Page 1

miestas

3p.

Tarp mies­to vai­duok­lių – sa­vi­val­dy­bės ga­ra­žų komp­lek­sas, pri­me­nan­tis siau­bo fil­mo de­ko­ra­ci­jas.

lietuva

4p.

Prieš ar­tė­jan­čius Sei­mo rin­ki­mus Z.Vai­gaus­kas pa­liks VRK pir­mi­nin­ko kė­dę.

pasaulis

11p.

Ispanijos premjero M.Rajoy laukia daug sudėtingų uždavinių, kad krizė neišplistų.

Pirmadienis balandžio 16, 2012 Nr. 88 (19647) Kaunodiena.lt 2 Lt

Ne­si­mo­kan­čių vai­kų Kau­ne ieš­ko­su po­li­ci­ja

Įšalusi dvi­mies­čio uto­pi­ja Ma­tas Mik­ne­vi­čius

m.miknevicius@diena.lt

Sos­ti­nės sa­vi­val­dy­bė­je pra­si­dė­jo Kau­no ir Vil­niaus po­li­ti­kų po­sė­ džiai dėl dvi­mies­čio pro­jek­to įgy­ ven­di­ni­mo. Pir­ma­ja­me su­si­rin­ki­ me – šim­tus kar­tų gir­dė­tos ro­ži­nės idė­jos ir vi­zi­jos.

Il­gai del­sę dvie­jų di­džiau­sių ša­lies mies­tų po­li­ti­kai pa­ga­liau su­sė­do prie bend­ro sta­lo ap­tar­ti dvi­mies­ čio pro­jek­to plė­to­ji­mo klau­si­mų. Kaip sa­ko pa­tys idė­jos su­ma­ny­to­jai, dvi­mies­čio pro­jek­to tiks­las – su­ jung­ti abie­jų mies­tų inf­rast­ruk­tū­ rą, pa­ge­rin­ti su­si­sie­ki­mą, ska­tin­ti bend­ra­dar­bia­vi­mą, kul­tū­ros ir ki­ to­kių ren­gi­nių bend­rą or­ga­ni­za­vi­mą.

6

Dienos citata „No­rė­jo­me, kad žmo­nių lin­ kė­ji­mai kul­tū­rai bū­tų pa­ky­ lė­ti iki dan­gaus“, – apie ban­dy­mą Ro­tu­šės aikš­tė­je iš­kel­ti įspū­din­gą oro skulp­tū­rą aiš­ki­no Vil­niaus dai­lės aka­de­mi­jos do­cen­tas Al­fon­sas Vau­ra. „„Alternatyva: užuot mynę mokyklos slenkstį, kai kurie paaugliai dienomis pramogauja. 

13 462 – tiek Lie­tu­vos vai­kų ne­lan­ko mo­ kyk­los. Kol Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja (ŠMM) bei Po­li­ci­jos de­par­ta­men­tas aiš­ki­ na­si, kas tu­rė­tų jų ieš­ko­ti, kau­nie­čiai ro­do pa­vyz­dį cent­ri­nei val­džiai.

Vi­li­ja Žu­kai­ty­tė

v.zukaityte@kaunodiena.lt

Duo­me­nis tik­ri­na kas­met

Prieš ke­lis me­tus Kau­no mies­to ta­ ry­ba pa­tvir­ti­no tvar­ką, pa­gal ku­rią mo­kyk­lų ne­lan­kan­čių vai­kų duo­ me­nys nuo­lat tik­ri­na­mi. Šiuo me­tu to­kių ma­žų­jų kau­nie­čių yra 2 090.

Tomo Lukšio (BFL) nuotr.

„ŠMM tik da­bar krei­pė­si į po­li­ci­ją pa­gal­bos, kad bū­tų ras­ti din­gę vai­ kai, o mes jau trejus me­tus dir­ba­ me kar­tu. Kau­no sa­vi­val­dy­bė vie­na pir­mų­jų ša­ly­je pa­tvir­ti­no din­gu­ sių mo­ki­nių ra­di­mo tvar­ką“, – sa­ kė mies­to sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo ir ug­dy­mo sky­riaus ve­dė­jas An­ta­nas Bag­do­nas.

2

12p.


2

pirmADIENIS, balandžio 16, 2012

miestas

Oro kokybė Kaune 0

16

Šaltinis: Kauno miesto aplinkos kokybės tyrimai

Kietosios dalelės (KD10)

50mg/m3

Nustatyta 24 val. ribinė vertė

0

1,3

Anglies monoksidas (CO)

10 mg/m3

Nustatyta 8 val. ribinė vertė

0

41

200 mg/m3 Azoto dioksidas (NO2)

Nustatyta 1 val. ribinė vertė

Ne­si­mo­kan­čių vai­kų Kau­ne ieš­ko Jam ant­ri­no ir Kau­no vy­ 1 riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­ sa­ria­to Vie­šo­sios po­li­ci­jos Pre­ven­

ci­jos sky­riaus vir­ši­nin­kas Tau­ris Staus­kis. „Te­ri­to­ri­niai po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tai kar­tu su ne­pil­na­me­čių ins­pek­to­riais, vai­ko tei­sių tar­ny­ba nuo­lat ren­gia pre­ven­ci­nius pla­nus. Kiek­vie­nais me­tais pa­tik­ri­na­me apie 1000 vai­ kų“, – pa­sa­ko­jo pa­rei­gū­nas. T.Staus­kis ne­slė­pė: kar­tais toks po­li­ci­jos dar­bas bū­na be­pras­miš­ kas – po­li­ci­nin­kai ieš­ko vai­kų, ku­ rių, kaip vė­liau paaiš­kė­ja, net nė­ra Lie­tu­vo­je. Ta­čiau šio dar­bo pa­rei­ gū­nai neat­si­sa­ko ir sten­gia­si ap­tik­ ti vi­sus pra­žu­vė­lius. Ne­si­mo­kan­tys vai­kai – tai mo­ kyk­li­nio am­žiaus (7–16 me­tų) vai­ kai, ku­rių duo­me­nys yra Gy­ven­to­jų re­gist­re, bet jie ne­mi­ni­mi Mo­ki­nių re­gist­re. Gre­sia bau­dos

Po­li­ci­jos duo­me­ni­mis, iš dau­giau nei 2000 są­ra­še esan­čių ne­si­mo­ kan­čių ma­žų­jų kau­nie­čių 742 yra iš­vy­kę į už­sie­nį. Šie skai­čiai ga­ li kis­ti, nes pa­tik­ri­ni­mus po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai vyk­do nuo­lat. „Daž­niau­siai kai­my­nai in­for­muo­ ja, kad šei­ma iš­vy­ku­si į už­sie­nį“, – apie daž­no po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų rei­do re­zul­ta­tus pa­sa­ko­jo A.Bag­do­nas. Per ke­lis me­tus bend­ro­mis mo­ ky­mo įstai­gų ir po­li­ci­jos pa­ stan­go­mis pa­vy­ko ras­ti 100 ne­ si­m o­k iu­s ių vai­k ų, ku­r ie šiuo

me­tu jau mi­na mo­kyk­lų slenks­tį. Kau­ne po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai ak­ty­ viai ieš­ko ne tik jo­kiuo­se mo­kyk­ lų są­ra­šuo­se ne­san­čių vai­kų, bet ir pik­ty­biš­kai iš pa­mo­kų bė­gan­čių paaug­lių, tik­ri­na vai­kų su­si­bū­ri­mo vie­tas. Nus­ta­tę at­ve­jus, kad vai­kai pik­ty­biš­kai nei­na į mo­kyk­lą, in­ for­muo­ja apie tai mies­to Švie­ti­mo sky­rių ir vai­ko tei­sių spe­cia­lis­tus. „Ne­p il­n a­m e­č ių ins­p ek­to­r iai nuo­lat tik­ri­na vai­kus pa­gal mū­ sų są­ra­šus. Taip pat bau­džia tė­vus, jei­gu jie pik­ty­biš­kai ne­vyk­do sa­vo pa­rei­gos, neuž­tik­ri­na, kad vai­kas iki 16 me­tų lan­ky­tų mo­kyk­lą. Už tai gre­sia įspė­ji­mas ar­ba bau­da iki 400 li­tų“, – pri­mi­nė T.Staus­kis. Bau­dos iš­ra­šo­mos re­mian­tis Ad­ mi­nist­ra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų ko­ dek­so 181 straips­niu, kai tė­vai pik­ ty­biš­kai ven­gia at­sa­ko­my­bės dėl vai­kų ug­dy­mo, prie­žiū­ros. Per tris šių me­tų mė­ne­sius bu­vo su­ra­šy­ti 408 pro­to­ko­lai, tė­vai nu­baus­ti už vai­kų ne­prie­žiū­rą. Pai­nia­va są­ra­šuo­se

Dai­na­vos po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to ne­ pil­na­me­čių vai­kų ins­pek­to­rė Ali­na Gos­ce­vi­čiū­tė įsi­ti­ki­nu­si, kad no­rint ras­ti vi­sus mo­kyk­las ne­lan­kan­ čius vai­kus, ne­pa­kan­ka vien po­li­ ci­jos ir švie­ti­mo įstai­gų pa­stan­gų. Nors duo­me­nys tik­ri­na­mi kas­met, daž­nai Re­gist­rų cent­re in­for­ma­ci­ja bū­na tie­siog neat­nau­ji­na­ma, to­dėl pa­rei­gū­nams ten­ka tas pa­čias vie­ tas tik­rin­ti po ke­lis kar­tus.

„Kiek yra at­ve­jų, kai vai­kai jau ne pir­mus me­tus gy­ve­na už­sie­ny­je, o jų me­tai iš me­tų vis ieš­ko­ma“, – pa­sa­ko­jo ins­pek­to­rė. „Ma­no pra­kti­ko­je bu­vo vie­nas at­ve­jis, kai neį­ga­lus vai­kas do­mi­ na­vo są­ra­šuo­se, kaip ne­lan­kan­tis mo­kyk­los, ta­čiau pas vai­ką nuo­lat

Antanas Bagdonas:

Daž­niau­siai kai­my­ nai in­for­muo­ja, kad šei­ma iš­vy­ku­si į už­ sie­nį. lan­ky­da­vo­si pe­da­go­gai, vai­kas bu­ vo pri­žiū­ri­mas, nes jam rei­ka­lin­ga spe­cia­li prie­žiū­ra. Tė­vai bu­vo pa­si­ pik­ti­nę, kad jų vai­kas pa­te­ko į tuos są­ra­šus, kad in­for­ma­ci­ja apie jį bu­ vo kaž­kur blo­gai su­ves­ta, nors ati­ tin­ka­moms ins­ti­tu­ci­joms jie bu­vo pa­tei­kę vi­sus duo­me­nis apie vai­ ką“, – pri­si­mi­nė A.Gos­ce­vi­čiū­tė.

Ne­mo­ty­vuo­ti vai­kai

Ne­pil­na­me­čių vai­kų ins­pek­to­riai Kau­ne dau­giau dar­bo tu­ri su ne­ mo­ty­vuo­tais jau­nuo­liais, ku­rie ne­no­ri nei mo­ky­tis, nei klau­sy­ti tė­vų. To­kie vai­kai pik­ty­biš­kai ne­ lan­ko mo­kyk­lų, to­dėl daž­nai at­si­ du­ria jau­ni­mo mo­kyk­lo­se. „Dar­bas su šiais vai­kais šiek tiek ki­toks. Kai vai­kas nė­ra uži­ma­mas, jam at­si­ve­ria ke­liai dy­ka­duo­niau­ti. Daž­nai tė­vai nu­lei­džia ran­kas, teig­ da­mi, kad jų at­ža­la ne­ga­bi moks­ lams. Tuo­met vai­kai ieš­ko su­si­bū­ ri­mo vie­tų, o tai ska­ti­na juos im­tis ne­po­zi­ty­vios veik­los, net nu­si­kals­ ta­mos“, – sa­kė ne­pil­na­me­čių vai­ kų ins­pek­to­rė. Spe­cia­lis­tė pa­brė­žė: to­kie ne­ mo­ty­vuo­ti vai­kai ne­bū­ti­nai yra iš aso­cia­lių šei­mų. Vis dėl­to esa­ma ne­ma­žai šei­mų, ku­rios il­gą lai­ką so­cia­liai re­mia­mos ir ku­rių ver­ty­ bės, po­rei­kiai, atei­ties per­spek­ty­ vos il­gai­niui pa­si­kei­čia. Gy­ve­ni­mas iš pa­šal­pų smuk­do ne tik suau­gu­ siuo­sius, bet ir vai­kus. Tuo­met di­ de­lį dar­bą ten­ka nu­dirb­ti ne tik ins­ pek­to­riams, bet ir ug­dy­mo įstai­gų so­cia­li­niams pe­da­go­gams, vai­ko tei­sių ap­sau­gos spe­cia­lis­tams. Pa­gal­bos pra­šo ir tė­vai

Kai pe­da­go­gų ir tė­vų ge­rų no­rų pa­ gel­bė­ti vai­kui neuž­ten­ka, da­lis jau­ nuo­lių, ypač lin­ku­sių į ag­re­sy­vu­mą, tam­pa pri­klau­so­mi nuo al­ko­ho­lio, nar­ko­ti­nių me­džia­gų, daž­nai pa­su­ ka nu­si­kals­ta­mu ke­liu.

Ne­ma­žai sun­kes­nio cha­rak­te­ rio vai­kų pa­ten­ka į Kau­no jau­ni­mo mo­kyk­lą, ku­rios pe­da­go­gai sten­ gia­si kont­ro­liuo­ti vai­kų el­ge­sį. „Tu­ri­me su­si­da­rę kiek­vie­no mo­ ki­nio die­no­raš­tį, ku­ria­me su­ra­šo­ mas jo kiek­vie­nos die­nos pa­mo­kų lan­ko­mu­mas, el­ge­sys pa­mo­ko­se. Šį die­no­raš­tį ga­li ma­ty­ti ir tė­vai. Dau­giau­sia pro­ble­mų ky­la su vai­ kais, ku­rių tė­vai ne­si­sten­gia pa­dė­ ti vai­kui ar­ba tei­gia, kad vai­kai tie­ siog jų ne­klau­so. Tuo­met pra­šo­me pa­gal­bos iš vai­ko tei­sių spe­cia­lis­tų ar­ba ne­pil­na­me­čių ins­pek­to­rių“, – pa­sa­ko­jo Kau­no jau­ni­mo mo­kyk­los so­cia­li­nė pe­da­go­gė Ada Ča­rai­tė. Jei­gu ras­ti bend­ros kal­bos su sun­kiais paaug­liais ne­pa­vyks­ta ir so­cia­li­niams pe­da­go­gams, tuo­met vai­kui ga­li­ma nu­sta­ty­ti mi­ni­ma­lią ar­ba vi­du­ti­nę prie­žiū­rą. Pir­muo­ju at­ve­ju vai­kams ga­li bū­ ti pa­skir­ta prie­vo­lė lan­ky­tis die­nos cent­ruo­se, su­si­tik­ti su spe­cia­lis­ tais. Kai jau­nuo­liui pa­ski­ria­ma vi­ du­ti­nė prie­žiū­ra, jis ap­gy­ven­di­na­ mas so­cia­li­za­ci­jos cent­re, ku­ria­me ne tik gy­ve­na, bet ir mo­ko­si. „Ke­le­tą to­kių at­ve­jų tik­rai tu­rė­ jo­me. Tė­vai nie­kaip ne­ga­lė­jo su­ si­tvar­ky­ti su vai­ku. Be to, ne kar­tą moks­lei­vis po pa­mo­kų vie­šo­je vie­ to­je bu­vo su­gau­tas da­ran­tis nu­si­ kals­ta­mą veik­lą. Siek­da­mi ap­sau­ go­ti vi­suo­me­nę, tė­vai pa­tys pa­pra­šė pa­gal­bos, kad vai­kas bū­tų pa­tal­pin­ tas so­cia­li­za­ci­jos cent­re“, – pri­si­mi­ nė A.Ča­rai­tė.

„Mat­min­ti­nis“ – tre­ni­ruo­tė ne tik matema Dia­na Kra­pa­vic­kai­tė

dė­ki­te“, – „Mat­min­ti­nio“ fi­na­li­ nin­kams pra­ne­šė M.Ala­bur­da.

Šeš­ta­die­nį Kau­ne vy­ko „Mat­min­ ti­nio“ – skai­čia­vi­mo min­ti­nai – res­ pub­li­ki­nis fi­na­li­nis kon­kur­sas. Per 1 800 moks­lei­vių iš 260 Lie­tu­vos mo­kyk­lų ir suau­gu­sie­ji var­žė­si sa­ vo am­žiaus gru­pė­se. Tarp­tau­ti­nis eta­pas šie­met iš Slo­va­ki­jos per­si­ kels į Ro­kiš­kį.

Es­tų pra­ma­nas

d.krapavickaite@kaunodiena.lt

At­sa­ky­mas aki­mirks­niu

Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to ke­ lio­se In­for­ma­ti­kos fa­kul­te­to kom­ piu­te­rių au­di­to­ri­jo­se – ne stu­ den­tiš­ka pub­li­ka. Į kom­piu­te­rių ek­ra­nus įsi­ste­bei­li­ję pra­di­nių kla­ sių moks­lei­viai: vyks­ta tre­ni­ruo­tė prieš le­mia­mas 45 mi­nu­tes įtemp­ to skai­čia­vi­mo. „Dar ga­li­te pa­kal­bin­ti vai­kus, pa­skui net ir tė­ve­lius iš­pra­šo­me iš au­di­to­ri­jos, nes blaš­ko dė­me­sį“, – per­spė­jo kon­kur­so or­ga­ni­za­to­rius Ma­rius Ala­bur­da. Te­ko įsi­ti­kin­ ti or­ga­ni­za­to­rių pa­sa­ko­ji­mu: kom­ piu­te­rio ek­ra­ne at­sa­ky­mas at­si­ran­ da grei­čiau, nei spė­ja­me per­skai­ty­ti už­duo­tį. Taip grei­tai pra­di­nu­kai su­skai­čiuo­ja įvai­rius ma­te­ma­ti­ nius veiks­mus. „Tru­pu­tį jau­di­nuo­si“, – pri­ si­pa­ž i­n o iš Ro­k iš­k io at­v y­k u­ si Sand­ra Ma­c i­jaus­kai­t ė. Ša­l ia jos – me­tais vy­res­nis bro­lis Vai­ das. „Įdo­mu. Tai vis tiek mąs­ty­mą la­vi­na“, – trum­pam nuo kom­piu­ te­rio su už­duo­ti­mis akis ati­trau­kė V.Ma­ci­jaus­kas. „Vi­si iš­jun­gia­me mo­bi­liuo­sius te­le­fo­nus. Iš­gir­dę slap­ta­žo­dį, pra­

Trys at­ran­kos eta­pai į „Mat­min­ti­ nio“ res­pub­li­ki­nį fi­na­lą vy­ko nuo me­tų pra­džios. Da­ly­vių re­zul­ta­tus fik­sa­vo spe­cia­li pro­gra­ma, pa­gal ku­rią ir bu­vo at­rink­ti fi­na­li­nin­kai. Pag­rin­di­nė in­ter­ne­te vyks­tan­čio kon­kur­so tai­syk­lė – ne­ga­li­ma nau­ do­tis jo­kio­mis skai­čia­vi­mo prie­ mo­nė­mis, iš­sky­rus sa­vo gal­vą.

„Mat­min­ti­nis“ – vie­ nin­te­lis pa­sau­ly­je tarp­tau­ti­nis skai­čia­ vi­mo min­ti­nai kon­ kur­sas, tad jo lai­ mė­to­jai ti­tu­luo­ja­mi grei­čiau­siais pa­sau­ ly­je skai­čiuo­to­jais min­ti­nai. Su­dė­tis, atim­tis, da­ly­ba, dau­gy­ ba ir ki­ti ma­te­ma­ti­niai veiks­mai. Iš pra­džių už­duo­tys ne­sun­kios, skai­čiai pra­si­de­da nuo vie­na­ženk­ lių ir di­dė­ja. Už­duo­tys su­dė­tin­gė­ ja. Kon­kur­so da­ly­viai su­skirs­ty­ti pa­gal am­žiaus gru­pes. Kiek­vie­nos gru­pės nu­ga­lė­to­jams bus at­ver­tos du­rys į tarp­tau­ti­nį kon­kur­so fi­na­lą, ku­ris šie­met vyks Ro­kiš­ky­je. Es­tų su­gal­vo­ta­me ir in­ter­ne­te vyks­tan­čia­me „Mat­min­ti­ny­je“ ko­ vo­ja da­ly­viai iš Lie­tu­vos, Lat­vi­jos,

Es­ti­jos, Slo­vė­ni­jos ir Bal­ta­ru­si­jos. Ir nors žai­di­me da­ly­vau­ja ne­daug vals­ty­bių, „Mat­min­ti­nis“ – vie­ nin­te­lis pa­sau­ly­je tarp­tau­ti­nis skai­čia­vi­mo min­ti­nai kon­kur­sas, tad jo lai­mė­to­jai ti­tu­luo­ja­mi grei­ čiau­siais pa­sau­ly­je skai­čiuo­to­jais min­ti­nai. Įvai­ria­ly­pės as­me­ny­bės

Pir­ma­sis iš vi­sų da­ly­vių sa­vo lai­ mė­ji­mą su­ži­no­jo Žil­vi­nas Alek­sa iš Vil­niaus me­nų dar­že­lio-mo­kyk­los „Dai­no­rė­liai“. „Kai bū­na lai­ko, tai ir skai­čiuo­ju, – nu­si­šyp­so­jo, ro­dės, vie­to­je ne­nus­tygs­tan­tis tre­čiak­la­sis. – Dar lan­kau krep­ši­nio tre­ni­ruo­tes, žai­džiu šach­ma­tais, ta­čiau ge­riau se­ka­si krep­ši­nis. Lie­tu­vos šach­ma­ tų čem­pio­na­te bu­vau tik 23-ias.“ Žil­vi­nas at­vi­ra­vo, kad min­ti­no skai­čia­vi­mo vi­ru­su jį už­krė­tė vy­ res­nis kai­my­nas. Pa­mė­gi­no, o pa­ skui ėmė­si pa­ts skai­čiuo­ti. Vai­kas sten­gia­si bent po pus­va­lan­dį kas­ dien tre­ni­ruo­tis „Mat­min­ti­ny­je“. „Rei­kia ir gal­vo­ti grei­tai, ir ran­ka pe­lę mik­liai val­dy­ti“, – su­bti­ly­bes aiš­ki­no Žil­vi­nas. „Mat­min­ti­nio“ or­ga­ni­za­to­riai ti­ ki­no pa­ste­bė­ję, kad šia­me kon­kur­se da­ly­vau­jan­tys vai­kai to­li gra­žu nė­ ra tik ma­te­ma­ti­kai. Daž­niau­siai tai la­bai įvai­ria­ly­pės as­me­ny­bės. Štai vie­ni pra­šė net nu­kel­ti kon­kur­so lai­ką vė­liau, nes ne­spės iš fut­bo­lo var­žy­bų at­va­žiuo­ti. Svar­bu su­do­min­ti

„Mat­min­ti­nio“ vi­ru­su ap­sės­ta Jo­ na­vos Pa­ne­rio pra­di­nės mo­kyk­los vie­na tre­čio­kų kla­sė į fi­na­li­nį eta­

„„Aki­mirks­niu: vai­kai skai­čiuo­ja grei­čiau, nei spė­ji per­skai­ty­ti už­duo­tį.

pą de­le­ga­vo net 8 bend­rak­la­sius. „Pa­čiai rei­kia deg­ti, tai ir ki­tus už­ deg­si“, – dėl to­kios sa­vo auk­lė­ti­ nių gau­sos at­kir­to mo­ky­to­ja eks­ per­tė No­me­da Kas­pe­ra­vi­čie­nė. Pa­sak mo­ky­to­jos, pa­grin­di­nis da­ly­kas, ku­ris pa­de­da su­do­min­ti moks­lei­vius, kad jie iš kar­to ma­to sa­vo re­zul­ta­tus. Be to, kon­ku­ruo­ja tar­pu­sa­vy­je ir ži­no, kad mo­ky­to­ja ga­li pa­tik­rin­ti, kiek lai­ko jie tre­ni­ ruo­ja­si ir kaip jiems se­ka­si.

„Tai, kad vai­kas skai­čiuo­ja jau ge­rai. „Mat­min­ti­ny­je“ yra daug lo­gi­nio mąs­ty­mo. Taip pat ska­ti­ na­ma ly­de­rys­tė, kū­ry­biš­ku­mas, tiks­lo sie­ki­mas, at­sa­ko­my­bė ir ki­ tos tei­gia­mos sa­vy­bės“, – pa­sa­ko­ jo N.Kas­pe­ra­vi­čie­nė. Mo­ky­to­ja pa­ brė­žė, kad min­ti­nai skai­čiuo­jan­tie­ji ne­bū­ti­nai tu­ri bū­ti ma­te­ma­ti­kai, ir pri­mi­nė, jog be­veik vi­si di­die­ji pa­ sau­lio kom­po­zi­to­riai bu­vo ne pra­ stes­ni ma­te­ma­ti­kai.


3

pirmADIENIS, balandžio 16, 2012

miestas kaunodiena.lt/naujienos/miestas

ko­su po­li­ci­ja Ko­va su bėg­liais

Sa­vi­val­dy­bės at­sto­vai pa­ste­bė­jo, kad per pa­sta­ruo­sius me­tus Kau­ ne ge­ro­kai ma­žiau moks­lei­vių pra­ lei­di­nė­ja pa­mo­kas. „Ne­lan­kan­čiu mo­kyk­los yra va­ di­na­mas toks vai­kas, ku­ris per mė­ ne­sį pra­lei­džia dau­giau ne­gu pu­sę pa­mo­kų. Kau­ne to­kių yra 423 mo­ ki­niai. Tie­sa, duo­me­nys nuo­lat kin­ta“, – apie ki­tą ug­dy­mo įstai­ gų pro­ble­mą pa­sa­ko­jo Švie­ti­mo ir ug­dy­mo sky­riaus ve­dė­jas A.Bag­ do­nas. Paš­ne­ko­vas pa­sa­ko­jo apie at­ras­tą pa­pras­tą bū­dą, kaip pri­vers­ti mo­ki­ nius lan­ky­ti pa­mo­kas. „Vi­sos mū­ sų mies­to mo­kyk­los įsi­gi­jo tar­ny­ bi­nius mo­bi­liuo­sius te­le­fo­nus. Po pir­mos pa­mo­kos kiek­vie­no mo­ kyk­lo­je ne­pa­si­ro­džiu­sio vai­ko tė­ vui yra iš­siun­čia­ma trum­po­ji ži­nu­ tė ar­ba pa­skam­bi­na­ma. Šis žings­nis da­vė la­bai ge­rų re­zul­ta­tų – vai­kų lan­ko­mu­mas pa­ge­rė­jo 20 pro­c.“, – džiau­gė­si A.Bag­do­nas. Ti­ki­ma, kad šią pro­ble­mą bū­ tų ga­li­ma iš­spręs­ti dar pa­pras­ čiau, jei­gu vi­so­se Kau­no mo­kyk­lo­ se veik­tų elekt­ro­ni­nė lan­ko­mu­mo kont­ro­lės sis­te­ma, ku­ri šiuo me­tu yra įdieg­ta tik Ta­do Iva­naus­ko vi­ du­ri­nė­je mo­kyk­lo­je. Atė­jęs į mo­ kyk­lą mo­ki­nys už­si­re­gist­ruo­ja su sa­vo as­me­ni­ne kor­te­le. Pa­si­bai­gus pir­mai pa­mo­kai kom­piu­te­ri­nė pro­ gra­ma iš kar­to fik­suo­ja duo­me­nis ir pa­ro­do, ku­rių vai­kų nė­ra, apie tai iš kar­to in­for­muo­ja­mi jo tė­vai.

Skai­čiai ir fak­tai Švie­t i­m o ir moks­l o mi­n is­te­r i­j os duo­m e­n i­m is, 2011–2012 moks­ lo me­t ais Lie­t u­vo­j e bu­vo 13 462 ne­s i­mo­k an­č ių vai­k ų nuo 7 iki 16 me­t ų. Sa­v i­v al­dy­b ėms pa­t ik­r i­nus duo­ me­n is apie dau­g u­m ą (84 pro­c .) ne­s i­m o­k an­č ių vai­k ų, nu­s ta­t y­ ta, kad 8 593 ne­s i­mo­k an­t ys to­k io am­ž iaus vai­k ai bu­vo iš­v y­kę į už­ sie­n į, ta­č iau ne­bu­vo dek­l a­r uo­t a apie jų gy­ve­n a­mo­s ios vie­tos pa­ kei­t i­m ą. 85 vai­k ai ne­s i­mo­kė dėl neį­ga­lu­mo. Ko­vo vi­du­ry­je Švie­ti­mo ir moks­lo mi­n is­te­r i­ja krei­pė­si į Po­l i­ci­jos de­ par­t a­men­t ą, kad pa­rei­g ū­nai pa­ dė­t ų nu­sta­t y­t i 3 318 ne­si­mo­kan­ čių vai­k ų iki 16 me­tų fak­ti­nę gy­ve­ na­mą­ją vie­tą ir, esant ga­li­my­bei, jų ne­si­mo­ky­mo prie­žas­tis. Po­l i­c i­jos de­par­t a­men­to at­s to­vas Ra­mū­nas Ma­to­n is sa­kė, kad toks pra­š y­mas yra gau­tas, ta­č iau dar ne­nusp­ręs­ta, ką su juo da­ry­ti. Anks­č iau iš­p la­t in­t a­m e pra­n e­š i­ me de­p ar­t a­men­t as tei­g ė, kad nei Po­l i­c i­j os veik­los įsta­t y­me, nei ki­ tuo­s e įsta­t y­muo­s e po­l i­c i­j ai nė­r a pa­ves­t a už­t ik­r in­t i ir vyk­dy­t i mo­ kyk­los ne­lan­kan­č ių mo­k i­n ių (vai­ kų) ieš­ko­j i­mo ir aiš­k in­t is to prie­ žas­t is.

tiko gal­vai Res­pub­li­ki­nio „Mat­min­ti­nio“ nu­ga­lė­to­jai: „„1–3 kla­sių – Žil­vi­nas Alek­sa (Vil­

„„Abe­jin­gu­mas: V.Pok­vy­tis ste­bi­si, kad val­džios in­s­titu­ci­jos daug kartų atrašydavo, bet nie­ko ne­da­rė, nors

pri­pa­ži­no, kad ga­ra­žai ke­lia pa­vo­jų. 

Miesto val­džia sa­vo griu­vė­siais ne­si­rū­pi­na Sau­lius Tvir­bu­tas

s.tvirbutas@kaunodiena.lt

Kau­no mies­to sa­vi­val­dy­bės at­sto­ vai, daug me­tų ža­dan­tys ko­vo­ti ir bau­do­mis gra­si­nan­tys ap­leis­tų sta­ti­nių šei­mi­nin­kams, pa­tys sa­ vo griu­vė­sių tvar­ky­ti ne­sku­ba.

nius, nuotr.) „„4–6 kla­sių – Ma­riam Vo­ro­nec­kai­

tė (Pa­lan­ga) „„7–12 kla­sių – Gin­ta­rė Vai­čai­ty­tė

(Ša­kių ra­jo­nas) „„7–12 kla­sių – Ab­dul­la Vo­ro­nec­kas

(Pa­lan­ga) „„Suau­gu­sių­jų gru­pė:

Bi­ru­tė Na­ri­jaus­kai­tė (Kau­nas) Min­dau­gas Stan­ke­vi­čius (Vil­nius)

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

Pe­da­go­gė ne­slė­pė, kad bū­na ir džiaugs­mo, ir tų, ku­riems ne­pa­si­ se­ka, aša­rų. Tie­sa, pa­sta­rų­jų jo­na­ viš­kiai, re­gis, lie­ja ne­daug: „Mat­ min­ti­nio“ fi­na­le po pir­mą vie­tą užė­mu­sio Žil­vi­no iš ei­lės ri­kia­vo­ si trys jos auk­lė­ti­niai. N.Kas­pe­ra­ vi­čie­nė at­vi­ra­vo: „Min­ti­nai skai­ čiuo­ja­me per kiek­vie­ną pa­mo­ką. Tam tik­ra pra­sme, „Mat­min­ti­nis“ man pa­čiai pa­de­da pa­mo­ką įvai­riau pra­ves­ti.“

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

Apo­ka­lip­si­niai vaiz­dai

Kau­no va­do­vai daž­nai grū­mo­ja ap­ griu­vu­sių sta­ti­nių sa­vi­nin­kams ir ža­da vi­so­mis eko­no­mi­nė­mis prie­ mo­nė­mis spaus­ti ap­lai­džius sa­ vi­nin­kus, kad šie su­tvar­ky­tų sa­vo tur­tą, pra­šo Sei­mo di­din­ti ne­tvar­ ko­mo tur­to mo­kes­čius. Ta­čiau sa­ vi­val­dy­bė tu­ri ir sa­vo pikt­žaiz­džių. Šiau­rės pro­spek­te esan­čiuo­ se ga­ra­žų ma­sy­vuo­se jau 18 me­tų stūk­so ne­baig­ti sta­ty­ti ir ap­leis­ ti sta­ti­niai. Čia dar so­viet­me­čiu pla­nuo­ta įreng­ti 100 vie­tų ga­ra­žų kvar­ta­lą. Ta­čiau jų sta­ty­bos ne­bu­vo sėk­min­gos – dar­bi­nin­kams stum­ dant že­mes da­lis ga­ra­žų su­griu­vo, o už­baig­ti vi­sus dar­bus rei­kė­jo di­ de­lių pa­čių gy­ven­to­jų in­ves­ti­ci­jų. Be to, tuo me­tu ga­ra­žų ver­tė rin­ ko­je smu­ko ir su­bur­tas bū­si­mų sa­ vi­nin­kų koo­pe­ra­ty­vas iši­ro, sta­ti­ niai pa­lik­ti li­ki­mo va­liai. Da­bar te­ri­to­ri­ja už­žė­lu­si krū­my­ nais, čia vo­lio­ja­si krū­vos šiukš­lių, iš­mes­tų pa­dan­gų, sta­ty­bi­nių at­ lie­kų. Sa­vi­val­dy­bės už­tver­ta drož­ lių plokš­čių tvo­ra bu­vo grei­tai nu­ plėš­ta, li­ku­čiai pa­deg­ti. Su griū­van­čiais ap­leis­tais ga­ ra­žais su­blo­kuo­tas ki­tas ga­ra­žų kvar­ta­las. Jie jun­gia­si vie­na bend­ ra sie­na. „50-iai mū­sų bend­ri­jos ga­ra­žų iš­ki­lu­si nuo­la­ti­nė grės­mė,

kad yran­ti sie­na už­virs ant au­to­ mo­bi­lių ar­ba su­ža­los ten daž­nai be­si­dar­buo­jan­čius prie ma­ši­nų žmo­nes“, – kal­bė­jo ne­ma­lo­nio­ je kai­my­nys­tė­je esan­čios ga­ra­žų bend­ri­jos pir­mi­nin­kas Vy­tau­tas Pok­vy­tis. Iš ap­leis­to ga­ra­žų kvar­ ta­lo į esan­čiuo­sius ša­lia sun­kia­si van­duo, nes čia suar­dy­ta lie­taus ka­na­li­za­ci­jos sis­te­ma.

Tik prieš dve­jus me­tus sa­vi­val­dy­bė teis­mo ke­liu pe­rė­ mė šį tur­tą, o kar­tu ir at­sa­ko­my­bę už jį. Val­dininkai at­ra­šydavo

Tvar­kin­gų ga­ra­žų sa­vi­nin­kai daug me­tų pra­ne­ši­nė­jo Kau­no sa­vi­ val­dy­bei ir ta­da bu­vu­siai Kau­ no ap­skri­ties ad­mi­nist­ra­ci­jai apie ap­leis­tus sta­ti­nius. Ta­čiau jie te­ gau­da­vo raš­tus, ku­riuo­se bu­ vo pri­pa­žįs­ta­ma, kad sta­ti­niai yra ava­ri­nės būk­lės ir juos rei­kė­ tų per­duo­ti vie­tos val­džios ži­nion. Tik prieš dve­jus me­tus sa­vi­val­dy­ bė teis­mo ke­liu pe­rė­mė šį tur­tą, o kar­tu ir at­sa­ko­my­bę už jį. „Keis­ta, kad val­džia dar iki tol ne­nug­rio­vė ne­rei­ka­lin­gų irs­tan­čių ir krū­my­ nais ap­žė­lu­sių mū­rų, ne­su­ly­gi­ no skly­po, juk sa­vi­nin­kų čia nė­ra. Bet ir ta­da, kai sa­vi­val­dy­bė te­ri­to­ ri­ją pe­rė­mė sa­vo ži­nion, nie­ko ne­ bu­vo pa­da­ry­ta, tik skly­pas ap­tver­ tas men­ka tvo­ra. O vei­kia­mi lai­ko mū­rai te­be­ke­lia vis di­des­nę grės­ mę“, – ap­gai­les­ta­vo V.Pok­vy­tis.

Kau­no sa­vi­val­dy­bės Tur­to sky­ riaus ve­dė­jas An­ta­nas Sluš­nys sa­ vo ruož­tu pa­žė­rė kri­ti­kos gre­ti­mų ga­ra­žų sa­vi­nin­kams. „Sa­vi­val­dy­ bė ten ke­lis kar­tus iš­kuo­pė šiukš­ les, bet žmo­nės vėl pri­ver­čia at­lie­ kų“, – prie­kaiš­ta­vo jis. Ti­ki­si par­duo­ti

A.Sluš­nys sa­kė, kad ap­leis­tų ga­ ra­žų ma­sy­vas bus pri­va­ti­zuo­tas. „Do­ku­men­tai jau ati­duo­ti Pri­va­ ti­za­ci­jos sky­riui, bet ne vie­ną mė­ ne­sį ga­li už­truk­ti par­da­vi­mo pro­ ce­dū­ros“, – aiš­ki­no ve­dė­jas. Taip pat neaiš­ku, ka­da at­si­ ras skly­po su ap­leis­tais sta­ti­niais pir­kė­jų. Prak­ti­ka ro­do, jog pri­va­ti­za­ci­ja dar ne­reiš­kia sta­ti­nių at­gi­mi­mo. To­kių blo­gų pa­vyz­džių yra pa­čio­se pa­trauk­liau­sio­se mies­to vie­to­se. „Štai pa­sta­tas ša­lia is­to­ri­nės pre­ zi­den­tū­ros Šv.Gert­rū­dos gat­vė­je. Sa­vi­val­dy­bė par­da­vė ten bu­vu­sias pa­tal­pas. Praė­jo ke­le­ri me­tai, kai na­mą val­do vie­nas šei­mi­nin­kas, o rea­liai ten nie­ko ne­vyks­ta, tik fa­ sa­das bu­vo už­deng­tas ža­liu tink­ lu“, – pa­sa­ko­jo A.Sluš­nys. Mies­te dar yra ir daug sta­ti­nių, ku­rių šei­mi­nin­kai nė­ra aiš­kūs. Juos bū­tų ga­li­ma pri­pa­žin­ti be­šei­ mi­nin­kiais, bet ši tei­si­nė pro­ce­dū­ ra yra itin su­dė­tin­ga ir il­gai trun­ kan­ti. Pas­kui bū­ti­na su­for­muo­ti ir įre­gist­ruo­ti griu­vė­sių skly­pą. Tai bū­ti­na da­ry­ti net ir ta­da, kai juos ke­ti­na­ma tik nu­griau­ti. Šiuo me­ tu ban­do­ma pe­rim­ti 44 ne­tu­rin­ čius šei­mi­nin­kų ob­jek­tus. Iš vi­so Kau­ne yra dau­giau kaip 100 pa­ sta­tų vai­duok­lių.


4

pirmADIENIS, balandžio 16, 2012

lietuva

Sei­mo rin­ki­mai – su nau­ju prie­vaiz­du Nau­jo­jo Sei­mo rin­kimų iš­va­karė­se turėtų pa­si­keis­ti Vy­riau­sio­sios rin­kimų ko­mi­si­jos (VRK) pir­mi­nin­kas. Po­ten­cialūs kan­di­da­tai į šias pa­rei­gas kol kas ne­skel­bia­mi. Sta­sys Gu­da­vi­čius s.gudavicius@diena.lt

Pa­si­rinks Sei­mo pir­mi­ninkė

Pa­gal ga­lio­jan­čius įsta­ty­mus prie­š kiek­vie­nus Sei­mo rin­ki­mus tu­ ri būti iš nau­jo for­muo­ja­ma VRK. Taip pat tu­ri būti ski­ria­mas ir nau­ jas jos va­do­vas. Pre­zi­dentė Da­lia Gry­baus­kaitė pra­ėju­sią sa­vaitę jau pa­si­rašė dek­ retą, ku­riuo pa­skelbė, kad ei­li­niai Sei­mo rin­ki­mai įvyks 2012 m. spa­ lio 14 d. VRK tu­ri būti per­for­muo­ ta li­kus ne ma­žiau kaip ke­tu­riems mėne­siams iki vi­suo­ti­nio bal­sa­vi­ mo, tai yra bir­želį.

