.00 „Bamba“. Interaktyvus šou suaugusiesiems (S).

8.00, 17.55 „Keliautojai – laiko valdovai“. 8.30 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus albumas. 8.45 Miesto kodas (k). 9.00 Labas rytas (k). 11.30 Lietuvos televizijos 55-mečiui. LRT lengvosios muzikos orkestro koncertas (1998 m.) (k). 13.30 „Meilės skonis“. 14.30 Žmonijos žodinio ir nematerialaus paveldo šedevrai. Lietuvos dainų šventė. 2007 m. (1) (k). 15.55 Lietuvių dokumentikos meistrai. Jadvyga Janulevičiūtė. „Divertismentas“ (1972 m.), „Pasaulis panašus į pasaką“ (1974 m.) (k). 16.55 Žinios (k). 17.10 Miesto kodas. 17.25 Etnokultūros ratas. Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto tautosakos archyvas. 18.25 Durys atsidaro. 18.55 Muzikos istorijos. Karilionai – varpų muzika. 19.25 Laiko portretai. Loreta Juodkaitė. Salamandros šokis. 20.10 Kultūros istorijos vakaras. Dionizo Poškos Baubliai – nacionalinio atgimimo ženklas. Dalyvauja kalbininkas Stasys Skrodenis. 21.00 Giminės“. 22.00 Elito kinas. Istorinė biografinė drama „Liuteris“ (Vokietija, 2003 m.) (N-7). 0.00 Panorama (k). 0.20 Verslas (k). 0.25 Kultūra (k). 0.30 Sportas (k). 0.35 Orai (k). 0.40 Vilniaus knygų mugė 2012. Pokalbis su 2011 m. Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatu Henriku Algiu Čigriejumi (k).

9.45, 14.30 Teleparduotuvė. 10.00, 16.00 „Išlikimas“. 11.00 Nuotykių s. „Robinas iš Šervudo“ (1) (D.Britanija, 1984 m.). 12.00, 18.00 „Kaulai“. 13.00, 20.00 „Trečias luitas už Saulės“. 14.00 „Moterų lyga. Vyrai, pinigai ir meilė“. 15.00 „Robinas iš Šervudo“ (2). 17.00, 0.40 „Medikopteris“ (8). 19.00, 23.40 „CSI Majamis“. 21.00 „Moterų lyga. Vyrai, pinigai ir meilė“. 21.35 UEFA čempionų lygos rungtynės. Madrido „Real CF“–Miuncheno „FC Bayern“. Tiesioginė transliacija.

8.05, 15.00 Teleparduotuvė. 8.40, 15.30 „Drakonų kova Z“ (N-7). 9.40 „Muča Luča“ (2). 10.05 „Kovotojas Reksas“. 10.30 „Betmenas“. 11.00 Būk mano meile! (N-7). 12.00 „Teresa“ (3). 13.00 „Intrigų dvaras“. 14.00 „Laukinė širdis“. 16.30 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai (N-7). 17.30 „Pasaulio Guinnesso rekordai“ (N-7). 17.57 Žodis – ne žvirblis (k). 18.00 „Dvigubas gyvenimas“ (N-7). 19.00 „Laukinis gyvenimas“ (N-7). 20.00 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (N-7). 21.00 Fantastinis veiksmo trileris „Nirvana“ (JAV, 1997 m.) (N-14). 23.15 „Išrinktieji“ (N-14). 0.15 „Pasaulio Guinnesso rekordai“ (N-7).

10.25 „Linksmieji traukinukai“. 10.40 Senoji animacija 11.15 Nomeda. 12.05, 17.00 Valgyk ir lieknėk. 13.00, 19.00 „Santykių terapija“. 14.00, 21.20 „Moterys meluoja geriau“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Marthos Stewart šou. 18.00, 22.20 „Moteris be praeities“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 20.30 Nomeda.

6.14, 13.00 TV parduotuvė. 6.30 Ryto reporteris. 7.55, 14.30, 18.55, 23.05 Negaliu tylėti. 8.55 „Merdoko paslaptys“ (N-7). 10.00, 18.20, 22.30 Super L.T. 10.35 Namų daktaras. 11.05 Ilgai ir laimingai. 12.00 Lietuvos diena. 13.30 Šeimų dvikova – „Akropolio“ turnyras. 15.30 Animacinis serialas „Padūkėlis Eliotas“. 15.45, 16.10, 1.00 Dok. f. „Asmeninis Stalino gyvenimas“ (3) (N-7). 16.00, 17.00, 18.00 Žinios. Orai. 17.20, 21.55 Lietuva tiesiogiai. 19.55 Dok. f. „Naciai ir ateiviai. Sąmokslo teorija“ (N-7). 21.00, 0.05 Reporteris. 21.52, 0.57 Orai.

