Page 1

TODĖL, KAD naujienos ESU VILNIETIS Tikros sostinės

antradienis, balandžio 10 d., 2012 m. Nr. 83 (1282) 

Iš ma­ra­to­ni­nin­kės Ž.Bal­čiū­nai­tės ga­li bū­ti atim­tas vals­ty­ bi­nis or­di­nas. Lie­tu­va 5p.

Dra­bu­žių ir ava­ ly­nės kai­nos Lie­ tu­vo­je vir­ši­ja ES vi­dur­kį. Eko­no­mi­ka 7p.

diena.lt

1,30 Lt

Šventasis Tėvas Benediktas XVI per Velykas paragino pasaulį siekti taikos. Pasaulis 12p.

Dvi­ra­čių ta­kų ne­rei­kia

Paieš­ka ne­pra­si­dė­ju­si ir ne­ži­nau, ar ji­nai pra­si­dės. Po­li­ci­jos ­ de­par­ta­men­to at­sto­vas ­ Ra­mū­nas­ Ma­to­nis

4p.

Miestas

2p.

At­nau­jins „Kiau­ši­nį“ Šv. Ste­po­no gat­vės sim­bo­lis – skulp­ tū­ra „Kiau­ši­nis“ – praė­ju­sias Ve­ly­ kas su­ti­ko ne­mar­gin­tas. Ta­čiau juo jau su­si­rū­pi­no ap­lin­ki­niai gy­ven­to­ jai. Jie pa­tys už sa­vo lė­šas ke­ti­na im­ tis skulp­tū­ros at­nau­ji­ni­mo ir nu­da­ žy­mo. Tie­sa, dar rei­kia, kad šiai gy­ ven­to­jų ini­cia­ty­vai pri­tar­tų ir sos­ti­ nės sa­vi­val­dy­bė.

Pra­mo­gos 13p. „„Tin­gi­niai: dėl sa­vi­val­dy­bės val­di­nin­kų ne­ran­gu­mo Vil­niaus dvi­ra­ti­nin­kams ir to­liau teks erd­ve da­ly­tis su au­to­mo­bi­liais. And­riaus Ufar­to (BFL) nuo­tr.

Sos­ti­nės sa­vi­val­dy­bės val­di­nin­kai ne­pa­ si­nau­do­jo pro­ga už ES mi­li­jo­nus mies­ te nu­ties­ti pa­vyz­di­nę dvi­ra­čių tra­są. Su­ si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos kon­kur­se mies­tas nė ne­da­ly­va­vo, nes esą ne­spė­jo pa­reng­ti pro­jek­to. Ta­čiau vi­so­kių pro­jek­tų pil­ni sa­ vi­val­dy­bės stal­čiai.

Ma­tas Mik­ne­vi­čius

m.miknevicius@diena.lt

„Da­ly­vau­ti ne­ga­lė­jo“

Praė­ju­siais me­tais Su­si­sie­ki­mo mi­ nis­te­ri­jos skelb­ta­me kon­kur­se gau­ti ES lė­šų pa­vyz­di­niams dvi­ra­čių ta­ kams įreng­ti da­ly­va­vo še­šios ša­lies sa­vi­val­dy­bės, ta­čiau Vil­niaus tarp jų ne­bu­vo. Apie no­rą mies­tą pa­da­ry­ti dvi­ra­ čių sos­ti­ne ko­ne kiek­vie­ną sa­vai­tę

kal­ban­tys sos­ti­nės po­li­ti­kai ne­pa­si­ var­gi­no pa­ruoš­ti do­ku­men­tų kon­ kur­sui, ku­ria­me ta­kams ties­ti bu­vo ga­li­ma gau­ti 3 mln. li­tų. Mies­to val­di­nin­kai aiš­ki­na, kad kon­kur­se da­ly­vau­ti ne­spė­ta dėl per trum­po lai­ko­tar­pio sos­ti­nės dvi­ra­ čių ta­kų pla­nui pa­reng­ti, nors sa­ vi­val­dy­bės pus­la­py­je to­kių pla­nų pui­kuo­ja­si ne vie­nas. „Su­si­sie­ki­mo minis­ te­ri­jai teik­ti siū­ly­mus

2

A.Ry­ba­ko vie­nat­vė


2

antrADIENIS, balandžio 10, 2012

miestas

13p.

„Kino pavasariui“ šie metai buvo rekordiniai.

Pi­ni­gai – lyg pa­si­ty­čio­ji­mas Jus­ti­nas Ar­gus­tas j.argustas@diena.lt

Mies­to val­džia pa­da­li­jo vie­tos bend­ruo­me­nėms skir­tus veik 2 mln. li­tų. Bend­ruo­me­nių at­sto­ vai to­kius pi­ni­gus va­di­na iš­mal­ da – esą taip tie­siog ty­čio­ja­ma­si iš vie­tos sa­vi­val­dos, nors ža­dė­ta ją stip­rin­ti.

1,966 mln. li­tų, skir­tų „vie­ tos bend­ruo­me­nių spren­di­mams įgy­ven­din­ti“, val­džia jau pa­skirs­tė mies­to se­niū­ni­joms pa­gal gy­ven­ to­jų skai­čių. Dau­giau­sia lė­šų skir­ta Žir­mū­nų bend­ruo­me­nės po­rei­kiams – be­ veik 172 tūkst. li­tų, Ver­kių – 148 tūkst., Fa­bi­jo­niš­kių – 137 tūkst. li­ tų. O kai ku­rios tu­rės ten­kin­tis vos ke­lias­de­šimt tūks­tan­čių sie­kian­ čia su­ma – štai Pa­ne­rių bend­ruo­ me­nė tu­rės iš­si­vers­ti su 26 tūkst., Žvė­ry­no – 40 tūkst., Vir­šu­liš­kių – 56 tūkst. li­tų. Kaip bus pa­nau­do­ti šie pi­ni­gai, prio­ri­te­tus ri­kiuos pa­ čios vie­tos bend­ruo­me­nės, o įgy­ ven­dins se­niū­ni­jos. Nu­ma­ty­ta, kad šie pi­ni­gai ga­ li bū­ti lei­džia­mi vai­kų ir jau­ni­mo

užim­tu­mui, kul­tū­ri­nei, švie­tė­jiš­ kai veik­lai, kie­mams ir ap­lin­kai tvar­ky­ti, spor­tui, bend­ruo­me­nės veik­lai or­ga­ni­zuo­ti.

Vy­tau­tas Da­ma­še­vi­čius:

Ką ga­li­ma nu­veik­ti už 40 tūkst. li­tų? Tai – tik ke­lių tvo­rų nu­ da­žy­mas. Juo­kin­ga.

Ta­čiau kai ku­rių mies­to bend­ ruo­me­nių at­sto­vams to­kios pi­ni­ gų su­mos ir jų skirs­ty­mas pri­me­na iš­mal­dos da­li­ji­mą – esą nuo to sa­ vi­val­da tik­rai ne­stip­rė­ja. Vy­tau­tas Da­ma­še­vi­čius, re­ži­sie­rius, Žvė­ry­ no bend­ruo­me­nės at­sto­vas, sa­ko, kad jei bū­tų jo va­lia, šiuos pi­ni­gus grą­žin­tų – bend­ruo­me­nės ir taip vis­ką da­ro už sa­vo pi­ni­gus. „Ką ga­li­ma nu­veik­ti už 40 tūkst. li­tų? Tai – tik ke­lių tvo­rų nu­da­žy­ mas. Juo­kin­ga. Taip, su­si­rink­si­ me, su se­niū­nu, ku­ris ski­ria­mas iš cent­ro ir grei­čiau­siai net ne­ži­no

Žvė­ry­no gat­vių, nu­sprę­si­me, kam skir­ti tuos pi­ni­gus. Tai yra ne pi­ ni­gai, o lyg smul­ki Ka­lė­dų do­va­nė­ lė“, – iro­ni­za­vo V.Da­ma­še­vi­čius. Jis pri­mi­nė, kad jau il­gus me­ tus kal­ba­ma apie tik­rą sa­vi­val­dos re­for­mą, kad vie­tos bend­ruo­me­ nėms bū­tų su­teik­ta dau­giau ga­lių da­ry­ti įta­ką spren­di­mų priė­mi­ mui, ta­čiau lig šiol nie­kas ne­si­ kei­čia. V.Da­ma­še­vi­čius Vil­niaus Žvė­ry­ną ly­gi­no su to­kio pat pa­va­ di­ni­mo ra­jo­nu Len­ki­jo­je, Kro­ku­ vo­je. Jo tei­gi­mu, ten vie­nai vie­tos bend­ruo­me­nei vien kul­tū­ri­nei, švie­čia­ma­jai veik­lai or­ga­ni­zuo­ti ski­ria­ma apie 600 tūkst. zlo­tų. O Žir­mū­nų bend­ruo­me­nės pir­ mi­nin­kas Pet­ras Dem­šė džiau­gė­ si bend­ruo­me­nei skir­ta pi­ni­gų su­ ma: „To­kių di­de­lių pi­ni­gų nie­ka­da ne­skir­da­vo. Šie­met to­kie pir­mą kar­tą. Štai per­nai ga­vo­me apie 50 tūkst. li­tų“, – nu­ro­dė P.Dem­šė. Kaip bus pa­nau­do­ti šie pi­ni­gai? Tar­ki­me, per­nai Žir­mū­nai vai­kų žai­di­mo aikš­te­lių re­mon­tui iš­lei­ do 20 tūkst. li­tų, dar 20 tūkst. – kie­mams, gat­vėms tvar­ky­ti, li­ku­ sius 10 tūkst. li­tų – ren­gi­niams or­ga­ni­zuo­ti.

Dvi­ra­čių ta­kų ne­rei­kia dėl kon­kur­so bu­vo ga­li­ma 1 apie tris mė­ne­sius, per šį lai­ko­tar­pį nė­ra ga­li­my­bės pa­reng­ti

Vil­niaus mies­to tech­ni­nio dvi­ra­čių ta­kų pla­no. Dėl to Vil­niaus mies­ to sa­vi­val­dy­bė ne­ga­lė­jo da­ly­vau­ti kon­kur­se“, – dien­raš­čiui „Vil­niaus die­na“ tvir­ti­no sa­vi­val­dy­bės Vie­ šų­jų ry­šių sky­riaus spe­cia­lis­tė In­ ga Si­ma­no­ny­tė. Jei val­di­nin­kai bū­tų pa­sku­bė­ ję, jau šiais me­tais mies­tu ar jo pa­ kraš­čiu bū­tų drie­kę­si vi­sus Eu­ro­pos stan­dar­tus ati­tin­kan­tys dvi­ra­ čių ta­kai. Prie jų tie­si­mo fi­nan­siš­ kai sa­vi­val­dy­bei bū­tų te­kę pri­si­dė­ ti ne­daug. Sa­vi­val­dy­bės van­gios

Pa­vyz­di­nės dvi­ra­čių tra­sos bus tie­sia­mos Elekt­rė­nuo­se ir Jo­na­vo­ je. Šių sa­vi­val­dy­bių pa­reng­ti pro­ jek­tai eks­per­tų pri­pa­žin­ti ge­riau­ siais. Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja ap­skri­ tai gai­li­si, kad per­nai pa­skelb­ta­me kon­kur­se da­ly­va­vo tik 6 sa­vi­val­dy­ bės: Elekt­rė­nų, Jo­na­vos, Klai­pė­dos mies­to, Klai­pė­dos ra­jo­no, Pa­ne­vė­ žio ir Za­ra­sų. Nors iš pra­džių ke­tin­ta at­rink­ ti tik vie­ną sa­vi­val­dy­bę, ku­rio­ je vals­ty­bės lė­šo­mis bū­tų nu­ties­ tas pa­vyz­di­nis dvi­ra­čių ta­kas ar­ba tra­sa, eks­per­tų ko­mi­si­ja mi­nist­rui Eli­gi­jui Ma­siu­liui pa­siū­lė pa­gal ga­ li­my­bes skir­ti fi­nan­sa­vi­mą dviem dau­giau­sia ba­lų su­rin­ku­siems pa­ siū­ly­mams. Elekt­rė­nų ir Jo­na­vos sa­vi­val­dy­ bės dvi­ra­čių ta­kams ties­ti iš vals­ ty­bės tu­rė­tų gau­ti apie 3 mln. li­tų. Da­lį lė­šų skirs ir pa­čios sa­vi­val­dy­ bės. „Abi sa­vi­val­dy­bės įsi­pa­rei­go­ja pa­vyz­di­nes tra­sas nu­ties­ti dar šiais me­tais. Pa­ga­liau tu­rė­si­me Lie­tu­vo­ je dvi tra­sas, ku­rios taps pa­vyz­džiu ki­tiems mies­tams ku­riant žmo­ nėms pa­trauk­lų kas­die­nio nau­do­ ji­mo dvi­ra­čių ta­kų tink­lą“, – sa­kė E.Ma­siu­lis.

Vy­tau­to Pet­ri­ko nuo­tr.

Po­li­ci­ja tei­gia, kad vie­nas va­gies ap­si­lan­ky­mas bu­to šei­mi­nin­kui vi­du­ti­niš­kai pa­da­ry­da­vo 28 tūkst. li­tų tur­ti­nį nuo­sto­lį. Per­nai su­lai­ kius įta­ria­mą­jį, va­gys­čių iš bu­tų skai­čius vi­sa­me Vil­niaus mies­te tuo­jau ge­ro­kai su­ma­žė­jo. Pa­sak by­lą ty­ru­sių Vil­niaus mies­to 5-ojo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­ to pa­rei­gū­nų, 2011 m. Vir­šu­liš­kių ir Laz­dy­nų se­niū­ni­jų te­ri­to­ri­jo­je ypač pa­dau­gė­jo va­gys­čių iš bu­tų. Nu­si­kals­ta­mos vei­kos brai­žas bu­ vo ana­lo­giš­kas – iš bend­ro nau­do­ ji­mo bal­ko­no-džio­vyk­los, iš­lau­žęs prieš­gais­ri­nes du­ris, at­stū­męs bu­

tų bal­ko­no du­ris, va­gis leng­vai pa­ tek­da­vo į bu­tus. Il­ga­pirš­tis lan­kė­si tik se­nos sta­ ty­bos stam­biap­lokš­čių na­mų bu­ tuo­se, ku­riuo­se įreng­tos mi­nė­ tos prieš­gais­ri­nės du­rys ir bend­ro nau­do­ji­mo bal­ko­nai-džio­vyk­los. Bu­tų sa­vi­nin­kams bū­da­vo pa­da­ ro­ma la­bai di­de­lių tur­ti­nių nuo­ sto­lių, nes va­giui ap­si­lan­kius šei­ mi­nin­kai pa­si­ges­da­vo ver­tin­gos bui­ti­nės tech­ni­kos, auk­so dir­bi­ nių, pra­ban­gių laik­ro­džių, kom­ piu­te­rių, stam­bių san­tau­pų su­ mų, ki­tų gė­ry­bių. Vil­niaus mies­to 5-ojo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo sky­riaus pa­rei­gū­nai sky­rė daug dė­me­sio šioms va­gys­tėms tir­ti. Gau­da­mi ope­ra­ty­vi­nės in­for­ma­ ci­jos, jie rin­ko ži­nias apie nu­si­

Rū­pi­na­si tik kal­bo­mis

Vil­niaus me­ras Ar­tū­ras Zuo­kas nuo­lat kal­ba no­rin­tis vi­sus vil­ nie­čius pa­so­din­ti ant dvi­ra­čių, ta­čiau kol kas tai tė­ra kal­bos. Dar žie­mą sa­vi­val­dy­bė ža­dė­jo pa­va­sa­ rį pa­skelb­ti dvi­ra­čių nuo­mos sis­ te­mos su­kū­ri­mo kon­kur­są, ta­čiau kal­bos apie ją jau spė­jo nu­til­ti. Me­ras anks­čiau gy­rė­si ke­ti­nan­tis mies­te įreng­ti 40 dvi­ra­čių nuo­ mos punk­tų, ku­riuo­se bū­tų apie 350 dvi­ra­čių. Ban­dy­mai mies­tą ap­juos­ti eu­ ro­pi­nio ly­gio dvi­ra­čių ta­kais ka­ dai­se taip pat bai­gė­si ne­sėk­me. „Eu­ro­Ve­lo“ pro­jek­tas, pa­gal ku­ rį dvi­ra­čiu tu­rė­jo bū­ti ga­li­ma per­ va­žiuo­ti vi­są Vil­nių ir jo apy­lin­ kes, ap­si­ri­bo­jo tik ta­kais mies­to te­ri­to­ri­jo­je. Nors ir šiuos dvi­ra­ ti­nin­kai kei­kia – ta­kai su­žy­mė­ti ne­lo­giš­kai, kai ku­rios pa­žy­mė­tos

Jus­ti­nas Ar­gus­tas

Į teis­mą – dėl 17 va­gys­čių Prieš teis­mą Vil­niu­je ne­tru­kus stos vy­ras, ku­ris įta­ria­mas įvyk­ dęs 17 va­gys­čių iš mies­to gy­ven­ to­jų bu­tų.

Dvi­ra­čių ta­kus blo­ kuo­jan­tiems vai­ ruo­to­jams A.Zuo­kas gra­so tan­ku, ta­čiau nau­jais ta­kais net ir už sve­ti­mus pi­ni­gus pa­si­rū­pin­ti ne­sku­ba.

Nut­riu­šęs

„„Pa­ly­gi­no: mies­to bend­ruo­me­nių at­sto­vai pik­ti­na­si, kad sa­vi­val­dy­bė pi­ni­gų pa­mė­tė­jo lyg iš­mal­dos el­ge­

toms. 

Šios tra­sos ga­lės su­jung­ti jau su­ kur­tą dvi­ra­čių eis­mo inf­rast­ruk­tū­ rą į vien­ti­są marš­ru­tų tink­lą. Taip bus su­da­ry­tos ga­li­my­bės smar­kiai pa­di­din­ti su­si­sie­ki­mo dvi­ra­čiais pa­trauk­lu­mą. Ma­žiau ba­lų kon­kur­se su­rin­ ku­sioms sa­vi­val­dy­bėms ir tiems mies­tams bei ra­jo­nams, ku­rie no­ri plės­ti dvi­ra­čių ta­kų tink­lą, Su­si­sie­ ki­mo mi­nis­te­ri­ja pla­nuo­ja nu­ma­ ty­ti ga­li­my­bes gau­ti fi­nan­sa­vi­mą iš 2014–2020 m. ES struk­tū­ri­nės pa­ra­mos lė­šų. Dėl ne­no­ro da­ly­vau­ti kon­kur­se Vil­niui šio­se da­ly­bo­se ga­ li tek­ti tik ne­di­de­lė da­lis.

kals­ta­mas vei­kas pa­da­riu­sius as­ me­nis. Nors ir gud­riai veik­da­mas, va­gi­ šius pa­lik­da­vo pėd­sa­kų. Lapk­ri­čio mė­ne­sį kruopš­tus ir pro­fe­sio­na­lus pa­rei­gū­nų dar­bas da­vė re­zul­ta­tų – bu­vo nu­sta­ty­tas ir su­lai­ky­tas įta­ria­ ma­sis. Tai daug kar­tų teis­tas, po­li­ ci­jai ge­rai ži­no­mas 40-me­tis A.Z. At­lie­kant ty­ri­mą nu­sta­ty­ta, kad įta­ria­ma­sis nu­si­kal­ti­mus vyk­dė ne tik Vir­šu­liš­kių, Laz­dy­nų, bet ir Ka­ro­li­niš­kių bei Žir­mū­nų se­niū­ ni­jo­se. A.Z. kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos pa­ rei­gū­nams per ty­ri­mą pri­si­pa­ži­no įvyk­dęs 17 va­gys­čių iš bu­tų. Jam pa­reikš­ti įta­ri­mai, ir by­la su vi­sais įro­dy­mais ar­ti­miau­siu me­tu bus per­duo­ta teis­mui. VD, BNS inf.

Šv. Ste­po­no gat­vės sim­bo­lis – skulp­tū­ra „Kiau­ši­nis“ – praė­ju­sias Ve­ly­kas su­ti­ko ne­mar­gin­tas. Ta­ čiau juo jau su­si­rū­pi­no ap­lin­ki­niai gy­ven­to­jai. Jie pa­tys ke­ti­na im­tis skulp­tū­ros tvar­ky­mo.

„„At­gi­mi­mas: Šv. Ste­po­no gat­vės

priei­go­se sto­vin­tį „Kiau­ši­nį“ ak­ ty­vūs gy­ven­to­jai pa­si­ren­gę at­ nau­jin­ti už sa­vo pi­ni­gus – te­rei­ kia su­lauk­ti lei­di­mo. O kol kas čia bū­riuo­ja­si vie­tos gir­tuok­liai. 

Si­mo­no Švit­ros nuo­tr.

„Už sa­vo pi­ni­gus jį at­nau­jin­si­me, nu­da­žy­si­me, ta­čiau tai tik pra­ džia“, – ti­ki­no ak­ty­vūs se­na­mies­ čio gat­ve­lė­je įsi­kū­rę gy­ven­to­jai. Be­li­ko su­lauk­ti me­ri­jos lei­di­mo. „At­nau­jin­ti ir de­ko­ruo­ti „Kiau­ ši­nį“ no­rė­jo­me jau prieš Ve­ly­kas, bet su­pra­to­me: už to­kią ini­cia­ty­vą, ne­ga­vę lei­di­mų, ga­li­me su­lauk­ti ir bau­dų“, – pri­si­pa­ži­no Jur­gi­ta Ja­ku­ baus­kai­tė, ar­chi­tek­tė. Tad ji nu­spren­dė su­kti trum­ piau­siu ke­liu: apie sa­vo idė­ją so­ cia­li­nia­me tink­le „Fa­ce­book“ pra­ ne­šė pa­čiam me­rui Ar­tū­rui Zuo­kui ir pa­pra­šė lei­di­mo skulp­tū­rą at­


3

antrADIENIS, balandĹžio 10, 2012

miestas diena.lt/naujienos/miestas

Pa­rei­gō­nai no­ri spe­cia­lių rie­dŞių Vil­niaus ap­skri­ties po­li­ci­ja no­ ri nuo­mo­tis spe­cia­lius pa­rei­gō­ nams pri­tai­ky­tus rie­dŞius, ku­riais ke­ti­na pa­tru­liuo­ti ir sos­ti­nės cent­ re, ir Tra­kuo­se, ir per ren­gi­nius di­ dŞio­sio­se are­no­se.

„„Skir­tu­mai: A.Zuo­kas net Şie­mą sa­vo pa­vyz­dŞiu ban­do įro­dy­ti, kad Vil­nius – dvi­ra­ti­nin­kams drau­giť­kas mies­

tas. Tik pa­tys dvi­ra­ti­nin­kai taip ne­ma­no. 

vie­tos ap­skri­tai dvi­ra­Ä?iu ne­pra­va­ Ĺžiuo­ja­mos. Nuo­lat kal­ba­ma ir apie Ne­ries pa­kran­te nuo Vin­gio par­ko iki Va­ la­kam­piĹł be­si­driek­sian­Ä?iÄ… svei­ka­ tin­gu­mo tra­sÄ…, ta­Ä?iau dÄ—l jos su­kō­ ri­mo kol kas ne­Şeng­tas nÄ— vie­nas rim­tas Ĺžings­nis. Dvi­ra­Ä?iĹł ta­kus blo­kuo­jan­tiems sos­ti­nÄ—s vai­ruo­to­jams sa­vi­val­dy­ bÄ—s me­ras A.Zuo­kas gra­so tan­ku, ta­Ä?iau nau­jais mo­der­niais ta­kais net ir uĹž sve­ti­mus pi­ni­gus pa­si­rō­ pin­ti kol kas ne­sku­ba.

Si­mo­no Švit­ros nuo­tr.

KÄ… pra­ra­do­me? Elekt­rė­nai pa­siō­lÄ— uni­ka­lĹł ir ra­cio­na­lĹł spren­di­mÄ…, ku­ris ga­li tap­ti pa­vyz­dĹžiu pa­na­ťaus dy­dĹžio mies­tams ar di­des­ niĹł mies­tĹł mik­ro­ra­jo­nams. Ta­kas bus Ĺžie­do ti­po ir ap­juos pa­grin­di­nius mies­ to gy­ve­na­muo­sius ra­jo­nus. Tra­sa bus in­teg­ruo­ta ÄŻ jau esa­mus ta­kus, driek­sis ĹĄa­lia vi­sĹł pa­grin­di­niĹł dar­bo­vie­Ä?iĹł, su­ da­rys są­ly­gas su­si­siek­ti su uŞ­mies­Ä?io gy­ve­na­mo­sio­mis te­ri­to­ri­jo­mis, mo­ky­ mo, svei­ka­tos ÄŻstai­go­mis ir ki­tais Ĺžmo­

niĹł trau­kos ob­jek­tais. Ta­kas iť­si­skirs spal­vi­ne vi­zua­li­za­ci­ja, sau­gos spren­ di­mais, dan­ga. Jo­na­vos sa­vi­val­dy­bÄ— siō­lo for­muo­ti Ĺžie­di­nio ti­po jung­tÄŻ mies­to vi­du­je, in­ teg­ruo­jant jau su­kur­tus dvi­ra­Ä?iĹł ta­ kus ÄŻ bend­rÄ… tink­lÄ… ir su­jun­giant at­ski­ rus mik­ro­ra­jo­nus su mies­to cent­ru. Ĺ i tra­sa leis­tĹł Jo­na­vai tap­ti vie­nu ge­riau­ siÄ… dvi­ra­Ä?iĹł tink­lÄ… tu­rin­Ä?iĹł vi­du­ti­nio dy­dĹžio Lie­tu­vos mies­tĹł.

