Page 1

Lietuva Po do­pin­go skan­da­lo iš ma­ra­to­ni­nin­kės Ž.Bal­čiū­nai­tės ga­li bū­ti atim­tas vals­ty­bi­nis or­di­nas.

5p.

Ekonomika

7p.

Pasaulis

10p.

Me­di­ci­nos pa­sie­ki­mai le­mia tik 10 pro­c. žmo­nių svei­ka­tos – vi­sa ki­ta yra mū­sų pa­čių ran­ko­se.

Šventasis tėvas Benediktas XVI per Velykas paragino pasaulį siekti taikos.

Dra­bu­žių ir ava­ly­nės kai­nos Lie­tu­vo­je vir­ši­ja ES vi­dur­kį.

11p.

Antradienis balandžio 10, 2012 Nr. 83 (19642) Kaunodiena.lt 2 Lt

Sa­vi­val­dy­bės įmo­nėse – finansinis chaosas

Į Ka­čer­gi­nę plūs­te­lės pi­ni­gai Sau­lius Tvir­bu­tas

s.tvirbutas@kaunodiena.lt

Vie­nas gra­žiau­sių Kau­no ra­jo­no mies­te­lių su­lauks apie 10 mln. li­tų in­ves­ti­ci­jų, skir­tų prie­plau­kai, par­ kui su­tvar­ky­ti, dvi­ra­čių ta­kams, van­dent­var­kos dar­bams, dau­gia­ funk­ciam cent­rui, ki­tiems ob­jek­ tams. Lau­kia daug per­mai­nų

„Ka­čer­gi­nė il­gai bu­vo už­mirš­ta, čia daug me­tų ne­tvar­ky­tos gat­ vės, ša­li­gat­viai, par­kas, to­dėl ži­ nia, kad bus pra­dė­ti ke­li di­de­lės apim­ties pro­jek­tai, mus nu­džiu­ gi­no“, – sa­kė vie­nas iš Ka­čer­gi­ nės se­niū­nai­čių ir bend­ruo­me­nės cent­ro na­rių Arū­nas Ma­ kaus­kas.

3

Dienos citata „Įsi­gi­li­nę pa­ma­to­me val­ džios ir žmo­gaus dra­mą. Ši dra­ma ne­si­bai­gian­ti“, – taip apie sa­vo re­ži­suo­tą spek­tak­lį „Mi­ran­da“, pra­de­dan­tį Lie­tu­vos teat­rų pa­va­sa­rį, sa­ko Os­ka­ras ­ Kor­šu­no­vas. „„Situacija: ata­skai­tos lei­džia da­ry­ti prie­lai­das, kad kai kuriose sa­vi­val­dy­bės įmo­nė­se pi­ni­gų srau­tai re­gu­liuo­ja­mi ne­skaid­riai.

263 – tiek Kau­ne yra įstai­gų, ku­rios pa­val­ džios sa­vi­val­dy­bei. Mies­to ta­ry­bo­je pri­sta­ ty­ta sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos fi­nan­sų kont­ro­lės ata­skai­ta pa­ro­dė, kad nė vie­nos įmo­nės fi­nan­sų būk­lė ne­ver­ta aukš­čiau­ sio įver­ti­ni­mo „la­bai ge­rai“.

Man­tas La­pins­kas

m.lapinskas@kaunodiena.lt

Dau­gu­mo­je ta­ry­bai pa­teik­tų ata­ skai­tų ras­ta pa­žei­di­mų: pra­de­dant ap­lai­džiai lei­džia­mais pi­ni­gais, ap­ leis­ta bu­hal­te­ri­ne ap­skai­ta, bai­giant ne­tin­ka­mai nau­do­tu ne­kil­no­ja­muo­ ju tur­tu. Kai ku­rios iš jų sa­vi­val­dy­bės Fi­nan­sų sky­riui pa­tei­kė ne­pa­ti­ki­mas

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

fi­nan­si­nes ata­skai­tas. Nus­ta­ty­tas ir ne vie­nas at­ve­jis, kai ap­lai­džiai vyk­ dy­ti vie­šie­ji pir­ki­mai. Vie­na ata­ skai­to­je daž­niau­siai mi­ni­mų įstai­gų – vie­šo­ji įstai­ga „Au­to­mo­bi­lių sto­ vė­ji­mo aikš­te­lės“, ku­rios di­rek­to­rius Al­gi­man­tas Pui­do­kas ne­se­niai pa­te­ ko į Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos aki­ ra­tį. Jam pa­teik­ti įta­ri­mai pikt­nau­džia­vus tar­ny­ba.

3

16p.


2

Antradienis, balandžio 10, 2012

Miestas

Oro kokybė Kaune 0

15

Šaltinis: Kauno miesto aplinkos kokybės tyrimai

Kietosios dalelės (KD10)

50mg/m3

Nustatyta 24 val. ribinė vertė

0

0,24

Anglies monoksidas (CO)

10 mg/m3

Nustatyta 8 val. ribinė vertė

0

17

200

mg/m3

Azoto dioksidas (NO2)

Nustatyta 1 val. ribinė vertė

Lie­tu­vos liau­ dies bui­ties mu­ zie­ju­je Rum­šiš­ kė­se va­kar šur­ mu­lia­vo Ve­ly­ kų šven­tė. Lai­ min­giau­sie­ji na­ mo grį­žo su įspū­din­gu pri­ zu – ke­lio­ne ke­ tu­riems lai­vu į Stok­hol­mą.

„„Nuotaika: pakilę nuo vaišių stalo šventės svečiai noriai žaidė tradicinius žaidimus. 

Evaldo Butkevičiaus nuotr.

Po šven­tės Rum­šiš­kė­se – ke­lio­nė į Šve­di­ją Da­rius Sė­le­nis

d.selenis@kaunodiena.lt

„„Vaikams: pagrindinė Velykų pramoga – margučių ridenimas.

„Ši šven­tė vi­sų pir­ma ski­ria­ma vai­kams ir šei­moms, – apie ren­ gi­n į kal­b ė­jo Lie­t u­vos liau­d ies bui­ties mu­zie­jaus in­for­ma­ci­jos ir mu­zie­ji­nin­kys­tės di­rek­to­riaus pa­ va­duo­to­jas, is­to­ri­jos dak­ta­ras Eli­ gi­jus Ju­ven­ci­jus Mor­kū­nas. – Per Už­ga­vė­nių šven­tes, ži­no­ma, su­ si­ren­ka ir po 30 ar net 40 tūkst. žmo­nių. Ta­čiau jos ren­gia­mos jau 32 me­tus.“ Ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­riams į pa­ gal­bą at­sku­bė­jo ir gam­ta: įdie­ no­j us oras bu­vo pa­va­sa­r iš­kas. Ke­liems tūks­tan­čiams šven­tės da­ ly­vių pra­mo­gų ir links­my­bių ne­ trū­ko. „Oi, ne, suau­gu­sie­siems do­va­nų ne­duo­siu. Ve­ly­kų bo­bu­tė prii­ma tik ma­žus ir ge­rus vai­kus, – juo­

kė­si že­mai­čių dra­bu­žiais vil­kin­ ti ir mis­ti­nę Ve­ly­kų bo­bu­tę vai­di­ nan­ti mu­zie­ji­nin­kė Da­nu­tė. – Jei vai­kai bū­da­vo blo­gi, ne­klau­sy­da­ vo tė­ve­lių, per Ve­ly­kas do­va­nų ne­ gau­da­vo. Jei ge­ri – gau­da­vo vie­ną, jei la­bai ge­ri – du ar net tris mar­ gu­čius.“ Rum­šiš­kių mies­te­ly­je vy­ko ir ins­ce­ni­zuo­tos muš­ty­nės: nu­tu­kęs La­ši­ni­nis su­mu­šė ir iš­va­rė per­ka­ ru­sį Ka­na­pi­nį, o dvi­ko­vos ve­dė­ ja juo­kau­da­ma pa­ra­gi­no mai­tin­tis cho­les­te­ro­liu. Įvai­rio­se vie­to­se skam­bė­jo folk­ lo­ro mu­zi­ka ir dai­nos, bu­vo ga­li­ma ap­si­lan­ky­ti krau­tu­vė­lė­se, pa­ro­do­ je, mu­gė­je, o tė­vai ir vai­kai run­gė­ si įvai­rio­se rung­ty­se. Pag­rin­di­nės, be abe­jo, bu­vo mar­gu­čių da­žy­mas ir ri­de­ni­mas. Ko rei­kia, kad mar­gu­tis bū­ tų gra­žus ir pre­ten­duo­tų į per­ga­lę

gra­žiau­sio­jo rin­ki­muo­se? Šią pa­ slaptį žino kiaušinių marginimo profesionalai. „La­bai svar­bu tin­ka­mi da­žai, įgū­džiai ir fan­ta­zi­ja“, – tei­gė nuo vai­kys­tės kiaušinius mar­gi­nan­ti dai­li­nin­kė Ele­na Kniukš­tai­tė, ku­ riai la­biau­siai pa­tin­ka juo­di, rau­ do­ni ir tam­siai mė­ly­ni mar­gu­čiai. Mar­gu­čių ri­de­ni­mas per Ve­ly­kas tu­ri sim­bo­li­nę pra­smę: yra su­si­ jęs su že­me ir gy­vy­be. Be­je, šio­se var­žy­bo­se se­no­vės Lie­tu­vo­je bu­vo ne­priim­ti­na da­ly­vau­ti mer­gi­noms, ta­čiau mar­gu­čių ri­de­ni­mą jos ga­ lė­da­vo ste­bė­ti. Šven­tę vai­ni­ka­vo bur­tų trau­ki­ mas, o lai­min­giau­sie­siems ati­te­ ko pa­grin­di­nis Lie­tu­vos liau­dies bui­ties mu­zie­ju­je vy­ku­sios Ve­ly­ kų šven­tės pri­zas – ke­lio­nė ke­tu­ riems as­me­nims lai­vu Ryga–Stok­ holmas–Ryga.


3

Antradienis, balandžio 10, 2012

Miestas

Sa­vi­val­dy­bės įmo­nėse – finansinis chaosas Kaip tei­gia­ma sa­vi­val­dy­ 1 bės ata­skai­to­je, Kont­ro­lės ir au­di­to tar­ny­bai at­li­kus kont­ro­li­nį

pa­tik­ri­ni­mą dėl vie­ti­nės rink­lia­vos už au­to­mo­bi­lių sta­ty­mą, nu­sta­ty­ ta, kad įstai­go­je vi­daus kont­ro­lei nebu­vo skir­iama ­pa­kan­ka­mai dė­ me­sio, nė­ra jo­kių vi­daus kont­ro­ lės pro­ce­dū­rų, ku­rios už­tik­rin­tų vi­daus kont­ro­lės pa­sto­vu­mą, ap­ skai­tos ir in­for­ma­ci­nės sis­te­mos bei tur­to ap­sau­gą. Kons­ta­tuo­ja­ma, kad įstai­go­je fi­ nan­sų kont­ro­lės pro­ce­dū­ros ne­ funk­cio­nuo­ja kaip vien­ti­sa sis­te­ ma – ap­lai­džiai vyk­dy­ta fi­nan­sų kont­ro­lė, blo­gai pa­si­ra­šo­mi ūki­nių ope­ra­ci­jų do­ku­men­tai. Pa­žei­di­mai – ir mo­kyk­lo­se

Ta pa­ti tar­ny­ba kons­ta­ta­vo dar vie­ną pa­ra­dok­są – vi­daus kont­ ro­lės sis­te­ma, ku­ria kont­ro­liuo­ja­ mi fi­nan­sai, „ne­vei­kia ar­ba vei­kia ne­pa­ti­ki­mai“ Kau­no lop­še­liuo­sedar­že­liuo­se „Tu­kas“, „Žie­de­lis“, „Pa­par­čio“ pra­di­nė­je mo­kyk­lo­je, Ko­vo 11-osios, Ta­do Iva­naus­ko vi­ du­ri­nė­se mo­kyk­lo­se, An­ta­no Mar­ ti­nai­čio dai­lės mo­kyk­lo­je ir Po­vi­lo Stul­gos mu­zie­ju­je. Tei­gia­ma, kad „Tu­ko“ dar­že­ly­je pa­žei­di­nė­ta vai­kų priė­mi­mo į dar­ že­lį tvar­ka, biu­dže­tas nau­do­tas ne pa­gal pa­tvir­tin­tus iš­lai­dų straips­ nius. Sa­vi­val­dy­bės Fi­nan­sų sky­riaus ve­dė­jas Al­gi­man­tas Lau­cius, pri­ sta­tęs šią kas­me­tę ata­skai­tą, tei­gė, kad Ši­lai­nių po­lik­li­ni­koje, Pa­ne­ mu­nės se­ne­lių na­muose, Sa­vi­val­ dy­bės vai­kų glo­bos na­muose, ne­ tin­ka­mai sau­go­mas įstai­gos tur­tas, lop­še­ly­je-dar­že­ly­je „Girs­tu­tis“ pa­

ste­bė­ta trū­ku­mų vyk­dant vie­šuo­ sius pir­ki­mus. Grįž­ta sa­vi

Skel­bia­ma, kad sa­vi­val­dy­bės įmo­ nė­je „Ka­pi­nių prie­žiū­ra“ va­do­ vas dir­bo ne­pat­vir­ti­nęs re­gist­rų for­mos, tu­ri­nio ir skai­čiaus, ras­ta „ope­ra­ci­jų, ku­rios nea­ti­ti­ko sa­vi­ val­dy­bės asig­na­vi­mų, in­ven­to­ri­ za­ci­jos me­tu ras­ta tur­to nea­ti­ti­ ki­mų“.

Sa­vi­val­dy­bei vie­toj fi­nan­si­nės ata­skai­ tos pa­teik­tas tuš­ čias blan­kas. Iki 2011 m. rug­sė­jo įmo­nei 12 me­tų va­do­va­vo di­rek­to­rius Val­de­ ma­ras Ol­šaus­kas. Dar 2010-ai­siais jį at­leis­ti iš pa­rei­gų ke­ti­no tuo­me­ tis ir da­bar­ti­nis me­ras And­rius Kup­čins­kas, bet jį už­sto­jo bu­vęs Kau­no vi­ce­me­ras Kęs­tu­tis Kriš­ čiū­nas, įta­ria­mas pikt­nau­džia­vi­ mu tar­ny­ba. Vė­liau į ka­pi­nes pri­žiū­rin­čios įmo­nės di­rek­to­riaus kė­dę at­si­sė­ do bu­vu­sio sa­vi­val­dy­bės ad­mi­ nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­ to­jo And­riaus Stan­ke­vi­čiaus bro­lis Eval­das Stan­ke­vi­čius. Ket­vir­ta­ die­nį jis at­leis­tas, o jo vie­tą užė­ mė taip pat bu­vęs ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas, Tvar­ kos ir tei­sin­gu­mo at­sto­vas Al­gir­ das Ver­bic­kas. Atas­kai­tos – tuš­čias la­pas

Ma­žai ži­no­ma vie­šo­ji įstai­ga „Kau­ no vers­lo kon­sul­ta­ci­nis cent­ras“

iš­vis ne­pa­tei­kė fi­nan­sų kont­ro­lės ata­skai­tos sa­vi­val­dy­bei. Ki­ta įstai­ ga „Rek­rea­ci­jos, tu­riz­mo ir spor­to moks­lo par­kas“ ra­do dar ori­gi­na­ les­nį bū­dą, kaip at­si­skai­ty­ti sa­vi­ val­dy­bei – ji vie­toj ata­skai­tos pa­ tei­kė tuš­čią ata­skai­tos blan­ką. A.Lau­ciaus reng­ta­me aiš­ki­na­ ma­ja­me raš­te kons­ta­tuo­ja­mas pa­ ra­dok­sas – „fi­nan­sų kont­ro­lės sis­te­ma mi­nė­to­se įstai­go­se ne­su­ kur­ta“. Šios įstai­gos ga­vo ver­ti­ni­ mą „silp­nai“. Kaip ap­skai­to­mos lė­šos šios sa­vi­val­dy­bės įmo­nė­se, lie­ka neaiš­ku. Kliū­va ir Kau­no ka­me­ri­niam teat­rui – čia esą nu­sta­ty­ta trū­ku­ mų, ku­rie su­si­ję su sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to lė­šų nau­do­ji­mu mo­kant dar­buo­to­jams prie­mo­kas prie pa­ rei­gi­nio at­ly­gi­ni­mo, vie­šų­jų ir pri­ va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mu vals­ty­bės tar­ny­bo­je, sa­vi­val­dy­bei nuo­sa­vy­bės tei­se pri­klau­san­čio ir pa­gal pa­nau­ dą val­do­mo tur­to nuo­ma, vie­šų­jų pir­ki­mų vyk­dy­mu ir do­ku­men­tu tvar­ky­mu bei ap­skai­ta. Prob­le­mos įsi­se­nė­ju­sios

Mi­nė­tos įmo­nės – tik ke­lios, ku­rio­ se ras­ta pa­žei­di­mų. Ne­pai­sant gan liūd­nai at­ro­dan­čios ata­skai­tos, ga­ lu­ti­nis ver­ti­ni­mas neat­ro­do la­bai tra­giš­kas: „ge­rai“ įver­tin­ta 78,7 pro­c. (207 įmo­nės) vi­sų sa­vi­val­dy­ bei pa­val­džių vie­šų­jų ju­ri­di­nių as­ me­nų ir tik 13,3 pro­c. (35) įver­tin­ta „pa­ten­ki­na­mai“. „Silp­nai“ ver­ti­ na­ma tik 4,6 pro­c. (12) vi­sų as­me­ nų. Li­kęs pro­cen­tas įmo­nių ne­ver­ tin­tas, nes jos ar­ba bank­ru­ta­vu­sios, ar­ba lik­vi­duo­ja­mos (9). Pak­laus­tas, kaip ža­da spręs­ ti ata­skai­to­je mi­ni­mas pro­ble­mas,

„„Leng­vai: ta­ry­bos na­riai A.Lau­ciui daug klau­si­mų ne­tu­rė­jo. 

A.Lau­cius tei­gė, kad ad­mi­nist­ra­ci­ja teiks nu­ro­dy­mus ir pa­siū­lys prie­ mo­nių vi­soms įmo­nėms, ku­rių fi­ nan­sų kont­ro­lė ver­ti­na­ma pa­ten­ ki­na­mai. Vė­liau mies­to ta­ry­bo­je priim­tas nu­ta­ri­mas, ku­riuo iki ge­ gu­žės 15 d. ad­mi­nist­ra­ci­jai pa­ves­

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

ta „priim­ti siū­ly­mus, ku­rie pa­ša­lins trū­ku­mus“. Ve­dė­jas ne­slė­pė, kad silp­nai įver­tin­to­se įmo­nė­se pro­ ble­mos tę­sia­si jau ne pir­mus me­ tus. Prie­žas­tis – sa­vi­val­dy­bė yra tik šių įmo­nių da­li­nin­kė ir ne­ga­li da­ ry­ti di­de­lės įta­kos joms.

Į Ka­čer­gi­nę plūs­te­lės pi­ni­gai

Jo nuo­mo­ne, mies­te­lis 1 ga­lė­tų tap­ti mi­nia­tiū­ri­ niu pa­ne­mu­nio per­lu. Tar­pu­ka­riu

jis tu­rė­jo ku­ror­to sta­tu­są. Vė­liau nuo­lat bu­vo mi­ni­mas kaip gra­žiau­ siai be­si­tvar­kan­ti gy­ven­vie­tė. Nep­rik­lau­so­my­bės lai­ko­tar­piu Ka­čer­gi­nė ta­po tur­tin­gų­jų trau­kos vie­ta. Skly­pų kai­nos čia ir da­bar iš­ li­ko di­džiu­lės – už že­mės arą be jo­ kių sta­ti­nių pra­šo­ma apie 20 tūkst. li­tų. De­ja, gra­žė­jo tik at­ski­ros so­ dy­bos, o ne vi­sas mies­te­lis. Kau­no ra­jo­no me­ras Va­le­ri­jus Ma­ kū­nas pri­pa­ži­no, kad Ka­čer­gi­nę iš­ ties apė­męs są­stin­gis, bet ža­dė­jo di­ de­lių per­mai­nų. „Net­ru­kus čia bus in­ves­tuo­ta 10 mln. li­tų iš ES fon­dų, vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tų. Pra­dė­si­me įgy­ven­din­ti ke­tu­ris di­ de­lius pro­jek­tus“, – sa­kė me­ras.

lių aikš­te­lė, pa­vė­si­nė. Kau­no ra­ jo­no sa­vi­val­dy­bės Eko­no­mi­kos sky­riaus ve­dė­jas Ar­tū­ras Pu­pa­ lė in­for­ma­vo, kad prie prie­plau­ kos ves išas­fal­tuo­tas dvi­ra­čių ta­ kas V.My­ko­lai­čio-Pu­ti­no gat­vės da­ly­je, bus re­konst­ruo­ti pės­čių­ jų ir dvi­ra­čių ta­kai J.Bi­liū­no, J.Zi­ ka­ro ir J.Ja­no­nio gat­vių at­kar­po­se, su­tvar­ky­ta upės pa­kran­tė. Tam bus skir­ta 2,5 mln. li­tų. Ki­tas di­de­lis pro­jek­tas – 3,3 mln. li­tų kai­nuo­sian­tis dau­gia­funk­cis cent­ras. „Mies­te­lio kul­tū­ros cent­ ras ne­tu­rė­jo nuo­la­ti­nių pa­tal­pų, sa­lės. Ji bus įreng­ta re­no­vuo­ta­me Ka­čer­gi­nės pa­grin­di­nės mo­kyk­ los bend­ra­bu­ty­je. Be to, ten įsikurs me­di­ci­nos punk­tas, bib­lio­te­ka, vai­ kų dar­že­lis“, – sa­kė A.Pu­pa­lė. Bend­ruo­me­nės ini­cia­ty­va bus su­tvar­ky­tas ir Ka­čer­gi­nės par­kas.

Įrengs prie­plau­ką ir cent­rą

„„Perspektyva: tikimasi, kad investicijos padės pažadinti Kačerginę ir pa-

vers ją kauniečių laisvalaikio traukos centru. Andriaus Aleksandravičiaus nuotr.

Prie Ne­mu­no įsi­kū­ru­si Ka­čer­gi­nė grei­tai ga­lės priim­ti lai­vu ke­liau­ jan­čius tu­ris­tus. Čia bus įreng­ta pon­to­ni­nė prie­plau­ka, au­to­mo­bi­

Tu­rės vie­šą van­den­tie­kį

Ka­čer­gi­nė iki šiol ne­tu­rė­jo cent­ ra­li­zuo­to van­dens tie­ki­mo ir nuo­ te­kų sis­te­mos. Pa­sak Kau­no ra­jo­

10 mln. litų – tiek investicijų artimiausiu metu pasieks Kačerginę.

no sa­vi­val­dy­bės Ap­lin­kos sky­riaus ve­dė­jo Egi­di­jaus Ka­ti­liaus, per po­ rą me­tų čia bus nu­ties­ti van­den­ tie­kio vamz­dy­nai, įreng­ta nuo­te­kų sis­te­ma. „Gau­ti pa­ra­mą to­kiems pro­jek­tams rei­kia, kad mies­te­ly­ je bū­tų nuo 2000 gy­ven­to­jų. To­ dėl van­dent­var­kos dar­bai vyks dar dvie­jo­se gy­ven­vie­tė­se – Za­pyš­ky­je ir Die­vo­ga­lo­je“, – tei­gė E.Ka­ti­lius. Van­duo bus tie­kia­mas iš Za­pyš­ kio, o nuo­te­kos grįš į ša­lia jo pa­ sta­ty­tus bio­lo­gi­nius va­ly­mo įren­ gi­nius.


4

miestas

antrADIENIS, balandžio 10, 2012

Daugiau miesto naujienų skaitykite kaunodiena.lt

R.Jaro šliaužimo maršrutas 

Už vie­ny­bę – šliau­ži­mas pil­vu Da­rius Sė­le­nis

d.selenis@kaunodiena.lt

Net­ra­di­ci­niais per­for­man­sais gar­ sė­jan­tis kau­nie­tis me­ni­nin­kas Ra­ mū­nas Ja­ras va­kar už Lie­tu­vos vie­ ny­bę per­šliau­žė Vy­tau­to Di­džio­jo til­tą ir po­že­mi­nę pe­rė­ją.

Ab­sur­do per­for­man­sas, skir­tas at­ kreipti dėmesį į Lie­tu­vos vi­suo­me­ nės su­si­skal­dy­mą, pra­si­dė­jo prie Vei­ve­rių gat­vės pe­rė­jos ir ­bai­gėsi ki­to­je Vy­tau­to Di­džio­jo til­to pu­sė­ je, Ka­ra­liaus Min­dau­go pro­spek­to po­že­mi­nė­je pe­rė­jo­je. „Daug kas vie­šai ra­šė ir kal­bė­jo, kad lai­kas nu­sto­ti ne­kęs­ti vie­ni ki­ tų. Ta­čiau si­tua­ci­ja ne­si­kei­čia. Gal­ būt ak­ci­jos ab­sur­diš­ku­mas at­kreips dė­me­sį į har­mo­ni­jos vi­suo­me­nė­je bū­ti­nu­mą?“ – prieš sa­vo ak­ci­ją tei­

gė R.Ja­ras. Per per­for­man­są R.Ja­ras vil­kė­jo kau­kę, o akis den­gė sau­lės aki­niai. Po pil­vu me­ni­nin­kas pri­si­ ri­šo me­di­nę apie 70 cm il­gio len­tą su ra­tu­kais, ant al­kū­nių ir ke­lių už­ si­dė­jo ap­sau­gus.

Gal­būt tai, kad per lie­tu­viš­kiau­sią mies­ tą ei­na re­gio­nų ski­ ria­mo­ji li­ni­ja, ir yra vi­suo­me­nės su­si­ skai­dy­mo prie­žas­tis? „Ko­dėl aš su kau­ke? Gy­ve­na­me tei­si­nė­je vals­ty­bė­je“, – prieš per­ for­man­so pra­džią kal­bė­jo R.Ja­ras, pri­si­pa­ži­nęs, kad tre­ni­ruo­da­ma­sis

Ši­lai­niuo­se nu­šliau­žė 3 ki­lo­met­rus. Net­ru­kus 40-me­tis R.Ja­ras, ly­di­ mas dvie­jų jam tal­ki­nan­čių vai­ki­ nų, vil­kin­čių lie­me­nė­mis su at­švai­ tais, pra­dė­jo šliauž­ti per pės­čių­jų pe­rė­ją Vei­ve­rių gat­vė­je. Po to šliau­žė per 256 met­rų il­gio til­tą. Au­to­mo­bi­lių vai­ruo­to­jai, ke­ lei­viai ir praei­viai ne­slė­pė nuo­sta­ bos dėl jiems ne­re­gė­to re­gi­nio. Pės­čių­jų pe­rė­ją ir til­tą me­ni­nin­ kas per­šliau­žė per 29 mi­nu­tes. Dar 9 mi­nu­tes R.Ja­ras už­tru­ko šliauž­ damas iki po­že­mi­nės pe­rė­jos už til­to, laip­tais že­myn. Ak­ci­ją bai­gė per­šliau­žęs po­že­mi­nę pe­rė­ją. „La­bai di­de­lis kai­fas bu­vo tai da­ ry­ti lė­tai, – jau klū­pė­da­mas po per­ for­man­so su su­ply­šu­siais džin­sais tei­gė R.Ja­ras. – Krau­jas ant ran­kų? Nie­kis. 1998-ai­siais, kai su rep­lė­ mis sce­no­je skal­džiau bu­te­lį bu­vo

daug įdo­miau. Ačiū. Da­bar no­riu su­si­vok­ti, kad tai pa­da­riau.“ Per­for­man­sas, kaip įpras­ta šiam žan­rui, ab­sur­diš­kas, ta­čiau jį me­ ni­nin­kas iš­šif­ra­vo taip: Kau­nas yra tarp Su­val­ki­jos ir Aukš­tai­ti­jos, šie du re­gio­nai ski­ria­mi Ne­mu­no upės. „Ši ak­ci­ja – tai tar­si ban­dy­mas su­vie­ny­ti du skir­tin­gus et­ni­nius re­ gio­nus. Gal­būt tai, kad per lie­tu­viš­ kiau­sią Lie­tu­vos mies­tą ei­na re­gio­ nų ski­ria­mo­ji li­ni­ja. ir yra Lie­tu­vos vi­suo­me­nės su­si­skai­dy­mo prie­žas­ tis? – aišk­i­no R.Ja­ras. – Kur dau­ giau jos ieš­ko­ti? Ak­ci­jos pa­grin­di­nis ak­cen­tas – šliau­ži­mas – su­pran­ta­ mas kaip dar nuo­lan­kes­nis, dar la­ biau že­mi­nan­tis veiks­mas nei at­si­ klau­pi­mas. Tai aliu­zi­ja į sie­kį gau­ti nuo­dė­mių iš­ri­ši­mą gu­lint ant baž­ ny­čios grin­dų.“

„„Pras­mė: R.Ja­ras vy­lė­si, kad ak­ci­

jos ab­sur­diš­ku­mas at­kreips dė­ me­sį į har­mo­ni­jos vi­suo­me­nė­je bū­ti­nu­mą. Eval­do But­ke­vi­čiaus nuo­tr.


5

antrADIENIS, balandžio 10, 2012

lietuva

Po dopingo skan­da­lo – klaus­tu­kai dėl or­di­no Vals­ty­bi­nių ap­do­va­no­ji­mų ta­ry­ba svars­tys, ar re­ko­men­duo­ti Pre­zi­den­tei Da­liai Gry­baus­kai­tei atim­ti iš spor­ti­nin­kės Ži­vi­lės Bal­čiū­nai­tės prieš pu­sant­rų me­tų jai skir­tą or­di­ną. Sta­sys Gu­da­vi­čius s.gudavicius@diena.lt

Skir­tas Ri­te­rio kry­žius

Po to, kai Tarp­tau­ti­nis spor­to ar­bit­ ra­žo teis­mas (CAS) nu­spren­dė, kad ką tik sa­vo 33-ią­jį gim­ta­die­nį at­ šven­tu­si Ž.Bal­čiū­nai­tė bu­vo pa­grįs­ tai disk­va­li­fi­kuo­ta dve­jiems me­tams dėl drau­džia­mų pre­pa­ra­tų var­to­ji­mo, Lie­tu­vo­je su­si­rū­pin­ta dėl šiai spor­ti­ nin­kei 2010-ai­siais įteik­to vals­ty­bės ap­do­va­no­ji­mo ir dėl jai skir­tos vals­ ty­bi­nės pi­ni­gi­nės pre­mi­jos. Pre­zi­den­tū­ra pa­tvir­ti­no dien­raš­ čiui, kad jau ne­tru­kus bus spren­ džia­ma, kaip pa­sielg­ti su Ž.Bal­ čiū­nai­tei skir­tu Lie­tu­vos di­džio­jo ku­ni­gaikš­čio Ge­di­mi­no or­di­no Ri­ te­rio kry­žiu­mi. Po to, kai 2010 m. lie­pos pa­bai­ go­je Bar­se­lo­no­je vy­ku­sia­me Eu­ro­ pos leng­vo­sios at­le­ti­kos čem­pio­ na­te Ž.Bal­čiū­nai­tė iš­ko­vo­jo auk­so me­da­lį mo­te­rų ma­ra­to­no rung­ty­je, Pre­zi­den­tė pa­si­ra­šė dek­re­tą, ku­riuo spor­ti­nin­kę ap­do­va­no­jo or­di­nu.

Bet po ga­lu­ti­nio CAS spren­di­mo, jog disk­va­li­fik ­ a­ci­ja bu­vo tei­sin­ga ir Eu­ro­pos ma­ra­to­no čem­pio­nės ti­ tu­las iš Ž.Bal­čiū­nai­tės ati­ma­mas, ga­li bū­ti at­šauk­tas ir D.Gry­baus­ kai­tės dek­re­tas dėl or­di­no sky­ri­mo spor­ti­nin­kei. At­siž­velgs į re­ko­men­da­ci­jas

„Vals­ty­bės ap­do­va­no­ji­mų ta­ry­ba svars­tys klau­si­mą dėl Ž.Bal­čiū­nai­ tei įteik­to vals­ty­bi­nio ap­do­va­no­ ji­mo ir sa­vo re­ko­men­da­ci­jas teiks Pre­zi­den­tei D.Gry­baus­kai­tei. At­ siž­velg­da­ma į re­ko­men­da­ci­jas ša­ lies va­do­vė priims spren­di­mą“, – dien­raš­čiui pra­ne­šė Pre­zi­den­tės spau­dos tar­ny­ba. Kol kas ne­skel­bia­ma, ka­da po­ sė­džiaus Vals­ty­bės ap­do­va­no­ji­mų ta­ry­ba ir ka­da svars­tys šį klau­si­mą. Ta­čiau tai ga­li įvyk­ti jau ba­lan­dį. Nau­jau­sio­je Lie­tu­vos is­to­ri­jo­je kol kas ne­bu­vo at­ve­jo, kad vals­ty­bės va­do­vas bū­tų pri­vers­tas atim­ti or­ di­ną iš do­pin­go var­to­ji­mu ap­kal­tin­ to ir disk­va­li­fi­kuo­to spor­ti­nin­ko.

Din­gu­sių vai­kų – tūks­tan­čiai Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja (ŠMM) dar ko­vo vi­du­ry­je krei­pė­si į Po­li­ci­jos de­par­ta­men­tą (PD), kad pa­rei­gū­nai pa­dė­tų su­ras­ti 3318 mo­ kyk­los ne­lan­kan­čių vai­kų, ku­rių am­žius iki 16 me­tų.

Pa­rei­gū­nų pra­šo­ma nu­sta­ty­ti fak­ ti­nę šių vai­kų gy­ve­na­mą­ją vie­tą ir, esant ga­li­my­bei, jų ne­si­mo­ky­mo prie­žas­tis. Šie vai­kai ap­skri­tai ne­ re­gist­ruo­ti Mo­ki­nių re­gist­re, nors įra­šas apie juos yra Gy­ven­to­jų re­ gist­re ir ne­tu­ri­ma duo­me­nų apie jų iš­vy­ki­mą, neį­ga­lu­mą ar ki­tas prie­ žas­tis ne­si­mo­ky­ti.

Ra­mū­nas Ma­to­nis:

Toks dar­bas rei­ka­lau­ ja la­bai daug iš­lai­dų, yra ir ki­tų niuan­sų.

PD at­sto­vas Ra­mū­nas Ma­to­nis BNS sa­kė, kad toks pra­šy­mas yra gau­tas, ta­čiau dar ne­nusp­ręs­ta, ką su juo da­ry­ti. „Kol kas paieš­ka ne­pra­si­dė­ju­si ir ne­ži­nau, ar ji­nai pra­si­dės. Toks dar­ bas rei­ka­lau­ja la­bai daug iš­lai­dų, yra ir ki­tų niuan­sų. Kol kas dar nė­ra nu­ spręs­ta, ką da­ry­ti su tuo mi­nis­te­ri­ jos pra­šy­mu“, – tei­gė PD Ko­mu­ni­ ka­ci­jos sky­riaus vir­ši­nin­ko pa­rei­gas lai­ki­nai ei­nan­tis R.Ma­to­nis. Vy­riau­sy­bei ki­tą sa­vai­tę bus pa­ teik­ti prem­je­ro And­riaus Ku­bi­liaus praė­ju­sių me­tų pa­bai­go­je su­da­ry­ tos dar­bo gru­pės pa­siū­ly­mai, kaip nu­sta­ty­ti ne­si­mo­kan­čius vai­kus ir kaip jų ieš­ko­ti. Dar­bo gru­pės ata­ skai­to­je tei­gia­ma, kad 2011–2012 moks­lo me­tais bu­vo 13 462 ne­si­ mo­kan­tys vai­kai nuo 7 iki 16 me­tų.

Tai to­kie moks­lei­viai, ku­rių duo­ me­nys yra Gy­ven­to­jų re­gist­re, bet jie ne­fi­gū­ruo­ja Mo­ki­nių re­gist­re. Sa­vi­val­dy­bėms pa­tik­ri­nus duo­ me­nis apie dau­gu­mą (84 pro­c.) ne­ si­mo­kan­čių vai­kų nu­sta­ty­ta, kad, pa­vyz­džiui, 64 pro­c., ar­ba 8593, ne­si­mo­kan­tys 7–16 me­tų vai­kai iš­vy­kę į už­sie­nį ir ne­dek­la­ruo­tas jų gy­ve­na­mo­sios vie­tos pa­kei­ti­mas, 85 ne­si­mo­kė dėl neį­ga­lu­mo. Vie­nas iš mi­nė­tos dar­bo gru­pės siū­ly­mų – to­bu­lin­ti gy­ve­na­mo­sios vie­tos dek­la­ra­vi­mą reg­la­men­tuo­ jan­čius tei­sės ak­tus. „Dek­la­ra­vi­mo sis­te­mo­je iš­si­ dek­la­ruo­jant suau­gu­siems žmo­ nėms ne­bu­vo prie­vo­lės dek­la­ruo­ti vai­kus – tai jie tu­rė­tų pa­da­ry­ti, bet da­bar iš­šoks ne­tgi to­kia len­te­lė apie vai­kus ir jie tu­rės už­pil­dy­ti“, – BNS sa­kė dar­bo gru­pės na­rys, ŠMM Ne­ for­ma­laus ug­dy­mo ir švie­ti­mo pa­ gal­bos sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­ cia­lis­tas Al­gi­man­tas Ši­mai­tis. Jis, be ki­ta ko, pa­brė­žė, kad duo­me­nys apie tą pa­tį as­me­nį skir­tin­guo­se re­gist­ruo­se kar­tais bū­na ne­vie­no­ di – pa­si­tai­ko klai­dų. Be to, dar­bo gru­pė siū­lo nu­sta­ty­ti, kaip Švie­ti­mo in­for­ma­ci­nių tech­no­ lo­gi­jų cent­ras, ku­rian­tis ne­si­mo­kan­ čių ir mo­kyk­los ne­lan­kan­čių vai­kų re­gist­rą, tu­ri bū­ti in­for­muo­ja­mas apie už­sie­ny­je be­si­mo­kan­čius dip­ lo­ma­tų ir ki­tus ten mo­ky­tis iš­vy­ku­ sius vai­kus, ku­rie esą da­bar ga­li pa­ tek­ti į ne­si­mo­kan­čių są­ra­šą. A.Ši­mai­čio tei­gi­mu, in­for­ma­ci­ ja apie vi­sai ne­si­mo­kan­čius ar daž­ nai mo­kyk­los ne­lan­kan­čius vai­kus ren­ka­ma sie­kiant už­tik­rin­ti, kad vi­si vai­kai mo­ky­tų­si pa­gal pri­va­ lo­mas švie­ti­mo pro­gra­mas, kaip yra nu­ma­ty­ta Švie­ti­mo įsta­ty­me ir Kons­ti­tu­ci­jo­je. BNS inf.

Jei­gu Pre­zi­den­tė to­kį dek­re­tą dėl Ž.Bal­čiū­nai­tės vis dėl­to pa­si­ra­šy­ tų, spor­ti­nin­kės bū­tų pa­pra­šy­ta grą­žin­ti jai įteik­tą aukš­tą vals­ty­ bės ap­do­va­no­ji­mą. Pa­kei­tė pre­mi­jų sky­ri­mo tvar­ką

Net­ru­kus bus spren­džia­mas ir klau­si­mas dėl Ž.Bal­čiū­nai­tei skir­ tos vy­riau­sy­bi­nės pi­ni­gi­nės pre­mi­ jos li­ki­mo. Po per­ga­lės Eu­ro­pos čem­pio­na­ te 2010 m. ma­ra­to­no bė­gi­kei iš­kart bu­vo įteik­ta 20 tūkst. li­tų pre­mi­ja. Da­bar, po ga­lu­ti­nio CAS spren­di­ mo, su Ž.Bal­čiū­nai­te bus ta­ria­ma­ si dėl šių pi­ni­gų grą­ži­ni­mo į vals­ ty­bės iž­dą. „Po šven­čių kal­bė­si­mės su Ž.Bal­ čiū­nai­te. Tai ne­ma­lo­nus po­kal­bis. Šiaip liūd­na – žmo­gus su­si­lau­žė sau gy­ve­ni­mą“, – dien­raš­čiui sa­kė Kū­ no kul­tū­ros ir spor­to de­par­ta­men­to va­do­vas Kle­men­sas Rim­še­lis. Anot jo, Ž.Bal­čiū­nai­tės bus pra­šo­ma grą­žin­ti 20 tūkst. li­tų. K.Rim­še­lis ne­prog­no­za­vo įvy­kių

„„Bė­dos: Ž.Bal­čiū­nai­tės bus pra­šo­ma grą­žin­ti ir 20 tūkst. li­tų, ku­rie bu­

vo skir­ti už per­ga­lę Eu­ro­pos čem­pio­na­te. 

ei­gos, jei­gu ne­pa­vyk­tų tai pa­da­ry­ti: „Ta­da ir sprę­si­me, svars­ty­si­me.“ Yra ga­li­my­bė pre­mi­jos grą­ži­ni­mo klau­si­mą spręs­ti teis­me. Per­nai Vy­riau­sy­bė pa­kei­tė pre­ mi­jų sky­ri­mo pa­si­žy­mė­ju­siems spor­ti­nin­kams tvar­ką. Nuo šiol pi­ ni­gi­nės pre­mi­jos bus skiriamos tik po tam tik­ro „in­ku­ba­ci­nio pe­rio­ do“, tai yra įsi­ti­ki­nus, kad spor­ ti­nin­kai tik­rai nė­ra kal­ti­na­mi ko­ kiais nors ne­tei­sė­tais veiks­mais iš­ko­vo­ję sa­vo ti­tu­lus. K.Rim­še­ lis tvir­ti­no, kad Kū­no kul­tū­ros ir

Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

spor­to de­par­ta­men­tas nie­ko ne­ re­ko­men­duos Pre­zi­den­tū­rai dėl Ž.Bal­čiū­nai­tei skir­to vals­ty­bės ap­ do­va­no­ji­mo. „Tai vi­sai ki­ta ins­ti­ tu­ci­ja, to­dėl jai teik­ti re­ko­men­ da­ci­jų ne­ga­li­me. Pre­zi­den­tū­ra jau do­mė­jo­si, ar CAS spren­di­mas yra ga­lu­ti­nis ir ko­kios dar ga­li­mos tei­ si­nės prie­mo­nės skųs­ti spren­di­mą dėl disk­va­li­fi­ka­ci­jos. To­kią in­for­ ma­ci­ją mes su­tei­kė­me, bet re­ko­ men­duo­ti atim­ti ar pa­lik­ti or­di­ ną spor­ti­nin­kei mes ne­ga­li­me“, – tei­gė K.Rim­še­lis.


