Page 1

TAI­KIK­LY­JE

Kaip Ve­ly­kas šven­čia TV lai­dų ve­dė­jai?

NPROET 37 GRA 2012 m. balandžio 7 d.

MOS

JAU­KU­MAS

Eko­lo­giš­kas Ve­ly­kų vai­ni­kas

KULINARIJA Spal­vin­ga R.Bol­go­vo šven­tė

TV HE­RO­JAI

LTV

PA­DĖ­KA Už viltį, rūpestį, gyvybę ir už tai, kad esi

+ Savaitės horoskopas ir Kryžiažodis Tiražas 36 460

KI­NO FO­TE­LIS Kova už meilę ir gyvybę

Aist­ring­ a psi­choa­na­li­zės is­to­ri­ja


3

M

10

in­tį, kad ne­pa­sa­ky­ti žo­džiai – pa­tys gra­žiau­si, daž­nas su­pran­ta tik išė­jus bran­giems žmo­nėms, kai pa­dė­ko­ti už mei­lę, rū­pes­tį, pa­ra­mą, už tai, kad jis bu­vo ša­lia, ga­li­ma tik mal­do­mis. Pa­ra­ dok­sa­lu – ka­žin, ar kas pul­tų gin­čy­tis, kad ge­ras žo­dis pa­glos­ to šir­dį, sklei­džia ši­lu­mą, gy­do, guo­džia, įkve­pia, tik ne­sku­ba­ma da­ly­tis to­kia nie­ko ne­kai­nuo­jan­čia ši­lu­ma. Di­din­gi kla­si­kai ei­lė­mis pri­pa­žįs­ta prieš di­de­lį pro­tą nu­len­kian­tys gal­vą ir at­si­klau­pian­tys prieš di­de­lę šir­dį, o gy­ve­ni­me iš­tar­ti pa­pras­tą „ačiū“ ar „ačiū, kad esi“ at­ro­do lyg ir ne­pa­to­ gu, gė­din­ga ar nuo­dė­min­ga. „TV die­nai“ la­biau už po­sa­kį „ge­riau vė­liau nei nie­ka­da“ pa­tin­ka „ge­riau čia ir da­bar“. Ka­žin, ar ver­ta ati­dė­lio­ti ge­ru­ mą ry­to­jui, ku­ris gal­būt nei­šauš, kaup­ti gra­žiau­sius žo­džius, ku­rie gal­ būt taip ir liks neiš­sa­ky­ti, ka­žin, ar ver­ta kūl­vers­čiais ris­tis per gy­ve­ni­mą ir ap­gai­les­tau­ti, kad ne­be­tu­rė­jai lai­ko iš­ties gy­ven­ti, sėk­min­goms is­to­ri­ joms apie atei­ties žmo­nes tech­nok­ra­ti­nė­je ro­bo­tų ka­ra­lys­tė­je kur­ti, bet pa­mirš­ti tą, ku­ris su mei­le ruo­šia ve­ly­ki­nius pus­ry­čius, iš­ban­dy­ti vi­sus pa­vo­jin­gus me­to­dus, bet ne­pas­te­bė­ti pa­gal­bos pra­šan­čios ran­kos. Ačiū, kad esa­te.

8

A.Za­cha­re­vi­čie­nės lieps­na

Užk­re­čia­mo ge­ru­mo va­ka­ras

46

Sau­lė­ta Ve­ly­kų imp­ro­vi­za­ci­ja

6

14

Te­le­vi­zi­jos žmo­nių Ve­ly­kos

Sie­lų in­ži­ne­ri­ja

ŠVENČIA TAIKIKLYJE TVKAIPLAIVEDŲLYVEKASDĖJAI? NET 37 PROGRAM 2012 m. balandžio 7 d.

OS

JAUKUMAS

Ekologiškas Velykų vainikas

KULINARIJA

Spalvinga R.Bolgovo šventė

TV HEROJAI

LTV

PADĖKA Už viltį, rūpestį, gyvybę ir už tai, kad esi

+ SAVAITĖS HOROSKOPAS IR KRYŽIAŽODIS Tiražas 36 460

KINO FOTELIS Kova už meilę ir gyvybę

Aistringa psichoanalizės istorija

Re­dak­to­rė Ag­nė Klim­čiaus­kai­tė Žur­na­lis­tai: Ge­di­mi­nas Jan­kaus­kas, Ve­re­ta Ru­pei­kai­tė Re­dak­ci­ja: Lab­da­rių g. 8, 01120 Vil­nius, tel. (8 5) 219 1380, e. p. tvdiena@diena.lt. Rek­la­mos va­dy­bi­nin­kai: (8 5) 261 3654, 261 3000, faks. 279 1379. Lei­dė­jas UAB „Die­na Me­dia News“. Žur­na­las pla­ti­na­mas su „Vil­niaus die­na“, „Kau­no die­na“, „Klai­p ė­da“. Spaus­di­no UAB „Die­na Me­dia Print“. Vir­še­lio nuo­trau­ka „Shut­ters­tock“

48

Eko­lo­giš­kas gė­lių vai­ni­kas


4

pjūvis

Mar­gos televizijos Ve­ly­kos

T

e­le­vi­zi­jų pa­si­ruo­ši­mas di­ džio­sioms me­tų šven­tėms – ne ma­žes­nis gal­vos skaus­mas nei gal­vo­sū­kis šei­mi­nin­kėms, kuo nu­ste­bin­ti, pa­ma­lo­nin­ti su­si­bū­ru­sius ar­ti­muo­sius. Ko­ kius „mar­gu­čius“ šie­met ri­dens ka­na­lai, žvel­gia „TV die­na“. LTV Ve­ly­kos – tra­di­ci­nės. Pir­miau­sia žiū­ro­vus burs re­li­ gi­nė pro­gra­ma: Ve­lyk­nak­čio li­ tur­gi­ja iš Vil­niaus ar­ki­ka­ted­ros ba­zi­li­kos, Ve­ly­kų sek­ma­die­nio ak­cen­tas – po­pie­žiaus Be­ne­dik­ to XVI svei­ki­ni­mas „Ur­bi et Or­ bi“ iš Ro­mos Šv. Pet­ro aikš­tės, do­ku­men­ti­nių fil­mų „Pi­lig­ri­ mys­tės vie­tos Lie­tu­vo­je“ (rež. Da­lius Ra­ma­naus­kas) ir „Ti­kė­ ji­mo žings­niai. Pi­lig­ri­mi­nis žy­ gis Kry­žių kalnas–Šiluva 2011“ prem­je­ros. Ma­žie­siems žiū­ro­ vams – ani­ma­ci­nės do­va­ nos: bri­tų plas­ti­li­no ani­

ma­ci­jos prem­je­ra „Vo­li­sas ir Gro­mi­tas. Iš­vy­ka į Mė­nu­lį“ bei ki­ta šios ani­ma­ci­nės ko­me­di­jos da­lis „Vo­li­sas ir Gro­mi­tas. Ne tos kel­nės“. Ve­ly­kų sek­ma­die­ nio va­ka­rą vi­sų lau­kia Lie­tu­ vos Nep­rik­lau­so­my­bės dai­niu­ mi va­di­na­mo Ar­vy­do Vil­čins­ko kon­cer­tas „Grįž­tu na­mo“, ne­se­ niai nu­fil­muo­tas LRT Di­džio­ jo­je stu­di­jo­je. O ant­rą­ją Ve­ly­kų die­ną vyks tra­di­ci­nis ge­ru­mo va­ka­ras „Ačiū, kad esi“. LNK sa­vą­sias Ve­ly­kas pri­sta­ to ko­di­niu pa­va­di­ni­mu „Kont­ ra­ban­di­niai kiau­ši­niai, Alek­ sand­ras Ry­ba­kas ir su­pe­ra­gen­ tas Gud­ru­tis“. Pir­mą­ją Ve­ly­kų die­ną LNK mu­zi­ki­nia­me pro­ jek­te „Lie­tu­vos bal­ sas“ pra­si­de­da tre­čia­sis šou eta­pas – tie­

sio­gi­nės fi­na­li­nės ko­vos, ku­rias vai­ni­kuos „Eu­ro­vi­zi­jos“ lai­mė­ to­jo Alek­sand­ro Ry­ba­ko kon­ cer­tas. Nu­ri­mus mu­zi­ki­nėms aist­roms, ant­rą­ją Ve­ly­kų die­ ną pra­si­dės lenk­ty­nės dėl bran­ gak­me­nių. Ug­nė Skons­ma­nai­ tė, To­mas Ali­šaus­kas, Al­gis Ra­ ma­naus­kas, Auš­ra Štu­ky­tė, Jo­ kū­bas Ba­rei­kis, Ma­rius Jam­ pols­kis, Ka­ro­lis Sa­ka­laus­kas nu­si­fil­ma­vo įtemp­to veiks­mo mu­zi­ki­nia­me tri­le­ry­je „Kont­ ra­ban­di­niai kiau­ši­niai“, ku­ris žiū­ro­vus įtrauks į kau­ty­nes dėl kiau­ši­nių su dei­man­tais. Joms pa­si­bai­gus, į ko­vą už vi­sos Že­mės iš­gel­ bė­ji­mą stos ko­me­di­ jos he­ro­jus Maks­ve­ las Gud­ru­tis. Šven­ti­ nį sa­vait­ga­lį LNK pa­ro­dys ir vi­są „Žie­dų val­do­vo“ tri­ lo­gi­ją.

BTV pir­ma­jai Ve­ly­kų die­nai spe­cia­lios pro­gra­mos ne­ren­ gia, ta­čiau žiū­ro­vus pa­kvies ga­min­ti šven­tiš­kus val­gius su No­me­da Mar­čė­nai­te, pas ku­rią sve­čiuo­sis Ie­va ir Ado­ mas Nor­kū­nai, pa­ga­ny­ti akis į poe­to Mar­ce­li­jaus Mar­ti­nai­ čio sku­ti­nė­ja­mus mar­gu­čius „Gy­ve­ni­mo spal­vo­se“. Ant­rą­ ją Ve­ly­kų die­ną BTV pri­sta­tys po 9 me­tų į sce­ną su­grį­žu­ sį „Lie­tu­vos ko­mi­ko va­ka­rą“ ir nau­jas Lie­tu­vos hu­mo­ris­ tų pro­gra­mas. Spe­cia­lią lai­dą su bū­ri­mais, pra­na­šys­tė­mis taip pat pa­ruo­šė And­rius Už­kal­nis, Ve­ly­kas links­mai at­švęs ir „Mi­li­jo­nie­rių“ bū­rys. Mo­te­rų ka­na­las TV1 sa­vo žiū­ro­vėms pa­ruo­šė dra­mų, me­lod­ra­mų ir ko­me­di­ jų „mar­gu­tį“.

Pa­gal­ba vargs­tan­čioms ma­moms M

o­ti­nos die­ną ži­niask­lai­dos kont­ro­liuo­jan­čio­ji bend­ ro­vė „Bal­tic Me­dia Al­lian­ce“ ir or­ga­ni­za­ci­ja

„Ca­ri­tas“ jau ant­rus me­tus ren­ gia­si mi­nė­ti ge­ru­mo ak­ci­ją. Ak­ci­ja „Pa­dėk ma­no vargs­ tan­čiai ma­mai“ skir­ta sun­kiai be­si­ver­čian­čioms ma­moms, ku­ rios, pa­lauž­tos ne­gan­dų ir ne­ pri­tek­lių, vis dėl­to ne­pra­ran­da vil­ties sa­vo at­ža­loms su­kur­ ti gra­žes­nį, švie­ses­nį pa­sau­lį. Kad vai­kas – bran­gus vi­so­mis žo­džio pra­smė­mis, su­tiks dau­ gu­ma tė­ve­lių. „Ca­ri­to“ glo­bo­ ja­mos ma­mos džiau­gia­si, kad

bent es­mi­niai jų vai­kų po­rei­ kiai – mais­tas ir pa­sto­gė – yra pa­ten­ki­na­mi, bet na­tū­ra­lu, kad kiek­vie­nai ma­mai no­ri­si pa­ puoš­ti ma­žy­lį, mig­dy­ti jį šva­ rio­je lo­ve­lė­je, nu­pirk­ti sa­vo pir­ mo­kė­liui nau­ją kup­ri­nę, mo­ kyk­li­nių pre­kių, kny­gų. Tam ne vi­sa­da pa­kan­ka lė­šų, to­dėl sun­ ku­mus, ne­pa­to­gu­mus, šir­dies skaus­mą dėl at­skir­ties pa­ti­ria tiek ma­mos, tiek jų vai­kai. Šian­dien vargs­tan­čios ma­

mos la­biau­siai pra­šo saus­kel­ nių, mi­ši­nu­kų, ki­tų bū­ti­niau­sių vai­ko prie­žiū­ros prie­mo­nių. Vi­ są ba­lan­dį ge­ros va­lios žmo­ nės lau­kia­mi „Ca­ri­to“ cent­ruo­ se Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­ je ir Pa­ne­vė­žy­je. Iš šių mies­tų paau­ko­ti daik­tai pa­sieks ki­tus, ma­žes­nius. Dau­giau in­for­ma­ci­jos – bend­ruo­ju ak­ci­jos te­le­fo­nu Vil­ niu­je (8 5) 261 1014 ir in­ter­ne­ te: www.da­lin­kis­ge­ru­mu.lt.


pjūvis

Su­ka­si gand­rai I

e­va (dešinėje) ir Ado­mas Nor­kū­nai, ku­rie su­si­ti­ko, vie­nas ki­tą pa­mi­lo LNK pro­ jek­te „Kvie­čiu šok­ti“, o ne­se­ niai ir žen­gė prie al­to­riaus, lau­kia pir­mo­sios at­ža­los. Dve­jus me­tus po­pu­lia­ru­mu be­si­mė­ga­vu­si mo­te­ris ne­ slė­pė, kad de­vy­ne­riais me­ tais jau­nes­nis šo­kė­jas vėl su­ža­di­no no­rą kur­ti šei­ mą, kur­ti na­mų jau­ku­mą ir mė­gau­tis ra­my­be, su­lauk­ ti bū­rio vai­kų. Kad ši sva­jo­ nė pra­dė­jo pil­dy­tis, „užuo­dė“ šo­kių pro­jek­to ko­le­gos. Pa­si­ bai­gus se­zo­nui vi­sa ko­man­ da iš­lė­kė į Egip­tą at­gau­ti jė­

gų ir pa­si­links­min­ti, bet va­ ka­rė­lių sie­la iki tol va­din­ta Ie­va be­veik vi­sas links­my­ bes ig­no­ra­vo. Įta­ri­mus su­ stip­ri­no ir slap­tos po­ros ves­ tu­vės, o ga­liau­siai juo­du vie­ šai pri­si­pa­ži­no, kad šei­mą ne­tru­kus ap­lan­kys gand­rai. Džiu­gūs po­ky­čiai lau­kia ir LTV lai­dos „Duo­kim ga­ ro“ ve­dė­jos et­no­mu­zi­ko­lo­ gės Lo­re­tos Sun­gai­lie­nės (kairėje). Su vy­ru Da­liu­ mi sū­nų Vi­lių ir duk­rą Lie­pą au­gi­nan­ti mo­te­ ris tre­čio­sios at­ža­los su­lauks ant­ro­je va­sa­ ros pu­sė­je.

Ge­riau­si iš ge­riau­sių D

i­džiu­lio su­si­do­mė­ji­mo su­ lau­kęs ir iki pa­sku­ti­nės aki­mir­kos int­ri­ga­vęs Pir­mo­ jo Bal­ti­jos ka­na­lo (PBK) da­lio­ jo čiuo­ži­mo meist­rų kon­kur­sas „Le­dyn­me­tis. Pro­fe­sio­na­lų tau­ rė“ pa­sie­kė fi­ni­šą. Šeš­ta­die­nį po įtemp­tos ko­vos dai­lio­jo čiuo­ži­ mo žvaigž­dės iš Lie­tu­vos – Po­ vi­las Va­na­gas ir Mar­ga­ri­ta Dro­ biaz­ko – įvei­kė mil­ži­niš­ką kon­ ku­ren­ci­ją ir iš­ko­vo­jo ge­riau­sio čiuo­žė­jo bei čiuo­žė­jos ti­tu­lus.

P.Va­na­gas jau po pir­mų­jų kon­ kur­so eta­pų ta­po pro­jek­to ly­de­ riu. Tad jo per­ga­lė fi­na­le, ma­ tyt, nu­ste­bi­no re­tą žiū­ro­vą. Dau­giau int­ri­gos bu­vo ko­ vo­je dėl ge­riau­sios čiuo­ žė­jos ti­tu­lo. Su­su­ma­ vus re­zul­ta­tus paaiš­ kė­jo, kad jis ati­te­ko dviem spor­ti­nin­kėms – M.Dro­biaz­ko ir Tat­ja­ nai Nav­kai, ku­rios su­rin­ko vie­ no­dą ba­lų skai­čių.

Trys ve­dė­jai F

i­na­li­nį eta­pą pa­sie­kęs gran­ dio­zi­nis LNK pro­jek­tas „Lie­tu­vos bal­sas“ nuo šiol tu­ rės net tris ve­dė­jus. Į tal­ką ak­ to­riui Vy­tau­tui Rum­šui jau­nes­ nia­jam atei­na žur­na­lis­tas ir bu­ vęs dai­ni­nin­kas Žy­gi­man­tas Ba­ry­sas, dirb­sian­tis spe­cia­liai už­ku­li­siuo­se da­ly­viams įreng­

ta­me in­te­rak­ty­via­ja­me kam­ba­ ry­je, iš ku­rio bus trans­liuo­ja­ma lai­dos me­tu, taip pat kur­sian­tis tie­sio­gi­nę lai­dą ofi­cia­lio­je „Lie­ tu­vos bal­so“ sve­tai­nė­je. O nuo ant­ros fi­na­li­nių ko­vų lai­dos prie Vy­tau­to ir Žy­gi­man­to pri­ si­dės KK2 ve­dė­ja Ug­nė Skons­ ma­nai­tė.

5


6

taikiklyje

Kaip te­le­vi­zi­jos žmo­nės Ag­nė Klim­čiaus­kai­tė

Ve­ly­kos krikš­čio­niš­ka­jam pa­sau­liui – ypa­tin­ga šven­tė, sim­bo­li­zuo­jan­ti Kris­taus pri­si­kė­li­mą iš nu­mi­ru­sių­jų. Pro­tė­vių tra­di­ci­jų puo­se­lė­to­jams tai – pa­va­sa­rio, gam­tos at­gi­mi­mo šven­tė. Nep­rak­ti­kuo­jan­tys re­li­gi­jos džiau­gia­si dar vie­na šei­mos šven­te. O kaip Ve­ly­kas šven­čia TV pro­ jek­tų ve­dė­jai?