„Kiau­ťi­nis“ ÄŻgri­so gy­ven­to­jams nau­jin­ti. „Tai pa­da­riau to­dÄ—l, kad daŞ­niau­siai to­kios ini­cia­ty­vos bai­ gia­si biu­rok­ra­ti­niuo­se ko­ri­do­riuo­ se. Ĺ˝iō­rė­si­me, kuo vis­kas baig­sis“, – kal­bė­jo J.Ja­ku­baus­kai­tÄ—. Ĺ v. Ste­po­no gat­ve­lė­je dirb­tu­ vė­les, stu­di­jas, ga­le­ri­jas tu­rin­tys me­ni­nin­kai ir ak­ty­vĹŤs vil­nie­Ä?iai „Kiau­ťi­nÄŻâ€œ pa­si­ren­gÄ™ at­nau­jin­ti sa­ vo lė­ťo­mis – esÄ… rei­kia tik idė­jos, no­ro, tep­tu­kĹł ir da­Şų. „Vie­na iĹĄ idė­jĹł bu­vo at­kur­ti prieĹĄ tai bu­vu­sÄŻ jo vaiz­dÄ…, bet svars­to­me ir ki­tus va­rian­tus. Rugp­jō­Ä?io 16 d. yra Ĺ v. Ste­po­no die­na, tad mes jÄ… pa­si­tik­ti no­ri­me ap­si­tvar­kÄ™, ap­si­ kuo­pÄ™, bus spe­cia­lus ren­gi­nys“, – pa­sa­ko­jo ar­chi­tek­tÄ—. De­ťimt­me­tÄŻ skve­re­ly­je ties Py­li­ mo, Ĺ v. Ste­po­no ir Rau­gyk­los gat­ vė­mis sto­vin­Ä?io gip­si­nio „Kiau­ťi­ nio“ de­ko­ra­vi­mas bō­tĹł tik pra­dĹžia. Veik­liĹł mies­tie­Ä?iĹł uŞ­mo­jis – pri­ kel­ti Ĺ v. Ste­po­no gat­vÄ™ ir jos apy­ lin­kes nau­jam gy­ve­ni­mui.

„Mes, ÄŻsi­kō­rÄ™ ĹĄio­je gat­ve­lė­je, vi­ sa­da sten­gia­mÄ—s dirb­tu­viĹł lan­gus nak­Ä?iai pa­lik­ti ÄŻjung­tus, su ĹĄvie­ so­mis, – kad bō­tĹł ĹĄvie­siau ir jau­ kiau, nes Ä?ia tam­su. Tu­ri­me daug me­niť­kĹł Ĺžmo­niĹł, ak­ty­viĹł gy­ven­ to­jĹł, mes pa­si­ren­gÄ™ ap­si­tvar­ky­ ti. Yra Ä?ia ke­le­tas ak­li­nĹł sie­nĹł, kur ga­li­ma reng­ti pa­ro­das. Mi­ni­ma­liai pa­tvar­ky­ti juk nie­ko ne­kai­nuo­ja – ke­le­tas va­lan­dĹł lais­va­lai­kio, ir taip pri­si­dė­tu­me prie gra­Şes­nio mies­to vaiz­do. Po ke­lis li­tus vi­si su­si­me­si­ me ir su­tvar­ky­si­me“, – uŞ­si­de­gu­ si „Vil­niaus die­nai“ kal­bė­jo J.Ja­ku­ baus­kai­tÄ—. Ĺ v. Ste­po­no gat­vÄ—, pa­sak ar­chi­ tek­tÄ—s, – neat­ras­ta erd­vÄ—, ta­Ä?iau pa­sta­ruo­ju me­tu pa­gar­sė­ju­si vien uŞ­puo­li­mais, tad Ĺžmo­nÄ—s ĹĄios vie­ tos pri­ven­gia. „Jei vis­kÄ… su­tvar­ky­si­me, gat­vÄ— bus ap­ťvies­ta tin­ka­mai, bus sau­ giau, ju­dė­ji­mo ir ak­ty­vu­mo Ä?ia at­si­ ras dau­giau“, – vy­lė­si pa­ťne­ko­vÄ—.

Pa­gal pa­skelb­tÄ… vie­ťą­jÄŻ pir­ki­mÄ… Vil­niaus ap­skri­ties vy­riau­sia­sis po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas no­ri nuo­ mo­tis ĹĄe­ťis rie­dĹžius. Ko­mi­sa­ria­to Vie­ťo­sios tvar­ kos val­dy­bos vir­ťi­nin­kas Vy­tau­ tas Gra­ťys BNS sa­kÄ—, kad iki ĹĄiol pa­rei­gō­nams bō­da­vo nuo­mo­ja­mi ÄŻpras­ti tu­ris­ti­niai rie­dĹžiai, o ĹĄie­ met no­ri­ma spe­cia­liai po­li­ci­jai pa­ga­min­tĹł elekt­ro­ni­niĹł trans­ por­to prie­mo­niĹł su ski­ria­mai­siais Ĺženk­lais ir po­li­ci­jos at­ri­bu­ti­ka. „Mes nuo­mo­ja­mÄ—s juos ket­ve­ rius me­tus iĹĄ ei­lÄ—s, bet nuo­mo­jo­ mÄ—s pa­pras­tus, tra­di­ci­nius rie­ dĹžius, ku­riais pre­kiau­ja ÄŻmo­nÄ—s, va­Şi­nė­ja pa­pras­ti tu­ris­tai. Ro­dos, praė­ju­siais me­tais ame­ri­kie­Ä?iai pra­dė­jo ga­min­ti spe­cia­liai po­li­ci­jai pa­reng­tus, pri­tai­ky­tus rie­dĹžius, ir mes ma­no­me, kad mums to­kie la­ biau­siai tik­tĹł uŞ­tik­ri­nant vie­ťą­jÄ… tvar­kÄ… mies­to cent­re, cent­ri­nė­se gat­vė­se, par­kuo­se, ly­giai taip pat dir­bant per ma­si­nius ren­gi­nius“, – BNS sa­kÄ— jis. Jais ke­ti­na­ma pa­tru­liuo­ti ir Vil­ niu­je, ir Tra­kuo­se. „Bus du pa­di­din­to pra­va­Şu­mo ÄŻren­gi­niai. Pat­ru­liuo­si­me Tra­kĹł mies­te kaip ku­ror­ti­nia­me mies­ te ĹĄil­tuo­ju se­zo­nu. At­ťa­lus orams ar, sa­ky­ki­me, kai jĹł pa­nau­do­ji­ mas dÄ—l snie­go ne­tiks gat­vė­je, mes nau­do­si­me juos di­dĹžio­sio­ se are­no­se – „Sie­mens“ are­no­je, Pra­mo­gĹł are­no­je, kur vÄ—l­gi po­ li­ci­ja tam tik­rais mo­men­tais uŞ­

tik­ri­na vie­ťą­jÄ… tvar­kÄ…. JĹł efek­ty­ vu­mas ir pa­tal­po­se, kur yra di­de­li at­stu­mai, ga­na di­de­lis“, – tei­gÄ— V.Gra­ťys. Per­nai ir uŞ­per­nai Vil­niaus po­ li­ci­ja nuo­mo­jo­si po ke­tu­ris tu­ris­ ti­nius rie­dĹžius. VD, BNS inf.

„„Trans­por­tas: iki ťiol po­li­ci­jos

pa­rei­gō­nai va­Şi­nė­jo pa­pras­ tais, jĹł veik­lai ne­pri­tai­ky­tais, rie­dĹžiais. Eval­do But­ke­vi­Ä?iaus nuo­tr.

@bRaNQVR[V\ CVY[VNb`QVR[N•

;2:<8.:.@ Ă Âź76:.@

Ă&#x;ANVX\Z\`V\`QNVYĂ&#x203A;`ZbgVRWĂş Ă&#x;`NcNVaTNYĂ&#x;

Tu­ri sa­vo is­to­ri­jÄ&#x2026; Dau­giau kaip dvie­jĹł met­rĹł aukť­Ä?io ir be­veik pu­sant­ro met­ro plo­Ä?io gip­si­nis kiau­ťi­nis Ĺ v. Ste­po­no gat­vÄ&#x2014;s priei­go­se pa­sta­ty­tas 2002-ai­siais. JÄŻ prieĹĄ de­ťimt me­tĹł UĹžu­pio auk­cio­ne uĹž 10 tĹŤkst. ÄŻsi­ gi­jo Ĺ v. Ste­po­no gat­vÄ&#x2014;s priei­gĹł re­konst­ ruk­ci­jÄ&#x2026; vyk­dĹžiu­si bend­ro­vÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x17E;Vil­niaus ka­pi­ta­lo vys­ty­mo pro­jek­taiâ&#x20AC;&#x153;. 2003-iai­siais, per Ve­ly­kas, jÄŻ iť­mar­ gi­no Aukť­tai­ti­jos, Ĺ˝e­mai­ti­jos, Dzō­ki­ jos ir Su­val­ki­jos tau­to­dai­li­nin­kÄ&#x2014;s. O 2007-ai­siais â&#x20AC;&#x17E;Kiau­ťi­nÄŻâ&#x20AC;&#x153; de­ko­ra­vo me­ ni­nin­kÄ&#x2014; Li­ja­na Turs­ky­tÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x201C; jis iť­mar­gin­ tas na­tō­ra­lio­mis gam­tos spal­vo­mis ir mo­ty­vais. Ta­Ä?iau lai­kui bÄ&#x2014;­gant veik 300 ki­log­ra­mĹł sve­rian­Ä?io â&#x20AC;&#x17E;Kiau­ťi­nioâ&#x20AC;&#x153; de­ko­ras iť­blu­ko, o da­Şai jau bai­gia nu­ si­lup­ti. Bend­ro­vÄ&#x2122; â&#x20AC;&#x17E;Se­na­mies­Ä?io do­ mi­ni­jaâ&#x20AC;&#x153;, ku­riai ĹĄiuo me­tu pri­klau­so skulp­tō­ra, val­do ÄŻmo­nÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x17E;Sno­ras De­ ve­lop­mentâ&#x20AC;&#x153;, bank­ru­ta­vu­sio ban­ko â&#x20AC;&#x17E;Sno­rasâ&#x20AC;&#x153; ant­ri­nÄ&#x2014; ÄŻmo­nÄ&#x2014;.

ANVX\Z\`V\`QNVYĂ&#x203A;`ZbgVRWbWRcfX`aN[Ă&#x2DC;V\`]N_\Q\`'

;b\ZV[VVXVZNX`V@R]aV[a\W\ QRVZaZRĂ&#x2DC;V\ZNQN 1bZNQ\`VZaZRĂ&#x2DC;VNV CNYQ\cĂş_Ă­ZĂşY\Of[N`'9VRabc\`V_ 2b_\]\`]NcRYQ\XY\QNV ;RZ\XNZN`Ă&#x;Ă&#x203A;WVZN`aVX`b ONYN[Q V\!QÂ CVY[VNb`QVR[NÂ&#x2022; /Ă­aV[N]N_\QfaVYNVX_NaĂ&#x; ObQĂ&#x203A;a\WbV]_VRĂ&#x;Ă&#x203A;WVZ\ ANVX\Z\`V\`QNVYĂ&#x203A;`ZbgVRWb` ._`R[NY\T .


4

antrADIENIS, balandžio 10, 2012

lietuva diena.lt/naujienos/lietuva

Ty­ri­mo im­sis eu­ro­par­la­men­ta­rai Ba­lan­džio pa­bai­go­je Lie­tu­vo­je ke­ ti­na lan­ky­tis Eu­ro­pos Par­la­men­to de­le­ga­ci­ja, ku­ri do­mė­sis gal­būt Lie­ tu­vo­je vei­ku­siu JAV cent­ri­nės žval­ gy­bos val­dy­bos (CŽV) ka­lė­ji­mu.

Ba­lan­džio 25–27 d. į Lie­tu­vą ke­ti­ nan­tys at­vyk­ti Pi­lie­čių tei­sių, tei­ sin­gu­mo ir vi­daus rei­ka­lų ko­mi­te­to na­riai ren­gia pra­ne­ši­mą apie ga­li­ mą ne­tei­sė­tą CŽV vyk­dy­tą ka­li­nių su­lai­ky­mą ir per­ve­ži­mą Eu­ro­po­je. Sve­čiai pa­gei­dau­ja su­si­tik­ti su Pre­zi­den­te Da­lia Gry­baus­kai­te, už­ sie­nio rei­ka­lų, vi­daus rei­ka­lų, kraš­ to ap­sau­gos ir tei­sin­gu­mo mi­nist­ rais, Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos, Už­sie­nio rei­ka­lų ko­ mi­te­tų na­riais, Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to, Ci­vi­li­nės avia­ci­jos ad­mi­nist­ra­ci­jos, Žmo­gaus tei­sių ste­bė­ji­mo ins­ti­tu­to at­sto­vais. Pa­gei­dau­ja­mų pa­šne­ko­vų są­ra­še yra ir ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro pa­va­ duo­to­jas Da­rius Rau­lu­šai­tis, bu­vęs Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros pro­ku­ ro­ras Al­gi­man­tas Kliun­ka, bu­vęs Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­ to ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Ar­vy­das Po­cius. Eu­ro­par­la­men­ta­rai taip pat no­ri ap­lan­ky­ti spė­ja­mas Lie­tu­vo­je bu­ vu­sias su­lai­ky­mo vie­tas. Pi­lie­čių tei­sių, tei­sin­gu­mo ir vi­ daus rei­ka­lų ko­mi­te­tas ko­vo pa­bai­

go­je Eu­ro­pos Par­la­men­te su­ren­gė klau­sy­mus dėl Eu­ro­pos ša­lių da­ ly­va­vi­mo slap­to­je JAV pro­gra­mo­je ga­be­nant ir ka­li­nant te­ro­riz­mu įta­ ria­mus as­me­nis. Per juos ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­ za­ci­jos „Am­nes­ty In­ter­na­tio­nal“ ir „Rep­rie­ve“ tei­gė, kad Eu­ro­pos ša­ lims trūks­ta po­li­ti­nės va­lios vyk­ dy­ti nuo­dug­nius ty­ri­mus, ne­pai­ sant pa­sta­ruo­sius ke­le­rius me­tus pa­si­ro­džiu­sios nau­jos in­for­ma­ci­ jos. Lie­tu­vo­je 2009 m. pa­bai­go­je per par­la­men­ti­nį ty­ri­mą bu­vo iden­ti­ fi­kuo­ti du ob­jek­tai Vil­niu­je ir ša­ lia jo, kur ga­lė­jo bū­ti įreng­tos pa­ tal­pos su­lai­ky­tie­siems lai­ky­ti. Taip pat nu­sta­ty­ti ke­li su CŽV sie­ja­mi skry­džiai į Vil­nių ir Pa­lan­gą, vy­kę 2003–2006 m., ta­čiau neat­sa­ky­ta į klau­si­mą, ar į Lie­tu­vą at­skrai­din­ ti įta­ria­mie­ji te­ro­riz­mu. At­li­kus par­la­men­ti­nį ty­ri­mą, at­ ski­rą ty­ri­mą pra­dė­jo pro­ku­ra­tū­ra, ta­čiau praė­ju­sių me­tų sau­sį jį nu­ trauk­da­mas pro­ku­ro­ras Min­dau­gas Dū­da nu­ro­dė ne­ga­vęs duo­me­nų, kad Vil­niu­je ir ša­lia jo esan­čiuo­se ob­jek­tuo­se bū­tų bu­vu­sios įreng­tos pa­tal­pos ka­li­niams lai­ky­ti. Bu­vę vals­ty­bės ir sau­gu­mo or­ ga­nų va­do­vai nei­gia, kad Lie­tu­vo­je ga­lė­jo bū­ti CŽV ka­lė­ji­mas. VD, BNS inf.

„„Vie­ta: slap­tas CŽV ka­lė­ji­mas esą ga­lė­jo veik­ti ša­lia sos­ti­nės esan­čiuo­

se An­ta­vi­liuo­se. 

And­riaus Ufar­to (BFL) nuo­tr.

Švie­ti­mo ir moks­ lo mi­nis­te­ri­ja (ŠMM) dar ko­vo vi­du­ry­je krei­pė­si į Po­li­ci­jos de­par­ta­men­tą (PD), kad pa­rei­gū­nai pa­ dė­tų su­ras­ti 3318 mo­kyk­los ne­lan­ kan­čių vai­kų, ku­rių am­žius iki 16 me­tų.

„„Pra­puo­lė: mokyklos nelanko beveik pusketvirto tūkstančio mokinių,

tačiau policijos pareigūnai nesiima jų ieškoti. Sauliaus Žiūros (BFL) nuotr..

Din­gu­sių vai­kų – tūks­tan­čiai Pa­rei­gū­nų pra­šo­ma nu­sta­ty­ti fak­ ti­nę šių vai­kų gy­ve­na­mą­ją vie­tą ir, esant ga­li­my­bei, jų ne­si­mo­ky­mo prie­žas­tis. Šie vai­kai ap­skri­tai ne­re­gist­ ruo­ti Mo­ki­nių re­gist­re, nors įra­šas apie juos yra Gy­ven­to­jų re­gist­re ir ne­tu­ri­ma duo­me­nų apie jų iš­vy­ki­ mą, neį­ga­lu­mą ar ki­tas prie­žas­tis ne­si­mo­ky­ti. PD at­sto­vas Ra­mū­nas Ma­to­nis BNS sa­kė, kad toks pra­šy­mas yra gau­tas, ta­čiau dar ne­nusp­ręs­ta, ką su juo da­ry­ti. „Kol kas paieš­ka ne­pra­si­dė­ju­si ir ne­ži­nau, ar ji­nai pra­si­dės. Toks dar­bas rei­ka­lau­ja la­bai daug iš­lai­ dų, yra ir ki­tų niuan­sų. Kol kas dar nė­ra nu­spręs­ta, ką da­ry­ti su tuo mi­nis­te­ri­jos pra­šy­mu“, – tei­gė PD Ko­mu­ni­ka­ci­jos sky­riaus vir­ ši­nin­ko pa­rei­gas lai­ki­nai ei­nan­tis R.Ma­to­nis. Vy­riau­sy­bei ki­tą sa­vai­tę bus pa­teik­ti prem­je­ro And­riaus Ku­ bi­liaus praė­ju­sių me­tų pa­bai­go­je su­da­ry­tos dar­bo gru­pės pa­siū­ly­ mai, kaip nu­sta­ty­ti ne­si­mo­kan­ čius vai­kus ir kaip jų ieš­ko­ti. Dar­ bo gru­pės ata­skai­to­je tei­gia­ma, kad 2011–2012 moks­lo me­tais bu­vo 13 462 ne­si­mo­kan­tys vai­

kai nuo 7 iki 16 me­tų. Tai to­kie moks­lei­viai, ku­rių duo­me­nys yra Gy­ven­to­jų re­gist­re, bet jie ne­fi­gū­ ruo­ja Mo­ki­nių re­gist­re.

Ra­mū­nas Ma­to­nis:

Toks dar­bas rei­ka­lau­ ja la­bai daug iš­lai­dų, yra ir ki­tų niuan­sų. Sa­vi­val­dy­bėms pa­tik­ri­nus duo­ me­nis apie dau­gu­mą (84 pro­c.) ne­si­mo­kan­čių vai­kų nu­sta­ty­ta, kad, pa­vyz­džiui, 64 pro­c., ar­ba 8593, ne­si­mo­kan­tys 7–16 me­tų vai­kai iš­vy­kę į už­sie­nį ir ne­dek­ la­ruo­tas jų gy­ve­na­mo­sios vie­tos pa­kei­ti­mas, 85 ne­si­mo­kė dėl neį­ ga­lu­mo. Vie­nas iš mi­nė­tos dar­bo gru­ pės siū­ly­mų – to­bu­lin­ti gy­ve­na­ mo­sios vie­tos dek­la­ra­vi­mą reg­la­ men­tuo­jan­čius tei­sės ak­tus. „Dek­la­ra­vi­mo sis­te­mo­je iš­si­ dek­la­ruo­jant suau­gu­siems žmo­ nėms ne­bu­vo prie­vo­lės dek­la­ruo­ ti vai­kus – tai jie tu­rė­tų pa­da­ry­ti, bet da­bar iš­šoks ne­tgi to­kia len­te­

lė apie vai­kus ir jie tu­rės už­pil­dy­ ti“, – BNS sa­kė dar­bo gru­pės na­ rys, ŠMM Ne­for­ma­laus ug­dy­mo ir švie­ti­mo pa­gal­bos sky­riaus vy­ riau­sia­sis spe­cia­lis­tas Al­gi­man­tas Ši­mai­tis. Jis, be ki­ta ko, pa­brė­žė, kad duo­ me­nys apie tą pa­tį as­me­nį skir­ tin­guo­se re­gist­ruo­se kar­tais bū­na ne­vie­no­di – pa­si­tai­ko klai­dų. „For­ma­lūs duo­me­nys dar ne­pa­ ro­do, kad bū­ti­nai vi­si ne­si­mo­ko“, – tvir­ti­no jis. Be to, dar­bo gru­pė siū­lo nu­sta­ ty­ti, kaip Švie­ti­mo in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų cent­ras, ku­rian­tis ne­si­mo­kan­čių ir mo­kyk­los ne­lan­ kan­čių vai­kų re­gist­rą, tu­ri bū­ti in­ for­muo­ja­mas apie už­sie­ny­je be­si­ mo­kan­čius dip­lo­ma­tų ir ki­tus ten mo­ky­tis iš­vy­ku­sius vai­kus, ku­rie esą da­bar ga­li pa­tek­ti į ne­si­mo­ kan­čių są­ra­šą. A.Ši­mai­čio tei­gi­mu, in­for­ma­ci­ja apie vi­sai ne­si­mo­kan­čius ar daž­ nai mo­kyk­los ne­lan­kan­čius vai­ kus ren­ka­ma sie­kiant už­tik­rin­ ti, kad vi­si vai­kai mo­ky­tų­si pa­gal pri­va­lo­mas švie­ti­mo pro­gra­mas, kaip yra nu­ma­ty­ta Švie­ti­mo įsta­ ty­me ir Kons­ti­tu­ci­jo­je. BNS inf.


5

antrADIENIS, balandžio 10, 2012

lietuva

Po dopingo skan­da­lo – klaus­tu­kai dėl or­di­no Vals­ty­bi­nių ap­do­va­no­ji­mų ta­ry­ba svars­tys, ar re­ko­men­duo­ti Pre­zi­den­tei Da­liai Gry­baus­kai­tei atim­ti iš spor­ti­nin­kės Ži­vi­lės Bal­čiū­nai­tės prieš pu­sant­rų me­tų jai skir­tą or­di­ną. Sta­sys Gu­da­vi­čius s.gudavicius@diena.lt

Skir­tas Ri­te­rio kry­žius

Po to, kai Tarp­tau­ti­nis spor­to ar­ bit­ra­žo teis­mas (CAS) nu­spren­dė, kad ką tik sa­vo 33-ią­jį gim­ta­die­ nį at­šven­tu­si Ž.Bal­čiū­nai­tė bu­vo pa­grįs­tai disk­va­li­fi­kuo­ta dve­jiems me­tams dėl drau­džia­mų pre­pa­ra­ tų var­to­ji­mo, Lie­tu­vo­je su­si­rū­pin­ ta dėl šiai spor­ti­nin­kei 2010-ai­siais įteik­to vals­ty­bės ap­do­va­no­ji­mo ir dėl jai skir­tos vals­ty­bi­nės pi­ni­gi­ nės pre­mi­jos. Pre­zi­den­tū­ra pa­tvir­ti­no dien­raš­ čiui, kad jau ne­tru­kus bus spren­ džia­ma, kaip pa­sielg­ti su Ž.Bal­ čiū­nai­tei skir­tu Lie­tu­vos di­džio­jo ku­ni­gaikš­čio Ge­di­mi­no or­di­no Ri­ te­rio kry­žiu­mi. Po to, kai 2010 m. lie­pos pa­bai­ go­je Bar­se­lo­no­je vy­ku­sia­me Eu­ro­ pos leng­vo­sios at­le­ti­kos čem­pio­ na­te Ž.Bal­čiū­nai­tė iš­ko­vo­jo auk­so me­da­lį mo­te­rų ma­ra­to­no rung­ty­je, Pre­zi­den­tė pa­si­ra­šė dek­re­tą, ku­riuo spor­ti­nin­kę ap­do­va­no­jo or­di­nu. Bet po ga­lu­ti­nio CAS spren­di­mo, jog disk­va­li­fi­ka­ci­ja bu­vo tei­sin­ga ir Eu­ro­pos ma­ra­to­no čem­pio­nės ti­

tu­las iš Ž.Bal­čiū­nai­tės ati­ma­mas, ga­li bū­ti at­šauk­tas ir D.Gry­baus­ kai­tės dek­re­tas dėl or­di­no sky­ri­mo spor­ti­nin­kei.

Kle­men­sas Rim­še­lis:

Po šven­čių kal­bė­si­ mės su Ž.Bal­čiū­nai­ te. Tai ne­ma­lo­nus po­kal­bis.

