Page 1

TODĖL, KAD naujienos Ketvirtadienis, ESU VILNIETIS Tikros sostinės balandžio 19 d., 2012 m. Nr. 91 (1290) Buvęs prem­je­ras G.Kir­ki­las ti­ki­na jo­kios nei­gia­mos in­for­ma­ci­jos apie „Snorą“ ne­turėjęs. Lietuva 5p.

Lie­tu­vos vers­lui la­biau rūpi Ru­si­jos eko­no­mi­ kos pa­dėtis nei jos na­rystė tarp­tau­tinė­se or­ga­ni­za­ci­jo­se. Tema 8p.

diena.lt

Ne­teisė­tu ginklų ga­be­ni­mu į Si­riją įta­ria­mas Vo­kie­ti­jos lai­vas po ilgų slėpy­nių pa­si­rodė Tur­ki­jo­je. Pasaulis 12p.

Ka­rio gy­vybę nu­si­nešė spro­gi­mas da­li­ny­je Va­kar sos­tinė­je esan­čio ka­ri­nio da­ li­nio te­ri­to­ri­jo­je dėl ne­ži­nomų prie­žas­ čių įvy­kus spro­gi­ mui žu­vo ka­rys, dar vie­nas su­žeis­tas. Ka­rinė va­do­vybė pri­pa­ži­no, kad toks in­ci­den­tas – pir­mas. Keis­ta tai, kad jo­kių sprog­menų pa­tal­ po­je ne­turė­jo būti.

1,30 Lt

Tik­rai ne­girdė­jau, kur trin­kelės din­go. Ne­girdė­ jau, kad me­ras būtų sakęs, jog S.Šriūbė­nas pa­ėmė. Buvęs Vil­niaus vi­ce­me­ras Sta­nis­lo­vas Šriūbė­nas

4p.

Miestas

3p.

Nau­ja tvar­ka ke­lia pai­niavą Fo­tog­ra­fuo­ji pa­žeidėją, ta­čiau paaiškė­ja, kad jis nie­ko blo­ga ne­pa­darė. Taip vis daž­n iau nu­t in­ka su vai­ ruo­to­jais, au­to­mo­bi­l ius sta­tan­čiais ne­į ga­l iųjų vie­to­se, nes jų au­to­mo­ bi­l ių ženk­l i­n i­mo tvar­ka ne­to­bu­la. Spe­cia­lus lip­du­kas ant mašinos ne­ bebū­t i­nas – te­rei­k ia turė­t i spe­cia­l ią automobilio sta­ty­mo kor­telę.

Miestas

4p.

Dar­bai truks visą va­sarą

And­re­jus Žu­kovs­kis a.zukovski@diena.lt

Prieš­ta­rin­gi pra­ne­ši­mai

Va­kar daug­maž apie 13 val. pra­ neš­ta, kad J.Kai­riūkš­čio g. 14 esan­ čio Lie­tu­vos did­žio­jo ku­ni­gaikš­čio Ge­di­mi­no šta­bo ba­ta­lio­no vie­no­ je iš pa­talpų vyks­tant pra­ty­boms ir pa­ty­ru­siems iš­mi­nuo­to­jams ap­ mo­kant nau­jo­kus, nuaidė­jus spro­ gi­mui žu­vo ir bu­vo su­ža­lo­ti ka­riai.

2

„„In­ci­den­tas: ka­ri­nin­kai va­kar kalbė­jo, kad to­kio mas­to tra­ge­di­ja Lie­tu­vos ka­riuo­menė­je – pir­ma. 

Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.


2

KetvirtADIENIS, balandžio 19, 2012

miestas diena.lt/naujienos/miestas

Kai­nuos įvai­riai Paaiškė­j o, iš ku­r ių bend­r o­v ių ir už kiek Vil­niaus kios­ki­nin­kai turės pirk­ti nau­jus pa­v il­j o­n us. Sa­vi­val­dybės pa­skelb­tas nau­jo įvaizd­žio ti­pi­nių kioskų ga­min­ tojų kon­k ur­s as baigė­s i. Naujų pa­vil­jonų kai­nos svy­ruo­ja nuo 10 tūkst. iki 140 tūkst. litų.

Sa­vi­val­dybės at­sto­vai po­rtalą die­ na.lt in­for­ma­vo, kad kios­kus ga­ mins vie­šo­ji įstai­ga „Vi­zua­li­nių ko­mu­ni­ka­cijų stu­di­ja“, bend­ rovės „Ry­ter­na“ ir „Aliu­mi­nio konst­ruk­ci­jos“. Nuo mies­to cent­ro nu­to­lu­sioms te­ri­to­ri­joms skir­ta 6 kv. m ma­žo­ ji pre­ky­bos vie­ta kai­nuos nuo 10 tūkst. iki 35 tūkst. litų. No­rin­tys 7,5 kv. m pa­vil­jo­no turės mokė­ ti nuo 12 tūkst. iki 38 tūkst. litų.

Nuo mies­to cent­ro mažiau nu­to­ lu­sioms, skir­ti pa­vil­jo­nai bran­ ges­ni. Jie, pri­klau­so­mai nuo dyd­ žio, ga­li kai­nuo­ti ir 22 tūkst., ir 108 tūkst. litų. Dau­giau­sia teks at­seikė­ti pa­vil­jo­nus tu­rin­tiems mies­to cent­re ir se­na­mies­ty­je. Už naują 8 kv. m pa­vil­joną ga­li tek­ti pa­klo­ti nuo 30 tūkst. iki 65 tūkst. litų. Di­des­nis – 22 kv. m pa­vil­jo­ nas ga­li kai­nuo­ti nuo 70 tūkst. iki 140 tūkst. litų. Kios­ko sa­vi­nin­kas ga­li pa­si­rink­ti bet kurį iš kon­kursą laimė­ju­sių ga­min­tojų. Nau­jus kios­kus pa­gal sa­vi­val­ dybės rei­ka­la­vi­mus iš jos at­rinktų ga­min­tojų bus ga­li­ma už­si­sa­ky­ti jau va­sarą. Pats mies­tas atei­ty­je ren­gia­si įsi­gy­ti tik ke­lis kios­kus ir vėliau juos iš­nuo­mo­ti. VD inf.

Rekonstruojama transformatorių pastotė Vilniuje Gerbiami Klientai, AB „LESTO“ informuoja, kad šiuo metu vykdoma Vilnios 110/10 kV transformatorių pastotės (TP) rekonstrukcija, kurią planuojama užbaigti iki 2012 m. lapkričio. Nors AB „LESTO“ ėmėsi būtiniausių techninių ir organizacinių priemonių, siekdama užtikrinti kokybišką elektros energijos tiekimą klientams, vykdant rekonstrukciją elektros tiekimo patikimumas iš šios pastotės gali būti sumažėjęs. Iš Vilnios 110/10 kV TP elektros energija tiekiama šiems klientams: „ Vilniaus miesto ir rajono gyvenvietėms (Naujoji Vilnia, Mickūnai, Mykoliškės, Mikutiškės, Motiejiškės, Mukna, Milašinė, Mažieji Pupojai, Gaidžiūnai, Galgiai, Grigaičiai, Gailiūnai, Kairėnai, Kyviškės, Karklėnai, Kalniškės, Kapitulsčizna, Katiliai, Popielai, Pupeliai, Pajuondžiai, Paliepiukai, Parūdupiai, Popierinė, Paliuliškės, Skaisteriai, Skaidiškės, Sadutiškės, Darželiai, Dėdoniškės, Didieji Pupojai, Dobromislė, Viktariškės, Vališkės, Vėliučionys, Šatrininkai, Šiaudinė, Liepynai, Liziškės, Ąžuolinė, Aukštieji Karklėnai, Akmenytė, Rokantiškės, Rokantai, Rukainiai, Egliškės, Žemieji Karklėnai, Ivoniškės); „ sodų bendrijoms „Agregatas“, „Ateitis“, „Aušra“, „Buitis“, „Neris“, „Pavilnys“, „Sodininkas“, „Spalis“, „Svajonė 33“, „Žalgiris-2“. Iš anksto atsiprašome dėl galimų laikinų nepatogumų. AB „LESTO“ Informacija elektros energijos tiekimo ir vartojimo klausimais – telefonu 1802 arba www.lesto.lt

Ka­rio gy­vybę nu­si­neš Vėliau ši in­for­ma­ci­ja bu­vo 1 pa­neig­ta. Kraš­to mi­nis­te­ ri­ja tik išp­la­ti­no pra­ne­šimą, ku­ria­

me bu­vo in­for­muo­ta, kad per spro­ gimą žu­vo ka­rys, o vie­nas su­žeis­tas, spro­gi­mo prie­žas­tys ne­nu­ro­dy­tos. Anot mi­nis­te­ri­jos, žuvęs ir su­žeis­tas – ka­riai iš­mi­nuo­to­jai iš Juo­zo Vit­ kaus in­ži­ne­ri­jos ba­ta­lio­no Sprog­ menų neut­ra­li­za­vi­mo kuo­pos. Lei­dus ar­ti­mie­siems, ka­riuo­ menė BNS in­for­ma­vo, kad žu­vu­ sy­sis – 36 metų vyr. ser­žan­tas Lai­ mo­nas Blėdis, pro­fe­sio­na­lią ka­ro tar­nybą Lie­tu­vos ka­riuo­menė­je at­ likęs nuo 1996-ųjų. Su­ža­lo­tas ka­rys jau va­kar po spro­gi­mo bu­vo at­si­gavęs, ir, anot ka­riuo­menės at­stovų, vaikš­čio­jo, bend­ra­vo su jį gy­dan­čiu per­so­na­lu. „Apie 13 val. ba­ta­lio­ne įvy­ko spro­gi­mas. Žu­vo vy­res­ny­sis ser­ žan­tas, ku­ris ka­riuo­menė­je tar­na­ vo nuo 1996 m. Dar vie­nas ka­rys bu­vo su­žeis­tas. Jis nu­vež­tas į li­go­ ninę. Ka­rio būklė sta­bi­li, jis vaikš­ to, bend­rau­ja su jį gy­dan­čias gy­dy­ to­jais. Pro­ku­ratū­ra ir Ka­ro po­li­ci­ja ti­ria šį įvykį“, – per trumpą spau­ dos kon­fe­ren­ciją žur­na­lis­tams sakė Jung­ti­nio šta­bo vir­ši­nin­kas pul­ki­ nin­kas Vil­man­tas Ta­mo­šai­tis. Ty­ri­mo ne­ko­men­tuo­ja

Anot V.Ta­mo­šai­čio, šiuo me­tu pro­ ku­ratū­ra ir ka­ro po­li­ci­ja at­lie­ka ty­ rimą, ku­ris turės at­sa­ky­ti į klau­simą, kas su­kėlė spro­gimą, nu­si­ne­šusį ka­ rio gy­vybę. Jung­ti­nio šta­bo vir­ši­ nin­kas tvir­ti­no, kad iš­mi­na­vi­mo pa­tal­po­je, ku­rio­je tuo me­tu bu­vo ka­riai, jo­kių sprog­menų ne­turė­ jo būti, juo­lab kad ten ne­vy­ko jo­ kie mo­ky­mai ar iš­mi­na­vi­mo dar­bai. „Tuo me­tu pa­sta­te bu­vo ke­tu­ri iš­ mi­nuo­to­jai, iš jų du – pa­tal­po­je, ku­ rio­je ir įvy­ko spro­gi­mas. Tuo me­tu ten ne­turė­jo būti jo­kių sprog­menų. Dar pra­ėjo la­bai ma­žai lai­ko, kad būtų ga­li­ma ką nors dau­giau pa­sa­ ky­ti, ta­čiau ty­ri­mas at­sa­kys į šiuos klau­si­mus“, – vylė­si šta­bo vir­ši­nin­ kas ir pa­brėžė, kad jo „kar­je­ro­je yra

buvę įvai­rių in­ci­dentų, ta­čiau šis at­ ve­jis – pir­mas toks“. V.Ta­mo­šai­tis taip pat pa­neigė in­for­ma­ciją, kad spro­gi­mas įvy­ko ban­dant neut­ra­li­zuo­ti pra­ėjusį sa­ vait­galį Vil­niaus au­to­busų sto­ty­je iš Bal­ta­ru­si­jos at­vežtą miną. „Ma­ no duo­me­ni­mis, šiuo sprog­me­niu už­sii­ma po­li­ci­ja, o ba­ta­lio­no te­ri­to­ ri­jo­je jo­kie iš­mi­na­vi­mo dar­bai ne­ bu­vo vyk­do­mi“, – teigė ka­riš­kis.

Vil­man­tas Ta­mo­šai­tis:

Tuo me­tu ten ne­turė­ jo būti jo­kių sprog­ menų. Dar pra­ėjo la­ bai ma­žai lai­ko, kad būtų ga­li­ma ką nors dau­giau pa­sa­ky­ti. Gyventojai girdė­jo garsą

Ba­ta­lio­ne esan­tys ka­riai šio įvy­kio ne­ko­men­ta­vo, į pa­čią te­ri­to­riją ži­ niask­lai­dos at­sto­vai taip pat ne­bu­ vo įleid­žia­mi. Ša­lia ba­ta­lio­no te­ri­to­ri­jos gy­ve­ nan­tys žmonės dien­raš­čio žur­na­ lis­tui pa­sa­ko­jo girdėję spro­gimą. Vie­ni gy­ven­to­jai teigė, kad ne­tgi matė pa­ži­ru­sias šu­kes. Tie­sa, nie­ kas ne­galė­jo nu­ro­dy­ti tiks­lios vie­ tos, kur bu­vo iš­bars­ty­tos šukės. Mais­to pro­duk­tais pa­vil­jo­ne ne­ to­li ba­ta­lio­no pre­kiau­jan­ti mo­te­ris dien­raš­čio žur­na­lis­tams teigė taip pat girdė­ju­si spro­gimą. Pri­sis­ta­ty­ti ne­norė­ju­si pa­šne­kovė sakė iš pra­

„„Slap­tu­mas: ka­ri­nio da­li­nio te­ri­to­ri­jo

džių ne­ži­no­ju­si, kad žu­vo ka­rys, o spro­gimą pa­lai­kiu­si ei­li­niais mo­ ky­mais. „Man at­ro­do, kad kažką iš­mi­nuo­ti at­vežė, tad kai nuaidė­jo spro­gi­mas, net dėme­sio neatk­rei­piau. Iš tikrų­ jų, kai čia mo­ky­mai vyks­ta, daž­nai šau­do, tad mes pri­pratę, to­kia mūsų kas­die­nybė. O dau­giau nie­ko ne­ga­ liu pa­sa­ky­ti, nes kai sa­vo aki­mis ne­ ma­tei, tai ką be rei­ka­lo lie­žuvį lai­dy­ ti“, – pa­brėžė pa­šne­kovė.

Au­to­mo­bi­lis vos už litą Jus­ti­nas Ar­gus­tas

Rekonstruojama transformatorių pastotė Vilniuje Gerbiami Klientai, AB „LESTO“ informuoja, kad šiuo metu vykdoma Panerių 110/10 kV transformatorių pastotės (TP) rekonstrukcija, kurią planuojama užbaigti iki 2013 m. sausio. Nors AB „LESTO“ ėmėsi būtiniausių techninių ir organizacinių priemonių, siekdama užtikrinti kokybišką elektros energijos tiekimą klientams, vykdant rekonstrukciją elektros tiekimo patikimumas iš šios pastotės gali būti sumažėjęs. Iš Panerių 110/10 kV TP elektros energija tiekiama Liudvinavo, Gurelių, Aukštųjų Panerių gyvenvietėms, Galvės, Kirtimų, Lentvario, Žarijų, Kazbėjų gatvėms, sodų bendrijai „Vokė-3“. Iš anksto atsiprašome dėl galimų laikinų nepatogumų. AB „LESTO“ Informacija elektros energijos tiekimo ir vartojimo klausimais – telefonu 1802 arba www.lesto.lt

Sa­vi­val­dybės įmonė „Su­si­sie­ki­mo pa­slau­gos“ at­si­kra­to ne­rei­ka­lin­ go tur­to. Ne­be­rei­ka­lin­gas ta­po ir 9 metų se­nu­mo au­to­mo­bi­lis „Cit­roën C5“. „Su­si­sie­ki­mo pa­slau­gos“ jo li­ ku­tinę vertę įver­ti­no vie­nu li­tu.

Se­ni kom­piu­te­riai, biu­ro kėdės, ke­lios mik­ro­bangų kros­nelės, šar­ vuo­ti sei­fai ir du au­to­mo­bi­liai. Daug­maž tokį turtą sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­ja lei­do nu­ra­šy­ti „Su­ si­sie­ki­mo pa­slau­goms“ kaip ne­tin­ kamą ir ne­rei­ka­lingą. Vie­nas li­tas. To­kia nu­ro­dy­ta be­ ne visų daiktų li­ku­tinė vertė. Tarp jų – ir dviejų au­to­mo­bi­lių. Kiek di­ desnė­mis su­mo­mis įver­tin­ta tik už 18 tūkst. litų prie­š ket­ve­rius me­tus pirk­ta „mo­bi­li elekt­ro­ninė prie­žiū­ ros sis­te­ma“ ir ke­lios biu­ro kėdės. „Vil­niaus die­nai“ raš­tu pa­teik­ tuo­se „Su­si­sie­ki­mo pa­slaugų“ di­ rek­to­riaus Gin­to Bliu­vo at­sa­ky­ muo­se nu­ro­do­ma, kad au­to­mo­bi­lio „Cit­roën C5“ nu­spręsta at­si­sa­ky­ti ir jį vie­šo­jo auk­cio­no būdu par­duo­

„„Naš­ta: iš­lai­ky­ti tokį au­to­mo­bilį „Su­si­sie­ki­mo pa­slau­goms“ per bran­gu.

ti, nes ma­šiną eksp­loa­tuo­ti bend­ro­vei pa­si­rodė per bran­gu. „Nau­jo au­to­mo­bi­lio ne­pla­nuo­ ja­me pirk­ti. Au­to­mo­bi­liu „Cit­roën C5“ nau­do­jo­si įmonės „Su­si­sie­ki­mo pa­slau­gos“ dar­buo­to­jai. Jis nu­ra­šo­ mas, nes įmonė sie­kia ma­žin­ti iš­ lai­das, op­ti­mi­zuo­ti sąnau­das. „Cit­ roën C5“ mėne­sinė ri­da ne­di­delė (sausį – 405 km, va­sarį – 282 km, kovą – 227 km), au­to­mo­bi­lis yra 2003 m., o eksp­loa­ta­ci­ja bran­ gi (de­galų sąnau­dos žiemą mies­te sie­kia iki 15 l/100 km, dėl konst­ ruk­ci­nių ypa­ty­bių (hid­rop­neu­ma­

tinė pa­ka­ba) re­mon­tas bran­gus“, – raš­tu in­for­ma­vo G.Bliu­vas. Sa­vi­val­dybės bend­rovė tiks­li­no, kad au­to­mo­bi­lis iki šiol yra nau­do­ ja­mas kas­dien, tech­niš­kai tvar­kin­ gas, ava­rijų nėra pa­tyręs, o jo ri­da yra be­veik 152 tūkst. km. Por­talą die­na.lt kon­sul­tavę au­to­ mo­bi­lių spe­cia­lis­tai spėjo, kad to­ kio au­to­mo­bi­lio vertė rin­ko­je ga­li siek­ti iki 10 tūkst. litų. Bend­rovės at­sto­vai nu­rodė, kad dalį bend­rovės nu­ra­šy­to tur­to bus mėgi­na­ma par­ duo­ti auk­cio­ne, da­lis bus su­nai­kin­ ti, pa­vyzd­žiui, se­ni sei­fai.


3

KetvirtADIENIS, balandžio 19, 2012

4p.

miestas

Sostinės vadovai pasigedo senųjų Gedimino prospekto plytelių.

šė spro­gi­mas da­li­ny­je

o­je, kur įvy­ko spro­gi­mas, vaikš­čio­jan­tys ka­riai ne­si­lei­do į kal­bas su žur­na­lis­tais. 

Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

Užuo­jautą pa­reiškė vals­tybės va­do­vai Pre­zi­dentė Da­lia Gry­baus­kaitė, kraš­ ti­mie­siems“, – žur­na­lis­tams po Vy­riau­ „Dėl Lie­t u­vos did­ž io­j o ku­n i­g aikš­č io to ap­sau­gos va­do­v ybė ir prem­je­ras sybės po­sėdžio sakė prem­je­ras. „Reiš­ Ge­d i­m i­no šta­b o ba­t a­l io­ne šian­d ien And­r ius Ku­bi­lius pa­reiškė užuo­jautą kiu pa­čią nuo­šird­ž iau­sią ir gi­liau­sią įvy­k u­s ios skaud­ž ios ne­l aimės – tra­ žu­v u­s io ka­r io ar­t i­m ie­s iems. „Posė- užuo­jautą šian­dien Vil­niu­je per spro­ giš­kos ka­r io žūties – reiš­k iu nuo­ d­žiau­jant pa­siekė ži­nia iš spe­cia­liųjų gimą žu­vu­sio ka­rio ar­ti­mie­siems ir lin­ šird­ž ią užuo­j autą ar­t i­m ie­s iems, ko­ tar­nybų, kad per in­ci­dentą ka­r iuo­ kiu stip­rybės šią sun­kią ne­tek­ties va­ le­g oms ir bi­č iu­l iams. Šią sun­k ią menė­je Vil­niaus mies­te vie­nas ka­rei­ landą. Taip pat lin­kiu svei­ka­tos ir grei­ aki­m irką vi­s iems lin­k iu stip­r ybės vis žu­vo. No­riu pa­reikš­ti užuo­jautą žu­ to iš­gi­ji­mo su­žeis­tam ka­riui“, – pra­ne­ši­ ir išt­vermės“, – ra­š o­m a Pre­z i­dentės vu­sio­jo ar­ti­mie­siems ir su­žeistųjų ar­ me spau­dai sakė I.De­gu­tienė. užuo­j au­to­j e.

Neį­ga­lie­ji ne­pa­ten­kin­ti pai­nia tvar­ka Jus­ti­nas Ar­gus­tas j.argustas@diena.lt

Fo­t og­r a­f uo­j i pa­ž eidėją, ta­č iau paaiškė­ja, kad jis nie­ko blo­ga ne­ pa­darė. Taip vis daž­niau nu­tin­ka su vai­ruo­to­jais, au­to­mo­bi­lius sta­ tan­čiais ne­įga­liųjų vie­to­se, nes jų au­to­mo­bi­lių ženk­li­ni­mo tvar­ka – ne­to­bu­la.

„Pa­ma­to­te au­to­mo­bilį ne­įga­liujų vie­to­je be ne­įga­liųjų ženk­lo – nu­ fo­tog­ra­fuo­ki­te ir nuo­trau­kas siųs­ ki­te į pus­lapį www.nei­ga­lie­ji.lt“, – to­kia pi­lie­tinė ak­ci­ja šio­mis die­ no­mis vėl įga­vo pa­greitį. Ta­čiau minė­to pus­la­pio ad­mi­nist­ra­to­riai sa­ko su­lau­kian­tys ne­ma­žai at­si­ųstų nuo­traukų, ku­rio­se už­fik­suo­ti pa­ čių ne­įga­liųjų au­to­mo­bi­liai, o nuo­ trau­kos juk pa­ten­ka ir po­li­ci­jos at­ sto­vams. Dėl to kal­ta ne­vy­ku­si au­to­mo­bi­lių ženk­li­ni­mo tvar­ka. Spe­cia­lus lip­du­kas ant au­to­mo­ bi­lio nebūti­nas – te­rei­kia už prie­ ki­nio lan­go stik­lo pa­dėti spe­cia­ lią au­to­mo­bi­lių sta­ty­mo kor­telę – to­kia tvar­ka ne­įga­liųjų at­sto­

vai nepa­ten­kin­ti. „Daž­nai žmonės fo­tog­ra­fuo­ja ma­šiną, o tos kor­telės nematyto. Kai pa­si­keitė ženk­li­ni­ mas, su­si­pai­nio­ja“, – kalbė­jo mi­ nėtą tink­la­lapį ad­mi­nist­ruo­jan­ti Lie­tu­vos žmo­nių su ne­ga­lia sąjun­ gos at­stovė Jur­gi­ta Ma­siu­lio­nytė „Da­bar ga­lio­jan­ti au­to­mo­bi­lių ženk­li­ni­mo tvar­ka nei ge­ra, nei to­ bu­la. Kiek­vie­na sa­vi­val­dybė at­ski­ rai nu­sta­to tvarką, kur ga­li­ma sta­ ty­ti au­to­mo­bi­lius. Vie­na­me mies­te ga­li­ma, ki­ta­me jau rei­kia spe­cia­ laus lei­di­mo. La­bai daug pa­si­kei­ timų ir mūsų žmonės su­trikę“, – sakė J.Ma­siu­lio­nytė.

Jur­gi­ta Ma­siu­lio­nytė:

Da­bar ga­lio­jan­ti au­to­mo­bi­lių ženk­li-­ ni­mo tvar­ka nei ge­ra, nei to­bu­la. Juk už prie­ki­nio au­to­mo­bi­lio stik­lo pa­dėta kor­telė ga­li nu­kris­ti

ar­ba nu­slys­ti. J.Ma­siu­lio­nytė siū­lo ne­įga­liųjų au­to­mo­bi­lių ženk­li­ni­mo tai­syk­les to­bu­lin­ti – pa­vyzd­žiui, Va­ka­ruo­se tai sprend­žia­ma spe­cia­ lią kor­telę su spe­cia­liu ko­du ka­bi­ nant ant prie­ki­nio stik­lo veid­rodė­ lio ir pan. „Tai maž­daug to­kia kor­telė kaip vieš­bu­ty­je ka­bi­na­ma ant durų. Ir būtų iš visų pu­sių ma­to­ma. O da­ bar pa­dėta kor­telė nu­slys­ta, pa­si­ me­ta ir taip to­liau“, – pa­sa­ko­jo ne­ įga­liųjų at­stovė. Ta­čiau vai­ruo­jan­čių ne­įga­liųjų pro­ble­mos tuo ne­si­bai­gia, nes kiek­vie­no­je sa­vi­val­dybė­je au­to­ mo­bi­lių sta­ty­mo tai­syklės – skir­ tin­gos. Pa­sak J.Ma­siu­lio­nytės, Vil­niaus mies­te au­to­mo­bi­lius mo­ ka­mo­se stovė­ji­mo vie­to­se ga­li sta­ ty­ti tik tie ne­įga­lie­ji, ku­rie tu­ri už­sik­li­javę spe­cialų lip­duką ir au­ to­mo­bi­lių sta­ty­mo kor­telę. O Kau­ ne dar rei­kia ir spe­cia­laus lei­di­mo, kurį iš­duo­da sa­vi­val­dybė, jis vie­ niems me­tams kai­nuo­ja 30 litų. Nuo 100 iki 300 litų – to­kią bau­ dą ga­li­te gau­ti, jei au­to­mo­bilį sta­ to­te ne­įga­lie­siems skir­to­je vie­to­je.