Ge­di­mi­nas Jau­nius, TV lai­dų ve­dė­jas, pro­diu­se­ris

Ire­na Pi­vo­riū­nie­nė, BTV lai­dos „Svei­ka­tos ko­das“ ve­dė­ja

V

M

e­ly­kos man yra re­li­gi­nė šven­tė, daž­niau­siai – Ve­lyk­nak­tis baž­ ny­čio­je, o pa­skui – šven­tė pa­gal ap­ lin­ky­bes. Šie­met teks dirb­ti – vyks tie­sio­gi­nė „Lie­tu­vos bal­so“ trans­ lia­ci­ja, tai­gi Ve­ly­kos bus dar­bin­gos. Kad ir kaip bū­tų, svar­biau­sia yra šven­tės tu­ri­nys, tai, ką šven­ čia­me. Jei ne­pa­vyks­ta su­da­ ly­vau­ti Ve­lyk­nak­ty­je, ei­nu į ry­ti­nes mi­šias. Bet Ve­ lyk­nak­tis, Ve­ly­kų vi­gi­ li­ja man pa­tin­ka la­ biau, nes tuo­met jau­ti, kad tik­rai su­lau­kei šven­ tės. O kiau­ši­nių mar­gi­ni­mas – ne man, la­biau pa­ tin­ka mar­gu­čius kul­ti ir val­gy­ti. Jei per Ve­ly­ kas ne­dir­bu, te­ le­vi­zi­ją žiū­riu. Pa­ tin­ka Ve­ly­kų ry­tą iš Va­ti­ ka­no per Lie­tu­vos te­le­vi­zi­ ją trans­liuo­ja­mas po­pie­žiaus svei­ki­ni­mas, va­ka­re su šei­ ma su­sė­dę pa­si­žiū­ri­me ko­kią nors nuo­tai­kin­gą kon­cer­ti­nę pro­gra­mą. Te­le­vi­zo­rius per šven­tes man nė­ra ta­bu, bet ne­su ir iš ka­te­go­ri­jos žmo­ nių, ku­rie šven­tes šven­čia su te­le­vi­zo­riu­mi. Tai – ge­ ra prie­mo­nė fo­nui, nuo­tai­ kai su­si­kur­ti, kol lai­ko­ma­ si sai­ko.

an Ve­ly­kos – at­bu­di­mo, iš­si­va­da­vi­mo iš žie­mos pan­čių šven­tė. Šie­met jas šven­čiu dar­bin­gai, kur­ da­ma ve­ly­ki­nę lai­dą, ku­rio­je ži­no­miau­si šir­dies chi­ rur­gai dė­kos sa­vo mo­ky­to­jams. Da­bar aki­ra­ty­je – sme­ ge­nų svei­ka­tos te­mos, tai­gi to­kia šie­met ir ve­ly­ki­nė te­ma – dė­kin­gu­mas, tei­gia­mi, ge­ri jaus­mai. Man la­ bai pa­ti­ko ku­ni­go Ri­čar­do Do­vei­kos pa­teik­ta la­bai pa­ pras­ta šven­tės for­mu­lė: pa­sa­ky­ti kuo dau­giau žmo­nių, kaip ge­rai, kad jie yra. Nie­ko dau­giau ne­rei­kia – žmo­ gus iš­kart nu­švin­ta ir pa­va­sa­ris į šir­dį atei­na. Juk ša­lia mū­sų yra tiek daug žmo­nių, ku­riems už­mirš­ ta­me tai pa­sa­ky­ti. Ma­nau, Ve­ly­kos yra kaip tik ta pro­ga tai pa­sa­ky­ti ir iš­girs­ti. Pats sa­ky­si, tai gal ir pa­ts iš­gir­ si, – vi­siems sma­gu. Ir mū­sų lai­dų tiks­las yra įro­dy­ti, kad ge­ri žo­džiai, tei­gia­mos emo­ci­ jos iš­kart pa­ska­ti­na iš­si­skir­ti lai­mės hor­mo­nus, o žmo­gus jau­nė­ja. Be abe­jo, per Ve­ly­kas žiū­ riu te­le­vi­zi­ją. Laz­dą per­ lenk­ti nie­kad ne­nau­din­ga, bet tei­gi­nys, kad per šven­ tes te­le­vi­zo­rius ne­rei­ka­ lin­gas, yra ko­ke­ta­vi­mas. Aš žiū­riu iš gy­dy­to­jos pu­sės – li­go­ni­nės pil­ nos li­go­niu­kų ir, de­ ja, li­gos ne­ži­no, kas yra šven­tė, Ve­ly­kos ar Ka­lė­dos. Per te­le­ vi­zi­ją trans­liuo­ja­mos mi­šios, yra ir ne­blo­ gų lai­dų – tai tik­ rai pa­de­da li­go­niams ir tiems, ku­rie na­muo­se.


švenčia Ve­ly­kas? Na­ta­li­ja Bun­kė, LNK lai­dos „Ma­no vy­ras ga­li“ ve­dė­ja

M

ū­sų šei­mo­je yra du ti­kė­ji­mai – ka­ta­li­kų ir sta­čia­ti­kių. Tu­ri­me tra­di­ci­ją per šven­tes lan­ky­ti gi­mi­nes. Per „ma­no“ šven­tes va­žiuo­ja­me pas ma­no ar­ti­muo­sius, pa­pras­tai pas mo­čiu­ tę, nes daž­niau­siai ren­ka­ma­si pas vy­riau­sią šei­mos na­rį. Kiek­vie­na šei­mi­nin­kė tu­ri už­duo­tį pa­ruoš­ti ko­kį nors pa­tie­ka­lą, pa­vyz­džiui, aš daž­niau­siai ruo­šiu an­tį, ma­ ma mo­ka la­bai ska­niai vy­nio­ti­nius, ne­tik­rus zui­kius gaminti, mo­čiu­tė troš­ki­na viš­tie­ną. Tai­gi mė­gau­ja­ mės vi­sais pa­tie­ka­lais. Pa­gal ma­no ti­kė­ji­mą kiau­ši­niai nė­ra mar­gi­na­ mi, tik da­žo­mi rau­do­nai se­kant idė­ja, kad į Kris­ tų bu­vo mes­tas ak­muo, ku­ris vir­to kiau­ši­niu ir nu­si­da­žė jo krau­ju. Taip pat ri­de­na­me kiau­ši­nius. Do­va­nų ne­do­va­no­ja­me, tik ei­nant į sve­čius bū­ti­ na at­neš­ti kiau­ši­nių ir ve­ly­ki­nio py­ra­go. Sta­čia­ ti­kių Ve­ly­kos bū­na kiek vė­liau, tuo­met daž­niau­ siai jau žy­di gė­lės, ei­na­me jų ieš­ko­ti ir puo­šia­me na­mus. O te­le­vi­zo­riaus per Ve­ly­kas tik­rai neį­si­jun­gia­me. Nė­ra to­kio po­rei­kio.

Eg­lė Dau­gė­lai­tė, LTV „La­bas ry­tas“ ve­dė­ja

V

e­ly­kos man yra ir šei­mos, ir pa­va­sa­ rio, ir re­li­gi­nė šven­tė – vis­kas kar­tu. Ir lau­kia­mes­nė nei Ka­lė­dos – juk pra­si­ de­da pa­va­sa­ris, vis­kas bun­da. Ypa­tin­gų tra­di­ci­jų ne­tu­ri­me, kiau­ši­nių mar­gi­ni­ mu ma­ma su mo­čiu­te už­sii­ma, nuei­na­ me į mi­šias, lan­ko­me ar­ti­muo­sius. O do­va­no­da­mi mar­gu­čius lin­ki­me san­ tar­vės, abi­pu­sio su­ta­ri­mo ir, svar­ biau­sia, svei­ka­tos.

Egi­di­jus Si­pa­vi­čius, LNK pro­jek­to „Lie­tu­vos bal­sas“ mo­ky­to­jas

V

e­ly­kos man – gra­ži pa­va­ sa­rio šven­tė. Nuo vai­kys­tės da­žo­me kiau­ši­nius, ban­dė­me mar­ gin­ti vaš­ku ir ki­ tais bū­dais, bet tai skir­ta me­niš­kiems mar­ gu­čiams, fan­ta­zi­jai at­skleis­ ti, va­di­na­mie­siems vie­ne­ti­ niams mo­de­liams. Mar­gin­ da­mi val­gy­ti skir­tus kiau­ši­ nius ap­siei­na­me su svo­gū­ nų lukš­tais, da­žais, pirk­tais tur­gu­je ar pre­ky­bos cent­re. Ypa­tin­gų tra­di­ci­jų ne­tu­ri­me, tie­siog kiau­ši­nių da­žy­mas, ta­py­mas, mar­gu­čių ri­de­ni­ mas, šei­mos pus­ry­čiai, o po Ve­ly­kų pie­tų ren­ka­si drau­ gai. Kaž­ka­da Ve­ly­kų bo­bu­tė pa­dė­da­vo man do­va­nė­lę po pa­gal­ve, tik vė­liau kaž­ko­dėl nu­sto­jo, duk­rai dar ne­se­niai at­neš­da­vo do­va­nė­lę, o da­bar, ma­tyt, tik anū­kė­lėms pa­liks. Te­le­vi­zo­rius per Ve­ly­kas bū­na pa­mirš­tas, ne­bent die­ ną įjun­gia­mas kaip fo­nas, o žiū­rė­ti nė­ra lai­ko.


8

tv herojus

LTV pa­dė­ka už ge­ru­mo Ant­rą­ją Ve­ly­kų die­ ną Lie­tu­vos te­le­vi­zi­ ja su lai­da „Ačiū, kad esi“ vėl ra­gins pa­dė­ ko­ti ge­ra­da­riams – už su­teik­tą vil­t į, pa­si­ti­kė­ ji­mą, rū­pes­t į, drą­są, gy­vy­bę, mei­lę.

Ag­nė Klim­čiaus­kai­tė Pa­sak idė­jos au­to­rės ir ren­gi­nio ve­dė­jos Pal­mi­ros Gal­kon­tai­ tės, aš­tuo­nios pa­dė­kos – tai vis skir­tin­gos pa­tir­tys, skir­tin­gi li­ ki­mai, ta­čiau vi­sos pa­na­šios ge­ ru­mo ste­buk­lu. Min­ti­mis apie už­kre­čia­mo ge­ru­mo va­ka­rą ir kuk­lius ge­ra­da­rius ji pa­si­da­li­jo su „TV die­na“. – Daug me­tų dirb­da­ma te­le­ vi­zi­jo­je su­si­dū­rė­te su neį­ ti­ki­miau­sio­mis is­to­ri­jo­mis, gy­ve­ni­mo ste­buk­lais, grau­ di­nan­čio ge­ru­mo pa­vyz­ džiais. Ar dar kuo nors ste­ bi­tės? – Ma­ne kas­kart ste­bi­na žmo­nių ge­ru­mas, ža­vi, jau­di­na ir ste­bi­ na pa­tys ge­ra­da­riai, to­kie kuk­ lūs, ne­jau­čian­tys ką nors ypa­tin­ ga pa­da­rę, su­tri­kę, kai jiems dė­ ko­ji. Ir teat­sa­kan­tys: „O kaip ki­ taip? Vi­si tu­ri­me vie­nas ki­tam

Pap­ras­ti žmo­nės, elg­da­mie­si taip, kaip lie­pia są­ži­nė, klau­sy­da­mi sa­vo vi­di­nio bal­so, iš­sa­ko es­mi­nę žmo­nių lai­min­go bend­ra­bū­vio tai­syk­lę. Tai vi­di­nis im­pe­ra­ty­vas – pa­dė­ti. pa­dė­ti.“ Tai reiš­kia ne­dek­la­ruo­ja­ mą, be­žo­dį pa­do­ru­mą, ku­ris, ma­ tyt, žmo­gui sa­vy su­tei­kia ge­rą jaus­mą. Žmo­gus tie­siog jau­čia­si oriai, kad el­gia­si pa­do­riai, – štai net šių žo­džių se­man­ti­ka bend­ra. Ir to­kie pa­pras­ti žmo­nės, ku­rių, ro­dos, nie­kas ne­ma­to, elg­da­mie­

si taip, kaip lie­pia są­ži­nė, klau­ sy­da­mi sa­vo vi­di­nio bal­so, iš­sa­ko es­mi­nę žmo­nių lai­min­go bend­ra­ bū­vio tai­syk­lę. Tai vi­di­nis im­pe­ ra­ty­vas – pa­dė­ti, ku­ris yra jo­kių įsta­ty­mų, tai­syk­lių nea­pib­rėž­tas. Ma­ne la­bai ža­vi pa­gal vi­di­nį ko­ dek­są gy­ve­nan­tys žmo­nės.

– Ge­ru­mo pro­jek­tų lyg ir dau­gė­ja, sek­ti­nų pa­vyz­džių taip pat vis dau­giau į vie­šu­ mą pa­ten­ka. Bet ko­dėl kal­ba­ ma, kad ge­ru­mas mu­tuo­ja? – Ne­ma­nau, kad ge­ru­mas mu­ tuo­ja. Kal­bant apie dva­si­nes ver­ ty­bes, taip, jos la­bai su­lėkš­tė­ju­ sios, nu­ny­ku­sios, skurs­tan­čios, daug kas pa­rem­ta ma­te­ria­lu­mu, tu­rė­ji­mu, var­to­ji­mu, tai tam­ pa lai­min­gu­mo / ne­lai­min­gu­mo ver­ti­ni­mo kri­te­ri­ju­mi. Bet kad ge­ru­mo te­bė­ra, esu įsi­ti­ki­nu­si. Tik­rai ne vi­sų na­gai į sa­ve lenk­ ti, ir ge­ru­mas dar nė­ra ar­chai­


ste­buk­lą

ka, dar nė­ra pa­dė­tas į mu­zie­jaus len­ty­nas. Tik gal per ma­žai vie­ šai kal­ba­me apie ge­ru­mą. So­ viet­me­čiu bu­vo bu­ta­fo­ri­nė pra­ kti­ka pir­ma­ja­me pus­la­py­je ar gar­bės len­to­je ra­šy­ti apie ge­rus pa­vyz­džius. Bet kaž­kas bu­vo ir la­bai tei­sin­ga. Tai for­ma­vo sie­kį sek­ti tais žmo­nė­mis, ro­man­ti­za­ vo did­vy­riš­ku­mą. – Žiū­ro­vams at­ro­do­te la­ bai tvir­ta, stip­ri, nors jū­ sų lai­dos ne vie­ną pri­ver­čia nu­brauk­ti aša­rą. Ar pa­čios grau­du­mas nea­pi­ma?

Ačiū, kad esa­te

„Ačiū kad es , pir­ma­d i“ – 18.30 ie­nį val.

– Aiš­ku, bū­na, ir n kar­tų. Tik dirb­da­mas neap­si­ver­ki prieš ka­ me­ras. Aša­ros, emo­ci­jos man la­ biau su­si­ju­sios su at­si­pa­lai­da­vi­ mo mo­men­tais, o lai­do­je esi įsi­ tem­pęs ir dir­bi. Tam, kad per­teik­tum is­to­ri­ją, tap­tum jos da­ly­viu, aša­ros ne­ bū­ti­nos. Aš ga­liu la­bai san­tū­ riai pa­pa­sa­ko­ti dra­ma­tiš­ką is­ to­ri­ją, ku­ri jau šim­tą kar­tų per­ žiū­rė­ta, per­mąs­ty­ta ir jau­di­ na ta­ve. Kuo is­to­ri­ja skau­des­nė, dra­ma­ tiš­kes­nė, tuo san­tū­res­nis bū­na ma­no teks­tas.

„„Pro­fe­so­r ė Vik­to­ri­ja Dau­jo­t y­tė ap­ do­va­no­ta ne vie­na pre­mi­ja už nuo­ pel­nus lie­tu­vių li­te­ra­tū­rai, kul­tū­rai, bet ma­žai kas ži­no apie jos ar­ti­mą ry­š į su gim­tuo­ju kraš­tu ir Pa­van­ de­n ės žmo­n ė­mis. 1996-ai­siais V.Dau­jo­t y­tei bu­vo įteik­ta San­tar­ vės pre­mi­ja, ir tuos 2000 li­t ų ji nu­ta­rė skir­ti ga­biai gim­to kraš­to mo­ki­nei, ku­ri ne­tu­ri ga­li­my­bių stu­di­juo­ ti, bet ga­lė­tų siek­ti li­te­ra­tū­ros moks­lų. To­kia mer­gai­tė bu­vo ras­ta – var­gin­go­ je šei­mo­je au­gu­si Lai­ma Kry­že­vi­čiū­tė – ga­bi, poe­tiš­kos sie­los. Jai, pra­dė­ju­siai stu­di­juo­ti fi­lo­lo­gi­ją, 100 li­tų per mė­ne­ sį bu­vo di­d žiu­liai pi­ni­gai. „„Alz­hei­me­rio li­gos pa­ra­mos fon­do stei­gė­jas a. a. Leo­ni­das Pi­mo­no­vas – pui­kus pa­v yz­dys, kad vi­si di­de­li dar­ bai at­si­ran­da iš mei­lės. My­li­mos žmo­ nos, sir­gu­sios Alz­hei­me­rio li­ga, at­mi­ni­ mui vy­ras įstei­gė fon­dą, be­si­rū­pi­nan­t į ja ser­gan­čiais žmo­nė­mis. „„Lab­da­ros pa­ra­mos fon­do „Tė­vo na­ mai“ stei­g ė­jas Vy­t au­t as Vait­ke­vi­č ius pa­dė­kos žo­džių su­lauks už iš­ties­tą ran­ ką išė­ju­siems iš įka­li­ni­mo įstai­gų žmo­ nėms, ku­rių nie­kas ne­lau­kė. Tai ne vie­ nam lei­do at­gau­ti pa­si­ti­kė­ji­mą sa­vi­mi, ti­kė­ji­mą, kad ga­li pa­kil­ti. „„Bu­vu­siam Pa­par­čių ko­lū­kio pir­mi­nin­ kui Jo­nui Moc­ke­vi­čiui dė­kin­ga bu­vu­sių

trem­ti­nių šei­ma. J.Moc­ke­vi­čius, pa­si­tel­ kęs įvai­rias gud­ry­bes, ne­de­ri­nęs su vir­ še­ny­be, prieš 55 me­tus pa­dė­jo žmo­ nėms su­si­grą­žin­ti iki trė­mi­mo nu­sa­vin­tus na­mus, nors vė­liau dėl to nu­ken­tė­jo. „„Ki­no­lo­gas Vy­gan­t as Zin­ke­vi­č ius ir jo au­gin­ti­nis Ron­dis pa­gar­bos nu­si­pel­ nė už nuo­šir­d žiai at­lik­t ą pa­rei­gą. Juo­ du su­ra­do miš­ke pa­si­kly­du­sią de­vin­ tą de­š im­t į įpu­s ė­ju­sią se­no­lę, gu­lin­ čią kniūbs­č ią, leis­g y­vę. Pats ki­no­lo­ gas nie­ko ne­lauk­da­mas nu­ga­be­no ją į li­go­ni­nę. „„Ato­kia­me vien­kie­my­je įsi­kū­ru­sią Al­ ber­tos ir Pet­ro Ra­dze­vi­čių šei­mą gre­ ti­ma­me vien­kie­my­je gy­ve­nan­ti se­no­lė lai­ko ste­buk­lu. Mo­ters pri­glaus­tas sam­ di­nys kar­t ą ją už­puo­lė, ir, nors pa­gal­ bos šauks­mai vien­kie­my at­ro­do be­vil­ tiš­ki, vis­gi ste­buk­las įvy­ko – šauks­mą iš­gir­du­si šei­ma iš­kart puo­lė į pa­gal­bą. „„Pa­ne­vė­ž io ra­jo­no gy­ven­to­ja Re­gi­ na Va­si­liaus­kie­nė skau­džiau­sią va­lan­dą – ne­te­ku­si vien­tur­čio sū­naus – įsten­ gė pa­gal­vo­ti apie am­ži­ną gy­vy­bės ra­tą. Ji paau­ko­jo vi­sus jo or­ga­nus, ku­rie ki­ tiems žmo­nėms pa­do­va­no­jo ant­rą gy­ ve­ni­mą. „„Ma­ri­jam­po­lės tre­čio­jo am­ž iaus uni­ ver­si­te­to di­rek­to­rei Onai Sa­ka­laus­kie­ nei dė­kin­gi ant­rą pa­grei­t į įga­vę bran­ daus am­ž iaus jau­nuo­liai.


portretas

A.Za­cha­re­vi­čie­nės gy­ve­n Ag­nė Klim­čiaus­kai­tė

Ag­nė Za­cha­re­vi­čie­nė TV žiū­ro­vams bu­vo ge­riau­siai pa­ž įs­ta­ma kaip pra­mo­gi­nių te­le­vi­zi­jos pro­jek­tų ve­dė­ ja, bet prieš pus­me­t į mo­te­ris ėmė jau­kin­tis Bal­ti­jos te­le­vi­zi­jos „Ži­nių“ ve­dė­jos amp­lua. Ir sa­ko, kad tie­siog akys de­ga iš pa­si­ten­ki­ni­mo šia veik­la. O kuo lieps­no­ja A.Za­cha­re­vi­čie­nės šir­dis?

