Page 1

Lietuva

5p.

Da­lį du­jų ­ ter­mi­na­lo ak­ci­jų ­ Vy­riau­sy­bė ­ lin­ku­si ati­duo­ti ­ in­ves­tuo­to­jui ­ iš už­sie­nio.

Ekonomika

7p.

Pasaulis

Pas­ko­lų li­tais pa­lū­ka­nos ­ šiuo me­tu yra is­to­riš­kai ­ že­miau­sia­me ­ ly­gy­je.

10p.

Pran­cū­zi­jos pre­zi­den­to N.Sar­ko­zy li­ki­mą­ ant­ra­ja­me rin­ki­mų­ tu­re ga­li lem­ti­ M. Le Pe­n­ po­zi­ci­ja.

BBC su­kū­rė re­por­ta­žą apie mu­zi­kan­tą, ­ Ham­le­to ­ vaid­mens ­ at­li­kė­ją ­ A.Ma­mon­to­vą.

24p.

Antradienis balandžio 24, 2012 Nr. 95 (19654) Kaunodiena.lt 2 Lt

Slau­gy­to­jai – įta­ri­mai. Li­go­ni­nę pri­slė­gė bai­mė

Ants­to­lė ren­gia­si štur­mui Sau­lius Tvir­bu­tas

s.tvirbutas@kaunodiena.lt

Gar­lia­vo­je – ne­ri­mas. Ants­to­lė So­ na­ta Vai­ce­kaus­kie­nė tei­gė, kad Lai­ mu­tės Stan­kū­nai­tės duk­ros paė­mi­ mui iš glo­bė­jos Ne­rin­gos Venc­kie­ nės jau be­veik pa­si­reng­ta. Ne­ma­to kliū­čių

S.Vai­ce­kaus­kie­nės tei­gi­mu, veiks­ mai įvyk­dant teis­mo spren­di­mą pe­rim­ti iš glo­bė­jos mer­gai­tę jė­ga bai­gia­mi de­rin­ti su po­li­ci­ja ir Kau­ no mies­to ir Kau­no ra­jo­no sa­vi­val­ dy­bių Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­rių spe­cia­lis­tė­mis. „Li­ko su­dė­lio­ti ke­lis pa­sku­ti­ nius taš­kus, bet ka­da tai bus – ne­ pa­sa­ky­siu“, – tei­gė pa­ rei­gū­nė.

2

Dienos citata „Si­tua­ci­ja da­ro­si ne­be­su­ val­do­ma. At­ro­dė, kad ku­ rį lai­ką bu­vo ra­miau, o da­ bar vėl par­la­men­ta­rai da­ ly­vau­ja šou lai­do­se“, –

„„Pa­da­ri­nys: sky­riaus, ku­ria­me mi­rė 11 mė­ne­sių ma­žy­lis, per­so­na­las ken­čia nuo įtam­pos, bet informacijos nėra.

30 me­tų dar­bo sta­žą tu­rin­čiai Kau­no kli­ ni­ki­nės li­go­ni­nės slau­gy­to­jai pa­reikš­ti įta­ri­mai dėl kū­di­kio mir­ties. 11 mė­ne­sių Do­mo šir­de­lė su­sto­jo ba­lan­džio 6-ąją po vais­tų in­jek­ci­jos. Tė­vai nea­be­jo­ja, kad bu­ vo su­mai­šy­ti vais­tai. Iš teatro – amžinojo poilsio

2p.

Dia­na Kra­pa­vic­kai­tė

d.krapavickaite@kaunodiena.lt

Ko­le­gos ne­bu­vo in­for­muo­ti

Kau­no kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės Vai­ kų gast­roen­te­ro­lo­gi­jos sky­rius, ku­ria­me įvy­ko ne­lai­mė, pus­tuš­ tis. Mums ne­ti­kė­tai pa­si­ro­džius, baugš­čiai su­žiu­ro ke­lios bu­dė­to­jų po­ste sė­dė­ju­sios slau­gy­to­jos.

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

„Suim­ta?“ – li­go­ni­nės dar­buo­to­ ja su­siė­mė už krū­ti­nės ir ėmė gi­liai kvė­puo­ti. Ži­nia, kad lem­tin­gą in­ jek­ci­ją kū­di­kiui su­švirkš­tu­sią ko­ le­gę iš­si­ve­dė pa­rei­gū­nai, ją iš­mu­šė iš vė­žių. Mo­te­ris ne­ga­lė­jo pra­tar­ ti nė žo­džio. „Apie tai mes su­ži­no­ jo­me iš žur­na­lis­tų. Ad­mi­nist­ra­ci­ja mū­sų nein­for­ma­vo“, – ste­bė­jo­si ki­ta slau­gy­to­ja.

3

Sei­mo Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ­ ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ką Al­gi­man­tą ­ Sa­la­ma­ki­ną ste­bi­na, kad kai ku­rie ­ ko­le­gos ig­no­ruo­ja Kons­ti­tu­ci­nio ­ Teis­mo išaiš­ki­ni­mą.

5p.


2

Antradienis, balandžio 24, 2012

Miestas

Oro kokybė Kaune 0

24

Šaltinis: Kauno miesto aplinkos kokybės tyrimai

Kietosios dalelės (KD10)

50mg/m3

Nustatyta 24 val. ribinė vertė

0

0,45

Anglies monoksidas (CO)

10 mg/m3

Nustatyta 8 val. ribinė vertė

0

40

200

mg/m3

Azoto dioksidas (NO2)

Nustatyta 1 val. ribinė vertė

Ants­to­lė ren­gia­si štur­mui Praė­ju­sią sa­vai­tę S.Vai­ 1 ce­kaus­kie­nė ap­si­lan­kė Kau­no apy­gar­dos teis­mo pir­mi­nin­

„„Išė­jo: Kau­no mu­zi­ki­niam teat­rui G.Ži­lys ati­da­vė 18 me­tų. 

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

At­sis­vei­ki­na su teat­ro vadovu Man­tas La­pins­kas

m.lapinskas@kaunodiena.lt

Į Kau­no vals­ty­bi­nį mu­zi­ki­nį teat­ rą at­si­svei­kin­ti su il­ga­me­čiu jo di­ rek­to­riu­mi ir me­no va­do­vu, re­ži­ sie­riu­mi Gin­tu Ži­liu va­kar rin­ko­si gi­mi­nės, teat­ra­lai ir mies­tie­čiai.

Tam­sio­je Mu­zi­ki­nio teat­ro sa­lė­je de­gė tik vie­na švie­sa – ji ap­švie­ tė sce­no­je pa­šar­vo­tą G.Ži­lį. Vie­ni pir­mų­jų su ve­lio­niu at­si­svei­kin­ ti at­sku­bė­jo šia­me teat­re kar­je­ros laip­tais ki­lęs Ry­tis Ci­ci­nas, ak­to­ rius Vy­tau­tas Rum­šas vy­res­ny­sis. „Su­si­tik­da­vo­me, kai dar dir­bau Na­cio­na­li­nio dra­mos teat­ro di­rek­ to­riu­mi. Tai bu­vo vie­nas iš pa­sku­ ti­nių teat­ro mo­hi­ka­nų – jis vi­sa­ da pri­mi­nė žmo­gų, ku­rių da­bar ne­tu­ri­me daug – tik­rą in­te­li­gen­ tą“, – sa­kė V.Rum­šas vy­res­ny­sis. „Ma­no tė­vo gy­ve­ni­me bu­vo ne vie­na aud­ra, bet džiau­giuo­si, kad jis įgy­ven­di­no vis­ką, ką no­rė­jo. Pas­ku­ti­nes tris die­nas jis pra­gu­ lė­jo iš­tik­tas ko­mos ir išė­jo ra­miai, be kan­čių. Ma­no tė­vai iš­si­sky­rė, kai man su bro­liu dvy­niu bu­vo po 16 me­tų. Taip jau su­ta­po, kad ma­ no bro­lį nu­žu­dė prieš sep­ty­ne­rius

me­tus ir­gi 22 die­ną“, – pa­sa­ko­jo ve­lio­nio sū­nus Li­nas Ži­lys. At­sis­vei­kin­ti su re­ži­sie­riu­ mi G.Ži­liu Kau­no vals­ty­bi­nia­me mu­zi­ki­nia­me teat­re ga­li­ma šian­ dien nuo 9 val. Kars­tas iš­ne­ša­mas 14 val. Re­ži­sie­rius bus lai­do­ja­mas Pet­ra­šiū­nų ka­pi­nė­se.

Linas Žilys:

Ma­no tė­vo gy­ ve­ni­me bu­vo ne vie­na aud­ra, bet džiau­giuo­si, kad jis įgy­ven­di­no vis­ ką, ką no­rė­jo.

ko prii­ma­ma­ja­me ir ten pa­kvies­tai šio teis­mo tei­sė­jai Ne­rin­gai Venc­ kie­nei įtei­kė do­ku­men­tą. Ja­me ant­ sto­lė ra­gi­na N.Venc­kie­nę gra­žiuo­ju įvyk­dy­ti Kė­dai­nių ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo spren­di­mą grą­žin­ti L.Stan­ kū­nai­tei jos duk­rą. Nors ant­sto­lė sa­kė, kad glo­bė­jai tai siū­ly­ta pa­da­ry­ti ne­del­siant, ta­ čiau nu­ro­do­mas ir ga­lu­ti­nis ter­mi­ nas – ba­lan­džio 26 d.

Ne­pak­lu­siu ne­hu­ ma­niš­kiems įsta­ ty­mams ir ne­pro­ tin­giems įsa­ky­ mams, bet gin­siu vai­ko no­rą jaus­tis sau­giam. „„Ne­ži­no: Vai­ko tei­sių ap­sau­gos kont­ro­lie­rė E.Žio­bie­nė (nuotr.) ne­ga­lė­jo

Ad­vo­ka­tas kal­ti­na vi­sus

L.Stan­kū­nai­tės ad­vo­ka­tas Gin­ta­ras Čer­niaus­kas ma­no, kad ant­sto­lei įgy­ven­din­ti spren­di­mą truk­do po­ li­ci­jos pa­rei­gū­nų ir Kau­no mies­to ir ra­jo­no Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­ rių spe­cia­lis­čių iš­kel­ti klau­si­mai dėl mer­gai­tės gy­ve­ni­mo su mo­ti­ na są­ly­gų. Po­li­ci­jos ge­ne­ra­li­nis ko­mi­sa­ ras Sau­lius Skver­ne­lis prieš ke­le­tą die­nų sua­be­jo­jo, ar bus už­tik­rin­ tos vai­ko tei­sės, pa­si­rū­pin­ta ma­ža­ me­tės so­cia­li­za­ci­ja, kai ji ap­si­gy­ vens su mo­ti­na. Mat ir mer­gai­tei, ir L.Stan­kū­nai­tei yra skir­ta vals­ty­ bės ap­sau­ga. Vai­ko tei­sių ap­sau­gos kont­ro­lie­rė Edi­ta Žio­bie­nė pri­si­ pa­ži­no ne­ži­nan­ti, kur konk­re­čiai ir ko­kio­mis są­ly­go­mis gy­vens vai­kas. G.Čer­niaus­kas sa­kė nu­ste­bęs, kad tar­ny­bos tuo su­si­rū­pi­no tik da­bar. „Teis­mas aiš­kiai nu­ro­dė įvyk­dy­ti spren­di­mą ne­del­siant, o vi­sus so­cia­li­za­ci­jos klau­si­mus bus

pa­sa­ky­ti, kur ir ko­kio­mis są­ly­go­mis gy­vens mer­gai­tė, jei­gu ji bus per­ duo­ta L.Stan­kū­nai­tei. Šarūno Mažeikos (BFL) nuotr.

ga­li­ma iš­spręs­ti vė­liau. Svar­biau­ sia, kad baig­tų­si da­bar da­ro­ma ža­la mer­gai­tei. Be to, si­tua­ci­ja Gar­lia­vo­ je pri­me­na ver­dan­tį puo­dą su stip­ riai pri­tvir­tin­tu dang­čiu. Tai ga­li baig­tis spro­gi­mu. Nor­ma­li vals­ty­bė ne­ga­li leis­ti, kad ši­taip il­gai tęs­tų­si toks maiš­tas ir kurs­ty­mas ne­pak­ lus­ti teis­mo spren­di­mui“, – įsi­ti­ ki­nęs G.Čer­niaus­kas. Klo­nio gat­vė – bud­ri

Prie Ke­džių ir Venc­kų na­mų bu­ din­tys žmo­nės pa­si­ry­žę gin­ti mer­ gai­tę, ne­pai­sy­da­mi pa­rei­gū­nų pla­ nuo­ja­mų veiks­mų. Sa­vo ke­ti­ni­mus jie dar pa­tvir­ti­no sa­vait­ga­lį pa­si­ra­ šy­da­mi pa­reiš­ki­mą ša­lies val­džios ir tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­joms. „Aš ne­pak­lu­siu ne­hu­ma­niš­kiems įsta­ ty­mams ir ne­pro­tin­giems įsa­ky­ mams, bet gin­siu vai­ko no­rą jaus­

tis sau­giam. Ma­no gink­lai – šir­dis, są­ži­nė ir ryž­tas ne­nu­si­dė­ti žmo­ giš­ku­mui. Esu pa­si­ry­žęs lais­va­no­ riš­kai au­kai. Te­pa­de­da man Die­ vas“, – skel­bia­ma pa­reiš­ki­me. Klo­nio gat­vė­je, Ke­džių na­mo kie­ me su­mon­tuo­to­je sce­no­je, nuo­lat vyks­ta kon­cer­tai, spek­tak­liai, skai­ to­mos ei­lės. Gru­pė ak­to­rių, re­ži­sie­rių ir ra­šy­ to­jų, ne­pai­sy­da­mi Kul­tū­ros mi­nis­ te­ri­jos pa­skelb­tos po­zi­ci­jos, ku­rio­je ji prieš­ta­rau­ja me­ni­nin­kų da­ly­va­ vi­mui ren­gia­mo­se ak­ci­jo­se Gar­lia­ vo­je, įstei­gė no­mi­na­ci­ją „Už pi­lie­ tiš­ku­mą“. Šian­dien vi­dur­die­nį šį ap­do­va­no­ji­mą jie įteiks Gar­lia­vo­je bu­din­čiai bend­ruo­me­nei.

Naujausias žinias iš Garliavos skaitykite kaunodiena.lt

Pri­kel­tas pa­sta­tas tar­naus gim­na­zi­jai Ve­re­ta Ru­pei­kai­tė

v.rupeikaite@kaunodiena.lt

T.Dau­gir­do ir San­ta­kos gat­vių san­ kry­žo­je ne vie­nus me­tus stūk­so­jęs ava­ri­nės būk­lės pa­sta­tas su­lau­ kė sta­ty­bi­nin­kų – švy­ti nau­jas sto­ gas, ką tik nu­tin­kuo­tos išo­ri­nės sie­ nos. Vis dėl­to neaiš­ku, ka­da pa­sta­ te kle­gės Jė­zui­tų gim­na­zi­jos auk­ lė­ti­niai.

XVI–XVII a. sta­ty­ti ir tar­pu­sa­vy­ je su­jung­ti trys Se­na­mies­čio na­mai maž­daug prieš 14 me­tų bu­vo per­ duo­ti jė­zui­tams. Lie­tu­vos jė­zui­tų pro­vin­ci­jos Plėt­ros tar­ny­bos pro­jek­tų koor­di­ na­to­rės Edi­tos Za­rem­bie­nės tei­gi­ mu, stab­dy­ti to­les­nį senojo pa­sta­ to Senamiestyje iri­mą im­ta­si apie 2005 m. Sta­ti­nių komp­lek­so tvar­ky­mo dar­bai vy­ko pa­ma­žu, o re­zul­ta­tus iš­vy­do­me tik da­bar.

„„Lauks: bai­gus tvar­ky­ti fa­sa­do sie­nas, ne­ži­nia ka­da bus pradėta įrengti vi­dų.

Pas­ta­tams tvar­ky­ti jau iš­leis­ ta apie 1 mln. li­tų. Tai Lie­tu­vos jė­ zui­tų pro­vin­ci­jos ir vals­ty­bės lė­šos. Ats­ta­ty­tos, su­tvir­tin­tos griū­van­

čios sie­nos, su­mon­tuo­tos per­dan­ gos, iš­va­ly­ti rū­siai, įreng­tos nau­ jos sto­go konst­ruk­ci­jos, už­deng­tas sto­gas, su­tvir­tin­ti ir nuo drėg­

Artūro Morozovo nuotr.

mės ap­sau­go­ti pa­ma­tai, bai­gia­mos tvar­ky­ti išo­ri­nės sie­nos. „Ob­jek­tas įra­šy­tas į ne­kil­no­ja­ mų­jų kul­tū­ros ver­ty­bių re­gist­rą,

to­dėl kiek­vie­na­me žings­ny­je rei­ kia pro­jek­tų, ty­ri­mų, eks­per­tų iš­ va­dų, de­ri­ni­mo su įvai­riau­sio­ mis ins­ti­tu­ci­jo­mis“, – ko­men­ta­vo E.Za­rem­bie­nė. Stog­lan­gius leis­ta įreng­ti tik to­je na­mo pu­sė­je, ku­ri at­gręž­ta į Ne­mu­ną. Taip pat bu­vo rei­ka­lau­ ja­ma iš­sau­go­ti vi­daus erd­vių iš­ pla­na­vi­mą. Kiek lė­šų pa­rei­ka­laus įreng­ti sta­ ti­nio vi­dų, pa­sak E.Za­rem­bie­nės, dar ne­ži­no­ma. Neaiš­ku, ka­da čia bus įreng­tos dai­lės, tech­no­lo­gi­jų kla­sės, val­gyk­la ir ki­tos pla­nuo­ja­ mos pa­tal­pos. Tai ne vie­nin­te­lis Jė­zui­tų gim­ na­zi­jos su sta­ty­ba su­si­jęs pro­jek­ tas. Šiuo me­tu bai­gia­mas įreng­ti prieš ke­le­rius me­tus nau­jai pa­sta­ ty­tas ir gy­vas­ties ne­ro­dęs gim­na­ zi­jos prie­sta­tas. Ti­ki­ma­si, kad atei­nan­čią rug­sė­jo 1-ąją gim­na­zis­tai jau ga­lės džiaug­ tis nau­jo­mis erd­vė­mis.


3

antradienis, balandžio 24, 2012

miestas

Slau­gy­to­jai – įta­ri­mai. Li­go­ni­nę pri­slė­gė bai­mė Dar­buo­to­jos ne­slė­pė, kad 1 po tra­giš­ko įvy­kio li­go­ni­ nė­je tvy­ro di­džiu­lė įtam­pa. Da­bar ji

dar la­biau pri­slė­gė. Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros La­bai sun­kių nu­si­kal­ti­mų iki­teis­mi­ nio ty­ri­mo sky­riaus pro­ku­ro­rai pen­ kio­li­kai die­nų suė­mė 11 mė­ne­sių kū­ di­kio mir­ties by­lo­je įta­ria­mą Kau­no kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės slau­gy­to­ją. 55-erių V.B. pa­teik­ti įta­ri­mai dėl neat­sar­gaus gy­vy­bės atė­mi­mo, pa­ žei­džiant tei­sės ak­tų nu­sta­ty­tas spe­ cia­lias el­ge­sio tai­syk­les. Bau­džia­ ma­sis ko­dek­sas už šį nu­si­kal­ti­mą nu­ma­to lais­vės atė­mi­mą iki 8 me­tų. Lem­tin­gas dū­ris?

Į li­go­ni­nę 11 mė­ne­sių Do­mas pa­te­ko prieš pat Ve­ly­kas. Gy­dy­to­jai įta­rė ro­ta­vi­ru­są. Ka­dan­gi ma­žy­lis vė­mė ir vi­du­ria­vo, bu­vo nu­tar­ta ke­lioms va­lan­doms pri­jung­ti la­še­li­nę ir dar tą pa­čią die­ną iš­leis­ti ber­niu­ką su ma­ma na­mo. Kū­di­kio būk­lė ne­bu­ vo kuo nors iš­skir­ti­nė. Ber­niu­kas ra­miai mie­go­jo, kai į pa­la­tą atė­jo se­se­lė. At­si­neš­tu in­ jek­ci­jai pa­ruoš­tu švirkš­tu ji su­lei­ do ma­žy­liui vais­tų. Po ke­lių se­kun­ džių ber­niu­kas pra­vir­ko, stai­ga jo vei­de­lis per­si­krei­pė, kū­ne­lis pa­ mė­lo ir ma­žy­lis sus­tin­go. Ma­ma pa­kvie­tė slau­gy­to­ją. Nie­ ko ne­sa­kiu­si se­se­lė čiu­po ber­niu­ką ir iš­si­ne­šė. Gy­dy­to­jai ėmė sku­biai rea­ni­muo­ti ma­žy­lį. Da­rė dirb­ti­nį kvė­pa­vi­mą, šir­dies ma­sa­žą, lei­do me­di­ka­men­tus. Taip me­di­kai plu­ šė­jo dau­giau nei tris va­lan­das. Ma­ žy­lio at­gai­vin­ti ne­pa­vy­ko. Pa­cien­tai iš­si­laks­tė

Li­go­ni­nės pa­da­li­nio, ku­ria­me nu­ti­ ko ne­lai­mė, dar­buo­to­jos ne­sle­pia, kad po tra­ge­di­jos sky­rius bu­vo vi­ siš­kai iš­tuš­tė­jęs. „Tris die­nas ne­bu­vo nė vie­ no pa­cien­to. Ma­nė­me, kad vi­sai sky­rių už­da­rys. Bai­mi­no­mės, kur mus per­kels“, – pus­bal­siu pa­sa­ko­ jo sky­riaus dar­buo­to­ja. Net ir praė­jus dviem sa­vai­tėms po mįs­lin­gos Do­mo mir­ties, sky­riu­ je užim­ta vos pu­sė vie­tų. Il­ga­me­tės

Tris die­nas ne­bu­vo nė vie­no pa­ cien­to. Ma­ nė­me, kad sky­rių vi­ sai už­da­ rys.

dar­buo­to­jos nea­be­jo­ja, kad tai – šio bai­saus in­ci­den­to pa­da­ri­nys. Li­go­ni­nės slau­gy­to­jos ne­slė­pė, kad nė­ra die­nos, kad jos ne­pa­gal­ vo­tų apie įvy­ku­sią tra­ge­di­ją. „Pa­ ban­dy­ki­te įsi­vaiz­duo­ti, ką da­bar rei­kia iš­gy­ven­ti kiek­vie­ną kar­tą, kai ruo­šie­si pa­cien­tui leis­ti vais­ tus“, – smul­ku­tės slau­gy­to­jos aky­ se su­bliz­go aša­ros. Tiks­liai ne­nu­ro­dy­ta

Pa­gal nu­sisto­vė­ju­sią tvar­ką slau­ gy­to­jos pro­ce­dū­roms skir­ta­me ka­bi­ne­te pa­si­ruo­šia švirkš­tą. „Aš vi­sa­da pa­ruo­šiu vais­tus vie­nam pa­cien­tui ir dar už­si­ra­šau var­dą“, – sa­vo dar­bo prin­ci­pus dės­tė vie­ na slau­gy­to­ja. Ar įma­no­ma su­mai­šy­ti vais­tus? Mo­te­rys trūk­čio­jo pe­čiais, pur­tė gal­vas ir vis dėl­to pri­pa­ži­no, kad kas ne­dir­ba, tas ne­klys­ta. Šį kar­ tą ga­li bū­ti, kad klai­dos kai­na ypač di­de­lė – 11 mė­ne­sių ber­niu­ko gy­ vy­bė. Do­mo ar­ti­mų­jų neap­lei­džia įta­ri­mai, kad ka­lio kie­kis ber­niu­ko or­ga­niz­me pa­di­dė­jo dėl su­švirkš­tų ne jam skir­tų vais­tų. „Inst­ruk­ci­jo­se nė­ra aiš­kiai nu­ ro­dy­ta, kur mes tu­ri­me pa­si­ruoš­ti švirkš­tą“, – svars­ty­da­mos, kad gal rei­kia tė­vams ro­dy­ti, ko­kius vais­ tus lei­di vai­kui, svars­tė slau­gy­to­ jos. Do­mo at­ve­ju joms sun­kiai įti­ ki­ma su­mai­šy­tų vais­tų ver­si­ja, nes, aiš­ki­no slau­gy­to­jos, vie­nas bu­te­lis – plas­ti­ki­nis ir di­de­lis, ki­tas – stik­ li­nis ir ma­žiu­kas. Abe­jo­nių neišsk­lai­do

Mi­ru­sio ber­niu­ko tė­vų pa­sa­ko­ji­ mu, ofi­cia­lio­je li­gos is­to­ri­jo­je net neuž­si­me­na­ma apie vais­tus, ku­ rių su­švirkš­tus į ve­ną kū­di­kio šir­ dis su­sto­jo per ke­lio­li­ka se­kun­džių. Paaiš­kė­jo, kad Do­mo or­ga­niz­me ka­lio nor­ma stai­ga pa­di­dė­jo du kar­tus ir pa­sie­kė mir­ti­ną ri­bą. Ar­ti­mie­siems ke­lia abe­jo­nių ir pa­čių me­di­kų pil­do­mi do­ku­men­ tai. Bu­vo pa­ste­bė­ta, esą Kau­no kli­ ni­ki­nės li­go­ni­nės per­so­na­las sa­vo įstai­gos žur­na­le ran­ka tai­sė va­lan­ das, ku­rios bu­vo žy­mi­mos ste­bint

„„Ištuštėjo: ligoninės skyriuje, kuriame įvyko tragedija, vakar buvo vos keli vaikai. 

vai­ko būk­lę. Kau­no teis­mo me­di­ ci­nos eks­per­tai nu­ro­dė, kad kū­di­ kio gy­vy­bė už­ge­so su­tri­kus šir­dies veik­lai, ta­čiau ne­nus­ta­tė, kas su­kė­ lė šiuos ne­ga­la­vi­mus. Vai­ko or­ga­ niz­mo mė­gi­niai pa­pil­do­mai iš­tir­ti bu­vo nu­vež­ti į Vil­nių. Klau­si­mų dau­gė­ja

Kau­no kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės va­do­ vas Rai­mon­das Ku­nic­kas paaiš­ki­ no, kad ne­ga­li ko­men­tuo­ti li­go­ni­ nė­je at­lik­to ty­ri­mo dėl ber­niu­ko mir­ties. „Vi­daus me­di­ci­nos au­di­ to gru­pės iš­va­das praė­ju­sį penk­ ta­die­nį per­da­vė­me pro­ku­ro­rams, kaip ir bu­vo nu­ro­dy­ta. Pro­ku­ro­ rai ne­pa­sa­kė, kiek mes ga­li­me at­ skleis­ti šių iš­va­dų“, – paaiš­ki­no R.Ku­nic­kas. Praė­ju­sį penk­ta­die­nį įta­ria­mą­ja ta­pu­si slau­gy­to­ja nu­vy­ko į ap­klau­ są. Jau anks­čiau bu­vo ap­klaus­ti ir kai ku­rie ki­ti li­go­ni­nės dar­buo­to­jai. „Jau po 16 val. penk­ta­die­nį ji pa­ skam­bi­no man ap­si­ver­ku­si. Ne­si­ti­ kė­jo, tik­rai ne­si­ti­kė­jo“, – at­si­du­so Kau­no kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės slau­ gy­to­ja, nuei­da­ma da­ly­ti pie­tų pa­ cien­tams. Tra­giš­ka kū­di­kio mir­tis su­krė­tė ne tik Kau­no kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės per­so­na­lą. Vie­na po­lik­li­ni­ko­je dir­ ban­ti pe­diat­rė at­vi­rai pa­sa­ko­jo, kad to­kie at­ve­jai ke­lia di­džiu­lę įtam­pą vi­sa­me me­di­kų pa­sau­ly­je.

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

Skau­di pa­mo­ka Kli­ni­ko­se „„Dau­giau nei prieš de­šimt­me­tį Kau­

no kli­ni­kos iš­gy­ve­no mir­ti­mi pa­si­ bai­gu­sią vai­ko ope­ra­ci­ją. Gy­dy­to­jas anes­te­zio­lo­gas Ar­lan­das Juo­deš­ka tą­syk bu­vo kal­ti­na­mas dėl nė pen­ ke­rių ne­tu­rė­ju­sio ber­niu­ko iš Aly­ taus mir­ties.

ope­ra­ci­nės į ki­tą sky­rių, pa­cien­tas bu­vo pa­lik­tas be kva­li­fi­kuo­tos anes­ te­zio­lo­go prie­žiū­ros. Dėl de­guo­nies trū­k u­m o bu­v o pa­ž eis­t os ber­n iu­ ko sme­ge­nys. Gir­man­tas mi­rė taip ir neat­si­ga­vęs po sa­vai­tę tru­ku­sios ko­mos.

„„ A.Juo­deš­ka 2000 m. bir­že­lio 12 d.

„ „ Teis­m as gy­d y­t o­j ui sky­r ė dve­j ų

per Kau­no me­di­ci­nos uni­ver­si­te­to kli­n i­k o­s e vy­k u­s ią ope­r a­c i­j ą neuž­ tik­ri­no sau­gios pa­cien­to – Gir­man­ to Anu­šaus­ko – būk­lės. Iš Aly­taus at­vež­tas vai­kas bu­vo ope­ruo­ja­mas dėl su­dė­tin­go žas­ti­kau­lio lū­žio.

me­t ų lais­v ės atė­m i­m o baus­m ę, ta­ čiau jos vyk­d y­m ą ati­d ė­j o tre­j iems me­t ams. A.Juo­d eš­k a taip pat pri­ va­l ė­j o su­m o­k ė­t i kli­n i­k oms 8 425 li­t us ir at­l ik­t i 400 va­l an­d ų vie­š ų­j ų dar­b ų. Be to, jam bu­v o atim­t a tei­ sė pen­k e­r ius me­t us vers­t is gy­d y­ to­j o pra­k ti­k a.

„„ A.Juo­deš­ka per ope­ra­ci­ją išė­jo iš

Gar­sio­ji Zda­nių by­la „„Prieš 10 me­tų vi­sa Lie­tu­va ne­kant­

riai lau­kė ži­nių apie Ma­ri­jam­po­lės li­ go­ni­nė­je nu­de­gin­tų dvy­nu­kų svei­ka­ tos būk­lę. Il­gai bu­vo dis­ku­tuo­ta, ko­ dėl Vil­ma Zda­nie­nė gim­dė Ma­ri­jam­ po­lės li­go­ni­nė­je – esą iš kar­to bu­vo aiš­ku, kad ji tu­rė­jo gim­dy­ti Kau­ne. „„ Kau­n o kli­n i­k ų me­d i­k ai ko­v o­j o

už 2001-ųjų gruo­d žio 30 d. Ma­r i­ jam­p o­l ės li­g o­n i­n ė­j e gi­m u­s ių dvy­ nių Mar­ty­no ir Lau­ry­no Zda­nių gy­ vy­bę. Ma­ri­jam­po­lė­je vos gi­mę neiš­

ne­šio­ti nau­ja­gi­miai dėl me­di­kių ap­ lai­du­mo stip­riai nu­de­gė nu­ga­ry­tes ir sėd­me­nis. „„Iš Kli­ni­kų bro­liu­kai bu­vo iš­ly­dė­ti

tik po be­veik tri­jų mė­ne­sių, at­lai­kę po tris odos per­so­di­ni­mo ope­ra­ci­jas. Ap­lai­du­mu bu­vo ap­kal­tin­tos dvi Ma­ ri­jam­po­lės li­go­ni­nės gy­dy­to­jos. Zda­ niams bu­vo pri­teis­ta 500 tūkst. li­ tų kom­pen­sa­ci­ja, ta­čiau šei­mai te­ko tik pu­sė su­mos. Pa­puo­lę į ad­vo­ka­to pink­les, Zda­niai ki­tos da­lies ne­te­ko.

Mi­ru­sio kū­di­kio tė­vas: tei­sė­sau­ga dir­ba ge­rai Jur­gi­ta Ša­kie­nė

j.sakiene@kaunodiena.lt

34-erių kau­nie­tis Egi­di­jus Drė­zas įsi­ti­ki­nęs, kad dėl jo 11 mė­ne­sių sū­ naus Do­mo mir­ties kal­ti me­di­kai, ta­čiau kol kas ne­ži­no, ko­kio dy­ džio kom­pen­sa­ci­jos rei­ka­laus iš Kau­no kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės.

jo su­la­šin­ti skys­čių ir va­ka­re iš­leis­ti na­mo“, – pri­si­mi­nė E.Drė­zas. Jis ap­si­džiau­gė iš­gir­dęs, kad su­ lai­ky­ta vie­na šios li­go­ni­nės slau­

Su­lai­ky­mas nu­džiu­gi­no

„Kai grįš ad­vo­ka­tė, tar­si­mės, bet man da­bar svar­biau­sia yra iš­siaiš­ kin­ti tei­sy­bę ir ras­ti kal­tus“, – ryž­ tin­gai kal­bė­jo tė­vas. Po tra­ge­di­jos šei­mai pri­rei­kė psi­ cho­lo­gų pa­gal­bos. „Mums jų pa­ slau­gos kai­na­vo, li­go­ni­nė ne­kom­ pen­sa­vo“, – tvir­ti­no E.Drė­zas. Kū­di­kis su ma­ma gu­lė­jo mo­ka­ mo­je pa­la­to­je. Už ją tė­vai iš anks­to su­mo­kė­jo 50 li­tų. „Sū­nui tik tu­rė­

Egidijus Drėzas:

Jei­gu suim­ta slau­gy­ to­ja, va­di­na­si, yra tam prie­žas­čių.

gy­to­jų. Įta­ria­ma, kad ma­žy­lis mi­rė dėl to, jog bu­vo su­leis­ti ne­tin­ka­mi me­di­ka­men­tai. „La­bai džiau­giuo­si, kad taip ge­ rai dir­ba tei­sė­sau­ga. Ne­ži­nau, ku­ri kal­ta: slau­gy­to­ja ar ve­dė­ja. Nie­kas nie­ko ne­ko­men­tuo­ja. Jei­gu suim­ta slau­gy­to­ja, va­di­na­si, yra tam prie­ žas­čių. Įsi­vaiz­duo­ju, kad žmo­nės, ku­riuos teis­mas pri­pa­žins kal­tais, bus nu­baus­ti. Ki­to ke­lio ne­ma­tau“, – kal­bė­jo E.Drė­zas. Kau­nie­čio tei­gi­mu, ty­ri­mą at­li­kę me­di­ci­nos eks­per­tai mi­nė­jo, kad, be di­de­lio ka­lio kie­kio krau­jy­je, ne­ ma­to ki­tų mir­ties prie­žas­čių. Krei­pė­si į Pre­zi­den­tę

Su­lei­du­si in­jek­ci­ją, nuo ku­rios, kaip įta­ria­ma, ber­niu­kas mi­rė, slau­gy­ to­ja su tė­vais su­si­sie­ku­si ne­bu­vo. „Man nie­kas ne­skam­bi­no, neat­

sip­ra­šė. Bu­vo iš­si­kvie­tęs Al­gir­das And­riuš­ka. Jis aiš­ki­no: ži­no­kit, bū­na kū­di­kių stai­gių mir­čių, vis­ko pa­si­tai­ko. Pa­sa­kiau, kad jei­gu kal­ ba­ma apie to­kias mir­ties prie­žas­tis, aš ne­tu­riu apie ką su jais šne­kė­ti“, – pri­si­mi­nė E.Drė­zas. Kau­no kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės Vai­ kų in­ten­sy­vio­sios te­ra­pi­jos sky­ riaus gy­dy­to­jas A.And­riuš­ka bu­vo tas gy­dy­to­jas, ku­ris ban­dė ma­žy­ lį gai­vin­ti. Jis ber­niu­ką pe­rė­mė iš bend­ro­jo Vai­kų gast­roen­te­ro­lo­gi­ jos sky­riaus me­di­kų. Pak­laus­tas, ar no­rė­tų pa­si­kal­ bė­ti su su­lai­ky­tą­ja me­di­ke, iš­girs­ti jos ver­si­ją, E.Drė­zas su­tri­ko. „Ne­ ži­nau... Te­gul teis­mas vis­ką aiš­ki­ na­si“, – at­sa­kė jau­nas tė­vas. E.Drė­zo ad­vo­ka­tė krei­pė­si ir į Pre­zi­den­tę D.Gry­baus­kai­tę, ir į prem­je­rą A.Ku­bi­lių, Sei­mo na­rius.

„Da­bar lau­kia­me at­sa­ky­mo, kaip jie rea­guos į ši­tą įvy­kį“, – pa­sa­ko­ jo vy­ras. Gre­sian­ti baus­mė ne­ten­ki­na

To­je pa­čio­je li­go­ni­nė­je prieš po­rą mė­ne­sių bu­vo gy­do­ma ir vy­res­nio­ji Drė­zų at­ža­la – 6-erių duk­ra. Po tra­ge­di­jos jai bu­vo paaiš­kin­ ta, kad bro­lis ta­po an­ge­liu­ku ir na­ mo ne­grįš. Pa­sak E.Drė­zo, nors jis ir žmo­na jau­čia­si la­bai blo­gai, sten­gia­si at­si­ gau­ti. „Gy­ve­ni­mas tuo ne­si­bai­gia“, – ta­rė vy­ras. Jis ma­no, kad tra­ge­di­jos kal­ti­ nin­kui gre­sian­tys 8 ne­lais­vės me­tai yra per ma­žai. „Bet to­kie įsta­ty­mai. Jei­gu slau­gy­to­ja tu­ri žmo­niš­ku­mo, jai tu­rė­tų bū­ti la­bai sun­ku. To­kį da­ ly­ką pa­da­rius, vi­sam gy­ve­ni­mui ant šir­dies liks“, – įsi­ti­ki­nęs E.Drė­zas.


4

antradienis, balandžio 24, 2012

miestas

Pri­sta­tė ne­le­ga­lių ženk­lų

„„Dau­gė­ja: per pa­sta­rą­sias sa­

vai­tes Kau­ne su­gau­tas tre­čias iš­kry­pė­lis. „Shutterstock“ nuotr.

Nuo­ga­lius šo­ki­ra­vo mo­te­ris

Įvai­rio­se Kau­no vie­to­se prieš ke­le­ tą die­nų at­si­ra­do ženk­lų ang­lų kal­ba, nu­ro­dan­čių kryp­tis lan­ky­ti­nų ob­jek­tų link. Paaiš­kė­jo, kad šie ženk­lai pa­sta­ty­ ti be sa­vi­val­dy­bės ži­nios.

Dia­na Kra­pa­vic­kai­tė

d.krapavickaite@kaunodiena.lt

Sek­ma­die­nį pa­gal­bos į po­li­ci­ ją krei­pė­si dvi kau­nie­tės. Mo­te­ rys pik­ti­no­si, kad nuo­gas vy­ras prie Kau­no ma­rių aki­vaiz­džiai de­monst­ra­vo sa­vo ly­ti­nius or­ ga­nus.

Pa­rei­g ū­n ams apie iš­k ry­p ė­ lį pra­neš­ta 16.30 val. Mo­te­rys skun­dė­si, kad Kau­no ma­rių re­ gio­ni­nia­me par­ke, prie M.Gim­ bu­tie­nės g. 35-ojo na­mo, nuo­gas vy­ras de­monst­ra­vo sa­vo ly­ti­ nius or­ga­nus ir pa­ts ten­ki­no ly­ ti­nę aist­rą. Pa­rei­gū­nai su­lai­kė 33 me­tų kau­nie­tį S.D. Pir­mi­niais duo­ me­ni­mis, vy­ras bu­vo blai­vus. Kau­no ap­skri­ties vy­riau­sio­ jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Kau­ no mies­to Pa­ne­mu­nės po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te pra­dė­tas iki­teis­mi­ nis ty­ri­mas dėl vie­šo­sios tvar­kos pa­žei­di­mo. Prieš po­rą sa­vai­čių Kau­ne sa­ vait­ga­lį bu­vo pri­čiup­ti du eks­hi­ bi­cio­nis­tai.

„„At­si­ra­do: įvai­rio­se mies­to vie­to­se iš­ka­li­nė­ta 17 to­kių ženk­lų-nuo­ro­dų.

Man­tas La­pins­kas

m.lapinskas@kaunodiena.lt

Ga­li tek­ti nu­ka­bin­ti

Vie­nas pro­jek­to ini­cia­to­rių Min­ dau­gas Bu­be­lis pa­sa­ko­jo, kad min­ tis pa­ka­bin­ti to­kius ženk­lus ki­lo, nes sve­čiai iš už­sie­nio pa­si­gen­da to­kios in­for­ma­ci­jos.

Su­pran­tu kil­nius tiks­lus, ta­čiau šis ženk­las pri­me­na ne­ le­ga­lią rek­la­mą. „Į sa­vi­val­dy­bę dėl lei­di­mų krei­ pė­mės tik pa­ka­bi­nę ženk­lus. Mies­to me­rą And­rių Kup­čins­ką in­for­ma­ vo­me, ku­rio­se vie­to­se yra iš­ka­bin­ ti ženk­lai. Ga­vo­me at­sa­ky­mą, kad vi­sa in­for­ma­ci­ja per­siųs­ta at­sa­kin­ giems val­di­nin­kams, ku­rie ją nag­

ri­nės, tad da­bar lau­kia­me ga­lu­ti­ nio at­sa­ky­mo – jis tu­rė­tų paaiš­kė­ti šią sa­vai­tę. Jei bus ge­ra va­lia, ma­ nau, kad gau­si­me lei­di­mus“, – tei­ gė M.Bu­be­lis. Or­ga­ni­za­to­riai tei­gia, kad jų ženk­lai su­tei­kia es­mi­nę in­for­ma­ ci­ją ir pa­de­da pa­siek­ti taš­ką B iš taš­ko A neį­de­dant daug pa­stan­gų. Iš vi­so mies­te iš­ka­bi­nė­ta 17 ženk­ lų-nuo­ro­dų, lei­džian­čių pa­siek­ ti no­ri­mus Kau­no mies­to ob­jek­tus pės­čio­mis. Ant ženk­lo yra skel­bia­ mas lai­kas, per kiek ga­li­ma pa­siek­ti ob­jek­tą, QR ko­das – nuo­ro­da, ku­ rią nu­ske­na­vus iš­ma­niuo­ju te­le­fo­ nu gau­na­ma de­ta­li in­for­ma­ci­ja apie ob­jek­tą, ir ro­dyk­lė, nu­ro­dan­ti eis­ mo kryp­tį. Nors dau­gu­ma ženk­lų iš­ka­bin­ ti mies­to cent­ri­nė­je da­ly­je, ke­le­tą ga­li­ma ras­ti ir pa­ke­liui į Zoo­lo­gi­jos so­dą ir Pa­žais­lio vie­nuo­ly­ną. M.Bu­be­lis tei­gė, kad, su­lau­kus nei­gia­mo at­sa­ky­mo iš sa­vi­val­dy­

bės, šie ženk­lai bus ope­ra­ty­viai nu­ka­bin­ti ne­pa­da­rant ža­los ob­jek­ tams, ka­dan­gi ženk­lams tvir­tin­ ti yra pa­nau­do­ti plas­ti­ki­niai už­ trauk­tu­kai. Me­ras nie­ko ne­ži­no­jo

Me­ras A.Kup­čins­kas tvir­ti­no pir­ mą kar­tą gir­din­tis, kad dėl to­kių ženk­lų bu­vo į jį kreip­ta­si. Pa­ma­ tęs, kaip at­ro­do nau­jie­ji ženk­lai, me­ras pa­brė­žė, kad jų di­zai­nas rė­ žia akį. „Bet koks ženk­las, rek­la­ma tu­ ri bū­ti de­ri­na­mi Rek­la­mos ko­mi­si­ jo­je. Tik­rai ne­ma­čiau iki šiol nie­ko pa­na­šaus – su­pran­tu kil­nius tiks­ lus, ta­čiau šis ženk­las pri­me­na ne­ le­ga­lią rek­la­mą“, – sa­kė me­ras. Spręs ko­mi­si­ja

Sa­vi­val­dy­bės Trans­por­to ir eis­ mo or­ga­ni­za­vi­mo sky­riaus ve­dė­ jas Pau­lius Ke­ras, taip pat Mies­to įvaiz­džio ir tu­riz­mo sky­riaus ve­

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

dė­jas And­rius Ce­cha­na­vi­čius tei­gė iš me­ro dėl šių ženk­lų ne­ga­vę jo­kio nurodimo. „Rek­la­mos ko­mi­si­ja ga­li pri­pa­ žin­ti ją kaip so­cia­li­nę rek­la­mą ir or­ ga­ni­za­to­riams ta­da ne­rei­kė­tų mo­ kė­ti jo­kių mo­kes­čių, ta­čiau net ir ta­da vis­ką pri­va­lu de­rin­ti su mu­ mis, nes rek­la­ma tu­ri ati­tik­ti tam tik­rus rei­ka­la­vi­mus – lie­tu­vių kal­ bos, es­te­ti­kos tai­syk­les. To­kie pa­ žei­dė­jai yra bau­džia­mi“, – tei­gė A.Ce­cha­na­vi­čius. Jis už­si­mi­nė, kad ši rek­la­ma ga­li bū­ti įtei­sin­ta, nors ir nea­ti­tin­ka ke­ lia­mų rei­ka­la­vi­mų. „Mū­sų biu­dže­tas ri­bo­tas, tik­rai ga­lė­tu­me įreng­ti dau­giau in­for­ma­ ci­nių sten­dų už­sie­nie­čiams, nes jų trūks­ta. Tre­čia­die­nį Rek­la­mos ko­ mi­si­jo­je siū­ly­si­me le­ga­li­zuo­ti šią rek­la­mą, bet jau da­bar ma­ty­ti, kad ji nea­ti­tin­ka pa­grin­di­nių rei­ka­la­ vi­mų“, – dės­tė Mies­to įvaiz­džio ir tu­riz­mo sky­riaus ve­dė­jas.