4

ketvirtADIENIS, balandĹžio 19, 2012

miestas

Pros­pek­to re­konst­ruk­ci­ja: mÄŻs­lÄ— po mÄŻs­lÄ—s Sei­mo An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­ja tre­Ä?ia­die­ nÄŻ iĹĄ es­mÄ—s Ä—mÄ— nars­ty­ti sos­ti­nÄ—s Ge­di­mi­ no pro­spek­to trin­ke­liĹł de­tek­ty­vÄ…, ta­Ä?iau pir­miau­sia pra­dė­tos aiť­kin­tis ne pro­spek­ to by­rė­ji­mo prie­Şas­tys, o se­nĹł is­to­ri­niĹł ply­te­liĹł din­gi­mo klau­si­mas. Din­go ply­te­lÄ—s?

IĹĄ pa­grin­di­nÄ—s sos­ti­nÄ—s gat­vÄ—s – Ge­di­mi­no pro­spek­to – iĹĄim­ta apie 16 tĹŤkst. kvad­ra­ti­niĹł met­rĹł se­nų­jĹł ba­zal­to trin­ke­liĹł, iĹĄ jĹł 9 tĹŤkst. din­ gu­sios, kaip pra­ne­ťė Vil­niaus mies­ to me­ras Ar­tō­ras Zuo­kas. „Ne­ran­da­me, kur bu­vo iť­veŞ­tos trin­ke­lÄ—s vyk­dant tre­Ä?ią­jÄŻ eta­pą“, – sa­kÄ— A.Zuo­kas. Tre­Ä?iuo­ju eta­pu rekonstruotas Ge­di­mi­no pro­spek­to ruo­Şas nuo Va­sa­rio 16-osios gat­vÄ—s iki Ĺ˝vė­ry­ no til­to. DÄ—l din­gu­siĹł ply­te­liĹł ke­ti­ na­ma kreip­tis ÄŻ pro­ku­ra­tō­rÄ…. Tre­Ä?ia­die­nÄŻ Sei­mo An­ti­ko­rup­ ci­jos ko­mi­si­jÄ… A.Zuo­kas in­for­ma­ vo, kad re­konst­ruo­da­ma ÄŻvai­rius ob­jek­tus sa­vi­val­dy­bÄ— pa­nau­do­jo 5 tĹŤkst. kvad­ra­ti­niĹł met­rĹł se­nų­jĹł ply­te­liĹł, dar 1,2 tĹŤkst. kvad­ra­ti­niĹł met­rĹł svei­kĹł ply­te­liĹł sau­go­mos. A.Zuo­ko tei­gi­mu, uĹž Ge­di­mi­no pro­spek­to re­konst­ruk­ci­jÄ… bu­vo at­ sa­kin­ga sa­vi­val­dy­bÄ—s ÄŻmo­nÄ— „Vil­ niaus ka­pi­ta­li­nÄ— sta­ty­ba“. Sos­ti­nÄ—s me­ras tre­Ä?ia­die­nÄŻ ne­ ga­lė­jo nu­ro­dy­ti, kuo re­mian­tis nu­sprÄ™s­ta pa­keis­ti se­ną­sias ply­te­ les nau­jo­mis, ku­rios praė­jus ke­le­ riems me­tams po re­konst­ruk­ci­jos Ä—mÄ— smar­kiai by­rė­ti. A.Zuo­ko tei­gi­mu, se­nų­jĹł ply­te­liĹł per­klo­ti esÄ… ne­bu­vo ÄŻma­no­ma, ta­ Ä?iau, kas taip nu­spren­dÄ—, jis ne­ga­ lė­jo ÄŻvar­dy­ti.

„Paim­si­me do­ku­men­tus ir pa­ Ĺžiō­rė­si­me, kas ir ko­dÄ—l nu­spren­dÄ— keis­ti ply­te­les“, – pa­Şa­dė­jo jis. Vi­sas ÄŻ vie­nÄ… krō­vÄ…

Bu­vÄ™s „Vil­niaus ka­pi­ta­li­nÄ—s sta­ ty­bos“ di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas, da­bar­ti­nis ap­lin­kos vi­ce­mi­nist­ras Sta­nis­lo­vas Ĺ riō­bė­nas tei­gÄ— esÄ…s nu­ste­bÄ™s dÄ—l tvir­ti­ni­mo, kad pra­ puo­lÄ— bō­tent tre­Ä?iuo­ju eta­pu iĹĄim­ tos trin­ke­lÄ—s. „Bu­vo iť­veŞ­ta ÄŻ vie­nÄ… krō­vÄ… – ar­ ba ÄŻ „Grin­dos“ smė­lio san­dė­lÄŻ, ar­ ba ÄŻ tro­lei­bu­sĹł par­kÄ… Vir­ťu­liť­kė­ se. Krō­vos ten bu­vo di­de­lÄ—s, kaip jĹŤs at­sky­rė­te – Ä?ia pir­mo, Ä?ia ant­ ro, Ä?ia tre­Ä?io eta­po, ne­ga­liu pa­sa­ ky­ti“, – tvir­ti­no S.Ĺ riō­bė­nas. Jis pa­brė­Şė, kad sa­vi­val­dy­bei ran­ go­vas pri­va­lė­jo pa­teik­ti vi­sas pa­Şy­ mas, kÄ… ir kur iť­ve­Şė. „Tik­rai ne­gir­dė­jau, kur trin­ke­lÄ—s din­go. Ne­gir­dė­jau, kad me­ras bō­tĹł sa­kÄ™s, jog S.Ĺ riō­bė­nas paė­mė“, – sa­kÄ— vi­ce­mi­nist­ras. IĹĄ vi­so Ge­di­mi­no pro­spek­to re­ konst­ruk­ci­ja at­siė­jo 100 mln. li­tĹł. DÄ—l Ge­di­mi­no pro­spek­to re­konst­ruk­ci­jos pro­ku­ro­rai yra pra­dė­jÄ™ iki­teis­mi­nÄŻ ty­ ri­mÄ… dÄ—l pikt­nau­dĹžia­vi­mo. Pag­rin­di­nÄ—s sos­ti­nÄ—s gat­vÄ—s – Ge­di­mi­no pro­spek­to – re­konst­ ruk­ci­ja pra­dė­ta 2002 m. pra­dĹžio­ je, pa­sku­ti­niai dar­bai at­lik­ti 2009 m. ge­gu­Şę.

@bRaNQVR[V\ CVY[VNb`QVR[N•

;2:<8.:.@ Ă Âź76:.@

Ă&#x;CVY[VNb`]NcRVX`YĂşTNYR_VWĂ&#x2013; Ă&#x;`NcNVaTNYĂ&#x;

CVY[VNb`]NcRVX`YĂşTNYR_VW\WRcfX`aN[Ă&#x2DC;V\`]N_\Q\`'

2_ZVaN \]N_\QN 3RPVaNQcVcbZ 1NVYV[V[XĂş]\_a_RaNVEC6Â&#x201C;EC666 NZ VĂşCNXN_Ăş2b_\]\`T_NcVĂ­_\`RÂ&#x2022; AN_]aNbaV[Ă&#x203A;]N_\QN 8_f VNV f_NQ\_fOĂ&#x203A;` R[XYN`\ @a_Ă&#x203A;YĂ&#x203A;Â&#x201C;]R_TNYĂ&#x203A;`@N]VRT\`Â&#x201C; cNY`afOV[V[XNVZR[\ZRPR[NaNVV_ X\YRXPV[V[XNVÂ&#x2022; ;RZ\XNZN`Ă&#x;Ă&#x203A;WVZN`aVX`b ONYN[Q V\Q CVY[VNb`QVR[NÂ&#x2022; /Ă­aV[N]N_\QfaVYNVX_NaĂ&#x; ObQĂ&#x203A;a\WbV]_VRĂ&#x;Ă&#x203A;WVZ\ CVY[VNb`]NcRVX`YĂşTNYR_VWN 1VQ V\WVT!! 1N_O\YNVXN`'RaNQVR[VNV`Â&#x201C;%cNYcR[Ă&#x2DC;VĂşVcNXN_Ă&#x203A;`RÂ&#x201C;$cNY

Â&#x201E;Â&#x201E;Paieť­kos: da­bar jau aiť­ki­na­ma­si, ne tik kas kal­tas dÄ&#x2014;l ne­ko­ky­biť­kĹł Ge­di­mi­no pro­spek­to re­mon­to dar­bĹł, bet

ir kas pra­dan­gi­no se­nÄ&#x2026;­sias pro­spek­to ply­te­les. 

Su­si­ra­do iť­va­das

Sos­ti­nÄ&#x2014;s me­ras An­ti­ko­rup­ci­jos ko­ mi­si­jai taip pat pa­ro­dÄ&#x2014; dvi 2005 m. Vil­niaus Ge­di­mi­no tech­ni­kos uni­ ver­si­te­to eks­per­tĹł da­ry­tas ata­skai­tas dÄ&#x2014;l nau­jų­jĹł trin­ke­liĹł ko­ky­ bÄ&#x2014;s. Ta­Ä?iau tÄ&#x2026; pa­Ä?iÄ&#x2026; die­nÄ&#x2026; tĹł pa­Ä?iĹł Ĺžmo­niĹł pa­si­ra­ťy­tos ata­skai­tos iĹĄ es­mÄ&#x2014;s ski­ria­si. â&#x20AC;&#x17E;Vie­nu at­ve­ju jie vi­siť­kai iť­tei­si­ na pro­jek­to da­ly­vius, o ki­tu at­ve­ ju bu­vo ga­li­ma 2005 m. ­rea­guo­ti

ir pa­tiks­lin­ti ply­te­liĹł spe­ci­fi­ka­ci­jÄ&#x2026;. Mes ne­Şi­no­me, ka­da tos ata­skai­tos at­si­ra­do. Ko­dÄ&#x2014;l jos vie­no­dos, bet teks­tas ski­ria­si, tu­rÄ&#x2014;­tĹł iť­siaiť­kin­ ti tei­sÄ&#x2014;­sau­gos ins­ti­tu­ci­josâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; tei­gÄ&#x2014; A.Zuo­kas. Anot jo, eks­per­ti­zÄ&#x2122; uŞ­ sa­kÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x17E;Vil­niaus ka­pi­ta­li­nÄ&#x2014; sta­ty­baâ&#x20AC;&#x153;, bet sa­vi­val­dy­bÄ&#x2014;s jos iť­va­dos ne­pa­ sie­kÄ&#x2014; ir neaiť­ku, ku­ris ata­skai­tos va­rian­tas bu­vo pa­nau­do­tas. â&#x20AC;&#x17E;Vie­no­je iť­va­do­je pa­ra­ťy­ta, kad nu­de­gi­nant trin­ke­liĹł pa­vir­ťiĹł at­vi­

Ge­di­mi­no Bar­tuť­kos nuo­tr.

ra ug­ni­mi pa­di­di­na­mas ply­te­liĹł pa­ Ĺžei­dĹžia­mu­mas ir jaut­ru­mas at­mos­ fe­ros po­vei­kiams. Tuo ir bai­gia­ma iť­va­da. Ki­to­je yra tas pa­ts sa­ki­nys, ta­Ä?iau pri­dÄ&#x2014;­tas dar vie­nas sa­ki­nys, kad gra­ni­to ir ba­zal­to trin­ke­lÄ&#x2014;s ten­ ki­na ĹĄiuo me­tu Lie­tu­vo­je ga­lio­jan­ Ä?iĹł stan­dar­tĹł ir nor­ma­ty­vĹł rei­ka­ la­vi­mus dÄ&#x2014;l stip­ru­mo, at­spa­ru­mo ĹĄal­Ä?iui ir dÄ&#x2014;­vÄ&#x2014;­ji­mui­si. Ĺ i iť­va­da yra la­bai svar­biâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; aiť­ki­no A.Zuo­kas. VD inf.

Ma­to pa­rei­gō­nĹł at­sa­ko­my­bÄ&#x2122; Sei­mo na­rys, Tvar­kos ir tei­sin­g u­mo frak­ci­jos se­niō­nas Va­len­ti­nas Ma­zu­ ro­nis krei­pÄ&#x2014;­si ÄŻ ge­ne­ra­li­n ÄŻ pro­ku­ro­rÄ&#x2026; Da­riĹł Va­lÄŻ su pra­ťy­mu iť­siaiť­kin­ti, ar Vil­n iaus ap­skri­t ies Vy­r iau­sio­jo po­l i­ ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gō­nai, at­si­sa­kÄ&#x2122; at­lik­ti iki­teis­mi­nÄŻ ty­ri­mÄ&#x2026; dÄ&#x2014;l gal­bĹŤt ne­ ko­ky­biť­k Ĺł me­dĹžia­g Ĺł, pa­nau­do­tĹł re­ konst­ruo­jant Ge­di­mi­no pro­spek­tÄ&#x2026;, to­ liau ga­li ei­ti sa­vo pa­rei­gas. Anot par­la­men­ta­ro, praÄ&#x2014;­ju­siĹł me­t Ĺł ge­gu­ŞÄ&#x2122; Vil­niaus ap­skri­ties vy­riau­sio­

jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Nu­si­kal­ti­mĹł ty­r i­mo val­dy­bos Eko­no­m i­n iĹł nu­si­ kal­ti­mĹł ty­ri­mo sky­riaus ty­rÄ&#x2014;­jas at­si­ sa­kÄ&#x2014; pra­dÄ&#x2014;­ti mi­nÄ&#x2014;­tÄ&#x2026; iki­teis­mi­n ÄŻ ty­ri­ mÄ&#x2026;. Sa­vo spren­d i­mÄ&#x2026; mo­ty­va­vo tuo, kad ne­pa­da­r y­ta vei­ka, tu­r in­t i nu­si­ kal­t i­mo ar bau­d Ĺžia­mo­jo nu­si­Şen­g i­ mo po­Şy­miĹł.

ty­ta, kad nu­si­kals­ta­mos vei­kos po­Şy­ mių vis­gi bō­ta.

â&#x20AC;&#x17E;IĹĄ tik­rų­jĹł sun­kiai su­vo­kia­mas prieĹĄ me­ tus iĹĄ Vil­niaus ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­ li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gō­nĹł gau­tas nei­ gia­mas at­sa­ky­mas dÄ&#x2014;l ma­no pra­ťo­mo pra­dÄ&#x2014;­ti iki­teis­mi­nio ty­ri­mo, nes jau tuo­ met ga­li­mi nu­si­kals­ta­mos vei­kos po­Şy­ Ĺ iĹł me­tĹł ko­vo mÄ&#x2014;­ne­sÄŻ par­la­men­ta­rui miai bu­vo aki­vaiz­dĹžiai ÄŻĹžvel­gia­mi. Ky­la pa­kar­to­ti­nai krei­pu­sis ÄŻ po­li­ci­jos ko­mi­ klau­si­mas, ko­kiais mo­ty­vais iĹĄ tie­sĹł va­ sa­ria­tÄ&#x2026; ĹĄis nu­ta­ri­mas bu­vo pa­nai­kin­tas do­va­vo­si ty­rÄ&#x2014;­jai, at­si­sa­kÄ&#x2122; pra­dÄ&#x2014;­ti iki­teis­ ir ty­ri­mas vis dÄ&#x2014;l­to pra­dÄ&#x2014;­tas, nes nu­sta­ mi­nÄŻ ty­ri­mÄ&#x2026;â&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; tei­gÄ&#x2014; V.Ma­zu­ro­nis.

Dar­bai truks iki rug­sÄ&#x2014;­jo And­re­jus Ĺ˝u­kovs­kis a.zukovski@diena.lt

Va­ka­ri­nio ap­link­ke­lio II sta­ty­bĹł eta­po da­lÄŻ va­kar tik­ri­nÄ&#x2122; sos­ti­nÄ&#x2014;s val­dĹžios vy­rai ge­rai ÄŻver­ti­no ke­li­ nin­kĹł dar­bÄ&#x2026;. Vis dÄ&#x2014;l­to vil­nie­Ä?iams dar­bĹł ke­lia­mus ne­pa­to­gu­mus teks kÄ&#x2122;s­ti bent iki rug­sÄ&#x2014;­jo.

Dar­bi­nin­kai sos­ti­nÄ&#x2014;s me­rÄ&#x2026; Ar­tō­rÄ&#x2026; Zuo­kÄ&#x2026; ir vi­ce­me­rÄ&#x2026; Ro­mÄ&#x2026; Ado­ma­ vi­Ä?iĹł ti­ki­no, kad pa­grin­di­niai dar­ bai bus baig­ti iki rug­sÄ&#x2014;­jo 1 d., kai mies­te smar­kiai iĹĄau­ga au­to­mo­ bi­liĹł srau­tai. Ĺ iuo me­tu dir­ba­ma dviem pa­mai­no­mis â&#x20AC;&#x201C; vie­na ÄŻpras­ ta ir ki­ta il­ges­ne. â&#x20AC;&#x17E;Ver­si­mÄ&#x2014;s per gal­vÄ&#x2026;, ta­Ä?iau iki rug­sÄ&#x2014;­jo 1 d. dar­bus baig­si­meâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; ti­ki­no dar­bi­nin­kai. â&#x20AC;&#x17E;Jei­gu taip bus iĹĄ tik­rų­jĹł ir jĹŤs baig­si­te dar­bus iki rug­sÄ&#x2014;­jo 1 d., bus

tik­rai nuo­sta­bu. O mes taip pat kal­ bÄ&#x2014;­si­me ir su ki­to­mis ÄŻmo­nÄ&#x2014;­mis, kad jos taip pat dirb­tĹł kaip ir jĹŤs dir­ba­ teâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; ÄŻmo­nÄ&#x2014;s, tvar­kan­Ä?ios Ga­riō­nĹł til­tÄ&#x2026;, dar­bĹł va­do­vui suo­kÄ&#x2014; sos­ti­nÄ&#x2014;s vi­ce­me­ras R.Ado­ma­vi­Ä?ius. Vi­ce­me­ras â&#x20AC;&#x17E;Vil­niaus die­nosâ&#x20AC;&#x153; Ĺžur­na­lis­tams tei­gÄ&#x2014;, kad va­ka­ri­ nio ap­link­ke­lio pro­jek­to kai­na â&#x20AC;&#x201C; per 160 mln. li­tĹł. Ta­Ä?iau ĹĄi su­ma, anot R.Ado­ma­vi­Ä?iaus, at­si­pirks ir vos ati­da­rius ap­link­ke­lÄŻ vai­ruo­to­jai tuoj pat pa­jus jo tei­gia­mÄ&#x2026; po­vei­kÄŻ mies­to trans­por­to sis­te­mai. â&#x20AC;&#x17E;Vien Ga­riō­nĹł til­tÄ&#x2026; su­tvar­ky­ti kai­nuos per 10 mln. li­tĹł, ĹĄios gat­vÄ&#x2014;s ruo­Şas â&#x20AC;&#x201C; dar 34 mln. li­tĹł, ta­Ä?iau tai â&#x20AC;&#x201C; il­gaam­ŞÄ&#x2014; in­ves­ti­ci­ja. Ma­nau, kad su­tvar­ky­ti ke­liai be pa­pil­do­mĹł re­ mon­tĹł bus tin­ka­mi nau­do­ti ma­ Ĺžiau­siai 20 me­tĹł, o jĹł bu­vi­mas iť­ sprÄ&#x2122;s dau­ge­lÄŻ trans­por­to ju­dÄ&#x2014;­ji­mo bÄ&#x2014;­dĹł. Pie­ti­nis ap­link­ke­lis da­vÄ&#x2014; tei­

gia­mÄ&#x2026; efek­tÄ&#x2026;, o va­ka­ri­nio ap­link­ke­ lio efek­tas bus dar di­des­nisâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; tei­ gÄ&#x2014; vi­ce­me­ras. IĹĄ pra­dĹžiĹł ap­link­ke­lis pra­dÄ&#x2014;­tas ties­ti vien sa­vi­val­dy­bÄ&#x2014;s lÄ&#x2014;­ťo­mis, ta­Ä?iau sau­sio pa­bai­go­je II va­ka­ri­ nio ap­link­ke­lio sta­ty­bĹł eta­pas iĹĄ da­lies fi­nan­suo­ja­mas Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos iĹĄ ES struk­tō­ri­niĹł fon­ dĹł gau­to­mis lÄ&#x2014;­ťo­mis. Va­ka­ri­nis ap­link­ke­lis tie­sia­mas Laz­dy­nĹł, Ka­ro­li­niť­kiĹł ir Pi­lai­tÄ&#x2014;s mik­ro­ra­jo­nuo­se Uk­mer­gÄ&#x2014;s plen­ to link. II eta­pu bus nu­ties­tas ruo­Şas nuo L.Asa­na­vi­Ä?iō­tÄ&#x2014;s iki Ozo gat­vÄ&#x2014;s. Bus nu­ties­ta 2,84 km nau­jo ke­lio, pa­ sta­ty­tos dvie­jĹł ly­giĹł san­kry­Şos ir du via­du­kai. Pa­lei ap­link­ke­lio ruo­ ĹžÄ&#x2026; bus ÄŻreng­ti mo­der­nĹŤs ĹĄvies­tu­vai, ku­riems elekt­rÄ&#x2026; ga­mins au­to­no­mi­ nÄ&#x2014;s sau­lÄ&#x2014;s ir vÄ&#x2014;­jo ener­gi­jos jÄ&#x2014;­gai­ nÄ&#x2014;s.

Â&#x201E;Â&#x201E;Kai­na: va­ka­ri­nÄŻ ap­link­ke­lÄŻ nu­ties­ti kai­nuos dau­giau kaip 160 mln. li­tĹł. 

Ge­di­mi­no Bar­tuť­kos nuo­tr.


5

ketvirtadienis, balandžio 19, 2012

lietuva

Prie­žiū­ros klai­dų ne­ma­to Bu­vęs prem­je­ras Ge­di­mi­nas Kir­ki­las tvir­ti­na, kad jo lai­kais „Sno­ro“ pa­dė­tis ne­bu­ vo blo­ga. Da­bar­ti­nis prem­je­ras And­rius Ku­bi­lius tei­gia, kad šio ban­ko pro­ble­mas su­kė­lė neat­sa­kin­ga bu­vu­sių jo sa­vi­nin­kų veik­la.

„„In­for­ma­ci­ja: eksp­rem­je­ras G.Kir­

ki­las sa­ko, kad 2006–2008 m., kai jis va­do­va­vo Vy­riau­sy­bei, ne­ bu­vo jo­kių ne­ri­mą ke­lian­čių ži­ nių apie „Sno­ro“ fi­nan­si­nę pa­ dė­ tį. And­riaus Ufar­to (BFL) nuo­tr.

Sta­sys Gu­da­vi­čius s.gudavicius@diena.lt

ne­prii­ma. Tai pa­sa­kiau ir ko­mi­si­ jai“, – kal­bė­jo jis.

Liu­di­jo Sei­mo ko­mi­si­jai

Ty­rė pi­ni­gų kil­mę

Va­kar G.Kir­ki­las, A.Ku­bi­lius ir fi­ nan­sų mi­nist­rė Ing­ri­da Ši­mo­ny­tė at­sa­kė į „Sno­ro“ bank­ro­to ap­lin­ ky­bes nars­tan­čios Sei­mo lai­ki­no­ sios ty­ri­mo ko­mi­si­jos klau­si­mus. Ko­m i­s i­jos na­r iai bu­v u­s io so­ cial­d e­m ok­ra­t ų Vy­r iau­sy­b ės va­ do­vo tei­ra­vo­s i, ar 2006–2008 m., kai G.Kir­ki­las bu­vo prem­je­ ras, gau­ta ko­kių nors ne­ri­mą ke­ lian­čių ži­nių apie „Sno­ro“ ban­ko pa­dė­tį. „Sa­ky­čiau, prie­šin­gai – vi­sų ban­kų si­tua­ci­ja tuo­met bu­vo ge­ra, vi­si ban­kai bu­vo pel­nin­gi“, – kal­bė­jo eksp­rem­je­ras. G.Kir­ki­ las pa­brė­žė, kad Lie­tu­vo­je pa­gal Kons­ti­tu­ci­ją ir įsta­ty­mus ko­mer­ ci­nių ban­kų prie­žiū­rą vyk­do Lie­ tu­vos ban­kas. „Vy­riau­sy­bė ne­ga­li į tai kiš­ tis. Mes, be abe­jo, gau­da­vom api­ bend­ri­nan­čią in­for­ma­ci­ją apie pa­ dė­tį ban­kų ir fi­nan­sų sek­to­riu­je. Ir pa­gal tą in­for­ma­ci­ją ban­kų fi­ nan­si­nė si­tua­ci­ja bu­vo tik­rai ge­ra. Cent­ri­nis ban­kas pri­žiū­ri ko­mer­ci­ nius ban­kus. Vy­riau­sy­bė to ne­da­ ro. Vy­riau­sy­bė, aiš­ku, in­for­muo­ ja­ma apie pa­dė­tį, bet spren­di­mų

Nut­rau­kė ty­lą Sta­sys Gu­da­vi­čius Nau­jo­jo Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­bos (FNTT) va­do­vo klau­si­mą tu­ri spręs­ti nau­ja­sis vi­ daus rei­ka­lų mi­nist­ras Ar­tū­ras Me­ lia­nas. Apie tai kal­bė­ta tre­čia­die­nį vy­ku­sia­me val­dan­čio­sios koa­li­ci­ jos at­sto­vų su­si­ti­ki­me.