Asmeninio archyvo nuotr.

10

Paukš­tis: žu­vėd­ra, ji įvei­kia jū­ ros jė­g ą ir gel­mę.

Gė­ri­mas: ty­ras šal­t i­nio van­duo.

Kny­ga: Her­man­no Hes­se’s „Skai­ty­mai mi­nu­tėms“.

Jaus­mas: užuo­jau­t a, at­jau­t a. Be jos mes – tik dar­ž o­vės di­ de­lė­je lys­vė­je.

Vai­sius: rau­don­šo­nis obuo­lys, ku­ris man aso­ci­juo­ja­si su vai­ kys­te, vi­ta­mi­nais, gai­va ir pa­ pras­tu­mu.

Ša­lis – Ita­li­ja. Ten žmo­nės dau­ giau šyp­so­si, vai­sių ir dar­žo­ vių įvai­ro­vė mil­ži­niš­ka, pui­ kus kli­ma­tas.

JEI BŪ­ČIAU...

Iš­ra­di­mas: lėk­tu­vas, su­tei­kian­ tis ga­li­my­bių pa­žin­t i ki­t as kul­t ū­ras, žmo­nes, iš­lįs­t i iš sa­ vo kiau­to.

Au­ga­las: ži­bu­tė. Ji pir­ma pa­si­ tin­ka sau­lę, ji nuo­sta­biai mė­ ly­nos spal­vos kaip dan­g us ir ji yra pa­va­sa­rio pra­na­š ė.


e­ni­mo ug­nis

Pei­za­ž as: ban­g uo­jan­t i jū­ ra, to­lu­mo­je – uo­los. Man tai asocijuojasi su sau­g u­mu ir ra­ my­be. Kai min­tys ga­li kla­jo­t i to­li, o sie­la il­sė­t is.

De­ser­tas: le­dai. Nuo vai­kys­tės die­vi­nu plom­by­rą. Jie gai­vi­na, bet yra to­kie lai­ki­ni – kiek il­ giau pa­lai­ky­t i šil­to­se ran­ko­se tam­pa tie­siog pie­no ba­lu­te.

Is­to­ri­nė as­me­ny­bė: Kleo­pat­ra – gra­ži, iš­min­tin­ga, int­ri­guo­jan­ti, ypač stip­ri ir pa­si­ti­kin­ti sa­vi­mi. Jos veiks­mai ne­nus­pė­ja­mi, o spren­di­mai ne­kri­ti­kuo­ja­mi.

Ak­to­rė: Me­r yl Streep, nes ji at­ si­d a­v u­si dar­bui, yra pri­pa­žin­t a ir pui­kiai tvar­ko­si su as­me­ni­ niu gy­ve­ni­mu, o ki­t i ak­to­riai tai ma­ž ai su­ge­ba.

Pa­veiks­las: vai­ko ran­ku­tė­mis pieš­t as ma­mos at­vaiz­das, nes tai yra iki aša­r ų tik­ra.

Dai­na: ma­ne ati­t in­ka „Ae­ros­mith“ „Cra­zy“. Pa­š ė­lu­si, jau­ nat­viš­ka, va­sa­riš­ka.

Spal­va: bal­t a. Ty­ra, šva­ri, švie­ si, nau­jos pra­d žios spal­va, kaip bal­t as po­pie­riaus la­pas.

Kva­pas: pa­kal­nu­č ių. Mi­tai by­ lo­ja, kad kuk­laus ir ty­ro gro­žio pa­kal­nu­tės – fė­jų laip­te­liai.

Žo­dis – MA­MA. Ta­pu­si ma­ma pa­ ty­riau ste­buk­lą, ku­rio neį­ma­no­ ma nu­pa­sa­ko­ti žo­džiais. Man pa­ čiai ma­no ma­ma yra pa­vyz­dys.

Li­te­ra­tū­ri­nis he­ro­jus: Ma­ž a­ sis Prin­cas, per­tei­kian­t is tik­ ras dva­si­nes ver­ty­bes: mei­lę, drau­g ys­tę, at­sa­kin­g u­mą.

Mies­tas – Vil­nius. Čia gi­miau, užau­gau, čia ma­no vai­kys­ tės pri­si­mi­ni­mai, čia sklan­do jaus­mai ir sva­jo­nės.

Daik­tas: kny­ga, tik­riau­siai Bib­ li­ja, ku­rią skai­ty­d a­mas pa­si­ se­mi jė­g ų, dva­si­nės ra­my­bės, su­pran­t i gy­ve­ni­mo ver­ty­bes.


Kino fotelis

Karš­ta šir­dis ko­vo­je už iš­li­ki­mą Jei no­ri­te su­ži­no­ti, kaip, anot ra­šy­to­jos Su­zan­ ne Col­lins, atei­ty­je at­ro­dys ša­lis, ku­ri kaž­ka­da va­di­no­si Jung­ti­nės Ame­ri­kos Vals­ti­jo­s, pa­si­žiū­ rė­ki­te fan­tas­ti­nį veiks­mo tri­le­rį „Ba­do žai­dy­nės“.

JAU KINE

Ge­di­mi­nas Jan­kaus­kas

Smar­ki, ašt­ri, įtemp­ta

ry­ta iš dvy­li­kos apy­gar­dų. Ša­ lį griež­tai ir ne­gai­les­tin­gai val­ do Sos­ti­nė. Ji ver­čia apy­gar­das pa­klus­ ti ir kas­met rei­ka­lau­ja at­siųs­ti po vie­ną vai­ki­ną ir mer­gi­ną da­ ly­vau­ti Ba­do žai­dy­nė­se – žiau­ ria­me rea­ly­bės šou, ku­ria­me kau­na­ma­si iki mir­ties, o vi­sos krau­ją kai­ti­nan­čios ba­ta­li­jos ro­ do­mos per te­le­vi­zi­ją vi­sa­me pa­ sau­ly­je.

Nau­jo­ji juos­ta – S.Col­lins ro­ ma­no ek­ra­ni­za­ci­ja, pra­de­dan­ti ra­šy­to­jos fan­tas­ti­nę tri­lo­gi­ją, ku­rią su­da­ro dar dvi kny­gos „Pa­vo­jin­ga mei­lė“ ir „Lieps­ no­jan­tis įtū­žis“. Mū­sų skai­ ty­to­jams ži­no­ma vi­sa tri­lo­gi­ ja, o ant­ro ir tre­čio fil­mų, rei­ kia ma­ny­ti, il­gai lauk­ti ne­rei­kės tuo at­ve­ju, jei „Ba­do žai­dy­nės“ pa­tei­sins kū­rė­jų lū­kes­čius.

Mei­lė ir ka­ras

Žiau­ria­me rea­ly­bės šou kau­na­ma­si iki mir­ties, o vi­sos krau­ją kai­ti­nan­ čios ba­ta­li­jos ro­do­mos per te­le­vi­zi­ją vi­sa­me pa­sau­ly­je.

Ba­do žai­dy­nė­se per dvi ko­vos už iš­li­ki­mą sa­vai­tes tu­ri lik­ ti tik vie­nas nu­ga­lė­to­jas. Dvy­ lik­to­je apy­gar­do­je bur­tai lė­mė de­le­guo­ti Prim­rou­zę Ever­dyn (akt. Wil­low Shields), bet ji tik­ rai ne­pa­si­ren­gu­si pa­na­šiam iš­ mė­gi­ni­mui. To­dėl jos vie­tą sa­ vo no­ru uži­ma 16-me­tė Prim­ rou­zės se­suo Ket­nė (akt. Jen­ni­ fer Law­ren­ce). Spren­di­mas ver­tas pa­gar­bos, bet ir la­bai lo­giš­kas – juk mi­rus tė­vui bū­tent Ket­nei te­ko sun­ ki da­lia rū­pin­tis, kad šei­ma ne­ mir­tų iš ba­do. Mer­gi­na yra už­ grū­din­ta gy­ve­ni­mo, o iš lan­ko šau­do ne pra­sčiau už Ro­bi­ną Hu­dą ar Vil­hel­mą Te­lį. Kad Ket­ nė yra pui­ki me­džio­to­ja, aki­ vaiz­du. Jos akis taik­li, o ran­ka le­mia­mu mo­men­tu tik­rai ne­ sud­re­bės. Vie­nin­te­lė kliū­tis, ga­ lin­ti pri­ge­sin­ti Ket­nės ryž­tą lai­

Siau­bų ka­ra­liu­mi pa­pras­tai ti­tu­luo­ja­mas be­stse­le­rių au­ to­rius Step­he­nas Kin­gas ko­le­ gės kny­gą „Ba­do žai­dy­nės“ vie­ šai pa­va­di­no smar­kia, ašt­ria, ku­pi­na veiks­mo bei nuo­la­ti­nės įtam­pos is­to­ri­ja ir pri­si­pa­ži­no, kad skai­tė ją ne­ga­lė­da­mas at­si­ trauk­ti. Pa­na­šiais žo­džiais ga­li­ ma api­bū­din­ti ir fil­mą.

Ame­ri­ka – Pa­ne­mo vals­ty­bė Ant ka­dai­se bu­vu­sių Šiau­rės Ame­ri­kos vals­ti­jų griu­vė­sių įkur­ta Pa­ne­mo vals­ty­bė, su­da­

Praė­ju­sio sa­vait­ga­lio po­pu­lia­riau­si Lie­tu­vos ki­no teatrų fil­mai

10

1. „Pi­ra­tai! Ne­vy­kė­lių kom­pa­ni­ja“

2. „Ti­ta­nų įnir­šis“

3. „Lo­rak­sas“

4. „Mei­lė trun­ka tre­jus me­tus“

Žiū­rovų skai­čius

9792

7559

4917

2430

Ro­dy­mo sa­vaitė

1

1

3

1

133 685 li­tai –

133 174 li­tai –

61 097 li­tai 135 071 li­tas

36 710 li­tų –

139 277 li­tai

140 575 li­tai

589 778 li­tai

36 710 li­tų

Fil­mas

Lt

12

Ko­vo 30–balandžio 1 d. Ko­vo 23–25 d.

Bend­ros pa­ja­mos


T

„Ba­do žai­dy­nės“ Nuo 2012 04 06 Trukmė 145 min.

Liūd­na atei­tis

mė­ti bet ko­kia kai­na, yra tai, kad šį kar­tą žai­dy­nė­se da­ly­vaus jos vai­kys­tės drau­gas Gei­las Ho­tor­nas (akt. Lia­mas Hems­ wort­has), ku­riam Ket­nė nea­ be­jin­ga. O ją pa­čią my­li ke­pė­jo sū­nus Py­tas Me­ lar­kas (akt. Jos­has Hut­ cher­so­nas). Ko­kį spren­di­mą le­mia­ mu mo­men­tu Ket­nei pa­ kuž­dės karš­ta šir­dis?

Re­tai pa­si­tai­ko fan­tas­ti­nių fil­ mų, ku­rių au­to­riai ne­gąs­din­ tų žiū­ro­vų apo­ka­lip­ti­ niais vaiz­dais, jau ne­to­li­mo­je atei­ty­je pra­na­šau­jan­čiais ga­lu­ti­nį de­mok­ ra­ti­jos kra­chą. Nau­jas nuo­sta­ bus pa­sau­lis pa­pras­ tai vaiz­duo­ja­mas

„Ba­do žai­dy­nės“ („The Hun­ger Ga­mes“) Fan­tas­ti­nė dra­ma. JAV, 2012 m. Rež. Ga­ry Ros­sas. Vai­di­na J.Law­ren­ ce, J.Hut­cher­so­nas, L.Hems­wort­has, Woo­dy Har­rel­so­nas, Stan­ley Tuc­ci.

kaip tech­nok­ra­ti­nė ro­bo­tų ka­ ra­lys­tė, ku­rio­je žmo­nėms ten­ ka ap­gai­lė­ti­na ver­gų da­lia, ar­ ba kaip des­po­tiš­ka san­tvar­ka, ku­rio­je val­džios at­sto­vai ma­ni­ pu­liuo­ja gy­ven­to­jais, pa­si­telk­ da­mi mo­der­niau­sias tech­no­lo­ gi­jas. Pas­ta­ruo­ju ke­liu žen­gia ir da­ bar di­džiuo­siuo­se ek­ra­nuo­se pa­si­ro­dan­čio fan­tas­ti­nio tri­le­ rio „Ba­do žai­dy­nės“ au­to­riai.

veiksmas

••• humoras

••• įtampa

••• erotika

••• siaubas

•••

3

Šal­ti­nis: Lie­tu­vos ki­no industrijos aso­cia­ci­ja

5. „Kont­ra­ban­da“

6. „Pro­jek­tas X“

7. „Mes nu­si­pir­kom zoo­lo­gi­jos so­dą“

8. „Daug var­go dėl pi­ni­gų“

9. „Ne­vy­kė­liai po prie­dan­ga“

10. „Džo­nas Kar­te­ris“

2431

1903

1107

1054

934

738

2

4

2

2

3

4

34 882 li­tai 46 760 li­tų

28 339 li­tai 31 690 li­tų

15 555 li­tai 19 769 li­tai

15 112 li­tų 29 110 li­tų

13 960 li­tų 19 689 li­tai

12 144 li­tai 37 429 li­tai

106 742 li­tai

322 687 li­tai

48 664 li­tai

62 853 li­tai

127 269 li­tai

368 206 li­tai


14

Kino fotelis

Kai dings­ta ri­ba tarp gy­dy­to­jo ir Dar vie­na ge­ra „Ki­no pa­va­sa­rio“ dra­ma „Pa­vo­jin­gas me­to­das“ iš fes­ ti­va­lio pro­gra­mos at­ke­liau­ja į ki­no teat­ro re­per­tua­rą. Ge­di­mi­nas Jan­kaus­kas

Sie­lų in­ži­ne­ri­ja 1904 m. rugp­jū­čio vi­du­ry į vaiz­ din­gą Burg­holz­li kli­ni­ką Ciu­ri­ che at­ga­be­na­ma keis­ta pa­cien­tė, iš pa­žiū­ros at­ro­dan­ti kaip tik­ra be­pro­tė. Nau­jus gy­dy­mo bū­dus die­gian­tis gy­dy­to­jas Kar­las Jun­ gas, su­si­ža­vė­jęs Zig­mun­do Froi­ do kal­bė­ji­mo vais­tais pa­va­din­ta me­to­di­ka, iš kar­to su­si­do­mi šia im­pul­sy­via pa­cien­te. Ru­sų kil­mės žy­dai­tę Sa­bi­ ną Špyl­rain (ją su­vai­di­no Kei­ ra Knight­ley, pir­mą kar­tą sa­vo kar­je­ro­je drą­siai lau­žan­ti „ro­ži­ nės“ ro­man­ti­kės įvaiz­dį), ku­rią nuo 4 me­tų sek­sua­liai iš­nau­do­ jo des­po­tas tė­vas, pe­rio­diš­kai ka­muo­ja stip­rūs ma­zo­chis­ti­nės is­te­ri­jos prie­puo­liai. Kad mer­ gi­na lin­ku­si į sa­vi­žu­dy­bę, pa­ty­ ręs „sie­lų in­ži­nie­rius“ su­pran­ ta iš kar­to. Pa­jau­čia ir tai, kad nau­jo­ji pa­cien­tė jį su­do­mi­no ne tik dėl keis­tos kli­ni­ki­nės ano­ ma­li­jos. O pa­ti mer­gi­na sva­jo­ja ka­da nors ir­gi tap­ti psi­choa­na­ li­ti­ke. Ir, kaip pa­ro­dys atei­tis, ji sa­vo tiks­lą pa­sieks.

Rim­tai ir su iro­ni­ja Biog­ra­fi­nė dra­ma „Pa­vo­jin­gas me­to­das“ su­kur­ta pa­gal Joh­ no Ker­ro kny­gą ir Chris­top­he­ rio Hamp­to­no pje­sę. Nors fil­ mo te­mos so­li­du­mas ir rea­lių

psi­choa­na­li­zės pra­di­nin­kų po­rtre­tai ža­dė­jo rim­tą pa­sa­ko­ji­mą apie žmo­nių pa­są­mo­nės gai­va­ lus ty­ri­nė­ju­sius moks­li­nin­kus, „Pa­vo­jin­gas me­to­das“ ne­sto­ko­ja iro­ni­jos, o pa­čios ero­tiš­kiau­sios sce­nos, ku­rio­se Sa­bi­nos is­te­ri­ ją dak­ta­ras Jun­gas įkve­pian­čiai gy­do va­di­na­muo­ju span­kin­gu (žr. me­di­ci­nos ter­mi­nų žo­dy­ną), at­ro­do kaip pa­ro­di­ja ir ver­čia pri­si­min­ti ne­se­niai ek­ra­nuo­ se ro­dy­tą bri­tų ko­me­di­ją „Ma­ no di­dy­sis O!“ (2011 m., rež. Ta­ nya Wex­ler).