6

antrADIENIS, balandžio 10, 2012

nuomonės

Dėl gy­ny­bos gal­vos ne­skau­da

Žvilgsnis

Redakcijos skiltis

D

ar nuo per­nai bran­di­na­ma idė­ja pa­si­ra­šy­ti par­la­men­ ti­nių par­ti­jų su­si­ta­ri­mą dėl Lietuvos gy­ny­bos po­li­ti­kos iki šiol strin­ga.

Var­to­ji­mo pi­ko kars­te

Saulius Pocius

T

ai, kad var­to­to­jiš­k u­ mas ir as­me­n i­n iai in­ te­re­sai pas mus už­go­ žė pro­tą, dva­sią ir svei­ ką nuo­vo­ką, aki­vaiz­d žiau jau ne­ be­ga­l i bū­t i. Kaip ki­taip, pa­v yz­ džiui, rei­kė­tų ver­tin­ti to­k į li­k i­mo akib­rokš­tą, kad ša­l is, ku­r io­je mi­ ni­ma­li al­ga yra 800 li­tų, gvie­šia­ si sta­ty­t i ato­m i­nę elekt­r i­nę? Esą bus la­bai ge­ra atei­t ies kar­toms, nors spe­cia­l is­tai tei­g ia, kad tas am­ž iaus pro­jek­tas tik­rą sma­g u­ mą su­teiks tik bū­si­m iems bran­ duo­l i­n io cik­lo­p o sa­v i­n in­k ams ir jų va­sa­lams. Tie, ku­r ie gy­ve­ ni­mo die­nas lei­d žia žvelg­da­mi į tuos 800 li­tų, jo­kios pa­lai­mos tik­ rai ne­pa­tirs.

Užuot mąs­tę apie są­ jun­gą su ap­lin­ka, jie ku­ ria at­gy­ve­nu­sių tech­ no­lo­gi­jų ko­lo­sus ir ver­ čia dar grei­čiau vi­sus šliauž­ti į kra­chą. At­si­ža­dė­ti ato­mi­nės idė­jos da­bar jau ne­pa­dė­tų nei eko­no­mi­niai ar­ gu­men­tai, nei aiš­k i­ni­mai, kad pi­ ni­g ų nė­ra, nei iš­plės­t i­n is blai­v u­ mo tes­tas, pa­ga­l iau nei po­l ig­ra­ fas, pa­de­dan­t is iš­r yš­k in­t i po­l i­t i­ nės ši­zof­re­ni­jos ana­to­mi­ją. Dau­gy­bė vei­k ian­čių­jų vals­ty­bės as­me­nų taip bal­tais ir auk­si­n iais siū­l ais pri­rai­š io­t i prie to klie­de­ sių kin­k i­n io, kad al­ter­n a­t y­v ų jau ne­b e­s u­vo­k ia. Jiems įtin­k a tik vie­nas es­m i­nes sva­jo­nes pa­ grin­d žian­t is tei­g i­nys: ga­l i­ma bus gau­s iai var­to­t i ne tik šian­d ien, bet ir dar dau­g iau – atei­t y­j e. Žo­d žiu, ge­r ai bus vi­s ais po­ž iū­ riais, tad kaip čia ne­p a­s i­r a­š y­s i to­k iems kil­n iems rei­k a­l ams? Ne­t i­kė­t ai prieš pat šven­tes bu­ vo pri­s i­m in­t a pro­g no­zė, ku­r i la­ biau tik­t ų Vė­l i­nėms. Dar 1972-ai­ siais pa­reng­t a pro­g nos­t i­nė stu­ di­ja „The Li­m its to Growth“ („Au­ gi­mo ri­b os“) per­s pė­jo: jei pa­s au­ lis ir to­l iau ši­t aip di­d ins var­to­ji­ mo apim­t is, 2030 m. lau­k ia pra­

302 250

Pir­miau­sia – at­gai­vin­ti ūkį

reklamos skyrius:

Vyr. redaktoriaus pavaduotojai: Arūnas Andriuškevičius – 302 252 Violeta Juodelienė – 302 260

MIESTO NAUJIENOS: Mantas Lapinskas – Arūnas Dambrauskas – Vilija Žukaitytė – Saulius Tvirbutas – Virginija Skučaitė – Jurgita Šakienė – TEISĖTVARKA: Diana Krapavickaitė –

„„Stab­džiai: dėl skur­daus fi­nan­sa­vi­mo Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei gre­sia ato­trū­

kis nuo NA­TO stan­dar­tų, ta­čiau po­li­ti­kai nie­kaip ne­si­ryž­ta iš­spręs­ti dra­ ma­tiš­ko lė­šų sty­giaus klau­si­mo. To­mo Luk­šio (BFL) nuo­tr.

kad yra la­bai svar­bu, jog su­tar­tis bū­ tų kuo konk­re­tes­nė. „Rei­kė­tų rem­tis gra­žes­niais pa­ vyz­džiais, pa­vyz­džiui, Da­ni­jos, ku­ ri yra iš­sa­miau api­brė­žu­si, ko­kie bus pir­ki­mai, ko­kios gink­luo­tės. Kaip yra šian­dien? Vie­nas mi­nist­ras pri­per­ka sunk­ve­ži­mių, ki­tas atė­jęs kons­ta­tuo­ ja, kad tie sunk­ve­ži­miai ne­pa­sit­vir­ ti­no ir ne­rei­ka­lin­gi. Per­ka­mi lai­vai, o po to paaiš­kė­ja, kad gal­būt bu­vo ga­li­ ma ir ne­pirk­ti. Taip ne­tu­rė­tų bū­ti“, – kal­bė­jo jis. Li­be­ra­las su­si­ta­ri­mo pro­ jek­te įvar­dy­tą nuo­sta­tą, kad gy­ny­bos biu­dže­tas pa­siek­tų 2 pro­c. BVP, pa­ va­di­no dek­la­ra­ty­via.

Kiek­vie­na idė­ja tu­ ri tu­rė­ti sa­vo ko­jas ar­ ba idė­jos ne­šio­to­ją. Tas, ku­ris ima­si koor­ di­nuo­ti, tvar­ky­ti, da­ro dar­bą iki ga­lo.

So­cial­de­mok­ra­tų va­do­vas Al­gir­das But­ke­vi­čius tei­gia, jog susi­ta­ri­mas iki šiol strin­ga dėl to, kad trū­ko dis­ ku­si­jų tarp par­ti­jų va­do­vų. „Bu­vo ne­su­tar­ta, ar rei­kė­tų dar di­din­ti kraš­to ap­sau­gai fi­nan­sa­vi­mą. (...) Ne­bu­vo pa­si­ra­šy­ta dėl to, kad per ma­žai bu­vo dis­ku­si­jų aukš­čiau­ siu po­li­ti­nių par­ti­jų ly­giu“, – BNS sa­kė A.But­ke­vi­čius. Jo nuo­mo­ne, iš pra­džių rei­kė­tų už­ si­brėž­ti tiks­lą at­si­gau­nant eko­no­mi­ kai fi­nan­sa­vi­mą pa­di­din­ti iki 1,2–1,3 pro­c. nuo BVP. Įver­ti­nus da­bar­ti­nį kraš­to ap­sau­gos fi­nan­sa­vi­mą, „ma­ žin­ti dau­giau ne­bė­ra kur, bet rei­ kia at­si­žvelg­ti į eko­no­mi­nę fi­nan­si­ nę si­tua­ci­ją“. „Aiš­ku, vals­ty­bės prio­ri­te­tai pir­ miau­sia yra švie­ti­mas, svei­ka­tos ap­ sau­ga, bet ly­giag­re­čiai kaip so­li­džiai vals­ty­bei rei­kia gal­vo­ti ir apie fi­nan­ sa­vi­mą gy­ny­bos sek­to­riu­je“, – kal­ bė­jo so­cial­de­mok­ra­tų va­do­vas. Perk­laus­tas, ar 2 pro­c. nuo BVP gy­ ny­bai tu­rė­tų bū­ti dek­la­ruo­tas kaip tiks­las, so­cial­de­mok­ra­tų va­do­vas at­ sa­kė: „Žiū­rint į to­li­mą per­spek­ty­vą, at­si­ga­vus eko­no­mi­kai, pa­ge­rė­jus žmo­ nių pra­gy­ve­ni­mo ly­giui, ma­nau, bū­tų ga­li­ma kal­bė­tis ir apie to­kį ro­dik­lį.“

„Per­ne­lyg drą­su bū­tų kal­bė­ti apie 2 pro­c., kai mes ne­vir­ši­ja­me 1 pro­c. Bet ga­li­ma dis­ku­tuo­ti, gal­būt rei­ kė­tų aiš­kiau nu­ro­dy­ti eta­pus, ko­ kiais me­tais ko­kį ly­gį mes pa­siek­ si­me. Aki­vaiz­du, kad 2 pro­c. sė­dint to­kia­me dug­ne neį­ma­no­ma nei po me­tų, nei po po­ros pa­siek­ti“, – tei­ gė A.Ka­šė­ta. Li­be­ra­lų ir cent­ro są­jun­gos ly­de­ris Al­gis Čap­li­kas sa­kė, kad li­be­ral­cent­ ris­tai su­si­ta­ri­me pa­siū­ly­toms nuo­ sta­toms iš es­mės bu­vo lin­kę pri­tar­ti. Pak­laus­tas, ko­dėl dis­ku­si­jos apie šį su­si­ta­ri­mą nu­ti­lo, aiš­kaus at­sa­ky­mo jis ne­tu­rė­jo: „Kiek­vie­na idė­ja tu­ri tu­ rė­ti sa­vo ko­jas ar­ba idė­jos ne­šio­to­ją. Tas, ku­ris ima­si koor­di­nuo­ti, tvar­ky­ ti, da­ro dar­bą iki ga­lo. Jei idė­jos ne­ šio­to­jas nu­ri­mo...“

Li­be­ra­lai no­ri konk­re­tu­mo

Pla­nai vėl įkiš­ti į stal­čius

302 230

242

Val­dan­tie­siems pri­klau­san­čio Li­be­ ra­lų są­jū­džio at­sto­vas, Sei­mo Na­ cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­ mi­te­to na­rys Al­gis Ka­šė­ta BNS sa­kė,

Kasdienė prenumerata 1 mėn. – 26 (13*) Lt

ISSN 1392-7639 ©1992-2007 UAB „Diena Media News“ Labdarių g. 8, 01120 Vilnius. Tel. (8 5) 262 4242. „Kauno dienos“ redakcija Kęstučio g. 86, 44296 Kau­nas. Fak­sas 423 404.

Dar per­nai vi­soms po­li­ti­nėms par­ ti­joms bu­vo pa­teik­tas pro­jek­tas, ku­ ria­me bu­vo siū­lo­ma su­si­tar­ti kas­met to­ly­giai di­din­ti kraš­to ap­sau­gos sis­ te­mai ski­ria­mas lė­šas, il­gai­niui siek­ti, kad kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos plėt­rai už­tik­rin­ti bū­tų skir­ta 2 pro­c. ša­lies bend­ro­jo vi­daus pro­duk­to. Šiuo me­tu Lie­tu­va gy­ny­bai ne­ski­ria nė 1 pro­c. BVP, nors NA­TO ša­lys yra įsi­pa­rei­go­ju­sios siek­ti 2 pro­c. ro­dik­ lio. Per­nai spa­lį in­ter­viu BNS nau­jie­ nų agen­tū­rai prem­je­ras And­rius Ku­ bi­lius sa­kė, jog „Sei­me ren­gia­mas par­ti­jų su­si­ta­ri­mas, kad at­si­gau­nant po kri­zės ras­tu­me ga­li­my­bių skir­ti dau­giau lė­šų ir ar­tė­tu­me prie NA­TO nau­do­ja­mo gink­luo­tų­jų pa­jė­gų fi­nan­ sa­vi­mo ver­ti­ni­mo kri­te­ri­jų“. Anot prem­je­ro pa­ta­rė­jo Vir­gio Va­ len­ti­na­vi­čiaus, prem­je­ras ir da­bar „pri­ta­ria bei pa­lai­ko“ to­kio su­si­ta­ ri­mo pa­si­ra­šy­mą. Kraš­to ap­sau­gos mi­nist­rė Ra­sa Juk­ne­vi­čie­nė BNS sa­ kė, kad pir­mą­kart per šią ka­den­ci­ją toks su­si­ta­ri­mas Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tui bu­vo pa­teik­tas dar 2009 m. ir vė­liau ke­ lis­kart kei­čia­mas bei ko­re­guo­ja­mas. Pa­sak jos, su­si­ta­ri­mo pro­jek­to teks­ tas ta­po daug konk­re­tes­nis.

gaiš­t is. Po to bus vi­s uo­t i­n is reg­ re­s as, so­c ia­l i­nė pa­s au­l io mir­t is ir šiaip nu­l is svei­k ų. Nors daug kas į vi­s as tas pro­sko­ pi­jas žvel­g ia pro skep­t i­ciz­mo ra­ ti­lus, ta­č iau sa­k y­t i, kad var­to­ji­ mas ne­ve­d a į be­dug­nę, ne­bū­t ų vi­s ai ap­dai­r u. Įdo­m iau­s ia, jog fi­z i­kos spe­c ia­ lis­to G.Tur­n e­r io gau­t i sta­t is­t i­ kos duo­me­nų ir pro­g nos­t i­n ių prie­l ai­dų ly­g i­n a­m o­s ios ana­l i­ zės re­z ul­t a­t ai ne­t i­kė­t ai iš­r yš­ ki­no tą fak­t ą, kad „Au­g i­mo ri­ bų“ pro­g no­z ė pa­leng­va pil­do­s i. Šie ty­r i­m ai bu­vo pa­skelb­t i Ma­ sa­č u­s et­s o uni­ver­s i­te­to žur­n a­le „Smith­s o­n ian Ma­g a­z i­ne“, ku­r is įspė­j o: pa­s au­l is ju­d a į tik­rą pra­ ra­j ą. Ypač dė­me­s io ver­t a įžval­ ga, kad var­to­j i­mo pi­k as su­t aps su že­mės re­s ur­s ų ga­v y­b os krei­ vės kri­t i­mu. Ki­t aip sa­k ant, gel­m ių re­s ur­s ai ims baig­t is, o pa­slau­g ų ir mais­ to po­rei­k is vis di­dės. Pa­s ie­kė­me to­k į rin­ko­da­ros ly­g į, kai žmo­g us ver­č ia­mas kas pu­s ę me­t ų keis­t i sa­vo mo­bi­lų­jį te­le­fo­ ną (vis ne­b e­p a­k an­k a funk­c i­j ų), kas me­t ai – kom­piu­te­r į, kas tre­ji – au­to­mo­bi­l į. Apie dra­bu­ž ius ap­ skri­t ai ver­t a pa­t y­lė­t i, nes ma­dos kei­č ia­s i grei­č iau, nei nyks­t a pa­ sku­t i­nės sme­ge­nų raukš­lės sti­ lis­t ų pus­g al­v iuo­s e. Vi­s a ta var­ to­ji­mo ka­ko­fo­n i­ja, ne­s i­b ai­g ian­t i ma­te­r ia­l i­n ių ženk­lų kai­t a iš­t ies tam­p a sle­g ian­t i, pa­n a­š iai kaip oras prieš per­k ū­n i­ją. Klai­p ė­dos Ma­r i­j os Tai­kos Ka­ ra­l ie­nės pa­ra­pi­j os kle­b o­n as Vi­ lius Vik­to­ra­v i­čius pa­ste­bė­jo, kad šiais lai­k ais tik mal­dos na­m ai au­g a lė­t ai ir nuo­s ek­l iai, o mes pa­t ys įpra­to­me gy­ven­t i čia, da­ bar ir su pa­sko­l a. Ki­t aip ta­r iant, au­ko­da­m i sa­vo pa­č ių atei­t į. „Jo­ kiais am­ž iais taip ne­bū­d a­vo“, – api­b end­r i­no kle­b o­nas. Ver­t a dė­me­s io įžval­g a. Ta­č iau pre­k y­b os cent­r ų ve­ž i­mė­l ių rit­ mu ju­dė­t i įpra­t u­s ius pa­r a­pi­j ie­ čius vis tiek la­biau do­m i­n a ri­ tua­l i­n iai pir­k i­mo at­l ai­d ai. Kaip ir tuos, ku­r ie šian­d ien pla­nuo­ja ener­ge­t i­n ius monst­r us, ve­s ian­ čius į dar di­des­n io var­to­ji­mo ir gam­tos ali­n i­mo be­dug­nę. Užuot mąs­tę apie są­jun­g ą su ap­l in­k a, apie įdie­g i­m ą at­s i­n au­j i­n an­č ių ener­g i­jos šal­t i­n ių, ku­r ie yra tik­ ras iš­s i­g el­b ė­j i­m as pa­s au­l iui ir mums pa­t iems, jie ku­r ia at­g y­ ve­nu­s ių tech­no­lo­g i­jų ko­lo­s us ir ver­čia dar grei­čiau vi­sus šliauž­t i į įvar­dy­t ą­j į 2030-ųjų kra­c hą.

informacija: E. paštas redakcija@kaunodiena.lt

Prem­je­ras – už 2 pro­c.

Platinimo tarnyba: 302

si­ta­ri­mą. „Aš ne­la­bai su­pran­tu, ko­ dėl jis su­sto­jo. Ne mes bu­vo­me ini­ cia­to­riai, man at­ro­do, ini­cia­to­riai bu­vo Tė­vy­nės są­jun­ga. Mes pa­si­ta­ rė­me, mums at­ro­dė, kad toks su­si­ ta­ri­mas iš prin­ci­po yra nau­din­gas. Iš prin­ci­po mes kaip par­ti­ja bu­vo­ me pa­si­ren­gę pa­si­ra­šy­ti to­kį su­si­ta­ ri­mą“, – sa­kė jis. V.Ma­zu­ro­nis svars­tė, kad su­si­ta­ri­ mo svars­ty­mą pri­stab­dė pa­tys kon­ ser­va­to­riai, ma­tant skir­tu­mą tarp rea­lių veiks­mų ir dek­la­ra­ci­jų, nes gy­ ny­bos fi­nan­sa­vi­mas blo­giau­sią ly­gį pa­sie­kė bū­tent val­dant TS-LKD. Dar­bo par­ti­jos at­sto­vė Vir­gi­ni­ ja Balt­rai­tie­nė tei­gė, kad su­si­ta­ri­mo pro­jek­tas par­ti­jai bu­vo pa­teik­tas ir šiuo klau­si­mu bu­vo dis­ku­tuo­ja­ma su prem­je­ro vi­suo­me­ni­niu kon­sul­tan­tu Li­nu Lin­ke­vi­čiu­mi. „Jis bu­vo atė­jęs ir į mū­sų frak­ci­ ją, mes bu­vo­me su­si­ti­kę, bet vis­kas tuo ir už­si­bai­gė. Bu­vo la­bai įvai­rių min­čių, bu­vo­me su­si­ti­kę pas Sei­ mo pir­mi­nin­kę, vie­ni siū­lė, kad tą rei­kia da­ry­ti po rin­ki­mų, ki­ti, kad kaip tik da­bar, ne­svar­bu, ko­kie ir kam bus rin­ki­mai. Bet vis­kas su­ sto­jo pir­mi­nė­je sta­di­jo­je“, – sa­kė V.Balt­rai­tie­nė. Pa­sak jos, Dar­bo par­ti­jos at­sto­vams su­si­ta­ri­mo pro­jek­te pir­miau­sia už­ kliu­vo įsi­pa­rei­go­ji­mas siek­ti 2 pro­c. BVP gy­ny­bos fi­nan­sa­vi­mo ir punk­tas dėl da­ly­va­vi­mo tarp­tau­ti­nė­se mi­si­jo­ se. Ta­čiau, anot jos, par­ti­jo­je dėl to bu­vo dis­ku­tuo­ta la­bai trum­pai, nes su­si­ta­ri­mas din­go iš po­li­ti­nės dar­ bot­var­kės. KD, BNS inf.

Gy­ny­bai – vis ma­žiau Vy­r iau­sy­b ės skai­čia­v i­mu, šie­met Lie­t u­va gy­ny­b ai skirs 0,95–0,97 pro­c. BVP. 2004 m. vie­nuo­li­ka Lie­tu­vos po­li­ti­ nių par­ti­jų įsi­pa­rei­go­jo 2005–2008 m. kraš­to ap­sau­gai skir­ti ne ma­žiau kaip 2 pro­c. BVP, taip pra­tę­siant ana­ lo­giš­ką, 2001 m. pa­si­ra­šy­tą su­si­ta­ri­ mą. De­ja, šis tiks­las rea­l iai ne­bu­vo pa­siek­tas.

Sei­mo na­rio Va­len­ti­no Ma­zu­ro­nio tei­gi­mu, opo­zi­ci­jai pri­klau­san­ti par­ ti­ja Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas taip pat bu­vo pa­si­ren­gu­si pa­si­ra­šy­ti to­kį su­ Prenumeratos skyrius: 302

244

3 mėn. – 69 (39*) Lt Tik šeštadienio prenumerata 1 mėn. – 9 (6*) Lt 302 251 302 268 302 266 302 262 302 267 302 261 302 243

LIETUVA: Stasys Gudavičius –

(8 5) 219 1381

PASAULIS:

SPORTAS: Romas Poderys – 302 258 Marius Bagdonas – 302 259 Mantas Stankevičius – (8 5) 219 1383

Julijanas Gališanskis – (8 5) 219 1391 Valentinas Beržiūnas – (8 5) 219 1387

Menas ir Pramogos: Enrika Striogaitė –

302 272

EKONOMIKA:

FOTOKORESPONDENTAI: Artūras Morozovas – Tomas Ragina –

302 269 302 269

Jolita Žvirblytė –

(8 5) 219 1374

NAMAI: Vereta Rupeikaitė –

302 265

Sveikata: Marijana Jasaitienė – 302 263 Laima Žemulienė – (8 5) 219 1374 Ratai: Arūnas Andriuškevičius – 302 260 TV DIENA: Agnė Klimčiauskaitė – (8 5) 219 1388

http://www.kaunodiena.lt * prenumeratos kaina laikraštį atsiimant redakcijoje

aukštyn žemyn: Marijana Jasaitienė – Darius Sėlenis – Laima Žemulienė –

302 263 302 276 (8 5) 219 1374

REKLAMOS PARDAVIMO SKYRIUS: 302 234, 308 862, 308 863, 308 864, 302 230 reklama@kaunodiena.lt

Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Indeksas 0041. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raide R pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti. Tiražas 19 000.

ASMENINIAI SKELBIMAI: 302 231, 302 202, faksas 321 717 skelbimai@kaunodiena.lt SKELBIMŲ IR PRENUMERATOS SKYRIUS (Vytauto pr. 23) mob. 8 655 45 114 PLATINIMO TARNYBA: 302 242, 302 228 PRENUMERATOS SKYRIUS: 302 244


7

antrADIENIS, balandžio 10, 2012

ekonomika De­ga­lų kai­nos ­ ki­to ne­smar­kiai

Nep­rik­lau­so­mas ­ val­dy­bos na­rys

Tri­jų di­džiau­sių de­ga­li­nių tink­lų val­dy­to­jai praė­ju­sią sa­vai­tę kai­nas ko­re­ga­vo ne­daug. Bend­ro­vė „Lu­koil“ lit­rą 95 mar­kės ben­zi­no par­da­vi­nė­jo po 5 li­tus, ar­ba 1 cen­tu ma­žiau nei anks­tes­nę sa­vai­tę, „Sta­toil“ – po 5,01 li­ to, ar­ba 2 cen­tais ma­žiau. Bend­ro­vė „Or­len“ ben­zi­no kai­ną per sa­vai­tę pa­di­di­no 3 cen­tais, iki 5,04 li­to. Dy­ze­li­nas „Lu­koil“ ir „Or­len“ de­ ga­li­nė­se per sa­vai­tę pi­go 2 cen­tais, iki 4,69 li­ to, „Sta­toil“ pi­go 2 cen­tais, iki 4,7 li­to.

Elekt­ros per­da­vi­mo tink­lą val­dan­čios bend­ro­ vės „Litg­rid“ val­dy­bos na­rys Va­len­ti­nas Pra­ nas Mi­lak­nis (nuo­tr.) jo­je dirbs kaip ne­prik­ lau­so­mas na­rys – jam bus mo­ka­mas 150 li­tų va­lan­dos at­ly­gis (be PVM), ta­čiau ne dau­giau kaip 3,5 tūkst. li­tų per mė­ne­sį. Ba­lan­džio 30 d. įmo­nės ak­ci­nin­kams bus siū­lo­ma pa­tvir­tin­ ti su­tar­ties dėl ne­prik­lau­so­mo val­dy­bos na­rio veik­los stan­dar­ti­nes są­ly­gas ir įga­lio­ti ge­ne­ra­ li­nį di­rek­to­rių pa­si­ra­šy­ti su­tar­tį su juo.

Valiutų kursai

Šiandien Valiuta

kiekis Santykis

Bal­ta­ru­si­jos rub­lis 10000 3,2578 DB sva­ras ster­lin­gų 1 4,1905 JAV do­le­ris 1 2,6421 Ka­na­dos do­le­ris 1 2,6612 Lat­vi­jos la­tas 1 4,9339 Len­ki­jos zlo­tas 10 8,3091 Nor­ve­gi­jos kro­na 10 4,5678 Ru­si­jos rub­lis 100 8,9643 Švei­ca­ri­jos fran­kas 1 2,8743

pokytis

+1,0108 % +0,4218 % +0,6399 % +0,9866 % +0,1136 % –0,2269 % +0,1162 % +0,4775 % +0,2232 %

Dra­bu­žių pir­kė­jai įka­lin­ti ma­žos rin­kos Lie­tu­vos teks­ti­lės ga­min­to­jai pi­ges­niais dra­bu­žiais tau­tie­čių ap­ rū­pin­ti ne­ža­da ir dai­ro­si į tur­tin­ges­nius už­sie­nio rin­kų var­to­to­ jus. Ta­čiau lie­tu­vių ne­džiu­gi­na ir im­por­ti­nių dra­bu­žių kai­nos.

Li­na Mra­zaus­kai­tė

l.mrazauskaite@diena.lt

Tai­ko į tur­tin­ges­nius

Šiuo me­tu net 90 pro­c. ša­ly­je pa­ ga­min­tos teks­ti­lės produkcijos iš­ ke­liau­ja į už­sie­nį. Tai le­mia ne ga­ min­to­jų tiks­las teks­ti­lės ga­mi­nius par­duo­ti bran­giau, o tai, kad vi­du­ ri­nės kla­sės var­to­to­jų skai­čius ša­ ly­je pa­sta­ruo­ju me­tu su­men­ko. Dėl to į už­sie­nio gy­ven­to­jus dai­ro­ma­si dar ak­ty­viau. Lie­tu­vos ap­ran­gos ir teks­ti­lės įmo­nių aso­cia­ci­jos pre­zi­den­to Li­ no La­siaus­ko tei­gi­mu, ša­lies teks­ ti­lės įmo­nės orien­tuo­ja­si į vi­du­ri­ nės ir aukš­tes­nės kla­sės var­to­to­jus, ku­riems pa­grin­di­nis kri­te­ri­jus yra ne kai­na, o ko­ky­bė. Kol ES ab­so­ liu­čią pir­kė­jų dau­gu­mą ir to­liau su­da­rys vi­du­ri­nė kla­sė, o Lie­tu­vo­ je to­kių pir­kė­jų bus ma­žiau, ša­lies ga­min­to­jai dra­bu­žius esą ir to­liau eks­por­tuos. L.La­siaus­kas ne­slė­pė, kad ša­lies ga­min­to­jai op­ti­mis­ti­nė­mis pro­ gno­zė­mis var­to­to­jų džiu­gin­ti dar ne­ga­li, nors kai­nos dėl di­de­lės kon­ ku­ren­ci­jos šiek tiek su­ma­žė­ju­sios. Anot jo, ga­min­to­jai smar­kiai su­si­ję su ES rin­ka, o ten pa­ste­bi­mas var­ to­ji­mo su­ma­žė­ji­mas. Pi­giau pirk­ti už­sie­nie­tiš­ką

L.La­siaus­kas pa­brė­žė, kad Lie­tu­ vo­je ga­mi­na­ma vi­sa­me pa­sau­ly­ je ži­no­mų pre­kių ženk­lų, pa­vyz­ džiui, „Hu­go Boss“, pro­duk­ci­ja. To­dėl rei­ka­lau­ti, kad Lie­tu­vos ga­ min­to­jų dra­bu­žiai bū­tų pi­gūs, esą ne­są­ži­nin­ga. „Mėgs­ta­ma sa­ky­ti, kad Lie­tu­ vo­je dra­bu­žiai bran­gūs, o už­sie­ny­ je – pi­gūs, ta­čiau daž­nai ly­gi­na­mi ne­ta­pa­tūs ga­mi­niai. Pa­vyz­džiui, ir za­po­ro­žie­tis, ir mer­se­de­sas yra au­ to­mo­bi­liai, ta­čiau ne­ga­li­me no­rė­ti, kad mer­se­de­sas kai­nuo­tų kaip za­ po­ro­žie­tis. Lie­tu­viš­ki dra­bu­žiai yra ga­na aukš­tos kla­sės, to­dėl ne­tiks­ lin­ga juos ly­gin­ti su pi­giais Ki­ni­jos ir ki­tų tre­čių­jų ša­lių ga­min­to­jų dra­ bu­žiais“, – svars­tė pa­šne­ko­vas. Jis pa­brė­žė, kad di­des­nes lie­ tu­viš­kų ga­mi­nių kai­nas bū­tų ga­ li­ma su­val­dy­ti tik rea­lio­mis vals­ ty­bi­nė­mis prie­mo­nė­mis, ku­rios sėk­min­gai tai­ko­mos ki­to­se ša­ly­ se. Pa­vyz­džiui, anot L.La­siaus­ko, Len­ki­jo­je dra­bu­žių pro­duk­ci­ja pa­ lai­ko­ma ma­ži­nant PVM, o ki­to­se į eks­por­tą orien­tuo­to­se vals­ty­bė­

se ma­ži­na­mas eks­por­to mo­kes­tis. Kaip tei­gė pa­šne­ko­vas, ša­lies ga­ min­to­jams taip pat ne­pa­ran­ku, kad li­tas su­sie­tas su eu­ru, kai pa­sta­ra­ sis – ga­na bran­gus. Kaip pa­vyz­dį taip pat ga­li­ma pa­si­telk­ti Len­ki­ją, kur zlo­tas nė­ra su­sie­tas su ki­ta va­ liu­ta, to­dėl kai­no­mis ga­li­ma tei­gia­ mai ma­ni­pu­liuo­ti. „O Lie­tu­vo­je tie­siog nė­ra ga­li­ my­bės su­ma­žin­ti kai­ną“, – sa­kė L.La­siaus­kas.

Lie­tu­vo­je dra­bu­žių ir ava­ly­nės kai­nos vir­ši­ja ES vi­dur­kį. Didesnėms šalims lengviau

Kol ša­lies ga­min­to­jai tai­ko į ge­riau gy­ve­nan­čius var­to­to­jus ir eks­por­ tuo­ja, lie­tu­viai yra pri­vers­ti pirk­ti iš už­sie­nio im­por­tuo­tus dra­bu­žius. Nors už­sie­nie­tiš­ki ga­mi­niai daž­nai pi­ges­ni nei lie­tu­viš­ki, ta­čiau ir už juos ša­lies gy­ven­to­jai ne­re­tai tu­ ri pa­klo­ti dau­giau nei ana­lo­giš­kus ga­mi­nius per­kan­tys už­sie­nie­čiai. Praė­ju­siais me­tais „Swed­bank“ at­lik­tas ty­ri­mas pa­ro­dė, kad dra­ bu­žių ir ava­ly­nės pre­kių kai­nos Lie­tu­vo­je 7 pro­c. vir­ši­ja ES vi­dur­ kį. „Swed­bank“ vy­riau­sio­jo eko­no­ mis­to Ne­ri­jaus Ma­čiu­lio tei­gi­mu, nau­jau­si duo­me­nys ro­do, kad dra­ bu­žių ir ava­ly­nės kai­nos priar­tė­jo prie ES vi­dur­kio. Si­tua­ci­ja, anot jo, iš es­mės ne­pa­si­kei­tė – dra­bu­žiai ir ava­ly­nė ša­ly­je vis dar kai­nuo­ja pa­ na­šiai kaip ES, kai vi­sų ki­tų var­to­ ji­mo pre­kių kai­nos Lie­tu­vo­je yra 40 pro­c. ma­žes­nės nei ES vi­dur­kis. „La­bai di­de­lių dra­bu­žių kai­nų skir­tu­mų ša­ly­je ir už­sie­ny­je bū­ti ne­ga­li. Tar­ki­me, reikš­min­gai ma­ žes­nės nei ES vi­dur­kis mais­to pro­ duk­tų kai­nos ša­ly­je la­bai su­si­ju­sios su ma­žes­nė­mis dar­bo są­nau­do­mis. O dra­bu­žiai, ku­riais pre­kiau­ja­ma ir ša­ly­je, ir ki­to­se ES vals­ty­bė­se, daž­niau­siai ga­mi­na­mi ne Lie­tu­vo­ je, to­dėl jų kai­nos yra pa­na­šios“, – sa­kė N.Ma­čiu­lis. Ki­ta ver­tus, kai­nų at­žvil­giu di­ džio­sios ša­lys tu­ri pra­na­šu­mą – jas ga­li pa­siū­ly­ti ma­žes­nes. O ma­žos rin­kos pre­ky­bi­nin­kams, anot pa­ šne­ko­vo, su­de­rė­ti pa­trauk­lias kai­ nas yra ge­ro­kai sun­kiau: „Pa­vyz­ džiui, Vo­kie­ti­jos pre­ky­bos tink­las nu­per­ka ke­lio­li­ka ir ke­lias­de­šimt

kar­tų di­des­nius kie­kius dra­bu­žių nei Lie­tu­vos pre­ky­bos tink­las, to­ dėl de­ry­bų ga­li­my­bės ne­vie­no­ dos.“ Trūks­ta kon­ku­ren­ci­jos

N.Ma­čiu­lis taip pat pa­brė­žė, kad ša­ly­je bei už­sie­ny­je ski­ria­si ir pre­ ky­bi­nin­kų veik­los są­nau­dos. Pa­ vyz­džiui, vie­na­me kvad­ra­ti­nia­me met­re pre­ky­bos plo­to Vo­kie­ti­jo­je ar Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je par­duo­ da­ma daug dau­giau dra­bu­žių nei Lie­tu­vo­je. „Dėl to nuo­mos kai­na, ku­ri ten­ka vie­nam kvad­ra­ti­niam met­rui, tu­ri daug di­des­nę įta­ką par­duo­tam ga­ mi­nio vie­ne­tui“, – aiš­ki­no jis. Bend­ro­vės „EKT gru­pė“ kon­ sul­tan­tas Jus­tas Ga­vė­nas įsi­ti­ki­ nęs, kad di­des­nėms kai­noms ša­ ly­je įta­kos tu­ri san­ty­ki­nai ne­di­de­lė kon­ku­ren­ci­ja: „Teks­ti­lės pre­ky­bos sek­to­riu­je yra apie 1 tūkst. spe­cia­ li­zuo­tų dra­bu­žių par­duo­tu­vių. Sek­ to­riaus apy­var­ta sie­kia apie 800 mln. li­tų, apie 40 pro­c. jos su­da­ ro vie­na įmo­nė ir jai pri­klau­san­čios par­duo­tu­vės.“ Ta­čiau Lie­tu­vos pre­ky­bos įmo­ nių aso­cia­ci­jos vyk­dan­ty­sis di­rek­ to­rius Lau­ry­nas Vi­li­mas pa­ti­ki­no, kad Lie­tu­vo­je dra­bu­žių ir ava­ly­nės kai­nos at­spin­di vi­suo­ti­nes ten­ den­ci­jas ir iš ki­tų ES ša­lių smar­ kiai neiš­sis­ki­ria. Ga­lu­ti­nio pro­ duk­to kai­nai, anot jo, įta­kos tu­ri įvai­rūs veiks­niai, pa­vyz­džiui, ga­ my­bos są­nau­dos, ku­rias le­mia ener­ge­ti­nių iš­tek­lių, me­džia­g ų bran­gi­mas.

„„Rea­ly­bė: gy­ven­to­jai nė­ra fi­nan­siš­kai pa­jė­gūs rink­tis lie­tu­viš­kus dra­bu­

žius, nes jie siu­va­mi tur­tin­ges­niems už­sie­nio pir­kė­jams. 

Kai­nų ne­ma­žins

Pak­laus­tas, ar Lie­tu­vo­je dra­bu­žių kai­nos ar­ti­miau­siu me­tu kaip nors kis, L.Vi­li­mas pa­kar­to­jo, kad ša­ ly­je kai­nos kei­sis to­kia pat link­me – ma­žės ar­ba di­dės – kaip ir vi­so­ je Eu­ro­po­je. Vis dėl­to aki­vaiz­džiai brangs­tant ener­ge­ti­niams iš­tek­ liams, kaip ga­li nu­ma­ny­ti pa­pras­ tas var­to­to­jas, di­de­lių tei­gia­mų po­ ky­čių ti­kė­tis ne­ver­ta. J.Ga­vė­no ma­ny­mu, di­džiau­sią ga­lią sa­vo ran­ko­se tu­rin­tys pre­ky­ bos tink­lai bū­ti­ny­bės ma­žin­ti kai­ nas ne­ma­to. Anot jo, kol pir­kė­jai ne­pla­nuos pir­ki­nių, lai­ky­sis pre­kių ženk­lų ir pirks ga­na ne­ra­cio­na­liai, kai­nos smar­kiai ne­si­keis. Vis dėl­to, kaip sa­kė par­duo­tu­ vės „Man­go“ di­rek­to­rė Ais­tė Pe­ lio­ny­tė, šiais me­tais, pa­ly­gin­ti su

praė­ju­siais, dra­bu­žiai šio tink­lo par­duo­tu­vė­se at­pi­go apie 20 pro­c. Nu­ro­dy­mą ma­žin­ti kai­nas, anot jos, iš cent­ri­nės būs­ti­nės Is­pa­ni­jo­ je ga­vo vi­so­se ša­ly­se esan­čios par­ duo­tu­vės. „Tink­las tru­pu­tį kei­čia kon­cep­ ci­ją, ma­ži­na kai­nas, nors ko­ky­bė iš­li­ko ta pa­ti“, – sa­kė A.Pe­lio­ny­tė. Lau­kia­ma kitų prekybos tinklų

L.La­siaus­ko ma­ny­mu, iš už­sie­nio im­por­tuo­tais dra­bu­žiais pre­kiau­ jan­čios par­duo­tu­vės kai­nų ne­ma­ žins, kol Lie­tu­vo­je neat­si­ras pi­gių pre­kių ženk­lų tink­lų. Ta­čiau pa­ šne­ko­vas ir pa­ts ste­bė­jo­si, kad jų ša­ly­je iki šiol be­veik nė­ra. „To­kių pi­gių pa­sau­li­nių tink­lų kaip H&M atė­ji­mas į ša­lies rin­ką

„Shut­ters­tock“ nuo­tr.

bū­tų tei­gia­mas. Kuo dau­giau to­kių tie­sio­giai vei­kian­čių tink­lų, tuo ša­ly­je bū­tų di­des­nė kon­ku­ren­ci­ja ir ma­žes­nė kai­na. Kol kas dau­gu­ ma už­sie­nio dra­bu­žių įmo­nių Lie­ tu­vo­je vei­kia pa­gal fran­ši­zę. O tai reiš­kia, kad jos vei­kia per at­sto­vus ir dėl to ga­li neats­pin­dė­ti bend­rų rin­kos ten­den­ci­jų“, – sa­kė L.La­ siaus­kas ir pri­mi­nė, kad H&M ša­ ly­je tu­rė­tų pa­si­ro­dy­ti 2013 m. Vis dėl­to, kaip pa­ste­bė­jo pa­šne­ ko­vas, pi­gūs pa­sau­li­niai tink­lai į Lie­tu­vą veik­ti tie­sio­giai ne­si­ver­žia ir daž­nai sa­vo plėt­rą su­stab­do ties Len­ki­jos sie­na. „Tur­būt tai reiš­kia, kad Lie­tu­vos rin­ka jiems nė­ra pa­kan­ka­mai pa­ trauk­li dėl dy­džio, per­ka­mu­mo ir pan.“, – svars­tė jis.


8

Antradienis, balandžio 10, 2012

Sportas

Vi­sos min­tys – apie re­van­šą

Sta­tis­ti­ka „Lo­ko­mo­tiv-Ku­ban“ – „Žal­gi­ris“ 2012 04 08, Kras­no­da­ro krep­ši­nio ha­lė, 4000 žiū­ro­vų.

72:44

Šian­dien va­ka­re įvyk­sian­čia­me VTB Vie­ nin­go­sios ly­gos ant­ra­ja­me aš­tunt­fi­na­lio ma­če Kau­no „Žal­gi­riui“ bū­ti­na per­ga­lė. Vie­nas ny­kiau­sių šio se­zo­no rung­ty­nių Kras­no­da­re vie­tos „Lo­ko­mo­tiv-Ku­ban“ eki­pai pra­lai­mė­ję kau­nie­čiai se­ri­jo­je iki dvie­jų per­ga­lių pra­lai­mi 0:1.

(12:15, 20:8, 22:14, 18:7) „Lo­ko­mo­tiv-Ku­ban“: K.Ri­ver­sas 21 taš­kas, A.Trao­re 13, J.Mas­ sey 9, V.Ilievs­kis 7, M.Ig­ners­kis, R.Blak­ney ir N.Ša­bal­ki­nas po 5, M.Gri­gor­je­vas 4, M.Še­ le­ke­tas 3.