Ire­na De­gu­tienė:

Su nie­kuo dar ne­si­ ta­riau, bet as­me­niš­ kai jau gal­vo­ju apie tai nuo ru­dens.

Šios ko­mi­si­jos va­do­vo kan­di­ datūrą par­la­men­ta­rams tu­ri pa­ teik­ti Sei­mo pir­mi­nin­kas. Da­bar­tinė par­la­men­to va­dovė Ire­na De­gu­tienė jau kurį laiką svars­to, kas turėtų pa­keis­ti il­ga­ metį VRK pir­mi­ninką Ze­noną Vai­ gauską. Sei­mo pir­mi­ninkė lei­do su­pras­ti, kad grei­čiau­siai ne­teiks

jo kan­di­datū­ros dar vie­nai va­do­ va­vi­mo VRK ka­den­ci­jai. „Su nie­kuo dar ne­si­ta­riau, bet as­me­niš­kai apie tai jau gal­vo­ju nuo ru­dens. Todėl, kad artė­jant rin­ki­ mams at­si­ran­da ir naujų iššū­kių VRK dar­be. Pa­ga­liau pa­tys daž­ nai kri­ti­kuo­ja­me ir kal­ba­me apie pa­žei­di­mus, kai ne­su­lau­kia­me jo­ kios VRK reak­ci­jos, ji jo­kių veiksmų ne­da­ro – teisė­sau­gos ins­ti­tu­ci­joms pa­lie­ka. Ma­tyt, po­ky­čiams sa­vai­me atei­na lai­kas“, – ko­vo pra­džio­je in­ ter­viu BNS sakė I.De­gu­tienė. Kan­di­datų dar nėra

Nors jau ne­tru­kus I.De­gu­tie­nei teks teik­ti Sei­mui nau­jo­jo VRK va­do­vo kan­di­datūrą, Sei­mo pir­mi­ninkė kol kas ne­tu­ri po­ten­cia­lių pre­ten­dentų. Ti­ki­ma­si, kad jų at­si­ras ge­gužę. Par­la­men­to va­dovės at­sto­vas spau­dai Juo­zas Ruz­gys tvir­ti­no, kad dar lau­kia­ma, kol kan­di­da­tus į VRK pa­si­ūlys tei­sin­gu­mo mi­nist­ras ir Tei­ si­ninkų drau­gi­ja. Grei­čiau­siai iš jų ir bus pa­si­rink­tas kan­di­da­tas į vy­riau­ siuo­sius rin­kimų prie­vaiz­dus. „Dar nėra jo­kių kan­di­datų. Kai tik jie at­si­ras ir Sei­mo pir­mi­ninkė ap­si­spręs, tai bus pra­neš­ta“, – sakė J.Ruz­gys. Ofi­cia­liai ne­nei­gia­ma, kad Z.Vai­gaus­kui jau ne­be­bus pa­si­ūly­ta lik­ti VRK va­do­vu, ta­čiau ir ne­pat­vir­ ti­na­mas toks ga­li­mas spren­di­mas. Pats Z.Vai­gaus­kas ne­ko­men­tuo­ ja sa­vo ga­li­my­bių iš­lik­ti VRK va­do­ vu. Jis pri­me­na, kad šis klau­si­mas pri­klau­so Sei­mo pir­mi­nin­ko kom­ pe­ten­ci­jai, todėl, kaip I.De­gu­tienė „ap­si­spręs, taip ir bus“. VRK va­do­vas taip pat at­si­sakė at­sa­ky­ti į klau­simą, ar pa­ts ne­si­ jau­čia pa­vargęs ir norįs pailsė­ti nuo be­veik du de­šimt­me­čius vyk­dy­tos veik­los. „Vis­kas ne nuo manęs pri­ klau­so“, – pa­kar­to­jo jis. Z.Vai­gaus­ kas sakė kol kas ne­kalbėjęs su Sei­ mo va­do­ve šiuo klau­si­mu.

„„Po­ky­čiai: VRK pir­mi­nin­ko Z.Vai­gaus­ko die­nos šia­me po­ste grei­čiau­siai jau su­skai­čiuo­tos. 

Da­bar­ti­nio ko­mi­si­jos va­do­vo dar­ bu pa­ten­kin­ti to­li gra­žu ne vi­si po­li­ ti­kai. Ne­pa­si­ten­ki­nimą reiškė įvai­rių po­li­ti­nių par­tijų – tiek val­dan­čiųjų, tiek ir opo­zi­ci­nių – at­sto­vai. Va­do­vau­ja nuo 1994-ųjų

Z.Vai­gaus­kas VRK va­do­vau­ja nuo 1994 m. bir­že­lio. Tuo­met į šias pa­rei­ gas jį pa­si­ūlė ta­da Sei­mo pir­mi­nin­ku buvęs Čes­lo­vas Juršė­nas. Į VRK va­do­ vus Z.Vai­gaus­kas bu­vo dar kartą siū­ ly­tas 1996, 2000, 2004 ir 2008 m. Nors Z.Vai­gaus­kas vi­suo­met lai­ ky­tas kai­riųjų par­tijų at­sto­vu, vis dėlto 2000 m. būtent jo kan­di­datūrą į VRK pir­mi­nin­kus pa­si­rin­ko Tėvy­ nės sąjun­gos ly­de­ris, tuo­me­tis Sei­ mo va­do­vas Vy­tau­tas Lands­ber­gis. Spręs di­lemą dėl R.Pak­so

Nau­ja­jam VRK pir­mi­nin­kui teks ne­ma­žai įvai­rių iššū­kių, su­si­ju­sių

Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

su pa­si­ren­gi­mu spalį vyk­sian­tiems rin­ki­mams. Be­je, ant­ra­dienį Sei­mas svars­tys kai ku­rių opo­zi­ci­jos at­stovų pa­si­ūlymą jau va­sarą su­reng­ti pir­ma­lai­ kius par­la­men­to rin­ki­mus. Ta­čiau dau­gu­ma šį pa­si­ūlymą ap­svars­čiu­ sių ko­mi­tetų pa­si­sakė prie­š, todėl spėja­ma, kad ne­bus su­rink­ta pa­ kan­ka­mai balsų jam priim­ti Sei­mo ple­na­ri­nia­me po­sėdy­je. Jei­gu vis dėlto pir­ma­lai­kių Sei­ mo rin­kimų datą pa­vyktų pa­tvir­ tin­ti, Pre­zi­dentė turėtų at­šauk­ti sa­vo dek­retą dėl ei­li­nių rin­kimų pa­s kel­b i­m o. To­k iu at­ve­j u VRK būtų per­for­muo­ta anks­čiau, o vi­ sa rin­kimų kam­pa­ni­ja vyktų ge­ro­ kai spar­čiau. Artė­jant šio Sei­mo rin­ki­mams VRK ir jos pir­mi­nin­kui teks spręs­ ti va­di­namąją Ro­lan­do Pak­so pro­ blemą. Pa­gal ne­se­niai pa­keistą

įsta­tymą šiam 2004 m. iš pre­zi­ den­to po­sto ap­kal­tos būdu pa­ ša­lin­tam po­li­ti­kui vėl leid­žia­ma kan­di­da­tuo­ti į Seimą. Ta­čiau toks įsta­ty­mas prie­šta­rau­ja ga­lio­jan­ čiai Kons­ti­tu­ci­jai, o Sei­mas ne­sku­ ba jos ko­re­guo­ti. Todėl VRK, ku­ri reng­da­ma rin­ki­mus pri­va­lo lai­ky­ tis ir Kons­ti­tu­ci­jos, ir įsta­tymų, tu­ rės spręsti, ar re­gist­ruo­ti R.Paksą kan­di­da­tu į naująjį Seimą, ar gin­ čy­ti naująjį įsta­tymą teis­me. Be to, nau­jos su­dėties VRK ir nau­ja­jam jos pir­mi­nin­kui teks ap­ si­spręsti, ka­da pa­da­ly­ti ant­rąją šių metų vals­tybės do­ta­ci­jos par­ ti­joms dalį – kiek dau­giau kaip 10 mln. litų. VRK pla­na­vo tai pa­da­ ry­ti tik lapk­ritį, po Sei­mo rin­kimų, bet par­ti­jos la­bai pa­gei­dau­ja gau­ ti pi­ni­gus jau per rin­kimų kam­pa­ niją, kad galėtų juos nau­do­ti rinkė­ jų agi­ta­ci­jai.

Au­to­bu­se ra­do sprogmenį Ma­tas Mik­ne­vi­čius

m.miknevicius@diena.lt

Šeš­ta­die­nio rytą sos­tinės au­to­busų sto­ty­je ki­lo pa­ni­ka – iš Bal­ta­ru­si­jos at­vy­ku­sia­me au­to­bu­se jo vai­ruo­to­ jas ra­do sprogs­tamąjį už­taisą.

„„Už­duo­tis: miną neut­ra­li­za­vo ir iš­tir­ti iš­vežė Lie­tu­vos po­li­ci­jos an­ti­te­ro­

ris­ti­nių ope­ra­cijų rink­tinė „Aras“. 

Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

Šeš­ta­dienį apie 10 val. į Vil­niaus au­ to­busų stotį iš Mins­ko at­va­žia­vu­sio au­to­bu­so ke­lei­viai nė ne­įtarė, kad ba­ga­žinė­je siun­toms skir­to­je vie­to­je su jais ke­liau­ja ir prie­štan­kinė mi­na. Apie au­to­bu­se ve­žamą pa­vo­jingą sprogs­tamąjį įtaisą vai­ruo­to­jas su­ ži­no­jo tik at­vykęs į ga­lu­tinę marš­ ru­to sto­telę. Vil­niu­je siun­tos pa­ siim­ti at­ėju­siam jau­nuo­liui krepšį pa­duo­ti norėjęs vai­ruo­to­jas žvilg­ telė­jo į jo tu­rinį. Iš­vydęs miną vai­ ruo­to­jas nie­ko ne­laukęs išk­vietė po­li­ciją, o siun­ti­nio laukęs vy­ras pa­bėgo.

Krep­šys su mi­na kaip siun­ta į au­to­busą pa­te­ko Mins­ke, o Vil­ niu­je jo pa­siim­ti at­ėjo maž­daug 25 metų vy­ras. Šiuo me­tu po­li­ci­ja jo dar ieš­ko. Įta­ria­ma, kad ieš­ko­ mas as­muo yra Bal­ta­ru­si­jos pi­lie­ tis. „Iš Mins­ko at­vy­ku­sia­me au­to­ bu­se ras­ta įtar­ti­na dėžė, įta­ria­ma, kad jo­je bu­vo prie­š-tan­kinė mi­ na“, – BNS sakė po­li­ci­jos at­sto­vas Ramū­nas Ma­to­nis. Pa­sak jo, miną neut­ra­li­za­vo ir iš­ tir­ti iš­vežė Lie­tu­vos po­li­ci­jos an­ ti­te­ro­ris­ti­nių ope­ra­cijų rink­tinė „Aras“. Eks­per­tai aiš­ki­na­si, tai bu­ vo ko­vinė ar mo­ko­mo­ji mi­na. „Aiš­kiai ga­li­me pa­sa­ky­ti, kad tai bu­vo prie­štan­kinė mi­na. Ti­ria­me, ar tai yra tik mo­ko­ma­sis ar ko­vi­nis už­tai­sas. Kol kas to pa­sa­ky­ti ne­ga­ liu. Svar­biau­sia, kad ta mi­na vie­to­ je bu­vo neut­ra­li­zuo­ta, vi­si sto­ty­je esan­tys žmonės bu­vo saugūs“, –

sakė „Aro“ rink­tinės va­das Vik­to­ ras Gra­baus­kas. Spe­cia­lis­tai tvir­ti­na, kad mi­na grei­čiau­siai pa­ga­min­ta šiais lai­kais, nes ant Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro lai­ kų minų būna spe­cialūs už­ra­šai, o ant ras­to­sios mi­nos iš­mi­nuo­to­jai jų neap­ti­ko. Dėl šio pa­vo­jin­go ra­di­nio ku­riam lai­kui su­tri­ko sos­tinės au­to­busų sto­ties dar­bas, te­ri­to­ri­ja bu­vo ap­ tver­ta, ją sau­go­jo sto­ties ap­sau­gos dar­buo­to­jai, po­li­ci­jos pa­reigū­nai, budė­jo me­dikų eki­pa­žas. Ta­čiau jau po po­ros va­landų ke­ lei­viai galė­jo lauk­ti sa­vo au­to­busų, ap­tver­ta bu­vo li­ku­si tik ne­di­delė te­ri­to­ri­ja ap­link iš Mins­ko at­vy­ kusį au­to­busą. Po­li­ci­jos pa­reigū­ nai ja­me kurį laiką ieš­ko­jo ko­kių nors įkal­čių, rin­ko pirštų at­spau­ dus. Dar vėliau bu­vo nuim­tos pa­ sku­tinės įspėja­mo­sios juos­tos.


5

pirmADIENIS, balandžio 16, 2012

ekonomika

Tik­sin­ti bom­ba

Ka­ro­lis Ur­bo­nas Ty­r imų ins­t i­tu­to „So­cial Dy­na­m ics In­ter­na­t io­nal“ eko­no­m i­n ių ty­r imų va­do­vas

E

u­ro­pai pa­vy­ko sa­ve ir pa­saulį ap­gau­dinė­ti tik dvi sa­vai­tes. Be­ne pu­ sę mėne­sio at­rodė, kad Is­pa­ni­jos ir Ita­li­jos – did­žiau­ sių Eu­ro­pos pro­ble­mi­nių vals­ ty­bių – sko­los bėdos, iš­ny­ko. Ta­čiau tai lėmė fan­tas­ma­go­ riš­ko dyd­žio Eu­ro­pos cent­ri­ nio ban­ko (ECB) in­jek­ci­jos į šių ša­lių skolų su­pir­kimą. Per pra­ ėju­sių metų gruodį ir šių va­sarį ECB įlie­jo apie 1 trln. eurų su­ pirk­da­ma eu­ro zo­nos vals­ty­bių sko­las. Ta­čiau tie pi­ni­gai, kaip kalbė­jau anks­čiau, tėra simp­ tomų gy­dy­mas. Ir tai paaiškė­ jo anks­čiau, nei tikė­ta­si. Is­pa­ni­jos sko­li­ni­mo­si palū­ka­ nos vėl au­ga, ir tam su­stab­dy­ti ECB ne­be­ga­li sau leis­ti išs­paus­ din­ti pa­pil­do­mo 1 trln. eurų. Nes tai su­keltų ne­val­domą inf­ lia­ciją ir nu­smuk­dytų eu­ro kur­ są iki to­kio ly­gio, ku­ris būtų ne­ to­le­ruo­ja­mas dėl brangs­tan­čių im­por­to pre­kių. Ta­čiau simp­ tomų gy­dy­mo ten­den­ci­ja, at­ ro­do, iš­lie­ka to­kia pat ga­ji, kaip ir anks­čiau. Iš bankų rei­ka­lau­ ja­ma pa­pil­do­mo ka­pi­ta­lo, vals­ ty­bių pra­šo­ma dau­giau tau­py­ti, pi­ni­gai spaus­di­na­mi ast­ro­no­ mi­niu tem­pu, o kaip pa­ska­tin­ ti verslą ir ga­mybą – lie­ka ta­bu. Nors tai yra esmė. Ne pi­ni­gai ku­ria eko­no­miką, o eko­no­mi­ka – pi­ni­gus. Pi­ni­ gai yra tik žmo­nių tar­pu­sa­vio mainų ir eko­no­minės veik­los re­zul­ta­tas, o šiuo at­ve­ju ECB po­li­ti­ka yra spaus­din­ti pi­ni­gus, kad būtų su­stip­rin­ti bankų ka­ pi­ta­lai ir pa­leng­vin­tas Eu­ro­pos vals­ty­bių sko­li­ni­ma­sis, nors tai ir yra pa­grin­dinė pro­ble­ma – sko­los ir per ma­žai ka­pi­ta­li­zuo­ ti ban­kai. Vie­nin­te­lis ke­lias – skaus­min­gi spren­di­mai, pro­ble­m i­n ių vals­ty­b ių bank­ro­tai, skolų nu­ra­šy­mas, blo­gai vei­ kian­č ių bankų per­ė mi­m as ir sun­kus 3–5 metų nuo­smu­kis. Nes to­kie trum­pa­re­giš­ki „po manęs nors ir tva­nas“ spren­ di­mai su­kels ne tik dar di­des­ nes kri­zes, bet ga­li ap­skri­tai su­stab­dy­ti pa­sau­lio eko­no­miką ir pri­ves­ti prie rimtų so­cia­li­nių ne­ra­mumų.

De­ga­lai to­liau bran­go

Tak­si ­ duos če­kius?

Bend­rovė „Lu­koil“ litrą 95 ben­zi­no penk­ ta­dienį par­davė po 5,06 li­to, ar­ba 6 cen­ tais dau­giau nei prie­š sa­vaitę. „Or­len“ ben­zi­no kainą per sa­vaitę pa­di­di­no 3 cen­ tais, iki 5,06 li­to, „Sta­toil“ – 6 cen­tais, iki 5,07 li­to už litrą. Dy­ze­li­nas „Lu­koil“ ir „Or­ len“ de­ga­linė­se penk­ta­dienį kai­na­vo 4,71 li­to, ar­ba 2 cen­tais dau­giau nei prie­š sa­ vaitę. „Sta­toil“ jis taip pat bran­go 2 cen­ tais, iki 4,72 li­to.

Tak­si vai­ruo­tojų nuo ge­gužės lau­kia prie­ volė – tak­so­met­rai turės būti re­gist­ruo­ ja­mi Mo­kes­čių ins­pek­ci­jo­je. Taip sie­kia­ ma pa­nai­kin­ti pra­ktiką, kai tak­si vai­ruo­ to­jai išt­ri­na tak­so­metrų rod­menų is­to­ riją. O mi­nist­ro pir­mi­nin­ko kanc­le­ris Dei­vi­ das Ma­tu­lio­nis Vy­riau­sy­bei siū­lo nu­ma­ty­ ti, kad tak­si pri­valėtų turė­ti tak­so­met­rus su kvitų spaus­din­tu­vais. Al­ter­na­ty­va galė­ tų būti ir ran­ka ra­šy­tas kvi­tas.

Bal­ta­ru­si­jos rub­lis 10000 3,2546 DB sva­ras ster­lingų 1 4,1802 JAV do­le­ris 1 2,6232 Ka­na­dos do­le­ris 1 2,6336 Lat­vi­jos la­tas 1 4,9420 Len­ki­jos zlo­tas 10 8,2705 Nor­ve­gi­jos kro­na 10 4,5369 Ru­si­jos rub­lis 100 8,8953 Švei­ca­ri­jos fran­kas 1 2,8730

Valiutų kursai

Šiandien Valiuta

kiekis Santykis

pokytis

+0,2773 % –0,1481 % –0,2168 % +0,2322 % +0,0749 % +0,2011 % –0,0419 % +0,1464 % +0,0279 %

Švel­ni­na rei­ka­la­vi­mus lo­šimų prie­vaiz­dui Praė­ju­sią sa­vaitę turė­jo baig­tis Fi­nansų mi­nis­te­ri­jos skelb­tas kon­kur­sas Lo­šimų prie­žiū­ros tar­ny­bos di­rek­to­riaus pa­rei­ goms. Ta­čiau kon­kursą te­ko stab­dy­ti, nes jo sąly­gas galė­jo ati­tik­ti ne­bent tik buvęs va­do­vas.

Jo­li­ta Žvirb­lytė

j.zvirblyte@diena.lt

Konk­re­ti sąly­ga

Vos ko­vo pa­b ai­go­j e bu­vo pa­ skelb­tas kon­k ur­s as į Lo­š imų prie­žiū­ros tar­ny­bos prie Fi­nansų mi­n is­te­r i­j os va­d o­vo po­s tą, vi­ suo­m enė­j e ki­l o dis­k u­s i­j os, kas galėtų ati­t ik­t i ke­l ia­m us aukš­t us rei­ka­la­vi­mus. Nors nea­be­jo­ja­ma, kad vals­tybės re­gu­liuo­ja­mai lo­te­rijų ir lo­šimų rin­kai pri­žiūrė­ti rei­kia pro­fe­sio­ na­lo, iš­ki­lo kon­kur­so skaid­ru­mos klau­si­mas, nes ke­lia­mus rei­ka­la­vi­ mus galė­jo ati­tik­ti ne­bent tik buvę ir esa­mi Lo­šimų prie­žiū­ros tar­ny­ bos dar­buo­to­jai. No­rin­tiems iš ša­lies kan­di­da­ tuo­ti į Lo­šimų prie­žiū­ros tar­ny­bos va­do­vo po­stą koją pa­ki­šo kon­kur­so kva­li­fi­ka­ci­nis rei­ka­la­vi­mas „turė­ti ne ma­žesnę kaip 5 metų dar­bo pa­ tirtį vie­šo­jo ad­mi­nist­ra­vi­mo ir lo­ te­rijų ar lo­šimų veik­lo­je“. Nors po kon­kur­so sąly­go­mis ne­ bu­vo nu­ro­dy­ta, kas rengė Lo­šimų prie­žiū­ros tar­ny­bos di­rek­to­riaus pa­rei­gybės ap­ra­šymą, po šie­met vy­ku­sios šios ins­ti­tu­ci­jos per­tvar­ kos tai turė­jo būti pa­da­ry­ta Fi­nansų mi­nis­te­ri­jos. Fi­nansų mi­nistrės pa­tarė­ja vi­ suo­menės in­for­ma­vi­mo klau­si­mais Ra­sa Ja­ki­lai­tienė dien­raš­čiui pa­ti­ ki­no, kad anks­tes­nes ir šiuo me­tu nau­jas kon­kur­so sąly­gas bei pa­rei­ gybės ap­ra­šymą ren­gia at­sa­kin­gi Fi­nansų mi­nis­te­ri­jos pa­da­li­niai. Nie­kas ne­kan­di­da­ta­vo

Pa­si­tei­ra­vus, dėl ko­kių prie­žas­čių šis kon­kur­sas bu­vo su­stab­dy­tas, R.Ja­ki­lai­tienė pri­pa­ži­no, kad anks­ tes­ni rei­ka­la­vi­mai bu­vo per griež­ti ir esą dėl jų spe­ci­fiš­ku­mo galė­jo neat­ si­ras­ti nė vie­nas vi­sas sąly­gas ten­ ki­nan­tis pre­ten­den­tas. „Šią ri­ziką įver­ti­no­me ir nu­sprendė­me kon­ kur­so sąly­gas per­žiūrė­ti“, – pri­

dūrė ji. Tei­gia­ma, kad iki kon­kur­so at­šau­ki­mo die­nos rei­kiamų do­ku­ mentų ne­pa­teikė nė vie­nas kan­di­ da­tas, net ir buvęs šios ins­ti­tu­ci­jos va­do­vas Ro­ber­tas Kviet­kovs­kis.

Anks­tes­ni rei­ka­la­vi­ mai bu­vo per griež­ ti ir dėl jų spe­ci­fiš­ku­ mo galė­jo neat­si­ras­ti nė vie­nas vi­sas sąly­gas ten­ki­nan­tis pre­ten­den­tas. R.Ja­ki­lai­tienės tei­gi­mu, lo­šimų prie­žiū­ra yra spe­ci­finė sri­tis, rei­ka­ lau­jan­ti ir spe­ci­finės pa­tir­ties. Dėl to esą, be tra­di­ci­nių rei­ka­la­vimų įs­ taigų va­do­vams (vie­šo­jo ad­mi­nist­ ra­vi­mo pa­tir­ties ir pan.), ren­giant pa­rei­gy­bių ap­ra­šy­mus sri­ties spe­ ci­fik ­ os ne­bu­vo ga­li­ma ig­no­ruo­ti. Nu­leis iš­si­la­vi­ni­mo kar­telę

Fi­nansų mi­nistrės pa­tarė­jos tei­ gi­mu, pa­kar­to­ti­nis kon­kur­sas bus skel­bia­mas, kai bus pa­tiks­lin­tas Lo­šimų prie­žiū­ros tar­ny­bos di­ rek­to­riaus pa­rei­gybės ap­ra­šy­mas. „Tai nu­ma­to­ma pa­da­ry­ti ar­ti­miau­ siu me­tu“, – da­tos ne­su­konk­re­ti­no R.Ja­ki­lai­tienė. Pak­laus­ta, kuo nau­jos kon­kur­ so sąly­gos skir­sis nuo anks­tes­nių, pa­šne­kovė pa­sakė, kad pa­kei­timų esmė – su­pap­ras­tin­ti iš­si­la­vi­ni­mo rei­ka­la­vi­mai, ku­rie esą at­vers ke­lią da­ly­vau­ti kon­kur­se di­des­niam no­ rin­čių būriui. „Kol sąly­gos ne­pat­vir­tin­tos, iš­ sa­miau ko­men­tuo­ti ne­ko­rek­tiš­ka, o no­rin­tys pa­ly­gin­ti anks­tes­nius ir nau­jus rei­ka­la­vi­mus galės tai pa­ da­ry­ti, kai bus pa­skelb­tas nau­ jas kon­kur­sas – ši in­for­ma­ci­ja bus vie­ša ir priei­na­ma“, – at­sakė R.Ja­ ki­lai­tienė.

„„Skaid­ru­mas: pa­skel­bus kon­kursą Lo­šimų prie­žiū­ros tar­ny­bos di­rek­

to­riaus pa­rei­goms, paaiškė­jo, kad anks­tes­nis pa­rei­gybės ap­ra­šy­mas bu­vo disk­ri­mi­nuo­jan­tis. Šarū­no Ma­žei­kos (BFL) nuo­tr.


6

pirmADIENIS, balandžio 16, 2012

nuomonės

Įšalusi dvi­mies­čio uto­pi­ja

Žvilgsnis

Redakcijos skiltis

Su­si­ti­ki­mas pa­na­šus į anks­ 1 tes­nius – džiu­gios svei­ki­ni­mo kal­bos, vie­nas ki­to įti­ki­nė­ji­mas dvi­

Ant pre­kys­ta­lio – tei­sin­gu­mas Saulius Pocius

K

ai tei­sė­ja Ne­rin­ga Venc­ kie­nė pa­sa­kė tai, ką vi­ si ir taip ži­no­jo, kad tei­ sė­sau­gos sis­te­ma Lie­ tu­vo­je su­pu­vu­si, dau­ge­lis Te­mi­ dės tar­nų aik­te­lė­jo: „Juk taip ne­ ga­li­ma.“ Da­bar tą glo­bė­jos iš­tar­tą tie­są pa­ tvir­t i­no ir STT, su­lai­k iu­si tei­sė­ją Ry­šar­dą Skir­tu­ną su krū­va pi­ni­ gų. Ky­šio mig­ra­ci­jos tie­sio­jo­je tar­ pi­nin­ku ta­pęs ad­vo­ka­tas, su­lai­ky­ tas įky­riai aiš­ki­no, kad kaž­kas su­ pai­nio­jo jį su kaž­kuo ki­tu, nes jis, su­prask, čia nie­kuo dė­tas. Tai­g i 30 tūkst. net ne­bu­vo, nie­ kas dėl bū­si­mo pa­lan­kaus teis­ mo spren­d i­mo ne­si­ta­rė, STT sa­ vo ma­lo­nu­mui už­tem­pė ant­ran­ kius nie­kuo dė­tam žmo­gui, ku­ris šiaip sau ėjo pro ne­lai­min­go tei­sė­ jo ka­bi­ne­tą.

Fra­zė „tei­sin­gu­mas par­duo­tas“ jau se­niai skam­ba Te­mi­dės tar­nų ka­bi­ne­tuo­se, tik iki šiol nie­kas apie tai gar­siai ne­no­rė­jo kal­bė­ti. Žo­d žiu, ufo­nau­t ų nuo­ty­k iai tre­ čia­ja­me lui­te už sau­lės. Rei­ka­las tas, kad vi­suo­me­nės as­ me­nys įpra­to taip dai­liai me­luo­ti, jog ne tik nė pa­gurk­lis ne­raus­ta, bet ir ap­skri­tai neaiš­ku, kur me­ las, o kur tie­sa. Į krei­v ų veid­ro­dė­l ių tik­ro­vę nu­ blokš­ti tau­tie­čiai taip at­bu­ko, kad kai klau­so­s i per te­le­v i­zo­r iaus žyd­ru­mą sa­pa­lio­jan­čio ža­liaa­kių vi­lio­to­jo, jiems net į gal­vą nea­tei­ na, jog po pa­gar­sė­ju­siai ne­pa­vy­ ku­sio ker­gi­mo­si sean­so jam apie mo­ra­lę kal­bė­t i ap­skri­tai ne­de­ra prie vei­do. Kam rei­ka­lin­ga to­kia vi­suo­ti­nė me­ lo ir tie­sos są­mai­ša šia­me mo­ra­li­ nės inf­lia­ci­jos lai­ko­tar­py­je? Praė­ ju­sios sa­vai­tės STT veiks­mas ir at­ sklei­dė kam. Lie­tu­vo­je eg­zis­tuo­jan­ čiam ma­fi­jos aš­tuon­ko­jui, ap­raiz­ giu­siam vers­lą, po­li­ti­ką ir – da­bar tai ga­lu­ti­nai paaiš­kė­jo – tei­sė­sau­ gą. 30 tūkst. ant tei­sė­jo dar­bas­ta­

lio – dar vie­nas ir šį­syk jau aki­vaiz­ džiau­sias įro­dy­mas, kad ša­ly­je vis­ kas per­ka­ma ir par­duo­da­ma. Si­tua­ci­ja pui­k iai pri­me­na „12 kė­ džių“ fil­mo siu­že­tą, kai auk­cio­ne su­si­rin­ku­siems įvai­riau­sio plau­ ko vei­kė­jams siū­lo­ma pirk­ti bron­ zi­nė fi­gū­ra „Tei­sin­gu­mas“. Pra­di­nė kai­na – tik pen­ki rub­liai. Van­gūs fi­ gū­rė­lės pir­kė­jai kai­ną pa­ke­lia iki de­vy­n ių. „Tei­sin­g u­mas“ par­duo­ tas“, – iš­k il­m in­gai pa­reiš­kė auk­ cio­no or­ga­n i­za­to­r ius ir pa­rei­ka­ la­vo tuo­jau pat su­si­mo­kė­ti. Sim­bo­liš­ka, ta­čiau ly­giai tas pa­ts vyks­ta ir XXI a. Lie­tu­vos tam­su­mo­ se. Fra­zė „tei­sin­gu­mas par­duo­tas“ ne kaip anek­do­tas jau se­niai skam­ ba Te­mi­dės tar­nų ka­bi­ne­tuo­se, tik kaž­kaip iki šiol nie­kas apie tai gar­ siai ne­no­rė­jo kal­bė­ti. Juk rei­ka­lą tu­ ri­me ne su kuo nors ki­tu, o su ins­ti­tu­ ci­ja, „vyk­dan­čia tei­sin­gu­mą“. Kaip paaiš­kin­ti nuo­ty­kį, kai iš teis­ mo sa­lės pa­lei­džia­mas jau­nuo­lis, mir­t i­nai pei­l iu su­ba­dęs bend­ raam­ž į? Įs­ta­ty­mo rai­dės tei­suo­ liai iš kar­to pa­sa­kys, kad nė­ra įro­ dy­mų. Na, jei įro­dy­mais ne­ga­li­ma lai­ky­ti vaiz­do ka­me­ros įra­šo, įam­ ži­nu­sio eg­ze­ku­ci­ją, tai ta­da ką čia pa­da­ry­si. Pa­ti au­ka no­ta­ro pa­tvir­ tin­tu raš­tu tu­rė­tų pa­teik­ti pa­ro­dy­ mus, kad bū­tent tas as­muo tik­rai ba­dė pei­l iu. Ta­čiau jei to­k io raš­ to nė­ra, va­d i­na­si, nė­ra ir įro­dy­ mų. Jau­no žmo­gaus ka­pas – ką iš jo paim­si? Šiur­piau­sia, jog su­si­klos­tė opi­ni­ ja, kad teis­mų dar­bo ir spren­d i­ mų ap­skri­tai ne­va­l ia kri­t i­k uo­t i. Šiukš­tu! To­kia nuo­sta­ta pri­bloš­kė net ne­prik­lau­so­my­bės „ar­chi­tek­ tą“ V.Lands­ber­g į, nes lais­vą žo­d į už­tik­ri­na Kons­ti­tu­ci­ja. Bet „tei­sin­ gu­mą vyk­dan­tie­ji“ ma­no esan­tys aukš­čiau ir jos. Tie­sa, yra ir pa­do­ rių tei­sė­jų, ad­vo­ka­tų ir pro­ku­ro­rų. Tuo nie­kas nea­be­jo­ja. Ta­čiau vi­ suo­ti­nia­me ko­rup­ci­jos aki­va­re jie se­niai įgi­jo ma­žu­mos bruo­žų. Prieš 20 me­tų ban­di­tai vaikš­čio­da­ vo vil­kė­da­mi tre­nin­gus, o si­tua­ci­ja šian­dien iš­ties pa­si­kei­tė – Lie­tu­vą da­bar už­val­dė kos­tiu­muo­ti sėb­rai, ku­rie be­mat ga­li ne tik su­tvar­ky­ ti bet ko­kį rei­ka­lą, neišs­ki­riant nė teis­mi­nių. Ir jiems ne­bai­sūs suė­ mi­mai, iki­teis­mi­nių ty­ri­mų pra­dė­ ji­mai ar nu­si­kal­ti­mų ink­ri­mi­na­vi­ mai. Nes nau­ja­sis eli­tas vi­sa­da ži­ no, ką da­ry­ti. Kai Klai­pė­do­je FNTT „su­sė­mė“ vers­li­nin­ką, ne­su­mo­kė­ ju­sį mi­li­jo­nų li­tų mo­kes­čių vals­ty­ bei, jau ki­tą die­ną mies­te pa­skli­do gan­dai: nie­ko bai­saus, iš­si­krapš­tys žmo­gus. Juk tei­sin­gu­mas Lie­tu­vo­ je jau se­niai par­duo­tas.

informacija: E. paštas redakcija@kaunodiena.lt

302 250

Teks pa­si­temp­ti

Ku­riant Kau­no ir Vil­niaus dvi­mies­tį la­ biau­siai steng­tis grei­čiau­siai rei­kės ne šiems di­die­siems mies­tams, o tarp jų iš­si­dės­čiu­siems ra­jo­nų cent­rams. Bū­ tent nuo to, kaip šie ne­di­de­li dvi­mies­ čio cent­re at­si­dur­sian­tys mies­te­liai su­ ge­bės ar­ti­miau­siu me­tu keis­tis ir tap­ti eu­ro­pie­tiš­kais mies­tais, iš es­mės pri­ klau­sys ir vi­so dvi­mies­čio sėk­mė. Kai­šia­do­rių me­ras Ro­mual­das Ur­ mie­la­vi­čius ko­mi­si­jos po­sė­dy­je tei­gė pri­ta­riąs dvi­mies­čio kū­ri­mui. Anot jo, Kai­šia­do­rims at­si­dur­ti šio dvi­ mies­čio cent­re bū­tų itin nau­din­ga. „Mū­sų mies­te stos vi­si nuo vie­no iki ki­to dvi­mies­čio ga­lo va­žiuo­sian­ tys trau­ki­niai. Dėl šios prie­žas­ties ir pas mus už­suks tu­ris­tai, pa­ge­rės inf­ rast­ruk­tū­ra, su­si­lauk­si­me in­ves­ti­ci­ jų“, – kal­bė­jo mies­te­lio me­ras. Tra­kų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Vin­cas Ka­po­čius dėl dvi­mies­čio pro­ jek­to pa­si­ry­žęs kiek įma­no­ma iš­gra­ žin­ti ra­jo­no cent­rus. „La­bai no­rė­tu­me su­tvar­ky­ti ge­ le­žin­ke­lių sto­tis, kad bū­tų va­ka­rie­ tiš­kes­nės. Tu­ri­me pa­ren­gę ke­lis va­ rian­tus, siū­lo­me juos ir Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jai, su jos at­sto­vais dis­ku­ tuo­ja­me. Esa­me pri­si­ruo­šę pri­si­dė­ti prie pro­jek­to“, – sa­kė V.Ka­po­čius. Tie­sa, jis pa­žy­mė­jo, kad ne vi­si ra­ jo­no gy­ven­to­jai no­ri dar ak­ty­ves­nės ge­le­žin­ke­lio li­ni­jos. Esą iš abie­jų bė­ gių pu­sių iš­si­dės­čiu­sių mies­te­lių gy­ ven­to­jus itin er­zi­na triukš­mas. Tarp Vil­niaus ir Kau­no kas­dien kur­ suo­jan­tys trau­ki­niai ir šian­dien sto­ ja tiek Kai­šia­do­ry­se, tiek Lent­va­ry­je,

reklamos skyrius:

Kasdienė prenumerata 1 mėn. – 26 (13*) Lt

ISSN 1392-7639 ©1992-2007 UAB „Diena Media News“ Labdarių g. 8, 01120 Vilnius. Tel. (8 5) 262 4242. „Kauno dienos“ redakcija Kęstučio g. 86, 44296 Kau­nas. Fak­sas 423 404.

mies­čio sėk­me, pa­skui pa­si­sė­dė­ji­mas su ka­va ir sau­sai­niais. Šian­dien dvi­ mies­čio su­kū­ri­mo nau­din­gu­mu di­ die­siems ša­lies mies­tams ir vi­sai Lie­ tu­vai jau ma­žai kas abe­jo­ja, bet ko­kia nau­da iš de­šimt­me­tį su­si­ren­kan­čios ko­mi­si­jos – sun­ku pa­sa­ky­ti. Pir­ma­sis šios ko­mi­si­jos, su­da­ry­tos iš abie­jų mies­tų po­li­ti­kų, re­gio­no val­ di­nin­kų ir plėt­ros spe­cia­lis­tų, po­sė­dis įvy­ko dar 2002 m. Nuo to lai­ko bent po vie­ną to­kį su­si­ti­ki­mą ar­ba da­ly­va­vi­mą ko­kia­me nors ren­gi­ny­je vy­ko kas­met. Kas iš to? Ke­lios ga­li­my­bių stu­di­jos, ke­lios ana­li­zės, stra­te­gi­niai pla­nai ir ga­ liau­siai į pi­ni­gus at­si­re­mian­tys bai­gia­ mie­ji žo­džiai. Bū­tent pi­ni­gai šian­dien – vie­nas di­džiau­sių ir iki šiol jo­kio­mis ana­li­zė­mis neišsp­ręs­tų klau­si­mų. Šią ka­den­ci­ją ko­mi­si­jai va­do­vau­ja sos­ti­nės ta­ry­bos na­rys, me­ro Ar­tū­ro Zuo­ko ša­li­nin­kas Ed­ga­ras Sta­ni­šaus­kas ir Kau­no po­li­ti­kė Tvar­kos ir tei­sin­gu­ mo par­ti­jos na­rė Auš­ra Ru­čie­nė. Kol kas A.Ru­čie­nė įsi­ti­ki­nu­si, kad iš nau­jo pra­dė­ti po­kal­biai apie mies­ tų su­si­jun­gi­mą ne­tru­kus taps rea­liais dar­bais. „Ma­nau, kad tai ne­bė­ra vien tik vi­zi­ja ir sva­jo­nės. Bend­ra­dar­bia­vi­ mą iš nau­jo pra­de­da­me la­bai sėk­min­ gai. Ma­nau, jog ne­tru­kus pa­siek­si­me ge­rus re­zul­ta­tus“, – sa­kė A.Ru­čie­nė.