„Pa­vo­jin­ga­sis me­to­das“ ne­sto­ko­ja iro­ni­jos, o pa­ čios ero­tiš­kiau­sios sce­ nos, ku­rio­se Sa­bi­nos is­ te­ri­ją dak­ta­ras Jun­gas įkvėp­tai gy­do va­di­na­ muo­ju span­kin­gu, at­ro­ do kaip pa­ro­di­ja. Iš­lais­vin­ti ins­tink­tus Sma­gu klau­sy­tis ir dvie­jų psi­ choa­na­li­zės ti­ta­nų Froi­do bei Jun­go dia­lo­gų, ta­ria­mų rim­tais vei­dais taip, kad neį­ma­no­ma ne­nu­si­šyp­so­ti („Ir ne­pa­mirš­ki­ te, ko­le­ga, kad nak­tį su­sap­nuo­ tas di­de­lis rąs­tas sim­bo­li­zuo­

JAU KINE

ja pe­nį“). Ats­ ki­ro komp­li­ men­to nu­si­ pel­nė pran­cū­ zų ak­to­rius Vin­ cent’as Cas­se­lis, „Ry­tie­tiš­kuo­ se pa­ža­duo­se“ su­vai­di­nęs ru­są gangs­te­rį, o „Pa­vo­jin­ga­me me­ to­de“ per­si­kū­ni­jęs į dar vie­ ną keis­tuo­lį pa­cien­tą. Otą Gro­ są, kaip itin įdo­mų neu­ro­tiš­ ką „eks­po­na­tą“, Froi­das siun­ čia Jun­gui per­spė­da­mas ko­le­ gą: „At­sar­giai, jis kan­džio­ja­si.“ Prak­ti­kuo­jan­tis psi­choa­na­li­ti­ kas Otas iš tik­rų­jų „kan­džio­ja­ si“: el­gia­si kaip cha­mas ir klep­ to­ma­nas, uos­to ko­kai­ną, ne­ pai­so jo­kių pa­do­ru­mo nor­mų, nei­gia mo­no­ga­mi­ją ir siū­lo vy­ res­niems ko­le­goms į sa­vo pra­ kti­ką įtrauk­ti svar­biau­sią pa­ ta­ri­mą klien­tams – iš­lais­vin­ti pir­map­ra­džius sek­sua­lu­mo ins­ tink­tus.

Keis­tis nie­kad nevė­lu Tie, ku­rie se­niai do­mi­si Ka­na­ dos re­ži­sie­riaus Da­vi­do Cro­ nen­ber­go kū­ry­ba, ži­no, kad šio psi­cho­fi­zi­nių siau­bų meist­ro dar­bai bū­ti­nai pri­vers pa­si­ner­ ti į klai­kaus sap­no at­mos­fe­rą, o vei­kė­jai pa­tirs neį­ti­ki­mas me­ ta­mor­fo­zes ar­ba taps fan­tas­tiš­ kų mu­ta­ci­jų au­ko­mis. Ger­bė­jai

ži­no ir jo fir­mi­nį hu­mo­rą, va­ din­ti­ną pa­ka­ruok­liš­ku ar­ba juo­ duo­ju, bet kaip tik jis iš vi­sų lo­ gi­kos ri­bų iš­sprū­du­siai is­to­ri­ jai daž­nai su­tei­kia pa­ra­dok­sa­ laus ab­sur­do ar in­te­lek­tua­lios


pa­cien­tės

pa­ro­di­jos pa­vi­da­lus. Tie­sa, ke­ li nau­jau­si šio re­ži­sie­riaus fil­ mai, per­smelk­ti nau­jų eks­pe­ ri­men­tų dva­sios, liu­di­ja, kad il­gai už­si­bu­vęs avan­gar­do gre­to­se ir pa­grįs­tai nu­si­pel­

nęs au­to­ri­nio ki­no kla­si­ko re­ pu­ta­ci­jos me­ni­nin­kas ryž­tin­ gai ar­tė­ja prie pla­tes­nei pub­ li­kai su­pran­ta­mo žan­ri­nio ki­ no. Po sa­vo­tiš­kos kri­mi­na­li­ nės di­lo­gi­jos „Smur­to is­to­ri­ja“

(2005 m.) ir „Ry­tie­tiš­ki pa­ža­ dai“ (2007 m.) D.Cro­nen­ber­gas nar­siai ne­ria į klai­džius li­go­ tos są­mo­nės la­bi­rin­tus, kad paaiš­kin­tų ma­sėms, kuo žmo­ ni­jai nu­si­pel­nė psi­choa­na­li­zės

tė­vas Froi­das ir jo gar­siau­sias mo­ki­nys Jun­gas. T

„Pa­vo­jin­gas me­to­das“ Nuo 2012 04 06 Trukmė 93 min.

„Pa­vo­jin­gas me­to­ das“ („A Dan­ge­rous Met­hod“) Psi­cho­lo­gi­nė dra­ma. D.Bri­ta­ni­ja, Vo­kie­ti­ ja, Ka­na­da, Švei­ca­ri­ja, 2011 m. Rež. D.Cro­ nen­ber­gas. Vai­di­na Vig­go Mor­ten­se­nas, Mi­chae­las Fass­ben­de­ris, K.Knight­ley.

veiksmas

••• humoras

••• įtampa

••• erotika

••• siaubas

•••

4


16

kinas vilnius FORUM CINEMAS AKROPOLIS Ozo g. 25

„Bado žaidynės“ – Premjera. Iki 12 d. 10.30 (seansas nevyks 8 d.), 11.30 (seansas nevyks 8 d.), 13.30, 14.45, 18, 21.15 val. „Amerikietiškas pyragas: klasės susitikimas“ – Premjera. Iki 12 d. 11.15 (seansas nevyks 8 d.), 13.45, 16.45, 19.20, 21.50 val. „Pavojingas metodas“ – Premjera. Iki 12 d. 16.15, 18.30, 21 val. „Veidrodėli, veidrodėli... Snieguolės istorija“ – Išankstiniai seansai. Iki 12 d. 10.45 (seansas nevyks 8 d.), 13 val. „Titanikas“ (3D) – Išankstiniai seansai. 12 d. 11, 15.30, 20 val. „Piratai! Nevykėlių kompanija“ (3D, lietuviškai) – Iki 12 d. 10.15 (seansas nevyks 8 d.), 12.30, 15.45 (seansas nevyks 12 d.), 18.15 (seansas nevyks 12 d.) val. „Piratai! Nevykėlių kompanija“ (lietuviškai) – Iki 12 d. 11.45 (seansas nevyks 8 d.), 14 val. „Titanų įniršis“ (3D) – Iki 12 d. 15, 17.30, 20.30 val. „Meilė trunka trejus metus“ – Iki 12 d. 17, 19.10, 21.40 val. „Loraksas“ (lietuviškai) – Iki 12 d. 12.15, 14.15, 16.30 val. „Loraksas“ (3D, lietuviškai) – Iki 12 d. 11 (seansas nevyks 8, 12 d.), 13.15 (seansas nevyks 12 d.) val. „Projektas X“ – Iki 12 d. 17.45, 20.15 val. „Kontrabanda“ – Iki 12 d. 18.45, 21.30 val. „Džonas Karteris“ (3D) – Iki 11 d. 20.45 val. „Mes nusipirkom zoologijos sodą“ – Iki 12 d. 15.15 val.

FORUM CINEMAS VINGIS Savanorių pr. 7

„Bado žaidynės“ – Premjera. Iki 12 d. 11 (seansas nevyks 8 d.), 12 (seansas nevyks 12 d.), 14.15, 15.15 (seansas nevyks 12 d.), 17.30, 18.30 (seansas nevyks 11, 12 d.), 20.30, 21.45 (seansas nevyks 12 d.) val. „Amerikietiškas pyragas: klasės susitikimas“ – Premjera. Iki 12 d. 11 (seansas nevyks 8 d.), 13.30, 16, 18.45, 21.30 val. „Pavojingas metodas“ – Premjera. Iki 12 d. 11.30 (seansas nevyks 8 d.), 14, 16.15, 18.30, 21 val. „Kivirčas“ – Premjera. Iki 12 d. 19.15, 21.15 val. „Veidrodėli, veidrodėli... Snieguolės istorija“ – Išankstiniai seansai. Iki 12 d. 11.20 (seansas nevyks 8 d.), 13.40 val. „Delfi“ kino seansas. 12 d. 18.45 val. „Titanų įniršis“ (3D) – Iki 12 d. 14.45 (seansas nevyks 7, 12 d.), 19.15 (seansas nevyks 10 d.), 19.50 (seansas vyks 10 d.), 22 val.

„Titanikas“ (3D) – „Cosmo“ VIP seansas. 10 d. 19 val. Išankstiniai seansai. 12 d. 11, 15.30, 20 val. J.É.F.Massenet opera „Manon“ (tiesioginė premjeros transliacija iš Niujorko metropolitano operos teatro) – 7 d. 19 val. „Loraksas“ (lietuviškai) – Iki 12 d. 11.15 (seansas nevyks 8 d.), 13.15, 15.15, 17.15, 19.30 val. „Loraksas“ (3D, lietuviškai) – Iki 12 d. 12.15 val. „Piratai! Nevykėlių kompanija“ (3D, lietuviškai) – Iki 12 d. 11.45 (seansas nevyks 8 d.), 14.15, 16.45, 18 (seansas nevyks 7, 10, 12 d.) val. „Piratai! Nevykėlių kompanija“ (lietuviškai) – Iki 12 d. 12.30, 14.40, 17 val. „Meilė trunka trejus metus“ – Iki 12 d. 16, 18.10, 20.50 val. „Projektas X“ – Iki 12 d. 21.45 val. „Džonas Karteris“ (3D) – 8, 9, 11 d. 20.30 val. SEANSAI UŽ SPECIALIĄ KAINĄ „Džonas Karteris“ – Iki 12 d. 13.15, 16 val. „Kontrabanda“ – Iki 12 d. (seansas nevyks 12 d.), 21.15 val. „Mes nusipirkom zoologijos sodą“ – Iki 12 d. 13.30, 18.30 val. „Daug vargo dėl pinigų“ – Iki 12 d. 16.15, 21.30 val. „Alvinas ir burundukai 3“ (lietuviškai) – Iki 12 d. 11 (seansas nevyks 8 d.) val.

MULTIKINO Ozo g. 18

„Bado žaidynės“ – Premjera. Iki 11 d. 12.30, 15.30, 18.45, 20.30 (seansas nevyks 10 d.), 21.45 (seansas vyks 10 d.) val., 12 d. 12.45, 15.45, 20.30 val. „Amerikietiškas pyragas: klasės susitikimas“ – Premjera. 7, 9, 10, 12 d. 11.15, 13.45, 16.30, 19.15, 21.40 val., 11 d. 12 (seansas su mažyliais vyks 11 d.), 14.40, 17.15, 19.45, 22 val. „Veidrodėli, veidrodėli... Snieguolės istorija“ – Išankstiniai seansai. 7, 9–12 d. 11, 13.30, 18.30 val. „Titanikas“ (3D) – „Omni ID“ išankstinė premjera. 12 d. 19 val. „Piratai! Nevykėlių kompanija“ (3D, lietuviškai) – 7, 9–12 d. 10.45, 12.45, 14.45, 16.45, 19 val. „Piratai! Nevykėlių kompanija“ (lietuviškai) – 7, 9–12 d. 12, 14 val. „Titanų įniršis“ (3D) – 7, 9–12 d. 14.45, 17, 19.30, 21.45 val. „Kontrabanda“ – 7, 9–12 d. 15.45, 20.45 val. „Mes nusipirkome zoologijos sodą“ – 7, 9, 12 d. 13.15, 18.15 val., 10 d. 11 val., 11 d. 13.15, 16 val. „Tas pats Karlsonas“ (rusiškai) – 7, 9–12 d. 10, 16 (seansas nevyks 10, 11 d.), 18.20 (seansas nevyks 12 d.), 18.30 (seansas vyks 12 d.) val. „Daug vargo dėl pinigų“ – 7, 9, 12 d. 11, 21 val., 10 d. 21.30 val., 11 d. 11, 20.30 val. „Loraksas“ (3D) – 7, 9–12 d. 10.30, 12.45 val. „Loraksas“ – 7, 9–12 d. 10.10, 16 val.

„Džonas Karteris“ (3D) – 7, 9, 11 d. 21.45 val., 10 d. 20.30 val. „Projektas X“ – 7, 9–12 d. 21.15 val.

SKALVIJA A.Goštauto g. 2 / 15

„Roželė“ – Lenkų kino klubas. 10 d. 17 val. „Dar vieneri metai“ – 12 d. 19 val., 13 d. 20.50 val. CIKLAS „KARLSONO KINAS“ „Yp!“ – 7 d. 15 val. CIKLAS „NUO OSKARŲ 2011 LENTYNĖLĖS“ „Artistas“ – 7 d. 16.30 val., 9 d. 19 val., 10 d. 19.10 val., 11 d. 21 val., 12 d. 21.20 val., 13 d. 17 val. „Bastūnas, siuvėjas, kareivis, šnipas“ – 7 d. 18.30 val., 10 d. 21 val., 12 d. 16.40 val. „Geležinė ledi“ – 7 d. 21 val., 9 d. 15 val., 11 d. 19 val. „Vidurnaktis Paryžiuje“ – 9 d. 21 val., 11 d. 17.10 val. „7 dienos ir naktys su Marilyn Monroe“ – 13 d. 18.50 val.

PASAKA Šv. Ignoto g. 4 / 3

„Atenbergas“ – 7 d. 17 val., 9 d. 15 val., 10 d. 17.30 val., 11 d. 18.45 val., 12 d. 17.30 val. „Turime popiežių!“ – 7 d. 17.15 val., 8 d. 18.30 val., 9 d. 17 val. „Diskoteka“ – 7 d. 17.30 val., 8 d. 18.45 val., 10 d. 20.15 val., 12 d. 17.45 val., 13 d. 17.45 val. „50 / 50“ – 7 d. 17.30 val., 8 d. 19.45 val., 9 d. 18 val., 10 d. 16 (beibikinas) val., 12 d. 18.45 val., 13 d. 20.30 val. „Tai nutiko Jemene“ – 7 d. 19 val., 9 d. 21 val., 10 d. 21.15 val., 11 d. 21 val., 12 d. 21.15 val., 13 d. 17.30 val. „Kambarys Nr. 304“ – 7 d. 19.15 val., 9 d. 17.15 val., 11 d. 19.15 val., 12 d. 19.30 val., 13 d. 20.45 val. „Kaip mes žaidėme revoliuciją“ – 7 d. 20.30 val. „Subtilumas“ – 7 d. 21 val., 8 d. 18 val., 9 d. 19 val., 10 d. 15 (senjorų arbatėlė), 19.15 val., 11 d. 17.15 val., 12 d. 21 val., 13 d. 17.15 val. „Mylimieji“ – 7 d. 21.15 val., 8 d. 20 val., 9 d. 20.30 val., 10 d. 21 val. „Tuštybių mugė“ – Vintažinis sekmadienis. 8 d. 20.30 val. „Havras“ – 9 d. 15.30 val., 10 d. 19 val. „Čiko ir Rita“ – 9 d. 16 val. „Nesveikai laiminga“ – 9 d. 17.30 val. „Vienintelis, nepakartojamas ir paskutinis“ – 9 d. 19.15 val., 11 d. 17.30 val., 13 d. 19.30 val. „Mes. Tikime meile“ – 9 d. 20 val., 10 d. 18 val., 12 d. 20.45 val. „Trys viename“: „Dešimt priežasčių“, „Laikinai“, „Paskutinė medaus mėnesio diena“ – 10 d. 21.30 val., 11 d. 21.15 val., 13 d. 18.45 val. Kino vakarai su Izolda. Michaelas Haneke – 11 d. 18.30 val. „Mano didysis O!“ – 11 d. 20.45 val. „Fėja“ – 13 d. 19.15, 21 val.

Kaunas FORUM CINEMAS Karaliaus Mindaugo pr. 49, „Akropolis“

„Bado žaidynės“ – Premjera. Iki 12 d. 11.15 (seansas nevyks 8 d.), 14.30, 17.45, 21.15 (seansas nevyks 8 d.), 23 (seansas vyks 7 d.) val. „Amerikietiškas pyragas: klasės susitikimas“ – Premjera. Iki 12 d. 11 (seansas nevyks 8 d.), 13.30, 16, 18.30, 21 (seansas nevyks 8 d.), 23.30 (seansas vyks 7 d.) val. „Pavojingas metodas“ – Premjera. Iki 12 d. 17, 19.30 (seansas nevyks 8 d.), 21.45 (seansas nevyks 8 d.) val. „Meilė trunka trejus metus“ – Premjera. Iki 12 d. 18.15, 20.30 (seansas nevyks 8 d.), 22.45 (seansas vyks 7 d.) val. „Veidrodėli, veidrodėli... Snieguolės istorija“ – Išankstiniai seansai. Iki 11 d. 11.45 (seansas nevyks 8 d.), 17.30 (seansas nevyks 7, 11 d.) val. „Titanikas“ (3D) – „Cosmo“ VIP seansas. 11 d. 18 val. Išankstiniai seansai. 12 d. 11.30, 15.45, 20.15 val. J.É.F.Massenet opera „Manon“ (tiesioginė premjeros transliacija iš Niujorko Metropolitano operos teatro) – 7 d. 19 val. „Paukštis, kuris neskraido“ – Kitokio kino klubas. 10 d. 16.45 val. „Piratai! Nevykėlių kompanija“ (lietuviškai) – Iki 12 d. 11.15 (seansas nevyks 8 d.), 13.45, 16.15 (seansas nevyks 10 d.) val. „Piratai! Nevykėlių kompanija“ (3D, lietuviškai) – Iki 12 d. 10.15 (seansas nevyks 8 d.), 12.30, 15.15 val. „Titanų įniršis“ (3D) – Iki 12 d. 18, 20.45 (seansas nevyks 8 d.) val. „Loraksas“ (lietuviškai) – Iki 12 d. 10.30 (seansas nevyks 8 d.), 12.45, 15 val. „Mes nusipirkom zoologijos sodą“ – Iki 12 d. 13, 15.30 val. „Džonas Karteris“ (3D) – Iki 11 d. 14.15, 20 (seansas nevyks 7, 8, 11) val. „Projektas X“ – Iki 12 d. 21.30 (seansas nevyks 8 d.), 23.45 (seansas vyks 7 d.) val. „Kontrabanda“ – Iki 12 d. 18.45 val. „Alvinas ir burundukai 3“ (lietuviškai) – Iki 12 d. 10.45 (seansas nevyks 8 d.) val.