„Žal­gi­ris“: T.De­li­nin­kai­tis, R.Jav­to­kas ir D.Ša­len­ga po 7, M.Kal­nie­tis 6, M.Po­po­vi­čius, P.Jan­kū­nas ir M.Kuz­mins­kas po 4, M.Ra­ko­vi­čius ir T.Kli­ ma­vi­čius po 2, Ž.Ja­na­vi­čius 1.

Ko­man­dų ro­dik­liai: Ma­rius Bag­do­nas m.bagdonas@diena.lt

Juo­da­sis sek­ma­die­nis

Cha­rak­te­rį ir su­si­tel­ki­mą pa­de­ monst­ra­vę ir įspū­din­gu sti­liu­mi Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­to“ krep­ši­ nin­kus įvei­kę Alek­sand­ro Tri­fu­no­ vi­čiaus auk­lė­ti­niai Ru­si­jos pie­tuo­se ga­vo niuk­są. Kras­no­da­ras kau­nie­ čius pa­si­ti­ko ali­nan­čiu karš­čiu – ter­mo­met­ro stul­pe­lis ro­dė 25 laips­ nius ši­lu­mos.

Ge­rai, kad aš­tunt­ fi­na­lio se­ri­jo­je nie­ ko ne­le­mia įmes­ tų ir pra­leis­tų taš­kų skir­tu­mas.

Pui­ki dvi­ko­vos pra­džia 12:2 nie­ ko blo­go ne­ža­dė­jo, ta­čiau tuo­met žal­gi­rie­čių puo­li­mas ėmė strig­ti, o Kras­no­da­ro le­gio­nie­rių vie­nas po ki­to me­ti­mai skro­dė sve­čių krep­ šio tink­le­lį. Įpu­sė­jus dvi­ko­vai „Lo­ ko­mo­tiv-Ku­ban“ lai­mė­jo at­kar­pą 15:0 ir pra­ktiš­kai iš­spren­dė ma­ čo baig­tį. Kras­no­da­ro eki­pa šven­tė triuš­ki­na­mą per­ga­lę 72:44. Ma­čą prie Ku­ba­nės kran­tų žal­ gi­rie­čiai pri­si­mins kaip vie­ną juo­ džiau­sių per vi­są šį se­zo­ną. Sve­ čiai nu­si­lei­do var­žo­vams vi­so­se sta­tis­ti­kos ka­te­go­ri­jo­se, o nė vie­

dvi­taš­kiai – 21/36 (58 pro­c.) ir 15/42 (36 pro­c.), tri­taš­kiai – 8/21 (38) ir 3/18 (17), bau­dų me­ti­mai – 6/7 (86) ir 5/10 (50), at­ ko­vo­ti ka­muo­liai – 37 ir 36, re­zul­ta­ty­vūs per­da­vi­mai – 17 ir 7, klai­dos – 10 ir 13, pe­ rim­ti ka­muo­liai – 6 ir 6.

nas „Žal­gi­rio“ žai­dė­jas ne­su­rin­ ko dvi­ženk­lio taš­kų ir nau­din­gu­ mo ba­lų skai­čiaus. Ma­ža to, šio­je dvi­ko­vo­je „Žal­gi­ris“ ne­te­ko sa­vo vi­du­rio puo­lė­jo Mi­lo­va­no Ra­ko­vi­ čiaus. Įpu­sė­jus ant­ra­jam kė­li­niui, ser­bas su­si­žei­dė no­sį. At­sa­ko­ma­sis ma­čas vyks šian­ dien „Žal­gi­rio“ are­no­je, o jei­gu pri­ reiks tre­čių­jų rung­ty­nių – jos ry­toj taip pat bus žai­džia­mos Kau­ne.

Re­zul­ta­tas

Gink­lų ne­su­de­da

„Žai­dė­me su vie­na stip­riau­sių VTB Vie­nin­go­sios ly­gos ko­man­dų. „Žal­gi­ris“ tu­ri daug ge­rų žai­dė­ jų, ku­rių dau­gu­ma at­sto­vau­ja Lie­ tu­vos na­cio­na­li­nei rink­ti­nei. Tai daug ką pa­sa­ko apie šios ko­man­ dos ly­gį. Be­veik vi­si žal­gi­rie­čiai la­ bai ge­rai žai­džia vie­nas prieš vie­ ną. Bū­tent grei­tis ir pa­dė­jo jiems ati­trūk­ti dvi­ko­vos pra­džio­je. Ta­ čiau vė­liau su­tan­ki­no­me gy­ny­bą ir tai da­vė di­vi­den­dų. Nors Kel­vi­nas Ri­ver­sas su­rin­ko net 21 taš­ką, no­ rė­čiau iš­skir­ti la­bai su­ma­nų Vla­do Ilievs­kio žai­di­mą. Man la­bai pa­ti­ ko, kaip bu­vo konst­ruo­ja­mos mū­sų ata­kos ma­ke­do­nui bū­nant ant par­ ke­to“, – pa­žy­mė­jo Kras­no­da­ro eki­ pai va­do­vau­jan­tis ser­bas Bo­ži­da­ras Mal­ko­vi­čius. „Ten­ka pri­pa­žin­ti, kad Kras­no­ da­ro eki­pa nu­si­pel­nė pir­mo­sios per­ga­lės. Su­ge­bė­jo­me prie­šin­tis tik pir­ma­ja­me kė­li­ny­je. Pas­ta­ruo­ ju me­tu ten­ka žais­ti daug rung­ty­ nių iš ei­lės ir tai ga­liau­siai at­si­lie­pia

„„Rea­bi­li­ta­ci­ja: skau­dų pra­lai­mė­ji­mą prie Ku­ba­nės kran­tų Ru­si­jo­je pa­

ty­rę „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai šian­dien sieks at­si­re­van­šuo­ti.ko­man­dos žai­di­mui. Ta­čiau to­ kio pa­si­tei­si­ni­mo ne­ga­li bū­ti. Ge­ rai tik tiek, kad šio­je aš­tunt­fi­na­ lio se­ri­jo­je nie­ko ne­le­mia įmes­tų ir pra­leis­tų taš­kų skir­tu­mas, ka­dan­ gi po to­kio pra­lai­mė­ji­mo at­si­ties­ ti bū­tų la­bai sun­ku. Da­bar vi­so la­ bo pra­lai­mi­me 0:1. Išs­tu­di­juo­si­me var­žo­vų žai­di­mą bei sa­vo klai­das ir na­muo­se siek­si­me re­van­šo“, – kal­ bė­jo „Žal­gi­rio“ vy­riau­sia­sis tre­ne­ ris A.Tri­fu­no­vi­čius. Skri­do be asis­ten­to

Į Kras­no­da­rą A.Tri­fu­no­vi­čius skri­ do be sa­vo asis­ten­to tau­tie­čio Oli­ ve­rio Kos­ti­čiaus. Šį ma­čą spe­cia­ lis­tas pra­lei­do dėl itin džiu­gios prie­žas­ties – tre­ne­rio žmo­na Je­ le­na pa­gim­dė duk­ry­tę. Ma­žy­lės

„Niž­nij Nov­go­rod“ – „Lie­tu­vos ry­ tas“ 60:64 (16:23, 10:11, 18:15, 16:15). S.An­to­no­vas 18 taš­k ų (11 at­ko­vo­t ų ka­muo­lių), P.Bre­že­cas 15 (9 at­ko­vo­ ti ka­muo­liai), I.Pau­ni­čius 12 / R.Sei­ bu­t is 14, S.Bab­raus­kas ir M.Ka­te­ly­ nas po 10.

vtb-lea­gue.com nuo­tr.

ūgis – 52 cm, svo­ris – 3400 g. Tė­ vai duk­rai var­do dar neiš­rin­ko. Skry­džio iš­va­ka­rė­se per ko­man­ dos tre­ni­ruo­tę O.Kos­ti­čių pa­svei­ ki­no vi­si žal­gi­rie­čiai. Pa­gal ser­biš­ kus pa­pro­čius yra bū­ti­na nuo kū­no nu­plėš­ti ir į sku­te­lius su­dras­ky­ti nau­jo­jo tė­vo dra­bu­žius. Tai ve­da­ mi Man­to Kal­nie­čio ir ko­man­dos ka­pi­to­no Pau­liaus Jan­kū­no žal­gi­ rie­čiai ir pa­da­rė. O.Kos­ti­čių pa­ svei­ki­no ir „Žal­gi­rio“ klu­bo sa­vi­ nin­kas Vla­di­mi­ras Ro­ma­no­vas. „Duk­re­lė tu­rė­jo gim­ti po ke­lių die­nų, ta­čiau ket­vir­ta­die­nį žmo­ nai ap­si­lan­kius „Žal­gi­rio“ are­no­je, ma­tyt, ma­žy­lė no­rė­jo pa­si­žiū­rė­ti, kas ten taip triukš­mau­ja ir pa­sau­lį iš­vy­do šiek tiek anks­čiau, – juo­ka­ vo ir džiaugs­mo ne­slė­pė O.Kos­ti­

čius. – Ži­no­ma, jaus­mas ta­pus tė­ vu yra ypa­tin­gas.“ Vil­nie­čiai pir­mau­ja

Ki­ta­me aš­tunt­fin ­ a­lio ma­če svar­ bią per­ga­lę iš­ko­vo­jo „Lie­tu­vos ry­ to“ krep­ši­nin­kai. Sos­ti­nės eki­pa sve­čiuo­se po la­bai at­kak­lios ko­vos 64:60 įvei­kė Že­mu­ti­nio Nau­gar­do „Niž­nij Nov­go­rod“ eki­pą ir prieš at­sa­ko­mą­jį ma­čą, šian­dien vyk­ sian­tį Lie­tu­vo­je, tu­ri la­bai ge­rus šan­sus ženg­ti į ket­virt­fi­na­lį. „Vi­sa­da sun­ku žais­ti su ko­man­ da, ku­ri ne­tu­ri ryš­kių žvaigž­džių. La­bai svar­bu, kad lai­mė­jo­me ir prieš ma­čą sa­vo­je aikš­tė­je tu­ri­me pra­na­šu­mą“, – džiau­gė­si „Lie­ tu­vos ry­to“ vy­riau­sia­sis tre­ne­ris Alek­sand­ras Dži­ki­čius.

„Žal­gi­rio“ šo­kė­jos – Eu­ro­ly­gos fi­na­lo ket­ver­te Kau­no „Žal­gi­rio“ pa­lai­ky­mo gru­ pė lai­mė­jo Eu­ro­ly­gos šo­kė­jų kon­ kur­są. Ge­gu­žės pra­džio­je šokėjos skris į Stam­bu­lą ir links­mins žiū­ro­ vus per Eu­ro­ly­gos fi­na­lo ket­ver­tą.

„„Nu­ga­lė­to­jos: Eu­ro­ly­gos in­ter­ne­to sve­tai­nė­je vy­ku­sį bal­sa­vi­mą lai­mė­ju­

sios „Žal­gi­rio“ šo­kė­jos per fi­na­lo ket­ver­tą ža­da dar dau­giau staig­me­nų.Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

Per Eu­ro­ly­gos in­ter­ne­to sve­tai­nė­je vy­ku­sį bal­sa­vi­mą žal­gi­rie­tės įvei­kė praė­ju­sių me­tų čem­pio­nes Gdy­nės „As­se­co Pro­kom“ šo­kė­jas, taip pat ir Pi­rė­jo „Olym­pia­cos“ bei Mask­ vos CSKA mer­gi­nas. „Kau­no „Žal­gi­rio“ šo­kė­jų var­du dė­ko­ja­me vi­siems ger­bė­jams, pa­ dė­ju­siems mums iš­ko­vo­ti ke­lia­la­ pį į Eu­ro­ly­gos fi­na­lo ket­ver­to var­ žy­bas Stam­bu­le, – en­tu­zias­tin­gai džiau­gė­si „Žal­gi­rio“ šo­kė­jų gru­pės va­do­vė Dia­na Gand­ri­mė. – Tik jū­ sų vi­sų dė­ka ga­lė­si­me gar­sin­ti ne tik „Žal­gi­rio“, bet ir Lie­tu­vos var­ dą aukš­čiau­sio ly­gio krep­ši­nio ren­ gi­ny­je. Di­džiuo­ja­mės nu­ga­lė­ju­sios

Ru­si­jos, Len­ki­jos ir Grai­ki­jos šo­kė­ jų ko­man­das fi­na­le ir esa­me dė­kin­ gos už su­teik­tą ga­li­my­bę. Ačiū už di­džiu­lį pa­lai­ky­mą!“ Pa­sie­ku­sios per­ga­lę „Žal­gi­rio“ šo­kė­jos ne­ke­ti­na su­sto­ti. Pa­pil­ dy­ti šo­kių pro­gra­mą ir pa­si­ruoš­ ti fi­na­lo ket­ver­to rung­ty­nėms pa­ dės gar­sus Lie­tu­vos cho­reog­ra­fas Kęs­tu­tis Ba­ra­naus­kas, ku­ris mer­ gi­noms jau yra tal­ki­nęs ir se­zo­ no pra­džio­je. „Be ga­lo džiau­giuo­si mer­gi­nų sėk­me. Dirb­ti su šia gru­ pe – man di­džiu­lis ma­lo­nu­mas“, – iš­gir­dęs nau­jie­nas sa­kė K.Ba­ra­ naus­kas. Į pro­gra­mą bus įtrauk­ ti Eu­ro­ly­gos fi­na­lo ket­ver­te da­ly­ vau­sian­čių vals­ty­bių na­cio­na­li­niai šo­kiai. Stam­b u­l e „Žal­g i­r io“ var­d as skam­bės ir dau­giau kar­tų. Eu­ro­ ly­gos jau­ni­mo tur­ny­re, ku­ris vyks per Eu­ro­ly­gos fi­na­lo ket­ver­tą, da­

ly­vaus „Žal­gi­rio“ jau­nių ko­man­da. Jie į pa­grin­di­nį tur­ny­rą pa­te­ko lai­ mė­ję at­ran­ką, vy­ku­sią „Žal­gi­rio“ are­no­je va­sa­rio 10–12 d. Kau­ne vy­ku­sia­me Eu­ro­ly­gos jau­ ni­mo at­ran­kos tur­ny­re da­ly­va­vę Eu­ro­ly­gos at­sto­vai ne­gai­lė­jo gra­ žių žo­džių „Žal­gi­rio“ šo­kė­jų pa­si­ ro­dy­mams. „La­bai no­rė­jo­me, kad „Žal­gi­rio“ var­dą iš­girs­tų vi­sa Eu­ ro­pa ne tik mi­nint per­spek­ty­viau­ sius krep­ši­nin­kus, bet ir po šo­kė­jų pa­si­ro­dy­mų per mi­nu­tės per­trau­ kė­les“, – prieš per­ga­lin­gai pa­si­ bai­gu­sį bal­sa­vi­mą šo­kė­jų kon­kur­ se kal­bė­jo D.Gand­ri­mė. Ge­gu­žės 10–13 d. per Eu­ro­ly­ gos fi­na­lo ket­ver­to pus­fi­na­lius su­si­tiks Mask­vos CSKA ir Atė­ nų „Pa­nat­hi­nai­kos“ bei „Bar­ce­ lo­nos Re­gal“ ir Pi­rė­jo „Olym­pia­ cos“ krep­ši­nin­kai. KD, zal­gi­ris.lt inf.


9

Antradienis, balandžio 10, 2012

Daugiau sporto naujienų skaitykite kaunodiena.lt

Paaiš­kė­jo ­ pus­fi­na­li­nin­kai

A.Sker­la žais „Žal­gi­ry­je“

L.Gri­ge­lio ­ šuo­lis

Da­vi­so tau­rės te­ni­so tur­ny­ro pus­fi­na­liuo­se žais nu­ga­lė­to­jos ti­tu­lą gi­nan­ti Is­pa­ni­jos rink­ti­ nė ir JAV eki­pa, o Ar­gen­ti­nos var­žo­ve bus Če­ki­jos ko­man­ da. Is­pa­nai 4:1 įvei­kė aust­rus, ame­ri­kie­čiai 3:2 pran­cū­zus, Če­ki­ja kiek ne­ti­kė­tai 4:1 pa­ lau­žė Ser­bi­ją, o Ar­gen­ti­na 4:1 lai­mė­jo prieš Kroa­ti­ją.

Pen­kio­li­ka me­tų Lie­tu­vos na­ cio­na­li­nei fut­bo­lo rink­ti­nei at­ sto­va­vęs ir 84 rung­ty­nes jo­ je su­žai­dęs gy­nė­jas And­rius Sker­la (nuotr. kairėje) ta­po Vil­niaus mies­to fut­bo­lo drau­ gi­jos „Žal­gi­ris“ na­riu. Net­ru­ kus 35-ąjį gim­ta­die­nį švę­sian­ tis gy­nė­jas į „Žal­gi­rį“ su­grįž­ta po 16 me­tų per­trau­kos.

Lie­tu­vos te­ni­si­nin­kas Ri­čar­ das Be­ran­kis Te­ni­so pro­fe­sio­ na­lų aso­cia­ci­jos (ATP) rei­tin­ gų len­te­lė­je iš 176 vie­tos pa­ ki­lo į 175-ąją. 21-ų lie­tu­vis tu­ ri 290 taš­kų. 20-me­tis Lau­ ry­nas Gri­ge­lis (nuotr.) (264 tšk.) iš 192-osios vie­tos pa­ki­lo į 185-ąją. Tai aukš­čiau­sia po­zi­ ci­ja per lie­tu­vio kar­je­rą.

Lon­do­ne ko­vos tik S.Kru­pec­kai­tė

Lie­tu­vos jau­nių (iki 18 me­tų) le­do ri­tu­lio rink­ti­nė iš Ny­der­lan­duo­se vy­ku­sio pa­sau­ lio čem­pio­na­to į Lie­tu­vą par­ve­ žė bron­zos me­ da­lius.

Pla­ne­tos čem­pio­na­te sprin­to rung­ties si­dab­rą iš­ko­vo­ju­si Si­mo­ na Kru­pec­kai­tė Lon­do­no olim­ pia­do­je bus vie­nin­te­lė Lie­tu­vos tre­ko dvi­ra­ti­nin­kė.

„„Nusivylimas: trečią vietą jaunieji šalies ledo ritulininkai įvertino kaip nesėk­mę. 

Manto Stankevičiaus nuotr.

Jau­niai par­ve­žė bron­zos me­da­lius Man­tas Stan­ke­vi­čius m.stankevicius@diena.lt

Džiaugs­mo ne­bu­vo

„Šiek tiek ap­mau­du, nes pra­lai­mė­ jo­me vie­nas rung­ty­nes ir li­ko­me tre­čio­je vie­to­je. Va­žia­vo­me nu­si­tei­ kę į Lie­tu­vą par­vež­ti auk­so me­da­ lių, to­dėl bron­za šiuo me­tu ne­la­bai džiu­gi­na, – po čem­pio­na­to kal­bė­ jo ko­man­dos ka­pi­to­nas Da­nie­lis Bog­dziu­lis. – Tai bu­vo pa­sku­ti­niai me­tai, kai ga­lė­jau at­sto­vau­ti jau­nių rink­ti­nei. Per čem­pio­na­to už­da­ry­ mo ce­re­mo­ni­ją ne­jau­čiau di­de­lio džiaugs­mo, kai ant kak­lo bu­vo ka­ bi­na­mas bron­zos me­da­lis.“ Pak­laus­tas, ar Ko­rė­jos ir Ru­mu­ ni­jos ko­man­dos, ku­rios tur­ny­ro len­te­lė­je iš­si­ri­kia­vo aukš­čiau, iš tie­ sų bu­vo stip­res­nės, D.Bog­dziu­lis nė kiek ne­dve­jo­da­mas at­sa­kė: „Ne.“ „Šia­me čem­pio­na­te bu­vo­me stip­riau­sia ko­man­da. Ne­juo­kau­ju, ta­čiau vis­kas su­si­klos­tė taip, kad pra­lai­mė­jo­me ru­mu­nams, o čem­ pio­nais ta­pu­sius ko­rė­jie­čius juk įvei­kė­me. Tai ir yra skau­džiau­sia. Pras­tas žai­di­mas prieš Ru­mu­ni­ jos le­do ri­tu­li­nin­kus mus nu­stū­ mė į tre­čią vie­tą“, – sa­kė le­do ri­ tu­li­nin­kas. Prib­loš­kė Pie­tų Ko­rė­ja

Sportas

Įmu­šęs pen­kis įvar­čius ir at­li­kęs de­vy­nis re­zul­ta­ty­vius per­da­vi­mus D.Bog­dziu­lis bu­vo pri­pa­žin­tas ge­ riau­siu čem­pio­na­to puo­lė­ju. „Šis ap­do­va­no­ji­mas – nie­ko ypa­tin­go. Bū­čiau kur kas lai­min­ges­nis, jei na­mo vež­tu­me auk­so me­da­lius, – sa­kė le­do ri­tu­li­nin­kas. – Pats sa­vo pa­si­ro­dy­mu čem­pio­na­te ne­su la­ bai pa­ten­kin­tas, tie­siog bu­vo ge­ rų mo­men­tų, ta­čiau pri­si­pa­žin­siu, kad bu­vo ir pra­stų aki­mir­kų. Nea­

be­jo­ju, kad ga­lė­jau pa­si­ro­dy­ti ir ge­ riau.“ Le­do ri­tu­li­nin­kas pa­ti­ki­no, kad apie iš­kri­ti­mą į že­mes­nį di­ vi­zio­ną net ne­bu­vo min­čių. „Ko­ man­dos va­do­vai gal ir bai­minosi, bet žai­dė­jai tik­rai apie tai net ne­ gal­vo­jo. Sun­kiau­sios rung­ty­nės – su Pie­tų Ko­rė­ja, ka­dan­gi jų ko­ man­dos žai­dė­jai bu­vo la­bai grei­ti. Kai jie pra­dė­da­vo su­kti ra­tus, sun­ ku bū­da­vo su­si­gau­dy­ti, kas da­ro­si. Ki­tos ko­man­dos ne­de­monst­ra­vo ypač ge­ro le­do ri­tu­lio“, – pa­brė­žė ko­man­dos ka­pi­to­nas, rung­ty­niau­ jan­tis Suo­mi­jo­je.

Šia­me čem­pio­na­te bu­vo­me stip­riau­sia ko­man­da.

Ri­kiuo­tė 1. Pie­tų Ko­rė­ja 12 taš­k ų. 2. Ru­mu­ni­ ja 12. 3.Lie­tu­va 11. 4. Di­džio­ji Bri­ta­ni­ ja 5. 5. Kroa­ti­ja 4. 6. Ny­der­lan­dai 1.

ži­no, kad pa­sku­ti­nė­mis pir­me­ny­ bių die­no­mis ti­kė­jo­si si­dab­ro me­ da­lių. „Ko­ją pa­ki­šo pra­lai­mė­ji­mas ru­mu­nams. Pir­mą die­ną įvei­kė­me bri­tus, pa­ti­kė­jo­me, kad tai – pa­čios svar­biau­sios rung­ty­nės, ir min­ti­ mis jau ka­bi­no­mės auk­so me­da­lius, į aikš­te­lę išė­jo­me ne­pa­si­ruo­šę. Tai bu­vo mū­sų di­džiau­sia klai­da, ku­ ri kai­na­vo la­bai daug“, – sa­kė le­do ri­tu­li­nin­kas. Įgy­ven­din­ti tiks­lai

Ko­man­dos nuo­pel­nas

Ge­riau­siu žai­dė­ju Lie­tu­vos ko­ man­do­je pri­pa­žin­tas var­ti­nin­ kas Do­na­tas Žu­ko­vas tei­gė esan­ tis pa­ten­kin­tas pa­siek­tu re­zul­ta­tu. „Čem­pio­na­tas bu­vo la­bai įtemp­ tas – su kiek­vie­na ko­man­da bu­vo sun­ku žais­ti, tie­siog mums pri­trū­ ko sėk­mės, kad ga­lė­tu­me na­mo va­ žiuo­ti su auk­so me­da­liais“, – sa­kė Elekt­rė­nų „Ener­gi­jos“ var­tus sau­ gan­tis žai­dė­jas. Jis ne­su­reikš­mi­no jam įteik­to spe­ cia­laus ge­riau­sio ko­man­dos žai­dė­jo pri­zo – „Tis­sot“ laik­ro­džio. „Sma­ gu, kad bu­vau įver­tin­tas, bet šis pri­ zas – vi­sos ko­man­dos dar­bas. Kaž­ kaip net ne­sma­gu bu­vo jį seg­tis ant ran­kos, nes ži­no­jau, kad ma­no ge­ ram žai­di­mui įta­kos tu­rė­jo ir ko­ man­dos drau­gai, ku­rie aikš­te­lė­je ne­ ma­žai pa­dė­jo“, – sa­kė D.Žu­ko­vas. Ru­si­jo­je rung­ty­niau­jan­tis Pau­lius Gin­tau­tas po čem­pio­na­to pri­si­pa­

Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio fe­de­ra­ci­jos (LLRF) pre­zi­den­tas Pet­ras Nau­sė­da tei­gė, kad jau­nių re­zul­ta­tai džiu­gi­ na. „Prieš čem­pio­na­tą kė­lė­me tiks­ lą – me­da­liai. Kiek ži­nau, vi­sa ko­ man­da bu­vo nu­si­tei­ku­si ko­vo­ti dėl aukš­čiau­sios pra­bos me­da­lių, ta­čiau esa­me pa­ten­kin­ti ir bron­zos me­da­ liais, – sa­kė LLRF va­do­vas. – Esa­me pa­ten­kin­ti vi­sos ko­man­dos dar­bu.“ P.Nau­sė­da iš­reiš­kė pa­dė­ką ko­ man­dą tre­ni­ruo­jan­tiems tre­ne­riams And­re­jui Jad­kaus­kui ir Ge­na­di­jui Chu­tar­co­vui: „Ma­nau, kad jie pui­ kiai su­si­tvar­ko su sa­vo už­duo­ti­mis tiek su jau­nių, tiek su jau­ni­mo rink­ ti­nė­mis – į Lie­tu­vą nuo­lat yra par­ ve­ža­mi me­da­liai. Tai džiu­gi­na.“ LLRF va­do­vas pri­mi­nė, kad pa­ sau­lio čem­pio­na­tui jau ruo­šia­si ir vy­rų rink­ti­nė. „Sto­vyk­lo­je jau tre­ ni­ruo­ja­si ke­tu­rio­li­ka žai­dė­jų. Lau­ kia­me pa­pil­dy­mo iš jau­nių rink­ ti­nės ir le­gio­nie­rių“, – in­for­ma­vo P.Nau­sė­da.

Lie­tu­vos dvi­ra­čių tre­ko rink­ti­ nė iš Mel­bur­ne vy­ku­sio pa­sau­lio čem­pio­na­to ne­grį­žo tuš­čio­mis. Mo­te­rų sprin­to var­žy­bų fi­na­le 29-erių ute­niš­kė 0:2 pra­lai­mė­jo sprin­to ka­ra­lie­ne va­di­na­mai bri­ tei 31 me­tų Vic­to­riai Pend­le­ton. Ji šios rung­ties pla­ne­tos čem­pio­ne ta­po jau šeš­tą kar­tą. Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos at­sto­ vė lai­mė­jo pir­mą­jį va­žia­vi­mą, o ant­ra­ja­me grei­tes­nė bu­vo lie­tu­ vė. Ta­čiau tei­sė­jai nu­spren­dė, kad S.Kru­pec­kai­tė iš­va­žia­vo iš sa­vo ko­ri­do­riaus, to­dėl pa­žei­dė tai­syk­les ir bu­vo disk­va­li­fi­kuo­ta. Net­ru­kus po var­žy­bų lie­tu­vę, iš­ko­vo­ju­sią si­dab­ro me­da­lį, pa­ svei­ki­no ša­lies Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė. „Ši per­ga­lė at­ne­šė gar­bę ir džiaugs­mą ne tik jums, bet ir vi­siems Lie­tu­vos žmo­nėms. Dė­ko­ju, kad aukš­čiau­siais tarp­ tau­ti­nė­se spor­to are­no­se iš­ko­vo­ tais me­da­liais jau ne vie­nus me­ tus įkve­pia­te ki­tus di­džiuo­tis sa­vo ša­li­mi ir sva­riais jos spor­ti­nin­kų lai­mė­ji­mais. Nuo­šir­džiai lin­kiu, kad atei­ty­je ne­prit­rūk­tų stip­rios svei­ka­tos ir iš­tver­mės sie­kiant gar­bin­giau­sių ap­do­va­no­ji­mų“, – ra­šo­ma Pre­zi­den­tės svei­ki­ni­me. Tai bu­vo jau 12-asis S.Kru­pec­ kai­tės iš­ko­vo­tas me­da­lis pa­sau­ lio čem­pio­na­tuo­se. Iki šiol ji bu­ vo lai­mė­ju­si 2 auk­so, 4 si­dab­ro ir 5 bron­zos ap­do­va­no­ji­mus. Prieš­pas­ku­ti­nę var­žy­bų die­ną Lie­tu­vos ko­man­dos ly­de­rė dar run­gė­si kei­ri­no (8 ra­tai) var­žy­ bo­se, ta­čiau jo­se mū­siš­kei pri­ trū­ko sėk­mės – tarp 24 dvi­ra­ ti­nin­kių lie­tu­vė S.Kru­pec­kai­tė li­ko aš­tun­ta. Pa­sau­lio čem­pio­nės

Ko­man­dų įskai­ta 1. Aust­ra­l i­ja (6 auk­so, 6 si­dab­ro, 3 bron­zos, iš vi­so – 15 medalių); 2. Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja (6, 4, 3,13); 3.Vo­ kie­ti­ja (2, 2, 1, 5); 4. Pran­cū­zi­ja (1, 2, 0, 3); 5. Ru­si­ja (1, 1, 0, 2); 6. Nau­jo­ji Ze­lan­di­ja (1, 0, 4, 5); 7. Bel­g i­ja (1, 0, 2, 3); 8. Len­ki­ja (1, 0, 0, 1), 9. Ka­na­da (0, 2, 1, 3); 10–11. Lie­tu­va (0, 1, 0, 1); 10–11. PAR (0, 1, 0, 1).

auk­so me­da­lį iš­ko­vo­jo pir­me­ny­ bių šei­mi­nin­kė An­na Mea­res, pa­ grin­di­nia­me fi­na­le ap­len­ku­si ru­ sę Je­ka­te­ri­ną Gni­den­ko ir vo­kie­tę Kris­ti­ną Vo­gel. Ir per­nai sprin­to pla­ne­tos vi­ce­ čem­pio­ne ta­pu­si S.Kru­pec­kai­tė tu­ri du ke­lia­la­pius į Lon­do­no žai­ dy­nes – sprin­to ir kei­ri­no rung­ty­ se. Ji bus vie­nin­te­lė Lie­tu­vos tre­ko dvi­ra­ti­nin­kė, ko­vo­sian­ti 2012 m. Lon­do­no va­sa­ros olim­pia­do­je. Pui­kią ga­li­my­bę ke­liau­ti į olim­ pia­dą tu­rė­jo Auš­ri­nė Tre­bai­ tė, ta­čiau ji per om­niu­mo var­žy­ bas skau­džiai kri­to ir pa­si­trau­kė iš ko­vos. Paaiš­kė­jo, kad lie­tu­vei ski­lo rak­ti­kau­lis. Pir­mą­ją pla­ne­tos čem­pio­na­to die­ną olim­pi­nis ke­lia­la­pis iš­sprū­ do Lie­tu­vos ko­man­dų sprin­to due­tui – S.Kru­pec­kai­tei ir Gin­ta­ rei Gai­ve­ny­tei. Jos bu­vo disk­va­li­ fi­kuo­tos dėl tai­syk­lių pa­žei­di­mo. Vil­tis pa­tek­ti į Lon­do­no žai­dy­nes žlu­go ir mū­sų ša­lies mo­te­rų 3 km ko­man­dų per­se­kio­ji­mo lenk­ty­nė­ se da­ly­va­vu­siai rink­ti­nei – Vi­li­jai Se­rei­kai­tei, Vai­dai Pi­kaus­kai­tei ir A.Tre­bai­tei. Pas­ku­ti­nę var­žy­bų die­ną sep­ tin­tą­ją vie­tą 3 km as­me­ni­nė­se per­se­kio­ji­mo lenk­ty­nė­se tarp 22 da­ly­vių užė­mė V.Se­rei­kai­tė. KD inf.

„„Lyderė: Melburne S.Krupeckaitė iškovojo jau 12-ąjį pasaulio čem­

pionato medalį. 

AFP nuotr.


10

antrADIENIS, balandžio 10, 2012

pasaulis Pa­vo­jin­ga­sis „Fa­ce­book“

Pre­zi­den­tas sau­gu­mietis

Baus­mė ­ už kri­ti­ką

Pa­vy­dus 34 me­tų Tai­va­no pie­ti­nės Ping­tun­go apy­gar­ dos gy­ven­to­jas Chou Youhuan­gas už­puo­lė so­cia­li­nio tink­lo „Fa­ce­book“ var­to­to­ ją, ku­ris in­ter­ne­te flir­ta­vo su jo žmo­na. Jis su bend­rais ne­ gy­vai už­dau­žė vyrą beis­bo­lo laz­da, nors tei­si­no­si ne­no­rė­ jęs žu­dy­ti.

Pie­tų Ose­ti­jos pa­kar­to­ti­niuo­ se pre­zi­den­to rin­ki­muo­se bu­ vęs re­gio­no Vals­ty­bės sau­ gu­mo ko­mi­te­to pir­mi­nin­ kas Leo­ni­das Ti­bi­lo­vas įvei­kė žmo­gaus tei­sių įga­lio­ti­nį prie re­gio­no pre­zi­den­to Da­vi­dą Sa­na­ko­je­vą. L.Ti­bi­lo­vas pa­ža­ dė­jo ne­per­se­kio­ti var­žo­vų ir „už­gy­dy­ti ka­ro žaiz­das“.

Iz­rae­lis už­drau­dė vo­kie­čių ra­ šy­to­jui 84 me­tų Günte­riui Gras­sui at­vyk­ti į sa­vo te­ri­to­ri­ ją. No­be­lio li­te­ra­tū­ros pre­mi­ jos lau­rea­tas G.Gras­sas praė­ ju­sią sa­vai­tę pa­skel­bė ei­les, ku­rio­se kal­ti­na Iz­rae­lį rez­gant pla­nus su­nai­kin­ti Ira­ną ir va­ di­na žy­dų vals­ty­bę grės­me pa­sau­lio sau­gu­mui.

De­ry­bos dėl bran­duo­li­nės pro­gra­mos Šį šeš­ta­die­nį Stam­bu­le ren­gia­mos de­ry­bos dėl Ira­no bran­duo­li­nės pro­gra­mos.

De­ry­bo­s vyks va­di­na­muo­ju P5+1 for­matu – da­ly­vaus 5 nuo­la­ti­nės Jung­ti­nių Tau­tų Sau­gu­mo Ta­ry­bos na­rės ir Vo­kie­ti­ja. Jo­se da­ly­vaus Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Ki­ni­ja, Pran­cū­zi­ja, Vo­kie­ti­ja, Ru­si­ja ir JAV. Pas­ta­rą­jį kar­tą to­kios de­ry­ bos vy­ko 2011 m. sau­sį. Ta­čiau jos bai­gė­si be re­zul­ta­tų. ES už­sie­nio rei­ka­lų įga­lio­ti­nės Cat­he­ri­ne Ash­ton at­sto­vas Mi­ chae­lis Man­nas pa­tvir­ti­no, kad ti­ ki­ma­si pa­žan­gos. „Mes su­ta­rė­me ba­lan­džio 14 d. Stam­bu­le pra­dė­ti de­ry­bas, – sa­ kė M.Man­nas. – Ti­ki­mės, kad šis pir­mas ra­tas su­kurs pa­lan­kią ap­ lin­ką konk­re­čiai pa­žan­gai. Mes, su­p ran­ta­m a, sie­k ia­m e tva­raus pro­ce­so.“

Są­ly­gų nu­sta­ty­mas prieš su­si­ti­ki­mą reikš su­si­ti­ki­mo pa­ bai­gą. Ira­nas pa­ra­gi­no pa­sau­li­nes ga­lias „bū­ti są­ži­nin­gas“ per de­ry­bas. „Mes ti­ki­mės, kad vadinamosios P5+1 šalys prie de­ry­bų sta­lo sės są­ ži­nin­gai nu­si­tei­ku­sios, o mes ir­ gi są­ži­nin­gai siek­si­me, kad abi ša­ lys pa­siek­tų abi­pu­siš­kai nau­din­gą re­zul­ta­tą“, – pa­brė­žė Ira­no už­sie­ nio rei­ka­lų mi­nist­ras Ali Ak­ba­ras Sa­le­hi. Tie­sa, jis per­spė­jo, kad jei di­ džio­sios vals­ty­bės prieš de­ry­bas ke­ti­na kel­ti išanks­ti­nes są­ly­gas, de­ry­bos nu­trūks. Pa­sak jo, tiks­las yra tas, kad „Ira­ nas įgy­tų sa­vo tei­ses, o P5+1 su­ma­ žin­tų sa­vo su­si­rū­pi­ni­mą“ dėl Te­he­ ra­no bran­duo­li­nės pro­gra­mos. „Są­ly­gų nu­sta­ty­mas prieš su­si­ti­ ki­mą reikš su­si­ti­ki­mo pa­bai­gą. Tai yra be­pras­miš­ka, nes nie­kas iš de­ ry­bų na­rių ne­ke­ti­na priim­ti ko­kių nors są­ly­gų prieš de­ry­bas“, – sa­ kė mi­nist­ras. Iz­rae­lis, JAV ir kai ku­rie Va­šing­ to­no są­jun­gi­nin­kai nuo­gąs­tau­ ja, kad Ira­no bran­duo­li­nė pro­gra­ ma yra prie­dan­ga su­si­kur­ti ato­mi­nį gink­lą, ta­čiau Te­he­ra­nas to­kius įta­ ri­mus griež­tai at­me­ta. JAV ir Iz­rae­lis net gra­si­na su­ reng­ti ata­kas prieš Ira­no bran­duo­ li­nius ob­jek­tus, jei ne­su­ta­ri­mų su šii­tiš­ka res­pub­li­ka ne­pa­vyk­tų iš­ spręs­ti dip­lo­ma­ti­nė­mis prie­mo­ nė­mis. „Reu­ters“, BNS inf.

„„Pa­lai­mi­ni­mas: po­pie­žius Be­ne­dik­tas XVI dar sy­kį pa­ra­gi­no pa­sau­lį siek­ti tai­kos ir ge­ro­vės. 

AFP nuo­tr.

Ve­ly­ki­nis tai­kos pa­lin­kė­ji­mas

„Už­tik­rin­ti tai­ką Ira­ke, Si­ri­jo­je ir vi­suo­se Ar­ti­muo­siuo­se Ry­tuo­se, taip pat Af­ri­ko­je, pir­ miau­sia – Ma­ly­je ir Ni­ge­ri­jo­je“, – to­kia Šven­to­jo Tė­vo Be­ne­dik­to XVI ži­nia mies­tui ir pa­sau­liui. Įtemp­ta dar­bot­var­kė

Po­pie­žiaus Be­ne­dik­to XVI Ve­ly­ kų dar­bot­var­kė bu­vo kaip rei­kiant įtemp­ta. Ne­se­niai po­pie­žius grį­žo iš vi­ zi­to Ku­bo­je, o rug­sė­jį ke­ti­na vyk­ ti į Li­ba­ną. Tai bus ant­ra­sis Be­ne­ dik­to XVI ap­si­lan­ky­mas Ar­ti­mų­jų Ry­tų re­gio­ne – 2009 m. po­pie­žius lan­kė­si Jor­da­ni­jo­je, Iz­rae­ly­je ir Pa­ les­ti­no­je. Šeš­ta­die­nį po­nti­fi­kas va­do­va­vo tri­jų va­lan­dų truk­mės Ve­lyk­nak­ čio li­tur­gi­jai Šv. Pet­ro ba­zi­li­ko­je, sek­ma­die­nį au­ko­jo dvie­jų va­lan­dų šven­tą­sias Ve­ly­kų mi­šias po at­vi­ru dan­gu­mi Šv. Pet­ro aikš­tė­je, į ku­ rią tra­di­ciš­kai su­gu­žė­jo tūks­tan­ čiai mal­di­nin­kų. Tie­sa, pro­ble­mų Be­ne­dik­tui XVI, ku­riam ba­lan­džio 16 d. su­ kaks 85 me­tai, apei­gos ne­su­kė­lė, nors sek­ma­die­nį po­pie­žius ir at­ ro­dė šiek tiek pa­var­gęs. Po pa­mal­dų aikš­tė­je iš ba­zi­li­kos bal­ko­no Šven­ta­sis Tė­vas su­tei­kė iš­kil­min­gą apaš­ta­liš­ką­jį pa­lai­mi­ ni­mą „Ur­bi et or­bi“. „Žmo­ni­ja klai­džio­ja tam­so­je“

Per Ve­lyk­nak­čio li­tur­gi­ją po­pie­ žius pa­brė­žė, kad „žmo­ni­ja klai­ džio­ja tam­so­je, ne­ga­lė­da­ma at­ skir­ti ge­ra nuo blo­ga“. „Gy­ve­ni­mas stip­res­nis už mir­ tį. Gė­ris stip­res­nis už blo­gį. Mei­ lė stip­res­nė už nea­py­kan­tą. Tie­sa stip­res­nė už me­lą“, – ti­kin­tie­

siems sa­kė Be­ne­dik­tas XVI. Per sa­vo ho­mi­li­ją Šven­ta­sis Tė­vas per­spė­jo: „Tam­sa, ku­ri ke­lia rea­lią grės­mę žmo­ni­jai, ga­liau­siai yra tai, kad jis ga­li ma­ty­ti ir ty­ri­nė­ti ap­ čiuo­pia­mus ma­te­ria­lius da­ly­kus, bet ne­ga­li ma­ty­ti, kur pa­sau­lis ei­ na ar iš kur atei­na, kur ei­na mū­ sų pa­čių gy­ve­ni­mas, kas yra ge­ra, o kas – blo­ga. Ši tam­sa, už­den­gian­ti Die­vą ir už­tem­dan­ti ver­ty­bes, yra rea­li grės­mė mū­sų eg­zis­ten­ci­jai ir ap­skri­tai pa­sau­liui.“

Gy­ve­ni­mas stip­res­ nis už mir­tį. Gė­ris stip­res­nis už blo­gį. Mei­lė stip­res­nė už nea­py­kan­tą. Tie­sa stip­res­nė už me­lą.