Dau­gia­bu­čiai kra­to­si ad­mi­nist­ra­to­rių Sau­lius Tvir­bu­tas

s.tvirbutas@kaunodiena.lt

Kau­no dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jai at­ ran­da bū­dų, kaip iš­si­va­duo­ti nuo sa­vi­val­dy­bės pa­skir­tų ad­mi­nist­ra­ to­rių. Jie stei­gia ne tik bend­ri­jas, bet ir su­da­ro jung­ti­nės veik­los su­tar­tis. Nau­do­ja­si nau­ja ga­li­my­be

Dau­gu­mą Kau­no dau­gia­bu­čių ūkių val­do sa­vi­val­dy­bės kon­kur­so ke­liu pa­skir­tos pa­sta­tų ad­mi­nist­ra­vi­ mo įmo­nės. Ki­ti na­mai tu­ri įstei­gę bu­tų sa­vi­nin­kų bend­ri­jas. Pa­ta­ruo­ ju me­tu po­pu­lia­rė­ja tre­čias val­dy­ mo bū­das – jung­ti­nės veik­los su­ tar­tys, kai gy­ven­to­jai įga­lio­ja vie­ną ar ke­lis sa­vo at­sto­vus rū­pin­tis pa­ sta­to rei­ka­lais. V.Krė­vės pro­spek­to 39-ojo na­ mo gy­ven­to­jas Faus­ti­nas Las­taus­ kas pa­sa­ko­jo, kad anks­čiau nuo­lat te­ko­da­vo ka­riau­ti su būs­to ad­mi­ nist­ra­vi­mo įmo­ne. „Mums pa­teik­ da­vo tie­siog di­de­les są­skai­tas už įvai­rius re­mon­to dar­bus, dėl ku­rių ne­bū­da­vo ta­ria­ma­si su gy­ven­to­jais,

nuo­lat su­si­dur­da­vo­me su aro­gan­ tiš­ku ad­mi­nist­ra­to­riaus po­žiū­riu“, – aiš­ki­no vy­ras. Bend­ra­me na­mo gy­ven­to­jų su­si­ rin­ki­me F.Las­taus­kas ir dar vie­nas vy­ras pa­si­ra­šė su kai­my­nais jung­ti­ nės veik­los su­tar­tį. Veik­da­mi na­mo žmo­nių var­du jie ga­lė­jo nu­trauk­ ti su­tar­tį su pa­skir­tu sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­to­riu­mi ir pa­tys ieš­ko­ ti spe­cia­lis­tų šil­dy­mo sis­te­mų ir tech­ni­nės prie­žiū­ros dar­bams. Ti­ki­si su­tau­py­ti

Pa­sak F.Las­taus­ko, at­si­sa­kius pa­ skir­to ad­mi­nist­ra­to­riaus glo­bos, na­mo ad­mi­nist­ra­vi­mo ir tech­ni­ nės prie­žiū­ros įkai­niai su­ma­žė­jo 40 pro­c. „Taip pat tris­kart pi­giau at­siei­na įvai­rūs re­mon­to dar­bai“, – tvir­ti­no F.Las­taus­kas. Tai­kos pro­spek­to 87-ojo na­mo įga­l io­tas at­s to­vas An­ta­n as Zu­ ze­vi­čius skai­čiuo­ja, kad jo dau­ gia­bu­tis per me­tus su­tau­pys 10 tūkst. li­tų. „Su­ra­do­me ki­tą ad­mi­ nist­ruo­jan­čią įmo­nę, ku­ri dau­ge­lį pa­slau­gų su­tei­kia pi­giau, o svar­

biau­sia, kad su ja daug pa­pras­čiau bend­rau­ti ir pra­neš­ti apie iš­ki­ lu­sius rū­pes­čius nei su pri­skir­ tu ad­mi­nist­ra­to­riu­mi“, – kal­bė­ jo A.Zu­ze­vi­čius.

Faus­ti­nas Las­taus­kas:

Nuo­lat su­si­dur­da­vo­ me su aro­gan­tiš­ku ad­mi­nist­ra­to­riaus po­žiū­riu. Gy­ven­to­jai mi­nė­jo, kad sa­vi­nin­ kų bend­ri­jos jie ne­stei­gė dėl su­dė­ tin­gų pro­ce­dū­rų, taip pat iš­ven­gė bū­ti­ny­bės sam­dy­ti pir­mi­nin­ką ir bu­hal­te­rę. Bend­ri­jos te­be­tu­ri pra­na­šu­mų

Kau­no sa­vi­val­dy­bės Gy­ve­na­mo­ jo fon­do ad­mi­nist­ra­vi­mo sky­riaus Ad­mi­nist­ra­vi­mo po­sky­rio ve­dė­jas Al­gi­man­tas And­riu­le­vi­čius sa­kė, kad jung­ti­nės veik­los su­tar­tys pra­

dė­jo po­pu­lia­rė­ti prieš tre­jus me­tus. „Ypač jas pa­mė­go ne­di­de­li dau­gia­ bu­čiai, bet pa­sta­ruo­ju me­tu jung­ti­ nės veik­los su­tar­tis ima su­da­ri­nė­ti ir daug bu­tų tu­rin­čių na­mų gy­ven­ to­jai“, – sa­kė ve­dė­jas. Pa­sak A.And­riu­le­vi­čiaus, nors įsteig­ti bend­ri­ją daug su­dė­tin­giau, ta­čiau ši for­ma tu­ri daug pra­na­ šu­mų. „Vi­sų pa­sta­rą­jį de­šimt­me­ tį sta­ty­tų dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jai įstei­gę bend­ri­jas. Pir­mi­nin­kas tu­ ri dau­giau ga­lių nei įga­lio­tas pa­gal jung­ti­nę veik­los su­tar­tį at­sto­vas, taip pat bend­ri­jos ga­li kaup­ti lė­šas at­ski­ro­je ju­ri­di­nio as­mens są­skai­ to­je ir rei­ka­lui esant jas pa­nau­do­ ti be pa­pil­do­mos rink­lia­vos. Ta­čiau ne vi­sų dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jams pa­vyks­ta su­bur­ti bend­ri­jas, to­dėl ir jung­ti­nės veik­los su­tar­tys ran­da ni­šą“, – aiš­ki­no A.And­riu­le­vi­čius. Iš vi­so pa­gal jung­ti­nės veik­los su­tar­tis Kau­ne val­do­ma apie 450 na­mų. Bend­ri­joms pri­klau­so 1 649 dau­gia­bu­čiai, 2 450 ad­mi­nist­ruo­ ja kon­kur­so bū­du sa­vi­val­dy­bė­je pa­ rink­tos įmo­nės.

„„Pa­si­rin­ki­mas: dau­gė­ja dau­gia­

bu­čių, ku­rie no­ri pa­tys tvar­ky­ti sa­vo ūkį. Eval­do But­ke­vi­čiaus nuo­tr.


5

AntrADIENIS, balandžio 24, 2012

lietuva kaunodiena.lt/naujienos/lietuva

Sėmė iki dug­no Pir­mam šių metų pus­me­čiui skir­ tas lėšas par­la­men­tinėms iš­lai­ doms Sei­mo na­riai išsėmė be­veik iki dug­no – jie iš­lei­do 843,44 tūkst. litų iš skirtų 896,98 tūkst. litų. Su­ tau­py­ti pa­vy­ko kiek dau­giau nei 53 tūkst. litų.

„„Su­mos: ties Kiaulės Nu­ga­ra pla­nuo­ja­mas sta­ty­ti su­skys­tintų dujų ter­mi­na­las kai­nuos apie 700 mln. litų. Dar

apie 2 mlrd. litų ke­ti­na­ma iš­leis­ti per de­šimt metų iš nor­vegų fir­mos nuo­mo­jant spe­cialų laivą su iš­du­ji­ni­ mo įran­ga. Vy­tau­to Liau­dans­kio nuo­tr.

Penk­ta­da­lis ter­mi­na­lo – už­sie­nie­čiams

Iki penk­ta­da­lio nau­jai pa­sta­ty­to su­skys­ tintų gam­ti­nių dujų (SGD) ter­mi­na­lo galės pri­klau­sy­ti ža­lia­vos ar­ba įran­gos tiekė­ jams. Tai nu­ma­to­ma Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ ri­jos pa­reng­ta­me įsta­ty­mo pro­jek­te. Sta­sys Gu­da­vi­čius s.gudavicius@diena.lt

Ga­lu­ti­nio spren­di­mo nėra

Pir­ma­dienį už­da­ra­me pa­si­ta­ri­me mi­nist­rai dar ne­priėmė ga­lu­ti­nio spren­di­mo dėl tei­kia­mo SGD ter­ mi­na­lo įsta­ty­mo pro­jek­to. Tai pla­ nuo­ja­ma pa­da­ry­ti po sa­vaitės ar dviejų, kai bus at­si­žvelg­ta į vi­sas pa­teik­tas pa­sta­bas ir pa­si­ūly­mus. Pri­ta­rus Vy­riau­sy­bei pro­jek­tas ke­ liaus į Seimą. Siū­lo­mu įsta­ty­mo pro­jek­tu sie­ kia­ma įtvir­tin­ti vi­sas būti­nas sąly­ gas, kad ter­mi­na­las pra­dėtų veik­ti iki 2014 m. gruod­žio. Ti­ki­ma­si, kad Sei­mas jau ge­gužę pra­dės svars­ty­ti ir dar pa­va­sa­rio se­ si­jo­je priims įsta­tymą dėl SGD ter­ mi­na­lo sta­tybų. Jos kai­nuos apie 700 mln. litų. Dar apie 2 mlrd. litų pla­nuo­ja­ma iš­leis­ti per de­šimt metų iš nor­vegų fir­mos nuo­mo­jant spe­ cialų laivą su iš­du­ji­ni­mo įran­ga. Pa­gal tei­kiamą pro­jektą iki 20 pro­c. SGD ter­mi­na­lo, ku­ris turėtų būti pa­sta­ty­tas Lie­tu­vos pa­jūry­je iki 2014-ųjų pa­bai­gos, ak­cijų ga­ li būti pa­si­ūly­ta Nor­ve­gi­jos bend­ ro­vei „Hoegh“, ku­ri nuo­mos laivą, ar­ba JAV „Che­nie­re“, su ku­ria pa­ si­ra­šy­tas ke­ti­nimų pro­to­ko­las dėl su­skys­tintų dujų tie­ki­mo. Li­ku­sios ak­ci­jos turėtų ati­tek­ ti Lie­tu­vos vals­ty­bei, ku­ri taps pa­ grin­di­ne in­ves­tuo­to­ja į SGD ter­ mi­na­lo sta­tybą. JAV ener­ge­ti­kos bend­rovės „Che­nie­re“ at­sto­ vas per­nai už­si­minė, kad ši įmo­ nė svars­tytų ga­li­mybę in­ves­tuo­ti į SGD ter­mi­nalą ir tap­ti mažą­ja ak­ci­ nin­ke, jei­gu jai būtų tai pa­si­ūly­ta. Pri­ta­ria, bet tu­ri pa­stabų

Pir­ma­dienį po Vy­riau­sybės pa­si­ta­ ri­mo val­dan­čio­jo Li­be­ralų sąjūdžio pir­mi­nin­kas, su­si­sie­ki­mo mi­nist­

ras Eli­gi­jus Ma­siu­lis ti­ki­no, kad jo va­do­vau­ja­ma par­ti­ja pri­ta­ria SGD pro­jek­to idė­jai. Ta­čiau šiam tu­ri­ma ir šio­kių to­kių pa­stabų. „Mums iki ga­lo neaiš­ku, kodėl, pa­vyzd­žiui, kran­tinės nėra įtrauk­ tos į ter­mi­na­lo inf­rast­ruktū­ros api­ brėžimą. Taip pat ma­no­me, kad vei­kian­čiam ter­mi­na­lui tu­ri ga­ lio­ti Klaipė­dos vals­ty­bi­nia­me jūrų uos­te ga­lio­jan­čios vi­dinės tvar­kos tai­syklės, nes, jei­gu to ne­bus, vėl bus neaiš­ku, kas bus at­sa­kin­gas už eksp­loa­ta­ci­jos iš­lai­das, šiukš­lių su­ rin­kimą prie kran­ti­nių ir kran­tinė­ se“, – kalbė­jo E.Ma­siu­lis. Ta­čiau, anot jo, „Li­be­ralų sąjūdis įsi­ti­kinęs, kad, no­rint atei­ty­je už­ si­tik­rin­ti Lie­tu­vos var­to­to­jams pi­ ges­nių dujų tie­kimą, ga­li­mybė at­ si­vež­ti su­skys­tintų dujų jūros ke­liu per Klaipė­dos uostą yra būti­na“.

Eli­gi­jus Ma­siu­lis:

Neaiš­ku, kas bus at­sa­ kin­gas už eksp­loa­ta­ ci­jos iš­lai­das, šiukš­lių su­rin­kimą prie kran­ ti­nių ir kran­tinė­se.

Šiai nuo­sta­tai įsta­ty­me prie­šta­ ra­vo li­be­ralų mi­nist­rai, todėl ji bu­ vo kiek su­švel­nin­ta. Ener­ge­ti­kos mi­nist­ro Ar­vy­do Sek­mo­ko tei­gi­ mu, bai­mi­na­ma­si, kad įsi­pa­rei­go­ ji­mas po ket­vir­ta­dalį dujų pirk­ ti iš SGD ir „Gazp­rom“ bus naš­ta var­to­to­jams, todėl įsta­ty­me įra­ šy­ta nuo­sta­ta, kad Lie­tu­va ne­pri­ valės iš šių tiekėjų pirk­ti dujų, jei jų kai­na bus aukš­tesnė, nei nu­sta­ ty­ta Vy­riau­sybės. Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­ja neat­me­ ta, kad da­bar­ti­nis vie­nin­te­lis gam­ ti­nių dujų tiekė­jas Lie­tu­vai Ru­si­jos kon­cer­nas „Gazp­rom“ atei­ty­je, kai Lie­tu­va pa­sta­tys SGD ter­mi­nalą, par­duos jas pi­giau, nei ša­lis im­ por­tuos du­jas jūra. Be to, neat­me­ ta­ma, kad dujų, tie­kiamų per ter­ mi­nalą, kainą atei­ty­je ga­li nu­sta­ty­ti Vy­riau­sybė. Bet kol kas „Gazp­rom“ tik di­di­na dujų kainą. A.Sek­mo­kas in­for­ma­vo, kad „Lie­tu­vos du­jos“ jau pra­šo šie­ met kel­ti dujų kainą iki 20 pro­c. Prem­je­ras And­rius Ku­bi­lius ir­ gi pro­gno­zuo­ja, kad SGD ter­mi­ na­las Klaipė­do­je pri­vers „Gazp­ rom“ il­gai­niui su­ma­žin­ti Lie­tu­vai par­duo­damų dujų kainą: „Tu­ri­me su­kur­ti to­kias sąly­gas, kad ter­mi­ na­las tik­rai galėtų veik­ti ir su­kur­ti rea­lią ga­li­mybę pa­grin­di­niams du­ jų var­to­to­jams pa­si­rink­ti dujų tie­ kimą iš „Gazp­rom“ ar su­skys­tintų dujų rinką, nu­ma­ty­da­mi tam tik­rus eko­no­mi­nius me­cha­niz­mus. SGD ter­mi­na­lo veiklą lydės ir „Gazp­ rom“ pa­stan­gos su juo kon­ku­ruo­ ti, ma­ži­nant sa­vo tie­kiamų dujų kai­nas“.

Stra­te­gi­nis ob­jek­tas Pa­ko­re­ga­vo įpa­rei­go­jimą

Nu­ma­to­ma, kad iš SGD ter­mi­na­lo turės būti nu­per­ka­ma ne ma­žiau kaip 25 pro­c. vi­so ša­liai rei­ka­lin­go gam­ti­nio dujų kie­kio. Toks pri­va­lo­mas rei­ka­la­vi­mas būtų tai­ko­mas tik gam­ti­nių dujų tiekė­jo li­cen­ci­jas tu­rin­čioms įmo­ nėms: „Lie­tu­vos du­joms“, „Du­jo­ te­ka­nai“, „Ache­mai“, „In­ter­gas“, Kau­no ter­mo­fi­ka­ci­jos elekt­ri­nei, „Lie­tu­vos ener­gi­jai“. Šios įmonės turėtų pa­si­ra­šy­ti su­tar­tis su SGD ter­mi­na­lo val­dy­to­ju.

„Klaipė­dos naf­ta“ šie­met ke­t i­na skelb­ti dujų tie­ki­mo SGD ter­mi­na­lui kon­kursą, o tie­ki­mo su­tartį ti­ki­ma­si pa­si­ra­šy­ti ant­ro­je metų pusė­je. Pla­nuo­j a­m a, kad SGD ter­m i­n a­ las pra­dės veik­t i 2014 m. pa­bai­ go­je. Pir­mai­siais me­tais ti­k i­ma­si per­pum­puo­t i apie 1 mlrd. ku­bi­n ių metrų dujų. Pla­nuo­ja­ma, kad SGD ter­m i­n a­lo pa­j ėgu­m as būtų 2–3 mlrd. ku­bi­nių metrų per me­tus. SGD ter­mi­na­las pri­pa­žin­tas stra­te­gi­ niu Lie­tu­vos ener­ge­ti­kos ob­jek­tu.

Kaip ro­do Sei­mo Eti­kos ir pro­ cedūrų ko­mi­si­jos pa­skelb­ti duo­ me­nys, kaip vi­suo­met did­žiau­sią dalį lėšų „su­valgė“ par­la­men­tarų au­to­mo­bi­liai – jų nuo­ma ir tech­ ninė prie­žiū­ra. Už au­to­mo­bi­lių nuo­mą mo­ka ne tik Sei­mo na­riai, bet ir mi­nist­ rai, ku­riems pri­klau­so tar­ny­bi­nis trans­por­tas. Pa­vyzd­žiui, už­sie­nio rei­kalų mi­nist­ras Aud­ro­nius Ažu­ ba­lis per pirmą šių metų ket­virtį iš par­la­men­tinėms iš­lai­doms skir­ tų lėšų trans­por­to nuo­mai iš­lei­do 5190 litų, dar 1127 litus at­si­ėjo jo tech­ninė prie­žiū­ra ir re­mon­tas. So­cia­linės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nist­ras Do­na­tas Jan­kaus­kas už au­to­mo­bi­lio nuo­mą ne­mo­ka, bet jo tech­ninė prie­žiū­ra už tris mėne­sius kai­na­vo 4065 li­tus. Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­ras Gin­ta­ras Ste­po­na­vi­čius 3700 litų iš­lei­do ma­ši­nos nuo­mai, svei­ka­ tos ap­sau­gos mi­nist­ras Rai­mon­ das Šu­kys – 5635 li­tus. Ke­le­to Sei­mo na­rių ata­skai­ to­se iš­sis­ki­ria ne­ma­žos su­mos už vie­šo­sios in­for­ma­ci­jos ren­ gėjų tei­kia­mas pa­slau­gas. Ne­se­ niai so­cial­de­mok­ra­tu tapęs Dai­ nius Bud­rys tam iš­lei­do 4700 litų, Dar­bo par­ti­jos na­rys Kęstu­tis Dauk­šys – 2510, jo par­ti­jos ko­legė Lo­re­ta Grau­ži­nienė – 2985 li­tus. Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas so­cial­de­ mok­ra­tas Čes­lo­vas Juršė­nas par­ la­men­ti­nes lėšas dau­giau­sia lei­ do kny­goms pirk­ti – 1976 li­tus ir pe­rio­di­nių lei­di­nių pre­nu­me­ra­tai – 1869 li­tus. Ma­ž iau­s iai par­l a­m en­t inėms iš­lai­doms skirtų lėšų pa­nau­do­jo Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas kon­ser­ va­to­rius Čes­lo­vas Stan­ke­vi­čius. Jis 84 li­tus iš­lei­do eksp­loa­ta­ cinėms med­žia­goms kom­piu­te­ ri­nei tech­ni­kai ir biu­ro įran­gai.

Tarp tau­p iau­s ių Sei­m o na­r ių yra ir par­la­men­to va­dovė kon­ ser­va­torė Ire­na De­gu­tienė, ku­ ri iš­lei­do 643 li­tus, eksp­rem­je­ ras so­cial­de­mok­ra­tas Ge­di­mi­nas Kir­ki­las, ku­ris pa­nau­do­jo 1666 li­tus, ir prem­je­ras kon­ser­va­to­ rius And­rius Ku­bi­lius, ku­ris iš­ lei­do 2366 li­tus. Pirmą šių metų ket­virtį kiek­ vie­nas Sei­mo na­rys par­la­men­ tinėms iš­lai­doms galė­jo skir­ti ne dau­giau kaip 6407 li­tus. BNS inf.

„„Skai­ty­to­jas: dau­gu­ma par­la­

men­tarų už par­la­men­tinėms iš­ lai­doms skir­tas lėšas iš­laikė sa­ vo au­to­mo­bi­lius, o štai Č.Juršė­ nas pri­si­pir­ko knygų. 

Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

Im­sis dai­norė­lių Sei­mo Eti­kos ir pro­cedūrų ko­mi­ si­ja (EPK) svars­tys, ko­kių veiks­ mų im­tis dėl pra­mo­gi­nių laidų ne­pa­lie­kan­čių par­la­men­tarų, ig­ no­ruo­jan­čių Kons­ti­tu­ci­nio Teis­ mo išaiš­ki­nimą dėl Sei­mo na­rių pa­pil­do­mos veik­los.

„Ren­gia­me dis­ku­siją, ar imamės ko­kių nors veiksmų, ką da­ro­me, nes si­tua­ci­ja da­ro­si ne­be­su­val­ do­ma. At­rodė, kad kurį laiką bu­ vo ra­miau, o da­bar vėl par­la­men­ ta­rai da­ly­vau­ja šou lai­do­se, nors yra Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo išaiš­ ki­ni­mas“, – BNS pir­ma­dienį sakė EPK pir­mi­nin­kas so­cial­de­mok­ra­ tas Al­gi­man­tas Sa­la­ma­ki­nas. Tre­čia­dienį EPK dar­bot­varkė­je įtrauk­tas klau­si­mas dėl Sei­mo na­ rių veik­los ati­tik­ties Kons­ti­tu­ci­jos 60 straips­nio ir Sei­mo sta­tu­to 6 ir 15 straips­nių nuo­sta­toms. Kons­ti­ tu­ci­jos 60 straips­nis nu­ma­to, kad Sei­mo na­rio pa­rei­gos, išs­ky­rus jo pa­rei­gas Sei­me, ne­su­de­ri­na­mos su jo­kio­mis ki­to­mis pa­rei­go­mis, taip pat dar­bu, o pa­pil­domą at­

lygį par­la­men­ta­ras ga­li gau­ti tik iš kūry­bos. Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas yra išaiš­ kinęs, kad Sei­mo na­riui ne­leis­ti­ nas dar­bas api­ma bet ko­kią veiklą pri­va­čio­je įstai­go­je, įmonė­je, or­ga­ni­za­ci­jo­je ar­ba jai at­sto­vau­ jant, jei­gu ši veik­la yra su­si­ju­si su dar­bo at­li­ki­mu, pa­reigų, tar­ny­bos ėji­mu, kitų funk­cijų vyk­dy­mu, ki­ tų už­duo­čių at­li­ki­mu. Pa­sak Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo, to­kia veik­la Sei­mo na­riams draud­žia­ma ne­prik­lau­so­mai nuo to, ar ta veik­la nuo­la­tinė, ar epi­zo­dinė, ar ji įfor­mi­na­ma ko­kia nors su­tar­ ti­mi, ar ne, ar už ją at­ly­gi­na­ma, ar ne, ar ji at­lie­ka­ma dar­bo Sei­me, ar lais­va­lai­kio ir ato­stogų me­tu. EPK anks­čiau ne kartą yra nag­ rinė­ju­si įvai­riuo­se pra­mo­gi­niuo­ se te­le­vi­zi­jos pro­jek­tuo­se da­ly­va­ vu­sių par­la­men­tarų el­gesį, daž­nai ete­ry­je pa­si­ro­dan­tiems Arū­nui Va­lins­kui bei In­gai Va­lins­kie­nei re­ko­men­duo­ta ne­be­si­fil­muo­ti pra­mo­ginė­se lai­do­se. BNS inf.


6

antradienis, balandžio 24, 2012

nuomonės

Žvilgsnis

Mo­kyk­lo­se kal­ba­ma apie tei­ses, bet ne apie pa­rei­gas

Kas truk­do blo­gam po­li­ti­kui?

Ž

Redakcijos skiltis

Stasys Gudavičius

K

ai pra­stas po­l i­t i­kas ne­ be­tu­r i pa­siū­ly­mų, kaip spręs­t i vals­t y­b ę ka­ muo­jan­č ias eko­no­m i­ nes ir so­cia­l i­nes pro­ble­mas, jis ima pla­tin­ti gar­siai skam­ban­čias, bet tuš­čias, o kar­tais ir vi­suo­me­ niš­kai pa­vo­jin­gas idė­jas keis­ti vi­ są vals­t y­b ės sis­te­mą. Ki­taip ta­ riant, jie siū­lo tą pa­tį, ką siū­lė daug bė­dų pa­sau­l iui at­ne­šę XX a. pra­ džios „In­ter­na­cio­na­lą“ gie­do­ję re­ vo­liu­cio­nie­riai: „Pa­sau­lį se­ną išar­ dy­sim, po to nau­jai pa­sau­l į at­sta­ ty­sim...“

Lie­tu­vos Kons­ti­tu­ci­ja, ly­giai prieš dvi­de­šimt me­tų priim­ta pu­sant­ ro mi­li­jo­no rin­kė­jų bal­ sais, įro­dė sa­vo gy­vy­ bin­gu­mą ir bran­du­mą. Štai ir Lie­tu­vo­je tu­ri­me vie­ną to­kį ge­rai ži­no­mą po­li­ti­ką, ku­ris se­no­ kai pa­mė­gęs vi­so­kio plau­ko „barš­ ku­čius“. Tik taip ga­l i­ma pa­va­din­ ti iš Ro­lan­do Pak­so vis pa­si­g irs­ tan­čias ekst­ra­va­gan­tiš­kas idė­jas „at­si­sa­k y­t i at­sto­vau­ja­mo­sios de­ mok­ra­t i­jos“, „įves­t i tie­sio­g i­n į val­ dy­mą“, „kur­ti Tre­čią­ją res­pub­li­ką“, „ati­duo­ti vi­są val­d žią žmo­nėms“. Ir taip to­liau, ir pa­na­šiai. Žo­d žiu, su­g riau­t i se­ną pa­sau­l į iš pa­ma­tų ir ta­da sta­ty­ti nau­ją. Ži­no­ ma, sta­ty­t i pa­gal „pa­ksiš­ką­jį“ pa­ sau­l io su­pra­ti­mą... To­k ie „barš­k u­čiai“ iš­t ies skam­ba gar­siai. Bet jų tu­r i­nys tuš­t u­tė­l is kaip Mi­kės Pū­kuo­tu­ko asi­lui Nu­ lė­pau­siui do­va­no­ta puo­dy­nė. Aną­d ien R.Pak­s as pra­bi­lo, kad tu­r i­me vi­siš­kai pa­keis­t i ir Kons­ ti­tu­ci­ją. Kam to rei­k ia? Ogi, pa­sak tvar­ką ir tei­sin­gu­mą dek­la­ruo­jan­ čios, į na­cis­ti­nę pa­na­šią sim­bo­li­ ką gar­bi­nan­čios par­t i­jos ly­de­r io, da­bar ga­lio­jan­ti Kons­ti­tu­ci­ja jau... pa­se­no, ne­va ne­bea­ti­tin­ka nū­die­ nos rei­ka­la­vi­mų. R.Pak­s as aki­vaiz­d žiai ne­tei­sus. Drą­siai ga­l i­ma sa­k y­t i, kad Lie­tu­

mo­gaus tei­sės Lie­tu­vos mo­ kyk­lo­se yra su­komp­ro­mi­tuo­ tos. To­kios nuo­mo­nės lai­ko­si tei­sin­gu­mo mi­nist­ro Re­mi­ gi­jaus Ši­ma­šiaus pa­ta­rė­jas žmo­gaus tei­sių klau­si­mais To­mas Ba­ra­no­vas. „Pa­čios žmo­gaus tei­sės tam tik­ra pra­sme yra šiek tiek su­komp­ro­mi­ tuo­tos mo­kyk­lo­se. Net­gi mo­ki­niai kar­tais sa­ko: „Kal­ba­me apie žmo­ gaus tei­ses, o kas kal­bės apie pa­rei­ gas?“ Tai yra tru­pu­tį ne­ge­ra si­tua­ci­ ja, kai su­komp­ro­mi­tuo­ja­ma žmo­gaus tei­sių są­vo­kos reikš­mė“, – pir­ma­die­ nį su­reng­to­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je kal­bė­jo T.Ba­ra­no­vas. Anot jo, ša­lies mo­kyk­lo­se dar trūks­ta dis­ku­si­jų šiuo klau­si­mu su moks­lei­viais, ga­lin­čių iš­ju­din­ti jų išanks­ti­nes nuo­sta­tas, su­for­muo­tas suau­gu­sių­jų.

vos Kons­ti­tu­ci­ja, ly­g iai prieš dvi­ de­šimt me­t ų priim­ta re­fe­ren­du­ me pu­sant­ro mi­li­jo­no rin­kė­jų bal­ sais, įro­dė sa­vo gy­vy­bin­g u­mą ir bran­du­mą. To­dėl ne­ga­l i­me tu­ rė­ti jai ko­k ių nors ypa­tin­g ų prie­ kaiš­tų. Dvi­de­š imt me­t ų vals­t y­b ei nė­ ra di­de­l is lai­kotar­pis. Vals­t y­bės Kons­t i­t u­ci­jai – ir­g i. Ji prii­ma­ma ne ke­le­r iems ir ne­t gi ne ke­l ioms de­šim­t ims, o ne­t gi šim­tams me­ tų. Pri­si­min­k im kad ir Jung­t i­n ių Ame­r i­kos Vals­t i­j ų pag­r in­d i­n į įsta­ty­mą. Jam – dau­g iau kaip po­ ra šimt­me­čių. Bet Ame­ri­ko­je ne­ ky­la be­pro­t iš­k ų idė­jų at­si­sa­k y­t i ga­lio­jan­čios Kons­ti­tu­ci­jos ir kurp­ ti nau­ją, nes esą se­no­ji ne­bea­ti­tin­ ka šiuo­lai­k i­nio vals­ty­bės bei de­ mok­ra­ti­jos su­pra­ti­mo. Jei­gu yra ko­kių nors es­mi­nių pro­ ble­mų, ky­lan­čių iš ga­l io­jan­čios Kons­t i­t u­ci­jos, ji tie­siog ga­l i bū­t i šiek tiek pa­ko­re­guo­ta. Lie­tu­vos Kons­ti­tu­ci­ja ir­g i tu­ri po­ ten­ci­jos bū­ti gy­vy­bin­ga dar dau­ ge­lį me­tų. Aiš­ku, pa­tai­sų jo­je neiš­ veng­si­me, bet pa­grin­das, kaip sa­ ko ži­no­m iau­si kons­t i­tu­ci­nės tei­ sės spe­cia­l is­tai, tu­rė­t ų iš­l ik­t i tas pa­ts. Jau vien to­dėl, kad di­džiu­lių po­l i­t i­n ių ir eko­no­m i­n ių iš­šū­k ių ku­pi­nais 1992-ai­siais Kons­t i­tu­ci­ ja bu­vo priim­ta kaip so­cia­li­nis ir vi­suo­me­ni­nis komp­ro­mi­sas. Tas komp­ro­m i­s as ak­t ua­lus iki šiol. Bet ko­k ie ban­dy­mai jį su­ griau­ti reikš­tų, kad ki­ta Kons­ti­tu­ ci­ja ga­li bū­ti priim­ta ne su­ta­ri­mo, bet konf­ron­ta­ci­jos są­ly­go­mis. Ar­g i Lie­tu­va nu­si­pel­nė konf­ron­ ta­ci­jos, įvilk­tos į kons­t i­t u­cin­g u­ mo marš­ką? Tik­riau­siai ne. To­dėl prieš aš­t uo­ne­r ius me­t us per ap­kal­tą iš pre­zi­den­to pa­rei­gų nu­ša­lin­to­jo R.Pak­so „barš­kutis“ – „pa­keis­k im Kons­t i­t u­c i­ją, nes ji blo­ga“ – nie­ko ver­tas. Juk kas ga­lė­ tų pa­neig­t i ga­l i­my­bę, kad R.Pak­ sas tie­siog pik­tas ant Kons­t i­tu­ci­ jos, ku­ria re­mian­tis jis bu­vo tei­sė­ tai at­sta­ty­d in­tas iš vals­ty­bės va­ do­v ų? Pik­tas, to­dėl siū­lan­t is jos at­si­sa­ky­ti. To­k ie ir pa­na­šūs „barš­k učiai“ tik įro­do, kad R.Pak­sas iki šiol ne­ta­po ge­ru po­li­ti­ku, ger­bian­čiu de­mok­ ra­ti­jos ver­ty­bes. Vi­si ži­no­me, kas truk­do blo­gam šo­kė­jui. Perf­ra­za­v us tą po­sa­k į ir pri­tai­k ius jį čia ap­tar­tai ak­t ua­l i­ jai, ga­li­me pa­sa­ky­ti – blo­gam po­ li­ti­kui ir de­mok­ra­ti­nė Kons­ti­tu­ci­ ja truk­do.

informacija:

302 250

Yra sa­vo­tiš­ko ne­bau­ džia­mu­mo at­mos­fe­ ra mo­kyk­lo­je, ku­ri komp­ro­mi­tuo­ja žmo­ gaus tei­sių są­vo­ką. „Žmo­gaus tei­sės yra ne ta­da, kai yra vi­siš­ka anar­chi­ja ir vi­si da­ro, kas ką no­ri. Pag­rin­di­nė tei­sė, ma­tyt, yra mo­ki­nio tei­sė į moks­lą. Ir jei­gu ap­link pa­lai­ko­ma ele­men­ta­ri draus­mė, jei­ gu ap­link nie­kas ne­si­ver­čia per gal­vą, ta­da ir už­tik­ri­na­mos žmo­gaus tei­sės. Bet iki to su­pra­ti­mo dar yra to­li, de­ ja. Ir mo­ky­to­jai daž­nai ne taip su­vo­ kia. Yra sa­vo­tiš­ko ne­bau­džia­mu­mo at­mos­fe­ra mo­kyk­lo­je, ku­ri komp­ro­ mi­tuo­ja žmo­gaus tei­sių są­vo­ką“, – tei­gė pa­ta­rė­jas.

Kasdienė prenumerata 1 mėn. – 26 (13*) Lt

ISSN 1392-7639 ©1992-2007 UAB „Diena Media News“ Labdarių g. 8, 01120 Vilnius. Tel. (8 5) 262 4242.

„Kauno dienos“ Vyriausioji redaktorė Jūratė Kuzmickaitė

„Kauno dienos“ redakcija Kęstučio g. 86, 44296 Kau­nas. Fak­sas 423 404.

Vyr. redaktoriaus pavaduotojai: Arūnas Andriuškevičius – 302 252 Violeta Juodelienė – 302 260

MIESTO NAUJIENOS: Mantas Lapinskas – Arūnas Dambrauskas – Vilija Žukaitytė – Saulius Tvirbutas – Virginija Skučaitė – Jurgita Šakienė – TEISĖTVARKA: Diana Krapavickaitė –

tei­ses. 

To­mo Luk­šio (BFL) nuo­tr.

Na­cio­na­li­nio so­cia­li­nės in­teg­ra­ci­ jos ins­ti­tu­to di­rek­to­rė Ne­rin­ga Jur­ čiu­ko­ny­tė pri­ta­ria, kad mo­kyk­lo­ se disk­ri­mi­na­ci­jos pro­ble­mą spręs­ti truk­do išanks­ti­nės nuo­sta­tos, ku­rias keis­ti bū­ti­na. „Ne­mo­ka­me su­si­do­ro­ti su tuo, kad esa­me skir­tin­gi ir ne vi­si ta­pa­tūs, ir rea­guo­ti į tuos skir­tu­mus ci­vi­li­zuo­ čiau, ne pa­ty­čių ke­liu. Ma­to­me, kad jau­no­sios kar­tos po­žiū­rį keis­ti yra ypač svar­bu. Kai ban­do­me in­teg­ruo­ ti žmo­nes iš įvai­rių so­cia­li­nių gru­pių, pa­vyz­džiui, ro­mus, psi­chi­kos ne­ga­ lią tu­rin­čius žmo­nes, la­bai aiš­ku, kad pa­ti in­teg­ra­ci­ja yra neį­ma­no­ma vi­sų pir­ma dėl išanks­ti­nių nei­gia­mų nuo­ sta­tų“, – tei­gė ji. Tam, anot N.Jur­čiu­ko­ny­tės, rei­kia ati­tin­ka­mai ruoš­ti pe­da­go­gus, kad jie

ga­lė­tų mo­ki­niams pa­ro­dy­ti to­le­ran­ ci­jos pa­vyz­dį. „Jau­nas žmo­gus, moks­lei­vis vis­ ką pe­ri­ma iš sa­vo ap­lin­kos, iš­moks­ ta iš suau­gu­sių­jų nei­gia­mo mo­de­lio, disk­ri­mi­na­ci­jos. Pe­da­go­gas tam­pa tuo rak­ti­niu žmo­gu­mi, ku­ris ga­lė­tų neut­ra­li­zuo­ti, pa­ro­dy­ti tei­gia­mą el­ ge­sio mo­de­lį“, – kal­bė­jo ji. Mo­ky­to­jai ir pe­da­go­gi­kos stu­den­ tai do­ro­tis su disk­ri­mi­na­ci­jos pro­ ble­ma mo­kyk­lo­se bus mo­ko­mi šią sa­vai­tę per Vil­niaus ko­le­gi­jos Pe­ da­go­gi­kos fa­kul­te­te ren­gia­mą tarp­ tau­ti­nę stu­di­jų sa­vai­tę „Pe­da­go­gai prieš disk­ri­mi­na­ci­ją“. Se­mi­na­rus ves Olan­di­jos, Da­ni­jos ir Vil­niaus ko­le­gi­ jos Pe­da­go­gi­kos fa­kul­te­to dės­ty­to­jų ko­man­dos. BNS inf.

Ki­ti me­tai skir­ti la­kū­nams?

P

„„Da­ta: ki­tais me­tais bus mi­ni­ma

S.Da­riaus ir S.Gi­rė­no skry­džio per At­lan­tą 80-ies me­tų su­kak­tis. To­mo Ur­be­lio­nio (BFL) nuo­tr.

ar­ti­jos Tvar­ka ir tei­sin­gu­ mas Sei­mo frak­ci­ja įre­gist­ra­ vo nu­ta­ri­mo pro­jek­tą, ku­riuo 2013 m. siū­lo pa­skelb­ti la­kū­ nų Ste­po­no Da­riaus ir Sta­sio Gi­rė­no me­tais. Siū­ly­mą frak­ci­ja grin­džia tuo, kad 2013 m. lie­pos 15 d. bus mi­ni­mos 80-osios S.Da­riaus ir S.Gi­rė­no skry­ džio per At­lan­tą ir jų žū­ties me­ti­nės. „S.Da­riaus ir S.Gi­rė­no skry­dis per At­lan­tą bu­vo vi­są tau­tą tel­kian­tis, mo­bi­li­zuo­jan­tis ir di­de­lės įta­kos vi­ sam Lie­tu­vos vals­ty­bės vys­ty­mui­si ir is­to­ri­jai tu­rė­jęs įvy­kis, to­dėl 80-uo­ sius jo me­tus mes tie­siog pri­va­lo­me pa­skelb­ti S.Da­riaus ir S.Gi­rė­no me­ tais bei gar­bin­gai pa­mi­nė­ti šių did­ vy­rių nu­veik­tus dar­bus ir jų var­dą“, – frak­ci­jos iš­pla­tin­ta­me pra­ne­ši­me

ci­tuo­ja­mas jos se­niū­nas Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis. Sei­mas 2013 m. jau yra pa­skel­bęs tar­mių me­tais, pa­žy­mė­da­mas, kad toks spren­di­mas prii­ma­mas pri­ta­ riant Eu­ro­pos Są­jun­gos ska­ti­ni­mui iš­lai­ky­ti vie­ti­nes kal­bas ir at­si­žvel­ giant į tai, kad „gy­vo­ji tar­mių tra­di­ ci­ja Lie­tu­vo­je spar­čiai nyks­ta“. Gru­pė skir­tin­goms frak­ci­joms pri­ klau­san­čių Sei­mo na­rių siū­lo 2013 m. pa­skelb­ti moks­li­nin­kės, Są­jū­džio na­ rės, švie­ti­mo re­for­mos pra­di­nin­kės Mei­lės Luk­šie­nės me­tais. 2013-ai­ siais su­kan­ka 100 me­tų, kai ji gi­mė, moks­li­nin­kės 100-osios gi­mi­mo me­ ti­nės yra įtrauk­tos ir į UNES­CO mi­ ni­mų da­tų są­ra­šą, pa­žy­mi­ma tei­kia­ ma­me nu­ta­ri­mo pro­jek­te. BNS inf.

Komentarai nėra dienraščio redakcijos nuomonė.

reklamos skyrius:

E. paštas redakcija@kaunodiena.lt

„„Už­si­mer­kia: pa­sak T.Ba­ra­no­vo, mo­kyk­lo­se trūks­ta dis­ku­si­jų apie žmo­gaus

302 230

Platinimo tarnyba: 302

242

Prenumeratos skyrius: 302

244

3 mėn. – 69 (39*) Lt Tik šeštadienio prenumerata 1 mėn. – 9 (6*) Lt 302 251 302 268 302 266 302 262 302 267 302 261 302 243

LIETUVA: Stasys Gudavičius –

(8 5) 219 1381

PASAULIS:

SPORTAS: Romas Poderys – 302 258 Marius Bagdonas – 302 259 Mantas Stankevičius – (8 5) 219 1383

NAMAI: Vereta Rupeikaitė –

302 265

Sveikata: Marijana Jasaitienė –

302 263

Julijanas Gališanskis – (8 5) 219 1391 Valentinas Beržiūnas – (8 5) 219 1387

Menas ir Pramogos: Enrika Striogaitė –

302 272

EKONOMIKA:

FOTOKORESPONDENTAI: Artūras Morozovas – Tomas Ragina –

Ratai: Arūnas Andriuškevičius –

302 269 302 269

TV DIENA: Agnė Klimčiauskaitė – (8 5) 219 1388

Jolita Žvirblytė –

(8 5) 219 1374

302 260

http://www.kaunodiena.lt * prenumeratos kaina laikraštį atsiimant redakcijoje

aukštyn žemyn: Marijana Jasaitienė – Darius Sėlenis – Laima Žemulienė –

302 263 302 276 (8 5) 219 1374

REKLAMOS PARDAVIMO SKYRIUS: 302 234, 308 862, 308 863, 308 864, 302 230 reklama@kaunodiena.lt

Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Indeksas 0041. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raide R pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti. Tiražas 19 000.

ASMENINIAI SKELBIMAI: 302 231, 302 202, faksas 321 717 skelbimai@kaunodiena.lt SKELBIMŲ IR PRENUMERATOS SKYRIUS (Vytauto pr. 23) mob. 8 655 45 114 PLATINIMO TARNYBA: 302 242, 302 228 PRENUMERATOS SKYRIUS: 302 244


7

antradienis, balandžio 24, 2012

OMX Vilnius

–0,60 %

70 proc.

dir­ban­čių as­me­nų fi­nan­ siš­kai pa­de­da į pen­si­ją išė­ju­siems tė­vams.

OMX Riga

+0,04 %

ekonomika

OMX Tallinn

–0,53 %

kaunodiena.lt/naujienos/ekonomika

Pa­si­tik­rin­ti dėl ant­sto­lių

As­me­nims, ga­vu­siems bau­das, jas už­ mir­šu­siems ir lai­ku jų ne­su­mo­kė­ju­siems ar iš ant­sto­lių ne­ga­vu­siems in­for­ma­ci­jos apie jų išieš­ko­ji­mą, daž­nai ten­ka mo­kė­ti ge­ro­kai dau­giau ne­gu nu­ma­ty­ta bau­dos su­ma. Nuo šiol gy­ven­to­jai ga­lės pa­si­tik­ rin­ti in­ter­ne­te, ar šiuo me­tu ant­sto­liai jų var­du ne­vyk­do jo­kių by­lų. To­kią pa­slau­gą pra­dė­jo teik­ti as­me­ni­nės kre­di­to is­to­ri­ jos sis­te­ma „Ma­noc­re­di­tin­fo.lt“.