Tre­čia­die­nio ry­tą at­nau­jin­ta prieš po­rą mė­ne­sių dėl ki­lu­sios įtam­ pos koa­li­ci­jo­je nu­trū­ku­si tra­di­ci­ja kiek­vie­ną sa­vai­tę val­dan­čių­jų at­ sto­vams pus­ry­čiau­ti su prem­je­ru And­riu­mi Ku­bi­liu­mi ir per šį su­si­ ti­ki­mą ap­tar­ti svar­biau­sias po­li­ti­ nes ak­tua­li­jas. Pa­sak val­dan­čio­sios Li­be­ra­lų ir cent­ro są­jun­gos pir­mi­nin­ko Al­gio Čap­li­ko, šį­kart prie pus­ry­čių sta­lo kal­bė­ta apie Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­ nės eti­kos ko­mi­si­jos (VTEK) iš­va­dą dėl nau­jo­jo FNTT va­do­vo Kęs­tu­čio Ju­ce­vi­čiaus, apie opo­zi­ci­jos ini­ci­ juo­tą in­ter­pe­lia­ci­ją tei­sin­gu­mo mi­ nist­rui Re­mi­gi­jui Ši­ma­šiui, stra­te­gi­ nius ener­ge­ti­kos pro­jek­tus, Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mo pa­kei­ti­mus. „Ap­ta­rė­me vi­sas svar­biau­sias po­li­ti­nes ak­tua­li­jas, vi­sus pa­sta­ ruo­sius iš­šū­kius koa­li­ci­jai“, – sa­ kė po­li­ti­kas. Anot jo, koa­li­ci­jos su­si­ti­ki­me, be ki­ta ko, kal­bė­ta apie ant­ra­die­nį pa­skelb­tą VTEK spren­di­mą, kad ne­se­niai FNTT va­do­vu pa­skir­tas K.Ju­ce­vi­čius ne­pai­sė in­te­re­sų de­ ri­ni­mo rei­ka­la­vi­mų pa­si­ra­šy­da­mas raš­tą dėl sa­vo pa­ties pa­ti­ki­mu­mo.

Di­džiau­sia val­dan­čio­sios koa­li­ ci­jos par­ti­ja Tė­vy­nės są­jun­ga-Lie­ tu­vos krikš­čio­nys de­mok­ra­tai (TSLKD) rei­ka­lau­ja, kad K.Ju­ce­vi­čius at­si­sta­ty­din­tų pa­ts ar­ba bū­tų at­ leis­tas. „Bend­ras su­ta­ri­mas koa­li­ ci­jo­je yra toks: pa­gal ga­lio­jan­čius įsta­ty­mus FNTT va­do­vo klau­si­mą tu­ri spręs­ti vi­daus rei­ka­lų mi­nist­ ras. Jam ir pa­lie­ka­ma tei­sė įver­tin­ ti pa­da­ry­to nu­si­žen­gi­mo mas­tą ir ap­si­spręs­ti, ko­kią nuo­bau­dą skir­ti K.Ju­ce­vi­čiui“, – sa­kė A.Čap­li­kas. Tik ant­ra­die­nį pa­rei­gas pra­dė­ju­ sį ei­ti nau­ją­jį Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­ te­ri­jos va­do­vą A.Me­lia­ną yra de­le­ ga­vę li­be­ral­cent­ris­tai. K.Ju­ce­vi­čių FNTT va­do­vu pa­sky­ręs anks­tes­nis vi­daus rei­ka­lų mi­nist­ras Rai­mun­das Pa­lai­tis ir­gi yra šios par­ti­jos at­sto­vas. A.Me­lia­nas yra sa­kęs, kad, iš­nag­ri­ nė­jęs VTEK iš­va­dą dėl K.Ju­ce­vi­čiaus, spręs, ką da­ry­ti. Tre­čia­die­nio ry­tą mi­nist­ras sa­kė dar ne­ži­nąs, koks bus K.Ju­ce­vi­čiaus li­ki­mas, nes dar nė­ra su­si­pa­ži­nęs su VTEK iš­va­da. FNTT va­do­vas pa­reiš­kė pa­ts neat­sis­ta­ty­din­siąs ir lauk­siąs vi­ daus rei­ka­lų mi­nist­ro spren­di­mo. Val­dan­čio­jo Li­be­ra­lų są­jū­džio va­do­vas su­si­sie­ki­mo mi­nist­ras Eli­ gi­jus Ma­siu­lis tei­gė, kad spren­di­ mai dėl nau­jo­jo FNTT va­do­vo tu­ri bū­ti tei­si­niai, o ne po­li­ti­niai: „Tik­ rai ne­rei­kia čia po­li­ti­niais pa­reiš­ki­ mais sku­bin­ti įvy­kių. Lie­tu­vo­je tei­ sė vis dar ga­lio­ja, to­dėl rei­kia leis­ti ra­miai nau­jam mi­nist­rui iš­siaiš­ kin­ti si­tua­ci­ją ir pa­da­ry­ti ati­tin­ka­ mus spren­di­mus.“

„Ki­ta ver­tus, nuo 2002 m. bu­vo vyk­do­mas ty­ri­mas dėl kai ku­rių ban­kų, įskai­tant ir „Sno­rą“, pi­ni­ gų kil­mės. Kiek man ži­no­ma, ty­ ri­mas bai­gė­si 2010 m. ir jis bai­gė­si nie­kuo“, – tei­gė po­li­ti­kas.

And­rius Ku­bi­lius:

„Sno­ro“ kri­zė bu­vo in­ di­vi­dua­li, su­kel­ta ne ko­kių nors sis­te­mi­ nių pro­ble­mų, o neat­ sa­kin­gos sa­vi­nin­kų veik­los.

G.Kir­k i­l as at­s i­s a­k ė įvar­dy­ ti, ko­k ių ki­t ų ko­m er­c i­n ių ban­ kų pi­ni­gų kil­mę nars­tė tei­sė­sau­ ga, tvir­tin­da­mas, kad tai už­da­ra in­for­m a­c i­ja. „Ban­kai yra la­bai jaut­ri ins­ti­tu­ci­ja. Per vie­ną die­ną ga­li si­tua­ci­ja pa­si­keis­ti. Jei­gu, pa­ vyz­džiui, di­de­lė pi­ni­gų su­ma bu­ vo per­ves­ta kur nors ki­tur, pa­dė­

tis ga­lė­jo la­bai grei­tai pa­si­keis­ti į blo­ga“, – tvir­ti­no jis. G.Kir­ki­las tvir­ti­no iki šiol ne­ži­ no­jęs, kad kai ku­rie aukš­ti Lie­tu­vos ban­ko Prie­žiū­ros de­par­ta­men­to pa­ rei­gū­nai bu­vo su­si­ję gi­mi­nys­tės ry­ šiais su „Sno­ro“ dar­buo­to­jais. „Tai, aiš­ku, blo­gai. Bet man ne­bu­vo ži­ no­ma apie tuos gi­mi­nys­tės ry­šius. Jie paaiš­kė­jo tik da­bar“, – sa­kė po­ li­ti­kas. Pak­laus­tas, kas kal­tas dėl per­nai ki­lu­sio „Sno­ro“ bank­ro­to, eksp­rem­je­ras at­sa­kė: „Ma­nau, kad tei­sė­sau­ga tu­ri į tai at­sa­ky­ti.“ „Kontrolę ga­li­ma to­bu­lin­ti“

Da­bar­ti­nio Vy­riau­sy­bės va­do­vo A.Ku­bi­liaus nuo­mo­ne, ko­mer­ci­ nių ban­kų prie­žiū­ra Lie­tu­vo­je, ku­ rią vyk­do cent­ri­nis ša­lies ban­kas, yra „pa­ly­gin­ti ne­blo­ga, nors, be abe­jo, ga­li­ma ir to­bu­lin­ti“. „Ko­m i­s i­jai pa­kar­to­jau, kad „Sno­ro“ kri­zė bu­vo in­di­vi­dua­li, su­kel­ta ne ko­kių nors sis­te­mi­nių pro­ble­mų, o neat­sa­kin­gos bu­vu­sių ban­ko sa­vi­nin­kų veik­los. Vy­riau­ sy­bės ir Lie­tu­vos ban­ko veiks­mais ši kri­zė bu­vo su­val­dy­ta, in­dė­li­ nin­kų in­te­re­sai ap­gin­ti. Tai ne­bu­ vo leng­va, nes tam rei­kė­jo su­telk­ti be­veik 4 mlrd. li­tų. Bet, kaip pa­ ro­dė nau­jau­sias ver­ty­bi­nių po­pie­

rių auk­cio­nas, pa­si­ti­kė­ji­mas Lie­ tu­vos kre­di­ti­nė­mis ga­li­my­bė­mis ne­pra­ras­tas“, – pa­brė­žė Vy­riau­ sy­bės va­do­vas. Pa­si­gen­da spar­tes­nio pro­ce­so

„Bet koks ban­kas bank­ru­tuo­tų, jei­ gu kil­tų to­kių fi­nan­si­nių pro­ble­mų“, – sa­kė fi­nan­sų mi­nist­rė I.Ši­mo­ny­tė. „Dar 1999 m. po eko­no­mi­kos kri­zės bu­vo priim­tas Fi­nan­si­nio tva­ru­mo įsta­ty­mas, ku­ris lei­do tai­ky­ti tam tik­ras prie­mo­nes ban­kų sta­bi­lu­mui pa­lai­ky­ti. Tai­gi, tei­siš­kai esa­me pa­ si­ren­gę vi­so­kiems ne­ti­kė­tu­mams. Pa­gal įsta­ty­mą Lie­tu­vos ban­kas yra įpa­rei­go­tas kreip­tis į Vy­riau­sy­bės ins­ti­tu­ci­jas, jei­gu ma­to ko­kią nors ri­zi­ką, kad bū­tų im­ta­si biu­dže­ti­nių prie­mo­nių ban­kų sis­te­mai gel­bė­ ti“, – sa­kė ji. Pak­laus­ta, kaip vals­ty­bė at­gaus be­veik 4 mlrd. li­tų, ku­riuos pri­va­ lė­jo in­ves­tuo­ti į „Sno­ro“ in­dė­li­nin­ kų in­te­re­sų gy­ni­mą, mi­nist­rė at­sa­ kė: „Man la­bai gai­la, kad iki šiol dėl ne­vi­siš­kai konst­ruk­ty­vios kai ku­ rių kre­di­to­rių veik­los nė­ra kaip su­šauk­ti „Sno­ro“ kre­di­to­rių su­si­ rin­ki­mo ir pa­skir­ti kre­di­to­rių val­ dy­bos, ku­ri pa­ju­din­tų ban­ko tur­to rea­li­za­vi­mo pro­ble­mas. Tai­gi, pro­ ce­sas yra kiek van­gus. “


6

ketvirtADIENIS, balandžio 19, 2012

nuomonės

KT im­sis A.Va­lins­ko

Žvilgsnis

Redakcijos skiltis

K

Iš­va­žiuo­kim – kad la­biau my­lė­tų

Vio­le­ta Juo­de­lie­nė

N

uo šių me­tų vi­du­ri­n į iš­si­la­vi­ni­mą už­sie­ny­ je įgi­ję jau­nuo­liai dėl vals­t y­b ės fi­nan­sa­v i­ mo stu­d i­joms kon­k u­r uos kar­t u su Lie­tu­vos abi­tu­r ien­tais, ta­čiau pir­m ie­ji sto­da­m i į Lie­t u­vos uni­ ver­si­te­tus gaus pa­pil­do­mų ba­lų. Du ba­lai – vi­siems išei­viams ir lie­ tu­vių kil­mės už­sie­nie­čiams, dar du – už­sie­ny­je vei­k ian­čių lie­t u­ viš­k ų mo­kyk­lų abi­tu­rien­tams.

Ne­gi mums vi­siems rei­ kia iš­vyk­ti iš Lie­tu­vos, kad mū­sų vai­kai tap­tų ypa­tin­gi? To­k ia nau­jo­ve Švie­ti­mo ir moks­ lo mi­n is­te­r i­ja (ŠMM) pa­si­skel­bė no­r in­ti pri­si­dė­ti prie tau­tos tel­k i­ mo. Re­g is, gra­ž us ir vi­sai ne­l i­be­ ra­lus li­be­ra­l ios mi­n is­te­r i­jos ges­ tas sve­tur gy­ve­nan­t iems tau­t ie­ čiams, ku­r ių gre­tos nuo­lat pa­si­ pil­do vis nau­jais emig­ran­tais. „Yra to­k ie da­ly­kai kaip tau­ta, lie­ tu­vių tau­ta, ir at­ski­ros so­cia­li­nės, pro­fe­si­nės ar ko­kios ki­tos gru­pės. Aš vi­są lai­ką ma­nau ir ma­ny­siu, kad tau­tos tel­k i­mas yra daug svar­biau ne­gu tam tik­ros so­cia­li­ nės gru­pės iš­sky­r i­mas“, – aiš­k in­ da­ma ŠMM spren­di­mą sa­kė vi­ce­ mi­nist­rė Ne­r i­ja Pu­ti­nai­tė. Vi­ce­m i­n ist­rė lei­do su­pras­t i, kad ap­si­lan­k iu­si už­sie­ny­je vei­k ian­ čio­se lie­tu­v iš­ko­se mo­k yk­lo­se li­ ko su­ža­vė­ta ten be­si­mo­kan­čių la­ bai ga­bių vai­k ų, o to­k ia po­zi­ty­vi disk­r i­m i­na­ci­ja bū­tent na­cio­na­l i­ niu pa­g rin­du esan­t i tei­siš­kai vi­ siš­kai pa­g rįs­tas da­ly­kas. Vi­ce­m i­n ist­rę ga­l i­ma su­pras­t i – at­si­dū­r us sve­t ur esan­č io­se lie­ tu­viš­ko­se sa­lo­se ga­li su­vir­pė­ti ir kie­čiau­sia šir­dis. Ir la­biau­siai nu­ blu­k u­si ver­ba ten švy­t i ryš­k iau­ sio­m is spal­vo­m is, ir gin­ta­r i­n iai Ge­d i­m i­no stul­p ai sve­t ur neat­ ro­do ki­čas. O kai te­nykš­čių vai­ kų folk­lo­ro an­samb­l is už­t rau­k ia „Au­go gi­r ioj ąžuo­lė­l is“ – aša­r ų ne­ su­lai­ky­si. Iš­ties gra­ž u, jaut­ru – be jo­k ios iro­ni­jos. Ta­čiau ar tai tik­rai yra prie­žas­tis, ko­dėl kur nors Mask­vo­je, Dub­l i­

Komentarus, įžvalgas siųskite e. paštu redakcija@vilniausdiena.lt

ne ar Hiu­ten­fel­de be­si­mo­kan­tys lie­tu­v iu­kai yra ge­res­n i už Kaz­lų Rū­dos ar Šan­čių vai­kus? Ne­g i mums vi­siems rei­k ia iš­vyk­ ti iš Lie­t u­vos, kad mū­sų vai­kai tap­t ų ypa­t in­g i, la­biau ver­t i vals­ ty­bės fi­nan­suo­ja­mos stu­di­jų vie­ tos? Ku­r ios, be­je, kad ir sim­bo­l i­ nę da­l į, su­ne­ša bū­tent Lie­tu­vo­je, o ne už­sie­ny­je dir­ban­tys mo­kes­ čių mo­kė­to­jai. Ki­ta ver­t us, skelb­da­ma apie to­ kios pri­vi­le­g i­jos su­tei­k i­mą, ŠMM pir­miau­sia pa­tai­kau­ja net ne už­ sie­n io lie­t u­v iams, bet Lie­t u­vos aukš­to­sioms mo­kyk­loms, ku­rios ne­truks su­si­dur­ti su po­ten­cia­lių stu­den­tų sty­g iu­mi. Vie­nus abi­tu­ rien­t us nu­siur­bė emig­ra­ci­ja, ki­ tus at­bai­dė ne­pat­rauk­l i stu­d i­jų fi­nan­sa­vi­mo tvar­ka. ŠMM, vie­n a ran­k a stum­d a­ma gim­na­zis­tus iš Lie­tu­vos, ki­tą ties­ da­ma už­sie­nio lie­tu­viams, už­sii­ ma ne „po­zi­ty­via disk­ri­mi­na­ci­ja“: ji el­g ia­si ne­są­ž i­nin­gai. Ką bū­t i­na da­r y­t i, jei no­r i­me „su­ telk­ti tau­tą“, no­ri­me, kad emig­ran­ tai bū­t ų „mū­sų pro­tas“, ne kar­tą la­bai aiš­kiai pa­sa­kė jie pa­tys: tu­ri­ me pri­pa­žin­ti sve­tur gy­ve­nan­čių lie­tu­vių no­rą dirb­ti Lie­tu­vo­je. Jei jau ne­pa­jė­g ia­me iš­lai­k y­t i čia uni­ver­si­te­tus bai­gu­sių jau­nų spe­ cia­l is­t ų, ver­t in­k i­me bent tuos, ku­r ie na­mo grįž­ta ne­ši­n i už­sie­ nio uni­ver­si­te­tų dip­lo­mais. Ne vie­nas ži­no­me is­to­r i­jų apie en­tu­ziaz­mu tryš­ku­sius ab­sol­ven­ tus, ku­riuos sve­tur su­bran­din­tas pa­t rio­t iz­mas ar pa­pras­č iau­sias gim­t i­nės il­ge­sys grą­ž i­no į Lie­tu­ vą. De­ja, trum­pam. Vie­tos vers­lo, val­di­nin­k ų bai­mė, kad kiek­vie­nas toks jau­nuo­lis yra pa­vo­jin­gas kon­ku­ren­tas, stip­res­ nė už nau­jų idė­jų al­k į. Ją ban­do­ ma slėp­t i rei­ka­lau­jant iš jau­nų spe­cia­l is­t ų tu­rė­t i se­n ių pa­t ir­t ies ar­ba tie­siog at­v i­rai ig­no­r uo­jant už­s ie­n io uni­ver­s i­te­to dip­lo­mą: gir­di, ati­trū­kęs ne tik nuo pra­kti­ kos, bet ir nuo lie­t u­v iš­kos rea­ly­ bės. Apie ko­k į no­rą su­telk­t i tau­tą ga­ li­me kal­bė­ti, kai ten­ka ieš­ko­ti pa­ guo­dos žo­d žių už­s ie­ny­je nuo vai­k ys­tės gy­ve­nan­čiai tau­t ie­tei – po­l ig­lo­tei ES tei­sės ma­g ist­ran­ tei, ku­rios kaip pra­kti­kan­tės (tai­ gi – be­veik ne­mo­ka­mos dar­bo jė­ gos!) pa­slau­g ų ne­pri­rei­kė nė vie­ nai Lie­tu­vos mi­nis­te­ri­jai? „Lie­tu­ vo­je – kaip so­cia­liz­mo lai­kais, vis dar yra ly­g ūs ir ly­ges­ni“, – sa­ko ji. Ir nė­ra ne­tei­si. Juk bū­tent tai pa­ ro­do ir nau­jo­ji ŠMM ini­c i­juo­t a pri­vi­le­g i­ja. Ji taip pat ver­ta dvie­ jų ba­lų, tik pagal de­šimt­ba­lę ver­ ti­ni­mo sis­te­mą.

ons­ti­tu­ci­nis Teis­mas (KT) ry­toj vie­ša­me po­sė­dy­je nag­ ri­nės Arū­no Va­lins­ko iš­rin­ ki­mo Sei­mo pir­mi­nin­ku 2008 m. ati­tik­tį Kons­ti­tu­ci­jai ir Sei­ mo sta­tu­tui. Kaip tei­gia­ma KT pra­ne­ši­me, par­ la­men­ta­rų gru­pės nuo­mo­ne, Sei­mas ne­ga­lė­jo priim­ti mi­nė­to nu­ta­ri­mo dėl A.Va­lins­ko iš­rin­ki­mo Sei­mo pir­ mi­nin­ku, nes prieš tai Sei­me bal­suo­ jant jam ne­bu­vo pri­tar­ta. „Pa­reiš­kė­jų nuo­mo­ne, pa­gal Sei­ mo sta­tu­tą to pa­ties tu­ri­nio įsta­ty­mo (nu­ta­ri­mo) pro­jek­tą, ne­sant ypa­tin­gų ap­lin­ky­bių, Sei­mas ga­li svars­ty­ti tik po tam tik­ro lai­ko (po 6 mė­ne­sių)“, – tvir­ti­na­ma pra­ne­ši­me. Teis­mas taip pat aiš­kin­sis Sei­ mo sta­tu­to 117 straips­nio 6 da­lies

„Bal­suo­jan­ty­sis biu­le­te­ny­je iš­brau­ kia pa­var­des tų kan­di­da­tų, prieš ku­ riuos bal­suo­ja, ar­ba tuos tei­gi­nius, ku­rie jam ne­priim­ti­ni“ kons­ti­tu­cin­ gu­mą. „Gin­čy­da­ma Sei­mo sta­tu­to 117 straips­nio 6 da­lies ati­tik­tį Kons­ti­tu­ ci­jai, Sei­mo na­rių gru­pė tei­gia, kad tais at­ve­jais, kai ke­lia­mas tik vie­ nas kan­di­da­tas, bal­sa­vi­mo są­ly­gos pa­da­ro­mos ne­ly­gia­ver­tės: bal­suo­ jant „prieš“ rei­kia iš­brauk­ti kan­di­ da­to pa­var­dę, o bal­suo­jant „už“ ne­ rei­kia at­lik­ti jo­kių ak­ty­vių veiks­mų, iš­reiš­kian­čių bal­suo­jan­čio­jo va­lią, to­dėl bal­suo­jan­ty­sis „už“ ne­pri­va­ lo užei­ti į slap­to bal­sa­vi­mo ka­bi­ną ir taip yra pa­žei­džia­mas slap­to bal­sa­ vi­mo im­pe­ra­ty­vas“, – ra­šo­ma pra­ ne­ši­me.

Pa­reiš­kė­jui teis­mo po­sė­dy­je at­sto­ vaus Sei­mo na­riai so­cial­de­mok­ra­tai Vy­te­nis Po­vi­las And­riu­kai­tis ir Ju­lius Sa­ba­taus­kas. Sei­mo pir­mi­nin­ku A.Va­lins­kas iš­ rink­tas 2008 m. lapk­ri­čio 17-ąją tik per ant­rą bal­sa­vi­mą. Pir­mą­kart bal­ suo­jant A.Va­lins­ko kan­di­da­tū­rą pa­rė­ mė 67 par­la­men­ta­rai, 69 bu­vo prieš, 1 biu­le­te­nis su­ga­din­tas. Po per­trau­ kos po­sė­dy­je val­dan­čią­ją koa­li­ci­ją su­for­ma­vu­sioms ke­tu­rioms par­ti­ joms nu­spren­dus A.Va­lins­ko kan­di­ da­tū­rą teik­ti pa­kar­to­ti­nai, 79 par­la­ men­ta­rai bu­vo už, 58 – prieš. Praė­jus ma­žiau nei me­tams, 2009 m. rug­sė­jo 15 d., tuo­me­tis Tau­tos pri­si­kė­ li­mo par­ti­jos ly­de­ris bu­vo at­sta­ty­din­ tas iš Sei­mo pir­mi­nin­ko pa­rei­gų. VD, BNS inf.

„„Krau­pu: šiukš­lė­mis nu­sė­tos pa­ke­lės – tra­di­ci­nis prie­mies­čių vaiz­de­lis. 

Skai­ty­to­jos nuo­tr.

Da­rom, bet ne­pa­da­rom

A

tei­nan­tį sa­vait­ga­lį DA­ROM. Tai man pri­mi­nė ne laik­raš­ čiai, ne te­le­vi­zo­rius, ne ra­ di­jas, ne po­rta­lai ir net ne kai­my­nai. Apie ak­ci­ją vis gar­siau rė­ kia pa­ke­lė­se au­gan­tys kal­nai į mai­šus su­grūs­tų šiukš­lių. Mai­šų kaip gry­bų po lie­taus dy­gi­mą pa­ste­bė­jau jau nuo praė­ju­sio sa­vait­ga­lio kas­dien va­žiuo­ da­ma Ei­šiš­kių plen­tu: iš ry­to vie­noj ke­lio pu­sėj mai­šais pa­rams­ty­ti švie­są at­spin­din­tys stul­pe­liai, va­ka­re – jau ir ki­toj, ry­to­jaus die­ną iš vie­no mai­ šo užau­gu­si krū­va. Po po­ros die­nų kai ku­rie neat­lai­kę vil­ki­kų ke­lia­mų gū­sių nu­rie­dė­ję ša­li­ke­lėn, at­si­ri­šę, o gal nė už­riš­ti ne­bu­vę. Šiukš­lių pil­ni mai­šai – ne vie­nin­ te­liai švie­są at­spin­din­čių stul­pe­lių

kom­pa­nio­nai, juk jau po ba­lan­džio 10-osios, oras ge­ras, va­žia­vi­mo są­ly­ gos pui­kios – kei­čiam pa­dan­gas ir... pra­va­žiuo­da­mi ne­be­tin­ka­mas nau­ do­ti mau­nam ant stul­pe­lių. Įdo­mu, ar kad pa­svi­ru­sį stul­pe­lį pri­lai­ky­tų, ar kad pa­dan­gos ne­nu­rie­dė­tų ša­li­ ke­lėn – gal kam pri­reiks? Ačiū, ge­ rie­ji žmo­nės, kad nors stul­pe­lių pri­ gim­ti­nę pa­skir­tį pa­lie­kat ir su­ka­riat ne po ke­tu­rias, o tik po dvi – jie vis dar ga­li ži­bė­ti, gal net jums nak­tį va­ žiuo­jant pa­gel­bės. Pa­dan­go­mis, kaip ir ki­to­mis šiukš­ lė­mis, dar ma­din­ga at­si­kra­ty­ti ša­lia miš­ko ke­liu­kų (į miš­ką bai­su ir žvilg­ telt), au­to­bu­sų sto­te­lių, net gy­ven­ vie­tė­se kai­my­nams po lan­gais ša­li­ ke­lė­se nu­mest.

Ma­tant to­kį da­ry­mą ky­la klau­si­mas: ir ko­kio gi stip­ru­mo skers­vė­jai gal­vo­ se pu­čia, kad per švil­pe­sį ne­gir­dė­ti en me­tų kar­to­ja­mų ra­gi­ni­mų, pra­šy­mų su­si­pro­tė­ti ir ne­vers­ti sa­vų šiukš­lių kur pa­kliū­va, kad neuž­ten­ka ap­kuop­ti sa­vo kie­mo ir ne­rei­ka­lin­gų grioz­dų su­mes­ti už tvo­ros, kad už sa­vo tur­tą ir „tur­tą“ esa­me at­sa­kin­gi. Kad neuž­ten­ka da­ry­ ti, bet rei­kia ir pa­da­ry­ti. Tvar­kin­gai, iki ga­lo. Jau šeš­ta­die­nį trauk­sim gra­žiau­ sias dar­bi­nes pirš­ti­nes, už­si­sto­vė­ju­sius grėb­lius, jung­si­mės į tal­ką ir kuop­sim ap­lin­ką – žai­sim did­vy­rius, nors vi­sus me­tus su šiukš­lė­mis dau­ge­lis el­gė­mės neat­sa­kin­gai. Bet jei DA­ROM, tai gal ir PA­DA­ ROM? Ge­ro pa­da­ry­mo. Vil­nie­tė Vai­da R.