Ra­gi­na už­tik­rin­ti tai­ką

Sek­ma­die­nį skelb­da­mas pa­lai­mi­ ni­mą „Ur­bi et or­bi“ po­pie­žius pa­ brė­žė, kad „Ve­ly­kų džiaugs­mas pa­guos dėl sa­vo ti­kė­ji­mo ken­čian­ čius krikš­čio­nis“. Kar­tu po­nti­fi­kas pa­ra­gi­no už­tik­ rin­ti tai­ką Ira­ke, Si­ri­jo­je ir vi­suo­se Ar­ti­muo­siuo­se Ry­tuo­se, taip pat Ma­ly­je bei Ni­ge­ri­jo­je. „Pri­si­kė­lęs Kris­tus te­su­tei­kia vil­tį Ar­ti­mie­siems Ry­tams, kad vi­

sos to re­gio­no et­ni­nės, kul­tū­ri­nės ir re­li­gi­nės gru­pės bend­ra­dar­biau­ tų bend­ram la­bui ir kad bū­tų ger­ bia­mos žmo­gaus tei­sės, – sa­kė po­ pie­žius. – Ypač Si­ri­jo­je te­ne­bū­na lie­ja­mas krau­jas, kuo grei­čiau teį­ si­vy­rau­ja pa­gar­ba, dia­lo­gas ir su­si­ tai­ki­ni­mas, kaip rei­ka­lau­ja ir tarp­ tau­ti­nė bend­ruo­me­nė.“ Be­ne­dik­tas XVI pa­brė­žė, kad dau­ge­lis si­rų, pa­bė­gu­sių nuo konf­lik­to, pa­ti­ria sun­kias kan­čias, ir pa­ra­gi­no su­teik­ti jiems hu­ma­ni­ ta­ri­nę pa­gal­bą bei juos priim­ti. „Pa­bė­gė­liai iš tos ša­lies ir žmo­ nės, ku­riems rei­kia hu­ma­ni­ta­ri­nės pa­gal­bos, te­bū­nie sve­tin­gai prii­ ma­mi, so­li­da­ru­mas te­pa­leng­vi­na jų sun­kias kan­čias. Ve­ly­kų per­ga­lė ted­rą­si­na ira­kie­čių tau­tą ne­gai­lė­ti jė­gų sie­kiant sta­bi­lu­mo ir pa­žan­ gos“, – sa­kė po­nti­fi­kas. Be­ne­dik­tas XVI pa­ra­gi­no „iz­ rae­lie­čius ir pa­les­ti­nie­čius drą­siai at­nau­jin­ti tai­kos pro­ce­są“. Po­pie­žius taip pat mel­dė Die­vą pa­lai­ky­ti krikš­čio­nių bend­ruo­me­ nę Af­ri­ko­je, kur Ka­ta­li­kų baž­ny­čia pa­sta­rai­siais me­tais ne tik smar­ kiai plė­tė­si, bet ir ta­po te­ro­ris­tų tai­ki­niu. „Pri­si­kė­lęs Jė­zus te­guo­džia ken­ čian­čias Af­ri­kos ra­go tau­tas ir tes­ka­ti­na su­si­tai­ki­ni­mą; te­pa­de­da Di­džių­jų Eže­rų re­gio­nui, Su­da­nui ir Pie­tų Su­da­nui, jų gy­ven­to­jams te­su­tei­kia jė­gų at­leis­ti“, – sa­kė po­pie­žius.

„Ni­ge­ri­jai, kur pa­sta­ruo­ju me­ tu vy­ko kru­vi­ni te­ro­ris­tų iš­puo­ liai, Ve­ly­kų džiaugs­mas teįk­ve­pia ener­gi­jos kur­ti tai­kią ir sa­vo pi­ lie­čių re­li­gi­jos lai­vę ger­bian­čią vi­ suo­me­nę“, – pri­dū­rė po­pie­žius. Kar­tu jis pa­smer­kė Ve­ly­kų die­ną Ni­ge­ri­jo­je įvy­ku­sį te­ro­ro ak­tą, per ku­rį žu­vo ma­žiau­siai 20 žmo­nių. Be­ne­dik­tas XVI taip pat mel­ dė, kad Ma­lį, „ku­ria­me šiuo me­tu vyks­ta po­li­ti­niai ne­ra­mu­mai, Šlo­ vin­ga­sis Kris­tus ap­do­va­no­tų tai­ka ir sta­bi­lu­mu“. AP, AFP, BNS inf.

Ni­ge­ri­ją su­krė­tė spro­gi­mai Pa­sau­liui šven­čiant Kris­taus pri­si­ kė­li­mą, Ni­ge­ri­ją su­krė­tė te­ro­ro ak­ tas, per ku­rį žu­vo ma­žiau­siai 20 žmo­nių. Iš­puo­lis įvyk­dy­tas Ka­dū­ nos mies­te. Per iš­puo­lį su­sprog­din­ti du au­to­mo­bi­liai su sprog­me­ni­mis. Jie bu­vo pa­sta­ty­ti prieš vie­tos baž­ ny­čią. Per Ka­lė­das vir­ti­nę iš­puo­ lių prieš baž­ny­čias ir ki­to­se vie­to­se įvyk­dė is­la­mis­tų gru­puo­tė „Bo­ko Ha­ram“. Di­džiau­sias tų iš­puo­lių bu­ vo įvyk­dy­tas prie baž­ny­čios ne­to­li sos­ti­nės Abu­džos. Tuo­met žu­vo 44 žmo­nės. Per šios gru­puo­tės vyk­do­ mą su­ki­li­mą, ku­ris pa­rei­ka­lau­ja vis dau­giau krau­jo, nuo 2009 m. vi­du­ rio jau žu­vo dau­giau kaip tūks­tan­ tis žmo­nių.


11

antradienis, balandžio 10, 2012

14p.

Nuo­šir­džiai dir­bant su au­tiz­mu ser­gan­čiais vai­kais jie ga­li tap­ti ge­nia­lūs.

sveikata@diena.lt Redaktorė Marijana Jasaitienė

sveikata

Pro­fe­so­riaus kredo: kokia gyvensena – tokia ir sveikata Pas mus yra pui­kių kar­ dio­lo­gų, on­ ko­lo­gų, chi­ rur­gų, šei­ mos gy­dy­to­ jų, ku­rie de­ da daug pa­ stan­gų gy­ dant li­go­ nius, bet ne­ vyk­do­ma, o tik dek­la­ruo­ ja­ma pir­mi­ nė pro­fi­lak­ti­ ka, vi­sas dė­ me­sys nu­ kreip­tas tik į skie­pus.

„„Pa­vyz­dys: pro­fe­so­riaus L.Lu­ko­še­vi­čiaus gy­ve­ni­mo tiks­las – ne ma­te­ria­lūs tur­tai, o ge­ra svei­ka­ta. 

No­rint pa­sveik­ti vien ap­si­lan­ky­ti pas gy­ dy­to­ją ne­pa­kan­ka. Rei­kia keis­ti gy­ven­se­ ną. Tuo įsi­ti­ki­nęs il­ga­me­tis Lie­tu­vos svei­ ka­tos moks­lų uni­ver­si­te­to, da­bar – Lie­tu­ vos kū­no kul­tū­ros aka­de­mi­jos pro­fe­so­ rius, Ši­lai­nių po­lik­li­ni­kos Mi­ty­bos ir kū­no svo­rio cent­ro kon­sul­tan­tas Leo­nar­das Lu­ ko­še­vi­čius.

Ma­ri­ja­na Ja­sai­tie­nė

m.jasaitiene@kaunodiena.lt

– Jūs – Kau­ne ži­no­mas svei­ kuo­lis, il­gus me­tus dės­tęs bio­ che­mi­ją stu­den­tams, ta­po­te mi­ty­bos ir gy­ven­se­nos dės­ty­ to­ju. Ko­dėl pa­kei­tė­te sa­vo įsi­ ti­ki­ni­mus? – Įsi­ti­ki­ni­mų ne­pa­kei­čiau, tik pa­ gi­li­nau juos, priė­jau prie iš­va­dos, kad daž­niau­siai li­gos su­si­ju­sios su mi­ty­ba ir gy­ven­se­na. Be bio­che­mi­ jos kur­so, ve­džiau gy­ven­se­nos bio­ che­mi­nių as­pek­tų, mais­to sau­gos se­mi­na­rus stu­den­tams, šei­mos gy­

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

dy­to­jams ir far­ma­ci­jos po­dip­lo­mi­ nių stu­di­jų klau­sy­to­jams. Pas­ta­rie­ siems tai dės­tau ir da­bar. Žmo­gaus svei­ka­t a kin­t a vi­ są gy­ve­ni­mą. Įvai­riau­si veiks­niai ga­li ją ne tik ža­lo­ti, bet ir stip­rin­ ti. Me­di­ci­na daug nu­vei­kė gy­dant ser­gan­čiuo­sius, ta­čiau la­biau­siai, net 50 pro­c., svei­ka­ta pri­klau­ so nuo gy­ven­se­nos ir mi­ty­bos. Ki­ ti veiks­niai – ap­lin­ka ir pa­vel­dė­ ji­mas, su­da­ro po 20 pro­c. ir tik 10 pro­c. mū­sų svei­ka­tos pri­klau­ so nuo me­di­ci­ni­nių tech­no­lo­gi­jų. Gai­la, kad dau­gu­ma žmo­nių ši­to tei­gi­nio ne­su­vo­kia.

– Ar dėl to ne­nu­si­vy­lė­te – juk dau­gy­bę me­tų mo­ko­te vi­suo­ me­nę svei­kos gy­ven­se­nos? – Prieš try­li­ka me­tų pra­dė­jo veik­ ti Kau­no ap­skri­ties Tre­čio­jo am­ žiaus uni­ver­si­te­tas, ku­rio Svei­kos gy­ven­se­nos fa­kul­te­to de­ka­nu bu­ vau vi­suo­me­ni­niais pa­grin­dais. Fa­kul­te­to už­da­vi­nys bu­vo teig­ti klau­sy­to­jams ži­nias apie svei­ka­ tos iš­sau­go­ji­mą ir gy­ve­ni­mo ko­ ky­bės ge­ri­ni­mą. Jį lan­ky­da­vo apie pu­sant­ro šim­to klau­sy­to­jų. Fa­kul­ te­tas vei­kė pust­re­čių me­tų. Veik­ lą te­ko nu­trauk­ti, nes neat­si­ra­do rė­mė­jų.

12


12

antradienis, balandžio 10, 2012

sveikata Kau­no grei­to­ji – ge­riau­sia

Dau­giau lė­šų ty­ri­mams ir vais­tams

Tarp­tau­ti­nė­se grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos žai­dy­nė­se, vy­ku­ sio­se Uk­rai­no­je, Rov­no prie­mies­ty­je, Kau­no ko­man­da ta­po nu­ ga­lė­to­ja. Prak­ti­nes už­duo­tis te­ko vyk­dy­ti vi­są pa­rą su trum­po­ mis poil­sio per­trau­kė­lė­mis – tai priar­ti­no prie rea­laus kas­die­ nio dar­bo. Kau­no mies­to grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos sto­ ties ko­man­da – pa­ra­me­di­kas Taut­vy­das Bie­le­vi­čius ir jo ko­le­ga vai­ruo­to­jas Ry­tis Ma­la­šaus­kas, gy­dy­to­ja Li­li­ja Bui­vi­die­nė, slau­ gy­to­ja Vir­gi­ni­ja Gu­tie­nė bu­vo vie­nin­te­liai Lie­tu­vos at­sto­vai. Jie pui­kiai at­li­ko ne tik pra­kti­nes, bet ir teo­ri­nes už­duo­tis, su­rin­ko dau­giau­sia ver­ti­ni­mo ba­lų ir bu­vo pri­pa­žin­ti ab­so­liu­čiais ly­de­ riais iš 33 žai­dy­nė­se da­ly­va­vu­sių ko­man­dų.

Krū­tų mag­ne­ti­nio re­zo­nan­so to­mog­ra­fi­ja yra ver­tin­gas diag­ nos­ti­kos me­to­das krū­ties li­goms diag­no­zuo­ti, vė­žio iš­pli­ti­mui nu­sta­ty­ti ir šis ty­ri­mas tu­ri bū­ti fi­nan­suo­ja­mas iš Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo (PSD) fon­do biu­dže­to. Tai nu­spręs­ta PDSD ta­ry­bos po­sė­dy­je. Pa­sak spe­cia­lis­tų, to­kie ra­dio­lo­gi­niai ty­ri­mai kaip ma­mog­ra­fi­ja, ult­ra­gar­si­nis ty­ri­mas yra pi­giau­si ir pa­pras­ čiau­si ty­ri­mai krū­ties vė­žiui ir ki­toms krū­ties li­goms diag­no­ zuo­ti, ta­čiau daž­nai vien jų ne­pa­kan­ka. Nu­spręs­ta, kad 2012 m. ga­lū­nių, są­na­rių ir or­ga­nų pro­te­zams ir cent­ra­li­zuo­tai ap­mo­ka­ miems vais­tams bei me­di­ci­nos pa­gal­bos prie­mo­nėms įsi­gy­ti iš PSD fon­do biu­dže­to ski­ria­ma 143,3 mln. li­tų.

Pro­fe­so­riaus kredo: kokia gyvensena – t Po to man dar me­tus 11 skam­bin­da­vo klau­sy­ to­jai ir pa­gei­da­vo pa­skai­tų. – Da­bar tai per­kė­lė­te į „Švie­su­ vos“ aso­cia­ci­jos veik­lą? – „Švie­su­va“ – tai aka­de­mi­ko Jur­ gio Brė­di­kio idė­ja skleis­ti vi­suo­me­ nei ak­tua­lias moks­lo po­pu­lia­ri­ni­mo ži­nias, įgy­ven­din­ta 2009 m. „Švie­ su­vos“ veik­lo­je da­ly­vau­ja vi­sas bū­ rys žy­mių Lie­tu­vos moks­li­nin­kų, aka­de­mi­kų ir vi­suo­me­nės vei­kė­jų. Jau įvy­ko daug įdo­mių ir pra­smin­ gų ren­gi­nių, ku­rie or­ga­ni­zuo­ja­mi ne­mo­ka­mai, o or­ga­ni­za­to­riai dir­ba vi­suo­me­ni­niais pa­grin­dais. Pa­žy­ mė­ti­nas pa­skai­tų cik­las apie tra­ di­ci­nę Ry­tų me­di­ci­ną, ku­rį ku­ra­ vo ir pa­skai­tas skai­tė aka­de­mi­kas J.Brė­di­kis. Man ten­ka ku­ruo­ti ho­ lis­ti­nio po­žiū­rio į svei­ka­tą pa­skai­ tų cik­lą. Ak­cen­tuo­ja­me ci­vi­li­za­ci­jos li­gų ir gy­ven­se­nos ry­šį. – Vis daž­niau gir­di­me ci­tuo­jant Ry­tų me­di­ci­nos cre­do: „Pa­keis­ ki­te mąs­ty­mą ir pa­si­keis jū­sų kū­nas.“ Kaip jūs ver­ti­na­te vis la­biau gi­ria­mą ki­nų me­di­ci­ną? – Pa­sau­lio svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja dar 1977 m. priė­mė tra­di­ci­nės ki­nų me­di­ci­nos in­teg­ra­ci­jos į šiuo­lai­ki­nę me­di­ci­ną pro­gra­mą ir re­ko­men­da­ vo tai­ky­ti jos me­to­dus kaip pa­pil­

do­mas prie­mo­nes. Pas­ta­ruo­ju me­tu daug kam im­po­nuo­ja Ki­ni­jos fe­no­ me­nas. Tai vie­nas ci­vi­li­za­ci­jos lop­ šių, ku­ria­me su­kur­ta uni­ka­li me­di­ ci­nos ži­nių sis­te­ma, ge­ban­ti veik­ti su­bti­lią­sias žmo­gaus ener­gi­jas. Ji atei­na kaip komp­le­men­ti­nė, ar­ba pa­pil­do­mo­ji, me­di­ci­na. Ry­tų me­di­ci­na ne­prieš­ta­rau­ja Va­ka­rų me­di­ci­nai ir ga­li bū­ti tai­ko­ ma kar­tu su ja. Ji tar­si at­sva­ra pla­ čiam che­mi­nių vais­tų var­to­ji­mui, ku­rie ne­pa­tei­si­no de­da­mų vil­čių. Ku­ria­mos sis­te­mos, kaip de­rin­ti Ry­tų me­di­ci­nos prin­ci­pus ir Va­ka­ rų me­di­ci­nos pa­sie­ki­mus, tech­no­lo­ gi­jas, moks­lo po­ten­cia­lą, įro­dy­mais pa­grįs­tą me­di­ci­ną. Ry­tų me­di­ci­nos fi­lo­so­fi­jos pa­ grin­di­nė kryp­tis yra pro­fi­lak­ti­ ka, jos tiks­las – švies­ti žmo­gų, at­ skleis­ti jam li­gos prie­žas­tis, leis­ti pa­čiam su­vok­ti li­gos ke­lią. Or­ga­ niz­mas prie­ši­na­si bet ko­kiai in­ ter­ven­ci­jai. Va­ka­rų me­di­ci­na gy­do or­ga­nus, o Ry­tų – or­ga­niz­mą, siek­ da­ma sugrąžinti žmo­gui svei­ka­tą. – Di­džiuo­ja­mės me­di­ci­nos pa­ sie­ki­mais, ku­rie pri­lygs­ta pa­ sau­li­niams, bet Lie­tu­vos vy­ rų mir­tin­gu­mas nuo šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų be­veik tris kar­tus di­des­nis nei ES, mo­te­ rų – pust­re­čio kar­to. Lie­tu­vo­je

M E D I C I N O S I R S V E I K AT I N G U M O

PA R O DA

• Sveikatingumo naujovės • Gydymas ir reabilitacija • Natūrali medicina • Konsultacijos sveikatos klausimais

Balandžio 20–22 d. PLC „Mega“ parodų salė, Kaunas Parodos darbo laikas: Balandžio 20–21 d. - nuo 11 iki 19 val., Balandžio 22 d. - nuo 11 iki 17 val. Organizatorius

Informaciniai rėmėjai

Parodos lankymas nemokamas!

www.parodos.lt

„„ Svei­kuo­lis: pro­fe­so­rius, ku­riam ne­se­niai su­ka­ko 75-eri, kiek­vie­ną ry­tą po va­lan­dą spor­tuo­ja svei­ka­tin­gu­mo c

jau­čia­si pui­kiai. 

di­dė­ja mir­tin­gu­mas ir nuo on­ ko­lo­gi­nių li­gų. Kas tai le­mia: gy­dy­to­jai abe­jin­gai gy­do ar neį­ per­ka­me vais­tų? – Pas mus yra pui­kių kar­dio­lo­gų, on­ko­lo­gų, chi­rur­gų, šei­mos gy­ dy­to­jų, ku­rie de­da daug pa­stan­ gų gy­dant li­go­nius, bet ne­vyk­do­ ma, o tik dek­la­ruo­ja­ma pir­mi­nė pro­fi ­lak­ti­ka, vi­sas dė­me­sys nu­ kreip­tas tik į skie­pus. Rei­kia pa­ žy­mė­ti, kad pro­fi­lak­ti­kos pro­ble­ mos ne­leng­vai spren­džia­mos ir ES ša­ly­se, tarp kli­ni­ki­nės pra­kti­kos ir re­ko­men­da­ci­jų yra ato­trū­kis, ky­la daug neiš­ku­mų. – Vis dėl­to ir už­sie­ny­je gy­dy­ to­jai vi­sų pir­ma ski­ria vais­tus, pa­vyz­džiui, sta­ti­nus, tu­rin­tie­ siems per­ne­lyg didelį cho­les­ te­ro­lio kiekį, užuo­t sky­rę ko­ kią nors ba­do die­tą. – ES at­lik­ti ty­ri­mai pa­ro­dė, kad, ne­pai­sant in­ten­sy­vaus vais­tų nuo hi­per­ten­zi­jos var­to­ji­mo, ser­gan­ čių­jų pa­di­dė­ju­sio krau­jos­pū­džio li­ ga ne­su­ma­žė­jo. Krau­jo rie­ba­lų ko­ rek­ci­ja sta­ti­nais yra efek­ty­vi, ta­čiau be­veik pu­sei pa­cien­tų jų kon­cent­ra­ ci­ja yra di­des­nė už re­ko­men­duo­ja­ mą. Nuo­lat di­dė­ja ir vais­tų nuo iše­ mi­nės šir­dies li­gos var­to­ji­mas, bet efek­tas ne vi­sa­da pa­sie­kia­mas. Šie fak­tai įro­do, kad gy­dy­mas tu­ri bū­ ti komp­lek­si­nis, su gy­ven­se­nos ko­ rek­ci­ja. – Ko­dėl žmo­nės ser­ga ir ne­ bran­gi­na svei­ka­tos? – Kai ku­rie žmo­nės ne­su­vo­kia sa­ vo gy­ve­ni­mo tiks­lo. Dau­gu­mai

svar­biau­sia yra tu­rė­ti daug ma­ te­ria­laus tur­to, pi­ni­gų. Bū­ti svei­ kam ir tur­tin­gam truk­do tie pa­tys veiks­niai: pa­di­dė­jęs ne­ri­mas­tin­ gu­mas, kai ven­gia­ma nau­jo­vių, bi­jo­ma ne­sėk­mių, ka­muo­ja stre­ sai, ku­rie ska­ti­na rie­ba­lų kau­pi­ mą­si. Ki­tus žmo­nes ali­na per že­ mas ak­ty­vu­mas – ne­no­ras nie­ko da­ry­ti, nuo­la­ti­nis ne­pa­si­ten­kin­ tas lė­ti­na me­džia­gų apy­kai­tą, slo­ pi­na skyd­liau­kės veik­lą, kū­no ma­sė au­ga net ir nor­ma­liai val­gant. Šiuo at­ve­ju tin­ka po­sa­kis, kad vi­sos li­ gos – nuo ner­vų.

Kai ku­rie žmo­nės ne­ su­vo­kia sa­vo gy­ve­ni­ mo tiks­lo. Dau­gu­mai svar­biau­sia yra tu­rė­ ti daug ma­te­ria­laus tur­to, pi­ni­gų. – Dėl li­gų ne­re­tai kal­ti­na­ma mi­ ty­ba, do­mi­nuo­jan­tys ne­svei­ki, rie­būs mais­to pro­duk­tai, pus­ fab­ri­ka­čiai. Ar tai, jū­sų nuo­ mo­ne, tie­sa? – Bal­ti­jos ša­lių gy­ven­to­jai alie­ jaus su­var­to­ja vos ne du kar­tus dau­giau nei Suo­mi­jos. Mums ne­ rū­pi, kad alie­jai yra gry­ni rie­ ba­lai, nors ir ne­tu­ri cho­les­te­ro­ lio. Duo­ną svies­tu te­pa du kar­tus dau­giau lie­tu­vių ir es­tų nei suo­ mių ir lat­vių. Švie­žią pie­ną ge­ria kas ant­ras lie­tu­vis, o suo­mių – tik 3 pro­c., es­tai ir lat­viai – ati­tin­

ka­mai kas ket­vir­tas ir kas tre­čias. Kal­bant apie pie­ną, aš vi­sa­da pri­ si­me­nu 164 cm ūgio ir 160 kg svo­rio pa­cien­tę, ku­ri kas va­ka­rą iš­ger­da­vo po pu­sę lit­ro pie­no su ba­to­nu. Dar­žo­vių ir vai­sių Lie­tu­vo­je su­ var­to­ja­ma du kar­tus ma­žiau nei Suo­mi­jo­je, Es­ti­jo­je ir Lat­vi­jo­je.Be­je, žie­mą ir pa­va­sa­rį dar­žo­vės ir vai­siai tu­ri daug ma­žiau bio­lo­giš­kai ak­ty­ vių me­džia­gų. Šiuo­lai­ki­nės mais­to ga­my­bos tech­no­lo­gi­jos su­ma­ži­na jų kon­cent­ra­ci­ją mais­to pro­duk­tuo­se, to­dėl mi­ty­bos eks­per­tai da­ro iš­va­ dą, kad šiuo­lai­ki­nė mi­ty­ba nė­ra vi­ sa­ver­tė. Ma­no gal­va, vie­nin­te­lis ke­ lias – kuo dau­giau mais­to pro­duk­tų ga­min­ti na­muo­se ir la­bai ati­džiai ste­bė­ti, ką per­ka­me. – Kaip ver­ti­na­te far­ma­ci­nin­ kų bruk­te bru­ka­mus ir ne­re­tai spe­cia­lis­tų skep­tiš­kai ver­ti­na­ mus sin­te­ti­nius vi­ta­mi­nus ir mais­to pa­pil­dus? – Ver­ti­nant tai, kaip mes mai­ti­na­ mės, bū­ti­na pa­pil­do­mai var­to­ti vi­ ta­mi­nų ir mik­roe­le­men­tų pa­pil­dų, ku­riuos tu­ri re­ko­men­duo­ti spe­cia­ lis­tai, o ne bet kas. Vi­ta­mi­nai – ne vais­tai, bet be jų gy­vy­bė neį­ma­no­ ma: iš vi­ta­mi­nų su­si­da­ro ko­fer­men­ tai, ku­rie įei­na į fer­men­tų su­dė­tį, o šie ka­ta­li­zuo­ja bio­che­mi­nes reak­ci­ jas ir re­gu­liuo­ja me­džia­gų apy­kai­tą. Be to, iš kai ku­rių vi­ta­mi­nų or­ga­niz­ me su­si­da­ro an­tiok­si­dan­tai ir hor­ mo­nai. Šiuo at­ve­ju pa­pil­dų skep­ ti­kai, ma­tyt, tu­ri gal­vo­je įvai­rius ekst­rak­tus iš ne vi­sa­da ži­no­mų šal­ ti­nių su skam­biais daug ža­dan­čiais pa­va­di­ni­mais.


13

antradienis, balandžio 10, 2012

sveikata Vak­ci­na nuo šir­dies in­fark­to?

„Zum­ba“ – kū­nui ir sie­lai

Lun­do uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai su­kū­rė vak­ci­ną, pa­dė­sian­čią už­kirs­ti ke­lią šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­goms. CVX-210 sti­mu­liuo­ja imu­ni­nę sis­te­mą ir su­stab­do cho­les­te­ro­lio pa­te­ki­mą į ar­te­ri­jas. To­kiu bū­du yra iš­ven­gia­ma ar­te­ri­jų su­siau­rė­ji­mo. Anot Šve­di­jos moks­li­nin­kų, pa­grin­di­nės šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų prie­žas­tys yra fi­zi­nio krū­vio trū­ku­mas, blo­ga mi­ty­ba, rū­ky­mas ir pikt­nau­ džia­vi­mas al­ko­ho­liu. „Rei­kia įver­tin­ti ir pa­vel­di­mu­mą“, – pri­du­ ria moks­li­nin­kai. Pa­sak pro­fe­so­riaus De­no Nil­se­no, nau­jo­ji vak­ ci­na pa­pil­dys jau eg­zis­tuo­jan­čius gy­dy­mo me­to­dus. Ti­ki­ma­si, kad vak­ci­na CVX-210 far­ma­ci­jos rin­ko­je pa­si­ro­dys iki 2017-ųjų, skel­bia zdr.ru.

Dau­giau nei prieš me­tus Lie­tu­vo­je pa­si­ro­džiu­si „Zum­ba“ šian­ dien tarp mo­te­rų yra po­pu­lia­riau­sia leng­vo­jo kul­tū­riz­mo rū­šis. Tai šo­kis – ae­ro­bi­kos ir links­my­bių de­ri­nys. Lie­tu­vo­je šį šo­kį šo­ ka tūks­tan­čiai mo­te­rų, o pa­sau­li­nė „Zum­bos“ aso­cia­ci­ja tei­gia, kad pa­sau­ly­je ji iš­po­pu­lia­rė­ju­si 100 ša­lių, pa­ver­gu­si dau­giau nei 10 mln. žmo­nių. Šo­kant zum­bą ge­rė­ja fi­zi­nė for­ma, stip­rė­ ja vi­sas kū­nas, de­ga ka­lo­ri­jos ir rie­ba­lai, ge­rė­ja nuo­tai­ka, dings­ ta stre­so, dep­re­si­jos po­žy­miai. Zum­bos mu­zi­ka links­ma, už­ve­ dan­ti, jo­je skam­ba įvai­riau­si rit­mai: sal­sa, sam­ba, čia čia, re­gi­ to­nas, me­ren­gė, tan­go. Zum­ba at­si­ra­do 1980-ųjų pa­bai­go­je Lo­ ty­nų Ame­ri­ko­je.

Kola: cuk­rus virs­ta rie­ba­lais

tokia ir sveikata me­di­kams ne­ri­mo ke­lia vy­rų ag­re­ sy­vu­mas, sa­vo svei­ka­tos ne­sau­go­ ji­mas ir sui­ci­di­nis el­ge­sys.

Ko­la – vie­nas po­pu­lia­riau­sių gė­ri­ mų vi­sa­me pa­sau­ly­je ir mums, eu­ ro­pie­čiams, la­bai sun­ku bū­tų ras­ ti žmo­gų, ku­ris nė­ra šio gė­ri­mo ra­ ga­vęs.

– Ko­dėl vy­rai tra­di­ciš­kai ne­si­ rū­pi­na sa­vo svei­ka­ta? – Nuo se­no su­for­muo­ta iliu­zi­ja, kad vy­ras yra stip­rio­ji ly­tis, to­dėl jam gam­ta už­ko­da­vo ge­res­nę svei­ka­tą, ta­čiau taip nė­ra. Ma­tyt, vy­rai ne vi­sa­da su­ge­ba su­de­rin­ti sa­vo svei­ ka­tos iš­tek­lius su svei­ka­tos ri­zi­kos veiks­niais. Vy­rai ven­gia pro­fi­lak­tiš­ kai tik­rin­tis svei­ka­tą. Net ir ma­no pa­ty­ri­mas tai pa­tvir­ti­na: iš kon­sul­ tuo­tų as­me­nų vy­rai te­su­da­rė apie 3 pro­c. Mo­te­rys tu­rė­tų la­biau rū­pin­tis sa­vo vy­rų svei­ka­ta. Šiuo at­ve­ju tin­ ka H.Bal­zaco žo­džiai: „Tau­tos atei­ tis – mo­ti­nų ran­ko­se.“

cent­re, kil­no­ja net 60 kg svarmenis ir Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

– Ko­dėl mums to neaiš­ki­na šei­ mos gydy­to­jai? – Mi­ty­bos kon­sul­ta­ci­ja yra ga­na su­dė­tin­gas pro­ce­sas, už­trun­kan­tis apie dvi va­lan­das. Bū­ti­na iš­siaiš­ kin­ti pa­cien­to gy­ven­se­nos klai­das ir pa­teik­ti konk­re­čias re­ko­men­da­ci­jas, at­lik­ti kai ku­riuos ty­ri­mus. Šei­mos gy­dy­to­jai to­kių kon­sul­ta­ci­jų teik­ti ne­ga­li, nes vie­nam pa­cien­tui skir­ta apie 10 mi­nu­čių. Be to, rei­ka­lin­gos spe­cia­li­zuo­tos ži­nios, to­dėl šei­mos gy­dy­to­jai ga­li tik pa­tar­ti kreip­tis į mi­ty­bos spe­cia­lis­tą, o po to pa­si­do­ me­ti, kaip se­ka­si. De­ja, kaip pa­ro­dė ap­klau­sos duo­me­nys, šei­mos gy­dy­ to­jai re­tai pa­ta­ria di­din­ti fi­zi­nį ak­ ty­vu­mą, keis­ti mi­ty­bą, o JAV, Ang­ li­jo­je to­kių pa­ta­ri­mų gau­na be­veik pu­sė pa­cien­tų. Ma­ne la­biau­siai jau­di­na tai, kad mū­sų žmo­nės ne­su­vo­kia, ko­kią įta­ ką li­goms at­si­ras­ti tu­ri gy­ven­se­na ir mi­ty­ba. Jiems trūks­ta ži­nių, ele­ men­ta­riau­sių gy­ven­se­nos tai­syk­ lių. Ne­si­lai­ky­da­mi svei­kos gy­ven­ se­nos rei­ka­la­vi­mų žmo­nės grei­čiau nu­tun­ka ir dėl to iš­si­vys­to dau­gy­ bė li­gų: pa­di­dė­jęs krau­jos­pū­dis, iše­ mi­nė šir­dies li­ga, cuk­ri­nis dia­be­tas, in­sul­tas, mio­kar­do in­fark­tas. To­kių li­gų rin­ki­niu – me­ta­bo­li­niu sind­ro­ mu Lie­tu­vo­je ser­ga dau­giau kaip 40 pro­c. žmo­nių, jo pra­di­nių simp­to­mų jau ap­tin­ka­ma tarp vai­kų. Ypač pra­sta mū­sų vy­rų svei­ka­ta: jie gy­ve­na apie 10 me­tų trum­piau nei ES vi­dur­kis, o už sa­vo mo­te­ris – net 11 me­tų trum­piau. Lie­tu­vos vy­rai daž­niau­siai ser­ga prie­ši­nės liau­kos, kvė­pa­vi­mo or­ga­nų ir žar­ ny­no na­vi­kais. Tur­būt la­biau­siai

– Pa­fan­ta­zuo­ki­me: ką da­ry­tu­ mė­te, jei vi­suo­me­nei svei­ka­tin­ ti jums duo­tų 100 mln. li­tų? – Im­čiau­si tik­ro­sios, o ne po­pie­ri­nės pro­fi­lak­ti­kos. Kiek­vie­na­me ra­jo­ne rei­kia įsteig­ti mi­ty­bos ir gy­ven­se­nos ka­bi­ne­tus, ku­riuo­se bū­tų tei­kia­mos ne­mo­ka­mos kon­sul­ta­ci­jos. Šiuo me­tu mo­ka­mas kon­sul­ta­ci­jas tei­kia pri­va­ čios įstai­gos. Ne­su­tin­ku su nuo­mo­ ne, kad gy­ven­to­jai ne­no­ri svei­kiau gy­ven­ti. Jie pa­pras­čiau­siai ne­ži­no, kaip tai da­ry­ti. Rei­ka­lin­gos pa­kar­to­ ti­nės kon­sul­ta­ci­jos, o tai – eko­no­mi­ nės iš­lai­dos. To­kias kon­sul­ta­ci­jas tu­ ri teik­ti tik gy­dy­to­jai ar­ba spe­cia­liai pa­ruoš­ti kon­sul­tan­tai, ku­rie su­ge­bė­ tų mo­ty­vuo­ti pa­cien­tą. Svei­kos gy­ven­se­nos prin­ci­pų tu­ri bū­ti mo­ko­ma nuo lop­še­lio-dar­že­lio. Šis dar­bas tu­ri bū­ti tę­sia­mas vi­du­ ri­nė­se mo­kyk­lo­se ir uni­ver­si­te­tuo­se. Te­ko kon­sul­tuo­ti vai­kus, ku­rie la­ bai iš­gy­ve­na dėl nu­tu­ki­mo ir drau­ gų pa­ty­čių. Lie­tu­vai rei­ka­lin­gi svei­ ki žmo­nės, to­dėl svei­ka­tos po­li­ti­ka tu­ri keis­tis rea­liai, nes jos va­dy­ba ne­tin­ka­ma. – Ar ži­nias, ku­rias su­kau­pė­ te ir per­tei­kia­te ki­tiems, tai­ko­ te sau? – Ar­gi ne­ma­ty­ti, pa­žiū­rė­jus į ma­ ne? O jei rim­tai – val­gau sai­kin­gai, ren­kuo­si kuo svei­kes­nius pro­duk­ tus, lai­kau­si fi­zi­nio ak­ty­vu­mo re­ ži­mo, kiek­vie­ną ry­tą mankš­ti­nuo­ si svei­ka­tin­gu­mo cent­re.

10 proc.

– tiek mū­sų svei­ka­tos pri­klau­so nuo me­di­ci­nos tech­no­lo­gi­jų.

„Shutterstock“ nuotr.

Ko­los ži­no­vai tei­gia, kad vie­na stik­li­ nė ko­los iš or­ga­niz­mo pa­ša­li­na dau­ gy­bę rei­ka­lin­gų vi­ta­mi­nų, ap­krau­na ke­pe­nis sun­kiu dar­bu ir pa­di­di­na in­ su­li­no kie­kį. Gal­būt ir nie­ko bai­saus, jei ko­lą ge­ria­te itin re­tai, ta­čiau jei tai tam­pa kas­die­niu įpro­čiu... Nau­jie­nų agen­tū­ra „Ria No­vos­ ti“ pa­tei­kė in­for­ma­ci­ją, kaip rea­ guo­ja žmo­gaus or­ga­niz­mas į stik­ li­nę ko­los. • Per pir­mas 10 mi­nu­čių į žmo­ gaus or­ga­niz­mą pa­ten­ka 10 šaukš­ te­lių cuk­raus (tai yra re­ko­men­ duo­ja­ma pa­ros nor­ma). Py­ki­ni­mo nuo sal­du­mo jūs ne­pa­ju­si­te, nes jį mal­šins fos­fo­ro rūgš­tis. • Per 20 mi­nu­čių in­su­li­no ly­ gis or­ga­niz­me ims kil­ti. Ke­pe­

nys cuk­rų pra­dės vers­ti rie­ba­lais. • Per 40 mi­nu­čių pa­si­bai­gia ko­ fei­no įsi­sa­vi­ni­mas. Akių vyz­džiai ima plės­tis. Krau­jos­pū­dis ima kil­ ti, nes ke­pe­nys li­ku­sią cuk­raus da­ lį iš­ski­ria į krau­jo­ta­ką. Su­ma­žė­jęs cuk­raus kie­kis or­ga­niz­me su­ke­lia al­kį. Dings­ta mie­guis­tu­mas, nes jį iš­vai­ko blo­kuo­ja­mi ade­no­zi­no re­ cep­to­riai sme­ge­ny­se. • Per 45 mi­nu­tes or­ga­niz­me pa­di­dė­ja do­pa­mi­no kie­kis ir to­ kiu bū­du sti­mu­liuo­ja­mi sme­ge­nų ma­lo­nu­mų cent­rai. Taip pat vei­ kia ir he­roi­nas. • Per 1 va­lan­dą fos­fo­ro rūgš­tis žar­ ny­ne su­jun­gia kal­cį, mag­nį ir cin­ką, ku­rie vė­liau pa­ša­li­na­mi su šla­pi­mu. • Po 1 va­lan­dos pra­si­de­da šla­pi­ mo iš­si­sky­ri­mą ska­ti­nan­tis po­vei­ kis. Kal­cis, mag­nis, cin­kas, ku­rie yra bū­ti­ni kau­lams, taip pat elekt­ ro­li­tai ša­li­na­mi iš or­ga­niz­mo. Jūs tap­si­te irz­lus ir mie­guis­tas. KD, „Ria No­vos­ti“ inf.

Grybeliniai odos ir jos priedų susirgimai

Gondinga Pabrinkienė Gydytoja

Atėjus pavasariui, daugelis žmo­ nių įdėmiau apžiūri odą, plau­ kus, nagus. Norisi, kad apsivilkus lengvesnius drabužius, apsiavus atvirą avalynę, nekiltų jokių rū­ pesčių dėl odos, nagų, plaukų pa­ kitimų.

Labiausiai paplitusios odos ir jos priedų ligos – dermatomikozės. Tai grybeliniai susirgimai. Nagų patologijos atveju jos sudaro net 50 proc. Grybeliai – tai aerobiniai žemes­ nieji augalai, kurie neturi chloro­ filo, nesugeba sintezuoti organi­ nių medžiagų iš angliarūgštės, turi jas gauti pagamintas, todėl para­ zituoja naguose, plaukuose, odoje. Yra žinoma apie 40 rūšių grybe­ lių, priklausančių Epidermophy­ ton, Microsporum, Trychophyton rūšims, apie 10 iš jų sukelia žmo­ nėms grybelinius susirgimus. Infekcijos šaltinis – sergantis žmogus, infekuoti daiktai, gyvū­

nai, augalai. Apsikrečiama pirty­ se, baseinuose, voniose, paplūdi­ miuose, sporto salėse, per avalynę, nešvarias higienos priemones. Li­ gai prasidėti reikšmės turi susti­ prėjęs prakaitavimas, kraujotakos funkciniai sutrikimai, traumos, sausa oda, sumažėjęs organizmo imuninis atsparumas, nervų, en­ dokrininės sistemos, medžiagų apykaitos sutrikimai. Liga gali prasidėti nepastebimai – metų metus trunkančiu padų, tarpupirščių, raukšlių pleiskano­ jimu, nedideliu niežuliu. Dažnai į tai nekreipiama dėmesio, nesigy­ doma ir toliau platinamas užkra­ tas. Odoje atsiradus aiškiai ribo­ tų, pleiskanojančių paraudimų, nulūžusių plaukų židinių, atsira­ dus įtrūkimų, gilių pūslelių, sui­ tensyvėjus niežuliui, ypač pakitus nagų plokštelėms, reikėtų kreip­ tis į odos gydytoją. Nagų plokš­ telių pakitimai būna labai įvairūs: spalva – gelsva, ruda, juoda, balta plokštelė sustorėja, sukietėja, ne­ lygi arba ištrupėjusi. Pažeidimas gali lokalizuotis visame nage ar­ ba tik distalinėje ar proksimalinė­ je dalyse. Labaratorijoje mikroskopinio tyrimo metu nesunkiai patvir­ tinama diagnozė, neaiškių atve­ jų metu atliekami pasėliai, kurie leidžia tiksliai identifikuoti su­ kėlėją.