Bal­ta­ru­si­jos rub­lis 10000 3,2783 DB sva­ras ster­lin­gų 1 4,2238 JAV do­le­ris 1 2,6226 Ka­na­dos do­le­ris 1 2,6382 Lat­vi­jos la­tas 1 4,9399 Len­ki­jos zlo­tas 10 8,2378 Nor­ve­gi­jos kro­na 10 4,5713 Ru­si­jos rub­lis 100 8,8964 Švei­ca­ri­jos fran­kas 1 2,8730

kiekis Santykis

pokytis

Vakar Tink­las

–0,1401 % +0,1280 % –0,1409 % –0,0303 % +0,0283 % –0,2494 % –0,0656 % +0,0135 % +0,0070 %

A 95

Dy­ze­li­nas

Du­jos

„Sta­toil“

5,04

4,70

2,46

„Va­koil“

4,98

4,67

2,45

Vi­d. kai­na vi­so ap­tar­na­vi­mo de­ga­li­nių tink­luo­se. Šal­ti­nis: www.de­ga­lu­kai­nos.lt WTI naf­ta„Brent“ naf­ta102,78 dol. už 1 brl. 117,74 dol. už 1 brl.

Sko­lin­ti li­tai pi­giau­si

Lie­tu­vos pra­mo­nė pir­mą ket­vir­tį au­go spar­čiau, nei ti­kė­ ta­si. Kaip pro­gno­ zuo­ja ana­li­ti­kai, ga­li­ ma lauk­ti ir to­les­nio nuo­sai­kaus au­gi­mo.

Lie­tu­vos ban­ko skel­bia­mos 6 mė­ ne­sių VI­LI­BOR tarp­ban­ki­nių pa­ sko­lų rin­kos pa­lū­ka­nų nor­mos nu­kri­to iki 1,68 pro­c. – že­miau­ sios ri­bos per vi­są jų skai­čia­vi­mo is­to­ri­ją.

Lie­tu­vos ban­kas pra­ne­šė, kad VI­ LI­BOR pa­sie­kė is­to­riš­kai že­miau­ sią taš­ką nuo 1999 m., kai jos pra­dė­tos skai­čiuo­ti. Še­šių mė­ne­ sių ro­dik­lis, su ku­riuo daž­niau­siai su­sie­tos pa­sko­lų li­tais pa­lū­ka­nos, nuo me­tų pra­džios iki va­kar bu­vo su­ma­žė­ju­sios 0,35 punk­to – nuo 2,03 iki 1,68 pro­c. VI­LI­BOR ma­žė­ji­mą pa­sta­ruo­ ju me­tu le­mia smu­ku­sios eu­ro zo­nos tarp­ban­ki­nės pa­lū­ka­nos (EU­RI­BOR), li­tų per­tek­lius tarp­ ban­ki­nė­je rin­ko­je ir Lie­tu­vos ri­ zi­kos ver­ti­ni­mą at­spin­din­čių ro­ dik­lių ge­rė­ji­mas“, – pra­ne­ši­me spau­dai tei­gė Lie­tu­vos ban­ko val­ dy­bos pir­mi­nin­kas Vi­tas Va­si­liaus­ kas.

„„Spur­tas: pir­mas šių me­tų ket­vir­tis pra­mo­nės ga­my­bai bu­vo sėk­min­

gas. 

Lie­tu­vos įmo­nių kon­ku­ren­cin­gu­ mas, pa­ly­gin­ti su kri­zės lai­ko­tar­ piu, pa­ge­rė­jo. Nors pra­mo­nės re­zul­ta­tai ge­res­ ni, nei ti­kė­ta­si, pro­gno­zuo­ti spar­ tes­nio ša­lies ūkio au­gi­mo ir ge­rin­ ti bend­ro­jo vi­daus pro­duk­to (BVP) pro­gno­zės ana­li­ti­kai dar ne­sku­ba.

Eu­ro zo­nai ten­ka apie 50 pro­c. Lie­tu­ vos ap­dir­ba­mo­sios ga­my­bos eks­por­to, tad re­gio­no eko­no­ mi­kos nuo­smu­kis ga­ li at­si­liep­ti ir mū­sų ša­lies ga­min­to­jams. „Tu­rė­čiau pri­pa­žin­ti, kad pir­mas ket­vir­tis pra­mo­nei bu­vo ge­res­nis, nei ti­kė­jo­mės praė­ju­sių me­tų ru­ de­nį ar žie­mą, bet ki­ti ro­dik­liai ro­ do, kad dar per anks­ti di­din­ti BVP pro­gno­zes. Pa­vyz­džiui, trans­por­to sek­to­rius tik­rai ne­ro­dė ge­rų re­zul­ ta­tų nei sau­sį, nei va­sa­rį, tik ko­vą jie bu­vo tru­pu­tė­lį ge­res­ni, bet vėl­ gi, ge­le­žin­ke­lių ro­dik­liai vis dar mi­nu­si­niai – mi­nus 11 pro­c. pa­gal kro­vi­nių apy­var­tą“, – sa­kė V.Tau­ rai­tė. Ji pro­gno­za­vo, kad ba­lan­dį ir ge­ gu­žę bend­rą pra­mo­nės re­zul­ta­tą

Tai ge­ra ži­nia ban­ kų klien­tams, ku­rie tu­ri pa­sko­las li­tais.

Kęs­tu­čio Va­na­go (BFL) nuo­tr.

Lie­tu­vos pra­mo­nė au­ga Pra­mo­nės pro­duk­ci­jos ga­my­ba ir par­da­vi­mas Lie­tu­vo­je šių me­tų sau­ sio–kovo mė­ne­siais, pa­ly­gin­ti su tuo pa­čiu 2011 m. lai­ko­tar­piu, pa­di­dė­jo 3,9 pro­c., iki 17,733 mlrd. li­tų. Tai pra­ne­šė Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­ tas. Ko­vo mė­ne­sį, pa­ly­gin­ti su va­ sa­riu, pra­mo­nės pro­duk­ci­jos ga­my­ ba ir par­da­vi­mas išau­go 5,4 pro­c., iki 6,024 mlrd. li­tų, o, pa­ša­li­nus se­zo­no įta­ką, au­gi­mas sie­kė 3 pro­c. „DNB Mar­kets“ ana­li­ti­kas Min­ dau­gas Jur­ge­lis sa­ko, kad pra­mo­nės re­zul­ta­tai jį nu­ste­bi­no. „Nau­jau­ si mū­sų ša­lies ga­my­bos sek­to­riaus duo­me­nys ro­do ste­bė­ti­ną ap­dir­ ba­mo­sios pra­mo­nės at­spa­ru­mą ne­ra­mu­mams Eu­ro­po­je“, – ban­ ko iš­pla­tin­ta­me ko­men­ta­re tei­gė M.Jur­ge­lis. „Ro­dik­liai kol kas at­ro­do tik­rai tvir­tai, nes Lie­tu­va gal­būt kol kas at­si­spi­ria lė­tes­niam au­gi­mui Va­ka­ rų Eu­ro­po­je, ir lū­kes­čiai dėl eks­por­ to rin­kų au­gi­mo yra pa­ge­rė­ję, pa­ly­ gin­ti su praė­ju­sių me­tų ru­de­niu, kai vy­ra­vo tik­rai ga­na niū­rios nuo­tai­ kos. Da­bar ma­to­me tam tik­rą at­si­ pa­lai­da­vi­mą – tai su­tei­kia pa­grin­dą ti­kė­ti, kad ir mū­sų eks­por­to pre­kių pa­klau­sa ne­nus­muks tiek, kiek ti­ kė­jo­mės“, – sa­kė SEB ban­ko ana­li­ ti­kė Vi­li­ja Tau­rai­tė. Ji tei­gė, kad ko­vą fik­suo­tas me­ti­ nis (pa­ly­gin­ti su per­nai ko­vu) pra­ mo­nės au­gi­mas yra ge­riau­sias nuo praė­ju­sių me­tų rug­sė­jo. Anot jos,

De­ga­lų kai­nos

Valiutų kursai

Šiandien Valiuta

pa­blo­gins naf­tos ga­myk­los „Or­len Lie­tu­va“ ka­pi­ta­li­nis 35 die­nas truk­ sian­tis re­mon­tas. „Tai yra maž­daug treč­da­lis vi­sos pra­mo­nės pro­duk­ ci­jos, to­dėl aki­vaiz­du, kad su­sto­ ji­mas tik­rai tu­rės di­de­lę įta­ką“, – sa­kė ana­li­ti­kė. M.Jur­ge­lis taip pat tei­gė, jog iš­ lie­ka ri­zi­ka, kad ap­dir­ba­mo­ji pra­ mo­nė augs lė­čiau. „Eu­ro zo­nai ten­ka apie 50 pro­c. Lie­tu­vos ap­dir­ba­mo­sios ga­my­bos eks­por­to, tad re­gio­no eko­no­mi­kos nuo­smu­kis ga­li at­si­liep­ti ir mū­sų ša­lies ga­min­to­jams. Ti­kė­ti­na, kad pir­mą 2012 m. ket­vir­tį eu­ro zo­nos BVP šiek tiek su­men­ko, o pir­ma­ die­nį pa­si­ro­dę ba­lan­džio eu­ro zo­ nos pra­mo­nės ir pa­slau­gų sek­to­ riaus būk­lės ro­dik­liai ir vėl ro­dė ti­kė­ti­ną ūkio trau­ki­mą­si. Pa­na­ šios ten­den­ci­jos grei­čiau­siai iš­ si­l ai­k ys ir ar­t i­m iau­s iais mė­n e­ siais“, – tei­g ė „DNB Mar­kets“ ana­li­ti­kas. Ana­li­ti­kai sa­ko, kad pa­ge­rė­ji­mo ga­li­ma ti­kė­tis ant­ro­je me­tų pu­sė­ je, ta­čiau net ir toks sce­na­ri­jus ga­li pa­si­ro­dy­ti esąs per­ne­lyg op­ti­mis­ tiš­kas, nes, iš­si­sklai­džius Eu­ro­pos cent­ri­nio ban­ko tre­jų me­tų tarp­ ban­ki­nių pa­sko­lų po­vei­kiui, pa­ sta­ruo­ju me­tu vėl spar­čiai ėmė kil­ti Ita­li­jos ir Is­pa­ni­jos ob­li­ga­ci­jų pa­ja­ min­gu­mas – Eu­ro­pos sko­lų kri­zė mė­gi­na grįž­ti su nau­ja jė­ga. BNS, KD inf.

Lie­tu­vos ban­ko duo­me­ni­mis, per pir­mus du mė­ne­sius, pa­ly­gin­ ti su gruo­džio pa­bai­ga, gy­ven­to­jų ir įmo­nių pa­lū­ka­nų mo­kė­ji­mai už pa­sko­las li­tais su­ma­žė­jo 1,6 mln. li­tų. Anot Lie­tu­vos ban­ko, pa­grin­ di­nė prie­žas­tis – ma­žė­jan­čios VI­ LI­BOR nor­mos. „Tai ge­ra ži­nia ban­kų klien­tams, ku­rie tu­ri pa­sko­las li­tais. Ma­žė­jan­ čios tarp­ban­ki­nės pa­lū­ka­nos leng­ vi­na jų fi­nan­si­nę naš­tą“, – tei­gė V.Va­si­liaus­kas. Lie­tu­vos ban­ko duo­me­ni­mis, pa­sko­los li­tais ko­vo pa­bai­go­je su­ da­rė apie 28 pro­c. (15 mlrd. li­tų) vi­ so pa­sko­lų po­rtfe­lio. Di­džio­ji da­lis

pa­sko­lų Lie­tu­vo­je su­teik­ta eu­rais – apie 72 pro­c. (38,7 mlrd. li­tų). Anot Lie­tu­vos ban­ko, ir eu­rais pa­sko­las paė­mę ban­kų klien­tai pa­sta­rai­siais mė­ne­siais su­lau­kia ge­rų ži­nių. Še­šių mė­ne­sių EU­RI­BOR pa­ lū­ka­nų nor­mos, su ku­rio­mis su­ sie­ta di­džio­ji da­lis pa­sko­lų eu­rais pa­lū­ka­nų, su­ma­žė­jo 0,59 pro­cen­ ti­nio punk­to – nuo 1,62 (2011 m. pa­bai­go­je) iki 1,03 pro­c. (šių me­ tų ba­lan­džio 20 d.). Dau­giau­sia dėl to per pir­mus du 2012 m. mė­ne­sius na­mų ūkių ir ne­fin ­ an­si­nių įmo­nių už pa­sko­ las eu­rais mo­ka­mų pa­lū­ka­nų su­ ma su­ma­žė­jo 5,2 mln. li­tų. BNS, KD inf.

Komentaras

And­rius Šu­mi­nas

Klu­bo „Pi­n i­g ų srau­tas“ pre­z i­den­tas

V

I­LI­BOR tarp­ban­ki­nių pa­ lū­ka­nų nor­mų li­tais ma­ žė­ji­mą pa­sta­ruo­ju me­tu lė­mė smu­k u­s ios tarp­ ban­k i­nės pa­lū­ka­nų nor­mos eu­rais (EU­R I­B OR), sklan­d žiai iš­s pręs­t as ban­ko „Sno­ras“ bank­ro­tas ir li­tų per­ tek­l ius, ku­r is bu­vo su­val­dy­tas per Lie­tu­vos ban­ko reng­tus in­dė­lių auk­ cio­nus. Ar­ti­miau­siu me­tu ne­ma­ty­čiau prie­ žas­čių, ko­dėl smar­k iau tu­rė­t ų kis­ ti VI­L I­BOR, nes be­ne pa­g rin­d i­n is veiks­nys, ku­ris le­mia pa­sko­lų li­tais kai­ną, – tarp­ban­ki­nės pa­lū­ka­nų nor­ mos eu­rais EU­RI­BOR. Eu­ro­pos cent­ ri­n is ban­kas lin­kęs lai­k y­t i že­mas ba­z i­nes pa­lū­ka­nų nor­mas, ku­r ios sie­kia 1 pro­c.

„„Pa­lū­ka­nos: šiuo me­tu sko­lin­tų li­tų kai­na itin že­ma, bet sko­lin­tis eu­

rais dar pi­giau. 

Ša­rū­no Ma­žei­kos (BFL) nuo­tr.


8

antradienis, balandžio 24, 2012

sportas Iš­si­lai­kė ­ 3-io­jo­je vie­to­je

Kau­nie­tis – ­ JAV čem­pio­nas

Ita­li­jo­je ­ bė­go 100 km

Du taš­kus Ita­li­jos fut­bo­ lo „Se­rie A“ ly­gos čem­pio­na­ te pra­ra­do, ta­čiau 3-ią­ją vie­ tą iš­sau­go­jo Ma­riaus Stan­ke­ vi­čiaus at­sto­vau­ja­ma Ro­mos „La­zio“ (55 tšk.) vie­nuo­li­ kė, su­si­ti­ki­mą su 18-ojo­je po­ zi­ci­jo­je esan­čia „Lec­ce“ (35 tšk.) ko­man­da bai­gu­si ly­gio­ sio­mis 1:1.

Ant­rus me­tus JAV stu­di­juo­ jan­tis kau­nie­tis Kris­ti­jo­nas Ser­ge­je­vas drau­ge su Ve­be­ rio uni­ver­si­te­to ko­man­da iš­ ko­vo­jo JAV stu­den­tų bou­ lin­go čem­pio­no ti­tu­lą. Fi­na­ le K.Ser­ge­je­vo at­sto­vau­ja­ma eki­pa 2,5:0,5 nu­ga­lė­jo daug­ kar­ti­nius ša­lies čem­pio­nus iš Vi­či­tos uni­ver­si­te­to.

Pen­ki Lie­tu­vos bė­gi­kai da­ly­va­ vo 26-aja­me Tarp­tau­ti­nės ult­ ra­ma­ra­to­no aso­cia­ci­jos pa­ sau­lio ir Eu­ro­pos 100 km bė­ gi­mo čem­pio­na­te Ita­li­jo­je. Ge­ riau­siai se­kė­si Ge­di­mi­nui Gri­ niui, užė­mu­siam 66-ąją vie­tą – 7 val. 48 min. 19 sek. Nu­ga­ lė­jo ita­las Gior­gio Cal­ca­ter­ra – 6 val. 23 min. 20 sek.

Trum­pes­nis pus­fi­na­lis –

„„Akis­ta­ta: tre­ne­rių R.Ur­ni­kie­nės ir A.Skar­ba­liaus va­do­vau­ja­mos ko­

man­dos su­si­kaus fi­na­le.

Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos, To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

Rankininkių fi­na­las – be čem­pio­nių Lie­tu­vos mo­te­rų ran­ki­nio ly­ga šį se­zo­ną tu­rės nau­jas čem­pio­nes ir jos po il­go­kos per­trau­kos bus ne vil­nie­tės, bet kau­nie­tės.

Tai paaiš­kė­jo pa­si­bai­gus pus­fi­ na­lio ko­voms. Re­gu­lia­rio­jo se­ zo­no nu­ga­lė­to­jos ir Lie­tu­vos ra­ di­jo ir te­le­vi­zi­jos (LRT) tau­rės lai­mė­to­jos Kau­no „AC­ME-Žal­gi­ rio“ ran­ki­nin­kės be di­des­nio var­ go 2:0 (33:26 ir 27:19) eli­mi­na­vo Pa­ne­vė­žio kū­no kul­tū­ros ir spor­ to cent­ro (KKSC) eki­pą, o 2011ųjų vi­ce­čem­pio­nė Kau­no ra­jo­ no „Gar­lia­va-SM“ ko­man­da 2:0 (31:22 ir 34:33) – praė­ju­sių me­tų čem­pio­nę „East­con AG-Vil­niaus ko­le­gi­ją“. Itin dra­ma­tiš­kas bu­vo ant­ra­sis gar­lia­vie­čių ir vil­nie­čių ma­čas. Jį po pra­tę­si­mo lai­mė­jo Kau­no ra­jo­ no at­sto­vės. „Šios rung­ty­nės bu­vo ne­pap­ ras­tai svar­bios abiem eki­poms, gal­būt dėl to re­zul­ta­tas nuo­lat svy­ra­vo vie­nos ar ki­tos ko­man­ dos nau­dai. Mums pa­vy­ko sėk­ min­giau su­žais­ti pir­mo­jo kė­li­nio pa­bai­gą bei ant­ro­jo ir pra­tę­si­mo pir­mą­sias da­lis. Tai lė­mė per­ga­ lę prieš pa­jė­gias var­žo­ves“, – sa­ kė „Gar­lia­va-SM“ va­do­vas, bu­vęs

ran­ki­nin­kas Kęs­tu­tis Po­vi­lai­tis. „Pir­mo­jo kė­li­nio vi­du­ry­je ir vė­liau, kai bu­vo­me at­si­li­kę 5–6 įvar­čiais, ko­man­dą į le­mia­mą ko­ vą pa­kė­lė Jur­gi­ta Dau­gė­lai­tė, ryž­ tin­gais pra­si­ver­ži­mais ta­ra­na­vu­ si vil­nie­čių gy­ny­bą. Ji įme­tė tris įvar­čius iš ei­lės ir už­dir­bo la­bai svar­bius ke­lis 7 m bau­di­nius. Po ko­vin­gų Jur­gi­tos veiks­mų eki­pa at­si­tie­sė ir ga­liau­siai iš­ko­pė­me į di­dį­jį fi­na­lą“, – pri­dū­rė „Gar­lia­ vos-SM“ vy­riau­sio­ji tre­ne­rė Ri­ ta Ur­ni­kie­nė. Fi­na­las, ku­ria­me bus ko­vo­ja­ ma iki tri­jų per­ga­lių, vyks ge­gu­ žės 5, 9, 12 ir pri­rei­kus 16 bei 19 d. To­mis pat die­no­mis dėl bron­ zos me­da­lių var­žy­sis Pa­ne­vė­žio KKSC ir „East­con AG-Vil­niaus ko­le­gi­jos“ ran­ki­nin­kės. Tarp re­zul­ta­ty­viau­sių Lie­tu­ vos mo­te­rų ran­ki­nio ly­gos čem­ pio­na­to žai­dė­jų pir­mau­ja pa­ne­ vė­žie­tė Si­mo­na Kaz­laus­kai­tė, jau pel­niu­si 246 įvar­čius. Ki­tos KKSC eki­pos ran­ki­nin­kės Gin­ta­rės But­ ke­vi­čiū­tės są­skai­to­je – 237 įvar­ čiai. Se­zo­ną jau bai­gu­sios Kau­no „Šir­šių-Ga­jos“ ko­man­dos žai­dė­ja Lau­ra Ma­siu­le­vi­čiū­tė su 224 įvar­ čiais – tre­čia. KD inf.

Pusfinalių statistika „ AC ­M E -Ž a l ­g i ­r i s “– Pa n evė ž io KKSC 33:26 (17:14). Įvar­čiai: L.Ab­ra­ maus­kai­tė ir G.Vi­dū­nai­tė po 7, J.Da­ ru­ly­tė, D.Il­čiu­kai­tė ir G.Ly­de­kai­tė po 5, J.Bal­za­re­vi­čiū­tė 3, A.Kniu­bai­ tė 1/G.But­ke­vi­čiū­tė 13, S.Kaz­laus­kai­ tė 5, J.Luk­šy­tė 3, V.Stan­ke­vi­čie­nė 2, R.Ok­sai­tė, G.Bu­gai­l iš­k y­tė ir I.Kuo­ dy­tė po 1. Pa­n e­v ė­ž io KKSC–„AC­M E-Žal­g i­ ris“ 19:27 (9:14). Įvar­č iai: S.Kaz­ laus­k ai­t ė 8, G.But­k e­v i­č iū­t ė 4, V.Stan­ke­v i­č ie­nė 3, A.Ko­š eč­k i­n ai­ tė, I.Kuo­dy­tė, G.Bur­k ai­tė ir J.Luk­ šy­t ė po 1/D.Il­č iu­k ai­t ė 8, L.Ab­r a­ maus­k ai­tė 6, A.Kniu­b ai­tė ir G.Ly­ de­k ai­t ė po 5, J.Bal­z a­re­v i­č iū­t ė 3.

„East­con AG-Vil­niaus ko­le­gi­ja“– „Gar­lia­va-SM“ 22:31 (14:14). Įvar­čiai: M.Per­l i­bai­tė 5, G.Ka­va­l iaus­kai­tė ir E.Kai­ry­tė po 4, D.Šnio­kai­tė 3, E.Ver­ bo­vik ir Ž.Sken­de­ly­tė po 2, G.Anu­ žy­tė ir I.Ver­bo­vik po 1/I.Moc­ke­vi­čiū­ tė ir D.Bū­tė­nai­tė po 10, D.Šat­kaus­kai­ tė 6, J.Dau­gė­lai­tė 4, M.Kai­ry­tė 1. „Gar­lia­va-SM“–„East­con AG-Vil­ niaus ko­le­gi­ja“ 34:33 (15:16, 29:29). Įvar­čiai: I.Moc­ke­vi­čiū­tė 10, D.Bū­tė­ nai­tė 7, J.Dau­gė­lai­tė 6, D.Šat­kaus­ kai­tė 4, S.Na­vic­kai­tė, N.Mik­šy­tė ir G.Onu­sai­ty­tė po 2, M.Kai­ry­tė 1/G.Ka­ va­liaus­kai­tė 10, M.Per­li­bai­tė 9, E.Kai­ ry­tė 5, Ž.Sken­de­ly­tė 4, G.Anu­žy­tė ir V.Kri­siū­nai­tė po 2, D.Šnio­kai­tė 1.

Po de­šim­ties die­nų per­trau­kos Kau­no „Žal­gi­rio“ krep­ši­ nin­kai grįž­ta į var­ žy­bų aikš­tes – šian­ dien pra­si­de­dan­čia­ me Lie­tu­vos krep­ši­ nio ly­gos (LKL) pus­ fi­na­ly­je Alek­sand­ro Tri­fu­no­vi­čiaus auk­ lė­ti­niai sve­čiuo­se eg­za­mi­nuos Prie­nų „Rū­du­pį“.

„„Pa­žįs­ta­mi: „Žal­gi­ris“ ir „Rū­du­pis“ šį se­zo­ną – daž­ni var­žo­vai. 

Ma­rius Bag­do­nas m.bagdonas@diena.lt

Pa­žįs­ta iki pa­na­gių

Tai bus jau šeš­to­ji šių ko­man­dų tar­pu­sa­vio dvi­ko­va šį se­zo­ną. „Žal­ gi­rio“ ir „Rū­du­pio“ ke­liai šie­met kir­to­si tiek ša­lies čem­pio­na­te, tiek Bal­ti­jos krep­ši­nio ly­go­je (BBL). Vie­ną kar­tą Vir­gi­ni­jaus Šeš­kaus tre­ni­ruo­ja­mi prie­niš­kiai kaip rei­ kiant įkan­do – ko­vo 21-ąją pir­mo­ se BBL ket­virt­fi­na­lio rung­ty­nė­ se sen­sa­cin­gai pa­gul­dė ti­tu­luo­tus var­žo­vus ant men­čių 97:85. Po to „Žal­gi­ris“ pa­ro­dė tik­rą­ją sa­vo jė­ gą ir, už­tik­rin­tai du­kart įvei­kęs sa­ vo prie­ši­nin­kus, įžen­gė į fi­na­lo ket­ ver­tą. „Džiau­giuo­si, kad šį se­zo­ną žal­ gi­rie­čiai su mu­mis ko­vo­ja iš vi­sų jė­gų. Ne­bū­na taip, kad kau­nie­čiai žais­ti su „Rū­du­piu“ išei­tų ne­nu­si­ tei­kę. Tai mums di­džiau­sias įver­ti­ ni­mas“, – yra pa­reiš­kęs „Rū­du­pio“ stra­te­gas V.Šeš­kus. Prie­nų eki­pa – vie­nin­te­lė Lie­tu­vos ko­man­da, ku­ riai šį se­zo­ną pa­vy­ko įveik­ti abu ša­

lies gran­dus – „Žal­gi­rį“ ir Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tą“. Sos­ti­nės klu­bui pra­si­bro­vus į VTB Vie­nin­go­sios krep­ši­nio ly­ gos fi­na­lo ket­ver­tą, LKL pus­fi­na­ lių se­ri­ja su­trum­pė­jo. Pir­mą kar­tą tur­ny­ro is­to­ri­jo­je bus ko­vo­ja­ma ne iki dvie­jų per­ga­lių, bet nu­ga­lė­to­jas paaiš­kės po dvie­jų rung­ty­nių, skai­ čiuo­jant taš­kų skir­tu­mą. LKL fi­na­ lo se­ri­ja šie­met taip pat su­trum­pės – bus ko­vo­ja­ma ne iki ke­tu­rių, bet iki tri­jų per­ga­lių. Jė­gų ne­tau­pys

– Ko­kia nuo­tai­ka pa­si­tin­ka­ te LKL pus­fi­na­lį su „Žal­gi­riu“? Ar šį se­zo­ną vie­ni ki­tiems dar neįg­ri­so­te? – pa­klau­sė­me „Rū­ du­pio“ ko­man­dos vy­riau­sio­jo tre­ ne­rio V.Šeš­kaus asis­ten­to Min­dau­ go Ar­laus­ko. – Nuo­tai­ka ne­blo­ga. Svar­biau­sia, kad ket­virt­fin ­ a­ly­je įvei­kė­me Pas­ va­lio „Pie­no žvaigž­des“. Ši akis­ ta­ta bu­vo la­bai sun­ki ir pa­rei­ka­ la­vo daug psi­cho­lo­gi­nių ir fi­zi­nių jė­gų. La­bai ge­rai, kad įtam­pa nu­

slū­go. „Žal­gi­ris“ – vi­sai ki­to ka­ lib­ro ko­man­da. Vi­sos dvi­ko­vos su to­kiu prie­ši­nin­ku – vie­nas ma­lo­ nu­mas. Tai pui­ki pro­ga pa­si­tik­rin­ ti sa­vo jė­gas.

Mindaugas Arlauskas:

Nea­be­jo­ju, kad LKL čem­pio­nai į Prie­nus at­vyks tik­rai ki­taip nu­si­tei­kę, nei tai bu­ vo per BBL ket­virt­fi­ na­lį. – Iš pen­kių šį se­zo­ną vy­ku­ sių rung­ty­nių žal­gi­rie­čius kar­ tą jau įvei­kė­te. Ti­ki­tės pa­na­šų žyg­dar­bį pa­kar­to­ti? – Steng­si­mės ko­vo­ti iš vi­sų jė­gų. Prog­no­zuo­ti sun­ku, bet ži­no­me, kad „Žal­gi­ris“ – įvei­kia­mas. Ki­ta ver­tus, nea­be­jo­ju, kad LKL čem­ pio­nai į Prie­nus at­vyks tik­rai ki­taip

„Kau­no die­na“ kvie­čia į kre Vie­nos il­giau­siai gy­vuo­jan­čių ša­ ly­je krep­ši­nio var­žy­bų – 41-asis dien­raš­čio „Kau­no die­na“ krep­ši­ nio tur­ny­ras – kvie­čia nau­jiems iš­ šū­kiams mies­to, ra­jo­no ir ap­skri­ ties ko­man­das.

„Kau­no die­na“ su Kau­no krep­ši­nio mė­gė­jų ly­ga (KKML) siū­lo krep­ši­

nio en­tu­zias­tams iš­mė­gin­ti jė­gas Ma­žo­sios, Di­džio­sios ir Su­per­tau­ rės tau­rių tur­ny­ruo­se. Iki 1997-ųjų ko­vos dėl „Kau­no die­nos“ tau­rės vy­ko vie­no­je gru­ pė­je, po to, pa­dau­gė­jus da­ly­vių ir at­si­žvel­gus į jų meist­riš­ku­mą, pra­ dė­tos reng­ti Ma­žo­sios ir Di­džio­sios tau­rių var­žy­bos.

Ga­liau­siai, ten­ki­nant krep­ši­nio mė­gė­jų pa­gei­da­vi­mus, nu­tar­ta or­ ga­ni­zuo­ti Su­per­tau­rės tur­ny­rą, ku­ ria­me žai­džia ir pro­fe­sio­na­lai, bai­ gę Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­gos (LKL), Bal­ti­jos krep­ši­nio ly­gos (BBL) ar Na­cio­na­li­nės krep­ši­nio ly­gos (NKL) se­zo­nus, ir iš už­sie­nio klu­bų grį­žę le­gio­nie­riai.


9

antradienis, balandžio 24, 2012

sportas Iš­si­da­li­jo ­ me­da­lius

Lie­tu­viai – ­ be­veik gre­ta

To­li nuo ­ pri­zi­nin­kų

Lie­tu­vos mo­te­rų tink­li­nio čem­pio­na­tą lai­mė­jo Kau­ no „Hek­sa“, fi­na­le 3:0 įvei­ku­ si Jo­na­vos „Ache­mos KKSC“ ko­man­dą, o vy­rų var­žy­bo­se trium­fa­vo Vil­niaus „Fla­min­ go Vol­ley SM Tau­ras“ eki­pa, le­ mia­ma­me ma­če 3:1 pri­ver­tu­ si ka­pi­tu­liuo­ti Šiau­lių „El­gosMas­ter Idea“ tink­li­nin­kus.

Nau­jo­je Te­ni­so pro­fe­sio­na­ lų aso­cia­ci­jos (ATP) kla­si­fi­ ka­ci­jo­je dėl kirkš­nies trau­ mos jau po­rą mė­ne­sių ne­ žai­džian­tis Ri­čar­das Be­ran­ kis su 290 taš­kų iš 175-osios vie­tos pa­ki­lo į 174-ąją, Lau­ ry­nas Gri­ge­lis (nuo­tr.) su 264 taš­kais iš 187-osios po­ zi­ci­jos smuk­te­lė­jo į 188-ąją.

Es­ti­jo­je įvy­ku­sia­me Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lių Lo­ty­nų Ame­ ri­kos spor­ti­nių šo­kių čem­pio­ na­te Lie­tu­vos čem­pio­nai, Vil­ niaus „Ra­tu­to“ klu­bo at­sto­vai Jo­kū­bas Venc­kus ir Jo­man­tė Dap­ke­vi­čiū­tė (nuo­tr.) užė­mė 14-ąją vie­tą, o Lu­kas Pet­ke­vi­ čius ir Mig­lė Klup­šai­tė – 24ąją vie­tą.

dau­giau int­ri­gos VDU stu­den­tų tai­ki­nys – Ar bus pa­si­ren­gęs šis krep­ši­ nin­kas iš­bėg­ti į aikš­tę? – Se­zo­nas ar­tė­ja pa­bai­gos link, tad smul­kios trau­mos ka­muo­ja dau­gu­ mą žai­dė­jų. Ti­ki­mės, kad ri­kiuo­tė­je bus vi­si, ta­čiau Gin­ta­rui Ka­džiu­liui jau se­no­kai skau­da nu­ga­rą, And­riui Ma­žu­čiui – ko­ją, už­si­ga­vo E.Že­lio­ nis. Kol kas dar neaiš­ku, ar Ed­ga­ ras žais pir­mą­sias LKL pus­fi­na­lio rung­ty­nes (su tre­ne­riu kal­bė­jo­mės va­kar – aut. pa­st.). – Kad ir kaip bū­tų, „Žal­gi­ris“ – pus­fi­na­lio fa­vo­ri­tas. Ar ne­ky­ la min­čių pa­tau­py­ti jė­gas ir ge­ riau pa­si­ruoš­ti dvi­ko­voms dėl bron­zos? – Jė­gas tau­py­ti ne vi­suo­met nau­ din­ga. At­si­pa­lai­duo­ti šiame se­ zo­no eta­pe tik­rai ne­ge­rai. Pui­kiai su­pran­ta­me, kad pus­fi­na­lio fa­vo­ ri­tai – ne mes, ta­čiau ko­vo­si­me iš vi­sų jė­gų. „Žal­gi­ris“ tik­rai bus ge­ ras mū­sų jė­gų pa­tik­ri­ni­mas prieš LKL mū­šius dėl bron­zos. Žiū­rė­si­me, kaip vis­kas klos­ty­sis, tik­rai nei­si­me į aikš­tę leng­vai ati­duo­ti per­ga­lės. To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

nu­si­tei­kę, nei tai bu­vo per BBL ket­ virt­fi­na­lį. – Pri­si­mi­nus tas „Rū­du­pio“ per­ga­le pa­si­bai­gu­sias rung­ty­ nes, kaip ma­no­te, ar „Žal­gi­ ris“ neį­ver­ti­no Prie­nų ko­man­ dos, ar ji tie­siog su­žai­dė la­bai ge­rai? – Ne­ma­nau, kad „Žal­gi­ris“ mū­sų ne­ver­ti­na. Abie­jų ko­man­dų krep­ši­ nin­kai vie­ni ki­tus pa­žįs­ta pui­kiai. Šį se­zo­ną ne tik kar­tą su­ge­bė­jo­ me įveik­ti ga­lin­gus sa­vo var­žo­vus, ta­čiau la­bai ge­rai jiems prie­ši­no­ mės ir ki­to­se rung­ty­nė­se – „Žal­gi­ rio“ are­no­je kau­nie­čiai mus pa­lau­ žė tik pa­sku­ti­nę mi­nu­tę. O per­ga­le pa­si­bai­gu­sias rung­ty­nes „Rū­du­ pio“ krep­ši­nin­kai su­žai­dė tik­rai ge­ rai, vi­sos gran­dys vei­kė pui­kiai. Tai bu­vo vie­nas ge­riau­sių mū­sų ma­čų šį se­zo­ną. – Per tre­čią­sias rung­ty­nes su „Pie­no žvaigž­dė­mis“ ant par­ ke­to skau­džiai griuvo su var­žo­ vu su­si­dū­ręs Ed­ga­ras Že­lio­nis.

– Pag­rin­di­nis se­zo­no tiks­las – iš­ko­vo­ti bron­zos me­da­lius? – Taip, mū­sų už­da­vi­nys yra tre­ čio­ji vie­ta. To­kių pa­čių am­bi­ci­jų yra ku­pi­ni ir „Šiau­lių“ krep­ši­nin­ kai. Per­nai jiems la­bai ne­pa­si­se­kė, tad nea­be­jo­ju, kad An­ta­no Si­rei­kos auk­lė­ti­niai steng­sis bet ko­kia kai­ na rea­bi­li­tuo­tis ir iš mū­sų atim­ ti bron­zą. Šiau­lie­čiai ti­ki ste­buk­lu

Rim­tai kib­ti į at­la­pus LKL vi­ce­čem­ pio­nui „Lie­tu­vos ry­tui“ yra nu­si­tei­ kęs ki­to šian­dien vyk­sian­čio pus­fi­ na­lio da­ly­vis – „Šiau­lių“ klu­bas. Ket­virt­fi­na­lio ma­če su Klai­pė­dos „Nep­tū­nu“ trau­mą pa­ty­rė „Šiau­ lių“ le­gio­nie­rius iš Lat­vi­jos Rai­tis Gra­fas, ta­čiau, A.Si­rei­kos nuo­mo­ ne, va­lin­gas krep­ši­nin­kas tu­rė­tų pa­dė­ti per pus­fin ­ a­lį su vil­nie­čiais. „Ma­nau, kad spren­di­mas su­ trum­pin­ti LKL pus­fi­na­lio se­ri­ ją mums nau­din­gas: du­kart įveik­ ti to­kį var­žo­vą kaip Vil­niaus klu­bą ga­li­ma tik bū­nant stip­res­niems, o dvie­jų ma­čų se­ri­jo­je vis­ko ga­li bū­ ti“, – ste­buk­lu ti­kė­jo A.Si­rei­ka.

de­šim­ta­sis LSKL ti­tu­las

Lie­tu­vos stu­den­tų krep­ši­nio ly­ gos (LSKL) vai­ki­nų 1-osios gru­pės ko­man­dų čem­pio­na­to fi­na­le jė­gas iš­mė­gins Kau­no ir Vil­niaus at­sto­ vai – Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­ to (VDU) ir My­ko­lo Ro­me­rio uni­ ver­si­te­to (MRU) krep­ši­nin­kai.

De­vy­nis­kart Lie­tu­vos ir pen­kis­ kart Eu­ro­pos čem­pio­nai VDU stu­den­tai pus­fi­na­ly­je tik po itin at­kak­lios ir įtemp­tos ko­vos sa­ vo aikš­tė­je 82:77 įvei­kė Klai­pė­dos uni­ver­si­te­to (KU) eki­pą. „Ži­no­jo­me, kad su VDU rink­ti­ne kau­tis bus sun­ku, ta­čiau sten­gė­ mės iš pa­sku­ti­nių­jų. Iki sen­sa­ci­jos pri­trū­ko ne tiek ir daug. Gai­la, kad mums ne­pa­si­se­kė, nes ga­lė­jo vis­ kas pa­kryp­ti ir ki­taip“, – po var­ žy­bų kal­bė­jo KU tre­ne­ris Dai­nius Mi­liū­nas. Anot VDU tre­ne­rio Arū­no Juk­ ne­vi­čiaus, pa­na­šios dvi­ko­vos jis ir ti­kė­jo­si. „Mes bu­vo­me va­di­na­mi fa­ vo­ri­tais, tad klai­pė­die­čių ne­slė­ gė įtam­pa. Jie ga­lė­jo rung­ty­niau­ti la­biau at­si­pa­lai­da­vę. Juk jei pra­ lai­mi stip­res­niems, krep­ši­nin­kų nie­kas ne­smer­kia. Rung­ty­nės bu­ vo iš­ties at­kak­lios. Klai­pė­die­čiai pa­tai­kė net 12 tri­taš­kių iš 25. To­ kio pa­tai­ky­mo ga­lė­tų pa­vy­dė­ti net NBA ko­man­dos. Uos­ta­mies­čio ko­ man­da – su­si­žai­du­si, krep­ši­nin­kai iš pu­sės žo­džio su­pran­ta vie­ni ki­ tus. Jų eki­pos bran­duo­lį, iš­sky­rus vie­ną ki­tą žai­dė­ją, su­da­ro Na­cio­ na­li­nė­je krep­ši­nio ly­go­je rung­ ty­niau­jan­čios „Naf­tos-Uni­ver­ si­te­to“ žai­dė­jai“, – kal­bė­jo VDU stra­te­gas.

„„Re­kor­das: VDU krep­ši­nin­kai mė­gins LSKL čem­pio­nais tap­ti de­šim­

tą kar­tą. 

LSKL nuo­tr.

Kiek anks­čiau į di­dį­jį fi­na­lą iš­ ko­pė MRU stu­den­tai, pus­fi­na­ly­je 71:58 par­klup­dę var­žo­vus iš Šiau­ lių uni­ver­si­te­to (ŠU). MRU ko­man­dos vy­riau­sia­ sis tre­ne­ris Vy­tau­tas Po­te­liū­nas per le­mia­mą ma­čą ti­ki­si Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­to“ krep­ši­nin­kų Jo­no Va­lan­čiū­no ir Pau­liaus Damb­raus­ ko pa­gal­bos. „Bu­vo to­kių užuo­mi­nų, kad jei pa­ tek­si­me į fi­na­lą, pir­mą kar­tą šį se­zo­ ną MRU eki­pai pa­dės jo­je re­gist­ruo­ tas J.Va­lan­čiū­nas. Bū­tų šau­nu. Ta­da jau ga­lė­tu­me pla­nuo­ti ne si­dab­ro me­da­lius“, – tei­gė V.Po­te­liū­nas.

Kol kas ne­nusp­ręs­ta, ka­da ir kur vyks LSKL fi­na­las. Vie­nas va­rian­ tų – neut­ra­li aikš­tė Klai­pė­do­je. Vai­ki­nų 2-osios gru­pės ko­man­ dų čem­pio­na­tą lai­mė­jo Tarp­tau­ti­ nės tei­sės ir vers­lo aukš­to­sios mo­ kyk­los (TTVAM) stu­den­tai, fi­na­le 80:76 (20:16, 20:18, 24:22, 16:20) nu­ga­lė­ję Vil­niaus ko­le­gi­jos (VK) at­sto­vus. Bron­zos me­da­lius pel­nė Kau­no ko­le­gi­jos (KK) krep­ši­nin­ kai, 102:73 (29:13, 26:21, 20:21, 27:18) įvei­kę Lie­tu­vos kū­no kul­ tū­ros aka­de­mi­jos (LKKA) 2-ąją eki­pą.

Sta­tis­ti­ka Vy­tau­to Di­d žio­jo uni­ver­s i­te­tas (VDU)–Klaipėdos uni­v er­s i­t e­ tas (KU) 82:77 (18:25, 30:23, 15:13, 19:16). Š.Va­s i­l iaus­k as ir M.Va­lu­ko­ nis po 15 taš­k ų, V.Če­pu­k ai­t is 14, V.Či­ž aus­k as 12, A.Drun­g i­l as 11/ V.Cho­do­s ovs­k is 26 (7/10 dvi­t aš­ kių, 4/5 tri­t aš­k ių), M.Kum­pys 16 (8 at­ko­vo­t i ka­muo­l iai), J.Ka­z a­ kaus­k as 12.

rep­ši­nio aikš­tes Per­nai Ma­žą­ją tau­rę iš­ko­vo­jo „Trubetting.com“ ko­man­da, Di­ džią­ją – „Vo­luk­tė“, Su­per­tau­rę – „Per­kū­no“ krep­ši­nio mo­kyk­los eki­pa. Šie­me­tis „Kau­no dienos”“ krep­ ši­nio tur­ny­ras taip pat vyks tri­mis fron­tais. 1–3 vie­tas užė­mu­sios eki­ pos ir ge­riau­sie­ji žai­dė­jai bus ap­do­

KD, LSKL inf.

va­no­ti dien­raš­čio bei rė­mė­jų įsteig­ tais pri­zais. Ko­man­dos į var­žy­bas re­gist­ ruo­ja­mos KKML būs­ti­nė­je Kau­ ne (V.Krė­vės pr. 53–213 ar­ba e. pa­štu kkml.kaunas@gmail.com). Iš­sa­mes­nė in­for­ma­ci­ja tei­kia­ma tel. 370 387 ar­ba 8 698 14 300.

„„Lū­kes­čiai: MRU ko­man­da vi­lia­si, kad jai per fi­na­lą su kau­nie­čiais pa­

KD inf.

Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

dės J.Va­lan­čiū­nas. 

My­k o­l o Ro­m e­r io uni­v er­s i­t e­ tas (MRU)–Šiaulių uni­v er­s i­t e­ tas (ŠU) 71:58 (16:14, 13:21, 16:15, 26:8). L.Sa­m ė­n as 19 (4/9 tri­t aš­ kių, 5/6 bau­d ų, 5 re­z ul­t a­t y­v ūs per­d a­v i­m ai), A.Gid­r a 13, Š.Ku­ le­v i­č ius 12 (9 at­ko­vo­t i ka­muo­ liai)/J.Ju­c i­k as 20 (9 at­ko­vo­t i ka­ muo­l iai), D.Gvez­d aus­k as 15 (8 at­ ko­vo­t i ka­muo­l iai).


