Page 1

miestas

2p. Tragedija Kauno­ ligoninėje: pirmojo­ gimtadienio­ nesulaukusio kūdikio­ mirties priežastis­ tiria ekspertai.

Lietuva

7p.

Dėl A.Me­lia­no tin­ka­mu­mo ­ va­do­vau­ti VRM ­ Pre­zi­den­tė spręs ­ po jo pa­tik­ri­ni­mo ­ an­ti­ko­rup­ci­niu ­ po­žiū­riu.

pasaulis

Reklamuodama ­ savo albumą į ­ Lietuvą užsuks ­ ir skandalingoji ­ Lady Gaga.

9p.

Žu­vu­sio Len­ki­jos pre­zi­den­to L.Kac­zyńs­kio ­ bro­lis te­be­ma­no, ­ kad tra­ge­di­ja ­ Smo­lens­ke – ­ są­moks­las.

24p.

Trečiadienis balandžio 11, 2012 Nr. 84 (19643) Kaunodiena.lt 2 Lt

Atė­mė iš ga­bių vai­kų: ati­da­vė plau­ki­mo pa­mo­koms?

V.Lin­gio žu­di­kas – lais­vė­je Po 18 me­tų, pra­leis­tų ka­lė­ji­me dėl žur­na­lis­to Vi­to Lin­gio nu­žu­dy­mo, į lais­vę pa­leis­tas Igo­ris Ach­re­mo­ vas. Va­kar prieš­piet jis iš­vy­ko iš Vil­niaus pa­tai­sos na­mų. Jau­čia­si nor­ma­liai

I.Ach­re­mo­vas su žur­na­lis­tais, su­ si­rin­ku­siais prie pa­tai­sos na­mų, daug ne­bend­ra­vo. „Nor­ma­liai“, – pa­klaus­tas, kaip jau­čia­si, te­pa­sa­ kė vy­ras. Nu­žu­dy­to žur­na­lis­to bro­lis Aud­ rius Lin­gys po­rta­lui die­na.lt sa­ kė ne­no­rin­tis ko­men­tuo­ti teis­mo spren­di­mo su­teik­ti I.Ach­re­mo­vui lais­vę. Pak­laus­tas, kaip ver­ti­na si­ tua­ci­ją, pa­šne­ko­vas te­ pa­sa­kė: „Blo­gai.“

5

Šarūno Mažeikos (BFL) nuotr.

Dienos citata „Kai sė­du prie lenk­ty­nių au­to­mo­bi­lio ar bo­li­do vai­ ro, už­plūs­ta pri­si­mi­ni­mai ir sen­ti­men­tai“, – sa­kė ad­vo­ka­to kar­je­rą pa­si­rin­kęs­ bu­vęs „For­mu­lės-2“ pi­lo­tas­ Ka­zi­mie­ras Va­si­liaus­kas.

„„Ly­de­ris: iš 200 tūkst. li­tų, nu­ma­ty­tų švie­ti­mo ir ug­dy­mo pro­gra­moms, ket­vir­ta­da­lis šios su­mos ati­te­ko plau­ki­mo pa­mo­koms.

Sa­vi­val­dy­bė at­sei­kė­jo 50 tūkst. li­tų plau­ ki­mo pa­mo­koms, nors dėl to pi­ni­gų ne­li­ko ga­biems vai­kams ska­tin­ti. Vi­ce­me­ras Sta­ nis­lo­vas Buš­ke­vi­čius pa­si­rū­pi­no, kad jo glo­ bo­ja­mi plau­ki­mo mo­ky­to­jai ne­nu­ken­tė­tų.

Man­tas La­pins­kas

m.lapinskas@kaunodiena.lt

Kri­zės ne­pa­ju­to

Kau­no mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­ mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius An­ta­nas Nes­tec­kis pa­tvir­ti­no švie­ti­mo ir ug­dy­mo pro­gra­mos prie­mo­nėms skir­tų lė­šų są­ma­tą. Šiais me­tais

nu­ma­ty­ta iš­leis­ti 200 tūkst. li­tų, nors tvir­ti­nant biu­dže­tą pra­šy­ta net 670 tūkst. li­tų. Dau­ge­liui pro­jek­tų skir­ta nuo 500 iki 8 tūkst. li­tų, ki­tiems – šiek tiek dau­giau. Ta­čiau vie­nas pro­ jek­tas – iš­skir­ti­nis. Plau­ki­mo pa­ mo­koms nu­ma­ty­ta 50 tūkst. li­tų.

12p.

2

UGiĖo 15 M ž Ų BAT 26–baland

Ti k

Dau

o ko v

giau

0 20 0 nei

0

ba

orų tų p

%

d.

. Nu

olai

do

s ik i

80

Liko tik

4

dienos!

Laisvės al. 60, Kaunas


2

Trečiadienis, balandžio 11, 2012

miestas

Oro kokybė Kaune 0

17

Šaltinis: Kauno miesto aplinkos kokybės tyrimai

Kietosios dalelės (KD10)

50mg/m3

Nustatyta 24 val. ribinė vertė

0

0,28

Anglies monoksidas (CO)

10 mg/m3

Nustatyta 8 val. ribinė vertė

0

90

200 mg/m3 Azoto dioksidas (NO2)

Nustatyta 1 val. ribinė vertė

Atė­mė iš ga­bių plau­ki­mo pa­m

Ką vei­kiau prieš de­šimt me­tų? Į šį klau­si­mą mė­gi­na at­sa­ky­ti kau­nie­tė Da­lė Lap­kie­nė. Jos da­bar­ti­nę dar­bo­ vie­tę pa­sie­kė ant­ sto­lės rei­ka­la­vi­mas iš mo­ters dar­bo už­ mo­kes­čio iš­skai­ čiuo­ti de­šimt­me­ čio se­nu­mo sko­lą. Kau­nie­tė ti­ki­na ne­ tu­rin­ti jo­kių sko­lų.

„Kau­no die­nai“ pa­si­ 1 do­mė­jus, ko­dėl ket­vir­ ta­da­lis šios pro­gra­mos biu­dže­to

ski­ria­ma vie­nam pro­jek­tui, paaiš­ kė­jo, kad jį glo­bo­ja vi­ce­me­ras Sta­ nis­lo­vas Buš­ke­vi­čius. Pa­si­rū­pi­nęs dos­niu fi­nan­sa­vi­mu „Kau­no ki­no stu­di­jai“, po­li­ti­kas neuž­mir­šo ir plau­ki­mo pa­mo­kų. Nors iš sky­lė­to sa­vi­val­dy­bės biu­ dže­to fi­nan­sa­vi­mas su­ma­žin­tas dau­ge­liui sri­čių, plau­ki­mo pa­mo­ kos ne­li­ko nu­skriaus­tos. Ne­pai­sant to, kad pa­gal Vy­riau­sy­bės pro­gra­ mą tre­čio­kų plau­ki­mo pa­mo­koms 2008–2015 m. Lie­tu­vos mo­kyk­ loms bus at­sei­kė­ta 8 mln. li­tų. Nu­ken­tė­jo ki­ti

„„Sko­li­nin­kė: D.Lap­kie­nė ti­ki­na, kad per de­šimt me­tų ne­su­lau­kė jo­kių

ra­gi­ni­mų su­si­mo­kė­ti sko­lą. 

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

Sko­la ant­sto­lei – be se­na­ties Dia­na Kra­pa­vic­kai­tė

d.krapavickaite@kaunodiena.lt

Pra­ne­šė darb­da­vys

Apie sko­lą D.Lap­kie­nė su­ži­no­jo iš sa­vo darb­da­vio. Ants­to­lė rei­ ka­lau­ja darb­da­vio iš dar­buo­to­jos dar­b o už­m o­kes­č io iš­s kai­č iuo­ ti 2002 m. su­s i­d a­r iu­s ią sko­l ą Vals­ty­b i­n ei mo­kes­č ių ins­p ek­ ci­jai. Nu­ro­dy­ta, kad D.Lap­kie­ nė ins­pek­ci­jai sko­lin­ga 88,74 li­ to. Taip pat rei­ka­lau­ja­ma iš jos at­ly­g i­n i­m o iš­s kai­č iuo­t i 318 li­ tų vyk­dy­mo iš­lai­dų išieš­ko­ji­mo ant­sto­liui. „Aš klau­siau, ką ant­sto­lė vei­kė de­šimt me­tų, nes per tą lai­ką ne­ bu­vau nie­kur iš­vy­ku­si. Man pa­sa­ kė, kad sko­los nie­kur ne­dings­ta ir ga­li ma­nęs ieš­ko­ti ir po 20 me­tų“, – keb­lią si­tua­ci­ją dės­tė D.Lap­kie­ nė. Mo­te­ris ti­ki­na, per de­šimt me­ tų ne­su­lau­kė jo­kių ra­gi­ni­mų su­si­ mo­kė­ti sko­lą. Sko­los išieš­ko­ji­mą vyk­dan­ti ant­sto­lė Gi­ta And­ri­jaus­kie­nė ne­ nei­gia, kad pra­šy­mą išieš­ko­ti sko­ lą mo­kes­čių ins­pek­ci­ja at­siun­tė prieš de­šimt me­tų. „Mo­kes­čių ins­pek­ci­ja krei­pė­si 2002 m. gruo­džio 11 d. D.Lap­kie­ nė ven­gė mo­kė­ti tą sko­lą. Sun­ku pa­ti­kė­ti, kad ji ne­ži­no­jo apie sko­ lą. Yra do­ku­men­tai, liu­di­jan­tys, kad ji ži­no­jo apie sko­lą“, – nu­kir­ to ant­sto­lė. Sko­lin­ga ar ne?

D.Lap­kie­nė įsi­ti­ki­nu­si ne­san­ ti nie­kam sko­lin­ga. „Aš ne­tu­riu jo­kių sko­lų. Mo­kes­čių ins­pek­ci­ ja tik­ri­no“, – ti­ki­no D.Lap­kie­nė. Jos žo­džius pa­tvir­ti­no Vals­ty­bi­ nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos iš­duo­tas raš­tas, kad pa­gal šių me­tų pa­teik­ tą dek­la­ra­ci­ją, ki­tus ap­skai­čia­vi­ mo do­ku­men­tus ir mo­kes­čių ap­ skai­tos duo­me­nis D.Lap­kie­nė at­si­skai­tė su vals­ty­be, sa­vi­val­dy­

bių biu­dže­tais ir vals­ty­bės pi­ni­gų fon­dais. „Kar­tais se­noms by­loms bū­na suė­jęs se­na­ties ter­mi­nas, tai mo­ kes­čių ins­pek­ci­ja tik­rai la­bai ope­ ra­ty­viai rea­guo­ja ir mus in­for­ muo­ja. Mes ne­tu­ri­me do­ku­men­to, kad ji ne­sko­lin­ga, to­dėl ne­ga­li­me pa­sa­ky­ti, ko­kie bus mū­sų veiks­ mai“, – sa­vo po­zi­ci­ją gy­nė ant­ sto­lė.

Ji vis tiek tu­rės mo­ kė­ti. Tik kol kas ne­ ga­liu pa­sa­ky­ti, ko­ kią su­mą.

Prieš de­šimt me­tų D.Lap­kie­nė pa­gal pa­ten­tą dir­bo pas sa­vi­nin­ kę. Mo­te­ris svars­to, kad gal ten ir ga­lė­jo su­si­da­ry­ti ko­kia nors sko­ la. „Gal kur nors mo­kė­jo­me, ne­ su­mo­kė­jo­me. Man da­bar la­bai sun­ku pri­si­min­ti. Bet ma­nęs tik­ rai nie­kas ne­ra­gi­no su­mo­kė­ti sko­ los“, – pa­sa­ko­jo kau­nie­tė. Biu­rok­ra­ti­nė pai­nia­va

Ants­to­lė ne­nus­te­bo, kad D.Lap­ kie­nė tei­gia esan­ti ne­sko­lin­ ga. Vis­gi ant­sto­lė no­rė­tų ma­ty­ ti ne tik do­ku­men­tą apie tai, kad D.Lap­kie­nė nie­kam ne­sko­lin­ga, bet ir do­ku­men­tą apie su­mo­kė­ tą sko­lą. „Ma­nau, kad ši­tą do­ku­men­tą mo­kes­čių ins­pek­ci­ja tu­rė­tų pa­ tiks­lin­ti. Man tu­rė­tų tiks­liai at­ sa­ky­ti, ka­da yra su­mo­kė­ta, ir pa­ teik­ti ati­tin­ka­mą do­ku­men­tą. Yra konk­re­tus do­ku­men­tas, pa­gal ku­rį ji tu­rė­jo su­si­mo­kė­ti. Vi­sai ne­daug, tik 200 li­tų“, – sa­kė G.And­ri­jaus­ kie­nė. Ants­to­lės tu­ri­mais duo­me­ni­ mis, D.Lap­kie­nė ne­su­mo­kė­jo mo­

kes­čių vals­ty­bei. „Jos bend­ra sko­ la bu­vo 200 li­tų. Da­lis sko­los iš jos bu­vo išieš­ko­ta. Pre­ten­zi­jų dėl da­ lies sko­los išieš­ko­ji­mo nie­kas ne­ reiš­kė. Tai kur ji bu­vo ta­da, kai ta da­lis bu­vo išieš­ko­ta?“ – re­to­riš­kai klau­sė ant­sto­lė. G.And­ri­jaus­kie­nė ti­ki­no, kad kau­nie­tė ven­gė su­mo­kė­ti li­ku­sią sko­los da­lį, ir jos nė kiek ne­šo­ki­ ruo­ja de­šimt­me­čio se­nu­mo sko­la. „Sko­la yra išieš­ko­ma tol, kol yra išieš­ko­ma. Nor­ma­li pra­kti­ka bū­ tų ta­da, jei­gu Lie­tu­vos Res­pub­ li­kos pi­lie­čiai bū­tų są­mo­nin­gi ir ne­veng­tų mo­kė­ti sko­lų, nes sko­ la yra ne ant­sto­lei, o vals­ty­bei ar­ ba ki­toms ins­ti­tu­ci­joms“, – dės­tė G.And­ri­jaus­kie­nė. Mo­kes­čio neiš­vengs

Net jei­gu D.Lap­kie­nei pa­si­seks įti­kin­ti, kad bu­vu­si sko­la anu­liuo­ ta dėl se­na­ties ir ji nė­ra sko­lin­ga, jai vis tiek teks mo­kė­ti išieš­ko­ji­ mo mo­kes­tį ant­sto­lei. Dar ko­kios nors ki­tos ne­mo­kė­ji­mo prie­žas­ tys D.Lap­kie­nei ga­li at­si­rūg­ti ge­ ro­kai skau­džiau: „Man paaiš­ki­no, kad jei dar­bo­vie­tė ne­su­mo­kė­jo, tai nuo tam tik­ro lai­ko bus skai­čiuo­ ja­mi dels­pi­ni­giai – kas­dien po 1 tūkst. li­tų.“ Tie­sa, ant­sto­lė tiks­lios su­mos, ku­rią grei­čiau­siai bet ko­kiu at­ve­ ju kau­nie­tei teks mo­kė­ti, dar ne­ ga­lė­jo pa­sa­ky­ti. Ants­to­lės vi­siš­ kai ne­jau­di­no, kad sko­lą išieš­ko­ti pra­šiu­si mo­kes­čių ins­pek­ci­ja, da­ bar jau pa­ti pa­tvir­ti­na sko­los ne­ bu­vi­mą. „Jei­gu sko­li­nin­kas nu­ro­dy­tu ter­mi­nu ne­su­mo­ka sko­los, jam pri­klau­so mo­kė­ti bū­ti­ną­sias iš­ lai­das – ar­ba vi­sas tris iš­lai­ dų rū­šis, ar­ba vie­ną, ta­čiau kaž­ kiek ji vis tiek tu­rės mo­kė­ti. Tik kol kas ne­ga­liu pa­sa­ky­ti kiek“, – ant­sto­lei de­šimt­me­čio se­na­ tis ne­ga­lio­jo.

No­ras iš­mo­ky­ti plauk­ti – svei­kin­ti­ na ini­cia­ty­va, ta­čiau dėl to nu­ken­ tė­jo ki­tos vai­kų pro­gra­mos. Vi­ce­ me­ro aist­ra plau­ki­mui at­si­ra­do dar 2009 m., kai jo nu­ro­dy­mu Kau­ no pa­plū­di­mius pri­žiū­rin­ti bend­ ro­vė tu­rė­jo pa­sam­dy­ti ir plau­ki­mo inst­ruk­to­rius, ku­rie pa­plū­di­miuo­ se mo­ky­tų vai­kus plauk­ti. 2010 m. Švie­ti­mo ir ug­dy­mo pro­gra­mo­je dar bu­vo nu­ma­ty­ta dau­giau nei 21 tūkst. li­tų skir­ti ga­ biems Kau­no vai­kams ska­tin­ti. Po me­tų šios pa­ra­mos ne­be­li­ko, o pi­ ni­gai ati­te­ko plau­ki­mo pa­mo­koms. Per­nai, kaip ir šie­met, tam skir­ta 50 tūkst. li­tų. „Ji ne­din­go. Mes or­ga­ni­zuo­ja­me ga­bių vai­kų pa­ger­bi­mo šven­tę, kur pa­gal ga­li­my­bes juos pa­ska­ti­na­

„„Tei­si­na­si: A.Kup­čins­kas (dešinėje)

cemero S.Buškevičiaus idėja, tačiau t to neliko ga­bių vai­kų ska­ti­ni­mo pro­g

me. Anks­čiau už­sa­ky­da­vo­me teat­ rą, bet da­bar ne­ma­nau, kad da­ro­me ką pra­sčiau – bū­na me­ro priė­mi­ mas ro­tu­šė­je, nu­ga­lė­to­jų me­da­liai. Pa­rem­ti vai­kų iš­vy­kų į Aust­ra­li­ją, de­ba­tų kon­kur­so Pe­ru ne­be­ga­li­ me. Anks­čiau skir­da­vo­me bent 30 pro­c. kai­nos to­kiems ren­gi­niams“, – apie din­gu­sią ga­bių vai­kų ska­ti­ ni­mo pro­gra­mą pa­reiš­kė Švie­ti­mo

Staigią kū­di­kio mi Jur­gi­ta Ša­kie­nė, Ka­ro­li­na Mar­cin­ke­vi­čiū­tė Po­li­ci­ja aiš­ki­na­si, nuo ko Kau­no kli­ni­ki­nė­je li­go­ni­nė­je mi­rė 11 mė­ ne­sių ber­niu­kas.

„Į li­go­ni­nę jis pa­kliu­vo dėl žar­ny­ no in­fek­ci­jos. Nuo jos ma­žy­lis ir bu­vo gy­do­mas. Įvy­ko stai­gi mir­tis. Jei ži­no­čiau ko­dėl, pa­sa­ky­čiau“, – į de­ta­les ne­si­lei­do Vai­kų in­ten­sy­ vio­sios te­ra­pi­jos sky­riaus gy­dy­to­ jas Al­gir­das And­riuš­ka. Jis pa­tvir­ti­no, kad kū­di­kis mi­rė tą pa­čią die­ną, kai bu­vo at­vež­tas į li­go­ni­nę. Ma­žy­lį tė­vai at­ve­žė praė­ ju­sį penk­ta­die­nį.

Į li­go­ni­nę jis pa­kliu­ vo dėl žar­ny­no in­ fek­ci­jos. Nuo jos ma­žy­lis ir bu­vo gy­ do­mas. Įvy­ko stai­gi mir­tis. Šis tra­giš­kas įvy­kis su­krė­tė ne tik tė­vus, bet ir me­di­kus. Vai­kų in­ten­ sy­vio­sios te­ra­pi­jos sky­riu­je gy­do­mi kū­di­kiai nuo 1 mė­ne­sio am­žiaus, ta­čiau žar­ny­no in­fek­ci­jų gy­dy­mas daž­niau­siai bai­gia­si lai­min­gai, iš­ sky­rus re­tus at­ve­jus, kai pra­si­de­da ko­kios nors komp­li­ka­ci­jos.

„„Tra­ge­di­ja: į li­go­ni­nę at­vež­tas 11 mė­n

Iki­teis­mi­nis ty­ri­mas kū­di­kio mir­ ties prie­žas­čiai nu­sta­ty­ti pra­dė­tas San­ta­kos po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te. Kau­no ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­ li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to at­sto­vė spau­dai Kris­ti­na Dzin­dzi­liaus­kai­tė tei­gė, kad kū­di­kis į li­go­ni­nę bu­vo at­vež­ tas pa­gal šei­mos gy­dy­to­jos siun­ti­ mą dėl aukš­tos tem­pe­ra­tū­ros, vi­ du­ria­vi­mo, vė­mi­mo. Ant kū­di­kio išo­ri­nių smur­to žy­ mių ne­pas­te­bė­ta. Pa­sak K.Dzin­dzi­ liaus­kai­tės, mir­ties prie­žas­tį po­li­ ci­ja ima­si nu­sta­ty­ti tuo­met, kai, pa­vyz­džiui, mirš­ta­ma na­muo­se ar­ ba li­go­ni­nė­je, į ku­rią ne­se­niai žmo­ gus bu­vo pa­gul­dy­tas. Pa­sak A.And­riuš­kos, vi­du­ria­ vi­mas, vė­mi­mas nau­ja­gi­miams ir


3

Trečiadienis, balandžio 11, 2012

miestas kaunodiena.lt/naujienos/miestas

vai­kų: ati­da­vė mo­koms? tei­gė, kad šios pa­mo­kos tik­rai nau­ din­gos, o kai kas ne­tgi sa­kė, kad jos per trum­pos. Ar tik­rai šiai pro­gra­ mai rei­kia 50 tūkst. li­tų, sun­ku pa­ sa­ky­ti“, – tei­gė mies­to me­ras And­ rius Kup­čins­kas. Už­si­mi­nus, kad dėl plau­ki­mo pa­ mo­kų ne­li­ko pi­ni­gų ga­biems vai­kams ska­tin­ti, A.Kup­čins­kas sa­kė, kad jam tai nau­jie­na. „Jei taip at­si­ti­ko, va­di­ na­si, toks bu­vo Švie­ti­mo ir ug­dy­mo sky­riaus spren­di­mas pa­si­ren­kant prio­ri­te­tus“, – aiš­ki­no me­ras. Vie­ša pa­slap­tis, kad pa­si­ren­kant prio­ri­te­tus, sky­riui įta­kos ga­lė­jo tu­rė­ti vi­ce­me­ro lo­biz­mas. Iš­moks­ta ne vi­si

neslėpė, kad plau­ki­mo pa­mo­kos – vitikino esą pirmą kartą girdintis, kad dėl gra­mos. Artūro Morozovo nuotr.

ir ug­dy­mo sky­riaus ve­dė­jas An­ta­ nas Bag­do­nas. Ar ne per di­de­lė su­ma?

„Tai vi­ce­me­ro S.Buš­ke­vi­čiaus ini­ cia­ty­va įsteig­ta plau­ki­mo pro­gra­ ma. Ko­kių re­zul­ta­tų pa­siek­ta, rei­ kė­tų pa­klaus­ti Švie­ti­mo ir ug­dy­mo sky­riaus, ta­čiau kiek man te­ko gir­ dė­ti tė­vų at­si­lie­pi­mų, dau­gu­ma jų

Švie­ti­mo ir ug­dy­mo sky­riaus duo­ me­ni­mis, per­nai vai­kų plau­ki­mo pa­mo­koms iš­leis­ta apie 41 tūkst. li­tų, iš jų šiek tiek dau­giau nei 9 tūkst. su­mo­kė­ta už vai­kų ke­lio­ nes į ba­sei­nus. Vy­ko 612 pa­mo­kų, plauk­ti bu­vo mo­ko­mi 724 vai­kai, plauk­ti iš­mo­ko 658. Pa­sak S.Buš­ke­vi­čiaus, vie­na plau­ki­mo pa­mo­ka kai­nuo­ja nuo 70 iki 100 li­tų. Jis nea­be­jo­jo, kad ne­ ma­žai vai­kų iš­mo­ko plauk­ti, to­dėl pro­gra­ma pa­si­tvir­ti­no. Pak­laus­tas, ar tų pa­čių lė­šų plau­ ki­mo pa­mo­koms ne­bu­vo ga­li­ma gau­ti iš Vy­riau­sy­bės pro­gra­mos, vi­ce­me­ras nu­kir­to, kad iš jos sa­ vi­val­dy­bė ne­gau­na nė li­to. Tie­sa, vė­liau pa­tiks­li­no, kad Vy­riau­sy­bės pro­gra­mo­je daly­vau­ja ir pa­ra­mos su­lau­kia Cent­ro spor­to mo­kyk­la.

r­tį ti­ria eks­per­tai

„„Bran­gus: šie­met kau­nie­čiai už šil­dy­mą mo­kė­jo re­kor­di­nes su­mas. 

Tomo Urbelionio (BFL) nuotr.

Ket­vir­ta­die­nį bai­gia­mas šil­dy­mo se­zo­nas Vi­li­ja Žu­kai­ty­tė

Ko­men­ta­rai

Mies­t o val­d žia va­k ar nu­t a­r ė, kad Kau­ne pa­ts lai­kas baig­ti šil­ dy­m o se­z o­n ą. Dau­g ia­b u­č iuo­s e šil­d y­m as bus iš­j ung­t as ba­l an­ džio 12 d., o die­na vė­liau ra­dia­ to­r iai at­š als iki­m o­k yk­l i­n io ug­ dy­mo, mo­ky­mo ir gy­dy­mo įstai­ go­se.

O tai kaip čia? Kam ta­da vi­du­ti­nės pa­ros tem­pe­ra­tū­ros ri­ba nu­sta­ty­ ta? Jei vis tiek da­ro­ma, kaip kam at­ ro­do pa­to­giau? Tiems, ku­rie ne­ga­li su­si­mo­kė­ti už šil­ dy­mą, yra kom­pen­sa­ci­jos. Aš kom­ pen­sa­ci­jos ne­gau­nu, nors daug ir neuž­dir­bu, bet man svei­ka­ta yra bran­giau.

v.zukaityte@kaunodiena.lt

ne­sup­ran­tu

2011–2012 m. šil­dy­mo se­zo­nas Kau­no mies­te pra­si­dė­jo per­nai spa­lio 14 d.

Vy­gau­das Mo­lis:

Gy­ven­to­jai no­ri, kad se­zo­nas pa­si­baig­tų anks­čiau, nei nu­ro­do nor­ma­ty­vai. „Ket­vir­ta­die­nį ir penk­ta­die­ nį pra­ne­ša šil­tes­nius orus, to­ dėl siū­ly­čiau įver­tin­ti išau­gu­sias šil­dy­mo kai­nas ir nu­trauk­ti šil­ dy­mą. Jei­gu lauk­si­me, ka­da pa­ ros vi­d u­t i­n ė tem­p e­ra­t ū­ra bus 10 laips­nių, ga­li atei­ti ir ge­gu­ žės mė­nuo. Dvi pa­sku­ti­nes ba­ lan­džio mė­ne­sio sa­vai­tes žmo­

RM Ko­dėl ne­ra­šo­ma, kad bai­gia­si kom­ pen­sa­ci­jų se­zo­nas, pra­si­de­da rea­ ly­bė.

x Va­lio, svei­kas pro­tas lai­mi. Tik­rai ne­ są­mo­nė, kai sau­lė švie­čia ir dar šil­ dy­mas vei­kia.

nės bent jau ga­lės ne­mo­kė­ti už šil­dy­mą“, – sa­kė mies­to me­ras And­rius Kup­čins­kas. Pa­gal tei­sės ak­tus šil­dy­mo se­ zo­n as bai­g ia­m as, kai vi­d u­t i­n ė tem­p e­ra­t ū­ra tris pa­ras ne­n uk­ ren­ta že­m iau 10 laips­n ių ši­l u­ mos. „Nors lau­ke tem­pe­ra­tū­ra da­bar ma­žes­nė ne­gu tu­rė­tų bū­ti, ta­čiau gy­ven­to­jai no­ri, kad se­zo­nas pa­si­ baig­tų anks­čiau, nei nu­ro­do nor­

Lu­ka Tai ačiū Die­vui. Pas ma­ne die­no­ mis ra­dia­to­riai už­suk­ti jau nuo ko­ vo pa­bai­gos, kai sau­lu­tė šil­do, kam­ ba­riuo­se 28 laips­niai, ne­tgi už­su­ kus 25. Pa­va­sa­ris, pa­si­žval­gy­ki­te – lan­gai pas vi­sus at­vi­ri. Šil­do­me lau­ ką ir kas­dien už tai mo­ka­me po 12 li­tų.

ma­ma Dar­že­lius ir li­go­ni­nes bent nak­ti­mis mi­ni­ma­liai šil­dy­ti pri­va­lu, nes dar šal­čio bū­na.

Ma­nau Ma­nau, kad ir me­rui bū­tų pri­va­lu lai­ ky­tis įsta­ty­mo. Kaunodiena.lt

ma­ty­vai. Prog­no­zuo­ja­ma, kad šią sa­vai­tę orai jau at­šils“, – pa­reiš­kė sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­ rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Vy­gau­ das Mo­lis. „Kau­no ener­gi­ja“ pra­ne­šė, kad są­skai­tos už šil­dy­mą ko­vą yra apie 40 pro­c. ma­žes­nės, nei kau­nie­čiai su­lau­kė už va­sa­rį. Tie­sa, pa­ly­gin­ti su praė­ju­sių me­tų ko­vu – kau­nie­ čiai už šil­dy­mą mo­kės 14,6 pro­c. dau­giau.

Fil­mui at­rie­kė 10 tūkst. li­tų Vi­li­ja Žu­kai­ty­tė

­ne­sių kū­di­kis mi­rė. 

kū­di­kiams yra la­bai pa­vo­jin­gas, nes taip jie grei­tai ne­ten­ka skys­ čių, drus­kų. Ma­žų vai­kų svei­ka­tos būk­lė ga­li pa­blo­gė­ti per ke­lias va­ lan­das ir iš­kil­ti di­džiu­lė grės­mė gy­ vy­bei. La­bai svar­bu vai­ką gir­dy­ti vos pra­dė­jus vi­du­riuo­ti ar vem­ti. Skys­ čių trū­ku­mui at­sta­ty­ti ne­tin­ka pa­ pras­tas van­duo, ar­ba­ta, sul­tys ar ga­zuo­ti gė­ri­mai. Rei­kia spe­cia­ lių drus­kos tir­pa­lų. Skys­čius rei­ kia gir­dy­ti ne­di­de­liais kie­kiais,

„Shutterstock“ nuotr.

ge­riau­sia po 5–10 ml kas 2–3 mi­ nu­tes. Jei­gu ma­žy­lis at­si­sa­ko ger­ ti, ta­da rei­kė­tų gir­dy­ti ar­ba­ti­niu šaukš­te­liu ar pi­pe­te la­ši­nant skys­ čius į bur­ną. Į gy­dy­to­ją bū­ti­na sku­biai kreip­ tis, jei­gu vai­kas tam­pa van­gus, mie­guis­tas, su­re­tė­ja šla­pi­ni­ma­sis. Vi­du­ria­vi­mu va­di­na­mas tuš­ti­ni­ ma­sis daž­niau ne­gu tris kar­tus per pa­rą skys­to­mis, kar­tais van­de­nin­ go­mis, su glei­vių ar krau­jo prie­ mai­šo­mis iš­ma­to­mis.

Kau­ne trūks­ta pi­ni­gų ir par­kams tvar­ky­ti, ir kul­tū­rai. Ta­čiau jų ne­pris­tigs fil­mų kū­rė­jai. Va­kar mies­to ta­ry­bos ko­le­gi­jos na­riai nu­spren­dė, kad iš sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus re­ zer­vo fon­do bū­tų skir­ta 10 tūkst. li­tų fil­mui „Li­kau gy­ve­ni­mo pa­ raš­tė­je“.

Šis fill­mas pa­sa­kos apie an­ti­so­ vie­t i­n io pa­s i­p rie­š i­n i­m o ir lie­ tu­v ių ak­ty­v is­t ų fron­to va­d o­v ą 1940–1941 m. Juo­z ą Amb­ra­ ze­v i­č ių-Bra­zai­t į. Vy­r iau­sy­b ė­je yra su­d a­ry­ta dar­b o gru­p ė, ku­ ri rū­p i­n a­s i J.Amb­ra­ze­v i­č iausBra­zai­č io pa­l ai­k ų per­ga­b e­n i­m u iš JAV į Lie­tu­vą. Ge­gu­žės 20 d. prie Pri­si­kė­li­mo baž­ny­čios įvyks šven­ti­nės per­lai­do­ji­mo apei­gos.

Vy­riau­sy­bė tam ski­ria 10 tūkst. li­tų. „Tai nė­ra ei­li­nis fil­mas. Ži­no­ ma, jie pra­šo 30 tūkst. li­tų, bet aš siū­ly­čiau skir­ti tiek, kiek ir Vy­ riau­sy­bė – 10 tūkst. li­tų“, – ra­ gi­no mies­to me­ras And­rius Kup­ čins­kas. Jam pri­ta­rė ir ak­ty­vus fil­mų ger­ bė­jas vi­ce­me­ras Sta­nis­lo­vas Buš­ ke­vi­čius, už­si­mi­nęs, kad bū­tų ga­ li­ma skir­ti ir di­des­nę su­mą. „Mes fi­nan­suo­ja­me vi­so­kias bend­ruo­me­nes, ku­rios po to pra­ ge­ria tuos pi­ni­gus, o čia Kau­ne vy­ko su­ki­li­mas, bu­vo skel­bia­ma ne­prik­lau­so­my­bė. Vi­si įvy­kiai vy­ ko Kau­ne, jei­gu mes nie­kuo ne­pri­ si­dė­si­me – bus gė­da“, – pa­reiš­kė S.Buš­ke­vi­čius. Fil­mą „Li­kau gy­ve­ni­mo pa­raš­ tė­je“ ku­ria Vil­niu­je įsi­kū­ru­si vie­ šo­ji įstai­ga „E2K“.

Pra­šy­mą dėl šio do­ku­men­ti­nio fil­mo fi­nan­sa­vi­mo ne­se­niai svars­ tė Kul­tū­ros ir me­no ko­mi­te­tas. Jo na­riai jo­kio spren­di­mo ne­priė­ mė ir siū­lė 30 tūkst. li­tų sky­ri­mo klau­si­mą su­de­rin­ti su Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tu. „Pra­šy­mui Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė“, – pa­tvir­ti­ no ta­ry­bos sek­re­to­rius Min­dau­gas Ši­vic­kas. „Sa­vi­val­dy­bei bū­tų daug pa­to­ giau skir­ti lė­šų per­lai­do­ji­mui, o ne fil­mui su­kur­ti. No­rė­tu­me pa­ siū­ly­ti atei­ty­je to­kiems da­ly­kams fi­nan­suo­ti nau­do­ti ne di­rek­to­ riaus re­zer­vo fon­dą, o biu­dže­te įra­šy­ti ei­lu­tę, iš ku­rios bū­tų ski­ ria­ma lė­šų ne­nu­ma­ty­tiems kul­ tū­ros ren­gi­niams pa­rem­ti“, – sa­ kė Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kės pa­va­duo­to­ja Orin­ ta Lei­pu­tė.


4

Trečiadienis, balandžio 11, 2012

miestas kaunodiena.lt/naujienos/miestas

Svar­biau­sias klau­si­ mas tarp bu­din­čių prie Venc­kų ir Ke­ džių na­mų – ko­kių veiks­mų im­sis ant­ sto­lė So­na­ta Vai­ce­ kaus­kie­nė po ne­ sėk­min­go ban­dy­ mo paim­ti mer­gai­tę ko­vo 23 d.

„„Ren­gia­si: teis­mo nu­tar­tis bus įgy­ven­di­na­ma, kai sa­vo veiks­mus su­de­

rins ke­lios tar­ny­bos. 

„„Pa­žei­dė­jai: daž­niau­siai oro uos­te chu­li­ga­niš­kai el­gia­si al­ko­ho­lio pa­

dau­gi­nę as­me­nys. 

Andriaus Aleksandravičiaus nuotr.

Triukš­ma­da­riams ke­lio­nė į Os­lą bai­gė­si Kau­ne Tarp­tau­ti­nia­me Kau­no oro uos­ te triukš­ma­vu­siems trims Tel­šių gy­ven­to­jams te­ko ati­dė­ti ke­lio­nę į Nor­ve­gi­ją.

In­ci­den­tas įvy­ko sek­ma­die­nio va­ka­rą, pra­ne­šė Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT). Pa­sie­nie­čiai ga­vo pra­ne­ši­mą iš avia­ci­nio sau­gu­mo dar­buo­to­jų, kad iš­vy­ki­mo sa­lė­je chu­li­ga­niš­ kai el­gia­si trys vy­rai. Ma­no­ma, kad nuo al­ko­ho­lio ap­svai­gu­si tri­ju­lė plū­do­si ne­cen­ zū­ri­niais žo­džiais, el­gė­si ag­re­sy­ viai, tad ant­že­mi­nio ap­tar­na­vi­mo kom­pa­ni­jos at­sto­vai at­si­sa­kė ke­

lei­vius lai­pin­ti į or­lai­vį, skri­du­sį rei­su į Os­lą. Nus­ta­ty­ta, kad vie­šą­ją tvar­ką pa­žei­di­nė­jo 31, 33 ir 42 me­tų Tel­ šių gy­ven­to­jai. Tri­ju­lė ir to­liau ne­si­lio­vė plūs­ tis. Nuo ke­lei­vių skli­do svai­ga­lų kva­pas, ta­čiau tel­šiš­kiai at­si­sa­kė tik­rin­tis blai­vu­mą. Pa­sie­nie­čiai apie su­lai­ky­tuo­ sius pra­ne­šė po­li­ci­jos pa­rei­gū­ nams ir ne­tru­kus per­da­vė vy­rus Kau­no ra­jo­no ko­mi­sa­ria­to pa­tru­ liams. Tel­šių gy­ven­to­jams už vie­ šo­sios tvar­kos pa­žei­di­mą teks at­ sa­ky­ti ad­mi­nist­ra­ci­ne tvar­ka. KD, BNS inf.

Artūro Morozovo nuotr.

Ants­to­lė ant­ro­jo žy­gio į Gar­lia­vą neat­si­sa­ko Sau­lius Tvir­bu­tas

tar­ny­bo­mis, – Vai­ko tei­sių ap­sau­ gos tar­ny­ba, po­li­ci­ja.

Sa­vo pla­nų pa­rei­gū­nė neatsk­lei­dė, ta­čiau ne­slė­pė ryž­to įvyk­dy­ti gruo­ džio 16 d. Kė­dai­nių ra­jo­no apy­lin­ kės teis­me priim­tą spren­di­mą – per­duo­ti Lai­mu­tei Stan­kū­nai­tei jos duk­rą, ku­ri gy­ve­na su ve­lio­nio tė­vo se­se­ri­mi Ne­rin­ga Venc­kie­ne.

– Ka­da to ga­li­ma lauk­ti? – Dar ir pa­ti ne­ži­nau.

s.tvirbutas@kaunodiena.lt

– Ar mė­gin­si­te pa­kar­to­ti­nai ap­ si­lan­ky­ti Venc­kų ar­ba Ke­džių na­muo­se? – Teis­mo nu­tar­tį ban­dy­si­me įgy­ ven­din­ti. Tai at­lik­si­me, kai bus su­ de­rin­ti veiks­mai su at­sa­kin­go­mis

– Teis­mas at­si­sa­kė paaiš­kin­ti, ko­kių konk­re­čių veiks­mų ga­li­ te im­tis pai­mant vai­ką. Ar lai­ ky­si­tės to­kios pa­čios tak­ti­kos kaip ir pir­mą kar­tą? – Man bū­das bu­vo aiš­kus. Tik Vai­ ko tei­sių ap­sau­gos tar­ny­ba pa­gei­ da­vo išaiš­ki­ni­mo, ar vai­ko ne­no­ras ei­ti kar­tu ga­li bū­ti trak­tuo­ja­mas kaip prie­var­ta. Bet teis­mas pa­reiš­ kė, kad to­kių są­vo­kų neaiš­ki­na.

– Va­di­na­si, lie­ka ta pa­ti tak­ti­ka – pa­ša­lin­ti kliū­tis, tai yra žmo­nes, truk­dan­čius paim­ti vai­ką? – Ti­kiuo­si, tos kliū­tys bus pa­ša­ lin­tos ir to­kių klai­dų, kai po­li­ci­ ja lie­ka lau­ke, dau­giau ne­bus da­ ro­ma.

Ti­kiuo­si, tos kliū­tys bus pa­ša­lin­tos ir to­ kių klai­dų, kai po­li­ ci­ja lie­ka lau­ke, dau­ giau ne­bus da­ro­ma.

Liu­di­jo D.Ke­džio tė­vai ir kai­my­nai lan­ky­da­ma­si pas ją na­muo­se veng­ da­vo net val­gy­ti su jos šei­mos vy­ rais. Mo­te­ris tei­gė, kad mer­gai­tė be per­sto­jo jos klau­si­nė­jo, ar ji ga­lin­ti bū­ti jos ma­ma. Mo­te­riai pra­dė­jus klau­si­nė­ti, ką ji vei­kia, kaip gy­ve­na, mer­gai­tė pra­dė­jo kal­bė­ti, kad „And­rius ne­ ge­ras“, nu­ro­dė tvir­ki­ni­mo veiks­ mus. Kar­tą mer­gai­tė už­si­mi­nė, kad And­rius tu­ri drau­gus Jo­ną ir Ai­dą, mi­nė­jo ir juos da­ly­vau­jant „žai­di­ muo­se“. Teis­mas po­sė­dy­je va­kar ap­klau­sė ir mer­gai­tės se­ne­lius Ke­džius.