At­siž­velgs į re­ko­men­da­ci­jas

„Vals­ty­bės ap­do­va­no­ji­mų ta­ry­ba svars­tys klau­si­mą dėl Ž.Bal­čiū­nai­ tei įteik­to vals­ty­bi­nio ap­do­va­no­ ji­mo ir sa­vo re­ko­men­da­ci­jas teiks Pre­zi­den­tei D.Gry­baus­kai­tei. At­ siž­velg­da­ma į re­ko­men­da­ci­jas ša­ lies va­do­vė priims spren­di­mą“, – dien­raš­čiui pra­ne­šė Pre­zi­den­tės spau­dos tar­ny­ba. Kol kas ne­skel­bia­ma, ka­da po­ sė­džiaus Vals­ty­bės ap­do­va­no­ji­mų ta­ry­ba ir ka­da svars­tys šį klau­si­mą. Ta­čiau tai ga­li įvyk­ti jau ba­lan­dį. Nau­jau­sio­je Lie­tu­vos is­to­ri­jo­je kol

kas ne­bu­vo at­ve­jo, kad vals­ty­bės va­do­vas bū­tų pri­vers­tas atim­ti or­ di­ną iš do­pin­go var­to­ji­mu ap­kal­tin­ to ir disk­va­li­fi­kuo­to spor­ti­nin­ko. Jei­gu Pre­zi­den­tė to­kį dek­re­tą dėl Ž.Bal­čiū­nai­tės vis dėl­to pa­si­ra­šy­ tų, spor­ti­nin­kės bū­tų pa­pra­šy­ta grą­žin­ti jai įteik­tą aukš­tą vals­ty­ bės ap­do­va­no­ji­mą. Pa­kei­tė pre­mi­jų sky­ri­mo tvar­ką

Net­ru­kus bus spren­džia­mas ir klau­si­mas dėl Ž.Bal­čiū­nai­tei skir­ tos vy­riau­sy­bi­nės pi­ni­gi­nės pre­mi­ jos li­ki­mo. Po per­ga­lės Eu­ro­pos čem­pio­na­ te 2010 m. ma­ra­to­no bė­gi­kei iš­kart bu­vo įteik­ta 20 tūkst. li­tų pre­mi­ja. Da­bar, po ga­lu­ti­nio CAS spren­di­ mo, su Ž.Bal­čiū­nai­te bus ta­ria­ma­ si dėl šių pi­ni­gų grą­ži­ni­mo į vals­ ty­bės iž­dą. „Po šven­čių kal­bė­si­mės su Ž.Bal­ čiū­nai­te. Tai ne­ma­lo­nus po­kal­bis. Šiaip liūd­na – žmo­gus su­si­lau­žė sau gy­ve­ni­mą“, – dien­raš­čiui sa­kė Kū­ no kul­tū­ros ir spor­to de­par­ta­men­to va­do­vas Kle­men­sas Rim­še­lis. Anot jo, Ž.Bal­čiū­nai­tės bus pra­šo­ma grą­žin­ti 20 tūkst. li­tų. K.Rim­še­lis ne­prog­no­za­vo įvy­kių

„„Bė­dos: Ž.Bal­čiū­nai­tės bus pra­šo­ma grą­žin­ti ir 20 tūkst. li­tų, ku­rie bu­

vo skir­ti už per­ga­lę Eu­ro­pos čem­pio­na­te. 

ei­gos, jei­gu ne­pa­vyk­tų tai pa­da­ry­ti: „Ta­da ir sprę­si­me, svars­ty­si­me.“ Yra ga­li­my­bė pre­mi­jos grą­ži­ni­mo klau­si­mą spręs­ti teis­me. Per­nai Vy­riau­sy­bė pa­kei­tė pre­ mi­jų sky­ri­mo pa­si­žy­mė­ju­siems spor­ti­nin­kams tvar­ką. Nuo šiol pi­ ni­gi­nės pre­mi­jos bus skiriamos tik po tam tik­ro „in­ku­ba­ci­nio pe­rio­ do“, tai yra įsi­ti­ki­nus, kad spor­ ti­nin­kai tik­rai nė­ra kal­ti­na­mi ko­ kiais nors ne­tei­sė­tais veiks­mais iš­ko­vo­ję sa­vo ti­tu­lus. K.Rim­še­ lis tvir­ti­no, kad Kū­no kul­tū­ros ir

Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

spor­to de­par­ta­men­tas nie­ko ne­ re­ko­men­duos Pre­zi­den­tū­rai dėl Ž.Bal­čiū­nai­tei skir­to vals­ty­bės ap­ do­va­no­ji­mo. „Tai vi­sai ki­ta ins­ti­ tu­ci­ja, to­dėl jai teik­ti re­ko­men­ da­ci­jų ne­ga­li­me. Pre­zi­den­tū­ra jau do­mė­jo­si, ar CAS spren­di­mas yra ga­lu­ti­nis ir ko­kios dar ga­li­mos tei­ si­nės prie­mo­nės skųs­ti spren­di­mą dėl disk­va­li­fi­ka­ci­jos. To­kią in­for­ ma­ci­ją mes su­tei­kė­me, bet re­ko­ men­duo­ti atim­ti ar pa­lik­ti or­di­ ną spor­ti­nin­kei mes ne­ga­li­me“, – tei­gė K.Rim­še­lis.


6

antrADIENIS, balandžio 10, 2012

nuomonės

Lais­vė ir cen­zū­ra in­ter­ne­te

Žvilgsnis

Redakcijos skiltis

Vy­tau­tas Zu­lo­nas Ty­ri­mų ins­ti­tu­to „So­cial Dy­na­mics In­ter­na­tio­nal“ pre­zi­den­tas

Var­to­ji­mo pi­ko kars­te

Sau­lius Po­cius

T

ai, kad var­to­to­jiš­k u­ mas ir as­me­n i­n iai in­ te­re­sai pas mus už­go­ žė pro­tą, dva­sią ir svei­ ką nuo­vo­ką, aki­vaiz­d žiau jau ne­ be­ga­l i bū­t i. Kaip ki­taip, pa­v yz­ džiui, rei­kė­tų ver­tin­ti to­k į li­k i­mo akib­rokš­tą, kad ša­l is, ku­r io­je mi­ ni­ma­li al­ga yra 800 li­tų, gvie­šia­ si sta­ty­t i ato­m i­nę elekt­r i­nę? Esą bus la­bai ge­ra atei­t ies kar­toms, nors spe­cia­l is­tai tei­g ia, kad tas am­ž iaus pro­jek­tas tik­rą sma­g u­ mą su­teiks tik bū­si­m iems bran­

Užuot mąs­tę apie są­ jun­gą su ap­lin­ka, jie ku­ ria at­gy­ve­nu­sių tech­ no­lo­gi­jų ko­lo­sus ir ver­ čia dar grei­čiau vi­sus šliauž­ti į kra­chą. duo­l i­n io cik­lo­p o sa­v i­n in­k ams ir jų va­sa­lams. Tie, ku­r ie gy­ve­ ni­mo die­nas lei­d žia žvelg­da­mi į tuos 800 li­tų, jo­kios pa­lai­mos tik­ rai ne­pa­tirs. At­si­ž a­dė­t i ato­m i­nės elekt­r i­nės idė­jos da­bar jau ne­pa­dė­t ų nei eko­no­m i­n iai ar­g u­men­t ai, nei aiš­k i­n i­mai, kad pi­n i­g ų nė­ra, nei iš­plės­t i­n is blai­v u­mo tes­tas, pa­ ga­l iau nei po­l ig­ra­fas, pa­de­dan­ tis iš­r yš­k in­t i po­l i­t i­nės ši­zof­re­n i­ jos ana­to­mi­ją. Dau­g y­b ė vei­k ian­č ių vals­t y­b ės as­me­nų taip bal­tais ir auk­si­niais siū­lais pri­rai­šio­ti prie to klie­de­sių kin­k i­nio, kad al­ter­na­ty­v ų jau ne­ be­su­vo­kia. Jiems įtin­ka tik vie­nas es­mi­nes sva­jo­nes pa­grin­džian­tis tei­g i­nys: bus ga­l i­ma gau­siai var­ to­ti ne tik šian­dien, bet ir dar dau­ giau atei­ty­je. Žo­d žiu, ge­rai bus vi­s ais po­ž iū­ riais, tad kaip čia ne­pa­si­ra­šy­si to­ kiems kil­niems rei­ka­lams? Ne­ti­kė­tai prieš pat šven­tes bu­vo pri­si­min­ta pro­gno­zė, ku­ri la­biau tik­t ų Vė­l i­nėms. Dar 1972-ai­siais pa­reng­t a pro­g nos­t i­nė stu­d i­j a „The Li­mits to Growth“ („Au­g i­mo ri­bos“ – angl.) per­spė­jo: jei pa­sau­ lis ir to­liau ši­taip di­dins var­to­ji­mo

apim­t į, 2030 m. lau­kia pra­gaiš­tis. Po to bus vi­suo­ti­nis reg­re­sas, so­ cia­li­nė pa­sau­lio mir­tis ir šiaip nu­ lis svei­k ų. Nors daug kas į vi­sas tas pro­sko­ pi­jas žvel­gia pro skep­ti­ciz­mo ra­ti­ lus, ta­čiau sa­ky­ti, kad var­to­ji­mas ne­ve­da į be­dug­nę, ne­bū­t ų vi­sai ap­dai­ru. Įdo­m iau­sia, kad fi­z i­kos spe­cia­ lis­to G.T ur­ne­r io gau­t i sta­t is­t i­kos duo­me­nų ir pro­gnos­ti­nių prie­lai­ dų ly­g i­na­mo­sios ana­l i­zės re­z ul­ ta­tai ne­ti­kė­tai iš­ryš­k i­no tą fak­tą, kad „Au­g i­mo ri­bų“ pro­g no­zė pa­ leng­va pil­do­si. Šie ty­r i­mai bu­vo pa­skelb­t i Ma­s a­č u­set­so uni­ver­ si­te­to žur­na­le „Smith­so­n ian Ma­ ga­z i­ne“, ku­r is įspė­jo: pa­sau­l is ju­ da į tik­rą pra­ra­ją. Ypač ver­ta dė­ me­sio įžval­ga, kad var­to­ji­mo pi­ kas su­taps su že­mės iš­tek­l ių ga­ vy­bos krei­vės kri­ti­mu. Ki­taip sa­kant, gel­mių iš­tek­liai ims baig­t is, o pa­slau­g ų ir mais­to po­ rei­k is vis di­dės. Pa­sie­kė­me to­k į rin­ko­da­ros ly­g į, kai žmo­g us ver­čia­mas kas pu­sę me­tų keis­ti sa­vo mo­bi­lų­jį te­le­fo­ ną (vis ne­be­pa­kan­ka funk­ci­jų), kas me­t us – kom­piu­te­r į, kas tre­ jus – au­to­mo­bi­l į. Apie dra­bu­ž ius ap­skri­tai ver­ta pa­t y­lė­t i, nes ma­ dos kei­čia­si grei­čiau nei nyks­ta pa­sku­ti­nės sme­ge­nų raukš­lės sti­ lis­tų pus­gal­viuo­se. Vi­sa ta var­to­ji­ mo ka­ko­fo­ni­ja, ne­si­bai­g ian­ti ma­ te­ria­li­nių ženk­lų kai­ta iš­ties tam­ pa sle­g ian­t i, pa­na­šiai kaip oras prieš per­k ū­ni­ją. Klai­pė­dos Ma­r i­jos Tai­kos Ka­ra­ lie­nės pa­ra­pi­jos kle­bo­nas Vi­l ius Vik­to­ra­vi­čius pa­ste­bė­jo, kad šiais lai­kais tik mal­dos na­mai au­ga lė­ tai ir nuo­sek­liai, o mes pa­tys įpra­ to­me gy­ven­ti čia, da­bar ir paė­mę pa­sko­lą. Ki­taip ta­r iant, iš pi­n i­g ų, ku­r iuos tu­r i­me už­dirb­t i atei­ty­je. „Jo­k iais am­ž iais taip ne­bū­da­vo“, – api­bend­ri­no kle­bo­nas. Ver­t a dė­me­s io įžval­ga. Ta­č iau pre­ky­bos cent­rų ve­ži­mė­lių rit­mu ju­dė­ti įpra­tu­sius pa­ra­pi­jie­čius vis tiek la­biau do­mi­na ri­tua­li­niai pir­ ki­mo at­lai­dai. Kaip ir tuos, ku­r ie šian­d ien pla­nuo­ja ener­ge­t i­n ius monst­rus, ve­sian­čius į dar di­des­ nio var­to­ji­mo ir gam­tos ali­n i­mo be­dug­nę. Užuot mąs­tę apie są­ jun­gą su ap­l in­ka, apie įdie­g i­mą at­s i­nau­ji­nan­č ių ener­g i­jos šal­t i­ nių, ku­r ie yra tik­ras iš­si­gel­b ė­ji­ mas pa­sau­l iui ir mums pa­t iems, jie ku­r ia at­g y­ve­nu­sių tech­no­lo­ gi­jų ko­lo­sus ir ver­čia dar grei­čiau vi­sus šliauž­ti į įvar­dy­tą 2030-ųjų kra­chą.

p

ir­mą kar­tą žmo­ni­jos is­to­ri­jo­ je pra­ne­ši­mas iš vie­no kom­ piu­te­rio į ki­tą bu­vo per­duo­tas 1969 m. spa­lio 29 d. va­ka­re. Pra­ne­ši­mą su­da­rė vie­nin­te­lis žo­dis „lo­gin“ (liet. – „pri­si­jung­ti“), ta­čiau šis įvy­kis ta­po nau­jos eros pra­džia. Kam rei­ka­lin­gi suvaržymai?

Per dau­giau ne­gu ke­tu­ris de­šimt­me­ čius in­ter­ne­tas ta­po priemone, iš­plė­ tu­sia mū­sų pro­ti­nius ir so­cia­li­nius ge­bė­ji­mus: bet ka­da ir bet kur ga­li­ me pa­siek­ti vi­sas žmo­ni­jos su­kaup­ tas ži­nias, bend­rau­da­mi so­cia­li­niuo­ se tink­luo­se at­si­dū­rė­me daug ar­čiau vie­nas ki­to, vie­na ži­nu­tė ga­li aki­ mirks­niu ap­skrie­ti mi­li­jo­nus žmo­ nių vi­sa­me pa­sau­ly­je ir neat­pa­žįs­ta­ mai pa­keis­ti įvy­kių ei­gą. In­ter­ne­tas – tai sis­te­ma, su­jun­ gian­ti dau­gy­bę ma­žes­nių tink­lų, pri­ klau­san­čių vals­ty­bėms, įmo­nėms, or­ga­ni­za­ci­joms, na­mų ūkiams, į vie­ ną di­de­lį da­ri­nį. Jis ne­tu­ri cent­ra­li­ zuo­to val­dy­mo me­cha­niz­mo, bend­ rų nau­do­ji­mo­si tai­syk­lių, bend­ros tech­no­lo­gi­jos – kiek­vie­nas ma­žes­nių tink­lų val­dy­to­jų nu­sta­to sa­vo tai­syk­ les. In­ter­ne­tas yra žmo­ni­jos bend­ro dar­bo su­kur­tas ste­buk­las, ir gal­vos skaus­mas tiems, kas ne­no­ri su­si­tai­ ky­ti su bet ko­kia kri­ti­ka, al­ter­na­ty­ vios nuo­mo­nės, pa­sau­lė­žiū­ros ar gy­ ve­ni­mo bū­do eg­zis­ta­vi­mu. Šian­dien pa­sau­ly­je yra dau­giau ne­gu du mi­li­jar­dai in­ter­ne­to var­to­ to­jų, tu­rin­čių ga­li­my­bę gau­ti ir įkel­ ti in­for­ma­ci­ją pa­sau­li­nia­me tink­le. Dėl to įke­lia­mo tu­ri­nio po­bū­dis la­ bai įvai­rus, o in­ter­ne­tas ta­po plat­ for­ma da­ly­tis au­to­riaus tei­sė­mis ap­ ri­bo­tu tu­ri­niu, po­rnog­ra­fi­ja ir ki­to­kio po­bū­džio ne­le­ga­lia ar ne­pa­gei­dau­ti­ na in­for­ma­ci­ja. Tai pa­ska­ti­no po­rei­kį kont­ro­liuo­ti tu­ri­nį. De­ja, nie­kas ne­ ga­li pa­sa­ky­ti, ko­kio dy­džio yra in­ ter­ne­tas, kur jis pra­si­de­da ir bai­gia­ si. Dėl to kont­ro­liuo­ja­ma tai, ko­kią in­for­ma­ci­ją in­ter­ne­to var­to­to­jai pa­ sie­kia, o ne įke­lia. Įvai­rios or­ga­ni­za­ci­jos, įmo­nės ir įstai­gos vi­sa­me pa­sau­ly­je nau­do­ja tech­no­lo­gi­jas, lei­džian­čias ap­ri­bo­ti vi­di­nių var­to­to­jų pa­sie­kia­mą tu­ri­nį, ir taip iš­ven­gia be­rei­ka­lin­go iš­tek­lių ir dar­bo lai­ko švais­ty­mo, įsta­ty­mams gal­būt prieš­ta­rau­jan­čios veik­los. Pa­ na­šiai el­gia­si ir vals­ty­bės, ku­rios rū­ pi­na­si, kad jų pi­lie­čiai bū­da­mi vals­

ty­bės te­ri­to­ri­jo­je ne­pa­siek­tų to­je vals­ty­bė­je drau­džia­mo tu­ri­nio ar­ ba tie­siog ne­gau­tų abe­jo­nių dėl val­ džios spren­di­mų ke­lian­čios in­for­ma­ ci­jos, ne­pra­dė­tų slap­tai or­ga­ni­zuo­ti vi­suo­me­ni­nių ne­ra­mu­mų ir re­vo­liu­ ci­jų. Po 2011 m. Ara­bų pa­va­sa­rio, kai Tu­ni­se ir Egip­te įvy­ku­sios re­vo­liu­ ci­jos bu­vo or­ga­ni­zuo­ja­mos ir vie­ši­ na­mos „Fa­ce­book“, „You­tu­be“ pa­ na­šio­mis prie­mo­nė­mis, ne­ri­mas dėl in­ter­ne­to tei­kia­mų ga­li­my­bių dar la­ biau su­stip­rė­jo.

No­rint iš­spręs­ti nu­si­ kals­ta­mu­mo ir ne­pa­ gei­dau­ja­mo tu­ri­nio in­ter­ne­te pro­ble­mą, rei­kia nai­kin­ti prie­ žas­tis, dėl ku­rių vi­sa tai at­si­ran­da.

Vie­na karš­čiau­sių dis­ku­si­jų te­mų ir prie­žas­čių ri­bo­ti in­ter­ne­to nau­do­ji­ mą yra au­to­riaus tei­sės. Nau­jau­sias ban­dy­mo ap­sau­go­ti au­to­riaus tei­ses pa­vyz­dys yra AC­TA – pre­ky­bos su­ si­ta­ri­mas dėl ko­vos su klas­to­ji­mu. Iš vie­nos pu­sės, šis su­si­ta­ri­mas pa­dė­tų ko­vo­ti su pi­ra­ta­vi­mu, iš ki­tos pu­sės, tai bū­tų stip­rus po­stū­mis vi­suo­ti­nės in­ter­ne­to cen­zū­ros link, nes leis­tų įvai­rioms ins­ti­tu­ci­joms nuodugniai ste­bė­ti žmo­nių veik­lą in­ter­ne­te. Vi­ suo­me­nės reak­ci­ja į šio su­si­ta­ri­mo at­si­ra­di­mą aiš­kiai pa­ro­dė bend­rą nuo­mo­nę – jam ak­ty­viai prie­ši­na­ ma­si vi­sa­me pa­sau­ly­je.

kiant su­stab­dy­ti to­les­nį ne­ra­mu­mų pli­ti­mą ša­ly­je. Vie­nas ryš­kiau­sių pa­vyz­džių yra Ki­ni­ja, tei­kian­ti ypač di­de­lį dė­me­ sį in­ter­ne­to cen­zū­rai. Vi­sas var­to­ to­jų in­ter­ne­tu pa­sie­kia­mas tu­ri­ nys šio­je ša­ly­je yra filt­ruo­ja­mas, tiek blo­kuo­jant ne­pa­gei­dau­ja­mus pus­la­ pius (to­kius kaip „Fa­ce­book“), tiek ir ver­ti­nant vi­są tu­ri­nį pa­gal tam tik­ rus rak­ta­žo­džius. Ki­ni­ja yra su­kū­ru­si ir įsta­ty­mų ba­zę, pa­gal ku­rią val­džia ga­li griež­tai baus­ti vi­sus tai­syk­lių pa­ žei­dė­jus. Kaip pa­sa­kė Joh­nas Gil­mo­ re’as, vie­nas pa­grin­di­nių pa­sau­ly­je skait­me­ni­nių tei­sių gy­nė­jų, „tink­las in­terp­re­tuo­ja cen­zū­rą kaip pa­žei­di­ mą ir ją apei­na“. Dėl to Ki­ni­jai nė­ ra leng­va įgy­ven­din­ti to­kią cen­zū­rą, žmo­nės at­ran­da vis nau­jų me­to­dų ap­ri­bo­ji­mams apei­ti. Pa­sip­rie­ši­ni­mo ban­gos

Pa­sau­ly­je eg­zis­tuo­ja ne vie­na or­ga­ ni­za­ci­ja, ko­vo­jan­ti su in­ter­ne­to cen­ zū­ra. Da­lis jų in­for­muo­ja pa­sau­lį apie to­kius reiš­ki­nius, tar­ki­me, „Open­Net Ini­tia­ti­ve“. Ta­čiau yra or­ga­ni­za­ci­jų, ku­rios dir­ba kur­da­mos priemones cen­zū­rai apei­ti. Pa­vyz­džiui, „The Free­net Pro­ject“ (liet. – „Lais­vo tink­lo pro­jek­tas“) vys­to sis­te­mą, ku­ria var­to­to­jai su­sie­ ja­mi į slap­tą tink­lą. Vi­sa in­for­ma­ci­ ja, pa­sie­kia­ma per „Free­net“, at­ski­ rais „ga­ba­lais“ lai­ko­ma skir­tin­guo­se var­to­to­jų kom­piu­te­riuo­se ir pa­sie­ kia­ma per va­di­na­muo­sius krip­tuo­ tus ka­na­lus. „Free­net“ taip pat tu­ri sa­vo slap­tų sve­tai­nių, fo­ru­mų ir po­ kal­bių kam­ba­rių sis­te­mas. Šia prie­ mo­ne nau­do­ja­si mi­li­jo­nai žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je, įskai­tant ir ša­lis, ku­rio­se ak­ty­vi in­ter­ne­to cen­zū­ra.

Kaip tai vei­kia?

Anot or­ga­ni­za­ci­jos „Re­por­te­riai be sie­nų“, ko­vo­jan­čios už ži­niask­lai­dos ir in­for­ma­ci­jos lais­vę vi­sa­me pa­sau­ ly­je, šiuo me­tu bent 26 ša­lys dau­giau ar ma­žiau kont­ro­liuo­ja in­ter­ne­to var­ to­to­jų pa­sie­kia­mą tu­ri­nį. Tu­rin­tys in­ter­ne­te cen­zū­ruo­ja­mas dau­ge­liu bū­du, pa­vyz­džiui, blo­kuo­ jant konk­re­čius tink­la­la­pius ar­ba ver­ti­nant ban­do­mą pa­siek­ti in­for­ ma­ci­ją pa­gal įvai­rius kri­te­ri­jus, tar­ ki­me, tam tik­rų rak­ta­žo­džių pa­ si­kar­to­ji­mą. Šis me­to­das įpras­tas dau­gu­mo­je in­ter­ne­tą cen­zū­ruo­jan­ čių ša­lių ir įvai­rio­se or­ga­ni­za­ci­jo­se – vers­lo įmo­nė­se, įstai­go­se. Tur­ki­ja yra už­blo­ka­vu­si priei­gą prie sve­tai­nės „You­tu­be“ dėl prieš ke­le­rius me­tus jo­je pa­si­ro­džiu­sio tu­ri­nio, įžei­džian­ čio ša­lies įkū­rė­ją. Kar­tais tie­siog rei­ kia­mu mo­men­tu at­jun­gia­ma įran­ga, ku­rią nau­do­da­ma konk­re­ti or­ga­ni­ za­ci­ja, vie­to­vė ar ša­lis gau­na priei­gą prie in­ter­ne­to. Šis pa­pras­tas ir efek­ ty­vus me­to­das bu­vo pa­nau­do­tas per 2011–2012 m. Egip­to re­vo­liu­ci­ją sie­

Drau­di­mai ska­ti­na do­mė­tis

Vi­si, kas cen­zū­ruo­ja in­ter­ne­tą, šiuo me­tu pra­lai­mi ko­vą – kiek­vie­nas nau­jas bū­das blo­kuo­ti tu­ri­nį pa­ska­ ti­na ke­lių nau­jų apė­ji­mo me­to­dų at­ si­ra­di­mą. At­si­ran­da nau­jų or­ga­ni­za­ ci­jų ir ju­dė­ji­mų, be­si­prie­ši­nan­čių bet ko­kiems ban­dy­mams ap­ri­bo­ti žmo­ nių tei­ses į in­for­ma­ci­ją. Be to, drau­di­mai tik ska­ti­na žmo­ nes do­mė­tis. No­rint iš­spręs­ti nu­ si­kals­ta­mu­mo ir ne­pa­gei­dau­ja­mo tu­ri­nio in­ter­ne­te pro­ble­mą, rei­kia nai­kin­ti prie­žas­tis, dėl ku­rių vi­sa tai at­si­ran­da, – švies­ti vi­suo­me­nę, mo­ky­ti žmo­nes at­sa­kin­gai nau­do­ tis in­for­ma­ci­ja ir ją kur­ti, vys­ty­ti jų ge­bė­ji­mus at­si­rink­ti tu­ri­nį ir lai­ku iden­ti­fi­kuo­ti ga­li­mą grės­mę. In­for­ma­ci­ja – tai di­džiau­sias tur­tas ir ga­lia, ku­rią tu­ri žmo­ni­ja. Kas su­ ge­bė­tų vi­siš­kai ją val­dy­ti – kont­ro­ liuo­tų vi­są pa­sau­lį. Dėl to kiek­vie­no iš mū­sų pa­rei­ga – iš­sau­go­ti sa­vo tei­ sę į in­for­ma­ci­ją ir prie­šin­tis sie­kiams cen­zū­ruo­ti in­ter­ne­tą.