10

antradienis, balandžio 24, 2012

pasaulis

N.Sar­ko­zy li­ki­mas M.Le Pen ran­ko­se? Pir­ma­sis Pran­cū­zi­jos pre­zi­den­to rin­ki­mų tu­ras ne­nus­te­bi­no. Dėl ša­lies va­do­vo po­sto to­liau grum­sis Fran­çois Hol­lan­de’as ir Ni­co­las Sar­ko­zy. Bet Pran­cū­zi­jos po­li­ti­koje atsirado nauja reikšminga asmenybė – Marine Le Pen. Na­cio­na­li­nio fron­to trium­fas

N.Sar­ko­zy, re­gis, taip ir ne­su­ge­bė­ jo įti­kin­ti de­ši­nių­jų sto­vyk­los, kad ši bal­suo­tų už jį. Jis la­bai sten­gė­si įtik­ti, net gra­ si­no pa­si­trauk­ti iš Šen­ge­no zo­nos, plie­kė imig­ran­tus, de­por­ta­vo ro­ mus. Ta­čiau kal­bos li­ko kal­bo­mis, o rea­li pa­dė­tis Pran­cū­zi­jo­je men­kai te­pa­ki­to. Juo­lab kad dau­ge­lis pran­ cū­zų sa­vo kai­liu pa­ju­to, jog eko­no­ mi­nė pa­dė­tis pra­stė­ja. Po pir­mo­jo rin­ki­mų tu­ro da­ bar­ti­nis Pran­cū­zi­jos va­do­vas ga­ lė­jo įsi­ti­kin­ti, kad tik­rai nė­ra po­ pu­lia­ru­mo vir­šū­nė­je, nors sa­vo tiks­lą pa­sie­kė – jis bent jau ant­ ra­ja­me tu­re. Vis dėl­to per­ga­lę rin­ki­muo­se šven­tė net ne so­cia­lis­tas F.Hol­ lan­de’as, o M.Le Pen. Nacionalinio fron­to va­do­vė su­si­šla­vė dau­giau nei 18 pro­c. rin­kė­jų pa­lai­ky­mą. Tai­gi, M.Le Pen ga­vo 4 pro­c. dau­giau bal­sų, nei 2002 m. su­ge­ bė­jo gau­ti jos tė­vas po­li­ti­kos mo­hi­ ka­nas Jea­nas Ma­rie Le Pe­nas, be­je, gar­sė­jęs įvai­riais skam­biais pa­reiš­ ki­mais, dėl ku­rių Na­cio­na­li­niam fron­tui ir kli­juo­ta kraš­tu­ti­nės par­ ti­jos eti­ke­tė. Kraš­tu­ti­nės de­ši­nio­sios eti­ke­tė kli­juo­ta ir M.Le Pen, ta­čiau po­li­ti­ kė gar­sė­ja kur kas pra­gma­tiš­kes­ne lai­ky­se­na nei tė­vas. Da­bar jau gar­siai kal­ba­ma, kad bū­tent jos ša­li­nin­kų bal­sai lems N.Sar­ko­zy li­ki­mą ant­ra­ja­me tu­re. Tai pri­pa­ži­no ir pa­ts N.Sar­ko­zy. „Tu­ri­me gerb­ti rin­kė­jų va­lią – mū­sų pa­rei­ga įsi­klau­sy­ti“, – kal­bė­ jo pre­zi­den­tas. Ki­ta ver­tus, iki ant­ ro­jo tu­ro, ku­ris vyks ge­gu­žės 6 d., lai­ko dar yra. Jei M.Le Pen vis dėl­ to pa­reikš­tų pa­ra­mą N.Sar­ko­zy, jo po­zi­ci­jos tik­rai su­tvir­tė­tų. Ti­ki sa­vo sėk­me

„„ Pa­lai­ky­mas: jei Na­cio­na­li­nio fron­to va­do­vė M.Le Pen iš­reikš sa­vo

pa­ra­mą N.Sar­ko­zy, šio po­zi­ci­jos su­stip­rės.

„Scan­pix“ nuo­tr.

Re­mian­tis ofi­cia­liais rin­ki­mų re­zul­ ta­tais, F.Hol­lan­de’as su­rin­ko 28,56 pro­c., o N.Sar­ko­zy – 27,07 pro­c. N.Sar­ko­zy, ži­no­ma, ga­li džiaug­ tis, kad ne­pa­te­ko į Penk­to­sios

Pran­cū­zi­jos res­pub­li­kos is­to­ri­jos pus­la­pį kaip ant­ra­sis ne­per­rink­tas ša­lies va­do­vas. Ki­ta ver­tus, jis ta­po pir­muo­ju pa­rei­gas ei­nan­čiu pre­zi­den­tu, ku­ ris pra­lai­mė­jo pir­ma­ja­me tu­re. F.Hol­l an­d e’as per­ga­l ę šven­ tė so­cia­lis­tų tvir­to­ve va­di­na­ma­ me Tiu­ly­je. Sa­vo ša­li­nin­kams jis pa­reiš­kė, kad po pir­mo­jo tu­ro tu­ ri vi­sas ga­li­my­bes užim­ti Eli­zie­ jaus rū­mus.

Mū­šis dėl Pran­cū­ zi­jos tik pra­si­dė­ jo... Susp­rog­di­no­me dvie­jų par­ti­jų mo­no­ po­lį.

Ži­no­ma, kaip įpras­ta, jis ne­pa­ gai­lė­jo kar­čių žo­džių N.Sar­ko­zy. „Pa­si­rin­ki­mas pa­pras­tas: ar­ba tę­si­me ne­pa­si­tei­si­nu­sią po­li­ti­ką su ne­san­tai­ką kurs­tan­čiu per­rin­ki­mo sie­kian­čiu ly­de­riu, ar­ba vėl pa­kel­ si­me Pran­cū­zi­ją su nau­ju, vie­ni­jan­ čiu pre­zi­den­tu“, – kal­bė­jo F.Hol­ lan­de’as. Pa­sak F.Hol­lan­de’o, „da­bar­ti­ nis pre­zi­den­tas įka­li­no Pran­cū­ zi­j ą že­myn smun­kan­č io­je tau­ py­mo ir dar­bo vie­tų pra­ra­di­mo spi­ra­lė­je“. Įver­ti­no tei­gia­mai

Tie­sa, tuč­tuo­jau N.Sar­ko­zy at­rė­ žė, kad jo var­žo­vas yra ne­pa­ty­ręs, silp­na­va­lis ir fi­nan­si­nę pa­ni­ką su­ kels neap­gal­vo­tais iš­lai­dų pa­ža­ dais. N.Sar­ko­zy pri­dū­rė, kad rin­ki­mai bu­vo „kri­zi­niai“, to­dėl jo re­zul­ta­ tas ne­nus­te­bi­no. Vis dėl­to jis pa­ brė­žė, kad re­zul­ta­tus ver­ti­na „tei­ gia­mai“. N.Sar­ko­zy sa­kė sa­vo ša­li­nin­ kams: „Šis ne­ri­mas, šios kan­čios – aš juos ži­nau, su­pran­tu juos. Rei­kia gerb­ti mū­sų sie­nas, ryž­tin­gai ko­vo­ ti su dar­bo vie­tų per­kė­li­mu, kont­

ro­liuo­ti imig­ra­ci­ją, su­teik­ti ver­tę dar­bui, sau­gu­mui.“ Re­gis, N.Sar­ko­zy tiks­las bus vie­ nas – pel­ny­ti M.Le Pen ša­li­nin­kų pa­si­ti­kė­ji­mą. Jei jam pa­vyks, jis ga­ li ti­kė­tis lai­mė­ti prieš so­cia­lis­tus, ku­rie nuo 1995 m. ne­bu­vo val­džio­ je. Kol kas ap­klau­sos – ne­pa­lan­kios N.Sar­ko­zy. Po pir­mo­jo tu­ro jos ro­do, kad F.Hol­lan­de’as ant­ra­ja­me tu­re gaus 54 pro­c. bal­sų ir įveiks N.Sar­ko­zy, ku­ris gaus 46 pro­c. bal­sų. De­ši­nie­ji džiau­gė­si

M.Le Pen džiau­gė­si pa­siek­tais re­ zul­ta­tais. Sa­vo ša­li­nin­kams po­li­ti­ kė sa­kė: „Mū­šis dėl Pran­cū­zi­jos tik pra­si­dė­jo... Susp­rog­di­no­me dvie­jų par­ti­jų mo­no­po­lį. Nie­ko ne­bus kaip anks­čiau... Pran­cū­zi­jos žmo­nės pa­ kvie­tė sa­ve prie eli­to sta­lo.“ M.Le Pen pa­ža­dė­jo, kad pa­reikš sa­vo nuo­mo­nę dėl pa­ra­mos vie­nam iš kan­di­da­tų ge­gu­žės 1-ąją. Kaip po­li­ti­kė ke­ti­na pa­sielg­ti – neaiš­ku. Praė­ju­sią sa­vai­tę ji pa­va­ di­no N.Sar­ko­zy klai­da, ku­ris ne­tu­ri ga­li­my­bių iš­lai­ky­ti val­džią. Ki­ta ver­tus, abe­jo­ja­ma, kad M.Le Pen ke­ti­na rem­ti so­cia­lis­tus, nors kai ku­rie F.Hol­lan­de’o pa­reiš­ki­mai, ypač nu­kreip­ti prieš glo­ba­li­za­ci­ją, jai yra priim­ti­ni. Už­sie­nio vals­ty­bių po­zi­ci­ja M. Le Pen per­ga­lės at­žvil­giu ne­bu­vo pa­ lan­ki. Vo­kie­ti­jos kanc­le­rė An­ge­ la Mer­kel pa­reiš­kė, kad jai ne­ri­mą su­kė­lė Na­cio­na­li­nio fron­to ly­de­ rės trium­fas. „Šis aukš­tas re­zul­ ta­tas ke­lia ne­ri­mą, ta­čiau ti­kiuo­si, kad tai bus iš­ly­gin­ta per ant­rą­jį tu­ rą“, – sa­kė kanc­le­rės at­sto­vo pa­va­ duo­to­jas Geor­gas Strei­te­ris. Rin­kė­jai Pran­cū­zi­jo­je bu­vo ak­ty­ vūs. Ak­ty­vu­mas sie­kė 80 pro­c. Tie­sa, kiek ma­žiau nei 2007 m. Ta­da prie bal­sa­dė­žių pa­trau­kė 84 pro­c. Iki pir­mo­jo tu­ro bu­vo pro­ gno­zuo­ja­ma, kad so­cia­li­nės ir eko­ no­mi­nės pro­ble­mos Pran­cū­zi­jo­je ga­li su­kel­ti apa­ti­ją rin­ki­mams. Ta­ čiau spė­lio­nės ne­pa­sit­vir­ti­no. BNS, AFP, „Dai­ly Mail“ inf.

Nau­jo­ji Pran­cū­zi­jos po­li­ti­kos žvaigž­dė Kas to­ji Ma­ri­ne Le Pen, ku­ri po pir­ mo­jo Pran­cū­zi­jos rin­ki­mų tu­ro su­ ge­bė­jo su­si­žer­ti 18 pro­c. pran­cū­zų sim­pa­ti­jas?

M.Le Pen Na­cio­na­li­nio fron­to vai­rą iš tė­vo pe­rė­mė praei­tų me­tų pa­bai­ go­je, o da­bar ši po­li­ti­kė – tre­čia pa­ gal po­pu­lia­ru­mą Pran­cū­zi­jo­je. Kur jos sėk­mės pa­slap­tis? Tik ėmu­si va­do­vau­ti prieš­ta­ rin­gai Pran­cū­zi­jo­je ver­ti­na­mam Na­c io­n a­l i­n iam fron­t ui po­l i­t i­k ė ėmė­si gai­vin­ti jo pres­ti­žą vi­suo­ me­nė­je. 43 me­tų tei­si­nin­kė M.Le Pen ne­ snau­dė ir ne­ke­ti­no tai­ky­tis su nuo­ lat tra­di­ci­nių rin­kė­jų par­ti­jai ati­ duo­da­mais bal­sais.

Nors Na­cio­na­li­nis fron­tas iš­lai­ kė sa­vo skep­tiš­ką po­žiū­rį į imig­ra­ ci­ją ir ES, M.Le Pen ak­cen­ta­vo, kad re­mia vie­nin­gos Eu­ro­pos idė­ją, ta­ čiau ne to­kios, ko­kia ku­ria­ma Briu­ se­ly­je. Taip pat M.Le Pen ak­cen­ta­vo, kad jai svar­biau­sia – stip­ri Pran­ cū­zi­ja ir jos tiek vi­daus, tiek už­sie­ nio po­li­ti­ka bus grįs­ta na­cio­na­li­nė­ mis ver­ty­bė­mis. M.Le Pen prieš rin­ki­mus ne sy­ kį ra­gi­no stip­rin­ti „eko­no­mi­nį pa­ trio­tiz­mą“ ir ža­dė­jo iš­ves­ti Pran­cū­ zi­ją iš eu­ro zo­nos, taip pat smer­kė glo­ba­li­za­ci­ją ir sa­vo ša­lies „is­la­mi­ za­ci­ją“. Šiuo ke­liu ban­dė ei­ti ir N.Sar­ ko­z y, ta­č iau jam ko­j ą pa­k i­š o

pra­s ­ta Pran­c ū­z i­jos eko­n o­m i­n ė pa­dė­tis. M.Le Pen tiks­las – su­kur­ti pa­ trauk­lų de­ši­nie­siems Na­cio­na­li­nio fron­to įvaiz­dį, ta­čiau iš­lai­ky­ti aiš­ kią po­zi­ci­ją. Ir tai po­li­ti­kei pa­vy­ ko. Ana­li­ti­kų nuo­mo­ne, M.Le Pen pri­klau­so nau­jai Eu­ro­pos ult­ra­de­ ši­nių­jų ly­de­rių kar­tai, sie­kian­čiai at­si­kra­ty­ti skaus­min­gų sa­vo pirm­ ta­kų są­sa­jų su fa­šiz­mu. „Ji įkū­ni­ja nau­ją po­li­ti­kų kar­tą Na­cio­na­li­nia­me fron­te, ku­ri no­ ri jį mo­der­ni­zuo­ti ir už­tik­rin­ti, kad jis ne­beat­ro­dy­tų se­na­ma­diš­kas“, – sa­kė Pa­ry­žiu­je įsi­kū­ru­sio Po­li­ti­nių stu­di­jų ins­ti­tu­to dar­buo­to­ja Non­ na Mayer.

„„Po­zi­ci­ja: M.Le Pen pa­vy­ko įti­kin­ti 18 pro­c. pran­cū­zų. Klau­si­mas, kaip

BNS inf.

„Reu­ters“ nuo­tr.

jai sek­sis to­liau. 


11

antradienis, balandžio 24, 2012

12p.

Kuris Kauno gydytojas nuoširdžiausias? Tai paaiškės penktadienį.

sveikata@diena.lt Redaktorė Marijana Jasaitienė

sveikata

Vie­nuo­lik­me­čiai jau ser­ga al­ko­ho­liz­mu. Kas to­liau? Prik­lau­so­my­bės li­ gų spe­cia­lis­tų pa­ cien­tai – 11–12 me­ tų paaug­liai, jau tu­ rin­tys ne­men­ką svai­gi­ni­mo­si pa­ tir­tį. Kaip tai at­si­tin­ ka? Nuo ko vis­kas pra­si­de­da? Tai ban­ dė­me iš­siaiš­kin­ ti kal­bė­da­mie­si su ke­liais be­si­gy­dan­ čiais nuo pri­klau­so­ my­bės li­gų jau­nais žmo­nė­mis.

„„Te­ra­pi­ja: Prik­lau­so­my­bės li­gų cent­ro spe­cia­lis­tai daug diskutuoja su sa­vo pa­cien­tais įvairiomis gyvenimo temomis.

Jur­gi­ta Ša­kie­nė

j.sakiene@kaunodiena.lt

kės, pa­vyz­džiui, lai­ku kel­tis ir gul­ tis, ne­vė­luo­ti į pa­mo­kas.

Val­ka­tau­ja ir uos­to kli­jus

Nuo nar­ko­ti­kų ti­kė­jo­si su­liek­nė­ti

De­šimt­me­tis Be­nas (var­das pa­keis­ tas) uos­to kli­jus, ge­ria al­ko­ho­lį, rū­ ko ci­ga­re­tes. Kaip ir ki­ti, au­gan­tie­ji val­diš­kuo­se na­muo­se, pi­ni­gų sa­vo po­rei­kiams pra­si­ma­no pa­ts. Ber­ niu­kas jų kau­li­ja Kau­no gat­vė­se, pre­ky­bos cent­ruo­se. Kai ku­rie jo bend­rai taip gau­tas lė­šas lei­džia ir lo­ši­mams. Pas­ta­ruo­ju me­tu Be­nui be­veik nie­kas neį­do­mu. Nes­var­bu, ką sa­ kys vai­kų glo­bos na­mų dar­buo­to­ jai, jam ei­li­nį kar­tą pra­lei­dus pa­ mo­kas, nak­vo­jus ne sa­vo lo­vo­je, o mies­te. Jo pa­rei­ga yra iš­si­suk­ ti nuo „ne­są­mo­nių“ – il­gų mo­ra­ lų, psi­cho­lo­gų kon­sul­ta­ci­jų ir gau­ ti pi­ni­gų. Už po­kal­bį Be­nas už­si­pra­šė 20 li­ tų, ta­čiau su­tar­tu lai­ku ne­pa­si­ro­dė. Tai įpras­tas pro­ble­miš­kų ir svai­ga­ lus var­to­jan­čių paaug­lių poel­gis. Jiems per­ne­lyg su­dė­tin­ga lai­ky­tis ir pa­ža­dų, ir nu­sta­ty­tos die­not­var­

Ki­ta Kau­no pri­klau­so­my­bės li­gų cent­ro pa­cien­tė – jau ant­rą kar­ tą čia gy­do­ma 15-me­tė. Ji – kau­ nie­tė, par­si­da­vi­nė­ju­si už nar­ko­ti­ kų do­zę. „Mes­ti rū­ky­ti kol kas ne­no­riu, aš čia dėl gė­ri­mo“, – paaiš­ki­na gra­ ži liek­nu­tė paaug­lė, ku­rią, pa­kei­tę var­dą, pa­va­di­no­me Vil­te. Ji su­rū­ky­da­vo 10 ci­ga­re­čių per die­ną, o kiek iš­ger­da­vo – sun­ku bū­tų su­skai­čiuo­ti. Ta­čiau ne tai bai­siau­sia. Bū­da­ma 13 me­tų, mer­gai­tė pra­ dė­jo sau ne­be­pa­tik­ti, įsi­vaiz­da­vo, kad yra per­ne­lyg ap­kū­ni. Al­ko­ho­ lio pri­de­da­mo pa­si­ti­kė­ji­mo grei­ tai ėmė ne­pa­kak­ti. Nu­džiu­gi­no iš drau­gės iš­girs­ta ži­nia, ne­va la­bai grei­tai su­liek­nė­ja­ma nuo am­fe­ta­ mi­no. Bū­tent dėl to Vil­tė nu­mo­ jo ran­ka į vis­ką nai­ki­nan­tį šio nar­ ko­ti­ko po­vei­kį ir lau­kė tik tei­gia­mų re­zul­ta­tų.

„Ta­čiau ta­pau bai­si ir išo­re, ir vi­ du­mi“, – pri­pa­ži­no la­bai ge­rai be­ si­mo­kan­ti mer­gai­tė ir pri­dū­rė, kad dau­giau nė už ką ne­siim­tų to­kių ab­sur­diš­kų „die­tų“.

Šiuo me­tu jis la­biau­ siai džiau­gia­si per šven­tes grį­žęs na­ mo. Tuo­met ap­lan­ko mo­čiu­tę, ku­rios gim­ ta­die­nis, kaip ir tė­vo, tą pa­čią die­ną. Ap­ lan­ko tė­vo ka­pą. Par­da­vi­nė­jo sa­vo dra­bu­žius

Nar­ko­ti­kus Vil­tė var­to­jo pus­me­ tį. Tam iš­l ei­d o vi­s us va­sa­r ą už­ si­d irb­t us pi­n i­g us. Kai šie bai­g ė­ si, pa­slap­čia im­da­vo jų iš ma­mos pi­ni­gi­nės. Nar­ko­ti­kams iš­leis­da­ vo ir mais­t ui skir­t us pi­n i­g us. Pra­ra­do ape­ti­tą, su­si­rgo ano­rek­ si­ja. Užei­da­vo silp­nu­mo prie­puo­

liai. Dėl jų iš­sė­dė­da­vo vos ke­lio­se pa­mo­ko­se, ta­po vis­kam abe­jin­ga. „Ta­pau šiurkšti, ne­pak­lus­ni. Va­ do­va­vau­si prin­ci­pu: tu­riu pi­ni­gų – da­rau, ką no­riu“, – sa­vo gy­ve­ni­mo pa­tir­ti­mi da­li­jo­si Vil­tė. Ta­čiau pi­ni­gų pri­trūk­da­vo. Tuo­ met mer­gai­tė nar­ko­ti­kų gau­da­vo sko­lon. Jai grą­žin­ti par­da­vė ko­lo­ nė­les, te­le­fo­ną, dra­bu­žių. Iš ma­ mos kar­tą pa­vo­gė ga­na di­de­lę su­ mą pi­ni­gų. Netru­kus nar­ko­ti­kus Vil­tė jau var­ to­jo kas­dien ir vis di­des­nė­mis do­zė­ mis. Kai jų per­do­za­vu­si vie­ną pa­rą ne­grį­žo na­mo, ma­ma ją iš­kart at­ve­ žė į Prik­lau­so­my­bės li­gų cent­rą. Po pir­mo­sios rea­bi­li­ta­ci­jos Vil­tė ne­var­to­jo nar­ko­ti­kų 10 mė­ne­sių. Tiek lai­ko jai pa­vy­ko va­ka­rė­liuo­se at­si­lai­ky­ti drau­gų siū­ly­mams pa­si­ vai­šin­ti al­ko­ho­liu. Ta­čiau per vie­ną gim­ta­die­nį iš­ger­tos tau­rės už­te­ko, kad pra­dė­tų vėl ris­tis že­myn. „Pa­da­riau daug klai­dų. No­rė­čiau už­si­dirb­ti ir grą­žin­ti pa­vog­tus pi­ ni­gus“, – ti­ki­si iš­pirk­ti bent da­lį kal­tės Vil­tė.

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

Kol kas šiai paaug­lei rei­kia il­gos rea­bi­li­ta­ci­jos. Čia, Prik­lau­so­my­ bės li­gų cent­re, jai la­biau­siai pa­ tin­ka me­no te­ra­pi­ja – fil­mai ir pie­ ši­mas. Iš na­mų iš­va­rė ma­mą

Sep­ty­nio­lik­me­tis Ig­nas (var­das pa­ keis­tas) jau sep­ty­ni mė­ne­siai ne­ge­ ria, ne­rū­ko ir ne­var­to­ja nar­ko­ti­kų. Tiek lai­ko jis gy­ve­na ir gy­do­si Kau­ no pri­klau­so­my­bės li­gų cent­re. „Man bu­vo su­si­su­ku­sios sme­ge­ nys. Su bro­liu ma­mą iš na­mų iš­va­ rė­me. Išs­tū­mė­me pro du­ris, juo­ kais iš­me­tė­me ke­lis jos daik­tus. Įsi­lei­do­me tik ki­tą die­ną. Juk mes – as­me­ny­bės, ne­ga­lė­jo­me nu­si­leis­ti, rei­kia pa­ro­dy­ti sa­vo val­džią. Prik­ lau­so­my­bė tik­rai ėda žmo­nes. Bai­ siau­sia, kad kie­me mo­ko­mi ger­ti, rū­ky­ti net ir sep­ty­ne­rių me­tų vai­ kai“, – pa­sa­ko­jo ir pa­ts sa­vo bei ki­ tų veiks­mais bai­sė­jo­si paaug­lys. Jam vis dar ten­ka ko­vo­ti su no­ ru pa­spruk­ti na­mo ir die­nas leis­ti taip, kaip bu­vo pra­ tęs iki šiol.

13


12

antradienis, balandžio 24, 2012

sveikata

Ge­ru­mo tes­tas: gė­ris gim­do gė­rį Nuo­šir­džiau­sio Kau­no gy­dy­to­jo rin­ki­mai ei­na į pa­bai­gą. Re­zul­ ta­tus pa­skelb­si­me šį penk­ta­die­nį mies­to Ro­tu­šė­je vyk­sian­čia­ me iš­kil­min­ga­me va­ka­re. Aki­vaiz­du, kad iš­rink­ti vie­ną iš ke­lių šim­tų bus tik­rai ne­leng­va. Ma­ri­ja­na Ja­sai­tie­nė

m.jasaitiene@kaunodiena.lt

Tai, ko ne­si­ti­kė­jo­me

Jei Lie­tu­vos gy­dy­to­jų są­jun­gos Kau­no fi­lia­las ir „Kau­no die­nos“ re­dak­ci­ja ne­bū­tų su­ma­niu­si Nuo­ šir­džiau­sio gy­dy­to­jo rin­ki­mų, ne­ bū­tu­me nė įta­rę, kad gy­dy­to­jų ir jų pa­cien­tų san­ty­kiai ga­li bū­ti to­kie gra­žūs, glau­dūs, nuo­šir­dūs. Jei ne vi­sų iki vie­no, tai dau­gy­bės. Ir tie bur­no­ji­mai, kad gy­dy­to­jai ne­jaut­rūs, nuo sta­lus

nu­klo­tų do­ku­men­tų ne­pa­ke­lia akių į pa­cien­tą, at­sai­niai pa­ra­šo bran­ giau­sių vais­tų re­cep­tą, iš­nyks­ta gra­žiau­sių, dė­kin­gu­mo ku­pi­nų žo­ džių la­vi­no­je. To­kių laiš­kų „Kau­no die­nos“ re­dak­ci­ja ga­vo ke­lis šim­ tus. La­bai ge­ra juos skai­ty­ti. Ko ge­ro, ne­va­lia tuos laiš­kus, su­ skai­čia­vus, kiek kar­tų nuo­šir­džiau­ sių gy­dy­to­jų pa­var­dės kar­to­ja­si, su­dė­ti į re­dak­ci­jos ar Gy­dy­to­jų są­ jun­gos ar­chy­vą. Prieš pa­skel­biant re­zul­ta­tus taip no­ ri­si pa­skleis­ti tą gė­ rį – mū­sų skai­ty­to­jų min­tis ir ar­gu­men­ tus, juo­lab kai ra­šo taip pat la­bai gar­ bin­gi žmo­nės.

Ak­to­rės R.Var­nai­tės min­tys

„Su gy­dy­to­ja Al­do­na Anas­ta­zi­ja Va­lie­ne su­si­pa­ži­nau be­veik prieš 40 me­tų, kai ji dir­bo Kau­no 2-ojo­je kli­ni­ki­nė­je li­go­ni­nė­je. Tai ne­pap­ ras­tai drau­giš­ka ir nuo­šir­di, rū­pes­ tin­ga ir kom­pe­ten­tin­ga gy­dy­to­ja“, – ra­šo ži­no­ma ak­to­rė Kau­no mies­ to gar­bės pi­lie­tė Re­gi­na Var­nai­tėEi­du­kai­tie­nė. Gy­dy­to­ja A.A.Va­lie­nė dir­bo Ši­ lai­nių po­lik­li­ni­ko­je, da­bar rū­pi­na­ si Na­tū­ra­laus gy­dy­mo cent­ro pa­ cien­tais, bet vi­są­laik iš­li­ko ak­to­rės A.Var­nai­tės-Ei­du­kai­tie­nės šei­mos gy­dy­to­ja. „Esu dė­kin­ga gy­dy­to­jai Al­do­nai už iš­gel­bė­tą gy­vy­bę, ji lai­ku diag­ no­za­vo mio­kar­do in­fark­tą, at­vy­ko pas ma­ne į na­mus, iš­kvie­tė grei­ tą­ją pa­gal­bą, kardiologinę-reani­ macinę bri­ga­dą, ku­ri ma­ne sku­biai nu­ve­žė į Kau­no kli­ni­kas ir chi­rur­gai spė­jo at­lik­ti ope­ra­ci­ją. Jei ne gy­ dy­to­jos Al­do­nos ope­ra­ty­vu­mas, aš bū­čiau del­su­si ir tik­riau­siai pa­vė­la­ vu­si...“ – nie­ka­da ne­pa­mirš le­gen­ di­nė teat­ro ak­to­rė. Ji ne­gai­li gra­žių žo­džių gy­dy­to­ jai A.A.Va­lie­nei, ku­ri, sa­ko, aiš­ ki­na apie gy­dy­mą su už­si­de­gi­ mu, nie­kuo­met ne­pa­ro­do, kad jai sun­ku, ne­gai­li pa­cien­tui as­me­ni­ nio lai­ko. „Kai gy­dy­to­ja Al­do­na rū­pi­na­si, li­ga neat­ro­do to­kia bai­si, tar­si nu­ tols­ta nuo pa­cien­to, at­si­ran­da vil­ tis ir no­ras pa­sveik­ti. Pa­žin­da­ma A.A.Va­lie­nę, ga­liu su­pras­ti, koks nuo­sta­bus yra gy­dy­to­jos pa­šau­ki­ mas ir kaip nuo­šir­džiai Al­do­na jį

„„Ver­dik­tas: be gy­dy­to­jų pro­fe­sio­na­lu­mo, li­go­niai la­bai ver­ti­na jų nuo­šir­du­m

at­sklei­džia, da­ly­da­ma­si sa­vo ge­ru­ mu ir kom­pe­ten­ci­ja“, – api­bend­ri­ na ak­to­rė R.Var­nai­tė-Ei­du­kai­tie­nė. Ji tvir­ti­na, kad gy­dy­to­ja A.A.Va­lie­ nė – pa­ti nuo­šir­džiau­sia ir kar­tu pa­brė­žia esan­ti dė­kin­ga vi­siems gy­dy­to­jams už pa­siau­ko­ji­mą. Dar vie­nas laiš­kas

Iš­ties gy­dy­to­jo pro­fe­si­ja – neei­li­nė. Svei­ka­tos po­li­ti­ka pa­rem­ta gy­dy­to­ jų pa­siau­ko­ji­mu, o at­sa­ko­my­bė kol kas – tik as­me­ni­nė. Tai, aki­vaiz­ du, su­pran­ta ne vie­nas, su­si­dū­ręs su li­ga. „Sku­ba­me, bė­ga­me, dir­ba­me, ne­su­vok­da­mi lai­ko tėk­mės, ne­ sup­ras­da­mi, ko­dėl taip greit bė­ ga lai­kas ir – su­sto­ja­me... Sa­ko­ ma, kad kiek­vie­no mū­sų li­ki­mas – mū­sų pa­čių ran­ko­se. Tuos pa­ čius žo­džius aš pa­sa­ky­siu kiek ki­ taip: „Gy­ve­ni­mas – Sau­liaus Gied­ rai­čio ran­ko­se.“ My­li­me, dė­ko­ja­me, glau­džia­ me ir jau­čia­me be­ga­li­nę pa­gar­bą – žo­džiai, ku­riuos la­bai ne­drą­siai ta­ria­me ar net ne­pa­sa­ko­me sa­vo ar­ti­miau­siems. Juos gar­siai sa­ko­

Gyvybė ir jaunystė – tavo kraujagyslėms • Kraujagyslių ir širdies ligomis serga kas ketvirtas suaugęs planetos gyventojas. Tai dažniausia mirties priežastis. • Kraujagyslėse cholesterolio junginiai kaupiasi sulaukus 25 metų. Tai pablogina gyvenimo kokybę, išvaizdą. „Mano diagnozė – širdies liga ir kraujagyslių aterosklerozė, – pasakoja vilnietė Judita S. – Tai giminės paveldas. Nejudrus gyvenimo būdas, cholesterolis, stresai... Mano broliui pernai net operavo užsikimšusias kraujagysles. Operacija skausminga, gydymas ilgas ir brangus, bet kraujagyslės tebekalkėja, jam teks operuoti ir dešinę koją. To sau nelinkėjau! Pradėjau domėtis, ar įmanoma sustabdyti trombų ir cholesterolio plokštelių atsiradimą kraujagyslėse. Ir suradau. Viską apsvarsčiusi (esu kritiška, reklama nelabai pasitikiu) pasirinkau sau tinkamą metodą. Tai ozonoterapija.“

Gaiva kraujo indams „Žinau atvejų, kai ozonas sustiprino kraujagysles ir ištirpdė cholesterolio plokšteles, pagerino organizmo būklę, savijautą, išvaizdą. Mano pažįstamam po ozono kurso sustiprėjo kraujagyslių elastingumas, išnyko trombai, jis net liovėsi plikti ir pamiršo įtampą, nemigą. Nebūčiau moteris, bet... gera išvaizda ir savijauta man – gero gydymo rodiklis.” Žinios iš medicinos šaltinių Vadinamasis gyvybės elementas ozonas (O3) skatina deguonies, reikalingo sveikatos funkcijoms, išsiskyrimą; normalizuoja kraujagyslių ir širdies būklę,

ozonas profilaktiškai gali apsaugoti nuo chirurginio įsikišimo; didina atsparumą; naikina patologinius mikroorganizmus, gydo žaizdas; pagerina gyvenimo kokybę (pvz., sergant tokiomis ligomis kaip diabetas, psoriazė, virškinamojo trakto ir kt.); ozonas gydo tam tikrų rūšių nevaisingumą ar lytinės sveikatos sutrikimus; EU ir JAV gyventojai, besirūpinantys savo fizine, nervine, psichine sveikata, reguliariai atlieka ozonoterapijos procedūras. Daugelis pasaulio sporto, meno ir verslo įžymybių naudojasi ozonoterapija, kad jų savijauta ir išvaizda būtų be priekaištų!

Sveika ir gaivi „Savo būseną po ozonoterapijos pavadinčiau „sveika ir gaivi“. Jau po kelių procedūrų išnyko fiziškai juntami aterosklerozės ir širdies nepakankamumo simptomai – sunkumas kojose, dusulys, nuovargis, kraujospūdžio šokčiojimas, odos pablyškimas, galvos skausmas. Pasijutau energinga ir darbinga! Gydytojas pripažino, kad kraujagyslių būklė pagerėjo. „Žinant jūsų šeimos paveldą, tai man netikėta, – pripažino jis. – Nyksta net celiulito požymiai. Gal laikotės dietos?“ Ne, nesilaikau. Tik laiku pasirinkau ozonoterapiją! Ozoną pripažino ir anksčiau skeptiškai nusiteikęs mano brolis. Nes ozonas išmoko mylėti savo kraujagysles.” Agnė TARVYDAITĖ

Iki gegužės 6 d. 4 ozonoterapijos procedūros už 3 kainą! ReGIstRuokItės dabaR! Savanorių 11A, Vilnius Tel. (8 5) 212 5566 arba 8 676 07 774; Vytauto pr. 23, Kaunas Tel. (8 37) 333 557 arba 8 606 91 120; Minijos g. 2, I korp., V a., Klaipėda Tel. (8 46) 315 111 arba 8 606 91 183.

Ozonoterapija gydoma sergant lėtinėmis kvėpavimo takų ligomis, cukriniu diabetu ir jo komplikacijomis, širdies ir kraujagyslių ligomis, trofinėmis opomis, migrena, įvairiomis lėtinėmis infekcijomis ir kt. Konsultuoja šeimos gydytojas, pediatras, urologas, ginekologas, angiochirurgas, endokrinologas, skausmo gydytojas, kosmetologas. Atliekamos skydliaukės, vidaus organų echoskopijos ir kraujagyslių tyrimas „Dopler” aparatu!

www.mirameda.lt

Vir­gi­ni­ja Luk­šie­nė:

Kęs­da­mi eko­no­mi­ nius ne­pri­tek­lius mes ga­li­me dos­niai da­ly­tis žmo­giš­kai­ siais iš­tek­liais – mei­ le, at­jau­ta. me, nuo­la­tos kar­to­ja­me ir kar­to­si­ me sa­vo min­ty­se nuo­lat pas li­go­ nius sku­ban­čiam, bet vi­sus ir vis­ką pa­ste­bin­čiam, at­jau­tos ir užuo­ jau­tos dos­niam do­cen­tui Sau­liui Gied­rai­čiui. Dak­ta­re, ne­sku­bė­ki­te ir sau­go­ ki­te sa­ve. Jū­sų akys kar­tais pa­var­ gu­sios, bet vi­sa­da spin­din­čios, su­ tei­kia mums vil­ties ir stip­ry­bės. Jūs iš­mo­kė­te ir pa­ro­dė­te, kaip rei­ kia sau­go­ti ir bran­gin­ti gy­ve­ni­mą. Tau­so­ki­te sa­ve vi­siems, ku­riems pa­dė­jo­te, ku­riuos gy­do­te ir ku­ riems rei­kės Jū­sų pa­gal­bos“, – to­kį laiš­ką pa­si­ra­šė vi­sa šei­ma: Bro­nius Straz­das, Lai­ma Straz­die­nė, Ne­ri­ jus Straz­das, Dai­va Gir­dzi­jaus­kie­ nė, Vil­tė Gir­dzi­jaus­kai­tė. O kaip jūs, gy­dy­to­ja?

„Šian­d ien spren­d žiau re­to­r i­ nį klau­si­mą, kas lai­min­ges­nis: ar tas, ku­ris lai­mė­jo mi­li­jo­ną, ar tas, ku­ris at­ra­do nuo­sta­bų šei­mos gy­ dy­to­ją? Ma­nau, kad aš lai­mė­jau at­ra­du­si Pi­lė­nų svei­ka­tos prie­žiū­ ros cent­ro šei­mos gy­dy­to­ją Auš­ rą Čes­nu­le­vi­čie­nę, nes ji – tik­ ra gy­dy­to­ja. Ne­pai­sant sun­kaus ir daž­nai neį­ver­ti­na­mo me­di­kų dar­ bo, ji spin­du­liuo­ja žmo­giš­ka ši­lu­ ma, nuo­šir­du­mu, mei­le ir ati­da pa­cien­tui. Lin­kiu vi­siems at­ras­ti to­kius šei­mos gy­dy­to­jus“, – ne­


13

antradienis, balandžio 24, 2012

sveikata kaunodiena.lt/naujienos

Vie­nuo­lik­me­čiai jau ser­ga al­ko­ho­liz­mu. Kas to­liau? Sus­tab­do nuo­lat kar­to­ja­ma 11 fra­zė: „Šian­dien dar ne­ bėg­siu iš cent­ro – ry­toj.“ Rea­bi­li­ta­

­mą.

„Shut­ters­tock“ nuo­tr.

sa­va­nau­diš­kai nu­si­tei­ku­si Ilo­na Slie­sar­čiu­kie­nė. „Nuo­šir­džiau­sia ma­no šei­mos gy­dy­to­ja – Vi­da And­ri­jaus­kie­ nė, dir­ban­ti Kau­no mies­to Ši­lai­ nių po­lik­li­ni­ko­je. Ši gy­dy­to­ja su­ge­ ria mū­sų skaus­mą, bai­mę, kan­čias, nu­si­vy­li­mą, ne­tek­tis, pyk­tį, ne­pa­ si­ti­kė­ji­mą. Kiek­vie­ną iš mū­sų nuo­ šir­džiai prii­ma to­kius, ko­kie mes esa­me, iš­klau­so, nu­ra­mi­na, pa­guo­ di­žia, įžie­bia vil­tį, iš­gy­do... Atei­nu pas gy­dy­to­ją Vi­dą dėl tė­ vo ne­ga­lios, ma­mos svei­ka­tos pro­ ble­mo­mų, vy­ro li­gų, vai­kų klau­ si­mais ir taip be ga­lo... Ji ne tik iš­klau­so, bet ir ne­pa­mirš­ta pa­ klaus­ti, kaip aš pa­ti jau­čiuo­si, kaip gy­ve­na ki­ti man bran­gūs žmo­nės – ma­no vai­kai, ma­no se­suo, ma­ no bro­lis, ma­no vy­ro tė­vai. Tik aš pa­mirš­tu pa­klaus­ti: „Vi­du­te, o kaip tu gy­ve­ni, ko­kie rū­pes­čiai ir džiaugs­mai ap­lan­kė ta­vo šei­ mą? To­dėl lin­kiu tau, ma­no gy­dy­ to­ja, Die­vo pa­lai­mos ir ma­lo­nių“, – at­vi­rą dė­kin­gu­mo laiš­ką para­šė O.Če­pu­lie­nė. Rin­ki­mus vai­ni­kuos šven­tė

Tai vėl tik ke­li laiš­kai iš ke­lių šim­tų, ku­riuos ga­vo „Kau­no die­nos“ re­ dak­ci­ja. Tiesiog gaila, kad jų siun­ timo laikas baigėsi. Aki­vaiz­du, kad gė­ris gim­do gė­rį. Šį penk­ta­die­ nį, Me­di­ci­nos dar­buo­to­jų die­ną, Kau­no ro­tu­šė­je įvyk­sian­čia­me iš­ kil­min­ga­me va­ka­re bus paskelbtas nuo­šir­džiau­sias mū­sų mies­to gy­ dy­to­jas ir no­mi­nan­tai. „Džiau­giuo­si mū­sų pa­cien­tų ak­ty­vu­mu ir nuo­šir­du­mu. Kęs­ dami eko­no­mi­nius ne­pri­tek­lius mes ga­li­me dos­niai da­ly­tis žmo­ giš­kais iš­tek­liais – mei­le, at­jau­ ta vie­ni ki­tiems. To ne­nu­si­pirk­ si už jo­kius pi­ni­gus“, – įsi­ti­kinu­si Lie­tu­vos gy­dy­to­jų są­jun­gos Kau­ no fi­lia­lo va­do­vė gy­dy­to­ja Vir­gi­ ni­ja Luk­šie­nė. Gy­dy­to­jų są­jun­gos, Kau­no me­ ro, „Kau­no die­nos“ re­dak­ci­jos pa­ dė­kos raš­tai ir pri­zai, Kau­no bur­ gun­diš­ko­jo cho­ro, va­do­vau­ja­mo ne­pa­kar­to­ja­mo bal­so sa­vi­nin­kės Dan­guo­lės Bei­na­ry­tės, kon­cer­tas, pa­dė­kos žo­džiai, gė­lės lau­kia šven­ tės da­ly­vių ir sve­čių. Gė­rio ir gro­žio yra iš­ties ne­ma­žai, te­rei­kia jo siek­ ti, jį skleis­ti ir pa­ste­bė­ti.

ci­ja cent­re trun­ka iki vie­nų me­tų. Jis la­bai gai­li­si dėl pa­da­ry­tų niek­šy­bių, bet at­si­pra­šy­ti tų, ku­rie nuo jo ken­tė­jo, vis dar neap­si­ver­ čia lie­žu­vis. Ma­ma – ne vie­nin­te­ lė, ku­rios rei­kia at­si­pra­šy­ti. „Bu­vau la­bai šiurkštus, ag­re­ sy­vus. Stum­dy­da­vau, muš­da­vau ma­žiu­kus, atim­da­vau aki­nius, mo­kyk­lo­je bu­vau ty­čia su­lau­ žęs spin­te­lės du­ris. Kar­tą kla­sė­ je ap­ver­tė­me vi­sus sta­lus ir ėmė­ me mė­ty­tis ša­ku­tė­mis. Čia aš esu la­bai ra­mus, sten­giuo­si ap­gal­vo­ti sa­vo žo­džius, mo­kau­si bend­rau­ti, ne­si­vel­ti į konf­lik­tus“, – džiau­gė­ si paaug­lys, ku­rio kal­bo­je anks­čiau trys iš ke­tu­rių žo­džių bu­vo keiks­ ma­žo­džiai. Ger­da­vo, kad su­ža­vė­tų

Sa­vo kaip pri­klau­so­my­bės li­gų pa­ cien­to kar­je­rą Ig­nas pra­dė­jo bū­da­ mas 11 me­tų, kai prie Lam­pė­džio eže­ro su drau­gu ir te­ta už­si­rū­kė pir­mą­ją ci­ga­re­tę. Netru­kus to iš­mo­kė ir bro­lį dvy­ nį. Dvy­li­kos pra­dė­jo ger­ti, iš pra­ džių – alų, ta­čiau ne­tru­kus jau mau­kė ir deg­ti­nę. Pa­si­rū­pi­no, kad neat­si­lik­tų ir bro­lis. „Toks am­žius – pa­ts kvai­liau­ sias. Ger­da­vau, kad la­biau pa­si­ ti­kė­čiau sa­vi­mi, pa­vyz­džiui, kai ei­da­vo­me su­si­tik­ti su pa­ne­lė­mis. Kai iš­ge­ri, at­si­ri­ša lie­žu­vis. Bū­ da­vo, tiek pri­si­ger­da­vau, kad net neat­si­min­da­vau, ko­kia ta pa­ne­lė bu­vo, bet svar­bu, kad pa­da­riau jai įspū­dį“, – pri­si­mi­nė Ig­nas. Vis­kas taip įsi­siū­ba­vo, jog kar­ tais nu­trauk­da­vo drau­gys­tę su mer­gai­tė­mis ar­ba spe­cia­liai iš­pro­ vo­kuo­da­vo konf­lik­tą, kad bū­tų pa­ lik­tas ir tu­rė­tų pre­teks­tą ger­ti. Ig­ nas su bro­liu vi­suo­met dėl vis­ko vie­nas su ki­tu var­žy­da­vo­si. Pri­ si­dė­jo dar vie­na rung­tis – ku­ris dau­giau iš­gers. Ig­nas ger­da­vo ir mo­kyk­lo­je. „Per per­trau­ką iš­ge­ri, pa­rū­kai ir grįž­ti į kla­sę“, – lyg sa­vai­me su­ pran­ta­mą da­ly­ką pa­sa­ko­jo moks­ lei­vis.