Pe­do­fi­li­jos by­lą nag­ri­nė­jan­tis Vil­ niaus mies­to 2-asis apy­lin­kės teis­ mas va­kar pra­dė­jo liu­dy­to­jų ap­ klau­są. Krau­pūs pa­sa­ko­ji­mai

Pir­mo­ji teis­me liu­di­jo Ke­džių ir Venc­kų kai­my­nė Da­nu­tė De­gu­ tie­nė. Kai­my­nė mer­gai­tę api­bū­di­no kaip kal­bią, šne­kią. Mo­te­ris tei­ gė ne­pri­si­me­nan­ti prieš ket­ve­rius me­tus pa­ste­bė­to mer­gai­tės el­ge­sio, gy­ve­ni­mo de­ta­lių, ta­čiau pa­tvir­ti­ no, kad mer­gai­tė jai pa­sa­ko­jo apie And­riaus Ūso veiks­mus, ku­riuos tei­sė­sau­ga ink­ri­mi­na­vo kaip tvir­ ki­na­muo­sius. Liu­dy­to­jos tei­gi­mu, mer­gai­tė ėmė pa­sa­ko­ti apie A.Ūsą, pa­skui pa­sa­ko­jo, ką jis vei­kia. Per iki­teis­mi­nį ty­ri­mą liu­dy­to­ja tei­gė, kad apie keis­tą ir pa­si­kei­tu­ sį mer­gai­tės el­ge­sį pir­mo­ji jai pa­ pa­sa­ko­jo Lai­ma Ke­die­nė. Mo­čiu­tei be­kal­bant su kai­my­ne apie mer­ gai­tės el­ge­sį, ši at­si­gu­lė ant kie­mo ply­te­lių ir ėmė imi­tuo­ti sek­sua­li­ nį el­ge­sį. „Iš mer­gai­tės iš­gir­dau ne­gra­ žių da­ly­kų, iš Lai­mos iš­gir­dau, kad vai­kas len­da, bu­čiuo­ja­si“, – at­sa­kė D.De­gu­tie­nė į tei­sė­jo klau­si­mą, ką keis­to kai­my­nė pa­ste­bė­jo mer­gai­ tės el­ge­sy­je. D.De­gu­tie­nė tei­gė, kad pa­ti po­ kal­bio su vai­ku apie sek­sua­li­nį el­

Kal­ti­ni­mų ne­pri­pa­žįs­ta

„„Liu­dy­to­jai: Ke­džiai teis­me pa­

kar­to­jo iš mer­gai­tės gir­dė­tus pa­sa­ko­ji­mus. 

Laimučio Brundzos (BFL) nuotr.

ge­sį ne­pra­dė­jo ir ne­bu­vo jo ini­cia­ to­rė. „Ar­gi ga­li­ma su vai­ku apie to­kius da­ly­kus kal­bė­ti?“ – sa­kė liu­dy­to­ja. Mo­te­ris tei­gė, jog vai­kas pas Ke­ džius gy­ve­no nuo gi­mi­mo ir „čia yra jos šak­nys“. Bi­jo­jo vy­rų

Ke­džių kai­my­nė Ol­ga Gir­daus­kie­ nė tei­gė, kad mer­gai­tė bi­jo­jo vy­rų ir

Kal­ti­ni­mai ma­ža­me­čio vai­ko tvir­ ki­ni­mu pa­teik­ti mi­ru­siam And­riui Ūsui. Jo at­sto­vai mi­ru­sio­jo kal­tės ne­pri­pa­ži­no. Teis­m as pe­d o­f i­l i­ja kal­t i­n a­m o A.Ūso at­sto­vais pri­pa­ži­no jo tė­ vus Al­do­ną Ūsie­nę, Alek­sand­rą Ūsą ir naš­lę Go­dą Sa­ka­lins­kai­tęŪsie­nę. Ta­p ę kal­t i­n a­m o­j o at­s to­vais šie as­m e­nys įgi­j o tei­s ę su­s i­p a­ žin­t i su by­l os me­d žia­ga, duo­ ti paaiš­k i­n i­m us teis­m ui, klaus­ ti ir kt. A.Ūsas no­rė­jo sa­vai­tės ar de­š im­t ies die­n ų per­t rau­kos, kad ga­l ė­t ų su­s i­pa­ž in­t i su by­l os me­ džia­ga, ta­čiau teis­mas šio pra­šy­ mo ne­ten­k i­n o. KD, BNS inf.


5

Trečiadienis, balandžio 11, 2012

lietuva

V.Lin­gio žu­di­kas – lais­vė­je Nu­teis­ta­s is įpa­rei­go­ 1 tas re­gist­ruo­tis pa­tai­sos įstai­go­je, bū­ti na­muo­se nuo 22 iki

6 val., iš­sky­rus, jei tai su­si­ję su dar­ bu, neiš­vyk­ti iš gy­ve­na­mo­sios vie­ tos il­giau nei sep­ty­nioms pa­roms. I.Ach­re­mo­vas yra pra­ne­šęs, kad išė­jęs iš įka­li­ni­mo įstai­gos ap­si­gy­ vens pas tė­vus Vil­niu­je.

I.Ach­re­mo­vas įka­li­ni­mo įstai­go­ se pra­lei­do 18 me­tų, 5 mė­ne­sius ir 20 die­nų. Jam bu­vo li­kę ka­lė­ti še­ še­ri me­tai, 6 mė­ne­siai ir 11 die­ nų. Jis bu­vo su­lai­ky­tas ir suim­tas 1993-ių­jų spa­lio 21 d. ir nuo ta­da bu­vo lai­ko­mas ne­lais­vė­je. Dien­raš­čio „Res­pub­li­ka“ žur­ na­lis­tas V.Lin­gys bu­vo nu­žu­dy­tas 1993 m. spa­lio 12 d. Vil­niu­je.

Po­sė­dy­je ne­da­ly­va­vo

Vil­niaus apy­gar­dos teis­mo tri­ jų tei­sė­jų ko­le­gi­ja ne­skun­džia­ma nu­tar­ti­mi va­kar nu­spren­dė, kad „eg­zis­tuo­ja vi­sos są­ly­gos“ pa­leis­ ti I.Ach­re­mo­vą lyg­ti­nai. Teis­mas at­krei­pė dė­me­sį, jog bū­ da­mas už gro­tų, jis tik vie­ną kar­tą bu­vo baus­tas, 16 kar­tų ska­tin­tas už ge­rą dar­bą ir el­ge­sį, pa­si­žy­mi „ge­ ra emo­ci­ne pu­siaus­vy­ra“, yra man­ da­gus. Teis­mas pa­skel­bė, kad esant men­kiau­siam pa­žei­di­mui lyg­ti­nis pa­lei­di­mas ga­li bū­ti pa­nai­kin­tas, ir nu­teis­ta­sis ga­li bū­ti grą­žin­tas į įka­ li­ni­mo įstai­gą. Teis­mo nu­tar­tį ant­ra­die­nį iš­ klau­sė tik I.Ach­re­mo­vo ad­vo­ka­ tas, pa­ts nu­teis­ta­sis po­sė­dy­je ne­ da­ly­va­vo. Lais­vės sie­kė ne kar­tą

Bu­vęs nu­si­kals­ta­mo su­si­vie­ni­ji­mo „Vil­niaus bri­ga­da“ na­rys yra ne kar­tą sie­kęs lyg­ti­nio pa­lei­di­mo, ta­ čiau jo pra­šy­mai bū­da­vo at­me­ta­mi. Pas­ta­rą­jį kar­tą I.Ach­re­mo­vas į lais­ vę ne­sėk­min­gai ban­dė išei­ti per­nai rugp­jū­tį.

Teis­mas pa­skel­bė, kad esant men­kiau­ siam pa­žei­di­mui lyg­ ti­nis pa­lei­di­mas ga­li bū­ti pa­nai­kin­tas. Už nu­si­kal­ti­mą 1994-ųjų lapk­ ri­tį bu­vo nu­teis­ti „Vil­niaus bri­ga­ dos“ va­dei­va Bo­ri­sas De­ka­ni­dzė ir trys jo pa­ran­ki­niai – I. Ach­re­ mo­vas, Via­čes­la­vas Sla­vic­kis ir Bo­ri­sas Bo­bi­čen­ka. B.De­ka­ni­dzei 1995 m. įvyk­dy­ta išim­ti­nė mir­ties baus­mė, o V.Sla­vic­kis ir B.Bo­bi­ čen­ka pa­tai­sos na­muo­se at­li­ko teis­mo skir­tą baus­mę ir da­bar yra lais­vė­je. I.Ach­re­mo­vui bu­vo skir­ta mir­ ties baus­mė, ta­čiau tuo pa­čiu nuo­ spren­džiu ji pa­keis­ta į lais­vės atė­ mi­mą iki gy­vos gal­vos. 2004-ai­siais vei­kos per­kva­li­fi­kuo­tos į nau­jo­jo Bau­džia­mo­jo ko­dek­so straips­nius ir vil­nie­čiui skir­ta 25 me­tų lais­vės atė­mi­mo baus­mė. BNS inf.

„„ Iš­lei­do: tei­sė­jų ko­le­gi­ja nu­spren­dė, kad „eg­zis­tuo­ja vi­sos są­ly­gos“

pa­leis­ti I.Ach­re­mo­vą. Va­kar jis išė­jo iš įka­li­ni­mo įstai­gos.

Si­mo­no Švit­ros nuo­tr.

„Kauno dienos“ reklamos pardavimo skyrius: tel. 302 234, 308 863, 308 864, 302 230, e. paštas reklama@kaunodiena.lt


6

trečiadienis, balandžio 11, 2012

nuomonės

Žvilgsnis

Žodžio lais­vė ir cen­zū­ra in­ter­ne­te

Redakcijos skiltis

Ži­nia Lie­tu­vai

P

o šven­ti­nio sa­vait­ga­lio at­ si­pū­tu­si Lie­tu­va va­kar ry­ tą iš­gir­do stul­bi­na­mą ži­ nią: Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas at­vė­rė var­tus į lais­vę žur­ na­lis­to Vi­to Lin­gio žu­di­kui Igo­riui Ach­re­mo­vui. Tei­si­ne pra­sme ši nau­jie­na – jo­kia sen­sa­ci­ja. Bū­da­mas ne­lais­vė­je nu­ teis­ta­sis tik sy­kį bu­vo baus­tas, 16 kar­tų ska­tin­tas už ge­rą dar­bą ir el­ ge­sį, pa­si­žy­mi „ge­ra emo­ci­ne pu­ siaus­vy­ra“, yra man­da­gus. Mi­nė­ to teis­mo tri­jų tei­sė­jų ko­le­gi­ja nu­ spren­dė, jog šių ar­gu­men­tų pa­ kan­ka, kad šiur­paus nu­si­kal­ti­mo, ku­riuo no­rė­ta Lie­tu­vą pa­stū­mė­ti į kri­mi­na­li­zuo­tos vals­ty­bės ke­lią, vyk­dy­to­jas at­gau­tų lais­vę. Lauk­ti die­nos, kai vie­nam gar­siau­ sių sam­do­mų žu­di­kų ša­ly­je bus leis­ta grįž­ti į nor­ma­lų gy­ve­ni­mą, bu­vo vi­siš­kai lo­giš­ka: ply­šys ka­ lė­ji­mo var­tuo­se di­dė­jo žings­nis po žings­nio. Iš­ven­gu­siam žur­na­ lis­to nu­žu­dy­mo už­sa­ko­vo Bo­ri­so De­ka­ni­dzės li­ki­mo – mir­ties baus­ mės, ku­ri Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo spren­di­mu tuoj po nuo­spren­džio bu­vo pa­keis­ta ka­lė­ji­mu iki gy­vos gal­vos, I.Ach­re­mo­vui mū­sų Te­mi­ dė siun­tė vie­ną do­va­ną po ki­tos. Vė­liau mak­si­ma­li ne­lais­vės baus­ mė pa­keis­ta 25 me­tais, iš ku­rių ga­ liau­siai li­ko 18 su pu­se.

Kas pa­si­kei­tė vos per sep­ty­nis mė­ne­sius, kad I.Ach­re­mo­vas ta­po ver­ tas lais­vės? Esa­ma dar iš­ly­gos, kad kol kas jis lais­vę ma­to tik tol, kol pai­so lyg­ti­ nio pa­lei­di­mo są­ly­gų, ta­čiau su­ var­žy­mai, ver­čian­tys nak­vo­ti sa­ vo na­muo­se, ga­li bū­ti svar­būs tik ab­so­liu­čiai lais­vam žmo­gui, o ne ge­ro­kai anks­čiau lai­ko iš be­lan­ gės išė­ju­siam nu­teis­ta­jam. Vir­tua­lio­je erd­vė­je pa­bi­rę ko­men­ ta­rai, ku­riais va­kar su­tik­ta ži­nia apie I.Ach­re­mo­vo pa­lei­di­mą, – aki­ vaiz­dus įro­dy­mas, kad vi­suo­me­ nė ge­ro­kai pri­mir­šo 1993-ių­jų spa­ lio įvy­kius ir V.Lin­gio lai­do­tu­vių pro­ce­si­ją. Tą žmo­nių mi­nią, ku­ri lė­tai slin­ko per vi­są Vil­nių be­maž pa­kar­to­da­ma marš­ru­tą, ku­riuo į am­ži­no poil­sio vie­tą ke­lia­vo Sau­ sio 13-osios au­kos. Juk ir 1993-ių­jų spa­lį, ly­giai kaip 1991 m. sau­sį, bu­ vo šau­ta į lais­vę – žo­džio lais­vę, vie­ną svar­biau­sių su­dė­ti­nių vi­sos tau­tos lais­vės da­lių. Tik gai­du­ką šį­ kart bu­vo nu­spau­dęs ne sve­ti­mas, bet, re­gis, sa­vas – žmo­gus, spė­jęs pa­gy­ven­ti lais­vo­je ša­ly­je. De­ja, tą lais­vę su­pra­tęs kaip ga­li­my­bę tap­ti

nau­juo­ju oku­pan­tu – vie­nu kri­mi­ na­li­nio pa­sau­lio at­sto­vu. Vis dėl­to la­biau­siai ste­bi­na ne tau­ tos, bet Te­mi­dės am­ne­zi­ja. Vi­sai ne­se­niai, per­nai rugp­jū­tį, tas pa­ts Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas at­me­tė I.Ach­re­mo­vo ad­vo­ka­to skun­dą dėl Vil­niaus mies­to 3-io­ jo apy­lin­kės teis­mo nu­tar­ties, ne­ ten­ki­nu­sios Vil­niaus pa­tai­sos na­ mų di­rek­to­riaus tei­ki­mo pa­leis­ti nu­teis­tą­jį lyg­ti­nai. Pas­ta­ro­ji skam­bė­jo taip: „Nu­teis­to­ jo at­lik­tos baus­mės ter­mi­nas yra per trum­pas, kad pa­skir­tos baus­ mės tiks­lai bū­tų pa­siek­ti, jis ne­ga­ li bū­ti to­liau tai­so­mas nei­zo­liuo­tas nuo vi­suo­me­nės.“ Tą­kart apy­gar­dos teis­mo tei­sė­ jų ko­le­gi­ja pa­brė­žė, kad nu­si­kal­ti­ mą „I.Ach­re­mo­vas pa­da­rė veik­da­ mas ne bet ko­kia, o bū­tent tie­sio­gi­ ne api­brėž­ta ty­čia. Kė­si­ni­mo­si da­ ly­kas bu­vo žmo­gaus gy­vy­bė, nu­si­ kal­ti­mas bu­vo pa­baig­tas (...). Nu­žu­ dy­tas žur­na­lis­tas ry­šium su sa­vo tie­sio­gi­niu dar­bu, o tuo pa­da­ry­ta ypa­tin­ga ža­la ir neats­ta­to­mos pa­ sek­mės nu­žu­dy­tam as­me­niui, jo ar­ti­mie­siems, bend­ra­dar­biams ir vi­suo­me­nei“. Per­nai rugp­jū­t į tei­sė­jų ko­le­g i­ ja skel­bė, kad „teis­mas tu­ri at­si­ žvelg­ti ne tik į tei­sė­tus nu­ken­tė­ju­ sių­jų bei jų ar­ti­mų­jų, bet ir į vi­suo­ me­nės in­te­re­sus, su­lai­ky­ti nu­teis­ tą­jį nuo nau­jų nu­si­kals­ta­mų vei­kų da­ry­mo“. „Teis­mas ver­ti­na, kad I.Ach­re­mo­ vas pa­tai­sos na­muo­se pa­kan­ka­ mai tei­g ia­mai cha­rak­te­r i­z uo­ja­ mas, ta­čiau tai nė­ra pa­kan­ka­mas pa­grin­das jo at­žvil­giu tai­ky­ti lyg­ti­ nį pa­lei­di­mą“, – re­ziu­muo­ta rugp­ jū­čio 22 d. pa­skelb­to­je teis­mo nu­ tar­ty­je. Tą­kart pa­tai­sos na­mų ad­mi­nist­ra­ ci­ja, įver­ti­nu­si įvyk­dy­to nu­si­kal­ti­ mo sun­ku­mą, at­si­žvelg­da­ma į di­ de­lę dar neat­lik­tos baus­mės da­ lį, net ne­tar­pi­nin­ka­vo dėl I.Ach­re­ mo­vo lyg­ti­nio pa­lei­di­mo. Kas pa­si­kei­tė vos per sep­ty­nis mė­ne­sius, kad I.Ach­re­mo­vas ta­ po ver­tas lais­vės? Kaž­ko­kiu bū­du „at­sta­ty­tos pa­sek­ mės“ nu­žu­dy­tam as­me­niui, jo ar­ ti­mie­siems, vi­suo­me­nei? Gal ras­ tas ypa­tin­gas bū­das, kaip „su­lai­ky­ ti nu­teis­tą­jį nuo nau­jų nu­si­kals­ta­ mų vei­kų da­ry­mo“? Kaž­kas su­tei­ kė nu­si­kal­tė­liams, są­mo­nin­gai pa­ si­ren­kan­tiems žu­dy­ti žmo­nes, vi­ suo­ti­nę in­dul­gen­ci­ją ir per 7 mė­ne­ sius žmo­gaus gy­vy­bę ge­ro­kai pa­ lie­tė ver­ty­bių inf­lia­ci­ja? O gal V.Lin­gio žu­di­kui anks­čiau lai­ko do­va­no­ta lais­vė no­rint pri­ min­ti žur­na­lis­tams, kad Lie­tu­vo­ je jie vėl yra vie­ni­ši ko­vos už tie­są lau­ke? Pa­na­šiai kaip 1993-iai­siais.

informacija: E. paštas redakcija@kaunodiena.lt

302 250

Ty­r i­mų ins­t i­tu­to „So­cial Dy­na­m ics In­ter­na­t io­nal“ pre­z i­den­tas

P

ir­mą kar­tą žmo­ni­jos is­to­ri­jo­ je pra­ne­ši­mas iš vie­no kom­ piu­te­rio į ki­tą per­duo­tas 1969 m. spa­lio 29 d. va­ka­re. Pra­ne­ ši­mą su­da­rė vie­nin­te­lis žo­dis „lo­gin“ (liet. – „pri­si­jung­ti“), ta­čiau šis įvy­ kis ta­po nau­jos eros pra­džia.

Kam rei­ka­lin­ga cen­zū­ra?

Per dau­giau ne­gu ke­tu­ris de­šimt­me­ čius in­ter­ne­tas ta­po įran­kiu, iš­plė­tu­ siu mū­sų pro­ti­nius ir so­cia­li­nius ge­ bė­ji­mus. In­ter­ne­tas – tai sis­te­ma, su­jun­ gian­ti dau­gy­bę ma­žes­nių tink­lų, pri­ klau­san­čių vals­ty­bėms, įmo­nėms, or­ga­ni­za­ci­joms, na­mų ūkiams, į vie­ ną di­de­lį da­ri­nį. Jis ne­tu­ri cent­ra­li­ zuo­to val­dy­mo me­cha­niz­mo, bend­ rų nau­do­ji­mo­si tai­syk­lių, bend­ros tech­no­lo­gi­jos – kiek­vie­nas ma­žes­nių tink­lų val­dy­to­jų nu­sta­to sa­vo tai­syk­ les. In­ter­ne­tas yra žmo­ni­jos bend­ro dar­bo su­kur­tas ste­buk­las, ir gal­vos skaus­mas tiems, kas ne­no­ri su­si­tai­ ky­ti su bet ko­kia kri­ti­ka, al­ter­na­ty­ vios nuo­mo­nės, pa­sau­lė­žiū­ros ar gy­ ve­ni­mo bū­do eg­zis­ta­vi­mu. Šian­dien pa­sau­ly­je yra dau­giau ne­ gu 2 mlrd. in­ter­ne­to var­to­to­jų, tu­ rin­čių ga­li­my­bę gau­ti ir įkel­ti in­for­ ma­ci­ją pa­sau­li­nia­me tink­le. Dėl to įke­lia­mo tu­ri­nio po­bū­dis la­bai įvai­ rus, o in­ter­ne­tas ta­po plat­for­ma da­ ly­tis au­to­riaus tei­sė­mis ap­ri­bo­tu tu­ri­niu, po­rnog­ra­fi­ja ir ki­to­kio po­ bū­džio ne­le­ga­lia ar ne­pa­gei­dau­ti­na in­for­ma­ci­ja. Tai pa­ska­ti­no po­rei­kį kont­ro­liuo­ti tu­ri­nį. Įvai­rios or­ga­ni­za­ci­jos, įmo­nės ir įstai­gos vi­sa­me pa­sau­ly­je nau­do­ja tech­no­lo­gi­jas, lei­džian­čias ap­ri­bo­ti vi­di­nių var­to­to­jų pa­sie­kia­mą tu­ri­nį, ir taip iš­ven­gia be­rei­ka­lin­go iš­tek­lių ir dar­bo lai­ko švais­ty­mo, įsta­ty­mams gal­būt prieš­ta­rau­jan­čios veik­los. Po 2011 m. Ara­bų pa­va­sa­rio, kai Tu­ni­se ir Egip­te įvy­ku­sios re­vo­liu­ ci­jos bu­vo or­ga­ni­zuo­ja­mos ir vie­ši­ na­mos „Fa­ce­book“, „You­tu­be“ pa­ na­šio­mis prie­mo­nė­mis, ne­ri­mas dėl in­ter­ne­to tei­kia­mų ga­li­my­bių dar la­ biau su­stip­rė­jo. Vie­na karš­čiau­sių dis­ku­si­jų te­mų ir prie­žas­čių ri­bo­ti in­ter­ne­to nau­do­ji­

reklamos skyrius:

Vyr. redaktoriaus pavaduotojai: Arūnas Andriuškevičius – 302 252 Violeta Juodelienė – 302 260

MIESTO NAUJIENOS: Mantas Lapinskas – Arūnas Dambrauskas – Vilija Žukaitytė – Saulius Tvirbutas – Virginija Skučaitė – Jurgita Šakienė – TEISĖTVARKA: Diana Krapavickaitė –

Kaip tai vei­kia?

Anot or­ga­ni­za­ci­jos „Re­por­te­riai be sie­nų“, ko­vo­jan­čios už ži­niask­lai­dos ir in­for­ma­ci­jos lais­vę vi­sa­me pa­sau­ ly­je, šiuo me­tu bent 26 ša­lys dau­giau ar ma­žiau kont­ro­liuo­ja in­ter­ne­to var­ to­to­jų pa­sie­kia­mą tu­ri­nį.

No­rint iš­spręs­ti nu­si­ kals­ta­mu­mo ir ne­pa­ gei­dau­ja­mo tu­ri­nio in­ter­ne­te pro­ble­mą, rei­kia nai­kin­ti prie­ žas­tis, dėl ku­rių vi­sa tai at­si­ran­da.

Tu­rin­tys in­ter­ne­te cen­zū­ruo­ja­mas dau­ge­liu bū­du, pa­vyz­džiui, blo­kuo­ jant konk­re­čius tink­la­la­pius ar­ba ver­ti­nant ban­do­mą pa­siek­ti in­for­ma­ ci­ją pa­gal įvai­rius kri­te­ri­jus, tar­ki­me, tam tik­rų rak­ta­žo­džių pa­si­kar­to­ji­mą. Šis me­to­das įpras­tas dau­gu­mo­je in­ ter­ne­tą cen­zū­ruo­jan­čių ša­lių ir įvai­ rio­se or­ga­ni­za­ci­jo­se – vers­lo įmo­nė­ se, įstai­go­se. Tur­ki­ja yra už­blo­ka­vu­si priei­gą prie sve­tai­nės „You­tu­be“ dėl prieš ke­le­rius me­tus jo­je pa­si­ro­džiu­ sio tu­ri­nio, įžei­džian­čio ša­lies įkū­rė­ ją. Kar­tais tie­siog rei­kia­mu mo­men­tu at­jun­gia­ma įran­ga, ku­rią nau­do­da­ma konk­re­ti or­ga­ni­za­ci­ja, vie­to­vė ar ša­lis gau­na priei­gą prie in­ter­ne­to. Šis pa­ pras­tas ir efek­ty­vus me­to­das bu­vo pa­nau­do­tas per 2011–2012 m. Egip­ to re­vo­liu­ci­ją sie­kiant su­stab­dy­ti to­ les­nį ne­ra­mu­mų pli­ti­mą ša­ly­je. Vie­nas ryš­kiau­sių pa­vyz­džių yra Ki­ni­ja, tei­kian­ti ypač di­de­lį dė­me­ sį in­ter­ne­to cen­zū­rai. Vi­sas var­to­ to­jų in­ter­ne­tu pa­sie­kia­mas tu­ri­ nys šio­je ša­ly­je yra filt­ruo­ja­mas, tiek blo­kuo­jant ne­pa­gei­dau­ja­mus pus­la­ pius (to­kius kaip „Fa­ce­book“), tiek ir ver­ti­nant vi­są tu­ri­nį pa­gal tam tik­ rus rak­ta­žo­džius. Ki­ni­ja yra su­kū­ru­si ir įsta­ty­mų ba­zę, pa­gal ku­rią val­džia

ga­li griež­tai baus­ti vi­sus tai­syk­lių pa­ žei­dė­jus. Kaip pa­sa­kė Joh­nas Gil­mo­re’as, vie­nas pa­grin­di­nių pa­sau­ly­je skait­ me­ni­nių tei­sių gy­nė­jas, „tink­las in­ terp­re­tuo­ja cen­zū­rą kaip pa­žei­di­mą ir ją apei­na“. Dėl to Ki­ni­jai nė­ra leng­ va įgy­ven­din­ti to­kią cen­zū­rą, žmo­ nės at­ran­da vis nau­jų me­to­dų ap­ri­ bo­ji­mams apei­ti. Pa­sip­rie­ši­ni­mo ban­gos

Pa­sau­ly­je eg­zis­tuo­ja ne vie­na or­ga­ ni­za­ci­ja, ko­vo­jan­ti su in­ter­ne­to cen­ zū­ra. Da­lis jų in­for­muo­ja pa­sau­lį apie to­kius reiš­ki­nius, tar­ki­me, „Open­Net Ini­tia­ti­ve“. Ta­čiau yra or­ga­ni­za­ci­jų, ku­rios dir­ba kur­da­mos įran­kius cen­ zū­rai apei­ti. Pa­vyz­džiui, „The Free­net Pro­ject“ (liet. – „Lais­vo tink­lo pro­jek­tas“) plėtoja sis­te­mą, ku­ria var­to­to­jai su­ sie­ja­mi į slap­tą tink­lą. Vi­sa in­for­ma­ ci­ja, pa­sie­kia­ma per „Free­net“, at­ski­ romis dalimis lai­ko­ma skir­tin­guo­se var­to­to­jų kom­piu­te­riuo­se ir pa­sie­ kia­ma per va­di­na­muo­sius krip­tuo­ tus ka­na­lus. „Free­net“ taip pat tu­ri sa­vo slap­tų sve­tai­nių, fo­ru­mų ir po­ kal­bių kam­ba­rių sis­te­mas. Šia prie­ mo­ne nau­do­ja­si mi­li­jo­nai žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je, įskai­tant ir ša­lis, ku­rio­se ak­ty­vi in­ter­ne­to cen­zū­ra. Šių me­tų įvy­kiai, kai vi­sa­me pa­ sau­ly­je vy­ko pro­tes­tai prieš AC­TA su­si­ta­ri­mo ra­ti­fik ­ a­vi­mą, pa­ro­dė, kad žmo­ni­ja ne­nu­si­tei­ku­si at­si­sa­ky­ti sa­ vo tei­sių į in­for­ma­ci­ją. Dėl to vi­sa­da iš­liks pa­si­prie­ši­ni­mas bet ko­kiam ri­ bo­ji­mui ir cen­zū­rai. Drau­di­mai ska­ti­na do­mė­tis

Vi­si, kas cen­zū­ruo­ja in­ter­ne­tą, šiuo me­tu pra­lai­mi ko­vą – kiek­vie­nas nau­jas bū­das blo­kuo­ti tu­ri­nį pa­ska­ ti­na ke­lių nau­jų apė­ji­mo me­to­dų at­ si­ra­di­mą. At­si­ran­da nau­jų or­ga­ni­za­ ci­jų ir ju­dė­ji­mų, be­si­prie­ši­nan­čių bet ko­kiems ban­dy­mams ap­ri­bo­ti žmo­ nių tei­ses į in­for­ma­ci­ją. Be to, drau­di­mai tik ska­ti­na žmo­ nes do­mė­tis. No­rint iš­spręs­ti nu­ si­kals­ta­mu­mo ir ne­pa­gei­dau­ja­mo tu­ri­nio in­ter­ne­te pro­ble­mą, rei­kia nai­kin­ti prie­žas­tis, dėl ku­rių vi­sa tai at­si­ran­da, – švies­ti vi­suo­me­nę, mo­ky­ti žmo­nes at­sa­kin­gai nau­do­ tis in­for­ma­ci­ja ir ją kur­ti, lavinti jų ge­bė­ji­mus at­si­rink­ti tu­ri­nį ir lai­ku iden­ti­fi­kuo­ti ga­li­mas grės­mes. In­for­ma­ci­ja – tai di­džiau­sias tur­ tas ir ga­lia, ku­rią tu­ri žmo­ni­ja. Kas su­ge­bė­tų vi­siš­kai ją val­dy­ti – kont­ ro­liuo­tų vi­są pa­sau­lį. Dėl to kiek­vie­ no iš mū­sų pa­rei­ga – iš­sau­go­ti sa­vo tei­sę į in­for­ma­ci­ją ir prie­šin­tis sie­ kiams cen­zū­ruo­ti in­ter­ne­tą.

Komentarai nėra dienraščio redakcijos nuomonė.

Kasdienė prenumerata 1 mėn. – 26 (13*) Lt

ISSN 1392-7639 ©1992-2007 UAB „Diena Media News“ Labdarių g. 8, 01120 Vilnius. Tel. (8 5) 262 4242. „Kauno dienos“ redakcija Kęstučio g. 86, 44296 Kau­nas. Fak­sas 423 404.

Vy­tau­tas Zu­lo­nas

mą yra au­to­riaus tei­sės. Nau­jau­sias ban­dy­mo ap­sau­go­ti au­to­riaus tei­ses pa­vyz­džių yra AC­TA – pre­ky­bos su­ si­ta­ri­mas dėl ko­vos su klas­to­ji­mu. Iš vie­nos pu­sės, šis su­si­ta­ri­mas pa­dė­ tų ko­vo­ti su pi­ra­ta­vi­mu, iš ki­tos pu­ sės, tai bū­tų stip­rus po­stū­mis vi­suo­ ti­nės in­ter­ne­to cen­zū­ros link, nes leis­tų įvai­rioms ins­ti­tu­ci­joms visiš­ kai ste­bė­ti žmo­nių veik­lą in­ter­ne­te. Vi­suo­me­nės reak­ci­ja į šio su­si­ta­ri­ mo at­si­ra­di­mą aiš­kiai pa­ro­dė bend­ rą nuo­mo­nę – jam ak­ty­viai prie­ši­na­ ma­si vi­sa­me pa­sau­ly­je.

302 230

Platinimo tarnyba: 302

242

Prenumeratos skyrius: 302

244

3 mėn. – 69 (39*) Lt Tik šeštadienio prenumerata 1 mėn. – 9 (6*) Lt 302 251 302 268 302 266 302 262 302 267 302 261 302 243

LIETUVA: Stasys Gudavičius –

(8 5) 219 1381

PASAULIS:

SPORTAS: Romas Poderys – 302 258 Marius Bagdonas – 302 259 Mantas Stankevičius – (8 5) 219 1383

Julijanas Gališanskis – (8 5) 219 1391 Valentinas Beržiūnas – (8 5) 219 1387

Menas ir Pramogos: Enrika Striogaitė –

302 272

EKONOMIKA:

FOTOKORESPONDENTAI: Artūras Morozovas – Tomas Ragina –

302 269 302 269

Jolita Žvirblytė –

(8 5) 219 1374

NAMAI: Vereta Rupeikaitė –

302 265

Sveikata: Marijana Jasaitienė – 302 263 Laima Žemulienė – (8 5) 219 1374 Ratai: Arūnas Andriuškevičius – 302 260 TV DIENA: Agnė Klimčiauskaitė – (8 5) 219 1388

http://www.kaunodiena.lt * prenumeratos kaina laikraštį atsiimant redakcijoje

aukštyn žemyn: Marijana Jasaitienė – Darius Sėlenis – Laima Žemulienė –

302 263 302 276 (8 5) 219 1374

REKLAMOS PARDAVIMO SKYRIUS: 302 234, 308 862, 308 863, 308 864, 302 230 reklama@kaunodiena.lt

Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Indeksas 0041. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raide R pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti. Tiražas 19 000.

ASMENINIAI SKELBIMAI: 302 231, 302 202, faksas 321 717 skelbimai@kaunodiena.lt SKELBIMŲ IR PRENUMERATOS SKYRIUS (Vytauto pr. 23) mob. 8 655 45 114 PLATINIMO TARNYBA: 302 242, 302 228 PRENUMERATOS SKYRIUS: 302 244


7

trečiADIENIS, balandžio 11, 2012

lietuva kaunodiena.lt/naujienos/lietuva

Žen­gė pir­mą žings­nį

Vie­ną li­be­ral­cent­ ris­tų va­do­vų Ar­ tū­rą Me­lia­ną nau­ juo­ju vi­daus rei­ka­ lų mi­nist­ru Pre­zi­ den­tė ke­ti­na skir­ ti po to, kai jis bus pa­tik­rin­tas an­ti­ko­ rup­ci­niu at­žvil­giu.

Sta­sys Gu­da­vi­čius Sei­mas su­ti­ko svars­ty­ti pa­siū­ly­mą va­sa­rą reng­ti pir­ma­lai­kius nau­jo­jo par­la­men­to rin­ki­mus. Dėl to tu­rė­tų bū­ti bal­suo­ja­ma ki­tą sa­vai­tę.

„„Ty­la: A.Me­lia­nas tvir­ti­no lau­kiąs Pre­zi­den­tės ap­si­spren­di­mo, to­dėl

be­veik ne­ko­men­ta­vo jo­kių su vi­daus rei­ka­lų sis­te­ma su­si­ju­sių ak­tua­ li­jų. To­mo Luk­šio (BFL) nuo­tr.

Po­kal­bis pa­sky­ri­mu į postą ne­si­bai­gė Sta­sys Gu­da­vi­čius s.gudavicius@diena.lt

Ko­men­ta­rų ven­gė

Ant­ra­die­nį Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­ baus­kai­tė su­si­ti­ko su A.Me­lia­nu, ku­rį prem­je­ras And­rius Ku­bi­lius pa­siū­lė skir­ti nau­juo­ju Vi­daus rei­ ka­lų mi­nis­te­ri­jos va­do­vu. „Su kan­di­da­tu vals­ty­bės va­do­ vė ap­ta­rė pro­ble­mas vi­daus rei­ka­ lų sis­te­mo­je. Ga­lu­ti­nį spren­di­mą dėl jo sky­ri­mo mi­nist­ru Pre­zi­den­ tė priims po to, kai kan­di­da­tas bus pa­tik­rin­tas pa­gal Ko­rup­ci­jos pre­ ven­ci­jos įsta­ty­mą“, – pra­ne­šė Pre­zi­den­tės at­sto­vė spau­dai Dai­ va Ul­bi­nai­tė. Pats A.Me­lia­nas tvir­ti­no lau­kiąs Pre­zi­den­tės ap­si­spren­di­mo, to­ dėl be­veik ne­ko­men­ta­vo jo­kių su vi­daus rei­ka­lų sis­te­ma su­si­ju­sių ak­tua­li­jų. „De­ta­liau apie pla­nus kal­bė­siu, kai bus pa­si­ra­šy­tas dek­ re­tas. Ti­kiuo­si, kad ap­rims po­li­ ti­nės aist­ros pa­sky­rus mi­nist­rą“, – kal­bė­jo jis žur­na­lis­tams pre­zi­ den­tū­ro­je. A.Me­lia­nas neat­sa­kė, kaip įsi­ vaiz­duo­ja Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­bos (FNTT) re­for­ mą, at­si­sa­kė pa­sa­ky­ti nuo­mo­nę dėl nau­jo­jo FNTT va­do­vo Kęs­tu­ čio Ju­ce­vi­čiaus, ku­rį da­bar ver­ti­na Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­ mi­si­ja. „Gal­būt dau­giau ga­lė­čiau pa­ko­men­tuo­ti, kai bus pa­si­ra­šy­ tas dek­re­tas“, – sa­kė jis. „Jau­čiuo­si ne­jau­kiai“

Anot po­li­ti­ko, su­si­ti­ki­me su Pre­ zi­den­te ne­bu­vo ap­tar­tas bu­vu­sių FNTT va­do­vų su­grą­ži­ni­mo į dar­ bą klau­si­mas. „Ma­nau, kad tam yra vie­nin­te­lis bū­das – tei­si­nis“, – tvir­ti­no A.Me­lia­nas. Jis pri­pa­ži­no „gal kiek ne­jau­kiai“ jau­čią­sis prieš ki­tą li­be­ral­cent­ris­tą Rai­mon­dą Šu­kį, ku­ris bu­vo įvar­di­ ja­mas kaip vie­nas rea­liau­sių pre­ ten­den­tų tap­ti nau­juo­ju vi­daus rei­ka­lų mi­nist­ru. „Jį lai­kau la­bai ge­ru spe­cia­lis­tu. Bet pa­si­rin­ki­mas yra toks, koks yra, ir man, ma­tyt, teks šia­me po­ste dirb­ti Lie­tu­vos la­bui“, – sa­kė kan­di­da­tas.

A.Me­lia­no kan­di­da­tū­rą D.Gry­ baus­kai­tei pa­tei­k ė prem­je­ras A.Ku­bi­lius, su­si­ti­kęs su ja ant­ra­ die­nio ry­tą. Kan­di­da­tą į vi­daus rei­ka­lų mi­ nist­rus prem­je­rui pa­siū­lė į val­ dan­čią­ją koa­li­ci­ją įei­nan­ti Li­be­ra­lų ir cent­ro są­jun­ga (LiCS). A.Me­ lia­nas yra vie­nas LiCS pir­mi­nin­ ko pa­va­duo­to­jų. A.Me­lia­nas vi­daus rei­ka­lų mi­ nist­ru tu­rė­tų bū­ti ski­ria­mas nuo ki­to pir­ma­die­nio, ba­lan­džio 16 d.

Al­gis Čap­li­kas:

Prem­je­ras pra­šė ke­ lių kan­di­da­tų, aš juos ir pa­tei­kiau. O jis pa­ skui pa­ts pa­si­rin­ko.

Gy­rė ge­bė­ji­mus

Praė­ju­sią sa­vai­tę kan­di­da­tas bu­ vo su­si­ti­kęs su prem­je­ru A.Ku­bi­ liu­mi. Pas­ta­ra­sis pa­reiš­kė pa­si­ti­kįs A.Me­lia­nu. Rink­da­ma­sis pre­ten­ den­tą į vi­daus rei­ka­lų mi­nist­rus A.Ku­bi­lius nu­spren­dė li­kus vos pus­me­čiui iki rin­ki­mų siek­ti sta­ bi­li­zuo­ti val­dan­čią­ją koa­li­ci­ją, to­ dėl kan­di­da­tū­rai ne­tei­kė per daug reikš­mės. LiCS pir­mi­nin­kas Al­gis Čap­li­ kas tei­gė, kad prem­je­rui bu­vo pa­ teik­tas il­gas pre­ten­den­tų są­ra­šas. „Par­ti­ja tu­ri daug kan­di­da­tų, ga­ lin­čių ei­ti šias pa­rei­gas. Mes kan­ di­da­tū­ras pa­tei­kė­me, tik­rai bu­ vo ir dau­giau svars­ty­mų. Tai bu­vo prem­je­ro pra­šy­mas – jis pra­šė ke­ lių kan­di­da­tų, aš juos ir pa­tei­kiau. O jis pa­skui pa­ts pa­si­rin­ko. Mū­sų kan­di­da­tas pa­si­ry­žęs dirb­ti“, – sa­kė A.Čap­li­kas. Jis gy­rė A.Me­lia­no ad­mi­nist­ra­ ci­nius ge­bė­ji­mus ir pa­tir­tį dir­bant įvai­riuo­se vals­ty­bės tar­ny­bos po­ stuo­se. Vie­ni liū­di, ki­ti džiau­gia­si

Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­ čio­nių de­mok­ra­tų frak­ci­jos se­niū­ nas Jur­gis Raz­ma iki šiol prem­je­rui

ak­ty­viai siū­lė vi­daus rei­ka­lų mi­ nist­rą rink­tis ne iš LiCS kan­di­da­ tų. To­dėl da­bar priim­tą spren­di­ mą teik­ti A.Me­lia­no kan­di­da­tū­rą J.Raz­ma priė­mė be džiaugs­mo. „Ši ži­nia frak­ci­jos na­rius nu­ liū­di­no. Tu­rė­jo­me vil­čių, kad ga­li bū­ti iš­girs­tas nu­si­tei­ki­mas pa­siū­ ly­ti ki­tą kan­di­da­tą į tas pa­rei­gas“, – sa­kė J.Raz­ma. Ki­ta ver­tus, jis pa­reiš­kė su­pran­ tąs prem­je­ro nu­si­tei­ki­mą už­tik­ rin­ti Vy­riau­sy­bės ir koa­li­ci­jos dar­ bo sta­bi­lu­mą, taip pat „sie­kį gau­ti Pre­zi­den­tės pri­ta­ri­mą vie­nam ar ki­tam tei­ki­mui“. „Ma­tyt, to­kio­ mis ap­lin­ky­bė­mis prem­je­ras ne­ ra­do erd­vės ryž­tis svars­ty­ti mū­sų siū­ly­mą. To­dėl gerb­si­me šį jo ap­ si­spren­di­mą ir pa­lin­kė­si­me sėk­ mės nau­ja­jam mi­nist­rui“, – kal­ bė­jo po­li­ti­kas. Val­dan­čio­jo Li­be­ra­lų są­jū­džio ly­de­ris, su­si­sie­ki­mo mi­nist­ras Eli­gi­jus Ma­siu­lis tei­gia­mai įver­ti­ no prem­je­ro A.Ku­bi­lius spren­di­ mą į vi­daus rei­ka­lų mi­nist­ro po­stą teik­ti li­be­ral­cent­ris­tą A.Me­lia­ną. „Vi­są­laik kar­to­ju, kad vi­daus rei­ka­lų mi­nist­ro po­zi­ci­ja šio­je koa­li­ci­jo­je pa­gal šiuo me­tu esan­ čią su­tar­tį pri­klau­so li­be­ral­cent­ ris­tams. To­dėl tei­gia­mai ver­ti­ nu prem­je­ro ap­si­spren­di­mą teik­ti LiCS pa­siū­ly­tą kan­di­da­tą“, – ant­ ra­die­nį žur­na­lis­tams Sei­me sa­kė E.Ma­siu­lis. Jis nea­be­jo­jo A.Me­lia­no ge­bė­ ji­mu tin­ka­mai ei­ti Vi­daus rei­ka­ lų mi­nis­te­ri­jos va­do­vo pa­rei­gas. „Pa­žįs­tu jį ne vie­nus me­tus. Jis tu­ri su­kau­pęs ne­ma­žai pa­tir­ties. Ma­nau, kad per li­ku­sį pus­me­ tį yra pa­jė­gus su­si­tvar­ky­ti su tais iš­šū­kiais, ku­rie ky­la vi­daus rei­ka­lų sis­te­mo­je“, – tei­gė E.Ma­siu­lis. Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos va­ do­vo po­stas ta­po lais­vas iš jo pa­ si­trau­kus li­be­ral­cent­ris­tui Rai­ mun­dui Pa­lai­čiui, ku­ris su­lau­kė kon­ser­va­to­rių kri­ti­kos dėl Fi­nan­ si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­bos va­do­vų at­lei­di­mo. Pa­gal Kons­ti­tu­ci­ją mi­nist­rus ski­ria ir at­lei­džia pre­zi­den­tas mi­ nist­ro pir­mi­nin­ko tei­ki­mu.