Redakcijos nuomonė gali nesutapti su autorių nuomone. karštOJI linija: reklamos skyrius: Platinimo tarnyba: Prenumeratos skyrius: Buhalterija: 212 2022 261 3654 261 1688 261 1688 (8 46) 397 ISSN 1822-7791 © 2007 „Diena Media News“ Labdarių g. 8, 01120 Vilnius Tel. (8 5) 262 4242, E. paštas: info@vilniausdiena.lt VYRIAUSIASIS REDAKTORIUS Lukas Miknevičius – 219 1386

MIESTAS: Justinas Argustas – 219 1381 Matas Miknevičius – 219 1373 Indrė Pepcevičiūtė – 219 1391 Andrejus Žukovskis – 219 1391 LIETUVA: Stasys Gudavičius – 219 1390 EKONOMIKA: Jolita Žvirblytė (redaktorė) – 219 1374 Lina Mrazauskaitė – 219 1388 PASAULIS: Julijanas Gališanskis (redaktorius) – 219 1376 Valentinas Beržiūnas – 219 1387

SPORTAS: Romas Poderys (redaktorius) – (8 37) 302 258 Mantas Stankevičius – 219 1383 ŠEŠTADIENIS: Darius Sėlenis – (8 37) 302 276 Laima Žemulienė – 219 1374 TV DIENA: Agnė Klimčiauskaitė (redaktorė) – 219 1380 370: Jurgita Kviliūnaitė (redaktorė) – 219 1370 FOTOGRAFAI: Gediminas Bartuška – 219 1384 Simonas Švitra – 219 1384

Visi kontaktai: diena.lt/dienrastis/redakcija Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raide R pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti. Tiražas 6000.

767

REKLAMOS PARDAVIMO SKYRIUS: 261 3655, 261 3659, 261 3654, 261 3000, 261 9655, 279 1370 faks. – 279 1379 SKELBIMŲ SKYRIUS: 

261 3653

PRENUMERATOS SKYRIUS: 

261 1688

PLATINIMO TARNYBA: 

261 1688


7

antrADIENIS, balandžio 10, 2012

ekonomika De­ga­lų kai­nos ­ ki­to ne­smar­kiai

Nep­rik­lau­so­mas ­ val­dy­bos na­rys

Tri­jų di­džiau­sių de­ga­li­nių tink­lų val­dy­to­jai praė­ju­sią sa­vai­tę kai­nas ko­re­ga­vo ne­daug. Bend­ro­vė „Lu­koil“ lit­rą 95 mar­kės ben­zi­no par­da­vi­nė­jo po 5 li­tus, ar­ba 1 cen­tu ma­žiau nei anks­tes­nę sa­vai­tę, „Sta­toil“ – po 5,01 li­ to, ar­ba 2 cen­tais ma­žiau. Bend­ro­vė „Or­len“ ben­zi­no kai­ną per sa­vai­tę pa­di­di­no 3 cen­tais, iki 5,04 li­to. Dy­ze­li­nas „Lu­koil“ ir „Or­len“ de­ ga­li­nė­se per sa­vai­tę pi­go 2 cen­tais, iki 4,69 li­ to, „Sta­toil“ pi­go 2 cen­tais, iki 4,7 li­to.

Elekt­ros per­da­vi­mo tink­lą val­dan­čios bend­ro­ vės „Litg­rid“ val­dy­bos na­rys Va­len­ti­nas Pra­ nas Mi­lak­nis (nuo­tr.) jo­je dirbs kaip ne­prik­ lau­so­mas na­rys – jam bus mo­ka­mas 150 li­tų va­lan­dos at­ly­gis (be PVM), ta­čiau ne dau­giau kaip 3,5 tūkst. li­tų per mė­ne­sį. Ba­lan­džio 30 d. įmo­nės ak­ci­nin­kams bus siū­lo­ma pa­tvir­tin­ ti su­tar­ties dėl ne­prik­lau­so­mo val­dy­bos na­rio veik­los stan­dar­ti­nes są­ly­gas ir įga­lio­ti ge­ne­ra­ li­nį di­rek­to­rių pa­si­ra­šy­ti su­tar­tį su juo.

Valiutų kursai

Šiandien Valiuta

kiekis Santykis

Bal­ta­ru­si­jos rub­lis 10000 3,2578 DB sva­ras ster­lin­gų 1 4,1905 JAV do­le­ris 1 2,6421 Ka­na­dos do­le­ris 1 2,6612 Lat­vi­jos la­tas 1 4,9339 Len­ki­jos zlo­tas 10 8,3091 Nor­ve­gi­jos kro­na 10 4,5678 Ru­si­jos rub­lis 100 8,9643 Švei­ca­ri­jos fran­kas 1 2,8743

pokytis

+1,0108 % +0,4218 % +0,6399 % +0,9866 % +0,1136 % –0,2269 % +0,1162 % +0,4775 % +0,2232 %

Dra­bu­žių pir­kė­jai įka­lin­ti ma­žos rin­kos Lie­tu­vos teks­ti­lės ga­min­to­jai pi­ges­niais dra­bu­žiais tau­tie­čių ap­ rū­pin­ti ne­ža­da ir dai­ro­si į tur­tin­ges­nius už­sie­nio rin­kų var­to­to­ jus. Ta­čiau lie­tu­vių ne­džiu­gi­na ir im­por­ti­nių dra­bu­žių kai­nos.

Li­na Mra­zaus­kai­tė

l.mrazauskaite@diena.lt

Tai­ko į tur­tin­ges­nius

Šiuo me­tu net 90 pro­c. ša­ly­je pa­ ga­min­tos teks­ti­lės produkcijos iš­ ke­liau­ja į už­sie­nį. Tai le­mia ne ga­ min­to­jų tiks­las teks­ti­lės ga­mi­nius par­duo­ti bran­giau, o tai, kad vi­du­ ri­nės kla­sės var­to­to­jų skai­čius ša­ ly­je pa­sta­ruo­ju me­tu su­men­ko. Dėl to į už­sie­nio gy­ven­to­jus dai­ro­ma­si dar ak­ty­viau. Lie­tu­vos ap­ran­gos ir teks­ti­lės įmo­nių aso­cia­ci­jos pre­zi­den­to Li­ no La­siaus­ko tei­gi­mu, ša­lies teks­ ti­lės įmo­nės orien­tuo­ja­si į vi­du­ri­ nės ir aukš­tes­nės kla­sės var­to­to­jus, ku­riems pa­grin­di­nis kri­te­ri­jus yra ne kai­na, o ko­ky­bė. Kol ES ab­so­ liu­čią pir­kė­jų dau­gu­mą ir to­liau su­da­rys vi­du­ri­nė kla­sė, o Lie­tu­vo­ je to­kių pir­kė­jų bus ma­žiau, ša­lies ga­min­to­jai dra­bu­žius esą ir to­liau eks­por­tuos. L.La­siaus­kas ne­slė­pė, kad ša­lies ga­min­to­jai op­ti­mis­ti­nė­mis pro­ gno­zė­mis var­to­to­jų džiu­gin­ti dar ne­ga­li, nors kai­nos dėl di­de­lės kon­ ku­ren­ci­jos šiek tiek su­ma­žė­ju­sios. Anot jo, ga­min­to­jai smar­kiai su­si­ję su ES rin­ka, o ten pa­ste­bi­mas var­ to­ji­mo su­ma­žė­ji­mas. Pi­giau pirk­ti už­sie­nie­tiš­ką

L.La­siaus­kas pa­brė­žė, kad Lie­tu­ vo­je ga­mi­na­ma vi­sa­me pa­sau­ly­ je ži­no­mų pre­kių ženk­lų, pa­vyz­ džiui, „Hu­go Boss“, pro­duk­ci­ja. To­dėl rei­ka­lau­ti, kad Lie­tu­vos ga­ min­to­jų dra­bu­žiai bū­tų pi­gūs, esą ne­są­ži­nin­ga. „Mėgs­ta­ma sa­ky­ti, kad Lie­tu­ vo­je dra­bu­žiai bran­gūs, o už­sie­ny­ je – pi­gūs, ta­čiau daž­nai ly­gi­na­mi ne­ta­pa­tūs ga­mi­niai. Pa­vyz­džiui, ir za­po­ro­žie­tis, ir mer­se­de­sas yra au­ to­mo­bi­liai, ta­čiau ne­ga­li­me no­rė­ti, kad mer­se­de­sas kai­nuo­tų kaip za­ po­ro­žie­tis. Lie­tu­viš­ki dra­bu­žiai yra ga­na aukš­tos kla­sės, to­dėl ne­tiks­ lin­ga juos ly­gin­ti su pi­giais Ki­ni­jos ir ki­tų tre­čių­jų ša­lių ga­min­to­jų dra­ bu­žiais“, – svars­tė pa­šne­ko­vas. Jis pa­brė­žė, kad di­des­nes lie­ tu­viš­kų ga­mi­nių kai­nas bū­tų ga­ li­ma su­val­dy­ti tik rea­lio­mis vals­ ty­bi­nė­mis prie­mo­nė­mis, ku­rios sėk­min­gai tai­ko­mos ki­to­se ša­ly­ se. Pa­vyz­džiui, anot L.La­siaus­ko, Len­ki­jo­je dra­bu­žių pro­duk­ci­ja pa­ lai­ko­ma ma­ži­nant PVM, o ki­to­se į eks­por­tą orien­tuo­to­se vals­ty­bė­

se ma­ži­na­mas eks­por­to mo­kes­tis. Kaip tei­gė pa­šne­ko­vas, ša­lies ga­ min­to­jams taip pat ne­pa­ran­ku, kad li­tas su­sie­tas su eu­ru, kai pa­sta­ra­ sis – ga­na bran­gus. Kaip pa­vyz­dį taip pat ga­li­ma pa­si­telk­ti Len­ki­ją, kur zlo­tas nė­ra su­sie­tas su ki­ta va­ liu­ta, to­dėl kai­no­mis ga­li­ma tei­gia­ mai ma­ni­pu­liuo­ti. „O Lie­tu­vo­je tie­siog nė­ra ga­li­ my­bės su­ma­žin­ti kai­ną“, – sa­kė L.La­siaus­kas.

Lie­tu­vo­je dra­bu­žių ir ava­ly­nės kai­nos vir­ši­ja ES vi­dur­kį. Didesnėms šalims lengviau

Kol ša­lies ga­min­to­jai tai­ko į ge­riau gy­ve­nan­čius var­to­to­jus ir eks­por­ tuo­ja, lie­tu­viai yra pri­vers­ti pirk­ti iš už­sie­nio im­por­tuo­tus dra­bu­žius. Nors už­sie­nie­tiš­ki ga­mi­niai daž­nai pi­ges­ni nei lie­tu­viš­ki, ta­čiau ir už juos ša­lies gy­ven­to­jai ne­re­tai tu­ ri pa­klo­ti dau­giau nei ana­lo­giš­kus ga­mi­nius per­kan­tys už­sie­nie­čiai. Praė­ju­siais me­tais „Swed­bank“ at­lik­tas ty­ri­mas pa­ro­dė, kad dra­ bu­žių ir ava­ly­nės pre­kių kai­nos Lie­tu­vo­je 7 pro­c. vir­ši­ja ES vi­dur­ kį. „Swed­bank“ vy­riau­sio­jo eko­no­ mis­to Ne­ri­jaus Ma­čiu­lio tei­gi­mu, nau­jau­si duo­me­nys ro­do, kad dra­ bu­žių ir ava­ly­nės kai­nos priar­tė­jo prie ES vi­dur­kio. Si­tua­ci­ja, anot jo, iš es­mės ne­pa­si­kei­tė – dra­bu­žiai ir ava­ly­nė ša­ly­je vis dar kai­nuo­ja pa­ na­šiai kaip ES, kai vi­sų ki­tų var­to­ ji­mo pre­kių kai­nos Lie­tu­vo­je yra 40 pro­c. ma­žes­nės nei ES vi­dur­kis. „La­bai di­de­lių dra­bu­žių kai­nų skir­tu­mų ša­ly­je ir už­sie­ny­je bū­ti ne­ga­li. Tar­ki­me, reikš­min­gai ma­ žes­nės nei ES vi­dur­kis mais­to pro­ duk­tų kai­nos ša­ly­je la­bai su­si­ju­sios su ma­žes­nė­mis dar­bo są­nau­do­mis. O dra­bu­žiai, ku­riais pre­kiau­ja­ma ir ša­ly­je, ir ki­to­se ES vals­ty­bė­se, daž­niau­siai ga­mi­na­mi ne Lie­tu­vo­ je, to­dėl jų kai­nos yra pa­na­šios“, – sa­kė N.Ma­čiu­lis. Ki­ta ver­tus, kai­nų at­žvil­giu di­ džio­sios ša­lys tu­ri pra­na­šu­mą – jas ga­li pa­siū­ly­ti ma­žes­nes. O ma­žos rin­kos pre­ky­bi­nin­kams, anot pa­ šne­ko­vo, su­de­rė­ti pa­trauk­lias kai­ nas yra ge­ro­kai sun­kiau: „Pa­vyz­ džiui, Vo­kie­ti­jos pre­ky­bos tink­las nu­per­ka ke­lio­li­ka ir ke­lias­de­šimt

kar­tų di­des­nius kie­kius dra­bu­žių nei Lie­tu­vos pre­ky­bos tink­las, to­ dėl de­ry­bų ga­li­my­bės ne­vie­no­ dos.“ Trūks­ta kon­ku­ren­ci­jos

N.Ma­čiu­lis taip pat pa­brė­žė, kad ša­ly­je bei už­sie­ny­je ski­ria­si ir pre­ ky­bi­nin­kų veik­los są­nau­dos. Pa­ vyz­džiui, vie­na­me kvad­ra­ti­nia­me met­re pre­ky­bos plo­to Vo­kie­ti­jo­je ar Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je par­duo­ da­ma daug dau­giau dra­bu­žių nei Lie­tu­vo­je. „Dėl to nuo­mos kai­na, ku­ri ten­ka vie­nam kvad­ra­ti­niam met­rui, tu­ri daug di­des­nę įta­ką par­duo­tam ga­ mi­nio vie­ne­tui“, – aiš­ki­no jis. Bend­ro­vės „EKT gru­pė“ kon­ sul­tan­tas Jus­tas Ga­vė­nas įsi­ti­ki­ nęs, kad di­des­nėms kai­noms ša­ ly­je įta­kos tu­ri san­ty­ki­nai ne­di­de­lė kon­ku­ren­ci­ja: „Teks­ti­lės pre­ky­bos sek­to­riu­je yra apie 1 tūkst. spe­cia­ li­zuo­tų dra­bu­žių par­duo­tu­vių. Sek­ to­riaus apy­var­ta sie­kia apie 800 mln. li­tų, apie 40 pro­c. jos su­da­ ro vie­na įmo­nė ir jai pri­klau­san­čios par­duo­tu­vės.“ Ta­čiau Lie­tu­vos pre­ky­bos įmo­ nių aso­cia­ci­jos vyk­dan­ty­sis di­rek­ to­rius Lau­ry­nas Vi­li­mas pa­ti­ki­no, kad Lie­tu­vo­je dra­bu­žių ir ava­ly­nės kai­nos at­spin­di vi­suo­ti­nes ten­ den­ci­jas ir iš ki­tų ES ša­lių smar­ kiai neiš­sis­ki­ria. Ga­lu­ti­nio pro­ duk­to kai­nai, anot jo, įta­kos tu­ri įvai­rūs veiks­niai, pa­vyz­džiui, ga­ my­bos są­nau­dos, ku­rias le­mia ener­ge­ti­nių iš­tek­lių, me­džia­g ų bran­gi­mas.

„„Rea­ly­bė: gy­ven­to­jai nė­ra fi­nan­siš­kai pa­jė­gūs rink­tis lie­tu­viš­kus dra­bu­

žius, nes jie siu­va­mi tur­tin­ges­niems už­sie­nio pir­kė­jams. 

Kai­nų ne­ma­žins

Pak­laus­tas, ar Lie­tu­vo­je dra­bu­žių kai­nos ar­ti­miau­siu me­tu kaip nors kis, L.Vi­li­mas pa­kar­to­jo, kad ša­ ly­je kai­nos kei­sis to­kia pat link­me – ma­žės ar­ba di­dės – kaip ir vi­so­ je Eu­ro­po­je. Vis dėl­to aki­vaiz­džiai brangs­tant ener­ge­ti­niams iš­tek­ liams, kaip ga­li nu­ma­ny­ti pa­pras­ tas var­to­to­jas, di­de­lių tei­gia­mų po­ ky­čių ti­kė­tis ne­ver­ta. J.Ga­vė­no ma­ny­mu, di­džiau­sią ga­lią sa­vo ran­ko­se tu­rin­tys pre­ky­ bos tink­lai bū­ti­ny­bės ma­žin­ti kai­ nas ne­ma­to. Anot jo, kol pir­kė­jai ne­pla­nuos pir­ki­nių, lai­ky­sis pre­kių ženk­lų ir pirks ga­na ne­ra­cio­na­liai, kai­nos smar­kiai ne­si­keis. Vis dėl­to, kaip sa­kė par­duo­tu­ vės „Man­go“ di­rek­to­rė Ais­tė Pe­ lio­ny­tė, šiais me­tais, pa­ly­gin­ti su

praė­ju­siais, dra­bu­žiai šio tink­lo par­duo­tu­vė­se at­pi­go apie 20 pro­c. Nu­ro­dy­mą ma­žin­ti kai­nas, anot jos, iš cent­ri­nės būs­ti­nės Is­pa­ni­jo­ je ga­vo vi­so­se ša­ly­se esan­čios par­ duo­tu­vės. „Tink­las tru­pu­tį kei­čia kon­cep­ ci­ją, ma­ži­na kai­nas, nors ko­ky­bė iš­li­ko ta pa­ti“, – sa­kė A.Pe­lio­ny­tė. Lau­kia­ma kitų prekybos tinklų

L.La­siaus­ko ma­ny­mu, iš už­sie­nio im­por­tuo­tais dra­bu­žiais pre­kiau­ jan­čios par­duo­tu­vės kai­nų ne­ma­ žins, kol Lie­tu­vo­je neat­si­ras pi­gių pre­kių ženk­lų tink­lų. Ta­čiau pa­ šne­ko­vas ir pa­ts ste­bė­jo­si, kad jų ša­ly­je iki šiol be­veik nė­ra. „To­kių pi­gių pa­sau­li­nių tink­lų kaip H&M atė­ji­mas į ša­lies rin­ką

„Shut­ters­tock“ nuo­tr.

bū­tų tei­gia­mas. Kuo dau­giau to­kių tie­sio­giai vei­kian­čių tink­lų, tuo ša­ly­je bū­tų di­des­nė kon­ku­ren­ci­ja ir ma­žes­nė kai­na. Kol kas dau­gu­ ma už­sie­nio dra­bu­žių įmo­nių Lie­ tu­vo­je vei­kia pa­gal fran­ši­zę. O tai reiš­kia, kad jos vei­kia per at­sto­vus ir dėl to ga­li neats­pin­dė­ti bend­rų rin­kos ten­den­ci­jų“, – sa­kė L.La­ siaus­kas ir pri­mi­nė, kad H&M ša­ ly­je tu­rė­tų pa­si­ro­dy­ti 2013 m. Vis dėl­to, kaip pa­ste­bė­jo pa­šne­ ko­vas, pi­gūs pa­sau­li­niai tink­lai į Lie­tu­vą veik­ti tie­sio­giai ne­si­ver­žia ir daž­nai sa­vo plėt­rą su­stab­do ties Len­ki­jos sie­na. „Tur­būt tai reiš­kia, kad Lie­tu­vos rin­ka jiems nė­ra pa­kan­ka­mai pa­ trauk­li dėl dy­džio, per­ka­mu­mo ir pan.“, – svars­tė jis.


8

antrADIENIS, balandžio 10, 2012

sveikata sveikata.diena.lt

Vak­ci­na nuo in­fark­to? Lun­do uni­ver­si­te­to moks­li­nin­ kai su­kū­rė vak­ci­ną, pa­dė­sian­ čią už­kirs­ti ke­lią šir­dies ir krau­ ja­gys­lių li­goms. CVX-210 sti­mu­ liuo­ja imu­ni­nę sis­te­mą ir su­stab­ do cho­les­te­ro­lio pa­te­ki­mą į ar­ te­ri­jas. Taip iš­ven­gia­ma ar­te­ri­ jų su­siau­rė­ji­mo.

Anot Šve­di­jos moks­li­nin­kų, pa­ grin­di­nės šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų prie­žas­tys yra fi­zi­nio krū­vio trū­ku­mas, blo­ga mi­ty­ba, rū­ky­ mas ir pikt­nau­džia­vi­mas al­ko­ ho­liu. „Rei­kia įver­tin­ti ir pa­vel­di­ mu­mą“, – pri­du­ria moks­li­nin­ kai. Pa­sak pro­fe­so­riaus De­no Nil­se­no, nau­jo­ji vak­ci­na pa­pil­ dys jau eg­zis­tuo­jan­čius gy­dy­mo me­to­dus. Ti­ki­ma­si, kad vak­ci­na CVX-210 far­ma­ci­jos rin­ko­je pa­ si­ro­dys iki 2017-ųjų.

Klas­tin­gas er­ki­nis en­ce­fa­li­tas Vos nu­tir­pus snie­ gui pa­bu­do er­kės ir jau ieš­ko gro­bio. Įsi­ siur­bu­si in­fe­kuo­ta er­kė pa­vo­jin­ga li­ ga žmo­gų už­krės­ti ga­li per ke­lias mi­ nu­tes, to­dėl ne­va­lia pra­ras­ti bud­ru­mo net iš­si­ruo­šus pa­si­ vaikš­čio­ti po par­ką. „„At­sar­giai: er­kės jau pa­bu­do ir ga­li įsi­siurb­ti poil­siau­jan­tiems ne­tgi mies­to par­ke. 

„Shut­ters­tock“ nuo­tr.

VD inf.

Sand­ra Lu­ko­šiū­tė s.lukosiute@diena.lt

Su­pai­nio­ja su per­ša­li­mu

Pir­mą­sias pa­bu­du­sias er­kes vi­suo­ me­nės svei­ka­tos spe­cia­lis­tai pa­ste­ bė­jo prieš mė­ne­sį. Vė­liau pa­kar­to­ ti­nai pa­tik­ri­nus tą pa­tį miš­ką jau ras­ta ro­po­jan­čių pa­vie­nių suau­gu­ sių er­kių. Vals­ty­bi­nės vi­suo­me­nės svei­ ka­tos prie­žiū­ros tar­ny­bos spe­cia­ lis­tai pri­me­na, kad ypač pa­vo­jin­ga er­kių pla­ti­na­ma li­ga – er­ki­nis en­ ce­fa­li­tas, nuo ku­rio nė­ra spe­ci­fi­ nio gy­dy­mo. Ša­li­na­mi tik li­gos po­ žy­miai.

Lė­šos ty­ri­mams ir vais­tams Krū­tų mag­ne­ti­nio re­zo­nan­so to­mog­ra­fi­ja yra ver­tin­gas me­to­ das krū­ties li­goms diag­no­zuo­ti, vė­žio iš­pli­ti­mui nu­sta­ty­ti, ir šis ty­ri­mas tu­ri bū­ti fi­nan­suo­ja­mas iš Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­ di­mo (PSD) fon­do biu­dže­to.

Tai nu­spręs­ta PSD ta­ry­bos po­sė­ dy­je. Pa­sak spe­cia­lis­tų, to­kie ra­ dio­lo­gi­niai ty­ri­mai kaip ma­mog­ ra­fi­ja, ult­ra­gar­si­nis ty­ri­mas yra pi­giau­si ir pa­pras­čiau­si ty­ri­mai krū­ties vė­žiui ir ki­toms krū­ties li­goms diag­no­zuo­ti, ta­čiau daž­ nai vien jų ne­pa­kan­ka. Taip pat nu­s pręs­ta, kad 2012 m. ga­lū­nių, są­na­rių bei or­ ga­nų pro­te­zams ir vais­tams, už ku­riuos mo­ka­ma cent­ra­li­zuo­tai, bei me­di­ci­nos pa­gal­bos prie­mo­ nėms įsi­gy­ti iš PSD fon­do biu­ dže­to ski­ria­ma 143,3 mln. li­tų. VD inf.