Redakcijos nuomonė gali nesutapti su autorių nuomone. karštOJI linija: reklamos skyrius: Platinimo tarnyba: Prenumeratos skyrius: Buhalterija: 212 2022 261 3654 261 1688 261 1688 (8 46) 397 ISSN 1822-7791 © 2007 „Diena Media News“ Labdarių g. 8, 01120 Vilnius Tel. (8 5) 262 4242, E. paštas: info@vilniausdiena.lt VYRIAUSIASIS REDAKTORIUS Lukas Miknevičius – 219 1386

MIESTAS: Justinas Argustas – 219 1381 Matas Miknevičius – 219 1373 Indrė Pepcevičiūtė – 219 1391 Andrejus Žukovskis – 219 1391 LIETUVA: Stasys Gudavičius – 219 1390 EKONOMIKA: Jolita Žvirblytė (redaktorė) – 219 1374 Lina Mrazauskaitė – 219 1388 PASAULIS: Julijanas Gališanskis (redaktorius) – 219 1376 Valentinas Beržiūnas – 219 1387

SPORTAS: Romas Poderys (redaktorius) – (8 37) 302 258 Mantas Stankevičius – 219 1383 ŠEŠTADIENIS: Darius Sėlenis – (8 37) 302 276 Laima Žemulienė – 219 1374 TV DIENA: Agnė Klimčiauskaitė (redaktorė) – 219 1380 370: Jurgita Kviliūnaitė (redaktorė) – 219 1370 FOTOGRAFAI: Gediminas Bartuška – 219 1384 Simonas Švitra – 219 1384

Visi kontaktai: diena.lt/dienrastis/redakcija Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raide R pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti. Tiražas 6000.

767

REKLAMOS PARDAVIMO SKYRIUS: 261 3655, 261 3659, 261 3654, 261 3000, 261 9655, 279 1370 faks. – 279 1379 SKELBIMŲ SKYRIUS: 

261 3653

PRENUMERATOS SKYRIUS: 

261 1688

PLATINIMO TARNYBA: 

261 1688


7

KetvirtADIENIS, balandžio 19, 2012

OMX Vilnius

+0,15 %

OMX Riga

+0,49 %

7

pro­c. įmo­nių Lie­tu­vos ban­ko ap­klau­so­je nu­rodė, kad „Sno­ro“ griū­tis reikš­min­ gai pa­veikė jų veiklą.

ekonomika

OMX Tallinn

+0,63 %

diena.lt/naujienos/ekonomika

Plūsta bal­ta­ru­siai

Lie­tu­vo­je tu­ristų iš Bal­ta­ru­si­jos skai­ čius per­nai, pa­ly­gin­ti su 2010 m., pa­didė­jo 26 pro­c., iki 368 tūkst., ir tai su­darė 21 pro­c. visų už­sie­nio tu­ ristų. „Bal­ta­ru­si­ja uži­ma pirmą vietą pa­gal at­vyks­tan­čių tu­ristų srau­tus. Op­ti­mis­tiš­kai nu­tei­kia ir 2012 m. ­ pra­džia“, – teigė Vals­ty­bi­nio tu­riz­mo de­par­ta­men­to di­rek­torė Rai­mon­da Bal­nienė.

Bal­ta­ru­si­jos rub­lis 10000 3,2878 DB sva­ras ster­lingų 1 4,1899 JAV do­le­ris 1 2,6335 Ka­na­dos do­le­ris 1 2,6613 Lat­vi­jos la­tas 1 4,9419 Len­ki­jos zlo­tas 10 8,2703 Nor­ve­gi­jos kro­na 10 4,5902 Ru­si­jos rub­lis 100 8,9266 Švei­ca­ri­jos fran­kas 1 2,8730

Valiutų kursai

Šiandien Valiuta

kiekis Santykis

De­ga­lų kai­nos pokytis

–0,1063 % +0,1171 % –0,1062 % +0,9981 % –0,0121 % +0,4628 % +0,4266 % +0,4388 % +0,0035 %

Vakar Tink­las

A 95

Dy­ze­li­nas

Du­jos

„Sta­toil“

5,05

4,70

2,42

„Kvis­ti­ja“

5,01

4,65

2,40

„Va­koil“

5,02

4,67

2,39

Vi­d. kai­na vi­so ap­tar­na­vi­mo de­ga­li­nių tink­luo­se. Šal­ti­nis: www.de­ga­lu­kai­nos.lt WTI naf­ta„Brent“ naf­ta103,65 dol. už 1 brl. 117,64 dol. už 1 brl.

Mokestis grasina didesnėmis kainomis Pa­di­din­tas mo­kes­tis už iš­gautą po­že­minį van­denį atei­ty­je ža­da di­des­nes tiek ge­ria­ mo­jo van­dens bu­te­liuo­se, tiek van­dens iš čiau­po kai­nas. Mi­ne­ra­li­nio van­dens ga­min­to­jai opo­nuo­ja, kad iki šiol bu­vo skriaud­žia­mi, todėl mo­kes­tis – tei­sin­gas. Li­na Mra­zaus­kaitė

l.mrazauskaite@diena.lt

gręžtų nuo siū­lo­mos pro­duk­ci­jos ir pa­pras­čiau­siai rinktų­si van­denį iš čiau­po.

Kils nuo­sai­kiai

Nuo šių metų pa­si­kei­tus mo­kes­čio už po­že­minį van­denį ta­ri­fams, la­ biau­siai dėl to ne­ri­mau­ja ge­ria­mo­ jo van­dens tiekė­jai ir ga­min­to­jai. Po­že­mi­nio van­dens, ju­ri­di­nių as­ menų nau­do­ja­mo ko­mer­ci­niams tiks­lams ir su­pils­ty­to į tarą, ta­ri­fai pa­ki­lo net 180 kartų, nuo 6 cen­ tų iki 10,8 li­to už 1 kub. m. Už pir­ mą šių metų ket­virtį ko­mer­ci­niais tiks­lais pa­nau­dotą van­denį įmonės tu­ri at­si­skai­ty­ti per ba­landį. Ge­riamąjį van­denį ga­mi­nan­čios bend­rovės „Si­le­ka“ va­do­vas Ge­das Meškū­nas pa­ti­ki­no, kad įmonė jau anks­čiau nu­jautė mo­kes­čio už van­ denį di­di­ni­mo neiš­ven­gia­mybę. Ta­ čiau esą nie­kas ne­si­tikė­jo, jog mo­ kes­tis šok­tels taip smar­kiai. Dėl šios prie­žas­ties pa­šne­ko­vas nea­be­jo­jo, kad pils­to­mo van­dens kai­nos turėtų pa­kil­ti. Ta­čiau, pa­sak G.Meškū­no, kai­nos paaugs tik ne­ smar­kiai, esą prie­šin­gu at­ve­ju van­ dens par­da­vi­mas smuktų: „Van­ duo yra spe­ci­fi­nis pro­duk­tas. Tai ne alus ir ne deg­tinė, ku­ri yra ne­ būti­na prekė, – van­duo yra kas­die­ nio var­to­ji­mo prekė, todėl jos kai­na smar­kiai kil­ti ne­turėtų.“ Paš­ne­ko­vo tei­gi­mu, jau da­bar vi­suo­menė­je vy­rau­ja įsi­ti­ki­ni­mas, kad mi­ne­ra­li­nis van­duo yra ge­res­ nis už van­denį iš čiau­po ar ap­skri­ tai ge­riamąjį van­denį. Todėl kon­ ku­ruo­ti su mi­ne­ra­li­nio van­dens tiekė­jais esą ne­leng­va. Smar­kiai pa­didė­jus su­pils­ty­to ge­ria­mo­jo van­dens kai­noms, G.Meškū­no ma­ ny­mu, gy­ven­to­jai dar la­biau nu­si­

Dengs sa­vo­mis lėšo­mis

Siek­da­mos var­to­tojų neat­bai­dy­ti kainų šuo­liais, G.Meškū­no tei­gi­ mu, bend­rovės turės „pra­ry­ti mo­ kestį“ ir kainų skir­tumą pa­deng­ti iš sa­vo ki­šenės. „„At­gar­siai: į tarą pils­to­mo ge­ria­mo­jo van­dens ga­min­to­jai bai­mi­na­si, kad ge­ro­kai pa­di­din­tos pro­duk­ci­jos kai­

nos pa­ska­tins var­to­to­jus rink­tis van­denį iš čiau­po. 

Bro­nius Mie­žu­ta­vi­čius:

Nors mo­kestį už gam­ tos iš­tek­lius pa­di­di­no ju­ri­di­niams as­me­nims, jo įta­ka bus jun­ta­ma ir ki­tiems pa­slau­gos var­to­to­jams. Bend­rovės „Birš­to­no mi­ne­ra­li­niai van­de­nys ir Ko“ ko­mer­ci­jos di­rek­ to­rius Ro­ber­tas Šna­ras taip pat sa­ kė ne­ma­nan­tis, kad pils­to­mo ge­ria­ mo­jo van­dens kai­na da­bar­tinė­mis rin­kos sąly­go­mis pa­didės. Anot jo, mi­ne­ra­linį van­denį tie­kian­ti bend­rovė siū­lo ir pa­pras­to ge­ria­mo­jo van­dens, ta­čiau kainų po­ky­čių ne­ pla­nuo­ja: „Dau­gelį metų kai­no­da­

ros ne­ko­re­guo­ja­me, nors brangs­ta ža­lia­vos, didė­ja ve­ži­mo iš­lai­dos.“ Ki­ta ver­tus, pa­šne­ko­vas pa­di­dintą mo­kestį ver­ti­no pa­lan­kiai. Jis laikė­si nuo­sta­tos, kad to­se pa­čio­se par­duo­ tuvės len­ty­no­se par­duo­da­mas mi­ ne­ra­li­nis ir ge­ria­ma­sis van­duo turė­ tų būti ap­mo­kes­tin­tas vie­no­dai. Su­ly­gins sąly­gas

Lie­tu­vos natū­ra­laus mi­ne­ra­li­nio van­dens aso­cia­ci­jos va­do­vas Gin­ ta­ras Morkū­nas pa­brėžė, kad bet koks mo­kes­čio kėli­mas nėra ge­ras reiš­ki­nys, nes ga­lu­ti­nis var­to­to­jas bet ko­kiu at­ve­ju pa­jus pa­di­din­to mo­kes­čio įtaką. Ta­čiau iki šiol esą dėl neap­si­žiūrė­ji­mo tai­ky­ti skir­tin­ gi ta­ri­fai bu­vo ne­tei­sin­gi. „Ly­gių kon­ku­ren­ci­nių sąlygų su­ da­ry­mas yra ge­ras žings­nis. Iki šiol mi­ne­ra­li­nio van­dens ga­min­to­jai už ku­binį metrą mi­ne­ra­li­nio van­dens mokė­jo ir iki šiol mo­ka 10,8 li­to. O pa­pras­to ge­ria­mo­jo van­dens pils­ty­ to­jai mokė­jo tik 6 cen­tus. Tad kon­ ku­ren­cinės sąly­gos skyrė­si net šim­ tais kartų. Ma­nau, kad šis Sei­mo įsta­ty­mas tie­siog su­ly­gi­na bend­ro­vių ga­li­my­bes“, – sakė G.Morkū­nas.

Mo­kes­čio už van­denį ta­ri­fai (li­tais už 1 kub. m) Ištekliai Nuo 2010 m. Nuo 2012 m. Po­že­mi­nis van­duo, išs­ky­rus mi­ne­ra­linį, van­dens tiekė­jo tie­k ia­mas namų ūkio 0,06 Nepakito reikmėms ir pa­talpoms šil­dy­ti Po­že­mi­nis van­duo, išs­ky­rus mi­ne­ra­linį, nau­do­ja­mas ko­mer­ci­niams tiks­lams, su­pils­ty­tas į tarą 0,06 10,8 Ki­tas po­že­mi­nis van­duo, išs­ky­rus mi­ne­ra­linį van­denį 0,06 0,24 Mi­ne­ra­l i­nis van­duo, išs­ky­rus mi­ne­ra­linį van­denį, nau­do­jamą gy­dy­mo įstai­go­se 10,8 Nepakito Mi­ne­ra­l i­nis van­duo, nau­do­ja­mas gy­dy­mo įstai­go­se 5,4 Nepakito Pa­vir­ši­nis van­duo pra­mo­nei ir žemės ūkiui 0,007 Nepakito Pa­vir­ši­nis van­duo kon­den­sa­cinėms ši­lu­minėms elekt­rinėms au­šin­ti 0,0007 Nepakito Pa­vir­ši­nis van­duo žu­vi­nin­kys­tei 0,0005 Nepakito Pa­vir­ši­nis van­duo hid­roe­ner­ge­ti­kai 0,00003 Nepakito Pa­vir­ši­nis van­duo ato­mi­nei elekt­ri­nei 0,001 Nepakito Šal­ti­nis: Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja

Anot pa­šne­ko­vo, šiuo me­tu len­ ty­no­se siū­lo­mas į plas­ti­ki­nius bu­ te­lius su­pils­ty­tas ge­ria­ma­sis ir mi­ne­ra­li­nis van­duo kai­nuo­ja la­bai pa­na­šiai. Tai esą reiš­kia, kad mi­ ne­ra­li­nio van­dens pils­ty­to­jai turė­ da­vo dau­giau sąnaudų pa­deng­ti iš sa­vo lėšų nei ge­ria­mo­jo van­dens pils­ty­to­jai. Vis dėlto pro­gno­zuo­ti, kaip mo­ kes­tis turės įta­kos su­pils­ty­to ge­ria­ mo­jo van­dens kai­noms, G.Morkū­ nas dar ne­si­ry­žo. Esą bend­rovės ga­li nu­spręsti, kad kel­ti kainą ne­ pras­min­ga. Sukėlė pai­niavą

Nau­jas mo­kes­tis gal­vos skausmą ke­lia ne tik po­že­minį van­denį iš­gau­ nan­tiems ge­ria­mo­jo van­dens ga­ min­to­jams, ta­čiau ir van­dens tiekė­ jams. Įve­dus naują mo­kestį, ta­ri­fai už iš­gautą van­denį namų ūkiams ir pra­monės įmonėms ne­be­bus vie­ no­di, kaip būda­vo anks­čiau. „Kai bu­vo svars­to­mi šio mo­kes­ čio pa­da­ri­niai ir jo įta­ka ge­ria­mo­jo van­dens kai­nai gy­ven­to­jams, bu­vo pa­žiūrė­ta pa­vir­šu­ti­niš­kai ir ma­ ny­ta, kad mo­kes­tis gy­ven­to­jams įta­kos tik­rai ne­turės. Ta­čiau, nors mo­kestį už gam­tos iš­tek­lius pa­di­ di­no ju­ri­di­niams as­me­nims, t. y. pra­mo­nei ir ga­my­bi­nin­kams, mo­ kes­čio įta­ka bus jun­ta­ma ir ki­tiems pa­slau­gos var­to­to­jams, – sakė Lie­ tu­vos van­dens tiekėjų aso­cia­ci­ jos pre­zi­den­tas Bro­nius Mie­žu­ta­vi­čius. Paš­ne­ko­vas pa­brėžė, kad šiuo me­tu van­dens tiekė­jams dau­giau­sia klau­simų ke­lia su­dėtin­gas mo­kes­ čio ad­mi­nist­ra­vi­mas. Esą van­dens tie­ki­mo įmonės dalį iš­gau­to van­ dens nau­do­ja ir sa­vo reikmėms – tech­no­lo­gi­jos tiks­lams.

„Shut­ters­tock“ nuo­tr.

„Jei už ga­my­bai nau­do­jamą van­ denį tiekė­jai turės mokė­ti pa­di­ dintą vals­tybės mo­kestį, va­di­na­si, van­dent­var­kos įmonės ir sa­vo reikmėms su­nau­dotą van­denį turės ap­mo­kes­tin­ti ke­tu­ris kar­tus di­des­ niu ta­ri­fu. Vien dėl to neiš­ven­gia­ mai didės pa­slau­gos sąnau­dos ir, ži­no­ma, van­dens kai­na. Nors Van­ dens tiekėjų aso­cia­ci­ja ir įmonės ga­vo Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos paaiš­ ki­ni­mus šiuo klau­si­mu, o įmonės jau dek­la­ra­vo mi­nimą mo­kestį už pirmą šių metų ket­virtį, ky­la la­ bai daug klau­simų dėl paaiš­ki­ni­ mo įgy­ven­di­ni­mo ga­li­my­bių“, – sakė B.Mie­žu­ta­vi­čius. Pa­jus ir pa­pras­ti gy­ven­to­jai

Paš­ne­ko­vas pa­sa­ko­jo, jog mo­kes­tis už iš­gautą po­že­minį van­denį mo­ ka­mas už visą iš žemės gel­mių iš­ gautą van­denį. Jis taip pat pa­brėžė, kad reikš­min­ga van­dens da­lis pra­ ran­da­ma dėl neiš­ven­giamų nuo­sto­lių tink­luo­se. Esant skir­tin­giems mo­kes­čių ta­ri­fams pra­mo­nei ir gy­ ven­to­jams esą ky­la neaiš­kumų, ku­ rią dalį van­dens nuo­sto­lių pri­skir­ti pra­mo­nei, o ku­rią – gy­ven­to­jams. Taip pat, anot jo, neaiš­ku, kaip ap­mo­kes­tin­ti van­denį gais­rams ge­ sin­ti ir at­skir­ti ga­my­bai, pra­mo­nei ar pa­slau­goms skirtą van­denį nuo ge­ria­mo­jo van­dens, skir­to bui­ti­ niams po­rei­kiams, jei, pa­vyzd­žiui, gy­ven­tojų bend­ri­jos eksp­loa­tuo­ja­ mo pa­sta­to pir­ma­me aukš­te yra ko­ mer­cinės pa­skir­ties pa­tal­pos, o ki­ tuo­se aukš­tuo­se gy­ve­na žmonės. Vis dėlto B.Mie­žu­ta­vi­čius sakė dar ne­ga­lin­tis pa­sa­ky­ti, kiek ge­ria­ ma­sis van­duo brangs, juo la­biau kad kai­nas, esant rei­ka­lui, per­žiū­ri ir pa­ tvir­ti­na Vals­ty­binė kainų ir ener­ge­ ti­kos kont­rolės ko­mi­si­ja.


8

KetvirtADIENIS, balandžio 19, 2012

tema

Įspūdin­ga Ru­si­jos eko­no­mi­ka – Daž­niau­siai te­mos apie Ru­siją neap­siei­na be po­li­ti­nio as­pek­to, ta­čiau gry­nai eko­no­minė ana­lizė ga­li pa­ro­dy­ti kur kas dau­giau nei su­bjek­tyvūs šios gam­tos iš­tek­lių tur­tin­gos ša­lies ver­ti­ni­mai.

98,8 mlrd. JAV do­le­rių

liu­tos stiprė­jimą – rub­lis ki­lo 9 pro­c., pa­ly­gin­ti su JAV do­le­riu, ir 6 pro­c., pa­ly­gin­ti su eu­ru. Ta­čiau nors aukš­tos naf­tos kai­ nos džiu­gi­na ša­lies va­do­vus ir da­ ro šalį vis tur­tin­gesnę, eko­no­mi­

Ka­ro­lis Ur­bo­nas Ty­r imų ins­t i­tu­to „So­cial Dy­na­m ics In­ter­na­t io­nal“ eko­no­m i­n ių ty­r imų va­do­vas

Pi­ni­gai plau­kia į Ru­siją

Ne­se­niai bu­vo pa­skelb­ta, kad Ru­ si­jos ei­na­mo­sios sąskai­tos ba­lan­ sas, kurį dau­giau­sia su­da­ro pre­kių ar pa­slaugų eks­por­to ir im­por­to skir­tu­mas, pa­siekė lygį, ku­ris ne­ bu­vo ma­ty­tas nuo 2008–2009 m. krizės, kai naf­tos kai­nos siekė re­ kor­dinį dydį. 2011 m. ša­lies ei­na­mo­sios sąskai­ tos ba­lan­sas bu­vo per­tek­li­nis ir pa­ siekė 98,8 mlrd. JAV do­le­rių. Tai ro­do, kad pi­ni­gai plaukė į Ru­siją, o ne at­virkš­čiai. Ir šis ro­dik­lis jau ant­rus me­tus nuo­sek­liai didė­jo nuo ge­ro­kai nu­smu­ku­sio ly­gio po krizės pra­džios. Pag­rin­di­nis šio ro­dik­lio didė­ jimą le­mian­tis veiks­nys bu­vo eks­ por­to didė­ji­mas. Ru­si­jos eks­por­ to pa­grindą su­da­ro mi­ne­ra­li­niai iš­tek­liai – naf­ta, naf­tos pro­duk­ tai ir du­jos. O šių iš­tek­lių kai­nos dėl suin­ten­syvė­ju­sios pre­ky­bos ir vis es­ka­luo­ja­mo ga­li­mo ka­ro Ira­ ne ge­ro­kai pa­ki­lo. Ru­si­jos Ura­ lo ža­lia­vinės naf­tos kai­na bu­ vo vi­du­ti­niš­kai 103,4 JAV do­le­rio 2011-ai­siais, pa­ly­gin­ti su 81,7 do­le­rio me­tais anks­čiau. Tai ati­tin­ka­mai lė­ mė ša­lies va­

Nors aukš­tos naf­tos kai­nos leid­žia ša­ly­ je di­din­ti ge­rovę ir to­ liau kel­ti gy­ve­ni­mo ko­kybę, Ru­si­jos lau­ kia la­bai sun­ki atei­tis.

ka yra la­bai ne­sta­bi­li ir tie­sio­giai pri­klau­so­ma nuo naf­tos kainų. Vi­sas ei­na­mo­sios sąskai­tos per­ tek­lius 2000–2011 m. siekė 785 mlrd. JAV do­le­rių. Tai sie­kia apie 40 pro­c. vi­so ša­lies BVP. Per šį lai­ko­tarpį naf­tos kai­na pa­ki­lo ke­ tu­ris kar­tus, o ša­lies biu-d­že­to iš­ lai­dos pa­didė­jo net de­vy­nis kar­ tus, at­ly­gi­ni­mai pa­tri­gubė­jo. Ape­ti­tas ska­ti­na im­portą

Ru­si­jos mi­ne­ra­li­nių iš­tek­lių (naf­tos, naf­tos pro­duktų ir dujų) eks­por­tas su­da­ro dau­giau nei 65 pro­c. vi­so ša­lies eks­por­to ir jo reikšmė Ru­ si­jos eko­no­mi­kai didė­ja. Ir jei naf­ tos kai­nos per atei­nan­čius ke­le­rius me­tus ne­pad­vi­gubės, tai ga­ li at­ves­ti šalį į gi­lią re­ce­ siją, nes biud­že­to iš­laidų ma­žin­ti ne­si­ruo­šia­ma, o pa­ja­mos iš mi­ n e ­r a ­ l i ­n i ų

iš­tek­lių par­da­vi­mo ims mažė­ ti ir ne­be­numalšins vis didė­jan­čio vald­žios bei vi­suo­menės ape­ti­to. Ka­dan­gi vi­daus rin­ka ir vi­du­ rinė klasė Ru­s i­jo­je for­m uo­ja­s i grei­tai, tai le­mia di­desnį iš už­sie­ nio at­ve­žamų pre­kių – au­to­mo­bi­ lių, pa­puo­šalų, mais­to, bui­tinės įran­gos ir t. t. – po­reikį. Ru­si­ja šio po­rei­kio pa­ti pa­ten­kin­ti ne­ ga­li, nes jos pro­duk­ci­ja nea­ti­tin­ ka ša­lies gy­ven­tojų po­rei­kių. Tad im­por­to reikšmė Ru­si­jos eko­no­ mi­kai tik augs ir tai ma­žins ša­lies ei­na­mo­sios sąskai­tos per­tek­lių, ku­ris su­si­darė par­duo­dant mi­ne­ ra­li­nius iš­tek­lius. Lau­kia iššū­kiai

Prog­no­zuo­ja­ma, kad Ru­si­jos ei­na­ mo­ji sąskai­ta (pre­kių ir pa­slaugų pre­ky­bos ba­lan­sas, per­ve­di­mai) ga­li tap­ti de­fi­ci­tinė jau 2015-ai­siais. Tai smar­kiai pa­keistų ša­lies eko­no­ minę ir po­li­tinę si­tua­ciją, nes vals­ tybė turėtų sko­lin­tis tarp­tau­tinė­se rin­ko­se, de­val­vuo­ti va­liutą ir ma­ žin­ti biud­že­to iš­lai­das, o tai, kaip ma­to­me iš kar­čios vis dar te­be­ vyks­tan­čios pra­kti­kos ES, kai­ti­na tautą. At­siž­vel­giant į pa­sta­ruo­sius de­mok­ra­ti­nius mi­tin­gus, nu­kreip­ tus prie­š nau­jai iš­rinktą ša­lies pre­ zi­dentą, nau­jiems so­cia­li­niams ne­ ra­mu­mams kil­ti ne­bus sun­ku, jei vald­žia nu­spręstų ma­žin­ti pen­si­ jas, iš­mo­kas, kel­ti mo­kes­čius. O eko­no­mi­kos lėtėji­mo ženk­lai jau aiškūs. Ru­si­jos biud­že­to iš­lai­ dos au­go 31 pro­c. vien 2007-ai­siais, kai naf­tos kai­nos ėmė spar­čiai aug­ ti ir ša­lis ga­vo re­kor­di­nes pa­ja­mas. Nors pa­sta­ruo­sius dve­jus me­tus ša­lies biud­že­to iš­lai­dos bu­vo sta­bi­ lios, pra­ėju­sius me­tus Ru­si­jos vy­ riau­sybė baigė tik kuk­liu per­ tek­liu­mi biud­že­te.