Vyr. redaktoriaus pavaduotojai: Arūnas Andriuškevičius – 302 252 Violeta Juodelienė – 302 260

MIESTO NAUJIENOS: Mantas Lapinskas – Arūnas Dambrauskas – Vilija Žukaitytė – Saulius Tvirbutas – Virginija Skučaitė – Jurgita Šakienė – TEISĖTVARKA: Diana Krapavickaitė –

302 230

Platinimo tarnyba: 302

Bend­ra­ dar­bia­vi­ mą iš nau­ jo pra­de­ da­me la­ bai sėk­ min­gai. Ma­nau, kad ne­ tru­kus pa­ siek­si­me ge­rų re­ zul­ta­tų. „„Sva­jok­liai: kau­nie­čiai va­do­vau­ti dvi­mies­čio pro­jek­to ko­

mi­si­jai de­le­ga­vo mies­to ta­ry­bos na­rę A.Ru­čie­nę, ku­ri va­ kar sos­ti­nė­je kar­tu su Vil­niaus me­ru ati­da­rė dvi­mies­čiui skir­tą pa­ro­dą. Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

ta­čiau tai ne­pa­de­da nei tu­ris­tų su­si­ lauk­ti, nei gau­ti fi­nan­si­nę pa­ra­mą. Svar­biau­sia – ge­le­žin­ke­lis

Pir­ma­ja­me ko­mi­si­jos po­sė­dy­je da­ly­ va­vęs dvi­mies­čio en­tu­zias­tas pro­fe­ so­rius Jur­gis Va­na­gas sa­kė dau­giau­sia vil­čių de­dan­tis į dvi­mies­čio kū­ri­mą iš­nau­do­jant bū­tent gre­ta trau­ki­nio bė­gių esan­čius mies­te­lius. „Bė­gi­nis trans­por­tas šia­me pro­ jek­te tu­rės pa­čią di­džiau­sią svar­bą, juo pa­to­giai ir grei­tai ga­li­ma ke­liau­ti tarp abie­jų mies­tų, be to, pui­kiai ga­ li­ma pri­jung­ti pa­ke­lė­je esan­čius ma­ žes­nius mies­tus. Bū­tent šie bė­giai tu­rė­tų jung­ti mies­tus, o prie jų kur­ tis inf­rast­ruk­tū­ra, už­pil­dan­ti esan­ čią tuš­tu­mą. Ži­no­ma, kal­ba­me apie grei­tą su­si­sie­ki­mą bė­gi­niu trans­por­ tu“, – dės­tė moks­li­nin­kas. Anot jo, mies­tams pa­sie­kus pu­sę mi­ li­jo­no gy­ven­to­jų sa­vai­me pra­de­da kur­ tis ag­lo­me­ra­ci­ja, mies­tas ple­čia­si į ša­ lis, gy­ven­to­jai ke­lia­si gy­ven­ti už mies­to. Dėl šios prie­žas­ties di­die­ji mies­tai vie­ ni prie ki­tų vis ar­tė­ja. Toks šian­dien yra Vil­nius, ne­daug li­ko ir Kau­nui.

„Ne­ga­li­me gal­vo­ti tik apie inf­rast­ ruk­tū­rą ir vers­lo plėt­rą. Gam­tos ir kul­ tū­ros pa­vel­das tu­ri bū­ti iš­sau­go­tas, ant­ raip tu­ris­tams var­gu ar bus la­bai įdo­mu tie­siog vaikš­čio­ti po mies­te­lius ar va­ žiuo­ti trau­ki­niu. Ši te­ri­to­ri­ja tarp mies­ tų la­bai gau­si ir gam­tos tur­tų, ku­riuos rei­kia iš­nau­do­ti“, – sa­kė spe­cia­lis­tas. Anot jo, Eu­ro­po­je šiuo me­tu yra ke­lio­li­ka dvi­mies­čių, o už­sie­nio ur­ ba­nis­tai vie­na­bal­siai pri­ta­ria ne tik jų, bet ir tri­mies­čių pro­jek­tams. „Vis dėl­to šis klau­si­mas ga­na po­ li­ti­zuo­tas, to­dėl ir ki­to­se ša­ly­se pa­ na­šių pro­jek­tų įgy­ven­di­ni­mas daž­ nai strin­ga. Ta­čiau jau ir šian­dien pa­sau­li­nė­se pa­ro­do­se ga­li­me da­ly­ vau­ti kaip dvi­mies­tis, taip sa­ve pri­ sta­ty­ti“, - pa­žy­mė­jo L.Sin­ke­vi­čius.

Prieš po­sė­dį pa­si­py­ko Dar vi­sai ne­se­niai Vil­niaus mies­to sa­ vi­val­dy­bė iš­pla­ti­no pra­ne­ši­mą, ku­ria­ me ap­kal­t i­no Kau­no va­do­v us, kad jie vil­ki­na dvi­mies­čio pro­jek­to gai­vi­ ni­mą, o Kau­no me­ras And­rius Kup­ čins­kas to­kius kal­ti­ni­mus pa­va­di­no po­li­ti­ka­vi­mu.

Su­do­min­tu­me in­ves­tuo­to­jus

Vie­na iš prie­žas­čių kur­ti dvi­mies­tį – sie­kis pri­trauk­ti stam­bias in­ves­ti­ci­ jas. Tiek Kau­nas, tiek Vil­nius vis dar yra per ma­ži mies­tai, kad ga­lė­tų ti­kė­ tis stam­bes­nių už­sie­nio in­ves­tuo­to­ jų dė­me­sio, ta­čiau šiuos mies­tus su­ jun­gus si­tua­ci­ja pa­si­keis­tų. Tuo įsi­ti­ki­nęs sos­ti­nės sa­vi­val­dy­ bės įmo­nės „Vil­niaus pla­nas“ pro­ jek­tų va­do­vas Li­nas Sin­ke­vi­čius, skai­čiuo­jan­tis, kad dvi­mies­tis tu­rė­ tų maž­daug 1,5 mln. gy­ven­to­jų. „Ma­ž ais mies­tais ir ma­ž u gy­ ven­to­jų skai­čiu­mi šian­dien tur­tin­ gų in­ves­t uo­to­j ų jau ne­s u­d o­m in­ si. To­kie po­ky­čiai pa­dė­tų leng­viau įti­kin­ti vers­li­nin­kus pra­dė­ti veik­lą šio­je te­ri­to­ri­jo­je“, – ma­no L.Sin­ ke­vi­čius. Ta­čiau jis pa­žy­mė­jo ir ki­tą itin svar­bų da­ly­ką – tarp di­džių­jų mies­ tų esan­čio gam­tos ir kul­tū­ros pa­vel­ do ob­jek­tų iš­sau­go­ji­mą.

242

Prenumeratos skyrius: 302

Kau­no me­ras to­kius vil­nie­čių pa­reiš­ki­ mus iš­va­di­no dė­me­sio pri­sti­gu­sių žmo­ nių iš­si­šo­ki­mais. Anot jo, kau­nie­čiai į ko­ le­gų kvie­ti­mą su­si­rink­ti su­rea­ga­vo iš kar­to, tik lau­kė, kol bus pa­tvir­tin­tas sa­vi­ val­dy­bės biu­dže­tas, ži­no­mos jo gai­rės. O jau­na­sis Vil­niaus sa­vi­val­dy­bės po­li­ti­ kas E.Sta­ni­šaus­kas tvir­ti­no, jog jau tris kar­tus krei­pė­si į Kau­no me­rą ir ta­ry­bą, kad Kau­ne bū­tų įkur­ta dvi­mies­čio pro­ jek­to stra­te­gi­nio pla­na­vi­mo ko­mi­si­ja. Vil­niu­je to­kia ko­mi­si­ja veik­ti pra­dė­jo nuo spa­lio, jos na­riai esą nag­ri­nė­ja si­ tua­ci­ją dėl pra­dė­tų, ta­čiau pa­sta­ruo­ sius ket­ve­rius me­tus ne­plė­to­tų dvie­ jų di­džiau­sių Lie­tu­vos mies­tų bend­ ra­dar­bia­vi­mo pro­jek­tų.

244

3 mėn. – 69 (39*) Lt Tik šeštadienio prenumerata 1 mėn. – 9 (6*) Lt 302 251 302 268 302 266 302 262 302 267 302 261 302 243

LIETUVA: Stasys Gudavičius –

(8 5) 219 1381

PASAULIS:

SPORTAS: Romas Poderys – 302 258 Marius Bagdonas – 302 259 Mantas Stankevičius – (8 5) 219 1383

Julijanas Gališanskis – (8 5) 219 1391 Valentinas Beržiūnas – (8 5) 219 1387

Menas ir Pramogos: Enrika Striogaitė –

302 272

EKONOMIKA:

FOTOKORESPONDENTAI: Artūras Morozovas – Tomas Ragina –

302 269 302 269

Jolita Žvirblytė –

(8 5) 219 1374

NAMAI: Vereta Rupeikaitė –

302 265

Sveikata: Marijana Jasaitienė – 302 263 Laima Žemulienė – (8 5) 219 1374 Ratai: Arūnas Andriuškevičius – 302 260 TV DIENA: Agnė Klimčiauskaitė – (8 5) 219 1388

http://www.kaunodiena.lt * prenumeratos kaina laikraštį atsiimant redakcijoje

aukštyn žemyn: Marijana Jasaitienė – Darius Sėlenis – Laima Žemulienė –

302 263 302 276 (8 5) 219 1374

REKLAMOS PARDAVIMO SKYRIUS: 302 234, 308 862, 308 863, 308 864, 302 230 reklama@kaunodiena.lt

Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Indeksas 0041. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raide R pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti. Tiražas 19 000.

ASMENINIAI SKELBIMAI: 302 231, 302 202, faksas 321 717 skelbimai@kaunodiena.lt SKELBIMŲ IR PRENUMERATOS SKYRIUS (Vytauto pr. 23) mob. 8 655 45 114 PLATINIMO TARNYBA: 302 242, 302 228 PRENUMERATOS SKYRIUS: 302 244


7

pirmADIENIS, balandžio 16, 2012

sportas kaunodiena.lt/naujienos/sportas

Ko­vo­je dėl auk­so – vil­nie­čių staig­me­na Lie­tu­vos mo­te­rų krep­ši­nio ly­gos (LMKL) čem­pio­na­to fi­na­le įsi­ plies­kė int­ri­ga: daug­kar­ti­nės ša­ lies čem­pio­nės Kau­no „VI­ČI-Ais­ tės“ pra­lai­mė­jo pir­mą­ją dvi­ko­vą dėl auk­so me­da­lių Vil­niaus „Ki­ birkš­ties-Ti­chės-IKI“ eki­pai.

„„Ta­ra­nas: šiau­lie­čiai su­telk­to­mis jė­go­mis stab­dė „Bal­tų“ puo­lė­ją J.Ma­čiu­lį (su ka­muo­liu), bet šis vis tiek su­

ge­bė­jo su­rink­ti 28 taš­kus. 

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

„Žal­gi­ris“ jau kau­pia jė­gas LKL pus­fi­na­liui Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­gos (LKL) re­gu­lia­ru­ sis se­zo­nas bai­gė­si triuš­ki­nan­čia Kau­no „Žal­gi­rio“ per­ga­le, o prieš šiandien pra­si­ dėsiančias at­krin­ta­mą­sias var­žy­bas – reformų signalas iš Rusijos. Ro­mas Po­de­rys r.poderys@diena.lt

Pus­fi­na­lis bus trum­pes­nis

Žal­gi­rie­čiai 81:55 nu­ga­lė­jo pa­sva­ lie­čius ir lau­kia sa­vo var­žo­vo pus­ fi­na­ly­je. Tai bus Prie­nų „Rū­du­pis“ ar­ba „Pie­no žvaigž­dės“. Prie­niš­kiai ir Pas­va­lio krep­ši­ nin­kai iki dvie­jų per­ga­lių ko­vos ket­virt­fi­na­ly­je. Jų su­si­ti­ki­mai vyks ba­lan­džio 17-ąją, 19-ąją ir pri­rei­ kus 21-ąją. Dėl ki­to ke­lia­la­pio į pus­fi­na­lį ba­ lan­džio 16-ąją, 19-ąją ir pri­rei­kus 21ąją var­žy­sis „Šiau­liai“ ir Klai­pė­dos „Nep­tū­nas“. Šios po­ros nu­ga­lė­to­jas iš­mė­gins jė­gas su LKL vi­ce­čem­pio­ nu Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tu“. Pus­fi­na­lio ko­vos nu­ma­ty­tos ba­ lan­džio 24-ąją ir ge­gu­žės 2-ąją. Dėl Lie­tu­vos rink­ti­nės in­te­re­sų pa­kei­ tus LKL čem­pio­na­to for­ma­tą, po­ rų nu­ga­lė­to­jai paaiš­kės pa­gal dvie­ jų tar­pu­sa­vio rung­ty­nių įmes­tų ir pra­leis­tų taš­kų skir­tu­mą. „Žal­gi­ris“ tu­rės pa­lan­kes­nių ga­ li­my­bių su­kaup­ti jė­gų, o vil­nie­čiai ba­lan­džio 18-ąją, 20-ąją ir pri­rei­ kus 21-ąją VTB Vie­nin­go­sios krep­ ši­nio ly­gos ket­virt­fi­na­ly­je var­žy­sis su Mask­vos sri­ties „Chim­ki“ eki­pa. De­gi­no ner­vų ląs­te­les

At­kak­liau­sia pa­sku­ti­nio LKL re­gu­lia­ rio­jo se­zo­no tu­ro dvi­ko­va vy­ko Vil­ niu­je, kur vie­tos „Sa­ka­lai“ po pra­tę­ si­mo 97:98 pra­lai­mė­jo „Nep­tū­nui“. Iki 4-ojo kė­li­nio pa­bai­gos li­kus 12 se­kun­džių, klai­pė­die­čiai pir­ ma­vo 83:80, bet vil­nie­čiai su­ren­ gė sėk­min­gą kont­ra­ta­ką – tri­taš­kį pa­tai­kė Lau­ry­nas Sa­mė­nas. Bai­gian­tis pra­tę­si­mui, „Sa­ka­lus“ nuo per­ga­lės sky­rė 11 se­kun­džių –

97:95, ta­čiau Vil­niaus krep­ši­nin­kas Ar­nas But­ke­vi­čius, stab­dy­da­mas Ai­dą Vis­kon­tą, neiš­ven­gė pra­žan­ gos, o klai­pė­die­čio dvi­taš­kis bu­ vo įskai­ty­tas. A.Vis­kon­tas įme­tė ir bau­dą – 98:97. Per le­mia­mą „Sa­ka­lų“ ata­ką Vir­gi­ni­jus Sir­vy­dis pra­si­ver­žė prie „Nep­tū­no“ krep­šio, bet ka­muo­lys iš­si­su­ko iš lan­ko. „Rung­ty­n ės su­d e­g i­n o daug ner­vų ląs­te­lių ir pri­mi­nė dra­mą. Džiau­giuo­si, kad ko­vė­mės iki ga­lo ir sa­vo jė­go­mis pel­nė­me ke­lia­la­pį į at­krin­ta­mą­sias var­žy­bas. Gir­dė­ jau, kad per ma­čą iš bal­ko­no kaž­ kas šau­kė, jog „Šiau­liai“ įvei­kė „Bal­tus“ ir jau vis­kas ge­rai, ta­čiau aš vy­rams kar­to­jau, kad ne­klau­sy­ tų, o pa­tys iš­ko­vo­tų per­ga­lę“, – sa­ kė „Nep­tū­no“ vy­riau­sia­sis tre­ne­ris Os­val­das Ku­raus­kas. LKL – į ant­rą pla­ną?

Kas ki­tą se­zo­ną lau­kia LKL? Va­kar po susitikimo Rusijoje pa­skelb­tas Eu­ro­ly­gos di­rek­to­riaus Jor­di Ber­ to­meu ir VTB Vie­nin­go­sios krep­ši­ nio ly­gos pre­zi­den­to Ser­ge­jaus Iva­ no­vo su­si­ta­ri­mas ga­li turėti įtakos na­cio­na­li­nėms pir­me­ny­bėms. J.Ber­to­meu ir S.Iva­no­vo pa­reiš­ki­ me tei­gia­ma, kad VTB ly­ga in­teg­ruo­ ja­si į Eu­ro­ly­gą ir taps vie­nu at­ran­kos tur­ny­rų, ku­ria­me bus da­li­ja­mi ir ke­ lia­la­piai į Eu­ro­ly­gos var­žy­bas. Ky­la grės­mė, kad LKL čem­pio­ na­tas bus ma­žiau svar­bes­nis nei VTB Vie­nin­go­ji ly­ga ir tai ga­li pa­ ska­tin­ti mū­sų stip­riau­sias ko­man­ das per­žiū­rė­ti sa­vo prio­ri­te­tus. Eu­ro­ly­gos ir VTB Vie­nin­go­sios krep­ši­nio ly­gos są­jun­ga tu­rė­tų bū­ ti pa­tvir­tin­ta lie­pos mė­ne­sį per ge­ ne­ra­li­nę Eu­ro­ly­gos asamb­lė­ją.

Sta­tis­ti­ka „Pie­n o žvaigž­d ės“–„Žal­g i­r is“ 55:81 (11:18, 16:25, 8:16, 20:22). 1 000 žiū­ro­v ų. P.Pres­te­sas 11 taš­k ų (7 at­ ko­vo­t i ka­muo­l iai)/M.Kuz­m ins­kas 13 (3/3 dvi­taš­k ių, 7/8 bau­dų, 4 at­ko­ vo­ti ka­muo­liai), M.Ra­ko­vi­čius 12 (5 klai­dos), T.De­li­nin­kai­tis 10. „Bal­t ai“–„Šiau­l iai“ 75:86 (18:21, 20:22, 18:19, 19:24). 160 žiū­ro­v ų. J.Ma­čiu­lis 28 (10 at­ko­vo­tų ka­muo­ lių), U.Pet­ro­vi­čius ir M.Kup­šas (11 at­ ko­vo­tų ka­muo­lių) po 11/V.Liu­ty­čius 15, A.Šikš­nius 14, R.Broa­du­sas (6 re­ zul­ta­t y­v ūs per­da­v i­mai) ir C.Lon­ gas (7 at­ko­vo­ti ka­muo­liai) po 13. „Ju­v en­t us“–„Rū­d u­p is“ 70:87 (22:23, 16:19, 16:26, 16:19). 500 žiū­ ro­v ų. K.Pet­ru­ko­nis 21, V.Vol­kus 10/ A.Mi­lak­n is 15, G.Ore­l i­kas 14, A.La­ buc­kas (7 at­ko­vo­ti ka­muo­liai) 12. „Pa­l an­g a“–„Pie­n o žvaigž­d ės“ 77:83 (17:25, 15:28, 24:18, 21:12). 250 žiū­ro­v ų. M.Moc­ke­v i­čius 20, E.Pic­ ket­tas 14, M.Re­mi­nas 13/E.Ben­džius 18, P.Pres­te­sas 12. „Sa­ka­lai“–„Nep­tū­nas“ 97:98 (17:16, 20:22, 24:16, 22:29, 14:15). 100 žiū­ro­ vų. L.Sa­mė­nas 20, V.Sir­v y­d is 14, A.But­ke­vi­čius 13/L.Mi­ka­laus­kas 27, M.Ma­žei­ka 22, E.Dai­nys 14.

Sos­ti­nės at­sto­vės Kau­ne po pra­ tę­si­mo lai­mė­jo ma­čą 76:72 ir se­ ri­jo­je iki tri­jų per­ga­lių pir­mau­ ja 1:0. Ant­ra­sis su­si­ti­ki­mas vyks ry­toj Vil­niu­je. Tre­čia­ja­me kė­li­ny­je Vil­niaus krep­ši­nin­kės lai­mė­jo at­kar­pą 15:2 ir nu­to­lo – 50:37. Kau­nie­tės ėmė vy­tis var­žo­ves ir, iki rung­ ty­nių pa­bai­gos li­kus ma­žiau nei 5 se­kun­dėms, ka­na­die­tė Court­ nay Pi­ly­pai­tis bau­dų me­ti­mais iš­ly­gi­no – 68:68. „Ki­birkš­tisTi­chė-IKI“ ga­lė­jo iš­plėš­ti per­ga­ lę, bet ame­ri­kie­tė Sa­kiel­le Da­niels ne­pa­tai­kė iš po krep­šio. Per pra­tę­si­mą Kau­no ko­man­da bu­vo iš­si­ver­žu­si į prie­kį – 72:70, ta­čiau ne­tru­kus vil­nie­tės pe­rė­mė ini­cia­ty­vą – še­šis taš­kus iš ei­lės pel­nė Gre­ta Šnio­kai­tė ir Gin­ta­rė Pet­ro­ny­tė. „Pag­rin­di­nė už­duo­tis bu­vo nuo pat ma­čo pra­džios ne­leis­ti kau­ nie­tėms įgy­ti per­sva­ros, nes su „VI­ČI-Ais­tė­mis“ ga­li­ma žais­ ti ta­da, kai re­zul­ta­tas apy­ly­gis, nes vy­tis jas sun­ku. Per pir­mą­ ją rung­ty­nių da­lį gy­ny­ba už­duo­ tį įvyk­dė­me. Dvi­ko­vai bai­gian­tis neiš­lai­kė­me per­sva­ros. Pas­ku­ti­nė S.Da­niels ata­ka bu­vo su­pla­nuo­ta, ti­kė­jo­mės, kad gal ją stab­dys su pra­žan­ga, ta­čiau ame­ri­kie­tė pa­si­ rin­ko ki­tą spren­di­mą. Gai­la, kad ne­pa­tai­kė. Per pra­tę­si­mą ma­ niau, kad pa­lū­ši­me, bet at­si­lai­kė­ me. Svei­ki­nu sa­vo žai­dė­jas“, – po var­žy­bų kal­bė­jo „Ki­birkš­ties-Ti­ chės-IKI“ vy­riau­sia­sis tre­ne­ris Ta­das Stan­ke­vi­čius. „Vil­nie­tės bu­vo la­biau nu­si­tei­ ku­sios ko­vai, ag­re­sy­viau gy­nė­si ir puo­lė. Esu la­bai pik­tas, kad ma­ no krep­ši­nin­kės neį­ver­ti­no, jog tai fi­na­las, kad kiek­vie­na per­ga­ lė la­bai svar­bi, to­dėl bū­ti­na žais­ ti su­si­kau­pus nuo rung­ty­nių pra­ džios iki ga­lo. Juo­da die­na bu­vo mū­sų snai­pe­rėms – ne­pa­tai­kė­ me tri­taš­kių, o jie – mū­sų ko­zi­ ris. Pra­tę­si­mą ga­lė­jo lai­mė­ti bet ku­ri eki­pa, jo baig­tį nu­lė­mė šal­ti

krep­ši­nin­kių ner­vai sun­kiau­sio­ mis aki­mir­ko­mis“, – sa­kė „VI­ ČI-Ais­č ių“ stra­te­gas Man­tas Šer­nius. At­kak­lu­mo ne­sto­ko­jo ir pir­mo­ ji dvi­ko­va dėl bron­zos me­da­lių. Be ser­gan­čio vy­riau­sio­jo tre­ne­ rio Li­no Šal­kaus žai­du­sios Kau­ no ra­jo­no „Si­re­nos“ sa­vo aikš­tė­ je 80:76 pa­lau­žė Šiau­lių „Rū­tą“ ir se­ri­jo­je iki tri­jų per­ga­lių pir­mau­ ja 1:0. Ant­ro­sios rung­ty­nės – ry­ toj Šiau­liuo­se. Įpu­sė­jus ket­vir­ta­jam kė­li­niui, „Si­re­nos“ bu­vo įgi­ju­sios ap­čiuo­ pia­mą per­sva­rą – 73:61, ta­čiau šiau­lie­tės, li­kus žais­ti 16 se­kun­ džių, priar­tė­jo – 79:76. Pas­ku­ ti­nį taš­ką bau­dos me­ti­mu pel­nė Kau­no ra­jo­no ko­man­dos žai­dė­ja Eg­lė Sa­ra­pai­tė, o „Rū­tos“ kont­ ra­ta­ka bu­vo ne­sėk­min­ga, be to, ka­muo­lį at­ko­vo­jo „Si­re­nų“ ly­de­ rė Ra­sa Že­man­taus­kai­tė-Mat­la­ šai­tie­nė. „Tik var­žy­bų pra­džia tru­pu­tį klos­tė­si ne taip, kaip no­rė­jo­me, bet per per­trau­ką pa­si­kal­bė­jo­me ir džiau­giuo­si, kad žai­dė­jos su­si­ kau­pė. Juk ži­no­me, ko­kia rung­ ty­nių kai­na“, – pa­brė­žė „Si­re­nų“ vy­riau­sio­jo tre­ne­rio asis­ten­tas Jus­tas Ka­zi­liū­nas. KD, LMKL inf.

Sta­tis­ti­ka „VI­ČI-Ais­tės“–„Ki­birkš­tis-Ti­chėIKI“ 72:76 (13:12, 18:17, 14:25, 23:14, 4:8). 120 žiū­ro­v ų. C.Pi­ly­pai­t is 19 taš­k ų, T.Lich­ta­ro­v ič 16 (6 re­z ul­ ta­ty­v ūs per­da­vi­mai), V.Kuk­tie­nė 11 (5 at­ko­vo­ti ka­muo­liai)/G.Pet­ro­ ny­tė 24 (26 at­ko­vo­t i ka­muo­l iai), G.Šnio­kai­tė 21 (4 klai­dos), S.Da­ niels 14 (7 klai­dos, 6 pe­r im­t i ka­ muo­liai). Se­ri­ja – 0:1. „Si­re­nos“–„Rū­t a“ 80:76 (14:18, 21:22, 26:16, 19:20). 120 žiū­ro­v ų. K.Al­mi­nai­tė (12 at­ko­vo­tų ka­muo­ lių) ir R.Že­m an­t aus­k ai­tė-Mat­ la­š ai­t ie­nė po 19, E.Sa­ra­pai­tė 12, E.Ta­ra­se­vi­čiū­tė 11 (11 at­ko­vo­tų ka­ muo­lių)/L.Pa­na­siuk 20 (6 at­ko­vo­ ti ka­muo­l iai, 5 re­z ul­ta­ty­v ūs per­ da­v i­mai), V.Ka­py­lo­va 16, S.Ba­l iu­ ta­vi­čiū­tė (7 at­ko­vo­ti ka­muo­liai) ir S.Kuo­die­nė (10 at­ko­vo­tų ka­muo­ lių) po 11. Se­ri­ja – 1:0.

„ Kė­d ai­n iai-Trio­b et “–„ Liet­k a­ be­l is“ 88:68 (27:17, 14:17, 23:16, 24:18). 220 žiū­ro­v ų. L.Ki­sie­l ius 14, D.McClu­re’as ir T.Čer­nec­k is po 13/ Š.Va­s i­l iaus­k as, Š.Ku­l e­v i­č ius ir K.Bab­kaus­kas po 11.

Turnyro lentelė Komanda

1. „Žal­gi­ris“ 2. „Lie­tu­vos ry­tas“ 3. „Šiau­liai“ 4. „Rū­du­pis“ 5. „Pie­no žvaigž­dės“ 6. „Nep­tū­nas“ 7. „Kė­dai­niai-Trio­bet“ 8. „Bal­tai“ 9. „Ju­ven­tus“ 10. „Sa­ka­lai“ 11. „Liet­ka­be­lis“ 12. „Pa­lan­ga“

Pergalės

Pralaimėjimai

21 18 16 16 13 10 9 9 6 5 5 4

1 4 6 6 9 12 13 13 16 17 17 18

„„Ly­de­rė: „Ki­birkš­ties-Ti­chės-IKI“ vi­du­rio puo­lė­ja G.Pet­ro­ny­tė (de­ši­

nė­je, tam­si ap­ran­ga) pa­ti­ki­mai gy­nė­si ir re­zul­ta­ty­viai ata­ka­vo kau­ nie­čių krep­šį. To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.


8

pirmADIENIS, balandžio 16, 2012

sportas

Kauniečiams – NKL auk­sas ir bron­za

Na­cio­na­li­nės krep­ ši­nio ly­gos (NKL) čem­pio­na­tas bai­gė­ si ne­ti­kė­tais re­zul­ ta­tais – į pri­zi­nin­kių gre­tas ne­pa­te­ko ko­ man­dos, sėk­min­gai žai­du­sios per re­gu­ lia­rų­jį se­zo­ną.

„„Trium­fas: nau­jie­ji NKL čem­pio­nai „LKKA-At­le­to“ krep­ši­nin­kai pergale džiaugėsi su sa­vo sir­ga­liais ir va­do­vais.

Išim­ti­mi ta­po Kau­no „LKKA-At­ le­to“ krep­ši­nin­kai. Po NKL re­gu­ lia­rio­jo se­zo­no užė­mę 2-ąją vie­tą, pa­ty­ru­sio tre­ne­rio Edo Nic­kaus auk­lė­ti­niai va­kar Gar­lia­vo­je fi­ ni­ša­vu­sių fi­na­lo ket­ver­to var­žy­ bų pus­fi­na­ly­je 89:73 par­klup­dė 2011-ųjų bron­zos me­da­lių lai­mė­ to­j ą Klai­p ė­d os „Naf­t ą-Uni­ver­ si­te­tą“, o fi­na­le 93:82 – Vil­niaus „Sta­ty­bą“. Vi­są le­mia­mą ma­čą sa­vo są­ly­gas dik­ta­vo kau­nie­čiai. Įpu­sė­jus ket­ vir­ta­jam kė­li­niui, „Sta­ty­ba“ be­veik pa­si­vi­jo var­žo­vus – 66:68. „LKKAAt­le­tas“ pa­si­nau­do­jo pro­ga, kai ne­ spor­ti­ne pra­žan­ga bu­vo nu­baus­tas vil­nie­tis Ovi­di­jus Va­ra­naus­kas, ir vėl pa­di­di­no per­sva­rą – 78:69. Vil­nie­čių da­ly­va­vi­mas fi­na­le – ne vie­nin­te­lė jų pa­teik­ta staig­me­ na. Tik 9-ąją vie­tą po re­gu­lia­raus se­zo­no užė­mu­si „Sta­ty­ba“ pir­ miau­sia ket­virt­fi­na­ly­je eli­mi­na­ vo re­gu­lia­raus se­zo­no nu­ga­lė­to­jus „Rad­vi­liš­kio-Juo­de­lių“ krep­ši­ nin­kus, o pus­fi­na­ly­je 77:73 – vie­ ną fa­vo­ri­čių Kau­no „Žal­gi­rio-Sa­

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

Sta­tis­ti­ka Pus­f i­n a­l is. „Sta­t y­b a“–„Žal­g i­r isSa­bo­nio krep­ši­nio cent­ras“ 77:73 (21:16, 23:18, 9:14, 23:25). 980 žiū­ro­vų. D.Tar­v y­das 18 taš­k ų, M.Pa­l iu­kė­nas 12, V.Luk­ša 11/M.Gri­go­nis ir R.Jakš­tas po 13, V.Ka­ri­niaus­kas 12. Pus­fi­na­lis. „LKKA-At­le­tas“–„Naf­ ta-Uni­ver­si­te­tas“ 89:73 (26:13, 26:19, 21:23, 16:18). 1050 žiū­ro­vų. Š.Vin­ge­lis 29, V.Sra­gaus­k is 21, T.Ta­mo­šiū­nas 19/P.Žur­na 14, D.Anu­ž is 13, A.Gu­dai­ tis 12. Dėl 3-io­sios vie­tos. „Žal­gi­ris-Sa­bo­ nio krep­ši­nio cent­ras“–„Naf­ta-Uni­ ver­si­te­tas“ 87:79 (17:19, 29:16, 16:27, 25:17). 820 žiū­ro­vų. M.Gri­go­nis 23 (8

bo­nio krep­ši­nio cent­ro“ ko­man­dą. Nau­jo­ji „Sta­ty­ba“ gar­bin­gai tę­sia sa­vo le­gen­di­nio pirm­ta­ko – 1964– 1997 m. gy­va­vu­sio sos­ti­nės vy­rų krep­ši­nio klu­bo – tra­di­ci­jas. Jau­nie­ji žal­gi­rie­čiai iš­ko­vo­jo bron­zos ap­do­va­no­ji­mus, po per­

at­ko­vo­t i ka­muo­l iai, 5 re­z ul­ta­ty­v ūs per­da­v i­mai), T.Dim­ša 14 (6 at­ko­vo­ ti ka­muo­liai), T.Jo­gė­la 13/M.Kum­pys 19 (6 at­ko­vo­ti ka­muo­liai), J.Ka­za­kaus­ kas 12 (8 at­ko­vo­ti ka­muo­liai, 4 re­zul­ ta­ty­vūs per­da­vi­mai), D.Nor­kus 11 (8 at­ko­vo­ti ka­muo­liai). Fi­na­las. „LKKA-At­le­tas“–„Sta­ty­ba“ 93:82 (22:17, 21:19, 20:19, 30:27). 1150 žiū­ro­v ų. V.Sra­gaus­k is 27 (6 at­ko­vo­ ti ka­muo­liai), Š.Vin­ge­lis 21, M.Sa­pie­ ga 16 (12 re­z ul­ta­t y­v ių per­da­v i­mų), T.Ta­mo­šiū­nas 13/O.Va­ra­naus­kas 19, M.Bu­d zi­naus­kas 17 (8 at­ko­vo­t i ka­ muo­l iai), D.Tar­v y­das 13 (5 at­ko­vo­t i ka­muo­liai).

mai­nin­gos ko­vos 87:79 pa­lau­žę klai­pė­die­čius. NKL čem­pio­nai įgi­jo tei­sę žais­ti pe­rei­na­mą­sias rung­ty­nes su Lie­tu­ vos krep­ši­nio ly­go­je (LKL) pa­sku­ti­nę vie­tą užė­mu­sia „Pa­lan­gos“ eki­pa. KD inf.

„„Verž­lu­mas: vie­nas jau­nų­jų žal­gi­rie­čių ly­de­rių M.Gri­go­nis (Nr. 13) per

ma­čą dėl bron­zos me­da­lių iš­pro­vo­ka­vo 7 klai­pė­die­čių pra­žan­gas.

Eu­ro­ly­gą pa­pil­dys „Chimki“ Eu­ro­pos vy­rų krep­ši­nio klu­bų tau­ rę lai­mė­jo ir ke­lia­la­pį į Eu­ro­ly­gą iš­ ko­vo­jo Rimo Kurtinaičio treniruo­ jama Maskvos srities „Chimki“ ko­ man­da, va­kar tur­ny­ro fi­na­le 77:68 įvei­ku­si „Valencia“ eki­pą.

„„Pa­žįs­ta­mas: bu­vęs Vil­niaus eki­pos žai­dė­jas B.New­ley’s (su ka­muo­liu)

sėk­min­gai ar­dė bu­vu­sių bend­ra­žy­gių gy­ny­bos už­tva­ras.

get­tyi­ma­ges.com nuo­tr.

Ne­rea­lias am­bi­ci­jas puo­se­lė­jęs Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“ užė­mė 3-ią­ją vie­tą, pa­guo­dos ma­če 71:62 įvei­kęs Sankt Pe­ter­bur­go „Spar­ tak“ krep­ši­nin­kus. „Mes ga­li­me pa­kar­to­ti Tu­ri­no žy­gį“, – fi­na­lo ket­ver­to iš­va­ka­rė­se pa­reiš­kė vil­nie­čių ko­man­dos ka­ pi­to­nas Ste­po­nas Bab­raus­kas, tu­ rė­da­mas gal­vo­je 2009-uo­sius, kai Lie­tu­vos vi­ce­čem­pio­nai Ita­li­jo­je iš­ko­vo­jo Eu­ro­pos tau­rę. „Mū­sų tiks­las – iš­ko­vo­ti Eu­ro­pos tau­rę ir pra­si­brau­ti į Eu­ro­ly­gą“, – ne­ si­kuk­li­no „Lie­tu­vos ry­to“ vy­riau­sia­ sis tre­ne­ris Alek­sand­ras Dži­ki­čius. Vil­niaus at­sto­vų žy­gis įstri­ go pus­fi­na­ly­je – 70:80 pra­lai­mė­ ta „Va­len­cia“ eki­pai. Vos 4 taš­kus pel­nė, bet per be­veik pus­de­vin­tos

žai­di­mo mi­nu­tės 5 pra­žan­gas su­si­ rin­ko „Lie­tu­vos ry­to“ žvaigž­dė Jo­ nas Va­lan­čiū­nas, o vie­nas snai­pe­ rių Alek­sand­ras Ra­ši­čius „pra­py­lė“ pro ša­lį vi­sus 4 mes­tus tri­taš­kius. „Di­džią­ją da­lį dar­bo mes at­li­ko­me jau per pir­mą­jį kė­li­nį. Pa­vy­ko su­stab­ dy­ti Va­lan­čiū­ną: jį ak­ty­viai den­gė­me,

to­dėl vil­nie­tis grei­tai pri­si­rin­ko pra­ žan­gų ir daug lai­ko pra­lei­do tarp at­ sar­gi­nių“, – kal­bė­jo „Va­len­cia“ stra­ te­gas Ve­li­mi­ras Pe­ra­so­vi­čius. Ki­ta­me pus­fi­na­ly­je „Chim­ki“ krep­ši­nin­kai 77:73 pa­lau­žė „Spar­ tak“ ko­man­dą. KD inf.

Finalo ketverto sta­tis­ti­ka Pus­f i­n a­l is. „Va­len­c ia“–„Lie­t u­vos ry­tas“ 80:70 (29:15, 13:17, 19:16, 19:22). 3870 žiū­ro­vų. B.New­ley’s (5 at­ko­vo­ ti ka­muo­l iai) ir N.Ca­ne­ras-Med­ley po 12 taš­k ų, V.Cla­ve­ras, V.Fa­ve­ra­nis ir N.De Co­lo po 10/S.Bab­raus­kas 21, R.Sei­bu­tis 15. Pus­f i­n a­l is. „Chim­k i“–„Spar­t ak“ 77:73 (27:14, 15:24, 14:22, 21:13). 3870 žiū­ro­v ų. V.Fri­dzo­nas 16 (5 at­ko­vo­t i ka­muo­liai), K.Lon­ča­ras 13 (9 at­ko­vo­ ti ka­muo­liai), Z.Pla­ni­ni­čius 12 (5 at­ko­ vo­ti ka­muo­liai, 4 klai­dos)/Y.Hal­pe­ri­ nas (5 re­z ul­ta­t y­v ūs per­da­v i­mai, 5

klai­dos) ir P.Be­ver­ley (6 at­ko­vo­ti ka­ muo­liai) po 15. Dėl 3-io­sios vie­tos. „Spar­tak“–„Lie­ tu­vos ry­tas“ 62:71 (10:24, 20:16, 14:15, 18:16). 1950 žiū­ro­v ų. P.Be­ver­ley’s 18, V.Dra­g i­če­v i­čius 17/R.Sei­bu­t is 21 (5 klai­dos), A.Ra­ši­čius 12, M.Ka­te­ly­nas ir J.Va­lan­čiū­nas (12 at­ko­vo­tų ka­muo­ lių) po 10. Fi­na­las. „Chim­ki“–„Va­len­cia“ 77:68 (16:15, 21:15, 15:20, 25:18). 4100 žiūrovų. Z. Pla­ni­ni­čius 19, K.Lon­ča­ras 14/ N.Ca­ ne­ras-Med­ley 23.


9

pirmADIENIS, balandžio 16, 2012

Daugiau naujienų skaitykite kaunodiena.lt

namai

namai@diena.lt Redaktorė Vereta Rupeikaitė

Sie­kė pa­slėp­ti ir bu­vo pa­ste­bė­ti Ne­ma­to­mą vir­tu­ vę sie­kę su­kur­ti ar­ chi­tek­tai juo­kia­si: pra­šo­vė­me pro ša­lį, nes vir­tu­vė ne­tgi la­ bai pa­ste­bė­ta. In­ter­ je­rų kon­kur­se au­to­ riams skir­ta „Auk­ si­nė pa­le­tė“ už ge­ riau­sią vir­tu­vės pro­jek­tą.

„„ Efektas: akis nė neuž­čiuo­pia vir­tu­vės zo­nos, me­die­nos raš­tu de­ko­ruo­tas ba­ras tar­si su­si­lie­ja su pa­na­šia vir­tu­vės sie­na.

Ve­re­ta Ru­pei­kai­tė

v.rupeikaite@kaunodiena.lt

pel­ny­ti to­kią no­mi­na­ci­ją, nes vir­tu­ vė, ku­rios be­veik ne­si­ma­to, yra ga­ na ori­gi­na­lus su­ma­ny­mas.