CINAMON PLC „Mega“

„Amerikietiškas pyragas: klasės susitikimas“ – Premjera. Iki 12 d. 12.30, 14.45, 17.15, 19.30, 21.45 val. „Bado žaidynės“ – Premjera. Iki 12 d. 10.45 (seansas nevyks 8 d.), 15.35, 19 val. „Titanikas“ (3D) – „Omni ID“ premjera. 12 d. 18 val. „Veidrodėli, veidrodėli... Snieguolės istorija“ – Išankstiniai seansai. 8, 9 d. 15 val., 12 d. 18.45 val. „Piratai! Nevykėlių kompanija“ (3D, lietuviškai) – Iki 12 d. 12.05, 16, 18 (seansas nevyks 12 d.) val.


namų kinas

DVD nau­jie­nos

„Piratai! Nevykėlių kompanija“ (lietuviškai) – Iki 12 d. 11 (seansas nevyks 8 d.), 13, 17 val. „Titanų įniršis“ (3D) – Iki 11 d. 20, N 22.15 val., 12 d. 21.45 val. „Titanų įniršis“ – Iki 12 d. 15 (seansas nevyks 8, 9 d.), 18.30 val. „Tas pats Karlsonas“ (lietuviškai) – Iki 12 d. 10.50 (seansas nevyks 8 d.) val. „Mes nusipirkom zoologijos sodą“ – Iki 12 d. 14.20 val. „Daug vargo dėl pinigų“ – Iki 12 d. 13.35, 20.35 val. „Kontrabanda“ – Iki 12 d. 21.55 val. „Nevykėliai po priedanga“ – Iki 12 d. 18.45 (seansas nevyks 12 d.), 21.15 val. „Loraksas“ (3D, lietuviškai) – Iki 12 d. 10.15 (seansas nevyks 8 d.), 14.05 val. „Loraksas“ (lietuviškai) – Iki 12 d. 10.30 (seansas nevyks 8 d.), 12.25, 16.50 val. FrightNight dvd lit_01.qxd

17.01.2012

aujasis kaimynas Dþeris Dandridþas (Colin Farrell) – iðties seksualus, taèiau jo þavesys pavojingas ir kelia mirtinà grësmæ. Juk jis yra kibirø kraujo beieðkantis vampyras... Vienà dienà Èarlis Briusteris (Anton Yelchin) susieja keistà Dþerio uþsiëmimà su dingstanèiais þmonëmis, taigi jis pasiryþta nutraukti kaimynystëje karaliaujantá siaubà. Deja, vienam tokia uþduotis per sunki. Jo vienintelë viltis – Las Vegaso magas/vampyrø medþiotojas Piteris Vincentas (David Tennant). Susivienijusi ði keista porelë pasiryþta nugalëti blogá, taèiau Dþeris yra negailestingas ir nenurimstantis þudikas, kuris lengvai nepasiduos. Pradëjæ þiûrëti negalësite pasitraukti nuo ekrano iki pat pabaigos, taigi tinkamai pasiruoðkite ðiai ðiurpà kelianèiai istorijai apie vampyrus. Filme pamatysite puikiø aktoriø, o diske taip pat rasite papildomos medþiagos, taigi ÞIAURIAI BAISI NAKTIS nepaleis nuo pirmø sekundþiø iki pat ryto!

12:41

Page 1

„Žiau­riai bai­si nak­tis“ („Fright Night“) ­ 

„JAUDINANTIS, STILINGAS IR LABAI LINKSMAS“ – Scott Mantz, Access Hollywood

Ko­miš­kas tri­le­ris. JAV, 2011 m. Rež. Crai­gas Gil­les­pie. Vai­di­na An­ to­nas Yel­chi­nas, Co­li­nas Far­rel­las, To­ni Col­let­te, Da­vi­das Ten­nan­tas. DVD: „Vi­deo­li­ne“. 19,99 Lt.

PAPILDOMA MEDÞIAGA:

• Linksmos klaidos • Kid Cudi muzikinis klipas „No One Believes Me“ • Kalmaras – papildytas su visais iðkirptais epizodais

TRUKMË: 102 min. • REGIONAI: 2 ir 5 • ÁGARSINIMAS: anglø, rusø, italø, ukrainieèiø k. SUBTITRAI: lietuviø, latviø, estø, anglø, rusø, italø, ukrainieèiø k

© 2012 DreamWorks II Distribution Co., LLC.

ÁSPËJIMAS! Tik asmeniniam naudojimui! Lietuvos Autoriniø teisiø ástatymas gina ðiame DVD diske esanèià informacijà. Bet koks ðio DVD disko dauginimas, platinimas, vieðas rodymas, skolinimas, pardavimas ar kiti panaðûs veiksmai be autoriniø teisiø savininko leidimo grieþtai draudþiami. Autoriniø teisiø savininko teisiø paþeidimas ápareigoja imtis juridiniø priemoniø ir iðkelti baudþiamàjà bylà. Ðis DVD diskas negali bûti parduodamas, nuomojamas, eksportuojamas nei kitaip platinamas be Buena Vista Home Entertainment licencijos.

Platintojas:

32408

Þygio g. 91-59, Vilnius, LIETUVA, Tel. (85) 2603415. Pirkite www.filmuparduotuve.lt

Klaipėda FORUM CINEMAS Taikos pr. 61, „Akropolis“

„Bado žaidynės“ – Premjera. Iki 12 d. 10.45 (seansas nevyks 8 d.), 12.45, 14.15, 17.30, 18.30, 20.45 val. „Amerikietiškas pyragas: klasės susitikimas“ – Premjera. Iki 12 d. 11 (seansas nevyks 8 d.), 13.30, 16.15, 19, 21.45 val. „Veidrodėli, veidrodėli... Snieguolės istorija“ – Išankstiniai seansai. Iki 12 d. 15.45 val. „Titanikas“ (3D) – „Cosmo“ VIP seansas. 12 d. 20 val. Išankstinis seansas. 12 d. 12.45 val. „Meilė trunka trejus metus“ – Iki 12 d. 11.15 (seansas nevyks 8 d.), 16.30, 18.45 val. „Loraksas“ (lietuviškai) – 7, 9–12 d. 11.45, 14, 16 val. „Loraksas“ (3D, lietuviškai) – 7, 9–11 d. 10.15 val. „Piratai! Nevykėlių kompanija“ (3D, lietuviškai) – Iki 11 d. 12.30, 18 val., 12 d. 10.15 val. „Piratai! Nevykėlių kompanija“ (lietuviškai) – 7, 9–12 d. 10.30 val. „Titanų įniršis“ (3D) – Iki 11 d. 15.15, 20.30 val., 12 d. 17.15 val. „Nevykėliai po priedanga“ – 7, 9–12 d. 18.15 val. „Kontrabanda“ – 7, 9–12 d. 21 val. „Mes nusipirkom zoologijos sodą“ – Iki 12 d. 13.45 val. „Projektas X“ – Iki 12 d. 21.15 val. „Daug vargo dėl pinigų“ – Iki 12 d. 21.30 val. 17-ASIS VILNIAUS TARPTAUTINIS KINO FESTIVALIS „KINO PAVASARIS“ – 8 d. WrongTurn4 dvd est lat lit_02.qxd

30.01.2012

14:35

Vam­py­r ų te­ma­ti­ka iš ki­no vis dar ne­ž a­da trauk­tis ir įgau­ na vis keis­tes­nių for­mų. Fil­me „Ab­rao­mas Lin­kol­nas. Vam­py­r ų me­d žio­to­jas“, ku­ris bus pra­dė­tas ro­dy­ti ru­de­n į, į ko­vą su nuo­ž miais krau­ ja­siur­biais įsi­jungs net vie­nas pir­mų­jų JAV pre­zi­den­t ų. Bet šio ki­no ko­mik­so dar teks pa­lauk­ti. O kol kas ga­li­ ma pa­si­ž iū­rė­ti, kaip ko­miš­ka­me tri­le­r y­je „Žiau­riai bai­si nak­tis“ sek­sua­lų vam­py­rą vai­di­na C.Far­rel­las. Jo vai­di­ na­mas Dže­ris Dand­ri­d žas iš pa­ž iū­ros yra pui­kus vai­ki­ nas, ap­si­gy­ve­nęs Brius­te­rių šei­mos kai­my­nys­tė­je.

Po­niai Brius­ter nau­ja­sis kai­my­nas pa­tin­ka, o štai jos sū­nus Čar­lis ima įtar­ti, kad Dže­ris kaž­ko­k iu bū­du ga­li bū­ti su­si­jęs su apy­lin­kė­je pa­daž­n ė­ju­siais žmo­nių din­gi­mo at­ve­jais. Ta­čiau nie­kas ne­no­ri pa­ti­kė­ti, kad po sim­pa­tiš­ka Dže­rio iš­vaiz­da ga­li slėp­tis nuo­žmus monst­ras. To­dėl Čar­liui lie­ka vie­nin­te­lė vil­tis – Las Ve­ga­so ma­gas Pi­te­ris Vin­cen­tas, ku­ris ne tik ge­ rai iš­ma­no iliu­zio­nis­t ų pa­slap­tis, bet ir ži­no, kaip ga­ li­ma įveik­ti vam­py­rus. Su­vie­ni­ju­si sa­vo jė­gas ši keis­ ta po­re­lė pa­si­r yž­ta nu­ga­lė­ti blo­g į. Ko­va bus nuo­ž mi. Ir juo­k in­ga.

Page 1

VALE PÖÖRE 4: VERINE ALGUS. Lääne-Virginia metsades asuv vaimuhaigla hüljati pärast seda, kui kinnisest osakonnast põgenema pääsenud ebardlikud kannibalid seal elajaliku veresauna korraldasid. Aastakümneid hiljem satuvad hoonesse lumetormi eest varju otsivad tundengid. Kui aga selgub, et mõned inimsööjatest endised patsiendid elutsevad majas siiani, peavad noored oma elu eest võitlusse asuma... Võikaid stseene sisaldav film ei sobi vaatamiseks lastele ja nõrganärvilistele!

„Lem­tin­gas po­sū­kis 4. Kru­vi­nos pra­džios“ ­ („Wrong Turn 4: Bloo­dy Be­gin­nings“)­

BÎSTAMAIS PAGRIEZIENS 4: ASIÒAINAIS SÂKUMS. Dziïi Rietumvirdþînijas meþos atrodas kâda nomaïa sanatorija. Kopð kâda ìençtiski iedzimusi kanibâlu ìimene ir izbçgusi un atriebusies saviem sagûstîtâjiem, tâ stâv pamesta. Pçc vairâkiem gadu desmitiem, pçkðòai vçtrai izjaucot viòu ziemas atpûtas plânus, studentu grupa meklç ðajâ pamestajâ vietâ patvçrumu. Taèu, nejauði sastopoties ar sanatorijas bijuðajiem pacientiem, viòiem atliek tikai viena iespçja – cînîties vai mirt, cenðoties izbçgt! Vecuma ierobeþojums: 18+



LEMTINGAS POSÛKIS 4: KRUVINOS PRADÞIOS. Vakarø Virdþinijos gilumoje stovinti nuoðali ligoninë buvo netikëtai palikta likimo valiai, kai pavojingi ir þiaurûs kanibalai ne tik pabëgo, bet ir ëmësi kerðyti. Praëjus daugeliui metø nuo to ávykio apleistoje ligoninëje laikinà prieglobstá randa grupë koledþo studentø, kuriø þiemos atostogø planus nesëkmingai pakoregavo pûga. Deja, prieglobstis pasirodo besàs visiðkai nesaugus, nes áëjus á palatas, kuriose buvo gydomi grësmingiausi pacientai, jiems lieka tik du pasirinkimai – kovoti arba mirti bandant pabëgti!

Siau­bo tri­le­ris. JAV, Vo­kie­ti­ja, 2011 m. Rež. Dec­la­nas O’Brie­nas. Vai­ di­na Sea­nas Ske­ne’as, Da­nas Ske­ne’as, Scot­tas John­so­nas, Te­ni­ka Da­ vis. DVD: „Vi­deo­li­ne“. 19,99 Lt.

SPECIAL FEATURES:

Feature Commentary with Director Declan O’Brien • Director’s Die-aries • Making Another WRONG TURN Lifestyles of the Sick and Infamous • WRONG TURN 4 Music Video Featuring The Blackout City Kids

www.foxinternational.com

RUNNING TIME: 90 min • REGIONS: 2 and 5 • AUDIO: English, Russian, Polish, Spanish • SUBTITLES: Estonian, Latvian, Lithuanian, English, Russian, Arabic, Greek, Icelandic, Polish, Portuguese, Romanian, Spanish, Turkish

© 2011 Twentieth Century Fox Film Corporation. All Rights Reserved. © 2012 Twentieth Century Fox Home Entertainment LLC. All Rights Reserved. TWENTIETH CENTURY FOX, FOX and associated logos are trademarks of Twentieth Century Fox Film Corporation and its related entities. The views expressed in the interviews and commentary are solely those of the individuals providing them and do not reflect the opinions of Twentieth Century Fox Film Corporation, its affiliates or employees. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories. WARNING: The copyright proprietor has licensed audio-visual works comprised on this DVD for private use only. All other rights are reserved. Any unauthorized copying, editing, exhibition, renting, exchanging, hiring, lending, public performance, diffusion, broadcast and cable or computer-net retransmission of this DVD, or any part thereof, is prohibited and any such action establishes liability for a civil action or criminal prosecution. This disc is not to be exported, distributed and/or sold by way of trade without a proper license from Twentieth Century Fox Home Entertainment LLC.

52311

Kai 2003 m. ek­r a­n uo­ se pa­s i­r o­d ė siau­b o tri­le­r is „Lem­t in­g as po­s ū­k is“ (rež. Ro­b as Schmid­t as), nie­ ko ypa­t in­g o jis tik­r ai ne­p ra­n a­š a­v o. Siu­ž e­t as bu­ vo nu­p in­t as iš daug kar­t ų ma­t y­t ų si­t ua­c i­jų, bet au­t o­r iai bent jau pa­s i­r ū­p i­n o, kad žiū­r o­v ams oda šiurp­t ų iš bai­m ės, au­s y­s e speng­t ų nuo ne­s i­b ai­ gian­č ių klyks­m ų ir gar­s o efek­t ų , o kai ku­r ie vaiz­ dai kel­t ų tie­s iog fi­z io­lo­g i­n į šleikš­t u­lį. Ir vis­k as tik tam, kad smal­s uo­liams bei leng­v a­t i­k iams bū­t ų pri­m in­t a se­n a tie­s a: ne­lįsk, kur ne­r ei­k ia. Dvi jau­ nos po­r e­lės, ke­liau­jan­č ios au­t o­m o­b i­liais po Va­ VALE PÖÖRE 4: VERINE ALGUS BÎSTAMAIS PAGRIEZIENS 4: ASIÒAINAIS SÂKUMS LEMTINGAS POSÛKIS 4: KRUVINOS PRADÞIOS

ka­r ų Vir­d ži­n i­jo­je nu­s i­d rie­k u­s ius Apa­la­č ų kal­n us, ne­p ak­lau­s ė pro­t o bal­s o ir pa­s u­k o į šun­k e­lį. Ir pa­ kliu­v o ten, kur joks mir­t in­g a­s is jau se­n iai ne­b e­ ke­lia ko­jos. Dar du šio fil­mo tę­si­niai ­nau­do­jo pa­na­š ią sche­ mą ir, kaip to­k iais at­ve­jais įpras­t a, da­r ė­si vis pra­stes­ni. Ne­nus­te­bins ori­gi­na­lu­mu ir ket­vir­t a­sis fil­mas, ku­ria­me bū­r ys drau­g ų, iš­v y­ku­sių į nuo­š a­lų Va­ka­ rų Vir­d ži­ni­jos ra­jo­ną pa­sli­di­n ė­ti, pa­si­k ly­do pū­go­je ir at­si­d ū­r ė ap­leis­to­je li­go­ni­n ė­je. Net­ru­kus iš­si­gel­b ė­ji­ mo džiaugs­m ą kei­č ia siau­bas, nes čia ka­ra­liau­ja ka­ ni­ba­lai.

„Links­mo­sios pė­du­tės 2“ („Hap­py Feet 2“)­

Prieš jūsų akis – puikus „Oskarą®“ laimėjusio animacinio filmo Linksmosios pėdutės* tęsinys. Mamblo sūnui Erikui reikia žūtbūt atrasti savo stipriąją pusę, o juk pasaulyje vyrauja vien tik šokio ir dainavimo pasirinkimai... Tačiau vieną dieną dėl milžiniško ledkalnio imperatoriškieji pingvinai patenka į didelį pavojų. Maži ir dideli Antarktikos gyventojai susivienija, kad išsigelbėtų... Ir tik tuomet atsiskleidžia tikrasis Eriko talentas.

TM



Ani­ma­ci­nė pa­sa­ka. JAV, 2011 m. Rež. Geor­ge’as Mil­le­ris. DVD: „Vi­ deo­li­ne“. 24,99 Lt.

Lietuvių kalba įgarsino: Sigutis Jačėnas, Dainius Kazlauskas, Larisa Kalpokaitė, Arūnas Storpirštis, Olegas Ditkovskis, Agnė Šataitė, Monika Bičiūnaitė, Vytautas Rasimas, Darius Auželis, Ramūnas Cicėnas, Giedrius Savickas, Sakalas Uždavinys, Vaidotas Žitkus, Arvydas Dapšys, Tomas Rinkūnas, Vaidotas Martinaitis, Giedrius Arbačiauskas, Algirdas Dainavičius, Pijus Mašanauskas, Uršulė Mašanauskaitė, Adomas Gavenonis.

TM

PADEDANT PINGVINAMS IR KITIEMS • KAIP NUPIEŠTI PINGVINĄ NAUJAS LOONEY

TUNES FILMUKAS „I TAWT I TAW A PUDDY TAT“ • 3 GALIMYBĖS PADAINUOTI KARTU ĮGARSINIMAS: lietuvių, latvių, estų, anglų k. SUBTITRAI: anglų k.