Grybeliniai susirgimai gydo­ mi ambulatoriškai. Odos pažeidi­ mams paprastai užtenka vietinio išorinio gydymo prišgrybeliniais kremais, tepalais, skysčiais. Plau­ kuotosios odos dalies bei nagų plokštelių pažeidimo atveju taiko­ mas vietinis ir sisteminis gydymas antimikotiniais preparatais (skys­ čiai, kremai, tepalai, gydomieji la­ kai, geriami amtimikotiniai vaistai). Skiriamo gydymo efektyvumas ir trukmė priklauso nuo ligos išpliti­ mo, įsisenėjimo. Oda pasveiksta per 2–3 sav., nagai, priklausomai nuo jų augimo greičio, per 3–9 mėn. Esant stipriai sustorėjusioms nagų plokš­ telėms, taikomos valymo procedū­ ros pėdos priežiūros kabinete, kai specialiai paruošus, hiperkerato­ tinės nagų plokštelių masės paša­ linamos mechaniniu būdu. Tai ge­ rokai pagreitina sveikimo procesą. Nereikėtų pamiršti,kad grybe­ liai labai atsparūs išorės veiks­ niams, todėl norint išvengti už­ sikrėtimo, reikėtų dezinfekuoti avalynę, drabužius, higienos rei­ kmenis, laikytis asmeninės higie­ nos principų. Tikslią diagnozę nustatys ir tin­ kamą gydymą paskirs odos gydy­ tojas. Mus rasite Kauno klinikinė­ je ligoninėje, Josvainių g. 2, odos ir lytiškai plintančių ligų polikli­ nikoje. Sėkmės. Užs. 937633


14

antradienis, balandžio 10, 2012

sveikata

Li­gos ko­das – užau­gus bū­t Aš­tuon­me­tis ži­no vi­sas pa­sau­lio ša­lis, jų sos­ti­nes ir vė­lia­vas, bet ne­mo­ka ap­siau­ti ba­tų. Ma­ža mer­gai­tė do­mi­si ne lė­lė­mis, o skry­džiais į kos­mo­są. To­kie yra au­tiz­mo li­ga ser­gan­tys vai­kai, ku­riuos ug­dant ga­ li­ma užau­gin­ti ge­ni­jus. Mo­ko­si priim­ti­nų nor­mų

Vir­g i­ni­ja Sku­čai­tė

v.skucaite@kaunodiena.lt

Ug­do­mi bū­si­mie­ji einš­tei­nai?

Iki šiol neaiš­ku, dėl ko­kių prie­žas­ čių ku­riuo nors vai­ko au­gi­mo lai­ ko­tar­piu ma­žy­lis pra­de­da at­si­ri­bo­ ti nuo ap­lin­kos, nu­sto­ja bend­rau­ti, dėl ko spar­čiai menks­ta jo kal­bos, so­cia­li­niai įgū­džiai, au­ga ag­re­sy­ vu­mas, ne­ri­mas­tin­gu­mas. Iš pir­mo žvilgs­nio to­kie vai­kai at­ro­do kaip ir ki­ti jų bend­raam­žiai: žai­džia kom­piu­te­riu, pie­šia, ta­ po, lanks­to, mankš­ti­na­si, dai­nuo­ ja, ta­čiau grei­tai su­pran­ti, kad jie – ki­to­kie. Tas ki­to­niš­ku­mas pa­si­ reiš­kia įvai­rio­mis for­mo­mis. Kar­ tais jos iš tie­sų įspū­din­gos. Net pri­bloš­kia­mos. Štai Kau­no vai­kų abi­li­ta­ci­jos cent­ro ug­dy­ti­nis aš­tuon­me­tis Si­ mo­nas ap­stul­bi­na kiek­vie­ną suau­ gu­sį­jį sa­vo geog­ra­fi­jos ži­nio­mis. Ber­niu­kas, žiū­rė­da­mas į di­džiu­ lį pa­sau­lio že­mė­la­pį, ga­li pa­sa­ky­ti bet ku­rios ša­lies sos­ti­nės pa­va­di­ ni­mą ir pa­ro­dy­ti jos vė­lia­vą. Ant­ro­kė Ie­va ge­ba ne­klys­da­ ma var­dy­ti ke­lio ženk­lus, ro­dy­ da­ma juos pie­ši­niuo­se ar gat­vė­je, o aš­tuon­me­tis To­mas, žais­da­mas kom­piu­te­ri­nius žai­di­mus, sa­va­ ran­kiš­kai iš­mo­ko dau­gy­bę ang­liš­ kų fra­zių ir ter­mi­nų, ku­riuos že­ria kaip žir­nius šios kal­bos ne­sup­ran­ tan­tiems drau­gams. Gal­būt šia­me dvi­de­šimt me­ tų vei­kian­čia­me abi­li­ta­ci­jos cent­ re ug­do­mi bū­si­mie­ji einš­tei­nai ir niu­to­nai, ku­rie, kaip da­bar pri­pa­ žįs­ta­ma, ir­gi bu­vo au­tis­tai?

Vis dėl­to au­tiz­mo pa­lies­tų vai­kų tė­vai sva­jo­ja ne apie sa­vo ypa­tin­ gų at­ža­lų pa­sau­li­nę šlo­vę, o apie ele­men­ta­rią jų so­cia­li­za­ci­ją. Kau­no vai­kų abi­li­ta­ci­jos cent­ ro di­rek­to­rės pa­va­duo­to­ja ug­dy­ mui Rai­mon­da Juk­ne­vi­čie­nė pa­ ty­rė, kad daž­nas vai­kas, at­vež­tas į cent­rą, ne­mo­ka pa­ts ap­siau­ti ba­ tų, ap­s i­v ilk­t i, pa­val­g y­t i, ne­n o­ ri bend­rau­ti, jau­čia­si ne­sau­gus, aki­mirks­niu su­sier­zi­na, ne­kal­ba. Cent­ro spe­cia­lis­tų pa­stan­go­mis pa­ma­žu to­kia vai­kų būk­lė, jų el­ ge­sys įgau­na priim­ti­nas vi­suo­me­ nei for­mas. „Bend­ra­vi­mo įgū­džių mū­sų ug­ dy­ti­niai gau­na bend­rau­da­mi su svei­kais vai­kais. Mes drau­gau­ja­me su Ma­ri­jam­po­lės dar­že­lio-mo­kyk­ los ir Jo­nu­čių vi­du­ri­nės mo­kyk­ los auk­lė­ti­niais: lan­ko­mės vie­ni pas ki­tus, or­ga­ni­zuo­ja­me bend­rus ren­gi­nius. Pas­ta­ro­sios mo­kyk­los moks­lei­viai, mu­gė­je par­da­vę pa­ čių pa­ga­min­tus at­vi­ru­kus, nu­pir­ ko do­va­nų mū­sų cent­ro vai­kams. Ži­no­ma, svar­biau­sia – ne do­va­nos, o bend­ra­vi­mas, tai yra itin svar­bu mū­sų ug­dy­ti­niams“, – įsi­ti­ki­nu­si R.Juk­ne­vi­čie­nė.

„„Vi­sa­pu­siš­kai: vai­kų įgū­džių la­vi­ni­mo pa­mo­kos duoda neįtikimų rezultatų.

Šiek tiek ki­to­kie

„Au­t iz­m o pa­l ies­t ie­j i pa­s i­ž y­m i ypa­tin­gu pe­dan­tiz­mu: jei pa­dė­jo taš­ką ne to­je sa­ki­nio vie­to­je – tuoj pat su­plė­šo są­siu­vi­nį. Kar­tu to­ kie vai­kai mo­ko suau­gu­sius žmo­ nes tvar­kos: jei ras ran­ki­nę, pa­dė­ tą neįp­ras­to­je vie­to­je, ją bū­ti­nai iš­kraus­tys“, – ki­to­kių vai­kų bruo­

„„Iš­va­dos: J.Raz­gu­lin su D. ir G.Pet­raš­ko­mis bei A.La­pė­nie­ne ap­ta­ria, kaip cent­re tai­ko­ma ug­do­mo­ji mu­zi­kos te­ra­pi

žus var­di­ja cent­re dir­ban­ti gy­dy­to­ ja Dai­va Sas­naus­kie­nė. Ji džiau­gia­si, kad ug­dy­ti­niams tei­kia­mos fi­zi­nės me­di­ci­nos ir rea­bi­li­ta­ci­jos pa­slau­gos. Ju­dė­ji­ mas, fi­zi­niai pra­ti­mai au­tiz­mu ser­

gan­tiems vai­kams – la­bai į nau­dą. Pro­ti­nė veik­la juos vei­kia kiek ki­ taip nei svei­kuo­sius. „Vai­kai atei­na į bib­lio­te­ką pa­ sklai­dy­ti kny­gu­čių, jas pa­skai­ty­ti, nes to iš­moks­ta lais­va for­ma vyks­

Gyvybė ir jaunystė – tavo kraujagyslėms • Kraujagyslių ir širdies ligomis serga kas ketvirtas suaugęs planetos gyventojas. Tai dažniausia mirties priežastis. • Kraujagyslėse cholesterolio junginiai kaupiasi sulaukus 25 metų. Tai pablogina gyvenimo kokybę, išvaizdą. „Mano diagnozė – širdies liga ir kraujagyslių aterosklerozė, – pasakoja vilnietė Judita S. – Tai giminės paveldas. Nejudrus gyvenimo būdas, cholesterolis, stresai... Mano broliui pernai net operavo užsikimšusias kraujagysles. Operacija skausminga, gydymas ilgas ir brangus, bet kraujagyslės tebekalkėja, jam teks operuoti ir dešinę koją. To sau nelinkėjau! Pradėjau domėtis, ar įmanoma sustabdyti trombų ir cholesterolio plokštelių atsiradimą kraujagyslėse. Ir suradau. Viską apsvarsčiusi (esu kritiška, reklama nelabai pasitikiu) pasirinkau sau tinkamą metodą. Tai ozonoterapija.“

Gaiva kraujo indams „Žinau atvejų, kai ozonas sustiprino kraujagysles ir ištirpdė cholesterolio plokšteles, pagerino organizmo būklę, savijautą, išvaizdą. Mano pažįstamam po ozono kurso sustiprėjo kraujagyslių elastingumas, išnyko trombai, jis net liovėsi plikti ir pamiršo įtampą, nemigą. Nebūčiau moteris, bet... gera išvaizda ir savijauta man – gero gydymo rodiklis.” Žinios iš medicinos šaltinių Vadinamasis gyvybės elementas ozonas (O3) skatina deguonies, reikalingo sveikatos funkcijoms, išsiskyrimą; normalizuoja kraujagyslių ir širdies būklę,

ozonas profilaktiškai gali apsaugoti nuo chirurginio įsikišimo; didina atsparumą; naikina patologinius mikroorganizmus, gydo žaizdas; pagerina gyvenimo kokybę (pvz., sergant tokiomis ligomis kaip diabetas, psoriazė, virškinamojo trakto ir kt.); ozonas gydo tam tikrų rūšių nevaisingumą ar lytinės sveikatos sutrikimus; EU ir JAV gyventojai, besirūpinantys savo fizine, nervine, psichine sveikata, reguliariai atlieka ozonoterapijos procedūras. Daugelis pasaulio sporto, meno ir verslo įžymybių naudojasi ozonoterapija, kad jų savijauta ir išvaizda būtų be priekaištų!

Čia mo­ko­si stu­den­tai

Sveika ir gaivi “Savo būseną po ozonoterapijos pavadinčiau „sveika ir gaivi“. Jau po kelių procedūrų išnyko fiziškai juntami aterosklerozės ir širdies nepakankamumo simptomai – sunkumas kojose, dusulys, nuovargis, kraujospūdžio šokčiojimas, odos pablyškimas, galvos skausmas. Pasijutau energinga ir darbinga! Gydytojas pripažino, kad kraujagyslių būklė pagerėjo. „Žinant jūsų šeimos paveldą, tai man netikėta, – pripažino jis. – Nyksta net celiulito požymiai. Gal laikotės dietos?“ Ne, nesilaikau. Tik laiku pasirinkau ozonoterapiją! Ozoną pripažino ir anksčiau skeptiškai nusiteikęs mano brolis. Nes ozonas išmoko mylėti savo kraujagysles.” Agnė TARVYDAITĖ

Iki balandžio 21 d. ozonoterapijos kursui taikoma 250 Lt nuolaida! ReGIstRuokItės dabaR! Savanorių 11A, Vilnius Tel. (8 5) 212 5566 arba 8 676 07 774; Vytauto pr. 23, Kaunas Tel. (8 37) 333 557 arba 8 606 91 120; Minijos g. 2, I korp., V a., Klaipėda Tel. (8 46) 315 111 arba 8 606 91 183.

tan­čio­se pa­mo­ko­se. Tie­sa, ma­ no skai­ty­to­jų in­te­re­sai daž­niau­ siai bū­na siau­ri, la­bai konk­re­tūs, nes jie daž­niau­siai do­mi­si ko­kia nors vie­na, re­ta, te­ma. Pa­vyz­ džiui, vie­na mer­gai­tė do­mi­si skry­ džiais į kos­mo­są ir jo­kia ki­ta te­ma­ ti­ka kny­gos jos ne­ža­vi“, – pa­sa­ko­jo abi­li­ta­ci­jos cent­ro bib­lio­te­ki­nin­kė Da­lia Ma­ciu­ke­vi­čie­nė.

Ozonoterapija gydoma sergant lėtinėmis kvėpavimo takų ligomis, cukriniu diabetu ir jo komplikacijomis, širdies ir kraujagyslių ligomis, trofinėmis opomis, migrena, įvairiomis lėtinėmis infekcijomis ir kt. Konsultuoja šeimos gydytojas, pediatras, urologas, ginekologas, angiochirurgas, endokrinologas, skausmo gydytojas, kosmetologas. Atliekamos skydliaukės, vidaus organų echoskopijos ir kraujagyslių tyrimas „Dopler” aparatu!

www.mirameda.lt

Au­tiz­mo sind­ro­mą ir komp­lek­si­ nių su­tri­ki­mų tu­rin­čių vai­kų tė­ vams, ku­rių at­ža­los dar ne­lan­ko abi­l i­ta­c i­j os cent­ro, čia įkur­tas ki­tas, kon­sul­ta­ci­nis cent­ras „Ki­ toks ma­no pa­sau­lis“. Ja­me daž­ ni sve­č iai yra pe­d a­go­gai, stu­ den­tai, kon­s ul­t uo­t is ar mo­k y­t is į šį cent­r ą at­va­ž iuo­jan­tys iš vi­ sos Lie­tu­vos. „At­vy­kau su VDU Mu­zi­kos aka­ de­mi­jos ma­gist­ran­tais, ku­rie da­ bar gi­li­na spe­cia­lio­sios pe­da­go­ gi­kos kur­so ži­nias. Do­mi­mės, kaip tai­ko­ma ug­do­mo­ji mu­zi­kos te­ra­ pi­ja“, – vieš­na­gės tiks­lus pri­sta­tė VDU dės­ty­to­ja so­cia­li­nių moks­lų dak­ta­rė As­ta La­pė­nie­nė. Stu­den­tai Gin­ta­ras ir Do­vi­lė Pet­raš­kos sa­kė, kad juos nu­ste­bi­ no mu­zi­ki­niai vai­kų ge­bė­ji­mai. „Vai­kai dai­na­vo iš šir­dies, jų vi­ sai ne­trik­dė­me mes, sve­ti­mi žmo­ nės. Tai nuo­sta­bu“, – ža­vė­jo­si Gin­ta­ras.


15

antradienis, balandžio 10, 2012

sveikata

ti ge­ni­ju­mi

i­ja.

Tas ki­to­ niš­ku­mas pa­si­reiš­ kia įvai­ rio­mis for­ mo­mis. Kar­tais jos iš tie­sų įspū­din­ gos. Net pri­bloš­ kia­mos.

Kas yra au­tiz­mas? Au­t iz­mas yra sme­ge­nų iš­si­v ys­t y­ mo su­t ri­k i­mas, ku­r is pa­pras­tai le­ mia ne­pa­kan­ka­mą vai­ko so­cia­l i­ nių įgū­d žių, kal­bos ir el­ge­sio iš­si­ vys­ty­mą ar šio vys­ty­mo­si su­lė­tė­ji­ mą. Li­ga pa­si­reiš­kia skir­tin­gai kiek­ vie­nam in­di­vi­dui – ga­li bū­ti su­sie­ta ir su švel­nes­niais ženk­lais ir simp­ to­mais. Pa­v yz­d žiui, kai ku­r ie vai­ kai ga­l i kal­bė­t i, ki­t i kal­ba sun­k iai ar­ba vi­siš­kai ne­kal­ba. Au­t iz­mas tu­r i stip­r ų ge­ne­t i­n į pa­ grin­dą, nors au­tiz­mo ge­ne­ti­ka yra su­dė­tin­ga, ir neaiš­ku, ar sind­ro­mas yra paaiš­k i­na­mas dau­g iau mul­t i­ ge­no są­vei­ko­m is, ar pri­ski­r ia­mas prie re­tų ge­ne­ti­nių po­ky­čių. Re­tais at­ve­jais au­tiz­mo prie­žas­tis yra per gim­dy­mą pa­tir­tos trau­mos. Ki­t i prie­žas­čių aiš­k i­n i­mai, pa­v yz­ džiui, skie­pi­ji­mas vai­k ys­tė­je, yra prieš­ta­r in­g i, nes vak­ci­nų hi­po­te­ zei trūks­ta įro­dy­mų. Ma­no­ma, kad au­tiz­mą su­ke­lia ge­ne­ti­nio pa­vel­dė­ ji­mo ir ap­lin­kos veiks­nių de­ri­nys. Au­t iz­mo sind­ro­mu ser­ga apy­t iks­ liai 6 iš 1 000 žmo­nių. Ber­niu­kams su­tri­k i­mas nu­sta­to­mas apy­tiks­liai ke­tu­r is kar­tus daž­n iau ne­g u mer­ gai­tėms. Au­t iz­mas pa­vei­k ia dau­ ge­l į sme­ge­nų da­lių; kaip tai įvyks­ ta, nė­ra iki ga­lo iš­siaiš­k in­ta. Tė­vai pa­pras­tai pir­muo­sius ženk­ lus pa­ste­bi po dve­jų vai­ko gy­ve­ ni­mo me­t ų. Jei au­t iz­mas ar au­t iz­ mo spekt­ro rai­dos su­t ri­k i­mas ne­ gy­do­mas, dau­ge­l is au­t is­t ų vai­k ų neiš­v ys­to pa­kan­ka­mų so­cia­l i­n ių įgū­d žių: jie ga­l i neiš­mok­t i kal­bė­t i ir de­ra­mai elg­tis. Tik la­bai ne­daug vai­k ų vi­siš­kai pasveiksta be jo­k io gy­dy­mo.

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

Jam pritarė Do­vi­lė, at­krei­pu­ si dė­me­sį į dai­na­vu­sių vai­kų ju­de­ sių plas­ti­ką. „Tai mū­sų mu­zi­kos pe­da­go­gės Al­do­nos Venc­kie­nės nuo­pel­nas“, – ko­le­gę pa­gy­rė abi­li­ta­ci­jos cent­ ro psi­cho­lo­gas Jev­ge­ni­jus Raz­gu­ li­nas. Be­je, dar­bą su au­tiz­mo pa­ly­ tė­tais vai­kais jis pa­si­rin­ko po to, kai, bai­g ęs VDU psi­c ho­l o­g i­jos ma­gist­ran­tū­rą, dir­bo jų sto­vyk­ lo­je. At­ra­dusieji ori­gi­na­lius rak­tus

„Aš ga­bus, kaip ir jūs. Aš toks pat, kaip ir jūs, bet man rei­kia dau­giau pa­stan­gų ir ap­lin­ki­nių pa­gal­bos. Taip, aš mėgs­tu sa­vo vie­nat­vę, ir dau­ge­liui at­ro­do, kad man ne­rei­kia drau­gų“, – ci­tuo­ja dau­ge­lio au­tis­ tiš­kų vai­kų dva­si­nės bū­se­nos for­ mu­luo­tę spe­cia­lio­ji pe­da­go­gė Auš­ ra Luk­šie­nė. „Ta­čiau tai ne­tie­sa“, – for­mu­ luo­tę už­bai­gia jos ko­le­ga Sau­lius Ma­ro­zas, kaip ir ki­ti cent­ro dar­ buo­to­jai, at­ra­dę rak­tus į vai­kų pro­ tą ir šir­dis. Pas­ta­rą­jį tei­gi­nį pa­tvir­ti­na vaiz­ das abi­li­ta­ci­jos cent­re: du ber­niu­ kai, su­ki­šę no­sis prie kom­piu­te­rio ek­ra­no, drau­giš­kai šne­ku­čiuo­ja­si. Net­ru­kus su­vo­ki, kad tai – Kau­ no vai­kų abi­li­ta­ci­jos cent­ro pe­da­ go­gų ir vai­kų tė­vų ne vie­nų me­tų bend­rų pa­stan­gų re­zul­ta­tas.

Po ge­ros sa­ vai­tės li­ ga su­grįž­ta: vėl pa­ky­la tem­pe­ra­tū­ ra, skau­da są­na­rius ir gal­vą, ga­li py­kin­ti, su­ trik­ti kal­ ba, są­mo­nė.

Ge­ra ži­n ia yra tai, kad eg­z is­t uo­ja įvai­r ūs efek­ty­vios pa­gal­bos bū­dai. Jų po­vei­kis vai­kams skir­tin­gas: kai ku­rie me­to­dai ga­li lem­ti di­de­l į pa­ ge­rė­ji­mą, o ki­ti – be­veik jo­k io. Nė­ra to­k io gy­dy­mo me­to­do, ku­ris pa­dė­ tų kiek­vie­nam au­tis­tui. Prie­šin­gai, nei bu­vo tvir­ti­na­ma iki šiol, au­t iz­mas ga­l i bū­t i gy­do­mas. Au­t is­t ai ga­l i vys­t y­t is ir to­bu­lė­t i. Svar­bu kuo anks­čiau pra­dė­t i teik­ ti jiems efek­t y­v ią pa­gal­bą, gy­dy­t i ir ug­dy­t i vai­ką au­t is­tą. Jų pa­žan­ ga gy­ve­n i­me tik­r iau­siai bus kiek lė­tes­nė, bet jie tik­rai ga­lės gy­ven­ ti lai­m in­gą ir vai­sin­gą gy­ve­n i­mą, su­k ur­t i šei­mą, siek­t i iš­si­la­v i­n i­mo, kar­je­ros. Šal­ti­nis „Vi­ki­pe­di­ja“

„„At­sar­giai: traukiant įsisiurbusią erkę svarbu jos nesutraiškyti. 

„Shutterstock“ nuo­tr.

Klas­ta po per­ša­li­mo po­žy­miais Sand­ra Lu­ko­šiū­tė s.lukosiute@diena.lt

Vos nu­tir­pus snie­gui, pa­bu­do er­ kės ir jau ieš­ko gro­bio. Įsi­siur­bu­ si in­fe­kuo­ta er­kė žmo­gų pa­vo­jin­ ga li­ga ga­li už­krės­ti per ke­lias mi­ nu­tes, to­dėl ne­va­lia pra­ras­ti bud­ ru­mo net iš­si­ruo­šus pa­si­vaikš­čio­ ti po par­ką. Su­pai­nio­ja su per­ša­li­mu

Pir­mą­sias pa­bu­du­sias er­kes vi­ suo­me­nės svei­ka­tos spe­cia­lis­tai jau pa­ste­bė­jo prieš mė­ne­sį. Vė­ liau pa­kar­to­ti­nai pa­tik­ri­nus ta­me pa­čia­me miš­ke, ras­ta jau ro­po­jan­ čių pa­vie­nių suau­gu­sių er­kių. Vals­ty­bi­nės vi­suo­me­nės svei­ ka­tos prie­žiū­ros tar­ny­bos spe­cia­ lis­tai pri­me­na, kad ypač pa­vo­jin­ ga er­kių pla­ti­na­ma li­ga – er­ki­nis en­ce­fa­li­tas, nuo ku­rio nė­ra spe­ ci­fin ­ io gy­dy­mo. Gy­do­mi tik li­gos po­žy­miai. Net ir pa­svei­kus, ne­ma­žai da­ liai li­go­nių er­kės įsi­siur­bi­mą vi­ są gy­ve­ni­mą pri­me­na lie­ka­mie­ ji reiš­ki­niai. In­fe­kuo­ta er­kė žmo­gų už­kre­čia per ke­lias mi­nu­tes nuo įsi­siur­bi­ mo, ta­čiau li­gos po­žy­miai pa­si­reiš­ kia tik po vie­nos ar dvie­jų sa­vai­čių. Ne­re­tai ne­ti­kė­tai už­klu­pu­sį karš­ čia­vi­mą, gal­vos ar są­na­rių skaus­ mą žmo­gus su­pai­nio­ja su per­ša­li­ mu, tad į gy­dy­to­jus ne­si­krei­pia. Bud­ru­mas pra­ran­da­mas ir dėl to, kad ne­tru­kus sa­vi­jau­ta pa­ge­rė­ja. Po ge­ros sa­vai­tės li­ga su­grįž­ta: vėl pa­ky­la tem­pe­ra­tū­ra, skau­da są­na­rius ir gal­vą, ga­li py­kin­ti, su­ trik­ti kal­ba, są­mo­nė. Su­dė­tin­ges­niais at­ve­jais er­ki­nis en­ce­fa­li­tas ga­li su­kel­ti neį­ga­lu­mą ir net mir­tį. Spe­cia­lis­tai at­krei­pia dė­me­ sį, kad žmo­gus ne vi­sa­da pa­ste­bi

įsi­siur­bu­sią er­kę. Be to, už­si­krės­ ti krau­ja­siur­bių pla­ti­na­ma li­ga ga­ li­ma ir ge­riant ne­vi­rin­tą kar­vių ar ož­kų pie­ną. Nus­ta­ty­tas pir­ma­sis at­ve­jis

Lie­tu­va, Lat­vi­ja ir Es­ti­ja – Eu­ro­ pos Są­jun­gos ša­lys, ku­rio­se vie­na di­džiau­sių ri­zi­kų už­si­krės­ti er­kių pla­ti­na­mo­mis li­go­mis. Per­nai Lie­tu­vo­je er­ki­niu en­ce­ fa­li­tu su­si­rgo 612 žmo­nių, trys jų mi­rė. De­vy­ni iš de­šim­ties su­si­rgu­ sių­jų er­ki­niu en­ce­fa­li­tu bu­vo gy­ do­mi li­go­ni­nė­je, o nuo lie­ka­mų­jų li­gos reiš­ki­nių ken­čia dau­giau nei pu­sė per­si­rgu­sių žmo­nių. „Ser­ga­mu­mas šia li­ga Lie­tu­vo­je vis dar iš­lie­ka di­de­lis, nors iš­veng­ ti jos ga­li­ma pa­si­skie­pi­jus“, – tei­gė Užk­re­čia­mų­jų li­gų ir AIDS cent­ro di­rek­to­rius moks­lų dak­ta­ras Sau­ lius Čap­lins­kas. Šiais me­tais Klai­pė­do­je už­re­ gist­ruo­tas pir­ma­sis Lai­mo li­gos at­ve­jis pa­tvir­ti­na, kad bud­ru­ mo ne­ga­li­ma pra­ras­ti net mies­te. 65-erių vy­rui už­si­krė­tu­si er­kė įsi­ siur­bė par­ke. Klai­pė­die­tis pri­si­mi­nė, kad tai nu­ti­ko spa­lio pra­džio­je, ta­čiau li­ ga nu­sta­ty­ta praė­jus dau­giau nei dviem mė­ne­siams. Tad spe­cia­lis­ tai at­krei­pia dė­me­sį, kad er­kių ga­ li­ma par­si­neš­ti ne tik iš miš­ko, bet ir so­do, ka­pi­nių, par­kų ar ža­lių­jų mies­to zo­nų. Er­kės ypač mėgs­ta aukš­tą žo­lę, per­nykš­čius la­pus ir ša­kų krū­vas. Užk­ra­tas pa­ten­ka iš žar­ny­no

Nuo Lai­mo li­gos skie­pų nė­ra, ta­ čiau lai­ku krei­pu­sis į gy­dy­to­jus ji ga­na sėk­min­gai gy­do­ma. Aki­vaiz­d žiau­s ias šios li­ gos po­žy­mis – er­kės įkan­di­ mo vie­to­je daž­niau­siai at­si­ra­du­si rau­do­na dė­mė: vi­du­ry­je – švie­

ses­nė, o pa­kraš­čiuo­se – ryš­kes­nė. To­kį li­go­nį var­gi­na pa­ki­lu­ si tem­pe­ra­tū­ra, gal­vos ir są­na­rių skaus­mai. Lai­mo li­gos su­kė­lė­jai – bo­re­li­ jos – daž­niau­siai bū­na er­kės žar­ ny­ne, tad už­kra­tas pa­pras­tai pa­ ten­ka į žmo­gaus or­ga­niz­mą ta­da, kai jau pa­si­so­ti­nu­si (daž­niau­siai po 24–48 val. siur­bi­mo) er­kė at­pi­la žar­ny­no tu­ri­nį į įsi­siur­bi­mo vie­tą. Li­gos su­kė­lė­jai ga­li pa­tek­ti ir tuo­ met, kai ji ne­tei­sin­gai trau­kia­ma – su­spau­džia­mas jos pil­ve­lis.

Kaip iš­trauk­ti er­kę Er­kę ge­r iau­sia pa­ša­l in­t i pin­ce­t u, lai­kant jį kuo ar­čiau odos ir trau­ kiant at­sar­g iai bei to­ly­g iai. Ne­rei­ kė­tų da­ry­ti stai­gių ju­de­sių ir ­suk­ti. Ne­ga­li­ma er­kės kū­no spaus­ti, kai­ tin­ti ar nau­do­ti che­mi­nių me­džia­ gų, nes ji ga­l i iš­spjau­t i skran­d žio tu­ri­nį į žaiz­dą ir taip per­duo­ti bak­ te­ri­jas ar­ba vi­ru­są. Išt­rau­kus er­kę pin­ce­tu, rei­kė­tų ją su­v y­n io­t i į tua­le­t i­n į po­pie­r ių, iš­ mes­t i į uni­ta­zą ir nu­leis­t i van­de­ nį. Nup­lau­ti žaiz­dą šil­tu van­de­niu su mui­lu ir pa­tep­ti an­ti­sep­ti­ku. Ne­di­de­lė pa­ša­lin­tos er­kės bur­nos da­lis ga­li lik­ti žaiz­do­je. Ji ne­pa­vo­ jin­ga ir po ke­l ių die­nų pra­nyks­ta kar­t u su žaiz­da. Ta­čiau jei­g u po ke­le­to die­nų oda ne­pra­de­da gy­ti, rei­kė­tų kreip­tis į gy­dy­to­ją, nes tai ga­l i bū­t i in­fek­ci­jos po­ž y­m is (taip at­si­tin­ka re­tai). Ka­len­do­riu­je pa­ta­ria­ma pa­žy­mė­ ti įkan­di­mo die­ną ir ste­bė­t i, ar ne­ pa­si­reiš­k ia er­k ių su­ke­l ia­mų li­g ų simp­to­mų. Jei­gu per vie­ną mė­ne­ sį po įkan­di­mo su­ser­ga­ma, gy­dy­ to­ją rei­kė­tų in­for­muo­ti apie įkan­ di­mo die­ną.


16

antradienis, balandžio 10, 2012

menas ir pramogos

Teat­rų pa­va­sa

Jau šiandien „Girs­tu­čio“ kul­tū­ros cent­ro sce­na trum­pam virs pa­grin­di­ne teat­ro me­no sce­na ša­ly­je: čia pra­si­dės fes­ti­va­lis „Teat­rų pa­va­sa­ris“.

Klasika pa­gal O.Kor

Šį vie­no veiks­mo spek­tak­lį iš Wil­ lia­mo Shakespeare’o pje­sės „Au­ dra” ir ki­t ų kla­s i­k o kū­r i­n ių nu­ lip­dė re­ži­sie­rius Os­ka­ras Kor­šu­ no­vas.

Anot O.Kor­šu­no­vo, pje­sę „Audra“ ga­li­ma la­bai įvai­riai in­terp­re­tuo­ti. Daž­niau­siai ji sta­to­ma kaip pa­sa­ ka suau­gu­siesiems, fe­je­ri­ja, ne­tgi bu­vo pa­si­ro­džiu­si kaip ope­ra. „Bet man yra įdo­mi Ja­no Kot­to in­terp­ re­ta­ci­ja, ku­ris įžiū­ri „Aud­ro­je“ so­ cia­li­nę dra­mą apie ne­si­bai­gian­čią ir

ab­sur­diš­ką ko­vą dėl val­džios. Įsi­gi­ li­nę pa­ma­to­me val­džios ir žmo­gaus dra­mą. Ši dra­ma ne­si­bai­gian­ti“, – sa­ko re­ži­sie­rius. Į ne­gy­ve­na­mą sa­lą žmo­nės bū­ da­vo tre­mia­mi įvai­riais lai­kais. Val­džiai ne­pa­to­giems žmo­nėms to­kios sa­los kur­tos vi­sur, ta­čiau bū­tent So­vie­tų Są­jun­go­je ply­tė­ jo ne­gy­ve­na­mi sa­ly­nai, ku­riuo­se bū­da­vo įkur­di­na­mi iš­ki­liau­si kū­ rė­jai. Ir kiek­vie­na ne­gy­ve­na­ma sa­la bū­da­vo pil­na gy­ve­ni­mo, nes to­se

An­ti­de­ka­lo­gas pa­gal Prieš po­rą me­tų pa­sta­tęs Fried­ ri­cho Schil­le­rio „Klas­tą ir mei­lę“, Ar­tū­ras Arei­ma jau ta­da iro­niš­kai pje­sę per­var­di­jo į „Lai­min­gus“. Šį­ kart re­ži­sie­rius nu­spren­dė be skru­ pu­lų iš­nars­ty­ti pa­tį kla­si­ką ir jo kū­ ry­bą.

„Kauno dienos“ reklamos pardavimo skyrius: tel. 302 234, 308 863, 308 864, 302 230, e. paštas reklama@kaunodiena.lt,

Rim­ti vy­ru­kai juo­dais kos­tiu­mais. Jų žais­lai – gink­lai, nuo­la­ti­nė pa­ ly­do­vė – ža­vi blon­di­nė, o ran­ ko­se – pa­slap­tin­gi la­ga­mi­nė­liai. Gy­ve­ni­mas ku­pi­nas įtam­pos ir int­ri­gų, nes iš­kreip­ta­me gangs­te­ rių pa­sau­ly­je nė­ra vie­tos pa­do­ru­ mui ir są­ži­nei... Ir vi­sa tai tik ap­ svai­gu­siai F.Schil­le­rio vaiz­duo­tei pa­gerb­ti! Spek­tak­lio pa­grin­das –

šiuo­lai­ki­nio žmo­gaus iro­niš­kas po­ žiū­ris į vis­ką, kas kaž­ka­da bū­da­vo su­he­roi­na­ma, iš­ke­lia­ma virš kas­ die­ny­bės, lai­ko­ma Die­vo ap­si­reiš­ ki­mu ar li­ki­mu. Sce­no­je juo­kia­ma­si net iš pa­ties teat­ro, iš jam ra­šy­tos pje­sės, iš he­ ro­jus vai­di­nan­čių ak­to­rių... Ta­čiau iro­niš­ko­je at­mos­fe­ro­je iš­ky­la da­ bar­ti­nio žmo­gaus bai­mės ir ne­mei­ lės šmėk­los, ku­rios pri­ver­čia de­ka­ lo­gą skai­ty­ti vi­siš­kai ki­taip: „Bi­jok sa­vo ar­ti­mos kaip pa­ts sa­vęs.“ Ir vis­gi ab­sur­diš­kas gy­ve­ni­mo pa­veiks­las pa­tei­kia­mas kaip jau­kus žai­di­mas-tri­le­ris. Re­ži­sie­rius XVIII a. pje­sę skai­to jau šian­die­nio žmo­ gaus aki­mis, tad ir uni­ver­sa­lios de­


17

antradienis, balandžio 10, 2012

menas ir pramogos

a­ris pri­sta­to Se­niau­sias ša­ly­je, tu­rin­tis gi­liau­ sias tra­di­ci­jas teat­rų fes­ti­va­lis kaip ir kas­met pa­kvies su­si­pa­žin­ ti su skir­tin­gos sti­lis­ti­kos sce­nos meist­rais, pla­tų spekt­rą api­man­ čio­mis pje­sė­mis – nuo pra­mo­gi­ nių ame­ri­kie­čių kū­ri­nių iki ru­sų kla­si­kos. Fes­ti­va­lį pra­dės Vil­niaus mies­ to teat­ro spek­tak­lis „Mi­ran­da“, vie­na ti­tu­luo­čiau­sių šio se­zo­no prem­je­rų. Os­ka­ras Kor­š u­n o­vas už šį ir spek­tak­lį „Iš­va­ry­mas“ bu­vo pri­ pa­žin­tas ge­riau­siu se­zo­no re­ži­ sie­riu­mi ir ap­do­va­no­tas Auk­si­ niu sce­nos kry­žiu­mi. Ana­l o­g iš­kais ap­d o­va­n o­j i­m ais sa­vo ka­te­go­ri­jo­se įver­tin­ti ir šio spek­tak­lio kom­po­zi­to­rius An­ta­ nas Ja­sen­ka bei Mi­ran­dą vai­di­ nanti Ai­ri­da Gin­tau­tai­tė. Dar­bas Klai­p ė­d os vals­ty­b i­ nio dra­m os teat­ro spek­tak­ly­je „Šmėk­lų so­na­ta“ Auk­si­nį sce­nos kry­ž ių pel­n ė sce­n og­ra­f i­jos au­

r­šu­no­vą

Kai die­na kei­čia nak­tį

to­riui Gin­ta­rui Ma­ka­re­vi­čiui. Jo ko­le­ga Dai­nius Liš­ke­vi­čius bu­vo no­mi­nuo­tas už „Mi­ran­dos“ sce­ nog­ra­fi­ją, o Ma­rius Ja­covs­kis – už „Mo­ti­ną“. Ge­rų įver­ti­ni­mų su­lau­kė ir ki­ti fes­ti­va­lio spek­tak­liai. Mo­ti­ną to pa­ties pa­va­di­ni­mo Vil­niaus ma­žo­jo teat­ro spek­tak­ ly­je su­vai­di­nu­si Eg­lė Gab­rė­nai­ tė bei Ine­sa Pa­liu­ly­tė, Aga­fi­ja iš Pa­ne­vė­žio Juo­zo Mil­ti­nio teat­ ro „Ve­dy­bų“, bu­vo no­mi­nuo­tos Auk­si­niam sce­nos kry­žiui dra­mos ak­to­rės pa­grin­di­nio vaid­mens ka­ te­go­ri­jo­je. Leo­nar­das Po­be­do­nos­ce­vas už Pa­ve­l ą Že­l ez­n o­v ą „Mo­t i­n o­je“ ir Al­bi­nas Kė­le­ris (Že­va­ki­nas „Ve­ dy­bo­se“) pre­ten­da­vo į ana­lo­giš­ ką vy­rams ak­to­r iams ski­r ia­m ą ap­d o­va­n o­j i­m ą. Tarp no­m i­n an­ tų mi­n ė­ta ir kos­t iu­m ų dai­l i­n in­ kė Jo­lan­ta Rim­ku­tė („Šmėk­lų so­ na­ta“). KD inf.

Tai skau­di lie­tu­vio ir žy­dės mei­lės is­to­ri­ja, ku­rio­je at­si­ve­ria su­dė­tin­gi dvie­jų skir­tin­gų tau­tų san­ty­kiai bei jų bend­ros is­to­ri­jos žaiz­dos.

Pje­sę spek­tak­liui pa­ra­šė dra­ma­ tur­gė Dai­va Če­paus­kai­tė. Dra­mos siu­že­tas su­kur­tas re­mian­tis is­ to­ri­nė­mis to me­to ap­lin­ky­bė­mis, 1941–1945 m. ar­chy­vi­niais do­ku­ men­tais ir liu­di­nin­kų pri­si­mi­ni­ mais. Vis dėl­to tai nė­ra do­ku­men­ti­ nis re­por­ta­žas ar konk­re­čių as­me­ nų iš­gy­ve­ni­mo is­to­ri­ja. Vi­si pje­sės per­so­na­žai iš­gal­vo­ti. Neiš­gal­vo­tas tik skaus­mas. „Ra­šy­da­ma šią pje­sę skai­čiau kai ku­riuos ar­chy­vų do­ku­men­ tus ir kar­tą akys už­kliu­vo už vie­ no teis­mo pro­to­ko­lo. Kal­ti­na­ma­ sis, pa­klaus­tas, ko­dėl šau­dė žy­dus, at­sa­kė: „To­dėl, kad aš lie­tu­vis...“ Gal­vo­jau, kiek daug ga­li tilp­ti šia­ me žo­dy­je. Juk tie, ku­rie gel­bė­ jo žy­dus, taip pat bu­vo lie­tu­viai. To­je pa­čio­je są­vo­ko­je ga­li sly­pė­ ti ir nuo­šir­džiau­sia ko­va už tau­tos

lais­vę, ir pa­pras­tas žmo­giš­ku­mas, ir že­miau­si ins­tink­tai“, – pa­sa­ko­ jo dra­ma­tur­gė. Aš taip pat esu lie­tu­vė, tad ir pa­ ra­šiau šią pje­sę. To­dėl, kad man ne tas pa­ts, kas vy­ko, vyks­ta ar vyks Lie­tu­vo­je. To­dėl, kad tai mū­sų vi­sų is­to­ri­ja. Pa­ga­liau to­dėl, kad gy­vy­ bė ir mir­tis ne­tu­ri tau­ty­bės, o ne­ žmo­niš­ku­mas – vi­sų mū­sų bend­ ras prie­šas.“ KD inf.

kas: Kau­no ka­me­ri­nio teat­ro spek­tak­lis „Die­na ir nak­tis“. kur: Kau­no ka­me­ri­nia­me teat­re. kada: ba­l an­džio 12 d.