Ne­si­no­ri ma­ty­ti puo­dų

Jau sep­ty­ne­rius me­tus ren­gia­mo kon­kur­so „Me­tų in­ter­je­ras“ nu­ga­ lė­to­jų ir no­mi­nan­tų gre­to­se šie­met kū­rė­jų iš Kau­no bu­vo ne­daug, ta­čiau vie­na „Auk­si­nė pa­le­tė“ – sim­bo­li­ nis kon­kur­so ap­do­va­no­ji­mas – at­ ke­lia­vo ir į šį mies­tą. Čia gy­ve­nan­tys ar­chi­tek­tai Ry­tis Ka­mins­kas ir Eri­ ka Ro­dai­tė-Ka­mins­kie­nė bu­vo ap­ do­va­no­ti va­di­na­mą­ja auk­si­ne pa­le­te „Už ge­riau­sią vir­tu­vės pro­jek­tą“. Būs­tas, ku­ria­me įreng­ta „ge­riau­ sia“ vir­tu­vė, yra ne Kau­ne, o ge­ro­ kai nuo jo nu­to­lu­sia­me Lie­tu­vos ku­ror­te – Ni­do­je. At­ro­do, kad vir­ tu­vė įver­tin­ta ne už įmant­ry­bes, ko­kių ga­li­ma pa­ma­ty­ti iš­tai­gin­guo­ se, erd­viuo­se na­muo­se, o prie­šin­gai – už tai, kad jos be­veik ir nė­ra. Šia­me bu­te gy­ve­na­ma ne nuo­lat. Tai poil­sio būs­tas, ku­ria­me vir­tu­ vė nė­ra to­kia ak­tua­li, kaip nuo­la­ ti­niuo­se na­muo­se, kur mais­tas ga­ mi­na­mas kas­dien. „Gal­vo­jo­me, kaip pa­da­ry­ti, kad vir­tu­vės tar­si ap­skri­tai ne­bū­tų, kad jos be­maž ne­si­ma­ty­tų, kad in­ter­je­re ji ne­bū­tų ak­ty­vi. Bes­lėp­da­mi, bein­ teg­ruo­da­mi ją į bend­rą erd­vę pa­ sie­kė­me to, jog ją pa­ste­bė­jo. Tai­gi, ne­la­bai mums pa­vy­ko ją pa­slėp­ti“, – šyp­so­jo­si ar­chi­tek­tas R.Ka­mins­ kas. Jis pra­si­ta­rė, kad slap­ta vy­lė­si

Ry­tis Ka­mins­kas:

Gal­vo­jo­me, kaip pa­ da­ry­ti, kad vir­tu­vės tar­si ap­skri­tai ne­bū­ tų, kad jos be­maž ne­ si­ma­ty­tų, kad in­ter­ je­re ji ne­bū­tų ak­ty­vi. Du­šas – iš­kart dviem

Šia­me bu­te poil­siau­jan­ti ke­tu­rių as­ me­nų kau­nie­čių šei­ma pa­gei­da­vo, kad in­ter­je­ras ne­bū­tų ap­krau­tas ne­rei­ka­ lin­gais bal­dais, kad bū­tų iš­ryš­kin­ tos šva­rios for­mos, kad spal­vos bū­tų leng­vos, kad ne­kil­tų ne­rei­ka­lin­gų rū­ pes­čių bu­tą pri­žiū­rint, tvar­kant. Tri­jų kam­ba­rių, maž­daug 70 kv. m plo­to bu­tas įreng­tas nau­ jos sta­ty­bos prie­sta­te, tad nei sie­

nų griau­ti, nei per­pla­nuo­ti jo ne­ rei­kė­jo. Šei­mi­nin­kų pa­gei­da­vi­mu ši gy­ve­na­mo­ji erd­vė, esant po­rei­ kiui, tu­rė­tų tar­nau­ti ne tik šei­mi­ nin­kams. Na­tū­ra­lu, kad tu­rint pa­sto­gę ku­ ror­te, pail­sė­ti pra­šo­si ir drau­gai. Sve­tai­nės minkš­ta­suo­liai ga­li pa­ virs­ti dviem dvi­gu­lė­mis lo­vo­mis. Vai­kų kam­ba­ry­je yra po aukš­taū­ ge lo­va pa­lik­ta erd­vės pri­pu­čia­mam čiu­ži­niui ar pa­pil­do­mai lo­vai. Juo­dos ir bal­tos spal­vų Ne­rin­gos her­bo mo­ ty­vais de­ko­ruo­to­je du­šo pa­tal­po­je iš­kart ga­li praus­tis du žmo­nės. Ap­do­va­no­ji­mą pel­niu­siai vir­tu­ vei skir­ti vos ke­li kvad­ra­ti­niai met­ rai plo­to. Nuo sve­tai­nės ji at­skir­ ta lenk­tu ba­ru, ku­ris ki­to­je pu­sė­je jun­gia­si su dar­bas­ta­liu. Iš sve­tai­ nės akis nė neuž­čiuo­pia vir­tu­vės zo­nos, me­die­nos raš­tu de­ko­ruo­tas ba­ras tar­si su­si­lie­ja su pa­na­šia vir­ tu­vės sie­na. Ant šios sie­nos pri­tvir­ tin­tas te­le­vi­zo­rius, jį ga­li­ma ma­ty­ti sė­dint ne tik prie ba­ro, bet ir at­si­lo­ šus ant minkš­ta­suo­lio sve­tai­nė­je. Ties vir­tu­vės zo­na sto­vin­ti spin­ ta sa­vy­je sle­pia šal­dy­tu­vą. Pa­ka­bi­ na­mų vir­tu­vi­nių spin­te­lių vi­sai at­ si­sa­ky­ta – bū­ti­niau­si in­dai, sta­lo įran­kiai tu­rė­tų tilp­ti at­vi­ro­je džio­ vyk­lo­je virš plau­tu­vės. Po dar­bas­ta­liu – ke­le­tas spin­ te­lių, pa­vyz­džiui, puo­dams ar ne­ gen­d an­t iems mais­to pro­duk­tams.

10

Rai­mon­do Ur­ba­ka­vi­čiaus nuo­tr.

„„Il­gaam­žiš­ka: na­tū­ra­lias len­tas imi­tuo­jan­ti vi­ni­li­nė dan­ga ypač at­spa­ri.


10

pirmADIENIS, balandžio 16, 2012

namai

„„Iš­si­lanks­to: kad mie­ga­mų­jų vie­tų bū­tų kuo dau­giau, abu sve­tai­nės minkš­ta­suo­liai ga­li virs­

ti dvi­gu­lė­mis lo­vo­mis.

„„Talpu: po aukšta vaikų lova gali įsitaisyti dar ne vienas miegantysis. 

Rai­mon­do Ur­ba­ka­vi­čiaus nuo­tr.

Sie­kė pa­slėp­ti ir bu­vo pa­ste­bė­ti 9

Dar­bas­ta­ly­je su­mon­tuo­ ta kait­len­tė – mi­ni­ma­ li, dvie­jų vie­tų. Kam­pe įspraus­ta plau­tu­vė be­ne la­biau­siai iš­duo­da šios ne­di­de­lės erd­vės pa­skir­tį. Dan­ga tar­si iš len­tų

Už­sa­ko­vai iš­reiš­kė no­rą, kad jų poil­sio bu­te jaus­tų­si, jog tai būs­tas ne kur ki­tur, o ne­to­li jū­ros. Ar­chi­ tek­tai ieš­ko­jo ne­ba­na­lios ma­ri­nis­ ti­nės iš­raiš­kos ir pa­si­tel­kė jach­tos de­nio mo­ty­vą.

Tar­pai tarp „len­tų“ už­pil­dy­ti gu­mos in­ tar­pais.

Ap­dai­lo­je vy­rau­ja vi­ni­li­nė dan­ ga, imi­tuo­jan­ti me­die­ną. Iš pir­mo žvilgs­nio at­ro­do, kad grin­dis, vir­ tu­vės ir ba­ro sie­nas pa­den­gė na­tū­ ra­lios me­di­nės len­tos. Tai ne ri­ti­ni­ nė dan­ga, ji su­kli­juo­ta iš tam tik­ro il­gio, me­die­nos raš­tą ko­pi­juo­jan­čių juos­tų. Tar­pai tarp „len­tų“ už­pil­ dy­ti gu­mos in­tar­pais. Ši ap­dai­los me­džia­ga, at­krei­pė dė­me­sį R.Ka­mins­kas, lei­do ne­sun­ kiai iš­gau­ti lenk­tus pa­vir­šius. Pa­ sak ar­chi­tek­to, jach­to­se nau­do­ja­ mas na­tū­ra­lus me­dis, ta­čiau tar­pai taip pat už­pil­do­mi gu­ma. Vis dėl­to me­dis ne toks at­spa­rus. Ar­chi­tek­to ži­nio­mis, kiek­vie­ na vi­ni­li­nė „len­ta“ yra skir­tin­ga, nes yra fo­tog­ra­fuo­ja­mos na­tū­ra­

lios len­tos, nuo­trau­kos per­ke­lia­ mos ant dirb­ti­nės me­džia­gos. Pap­lū­di­mio smė­lis ne­bai­sus

Už­sa­ko­vai no­rė­jo, kad bal­dų bū­tų ne­daug, bet kar­tu bū­tų su­kur­tas mak­si­ma­lus mie­ga­mų­jų vie­tų skai­ čius, bal­dai tu­rė­jo bū­ti ko­ky­biš­ki ir uni­ver­sa­lūs, mak­si­ma­liai pri­tai­ky­ ti tu­ri­mai erd­vei. Vi­si bu­to bal­dai, iš­sky­rus kė­des ir mie­ga­mą­ją so­fą vai­kų kam­ba­ry­je, pro­jek­tuo­ti pa­čių ar­chi­tek­tų. „Vi­suo­met, kai no­ri in­ter­je­re pa­ lik­ti kuo ma­žiau daik­tų, tie daik­tai tu­ri bū­ti la­bai ko­ky­biš­ki, iš­dirb­ti ir ne­rei­kia jų už­gož­ti pa­gal­vė­lė­mis ar ko­kiais nors ra­kan­dais“, – paaiš­ki­ no R.Ka­mins­kas. Tie­sa, kai ku­rias ori­gi­na­lių bal­dų da­lis te­ko pirk­ti, pa­vyz­džiui, sve­ tai­nės minkš­ta­suo­lio mie­ga­mo­jo bal­do me­cha­niz­mą. Vi­suo­se kam­ba­riuo­se ap­si­sto­ta ties to­mis pa­čio­mis me­džia­go­mis. Grin­dys – vi­ni­li­nės, bal­dai – kli­ juo­tos fa­ne­ros. Vi­si pa­vir­šiai leng­ vai va­lo­mi. „Vi­si sta­cio­na­rūs bal­dai yra tar­si iš­lie­ti ir plas­tiš­kai su­jung­ti su grin­ di­mis kaip su lai­vo kor­pu­su. Vis­kas tar­si at­spa­ru van­de­niui – pa­pras­ ta ir pa­to­gu pri­žiū­rė­ti, eksp­loa­tuo­ ti, il­gaam­žiš­ka, ne­rei­ka­lau­ja var­gi­ nan­čios prie­žiū­ros per ato­sto­gas“, – sa­vo kur­to in­ter­je­ro pra­naš­umus api­bend­ri­no au­to­riai. Pa­sak jų, čia ne­bai­su pri­bars­ty­ti smė­lio, iš­lie­ti van­dens ar vy­no. „Vis­kas kaip de­ ny­je – pi­li van­de­nį ir leng­vai nu­ plau­ni!“ – pa­ly­gi­no jie.

„„Or­na­men­tas: vo­nios kam­ba­rys de­ko­ruo­tas Ne­rin­

gos her­bo mo­ty­vais.

„„Ori­gi­na­lūs: vi­si kie­ti bal­dai su­kur­ti ar­chi­tek­tų, pri­tai­

ky­ti spe­cia­liai šiam bu­tui.

Apie kon­kur­są „Me­tų in­ter­je­ras 2011“ Kon­kur­sui bu­vo pa­teik­ta 140 pri­va­čių, biu­rų ir vi­suo­me­ni­nių in­ter­je­rų. Nu­ga­ lė­to­jus rin­ko už­sie­nio ar­chi­tek­tai ir di­ zai­ne­riai iš Da­ni­jos, Ita­li­jos, Ka­na­dos, Aust­ra­li­jos, Aust­ri­jos, Por­tu­ga­li­jos, Ja­ po­ni­jos, Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos. Ko­mi­si­ ja dau­giau­sia dė­me­sio sky­rė ori­gi­na­lu­

„„ Koloritas: užsakovų pageidavimu būstas išsiduoda, kad yra pajūryje.

mui, kū­ry­bin­gu­mui es­te­ti­niams, funk­ cio­na­lu­mo, hi­gie­nos ir sau­gos rei­ka­la­ vi­mams įgy­ven­din­ti bei pro­fe­sio­na­ liai at­lik­ti. Be tri­jų pa­grin­di­nių no­mi­ na­ci­jų – ge­riau­sio pri­va­taus, biu­ro ir vi­ suo­me­ni­nio in­ter­je­ro, bu­vo ren­ka­mos 7 pa­pil­do­mos no­mi­na­ci­jos: „Už ino­va­

ty­viau­sią in­ter­je­rą“, „Už ge­riau­sią spal­ vi­nį spren­di­mą“, „Už ge­riau­sią vo­nios kam­ba­rio pro­jek­tą“ , „Už ge­riau­sią vir­ tu­vės pro­jek­tą“, „Už ge­riau­sią ap­švie­ ti­mo pro­jek­tą“, „Už ge­riau­sią fo­tog­ra­fo dar­bą“ ir „Tau­tos in­ter­je­ras“. Šal­ti­nis: in­ter­je­ras.lt

„„Na­tū­ra­lu: bendrai nuo­tai­kai tal­ki­na li­ni­niai lo­vų už­tie­sa­lai ir užuo­lai­dos.


1

pirmADIENIS, balandžio 16, 2012

3p.

Įspūdinga scenografija, šviesos daugiau nei „Prodigy“ koncerte.

šimtmečio

???@diena.lt Redaktorius ???

baletai

Sužavėtas pasaulis šaukia: „Bravo“ Ba­lan­džio 21-ąją ga­li­ma įra­šy­ ti į svar­biau­sių Lie­tu­vos kul­tū­ rai die­nų są­ra­ šą – tą­dien su ge­ riau­siais praė­ju­ sio am­žiaus ba­ le­tų pa­sta­ty­mais pir­mą kar­tą mū­ sų ša­ly­je vie­ šės Mask­vos di­ džio­jo teat­ro ir Krem­liaus ba­le­ to žvaigž­dės.

„„Įspūdis: is­to­ri­nės gast­ro­lės – po šimt­me­čio Lie­tu­va iš­vys ge­riau­sius am­žiaus ba­le­tus.

Žiū­ro­vai per vie­ną va­ka­rą tu­rės uni­ka­lią ga­li­my­bę iš­vys­ti net tris „Šimt­me­čio ba­le­tų“ spek­tak­lius: „Še­che­re­za­da“, „Po­lo­vie­čių šo­ kiai“ ir „Fau­no po­pie­tė“, ku­riems plo­jo iš­le­pin­ta pub­li­ka nuo Pa­ry­ žiaus iki Niu­jor­ko. Nuo Los An­ dže­lo iki To­ki­jo. Uni­ka­lus pro­jek­ tas Lie­tu­vo­je bus pa­ro­dy­tas pir­mą kar­tą per šim­tą me­tų. Pa­ry­žius. Po jų pa­si­ro­dy­mo gar­ siau­siems Pran­cū­zi­jos ba­le­to sta­ ty­to­jams bu­vo ne­dvip­ras­miš­kai pa­ siū­ly­ta: „Se­ki­te jų pa­vyz­džiu.“ Mad­ri­das. Po „Šimt­me­čio ba­le­tų“ gast­ro­lių kri­ti­kai kir­to iš pe­ties: „At­

si­bus­ki­te pie­tie­čiai. Pa­ga­liau ir jūs pa­ma­tė­te tik­rą­jį kla­si­ki­nį me­ną.“ Ro­ma. Ita­li­jo­je to­kio už­mo­jo pro­ jek­tai – jau praei­tis. Kri­zė ne­lei­džia su­kur­ti to­kio di­din­go įspū­džio, taip ra­šė prie­ka­bio­ji ita­lų spau­da. „Di­dy­sis ba­le­tas su­grįž­ta į Kau­ ną, – nė ne­dve­jo­da­ma pa­reiš­kė bu­ vu­si Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio ope­ros ir ba­le­to teat­ro me­no va­do­vė Tat­ ja­na Se­du­no­va. – Sim­bo­liš­ka, nes bū­tent Kau­ne ir pra­si­dė­jo lie­tu­viš­ ko ba­le­to is­to­ri­ja.“ Nors „Žal­gi­rio“ are­no­je jau vy­ ko ke­li ba­le­to pro­jek­tai, ta­čiau ba­ le­to pro­fe­sio­na­lė nea­be­jo­ja: „To,

ką šeš­ta­die­nį iš­vys Kau­no are­no­ je su­si­rin­kę žmo­nės, ne­ma­tė ne tik Kau­nas, bet ir vi­sa Lie­tu­va.“ Vien ko ver­ti pa­grin­di­nių ar­tis­ tų var­dai – Ni­ko­la­jus Cis­ka­ri­dzė ir Sankt Peterburgo Marijos tea­ tro žvaigždė Ju­li­ja Ma­cha­li­na. „Jei po­psce­na tu­ri Ma­do­ną, tai ba­le­to sce­na – Ju­li­ją Ma­cha­li­ną“, – po­ pu­lia­riai apie į Lie­tu­vą at­vyks­ tan­čių žvaigž­džių spin­de­sį kal­ba T.Se­du­no­va. Apie N.Cis­ka­ri­dzę kal­bė­ti ne­ver­ta, vien jo var­das pa­ sa­ko ge­ro­kai dau­giau. Jau šim­tą me­tų ro­do­mi ba­le­ to pa­sta­ty­mai ir da­bar ne­pa­lie­ka

abe­jin­gų. „Šimt­me­čio ba­le­tams“ nei iš to­lo ne­pri­lygs­ta iki šiol Lie­tu­ vo­je vie­šė­ję „sprag­tu­kai“ ar „gul­ bių eže­rai“. Tech­ni­nis ren­gi­nio iš­ pil­dy­mas ste­bi­na sa­vo di­din­gu­mu ir už­mo­ju. To­kia „Šimt­me­čio ba­ le­tams“ rei­ka­lin­ga švie­sų ir sce­ni­ nės įran­gos gau­sa ne­ga­lė­jo pa­si­gir­ti nei „Pro­di­gy“, nei joks ki­tas „Žal­ gi­rio“ are­no­je vie­šė­jęs pa­sau­li­nio ly­gio ko­lek­ty­vas. No­rė­da­mi su­kur­ti kva­pą gniau­ žian­tį re­gi­nį, prie šio pro­jek­to dir­bo ke­li šim­tai žmo­nių: ge­riau­si sce­ nog­ra­fai, di­zai­ne­riai, re­ži­sie­riai, ap­švie­tė­jai, dai­li­nin­kai. Pa­si­tel­kus

XX a. pra­džios pa­veiks­lus, ar­chy­ vi­nę me­džia­gą ir vi­sos ko­man­dos pro­fe­sio­na­lu­mą, di­džio­jo­je sce­no­ je bu­vo pri­kel­ta praė­ju­sio am­žiaus ba­le­to dva­sia. Vie­nas va­ka­ras – trys ba­le­to pa­ sta­ty­mai. Jau šį šeš­ta­die­nį di­džio­ jo­je „Žal­gi­rio“ are­no­je. „Ne šiaip sau ba­le­to pa­sta­ty­mai. Jie to­kie, ko­kių Lie­tu­va dar ne­ma­tė“, – nė kiek nea­be­jo­ja T. Se­du­no­va. Interviu su J.Machalina. Reportažas iš baleto gastrolių.

2p.


2

pirmADIENIS, balandžio 16, 2012

šimtmečio baletai

„ŠE­che­re­za­da“ , „Fau­no po­pie­tė“, „Po­lo­vie­čių šo­kiai“ ir kiti „šimtmečio baletų“ pastatymai užbūrė ne tik baleto krit

Per vie­ną va­ka­rą – trys ba­le­tai

„Fau­no po­pie­tė“ Vie­no veiks­mo ba­le­tas, ku­rio prem­ je­ra Pa­ry­žiu­je įvy­ko 1912 m., lai­ko­ mas Ser­ge­jaus Dia­gi­le­vo še­dev­ru. Spek­tak­ly­je skam­ba Klo­do De­ biu­si sim­fo­ni­nė mu­zi­ka. Su­kur­ ti šį ba­le­to pa­sta­ty­mą S.Dia­gi­le­ vą įkvė­pė ke­lio­nė į Grai­ki­ją, ku­ri pa­ke­rė­jo ru­sų kū­rė­ją sa­vo pa­sa­ kiš­kais gam­tos vaiz­dais ir mis­ tiš­ko­mis le­gen­do­mis. To­dėl ba­le­te „Fau­no po­pie­tė“ cho­reog­ra­fo su­kur­ti nau­ji ba­le­to šo­kio mo­ty­vai pri­me­na grai­kiš­ ko raš­to sim­bo­lius. Šia­me spek­ tak­ly­je ba­le­to pri­ma­ri­jus pir­mą kar­tą į sce­ną išė­jo ap­si­nuo­gi­nęs. Fau­nas bu­vo be pal­to, be lie­me­nės ir ne­tgi be kel­nių! Tik su pėd­kel­ nė­mis ir prie jų pri­tvir­tin­ta ne­di­ de­le uo­de­ga, ap­kai­šy­tas vy­nuo­gių vy­te­lė­mis, juos­me­nį pri­si­den­gęs

ant­klo­de. O šios pus­nuo­gės mis­ tiš­kos bū­ty­bės gal­vą puo­šė auk­si­ nės gar­ba­nos ir du ra­ge­liai. To­dėl nie­ko nuo­sta­baus, kad iš­le­pin­ta Pa­ry­žiaus pub­li­ka bu­vo ne­pap­ ras­tai su­ža­vė­ta to­kio nau­jo­viš­ko S.Dia­gi­le­vo po­žiū­rio į ba­le­tą.

„Še­che­re­za­da“ 1910-ai­siais Pa­ry­žiu­je bu­vo pa­ ro­dy­tas pir­ma­sis „Še­che­re­za­dos“ spek­tak­lis, pa­sta­ty­tas pa­gal ara­bų pa­sa­kų rin­ki­nį „Tūks­tan­tis ir vie­ na nak­tis“. Vie­no veiks­mo ba­le­te pa­sa­ko­ja­ma is­to­ri­ja, kaip neį­var­ dy­tos sa­los tarp In­di­jos ir Ki­ni­jos ka­ra­lius Šach­ra­ja­ras, šo­ki­ruo­tas žmo­nos neiš­ti­ki­my­bės, ją nu­žu­ do. Ma­ny­da­mas, kad vi­sos mo­ te­rys yra neiš­ti­ki­mos, lie­pia sa­ vo vi­zi­riui kas­nakt at­ves­ti jam vis po nau­ją žmo­ną. Pra­lei­dęs su ja nak­tį, ry­te ka­ra­lius įvyk­do eg­ ze­ku­ci­ją. Tai tę­sia­si, kol gud­ri vi­ zi­rio duk­ra Še­che­re­za­da su­ku­ria pla­ną ir pa­si­siū­lo tap­ti ki­ta ka­ra­ liaus žmo­na. Po ve­dy­bų kiek­vie­ną nak­tį ji va­ lan­dų va­lan­das pa­sa­ko­ja is­to­ri­jas, o auš­tant nu­trau­kia jas ne­bai­gu­ si ir ka­ra­lius, no­rė­da­mas su­lauk­

„„Išskirtinis: nors Lietuvos scenoje J.Machalina šoks pirmą kartą, po pasi

Pri­ma­ba­le­ri­na J.Ma­ch „Pamilau P.Va­na­gą ir v Angelė Mieželytė

ti pa­bai­gos, pri­vers­tas vis ati­dė­ ti eg­ze­ku­ci­ją. Is­to­ri­jos pa­bai­go­je Še­che­re­za­da jau bu­vo pa­gim­džiu­ si ka­ra­liui tris sū­nus, o tas, įsi­ti­ ki­nęs žmo­nos iš­ti­ki­my­be, at­šau­ kė sa­vo įsa­ką.

„Po­lo­vie­čių šo­kiai“ Pa­gal gru­zi­nų kil­mės ru­sų kom­ po­zi­to­riaus Alek­sand­ro Bo­ro­di­no žy­miau­sios ope­ros „Ku­ni­gaikš­tis Igo­ris“ ant­ro veiks­mo frag­men­tą su­kur­tas ba­le­tas „Po­lo­vie­čių šo­ kiai“ su­lau­kė di­džiu­lio po­pu­lia­ru­ mo ir pa­sau­li­nio pri­pa­ži­ni­mo. Su šiuo 1909 m. Pran­cū­zi­jos sos­ti­nė­ je S.Dia­gi­le­vo pa­sta­ty­tu spek­tak­ liu sie­ja­ma fe­no­me­na­laus pa­si­se­ ki­mo su­lau­ku­si nau­jo­jo ba­le­to era. „Po­lo­vie­čių šo­kiai“ bu­vo no­va­to­ riš­ko me­no žy­gis po Eu­ro­pą. Lib­re­tas pa­sa­ko­ja apie ne­sėk­ min­gą ku­ni­gaikš­čio ka­ro žy­gį prieš po­lo­vie­čius. Is­to­ri­kai spė­ja, kad po­lo­vie­čiai Ru­si­jo­je gy­ve­no

„Lie­tu­vo­je lan­kiau­ si kar­tą, bet la­bai se­ niai, tad ga­li­ma sa­ ky­ti, kad at­vyk­siu čia pir­mą kar­tą, – pri­si­pa­žįs­ta „Šimt­ me­čio ba­le­tuo­se“ šok­sian­ti pri­ma­ba­ le­ri­na Ju­li­ja Ma­cha­ li­na. – Bet apie jū­sų ša­lį ga­liu tar­ti tik pa­ čius gra­žiau­sius žo­ džius. O da­bar suti­ kau dar ir Po­vi­lą...“

J.Ma­cha­li­na tu­ri ome­ny­je čiuo­žė­ję Po­vi­lą Va­na­gą, su ku­riuo ba­le­ri­na su­si­bi­čiu­lia­vo šią žie­mą da­ly­vau­ da­ma Ru­si­jos šo­kių pro­jek­te. Žiū­ ro­vų sim­pa­ti­jų pri­zą pel­niu­si po­ra ne­gai­li vie­nas ki­tam gra­žių žo­džių, o Lie­tu­vą, iš­duo­da vie­na gar­siau­ sių Ru­si­jos ba­le­ri­nų, ji pa­mi­lo bū­ tent sa­vo par­tne­rio dė­ka. – Kaip su­pran­tu, pri­ma­ba­le­ri­na ir čiuo­žė­jas ra­do bend­rą kal­bą ne tik ant šo­kių par­ke­to? – Tik­rai tu­ri­te nuo­sta­bų sa­vo ša­ lies am­ba­sa­do­rių. (Šyp­so­si.) Juo li­ kau taip su­ža­vė­ta, kad Po­vi­lo dė­ ka pa­mi­lau jū­sų ša­lį ir jus vi­sus. Su šo­kių par­tne­riu man iš tie­sų pa­si­ se­kė. Ta­čiau ma­nau, kad su Po­vi­lu kiek­vie­nam ne­bū­tų su­dė­tin­ga ras­ti bend­rą kal­bą. – Duo­da­ma in­ter­viu, apie jį vi­ sa­da la­bai šil­tai at­si­liep­da­vo­ te. Sa­ky­ki­te, ar Mar­ga­ri­ta Dro­ biaz­ko ne­pa­vy­du­lia­vo to­kiai gra­žiai mo­te­riai kaip jūs?

– Pir­miau­sia pa­ti Mar­ga­ri­ta yra tik­ra gra­žuo­lė. (Šyp­so­si.) Ta­čiau kai vyks­ta in­ten­sy­vus kū­ry­bi­nis pro­ce­sas, pa­vy­dui vie­tos tik­rai ne­ lie­ka. Mar­ga­ri­ta vi­sa­da mums la­ bai pa­dė­da­vo per re­pe­ti­ci­jas, duo­ da­vo nau­din­gų pa­ta­ri­mų. O jei su ja pra­si­lenk­da­vo­me, Po­vi­las man kas­kart per­duo­da­vo jos siun­čia­mus lin­kė­ji­mus. Mo­te­ris bu­vo mū­sų an­ ge­las sar­gas. Ji la­bai ge­ras, nuo­šir­ dus žmo­gus su pa­čio­mis švie­siau­ sio­mis min­ti­mis. – Gal­būt pa­si­bai­gus pro­jek­tui drau­gau­si­te šei­mo­mis? – Tie­są sa­kant, šei­mo­mis taip ir ne­ spė­jo­me su­si­drau­gau­ti dėl lai­ko sto­ kos. Tiek per pro­jek­tą, tiek jam pa­si­ bai­gus tu­rė­jau la­bai daug pa­si­ro­dy­mų ir dar­bo teat­re. Po­vi­las taip pat. To­ dėl drau­ge su­si­bėg­ti su šei­mo­mis kol kas ne­bu­vo ka­da. Bet ma­no mo­te­riš­ka nuo­jau­ta kuž­da, kad šo­kių pro­jek­tas tik­rai bu­vo ne pa­sku­ti­nis mū­sų kū­ry­ bi­nis bend­ra­dar­bia­vi­mas. – Pa­si­bai­gus šo­kių pro­jek­tui tur­būt jau tvir­tai ga­li­te pa­sa­ky­

ti, ar ba­le­tas, ar spor­ti­niai šo­ kiai pel­nė di­des­nę jū­sų mei­lę? – Mes šo­ko­me ne tik spor­ti­nius šo­ kius. Daž­nai juo­kau­ju, kad mu­du su Po­vi­lu pro­jek­te at­lik­da­vo­me čiuo­ži­mo nu­me­rius, tik be pa­čiū­žų. (Juo­kia­si.) Iš­ra­do­me nau­ją šo­kio sti­lių – ma­ne daž­nai apim­da­vo jaus­mas, kad aš ne šo­ku, bet čiuo­žiu par­ke­tu. Iš tie­sų šis pro­jek­tas da­vė la­bai daug tiek man, tiek Po­vi­lui – kaip sa­vo sri­ties pro­fe­ sio­na­lams ir kaip as­me­ny­bėms. – O jūs mo­ka­te čiuož­ti pa­čiū­ žo­mis? – Aš nie­ka­da gy­ve­ni­me ne­bu­vau jų ap­sia­vu­si! Nors vai­kys­tė­je daž­nai sli­di­nė­da­vau, mo­kyk­lo­je net užim­ da­vau pir­mas vie­tas. Bet, at­vi­rai pa­sa­kius, čiuož­ti pa­čiū­žo­mis man bai­su. To­dėl nuo­sta­bią le­do sce­ną mie­liau už­lei­džiu pro­fe­sio­na­lams. Nors ir jie daž­nai krin­ta. Tad, įsi­ vaiz­duo­ki­te, kas ga­li nu­tik­ti, jei le­ du čiuož­tų to­kia mė­gė­ja kaip aš! Tai la­bai pa­vo­jin­gas už­siė­mi­mas, neišd­rįs­čiau taip ri­zi­kuo­ti nei sa­ vi­mi, nei sa­ vo part­

N.Cis­ka­ri­dzė – viena ryškiausių pasaulio žvaigždžių

XI a. Gen­čių mai­šy­mą­si at­spin­ di su­kur­tas uni­ka­lus ba­le­to šo­ kis, pa­sta­ty­tas pa­gal au­ten­tiš­ką ir spon­ta­niš­ką A.Bo­ro­di­no mu­zi­ką.

Vie­nas gar­siau­sių ba­le­to pri­ma­ri­jų pa­ sau­ly­je Ni­ko­la­jus Cis­ka­ri­dzė su Mask­ vos di­džiuo­ju teat­ru Lie­tu­vo­je vie­ši re­ tai. N.Cis­ka­ri­dzė pri­si­pa­ži­no, kad mū­sų ša­ly­je jau­čia­si ypač ge­rai ir pa­ti­ria di­de­ lį dva­si­nį ma­lo­nu­mą net ir vaikš­čio­da­ mas, pa­vyz­džiui, Šiau­lių gat­vė­mis.

„Tai nuo­sta­baus gro­žio spek­tak­liai, pa­ sta­ty­ti XXI a. pra­d žio­je. Bū­tent šie ba­ le­tai ka­dai­se pa­klup­dė po ko­jo­mis vi­ są pa­sau­l į. Ta­čiau Lie­tu­vo­je jie iki šiol ne­bu­vo pa­ro­dy­ti, to­dėl jū­sų žiū­ro­vai tu­rės uni­ka­lią ga­li­my­bę iš­vys­ti „Šimt­ me­čio ba­le­tus“, – sako N.Ciskaridzė.


3

pirmADIENIS, balandžio 16, 2012

šimtmečio baletai

tikus, bet ir klasikinio meno gurmanus

Įran­gos daugiau nei „Pro­di­gy“ ar „Rammstein“ koncertuose Angelė Mieželytė Pa­ry­žiaus, Mi­la­no ar Mask­vos sce­ nog­ra­fai ži­no: „Šimt­me­čio ba­le­tai“ – tai ne­re­gė­tas iš­šū­kis sce­nos ap­ švie­tė­jams, gar­so ope­ra­to­riams ir de­ko­ra­ci­jų mon­tuo­to­jams.

irodymo su P.Vanagu jaučia ypatingą ryšį su mūsų šalimi.

ha­li­na: visą Lie­tu­vą“ ne­riu. Nors, ži­no­te, Po­vi­las ma­ne taip daž­nai ne­šio­da­vo ant ran­kų, kad gal ir iš­drįs­čiau. (Juo­kia­si.) – Mu­zi­kan­tai tu­ri sa­vo ta­lis­ ma­nus – mu­zi­kos inst­ru­men­ tus, spor­ti­nin­kai – ba­te­lius ar marš­ki­nė­lius. Gal­būt tu­ri­te sėk­mę ne­šan­čius puan­tus? – Kai ku­rie kos­tiu­mai man iš tie­sų ne­ša sėk­mę. O puan­tai grei­tai dė­vi­ si. Kaip ir pa­sa­gos žir­gams. To­dėl il­ gai iš­lai­ky­ti šok­ti tin­kan­čių puan­tų neį­ma­no­ma. Jei ta­vo puan­tai at­ro­ do pui­kiai, va­di­na­si, ne­tu­ri dar­bo. Yra to­kių spek­tak­lių, kai per va­ka­rą pa­kei­čiu ke­lias po­ras puan­tų. Prieš nu­me­rius, kur rei­kia su­šok­ti leng­ vais žings­niais ir ne­kauk­šė­ti grin­ di­niu, ap­siau­nu leng­vą apa­vą. Ta­ čiau jis ne­tin­ka, sa­ky­ki­me, ki­ta­me veiks­me, kur rei­kia tvir­to ir kie­to puan­to pa­grin­do, kad pa­das ne­su­ lūž­tų. To­dėl vi­sa­da tu­riu at­sar­gi­nių puan­tų po­rą. Juk vis­ko ga­li nu­tik­ti – au­to­mo­bi­liai gen­da, o ką kal­bė­ti apie me­džia­gi­nius daik­tus. – Tu­ri­te sva­jo­nių vaid­me­nį?

– Jau se­niai no­riu įgy­ven­din­ti sva­jo­nę pa­sta­ty­ti spek­tak­lį. Ir, be­je, gal­vo­ju vie­ną iš vaid­me­nų pa­siū­ly­ti Po­vi­lui. Nors jis to dar ne­ži­no. (Juo­kia­si.) – Kuo jums ypa­tin­gi „Šimt­me­ čio ba­le­tai“? – Pir­miau­sia Ser­ge­jaus Dia­gi­le­vo „Šimt­me­čio ba­le­tai“ bu­vo tik­ra re­ vo­liu­ci­ja ba­le­to pa­sau­ly­je. Jo dar­ bai pri­ly­go plau­ki­mui prieš sro­vę. Tai ne­bu­vo leng­vas ke­lias. Pui­kiai tai su­ pran­tu, nes man taip pat te­ko ei­ti re­ vo­liu­ci­niu ke­liu. Kar­je­ros pra­džio­je su­lau­kiau daug kri­ti­kos, kad kė­liau ko­ją per aukš­tai, da­riau per di­de­lius žings­nius, šo­kau per­ne­lyg emo­cin­gai. Ki­to­kia ba­le­to tech­ni­ka ir plas­ti­ka bu­vo pri­ly­gin­ta re­vo­liu­ci­jai, nu­si­sto­ vė­ju­sių nor­mų lau­žy­mui. Ta­čiau man tai bu­vo sa­vai­me su­pran­ta­ma. Jau kai au­gau, ma­čiau, kad kei­čia­si ne tik ju­ de­sys, bet ir vi­sas ba­le­tas. Ne­bi­jo­jau per­mai­nų ir lai­kiau­si sa­vo įsi­ti­ki­ni­ mų. Po dvi­de­šim­ties me­tų vi­sas ba­le­ tas pra­dė­jo ženg­ti pa­skui ma­ne. Da­ bar jau sun­ku įsi­vaiz­duo­ti ba­le­ri­ną be pla­čių žings­nių, stip­raus ap­si­su­ki­mo ar aukš­tai ne­kil­no­jan­čią ko­jų... – Turite pui­kius fi­zi­nius duo­ me­nis, il­gas ko­jas, nuo­sta­bų kū­ną, ke­rin­čią šyp­se­ną. Kokia jūsų jaunystės paslaptis? – Jau­nys­tė – sie­los at­spin­dys. (Juo­ kia­si.) Ją iš­sau­go­ti bū­na la­bai pa­ pras­ta, jei ta­vo sie­la šva­ri. Kiek­vie­ na­me iš mū­sų gy­ve­na ma­žas vai­kas. Jis nie­kur ne­dings­ta, nors au­ga­me, bręs­ta­me, sens­ta­me.

Sce­nog­ra­fi­ja, de­ko­ra­ci­jos, ap­švie­ ti­mas ir gar­sas su­da­rys įspū­dį, jog esi Lon­do­no ar Pa­ry­žiaus ope­ros ir ba­le­to teat­re“, – pa­ti­ki­no skru­ pu­lin­gai Mask­vos di­džio­jo teat­ro rei­ka­la­vi­mus vykdan­tys meist­rai.

Kai ba­le­to sta­ty­to­jai spek­tak­lius nu­spren­dė pa­ro­dy­ti di­džiau­siuo­se Mask­vos „Olim­pys­ky“ rū­muo­se, su­lau­kė at­sa­ky­mo: „Tai per­ne­lyg su­dė­tin­gas ir mil­ži­niš­kų iš­lai­dų rei­ka­lau­jan­tis pro­jek­tas.“ Ta­čiau ba­le­to gast­ro­les Lie­tu­vo­ je ren­gian­tys or­ga­ni­za­to­riai priė­ mė iš­šū­kį, nors tech­ni­kos ir de­ko­ ra­ci­jų are­no­je rei­kės su­mon­tuo­ti ge­ro­kai dau­giau nei per „Pro­di­gy“ ar „Ramms­tein“ kon­cer­tus. Tar­si Pa­ry­žiaus teat­re

Jau atei­nan­tį šeš­ta­die­nį Kau­ne vyk­sian­tis ren­gi­nys „Šimt­me­ čio ba­le­tai“ žiū­ro­vus nu­ste­bins ne tik gar­siau­siais praė­ju­sio am­ žiaus ba­le­to pa­sta­ty­mais ir ryš­ kiau­sių žvaigž­džių pa­si­ro­dy­mais, bet ir įspū­din­ga sce­nog­ra­fi­ja, ku­ ri pra­noks­ta iki šiol ro­dy­tus ba­le­ to spek­tak­lius. Ren­gi­nio tech­ni­ niu ap­tar­na­vi­mu be­si­rū­pi­nan­čios įmo­nės spe­cia­lis­tai pri­si­pa­žįs­ta dar ne­ma­tę tiek daug ap­švie­ti­mo, gar­so ir ki­tos sce­ni­nės įran­gos. „Šiam ba­le­to pa­sta­ty­mui nei iš to­lo ne­pri­lygs­ta iki šiol Lie­tu­vo­ je vie­šė­ję „sprag­tu­kai“ ar „gul­ bių eže­rai“. Tech­ni­nis „Šimt­me­ čio ba­le­tų“ iš­pil­dy­mas ma­žiau­siai tris kar­tus di­din­ges­nis ir tu­ri­nin­ ges­nis, – sa­ko už tech­ni­nį ren­ gi­nio ap­tar­na­vi­mą at­sa­kin­gos įmo­nės „Mex pro“ ko­mu­ni­ka­ci­ jos di­rek­to­rius Vai­do­tas Mo­tu­ zas. – Per vie­ną va­ka­rą bus pa­ro­ dy­ti net trys spek­tak­liai, sce­no­je bus įmon­tuo­tos tech­niš­kai su­dė­ tin­gos ju­dan­čios de­ko­ra­ci­jos, per ren­gi­nį pa­kei­sian­čios skir­tin­gas veiks­mo vie­tas. To­kia „Šimt­me­ čio ba­le­tams“ rei­ka­lin­ga švie­sų ir sce­ni­nės įran­gos gau­sa ne­ga­lė­jo pa­si­gir­ti nei „Pro­di­gy“, nei joks ki­tas „Žal­gi­rio“ are­no­je vie­šė­jęs pa­sau­li­nio gar­so ko­lek­ty­vas. Su daug ren­gi­nių esu dir­bęs, ta­čiau šis tik­rai len­kia dau­ge­lį sa­vo ko­ ky­be ir mas­tu.“ V.Mo­tu­zas pa­žy­mi, kad ren­gi­nio die­ną are­na bus pa­keis­ta neat­pa­ žįs­ta­mai. Tiek sce­na, tiek pa­ti sa­ lė bus įreng­ta pa­gal aukš­čiau­sius teat­ro rei­ka­la­vi­mus. „Vi­si pro­žek­to­riai ir ki­ta tech­ ni­nė sce­nos įran­ga, skir­tin­gai nei per kon­cer­tus, bus meist­riš­kai pa­slėp­ta. Ste­bė­da­mi re­gi­nį žiū­ro­ vai tik­rai pa­mirš, kad sė­di are­no­je.