- 95 Min

DUAL-LAYER FORMAT

SUITABLE FOR ALL TV SCREENS

Z33 Y31162

Happy Feet Two TM & © 2011 Village Roadshow Mumble 2 Productions Pty Ltd. Package Design & Supplementary Material Compilation © 2012 Warner Bros. Entertainment Inc. Distributed by Warner Home Video. All rights reserved. *2007, Best Animated Feature Film. “Oscar®” is the registered trademark and service mark of the Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Dolby and the ] symbol are trademarks of Dolby Laboratories. Warner Bros. Entertainment Inc. is not responsible for maintaining access to any website or its content. PERSPĖJIMAS: Autorinių ir gretutinių teisių savininkas davė leidimą naudoti šiame DVD esančius audiovizualinius kūrinius tik asmeniniais tikslais. Visos kitos teisės priklauso autorių teisių savininkui. Bet koks neteisėtas šio DVD arba jo dalies kopijavimas, montavimas, demonstravimas, nuoma, mainymas, skolinimas, viešas rodymas, platinimas, transliavimas ir retransliavimas kabeliniais arba kompiuterių tinklais yra draudžiamas, ir tokie veiksmai gresia civiliniu ieškiniu arba baudžiamuoju persekiojimu. Be nustatytos „Warner Home Video“ licencijos šio DVD negalima pardavinėti, nuomoti, eksportuoti arba platinti kaip prekę už Europos Sąjungos ribų.

Platintojas

Žygio g. 91-59, Vilnius, LIETUVA, Tel. (85) 260 3415

„Kino pavasario“ repertuaras – kinopavasaris.lt

Pirkite www.filmuparduotuve.lt

r

Kas­met pa­si­ro­do daug pil­na­ met­ra­ž ių ani­ma­ci­nių pa­sa­ kų, ku­rios pa­tin­ka ir vai­kams, ir suau­gu­sie­siems. Šių nuo­ tai­k in­g ų fil­m ų fo­ne prieš ke­le­t ą me­t ų gra­ž iai iš­si­sky­ rė „Links­mo­sios pė­du­t ės“ (2006 m., rež. G.Mil­le­ris), pa­sa­ko­jan­č ios sma­gią is­to­ri­ją apie at­š iau­rio­se An­ tark­ti­dos le­do dy­ku­mo­se gy­ve­nan­č ią dai­nin­g ų ping­ vi­n ų bend­ruo­me­n ę. Tik vie­nas ma­ž y­lis, var­du Niurz­ ga, ne­mo­kė­jo dai­nuo­ti, už­t at jis šo­ko tar­si pro­fe­sio­ na­li Brod­vė­jaus žvaigž­d ė. „Links­m o­sios pė­du­t ės 2“ pra­t ę­sia pa­ž in­t į su pa­m ėg­t ais per­s o­na­ž ais. Po pir­ TM

mo­jo fil­m o įvy­k ių praė­jo ke­le­r i me­t ai. Šo­k io vir­t uo­ zas Niurz­ga nu­si­m i­n ęs, nes jo ma­ž y­liui sū­n ui Eri­ kui ne­si­s e­k a šo­k ių pa­m o­kos. At­ro­d o, tė­vo ge­b ė­ji­m ų ma­ž y­lis ne­b us pa­vel­d ė­jęs. Neap­si­ken­t ęs, kad vis tiek yra ver­č ia­mas šok­t i, Eri­k as pa­b ė­ga iš ping­v i­ nų slė­n io. Klai­d žio­da­mas An­t ark­t i­d os pla­t y­b ė­m is jis su­t in­k a Vi­s a­ga­lį Sve­n ą – ping­v i­n ą, ku­r is ga­li skrai­ dy­t i. Čia tai bent! Ne­n uos­t a­b u, kad nau­ja­sis pa­ž įs­ ta­mas Eri­k ui tam­pa di­d žiau­siu au­t o­r i­te­t u, o jo uni­ ka­lūs ge­b ė­ji­mai pa­ska­t i­na ma­ž y­lį siek­t i pa­na­š ių re­ zul­t a­t ų. Pa­ren­gė Ge­di­mi­nas Jan­kaus­kas

17


18

šeštadienis

2012 04 07

lietuviškos

21.00 Velyknakčio liturgija.

19.00 Žvaigždžių duetai 6.

19.00 Šok ir lieknėk. Šokių konkursas, 2012 m.

10.00 Šeštadienio rytas.

23.35 Drama „Marija“.

7.40 Nacionalinė paieškų tarnyba (k). 8.15 Krikščionio žodis (rusų k.). 8.30 Gimtoji žemė. 9.00 Anim. s. „Keliautojai – laiko valdovai“ (1) (Vokietija, D.Britanija, 2005 m.). 9.25 „Džeronimas“. 9.50 „Aviukas Šonas“. 10.00 „Sandokanas. Tigras vėl riaumoja“. 10.30 Pulsas. 11.00 „Ryto suktinis“ su Zita Kelmickaite. 12.00 Durys atsidaro. 12.30 „Muziejų saugyklų paslaptys“. 13.00 Garsiausios pasaulio kapinės. Čikagos Rouzhilo kapinės. 13.30 Pasaulio panorama. 14.00 Lietuvos vaikų ir moksleivių dainų TV konkursas „Dainų dainelė 2012“. 16.00 Žinios (su vertimu į gestų k.). 16.05 Orai. 16.10 Sveikinimų koncertas. 18.30 Detektyvo meistrai. „Frosto prisilietimas“ (N-7). 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 20.50 Sportas. Orai. 21.00 Velyknakčio liturgija. Tiesioginė transliacija iš Vilniaus arkikatedros bazilikos. 23.30 Koncertas „Psalmės in rock“. Atlikėjai Povilas Meškėla, Česlovas Gabalis ir Vladas Kovaliovas.

6.30 „Žaibo smūgis“. 6.55 „Džekio Čano nuotykiai“. 7.20 „Garfildas“ (3, 4). 7.45 „Burtininkai“. 8.10 „Benas Tenas prieš ateivius“. 8.35 „Įspūdingasis žmogus voras“. 9.00 Neišgalvoti gyvenimai (N-7) (k). 9.30 Girių horizontai. 10.00 Nuotykių f. „Žiedų valdovas. Žiedo brolija“ (Naujoji Zelandija, JAV, 2001 m.) (N-7). 13.30 „Juokingiausi netyčiukai“. 14.00 KK2 (N-7) (k). 14.55 „Širdies balsas“. 15.54 Kitokie? 16.00 „Širdies balsas“. 17.00 Valanda su Rūta (k). 18.45 Žinios. 18.55 Sportas. 18.58 Orai. 19.00 Žvaigždžių duetai 6. 22.00 Romantinė komedija „Velniop tą Sarą Maršal“ (JAV, 2008 m.) (N-14). 0.20 Miuziklas „Svynis Todas: demoniškasis Flyto gatvės kirpėjas“ (D.Britanija, JAV, 2007 m.) (N-14).

6.30 Televitrina. 7.00 Lietuvos žinių tyrimas (N-7). 8.00 „Tylos riba“ (N-7). 8.30 „Amerikos talentai VI“. 9.30 „Autofanai“. 10.00 Šeštadienio rytas. 11.00 „Be namų negerai: naujas gyvenimas“. 12.00 Išbandymai Zambijoje (N-7). 13.00 „Galileo: norintiems žinoti“. 14.00 „Prajuokink mane“. 15.00 Melodrama „Povestuvinė kelionė į Seviliją“ (Vokietija, 2011 m.) (N-7) (k). 17.00 „Mentai“ (N-7). 18.00 „Ekstrasensai prieš nusikaltėlius“ (N-7). 19.00 „Auksarankiai“ (N-7). 19.30 Savaitės kriminalai (N-7). 20.00 Žinios. 20.16 Sportas. 20.19 Orai. 20.20 „Alibi. Tapatybė“ (N-7). 21.20 Trileris „Antrininkas“ (JAV, 2001 m.) (N-14). 23.20 Siaubo f. „Nešiotojai“ (JAV, 2009 m.) (S). 0.55 „Bamba“. Interaktyvus šou suaugusiesiems (S).

13.45 LTV2

6.45 Teleparduotuvė. 7.00 „Perla“. 7.30 „Katašunis“. 8.00 Anim. s. „Mano mažasis ponis“. 8.30 „Moderni šeima“ (5). 9.00 Keturkojis šou. 9.30 Mamyčių klubas. 10.00 Anim. s. „Simpsonai“. 11.00 Nuotykių f. „Karingoji gražuolė Vendė Vu“ (JAV, 2006 m.). 12.50 Komedija „Skola tėtušiui“ (JAV, 1994 m.). 15.00 Komedija „Kelei nuo Džastino“ (JAV, 2003 m.). 16.40 „Aiškiaregys“. 17.40 Sportuok su žvaigžde. 18.45 TV3 žinios. 18.55 TV3 sportas. 18.58 TV3 orai. 19.00 Šok ir lieknėk. Šokių konkursas, 2012 m. 21.35 Veiksmo f. „Dviveidis“ (JAV, 1997 m.). 0.20 Kriminalinė drama „Išdavikas“ (JAV, 2008 m.).



21.00 TV1

6.34 TV parduotuvė. 6.50 Reporteris. 7.20 „Dičkis šuo Klifordas“. 7.55 „Padūkėlis Eliotas“. 8.20 „Oskaro oazė“. 8.30 Šiandien kimba. 9.00 „Vandenyno milžinai“ (3). 10.00 Padėkime augti. 10.35 Ekovizija. Žalioji idėja. 11.30 Reporteris. 12.05 Skonio reikalas. 13.05 BBC pristato: „Žemė iš paukščio skrydžio“ (5). 14.10 BBC pristato: „Jaunikliai“. 14.50 Dok. f. „Paskutinė Pompėjos diena“ (N-7). 15.55 Lietuvos futbolo A lygos čempionato rungtynės. Panevėžio „Ekranas“–Vilniaus „Žalgiris“. Tiesioginė transliacija iš Panevėžio. Per pertrauką – Žinios. 18.00 Žinios. 18.18 Orai. 18.20 Griūk negyvas! (N-7). 19.00 „Sodo detektyvės“ (N-7). 20.00 „Merdoko paslaptys“ (N-7). 21.00 Reporteris. 21.28 Orai. 21.30 Romantinė drama „Viki Kristina Barselona“ (Ispanija, JAV, 2008 m.) (N-7). 23.35 Drama „Marija“ (Italija, Prancūzija, JAV, 2005 m.) (N-7).



„Dešimt Dievo įsakymų“ („The Ten Commandments“)

„Nuotykiai su Diku ir Džeine“ („Fun with Dick and Jane“)

Šio filmo herojų garbina ir judėjai, ir krikščionys, ir musulmonai. Pranašas Mozė paliko gilų pėdsaką žmonijos istorijoje. Kai patikėjęs pranašyste Egipto faraonas liepė nužudyti visus vyriškosios lyties naujagimius, Mozė išvengė mirties. O užaugęs jis paklausė Dievo balso ir ryžosi išvaduoti savo tautą iš vergijos.

Kai žiniasklaidos korporacijos bosas išnešė kudašių su visu bendrovės kapitalu, paskutinę darbo dieną jis naivuoliui Džekui Makalisteriui pasiūlė visiškai beprasmišką viceprezidento postą. Supratęs, kad jis tapo rafinuotos klastos auka, Džekas kartu su žmona Džeine sumano apiplėšti kokį nors banką.

Istorinė drama. JAV, 2006 m. Rež. Robertas Dornhelmas.

Kriminalinė komedija. JAV, 2005 m. Rež. Deanas Parisot.


2012 04 07

šeštadienis

regioninės tv

8.00 Kultūrų kryžkelė. 9.15 Sietynas. 9.45 Krikščionio žodis (rusų k.). 10.00 Miesto kodas. 10.45 Vilniaus knygų mugė 2012. Roberto Danio poezijos rinktinės „Būsiu paukštis“ pristatymas (k). 11.30 Žmonijos žodinio ir nematerialaus paveldo šedevrai. Lietuvos dainų šventė (8) (2003 m.) (k). 12.45 Laida S. 13.15 Šventadienio mintys. 13.45 Istorinė drama „Dešimt Dievo įsakymų“ (JAV, 2006 m.). 16.35 Dok. f. „Vilties karūna“ (1997 m.) (k). 16.45 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 18.00 Lietuvių dokumentikos meistrai. Bytautė Pajėdienė. „Nematomoji pusė“ (1968 m.), „Dviese“ (1974 m.), „Moteris ir laikas“ (1995 m.) (k). 18.50 TV spektaklis. Balys Sruoga. „Uošvė“ (1998 m.). 20.45 Etnokultūros ratas. Griežikų pavasaris (k). 21.10 Liaudies kūryba. Dievdirbys V.Svirskis ir jo šedevrai. 21.40 „Kukučių sakmės“ (1) (1987 m.). 22.50 J.B.Weckerlinas. Pastoralės (1984 m.). Dainuoja R.Maciūtė, pritaria senosios muzikos ansamblis „Musica humana“. 23.00 Panorama (k). 23.20 Sportas (k). 23.25 Orai (k). 23.30 Dainuoja operos žvaigždės. Groja Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras (1997 m.). Dirigentas Ch.Kaljado (Ispanija). 0.25 TV baletas „Divertismentas baletui ir orkestrui“.

8.05, 15.00 Teleparduotuvė. 8.35 Retrospektyva. „Dailininkas A.Stasiulevičius“. Ciklas „Menininkų portretai“ (1999 m.). 9.05 Malachovas +. 10.00 Dok. s. „Retos gyvūnų rūšys“ (1, 2) (Pietų Afrika, Olandija, 2010 m.). 11.00 „Kas namie šeimininkas?“ 12.00 „Liežuvautoja“ (N-7). 13.00 Komedija „Trys nindzės. Pusdienis pramogų parke“ (JAV, 1998 m.). 15.30 Pasivaikščiojimai su Jonu Ohmanu. 16.00 Dešimčia metų jaunesni per 10 dienų. 17.00 „Goko drabužių kelionė“. 18.00 „Pabėgimas“ (9) (N-7). 19.00 „Detektyvė Rizoli“ (N-7). 20.00 „Užribis“ (3) (N-7). 21.00 Kriminalinė komedija „Nuotykiai su Diku ir Džeine“ (JAV, 2005 m.) (N-7). 22.45 Anim. s. „Sėsk ir tylėk“ (1) (JAV, 2009 m.) (N-14). 23.15 Fantastinis nuotykių f. „Veidrodinė kaukė“ (D.Britanija, JAV, 2005 m.) (N-7).

6.30 Žinios. 7.00 „Dailininkas L.Katinas“. Ciklas „Menininkų portretai“ (1997 m.). 7.30 Etnos. 8.00, 18.00, 23.00 „XXI amžiaus istorijos“. 8.30, 13.30, 18.30, 23.30 „Japonijos grožio ženklai“ (2). 9.00 Infodiena. 13.00 Teleparduotuvė. 14.00 Įvykiai, sukrėtę Lietuvą. „Tulpinių“ nusikalstamas susivienijimas“ (N-7). 15.00 „Mus supantis pasaulis“. 16.00 Pasivaikščiojimai su Jonu Ohmanu. 16.30 Neišgalvoti gyvenimai. 17.00 „Pasaulio restoranai. Skoniai ir sumanymai“. 17.30 Misija – grožis (N-7). 19.00 Įvykiai, sukrėtę Lietuvą. „Tulpinių“ nusikalstamas susivienijimas“ (N-7) (k). 20.00 „Mus supantis pasaulis“. 21.00 Pasivaikščiojimai su Jonu Ohmanu (k). 21.30 Neišgalvoti gyvenimai (k). 22.00 „Pasaulio restoranai. Skoniai ir sumanymai“. 22.30 Misija – grožis (N-7) (k). 0.00 Įvykiai, sukrėtę Lietuvą. „Tulpinių“ nusikalstamas susivienijimas“ (N-7) (k).

9.15 Teleparduotuvė. 9.30 Vienam gale kablys. 10.00 Universitetai.lt. 10.30 Žvaigždė policininkas. 11.00 „Topmodeliai“. 12.00 Mados reidas. 12.30 Gordono Ramzio virtuvės košmarai (2). 13.30 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 14.00, 17.00 „Jokių kliūčių!“ 15.00 Aukščiausia pavara. 16.05, 1.00 „Angelas“. 18.00 „Naša Raša“. 19.10 Anim. f. „Kelias į Eldoradą“ (JAV, 2000 m.). 21.00, 1.55 „Liudininkai“. 22.00 „Žvilgsnis į ateitį“. 23.00 „Anarchijos vaikai“. 0.00 „Tokia skirtinga Tara“.

9.30 Gyvenimas yra gražus. 10.00 Išminties rakčiukai. 11.00 Mamyčių klubas. 11.30 Svajonių sodai. 12.15 „Linksmieji traukinukai“. 13.10 „Meilės sūkuryje“. 15.10 „Žavūs ir drąsūs“. 18.05 Marthos Stewart šou. 20.00 Romantinė drama „Puodelis arbatos su profesoriumi“ (Vokietija, 1996 m.). 21.50 Drama „Kova dėl meilės“ (Vokietija, 1996 m.).

7.00 Komedija „Šešios mano tėčio žmonos “ (N-7). 9.00 Žinios (k). 9.20 Kino ekspresas (k). 9.50 „Nenuorama Seidė“. 10.15 Komedija „Mėnesio darbuotojas“ (N-7). 12.00 Nuomonės (k). 13.00 Žaidimų labirintas. 13.30 Romantinė komedija „Visi nori būti italais“. 15.15 Telelaikraštis. 15.40 Komedija „Meilė nutinka“ (N-7). 17.30 Žalioji akademija. 18.00 Pokalbių laida „Susitikimai“ (k). 18.50 Komedija „Bambu“. 20.30 Nuoga tiesa. 21.00 Nuo šeštadienio iki šeštadienio. 21.20 Drama „Maiklo Kleitono sukurtoji tiesa“ (N-14). 23.20 Romantinė drama „Emos laimė“ (N-14). 1.00 Mistinė drama „Prieglauda“ (N-14).

8.00 Romantinė komedija „Kai mes susitikome“ (Indija, 2007 m.) (N-7). 10.30 Romantinė komedija „Visa tiesa apie meilę“ (D.Britanija, 2004 m.). 12.10 Biografinė drama „Greičio svajonė“ (Naujoji Zelandija, JAV, Šveicarija, Japonija, 2005 m.) (N-14). 14.20 Drama „Šokis hiphopo ritmu 2“ (JAV, 2008 m.) (N-14). 16.00 Biografinė drama „Nuostabi malonė“ (JAV, D.Britanija, 2006 m.) (N-14). 18.30 Romantinė komedija „Sukurtas Haroldas“ (JAV, 2006 m.). 20.25 Fantastinis f. „Svetimšalis“ (JAV, 2008 m.) (N-14). 22.25 Romantinė drama „Elegija“ (JAV, 2008 m.) (N-14).