Al­ko­ho­lis dar la­biau jau­kė pro­tą, kė­lė ag­re­sy­vu­mą. At­si­to­kė­jęs Ig­ nas gai­lė­da­vo­si dėl to, ką buvo iš­ krė­tęs, bet dėl sa­vig­rau­žos apim­ da­vo dar di­des­nis no­ras ger­ti. Dau­gia­die­nės tę­sė­si mė­ne­sį

Nuo 15 me­tų Ig­nas ėmė rū­ky­ti ma­ ri­hua­ną, kiek vė­liau iš­ban­dė am­ fe­ta­mi­ną. „Bet nuo jo la­bai blo­gai jaus­da­ vau­si, žiau­rios par­kės bū­na. Ma­no di­džiau­sia pri­klau­so­my­bė nuo al­ ko­ho­lio. Daug ko neat­si­me­nu. Il­ giau­siai kas­dien esu gė­ręs mė­ne­sį. Ger­da­vau na­mie, kol ma­mos ne­ bū­da­vo. Kai ji pa­rei­da­vo su drau­ gais, išei­da­vo­me į kie­mą, ten ger­ da­vo­me. Pas­kui ei­da­vo­me pas drau­gus“, – ne­slė­pė paaug­lys.

„Per per­trau­ką iš­ge­ ri, pa­rū­kai ir grįž­ti į kla­sę“, – lyg sa­vai­me su­pran­ta­mą da­ly­ ką pa­sa­ko­jo moks­ lei­vis. Nar­ko­ti­kų, al­ko­ho­lio ir ci­ga­re­čių jo bro­lis ir da­bar neat­si­sa­ko. Svai­ ga­lams juo­du už­si­dirb­da­vo. „Bal­dus rin­ko­me, vė­liau sta­ty­ bo­se dir­bo­me. Į dar­bą atei­da­vo­ me ir gir­ti. Bend­ra­dar­biai nie­ko ne­sa­ky­da­vo – pa­tys ger­da­vo. Bū­ da­vo, kad pri­da­ry­da­vo­me bro­ko. Bet mo­kė­jau jį pa­slėp­ti“, – ko­ne di­džia­vo­si vai­ki­nas. Tė­vas seniai mi­ręs

Ig­no ma­ma, pa­ga­vu­si sū­nus rū­kan­ čius, atim­da­vo ci­ga­re­tes, bar­da­vo. Bet po­vei­kis bu­vo prie­šin­gas. „Ei­da­vo­me strei­kuo­ti – to­liau rū­ky­ti ir ger­ti. Ma­nau, vis­kas bu­ vo dėl to, kad ne­tu­rė­jo­me kuo už­ siim­ti, tu­rė­jo­me per daug lais­vės, ma­ma bu­vo la­bai at­lai­di mums ir ją skriaus­da­vu­siems su­gy­ven­ti­ niams“, – sam­pro­ta­vo paaug­lys. Jo tė­vas yra mi­ręs. Vė­liau ma­ma vai­kus gąs­din­da­ vo gy­dy­mu, po­li­ci­ja. Ig­nas ją er­

„„Il­gai: paaug­liai čia gy­ve­na ir yra gy­do­mi maž­daug me­tus. 

zin­da­vo ir pro­vo­kuo­da­vo tol, kol ši ap­si­verk­da­vo. Kam rei­kė­jo su ma­ ma taip elg­tis? „Ma­ne ner­vin­da­vo, kad ji ki­tiems vis­ką apie mus pa­sa­ko­da­vo – guos­ da­vo­si“, – aiš­ki­no vai­ki­nas. Da­bar Ig­nas no­rė­tų vi­są sa­vo dė­me­sį skir­ti moks­lams, ku­riuos dėl pri­klau­so­my­bės ne­men­kai ap­ lei­do. Paaug­lys ti­ki­si at­si­pra­šy­ti ma­mos ir at­si­dė­ko­ti vie­nai odon­ to­lo­gei už jam ir bro­liui pa­ro­dy­tą rū­pes­tį bei pa­si­ti­kė­ji­mą jais, net ir ne­su­lau­kus tei­gia­mų po­slin­kių. „La­bai sten­giuo­si mo­ky­tis. Esu ta­len­tin­gas, ypač se­ka­si tiks­lie­ ji moks­lai. Pa­tin­ka šok­ti, pieš­ti. Da­bar šo­ku tik ta­da, kai na­mo iš­ lei­džia, tai net pil­vas užau­go“, – šyp­so­jo­si paaug­lys. Šiuo me­tu jis la­biau­siai džiau­ gia­si per šven­tes grį­žęs na­mo. Tuo­met ap­lan­ko mo­čiu­tę, ku­rios gim­ta­die­nis, kaip ir tė­vo, tą pa­čią die­ną. Ap­lan­ko tė­vo ka­pą. Rei­kia, kad pa­no­rė­tų

Mer­gai­tėms pri­klau­so­my­bė nuo svai­ga­lų iš­si­vys­to grei­čiau ir bū­ na gi­les­nė nei ber­niu­kams. Tai iš pa­tir­ties ži­no pri­klau­so­my­bės li­ gų spe­cia­lis­tai. „Tų 11–12 me­tų paaug­lių, ku­ riuos esa­me kon­sul­ta­vę, dar ne­ ga­li­ma va­din­ti al­ko­ho­li­kais, nar­ ko­ma­nais. Al­ko­ho­lio, tok­si­nių me­džia­gų var­to­ji­mas yra gre­tu­ti­ nė aso­cia­laus el­ge­sio iš­raiš­ka“, – įsi­ti­ki­nu­si Kau­no pri­klau­so­my­bės li­gų cent­ro Vai­kų ir jau­ni­mo sky­ riaus ve­dė­ja Ža­ne­ta Žal­kaus­kai­tė. Spe­cia­lis­tai ap­gai­les­tau­ja, kad to­kio am­žiaus vai­kams ke­lios kon­ sul­ta­ci­jos jo­kios nau­dos ne­duo­da. Są­mo­nė ima keis­tis tik tuo­met, kai te­ra­pi­ja tę­sia­ma mė­ne­sius. „Vai­kas tu­ri bū­ti suin­te­re­suo­ tas čia bū­ti. Kai jį pas mus at­ve­ ža prie­var­ta, jis vi­siems be išim­ ties jau­čia di­džiu­lį prie­šiš­ku­mą ir pa­siek­ti tei­gia­mų re­zul­ta­tų neį­ ma­no­ma. Aiš­ki­na­me, kas ne­ge­ rai, kaip pa­dė­si­me. Kol vai­kas to ne­no­ri, tė­vai, vai­kų glo­bos na­mų dar­buo­to­jai, pri­klau­so­my­bės li­ gų spe­cia­lis­tai be­jė­giai“, – ti­ki­no Ž.Žal­taus­kai­tė.

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

Komentarai Taut­vy­das Zi­ka­ras

Kau­no pri­klau­so­my­bės li­g ų cent­ro di­rek­to­rius

Į

Kau­no pri­klau­so­my­bės li­gų cent­ rą itin jau­nus pa­cien­tus daž­niau­ siai at­ly­di tė­vai ar vai­k ų glo­bos na­mų dar­buo­to­jai. Per­nai šia­me cent­re pa­gal­ba bu­vo su­teik­ta 215 ne­ pil­na­me­čių, iš jų 160 – dėl nar­ko­ti­nių me­džia­gų, ki­tiems – dėl al­ko­ho­lio var­ to­ji­mo. Pa­gal įsta­tus mes tu­rė­tu­me kon­sul­ tuo­ti ir gy­dy­ti paaug­lius nuo 14 me­tų, bet gy­ve­ni­mas dik­tuo­ja sa­vo są­ly­gas – mū­sų pa­cien­tais tam­pa jau 11–12 me­ tų paaug­liai. Al­ko­ho­lį, nar­ko­ti­kus, ki­ tas kenks­min­gas or­ga­niz­mui me­džia­ gas var­to­ti ima vis jau­nes­ni žmo­nės. Tai le­mia auk­lė­ji­mo bei tė­vų glo­bos sto­ka – tė­vai daug dir­ba ar­ba emig­ ruo­ja. Al­ko­ho­lio, nar­ko­ti­kų ir ki­to­kių svai­ga­lų var­to­ji­mas, ag­re­sy­vus el­ge­ sys daž­nai yra kaip kerš­tas tė­vams, glo­bė­jams, ne­ga­vus rei­kia­mo dė­me­ sio, mei­lės, pa­lai­k y­mo ar at­sa­kas į smur­tą, prie­var­tą. Kar­tais to­k ią pat reak­ci­ją su­ke­lia ir per­dė­ta tė­vų mei­lė, kai vai­kas gau­na vis­ką, ko no­ri, yra iš­ le­pin­tas. Ke­lias pri­klau­so­my­bės link pra­si­de­da nuo rū­ky­mo, silp­nų al­ko­ ho­li­nių gė­ri­mų var­to­ji­mo. Ma­no­ma, kad nuo pa­sta­rų­jų neaps­vaigs­ta­ma, to­dėl var­to­ja­ma daug ir daž­nai, o tai yra al­ko­ho­liz­mo pra­džia. Yra ke­li ge­rian­čių paaug­lių ti­pai: eks­ pe­ri­men­tuo­to­jai, ku­rie al­ko­ho­lį var­to­ ja tik ret­kar­čiais, ir li­go­niai, ku­riems be al­ko­ho­lio pra­si­de­da abs­ti­nen­ci­ja. Prik­lau­so­my­bės li­gų cent­re ne­mo­ka­ mai kon­sul­tuo­ja pri­klau­so­my­bės li­gų psi­chiat­rai, psi­cho­lo­gai, so­cia­l i­n iai dar­buo­to­jai, gy­do­mas pri­k lau­so­my­ bės nuo psi­chi­ką vei­kian­čių li­gų sind­ ro­mas, ne­mo­ka­mai at­lie­ka­mi nar­ko­ ti­nių me­džia­gų var­to­ji­mo tes­tai.

Vai­da Kviet­kaus­kai­tė

Kau­no pri­klau­so­my­bės li­g ų cent­ro me­di­ci­nos psi­cho­lo­gė

P

rie­žas­t ys, ku­r ios tė­v us ar glo­bė­jus pa­ska­ti­na kreip­tis į Prik­lau­so­my­bės li­gų cent­ rą, yra la­bai įvai­rios. Pa­vyz­ džiui, vai­kas ėmė ne­lan­ky­ti mo­kyk­ los, ne­te­si pa­ža­dų, neat­lie­ka pa­rei­gų, daž­nai kei­čia­si emo­ci­nė bū­se­na, ta­po ag­re­sy­vus, jau­čia bai­mę, prie­šiš­ku­mą, maiš­tau­ja, ža­lo­ja­si, bė­ga iš na­mų, lai­ku ne­grįž­ta na­mo ir pa­na­šiai. Kar­tais tė­vai su­ne­rims­ta, kai na­mie ran­da keis­tų mil­te­lių, ci­ga­re­čių ar­ba kai iš na­mų pra­de­da ding­ti daik­tai, pi­ ni­gai, vai­kas nuo­lat jų pra­šo, su­gal­vo­ da­mas įvai­riau­sių po­rei­kių. Kai ku­rie tu­ri pro­ble­mų su po­li­ci­ja dėl svai­gi­ni­ mo­si vie­šo­je vie­to­je, va­gys­čių, chu­li­ ga­niz­mo. Ne­pil­na­me­čiai per kon­sul­ ta­ci­jas daž­nai bū­na prie­šiš­ki ir kal­ti­na tė­vus, kad šie vis­ką iš­si­gal­vo­ja, ne­pri­ pa­ž įs­ta pri­k lau­so­my­bės. Tė­vai į tei­ gia­mus nar­ko­ti­nių me­d žia­g ų tes­tus rea­guo­ja skir­tin­gai: vie­ni kal­ti­na vai­ kus dėl ne­tin­ka­mo el­ge­sio, ki­ti tvar­do sa­vo emo­ci­jas, su­pras­da­mi, kad šiuo me­t u svar­biau­sia už­duo­t is yra pa­ ska­tin­ti vai­ką kreip­tis pa­gal­bos ir ją priim­ti. Įver­ti­nę si­tua­ci­ją, cent­ro spe­ cia­lis­tai re­ko­men­duo­ja am­bu­la­to­ri­nę ar­ba sta­cio­na­rią pa­gal­bą.


14

antradienis, balandžio 24, 2012

sveikata Pa­pil­dus bū­ti­na var­to­ti tei­sin­gai

Kalanetikos mankšta lietuviškai

Ar ver­ta var­to­ti vi­ta­mi­nus ir mais­to pa­pil­dus? Ar jie veiks­ min­gi? At­sa­ky­mo į šiuos klau­si­mus bu­vo ieš­ko­ma bend­ro­ vės RAIT ty­ri­mu. 47 pro­c. ap­klaus­tų­jų nuo­mo­ne, vi­ta­mi­nai ir mais­to pa­pil­dai grei­čiau veiks­min­gi, 21 pro­c. – grei­čiau ne­veiks­min­gi, 8 pro­c. – la­bai veiks­min­gi, 9 pro­c. – vi­siš­kai ne­veiks­min­gi. 15 pro­c. šiuo klau­si­mu ne­tu­rėjo nuo­mo­nės. Anot mi­ty­bos spe­cia­lis­tų, no­rint, kad mais­to pa­pil­dai ne­pa­ da­ry­tų ža­los, rei­kia juos tei­sin­gai pa­si­rink­ti, pirk­ti tik vais­ti­ nė­je, o ne tur­gu­je, ir tei­sin­gai var­to­ti. Pa­pil­dų su­dė­ty­je esan­ čių me­džia­gų kie­kis tu­ri bū­ti kuo ar­ti­mes­nis re­ko­men­duo­ja­ mai pa­ros nor­mai.

Išleista pirmoji Lietuvoje knyga apie kalanetiką – mankštą, kurią amerikietė Callan Pickney išrado prieš 30 metų. Ją iš­ kart pamėgo visas pasaulis – pradedant kino žvaigždėmis ir baigiant namų šeimininkėmis. Į Lietuvą kalanetika atke­ liavo apie 2000-uosius. Sakoma, kad ji stangrina kūną, ne­ didindama jo masės, dailėja ypač probleminės vietos: šlau­ nys, sėdmenys, liemuo. Formuojamas proporcingas, grakš­ tus kūno siluetas. Mankšta malšina nugaros, pečių, galvos, netgi skrandžio skausmus, jei jie kankina. Kalanetika vadi­ nama tinginių mankšta, nes pratimai atliekami lėtai, ramiai, mankštinantis nepervargstama, nealinama širdis ir sąnariai.

Krau­ja­gys­lių chi­rur­gas: ne­ži­no­ji­mas for­muo­ja mi­tus At­ši­lus orui ir ap­si­ren­gus plo­nes­niais bei trum­pes­niais dra­bu­žiais, ne vie­ną mo­te­ rį nu­ste­bi­na tai, ko per žie­mą ne­ma­tė­: iš­si­ plė­tę ko­jų ka­pi­lia­rai ar net ve­nos. Ko­dėl taip at­si­ti­ko, klau­sia­me krau­ja­gys­lių chi­ rur­go me­di­ci­nos moks­lų dak­ta­ro Ro­lan­do Da­gi­lai­čio.

Jus­tė Ki­bu­ry­tė

– Ar ko­jų krau­ja­gys­lės iš­si­ple­ čia stai­ga, jei ne­jau­čia­me jo­kių simp­to­mų? – Ko­jų ve­nų li­gų simp­to­mai ga­li bū­ ti tiek ma­to­mi, tiek jun­ta­mi. Ma­to­ mi – tai iš­si­plė­tu­sios ve­nos ir ka­pi­ lia­rai, odos pig­men­ta­ci­ja, gu­ziu­kai ant ko­jos, o jun­ta­mi – ko­jų ti­ni­ mas, nuo­var­gis, sun­ku­mas ir nak­ ti­nis mėš­lun­gis. Nė­ra tai­syk­lės, ku­ rie simp­to­mai pa­si­reiš­kia pir­mie­ji. Kaip pa­ro­dė at­lik­to ty­ri­mo re­zul­ta­ tai, žmo­nės apie šias li­gas, jų prie­ žas­tis ir gy­dy­mo ga­li­my­bes ži­no ne­ pa­kan­ka­mai.

Vis dar paplitu­ si nuo­mo­ nė, kad šių li­gų gy­dy­mas skaus­ min­gas, su­dė­tin­ gas, o gi­ji­ mo pro­ce­ sas il­gas ir su­tei­ kia daug ne­pa­to­ gu­mų. Bet juk taip nė­ra.

– O ne­ži­no­ji­mas ar­ba klai­din­ gas ži­no­ji­mas for­muo­ja mi­tus, ku­rie vil­ki­na li­gas? – Iš tie­sų, at­li­kus ty­ri­mą, paaiš­kė­ jo: tik ket­vir­ta­da­lis jo da­ly­vių ži­ no, kad sė­di­mas dar­bas ga­li su­kel­ ti ko­jų ve­nų li­gas. Tai – klai­din­ga nuo­mo­nė. Sė­di­mas dar­bas yra toks pat svar­bus ri­zi­kos fak­to­rius kaip ir sto­vi­mas, nes ko­jos vi­są lai­ką yra nu­leis­tos, dėl to ve­ni­nė krau­jo­ ta­ka su­lė­tė­ja. – Ką da­ry­ti, jei darbas bū­tent toks? – Sė­di­mą dar­bą dir­ban­tiems žmo­ nėms re­ko­men­duo­ja­ma da­ry­ti pa­ si­vaikš­čio­ji­mo per­trau­kė­les, o jei­gu nė­ra ga­li­my­bės – at­si­trauk­ti nuo dar­bo vie­tos, kart­kar­tė­mis rei­kė­ tų pa­lanks­ty­ti ko­jos čiur­ną. Taip suak­ty­vi­na­ma ve­ni­nė krau­jo­ta­ka. – O ko­kia pa­grin­di­nė šių li­gų prie­žas­tis? – Pa­vel­di­mu­mas. Kiek­vie­nas tu­rė­ tu­me pa­si­do­mė­ti, ar gi­mi­nė­je yra sir­gu­sių ko­jų ve­nų li­go­mis. De­ja, re­mian­tis ty­ri­mu, tai ži­no tik šiek tiek dau­giau nei pu­sė žmo­nių.

„„Pa­va­sa­ris: ap­nuo­gin­tos ko­jos ap­nuo­gi­na jų li­gas, ku­rių per žie­mą net neį­ta­rė­me. 

Ro­lan­das Da­gi­laitis:

Man yra te­kę ope­ ruo­ti ir 14 me­tų mer­ gai­tę, ku­riai bu­vo diag­no­zuo­ta ti­pi­nė va­ri­ko­zė.

– Ar ti­ki­my­bę su­si­rgti le­mia ly­ tis? – Tik­rai taip. Mo­te­rys šio­mis li­go­ mis ser­ga ke­tu­ris kar­tus daž­niau nei vy­rai. Taip yra dėl dvie­jų prie­žas­ čių. Pir­mo­ji, jau mi­nė­ta, – ge­ne­ti­ nis pa­vel­di­mu­mas, ant­ro­ji – nėš­tu­ mas. Ši bū­se­na ko­jų ve­noms su­ke­lia di­de­lį stre­są. To­dėl kiek­vie­nai be­si­ lau­kian­čiai mo­te­riai re­ko­men­duo­ ja­ma ne­šio­ti komp­re­si­nes ko­ji­nes.

Nuoširdžiai dėkoju Kauno Dainavos poliklinikos šeimos gydytojai Lau­ rai Statkevičienei, slaugytojai Danai Petruškevičienei, Respub­ likinės Kauno ligoninės vidaus ligų gydytojui Algirdui Vitkauskui, chirurgui Tadui Pranckevičiui už mano vyro Antano Puchausko gy­ dymą ir priežiūrą. Sveikatos Jums ir Jūsų artimiesiems! Su pagarba Virginija Puchauskienė Užs. 941877

– Ar tie­sa, kad krau­ja­gys­lių chi­rur­gų pa­cien­tai – pa­gy­ve­nę žmo­nės, o jau­ni gy­dy­tis ven­ gia? – Ty­ri­mas at­sklei­dė, kad dėl ko­jų ve­nų li­gų į gy­dy­to­jus daž­niau­siai krei­pia­si vy­res­ni nei 56-erių pacientai. Ma­no­ma, kad šios li­gos – vy­res­nių žmo­nių pro­ble­ma. O taip nė­ra. Jo­mis ga­li sirg­ti ir paaug­liai, ir bran­daus am­žiaus žmo­nės. Man yra te­kę ope­ruo­ti ir 14 me­tų mer­gai­ tę, ku­riai bu­vo diag­no­zuo­ta ti­pi­nė va­ri­ko­zė. – Ko­kių dar klai­dų da­ro­me, pra­dė­jus ve­noms plės­tis? – Yra ma­nan­čių­jų, kad ne­gy­dant li­gos ji praeis sa­vai­me. Taip tik­rai nė­ra. Li­ga iš­si­vys­to tuo­met, kai pa­

„Shut­ters­tock“ nuo­tr.

žei­džia­mas ve­nos vož­tu­vė­lis. Jei­gu jis pra­dė­jo by­rė­ti, tai jo­kie vais­tai vož­tu­vė­lio neat­kurs. Vais­tai tin­ka­ mi tik simp­to­mi­niam gy­dy­mui. Li­ ga, ne­prik­lau­so­mai, kiek ji pa­žen­ gu­si, ga­li bū­ti gy­do­ma ar­ba la­ze­riu, ar­ba chi­rur­gi­niu bū­du. – Kaip ma­no­te, ko­dėl žmo­nės ne­si­krei­pia į me­di­kus? – Ty­ri­mas at­sklei­dė, kad pa­grin­di­ nė prie­žas­tis, ko­dėl žmo­nės, ku­rie ma­no tu­rin­tys bė­dų dėl ko­jų, ne­si­ krei­pia – jiems tai neat­ro­do pa­kan­ ka­mai rim­ta. Iš pa­tir­ties dar ga­liu pri­dur­ti, kad vie­na iš prie­žas­čių yra bai­mė. Da­lis žmo­nių tie­siog bi­jo, kad vi­zi­tas pas gy­dy­to­ją pa­si­baigs ope­ra­ci­ja. Vis dar paplitusi nuo­mo­ nė, kad šių li­gų gy­dy­mas skaus­min­

gas, su­dė­tin­gas, o gi­ji­mo pro­ce­sas il­gas ir su­tei­kia daug ne­pa­to­gu­mų. Bet juk taip nė­ra. Rei­kia per­ženg­ti bai­mės ri­bą ir, pa­si­reiš­kus pir­mie­ siems šių li­gų simp­to­mams, ap­si­ lan­ky­ti pas sa­vo gy­dy­to­ją.

Išsiplėtusios kojų venos ir kapiliarai:

diagnostika ir gydymas Gedimino pr. 14, Vilnius Tel. (8 5) 255 3353


15

antradienis, balandžio 24, 2012

sveikata As­bes­tas su­ke­lia vė­žį

Kodėl mūsų vaikai liūdi?

As­bes­tas yra tok­siš­ka kan­ce­ro­ge­ni­nė me­džia­ga, įtrauk­ta į nuo­din­gų me­džia­gų są­ra­šą Lie­tu­vo­je. Jis pa­vo­jin­gas žmo­ nėms, kai plau­še­liai pa­ten­ka į ap­lin­kos orą. Tai ga­li at­si­tik­ti dėl as­bes­to plokš­čių, ši­fe­rio, vamz­džių ir ki­tų jo ga­mi­nių ko­ ro­zi­jos; as­bes­to pro­duk­tų smul­ki­ni­mo, šli­fa­vi­mo, pjaus­ty­mo at­lie­kant ka­ti­li­nių, ši­lu­mi­nių tink­lų izo­lia­ci­jos re­mon­tą. Į plau­ čius pa­te­ku­sios as­bes­to skai­du­los ga­li su­kel­ti as­bes­to­zę – plau­čių au­di­nio ran­dė­ji­mą, plau­čių, pleu­ros vė­žį. Nus­ta­ty­ta, kad dėl as­bes­to Eu­ro­po­je kas­met mirš­ta apie 30 000 žmo­ nių. Nuo 2005 m. Lie­tu­vo­je, kaip ir vi­so­je Eu­ro­pos Są­jun­go­je, už­draus­ta nau­do­ti as­bes­tą bei jo tu­rin­čius ga­mi­nius.

Lietuvoje tėvai vaikams skiria ypač mažai dėmesio – viduti­ niškai 7 minutes per dieną. Vien pernai į emocinės paramos telefonu tarnybą „Vaikų linija“ bandyta paskambinti 4,2 mln. kartų. Sunkumai bendraujant su tėvais – viena dažniau­ sių pokalbių temų, kurią lenkia tik bendravimo su bendra­ amžiais problemos ir patiriamos patyčios. Vaikai sako, kad liūdni, vieniši ir nereikalingi jie jaučiasi dėl į užsienį išvyks­ tančių tėvų ir šilto bendravimo stokos. Daugiausiai, net 45 proc., besikreipiančiųjų yra 11–15 metų vaikai, dar 23 proc. – 7–10 metų amžiaus, daugiau berniukų nei mergaičių. Pa­ galba teikiama telefonu 116 111 ir internetu www.vaikulinija.lt.

Po­li­ne­zie­tiš­kas ma­sa­žas – šo­kis ir ener­gi­ja Da­rius Sė­le­nis

d.selenis@kaunodiena.lt

Po­li­ne­zie­tiš­ka mu­zi­ka ir ne­tra­di­ci­ nis šo­kis. Taip pra­si­de­da, tę­sia­si ir tuo bai­gia­si eg­zo­tiš­kas ma-uri ma­ sa­žas iš Po­li­ne­zi­jos.

„Šis ma­sa­žas pa­de­da pa­žin­ti sa­ve ir ki­tus, su­tei­kia ga­li­my­bę keis­tis jums ir jū­sų vai­kams“, – apie ne­tra­di­ci­ nį prieš ke­lias­de­šimt me­tų pa­gal se­ną­sias Po­li­ne­zi­jos tra­di­ci­jas da­nų meist­rų su­for­muo­tą ma­sa­žą kal­bė­jo ma­sa­žuo­to­ja Iva Mar­šal­kai­tė. Ma-uri – po­li­ne­zie­čių žo­džiai. Ma – bal­tas, švie­sus, skaid­rus, uri – pa­li­kuo­nis, atei­ties kar­ta. Kuo ypa­tin­gas šis ma­sa­žas? Jis at­lie­ka­mas vie­na švel­niau­sių kū­no vie­tų – ran­kų dil­biais, be to, taip yra ga­li­my­bė vie­nu me­tu lies­ti di­ de­lį plo­tą kū­no. „Įs­pū­dis – tar­si ju­mis sru­ven­ tų ban­gos, – šyp­so­si Iva ir pa­ste­ bi, kad ma­sa­žuo­jant nau­do­ja­mi pa­grin­di­niai Ha­va­jų sti­liaus šo­kio ju­de­siai. – Vie­na ran­kos pu­se ga­li pa­siek­ti blauz­dą, o ki­ta – al­kū­nę. To­dėl žmo­gus ma­no, kad šį ma­sa­žą at­lie­ka ke­lios ma­sa­žuo­to­jos.“ Sa­vo­tiš­ką me­no kū­ri­nį pri­me­ nan­tis po­li­ne­zie­tiš­kas ma­sa­žas, kai nau­do­ja­mas šil­tas alie­jus, – stip­ rus, bet nė­ra lau­žan­tis ir skaus­ min­gas. Po ma­sa­žo žmo­gus jau­čia

įdo­mius, keis­tus ir emo­ciš­kai stip­ rius po­ty­rius. Kiek­vie­na kū­no da­lis tu­ri at­min­ tį, to­dėl pa­ži­nęs sa­ve, sa­vo kū­ną, su­ži­no­si ir pro­ble­mas: per ma-uri ma­sa­žą ak­ty­va­vus kū­no da­le­les, iš­ kils emo­ci­jos ir pri­si­mi­ni­mai.

Jis at­lie­ka­mas vie­ na švel­niau­sių kū­no vie­tų – ran­kų dil­biais, be to, taip galima vie­ nu me­tu lies­ti di­de­lį plo­tą kū­no. „Pri­si­lie­čiant ei­na­me gi­lyn į kū­ ną, į sie­lą, – aiš­ki­no ma­sa­žo su­ bti­ly­bes Nau­jo­jo­je Ze­lan­di­jo­je gy­ve­nu­si ir ten ma­sa­žo me­no be­ si­mo­kiu­si I.Mar­šal­kai­tė. – Mums skau­da nu­ga­rą? Gal mes ne­ša­me gy­ve­ni­me per­ne­lyg di­de­lę naš­tą, di­de­lę at­sa­ko­my­bę? Ko­dėl skau­da šlau­nis? Gal ne­tvir­tai sto­vi­me ant že­mės, kaž­kur trūks­ta jė­gų? Kiek­ vie­na li­ga sig­na­li­zuo­ja skaus­mu. O mes, at­lie­kant šį ma­sa­žą, tu­ri­me pa­žin­ti sa­ve per kū­ną.“ La­bai svar­bu, pa­ste­bė­jo I.Mar­ šal­kai­tė, kad per ma­sa­žo sean­są ma­sa­žuo­to­jas ir jo pa­cien­tas bū­tų vie­nin­gi: „Jie kar­tu tu­ri da­ly­vau­ti ke­lio­nė­je į šį pa­sau­lį.“

„„Niuansas: sa­vo­tiš­ką me­no kū­ri­nį pri­me­nan­tis ma­sa­žas, kai nau­do­ja­mas šil­tas alie­jus, – stip­rus, bet nė­ra

lau­žan­tis ir skaus­min­gas.

„De­to­xas“ nu­gink­la­vo kul­ki­nio šau­dy­mo čem­pio­nę Daug­kar­ti­nė Lie­tu­vos, bu­vu­sios TSRS kul­ki­nio šau­dy­mo čem­pio­ nė Ni­jo­lė Ke­ru­šaus­kie­nė ne­sle­pia, kad or­ga­niz­mo va­ly­mo apa­ra­tas „De­to­xas“ ją nu­gink­la­vo.

Ja­po­nų iš­ra­di­mą, ku­ris efek­ty­viai at­jau­ni­na or­ga­niz­mą, iš­va­lo tok­ si­nius, bak­te­ri­jas, šla­kus, 60 me­tų mo­te­ris pir­mą kar­tą iš­ban­dė prieš ke­le­rius me­tus. „Jau tuo­met pa­ju­tau stip­rų pa­ ge­rė­ji­mą. Ir su­ži­no­ju­si aki­vaiz­džius re­zul­ta­tus nea­be­jo­ju, kad „De­tox­ są“ rei­kia tu­rė­ti, – nuo­šir­džiai pri­ si­pa­ži­no mo­te­ris. – Be to, su vy­ru ap­skai­čia­vo­me, kad fi­nan­siš­kai ge­ riau yra or­ga­niz­mo va­ly­mo apa­ra­tą „De­to­xą“ nu­si­pirk­ti.“ Dar nuo 11 kla­sės kul­ki­nį šau­dy­ mą ma­žo ka­lib­ro pis­to­le­tu pra­dė­ju­si lan­ky­ti Ni­jo­lė per maž­daug 30 me­ tų kar­je­rą pa­ty­rė di­de­lių krū­vių. Aps­kai­čia­vu­si tre­ni­ruo­čių krū­ vius kul­ki­nio šau­dy­mo čem­pio­nė ap­stul­bo, kad jai tek­da­vo iš­kel­ti net to­ną bend­ro svo­rio per die­ną, nors pis­to­le­tas sver­da­vo apie pu­sant­ro ki­log­ra­mo! 1991 m. šau­dy­mo kar­je­rą bai­gu­ si mo­te­ris jau­tė pe­čių, ran­kų, ko­jų,

Eval­do But­ke­vi­čiaus nuo­tr.

Pa­tir­da­vo di­de­lių krū­vių

„„Laimingieji: kulkinio šaudymo čempionė Nijolė labai patenkinta, kad

jos šeima atrado organizmo valymo aparatą „Detoxas“.

są­na­rių, stu­bu­ro skaus­mus, smar­ kiai pa­di­dė­jęs bu­vo ir cho­les­te­ro­ lio kie­kis or­ga­niz­me – rei­kė­jo var­ toti vais­tus. Be­je, 70 pro­c. tok­si­nų žmo­gus gau­na su mais­tu. Dėl ne­tin­ka­mos mi­ty­bos or­ga­niz­me kau­pia­si ne tik tok­si­nai, bet ir šla­kai, bak­te­ri­jos. At­si­sa­kė vais­tų

„Šau­dy­da­vau ir žie­mą, sto­vė­jau šau­dyk­lo­je ant be­to­no, at­vi­ra­me lau­ke, o sta­ti­niai krū­viai bū­da­vo di­ de­li, – pa­sa­ko­jo N.Ke­ru­šaus­kie­nė. – Ypač sun­ku bu­vo per grei­tą­jį šau­

dy­mą. Įta­kos tu­rė­jo ir ata­tran­ka.“ Ni­jo­lė pa­mi­ni dar vie­ną or­ga­niz­ mui įta­kos tu­rė­ju­sį nei­gia­mą po­vei­ kį – ne­re­gu­lia­rią mi­ty­bą. Spor­ti­nin­ kus mai­tin­da­vo ge­rai, ta­čiau var­žy­bų die­ną be­veik ne­si­mai­tin­da­vo. „Nuo 9 va­lan­dos kil­da­vo pul­sas, o pri­si­val­gę ne­pa­gau­tu­me mik­ro­nų, – juo­kė­si N.Ke­ru­šaus­kie­nė ir po aki­mir­kos pri­si­mi­nė ją ap­stul­bi­nu­sį po­vei­kį. Jau po de­šim­ties „De­to­xo“ sean­sų ji pa­ju­to aki­vaiz­dų pa­ge­rė­ji­ mą. – Kai po to nuė­jau į Kli­ni­ką pas gy­dy­to­ją, or­ga­niz­me bu­vo su­m a­ žė­j ęs cho­l es­te­ro­l io kie­k is ir man

ne­rei­k ė­jo var­to­t i vais­t ų!“ Net­ru­kus nor­ma­li­za­vo­si krau­ jos­pū­dis, su­ma­žė­jo ne tik są­na­rių skaus­mas. Ni­jo­lė pra­dė­jo ge­riau mie­go­ti, jau­tė­si ener­gin­ga, nors pa­pras­tai po pie­tų iš­sek­da­vo. „De­to­xas“ iš or­ga­niz­mo ša­li­na ne tik tok­si­nus, šla­kus, bet ir stre­ so hor­mo­nus, o tai la­bai pa­de­da re­ gu­liuo­ti mie­gą. Ni­jo­lė tik ap­gai­les­ ta­vo, kad to­kio apa­ra­to ne­bu­vo, kai ji bu­vo 30–40 me­tų. „Svei­ka­ta rei­kia rū­pin­tis kuo anks­čiau“, – nea­be­jo­jo mo­te­ris. Pra­dė­jo ge­rai mie­go­ti

„Žmo­gaus ląs­te­lės sie­ne­lės nė­ra ak­ li­nos. Jo­se yra van­dens ir jo­nų ka­ na­lų, ku­riuos vei­kiant im­pul­su per vi­so kū­no ląs­te­les pra­de­da ju­dė­ ti elekt­ro­nai, iš­ves­da­mi iš or­ga­niz­ mo prie­šin­go krū­vio elekt­ro­nus“, – tei­gia moks­li­nin­kai Pe­te­ris Ag­re ir Ro­de­ric­kas Mac­Kin­no­nas, ku­rie bu­vo ap­do­va­no­ti No­be­lio pre­mi­ja. Pa­gal šį moks­li­nin­kų at­ra­di­mą ir bu­vo su­kur­tas or­ga­niz­mo va­ly­mo apa­ra­tas „De­to­xas“. Nau­do­jant „De­to­xą“ at­ku­ria­ma imu­ni­nė sis­te­ma, or­ga­niz­mo ener­ gi­ja, ma­žė­ja ant­svo­rio pro­ble­mos, ne tik są­na­rių ar gal­vos skaus­mai, va­lo­

mi aler­ge­nai, sun­kie­ji me­ta­lai, ma­ žė­jau cuk­raus kie­kis krau­jy­je. Apa­ ra­tas pa­de­da ko­vo­ti ir su pro­sta­ti­tu. „Inf­ra­rau­do­nų­jų spin­du­lių dir­ žas ant juos­mens, mik­ro­kom­piu­te­ ris ant rie­šo, kap­su­lė į van­de­nį, ku­ ria­me mir­kau ko­jas. Sean­sas trun­ka 30 mi­nu­čių, – įspū­džius pa­sa­ko­jo N.Ke­ru­šaus­kie­nė. – Bu­vau šo­ki­ ruo­ta, kai iš or­ga­niz­mo per pė­dų po­ras į van­de­nį kaip ra­ša­las sklis­ da­vo ru­das skys­tis. Iš pra­džių va­ lė­si ke­pe­nys, po to – są­na­riai. Van­ duo pu­to­da­vo ir tam­sė­jo aky­se.“ Iš pra­džių re­ko­men­duo­jama 15 sean­sų, ta­čiau, pa­ju­tu­si pa­ge­rė­ji­ mą, N.Ke­ru­šaus­kie­nė iš­ban­dė 20 sean­sų, po dvie­jų sa­vai­čių pa­kar­ tos dar tiek pat. Po pus­me­čio re­ko­ men­duo­ja­ma vėl pa­kar­to­ti. Ar per sean­sus skau­dė­da­vo? Ne, ne, jo­kio skaus­mo ar ko­kio nors pa­ ša­li­nio ne­ma­lo­naus po­vei­kio ji ne­ju­ to: „Net­gi prie­šin­gai, po to jaus­da­ vau ma­lo­nų nuo­var­gį kaip po pir­ties. O jau po de­šim­ties sean­sų „De­to­xas“ pa­dė­jo pa­si­krau­ti ener­gi­jos. Su­ma­ žė­jo są­na­rių, stu­bu­ro skaus­mai ir pra­dė­jau la­bai ge­rai mie­go­ti.“ Iš­sa­mes­nė in­for­ma­ci­ja www.de­to­xas.lt, te­l. 8 615 11 888. Užs. 945862


16

antradienis, balandžio 24, 2012

menas ir pramogos

„„Atsk­lei­dė: „Si­dab­ri­nių ger­vių“ or­ga­ni­za­to­riai va­kar pri­sta­tė šių me­tų ap­d

Vėl klyks ki­no Į ge­riau­sio me­tų il­ga­met­ra­žio vai­dy­bi­nio ki­no fil­mo „Si­dab­ri­nės ger­vės“ ap­do­va­ no­ji­mą šie­met pre­ten­duo­ja trys fil­mai. Pre­ten­den­tais ta­po Do­na­to Ul­vy­do „Ta­das Blin­da. Pra­džia“, Al­gi­man­to Pui­pos „Mie­ gan­čių dru­ge­lių tvir­to­vė“ ir Do­vi­lės Ga­siū­ nai­tės „Nar­ci­zas“. Sta­tu­lė­lės už se­ria­lus

Me­tų ge­riau­sio trum­pa­met­ra­žio vai­dy­bi­nio ki­no fil­mo ka­te­go­ri­jo­je no­mi­nuo­ti re­ži­sie­rės Jū­ra­tės Sa­ mu­lio­ny­tės „Lai­ki­nai“, Dei­man­to Nar­ke­vi­čiaus „Drau­džia­mi jaus­ mai“ ir And­riaus Bla­že­vi­čiaus „De­ šimt prie­žas­čių“.

Per pa­sta­ruo­sius pen­ke­rius me­tus lie­ tu­viš­ko ki­no pro­fe­ sio­na­lus pa­sie­kė 56 „Si­dab­ri­nės ger­vės“ sta­tu­lė­lės. Me­tų ge­riau­siu il­ga­met­ra­žiu do­ ku­men­ti­niu ki­no fil­mu ga­li tap­ti Aud­riaus Sto­nio „Ra­mi­nas“, Min­ dau­go Sur­vi­los „Ste­buk­lų lau­kas“ ir Gied­rės Žič­ky­tės „Kaip mes žai­ dė­me re­vo­liu­ci­ją“, trum­pa­met­ra­žiu do­ku­men­ti­niu ki­no fil­mu – Gied­ rės Bei­no­riū­tės „Spe­cia­lis­tė“, Mi­ ko Žu­kaus­ko ir Gin­ta­rės Va­le­vi­čiū­ tės „Die­vas su­kū­rė vis­ką, iš­sky­rus ki­li­mą“. Me­tų ge­riau­siu ani­ma­ci­niu fil­ mu pre­ten­duo­ja tap­ti Ur­tės Bu­di­ nai­tės „Nep­rik­lau­so­my­bės die­na“, An­ta­no Sku­čo „Pun­tu­ko ak­muo“ ir Gre­tos Stan­čiaus­kai­tės „Vie­nos da­lies fan­ta­zi­ja“. Me­tų ge­riau­sio te­le­vi­zi­jos fil­mo no­mi­na­ci­jo­je pre­ten­den­tais pa­ skelb­ti Rai­mun­do Ba­nio­nio, Al­ vy­do Šle­pi­ko ir Ma­ri­nos Ku­lum­ be­gaš­vi­li „Vy­no ke­lias“, Li­no Au­gu­čio „Vie­nin­te­lis, ne­pa­kar­to­ ja­mas ir pa­sku­ti­nis“ ir Jus­ti­no Lin­ gio „Le­do vai­kai“.

Pre­ten­duo­ja ir A.Ve­čers­kis

Me­tų ge­riau­siu re­ži­sie­riu­mi ga­ li tap­ti Al­gi­man­tas Pui­pa už „Mie­ gan­čių dru­ge­lių tvir­to­vę“, Aud­rius Sto­nys už „Ra­mi­ną“ ir Min­dau­gas Sur­vi­la už „Ste­buk­lų lau­ką“. Me­tų ge­riau­sio ak­to­riaus no­mi­ na­ci­jo­je bu­vo pri­sta­ty­ti Man­tas Jan­ ka­vi­čius („Ta­das Blin­da. Pra­džia“), Ma­rius Rep­šys („De­šimt prie­žas­ čių“) ir Vai­nius So­dei­ka („Pas­ku­ti­nė me­daus mė­ne­sio die­na“), o ak­to­rės – Mig­lė Po­li­ke­vi­čiū­tė („Pas­ku­ti­ nė me­daus mė­ne­sio die­na“), Vai­va Mai­ne­ly­tė („Gi­mi­nės. Po dvi­de­šimt me­tų“) ir Ja­ni­na La­pins­kai­tė („Mie­ gan­čių dru­ge­lių tvir­to­vė“). Me­tų ge­riau­sios epi­zo­di­nės ak­ to­rės ap­do­va­no­ji­mą pre­ten­duo­ja gau­ti ak­to­rių an­samb­lis iš „Mie­ gan­čių dru­ge­lių tvir­to­vės“ – El­zė Gu­da­vi­čiū­tė, Gied­rė Gied­rai­ty­tė, Mig­lė Po­li­ke­vi­čiū­tė, taip pat As­ mik Gri­go­rian („Nar­ci­zas“), Se­ve­ ri­ja Biels­ky­tė („Lai­ki­nai), epi­zo­di­ nio ak­to­riaus – Do­na­tas Ba­nio­nis („Ta­das Blin­da. Pra­džia“), ak­to­rių an­samb­lis iš „Mie­gan­čių dru­ge­lių tvir­to­vės“ – Arū­nas Stor­pirš­tis ir Adol­fas Ve­čers­kis bei Vi­das Pet­ke­ vi­čius („Ta­das Blin­da. Pra­džia“). Me­tų ge­riau­siu ope­ra­to­riu­mi ga­ li tap­ti Ra­mū­nas Grei­čius („Ta­das Blin­da. Pra­džia“), Aud­rius Ke­me­ žys („Ra­mi­nas“) ir Fe­lik­sas Ab­ru­ kaus­kas („Ry­ba“). Ap­do­va­nos stu­den­tus

Me­tų ge­riau­sio pro­fe­si­nės meist­rys­ tės dar­bo ka­te­go­ri­jo­je pri­sta­ty­ti Žil­ vi­nas Nau­jo­kas „už sėk­min­giau­sio ir žiū­ri­miau­sio lie­tu­viš­ko fil­mo „Ta­das Blin­da. Pra­džia“ pro­diu­sa­vi­mą“, Li­ nas Dab­riš­ka ir Jo­nas Sunk­lo­da, po­ stpro­duk­ci­jos bend­ro­vės Mads­


17

antradienis, balandžio 24, 2012

menas ir pramogos kaunodiena.lt/naujienos

Lie­tu­viš­ko­ji Va­sa Že­lez­no­va Vals­ty­bi­nis Vil­niaus ma­ža­sis teat­ ras „Lie­tu­vos teat­rų pa­va­sa­rio“ žiū­ro­vams pri­sta­to Ki­ri­lo Glu­ša­ je­vo re­ži­suo­tą spek­tak­lį „Mo­ti­na“, ku­ria­me pa­grin­di­nį vaid­me­nį at­ li­ku­si Eg­lė Gab­rė­nai­tė ap­do­va­no­ ta Auk­si­niu sce­nos kry­žiu­mi kaip ge­riau­sia dra­mos ak­to­rė.

do­va­no­ji­mų kan­di­da­tus. And­riaus Ufar­to (BFL) nuo­tr.

ger­vės Ce­re­mo­ni­ja – Na­cio­na­li­nia­me teat­re

Penk­to­ji ge­r iau­sių Lie­t u­vos ki­no kū­rė­jų „Si­dab­r i­nės ger­vės 2012“ ap­do­va­no­ji­mų ce­re­mo­n i­ja vyks ge­g u­žės 13 d. Lie­t u­vos na­cio­na­l i­ nia­me dra­mos teat­re. Per pa­sta­ruo­sius pen­ke­rius me­tus lie­tu­viš­ko ki­no pro­fe­sio­na­lus pa­sie­ kė 56 „Si­dab­ri­nės ger­vės“ sta­tu­lė­lės, už vi­so gy­ve­ni­mo nuo­pel­nus bu­vo įteik­tos še­šios „Auk­si­nės ger­vės“, o jau­nie­ji me­ni­nin­kai pa­ska­tin­ti tri­ mis „Si­dab­ri­nės ger­vės kiau­ši­niais“. Praė­j u­s iais me­t ais ap­do­v a­no­j i­ muo­se trium­fa­vo Kris­t i­jo­no Vil­ džiū­no fil­mas „Kai ap­ka­bin­siu ta­ ve“, ku­r iam iš vi­so ati­te­ko aš­tuo­n i ap­do­va­no­ji­mai, tarp jų ne tik ge­ riau­sio fil­mo, bet ir ge­r iau­sio re­ž i­ sie­r iaus, ge­r iau­sių ak­to­r iaus ir ak­ to­rės no­mi­na­ci­jo­se. „Si­dab­ri­nės ger­vės 2010“ ap­do­va­no­ ji­muo­se nu­ga­lė­jo Ša­rū­no Bar­to fil­ mas „Eu­ra­zi­jos abo­ri­ge­nas“, 2009-ai­ siais ge­riau­siu pil­na­met­ra­žiu lie­tu­ viš­ku ki­no fil­mu bu­vo pri­pa­žin­tas Ig­no Miš­ki­nio „Ar­ti­mos švie­sos“. 2008 m. pir­mą kar­tą vy­k u­siuo­se ap­do­va­no­ji­muo­se ge­r iau­s iu vai­ dy­bi­niu fil­mu pa­skelb­tas Kris­ti­nos Buo­ž y­tės fil­mas „Ko­lek­cio­nie­rė“.

to­ne“ at­sto­vai, už „pro­fe­sio­na­lius po­stpro­duk­ci­jos dar­bus „Lai­ki­nai“, „De­šimt prie­žas­čių“, „Pas­ku­ti­ nė me­daus mė­ne­sio die­na“, „Kaip mes žai­dė­me re­vo­liu­ci­ją“ ir „Naš­lai­ ty­nas“ bei Min­dau­gas Sur­vi­la, fil­mo „Ste­buk­lų lau­kas“ kū­rė­jas, „už pro­ fe­si­nį pa­siau­ko­ji­mą“. Me­tų ge­riau­siu kom­po­zi­to­riu­ mi ga­li tap­ti Gied­rius Pus­ku­ni­gis („Nar­ci­zas“), Kip­ras Ma­ša­naus­kas („Ta­das Blin­da. Pra­džia“) ir Ti­tas Pet­ri­kis („Ub La­ma“). „Si­dab­ri­nis kiau­ši­nis“ už ge­riau­ sią stu­den­to dar­bą“ ga­li ati­tek­ti Jur­gio Ma­tu­le­vi­čiaus „Ani­ma Ani­ mus“, Džiu­go Škė­mos „Jo si­li­ko­ni­ nei sie­lai“ ir Gied­riaus Ta­mo­še­vi­ čiaus „Sug­rįž­tant“ juos­toms. KD, BNS inf.