Ant­ra­die­nį Sei­mo po­sė­dy­je bu­vo pa­teik­tas nu­ta­ri­mo pro­jek­tas dėl siū­ly­mo šių me­tų bir­že­lio 3 d. su­ reng­ti pir­ma­lai­kius Sei­mo rin­ki­ mus. Po pa­tei­ki­mo šiam pro­jek­tui pri­tar­ta. Už tai bal­sa­vo 50, prieš bu­vo 12, su­si­lai­kė 31 Sei­mo na­rys. Po sa­vai­tės, ant­ra­die­nį, bus bal­ suo­ja­ma dėl šio nu­ta­ri­mo priė­mi­ mo. Jam priim­ti rei­kės ne ma­žiau kaip 85 par­la­men­ta­rų su­ti­ki­mo. „Ne kar­tą gir­dė­jau ar­gu­men­tų, kad la­bai ydin­ga, kai rin­ki­mai vyks­ ta ru­de­nį. Ge­rai bū­tų, kad vi­si rin­ ki­mai vyk­tų pa­va­sa­rį. Tu­ri­me is­to­ ri­nį šan­są tai pa­ga­liau įgy­ven­din­ti“, – iš Sei­mo tri­bū­nos kal­bė­jo nu­ta­ri­ mo pro­jek­to dėl pir­ma­lai­kių rin­ki­ mų ini­cia­to­rius Žil­vi­nas Šil­ga­lis. Pa­sak jo, „Lie­tu­vai ir jos žmo­ nėms per bran­gu tu­rė­ti to­kią iš­si­ kvė­pu­sią val­džią dar vi­są pus­me­tį“ iki ei­li­nių Sei­mo rin­ki­mų, ku­rie tu­ rė­tų įvyk­ti spa­lio vi­du­ry­je. Ž.Šil­ga­lis ne­su­ti­ko su tuo, kad iki bir­že­lio 3-io­sios li­ko per ma­žai lai­ ko. „Su­reng­ti pir­ma­lai­kius rin­ki­ mus ma­žų ma­žiau­siai lie­pos vi­du­ ry­je? Ne­ma­nau, kad tai bū­tų ge­ra da­ta, nes tai pa­ts ato­sto­gų įkarš­tis, to­dėl aiš­kiai nu­ken­tė­tų rin­kė­jų ak­ ty­vu­mas. To­dėl ma­nau, kad su­spė­ tu­me ir iki bir­že­lio 3 d. pa­si­reng­ti rin­ki­mams, nes dar be­veik du mė­ ne­siai. To tu­rė­tų pa­kak­ti pa­si­reng­ ti“, – įsi­ti­ki­nęs jis. Su tuo, kad rei­kia reng­ti pir­ma­lai­ kius Sei­mo rin­ki­mus, su­ti­ko opo­zi­ ci­nės Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo par­ti­jos vie­nas va­do­vų Va­len­ti­nas Ma­zu­ ro­nis: „Kuo da­bar­ti­nė val­dan­čio­ji dau­gu­ma bus trum­piau val­džio­je, tuo bus ge­riau Lie­tu­vai. To­dėl rei­ kia pri­tar­ti šiam pro­jek­tui.“ Bet val­dan­tie­ji sa­kė, kad ne­rei­kia sku­bin­ti rin­ki­mų, ku­rie ir taip jau

vyks ne­tru­kus. „Jo­kios Vy­riau­sy­ bės kri­zės nė­ra. Vy­riau­sy­bė dir­ba, Sei­mas ir­gi. Tik­rai bū­tų ne­lo­giš­ ka da­bar, li­kus vos ke­liems mė­ne­ siams iki ei­li­nių rin­ki­mų, skelb­ti pirmalaikius“, – kal­bė­jo kon­ser­ va­to­rius Al­gis Ka­zu­lė­nas. Jis pri­mi­nė, kad Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė jau šį ket­vir­ta­die­nį tu­rė­tų pa­si­ra­šy­ti ir pa­skelb­ti dek­ re­tą dėl ei­li­nių Sei­mo rin­ki­mų su­ ren­gi­mo šių me­tų spa­lio 14 d. „Tei­si­nin­kai at­krei­pė dė­me­sį, kad mums trūks­ta lai­ko. Lie­ka ge­ ro­kai ma­žiau kaip trys mė­ne­siai iki bir­že­lio pra­džios, to­dėl Vy­riau­sio­ ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja ne­spės at­lik­ti kai ku­rių pa­ren­gia­mų­jų dar­bų“, – sa­kė ki­tas kon­ser­va­to­rius Eval­das Jur­ke­vi­čius.

Al­gis Ka­zu­lė­nas:

Jo­kios Vy­riau­sy­bės kri­zės nė­ra. Vy­riau­ sy­bė dir­ba, Sei­mas ir­gi.

Li­be­ra­lų są­jū­džio at­sto­vas Pet­ ras Aušt­re­vi­čius pa­siū­lė Ž.Šil­ga­liui at­si­sta­ty­din­ti iš Sei­mo na­rių, jei­gu nu­ta­ri­mas dėl pir­ma­lai­kių Sei­mo rin­ki­mų ne­bū­tų priim­tas: „Čia ki­ lo dis­ku­si­jų, ar pa­teik­tas pa­siū­ly­ mas yra rim­tas ar ne. Jei Ž.Šil­ga­lis pa­sa­ky­tų, kad at­si­sta­ty­dins iš Sei­ mo na­rių, jei­gu ne­bus pri­tar­ta šiam pa­siū­ly­mui, tuo­met vi­si įsi­ti­kin­tu­ me pa­siū­ly­mo rim­tu­mu.“ Ke­lių bal­sų per­sva­ra Sei­mo na­riai su­ti­ko su tuo, kad nu­ta­ri­mo dėl pir­ ma­lai­kių par­la­men­to rin­ki­mų pa­ skel­bi­mas bū­tų svars­to­mas ir dėl jo bal­suo­ja­ma ki­tą ant­ra­die­nį, ba­ lan­džio 17 d. Sei­mo pir­mi­nin­kė Ire­ na De­gu­tie­nė at­si­sa­kė pa­si­nau­do­ti sa­vo tei­se siū­ly­ti ypa­tin­gos sku­bos tvar­ka svars­ty­ti šį pro­jek­tą tą pat ant­ra­die­nį, t. y. ba­lan­džio 10 d.

„„Po­li­ti­ka: va­kar idė­ją su­reng­ti pirmalaikius Sei­mo rin­ki­mus pa­lai­kė 50

par­la­men­ta­rų. Ge­ro­kai per ma­žai, kad toks pa­siū­ly­mas bū­tų įgy­ven­ din­tas. Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.


8

trečiADIENIS, balandžio 11, 2012

ekonomika

OMX Vilnius OMX RigaOMX Tallinn

kaunodiena.lt/naujienos/ekonomika

Valiutų kursai kiekis Santykis

Bal­ta­ru­si­jos rub­lis 10000 3,2594 DB sva­ras ster­lin­gų 1 4,1865 JAV do­le­ris 1 2,6368 Ka­na­dos do­le­ris 1 2,6453 Lat­vi­jos la­tas 1 4,9351 Len­ki­jos zlo­tas 10 8,2635 Nor­ve­gi­jos kro­na 10 4,5528 Ru­si­jos rub­lis 100 8,8909 Švei­ca­ri­jos fran­kas 1 2,8738

pokytis

+0,0491 % –0,0955 % –0,2006 % –0,5975 % +0,0243 % –0,5488 % –0,3284 % –0,8188 % –0,0174 %

Ima­si nau­jos pen­si­jų re­for­mos Sei­mas priė­mė svars­ty­ti įsta­ty­mų pa­tai­sas, nu­ma­tan­čias nau­ją pen­ si­jų sis­te­mos re­for­mą. Pa­kei­ti­mai Sei­me bus svars­to­mi ge­gu­žės pa­ bai­go­je.

Pa­kei­ti­mai lei­džia atei­ty­je pen­si­jų kau­pi­mo da­ly­viams ne­var­žo­mai ap­ si­spręs­ti, kaip ir kur jie no­rės kaup­ ti pen­si­ją se­nat­vei, kiek lai­ko ga­lės da­ly­vau­ti pri­va­čia­me pen­si­jų fon­de ir jį keis­ti, taip pat keis­ti in­ves­ta­vi­ mo kryp­tis. Taip pat siū­lo­ma su­ma­ žin­ti ad­mi­nist­ra­ci­nę naš­tą, kai ne­ ten­ka­ma pen­si­jos da­lies dėl fon­dų tai­ko­mų ad­mi­nist­ra­vi­mo mo­kes­čių. Gy­ven­to­jams sie­kia­ma su­da­ry­ta ga­ li­my­bę pa­tiems mo­kė­ti pa­pil­do­mas įmo­kas ir pa­pil­do­mai bū­ti ska­ti­na­ miems iš vals­ty­bės biu­dže­to. Pir­miau­sia siū­lo­ma ma­žin­ti at­ skai­ty­mus nuo įmo­kų ir tur­to, pa­ ma­žu vi­siš­kai at­si­sa­kant at­skai­ty­mo nuo įmo­kų: 2013 m. jie bū­tų 2 pro­c., o vė­liau kas­met ma­žė­tų po 0,5 pro­ cen­ti­nio punk­to iki nu­lio. Šiuo me­tu lei­džia­mas mak­si­ma­lus at­skai­ty­mo nuo įmo­kos dy­dis – iki 10 pro­c., rea­ liai rin­ko­je tai­ko­mas – iki 3 pro­c. „Sod­ros“ per­ve­di­mus į ant­ros pa­ko­pos pen­si­jų fon­dus, ku­rie nuo šių me­tų pra­džios yra su­ma­žin­ ti iki 1,5 pro­c., o ki­tą­met bus pa­ di­din­ti iki 2,5 pro­c., nuo 2014-ųjų pra­džios siū­lo­ma vėl su­ma­žin­ti iki 2 pro­c., o nuo 2020 m. – pa­di­din­ ti iki 3,5 pro­c. Siū­lo­ma, kad nuo 2014 m. sau­sio 1 d. į pen­si­jų fon­dus as­muo mo­kė­ tų pa­pil­do­mą 1 pro­c. dy­džio kau­pia­ mą­ją įmo­ką, o iš vals­ty­bės biu­dže­to gau­tų pa­pil­do­mą ska­ti­na­mą­ją įmo­ ką, ku­ri su­da­ry­tų 1 pro­c. vi­du­ti­nio dar­bo už­mo­kes­čio ša­ly­je. Nuo 2016 m. pa­pil­do­mos as­mens lė­šo­mis mo­ ka­mos įmo­kos dy­dis bū­tų 2 pro­c. da­ly­vio drau­džia­mų­jų pa­ja­mų, pa­ pil­do­mos iš vals­ty­bės biu­dže­to mo­ ka­mos įmo­kos dy­dis – 2 pro­c. vi­du­ ti­nio ša­lies dar­bo už­mo­kes­čio. 2013-ųjų sausį–rugsėjį žmo­nės tu­rė­tų ga­li­my­bę pa­si­rink­ti, ko­kio­ je sis­te­mo­je – pri­va­čio­je ar vals­ty­ bės – jie kaups bū­si­mai pen­si­jai. Jei­gu dėl pen­si­jų kau­pi­mo fi­nan­ sa­vi­mo sis­te­mos kei­ti­mo gy­ven­ to­jai ne­be­no­rė­tų da­ly­vau­ti ant­ros pa­ko­pos pen­si­jų fon­dų veik­lo­je, jie iki 2014-ųjų pra­džios ga­lė­tų grįž­ti pen­si­jos kaup­ti tik „Sod­ro­je“. Iš vi­so pen­si­jas pri­va­čiuo­se pen­ si­jų fon­duo­se, va­sa­rio pa­bai­gos duo­me­ni­mis, kau­pė be­veik 1,06 mln. gy­ven­to­jų. BNS, KD inf.

Vakar Tink­las

A 95

Dy­ze­li­nas

Du­jos

„Sta­toil“

5,03

4,70

2,39

„Va­koil“

5,01

4,64

2,36„Brent“ naf­ta–1,15 %

Lie­tu­vo­je ko­vą už­fik­suo­ta 1 pro­c. mė­ne­ sio inf­lia­ci­ja. Var­to­ji­mo kai­nos ša­ly­je di­ dė­ja tre­čią mė­ne­sį iš ei­lės. Lie­tu­vos sta­ tis­ti­kos de­par­ta­men­to duo­me­ni­mis, ko­ vą bend­ra­jam var­to­to­jų kai­nų mė­ne­sio po­ky­čiui di­džiau­sią įta­ką tu­rė­jo 5,4 pro­c. pa­di­dė­ju­sios dra­bu­žių ir ava­ly­nės, 1,1 pro­c. – mais­to pro­duk­tų ir neal­ko­ho­li­nių gė­ri­mų, 1,2 pro­c. – trans­por­to pre­kių ir pa­slau­gų kai­nos.

Vi­d. kai­na vi­so ap­tar­na­vi­mo de­ga­li­nių tink­luo­se. Šal­ti­nis: www.de­ga­lu­kai­nos.lt WTI naf­ta

+0,21 %

Inf­lia­ci­ja­ šok­te­lė­jo

De­ga­lų kai­nos

Šiandien Valiuta

+0,23 %

101,60 dol. už 1 brl. 121,30 dol. už 1 brl.

86,7 mlrd. li­tų

praė­ju­sių me­tų pa­bai­go­je sie­kė Lie­tu­vos na­mų ūkių tur­tas.

Ki­tą sa­vai­tę Gar­di­ ne vyks jau aš­tun­ ta­sis Lie­tu­vos ir Bal­ ta­ru­si­jos eko­no­mi­ kos fo­ru­mas, ku­ ria­me, be dvi­ša­lio bend­ra­dar­bia­vi­mo stip­ri­ni­mo, ypač daug dė­me­sio ke­ ti­na­ma skir­ti lo­gis­ ti­kai ir ener­ge­ti­ kai.

„„ Pas­tan­gos: Lie­tu­vos ir Bal­ta­ru­si­jos eko­no­mi­nį bend­ra­dar­bia­vi­mą kas­met ban­do­ma stip­rin­ti per fo­ru­mą. 

Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

Kaimynų rinka įsu­ka ir lie­tu­vius Jo­li­ta Žvirb­ly­tė

j.zvirblyte@diena.lt

Lie­tu­vos ir Bal­ta­ru­si­jos eko­no­mi­ nis bend­ra­dar­bia­vi­mas nuo­sek­ liai stip­ri­na­mas nuo 2005 m., kai Klai­pė­do­je bu­vo suor­ga­ni­zuo­tas pir­ma­sis abie­jų ša­lių eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo fo­ru­mas. Pa­sak Bal­ta­ru­si­jos ne­pap­ras­to­jo ir įga­lio­to­jo am­ba­sa­do­riaus Lie­tu­ vo­je ir Suo­mi­jo­je Vla­di­mi­ro Dra­ži­ no, po kiek­vie­no eko­no­mi­kos fo­ ru­mo bū­na tam tik­ras tei­gia­mas im­pul­sas. Pa­vyz­džiui, 2006 m. įvy­kęs fo­ru­mas da­vė im­pul­są kro­ vi­niams ga­ben­ti. Tuo­met per Klai­ pė­dos jū­rų uos­tą bu­vo ga­be­na­ma vos 250–500 tūkst. to­nų kro­vi­ nių, o per­nai vien Bal­ta­ru­si­jos ka­ lio bend­ro­vė „Bel­ka­lij“ per Lie­tu­vą iš­ve­žė 6,5 mln. to­nų trą­šų. Iš vi­so per­nai per Klai­pė­dos jū­rų uos­tą iš­ga­ben­ta 30,5 mln. to­nų bal­ta­ru­ siš­kų kro­vi­nių, ku­rių bend­ra ver­tė sie­kė apie 1,5 mlrd. li­tų. V.Dra­ži­no tei­gi­mu, ar­ti­miau­siu me­tu kro­vi­

nių kie­kį Bal­ta­ru­si­ja ke­ti­na di­din­ti 45 pro­c. Tei­gia­ma, kad po 2010 m. eko­no­mi­kos fo­ru­mo įvy­ko Lie­tu­ vos in­ves­ti­ci­jų Bal­ta­ru­si­jo­je pro­ ver­žis. Am­ba­sa­do­riaus V.Dra­ži­no tu­ri­mais duo­me­ni­mis, per de­šimt me­tų Lie­tu­vos in­ves­tuo­to­jai Bal­ ta­ru­si­jo­je in­ves­ta­vo apie 400 mln. li­tų, o, at­li­kus tam tik­rus pa­kei­ti­ mus, vien 2011-ai­siais in­ves­tuo­ta apie 38 mln. li­tų. „Nė vie­nas lie­tu­ vių in­ves­tuo­tas cen­tas Bal­ta­ru­si­ jo­je ne­pra­puo­lė“, – pa­brė­žė Bal­ta­ ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Lie­tu­vo­je. V.Dra­ži­nas ap­si­džiau­gė, kad lie­ tu­vių in­ves­ti­ci­jos Bal­ta­ru­si­jo­je ska­ti­na ša­lies eks­por­tą. Skai­čiuo­ ja­ma, kad vien dėl bend­ro­vės „Va­ ka­rų me­die­nos gru­pė“ sta­to­mų me­die­nos fab­ri­kų Ma­gi­lio­vo lais­ vo­jo­je eko­no­mi­nė­je zo­no­je pra­dė­ jus ga­min­ti pro­duk­ci­ją Bal­ta­ru­si­jos eks­por­tas išaugs 390–520 mln. li­ tų per me­tus. Am­ba­sa­do­riaus tei­ gi­mu, šiuo me­tu bal­ta­ru­siš­kos pro­duk­ci­jos eks­por­tas sie­kia 6,9 mlrd. li­tų, ar­ti­miau­siu me­tu jį pla­

nuo­ja­ma pa­di­din­ti dvi­gu­bai. To­ dėl šie­met vyk­sian­čia­me Lie­tu­vos ir Bal­ta­ru­si­jos eko­no­mi­nio bend­ ra­dar­bia­vi­mo fo­ru­me, V.Dra­ži­no tei­gi­mu, ti­ki­ma­si su­stip­rin­ti ša­lių bend­ra­dar­bia­vi­mą trans­por­to ir lo­ gis­ti­kos sri­ty­je. „La­bai svar­bu to­ liau plė­to­ti Lie­tu­vos ir Bal­ta­ru­si­jos pre­ky­bos ry­šius, o šiuo me­tu tam­pa ak­tua­lu di­din­ti lo­gis­ti­kos pa­slau­gų ga­li­my­bes. Lie­tu­va šio­je sri­ty­je yra la­bai stip­ri“, – pa­brė­žė jis. Ki­ta nau­ja fo­ru­mo te­ma – ener­ ge­ti­ka. V.Dra­ži­no tei­gi­mu, in­ves­ ti­ci­jo­mis Bal­ta­ru­si­jo­je yra la­bai su­si­do­mė­ję suo­miai, ku­riuos pir­ miau­sia trau­kia di­de­lės neiš­nau­ do­tos bio­ku­ro ga­my­bos ir pa­nau­ do­ji­mo ga­li­my­bės. Tei­gia­ma, kad šio­je sri­ty­je mez­ga­si tri­ša­lis Lie­ tu­vos, Bal­ta­ru­si­jos ir Suo­mi­jos bend­ra­dar­bia­vi­mas. Pla­nuo­ja­ma, kad ba­lan­džio 19 ir 20 d. Gar­di­ne da­ly­vaus apie 150 Lie­tu­vos, Bal­ta­ru­si­jos bei Suo­mi­ jos įmo­nių ir val­džios ins­ti­tu­ci­jų at­sto­vų.

Komentarai Au­re­li­jus Ušec­kas Lie­tu­vos pra­mo­n i­n in­k ų kon­fe­de­ra­ci­jos Už­sie­n io ry­šių de­par­ta­men­to di­rek­to­r ius

L

ie­tu­vos ir Bal­ta­ru­si­jos eko­no­ mi­kos fo­ru­mas – tai tam tik­ra plat­for­ma vers­lui pri­si­sta­ty­ ti, su­si­tik­ti, pa­bend­rau­ti tar­ pu­sa­vy­je ir su val­džios at­sto­vais. Kas­met fo­ru­me da­ly­vau­ja tam tik­ras skai­čius nuo­la­t i­n ių da­ly­v ių iš Lie­t u­ vos, ku­r ie jau ne vie­nus me­t us dir­ba Bal­ta­ru­si­jo­je. Ta­čiau di­d žią da­l į vers­ li­n in­k ų su­da­ro tie, ku­r ie dar tik ke­t i­ na ženg­ti į Bal­ta­ru­si­jos rin­ką. Pas­te­bi­ me, kad šie­met su­si­do­mė­ju­sių nau­jų da­ly­vių dau­giau. Su kuo tai su­si­ję, pa­ sa­k y­t i sun­k u, ta­čiau aki­vaiz­du, kad Lie­t u­vos vers­l i­n in­kai do­m i­si vers­lo ga­l i­my­b ė­m is ša­ly­je kai­my­nė­je, kur tik­rai yra la­b ai daug neiš­n au­do­t ų ga­l i­my­bių.

Rus­la­nas Fa­tu­ro­vas Aso­cia­ci­jos „Lie­tu­vos eko­no­m i­n io ir pre­k y­bi­n io bend­ra­dar­bia­v i­mo su Bal­ta­r u­si­jos Res­pub­l i­ka vers­lo ta­r y­ba“ vyk­do­ma­sis di­rek­to­r ius

Dvi­ša­liai eko­no­mi­niai san­ty­kiai 2011 m. skai­čiais

3 1,4 297 T

mlrd. li­tų

mlrd. li­tų

mln. li­tų

sie­kė pre­ky­bos apim­tis.

sie­kė pa­slau­gų par­da­vi­mas.

in­ves­ta­vo Lie­tu­vos in­ves­tuo­to­jai.

ai neį­pa­rei­go­jan­tis fo­ru­mas, per ku­r į vers­li­nin­kams la­ bai nau­d in­ga su­si­t ik­t i, ap­ si­keis­t i sa­vo pa­t ir­t i­mi, už­ megz­ti bend­ra­dar­bia­vi­mą. Fo­ru­mas nau­din­gas ir tuo, kad ja­me da­ly­vau­ja ša­l ių val­d žios at­sto­vai, iš ku­rių vers­li­nin­kams la­bai svar­bu iš­ girs­t i apie vyk­do­mą po­l i­t i­ką, ša­l ių prio­ri­te­tus. Kas­met jun­ta­mas vis di­ des­nis su­si­do­mė­ji­mas fo­ru­mu, o tai ro­do, kad Bal­ta­ru­si­ja yra vis at­vi­res­ nė in­ves­ti­ci­joms iš Lie­tu­vos.


9

trečiADIENIS, balandžio 11, 2012

pasaulis Ste­buk­las ­ Bul­ga­ri­jo­je

Blai­vaus ­ pro­to

Pa­dau­gė­jo ­ au­kų

Bul­ga­ri­jo­je iš dau­gia­bu­čio na­ mo aš­tun­to aukš­to te­ra­sos iš­ kri­tu­si maž­daug 3 me­tu­kų mer­gai­tė at­si­pir­ko tik įdrės­ ki­mais. Pie­ti­nia­me Pa­zar­dži­ ko mies­te ro­mų kil­mės mer­gy­ tė Po­li Fi­li­po­va kri­to nuo vie­no bal­ko­no ant ki­to, kol pa­ga­liau pa­sie­kė že­mę. Ant jos gal­vy­tės bu­vo vos vie­nas įbrė­ži­mas.

Nau­jau­sia psi­chiat­rų eks­ per­ti­zė nu­sta­tė, kad An­der­ sas Beh­rin­gas Brei­vi­kas, ku­ris Nor­ve­gi­jo­je per­nai lie­pą nu­žu­ dė 77 žmo­nes, per du sa­vo iš­ puo­lius ne­bu­vo psi­chi­nis li­go­ nis, to­dėl pa­gal įsta­ty­mus yra at­sa­kin­gas už sa­vo veiks­mus. Anks­čiau ma­ny­ta, kad žu­di­kas ser­ga pa­ra­no­ji­ne ši­zof­re­ni­ja.

Ni­ge­ri­jo­je Ve­ly­kų sek­ma­die­ nį įvyk­dy­to sprog­di­ni­mo au­ kų skai­čius išau­go iki 39, dar 30 žmo­nių su­žeis­ti. Anks­čiau bu­vo skelb­ta, kad per iš­puo­ lį žu­vo 36 žmo­nės. Per spro­ gi­mą mu­sul­mo­nų gy­ve­na­ ma­me šiau­ri­nia­me Ka­dū­nos mies­te la­biau­siai nu­ken­tė­jo tak­si vai­ruo­to­jai ir praei­viai.

Ne­ke­ti­na nu­si­leis­ti

Len­ki­jo­je va­kar pa­ mi­nė­tos tra­giš­kos pre­zi­den­to lėk­tu­ vo ne­lai­mės prie Smo­lens­ko me­ti­ nės. Tie­sa, mi­nė­ji­ mas neap­siė­jo be pro­tes­tų. Kai ku­rie len­kai vis dar ma­no, kad ka­tast­ro­fa bu­vo są­moks­las.

Šiau­rės Ko­rė­ja tvir­ti­na, kad nau­ jo­ji ne­šan­čio­ji ra­ke­ta baig­ta mon­ tuo­ti ir yra vi­siš­kai pa­ruoš­ta šią sa­vai­tę į or­bi­tą iš­kel­ti moks­li­nių ty­ri­mų pa­ly­do­vą.

„„Ne­ti­ki: žu­vu­sio bu­vu­sio Len­ki­jos va­do­vo L.Kac­zyńs­kio bro­lis dvy­nys

J.Kac­zyńs­kis ma­no, kad tra­ge­di­ja Smo­lens­ke bu­vo suor­ga­ni­zuo­ta. 

„Reu­ters“ nuo­tr.

Tra­ge­di­jos me­ti­nės apau­go gan­dais Ofi­cia­lus ty­ri­mas

Po ne­lai­mės bu­vo pra­dė­tas iš­sa­ mus ty­ri­mas, ku­rį at­li­ko tiek Ru­si­ jos, tiek Len­ki­jos pa­rei­gū­nai. Ty­rė­ jai nu­sta­tė, kad dėl ne­lai­mės bu­vo kal­tos pra­stos oro są­ly­gos ir klai­ din­gi pi­lo­tų spren­di­mai. Nes tuo me­tu, kai Smo­lens­ke tu­rė­jo tūp­ti lėk­tu­vas, oro uos­to ta­ką gau­bė tirš­ tas rū­kas, ta­čiau pi­lo­tai lei­do­si. Ma­no­ma, kad leis­tis esant pa­ vo­jin­goms są­ly­goms ga­lė­jo pa­ska­ tin­ti kai ku­rie įta­kin­gi lai­ne­rio ke­ lei­viai, sku­bė­ję į so­vie­tų iš­žu­dy­tų len­kų ka­rių pa­ger­bi­mo ce­re­mo­ni­ ją Ka­ty­nė­je. Bent taip lei­do tvir­tin­ti iš­šif­ruo­ ti va­di­na­mų­jų juo­dų­jų dė­žių duo­ me­nys. Vė­liau pa­skelb­to­se ga­lu­ti­nė­se ne­lai­mės ty­ri­mo iš­va­do­se pa­brėž­ ta, kad pre­zi­den­to lėk­tu­vas ne­tu­rė­ jo tei­sės pir­mas leis­tis oro uos­te be ban­do­mo­jo ki­to lai­ne­rio tū­pi­mo, be to, ak­cen­tuo­ta, kad Smo­lens­ko oro uos­tas net ne­bu­vo tin­ka­mas pre­zi­ den­to lėk­tu­vui nu­si­leis­ti. Pa­pil­do­mai bu­vo ap­klaus­ti ir oro uos­to dis­pe­če­riai, taip pat avia­ci­jos eks­per­tai. Vi­si jie su­ti­ko, kad ne­lai­ mė – lai­ne­rio įgu­los klai­dų pa­da­ ri­nys. Są­moks­lo teo­ri­jos

Ta­čiau kai ku­rių len­kų, tarp jų – žu­vu­sio pre­zi­den­to Le­cho Kac­zyńs­kio bro­lio dvy­nio Ja­ros­ła­wo Kac­zyńs­kio, iš­va­dos neį­ti­ki­no. Is­ to­ri­ja apau­go gan­dais.

Iki šiol kai ku­rie len­kai ma­no, kad tra­ge­di­ja bu­vo są­moks­las, už ku­rio sto­vi Ru­si­ja. Va­kar Var­šu­vo­je pro­tes­tuo­to­ jai sim­bo­liš­kai su­de­gi­no Ru­si­jos prem­je­rą Vla­di­mi­rą Pu­ti­ną vaiz­ duojančią lė­lę, tvir­tin­da­mi, kad ka­tast­ro­fa bu­vo neat­si­tik­ti­nė. De­monst­ra­ci­ja su­reng­ta ir ne­to­li Ru­si­jos am­ba­sa­dos Var­šu­vo­je, taip pat prie Len­ki­jos prem­je­ro Do­nal­ do Tus­ko ir pre­zi­den­to Bro­nis­ła­wo Ko­mo­rows­kio biu­rų.

Pro­tes­tuo­to­jai sim­ bo­liš­kai su­de­gi­ no Ru­si­jos prem­je­ rą Vla­di­mi­rą Pu­ti­ną vaizduojančią lė­lę. Pro­tes­to da­ly­viai sa­kė ne­ti­kin­tys, kad ši tra­ge­di­ja bu­vo ne­lai­min­gas at­si­ti­ki­mas, kaip nu­sta­tė ty­ri­mus at­li­ku­si Ru­si­jos avia­ci­jos tar­ny­ bų ir Len­ki­jos vy­riau­sy­bės pa­skir­ ta ko­mi­si­ja. J.Kac­zyńs­kis, va­do­vau­jan­tis opo­ zi­ci­nei Įs­ta­ty­mo ir tei­sin­gu­mo par­ ti­jai, ak­ty­viai kė­lė prie­lai­das, kad ši ka­tast­ro­fa bu­vo są­moks­lo re­zul­ta­ tas. Jis net yra pa­ra­gi­nęs ES ins­ti­ tu­ci­jas at­lik­ti ne­prik­lau­so­mą ava­ ri­jos ty­ri­mą. Bu­vęs Len­ki­jos prem­je­ras ar­gu­ men­ta­vo, kad anks­tes­nė Len­ki­

jos už­sie­nio po­li­ti­ka itin ne­pa­ti­ko V.Pu­ti­nui. Taip pat jis ne sy­kį tvir­ ti­no, kad tarp nuo­lau­žų bu­vo ras­ta sprog­me­nų li­ku­čių. Ta­čiau eks­per­tai apie ga­li­mą pa­ si­kė­si­ni­mą duo­me­nų ne­tu­rė­jo.

Kaip tvir­ti­no ko­mu­nis­ti­nės vals­ ty­bės at­sto­vas Ryu Gum-cho­las, ra­ke­ta bus pa­leis­ta, kaip pla­nuo­ ta, ba­lan­džio 12–16 d. mi­nint ve­ lio­nio ša­lies įkū­rė­jo pre­zi­den­to Kim Il-sun­go gi­mi­mo 100-ąsias me­ti­nes. Tie­sa, Pchen­ja­nas jau su­lau­kė Va­ka­rų ir net są­jun­gi­nin­kės Ru­si­ jos kri­ti­kos. Pa­sak JAV spe­cia­lis­ tų, ne­šan­čio­sios ra­ke­tos „Un­ha 3“ pa­lei­di­mas „ga­li bū­ti di­de­lio nuo­ to­lio ra­ke­tų, ku­rios ga­li bū­ti pa­ nau­do­tos smog­ti JAV ir į ki­tų ša­ lių tai­ki­nius“, ban­dy­mas. Va­šing­to­nas jau pa­gra­si­no, kad ra­ke­tos pa­lei­di­mas su­kels pa­vo­ jų JAV ir Šiau­rės Ko­rė­jos su­tar­ čiai, pa­gal ku­rią ame­ri­kie­čiai įsi­ pa­rei­go­jo ap­rū­pin­ti Pchen­ja­ną la­bai rei­ka­lin­gais mais­to pro­duk­ tais mai­nais į bran­duo­li­nės veik­los įšal­dy­mą, įskai­tant di­de­lio nuo­to­ lio ra­ke­tų ban­dy­mų su­stab­dy­mą. Ru­si­jos at­sto­vai taip pat pa­ brė­žė nei­gia­mai ver­ti­nan­tys ra­ ke­tos pa­lei­di­mą. Pa­sak Mask­vos, tai pa­žei­džia Jung­ti­nių Tau­tų re­ zo­liu­ci­jas. Šiau­rės Ko­rė­jos kai­my­nės Ja­ po­ni­ja ir Pie­tų Ko­rė­ja jau anks­

čiau per­spė­jo, kad nu­muš ra­ke­tą, jei ši pa­sieks jų te­ri­to­ri­jas. Va­kar Pie­tų Ko­rė­jos at­sto­vai pa­brė­žė, kad ra­ke­tos pa­lei­di­mą lai­kys pro­ vo­ka­ci­ja. Be to, pa­skelb­ta, kad ko­mu­ nis­ti­nė vals­ty­bė ke­ti­na vyk­dy­ti ir tre­čią bran­duo­li­nio gink­lo ban­ dy­mą. Pie­tų Ko­rė­jos nau­jie­nų agen­ tū­ra „Yon­hap“ ci­ta­vo neį­var­dy­tą žval­gy­bos šal­ti­nį, ku­ris nu­ro­dė, jog Šiau­rės Ko­rė­ja „slap­ta ruo­šia­ si bran­duo­li­niam ban­dy­mui“ to­je pa­čio­je vie­to­je, kur bu­vo su­reng­ ti du anks­tes­ni ato­mi­niai sprog­ di­ni­mai. Šiau­rės Ko­rė­ja, prieš tre­jus me­tus pa­si­trau­ku­si iš še­šia­ša­ lių de­ry­bų dėl bran­duo­li­nio nu­ si­gink­la­vi­mo, va­sa­rį įsi­pa­rei­go­jo su­stab­dy­ti bran­duo­li­nių už­tai­ sų ban­dy­mus, ura­no sod­ri­ni­mą ir di­de­lio nuo­to­lio ra­ke­tų ban­dy­mus mai­nais į pa­gal­bą mais­to pro­duk­ tais – taip at­vė­rė ke­lią de­ry­boms at­nau­jin­ti. Ta­čiau vė­liau Pchen­ja­nas pra­ ne­šė pla­nuo­jan­tis šį mė­ne­sį pa­ leis­ti dar vie­ną ra­ke­tą. Anks­čiau kai ku­rios Azi­jos oro li­ni­jų bend­ro­vės pa­skel­bė, kad joms teks ko­re­guo­ti sa­vo skry­ džių marš­ru­tus, nes bai­mi­na­ma­ si, kad iš Šiau­rės Ko­rė­jos pa­leis­ta ra­ke­ta ne­kliu­dy­tų lai­ne­rių. msnbc.com, BNS inf.

Pa­ger­bė au­kas

At­mi­ni­mo ce­re­mo­ni­jos va­kar bu­vo su­reng­tos tiek Len­ki­jo­je, tiek Ru­ si­jo­je. Au­kos bu­vo pa­gerb­tos ty­los mi­ nu­te. Ji pa­skelb­ta 8.41 val. vie­tos lai­ku, ta­da, kai prieš dve­jus me­ tus Smo­lens­ke nu­kri­to pre­zi­den­ to lėk­tu­vas. Prem­je­ras D.Tus­kas ir gy­ny­bos mi­nist­ras To­mas­zas Sie­mo­nia­ kas da­ly­va­vo ce­re­mo­ni­jo­je ir pa­ dė­jo vai­ni­kus ka­rių ka­pi­nė­se Var­ šu­vo­je. Ka­pi­nė­se su­si­rin­ko lėk­tu­vo ava­ ri­jos au­kų gi­mi­nai­čiai. Smo­lens­ke ava­ri­jos au­kas pa­ ger­bė Len­ki­jos kul­tū­ros mi­nist­ras Bog­da­nas Zdro­jews­kis, taip pat ten at­vy­ko Ru­si­jos par­la­men­to pir­mi­ nin­kas Ser­ge­jus Na­ryš­ki­nas. 2013 m. ne­lai­mės vie­to­je bus pa­ sta­ty­tas pa­mink­las ne­lai­mės au­ koms at­min­ti. Smo­lens­ko tra­ge­di­ja – di­džiau­sia ne­prik­lau­so­mos Len­ki­jos is­to­ri­jo­je. Tarp ava­ri­jos au­kų bu­vo pre­zi­den­ tas L.Kac­zyńs­kis, jo žmo­na Ma­ria, mi­nist­rų, par­la­men­to na­rių, Se­na­ to na­rių ir aukš­to ran­go ka­riuo­me­ nės pa­rei­gū­nų.

„„Įro­dy­mas: Šiau­rės Ko­rė­jos pa­rei­gū­nai kai ku­riems žur­na­lis­tams pa­

AP, No­vi­ni­te.com, RT, BNS inf.

„Scan­pix“ nuo­tr.

ro­dė, kad ra­ke­ta vi­siš­kai pa­ruoš­ta pa­leis­ti. 


10

trečiadienis, balandžio 11, 2012

sportas

Daugiau sporto naujienų skaitykite kaunodiena.lt

L.Klei­zai ne­rū­pi sta­tis­ti­ka Tre­čią ne­sėk­mę iš ei­lės NBA čem­ pio­na­te pa­ty­rė 12-ąją vie­tą Ry­tų kon­fe­ren­ci­jo­je uži­man­tis To­ron­to „Rap­tors“ (20 per­ga­lių ir 38 pra­lai­ mė­ji­mai) klu­bas su Li­nu Klei­za.