Prireiks 40 specialistų

No­rint įgy­ven­din­ti vi­sus ke­lia­ mus tech­n i­n ius už­m o­j us, su­ rink­ti ge­riau­sius sa­vo pro­fe­si­jos ži­no­vus te­ko ne­tgi iš tri­jų įmo­ nių. Taip pat rei­kė­jo nuo­mo­tis da­lį tech­ni­kos iš už­sie­nio, nes esa­mos Lie­tu­vo­je tie­siog ne­pa­ ka­ko. „Jei prie kon­cer­to pa­pras­tai dar­ buo­ja­si apie 12–15 žmo­nių, mums pri­rei­kė 40 spe­cia­lis­tų, ne­skai­ čiuo­jant pa­gal­bi­nių sce­nos dar­bi­ nin­kų. Il­giau nei pa­pras­tas ren­gi­ nys už­truks ir sce­nos mon­ta­vi­mas. Sa­ky­ki­me, „Ramms­tein“ sce­nai su­mon­tuo­ti rei­kė­jo ke­lių va­lan­dų, o „Šimt­me­čio ba­le­tų“ sce­nog­ra­ fi­jai, ap­švie­ti­mui ir de­ko­ra­ci­joms įreng­ti pri­reiks net tri­jų die­nų. To­dėl iš Mask­vos vilks­ti­nė vil­ki­ kų su spek­tak­lių de­ko­ra­ci­jo­mis ir kos­tiu­mais jau pa­ju­dė­jo šį sa­vait­ ga­lį“, – pa­sa­ko­ja V.Mo­tu­zas. Įspūdingas kos­tiu­mų dizainas

Tris įspū­din­giau­sius praė­ju­sio am­žiaus ba­le­to pa­sta­ty­mus – „Še­che­re­za­da“, „Fau­no po­pie­ tė“ ir „Po­lo­vie­čių šo­kiai“ – at­ve­ žan­čios Mask­vos di­džiojo teat­ro, Sankt Peterburgo Marijos teatro ir Kremliaus valstybinio baleto teatro žvaigždės ypa­tin­gą dė­me­ sį ski­ria ne tik ren­gi­nio sce­nog­ ra­fi­jai, bet ir kos­tiu­mams. Juos kū­rė dau­giau nei pu­sė šim­to pro­ fe­sio­na­lių di­zai­ne­rių bei sti­lis­tų. Kos­tiu­mams bu­vo pa­nau­do­ta ke­ li šim­tai met­rų šil­ko, med­vil­nės, odos, la­tek­so, ak­so­mo, kaš­my­ro. Įs­pū­din­gų kos­tiu­mų di­zai­ne­rė Ana Než­na­ja pa­sa­ko­jo, kad šiems spek­tak­liams kur­da­ma sce­ni­nius ap­da­rus lai­kė­si is­to­ri­nės li­ni­jos. Pa­si­telk­da­ma to me­to pa­veiks­ lus, ar­chy­vi­nę me­džia­gą ir vi­ sos ko­m an­d os pro­fe­s io­n a­l u­ mą, me­ni­nin­kė sten­gė­si at­kur­ti prieš šimt­me­tį gy­va­vu­sias ba­ le­to ma­das. Taip bu­vo su­kur­ti uni­ka­lūs kos­tiu­mai ir de­ko­ra­ci­ jos, ku­rios sce­no­je pa­de­da su­ kur­t i kva­p ą gniau­ž ian­t į įspū­ dį bei pri­kel­ti praė­ju­sio am­žiaus ba­le­to dva­sią.

50

„„Užmojis: išskirtinis „Šimtmečio

baletų“ bruožas – užburiantys kostiumai ir įspūdingi šviesos efektai.

profesionalių dizainerių ir stilistų kūrė „Šimtmečio baletų“ kostiumus.


11

pirmADIENIS, balandžio 16, 2012

PASAULIS Ata­ka ­ Ka­bu­le

Vie­šas ­ pa­si­ro­dy­mas

Agentų ­ lėba­vi­mas

Su­kilė­liai Af­ga­nis­ta­ne su­rengė sos­tinės Ka­bu­lo puo­limą. Per ata­ką nu­kentė­jo Vo­kie­ti­jos ir Ru­si­jos am­ba­sa­dos. Tei­gia­ma, kad itin kruopš­čiai sau­go­mo­ je Ka­bu­lo da­ly­je, ku­rio­je yra dau­ge­lio ša­lių am­ba­sa­dos ir vy­riau­sy­bi­niai pa­sta­tai, įvy­ko ma­žiau­siai sep­ty­ni di­de­li spro­ gi­mai ir su­si­šau­dy­mas.

Nau­ja­sis Šiaurės Korė­jos ly­de­ ris Kim Jong-unas sek­ma­dienį pa­sakė sa­vo pirmąją viešą kal­ bą – per di­delį ka­rinį pa­radą Pchen­ja­ne, ku­ris bu­vo su­reng­ tas mi­nint šimtą­sias ša­lies įkūrėjo Kim Il-sun­go gi­mi­mo me­ti­nes. Prieš iš­kil­mes ša­lis norė­jo iš­kel­ti į or­bitą pa­ly­dovą, bet ban­dy­mas žlu­go.

JAV pre­zi­den­to Ba­rac­ko Oba­ mos ap­sau­gi­niai Ko­lum­bi­jo­je, užuot sau­goję ša­lies va­dovą, le­pi­no­si pro­sti­tu­čių pa­slau­go­ mis ir lėba­vo. Vieš­bu­čio „Ca­ ri­be“, ku­ria­me bu­vo ap­si­stoję JAV slaptųjų tar­nybų agen­tai, dar­buo­to­jai pa­tvir­ti­no gan­dus apie links­my­bes. Bal­tie­ji rūmai si­tua­ci­jos ne­ko­men­ta­vo.

Pa­lei­do į laisvę Bal­ta­ru­si­jos pre­zi­den­tas Aliak­ sand­ras Lu­ka­šen­ka pa­ten­ki­no opo­zi­ci­jos veikė­jo And­re­jaus Sa­ni­ko­vo ma­lonės pra­šymą.

„„Prob­le­mos: ne­dar­bas ir sko­los – Is­pa­ni­jos skau­du­liai, ku­riuos spręsti rei­kia kuo sku­biau. 

AFP nuo­tr.

Ar plis „is­pa­niš­ka­sis gri­pas“?

Is­pa­ni­jos eko­no­mi­kos pa­dėtis, re­gis, ke­lia ne­rimą ne tik fi­nansų rin­koms, bet ir ES. Tie­sa, Mad­ri­das ra­mi­na: vi­siems derėtų tvar­dy­tis ir ne­di­din­ti įtam­pos. Ko­legų kri­ti­ka

Nie­kas Eu­ro­po­je tik­rai ne­no­ri ant­ ro­sios Grai­ki­jos. Juo­lab kad graikų eko­no­mi­ka, pa­ly­gin­ti su is­panų, – tik la­šas jūro­je. Ita­li­jai pir­ma­jai pa­vy­ko su­švel­ nin­ti įtampą fi­nansų rin­ko­se, tad prem­je­ras Ma­rio Mon­ti pa­bėrė gan kri­tiškų ko­men­tarų is­pa­nams. M.Mon­ti, nors vėliau at­si­prašė už sa­vo rep­li­kas, su­py­ko, esą palū­ kanų nor­mos Ita­li­jai vėl ėmė aug­ ti, nes vi­si ne­ri­mau­ja dėl Is­pa­ni­jos skolų krizės užk­ra­to. Mad­ri­dui pa­stabų taip pat ne­pa­ šykštė­jo ir Prancū­zi­jos va­do­vas Ni­ co­las Sar­ko­zy. Kalbė­da­mas vie­no­ je rin­kimų ak­cijų jis bandė rinkė­jus įti­kin­ti, kad šie jį per­rinktų ir leistų tęsti iš­laidų ma­ži­ni­mo planą. Prie­šin­gu at­ve­ju, pa­sak N.Sar­ ko­zy, ir Prancū­zi­jo­je reikėtų lauk­ ti skolų krizės – to­kios, ko­kia su­ kaustė Is­pa­niją ir Grai­kiją. „Ma­žiau kalbų, dau­giau darbų“

Kri­ti­ka su­laukė karš­to is­panų at­ sa­ko. Vy­riau­sybės va­do­vas Ma­ria­ no Ra­joy pa­ra­gi­no ko­le­gas at­sar­giau rink­ti žod­žius. „ES vals­tybės pri­va­ lo būti ap­dai­rios, ko­men­tuo­da­mos Is­pa­ni­jos eko­no­mi­kos pro­ble­mas,

– sakė M.Ra­joy. – Vi­si mes tu­ri­me sa­vo pro­blemų ir dir­ba­me, steng­da­ mie­si išspręs­ti savą­sias ir dar pa­dėti eu­ro zo­nai. Ti­kimės, kad ki­tos ša­lys da­rys tą pa­tį, kad bus ap­dai­rios da­ ry­da­mos sa­vo pa­reiš­ki­mus.“ Įtam­pa ki­lo po to, kai Is­pa­ni­jos vy­riau­sybė, nors pa­tvir­ti­no taupų biud­žetą, pri­pa­ži­no, kad tau­py­mo pla­nas ne­bus įgy­ven­din­tas šim­tu pro­centų. Anks­čiau tikė­ta­si, kad jau šiais me­tais de­fi­ci­tas ne­vir­šys 4,4 pro­c., ta­čiau pro­gnozę te­ko pa­ko­re­guo­ ti iki 5,8 pro­c. Tie­sa, vėliau su ES su­de­rin­tas 5,3 pro­c. de­fi­ci­tas, ku­ris pra­ėju­siais me­tais siekė 8,5 pro­c. Ryž­to ne­stin­ga

Būtent biud­že­tas, taip pat glež­na bankų sis­te­ma, re­ce­si­ja, re­gionų sko­los ir to­liau au­gan­tis ne­dar­bas ke­lia did­žiau­sią ne­rimą. Ne­dar­bas Is­pa­ni­jo­je da­bar sie­kia net 23 pro­c. – tai aukš­čiau­sias ne­ dar­bo ly­gis eu­ro zo­no­je. Tie­sa, nau­jo­ji Is­pa­ni­jos vy­riau­ sybė ne­snaud­žia. Per Ve­ly­kas vy­ riau­sybė pa­skelbė, kad sieks su­tau­ py­ti dar apie 10 mlrd. eurų. Iki šiol bu­vo nu­ma­ty­ta, kad Is­ pa­ni­ja su­tau­pys 27 mlrd. eurų. Pa­

pil­domų pi­nigų is­pa­nai ti­kisi gau­ti įvykdę svei­ka­tos ap­sau­gos ir švie­ ti­mo sis­temų per­tvar­kas. Eko­no­mistų per­spėji­mai

Tie­sa, Is­pa­ni­jos eko­no­mi­kos pa­ dėtis pa­vo­jin­ga dėl to, kad tau­py­ mas per re­ce­siją ga­li pa­stūmėti šalį į dar di­desnį eko­no­mi­kos sąstingį, kaip nu­ti­ko Grai­ki­jo­je. An­tai eko­no­mis­tas Jürge­nas Matt­he­sas iš Vo­kie­ti­jos Kel­no mies­to Eko­no­mi­kos ty­rimų ins­ti­ tu­to pa­brėžė, jog vi­si rei­ka­lau­jan­ tys, kad is­pa­nai veržtų­si dir­žus, ne­turėtų per­lenk­ti laz­dos. „Ma­ny­čiau, jog kai kas ne­turėtų steng­tis, kad Is­pa­ni­ja įkliūtų į pa­ na­šius kaip Grai­ki­ja spąstus“, – sa­ kė J.Matt­he­sas.

Vi­si mes tu­ri­me sa­vo pro­blemų ir dir­ba­me, steng­da­mie­si išspręs­ ti savą­sias ir dar pa­dėti eu­ro zo­nai. Ta­čiau Vo­kie­ti­jos ban­ko „Deuts­che Bank“ ana­li­ti­kas Ni­co­lau­sas Hei­ne­nas ra­mi­no, kad kol kas is­ pa­nai žen­gia tei­sin­gu ke­liu. „Svar­biau­sia, kad is­pa­nai su­ rastų tin­kamą eko­no­mi­kos au­gu­mo ir tau­py­mo prie­mo­nių ba­lansą“, – sakė eko­no­mis­tas. Jis ne­teikė per daug reikšmės Is­pa­ni­jos pa­reiš­ki­mui, kad ne vi­si pa­ža­dai bus įgy­ven­din­ti. „Ma­nau,

kad tai bu­vo ko­mu­ni­ka­ci­jos pro­ ble­ma“, – pa­brėžė ana­li­ti­kas. Ta­čiau eks­per­tas ne­bu­vo op­ti­ mis­tiš­kai nu­si­teikęs dėl Is­pa­ni­jos re­gionų skolų. Nors cent­rinė Is­pa­ni­jos vald­žia yra nu­rod­žiu­si šiais me­tais re­gio­ nams sa­vo sko­las ap­kar­py­ti po 1,5 pro­c., dau­ge­lis jų to­li gra­žu ne­pa­ sieks šio tiks­lo. „Tai, kas de­da­si Is­pa­ni­jo­je, kal­ bant apie re­gio­nus, yra ma­žytė Eu­ro­pos ko­pi­ja. Re­gio­nai sken­di sko­lo­se, o vy­riau­sy­bei juos kont­ ro­liuo­ti – sun­ku“, – sakė N.Hei­ ne­nas. Tie­sa, pa­dėtis ga­li pa­si­keis­ti, nes re­gio­nus ėmė kont­ro­liuo­ti kon­ ser­va­ty­vios jėgos, pa­lan­kios vy­ riau­sy­bei, be to, Is­pa­ni­jos cent­rinė vald­žia ne­se­niai pa­sekė Vo­kie­ti­jos pa­vyzd­žiu ir re­gio­nams nu­statė skolų ri­bas. Eko­no­mis­tai pa­brėžė, kad eko­ no­mi­kos au­gi­mas – ne ma­žiau svar­bu nei tau­py­mas. Vie­nas ge­ riau­sių ro­dik­lių, pa­sak eks­pertų, – Is­pa­ni­jos eks­por­to at­si­ga­vi­mas. „Per pa­s ta­r uo­s ius me­t us Is­ pa­n i­j os eks­p or­tas au­go ga­n a sėkmin­gai“, – džiaugė­si eko­no­ mis­tas J.Matt­he­sas ir pa­brėžė, kad nei­gia­mas Is­pa­ni­jos pre­ky­ bos ba­lan­sas su­men­ko nuo 5,8 iki 0,5 pro­c. BVP. Anot jo, pa­ly­gin­ti su Grai­ki­ja, ku­ri per tą pa­tį lai­ko­tarpį su­gebė­ jo ba­lansą su­ma­žin­ti nuo 11,1 iki 5,5 pro­c., Is­pa­ni­jos pa­dėtis – ge­ro­kai pa­lan­kesnė. „Der Spie­gel“, BNS inf.

Va­kar A.Sa­ni­ko­vas grįžo na­mo į Minską iš Vi­tebs­ko, ku­ria­me kalė­jo. Su juo pa­leis­tas opo­zi­ ci­jos ak­ty­vis­tas Dmit­ri­jus Bon­ da­ren­ka. „Ačiū vi­siems jums už pa­ramą ir so­li­da­rumą. Ti­kiu, kad dėl šio so­li­da­ru­mo ir pa­ra­mos bu­vau ne tik pa­leis­tas, bet ir iš­gelbė­tas“, – pa­brėžė A.Sa­ni­ko­vas. Buvęs už­sie­nio rei­kalų mi­ nist­ro pa­va­duo­to­jas A.Sa­ni­ko­vas bandė mes­ti iššūkį A.Lu­ka­šen­ kai per 2010 m. gruodį vy­ku­sius rin­ki­mus. Juos A.Lu­ka­šen­ka, ofi­cia­liais duo­me­ni­mis, laimė­jo su­rinkęs be­veik 80 pro­c. balsų. Ak­ty­vis­tas ve­te­ra­nas bu­vo suim­tas po to, kai vald­žia gruod­žio 19 d. va­ka­re iš­vaikė ma­sinę de­monst­ra­ciją, į ku­rią su­si­rinkę žmonės pro­tes­ta­vo prie­š A.Lu­ ka­šen­kos per­rin­kimą. Abu ak­ty­vis­tai bu­vo pa­leis­ ti, kai kreipė­si į A.Lu­ka­šenką su ma­lonės pra­šy­mu ir kai jis bu­ vo pa­ten­kin­tas. Už grotų vis dar lai­ko­mas buvęs kan­di­da­tas į pre­ zi­den­tus Ni­ko­la­jus Stat­ke­vi­čius, nu­teis­tas už tos pa­čios opo­zi­ci­ jos ak­ci­jos or­ga­ni­za­vimą. A.Lu­ka­šen­ka ba­land­žio 5 d. per pa­si­ta­rimą už­sie­nio po­li­ti­ kos klau­si­mais pa­reiškė, kad ar­ ti­miau­siu me­tu nag­rinės klau­ simą dėl ma­lonės to pra­šiu­siems po­li­ti­kams. „(Dėl) tų, ku­rie pa­ tys pra­šė ma­lonės, – ar­ti­miau­siu me­tu svars­ty­siu šiuos klau­si­mus. Tie­siog ar­ti­miau­siu me­tu. Man nie­kas ne­pri­kiš, kad aš sa­vo įsi­ pa­rei­go­jimų ar­ba pa­žadų ne­vyk­ dau. Priim­si­me spren­di­mus dėl kai ku­rių as­menų, ku­rie galų ga­le su­pra­to sa­vo po­zi­ci­jos ir po­li­ti­kos sa­vo vals­tybės at­žvil­giu pra­žūtin­ gumą“, – sakė A.Lu­ka­šen­ka. BNS inf.

„„Ištrū­ko: A.Sa­ni­ko­vas džiaugė­

si pa­ga­liau išėjęs į laisvę.AFP nuo­tr.


12

pirmadienis, balandžio 16, 2012

menas ir pramogos

Kul­tū­rai – ka

Sa­vait­ga­lį Kau­ne vy­ko įvai­rūs ren­gi­niai, skir­ti pa­mi­nė­ti Pa­sau­li­nę kul­tū­ros die­ ną. Kul­tū­ros die­nos pra­džia bu­vo pa­ skelb­ta penk­ta­die­nį Tai­kos vė­lia­vos pa­kė­ li­mu prie Kau­no sa­vi­val­dy­bės, o sa­vait­ga­ lį šven­tė per­si­kė­lė į ki­tas mies­to erd­ves.

Dia­na Kra­pa­vic­kai­tė

d.krapavickaite@kaunodiena.lt

Lin­kė­ji­mai ne­pa­ki­lo

Šeš­ta­die­nį Pa­sau­li­nei kul­tū­ros die­nai pa­mi­nė­ti Ro­tu­šės aikš­tė­ je tu­rė­jo iš­kil­ti 15 met­rų aukš­čio sal­dai­nis-pa­mink­las. Ak­ci­ja „Pa­ lin­kė­ki­me kul­tū­rai“ – vie­nas Kul­ tū­ros die­nai Kau­ne skir­tų ren­gi­ nių, ku­riuo rū­pi­no­si Vil­niaus dai­lės aka­de­mi­jos (VDA) Kau­no dai­lės fa­ kul­te­to stu­den­tai. Sal­dai­nio for­mos pa­lin­kė­ji­mo kul­t ū­rai pa­m ink­l o idė­jos au­to­ rius VDA do­cen­tas Al­fon­sas Vau­ ra. Dar prieš vi­dur­die­nį Ro­tu­šės aikš­t ė­je nu­s i­d rie­k ė lie­t u­v iš­kais or­n a­m en­tais de­ko­r uo­ta sal­d ai­ nio skulp­tū­ra. Iš pra­džių ke­tin­ta šią skulp­tū­ rą pri­pūs­ti he­lio ir ap­ra­šy­ti lin­kė­ ji­mais kul­tū­rai, ku­riuos ga­lė­jo ra­ šy­ti pra­ša­lai­čiai ar į ren­gi­nį atė­ję kau­nie­čiai.

mir­kos – skulp­tū­ros iš­kė­li­mo. VDA stu­den­tai, va­do­vau­ja­mi skulp­tū­ros idė­jos au­to­riaus A.Vau­ros, ėmė­ si dar­bo. „Vi­si lįs­ki­te po juo“, – šūk­te­lė­ jo do­cen­tas. Stu­den­tai pa­lin­do ir ėmė kel­ti vie­ną skulp­tū­ros ga­lą. Ki­tą A.Vau­ra lai­kė pa­ts pri­spau­dęs prie Ro­tu­šės aikš­tės grin­di­nio. Ta­čiau sal­dai­nis lin­ko pu­siau ir nė ne­ke­ti­no iš­si­ties­ti vi­su ūgiu. Skulp­tū­ros au­to­rius ir vyk­dy­to­jai su­ta­rė, kad sal­dai­nį rei­kia dar pri­ pūs­ti. Įs­pū­din­gą, leng­vą skulp­tū­ rą stu­den­tai nu­si­ne­šė į aka­de­mi­ją ir ne­tru­kus grį­žo su iš pir­mo žvilgs­ nio ge­ro­kai pa­si­pil­džiu­siu oro sal­ dai­niu.

Kiek­vie­nas yra me­ ni­nin­kas, bet tik me­ ni­nin­kas tai ži­no.

Prit­rū­ko oro

„Kiek­vie­nas yra me­ni­nin­kas, bet tik me­ni­nin­kas tai ži­no.“ „Daug kul­tū­ros Kau­nui.“ „Aukš­to ly­gio ir ge­rų fi­nan­sų.“ Tai tik ke­le­tas iš ne­la­bai gau­sių praei­vių pa­ra­šy­ tų lin­kė­ji­mų kul­tū­rai. Vi­si ne­kant­ riai lau­kė pa­grin­di­nės ak­ci­jos aki­

Tal­ki­no jau­na­ve­džiai

Ant­ras pa­si­ruo­ši­mas, ban­dy­mas kel­ti, ta­čiau ir vėl ne­sėk­min­gas. Stu­den­tams į pa­gal­bą puo­lė ką tik iš­ti­ki­my­bę pri­sie­kę jau­na­ve­džiai ir jų pa­ly­da, ta­čiau ir jų pa­stan­gos ne­pa­dė­jo. Taip ir ne­pa­ki­lęs sal­dai­

„„Nup­lo­vi­mas: per­for­man­so au­to­rė V.Ta­mo­še­vi­čiū­tė pa­ti su­nai­ki­no sa­

vo kū­ri­nį. 

Eval­do But­ke­vi­čiaus nuo­tr.


13

pirmadienis, balandžio 16, 2012

menas ir pramogos

u­nie­čių lin­kė­ji­mai iš­lik­ti nis-pa­mink­las „Pa­lin­kė­ki­me kul­ tū­rai“ bu­vo nu­neš­tas į VDA kie­mą. „Jis bu­vo pa­da­ry­tas ket­vir­ta­die­nį ir nak­vo­jo aka­de­mi­jos kie­me, o aš ša­ lia ne­nak­vo­jau“, – A.Vau­ra svars­tė, kad ba­lio­nas ga­lė­jo bū­ti pra­dur­tas. Ta­čiau do­cen­tas nu­ta­rė, jog ak­ ci­ja vis tiek įvy­ko. „Mes no­rė­jo­me, kad žmo­nių lin­kė­ji­mai kul­tū­rai bū­ tų pa­ky­lė­ti iki dan­gaus. Nors tai ir ne­pa­si­se­kė, bet pa­lin­kė­ji­mų bu­vo, stu­den­tai vi­si kar­tu dir­bo ir kli­ja­ vo. Kiek ga­li­me, tiek vi­sa­da sten­ gia­mės“, – ver­ti­no A.Vau­ra. „Čia išė­jo kaip sa­vi­val­dy­bė­je, – iro­ni­za­vo do­cen­tas. – Mes nie­ka­da ne­pa­da­ry­si­me tvir­to mo­nu­men­to, jei jis klai­džios val­di­nin­kų ko­ri­do­ riuo­se“, – dės­tė A.Vau­ra. „Šal­tas du­šas“ me­nui

Kul­tū­ros die­nai skir­tą šeš­ta­die­nį bu­vo ga­li­ma ne tik su­da­ly­vau­ti ak­ ci­jo­je kul­tū­rai, pa­ga­ny­ti akis dai­li­ nin­kų, fo­tog­ra­fų dar­bų pa­ro­do­je, gau­ti nau­din­gos in­for­ma­ci­jos bei vers­lo idė­jų, bet ir da­ly­vau­ti kon­ fe­ren­ci­jo­je „Kul­tū­ros kai­tos gai­rės: įgy­ven­di­ni­mo ga­li­my­bės“. Kau­no pa­veiks­lų ga­le­ri­jos kie­me jau­na me­ni­nin­kė Pa­sau­li­nę kul­tū­ros die­ną pa­mi­nė­jo per­for­man­su „Kul­ tū­ros nu­plo­vi­mas“. Van­dens skli­ di­nas ki­bi­ras, ko­pė­čios, krū­va se­nų „Ne­mu­no“, „Kul­tū­ros ba­rų“, ki­tų kul­tū­ros bei me­no te­mas at­spin­ din­čių lei­di­nių ir ba­sa ta­py­to­ja Vai­ da Ta­mo­še­vi­čiū­tė. Sak­so­fo­no gar­sai pa­ža­di­no su­ si­rin­ku­sius per­for­man­so žiū­ro­vus ir vi­si priar­tė­jo prie mer­gi­nos, šla­ pias laik­raš­čių ir žur­na­lų skiau­tes kli­juo­jan­čios ant Pa­veiks­lų ga­le­ri­ jos lan­gų. Pra­dė­ju­si nuo rai­dės „L“, V.Ta­mo­še­vi­čiū­tė su­kli­ja­vo žo­dį „Kul­tū­ra“. At­sit­rau­kė ke­lis žings­ nius link žiū­ro­vų ir pa­ti per­žvel­gė sa­vo dar­bą. Pas­kui priė­jo prie ki­bi­ro ir ja­me bu­vu­sį van­de­nį šliukš­te­lė­jo ant su­ kli­juo­to žo­džio. Kai ku­rios rai­dės nu­si­plo­vė iš kar­to, ki­toms pa­ka­ko švel­naus brūkš­te­lė­ji­mo, o dar ki­tas me­ni­nin­kė nu­plė­šė ran­ko­mis. Lan­ gai ir vėl li­ko tuš­ti. At­si­su­ku­si į ją ste­bin­čius žmo­nes me­ni­nin­kė šyp­ te­lė­jo. Pa­si­gir­do plo­ji­mai. Tra­pu ir lai­ki­na

Ste­bė­ju­sie­ji per­for­man­są su­si­bū­rė į gru­pe­les ir ėmė šnabž­dė­tis. Kaž­ kas priė­jo prie dar li­ku­sios laik­raš­ čio skiau­tės ir gar­siai per­skai­tė: „Spek­tak­lio „Šmėk­los“ prem­je­ra.“ Teat­ra­lai, dai­li­nin­kai ir ki­ti me­no ži­no­vai ne­slė­pė svars­ty­mų apie tik ką ma­ty­tą kū­ri­nį. „Mes štai ir dis­ku­tuo­ja­me, ką ji no­rė­jo pa­sa­ky­ti. Tra­pu. Lai­ki­na. Yra ta­me ma­ty­me tie­sos. Kaip ir šo­kis, teat­ras“, – šyp­te­lė­jo Teat­ ro­lo­gi­jos ka­ted­ros do­cen­tė Ina Pū­ ke­ly­tė. „Po šo­kio lie­ka tik trau­ mos“, – iro­ni­za­vo ša­lia sė­dė­ju­si šo­kio teat­ro „Au­ra“ me­no va­do­vė Bi­ru­tė Le­tu­kai­tė. „Bet jei­gu kal­ba­me apie tai, ką pa­ma­tė­me, tai me­ni­nin­kė pa­sie­kė sa­vo tiks­lą“, – su­ta­rė abi ži­no­mos kau­nie­tės. „Kul­tū­ra Kau­ne su Na­ po­leo­no ke­pu­re ir kiau­ro­mis ko­ji­ nė­mis“, – rep­li­ka­vo vie­nas per­for­ man­so ste­bė­to­jas.

nes kul­tū­ros ak­tua­li­jas, nuo­la­ti­ nį fi­nan­sa­vi­mo sty­gių, po­li­ti­kų ir mies­tų val­di­nin­kų po­žiū­rį į kul­ tū­rą ir jos kū­rė­jus, taip pat pa­ties kū­rė­jo ne­ži­nią – ar jis dar kam nors rei­ka­lin­gas. „Ma­n o pa­č ios kaip me­n i­n in­ kės si­t ua­c i­ja la­bai pa­n a­š i. Bai­ giau ta­py­bą, ta­čiau stu­di­jos trū­ ku­m as, ki­t i sun­k u­m ai nu­s tū­m ė prie ki­tos sa­v i­raiš­kos – per­for­ man­s ų. Čia su­k u­r i kaž­k ą, tar­ si su­lau­ki reak­ci­jos, ir pa­skui vėl nie­ko. Taip ir ne­ži­nai, ar esi kam nors rei­ka­l in­gas. Ir taip už­b ur­ tas ra­tas“, – dės­t ė V.Ta­m o­š e­v i­ čiū­tė. To­dėl me­ni­nin­kė aiš­ki­na dvi per­for­man­so „Kul­tū­ros nu­plo­vi­ mas“ me­ta­fo­ras. Vie­na, kad me­ni­ nin­kas, su­kū­ręs kū­ri­nį, pa­ts jį su­ nai­ki­na kaip ne­rei­ka­lin­gą, ir ki­ta, kad tas nu­plo­vi­mas ga­li bū­ti su­ vok­tas kaip fi­nan­sai. Jie lyg ir yra, bet nu­plau­na­mi kaž­kur ki­tur, tik ne kul­tū­rai.

„„Įvy­ko: nors pa­mink­lo „Pa­lin­kė­ki­me kul­tū­rai“ iš­kel­ti ir ne­pa­vy­ko, ta­čiau idė­ja lin­kė­ti bu­vo įgy­ven­din­ta. 

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

kryžiažodis Šią savai­ tę laimė­ kite Dianos Peter­ freund knygą „Labas rytas“.

Ką tik „iškepta“ pramoginės ryto laidos prodiuserė Bekė Fuler prisivilioja legendinį žinių vedėją Maiką Pomerojų. Tiesa, Maikas kategoriškai atsisako taukšti apie madą, orą ar liežuvauti apie garsenybes. Tai jis palieka daryti savo nepakenčiamai partnerei, buvusiai grožio karalienei Kolinai Pek. Kol laidos vedėjai riejasi, Bekė užmezga romaną su žaviu prodiuseriu Adamu Benetu. Tačiau darbo problemos vis nesibaigia, o Maiko ir Kolinos konfliktai tiesioginiame eteryje tik aštrėja. Bekei tenka grumtis dėl ryto laidos likimo, darbo, reputacijos ir netgi meilės...

Kryžiažo­ dį parengė „Oho“ redakcija.

Teisingus atsakymus galima pateikti iki penktadienio 18 val. 1. Frazę siųskite SMS žinute numeriu 1337. Siųsdami žinutę rašykite: DIENA (tarpas) KD (tarpas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. Pvz.: DIENA KD KAUNAS (žinutės kaina – 1 Lt). 2. Arba, iškirpę kryžiažodį su teisingu atsakymu, atneškite į „Kauno dienos“ redakciją, Kęstučio g. 86, Kaunas.

Už­bur­tas ra­tas

Pa­ti me­ni­nin­kė sa­vo per­for­man­ są aiš­ki­no kaip reak­ci­ją į da­bar­ti­

Šios savaitės nugalėtoją paskelbsime antradienį, balandžio 24 d.


14 2

Pirmadienis, balandžio 16, 2012

klasifikuoti skelbimai Skelbimų ir prenumeratos skyrius! Nuo ankstyvo ryto. Vytauto pr. 23, priešais Autobusų stotį, I–V 7–17 val. (pietų pertrauka 13–14 val.) , VI 8–11 val. Tel. 8 655 45 114.

Klasifikuoti

Darbo skelbimai��������������������������������������������������������������������������� 14 Paslaugos� ����������������������������������������������������������������������������������� 14, 15

skelbimai

Įvairūs�������������������������������������������������������������������������������������������� 15, 16 Parduoda������������������������������������������������������������������������������������������� 16 Perka� ���������������������������������������������������������������������������������������������� 16, 17 Karščiausi kelionių pasiūlymai�������������������������������������� 17 Pamesta���������������������������������������������������������������������������������������������� 17 Informuoja��������������������������������������������������������������������������������������� 17 Kviečia mokytis��������������������������������������������������������������������������� 17 Kviečia������������������������������������������������������������������������������������������������� 17 Teleloto����������������������������������������������������������������������������������������������� 18

skelbimai@kaunodiena.lt 302 202, 302 231 (redakcijoje)

DARBo skelbimai Siūlo darbą Ar kilo kada mintis, kad dirbti sau būtų daug maloniau nei darbdaviui? Ieškau verslo partnerio esamai idėjai plėsti. Tel. 8 679 97 091. 940448

Automobilių plovyklai Panerių g. reikalingi automobilių salonų valytojai. Nemokančius apmokome. Atlyginimas – nuo 1200 Lt (į rankas). Tel. 8 683 12 123. 942062

Automobilių servisui reikalingas elektrikas. Tel. 8 611 11 117.

941334

Darbai sandėliuose, fabrikuose, viešbučiuose; žemės ūkis; slauga Anglijoje, Vokietijoje, Čekijoje, Kipre, Olandijoje. Tel. 8 675 86 523, www.ppv.lt. 942674

Dirbti privačiame prekybos versle reikalingi žmonės, mokantys lietuvių ir rusų kalbas. Tel. 8 601 75 025.

929684

Ieškomi virėjai arba sušių meistrai naujai atsidarančiame sušių restorane. CV siųsti e. paštu dhl5544@gmail.com. Tel. 8 686 53 381. 942032

Įmonei Kaune reikalingas automobilių paruošėjas-dažytojas. Būtina patirtis, be žalingų įpročių, atsakingas, darbštus. Tel. 8 656 99 307. 941453

Įmonei reikalingas turizmo vadybininkas. Reikalavimai: būtinos rusų ir anglų kalbos. Patirtis pageidautina. Kreiptis tel. 8 676 23 383. 940821

Kavinei Kaune reikalingi: kepsnių kepėjai, virtuvės darbuotojai (-os), turintys darbo patirties. Darbo dienomis apgyvendiname. Tel. 8 686 07 408. 941512

Krovininių automobilių servisui reikalingas šaltkalvis-suvirintojas. Darbas Domeikavoje. Tel. 8 682 47 101. 942466

Logistikos įmonė ieško vairuotojų, turinčių nuosavus mikroautobusais. Darbas – išvežioti siuntas. Tel. 8 612 12 778. 943018

Reikalinga kambarinė Palangos mieste, vasaros sezonui. Tel. 8 688 31 592.

935186

Reikalinga siuvėja (-as) drabužiams taisyti. Patogus darbo grafikas. Atlyginimas – nuo 1300 Lt. Darbas Savanorių pr. Tel. 8 612 18 149. 941807

Reikalingas darbininkas (-ė) 2–3 dienas per savaitę tvarkyti aplinką privačioje valdoje Kaune. Tel. 8 616 19 515. 941837

Reikalingi automobilių plovėjai (-os) plovykloje Šilainiuose. Atlyginimas – nuo 1400 Lt. Darbo patirtis būtų privalumas. Tel. 8 652 67 042. 940645

Reikalingi pareigingi tarptautinių gabenimų vairuotojai (E kategorija) dirbti Vakarų Europoje ir maršrutu Vakarai–Rytai. Kaunas, tel. 8 698 39 309. 922748

Reikalingi tarptautinių reisų vairuotojai dirbti autotraukiniais. Maršrutai Europa–Rusija. Kaunas. Tel. 8 698 34 179.

941487

Restoranas „Svarstyklės“ siūlo darbą: kūrybingam, atsakingam karštųjų patiekalų virėjui. Reikalavimas – ne mažesnė kaip 3 metų virėjo darbo patirtis restorane; sezoniniam kepsnių kepėjui žarijų kaitroje. Tel. 8 698 80 130 10–19 val., e. paštas danguole@parkhotel.lt. 941537

Skubiai siūlome gerą darbą kvalifikuotai ir sąžiningai drabužių siuvėjai-taisytojai Kalniečiuose. Tel. 8 602 16 970, e. paštas bagyra_2001@yahoo.com. 941872

Stabiliai dirbančiai trikotažo siuvimo įmonei reikalinga (-as) sumani (-us) siuvimo cecho meistrė (-as). Patirtis būtina. Visos socialinės garantijos. Tel. 8 652 70 330. 941388

Statybos įmonei reikalingi fasado meistrai dirbti Rusijoje. Geras atlyginimas. Tel. 8 685 19 687. 942764

Statybos mechanizmų nuomos įmonei reikalingas mechanizatorius dirbti ekskavatoriumi arba buldozeriu. Galimas lankstus darbo grafikas. Tel. 8 611 26 363. 942497

Tarptautinių pervežimų įmonė plečia savo veiklą ir ieško vairuotojų-ekspeditorių. Darbas maršrutu Lietuva–Italija (1 sav.) ir Vakarų Europoje (4 sav.). Reikalavimai: ADR pažymėjimas. Privalumai: 2 m. darbo patirtis, ankstesnių darboviečių rekomendacijos, užsienio kalbų žinios. Siūlome: stabilų darbo grafiką, greitai ir laiku mokamą užmokestį, visas socialines garantijas, naujus vilkikus; neturinčius patirties apmokome. Kreiptis tel. (8 37) 268 960, 8 656 14 298. UAB „Švaros biuras“ ieško valytojų dirbti visą darbo dieną Kauno sporto klube IMPULS, Baltų pr. Kreiptis tel. 8 656 26 884, e. paštas info@svarosbiuras.lt. 941404

Valymo paslaugų įmonė mielai priims į darbą valytojas (-us) ir kiemsargius, turinčius 35–55 proc. darbingumą. Kreiptis tel. 8 618 00 837. 933293

Paslaugos Medikų „Biofirst“ klinikoje konsultuoja ir gydo gyd. CHIRURGAS, natūralios med. specialistas, homotoksikologas ALVIDAS DIDŽIULIS. Organizmo atstatymas po operacijų, virškinamojo trakto, kraujotakos sutrikimų, sąnarių ir stuburo ligų gydymas natūraliais medikamentais. Nechirurginis išsiplėtusių kojų venų šalinimas. Studentų g. 37, tel. (8 37) 750 866; www.bioklinika.lt. AKCIJA! Implantas – 1400 Lt. Nemokamas protezavimas ligonių kasų pacientams ir vaikams iki 18 m. Astos Dambrauskienės odontologijos klinika, Laisvės al. 10, Kaunas, tel. (8 37) 206 039, 8 698 07 476. 933219

Alkoholizmo, narkomanijos gydymas. Išblaivinimas, pagirių ir abstinencijos gydymas. Kvalifikuota anonimiška pagalba. „Gintarinė klinika“, Baltų pr. 137F, tel. (8 37) 366 574, 8 634 47 298. 933025

Gyd. V.Kašėta, N.Grušauskas gydo odos, alergines, grybelines, venerines ligas. Iškvietimas į namus. K.Petrausko g. 40, tel. (8 37) 220 288; www.odosligos.lt.

941711

935502

Klinika „Neurosveikata“. Patyrę gydytojai psichiatrai gydo įvairius psichikos sutrikimus, pagirių simptomus. Išblaivinimas, kodavimas nuo alkoholio. Trakų g. 12, tel. 8 656 61 610. www.neurosveikata.lt. 935847

Nebrangiai protezuoju dantis. Tel. 777 945, 8 608 15 882. 941460

932132

923746

Automatinių skalbyklių remontas. Garantija. Atvykstame į namus. Tel. 440 387, 8 672 78 279.

942630

Skalbimo mašinų remontas, prijungimas, konsultacijos. Dirbu ir šeštadieniais. Tel. 423 798, 8 687 53 111, Rimantas Motuzas. 939275

SKUBIAI IR NEMOKAMAI IŠVEŽA nenaudojamą buitinę techniką – šaldytuvus, skalbykles, virykles, kompiuterinę techniką ir kitus elektronikos prietaisus. Tel. 8 641 99 000, www.kaunakiemis.lt. 935201

SNAIGĖS servisas (M.K.Čiurlionio g. 5). Visų šaldytuvų, skalbyklių remontas. Prekyba SNAIGĖS šaldytuvais, atsarginėmis dalimis. Tel. 341 876, 8 652 44 908. 936532

Taisome įvairių tipų televizorius klientų namuose. Iškvietimas nemokamas. Garantija. Tel. 719 765, 8 652 39 176. 941312

Taisome įvairių tipų televizorius klientų namuose. Iškvietimas nemokamas. Suteikiama garantija. Tel. 715 991, 8 671 55 064. 940152

Pagal unikalią G.Šičko metodiką padedame tapti laisviems nuo ALKOHOLIO PRIKLAUSOMYBĖS IR RŪKYMO. Efektyvumas 95–100 proc. Vyksta registracija darbui grupėse ir individualiai. Anonimiškumą garantuojame. Tel. 8 670 97 959. www.laisvi.lt. 941791

Studentai-odontologai, prižiūrimi dėstytojų, NEMOKAMAI gydo skaudamus dantis. Tel. 8 623 96 694. 941599

Vaikams (iki 18 m.) nemokamas dantų gydymas bei profilaktika. Odontologijos studentė gydo dantis su gydytojo specialisto priežiūra. Tel. 8 633 30 905. 942781

Automobilininkams

942614

Automobilių dujų įrangos montavimas, tiesioginis įpurškimas. Remontas. Pažymos. Lizingas. UAB „Vikroma“, Partizanų g. 87A, tel. 313 805, 8 610 21 218.