Tai – ori­gi­na­lios D.Če­ paus­kai­tės, pa­skelb­ tos praė­ju­sių me­tų To­ le­ran­ci­jos žmo­gu­mi, pje­sės sce­ni­nė in­terp­ re­ta­ci­ja.

kryžiažodis

trem­ties zo­no­se bu­vo di­si­den­tiš­ kai ban­do­ma iš­sau­go­ti sa­vo dva­si­ nį gy­ve­ni­mą. Kaip Pros­p e­r ui ne­g y­ve­n a­m o­ je sa­lo­je ypa­tin­gą reikš­mę tu­rė­jo kny­gos, taip ir so­vie­ti­nia­me gy­ ve­ni­me kny­gos su­teik­da­vo ga­li­ my­b ę iš­l ik­t i dva­s i­n ė­je re­z is­ten­ ci­jo­je. „La­biau­siai ma­ne šio­je pje­sė­ je do­mi­na Mi­ran­da. Daž­niau­siai ji trak­tuo­ja­ma kaip nai­vi prin­ce­sė, ta­čiau Mi­ran­da su­kur­ta Pros­pe­ ro, ji yra Pros­pe­ro sie­la, – ko­dėl į veiks­mo avans­ce­ną iš­ve­da Mi­ran­ dą, aiš­ki­na O.Kor­šu­no­vas. – Juk ga­liau­siai ne­gy­ve­na­mų sa­lų trem­ ty­se kū­rė­jai vis dėl­to užau­gin­da­vo sa­vo mi­ran­das.“ KD inf.

kas: Vil­niaus ma­žo­jo teat­ro spek­tak­lis „Mi­ran­da“. kur: Girs­tu­čio“ kul­tū­ros rū­muo­se. kada: ba­l an­džio 10 d.

Ver­ta pa­ma­ty­ti, už ką teat­ro kri­ti­kai spek­ tak­lį šie­met įver­ti­no ne vie­nu Auk­si­niu sce­ nos kry­žiu­mi.

Šią savai­ tę laimė­ kite Briano Tracy knygą „Įpročiai, verti mi­ lijono“.

Turbūt svarbiausias faktas, atskleistas psichologų ir sėkmės tyrinėtojų, yra šis: 95 procentai visų minčių, jausmų, veiksmų bei pasiekimų yra įpročių rezultatas. Jūs esate susiformavę daugybę sąlyginių refleksų, kurie bemaž visose situacijose verčia Jus elgtis automatiškai. Gera žinia ta, kad įmanoma išsiugdyti naujus įpročius- tokius, kokių panorėsite. Valios jėga ir disciplina galima formuoti asmenybę ir gludinti charakterį. Jei Jums nepatinka dabartinis Jūsų gyvenimo scenarijus, suplėšykite jį ir parašykite naują.

Kryžiažo­ dį parengė „Oho“ redakcija.

l A.Arei­mą ka­lo­gi­nės ver­ty­bės pri­me­na­mos be at­gra­sios di­dak­ti­kos, tik ko­ke­tiš­kai pro­vo­kuo­jant žiū­ro­vo są­mo­nę. KD inf.

kas: Kau­no vals­t y­bi­nio dra­mos teat­ro spek­tak­lis „Plė­ši­kai“. kur: Kau­no vals­t y­bi­nia­me dra­mos teat­re. kada: ba­l an­džio 11 d.

Ver­ta pa­ma­ty­ti, nes spek­tak­lis – po­ten­ cia­lus pre­ten­den­tas į 2012 m. Auk­si­nį sce­ nos kry­žių.

Teisingus atsakymus galima pateikti iki penktadienio 18 val. 1. Frazę siųskite SMS žinute numeriu 1337. Siųsdami žinutę rašykite: DIENA (tarpas) KD (tarpas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. Pvz.: DIENA KD KAUNAS (žinutės kaina – 1 Lt). 2. Arba, iškirpę kryžiažodį su teisingu atsakymu, atneškite į „Kauno dienos“ redakciją, Kęstučio g. 86, Kaunas. Šios savaitės nugalėtoją paskelbsime antradienį, balandžio 17 d.


18 2

antraDIENIS, balandžio 10, 2012

klasifikuoti skelbimai Skelbimų ir prenumeratos skyrius! Nuo ankstyvo ryto. Vytauto pr. 23, priešais Autobusų stotį, I–V 7–17 val. (pietų pertrauka 13–14 val.) , VI 8–11 val. Tel. 8 655 45 114.

Klasifikuoti

Darbo skelbimai����������������������������������� 18 Paslaugos� ������������������������������������������ 18, 19 Parduoda�������������������������������������������19, 20 Perka� ������������������������������������������������������������ 20 Įvairūs��������������������������������������������������� 20, 21 Pramogos, šventės, laisvalaikis������������������������������������������������ 21 Karščiausi kelionių pasiūlymai������������������������� 21 Kviečia mokytis����������������������������������� 21 Kviečia������������������������������������������������ 20, 21 Informuoja����������������������������������������������� 21

skelbimai skelbimai@kaunodiena.lt 302 202, 302 231 (redakcijoje) IŠBLAIVINIMAS VISĄ PARĄ. Priklausomybės ligų gydymas. Tel. 8 606 91 150.

DARBo skelbimai

933335

Klinika „Neurosveikata“. Patyrę gydytojai psichiatrai gydo įvairius psichikos sutrikimus, pagirių simptomus. Išblaivinimas, kodavimas nuo alkoholio. Trakų g. 12, tel. 8 656 61 610. www.neurosveikata.lt.

Šiuo metu ieškome

WEB DIZAINERIO(-ĖS)

935845

Reikalingi: pagalbiniai, sandėlio, gamybos darbininkai, sandėlininkai, vairuotojai (B, C, D, E kat.), apsaugos darbuotojai, valytojai, fasuotojai. Tel. 8 674 57 008. 930042

Darbo vieta Darbo pobūdis:

Reikalavimai:

Įmonė siūlo:

Reikia siuvėjų. Darbas Vilijampolėje. Silpnai mokančias apmokome. Tel. 8 641 95 657.

Kaunas N kurti naujienų portalų projektus, mobiliąsias programėles, vartotojo sąsajas, rinkodaros ir reklamos projektų WEB stilistiką; N ruošti ir tikslinti dizaino specifikacijas bei reikalavimus, rengti dizaino brėžinius ir aukštos raiškos dizainą, reklamjuostes pagal pateiktas technines specifikacijas. N aukštasis išsilavinimas; N stiprus interneto dizaino portfolio (prašome pridėti nuorodas prie CV); N puikūs darbo įgūdžiai ADOBE Photoshop ir (ar) ADOBE Fireworks programomis; N įgūdžiai ruošti vizualiai patrauklias, interaktyvias ir vartotojui aiškias sąsajas; N patirtis sekant bei tikslinant stiliaus reikalavimus ir technines specifikacijas. N įdomų ir atsakingą darbą; N galimybę realizuoti idėjas ir su komanda siekti aukštų rezultatų; N konkurencingą atlygį, susijusį su darbo rezultatais, motyvacines priemones; N visas socialines garantijas.

936222

Reikia SPAUDOS PARDAVĖJŲ Partizanų g.; Raudondvario pl., prie Lampėdžių sankr.; Savanorių pr. Lankstus darbo grafikas. Kreiptis K.Donelaičio g. 46, Kaunas, tel. (8 37) 204 293. 937991

Skardinimo ir termoizoliavimo paslaugas teikiančiai įmonei reikalingas patirties turintis pardavimo vadovas. Tel. 8 652 24 040.

938758

Skubiai reikalinga (-as) moterų kirpėja (-as) dirbti grožio salone Dainavos rajone. Palankios darbo sąlygos. Tel. 8 613 98 091. 936304

Statybos įmonei reikalingi fasado meistrai dirbti Rusijoje. Geras atlyginimas. Tel. 8 685 19 687. 939265

UAB „Pelias“ ieško vadybininkų-technikų dirbti Kauno regione. Tel. 8 699 15 651, (8 37) 410 200, e. paštas info@pelias.lt. 938771

UAB „Tebesa“ priima į darbą lygintojas (-us)-pakuotojas (-us) ir siuvėjas (-us) siūti vienasiūle siuvimo mašina. Darbo patirtis būtina. Darbas Neries kr. 16. Teirautis d. val. tel. 265 821.

Skelbimas galioja iki 2012 04 23. Motyvacinį laišką ir gyvenimo aprašymą (CV) lietuvių kalba su nuoroda „WEB dizaineris“ siųskite e. pašto adresu: m.rakauskiene@vilniausdiena.lt. Konfidencialumą garantuojame. Informuosime tik atrinktus kandidatus.

938111

Valymo paslaugų įmonė mielai priims į darbą valytojas (-us) ir kiemsargius, turinčius 35–55 proc. darbingumą. Kreiptis tel. 8 618 00 837. 933288

Paslaugos

AB „Lytagra” siūlo darbą vadybininkui (-ei) – prekių pirkimas ES šalyse. Reikalavimai: išsilavinimas – aukštesnysis (aukštasis); puikios anglų kalbos žinios. Privalumai: darbo patirtis su metalų gaminiais. CV siųsti e. paštu r.zapustiene@lytagra.lt ar faksu (8 37) 405 441. 937659

Baldus gaminančiai įmonei reikalingos (-i) dažytų ir nedažytų baldų šlifuotojos (-ai) užbaigėjos (-ai). Tel. 8 686 58 532, e. paštas info@medienosera.lt. 932356

Dirbti privačiame prekybos versle reikalingi žmonės, mokantys lietuvių ir rusų kalbas. Tel. 8 601 75 025.

929682

Dirbti siuvykloje reikia kvalifikuotų siuvėjų. Tel. 8 650 68 217, 200 760.

936073

Graikijoje, Kipre – sezoniniai darbai jaunimui – barmenėms, padavėjoms, kambarinėms; Anglijoje – virėjams, viešbučių personalui, sandėlių, gamyklų darbuotojams; Vokietijoje – elektrikams, suvirintojams, motelių valytojoms; Olandijoje – mėsininkams, žuvies fabrikuose, salotų skynėjams. E. formų kelionei į JAV pildymas, mokesčių grąžinimas. UAB ANNUS, lic. Nr. L-94,99,144,182,189. Karo Ligoninės g. 29, Kaunas, tel. (8 37) 204 555, 8 652 18 180; e. paštas annus@takas.lt. 938576

Įmonei reikalingas ekskavatorininkas, tel. 8 640 44 299. CV siųsti e. paštu vejogreitis@gmail.com. 938927

938173

935873

Įmonei reikalingi darbuotojai automobilių ardymo ir automobilių remonto srityse. Kaunas, tel. 8 657 54 199, e. paštas automobildalys3@gmail.com. 938835

Įmonei reikalingi stogdengiai, skardininkai, darbų vadovai (dirbti Lietuvoje ir Baltarusijoje). Tel. 8 640 44 299, CV siųsti e. paštu info@argensta.lt. 938929

Įmonei, prekiaujančiai automobilių detalėmis, reikalingas vadybininkas. Būtina rusų kalba, darbo kompiuteriu įgūdžiai. Kaunas, tel. 8 657 54 199. 938837

Langų ir durų gamybos įmonei skubiai reikalingas (-a) pardavimo vadybininkas (-ė). Tel. 8 656 39 353, CV siųsti info@roplastitus.lt.

„Biofirst“ klinikoje konsultuoja ir gydo gyd. CHIRURGAS, natūralios med. specialistas, homotoksikologas ALVIDAS DIDŽIULIS. Organizmo atstatymas po operacijų, virškinamojo trakto, kraujotakos sutrikimų, sąnarių ir stuburo ligų gydymas natūraliais medikamentais. Nechirurginis išsiplėtusių kojų venų šalinimas. Studentų g. 37, tel. (8 37) 750 866; www.bioklinika.lt. 938926

Alkoholizmo, narkomanijos gydymas. Išblaivinimas, pagirių ir abstinencijos gydymas. Kvalifikuota anonimiška pagalba. „Gintarinė klinika“, Baltų pr. 137F, tel. (8 37) 366 574, 8 634 47 298. 933021

Ginekologo konsultacijos, smulkios operacijos. Lytiniu keliu plintančių ligų gydymas. Anonimiškumas garantuojamas. Č.Sasnausko g. 56, tel. 731 692. 912125

937590

932130

Reikalingas frezuotojas dirbti CNC frezavimo staklėmis ir koordinuotojas ištekintojas. Patirtis būtina. Tel. 8 679 34 899, e. paštas mitronas.info@gmail.com.

Gyd. V.Kašėta, N.Grušauskas gydo odos, alergines, grybelines, venerines ligas. Iškvietimas į namus. K.Petrausko g. 40, tel. (8 37) 220 288; www.odosligos.lt.

903823

936489

934615

SKUBIAI IR NEMOKAMAI IŠVEŽA nenaudojamą buitinę techniką – šaldytuvus, skalbykles, virykles, kompiuterinę techniką ir kitus elektronikos prietaisus. Tel. 8 641 99 000, www.kaunakiemis.lt. 935197

SNAIGĖS servisas (M.K.Čiurlionio g. 5). Visų šaldytuvų, skalbyklių remontas. Prekyba SNAIGĖS šaldytuvais, atsarginėmis dalimis. Tel. 341 876, 8 652 44 908. 936530

Taisau televizorius, garso ir vaizdo techniką. Iškvietimas nemokamas. Suteikiu garantiją. Tel. 8 673 60 342. 936429

Taisome įvairių tipų televizorius klientų namuose. Iškvietimas nemokamas. Garantija. Tel. 719 765, 8 652 39 176. 936160

Taisome įvairių tipų televizorius klientų namuose. Iškvietimas nemokamas. Suteikiama garantija. Tel. 715 991, 8 671 55 064. 935615

938254

OZONOTERAPIJA – efektyvi pagalba po infarktų, insultų, sergant diabetu, ateroskleroze, endarteritu, impotencija. Natūralaus gydymo centras, Savanorių pr. 284. Tel. (8 37) 710 602, 8 682 92 261; www.ngc.lt. 938868

Psichiatro konsultacija, alkoholizmo gydymas, kodavimas, psichoterapija, medikamentai, hipnozė. Blaivinimas. Priklausomybės azartiniams žaidimams gydymas. Č.Sasnausko g. 56. Tel. 731 692. 912113

Sąnarių skausmai, artritas? Osteoporozė? Odos problemos? Išbandykite Poltavos bišofitą! Vandens jonizatoriai, antireumatiniai įtvarai su gintaro danga, vaistažolių aliejai, kompresinės kojinės, VITAFON. V.Lašo g. 3, prie Klinikų. Tel. (8 37) 211 844.

Remontuoju lengvųjų automobilių ir VILKIKŲ RADIATORIUS, BUFERIUS ir kitas stiklo pluošto ir plastmasines detales. Garantija. Tel. 220 176 9-18 val., 8 699 25 402

Reikalinga pardavėja dirbti kebabinėje. Tel. 8 602 56 191.

Maršrutinio taksi vairuotojui. Darbas Kaune 3-iuoju maršrutu. Tel. 352 368.

935489

Odontologijos centras ODONTEX (Gedimino g. 17, šalia PPC „AKROPOLIS“). Teikia visas odontologijos paslaugas, gydymas su NARKOZE. Nemokamas protezavimas ligonių kasų pacientams. Pensininkams – NUOLAIDOS! Dantų implantai – nuo 1000 iki 1500 Lt. Registruotis tel. (8 37) 228 265.

937912

Šaldytuvų taisymas užsakovo namuose. Tel. 230 762, 8 699 20 896.

Kompiuterininkų Akcija – antivirusinių diegimui. Kompiuterių programinis ir tech. remontas, tinklų diegimas, lituojame. Kaune atvykstame nemokamai. Tel. 8 611 40 917. 928959

AD servisas taiso nešiojamuosius, stacionarius ir žaidimų kompiuterius: lituoja, instaliuoja programas, šalina virusus, atnaujina navigacijas. Galime atvykti. Tel. 8 617 77 731. 927393

Atlieku kompiuterių priežiūrą, Windows diegimą, virusų šalinimą, interneto tvarkymą, tvarkyklių instaliavimą. Atvykstu į namus nemokamai. Tel. 8 684 32 863. 931490

Instaliuoju kompiuterius. Remontuoju. Superku sugedusius. Naujinu. Lituoju vaizdo mikroschemas. Pildau kasetes. Atvykstu į vietą. Tel. 8 614 73 014. 934553

Gyd. D.Bielskienė, J.Urbštienė konsultuoja ir gydo vaikus, suaugusiuosius, sergančius odos, alerginėmis, nagų ir plaukų ligomis. Šalina karpas, papilomas. Apgamai tiriami dermatoskopu. Konsultuoja dėl lytiškai plintančių ligų. Gedimino klinika, Gedimino g. 34. Tel. 207 396.

938965

Nugaros skausmų diagnostika ir gydymas: manualinė terapija, akupunktūra, elektrostimuliacija, kineziterapijos seansai su RedCord sistema, teipavimas, masažai. Medicinos centras „Neuromeda“, tel. 8 613 42 780, www.neuromedicina.lt.

Automobilininkams

Įmonei reikalingas mechnikas krovininiams automobiliams remontuoti. Taip pat tarptautinių reisų vairuotojai, turintys CE kategoriją, Rusijos viza būtų privalumas. Kreiptis tel. (8 37) 441 155, 441 148, 8 676 23 382. Įmonei reikalingas suvirintojas pusautomačiu (durims gaminti). Tel. 8 677 65 170.

938292

936214

Medikų Siūlo darbą

Klinikoje „Jalvita“ dirba patyrusios ginekologės: gyd. A.Urvikienė, gyd. V.Jauniškienė ir gyd. Z.Dubickienė. Gydo įvairias moters lytinių organų ligas. Echoskopija. Pašilės g. 124, tel. 338 625 I–V 9–19 val.

8 655 45 114 (Vytauto pr. 23)

Atlieku nebrangų mikrobangų krosnelių, skalbyklių, dulkių siurblių, šaldytuvų, el. viryklių remontą. Garantija iki 2 m. Atvykstu nemokamai. Tel. 8 680 85 778.

923743

Automobilio apsauga nuo korozijos. Antikorozinis automobilio padengimas „Dinitrol“ medžiagomis. Suteikiame garantiją. Kalvarijos g. 28A, tel. 392 803, 8 698 36 705.

Kompiuterių remonto paslaugos. NEMOKAMAS atvykimas. www.pagalbakompiuteriams.lt. Tel. 8 655 88 600. 937580

Visų kompiuterių ir televizorių taisymas Kaune, Savanorių pr. 192, tel. (8 37) 327 424; www.pc-help.lt. 933595

Statybos, remonto

928987

Automobilių kompiuterinė diagnostika. Taisome visus elektros gedimus, starterius, generatorius, automatines, mechanines dėžes, variklius, važiuoklę. Tel. 8 676 20 355. 933913

Dujų įranga automobiliams. Montavimas, remontas, lizingas, kompiuterinė diagnostika. Tiesioginis dujų įpurškimas. UAB „Vikabaltus“, Islandijos pl. 213E, Kaunas, tel. 705 862, 8 676 22 707. 933113

Buitinės technikos remonto „AEG“, „Ardo“, „Beko“, „Bosch“ ir kt. automatinių skalbyklių remontas. Dirbame ir savaitgaliais. Garantija iki 2 m. Tel. 8 602 56 100. 938878

AEG, „Beko“ ir kt. skalbyklių, šaldytuvų, mikrobangų, viryklių remontas, prijungimas. Atvykstu. Garantija iki 24 mėn. Taikome nuolaidas! Tel. 8 684 82 194. 938117

ARDO, BOSCH, HANSA, SNAIGĖ, LIEBHERR, BEKO ir kt. šaldytuvų, skalbyklių nebrangus remontas. Atvykstu nemokamai. Garantija. Nuolaidos. Tel. 8 678 87 795, 345 500. 937994

AKCIJA! ALUPLAST profilio 5 kamerų langai – su 30% nuolaida ir vidine apdaila. Šarvuotos durys. Balkonų stikl. Roletai. Pramonės pr. 16 („Urmo“ bazė, 2 vagonėlis). Tel. (8 37) 451 712, 8 647 00 002, e. paštas gediminas@arventa.lt. 938550

AKCIJA! Plastikiniai langai. Balkonų įstiklinimas. Šarvuotos durys. Visų rūšių žaliuzės. Išsimokėjimas iki 4 metų. Ilgalaikė garantija. Tel. 313 549, 8 685 23 836. www.glorijoslangai.lt.

930594

Nukelta į 19 p.


193

antraDIENIS, balandĹžio 10, 2012

klasifikuoti skelbimai Paslaugos Statybos, remonto

DrenaĹžas, vandentiekis, kanalizacija. Mini ekskavatoriaus paslaugos. Tel. 8 676 14 056, 8 620 45 433.

NuosavĹł namĹł durys: saugios, ypatingai ĹĄiltos. Garantija 5 m. Dirbame be poilsio dienĹł. Tel. 8 634 81 144.

DrenaĹžo, lauko ir vidaus vandentiekio bei kanalizacijos, valymo ÄŻrengimĹł montavimas. MedĹžiagos su nuolaida. Sutvarkome dokumentacijÄ…. Tel. 8 674 13 881.

Paskola be uĹžstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Pabrangimas nuo 15 proc./mÄ—n. Tel. 314 531, skambinti d. d. 9–17 val., „Aujama-credit“.

DrenaĹžo, vandentiekio, buitiniĹł nuotekĹł, lietaus kanalizacijos, siurbliniĹł ÄŻrengimas, melioracijos darbai. Aplinkos tvarkymas, trinkeliĹł klojimas, tvorĹł ir vejos ÄŻrengimas. www.henkesta.lt. Tel. 8 685 33 173.

PLASTIKINIAI LANGAI ir BALKONŲ STIKLINIMAS – pigiausiai Kaune. Vokiťka kokybė, garantija 10 metų. Tel. 223 200, 8 608 70 099. www.langvila.lt.

EkskavatoriĹł ir buldozeriĹł nuoma. Kasame, valome tvenkinius, buldozeriais lyginame Ĺžemes. Kiti ĹžemÄ—s darbai. Tel. 8 640 26 562, 8 611 26 363.

Plastikiniai langai, ťarvuotos durys, balkonų stiklinimas, apdaila. Langų reguliavimas, taisymas. Buto remonto darbai. Savanorių pr. 287–316, tel. 8 606 28 921.

Ekskavatorių, mini krautuvų, buldozerių nuoma. JuodŞemio, smėlio, grunto, statybinio lauŞo atveŞimas. Aikťtelių, įvaŞų įrengimas. Skylių gręŞimas. Tel. 8 670 17 211.

PlokĹĄÄ?iĹłjĹł stogĹł dengimas, ĹĄiltinimas ir renovacija. IlgametÄ— patirtis. UAB „Verslo gama“. Tel./faksas (8 37) 390 089, 8 616 17 706; www.stogudengimasjums.lt.

926205

939039

928125

938168

931777

931095

AKCIJA! Plastikiniai ir mediniai langai, ĹĄarvuotos ir vidaus durys, balkonĹł stiklinimas. Tel. 705 900, 8 656 39 353, SukilÄ—liĹł pr. 3. www.roplastitus.lt. 933073

Ardome WC kabinas, betonines, mĹŤrines sienas, grindis, perdangas. Valome palÄ—pes. Pjauname angas, sumontuojame sÄ…ramas. Tel. 8 670 17 211. 936839

Atliekame grindĹł, parketo ĹĄlifavimÄ…. Klijuoju plyteles, daĹžau, tapetuoju. Kalu dailylentes, laminatÄ…. Santechnikos darbai. Tel. 795 508, 8 600 62 210. 932396

Atliekame griovimo darbus – sienų, pertvarų, angų pjovimas, kirtimas. Sąramų montavimas. Konsultacijos. Statybinio lauŞo iťveŞimas. Pastatų griovimas. Tel. 8 699 77 162. 935800

926398

936857

Elektros darbai. Apsaugos, videosistemos. Taupaus apĹĄvietimo sprendimai. NedidelÄ—s kainos, kokybÄ—, garantijos. Tel. 8 687 98 087. 932253

Elektros instaliacija, senos instaliacijos renovacija, gedimĹł ĹĄalinimas; kitĹł elektros prietaisĹł prijungimas. DraugiĹĄkos kainos. Tel. 8 647 77 683. 931387

Greitai, pigiai ir kokybiĹĄkai dengiame stogus, montuojame gipskartonÄŻ, atliekame ĹĄiltinimo darbus. MedĹžiagomis aprĹŤpiname. Tel. 8 675 67 119. 932476

Atliekame ÄŻvairius santechnikos darbus: kanalizacija, vandentiekis, ĹĄildymas. KeiÄ?iu WC, vonias, maiĹĄytuvus. Smulkus remontas. Tel. 795 508, 8 600 62 210.

Griovimo darbai: pastatĹł iĹĄmontavimas, mĹŤriniĹł, betoniniĹł sienĹł ir angĹł pjovimas, pamatĹł ir stogĹł ardymas. Tel. 8 602 53 553, 8 610 95 056.

Atliekame lietaus kanalizacijos ir drenaĹžo ÄŻrengimo, buitiniĹł nuotekĹł valymo ÄŻrenginiĹł montavimo darbus. Tel. 8 618 56 027.

Kalvystės darbai: metalinės laiptinių, sandėliukų, garaŞų durys, turėklai, tvoros, laiptų konstrukcijos, stogeliai. Tel. 477 155, 8 699 66 111; www.vaigeda.lt.

904797

935625

Atliekame ĹĄlaitiniĹł stogĹł dengimÄ…. KarkasiniĹł namĹł montavimas. Kalame dailylentes, ĹĄiltiname. PastoliĹł nuoma ir montavimas. Tel. 8 678 66 421, 8 684 56 722. 938583

Atliekame vidaus ir lauko apdailÄ…. Tel. 8 611 40 315.

932319

Atliekame visus santechnikos darbus: vandentiekis, ĹĄildymas, vidaus ir lauko kanalizacija, prietaisĹł sumontavimas, remontas. Tel. 8 699 77 162. 935777

Atliekame visus statybos, remonto darbus: elektra, santechnika, griovimas, mĹŤrijimas, betonavimas, gipskartonio montavimas, visa apdaila. Tel. 8 699 77 162. 935761

Atlieku nebrangiai elektriko paslaugas (ĹĄalinu gedimus; instaliacija, prietaisĹł prijungimas, pridavimas). Dirbu ir savaitgaliais. Tel. 8 671 34 278, 242 081. 935559

Atlieku plastikiniĹł langĹł angokraĹĄÄ?iĹł apdailÄ…. Apdailos darbai: daĹžymas, plyteliĹł klijavimas, laminatas, gipskartonis, lenteliĹł kalimas. Tel. 8 675 81 454.

932021

938265

936978

KaminĹł ÄŻdÄ—klai, valymas, pristatomieji kaminai, remontas. KokybÄ—s garantas. KaminĹł mĹŤrijimas. Tel. 8 619 29 430. 932057

Kasame vandens ĹĄulinius, vietinÄ™ kanalizacijÄ…, surandame vandenÄŻ, valome ĹĄulinius. Pristatome ritinius. Santechnikos darbai. Tel. 8 607 63 411. 935707

933418

938902

DaĹžytoja daĹžo, glaisto, tapetuoja, dekoruoja, dengia sienas vidaus, reljefiniu, Venecijos struktĹŤriniu tinku. Aliejiniais daĹžais nedaĹžo. Tel. 8 674 94 683. 931169

934976

937601

935022

MedĹžio apdailos darbai: senĹł mediniĹł namĹł restauracija, pavÄ—sinÄ—s, terasos, dekoratyviniai ĹĄuliniai, malĹŤnai, tvorelÄ—s. Tel. 8 648 86 623. 925680

Metalo gaminiai iĹĄ juodojo ir nerĹŤdijanÄ?io plieno. Laiptai, turÄ—klai, stogeliai, vartai, tvoros, grotos, plastikiniai ĹĄiltnamiai. Tel. 8 643 11 116; www.garsvine.lt. 934524

Metalo gaminiai: laiptai, turÄ—klai, ÄŻvairios metalo konstrukcijos. Tel. 341 750, 8 699 15 875, e. p. metalas@zebra.lt. 927046

Montuojame gipskartonÄŻ, pakabinamÄ…sias lubas, kalame dailylentes, glaistome, tapetuojame, daĹžome. Kiti statybos darbai. Tel. 8 656 19 114. 938213

Nuomojame BOBCAT mini krautuvus, ekskavatorius. Kasame, lyginame, griauname, gręŞiame pamatams skyles, iťkrauname, pakrauname krovinius. Tel. 8 656 41 801.

935962

Dengiame stogus. KaminĹł ir stogĹł remontas. Nestandartiniai skardos lankstiniai. Tel. 8 614 76 898. 937559

926301

Santechnikos remonto darbai: keiÄ?iame vandentiekio, kanalizacijos vamzdynus. Vandens stovĹł keitimas. Nemokamai pristatome medĹžiagas. Tel. 8 602 97 151. 938282

SienĹł, grindĹł apĹĄiltinimas ÄŻ oro tarpus. Ekovata, termoputa, polistireno granulÄ—mis. 1 kv. m kaina nuo 7 Lt. Konsultuojame, dirbame visoje Lietuvoje. Tel. 8 689 68 528. 936166

Ĺ iltiname pastatus, dedame struktĹŤrinÄŻ tinkÄ…, tinkuojame kalkiniu skiediniu. Tel. 8 685 01 565. 932772

937151

930241

PastatĹł ĹĄiltinimas putĹł polistirenu, akmens vata. Dedame struktĹŤrinÄŻ tinkÄ…. DaugiabuÄ?iĹł laiptiniĹł remontas. Tinkavimo darbai. www.apsiltiname.lt. Tel. 8 602 56 512, 8 614 45 953. 938564

RuoĹĄiame ÄŻvairius pobĹŤvius, gedulingus pietus, metines. Yra 2 pobĹŤviĹł salÄ—s (telpa nuo 30 iki 100 ĹžmoniĹł). Jauki aplinka, Ĺžidinys, malonus aptarnavimas, kokybiĹĄkas maistas, nedidelÄ—s kainos. SavanoriĹł pr. 266, Kaunas, „ŽėruÄ?io“ banketinÄ— salÄ—. Tel. 315 713, 8 676 20 832.

940036

929952

937776

Suvirinimo elektra darbai. Betonavimas. Pamatai. Gaminame, restauruojame tvoras, stulpus, vartus. Tel. 341 102, 8 614 64 490, 8 600 06 675. 933586

TRINKELIŲ KLOJIMAS. Kokybiťkai kloju trinkeles, vejos bortelius, įrengiu vandens nutekėjimo sistemas. Kokybę garantuoju. Tel. 8 687 82 448. 932188

Vidaus ÄŻrangos

938987

BaldĹžiĹł Aptraukiame audiniu, dirbtine ir natĹŤralia oda baldus. KeiÄ?iame visas reikalingas medĹžiagas. IlgametÄ— darbo patirtis. Transportas nemokamas. Tel. 8 604 76 264, 730 715. 938891

Aptraukiame baldus gobelenu. KeiÄ?iame spyruokles, vatinÄ…, porolonÄ… – dirbtuvÄ—se ir pas klientÄ…. Pensininkams – nuolaidos. Tel. 366 160, 8 651 82 459. 934632

Gaminame nestandartinius kietuosius baldus: virtuvÄ—s, prieĹĄkambario, komodas, stalus, lentynas, spintas... AtveĹžame, surenkame nemokamai. Tel. 8 601 26 068. 932514

Greitai, kokybiĹĄkai remontuojame minkĹĄtuosius baldus. KeiÄ?iame spyruokles, porolonÄ…. Pensininkams – 10% nuolaida. Tel. 366 454, 8 671 24 083. 935695

1 kv. m kaina tik

2500 Lt.

FinansĹł, audito TeisinÄ—s ir buhalterinÄ—s paslaugos KurĹĄiĹł g. 7, 2 korpusas, 3 aukĹĄtas, Kaunas. Tel. 8 675 77 404, e. paĹĄtas teisinespaslaugosjums.lt@gmail.com. 937893

Vedame įmonių buhalterinę apskaitą, tvarkome kitą veiklai reikalingą dokumentaciją, konsultuojame įvairiais verslo klausimais. Kreiptis darbo dienomis 9–17 val. tel. (8 37) 291 652, 8 698 44 772. 929419

Kitos

Daugiau informacijos tel. 8 620 77 277

3 kambariĹł butÄ… VarniĹł g. (5/5 a., blokinis, b. pl. 56 kv. m, balkonas, rĹŤsys, ĹĄalia turgus, stotelÄ—, ĹĄeimos klinika). Kaina 75 000 Lt. Tel. 8 658 85 398. 938766

1 kambario butÄ… E.OĹžeĹĄkienÄ—s g., Centre (II a. plytĹł name, b. pl. 35, gyv. pl. 24, virtuvÄ— 6 kv. m, autonominis ĹĄildymas, plastikiniai langai, ĹĄarvuotos durys, signalizacija). Tinkamas komercinei veiklai. Kaina 94 000 Lt. Tel. 425 506, 8 698 86 009. 938955

„AUJAMA“ VERTÄ–JŲ PASLAUGOS

t1-VLĂ?JPH (prie KalnieÄ?iĹł PC), tel. 

„ABDONO“ kilimĹł ir ĹžaliuziĹł valykla valo kilimus (kliento patalpose arba iĹĄsiveĹžame), minkĹĄtuosius baldus, Ä?iuĹžinius, „Bauer“ ir kt. patalynÄ™ sausu ir ĹĄlapiu giluminiu bĹŤdu amerikietiĹĄka ÄŻranga. LangĹł valymas, grindĹł dangos atnaujinimas, patalpĹł tvarkymas po remonto ir visos kitos ĹĄvaros paslaugos. UAB „ABDONAS“ (bet kada), tel. 77 09 44, 8 688 18 946. Ĺ˝emaiÄ?iĹł g. 31, www.abdonas.lt. 931408

4 kambariĹł tvarkingÄ… butÄ… Fredoje, prie Botanikos sodo (5/4 a., plytinis, b. pl. 76 kv. m, ĹĄarvuotos durys, plastikiniai langai, parketas). Tel. 8 614 55 269. 930235

8,5 a namĹł valdos sklypÄ… Rokeliuose (naujas kvartalas, elektros dÄ—ĹžutÄ—, privaĹžiavimas). Tel. 8 676 22 944. 938676

DnB bĹŤstas teikia paslaugas norintiesiems parduoti ar iĹĄnuomoti savo nekilnojamÄ…jÄŻ turtÄ…. Tel. 8 676 22 040, e. paĹĄtas darius.daugela@dnbbustas.lt. 928760

GerÄ… 10 a sklypÄ… KleboniĹĄkyje (namĹł valda, visos komunikacijos, asfaltuoti keliai). 25000 Lt uĹž arÄ…. Tel. 8 610 92 739, e. paĹĄtas kleboniskiosklypas@gmail.com. 936252

Aplinkos projektavimas ir Ĺželdinimas: vejos, baseinĹł, gÄ—lynĹł ÄŻrengimas. Konsultacijos Ĺželdinimo klausimais. Tel. 8 618 09 779.

933688

Aplinkotvarka, medĹžiĹł, gyvatvoriĹł genÄ—jimas, augalĹł sodinimas, tujĹł prieĹžiĹŤra, sodininko paslaugos. TinklinÄ—s ir segmentinÄ—s tvoros. Tel. 8 600 92 922. 922538

Gaminame kalviĹĄkai pagamintus prancĹŤziĹĄkus balkonus, turÄ—klus, stogelius, vartus, tvoras, pavÄ—sines... Komponuoju iĹĄ metalo gaminamus medĹžius, gamtovaizdĹžius. Tel. 8 645 46 891. 932878

MedĹžiĹł pjovimas; genÄ—jimas; gyvatvoriĹł karpymas; vaismedĹžiĹł genÄ—jimas; miĹĄko valymas; kelmĹł ĹĄalinimas. UAB „Aplinkos darbai“. Tel. 8 655 55 800. 923012

NEMOKAMAI iťveŞame bet kokį nereikalingą metalo lauŞą, buitinę techniką. Mokamai – senus baldus, ťiukťles ir visa kt. Pjauname medŞius. Tel. 8 601 99 230, 799 681. 931961

Paminklai gamintojo kainomis. IĹĄsimokÄ—tinai. TvorelÄ—s. Pamatai. BirĹĄtono g. 14. Tel. 202 406, 8 612 56 001; akmensgaminiai@gmail.com. 934656

Tvarkome aplinką. Pjauname ir persodiname didelius MEDŽIUS. Šaliname kelmus, įrengiame ir priŞiōrime vejas. Ďrengiame lauko ir vidaus kanalizaciją bei drenaŞą. Tel. 8 645 34 444. 925633

Medienos gaminiai: durys, laiptai, lauko ir vidaus baldai, sendinimas, kiti nestandartiniai sprendimai. Visos staliĹł paslaugos. Tel. 8 687 52 455, 8 612 68 971.

parduodami naujos statybos 2, 3 kambarių butai su daline apdaila ir autonominiu ťildymu. Plotas 47–72 kv. m.

931833

934204

Statome namus, darome pamatus. Atliekame mĹŤro, stogĹł dengimo, ĹĄiltinimo darbus. Namo be vidaus apdailos 1 kv. m kaina nuo 1000 Lt. Tel. 8 656 27 767.

Dengiame naujus ir renovuojame senus stogus. Skardinimo darbai. KarkasiniĹł namĹł statymas. Gipskartonio montavimas. DailylenÄ?iĹł kalimas. Tel. 8 689 47 224. 937546

Santechnikos darbai Jums patogiu laiku. Tel. 8 691 85 440, 711 659.

Klojame trinkeles. DrenaĹžas, valymo ÄŻrenginiai. Betonuojame pamatus, atramines sienutes, perdangas. Technikos nuoma. www.peiveris.lt. Tel. 8 600 22 703.

937883

Ĺ ventÄ—ms

936344

Skardinimo darbai. StogĹł remontas, dengimas, daĹžymas. KaminĹł ÄŻdÄ—klai, gamyba, montavimas, remontas. KaminĹł valymas. Garantija. Tel. 8 677 96 297.

Nebrangiai, kokybiĹĄkai kloju plyteles, gipskartonÄŻ, laminatÄ…, smulkĹŤs santechnikos, elektros darbai. Darbams suteikiama garantija. Tel. 8 653 94 097.

Dengiame stogus ÄŻvairia danga. Tel. 8 698 39 862.

Santechnikas keiÄ?ia vandentiekio, kanalizacijos vamzdynus, stato WC. Kiti santechnikos darbai. Dirba be poilsio dienĹł. Garantija. Tel. 8 645 22 683.

Klojame trinkeles, naudojame savo arba kliento medĹžiagas. Tel. 8 606 32 298.

Dengiame ir remontuojame plokĹĄÄ?iuosius stogus ir garaĹžus prilydomÄ…ja danga. Suteikiama garantija iki 15 m. Tel. 459 279, 8 676 34 684 kasdien 8–22 val. 933881

935826

Siurbiame nuotekas. Plauname lauko vamzdynus. Tel. 8 670 12 205.

Langų apdaila – nebrangiai ir kokybiťkai. Tel. 8 676 82 369.

Betonuojame grindis, darome betoninius laiptus, tinkuojame, sukame gipsÄ…, glaistome, daĹžome, klijuojame plyteles. Atliekame visus santechnikos darbus, rengiame ĹĄildomas grindis. Dedame parketÄ…. Tel. 8 650 51 581.

Santechnikas atlieka visus santechnikos darbus. Padeda nupirkti, atveĹžti medĹžiagas (su nuolaidomis). Tel. 8 680 84 699 nuo 7 iki 22 val.

Klojame trinkeles, akmenis. Statau vejos, gatvÄ—s bortelius, sulyginu ĹĄulinius. AtveĹžu medĹžiagas. Akcija. Nuolaidos. IlgametÄ— patirtis. Tel. 8 671 73 582.

Automobilinio bokĹĄtelio nuoma (15 m aukĹĄÄ?io). Pjauname, genime medĹžius. Ĺ laitiniĹł stogĹł dengimas, skardinimas. Tel. 8 687 19 660 (Rolandas), 8 602 92 845. Be dulkiĹł kokybiĹĄkai ĹĄlifuojame, lakuojame, restauruojame parketÄ…, medines grindis, laiptus. Tel. 8 677 36 264. www.slifavimas.info.

936909

936880

KokybiĹĄki gaminiai iĹĄ metalo pagal uĹžsakymÄ…: vartai, tvoros, durys, laiptai, voljerai, grotos. Kaunas. Tel. 8 657 88 778.

937392

Profesionalus voniĹł restauravimas. 5 metĹł garantija. Tel. (8 37) 773 100, 8 670 06 048. Daugiau informacijos www.voniurestauravimai.lt.

Šiltiname sienas, stogus ir grindis, uŞpildant oro tarpus ekovata ir termoputa. 1 kv. m kaina 7–10 Lt. Tel. 8 698 47 767.

932541

936018

934476

Kasu ĹĄulinius, vietinÄ™ kanalizacijÄ…. Valau ir gilinu ĹĄulinius. Surandu vandens gyslÄ…. AtveĹžu ĹĄuliniĹł Ĺžiedus. Tel. 8 606 29 150, 8 645 31 863.

AtveĹžame Ĺžvyro, smÄ—lio, skaldos, atsijĹł, juodĹžemio, betono gaminiĹł. Tel. 373 894, 8 616 56 993. 934933

934031

VirtuvÄ—s, svetainÄ—s, biuro, miegamojo, vonios, spintĹł ir kitĹł kietĹłjĹł baldĹł gamyba. Garantija. Gaminame iĹĄsimokÄ—tinai. Tel. 8 679 77 357; www.ivairusbaldai.lt.

VaismedĹžiĹł genÄ—jimas, vejĹł, alpinariumĹł ÄŻrengimas. SmaragdiniĹł tujĹł, puĹĄies ĹžievÄ—s mulÄ?o pardavimas. Tel. 8 616 42 833. 938848

parduoda

KarkasinÄŻ namÄ… VaiĹĄvydavoje, Reinio g. (bendr. pl. 80 kv. m, 8 a ĹžemÄ—s sklypas). Kaina 120 000 Lt. Tel. 8 681 56 156, 8 652 21 880. 936589

Naujos statybos dviejĹł, trijĹł kambariĹł butus Kaune (autonominis ĹĄildymas, Ĺžidinys, vieta automobiliui, su visa arba daline apdaila, ĹĄalia yra PC, autoservisas, visuomeninis transportas). Tel. 8 698 09 808. Dirbame ir ĹĄeĹĄtadienÄŻ. 936578

Parduoda kotedŞą su garaŞu Vytėnuose (b. pl. 105 kv. m, 2 a Şemės, kotedŞas su daline apdaila). Kaina 230 000 Lt. Tel. 8 650 51 581.

938909

Parduodamas 2 k. butas M.GimbutienÄ—s g. (5/4 a., mĹŤrinis namas, bendr. pl. 34 kv. m). Kaina 46000 Lt. Tel. 8 657 63 343.