Po ge­ros sa­vai­tės li­ga su­grįž­ta: vėl pa­ky­la tem­pe­ra­tū­ra, skau­da są­na­rius ir gal­vą, ga­li py­kin­ti, su­trik­ti kal­ ba, są­mo­nė. Net ir pa­svei­kus ne­ma­žai da­liai li­go­nių er­kės įsi­siur­bi­mą vi­są gy­ ve­ni­mą pri­me­na lie­ka­mie­ji reiš­ki­ niai. In­fe­kuo­ta er­kė žmo­gų už­kre­čia per ke­lias mi­nu­tes nuo įsi­siur­bi­ mo, ta­čiau li­gos po­žy­miai pa­si­reiš­ kia tik po vie­nos ar dvie­jų sa­vai­čių. Ne­re­tai ne­ti­kė­tai už­klu­pu­sį karš­ čia­vi­mą, gal­vos ar są­na­rių skaus­ mą žmo­gus su­pai­nio­ja su per­ša­li­ mu, tad į gy­dy­to­jus ne­si­krei­pia. Bud­ru­mas pra­ran­da­mas ir dėl to, kad ne­tru­kus sa­vi­jau­ta pa­ge­rė­ja.

Po ge­ros sa­vai­tės li­ga su­grįž­ta: vėl pa­ky­la tem­pe­ra­tū­ra, skau­da są­ na­rius ir gal­vą, ga­li py­kin­ti, su­trik­ ti kal­ba, są­mo­nė. Su­dė­tin­ges­niais at­ve­jais er­ki­nis en­ce­fa­li­tas ga­li su­kel­ti neį­ga­lu­mą ir net mir­tį. Spe­cia­lis­tai at­krei­pia dė­me­ sį, kad žmo­gus ne vi­sa­da pa­ste­bi įsi­siur­bu­sią er­kę. Be to, už­si­krės­ ti krau­ja­siur­bių pla­ti­na­ma li­ga ga­ li­ma ir ge­riant ne­vi­rin­tą kar­vių ar ož­kų pie­ną. Nus­ta­ty­tas pir­ma­sis at­ve­jis

Ap­si­sau­go­ti nuo er­ki­nio en­ce­fa­li­to pa­de­da skie­pai. Tai­gi, daž­nai bū­ nan­tiems gam­to­je žmo­nėms pa­ta­ ria­ma pa­si­skie­py­ti. Lie­tu­va, Lat­vi­ja ir Es­ti­ja – ES ša­lys, ku­rio­se ri­zi­ka už­si­krės­ti er­ kių pla­ti­na­mo­mis li­go­mis be­ne di­ džiau­sia. Per­nai Lie­tu­vo­je er­ki­niu en­ce­ fa­li­tu su­si­rgo 612 žmo­nių, trys jų mi­rė. De­vy­ni iš de­šim­ties su­si­rgu­ sių er­ki­niu en­ce­fa­li­tu bu­vo gy­do­ mi li­go­ni­nė­je, o nuo lie­ka­mų­jų li­gos reiš­ki­nių ken­čia dau­giau nei pu­sė per­si­rgu­sių žmo­nių. „Ser­ga­mu­mas šia li­ga Lie­tu­vo­je vis dar iš­lie­ka di­de­lis, nors iš­veng­ ti jos ga­li­ma pa­si­skie­pi­jus“, – tei­gė Užk­re­čia­mų­jų li­gų ir AIDS cent­ro di­rek­to­rius moks­lų dak­ta­ras Sau­ lius Čap­lins­kas. Šiais me­tais Klai­pė­do­je už­re­gist­ ruo­tas pir­ma­sis Lai­mo li­gos at­ve­jis pa­tvir­ti­na, kad bud­ru­mo ne­ga­li­ma pra­ras­ti net mies­te. 65-erių vy­rui už­si­krė­tu­si er­kė įsi­siur­bė par­ke. Klai­pė­die­tis pri­si­mi­nė, kad tai nu­ti­ko spa­lio pra­džio­je, ta­čiau li­

ga nu­sta­ty­ta tik po kelių mė­ne­sių. Tad spe­cia­lis­tai at­krei­pia dė­me­sį, kad er­kių ga­li­ma par­si­neš­ti ne tik iš miš­ko, bet ir so­do, ka­pi­nių, par­kų, ža­lių­jų mies­to zo­nų. Er­kės ypač mėgs­ta aukš­tą žo­lę, per­nykš­čius la­pus ir ša­kų krū­vas. Užk­ra­tas pa­ten­ka iš žar­ny­no

Nuo Lai­mo li­gos skie­pų nė­ra, ta­ čiau lai­ku krei­pu­sis į gy­dy­to­jus ji ga­na sėk­min­gai gy­do­ma. Aki­vaiz­džiau­sias šios li­gos po­žy­ mis – er­kės įkan­di­mo vie­to­je daž­ niau­siai at­si­ra­du­si rau­do­na dė­mė:

vi­du­ry­je švie­ses­nė, o pa­kraš­čiuo­ se ryš­kes­nė. To­kį li­go­nį var­gi­na pa­ki­lu­si tem­ pe­ra­tū­ra, gal­vos ir są­na­rių skaus­ mai. Lai­mo li­gos su­kė­lė­jai – bo­re­li­jos – daž­niau­siai bū­na er­kės žar­ny­ ne, tad už­kra­tas pa­pras­tai pa­ten­ka į žmo­gaus or­ga­niz­mą ta­da, kai jau pa­si­so­ti­nu­si (daž­niau­siai po 24–48 va­lan­dų siur­bi­mo) er­kė iš­pi­la žar­ ny­no tu­ri­nį į įsi­siur­bi­mo vie­tą. Li­ gos su­kė­lė­jai ga­li pa­tek­ti ir tuo­met, kai er­kė ne­tei­sin­gai trau­kia­ma – su­spau­džia­mas jos pil­ve­lis.

Kaip ap­si­sau­go­ti Grį­žus iš gam­tos siū­lo­ma ati­džiai ap­ žiū­rė­ti ne tik sa­ve, bet ir vai­kus. Šie ga­ li net ne­pa­jus­ti, kad ne­šio­ja­si įsi­siur­bu­ sią er­kę. Er­kės mėgs­ta įsi­siurb­ti į pa­žas­ tis, kirkš­nis, ko­jas, bam­bą, kak­lą ir gal­ vą. Ant vai­kų kū­no jos daž­nai ap­tin­ka­ mos ties gal­vos plau­kų au­gi­mo li­ni­ja.

Iš­si­ruo­šus į gam­tą pa­ta­ria­ma ne­pa­ mirš­t i ir er­kes at­bai­dan­čių me­d žia­ gų, taip pat tin­ka­mai ap­si­reng­ti: dė­ vė­ti švie­sius dra­bu­ž ius il­go­mis ran­ ko­vė­m is, kel­nes su­si­k iš­t i į ko­ji­nes ar ba­tus, gal­vą pri­si­deng­ti ke­pu­re ar ska­re­le.

Kaip iš­trauk­ti er­kę Er­kę ge­riau­sia pa­ša­lin­ti pin­ce­tu, lai­ kant jį kuo ar­čiau odos ir trau­kiant at­ sar­giai bei to­ly­giai. Ne­da­ry­ti stai­gių ju­ de­sių ir ne­suk­ti. Ne­ga­li­ma er­kės kū­no spaus­ti, kai­tin­ti ar nau­do­ti che­mi­nių me­džia­gų, nes ji ga­li iš­spjau­ti skran­ džio tu­ri­nį į žaiz­dą ir taip per­duo­ti bak­te­ri­jas ar­ba vi­ru­są. Pin­ce­tu iš­trauk­tą er­kę rei­kė­tų su­vy­ nio­ti į tua­le­ti­nį po­pie­rių, iš­mes­ti į uni­ ta­zą ir nu­leis­ti van­de­nį. Žaiz­dą nu­ plau­ti šil­tu van­de­niu su mui­lu ir pa­ tep­ti an­ti­sep­ti­ku.

Ne­di­de­lė pa­ša­lin­tos er­kės bur­nos da­ lis ga­li lik­ti žaiz­do­je. Ji ne­pa­vo­jin­ga ir po ke­lių die­nų pra­nyks­ta kar­tu su žaiz­da. Ta­čiau jei­gu po ke­le­to die­nų oda ne­pra­de­da gy­ti, rei­kė­tų kreip­tis į gy­dy­to­ją, nes tai ga­li bū­ti in­fek­ci­jos po­ žy­mis (taip at­si­tin­ka re­tai). Ka­len­do­r iu­je pa­ta­r ia­ma pa­ž y­mė­t i įkan­di­mo die­ną ir ste­bė­ti, ar ne­pa­si­ reiš­kia er­kių su­ke­lia­mų li­gų simp­to­ mų. Jei­gu per vie­ną mė­ne­sį nuo įkan­ di­mo su­ser­ga­ma, gy­dy­to­ją rei­kė­tų in­ for­muo­ti apie įkan­di­mo die­ną.


9

antrADIENIS, balandžio 10, 2012

sveikata Aš­tuon­me­tis ži­no vi­sas pa­sau­lio ša­ lis, jų sos­ti­nes ir vė­ lia­vas, bet ne­mo­ka ap­siau­ti ba­tų. Ma­ža mer­gai­tė do­mi­si ne lė­lė­mis, o skry­džiais į kos­mo­są. To­kie yra au­tiz­mo li­ga ser­ gan­tys vai­kai, ku­ riuos ug­dant ga­li­ma užau­gin­ti ge­ni­jus. „„Pa­gal­ba: per spe­cia­lias pa­mo­kė­les la­vi­na­mi įvai­rūs au­tiz­mu ser­gan­čių vai­kų įgū­džiai. 

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

Ma­ži ge­ni­jai ar di­de­li li­go­niai? Vir­gi­ni­ja Sku­čai­tė v.skucaite@diena.lt

Ug­do­mi bū­si­mie­ji einš­tei­nai?

Iki šiol neaiš­ku, dėl ko­kių prie­žas­ čių ku­riuo nors vai­ko au­gi­mo lai­ ko­tar­piu ma­žy­lis pra­de­da at­si­ri­bo­ ti nuo ap­lin­kos, nu­sto­ja bend­rau­ti, dėl ko spar­čiai menks­ta jo kal­bos, so­cia­li­niai įgū­džiai, au­ga ag­re­sy­ vu­mas, ne­ri­mas­tin­gu­mas. Iš pir­mo žvilgs­nio to­kie vai­kai at­ro­do kaip ir ki­ti jų bend­raam­ žiai: žai­džia kom­piu­te­riu, pie­šia, ta­po, lanks­to, mankš­ti­na­si, dai­ nuo­ja, ta­čiau grei­tai su­pran­ti, kad jie – ki­to­kie. Tas ki­to­niš­ku­mas pa­ si­reiš­kia įvai­rio­mis for­mo­mis. Kar­ tais jos iš tie­sų įspū­din­gos. Net pri­ bloš­kia­mos. Štai Kau­no vai­kų abi­li­ta­ci­jos cent­ro ug­dy­ti­nis aš­tuon­me­tis Si­ mo­nas ap­stul­bi­na kiek­vie­ną suau­ gu­sį­jį sa­vo geog­ra­fi­jos ži­nio­mis. Ber­niu­kas, žiū­rė­da­mas į di­džiu­ lį pa­sau­lio že­mė­la­pį, ga­li pa­sa­ky­ti bet ku­rios ša­lies sos­ti­nės pa­va­di­ ni­mą ir pa­ro­dy­ti jos vė­lia­vą. Ant­ro­kė Ie­va ge­ba ne­klys­da­ ma var­dy­ti ke­lio ženk­lus, ro­dy­ da­ma juos pie­ši­niuo­se ar gat­vė­je, o aš­tuon­me­tis To­mas, žais­da­mas kom­piu­te­ri­nius žai­di­mus, sa­va­ ran­kiš­kai iš­mo­ko dau­gy­bę ang­ liš­kų fra­zių ir ter­mi­nų, juos že­ria kaip žir­nius šios kal­bos ne­sup­ran­

tan­tiems drau­gams. Gal­būt šia­me dvi­de­šimt me­tų vei­kian­čia­me abi­ li­ta­ci­jos cent­re ug­do­mi bū­si­mie­ ji einš­tei­nai ir niu­to­nai, ku­rie, kaip da­bar pri­pa­žįs­ta­ma, ir­gi bu­vo au­ tis­tai? Mo­ko­si priim­ti­nų nor­mų

Vis dėl­to au­tiz­mo pa­lies­tų vai­kų tė­vai sva­jo­ja ne apie pa­sau­li­nę sa­vo ypa­tin­gų at­ža­lų šlo­vę, o apie ele­ men­ta­rią jų so­cia­li­za­ci­ją. Kau­no vai­kų abi­li­ta­ci­jos cent­ ro di­rek­to­rės pa­va­duo­to­ja ug­dy­ mui Rai­mon­da Juk­ne­vi­čie­nė pa­ ty­rė, kad daž­nas vai­kas, at­vež­tas į cent­rą, ne­mo­ka pa­ts ap­siau­ti ba­tų, ap­si­vilk­ti, pa­val­gy­ti, ne­no­ri bend­ rau­ti, jau­čia­si ne­sau­gus, aki­mirks­ niu su­sier­zi­na, ne­kal­ba. Cent­ro spe­cia­lis­tų pa­stan­go­mis to­kia vai­ kų būk­lė, jų el­ge­sys pa­ma­žu įgau­na priim­ti­nas vi­suo­me­nei for­mas. „Bend­ra­vi­mo įgū­džių mū­sų ug­ dy­ti­niai įgy­ja bend­rau­da­mi su svei­ kais vai­kais. Mes drau­gau­ja­me su Ma­ri­jam­po­lės dar­že­lio-mo­kyk­los ir Jo­nu­čių vi­du­ri­nės mo­kyk­los auk­ lė­ti­niais: lan­ko­mės vie­ni pas ki­tus, or­ga­ni­zuo­ja­me bend­rus ren­gi­nius. Pas­ta­ro­sios mo­kyk­los moks­lei­ viai, mu­gė­je par­da­vę pa­čių pa­ga­ min­tus at­vi­ru­kus, nu­pir­ko do­va­ nų mū­sų cent­ro vai­kams. Ži­no­ma, svar­biau­sia – ne do­va­nos, o bend­ ra­vi­mas, tai yra itin svar­bu mū­sų

ug­dy­ti­niams“, – įsi­ti­ki­nu­si R.Juk­ ne­vi­čie­nė. Šiek tiek ki­to­kie

„Au­tiz­mo pa­lies­ti vai­kai pa­si­žy­ mi ypa­tin­gu pe­dan­tiz­mu: jei pa­ dė­jo taš­ką ne to­je sa­ki­nio vie­to­je – tuoj pat su­plė­šo są­siu­vi­nį. Kar­tu to­kie vai­kai mo­ko suau­gu­sius žmo­ nes tvar­kos: jei ras ran­ki­nę, pa­dė­ tą neįp­ras­to­je vie­to­je, ją bū­ti­nai iš­kraus­tys“, – ki­to­kių vai­kų bruo­ žus var­di­ja cent­re dir­ban­ti gy­dy­to­ ja Dai­va Sas­naus­kie­nė.

Tas ki­to­niš­ku­mas pa­si­reiš­kia įvai­ rio­mis for­mo­mis. Kar­tais jos iš tie­sų įspū­din­gos. Net pri­ bloš­kia­mos. Ji džiau­gia­si, kad ug­dy­ti­niams tei­kia­mos fi­zi­nės me­di­ci­nos ir rea­bi­li­ta­ci­jos pa­slau­gos. Ju­dė­ji­ mas, fi­zi­niai pra­ti­mai au­tiz­mu ser­ gan­tiems vai­kams – la­bai į nau­dą. Pro­ti­nė veik­la juos vei­kia kiek ki­ taip nei svei­kuo­sius. „Vai­kai atei­na į bib­lio­te­ką pa­ sklai­dy­ti kny­gu­čių, jų pa­skai­ty­ti, nes to iš­moks­ta lais­va for­ma vyks­

tan­čio­se pa­mo­ko­se. Tie­sa, ma­ no skai­ty­to­jų in­te­re­sai daž­niau­ siai bū­na siau­ri, la­bai konk­re­tūs, nes jie daž­niau­siai do­mi­si ko­kia nors vie­na re­ta te­ma. Pa­vyz­džiui, vie­na mer­gai­tė do­mi­si skry­džiais į kos­mo­są ir jo­kios ki­tos te­ma­ti­kos kny­gos jos ne­ža­vi“, – pa­sa­ko­jo abi­ li­ta­ci­jos cent­ro bib­lio­te­ki­nin­kė Da­ lia Ma­ciu­ke­vi­čie­nė. Čia mo­ko­si stu­den­tai

Au­tiz­mo sind­ro­mą ir komp­lek­si­nių su­tri­ki­mų tu­rin­čių vai­kų tė­vams, ku­rių at­ža­los dar ne­lan­ko abi­li­ta­ci­ jos cent­ro, čia įkur­tas ki­tas – kon­ sul­ta­ci­nis – cent­ras „Ki­toks ma­no pa­sau­lis“. Ja­me daž­ni sve­čiai yra pe­da­go­gai, stu­den­tai, kon­sul­tuo­ tis ar mo­ky­tis į šį cent­rą at­va­žiuo­ jan­tys iš vi­sos Lie­tu­vos. „At­vy­kau su VDU Mu­zi­kos aka­ de­mi­jos ma­gist­ran­tais, ku­rie da­ bar gi­li­na spe­cia­lio­sios pe­da­go­gi­ kos kur­so ži­nias. Do­mi­mės, kaip tai­ko­ma ug­do­mo­ji mu­zi­kos te­ra­ pi­ja“, – vieš­na­gės tiks­lus pri­sta­tė VDU dės­ty­to­ja so­cia­li­nių moks­lų dak­ta­rė As­ta La­pė­nie­nė. Stu­den­tai Gin­ta­ras ir Do­vi­lė Pet­ raš­kos sa­kė, kad juos nu­ste­bi­no mu­zi­ki­niai vai­kų ge­bė­ji­mai. „Vai­kai dai­na­vo iš šir­dies, jų vi­ sai ne­trik­dė­me mes, sve­ti­mi žmo­ nės. Tai nuo­sta­bu“, – ža­vė­jo­si Gin­ ta­ras.

Jam pri­ta­rė Do­vi­lė. Ji at­krei­pė dė­me­sį į dai­na­vu­sių vai­kų ju­de­sių plas­ti­ką. „Tai mū­sų mu­zi­kos pe­da­go­gės Al­do­nos Venc­kie­nės nuo­pel­nas“, – ko­le­gę pa­gy­rė abi­li­ta­ci­jos cent­ ro psi­cho­lo­gas Jev­ge­ni­jus Raz­gu­ li­nas. Be­je, dar­bą su au­tiz­mo pa­ly­tė­tais vai­kais jis pa­si­rin­ko po to, kai, bai­ gęs VDU psi­cho­lo­gi­jos ma­gist­ran­ tū­rą, dir­bo jų sto­vyk­lo­je. At­ra­dę ori­gi­na­lius rak­tus

„Aš ga­bus, kaip ir jūs. Aš toks pat, kaip ir jūs, bet man rei­kia dau­giau pa­stan­gų ir ap­lin­ki­nių pa­gal­bos. Taip, aš mėgs­tu sa­vo vie­nat­vę, ir dau­ge­liui at­ro­do, kad man ne­rei­kia drau­gų“, – ci­tuo­ja dau­ge­lio au­tiz­ mu ser­gan­čių vai­kų dva­si­nės bū­se­ nos for­mu­luo­tę spe­cia­lio­ji pe­da­go­ gė Auš­ra Luk­šie­nė. „Ta­čiau tai ne­tie­sa“, – for­mu­ luo­tę už­bai­gia jos ko­le­ga Sau­lius Ma­ro­zas, kaip ir ki­ti cent­ro dar­ buo­to­jai, at­ra­dęs rak­tus į vai­kų pro­tą ir šir­dis. Pas­ta­rą­jį tei­gi­nį pa­tvir­ti­na vaiz­ das abi­li­ta­ci­jos cent­re: du ber­niu­ kai, su­ki­šę no­sis į kom­piu­te­rio ek­ ra­ną, drau­giš­kai šne­ku­čiuo­ja­si. Net­ru­kus su­vo­ki, kad tai – Kau­no vai­kų abi­li­ta­ci­jos cent­ro pe­da­go­gų ir vai­kų tė­vų ne vie­nų me­tų bend­ rų pa­stan­gų re­zul­ta­tas.

Grybeliniai odos ir jos priedų susirgimai

Gondinga Pabrinkienė Gydytoja

Atėjus pavasariui, daugelis žmonių įdėmiau apžiūri odą, plaukus, nagus. Norisi, kad apsivilkus lengvesnius drabužius, apsiavus atvirą avalynę, nekiltų jokių rūpesčių dėl odos, nagų, plaukų pakitimų.

Labiausiai paplitusios odos ir jos priedų ligos – dermatomikozės. Tai grybeliniai susirgimai. Nagų patolo-

gijos atveju jos sudaro net 50 proc. Grybeliai – tai aerobiniai žemesnieji augalai, kurie neturi chlorofilo, nesugeba sintezuoti organinių medžiagų iš angliarūgštės, turi jas gauti pagamintas, todėl parazituoja naguose, plaukuose, odoje. Yra žinoma apie 40 rūšių grybelių, priklausančių Epidermophyton, Microsporum, Trychophyton rūšims, apie 10 iš jų sukelia žmonėms grybelinius susirgimus. Infekcijos šaltinis – sergantis žmogus, infekuoti daiktai, gyvūnai, augalai. Apsikrečiama pirtyse, baseinuose, voniose, paplūdimiuose, sporto salėse, per avalynę, nešvarias higienos priemones. Ligai prasidėti reikšmės turi sustiprėjęs prakaitavimas, kraujotakos funkciniai sutrikimai, traumos, sausa

oda, sumažėjęs organizmo imuninis atsparumas, nervų, endokrininės sistemos, medžiagų apykaitos sutrikimai. Liga gali prasidėti nepastebimai – metų metus trunkančiu padų, tarpupirščių, raukšlių pleiskanojimu, nedideliu niežuliu. Dažnai į tai nekreipiama dėmesio, nesigydoma ir toliau platinamas užkratas. Odoje atsiradus aiškiai ribotų, pleiskanojančių paraudimų, nulūžusių plaukų židinių, atsiradus įtrūkimų, gilių pūslelių, suitensyvėjus niežuliui, ypač pakitus nagų plokštelėms, reikėtų kreiptis į odos gydytoją. Nagų plokštelių pakitimai būna labai įvairūs: spalva – gelsva, ruda, juoda, balta plokštelė sustorėja, sukietėja, nelygi arba ištrupėjusi. Pažeidimas gali lokali-

zuotis visame nage arba tik distalinėje ar proksimalinėje dalyse. Labaratorijoje mikroskopinio tyrimo metu nesunkiai patvirtinama diagnozė, neaiškių atvejų metu atliekami pasėliai, kurie leidžia tiksliai identifikuoti sukėlėją. Grybeliniai susirgimai gydomi ambulatoriškai. Odos pažeidimams paprastai užtenka vietinio išorinio gydymo prišgrybeliniais kremais, tepalais, skysčiais. Plaukuotosios odos dalies bei nagų plokštelių pažeidimo atveju taikomas vietinis ir sisteminis gydymas antimikotiniais preparatais (skysčiai, kremai, tepalai, gydomieji lakai, geriami amtimikotiniai vaistai). Skiriamo gydymo efektyvumas ir trukmė priklauso nuo ligos išplitimo, įsisenėjimo. Oda pasveiksta per 2–3 sav., nagai, priklausomai nuo jų

augimo greičio, per 3–9 mėn. Esant stipriai sustorėjusioms nagų plokštelėms, taikomos valymo procedūros pėdos priežiūros kabinete, kai specialiai paruošus, hiperkeratotinės nagų plokštelių masės pašalinamos mechaniniu būdu. Tai gerokai pagreitina sveikimo procesą. Nereikėtų pamiršti,kad grybeliai labai atsparūs išorės veiksniams, todėl norint išvengti užsikrėtimo, reikėtų dezinfekuoti avalynę, drabužius, higienos reikmenis, laikytis asmeninės higienos principų. Tikslią diagnozę nustatys ir tinkamą gydymą paskirs odos gydytojas. Mus rasite Kauno klinikinėje ligoninėje, Josvainių g. 2, odos ir lytiškai plintančių ligų poliklinikoje. Sėkmės. Užs. 937633


10

Antradienis, balandžio 10, 2012

Sportas

Vi­sos min­tys – apie re­van­šą

Sta­tis­ti­ka „Lo­ko­mo­tiv-Ku­ban“ – „Žal­gi­ris“ 2012 04 08, Kras­no­da­ro krep­ši­nio ha­lė, 4000 žiū­ro­vų.

72:44

Šian­dien va­ka­re įvyk­sian­čia­me VTB Vie­ nin­go­sios ly­gos ant­ra­ja­me aš­tunt­fi­na­lio ma­če Kau­no „Žal­gi­riui“ bū­ti­na per­ga­lė. Vie­nas ny­kiau­sių šio se­zo­no rung­ty­nių Kras­no­da­re vie­tos „Lo­ko­mo­tiv-Ku­ban“ eki­pai pra­lai­mė­ję kau­nie­čiai se­ri­jo­je iki dvie­jų per­ga­lių pra­lai­mi 0:1.

(12:15, 20:8, 22:14, 18:7) „Lo­ko­mo­tiv-Ku­ban“: K.Ri­ver­sas 21 taš­kas, A.Trao­re 13, J.Mas­ sey 9, V.Ilievs­kis 7, M.Ig­ners­kis, R.Blak­ney ir N.Ša­bal­ki­nas po 5, M.Gri­gor­je­vas 4, M.Še­ le­ke­tas 3.