Kompiuterininkų AD servisas taiso nešiojamuosius, stacionarius ir žaidimų kompiuterius: lituoja, instaliuoja programas, šalina virusus, atnaujina navigacijas. Galime atvykti. Tel. 8 617 77 731. 927398

Akcija – antivirusinių diegimui. Kompiuterių programinis ir tech. remontas, tinklų diegimas, lituojame. Kaune atvykstame nemokamai. Tel. 8 611 40 917. Atlieku kompiuterių priežiūrą, Windows diegimą, virusų šalinimą, interneto tvarkymą, tvarkyklių instaliavimą. Atvykstu į namus nemokamai. Tel. 8 684 32 863. 931491

Kompiuterių remonto paslaugos. NEMOKAMAS atvykimas. www.pagalbakompiuteriams.lt. Tel. 8 655 88 600. 937584

933938

941652

Plovimas – automobilių, variklių, dugno. Šildymo-aušinimo automobilio sistemos remontas, perdirbimas. V.Krėvės pr. 118B, 6 garažas. Tel. 8 604 16 842.

Visų kompiuterių ir televizorių taisymas Kaune, Savanorių pr. 192, tel. (8 37) 327 424; www.pc-help.lt. 933607

Statybos, remonto

938554

938882

AEG, „Beko“ ir kt. skalbyklių, šaldytuvų, mikrobangų, viryklių remontas, prijungimas. Atvykstu. Garantija iki 24 mėn. Taikome nuolaidas! Tel. 8 684 82 194. 941833

ARDO, BOSCH, HANSA, SNAIGĖ, LIEBHERR, BEKO ir kt. šaldytuvų, skalbyklių nebrangus remontas. Atvykstu nemokamai. Garantija. Nuolaidos. Tel. 8 678 87 795, 345 500. 942783

Atlieku nebrangų mikrobangų krosnelių, skalbyklių, dulkių siurblių, šaldytuvų, el. viryklių remontą. Garantija iki 2 m. Atvykstu nemokamai. Tel. 8 680 85 778. 937916

932657

Atliekame grindų, parketo šlifavimą. Klijuoju plyteles, dažau, tapetuoju. Kalu dailylentes, laminatą. Santechnikos darbai. Tel. 795 508, 8 600 62 210.

932397

Atliekame griovimo darbus – sienų, pertvarų, angų pjovimas, kirtimas. Sąramų montavimas. Konsultacijos. Statybinio laužo išvežimas. Pastatų griovimas. Tel. 8 699 77 162. 935805

Atliekame įvairius santechnikos darbus: kanalizacija, vandentiekis, šildymas. Keičiu WC, vonias, maišytuvus. Smulkus remontas. Tel. 795 508, 8 600 62 210.

Atliekame mūrijimo darbus iš įvairių blokelių ir klinkerio plytų, turime visą įrangą. Dirbame su verslo liudijimais. Žalingų įpročių neturime. Tel. 8 699 34 653. 933533

Atliekame parketo ir grindų šlifavimo be dulkių bei lakavimo darbus. Tel. 8 679 13 494, 8 605 13 469. 941027

Atliekame šlaitinių stogų dengimą. Karkasinių namų montavimas. Kalame dailylentes, šiltiname. Pastolių nuoma ir montavimas. Tel. 8 678 66 421, 8 684 56 722. 938588

Atliekame visus grunto kasimo, stumdymo, išvežimo ir lyginimo darbus. Vežame žvyrą, smėlį, žvyrą betonavimui, juodžemį, skaldą. Tel. 8 614 05 241. 931906

Atliekame visus santechnikos darbus: vandentiekis, šildymas, vidaus ir lauko kanalizacija, prietaisų sumontavimas, remontas. Tel. 8 699 77 162. 935782

Atliekame visus statybos, remonto darbus: elektra, santechnika, griovimas, mūrijimas, betonavimas, gipskartonio montavimas, visa apdaila. Tel. 8 699 77 162. 935764

Atliekame visus vidaus ir išorės darbus, tvarkome butus, namus, sodybas ir biurus. Tel. 8 607 22 667. 939018

AKCIJA! ALUPLAST profilio 5 kamerų langai – su 30% nuolaida ir vidine apdaila. Šarvuotos durys. Balkonų stikl. Roletai. Pramonės pr. 16 („Urmo“ bazė, 2 vagonėlis). Tel. (8 37) 451 712, 8 647 00 002, e. paštas gediminas@arventa.lt.

„AEG“, „Ardo“, „Beko“, „Bosch“ ir kt. automatinių skalbyklių remontas. Dirbame ir savaitgaliais. Garantija iki 2 m. Tel. 8 602 56 100.

932107

Atliekame aplinkos tvarkymo darbus: trinkelių klojimas, tvorų statymas, apželdinimas. Įrengiame lietaus kanalizaciją, drenažą. Tel. 8 620 26 805.

940158

Taisau kompiuterius, konsultuoju nemokamai, atvykstu į namus ar biurą, išrašau sąskaitas, netaikomas PVM. www.kompiuterioprieziura.lt. Tel. 8 653 52 757.

Buitinės technikos remonto

936843

Atestuota įmonė atlieka stogų dengimo, keitimo, skardinimo darbus. Tel. 8 675 28 844, 362 768.

904798

Automobilių kompiuterinė diagnostika. Taisome visus elektros gedimus, starterius, generatorius, automatines, mechanines dėžes, variklius, važiuoklę. Tel. 8 676 20 355.

941188

Ardome WC kabinas, betonines, mūrines sienas, grindis, perdangas. Valome palėpes. Pjauname angas, sumontuojame sąramas. Tel. 8 670 17 211.

Atliekame kokybiškai tik gipskartonio montavimo darbus (sunkias ir lengvas konstrukcijas). Tel. 8 620 80 461, 8 671 13 410.

928963

Automobilių dujų įranga. Dažymas, lyginimas, plastmasių remontas. Kalniečių g. 151. Tel. 8 600 20 968.

940455

Rytinei spaudai išvežioti reikalingas vairuotojas, turintis mikroautobusą. Kreiptis K.Donelaičio g. 46, Kaunas, tel. (8 37) 204 293.

942624

Jaučiate nuovargį, dirglumą, nevaldote emocijų, nepajėgiate dirbti ar sportuoti, sunku susikaupti, pleiskanoja oda, lūžinėja nagai, įtrūksta lūpų kampučiai, nėra apetito – kuo greičiau pasitikrinkite kraują! Gal sergate anemija? Tyrimų kompleksui – net 50 proc. nuolaida. Medicinos centras „Neuromeda“, tel. 8 613 42 780, www.neuromedicina.lt.

941072

Restoranas „Bajorkiemis“, esantis greitkelyje Kaunas–Vilnius, ir PLC MEGA ieško virėjų, indų plovėjų, virtuvės darbuotojų. Tel. 8 611 29 129.

936225

934606

941045

Gyd. D.Bielskienė, J.Urbštienė konsultuoja ir gydo vaikus, suaugusiuosius, sergančius odos, alerginėmis, nagų ir plaukų ligomis. Šalina karpas, papilomas. Apgamai tiriami dermatoskopu. Konsultuoja dėl lytiškai plintančių ligų. Gedimino klinika, Gedimino g. 34. Tel. 207 396.

Reikia siuvėjų. Darbas Vilijampolėje. Silpnai mokančias apmokome. Tel. 8 641 95 657.

Gydytoja onkologė-chirurgė L.Šarakaus­ kie­nė ištiria dermatoskopu ir šalina lazeriu apgamus ir kitus ikivėžinius odos darinius. Tel. 313 900.

8 655 45 114 (Vytauto pr. 23)

AKCIJA! Plastikiniai ir mediniai langai, šarvuotos ir vidaus durys, balkonų stiklinimas. Tel. 705 900, 8 656 39 353, Sukilėlių pr. 3. www.roplastitus.lt.

933077

Atlieku (kokybiškai) vidaus ir išorės remonto darbus: lyginu, glaistau, dažau, kloju laminuotas grindis. Tel. 8 605 16 144, 8 671 53 911. 942059

Atvežame žvyro, smėlio, skaldos, atsijų, juodžemio, betono gaminių. Tel. 373 894, 8 616 56 993. 934937

Aukštos kokybės dažymas, tapetavimas, langų angokraščių apdaila, sienų ir lubų lyginimas, grindų laminatas. Kainos derinamos. Tel. 8 686 47 904. 940376

AKCIJA! Virtuvės langas – nuo 550 Lt; 3 dalių kambario – nuo 720 Lt, balkono durys su vitrina – nuo 800 Lt (kainos su montavimu ir palangėmis). Vertikalios orlaidės, balkonų stiklinimas, roletai, žaliuzės, garažo vartai. UAB „EG group“, tel. 540 123, 8 612 65 486. 937951

Apdaila. Įvairių grindų įrengimas (ir iš MDP), gipskartonio ir medžio drožlių plokščių montavimas, mansardų šiltinimas. Nuolaidos medžiagoms. Tel. 8 630 40 405. 941194

Apdailos darbai, gipskartonio montavimas (įvairios konstrukcijos), glaistymas, dažymas. Tel. 8 658 27 606. 941560

Automobilinio bokštelio nuoma (15 m aukščio). Pjauname, genime medžius. Šlaitinių stogų dengimas, skardinimas. Tel. 8 687 19 660 (Rolandas), 8 602 92 845. 937397

Be dulkių kokybiškai šlifuojame, lakuojame, restauruojame parketą, medines grindis, laiptus. Tel. 8 677 36 264. www.slifavimas.info. 933423

Betonuojame grindis, atliekame paruošiamuosius darbus. Dirbame vokiška įranga BMS. Garažai, sandėliai. Garantija. Tel. 8 671 15 807. 932101

Nukelta į 15 p.


15

Pirmadienis, balandžio 16, 2012

klasifikuoti skelbimai Paslaugos Statybos, remonto Betonuojame grindis, darome betoninius laiptus, tinkuojame, sukame gipsą, glaistome, dažome, klijuojame plyteles. Atliekame visus santechnikos darbus, rengiame šildomas grindis. Dedame parketą. Tel. 8 650 51 581.

AB „Ūkio bankas“ LT607010400010467777

938906

Dažau, glaistau, tapetuoju, dedu laminuotas grindis, atlieku plastikinių langų langokraščių apdailą. Tel. 297 200, 8 658 80 157. 942542

Dažau, glaistau, tapetuoju, lyginu, dedu laminatą, suku gipskartonį. Stažas 22 m. Nuperku ir atvežu medžiagas. Tel. 8 646 98 428, 779 732. 941886

Dažytoja nebrangiai dažo butus. Tel. 8 615 71 263.

942081

Dengiame naujus ir renovuojame senus stogus. Skardinimo darbai. Karkasinių namų statymas. Gipskartonio montavimas. Dailylenčių kalimas. Tel. 8 689 47 224. 937548

Dengiame šlaitinius stogus, rekonstruojame, skardiname. Komplektuojame medžiagas. Gaminame kaminų įdėklus ir juos valome. Tel. 8 612 82 740. 940503

Dengiame stogus įvairia danga. Tel. 8 698 39 862. 935964

Dengiame stogus, rekonstruojame, skardiname. Kaminų įdėklai, valymas. Karkasinių namų statymas. Tel. 8 601 77 895. 940497

Drenažas, vandentiekis, kanalizacija. Mini ekskavatoriaus paslaugos. Tel. 8 676 14 056, 8 620 45 433. 926208

Ekskavatorių ir buldozerių nuoma. Kasame, valome tvenkinius, buldozeriais lyginame žemes. Kiti žemės darbai. Tel. 8 640 26 562, 8 611 26 363. 926400

Ekskavatorių, mini krautuvų, buldozerių nuoma. Juodžemio, smėlio, grunto, statybinio laužo atvežimas. Aikštelių, įvažų įrengimas. Skylių gręžimas. Tel. 8 670 17 211. 936861

Elektriko paslaugos. Greitai ir kokybiškai. Suteikiame garantiją. Tel. 8 651 73 760, 8 609 83 349. 941340

Elektros darbai. Apsaugos, videosistemos. Taupaus apšvietimo sprendimai. Nedidelės kainos, kokybė, garantijos. Tel. 8 687 98 087. 932257

Fasado šiltinimas vata, putplasčiu. Dekoratyvinio tinko, mozaikinių akmenukų dėjimas. Patirtis. Kokybė. Yra pastoliai. Tel. 8 671 94 173. 940396

Gaminame iš metalo: duris garažams, sandėliukams. Tvoros, balkonai, grotos. Kalvystės darbai. Tel. 8 698 25 138. 934624

Gaminami šiuolaikiškos konstrukcijos stogeliai su permatoma danga, tvoros, vartai, voljerai, kitos konstrukcijos. Sumontuojame. Tel. 8 686 81 398, 533 223. 942144

Greitai ir kokybiškai glaistau, dažau, tapetuoju, dedu vidinius ir išorinius kampus. Superku medžiagas. Tel. 8 671 97 046.

940097

Gręžiame skyles per mūrą, betoną, akmenį. Atliekame santechnikos, apdailos ir kitus statybos darbus. Tel. 8 675 17 370, 8 681 81 018. 935581

Kalvystės darbai: metalinės laiptinių, sandėliukų, garažų durys, turėklai, tvoros, laiptų konstrukcijos, stogeliai. Tel. 477 155, 8 699 66 111; www.vaigeda.lt. 936983

Kaminų įdėklai, valymas, pristatomieji kaminai, remontas. Kokybės garantas. Kaminų mūrijimas. Tel. 8 619 29 430. 932061

Kasame ekskavatoriais, lyginame buldozeriais, vežame savivarčiais žvyrą, skaldą, juodžemį. Įrengiame įvažas bei kelius į statybų aikšteles. Tel. 8 699 77 162. 940933

Kasame vandens šulinius, vietinę kanalizaciją, surandame vandenį, valome šulinius. Pristatome ritinius. Santechnikos darbai. Tel. 8 607 63 411. 935710

Kasu šulinius, vietinę kanalizaciją. Valau ir gilinu šulinius. Surandu vandens gyslą. Atvežu šulinių žiedus. Tel. 8 606 29 150, 8 645 31 863. 936884

Kasu šulinius, vietinę kanalizaciją. Valau ir gilinu šulinius. Surandu vandens gyslą. Suorganizuoju žiedų atvežimą. Tel. 8 676 67 428. 930061

KLOJAME TRINKELES, šaligatvio plyteles. Nemokama konsultacija. Statome vejos, gatvės bortelius, sulyginame šulinius. Ruošiame pagrindus. Tel. 8 674 68 080. 933322

Užpildę kvitą, prenumeratą galite užsisakyti „Kauno spaudos“ kioskuose. Klojame trinkeles. Drenažas, valymo įrenginiai. Betonuojame pamatus, atramines sienutes, perdangas. Technikos nuoma. www.peiveris.lt. Tel. 8 600 22 703.

934981

Laiptinių, fasadų dažymas, butų remontas. Bendrijoms – nuolaidos. www.laiptiniuremontas.lt. Tel. 8 603 84 086.

941974

Langų apdaila – nebrangiai ir kokybiškai. Tel. 8 676 82 369. 935025

Meistrai mūrija, tinkuoja, betonuoja, dažo, klijuoja plyteles, atlieka santechnikos, stalių, elektros darbus. Taikome nuolaidas. Tel. 736 068, 8 648 97 426. 942520

Mūrijame, betonuojame. Suvirinimo, griovimo darbai. trinkelių klojimas. Fasadų šildymas. Stogų dengimas. Tel. 8 646 16 479. 938107

Nuomojame BOBCAT mini krautuvus, ekskavatorius. Kasame, lyginame, griauname, gręžiame pamatams skyles, iškrauname, pakrauname krovinius. Tel. 8 656 41 801. 930245

Nuosavų namų durys: saugios, ypatingai šiltos. Garantija 5 m. Dirbame be poilsio dienų. Tel. 8 634 81 144.

Tinkuojame kalkiniu-cementiniu skiediniu. Tel. 8 685 01 565.

941415

TRINKELIŲ KLOJIMAS. Kokybiškai kloju trinkeles, vejos bortelius, įrengiu vandens nutekėjimo sistemas. Kokybę garantuoju. Tel. 8 687 82 448. 932192

UAB „Kestugneta“ atlieka visus statybos ir remonto darbus. Tel. 8 600 92 790.

939015

Vonios kambario ir šildymo sistemų įrengimo ir rekonstrukcijos darbai: santechnika, plytelės, staliaus darbai ir kt. Darbo patirtis ir kokybė. Tel. 8 619 29 923. 940692

Vidaus įrangos Atnaujinu, dedu, šlifuoju, poliruoju, lakuoju parketą, grindis, „plaukiojančias“ grindis. Montuoju gipskartonį, dažau. Tel. 8 681 72 610. 942110

Įvairios durys pigiau. Didelis spalvų, modelių pasirinkimas. Naujiena – stogeliai, terasos. Dirba kvalifikuoti specialistai. Tel. 457 915, 8 676 70 000; www.lietuviskosdurys.lt. 940551

Pigūs laiptai iš sausos ąžuolo, uosio medienos. Gaminu. Montuoju. Tel. 8 646 44 285. Plastikiniai langai, šarvuotos durys, balkonų stiklinimas, apdaila. Langų reguliavimas, taisymas. Buto remonto darbai. Savanorių pr. 287–316, tel. 8 606 28 921.

Profesionaliai atliekame visus apdailos darbus. Tel. 8 676 79 214, 8 616 20 188.

941784

934035

Profesionalus vonių restauravimas. 5 metų garantija. Tel. (8 37) 773 100, 8 670 06 048. Daugiau informacijos www.voniurestauravimai.lt. 936912

Santechnikas atlieka visus santechnikos darbus. Padeda nupirkti, atvežti medžiagas (su nuolaidomis). Tel. 8 680 84 699 nuo 7 iki 22 val. 935830

Santechnikas keičia kriaukles, WC ventilius, gyvatukus, prijungia buitinę techniką, išvalo kanalizaciją. Nuperka medžiagas. Tel. 424 099, 8 683 05 242. 941114

938990

940672

Baldžių

941218

Aptraukiame audiniu, dirbtine ir natūralia oda baldus. Keičiame visas reikalingas medžiagas. Ilgametė darbo patirtis. Transportas nemokamas. Tel. 8 604 76 264, 730 715. 938894

Aptraukiame baldus gobelenu. Keičiame medžiagas. Dirbame dirbtuvėje ir kliento namuose. Aukšta kokybė. Pensininkams – nuolaidos. Tel. 365 100, 8 699 39 904. 940083

Gaminame nestandartinius kietuosius baldus: virtuvės, prieškambario, komodas, stalus, lentynas, spintas... Atvežame, surenkame nemokamai. Tel. 8 601 26 068.

Santechnikos darbai. Be poilsio dienų, garantijos, nuolaidos. Tel. 8 636 89 929, (8 37) 224 785, e. paštas bmwgulbe@ gmail.com.

Greitai, kokybiškai ir pigiai remontuojame minkštuosius baldus. Keičiame spyruokles ir poroloną. Transportas nemokamas. Tel. 712 540, 8 675 65 133.

Siurbiame nuotekas. Plauname lauko vamzdynus. Tel. 8 670 12 205.

Greitai, kokybiškai remontuojame minkštuosius baldus. Keičiame dizainą. Platus gobeleno pasirinkimas. Be poilsio dienų. Transportas nemokamas. Tel. 440 774.

917762

940040

Statome namus, darome pamatus. Atliekame mūro, stogų dengimo, šiltinimo darbus. Namo be vidaus apdailos 1 kv. m kaina nuo 1000 Lt. Tel. 8 656 27 767. 937779

Stogų dengimas, šiltinimas. Tarpblokinių siūlių remontas. Tel. 8 681 79 195, 8 686 88 034.

940510

Suvirinimo elektra darbai. Betonavimas. Pamatai. Gaminame, restauruojame tvoras, stulpus, vartus. Tel. 341 102, 8 614 64 490, 8 600 06 675. 941375

Šventėms Ruošiame įvairius pobūvius, gedulingus pietus, metines. Yra 2 pobūvių salės (talpina nuo 30 iki 100 žmonių). Jauki aplinka, židinys, malonus aptarnavimas, kokybiškas maistas, nedidelės kainos. Savanorių pr. 266, Kaunas, „Žėručio“ banketinė salė. Tel. 315 713, 8 676 20 832. 931836

Teisinės ir buhalterinės paslaugos Kuršių g. 7, 2 korpusas, 3 aukštas, Kaunas. Tel. 8 675 77 404, e. paštas teisinespaslaugosjums.lt @gmail.com. 937894

Kitos „ABDONO“ kilimų ir žaliuzių valykla valo kilimus (kliento patalpose arba išsivežame), minkštuosius baldus, čiužinius, „Bauer“ ir kt. patalynę sausu ir šlapiu giluminiu būdu amerikietiška įranga. Langų valymas, grindų dangos atnaujinimas, patalpų tvarkymas po remonto ir visos kitos švaros paslaugos. UAB „ABDONAS“ (bet kada), tel. 77 09 44, 8 688 18 946. Žemaičių g. 31, www.abdonas.lt.

Visi apželdinimo darbai. Įrengiame vejas, dekoratyvinius baseinus, krioklius, akmens takelius. Kultivatoriaus paslaugos. Tel. 8 672 44 785, 8 600 88 285. 942193

Visos apželdinimo paslaugos: vejos įrengimas, aeravimas, pjovimas, priežiūra. Alpinariumai, baseinai, kriokliai, akmeniniai takeliai. Tel. 8 643 37 567. 940388

Įvairūs Nuomoja Valstybinė mašinų bandymo stotis prie Žemės ūkio ministerijos skelbia viešą Valstybės materialiojo turto nuomos konkursą. Domeikavoje, Neries g. 4, išnuomojamas 21,23 kv. m ploto kabinetas biurui. Pradinė 1 kv. m biuro nuomos kaina (su PVM) 8,00 Lt/mėn. Nuomos sutarties trukmė – 1 metai. Paraiškų dalyvauti konkurse pateikimo terminas – iki 2012 m. balandžio 30 d. Paraiškos priimamos ir informacija teikiama stoties bendrųjų reikalų skyriaus kab. (Domeikava, Neries g. 4, tel. 8 611 44 259). Komisijos posėdis vyks 2012 m. gegužės 4 d. 9 val. bendrųjų reikalų skyriaus kab. Pradinį įnašą, lygų paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui su PVM (PVM mokėtojui) arba be PVM (ne PVM mokėtojui), reikia įmokėti į Valstybinės mašinų bandymo stoties prie ŽŪM sąskaitą (AB DNB banko sąskaita Nr. LT144010042500010230, banko kodas 40100, įmonės kodas 190819979). Nuomos konkurso komisija 942318

931412

Aptraukiame audiniu baldus. Keičiame spyruokles, vatiną, poroloną. Pensininkams – nuolaidos. Transportas nemokamai. Tel. 779 101, 8 603 49 621.

Santechnikas keičia vandentiekio, kanalizacijos vamzdynus, stato WC. Kiti santechnikos darbai. Dirba be poilsio dienų. Garantija. Tel. 8 645 22 683. 942533

936022

Finansų, audito

Medienos gaminiai: durys, laiptai, lauko ir vidaus baldai, sendinimas, kiti nestandartiniai sprendimai. Visos stalių paslaugos. Tel. 8 687 52 455, 8 612 68 971.

942005

Virtuvės, svetainės, biuro, miegamojo, vonios, spintų ir kitų kietųjų baldų gamyba. Garantija. Gaminame išsimokėtinai. Tel. 8 679 77 357; www.ivairusbaldai.lt.

932518

941792

Aplinkotvarka, medžių, gyvatvorių genėjimas, augalų sodinimas, tujų priežiūra, sodininko paslaugos. Tinklinės ir segmentinės tvoros. Tel. 8 600 92 922. 922540

Medžių pjovimas, genėjimas; gyvatvorių karpymas; vaismedžių genėjimas; tvenkinių kasimas; apželdinimo paslaugos. UAB „Aplinkos darbai“, tel. 8 655 55 800. 923017

Modernia valymo įranga „Rainbow“ giluminiu būdu valome dangą, čiužinius ir minkštuosius baldus. Tel. 8 604 02 322. 941930

NEMOKAMAI išvežame bet kokį nereikalingą metalo laužą, buitinę techniką. Mokamai – senus baldus, šiukšles ir visa kt. Pjauname medžius. Tel. 8 601 99 230, 799 681. 941892

Nuolatiniams pervežimams Lietuvoje (prekių išvežiojimas po prekybos centrus) reikalingos transporto įmonės, turinčios atvėsintą (-0 – 6°C) arba gilaus šaldymo (-18°C) 18 pll, 21 pll ir 33 pll talpos transportą. Pasirašome ilgalaikes sutartis. Tel. 8 656 29 160, 8 698 71 720. 941866

940840

Kietųjų baldų gamyba: virtuvės, prieškambario, svetainės, jaunuolio baldai, spintos ir kt. Tel. 8 698 43 448 nuo 8 iki 21 val.

Pavojingų medžių šalinimas, vaismedžių genėjimas, kelmų frezavimas, didelių medžių persodinimas. Tel. 8 645 34 444.

935891

925606

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Pabrangimas nuo 15 proc./mėn. Tel. 314 531, skambinti d. d. 9–17 val., „Aujama-credit“.

Pigiai išsiurbiame fekalijų šulinius, pasikrauname ir išvežame šakas, šiukšles, statybines atliekas, birius krovinius. Tel. 380 853, 8 685 30 321.

928118

942584

Pigiai, greitai, gerai remontuojame baldus (aptraukiame gobelenu). Garantija 1 m. Nuolaidos. Tel. 707 920, 8 657 85 505.

Vaismedžių genėjimas, vejų, alpinariumų įrengimas. Smaragdinių tujų, pušies žievės mulčo pardavimas. Tel. 8 616 42 833.

923136

938850

Išsinuomoja Išsinuomočiau butą, namą, patalpas Kaune. Siūlyti įvairius variantus. Tel. 8 659 03 053. 935029

Išsinuomotume tvarkingą vieno arba dviejų kambarių butą Žaliakalnio, Dainavos, Kalniečių, Šilainių r. arba Centre. Tel. 8 684 55 498. 940435

Gabenimai „IVECO“, „MAN“ savivarčiais atvežame iki 13 t žvyro, smėlio, skaldos, atsijų, žvirgždo, kokybiško juodžemio iki 9 kub. m. Rašome sąskaitas. Tel. 8 633 33 374. 941139

0–24 val. atvežame iki 9 kub. m žvyro, smėlio, juodžemio, mėšlo, atsijų, asfalto skaldos. Savikroviu išvežame žemes, statybinį laužą. Tel. 8 686 92 900. 936101

0–24 val. atvežame žvyro, smėlio, skaldos juodžemio, durpių, mėšlo. Savikroviu išvežame gruntą, šakas, statybinį laužą. Rašome sąskaitas. Tel. 8 640 10 444. 935916

Atvešiu akmenų, atsijų, žvyro, smėlio, juodžemio. Savivarčio su kranu paslaugos. Rašome sąskaitas. Tel. 8 614 88 448. 941368

Atvežame GAZ-53 savivarčiu: juodžemio, smėlio, žvyro, atsijų, skaldos, kompostinių, durpių. Išvežame šiukšles. Tel. 343 278, 8 699 83 319. 934569

Nukelta į 16 p.


16 2

Pirmadienis, balandžio 16, 2012

klasifikuoti skelbimai Akcija GREITOS PASKOLOS. Užstatas – nekilnojamasis turtas arba automobiliai. Konsultuojame, tvarkome visus dokumentus. Tel. 8 687 82 448. Mituvos g. 5, Kaunas.

Įvairūs Gabenimai

932303

Atvežame molio, žvyro, statybinio laužo, juodžemio. Išvežame statybinį laužą. Rašome sąskaitas. Tel. 8 698 25 082. 935005

Atvežame nuo 1 iki 10 kub. m žvyro, smėlio, atsijų, skaldos, juodžemio. Krovinių pervežimas. Tel. 8 618 20 971.

Keičia

942448

Keičiu Prienų r., Pakuonyje, namą į 2 butus po du kambarius Kaune su nedideliu priedu. Tel. 8 686 27 925. 941908

940482

Atvežame smėlio, žvyro, skaldos, juodžemio, atsijų iki 7 tonų. BOBCAT nuoma. Išrašome sąskaitas. Tel. 8 657 68 660.

Kiti

Atvežame sunkvežimiais KAMAZ, GAZ-53 žvyro, skaldos, atsijų, malkų, juodžemio, mėšlo. Išvežame statybų laužą, šiukšles. Vežu kt. krovinius. Tel. 8 671 70 006. Atvežame žvyro, smėlio, skaldos, atsijų, žemių, juodžemio. Nuomojame mini krautuvą BOBCAT. Išvežame statybinį laužą. Tel. 8 620 26 805.

Elektroninės Cigaretės tavo ir tavo artimųjų sveikatai! www.gerasdumas.lt. Tel. 8 607 65 203, e. paštas gerasdumas@ mail.com.

942122

934227

942550

932641

Atvežu (5–11 kub. m) žvyro, smėlio, akmens skaldos, akmenukų, juodžemio. Savivarčio paslaugos. Tel. 8 618 67 815. 942487

Atvežu pigiai GAZ-53 (1–5 kub. m) juodžemio, mėšlo, durpių, žvyro, skaldos, smėlio, atsijų. Ekskavatoriaus nuoma. Tel. 8 606 11 127. 935377

Atvežu pigiausiai GAZ-53 nuo 1 iki 5 kub. m juodžemio, žvyro, skaldos, smėlio, atsijų ir kt. Išvežu šiukšles. Buldozerio, ekskavatoriaus nuoma. Tel. 8 674 51 453. 942744

Atvežu savivarčiu su kranu juodžemio, durpių, žvyro, skaldos, organinių trąšų. Pasikraunu nebirių medžiagų. Tel. 236 801, 8 687 73 505. 937833

Baldų, pianinų perkraustymo (krauname, montuojame), krovinių gabenimo paslaugos. Tel. 8 650 12 579, 740 666. 927144

Gabename krovinius, perkraustome baldus, pianinus „Ford Transit“ (11 kub. m) ir MB 609 (25 kub. m). Pensininkams – nuolaidos. Tel. 8 650 71 087, 8 605 63 146. 932290

Savikroviu (20 t, 6x6) išvežu statybinį laužą, žemes. Atvežu malto betono, statybinio laužo, žemių, molio sklypui pakelti, aplinkai tvarkyti. Tel. 8 638 33 222. 941602

Savivarčiais pigiai atvežame iki 25 t žvyro, smėlio, skaldos, atsijų, juodžemio. Savikroviais – trinkelių, blokelių (iki 12 palečių), perdengimo plokščių. Tel. 8 688 12 000. 941984

Savivarčiu-savikroviu vežame įvairų birų krovinį: žvyrą, smėlį, skaldą ir pan. Atvežame, iškrauname, pakrauname. Išrašome sąskaitas. Tel. 8 656 21 251. 940598

Transportas. Perkraustymas. www.limesa.lt. Tel. 8 687 48 399. 933577

Kelionės Įvairioms progoms nuomojame „Mercedes“ autobusiuką (8 vietų). www.limesa.lt. Tel. 8 687 48 399 933565

Nuomojame mikroautobusus ir autobusiukus kelionėms Lietuvoje ir užsienyje. Tel. 8 612 78 839, 8 699 25 547. 937572

Saugus ir greitas keleivių, siuntinių pervežimas maršrutu Lietuva–Anglija–Lietuva. Nuo durų iki durų. Yra tralas. Tel. 8 643 50 666, 8 699 99 341, +447 523 833 083. 928441

Parduoda

928084

Paskolos per 1 valandą (turintiesiems užstatą), perkreditavimai, konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Tel. 412 960. 928157

Paskolos, perkreditavimai per 1 val. Užstatas – auksas, nekilnojamasis turtas, automobilis. Visų dokumentų tvarkymas, konsultacijos. Tel. 315 599. 928067

Skubi paskola už mažiausias palūkanas. Užstatas – auksas, automobilis, nekilnojamasis turtas. Konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Tel. 8 600 69 691. 928047

Paskolos nekilnojamojo turto ir automobilių savininkams. Klauskite ir savaitgalį. Tel. 8 602 36 979; www.sgpartneriai.lt. 922655

942718

Tvarkingą 1 kambario butą Dainavoje (bendr. pl. 30 kv. m, 4 a., šiltas, maži mokesčiai, pakeisti langai, elektros instaliacija, santechnika). Tel. 8 620 19 454. 941038

Tvarkingą 3 k. butą Jotvingių g. (61 kv. m, 9/4 a., įstiklintas balkonas, parduodamas su baldais ir buitine technika). 115 000 Lt. www.fortosiena.lt. Tel. 8 687 03 511. 2 kambarių butą Partizanų g. (5 a. blok. namo 1 a., grotuotas balkonas, šiltas, vidinis, kaina 72 000 Lt). Tel. 300 915, 8 676 22 529. KNTPA.

Nekilnojamasis turtas Kaune ir Kauno rajone „DnB būstas“ teikia paslaugas norintiesiems parduoti ar išnuomoti savo nekilnojamąjį turtą. Tel. 8 676 22 040, e. paštas darius.daugela@dnbbustas.lt. 942228

1 k. butą V.Krėvės pr. (9/9 a., vidinis, b. pl. 33 kv. m, balkonas, vieta automobiliui, tvarkingas). Kaina 60 000 Lt. Tel. 8 658 85 398, e. paštas sonata888888@gmail.com. 942464

10,28 a sklypą Artojų g. Garliavoje. Yra projektas (b. pl. 194 kv. m), leidimas statybai, pamatai, elektra. Yra privažiavimas. Komunikacijos vietinės. Kaina 72 000 Lt. Tel. 8 657 94 150. 939034

2 kambarių butą Sąjungos a., Vilijampolėje (5 a. blokinio namo 2 a., b. pl. 45 kv. m, tvarkingas, plastikiniai langai, toliau nuo gatvės). Tel. 300 917, 8 600 27 072. KNTPA. 1 kambario butą Dainavoje, Taikos pr. (5 a. blokinio namo 3 a., b. pl. 30 kv. m, ilgas 6 m balkonas, kaina 59 000 Lt). Tel. 300 917, 8 600 27 072. KNTPA. Sklypą Volterio g., Romainiuose (9,43 a, netoli miškas ir Nevėžis, visos miesto komunikacijos, kelias). Tel. 395 004, 8 614 21 015. KNTPA.

17 a sklypą Vaišvydavoje, Dobilios g. (šalia karjero, miesto komunikacijos, stačiakampio formos 54/30). Tel. 301 103, 8 614 21 023. KNTPA.

2 kambarių butą Centre, Laisvės al. (2 a. plytinio namo 2 a., b. pl. 70 kv. m, stogas keistas, apšiltintas, butas didelis, erdvus). Tel. 8 614 21 015. KNTPA.

2 kambarių butą Rukloje (bendr. pl. 51 kv. m, 5 a. mūrinio namo II a., WC atskirai, balkonas (įstiklintas) per kambarį ir virtuvę). Kaina 26 000 Lt. Tel. 8 600 23 721.

Namą Giraitėje, Liepų g. (2 a., plytinis, pritaikytas gyventi dviem šeimoms, atskiri įėjimai). Tel. 395 004, 8 614 21 015. KNTPA.

942439

941399

4 k. butą S.Žukausko g. (9/8 a., 82,73 kv. m, pakeista santechnika, langai, el. instaliacija, automatiniai saugikliai). Kaina sutartinė. Tel. 8 688 84 471. 942562

4 kambarių tvarkingą butą Fredoje, prie Botanikos sodo (5/4 a., plytinis, b. pl. 76 kv. m, šarvuotos durys, plastikiniai langai, parketas). Tel. 8 614 55 269. 942169

Bankrutavusi UAB „Dinasas“ parduoda 2.0028 ha žemės sklypą (paskirtis – žemės ūkio, unikalus Nr. 5233-0009-0395), esantį Kauno r. sav. Karmėlavos sen. Biruliškių k. Kaina 381150 Lt. Išsamesnė informacija teikiama tel. 8 686 32 435, e. paštas j.valaitis@dinasas.lt. 942740

Dalį namo (32 kv. m) Prancūzų g., puikioje vietoje, po kapitalinio remonto, autonominis šildymas dujomis, 1 a žemės. 64 900 Lt. www.fortosiena.lt. Tel. 8 687 03 511. 942716

Dviejų a. mūrinį šiuolaikišką 2008 m. namą už TOPO centro (b. pl. 170, kambariai 40, 20, 9 kv. m, virtuvė 10 kv. m, autonominis šildymas, garažas 50 kv. m, signalizacija, 2,5 a sklypas). Kaina 299 000 Lt. Tel. 8 611 24 808. 942840

914145

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Pabrangimas nuo 15 proc./mėn. Tel. 314 531, skambinti d. d. 9–17 val. „Aujama-credit“.

Suremontuotą 2 k. butą Ašmenos 2-oji g. (mūrinis, autonominis šildymas dujomis, su baldais ir buitine technika). 139 900 Lt. www.fortosiena.lt. Tel. 8 687 03 511.

942720

Išparduodu: butus, namus, sodus, sodybas, sklypus, patalpas. Padedu parduoti, nupirkti, konsultuoju. Tel. 8 618 84 422, (8 37) 333 555, www.simokusilas.lt.

Paskolos

SKUBIAI! Sklypą (10.35 a + 3 a namų valda, graži vieta, kraštinis, neapstatytas, gera kaimynystė) Ž. Šančiuose, Švenčionių g. Tik 129000 Lt! GERA INVESTICIJA! Tel. 8 639 19 602. 942642

Balandžio, gegužės mėn. kačių ir šunų vakcinacija prieš PASIUTLIGĘ – tik 5 Lt. V.Krėvės pr. 97A, tel. 460 002; Raudondvario pl. 184–7, tel. 330 342; Pramonės pr. 14, „Urmas“, Žalioji galerija, 4 salė, 17 vieta, tel. 707 723.

942521

Naujos statybos butus Kaune (autonominis šildymas, židinys, automobilio vieta, šalia prekybos centras, labai gera infrastruktūra, sutvarkyta aplinka). Dirbame ir šeštadienį. Tel. 8 698 09 808.

Medinį namą su 23 a sklypu Panemunėje, Vaidoto g. (tinka gyventi arba kitai veiklai). Kaina 200 000 Lt. Tel. 8 601 71 569. 942536

Namą Aleksote, 250 kv. m, 8 a sklypas, gera vieta, renovuotas, ekonomiškas. I a. 2 kambariai, virtuvė, vonia, WC, atskiras įėjimas, II a. 3 kambariai, holas, virtuvė, vonia, WC, III a. mansarda. Tel. 8 687 64 771. 942728

Naujai šiuolaikiškai suremontuotą 2 k. butą Šarkuvos g. (51 kv. m, su virtuvės baldais ir buitine technika). 111 900 Lt. Tel. 8 687 03 511. www.fortosiena.lt.

942719

Parduodamas 14,34 a žemės sklypas Kaune, A.Žmuidzinavičiaus g. Yra visos miesto komunikacijos. Kaina 122 000 Lt. Tel. 8 698 48 882.

8 a namų valdos sklypą Rokeliuose, Kirtimų g. (kelias, galimybė prisijungti prie vandens gręžinio, elektra). Tel. 302 530, 8 609 96 655. KNTPA. Sodą SB „Inkaras 2“, Kauno r. (2 a. plytinis namas, b. pl. 106 kv. m, pirtis, 6 a žemės). Tel. 308 866, 8 609 96 655. KNTPA. 2 kambarių butą Dainavoje, Partizanų g. (5 a. blokinio 1 a., kambariai nepereinami, reikalingas kosmetinis remontas). Tel. 308 866, 8 609 96 655. KNTPA.

942427

4 kambarių butą Dainavoje, V.Krėvės pr. (9 a. blokinio namo 6 a., b. pl. 80 kv. m, suremontuotas). Tel. 302 533, 8 676 22 262. KNTPA. 3 kambarių butą Kalniečiuose, Šiaurės pr. (9 a. blokinio namo 9 a., b. pl. 61 kv. m, kapitališkai suremontuotas stogas). Tel. 302 533, 8 676 22 262. KNTPA. 2 kambarių butą Dainavoje, Partizanų g. (5 a. blokinio namo 4 a., b. pl. 44 kv. m, tvarkingas, įstiklintas balkonas). Tel. 302 533, 8 676 22 262. KNTPA. 2 kambarių butą A. Šančiuose, Ašmenos 2-ojoje g. (8/2 a., plytinis, naujos statybos, suremontuotas, b. pl. 54 kv. m). Tel. 302 535, 8 600 41 775. KNTPA. 9,35 a namų valdos sklypą Šilainiuose, Stalupėnų g. (asfaltuotas kelias, visos komunikacijos prie sklypo, rami vieta). Tel. 302 535, 8 600 41 775. KNTPA. 1 kambario butą Šilainiuose, Rasytės g. (5 a. blok. namo 2 a., b. pl. 37 kv. m, įstik. balkonas, šarvo durys). Tel. 302 535, 8 600 41 775. KNTPA. 12,40 a žemės sklypą Kauno r., SB „Vanagynė“ (trifazė elektra, gręžinio vanduo, vietinė kanalizacija, sodo namelis). Tel. 302 531, 8 676 22 955. KNTPA. 3 kambarių butą Kalniečiuose, V.Landsber­ gio-Žemkalnio g. (5 a. blokinio namo 5 a., b. pl. 60 kv. m, virtuvė). Tel. 302 531, 8 676 22 955. KNTPA.