Ru­si­jos ei­na­mo­sios sąskai­tos ba­lan­sas (mlrd. dolerių) 103,72

98,80

94,34

84,44 59,51

71,13 77,01

46,84 49,52 24,62

–1,2 1992

2,6 1993

7,84

6,96

29,12 33,94

35,41

10,85

1994 1995 1996

–0,08 0,22 1997

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Metai

Šal­ti­nis: CŽV pa­sau­lio faktų duo­menų bazė

Pra­ran­da ka­pi­talą

Ži­no­ma, de­fi­ci­tas nėra neiš­tai­so­ mas da­ly­kas ar ka­tast­ro­fa – už­sie­ nio ša­lys tai sprend­žia pri­trauk­ da­mos už­sie­nio in­ves­ti­cijų ir taip amor­ti­zuo­da­mos pre­ky­bos de­fi­ citą. Ta­čiau Ru­si­ja da­ro prie­šin­ gai – užuot pri­trau­ku­si ka­pi­talą, ji leid­žia jam iš­tekė­ti iš ša­lies. Vien 2011 m. ka­pi­ta­las judė­jo iš Ru­si­jos ir jis su­mažė­jo net 84 mlrd. JAV do­le­rių (5 pro­c. ša­lies BVP). Ir į tai ne­krei­pia­ma dėme­sio, nes vald­žia džiū­ga­vo dėl re­kor­di­nio pre­ky­bos ba­lan­so (eks­por­to ir im­por­to skir­ tu­mo). Ta­čiau il­guo­ju lai­ko­tar­piu ka­pi­ta­lo išp­lau­kos yra svar­besnės, nes tai pa­ro­do, kad pi­ni­gai, ku­ riuos ša­lis gau­na už eks­por­tuo­ jamą pro­duk­ciją, pa­skui pa­lie­ka ją. Va­di­na­si, vertės iš šios pre­ky­ bos nėra jo­kios. Dėl šio ka­pi­ta­lo nu­tekė­ji­mo ga­li smar­kiai nu­kris­ti rub­lio kur­sas. Tarp­tau­ti­nis va­liu­tos fon­das (TVF) jau ne kartą yra per­spėjęs, kad Ru­si­jos eko­no­mi­ka tam­pa vis la­biau pa­žeid­žia­ma naf­tos kai­nos šokų. TVF tei­gia, kad, jei pa­žvelg­ tu­me į Ru­si­jos pre­kybą eli­mi­navę pre­kybą mi­ne­ra­li­niais pro­duk­tais, ji yra de­fi­ci­tinė. De­fi­ci­tas smar­kiai au­ga nuo 2008–2009 m. krizės. Tai reiš­kia, kad ša­lis im­por­tuo­ja vis dau­giau už­sie­nio pro­duk­ci­jos ir ne­spėja pa­ga­min­ti savų pa­sau­linė­je rin­ko­je kon­ku­ren­cingų pre­kių. Sup­ran­ta­ma, kad šios pro­ble­mos ne­le­mia stai­gaus esa­mos si­tua­ci­ jos pa­blogė­ji­mo, nes ša­lis yra tre­ čia pa­sau­ly­je pa­gal už­sie­nio va­liu­ tos re­zer­vus, ku­rių tu­ri dau­giau nei 500 mln. JAV do­le­rių.

per­nai siekė per­tek­li­nis Ru­si­jos ei­na­mo­sios sąskai­tos ba­lan­sas.

Tarp­tau­ti­niai per­spėji­mai

Vos prie­š sa­vaitę TVF pa­reiškė, kad Ru­s i­j os eko­n o­m i­ka artė­ ja prie per­kai­t i­m o ir re­kor­d i­n io ne mi­ne­ra­li­nių pro­duktų pre­ky­ bos de­fi­ci­to. Ins­ti­tu­ci­jos eks­per­ tai tei­gia, kad vy­riau­sybė turėtų šiuo me­tu su­si­da­riusį di­delį pre­ ky­b os per­tek­l ių pa­n au­d o­t i ska­ tin­d a­m a ki­t us pra­m onės sek­to­ rius bei kur­da­ma re­zervą atei­čiai. Tai pa­d ėtų ša­l iai, jei pa­ja­m os iš naf­tos ir dujų kristų dėl su­ mažė­ju­sių jų kainų. TVF pa­ska­ ti­no Ru­siją ma­žin­ti ne mi­ne­ra­li­ nių pro­d uktų pre­k y­b os de­f i­c itą ap­kar­pant su­bsi­d i­jas ir mo­kes­ čių leng­va­tas, kad jis iki 2015ųjų su­mažėtų iki 4,7 pro­c. Vie­toj iš­vadų

Ru­s i­ja per­ė jo ilgą eko­n o­m i­n ių po­ky­čių ke­lią ir ša­lis džiau­gia­si aukš­to­mis naf­tos kai­no­mis, ku­ rio­mis ne­tru­ko pa­si­nau­do­ti vald­ žia: di­di­no iš­lai­das, kėlė at­ly­gi­ni­ mus ir su­kūrė pa­lan­kias mo­kes­čių ir eko­no­mi­nes sąly­gas pa­si­rink­ tiems pra­monės sek­to­riams. Ta­ čiau per šį lai­ko­tarpį su­si­kūru­si ir ge­ro­kai su­stiprė­ju­si ša­lies vi­ du­rinė klasė iš­leid­žia vis dau­giau pi­n igų im­p or­t uo­ja­m ai pro­d uk­ ci­jai ir jos po­rei­kiai au­ga, todėl į

„„Au­gi­mas: per pa­sau­linę eko­no­minęšalį įve­ža­ma vis dau­giau už­sie­nio pre­kių, o ša­lies vi­du­je pa­ga­min­ ta pro­duk­ci­ja nėra kon­ku­ren­cin­ga ir nėra vi­sa rea­li­zuo­ja­ma. Tai yra ir bui­tinės prekės, ir au­to­mo­bi­ liai, ir vi­si ki­ti kas­dienė­je veik­lo­je nau­do­ja­mi daik­tai. Nors aukš­tos naf­tos kai­nos leid­žia ša­ly­je di­din­ ti ge­rovę ir to­liau kel­ti gy­ve­ni­mo ko­kybę, Ru­si­jos lau­kia la­bai sun­ki atei­tis. Vie­nin­telė efek­ty­vi ir pel­ nin­ga pra­monės ša­ka – mi­ne­ra­li­ niai iš­tek­liai (naf­ta, du­jos). Ki­tos – dar tik au­gi­mo fazės ir ge­ro­kai at­si­lie­ka nuo Va­karų ko­kybės, o dar­bo už­mo­kes­čio dyd­žiu smar­


9

KetvirtADIENIS, balandžio 19, 2012

tema

ties per­kai­ti­mo ri­ba

Iššū­kiai ir ga­li­mybės Lie­tu­vai Jo­li­ta Žvirb­lytė

j.zvirblyte@diena.lt

Lie­tu­vos eks­por­tuo­to­jai jau se­nai yra pra­mynę ke­lius į Ru­si­jos rin­ ką, todėl šiai di­de­lei ir tur­tin­gai vals­ty­bei įsto­jus į Pa­sau­lio pre­ky­ bos or­ga­ni­za­ciją (PPO) vie­ni pre­ ky­bi­niai san­ty­kiai taps leng­ves­ni, o ki­tus reiks keis­ti. Tei­gia­ma prie­lai­da

„Dans­ke“ ban­ko ana­li­ti­kai su Lie­ tu­vos pra­mo­ni­ninkų kon­fe­de­ra­ ci­ja (LPK) at­likę Ru­si­jos įsto­ji­mo į PPO nau­dos ir sąnaudų ana­lizės Bal­ti­jos ša­lims stu­diją kons­ta­ta­ vo, kad pa­lan­ki Ru­si­jos eko­no­ mi­kos pa­dėtis 2012 m. – svar­bi prie­lai­da Bal­ti­jos ša­lims iš­veng­ ti nei­giamų eko­no­mi­kos ten­den­ cijų dėl su­dėtin­gos pa­dėties eu­ ro zo­no­je. Ru­si­ja iki šių metų bir­že­lio vi­ du­rio turėtų ra­ti­fi­kuo­ti pri­ėmi­mo į PPO do­ku­men­tus ir po 30 dienų tap­ti vi­sa­tei­se PPO na­re. Lie­tu­vos už­sie­nio rei­kalų mi­nis­te­ri­jos duo­ me­ni­mis, Ru­si­jai ta­pus vi­sa­ver­te PPO na­re, vi­du­ti­nis muito ta­ri­fas su­mažės nuo 10 iki 7,8 pro­c., že­ mės ūkio pre­kių mui­to vi­dur­kis su­mažės nuo 13,2 iki 10,8 pro­c., o pra­monės pre­kių muitų vi­dur­ kis – nuo 9,5 iki 7,3 pro­c. Dau­giau sta­bi­lu­mo

Vio­le­ta Kly­vienė, „Dans­ke“ ban­ ko vy­res­nio­ji ana­li­tikė Bal­ti­jos ša­lims, at­kreipė dėmesį, kad, be su­mažė­sian­čių muito ta­rifų, su­ menks Ru­si­jos ga­li­mybės vie­na­ ša­liš­kai užd­raus­ti vie­nos ar ki­tos grupės pre­kių importą. „Im­por­to drau­di­mas ar su­stab­ dy­mas ga­li būti nu­sta­ty­tas tik pa­ gal PPO nu­ma­ty­tas tai­syk­les, kai prekės nea­ti­tin­ka įprastų tarp­ tau­ti­nių stan­dartų. Ne­tarp­tau­ ti­niams stan­dar­tams turės būti pri­tai­ky­tas moks­li­nis pa­grin­di­ mas ir įver­tin­ta ri­zi­ka“, – sakė V.Kly­vienė. LPK ap­klau­sos duo­me­ni­mis, ket­vir­ta­da­lis su Ru­si­ja pre­kiau­ jan­čių Lie­tu­vos vers­li­ninkų ti­ki­ si, kad Ru­si­jos tai­ko­mi biu­rok­ ra­ti­niai rei­ka­la­vi­mai taps la­biau su­ba­lan­suo­ti, t. y. Ru­si­ja turės lai­ky­tis ne­disk­ri­mi­na­ci­nių mo­ kes­čių ir rink­liavų, mui­ti­nių pro­ cedūrų ir kitų tai­syk­lių. Ta­čiau li­ ku­si da­lis pra­mo­ni­ninkų ne­si­ti­ki, kad biu­rok­ra­tinė naš­ta su­mažės ir taps su­ba­lan­suo­ta.

ę krizę iš­kilęs nau­jas Ru­si­jos sos­tinės dan­go­rai­žių cent­ras yra vie­nas didė­ju­sio naf­tos ir dujų eks­por­to re­zul­tatų.kiai len­k ia kon­k u­ren­c ingą Ki­ niją. Vals­ty­bei įsto­jus į Pa­sau­lio pre­ky­bos or­ga­ni­za­ciją (PPO), bus priim­tas dar vie­nas iššū­kis – lais­ vos pre­ky­bos su­val­dy­mas. Ga­li­mi ke­li sce­na­ri­jai, iš ku­rių rea­liau­sias – im­por­ti­nių pre­kių didė­ji­mas, ir ša­lies sau­gotų sek­to­rių – žemės ūkio, trans­por­to – smu­ki­mas. Ži­ no­ma, vy­riau­sybė vi­sais ga­li­mais būdais ban­dys juos ap­sau­go­ti, ta­ čiau bur­tas jau mes­tas – PPO na­ rystė pa­tvir­tin­ta ir jai teks ge­ro­kai pa­si­steng­ti, kad ša­lis iš­liktų kon­ ku­ren­cin­ga pa­sau­linė­je pre­ky­bos are­no­je.

„Shut­ters­tock“ nuo­tr.

Ru­si­jos eks­por­to struktū­ra

Visas eksportas Mineraliniai ištekliai (proc. viso eksporto) „„Nafta „„Naftos produktai „„Dujos

2011 m. 522,00

65,48

181,80 95,70 64,30

mlrd. dolerių

Po­veikį jus ke­le­rius me­tus

Abe­jo­ja­ma, ar Ru­si­jos įsto­ji­mas į PPO iš­kart lems reikš­min­gas šios ša­lies eko­no­mi­kos re­for­

mas. LPK duo­me­ni­mis, trum­ puo­ju lai­ko­tar­piu eks­por­tuo­to­ jai ne­si­ti­ki tei­gia­mos įta­kos. O įmo­nių pa­teik­tos il­go­jo lai­ko­tar­ pio pro­gnozės yra kur kas la­biau op­ti­mis­tinės. Be­veik kas ant­ras ap­klaus­tas Lie­tu­vos pra­monės at­sto­vas pro­gno­zuo­ja, kad il­ges­ niu lai­ko­tar­piu Ru­si­jos įsto­ji­mas į PPO tei­gia­mai veiks įmo­nių veiklą. Itin op­ti­mis­ti­nius ver­ti­ ni­mus pa­teikė mais­to ir me­die­ nos pra­monės at­sto­vai. Kaip paaiš­ki­no LPK ana­li­ti­kas Alek­sand­ras Iz­go­ro­di­nas, reikš­ min­gus Ru­si­jos įsto­ji­mo į PPO ver­ti­nimų skir­tu­mus trum­puo­ju ir il­guo­ju lai­ko­tar­piu lėmė skir­ tin­gi im­por­to muito ta­rifų įsi­ga­ lio­ji­mo ter­mi­nai. Ru­si­jai ra­ti­fi­ka­vus įsto­ji­mo į PPO su­tartį, tik treč­da­lis im­por­ to mui­to ta­rifų mažės iš kar­to, o li­ku­sioms prekėms muito ta­ri­fai bus po tru­putį ma­ži­na­mi per 2–6 metų pe­rei­namąjį lai­ko­tarpį. Ne­reiktų at­si­pa­lai­duo­ti

„Ru­si­jos įsto­ji­mo į PPO įta­kos Lie­tu­vai ne­reikėtų per­ver­tin­ti dėl to, kad, Ru­si­jai ta­pus PPO na­re, ša­lies rin­ka at­si­vers ir dau­gy­bei kitų vals­ty­bių. Tai turėtų reikš­ min­gai paašt­rin­ti kon­ku­ren­ciją Ru­si­jos rin­ko­je“, – at­kreipė dė­ mesį A.Iz­go­ro­di­nas. Jo tei­gi­mu, es­minę įtaką Lie­tu­ vos eks­por­tui tu­ri Ru­si­jos eko­no­ mi­kos būklė, t. y. Ru­si­jos rea­laus BVP po­ky­čiai ir Ru­si­jos rub­lio svy­ra­vi­mai. Skai­čiuo­ja­ma, kad jei­gu Ru­si­jos rea­lu­sis BVP pa­ didėtų 1 pro­c., Lie­tu­vos eks­por­tas į Ru­siją paaugtų 3,43 pro­c. Ly­giai taip pat, jei­gu 1 pro­c. pa­didėtų naf­tos kai­na, Lie­tu­vos eks­por­tas į Ru­siją pa­didėtų 1,31 pro­c. „Ru­si­jai įsto­jus į PPO tikė­ti­ na, kad su­mažė­sian­tys ta­ri­fi­niai ir ne­ta­ri­fin ­ iai bar­je­rai tei­gia­mai pa­veiks Lie­tu­vos eks­por­to į Ru­siją srau­tus, ta­čiau Ru­si­jos įsto­ji­mo į PPO efek­tas Lie­tu­vos eks­por­tuo­ to­jams ne­bus reikš­min­gas“, – kons­ta­ta­vo A.Iz­go­ro­di­nas.

7,8 pro­c.

– iki tiek nuo 10 pro­c. su­mažės vi­du­ti­nis muito ta­ri­fas Ru­si­jai įsto­jus į PPO.

2010 m. 400,60

63,40

135,80 70,50 47,70 Šal­ti­nis: Ru­si­jos cent­ri­nis ban­kas

„„Efek­tas: tei­gia­ma, kad į Ru­siją eks­por­tuo­jan­tiems Lie­tu­vos vers­

li­nin­kams di­desnę reikšmę tu­ri Ru­si­jos eko­no­mi­kos būklė nei jos įsto­ji­mas į PPO. „Shut­ters­tock“ nuo­tr.


10

ketvirtADIENIS, balandžio 19, 2012

sportas

„Žal­gi­ris“ tre­ni­ruo­ja­si, var­žo­vai kau­na­si Kau­no „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai po įtemp­to rung­ty­nių ir ke­lio­nių ma­ra­to­ no pa­ga­liau tu­ri lai­ ko iš­nag­ri­nė­ti klai­ das, pa­da­ry­ti iš­va­ das ir pa­krau­ti ba­te­ ri­jas li­ku­sioms se­ zo­no ko­voms ša­ lies čem­pio­na­te bei Bal­ti­jos krep­ši­nio ly­ go­je (BBL).

Ma­rius Bag­do­nas m.bagdonas@diena.lt

Ge­ros ži­nios iš rink­ti­nės

Ar­ti­miau­sias rung­ty­nes ša­lies čem­pio­nai žais ba­lan­džio 24-ąją, kai Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­gos (LKL) pus­fin ­ a­ly­je sve­čiuo­se su­si­grums su Prie­nų „Rū­du­piu“ ar­ba Pas­va­ lio „Pie­no žvaigž­dė­mis“. Ruo­šiant pla­ną, kaip lai­mė­ti abu li­ku­sius tur­ny­rus – LKL ir BBL, į „Žal­gi­rio“ sto­vyk­lą šio­mis die­no­ mis at­skrie­jo ir ma­lo­ni ži­nia: Lie­tu­ vos na­cio­na­li­nės rink­ti­nės vy­riau­ sia­sis tre­ne­ris Kęs­tu­tis Kem­zū­ra at­sto­vau­ti ša­liai lie­pos 2–8 d. Ve­ ne­sue­lo­je vyk­sian­čia­me at­ran­kos tur­ny­re į Lon­do­no olim­pi­nes žai­ dy­nes pa­kvie­tė net sep­ty­nis žal­gi­ rie­čius. Į kan­di­da­tų są­ra­šą pa­te­ko Pau­ lius Jan­kū­nas, Man­tas Kal­nie­tis,

Sta­tis­ti­ka „„„Rū­du­pis“–„Pie­no žvaigž­dės“

94:64 (15:18, 28:20, 23:15, 28:11). 700 žiū­ro­vų. A.La­buc­kas 16 taš­kų (6 at­ko­vo­t i ka­muo­liai), A.Juš­ke­vi­ čius 14, V.Dab­kus 13 (6 at­ko­vo­ti ka­ muo­liai)/T.Hug­he­sas 16 (6 klai­dos), E.Ben­džius 10 (5 at­ko­vo­ti ka­muo­ liai). Se­ri­ja – 1:0. „„„Šiau­l iai“–„Nep­t ū­n as“

89:74 (23:22, 22:14, 20:19, 24:19). 480 žiū­ro­ vų. C.Lon­gas 22 (4 re­zul­ta­ty­vūs per­ da­vi­mai, 4 klai­dos), D.Gvez­daus­kas 11, J.Ju­ci­kas 11 (9 at­ko­vo­ti ka­muo­ liai)/M.Rui­kis 23, L.Mi­ka­laus­kas 17 (6 at­ko­vo­ti ka­muo­liai), A.Vis­kon­tas 10. Se­ri­ja – 1:0.

Šiau­lie­čiai – prie­ky­je

„„Pri­pa­ži­ni­mas: „Rū­du­piui“ at­sto­vau­jan­tis žal­gi­rie­tis A.Juš­ke­vi­čius (kai­rė­je) pa­kvies­tas į na­cio­na­li­nę rink­ti­nę. 

Ro­ber­tas Jav­to­kas, To­mas De­li­nin­ kai­tis, Ta­das Kli­ma­vi­čius, Min­dau­ gas Kuz­mins­kas ir Žy­gi­man­tas Ja­ na­vi­čius. Pa­sak „Žal­gi­rio“ klu­bo ko­mu­ni­ ka­ci­jos di­rek­to­riaus Al­man­to Ki­ ve­rio, psi­cho­lo­gi­nę pu­siaus­vy­rą at­gau­nan­čius krep­ši­nin­kus šio­ mis die­no­mis dau­giau­sia mušt­ra­ vo fi­zi­nio ren­gi­mo tre­ne­ris Si­gi­tas Ka­va­liaus­kas. Va­ka­rais ko­man­dos krep­ši­nin­kai tra­di­ciš­kai at­lik­da­ vo vy­riau­sio­jo tre­ne­rio Alek­sand­ ro Tri­fu­no­vi­čiaus už­duo­tis. Šian­dien va­ka­re per tre­ni­ruo­tę LKL čem­pio­nai ati­duos duok­lę ir sa­vo iš­ti­ki­miau­siems aist­ruo­liams. Ji bus at­vi­ra dau­giau­sia „Žal­gi­rio“ rung­ty­nių šį se­zo­ną ste­bė­ju­siems stu­den­tams. Žal­gi­rie­čiai su kiek­

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

vie­no­se na­mų rung­ty­nė­se vyks­tan­ čių „TopS­port“ lažybų nu­ga­lė­to­ jais pa­si­tik­rins taik­lu­mą mes­da­mi į krep­šį iš aikš­tės vi­du­rio.

Vir­gi­ni­jus Šeš­kus:

Prieš at­sa­ko­mą­ją dvi­ko­vą tvir­tai pa­si­ ti­ki­me sa­vo jė­go­mis.

Už­ge­si­no žvaigž­des

LKL at­krin­ta­mų­jų var­žy­bų ket­virt­ fi­na­ly­je int­ri­gos kol kas ma­žai. Ket­ vir­tą­ją vie­tą po re­gu­lia­rio­jo se­zo­no užė­mę „Rū­du­pio“ krep­ši­nin­kai sa­

vo aikš­tė­je nu­šla­vė „Pie­no žvaigž­ des“ 94:64. „Per­ga­lę lė­mė ge­ra gy­ny­ba. Ant­ ro­je rung­ty­nių da­ly­je su­si­kro­vė­me pra­na­šu­mą ir at­si­kra­tė­me įtam­pos. Džiau­giuo­si, jog prie šios per­ga­ lės pri­si­dė­jo vi­si vie­nuo­li­ka mū­sų krep­ši­nin­kų. Prieš at­sa­ko­mą­ją dvi­ ko­vą tvir­tai pa­si­ti­ki­me sa­vo jė­go­ mis“, – kal­bė­jo „Rū­du­pio“ stra­te­ gas Vir­gi­ni­jus Šeš­kus. Ket­virt­fi­na­lio se­ri­jo­je ko­vo­ja­ma iki dvie­jų per­ga­lių, tad vie­tą pus­fi­na­ly­je praė­ju­sių me­tų bron­zos me­da­lių lai­ mė­to­jai ga­li už­si­tik­rin­ti jau šian­dien – po Pas­va­ly­je vyk­sian­čio ma­čo. „Rū­du­pis“ – vie­nin­te­lis LKL klu­bas, šie­met per re­gu­lia­rų­jį se­ zo­ną įvei­kęs abu gran­dus – „Žal­ gi­rį“ ir Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tą“.

Žings­nį pus­fi­na­lio link jau žen­ gė ir An­ta­no Si­rei­kos tre­ni­ruo­ja­mi „Šiau­liai“, na­muo­se 89:74 pra­no­kę Klai­pė­dos „Nep­tū­ną“. At­sa­ko­ma­ sis ma­čas uos­ta­mies­ty­je vyks šian­ dien va­ka­re. Per­ga­l ė pir­m o­je ket­v irt­f i­n a­ lio dvi­ko­vo­je šiau­lie­čiams – ge­ras ženk­las. Per­nai daug­kar­ti­niai ša­ lies čem­pio­na­to pri­zi­nin­kai ne­ti­ kė­ta ne­sėk­me pra­dė­jo ket­virt­fi­na­ lio se­ri­ją su Ute­nos „Ju­ven­tus“ ir ga­liau­siai bu­vo eli­mi­nuo­ti iš ko­ vos. „Šiau­liai“ daug me­tų ne­bu­ vo pra­lai­mė­ję ket­virt­fi­na­lio, kai lai­mė­da­vo pir­mą­jį ma­čą. 2008 m. bu­vo pa­ties­tas Kė­dai­nių „Ne­vė­ žis“, 2009 m. – „Kau­nas-Trio­ bet“, 2010 m. – Pa­ne­vė­žio „Te­ cha­sas“. „Nep­tū­nas“ se­zo­no pa­bai­go­je žai­džia so­li­dų krep­ši­nį, nors kai kas šią eki­pą jau bu­vo nu­ra­šę. Ši per­ ga­lė mums la­bai svar­bi mo­ra­liš­kai, ta­čiau vi­sas dar­bas dar neat­lik­tas“, – kal­bė­jo A.Si­rei­ka.

Svei­ki­ni­mą lietuviams at­siun­tė ir NBA ko­mi­sa­ras Įsi­bė­gė­jo ren­gi­nių, skir­tų Lie­tu­ vos krep­ši­nio 90-me­čiui, ma­ra­to­ nas. Jis nu­si­drie­kė ne vien per mū­ sų ša­lį. Sek­ma­die­nį Kau­no spor­ to ha­lė­je bus pa­gerb­ti la­biau­siai krep­ši­niui nu­si­pel­nę žmo­nės. Žai­dė le­gen­di­nė­je ha­lė­je

Kau­no spor­to ha­lė­je su­reng­ta­me „3 prieš 3“ tur­ny­re da­ly­va­vo 60 ko­ man­dų iš Kau­no, Vil­niaus, Šiau­ lių, Pa­ne­vė­žio, Ute­nos, Tel­šių, Ma­ri­jam­po­lės, Jo­niš­kio, Jo­na­vos, Ša­kių, Kaz­lų Rū­dos, Rie­šės. Krep­ši­nio en­tu­zias­tai var­žė­si aš­ tuo­nio­se am­žiaus gru­pė­se. Pag­ rin­di­nis pri­zas – ke­lio­nė į Ma­do­ nos kon­cer­tą Var­šu­vo­je – ati­te­ko kau­nie­čių eki­pai JAZZ. Šei­mų gru­ pė­je nu­ga­lė­jo Bra­ziu­liai iš Vil­niaus. Bau­dų me­ti­mų kon­kur­są lai­mė­ jo Pet­ras Au­gė, tri­taš­kių – Lu­kas Grin­ce­vi­čius, ka­muo­lio dė­ji­mo į krep­šį – Be­nas Bag­do­na­vi­čius. Kon­k ur­s ų nu­ga­l ė­to­jai ap­d o­ va­no­ti mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais ir Lie­tu­vos rink­ti­nės spor­ti­ne ap­ ran­ga, jau­ni­mo gru­pių čem­pio­ nai ga­lės ne­mo­ka­mai ste­bė­ti vi­sas Kau­no „Žal­gi­rio“ are­no­je vyk­

sian­čio pa­sau­lio jau­nių čem­pio­ na­to rung­ty­nes. Tur­ny­ras – ir Va­šing­to­ne

90-me­čiui skir­tas krep­ši­nio tur­ ny­ras įvy­ko ir No­tin­ga­me. Jį su­ren­ gė vie­tos lie­tu­vių bend­ruo­me­nė, o aikš­tė­je jė­gas iš­mė­gi­no Ang­li­jo­je be­si­mo­kan­tys Lie­tu­vos stu­den­tai. Tur­ny­re da­ly­va­vo 10 ko­man­ dų iš de­šim­ties uni­ver­si­te­tų. Fi­na­ le No­tin­ga­mo uni­ver­si­te­to lie­tu­viai įvei­kė ko­le­gas iš Brad­for­do uni­ver­ si­te­to. Tre­čią­ją vie­tą užė­mė Še­fil­ do uni­ver­si­te­te stu­di­juo­jan­tys tau­ tie­čiai. Pri­zi­nin­kė­mis ta­pu­sioms ko­ man­doms įteik­tos tau­rės, me­da­ liai ir Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ ci­jos (LKF) pre­zi­den­to A.Sa­bo­nio pa­si­ra­šy­ti pa­dė­kos raš­tai. Ba­lan­džio 21-ąją Va­šing­to­ne bus su­reng­tas Lie­tu­vos Res­pub­li­ kos am­ba­sa­dos tau­rės tur­ny­ras. Po var­žy­bų bus iš­kil­min­gai pa­mi­nė­tas mū­sų krep­ši­nio ju­bi­lie­jus. At­vyks plie­ni­nis Di­no

Į LKF jau ke­lias sa­vai­tes ke­liau­ja svei­ki­ni­mai iš vi­so pa­sau­lio.