Šv. Morkus (apaštalo Petro palydovas ir vertėjas) Taikos, sveikatos ir derliaus maldavimų diena (daržų diena) Pasaulinė pingvinų diena Tarptautinė triukšmo prevencijos diena 1744 m. mirė švedų astronomas, termometro išradėjas Andersas Celsius. 1792 m. Prancūzijoje pirmą kartą mirties bausmė įvykdyta naudojant giljotiną. 1913 m. gimė aktorė Monika Mironaitė. 1981 m. gimė brazilų „Formulės-1“ lenktynininkas Felipe Massa. 1940 m. gimė amerikiečių aktorius Al Pacino.

horoskopai 9.00, 18.00, 21.00 Žinios. 9.20 Nuotykių f. „Tomo vidurnakčio parkas“. 11.00 Pokalbių laida „Susitikimai“ (k). 11.50 Kriminalinė drama „Pašėlusi vakarienė“ (N-7). 13.55 Telelaikraštis. 15.45 Trileris „Du už vieno kainą“ (N-7). 17.30 Gyvenu čia (k). 18.20 Sigitos virtuvė. 18.45 Kriminalinė komedija „Apvogti vagį“ (N-7). 20.30 Kovotojas. 21.19 Orai. 21.20 Fantastinis veiksmo f. „Svetimšalis“ (N-14). 23.15 Žinios (k). 23.35 Komedija „Kūdikis už 30 000 000“ (N-7).

7.00 Žinios. Orai. (k). 7.20 Kauniečių akimis (k). 7.30 Kitokia Lietuva (k). 8.30 Muzika. 9.00 Kultūros alėja (k). 9.30 Muzika. 10.05 „Kovotojas Reksas“ 10.30 „Betmenas“. 11.00 „Būk mano meile“. 12.00 „Teresa“. Telenovelė. 13.00 „Intrigų dvaras“. 14.00 „Laukinė širdis“. 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Drakonų kova Z“ (k). 16.30 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai. 17.30 „Pasaulio Guinnesso rekordai“. 17.57 Žodis – ne žvirblis (k). 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Kauniečių akimis. 18.30 Muzika. 19.00 Muzikinė vaivorykštė (k). 20.00 Žinios. Orai (k). 20.20 Kauniečių akimis (k). 20.30 Muzika. 21.00 Veiksmo trileris „Nirvana“. 23.15 „Išrinktieji“. 0.15 „Pasaulio Guinnesso rekordai“ (k).

8.00 Drama „Hercogienė“ (JAV, 2008 m.) (N-14). 9.55 Drama „Tiesiog kartu“ (Prancūzija, 2007 m.) (N-14). 11.35 Komedija „Kur Fredas?“ (Vokietija, 2006 m.) (N-14). 18.30 Fantastinis f. „Drakonų karai“ (P.Korėja, 2007 m.) (N-14). 20.05 Komedija „Mergišius“ (JAV, 2009 m.) (N-14). 22.40 Veiksmo f. „Negyva mergina“ (JAV, 2006 m.) (N-14). 0.20 Siaubo f. „Baubas“ (JAV, 2005 m.) (N-14).

9.00 Televitrina. 10.00, 19.00, 21.00, 23.00 Žinios +. 10.15 Italijos „Serie A“ lyga. „Milan“–„Bologna“. 12.00 Italijos „Serie A“ lyga. „Juventus“–„Roma“. 13.45 Ispanijos ACB krepšinio lyga. Madrido „Real“–„Asefa Estudiantes“. 15.30 Futbolo dievai. Zico. 15.55 Italijos „Serie A“ lyga. „Udinese“– „Inter“. Tiesioginė transliacija. 18.00 Sportas LT. Sambo čempionatas. 18.30 Olimpinės žaidynės. 18.45 Sporto metraštis. 18.55 Italijos „Serie A“ lyga. „Cesena“– „Juventus“ (per pertrauką –Žinios +). 21.15 Automoto. 21.45 Ispanijos ACB krepšinio lyga. „Gescrap Bizkaia“–CAI Zaragoza . Tiesioginė transliacija (per pertrauką – Žinios +). 23.40 Sportas LT. Ateities krepšinio žvaigždės šiandien (kovas).