Su vil­ti­mis žais­ti at­krin­ta­mo­ sio­se var­žy­bo­se jau at­si­svei­ki­nę „Rap­tors“ krep­ši­nin­kai sve­čiuo­se 98:103 (16:21, 21:30, 25:26, 36:26) pra­lai­mė­jo In­dia­nos „Pa­cers“ ko­ man­dai. Lie­tu­vis pel­nė 18 taš­kų (vi­sus – per 4-ąjį kė­li­nį), at­ko­vo­jo 3 ka­ muo­lius, blo­ka­vo var­žo­vo me­ti­mą, iš­ven­gė klai­dų bei du­syk pra­si­žen­ gė. Per be­veik 16 žai­di­mo mi­nu­čių L.Klei­za pa­tai­kė 2 tri­taš­kius iš 7, 1 dvi­taš­kį me­ti­mą iš 3 bei rea­li­za­vo vi­sus 10 bau­dų me­ti­mų. „Rung­ty­nės ir ypač ket­vir­ta­sis kė­li­nys man as­me­niš­kai gal bu­vo ir ne­blo­gas, ta­čiau mes pra­lai­mė­ jo­me, o tai ir yra svar­biau­sia. Ga­lė­ jau neį­mes­ti nė vie­no taš­ko, bet kad ko­man­da bū­tų šven­tu­si per­ga­lę“, – po dvi­ko­vos ap­gai­les­ta­vo L.Klei­za. – Bu­vo­te re­zul­ta­ty­viau­sias sa­ vo eki­po­je ir ypač pui­kiai su­ žai­dė­te ant­rą­ją rung­ty­nių da­lį. Kas pa­si­kei­tė po per­trau­kos? – žur­na­lis­tai pa­klau­sė lie­tu­vio. – Tie­siog at­si­ra­do pro­gų daž­niau lais­vam mes­ti į krep­šį ir aš sten­ giau­si tuo pa­si­nau­do­ti. Pa­tai­ky­mo pro­cen­tas bu­vo ne­blo­gas, tad ir re­ zul­ta­tas ati­tin­ka­mas. – Šį ma­čą tre­ne­ris Dwa­ne’as Ca­sey jums ne­ma­žai lei­do žais­ ti sun­kaus puo­lė­jo po­zi­ci­jo­je vie­toj And­rea Barg­na­nio, ir tai pui­kiai pa­si­tei­si­no. Ar tai bu­vo ne­ti­kė­ta? – Man la­biau įpras­ta rung­ty­niau­ ti tre­čiuo­ju nu­me­riu (leng­vuo­ju kraš­to puo­lė­ju – red. pa­st.), ta­čiau kar­tais ten­ka pa­ko­vo­ti ir sun­kio­jo kraš­to puo­lė­jo po­zi­ci­jo­je. Kiek­vie­ no­je po­zi­ci­jo­je ga­li­ma pa­si­nau­do­ ti sa­vo pra­na­šu­mais. Kai žai­džiu sun­kiuo­ju puo­lė­ju, daž­niau ga­liu pa­si­kliau­ti sa­vo stai­gu­mu, grei­ čiu, taik­lu­mu iš vi­du­ti­nių nuo­to­lių. Tuo­met at­si­ran­da dau­giau lais­vės ir ki­tiems ko­man­dos drau­gams. 17 taš­kų į „Pa­cers“ krep­šį įme­tė Ala­nas An­der­so­nas, 16 – Ami­ras John­so­nas, 11 – Edas Da­vi­sas (10 at­ko­vo­tų ka­muo­lių), 10 – De­Ma­ ras De­Ro­za­nas. Are­nos šei­mi­nin­ kų gre­to­se sėk­min­giau­siai rung­ty­ nia­vo Geor­ge’as Hil­las bei Dan­ny Gran­ge­ris, su­rin­kę po 18 taš­kų. NBA už­ku­li­siuo­se pa­skli­do ži­nia, kad Da­la­so „Ma­ve­ricks“ klu­bas at­ si­svei­ki­no su du­kart NBA čem­pio­ nu, 2010-ųjų pa­sau­lio čem­pio­ nu puo­lė­ju La­ma­ru Odo­mu, ta­čiau „Ma­ve­ricks“ va­do­vai to ofi­cia­liai ne­pat­vir­ti­no. „Spren­di­mą priė­mė­me abi­pu­siu su­si­ta­ri­mu. Da­bar aš esu lais­va­sis agen­tas. Gai­la, kad man ne vis­kas se­kė­si šio­je ko­man­do­je“, – sa­kė 32 me­tų 208 cm ūgio žai­dė­jas. Neo­fi­cia­lūs šal­ti­niai tvir­ti­na, kad L.Odo­mas liks Da­la­se iki se­zo­no pa­bai­gos, nes „Ma­ve­ricks“ ke­ti­na jį iš­keis­ti į ki­tą žai­dė­ją. KD inf.

VTB Vie­nin­go­sios krep­ši­nio ly­gos me­ da­lių ir pre­mi­jų da­ ly­bos vyks be Kau­ no „Žal­gi­rio“ ko­ man­dos. Ke­lią į fi­ na­lo ket­ver­tą Lie­ tu­vos čem­pio­ nams už­kir­to Kras­ no­da­ro „Lo­ko­mo­ tiv-Ku­ban“ eki­pa.

„„Bastionas: lemiamą „Žalgirio“ šturmą ketvirtajame kėlinyje Krasnodaro komandos legionieriai atlaikė.

VTB ly­gos fi­ni­šo Kauno „Žal­gi­ris“ ne­pa­sie­kė Komentarai Božidaras Malkovičius „Lokomotiv-Kuban“ vyriausiasis treneris

P „„Įtampa: M.Kuzminskas, nors ir neišvengė žaidimo klaidų, rodė kovin-

gumo pavyzdį komandos draugams.

Marius Bagdonas, Romas Poderys

Žal­gi­rie­čiai sa­vo are­no­je 71:80 pra­lai­mė­jo var­žo­vams iš Ru­si­jos ir ant­rą­sias aš­tunt­fi­na­lio rung­ty­ nes. Kras­no­da­re kau­nie­čiai nu­si­ lei­do 44:72. Va­kar pir­mo­ji ma­čo da­lis bu­vo kaip re­ta at­kak­li ir per­mai­nin­ga. Kras­no­da­ro ka­riau­na bu­vo įgi­ju­si ne­žy­mią per­sva­rą – 6:11, bet 2-ojo kė­li­nio pra­džio­je Man­tas Kal­nie­tis tri­taš­kiu per­svė­rė re­zul­ta­tą „Žal­ gi­rio“ nau­dai – 20:19. „Lo­ko­mo­ tiv-Ku­ban“ ko­man­da, kie­tai gin­ da­ma­si, ne­tru­kus vėl iš­si­ver­žė į prie­kį – 22:27, ta­čiau Lie­tu­vos čem­pio­nų eki­pa Min­dau­go Kuz­ mins­ko ir Pau­lius Jan­kū­no tri­ taš­kiais su­si­grą­ži­no ini­cia­ty­vą – 28:27.

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

Kaip nu­si­tei­kęs ko­vai „Žal­gi­ris“ pra­dė­jo 3-ią­jį kė­li­nį, ge­riau­siai pa­ ro­dė sve­čių spur­tas – 36:45. Kri­ zė tę­sė­si: po ei­li­nio ne aukš­čiau­siu ly­giu dir­bu­sių ar­bit­rų iš Kroa­ti­ jos, Lat­vi­jos ir Bul­ga­ri­jos spren­ di­mo sa­vit­var­dos ne­te­kęs Mi­lo­va­ nas Ra­ko­vi­čius už­si­dir­bo tech­ni­nę pra­žan­gą, ka­muo­lį pra­ra­do Mar­ko Po­po­vi­čius – 42:55. Vil­tis at­gai­vi­ no sėk­min­gos kau­nie­čių kont­ra­ta­ kos – 47:55. Kai 4-aja­me kė­li­ny­je „Lo­ko­ mo­tiv-Ku­ban“ dar kar­tą nu­to­lo – 52:67, žal­gi­rie­čiai pa­ki­lo į le­mia­ mą štur­mą ir priar­tė­jo – 66:71. De­ja, pro­ver­žis bu­vo šiek tiek pa­ vė­luo­tas. „Lo­ko­mo­tiv-Ku­ban“ ket­virt­fi­ na­ly­je iki dvie­jų per­ga­lių ko­vos su Sankt Pe­ter­bur­go „Spar­tak“ krep­ ši­nin­kais.

irmiausia noriu palinkėti geram savo bičiuliui Arvydui Saboniui, su kuriuo esu dirbęs ne vieną sezoną, sveikatos. Buvo sunkios rungtynės, lietuviai puikiai supranta krepšinį. Tiek šį kartą, tiek pirmame mače gynėmės labai gerai ir tai lėmė pergalę. Kilo šiek tiek problemų kovojant dėl kamuolio. Žinojome, kad „Žalgiriui“ negalės padėti Sonny Weemsas ir DeJuanas Collinsas – tai atsiliepė kauniečių žaidimui. Krasnodaro ekipa dar labai jauna ir mums ši pergalė yra istorinė. Norėčiau, kad kitą sezoną atskirų Eurolygos ir VTB Vieningosios lygos nebūtų. Galėtume paimti pavyzdį iš Adrijos lygos.

Aleksandras Trifunovičius „Žalgirio“ vyriausiasis treneris

K

rasnodaro „LokomotivKuban“ ekipa buvo tiesiog stipresnė už mus ir nusipelnė ketvirtfinalio. Rungtynes Krasnodare stengėmės pamiršti ir žaisti kitaip, bet, atrodo, netikėjome savo jėgomis. Žaidėjai, kurie paprastai pataiko, kaip Tomas Delninkaitis, Paulius Jankūnas ir Marko Popovičius, šiandien mėtė pro šalį. Mūsų klaidomis krasnodariečiai ir pasinaudojo.

Į ket­virt­fi­na­lį pa­te­ko ir Lie­tu­vos vi­ce­čem­pio­nas Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“, va­kar ant­ro­sio­se aš­tunt­fi­ na­lio rung­ty­nė­se 82:61 įvei­kęs Že­ mu­ti­nio Nau­gar­do „Niž­nij Nov­ go­rod“ klu­bą ir lai­mė­jęs se­ri­ją iki

Sta­tis­ti­ka „Žal­gi­ris“– „Lo­ko­mo­tiv-Ku­ban“ 2012 04 10, Kau­no „Žal­gi­rio“ are­na, 10020 žiū­ro­vų.

71:80

(17:19, 17:17, 13:19, 24:25) „Žal­gi­ris“: M.Kal­nie­tis 17 taš­kų (7 at­ko­vo­ti ka­muo­liai, 7 re­zul­ta­ty­vūs per­da­vi­mai), M.Kuz­mins­ kas 16 (7 at­ko­vo­ti ka­muo­liai), P.Jan­kū­nas 12 (5 at­ko­vo­ti ka­muo­liai), T.De­li­nin­kai­tis 11, M.Po­po­vi­čius (4 re­zul­ta­ty­vūs per­da­vi­mai) ir M.Ra­ko­vi­čius po 6, R.Jav­to­kas 3.

„Lo­ko­mo­tiv-Ku­ban“: K.Ri­ver­sas (6 at­ko­vo­ti ka­muo­liai) ir J.Mas­ sey’s (9 at­ko­vo­ti ka­muo­liai) po 18, A.Trao­ re 17 (11 at­ko­vo­tų ka­muo­lių), V.Ilievs­ kis 11 (6 re­zul­ta­ty­vūs per­da­vi­mai), R.Blak­ ney’s 10 (5 re­zul­ta­ty­vūs per­da­vi­mai), M.Ig­ ners­kis 6.

Ko­man­dų ro­dik­liai: dvi­taš­kiai – 20/46 (43 pro­c.) ir 16/31 (51 pro­c.), tri­taš­kiai – 6/24 (25) ir 6/20 (30), bau­dų me­ti­mai – 13/22 (59) ir 30/38 (79), at­ko­vo­ta ka­muo­lių – 36 ir 42, pe­rim­ ta – 8 ir 5, re­zul­ta­ty­vūs per­da­vi­mai – 17 ir 14, klai­dos – 10 ir 13.

Re­zul­ta­tas „Lie­tu­vos ry­tas“–„Niž­nij Nov­go­ rod“ 82:61 (21:16, 22:19, 20:12, 19:14). 5500 žiū­ro­v ų. R.Sei­bu­t is 17 taš­k ų, A.Jo­man­tas 13, J.Va­lan­č iū­nas 12/ I.Pau­ni­čius 20, P.Bre­ze­cas 12.

dvie­jų per­ga­lių 2:0. Var­žo­vų aikš­tė­ je vil­nie­čiai šven­tė per­ga­lę 64:60. Ket­virt­fi­na­ly­je Vil­niaus eki­pa iš­mė­gins jė­gas su Ri­mo Kur­ti­nai­ čio tre­ni­ruo­ja­mais Mask­vos sri­ties „Chim­ki“ ko­man­da.


11

trečiadienis, balandžio 11, 2012

sportas

Fi­na­lo tur­ny­ras – at­ly­gis už cha­rak­te­rį Na­cio­na­li­nės krep­ši­nio ly­gos (NKL) se­zo­ nas ant­rus me­tus iš ei­lės fi­ni­šuos Gar­lia­ vos spor­to cent­re – ba­lan­džio 14–15 d. šio­ je are­no­je vyks fi­na­lo ket­ver­to tur­ny­ras.

Ma­rius Bag­do­nas m.bagdonas@diena.lt

Pir­ma­ja­me pus­fi­na­ly­je Kau­no „Žal­ gi­rio-Sa­bo­nio krep­ši­nio cent­ro“ eki­pa su­si­grums su at­krin­ta­mo­ sio­se var­žy­bo­se sen­sa­ci­jų pa­tei­ ku­siais Vil­niaus „Sta­ty­bos“ krep­ ši­nin­kais, o dėl ant­ro­jo ke­lia­la­pio į fi­na­lą Kau­no „LKKA-At­le­tas“ ko­ vos su Klai­pė­dos „Naf­ta-Uni­ver­ si­te­tu“. Fi­na­lo ket­ver­to or­ga­ni­za­to­riai ža­da įspū­din­gą NKL čem­pio­na­ to fi­ni­šą. Pir­mą­ją var­žy­bų die­ną tarp pus­fi­na­lio ma­čų bus su­reng­ tos drau­giš­kos rung­ty­nės, ku­rio­se jė­gas pa­si­tik­rins jau­niau­sių NKL eki­pų na­rių ir ži­no­mų Lie­tu­vos vi­ suo­me­nės vei­kė­jų ko­man­dos. Fi­ na­lų die­ną tarp rung­ty­nių dėl tre­ čio­sios vie­tos ir auk­so me­da­lių taik­liau­si ir šok­liau­si NKL krep­ši­ nin­kai su­si­rungs tri­taš­kių ir „Oro ka­ra­liaus“ kon­kur­suo­se. Jau­nuo­sius žal­gi­rie­čius tre­ni­ruo­ jan­tis 1999-ųjų me­tų Eu­ro­ly­gos čem­pio­nas To­mas Ma­siu­lis tvir­ ti­na, kad fi­na­lo ket­ver­to fa­vo­ri­tą įvar­dy­ti la­bai sun­ku, o vi­sų ke­tu­ rių ko­man­dų pa­jė­gu­mas la­bai pa­ na­šus. – Tre­ne­ri, ket­virt­fin ­ a­ly­je kiek ne­ti­kė­tai nu­ga­lė­jo­te Ma­ri­jam­ po­lės „Sū­du­vą“. Ar se­ri­jos re­ zul­ta­tas 2:1 bu­vo dės­nin­gas? – pa­klau­sė­me T.Ma­siu­lio. – Jei ne­ti­ki sa­vo jė­go­mis, tuo­met tur­būt iš vi­so ne­ver­ta ei­ti į aikš­tę. Ne­bu­vo­me šios po­ros fa­vo­ri­tai, be to, pra­lai­mė­jo­me pir­mą­sias rung­ ty­nes. La­bai džiu­gu, kad to­kio­ je sun­kio­je si­tua­ci­jo­je vai­ki­nai pa­ ro­dė cha­rak­te­rį ir ko­vė­si iki ga­lo. Ma­nau, už šias pa­stan­gas ir bu­vo­ me ap­do­va­no­ti. – Ar esa­te pa­ten­kin­tas sa­vo ko­ man­dos spor­ti­ne for­ma per le­ mia­mą se­zo­no sta­di­ją? – Tre­ne­rių šta­bas eki­pos žai­di­mu yra pa­ten­kin­tas. Per pa­sku­ti­nes dve­jas rung­ty­nes su ma­ri­jam­po­

lie­čiais at­ro­dė­me la­bai ge­rai. Pus­ fi­na­ly­je at­si­lik­da­mi 0:1, na­muo­ se su­žai­dė­me vie­ną ge­riau­sių ma­čų šį se­zo­ną. Ma­ne, kaip tre­ne­rį, ypač džiu­gi­no vai­ki­nų su­si­tel­ki­mas gy­ ny­bo­je. Le­mia­moms se­zo­no ko­voms esa­me ne­blo­gai pa­si­ren­gę. – Ar Gar­lia­vo­je ga­lė­si­te rem­ tis vi­sais ko­man­dos krep­ši­nin­ kais? – Trau­muo­tų žai­dė­jų šiuo me­tu nė­ra. Į ri­kiuo­tę jau su­grį­žo To­mas Dim­ša, ku­ris bu­vo pri­vers­tas pra­ leis­ti ant­rą­sias rung­ty­nes su „Sū­ du­va“. Tau­ras Jo­gė­la bu­vo iš­vy­kęs į Jung­ti­nes Vals­ti­jas ir da­ly­va­vo Port­lan­de vy­ku­sio­se kas­me­tinė­se „Ni­ke Hoop Sum­mit“ jau­nų­jų krep­ ši­nio žvaigž­džių rung­ty­nė­se, ta­čiau sa­vait­ga­lį jau ga­lės žais­ti.

Tomas Masiulis:

Ko­man­dos pa­žan­ga esu pa­ten­kin­tas. La­ bai svar­bu, kad le­mia­ mu me­tu mes ne­sut­ rin­ka­me, kau­na­mės. To­kia ir tu­ri bū­ti „Žal­ gi­rio“ pa­mai­na. – Pus­fi­na­ly­je teks su­kry­žiuo­ ti ie­tis su „Sta­ty­bos“ krep­ši­ nin­kais. Ko­kį įspū­dį su­si­da­rė­ te apie sos­ti­nės eki­pą? – „Sta­ty­ba“ ne­pa­te­ko į pir­mą­jį aš­ tun­tu­ką, bet ant­ro­je gru­pė­je žai­dė la­bai aukš­to ly­gio krep­ši­nį. Re­gu­ lia­rų se­zo­ną vil­nie­čiai bai­gė de­vin­ to­je po­zi­ci­jo­je, bet ne­rei­kia ste­bė­ tis, kad at­krin­ta­mo­sio­se var­žy­bo­se įvei­kė Jo­na­vos „Trio­bet“. Gal kiek sen­sa­cin­ga bu­vo jų per­ga­lė sve­ čiuo­se prieš re­gu­lia­raus se­zo­no nu­ga­lė­to­jus „Rad­vi­liš­kio-Juo­de­ lių“ krep­ši­nin­kus. Su vil­nie­čiais bus la­bai sun­ku. Ko­man­da ge­rai su­komp­lek­tuo­ta, šiuo me­tu įsi­žai­ du­si, tu­ri su­ma­nų tre­ne­rį. Per re­

„„Cha­rak­te­ris: T.Ma­siu­liui pa­tin­ka, kad jo auk­lė­ti­niai po ne­sėk­mių ne­nu­lei­džia ran­kų.

gu­lia­rų se­zo­ną abu kar­tus sos­ti­nės klu­bui pra­lai­mė­jo­me, tad siek­si­me rea­bi­li­tuo­tis.

mia­mu me­tu mes ne­sut­rin­ka­me, kau­na­mės. To­kia ir tu­ri bū­ti „Žal­ gi­rio“ pa­mai­na.

– Ar ga­lė­tu­mė­te įvar­dy­ti šio fi­ na­lo ket­ver­to fa­vo­ri­tą? – Pa­gal se­zo­no re­zul­ta­tus ir tai, kad rung­ty­niaus sa­vo­je aikš­tė­je, fa­vo­ri­tas tu­rė­tų bū­ti „LKKA-At­le­ tas“. Ki­ti trys klu­bai tik­rai į Gar­ lia­vą ne­vyks­ta vien tik pa­žais­ti. Kiek­vie­na ko­man­da fi­na­lo ket­ver­ te gal­vo­ja apie kaž­ką dau­giau. Ne išim­tis – ir mes.

– Ge­gu­žę „Žal­gi­rio“ dub­le­ riai Stam­bu­le ko­vos Eu­ro­ly­gos jau­ni­mo ko­man­dų fi­na­li­nia­me tur­ny­re. Gal­būt šis fi­na­lo ket­ ver­tas bus ge­ra re­pe­ti­ci­ja prieš ko­vas Tur­ki­jo­je? – Apie tai dar sten­giuo­si ne­gal­vo­ti. Stam­bu­le žai­sian­čio­je eki­po­je rung­ ty­niaus tik 5–6 „Žal­gi­rio-Sa­bo­nio krep­ši­nio cent­ro“ eki­pos žai­dė­jai. Krep­ši­nin­kams la­bai ge­rai, kad se­ zo­nas šio­mis var­žy­bo­mis Gar­lia­ vo­je ne­si­baigs. Tik­rai ne­sė­dė­si­me ran­kų su­dė­ję, to­liau tre­ni­ruo­si­mės ir dirb­si­me. Tu­rė­si­me ke­tu­rias lais­ vas sa­vai­tes ir ma­nau, kad bus už­ tek­ti­nai lai­ko pa­si­reng­ti mū­šiams Tur­ki­jo­je.

– Ko­man­dos vai­rą iš Sau­liaus Štom­ber­go pe­rė­mė­te jau se­zo­ nui įsi­bė­gė­jus. Ku­rie auk­lė­ti­ niai per šį lai­ko­tar­pį pa­da­rė di­ džiau­sią pa­žan­gą? – Su šia eki­pa dar­buo­juo­si dar tik pu­sę me­tų, tad ir da­ry­ti api­bend­ ri­ni­mus kol kas su­dė­tin­ga. Čia pa­ na­šiai kaip su sa­vo vai­kais – kai kiek­vie­ną die­ną juos ma­tai, tai ir tą pa­žan­gą bei skir­tu­mą pa­ste­bė­ ti sun­ku. Ko­man­dos pa­žan­ga esu pa­ten­kin­tas. La­bai svar­bu, kad le­

– NKL čem­pio­nai dėl ke­lia­la­pio į Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­gą su­si­ grums su pa­sku­ti­nę vie­tą LKL užė­mu­sia ko­man­da. Ar pa­si­ nau­do­tu­mė­te šia tei­se, jei­gu

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

iš­ko­vo­tu­mė­te NKL auk­so me­ da­lius? – Kol kas apie tai ne­gal­vo­ja­me. Ruo­šia­mės ar­ti­miau­sioms rung­ ty­nėms ir vi­sas min­tis tel­kia­me tik joms. Koks bus spren­di­mas, pri­ klau­sys ne nuo tre­ne­rių ir žai­dė­jų. Jai pa­si­seks, tuo­met klu­bo va­do­vai ir spręs. Ne­bū­tų su­dė­tin­ga šios vie­ tos ir at­si­sa­ky­ti, jei jau taip nu­tik­ tų (juo­kia­si).

NKL fi­na­lo ket­ver­tas „„Ba­lan­džio 14 d. 16 val. pus­fi­na­

lis Kau­no „Žal­gi­ris-Sa­bo­nio KC“–Vil­ niaus „Sta­ty­ba“, 19 val. pus­fi­na­lis Kau­no „LKKA-At­le­tas“–Klai­pė­dos „Naf­ta-Uni­ver­si­te­tas“. „„Ba­lan­džio 15 d. 13 val. rung­ty­nės

dėl 3-io­sios vie­tos, 14.50 val. „Snai­ pe­rio“ kon­kur­sas, 15.15 val. „Oro ka­ ra­liaus“ kon­kur­sas, 16.15 val. rung­ ty­nės dėl 1-osios vie­tos.

Žal­gi­rie­čiai pa­dė­jo pa­sau­lio rink­ti­nei Jau­nų­jų Kau­no žal­gi­rie­čių Tau­ro Jo­gė­los ir Vy­te­nio Či­žaus­ko at­sto­ vau­ja­ma pa­sau­lio jau­ni­mo (iki 19 me­tų) rink­ti­nė per „Ni­ke Hoop Sum­ mit“ rung­ty­nes Port­lan­de 84:75 nu­ ga­lė­jo bend­raam­žius iš JAV.

„„Pa­tir­tis: V.Či­žaus­kas (de­ši­nė­je) su ame­ri­kie­čiais ko­vė­si ne pir­mą kar­tą. 

Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

Tai bu­vo vos ket­vir­tas kar­tas per „Ni­ke Hoop Sum­mit“ 15 me­tų is­ to­ri­ją, kai krep­ši­nin­kai, su­rink­ti iš vi­so pa­sau­lio, įvei­kė ta­len­tin­giau­ sius JAV žai­dė­jus. Ko­man­dos žai­dė Port­lan­do „Ro­ se Gar­den“ are­no­je, kur vyks­ta ir NBA var­žy­bos. Ma­čą ste­bė­jo 10666 žiū­ro­vai. Ame­ri­kie­čiai bu­vo pri­ blokš­ti nuo pat ma­čo pra­džios, kai ka­na­die­čio And­rew Wig­gin­so ve­

da­ma pa­sau­lio rink­ti­nė iš­si­ver­žė į prie­kį 10:0. Pir­mo­jo kė­li­nio pa­bai­go­je aikš­tė­je pa­si­ro­dęs T.Jo­gė­la pir­mą­jį taš­ką pel­ nė bau­dos me­ti­mu, po to dė­ji­mu už­ bai­gė ata­ką. Iki ma­čo pa­bai­gos li­kus 4 mi­nu­tėms, JAV eki­pa bu­vo per­svė­ ru­si re­zul­ta­tą sa­vo nau­dai, bet ne­su­ ge­bė­jo įtvir­tin­ti ini­cia­ty­vos. „Kiek­vie­ną tre­ni­ruo­tę ste­bė­jo dau­giau nei 50 skau­tų. Sten­giau­si į tai ne­kreip­ti dė­me­sio. Ge­ros „Ni­ke Hoop Sum­mit“ rung­ty­nės ga­li pa­ dė­ti kar­je­rai“, – sa­kė V.Či­žaus­kas. Pa­sau­lio rink­ti­nei va­do­va­vę Ka­ na­dos ir Ser­bi­jos tre­ne­riai Roy’us Ra­na bei Ma­ri­nas Sed­la­če­kas la­ biau­siai pa­si­ti­kė­jo sa­vo ša­lių auk­

lė­ti­niais, to­dėl abiem žal­gi­rie­čiams bu­vo skir­ti kuk­les­ni vaid­me­nys. T.Jo­gė­la žai­dė 6 min. 35 sek., per ku­rias pel­nė 5 taš­kus ir at­ko­vo­jo 1 ka­muo­lį. V.Či­žaus­kas aikš­te­lė­ je pra­lei­do 12 min. 45 sek., ta­čiau žai­dė sau neįp­ras­to­je ata­kuo­jan­čio gy­nė­jo po­zi­ci­jo­je. Vy­te­nis įme­tė dvi bau­das, at­ko­vo­jo 5 ka­muo­lius ir at­li­ko 1 re­zul­ta­ty­vų per­da­vi­mą. Sėk­min­giau­siai pa­sau­lio rink­ ti­nė­je pa­si­ro­dė A.Wig­gin­sas – 20 taš­kų ir 7 at­ko­vo­ti ka­muo­liai. JAV rink­ti­nės puo­lė­jas Sha­baz­zas Mu­ ham­ma­das pel­nė 35 taš­kus ir pa­ sie­kė vi­sų lai­kų „Ni­ke Hoop Sum­ mit“ re­zul­ta­ty­vu­mo re­kor­dą. KD, zalgiris.lt inf.


12

Trečiadienis, balandžio 11, 2012

14p.

Vai­ruo­to­jai, at­sar­giai! Vais­tai nuo per­ša­li­mo.

ratai@diena.lt Redaktorius Arūnas Andriuškevičius

ratai

Lenk­ty­ni­nin­ko šal­mą iš­kei

„„Vingis: prieš kelis metus lenktynių trasose varžovus gąsdinęs lietuvis nuo šiol aukštumų sieks teisės moksluose.

Jamesbearnes.com nuotr.

Vie­nu per­spek­ty­viau­sių Lie­tu­vos lenk­ty­ni­nin­kų lai­ky­tas Ka­zi­mie­ras Va­si­liaus­kas bu­vo pri­vers­tas at­si­sa­ky­ti sa­vo sva­jo­nės. Prieš ke­le­tą me­tų rea­liai apie da­ly­va­vi­mą „For­mu­lė­je-1“ gal­vo­jęs spor­ti­nin­kas nu­spren­dė pa­si­rink­ti tei­si­nin­ko kar­je­rą.

Ma­rius Bag­do­nas m.bagdonas@diena.lt

21-erių me­tų iš Kai­šia­do­rių ki­lęs vai­ ki­nas ne­sle­pia – vil­tis į ši­pu­lius su­ dau­žė lė­šų sty­gius. Da­bar min­tis apie lenk­ty­nių aist­ras K.Va­si­liaus­kas sten­ gia­si vy­ti ša­lin ir tvir­tai žen­gia ki­tu ke­liu – pla­nuo­ja bū­ti ad­vo­ka­tu. Nuo 8-erių kar­tin­go tre­ni­ruo­tes lan­ky­ti pra­dė­jęs Ka­zi­mie­ras tris kar­tus ta­po ša­lies kar­tin­go čem­ pio­nu. 2008-ai­siais jis da­ly­va­vo „For­mu­la Re­nault 2.0 Ita­lia“ bei „Eu­ro­cup For­mu­la Re­nault 2.0“, o 2009-ai­siais ta­po po 25 me­tų at­ kur­tos „For­mu­lės-2“ lenk­ty­ni­ nin­ku, prieš tai da­ly­va­vo „For­mu­ la Pal­mer Au­di“ var­žy­bo­se. 2009-ai­siais vai­ruo­da­mas „Mo­ torS­port Vi­sion“ ko­man­dos bo­li­ dą K.Va­si­liaus­kas „For­mu­lė­je-2“ užė­mė sep­tin­tą bend­ro­sios įskai­ tos vie­tą, po me­tų – ket­vir­tą. Per abe­jus da­ly­va­vi­mo šio­se lenk­ty­nė­ se me­tus lie­tu­vis lai­mė­jo po vie­ną eta­pą. Vis dėl­to vė­liau spor­ti­nin­ko kar­je­ra nu­trū­ko. – Ko­kios prie­žas­tys lė­mė, kad vie­nu per­spek­ty­viau­sių šių

die­nų Lie­tu­vos lenk­ty­ni­nin­ ku lai­ky­tas spor­ti­nin­kas bu­vo pri­vers­tas baig­ti pro­fe­sio­na­ lo kar­je­rą? – pa­klau­sė­me K.Va­ si­liaus­ko. – Prie­žas­tys la­bai pa­pras­tos. No­ rint to­liau spor­tuo­ti, rei­kė­jo su­ rink­t i ne­m a­ž ą biu­d že­t ą. Bū­t u­ me ga­lė­ję tęs­ti kar­je­rą, jei bū­tu­me tu­rė­ję maž­daug 5 mln. li­tų. Ta­ čiau šiuos pi­ni­gus su­rink­ti ne­ bu­vo taip pa­pras­ta. Vi­sos mū­sų pa­stan­gos bu­vo de­da­mos praė­ju­ siais, 2011-ai­siais, me­tais. Šie­met vil­čių jau ne­tu­rė­jo­me, tad ir ban­ dy­mų su­grįž­ti į lenk­ty­nių tra­są ne­ bu­vo. – 2010-ai­siais, kai ket­vir­to­je vie­to­je už­bai­gei „For­mu­lės-2“ se­zo­ną, pri­si­pa­ži­nai, kad dau­ giau į šias var­žy­bas ne­grį­ši. Ko­ kio­se lenk­ty­nė­se bū­tum star­ta­ vęs, jei bū­tų pa­vy­kę su­rink­ti tą 5 mln. li­tų biu­dže­tą? – Dar ke­le­tą me­tų var­žy­tis „For­ mu­lės-2“ lenk­ty­nė­se tik­rai ga­lė­ jau, ta­čiau ne­ma­čiau pra­smės. Jei vis­kas bū­tų su­si­klos­tę sėk­min­gai, no­rė­jau iš­ban­dy­ti sa­ve GP2 kla­sė­ je, ku­ri yra lai­ko­ma vie­nu laip­te­liu

že­miau už „For­mu­lę-1“. Aiš­ku, bu­ vo ga­li­ma rink­tis ir iš dar ki­tų įvai­ rių al­ter­na­ty­vų, ta­čiau ma­no, kaip as­me­ny­bės, tiks­las bu­vo to­bu­lė­ti ir ei­ti į prie­kį. Ne­no­rė­jau vir­ti to­se pa­ čio­se sul­ty­se – lik­ti ten pat, kur bu­ vau, ne­bu­vo jo­kio no­ro. Žings­nis į prie­kį ga­lė­jo bū­ti tik GP2, ta­čiau į šias lenk­ty­nes pra­si­muš­ti taip ir ne­pa­vy­ko.

Rei­kia skir­ti tra­są ir mies­to gat­ves. Nie­ ka­da ke­ly­je ne­pa­si­ žy­mė­jau ag­re­sy­viu va­žia­vi­mu. – Ka­da priė­mei tą ne­leng­vą spren­di­mą, kad rei­kia pa­dė­ti taš­ką? – Vis­kas klos­tė­si iš lė­to. Ne­bu­vo taip, kad vie­ną die­ną pa­bus­čiau ir sa­ky­čiau: „Vis­kas baig­ta.“ 2010ųjų se­zo­ną už­bai­giau. Žie­mą lenk­ ty­nės ne­vyks­ta. Šiuo lai­ko­tar­piu vi­si ieš­ko rė­mė­jų, ko­man­dų, vyk­ do tes­tus. Tarp­se­zo­nis bu­vo la­bai

sun­kus. Dė­jo­me tik­rai daug lū­kes­ čių, nes la­bai no­rė­jau tęs­ti kar­je­rą, ta­čiau vi­sos pa­stan­gos bu­vo be­vai­ sės. Kai vis­kas taip klos­to­si, mo­ty­ va­ci­jos ir ti­kė­ji­mo kas­dien lie­ka vis ma­žiau. Ga­liau­siai te­ko su­si­tai­ky­ ti su tuo, kad spor­ti­nin­ko kar­je­ra bai­gė­si. – Ir tuo­met nu­spren­dei, kad vi­ są sa­vo dė­me­sį su­kon­cent­ruo­si į moks­lus? – Taip. Bai­gus kar­je­rą, at­si­ra­do ge­ro­kai dau­giau lai­ko skir­ti stu­ di­joms. Šiuo me­tu stu­di­juo­ju Vil­ niaus uni­ver­si­te­te, Tei­sės fa­kul­te­ te. Da­bar mo­kau­si ant­ra­me kur­se ir džiau­giuo­si, kad moks­lai kol kas se­ka­si ne­blo­gai. Jau tu­riu ki­tą sva­ jo­nę. Pa­si­rin­kau ki­tą ke­lią ir ge­rai įsi­vaiz­duo­ju sa­ve dir­ban­tį šio­je sri­ ty­je. Stu­di­jas sten­giuo­si de­rin­ti su dar­bu ad­vo­ka­tų kon­to­ro­je. – Per sa­vo spor­ti­nin­ko kar­je­rą ap­lan­kei ne vie­ną Eu­ro­pos ša­lį. Ne­bu­vo no­ro stu­di­juo­ti ku­rios nors už­sie­nio vals­ty­bės uni­ver­ si­te­te? – Jau esu tu­rė­jęs to­kios pa­tir­ties. Bū­da­mas dvy­li­ka­me­tis tre­jus me­

„„Finišas: K.Vasiliauskas džiaugiasi, jo

tus gy­ve­nau ir mo­kiau­si Vo­kie­ti­ jo­je. Bai­gęs mo­kyk­lą, tę­siau stu­di­ jas Švei­ca­ri­jo­je. Tai­gi mo­ky­tis man pa­tin­ka. Ta­čiau gim­to­ji že­mė ma­ ne vi­suo­met trau­kė, Lie­tu­vos man gy­vy­biš­kai trū­ko. Nie­ka­da ne­sa­kau nie­ka­da, ta­čiau šian­dien sa­vo atei­tį sie­ju su Lie­tu­va. Čia jau­čiuo­si lai­ min­giau­sias. – O mė­gė­jų lenk­ty­nė­se ne­si­no­ ri pa­lenk­ty­niau­ti ir vėl bent iš da­lies pri­si­min­ti tą ad­re­na­li­no sko­nį? – Sten­giuo­si to veng­ti. Kai sė­du prie lenk­ty­nių au­to­mo­bi­lio ar bo­li­ do vai­ro, už­plūs­ta pri­si­mi­ni­mai ir sen­ti­men­tai. Sut­var­dy­ti emo­ci­jas nė­ra leng­va, ka­dan­gi šiam mėgs­ta­ mam po­mė­giui pa­sky­riau tik­rai ne vie­nus me­tus. Emo­ciš­kai su tuo su­ si­tai­ky­ti sun­ku. Tam, kad pa­vyk­tų to iš­veng­ti, ke­le­tą me­tų nuo lenk­ty­ nių dar teks at­si­ri­bo­ti. – Ar gat­vė­je va­žiuo­jant įpras­ tu au­to­mo­bi­liu tie lenk­ty­ni­


13

Trečiadienis, balandžio 11, 2012

ratai Iš­mes­tos šiukš­lės ­ ke­ly­je ke­lia grės­mę

Po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai ­ ža­da bū­ti at­lai­des­ni

Bu­te­liai, skar­di­nės, pa­dan­gų da­lys, iš­si­lie­jęs te­pa­las ar net bal­ dai – tai tik ke­le­tas da­ly­kų, su ku­riais ga­li tek­ti su­si­dur­ti ke­ly­ je. Nep­rik­lau­so­mai nuo to, ar jie bu­vo iš­mes­ti ty­čia, ar tik at­si­tik­ ti­nai, to­kie ne­pa­gei­dau­ti­ni ob­jek­tai ke­lia grės­mę, ypač pa­vo­jin­gi blo­gai pri­tvir­tin­ti kro­vi­niai. „Daik­tas, kris­da­mas iš au­to­mo­bi­lio, ga­li at­si­trenk­ti į ki­tą ma­ši­ną. Pas­te­bė­jęs krin­tan­tį daik­tą pa­skui va­žiuo­jan­čio au­to­mo­bi­lio vai­ruo­to­jas ga­li ne­va­lin­gai at­lik­ti stai­ gų ma­nev­rą, taip ga­li­ma pra­ras­ti trans­por­to prie­mo­nės kont­ro­lę ar su­si­dur­ti su ki­ta juos­ta va­žiuo­jan­čiu au­to­mo­bi­liu“, – paaiš­ki­na „Re­nault“ vai­ra­vi­mo mo­kyk­los di­rek­to­rius Zbig­nie­was We­se­lis.

At­siž­velg­da­mi į pra­stas oro są­ly­gas, po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai at­lai­ džiau ver­tins vai­ruo­to­jus, ne­spė­ju­sius pa­si­keis­ti pa­dan­gų. Nuo ba­lan­džio 10 d. iki spa­lio 31 d. drau­džia­ma eksp­loa­tuo­ti trans­ por­to prie­mo­nes su dyg­liuo­to­mis pa­dan­go­mis. Ta­čiau pa­sta­ro­ sios die­nos vėl mums pri­me­na žie­mą. Va­žia­vi­mo są­ly­gos dau­ ge­ly­je ša­lies vie­tų dėl snie­go ar šlapd­ri­bos ga­na su­dė­tin­gos. Ne­pai­sant to, kad nuo ba­lan­džio 1-osios lei­džia­ma eksp­loa­tuo­ti mo­to­ri­nes trans­por­to prie­mo­nes su va­sa­ri­nė­mis pa­dan­go­mis, po­li­ci­ja vai­ruo­to­jams siū­lo at­si­žvelg­ti į per­mai­nin­gas oro są­ly­ gas ir ne­sku­bė­ti pa­si­keis­ti pa­dan­gų, skir­tų va­žiuo­ti žie­mą.

i­tė į ad­vo­ka­to kos­tiu­mą

og paskutinėse karjeros lenktynėse pavyko iškovoti pergalę. 

nin­ko ins­tink­tai pa­si­reiš­kia? – (Juo­kia­si.) Rei­kia skir­ti tra­są ir mies­to gat­ves. Nie­ka­da ke­ly­je ne­ pa­si­žy­mė­jau ag­re­sy­viu va­žia­vi­mu. Gal­vo­ju, kad ne­blo­gai su­ge­bu at­ skir­ti šiuos du da­ly­kus. Gat­vė – ne ta vie­ta, kur rei­kė­tų de­monst­ruo­ti sa­vo meist­riš­ku­mą. – Jei pa­mo­de­liuo­tu­me to­kią si­ tua­ci­ją, kad ku­ris nors stam­bus ša­lies ar už­sie­nio spor­to me­ce­ na­tas su­tik­tų su­rink­ti biu­dže­tą, ar no­rė­tum vėl su­grįž­ti į lenk­ ty­nių tra­są? – Bū­ki­me rea­lis­tai, to­kia hi­po­te­ ti­nė si­tua­ci­ja yra beveik neį­ma­ no­ma. Šian­dien ge­rų spor­ti­nin­kų tik­rai yra daug, kon­ku­ren­ci­ja di­ džiu­lė. Be to, au­to­mo­bi­lių spor­ te vis­ką le­mia dau­gy­bė ki­tų veiks­ nių, to­kių kaip pa­žin­tys, tau­ty­bė, fi­nan­si­nis rė­mė­jų pa­jė­gu­mas. Pui­ kiai pa­žįs­tu tą vir­tu­vę, ži­nau, ko­ kia yra si­tua­ci­ja, tad ir klau­si­ mų to­kių ne­ke­liu, ir svars­ty­mais neuž­sii­mu.

– Ku­rią sa­vo per­ga­lę lenk­ty­ nių tra­so­je lai­kai pa­čia iš­ki­ liau­sia? – Jo­kių pa­vie­nių var­žy­bų steng­ da­vau­si ne­su­reikš­min­ti. Vi­są lai­ ką sie­k iau il­ga­l ai­k ių tiks­l ų, tad vie­ną ar ki­tą sėk­mę su­vok­da­vau tik kaip to il­go ke­lio trum­pą sto­ te­l ę. La­bai džiau­g iuo­s i, kad sa­ vo lenk­ty­ni­nin­ko kar­je­rą bai­giau per­ga­le. 2010-ųjų „For­mu­lės-2“ se­zo­n o pa­sku­t i­n is eta­p as vy­k o Va­len­si­jo­je (Is­pa­ni­ja) ir pa­vy­ko jį lai­mė­ti. Tai bu­vo gra­žus kar­je­ros fi­ni­šas. – Vi­si au­to­mo­bi­lių spor­to aist­ ruo­liai ta­ve pa­ži­no­jo Ka­zi­mo pra­var­de. Ar ji vis dar po­pu­lia­ri tarp ta­vo da­bar­ti­nių drau­gų? – Ka­zi­mas aš bu­vau tik lenk­ty­nių tra­so­je. Se­nie­ji drau­gai ma­ne ir to­ liau te­be­va­di­na Ka­zi­mie­ru. Taip pat ir stu­di­jų drau­gai. Ka­zi­mas aš bu­vau tik tuo­met, kai lenk­ty­nia­vau. Bai­gė­si lenk­ty­ni­nin­ko kar­je­ra, bai­ gė­si ir Ka­zi­mo era.