Spe­cia­liai Lie­tu­vos krep­ši­nio 90-me­čiui įra­šy­tus vaiz­do lin­kė­ ji­mus at­siun­tė Na­cio­na­li­nės krep­ ši­nio aso­cia­ci­jos (NBA) ko­mi­sa­ ras Da­vi­das Ster­nas, Tarp­tau­ti­nės krep­ši­nio aso­cia­ci­jų fe­de­ra­ci­jos (FI­BA) pre­zi­den­tas Yva­nas Mai­ni­ ni ir ge­ne­ra­li­nis sek­re­to­rius Pat­ric­ kas Bau­man­nas, Eu­ro­ly­gos va­do­vas Jor­di Ber­to­meu, Is­pa­ni­jos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos pre­zi­den­tas Jo­sé Lui­sas Sae­zas. Šiuos svei­ki­ni­mus bus ga­li­ma iš­ vys­ti ba­lan­džio 22-ąją Kau­no spor­ to ha­lė­je, kur vyks ju­bi­lie­jui skir­tas šven­ti­nis ren­gi­nys. Į jį pa­ža­dė­jo at­vyk­ti ir Eu­ro­pos krep­ši­nio le­gen­dos, tarp jų – ne kar­tą praei­ty­je Kau­ne rung­ty­nia­vę Ita­li­jos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos pre­ zi­den­tas Di­no Me­neg­hi­nas, Uk­ rai­nos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos va­do­ vas Alek­sand­ras Vol­ko­vas. Ren­gi­ny­je bus pa­de­monst­ruo­ tas ke­tu­rių da­lių is­to­ri­nis siu­že­ ti­nis pa­sa­ko­ji­mas apie prieš­ka­rio, po­ka­rio, ne­prik­lau­so­my­bės bei šių lai­kų Lie­tu­vos krep­ši­nį, pro­gra­ mas at­liks ak­ro­ba­tai ir me­no ko­ lek­ty­vai, bus pa­gerb­ti la­biau­siai

„„Dėmesys: D.Sternas gerai vertina NBA rungtyniavusių Lietuvos krep-

šininkų indėlį. 

ša­lies krep­ši­niui nu­si­pel­nę žmo­ nės. Vie­nas įdo­miau­sių ak­cen­tų – krep­ši­nio is­to­ri­ko, ko­lek­ci­nin­ko Vy­tau­to Gu­de­lio ren­gia­ma pa­ro­da. Eks­po­zi­ci­jo­je bus ga­li­ma pa­ma­ty­ ti svar­biau­sius mū­sų ša­lies krep­ ši­nin­kų iš­ko­vo­tus tro­fė­jus. Pir­mo­ sios ofi­cia­lios krep­ši­nio rung­ty­nės

AFP nuotr.

Lie­tu­vo­je bu­vo su­žais­tos 1922-ųjų ba­lan­džio 23-ią­ją Kau­ne. Per jas su­si­ti­ko lai­ki­no­sios sos­ti­nės rink­ ti­nė ir Lie­tu­vos fi­zi­nio la­vi­ni­mo­si są­jun­gos (LFLS) ko­man­da. Is­to­ri­ nį ma­čą re­zul­ta­tu 8:6 lai­mė­jo LFLS eki­pa. VD, LKF inf.


11

ketvirtADIENIS, balandžio 19, 2012

sportas diena.lt/naujienos/sportas

Ba­va­rai no­ri per­ra­šy­ti is­to­ri­ją

Lie­tu­vos mo­ te­rų krep­ ši­nio ly­gos (LMKL) čem­ pio­na­to fi­ na­le : Kau­no „VI­ČI-Ais­čių“ krep­ši­nin­ kės nu­lei­do ant že­mės am­bi­cin­gą­ją Vil­niaus „Ki­ birkš­ties-Ti­ chės-IKI“ ko­ man­dą.

Ma­rius Bag­do­nas m.bagdonas@diena.lt

Per dvi­de­šimt me­tų trun­kan­čią Eu­ro­pos fut­bo­lo klu­bų Čem­pio­ nų ly­gos tur­ny­ro is­to­ri­ją dar nė vie­nai eki­pai ne­pa­vy­ko iš­ko­vo­ti tro­fė­jaus lai­mė­jus fi­na­lą sa­vo sta­ dio­ne. Su­lau­žy­ti tra­di­ci­ją yra pa­ si­ren­gę Miun­che­no „Bayern“ fut­ bo­li­nin­kai.

ri­do „Real“, – pa­reiš­kė po­rtu­ ga­las. „Real“ tre­ne­ris sie­kia dar vie­ nos sva­jo­nės. Jei jam šį­kart pa­ vyk­tų lai­mė­ti Čem­pio­nų ly­gą, J.Mou­rin­ho tap­tų pir­muo­ju pla­ ne­tos tre­ne­riu, ku­riam tai bū­tų pa­vy­kę pa­da­ry­ti su tri­mis skir­ tin­go­mis eki­po­mis. 2004-ai­siais jis į vir­šū­nę at­ve­dė kuk­lų „Por­to“ klu­bą, o už­per­nai trium­fą pa­kar­ to­jo su Mi­la­no „In­ter“.

Pel­ny­ta per­ga­lė

Pir­mo­sio­se Čem­pio­nų ly­gos pus­ fi­na­lio rung­ty­nė­se Ba­va­ri­jos klu­ bas Miun­che­ne 2:1 pra­no­ko fa­ vo­ri­tais lai­ky­tus Mad­ri­do „Real“ fut­bo­li­nin­kus ir prieš at­sa­ko­mą­ jį ma­čą Is­pa­ni­jos sos­ti­nė­je tu­ ri ne­blo­gų šan­sų ženg­ti į ge­gu­žės 19-ąją to­je pa­čio­je „Al­lianz Are­ no­je“ vyk­sian­tį fi­na­lą.

Jo­se Mou­rin­ho: „„Ly­de­rė: kau­nie­tes į per­ga­lę ve­dė kanadietė Courtnay Pi­ly­pai­tis (su ka­muo­liu).

Pu­siaus­vy­ra pa­di­di­no lemiamų kovų int­ri­gą 

Vil­nie­tės, po pra­tę­si­mo lai­mė­ju­ sios pir­mą­sias fi­na­lo se­ri­jos iki tri­ jų per­ga­lių rung­ty­nes Kau­ne 76:72, sa­vo aikš­tė­je bu­vo su­triuš­kin­tos – „VI­ČI-Ais­tės“ iš­ko­vo­jo per­ga­lę 92:68. Ant­ra­ja­me kė­li­ny­je kau­nie­ čių per­sva­ra bu­vo net 65:33. „Šios rung­ty­nės mums psi­cho­ lo­giš­kai bu­vo la­bai sun­kios. Džiau­ giuo­si, kad ko­man­da su jau­du­liu ir įtam­pa su­si­tvar­kė. Per­ga­lę lė­mė ag­re­sy­vus žai­di­mas puo­li­me ir gy­ ny­bo­je, be to, 70 pro­c. įvyk­dė­me už­duo­tis stab­dant vil­nie­čių ly­de­rę Gin­ta­rę Pet­ro­ny­tę“, – po var­žy­ bų sa­kė Kau­no eki­pos vy­riau­sia­sis tre­ne­ris Man­tas Šer­nius. „VI­ČI-Ais­tės“ įgi­jo di­de­lę per­ sva­rą jau per pir­mą­ją rung­ty­nių da­lį. To ne­bu­vo Kau­ne. Šiuo me­tu pa­si­vy­ti taip nu­to­lu­sių kau­nie­čių ne­ga­li­me. Var­žo­vės gy­nė­si la­bai ak­ty­v iai, to­d ėl mū­s ų gy­n ė­joms bu­vo sun­k u per­d uo­t i ka­m uo­ lį G.Pet­ro­ny­tei. Prit­rū­ko Gin­ta­ rės ak­ty­vu­mo, ji žai­dė per­ne­lyg at­s i­t rau­k u­s i nuo krep­š io, nors apie tai kal­bė­jo­me. Da­ry­si­me iš­ va­das“, – tei­gė vil­nie­čių stra­te­gas Ta­das Stan­ke­vi­čius. Tre­čio­sios fi­ na­lo rung­ty­nės vyks ba­lan­džio 24-

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

ąją (ant­ra­die­nį) Kau­ne. Ko­man­dos su­si­tiks 18 val. Ar­vy­do Sa­bo­nio krep­ši­nio cent­re. Ma­ža­ja­me fi­na­le Šiau­lių „Rū­ ta“ sa­vo aikš­tė­je 63:55 at­si­re­van­ ša­vo Kau­no ra­jo­no „Si­re­nų“ eki­pai ir taip pat iš­ly­gi­no se­ri­jos iki tri­jų per­ga­lių re­zul­ta­tą. Pir­mą­ją dvi­ko­ vą sa­vo are­no­je 80:76 lai­mė­jo „Si­ re­nos“. „Šiau­lių ko­man­da tu­ri tris le­ gio­nie­res, pa­si­kvie­tė Lau­rą Sva­ ry­tę, tad su­stip­rė­jo, o mes – ne. Šis pra­lai­mė­ji­mas – ne tra­ge­di­ja, bal­tos vė­lia­vos ne­si­ren­gia­me kel­ ti, bet tu­rė­si­me ana­li­zuo­ti, ko­dėl taip pra­stai žai­dė­me. Pra­lai­mė­jo­ me ko­vą dėl ka­muo­lio, ne­pa­tai­ kė­me į krep­šį, la­bai trū­ko at­sar­ gi­nių žai­dė­jų in­dė­lio. Ne­su­žai­dė nė vie­na įžai­dė­ja. Tai – meist­riš­ ku­mo sto­ka. To­dėl krep­ši­nin­kės tu­ri kant­riai ir sun­kiai dirb­ti per tre­ni­ruo­tes ir siek­ti ge­res­nio re­ zul­ta­to ki­to­se rung­ty­nė­se. Pri­pa­ žįs­tu, kad iš anks­to mums ka­bin­ ti bron­zos me­da­liai pa­ki­šo ko­ją, ypač jau­noms krep­ši­nin­kėms“, – sve­tai­nei lmkl.lt kal­bė­jo „Si­re­nų“ vy­riau­sia­sis tre­ne­ris Li­nas Šal­kus. Tre­čio­sios rung­ty­nės dėl bron­zos

Sta­tis­ti­ka „„„Ki­b irkš­t is-Ti­c hė-IKI“–„VI­

ČI-Ais­tės“ 68:92 (15:30, 18:27, 11:15, 24:20). E.Šnio­kai­tė 25 taš­kai, S.Da­ niels 13 (6 klai­dos), G.Pet­ro­ny­tė 11 (8 at­ko­vo­ti ka­muo­liai, 4 klai­dos)/C.Pi­ ly­pai­tis 19, V.Kuk­tie­nė 12 (5 at­ko­vo­ ti ka­muo­liai), T.Lich­ta­ro­vič (4 re­zul­ ta­ty­vūs per­da­vi­mai), R.Va­len­tie­nė ir A.Put­ni­na po 11. Pir­mo­sios rung­ty­ nės – 76:72. Se­ri­ja – 1:1. „„„Rū­ta“–„Si­re­nos“ 63:55 (16:14, 13:12, 18:21, 16:8). 75 žiū­ro­vai. S.Ba­liu­ ta­vi­čiū­tė 17 (14 at­ko­vo­tų ka­muo­lių), L.Sva­ry­tė 14 (12 at­ko­vo­tų ka­muo­lių), L.Pa­na­siuk 13/K.Al­mi­nai­tė 17 (10 at­ ko­vo­tų ka­muo­lių), R.Že­man­taus­ kai­tė-Mat­la­šai­tie­nė 16 (9 at­ko­vo­ti ka­muo­liai, 5 re­zul­ta­ty­vūs per­da­vi­ mai), E.Ta­ra­se­vi­čiū­tė 13 (9 at­ko­vo­ ti ka­muo­liai). Pir­mo­sios rung­ty­nės – 76:80. Se­ri­ja – 1:1.

Mes dar at­vyk­si­me į Miun­che­ną. Juk Čem­pio­nų ly­gos fi­ na­las ne­ga­li vyk­ti be Mad­ri­do „Real“. Is­pa­nų duob­ka­siu 89-ąją ma­ čo mi­n u­t ę ta­p o Ma­r io Go­m e­ zas, kar­j e­ros pra­d žio­j e rim­tai svars­t ęs, ku­r ios ša­l ies – Is­pa­ ni­j os ar Vo­k ie­t i­j os – pi­l ie­ty­ bę pa­s i­r ink­t i, nes fut­b o­l i­n in­ko tė­vas ki­l ęs iš Gre­n a­d os, o mo­ ti­n a – vo­k ie­t ė. Tai bu­vo jau 12-asis vo­kie­čio taik­lus smū­gis Čem­pio­nų ly­go­je šį se­zo­ną. Pa­gal šį ro­dik­lį snai­ pe­ris nu­si­lei­džia tik du kar­tus dau­g iau įmu­š u­s iam „Bar­ce­l o­ nos“ vun­d er­k in­d ui Lio­n e­l iui Mes­si. J.Mou­rin­ho ža­da grįž­ti

Nors iš Vo­kie­ti­jos „Real“ grį­žo tuš­čio­mis, mad­ri­die­čių stra­te­ gas Jo­se Mou­r in­h o no­s ies ne­ nu­ka­bi­no. „Mes dar at­vyk­si­me į Miun­che­ną. Juk Čem­pio­nų ly­ gos fi­na­las ne­ga­li vyk­ti be Mad­

Nea­be­jo­ja, kad įmuš

„Bayern“ eki­pai di­ri­guo­jan­tis Jup­pas Heync­ke­sas sa­vo auk­lė­ti­ nius gy­rė už bran­dų fut­bo­lą. „Ma­nau, kad nu­si­pel­nė­me per­ ga­lės. Mad­ri­do ko­man­da ne­blo­gai pra­dė­jo su­si­ti­ki­mą, ta­čiau po to kont­ro­lę į sa­vo ran­kas tvir­tai pe­ rė­mė­me mes. Pro­tin­gai žai­dė­me iki pa­čios pa­bai­gos. Nea­be­jo­ju, kad „San­tia­go Ber­na­beu“ sta­dio­ ne taip pat įmu­ši­me“, – tvir­ti­no tre­ne­ris. Vo­kie­čių pra­na­šu­mu prieš „Re­ al“ ga­li tap­ti ir tai, kad jiems jau ne­rei­kia dė­me­sio skir­ti na­cio­ na­li­nėms pir­me­ny­bėms. Li­kus trims tu­rams iki Bun­des­ly­gos se­zo­no pa­bai­gos, „Bayern“ nuo pir­mau­jan­čios Dort­mun­do „Bo­ rus­sia“ at­si­lie­ka 8 taš­kais ir jau beveik pra­ra­do ga­ly­bę ko­vo­ti dėl auk­so. Is­pa­ni­jos čem­pio­na­te pir­mau­ jan­tį Mad­ri­do klu­bą pa­sta­ruo­ju me­tu sėk­min­gai ve­ja­si „Bar­ce­lo­ na“. Šių eki­pų tar­pu­sa­vio dvi­ko­ va sa­vait­ga­lį vyks Ka­ta­lo­ni­jo­je. Jei ka­ta­lo­nams pa­vyk­tų lai­mė­ti, jų at­si­li­ki­mas nuo „Real“ su­ma­ žė­tų iki vie­no taš­ko. At­sa­ko­ma­sis „Real“ ir „Bay­ ern“ ma­čas vyks ki­tą tre­čia­die­ nį Mad­ri­de. Ki­ta­me pus­fin ­ a­ly­ je va­kar va­ka­re su­si­ti­ko Lon­do­no „Chel­sea“ ir „Bar­ce­lo­na“.

Sta­tis­ti­ka „Bayern“–„Real“ 2:1 (1:0). 66 000 žiū­ro­v ų. Įvar­čiai: 17 min. F.Ri­be­ ry, 89 min. M.Gomezas/53 min. M.Ozi­las.

me­da­lių bus žai­džia­mos ba­lan­džio 20-ąją (penk­ta­die­nį) 18 val. Gar­lia­ vos spor­to cent­re. VD, vi­ci­bas­ket.lt inf.

Bok­si­nin­kų gre­to­se – ant­ra­sis olim­pie­tis Ši­lu­tiš­kis Eval­das Pet­raus­kas iš­ ko­vo­jo Lie­tu­vai ant­rą­jį ke­lia­la­pį į Lon­do­no olim­pi­nių žai­dy­nių bok­ so tur­ny­rą.

Va­kar Trab­zo­ne (Tur­ki­ja) vyks­tan­ čio Eu­ro­pos zo­nos olim­pi­nio bok­ so at­ran­kos tur­ny­ro svo­rio ka­te­go­ ri­jos iki 60 kg ket­virt­fi­na­ly­je 1-ųjų jau­ni­mo olim­pi­nių žai­dy­nių čem­ pio­nas E.Pet­raus­kas 19:10 (6:3, 7:3, 6:4) nu­ga­lė­jo 2009-ųjų Eu­ro­ pos Są­jun­gos ša­lių čem­pio­ną ir Ai­ ri­jos vi­ce­čem­pio­ną Da­vi­dą Oli­ve­rį

Joy­ce’ą bei pa­te­ko tarp ke­tu­rių at­ le­tų, ku­riems bus įteik­ti ke­lia­la­piai į Lon­do­ną. Pus­fi­na­ly­je lie­tu­vis iš­mė­gins jė­ gas su 2011-ųjų Eu­ro­pos ir Tur­ki­jos čem­pio­nu Fa­ti­hu Kel­le­su, ku­ris ket­ virt­fin ­ a­ly­je 17:8 pri­ver­tė ka­pi­tu­liuo­ti ang­lą Sa­mue­lį Vin­cen­tą Max­wel­lą. Va­kar vė­lai va­ka­re ke­lia­la­pio į olim­pia­dą sie­kė ki­tas Ši­lu­tės bok­ so auk­lė­ti­nis Ed­ga­ras Skur­de­lis – jo var­žo­vu svo­rio ka­te­go­ri­jos iki 56 kg ket­virt­fin ­ a­ly­je bu­vo Da­ni­jos at­sto­ vas Den­ni­sas Cey­la­nas.

Tiks­lo ne­pa­sie­kė daug­kar­ti­nis Lie­tu­vos čem­pio­nas kau­nie­tis Vi­ta­ li­jus Su­ba­čius (dau­giau nei 91 kg) – jis ket­virt­fi­na­ly­je 11:15 pra­lai­mė­jo tur­kui Er­ha­nui Mu­ham­me­dui Aci. Šio­je svo­rio ka­te­go­ri­jo­je ke­lia­la­pius į olim­pi­nes žai­dy­nes gaus tik fi­na­ li­nin­kai. Iki šiol Lie­tu­vos bok­si­nin­kai tu­ rė­jo vie­ną ke­lia­la­pį į Lon­do­no olim­ pia­dą – jį per­nai pa­sau­lio čem­pio­ na­te iš­ko­vo­jo kau­nie­tis Egi­di­jus Ka­va­liaus­kas (iki 69 kg). VD inf.

„„Ga­li­my­bės: M.Go­me­zo (kai­rė­je) ne­sus­tab­dė net S.Ra­mo­sas. „Reu­ters“ nuo­tr.


12

ketvirtADIENIS, balandžio 19, 2012

pasaulis

14

mė­ne­sių Is­la­miš­ko­jo Mag­ri­bo „Al Qae­dos“ ne­lais­vė­je iš­bu­vu­si ita­lė Ma­ria Sand­ra Ma­ria­ni at­ga­vo lais­vę.

Ne­ti­kė­tas spren­di­mas

Vė­žio ­ neiš­si­gan­do

NA­TO mi­nist­rai va­kar pra­dė­jo dvie­jų die­ nų su­si­ti­ki­mą, per ku­rį pla­nuo­ja­ma su­telk­ ti dė­me­sį į Al­jan­so pa­jė­gų iš­ve­di­mo iš Af­ ga­nis­ta­no stra­te­gi­ją, kai Ta­li­ba­no iš­puo­ liai ke­lia sun­ku­mų už­bai­giant jau il­giau nei de­šimt­me­tį trun­kan­tį ka­rą. NA­TO mi­nist­rų su­si­ti­ki­mo iš­va­ka­rė­se Aust­ra­li­ja pa­skel­bė ne­ti­kė­tą spren­di­mą, kad sa­vo pa­jė­gas su­ si­grą­žins me­tais anks­čiau, nei pla­nuo­ta, – 2013-ai­siais.

Tre­čiam tur­tin­giau­siam pa­sau­ly­je žmo­gui ir vie­nam dos­niau­sių fi­lant­ro­pų War­re­nui Buf­fet­tui diag­no­zuo­tas anks­ty­vos sta­di­ jos pro­sta­tos vė­žys. 81 me­tų mi­li­jar­die­rius ban­dė ra­min­ti sa­vo bend­ro­vės „Berks­hi­re Hat­ha­way Inc.“ ak­ci­nin­kus ir tei­gė, kad li­ ga nė iš to­lo ne­ke­lia pa­vo­jaus gy­vy­bei. Tą pa­tį sa­ko ir gy­dy­to­jai, ku­rie lie­pos vi­du­ry­je pra­dės pu­sant­ro mė­ne­sio truk­sian­tį spin­ du­li­nį gy­dy­mą.

Vi­dur­že­mio jū­ro­je – gink­lų de­tek­ty­vas Kai tik bu­vo pra­neš­ta, kad Vo­kie­ti­jos bend­ro­vės lai­vas ga­li ne­tei­sė­tai ga­ben­ ti gink­lus į Si­ri­ją, jis pra­dė­jo pe­rio­diš­kai ding­ti iš ra­da­rų ek­ra­nų. Kro­vi­nys iš Ira­no

Vo­kie­ti­jos pa­rei­gū­nai jau be­veik sa­ vai­tę ieš­ko in­for­ma­ci­jos apie kro­vi­ ni­nį lai­vą „At­lan­tic Crui­ser“, ku­ris, kaip įta­ria­ma, ga­be­na gink­lus ir ka­ ri­nę įran­gą Si­ri­jos pre­zi­den­to Bas­ha­ro al As­sa­do re­ži­mui, nors jam Va­ka­rai sky­rė gink­lų em­bar­gą. Kai tik šie įta­ri­mai praė­ju­sį penk­ta­die­nį pa­te­ko į vie­šu­mą, lai­ vo siųs­tu­vai, ku­rie pra­ne­ša lai­vo pa­dė­tį, bu­vo iš­jung­ti, ir „At­lan­tic Crui­ser“ din­go iš ra­da­rų. Pas­ta­rą­ jį kar­tą lai­vas pa­ste­bė­tas už 80 km nuo Si­ri­jos Tar­tu­so uos­to. Po 24 va­lan­dų jis vėl pa­si­ro­dė, vė­liau vėl din­go. Pir­ma­die­nį ra­da­rai ro­dė, kad lai­vas ju­da Tur­ki­jos kryp­ti­mi. Apie slap­tą kro­vi­nį praė­ju­sią sa­ vai­tę pra­ne­šė Vo­kie­ti­jos lei­di­nys „Der Spie­gel“. Anot jo, Vo­kie­ti­jos bend­ro­vei „Bocks­tie­gel“ pri­klau­ san­tis lai­vas Dži­bu­čio uos­te paė­mė gink­luo­tę iš Ira­no kro­vi­ni­nio lai­vo ir tu­rė­jo nu­pluk­dy­ti ją į Si­ri­ją. In­ for­ma­ci­jai pa­tei­kus į vie­šu­mą, pra­ dė­jo ru­tu­lio­tis tik­ras de­tek­ty­vas. Vo­kie­ti­jos ran­kos su­riš­tos

Kol lai­vo ka­pi­to­nas ma­nev­ra­vo ry­ ti­nė­je Vi­dur­že­mio jū­ros da­ly­je, Vo­kie­ti­jos po­li­ti­kai mu­šė pa­vo­jaus var­pais. Jei­gu įta­ri­mai pa­si­tvir­tins, reikš, kad Vo­kie­ti­jos lai­vas pa­žei­ džia gink­lų em­bar­gą. To­kiu at­ve­ju Ber­ly­nas su­lauk­tų la­bai ne­ma­lo­nių klau­si­mų iš ki­tų vals­ty­bių. Bet Vo­kie­ti­jos ga­li­my­bės iš­siaiš­ kin­ti tie­są yra ri­bo­tos, nes „At­lan­ tic Crui­ser“ plau­kio­ja su An­tig­vos ir Bar­bu­dos vė­lia­va.