Avinas (03 21–04 20). Lengvai bendrausite. Jūsų protas bus ypač aktyvus, tačiau pernelyg nesipuikuokite savo mąstymu ir gebėjimais, nes jei būsite ne itin dėmesingas, iškils pavojus įžeisti kitus žmones. Jautis (04 21–05 20). Patyrinėkite savo emocijas, veiksmus ir apmąstykite gyvenimą. Jums bus suprantamos aplinkinių emocijos, tačiau tai nesuteikia teisės kištis į jus supančių žmonių gyvenimą, venkite neapgalvotų žodžių ir vertinimų. Dvyniai (05 21–06 21). Jūsų diplomatiškumas padės sėkmingai susitarti su aplinkiniais. Būsite kalbus, lengvai bendrausite. Svarbiausia, kokias problemas spręsite, juk ne kiekvieną dieną jūsų taip įdėmiai klausys. Vėžys (06 22–07 22). Sėkmingai įveiksite problemas, susijusias su ateitimi. Tik neatsipalaiduokite ir nesitikėkite fortūnos paramos, paskubėkite sutvarkyti pagrindinius reikalus. Liūtas (07 23–08 23). Apmąstykite praeities įvykius ir padarykite teisingas išvadas. Kad ankstesnės bėdos nebekankintų, svarbu nebekartoti senų klaidų. Mergelė (08 24–09 23). Jūsų mintys nesutaps su aplinkinių nuomone, todėl galimi nesutarimai ir konfliktai. Nebandykite kakta pramušti sienos. Geriau spręskite asmenines problemas. Svarstyklės (09 24–10 23). Palanki diena bendrauti su draugais. Puikiai praleisite laiką. Teigiamai vertinsite savo padėtį, bus malonu padėti aplinkiniams. Ir nesidrovėkite savo minčių bei darbų. Skorpionas (10 24–11 22). Jūsų žodžiai gali turėti neigiamų padarinių. Tikėtinas konfliktas su vyresniu ar autoritetingu žmogumi. Nesijaudinkite – didelės žalos šie nesutarimai nepadarys. Šaulys (11 23–12 21). Jūsų vaizduotė bus kaip niekad laki. Patirsite malonumą skaitydamas gerą knygą ar žiūrėdamas filmą. Gal taip stengiatės išvengti pilkos kasdienybės, o išgyventi jausmai suteikia naujų jėgų? Ožiaragis (12 22–01 20). Jusite emocinę įtampą. Prarasite gyvenimo džiaugsmą. Tačiau atsiras proga prisiminti seniai atidėliotus reikalus ir sėkmingai juos užbaigti, o tai tikrai pakels nuotaiką. Vandenis (01 21–02 19). Būsite kupinas nerealių svajonių. Dėl to gali nukentėti artimieji. Būkite atsargus – jūsų svajonės toli nuo realybės. Jokiu būdu nereikalaukite iš artimųjų, kad jie įgyvendintų jūsų fantazijas. Žuvys (02 20–03 20). Sutiksite įdomų žmogų ir galbūt įsimylėsite. Tačiau šis romantiškas susižavėjimas ilgai netruks. Būkite atidus ir netyčia neįskaudinkite artimo žmogaus.


Orai

Artimiausiomis dienomis sinoptikai prognozuoja šiltus orus, lietingą trečiadienį keis sausesni orai antroje savaitės pusėje. Šiandien palis visoje šalyje, sušils iki 13–15 laipsnių. Ketvirtadienio naktį tvyros rūkas, dieną trumpas lietus numatomas pajūryje. Naktį bus apie 3–5 laipsnius šilumos, dieną sušils iki 16–20 laipsnių.

Šiandien, balandžio 25 d.

+11

+13

Telšiai

+14

Šiauliai

Klaipėda

+14

Panevėžys

+15

Utena

+12

Tauragė

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (jaunatis) teka Mėnulis leidžiasi

5.52 20.42 14.50 7.54 0.59

116-oji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 250 dienų. Saulė Jaučio ženkle.