„Žal­gi­ris“: T.De­li­nin­kai­tis, R.Jav­to­kas ir D.Ša­len­ga po 7, M.Kal­nie­tis 6, M.Po­po­vi­čius, P.Jan­kū­nas ir M.Kuz­mins­kas po 4, M.Ra­ko­vi­čius ir T.Kli­ ma­vi­čius po 2, Ž.Ja­na­vi­čius 1.

Ko­man­dų ro­dik­liai: Ma­rius Bag­do­nas m.bagdonas@diena.lt

Juo­da­sis sek­ma­die­nis

Cha­rak­te­rį ir su­si­tel­ki­mą pa­de­ monst­ra­vę ir įspū­din­gu sti­liu­mi Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­to“ krep­ši­ nin­kus įvei­kę Alek­sand­ro Tri­fu­no­ vi­čiaus auk­lė­ti­niai Ru­si­jos pie­tuo­se ga­vo niuk­są. Kras­no­da­ras kau­nie­ čius pa­si­ti­ko ali­nan­čiu karš­čiu – ter­mo­met­ro stul­pe­lis ro­dė 25 laips­ nius ši­lu­mos.

Ge­rai, kad aš­tunt­ fi­na­lio se­ri­jo­je nie­ ko ne­le­mia įmes­ tų ir pra­leis­tų taš­kų skir­tu­mas.

Pui­ki dvi­ko­vos pra­džia 12:2 nie­ ko blo­go ne­ža­dė­jo, ta­čiau tuo­met žal­gi­rie­čių puo­li­mas ėmė strig­ti, o Kras­no­da­ro le­gio­nie­rių vie­nas po ki­to me­ti­mai skro­dė sve­čių krep­ šio tink­le­lį. Įpu­sė­jus dvi­ko­vai „Lo­ ko­mo­tiv-Ku­ban“ lai­mė­jo at­kar­pą 15:0 ir pra­ktiš­kai iš­spren­dė ma­ čo baig­tį. Kras­no­da­ro eki­pa šven­tė triuš­ki­na­mą per­ga­lę 72:44. Ma­čą prie Ku­ba­nės kran­tų žal­ gi­rie­čiai pri­si­mins kaip vie­ną juo­ džiau­sių per vi­są šį se­zo­ną. Sve­ čiai nu­si­lei­do var­žo­vams vi­so­se sta­tis­ti­kos ka­te­go­ri­jo­se, o nė vie­

dvi­taš­kiai – 21/36 (58 pro­c.) ir 15/42 (36 pro­c.), tri­taš­kiai – 8/21 (38) ir 3/18 (17), bau­dų me­ti­mai – 6/7 (86) ir 5/10 (50), at­ ko­vo­ti ka­muo­liai – 37 ir 36, re­zul­ta­ty­vūs per­da­vi­mai – 17 ir 7, klai­dos – 10 ir 13, pe­ rim­ti ka­muo­liai – 6 ir 6.

nas „Žal­gi­rio“ žai­dė­jas ne­su­rin­ ko dvi­ženk­lio taš­kų ir nau­din­gu­ mo ba­lų skai­čiaus. Ma­ža to, šio­je dvi­ko­vo­je „Žal­gi­ris“ ne­te­ko sa­vo vi­du­rio puo­lė­jo Mi­lo­va­no Ra­ko­vi­ čiaus. Įpu­sė­jus ant­ra­jam kė­li­niui, ser­bas su­si­žei­dė no­sį. At­sa­ko­ma­sis ma­čas vyks šian­ dien „Žal­gi­rio“ are­no­je, o jei­gu pri­ reiks tre­čių­jų rung­ty­nių – jos ry­toj taip pat bus žai­džia­mos Kau­ne.

Re­zul­ta­tas

Gink­lų ne­su­de­da

„Žai­dė­me su vie­na stip­riau­sių VTB Vie­nin­go­sios ly­gos ko­man­dų. „Žal­gi­ris“ tu­ri daug ge­rų žai­dė­ jų, ku­rių dau­gu­ma at­sto­vau­ja Lie­ tu­vos na­cio­na­li­nei rink­ti­nei. Tai daug ką pa­sa­ko apie šios ko­man­ dos ly­gį. Be­veik vi­si žal­gi­rie­čiai la­ bai ge­rai žai­džia vie­nas prieš vie­ ną. Bū­tent grei­tis ir pa­dė­jo jiems ati­trūk­ti dvi­ko­vos pra­džio­je. Ta­ čiau vė­liau su­tan­ki­no­me gy­ny­bą ir tai da­vė di­vi­den­dų. Nors Kel­vi­nas Ri­ver­sas su­rin­ko net 21 taš­ką, no­ rė­čiau iš­skir­ti la­bai su­ma­nų Vla­do Ilievs­kio žai­di­mą. Man la­bai pa­ti­ ko, kaip bu­vo konst­ruo­ja­mos mū­sų ata­kos ma­ke­do­nui bū­nant ant par­ ke­to“, – pa­žy­mė­jo Kras­no­da­ro eki­ pai va­do­vau­jan­tis ser­bas Bo­ži­da­ras Mal­ko­vi­čius. „Ten­ka pri­pa­žin­ti, kad Kras­no­ da­ro eki­pa nu­si­pel­nė pir­mo­sios per­ga­lės. Su­ge­bė­jo­me prie­šin­tis tik pir­ma­ja­me kė­li­ny­je. Pas­ta­ruo­ ju me­tu ten­ka žais­ti daug rung­ty­ nių iš ei­lės ir tai ga­liau­siai at­si­lie­pia

„„Rea­bi­li­ta­ci­ja: skau­dų pra­lai­mė­ji­mą prie Ku­ba­nės kran­tų Ru­si­jo­je pa­

ty­rę „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai šian­dien sieks at­si­re­van­šuo­ti. 

ko­man­dos žai­di­mui. Ta­čiau to­ kio pa­si­tei­si­ni­mo ne­ga­li bū­ti. Ge­ rai tik tiek, kad šio­je aš­tunt­fi­na­ lio se­ri­jo­je nie­ko ne­le­mia įmes­tų ir pra­leis­tų taš­kų skir­tu­mas, ka­dan­ gi po to­kio pra­lai­mė­ji­mo at­si­ties­ ti bū­tų la­bai sun­ku. Da­bar vi­so la­ bo pra­lai­mi­me 0:1. Išs­tu­di­juo­si­me var­žo­vų žai­di­mą bei sa­vo klai­das ir na­muo­se siek­si­me re­van­šo“, – kal­ bė­jo „Žal­gi­rio“ vy­riau­sia­sis tre­ne­ ris A.Tri­fu­no­vi­čius. Skri­do be asis­ten­to

Į Kras­no­da­rą A.Tri­fu­no­vi­čius skri­ do be sa­vo asis­ten­to tau­tie­čio Oli­ ve­rio Kos­ti­čiaus. Šį ma­čą spe­cia­ lis­tas pra­lei­do dėl itin džiu­gios prie­žas­ties – tre­ne­rio žmo­na Je­ le­na pa­gim­dė duk­ry­tę. Ma­žy­lės

„Niž­n ij Nov­go­rod“ – „Lie­t u­vos ry­tas“ 60:64 (16:23, 10:11, 18:15, 16:15). S.An­to­no­vas 18 taš­k ų (11 at­ ko­vo­tų ka­muo­lių), P.Bre­že­cas 15 (9 at­ko­vo­ti ka­muo­liai), I.Pau­ni­čius 12 / R.Sei­bu­tis 14, S.Bab­raus­kas ir M.Ka­ te­ly­nas po 10.

vtb-lea­gue.com nuo­tr.

ūgis – 52 cm, svo­ris – 3400 g. Tė­ vai duk­rai var­do dar neiš­rin­ko. Skry­džio iš­va­ka­rė­se per ko­man­ dos tre­ni­ruo­tę O.Kos­ti­čių pa­svei­ ki­no vi­si žal­gi­rie­čiai. Pa­gal ser­biš­ kus pa­pro­čius yra bū­ti­na nuo kū­no nu­plėš­ti ir į sku­te­lius su­dras­ky­ti nau­jo­jo tė­vo dra­bu­žius. Tai ve­da­ mi Man­to Kal­nie­čio ir ko­man­dos ka­pi­to­no Pau­liaus Jan­kū­no žal­gi­ rie­čiai ir pa­da­rė. O.Kos­ti­čių pa­ svei­ki­no ir „Žal­gi­rio“ klu­bo sa­vi­ nin­kas Vla­di­mi­ras Ro­ma­no­vas. „Duk­re­lė tu­rė­jo gim­ti po ke­lių die­nų, ta­čiau ket­vir­ta­die­nį žmo­ nai ap­si­lan­kius „Žal­gi­rio“ are­no­je, ma­tyt, ma­žy­lė no­rė­jo pa­si­žiū­rė­ti, kas ten taip triukš­mau­ja ir pa­sau­lį iš­vy­do šiek tiek anks­čiau, – juo­ka­ vo ir džiaugs­mo ne­slė­pė O.Kos­ti­

čius. – Ži­no­ma, jaus­mas ta­pus tė­ vu yra ypa­tin­gas.“ Vil­nie­čiai pir­mau­ja

Ki­ta­me aš­tunt­fin ­ a­lio ma­če svar­ bią per­ga­lę iš­ko­vo­jo „Lie­tu­vos ry­ to“ krep­ši­nin­kai. Sos­ti­nės eki­pa sve­čiuo­se po la­bai at­kak­lios ko­vos 64:60 įvei­kė Že­mu­ti­nio Nau­gar­do „Niž­nij Nov­go­rod“ eki­pą ir prieš at­sa­ko­mą­jį ma­čą, šian­dien vyk­ sian­tį Lie­tu­vo­je, tu­ri la­bai ge­rus šan­sus ženg­ti į ket­virt­fi­na­lį. „Vi­sa­da sun­ku žais­ti su ko­man­ da, ku­ri ne­tu­ri ryš­kių žvaigž­džių. La­bai svar­bu, kad lai­mė­jo­me ir prieš ma­čą sa­vo­je aikš­tė­je tu­ri­me pra­na­šu­mą“, – džiau­gė­si „Lie­ tu­vos ry­to“ vy­riau­sia­sis tre­ne­ris Alek­sand­ras Dži­ki­čius.

„Žal­gi­rio“ šo­kė­jos – Eu­ro­ly­gos fi­na­lo ket­ver­te Kau­no „Žal­gi­rio“ pa­lai­ky­mo gru­ pė lai­mė­jo Eu­ro­ly­gos šo­kė­jų kon­ kur­są. Ge­gu­žės pra­džio­je šokėjos skris į Stam­bu­lą ir links­mins žiū­ro­ vus per Eu­ro­ly­gos fi­na­lo ket­ver­tą.

„„Nu­ga­lė­to­jos: Eu­ro­ly­gos in­ter­ne­to sve­tai­nė­je vy­ku­sį bal­sa­vi­mą lai­mė­ju­

sios „Žal­gi­rio“ šo­kė­jos per fi­na­lo ket­ver­tą ža­da dar dau­giau staig­me­nų. 

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

Per Eu­ro­ly­gos in­ter­ne­to sve­tai­nė­je vy­ku­sį bal­sa­vi­mą žal­gi­rie­tės įvei­kė praė­ju­sių me­tų čem­pio­nes Gdy­nės „As­se­co Pro­kom“ šo­kė­jas, taip pat ir Pi­rė­jo „Olym­pia­cos“ bei Mask­ vos CSKA mer­gi­nas. „Kau­no „Žal­gi­rio“ šo­kė­jų var­du dė­ko­ja­me vi­siems ger­bė­jams, pa­ dė­ju­siems mums iš­ko­vo­ti ke­lia­la­ pį į Eu­ro­ly­gos fi­na­lo ket­ver­to var­ žy­bas Stam­bu­le, – en­tu­zias­tin­gai džiau­gė­si „Žal­gi­rio“ šo­kė­jų gru­pės va­do­vė Dia­na Gand­ri­mė. – Tik jū­ sų vi­sų dė­ka ga­lė­si­me gar­sin­ti ne tik „Žal­gi­rio“, bet ir Lie­tu­vos var­ dą aukš­čiau­sio ly­gio krep­ši­nio ren­ gi­ny­je. Di­džiuo­ja­mės nu­ga­lė­ju­sios

Ru­si­jos, Len­ki­jos ir Grai­ki­jos šo­kė­ jų ko­man­das fi­na­le ir esa­me dė­kin­ gos už su­teik­tą ga­li­my­bę. Ačiū už di­džiu­lį pa­lai­ky­mą!“ Pa­sie­ku­sios per­ga­lę „Žal­gi­rio“ šo­kė­jos ne­ke­ti­na su­sto­ti. Pa­pil­ dy­ti šo­kių pro­gra­mą ir pa­si­ruoš­ ti fi­na­lo ket­ver­to rung­ty­nėms pa­ dės gar­sus Lie­tu­vos cho­reog­ra­fas Kęs­tu­tis Ba­ra­naus­kas, ku­ris mer­ gi­noms jau yra tal­ki­nęs ir se­zo­ no pra­džio­je. „Be ga­lo džiau­giuo­si mer­gi­nų sėk­me. Dirb­ti su šia gru­ pe – man di­džiu­lis ma­lo­nu­mas“, – iš­gir­dęs nau­jie­nas sa­kė K.Ba­ra­ naus­kas. Į pro­gra­mą bus įtrauk­ ti Eu­ro­ly­gos fi­na­lo ket­ver­te da­ly­ vau­sian­čių vals­ty­bių na­cio­na­li­niai šo­kiai. Stam­b u­l e „Žal­g i­r io“ var­d as skam­bės ir dau­giau kar­tų. Eu­ro­ ly­gos jau­ni­mo tur­ny­re, ku­ris vyks per Eu­ro­ly­gos fi­na­lo ket­ver­tą, da­

ly­vaus „Žal­gi­rio“ jau­nių ko­man­da. Jie į pa­grin­di­nį tur­ny­rą pa­te­ko lai­ mė­ję at­ran­ką, vy­ku­sią „Žal­gi­rio“ are­no­je va­sa­rio 10–12 d. Kau­ne vy­ku­sia­me Eu­ro­ly­gos jau­ ni­mo at­ran­kos tur­ny­re da­ly­va­vę Eu­ro­ly­gos at­sto­vai ne­gai­lė­jo gra­ žių žo­džių „Žal­gi­rio“ šo­kė­jų pa­si­ ro­dy­mams. „La­bai no­rė­jo­me, kad „Žal­gi­rio“ var­dą iš­girs­tų vi­sa Eu­ ro­pa ne tik mi­nint per­spek­ty­viau­ sius krep­ši­nin­kus, bet ir po šo­kė­jų pa­si­ro­dy­mų per mi­nu­tės per­trau­ kė­les“, – prieš per­ga­lin­gai pa­si­ bai­gu­sį bal­sa­vi­mą šo­kė­jų kon­kur­ se kal­bė­jo D.Gand­ri­mė. Ge­gu­žės 10–13 d. per Eu­ro­ly­ gos fi­na­lo ket­ver­to pus­fi­na­lius su­si­tiks Mask­vos CSKA ir Atė­ nų „Pa­nat­hi­nai­kos“ bei „Bar­ce­ lo­nos Re­gal“ ir Pi­rė­jo „Olym­pia­ cos“ krep­ši­nin­kai. VD, zal­gi­ris.lt inf.


11

Antradienis, balandžio 10, 2012

Sportas

Jau­niai par­ve­žė bron­zos me­da­lius Lie­tu­vos jau­nių (iki 18 me­tų) le­do ri­tu­lio rink­ti­nė iš Ny­der­lan­ duo­se vy­ku­sio pa­sau­lio čem­pio­na­to į Lie­tu­vą par­ve­žė bron­ zos me­da­lius. Man­tas Stan­ke­vi­čius m.stankevicius@diena.lt

mė į tre­čią vie­tą“, – sa­kė le­do ri­ tu­li­nin­kas.

Džiaugs­mo ne­bu­vo

Prib­loš­kė Pie­tų Ko­rė­ja

„Šiek tiek ap­mau­du, nes pra­lai­mė­ jo­me vie­nas rung­ty­nes ir li­ko­me tre­čio­je vie­to­je. Va­žia­vo­me nu­si­tei­ kę į Lie­tu­vą par­vež­ti auk­so me­da­ lių, to­dėl bron­za šiuo me­tu ne­la­bai džiu­gi­na, – po čem­pio­na­to kal­bė­ jo ko­man­dos ka­pi­to­nas Da­nie­lis Bog­dziu­lis. – Tai bu­vo pa­sku­ti­niai me­tai, kai ga­lė­jau at­sto­vau­ti jau­nių rink­ti­nei. Per čem­pio­na­to už­da­ry­ mo ce­re­mo­ni­ją ne­jau­čiau di­de­lio džiaugs­mo, kai ant kak­lo bu­vo ka­ bi­na­mas bron­zos me­da­lis.“ Pak­laus­tas, ar Ko­rė­jos ir Ru­mu­ ni­jos ko­man­dos, ku­rios tur­ny­ro len­te­lė­je iš­si­ri­kia­vo aukš­čiau, iš tie­ sų bu­vo stip­res­nės, D.Bog­dziu­lis nė kiek ne­dve­jo­da­mas at­sa­kė: „Ne.“ „Šia­me čem­pio­na­te bu­vo­me stip­riau­sia ko­man­da. Ne­juo­kau­ju, ta­čiau vis­kas su­si­klos­tė taip, kad pra­lai­mė­jo­me ru­mu­nams, o čem­ pio­nais ta­pu­sius ko­rė­jie­čius juk įvei­kė­me. Tai ir yra skau­džiau­sia. Pras­tas žai­di­mas prieš Ru­mu­ni­ jos le­do ri­tu­li­nin­kus mus nu­stū­

Įmu­šęs pen­kis įvar­čius ir at­li­kęs de­vy­nis re­zul­ta­ty­vius per­da­vi­mus D.Bog­dziu­lis bu­vo pri­pa­žin­tas ge­ riau­siu čem­pio­na­to puo­lė­ju. „Šis ap­do­va­no­ji­mas – nie­ko ypa­tin­ go. Bū­čiau kur kas lai­min­ges­nis, jei na­mo vež­tu­me auk­so me­da­lius, – sa­kė le­do ri­tu­li­nin­kas. – Pats sa­vo pa­si­ro­dy­mu čem­pio­na­te ne­su la­ bai pa­ten­kin­tas, tie­siog bu­vo ge­rų mo­men­tų, ta­čiau pri­si­pa­žin­siu, kad bu­vo ir pra­stų aki­mir­kų. Nea­be­jo­ju, kad ga­lė­jau pa­si­ro­dy­ti ir ge­riau.“ Le­do ri­tu­li­nin­kas pa­ti­ki­no, kad apie iš­kri­ti­mą į že­mes­nį di­vi­zio­ ną net ne­bu­vo min­čių. „Ko­man­dos va­do­vai gal ir bai­minosi, bet žai­dė­ jai tik­rai apie tai net ne­gal­vo­jo. Sun­ kiau­sios rung­ty­nės – su Pie­tų Ko­ rė­ja, ka­dan­gi jų ko­man­dos žai­dė­jai bu­vo la­bai grei­ti. Kai jie pra­dė­da­ vo su­kti ra­tus, sun­ku bū­da­vo su­si­ gau­dy­ti, kas da­ro­si. Ki­tos ko­man­ dos ne­de­monst­ra­vo ypač ge­ro le­do ri­tu­lio“, – pa­brė­žė ko­man­dos ka­pi­ to­nas, rung­ty­niau­jan­tis Suo­mi­jo­je.

Ko­man­dos nuo­pel­nas

Ge­riau­siu žai­dė­ju Lie­tu­vos ko­ man­do­je pri­pa­žin­tas var­ti­nin­ kas Do­na­tas Žu­ko­vas tei­gė esan­ tis pa­ten­kin­tas pa­siek­tu re­zul­ta­tu. „Čem­pio­na­tas bu­vo la­bai įtemp­ tas – su kiek­vie­na ko­man­da bu­vo sun­ku žais­ti, tie­siog mums pri­trū­ ko sėk­mės, kad ga­lė­tu­me na­mo va­ žiuo­ti su auk­so me­da­liais“, – sa­kė Elekt­rė­nų „Ener­gi­jos“ var­tus sau­ gan­tis žai­dė­jas. Jis ne­su­reikš­mi­no jam įteik­to spe­ cia­laus ge­riau­sio ko­man­dos žai­dė­jo pri­zo – „Tis­sot“ laik­ro­džio. „Sma­ gu, kad bu­vau įver­tin­tas, bet šis pri­ zas – vi­sos ko­man­dos dar­bas. Kaž­ kaip net ne­sma­gu bu­vo jį seg­tis ant ran­kos, nes ži­no­jau, kad ma­no ge­ ram žai­di­mui įta­kos tu­rė­jo ir ko­ man­dos drau­gai, ku­rie aikš­te­lė­je ne­ ma­žai pa­dė­jo“, – sa­kė D.Žu­ko­vas. Ru­si­jo­je rung­ty­niau­jan­tis Pau­lius Gin­tau­tas po čem­pio­na­to pri­si­pa­ ži­no, kad pa­sku­ti­nė­mis pir­me­ny­ bių die­no­mis ti­kė­jo­si si­dab­ro me­ da­lių. „Ko­ją pa­ki­šo pra­lai­mė­ji­mas ru­mu­nams. Pir­mą die­ną įvei­kė­me bri­tus, pa­ti­kė­jo­me, kad tai – pa­čios svar­biau­sios rung­ty­nės, ir min­ti­

„„Nusivylimas: trečią vietą jaunieji šalies ledo ritulininkai įvertino kaip

nesėk­mę. Manto Stankevičiaus nuotr.

mis jau ka­bi­no­mės auk­so me­da­lius, į aikš­te­lę išė­jo­me ne­pa­si­ruo­šę. Tai bu­vo mū­sų di­džiau­sia klai­da, ku­ ri kai­na­vo la­bai daug“, – sa­kė le­do ri­tu­li­nin­kas. Įgy­ven­din­ti tiks­lai

Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio fe­de­ra­ci­jos (LLRF) pre­zi­den­tas Pet­ras Nau­sė­da tei­gė, kad jau­nių re­zul­ta­tai džiu­gi­ na. „Prieš čem­pio­na­tą kė­lė­me tiks­ lą – me­da­liai. Kiek ži­nau, vi­sa ko­ man­da bu­vo nu­si­tei­ku­si ko­vo­ti dėl aukš­čiau­sios pra­bos me­da­lių, ta­čiau esa­me pa­ten­kin­ti ir bron­zos me­da­ liais, – sa­kė LLRF va­do­vas. – Esa­me pa­ten­kin­ti vi­sos ko­man­dos dar­bu.“

P.Nau­sė­da iš­reiš­kė pa­dė­ką ko­ man­dą tre­ni­ruo­jan­tiems tre­ne­ riams And­re­jui Jad­kaus­kui ir Ge­na­ di­jui Chu­tar­co­vui: „Ma­nau, kad jie pui­kiai su­si­tvar­ko su sa­vo už­duo­ ti­mis tiek su jau­nių, tiek su jau­ni­ mo rink­ti­nė­mis – į Lie­tu­vą nuo­lat yra par­ve­ža­mi me­da­liai. Tai džiu­ gi­na.“

Ri­kiuo­tė 1. Pie­tų Ko­rė­ja 12 taš­k ų. 2. Ru­mu­ni­ ja 12. 3.Lie­tu­va 11. 4. Di­džio­ji Bri­ta­ni­ ja 5. 5. Kroa­ti­ja 4. 6. Ny­der­lan­dai 1.


12

antrADIENIS, balandžio 10, 2012

pasaulis Pa­vo­jin­ga­sis „Fa­ce­book“

Pre­zi­den­tas sau­gu­mietis

Baus­mė ­ už kri­ti­ką

Pa­vy­dus 34 me­tų Tai­va­no pie­ti­nės Ping­tun­go apy­gar­ dos gy­ven­to­jas Chou Youhuan­gas už­puo­lė so­cia­li­nio tink­lo „Fa­ce­book“ var­to­to­ ją, ku­ris in­ter­ne­te flir­ta­vo su jo žmo­na. Jis su bend­rais ne­ gy­vai už­dau­žė vyrą beis­bo­lo laz­da, nors tei­si­no­si ne­no­rė­ jęs žu­dy­ti.

Pie­tų Ose­ti­jos pa­kar­to­ti­niuo­ se pre­zi­den­to rin­ki­muo­se bu­ vęs re­gio­no Vals­ty­bės sau­ gu­mo ko­mi­te­to pir­mi­nin­ kas Leo­ni­das Ti­bi­lo­vas įvei­kė žmo­gaus tei­sių įga­lio­ti­nį prie re­gio­no pre­zi­den­to Da­vi­dą Sa­na­ko­je­vą. L.Ti­bi­lo­vas pa­ža­ dė­jo ne­per­se­kio­ti var­žo­vų ir „už­gy­dy­ti ka­ro žaiz­das“.

Iz­rae­lis už­drau­dė vo­kie­čių ra­ šy­to­jui 84 me­tų Günte­riui Gras­sui at­vyk­ti į sa­vo te­ri­to­ri­ ją. No­be­lio li­te­ra­tū­ros pre­mi­ jos lau­rea­tas G.Gras­sas praė­ ju­sią sa­vai­tę pa­skel­bė ei­les, ku­rio­se kal­ti­na Iz­rae­lį rez­gant pla­nus su­nai­kin­ti Ira­ną ir va­ di­na žy­dų vals­ty­bę grės­me pa­sau­lio sau­gu­mui.

De­ry­bos dėl bran­duo­li­nės pro­gra­mos Šį šeš­ta­die­nį Stam­bu­le ren­gia­mos de­ry­bos dėl Ira­no bran­duo­li­nės pro­gra­mos.