„Tei­siš­kai iša­na­li­za­vę šį rei­ka­lą ir rem­da­mie­si in­for­ma­ci­ja, ku­rią da­ bar tu­ri­me, pa­gal Vo­kie­ti­jos įsta­ ty­mus mes ne­ga­li­me nie­ko im­tis ir kiš­tis“, – „Der Spie­gel“ paaiš­ki­no šal­ti­nis Eko­no­mi­kos mi­nis­te­ri­jo­ je. Jis pri­dū­rė, kad su­stab­dy­ti ar­ba pa­tik­rin­ti lai­vą pa­vyks tik su­lau­ kus tei­si­nės pa­gal­bos iš An­tig­vos ir Bar­bu­dos.

Įgu­la iš­jun­gė au­to­ ma­ti­nio iden­ti­fi­ka­vi­ mo sis­te­mą, no­rė­da­ ma už­tik­rin­ti sa­vo sau­gu­mą, kad lai­vo nie­kas neuž­pul­tų. „„Atp­lau­kė: lai­vas „At­lan­tic Crui­ser“, anks­čiau tu­rė­jęs pa­va­di­ni­mą „BBC Ita­ly“, su­ko ra­tus ry­ti­nė­je Vi­dur­že­

Prieš­ta­rin­gi paaiš­ki­ni­mai

Vis dėl­to Vo­kie­ti­jos pa­rei­gū­nai ga­vo „Bocks­tie­gel“ ga­ran­ti­ją, kad „At­lan­tic Crui­ser“ ne­bep­lauks į Si­ri­ją, o pri­si­švar­tuos ko­kia­me nors sau­gia­me Vi­dur­že­mio jū­ros uos­te, kur kro­vi­nys ga­lės bū­ti pa­ tik­rin­tas. Bet prieš­ta­rin­gas lai­vo ka­pi­to­no el­ge­sys ap­žval­gi­nin­kams ke­lia di­ de­lių įta­ri­mų. Kam rei­kė­jo iš­jun­gi­ nė­ti siųs­tu­vus ir su­kti ra­tus jū­ro­je, tar­si mė­gi­nant mė­ty­ti pėd­sa­kus? Gal­būt per tą lai­ką, kai bu­vo din­ gęs iš ra­da­rų, lai­vas spė­jo kaip nors at­si­kra­ty­ti kro­vi­nio? Dar dau­giau įta­ri­mų kurs­to prieš­ta­rin­gi lai­vy­bos bend­ro­vių paaiš­ki­ni­mai. „Bocks­tie­gel“ lai­vą

mio jū­ros da­ly­je, kol ga­liau­siai pri­si­švar­ta­vo Tur­ki­jos Is­ken­de­ru­no uos­te, kur bus pa­tik­rin­tas kro­vi­nys. 

„At­lan­tic Crui­ser“ už­sa­kė Uk­rai­ nos bend­ro­vė „Whi­te Wha­le Ship­ ping“. Pas­ta­ro­ji iš pra­džių lei­di­niui „Der Spie­gel“ aiš­ki­no, kad lai­ vas iš­vis ne­plau­kė į Si­ri­ją, o vė­liau Uk­rai­nos ži­niask­lai­dai dės­tė vi­siš­ kai ki­to­kią tie­są. „Lai­vas ga­be­no kro­vi­nį, skir­ tą sta­ty­bų pro­jek­tui Si­ri­jo­je. Kro­ vi­nys ne­pa­vo­jin­gas ir ne­tu­ri nie­ko bend­ra su gink­lais ar­ba ka­riuo­ me­ne, jis ne­ga­li bū­ti nau­do­ja­ mas ka­ro tiks­lams“, – te­le­vi­zi­ jai „Chan­nel 5“ sa­kė Olek­sand­ras Var­va­ren­ka, at­sto­vau­jan­tis „Whi­te Wha­le Ship­ping“. Taip pat ski­ria­si

AFP nuo­tr.

paaiš­ki­ni­mai, ko­dėl lai­vas jun­gi­nė­ jo siųs­tu­vus. Kai eks­per­tai pa­nei­gė pir­mi­nį paaiš­ki­ni­mą, kad siųs­tu­vai vi­suo­met iš­jun­gia­mi lai­vui su­sto­ jus, at­si­ra­do ki­tas. „Įgu­la iš­jun­gė au­to­ma­ti­nio iden­ ti­fi­ka­vi­mo sis­te­mą, no­rė­da­ma už­ tik­rin­ti sa­vo sau­gu­mą, kad lai­vo nie­kas neuž­pul­tų“, – pir­ma­die­ nį pa­skelb­ta­me pra­ne­ši­me aiš­ki­no „Bocks­tie­gel“. Ši­lu­mi­nės elekt­ri­nės da­lys

Vo­kie­ti­jos bend­ro­vė aiš­ki­no, kad lai­vas bu­vo pa­krau­tas In­di­jos uos­ te Mum­ba­ju­je ir pluk­dė kro­vi­nius

į Si­ri­ją, Tur­ki­ją ir Juod­kal­ni­ją. Da­ lis kro­vi­nio taip pat bu­vo iš­krau­ta Dži­bu­ty­je. „Re­mian­tis mū­sų tu­ri­mais do­ ku­men­tais, Si­ri­jai skir­tą kro­vi­nį su­da­rė ši­lu­mi­nės elekt­ri­nės da­lys, ku­rias In­di­jos elekt­ri­nių sta­ty­to­ jas siun­tė Si­ri­jos elekt­ros ener­gi­ jos mi­nis­te­ri­jai“, – aiš­ki­no bend­ro­vė „Bocks­tie­gel“. Ar tai yra tie­sa, nu­sta­tys Tur­ki­ jos pa­rei­gū­nai. „At­lan­tic Crui­ser“ va­kar pri­si­švar­ta­vo Tur­ki­jos Is­ken­ de­ru­no uos­te, kur bus pa­tik­rin­tas jo kro­vi­nys. „Der Spie­gel“, „Reu­ters“, CNN inf.

Pa­liau­bos galioja tik po­pie­riuje Praė­jus be­veik sa­vai­tei nuo Jung­ti­ nių Tau­tų (JT) ini­ci­juo­tų pa­liau­bų įsi­ga­lio­ji­mo, va­kar Si­ri­jo­je at­si­nau­ ji­no smur­ti­niai veiks­mai.

„„Ata­kos: ra­jo­nuo­se, kur stip­ri opo­zi­ci­ja, ar­mi­ja, pa­žeis­da­ma Da­mas­ko

pa­ža­dą at­si­trauk­ti, to­liau ata­kuo­ja su­ki­lė­lius ir nau­do­ja sun­kią­ją gink­ luo­tę. AFP nuo­tr.

Bas­ha­ro al As­sa­do pa­jė­gos va­kar ap­šau­dė Chim­so mies­to su­ki­lė­lių ra­jo­nus. Die­na anks­čiau Chim­se nuo snai­pe­rių ug­nies žu­vo še­ši ci­ vi­liai, o iš vi­so ša­ly­je žu­vo ma­žiau­ siai 15 žmo­nių. JT pir­mo­sios de­ le­ga­ci­jos va­do­vas pri­pa­ži­no, kad mi­si­jos lau­kia sun­ki už­duo­tis su­ tvir­tin­ti ket­vir­ta­die­nį įsi­ga­lio­ju­sį tra­pų ug­nies nu­trau­ki­mą. Va­kar bu­vo bom­bar­duo­ja­mi ke­ tu­ri ša­lies cent­ri­nia­me re­gio­ne esan­čio Chim­so ra­jo­nai: Džu­rat al

Ša­ja, Ka­ra­bi­sas, Chal­di­ja ir Ba­ja­da. Tai pra­ne­šė or­ga­ni­za­ci­ja „Sy­rian Ob­ser­va­to­ry for Hu­man Rights“. Id­li­bo pro­vin­ci­jo­je ša­lies šiau­ rės va­ka­ruo­se, ku­ri yra dar vie­nas Lais­vosios Si­ri­jos ar­mi­jos ko­vo­to­ jų bas­tio­nas, re­ži­mo pa­jė­gos ant­ ra­die­nį nu­žu­dė še­šis ci­vi­lius, kaip nu­ro­dė ši Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je įsi­ kū­ru­si or­ga­ni­za­ci­ja. Da­ros pro­vin­ci­jo­je į pie­tus nuo Da­ mas­ko, ku­ri yra per­nai ko­vą pra­si­dė­ ju­sio su­ki­li­mo prieš pre­zi­den­to B.al As­sa­do re­ži­mą lop­šys, sau­gu­mo pa­ jė­gos nu­šo­vė tris ci­vi­lius, ku­rių vie­ nas tuo me­tu da­ly­va­vo lai­do­tu­vė­ se. Iš vi­so per 13 mė­ne­sių trun­kan­tį su­ki­li­mą jau žu­vo dau­giau kaip 11,1

tūkst. žmo­nių, kaip nu­ro­dė „Sy­rian Ob­ser­va­to­ry for Hu­man Rights“. Praė­jus ke­lioms die­noms po to, kai Si­ri­jo­je bu­vo pa­skelb­tas ug­nies nu­trau­ki­mas, ku­ris dar la­bai ne­ tvir­tas, JT pra­ne­šė, kad ste­bė­ji­mo mi­si­jai gal­būt rei­kės dau­giau ka­rių ir lėk­tu­vų. Pa­liau­bos lai­ko­si kai ku­rio­se Si­ri­ jos da­ly­se. Pre­zi­den­tas B.al As­sa­das praė­ju­sią sa­vai­tę ža­dė­jo jas įgy­ven­ din­ti, ta­čiau ra­jo­nuo­se, kur stip­ ri opo­zi­ci­ja, to­kiuo­se kaip Chim­ sas, Ha­ma, Id­li­bas ir Da­ra, ar­mi­ja pa­žeis­da­ma Da­mas­ko pa­ža­dą at­si­ trauk­ti to­liau ata­kuo­ja su­ki­lė­lius ir nau­do­ja sun­kią­ją gink­luo­tę. BNS inf.


13

ketvirtADIENIS, balandžio 19, 2012

menas ir pramogos

Di­ri­gen­tas smui­ką pa­čium­pa ir pa­ts Kaip skam­ba mu­zi­ka, ku­rią at­lie­ka vir­tuo­zai? Die­viš­kai, to­bu­ liau už gam­tos gar­sus? At­sa­ky­mus į šiuos klau­si­mus bus ga­li­ma ras­ti, kai Lie­tu­vo­je kon­cer­tuos or­kest­ras „Mask­vos vir­tuo­zai“. Lai­ma Že­mu­lie­nė l.zemuliene@diena.lt

Va­do­vas – lie­tu­vio bi­čiu­lis

Vals­ty­bi­nis ka­me­ri­nis or­kest­ras „Mask­vos vir­tuo­zai“, ku­rio me­ no va­do­vas ir di­ri­gen­tas yra Vla­di­ mi­ras Spi­va­ko­vas, ba­lan­džio 29 d. Vil­niu­je, Kong­re­sų rū­muo­se, kon­ cer­tuos Vla­di­mi­ro Ro­ma­no­vo fon­ do kvie­ti­mu. V.Spi­va­ko­vas – gar­ saus di­ri­gen­to Sau­liaus Son­dec­kio ko­le­ga ir bi­čiu­lis. S.Son­dec­kis yra pa­grin­di­nis kvies­ti­nis šio or­kest­ro di­ri­gen­tas. „Mask­vos vir­tuo­zai“ – tai V.Spi­ va­ko­vo kū­di­kis, ku­rį jis su­kū­rė ir išug­dė. Or­kest­re gro­ja apie 30 mu­ zi­kan­tų, ku­rių kiek­vie­nas – aukš­ čiau­sio ly­gio. „Tai or­kest­ras, ku­ ris ži­no­mas vi­sa­me pa­sau­ly­je, o V.Spi­va­ko­vas – vie­na di­džiau­sių šian­die­nės Ru­si­jos mu­zi­kos as­me­ ny­bių“, – sve­čią ir jo kū­di­kį api­bū­ di­no S.Son­dec­kis. „Mask­vos vir­tuo­zai“ yra kon­cer­ ta­vę dau­ge­ly­je pa­sau­lio ša­lių. Tai po­pu­lia­riau­sias or­kest­ras Ru­si­jo­je, mėgs­ta­mas ne tik mu­zi­kos ži­no­vų, bet ir pla­čio­sios pub­li­kos. Jų kon­

cer­tai su­trau­kia di­džiu­lę klau­sy­to­ jų au­di­to­ri­ją. Smui­ki­nin­kas V.Spi­va­ko­vas „Mask­vos vir­tuo­zų“ or­kest­rą įkū­rė 1979 m. Be šio ka­me­ri­nio or­kest­ro, dar va­ do­vau­ja Ru­si­jos fil­har­mo­ni­jos Na­ cio­na­li­niam sim­fo­ni­niam or­kest­rui, ku­rį įkū­rė prieš 10 me­tų. „Mask­vos vir­tuo­zuo­se“ grie­žia to­kie ge­ri at­li­kė­jai gal dėl to, kad Mask­vo­je, anot S.Son­dec­kio, yra iš ko pa­si­rink­ti. Ki­ta ver­tus, mu­zi­kan­ tus V.Spi­va­ko­vas išug­dė pa­gal sa­vo kri­te­ri­jus – su­pra­ti­mą ir no­rus, kaip tu­rė­tų bū­ti at­lie­ka­ma mu­zi­ka. Kar­tais ir ne­di­ri­guo­ja

Or­kest­ro re­per­tua­re – XVII– XVIII a. bei XIX a. pra­džios kom­po­ zi­to­rių mu­zi­ka. Jis at­lie­ka J.S.Ba­cho, G.F.Hände­lio, J.Hayd­no, W.A.Mo­ zar­to, F.Schu­ber­to kū­ri­nius. „Or­kest­ras gro­ja ir A.Vi­val­di kū­ ri­nį „Ke­tu­ri me­tų lai­kai“. Pats V.Spi­va­ko­vas tą kū­ri­nį pui­kiai grie­ žia smui­ku, o or­kest­ras tuo me­tu ap­siei­na be di­ri­gen­to. Yra ka­me­ ri­nių or­kest­rų, ku­rių va­do­vas bū­ na ir pir­ma­sis smui­kas. Ta­da tie or­ kest­rai gro­ja be di­ri­gen­to, – aiš­ki­no

S.Son­dec­kis. – Kas yra di­ri­gen­tas? Tai tas žmo­gus, ku­ris pa­ren­gia or­ kest­ro pro­gra­mą. Ka­me­ri­nis or­ kest­ras ga­li gro­ti ir su di­ri­gen­tu, ir be jo, jei tu­ri ge­rą va­do­vą smui­ki­ nin­ką, ku­ris per re­pe­ti­ci­jas su­ge­bė­ jo or­kest­rą pa­ruoš­ti taip, kad sce­ no­je šis ga­li ap­siei­ti ir be di­ri­gen­to. Pap­ras­tai Vla­di­mi­ras kiek­vie­na­me kon­cer­te ką nors pa­grie­žia.“ Ga­lė­jo tap­ti ir ak­to­riu­mi

Anks­čiau S.Son­dec­kis V.Spi­va­ko­ vą, kaip pui­kų smui­ki­nin­ką so­lis­tą, kvies­da­vo kon­cer­tuo­ti drau­ge su sa­vo va­do­vau­ja­mu or­kest­ru. Daug kar­tų jie yra kon­cer­ta­vę Mask­vo­je, tuo­me­čia­me Le­ning­ra­de, ki­tuo­se Ru­si­jos mies­tuo­se. Nuo 2004 m. S.Son­dec­kis yra pa­grin­di­nis kvies­ti­nis „Mask­vos vir­tuo­zų“ or­kest­ro di­ri­gen­tas. „Tai – gar­bės ti­tu­las, ne eta­ti­nis dar­bas ir at­ly­gi­ni­mas. Ta­čiau kas­ met esu kvie­čia­mas su tuo or­kest­ ru kon­cer­tuo­ti. Dau­giau­sia, aiš­ku, Ru­si­jo­je, bet esa­me kon­cer­ta­vę ir ki­tur“, – pa­sa­ko­jo S.Son­dec­kis, šių me­tų sau­sį di­ri­ga­vęs or­kest­ro kon­ cer­tą Mask­vo­je.

„„Įver­ti­ni­mas: „La­bai svar­bu ne tik tai, kad mu­zi­kan­tai bū­tų di­de­li pro­fe­

sio­na­lai, bet ir kad jie bū­tų dis­cip­li­nuo­ti. O tai – „Mask­vos vir­tuo­zų“ pra­ na­šu­mas“, – pa­brė­žė di­ri­gen­tas S.Son­dec­kis. Andriaus Ufarto (BFL) nuo­tr.

Esą, ka­da nors rei­kė­tų su­skai­ čiuo­ti, kiek bu­vo to­kių su­si­ti­ki­mų, bet jų bu­vo la­bai daug. Su tuo or­ kest­ru lie­tu­vių di­ri­gen­tui ne­pap­ ras­tai ma­lo­nu kon­cer­tuo­ti. La­bai svar­bu ne tik tai, kad mu­zi­kan­tai bū­tų di­de­li pro­fe­sio­na­lai, bet ir kad jie bū­tų dis­cip­li­nuo­ti. „Va, čia ir yra „Mask­vos vir­tuo­ zų“ pra­na­šu­mas, – pa­brė­žė S.Son­ dec­kis. – Pa­na­šiai re­ži­sie­rius ga­ li bū­ti pa­kvies­tas sta­ty­ti spek­tak­lio į teat­rą, ku­ria­me dir­ba pa­čios di­ džiau­sios žvaigž­dės. Bet jei­gu tos žvaigž­dės bus pa­si­pū­tu­sios ir ne­no­ rės pa­si­duo­ti re­ži­sie­riaus su­ma­ny­

mui, jis ne­ga­lės pa­da­ry­ti spek­tak­ lio to­kio, ko­kio no­ri.“ Po kon­cer­tų S.Son­dec­kis ir V.Spi­va­ko­vas il­gai kal­bė­da­vo­si. „Mes tu­rim apie ką pa­šne­kė­ti“, – sa­kė maest­ro. V.Spi­va­ko­vas, jo nuo­mo­ne, – la­ bai iš­si­la­vi­nęs, pla­čios eru­di­ci­jos žmo­gus, tu­ri po­lin­kį į dai­lę, pui­ kiai vai­di­na. Iš jo ga­lė­jo išei­ti ir nė kiek ne blo­ges­nis ak­to­rius. Kas? Vals­ty­bi­nio ka­me­ri­nio„ or­kest­ro „Mask­vos vir­tuo­zai“„ kon­cer­tas. Kur? Vil­niaus kong­re­sų rū­muo­se. Ka­da? Ba­lan­džio 29 d. 18 val.


14

ketvirtADIENIS, balandžio 19, 2012

menas ir pramogos „Vilniaus diena“ rekomenduoja

Kur? Na­cio­na­li­nė­je dai­lės ga­le­ri­jo­je, Kons­ti­tu­ci­jos pr. 22. Ka­da? Nuo šian­dien. Kiek? 6 li­tai.

Kur? Rad­vi­lų rū­muo­se, Vil­niaus g. 24. Ka­da? Iki bir­že­lio 3 d. Kiek? 6 li­tai.

Kur? Baž­ny­ti­nio pa­vel­do mu­zie­ju­je, Šv. My­ko­lo g. 9. Ka­da? Ba­lan­džio 28 d. 18 val. Kiek? Ne­mo­ka­mai.

D.Liš­ke­vi­čiaus „Mu­zie­jus“

Spal­vų fa­na­ti­kas

Pas­kai­ta apie pro­ce­si­jas

Vil­niu­je pri­sta­to­mas nau­jas ak­ty­vaus šiuo­lai­ki­nio me­ni­nin­ko Dai­ niaus Liš­ke­vi­čiaus pro­jek­tas „Mu­zie­jus“. At­siž­velg­da­mas į re­zis­ten­ ci­jos ir dai­lės gy­ve­ni­mo is­to­ri­ją, D.Liš­ke­vi­čius žiū­ro­vams siū­lo so­ vie­ti­nių me­tų Lie­tu­vos dai­lės is­to­ri­jos dis­kur­są iš­plės­ti, į jį įtrau­ kiant po­li­ti­nį pro­tes­tą kaip me­ni­nę pra­kti­ką.

Al­fon­są Mo­tie­jū­ną ga­lė­tu­me pa­va­din­ti ta­py­bos kla­jū­nu, ku­ris, ieš­ ko­da­mas sa­vo sti­liaus raiš­kos, meist­riš­ku­mo, sau ar­ti­mų spal­vų skam­bė­ji­mo, la­ko­niš­ku­mo tiek gam­to­je, tiek žmo­nė­se, ap­ke­lia­vo dau­gy­bę Lie­tu­vos vie­tų. „Iš vis­ko, kas yra pa­sau­ly­je gra­žaus, man pa­tin­ka tik spal­vos“, – sa­kė pa­ts me­ni­nin­kas.

Baž­ny­ti­nio pa­vel­do mu­zie­jus kvie­čia į dr. Lie­pos Gri­ciū­tės-Šve­re­ bie­nės pa­skai­tą „Vė­lia­vos, pa­tran­kos, būg­nai. Pro­ce­si­ja – die­viš­ka­ sis mū­šis“. Pas­kai­tos da­ly­viai ga­lės su­ži­no­ti, ko­kį įspū­dį pro­ce­si­jos pa­lik­da­vo am­ži­nin­kams, ką fik­sa­vo met­raš­ti­nin­kai, ko­kie pro­ce­si­ jų at­ri­bu­tai pa­sie­kė mū­sų lai­kus.

Kur? Šv. Jo­nų baž­ny­čio­je, Šv. Jo­no g. 12. Ka­da? Ba­lan­džio 21 d. 18 val. Kiek? Ne­mo­ka­mai.

Kur? Lie­tu­vos vai­kų ir jau­ni­mo cent­re, Kons­ti­tu­ci­jos pr. 25. Ka­da? Ba­lan­džio 21 d. Kiek? Ne­mo­ka­mai.

Kur? Pa­mėn­kal­nio ga­le­ri­jo­je, Pa­mėn­kal­nio g. 1. Ka­da? Iki ba­lan­džio 21 d. Kiek? Ne­mo­ka­mai.

Kur? Kon­cer­tų sa­lė­je „Pia­no.lt“, Tra­kų g. 9. Ka­da? Ba­lan­džio 27 d. 19 val. Kiek? 43 li­tai.

Nau­ja cho­ro pro­gra­ma

Jau­nie­ji šo­kė­jai ro­dys, ką su­ge­ba

ka­ri­ka­tū­ris­tų Pa­sau­lis

Pro­jek­tas „Jū­ra miš­ke“

Vil­niaus uni­ver­si­te­to cho­ras „Pro mu­si­ca“ klau­ sy­to­jams pri­sta­tys nau­jau­sią sa­vo pro­gra­mą – ru­ sų re­li­gi­nės mu­zi­kos še­dev­rus. Kon­cer­te taip pat da­ly­vaus ži­no­ma Lie­tu­vos var­go­ni­nin­kė Vir­gi­ni­ ja Sur­vi­lai­tė.

Vil­niu­je vyks jau­nų­jų šo­kio meist­rų fes­ti­va­lis „Ant sto­go“. Vie­nas po­pu­lia­riau­sių vai­kų kon­kur­ sų ša­ly­je šiais me­tais ren­gia­mas jau aš­tun­tą kar­ tą. Fes­ti­va­lis „Ant sto­go“ skir­tas nuo 4 iki 14 me­ tų šo­kė­jams.

Eu­ro­pos Par­la­men­to In­for­ma­ci­jos biu­ras Lie­tu­ vo­je su na­cio­na­li­ne ka­ri­ka­tū­ris­tų aso­cia­ci­ja „Hu­ mor Sa­piens“ sos­ti­nė­je pri­sta­to XXXVI Lie­tu­vos ka­ri­ka­tū­rų pa­ro­dą „Vie­no­das už­mo­kes­tis už vie­ no­dą dar­bą“.

Nau­jo­jo mu­zi­ki­nio pro­jek­to „Jū­ra miš­ke“, ty­ri­nė­ jan­čio Mi­ka­lo­jaus Kons­tan­ti­no Čiur­lio­nio kū­ry­ bi­nį pa­li­ki­mą, au­to­riai yra ži­no­mi Lie­tu­vos me­ ni­nin­kai – pia­nis­tas Pet­ras Ge­niu­šas ir sak­so­fo­ ni­nin­kas Liu­das Moc­kū­nas.

tv programa

LTV

6.00 Labas rytas. 9.00 „Komisaras Reksas“ (N-7) (k). 9.55 „Forsaitų saga“ (9) (N-7) (k). 11.00 „Forumas“. Tiesioginė Lietuvos radijo laida. 12.00 Vyriausybės metinė veiklos ataskaita. Pranešėjas Ministras Pirmininkas Andrius Kubilius. Tiesioginė transliacija iš LR Seimo. 14.00 Krašto spalvos (k). 14.40 Žinios. 15.00 ES finansinės drausmės reikalavimai bei jų įtaka Lietuvos biudžeto planavimo ir vykdymo sistemai. Pranešėja finansų ministrė Ingrida Šimonytė. Tiesioginė transliacija iš LR Seimo. 16.00 „Meilės skonis“. 17.05 „Senis“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.35, 21.05 Sportas. Orai. 18.45 Nacionalinė paieškų tarnyba. 19.20 „Forsaitų saga“ (N-7). 20.25, 22.10 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. Verslas. Kultūra. 21.15, 22.15 Mūsų dienos – kaip šventė. 22.45 Sporto panorama. 23.15 Vakaro žinios. Orai. 23.30 „Senis“ (N-7) (k).

LNK

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“. 6.50 Nuo... Iki... (k). 7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7) (k).

LTV 21.15 val.

8.50 24 valandos (N-7). 9.45 Žvaigždžių duetai 6. Lemiama kova (k). 12.40 Karamelinės naujienos (N-7) (k). 13.10 „Nickelodeon“ valanda. „iKarli“. 13.40 „Kung Fu Panda“ (5). 14.10 „Vaikų „Warner Bros.“ „Tomas ir Džeris“. 14.40 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 15.40 „Langai III“ (N-7). 16.40 24 valandos (N-7). 17.40 Būk mano meile! (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.14, 22.19 Sportas. Orai. 19.19 Valanda su Rūta. 21.00 KK2 (N-7). 21.30 Dviračio šou. 22.00 Žinios. Verslas. 22.25 Kriminalinė Lietuva (N-7). 22.35 „Mentalistas“ (7) (N-7). 23.35 „Slapti reikalai“ (2) (N-7). 0.30 „Teisingumo vykdytojas“ (N-7). 1.25 Sveikatos ABC (k).