„Fak­tas, kad ku­rį lai­ką mū­sų teat­ re kiek pri­mirš­ta bu­vu­si Mak­si­ mo Gor­kio dra­ma­tur­gi­ja pa­sta­rai­ siais me­tais vis daž­niau pa­sie­kia Lie­tu­vos teat­rų sce­nas, ma­nęs vi­ siš­kai ne­ste­bi­na. Pa­ra­dok­sa­lu, ta­ čiau nau­ją M.Gor­kio ak­tua­lu­mą le­mia pa­na­ši dvie­jų, vi­su am­žiu­ mi vie­na nuo ki­tos nu­to­lu­sių, epo­ chų vi­suo­me­ni­nė si­tua­ci­ja: juk XX a. pra­džios iki­bol­še­vi­ki­nė Ru­si­ja – po eko­no­mi­nio kra­cho pa­ma­žu at­ si­gau­nan­ti vals­ty­bė. O to­kio­se vi­ suo­me­nė­se daž­niau­siai konf­lik­tas tarp ma­te­ria­li­nių ir dva­si­nių ver­ ty­bių itin paašt­rė­ja. Juk kai nė­ra už ką mai­tin­ti vai­kų, nė­ra ka­da gal­vo­ ti apie są­ži­nę, oru­mą, mei­lę, ki­tas bend­raž­mo­giš­ką­sias ver­ty­bes. Kū­

nas daž­niau­siai nu­ga­li sie­lą...“ – sa­vo dar­bą pri­sta­to K.Glu­ša­je­vas. So­cia­lu­mas prieš in­di­vi­dua­lu­mą, ma­te­ria­lu­mas prieš dva­sin­gu­mą – to­dėl, anot re­ži­sie­riaus, M.Gor­kis šian­dien ir yra toks įdo­mus, kad jo kū­ry­bo­je šie konf­lik­tai neišsp­ren­ džia­mi vie­na­reikš­miš­kai. „Tai ypač at­si­spin­di M.Gor­kio pje­sė­je „Va­sa Že­lez­no­va“ – la­bai lie­tu­viš­ko­je is­to­ri­jo­je. Ir ne vien lie­tu­viš­ko­je – pa­sa­ko­ji­mas apie tai, kaip ar­ti­mie­ji vie­nas prieš ki­tą ke­lia ran­ką dėl pa­li­ki­mo, yra pui­ kiai at­pa­žįs­ta­mas vi­so­se vi­suo­ me­nė­se“, – sa­ko K.Glu­ša­je­vas. Bet tai tė­ra vie­nas iš dau­ge­lio šios pje­sės mo­ty­vų. „Į pir­mą­jį pla­ną iš­ ky­la Va­sos Že­lez­no­vos per­so­na – pir­miau­siai ji yra mo­ti­na, 30 me­tų kro­vu­si tur­tus sa­vo vai­kams, bet ga­liau­siai pa­ma­čiu­si, kad tie pa­ li­kuo­nys – ne­vy­kę. Nes rū­pin­da­ ma­si sa­vo at­ža­lų atei­ti­mi ji ne­spė­jo pa­si­rū­pin­ti jų da­bar­ti­mi. Va­sai ne­ li­ko lai­ko jiems auk­lė­ti, ji ne­ga­lė­jo su­teik­ti jiems to, ką ver­tin­giau­sio sa­vo vai­kams ga­li su­teik­ti mo­ti­na:

kas: Vals­t y­bi­nio Vil­niaus ma­žo­jo teat­ro spek­tak­lis „Mo­ti­na“. kur: „Girs­tu­čio“ kul­tū­ros cent­re. kada: ba­l an­džio 26 d. 18 val.

„„Ak­tua­lu: ru­sų kla­si­ko kū­ri­nys pa­lie­čia ir dau­gy­bę lie­tu­viš­kų pro­ble­mų. 

užuo­jau­tą, ši­lu­mą, stip­ry­bę, mo­kė­ji­ mą au­ko­ti sa­ve... Pi­ni­gų – daug, pa­ li­kuo­nys – ne­vy­kę, vy­ras – mi­ręs... Bė­gant nuo vie­nat­vės Va­sai lie­ka tik su­gal­vo­ti pa­tei­si­ni­mą sa­vo bu­vi­mui čia...“ – bal­su mąs­to re­ži­sie­rius. Šei­ma kaip vie­ne­tas – kur kas jaut­res­nis ir su­bti­les­nis nei vi­ suo­me­nė ap­skri­tai. Kad ir ko­kia ta šei­ma bū­tų... Ji – vis­ko pa­ma­tas, ma­žiau­sia, bet svar­biau­sia vi­suo­ me­nės ląs­te­lė. „Ma­ne daug la­biau do­mi­na, kai teat­ro sce­no­je kal­ba­ma ne apie skir­tin­gų so­cia­li­nių sluoks­ nių, ideo­lo­gi­jų, spor­to ko­man­dų su­si­dū­ri­mą, o apie konf­lik­tą tarp

Dmitrijaus Madvejevo nuotr.

žmo­nių. Šiuo at­ve­ju – vie­no krau­ jo žmo­nių“, – sa­ko jis. Va­sa yra Mo­ti­na. Ne tik vis­kam gy­vy­bę su­tei­kian­tis, bet ir atim­ ti gy­vy­bę ga­lin­tis pra­das. Mo­ti­na šven­to­ji, Mo­ti­na nuo­dėmk­lau­sė, Mo­ti­na li­ki­mas, Mo­ti­na sko­la, pa­ lai­ma ir pra­keiks­mas. Nes iš Mo­ti­ nos, ci­tuo­jant pje­sę, „vi­si žmo­nės at­si­ran­da“... Ir vi­sa tai tel­pa vie­ nin­te­lia­me Va­sos per­so­na­že. Kas šian­die­nos Lie­tu­vos teat­ re ga­li su­vai­din­ti Va­są Že­lez­no­vą? K.Glu­ša­je­vas nea­be­jo­ja: vie­nin­te­ lė Eg­lė Gab­rė­nai­tė. KD inf.

kryžiažodis Praėjusios savaitės nugalėtoja Nerin­ ga JAKAITIENĖ. Teisingi atsakymai: GARSIAKALBIS (pirm.), VARDUVININKAS (antr.), RAUDONVIRŠIS (treč.), KAITRUS ŽIDINYS (ketv.), BADMINTONAS (penkt.).

Šią savaitę laimėkite Donnos Leon knygą „Ramiai miegodami“. Gvido Brunečio mamos slaugytoja sesuo Imakolata netikėtai apsilanko kvestūroje. Kelių senukų mirtys slaugos namuose jai sukelia tokį didelį nerimą, kad ji palieka Šv. Kryžiaus ordiną. Labai daug abejonių dėl to kyla ir Brunečiui, tyrimas atveda į daugelio kilmingų žmonių namus, o sesers Imakolatos gyvybei kyla grėsmė. Gal tikrai ji atskleidė kažką labai pavojingo?.. Tai šeštoji Donnos Leon komisaro Brunečio bylų serijos knyga, puikiai įvertinta pasaulio žiniasklaidos.

Kryžiažodį parengė „Oho“ redakcija.

Teisingus atsakymus galima pateikti iki penktadienio 18 val. 1. Frazę siųskite SMS žinute numeriu 1337. Siųsdami žinutę rašykite: DIENA (tarpas) KD (tarpas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. Pvz.: DIENA KD KAUNAS (žinutės kaina – 1 Lt). 2. Arba, iškirpę kryžiažodį su teisingu atsakymu, atneškite į „Kauno dienos“ redakciją, Kęstučio g. 86, Kaunas. Šios savaitės nugalėtoją paskelbsi­ me trečiadienį, gegužės 2 d.


18 2

Antradienis, balandžio 24, 2012

klasifikuoti skelbimai Skelbimų ir prenumeratos skyrius!

Kęstučio g. 86, I–V 7.30–17.30 val. Tel. 302 202, 302 231. Vytauto pr. 23, priešais Autobusų stotį, I–V 7–16 val. (pietų pertrauka 13–14 val.) , VI 8–11 val. Tel. 8 655 45 114.

Klasifikuoti

Darbo skelbimai��������������������������������������������������������������������������� 18 Paslaugos� ���������������������������������������������������������������������������������� 18, 19

skelbimai

Įvairūs������������������������������������������������������������������������������������������ 19, 20 Parduoda������������������������������������������������������������������������������������������20 Perka� �������������������������������������������������������������������������������������������� 20, 21 Pamesta���������������������������������������������������������������������������������������������� 21 Informuoja��������������������������������������������������������������������������������������� 21 Kviečia mokytis��������������������������������������������������������������������������� 21 Kviečia������������������������������������������������������������������������������������������������� 21 Karščiausi kelionių pasiūlymai�������������������������������������� 21 Pramogos, šventės, laisvalaikis�������������������������������������� 21

skelbimai@kaunodiena.lt 302 202, 302 231 (redakcijoje) 8 655 45 114 (Vytauto pr. 23)

DARBo skelbimai

Servisui reikalingas lengvųjų automobilių dažytojas-paruošėjas, turintis patirties. Tel. 8 687 76 364.

IŠBLAIVINIMAS VISĄ PARĄ. Priklausomybės ligų gydymas. Tel. 8 606 91 150.

Siūlome darbą valytojai (-ui) Kauno miesto centre, pirmadieniais–penktadieniais nuo 16 val. Tel. 8 691 391 87, (8 37) 381 051, e. paštas info@valymaskaune.lt.

Klinika „Neurosveikata“. Patyrę gydytojai psichiatrai gydo įvairius psichikos sutrikimus, pagirių simptomus. Išblaivinimas, kodavimas nuo alkoholio. Trakų g. 12, tel. 8 656 61 610. www.neurosveikata.lt.

933339

Buitinės technikos remonto

944334

Siūlo darbą Aktyviai besiplečiančiai prekybinei įmonei skubiai reikalingi vadybininkų padėjėjai. Galima be patirties. Uždarbis po apmokymų nuo 1200 Lt. Tel. 8 685 43 970. 944022

946153

Socialinė neįgaliųjų įmonė mielai priims į darbą valytojas (-us), turinčius 35–55% darbingumą, dirbti Petrašiūnuose. Kreiptis tel. 8 618 00 837. 944820

Autoservisui reikalingi: automobilių mechanikai, važiuoklės meistrai, šaltkalviai. Tel. 8 698 02 939. 945127

Darbas namų tvarkytojoms Norvegijoje. Reikalavimai: anglų k., vairuotojo pažymėjimas. Tel. 8 606 11 813. 945479

Graikijoje, Kipre – sezoniniai darbai jaunimui dirbti barmenėmis, padavėjomis, kambarinėmis; Anglijoje – virėjams, viešbučių personalui, sandėlių, gamyklų darbuotojams; Vokietijoje – elektrikams, suvirintojams, motelių valytojoms; Olandijoje – mėsininkams, žuvies fabrikuose, salotų skynėjams. El. formų kelionei į JAV pildymas, mokesčių grąžinimas. UAB ANNUS, lic. Nr. L-94,99,144,182,189. Karo Ligoninės g. 29, Kaunas, tel. (8 37) 204 555, 8 652 18 180; e. paštas annus@takas.lt. 944654

Ieškomi plataus profilio statybos darbininkai. Kontaktinis tel. (8 37) 324 181, skambinti darbo dienomis.

941842

Įmonei reikalingas mechanikas krovininiams automobiliams remontuoti. Taip pat tarptautinių reisų vairuotojai, turintys CE kategoriją; Rusijos viza būtų privalumas. Kreiptis tel. (8 37) 441 155, 441 148, 8 676 23 382. 938177

Kauno nekilnojamojo turto prekybos agentūra – 17 metų darbo patirtis, padėsime pirkti, parduoti jūsų turtą, konsultuosime. Tel. 302 530.

Stabiliai dirbančiai trikotažo siuvimo įmonei reikalinga (-as) sumani (-us) siuvimo cecho meistrė (-as). Patirtis būtina. Visos socialinės garantijos. Tel. 8 652 70 330.

944905

Statybų darbams Maskvoje reikalingi: mūrininkai, betonuotojai, montuotojai, technologai, programuotojai, architektai, inžinieriai, konstruktoriai, darbų vadovai. Vizos, kelionė, apgyvendinimas, maitinimas – nemokamai. Pradinis atlyginimas 3500–7000 Lt. Dėl ANKETOS kreiptis grazina@adversitus.lt. Tel. (8 5) 240 0766. 943793

Valymo įmonei Kaune reikalingas (-a) darbuotojas (-a) spec. valymo darbams. Darbas mobilioje brigadoje. Įmonė suteikia visas socialines garantijas bei laiku mokamą atlyginimą. Tel. (8 37) 312 349, 8 699 62 612. E. paštas admin@vitaresta.lt. 870923

Valymo įmonei reikalingas vairuotojas, turintis B kat. vairuotojo arba traktorininko pažymėjimą. Darbas naktinis, dirbti valymo mašinomis. Tel. 8 656 20 015. 943048

Valymo kompanijai reikalinga valytoja (-as). Tel. 8 656 20 016. 945904

Valymo paslaugų įmonė mielai priims į darbą valytojas (-us) ir kiemsargius, turinčius 35–55 proc. darbingumą. Kreiptis tel. 8 618 00 837. 933300

Paslaugos

938353

903824

Papildomas darbas šeštadienį ir sekmadienį vairuotojui, turinčiam C kat. Maršrutas Kaunas–Sovetskas–Kaunas. Pensininkams – pirmenybė. Tel. 8 686 20 383. 944074

PC SAVAS naujai atidaroma siuvykla-taisykla. Skubiai siūlome darbą sparčiai, kvalifikuotai drabužių siuvėjai-taisytojai (-ui). Tel. 8 602 16 970. 946131

Reikalinga pardavėja dirbti kebabinėje. Tel. 8 602 56 191.

943419

Reikalingi automobilių plovėjai (-os) plovykloje Šilainiuose. Atlyginimas nuo 1400 Lt. Darbo patirtis būtų privalumas. Tel. 8 652 67 042. 940648

Reikalingi sandėlininkai (-ės) dirbti visu etatu. Darbo pobūdis: prekių priėmimas ir išdavimas, tvarkos sandėlyje palaikymas. Atlyginimas bandomuoju laikotarpiu 1000 Lt. Tel. 8 624 38 306, e. paštas info@kaunas.intercars.lt. 946139

Reikalingi: pagalbiniai gamybos darbininkai, sandėlininkai, vairuotojai, sandėlio, apsaugos darbuotojai, valytojai, fasuotojai. Tel. 8 600 37 610. 940782

Reikalingos siuvėjos (-ai) siūti individualius ir masinius viršutinius vyriškus, moteriškus drabužius (tekstilės gaminiai). Patirtis nuo 2 m. Darbas Centre, 1 pamaina. Tel. 8 605 53 479. 943989

938260

OZONOTERAPIJA – efektyvi pagalba po infarktų, insultų, sergant diabetu, ateroskleroze, endarteritu, impotencija. Natūralaus gydymo centras, Savanorių pr. 284. Tel. (8 37) 710 602, 8 682 92 261; www.ngc.lt. 938870

945151

Šaldytuvų taisymas užsakovo namuose. Tel. 230 762, 8 699 20 896. 934619

SKUBIAI IR NEMOKAMAI IŠVEŽA nenaudojamą buitinę techniką – šaldytuvus, skalbykles, virykles, kompiuterinę techniką ir kitus elektronikos prietaisus. Tel. 8 641 99 000, www.kaunakiemis.lt. 935207

SNAIGĖS servisas (M.K.Čiurlionio g. 5). Visų šaldytuvų, skalbyklių remontas. Prekyba SNAIGĖS šaldytuvais, atsarginėmis dalimis. Tel. 341 876, 8 652 44 908. 936536

Taisome įvairių tipų televizorius klientų namuose. Iškvietimas nemokamas. Garantija. Tel. 719 765, 8 652 39 176. 944415

Pavasario nuolaidos odontologijos paslaugoms! Metalo keramikos protezams – 50 proc. nuolaida. Be eilės nemokamai protezuojame pacientus su ligonių kasos iškvietimais. Apžiūra – nemokama. Maironio g. 26A, Kaunas. Tel. 203 101, 8 672 44 348.

Taisome įvairių tipų televizorius klientų namuose. Iškvietimas nemokamas. Suteikiama garantija. Tel. 715 991, 8 671 55 064.

Profesionali masažistė atlieka klasikinį gydomąjį (osteochondrozės, po insultų ir kt.) masažą. Gali ateiti į namus. Lic. Nr. 4002. Tel. 377 103, 8 615 24 926.

AD servisas taiso nešiojamuosius, stacionarius ir žaidimų kompiuterius: lituoja, instaliuoja programas, šalina virusus, atnaujina navigacijas. Galime atvykti. Tel. 8 617 77 731.

Psichiatro konsultacija, alkoholizmo gydymas, kodavimas, psichoterapija, medikamentai, hipnozė. Blaivinimas. Priklausomybės azartiniams žaidimams gydymas. Č.Sasnausko g. 56. Tel. 731 692.

Kompiuterių remonto paslaugos. NEMOKAMAS atvykimas. Tel. 8 655 88 600. www. pagalbakompiuteriams.lt.

942947

Kompiuterininkų

946067

943044

912115

Sąnarių skausmai, artritas? Osteoporozė? Odos problemos? Išbandykite Poltavos bišofitą! Vandens jonizatoriai, antireumatiniai įtvarai su gintaro danga, vaistažolių aliejai, kompresinės kojinės, VITAFON. V.Lašo g. 3, prie Klinikų. Tel. (8 37) 211 844.

927406

942516

„Biofirst“ klinikoje balandžio mėn. su „Eurovaistinės“ kortele „Medus“ taikoma 20 proc. NUOLAIDA endokrinologo konsultacijoms su echoskopijomis. ENDOKRINOLOGĖS Audronės Rutkauskienės profesinio domėjimosi kryptys: skydliaukės ligos, cukrinis diabetas, antinksčių ligos, hipofizės ligos, metaboliniai sutrikimai (osteoporozė, metabolinis sindromas), ginekologinė endokrinologija (menstruacinio sindromo sutrikimai, hiperandrogenizmas, klimakterinis laikotarpis). Studentų g. 37, tel. (8 37) 750 866; www.bioklinika.lt. 945565

Alkoholizmo, narkomanijos gydymas. Išblaivinimas, pagirių ir abstinencijos gydymas. Kvalifikuota anonimiška pagalba. „Gintarinė klinika“, Baltų pr. 137F, tel. (8 37) 366 574, 8 634 47 298. 933031

Ginekologo konsultacijos, smulkios operacijos. Lytiniu keliu plintančių ligų gydymas. Anonimiškumas garantuojamas. Č.Sasnausko g. 56, tel. 731 692. 912127

Klinikoje „Terra medica“ atliekame: kaulų tankio matavimus rentgeniniu DEXA aparatu (tiriame stuburą ir šlaunikaulio galvutę); echoskopuojame kaklo ir kojų kraujagysles, pilvo organus, gimdą, krūtis, prostatą, sąnarius bei raumenis; ginekologinę mergaičių, moterų apžiūrą ir gydymą; kraujo tyrimus; kineziterapiją, masažus, stuburo kaklinės ir juosmeninės dalių tempimus. Konsultuoja ir gydo patyrę gydytojai. Registracija Kaune, Bažnyčios g. 19, tel. 321 439, 8 686 40 440. www.terramedica.lt. 942050

935812

Atliekame įvairius griovimo darbus. Greitai ir kokybiškai atliekame betonavimo darbus (naudojame savo arba užsakovo medžiagas). Tel. 8 687 57 902. 944699

Atliekame lietaus kanalizacijos ir drenažo įrengimo, buitinių nuotekų valymo įrenginių montavimo darbus. Tel. 8 618 56 027. 945843

Atliekame visus santechnikos darbus: vandentiekis, šildymas, vidaus ir lauko kanalizacija, prietaisų sumontavimas, remontas. Tel. 8 699 77 162. 935789

Atliekame visus statybos, remonto darbus: elektra, santechnika, griovimas, mūrijimas, betonavimas, gipskartonio montavimas, visa apdaila. Tel. 8 699 77 162. 935768

Atlieku įvairius santechnikos darbus, statau vonias, WC, gyvatukus, vandentiekio, kanalizacijos vamzdynus. Dirbu be poilsio dienų. Tel. 8 604 95 971. 946158

Atlieku tik elektros montavimo darbus. Tel. 8 605 67 073.

943225

Atvežame žvyro, smėlio, skaldos, atsijų, juodžemio, betono gaminių. Tel. 373 894, 8 616 56 993. 934943

Automobilinio bokštelio nuoma (15 m aukščio). Pjauname, genime medžius. Šlaitinių stogų dengimas, skardinimas. Tel. 8 687 19 660 (Rolandas), 8 602 92 845. 937404

Be dulkių kokybiškai šlifuojame, lakuojame, restauruojame parketą, medines grindis, laiptus. Tel. 8 677 36 264. www.slifavimas.info.

933430

Statybos, remonto

Deimantinio pjovimo įranga pjauname, gręžiame angas. Plauname ir baliname sandėlių ir kt. pramoninių patalpų sienas bei lubas. Tel. 8 611 18 737. 944707

Dengiame šlaitinius stogus, rekonstruojame, skardiname. Komplektuojame medžiagas. Gaminame kaminų įdėklus ir juos valome. Tel. 8 612 82 740.

936216

Medikų

Krovininio transporto servisui Kaune reikalingas automobilių šaltkalvis. Tel. 8 687 37 323. Maršrutinio taksi vairuotojui. Darbas Kaune 3-iuoju maršrutu. Tel. 352 368.

Odontologijos centras ODONTEX (Gedimino g. 17, šalia PPC „AKROPOLIS“). Teikia visas odontologijos paslaugas, gydymas su NARKOZE. Nemokamas protezavimas ligonių kasų pacientams. Pensininkams – NUOLAIDOS! Dantų implantai – nuo 1000 iki 1500 Lt. Registruotis tel. (8 37) 228 265.

941391

945885

Kepyklai Panemunėje reikalinga duonos gaminių pakuotoja (-as). Darbas pamainomis. Neturinčius patirties apmokome. Skambinti tel. (8 37) 346 141.

935851

Atlieku nebrangų mikrobangų krosnelių, skalbyklių, dulkių siurblių, šaldytuvų, el. viryklių remontą. Garantija iki 2 m. Atvykstu nemokamai. Tel. 8 680 85 778.

Atliekame griovimo darbus – sienų, pertvarų, angų pjovimas, kirtimas. Sąramų montavimas. Konsultacijos. Statybinio laužo išvežimas. Pastatų griovimas. Tel. 8 699 77 162.

Skundžiatės silpnumu, nuovargiu, darbingumo sumažėjimu, diskomfortu po dešiniu šonkaulių lanku? Pasitikrinkite kepenų funkciją! Šį mėnesį kepenų funkcijos rodiklių tyrimui – 50 proc. nuolaida. Medicinos centras „Neuromeda“, tel. 8 613 42 780, www.neuromedicina.lt.

944485

Dengiame stogus įvairia danga. Tel. 8 698 39 862. 935968

Dengiame stogus, rekonstruojame, skardiname. Kaminų įdėklai, valymas. Karkasinių namų statymas. Tel. 8 601 77 895.

935499

944493

Automobilininkams Remontuoju lengvųjų automobilių ir VILKIKŲ RADIATORIUS, BUFERIUS ir kitas stiklo pluošto ir plastmasines detales. Garantija. Tel. 220 176 9-18 val., 8 699 25 402

Automobilio apsauga nuo korozijos. Antikorozinis automobilio padengimas „Dinitrol“ medžiagomis. Suteikiame garantiją. Kalvarijos g. 28A, tel. 392 803, 8 698 36 705. 928993

Automobilių kompiuterinė diagnostika. Taisome visus elektros gedimus, starterius, generatorius, automatines, mechanines dėžes, variklius, važiuoklę. Tel. 8 676 20 355. 933923

Automobilių radiatorių, šildymo sistemų, žibintų, buferių remontas, dažymas ir keitimas. Automobilinio bokštelio ir mikroautobusų nuoma. Tel. 332 520, 8 699 55 568.

AKCIJA! ALUPLAST profilio 5 kamerų langai – su 30 proc. nuolaida ir vidine apdaila. Šarvuotos durys. Balkonų stikl. Roletai. Pramonės pr. 16 („Urmo“ bazė, 2 vagonėlis). Tel. (8 37) 451 712, 8 647 00 002, e. paštas gediminas@arventa.lt. 943727

AKCIJA! Plastikiniai ir mediniai langai, šarvuotos ir vidaus durys, balkonų stiklinimas. Tel. 705 900, 8 656 39 353, Sukilėlių pr. 3. www.roplastitus.lt.

933082

AKCIJA! Plastikiniai langai. Balkonų įstiklinimas. Šarvuotos durys. Visų rūšių žaliuzės. Išsimokėjimas iki 4 metų. Ilgalaikė garantija. Tel. 313 549, 8 685 23 836. www.glorijoslangai.lt. 941178

943572

Dujų įranga automobiliams. Kompiuterinė diagnostika. Riešutų g. 30, tel. 8 600 24 966, dirbame I–VI. 931116

Dujų įranga automobiliams. Montavimas, remontas, lizingas, kompiuterinė diagnostika. Tiesioginis dujų įpurškimas. UAB „Vikabaltus“, Islandijos pl. 213E, Kaunas, tel. 705 862, 8 676 22 707. 933117

Plovimas – automobilių, variklių, dugno. Šildymo-aušinimo automobilio sistemos remontas, perdirbimas. V.Krėvės pr. 118B, 6 garažas. Tel. 8 604 16 842. 943718

Drenažas, vandentiekis, kanalizacija. Mini ekskavatoriaus paslaugos. Tel. 8 676 14 056, 8 620 45 433. 926211

Durys – Jūsų, darbas – mūsų. Kokybiškai statome duris, lankstus, spynas, prikalame apvadus. Tel. 8 699 39 451. 944344

Elektriko paslaugos. Greitai ir kokybiškai. Suteikiame garantiją. Tel. 8 651 73 760, 8 609 83 349. 941346

Elektros darbai. Apsaugos, videosistemos. Taupaus apšvietimo sprendimai. Nedidelės kainos, kokybė, garantijos. Tel. 8 687 98 087. 932263

Fasado šiltinimas vata, putplasčiu. Dekoratyvinio tinko, mozaikinių akmenukų dėjimas. Patirtis. Kokybė. Yra pastoliai. Tel. 8 671 94 173. 940397

Aliuminio balkonai – tiesiai iš gamintojo! Balkonų stiklinimas, plastikiniai langai, šarvuotos durys. UAB „Limpaka“ tel. (8 37) 458 833, 8 682 63 441. 945810

Atliekame grindų, parketo šlifavimą. Klijuoju plyteles, dažau, tapetuoju. Kalu dailylentes, laminatą. Santechnikos darbai. Tel. 795 508, 8 600 62 210. 932414

Atliekame kokybiškai tik gipskartonio montavimo darbus (sunkias ir lengvas konstrukcijas). Tel. 8 620 80 461, 8 671 13 410. 940164

GERAS PASIŪLYMAS! Bešviniai 6 kamerų PVC langai: virtuvės langas (1520x1430) – 529 Lt; kambario langas (2300x1430) – 779 Lt, balkono durys+vitrina (780x2300, 1520x1430) – 899 Lt. Kainos nurodytos su montavimo darbais, vidaus ir lauko palangėmis. Tel. 8 612 21 480, langupro@gmail.com. 943058

Greitai ir kokybiškai montuojame gipskartonį, dedame laminuotas grindis. Glaistome, dažome, tapetuojame. Tel. 787 582, 8 684 39 734. 941881

Nukelta į 19 p.


19

Antradienis, balandĹžio 24, 2012

klasifikuoti skelbimai Paslaugos Statybos, remonto GRINDŲ BETONAVIMAS, Kaune ir Kauno r., konsultuojame, organizuojame medŞiagų tiekimą, suteikiame garantijas, iťraťome sąskaitas. Tel. 8 678 19 899. 944192

Kalvystės darbai: metalinės laiptinių, sandėliukų, garaŞų durys, turėklai, tvoros, laiptų konstrukcijos, stogeliai. Tel. 477 155, 8 699 66 111; www.vaigeda.lt. 936990

Kaminų įdėklai, valymas, pristatomieji kaminai, remontas. Kaminų mōrijimas. Stogų dengimas. Tel. 8 619 29 430.

Santechnikos darbai: vonių, kriauklių, WC keitimas, plastikinių vamzdŞių montavimas. Smulkus remontas. Dirbu ir savaitgaliais. Tel. 459 120, 8 603 27 090.

Kokybiťkos puťies, uosio DURYS. Ďstatome. Garantija. Kaina nuo 280 Lt. UŞsakymai tel. 773 368, 8 615 81 530, 8 687 15 254 10– 21 val.

Santechnikos įmonė atlieka visus santechnikos darbus. Renovuoja senas ťildymo sistemas, įrengia katilines ir ťiluminius mazgus. Padeda įsigyti medŞiagas ir įrengimus su didelėmis nuoolaidomis. Darbus priduoda. Tel. 8 698 73 201.

Roletai, visų rōťių Şaliuzės gamintojo kaina. Matavimas ir montavimas nemokamas. www.fajetonas.lt Tel. 8 616 29 180, e. paťtas vaidas@fajetonas.lt.

943547

944457

Sienų ťiltinimas uŞpildant oro tarpą termoputomis. 1 kv. m kaina nuo 5 Lt. Tel. 8 674 44 496. 935400

941962

942806

BaldĹžiĹł Aptraukiame audiniu baldus (keiÄ?iame spyruokles, vatinÄ…, porolonÄ…, audinÄŻ). Remontuojame mechanizmus. Tel. 8 674 44 219. 944477

Sienų, grindų apťiltinimas į oro tarpus. Ekovata, termoputa, polistireno granulėmis. 1 kv. m kaina nuo 7 Lt. Konsultuojame, dirbame visoje Lietuvoje. Tel. 8 689 68 528.

Aptraukiame audiniu baldus. KeiÄ?iame spyruokles, vatinÄ…, porolonÄ…. Pensininkams – nuolaidos. Transportas nemokamai. Tel. 779 101, 8 603 49 621.

944626

936172

Kasu ťulinius, vietinę kanalizaciją. Valau ir gilinu ťulinius. Surandu vandens gyslą. AtveŞu ťulinių Şiedus. Tel. 8 606 29 150, 8 645 31 863.

Šiltiname sienas, stogus ir grindis, uŞpildant oro tarpus ekovata ir termoputa. 1 kv. m kaina 7–10 Lt. Tel. 8 698 47 767.

Aptraukiame baldus gobelenu. KeiÄ?iame medĹžiagas. Dirbame dirbtuvÄ—je ir kliento namuose. AukĹĄta kokybÄ—. Pensininkams – nuolaidos. Tel. 365 100, 8 699 39 904.

944321

Kasame ekskavatoriais, lyginame buldozeriais, veĹžame savivarÄ?iais ĹžvyrÄ…, skaldÄ…, juodĹžemÄŻ. ÄŽrengiame ÄŻvaĹžas bei kelius ÄŻ statybĹł aikĹĄteles. Tel. 8 699 77 162.

936890

Kasu ťulinius, vietinę kanalizaciją. Valau ir gilinu ťulinius. Surandu vandens gyslą. Suorganizuoju Şiedų atveŞimą. Tel. 8 676 67 428. 930068

Klojame trinkeles, akmenis. Statau vejos, gatvės bortelius, sulyginu ťulinius. AtveŞu medŞiagas. Akcija. Nuolaidos. Ilgametė patirtis. Tel. 8 671 73 582. 942887

Klojame trinkeles, klinkerį. Tel. 8 671 53 040.

924646

Klojame trinkeles, statome vejos, kelių bortelius. Tiesiame drenaŞą ir lietaus nuotekų vamzdŞius. Tel. 8 603 07 219. 945362

Kokybiťkai daŞome, glaistome, tapetuojame, montuojame gipskartonį. Nuperkame medŞiagas. Klojame plyteles. Tel. 8 605 45 856, 8 677 68 319. 943529

Kokybiťkai klojame trinkeles, statome bortelius, ruoťiame pagrindus. Pristatome medŞiagas. Garantija. Tel. 8 645 34 902. 945679

Medinių tvorų gamyba ir montavimas. Vartų ir vartelių gamyba. Medienos apdirbimas. Tel. 8 615 20 022. 940415

Metalo gaminiai iĹĄ juodojo ir nerĹŤdijanÄ?io plieno. Laiptai, turÄ—klai, stogeliai, vartai, tvoros, grotos, plastikiniai ĹĄiltnamiai. Tel. 8 643 11 116; www.garsvine.lt. 934528

Mōrininkai greitai ir kokybiťkai stato namus iť įvairių blokelių ir klinkerio plytų. Turi visą įrangą, dirba su verslo liudijimais. Tel. 8 601 14 732.

938514

Nuomojame BOBCAT mini krautuvus, ekskavatorius. Kasame, lyginame, griauname, gręŞiame pamatams skyles, iťkrauname, pakrauname krovinius. Tel. 8 656 41 801. 930248

Nuomojame fasadinius statybinius pastolius (universalōs, tinka mōro ir kitiems darbams, lengvai surenkami). Tel. 8 686 79 386, www.stogudengimasjums.lt. 945441

Paskola be uĹžstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Pabrangimas nuo 15 proc./mÄ—n. Tel. 314 531, skambinti d. d. 9–17 val., „Aujama-credit“. 928129

Pigōs laiptai iť sauso ąŞuolo, uosio medienos. Gaminu. Montuoju. Tel. 8 646 44 285.

934208

Siurbiame nuotekas. Plauname lauko vamzdynus. Tel. 8 670 12 205. 940046

Skardinimo darbai. Sienų, stogų dengimas skarda. Ďvairių lankstinių, lietaus ir vėdinimo sistemų gamyba ir montavimas. Tel. 8 656 72 272. 942857

Stogų dengimas, ťiltinimas. Tarpblokinių siōlių remontas. Tel. 8 681 79 195, 8 686 88 034.

940515

Struktōrinis daŞymas ir restauravimas. Turiu pastolius. Ilgametė patirtis. Tel. 8 626 31 415. 944255

TRINKELIŲ KLOJIMAS. Kokybiťkai kloju trinkeles, vejos bortelius, įrengiu vandens nutekėjimo sistemas. Kokybę garantuoju. Tel. 8 687 82 448. 932198

UAB atlieka stogų dengimo ir remonto darbus bitumine prilydomąja danga. Skardinimo darbai. Suteikiama garantija. Kaunas. Tel. 8 688 30 990. 941848

Vidaus apdailos darbai: sienų lyginimas, glaistymas, daŞymas, tapetavimas. Dirbame ťvariai ir sąŞiningai. Kokybė atitinka kainą. Tel. 8 603 50 280. 945806

941223

940090

Aptraukiame baldus gobelenu. KeiÄ?iame spyruokles, vatinÄ…, poroloną – dirbtuvÄ—se ir pas klientÄ…. Pensininkams – nuolaidos. Tel. 366 160, 8 651 82 459. 944896

Gaminame nestandartinius kietuosius baldus: virtuvės, prieťkambario, komodas, stalus, lentynas, spintas... AtveŞame, surenkame nemokamai. Tel. 8 601 26 068.

APSAUGOS SIGNALIZACIJOS namams, butams, garaŞams, sodų nameliams. Ryťys – valdymas per mob. telefoną. Tel. 8 675 04 304, e. paťtas olsantra@gmail.com.

944064

Gaminame iť puťies, uosio, ąŞuolo įvairaus dizaino filingines duris, laiptus, palanges ir kt. gaminius. Tel. 8 607 34 168. 943372

Iť sausos medienos gaminame filingines skydines duris, laiptus, palanges, langus. Stikliname balkonus. AtveŞame, montuojame. Tel. 540 412, 8 618 79 554. 945961

Ďvairios durys pigiau. Didelis spalvų, modelių pasirinkimas. Naujiena – stogeliai, terasos. Dirba kvalifikuoti specialistai. Tel. 457 915, 8 676 70 000; www.lietuviskosdurys.lt. 940555

Greitai, kokybiĹĄkai remontuojame minkĹĄtuosius baldus. KeiÄ?iame dizainÄ…. Platus gobeleno pasirinkimas. Be poilsio dienĹł. Transportas nemokamas. Tel. 440 774. 944668

Nestandartinių virtuvės, prieťkambario baldų gamyba pagal individualius uŞsakymus: spintos, stalai, komodos ir kt. www.dainiausbaldai.lt. Tel. 8 678 33 560.

„ABDONO“ kilimĹł ir ĹžaliuziĹł valykla valo kilimus (kliento patalpose arba iĹĄsiveĹžame), minkĹĄtuosius baldus, Ä?iuĹžinius, „Bauer“ ir kt. patalynÄ™ sausu ir ĹĄlapiu giluminiu bĹŤdu amerikietiĹĄka ÄŻranga. LangĹł valymas, grindĹł dangos atnaujinimas, patalpĹł tvarkymas po remonto ir visos kitos ĹĄvaros paslaugos. UAB „ABDONAS“ (bet kada), tel. 77 09 44, 8 688 18 946. Ĺ˝emaiÄ?iĹł g. 31, www.abdonas.lt. 931418

Aplinkos projektavimas ir Şeldinimas: vejos, baseinų, gėlynų įrengimas. Konsultacijos Şeldinimo klausimais. Tel. 8 618 09 779. 933690

MedĹžiĹł pjovimas, genÄ—jimas; gyvatvoriĹł karpymas; vaismedĹžiĹł genÄ—jimas; tvenkiniĹł kasimas; apĹželdinimo paslaugos. UAB „Aplinkos darbai“, tel. 8 655 55 800. 941166

Pavojingų medŞių ťalinimas, vaismedŞių genėjimas, kelmų frezavimas, didelių medŞių persodinimas. Tel. 8 645 34 444.

KavinÄ— UAB „Partizanai“ kvieÄ?ia ĹĄauniai praleisti laikÄ…, atĹĄvÄ™sti ĹĄeimos ĹĄventes (iki 100 asmenĹł). Tel. 8 612 65 960, 731 865. www.kavinepartizanai.lt.

944300

Restoranas „DykumĹł liĹŤtasâ€œâ€Żâ€“ tai smagĹŤs pokyliai, vestuvÄ—s iki 100 asm., jauki Ĺžidinio salÄ—, sauna. Gedulingi pietĹŤs. LazĹŤnĹł 54A, tel. 387 482, 8 685 61 080.

946088

RuoĹĄiame ÄŻvairius pobĹŤvius, gedulingus pietus, metines. Yra 2 pobĹŤviĹł salÄ—s (telpa nuo 30 iki 100 ĹžmoniĹł). Jauki aplinka, Ĺžidinys, malonus aptarnavimas, kokybiĹĄkas maistas, nedidelÄ—s kainos. SavanoriĹł pr. 266, Kaunas, „ŽėruÄ?io“ banketinÄ— salÄ—. Tel. 315 713, 8 676 20 832. 931839

945741

AB „Ūkio bankas“ LT607010400010467777

934041

PlokĹĄÄ?iĹłjĹł stogĹł dengimas, ĹĄiltinimas ir renovacija. IlgametÄ— patirtis. UAB „Verslo gama“. Tel./faksas (8 37) 390 089, 8 616 17 706; www.stogudengimasjums.lt. 934482

Santechnikas atlieka visus santechnikos darbus. Padeda nupirkti, atveŞti medŞiagas (su nuolaidomis). Tel. 8 680 84 699 nuo 7 iki 22 val. 943660

Santechnikas atlieka visus santechnikos darbus. Vandentiekis, ťildymas, kanalizacija. Stato kietojo kuro, dujinius katilus. Tel. 8 605 85 205, 389 258. 943322

Santechnikas keiÄ?ia vandentiekio, kanalizacijos vamzdynus, stato WC. Kiti santechnikos darbai. Dirba be poilsio dienĹł. Garantija. Tel. 8 645 22 683. 943674

943537

VERTĖJŲ

t1-VLĂ?JPH (prie KalnieÄ?iĹł PC), tel. 

Virtuvės, svetainės, biuro, miegamojo, vonios, spintų ir kitų kietųjų baldų gamyba. Garantija. Gaminame iťsimokėtinai. Tel. 8 679 77 357; www.ivairusbaldai.lt.

Ĺ ventÄ—ms

UĹžpildÄ™ kvitÄ…, prenumeratÄ… galite uĹžsisakyti „Kauno spaudos“ kioskuose.

942359

AtveŞame molio, Şvyro, statybinio lauŞo, juodŞemio. IťveŞame statybinį lauŞą. Raťome sąskaitas. Tel. 8 698 25 082. 935011

AtveĹžame smÄ—lio, Ĺžvyro, skaldos, atsijĹł, ĹžemiĹł iki 5 kub. „Bobcat“ paslaugos. IĹĄraĹĄome sÄ…skaitas. Tel. 8 699 30 078. 940407

942524

„AUJAMA“ PASLAUGOS

Paminklai gamintojo kainomis. Iťsimokėtinai. Tvorelės. Pamatai. Birťtono g. 14. Tel. 202 406, 8 612 56 001; akmensgaminiai @gmail.com.

PLASTIKINIAI LANGAI ir BALKONŲ STIKLINIMAS – pigiausiai Kaune. Vokiťka kokybė, garantija 10 metų. Tel. 223 200, 8 608 70 099. www.langvila.lt.

Santechnikos darbai, statome kietojo kuro ir dujinius katilus. Vandentiekio, kanalizacijos ir kt. santechnikos darbai. Tel. 8 605 45 856.

Kitos

Statau duris, keiÄ?iu spynas, restauruoju, remontuoju, iĹĄardau, surenku kietuosius baldus. Tel. 260 665, 8 678 38 973. 945950

935922

AtveĹžame iki 12 t smÄ—lio, Ĺžvyro, skaldos, atsijĹł, juodĹžemio, durpiĹł. IĹĄveĹžame statybinÄŻ lauŞą. „Bobcat“ ir savivarÄ?iĹł paslaugos. Tel. 8 698 07 749.

AtveŞame smėlio, Şvyro, skaldos, juodŞemio, atsijų iki 7 tonų. BOBCAT nuoma. Iťraťome sąskaitas. Tel. 8 657 68 660.

Spintų, drabuŞinių, pertvarų su stumdomomis durimis ir nestandartinių baldų gamyba. Tel. 8 674 51 779, Arvydas. 944863

0–24 val. atveŞame Şvyro, smėlio, skaldos juodŞemio, durpių, mėťlo. Savikroviu iťveŞame gruntą, ťakas, statybinį lauŞą. Raťome sąskaitas. Tel. 8 640 10 444.