De­ry­bo­s vyks va­di­na­muo­ju P5+1 for­matu – da­ly­vaus 5 nuo­la­ti­nės Jung­ti­nių Tau­tų Sau­gu­mo Ta­ry­bos na­rės ir Vo­kie­ti­ja. Jo­se da­ly­vaus Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Ki­ni­ja, Pran­cū­zi­ja, Vo­kie­ti­ja, Ru­si­ja ir JAV. Pas­ta­rą­jį kar­tą to­kios de­ry­ bos vy­ko 2011 m. sau­sį. Ta­čiau jos bai­gė­si be re­zul­ta­tų. ES už­sie­nio rei­ka­lų įga­lio­ti­nės Cat­he­ri­ne Ash­ton at­sto­vas Mi­ chae­lis Man­nas pa­tvir­ti­no, kad ti­ ki­ma­si pa­žan­gos. „Mes su­ta­rė­me ba­lan­džio 14 d. Stam­bu­le pra­dė­ti de­ry­bas, – sa­ kė M.Man­nas. – Ti­ki­mės, kad šis pir­mas ra­tas su­kurs pa­lan­kią ap­ lin­ką konk­re­čiai pa­žan­gai. Mes, su­p ran­ta­m a, sie­k ia­m e tva­raus pro­ce­so.“

Są­ly­gų nu­sta­ty­mas prieš su­si­ti­ki­mą reikš su­si­ti­ki­mo pa­ bai­gą. Ira­nas pa­ra­gi­no pa­sau­li­nes ga­lias „bū­ti są­ži­nin­gas“ per de­ry­bas. „Mes ti­ki­mės, kad vadinamosios P5+1 šalys prie de­ry­bų sta­lo sės są­ ži­nin­gai nu­si­tei­ku­sios, o mes ir­ gi są­ži­nin­gai siek­si­me, kad abi ša­ lys pa­siek­tų abi­pu­siš­kai nau­din­gą re­zul­ta­tą“, – pa­brė­žė Ira­no už­sie­ nio rei­ka­lų mi­nist­ras Ali Ak­ba­ras Sa­le­hi. Tie­sa, jis per­spė­jo, kad jei di­ džio­sios vals­ty­bės prieš de­ry­bas ke­ti­na kel­ti išanks­ti­nes są­ly­gas, de­ry­bos nu­trūks. Pa­sak jo, tiks­las yra tas, kad „Ira­ nas įgy­tų sa­vo tei­ses, o P5+1 su­ma­ žin­tų sa­vo su­si­rū­pi­ni­mą“ dėl Te­he­ ra­no bran­duo­li­nės pro­gra­mos. „Są­ly­gų nu­sta­ty­mas prieš su­si­ti­ ki­mą reikš su­si­ti­ki­mo pa­bai­gą. Tai yra be­pras­miš­ka, nes nie­kas iš de­ ry­bų na­rių ne­ke­ti­na priim­ti ko­kių nors są­ly­gų prieš de­ry­bas“, – sa­ kė mi­nist­ras. Iz­rae­lis, JAV ir kai ku­rie Va­šing­ to­no są­jun­gi­nin­kai nuo­gąs­tau­ ja, kad Ira­no bran­duo­li­nė pro­gra­ ma yra prie­dan­ga su­si­kur­ti ato­mi­nį gink­lą, ta­čiau Te­he­ra­nas to­kius įta­ ri­mus griež­tai at­me­ta. JAV ir Iz­rae­lis net gra­si­na su­ reng­ti ata­kas prieš Ira­no bran­duo­ li­nius ob­jek­tus, jei ne­su­ta­ri­mų su šii­tiš­ka res­pub­li­ka ne­pa­vyk­tų iš­ spręs­ti dip­lo­ma­ti­nė­mis prie­mo­ nė­mis. „Reu­ters“, BNS inf.

„„Pa­lai­mi­ni­mas: po­pie­žius Be­ne­dik­tas XVI dar sy­kį pa­ra­gi­no pa­sau­lį siek­ti tai­kos ir ge­ro­vės. 

AFP nuo­tr.

Ve­ly­ki­nis tai­kos pa­lin­kė­ji­mas

„Už­tik­rin­ti tai­ką Ira­ke, Si­ri­jo­je ir vi­suo­se Ar­ti­muo­siuo­se Ry­tuo­se, taip pat Af­ri­ko­je, pir­ miau­sia – Ma­ly­je ir Ni­ge­ri­jo­je“, – to­kia Šven­to­jo Tė­vo Be­ne­dik­to XVI ži­nia mies­tui ir pa­sau­liui. Įtemp­ta dar­bot­var­kė

Po­pie­žiaus Be­ne­dik­to XVI Ve­ly­ kų dar­bot­var­kė bu­vo kaip rei­kiant įtemp­ta. Ne­se­niai po­pie­žius grį­žo iš vi­ zi­to Ku­bo­je, o rug­sė­jį ke­ti­na vyk­ ti į Li­ba­ną. Tai bus ant­ra­sis Be­ne­ dik­to XVI ap­si­lan­ky­mas Ar­ti­mų­jų Ry­tų re­gio­ne – 2009 m. po­pie­žius lan­kė­si Jor­da­ni­jo­je, Iz­rae­ly­je ir Pa­ les­ti­no­je. Šeš­ta­die­nį po­nti­fi­kas va­do­va­vo tri­jų va­lan­dų truk­mės Ve­lyk­nak­ čio li­tur­gi­jai Šv. Pet­ro ba­zi­li­ko­je, sek­ma­die­nį au­ko­jo dvie­jų va­lan­dų šven­tą­sias Ve­ly­kų mi­šias po at­vi­ru dan­gu­mi Šv. Pet­ro aikš­tė­je, į ku­ rią tra­di­ciš­kai su­gu­žė­jo tūks­tan­ čiai mal­di­nin­kų. Tie­sa, pro­ble­mų Be­ne­dik­tui XVI, ku­riam ba­lan­džio 16 d. su­ kaks 85 me­tai, apei­gos ne­su­kė­lė, nors sek­ma­die­nį po­pie­žius ir at­ ro­dė šiek tiek pa­var­gęs. Po pa­mal­dų aikš­tė­je iš ba­zi­li­kos bal­ko­no Šven­ta­sis Tė­vas su­tei­kė iš­kil­min­gą apaš­ta­liš­ką­jį pa­lai­mi­ ni­mą „Ur­bi et or­bi“. „Žmo­ni­ja klai­džio­ja tam­so­je“

Per Ve­lyk­nak­čio li­tur­gi­ją po­pie­ žius pa­brė­žė, kad „žmo­ni­ja klai­ džio­ja tam­so­je, ne­ga­lė­da­ma at­ skir­ti ge­ra nuo blo­ga“. „Gy­ve­ni­mas stip­res­nis už mir­ tį. Gė­ris stip­res­nis už blo­gį. Mei­ lė stip­res­nė už nea­py­kan­tą. Tie­sa stip­res­nė už me­lą“, – ti­kin­tie­

siems sa­kė Be­ne­dik­tas XVI. Per sa­vo ho­mi­li­ją Šven­ta­sis Tė­vas per­spė­jo: „Tam­sa, ku­ri ke­lia rea­lią grės­mę žmo­ni­jai, ga­liau­siai yra tai, kad jis ga­li ma­ty­ti ir ty­ri­nė­ti ap­ čiuo­pia­mus ma­te­ria­lius da­ly­kus, bet ne­ga­li ma­ty­ti, kur pa­sau­lis ei­ na ar iš kur atei­na, kur ei­na mū­ sų pa­čių gy­ve­ni­mas, kas yra ge­ra, o kas – blo­ga. Ši tam­sa, už­den­gian­ti Die­vą ir už­tem­dan­ti ver­ty­bes, yra rea­li grės­mė mū­sų eg­zis­ten­ci­jai ir ap­skri­tai pa­sau­liui.“

Gy­ve­ni­mas stip­res­ nis už mir­tį. Gė­ris stip­res­nis už blo­gį. Mei­lė stip­res­nė už nea­py­kan­tą. Tie­sa stip­res­nė už me­lą.

Ra­gi­na už­tik­rin­ti tai­ką

Sek­ma­die­nį skelb­da­mas pa­lai­mi­ ni­mą „Ur­bi et or­bi“ po­pie­žius pa­ brė­žė, kad „Ve­ly­kų džiaugs­mas pa­guos dėl sa­vo ti­kė­ji­mo ken­čian­ čius krikš­čio­nis“. Kar­tu po­nti­fi­kas pa­ra­gi­no už­tik­ rin­ti tai­ką Ira­ke, Si­ri­jo­je ir vi­suo­se Ar­ti­muo­siuo­se Ry­tuo­se, taip pat Ma­ly­je bei Ni­ge­ri­jo­je. „Pri­si­kė­lęs Kris­tus te­su­tei­kia vil­tį Ar­ti­mie­siems Ry­tams, kad vi­

sos to re­gio­no et­ni­nės, kul­tū­ri­nės ir re­li­gi­nės gru­pės bend­ra­dar­biau­ tų bend­ram la­bui ir kad bū­tų ger­ bia­mos žmo­gaus tei­sės, – sa­kė po­ pie­žius. – Ypač Si­ri­jo­je te­ne­bū­na lie­ja­mas krau­jas, kuo grei­čiau teį­ si­vy­rau­ja pa­gar­ba, dia­lo­gas ir su­si­ tai­ki­ni­mas, kaip rei­ka­lau­ja ir tarp­ tau­ti­nė bend­ruo­me­nė.“ Be­ne­dik­tas XVI pa­brė­žė, kad dau­ge­lis si­rų, pa­bė­gu­sių nuo konf­lik­to, pa­ti­ria sun­kias kan­čias, ir pa­ra­gi­no su­teik­ti jiems hu­ma­ni­ ta­ri­nę pa­gal­bą bei juos priim­ti. „Pa­bė­gė­liai iš tos ša­lies ir žmo­ nės, ku­riems rei­kia hu­ma­ni­ta­ri­nės pa­gal­bos, te­bū­nie sve­tin­gai prii­ ma­mi, so­li­da­ru­mas te­pa­leng­vi­na jų sun­kias kan­čias. Ve­ly­kų per­ga­lė ted­rą­si­na ira­kie­čių tau­tą ne­gai­lė­ti jė­gų sie­kiant sta­bi­lu­mo ir pa­žan­ gos“, – sa­kė po­nti­fi­kas. Be­ne­dik­tas XVI pa­ra­gi­no „iz­ rae­lie­čius ir pa­les­ti­nie­čius drą­siai at­nau­jin­ti tai­kos pro­ce­są“. Po­pie­žius taip pat mel­dė Die­vą pa­lai­ky­ti krikš­čio­nių bend­ruo­me­ nę Af­ri­ko­je, kur Ka­ta­li­kų baž­ny­čia pa­sta­rai­siais me­tais ne tik smar­ kiai plė­tė­si, bet ir ta­po te­ro­ris­tų tai­ki­niu. „Pri­si­kė­lęs Jė­zus te­guo­džia ken­ čian­čias Af­ri­kos ra­go tau­tas ir tes­ka­ti­na su­si­tai­ki­ni­mą; te­pa­de­da Di­džių­jų Eže­rų re­gio­nui, Su­da­nui ir Pie­tų Su­da­nui, jų gy­ven­to­jams te­su­tei­kia jė­gų at­leis­ti“, – sa­kė po­pie­žius.

„Ni­ge­ri­jai, kur pa­sta­ruo­ju me­ tu vy­ko kru­vi­ni te­ro­ris­tų iš­puo­ liai, Ve­ly­kų džiaugs­mas teįk­ve­pia ener­gi­jos kur­ti tai­kią ir sa­vo pi­ lie­čių re­li­gi­jos lai­vę ger­bian­čią vi­ suo­me­nę“, – pri­dū­rė po­pie­žius. Kar­tu jis pa­smer­kė Ve­ly­kų die­ną Ni­ge­ri­jo­je įvy­ku­sį te­ro­ro ak­tą, per ku­rį žu­vo ma­žiau­siai 20 žmo­nių. Be­ne­dik­tas XVI taip pat mel­ dė, kad Ma­lį, „ku­ria­me šiuo me­tu vyks­ta po­li­ti­niai ne­ra­mu­mai, Šlo­ vin­ga­sis Kris­tus ap­do­va­no­tų tai­ka ir sta­bi­lu­mu“. AP, AFP, BNS inf.

Ni­ge­ri­ją su­krė­tė spro­gi­mai Pa­sau­liui šven­čiant Kris­taus pri­si­ kė­li­mą, Ni­ge­ri­ją su­krė­tė te­ro­ro ak­ tas, per ku­rį žu­vo ma­žiau­siai 20 žmo­nių. Iš­puo­lis įvyk­dy­tas Ka­dū­ nos mies­te. Per iš­puo­lį su­sprog­din­ti du au­to­mo­bi­liai su sprog­me­ni­mis. Jie bu­vo pa­sta­ty­ti prieš vie­tos baž­ ny­čią. Per Ka­lė­das vir­ti­nę iš­puo­ lių prieš baž­ny­čias ir ki­to­se vie­to­se įvyk­dė is­la­mis­tų gru­puo­tė „Bo­ko Ha­ram“. Di­džiau­sias tų iš­puo­lių bu­ vo įvyk­dy­tas prie baž­ny­čios ne­to­li sos­ti­nės Abu­džos. Tuo­met žu­vo 44 žmo­nės. Per šios gru­puo­tės vyk­do­ mą su­ki­li­mą, ku­ris pa­rei­ka­lau­ja vis dau­giau krau­jo, nuo 2009 m. vi­du­ rio jau žu­vo dau­giau kaip tūks­tan­ tis žmo­nių.


13

antrADIENIS, balandžio 10, 2012

menas ir pramogos diena.lt/naujienos/laisvalaikis

Sa­vait­ga­lį Vil­niu­ je vie­šė­jo 2009 m. „Eu­ro­vi­zi­jos“ dai­ nų kon­kur­so nu­ ga­lė­to­jas Alek­ sand­ras Ry­ba­kas. 25 me­tų vai­ki­nas į Lie­tu­vą at­ke­lia­vo vie­nas ir nu­spren­ dė ap­si­sto­ti ma­ža­ me jau­kia­me vieš­ bu­ty­je sos­ti­nės cent­re.

„„Kar­je­ra: kla­si­ki­nę mu­zi­ką stu­di­juo­jan­tis A.Ry­ba­kas pri­si­pa­ži­no, kad,

praė­jus tre­jiems me­tams po per­ga­lės „Eu­ro­vi­zi­jo­je“, jis šlo­vės spin­ du­liuo­se ne­be­si­mau­do. Si­mo­no Švit­ros nuo­tr.

A.Ry­ba­kas jau­čia­si vie­ni­šas Ug­nė Ka­ra­liū­nai­tė

u.karaliunaite@diena.lt

„Me­ni­nin­kai yra la­bai vie­ni­ši, aš – ne išim­tis“, – pri­si­pa­ži­no „Fai­ry­ ta­le“ dai­nos au­to­rius, už­ka­ria­vęs dau­ge­lio Eu­ro­pos mer­gi­nų šir­dis. Vai­ki­nas tei­gė, kad šiuo me­tu ne­ tu­ri ko­man­dos, ku­ri su juo ke­liau­ tų po kon­cer­tus, ta­čiau džiaugs­mo jam už­ten­ka kon­cer­tuo­se žiū­rint į su­si­rin­ku­sių­jų šyp­se­nas. Kla­si­ki­nę mu­zi­ką stu­di­juo­jan­tis A.Ry­ba­kas at­vi­ra­vo, kad, praė­jus tre­jiems me­tams po per­ga­lės „Eu­ ro­vi­zi­jo­je“, jis šlo­vės spin­du­liuo­ se ne­be­si­mau­do. At­li­kė­jas dir­ba prie ne­di­de­lių pro­jek­tų, kad ir to­ liau ga­lė­tų įgy­ven­din­ti sa­vo pla­ nus mu­zi­kos pa­sau­ly­je. Nor­ve­gi­jo­je gy­ve­nan­tis bal­ta­ ru­sių kil­mės jau­nuo­lis šiuo me­tu ger­bė­jus džiu­gi­na kon­cer­tuo­da­ mas Skan­di­na­vi­jos ša­ly­se, sla­viš­ ko­je Eu­ro­pos da­ly­je. „Ne­ži­nau, ar Lie­tu­vo­je tu­riu daug ger­bė­jų. Kol kas čia kon­ cer­ta­vau tik vie­ną kar­tą, bet la­bai džiau­giuo­si, kai esu pa­kvie­čia­mas dai­nuo­ti ne­di­de­lė­je ša­ly­je“, – kal­ bė­jo dai­ni­nin­kas. Ne­se­niai Ne­pa­ le ap­si­lan­kęs mu­zi­kan­tas ti­ki­no,

kad jam ma­lo­niau lan­ky­tis kul­tū­ riš­kai ar­ti­mes­nė­se ša­ly­se nei eg­ zo­tiš­ko­se vals­ty­bė­se. „Nu­vy­kęs ten su­pran­tu, kad esu to­se ša­ly­se tik dėl to, jog tu­riu pi­ni­gų ten nu­ vyk­ti, ta­čiau kul­tū­ra man pa­si­ro­ do sve­ti­ma, – pa­sa­ko­jo vai­ki­nas. – Daug ge­riau jau­čiuo­si Nor­ve­gi­ jos kai­my­nė­se.“

Alek­sand­ras Ry­ba­kas:

La­bai džiau­giuo­si, kai esu pa­kvie­čia­ mas dai­nuo­ti ne­di­de­ lė­je ša­ly­je.

Ant­rą kar­tą į Lie­tu­vą at­vy­kęs dai­ni­nin­kas sa­kė, kad no­rė­tų la­ biau įsi­gi­lin­ti į lie­tu­viš­ką kul­tū­rą. Spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je jau­nuo­lis klau­si­nė­jo, ko­kių lie­tu­viš­kų tra­ di­ci­nių pa­tie­ka­lų jis ga­lė­tų pa­ra­ gau­ti, ir nu­spren­dė iš­ban­dy­ti ce­ pe­li­nus. Ve­ly­kų sek­ma­die­nį A.Ry­ba­kas Vil­niu­je pra­dė­jo ra­miai. Jau­nuo­ lio šei­ma – or­to­dok­sai. To­dėl Ve­

ly­kas švęs­ti jis ža­da vė­liau su šei­ ma Os­le. Sos­ti­nės sve­čias, žur­na­lis­tų pa­klaus­tas, kaip ver­ti­na šių me­ tų Lie­tu­vos at­sto­vo „Eu­ro­vi­zi­jo­ je“ Do­na­to Mont­vy­do dai­ną, ne­ sla­pu­ka­vo: „Dai­na nė­ra ori­gi­na­li, bet nie­ka­da ne­ga­li ži­no­ti, kaip jai pa­si­seks „Eu­ro­vi­zi­jo­je“. Vo­kie­ti­ jos at­sto­vės Le­nos dai­na „Sa­tel­li­ te“ 2010 m. man ir­gi ne­pa­si­ro­dė ori­gi­na­li, bet mer­gi­na lai­mė­jo.“ Vai­ki­nas pra­na­ša­vo, kad per­ga­ lę šių me­tų tarp­tau­ti­nia­me dai­ nų kon­kur­se ga­li nu­skin­ti Ru­si­ jos mo­čiu­čių gru­pė „Bu­ra­novs­ki­je Ba­buš­ki“. „Ma­nau, pa­gy­ros tu­ri ati­tek­ ti ne tik dai­nos kū­rė­jams bei pa­ čioms at­li­kė­joms, bet ir pro­diu­ se­riams. Jų kon­cep­ci­ja la­bai stip­ri. Ma­nau, kad jiems ga­li ati­tek­ti pir­ mo­ji vie­ta.“ Pa­siil­gę A.Ry­ba­ko bal­so lie­tu­ viai vai­ki­no pa­si­ro­dy­mą ga­lė­jo ste­bė­ti sek­ma­die­nio va­ka­rą pir­ ma­ja­me LNK pro­jek­to „Lie­tu­vos bal­sas“ fi­na­le. Ža­vus jau­nuo­lis ant sce­nos pa­si­ro­dė su kon­kur­ so da­ly­ve – 17 me­tų pa­ne­vė­žie­te Va­le­ri­ja. Due­tas at­li­ko eu­ro­vi­zi­nę A.Ry­ba­ko dai­ną – „Fai­ry­ta­le“.

Re­kor­di­nis „Ki­no pa­va­sa­ris“ Sep­ty­nio­lik­ta­sis tarp­tau­ti­nis ki­no fes­ti­va­lis „Ki­no pa­va­sa­ris“ pa­sie­ kė lan­ko­mu­mo re­kor­dą – šie­met fes­ti­va­lio sean­sus ap­lan­kė per 70 tūkst. žiū­ro­vų.

„Per 70 tūkst. tai tik­rai, nes pa­gal bi­lie­tų par­da­vi­mą da­bar tik­rai yra ko­kiais 7 ar 8 tūkst. dau­giau nei per­nai. Tai nau­jas re­kor­das, ku­ rio vi­sai ne­si­ti­kė­jau. To­kie re­zul­ ta­tai la­bai ge­rai nu­tei­kia, va­di­na­ si, rei­kia dirb­ti ir to­liau, žmo­nėms rei­kia to­kio ki­no, to­kių ren­gi­nių“, – BNS sa­kė „Ki­no pa­va­sa­rio“ di­ rek­to­rė Vi­da Ra­maš­kie­nė. Anot fes­ti­va­lio va­do­vės, tai dar nė­ra ga­lu­ti­niai re­zul­ta­tai, nes dar neaps­kai­čiuo­ta, kiek žiū­ro­vų Vil­ niu­je pri­trau­kė pa­pil­do­mi po­ pu­lia­riau­sių fil­mų sean­sai, kiek

žiū­ro­vų fil­mus žiū­rė­jo Kau­ne. Praė­ju­sį sa­vait­ga­lį „Ki­no pa­va­sa­ rio“ fil­mai dar bu­vo ro­do­mi Šiau­ liuo­se, Pa­ne­vė­žy­je ir Klai­pė­do­je. Pub­li­kos sim­pa­ti­jų pri­zą pel­nė pran­cū­zų ko­me­di­ja „Ne­lie­čia­mie­ ji“. Pa­sak V.Ra­maš­kie­nės, tai ne­ bu­vo di­džiu­lė staig­me­na, nes tai „to­bu­lai pa­da­ry­tas fil­mas, ku­ris ga­li su­do­min­ti di­de­lę gru­pę žmo­ nių“, su­jun­gian­tis tiek dra­mą, tiek ko­me­di­ją. Taip pat po­pu­lia­riau­sių są­ra­še at­si­dū­rė ka­na­die­čių „Café de Flo­re“ ir bri­tų „Gė­da“. Anot fes­ti­va­lio va­do­vės, ma­lo­ niai nu­tei­kė bri­tų fil­mo „Pa­šė­lęs Bi­las“ priė­mi­mas, ku­rį re­ži­sa­vo Dex­te­ris Flet­che­ris, teat­ro re­ži­ sie­rės Da­lios Ibel­haup­tai­tės su­ tuok­ti­nis. Ji pa­sa­ko­jo, kad ti­kė­jo­si dau­giau žmo­nių ru­sų fil­me „Je­le­

na“. V.Ra­maš­kie­nė tvir­ti­no, kad jau nuo pat pir­mų die­nų po fes­ ti­va­lio im­ta­si dar­bų ki­tiems me­ tams. „Mes jau nuo pat pir­mos die­ nos po fes­ti­va­lio su­si­tin­ka­me su par­tne­riais, ko­man­dos su­si­tin­ka at­ski­ro­mis gru­pė­mis. Pir­miau­sia tu­ri­me pa­si­da­ry­ti sa­vas iš­va­das. Ka­nuo­se (šie­met Ka­nų ki­no fes­ti­ va­lis vyks ge­gu­žės ant­ro­je pu­sė­ je – BNS past.) pra­de­da­me nau­ją ra­tą. Ten yra nu­ma­ty­ta la­bai daug su­si­ti­ki­mų su par­tne­riais iš tarp­ tau­ti­nių or­ga­ni­za­ci­jų, su pla­tin­ to­jais, at­sto­vais iš ki­tų fes­ti­va­lių. Ka­nuo­se pa­de­da­me pa­grin­dą fil­ mų pro­gra­mos pa­si­rin­ki­mo po­ žiū­riu“, – pa­sa­ko­jo „Ki­no pa­va­ sa­rio“ di­rek­to­rė. VD, BNS inf.


14

antrADIENIS, balandžio 10, 2012

menas ir pramogos „Vilniaus diena“ rekomenduoja

Kur? Ga­le­ri­jo­je-stu­di­jo­je RA, Pran­ciš­ko­nų g. 9. Ka­da? Ba­lan­džio 12–gegužės 16 d. Kiek? Ne­mo­ka­mai.

Kur? Me­nų fab­ri­ke „Lof­tas“, Švit­ri­gai­los g. 29. Ka­da? Ba­lan­džio 21 d. 21 val. Kiek? 17 li­tų.

Kur? Kon­cer­tų sa­lė­je „Pia­no.lt“, Tra­kų g. 9. Ka­da? Ba­lan­džio 27 d. 19 val. Kiek? 43 li­tai.