937504

1 kambario butą bendrabutyje Dainavoje, V.Krėvės pr. (5 a. plyt. namo 5 a., b. pl. 34 kv. m, WC ir vonia naujai suremontuoti). Tel. 302 531, 8 676 22 955. KNTPA.

Puikų 4 k. 75 kv. m butą Centre, Trakų g. (autonominis šildymas dujomis, nuostabus vaizdas į miestą). 259 000 Lt. Tel. 8 687 03 511. www.fortosiena.lt.

Dalį namo Aleksote, Julijanavos g. (2 a. mūrinio namo 1 a., b. pl. 46 kv. m, 4 a žemės). Tel. 300 917, 8 600 27 072. KNTPA.

942717

942429

8,51 a namų valdos sklypą Sargėnuose, naujame kvartale, prie pušynėlio (elektra, dujos, miesto vandentiekis ir kanalizacija). Tel. 8 699 85 923. 8,5 a namų valdos sklypą Rokeliuose, naujame kvartale (elektros dėžutė, kelias). Tel. 8 676 22 944. Naujos statybos kotedžą Giraitėje (2 a. namas, visos komunikacijos, pigus autonominis šildymas). Tel. 8 600 27 072. KNTPA. 2 kambarių butą Dainavoje, V.Krėvės pr. (5 a. blokinio namo 5 a., b. pl. 44 kv. m, naujai suremontuotas). Tel. 395 097, 8 614 23 050. KNTPA. 3 kambarių butą Vilijampolėje, Sąjungos a. (3 a. plytinio namo 2 a., b. pl. 61 kv. m, 2 balkonai, plastikiniai langai). Tel. 301 251, 8 687 70 827. KNTPA. Sklypą Ž. Šančiuose, Kranto 7-ojoje g. (15 a, iki Nemuno 100 m, yra namo pamatai, visos miesto komunikacijos). Tel. 301 251, 8 687 70 827. KNTPA. 3 kambarių butą Dainavoje, V.Krėvės pr. (5  a. blokinio namo 2 a., b. pl. 48 kv. m, tvarkingas, įstik. balkonas, plast. langai). Tel. 300 915, 8 676 22 529. KNTPA. 1 kambario butą bendrabutyje Dainavoje, Partizanų g. (5 a. plyt. namo 4 a., b. pl. 22 kv. m, vidinis, šiltas, kaina 35 300 Lt). Tel. 300 915, 8 676 22 529. KNTPA. 2 kambarių butą Partizanų g. (5 a. blok. namo 1 a., grotuotas balkonas, šiltas, vidinis, kaina 72 000 Lt). Tel. 300 915, 8 676 22 529. KNTPA. 2 kambarių butą Kalniečiuose, Savanorių pr. (5 a. blokinio namo 2 a., b. pl. 50 kv. m, tvarkingas, vidinis, balkonas). Tel. 300 917, 8 600 27 072. KNTPA. 942424

Namą Fredoje (2 a. mūrinis, 6,6 a žemės, 1990 m. statybos, b. pl. 317 kv. m, pirtis, banketinė salė, baseinas, garažas, įrengtas). Tel. 301 103, 8 614 21 023. KNTPA.

Statybinės medžiagos Įvairią statybinę medieną, dailylentes, terasines lentas, pjuvenas, atraižas. Transporto paslaugos. Dirbame ir šeštadieniais. Tel. (8 37) 330 071, 8 682 25 858. 936200

Kitos prekės Tel. 796 732, 8 699 11 038 darbo dienomis 8–16 val.

Parduodame maLKaS AKCIJA – PJUVENŲ briketams! Parduodame pjuvenų briketus, durpių briketus. Atvežame. Kreiptis Kalvarijos g. 7, Kaunas, tel. 8 683 54 559, 298 566. 937119

Atvešime beržinių malkų rąstais. Džiovintos ąžuolinės ir kt. malkos. Tel. 8 674 02 104. www.malkos.lt. 927846

Atvežame ąžuolo, uosio, beržo, juodalksnio ir mišrių sausų geros kokybės malkų (trinkelėmis ir skaldytų). Pristatome nemokamai. Tel. 8 689 30 433. 932629

Atvežame malkas miškavežiu. Brangiai perkame mišką su žeme arba išsikirsti. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 601 25 955, 8 601 26 268. 937511

Ąžuolo, beržo, uosio, juodalksnio malkas – skaldytas, trinkelėmis, rąstais. Uosio parketo lenteles. Tel. 8 608 64 784. 936130

Beržines, uosines, pušines, juodalksnio malkas – skaldytas arba trinkelėmis. Atvežame nemokamai. Tel. 8 608 55 554. 937822

Beržo, uosio, ąžuolo, juodalksnio skaldytos malkos. Tel. 8 613 23 999.

937647

1 kambario butą Dainavoje, Taikos pr. (9 a. blokinio namo 1 a., b. pl. 33 kv. m, plastikiniai langai, kaina 67 000 Lt). Tel. 301 103, 8 614 21 023. KNTPA.

Įvairias malkas (trinkelėmis ir skaldytas); lauko akmenis. Atvežame nemokamai, išrašome sąskaitas. Tel. 8 652 65 157, e. paštas uabelvirta@gmail.com.

2 kambarių butą Dainavoje, Kovo 11-osios g. (5 a. plytinio namo 4 a., b. pl. 54 kv. m, plastikiniai langai, laminatas, tvarkingas). Tel. 301 103, 8 614 21 023. KNTPA.

Malkas – skaldytas arba trinkelėmis. Turime ir sausų. Pristatau į namus. Tel. 8 618 07 508.

942434

2 kambarių butą Palemone, Marių g. (5 a. blokinio I a., b. pl. 44 kv. m, įstiklintas balkonas, arti mokykla, darželis). Tel. 395 097, 8 614 23 050. KNTPA. Sodą SB „Bitukas“, Šlienavoje (2 a. mūrinis namas, b. pl. 50 kv. m, suremontuotas, šildomas kietuoju kuru, šulinys, 7 a). Tel. 395 097, 8 614 23 050. KNTPA.

928303

932439

Malkas: beržo – 110 Lt, juodalksnio – 100 Lt (mašinoje sukrautos tvarkingomis eilutėmis). Turime pjuvenų briketų ir mišrios medienos – 450 Lt. Tel. 8 652 59 118. 941935

Parduodame ąžuolines, uosines, beržines, juodalksnio malkas (rąstais, trinkelėmis, skaldytas). Perkame mišką visoje Lietuvoje. Tel. 8 656 86 202. 940853

4 kambarių butą Kalniečiuose, Savanorių pr. (9 a. blokinio namo 7 a., b. pl. 82 kv. m, geras išplanavimas). Tel. 395 097, 8 614 23 050. KNTPA.

Parduodu įvairių rūšių malkas (trinkomis, skaldytas ir rąstukais), atvežimas nemokamas. Tel. 8 611 84 921, e. paštas euruta@ gmail.com.

Patalpas Kaišiadorių g., A. Šančiuose (2 a. medinio pastato I a., b. pl. 207 kv. m, 6 kabinetai, suremontuotos). Tel. 300 914, 8 609 96 653. KNTPA.

PREKYBA KIETUOJU KURU: akmens anglys; baltarusiški durpių briketai; medžio pjuvenų briketai; medžio pjuvenų granulės. Dirbame I–V 9–18 val. Adresas A.Juozapavičiaus pr. 7, tel. 746 419, 8 612 63 246.

3 kambarių butą Eiguliuose, P.Plechavičiaus g. (16 a. monolitinio namo 11 a., 1984 m. statybos, b. pl. 70 kv. m, 2 balkonai). Tel. 302 530, 8 609 96 653. KNTPA. 942432

Kitose vietose

940459

937369

Perka

Parduodama sodyba Raseinių r., Plikiuose (1,5 a. gyvenamasis namas, b. pl. 91 kv. m, ūkinis pastatas, garažas, šulinys, 20 a žemės). Tel. 300 916, 8 676 22 528. KNTPA. Skubiai Upninkuose, Jonavos r., 3 kambarių butą (58 kv. m, pakeisti langai ir durys, balkonas, apšiltintos sienos, radiatoriai, židinys, mokestis už elektrą ir vandenį, ūkinis pastatas, daržas, malkos). Galima pirkti išsimokėtinai. Tel. 8 602 69 175. 941878

Sodybai tinkamas patalpas. Ant upės kranto. Įspūdinga vieta. Geras privažiavimas, 40 a sklypas. Rumšiškių sen., Kaišiadorių r. Kaina 130 000 Lt. Tel. 8 600 33 331. 942544

Buitinė technika Defektuota, naudota, nauja buitinė technika. Virtuvės įrankiai, aksesuarai ir indai. www.aldile.com, Jonavos g. 254, Kaunas. Tel. 8 698 31 328. 931700

Nauja ir nukainota buitinė technika (orkaitės, šaldytuvai ir t.t.), virtuvės reikmenys. Atidavus seną buitinę techniką – nuolaida iki 200 Lt! AEG, „Bosch“, „Liebherr“, „Siemens“ ir t.t. Kovo 11-osios g. 45A. Tel. 313 656, 8 699 83 487; www.ventara.lt. 821490

„Metrampa“ brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą, variklius. Moka iš karto, išsiveža. Švenčionių g. 8, Betygalos g. 2. Tel. 740 405, 8 682 55 681, www.metrampa.lt. 936753

Nukelta į 17 p.


17

Pirmadienis, balandžio 16, 2012

klasifikuoti skelbimai Perkame žemės ūkio paskirties žemę Kėdainių, Jonavos, Šakių apskrityse. Tel. 8 618 05 112. Siūlyti įvairius variantus.

Perka Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų ir nerūdijančio plieno laužą, el. variklius, senus automobilius. Demontuojame metalą. Technikos g. 8C, tel. 8 687 46 496. 939867

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, el. variklius. Išsivežame metalą. Raudondvario pl. 112, tel. 267 424, 8 650 50 353. 939646

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius, nichromą. Birželio 23-iosios g. 23A, tel. 312 043, 8 682 40 444. 939942

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius, nichromą. Jurbarko g. 2, tel. 363 283, 8 699 69 731. 939721

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius, senus automobilius. Veiverių g. 148A, tel. 392 213, 8 686 40 259. 939570

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius, senus automobilius. Vokiečių g. 187, tel. 478 088, 8 681 46 384. 939794

Alavą, nichromą, nerūdijantį ir instrumentinį plieną, elektros variklius, generatorius, starterius ir įvairius metalus. Tel. 8 610 22 688. 939507

Aliuminio, vario, bronzos, nichromo, nerūdijančio plieno ir juodųjų metalų laužą, akumuliatorius, elektros variklius. Kreiptis Elektrėnų g. 8, 8.30–17 val., tel. 8 686 83 409. 903985

937465

Skystą kurą krosnims. Dideliais kiekiais ir jo likučius, iki 2 Lt už l. Pasiima. Tel. 8 672 18 207.

940121

Superkame juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą, senus automobilius (utilizavimo pažymos). Pasiimame savo transportu. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 698 41 681. 938707

Superkame juoduosius, spalvotuosius metalus. Demontuojame, išsivežame mažus kiekius. Be poilsio dienų. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 600 60 674, 260 840. 931849

Superkame naudoti netinkamus automobilius, pasiimame, išrašome utilizavimo pažymas. Tel. 340 051, 8 687 30 800. 938246

Superkame visų markių senus automobilius, išsivežame patys. Išrašome utilizavimo pažymas. Tel. 8 600 00 292, autominute@ gmail.com. 937938

VAZ, „Moskvič“, GAZ ir kitus importinius automobilius, kėbulus. Pasiimame. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724. 919856

Pirksiu tvarkingą vieno arba dviejų kambarių butą Kaune. Tel. 8 678 42 261, 8 676 22 529. Perku trijų, keturių kambarių butą Eigulių, Žaliakalnio, Kalniečių r., tarpiniame aukšte, gali būti be remonto, su skolomis. Tel. 302 535, 8 676 22 955. Pirksiu sodą arba sodo sklypą gražioje vietoje Kauno r. ar netoli Kauno. Tel. 302 537, 8 676 22 528.

942443

941726

Tel. (8 37) 490 202, I.Kanto g. 22, kaunas@kaunas.krantas.lt www.krantas.lt

Brangiai juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą: aliuminį, varį, žalvarį, akumuliatorius. Išsivežame patys. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724.

4 naktų kruizas iš Talino – „4 sostinės“ Pažinkite nuostabias Šiaurės Europos sostines – Taliną, Helsinkį, Stokholmą ir įspūdingąjį Rusijos miestą Sankt Peterburgą!

Brangiai perkame juodųjų metalų laužą, mokame iš karto. Išsivežame savo transportu. Tel. 8 606 27 717.

Kviečia mokytis

935941

Brangiai superkame visų markių lengvuosius automobilius, mikroautobusus, sunkvežimius. Išsivežame, tvarkome dokumentus. Tel. 8 643 06 597, 8 604 27 116..

940340

Informuoja KAUNO TAUTINĖS KULTŪROS CENTRAS A.Jakšto g. 18, tel. 407 135, www.ktkc.lt Ba­lan­džio 16 d. 18 val. KTKC et­ni­nės veik­los stu­di­jo­je (Kal­nie­čių g. 180) – mo­ky­mai jau­ni­ mui ir su­au­gu­sie­siems „Kū­ry­bos džiaugs­mai“: ORNAMENTAS MENE. Ve­da dai­li­nin­kė Da­lia Žiur­ke­lie­nė. In­for­ma­ci­ja tel. 8 625 65 218. Ba­lan­džio 17 d. 18 val. – mo­ky­mai su­au­gu­ sie­siems „Va­ka­ro­ji­mai sek­ly­čio­je“: TAPYBA ANT ŠILKO. Ve­da Dai­va Vai­naus­kie­nė. Re­ gist­ra­ci­ja tel. 8 679 36 715. VAIDOTO PAGRINDINĖ MOKYKLA Vai­do­to g. 115 Ba­lan­džio 17 d. 17.30 val. – pa­skai­ta PAVASARINIS MASAŽAS ir KOMPRESAI. Lek­to­ rė gy­dy­to­ja, ajur­ve­dos pra­di­nin­kė Lie­tu­vo­je Au­re­li­ja Da­vy­da­vi­čie­nė. Kny­gos VILTIES IR MEILĖS LAIŠKAI LIETUVAI pri­sta­ty­mas. Pa­va­sa­ri­nės žo­le­lės mais­tui ir vais­tui. Lek­to­ rė žo­lin­tė Da­nu­tė Kun­čie­nė. ASOCIACIJA „ŠVIESUVA“ UAB „Pir­mas žings­nis“, Rau­dond­va­rio pl. 150, kon­fe­ren­ci­jų sa­lė­je Ba­lan­džio 19 d. 16–18 val. – Da­nu­tė KUNČIENĖ, „Žo­lin­čių aka­de­mi­jos“ va­do­vė. Nau­ jos kny­gos „Slė­pi­nys sėk­loj“ su­tik­tu­vės. Da­ly­vaus Lie­tu­vos žo­li­nin­kai, ve­ge­ta­riš­kų val­gių ži­no­vai. Renginys nemokamas.

Kaina nuo 450 Lt asmeniui* Pažinkite dvi nuostabias Skandinavijos sostines: Kopenhagą ir Oslą mėgaudamiesi nuostabiu 2 naktų kruizų DFDS Seaways keltu! Kaina nuo 156 Lt asmeniui* 2 naktų kruizas Ryga–Stokholmas Beprotiška fiesta Baltijos jūroje! Su egzotiškais artistais iš Kubos, Brazilijos, Argentinos ir Ispanijos! Kaina nuo 95 Lt* *Kaina pateikta iš išplaukimo uosto. Daugiau informacijos www.krantas.lt

919944

928376

Anglų, rusų, vokiečių, lietuvių k. kursai – grupėse ir individualiai. Nuolaidos! „AKADEMA ir Ko“, Laisvės al. 97, tel. 226 422, 8 611 78 092, loreta@akadema.lt.

942696

Kelionių AgentūrA „Krantas Travel“

938145

Automobilius (senus, surūdijusius, su defektais, nevažiuojančius) ir kėbulus. Atsiskaito iš karto, pasiima patys. Tel. 8 673 31 752, 8 607 97 663.

942126

Pamestą Garliavos J.Lukšos gimnazijos moksleivio pažymėjimą MP Nr. 1351024, reg. Nr. 2143, išduotą 2011 09 12 Rasai Balčiūnaitei, laikyti negaliojančiu.

Karščiausi kelionių pasiūlymai

Aukštomis kainomis įmonė perka įvairius AUTOMOBILIUS ir kt. techniką (po eismo įvykio ar su kt. defektais). Greitai tvarkome dokumentus, atsiskaitome, pasiimame. Tel. 8 648 74 669. Automobilių supirkimo įmonė perka automobilius nuo 200 iki 2000 Lt. Atsiskaitome iš karto. Pasiimame patys. Dokumentus sutvarkome vietoje. Tel. 8 615 87 008.

Anglų k. specialistė Centre moko vykstančiuosius į užsienį suaugusiuosius, moksleivius, vaikus šnekamosios kalbos ir gramatikos. Tel. 8 680 18 829.

Pamesta

Kviečia Kelionė autobusu į Paryžių balandžio 25 – gegužės 2 d. Kaina tik 749 Lt (viešbutis „Formulė“, pusryčiai, išvykos į pilis). Tel. 8 686 82 818, 8 652 81 888, 222 936. 940280

Tradicinis XIX chorinės muzikos festivalis

„SUSITIKIME DAINOJ-2012“

Balandžio 20 d., penktadienį, 18 val. Kauno „Aušros“ gimnazijos mišrus choras „AUŠRA“ Choro vadovas ir dirigentas Dainius Druskis, koncertmeisterė Sandra Milušauskienė Kauno „Vyturio“ katalikiškos vidurinės mokyklos mišrus choras „VYTURYS“ Choro meno vadovė ir dirigentė Rinalda Burinskienė, koncertmeisterė Aušra Banaitienė VšĮ VDU „Rasos“ gimnazijos jaunimo choras „GAJA“ Meno vadovė Danutė Šaučiūnienė, chormeisteris Mindaugas Šikšnius, koncertmeisterė Jelena Kubrakovskaja Kauno berniukų chorinio dainavimo mokyklos „Varpelis“ berniukų ir jaunuolių chorai Meno vadovas Ksaveras Plančiūnas, koncertmeisterė Rita Girčienė Kauno Antano Smetonos gimnazijos merginų choras Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmų mergaičių choras „LYRA“ ir Vaikinų dainavimo studija Vadovai: Asta Miknienė, Raimundas Martinkėnas Programoje – V. Miškinio, B. Gorbulskio, N. Festivalio rėmėjai: Kauno miesto savivaldybė

Gėlių salonas ‚Magonija“

Sinkevičiūtės, M. Duruflé, G. Zelioli, Z. Bružaitės, K. Mašanausko, L. Vilkončiaus, V. Kernagio, G. Paškevičiaus, A. Martinaičio kūriniai Bilieto kaina 10 Lt Balandžio 21 d., šeštadienį, 17 val. Aleksandro Stulginskio universiteto mišrus choras „DAINA“ Meno vadovė ir dirigentė Ramunė Navickienė Kauno mišrus choras „SALUTO“ Meno vadovė Ramutė Štreimikytė KAUNO MIESTO SIMFONINIS ORKESTRAS Orkestro vadovas Algimantas Treikauskas Solistai: MARTYNAS KLIUČININKAS (diskantas) ELENA KALVAITYTĖ (sopranas) JURGITA ŠALČIŪTĖ (mecosopranas) MYKOLAS STANEVIČIUS (tenoras) GIEDRIUS PRUNSKUS (baritonas) Programoje – premjera Lietuvoje, skirta mišraus choro „Saluto“ kūrybinės veiklos penkmečiui pažymėti, Karl Jenkins – „Ginkluotas žmogus: mišios už taiką“ Dirigentė RAMUTĖ ŠTREIMIKYTĖ Šviesų ir video instaliacijos autorius – Vladimiras Šerstabojevas Bilietų kaina: 10, 15 Lt Festivalio organizatorė – Lietuvos chorų sąjungos Kauno skyriaus pirmininkė Leokadija Januškienė

Bilietai parduodami Kauno filharmonijos kasoje antradieniais–sekmadieniais 14–18 val., tel. (8 37) 200 478, bei platinami www.tiketa.lt (aptarnavimo mokestis Kauno filharmonijos kasoje netaikomas, „Tiketos“ sistemoje +3 Lt/bilietui, +5 Lt užsakant bilietus internetu ar trumpuoju numeriu ir atsiimant juos kasose). Informacija teikiama tel. 222 538. Internetinis adresas www. kaunofilharmonija.lt. Ikimokyklinio amžiaus vaikai į vakarinius koncertus neįleidžiami. Filharmonijoje veikia Stasio Aukštuolio (1959 04 14–2011 11 02) paroda „Grafika“. Filharmonijos partneriai:

Filharmonijos dienraštis

Teoriniai ir praktiniai buhalterinės apskaitos pagrindų kursai su „Būtent“ programa (52 ak. val.). Nuolaidos studentams. Kaina nuo 300 Lt. Teirautis tel. (8 5) 216 3818, 8 618 77 378, www.pscentras.lt.

940111

940845

Geromis kainomis superka automobilius, mikroautobusus, visureigius. Gali būti daužti ar su defektais. Išsiveža. Tel. 8 620 24 539. 936322

Įvairius senus su defektais ir po avarijos automobilius, kėbulus. Pasiimame patys, išrašome utilizavimo pažymas. Tel. 8 684 26 629, 8 603 62 208.

AB „Ūkio bankas“ LT607010400010467777

938125

Lengvąjį automobilį su defektu, po avarijos, seną, surūdijusį, nevažiuojantį. Sutvarkau dokumentus. Tel. 8 606 15 981. 941255

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Pabrangimas nuo 15 proc./mėn. Tel. 314 531, skambinti d. d. 9–17 val., „Aujama-credit“. 928112

Perka žemę, mišką visoje Lietuvoje, tinka apleista, išnuomota, su bendraturčiais. Sutvarko dokumentus, atsiskaito iš karto. Tel. 8 671 08 059. 910318

Perkame juodųjų metalų laužą. Išduodame pažymas metalinei pakuotei. Atsiskaitome iš karto. Ateities pl. 56, Kaunas. Tel. (8 37) 373 190, 8 699 41 727. 925761

Perkame nekilnojamąjį turtą, butus, namus, sklypus. Siūlyti įvairius variantus. Tel. 8 650 84 277. 935038

Užpildę ir išsikirpę šį kvitą, jūs galite užsisakyti skelbimus į „Kauno dieną“ bet kuriame „Kauno spaudos“ kioske


18

Pirmadienis, balandžio 16, 2012

kas, kur, kada „Liūdinga“. Laidojimas, mirusiųjų paėmimas iš namų ir gydymo įstaigų. Kremavimas 488 Lt (kaina gali keistis priklausomai nuo Lenkijos zloto kurso lito atžvilgiu pirkimo dieną). Mirusiųjų parvežimas iš užsienio. Platus gedulo drabužių, reikmenų ir atributikos pasirinkimas. Užsakymų priėmimas – 24 val. per parą be poilsio dienų M.Daukšos g. 37, Vytauto pr. 47. Šarvojame Vytauto pr. 44A , S.Žukausko 3B, Radvilėnų pl. 15A, V.Krėvės pr. 95A, Aleksoto bažnyčioje. Tel. (8 37) 200 839, 8 633 33 399. 907695

„Sielvartas“ – laidojimo paslaugos visoje Lietuvoje. KREMAVIMAS. Mirusiųjų paėmimas iš namų, ligoninių, įstaigų. Dokumentų sutvarkymas. Laidojame už valstybės pašalpas. Drabužiai, karstai, atributika. Mus rasite Žaibo g. 4, Šilainiuose (šalia Šventosios Dvasios bažnyčios). Tel. (8 37) 237 722, 8 650 91 647. Dirbame visą parą. 928492

Ilgametė darbo patirtis – užtikrinta kokybė ir nebrangios paslaugos. Laidojimo paslaugų biuras teikia visas laidojimo paslaugas. Platus karstų, rūbų, laidojimo atributikos pasirinkimas. Šarvojimo salės KAUNE. Pensininkus, neįgaliuosius laidojame už valstybės lėšas. KREMAVIMAS LIETUVOS krematoriume. K.Baršausko g. 65 (priešais PC „Molas“). Dirbame visą parą. www.laidojimas-kremavimas.lt. Tel. 8 670 22 835, 8 608 37 933. 915605

Mirtis paliečia mus visus, rauda paguodžia likusius... Nuoširdi pagalba visą parą, laidojimo paslaugos, ŠARVOJIMO SALĖS (šarvojame visose Kauno parapijų salėse), platus gedulo drabužių, reikmenų pasirinkimas, kremavimas. Jonavos g. 40A (prie „Undinės“, Senamiestis), Kaunas. Tel. (8 37) 208 366, 8 699 40 723. DIRBAME VISĄ PARĄ.

930152

PAMINKLAI – kalame raides, graviruojame portretus. Tvorelės, kapaviečių uždengimas akmens plokštėmis, senų paminklų perdirbimas, kapaviečių užpylimas skaldele. Teirautis Jonavos g. 248, Kaunas, tel. (8 37) 330 364, 8 656 28 129.

923851

PAMINKLAI. Gaminame paminklus, dengiame kapavietes granito plokštėmis, užpilame kapą granito skalda, liejame pamatus, atnaujiname senus paminklus, kalame raides. Dirbame visoje Lietuvoje. Tel. 8 647 09 401, 384 912; www.uabpaminklai.lt. Raudondvario pl. 115A, Kaunas. Partneriai: K.Kasakausko g. 64 – Akmenė; J.Basanavičiaus g. 12 – Jonava; Taikos pr. 34A, Kaunas; Ramybės g. 7, Garliava. Laidojimo reikmenys, paslaugos, kremavimas – tel. 8 615 50 520, 8 686 45 729. 937308

Paminklų, antkapių, tvorelių gamyba iš įvairių spalvų granito. Didelis pagamintų paminklų pasirinkimas. Visiškas kapavietės sutvarkymas, pamatų liejimas, dengimas granitine plokšte. Atvežame juodžemio, smėlio, granitinės skaldos. Nemokamai teikiame konsultacijas kapavietės sutvarkymo klausimais. Karmėlava, Vilniaus g. 3A, paminklų dirbtuvės, tel. 8 614 41 608. www.gransta.lt. 933961

VISOS KAPŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGOS, PAMINKLAI, ANTKAPIAI, TVORELĖS. Kapo dekoravimas skaldele, smėliu, juodžemiu. Kapo uždengimas akmens plokšte, plytelėmis, trinkelėmis; kapo tvarkymas po laidotuvių; pamatų įrengimas; paminklų, tvorelių restauravimas. AKCIJA: paminklams iš ekspozicijos taikoma iki 20 proc. nuolaida. Kontaktai www. kapineta.lt, info@kapineta.lt, tel. 8 648 55 567, (8 37) 334 633, Savanorių pr. 225 (“Juzėje”). 932334

Teleloto Lošimo Nr. 836, balandžio 15 d. Keturi kampai (2 Lt): 08 09 20 13 18 70 74 68 61 67 53 37 39 04 06 25 71 60 48 22 40 42 45 32 52 57 16 73 47 62 36 30 63 58 56. Eilutė (3 Lt): 59 64 50 43 29. Įstrižainės (14 Lt): 41 75 31 01 15. Visa lentelė (69 970 (1x69 970) Lt): 03 26 38 27 69 21 55. Papildomi prizai: „Renault Thalia“ – 0061829; „Fiat Grande Punto“ – 0355688; „Nissan Micra“ – 0111201; „Škoda Fabia“ – 0249047; „Chevrolet Spark“ – 0240893. Pakvietimai į TV: 034*452, 000*481, 057*869. 10 000 Lt (tel. 1634, balandžio 9 d.) – Danutė Girdžiūnienė; 10 000 Lt ( tel. 1634, balandžio 9 d.) – Vilius Kripas; 10 000 Lt (tel. 1634, balandžio 9 d.) – Stanislava Juciutė; 10 000 Lt (tel. 1634, balandžio 9 d.) – Danutė Menčinskienė; 10 000 Lt (tel. 1634, balandžio 9 d.) – Adolfas Kuklys; 10 000 Lt (tel. 1634, balandžio 9 d.) – Alvydas Dainius Kutaravičius; 10 000 Lt (tel. 1634, balandžio 9 d.) – Marytė Žiukienė. Prognozė: Aukso puode bus 1 000 000 Lt.

teatras

renginiai

KAuno valstybinis dramos TEATRAS

Vy­tau­to pr. 79/Kęstu­čio g. 1

Laisvės al. 71, tel. 224 064 www.dramosteatras.lt

Balandžio 17 d. 18 val. – spektaklis ŠVYTURYS neįvyks. Bilietus galima grąžinti iki gegužės 1 d. Ba­lan­džio 18 d. 18 val. – Je­anas Dellas ir Ge­raldas Sib­le­y­ras. TEGYVUOJA BUŠONAS! Vie­nos da­lies ko­me­di­ja. Rež. Ri­čar­das Vit­ kai­tis. Penk­to­ji sa­lė. 18 val. – Klai­pė­dos dra­mos te­at­ras. Fran­ cis Ve­beris. VAKARIENĖ SU IDIOTU. Dvie­jų veiks­mų ko­me­di­ja. Rež. Ro­lan­das At­ko­čiū­ nas. Ma­žo­ji sce­na. Ba­lan­džio 19 d. 18 val. – Bil­ja­na Srlbja­no­ vič. SKĖRIAI. Dvie­jų da­lių tra­gi­ko­me­di­ja. Rež. Ro­lan­das At­ko­čiū­nas. Il­go­ji sa­lė. Ba­lan­džio 20 d. 18 val. – So­fi Ak­sa­nen. APSIVALYMAS. Vie­nos da­lies dra­ma. Rež. Jo­nas Ju­ra­šas. Rū­tos sa­lė.

KAUNO VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS Lais­vės al. 91, tel. (8 37) 200 933

Balandžio 16 d. 18 val. – KAUNO CHOREOGRAFIJOS MOKYKLOS MOKSLEIVIŲ KONCERTAS. Balandžio 18 d. 18 val. – Leo Fallis. MADAM POMPADUR. 2 dalių operetė. Režisierė ir choreografė Anželika Cholina, dirigentas Jonas Janulevičius, scenografas Marijus Jacovskis, kostiumų ir grimo dailininkas Juozas Statkevičius. Balandžio 20 d. 18 val. – Imrė Kalmanas. MONMARTRO ŽIBUOKLĖ. 3 veiksmų operetė. Režisierius Kęstutis Jakštas, dirigentas Virgilijus Visockis, dailininkė Marija Rubavičiūtė, choreografas Agris Danilevičas (Latvija).

KAuno KAMERINIS TEATRAS Kęstu­čio g. 74A, www.ka­me­ri­nis­te­at­ras.lt, in­fo@ka­me­ri­nis­te­at­ras.lt

Balandžio 18 d. 18 val. – M.Walczakas PIRMASIS KARTAS. Dviejų dalių spektaklis. Rež. S.Rubinovas. Balandžio 20 d. 18 val. – F.Rabelais. GARGANTIUA IR PANTAGRIUELIS. Užstalė tikriesiems gurmanams. (N-18) Rež. S.Rubinovas.

KAUNO PANTOMIMOS IR PLASTIKOS TEATRAS M.Dauk­šos g. 34 www.pantomimosteatras.lt www.bilietai.lt

Ba­lan­džio 19 d. 19 val. – PREMJERA. Ko­bo Abė. SVETIMAS VEIDAS. Rež. Arū­nas Kat­ kaus­kas.

TEATRO KLUBAS Kau­no ar­chi­tek­tų na­mai, Vil­niaus g. 22

Ba­lan­džio 16 d. 19 val. – Bra­nis­la­vo Nu­ši­ čiaus mi­nia­tiū­rų ko­me­di­ja ŠEIMOS PATARĖJAS. Vai­di­na Al­do­na Ben­do­riū­tė, Auš­ra Pu­ke­ly­tė, Ne­ri­jus Gad­liaus­kas ir Alek­sas Ka­ za­na­vi­čius.

VAIKŲ IR JAUNIMO TEATRAS „VILKOLAKIS“ Kovo 11-osios g. 108, tel. (8 37) 313 712 www.vilkolakis.lt, teatras@vilkolakis.lt

Ba­lan­džio 18 d. 16 val. – S.Iva­naus­kai­tė. PIEMENĖLĖ IR KAMINKRĖTYS (H.Ch.An­der­ se­no pa­sa­kos mo­ty­vais).

„GIRSTUČIO“ RŪMAI Ko­vo 11-osios g. 26, tel. 454 480, www.girs­tu­tis.lt

„LIETUVOS TEATRŲ PAVASARIS – KAUNAS 2012“ ATVIRAS RATAS Ba­lan­džio 18 d. 18 val. – biog­ra­fi­nės im­pro­ vi­za­ci­jos LIETAUS ŽEMĖ. Rež. Ai­das Gi­nio­tis. IDIOTEATRAS Ba­lan­džio 19 d. 18 val. – spek­tak­lis MENAS. Rež. Dai­nius Kaz­laus­kas. JUOZO MILTINIO DRAMOS TEATRAS Ba­lan­džio 20 d. 18 val. – spek­tak­lis VEDYBOS. Rež. Ro­lan­das Au­gus­ti­nas A. VILNIAUS KEISTUOLIŲ TEATRAS Ba­lan­džio 21 d. 18 val. – spek­tak­lis GERBIAMI PILIEČIAI. Re­ži­sie­riai Ai­das Gi­nio­tis, An­drius Ka­nia­va, Ie­va Stun­džy­tė, Vai­do­tas Žit­kus. DOMINO TEATRAS Ba­lan­džio 22 d. 18 val. – ko­me­di­ja ŽIRKLĖS. Rež. Mar­cinas Sla­wins­kis.

KAuno valstybinis dramos TEATRAS

KAUNO KULTŪROS CENTRAS „TAUTOS NAMAI“

18 d. 18 val.

Ba­lan­džio 16 d. 18 val. – pa­sau­li­nei Kul­ tū­ros die­nai ir sa­vait­raš­čio „Ne­mu­nas“ 45-me­čiui skir­tas ŠVENTINIS KONCERTAS. Da­ly­vau­ja Kau­no big­ben­das ir dai­na­vi­mo stu­di­ja DND. Įė­ji­mas tik su kvie­ti­mais, ku­ riuos ga­li­ma įsi­gy­ti Kau­no kul­tū­ros cen­tre „Tau­tos na­mai“. Ba­lan­džio 19 d. 18 val. – fol­klo­ro va­ka­ras DAINUOKIME KARTU. Da­ly­vau­ja Kau­no fol­klo­ro an­sam­blis „Žai­ sa“. Va­do­vai Gied­rė Ra­mu­nė Pe­čiu­lie­nė ir Min­tau­tas Pe­čiu­lis. Įė­ji­mas ne­mo­ka­mas. Ba­lan­džio 20 d. 19 val. – me­ni­nis-mu­zi­ki­nis pro­jek­tas SMĖLIO DŽIAZAS. Da­ly­vau­ja smė­ lio me­ni­nin­kė Jur­gi­ta Min­de­ry­tė, kom­po­zi­ to­rius ir mul­ti­inst­ru­men­ta­lininkas To­mas Dob­ro­vols­kis, vo­ka­lis­tė Vil­mi­na Na­vic­kai­tė. Bi­lie­tus ga­li­ma įsi­gy­ti www.bi­lie­tai.lt ar­ba kon­cer­to vie­to­je 2 val. prieš ren­gi­nį. Ba­lan­džio 21 d. 15 val. – XVIII tra­di­ci­nis Kau­ no aukš­tų­jų mo­kyk­lų tau­ti­nių šo­kių ir mu­zi­ kos fes­ti­va­lis EI, STUDENTE, SUKIS VĖJU. Da­ly­vau­ja: KTU tau­ti­nio me­no an­sam­blis „Ne­mu­nas“, me­no va­do­vė Mar­ga­ri­ta Tom­ ke­vi­čiū­tė, VDU tau­ti­nių šo­kių an­sam­blis „Žil­vi­tis“, me­no va­do­vas Ed­ga­ras Šni­pai­tis, LKKA tau­ti­nių šo­kių an­sam­blis „Ra­sa“, me­ no va­do­vas Gin­tas Gu­daus­kas, LSMU tau­ ti­nių šo­kių an­sam­blis „Ave Vi­ta“, me­no va­do­vas Ka­zi­mie­ras Kon­dra­ta­vi­čius, A.Stul­ gins­kio uni­ver­si­te­to tau­ti­nių šo­kių an­sam­ blis „Sė­ja“, me­no va­do­vė Ida­li­ja Braš­ky­tė, LSMU Ve­te­ri­na­ri­jos aka­de­mi­jos tau­ti­nių šo­ kių ko­lek­ty­vas „Dži­gū­nas“, va­do­vas Zig­mas Rim­dei­ka, Kau­no tech­ni­kos ko­le­gi­jos tau­ti­ nių šo­kių ko­lek­ty­vas „Pu­šy­nė­lis“, va­do­vas Kęs­tu­tis Pu­ši­nai­tis. Įė­ji­mas ne­mo­ka­mas. Ba­lan­džio 23 d. 19 val. – K.Bin­kio te­at­ro spek­tak­lis. Dž.Pa­tri­ko ly­ri­nė ko­me­di­ja KEISTUOLĖ MISIS SEVIDŽ. Rež. Ri­man­tas Šta­ras. Dai­li­nin­kė Ri­mu­tė Sku­čie­nė. Bi­lie­tai par­duo­da­mi 1 val. prieš spek­tak­lį. Ba­lan­džio 26 d. 18.30 val. – Pi­lai­tės liau­ dies te­at­ro spek­tak­lis „Ma­no var­das – LIETUVA“. Sce­na­ri­jaus au­to­rė ir re­ži­sie­rė Da­lia Ta­rai­lie­nė. Įė­ji­mas ne­mo­ka­mas.

VYTAUTO DIDžIOJO UNIVERSITETO DIDžIOJI AULA Gim­na­zi­jos g. 7

Ba­lan­džio 16 d. 17 val. – žy­maus is­to­ri­ko, VDU gar­bės dak­ta­ro prof. Al­fre­do Eri­cho Sen­no kny­gos „Lit­hu­a­nia In My Li­fe“ („Lie­ tu­va ma­no gy­ve­ni­me“) su­tik­tu­vės, ku­rio­ se su kny­gos au­to­riu­mi su­si­tiks ir dis­ku­tuos prof. Al­fon­sas Ei­din­tas, prof. Egi­di­jus Alek­ san­dra­vi­čius ir ren­gi­nio sve­čiai. Kny­go­je „Lit­hu­a­nia In My Li­fe“ vie­nas gar­ siau­sių mū­sų ša­lies XX a. is­to­ri­jos ty­ri­nė­to­jų A.E.Sen­nas pa­sa­ko­ja apie tai, kaip Lie­tu­va at­si­ra­do jo tė­vo, švei­ca­rų kal­bi­nin­ko Al­fre­do Sen­no, ir vė­liau jo pa­ties gy­ve­ni­me. Po uni­ver­si­te­to at­kū­ri­mo 1989-ai­siais, tuo­ me­tis VDU Hu­ma­ni­ta­ri­nių moks­lų fa­kul­te­ to de­ka­nas prof. E.Alek­san­dra­vi­čius pa­kvie­ tė A.E.Sen­ną­dės­ty­ti to­je pa­čio­je aukš­to­jo­je mo­kyk­lo­je, ku­rio­je ka­dai­se dir­bo jo tė­vas. Pats is­to­ri­kas pri­si­pa­ži­no, kad dar­bas Kau­ ne jam bu­vo sa­vo­tiš­ka sen­ti­men­ta­li ke­lio­ nė: čia su­si­pa­ži­no jo tė­vai, dir­bo jo tė­vas, gi­mė jo dvi vy­res­nės se­se­rys. Dėl to nau­ją­ ją kny­gą jis va­di­na me­mu­a­rais, o ne moks­ li­niu dar­bu, nors čia ir ap­ta­ria­mi jo tė­vo bei jo pa­ties moks­li­niai at­ra­di­mai.