8.45 Ieškokime geriausio! 9.00 „Balticum TV“ žinios. 9.15 „Sakalas ir balandė“. 10.15 „Pavojingi Ostino Styvenso nuotykiai“. 11.15 „Virtuvė ant ratų“ (7). 11.45 „80 gražiausių salų“. 12.15 „Penkių žvaigždučių atostogos“ (1). 12.45 Kultūra +. 13.15 „Jūros patruliai“ (N-7). 14.15 „Nenuorama Seidė“. 15.15 „Spaudos kelias“ (1). 15.45 F. „Apvogti vagį“ (JAV, 2007 m.) (N-7). 17.30 F. „Detektyvas Dy ir ugnies vaiduoklio paslaptis“ (Kinija, Honkongas, 2010 m.). 19.45 Ieškokime geriausio! 20.00 „Neišvengiamos katastrofos“ (N-7). 21.00 „Kritinė riba“ (N-7). 22.00 F. „Mano vienintelis ir nepakartojamas“ (JAV, 2009 m.) (N-7). 0.00 Reidas (k). 0.30 „Pražūtingas auksas“.

7.00 Žinios. Orai (k). 7.20 Kauniečių akimis (k). 7.30, 17.00, 20.00 Muzika. 8.30 Vaikų muzikinis rytmetys. 9.00 Kontaktas (k). 10.00 Dok. s. „Retos gyvūnų rūšys“. 11.00 „Kas namie šeimininkas?“ 12.00 „Liežuvautoja“. 13.00 Komedija „Trys nindzės. Pusdienis pramogų parke“. 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 Pasivaikščiojimai su Jonu Ohmanu. 16.00 „Dešimčia metų jaunesni per 10 dienų“. 17.50 Kitokia Lietuva (k). 18.50 Kauniečių akimis. 19.00 Muzikinė vaivorykštė. 21.00 Kriminalinė komedija „Nuotykiai su Diku ir Džeine“. 22.45 „Sėsk ir tylėk“. 23.15 Fantastinis nuotykių f. „Veidrodinė kaukė“.

19


20

šeštadienis

2012 04 07

užsienio

6.50, 9.00, 11.00 Naujienos. 7.15 Animacija. Vaikų klubas. 8.00 „Linksmieji kamuoliukai“. 8.15 „Gudručiai ir gudrutės“. 9.20 „Ganytojo žodis“. 9.35 „Skanėstas“. 10.25 „Parishiltonprožektorius“. 11.30 „Išėjo ežiukas iš rūko...“ 16.05, 17.25, 3.30 Komedija „Operacija Y, arba Kiti Šuriko nuotykiai“. 17.00 Vakaro naujienos. 18.30, 20.30 „Ekstrasensų kovos. Pasaulių karas“. 20.00 Laikas. 22.35 „Kas? Kur? Kada?“ 0.00 „Gyveno viena boba“. 5.00 Vaid. f. „Ieškokite moters“. 6.20 Muzika.

filmai

0.00



„Gyveno viena boba“ („Жила-была одна баба“)

Karinė drama. Rusija, 2011 m. Rež. Andrejus Smirnovas.

Veiksmo vieta – XX a. pradžios Tambovo gubernija. Čia kaime gyvena Varvara. 1909 m. ji išteka už pasiturinčio ūkininko, o baigiasi filmas audringais 1921-ųjų maišto įvykiais.

6.00 „Turistai“. 7.40 „Kareiviai“. 9.25 Švarus darbas. 10.10 Godumas. 11.05, 20.25 Žiūrėkite visi! 12.25 Garsi byla. 12.55 Piko valanda. 13.20 Reporterio istorijos. 13.45 Dar ne vakaras. 14.40 Kaip gyvensime? 15.40 Specialus projektas. Mėnulio lenktynės. 17.40 Karinė paslaptis. 19.35 Slaptos teritorijos. 21.30 Melodrama „Mašos Kolosovos herbariumas“. 23.25 Keistenybės. 0.20 Savaitė.

5.00 Visa Rusija. 5.15 F. „Devyni išdavystės požymiai“. 7.00, 10.00, 13.00, 19.00 Žinios. 7.15 F. „Surasti ir nukenksminti“. 8.50 Akivaizdu, bet neįtikima. 9.20 Šeštadienio talka. 10.15 Vaid. f. „Guvernantė“. 12.05 Stipresnė už mirtį. Malda. 13.30 Sąžiningas detektyvas. 13.55 Miestelis. 14.25 Fakto valdžia. 15.15, 2.00 F. „Iš kriminalinės paieškos skyriaus viršininko gyvenimo“. 17.05 Šeštadienio vakaras. 19.45 „Svotai“. 23.55 Merginos. 0.30 F. „Dviese naujame name“.

5.05 F. „Inžinieriaus Kočino klaida“. 7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šiandien. 7.20 Atsargumo pamokos su tetule Pelėda. 7.30 Apžiūra. 8.00 Pagrindinis kelias. 8.30 Gaminame maistą. 9.20 Rusiškas įdaras. 9.55 Kulinarų dvikova. 10.55 Būsto klausimas. 12.25 „Muchtaro sugrįžimas“. 14.15 Mūsiškiai. 15.25 Tyrimą atliko... 16.20 Akistata. 17.20 A.Žurbinas. 18.30 Profesija – reporteris. 19.00 Programa maksimum. 20.00 Rusiškos sensacijos. 20.55 Tu nepatikėsi! 21.50 „Mentų karai“. 23.40 Ypatingas atsitikimas. 0.10 Žvaigždės NTV. 2.05 Trileris „Verdiktas“.

6.00 Ypatinga nuomonė. 7.00 Anim. f. 8.00 Vakaro žinios iš Amerikos. 9.00 Byla. 10.00, 11.00, 20.00, 22.00 „Šerifas“. 12.00 Niujorke su V.Topaleru. 13.00 „Rusijos grožis 2011“. 14.30 Gyvas žodis. 15.00 „Utiosovas. Daina visam gyvenimui“. 16.00 Amerikiečių neraštingumo likvidavimas. 16.30 Savaitės aidas. 17.00 „Avantiūristė“. 18.00 Slaptas kodas. 19.00 Pergalės kaina. 21.00 Izraelis per savaitę. 23.00 F. „Svajoti nekenkia“.

7.00 F. „P. S. Myliu tave“ (JAV, 2007 m.). 9.05 F. „Juodosios raganos metai“ (JAV, 2011 m.). 11.00 Drama „Du už vieno kainą“ (JAV, 2005 m.). 13.05 Drama „Kažkur tarp ten ir čia“ (JAV, 2010 m.). 15.00 F. „Šokis hiphopo ritmu“ (JAV, 2006 m.). 17.00 Drama „Greisė“ (JAV, 2007 m.). 19.00 Kriminalinis veiksmo trileris „Išdavikas“ (JAV, 2008 m.). 21.00 F. „Nemirtingieji“ (JAV, 2011 m.). 23.00 Kriminalinė drama „Blogas policininkas“ (JAV, 2009 m.). 1.05 F. „Kolumbiana“ (JAV, Prancūzija, 2011 m.).

3.00 Nuotykių f. „Kosmoso kaubojai“. 5.10 Drama „Kitas vyras“. 7.00 Komedija „Zoolanderis“. 8.40 Mokslinės fantastikos f. „Kontaktas“. 11.10 Komedija „Rinkimai“. 13.00 Komedija „Laukiniai vakarai“. 15.00 Kriminalinė drama „Išdavikas“. 17.00 Drama „Aš žinau, kad tu žinai“. 19.00 Drama „Treneris Karteris“. 21.30 Drama „Kitas vyras“. 23.05 Nuotykių f. „Kosmoso kaubojai“. 1.10 Komedija „Žolės lapai“.

5.00 „Ateivių miestas“. 8.20 „Seklys“. 10.50 „Heivenas. Sveiki atvykę į Heiveną“. 12.20 „Šok iki nukritimo“. 13.10 „Šauktiniai policininkai“. 14.50 „Tėvai“. 16.20 „Gera žmona“. 17.10 „Medaus mėnuo“. 18.45 „Saldus kąsnelis“. 20.00 „Mamos vaikučiai“. 21.30 „Kvaila teorija“. 23.10 „Džekės sesuo“. 0.10 „Gilmorų merginos“.

naujienos

7.00 BBC naujienos (kas valandą). 7.10, 14.30, 20.10 Mūsų pasaulis. 8.30 Europos politikos apžvalga. 9.30 Įsijunk internetą. 10.10 Savaitgalio įvykių apžvalga. 10.30 Olimpinės viltys. 11.10, 19.30 Laida apie futbolą. 11.30 Horizontai. 12.10, 0.10 Steve’as Jobsas: milijardo vertas hipis. 13.10 Tarptautinės naujienos. 13.30 Naujienos iš viso pasaulio. 15.10 Karališkas žaidimas – golfas. 15.45 Oksfordo ir Kembridžo universitetų irklavimo varžybos. 16.15, 21.15 Laida apie sportą. 16.30, 21.30 Kelionių laida. 17.30 Žvilgsnis iš Londono. 18.10 Tarptautinės naujienos. 18.30 Iššūkis pasauliui. 22.30 Susitikimas. 23.10 Tarptautinės naujienos. 23.30 Žvilgsnis iš Londono. 1.30 Artimųjų Rytų verslo apžvalga.

6.00, 8.00, 9.00, 20.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 7.00, 10.00 Pasaulio sporto naujienos. 7.30 Artimieji Rytai iš arti. 8.00 Tarptautiniai reportažai. 8.15, 18.15 Afrikos verslas. 8.30, 12.30 Žvilgsnis atgal. Geriausios laidos. 9.00 Tarptautiniai reportažai. 9.15 CNN verslas. 9.30 Ekologijos sprendimai. 10.30 Laida apie golfą. 11.00 Darbo pasitarimas. Geriausios akimirkos. 12.00 Tarptautiniai reportažai. 13.00 Trumpai ir aiškiai. 13.30, 20.30 Afrika iš arti. 14.00 Tarptautiniai reportažai. 14.30 „CNN Go“. 15.00 Pokalbiai apie Aziją. 15.30 Verslo kelionės. 16.00, 23.30 Sinjay Guptos reportažai. 17.00 Pasaulio žemėlapis. 17.30 Afrikos balsai. 18.00 Europos verslas. 18.30 Azijos verslas. 19.00 Sporto pasaulis. 19.30 Laida apie buriavimą. 21.00 Pasaulio žemėlapis. 21.30 Artimieji Rytai iš arti. 22.00 Darbo pasitarimas. Geriausios akimirkos. 23.00 Tarptautiniai reportažai. 0.00 Laida apie golfą. 1.00 Tarptautiniai reportažai.

muzika

7.00 MCM dainos. 10.50 50 geriausių dainų. 11.30 Geriausios JAV dainos. 12.45 Muzikos naujienos. Interviu su žvaigžde. 14.30 Integralas. 15.30 MCM dainos. 17.30 Vaizdo klipai. MCM kavinė. 18.45 Hiphopo muzika. 20.00 Geriausios dainos. 21.00 MCM dainos. 21.30 Muzikos naujienos. Interviu su žvaigžde. 21.45 Vakaro muzika. 24.00 „Top Tubes“. Geriausios dainos. 3.30 MCM dainos.

7.00 Pusryčių klubas. 9.00 Tik hitai. 13.00 Evoliucija. 14.00, 20.30 „Eilinė Onutė“. 15.00, 18.00 Ekstremalūs išbandymai. 16.00 Kai man buvo 17 metų. 17.00 „Made“. 19.00 Čelsės gyvenimas. 19.30 Aš turiu antsvorio. 21.30 Evoliucija. 22.00 „Paauglės motinos“. 23.00 Mano saldusis 16-asis gimtadienis. 23.30 „Mirties slėnis“. 0.00 „Džersio pakrantė“. 1.00 „World Stage“. 2.00 Muzikos kokteilis.

5.10 Džiazas Nansi. 10.30 L. Hwai-mino baletas „Kursyvas II“. 11.40 Šokis. K.Augustijneno „Iš pelenų“. Šoka „Les Ballets C de la B“ trupė. 12.20 „Mawazine“ muzikos festivalis. 13.45 Divertismentas. 14.30 Klasikinės muzikos koncertas. 16.05 Verbjė muzikos festivalyje koncertuoja M.Frostas ir L.Kavakosas. 18.00 Džiazas Paryžiuje. 19.30 P.Boulezas diriguoja R.Wagnerio, A.Schoenbergo, A.Bergo kūrinius koncertui. 21.00 Divertismentas. 21.30 R.Wagnerio opera „Tanhoizeris“. Diriguoja Ph.Jordanas. 1.00 Džiazas.


2012 04 07 dokumentika

šeštadienis

sportas

9.00 Ryto programa. 10.00 Pavasaris Airijoje. 10.30 Pavasaris Kanadoje. 11.00 Safari žavesys. 12.00 Keliautojas. Geriausios kelionės. 13.00 Kelionė trečios klasės vagonu. Vilnius. 14.00 Kiniškų koldūnų ruošimas. 14.30 Sušių gamyba. 15.00 Kokosų gliaudymo konkursas. 15.30 Vėžių virimas. 16.00 Keliautojas. Piratų pėdsakais. 17.00 Nuotykiai kruize. 18.00 Keliaukite dabar. Balandis. 18.30 Kelionė į Ekvadorą. 19.00 Keliautojas. Gyvūnai. 20.00 S.Gregson lankosi Tailande. Čiangmajaus miestas. 20.30 S.Gregson Rytuose. Lamos gyvenimas. 21.00 Kelionė per Indiją pirmos klasės vagonu. 22.00 Prabangios kelionės. Malaizija. 23.00 Keliautojas. Malaizija. 0.00 Sporto planeta. Indija. 1.00 Nakties programa.

9.00 Ryto programa. 10.00 Pasienis. Pralietas kraujas. 11.00 Pašėlę išradėjai. 12.00 Australijos gėlųjų vandenų karalius. 13.00 Ryklių paieškos. Kur ponios? 14.00 Kanibalų paieškos Papua Naujojoje Gvinėjoje. 15.00 Slėpiningas Amazonės ritualas. 16.00 Paslaptys aplink mus. Įsibrovėliai iš kosmoso. 17.00 „Guinness“ alaus darykla Dubline. 18.00 Lėktuvų avarijų tyrimai. 19.00 Kalintys užsienyje. Meilės belaisvis. 20.00 Kalėjimas. Pasaulis be vyrų. 21.00 Didingiausi senovės statiniai. Maču Pikču. 22.00 Apokalipsė. Antrasis pasaulinis karas. 23.00 Lėktuvų avarijų tyrimai. 0.00 Kalintys užsienyje. Meilės belaisvis. 1.00 Nakties programa.

7.00 Gorilų mokykla. Svajonės įkūnijimas. 7.25 Australija. 8.15 J.Corwino pasivaikščiojimai. Aliaska, pažintis su šiaure. 9.10 Medžiotojai iš prigimties. Greitis. Ištvermė. 10.05, 12.50 „Laukinis šou“. 11.00 Chriso Humphrey zoologijos sodas. 11.25 Veterinaras. 11.55 Kinologija. 12.50 Laukinės gamtos SOS. 13.45 Vertėjas iš šunų kalbos. 14.40 Laukiniai našlaičiai. Naujagimis. Pradžia ir liūdna pabaiga. 15.35 Nuodų medžiotojas. Įkąstieji. 16.30 „Didelio penketo“ iššūkis. 17.25 N.Marvenas pristato. Kita Kinija. 18.20 Laukinė Prancūzija. Po deginančia saule. Tūkstančio ežerų šalis. 20.10 N.Bakero gyvūnai. Jūros drakonas. 21.05 A.Stevenso nuotykiai. Gigantiško pitono įsibrovimas. 22.00 Laukinėje gamtoje su N.Bakeriu. Pingvinai. Lokiai. 22.55 Vandens pasaulis. 23.50 Pagalbos ranka. 0.45 Laukiniai ir pavojingi. Aistros bėgimo takelyje.

6.00 „Gigantiški statiniai“. 7.00 „Karinio jūrų laivyno narai“. 8.00 „Konstruokime!“ 9.00 „Gentis“. 10.00 „FTB: kova su nusikalstamumu“. 11.00 „Oro mūšiai“. 12.00 „Gigantiški statiniai“. 13.00 „Karinio jūrų laivyno narai“. 14.00 „Konstruokime!“ 15.00 „Gentis“. 16.00 „FTB: kova su nusikalstamumu“. 17.00 „Oro mūšiai“. 18.00 „Gigantiški statiniai“. 19.00 „Milžiniškų objektų vežėjai“. 20.00 „Supermokslas“. 21.00 „Gentis“. 22.00 „Susitikimai su pavojingiausiais žmonėmis D.Britanijoje“. 23.00 „Iš vidaus“.

8.00 „Paslaptinga Caravaggio mirtis“. 9.00 „Kristaus suėmimas“ – mįslingas paveikslo likimas“. 10.00 „Nepalankiausios profesijos D.Britanijoje“. 11.00 „Visa tiesa apie Van Gogh’ą“. 12.00 „Didvyriai, kultas ir virtuvė“. 13.00 „Germanų gentys“. 14.00 „Seniai pamirštos dietos“. 15.00 „9-ojo dešimtmečio muzika“. 16.00 „Biblijos mįslės“. 18.00 „Senovės Korėjos medicina“. 19.00 „Haydno beieškant“. 20.00 „Ustikos sąmokslas“. 21.00 „Požeminė Roma“. 22.00 „Seniai pamirštos dietos“. 23.00 „Godardas: pagaminta JAV“. 0.00 Nakties programa.

8.00 „Gamta kitu kampu. Judrūs ir grakštūs tulžiai“. 9.00 „Sumanios beždžionės“. 10.00 „Greitoji gyvūnų pagalba“. 11.00 „Gamtos šokis“. 12.00 „Gyvūnų parkas“. 13.00 „Didžiųjų mantų karalienė“. 14.00 „Kyšulio sergėtojai“. 14.30 „Zoologijos sodas“. 15.00 „Žudikas nekaltu snukeliu“. 16.00 „Pingvinai: paukščiai, panorę būti žuvimis“. 17.00 „Kalahario starai“. 18.00 „Paskutinysis dramblių varovas“. 19.00 „Laukiniai Andai“. 20.00 „Gyvūnų parkas“. 21.00 „N.Marveno nuotykiai Arktyje“. 22.00 „Baltieji lokiai ir grizliai. Pasaulio viršūnėje“. 23.00 „Mara – mirties upė“. 0.00 Nakties programa.

8.45 Televitrina. 9.45 Žinios +. 10.00 Italijos „Serie A“ lyga. „Roma“–„Lazio“. 11.45 Lietuvos krepšinio lyga. Kauno „Žalgiris“–Vilniaus „Lietuvos rytas“. 13.30 Italijos „Serie A“ lyga. Turino „Juventus“–Neapolio „Napoli“. 15.15 Italijos „Serie A“ lyga. XXX turo apžvalga. 15.55 Italijos „Serie A“ lyga. „Cagliari“–Milano „Inter“. Tiesioginė transliacija. 18.00 Italijos „Serie A“ lyga. „Parma“–Romos „Lazio“. 19.50 Sportas LT. Ateities krepšinio žvaigždės šiandien (kovas). 20.20 Lietuvos krepšinio lyga. Šiaulių „Šiauliai“–Kauno „Žalgiris“. 21.55 Italijos „Serie A“ lyga. Romos „Lazio“–Neapolio „Napoli“. Tiesioginė transliacija.