+14

Kaunas

Pasaulyje Atėnai +23 Berlynas +15 Brazilija +28 Briuselis +12 Dublinas +8 Kairas +29 Keiptaunas +25 Kopenhaga +11

Londonas +11 Madridas +20 Maskva +20 Minskas +19 Niujorkas +13 Oslas +14 Paryžius +13 Pekinas +21

orai kaune šiandien

Praha +15 Ryga +14 Roma +17 Sidnėjus +20 Talinas +13 Tel Avivas +25 Tokijas +21 Varšuva +15

+15

+13

Vėjas

Marijampolė

2–8 m/s

Vilnius

+13

Alytus

Vardai Morkus, Tolmantas, Vygantas, Žadmantė.

Miš­ko gais­ras

Rytas

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

+8

+14

+9

+6

5

+9

+16

+12

+5

3

+13

+21

+16

+10

5

rytoj

poryt

Miš­kų gais­rai siau­čia ir Mek­si­ko­je. Cha­ lis­ko vals­ti­jos sos­ti­nė­je Gva­da­la­cha­ro­je miš­ke prieš tris die­nas ki­lęs gais­ras nu­ nio­ko­jo ma­žiau­siai 3500 ha te­ri­to­ri­jos. Lieps­nos su­nai­ki­no ga­nyk­las, krū­mus ir me­džius še­šio­se miš­ko da­ly­se. Dau­ giau nei 250 ug­nia­ge­sių ir sa­va­no­rių ko­ vo­ja su ug­ni­mi. Į pa­gal­bą pa­si­telk­ti ke­ tu­ri sunk­ve­ži­miai su siurb­liais, de­vy­ nios au­to­cis­ter­nos, sraig­tas­par­nis, ku­ ris pi­la van­de­nį ir che­mi­ka­lus ant ug­ nies, bei dar vie­nas sraig­tas­par­nis žval­ gy­bai. Gais­rą su­kė­lė žmo­nės, ne­tei­sė­tai de­gi­nę žo­lę, o stip­rus vė­jas pa­dė­jo lieps­ noms iš­plis­ti sau­go­mo­je te­ri­to­ri­jo­je. „laht.com“ inf., AFP nuo­tr.

įvairenybės

Auk­cio­ne – nuo­gos Ma­don­nos at­vaiz­das Niu­jor­ke par­duo­da­ma ne­spal­vo­ta nuo­gos ir ci­ga­re­tę lo­vo­je rū­kan­ čios Ma­don­nos nuo­trau­ka, už ku­ rią ti­ki­ma­si gau­ti 8 tūkst. JAV do­ le­rių. Šią nuo­trau­ką 1990 m. pa­da­rė Sti­ve­nas Mi­se­lis, ku­ris 1992-ai­ siais ren­gė po­pmu­zi­kos su­ perž­vaigž­dės kny­gą „Sek­sas“, o da­bar­ti­nis jos sa­vi­nin­kas ją nu­ si­pir­ko iš vie­nos Niu­jor­ko ga­le­ ri­jos. Da­bar fo­tog­ra­fi­ja bus par­duo­ta auk­cio­ne „Bon­ hams“ Niu­ jor­ke ge­gu­ žės 8 d.

„Bon­hams“ at­sto­vė Džu­dit Ju­ rič sa­kė: „Tai ab­so­liu­čiai pri­bloš­ kian­tis at­vaiz­das, jis yra tie­siog nuo­sta­bių pil­kų to­nų. Jis nė­ra tie­siog juo­dos ir bal­tos spal­vos, jis pil­kas ir si­dab­riš­kas.“ „Ma­don­na tuo me­tu, kai jis bu­ vo pa­da­ry­tas, 10-aja­me de­šimt­ me­ty­je, po­za­vo vir­ti­nei fo­tog­ra­fų, ji bu­vo pra­dė­ju­si ket­vir­tą de­šim­ tį me­tų. Ji iš­gy­ve­no nu­ba­lin­tų plau­kų ir ryš­kaus tam­saus ma­ kia­žo, ku­ris su­teik­da­vo jai dra­ ma­tiš­ką iš­vaiz­dą, eta­pą ir, ži­no­ ma, tu­rė­jo pui­kų kū­ną. Ji la­bai svei­kai gy­ve­nan­tis žmo­gus ir aš įsi­vaiz­duo­čiau, jog ta ci­ga­re­tė yra tie­siog rek­vi­zi­tas, kad ji at­ro­dy­ tų sek­sua­li ir karš­ta. Vi­sa­me pa­ sau­ly­je yra Ma­don­nos su­per­ger­ bė­jų ir at­si­da­vu­sių­jų, ku­riems la­bai pa­tik­tų jį tu­rė­ti“, – sa­kė at­sto­vė. Iro­niš­ka tai, kad nau­jie­nos apie šį auk­cio­ne par­duo­da­mą at­vaiz­dą pa­si­ro­dė vos sa­vai­ tė po to, kai Ma­don­na vie­šai pa­ba­rė sa­vo paaug­lę duk­rą Lur­des, ku­ri bu­vo nu­fo­ tog­ra­fuo­ta rū­kan­ti. Pop­m u­z i­kos žvaigž­ dė sa­kė: „Ci­ga­re­čių rū­ ky­mas? Ne­la­bai mėgs­tu, kai kas nors rū­ko. Nep­ri­ ta­riu tam, kad kas nors rū­ ky­tų, o la­biau­siai – ma­no duk­tė.“