940576

NEMOKAMAI iťveŞame bet kokį nereikalingą metalo lauŞą, buitinę techniką. Mokamai – senus baldus, ťiukťles ir visa kt. Pjauname medŞius. Tel. 8 601 99 230, 799 681.

944213

946000

Plastikiniai langai, ťarvuotos durys, balkonų stiklinimas, apdaila. Langų reguliavimas, taisymas. Buto remonto darbai. Savanorių pr. 287–316, tel. 8 606 28 921.

UAB „BĹŞTENTA“ paslaugĹł centras teikia: • buhalterinÄ—s apskaitos paslaugas nuo pirminiĹł dokumentĹł iki finansinÄ—s atskaitomybÄ—s. Suteikiame galimybÄ™ vesti sandÄ—lio, skolĹł apskaitÄ…, iĹĄraĹĄyti PVM sÄ…skaitas-faktĹŤras savo serveryje be papildomo mokesÄ?io; • administratorÄ—s paslaugas – raĹĄtĹł, aktĹł ruoĹĄimas, ÄŻsakymĹł raĹĄymas, ÄŻvairiĹł ĹžurnalĹł pildymas, personalo dokumentĹł ruoĹĄimas (iĹĄskyrus darbĹł saugÄ…); • archyvavimo paslaugas – virtualus ir ÄŻprastinis dokumentĹł archyvas. Kreiptis tel. (8 37) 491 035, 8 620 49 882, www.butent.com.

932524

936028

Vidaus ÄŻrangos

FinansĹł, audito

941899

934660

925608

Visi apŞeldinimo darbai. Ďrengiame vejas, dekoratyvinius baseinus, krioklius, akmens takelius. Kultivatoriaus paslaugos. Tel. 8 672 44 785, 8 600 88 285.

AtveĹžu 5–11 kub. m Ĺžvyro, smÄ—lio, juodĹžemio, akmens skaldos, akmenukĹł, atsijĹł. SavivarÄ?io paslaugos. Tel. 8 618 67 815. 946147

AtveŞu pigiai GAZ-53 (1–5 kub. m) juodŞemio, mėťlo, durpių, Şvyro, skaldos, smėlio, atsijų. Ekskavatoriaus nuoma. Tel. 8 606 11 127. 935382

AtveŞu pigiausiai GAZ-53 nuo 1 iki 5 kub. m juodŞemio, Şvyro, skaldos, smėlio, atsijų ir kt. IťveŞu ťiukťles. Buldozerio, ekskavatoriaus nuoma. Tel. 8 674 51 453. 942738

PerveŞame krovinius iki 5 t Lietuvoje. Galime ir perkraustyti. Tel. 8 687 57 902. 944722

Savikroviu (20 t, 6x6) iťveŞu statybinį lauŞą, Şemes. AtveŞu malto betono, statybinio lauŞo, Şemių, molio sklypui pakelti, aplinkai tvarkyti. Tel. 8 638 33 222. 941609

SavivarÄ?iu-savikroviu veĹžame ÄŻvairĹł birĹł krovinÄŻ: ĹžvyrÄ…, smÄ—lÄŻ, skaldÄ… ir pan. AtveĹžame, iĹĄkrauname, pakrauname. IĹĄraĹĄome sÄ…skaitas. Tel. 8 656 21 251. 940601

Kelionės Saugus ir greitas keleivių, siuntinių perveŞimas marťrutu Lietuva–Anglija–Lietuva. Nuo durų iki durų. Yra tralas. Tel. 8 643 50 666, 8 699 99 341, +447 523 833 083. 928446

Paskolos

942198

ÄŽvairĹŤs

Paskola be uĹžstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Pabrangimas nuo 15 proc./mÄ—n. Tel. 314 531, skambinti d. d. 9–17 val. „Aujama-credit“.

Iťsinuomoja Tvarkinga pora iťsinuomotų vieno arba dviejų kambarių butą Kaune ilgalaikei nuomai. Tel. 8 684 55 498. 945527

928096

Paskolos per 1 valandÄ… (turintiesiems uĹžstatÄ…), perkreditavimai, konsultacijos, visĹł dokumentĹł tvarkymas. Tel. 412 960. 928163

Gabenimai 0–24 val. atveŞame iki 9 kub. m Şvyro, smėlio, juodŞemio, mėťlo, atsijų, asfalto skaldos. Savikroviu iťveŞame Şemes, statybinį lauŞą. Tel. 8 686 92 900. 936107

Paskolos, perkreditavimai per 1 val. UŞstatas – auksas, nekilnojamasis turtas, automobilis. Visų dokumentų tvarkymas, konsultacijos. Tel. 315 599. 928073

Nukelta ÄŻ 20 p.


20 2

Antradienis, balandžio 24, 2012

klasifikuoti skelbimai „DnB būstas“ teikia paslaugas norintie­ siems parduoti ar išnuomoti savo nekilno­ jamąjį turtą. Tel. 8 676 22 040, e. paštas darius.daugela@dnbbustas.lt.

Įvairūs Paskolos

942235

Skubi paskola už mažiausias palūkanas. Užstatas – auksas, automobilis, nekilnojamasis turtas. Konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Tel. 8 600 69 691.

1 kambario butą Aukštojoje g., Aleksote (išpirktas 2 a sklypas, yra vanduo, WC lauke, atskiras įėjimas, medinis namas). Be tarpininkų. 40 000 Lt. Tel. 8 618 32 768.

Suteikiame ilgalaikes ir trumpalaikes paskolas nuo 1 proc. Būtinas užstatas, refinansuojame. E. paštas tavo pasirinkimas@gmail. com. Tel. 8 600 06 886.

1 kambario butą E.Ožeškienės g., Centre (II a. plytų name, b. pl. 35, gyv. pl. 24, virtuvė 6 kv. m, autonominis šildymas, plastikiniai langai, šarvuotos durys, signalizacija). Tinkamas komercinei veiklai. Kaina 90 000 Lt. Tel. 425 506, 8 698 86 009.

928053

944617

Paskolos nekilnojamojo turto ir automobi­ lių savininkams. Klauskite ir savaitgalį. Tel. 8 602 36 979; www.sgpartneriai.lt. 922658

Akcija GREITOS PASKOLOS. Užstatas – nekilnojamasis turtas arba automobiliai. Konsultuojame, tvarkome visus dokumentus. Tel. 8 687 82 448. Mituvos g. 5, Kaunas.

932309

Kiti

927123

945528

2 kambarių butą T.Masiulio g. (bendr. pl. 52 kv. m, plytinio namo I a., plastikiniai langai, šarvo durys, su baldais ir integruota buitine technika). Tel. 8 699 83 228. 943712

4 k. butą S.Žukausko g. (9/8 a., 82,73 kv. m, pakeista santechnika, langai, el. instaliacija (automatiniai saugikliai). Kaina sutartinė. Tel. 8 688 84 471. 942565

Balandžio, gegužės mėn. kačių ir šunų vakcinacija prieš PASIUTLIGĘ – tik 5 Lt. V.Krėvės pr. 97A, tel. 460 002; Raudondvario pl. 184–7, tel. 330 342; Pramonės pr. 14, „Urmas“, Žalioji galerija, 4 salė, 17 vieta, tel. 707 723. 934234

Bendrąja tvarka baigiamas rengti žemės sklypo Armališkėse (kadastro Nr. 1901/0294:403), Kaunas, detalusis planas. Planavimo tikslas – pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties pakeitimas iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, padalijimas į sklypus, mažaaukščių gyvenamųjų namų statybai, teritorijos tvarkymo, naudojimo ir statybos reglamentų nustatymas. Planavimo terminai: 2010–2012 m. Planavimo organizatorius: Algirdas Dubinskas, gyv. Rusmenių g. 28–1, Kaunas, tel. 8 611 71 542. Planavimo rengėjas: D.A.Rusevičiūtės studija (Taikos pr. 37–55, Kaunas, tel. 8 615 73 597, darstudija@mail.eeco.lt). Detalusis planas bus eksponuojamas nuo 2012 04 26 iki svarstymo, kuris vyks Panemunės seniūnijos patalpose 2012 05 29 11 val. Pasiūlymus teikti raštu. 946183

Butų, laiptinių, sodų namelių dažymas. Parduodu 3 lengvuosius automobilius. Taip pat keičiu 1 kambario butą į sodą. Tel. 733 559 (nuo 19.30 iki 20.30 val.). 945847

IĮ „Ernadas“ (įmonės kodas 132407884) yra pertvarkoma į UAB „Ernadas“. 945761

IĮ „Gegutės užeiga“ (teisinė forma – indi­ viduali įmonė, kodas 302660983, buvei­ nė Gegutės k., Šilų sen., Jonava, duome­ nys kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centro Kauno filiale) pertvarkoma į UAB „Gegutės užeiga“ (teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė). Su naujos teisinės formos juri­ dinio asmens steigimo dokumentais gali­ ma susipažinti nuo 2012 m. balandžio 23 d. įmonės buveinėje darbo dienomis 9–18 val., tel. 8 651 74 791.

8,5 a namų valdos sklypą Rokeliuose (naujas kvartalas, elektros dėžutė, kelias). Tel. 8 676 22 944. 945888

Atliekame žemės, pastatų kadastrinius matavimus, topografinius planus, deta­ liuosius planus, rengiame statinių įteisini­ mo dokumentus. Tel. 8 687 19 540, (8 37) 222 696, info@georaimonda.lt. 944735

BUAB „Heraldijos statyba“ parduoda 224,81 kv. m gyvenamąjį namą su ūkiniu pastatu ir 5,22 a žemės sklypu A.Juoza­pa­ vičiaus pr. 2A, Kaune, už 360 000 Lt. Iki 2012 m. birželio 7 d. renkami potencialių pirkėjų pasiūlymai dėl minėto turto įsigiji­ mo. Pasiūlymai priimami UAB Įmonių ban­ kroto administravimo ir teisinių paslaugų biure, Jonavos g. 16A, Kaune, faks. (8 37) 308 948, e. paštu d.rumbutiene@admin­ biuras.lt arba UAB Medicinos banke, Pa­ mėnkalnio g. 40, Vilniuje, e. paštu tvs@ medbank.lt. Detalesnė informacija sutei­ kiama ir dėl turto apžiūros prašom kreiptis į bankroto administratorių tel. (8 37) 308 945, 8 686 32 435 arba į banko atstovą tel. 8 682 82 107. Gyvenamąjį namą su mansarda S.Dariaus ir S.Girėno g. (šildomas dujomis, kietuoju kuru, vandentiekis, kanalizacija). Kaina 290 000 Lt. Tel. 8 635 42 249. 945897

Nebrangiai 2 ir 3 kambarių butus Noreikiškėse (naujas namas, autonominis šildymas dujomis, dalinė apdaila, galima su garažu ir 3,3 a žemės). Tel. 8 656 47 866. 945499

Parduoda Garliavos apyl., Ilgakiemyje, 150 a žemės ūkio paskirties sklypą (70 x 185 m), greta nauji namai. Tel. 8 684 38 226. Parduodamas 6 a sklypas su vasarnamiu Rokuose, SB „Jiesia“, aptvertas. Kaina 45 000 Lt. Tel. 8 620 39 018.

945683

Informuojame, kad 2012 m. gegužės 4 d. nuo 10 val. bus atliekami sklypų, esančių Kauno r., Drąseikių kaime, SB Drąseikiai Nr. 3 ir 4, priklausančių Daivai Marazienei, Nr. 15, priklausančio Povilui Samuliui, Nr. 56, priklausančio Kaziui Banevičiui, ribų tikslinimai. Asmenys, kurių nuosavybės teise priklausantys sklypai Nr. 6, 13, 14, bei juridiškai neįteisinti sklypai, kurie ribojasi su 3, 4, 15, 56 sklypais, prašomi atvykti nurodytu laiku ir dalyvauti tikslinant ribas. Jei nurodytu laiku neatvyksite, prašom per 10 dienų pateikti pastabas, pasiūlymus raštu UAB GEOERA, Savanorių pr. 287–413, Kaunas.

945941

Parduoda Nekilnojamasis turtas Kaune ir Kauno rajone

944258

Parduodamas sodas su namu SB „Pramprojektas“, Piliuonos k. Iki Kauno centro 20 km. Tel. 8 611 67 275. 943286

945965

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Pabrangi­ mas nuo 15 proc./mėn. Tel. 314 531, skam­ binti d. d. 9–17 val., „Aujama-credit“.

Sklypą Pociūnuose, 2011 m. pripažintoje gražiausioje kaimo gyvenamojoje vietovėje (1,4 ha, ribojasi su tvenkiniu). Tel. 8 659 79 940. 945889

Skubiai 1 kambario butą Petrašiūnuose (b. pl. 30 kv. m, 5 a. plytinio namo II a.). Kaina sutartinė. Be tarpininkų. Tel. 8 682 59 500.

Defektuota, naudota, nauja buitinė technika. Virtuvės įrankiai, aksesuarai ir indai. www.aldile.com, Jonavos g. 254, Kaunas. Tel. 8 698 31 328. 931707

Naudotas skalbykles, šaldytuvus, virykles. Naujus šaldytuvus „Snaigė“, skalbykles. Naujas atsargines detales. Veiverių g. 61B, tel. 295 804. 941688

Nauja ir nukainota buitinė technika (orkai­ tės, šaldytuvai ir t.t.), virtuvės reikmenys. Atidavus seną buitinę techniką – nuolaida iki 200 Lt! AEG, „Bosch“, „Liebherr“, „Sie­ mens“ ir t.t. Kovo 11-osios g. 45A. Tel. 313 656, 8 699 83 487; www.ventara.lt. 821496

PAVASARIO AKCIJA! Iki gegužės 5 d. skalbyklėms, viryklėms, šaldytuvams, integruojamai technikai – NUOLAIDOS IKI 40 proc. BUITEX, Taikos pr. 43, Vytauto pr. 1, tel. 8 614 70 570, www.buitex.lt. 945288

Baldai Gaminame baldus: „Jotulė“, lovas, tachtas, sofas-lovas, spintas su slank. sistemomis, kitus nestandartinius baldus. Tel. 8 681 66 134, 8 685 76 772. 945825

Statybinės medžiagos Įvairią statybinę medieną (pjauna pagal užsakovo matmenis, impregnuoja), maumedžio terasas, tvoros elementus, vidaus ir lauko dailylentes. Atraižos, pjuvenos. Tel. 8 611 56 401, 8 686 33 242. 942940

Įvairią statybinę medieną, dailylentes, terasines lentas, pjuvenas, atraižas. Transporto paslaugos. Dirbame ir šeštadieniais. Tel. (8 37) 330 071, 8 682 25 858. 936203

Maisto prekės

945968

Nebrangiai parduodu malkas, trinkelėmis ir skaldytas. Tel. 8 610 78 126. 935986

Parduodame ąžuolines, uosines, beržines, juodalksnio malkas (rąstais, trinkelėmis, skaldytas). Perkame mišką visoje Lietuvoje. Tel. 8 656 86 202.

Bulves, morkas, burokėlius, svogūnus, šviežius ir raugintus kopūstus, raugintus agurkus. Pristatau į vietą, rašau dokumentus. Tel. 545 842, 8 685 81 393. 925070

Kitos prekės

AKCIJA – PJUVENŲ briketams! Parduodame pjuvenų briketus, durpių briketus. Atvežame. Kreiptis Kalvarijos g. 7, Kaunas, tel. 8 683 54 559, 298 566. 943745

Atvežame malkas miškavežiu. Brangiai perkame mišką su žeme arba išsikirsti. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 601 25 955, 8 601 26 268. 937516

Ąžuolinės sausos, smulkios trinkelės. Kai­ na 850 Lt. Atvežame. Tel. (8 37) 397 468, 8 614 79 545, 8 699 24 579. 945928

944410

Skubiai medinio namo pusę Raudondvario pl., tvarkingas, kaina 65 000 Lt. Tel. 8 606 77 385.

Beržo, uosio, ąžuolo, juodalksnio skaldytos malkos. Tel. 8 613 23 999.

Vieno kambario butą Veisiejuose (3 a. mūrinio namo III a., bendr. pl. 40 kv. m, su nauja buitine technika ir baldais), šalia – Ančios ežeras. Tel. 8 684 38 226.

Įvairias malkas (trinkelėmis ir skaldytas); lauko akmenis. Atvežame nemokamai, išrašome sąskaitas. Tel. 8 652 65 157, e. paštas uabelvirta@gmail.com.

945909

945220

928307

PREKYBA KIETUOJU KURU: akmens anglys; baltarusiški durpių briketai; medžio pjuvenų briketai; medžio pjuvenų granulės. Dirbame I–V 9–18 val. Adresas A.Juozapavičiaus pr. 7, tel. 746 419, 8 612 63 246. 937372

Parduodame pigiai geras malkas. Tel. 8 603 93 477.

Supjautos atraižos: pušies – 300 Lt; juodalksnio – 380 Lt; beržo, ąžuolo – 400 Lt. Atraižos maišuose: pušinės – 6 Lt (vnt.); ąžuolo, beržo, juodalksnio – 7 Lt (vnt.). Tel. 8 670 32 999.

936363

943348

Parduodame sausas ąžuolo, uosio, beržo, juodalksnio malkas ir atraižas. Atraižos maišuose. Tel. 8 610 67 001.

UAB „Granitas” parduoda įvairių spalvų dekoratyvinę skaldą kapų priežiūrai. Elektrėnų g. 16, Kaunas. Tel. 8 612 33 566.

940860

Parduodame stambias atraižas ir įvairias malkas: dvimetriais, trinkomis ir skaldytas. Atvežame. Tel. 8 685 02 510, 8 685 78 626.

942108

Perka

936673

Parduodamos malkos. Tel. 8 642 00 055.

945242

Parduodamos sausos, skaldytos malkos. Pakuotės ir kiekiai – įvairūs. Tel. 8 620 29 252, 8 614 74 247, e. paštas malkucentras @gmail.com. 944876

Parduodu akordeoną. Italų gamybos – „Polo Soprani“. Tel. 397 216, 8 616 75 596. 944243

Parduodu įvairių rūšių malkas (trinkomis, skaldytas ir rąstukais), atvežimas nemokamas. Tel. 8 611 84 921, e. paštas euruta@ gmail.com. 940462

Parduodu malkas „iš pirmų rankų“. Atvežu miškavežiu. Tel. 8 685 16 221, 8 635 30 367, (8 37) 291 255. 928652

Pigiai parduodu įrangą neįgaliam žmogui: funkcinė lova, stovas vertikalizavimui, keltas, invalido vežimėlis. Tel. 8 611 04 965.

945859

Transporto priemonių ir specialios technikos pardavimo aukcionas. UAB „NT Valdos“ organizuoja nenaudojamų transporto priemonių ir specialiosios technikos bei kitų įrengimų pardavimo aukcioną. Aukcionas vyks 2012 m. balandžio 27 d. nuo 10 val. Motorų g. 2, Vilnius, aktų salės patalpose, 2 aukšte. Dalyvių registracija aukciono vykdymo dieną nuo 9 iki 9.50 val. Aukciono pradžia 10 val., planuojama pabaiga 16 val. Prekes apžiūrėti ir susipažinti su prekių būkle galima: Chemijos g. 23, Kaunas, tel. 8 659 11 539; Liepų g. 64A, Klaipėda, tel. 8 659 53 260; Tilžės g. 68, Šiauliai, tel. 8 659 12 195; Pušaloto g. 188, Panevėžys, tel. 8 687 75 468; Užpalių g. 87, Utena, tel. 8 616 45 567; Pramonės g. 7D, Alytus, tel. 8 682 23 525; Geologų g. 16 ir Motorų g. 2, Vilnius, tel. 8 686 05 288, 2012 m. balandžio 20–26 dienomis nuo 9 iki 16 val. Visą parduodamų transporto priemonių ir specialios technikos bei įrengimų sąrašą bei aukciono vykdymo tvarką galima rasti internetiniame puslapyje www.valdos.eu. 945877

Beržines, uosines, pušines, juodalksnio malkas – skaldytas arba trinkelėmis. Atvežame nemokamai. Tel. 8 608 55 554.

945008

Malkas – lapuočių, supjautas ir suskaldytas. Sausos. Turime ir atraižų. Atvežame nemokamai. Tel. 8 621 44 130.

945621

Buitinė technika

944777

934256

Daugiau informacijos tel. 8 620 77 277

Sodą su mūriniu namu SB „Paneriai“, Jonavos r. (bendr. pl. 100 kv. m, 6 arų žemės sklypas). Yra garažas. Galima gyventi žiemą. Kaina 85 000 Lt. Tel. 742 255, 8 626 27 666.

Parduodami žemės sklypai su visomis komunikacijomis Kleboniškio gyvenvietėje, pamiškėje (vaizdas į Nerį), išskirtinio kraštovaizdžio apsuptyje. Kreiptis tel. 8 698 35 608.

944412

2500 Lt.

942606

944774

928134

1 kv. m kaina tik

Parduodamos patalpos Alytuje (plotas 1002 kv. m, II a., buvusi siuvykla). Kaina sutartinė. Tel. 8 638 21 239.

Parduodami modernūs naujai statomi namai prestižinėje Kleboniškio gyvenvietėje, pamiškėje (vaizdas į Nerį). Namų plotas nuo 130 iki 180 kv. m. Tai puikus pasirinkimas žmonėms, ieškantiems būsto išskirtinio kraštovaizdžio apsuptyje. Kreiptis tel. 8 698 35 608.

Šiltą neįrengtą namą Ramučiuose, visos komunikacijos, alfaltuotas akligatvis, suformuotas 13 a sklypas. Tel. 8 686 34 114.

parduodami naujos statybos 2, 3 kambarių butai su daline apdaila ir autonominiu šildymu. Plotas 47–72 kv. m.

928214

945007

Parduodamas garažas su rūsiu Šiaurės pr. Tel. 397 216, 8 616 75 596.

946253

1 k. butą Jonavoje, Panerių g. (9/6 a., gyv. pl. 12, virtuvė 5 kv. m, WC ir pusvonė kartu, balkonas, naujas remontas, renovuotas). Kaina 20 000 Lt. Tel. 8 698 20 630 d. d.

945902

946079

Sigito Ganusausko įmonė, įm. k. 159950986, buveinės adresas Smilgų g. 9, Neveronių k., Kauno r., nuo 2012 m. balandžio 20 d. pertvarkoma į UAB SG medis.

Kitose vietose

„Metrampa“ brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą, automobilius. Moka iš karto, išsiveža. Švenčionių g. 8, Betygalos g. 2. Tel. 740 405, 8 687 90 575, www.metrampa.lt. 936759

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų ir nerūdijančio plieno laužą, el. variklius, senus automobilius. Demontuojame metalą. Technikos g. 8C, tel. 8 687 46 496. 939874

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, el. variklius. Išsivežame metalą. Raudondvario pl. 112, tel. 267 424, 8 650 50 353. 939653

Nukelta į 21 p.


21

Antradienis, balandžio 24, 2012

klasifikuoti skelbimai Perka Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius, nichromą. Birželio 23-iosios g. 23A, tel. 312 043, 8 682 40 444. 939949

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius, nichromą. Jurbarko g. 2, tel. 363 283, 8 699 69 731. 939728

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius, senus automobilius. Veiverių g. 148A, tel. 392 213, 8 686 40 259.

Superkame visų markių senus automobilius, išsivežame patys. Išrašome utilizavimo pažymas. Tel. 8 600 00 292, autominute@ gmail.com. 937943

Vieno arba dviejų kambarių butą Dainavoje, Eiguliuose, Šilainiuose arba Žaliakalnyje (gali būti bendrabutyje). Tel. 8 600 40 550, 8 676 22 262. Nebrangiai pirksiu namą Kaune ar Kauno r. Gali būti ir dalis namo arba kotedžas. Tel. 8 676 22 528, 8 614 22 030. Perku tvarkingą trijų arba keturių kambarių butą Kaune. Siūlyti įvairius variantus. Tel. 300 915, 8 614 21 023. 945886

Pamesta

Kviečia mokytis Anglų, rusų, vokiečių, lietuvių k. kursai – grupėse ir individualiai. Nuolaidos! „AKADEMA ir Ko“, Laisvės al. 97, tel. 226 422, 8 611 78 092, loreta@akadema.lt. 940343

Kursai: apsaugos darbuotojų pirminio parengimo ir šaunamojo ginklo įsigijimo savigynai – 2012 05 21, šaunamojo ginklo įsigijimo savigynai – 2012 05 23. Informacija 9–16 val. tel. 8 686 08 017, e. paštas vytautasatk@one.lt. 943243

Kursai: masažo, kosmetikų-vizažistų, kirpėjų, manikiūro-pedikiūro, floristikos, dekupažo, vilnos vėlimo, buhalterių, darbo kompiuteriu. www.kursaikaune.lt, tel. 209 698, 8 652 09 313, Gedimino g. 33–4. 934643

939577

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius, senus automobilius. Vokiečių g. 187, tel. 478 088, 8 681 46 384.

Kviečia

Pamestą leidimą laikyti (nešiotis) ginklus Nr. 887, išduotą Kauno AVPK Kaišiadorių g. PK 2009 m. liepos 9 d. Arūnui Stravinskui, laikyti negaliojančiu. 946251

939801

Pamestą Rimos Mažintienės apsaugos darbuotojo pažymėjimą laikyti negaliojančiu.

Alavą, nichromą, nerūdijantį ir instrumentinį plieną, elektros variklius, generatorius, starterius ir įvairius metalus. Tel. 8 610 22 688.

Pamestą verslo pažymėjimą Nr. k 232644770, išduotą Birutei Ratkevičienei 1991 03 08, laikyti negaliojančiu.

945858

945906

NEMOKAMI ANGLŲ KALBOS KURSAI – pradedantiesiems ir pažengusiesiems, registracija vyks balandžio 27 ir 28 d. nuo 17 iki 19 val. Draugystės g. 1. Tel. 8 606 78 591. Laukiame Jūsų! 945934

Teoriniai ir praktiniai buhalterinės apskaitos pagrindų kursai su „Būtent“ programa (52 ak. val.). Nuolaidos studentams. Kaina nuo 300 Lt. Teirautis tel. (8 5) 216 3818, 8 618 77 378, www.pscentras.lt. 940113

939513

Aliuminio, vario, bronzos, nichromo, nerūdijančio plieno ir juodųjų metalų laužą, akumuliatorius, elektros variklius. Kreiptis Elektrėnų g. 8, 8.30–17 val., tel. 8 686 83 409. 903991

Aukštomis kainomis įmonė perka įvairius AUTOMOBILIUS ir kt. techniką (po eismo įvykio ar su kt. defektais). Greitai tvarkome dokumentus, atsiskaitome, pasiimame. Tel. 8 648 74 669.

Informuoja

938152

Automobilių supirkimo įmonė perka automobilius nuo 200 iki 2000 Lt. Atsiskaitome iš karto. Pasiimame patys. Dokumentus sutvarkome vietoje. Tel. 8 615 87 008.

Ieškome

941733

Automobilius (senus, surūdijusius, su defektais, nevažiuojančius) ir kėbulus. Atsiskaito iš karto, pasiima patys. Tel. 8 673 31 752, 8 607 97 663. 935954

BALTIC METAL, UAB – aukštomis kainomis neribotais kiekiais perka juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą. Atsiskaitome iš karto. Kreiptis R.Kalantos g. 49, Kaunas, tel. (8 37) 215 092, 8 698 55 553.

SPAUDOS PLATINTOJO(-OS) Babtuose

938310

Brangiai juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą: aliuminį, varį, žalvarį, akumuliatorius. Išsivežame patys. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724. 919951

Brangiai perkame juodųjų metalų laužą, mokame iš karto. Išsivežame savo transportu. Tel. 8 606 27 717. 928382

Brangiai superkame visų markių lengvuosius automobilius, mikroautobusus, sunkvežimius. Išsivežame, tvarkome dokumentus. Tel. 8 643 06 597, 8 604 27 116.

945834

Geromis kainomis superka automobilius, mikroautobusus, visureigius. Gali būti daužti ar su defektais. Išsiveža. Tel. 8 620 24 539.

938132

Lengvuosius automobilius su defektais, po avarijų, senus, surūdijusius, nevažiuojančius. Sutvarkau dokumentus. Tel. 8 606 15 981. 941262

Perka įvairią žemę Lietuvoje, gali būti nedirbama, su bendraturčiais, išnuomota. Sutvarko dokumentus, moka geriausią kainą. Tel. 8 652 56 600. 910358

Perkame auksą, aukso laužą, auksines dantų karūnėles, auksines monetas, auksinius laikrodžius, aukso dirbinius ir sidabrą. Tel. 8 670 59 488, 8 674 39 704. 925839

Perkame žemės ūkio paskirties žemę Panevėžio, Pasvalio, Biržų apskrityse. Tel. 8 618 05 112. Siūlyti įvairius variantus. 937477

Pirksiu kol. sodą su nameliu arba sodo sklypą Kaune arba Kauno r. Tel. 308 866, 8 676 22 955. 945887

Superkame juoduosius, spalvotuosius metalus. Demontuojame, išsivežame mažus kiekius. Be poilsio dienų. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 600 60 674, 260 840. 931855

VAZ, „Moskvič“, GAZ ir kitus importinius automobilius, kėbulus. Pasiimame. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724. 919863

Per vaizdo konferenciją bus siekiama parodyti naujų technologijų naudojimą bendradarbiavimo procese. Vaizdo konferenciją bus galima stebėti tiesiogiai internetu, adresu https://distance.ktu.lt/transliacija/projektas arba atvykus į KTU E. mokymosi technologijų centrą, adresu Studentų g. 48A–337A, Kaunas. Registracijos pradžia 9.30 val. Daugiau informacijos – emtc.ktu.lt.

Darbas su individualios veiklos pažymėjimu. Kreiptis tel. 302 242, 302 228 GLAUKOMA SERGANČIŲ BENDRIJOS „REGA“ su­si­rin­ki­mas vyks ba­lan­džio 24 d. 15 val. Po­li­ti­nių ka­li­nių ir trem­ti­nių są­jun­gos sa­lė­ je (Lais­vės al. 39, Kau­nas). KAUNO KARTŲ NAMŲ PAGYVENUSIŲ ŽMONIŲ DIENOS CENTRAS Sąjun­gos a. 13A Ba­lan­džio 25 d. 11 val. – Kau­no ve­dų kul­ tū­ros cen­tro lek­to­riaus Al­gi­man­to Raz­mi­ no pa­skai­ta „Kaip su­stip­rin­ti svei­ka­tą pa­gal ajur­ve­dą pa­va­sa­rį ir va­sa­rą“.

936328

Įvairius senus su defektais ir po avarijos automobilius, kėbulus. Pasiimame patys, išrašome utilizavimo pažymas. Tel. 8 684 26 629, 8 603 62 208.

Balandžio 25 d. 10–14 val. vyks Kauno technologijos universiteto ir Ventspilio aukštosios mokyklos organizuojama Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projekte COOP EDU-SHIP – „Konkurencingas verslas, pagrįstas mokymusi visą gyvenimą ir bendradarbiavimu tarp verslo subjektų“ numatyta vaizdo konferencija „Universitetų ir verslo aplinkos sąveika eksporto valdymo žinių kūrime“.

ASOCIACIJA „ŠVIESUVA“ UAB „Pir­mas žings­nis“, Rau­dond­va­rio pl. 150, kon­fe­ren­ci­jų sa­lė­je Balandžio 26 d. 16–18 val. – Algimantas ASTRAUSKAS, UAB „Pirmas žingsnis“ direktorius. MODERNIOJI ORTOPEDIJA ŠIANDIEN. Ugnius Algirdas BAGDONAS, ŠVIESUVOS Studentų švietėjų forumo narys. MITAI MEDICINOJE. Renginys nemokamas. KAUNO „VARPO“ GIMNAZIJOJE (Varpo g. 49) Balandžio 27 d. vyks 30 metų jubiliejaus šventės renginiai: 11 val. – jubiliejinės šventės atidarymas; 12 val. – muzikiniai pusryčiai „Prisiminimai“; 13 val. – absolventų susitikimai „Sugrįžtam“; 14 val. – sveikinimų popietė „Prakalbintas laikas“. Kviečiame dalyvauti. APEIKIM LIETUVĄ Balandžio 28 d. 11 val. – šiaurietiško vaikščiojimo žygis APEIKIM LIETUVĄ, skirtas olimpiniams sveikatos metams. Pasikalbėsime apie žoleles, kurios jau sužaliavusios, ir jų naudą. Renkamės Panemunėje, Smetonos al. pradžioje, prie pliažo. Registruotis tel. 8 615 72 600, Danutė. Kas turi savo šiaurietiško ėjimo lazdas, registruotis nereikia. Organizatoriai – Žolinčių akademija

NACIONALINĖ LIETUVOS BIBLIOTEKŲ SAVAITĖ Lie­tu­vos bib­lio­te­ki­nin­kų drau­gi­ja ba­lan­džio 24–29 d. skel­bia 12-ąją Na­cio­na­li­nę Lie­tu­ vos bib­lio­te­kų sa­vai­tę „Bib­lio­te­ka: spausk Pa­tin­ka!“ Na­cio­na­li­nės bib­lio­te­kų sa­vai­tės ren­gi­niai V.Ku­dir­kos vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je, jos pa­da­li­niuo­se. Ba­lan­džio 24–27 d. „Auš­ros“ pa­da­li­ny­je (Auš­ros g. 37) veiks iš­ei­vi­jos Lie­tu­viš­kos kny­ gos klu­bo lei­di­nių pa­ro­da „Ir vėl grįž­tu“. Ba­lan­džio 24–28 d. Vai­kų li­te­ra­tū­ros sky­rius (V.Krė­vės pr. 97) kvie­čia vai­kus į At­vi­rų du­rų die­nas „Bib­lio­te­ka: spausk PATINKA!“. Ba­lan­džio 24–29 d. Girs­tu­pio pa­da­li­ny­je (Ko­vo 11-osios g. 22) veiks spau­di­nių pa­ro­ da „Nuo­mo­nė: kny­gas rei­kia skai­ty­ti“. Ba­lan­džio 24 d. 16 val. „Vi­tebs­ko“ pa­da­li­ny­je (P. Luk­šio g. 60) ren­gia­mos Pet­ro Žem­kaus­ko kny­gos „Juo­da­sis są­siu­vi­nis“ su­tik­tu­vės. 17 val. „Sau­lė­te­kio“ pa­da­li­ny­je (K.Bar­šaus­ ko g. 92) – me­no ir li­te­ra­tū­ros va­ka­ras „Gy­ ve­ni­mas – kaip paukš­čio skry­dis…“ Pro­gra­ mo­je – Vla­di­mi­ro Be­res­nio­vo ka­ri­ka­tū­rų pa­ro­dos ati­da­ry­mas, ra­šy­to­jo Lai­mo­no Inio kny­gų su­au­gu­sie­siems at­ver­ti­mai. Da­ly­vau­ ja au­to­riai, ben­druo­me­nės cen­tras „Girs­ta“. Ba­lan­džio 25 d. 10.30 val. „Sau­lė­te­kio“ pa­da­li­ny­je (K.Bar­ šaus­ko g. 92) – po­ezi­jos va­lan­da vai­kams „Mai­ro­nio Lie­tu­va“. 11 val. Pa­ne­mu­nės pa­da­li­ny­je (Vai­do­to g. 26) – ryt­me­tys „Kny­ge­lės, paukš­te­liai ir mes“. Vai­kai su­si­tiks su or­ni­to­lo­gu Juo­zu Miš­ki­niu. 12 val. Alek­so­to pa­da­li­ny­je (Vei­ve­rių g. 43) – Kau­no J.Dob­ke­vi­čiaus vi­du­ri­nės mo­kyk­los 4 kl. mo­ki­nių spek­tak­liu­kas „Ro­pė“ (mo­ky­ to­ja Lo­re­ta Pro­chors­kie­nė). Ba­lan­džio 26 d. 10 val. Pet­ra­šiū­nų pa­da­li­ny­je (M.Gim­bu­tie­ nės g. 12A) – pa­sa­kų va­lan­da vai­kams „O, pa­klau­sy­kit va­ka­rais...“. 12 val. Vai­kų li­te­ra­tū­ros sky­riu­je (V.Krė­vės pr. 97) – po­ezi­jos va­lan­da „O, būk pa­gar­ bin­tas, Mai­ro­nio žo­di šven­tas“. 14 val. Dai­na­vos pa­da­li­ny­je (Sa­va­no­rių pr. 380) – po­ezi­jos va­lan­da „Už­mi­go že­mė...“ (Mai­ro­nio po­ezi­jos skai­ty­mai). Da­ly­vau­ja Kau­no ko­le­gi­jos iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo ka­ ted­ros stu­den­tai. Lek­to­rė Ina Jan­kaus­kie­nė.

Karščiausi kelionių pasiūlymai Kelionių AgentūrA „Krantas Travel“ Bodrumas, Turkija – gegužės 4-25 d. 4* viešbutis, viskas įskaičiuota 8 d. poilsinė kelionė – nuo 1475 Lt

Tel. (8 37) 490 202, I.Kanto g. 22, kaunas@kaunas.krantas.lt www.krantas.lt Pasiūlymas Jūsų kelionėms į Graikiją, Turkiją ir Ispaniją: Kreta, Graikija – gegužės 13 d. 3+* viešbutis, pusryčiai ir vakarienė 8 d. poilsinė kelionė – nuo 1202 Lt

Maljorka, Ispanija – birželio 9 d. 3* viešbutis, su pusryčiais 8 d. poilsinė kelionė – nuo 1686 Lt Kuro mokestis – 120 Lt (asmeniui) mokamas papildomai. Vietų skaičius ribotas. Daugiau kelionių pasiūlymų www.krantas.lt

Kelionių AgentūrA „RM travel“

Šv. Gertrūdos g. 21, Kaunas. Tel. (8 37) 222 260, e. paštas info@rmtravel.lt

Kelionės iš Kauno gegužės mėn. Kipras 3* HB – nuo 1091 Lt (asm.), Rodas 3* AI – nuo 1277 Lt (asm.), Kosas 3* AI – nuo 1322 Lt (asm.), Maljorka 2* AI – nuo 1238 Lt (asm.), Malta 3* HB – nuo 1047 Lt (asm.). Akcija! Visoms kelionėms autobusu gegužės mėn. – 15 proc. nuolaida! Įmanomos ir kitokios kelionės datos, kelionių ir bilietų skaičius ribotas.

Pramogos, šventės, laisvalaikis Mokymai Vokiečių, anglų, norvegų, prancūzų, italų, ispanų, rusų kalbų kursai. Grupės suaugusiesiems, moksleiviams, vaikams. Ruošiame abitūros ir IELTS egzaminams. Vertimai, kuriuos tvirtina notaras. Daugiau informacijos tel. 209 008, 8 600 82 843. Mus rasite Savanorių pr. 3 (šalia Laisvės alėjos). www.glorialingua.lt. 934187


22

Antradienis, balandžio 24, 2012

kas, kur, kada „Liūdinga“. Laidojimas, mirusiųjų paėmimas iš namų ir gydymo įstaigų. Kremavimas 488 Lt (kaina gali keistis priklausomai nuo Lenkijos zloto kurso lito atžvilgiu pirkimo dieną). Mirusiųjų parve­ žimas iš užsienio. Platus gedulo drabužių, reikmenų ir atributikos pasirinkimas. Užsakymų priėmimas – 24 val. per parą be poil­ sio dienų M.Daukšos g. 37, Vytauto pr. 47. Šarvojame Vytauto pr. 44A , S.Žukausko 3B, Radvilėnų pl. 15A, V.Krėvės pr. 95A, Alekso­ to bažnyčioje. Tel. (8 37) 200 839, 8 633 33 399.

Amžinąjį atilsį Mirus buvusiam ilgamečiam darbuotojui Vytautui PETKEVIČIUI (1930–2012), sūnų Petrą ir jo šeimą skaudžią netekties ir liūdesio valandą nuoširdžiai užjaučia dienraščio „Kauno diena“ darbuotojai.

907701

Mirtis paliečia mus visus, rauda paguodžia likusius... Nuoširdi pagalba visą parą, laidojimo paslaugos, ŠARVOJIMO SALĖS (šarvojame visose Kauno parapijų salėse), platus gedu­ lo drabužių, reikmenų pasirinkimas, kremavimas. Jonavos g. 40A (prie „Undinės“, Senamiestis), Kaunas. Tel. (8 37) 208 366, 8 699 40 723. DIRBAME VISĄ PARĄ.

Skaudžią netekties ir liūdesio valandą, mirus Kauno technologijos universiteto Panevėžio instituto profesoriui habil. dr. Algiui BRAŽĖNUI, jo šeimą ir artimuosius nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi universiteto bendruomenė.

930155

PAMINKLAI – kalame raides, graviruojame portretus. Tvorelės, kapaviečių uždengimas akmens plokštėmis, senų paminklų per­ dirbimas, kapaviečių užpylimas skaldele. Teirautis Jonavos g. 248, Kaunas, tel. (8 37) 330 364, 8 656 28 129. 923854

PAMINKLAI. Gaminame paminklus, dengiame kapavietes grani­ to plokštėmis, užpilame kapą granito skalda, liejame pamatus, atnaujiname senus paminklus, kalame raides. Dirbame viso­ je Lietuvoje. Tel. 8 647 09 401, 384 912; www.uabpaminklai.lt. Raudondvario pl. 115A, Kaunas. Partneriai: K.Kasakausko g. 64 – Akmenė; J.Basanavičiaus g. 12 – Jonava; Taikos pr. 34A, Kaunas; Ramybės g. 7, Garliava. Laidojimo reikmenys, paslaugos, krema­ vimas – tel. 8 615 50 520, 8 686 45 729.

Mirus profesoriui Algiui BRAŽĖNUI, nuoširdžiai užjaučiame žmoną Mildą, dukras Jolantą ir Vidą bei artimuosius. Buvusios KTU Staklių katedros bendradarbiai

937315

Paminklų, antkapių, tvorelių gamyba iš įvairių spalvų granito. Dide­ lis pagamintų paminklų pasirinkimas. Visiškas kapavietės sutvar­ kymas, pamatų liejimas, dengimas granitine plokšte. Atvežame juodžemio, smėlio, granitinės skaldos. Nemokamai teikiame kon­ sultacijas kapavietės sutvarkymo klausimais. Karmėlava, Vilniaus g. 3A, paminklų dirbtuvės, tel. 8 614 41 608. www.gransta.lt.

Mirus ilgamečiam Kauno technologijos universiteto Panevėžio instituto technologijų fakulteto Mechanikos technologijos katedros prof. habil. dr. Algiui Bražėnui, artimuosius nuoširdžiai užjaučia KTU Mechanikos ir mechatronikos fakulteto administracija.

933968

teatras Dėl UAB „Girobusas“ darbuotojo Kazimiero Davidonio mirties nuoširdžiai užjaučiame jo šeimą ir artimuosius. UAB „Girobusas“ kolektyvas Atsisveikiname su talentingu Kauno valstybinio muzikinio teatro režisieriumi Gintu ŽILIU. Gilaus liūdesio valandą nuoširdžiai užjaučiame šeimą, gimines ir artimuosius, dalijamės netekties skausmu. Kauno miesto meras Andrius Kupčinskas ir miesto tarybos nariai Skaudžią netekties ir liūdesio valandą dėl režisieriaus Ginto ŽILIO mirties nuoširdžiai užjaučiame velionio artimuosius ir kolegas. Valstybinis Vilniaus mažasis teatras

KAuno valstybinis dramos TEATRAS Laisvės al. 71, tel. 224 064 www.dramosteatras.lt

Ba­lan­džio 24 d. 18 val. – MODERATORIAI. Vie­nos da­lies fo­ru­mas. Rež. An­drius Ku­rie­ nius. Penk­to­ji sa­lė. Ba­lan­džio 25 d. 18 val. – CEZARIO GRUPĖ. DRĄSI ŠALIS. Spek­tak­lis-an­ti­dep­re­san­tas. Rež. Ce­za­ris Grau­ži­nis. Rū­tos sa­lė. Ba­lan­džio 26 d. 18 val. – Fried­richas von Schil­leris. PLĖŠIKAI. An­ti­de­ka­lo­gas (N-16). Rež. Ar­tū­ras Arei­ma. Rū­tos sa­lė. Ba­lan­džio 27 d. 18 val. – Yukio Mis­hi­ma. MARKIZĖ DE SAD. Dvie­jų da­lių iro­niš­ka fan­ ta­zi­ja. Rež. Ar­tū­ras Arei­ma. Rū­tos sa­lė. 19 val. – Ju­hanas Smu­ulas. SVEČIUOSE PAS PULKININKO NAŠLĘ. Vie­nos da­lies anek­do­ tas. Rež. Da­nu­tė Ju­ro­ny­tė. Ma­žo­ji sce­na. Ba­lan­džio 28 d. 18 val. – Bil­ja­na Srlbja­no­ vič. SKĖRIAI. Dvie­jų da­lių tra­gi­ko­me­di­ja. Rež. Ro­lan­das At­ko­čiū­nas. Il­go­ji sa­lė.