Kazimiero Vasiliausko asmeninio albumo nuotr.

Sut­var­dy­ ti emo­ci­ jas nė­ra leng­va, ka­ dan­gi šiam mėgs­ta­ mam po­ mė­giui pa­ sky­riau tik­rai ne vie­nus me­ tus. Emo­ ciš­kai su tuo su­si­tai­ ky­ti sun­ku. Tam, kad pa­vyk­tų to iš­veng­ ti, ke­le­tą me­tų nuo lenk­ty­nių dar teks at­ si­ri­bo­ti.


14

Trečiadienis, balandžio 11, 2012

ratai kaunodiena.lt/naujienos

Suo­mi­jos ra­lio čem­pio­no pa­mo­kos Vie­nas grei­čiau­sių Lie­tu­vos au­to­ mo­bi­lių ra­lio lenk­ty­ni­nin­kų Be­ ne­dik­tas Va­na­gas da­ly­va­vo dvie­ jų die­nų tre­ni­ruo­tė­se su sep­ty­nis­ kart Suo­mi­jos ra­lio čem­pio­nu Ju­ ha Sa­lo.

At­lik­da­mas tes­tus spor­ti­nin­kas lenk­ty­ni­niu re­ži­mu įvei­kė 250 ki­ lo­met­rų grei­čio ruo­žų – tai maž­ daug dvie­jų Lie­tu­vos ra­lio čem­ pio­na­to eta­pų dis­tan­ci­ja. „Jau pen­kio­li­ka me­tų ak­ty­viai už­sii­mu au­to­mo­bi­lių spor­tu. Ne­ pai­sant to, tu­riu pri­si­pa­žin­ti, kad įgy­ta pa­tir­tis tre­ni­ruo­jan­tis su to­kio aukš­to ly­gio lenk­ty­ni­nin­ ku kaip J.Sa­lo bu­vo neį­kai­no­ja­ ma“, – tei­gė B.Va­na­gas. „Ti­kiu, kad šie dvi die­nas vy­kę tes­tai pa­dės mums tap­ti sta­bi­les­ niems, taip pat – įgy­ti pa­pil­do­mo grei­čio tra­so­se. Lenk­ty­nė­se ypač ge­rai tin­ka po­sa­kis, jog mo­ky­tis nie­ka­da ne­vė­lu. Bū­ti­na sek­ti įvy­ kius pa­sau­ly­je ir at­ras­ti vie­tų, ku­ rio­se ga­li to­bu­lė­ti – tik to­kiu bū­du ga­lė­si­me var­žy­tis su ge­riau­siais pa­sau­lio spor­ti­nin­kais“, – pri­ dū­rė lie­tu­vis. Ne­to­li Hel­sin­kio vy­ku­sių tes­ tų me­tu B.Va­na­gui te­ko iš­ban­dy­ti dvi skir­tin­gas tra­sas. Pir­mo­ji iš jų

bu­vo spe­cia­liai var­žy­boms skir­ta 4 ki­lo­met­rų il­gio tra­sa – jo­je tre­ ni­ruo­ta­si pir­mą­ją die­ną. Vė­liau veiks­mas per­si­kė­lė į il­ges­nį už­ da­rą grei­čio ruo­žą. Su­va­ži­nė­tu snie­gu ir le­du pa­deng­tuo­se vin­ giuo­tuo­se ke­liuo­se vil­nie­tis lenk­ ty­ni­nin­kas vai­ra­vo „Su­ba­ru Imp­ re­za WRX STI“ au­to­mo­bi­lį – to­kį pat, su ko­kiu da­ly­vau­ja ir Lie­tu­ vos ra­lio čem­pio­na­te. Pa­sak B.Va­na­go, bend­ra­dar­bia­ vi­mą su J.Sa­lo ti­ki­ma­si pra­tęs­ ti prieš va­sa­ros se­zo­no pra­džią bei at­lik­ti se­ri­ją ana­lo­giš­kų ban­dy­mų. Po dvie­jų Lie­tu­vos au­to­mo­bi­ lių ra­lio čem­pio­na­to eta­pų „Pit­ la­ne Ge­ne­ral Fi­nan­cing“ ra­lio ko­ man­dai at­sto­vau­jančio B.Va­na­go ir jo štur­ma­nės Iri­nos Ko­lo­meyt­ se­vos eki­pa­žas, su­rin­kęs 19 taš­kų, uži­ma 2-ąją vie­tą N4 kla­sė­je ir tik vie­nu taš­ku at­si­lie­ka nuo pir­mau­ jan­čio Do­mi­ny­ko But­vi­lo. Šiuo me­tu čem­pio­na­te tę­sia­ si il­go­ka per­trau­ka tarp žie­mos ir va­sa­ros ra­lio var­žy­bų, ku­ri truks iki pat pa­va­sa­rio pa­bai­gos. Ar­ti­ miau­sias B.Va­na­go eki­pa­žo star­tas Lie­tu­vo­je vyks ge­gu­žės 25–26 d., kai star­tuos tre­čia­sis eta­pas  – Vil­niaus ra­lis. KD inf.

„„At­sar­ga: prieš sė­dant prie vai­ro, bū­ti­na įdė­miai per­skai­ty­ti vais­tų ap­ra­šo la­pe­lį.

„Shutterstock“ nuo­tr.

Vai­ruo­to­jai, at­sar­giai! Vais­tai nuo per­ša­li­mo Pa­va­sa­rį ar ru­de­nį už­klum­pan­čios per­ša­li­mo li­gos daž­niau­siai gy­do­mos ne­re­cep­ti­niais vais­tais. De­ja, ne kiek­vie­nas vais­tas yra toks ne­kal­tas – kai ku­rių su­kel­tas po­vei­kis vai­ruo­to­jams tam tik­ rais at­ve­jais ga­li pri­lyg­ti ir sun­kiam gir­tu­mo laips­niui. Man­tas La­pins­kas

m.lapinskas@kaunodiena.lt

Ke­lia pa­vo­jų

„„Nau­da: B.Va­na­gas ti­ki­si, kad po tre­ni­ruo­čių Suo­mi­jo­je jų eki­pa­žas

taps sta­bi­les­nis.

Drau­di­kai: pa­vo­jin­giau­si – ga­lin­gi au­to­mo­bi­liai Vie­na drau­di­mo bend­ro­vė iša­ na­li­za­vo au­to­mo­bi­lio dy­džio ir jo ga­lin­gu­mo įta­ką ava­rin­gu­mui. Ty­ri­mo iš­va­dos ne­pa­lan­kios ga­ lin­gų ir di­de­lių au­to­mo­bi­lių ger­ bė­jams.

Ga­lin­ges­nių nei 120 kW au­to­mo­ bi­lių vai­ruo­to­jai su­ke­lia 40 pro­c. dau­giau eis­mo įvy­kių nei ne tokių ga­lin­gų (60-80 kW) ma­ši­nų sa­ vi­nin­kai. Vi­su­rei­gių vai­ruo­to­jų su­kel­tų eis­mo įvy­kių ža­los dy­dis 10 tūkst. li­tų su­mą vir­ši­ja du­kart daž­niau nei vai­ruo­jan­čių­jų ma­ žes­nes trans­por­to prie­mo­nes. „Ne­ri­mą ke­lian­ti sta­tis­ti­ka ver­ čia dar kar­tą pa­gal­vo­ti apie mū­ sų ša­lies eis­mo kul­tū­rą ir au­to­ mo­bi­lio pa­si­rin­ki­mo kri­te­ri­jus. Mū­sų ma­ny­mu, prie ga­lin­go au­ to­mo­bi­lio vai­ro tu­rė­tų sės­ti tik so­li­džią vai­ra­vi­mo pa­tir­tį tu­rin­tis vai­ruo­to­jas, nes jau­nas am­žius ir ga­lin­gas au­to­mo­bi­lio va­rik­lis yra iš tie­sų pa­vo­jin­gas jun­gi­nys ne tik

pa­čiam vai­ruo­to­jui, bet ir ap­lin­ ki­niams eis­mo da­ly­viams“, – sa­ kė vie­nos drau­di­mo bend­ro­vės Lie­tu­vos trans­por­to ža­lų gru­pės va­do­vas Er­nes­tas Go­lian­či­kas. Ty­ri­mo duo­me­ni­mis, di­de­lių au­to­mo­bi­lių, to­kių kaip „BMW X5“, „Toyo­ta Land Crui­ser“, „Je­ ep“, „Land Ro­ver“ ir „Hum­mer“, vai­ruo­to­jai eis­mo įvy­kio kal­ti­nin­ kais tam­pa 30 pro­c. daž­niau, nei yra vi­du­ti­nė ti­ki­my­bė su­kel­ti eis­ mo įvy­kį. Šią ten­den­ci­ją drau­di­ mo eks­per­tai sie­ja su ne vi­sai tin­ka­mai pa­si­rink­ta trans­por­to prie­mo­ne, ku­rios sa­vy­bės nea­ti­ tin­ka vai­ruo­to­jo pa­tir­ties ar nau­ do­ji­mo pa­skir­ties. „Di­de­liu au­to­mo­bi­liu sun­kiau ma­nev­ruo­ti siau­ro­se ir jud­rio­se mies­to gat­vė­se, to­dėl vai­ruo­to­ jai, kas­dien mies­te va­ži­nė­jan­tys di­de­liais vi­su­rei­giais, ri­zi­kuo­ja daž­niau tap­ti eis­mo įvy­kių kal­ti­ nin­kais“, – sa­ko E.Go­lian­čik. KD inf.

Var­van­ti no­sis, per­štin­ti gerk­lė ir skau­dan­čios akys – dėl to ne tik šal­tuo­ju me­tų lai­ku, bet ir va­sa­rą ten­ka sku­bė­ti į vais­ti­nę pirk­ti vais­ tų. Šis vers­las kles­ti vi­sa­me pa­sau­ ly­je. Vien Vo­kie­ti­jo­je to­kiems vais­ tams per me­tus iš­lei­džia­ma apie 3,5 mlrd. eu­rų. Kai ku­rie iš šių vais­tų ga­li kel­ti pa­vo­jų au­to­mo­bi­li­nin­kams. Iš­gė­ rus jų ir sė­dus prie vai­ro, iš­ky­la pa­ vo­jus pa­da­ry­ti ava­ri­ją. Ypač daug pro­ble­mų ke­lia ke­lių vais­tų de­ri­ nys, sa­vo su­dė­ty­je tu­rin­tis skir­ tin­gas veik­lią­sias me­džia­gas. Daž­ niau­siai pa­si­tai­kan­tis to­kių vais­tų ša­lu­ti­nis po­vei­kis – nuo­var­gis ar krau­jo­ta­kos su­tri­ki­mai. Vi­s a­m e pa­s au­ly­j e pri­p a­ž įs­ta­ mo Vo­k ie­č ių au­to­m o­b i­l i­n in­k ų klu­b o (ADAC) eks­p er­tai nu­s ta­ tė, kad tam tik­rais at­ve­jais to­k ių vais­tų po­vei­kis ga­li pri­lyg­ti sun­ kiam gir­t u­m o laips­n iui. ADAC taip pat įspė­ja, kad maž­d aug vie­n as iš ke­t u­r ių ne­l ai­m in­g ų at­ si­t i­k i­m ų, tie­s io­g iai ar­b a ne­t ie­ sio­g iai yra su­s i­j ęs su tab­l e­t ė­m is, kap­s u­l ė­m is, la­š ais ar tir­pa­l u nuo per­š a­l i­m o. Var­to­ja ne­pa­si­kon­sul­ta­vę

Di­džiau­sias pa­vo­jus ky­la var­to­ jant vais­tus nuo per­ša­li­mo sa­ va­ran­k iš­kai, ne­pa­s i­kon­s ul­ta­v us su vais­ti­nin­ku ar gy­dy­to­ju. Vai­ ruo­to­jai, ku­r ie re­g u­l ia­r iai var­ to­ja to­k ius vais­t us nuo per­š a­ li­m o, daž­n iau­s iai nie­ko ne­ž i­n o

apie dau­ge­lio su­de­da­mų­jų da­lių su­de­ri­na­mu­mą. Me­di­kai įspė­ja, kad klas­tin­ga są­vei­ka ga­li at­si­ras­ ti ir su­mai­šius ke­lių rū­šių vais­tus. ADAC ata­s kai­to­je kons­ta­t uo­ja­ ma, kad „ge­bė­ji­mas rea­guo­ti to­ kiu at­ve­ju ga­li bū­ti su­ma­žė­jęs iki to­kio laips­nio, kad ki­ta­me po­sū­ ky­je vai­ruo­to­jas ga­li nu­va­žiuo­ ti tie­siai“.

Pla­nuo­ja­ma, kad to­ kie vais­tai ga­lė­tų bū­ ti žy­mi­mi tri­kam­piu ava­ri­niu ženk­lo sim­ bo­liu. ADAC, ne­no­rė­da­mas men­kin­ti ga­min­to­jų re­pu­ta­ci­jos, sa­vo ata­ skai­to­je pa­skel­bė tik są­ra­šą vais­ tų su­de­da­mų­jų da­lių, ku­rios ga­ li tu­r ė­t i po­vei­k į vai­r uo­to­jams. Pa­v yz­d žiui, dekst­ro­m e­tor­fa­n as, di­fen­h id­ra­m i­n as ar­ba dok­s i­l a­ mi­n as yra ver­t i­n a­m as ba­l ų sis­ te­mo­je nuo „silp­nas“ iki „žy­mus po­vei­kis“. Pa­teik­ti dau­giau leng­vai su­pran­ ta­mos in­for­ma­ci­jos var­to­to­jui ant vais­to pa­kuo­tės bū­tų iš­min­tin­gas žings­nis – da­bar pa­gal Eu­ro­pos Są­jun­gos įsta­ty­mus bet koks far­ ma­ci­jos ga­min­to­jas pri­va­lo in­for­ muo­ti apie sa­vo ga­mi­na­mų pro­ duk­tų po­vei­kį vai­ruo­jant, ta­čiau ši in­for­ma­ci­ja pa­tei­kia­ma smul­kiu šrif­tu vais­to ap­ra­šo la­pe­ly­je, ku­rį ne kiek­vie­nas vai­ruo­to­jas tu­ri lai­ ko skai­ty­ti.

Di­de­lės baus­mės

Tiek ADAC, tiek ES moks­li­nin­kai siū­lo su­kur­ti sis­te­mą, ku­ri vai­ruo­ to­jams taps leng­vai su­pran­ta­ma. Pla­nuo­ja­ma, kad to­kie vais­tai ga­ lė­tų bū­ti žy­mi­mi tri­kam­piu ava­ ri­niu ženk­lo sim­bo­liu, ku­rį kiek­ vie­nas vai­ruo­to­jas pri­va­lo tu­rė­ti ba­ga­ži­nė­je. Tarp 20 ge­riau­siai par­duo­da­mų šios rū­šies vais­tų Vo­kie­ti­jo­je 7 tu­ri įspė­ji­mus sa­vo ap­ra­še – ga­min­to­ jai ne­pa­ta­ria jų var­to­ti vai­ruo­jant. Tai api­ma ir Lie­tu­vo­je par­duo­da­ mus „Grip­pos­tad C“ nuo gal­vos ir kū­no skaus­mo, „Bayer“ vais­tus „As­pi­rin Comp­lex“, ku­rių su­dė­ty­ je yra veik­lio­sios me­džia­gos efed­ri­ no. Jis tu­ri sti­mu­liuo­ja­mą­jį po­vei­ kį, ta­čiau sun­kiais at­ve­jais taip pat ga­li su­kel­ti ha­liu­ci­na­ci­jas ir su­mi­ ši­mą. No­sies la­šų ir no­sies purš­ka­ lai po il­ges­nio nau­do­ji­mo ar di­des­ nės do­zės ga­li tu­rė­ti įta­kos šir­dies ir krau­jo­ta­kos funk­ci­joms. Kol kas ES erd­vė­je nė­ra jo­kio įsta­ty­mo, ku­ris draus­tų ar kaip nors ki­taip ri­bo­tų to­kių vais­tų var­ to­ji­mą. Ne­pai­sant to, at­sa­ko­my­ bę už su­kel­tą ava­ri­ją tu­ri pri­siim­ ti vai­ruo­to­jas. Vi­so­je ES ga­lio­ja pa­na­šios baus­ mės – vai­ruo­to­jams, ap­svai­gu­ siems nuo nar­ko­ti­nių, psi­chot­ro­ pi­nių ar ki­tų psi­chi­ką vei­kian­čių me­džia­gų, ski­ria­ma pa­na­ši baus­ mė, kaip ir esant vi­du­ti­niam ar sun­kiam gir­tu­mo laips­niui. Lie­tu­vo­je vai­ruo­to­jams tai ga­ li kai­nuo­ti 3000 li­tų, iki 3 me­tų be tei­sės vai­ruo­ti ir 30 pa­rų areš­ to. Įvy­kus skau­džiai ava­ri­jai, tei­si­ nė at­sa­ko­my­bė dar pa­di­dė­ja.


15

Trečiadienis, balandžio 11, 2012

menas ir pramogos

Mul­ti­me­di­jos me­no ir mu­zi­kos fes­ti­va­lis: su­grį­ži­mas Sep­tin­ta­sis tarp­tau­ti­nis mul­ti­me­di­ jos me­no ir mu­zi­kos fes­ti­va­lis „Cent­ ras“ šie­met vyks nau­ju lai­ku ir nau­jo­ se vie­to­se – ba­lan­džio 11–18 d. ki­no teat­ re „Ro­mu­va“ ir VDU Šiuo­lai­ki­nių me­nų ka­ted­ros pa­tal­po­se.

En­ri­ka Strio­gai­tė

e.striogaite@kaunodiena.lt

Po il­gų svars­ty­mų or­ga­ni­za­to­riai nu­spren­dė pa­sė­ti nau­ją sėk­lą: per­ kel­ti ren­gi­nį iš ru­dens į pa­va­sa­rį ir daug dė­me­sio skir­ti au­gan­tiems nau­jiems kū­rė­jams. „Ma­no­me, kad tai bus nau­jas pui­kus ir įkve­pian­ tis fes­ti­va­lio cik­las, kai su jau­nai­ siais kū­rė­jais aug­si­me ir mes pa­tys, plės­da­mie­si tiek į Kau­no, tiek į Lie­ tu­vos ar Eu­ro­pos erd­ves“, – tei­gia vie­nas iš fes­ti­va­lio „Cent­ras“ or­ga­ ni­za­to­rių Ge­di­mi­nas Na­vi­kas. „At­gims­tan­ti „Ro­mu­va“, to­bu­ lė­jan­tis uni­ver­si­te­ti­nis jau­ni­mas, mo­der­ni VDU Šiuo­lai­ki­nių me­nų ka­ted­ra la­bai tin­ka­ma mū­sų ren­gi­ niui – tai pa­grin­das po ko­jo­mis, ant ku­rio ti­ki­mės vis tvir­čiau sto­vė­ti, pa­grin­das, ant ku­rio pla­nuo­ja­me pa­sta­ty­ti eu­ro­pi­nio ly­gio fes­ti­va­lį. Kau­nas – tam idea­li vie­ta“, – sa­ kė jis.

Šiuo­lai­ki­niai me­ nai, mul­ti­me­di­jos iš­ lais­vi­no kū­ry­bin­gus žmo­nes, jų idė­jas, min­čių sklai­dą. Fes­ti­va­lio „Cent­ras“ te­ri­to­ri­ ja – Kau­no mies­to cent­ras. Kon­ cer­tams, pa­skai­toms, pa­ro­doms, fil­mams ir ki­tiems vyks­mams pa­ rink­tos kau­nie­čiams pui­kiai pa­ žįs­ta­mos vie­tos. Au­dio­vi­zua­li­niai pro­jek­tai ir kū­rė­jai kon­cer­tuos „Ro­mu­vo­je“, tarp­tau­ti­nė me­di­jų kul­tū­ros kon­fe­ren­ci­ja vyks VDU Ma­žo­jo­je sa­lė­je, pa­ro­dos, per­ for­man­sai, aka­de­mi­nis kon­kur­ sas „Ža­lios vir­tua­ly­bės“, vi­deo­ me­nas ir dirb­tu­vės kvies į ga­le­ri­ją „101“ bei į VDU Šiuo­lai­ki­nių me­ nų ka­ted­rą (Kau­ne pui­kiai ži­no­ mą bu­vu­sį klu­bą „Ame­ri­ka pir­ ty­je“), veiks­mo bus ir ša­lia Kau­no pa­veiks­lų ga­le­ri­jos, ka­vi­nė­je „Kul­ tū­ra“. VDU Šiuo­lai­ki­nių me­nų ka­ ted­rai padedant gau­sią vi­deo­dar­bų pro­gra­mą ma­ty­si­me VDU rek­to­ra­ te, VDU Po­li­ti­kos moks­lų ir dip­lo­ ma­ti­jos fa­kul­te­te ir kt. „Fes­ti­va­lis gy­vas, kas­met ga­li pa­ siū­ly­ti nau­jų da­ly­kų, ju­dė­ti į nau­ jas vie­tas“, – apie fes­ti­va­lį džiu­giai kal­ba vie­nas jo įkvė­pė­jų ir or­ga­ni­ za­to­rių Ge­di­mi­nas Ba­nai­tis. – Su ko­kia in­ten­ci­ja ap­skri­tai gi­mė šis fes­ti­va­lis, į ko­kią au­ di­to­ri­ją orien­tuo­ja­si?

– Fes­ti­va­lio idė­ja gi­mė 2002 m. Tuo me­tu M.Ži­lins­ko dai­lės ga­le­ri­jo­ je vei­kęs Šiuo­lai­ki­nio me­no in­for­ ma­ci­jos cent­ras, ku­riam te­ko va­do­ vau­ti, sklei­dė in­for­ma­ci­ją apie vi­sos Lie­tu­vos įvai­rių me­nų ten­den­ci­jas ir įvy­kius. Bein­for­muo­jant vi­suo­me­nę iš­ryš­kė­jo, kad Lie­tu­vo­je kuk­liai ži­ no­mi ta­len­tin­gi kū­rė­jai vie­nas po ki­to iš­lei­džia pui­kius ir įkve­pian­ čius CD al­bu­mus, dė­me­sį skir­da­mi tiek gar­so ta­ke­liui, tiek ir vaiz­do iš­ raiš­kai. Klai­pė­do­je tai da­rė ta­len­ tin­gi ir, ma­no ma­ny­mu, iki šiol per men­kai pla­čio­jo­je vi­suo­me­nė­je ver­ ti­na­mi kū­rė­jai Do­na­tas Biel­kaus­kas (pro­jek­tas „Do­nis“) ir Kris­ti­jo­nas Lu­čins­kas (pro­jek­tas „Driez­has“), Kau­ne – Ti­tas Pet­ri­kis ir Rut Rut. Tuo me­tu Kau­ne tai bu­vo ne­pa­ lies­ta ir ne­ži­no­ma sce­na, ne­pa­ sie­kia­ma per ži­niask­lai­dą, be­veik ne­kon­cer­tuo­jan­ti di­des­niuo­se ren­ gi­niuo­se. To­dėl ki­lo no­ras šią nau­ jie­ną pri­sta­ty­ti vie­na­me ren­gi­ny­je kuo gar­siau ir kuo sva­riau. Pri­si­ jun­gus kom­po­zi­to­riui Gied­riui Kup­ re­vi­čiui, dar ke­liems me­ni­nin­kams, ren­gi­nys ta­po pa­ste­bi­mas ir įkve­ pian­tis. Žiū­ro­vų antplūdis, kū­rė­jų pa­si­ten­ki­ni­mas ir su­si­do­mė­ji­mas, ge­rų koor­ga­ni­za­to­rių dar­bas įkvė­ pė šį ren­gi­nį tęs­ti ir pa­vers­ti kas­me­ tiniu fes­ti­va­liu. Net­ru­kus au­dio­vi­zua­li­niai pa­si­ ro­dy­mai sce­nos me­nuo­se ta­po sa­ vo­tiš­ka ma­da. Nors iki šiol VJ ar vi­ deo­me­ni­nin­kai, esan­tys ant sce­nos ir dir­ban­tys gy­vai kaip ir mu­zi­kan­ tai, yra tar­si ne­la­bai ver­ti­na­mi, jie ta­po neat­sie­ja­ma kon­cer­to, daž­nai spek­tak­lio ar ki­to­kio ren­gi­nio, da­li­ mi. To­dėl po dau­ge­lio me­tų fes­ti­va­ liui rei­kė­jo su­sto­ti ir pa­žvelg­ti į si­ tua­ci­ją iš šo­no. Po tre­jų me­tų per­trau­kos tiek fes­ ti­va­lio or­ga­ni­za­to­riai, tiek ir kū­rė­ jai pa­ste­bė­jo, kad sce­no­je vy­rau­ ja tie pa­tys au­dio­vi­zua­li­nio me­no kū­rė­jai, dir­ban­tys vis pro­fe­sio­na­ liau, bet re­tai su­ku­rian­tys ką nors iš­skir­ti­nio ar nau­jo. To­dėl ir vėl pri­ si­min­tas no­ras vi­suo­me­nei pri­sta­ ty­ti nau­jie­nas, vos ži­no­mus var­dus, nau­jas švie­žias pa­stan­gas, duo­ ti im­pul­są kū­rė­jams, iš­trauk­ti juos iš na­mi­nių ar vir­tua­lių kū­ry­bos la­ bo­ra­to­ri­jų, su­pa­žin­din­ti fes­ti­va­ lio lan­ky­to­jus su nau­jais var­dais, skir­tin­go­mis sce­no­mis ir nau­jo­mis mul­ti­me­di­jos me­no ten­den­ci­jo­mis. Kiek tai pa­vyks­ta, kiek tai svar­bu ir sėk­min­ga, tur­būt su­pra­si­me tik po ku­rio lai­ko... – Me­di­jų me­nas – ga­na jau­nas Lie­tu­vo­je, to­kio po­bū­džio stu­

„ „ Ats­t u­m as: anot G.Ba­nai­čio, per­trau­kos pri­rei­kė tam, kad į fes­ti­va­lį bū­tų ga­li­ma pa­žvelg­ti nau­ju ra­kur­

su, iš šo­no.

di­jos taip pat žen­gia tik pir­ mus žings­nius. Kaip jis at­ro­ do tarp­tau­ti­nia­me kon­teks­te? Kiek daug ap­rė­pian­tis tu­ri bū­ti me­di­jų me­no kū­rė­jas? – Mul­ti­me­di­jos me­nas Lie­tu­vo­je pa­ste­bi­mas jau ne pir­mą de­šimt­ me­tį, ta­čiau daž­niau jis ver­ti­na­mas kaip žai­di­mas, kaip eks­pe­ri­men­ tas ar pa­kvai­lio­ji­mas. Gal prie­žas­ tis ta, kad aka­de­mi­nė­je bend­ruo­ me­nė­je ir mū­sų vi­suo­me­nė­je tiek į stu­di­jas, tiek į stu­den­tų dar­bą žiū­ ri­ma kon­ser­va­ty­viai ir pa­gal va­do­ vė­lį, už­mirš­tant, jog šis me­nas vis dar for­muo­ja­si, vis dar ieš­ko nau­jų for­mų ir ga­li­my­bių, to­dėl tiek dir­ ban­tys su me­di­jų me­nais, tiek juos sklei­džian­tys tu­ri bū­ti la­bai at­vi­ri, bud­rūs ir pa­tys la­bai kū­ry­bin­gi. Ste­bint Kau­no teks­ti­lės bie­na­lės ren­gi­nius ir pa­ro­das tam­pa aki­ vaiz­du, ko­kią įta­ką ku­rian­tiems, vi­sai me­no ša­kai ar mies­tui bei ša­ liai ga­li tu­rė­ti ke­le­tas at­vi­rų ir ta­ len­tin­gų dės­ty­to­jų, at­si­sa­kan­čių ne­rei­ka­lin­gų sie­nų, ri­bų tiek dar­ bų sti­lis­ti­ko­je, tiek iš­raiš­kos for­ mo­je, tiek pa­si­ren­kant įran­kius. Šiuo­lai­ki­niai me­nai, mul­ti­me­

di­jos iš­lais­vi­no kū­ry­bin­gus žmo­ nes, jų idė­jas, jų min­čių sklai­dą. Ir esant to­kiam lais­vam pa­si­rin­ ki­mui, da­ro­si vis sun­kiau pa­sa­ky­ ti, ko­kią konk­re­čią vie­tą šis me­nas tu­ri užim­ti mū­sų gy­ve­ni­me, ar ko­ kią vie­tą mū­sų kū­ry­bin­gi žmo­nės uži­ma tarp­tau­ti­nia­me kon­teks­te. Jie čia tiek pat lo­ka­lūs ar glo­ba­lūs, kiek ir gy­ve­nan­tie­ji Pa­ry­žiu­je ar To­ ron­te. Vi­sa ko pa­grin­das tam­pa kū­ ry­biš­ku­mas ir įdė­tos pa­stan­gos sie­ kiant sa­ve iš­reikš­ti. – Šie­met tai jau sep­tin­ta­sis fes­ti­va­lis, kuo jis iš­si­skirs, ką ypač ak­cen­tuo­tu­mė­te iš­ties il­ go­je ir daug ap­rė­pian­čio­je pro­ gra­mo­je? – Ten­ka ap­gai­les­tau­ti, jog ši pro­ gra­ma tė­ra še­šė­lis to, ką pla­na­ vo­me suor­ga­ni­zuo­ti šiais me­tais. Dėl įvai­rių ob­jek­ty­vių prie­žas­čių pro­gra­mo­je ne­li­ko vie­tos pa­ruoš­ tai stip­riai gar­so me­no ins­ta­lia­ci­jų pro­gra­mai, ku­rią ren­gė pui­kiai ži­ no­mas ku­ra­to­rius Taut­vy­das Ba­ jar­ke­vi­čius ir ku­ri tu­rė­jo bū­ti tar­si ve­ly­ki­nė do­va­na mies­tie­čiams Lais­ vės alė­jo­je ir vi­sa­me Kau­no mies­to

cent­re. Prog­ra­mo­je ne­li­ko ruo­šia­ mų spe­cia­lių pro­jek­tų su di­zai­no ir rin­ko­da­ros kom­pa­ni­jo­mis, su­ma­ži­ no­me dirb­tu­vių ir au­dio­vi­zua­li­nių pa­si­ro­dy­mų kie­kį. Ypa­tin­gą dė­me­ sį no­rė­jo­me skir­ti ir pa­ties fes­ti­va­ lio pa­tei­ki­mo for­mai, gam­to­sau­gai, mū­sų fes­ti­va­lio te­mai, ta­čiau tiek fi­nan­sai, tiek dar­bo są­ly­gos ne­lei­do šį kar­tą vis­ko įgy­ven­din­ti, kaip su­ ma­nė­me ir kaip ruo­šė­mės. Bet ge­ros idė­jos nie­kur ne­din­go ir ti­ki­mės tai įgy­ven­din­ti ki­tą­met. O šių me­tų fes­ti­va­ly­je, ma­nau, svar­biau­sia ne tiek at­li­kė­jai, kon­ fe­ren­ci­ja ar ki­tos pro­gra­mos da­lys, o stu­di­juo­jan­čio jau­ni­mo kū­ry­biš­ ku­mas ir vi­suo­me­nės lais­vu­mas. Kvie­čiu vi­sus pa­ma­ty­ti ir įver­tin­ti, ar da­ly­vau­jan­ti stu­den­ti­ja tu­ri ką pa­sa­ky­ti, kiek aka­de­mi­kai tin­ka­mai nu­krei­pia jau­nus kū­ry­bin­gus žmo­ nes, kiek pa­tys kū­ry­biš­ki žmo­nės yra at­vi­ri ir im­lūs, ar su­ge­ba do­mė­tis ne tik sa­vi­mi, bet ir ki­tais, pa­žvelg­ti į jų vi­di­nę lais­vę ir kū­ry­bi­nes iš­raiš­ kas. Kad ir ko­kiu sti­liu­mi, ko­kio­mis me­di­jo­mis tai da­ry­tų. Vi­sa fes­ti­va­lio pro­gra­ma – www.kau­no­die­na.lt


16

Trečiadienis, balandžio 11, 2012

menas ir pramogos

Ro­man­tiš­ki lin­kė­ji­mai iš Brod­vė­jaus Fes­ti­va­ly­je „Lie­tu­vos teat­rų pa­va­ sa­ris“ VšĮ „Lai­min­gi žmo­nės“ pri­ sta­to spek­tak­lį „Ki­tais me­tais tuo pa­čiu lai­ku“ pa­gal ka­na­die­čių dra­ ma­tur­go Ber­nar­do Sla­de’o pje­sę.

Prieš ke­tu­ris de­šimt­me­čius Brod­ vė­jaus sce­no­je pir­mą­kart pri­sta­ ty­tas vei­ka­las sėk­min­gai ro­do­mas vi­sa­me pa­sau­ly­je. Pje­sės sėk­mės pa­slap­tis ba­na­li: veiks­mo cent­re – vy­ras ir mo­te­ris. Li­ki­mo su­ves­ti vie­nai in­ty­miai nak­čiai Džor­džas ir Do­ri­sė su­si­sais­to vi­sam gy­ve­ni­ mui – kas­met tą pa­čią die­ną Al­do­ nos Ben­do­riū­tės ir Alek­so Ka­za­ na­vi­čiaus he­ro­jai su­si­tin­ka ta­me pa­čia­me vieš­bu­ty­je. Jie­du nė­ra vien mei­lu­žiai, Džor­ džo ir Do­ri­sės bend­ra­vi­mas per­ žen­gia fi­zio­lo­gi­nio po­trau­kio ri­bas, o po­kal­bių te­mos nu­si­drie­kia iki jų šei­mų kri­zi­nių si­tua­ci­jų, vai­kų auk­ lė­ji­mo pro­ble­mų, net po­li­ti­kos. Kos­tiu­mų dai­li­nin­kės Ju­li­jos ran­ kų su­kur­ta ypa­tin­ga es­te­ti­ka al­suo­ jan­tis, kla­si­ka ta­pu­sios XX a. ant­ro­

kryžiažodis Praėjusios savaitės nugalėtojas Bro­ nius ŠLAIČIŪNAS. Teisingi atsakymai: ŽANDARAS (pirm.), FAKTORIJA (antr.), KULINARIJA (treč.), PARAMETRAS (ketv.), KOMENTARAS (penkt.).

Šią savai­ tę laimė­ kite Briano Tracy knygą „Įpročiai, verti mi­ lijono“. Turbūt svarbiausias faktas, atskleistas psichologų ir sėkmės tyrinėtojų, yra šis: 95 procentai visų minčių, jausmų, veiksmų bei pasiekimų yra įpročių rezultatas. Jūs esate susiformavę daugybę sąlyginių refleksų, kurie bemaž visose situacijose verčia Jus elgtis automatiškai. Gera žinia ta, kad įmanoma išsiugdyti naujus įpročius- tokius, kokių panorėsite. Valios jėga ir drausme galima formuoti asmenybę ir gludinti charakterį. Jei Jums nepatinka dabartinis Jūsų gyvenimo scenarijus, suplėšykite jį ir parašykite naują.

Kryžiažo­ dį parengė „Oho“ redakcija.

Teisingus atsakymus galima pateikti iki penktadienio 18 val. 1. Frazę siųskite SMS žinute numeriu 1337. Siųsdami žinutę rašykite: DIENA (tarpas) KD (tarpas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. Pvz.: DIENA KD KAUNAS (žinutės kaina – 1 Lt). 2. Arba, iškirpę kryžiažodį su teisingu atsakymu, atneškite į „Kauno dienos“ redakciją, Kęstučio g. 86, Kaunas. Šios savaitės nugalėtoją paskelbsi­ me antradienį, balandžio 17 d.

sios pu­sės po­pu­lia­rio­sios mu­zi­kos skli­di­nas spek­tak­lis iš žiū­ro­vų ne­ rei­ka­lau­ja ypa­tin­gų pa­stan­gų ieš­ kant sce­no­je vyks­tan­čio veiks­mo gi­lių klo­dų. Vis dėl­to tai ko­ky­biš­ka in­te­lek­tua­li pra­mo­ga dar tik ban­ dan­tie­siems pri­si­jau­kin­ti teat­ro me­ną. KD inf.

kas: VšĮ „Lai­min­gi žmo­nės“ spek­tak­lis „Ki­tais me­tais tuo pa­čiu lai­ku“. kur: „Girs­tu­čio“ kul­tū­ros cent­re. kada: ba­l an­džio 14 d. 18 val.

Do­va­na A.Bei­no­riū­ tės, A.Ka­za­na­vi­čiaus bei di­zai­ne­rės Ju­li­jos ta­len­to ger­bė­joms ir teat­ro dar ne­pri­si­jau­ ki­nu­siems jų su­tuok­ti­ niams.

„„Due­tas: A.Ben­do­riū­tės ir A.Ka­za­na­vi­čiaus he­ro­jai ir my­li­si, ir pyks­ta­si, ir dis­ku­tuo­ja apie vai­kų auk­lė­ji­mą.

2018-ai­siais pa­gerb­si­me vals­ty­bę Sei­mas 2018-uo­sius ke­ti­na pa­ skelb­ti Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­ mo šimt­me­čio me­tais.

Ant­ra­die­nį po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta tai nu­ma­tan­čiam Sei­mo nu­ta­ri­mo pro­ jek­tui. Už jį bal­sa­vo 69 par­la­men­ta­ rai, nie­kas ne­bal­sa­vo prieš, vie­nas su­si­lai­kė. To­liau pro­jek­tas bus svars­ to­mas par­la­men­to ko­mi­te­tuo­se. Anot pro­jek­tą pa­tei­ku­sio Sei­mo Švie­ti­mo, moks­lo ir kul­tū­ros ko­ mi­te­to pir­mi­nin­ko Va­len­ti­no Stun­ džio, 2018 m. bus mi­ni­mos Va­sa­rio 16-osios – Lie­tu­vos vals­ty­bės at­ kū­ri­mo ak­to – šim­to­sios me­ti­nės. „1918 m. va­sa­rio 16 d. Lie­tu­vos Ta­ry­bos pa­skelb­tas ne­prik­lau­so­ mos Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo ak­tas žy­mi iš­skir­ti­nį Lie­tu­vos is­ to­ri­jos įvy­kį ir pra­de­da Lie­tu­vos kaip ne­prik­lau­so­mos ir de­mok­ra­ ti­nės vals­ty­bės is­to­ri­ją“, – tei­gia­ ma nu­ta­ri­mo pro­jek­te. Ja­me vi­sos val­džios ins­ti­tu­ci­jos ra­gi­na­mos 2012–2018 m. ypa­tin­ gą dė­me­sį skir­ti vi­suo­me­nės vals­ ty­bi­nei sa­vi­vo­kai ir pi­lie­ti­nei at­sa­ ko­my­bei ug­dy­ti. V.Stun­džio tei­gi­mu, Sei­mas sa­ vo nu­ta­ri­mu pa­reikš­tų va­lią ir duo­ tų im­pul­są vi­soms ins­ti­tu­ci­joms reng­tis mi­nė­tai da­tai. Vy­riau­sy­bei kar­tu su Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo is­to­ri­jos ty­ri­ mo ir at­min­ti­nų da­tų pa­mi­nė­ji­mo ko­mi­si­ja, ki­to­mis vals­ty­bės ins­ti­ tu­ci­jo­mis, ne­vy­riau­sy­bi­nė­mis or­ ga­ni­za­ci­jo­mis siū­lo­ma pa­reng­ ti spe­cia­lios vals­ty­bės at­kū­ri­mo šimt­me­čio mi­nė­ji­mo pro­gra­mos met­me­nis iki šių me­tų spa­lio 1 d. ir su­da­ry­ti koor­di­na­ci­nę pro­gra­ mos įgy­ven­di­ni­mo gru­pę. Vy­riau­sy­bė ir sa­vi­val­dy­bės ra­gi­na­ mos už­tik­rin­ti de­ra­mą Lie­tu­vos vals­ ty­bės at­kū­ri­mo šimt­me­čio mi­nė­ji­mo vals­ty­bi­nės pro­gra­mos fi­nan­sa­vi­mą, o bend­ruo­me­nės, vi­sos ins­ti­tu­ci­jos, or­ga­ni­za­ci­jos ir pi­lie­čiai – da­ly­vau­ti pro­gra­mos pro­jek­tuo­se. BNS inf.


17

Trečiadienis, balandžio 11, 2012

Skelbimų ir prenumeratos skyrius! Nuo ankstyvo ryto. Vytauto pr. 23, priešais Autobusų stotį, I–V 7–17 val. (pietų pertrauka 13–14 val.) , VI 8–11 val. Tel. 8 655 45 114.

Klasifikuoti

Darbo skelbimai��������������������������������������������������������������������������� 17 Paslaugos� ����������������������������������������������������������������������������������� 17, 18 Įvairūs������������������������������������������������������������������������������������������� 18, 19 Parduoda������������������������������������������������������������������������������������������� 19 Perka� �������������������������������������������������������������������������������������������� 19, 20 Karščiausi kelionių pasiūlymai�������������������������������������20 Pramogos, šventės, laisvalaikis�������������������������������������20 Dovanoja� ������������������������������������������������������������������������������������������20 Kviečia mokytis��������������������������������������������������������������������������20 Kviečia���������������������������������������������������������������������������������������� 20, 21 Informuoja������������������������������������������������������������������������������ 20, 21 Atsliepkite!���������������������������������������������������������������������������������������� 21

skelbimai skelbimai@kaunodiena.lt 302 202, 302 231 (redakcijoje) Reikalingi pareigingi tarptautinių gabenimų vairuotojai (E kategorija) dirbti Vakarų Europoje ir maršrutu Vakarai–Rytai. Kaunas, tel. 8 698 39 309.