938252

Parduodami 105 kv. m kotedĹžai su Ĺžeme VijĹŤkuose (visos komunikacijos viduje, asfaltuotas kelias, trinkelÄ—s, baigtumas 85 proc.). Tel. 8 662 17 172. 938961

Parduodu 0.99 ha ĹžemÄ—s ĹŤkio paskirties sklypÄ… ĹĄalia Kulautuvos, GineitĹł k. Kaina pagal susitarimÄ…. Tel. 0049 174 945 6943. 938524

Parduodu sodus su tinkamais ĹžiemÄ… gyventi namais KarmÄ—lavoje ir KarÄ?iupyje. Tel. 8 650 51 581.

938916

Parduodu tvarkingÄ…, ÄŻrengtÄ… namÄ… Kaune. Tel. 8 646 46 366. 937786

Paskola be uĹžstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Pabrangimas nuo 15 proc./mÄ—n. Tel. 314 531, skambinti d. d. 9–17 val., „Aujama-credit“. 928132

Nekilnojamasis turtas Kaune ir Kauno rajone 1 kambarÄŻ 2 kambariĹł bute UkmergÄ—s g. (aukcionas vyks 04 11), I a., nustatyta naudojimosi tvarka. PradinÄ— kaina 30 400 Lt. Tel. 8 698 20 630 d. d.

929416

1 kambario butÄ… AukĹĄtojoje g., Aleksote (iĹĄpirktas 2 a sklypas, yra vanduo, WC lauke, atskiras ÄŻÄ—jimas, medinis namas). Be tarpininkĹł. 40 000 Lt. Tel. 8 618 32 768. 927121

10,28 a sklypÄ… ArtojĹł g. Garliavoje. Yra projektas (b. pl. 194 kv. m), leidimas statybai, pamatai, elektra. Yra privaĹžiavimas. Komunikacijos vietinÄ—s. Kaina 72 000 Lt. Tel. 8 657 94 150. 939031

2 kambariĹł butÄ… Dainavoje, V.KrÄ—vÄ—s pr. (5 a. blokinio namo V a., b. pl. 44 kv. m, naujai suremontuotas). Tel. 395 097, 8 614 23 050. 938674

Pigiai tvarkau dokumentus namams ir kt. objektams ÄŻteisinti, keiÄ?iu paskirtÄŻ. Rengiu detaliuosius planus. Tel. 8 676 92 771. olegasmas@mail.ru. 922384

Ĺ iltÄ… neÄŻrengtÄ… namÄ… RamuÄ?iuose, visos komunikacijos, alfaltuotas akligatvis, suformuotas 13 a sklypas. Tel. 8 686 34 114. 937439

Skubiai parduodamas 7 a sklypas Žaliakalnyje. Paskirtis – gyvenamoji maŞaaukťtė statyba. Tel. 8 693 29 442. 937563

SodÄ… LapÄ—se, SB „Šatijai“. Yra vasarnamis, ĹŤkinis pastatas, ĹĄulinys, sutvarkytas. Tel. 8 619 70 886. 933329

Sodo sklypÄ… su maĹžu vasarnamiu SB „Ajeras“, uĹž Onkologijos ligoninÄ—s. Tel. 747 366, 8 673 51 695. 936552

Nukelta ÄŻ 20 p.


20 2

antraDIENIS, balandžio 10, 2012

klasifikuoti skelbimai Parduodu malkas „iš pirmų rankų“. Atvežu miškavežiu. Tel. 8 685 16 221, 8 635 30 367, (8 37) 291 255.

parduoda Nekilnojamasis turtas Kaune ir Kauno rajone

Atvežame smėlio, žvyro, skaldos, atsijų, juodžemio iki 5 kub. m. BOBCAT paslaugos. IŠRAŠOME SĄSKAITAS. Tel. 8 657 68 660.

928648

Vieno aukšto plytinį namą su mansarda Žaliakalnyje (1991 m., bendr. pl. 224 kv. m, 8,21 a žemės). Tel. 8 677 72 467. 938571

932810

Atvežu (5–11 kub. m) žvyro, smėlio, akmens skaldos, akmenukų, juodžemio. Savivarčio paslaugos. Tel. 8 618 67 815.

PREKYBA KIETUOJU KURU: akmens anglys; baltarusiški durpių briketai; medžio pjuvenų briketai; medžio pjuvenų granulės. Dirbame I–V 9–18 val. Adresas A.Juozapavičiaus pr. 7, tel. 746 419, 8 612 63 246.

938853

Atvežu pigiai GAZ-53 (1–5 kub. m) juodžemio, mėšlo, durpių, žvyro, skaldos, smėlio, atsijų. Ekskavatoriaus nuoma. Tel. 8 606 11 127.

937366

Nekilnojamasis turtas kitose vietose 1 k. butą Jonavoje, Panerių g. (9/6 a., gyv. pl. 12, virtuvė 5 kv. m, WC ir pusvonė kartu, balkonas, naujas remontas, renovuotas). Kaina 20 000 Lt. Tel. 8 698 20 630 d. d.

935374

Supjautos atraižos: pušies – 300 Lt; juodalksnio – 380 Lt; beržo, ąžuolo – 400 Lt. Atraižos maišuose: pušinės – 6 Lt (vnt.); ąžuolo, beržo, juodalksnio – 7 Lt (vnt.). Tel. 8 670 32 999.

Atvežu savivarčiu su kranu juodžemio, durpių, žvyro, skaldos, organinių trąšų. Pasikraunu nebirių medžiagų. Tel. 236 801, 8 687 73 505. 937831

932682

Baldų, pianinų perkraustymo (krauname, montuojame), krovinių gabenimo paslaugos. Tel. 8 650 12 579, 740 666.

928210

2 k. butą Jonavoje (5/1 a., atskiras įėjimas, suremontuotas, apšiltintas, didelė virtuvė, signalizacija, plotas 50 kv. m). Kaina 52 000 Lt. Tel. 8 604 73 420. 935411

Skubiai ir pigiai parduodamas tvarkingas 4 kambarių butas tarpiniame aukšte Kaišiadoryse. Tel. 8 610 61 919.

932240

Buitinė technika

Perka

927142

Geromis kainomis superka automobilius, mikroautobusus, visureigius. Gali būti daužti ar su defektais. Išsiveža. Tel. 8 620 24 539. 936318

„Metrampa“ brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą, variklius. Moka iš karto, išsiveža. Švenčionių g. 8, Betygalos g. 2. Tel. 740 405, 8 682 55 681, www.metrampa.lt. 936749

Defektuota, naudota, nauja buitinė technika. Virtuvės įrankiai, aksesuarai ir indai. www.aldile.com, Jonavos g. 254, Kaunas. Tel. 8 698 31 328. 931695

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų ir nerūdijančio plieno laužą, el. variklius, senus automobilius. Demontuojame metalą. Technikos g. 8C, tel. 8 687 46 496.

Nauja ir nukainota buitinė technika (orkaitės, šaldytuvai ir t.t.), virtuvės reikmenys. Atidavus seną buitinę techniką – nuolaida iki 200 Lt! AEG, „Bosch“, „Liebherr“, „Siemens“ ir t.t. Kovo 11-osios g. 45A. Tel. 313 656, 8 699 83 487; www.ventara.lt.

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, el. variklius. Išsivežame metalą. Raudondvario pl. 112, tel. 267 424, 8 650 50 353.

821486

Automobiliai ir detalės

939354

939639

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius, nichromą. Birželio 23-iosios g. 23A, tel. 312 043, 8 682 40 444. 939429

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius, nichromą. Jurbarko g. 2, tel. 363 283, 8 699 69 731.

Įvairius senus su defektais ir po avarijos automobilius, kėbulus. Pasiimame patys, išrašome utilizavimo pažymas. Tel. 8 684 26 629, 8 603 62 208. 938120

Perka įvairią žemę Lietuvoje, gali būti nedirbama, su bendraturčiais, išnuomota. Sutvarko dokumentus, moka geriausią kainą. Tel. 8 652 56 600. 910355

Perkame auksą, auksines dantų karūnėles, aukso laužą, auksines monetas, auksinius laikrodžius, aukso dirbinius ir sidabrą. Tel. 8 670 59 488, 8 623 47 249. 910198

Perkame auksą, aukso laužą, auksines dantų karūnėles, auksines monetas, auksinius laikrodžius, aukso dirbinius ir sidabrą. Tel. 8 670 59 488, 8 674 39 704. 925835

Perkame žemės ūkio paskirties žemę Panevėžio, Pasvalio, Biržų apskrityse. Tel. 8 618 05 112. Siūlyti įvairius variantus.

937473

Perku žemės grąžinimo dokumentus. Atsiskaitau iš karto. Tel. 8 684 94 670. 911260

Skystą kurą krosnims. Dideliais kiekiais ir jo likučius, iki 2 Lt už l. Pasiima. Tel. 8 672 18 207. 940118

939190

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius, senus automobilius. Veiverių g. 148A, tel. 392 213, 8 686 40 259. 939565

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius, senus automobilius. Vokiečių g. 187, tel. 478 088, 8 681 46 384. 939268

Statybinės medžiagos Įvairią statybinę medieną, dailylentes, terasines lentas, pjuvenas, atraižas. Transporto paslaugos. Dirbame ir šeštadieniais. Tel. (8 37) 330 071, 8 682 25 858. 936197

Maisto prekės Bulves, morkas, burokėlius, svogūnus, šviežius ir raugintus kopūstus, raugintus agurkus. Pristatau į vietą, rašau dokumentus. Tel. 545 842, 8 685 81 393. 925066

Gyvūnai

Alavą, nichromą, nerūdijantį ir instrumentinį plieną, elektros variklius, generatorius, starterius ir įvairius metalus. Tel. 8 610 22 688. 939503

Aliuminio, vario, bronzos, nichromo, nerūdijančio plieno ir juodųjų metalų laužą, akumuliatorius, elektros variklius. Kreiptis Elektrėnų g. 8, 8.30–17 val., tel. 8 686 83 409. 903981

Aukštomis kainomis įmonė perka įvairius AUTOMOBILIUS ir kt. techniką (po eismo įvykio ar su kt. defektais). Greitai tvarkome dokumentus, atsiskaitome, pasiimame. Tel. 8 648 74 669. 938140

Parduodu nykštukinį toiterjerą 5 mėn. Beplaukį kinų kuoduotąjį 2 m. Tel. 8 683 59 705. 938431

Kitos prekės AKCIJA – PJUVENŲ briketams! Parduodame pjuvenų briketus, durpių briketus. Atvežame. Kreiptis Kalvarijos g. 7, Kaunas, tel. 8 683 54 559, 298 566. 937114

Beržo, uosio, ąžuolo, juodalksnio skaldytos malkos. Tel. 8 613 23 999.

937643

Įvairias malkas (skaldytas arba trinkelėmis). Tel. 8 673 10 627.

Automobilių supirkimo įmonė perka AUTOMOBILIUS nuo 200 iki 2000 Lt. Atsiskaitome iš karto. Pasiimame patys. Dokumentus sutvarkome vietoje. Tel. 8 615 87 008. 933265

Automobilius (senus, surūdijusius, su defektais, nevažiuojančius) ir kėbulus. Atsiskaito iš karto, pasiima patys. Tel. 8 673 31 752, 8 607 97 663. 935952

BALTIC METAL, UAB – aukštomis kainomis neribotais kiekiais perka juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą. Atsiskaitome iš karto. Kreiptis R.Kalantos g. 49, Kaunas, tel. (8 37) 215 092, 8 698 55 553. 926239

Superkame juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą, senus automobilius (utilizavimo pažymos). Pasiimame savo transportu. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 698 41 681. 938704

Superkame juoduosius, spalvotuosius metalus. Demontuojame, išsivežame mažus kiekius. Be poilsio dienų. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 600 60 674, 260 840. 931845

Superkame visų markių senus automobilius, išsivežame patys. Išrašome utilizavimo pažymas. Tel. 8 600 00 292, autominute@ gmail.com. 937934

VAZ, „Moskvič“, GAZ ir kitus importinius automobilius, kėbulus. Pasiimame. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724.

919851

Vieno arba dviejų kambarių butą Kaune (gali būti pirmasis aukštas). Tel. 8 678 42 261, 8 676 22 529. Sodą su nameliu netoli Kauno marių, gražioje vietoje. Tel. 395 097, 8 676 22 955. Nebrangiai pirksiu trijų arba keturių kambarių butą Kaune, gali būti namo dalis su autonominiu šildymu. Siūlyti įvairius variantus. Tel. 301 103, 8 609 96 655. 938672

Įvairūs Gabenimai „IVECO“, „MAN“ savivarčiais atvežame iki 12 t žvyro, smėlio, skaldos, atsijų, žvirgždo, kokybiško juodžemio iki 9 kub. m. Rašome sąskaitas. Tel. 8 633 33 374. 938090

0–24 val. atvežame iki 9 kub. m žvyro, smėlio, juodžemio, mėšlo, atsijų, asfalto skaldos. Savikroviu išvežame žemes, statybinį laužą. Tel. 8 686 92 900. 936097

0–24 val. atvežame žvyro, smėlio, skaldos juodžemio, durpių, mėšlo. Savikroviu išvežame gruntą, šakas, statybinį laužą. Rašome sąskaitas. Tel. 8 640 10 444. 935912

Parduodame pigiai geras malkas. Tel. 8 603 93 477. 936358

Brangiai juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą: aliuminį, varį, žalvarį, akumuliatorius. Išsivežame patys. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724.

Atvežame GAZ-53 savivarčiu: juodžemio, smėlio, žvyro, atsijų, skaldos, kompostinių, durpių. Išvežame šiukšles. Tel. 343 278, 8 699 83 319.

Parduodame sausas ąžuolo, uosio, beržo, juodalksnio malkas ir atraižas. Atraižos maišuose. Tel. 8 610 67 001.

Brangiai perkame juodųjų metalų laužą, mokame iš karto. Išsivežame savo transportu. Tel. 8 606 27 717.

Parduodame stambias atraižas ir įvairias malkas: dvimetriais, trinkomis ir skaldytas. Atvežame. Tel. 8 685 02 510, 8 685 78 626.

Išparduodu: butus, namus, sodus, sodybas, sklypus, patalpas. Padedu parduoti, nupirkti, konsultuoju. Tel. 8 618 84 422, (8 37) 333 555, www.simokusilas.lt.

Atvežame iki 12 t smėlio, žvyro, skaldos, atsijų, juodžemio, durpių. Išvežame statybinį laužą. „Bobcat“ ir savivarčių paslaugos. Tel. 8 698 07 749.

931444

922461

936668

919939

928372

914161

934566

925939

Atvežame molio, žvyro, statybinio laužo, juodžemio. Išvežame statybinį laužą. Rašome sąskaitas. Tel. 8 698 25 082. 935001

Ekskavatoriaus-krautuvo JCB 4CX nuoma su operatoriumi. Savivarčiu vežame žvyrą, statybinį laužą, smėlį, skaldą. Rašome sąskaitas. Tel. 8 686 05 058. 929819

Gabename krovinius, perkraustome baldus, pianinus „Ford Transit“ (11 kub. m) ir MB 609 (25 kub. m). Pensininkams – nuolaidos. Tel. 8 650 71 087, 8 605 63 146. 932284

Nebrangiai vežu krovinius mikroautobusu iki 3 t. Vežame ir poilsio dienomis. Tel. 8 698 80 301. 936013

kviečia

Kelionės Nuomojame mikroautobusus ir autobusiukus kelionėms Lietuvoje ir užsienyje. Tel. 8 612 78 839, 8 699 25 547. 937570

Saugus ir greitas keleivių, siuntinių pervežimas maršrutu Lietuva–Anglija–Lietuva. Nuo durų iki durų. Yra tralas. Tel. 8 643 50 666, 8 699 99 341, +447 523 833 083. 928438

Kiti 150-ojoje garažų statybos eksploatavimo bendrijoje, Islandijos pl. 73, 2012 m. balandžio 16 d. 18 val. vyks bendrijos ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas. Bendrijos narių dalyvavimas privalomas. 938957

Balandžio, gegužės mėn. kačių ir šunų vakcinacija prieš PASIUTLIGĘ – tik 5 Lt. V.Krėvės pr. 97A, tel. 460 002; Raudondvario pl. 184–7, tel. 330 342; Pramonės pr. 14, „Urmas“, Žalioji galerija, 4 salė, 17 vieta, tel. 707 723. 934222

Informuojame, kad nuo 2012 m. balandžio 12 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos nurodymu Kauno socialinių paslaugų ir statybos verslo darbuotojų profesinio rengimo centras pereina iš biudžetinės įstaigos į viešąją įstaigą. 939012

Nukelta į 21 p.


21 3

antraDIENIS, balandžio 10, 2012

klasifikuoti skelbimai Įvairūs

Pramogos, šventės, laisvalaikis

Kiti

Mokymai

Kauno m. 4-ajame notarų biure yra užvesta paveldėjimo byla Nr. 19/2012 „P“ po Albino Praščiūno mirties. Mirusiojo dukrą Astą Praščiūnaitę prašom atsiliepti ir kreiptis į Kauno m. 4-ąjį notaro biurą (Mituvos g. 5) dėl palikimo priėmimo arba atsisakymo nuo jo iki 2012 m. gegužės 27 d. (imtinai). Priešingu atveju paveldėjimo teisės liudijimas bus išduotas kitiems palikimą priėmusiems įpėdiniams.

Vokiečių, anglų, norvegų, prancūzų, italų, ispanų, rusų kalbų kursai. Grupės suaugusiesiems, moksleiviams, vaikams. Ruošiame abitūros ir IELTS egzaminams. Vertimai, kuriuos tvirtina notaras. Daugiau informacijos tel. 209 008, 8 600 82 843. Mus rasite Savanorių pr. 3 (šalia Laisvės alėjos). www.glorialingua.lt.

XXI TARPTAUTINIS JAUNŲJŲ MUZIKŲ FESTIVALIS „KAUNAS 2012“

934181

2012 m. balandžio 10–14 d.

Karščiausi kelionių pasiūlymai

938900

Rengiamas žemės sklypo Lazūnų g. 67, Kaune, detalusis planas. Planavimo tikslas – parengti žemės sklypo Lazūnų g. 67, Kaune, detalųjį planą: nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir naudojimo būdo, pakeisti žemės naudojimo pobūdį iš daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių statybos į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos. Padalyti žemės sklypą į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo, naudojimo režimą ir statybos reglamentą, neprieštaraujant Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniams (numatoma vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų statyba). Pasikonsultuoti dėl rengiamų detaliojo plano sprendinių galima nuo 2012 m. balandžio 11 d. iki 2012 m. gegužės 16 d. Tunelio g. 16, Kaune. Viešas susirinkimas vyks 2012 m. gegužės 17 d. 10 val. Tunelio g. 16, Kaune. Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Eigulių seniūnijos patalpose ir Tunelio g. 16, Kaune. Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Projekto rengimo terminas – 2012 m. II–III ketvirtis. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Detaliojo plano organizatorė – UAB „2R technologijos“ (tel. 8 698 25 275). Detaliojo plano rengėja – UAB „Ateivis LT“ (tel. 8 675 47 596, e. paštas info@ateivis.lt). 939029

Paskolos

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Pabrangimas nuo 15 proc./mėn. Tel. 314 531, skambinti d. d. 9–17 val. „Aujama-credit“. 928085

Paskolos per 1 valandą (turintiesiems užstatą), perkreditavimai, konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Tel. 412 960. 928153

Paskolos, perkreditavimai per 1 val. Užstatas – auksas, nekilnojamasis turtas, automobilis. Visų dokumentų tvarkymas, konsultacijos. Tel. 315 599. 928063

Skubi paskola už mažiausias palūkanas. Užstatas – auksas, automobilis, nekilnojamasis turtas. Konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Tel. 8 600 69 691.

Balandžio 10 d., antradienį, 18 val. PRADEDAMASIS KONCERTAS KAUNO APSKRITIES JUOZO NAUJALIO MUZIKOS GIMNAZIJOS SIMFONINIS ORKESTRAS Meno vadovas ir dirigentas Jonas Janulevičius Solistai: DEIMENA PETKAUSKAITĖ (smuikas, Lietuva) VILTĖ ŽAKEVIČIŪTĖ (smuikas, Lietuva) JUSTINA MARIJA DOERUP (smuikas, Lietuva) RYTĖ BRAZAUSKAITĖ (obojus, Lietuva) AIRINĖ TAUČAITĖ (fortepijonas, Lietuva) PAULIUS BRUŽAS (fortepijonas, Lietuva) MONIKA MAŠANAUSKAITĖ (fortepijonas, Lietuva) BARBARE TATARADZE (fortepijonas, Gruzija) Koncertmeisterė Emilija Budzemaitė Programoje – J.S.Bacho, B.Dvariono, F.Kulau, L.van Bethoveno, K.Sen Sanso, M.K.Čiurlionio, J.Haidno, F.Šopeno, F.Listo, A.Koplando, K.Debiusi ir kitų kompozitorių kūriniai Dirigentas JONAS JANULEVIČIUS Bilieto kaina 10 Lt Balandžio 11 d., trečiadienį, 18 val. EUGENE CHEPOVETSKY (smuikas, Latvija) KAMILĖ ZAVECKAITĖ (fortepijonas, Lietuva) CYNTHIA SOTO (fortepijonas, Kosta Rika) ANAHIT AROUSHANYAN (fortepijonas, Armėnija) Koncertmeisterė Olga Chepovetsky (Latvija) Programoje – K.Sen Sanso, B.Dvariono, J.Haidno, F.Listo, S.Rachmaninovo, R.Šumano, S.Prokofjevo, K.Debiusi, L.van Bethoveno, B.Smetanos ir kitų kompozitorių kūriniai Bilieto kaina 10 Lt Balandžio 12 d., ketvirtadienį, 18 val. NACIONALINĖS M.K.ČIURLIONIO MENŲ MOKYKLOS SIMFONINIS ORKESTRAS Meno vadovas ir dirigentas Martynas Staškus Dirigento asistentas Mantas Jauniškis Solistai: MARIJA PRANSKUTĖ (smuikas, Lietuva) URTĖ DIDŽIULYTĖ (smuikas, Lietuva) GINTĖ GRIGAITYTĖ (smuikas, Lietuva) KILLIAN WHITE (violončelė, Airija) PAULIUS ANDERSSON (fortepijonas, Lietuva) Koncertmeisterės: Irina Tautkuvienė, Virginija Unguraitytė, Jūratė Marcinkienė Programoje – F.Listo, F.Davidovo, F.Bajoro, J.S.Bacho, I.Stravinskio, B.Dvariono, B.Bramso, K.Sen Sanso, F.Kraislerio ir kitų FESTIVALIO GLOBĖJA KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖ

kompozitorių kūriniai Bilieto kaina 10 Lt Balandžio 13 d., penktadienį, 18 val. MARYIA AROL (akordeonas, Gudija) KUISMA SIPPOLA (fortepijonas, violončelė, Suomija) ALEXANDRE KANTOROW (fortepijonas, Prancūzija) ALEXANDRA MASALEVA (fortepijonas, Rusija) Koncertmeisteris Visa Sippola (Suomija) Programoje – A.Repnikovo, V.Vlasovo, F.Šopeno, S.Rachmaninovo, A.Šionbergo, G.Forė, F.Listo, B.Bartoko, J.S.Bacho ir kitų kompozitorių kūriniai Bilieto kaina 10 Lt Balandžio 14 d., šeštadienį, 13 val. BAIGIAMASIS KONCERTAS KAUNO MIESTO SIMFONINIS ORKESTRAS Orkestro vadovas Algimantas Treikauskas Solistai: URTĖ DIDŽIULYTĖ (smuikas, Lietuva) GINTĖ GRIGAITYTĖ (smuikas, Lietuva) MARYIA AROL (akordeonas, Gudija) CYNTHIA SOTO (fortepijonas, Kosta Rika) ANAHIT AROUSHANYAN (fortepijonas, Armėnija) Programoje – kompozitorių V.A.Mocarto, R.Galiano, D.Kabalevskio, Š.A.de Berioto, E.Grygo kūriniai Dirigentas MARTYNAS STAŠKUS Bilietų kaina: 10, 15 Lt Balandžio 14 d., šeštadienį, 17 val. BAIGIAMASIS KONCERTAS KAUNO MIESTO SIMFONINIS ORKESTRAS Orkestro vadovas Algimantas Treikauskas Solistai: JUSTINA MARIA DOERUP (smuikas, Lietuva) EUGENE CHEPOVETSKY (smuikas, Latvija) KILLIAN WHITE (violončelė, Airija) HÅVARD S.NJØLSTAD (saksofonas, Norvegija) TAISIJA KUŠČENKO (fortepijonas, Lietuva) KUISMA SIPPOLA (fortepijonas, violončelė, Suomija) BARBARE TATARADZE (fortepijonas, Gruzija) ALEXANDRE KANTOROW (fortepijonas, Prancūzija) ALEXANDRA MASALEVA (fortepijonas, Rusija) Programoje – kompozitorių V.A.Mocarto, A.Glazunovo, J.Haidno, F.Listo, S.Prokofjevo kūriniai Dirigentas MARTYNAS STAŠKUS Bilietų kaina: 10, 15 Lt

FESTIVALIO RĖMĖJAI: LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS RĖMIMO FONDAS

KAUNO ROTARY KLUBAS

928043

Akcija GREITOS PASKOLOS. Užstatas – nekilnojamasis turtas arba automobiliai. Konsultuojame, tvarkome visus dokumentus. Tel. 8 687 82 448. Mituvos g. 5, Kaunas. 932299

Paskolos nekilnojamojo turto ir automobilių savininkams. Klauskite ir savaitgalį. Tel. 8 602 36 979; www.sgpartneriai.lt. 922652

Bilietai parduodami Kauno filharmonijos kasoje antradieniais–sekmadieniais 14–18 val., tel. (8 37) 200 478, bei platinami www.tiketa.lt (aptarnavimo mokestis Kauno filharmonijos kasoje netaikomas, „Tiketos“ sistemoje +3 Lt/bilietui, +5 Lt užsakant bilietus internetu ar trumpuoju numeriu ir atsiimant juos kasose). Informacija teikiama tel. 222 538. Internetinis adresas www. kaunofilharmonija.lt. Ikimokyklinio amžiaus vaikai į vakarinius koncertus neįleidžiami. Filharmonijoje veikia Stasio Aukštuolio (1959 04 14–2011 11 02) paroda „Grafika“. Filharmonijos partneriai:

Kviečia mokytis Kauno Rokų vidurinė mokykla, besirengianti tapti 1–12 kl. gimnazija, š. m. balandžio 11 d. 8–20 val. kviečia visus į Atvirų durų dieną. Informacija www.rokai.kaunas.lm.lt. 937625

Kursai: apsaugos darbuotojų pirminio parengimo ir šaunamojo ginklo įsigijimo savigynai – 2012 04 16, šaunamojo ginklo įsigijimo savigynai – 2012 04 18. Informacija 9–16 val. tel. 8 686 08 017, e. paštas vytautasatk@one.lt. 928326

Kursai: masažo, kosmetikų-vizažistų, kirpėjų, manikiūro-pedikiūro, floristikos, dekupažo, vilnos vėlimo, buhalterių, darbo kompiuteriu. www.kursaikaune.lt, tel. 209 698, 8 652 09 313, Gedimino g. 33–4. 934641

Filharmonijos dienraštis

informuoja DĖMESYS SENJORAMS Kau­no pe­da­go­gų kva­li­fi­ka­ci­jos cen­tras (Vy­tau­to pr. 44) tę­sia ren­gi­nių cik­lą, skir­tą sen­jo­rams. Ypač kvie­čia­mi ir lau­kia­mi sen­ jo­rai mo­ky­to­jai. Ka­dan­gi į kai ku­rias veik­las ga­li­me pri­im­ti ri­bo­tą skai­čių da­ly­vių, to­dėl pra­šom re­gist­ ruo­tis iš anks­to. Ba­lan­džio mė­ne­sį vyks: SVEIKATOS KURSAS 13 d. 10.30 val. – „Pi­la­tes pra­ti­mų po­vei­ kis stu­bu­ro būk­lei”. Lek­to­rė – doc. I.Kli­zie­ nė. (Tu­rė­ti ki­li­mė­lius, spor­ti­nę ap­ran­gą ir

apa­vą.) Re­gist­ruo­tis tel. 324 158. 26 d. 10 val. – pa­skai­ta „Min­čių hi­gie­ na. Ar mo­ka­me tvar­ky­tis su sa­vo min­ti­ mis?”. Lek­to­rė – A.Si­da­rie­nė. Re­gist­ruo­ tis tel. 324 158. KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS 18 d. 11 val. – „Pa­si­da­ry­ki­te pa­čios ir per­ duo­ki­te pa­tir­tį ki­toms: sa­gės iš ka­ro­liu­kų”. Lek­to­rės – mo­kyt. me­tod. V.Mo­ro­zie­nė, vyr. prof. mo­kyt. I.Gen­drė­nie­nė. Bū­ti­na re­gist­ ruo­tis iš anks­to tel. 324 061. Vi­si ren­gi­niai ne­mo­ka­mi.

Kelionių AgentūrA „Krantas Travel“

Tel. (8 37) 490 202, I.Kanto g. 22, kaunas@kaunas.krantas.lt www.krantas.lt 4 naktų kruizas iš Talino – „4 sostinės“ Pažinkite nuostabias Šiaurės Europos sostines – Taliną, Helsinkį, Stokholmą ir įspūdingąjį Rusijos miestą Sankt Peterburgą!

Kaina nuo 450 Lt asmeniui* Pažinkite dvi nuostabias Skandinavijos sostines: Kopenhagą ir Oslą mėgaudamiesi nuostabiu 2 naktų kruizų DFDS Seaways keltu! Kaina nuo 156 Lt asmeniui* 2 naktų kruizas Ryga–Stokholmas Beprotiška fiesta Baltijos jūroje! Su egzotiškais artistais iš Kubos, Brazilijos, Argentinos ir Ispanijos! Kaina nuo 95 Lt* *Kaina pateikta iš išplaukimo uosto. Daugiau informacijos www.krantas.lt

Kelionių AgentūrA „RM travel“ Kelionės iš Kauno gegužės mėn. Kipras 3* AI – nuo 1347 Lt (asm.), Rodas 3* AI – nuo 1262 Lt (asm.), Kosas 3* AI – nuo 1383 Lt (asm.), Maljorka 2* AI – nuo 1181 Lt (asm.), Malta 3* AI – nuo 1419 Lt (asm.). Šv. Gertrūdos g. 21, Kaunas. Tel. (8 37) 222 260, e. paštas info@rmtravel.lt

AKCIJA! Visoms kelionėms autobusu – 12 proc. nuolaida! Kelionių ir bilietų skaičius ribotas.

Kviečia Kelionė autobusu į Paryžių balandžio 25–gegužės 2 d. Kaina tik 749 Lt (viešbutis „Formulė“, pusryčiai, išvykos į pilis). Tel. 8 686 82 818, 8 652 81 888, 222 936. 929255


22

antradienis, balandžio 10, 2012

kas, kur, kada „Liūdinga“. Laidojimas, mirusiųjų paėmimas iš namų ir gydymo įstaigų. Kremavimas 488 Lt (kaina gali keistis priklausomai nuo Lenkijos zloto kurso lito atžvilgiu pirkimo dieną). Mirusiųjų par­ vežimas iš užsienio. Platus gedulo drabužių, reikmenų ir atributi­ kos pasirinkimas. Užsakymų priėmimas – 24 val. per parą be po­ ilsio dienų M.Daukšos g. 37, Vytauto pr. 47. Šarvojame Vytauto pr. 44A, S.Žukausko 3B, Radvilėnų pl. 15A, V.Krėvės pr. 95A, Alek­ soto bažnyčioje. Tel. (8 37) 200 839, 8 633 33 399. 907691

Ilgametė darbo patirtis – užtikrinta kokybė ir nebrangios paslau­ gos. Laidojimo paslaugų biuras teikia visas laidojimo paslau­ gas. Platus karstų, drabužių, laidojimo atributikos pasirinkimas. Šarvojimo salės KAUNE. Pensininkus, neįgaliuosius laidoja­ me už valstybės lėšas. KREMAVIMAS LIETUVOS krematoriume. K.Baršausko g. 65 (priešais PC „Molas“). Dirbame visą parą. www.laidojimas-kremavimas.lt. Tel. 8 670 22 835, 8 608 37 933. 915602

Mirtis paliečia mus visus, rauda paguodžia likusius... Nuoširdi pagalba visą parą, laidojimo paslaugos, ŠARVOJIMO SALĖS (šarvojame visose Kauno parapijų salėse), platus gedulo drabužių, reikmenų pasirinkimas, kremavimas. Adresas Jonavos g. 40A (prie „Undinės“, Senamiestis), Kaunas. Tel. (8 37) 208 366, 8 677 87 160, 8 699 40 723. DIRBAME VISĄ PARĄ. 930149

PAMINKLAI – kalame raides, graviruojame portretus. Tvorelės, kapaviečių uždengimas akmens plokštėmis, senų paminklų per­ dirbimas, kapaviečių užpylimas skaldele. Teirautis Jonavos g. 248, Kaunas, tel. (8 37) 330 364, 8 656 28 129. 923848

PAMINKLAI. Gaminame paminklus, dengiame kapavietes gra­ nito plokštėmis, užpilame kapą granito skalda, liejame pama­ tus, atnaujiname senus paminklus, kalame raides. Dirbame viso­ je Lietuvoje. Tel. 8 647 09 401, 384 912; www.uabpaminklai.lt. Raudondvario pl. 115A, Kaunas. Partneriai: K.Kasakausko g. 64 – Akmenė; J.Basanavičiaus g. 12 – Jonava; Taikos pr. 34A, Kaunas; Ramybės g. 7, Garliava. Laidojimo reikmenys, paslaugos, krema­ vimas – tel. 8 615 50 520, 8 686 45 729. 937303

Paminklų, antkapių, tvorelių gamyba iš įvairių spalvų granito. Didelis pagamintų paminklų pasirinkimas. Visiškas kapavie­ tės sutvarkymas, pamatų liejimas, dengimas granitine plokšte. Atvežame juodžemio, smėlio, granitinės skaldos. Nemokamai teikiame konsultacijas kapavietės sutvarkymo klausimais. Kar­ mėlava, Vilniaus g. 3A, paminklų dirbtuvės, tel. 8 614 41 608. www.gransta.lt. 933956

teleloto Lošimo Nr. 835, balandžio 8 d. Keturi kampai (2 Lt): 62 75 65 45 52 01 39 20 48 25 19 38 03 71 49 47 61 23 41 54 08 67 73 18 53 44 34 50 32 58 15 37 11 68 69. Eilutė (3 Lt): 33 59 26 70 36. Įstrižainės (17 Lt): 31 40 30 05 04. Visa lentelė (100 000 (1x100 000) Lt): 21 64 43 60 51 27. Papildomi prizai: „Ford Fusion“ (TV) – Renata Petkevič; „Audi A3“ – 1092410; „Su­ baru Legacy“ – 0665601; „VW Golf“ – 0843899; „Renault Thalia“ – 0583085; „Citroën C3“ – 0971311; „Fiat Grande Punto“ – 0399578; „Ford Fiesta“ – 0220032; „Škoda Fabia“ – 1077479; „Toyota Aygo“ – 0923826; „Peugeot 206+“ – 0302622; „Chevrolet Spark“ – 0393906; dviračiai „Panther“ – 127*718, 117*487, 109*274; LED televizoriai „Orion“ – 082*215, 015*879, 052*399, 085*098, 101*809, 076*631; GPS navigatoriai „Manta“ – 090*325, 050*827, 112*029; kompiuteriai „Prestigio“ – 026*565, 009*449, 118*867; 077*636, 097*618, 047*949; robo­ tai valytojai „Sencor“ – 096*692, 076*649, 053*352; kavos aparatai „Electrolux“ – 034*751, 056*130, 069*676; prancūziško krištolo taurės – 101*195, 113*504, 119*268; šaldytuvai „Beko“ – 041*915; skalbimo mašinos „Beko“ – 093*052; porcelianiniai pietų servizai – 01**342; garpuodžiai „Tefal“ – 04**363; cikloninės krosnelės „LR-817E“ – 06**466; TV priedėliai „TV STAR“ – 08**436; fotokameros „Kodak“ – 09**237; keptuvių rinkiniai „Tefal“ – 02**128; muzikos centrai su DVD „Sony“ – 042*748, 08**292. Pakvietimai į TV: 049*427, 023*881, 033*257; 5 000 Lt (tel. 1634 , balandžio 2 d.) – Ilona Lankelytė iš Šalčininkų; 5 000 Lt (tel. 1634, balandžio 2 d.) – Vidas Banionis iš Prienų; 5 000 Lt (tel. 1634, balandžio 2 d.) – Kristina Šeinienė iš Ventos; 5 000 Lt (tel. 1634, balandžio 2 d.) – Danutė Matijošienė iš Ukmergės; 5 000 Lt (tel. 1634, balandžio 2 d.) – Rūta Karušytė iš Šakių; 5 000 Lt (tel. 1634, balandžio 2 d.) – Ona Turčinskienė iš Kauno; 5 000 Lt (tel. 1634, balandžio 2 d.) – Mindaugas Baltutis iš Pasvalio; 5 000 Lt (tel. 1634, balandžio 2 d.) – Jūratė Leitienė iš Panevėžio; 5 000 Lt (tel. 1634, balandžio 2 d.) – Evelina Pupeikienė iš Vilniaus; 5 000 Lt (tel. 1634, balandžio 2 d.) – Balys Jatkauskas iš Elektrėnų. Prognozė: Aukso puode bus 1 000 000 Lt.

Kviečia

teatras KAuno valstybinis dramos TEATRAS Laisvės al. 71, tel. 224 064 www.dramosteatras.lt

KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS Laisvės al. 87A

Ba­lan­džio 10 d. 18 val. – Gy­tis Pa­de­gi­mas. JAH. Dvie­jų da­lių do­ku­men­ti­nė fan­tas­ma­ go­ri­ja. Rež. Gy­tis Pa­de­gi­mas. Penk­to­ji sa­lė. Ba­lan­džio 11 d. 18 val. – Fried­richas von Schil­leris. PLĖŠIKAI. An­ti­de­ka­lo­gas (N-16). Rež. Ar­tū­ras Arei­ma. Rū­tos sa­lė. 19 val. – To­ni­no Gu­er­ra. KETVIRTOJI KĖDĖ. Vie­nos da­lies ko­me­di­ja. Rež. Ro­lan­das At­ ko­čiū­nas. Ta­ver­nos sa­lė. Ba­lan­džio 12 d. 18 val. – Baianas Frielas. STEBUKLINGASIS TENESIS. Rež. Gy­tis Pa­de­ gi­mas. Rū­tos sa­lė. 18 val. – Šo­lomas Alei­chemas. MENDELIO MILIJONAI. Vie­nos da­lies ko­me­di­ja. Rež. Al­gi­man­tas Po­ciū­nas. Ma­žo­ji sce­na. Ba­lan­džio 13 d. 18 val. – Yukio Mishima. MARKIZĖ DE SAD. Dvie­jų da­lių iro­niš­ka fan­ ta­zi­ja. Rež. Ar­tū­ras Arei­ma. Rū­tos sa­lė. Ba­lan­džio 14 d. 18 val. – LAIMINGI. Dvie­jų da­lių spek­tak­lis pa­gal Fried­ri­cho von Schil­ le­rio „Klas­tą ir mei­lę”. Rež. Ar­tū­ras Arei­ma. Penk­to­ji sa­lė. Ba­lan­džio 15 d. 12 val. – Ag­nė Sun­klo­dai­tė. KIŠKIS PABĖGĖLIS. Vie­nos da­lies mu­zi­ki­nis spek­tak­lis vai­kams pa­gal Liud­vi­ko Ja­ki­ma­ vi­čiaus kny­ge­lę „La­pė ir ka­lio­šai”. Rež. Ag­nė Sun­klo­dai­tė. Ma­žo­ji sce­na. 18 val. – spek­tak­lis TOLIMA ŠALIS ne­įvyks. Bi­lie­tai ga­lio­ja ba­lan­džio 15 d. spek­tak­liui MAŽUTIS DINAMITAS, ar­ba juos ga­li­ma grąžin­ti iki ba­lan­džio 30 d. Ba­lan­džio 17 d. 18 val. – spek­tak­lis ŠVY­ TURYS ne­įvyks. Bi­lie­tus ga­li­ma grą­žin­ti iki ge­gu­žės 1 d.

KAUNO VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS Lais­vės al. 91, tel. (8 37) 200 933

Ba­lan­džio 11 d. 17 val. – Ri­char­das Ro­dger­ sas. MUZIKOS GARSAI. 2 veiks­mų miu­zik­las vi­sai šei­mai. Re­ži­sie­rius Ne­ri­jus Pet­ro­kas, di­ri­gen­tas Ju­lius Vil­no­nis, dai­li­nin­kė Vir­gi­ni­ ja Idze­ly­tė. Ba­lan­džio 12 d. 18 val. – Gioachinas Ro­ssi­ni. SEVILIJOS KIRPĖJAS. 3 da­lių ko­miš­ ka ope­ra. Di­ri­gen­tas Jo­nas Ja­nu­le­vi­čius, re­ži­sie­rius Gin­tau­tas Žel­vys, dai­li­nin­kė Tat­ja­na As­taf­je­va (Ru­si­ja). Ba­lan­džio 13 d. 18 val. – Im­rė Kal­ma­nas. GRAFAITĖ MARICA. 3 veiks­mų ope­re­tė. Re­ži­sie­rius Ale­ksejus Ste­pa­niukas (Ru­si­ja), di­ri­gen­tas Jo­nas Ja­nu­le­vi­čius, sce­nog­ra­fas Frie­deras Kleinas (Aust­ri­ja), kos­tiu­mų dai­ li­nin­kė Kot­ry­na Dau­jo­tai­tė, cho­re­og­ra­fas Da­vidas Av­dyshas (Ru­si­ja). Ba­lan­džio 14 d. 18 val. – Jo­ha­nnas Strau­ssas. VIENOS KRAUJAS. 3 veiks­mų ope­re­tė. At­nau­ji­ni­mo re­ži­sie­rius Ge­di­mi­nas Ma­ciu­le­vi­čius, di­ri­gen­tas Vir­gi­li­jus Vi­soc­kis, at­nau­ji­ni­mo dai­li­nin­kė Mar­ta Vo­sy­liū­tė, cho­re­og­ra­fas Alek­san­dras Jan­kaus­kas. Ba­lan­džio 15 d. 12 val. – Zi­ta Bru­žai­tė. VORO VESTUVĖS. 2 veiks­mų ope­rė­lė-ba­le­ tas vai­kams. Cho­re­og­ra­fas Ju­ri­jus Smo­ri­gi­ nas, di­ri­gen­tas Vir­gi­li­jus Vi­soc­kis sce­nog­ra­ fė Ive­ta Ci­pa­ry­tė, kos­tiu­mų dai­li­nin­kė Ana Lo­rens. 18 val. – El­to­nas Joh­nas, Ti­mas Rice’as. AIDA. 2 da­lių miu­zik­las. Re­ži­sie­rius Vy­te­nis Pau­liu­kai­tis, di­ri­gen­tas Jo­nas Ja­nu­le­vi­čius, sce­nog­ra­fas Ado­mas Ja­cov­skis, kos­tiu­mų dai­li­nin­kė Alek­san­dra Ja­cov­sky­tė, cho­re­og­ ra­fas Ari­kas Kru­pas.