KAuno KAMERINIS TEATRAS

Mirus režisieriui Gintui ŽILIUI, nuoširdžiai užjaučiame artimuosius ir Kauno valstybinio muzikinio teatro kolektyvą. Kauno pantomimos ir plastikos teatras Mirus Kauno valstybinio muzikinio teatro režisieriui Gintui Žiliui, šeimą ir artimuosius liūdną netekties valandą nuoširdžiai užjaučia Kauno kamerinio teatro kolektyvas. Jūsų skausmo palengvinti negalime, todėl priimkite nuoširdžią užuojautą. Tesuteikia ji Jums jėgų išgyventi šią didžiulę netektį. UAB „Būsto valda“ vadybininkę Violetą ALABURDIENĘ dėl tėvelio mirties nuoširdžiai užjaučia bendradarbiai. Skaudžią netekties ir liūdesio valandą, mirus mylimai mamai, Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriaus darbuotoją Audronę DAUNORIENĘ nuoširdžiai užjaučia AB „Ortopedijos technika“ kolektyvas. Lietuvos energetikos instituto studijų administratorę Jolantą KAZAKE­VI­ ČIE­NĘ, mirus tėčiui, nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi bendradarbiai. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Endokrinologijos instituto vyresniąją mokslo darbuotoją profesorę Dalią MARČIULIONYTĘ, mirus mylimai mamai, nuoširdžiai užjaučia Lietuvos endokrinologų draugija ir LSMU Endokrinologijos instituto bendradarbiai.

Kęstu­čio g. 74A, www.ka­me­ri­nis­te­at­ras.lt, in­fo@ka­me­ri­nis­te­at­ras.lt

Balandžio 26 d. 10, 12 val. – D.Čepauskaitė – Charles Perrault. NEPAPRASTI BATUOTO KA­ TINO NUOTYKIAI. Rež. A.Rubi­no­vas. Balandžio 27 d. 18 val. – PREMJERA! E. Jo­ nesko. PLIKAGALVĖ DAINININKĖ. Vienos da­ lies absurdo komedija. Rež. S.Rubinovas. Balandžio 28 d. 18 val. – PREMJERA! E.Jonesko. PLIKAGALVĖ DAINININKĖ. Vienos dalies absurdo komedija. Rež. S.Rubinovas.

KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS Laisvės al. 87A

Balandžio 25 d. 19 val. – PALĖPĖS muzikos gimtadienis! Aistės Smilgevičiūtės ir grupės „Skylė“ akustinis koncertas. Bilietai parduo­ dami www.bilietai.lt. Ba­lan­džio 27 d. 17 val. – Kau­no ir Sankt Pe­ ter­bur­go kū­ry­bi­nis pro­jek­tas PREMJERA – KELIONĖ SAULĖS LINK (is­to­ri­ja apie ke­lią, mu­zi­ką ir cir­ką. Apie šven­tę ir kas­die­ny­bę mu­my­se ir ša­lia mū­sų... Spek­tak­lis nuo 9 iki 99 m.). Au­to­rius ir re­ži­sie­rius Bo­ri­sas Kon­ stan­ti­no­vas. Dai­li­nin­kas Vik­to­ras An­to­no­ vas. Kom­po­zi­to­rius De­ni­sas Šad­ri­nas. Ba­lan­džio 28 d. 12 val. Va­le­ri­jos ir Sta­sio Rat­ke­vi­čių lė­lių mu­zie­ju­je – SVEČIUOSE PAS SKUDURINĘ ONUTĘ, rež. E.Že­kie­nė (te­at­ra­li­ zuo­tas ren­gi­nys), nuo 3 m.

KAUNO MAŽASIS TEATRAS M.Dauk­šos g. 34, tel. 408 470, 226 090, www.tiketa.lt, www.bilietai.lt, www.ma­za­sis­te­at­ras.lt

Balandžio 26 d. 19 val. – Laura de Weck. MYLIMIAUSI. Rež. V.Balsys. Balandžio 27 d. 19 val. – MOKĖK – DUOSIU. Pagal G.Gugevičiūtės pjesę „Labas gyveni­ mas“. Rež. V.Balsys.

Balandžio 28 d. 18 val. – B.Srbljanovič. „Belgrado trilogija“ (SU NAUJAISIAIS ME­ TAIS, ANA!). Rež. D.Rabašauskas. Balandžio 29 d. 12 val. – spektaklis vai­ kams. VENECIJOS PASAKA. Rež. Audrius Ba­ niūnas. 19 val. – PREMJERA! Aleksej Slapovskij. NUO RAUDONOS ŽIURKĖS IKI ŽALIOS ŽVAIGŽDĖS. Rež. Darius Rabašauskas.

KAUNO PANTOMIMOS IR PLASTIKOS TEATRAS M.Dauk­šos g. 34 www.pantomimosteatras.lt, www.bilietai.lt

Ba­lan­džio 28 d. 18 val. – KARŠTAI MYLĖK! Te­at­ri­nis-mu­zi­ki­nis ko­mik­sas skam­bant fokst­ro­to, tan­go, val­so me­lo­di­joms… („kai­ miš­ki vaiz­de­liai” pa­gal lie­tu­viš­kos est­ra­dos pra­di­nin­ko An­ta­no Ša­ba­niaus­ko dai­nas). Ba­lan­džio 29 d. 14 val. – LINKSMOSIOS PAMO­ KĖLĖS. Klou­nų žai­di­mas-spek­tak­lis vai­kams.

,,NYKŠTUKO“ LĖLIŲ TEATRAS

re­dak­to­rė Do­vi­lė Pu­ker­tai­tė, kny­gos iš­trau­ kas skai­tys ak­to­rė Re­gi­na Var­nai­tė, kon­cer­ tuos fol­klo­ro an­sam­blis „Ku­po­lė“ (va­do­vas An­ta­nas Ber­na­to­nis).

ISTORINĖ LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTŪRA KAUNE Vil­niaus g. 33

Ba­lan­džio 25 d. 16 val. – li­te­ra­tū­ros ir mu­ zi­kos va­ka­ras „Kau­nas ir kau­nie­čiai ra­šy­to­ jo Lai­mo­no Inio kū­ry­bo­je“. Da­ly­vau­ja kny­gų apie Kau­ną ir kau­nie­čius au­to­rius Lai­mo­nas Inis ir jo kny­gų he­ro­jai: VDU prof. Jo­nas ČE­ PINSKIS, SMU prof. is­to­ri­kas Alek­san­dras VITKUS, po­etė Taut­vy­da MARCINKEVIČIŪTĖ, M.K.Čiur­lio­nio dai­lės mu­zie­jaus di­rek­to­rius me­no­ty­ri­nin­kas Os­val­das DAUGELIS, dai­li­ nin­kai Ro­mu­al­das ČARNA, Vla­di­mi­ras BERES­ NIOVAS, ak­to­rius Pet­ras VENSLOVAS, skai­to­vė Vil­ma URNIEŽIŪTĖ, Kęs­tu­čio IGNATAVIČIAUS ir Pet­ro MARCINKEVIČIAUS gi­ta­rų du­e­tas.

J.GRUODžIO MEMORIALINIS MUZIEJUS Salako g. 18, tel. 732 498

Nuo balandžio 25 iki gegužės 18 d. veiks paroda „Kauno sakralinės muzikos mokyk­ los istorijos puslapiai“. Paroda skirta mo­ kyklos įkūrimo 20-mečiui. Parodos lankymas nemokamas.

KAUNO ĮVAIRIŲ TAUTŲ KULTŪRŲ CENTRAS Šv. Gertrūdos g. 58

Balandžio 26 d. 16 val. – VšĮ „Vyturio“ ka­ talikiškos vidurinės mokyklos Muzikos sky­ riaus 6 klasės mokinio Dainiaus Rutkausko ir Kauno M.Petrausko muzikos mokyklos 7 klasės mokinės Akvilės Volbergaitės AKOR­ DEONO MUZIKOS REČITALIAI (mokytoja D.Me­dėkšaitė-Balčiūnienė).

PLC „MEGA“ Kny­gy­nas VAGA

Ba­lan­džio 26 d. 18 val. – ma­giš­kas su­si­ti­ki­ mas su ži­no­ma ta­ro­lo­ge, kny­gos „Ta­ro kor­tų veid­ro­dy­je“ au­to­re Li­di­ja Staub. Pa­sak Li­di­jos Staub, kor­tų pa­slap­tys pri­ei­na­ mos kiek­vie­nam, o at­sklei­džia­mos tik no­rin­ tiems ži­no­ti. Tad ren­gi­ny­je ta­ro­lo­gė iš­duos kor­tų ma­gi­jos bur­tus, reikš­mes, dė­lio­ji­mo, su­pra­ti­mo bū­dus bei pa­si­da­lys il­gų me­tų dar­bo ta­ro­lo­ge pa­tir­ti­mi. Su­si­ti­ki­me skai­ty­to­jai tu­rės pro­gos su­si­pa­ žin­ti su Li­di­jos Staub kny­ga „Ta­ro kor­tų veid­ ro­dy­je“.

KAUNO KULTŪROS CENTRAS „TAUTOS NAMAI“

Rotušės a. 19, Ryšių istorijos muziejuje

Vy­tau­to pr. 79/Kęstu­čio g. 1

Balandžio 29 d. 12 val. – PARŠELIŲ NUOTY­ KIAI. Bilietai parduodami 1 val. prieš spektaklį.

Ba­lan­džio 26 d. 18.30 val. – Pi­lai­tės liau­ dies te­at­ro spek­tak­lis „Ma­no var­das – LIE­ TUVA“. Sce­na­ri­jaus au­to­rė ir re­ži­sie­rė Da­lia Ta­rai­lie­nė. Įė­ji­mas ne­mo­ka­mas.

„GIRSTUČIO“ RŪMAI Ko­vo 11-osios g. 26, tel. 454 480, www.girs­tu­tis.lt

DOMINO TEATRAS Balandžio 28 d. 18 val. – miuziklas PARY­ ŽIAUS KATEDRA. Rež. R.Marcinkus. Festivalis LIETUVOS TEATRŲ PAVASARIS–KAUNAS 2012 KLAIPĖDOS DRAMOS TEATRAS Balandžio 25 d. 18 val. – spektaklis ŠMĖKLŲ SONATA. Rež. G.Varnas. VALSTYBINIS VILNIAUS MAŽASIS TEATRAS Balandžio 26 d. 18 val. – spektaklis MOTINA (VASA ŽELEZNOVA). Rež. K.Glušajevas. KITAS KAMPAS BAIGIAMASIS FESTIVALIO VAKARAS. Balandžio 27 d. 18 val. – KLAUSYK MUZIKĄ KITU KAMPU!

renginiai KAUNO MIESTO MUZIEJUS M.Va­lan­čiaus g. 6

Ba­lan­džio 24 d. 15 val. – Tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to is­to­ri­jos fa­kul­te­to už­si­ėm ­ i­mas te­ma „Kau­no te­at­rai. Ry­šys tarp ak­to­riaus ir žiū­ro­vo: ant­ro­po­lo­gi­nė per­spek­ty­va“. Lek­ to­rė – VDU te­at­ro­lo­gi­jos ka­ted­ros dok­to­ran­ tė Gre­ta Kli­ma­vi­čiū­tė. Dau­giau in­for­ma­ci­jos ra­si­te http://kau­no­mu­zie­jus.lt

V.KUDIRKOS VIEšOJI BIBLIOTEKA

MAIRONIO LIETUVIŲ LITERATŪROS MUZIEJUS Ro­tu­šės a. 13

Ba­lan­džio 27 d. 17 val. – Mai­ro­nio 150-o­ sioms me­ti­nėms skir­tas kon­cer­tas, ku­rio pro­gra­mo­je skam­bės už­sie­nio ir lie­tu­vių kom­po­zi­to­rių kū­ri­niai, Mai­ro­nio ei­lės, da­ly­ vaus kon­ser­va­to­ri­jos cho­ras (va­do­vas Do­na­ tas Ja­kū­bo­nis), sty­gi­nių or­kest­ras (va­do­vė Kris­ti­na Do­mar­kie­nė), skai­to­vai. Ba­lan­džio 28 d. 14 val. – mo­nog­ra­fi­jos „Liu­ das Vai­lio­nis“ su­tik­tu­vės. Mo­nog­ra­fi­ja skir­ ta bo­ta­ni­ko, pro­fe­so­riaus, vie­nos Lie­tu­vos aukš­to­sios mo­kyk­los įkū­rė­jų Liu­do Vai­lio­nio gy­ve­ni­mo ir dar­bų iš­sa­miai ap­žval­gai. Kar­tu su kny­gos au­to­re Da­nu­te Vai­lio­ny­te da­ly­vaus dr. Ane­lė But­ku­vie­nė, pro­fe­so­rius Ro­mu­al­das Bal­tru­šis, kny­gos re­dak­to­rė Ra­ mu­tė Vai­tie­kū­nai­tė, ak­to­rė Bi­ru­tė Mar.

Kauno įgulos KARININKŲ RAMOVĖ A.Mickevičiaus g. 19

Šie­met Kau­no miš­rus cho­ras LELIUMAI šven­ čia sa­vo kū­ry­bi­nės veik­los 40-me­tį. Ba­lan­džio 29 d. 16 val. ta pro­ga vyks JUBI­ LIEJINIS KONCERTAS. Cho­ro me­no va­do­vas – prof. Al­bi­nas Pet­ raus­kas, di­ri­gen­tas Sau­lius Ma­žu­lis, kon­ cert­meis­te­rė Da­lia Ja­tau­tai­tė.

„SAULUTĖS“ GALERIJA

VITEBSKO PADALINYS, P.Luk­šio g. 60

S.Daukanto g. 15

Ba­lan­džio 24 d. 16 val. – po­eto, sa­ty­ri­ko, pro­zi­nin­ko Pet­ro Žem­kaus­ko kny­gos JUODA­ SIS SĄSIUVINIS su­tik­tu­vės. Da­ly­vaus kny­gos

Visą balandžio mėn. vyks tautodailininkės Astos Milčiuvienės autorinių LĖLIŲ PARODA. Įėjimas nemokamas.

Dovilę SADAUSKIENĘ ir jos artimuosius nuoširdžiai užjaučiame, mirus mylimam tėveliui. Netekties skausmą tesumažina šviesus Jo prisiminimas. Kauno kurčių ir neprigirdinčių vaikų reabilitacijos ir ugdymo centro „Lingua” kolektyvas Mirus broliui, direktorių Algirdą VERBICKĄ nuoširdžiai užjaučia SĮ „Kapinių priežiūra“ kolektyvas.

KAuno valstybinis dramos TEATRAS

27 d. 18 val.

KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS

29 d. 12 val.

KAUNO PANTOMIMOS IR PLASTIKOS TEATRAS 28 d. 18 val.


23

Antradienis, balandžio 24, 2012

kas, kur, kada P.STULGOS LIETUVIŲ TAUTINĖS MUZIKOS INSTRUMENTŲ MUZIEJUS L.Zamenhofo g. 12, www.muzikos-instrumentu-muziejus.lt

Iki gegužės 8 d. muziejaus Didžiojoje salėje (L.Zamenhofo g. 4) veikia Kauno klubo „Skiaučių menas“ paroda VANDUO IR... VANDUO.

KAUNO ĮVAIRIŲ TAUTŲ KULTŪRŲ CENTRAS Šv. Gertrūdos g. 58, tel. 426 680

Iki balandžio 30 d. veikia Jono Paršeliūno fotografijų paroda TOTORIAI LIETUVOJE.

RYŠIŲ ISTORIJOS MUZIEJUS Ro­tu­šės a. 19

Iki gegužės 7 d. veikia Jo­no DANILIAUSKO ta­py­bos dar­bų pa­ro­da.

kinas KINO TEATRAS „ROMUVA“ Laisvės al. 54

VIII tarptautinis filmų festivalis EUROPOS KINAS IR DIENĄ, IR NAKTĮ Balandžio 24–26 d. „Romuvos“ kino teatras dovanoja žiūrovams išskirtinę galimybę atrasti įvairius Europos šalių filmus, kurie atskleis nekomercinio kino originalumą ir spalvas. Balandžio 24 d. 18 val. – JUODA DUONA (Ispanija, drama, 2010 m.); 20 val. – PLANAI RYTOJUI (Ispanija, drama, 2010 m.). Balandžio 25 d. 18 val. – TINKLELIS NUO UODŲ (Ispanija, drama, 2010 m.); 19.45 val. – BŪSIME ŠVARŪS (Lietuva, dokumentinis); 20.30 val. – ABRIKOSŲ SALA (Slovakija, drama, 2011 m.). Balandžio 26 d. 18 val. – LAVONAS TURI MIRTI (Slovakija, komedija, 2010 m.); 19.45 val. – SVAJONĖ APIE MONTEVIDĖJŲ (Serbija, istorinė melodrama, 2010 M). Bilietus galite įsigyti 1 val. prieš seansą kasoje arba www.bilietupasaulis.lt.

„CINAMON“ PLC „Mega“, tel. 8 700 70 111

„Amžinai tavo“ – išankstinė OMNI ID premjera tik 26 d. 19.15* val.(bilieto kaina 14 Lt). „Laivų mūšis“ – iki 26 d. 11, 13.40, 16.20, 19, 21.40 val. „Titanikas“ 3D – iki 26 d. 14.30*, 18.20 val. (*išsk. 25 d.). „Veidrodėli, veidrodėli... Snieguolės istorija“ (dubliuota lietuviškai) – iki 26 d. 13.10, 15.20, 17.40, 19.55 val. „Amerikietiškas pyragas: klasės susitikimas“ – iki 26 d. 11.50, 17, 19.15*, 21.30 val. (*išsk. 26 d.). „Bado žaidynės“ – iki 26 d. 14.05, 18, 20.50 val. „Piratai! Nevykėlių kompanija“ 3D (dub­liuota lietuviškai) – iki 26 d. 10.40, 12.35*, 14.30**, 16.25** val. (*išsk. 25 d.; **tik 25 d.). „Piratai! Nevykėlių kompanija“ (dubliuota lietuviškai) – iki 26 d. 11.45, 13.45, 15.45 val. „Titanų įniršis“ 3D – iki 26 d. 22.05 val. „Nevykėliai po priedanga – iki 26 d. 22.15 val. „Loraksas“ 3D (dubliuota lietuviškai) – iki 26 d. 12.35* val. (*tik 25 d.). „Loraksas“ (dubliuota lietuviškai) – iki 26 d. 11.15 val.

„FORUM CINEMAS“ Ka­ra­liaus Min­dau­go pr. 49, „Ak­ro­po­lis“, III a.

„Laivų mūšis“ (premjera) – iki 26 d. 12.15, 15.15, 18.15, 21 val. „Geriausias egzotiškas Marigold viešbutis“ (premjera) – iki 26 d. 12, 15, 18, 20.45 val. „Amžinai tavo“ (išankstinis seansas) – 26 d. 19.30 val. KINO STARTAS SU LNK. „Gatvės šokiai 2“ 3D – 25 d. 19 val. KITOKIO KINO KLUBAS. „Mažytė“ – 24 d. 16.30 val. „Veidrodėli, veidrodėli... Snieguolės istorija“ – iki 26 d. 10.45, 13.15, 15.30, 17.45*, 20.30* val. (*išsk. 25 d.). „Amerikietiškas pyragas. Klasės susitikimas“ – iki 26 d. 16.45, 19.15, 21.45 val. „Titanikas“ 3D – iki 26 d. 11.45, 15.45, 20.15 val. „Piratai! Nevykėlių kompanija“ (liet. k.) – iki 26 d. 11.30, 13.45, 16* val. (išsk. 24 d.). „Loraksas (liet. k.) – iki 26 d. 12.45, 14.45 val. „Namas girios glūdumoj“ – iki 26 d. 18.45, 21.15 val. „Bado žaidynės“ – iki 26 d. 11, 16.15, 21.30 val. „Titanų įniršis“ – iki 26 d. 14, 19.30* val. (*išsk. 26 d.).

Kino centras „CINAMON“

25 d. 21.30 val.

TV programa 6.00 Labas rytas. 9.00 „Komisaras Reksas“ (N-7) (k). 9.55 „Forsaitų saga“ (N-7) (k). 11.00 Konstitucijos 38 straipsnio (apie santuoką ir šeimą) papildymo ir pakeitimo įstatymo projekto I svarstymas. Tiesioginė transliacija iš LR Seimo. 12.20 Mūsų dienos – kaip šventė (k). 13.45 Pulsas (k). 14.15 Vieša paslaptis (k). 14.50 Žinios. 15.10 „Komisaras Reksas“ (N-7). 16.00 „Meilės skonis“. 17.05 „Senis“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.35, 21.05, 23.20 Sportas. Orai. 18.45 Ypatingas atvejis. 19.20 „Forsaitų saga“ (N-7). 20.25, 22.10 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 20.55 Verslas. 21.00 Kultūra. 21.15 Dienos tema. 21.30 Europos vidury. 22.15 Pinigų karta. 23.15 Vakaro žinios. 23.30 „Senis“ (N-7) (k).

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“. 6.50 „Tomas ir Džeris“ (k). 7.20 „Kung Fu Panda“ (7) (k). 7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7) (k). 8.50 24 valandos (N-7). 9.45 Nacionalinė skiepų diena. Šventinis populiariausių atlikėjų koncertas (k). 11.40 „Havajai 5.0“ (2) (N-7) (k). 12.40 Kažkas atsitiko (N-7) (k). 13.10 „Nickelodeon“ valanda. „iKarli“. 13.40 „Kung Fu Panda“ (8). 14.10 „Vaikų „Warner Bros.“ Tomas ir Džeris“. 14.40 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 15.40 „Langai III“ (N-7). 16.40 24 valandos (N-7). 17.40 Būk mano meile! (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. Sportas. Orai. 19.19 Abipus sienos. 20.25 Neišgalvoti gyvenimai (N-7). 21.00 KK2 (N-7). 21.30 Dviračio šou. 22.00 Žinios. Verslas. Sportas. Orai. 22.25 Kriminalinė Lietuva (N-7). 22.35 Veiksmo f. „Dangaus lapinas“ (JAV, 1982 m.) (N-7). 1.10 „Įstatymas ir tvarka. Nusikaltimo motyvai“ (N-7).

6.40 Teleparduotuvė. 6.55 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 7.25 „Simpsonai“. 7.55 „Svotai“. 9.00 „Meilės sūkuryje“. 10.05 „Moterys meluoja geriau“. 11.00 Nuotykių f. „Mažasis sniego žmogus“ (JAV, 1997 m.). 13.10 „Bakuganas“. 13.40 „Būrys“. 14.10 „Ragai ir kanopos sugrįžta“ (3). 14.40 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 15.10 „Simpsonai“. 15.40 „Likimo galia“. 16.40 „Meilės triumfas“. 17.40 Ką manai? 18.35 Susitikime virtuvėje. 18.45 TV3 žinios. 19.00 TV3 sportas. 19.05 TV3 orai. 19.10 „Naisių vasara“. 19.40 Ūkininkas ieško žmonos. 20.30 Nuodėmių dešimtukas. 21.00 „Vyno kelias“. 21.35 TV3 vakaro žinios. 21.50 TV3 sportas. 21.55 TV3 orai. 22.00 „Pabėgimo karaliai“. 23.00 „Geri vyrukai“. 0.00 „Melo teorija“. 1.00 „Kalėjimo bėgliai“.

6.30 Televitrina. 7.00 Žinios (k). 7.25 „Tylos riba“ (N-7). 8.00 Skanus pokalbis. 9.00 Sekmadienio rytas (k). 10.00 „Margoša: moterimi negimstama“. 11.00 „Be namų negerai: naujas gyvenimas“. 11.30 „Gyvenimo spalvos“. 12.30 „Ugnies žiedas. Banjako salos“ (N-7) (k). 13.30 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 14.30 „Pragaro virtuvė“ (N-7). 15.30 „Amerikos talentai“. 16.30 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 17.30 „Auksarankiai“ (N-7). 18.00 Žinios. Sportas. Orai.

DATOS (balandžio 24 d.) 18.25 „Liejyklos gatvė“ (N-7). 19.25 „Nerealu!“ 20.00 Žinios. 20.15 Verslas. 20.19 Sportas. 20.23 Orai. 20.25 Lietuvos žinių tyrimas (N-7). 21.25 „Daktaras Tyrsa“ (N-7). 22.25 „Spartakas. Arenos dievai“ (N-14). 23.30 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 0.30 „Galileo: norintiems žinoti“. 1.00 „Bamba“. Interaktyvus šou suaugusiesiems (S).

8.00, 17.55 Tele bim-bam. 8.30 Kultūrų kryžkelė. Trembita. 8.45 Miesto kodas (k). 9.00 Labas rytas (k). 11.30 Būtovės slėpiniai (k). 12.20 Pasaulio panorama (k). 12.45 Ryto suktinis. 13.30 „Meilės skonis“. 14.30 Gintarinės batutos meistrai. Juozas Domarkas (k). 16.05 Kultūra. Dailininkas Igoris Piekuras (2007 m.) (k). 16.20 Plieninės vertybės. Elektrifikacija, istorijos pradžia (k). 16.55 Žinios (k). 17.10 Miesto kodas. 17.25 Gimtoji žemė. 18.25 Septynios Kauno dienos. 18.55 Pulsas. 19.20 Gyvenimas yra gražus. 20.00 Lietuvos televizijos 55-mečiui. Lietuvių dokumentikos meistrai. Jadvyga Janulevičiūtė. „Divertismentas“ (1972 m.), „Pasaulis panašus į pasaką“ (1974 m.). 21.00 „Giminės“. 21.50 „Eurovizijos“ dainų konkurso nacionalinės atrankos finalas (2007 m.). 0.00 Panorama (k). 0.20 Verslas (k). 0.25 Kultūra (k). 0.30 Sportas (k). 0.35 Orai (k). 0.40 Atvira Lietuvos universitetų žinių lyga „Lyderiai“.

9.15, 14.30 Teleparduotuvė. 9.30 Tavo augintinis. 10.00, 16.00 „Išlikimas“. 11.00 „Konano nuotykiai“. 12.00, 18.00 „Kaulai“. 13.00, 20.00 „Trečias luitas už Saulės“. 14.00 „Moterų lyga. Vyrai, pinigai ir meilė“. 15.00 Nuotykių s. „Robinas iš Šervudo“ (1) (D.Britanija, 1984 m.). 17.00 „Medikopteris“ (7). 19.00, 23.40 „CSI Majamis“. 21.00 „Moterų lyga. Vyrai, pinigai ir meilė“. 21.35 UEFA čempionų lygos rungtynės. „FC Barcelona“–„Chelsea FC“. Tiesioginė transliacija. 0.40 „Medikopteris“ (7).

8.05, 15.00 Teleparduotuvė. 8.40 „Drakonų kova Z“ (N-7). 9.40 Anim. s. „Muča Luča“ (1) (JAV, 2002 m.). 10.05 „Kovotojas Reksas“. 10.30 „Betmenas“. 11.00 Būk mano meile! (N-7). 12.00 „Teresa“ (2). 13.00 „Intrigų dvaras“. 14.00 „Laukinė širdis“. 15.30 „Drakonų kova Z“ (N-7). 16.30 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai (N-7). 17.30 „Pasaulio Guinnesso rekordai“ (N-7). 18.00 „Dvigubas gyvenimas“ (N-7). 19.00 „Laukinis gyvenimas“ (N-7). 20.00 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (N-7). 21.00 Veiksmo f. „Superbombonešis. Naikinti viską“ (JAV, 2005 m.) (N-7). 23.20 „Išrinktieji“ (N-14). 0.20 „Pasaulio Guinnesso rekordai“ (N-7).

10.25 „Linksmieji traukinukai“. 10.40 Senoji animacija 11.15, 20.30 Nomeda. 12.05 Valgyk ir lieknėk. 13.00, 19.00 „Santykių terapija“. 14.00 „Moterys meluoja geriau“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Marthos Stewart šou. 17.00 Valgyk ir lieknėk. 18.00 „Moteris be praeities“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 21.20 „Moterys meluoja geriau“. 22.20 „Moteris be praeities“.

Tarptautinė jaunimo solidarumo diena 6.14, 13.00 TV parduotuvė. 6.30 Ryto reporteris. 7.55, 14.30, 23.05 Negaliu tylėti. 8.55 „Sodo detektyvės“ (N-7). 10.00, 18.20, 22.30 Super L.T. 10.35 Šiandien kimba. 11.05 Gongo Gangas. 12.00 Lietuvos diena. 13.30 Šeimų dvikova – „Akropolio“ turnyras. 15.30 „Padūkėlis Eliotas“. 15.45, 16.10, 1.00 Dok. f. „Asmeninis Stalino gyvenimas“ (2) (N-7). 16.00, 17.00, 18.00 Žinios. Orai. 17.20, 21.55 Lietuva tiesiogiai. 19.00 LKL čempionato pirmosios pusfinalio rungtynės. Šiaulių „Šiauliai“–Vilniaus „Lietuvos rytas“. Tiesioginė transliacija iš Šiaulių. Per pertrauką – Žinios. 21.00 Reporteris. 21.52, 0.57 Orai. 0.05 Reporteris.

9.00, 18.00, 21.00, 23.35 Žinios. 9.20 Drama „Tapti žvaigžde“ (N-7). 11.05 Istorinė laida „Mūsų praeities beieškant“ (k). 11.35 Komedija „Lemiamas balsas“ (N-7). 13.40 Telelaikraštis. 15.35 Drama „Muzika, suradusi mus“ (N-7). 17.30 Nuoga tiesa (k). 18.20 „Nenuorama Seidė“. 19.30 Pokalbių laida „Susitikimai“. 20.30 Tarp mūzos ir cenzūros. 21.19 Orai. 21.20 Istorinis trileris „Liepsna ir Citrina“ (N-14). 23.55 Trileris „Negyvųjų šnabždesiai 2. Praregėjimas“ (N-14).

7.00 Žinios. Orai. (k). 7.20 Kauniečių akimis (k). 7.30, 18.30, 20.30 Muzika. 9.00 Kitokia Lietuva. 10.05 „Kovotojas Reksas“. 10.30 „Betmenas“. 11.00 „Būk mano meile“. 12.00 „Teresa“. Telenovelė. 13.00 „Intrigų dvaras“. 14.00 „Laukinė širdis“. 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Drakonų kova Z“. (k). 16.30 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai. 17.30 „Pasaulio Guinnesso rekordai“. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Kauniečių akimis. 19.00 Kitokia Lietuva (k). 20.00 Žinios. Orai (k). 20.20 Kauniečių akimis (k). 21.00 Veiksmo f. „Superbombonešis. Naikinti viską“. 23.20 Veiksmo f. „Išrinktieji“. 0.20 „Pasaulio Guinnesso rekordai“ (k).

8.00 Kriminalinė drama „Avarija“ (JAV, Vokietija, 2004 m.) (N-14). 10.00 Trileris „Lemtingas kelias“ (Vokietija, JAV, 2007 m.) (N-14). 11.45 Veiksmo f. „Patikima apsauga“ (JAV, Australija, Vokietija, Ispanija, D.Britanija, 2007 m.) (N-14). 18.30 Istorinė drama „Hercogienė“ (JAV, 2008 m.) (N-14). 20.25 Drama „Tiesiog kartu“ (Prancūzija, 2007 m.) (N-14). 22.05 Komedija „Kur Fredas?“ (Vokietija, 2006 m.) (N-14). 0.00 Siaubo drama „Kraujas ir šokoladas“ (JAV, Vokietija, D.Britanija, 2007 m.) (N-14).

9.00 Televitrina. 10.00, 19.00, 23.00 Žinios +. 10.15 Lietuvos krepšinio lyga. Pasvalio „Pieno žvaigždės“–Kauno „Žalgiris“. 12.00 Italijos „Serie A“ lyga. „Milan“–„Bologna“. 13.45 Italijos „Serie A“ lyga. „Juventus“–„Roma“. 15.30 Didžiosios Britanijos žiedinės lenktynės „Porsche Carrera Cup“ (Donington Park). 16.40 Didžiosios Britanijos žiedinės lenktynės „AirAsia Renault Clio Cup“ (Donington Park). 17.15 Ispanijos ACB krepšinio lyga. Madrido „Real“–„Asefa Estudiantes“. 19.10 Lietuvos krepšinio lyga. Prienų „Rūdupis“–Kauno „Žalgiris“. Tiesioginė transliacija (per pertrauką – Žinios +). 21.15 Diagnozė krepšinis. Krepšinio perversmas. 22.15 Lietuvos krepšinio lyga. Šiaulių „Šiauliai“–Vilniaus „Lietuvos rytas“ (per pertrauką – Žinios +).

1731 m. mirė Danielis Defoe, romano „Robinzonas Kruzas“ autorius. 1952 m. Paryžiaus priemiestyje gimė žymus prancūzų dizaineris Jeanas Paulis Gaultier. 2004 m. mirė kosmetikos prekės ženklo „Estée Lauder“ įkūrėja amerikietė Estée Lauder. 2005 m. Vokietijos kardinolas Josephas Ratzingeris įšventintas į popiežius ir pradėtas vadinti Benediktu XVI. Jis tapo 265-uoju Romos katalikų bažnyčios vadovu.

horoskopai Avinas (03 21–04 20). Palanki diena kurti planus, priimti sprendimus. Rasite išeitį iš bet kokios probleminės situacijos. Galite gauti gerą patarimą. Neabejokite savo sėkme. Jautis (04 21–05 20). Esate neįprastos nuotaikos, stengiatės įvertinti savo pažiūras ir asmenybę. Didelė tikimybė, kad galvą apsuks labai charizmatiškas žmogus. Tik pasistenkite neįskaudinti seno draugo. Dvyniai (05 21–06 21). Šiandien būsite labai jautrus, tad geriau neužsiimkite rimtais reikalais. Pasistenkite nevertinti žmonių, nes įvertinimai gali būti ne visai teisingi, todėl priimkite kitus tokius, kokie yra. Vėžys (06 22–07 22). Sėkmingas laikas kurti planus ir juos įgyvendinti. Pasikvieskite draugus ir su jais apsvarstykite ateities sumanymus. Tinkamas metas ruoštis kelionei. Liūtas (07 23–08 23). Bandysite pasinerti į romantišką gyvenimą, mėgausitės savo jausmais, atvirai reikšite emocijas. Bus svarbūs ir jausmai, ir poelgiai. Norėsite pasivaikščioti arba pasportuoti. Neignoruokite savo norų. Mergelė (08 24–09 23). Jūs ir vėl blaškotės. Raskite laiko nurimti ir apmąstyti dabartinei padėčiai. Pasistenkite dėl savo abejonių nesusikivirčyti su aplinkiniais, viską jiems ramiai paaiškinkite. Svarstyklės (09 24–10 23). Būsite kupinas džiaugsmo ir svajonių. Vertėtų pasivaikščioti arba pasportuoti. Įsiklausykite į savo sielos balsą, neignoruokite jo. Skorpionas (10 24–11 22). Esate linkęs viską supaprastinti, keisti požiūrį į aplinkybes, nes jos padėtis nesikeičia. Laukia daugybė įvairios veik-los ir galimybių save atskleisti. Viskas seksis, todėl neabejokite savo jėgomis. Šaulys (11 23–12 21). Prisiminsite savo jaunystę ar kokius nors praeities įvykius. Bendraujant su jaunesniais žmonėmis, kils nesutarimų ar agresijos išpuolių. Jei norite jų išvengti, tvardykite savo emocijas. Ožiaragis (12 22–01 20). Dėl emocinės įtampos bus sunku kontroliuoti pyktį ir neįžeisti aplinkinių. Valdykitės. Perpildęs kantrybės taurę, pridarysite daugiau žalos negu naudos. Griebkitės jau išbandytų atsipalaidavimo ir nusiraminimo būdų. Vandenis (01 21–02 19). Stenkitės vengti konfliktų ir kivirčų. Šiandien dėl įvairių nesusipratimų galite patirti nuoskaudų ir pajusti nesutarimų kartėlį. Atminkite, kad emocijos dažnai būna blogas patarėjas. Žuvys (02 20–03 20). Daugiau dėmesio skirsite gebėjimams vadovauti. Palanki diena dirbti su kitais žmonėmis. Ir neapsirinkate – beveik viskas jums pasiekiama ir įmanoma. Tikėkite savo jėgomis ir nenusivilsite.


Orai

Artimiausiomis dienomis Lietuvoje bus šilta, palis. Šiandien dieną bus 13– 16 laipsnių šilumos, vietomis trumpai palis. Rytoj naktį bus 7–9, o dieną – 11–15 laipsnių šilumos, naktį palis vietomis, o dieną lietus prognozuojamas visoje šalyje. Ketvirtadienį kai kur vis dar palynos, o savaitės pabaigoje dar labiau šils, bus debesuota su pragiedruliais.

Šiandien, balandžio 24 d.

+15

+15

Telšiai

+15

Šiauliai

Klaipėda

+15

Panevėžys

+13

Utena

+16

Tauragė

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (jaunatis) teka Mėnulis leidžiasi 

5.54 20.40 14.46 7.10 0.11

115-oji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 251 diena. Saulė Avino ženkle.

+15

Kaunas

Pasaulyje Atėnai +22 Berlynas +17 Brazilija +29 Briuselis +12 Dublinas +9 Kairas +29 Keiptaunas +20 Kopenhaga +12

Londonas Madridas Maskva Minskas Niujorkas Oslas Paryžius Pekinas 

orai kaune šiandien

+12 +17 +20 +13 +11 +10 +12 +15

Praha Ryga Roma Sidnėjus Talinas Tel Avivas Tokijas Varšuva 

+14 +8 +18 +23 +8 +23 +21 +17

+15

+15

Vėjas

Marijampolė

Vilnius

+14

Alytus

0–4 m/s

Vardai Ervina, Fidelis, Gražvyda, Kantrimas.

Siau­čia miš­kų gais­rai

Rytas

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

+8

+15

+10

+7

1

+10

+15

+10

+7

6

+11

+18

+15

+6

4

rytoj

poryt

Sa­v ait­g a­l į Ru­s i­j os Si­b i­r o ir To­l i­m ų­ jų Ry­t ų re­g io­n e ki­l o miš­k ų gais­r ai. Ug­n is iš­p li­t o 6800 hek­t a­r ų te­r i­t o­ ri­j o­j e, su­d e­g ė dau­g y­b ė pa­s ta­t ų. Bu­ vo eva­k uo­t a 120 gy­ven­to­j ų. Cha­b a­ rovs­k o sri­t y­j e su­d e­g ė de­š imt va­ sar­n a­m ių. Daž­n iau­s iai miš­k ų gais­ rus su­k e­l ia neat­s ar­g us vie­t os gy­ ven­t o­j ų el­g e­s ys miš­k uo­s e, įpro­t is pa­v a­s a­r į de­g in­t i po žie­m os li­k u­s ią žo­l ę. Iš vi­s o 2012 m. Ru­s i­j o­j e gais­r ai siau­t ė­j a 100 tūkst. hek­t a­r ų te­r i­t o­r i­ jo­j e – be­v eik tris kar­t us di­d es­n ia­ me plo­t e nei tuo pa­č iu me­t u praė­ ju­s iais me­t ais. „RIA No­vos­ty“ inf., „Reu­ters“ nuo­tr.

įvairenybės

Ne­cen­zū­ri­nė aso­ci­a­ci­ja – ge­riau­sia rek­la­ma Aust­ri­jo­je esan­tis Fu­kin­go mies­ te­lis, ku­rio pa­va­di­ni­mas ati­tin­ka pla­čiai nau­do­ja­mą ne­cen­zū­ri­nį ang­lų kal­bos žo­dį, ne­ke­ti­na at­si­ sa­ky­ti sa­vo var­do, kaip mag­ne­tas trau­kian­čio tu­ris­tus ir ženk­lų va­ gis, taip pat gar­si­na jį in­ter­ne­te. Tars­dor­fo mies­to, ku­riam pri­ klau­so Fu­kin­gas, me­ras Fran­zas Meind­lis, pa­nei­gė ži­niask­lai­dos pra­ne­ši­mus, esą vie­tos žmo­nės ra­gi­na per­var­dy­ti sa­vo gy­ven­vie­ tę ma­žiau prieš­ta­rin­gu var­du – pa­vyz­džiui, Fu­gin­gu. „Ne­ži­nau, iš kur tai pa­si­ro­dė tarp­tau­ti­nė­je ži­niask­lai­do­je, – pa­

ste­bi­mai suir­zęs F.Meind­lis tre­čia­ die­nį sa­kė te­le­fo­nu iš sa­vo mies­to Aukš­tu­ti­nė­je Aust­ri­jo­je ne­to­li sie­ nos su Vo­kie­ti­ja. – Tai bu­vo ap­ svars­ty­ta prieš ke­le­rius me­tus, ta­ čiau nie­ko iš to nei­šė­jo. Da­bar apie tai tik­rai ne­dis­ku­tuo­ja­ma.“ Kaip pra­n e­š a ži­n iask­l ai­d a, mies­te­lio, ku­rio var­das sie­ja­mas su XI a. ja­me gy­ve­nu­siu Adal­ per­tu von Vucc­kin­ge­nu, gy­ven­ to­jai pa­var­go nuo tu­ris­tų, ku­rie va­gia ženk­lus su gy­ven­vie­tės pa­ va­di­ni­mu ir ne­pa­do­riai po­zuo­ja nuo­trau­koms. BNS inf.

Uni­ver­si­te­tas – tar­si bū­ri­mo sa­lo­nas Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja aiš­kin­sis, ar Šiau­lių uni­ver­si­te­tas ga­li mo­ky­ti stu­den­tus iš del­no nu­sa­ky­ti žmo­gaus praei­tį, da­bar­tį ir atei­tį, pra­ne­šė LNK ži­nios. Chi­ro­lo­gi­ja yra vie­na iš po­pu­ lia­riau­sių pa­si­ren­ka­mų dis­cip­li­ nų, jos trun­ka pus­me­tį. Kal­bin­ti stu­den­tai tei­gia, kad šios stu­di­jos yra la­bai įdo­mios. Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­ras Gin­ta­ras Ste­po­na­vi­čius sa­ko, kad

uni­ver­si­te­tas ne­tu­rė­tų virs­ti bū­ri­ mo sa­lo­nu. „Man at­ro­d o, kad uni­ver­s i­ te­tai tu­ri ne tik pla­čias lais­ves, bet ir at­sa­ko­my­bę su­da­ry­ti stu­ di­jų pro­gra­mas taip, kad jos ati­ tik­tų stu­den­tų ir pa­ga­liau dar­ bo rin­kos po­rei­kius“, – sa­kė mi­nist­ras. Eu­ro­pos uni­ver­si­te­tuo­se chi­ro­ lo­gi­ja bu­vo dės­to­ma XVIII a. BNS inf.

„„ Bur­tai: chi­ro­lo­gi­jos pa­skai­tos Šiau­lių uni­ver­si­te­te ypač po­pu­lia­rios.

„„Žvaigž­dė: A.Ma­mon­to­vą bri­tai pri­sta­to kaip žy­miau­sią var­dą Lie­tu­vos mu­zi­kos sce­no­je.

Tomo Lukšio (BFL) nuotr.

BBC pa­ren­gė re­por­ta­žą apie A.Ma­mon­to­vą Bri­tų na­cio­na­li­nio trans­liuo­to­jo BBC tink­la­la­py­je va­kar įdė­tas re­ por­ta­žas apie mu­zi­kan­tą, Ham­le­ to vaid­mens at­li­kė­ją And­rių Ma­ mon­to­vą. Re­ži­sie­riaus Ei­mun­to Nek­ro­ šiaus spek­tak­lis „Ham­le­tas“, ku­ris bu­vo su­kur­tas dar 1997 m. ir ku­ ria­me pa­grin­di­nį vaid­me­nį at­lie­ ka A.Ma­mon­to­vas, bus pa­ro­dy­tas Olim­pi­nia­me fes­ti­va­ly­je, ren­gia­ ma­me Lon­do­no olim­pia­dos pro­ga. Spek­tak­lis bus ro­do­mas Pa­sau­li­nio

Williamo Sha­kes­pea­re’o fes­ti­va­lio pro­gra­mo­je lie­pos 2–3 d. „A.Ma­mon­to­vas yra žy­miau­sias var­das vie­ti­nė­je mu­zi­kos sce­no­je jau be­veik 25-erius me­tus“, – re­ por­ta­že pri­sta­to­mas mu­zi­kan­tas. At­li­kė­jas pa­sa­ko­jo, kad iki dar­bo su E.Nek­ro­šiu­mi ne itin do­mė­jo­si W.Sha­kes­pea­re’o kū­ry­ba, mo­kyk­ lo­je ji jam at­ro­dė nuo­bo­di. A.Ma­ mon­to­vas tei­gė, kad so­viet­me­čiu dėl prie­spau­dos teat­ras bu­vo įdo­ mes­nis, ja­me bu­vo už­sle­pia­ma ži­

nu­čių apie lais­vę, ku­rių vie­šai iš­ reikš­ti ne­bu­vo ga­li­ma. „Šią pje­sę ga­li­ma įvai­riai var­ty­ ti. Tu ga­li ją pa­vers­ti po­li­ti­ne, ga­li iš jos su­kur­ti dra­mą, žmo­giš­ką is­to­ ri­ją, ta­čiau so­viet­me­čiu teat­re ieš­ ko­da­vai la­bai ma­žų de­ta­lių, ku­rio­ mis ak­to­riai ar re­ži­sie­riai siųs­da­vo slap­tas ži­nu­tes. Dėl to mums jis ir la­bai pa­ti­ko“, – kal­bė­jo kū­rė­jas. „Ham­le­to“ prem­je­ra įvy­ko 1997 m. ge­gu­žės 11 d. BNS inf.

2012-04-24 Kauno diena  

5p. BBC­su­kū­rė­re­por­ta­žą­ apie­mu­zi­kan­tą,­­ Ham­le­to­­ vaid­mens­­ at­li­kė­ją­­ A.Ma­mon­to­vą. „Situacija darosi nebesu­ valdoma....

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you