DARBo skelbimai

922746

Siūlome sezoninius darbus Kaune ir pajūryje. Savanorių pr. 241, tel. 8 624 00 637, info@itc.lt.

Šiuo metu ieškome

939027

WEB DIZAINERIO(-ĖS) Darbo vieta Darbo pobūdis:

Reikalavimai:

Įmonė siūlo:

Skardinimo ir termoizoliavimo paslaugas teikiančiai įmonei reikalingas patirties turintis pardavimo vadovas. Tel. 8 652 24 040. 938759

Skubiai reikalinga (-as) moterų kirpėja (-as) dirbti grožio salone Dainavos rajone. Palankios darbo sąlygos. Tel. 8 613 98 091.

Kaunas N kurti naujienų portalų projektus, mobiliąsias programėles, vartotojo sąsajas, rinkodaros ir reklamos projektų WEB stilistiką; N ruošti ir tikslinti dizaino specifikacijas bei reikalavimus, rengti dizaino brėžinius ir aukštos raiškos dizainą, reklamjuostes pagal pateiktas technines specifikacijas. N aukštasis išsilavinimas; N stiprus interneto dizaino portfolio (prašome pridėti nuorodas prie CV); N puikūs darbo įgūdžiai ADOBE Photoshop ir (ar) ADOBE Fireworks programomis; N įgūdžiai ruošti vizualiai patrauklias, interaktyvias ir vartotojui aiškias sąsajas; N patirtis sekant bei tikslinant stiliaus reikalavimus ir technines specifikacijas. N įdomų ir atsakingą darbą; N galimybę realizuoti idėjas ir su komanda siekti aukštų rezultatų; N konkurencingą atlygį, susijusį su darbo rezultatais, motyvacines priemones; N visas socialines garantijas.

936305

Statybinei bendrovei nuolat dirbti reikalingas atestuotas bendrųjų statybos darbų vadovas, specialiųjų statybos darbų vadovas, sąmatininkas (-ė) turintis ne mažesnę kaip 3 metų patirtį. Sąmatų skaičiavimas, konkursinės medžiagos rengimas, atliktų darbų aktavimas. Darbas programa SES2004. Skambinti tel. 8 686 66 016, (8 37) 311 595 arba siųsti CV info@rofolis.lt. UAB „Corpus A“ Kauno regione ieško žolės pjovėjų, dirbančių su verslo liudijimu arba individualios veiklos pažymėjimu. Reikalavimas – turėti įrangą žolei pjauti ir transportą. Kreiptis tel. 8 685 21 244. 940193

Valymo paslaugų įmonė mielai priims į darbą valytojas (-us) ir kiemsargius, turinčius 35–55 proc. darbingumą. Kreiptis tel. 8 618 00 837. 933289

Paslaugos Medikų

934950

934719

937814

Dirbti Europoje reikalingi patyrę autovežių vairuotojai. Tel. 8 600 30 003.

Reikalinga kambarinė Palangos mieste vasaros sezonui. Tel. 8 688 31 592.

935874

Įmonei reikalingas turizmo vadybininkas. Reikalavimai: būtinos rusų, anglų kalbos. Patirtis pageidautina. Kreiptis tel. 8 676 23 382, Večeslavas. 931244

Įmonei reikalingi: vairuotojas-ekspeditorius (turintis C kategoriją), pagalbiniai darbininkai, tel. 8 656 84 477, (8 37) 341 540, ir valytoja, tel. (8 37) 341 774. 940353

Krovininio transporto servisui Kaune reikalingas automobilių šaltkalvis. Tel. 8 687 37 323. 938333

Projektavimo įmonė Kaune skubiai ieško INŽINIERIAUS ŽEMĖTVARKININKO, GEODEZININKO – darbas su dokumentais, planais, planų braižymas. Darbo pobūdis: geodezinių, topografinių planų braižymas, kadastrinių bylų ruošimas. Reikalavimai: aukštasis universitetinis (aukštasis) išsilavinimas; darbo kompiuteriu įgūdžiai (Geomap, programa Byla, programa Inventorizacija); ne mažesnė kaip 1 metų analogiško darbo patirtis. CV prašom siųsti kaunas@sweco.lt. 937629

Statybos, remonto

938255

932863

UAB „Rasos klinikoje“ suaugusiesiems atliekamos vidaus organų, skydliaukės, mažojo dubens ir širdies echoskopijos. Konsultuoja chirurgas. S.Žukausko g. 14–1, tel. 312 111. Darbo laikas I–V 8–20 val. 926229

Automobilininkams Remontuoju lengvųjų automobilių ir VILKIKŲ RADIATORIUS, BUFERIUS ir kitas stiklo pluošto ir plastmasines detales. Garantija. Tel. 220 176 9-18 val., 8 699 25 402

Automobilių dujų įranga. Dažymas, lyginimas, plastmasių remontas. Kalniečių g. 151. Tel. 8 600 20 968. 938936

Automobilių kompiuterinė diagnostika. Taisome visus elektros gedimus, starterius, generatorius, automatines, mechanines dėžes, variklius, važiuoklę. Tel. 8 676 20 355. Autoservisas „Pilotas“ taiso kėbulus, važiuoklę, variklius. Galime pašalinti 90 proc. gedimų. Dubysos g. 4, Kaunas. Tel. 8 670 70 310.

935184

Reikalinga pardavėja (-as) (gegužės-birželio mėnesiais) prekiauti vasarinių gėlių sodinukais Stoties turgavietėje. Tel. (8 37) 384 373, 8 617 18 828. 940440

Reikalinga pardavėja dirbti kebabinėje. Tel. 8 602 56 191.

937591

Reikalingas automobilių dujų įrangos montuotojas. Tel. 8 600 20 968.

938937

Reikalingas korpusinių baldų surinkėjas. Darbas Kaune. Tel. 8 699 33 420.

940130

Reikalingas moteriškų pėdkelnių dažytojas (-a). Atlyginimas pagal susitarimą. Tel. 8 674 12 548, e. paštas vilma@denateksa.lt. 931225

Reikalingi automobilių plovėjai (-os) plovykloje Šilainiuose. Atlyginimas nuo 1400 Lt. Darbo patirtis būtų privalumas. Tel. 8 652 67 042. 931369

Reikalingi maršrutinio taksi vairuotojai dirbti Kauno mieste. Tel. 8 699 73 083, 8 656 93 987. 932991

Reikalingi pagalbiniai darbininkai dirbti statybos darbus. Tel. 8 685 01 565. 940381

933218

Alkoholizmo, narkomanijos gydymas. Išblaivinimas, pagirių ir abstinencijos gydymas. Kvalifikuota anonimiška pagalba. „Gintarinė klinika“, Baltų pr. 137F, tel. (8 37) 366 574, 8 634 47 298.

923744

JEI VARGINA KOJŲ SKAUSMAI. Venų tyrimas VenoScan optine matavimo sistema ir kompiuterinis dinaminis pėdų tyrimas balandžio 14 d., šeštadienį, V.Lašo g. 3, prie Klinikų. Išankstinė registracija. Taikomos nuolaidos. Tel. (8 37) 211 844. 936228

Klinika „Neurosveikata“. Patyrę gydytojai psichiatrai gydo įvairius psichikos sutrikimus, pagirių simptomus. Išblaivinimas, kodavimas nuo alkoholio. Trakų g. 12, tel. 8 656 61 610. www.neurosveikata.lt. 935846

Klinika „Neuromeda“: echoskopiniai ir kraujo tyrimai, neurologinių ligų, nugaros skausmų diagnostika ir gydymas, psichikos ligų gydymas, kodavimas, išblaivinimas. Tel. 8 613 42 780, www.neuromedicina.lt. 935487

AKCIJA! Plastikiniai ir mediniai langai, šarvuotos ir vidaus durys, balkonų stiklinimas. Tel. 705 900, 8 656 39 353, Sukilėlių pr. 3. www.roplastitus.lt.

AKCIJA! Virtuvės langas – nuo 550 Lt; 3 dalių kambario – nuo 720 Lt, balkono durys su vitrina – nuo 800 Lt (kainos su montavimu ir palangėmis). Vertikalios orlaidės, balkonų stiklinimas, roletai, žaliuzės, garažo vartai. UAB „EG group“, tel. 540 123, 8 612 65 486. 914990

Atlieku nebrangų mikrobangų krosnelių, skalbyklių, dulkių siurblių, šaldytuvų, el. viryklių remontą. Garantija iki 2 m. Atvykstu nemokamai. Tel. 8 680 85 778. 937913

Skalbimo mašinų remontas, prijungimas, konsultacijos. Dirbu ir šeštadieniais. Tel. 423 798, 8 687 53 111, Rimantas Motuzas. 939273

933022

Gyd. V.Kašėta, N.Grušauskas gydo odos, alergines, grybelines, venerines ligas. Iškvietimas į namus. K.Petrausko g. 40, tel. (8 37) 220 288; www.odosligos.lt.

938551

933074

Buitinės technikos remonto

940443

AKCIJA! Implantas – 1400 Lt. Nemokamas protezavimas ligonių kasų pacientams ir vaikams iki 18 m. Astos Dambrauskienės odontologijos klinika, Laisvės al. 10, Kaunas, tel. (8 37) 206 039, 8 698 07 476.

AKCIJA! ALUPLAST profilio 5 kamerų langai – su 30% nuolaida ir vidine apdaila. Šarvuotos durys. Balkonų stikl. Roletai. Pramonės pr. 16 („Urmo“ bazė, 2 vagonėlis). Tel. (8 37) 451 712, 8 647 00 002, e. paštas gediminas@arventa.lt.

938451

Dujų įranga automobiliams. Kompiuterinė diagnostika. Riešutų g. 30, tel. 8 600 24 966, dirbame I–VI. 931114

„Biofirst“ klinikoje gyd. otolaringologė Liucija Purlienė konsultuoja ir gydo sergančiuosius NOSIES, AUSŲ, GERKLĖS LIGOMIS. Gydytojos darbo patirtis – 35 metai. Studentų g. 37, tel. (8 37) 750 866; www.bioklinika.lt.

Darbai sandėliuose, fabrikuose, viešbučiuose; žemės ūkis; slauga Anglijoje, Vokietijoje, Čekijoje, Kipre, Olandijoje. Tel. 8 675 86 523, www.ppv.lt.

Įmonei reikalingas suvirintojas pusautomačiu (durims gaminti). Tel. 8 677 65 170.

937581

Odontologijos klinika DENT-ART, įsikūrusi Sukilėlių pr. 102. Naujus ir ilgamečius klinikos pacientus kviečia apsilankyti ir pasinaudoti 30 proc. nuolaidomis dantų šaknų kanalams gydyti ir dantims plombuoti. Profesionali burnos ertmės higienabalandžio mėn. – tik 70 Lt. Laukiame Jūsų, mielieji. Registracija darbo dienomis tel. 721 592, 8 686 76 249.

933914

„Psichoterapijos konsultacijų centras“ teikia konfidencialias psichiatro ir psichologo konsultacijas. Medikamentinis ir psichoterapinis gydymas. Individuali ir grupinė psichoterapija. K.Donelaičio g. 60, Kaunas. Tel. 222 903, 8 653 80 605, www.konsultuojam.lt.

Nuolatiniams pervežimams Lietuvoje (prekių išvežiojimas po prekybos centrus) reikalingos transporto įmonės, turinčios atvėsintą (-0–6°C) arba gilaus šaldymo (-18°C) transportą nuo 18 pll, 21 pll. Kreiptis tel. 8 698 71 720.

935289

8 655 45 114 (Vytauto pr. 23)

Kompiuterių remonto paslaugos. NEMOKAMAS atvykimas. Tel. 8 655 88 600. www. pagalbakompiuteriams.lt.

936712

Skelbimas galioja iki 2012 04 23. Motyvacinį laišką ir gyvenimo aprašymą (CV) lietuvių kalba su nuoroda „WEB dizaineris“ siųskite e. pašto adresu: m.rakauskiene@vilniausdiena.lt. Konfidencialumą garantuojame. Informuosime tik atrinktus kandidatus.

Siūlo darbą

Odontologijos centras ODONTEX (Gedimino g. 17, šalia PPC „AKROPOLIS“). Teikia visas odontologijos paslaugas, gydymas su NARKOZE. Nemokamas protezavimas ligonių kasų pacientams. Pensininkams – NUOLAIDOS! Dantų implantai – nuo 1000 iki 1500 Lt. Registruotis tel. (8 37) 228 265.

Ardome WC kabinas, betonines, mūrines sienas, grindis, perdangas. Valome palėpes. Pjauname angas, sumontuojame sąramas. Tel. 8 670 17 211. 936840

Atestuota įmonė atlieka stogų dengimo, keitimo, skardinimo darbus. Tel. 8 675 28 844, 362 768. 932106

SKUBIAI IR NEMOKAMAI IŠVEŽA nenaudojamą buitinę techniką – šaldytuvus, skalbykles, virykles, kompiuterinę techniką ir kitus elektronikos prietaisus. Tel. 8 641 99 000, www.kaunakiemis.lt. 935198

Taisome įvairių tipų televizorius klientų namuose. Iškvietimas nemokamas. Garantija. Tel. 719 765, 8 652 39 176. 936162

Taisome įvairių tipų televizorius klientų namuose. Iškvietimas nemokamas. Suteikiama garantija. Tel. 715 991, 8 671 55 064. 940148

Kompiuterininkų Akcija – antivirusinių diegimui. Kompiuterių programinis ir tech. remontas, tinklų diegimas, lituojame. Kaune atvykstame nemokamai. Tel. 8 611 40 917. 928960

AD servisas taiso nešiojamuosius, stacionarius ir žaidimų kompiuterius: lituoja, instaliuoja programas, šalina virusus, atnaujina navigacijas. Galime atvykti. Tel. 8 617 77 731. 927394

Atliekame aplinkos tvarkymo darbus: trinkelių klojimas, tvorų statymas, apželdinimas. Įrengiame lietaus kanalizaciją, drenažą. Tel. 8 620 26 805. 932654

Atliekame greitą butų remontą, angokraščių apdailą, glaistau (didelius plotus), dažau, purškiu struktūrą. Tel. 8 676 36 999. 938416

Atliekame grindų, parketo šlifavimą. Klijuoju plyteles, dažau, tapetuoju. Kalu dailylentes, laminatą. Santechnikos darbai. Tel. 795 508, 8 600 62 210. 932410

Atliekame griovimo darbus – sienų, pertvarų, angų pjovimas, kirtimas. Sąramų montavimas. Konsultacijos. Statybinio laužo išvežimas. Pastatų griovimas. Tel. 8 699 77 162. 935801

Atliekame įvairius griovimo darbus. Greitai ir kokybiškai atliekame betonavimo darbus (naudojame savo arba užsakovo medžiagas). Tel. 8 687 57 902. 931582

Nukelta į 18 p.


18 2

Trečiadienis, balandžio 11, 2012

klasifikuoti skelbimai Kalvystės darbai: metalinės laiptinių, sandėliukų, garažų durys, turėklai, tvoros, laiptų konstrukcijos, stogeliai. Tel. 477 155, 8 699 66 111; www.vaigeda.lt.

Paslaugos Statybos, remonto

Santechnikos remonto darbai: keičiame vandentiekio, kanalizacijos vamzdynus. Vandens stovų keitimas. Nemokamai pristatome medžiagas. Tel. 8 602 97 151. 938283

936979

Atliekame mūrijimo darbus iš įvairių blokelių ir klinkerio plytų, turime visą įrangą. Dirbame su verslo liudijimais. Žalingų įpročių neturime. Tel. 8 699 34 653. 933532

Atliekame šlaitinių stogų dengimą. Karkasinių namų montavimas. Kalame dailylentes, šiltiname. Pastolių nuoma ir montavimas. Tel. 8 678 66 421, 8 684 56 722. 938584

Atliekame visus grunto kasimo, stumdymo, išvežimo ir lyginimo darbus. Vežame žvyrą, smėlį, žvyrą betonavimui, juodžemį, skaldą. Tel. 8 614 05 241. 931907

Atliekame visus santechnikos darbus: vandentiekis, šildymas, vidaus ir lauko kanalizacija, prietaisų sumontavimas, remontas. Tel. 8 699 77 162. 935778

Atliekame visus vidaus ir išorės darbus, tvarkome butus, namus, sodybas ir biurus. Tel. 8 607 22 667.

Kaminų įdėklai, dūmtraukiai, nestandartiniai skardos gaminiai. Tel. 8 611 53 224, www.resikona.lt. 930632

Kaminų įdėklai, valymas, pristatomieji kaminai, remontas. Kokybės garantas. Kaminų mūrijimas. Tel. 8 619 29 430. 932058

Kasame šulinius, giliname. Kasame vietinę kanalizaciją, klojame drenažą, drenuojame sklypus. Konsultuojame. Dirbame žiemą. Tel. 8 673 33 276, 8 601 94 610. Kasame vandens šulinius, vietinę kanalizaciją, surandame vandenį, valome šulinius. Pristatome ritinius. Santechnikos darbai. Tel. 8 607 63 411. 935708

Kasu šulinius, vietinę kanalizaciją. Valau ir gilinu šulinius. Surandu vandens gyslą. Atvežu šulinių žiedus. Tel. 8 606 29 150, 8 645 31 863. 936881

Kasu šulinius, vietinę kanalizaciją. Valau ir gilinu šulinius. Surandu vandens gyslą. Suorganizuoju žiedų atvežimą. Tel. 8 676 67 428.

Aukštos kokybės dažymas, tapetavimas, langų angokraščių apdaila, sienų ir lubų lyginimas, grindų laminatas. Kainos derinamos. Tel. 8 686 47 904.

Klojame trinkeles, akmenis. Statau vejos, gatvės bortelius, sulyginu šulinius. Atvežu medžiagas. Akcija. Nuolaidos. Ilgametė patirtis. Tel. 8 671 73 582.

940374

932542

AUTOKRANO NUOMA. Tel. 362 127, 8 687 39 361.

Klojame trinkeles, klinkerį. Tel. 8 671 53 040.

934934

929193

Automobilinio bokštelio nuoma (15 m aukščio). Pjauname, genime medžius. Šlaitinių stogų dengimas, skardinimas. Tel. 8 687 19 660 (Rolandas), 8 602 92 845. 937393

Be dulkių kokybiškai šlifuojame, lakuojame, restauruojame parketą, medines grindis, laiptus. Tel. 8 677 36 264. www.slifavimas.info. 933419

Betonuojame grindis, atliekame paruošiamuosius darbus. Dirbame vokiška įranga BMS. Garažai, sandėliai. Garantija. Tel. 8 671 15 807. 932099

Betonuojame grindis, darome betoninius laiptus, tinkuojame, sukame gipsą, glaistome, dažome, klijuojame plyteles. Atliekame visus santechnikos darbus, rengiame šildomas grindis. Dedame parketą. Tel. 8 650 51 581. 938903

Deimantinio pjovimo įranga pjauname, gręžiame angas. Plauname ir baliname sandėlių ir kt. pramoninių patalpų sienas bei lubas. Tel. 8 611 18 737. 931596

Dengiame plokščius ir šlaitinius stogus, atliekame skardinimo, apdailos darbus. Parduodame ruloninę stogų dangą. Tel. 362 127, 8 687 39 361. 928678

Drenažo, vandentiekio, buitinių nuotekų, lietaus kanalizacijos, siurblinių įrengimas, melioracijos darbai. Aplinkos tvarkymas, trinkelių klojimas, tvorų ir vejos įrengimas. www.henkesta.lt. Tel. 8 685 33 173. 931096

Ekskavatorių, mini krautuvų, buldozerių nuoma. Juodžemio, smėlio, grunto, statybinio laužo atvežimas. Aikštelių, įvažų įrengimas. Skylių gręžimas. Tel. 8 670 17 211. 936858

Elektros darbai. Apsaugos, videosistemos. Taupaus apšvietimo sprendimai. Nedidelės kainos, kokybė, garantijos. Tel. 8 687 98 087. 932254

Glaistome, dažome, tapetuojame, montuojame gipskartonį, klojame laminatą, kalame dailylentes. Tel. 8 679 25 533. 938934

Greitai dengiame stogus įvairia danga. Nestandartiniai skardos lankstymo ir montavimo darbai. Pigiau sukomplektuojame medžiagas. Garantija. Nuolaidos! Tel. 8 682 47 001. 923920

Greitai ir kokybiškai glaistau, dažau, tapetuoju, dedu vidinius ir išorinius kampus. Superku medžiagas. Tel. 8 671 97 046.

935396

Šiltiname pastatus, dedame struktūrinį tinką, tinkuojame kalkiniu skiediniu. Tel. 8 685 01 565. 932769

Siurbiame nuotekas. Plauname lauko vamzdynus. Tel. 8 670 12 205. 940037

929856

Atvežame žvyro, smėlio, skaldos, atsijų, juodžemio, betono gaminių. Tel. 373 894, 8 616 56 993.

939016

Sienų šiltinimas užpildant oro tarpą termoputomis. 1 kv. m kaina nuo 5 Lt. Tel. 8 674 44 496.

930057

924642

KLOJAME TRINKELES, šaligatvio plyteles. Statau vejos, gatvės bortelius, sulyginu šulinius. Ruošiame pagrindus. Akcija. Nuolaidos. Tel. 8 674 68 080. 933324

Staliaus darbai. Gaminame laiptus, porankius, duris, lauko baldus, pavėsines, kubilus ir t.t. Tel. 8 610 31 210, 8 612 75 320. 936509

TRINKELIŲ KLOJIMAS. Kokybiškai kloju trinkeles, vejos bortelius, įrengiu vandens nutekėjimo sistemas. Kokybę garantuoju. Tel. 8 687 82 448. 932189

UAB „Kestugneta“ atlieka visus statybos ir remonto darbus. Tel. 8 600 92 790.

939013

Vidaus įrangos

934665

938099

Nebrangiai, kokybiškai kloju plyteles, gipskartonį, laminatą, smulkūs santechnikos, elektros darbai. Darbams suteikiama garantija. Tel. 8 653 94 097. 937152

940079

934633

928126

938565

PLASTIKINIAI LANGAI ir BALKONŲ STIKLINIMAS – pigiausiai Kaune. Vokiška kokybė, garantija 10 metų. Tel. 223 200, 8 608 70 099. www.langvila.lt. 931778

Plastikiniai langai, šarvuotos durys, balkonų stiklinimas, apdaila. Langų reguliavimas, taisymas. Buto remonto darbai. Savanorių pr. 287–316, tel. 8 606 28 921. 934032

Profesionalūs stogdengiai. Montuojame, renovuojame šlaitinius stogus – visų tipų. Darbus atliekame kokybiškai ir greitai. Tel. 8 670 06 645, 8 674 77 627.

Gręžiame skyles per mūrą, betoną, akmenį. Atliekame santechnikos, apdailos ir kitus statybos darbus. Tel. 8 675 17 370, 8 681 81 018.

Santechnikas atlieka visus santechnikos darbus. Padeda nupirkti, atvežti medžiagas (su nuolaidomis). Tel. 8 680 84 699 nuo 7 iki 22 val.

Griovimo darbai: pastatų išmontavimas, mūrinių, betoninių sienų ir angų pjovimas, pamatų ir stogų ardymas. Tel. 8 602 53 553, 8 610 95 056.

Santechnikos darbai. Be poilsio dienų, garantijos, nuolaidos. Tel. 8 636 89 929, (8 37) 224 785, e. paštas bmwgulbe@ gmail.com.

930215

935582

938266

936910

935827

917760

Įvairūs Nuomoja

940370

932638

Geroje vietoje nuomoja kioską prekiauti gėlėmis. Tel. 8 686 44 286.

Išsinuomoja Išsinuomotume tvarkingą vieno arba dviejų kambarių butą Žaliakalnio, Dainavos, Kalniečių, Šilainių r. arba Centre. Tel. 8 684 55 498. 940433

Gabenimai

0–24 val. atvežame iki 9 kub. m žvyro, smėlio, juodžemio, mėšlo, atsijų, asfalto skaldos. Savikroviu išvežame žemes, statybinį laužą. Tel. 8 686 92 900.

932515

935696

Kietųjų baldų gamyba: virtuvės, prieškambario, svetainės, jaunuolio baldai, spintos ir kt. Tel. 8 698 43 448 nuo 8 iki 21 val.

935889

923135

936019

Finansų, audito UAB „BŪTENTA“ paslaugų centras teikia: • buhalterinės apskaitos paslaugas nuo pirminių dokumentų iki finansinės atskaitomybės. Suteikiame galimybę vesti sandėlio, skolų apskaitą, išrašyti PVM sąskaitas-faktūras savo serveryje be papildomo mokesčio; • administratorės paslaugas – raštų, aktų ruošimas, įsakymų rašymas, įvairių žurnalų pildymas, personalo dokumentų ruošimas (išskyrus darbų saugą); • archyvavimo paslaugas – virtualus ir įprastinis dokumentų archyvas. Kreiptis tel. (8 37) 491 035, 8 620 49 882, www.butent.com. 940348

Teisinės paslaugos Išparduodamas bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių turtas. Visa informacija – www.adminbiuras.lt. 916824

928604

Profesionalus vonių restauravimas. 5 metų garantija. Tel. (8 37) 773 100, 8 670 06 048. Daugiau info www.voniurestauravimai.lt.

935002

Atvežame žvyro, smėlio, skaldos, atsijų, žemių, juodžemio. Nuomojame mini krautuvą BOBCAT. Išvežame statybinį laužą. Tel. 8 620 26 805.

Greitai, kokybiškai remontuojame minkštuosius baldus. Keičiame spyruokles, poroloną. Pensininkams – 10% nuolaida. Tel. 366 454, 8 671 24 083.

940093

Greitai ir kokybiškai klojame trinkeles, statome vejos ir kelio bortelius, sulyginame šulinius. Tveriame įvairių tipų tvoras. Tel. 8 685 85 550.

940384

„IVECO“, „MAN“ savivarčiais atvežame iki 12 t žvyro, smėlio, skaldos, atsijų, žvirgždo, kokybiško juodžemio iki 9 kub. m. Rašome sąskaitas. Tel. 8 633 33 374.

Virtuvės, svetainės, biuro, miegamojo, vonios, spintų ir kitų kietųjų baldų gamyba. Garantija. Gaminame išsimokėtinai. Tel. 8 679 77 357; www.ivairusbaldai.lt.

Pastatų šiltinimas putų polistirenu, akmens vata. Dedame struktūrinį tinką. Daugiabučių laiptinių remontas. Tinkavimo darbai. www.apsiltiname.lt. Tel. 8 602 56 512, 8 614 45 953.

Atvežame nuo 1 iki 10 kub. m žvyro, smėlio, atsijų, skaldos, juodžemio. Krovinių pervežimas. Tel. 8 618 20 971.

Gaminame nestandartinius kietuosius baldus: virtuvės, prieškambario, komodas, stalus, lentynas, spintas... Atvežame, surenkame nemokamai. Tel. 8 601 26 068.

Nuosavų namų durys: saugios, ypatingai šiltos. Garantija 5 m. Dirbame be poilsio dienų. Tel. 8 634 81 144. 940587

931962

Visos apželdinimo paslaugos: vejos įrengimas, aeravimas, pjovimas, priežiūra. Alpinariumai, baseinai, kriokliai, akmeniniai takeliai. Tel. 8 643 37 567.

Atvežu (5–11 kub. m) žvyro, smėlio, akmens skaldos, akmenukų, juodžemio. Savivarčio paslaugos. Tel. 8 618 67 815. 938854

Baldžių

Pigiai, greitai, gerai remontuojame baldus (aptraukiame gobelenu). Garantija 1 m. Nuolaidos. Tel. 707 920, 8 657 85 505.

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Pabrangimas nuo 15 proc./mėn. Tel. 314 531, skambinti d. d. 9–17 val., „Aujama-credit“.

925941

Atvežame molio, žvyro, statybinio laužo, juodžemio. Išvežame statybinį laužą. Rašome sąskaitas. Tel. 8 698 25 082.

938988

Nuomojame fasadinius statybinius pastolius. Universalūs, tinka mūro ir kitiems darbams. Lengvai surenkami. Tel. 8 686 79 386, www.stogudengimasjums.lt. 926605

934567

Atvežame iki 12 t smėlio, žvyro, skaldos, atsijų, juodžemio, durpių. Išvežame statybinį laužą. „Bobcat“ ir savivarčių paslaugos. Tel. 8 698 07 749.

940550

Aptraukiame baldus gobelenu. Keičiame spyruokles, vatiną, poroloną – dirbtuvėse ir pas klientą. Pensininkams – nuolaidos. Tel. 366 160, 8 651 82 459.

Mūrijame, betonuojame. Suvirinimo, griovimo darbai. Trinkelių klojimas. Fasadų šildymas. Stogų dengimas. Tel. 8 646 16 479.

935913

Atvežame GAZ-53 savivarčiu: juodžemio, smėlio, žvyro, atsijų, skaldos, kompostinių, durpių. Išvežame šiukšles. Tel. 343 278, 8 699 83 319.

Medienos gaminiai: durys, laiptai, lauko ir vidaus baldai, sendinimas, kiti nestandartiniai sprendimai. Visos stalių paslaugos. Tel. 8 687 52 455, 8 612 68 971.

Kokybiški gaminiai iš metalo pagal užsakymą: vartai, tvoros, durys, laiptai, voljerai, grotos. Kaunas. Tel. 8 657 88 778. 937604

NEMOKAMAI išvežame bet kokį nereikalingą metalo laužą, buitinę techniką. Mokamai – senus baldus, šiukšles ir visa kt. Pjauname medžius. Tel. 8 601 99 230, 799 681.

0–24 val. atvežame žvyro, smėlio, skaldos juodžemio, durpių, mėšlo. Savikroviu išvežame gruntą, šakas, statybinį laužą. Rašome sąskaitas. Tel. 8 640 10 444.

Įvairios durys pigiau. Didelis spalvų, modelių pasirinkimas. Naujiena – stogeliai, terasos. Dirba kvalifikuoti specialistai. Tel. 457 915, 8 676 70 000; www.lietuviskosdurys.lt.

Aptraukiame baldus gobelenu. Keičiame medžiagas. Dirbame dirbtuvėje ir kliento namuose. Aukšta kokybė. Pensininkams – nuolaidos. Tel. 365 100, 8 699 39 904.

Laiptinių, fasadų dažymas, butų remontas. Bendrijoms – nuolaidos. Tel. 8 603 84 086. www.laiptiniuremontas.lt.

931409

940578

Klojame trinkeles. Drenažas, valymo įrenginiai. Betonuojame pamatus, atramines sienutes, perdangas. Technikos nuoma. www.peiveris.lt. Tel. 8 600 22 703.

934977

„ABDONO“ kilimų ir žaliuzių valykla valo kilimus (kliento patalpose arba išsivežame), minkštuosius baldus, čiužinius, „Bauer“ ir kt. patalynę sausu ir šlapiu giluminiu būdu amerikietiška įranga. Langų valymas, grindų dangos atnaujinimas, patalpų tvarkymas po remonto ir visos kitos švaros paslaugos. UAB „ABDONAS“ (bet kada), tel. 77 09 44, 8 688 18 946. Žemaičių g. 31, www.abdonas.lt.

Kitos Aladino kilimų ir baldų valykla valo čiužinių užvalkalus, BAUER patalynę. Paimame nemokamai. Dirbame I–V 8–19 val., VI 8–14 val. Utenos g. 21, tel. 8 601 01 432. 915714

Medžių pjovimas; genėjimas; gyvatvorių karpymas; vaismedžių genėjimas; miško valymas; kelmų šalinimas. UAB „Aplinkos darbai“. Tel. 8 655 55 800.

923013

Pavojingų medžių šalinimas, vaismedžių genėjimas, kelmų frezavimas, didelių medžių persodinimas. Tel. 8 645 34 444. 925604

938091

936098

Atvežu pigiai GAZ-53 (1–5 kub. m) juodžemio, mėšlo, durpių, žvyro, skaldos, smėlio, atsijų. Ekskavatoriaus nuoma. Tel. 8 606 11 127. 935375

Gabename krovinius, perkraustome baldus, pianinus „Ford Transit“ (11 kub. m) ir MB 609 (25 kub. m). Pensininkams – nuolaidos. Tel. 8 650 71 087, 8 605 63 146. 932285

Savikroviu (20 t, 6x6) išvežu statybinį laužą, žemes. Atvežu malto betono, statybinio laužo, žemių, molio sklypui pakelti, aplinkai tvarkyti. Tel. 8 638 33 222. 929877

Transportas. Perkraustymas. www.limesa.lt. Tel. 8 687 48 399. 933575

Nukelta į 19 p.


19

Trečiadienis, balandžio 11, 2012

klasifikuoti skelbimai Įvairūs Kelionės

DnB būstas teikia paslaugas norintiesiems parduoti ar išnuomoti savo nekilnojamąjį turtą. Tel. 8 676 22 040, e. paštas darius. daugela@dnbbustas.lt.

2 kambarių butą Vilijampolėje, Vytenio g. (5 a. mūrinio namo 4 a., b. pl. 42,5 kv. m, tvarkingas, yra balkonas). Tel. 302 531, 8 676 22 955. KNTPA.

Išparduodu: butus, namus, sodus, sodybas, sklypus, patalpas. Padedu parduoti, nupirkti, konsultuoju. Tel. 8 618 84 422, (8 37) 333 555, www.simokusilas.lt.

3 kambarių butą Dainavoje, Partizanų g. (12 a. mūrinio namo II a., b. pl. 64 kv. m, tvarkingas, pakeistas vamzdynas). Tel. 302 533, 8 676 22 262. KNTPA.

Karkasinį namą Vaišvydavoje, Reinio g. (bendr. pl. 80 kv. m, 8 a žemės sklypas). Kaina 120 000 Lt. Tel. 8 681 56 156, 8 652 21 880.

Kotedžą Aleksote, J.Biliūno g. (namas dvibutis, 2 a., mūrinis, 6 a žemės, b. pl. 184 kv. m, dalinė apdaila, išorė sutvarkyta). Tel. 302 530, 8 609 96 653. KNTPA.

928759

Įvairioms progoms nuomojame „Mercedes“ autobusiuką (8 vietų). www.limesa.lt. Tel. 8 687 48 399 933563

Saugus ir greitas keleivių, siuntinių pervežimas maršrutu Lietuva–Anglija–Lietuva. Nuo durų iki durų. Yra tralas. Tel. 8 643 50 666, 8 699 99 341, +447 523 833 083. 928439

914143

936590

Paskolos

Naujos statybos dviejų, trijų kambarių butus Kaune (autonominis šildymas, židinys, vieta automobiliui, su visa arba daline apdaila, šalia yra PC, autoservisas, visuomeninis transportas). Tel. 8 698 09 808. Dirbame ir šeštadienį.

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Pabrangimas nuo 15 proc./mėn. Tel. 314 531, skambinti d. d. 9–17 val. „Aujama-credit“. 928086

Paskolos per 1 valandą (turintiesiems užstatą), perkreditavimai, konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Tel. 412 960. 928154

Paskolos, perkreditavimai per 1 val. Užstatas – auksas, nekilnojamasis turtas, automobilis. Visų dokumentų tvarkymas, konsultacijos. Tel. 315 599. 928064

Skubi paskola už mažiausias palūkanas. Užstatas – auksas, automobilis, nekilnojamasis turtas. Konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Tel. 8 600 69 691. 928044

Akcija GREITOS PASKOLOS. Užstatas – nekilnojamasis turtas arba automobiliai. Konsultuojame, tvarkome visus dokumentus. Tel. 8 687 82 448. Mituvos g. 5, Kaunas. 932300

936580

Parduodamas 10 arų namų valdos žemės sklypas Kauno r., Mastaičiuose. Kaina 65 000 Lt. Kreiptis tel. 8 687 95 314. 937105

Parduodamas 14,34 a žemės sklypas Kaune, A.Žmuidzinavičiaus g. Yra visos miesto komunikacijos. Kaina 122 000 Lt. Tel. 8 698 48 882. 937502

Pigiai tvarkau dokumentus namams ir kt. objektams įteisinti, keičiu paskirtį. Rengiu detaliuosius planus. Tel. 8 676 92 771. olegasmas@mail.ru. 922385

Sklypų išpardavimas Aleksote, Kauno mieste. 1 aro kaina 6500–7500 Lt. Sklypų skaičius ribotas. Tel. 8 616 17 709. 935459

Skubiai 1 kambario butą Petrašiūnuose, M.Gimbutienės g. (b. pl. 30 kv. m, 5 a. plytinio namo II a.). Be tarpininkų. Tel. 8 682 59 500. 938435

Kiti Balandžio, gegužės mėn. kačių ir šunų vakcinacija prieš PASIUTLIGĘ – tik 5 Lt. V.Krėvės pr. 97A, tel. 460 002; Raudondvario pl. 184–7, tel. 330 342; Pramonės pr. 14, „Urmas“, Žalioji galerija, 4 salė, 17 vieta, tel. 707 723. 934223

Petro Matilionio įmonė pertvarkoma į UAB „Autoarma“, įm. k. 134950462, visa informacija Birželio 23-iosios g. 23C, tel. 8 680 10 889. 939936

Skubiai parduodamas 3 kambarių butas Taikos pr. 92 (62 kv. m, 5/2 a., yra 2 balkonai). Padedame gauti kreditą, pigiai suremontuoti. Tel. 8 609 40 086. 937459

Skubiai parduodamas 33,57 kv. m garažas netoli „Girstupio“. Tel. 8 610 61 919. 940392

Sodą SB „Bitukas“, Šlienavoje (2 a. mūrinis namas, b. pl. 50 kv. m, suremontuotas, šildomas kietuoju kuru, šulinys, 7 a). Tel. 395 097, 8 614 23 050. KNTPA. 938669

1 kambario butą Dainavoje, Taikos pr. (9 a. blokinio namo VII a., b. pl. 33 kv. m, sutvarkytas, bendrija, saulėtas). Tel. 302 536, 8 640 61 199. KNTPA. 10,5 a namų valdos sklypą Šilainiuose, Viduklės g. (taisyklingos formos, visos miesto komunikacijos). Tel. 300 916, 8 676 22 528. KNTPA. 4 kambarių butą Neveronyse, Šiltnamių g. (4 a. plytinio namo I a., b. pl. 82 kv. m, tvarkingas, šarvo durys, balkonas, rūsys). Tel. 395 098, 8 614 22 030. KNTPA. 938665

6 a namų valdos sklypą Narsiečiuose, Pabūklų g. (graži, rami vieta, kelias asfaltuotas, visos komunikacijos). Tel. 395 004, 8 614 21 015. KNTPA. 3 kambarių butą Vilijampolėje, Kulvos g. (5 a. plytinio namo V a., labai tvarkingas, kieme garažas). Tel. 308 866, 8 609 96 655. KNTPA. 2 kambarių butą A. Šančiuose, Ašmenos 2-ojoje g. (8/2 a., plytinis, naujos statybos, suremontuotas, b. pl. 54 kv. m). Tel. 302 535, 8 600 41 775. KNTPA. 938668

3 kambarių butą Dainavoje, V.Krėvės pr. (5 a. blokinio namo II a., b. pl. 48 kv. m, tvarkingas, įstik. balkonas, plast. langai). Tel. 300 915, 8 676 22 529. KNTPA. 2 kambarių butą Šiaurės pr., Eiguliuose (9 a. blokinio namo I a., b. pl. 51 kv. m, tvarkingas). Kaina 92 000 Lt. Tel. 300 917, 8 600 27 072. KNTPA.

lėmis ir skaldytų). Pristatome nemokamai. Tel. 8 689 30 433. 932622

Atvežame malkas miškavežiu. Brangiai perkame mišką su žeme arba išsikirsti. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 601 25 955, 8 601 26 268. 918317

Ąžuolo, beržo pjuvenų briketus ir baltarusiškus durpių briketus. PAVASARINĖS NUOLAIDOS! Tel. 8 677 44 884. 928707

Ąžuolo, beržo, uosio, juodalksnio malkas – skaldytas, trinkelėmis, rąstais. Uosio parketo lenteles. Tel. 8 608 64 784. 936128

Ąžuolo, uosio, beržo, drebulės, alksnio, eglės malkas trinkelėmis arba skaldytas (atvežame po 5; 8; 15 kub. m). Tel. 8 682 86 242. 940266

Beržines, uosines, pušines, juodalksnio malkas – skaldytas arba trinkelėmis. Atvežame nemokamai. Tel. 8 608 55 554. 937820

Beržo, uosio, ąžuolo, juodalksnio skaldytos malkos. Tel. 8 613 23 999.

937644

Įvairias malkas (trinkelėmis ir skaldytas); lauko akmenis. Atvežame nemokamai, išrašome sąskaitas. Tel. 8 652 65 157, e. paštas uabelvirta@gmail.com. 928301

Malkas – skaldytas arba trinkelėmis. Turime ir sausų. Pristatau į namus. Tel. 8 618 07 508. 932437

Malkas miškavežiais, rąstai po 3 m (beržas, juodalksnis, ąžuolas). Mažiausias kiekis – 18 erdmetrių. Pristatome Kaune ir Kauno r. Tel. 8 600 10 109. 936185

Nebrangiai parduodu malkas, trinkelėmis ir skaldytas. Tel. 8 610 78 126. 935980

Parduodu skaldytas malkas (lazdynų, eglės, pušies). Tel. 8 609 14 434. 938977

Perpuvusį arklių ir karvių mėšlą, tinkamą pavasariniams darbams. Galima dėti tiesiai į šiltnamį ar lysvę. Kaina 150 Lt už 2 kub. m. Iki 15 km aplink Kauną atvežame nemokamai. Tel. 8 620 24 446. 936501

2 kambarių butą Dainavoje, Kovo 11-osios g. (5 a. plytinio namo 4 a., b. pl. 54 kv. m, plastikiniai langai, laminatas, tvarkingas). Tel. 301 103, 8 614 21 023. KNTPA Namą Aleksote, Kiečių g. (2 a., plytinis, b. pl. 150 kv. m, suremontuotas, autonominis šildymas). Tel. 302 530, 8 609 96 653. KNTPA. 1,5 kambario butą Šilainiuose, Kuršių g. (5 a.blokinio namo V a., b. pl. 36,5 kv. m, plast. langai, šarvo durys). Tel. 302 531, 8 676 22 955. KNTPA.