Me­ni­nin­kų spie­čius

Gy­va elekt­ro­ni­ka

Pro­jek­tas „Jū­ra miš­ke“

„Spie­čius“ – taip pa­va­din­ta ta­py­bi­nių mi­nia­tiū­rų pa­ro­da, ku­rio­je sa­vo dar­bus pri­sta­to net 20 me­ni­nin­kų. Pa­ro­do­je žiū­ro­vai tu­rės ga­li­my­bę iš­vys­ti įvai­riau­sias ta­py­bi­nio spie­ti­mo­si for­mas ir ga­li­ my­bes, skir­tin­gas iš­raiš­kos prie­mo­nes, mo­ty­vus ir idė­jas, ku­rios kaip ir bi­čių šei­mo­je su­da­ro ne­da­lijamą vi­su­mą.

Jau ant­rus me­tus iš ei­lės vyks di­džiu­lis va­ka­rė­lis pa­va­di­ni­mu „Di­ vi­sion 42“, skir­tas gy­vai elekt­ro­ni­nei mu­zi­kai. Ta pro­ga į Lie­tu­vą at­vyks­ta du kul­ti­niai dubs­tep ir dra­men­bei­so mu­zi­kos ko­lek­ty­ vai iš Da­ni­jos – C.A.R.T. bei „Pri­me­ti­me Mas­si­ve“. Jie tik­rai pri­vers šėl­ti šo­kių aikš­te­lė­je.

Nau­jo­jo mu­zi­ki­nio pro­jek­to „Jū­ra miš­ke“, ty­ri­nė­jan­čio kom­po­zi­to­ riaus Mi­ka­lo­jaus Kons­tan­ti­no Čiur­lio­nio kū­ry­bi­nį pa­li­ki­mą, au­to­ riai yra ži­no­mi Lie­tu­vos me­ni­nin­kai – pia­nis­tas Pet­ras Ge­niu­šas ir sak­so­fo­ni­nin­kas Liu­das Moc­kū­nas. M.K.Čiur­lio­nio kū­ry­ba jiems – at­spir­tis mu­zi­ki­niuo­se ieš­ko­ji­muo­se.

Kur? Ra­šy­to­jų klu­be, K.Sir­v y­do g. 6. Ka­da? Ba­ lan­džio 11 d. 17.30 val. Kiek? Ne­mo­ka­mai.

Kur? Ga­le­ri­jo­je „Me­no ni­ša“, J.Ba­sa­na­vi­čiaus g. 1. Ka­da? Ba­lan­džio 12–gegužės 12 d. Kiek? Ne­mo­ka­mai.

Kur? S.Vai­niū­no na­muo­se, A.Goš­tau­to g. 2. Ka­da? Ba­lan­džio 11 d. 18 val. Kiek? Ne­mo­ka­mai.

Kur? Keis­tuo­lių teat­re, Lais­vės pr. 60. Ka­da? Šian­dien 19 val. Kiek? 25–35 li­tai.

H.Kun­čiaus kū­ry­bos va­ka­ras

Nuo ma­mu­tų iki per­lų

Jau­nų­jų mu­zi­kan­tų kon­cer­tas

J.Mil­ti­nio teat­ro gast­ro­lės

Vil­niu­je ren­gia­mas ra­šy­to­jo Her­kaus Kun­čiaus kū­ry­bos va­ka­ras. Šis ren­gi­nys yra cik­lo „Pro­zos die­nos“ da­lis. Kar­tu su au­to­riu­mi va­ka­re da­ly­ vaus ra­šy­to­jai Al­vy­das Šle­pi­kas ir Lai­man­tas Jo­nu­šys.

Me­no ger­bė­jų lau­kia iš­skir­ti­nis įvy­kis – po 6 me­ tų ty­los Si­gi­tas Vir­pi­lai­tis pri­sta­to il­gai lauk­tą nau­jau­sių ju­ve­ly­ri­kos kū­ri­nių ko­lek­ci­ją „Ma­mu­ to kau­las ir per­lai“. Puo­ta akims ir min­tims ga­ran­ tuo­ta.

Vil­niu­je vyks penk­to­jo res­pub­li­ki­nio jau­nų­jų at­ li­kė­jų ir dai­li­nin­kų fes­ti­va­lio-kon­kur­so lau­rea­tų kon­cer­tas. Da­ly­vaus at­li­kė­jai iš Vil­niaus „Ąžuo­ liu­ko“ mu­zi­kos mo­kyk­los , Vie­vio me­no mo­kyk­ los ir ki­tų įstai­gų.

Vil­niu­je sve­čiuo­ja­si Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos teat­ ras. Pa­ne­vė­žie­čiai sos­ti­nės pub­li­kai pri­sta­tys daug ži­niask­lai­dos ir vi­suo­me­nės dė­me­sio su­ lau­ku­sį Ro­lan­do Au­gus­ti­no A. re­ži­suo­tą spek­tak­ lį „Ha­na­na, kel­kis ir eik“.

tv programa

LTV

6.00 Labas rytas. 9.00 „Komisaras Reksas“ (N-7) (k). 10.00 „Ryto suktinis“ su Zita Kelmickaite (k). 11.00 „Ant svarstyklių“. Tiesioginė Lietuvos radijo laida. 12.00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus albumas (lenkų k.). 12.15 Mūsų dienos – kaip šventė (k). 13.45 Stilius (k). 14.50 Žinios. 15.10 „Komisaras Reksas“ (N-7). 16.00 „Meilės skonis“. 17.05 „Senis“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.35, 21.05 Sportas. Orai. 18.45 Ypatingas atvejis. 19.20 „Forsaitų saga“ (5) (N-7). 20.25, 22.10 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 20.55 Verslas. 21.00 Kultūra. 21.15 Dienos tema. 21.30 Europos vidury. 22.15 Pinigų karta. 23.15 Vakaro žinios. Orai. 23.30 „Senis“ (N-7) (k).

LNK

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“. 6.50 „Tomas ir Džeris“ (k). 7.20 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (k). 7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (5) (N-7) (k).

LTV 15.10 val.

8.50 24 valandos (N-7). 9.40 Mano vyras gali (k). 11.35 Nuotykių komedija „Baltoji dykumos saulė“ (Rusija, 1969 m.) (N-7) (k). 13.10 „Nickelodeon“ valanda. iKarli“. 13.40 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 14.10 „Vaikų „Warner Bros.“ „Tomas ir Džeris“. 14.40 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (6) (N-7). 15.40 „Langai III“ (N-7). 16.40 24 valandos (N-7). 17.40 Būk mano meile! (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.14, 22.19 Sportas. Orai. 19.19 Abipus sienos. 20.25 Neišgalvoti gyvenimai (N-7). 21.00 KK2 (N-7). 21.30 Dviračio šou. 22.00 Žinios. Verslas. 22.25 Kriminalinė Lietuva (N-7). 22.35 Kriminalinis trileris „Ant bedugnės krašto“ (JAV, 1984 m.) (N-14). 1.00 „Teisingumo vykdytojas“ (N-7). 1.55 „Įstatymas ir tvarka. Nusikaltimo motyvai“ (N-7).

TV3

6.40 Teleparduotuvė. 6.55, 15.10 „Simpsonai“. 7.55 „Svotai“. 9.00 „Meilės sūkuryje“. 10.05 „Moterys meluoja geriau“. 11.00 Komedija „Ponia Dautfajė“ (JAV, 1993 m.). 13.40 „Būrys“ (3). 14.10 „Ančiukų istorijos“.

LNK 17.40 val.

14.40 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (6). 15.40 „Likimo galia“. 16.40 „Meilės triumfas“. 17.40 Ką manai? 18.35 Susitikime virtuvėje. 18.45 TV3 žinios. 19.00 TV3 sportas. 19.05 TV3 orai. 19.10 „Naisių vasara“. 19.40 Prieš srovę. 20.30 Nuodėmių dešimtukas. 21.00 „Vyno kelias“. 21.35 TV3 vakaro žinios. 21.50 TV3 sportas. 21.55 TV3 orai. 22.00 „Pabėgimo karaliai“. 23.00 „Geri vyrukai“. 0.00 „Melo teorija“. 1.00 „Kalėjimo bėgliai“.

BTV

6.30 Televitrina. 7.00 Žinios (k). 7.25 „Tylos riba“ (N-7) (k). 8.00 Lietuvos žinių tyrimas (N-7) (k). 9.00 Sekmadienio rytas (k). 10.00 „Margoša: moterimi negimstama“. 11.00 „Be namų negerai: naujas gyvenimas“. 11.30 „Gyvenimo spalvos“ (k). 12.30 Išbandymai Zambijoje (N-7) (k). 13.30 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 14.30 „Pragaro virtuvė“ (N-7). 15.30 „Amerikos talentai“. 16.30 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 17.30 „Auksarankiai“ (N-7) (k).

TV3 21.00 val.

18.00 Žinios. Sportas. Orai. 18.25 „Galileo: norintiems žinoti“. 19.00 Lietuvos žinių tyrimas (N-7). 20.00 Žinios. Verslas. Sportas. 20.23 Orai. 20.25 „Nerealu!“ 21.00 „Daktaras Tyrsa“ (N-7). 22.00 „Spartakas. Arenos dievai“ (N-14). 23.05 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 0.05 „Galileo: norintiems žinoti“ (k). 0.35 „Autofanai“ (k). 1.05 „Bamba“. Interaktyvus šou suaugusiesiems (S).

Lietuvos ryto TV 6.14, 13.00 TV parduotuvė. 6.30 Ryto reporteris. 7.55, 14.30 Negaliu tylėti. 8.55 „Sodo detektyvės“ (N-7). 10.00, 18.20 Super L.T. 10.35 Šiandien kimba. 11.05 Gongo Gangas. 12.00 Lietuvos diena. 13.30 Šeimų dvikova – „Akropolio“ turnyras. 15.30 „Padūkėlis Eliotas“. 15.45, 16.10 Dok. f. „Paskutinė Pompėjos diena“ (N-7). 16.00, 17.00, 18.00 Žinios. Orai. 17.20 Lietuva tiesiogiai. 19.00 VTB jungtinės lygos atkrintamosios rungtynės. Vilniaus „Lietuvos rytas“ (Lietuva)– „Nižnij Novgorod“ (Rusija). Tiesioginė transliacija iš Vilniaus. Per pertrauką – Žinios. 21.00 Reporteris.

BTV 20.25 val.

21.52 Orai. 21.55 VTB jungtinės lygos atkrintamosios rungtynės. Kauno „Žalgiris“ (Lietuva)–Krasnodaro „Lokomotiv-Kuban“ (Rusija). Transliacija iš Kauno. 23.55 Reporteris. 0.47 Orai. 0.50 Dok. f. „Paskutinė Pompėjos diena“ (N-7).

SPORT1

9.00 Televitrina. 10.00 Olimpinės žaidynės. 10.15 Italijos „Serie A“ lyga. „Cagliari“–Milano „Inter“. 12.00 Italijos „Serie A“ lyga. Romos „Lazio“–Neapolio „Napoli“. 13.45 VTB vieningoji lyga. Krasnodaro „Lokomotiv-Kuban“–Kauno „Žalgiris“. 15.30 Lietuvos krepšinio lyga. Kauno „Žalgiris“–Vilniaus „Lietuvos rytas“. 17.15 Ispanijos ACB krepšinio lyga. „Caja Laboral“–Madrido „Real“. 19.00 Žinios +. 19.10 VTB vieningoji lyga. Kauno „Žalgiris“– Krasnodaro „Lokomotiv–Kuban“ (per pertrauką – Žinios+). 21.15 Sporto metraštis. 21.25 Olimpinės žaidynės. 21.40 Italijos „Serie A“ lyga. „Chievo“–„Milan“. Tiesioginė transliacija (per pertrauką – Žinios+). 23.40 VTB vieningoji lyga. Vilniaus „Lietuvos rytas“–„Nižnij Novgorod“.

lietuvos ryto tv 21.55 val.


15

antradienis, balandžio 10, 2012

Tel. 261 3653, 261 3655, 261 3659 skelbimai@vilniausdiena.lt

Siūlo darbą

Šiuo metu ieškome

Statybos įmonei reikalingi fasado meistrai dirbti Rusijoje. Geras atlyginimas. Tel. 8 685 19 687.

Vilniaus regiono ParDaViMo VaDYBininKo(-Ės)

939270

Terminuotam darbui Vilniuje reikalingi pagalbiniai (-ės) darbuotojai (-os) gamyboje. Darbas prie technologinių įrengimų, produkcijos paruošimas pakavimui, darbas pamainomis, slankiuoju grafiku. Registruotis darbo dienomis 9-16 val. tel. 8 682 26 674, 8 663 60 578. 935632

Paslaugos Technikos remonto SKUBIAI IR NEMOKAMAI IŠVEŽA nenaudojamą buitinę techniką – šaldytuvus, skalbykles, virykles, kompiuterinę techniką ir kitus elektronikos prietaisus. Tel. 8 641 99 000, www.kaunakiemis.lt. 935278

Visų kompiuterių ir televizorių taisymas Vilniuje, Žalgirio g. 131, tel. (8 5) 275 4665; www.pc-help.lt. 933615

Transporto UAB „Kraustymo komanda” – profesionalios kraustymo paslaugos įmonėms ir gyventojams. Tel. 8 618 77 600; www.kraustymokomanda.lt. 918418

Kelionių Iš/į Londoną saugiai, greitai vežame siuntinius. Lietuvoje pristatome iki durų. Tel. 8 687 58 503, +44 778 627 1449. Informacija – www.lietuvalondonas.com. 937758

Kitos Remontuojame ir montuojame santechniką, nuotekų šalinimo, vandens, šildymo vamzdynus ir įrenginius bei elektros energijos vidaus sistemas. Tel. 8 698 11 905.

skelbimai

Darbo vieta Vilnius Darbo pobūdis: ■ reklamos projektų / paslaugų rengimas, pardavimas ir koordinavimas; ■ asmeninių pardavimų planavimas, vykdymas, analizė; ■ ilgalaikių ryšių su verslo klientais palaikymas, naujų paieška, derybos; ■ rinkos analizė, pasiūlymų teikimas. Reikalavimai: ■ aukštasis išsilavinimas; ■ daugiau nei 2 metų sėkminga darbo patirtis pardavimo srityje; ■ orientacija į rezultatą, komunikabilumas, atsakingumas, analitinis mąstymas; ■ puikūs bendravimo, derybų įgūdžiai, kūrybingumas; ■ geros anglų ir rusų kalbos žinios, geri darbo kompiuteriu įgūdžiai; ■ darbo patirtis leidyboje ar žiniasklaidoje būtų pranašumas; ■ vairuotojo pažymėjimas, nuosavas automobilis. Įmonė siūlo: ■ įdomų ir atsakingą darbą; ■ galimybę realizuoti idėjas ir su komanda siekti aukštų rezultatų; ■ konkurencingą atlygį, susijusį su darbo rezultatais, motyvacines priemones; ■ visas socialines garantijas.

Motyvacinį laišką ir gyvenimo aprašymą (CV) lietuvių kalba su nuoroda „Vilniaus regiono pardavimo vadybininkas“ siųskite e. pašto adresu: m.rakauskiene@vilniausdiena.lt. Konfidencialumą garantuojame. Informuosime tik atrinktus kandidatus.

936924

Šiuo metu ieškome

Vyriausiojo dizainerio(-ės) Darbo vieta Darbo pobūdis:

Reikalavimai:

Įmonė siūlo:

Karščiausi kelionių pasiūlymai Kelionių organizatorius

A.Vienuolio g. 6, LT–01104 Vilnius Tel. (8 5) 231 3314. Faks. (8 5) 262 9120 vilnius@vilnius.krantas.lt, www.krantas.lt AKCIJA KELTŲ BILIETAMS IŠ KLAIPĖDOS 2 KELEIVIAI + AUTOMOBILIS tik 380 Lt! Į kainą įskaičiuotos dvi sėdimos vietos ir vieta automobiliui. Keltų linijos: Klaipėda–Kylis, Klaipėda–Zasnicas, Klaipėda–Karlshamnas KAJUTĖ + AUTOMOBILIS tik 800 Lt! Į kainą įskaičiuota kajutė (1–4 asm.) ir vieta automobiliui. Keltų linijos: Klaipėda–Kylis, Klaipėda– Karlshamnas Papildomos sąlygos: • Automobilio aukštis turi būti iki 1,85 m • Bilietai ne rezervuojami, o parduodami iš karto. • Bilietai nekeičiami ir negrąžinami. • Bilietų kiekis kiekviename reise ribotas. • Akcijos galioja kelionėms keltu iki 2012 06 20.

Vilnius ■ kurti reklamos maketus; kurti įvairaus pobūdžio leidinių dizainą; maketuoti įvairaus pobūdžio leidinius. ■ aukštasis išsilavinimas; ■ daugiau nei 3 metų darbo patirtis; ■ puikūs darbo įgūdžiai ADOBE InDesign, ADOBE Photoshop, ADOBE Illustrator, COREL Draw, ADOBE Flash programomis; ■ kompozicijos suvokimas ir sukūrimas. ■ darbo patirtis spausdinimo ar leidybos srityje. ■ įdomų ir atsakingą darbą; ■ galimybę realizuoti idėjas ir su komanda siekti aukštų rezultatų; ■ konkurencingą atlygį, susijusį su darbo rezultatais, motyvacines priemones; ■ visas socialines garantijas.

Skelbimas galioja iki 2012 04 23. Motyvacinį laišką ir gyvenimo aprašymą (CV) lietuvių kalba su nuoroda „Vyriausiasis dizaineris“ siųskite e. pašto adresu: m.rakauskiene@vilniausdiena.lt. Konfidencialumą garantuojame. Informuosime tik atrinktus kandidatus.


Orai

Lietuvoje orai po truputį šils, bus sausa. Šiandien bus gana vėjuota, oras sušils iki 7–9 laipsnių. Trečiadienį bus dar šilčiau: naktį nuo 3 laipsnių šalčio iki 2 laipsnių šilumos, dieną bus 8–11 laipsnių šilumos.

Šiandien, balandžio 10 d.

+7

+9

+7

Telšiai

Šiauliai

+7

Klaipėda

Panevėžys

+6

Utena

+9

Tauragė

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (pilnatis) teka Mėnulis leidžiasi

6.28 20.13 13.45 1.32 8.14

101-oji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 265 dienos. Saulė Avino ženkle.

+8Kaunas

Pasaulyje Atėnai +14 Berlynas +16 Brazilija +26 Briuselis +12 Dublinas +11 Kairas +27 Keiptaunas +22 Kopenhaga +10

Londonas +13 Madridas +20 Maskva +4 Minskas +6 Niujorkas +13 Oslas +7 Paryžius +14 Pekinas +18

orai vilniuje Šiandien

Praha +13 Ryga +9 Roma +17 Sidnėjus +19 Talinas +8 Tel Avivas +25 Tokijas +17 Varšuva +11

+7

+8

Vilnius

Marijampolė

Vėjas

+7

Alytus

2–10 m/s

Mir­ti­na la­vi­na

Rytas

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

–1

+7

–1

–3

3

0

+8

+3

–1

1

0

+14

+6

+5

Pa­kis­ta­ne, Kaš­my­ro re­gio­ne, snie­go la­vi­ na pra­žu­dė ma­žiau­siai 100 pa­kis­ta­nie­ čių ka­rių. Pa­sak tar­ny­bų, la­vi­na už­griu­ vo ka­riuo­me­nės šta­bo būs­ti­nę. Kaip sa­ kė ka­riuo­me­nės at­sto­vas ge­ne­ro­las ma­ jo­ras At­ha­ras Ab­ba­sas, ba­zė­je bu­vo dis­ lo­kuo­ta 117 ka­rių. Mu­sul­mo­nų gy­ve­na­

4

mas Kaš­my­ras yra In­di­jos ir Pa­kis­ta­no prie­šiš­ku­mo ži­di­nys – dėl jo ki­lo du iš tri­ jų ka­rų tarp šių vals­ty­bių. Tie­sa, anot ka­ ro spe­cia­lis­tų, at­šiau­rus kli­ma­tas ir daž­ nos la­vi­nos nu­si­ne­ša dau­giau ka­rių gy­ vy­bių ne­gu ka­ri­niai su­si­rė­mi­mai. „Reu­ters“, BNS inf., AFP nuo­tr.

DATOS (balandžio 10 d.) 1847 m. gimė žurnalistas ir leidėjas, Pulitzerio premijos įkūrėjas Josephas Pulitzeris. 1911 m. mirė kompozitorius, dailininkas Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. 1912 m. iš Sautamptono uosto Anglijoje išplaukė „Titanikas“. 1932 m. gimė egiptiečių aktorius Omaras Sharifas. 1949 m. gimė operos dainininkas, muzikos pedagogas Vladimiras Prudnikovas.

1951 m. gimė amerikiečių aktorius Stevenas Seagalas. 1976 m. gimė dainininkas, kompozitorius, prodiuseris Linas Adomaitis. 1981 m. gimė amerikiečių aktorius Michaelas Pittas. 1988 m. gimė amerikiečių aktorius Haley Joelis Osmentas. 2010 m. lėktuvo katastrofoje Smolenske žuvo Lenkijos prezidentas Lechas Kaczyńskis ir kiti su juo skridę aukšti Lenkijos asmenys.

prizas Šią savaitę laimėkite Viktoro Suvorovo knygą „Gyvatėdis“

Spręskite kryžiažodį nuo pirmadienio iki penktadienio, teisingai užpildykite frazės laukelius ir laimėkite savaitės prizą. Savaitės nugalėtojas bus išrinktas loterijos būdu iš visų teisingai atsakiusių. Teisingus atsakymus galima pateikti iki penktadienio 18 val. 1. Frazę siųskite SMS žinute numeriu 1337. Siųsdami žinutę rašykite: DIENA (tarpas) VD (tarpas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. Pvz.: DIENA VD VILNIUS (žinutės kaina – 1 Lt) arba 2. Iškirpę kryžiažodį su

teisingu atsakymu atneškite į „Vilniaus dienos“ redakciją Labdarių g. 8, Vilnius. Šios savaitės nugalėtoją paskelbsime antradienį, balandžio 17 d. Kryžiažodį parengė „Oho“ redakcija.

1

2

3

4

5

6

Agna, Apolonijus, Karijotas, Margarita, Matilda, Mintautas

horoskopai

trečiadienį

ketvirtadienį

Vardai

7

8

9

10

11

Avinas (03 21–04 20). Naujo ciklo pradžia. Leiskite sau šiek tiek papramogauti, pasimėgauti gyvenimu. Pasistenkite atrasti laiko dvasiniam tobulėjimui. Jautis (04 21–05 20). Būsite neįprastos nuotaikos, iš naujo pervertinsite savo pažiūras ir vertybes. Galite susižavėti ar net įsimylėti kitą žmogų, bet pasistenkite neįskaudinti seno draugo. Dvyniai (05 21–06 21). Tinkamas laikas apmąstyti seniai parengtus planus ir juos įgyvendinti. Galbūt jums bus pasiūlytas naujas darbas ar galimybė palypėti karjeros laipteliu. Tikėkite savo jėgomis – beveik viskas jums bus pasiekiama ir įmanoma. Vėžys (06 22–07 22). Bus sunku susikaupti, gali kilti netinkamų, klaidinančių minčių. Tai sunkus ir emocionalus laikas, galimi kivirčai su vyresniais ir autoritetingais žmonėmis. Liūtas (07 23–08 23). Būsite svajingas, sieksite atitrūkti nuo savo darbų ir rūpesčių. Bet svajodamas nepamirškite realių įsipareigojimų. Palanki diena dirbti komandinį darbą. Mergelė (08 24–09 23). Koks nors netikėtas įvykis gali visiškai pakeisti jūsų požiūrį į vertybes. Tinkamas laikas atsipalaiduoti ir pasimėgauti gyvenimu, bet nepamirškite, kad vidinis tobulėjimas taip pat svarbus. Svarstyklės (09 24–10 23). Susidursite su žmogumi, kurio planai nesiderins su jūsų idėjomis. Bandysite kovoti ir priešintis to žmogaus veiksmams. Stabtelkite ir pamąstykite – spaudimas šiandien nepadės. Skorpionas (10 24–11 22). Galimi emocijų protrūkiai, ypač bendraujant su jaunesniais žmonėmis. Psichologinis spaudimas gali sugadinti santykius su aplinkiniais. Jei laiku to nesuvoksite, iškils nemažai nenumatytų situacijų. Šaulys (11 23–12 21). Esate įsitempęs ir šiek tiek irzlus, o tai gali tapti nesutarimų su aplinkiniais priežastimi. Todėl daugiau laiko praleiskite vienumoje ir venkite konfliktų. Ožiaragis (12 22–01 20). Teigiamai vertinsite savo padėtį. Bus malonu padėti aplinkiniams. Nesidrovėkite savo minčių bei darbų. Vandenis (01 21–02 19). Galite lengvai suklysti, nes būsite kupinas nerealių svajonių. Dėl to gali nukentėti artimi žmonės. Savo fantazijas išliekite rašydamas, piešdamas ar kitaip kurdamas. Jokiu būdu nereikalaukite iš artimųjų, kad jie įgyvendintų jūsų vaizduotės reginius. Žuvys (02 20–03 20). Seksis ieškoti savo idealo ir siekti svajonės. Sėkmingas bendradarbiavimas turės teigiamos įtakos jūsų karjerai, galite pasirašyti svarbią sutartį, užmegzti kontaktus su verslo partneriais.

2012-04-10 Vilniaus diena  

TODĖL, KAD ESU VILNIETIS Tikros­sosTinės­naujienos­ ­ ­ anTradienis,­balandžio­10­d.,­2012­m.­ ­ ­ nr.­83­(1282)­ diena.lt­ Šventasis­Tėvas­...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you