At­sar­giai! Pa­vo­jin­gos duo­bės

WENN-BNS inf. „„Pa­vyz­dys: atli­kė­ja prieš ke­

le­tą die­nų auk­lė­jo sa­vo duk­ rą dėl rū­ky­mo, ta­čiau auk­cio­ ne par­duo­da­mo­je nuo­trau­ko­ je pa­ti Ma­don­na ran­ko­je lai­ko ci­ga­re­tę.

„„Ak­ci­ja: sten­duo­se nu­ro­dy­tos su­mos, kiek 2011 m. vie­na­me ar ki­ta­me

ra­jo­ne bu­vo skir­ta lė­šų gat­vių duo­bėms lo­py­ti.

Va­kar per pa­tį pi­ką įvai­rio­se Kau­ no gat­vė­se bu­vo pa­sta­ty­ti sten­dai, įspė­jan­tys apie duo­bes. Ne pir­mus me­tus kau­nie­čiai skun­džia­si, kad gat­vė­se dau­gė­ ja duo­bių. Jų re­mon­tui iš­lei­džia­mi mi­li­jo­nai li­tų, ta­čiau pa­dė­tis ne­ge­ rė­ja. Šios neįp­ras­tos ak­ci­jos ren­ gė­jai tei­gė no­rė­ję at­kreip­ti dė­me­sį, kad mies­to sa­vi­val­dy­bė ne­kont­ro­ liuo­ja ke­li­nin­kų at­lie­ka­mų dar­bų ko­ky­bės. Per­nai Kau­ne duo­bėms lo­py­ti skir­ta dau­giau nei 5 mln. li­tų. Į šią su­mą neįs­kai­čiuo­ja­mi ka­pi­ta­li­niai gat­vių re­mon­to dar­bai. Sa­vi­val­dy­bės su ke­li­nin­kais su­da­ ry­to­se su­tar­ty­se nu­ro­dy­ta, kad gat­ vių duo­bių ly­gi­ni­mo dar­bams ga­lio­ja 12 mė­ne­sių ga­ran­ti­nis lai­ko­tar­pis. „Gat­vė­se at­si­vė­ru­sios duo­bės ne tik ke­lia pa­vo­jų eis­mo da­ly­viams, bet ir men­ki­na Kau­no įvaiz­dį. Po kiek­vie­nos žie­mos at­si­ve­rian­čios vis tos pa­čios duo­bės pa­tvir­ti­na fak­tą, kad gat­vių re­mon­to dar­bai mies­te at­lie­ka­mi ne­ko­ky­biš­kai. Ky­ la klau­si­mas, ko­dėl mies­to val­džia ne­rei­ka­lau­ja, kad įmo­nės pa­kar­to­ tų blo­gai at­lik­tus dar­bus?“ – tei­gė vie­nas ak­ci­jos ren­gė­jų, mies­to ta­ ry­bos na­rys Po­vi­las Ma­čiu­lis. Jo tei­gi­mu, sa­vi­val­dy­bė šie­met nė­ra pa­tei­ku­si nė vie­no rei­ka­la­ vi­mo, įmo­nėms pa­kar­to­ti 2011 m. ne­ko­ky­biš­kai at­lik­tus gat­vės re­ mon­to dar­bus. Šiais me­tais į Kau­no po­li­ci­jos pa­rei­gū­nus jau krei­pė­si 139 vai­ ruo­to­jai dėl su­ga­din­tų au­to­mo­bi­ lių ra­tų. KD inf.

2012-04-25 Kauno diena  

Trečiadienis balandžio 25, 2012 Nr. 96 (19655) Kaunodiena.lt Vieno Socialdemokratų partijos lyderių, Seimo nario Juozo Ole­ ko teigimu, visu...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you