Supjautas spygliuočių atraižas (7 m – 510 Lt), nepjautas ąžuolo atraižas (7 m – 450 Lt), spygliuočių atraižas (7 m – 360 Lt), spygliuočų pjuvenas (9 kub. m – 200 Lt). Su pristatymu. Tel. 343 494, 430 566, 8 698 03 507. 931646

Supjautos atraižos: pušies – 300 Lt; juodalksnio – 380 Lt; beržo, ąžuolo – 400 Lt. Atraižos maišuose: pušinės – 6 Lt (vnt.); ąžuolo, beržo, juodalksnio – 7 Lt (vnt.). Tel. 8 670 32 999. 932683

938667

2 kambarių butą Šilainiuose (5 a. blokinio namo IV a., b. pl. 51 kv. m). Kaina 115 000 Lt. Tel. 8 652 89 953.

8,5 a namų valdos sklypą Rokeliuose (naujas kvartalas, elektros dėžutė, kelias). Tel. 8 676 22 944.

926362

938427

Du namų valdos sklypus prie Juragių, po 12 arų už trečdalį kainos. Tel. (8 37) 225 490, 8 608 51 012; www.musukvartalai.lt. 938620

Dviejų kambarių butą Savanorių pr. (5 a. mūrinio namo 4 a., bendr. pl. 48 kv. m, tvarkingas, yra balkonas). Tel. 8 646 46 366. 937787

Naujos statybos kotedžą Giraitėje (2 a. namas, visos komunikacijos, pigus autonominis šildymas). Tel. 8 676 22 528. KNTPA. 2 kambarių butą Dainavoje, V.Krėvės pr. (5 a. blokinio namo V a., b. pl. 44 kv. m, naujai suremontuotas). Tel. 395 097, 8 614 23 050. KNTPA.

939717

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius, senus automobilius. Veiverių g. 148A, tel. 392 213, 8 686 40 259.

939566

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius, senus automobilius. Vokiečių g. 187, tel. 478 088, 8 681 46 384. 939790

Alavą, nichromą, nerūdijantį ir instrumentinį plieną, elektros variklius, generatorius, starterius ir įvairius metalus. Tel. 8 610 22 688. 939504

Aliuminio, vario, bronzos, nichromo, nerūdijančio plieno ir juodųjų metalų laužą, akumuliatorius, elektros variklius. Kreiptis Elektrėnų g. 8, 8.30–17 val., tel. 8 686 83 409. 903982

Aukštomis kainomis įmonė perka įvairius AUTOMOBILIUS ir kt. techniką (po eismo įvykio ar su kt. defektais). Greitai tvarkome dokumentus, atsiskaitome, pasiimame. Tel. 8 648 74 669.

Parduoda žemės sklypus Kazlų Rūdos sav. Utalinos kaimas – 2,34 ha, kaina 11700 Lt; Bagotosios kaimas – 1,44 ha, kaina 7200 Lt. Tel. (8 5) 213 4813, 8 699 20 777.

935937

919940

Brangiai perkame juodųjų metalų laužą, mokame iš karto. Išsivežame savo transportu. Tel. 8 606 27 717. 928373

Defektuota, naudota, nauja buitinė technika. Virtuvės įrankiai, aksesuarai ir indai. www.aldile.com, Jonavos g. 254, Kaunas. Tel. 8 698 31 328.

Brangiai perku mišką (su žeme arba išsikirsti). Atsiskaitau iš karto. Miškavežio paslaugos. Tel. 8 685 16 221, 8 635 30 367, (8 37) 291 255.

Nauja ir nukainota buitinė technika (orkaitės, šaldytuvai ir t.t.), virtuvės reikmenys. Atidavus seną buitinę techniką – nuolaida iki 200 Lt! AEG, „Bosch“, „Liebherr“, „Siemens“ ir t.t. Kovo 11-osios g. 45A. Tel. 313 656, 8 699 83 487; www.ventara.lt.

Geromis kainomis superka automobilius, mikroautobusus, visureigius. Gali būti daužti ar su defektais. Išsiveža. Tel. 8 620 24 539.

931696

8,51 a namų valdos sklypą Sargėnuose (naujas kvartalas, prie pušynėlio, elektra, dujos, miesto vandentiekis ir kanalizacija). Tel. 8 699 85 923.

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius, nichromą. Jurbarko g. 2, tel. 363 283, 8 699 69 731.

Brangiai juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą: aliuminį, varį, žalvarį, akumuliatorius. Išsivežame patys. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724.

Buitinė technika

1 k. butą Šilainiuose, monolitiniame name (12/10 a., bendr. pl. 36 kv. m, su balkonu, vidinis, saulėta pusė, suremontuotas, rakinama laiptinė). Tel. 8 676 63 692.

939938

Parduoda sodo sklypą Birštone. 4 arai žemės, yra elektra. Graži panorama, šalia miško. Tel. 8 603 67 058.

937870

938956

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius, nichromą. Birželio 23-iosios g. 23A, tel. 312 043, 8 682 40 444.

933266

939023

Nekilnojamasis turtas Kaune ir Kauno rajone

939642

Automobilius (senus, surūdijusius, su defektais, nevažiuojančius) ir kėbulus. Atsiskaito iš karto, pasiima patys. Tel. 8 673 31 752, 8 607 97 663.

939019

Parduoda

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, el. variklius. Išsivežame metalą. Raudondvario pl. 112, tel. 267 424, 8 650 50 353.

Automobilių supirkimo įmonė perka AUTOMOBILIUS nuo 200 iki 2000 Lt. Atsiskaitome iš karto. Pasiimame patys. Dokumentus sutvarkome vietoje. Tel. 8 615 87 008.

Mūrinį namą Birštono seniūnijoje. Šalia pušynas, geras privažiavimas, elektra. Tel. 8 603 67 058.

UAB „Regardas“ padeda parduoti, išnuomoti įvairų nekilnojamąjį turtą. Konsultuojame, sutvarkome doumentus, įvertiname. Kęstučio g. 27A–1A. Tel. 425 506, 8 698 86 009, www.regardas.lt.

939863

938141

Perka

Kitose vietose

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų ir nerūdijančio plieno laužą, el. variklius, senus automobilius. Demontuojame metalą. Technikos g. 8C, tel. 8 687 46 496.

928627

936334

821487

Įvairius senus su defektais ir po avarijos automobilius, kėbulus. Pasiimame patys, išrašome utilizavimo pažymas. Tel. 8 684 26 629, 8 603 62 208.

Kitos prekės

938121

Tujas gyvatvorėms: karpomos (0,7–1,4 m) – 4–6 Lt, koloninės (0,6–1,3 m) – 8–22 Lt; pušis kalnines (0,5–0,7 m), kitus dekoratyvinius augalus. Galime atvežti. Marijampolė. Tel. 8 610 98 306.

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Pabrangimas nuo 15 proc./mėn. Tel. 314 531, skambinti d. d. 9–17 val., „Aujama-credit“.

AKCIJA – PJUVENŲ briketams! Parduodame pjuvenų briketus, durpių briketus. Atvežame. Kreiptis Kalvarijos g. 7, Kaunas, tel. 8 683 54 559, 298 566.

Perka žemę, mišką visoje Lietuvoje, tinka apleista, išnuomota, su bendraturčiais. Sutvarko dokumentus, atsiskaito iš karto. Tel. 8 671 08 059.

Atvešime beržinių malkų rąstais. Džiovintos ąžuolinės ir kt. malkos. Tel. 8 674 02 104. www.malkos.lt.

Perkame žemės ūkio paskirties žemę Kėdainių, Jonavos, Šakių apskrityse. Tel. 8 618 05 112. Siūlyti įvairius variantus.

930840

928111

937115

927847

Atvežame ąžuolo, uosio, beržo, juodalksnio ir mišrių sausų geros kokybės malkų (trinke-

910316

„Metrampa“ brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą, variklius. Moka iš karto, išsiveža. Švenčionių g. 8, Betygalos g. 2. Tel. 740 405, 8 682 55 681, www.metrampa.lt. 936750

937463

Nukelta į 20 p.


20

Trečiadienis, balandžio 11, 2012

klasifikuoti skelbimai Kviečia mokytis

Kviečia

AMES kalbų mokymo ekspertai siūlo efektyviausius kalbų kursus Kaune: anglų, vokiečių, prancūzų, ispanų, italų, rusų kalbos; kokybiškas parengimas anglų kalbos valstybiniam ir IELTS egzaminui, verslo anglų kalba. Sudaromos grupės (darbo dienomis ir šeštadieninės) pagal amžiaus grupes ir poreikius. Kontaktai Laisvės al. 23–5, Kaunas; tel. (8 37) 422 748, 8 685 66 355.

Informuoja

Kelionė autobusu į Paryžių balandžio 25 – gegužės 2 d. Kaina tik 749 Lt (viešbutis „Formulė“, pusryčiai, išvykos į pilis). Tel. 8 686 82 818, 8 652 81 888, 222 936. 929256

930609

Teoriniai ir praktiniai buhalterinės apskaitos pagrindų kursai su „Būtent“ programa (52 ak. val.). Nuolaidos studentams. Kaina nuo 300 Lt. Teirautis tel. (8 5) 216 3818, 8 618 77 378, www.pscentras.lt. 940109

BUHALTERIŲ MOKYMO CENTRAS

kviečia į praktinio buhalterinio darbo UAB kursus J.Basanavičiaus al. 5, tel. 333 022, 333 500, www.apskaita.biz, bmc1@hotmail.com.

2012 m. balandžio 10–14 d.

Karščiausi kelionių pasiūlymai Kelionių AgentūrA „Krantas Travel“

Tel. (8 37) 490 202, I.Kanto g. 22, kaunas@kaunas.krantas.lt www.krantas.lt 4 naktų kruizas iš Talino – „4 sostinės“ Pažinkite nuostabias Šiaurės Europos sostines – Taliną, Helsinkį, Stokholmą ir įspūdingąjį Rusijos miestą Sankt Peterburgą!

XXI TARPTAUTINIS JAUNŲJŲ MUZIKŲ FESTIVALIS „KAUNAS 2012“

Kaina nuo 450 Lt asmeniui* Pažinkite dvi nuostabias Skandinavijos sostines: Kopenhagą ir Oslą mėgaudamiesi nuostabiu 2 naktų kruizų DFDS Seaways keltu! Kaina nuo 156 Lt asmeniui* 2 naktų kruizas Ryga–Stokholmas Beprotiška fiesta Baltijos jūroje! Su egzotiškais artistais iš Kubos, Brazilijos, Argentinos ir Ispanijos! Kaina nuo 95 Lt* *Kaina pateikta iš išplaukimo uosto. Daugiau informacijos www.krantas.lt

Balandžio 11 d., trečiadienį, 18 val. EUGENE CHEPOVETSKY (smuikas, Latvija) KAMILĖ ZAVECKAITĖ (fortepijonas, Lietuva) CYNTHIA SOTO (fortepijonas, Kosta Rika) ANAHIT AROUSHANYAN (fortepijonas, Armėnija) Koncertmeisterė Olga Chepovetsky (Latvija) Programoje – K.Sen Sanso, B.Dvariono, J.Haidno, F.Listo, S.Rachmaninovo, R.Šumano, S.Prokofjevo, K.Debiusi, L.van Bethoveno, B.Smetanos ir kitų kompozitorių kūriniai Bilieto kaina 10 Lt FESTIVALIO GLOBĖJA KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖ

FESTIVALIO RĖMĖJAI: LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS RĖMIMO FONDAS

KAUNO ROTARY KLUBAS

Bilietai parduodami Kauno filharmonijos kasoje antradieniais–sekmadieniais 14–18 val., tel. (8 37) 200 478, bei platinami www.tiketa.lt (aptarnavimo mokestis Kauno filharmonijos kasoje netaikomas, „Tiketos“ sistemoje +3 Lt/bilietui, +5 Lt užsakant bilietus internetu ar trumpuoju numeriu ir atsiimant juos kasose). Informacija teikiama tel. 222 538. Internetinis adresas www. kaunofilharmonija.lt. Ikimokyklinio amžiaus vaikai į vakarinius koncertus neįleidžiami. Filharmonijoje veikia Stasio Aukštuolio (1959 04 14–2011 11 02) paroda „Grafika“. Filharmonijos partneriai:

Filharmonijos dienraštis

Kelionių AgentūrA „RM travel“ Kelionės iš Kauno gegužės mėn. Kipras 3* AI – nuo 1347 Lt (asm.), Rodas 3* AI – nuo 1262 Lt (asm.), Kosas 3* AI – nuo 1383 Lt (asm.), Maljorka 2* AI – nuo 1181 Lt (asm.), Malta 3* AI – nuo 1419 Lt (asm.). Šv. Gertrūdos g. 21, Kaunas. Tel. (8 37) 222 260, e. paštas info@rmtravel.lt

NEMOKAMA FILMO PERŽIŪRA Tarptautinis Kauno kino festivalis kviečia Kauno pedagogus registruotis į nemokamą filmo „Raudona kaip dangus“ peržiūrą. Ji vyks M.Žilinsko dailės galerijoje balandžio 12 d. 14.30 val. Italų režisieriaus Cristiano Bortone’s vaidybinis filmas „Raudona kaip dangus“ (2007 m.) yra paremtas tikra žymaus šiuolaikinio italų filmų garso režisieriaus Mirco Mencacci’o gyvenimo istorija. Į nemokamą filmo peržiūrą pedagogai kviečiami registruotis elektroniniu paštu mokausiiskino@kinofestivalis.lt ar tel. 8 676 14 282. Daugiau informacijos www.mokausiiskino.lt.

Nukelta į 21 p.

Perka

AKCIJA! Visoms kelionėms autobusu – 12 proc. nuolaida! Kelionių ir bilietų skaičius ribotas.

Superkame juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą, senus automobilius (utilizavimo pažymos). Pasiimame savo transportu. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 698 41 681. 938705

Superkame juoduosius, spalvotuosius metalus. Demontuojame, išsivežame mažus kiekius. Be poilsio dienų. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 600 60 674, 260 840.

Pramogos, šventės, laisvalaikis Pramogos

931846

Šventėms ir laisvalaikio kelionėms nuomojame „Mercedes Benz“ 16 vietų mikroautobusus. Patyrę ir mandagūs vairuotojai užtikrins Jums gerą, šventinę nuotaiką bei malonų aptarnavimą. Vežame žmonių grupes užsakomaisiais reisais Lietuvoje ir užsienyje. Kainos sutartinės. Nuomojame kemperiusprikabinamuosius namelius. Tel. 8 612 19 930; nuoma.litaksa @gmail.com. 937857

Superkame naudoti netinkamus automobilius, pasiimame, išrašome utilizavimo pažymas. Tel. 340 051, 8 687 30 800. 938244

VAZ, „Moskvič“, GAZ ir kitus importinius automobilius, kėbulus. Pasiimame. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724. 919852

Vieno arba dviejų kambarių butą Dainavoje, Eiguliuose, Šilainiuose arba Žaliakalnyje (gali būti bendrabutyje). Tel. 8 600 40 550, 8 676 22 262. Ignas. Nebrangiai pirksiu namą Kaune ar Kauno r. Gali būti ir dalis namo arba kotedžas. Tel. 8 614 21 015, 8 614 22 030. Perku tvarkingą trijų arba keturių kambarių butą Kaune. Siūlyti įvairius variantus. Tel. 300 917, 8 614 21 023. 938677

Dovanoja Dovanoju mažus sarginius 2 mėn. šuniukus. Tel. (8 37) 440 152, 8 618 85 985. 940020

AB „Ūkio bankas“ LT607010400010467777

Užpildę ir išsikirpę šį kvitą, jūs galite užsisakyti skelbimus į „Kauno dieną“ bet kuriame „Kauno spaudos“ kioske

KAUNO TAUTINĖS KULTŪROS CENTRAS A.Jakšto g. 18, tel. 407 135, www.ktkc.lt Balandžio 11 d. 18 val. – paskaita ,,Mityba ir žmonijos ateitis – vystymosi tendencijos“. Lektorius Aleksandras Žarskus. Ba­lan­džio 12 d. 18 val. – ta­py­bos mo­ky­mai su­au­gu­sie­siems „Prie mol­ber­to“: ETNOGRAFINIŲ DAIKTŲ NATIURMORTAS. Ve­da dai­li­nin­kas Gvi­das La­ta­kas. Ba­lan­džio 13 d. 13 val. – tarp­tau­ti­nė moks­ li­nė prak­ti­nė kon­fe­ren­ci­ja ETNINĖS KULTŪROS UGDYMAS NEFORMALIAI – INTEGRALI KINTANČIO BENDROJO UGDYMO DALIS. Ba­lan­džio 14 d. 16 val. – pa­skai­ta MARČIOS MARINIMAS. TYLA IR TILTAS. Lek­to­rius Alek­san­dras Žars­kus. Su­si­ti­ki­mas su ka­ri­tie­ te Ber­na­de­ta Vo­sy­liū­te DIEVO MEILĖS APRAIŠKOS. Ba­lan­džio 15 d. 13 val. prie Kau­no pi­ lies, Kan­kli­nin­ko skulp­tū­ros – mies­to šven­ tė VAIKŲ VELYKĖLĖS. Da­ly­vau­ja fol­klo­ro an­ sam­bliai „So­dy­ba“, „Ra­ti­lė­lis“, „Ši­li­nu­kai“, „Tau­ti­nu­kai“, „So­dai­lio“, stu­di­ja „Gy­va­sis fol­klo­ras“. Žai­di­mai, var­žy­tu­vės, mar­gu­čių ri­de­ni­mas, kū­ry­bi­nės dirb­tu­vė­lės vai­kams ir vi­sai šei­mai. Ba­lan­džio 16 d. 18 val. KTKC et­ni­nės veik­los stu­di­jo­je (Kal­nie­čių g. 180) – mo­ky­mai jau­ni­ mui ir su­au­gu­sie­siems „Kū­ry­bos džiaugs­mai“: ORNAMENTAS MENE. Ve­da dai­li­nin­kė Da­lia Žiur­ke­lie­nė. In­for­ma­ci­ja tel. 8 625 65 218. Ba­lan­džio 17 d. 18 val. – mo­ky­mai su­au­gu­ sie­siems „Va­ka­ro­ji­mai sek­ly­čio­je“: TAPYBA ANT ŠILKO. Ve­da Dai­va Vai­naus­kie­nė. Re­ gist­ra­ci­ja tel. 8 679 36 715. Balandžio 18 d. 18 val. – paskaita SKAISTA KAIP ŽMOGAUS PRIGIMTIS. Lektorius Aleksandras Žarskus. Balandžio 19 d. 18 val. – vakaronė ŠOKIM, vadovė Daugailė Braziulytė. Įėjimas nemokamas. 18 val. – tapybos mokymai suaugusiesiems PRIE MOLBERTO: etnografinių daiktų natiurmortas. Veda dailininkas Gvidas Latakas. Balandžio 21 d. 16 val. – paskaita TILTININKAI. LINO KANČIA. Lektorius Aleksandras Žarskus. Susitikimas su vydūniečiu Tomas Staniku. Naujai išleistų Vydūno knygų „Tautos gyvata“, „Laimės atošvaita“, „Vergai ir dykiai“ aptarimas. Balandžio 23 d. 15 val. – Jurginių šventė JORI, ŠILDYK ŽEMĘ. Dalyvauja vaikų folkloro grupė „Bitaitė“, vadovė Aida Žalimienė, KTKC vaikų folkloro ansamblis „Pliauškutis“, vadovė Diana Gudynienė. Įėjimas nemokamas. 18 val. KTKC etninės veiklos studijoje (Kalniečių g. 180) – mokymai jaunimui ir suaugusiesiems KŪRYBOS DŽIAUGSMAI: ornamentas mene. Veda dailininkė Dalia Žiurkelienė. Informacija tel. 8 625 65 218. Balandžio 24 d. 18 val. – mokymai suaugusiesiems VAKAROJIMAI SEKLYČIOJE: tapyba ant šilko. Veda Daiva Vainauskienė. Registracija tel. 8 679 36 715. Balandžio 25 d. 15.30 val. P.Mašioto pradinėje mokykloje (Rasytės g. 1) – ŠEIMOS SAVAITĖ. Kauno tautinės kultūros centro edukacinė popietė mergaitėms ir mamoms „Mama, pasiūk man lėlę“, veda Daiva Vainauskienė. 18 val. – paskaita EVOLIUCIJA – KOVA DĖL IŠLIKIMO AR BENDRADARBIAVIMAS? Lektorius Aleksandras Žarskus. Balandžio 26 d. 18 val. – romansų vakaras ŠIRDIS MYLĖTI SUTVERTA su folkloro ansambliu „Liktužė“, vadovė Jūratė Svidinskienė. Įėjimas nemokamas. 18 val. – tapybos mokymai suaugusiesiems PRIE MOLBERTO: peizažas. Veda dailininkas Gvidas Latakas. Balandžio 27 d. 18 val. KTKC (A.Jakšto g. 18) – ŠEIMOS SAVAITĖ. KTKC folkloro ansamblio „Dailingė“ koncertas PAS MOTULĘ AUGAU, skirtas Motinos dienai, vadovė Birutė Nemčinskienė. Įėjimas nemokamas. Balandžio 28 d. 16 val. – paskaita PLAUKŲ SIMBOLIKA. KASOS ATSKYRIMAS – VIENUMA iš ciklo „Vestuvių virsmas“. Lektorius Aleksandras Žarskus. Susitikimas su istoriku Kęstučiu Kasparu ,,Pasakos apie jėgą: nuo tautosakos iki filosofijos. II dalis“. Balandžio 30 d. 18 val. KTKC etninės veiklos studijoje (Kalniečių g. 180) – mokymai jaunimui ir suaugusiesiems KŪRYBOS DŽIAUGSMAI: ornamentas mene. Veda dailininkė Dalia Žiurkelienė. Informacija tel. 8 625 65 218.

Nukelta į 21 p.


21

Trečiadienis, balandžio 11, 2012

klasifikuoti skelbimai Informuoja DĖMESYS SENJORAMS Kau­no pe­da­go­gų kva­li­fi­ka­ci­jos cen­tras (Vy­ tau­to pr. 44) tę­sia ren­gi­nių cik­lą, skir­tą sen­ jo­rams. Ypač kvie­čia­mi ir lau­kia­mi sen­jo­rai mo­ky­to­jai. Ka­dan­gi į kai ku­rias veik­las ga­li­me pri­im­ti ri­bo­tą skai­čių da­ly­vių, to­dėl pra­šom re­gist­ ruo­tis iš anks­to. Ba­lan­džio mė­ne­sį vyks: SVEIKATOS KURSAS 13 d. 10.30 val. – „Pi­la­tes pra­ti­mų po­vei­ kis stu­bu­ro būk­lei“. Lek­to­rė – doc. I.Kli­zie­ nė. (Tu­rė­ti ki­li­mė­lius, spor­ti­nę ap­ran­gą ir apa­vą.) Re­gist­ruo­tis tel. 324 158. 26 d. 10 val. – pa­skai­ta „Min­čių hi­gie­na. Ar mo­ka­me tvar­ky­tis su sa­vo min­ti­mis?“. Lek­to­rė – A.Si­da­rie­nė. Re­gist­ruo­tis tel. 324 158. KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS 18 d. 11 val. – „Pa­si­da­ry­ki­te pa­čios ir per­ duo­ki­te pa­tir­tį ki­toms: sa­gės iš ka­ro­liu­kų“. Lek­to­rės – mo­kyt. me­tod. V.Mo­ro­zie­nė, vyr. prof. mo­kyt. I.Gen­drė­nie­nė. Bū­ti­na re­gist­ ruo­tis iš anks­to tel. 324 061. Vi­si ren­gi­niai ne­mo­ka­mi. ASOCIACIJA „ŠVIESUVA“ UAB „Pir­mas žings­nis“, Rau­dond­va­rio pl. 150, kon­fe­ren­ci­jų sa­lė­je Ba­lan­džio 12 d. 16–17.30 val. – Per­pe­tua DUMŠIENĖ. Nau­jos kny­gos „Dul­kė­to erš­kė­ čio ug­ny: kny­ga apie po­etą An­ta­ną Ka­la­na­ vi­čių: pri­si­mi­ni­mai, laiš­kai, do­ku­men­tai“ su­tik­tu­vės. Ie­va MATULEVIČIŪTĖ. POEZIJOS TERAPIJA MEDICINOJE. Guoda Dusevičiū­ tė, Jus­ti­nas Mig­li­nas (kom­po­zi­to­rius, gi­ta­ ris­tas) ir Kot­ry­na Ši­lei­kai­tė (dai­nuo­ja­mo­ ji po­ezi­ja). Ba­lan­džio 19 d. 16–18 val. – Da­nu­tė KUN­ ČIENĖ, „Žo­lin­čių aka­de­mi­jos“ va­do­vė. Nau­ jos kny­gos „Slė­pi­nys sėk­loj“ su­tik­tu­vės. Da­ly­vaus Lie­tu­vos žo­li­nin­kai, ve­ge­ta­riš­kų val­gių ži­no­vai. Ba­lan­džio 26 d. 16–17.30 val. – prof. LIU­ TAURAS LABANAUSKAS, Lie­tu­vos gy­dy­to­jų są­jun­gos pre­zi­den­tas. MITAI MEDICINOJE. Ren­gi­niai ne­mo­ka­mi. KAIP PASIRENGTI SKAITMENINEI TELEVIZIJAI? Ba­lan­džio 18 d. 16.30 val. Kau­no ap­skri­ ties vie­šo­ji bib­lio­te­ka (Ra­das­tų g. 2, II a. fo­jė) kvie­čia į su­si­ti­ki­mą te­ma „Kaip pa­si­ reng­ti skait­me­ni­nei TV?“. Spa­lio 29 d. Lie­tu­vo­je bus at­si­sa­ko­ma ana­lo­gi­nės ant­že­mi­nės te­le­vi­zi­jos ir per­ ei­na­ma prie skait­me­ni­nės. Ko­dėl iš­jun­gia­ ma ana­lo­gi­nė ant­že­mi­nė te­le­vi­zi­ja? Kaip tin­ka­mai pa­si­reng­ti per­ėji­mui prie skait­ me­ni­nės te­le­vi­zi­jos? Į klau­si­mus at­sa­kys te­le­ko­mu­ni­ka­ci­jų ben­dro­vės TEO spe­cia­ lis­tai, tu­rin­tys il­ga­me­tę pa­tir­tį te­le­vi­zi­jos rin­ko­je. „PARK INN“ KONFERENCIJŲ CENTRAS K.Donelaičio g. 27 Balandžio 22 d. nuo 10 val. vyks ATSINAU­ JINIMO DIENA, kurios tema „Nugalėkime blogį gerumu!“, skirta pal. Jurgio Matulai­ čio metams paminėti. Konferencijas ves ses. Ignė Marijošiūtė MVS ir kun. Arnoldas Val­ kauskas. Taip pat renginio programos metu vyks atskira užsiėmimų grupė vaikams. Visa dienos programa – interneto puslapyje www.katalikai.lt. KAUNO „VARPO“ GIMNAZIJOJE (Varpo g. 49) Balandžio 27 d. vyks 30 metų jubiliejaus šventės renginiai: 11 val. – jubiliejinės šven­ tės atidarymas; 12 val. – muzikiniai pusry­ čiai „Prisiminimai“; 13 val. – absolventų susitikimai „Sugrįžtam“; 14 val. – sveikini­ mų popietė „Prakalbintas laikas“. Kviečia­ me dalyvauti.

AB „Ūkio bankas“ LT607010400010467777

Užpildę kvitą, prenumeratą galite užsisakyti „Kauno spaudos“ kioskuose. ZANAVYKŲ SUEIGA KAUNE Balandžio 14 d. 12 val. Kauno technikos ko­ legijoje (Tvirtovės al. 35) vyks tradicinė ZA­ NAVYKŲ POPIETĖ. Maloniai kviečiami visi Kaune ir apskrityje gyvenantys zanavykai ir jų šeimos – vaikai ir vaikaičiai – su gera nuotaika, pavasarinėm šypsenom ir velykiniais margučiais. Pasikalbėsime apie Kauno zanavykų reika­ lus, prisiminsime jaunas dienas, gimtąjį Ša­ kių rajoną. Laukiame garbingų svečių iš Vilniaus, Klai­ pėdos, Panevėžio, Marijampolės ir, žinoma, Šakių. Informacija tel. 8 699 44 575. Kauno zanavykų bendrijos valdyba

KURSŲ KIRPYKLA ker­pa, šu­kuo­ja plau­kus ne­mo­ka­mai (10– 14 ir 15–19 val.) Sa­va­no­rių pr. 66 (buv. Ra­ di­jo ga­myk­la, vi­di­nis kor­pu­sas, 2-asis a., 202 kab.). Tel. 8 684 77 422. Ma­lo­niai kvie­čia­me.

Atsiliepkite! Balandžio 10 d. iš kiemo V.LandsbergioŽemkalnio g. dingo „Audi A6“, valst. Nr. ENK 248. Už vertingą informaciją atsilyginsiu. Tel. 8 634 44 084.

„Kauno dienos“ reklamos pardavimo skyrius: tel. 302 234, 308 863, 308 864, 302 230, e. paštas reklama@kaunodiena.lt, skelbimų skyrius: tel. 308 862, 302 233, 302 231, 302 202, e. paštas skelbimai@kaunodiena.lt

940741

Kviečia

Balandžio 15 d., sekmadienį, 17 val. KAUNO ŠV. ARKANGELO MYKOLO (ĮGULOS) BAŽNYČIOJE

Sakralinės muzikos koncertas „Alleluja“ KAUNO VALSTYBINIS CHORAS Meno vadovas ir vyr. dirigentas Petras Bingelis Solistai: JURGITA MIKALAUSKIENĖ (sopranas) Filharmonijos partneriai:

ELENA KALVAITYTĖ-VITKAUSKIENĖ (sopranas) JURGITA ŽILINSKAITĖ (sopranas) JURGITA ŠALČIŪTĖ (mecosopranas) JULIJA BUJANOVAITĖ (vargonai) Koncertmeisterė BEATA ANDRIUŠKEVIČIENĖ Dirigentas PETRAS BINGELIS Įėjimas nemokamas Filharmonijos dienraštis


22

Trečiadienis, balandžio 11, 2012

kas, kur, kada teatras

Janina KACINKEVIČIENĖ

KAuno valstybinis dramos TEATRAS

(1945–2012)

Laisvės al. 71, tel. 224 064 www.dramosteatras.lt

Gimimo vieta: Utenos rajonas, Tauragnų apylinkė, Rugieniškio kaimas. Atėjome į žemę kaip ženklai, Atnešantys žinią. Išeinam kaip pasiuntiniai, Atlikę savo paskirtį... Balandžio 7 d. netekome ilgametės rusų kalbos ir pradinių klasių mokytojos Janinos Kacinkevičienės. Savo pedagoginę veiklą mokytoja pradėjo 1974 m. Kauno rajono Garliavos 2-ojoje vidurinėje mokykloje, vėliau dirbo Linkuvos aštuonmetėje mokykloje, Balbieriškio 8-ojoje kaimo proftechninėje mokykloje. 1980 m. Janina Kacinkevičienė pradėjo dirbti Kauno 14-ojoje vidurinėje mokykloje, dabar – Viešoji įstaiga Kauno Julijanavos katalikiška vidurinė mokykla. Mokytoją prisimena daugybė buvusių mokinių, kuriuos ji mokė ne tik mokomųjų dalykų, bet ir žmogiškumo, gyvenimo išminties, meilės savo kraštui. Šalia jos visi pasijusdavo tvirtesni, kilnesni ir išmintingesni. Kolegos Janiną prisimena kaip energingą, linksmą, darbščią, visada surasdavusią žodį kiekvienam šalia esančiajam. J.Kacinkevičienė visada buvo tvirta, pasitempusi, nepaisydama kartais negailestingų likimo smūgių mokėjo džiaugtis gyvenimu, skleidė aplink save optimizmą ir entuziazmą. Jau ir nedirbdama mokykloje ji nepamiršo buvusių mokinių ir bendradarbių, liko dėmesinga jų rūpesčiams ir džiaugsmams, mielai lankėsi mokyklos renginiuose. VšĮ Kauno Julijanavos katalikiškos vidurinės mokyklos bendruomenė Atsisveikinti su mokytoja galima naujuose Jonučių laidojimo namuose (S.Šimkaus g. 22, III salė). Laidotuvės vyks balandžio 11 d.

Amžinąjį atilsį Mirus UAB „Kauno švara“ darbuotojui Emiliui IZDONAVIČIUI, šeimą ir artimuosius skaudžią netekties ir liūdesio valandą nuoširdžiai užjaučia UAB „Kauno švara“ kolektyvas. Skaudžią netekties valandą, po sunkios ligos mirus Kazimierui Kajetonui ŽILIONIUI, jo šeimos nariams ir artimiesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą ir linkime stiprybės. Pramonės pr. 95-ojo namo II laiptinės gyventojai Teresę BUTKIENĘ ir Mariją Audronę KARPOVIENĘ skaudžią netekties valandą, mirus tėveliui, nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi UAB „Kauno vandenys” kolektyvas. Skaudžią netekties ir liūdesio valandą AB „Kauno energija“ darbuotoją Arvydą JAKELAITĮ, mirus mamai, nuoširdžiai užjaučia bendradarbiai. Vaikų darželio „Nykštukas“ direktorę Violetą KASPARAVIČIENĘ, mirus mylimam tėveliui, nuoširdžiai užjaučia darželio bendruomenė. Skaudžią netekties ir liūdesio valandą, mirus mylimam tėveliui, medicinos registratorę Jurgitą PREIŠEGOLAVIČIENĘ nuoširdžiai užjaučia AB „Ortopedijos technika“ kolektyvas. UAB „Darbininkas“ ekonomistę Elvyrą Eleną PŪKIENĘ sunkią netekties valandą, mirus mylimai mamai, nuoširdžiai užjaučia UAB „Darbininkas“ darbuotojai. UAB „Energijos sistemų servisas“ darbuotoją ALFREDĄ RAKAUSKĄ dėl mamos mirties nuoširdžiai užjaučia bendradarbiai. Mirus mylimai mamai, Vidmantą Šeštoką nuoširdžiai užjaučia AB „Atrama” darbuotojai. „Sielvartas“ – laidojimo paslaugos visoje Lietuvoje. KREMAVIMAS. Mirusiųjų paėmimas iš namų, ligoninių, įstaigų. Dokumentų sutvarkymas. Laidojame už valstybės pašalpas. Drabužiai, karstai, atributika. Mus rasite Žaibo g. 4, Šilainiuose (šalia Šventosios Dvasios bažnyčios). Tel. (8 37) 237 722, 8 650 91 647. Dirbame visą parą. 928490

PAMINKLAI. Gaminame paminklus, dengiame kapavietes granito plokštėmis, užpilame kapą granito skalda, liejame pamatus, atnaujiname senus paminklus, kalame raides. Dirbame visoje Lietuvoje. Tel. 8 647 09 401, 384 912; www.uabpaminklai.lt. Raudondvario pl. 115A, Kaunas. Partneriai: K.Kasakausko g. 64 – Akmenė; J.Basanavičiaus g. 12 – Jonava; Taikos pr. 34A, Kaunas; Ramybės g. 7, Garliava. Laidojimo reikmenys, paslaugos, kremavimas – tel. 8 615 50 520, 8 686 45 729. 937304

Paminklų, antkapių, tvorelių gamyba iš įvairių spalvų granito. Didelis pagamintų paminklų pasirinkimas. Visiškas kapavietės sutvarkymas, pamatų liejimas, dengimas granitine plokšte. Atvežame juodžemio, smėlio, granitinės skaldos. Nemokamai teikiame konsultacijas kapavietės sutvarkymo klausimais. Karmėlava, Vilniaus g. 3A, paminklų dirbtuvės, tel. 8 614 41 608. www.gransta.lt.

Ba­lan­džio 11 d. 18 val. – Fried­richas von Schil­leris. PLĖŠIKAI. An­ti­de­ka­lo­gas (N-16). Rež. Ar­tū­ras Arei­ma. Rū­tos sa­lė. 19 val. – To­ni­no Gu­er­ra. KETVIRTOJI KĖDĖ. Vie­nos da­lies ko­me­di­ja. Rež. Ro­lan­das At­ ko­čiū­nas. Ta­ver­nos sa­lė. Ba­lan­džio 12 d. 18 val. – Baianas Frielas. STEBUKLINGASIS TENESIS. Rež. Gy­tis Pa­de­ gi­mas. Rū­tos sa­lė. 18 val. – Šo­lomas Alei­chemas. MENDELIO MILIJONAI. Vie­nos da­lies ko­me­di­ja. Rež. Al­gi­man­tas Po­ciū­nas. Ma­žo­ji sce­na. Ba­lan­džio 13 d. 18 val. – Yukio Mishima. MARKIZĖ DE SAD. Dvie­jų da­lių iro­niš­ka fan­ ta­zi­ja. Rež. Ar­tū­ras Arei­ma. Rū­tos sa­lė. Balandžio 14 d. 18 val. vietoje spektaklio LAIMINGI bus rodomas taip pat Artūro Areimos režisuotas spektaklis ŠMĖKLOS. Bilietai galioja tie patys, arba juos galima grąžinti iki balandžio 30 d. bilietų įsigijimo kasoje. Ba­lan­džio 15 d. 12 val. – Ag­nė Sun­klo­dai­tė. KIŠKIS PABĖGĖLIS. Vie­nos da­lies mu­zi­ki­nis spek­tak­lis vai­kams pa­gal Liud­vi­ko Ja­ki­ ma­vi­čiaus kny­ge­lę „La­pė ir ka­lio­šai”. Rež. Ag­nė Sun­klo­dai­tė. Ma­žo­ji sce­na. 18 val. – spek­tak­lis TOLIMA ŠALIS ne­įvyks. Bi­lie­tai ga­lio­ja ba­lan­džio 15 d. spek­tak­liui MAŽUTIS DINAMITAS, ar­ba juos ga­li­ma grąžin­ti iki ba­lan­džio 30 d. Balandžio 17 d. 18 val. – spektaklis ŠVYTURYS neįvyks. Bilietus galima grąžinti iki gegužės 1 d.

KAUNO VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS Lais­vės al. 91, tel. (8 37) 200 933

Ba­lan­džio 11 d. 17 val. – Ri­char­das Ro­dger­ sas. MUZIKOS GARSAI. 2 veiks­mų miu­zik­las vi­sai šei­mai. Re­ži­sie­rius Ne­ri­jus Pet­ro­kas, di­ri­gen­tas Ju­lius Vil­no­nis, dai­li­nin­kė Vir­gi­ni­ ja Idze­ly­tė. Ba­lan­džio 12 d. 18 val. – Gioachinas Ro­ssi­ni. SEVILIJOS KIRPĖJAS. 3 da­lių ko­miš­ ka ope­ra. Di­ri­gen­tas Jo­nas Ja­nu­le­vi­čius, re­ži­sie­rius Gin­tau­tas Žel­vys, dai­li­nin­kė Tat­ja­na As­taf­je­va (Ru­si­ja). Ba­lan­džio 13 d. 18 val. – Im­rė Kal­ma­nas. GRAFAITĖ MARICA. 3 veiks­mų ope­re­tė. Re­ži­sie­rius Ale­ksejus Ste­pa­niukas (Ru­si­ja), di­ri­gen­tas Jo­nas Ja­nu­le­vi­čius, sce­nog­ra­fas Frie­deras Kleinas (Aust­ri­ja), kos­tiu­mų dai­ li­nin­kė Kot­ry­na Dau­jo­tai­tė, cho­re­og­ra­fas Da­vidas Av­dyshas (Ru­si­ja). Ba­lan­džio 14 d. 18 val. – Jo­ha­nnas Strau­ssas. VIENOS KRAUJAS. 3 veiks­mų ope­re­tė. At­nau­ji­ni­mo re­ži­sie­rius Ge­di­mi­nas Ma­ciu­le­vi­čius, di­ri­gen­tas Vir­gi­li­jus Vi­soc­kis, at­nau­ji­ni­mo dai­li­nin­kė Mar­ta Vo­sy­liū­tė, cho­re­og­ra­fas Alek­san­dras Jan­kaus­kas. Ba­lan­džio 15 d. 12 val. – Zi­ta Bru­žai­tė. VORO VESTUVĖS. 2 veiks­mų ope­rė­lė-ba­le­ tas vai­kams. Cho­re­og­ra­fas Ju­ri­jus Smo­ri­gi­ nas, di­ri­gen­tas Vir­gi­li­jus Vi­soc­kis sce­nog­ra­ fė Ive­ta Ci­pa­ry­tė, kos­tiu­mų dai­li­nin­kė Ana Lo­rens. 18 val. – El­to­nas Joh­nas, Ti­mas Rice’as. AIDA. 2 da­lių miu­zik­las. Re­ži­sie­rius Vy­te­nis Pau­liu­kai­tis, di­ri­gen­tas Jo­nas Ja­nu­le­vi­čius, sce­nog­ra­fas Ado­mas Ja­cov­skis, kos­tiu­mų dai­li­nin­kė Alek­san­dra Ja­cov­sky­tė, cho­re­og­ ra­fas Ari­kas Kru­pas. Balandžio 16 d. 18 val. – KAUNO CHOREOGRAFIJOS MOKYKLOS MOKSLEIVIŲ KONCERTAS.

KAuno KAMERINIS TEATRAS Kęstu­čio g. 74A, www.ka­me­ri­nis­te­at­ras.lt, in­fo@ka­me­ri­nis­te­at­ras.lt

Ba­lan­džio 12 d. 18 val. – fes­ti­va­lis LIETUVOS TEATRŲ PAVASARIS – KAUNAS 2012. D.Če­paus­kai­tė. DIENA IR NAKTIS. Dvie­jų da­lių dra­ma. Rež. S.Ru­bi­no­vas. Ba­lan­džio 13 d. 18 val. – sve­čiuo­se Lie­tu­vos na­cio­na­li­nis dra­mos te­at­ras. J.Jo­ke­la. FUNDAMENTALISTAI. Dvie­jų da­lių spek­tak­lis. Rež. J.Vait­kus. Ba­lan­džio 14 d. 18 val. – D.Če­paus­kai­tė. BE GALO ŠVELNI ŽMOGŽUDYSTĖ. Dvie­jų da­lių juo­do­ji ko­me­di­ja. Rež. S.Ru­bi­no­vas.