TV3

6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 7.25, 15.10 „Simpsonai“. 7.55 „Svotai“. 9.00 „Meilės sūkuryje“. 10.05 „Moterys meluoja geriau“. 11.00 Šok ir lieknėk. 13.40 „Būrys“ (8). 14.10 „Ančiukų istorijos“. 14.40 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 15.40 „Likimo galia“. 16.40 „Meilės triumfas“.

LNK 22.35 val.

17.40 Ką manai? 18.35 Susitikime virtuvėje. 18.45 TV3 žinios. 19.00 TV3 sportas. 19.05 TV3 orai. 19.10 „Naisių vasara“. 19.40 Paskutinė instancija. 20.30 Žvaigždė policininkas. 21.00 „Vyno kelias“. 21.35 TV3 vakaro žinios. 21.50 TV3 sportas. 21.55 TV3 orai. 22.00 „Gyvenimas“. 23.00 „Geri vyrukai“. 0.00 „Melo teorija“. 1.00 „Kalėjimo bėgliai“.

BTV

6.30 Televitrina. 7.00 Žinios (k). 7.25 „Nerealu!“ (k). 8.00 „Užkalnio 5“ (k). 9.00 Lietuvos žinių tyrimas (N-7) (k). 10.00 „Margoša: moterimi negimstama“. 11.00 „Be namų negerai: naujas gyvenimas“. 11.30 „Mentai“ (N-7) (k). 12.30 „Ekstrasensai prieš nusikaltėlius“ (N-7) (k). 13.30 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 14.30 „Pragaro virtuvė“ (N-7). 15.30 „Amerikos talentai“. 16.30 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 17.30 „Tylos riba“ (N-7) (k). 18.00 Žinios. 18.19 Sportas. 18.23 Orai.

TV3 23.00 val.

18.25 „Galileo: norintiems žinoti“. 18.55 „Sąmokslo teorija“. Tiesioginė diskusijų laida. 19.50 Nacionalinė loterija „10 milijonų“. 20.00 Žinios. 20.15 Verslas. 20.19 Sportas. 20.23 Orai. 20.25 Komedija „Kelias į Velvilį“ (JAV, 1994 m.). 22.55 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 23.55 „Galileo: norintiems žinoti“ (k). 0.25 Statybų TV (k). 0.55 „Sveikatos kodas“. Televitrina. 1.55 „Bamba“. Interaktyvus šou suaugusiesiems (S).

Lietuvos ryto TV 6.14 TV parduotuvė. 6.30 Ryto reporteris. 7.55 Negaliu tylėti. 8.55 „Merdoko paslaptys“ (N-7). 10.00 Super L.T. 10.35 Girių takais. 11.05 Ekovizija. Žalioji idėja. 12.00 Lietuvos diena. 13.00 TV parduotuvė. 13.30 Šeimų dvikova – „Akropolio“ turnyras. 14.30 Negaliu tylėti. 15.30 „Padūkėlis Eliotas“. 15.45, 16.10 Dok. f. „Neįtikėtinas Krakatau“ (1). 16.00, 17.00 Žinios. Orai. 17.20 Lietuva tiesiogiai. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Super L.T.

BTV 18.55 val.

19.00 LKL čempionatas. Antrosios ketvirtfinalio rungtynės. Pasvalio „Pieno žvaigždės“–Prienų „Rūdupis“. Tiesioginė transliacija iš Pasvalio. Per pertrauką – Žinios. 21.00, 0.05 Reporteris. 21.52, 0.57 Orai. 21.55 Lietuva tiesiogiai. 22.30 Super L.T. 23.05 „MAD MEN. Reklamos vilkai“ (N-7). 1.00 Dok. f. „Neįtikėtinas Krakatau“ (1).

SPORT1

8.45 Televitrina. 9.45, 19.00, 21.00, 23.00 Žinios +. 10.00 Italijos „Serie A“ lyga. „Udinese“–„Inter“. 11.45 Italijos „Serie A“ lyga. „Cesena“–„Juventus“. 13.30 Sportas LT. Sportinių šokių čempionatas. 14.30, 21.15 Adrenalinas. 15.00 Automoto. 15.30 Lietuvos krepšinio lyga. Pasvalio „Pieno žvaigždės“–Kauno „Žalgiris“. 17.15 Ispanijos ACB krepšinio lyga. „Barcelona Regal“–„Lagun Aro GBC“. 19.15 Didžiosios Britanijos žiedinės lenktynės „Porsche Carrera Cup“. 20.25 Didžiosios Britanijos žiedinės lenktynės „AirAsia Renault Clio Cup“. 21.45 Olimpinės žaidynės. 22.00 Sporto metraštis. 22.10 Italijos „Serie A“ lyga. XXXI turo apžvalga. 23.15 Sportas LT. Jaunimo bokso turnyras Dano Pozniako atminimui.

lietuvos ryto tv 23.05 val.


15

ketvirtADIENIS, balandžio 19, 2012

skelbimai

Tel. 261 3653, 261 3655 skelbimai@vilniausdiena.lt

Kelionių

SIŪLO DARBĄ Skubiai reikalingi elektrikai, tinkuotojai ir kiti statybininkai. Darbas Belgijoje. Tel. +32 486 372 176. 944208

Įvairūs Konditerijos įmonė priims į darbą vairuotoją-ekspeditorių, vadybininką-ekspeditorių ir prekybos agentą. Tel. 8 698 36 719. 941804

PASLAUGOS Statybos ir remonto Sienų, grindų apšiltinimas į oro tarpus. Ekovata, termoputa, polistireno granulėmis. 1 kv. m kaina nuo 7 Lt. Konsultuojame, dirbame visoje Lietuvoje. Tel. 8 689 68 528. 936567

Lietuva–Anglija. Keleivių, siuntų pervežimas. Siuntas pristatome į vietą. Tel. 8 676 83 593.

942010

ĮVAIRŪS Kita Pranešame, kad 2012 05 05 12 val. SB „Vyšnelė-2“, Mikašiūnų k., Pagirių sen., Vilniaus r., vyks sodininkų bendrijos narių susirinkimas. Susirinkimo programa: 1. Valdybos ataskaita. 2. Buhalterio ataskaita. 3. Naujos valdybos rinkimai. 4. Einamieji klausimai. Nesusirinkus kvorumui, pakartotinis susirinkimas vyks 2012 05 19. 944464

Vilniaus apygardos teisme (Gedimino pr. 40/1, Vilnius) 2012 m. balandžio 24 d. 14.45 val. bus nagrinėjamas klausimas dėl BUAB „Aplinkuma“ įmonės pabaigos. 943780

KARŠČIAUSI KELIONIŲ PASIŪLYMAI KELIONIŲ ORGANIZATORIUS „„Au­ra: pa­sak J.And­re­je­vo, B.Dva­rio­nio kon­kur­suo­se vi­suo­met tvy­ro ypa­tin­ga at­mos­fe­ra. 

A.Vienuolio g. 6, LT–01104 Vilnius Tel. (8 5) 231 3314. Faks. (8 5) 262 9120 vilnius@vilnius.krantas.lt, www.krantas.lt

Or­ga­ni­za­to­rių nuo­tr.

Sce­na ga­biems vai­kams

Pasiūlymas Jūsų kelionėms į Graikiją ir Turkiją:

Šio mė­ne­sio pa­bai­go­je į Vil­nių su­plūs jau­nie­ji for­te­pi­jo­no ir smui­ko vir­tuo­zai iš 19 pa­sau­lio ša­lių – ba­lan­džio 29–gegužės 5 d. vyks IX tarp­tau­ti­nis Ba­lio Dva­rio­no jau­nų­jų pia­nis­tų ir smui­ki­nin­kų kon­kur­sas.

Rodas, Graikija – birželio 1 ir 8 d. 2+* viešbutis, pusryčiai ir vakarienė. 8 d. poilsinė kelionė nuo 1469 Lt

Vie­nas kon­kur­so ini­cia­to­rių, ver­ ti­ni­mo ko­mi­si­jos na­rys, kom­po­ zi­to­rius ir pia­nis­tas Ju­lius And­ re­je­vas pri­si­mi­nė ren­gi­nio iš­ta­kas ir pa­si­da­li­jo kon­kur­so klau­sy­to­jų lau­kian­čio­mis nau­jie­no­mis. – Jūs bu­vo­te vie­nas B.Dva­rio­ no kon­kur­so pra­di­nin­kų. Gal ga­li­te pri­si­min­ti pa­čią pra­džią: kaip ki­lo min­tis reng­ti šį kon­ kur­są? – Pa­ti pra­džia bu­vo B.Dva­rio­ no mu­zi­kos mo­kyk­lo­je, For­te­pi­jo­ no sky­riaus pe­da­go­gų po­sė­dy­je, kai svars­tė­me sa­vo dar­bo pla­nus. Tuo me­tu For­te­pi­jo­no sky­riui va­do­va­ vo Alek­sand­ras Jur­ge­lio­nis ir aš. Bu­vo pa­siū­ly­ta su­reng­ti kon­kur­są, ku­ris ap­rėp­tų vi­sas Lie­tu­vos mu­zi­ kos mo­kyk­las. Tai vy­ko prieš 1974uo­sius. Iš pra­džių pe­da­go­gai su­klu­so, nes jie sun­kiai įsi­vaiz­da­vo, kaip tai bū­tų ga­li­ma įgy­ven­din­ti, ta­ čiau idė­ją pa­lai­kė. Taip ta ne­di­de­ lė žmo­nių gru­pe­lė ėmė­si dar­bo. Vi­ sų pir­ma, vis­ką rei­kė­jo su­de­rin­ti su tuo­me­te Švie­ti­mo mi­nis­te­ri­ja, ku­ riai pri­klau­sė mo­kyk­la, – juk bu­vo dar so­viet­me­tis. Ruo­šė­me nuo­sta­ tus: į mi­nis­te­ri­ją ne­šiau dau­gy­ bę jų va­rian­tų, kad juos ga­lop pa­ tvir­tin­tų. Pag­rin­di­nė kon­kur­so sche­ma bu­vo to­kia: kiek­vie­na mo­kyk­la įpa­rei­go­ja­ma su­reng­ti sa­vo vi­di­nį kon­kur­są. Tuo­met at­rink­ti vai­kai va­žiuo­ja į zo­ni­nius kon­kur­sus, ku­ rie vyks­ta di­džiuo­siuo­se mies­tuo­ se – Klai­pė­do­je, Šiau­liuo­se, Kau­ne ir t. t. Ten jie ko­vo­ja, kad pa­tek­tų į res­pub­li­ki­nį tu­rą. Tuo me­tu kai ku­rių at­kam­pių mies­te­lių mu­zi­kos mo­kyk­lo­se ne­bu­vo stip­rių pe­da­go­ gų. For­te­pi­jo­ną kar­tais dės­ty­da­vo ne pia­nis­tai. Jei dės­ty­da­vo chor­ ve­dys – tai dar bu­vo vi­sai ne­blo­ gai. Ta­čiau min­tis, kad ra­si­me ga­ bių vai­kų, bu­vo ne­pa­nei­gia­ma ir ji bu­vo mus už­val­džiu­si, to­dėl pla­nas bu­vo įgy­ven­di­na­mas. Ne­pa­mir­šiu, kaip pir­mo­jo kon­ kur­so iš­va­ka­rė­se B.Dva­rio­no mu­zi­

kos mo­kyk­los sa­lė­je jau vis­kas bu­vo pa­ruoš­ta ir tvy­ro­jo ypa­tin­gas lau­ ki­mo jaus­mas: kaip bus, kaip vi­sa tai at­ro­dys? Bet vis­kas pa­si­tei­si­no: į ga­lu­ti­nį tu­rą su­va­žia­vo per 90 vai­kų. Šia­me kon­kur­se, kaip ir vė­ liau su­reng­tuo­se, mo­kyk­lų pe­da­go­ gai dir­bo iš en­tu­ziaz­mo, be at­ly­gio. Bu­dė­da­vo, vai­kus pri­žiū­rė­da­vo, re­pe­ti­ci­jas ves­da­vo. Šis en­tu­ziaz­ mas iki šiol neišb­lė­sęs. Pa­ma­ty­ ti, kad vie­no­je ar ki­to­je nuo­ša­lio­ je mo­kyk­lė­lė­je yra to­kių ta­len­tin­gų vai­kų, ku­riems rei­kia ge­ro ved­lio, ge­ros ran­kos, – tai pa­ti di­džiau­sia sa­tis­fak­ci­ja.

Ste­biu vai­kus ir ma­ tau, kad jie no­ri ei­ti į sce­ną, jie no­ri pa­ si­ro­dy­ti, bū­ti tarp ki­tų, ku­rie ir­gi ge­rai gro­ja. – O ką, jū­sų nuo­mo­ne, kon­ kur­sas reiš­kia at­li­kė­jui – jis, ma­tyt, yra la­bai svar­bi mo­ky­ mo sis­te­mos da­lis? – Ma­nau, kad vie­na reikš­min­giau­ sių da­lių. Bet tai ne­reiš­kia, kad kiek­vie­nas vai­kas tu­ri da­ly­vau­ti kon­kur­se. Ste­biu vai­kus ir ma­tau, kad jie no­ri ei­ti į sce­ną, jie no­ri pa­ si­ro­dy­ti, bū­ti tarp ki­tų, ku­rie ir­gi ge­rai gro­ja. At­si­ran­da ne kon­ku­ ren­ci­ja, bet vie­no į ki­tą įsi­klau­sy­ mas. Ku­ria­si bū­si­ma bend­ruo­me­ nė. Da­bar ypač džiu­gi­na tai, kad nuo­ša­liuo­se mies­te­liuo­se, ku­rie anks­čiau nie­kad nie­kuo ne­pa­si­žy­ mė­jo, dir­ba pui­kūs pe­da­go­gai. Ir į tarp­tau­ti­nį kon­kur­są, be at­sto­vų iš Mi­ka­lo­jaus Kons­tan­ti­no Čiur­lio­nio ir B.Dva­rio­no mo­kyk­lų, at­va­žiuo­ ja pa­kvies­ti vai­kai iš Ši­lu­tės, Klai­ pė­dos, Vi­sa­gi­no, Kau­no. Jie drą­ siai sto­ja gre­ta M.K.Čiur­lio­nio ir B.Dva­rio­no mo­kyk­lų moks­lei­vių. M.K.Čiur­lio­nio kon­kur­se pa­sku­ti­nis tu­ras vyks­ta su or­kest­ru.

B.Dva­rio­no kon­kur­se – taip pat. Vai­kams ir jų pe­da­go­gams siū­lo­ ma pa­si­rink­ti vie­no iš aš­tuo­nių au­to­rių kū­ri­nį so­lis­tui su or­kest­ ru. La­bai gra­žu tai, kad mū­sų fil­ har­mo­ni­ja ir­gi pri­si­de­da prie kon­ kur­so: rep­re­zen­ta­ci­nis or­kest­ras re­pe­tuo­ja ir gro­ja su vai­kais. Pag­ rin­di­nė kon­kur­so ba­zė kaip bu­vo, taip ir li­ko B.Dva­rio­no mu­zi­kos mo­kyk­la, ta­čiau pa­de­da ir Vals­ ty­bi­nė kon­ser­va­to­ri­ja, Mu­zi­kos ir teat­ro aka­de­mi­ja. Di­de­lį da­ly­vių skai­čių, kaip ir pri­va­lu, de­le­guo­ja M.K.Čiur­lio­nio me­no mo­kyk­la. – Kuo bus iš­skir­ti­nis šie­me­tis B.Dva­rio­no kon­kur­sas? – Pir­miau­sia – re­per­tua­ru, ku­ris šie­met li­be­ra­li­zuo­tas. Anks­tes­niais me­tais bu­vo šiek tiek prie­var­tos at­ spal­vio: bū­ti­nai tu­rė­jo bū­ti gro­ja­ ma ba­ro­ko po­li­fo­ni­ja, Vie­nos kla­ si­kų kū­ri­nys. Ap­si­gal­vo­jo­me, kad taip ap­si­ri­bo­ti vi­siš­kai ne­bū­ti­na, nes mū­sų tiks­las – at­skleis­ti vai­kų ge­bė­ji­mus. Jiems rei­kia leis­ti pa­si­ rink­ti lais­ves­nį re­per­tua­rą, kad ga­ lė­tų sa­ve pa­ro­dy­ti, iš­reikš­ti. Rei­kia ska­tin­ti jų kū­ry­biš­ku­mą, at­ve­riant stip­rią­sias pu­ses. Ki­ta ver­tus, į kon­kur­so da­ly­vių gre­tas įsi­jun­gia vis nau­jų ša­lių. Be pri­zo, už B.Dva­rio­no kū­ri­nio at­li­ki­ mą (toks pri­zas yra vi­so­se gru­pė­se) įstei­gė­me at­ski­rą pri­zą už lie­tu­viš­ ko kū­ri­nio at­li­ki­mą. Tai pa­da­rė­me siek­da­mi pro­pa­guo­ti mū­sų mu­zi­ ką. At­si­ra­do ir ki­tų anks­čiau ne­bu­ vu­sių pri­zų. Kiek­vie­nas kon­kur­sas pa­že­ria sa­vų staig­me­nų. Mes pa­tys la­bai šio kon­kur­so lau­ kia­me, nes pa­grin­di­nis da­ly­kas – tai at­ra­di­mo džiaugs­mas, kai pa­si­ ro­do neei­li­nis ta­len­tas. Vi­sų pir­ma, aiš­ku, džiau­gia­mės, kad jų tu­ri­me Lie­tu­vo­je. To­kia ne­di­de­lė ša­lis, o to­kia ta­len­tin­ga. Džiu­gu, kad Kul­ tū­ros mi­nis­te­ri­ja su­pran­ta šio kon­ kur­so reikš­mę, ma­to jį kaip in­ves­ ti­ci­ją į atei­tį. Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja sva­riai re­mia kon­kur­są. Jį glo­bo­ja Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė. VD inf.

Kosas, Graikija – birželio 28 d. 2* viešbutis, su pusryčiais. 8 d. poilsinė kelionė nuo 1099 Lt

Bodrumas, Turkija – gegužės 18 d. 5* viešbutis, ultra viskas įskaičiuota. 8 d. poilsinė kelionė nuo 1775 Lt Kuro mokestis – 120 Lt / asmeniui mokamas papildomai. Vietų skaičius ribotas. Daugiau kelionių pasiūlymų www.krantas.lt.

Dar2o0m 12

RVLDNFLMD

åYDULQLP 9LVXRPHQLQǣ

G % $ / $ 1 ' æ , 2 YDO

UHJLVWUXRNLVLUVXçLQRN DUWLPLDXVLĎVXVLWLNLPRWDåNĎ www.mesdarom.lt

Mes DAROM! Ar DARAI Tu?

DAROM!


Orai

Šiandien kai kur nedideli krituliai, rytoj daug kur numatomas lietus. Įdienojus numatoma 13–14 laipsnių šiluma. Rytoj naktį smarkiai nebeatvės, didžiuosiuose miestuose bus 6–9 laipsniai šilumos. Dieną sušils iki 12– 15 laipsnių.

Šiandien, balandžio 19 d.

+10

+11

Telšiai

+11

Šiauliai

+12

Klaipėda

Panevėžys

+10

Utena

+9

Tauragė

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (delčia) teka Mėnulis leidžiasi 

6.06 20.30 14.24 5.05 18.52

110-oji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 256 dienos. Saulė Avino ženkle.

+13Kaunas

Pasaulyje Atėnai +22 Berlynas +16 Brazilija +26 Briuselis +14 Dublinas +10 Kairas +27 Keiptaunas +22 Kopenhaga +11

Londonas Madridas Maskva Minskas Niujorkas Oslas Paryžius Pekinas 

orai vilniuje Šiandien

+12 +15 +16 +11 +20 +9 +13 +25

Praha Ryga Roma Sidnėjus Talinas Tel Avivas Tokijas Varšuva 

Vilnius

Marijampolė

Vėjas

+10

Alytus

1–7 m/s

DATOS

Rytas

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

+6

+14

+10

+9

6

+10

+14

+9

+6

5

+11

+17

+12

+7

2

Penktadienį

Šeštadienį

Sekretorės diena 1824 m. mirė anglų poetas George’as G.Byronas, žinomas kaip Lordas Byronas. 1882 m. mirė anglų mokslininkas Charlesas Darwinas. 1906 m. automobilio avarijoje Paryžiuje žuvo chemikas Pierre’as Curie. 1958 m. gimė humoristas, teatro ir kino aktorius, TV laidų vedėjas Vytautas Šapranauskas.

1968 m. gimė amerikiečių aktorė Ashley Judd. 1971 m. gimė dainininkas, televizijos laidų vedėjas Marijonas Mikutavičius. 1972 m. gimė brazilų futbolininkas Rivaldo. 1979 m. gimė amerikiečių aktorė Kate Hudson. 1987 m. gimė rusų tenisininkė, antroji pasaulio raketė Marija Šarapova. 1987 m. gimė anglų futbolininkas Joe Hartas.

1978 m. gimė amerikiečių aktorius Jamesas Franco.

Šią savaitę laimėkite knygas: Jill Shalvis „Žavioji antrininkė“ ir Sarah Mayberry „Karštos naktys kitoje pasaulio pusėje“ Ema Vilis nė nesvajojo dirbti modeliu, kol dvynė sesuo nepaprašė nueiti į fotosesiją vietoj jos. Pozuodama fotografui Ema pasijunta gundančia moterimi... ir nesąmoningai ima vilioti. Reifui sunku atsispirti žavios moters gundymui. Ar jų ryšys gali tęstis ir po fotosesijos? Elizabeta Morgan neketino atsisakyti savo tvarkingo gyvenimo. Bet geriausias būdas pažinti tikrąją save – išvykti į kelionę. Taip ji atsiduria Australijoje priešais vyriškį, prisidengusį tik rankšluosčiu. Natanas – tai, ko Elizabetai reikia. Jis gali padėti gerai mergaitei tapti išties blogai!

neškite į „Vilniaus dienos“ redakciją Labdarių g. 8, Vilnius. Šios savaitės nugalėtoją paskelbsime antradienį, balandžio 24 d. Kryžiažodį parengė „Oho“ redakcija.

1

2

3

Vardai Aistė, Eirimas, Elfegas, Laisvė, Leonas, Leontina, Simonas

horoskopai

prizas

Spręskite kryžiažodį nuo pirmadienio iki penktadienio, teisingai užpildykite frazės laukelius ir laimėkite savaitės prizą. Savaitės nugalėtojas bus išrinktas loterijos būdu iš visų teisingai atsakiusių. Teisingus atsakymus galima pateikti iki penktadienio 18 val. 1. Frazę siųskite SMS žinute numeriu 1337. Siųsdami žinutę rašykite: DIENA (tarpas) VD (tarpas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. Pvz.: DIENA VD VILNIUS (žinutės kaina – 1 Lt) arba 2. Iškirpę kryžiažodį su teisingu atsakymu at-

+14

+8

+13 +9 +15 +23 +7 +20 +18 +12

4

5

6

7

8

9

10

Avinas (03 21–04 20). Palanki diena atnaujinti senas pažintis, susitikti su seniai matytais draugais. Tik nebūkite nusiteikęs pernelyg kritiškai. Vertėtų pasidomėti galimybėmis tobulintis, mokytis, siekti karjeros. Vakarą praleiskite su knyga ar filmu. Jautis (04 21–05 20). Sėkminga diena. Jausite kitų supratimą ir palaikymą. Beje, jiems taip pat reikalingas jūsų nuoširdus palaikymas, ypač jei norite pagerinti supantį pasaulį. Dvyniai (05 21–06 21). Seksis bendrauti su vaikais, šeima ir aplinkiniais. Tačiau nepiktnaudžiaukite pasitikėjimu – atsakomybė bendraujant svarbi ne mažiau negu darbe, ir prisiimtus įsipareigojimus teks įvykdyti. Vėžys (06 22–07 22). Šis laikas nelabai sėkmingas. Kils pavojus būti suklaidintam ar pernelyg susižavėti kokia nors idėja. Patirsite psichologinį spaudimą, bet pasistenkite kruopščiai atlikti savo tiesiogines pareigas. Liūtas (07 23–08 23). Šiandien jausitės prislėgtas. Tikriausiai manysite, kad artimieji tolsta nuo jūsų. Per kivirčą galimas emocijų protrūkis. Pirmoje dienos pusėje venkite iliuzijų ir neapgaudinėkite pats savęs. Mergelė (08 24–09 23). Kils tam tikrų sunkumų kuriant naujus planus. Nesiginčykite ir nebandykite spaudimu bei šturmu pasiekti savo, nes rytoj tam neprireiks jokių pastangų. Būkite kantrus. Svarstyklės (09 24–10 23). Susidursite su žmogumi, kurio planai nederės su jūsų mintimis ir idėjomis. Stengsitės kovoti su jo elgesiu ir veiksmais. Stabtelkite ir apgalvokite savo elgesį, nes spaudimas šiandien nepadės. Skorpionas (10 24–11 22). Esate pačiame įvykių sūkuryje ir karjeros sėkmė priklauso nuo jūsų atkaklumo, kurio dabar tikrai nestinga. Sveika nuovoka padės pajusti veiklos tendencijas ir pasirinkti tinkamą kelią. Šaulys (11 23–12 21). Dabar svarbiausia kova dėl valdžios, todėl pastebėsite, kad dingo noras tobulinti savo vidinį pasaulį. Jūsų silpnybės turės neigiamos įtakos tolesniam gyvenimui. Ožiaragis (12 22–01 20). Laikas atitrūkti nuo realybės ir pasinerti į mitų bei svajonių pasaulį. Paklausykite mėgstamos muzikos, paskaitykite – viskas džiugins sielą, suteiks harmonijos jūsų gyvenimui. Vandenis (01 21–02 19). Palanki diena mąstyti ir tyrinėti, nes užplūs naujų idėjų ir minčių lavina. Mėgausitės ilgais pokalbiais, rašysite laiškus, plepėsite telefonu. Pasistenkite, kad jūsų bendravimas būtų konstruktyvus. Žuvys (02 20–03 20). Šiandien kaip niekad būsite kupinas energijos, norėsis kalnus nuversti. Tačiau vakarop gali apnikti apatija. Pasivaikščiokite gryname ore, atsipalaiduokite.

2012-04-19 Vilniaus diena  

1,30 Lt TODĖL, KAD ESU VILNIETIS lietuvos verslui labiau rūpi rusijos ekonomi­ kos padėtis nei jos narystė tarptautinėse organizacijo se. Te...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you