KAuno KAMERINIS TEATRAS Kęstu­čio g. 74A, www.ka­me­ri­nis­te­at­ras.lt, in­fo@ka­me­ri­nis­te­at­ras.lt

Ba­lan­džio 12 d. 18 val. – fes­ti­va­lis LIETU­ VOS TEATRŲ PAVASARIS – KAUNAS 2012. D.Če­paus­kai­tė. DIENA IR NAKTIS. Dvie­jų da­lių dra­ma. Rež. S.Ru­bi­no­vas. Ba­lan­džio 13 d. 18 val. – sve­čiuo­se Lie­tu­vos na­cio­na­li­nis dra­mos te­at­ras. J.Jo­ke­la. FUN­ DAMENTALISTAI. Dvie­jų da­lių spek­tak­lis. Rež. J.Vait­kus. Ba­lan­džio 14 d. 18 val. – D.Če­paus­kai­tė. BE GALO ŠVELNI ŽMOGŽUDYSTĖ. Dvie­jų da­lių juo­do­ji ko­me­di­ja. Rež. S.Ru­bi­no­vas.

KAuno valstybinis dramos TEATRAS

Ba­lan­džio 15 d. 18 val. – A.Vo­lo­di­nas. PEN­ KI VAKARAI. Dvie­jų da­lių ro­man­ti­nė dra­ma. Rež. A.Po­ciū­nas.

11 d. 19 val.

Ba­lan­džio 14 d. 12 val. – UNDINĖLĖ, rež. O.Žiugž­da (pa­gal H.Ch.An­der­se­no pa­sa­ką), nuo 5 metų. Ba­lan­džio 15 d. 11.30 val. kvie­čia­me vai­ku­ čius ir tė­ve­lius pa­si­tik­ti Vai­kų Ve­ly­kė­les Lė­lių te­at­re. Su ju­mis ben­draus ir žais Ve­ly­kų Mo­čiu­tė. Ne­pa­mirš­ki­te at­si­neš­ti mar­gu­tį! 12 val. – PASAKA APIE LIETAUS LAŠELĮ, rež. O.Žiugž­da (apie tai, ko­kie esa­me svar­būs, ne­pa­kar­to­ja­mi, rei­ka­lin­gi), nuo 3 metų.

KAUNO MAŽASIS TEATRAS M.Dauk­šos g. 34, tel. 408 470, 226 090, www.tiketa.lt, www.bilietai.lt, www.ma­za­sis­te­at­ras.lt

Ba­lan­džio 13 d. 19 val. – KATYTĖ P. Pa­gal E.En­sler pjesę „Va­gi­nos mo­no­lo­gai”. Rež. V.Bal­sys. Ba­lan­džio 14 d. 18 val. – Ma­rio Frat­ti. SESUO. Rež. A.Žu­kaus­kas. Ba­lan­džio 15 d. 12 val. – spek­tak­lis vai­ kams. KREIVOS DAIKTŲ ISTORIJOS. Rež. Aud­rius Ba­niū­nas. 18 val. – Gre­go­ry Bur­ke. GAGARINO GATVĖ. Rež. V.Bal­sys.

KAUNO PANTOMIMOS IR PLASTIKOS TEATRAS M.Dauk­šos g. 34 www.pantomimosteatras.lt www.bilietai.lt

Ba­lan­džio 14 d. 18 val. – PREMJERA. KAMASUTRA. Vie­nos da­lies spek­tak­lis tik su­au­gu­sie­siems. Ba­lan­džio 15 d. 14 val. – KLOUNŲ ŠOU. Nuo­tai­kin­gas mi­nia­tiū­rų spek­tak­lis vi­sai šei­mai.

„GIRSTUČIO“ RŪMAI Ko­vo 11-osios g. 26, tel. 454 480, www.girs­tu­tis.lt

DOMINO TEATRAS Ba­lan­džio 12 d. 18 val. – ko­me­di­ja 2 VYRAI 1 TIESA. Rež. Au­gus­ti­nas Gri­cius. Fes­ti­va­lis „LIETUVOS TEATRŲ PAVASARIS – KAUNAS 2012” VALSTYBINIS JAUNIMO TEATRAS Ba­lan­džio 13 d. 18 val. – spek­tak­lis LEDI MAKBET. Rež. Al­gir­das La­tė­nas. LAIMINGI ŽMONĖS Ba­lan­džio 14 d. 18 val. – spek­tak­lis KITAIS METAIS, TUO PAČIU LAIKU. Rež. Ar­vy­das Le­be­liū­nas. LIETUVOS NACIONALINIS DRAMOS TEATRAS Ba­lan­džio 15 d. 18 val. – ko­me­di­ja CHAO­ SAS. Rež. Yana Ross.

VAIKŲ IR JAUNIMO TEATRAS „VILKOLAKIS” Kovo 11-osios g. 108, tel. (8 37) 313 712 www.vilkolakis.lt, teatras@vilkolakis.lt

Ba­lan­džio 15 d. 12 val. – S.Iva­naus­kai­tė. PIEMENĖLĖ IR KAMINKRĖTYS (H.Ch.An­der­ se­no pa­sa­kos mo­ty­vais).

KAUNO MOKSLEIVIŲ TECHNINĖS KŪRYBOS CENTRAS STUDIJA „KADRAS” A.Mic­ke­vi­čiaus g. 2, tel. 323 506

Ba­lan­džio 10 d. 15 val. – su­si­ti­ki­mas su re­ži­sie­riu­mi Rai­mun­du Ba­nio­niu. 16 val. – dis­ku­si­ja „Ko­dėl ki­ne tiek smur­to?”

KAUNO APSKRITIES VIEšOJI BIBLIOTEKA Radastų g. 2, IV a. fojė

Balandžio 11 d. 16 val. pristatoma Vytauto ir Aurelijaus Lagunavičių TAPYBOS PARODA. Parodoje eksponuojami Vytauto Laguna­ vičiaus paveikslai puikiai dera su jo sūnaus Aurelijaus Tomo Lagunavičiaus darbais. Nors abiejų autorių tapybos technika skiria­ si – minkštai, pastoziškai nutapyti Vytauto Lagunavičiaus paveikslai ir dekoratyvūs, griežtesnių formų Aurelijaus Lagunavičiaus darbai, – bet juntamas jų pasaulėjautos ar­ tumas, siekis pažinti esminius žmogiškosios būties klodus. Šilta, jauki tėvo ir sūnaus paroda gražiai atsiskleidžia pavasarinės šviesos pripildytose bibliotekos erdvėse. Įėjimas nemokamas.

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO MENŲ GALERIJA „101” Laisvės al. 53

Balandžio 11 d. 18 val. pristatoma šiuo­ laikinio medijų menininko Shauno Campo EKSPERIMENTINIŲ FOTOGRAFIJŲ PARODA. Shaunas Camas gyvena ir dirba Noridžo mieste (Didžioji Britanija). Yra Noridžo universiteto medijos menų dėstytojas, tarptautinių eksperimentinio meno parodų iniciatorius ir kuratorius, videomenininkas ir fotografas. Galerijos darbo laikas: I–V 11–17 val. Ekspoziciją bus galima aplankyti nuo balandžio 10 iki 20 d.

P.STULGOS LIETUVIŲ TAUTINĖS MUZIKOS INSTRUMENTŲ MUZIEJUS L.Zamenhofo g. 4, www.muzikos-instrumentu-muziejus.lt

Balandžio 11 d. 18.30 val. muziejaus Didžiojoje salėje – TRADICINIŲ ŠOKIŲ VA­ KARONĖ. Dalyvauja VDU folkloro ansamblis „Linago”, Vilniaus tradicinių šokių klubo muzikantai.

M. IR K.PETRAUSKŲ LIETUVIŲ MUZIKOS MUZIEJUS K.Pet­raus­ko g. 31, K.Pet­raus­ko me­mo­ria­li­nia­me bu­te

Ba­lan­džio 12 d. 15 val. – obo­jaus, flei­tos ir fa­go­to mu­zi­kos kon­cer­tas. Da­ly­vaus J.Nau­ja­lio mu­zi­kos gim­na­zi­jos abi­tu­rien­ tai – Ak­vi­lė Le­ke­čins­kai­tė (mo­kyt. Vy­tau­tas Mas­tei­ka), Me­da Pet­kaus­kai­tė (mo­kyt. Auš­ra Lu­ko­še­vi­čiū­tė), Ar­tū­ras Ge­lu­se­vi­čius (mo­kyt. Ar­tū­ras Mi­ko­liū­nas), kon­cert­meis­ te­rė Auš­ra Ge­lu­se­vi­čie­nė.

J.GRUŠO MEMORIALINIS MUZIEJUS Kalniečių g. 93, tel. 330 860

TEATRO KLUBAS Kau­no ar­chi­tek­tų na­mai, Vil­niaus g. 22

Ba­lan­džio 13 d. 19 val. – Ne­rin­gos Bu­lo­tai­ tės mo­nos­pek­tak­lis JASEKAS pa­gal An­drze­ jaus Ma­les­zkos pje­sę. Rež. Jo­nas Vait­kus. Ba­lan­džio 14 d. 18 val. – Ri­do Žir­gu­lio mo­ nos­pek­tak­lis, ko­me­di­ja Ką GALVOJA VYRAI?

renginiai

Balandžio 12 d. 17 val. – literatūrinė-muzi­ kinė kompozicija SUEILIUOTĄ ŠIRDĮ LIETUVAI PALIKĘS, skirta laisvės šaukliui, Atgimimo dainiui Kęstučiui Geniui. Bus pristatyta aktoriaus ir poeto atminimui išleista kompaktinė plokštelė „Dialogai”. Renginyje dalyvaus kompozicijos autorė Kalbos premi­ jos laureatė Violeta Bakutienė.

PAVEIKSLŲ GALERIJA

KAUNO AKLŲJŲ IR SILPNAREGIŲ CENTRAS Sa­va­no­rių pr. 206, sa­lė­je

Ba­lan­džio 10 d. 14 val. – kon­cer­tas VELYKŲ MARGUTIS. At­li­kė­jai: D.Ma­ce­lis – ban­do­ni­ja (mokyt. A.Kas­pe­ra­vi­čius), fol­klo­ro an­sam­blis „Ka­ na­pi­ja” (vad. D.Mor­kū­nie­nė), liau­diš­kos mu­zi­kos ka­pe­la „Bi­čiu­liai” (vad. L.Ma­tu­se­ vi­čius), Pra­no Dau­nio ak­lų­jų ir sil­pna­re­gių ug­dy­mo cen­tro dai­ni­nin­kai (mokyt. R.Ur­ nie­nė). Ap­si­lan­kys ir Ve­ly­kų Bo­bu­tė.

KAUNO VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS

Veiks mo­te­rų klu­bo „Vi­zi­ja” pa­reng­ta ve­ly­ ki­nė pa­ro­da (vad. R.Gir­nie­nė).

11 d. 17 val.

K.Donelaičio g. 16

Balandžio 12 d. 17 val. – Egidijaus Rudinsko parodos „GRAFIKA 1982–2012” atidarymas.

KAUNO KARTŲ NAMŲ PAGYVENUSIŲ ŽMONIŲ DIENOS CENTRAS Sąjun­gos a. 13A

Vei­kia tau­to­dai­li­nin­ko Dio­ni­zo Du­dzins­ko ta­py­bos dar­bų pa­ro­da MANO KAUNAS. Pa­ro­dos pri­sta­ty­mas ir su­si­ti­ki­mas su au­to­ riu­mi ba­lan­džio 12 d. 11 val.

KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS

15 d. 12 val.


23

antradienis, balandžio 10, 2012

kas, kur, kada MAIRONIO LIETUVIŲ LITERATŪROS MUZIEJUS

TV programa

Ro­tu­šės a. 13

Ba­lan­džio 12 d. 17 val. – pro­fe­so­rės ha­ bi­li­tuo­tos dak­ta­rės Vik­to­ri­jos Dau­jo­ty­tės kny­gos „Tra­giš­ka­sis mei­lės lau­kas. Apie Si­gi­ tą Ge­dą: iš po­ezi­jos, už­ra­šų, re­flek­si­jų” su­ tik­tu­vės. Su kny­gos au­to­re da­ly­vaus ak­to­rė Vir­gi­ni­ja Ko­chans­ky­tė, VDU fol­klo­ro an­sam­ blis „Li­na­go” (va­do­vai Lau­ra Lu­kens­kie­nė, Lai­mu­tė Sta­sė Pro­šku­tė, Gy­tis Au­či­ni­kas). Va­ka­rą ves ra­šy­to­ja Al­do­na Ru­sec­kai­tė.

LIETUVOS ENERGETIKOS INSTITUTAS Bres­lau­jos g. 3, fo­jė

Iki ge­gu­žės 11 d. veikia Mil­dos Sta­ni­nie­nės per­so­na­li­nė ta­py­bos dar­bų pa­ro­da KOSMO ŽUVIS PUOLA!

kinas CINAMON PLC „Mega“, tel. 8 700 70 111

„Amerikietiškas pyragas: klasės susitiki­ mas“ – iki 12 d. 12.30, 14.45, 17.15, 19.30, 21.45 val. „Bado žaidynės“ – iki 12 d. 10.45, 15.35, 19 val. „Titanikas“ 3D (OMNI ID premjera, bilieto kaina su OMNI ID ir „Cinamon Bonus Card“ kortele 19 Lt; visiems spragėsių ir gėrimų rinkiniams – 20 proc. nuolaida) – tik 12 d. 18 val. „Veidrodėli, veidrodėli... Snieguolės istori­ ja“ (išankstiniai seansai) – 12 d. 18.45 val. „Piratai! Nevykėlių kompanija“ 3D (liet. k.) – iki 12 d. 12.05, 16, 18* val. (*išsk. 12 d.). „Piratai! Nevykėlių kompanija“ (liet. k.) – iki 12 d. 11, 13, 17 val. „Titanų įniršis“ 3D – iki 11 d. 20, 22.15 val.; 12 d. 21.45 val. „Titanų įniršis“ – iki 12 d. 15, 18.30 val. „Tas pats Karlsonas“ (liet. k.) – iki 12 d. 10.50 val. „Mes nusipirkom zoologijos sodą“ – iki 12 d. 14.20 val. „Daug vargo dėl pinigų“ – iki 12 d. 13.35, 20.35 val. „Kontrabanda“ – iki 12 d. 21.55 val. „Nevykėliai po priedanga“ – iki 12 d. 18.45*, 21.15 val. (*išsk. 12 d.). „Loraksas“ 3D (liet. k.) – iki 12 d. 10.15, 14.05 val. „Loraksas“ (liet. k.) – iki 12 d. 10.30, 12.25, 16.50 val.

6.00 Labas rytas. 9.00 „Komisaras Reksas“ (N-7) (k). 10.00 „Ryto suktinis“ su Zita Kelmickaite (k). 11.00 „Ant svarstyklių“. Tiesioginė Lietuvos radijo laida. 12.00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus albumas (lenkų k.). 12.15 Mūsų dienos – kaip šventė (k). 13.45 Stilius (k). 14.50 Žinios. 15.10 „Komisaras Reksas“ (N-7). 16.00 „Meilės skonis“. 17.05 „Senis“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.35, 21.05 Sportas. Orai. 18.45 Ypatingas atvejis. 19.20 „Forsaitų saga“ (5) (N-7). 20.25, 22.10 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 20.55 Verslas. 21.00 Kultūra. 21.15 Dienos tema. 21.30 Europos vidury. 22.15 Pinigų karta. 23.15 Vakaro žinios. Orai. 23.30 „Senis“ (N-7) (k).

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“. 6.50 „Tomas ir Džeris“ (k). 7.20 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (k). 7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (5) (N-7) (k). 8.50 24 valandos (N-7). 9.40 Mano vyras gali (k). 11.35 Nuotykių komedija „Baltoji dykumos saulė“ (Rusija, 1969 m.) (N-7) (k). 13.10 „Nickelodeon“ valanda. iKarli“. 13.40 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 14.10 „Vaikų „Warner Bros.“ „Tomas ir Džeris“. 14.40 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (6) (N-7). 15.40 „Langai III“ (N-7). 16.40 24 valandos (N-7). 17.40 Būk mano meile! (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.14, 22.19 Sportas. Orai. 19.19 Abipus sienos. 20.25 Neišgalvoti gyvenimai (N-7). 21.00 KK2 (N-7). 21.30 Dviračio šou. 22.00 Žinios. Verslas. 22.25 Kriminalinė Lietuva (N-7). 22.35 Kriminalinis trileris „Ant bedugnės krašto“ (JAV, 1984 m.) (N-14). 1.00 „Teisingumo vykdytojas“ (N-7). 1.55 „Įstatymas ir tvarka. Nusikaltimo motyvai“ (N-7).

FORUM CINEMAS Ka­ra­liaus Min­dau­go pr. 49, „Ak­ro­po­lis“, III a.

„Bado žaidynės“ (premjera) – iki 12 d. 11.15, 14.30, 17.45, 21.15 val. „Amerikietiškas pyragas: klasės susitiki­ mas“ (premjera) – iki 12 d. 11, 13.30, 16, 18.30, 21 val. „Pavojingas metodas“ (premjera) – iki 12 d. 17, 19.30, 21.45 val. „Meilė trunka trejus metus“ (premjera) – iki 12 d. 18.15, 20.30 val. „Veidrodėli, veidrodėli... Snieguolės istori­ ja“ – iki 11 d. 11.45 val.; 10 d. 17.30 val. „Titanikas“ 3D – 12 d. 11.30, 15.45, 20.15 val. COSMO VIP seansas. „Titanikas“ 3D – 11 d. 18 val. „Piratai! Nevykėlių kompanija“ (liet. k.) – iki 12 d. 11.15, 13.45, 16.15 (seansas nevyks 10 d.) val. „Piratai! Nevykėlių kompanija“ 3D (liet. k.) – iki 12 d. 10.15, 12.30, 15.15 val. „Titanų įniršis“ 3D – iki 12 d. 18, 20.45 val. „Loraksas“ (liet. k.) – iki 12 d. 10.30, 12.45, 15 val. „Mes nusipirkom zoologijos sodą“ – iki 12 d. 13, 15.30 val. „Džonas Karteris“ – iki 11 d. 14.15 val.; 10 d. 20 val. „Projektas X“ – iki 12 d. 21.30 val. „Kontrabanda“ – iki 12 d. 18.45 val. „Alvinas ir burundukai 3“ (liet. k.) – iki 12 d. 10.45 val. KITOKIO KINO KLUBAS. „Paukštis, kuris neskraido“ – 10 d. 16.45 val. Renginio vedėjas G.Jankauskas. Bilietai jau parduo­ dami. Bilieto kaina 7 Lt.

Kino centras „FORUM CINEMAS“

10 d. 13 val.

6.40 Teleparduotuvė. 6.55, 15.10 „Simpsonai“. 7.55 „Svotai“. 9.00 „Meilės sūkuryje“. 10.05 „Moterys meluoja geriau“. 11.00 Komedija „Ponia Dautfajė“ (JAV, 1993 m.). 13.40 „Būrys“ (3). 14.10 „Ančiukų istorijos“. 14.40 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (6). 15.40 „Likimo galia“. 16.40 „Meilės triumfas“. 17.40 Ką manai? 18.35 Susitikime virtuvėje. 18.45 TV3 žinios. 19.00 TV3 sportas. 19.05 TV3 orai. 19.10 „Naisių vasara“. 19.40 Prieš srovę. 20.30 Nuodėmių dešimtukas. 21.00 „Vyno kelias“. 21.35 TV3 vakaro žinios. 21.50 TV3 sportas. 21.55 TV3 orai. 22.00 „Pabėgimo karaliai“. 23.00 „Geri vyrukai“. 0.00 „Melo teorija“. 1.00 „Kalėjimo bėgliai“.

6.30 Televitrina. 7.00 Žinios (k). 7.25 „Tylos riba“ (N-7) (k). 8.00 Lietuvos žinių tyrimas (N-7) (k). 9.00 Sekmadienio rytas (k). 10.00 „Margoša: moterimi negimstama“. 11.00 „Be namų negerai: naujas gyvenimas“. 11.30 „Gyvenimo spalvos“ (k). 12.30 Išbandymai Zambijoje (N-7) (k). 13.30 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 14.30 „Pragaro virtuvė“ (N-7). 15.30 „Amerikos talentai“. 16.30 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 17.30 „Auksarankiai“ (N-7) (k). 18.00 Žinios. Sportas. Orai. 18.25 „Galileo: norintiems žinoti“. 19.00 Lietuvos žinių tyrimas (N-7). 20.00 Žinios. Verslas. Sportas.

DATOS (balandžio 10 d.) 20.23 Orai. 20.25 „Nerealu!“ 21.00 „Daktaras Tyrsa“ (N-7). 22.00 „Spartakas. Arenos dievai“ (N-14). 23.05 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 0.05 „Galileo: norintiems žinoti“ (k). 0.35 „Autofanai“ (k). 1.05 „Bamba“. Interaktyvus šou suaugusiesiems (S).

8.00 Tele bim-bam. 8.30 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis. 8.45 Miesto kodas (k). 9.00 Labas rytas (k). 11.30 Dok. s. „Gandrai visada grįžta namo...“ (k). 12.10 Prisiminkime. Skambina Povilas Stravinskas. 12.20 Pasaulio panorama (k). 12.45 Ryto suktinis. Ved. Zita Kelmickaitė. 13.30 „Meilės skonis“. 14.30 Gintarinės batutos meistrai. Juozas Domarkas (k). 16.10 Gyvenimas yra gražus. 16.55 Žinios (k). 17.10 Miesto kodas. 17.25 Gimtoji žemė. 17.55 Tele bim-bam. 18.25 Solistės Danutės Dirginčiūtės 70-mečiui. Kauno valstybinio muzikinio teatro spektaklis. I.Kalmanas. Operetė „Marica“. Dirigentas S.Domarkas, rež. V.Staknys, dailininkas E.Renteris, baletmeisteriai E.Eivė ir J.Šalnaitė. 20.50 Prisiminkime. Antanas Miškinis skaito prieškario lyriką. 21.00 „Giminės“. 21.50 „Eurovizijos“ dainų konkurso nacionalinės atrankos finalas (2005 m.). 0.30 Panorama (k). 0.50 Verslas (k). 0.55 Kultūra (k). 1.00 Sportas (k). 1.05 Orai (k). 1.10 Atvira Lietuvos universitetų žinių lyga „Lyderiai“.

9.15, 14.30 Teleparduotuvė. 9.30 Tavo augintinis. 10.00, 16.00 „Išlikimas“. 11.00, 15.00 „Konano nuotykiai“. 12.00, 18.00 „Melo teorija“. 13.00 „Trečias luitas už Saulės“. 14.00 „Moterų lyga. Vyrai, pinigai ir meilė“. 17.00 „Flešas Gordonas“. 19.00, 0.15 „CSI Majamis“. 20.00 „Trečias luitas už Saulės“. 21.00 „Moterų lyga. Vyrai, pinigai ir meilė“. 21.30 Karinė drama „Priešas už vartų“ (JAV, Vokietija, D.Britanija, Airija, 2001 m.). 0.15 „CSI Majamis“.

8.05, 15.30 Teleparduotuvė. 8.40 „Drakonų kova Z“ (N-7). 9.10 „Supermeno nuotykiai“. 9.35 „Kovotojas Reksas“. 10.05 „Betmenas“. 10.30 Būk mano meile! (N-7). 11.30 „Meilės sparnai“. 12.30 „Intrigų dvaras“. 13.30 „Indiškos aistros“. 14.30 „Laukinė širdis“. 16.00 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai (N-7). 17.00 „Pasaulio Guinnesso rekordai“ (N-7). 18.00 „Dvigubas gyvenimas“ (N-7). 19.00 „Laukinis gyvenimas“ (5) (N-7). 20.00 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (N-7). 21.00 Veiksmo f. „Mirtinas greitis 2“ (JAV, 2001 m.) (N-7). 22.45 „Išrinktieji“ (N-14). 23.45 „Pasaulio Guinnesso rekordai“ (N-7).

10.25 „Linksmieji traukinukai“. 10.40 Senoji animacija. 11.15, 20.30 Nomeda. 12.05, 17.00 Valgyk ir lieknėk. 13.00, 19.00 „Visos upės teka“. 14.00 „Moterys meluoja geriau“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Marthos Stewart šou. 18.00 „Moteris be praeities“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 21.20 „Moterys meluoja geriau“. 22.20 „Moteris be praeities“.

6.14, 13.00 TV parduotuvė. 6.30 Ryto reporteris. 7.55, 14.30 Negaliu tylėti. 8.55 „Sodo detektyvės“ (N-7).

10.00, 18.20 Super L.T. 10.35 Šiandien kimba. 11.05 Gongo Gangas. 12.00 Lietuvos diena. 13.30 Šeimų dvikova – „Akropolio“ turnyras. 15.30 „Padūkėlis Eliotas“. 15.45, 16.10 Dok. f. „Paskutinė Pompėjos diena“ (N-7). 16.00, 17.00, 18.00 Žinios. Orai. 17.20 Lietuva tiesiogiai. 19.00 VTB jungtinės lygos atkrintamosios rungtynės. Vilniaus „Lietuvos rytas“ (Lietuva)– „Nižnij Novgorod“ (Rusija). Tiesioginė transliacija iš Vilniaus. Per pertrauką – Žinios. 21.00 Reporteris. 21.52 Orai. 21.55 VTB jungtinės lygos atkrintamosios rungtynės. Kauno „Žalgiris“ (Lietuva)–Krasnodaro „Lokomotiv-Kuban“ (Rusija). Transliacija iš Kauno. 23.55 Reporteris. 0.47 Orai. 0.50 Dok. f. „Paskutinė Pompėjos diena“ (N-7).

9.00 Auto-moto (k). 9.30 Biografinė drama „Coco Chanel“ (2) (N-7). 11.05 Istorinė laida „Mūsų praeities beieškant“ (k). 11.35 Drama „Santuoka“ (N-7). 13.05 Telelaikraštis. 15.45 Drama „Žemės širdis“ (N-7). 17.30 Nuoga tiesa (k). 18.00 Žinios. 18.20 „Nenuorama Seidė“. 19.30 Pokalbių laida „Susitikimai“. 20.30 Tarp mūzos ir cenzūros. 21.00 Žinios. Orai. 21.20 Trileris „Du už vieno kainą“ (N-7). 23.25 Žinios (k). 23.45 Veiksmo f. „Mafiozai“ (N-14).

7.00 Muzika. 9.00 Kitokia Lietuva. 10.05 „Betmenas“. 10.30 „Būk mano meile“. 11.30 „Meilės sparnai“. 12.30 „Intrigų dvaras“. 13.30 „Indiškos aistros“. 14.30 „Laukinė širdis“. 15.30 Teleparduotuvė. 16.00 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai. 17.00 „Pasaulio Guinnesso rekordai“. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Kauniečių akimis. 18.30 Muzika. 19.00 Kitokia Lietuva (k). 20.00 Žinios. Orai (k). 20.20 Kauniečių akimis (k). 20.30 Muzika. 21.00 Veiksmo f. „Mirtinas greitis 2“. 22.45 „Išrinktieji“. 23.45 „Pasaulio Guinnesso rekordai“ (k).

8.00 Muz. drama „Muzika, suradusi mus“ (JAV, 2007 m.) (N-7). 9.55 Fantastinė komedija „Pietietiškos istorijos“ (Prancūzija, 2006 m.) (N-14). 12.20 Muz. komedija „Neatrastasis“ (Vokietija, JAV, 2005 m.) (N-14). 18.30 Fantastinis f. „Svetimšalis“ (JAV, 2008 m.) (N-14). 20.30 Romantinė komedija „Mano geriausio draugo mergina“ (JAV, 2008 m.) (N-14). 22.30 Romantinė komedija „Miego mokslas“ (Prancūzija, 2006 m.) (N-14).

9.00 Televitrina. 10.00 Olimpinės žaidynės. 10.15 Italijos „Serie A“ lyga. „Cagliari“–Milano „Inter“. 12.00 Italijos „Serie A“ lyga. Romos „Lazio“–Neapolio „Napoli“. 13.45 VTB vieningoji lyga. Krasnodaro „Lokomotiv-Kuban“–Kauno „Žalgiris“. 15.30 Lietuvos krepšinio lyga. Kauno „Žalgiris“–Vilniaus „Lietuvos rytas“. 17.15 Ispanijos ACB krepšinio lyga. „Caja Laboral“–Madrido „Real“. 19.00 Žinios +. 19.10 VTB vieningoji lyga. Kauno „Žalgiris“– Krasnodaro „Lokomotiv–Kuban“ (per pertrauką – Žinios+). 21.15 Sporto metraštis. 21.25 Olimpinės žaidynės. 21.40 Italijos „Serie A“ lyga. „Chievo“–„Milan“. Tiesioginė transliacija (per pertrauką – Žinios+). 23.40 VTB vieningoji lyga. Vilniaus „Lietuvos rytas“–„Nižnij Novgorod“.

1911 m. mirė kompozitorius, dailininkas Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. 1912 m. iš Sautamptono uosto Anglijoje išplaukė „Titanikas“. 1949 m. gimė operos dainininkas, muzikos pedagogas Vladimiras Prudnikovas. 1951 m. gimė amerikiečių aktorius Stevenas Seagalas. 1976 m. gimė dainininkas, kompozitorius, prodiuseris Linas Adomaitis. 2010 m. per lėktuvo katastrofą Smolenske žuvo Lenkijos prezidentas Lechas Kaczyńskis ir kiti su juo skridę aukšti Lenkijos asmenys.

horoskopai Avinas (03 21–04 20). Naujo ciklo pradžia. Leiskite sau šiek tiek papramogauti, pasimėgauti gyvenimu. Pasistenkite atrasti laiko dvasiniam tobulėjimui. Jautis (04 21–05 20). Būsite neįprastos nuotaikos, iš naujo pervertinsite savo pažiūras ir vertybes. Galite susižavėti ar net įsimylėti kitą žmogų, bet pasistenkite neįskaudinti seno draugo. Dvyniai (05 21–06 21). Tinkamas laikas apmąstyti seniai parengtus planus ir juos įgyvendinti. Galbūt jums bus pasiūlytas naujas darbas ar galimybė palypėti karjeros laipteliu. Tikėkite savo jėgomis – beveik viskas jums bus pasiekiama ir įmanoma. Vėžys (06 22–07 22). Bus sunku susikaupti, gali kilti netinkamų, klaidinančių minčių. Tai sunkus ir emocionalus laikas, galimi kivirčai su vyresniais ir autoritetingais žmonėmis. Liūtas (07 23–08 23). Būsite svajingas, sieksite atitrūkti nuo savo darbų ir rūpesčių. Bet svajodamas nepamirškite realių įsipareigojimų. Palanki diena dirbti komandinį darbą. Mergelė (08 24–09 23). Koks nors netikėtas įvykis gali visiškai pakeisti jūsų požiūrį į vertybes. Tinkamas laikas atsipalaiduoti ir pasimėgauti gyvenimu, bet nepamirškite, kad vidinis tobulėjimas taip pat svarbus. Svarstyklės (09 24–10 23). Susidursite su žmogumi, kurio planai nesiderins su jūsų idėjomis. Bandysite kovoti ir priešintis to žmogaus veiksmams. Stabtelėkite ir pamąstykite – spaudimas šiandien nepadės. Skorpionas (10 24–11 22). Galimi emocijų protrūkiai, ypač bendraujant su jaunesniais žmonėmis. Psichologinis spaudimas gali sugadinti santykius su aplinkiniais. Jei laiku to nesuvoksite, iškils nemažai nenumatytų situacijų. Šaulys (11 23–12 21). Esate įsitempęs ir šiek tiek irzlus, o tai gali tapti nesutarimų su aplinkiniais priežastimi. Todėl daugiau laiko praleiskite vienumoje ir venkite konfliktų. Ožiaragis (12 22–01 20). Teigiamai vertinsite savo padėtį. Bus malonu padėti aplinkiniams. Nesidrovėkite savo minčių bei darbų. Vandenis (01 21–02 19). Galite lengvai suklysti, nes būsite kupinas nerealių svajonių. Dėl to gali nukentėti artimi žmonės. Savo fantazijas išliekite rašydamas, piešdamas ar kitaip kurdamas. Jokiu būdu nereikalaukite iš artimųjų, kad jie įgyvendintų jūsų vaizduotės reginius. Žuvys (02 20–03 20). Seksis ieškoti savo idealo ir siekti svajonės. Sėkmingas bendradarbiavimas turės teigiamos įtakos jūsų karjerai, galite pasirašyti svarbią sutartį, užmegzti kontaktus su verslo partneriais.


Orai

Lietuvoje orai po truputį šils, bus sausa. Šiandien bus gana vėjuota, oras sušils iki 6–9 laipsnių. Trečiadienį bus dar šilčiau: naktį nuo 3 laipsnių šalčio iki 2 laipsnių šilumos, dieną bus 8–11 laipsnių šilumos.

Šiandien, balandžio 10 d.

+7

+9

Telšiai

+7

Šiauliai

Klaipėda

+7

Panevėžys

+6

Utena

+9

Tauragė

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (pilnatis) teka Mėnulis leidžiasi

6.28 20.13 13.45 1.32 8.14

101-oji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 265 dienos. Saulė Avino ženkle.

+8

Kaunas

Pasaulyje Atėnai +14 Berlynas +16 Brazilija +26 Briuselis +12 Dublinas +11 Kairas +27 Keiptaunas +22 Kopenhaga +10

Londonas +13 Madridas +20 Maskva +4 Minskas +6 Niujorkas +13 Oslas +7 Paryžius +14 Pekinas +18

orai kaune šiandien

Praha +13 Ryga +9 Roma +17 Sidnėjus +19 Talinas +8 Tel Avivas +25 Tokijas +17 Varšuva +11

+7

+8

Vėjas

2–10 m/s

Marijampolė

Vilnius

+7

Alytus

Vardai Agna, Apolonijus, Karijotas, Margarita, Matilda, Mintautas.

Mir­ti­na la­vi­na

Rytas

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

0

+8

+3

–2

4

0

+9

+4

–1

4

0

+4

+4

+5

3

rytoj

poryt

Pa­k is­t a­ne, Kaš­my­ro re­g io­ne snie­go la­v i­n a pra­ž u­d ė ma­ž iau­s iai 100 pa­ kis­t a­n ie­č ių ka­r ių. Pa­s ak tar­ny­bų, la­ vi­n a už­g riu­vo ka­r iuo­m e­n ės šta­b o būs­t i­nę. Kaip sa­kė ka­r iuo­me­nės at­ sto­v as ge­n e­ro­l as ma­j o­r as At­h a­r as Ab­b a­s as, ba­z ė­j e bu­vo dis­lo­k uo­t a 117 ka­r ių. Mu­s ul­mo­nų gy­ve­n a­m as Kaš­ my­ras yra In­d i­j os ir Pa­k is­t a­no prie­ šiš­k u­mo ži­d i­nys – dėl jo ki­lo du iš tri­ jų ka­r ų tarp šių vals­t y­bių. Tie­s a, anot ka­ro spe­c ia­l is­t ų, at­š iau­r us kli­m a­t as ir daž­nos la­v i­nos nu­s i­ne­š a dau­g iau ka­r ių gy­v y­bių ne­g u ka­r i­n iai su­s i­rė­ mi­m ai. „Reu­ters“, BNS inf., AFP nuo­tr.

įvairenybės

Kau­no ra­jo­nas – dai­nin­giau­sias

„„Pri­zas: nu­ga­lė­to­jui Kau­no ra­jo­no „Bo­žo­lė“ cho­rui ati­te­ko 25 tūkst. li­tų. To­mo Ur­be­lio­nio (BFL) nuo­tr.

Šven­t i­n į Ve­l y­k ų sek­m a­d ie­n į paaiš­k ė­jo, kas ta­p o „Cho­r ų ka­ rų“ nu­ga­l ė­to­jais. Mu­z i­k i­n ia­m e pro­jek­te dau­giau­sia žiū­ro­vų sim­ pa­ti­jų pel­nė Kau­no ra­jo­no dai­ni­ nin­kai. Už Kau­no ra­jo­no cho­rą bal­sa­vo per 38 tūkst., už ant­ro­je vie­to­je li­ku­sį Vil­niaus „Kaš­to­ni­nį“ cho­rą – dau­giau kaip 22 tūkst. žiū­ro­vų. Kau­nie­čiai pro­jek­tą lai­mė­jo tre­čią kar­tą iš ei­lės. Pas­kel­bus lai­mė­to­ją, cho­ris­ tai ne­ga­lė­jo su­lai­ky­ti emo­ci­jų ir džiaugs­mo aša­rų. „Ma­no šir­dis da­bar jau­čia di­

džiu­lę mei­lę sa­vo vai­kams, – brauk­da­mas aša­ras sa­kė „Bo­žo­lė“ cho­ro ge­ne­ro­las Alek­sand­ras Iva­ naus­kas-Fa­ra. – Nė kar­to ne­sua­ be­jo­jau pa­si­rink­tais žmo­nė­mis. Jų ne­rei­kė­jo stum­ti, spaus­ti ar rei­ka­ lau­ti.“ Nors anks­čiau bu­vo skelb­ta, kad „Cho­rų ka­rų“ fi­na­lą ves Jur­gi­ ta Jur­ku­tė ir Vy­tau­tas Šap­ra­naus­ kas, ta­čiau sek­ma­die­nį mu­zi­ki­ niam pro­jek­tui di­ri­ga­vo J.Jur­ku­tė ir Min­dau­gas Sta­siu­lis. Ko­dėl V.Šap­ ra­naus­kas ne­pa­si­ro­dė ete­ry­je – neaiš­ku. KD inf.

A.Ry­ba­ko prognozės Ug­nė Ka­ra­liū­nai­tė u.karaliunaite@diena.lt

Šeš­ta­die­nio va­ka­rą lėk­tu­vu iš Ry­ gos į Vil­nių at­vy­ko 2009 m. „Eu­ ro­vi­zi­jos“ dai­nų kon­kur­so nu­ga­lė­ to­jas Alek­sand­ras Ry­ba­kas. 25-erių vai­ki­nas į Lie­tu­vą at­ke­lia­vo vie­nas. „Me­ni­nin­kai yra la­bai vie­ni­ši, aš – ne išim­tis“, – pri­si­pa­ži­no „Fai­ry­ ta­le“ dai­nos au­to­rius, už­ka­ria­vęs dau­ge­lio Eu­ro­pos mer­gi­nų šir­dis. Kla­si­ki­nę mu­zi­ką stu­di­juo­jan­tis Nor­ve­gi­jo­je gy­ve­nan­tis bal­ta­ru­ sis at­vi­ra­vo, kad, praė­jus tre­jiems me­tams po per­ga­lės „Eu­ro­vi­zi­jo­ je“, šlo­vės spin­du­liuo­se ne­be­si­ mau­do. At­li­kė­jas dir­ba su ne­di­de­ liais pro­jek­tais, kad ir to­liau ga­lė­tų įgy­ven­din­ti sa­vo pla­nus mu­zi­ki­ nia­me pa­sau­ly­je. A.Ry­ba­kas šiuo me­tu ger­bė­jus džiu­gi­na kon­cer­ tuo­da­mas Skan­di­na­vi­jos ša­ly­se, sla­viš­ko­je Eu­ro­pos da­ly­je. Žur­

na­lis­tams pa­klau­sus, kaip sve­čias ver­ti­na šių me­tų Lie­tu­vos at­sto­vo „Eu­ro­vi­zi­jo­je“ Do­na­to Mont­vy­ do dai­ną, A.Ry­ba­kas ne­sla­pu­ka­vo: „Dai­na nė­ra ori­gi­na­li, bet nie­ka­da ne­ga­li ži­no­ti, kaip jai pa­si­seks „Eu­ ro­vi­zi­jo­je“. Vo­kie­ti­jos at­sto­vės Le­ nos dai­na „Sa­tel­li­te“ 2010 m. man ir­gi ne­pa­si­ro­dė ori­gi­na­li, bet mer­ gi­na lai­mė­jo.“ Vai­ki­nas pra­na­ša­vo, kad per­ga­ lę šių me­tų tarp­tau­ti­nia­me dai­ nų kon­kur­se ga­li nu­skin­ti Ru­si­jos se­no­lių gru­pė „Bu­ra­novs­kiye Ba­ bush­ki“. „Ma­nau, kad pa­gy­ros tu­ ri ati­tek­ti ne tik dai­nos kū­rė­jams ir pa­čioms at­li­kė­joms, bet ir pro­diu­ se­riams. Jų kon­cep­ci­ja la­bai stip­ri. Ma­nau, kad jiems ga­li ati­tek­ti auk­ sas“, – pro­gno­za­vo A.Ry­ba­kas. Sekmadienio va­ka­re A.Ry­ba­ko lau­kė pa­si­ro­dy­mas LNK te­le­vi­zi­ jos pro­jek­to „Lie­tu­vos bal­sas“ fi­ na­le.

2012-04-10 Kauno diena  

Šventasis tėvas Benediktas XVI per Velykas paragino pasaulį siekti taikos. 11p. 16p. Drabužių ir avalynės kainos Lietuvoje viršija ES vidurk...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you