Ba­lan­džio 15 d. 18 val. – A.Vo­lo­di­nas. PENKI VAKARAI. Dvie­jų da­lių ro­man­ti­nė dra­ma. Rež. A.Po­ciū­nas.

KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS Laisvės al. 87A

Ba­lan­džio 14 d. 12 val. – UNDINĖLĖ, rež. O.Žiugž­da (pa­gal H.Ch.An­der­se­no pa­sa­ką), nuo 5 metų. Ba­lan­džio 15 d. 11.30 val. kvie­čia­me vai­ ku­čius ir tė­ve­lius pa­si­tik­ti Vai­kų Ve­ly­kė­les Lė­lių te­at­re. Su ju­mis ben­draus ir žais Ve­ly­kų Mo­čiu­tė. Ne­pa­mirš­ki­te at­si­neš­ti mar­gu­tį! 12 val. – PASAKA APIE LIETAUS LAŠELĮ, rež. O.Žiugž­da (apie tai, ko­kie esa­me svar­būs, ne­pa­kar­to­ja­mi, rei­ka­lin­gi), nuo 3 metų.

KAUNO MAŽASIS TEATRAS M.Dauk­šos g. 34, tel. 408 470, 226 090, www.tiketa.lt, www.bilietai.lt, www.ma­za­sis­te­at­ras.lt

Ba­lan­džio 13 d. 19 val. – KATYTĖ P. Pa­gal E.En­sler pjesę „Va­gi­nos mo­no­lo­gai”. Rež. V.Bal­sys. Ba­lan­džio 14 d. 18 val. – Ma­rio Frat­ti. SESUO. Rež. A.Žu­kaus­kas. Ba­lan­džio 15 d. 12 val. – spek­tak­lis vai­ kams. KREIVOS DAIKTŲ ISTORIJOS. Rež. Aud­rius Ba­niū­nas. 18 val. – Gre­go­ry Bur­ke. GAGARINO GATVĖ. Rež. V.Bal­sys.

KAUNO PANTOMIMOS IR PLASTIKOS TEATRAS M.Dauk­šos g. 34 www.pantomimosteatras.lt www.bilietai.lt

Ba­lan­džio 14 d. 18 val. – PREMJERA. KAMASUTRA. Vie­nos da­lies spek­tak­lis tik su­au­gu­sie­siems. Ba­lan­džio 15 d. 14 val. – KLOUNŲ ŠOU. Nuo­tai­kin­gas mi­nia­tiū­rų spek­tak­lis vi­sai šei­mai. Ba­lan­džio 19 d. 19 val. – PREMJERA. Ko­bo Abė. SVETIMAS VEIDAS. Rež. Arū­nas Kat­ kaus­kas.

TEATRO KLUBAS Kau­no ar­chi­tek­tų na­mai, Vil­niaus g. 22

Ba­lan­džio 13 d. 19 val. – Ne­rin­gos Bu­ lo­tai­tės mo­nos­pek­tak­lis JASEKAS pa­gal An­drze­jaus Ma­les­zkos pje­sę. Rež. Jo­nas Vait­kus. Ba­lan­džio 14 d. 18 val. – Ri­do Žir­gu­lio mo­nos­pek­tak­lis, ko­me­di­ja Ką GALVOJA VYRAI?

„NYKŠTUKO“ LĖLIŲ TEATRAS Rotušės a. 19, Ryšių istorijos muziejuje

Balandžio 15 d. 12 val. – PAGRANDUKAS. Bilietai parduodami 1 val. prieš spektaklį.

VAIKŲ IR JAUNIMO TEATRAS „VILKOLAKIS“ Kovo 11-osios g. 108, tel. (8 37) 313 712 www.vilkolakis.lt, teatras@vilkolakis.lt

Ba­lan­džio 15 d. 12 val. – S.Iva­naus­kai­tė. PIEMENĖLĖ IR KAMINKRĖTYS (H.Ch.An­der­ se­no pa­sa­kos mo­ty­vais). Ba­lan­džio 18 d. 16 val. – S.Iva­naus­kai­tė. PIEMENĖLĖ IR KAMINKRĖTYS (H.Ch.An­der­ se­no pa­sa­kos mo­ty­vais).

„GIRSTUČIO“ RŪMAI Ko­vo 11-osios g. 26, tel. 454 480, www.girs­tu­tis.lt

„DOMINO“ TEATRAS Ba­lan­džio 12 d. 18 val. – ko­me­di­ja 2 VYRAI 1 TIESA. Rež. Au­gus­ti­nas Gri­cius. Fes­ti­va­lis „LIETUVOS TEATRŲ PAVASARIS – KAUNAS 2012” VALSTYBINIS JAUNIMO TEATRAS Ba­lan­džio 13 d. 18 val. – spek­tak­lis LEDI MAKBET. Rež. Al­gir­das La­tė­nas. LAIMINGI ŽMONĖS Ba­lan­džio 14 d. 18 val. – spek­tak­lis KITAIS METAIS, TUO PAČIU LAIKU. Rež. Ar­vy­das Le­be­liū­nas. LIETUVOS NACIONALINIS DRAMOS TEATRAS Ba­lan­džio 15 d. 18 val. – ko­me­di­ja CHAOSAS. Rež. Yana Ross.

renginiai KAUNO APSKRITIES VIEšOJI BIBLIOTEKA Radastų g. 2, IV a. fojė

Balandžio 11 d. 16 val. pristatoma Vytauto ir Aurelijaus Lagunavičių TAPYBOS PARODA. Parodoje eksponuojami Vytauto Lagunavičiaus paveikslai puikiai dera su jo sūnaus Aurelijaus Tomo Lagunavičiaus darbais. Nors abiejų autorių tapybos technika skiriasi – minkštai, pastoziškai nutapyti Vytauto Lagunavičiaus paveikslai ir dekoratyvūs, griežtesnių formų Aurelijaus Lagunavičiaus darbai, – bet juntamas jų pasaulėjautos artumas, siekis pažinti esminius žmogiškosios būties klodus. Šilta, jauki tėvo ir sūnaus paroda gražiai atsiskleidžia pavasarinės šviesos pripildytose bibliotekos erdvėse. Įėjimas nemokamas. Ekspozicija veiks iki balandžio 15 d.

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO MENŲ GALERIJA „101“ Laisvės al. 53

Balandžio 11 d. 18 val. pristatoma šiuolaikinio medijų menininko Shauno Campo EKSPERIMENTINIŲ FOTOGRAFIJŲ PARODA. Shaunas Campas gyvena ir dirba Noridžo mieste (Didžioji Britanija). Yra Noridžo universiteto medijos menų dėstytojas, tarptautinių eksperimentinio meno parodų iniciatorius ir kuratorius, videomenininkas ir fotografas. Galerijos darbo laikas: I–V 11–17 val. Ekspoziciją bus galima aplankyti iki balandžio 20 d.

P.STULGOS LIETUVIŲ TAUTINĖS MUZIKOS INSTRUMENTŲ MUZIEJUS L.Zamenhofo g. 4, www.muzikos-instrumentu-muziejus.lt

Balandžio 11 d. 18.30 val. muziejaus Didžiojoje salėje – TRADICINIŲ ŠOKIŲ VAKARONĖ. Dalyvauja VDU folkloro ansamblis „Linago”, Vilniaus tradicinių šokių klubo muzikantai.

NACIONALINIS M.K.ČIURLIONIO DAILĖS MUZIEJUS V.Putvinskio g. 55

Balandžio 12 d. 11 val. – iki šiol neemituotos auksinės 50-ies litų monetos replikos pristatymas. Renginyje „Monetų namų“ atstovė Ieva Galiauskienė kartu su Nacionalinio M.K.Čiur­ lionio dailės muziejaus Numizmatikos skyriaus vadovu Ignu Narbutu pristatys iki šiol dar neįgyvendintą monetos projektą, o Juozo Zikaro memorialinio muziejaus atstovė Rasa Ruibienė supažindins su garsiojo skulptoriaus J.Zikaro biografija bei jo darbais.Renginyje taip pat dalyvaus Lietuvos numizmatikos ekspertas, profesorius Stanislovas Sajauskas, kolekcionierius Antanas Kalanta ir kt. Lito devyniasdešimtmečio proga žymiausių pasaulio monetų kalyklų atstovė ir oficiali kolekcinių monetų ir medalių platintoja Lietuvoje UAB „Monetų namai“ išleido skulptoriaus Juozo Zikaro dar 1925 metais sukurtos ir iki šiol neemituotos auksinės 50-ies litų monetos repliką. Jai nukaldinti bus panaudoti Nacionaliniame M.K.Čiurlionio dailės muziejuje saugomi monetos modeliai. Balandžio 13 d. 16 val. – Audronės Girdzijauskaitės knygos „Nutolę balsai: portretų metmenys. Prisiminimai, esė“ pristatymas. Renginyje dalyvaus knygos autorė, žurnalistas, teatro kritikas Valdas Vasiliauskas, aktorius Sigitas Šidlauskas. Menotyrininkė ir eseistė dr. Audronė Girdzijauskaitė knygoje dalijasi prisiminimais apie žmones, sutiktus gyvenimo kelyje įvairiomis aplinkybėmis, tai – aktoriai, dailininkai, rašytojai ar šiaip pakeleiviai. Portretuose kryžiuojasi esė, novelės ir prisiminimų žanrai, juose atsispindi laiko ženklai, dramatiški likimai, vidiniai prieštaravimai ir lemties paradoksai. Autorė stengiasi nenusižengti tiesai, savo personažų nedailina. Skaitytojas turi progos iš arčiau pamatyti tokias spalvingas asmenybes, kaip Monika Mironaitė, Kazimiera Kymantaitė, Liudas Truikys, Vytautas Kalinauskas, Algimantas Masiulis, Bronys Savukynas, Vega Vaičiūnaitė, Andrejus Volkonskis ir daugelį kitų. Įėjimas nemokamas.

933957

VISOS KAPŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGOS, PAMINKLAI, ANTKAPIAI, TVORELĖS. Kapo dekoravimas skaldele, smėliu, juodžemiu. Kapo uždengimas akmens plokšte, plytelėmis, trinkelėmis; kapo tvarkymas po laidotuvių; pamatų įrengimas; paminklų, tvorelių restauravimas. AKCIJA: paminklams iš ekspozicijos taikoma iki 20 proc. nuolaida. Kontaktai www. kapineta.lt, info@kapineta.lt, tel. 8 648 55 567, (8 37) 334 633, Savanorių pr. 225 („Juzėje”). 932330

KAuno valstybinis dramos TEATRAS

12 d. 18 val.

KAUNO VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS

13 d. 18 val.

KAUNO MAŽASIS TEATRAS

14 d. 18 val.


23

Trečiadienis, balandžio 11, 2012

kas, kur, kada M. IR K.PETRAUSKŲ LIETUVIŲ MUZIKOS MUZIEJUS

TV programa

K.Pet­raus­ko g. 31, K.Pet­raus­ko me­mo­ria­li­nia­me bu­te

Ba­lan­džio 12 d. 15 val. – obo­jaus, flei­tos ir fa­go­to mu­zi­kos kon­cer­tas. Da­ly­vaus J.Nau­ja­lio mu­zi­kos gim­na­zi­jos abi­tu­rien­ tai – Ak­vi­lė Le­ke­čins­kai­tė (mo­kyt. Vy­tau­tas Mas­tei­ka), Me­da Pet­kaus­kai­tė (mo­kyt. Auš­ra Lu­ko­še­vi­čiū­tė), Ar­tū­ras Ge­lu­se­vi­čius (mo­kyt. Ar­tū­ras Mi­ko­liū­nas), kon­cert­meis­ te­rė Auš­ra Ge­lu­se­vi­čie­nė. Ba­lan­džio 13 d. 15 val. – vo­ka­li­nės mu­zi­kos kon­cer­tas. Da­ly­vaus J.Nau­ja­lio mu­zi­kos gim­na­zi­jos mo­ky­to­jos Gra­ži­nos Mi­liaus­ kai­tės dai­na­vi­mo kla­sės mo­ki­nės Au­ra Bal­čy­tė, Ais­tė Mor­kū­nai­tė, Ug­nė Ly­be­ry­tė, Gin­ta­rė Pil­kai­tė, Mig­lė By­tau­tai­tė, kon­ cert­meis­te­rė El­la Vla­di­mirs­ka­ja. Kon­cer­te da­ly­vaus Ele­o­no­ra Ur­be­ly­tė (smui­kas). Kon­cer­to ve­dė­ja – Gra­ži­na Mi­liaus­kai­tė.

MAIRONIO LIETUVIŲ LITERATŪROS MUZIEJUS Ro­tu­šės a. 13

Ba­lan­džio 12 d. 17 val. – pro­fe­so­rės ha­bi­li­ tuo­tos dak­ta­rės Vik­to­ri­jos Dau­jo­ty­tės kny­gos „Tra­giš­ka­sis mei­lės lau­kas. Apie Si­gi­tą Ge­dą: iš po­ezi­jos, už­ra­šų, re­flek­si­jų” su­tik­tu­vės.

kinas CINAMON PLC „Mega“, tel. 8 700 70 111

„Amerikietiškas pyragas: klasės susitiki­ mas“ – iki 12 d. 12.30, 14.45, 17.15, 19.30, 21.45 val. „Bado žaidynės“ – iki 12 d. 10.45, 15.35, 19 val. „Titanikas“ 3D (OMNI ID premjera, bilieto kaina su OMNI ID ir „Cinamon Bonus Card“ kortele 19 Lt; visiems spragėsių ir gėrimų rin­ kiniams – 20 proc. nuolaida) – tik 12 d. 18 val. „Veidrodėli, veidrodėli... Snieguolės istori­ ja“ (išankstiniai seansai) – 12 d. 18.45 val. „Piratai! Nevykėlių kompanija“ 3D (liet. k.) – iki 12 d. 12.05, 16, 18* val. (*išsk. 12 d.). „Piratai! Nevykėlių kompanija“ (liet. k.) – iki 12 d. 11, 13, 17 val. „Titanų įniršis“ 3D – iki 11 d. 20, 22.15 val.; 12 d. 21.45 val. „Titanų įniršis“ – iki 12 d. 15, 18.30 val. „Tas pats Karlsonas“ (liet. k.) – iki 12 d. 10.50 val. „Mes nusipirkom zoologijos sodą“ – iki 12 d. 14.20 val. „Daug vargo dėl pinigų“ – iki 12 d. 13.35, 20.35 val. „Kontrabanda“ – iki 12 d. 21.55 val. „Nevykėliai po priedanga“ – iki 12 d. 18.45*, 21.15 val. (*išsk. 12 d.). „Loraksas“ 3D (liet. k.) – iki 12 d. 10.15, 14.05 val. „Loraksas“ (liet. k.) – iki 12 d. 10.30, 12.25, 16.50 val.

6.00 Labas rytas. 9.00 „Komisaras Reksas“ (N-7) (k). 9.55 „Forsaitų saga“ (5) (N-7) (k). 11.00 „Toks gyvenimas“ su Zita Kelmickaite. Tiesioginė Lietuvos radijo laida. 12.00 Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė (rusų k.). 12.15 Klaipėdos universiteto kolektyvo „Žuvėdra“ koncertas Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre (k). 14.15 Ypatingas atvejis (k). 14.50 Žinios. 15.10 „Komisaras Reksas“ (N-7). 16.00 „Meilės skonis“. 17.05 „Senis“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.35 Sportas. Orai. 18.45 Krašto spalvos. 19.20 „Forsaitų saga“ (6) (N-7). 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 20.55 Verslas. 21.00 Kultūra. 21.05 Sportas. 21.10 Orai. 21.15 Teisė žinoti. 22.10 Loterija „Perlas“. 22.15 Atvira Lietuvos universitetų žinių lyga „Lyderiai“. Susitinka ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto ir Vilniaus universiteto komandos. 23.15 Vakaro žinios. 23.25 Orai. 23.30 „Senis“ (N-7) (k).

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“. 6.50 „Tomas ir Džeris“ (k). 7.20 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (k). 7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (6) (N-7) (k). 8.50 24 valandos (N-7). 9.45 Lietuvos balsas. Finalinės kovos (k). 12.10 Nuo... Iki... (k). 13.10 „Nickelodeon“ valanda. „iKarli“. 13.40 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (1). 14.10 „Vaikų „Warner Bros.“ Tomas ir Džeris“. 14.40 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (7) (N-7). 15.40 „Langai III“ (N-7). 16.40 24 valandos (N-7). 17.40 Būk mano meile! (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. Sportas. Orai. 19.19 Farai (N-7). 20.25 Karamelinės naujienos (N-7). 21.00 KK2 (N-7). 21.30 Dviračio šou. 22.00 Žinios. Verslas. 22.19 Sportas. 22.23 Orai. 22.25 Kriminalinė Lietuva (N-7). 22.35 Kriminalinė komedija „Oušeno dvyliktukas“ (JAV, 2004 m.) (N-7). 1.10 „Teisingumo vykdytojas“ (N-7).

FORUM CINEMAS Ka­ra­liaus Min­dau­go pr. 49, „Ak­ro­po­lis“, III a.

„Bado žaidynės“ (premjera) – iki 12 d. 11.15, 14.30, 17.45, 21.15 val. „Amerikietiškas pyragas: klasės susitiki­ mas“ (premjera) – iki 12 d. 11, 13.30, 16, 18.30, 21 val. „Pavojingas metodas“ (premjera) – iki 12 d. 17, 19.30, 21.45 val. „Meilė trunka trejus metus“ (premjera) – iki 12 d. 18.15, 20.30 val. „Veidrodėli, veidrodėli... Snieguolės istori­ ja“ – iki 11 d. 11.45 val. „Titanikas“ 3D – 12 d. 11.30, 15.45, 20.15 val. COSMO VIP seansas. „Titanikas“ 3D – 11 d. 18 val. „Piratai! Nevykėlių kompanija“ (liet. k.) – iki 12 d. 11.15, 13.45, 16.15 val. „Piratai! Nevykėlių kompanija“ 3D (liet. k.) – iki 12 d. 10.15, 12.30, 15.15 val. „Titanų įniršis“ 3D – iki 12 d. 18, 20.45 val. „Loraksas“ (liet. k.) – iki 12 d. 10.30, 12.45, 15 val. „Mes nusipirkom zoologijos sodą“ – iki 12 d. 13, 15.30 val. „Džonas Karteris“ – 11 d. 14.15 val. „Projektas X“ – iki 12 d. 21.30 val. „Kontrabanda“ – iki 12 d. 18.45 val. „Alvinas ir burundukai 3“ (liet. k.) – iki 12 d. 10.45 val.

Kino centras „FORUM CINEMAS“

11 d. 21 val.

6.40 Teleparduotuvė. 6.55 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (6). 7.25 „Simpsonai“. 7.55 „Svotai“. 9.00 „Meilės sūkuryje“. 10.05 „Moterys meluoja geriau“. 11.00 Anim. f. „Alioša Popovičius ir Slibinas Tugorius“ (Rusija, 2004 m.). 12.35 Nuodėmių dešimtukas. 13.10 „Bakuganas“. 13.40 „Būrys“ (4). 14.10 „Ančiukų istorijos“. 14.40 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (7). 15.10 „Simpsonai“. 15.40 „Likimo galia“. 16.40 „Meilės triumfas“. 17.40 Ką manai? 18.35 Susitikime virtuvėje. 18.45 TV3 žinios. Sportas. Orai. 19.10 „Naisių vasara“. 19.40 Akistata. 20.30 Be komentarų. 21.00 „Vyno kelias“. 21.35 TV3 vakaro žinios. 21.50 TV3 sportas. 21.55 TV3 orai. 22.00 Vikingų loto. 22.05 „Melo teorija“. 23.05 „Geri vyrukai“. 0.05 „Melo teorija“. 1.00 „Kalėjimo bėgliai“.

6.30 Televitrina. 7.00 Žinios (k). 7.25 „Auksarankiai“ (N-7) (k). 8.00 „Gyvenimo spalvos“ (k). 9.00 „Užkalnio 5“ (k). 10.00 „Margoša: moterimi negimstama“. 11.00 „Be namų negerai: naujas gyvenimas“. 11.30 „Prajuokink mane“ (k). 12.30 „Pavojingi susitikimai. Laukiniai vakarai“ (k).

DATOS (balandžio 11 d.) 13.30 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 14.30 „Pragaro virtuvė“ (N-7). 15.30 „Amerikos talentai“. 16.30 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 17.30 „Milijonieriai“ (k). 18.00 Žinios. Sportas. Orai. 18.25 „Galileo: norintiems žinoti“. 19.00 „Prajuokink mane“. 20.00 Žinios. Verslas. 20.19 Sportas. Orai. 20.25 „Tylos riba“ (N-7). 21.00 „Karo vilkai. Jūrų pėstininkai“ (N-14). 22.00 „Tikras kraujas“ (N-14). 23.05 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 0.05 „Galileo: norintiems žinoti“ (k). 0.35 „Autopilotas“ (k). 1.05 „Bamba“. Interaktyvus šou suaugusiesiems (S).

8.00 „Keliautojai – laiko valdovai“. 8.30 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus albumas (lenkų k.). 8.45 Miesto kodas (k). 9.00 Labas rytas (k). 11.30 Mūsų miesteliai. Seda (2). 12.20 Dok. f. „Tikėjimo žingsniai. Piligriminis žygis Kryžių kalnas–Šiluva 2011“. 12.50 Gyvenimas yra gražus (k). 13.30 „Meilės skonis“. 14.30 Pasaulio lietuvių dainų šventė (2003 m.). Kartų vakaras. Roko opera „Velnio nuotaka“. Kompozitorius V.Ganelinas, eilių autorius S.Geda, scenarijaus autorius ir režisierius K.Jakštas (k). 16.35 Kultūra. Aktorius Valentinas Masalskis. 16.55 Žinios (k). 17.10 Miesto kodas. 17.25 Etnokultūros ratas. Dailininkai apie liaudies dainas. 17.55 „Keliautojai – laiko valdovai“. 18.25 Durys atsidaro. 18.50 Muzikos istorijos. Muzika laiko pabaigai. Kompozitorius O.Mesianas. 19.40 Laiko portretai. Mitas konceptualiai. šv. Jurgio pasakojimai. 20.05 Dok. f. „Baleto žmonės“ (2009 m.). 21.00 „Giminės“. 21.50 Elito kinas. Drama „Titas“ (Italija, JAV, 1999 m.) (N-14). 0.30 Panorama (k). 0.50 Verslas (k). 0.55 Kultūra (k). 1.00 Sportas (k). 1.05 Orai (k). 1.10 „Vilniaus knygų mugė 2012“. Audronės Urbonaitės knygos „Cukruota žuvis“ pristatymas.

9.45, 14.30 Teleparduotuvė. 10.00, 16.00 „Išlikimas“. 11.00, 15.00 „Konano nuotykiai“. 12.00, 18.00 „Melo teorija“. 13.00, 20.00 „Trečias luitas už Saulės“. 14.00 „Moterų lyga. Vyrai, pinigai ir meilė“. 17.00, 1.00 „Flešas Gordonas“. 19.00, 0.00 „CSI Majamis“. 21.00 „Moterų lyga. Vyrai, pinigai ir meilė“. 21.30 Veiksmo trileris „Amerikietiški kalneliai“ (JAV, 1997 m.).

8.05, 15.30 Teleparduotuvė. 8.40 „Drakonų kova Z“ (N-7). 9.10 „Supermeno nuotykiai“. 9.35 „Kovotojas Reksas“. 10.05 „Betmenas“. 10.30 Būk mano meile! (N-7). 11.30 „Meilės sparnai“. 12.30 „Intrigų dvaras“. 13.30 „Laukinė širdis“. 16.00 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai (N-7). 17.00 „Pasaulio Guinnesso rekordai“ (N-7). 17.57 Žodis – ne žvirblis (k). 18.00 „Dvigubas gyvenimas“ (N-7). 19.00 „Laukinis gyvenimas“ (6) (N-7). 20.00 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (N-7). 21.00 Veiksmo komedija „Pinigų kalba“ (JAV, 1997 m.) (N-14). 23.00 „Išrinktieji“ (N-14). 0.00 „Pasaulio Guinnesso rekordai“ (N-7).

10.25 „Linksmieji traukinukai“. 10.40 Senoji animacija. 11.15, 20.30 Nomeda. 12.05, 17.00 Valgyk ir lieknėk. 13.00, 19.00 „Visos upės teka“. 14.00, 21.20 „Moterys meluoja geriau“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Marthos Stewart šou. 18.00 „Moteris be praeities“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 22.20 „Moteris be praeities“.

6.14, 13.00 TV parduotuvė. 6.30 Ryto reporteris. 7.55, 18.55, 23.05 Negaliu tylėti. 8.55 „Merdoko paslaptys“ (N-7). 10.00, 18.20, 22.30 Super L.T. 10.35 Namų daktaras. 11.05 Ilgai ir laimingai. 12.00 Lietuvos diena. 13.30 Šeimų dvikova – „Akropolio“ turnyras. 15.30 Animacinis serialas „Padūkėlis Eliotas“. 15.45, 16.10, 1.00 Dok. f. „Smolensko tragedija“ (N-7). 16.00, 17.00, 18.00 Žinios. Orai. 17.20, 21.55 Lietuva tiesiogiai. 19.00 Numatoma. VTB jungtinės lygos atkrintamosios rungtynės. Vilniaus „Lietuvos rytas“ (Lietuva)– „Nižnij Novgorod“ (Rusija). Tiesioginė transliacija iš Vilniaus. Per pertrauką – Žinios. 19.55 Dok. f. „Kas šovė į Leniną?“ (N-7). 21.00, 0.05 Reporteris. 21.52, 0.57 Orai. 21.55 Numatoma. VTB jungtinės lygos atkrintamosios rungtynės. Kauno „Žalgiris“–Krasnodaro „Lokomotiv-Kuban“ (Rusija). Transliacija iš Kauno.

9.00 Žinios (k). 9.20 Trileris „Du už vieno kainą“ (N-7). 11.25 Pokalbių laida „Susitikimai“ (k). 12.15 Kriminalinė komedija „Apvogti vagį“ (N-7). 14.00 Telelaikraštis. 15.55 F. „Perskaityk ir sudegink“ (N-7). 17.30 Gyvenu čia (k). 18.00 Žinios. 18.20 Sigitos virtuvė. 18.55 Komedija „Kad ir kas benutiktų“ (N-7). 20.30 Kovotojas. 21.00 Žinios. 21.19 Orai. 21.20 Veiksmo f. „Gynėjas“ (N-7). 22.50 Žinios (k). 23.10 Mistinis trileris „Nematomas“ (N-7).

7.00 Žinios. Orai (k). 7.20 Kauniečių akimis (k). 7.30 Kitokia Lietuva (k). 8.30, 9.30, 18.30, 20.30 Muzika. 9.00 Kultūros alėja (k). 10.05 „Betmenas“. 10.30 „Būk mano meile“. 11.30 „Meilės sparnai“. 12.30 „Intrigų dvaras“. 13.30 „Laukinė širdis“. 15.30 Teleparduotuvė. 16.00 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai. 17.00 „Pasaulio Guinnesso rekordai“. 17.57 Žodis – ne žvirblis (k). 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Kauniečių akimis. 19.00 Muzikinė vaivorykštė (k). 20.00 Žinios. Orai (k). 20.20 Kauniečių akimis (k). 21.00 Veiksmo komedija „Pinigų kalba“. 23.00 „Išrinktieji“. 0.00 „Pasaulio Guinnesso rekordai“ (k).

8.00 Fantastinis f. „Svetimšalis“ (JAV, 2008 m.) (N-14). 10.00 Romantinė komedija „Mano geriausio draugo mergina“ (JAV, 2008 m.) (N-14). 12.00 Romantinė komedija „Miego mokslas“ (Prancūzija, 2006 m.) (N-14). 18.30 Nuotykių komedija „Šalin rankas nuo Misisipės“ (Vokietija, 2007 m.) (N-7). 20.15 Kriminalinė drama „Elos slėnyje“ (JAV, 2007 m.) (N-14). 22.25 Romantinė komedija „Mergina vaikino kelnėse“ (JAV, Kanada, 2006 m.) (N-14).

9.00 Televitrina. 10.00, 19.00 Žinios +. 10.15 Italijos „Serie A“ lyga. „Chievo“–„Milan“. 12.00 Lietuvos krepšinio lyga. Kauno „Žalgiris“–Vilniaus „Lietuvos rytas“. 13.45 VTB vieningoji lyga. Vilniaus „Lietuvos rytas“–„Nižnij Novgorod“. 15.30 Ispanijos ACB krepšinio lyga. „Caja Laboral“–Madrido „Real“. 17.15, 19.10 VTB vieningoji lyga. Kauno „Žalgiris“– Krasnodaro „Lokomotiv–Kuban“. 21.15 Automoto. 21.45 Italijos „Serie A“ lyga. „Juventus“– „Lazio“ (per pertrauką – Žinios+). 23.45 VTB vieningoji lyga. Vilniaus „Lietuvos rytas“–„Nižnij Novgorod“.

Tarptautinė koncentracijos stovyklų kalinių išlaisvinimo diena Pasaulinė sergančiųjų Parkinsono liga diena 1755 m. gimė britų gydytojas, aprašęs Parkinsono ligą, Jamesas Parkinsonas. 1879 m. gimė rašytojas Jonas Biliūnas. 1954 m. gimė teatro ir kino aktorius, režisierius Valentinas Masalskis. 1958 m. gimė Rasa Gelgotienė, Vilniaus universiteto chorų meno vadovė ir dirigentė. 1977 m. gimė krepšininkas Rimantas Kaukėnas.

horoskopai Avinas (03 21–04 20). Būsite sąmojingas, kupinas daugybės naujų idėjų. Palankus laikas bendrauti, plepėti telefonu, susirašinėti. Nors būsite pakankamai susikaupę, kalbėkite tik tai, kas jums gerai žinoma. Jautis (04 21–05 20). Bandysite pasinerti į romantišką gyvenimą, mėgausitės savo jausmais ir atvirai reikšite emocijas. Neignoruokite savo norų. Dvyniai (05 21–06 21). Esate susikaupęs ir greitas. Kitaip vertinsite savo emocijas ir veiksmus, nes būsite labai jautrus. Galbūt tie vertinimai bus nepakankamai teisingi, todėl geriau pailsėkite ir nusiraminkite. Vėžys (06 22–07 22). Problemų sprendimas teiks malonumą. Tačiau neužsnūskite ant laurų ir paskubėkite susitvarkyti svarbius reikalus, nes artėja nepalankus laikotarpis Liūtas (07 23–08 23). Tinkamas laikas apmąstyti seniau paruoštus planus. Viskas seksis puikiai ir, atrodo, bus nesunkiai įgyvendinama. Mergelė (08 24–09 23). Nepatartina įsigyti naujų daiktų, nes galite išleisti per daug pinigų ir vėliau dėl to gailėtis. Jūsų prioritetai gali įžeisti kitą žmogų. Kaip elgtis šioje situacijoje, jums pakuždės intuicija. Svarstyklės (09 24–10 23). Sveika nuovoka padės priimti teisingus sprendimus. Gerai apmąstykite praeities įvykius. Nemalonūs dalykai nepasikartos, jei numosite ranka į prietarus ir baimes, susijusias su praeitimi. Skorpionas (10 24–11 22). Norėsite pakeisti savo gyvenimo būdą arba pagerinti supančią aplinką, tačiau ši diena nepalanki svarbiems ir lemtingiems klausimams spręsti. Aplinkiniai gali suabejoti jūsų veiklos tikslingumu. Šaulys (11 23–12 21). Skirkite laiko praeities įvykiams apmąstyti ir padarykite išvadas. Kad ankstesnės bėdos nebekankintų, svarbu nebekartoti senų klaidų, Ožiaragis (12 22–01 20). Neįvertinsite aplinkinių emocijų ir energijos, todėl jie gali likti nepatenkinti. Tai sukels nemalonių jausmų. Verčiau kuriam laikui atsiribokite nuo nemielų dalykų, o vėliau viskas atrodys kitaip. Vandenis (01 21–02 19). Viskas erzins ir pykdys. Galite nesulaikyti savo emocijų, nekontroliuoti elgesio. Bus nelengva išlikti ramiems, atsipalaiduoti ir pamiršti problemas. Antra dienos pusė palankesnė, atsiras progų panaudoti savo kūrybines galimybes. Žuvys (02 20–03 20). Norėsite daug kalbėti, nes esate kupinas naujų idėjų. Tačiau reikia stabtelėti ir pasitarus su labiau patyrusiais žmonėmis apsvarstyti ateities planus bei nuspręsti. Nesiblaškykite nei galvodamas, nei dirbdamas.


Orai

Lietuvoje artimiausiomis dienomis orai toliau šils. Šiandien bus saulėta, mažai debesuota. Temperatūra 9–13 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį temperatūra nukris iki vieno laipsnio šalčio, dieną sušils iki 12–14 laipsnių šilumos, o nuo penktadienio jau nebešals ir naktimis.

Šiandien, balandžio 11 d.

+11

+12

Telšiai

+11

Šiauliai

Klaipėda

+11

Panevėžys

+9

Utena

+12

Tauragė

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (pilnatis) teka Mėnulis leidžiasi

6.25 20.15 13.50 1.32 9.13

102-oji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 264 dienos. Saulė Avino ženkle.

+12

Kaunas

Pasaulyje Atėnai +16 Berlynas +13 Brazilija +28 Briuselis +12 Dublinas +10 Kairas +25 Keiptaunas +24 Kopenhaga +9

Londonas +13 Madridas +17 Maskva +3 Minskas +8 Niujorkas +13 Oslas +9 Paryžius +12 Pekinas +18

orai kaune šiandien

Praha +13 Ryga +12 Roma +17 Sidnėjus +22 Talinas +9 Tel Avivas +21 Tokijas +16 Varšuva +14

+11

+13

Vėjas

Marijampolė

Vilnius

+12

Alytus

4–8 m/s

Vardai Daugailė, Leonas, Liūtas, Liutauras, Vykintas.

Ame­ri­kie­čių pa­gal­ba

Rytas

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

+4

+12

+8

+2

6

+6

+14

+11

+4

4

+10

+9

+6

+8

6

rytoj

poryt

JAV spe­cia­l is­tai pa­ža­dė­jo, kad pa­dės Pa­kis­ta­nui ieš­ko­ti snie­go la­vi­nos, ku­ri pa­lai­do­jo 135 ša­lies ka­rius, au­k ų. Mil­ ži­niš­ka snie­go la­vi­na anks­tų šeš­ta­die­ nio ry­tą pa­lai­do­jo ka­r i­nę ba­zę. Snie­ go, ak­me­nų ir pur­vo la­v i­na už­ver­tė kvad­ra­ti­nio ki­lo­met­ro dy­džio te­ri­to­ri­ ją. Ope­ra­ci­jo­je da­ly­vau­ja apie 180 ka­ riš­k ių ir 60 ci­vi­lių gel­bė­to­jų, pa­si­telk­ ti paieš­kos dar­bams iš­mo­k y­t i šu­nys, nau­do­ja­ma sun­k io­ji tech­ni­ka ir sraig­ tas­par­n iai. Ta­čiau ti­k i­my­bė, kad pa­ vyks ras­t i gy­v ų­jų, be­veik ly­g i nu­l iui. Paieš­kos ope­ra­ci­ją ap­sun­k i­na ne­pa­ lan­k ios oro są­ly­gos. „Arab News“ inf., AFP nuo­tr.

įvairenybės

At­vyks­ta La­dy Ga­ga Lie­tu­vo­je vyks kon­cer­tas, ko­kio ša­lis dar ne­re­gė­jo, – šią va­sa­rą su kon­cer­tų tu­ru „Born This Way Ball“ į Lie­tu­vą at­vyks­ta, ko ge­ro, gar­siau­sia šių die­nų at­li­kė­ja La­dy Ga­ga. Išs­kir­ti­nius ir įspū­din­gus šou ren­gian­ti dai­ni­nin­kė Vil­niaus Vin­ gio par­ke pa­si­ro­dys rugp­jū­čio 21 d. Kiek­vie­na jos dai­na – hi­tas, kiek­ vie­nas vaiz­do kli­pas – sen­sa­ci­ja, kiek­vie­nas šou – už­bu­rian­tis mu­ zi­kos, stul­bi­nan­čios sce­nog­ra­fi­jos ir aukš­čiau­sių pa­gy­rų ver­to šo­kio mi­ši­nys. La­dy Ga­ga vi­sa­me pa­sau­ ly­je ži­no­ma dėl ne­var­žo­mo el­ge­sio,

eks­cent­riš­kų kos­tiu­mų ir itin šil­to bend­ra­vi­mo su ger­bė­jais. Bi­lie­tus į La­dy Ga­gos kon­cer­tą jau nuo ba­lan­džio 26 d. 10 val. iki ba­lan­džio 27 d. 15 val. pir­miau­sia ga­lės įsi­gy­ti kon­cer­tą or­ga­ni­zuo­ jan­čios įmo­nės „BDG Mu­sic“ klu­ bo na­riai. Vie­ša pre­ky­ba bi­lie­tais pra­si­ dės nuo ba­lan­džio 30 d. 11 val. vi­so­se „Tic­ketP­ro“ ka­so­se ir www.tic­ketp­ro.lt. Ko­vo pa­bai­go­je 26-erių su­lau­ku­ si La­dy Ga­ga, ku­rios tik­ra­sis var­das Ste­fa­ni Joan­ne An­ge­li­na Ger­ma­

23 mln.

– tiek al­bu­mų yra par­da­vu­si La­dy Ga­ga. not­ta, šiuo me­tu yra pa­čio­je po­ pu­lia­ru­mo vir­šū­nė­je. Dai­ni­nin­kės „są­skai­to­je“ – per 23 mln. par­duo­ tų al­bu­mų ir dau­giau kaip 64 mln. par­duo­tų sing­lų. La­dy Ga­ga įtrauk­ ta į ge­riau­siai per­ka­mų vi­sų lai­kų at­li­kė­jų są­ra­šus. Nors dai­ni­nin­kė dar ga­na jau­ na, jos na­mus puo­šia iš­ties di­de­lis skai­čius ap­do­va­no­ji­mų – ji tu­ri net 5 pres­ti­ži­nes „Gram­my“ sta­tu­lė­les ir 13 MTV mu­zi­ki­nių vaiz­do kli­pų ap­do­va­no­ji­mų. 2011-ai­siais ame­ ri­kie­čių vers­lo žur­na­las „For­bes“ La­dy Ga­gą pri­pa­ži­no įta­kin­giau­sia pa­sau­lio gar­se­ny­be, o 2012-ai­siais gar­sus mu­zi­kos žur­na­las „Bill­ board“ sky­rė dai­ni­nin­kei 4-ą vie­tą dau­giau­sia 2011 m. už­dir­bu­sių at­ li­kė­jų są­ra­še, nes praė­ju­siais me­ tais ji sa­vo są­skai­tą pa­pil­dė dau­ giau kaip 25 mln. JAV do­le­rių. Į pa­sau­li­nės šlo­vės olim­pą La­ dy Ga­ga įko­pė 2008 m., kai die­nos švie­są iš­vy­do jos de­biu­ti­nis al­bu­ mas „Fa­me“. Kri­ti­kų pa­lan­ku­mo ir ko­mer­ci­nės sėk­mės su­lau­kęs dai­nų rin­ki­nys kaip­mat užė­mė aukš­čiau­ sias vie­tas pa­sau­lio po­pu­lia­riau­sių dai­nų są­ra­šuo­se, o dai­nos „Po­ker Fa­ ce“ ar „Just Dan­ce“ ta­po itin klau­so­ mos ir mėgs­ta­mos. Po al­bu­mui skir­ to kon­cer­tų tu­ro „Fa­me Ball Tour“ 2009 m. La­dy Ga­ga pri­sta­tė nau­ ją dis­ką – dar dau­giau hi­tų pa­žė­ru­sį dai­nų rin­ki­nį „The Fa­me Mons­ter“.

„„Iš­vaiz­da: La­dy Ga­ga gar­sė­ja ne tik mu­zi­ka, bet ir ekst­ra­va­gan­tiš­ku

įvaiz­džiu. 

Bū­tent ja­me nu­skam­bė­jo ger­bė­ jų ypač mėgs­ta­mi „Bad Ro­man­ce“, „Te­lep­ho­ne“ ir „Ale­jand­ro“. Dėl neį­ti­ki­mos al­bu­mo sėk­ mės La­dy Ga­ga lei­do­si į net 18-os mė­ne­sių truk­mės pa­sau­li­nį tu­rą „Mons­ter Ball Tour“. Jis vė­liau bu­vo pa­skelb­tas vie­no­mis pel­nin­

„Scan­pix“ nuo­tr.

giau­sių gast­ro­lių per vi­są mu­zi­kos is­to­ri­ją. 2011-ai­siais iš­leis­tas nau­ ja­sis La­dy Ga­gos al­bu­mas „Born This Way“ pa­žė­rė dar dau­giau dai­ nų, ku­rios taip pat už­val­dė pa­sau­lį, – „Born This Way“, „Ju­das“, „The Ed­ge of Glo­ry“ ir kt. KD inf.

2012-04-11 Kauno diena  

Žu­vu­sio­Len­ki­jos­pre­zi­den­to­ L.Kac­zyńs­kio­­ bro­lis­te­be­ma­no,­­ kad­tra­ge­di­ja­­ Smo­lens­ke­–­­ są­moks­las. 4 Tragedija­Kaun...

2012-04-11 Kauno diena  

Žu­vu­sio­Len­ki­jos­pre­zi­den­to­ L.Kac­zyńs­kio­­ bro­lis­te­be­ma­no,­­ kad­tra­ge­di­ja­­ Smo­lens­ke­–­­ są­moks­las. 4 Tragedija­Kaun...

Advertisement