Menininkų namai V.Putvinskio g. 56

Ba­lan­džio 16 d. 17 val. Pa­ro­dų sa­lė­je – Jev­ ge­ni­jaus Pe­čers­kio (Ka­li­ning­ra­das) GRAFIKOS DARBŲ PARODOS ati­da­ry­mas. Įė­ji­mas ne­mo­ka­mas. Iki ge­gu­žės 4 d. „Mū­zų sve­tai­nė­je“ vei­kia KARIKATŪRŲ PARODA 2012. Kvie­čia­me ap­si­ lan­ky­ti pir­ma­die­nį–ket­vir­ta­die­nį 10–18 val.; penk­ta­die­nį 10–16.30 val.

KAUNO APSKRITIES VIEŠOJI BIBLIOTEKA Radastų g. 2, II a. fojė

Iki gegužės 5 d. eksponuojama žymaus filatelininko, kolekcininko, visuomenės veikėjo Henriko Kebeikio pašto ženklų ir vokų paroda ŽMONĖS MĖNULYJE. Paroda skirta Tarptautinei aviacijos ir kosmonautikos dienai pažymėti. Unikali H.Kebeikio kolekcija atspindi vieną svarbiausių projektų JAV ir pa-

KAUNO VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS

20 d. 18 val.

saulio kosmonautikos istorijoje – „Apollo“ skrydžių į Mėnulį programą. Balandžio 16 d. 16 val. bibliotekos salėje – nemokama paskaita IŠLIKIME JAUNI SU JOGA, skirta vyresnio amžiaus žmonėms. Lektorius – Lietuvos jogos asociacijos pirmininkas Vytis Zabulėnas. Paskaitos dalyviai turės galimybę užsiregistruoti į nemokamus praktinius jogos užsiėmimus. Balandžio 18 d. 16.30 val. bibliotekos II a. fojė – susitikimas tema ANALOGINĖS ANTŽEMINĖS TELEVIZIJOS IŠJUNGIMAS: KAIP PASIRENGTI SKAITMENINEI TV?“ Įėjimas nemokamas. Lietuvoje spalio 29 d. bus atsisakoma analoginės antžeminės televizijos ir pereinama prie skaitmeninės. Kodėl išjungiama analoginė antžeminė televizija? Kuo skaitmeninė televizija pranašesnė už analoginę antžeminę? Kaip tinkamai pasirengti perėjimui prie skaitmeninės televizijos? Sužinosite, kokios yra skaitmeninės televizijos rūšys, koks transliuojamų kanalų skaičius, kokios įrangos reikia ir kt. Į klausimus atsakys telekomunikacijų bendrovės TEO specialistai, turintys ilgametę patirtį televizijos rinkoje.

LIETUVOS ŠVIETIMO ISTORIJOS MUZIEJUS Vy­tau­to pr. 52

Ba­lan­džio 16 d. 14 val. – po­ezi­jos, pro­zos ir mu­zi­kos po­pie­tė ŽODŽIAI Į ŠIRDĮ, MUZIKA Į SIELĄ, skir­ta Kul­tū­ros die­nai. Ren­gi­ny­je Kau­ no mies­to moks­lei­viai – jau­nie­ji po­etai ir pro­zi­nin­kai skai­tys sa­vo kū­rybą, Kau­no ap­ skri­ties Juo­zo Nau­ja­lio mu­zi­kos gim­na­zi­jos moks­lei­viai ves pa­slap­tin­gais mu­zi­kos ta­ kais, o Ka­zio Bin­kio te­at­ro ak­to­riai žadins min­tis ir ma­lo­nius pri­si­mi­ni­mus. Taip pat vyks Kau­no mies­to mo­ki­nių fo­to­gra­ fi­jų kon­kur­so PAMOKA pa­ro­dos pri­sta­ty­mas ir kon­kur­so nu­ga­lė­to­jų ap­do­va­no­ji­mas.

VYTAUTO DIDžIOJO KARO MUZIEJUS K.Do­ne­lai­čio g. 64

Ba­lan­džio 17 d. 16 val. – po­pie­tė, skir­ta plk. Os­ka­ro Ur­bo­no (1892–1978) 120-osioms gi­ mi­mo me­ti­nėms pa­mi­nė­ti. 1921–1927 m. plk. O.Ur­bo­nas tar­na­vo Lie­ tu­vos ka­riuo­me­nės 4-ojo ar­ti­le­ri­jos pul­ko va­du. Vė­liau bu­vo III ka­ro apy­gar­dos vir­ ši­nin­kas, ka­riuo­me­nės ins­pek­to­rius. 1944 m. pa­skir­tas Lie­tu­vos vie­ti­nės rink­ti­nės šta­ bo vir­ši­nin­ku. Po 3 mė­ne­sių, vo­kie­čiams lik­vi­duo­jant Vie­ti­nę rink­ti­nę, su­im­tas, iš­ vež­tas į Sa­las­pi­lio kon­cen­tra­ci­jos sto­vyk­lą Lat­vi­jo­je, vė­liau per­kel­tas į Štut­ho­fo kon­ cen­tra­ci­jos sto­vyk­lą Vo­kie­ti­jo­je. Ka­ro pa­ bai­go­je per­si­kė­lė į Da­ni­ją, vė­liau į Šve­di­ ją. Iki mir­ties dir­bo Šve­di­jos ka­riuo­me­nės mu­zie­ju­je. 2003 m. Lie­tu­vo­je po mir­ties ap­do­va­no­tas Vy­čio kry­žiaus or­di­no Di­džiuo­ju ko­man­do­ro kry­žiu­mi.

KAUNO MIESTO MUZIEJUS M.Valančiaus g. 6

Šiuo metu veikia parodos: Keliaujanti Lietuvos jūrų muziejaus paroda KLAIPĖDOS BURINIS LAIVYNAS. Paroda veiks iki balandžio 28 d. Muziejaus „Rūsio galerijoje“ – grafikės Jūratės Rekevičiūtės paroda MOTERIS = MEILĖ. Paroda veiks iki gegužės 7 d.

KAUNO PILIS Pilies g. 17, kaunomuziejus.lt

Veikia tarptautinė fotografijos paroda MEDIS IR AKMUO, kurioje savo darbus pristato keturi kūrėjai iš Lenkijos ir Lietuvos: Ewa Pohlke, Jerzy Waluga, Darius Žukas ir Gintautas Vaičys. Paroda veiks iki balandžio 29 d. Eksponuojama Leono Striogos MEDINĖS SKULPTŪROS PARODA, skirta Maironio 150osioms gimimo metinėms. Paroda veiks iki balandžio 29 d. Šeštadienis – šeimos diena. Šeimų vaikams įėjimas nemokamas!

KAUNO TAUTINĖS KULTŪROS CENTRAS A.Jakšto g. 18

PARODOS Tautodailininkės Rasos Triukienės tapybos paroda ŠVENTIEJI TARP MŪSŲ. Tautodailininkės Liucijos Kudžmienės MARGUČIŲ paroda. Veiks iki balandžio 23 d. Tautodailininkės Nijolės Rimkienės (Raseiniai) karpinių paroda PAVASARIO ŠVIESOS.

KAuno KAMERINIS TEATRAS

18 d. 18 val.


19

Pirmadienis, balandžio 16, 2012

kas, kur, kada KTKC tautodailės studijos „Karpiniai ir popieriaus plastika“ vaikų karpinių par­ oda GYVYBĖS MEDIS, PAUKŠTIS IR AŠ, va­ dovė Eglė Vindašienė. Veiks iki balandžio 30 d. Nuo 16 d. KTKC Tautodailės studijos „Auk­ sarankiai“ narių TAPYBOS DARBŲ PARO­ DA, skirta Motinos dienai, vadovė Vilma Kemzūraitė. Veiks iki gegužės 16 d. Parodų lankymas: pirmadieniais–ketvir­ tadieniais 9–17; penktadieniais 9–15 val., pietūs 12–13 val. KTKC etninės veiklos studijoje (Kalnie­ čių g. 180) – tautodailės studijos „Šlamu­ tis“ narių tapybos darbų paroda SUGRĮŽTA PAUKŠČIAI, vadovė Dalia Žiurkelienė. V.Kudirkos bibliotekos Šilainių padalinyje (Vėtrungės g. 2) nuo balandžio 20 d. ŠEI­ MOS SAVAITĖ. KTKC tautodailės studijos „Skiaučių menė“ paroda DOVANA MAMAI, vado­ vė Daiva Vainauskienė. Veikia iki gegužės 6 d. V.Kudirkos bibliotekos Šilainių filiale (Vė­ trungės g. 2). KTKC etninės veiklos stu­ dijos „Metų ratas“ narių veltinių paroda GYVŪNĖLIAI, vadovė Dalia Neringa Kudž­ maitienė. V.Kudirkos viešosios bibliotekos padaliny­ je „Skrydis“ (Kalniečių g. 174). KTKC tau­ todailės studijos „Šlamutis“ narių tapybos darbų paroda DŽIAUGSMINGAS RYTAS, va­ dovė Dalia Žiurkelienė. LTS Kauno bendrijos galerija „Saulutė“ (S. Daukanto g. 15). KTKC tautodailės studi­ jos „Lietuviški ženklai“ narių darbų paro­ da PAVASARIO NUOTAIKOS, vadovė Danu­ tė Stankienė. Kauno Jėzuitų gimnazijos Perkūno name (Aleksoto g. 6). KTKC tautodailės studi­ jų „Spingsulė“, vadovas Gvidas Latakas, „Šlamutis“, vadovė Dalia Žiurkelienė, KO­ LIAŽŲ PARODA Vytautės Žilinskaitės kūri­ nių motyvais.

kinas CINAMON PLC „Mega“, tel. 8 700 70 111

„Ti­ta­ni­kas“ 3D – iki 19 d. 14.30*, 18.20 val. (*tik 17, 19 d.). „Veid­ro­dė­li, veid­ro­dė­li... Snie­guo­lės is­to­ri­ ja“ (dub­liuo­ta lie­tu­viš­kai) – iki 19 d. 10.30, 12.45, 15, 17.40, 19.55 val. „Ame­ri­kie­tiš­kas py­ra­gas: kla­sės su­si­ti­ki­mas“ – iki 19 d. 12, 14.15, 17.15, 19.30, 21.45 val. „Ba­do žai­dy­nės“ – iki 19 d. 14.45, 18, 21 val. „Pi­ra­tai! Ne­vy­kė­lių kom­pa­ni­ja“ 3D (dub­ liuo­ta lie­tu­viš­kai) – iki 19 d. 12.35, 14.30*, 16.25* (*išsk. 17, 19 d.). „Pi­ra­tai! Ne­vy­kė­lių kom­pa­ni­ja“ (dub­liuo­ta lie­tu­viš­kai) – iki 19 d. 11.30, 13.45, 15.45 val. „Mes nu­si­pir­kom zo­o­lo­gi­jos sodą“ – iki 19 d. 11.45*, 12.15** val. (*tik 17 d.; **išsk. 17 d.). „Kon­tra­ban­da“ – iki 19 d. 20.45 val. „Ne­vy­kė­liai po prie­dan­ga“ – iki 19 d. 22.15 val. „Lo­rak­sas“ 3D (dub­liuo­ta lie­tu­viš­kai) – iki 19 d. 10.40 val. „Lo­rak­sas“ (dub­liuo­ta lie­tu­viš­kai) – iki 19 d. 16.40 val. „Ti­ta­nų įnir­šis“ 3D – iki 19 d. 22.05 val. „Ti­ta­nų įnir­šis“ – iki 19 d. 18.40 val.

FORUM CINEMAS Ka­ra­liaus Min­dau­go pr. 49, „Ak­ro­po­lis“, III a.

„Titanikas“ 3D (premjera) – iki 19 d. 11.30, 15.45, 20.15 val. „Veidrodėli, veidrodėli... Snieguolės istori­ ja“ (premjera) – iki 19 d. 10.15, 12.45, 15.15, 18 val. „Namas girios glūdumoj“ (premjera) – iki 19 d. 11, 13.15, 15.30, 18.15, 21 val. „Geriausias egzotiškas Marigold viešbutis“ (LTV kino premjera) – 19 d. 19 val. KITOKIO KINO KLUBAS. „Tarp sienų“ – 17 d. 16.45 val. KINO STARTAS SU LNK. „Gatvės šokiai 2“ 3D – 25 d. 19 val. „Amerikietiškas pyragas: klasės susitiki­ mas“ – iki 19 d. 10.45, 13.30, 16.15, 18.45, 21.30 val. „Bado žaidynės“ – iki 19 d. 11.15, 14.15, 17.15, 20.30 val. „Loraksas“ (liet. k.) – iki 19 d. 12.30, 14.45, 16.45 (išsk. 17 d.) val. „Piratai! Nevykėlių kompanija“ (liet. k.) – iki 19 d. 11.15, 13.45, 16 val. „Titanų įniršis“ 3D – iki 19 d. 20.45 val. „Meilė trunka trejus metus“ – iki 19 d. 19.15 (išsk. 17 d.) val. „Pavojingas metodas“ – iki 19 d. 21.45 val. „Kontrabanda“ – iki 19 d. 18.30 val. „Projektas X“ – iki 19 d. 21.15 val.

Kino centras „CINAMON“

16 d. 19.55 val.

TV programa 6.00 Labas rytas. 9.00 „Komisaras Reksas“ (N-7) (k). 10.00 Stilius (k). 11.00 „Tarp Rytų ir Vakarų“. Tiesioginė Lietuvos radijo laida. 12.00 Kultūrų kryžkelė. Trembita. 12.15 Sveikinimų koncertas (k). 14.30 Klausimėlis.lt. 14.50 Žinios. 15.10 „Komisaras Reksas“ (N-7). 16.00 „Meilės skonis“. 17.05 „Senis“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.35, 21.05 Sportas. Orai. 18.45 Vieša paslaptis. 19.20 „Forsaitų saga“ (8) (N-7). 20.25, 22.10 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 20.55 Verslas. 21.00 Kultūra. 21.15 Dienos tema. 21.30, 22.15, 23.30 Dokumentinio kino vakaras. „Černobylio mūšis“ (Prancūzija, 2006 m.). 23.15 Vakaro žinios. 23.25 Orai. 0.00 „Senis“ (N-7) (k).

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“. 6.50 „Tomas ir Džeris“ (k). 7.20 „Kung Fu Panda“ (2) (k). 7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (9) (N-7) (k). 8.45 24 valandos (N-7). 9.35 Romantinė komedija „Kitokia Pelenės istorija“ (JAV, Kanada, 2008 m.) (N-7) (k). 11.15 Kriminalinė komedija „Mėlynakis Mikis“ (D.Britanija, JAV, 1999 m.) (N-7) (k). 13.10 „Nickelodeon“ valanda. „iKarli“. 13.40 „Kung Fu Panda“ (3). 14.10 „Vaikų „Warner Bros.“ Tomas ir Džeris“. 14.40 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 15.40 „Langai III“ (N-7). 16.40 24 valandos (N-7). 17.40 Būk mano meile! (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.14, 22.19 Sportas. Orai. 19.19 Nuo... Iki... 20.25 Kažkas atsitiko (N-7). 21.00 KK2 (N-7). 21.30 Dviračio šou. 22.00 Žinios. Verslas. 22.25 Kriminalinė Lietuva (N-7). 22.35 Veiksmo s. „Havajai 5.0“ (1) (JAV, 2011 m.) (N-7). 23.35 „V. Vizitas“ (4) (N-7). 0.30 „Teisingumo vykdytojas“ (N-7). 1.25 „Įstatymas ir tvarka. Nusikaltimo motyvai“ (N-7).

6.40 Teleparduotuvė. 6.55 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (9). 7.25, 15.10 „Simpsonai“. 7.55 „Svotai“. 9.00 „Meilės sūkuryje“. 10.05 „Moterys meluoja geriau“. 11.00 Drama „Loch Nesas“ (D.Britanija, JAV, 1996 m.). 13.10 „Bakuganas“. 13.40 „Būrys“ (6). 14.10 „Ančiukų istorijos“. 14.40 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 15.40 „Likimo galia“. 16.40 „Meilės triumfas“. 17.40 Pabandom iš naujo. 18.35 Susitikime virtuvėje. 18.45 TV3 žinios. Sportas. Orai. 19.10 „Naisių vasara“. 19.40 Kodėl? 20.30 Gyvenimas yra gražus. 21.00 „Vyno kelias“. 21.35 TV3 vakaro žinios. Sportas. Orai. 22.00 „Nusivylusios namų šeimininkės“. 23.00 „Geri vyrukai“. 0.00 „Melo teorija“. 1.00 „Kalėjimo bėgliai“.

6.30 Televitrina. 7.00 Žinios (k). 7.25 Savaitės kriminalai (N-7) (k). 8.00 Lietuvos žinių tyrimas (N-7) (k). 9.00 Šeštadienio rytas (k). 10.00 „Margoša: moterimi negimstama“. 11.00 „Be namų negerai: naujas gyvenimas“. 11.30 Skanus pokalbis (k). 12.30 „Alibi. Tapatybė“ (N-7) (k). 13.30 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 14.30 „Pragaro virtuvė“ (N-7). 15.30 „Amerikos talentai“. 16.30 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 17.30 Savaitės kriminalai (N-7) (k). 18.00 Žinios. Sportas. Orai. 18.25 „Galileo: norintiems žinoti“. 19.00 „Užkalnio 5“.

DATOS (balandžio 16 d.) 20.00 Žinios. Verslas. Sportas. 20.23 Orai. 20.25 „Milijonieriai“. 21.00 „Mentai“ (N-7). 23.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 0.00 „Galileo: norintiems žinoti“ (k). 0.30 Tauro ragas (N-7) (k). 1.00 „Bamba“. Interaktyvus šou suaugusiesiems (S).

8.00 Anim. f. „Keliautojai – laiko valdovai“ (Vokietija, D.Britanija, 2005 m.). 8.30 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis. 8.45 „Kelias“. Laida evangelikams. 9.00 Labas rytas (k). 11.30 Auksinė Agathos Christie kolekcija. „Mis Marpl. Palšas žirgas“ (D.Britanija, 2010 m.). 13.05 Sporto panorama. 13.30 „Meilės skonis“. 14.30 Dok. f. „Lietuvio namai“ (2011 m.) (k). 15.20 Pasakojimai, liudijimai, prisipažinimai. Knygos „Valstybinis Vilniaus mažasis teatras 1990–2011“ pristatymas (k). 16.55 Žinios (k). 17.10 Miesto kodas. 17.25 Dalia Kutraitė kalbina... Menininkai... (1999 m.). 17.55 Anim. s. „Keliautojai – laiko valdovai“ (Vokietija, D.Britanija, 2005 m.). 18.25 Žmonijos žodinio ir nematerialaus paveldo šedevrai. Lietuvos dainų šventė (2003 m.). V.Bartulio „Mūsų Lietuva“. 19.40 Liucijos Drąsutienės 75-mečiui. Muzikos scena. Pianistų mokytoja Liucija Drąsutienė (1998 m.). 20.10 Vilniaus knygų mugė 2012. Dailės albumo „Aloyzas Stasiulevičius. Vilnius piešiniuose“ (sudarė Aušra Poškutė) pristatymas. 21.00 „Giminės“. 22.00 Istorinis veiksmo f. „Klajoklis“ (Prancūzija, Kazachstanas, 2005 m.) (N-14). 0.00 Panorama (k). 0.20 Verslas (k). 0.25 Kultūra (k). 0.30 Sportas (k). 0.35 Orai (k). 0.40 Pinigų karta.

9.15, 14.30 Teleparduotuvė. 9.30 Universitetai.lt. 10.00, 16.00 „Išlikimas“. 11.00, 15.00 „Konano nuotykiai“. 12.00 „Melo teorija“. 13.00, 20.00 „Trečias luitas už Saulės“. 14.00 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 17.00 „Nenugalimas banzuke“. 17.30 IIHF pasaulio ledo ritulio čempionatas. I divizionas B grupė. Pietų Korėja–Lietuva. Tiesioginė transliacija. 21.00 „Moterų lyga. Vyrai, pinigai ir meilė“. 21.30 Siaubo f. „Aštuonkojis 2“ (JAV, 2001 m.). 23.30 IIHF pasaulio ledo ritulio čempionatas. I divizionas B grupė. Pietų Korėja–Lietuva.

8.05, 15.30 Teleparduotuvė. 8.40 „Drakonų kova Z“ (N-7). 9.10 „Supermeno nuotykiai“. 9.35 „Kovotojas Reksas“. 10.05 „Betmenas“. 10.30 Būk mano meile! (N-7). 11.30 „Meilės sparnai“. 12.30 „Intrigų dvaras“. 13.30 „Laukinė širdis“. 16.00 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai (N-7). 17.00 „Pasaulio Guinnesso rekordai“ (N-7). 18.00 „Dvigubas gyvenimas“ (N-7). 18.57 Žodis – ne žvirblis. 19.00 „Laukinis gyvenimas“ (9) (N-7). 20.00 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (N-7). 21.00 NemaRUS kinas. Drama „Avarija“ (Rusija, 1974 m.). 23.40 „Išrinktieji“ (N-14). 0.40 Sveikatos ABC (k).

10.25 „Linksmieji traukinukai“. 10.40 Senoji animacija. 11.15 Nomeda. 12.05 Valgyk ir lieknėk. 13.00 „Visos upės teka“. 14.00 „Moterys meluoja geriau“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Marthos Stewart šou. 17.00 Valgyk ir lieknėk. 18.00 „Moteris be praeities“. 19.00 „Visos upės teka“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 20.30 Nomeda. 21.20 „Moterys meluoja geriau“. 22.20 „Moteris be praeities“.

6.14 TV parduotuvė. 6.30 Ryto reporteris. 7.55 Negaliu tylėti. 8.55 „Sodo detektyvės“ (N-7). 10.00, 18.20, 22.30 Super L.T. 10.35 Makaliaus kelionės. 11.05 24/7. Savaitės aktualijų analizė ir komentarai. 12.00 Lietuvos diena. 13.00 TV parduotuvė. 13.30 Skonio reikalas. 14.30 Negaliu tylėti. 15.30 „Padūkėlis Eliotas“. 15.45, 16.10 Dok. f. „Kas nužudė Ivaną Rūstųjį?“ (N-7). 16.00, 18.00 Žinios. Orai. 17.20 Lietuva tiesiogiai. 18.55 Negaliu tylėti. 19.55 Premjera. Dok. f. „Smolensko tragedija“ (N-7). 21.00, 0.05 Reporteris. 21.52 Orai. 21.55 Lietuva tiesiogiai. 23.05 Negaliu tylėti. 1.00 Dok. f. „Kas nužudė Ivaną Rūstųjį?“ (N-7).

1850 m. mirė vaškinių figūrų muziejaus Londone įkūrėja šveicarė Marie Tussaud. 1879 m. Prancūzijoje, Nevero vienuolyne, mirė šv. Bernadeta. 1940 m. gimė Danijos karalienė Margarita II. 1947 m. gimė profesionalus JAV krepšininkas Kareemas Abdul-Jabbaras. 1948 m. mirė lietuvių muzikos klasikas, kompozitorius, profesorius Juozas Gruodis. 1959 m. gimė psichiatras, visuomenės veikėjas, buvęs Vilniaus meras Raimundas Alekna. 1960 m. gimė ispanų futbolininkas ir treneris Rafaelis Benitezas. 1980 m. gimė jaunosios kartos aktorius Giedrius Savickas. 2008 m. mirė chaoso teorijos kūrėjas Edwardas Lorenzas.

horoskopai 9.00 Sigitos virtuvė (k). 9.30 Romantinė komedija „Tai mergina ar vaikinas?“ (N-7). 11.05 Melomano pusvalandis (k). 11.35 Biografinė drama „Coco Chanel“ (1) (N-7). 13.10 Telelaikraštis. 15.25 Komedija „Dviejų per daug“ (N-7). 17.30 Nuo šeštadienio iki šeštadienio (k). 18.00 Žinios. 18.20 Gyvenu čia. 18.55 Komiška drama „Saldžių sapnų“ (N-7). 20.30 Istorinė laida „Mūsų praeities beieškant“. 21.00 Žinios. Orai. 21.20 Komedija „Lemiamas balsas“ (N-7). 23.25 Žinios (k). 23.45 Biografinė drama „Coco Chanel“ (2) (N-7).

7.00, 20.30 Muzika. 7.45 Muzikinė vaivorykštė (k). 8.45 Kauniečių akimis (k). 9.00 Kontaktas (k). 10.05 „Betmenas“. 10.30 „Būk mano meile“. 11.30 „Meilės sparnai“. 12.30 „Intrigų dvaras“. 13.30 „Laukinė širdis“. 15.30 Teleparduotuvė. 16.00 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai. 17.00 „Pasaulio Guinnesso rekordai“. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Kauniečių akimis. 18.30 Kontaktas. 19.30 Kultūros alėja (k). 20.00 Žinios. Orai (k). 20.20 Kauniečių akimis (k). 21.00 Drama „Avarija“. 23.40 „Išrinktieji“. 0.40 Sveikatos ABC (k).

8.00 Komedija „Sveiki atvykę“ (Indija, 2007 m.) (N-7). 10.45 Romantinė komedija „Nes aš taip pasakiau“ (JAV, 2007 m.) (N-14). 12.30 Trileris „Tvirtovės apgultis“ (JAV, 2006 m.) (N-14). 18.30 Trileris „Largo Vinčas: kova dėl imperijos“ (Prancūzija, 2008 m.) (N-14). 20.15 Komedija „Tik draugai“ (Vokietija, JAV, Kanada, 2005 m.) (N-14). 21.55 Nuotykių f. „Nimės sala“ (JAV, 2008 m.) (N-7).

9.00 Televitrina. 10.00 Italijos „Serie A“ lyga. „Cesena“–„Juventus“. 11.45 Ispanijos ACB krepšinio lyga. „Barcelona Regal“–„Lagun Aro GBC“. 13.30 Italijos „Serie A“ lyga. XXXI turo apžvalga. 14.30 Krepšinio pasaulyje. 15.00 Automoto. 15.30 Italijos „Serie A“ lyga. „Udinese“–„Inter“. 17.15 Lietuvos krepšinio lyga. Pasvalio „Pieno žvaigždės“–Kauno „Žalgiris“. 19.00, 21.00 Žinios +. 19.15 Lietuvos krepšinio lyga. Kauno „Žalgiris“–Vilniaus „Lietuvos rytas“. 21.15 Ispanijos ACB krepšinio lyga. Madrido „Real“–„Lucentum Alicante“. 23.00 Žinios +.

Avinas (03 21–04 20). Ne tik slėpsite, bet ir ignoruosite savo emocijas bei poreikius. Trumpiau tariant, galvoje – visiška painiava. Neskubėkite daryti išvadų, tiesiog nusiraminkite. Jautis (04 21–05 20). Esate neįprastos nuotaikos, stengiatės įvertinti savo pažiūras ir asmenybę. Pamilsite vyresnį arba autoritetingą žmogų. Dvyniai (05 21–06 21). Pavyks mėgautis gyvenimu ir įvertinti savo padėtį. Noriai padėsite draugui ar mylimam žmogui. Tinkama diena atnaujinti namams ar aprangai. Vėžys (06 22–07 22). Viskas erzins ir pykdys. Gali būti sunku kontroliuoti emocijas. Bus nelengva išlikti ramiam ir pamiršti problemas. Antra dienos pusė palankesnė, atsiras progų maksimaliai išnaudoti savo kūrybines galimybes. Liūtas (07 23–08 23). Iškils sunkumų arba neatsikratysite jausmo, kad pernelyg išsiskiriate iš kitų. Nesulauksite reikiamo patarimo, o dėl pridarytų klaidų jausitės suirzęs. Mergelė (08 24–09 23). Laikas pasinaudoti savo kūrybingumu ir vaizduote, kad įgyvendintumėte idėjas. Šiandien trauksite ir žavėsite aplinkinius. Praverstų paskaityti gerą knygą ar pažiūrėti filmą. Svarstyklės (09 24–10 23). Aplinkiniai jums mes iššūkį dėl labai keblaus dalyko. Tai gali tapti kivirčo arba diskusijos priežastimi. Palanki diena ugdyti kantrybę ir patyrinėti savo emocijas, vertybes, veiksmus. Skorpionas (10 24–11 22). Norėsite pakeisti savo gyvenimo būdą arba pagerinti supančią aplinką, tačiau ši diena nepalanki svarbiems ir lemtingiems klausimams spręsti. Šaulys (11 23–12 21). Galbūt kas nors ieško būdų, kaip jus supykdyti. Bus tikrai sunku valdytis. Nė minutėlei neužsimirškite, kontroliuokite save, ir vakare reikalai ims gerėti. Ožiaragis (12 22–01 20). Sveika nuovoka padės sėkmingai bendrauti su aplinkiniais. Nemalonūs dalykai nebepasikartos, jei drąsiai ranka numosite į prietarus ir baimes. Vandenis (01 21–02 19). Esate linkęs analizuoti savo gyvenimą ir supantį pasaulį. Jus įkvėps bendravimas su jaunesniais žmonėmis. Kils noras imtis ko nors naujo, įdomaus. Žuvys (02 20–03 20). Esate pačiame įvykių sūkuryje, ir karjeros sėkmė priklauso nuo jūsų ambicingumo ir atkaklumo, kurio dabar tikrai nestinga. Sveika nuovoka padės pajusti veiklos tendencijas ir pasirinkti tinkamą kelią.


Orai

Savaitės pradžia Lietuvoje turėtų būti lietinga. Šiandien numatomas lietus, vietomis galima perkūnija. Temperatūra dieną iki 13 laipsnių šilumos. Rytoj kritulių turėtų sumažėti, o trečiadienį prognozuojami visiškai giedri orai.

Šiandien, balandžio 16 d.

+6

+8

Telšiai

+7

Šiauliai

Klaipėda

+9

Panevėžys

+11

Utena

+8

Tauragė

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (delčia) teka Mėnulis leidžiasi 

6.13 20.24 14.11 4.16 15.21

107-oji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 259 dienos. Saulė Avino ženkle.

+9

Kaunas

Pasaulyje Atėnai +21 Berlynas +9 Brazilija +28 Briuselis +8 Dublinas +7 Kairas +29 Keiptaunas +18 Kopenhaga +8

Londonas Madridas Maskva Minskas Niujorkas Oslas Paryžius Pekinas 

orai kaune šiandien

+12 +17 +18 +15 +29 +8 +11 +23

Praha Ryga Roma Sidnėjus Talinas Tel Avivas Tokijas Varšuva 

+5 +5 +14 +25 +5 +22 +17 +10

+13

+10

Vėjas

0–4 m/s

Marijampolė

Vilnius

+10

Alytus

Vardai Algedė, Benediktas, Bernadeta, Giedrius, Gražvydas, Kalikstas, Ūdrys.

Siau­tė vie­su­lai

Rytas

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

+9

+9

+7

+10

4

+6

+11

+5

+5

6

+5

+12

+6

0

1

rytoj

poryt

JAV cent­ri­nes vals­ti­jas siau­bė vie­su­lai. Pa­sak ame­ri­kie­čių pa­rei­gū­nų, sti­chi­ja pra­žu­dė ma­žiau­siai du žmo­nes. Vie­su­ lai su­si­for­ma­vo Kan­za­so, Ajo­vos, Neb­ ras­kos ir Ok­la­ho­mos vals­t i­jo­se. Vie­ nas vie­su­las su že­me su­ly­gi­no Ajo­vos vals­ti­jo­se esan­tį Tur­ma­no mies­tą. Pa­ sak liu­di­nin­kų vie­su­las siau­tė apie ke­ tu­r ias mi­nu­tes. Ki­tas vie­su­las pri­da­ rė ža­los Kan­za­so vals­t i­jo­se esan­čia­ me Vi­či­tos mies­te. Vie­su­lai JAV šiais me­tais jau nu­si­ne­šė 39 žmo­nių gy­vy­ bes. Dau­giau­sia ža­los pri­da­rė ko­vą In­ di­a­nos, Ken­tu­kio, Oha­jo, Džor­dži­jos ir Ala­ba­mos vals­ti­jo­se ki­lę vie­su­lai. BBC inf., „Reu­ters“ nuo­tr.

įvairenybės

Ba­lan­džiai – mįs­lė moks­lui Moks­li­nin­kai į kos­mo­so pla­ty­bes pa­siun­tė ro­bo­tus ir iš­šif­ra­vo ge­no­ mą, ta­čiau jie pri­pa­žįs­ta vis dar ne­ ga­lin­tys paaiš­kin­ti, kaip orien­tuo­ ja­si ba­lan­džiai. Vie­nos mo­le­ku­li­nės pa­to­lo­gi­jos ins­ti­tu­to eks­per­tai tei­gia su­grio­vę teo­ri­ją, kad paukš­čių su­ma­nu­mą le­mia daug ge­le­žies tu­rin­čios ner­ vų ląs­te­lės sna­pe, ku­rios jau­čia Že­ mės mag­ne­ti­nį lau­ką, pra­ne­ša nau­ jie­nų agen­tū­ra AFP. „Tai tik­rai nu­v y­l ė. Pas­l ap­t is, kaip gy­vū­nai ap­tin­ka mag­ne­ti­ nius lau­kus, ta­po dar pa­slap­tin­ ges­nė“, – ne vie­nus me­tus tru­ ku­sius ty­ri­nė­ji­mus api­bend­ri­no mo­l e­k u­l i­n ės bio­l o­g i­jos spe­c ia­ lis­tas Da­vi­das Keay­sas. Jo ko­man­da ląs­te­lių ieš­ko­jo nau­ do­da­ma 3D ske­ne­rius, o tvir­tus ba­lan­džių sna­pus su­pjaus­tė į 250 tūkst. plo­niau­sių ga­ba­lė­ lių. Jie nu­sta­tė, kad da­le­lės, ku­rios, kaip teig­ta, le­ mia ba­lan­džių ge­bė­ji­ mą ras­ti ke­lią na­mo, iš tie­sų yra mak­ro­fa­ gai, tam tik­ro ti­po bal­tie­ji krau­jo kū­ ne­liai, ku­rie ap­ sau­go paukš­čius nuo in­fek­ci­ jų, ta­čiau su sme­g e­n i­ mis nė­ra nie­k aip s u ­s i ­ ję.

ti įta­ką ba­lan­džių el­ge­siui“, – tei­ gė ty­rė­jai. Be to, šios ląs­te­lės ap­tin­ka­mos ne tik paukš­čių sna­puo­se. Ta­čiau D.Keay­sas pa­brė­žia, kad šio ty­ ri­mo re­zul­ta­tų ne­rei­kė­tų lai­ky­ti žings­niu at­gal. „Mes at­si­dū­rė­me rei­kia­ma­me ke­ly­je, ieš­ko­da­mi mag­ne­ti­nių ląs­ te­lių. Aki­vaiz­du, kad paukš­čiai ir di­džio­ji da­lis ki­tų gy­vū­nų rū­šių ap­ tin­ka Že­mės mag­ne­ti­nį lau­ką, tai­ gi jie tu­ri kaž­kur tu­rė­ti ląs­ te­lių, lei­ džian­

„„Ne­ži­nia: ko­dėl ba­lan­džiai jau­čia Že­mės mag­ne­ti­nį lau­ką – iki šiol

čių tai pa­da­ry­ti. Rei­kia ti­kė­tis, kad da­bar mes ap­tik­si­me tik­rą­sias“, – kal­bė­jo moks­li­nin­kas. Ki­tos teo­ri­jos tvir­ti­na, kad paukš­ čiai taip pat orien­tuo­ja­si pa­gal sau­ lės švie­są ir vie­to­vės orien­ty­rus. Vie­nas iš pir­mo­jo ty­ri­mo, pa­ skelb­to 2000 m., au­to­rių Guent­ he­ris Fleiss­ne­ris iš Frank­fur­to uni­ ver­si­te­to nau­jo­jo ty­ri­mo re­zul­ta­tus su­ti­ko ne itin pa­lan­kiai. Jis ap­kal­ti­no D.Keay­so ko­man­ dą nuo­sek­lu­mo trū­ku­mu ty­ri­nė­jant vir­šu­ti­nio sna­po ląs­te­les, va­di­na­mas jun­ta­mai­siais dend­ri­tais, ku­rios esą ga­li ap­tik­ti mag­ne­ti­nį lau­ką. „Iš tie­sų sun­kus dar­bas ras­ti ge­ le­žies tu­rin­čius dend­ri­tus, tai­gi vi­sai ne­ste­bi­na tai, kad šie ty­rė­jai aki­vaiz­džiai juos pra­žiū­rė­jo. Ty­ri­ mas, at­ro­do, yra ša­liš­kas, nes au­ to­riams priim­ti­nes­nis po­žiū­ris, kad šie dend­ri­tai iš tie­sų tė­ra mak­ro­fa­ gai“, – tei­gė jis. Nau­ja­sis ty­ri­mas skel­bia­mas bri­ tų žur­na­le „Na­tu­re“. D.Keay­sas tei­gia, kad mag­ne­to­ re­cep­to­rius taip sun­ku ap­tik­ti to­ dėl, kad jie la­bai ma­ži, grei­čiau­siai 20–40 na­no­met­rų dy­džio, be to, ga­li bū­ti bet ku­rio­je ba­lan­džio kū­ no vie­to­je. „Ban­dy­ti ras­ti šiuos mag­ne­to­re­ cep­to­rius – tai tar­si ban­dy­ti ras­ti ada­ tą šie­no ku­pe­to­je, tar­si ban­dy­ti ras­ti ada­tą ada­tų ku­pe­to­je“, – tei­gė jis. „Ta­čiau jų ap­ti­ki­mas ne tik pa­ dė­tų įmin­ti se­ną mįs­lę, bet ir bū­tų nau­din­gas me­di­ci­nai“, –pri­dū­rė. „Jei mes su­ži­no­si­me, kaip gam­ ta ap­tin­ka mag­ne­ti­nius lau­kus, ga­ lė­si­me pa­nau­do­ti šią in­for­ma­ci­ją dirb­ti­niams mag­ne­to­re­cep­to­riams kur­ti, ku­rie ga­lė­tų bū­ti pri­tai­ko­mi li­goms, ypač sme­ge­nims, gy­dy­ti. Ma­nau, kad tam skir­siu vi­są li­ku­sį gy­ve­ni­mą ir to dar ne­bus ga­na“, – at­si­du­so 36-erių ge­ne­ti­kas.

„Shutterstock“ nuo­tr.

lrt.lt inf.

„Tai nė­ra leng­vai su­ dir­gi­na­mos ląs­te­lės ir jos ne­ga­li su­kur­ti elekt­ri­nių sig­na­lų, ku­riuos ga­lė­tų fik­suo­ti neu­ro­nai (sme­ ge­nų ląs­te­lės) ir taip da­ry­ neatsk­leis­ta pa­slap­tis. 

Ang­lų kal­ba įkan­da­ma net be­ždžio­nėms Bū­re­lis be­ždžio­nių ba­bui­nų iš­mo­ko at­skir­ti pa­ra­šy­tus tik­rus ang­lų kal­ bos žo­džius nuo be­reikš­mių rai­džių kom­bi­na­ci­jų. Ty­ri­mo re­zul­ta­tai at­ sklei­dė, kad kai ku­rie men­ta­li­niai pro­ce­sai, su­si­ję su skai­ty­mu, plė­to­ ja­si ne­prik­lau­so­mai nuo kal­bos cent­ rų, bū­din­gų tik žmo­gaus sme­ge­nims, ra­šo ne­wscien­tist.com. Jo­nat­ha­nas Grain­ge­ris su ko­le­ go­mis iš Ek­so-Mar­se­lio uni­ver­si­te­ to Pran­cū­zi­jo­je iš­mo­kė še­šis ga­bius Gvi­nė­jos ba­bui­nus (Pa­pio pa­pio) įsi­žiū­rė­ti į rai­des ir jų kom­bi­na­ci­jas

kom­piu­te­rių ek­ra­nuo­se. Kar­tais be­ ždžio­nėms bū­da­vo ro­do­mi rea­lūs, iš ke­tu­rių rai­džių su­da­ry­ti ang­liš­ki žo­ džiai, kar­tais – ke­tu­rių rai­džių kra­ ti­niai. Ba­bui­nams bu­vo duo­ta už­ duo­tis pa­spaus­ti vie­ną iš dvie­jų myg­tu­kų, pa­gal tai, ar, jų ma­ny­mu, ek­ra­ne pa­si­ro­dęs rai­džių da­ri­nys yra rea­lus žo­dis, ar ne. Praė­jus pu­sant­ro mė­ne­sio, ba­ bui­nai iš­mo­ko tu­zi­nus žo­džių: vie­ nas iš gud­ro­čių su­ge­bė­jo iden­ti­fi­ kuo­ti net 308. lrt.lt inf.

2012-04-16 Kauno diena  

Prieš artėjančius Seimo rinkimus Z.Vaigauskas paliks VRK pirmininko kėdę. Ispanijos premjero M.Rajoy laukia daug sudėtingų uždavinių, kad kr...

2012-04-16 Kauno diena  

Prieš artėjančius Seimo rinkimus Z.Vaigauskas paliks VRK pirmininko kėdę. Ispanijos premjero M.Rajoy laukia daug sudėtingų uždavinių, kad kr...

Advertisement