9.20 Futbolas. UEFA čempionų lygos apžvalga. 9.50 „Trans World Sport“ žurnalas. 10.50 Futbolas. Anglijos „Premier“ lyga. „Swansea“– „Newcastle“. 12.40 Tenisas. „Indian Wells“ turnyro apžvalga. 13.40 Tenisas. Majamio turnyro apžvalga. 14.40 Futbolas. Anglijos „Premier“ lyga. „Sunderland“– „Tottenham“. 16.40 Futbolas. UEFA čempionų lyga. „Bayern“– „Marseille“. 18.25 „Formulė-1“. Malaizijos „Didžiojo prizo“ lenktynių apžvalga. 19.25, 0.20 Futbolas. Anglijos „Premier“ lyga. „Stoke“– „Wolverhampton“. 21.30 Pokeris. „The Big Game“ turnyras. 22.30 Futbolas. UEFA čempionų lyga. „Chelsea“–„Benfica“.

9.30 Airijos ralis. 10.00 Pasaulio dviračių treko čempionatas. Transliacija iš Australijos. 16.00 Irklavimo lenktynės Oksfordas–Kembridžas. 17.00 Tenisas. Moterų turnyras Čarlstone. 18.00 Sporto kuriozai. 19.00 Jojimo varžybos „Global Champion Tour“. 20.20 Tenisas. Moterų turnyras Čarlstone. Pusfinalis. 23.45 Akmenslydžio vyrų pasaulio čempionato pusfinalis. 1.00 Airijos ralis. 1.30 Pasaulio dviračių treko čempionatas.

7.00 Ryto programa. 8.15 TV parduotuvė. 10.15 Raitelių TV. 10.45 Motosporto naujienos. 11.45 Golfas. 12.15 Normalu. 12.45 Sporto viktorina. 15.15 Ledo ritulys. Vokietija–Rusija. 17.45 Futbolo analizė. 18.30 Motosporto naujienos. 19.00 Sporto viktorina. 21.00 Krepšinis. BBL. Miuncheno „FC Bayern“–Bonos „Telekom Baskets“. 23.05 WWE žvaigždės. 1.00 Nakties programa.

21


22

sekmadienis

2012 04 08

lietuviškos

21.15 Arvydas Vilčinskas. „Grįžtu namo“.

15.55 Mes tikime Žmogumi.

19.30 Chorų karai 2012.

19.00 Skanus pokalbis.

10.30 Makaliaus kelionės.

7.30 „Ryto suktinis“ (k). 8.30 „Džeronimas“. 9.00 Anim. komedija „Volisas ir Gromitas. Išvyka į Mėnulį“ (D.Britanija, 1989 m.). 9.30 „Aviukas Šonas“ (9). 9.45 Gustavo enciklopedija. 10.15 Dok. f. „Tikėjimo žingsniai. Piligriminis žygis Kryžių kalnas–Šiluva 2011“. 11.00 Velykų šv. Mišios ir Popiežiaus Benedikto XVI sveikinimas „Urbi et Orbi“ iš Romos Šv. Petro aikštės. Tiesioginė transliacija. 13.35 Šventadienio mintys. 14.00 Auksinė Agathos Christie kolekcija. „Puaro“ (N-7). 16.00 Žinios (su vertimu į gestų k.). 16.05 Orai. 16.10 Klaipėdos universiteto kolektyvo „Žuvėdra“ koncertas Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre. 18.30 Stilius. 19.30 Bėdų turgus. 20.30 Panorama. 20.35 Sportas. 20.40 Orai. 20.45 Savaitė. 21.15 Arvydas Vilčinskas. „Grįžtu namo“. Koncertas. 23.45 Romantinė komedija „Vedybų planuotoja“ (JAV, 2001 m.) (N-7).

6.30 „Garfildas“ (5, 6). 6.55 „Burtininkai“. 7.20 Anim. f. „Despero nuotykiai“ (JAV, D.Britanija, 2008 m.). 9.00 Sveikatos ABC. 10.00 Nuotykių f. „Žiedų valdovas. Dvi tvirtovės“ (JAV, Naujoji Zelandija, Vokietija, 2002 m.) (N-7). 13.40 Nuotykių f. „Auksinis kompasas“ (D.Britanija, JAV, 2007 m.). 15.55 Mes tikime Žmogumi. Speciali Velykų laida. 17.45 Teleloto. 18.45 Žinios. 18.55 Sportas. 18.58 Orai. 19.00 Lietuvos balsas. Finalinės kovos. Tiesioginė transliacija. 21.30 Romantinė komedija „Seksas ir miestas“ (JAV, 2008 m.) (N-14). 0.25 Mistinė drama „Mergina vandenyje“ (JAV, 2006 m.) (N-7).

6.10 Teleparduotuvė. 6.25 Nuotykių f. „Karingoji gražuolė Vendė Vu“ (JAV, 2006 m.). 8.15 Fantastinė komedija „Mano mielas marsietis“ (JAV, 1999 m.). 10.05 Anim. f. „Egipto princas“ (JAV, 1998 m.). 12.05 Muz. komedija „Roko stovykla 2. Paskutinis koncertas“ (JAV, 2010 m.). 14.10 Nuotykių f. „Tiltas į Terabitiją“ (JAV, 2007 m.). 16.00 Nuotykių f. „Beždžionėlė šnipė“ (Kanada, 2006 m.). 17.40 Susitikime virtuvėje. 18.45 TV3 žinios. 18.55 TV3 sportas. 18.58 TV3 orai. 19.00 Savaitės komentarai. 19.30 Chorų karai 2012. Tiesioginė transliacija. 22.30 Kriminalinis veiksmo f. „Adrenalinas“ (JAV, D.Britanija, 2006 m.). 0.10 Veiksmo f. „Delta“ būrys“ (JAV, Izraelis, 1986 m.).

6.00 „Joyce Meyer. Gyvenimas kupinas džiaugsmo“. Religinė laida. 6.30 Televitrina. 7.00 „Užkalnio 5“. 8.00 Duok „labas“. 8.30 Tauro ragas (N-7). 9.00 „Autopilotas“. 9.30 Statybų TV. 10.00 Sekmadienio rytas. 11.00 „Sveikatos kodas“. Televitrina. 12.00 „Pavojingi susitikimai. Laukiniai Vakarai“. 13.00 „Galileo: norintiems žinoti“. 14.00 Sveikinimai. 16.30 „Milijonieriai“. 17.00 „Mentai“ (N-7). 18.00 „Ekstrasensai prieš nusikaltėlius“ (N-7). 19.00 Skanus pokalbis. 20.00 Žinios. 20.16 Sportas. 20.19 Orai. 20.20 „Gyvenimo spalvos“. 21.20 Melodrama „Povestuvinė kelionė į Kerkyrą“ (Vokietija, 2010 m.) (N-7). 23.20 Komedija „Lengvi pinigai“ (Kanada, 1998 m.) (N-7) (k). 1.05 „Bamba“. Interaktyvus šou suaugusiesiems (S).

6.34 TV parduotuvė. 6.50 Reporteris. 7.20 „Dičkis šuo Klifordas“. 7.55 „Padūkėlis Eliotas“. 8.20 „Oskaro oazė“. 8.30 Namų daktaras. 9.00 Griūk negyvas! (N-7). 10.00 Teritorija. 10.30 Makaliaus kelionės. 11.00 Šiandien kimba. 11.30 Reporteris. 12.05 BBC pristato. „Jaunikliai“. 12.50 Drama „Venecijos pirklys“ (JAV, Italija, 2004 m.) (N-7). 15.55 VTB jungtinė lyga. Krasnodaro „Lokomotiv–Kuban“ (Rusija)–Kauno „Žalgiris“ (Lietuva). Per pertrauką – Žinios. 18.00 Žinios. 18.08 Orai. 18.10 VTB jungtinė lyga. „Nižnij Novgorod“ (Rusija)–Vilniaus „Lietuvos rytas“ (Lietuva). Tiesioginė transliacija iš Nižnij Novgorodo. Per pertrauką – Žinios. 20.00 „Merdoko paslaptys“ (N-7). 21.00 Žinios. 21.13 Orai. 21.15 24/7. Savaitės aktualijų analizė ir komentarai. 22.15 „MAD MEN. Reklamos vilkai“ (N-7). 23.20 Komedija „Moljeras: teprasideda komedija“ (Prancūzija, 2007 m.) (N-7).

12.50 Lietuvos ryto TV



13.40 LNK

*** 

„Venecijos pirklys“ („Merchant of Venice“)

„Auksinis kompasas“ („The Golden Compass“)

Jaunas aristokratas Basanjo myli gražuolę Porciją. Tačiau vaikino kišenėse švilpauja vėjai, o tai visai netinkama rekomendacija kandidatui į jaunikius. Jaunuoliui nelieka nieko kita, kaip kreiptis pagalbos į geriausią draugą Antonijų – Venecijos pirklį. Bet šis neturi grynųjų pinigų, todėl nori jų pasiskolinti iš žydo Šailoko.

Pagal Philipo Pullmano romaną sukurto filmo siužetą sudaro istorija apie dvylikametę našlaitę Lairą, kuri kartą iškeliauja į Šiaurės ašigalį. Ten ji turi išgelbėti savo geriausią draugą Rodžerį, kurį pagrobė paslaptingos organizacijos nariai. Mergaitei padeda burtininkės Serafinos Pekalos vadovaujamos raganos.

Drama. JAV, Italija, 2004 m. Rež. Michaelas Radfordas.

Nuotykių filmas. D.Britanija, JAV, 2007 m. Rež. Chrisas Weitzas.


2012 04 08

sekmadienis

regioninės tv

8.00 Istorinė drama „Dešimt Dievo įsakymų“ (JAV, 2006 m.) (k). 10.45 Ryto suktinis. 11.30 „Frosto prisilietimas“ (N-7). 12.45 Pavasaris pavandenis. Senovės Velykų papročiai kaime. 13.15 Kas nor dainuotie. Suvalkiečių dainos. 13.45 Koncertas „Pavasario dainos“. 14.15 Kine kaip kine. 14.40 Melodrama „Nesėtų rugių žydėjimas“ (1978 m.) (N-7). 16.15 Lietuvos vaikų ir moksleivių dainų TV konkursas „Dainų dainelė 2012“. 18.00 Veidai. Lietuvių dokumentika. „Česlovo Milošo amžius“ (1) (2012 m.) (k). 19.30 Neregėtas Vilkončius. Kompozitoriaus Laimio Vilkončiaus kūrybos vakaras. 21.00 Dok. f. „Gandrai visada grįžta namo...“ 21.40 „Kukučių sakmės“ (2). 23.00 Panorama (k). 23.10 Sportas (k). 23.13 Orai (k). 23.15 Auksinės melodijos. Donato Montvydo ir LRT grupės koncertas. 0.20 „Eurovizijos“ dainų konkurso nacionalinės atrankos finalas (2004 m.) (k).

8.05 Teleparduotuvė. 8.35 Retrospektyva. „Dailininkas V.Valius“. Ciklas „Menininkų portretai“ (1997 m.). 9.05 Malachovas +. 10.00 „Retos gyvūnų rūšys“. 11.00 „Kas namie šeimininkas?“ 12.00 „Liežuvautoja“ (N-7). 13.00 „Senosios Kristinos nutikimai“. 13.30 „Tomas ir Džeris“. 15.10 F. „Mano milžinas“ (JAV, 1998 m.). 17.20 F. „Majoras Peinas“ (JAV, 1995 m.) (N-7). 19.20 Anim. f. „Medžioklės sezonas atidarytas“ (JAV, 2006 m.). 21.00 Melodrama „Vasara... Long Ailende“ (Vokietija) (N-7). 22.50 Pasivaikščiojimai su Jonu Ohmanu (k). 23.20 Komedija „Namai namučiai“ (JAV, 2009 m.) (N-14). 1.00 F. „Nuotykiai su Diku ir Džeine“ (JAV, 2005 m.) (N-7) (k).

6.30 Žinios. 6.45 Ne vienas kelyje. 7.30 Etnos. 8.00, 18.00, 23.00 „XXI amžiaus istorijos“. 8.30, 13.30, 18.30, 23.30 „Japonijos grožio ženklai“ (3). 9.00, 14.00, 19.00, 0.00 XX amžiaus slaptieji archyvai. Vilniaus getas: už kadro likusi tikrovė. 10.00, 15.00, 20.00 „Mus supantis pasaulis“. 11.00 Alchemija XXXII. Vienos knygos istorija. 11.30, 16.30, 21.30 Neišgalvoti gyvenimai. 12.00 „Pasaulio restoranai. Skoniai ir sumanymai“. 12.30 Misija – grožis (N-7). 13.00 Teleparduotuvė. 16.00 Alchemija XXXII. Vienos knygos istorija (k). 17.00 „Pasaulio restoranai. Skoniai ir sumanymai“. 17.30 Misija – grožis (N-7). 21.00 Alchemija XXXII. Vienos knygos istorija (k). 22.00 „Pasaulio restoranai. Skoniai ir sumanymai“. 22.30 Misija – grožis (N-7) (k).

9.15 Teleparduotuvė. 9.30 Tavo augintinis. 10.00 Vienam gale kablys. 10.30 Paprastai apie sudėtingus. 11.00 Gordono Ramzio virtuvės košmarai (2). 12.00 Mados reidas. 12.30 „Topmodeliai“. 13.30 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 14.00, 17.00 „Jokių kliūčių!“. 15.00 „Nenugalimas banzuke“. 16.00, 1.00 „Angelas“. 18.00 Aukščiausia pavara. 19.10 F. „Stepas“ (Kanada, JAV, Prancūzija, 2007 m.). 21.00 „Simpsonai“. 21.30, 1.55 Anim. s. „Bobo užkandinė“ (1) (JAV, 2010 m.). 22.00 „Žvilgsnis į ateitį“. 23.00 Europos pokerio turas 0.00 „Tokia skirtinga Tara“.

9.30 Sportuok su žvaigžde. 10.30 Mados reidas. 11.00 Beatos virtuvė. 11.45 Keturkojis šou. 12.15 „Linksmieji traukinukai“. 13.10 „Meilės sūkuryje“. 15.10 „Žavūs ir drąsūs“. 17.05 Marthos Stewart šou. 20.00 Drama „Nepaprasta meilė“ (Vokietija, 1993 m.). 21.40 Išminties rakčiukai.

22.30 TV3



7.00 Komiška drama „Saldžių sapnų“ (N-7). 9.00 Nuoga tiesa (k). 9.30 „Nenuorama Seidė“. 10.00 Sveikas žmogus (k). 10.50 Žalioji akademija (k). 11.20 F. „Krabatas: burtininko mokinys“ (N-7). 13.15 Dok. f. „Monsinjoras Vasiliauskas: laimingi buvę jo akivaizdoje“. 13.45 Nuotykių f. „Mitas“. 15.50 Telelaikraštis. 16.00 Kertinis akmuo. 16.20 Koncertas „Džiazuoja Lana Gordon“. 17.10 Nuo šeštadienio iki šeštadienio (k). 17.30 Nuo Dolskio iki Šabaniausko: koncertas su E.Bavikinu ir L.Mikalausku. 18.00 F. „Dviejų per daug“. 20.00 Koncertas „Atgimę bitlai“. 21.00 Biografinė drama „Coco Chanel“ (1) (N-7). 22.35 Drama „Mergina, verta milijono“ (N-14).

8.00 Romantinė komedija „Sukurtas Haroldas“ (JAV, 2006 m.). 9.55 Fantastinis f. „Svetimšalis“ (JAV, 2008 m.) (N-14). 11.55 Romantinė drama „Elegija“ (JAV, 2008 m.) (N-14). 13.50 Drama „Prarastoji žvaigždė“ (Italija, Šveicarija, Prancūzija, Singapūras, 2006 m.) (N-7). 15.40 Drama „Oliveris Tvistas“ (D.Britanija, Čekija, Italija, Prancūzija, 2005 m.) (N-14). 18.30 Komedija „Prilaikyk liežuvį“ (D.Britanija, 2005 m.) (N-14). 20.15 Drama „Mergina, verta milijono“ (JAV, 2004 m.) (N-14). 22.35 Drama „Mano vaivorų naktys“ (Honkongas, Kinija, Prancūzija, 2007 m.) (N-14).

8.45 Ieškokime geriausio! 9.00 „Nenuorama Seidė“. 10.00 „Apgaulinga tiesa“. 11.00 „Pražūtingas auksas“. 12.00 Reidas (k). 12.30 Anim. f. „Linksmuolis Baris ir disko kirminai“ (Danija, Vokietija, 2008 m.). 14.00 Komedija „Boitono pakrantės našlių klubas“ (JAV, 2005 m.) (N-7). 15.55 XII Klaipėdos pilies džiazo festivalis: „Jazzin’ Jacks“. 16.30 Muz. dok. f. „Šviesk!“ (JAV, 2008 m.). 18.45 „Sakalas ir balandė“. 19.45 Ieškokime geriausio! 20.00 „Pavojingi Ostino Styvenso nuotykiai“. 21.00 F. „Pirmoji meilė“ (Rusija, 2009 m.). 22.40 F. „Rydiko kronikos“ (JAV, 2004 m.) (N-7). 0.45 XI Klaipėdos pilies džiazo festivalis: „Bash Crew“.

7.00 Kauniečių akimis (k). 7.15, 9.00, 17.20, 19.30, 20.30 Muzika. 8.30 Vaikų muzikinis rytmetys. 10.00 „Retos gyvūnų rūšys“. 11.00 „Kas namie šeimininkas?“ 12.00 „Liežuvautoja“. 13.00 „Senosios Kristinos nutikimai“. 13.30 Anim. f. „Tomas ir Džeris“. 15.10 Komedija „Mano milžinas“. 18.00 Kitokia Lietuva (k). 19.05 Kauniečių akimis (k). 20.00 Kultūros alėja. 21.00 Melodrama „Vasara Long Ailende“. 22.50 Pasivaikščiojimai su Jonu Ohmanu (k). 23.20 Komedija „Namai namučiai“. 1.00 Kriminalinė komedija „Nuotykiai su Diku ir Džeine“ (k).

23.45 LTV



„Adrenalinas“ („Crank“)

„Vedybų planuotoja“ („The Wedding Planner“)

Čevą Čelijų pažadina netikėtas skambutis. Balsas kitame laido gale vos kvapą atgaunančiam vyrukui paaiškina, kad konkurentai jam suleido nuodų. Norėdamas likti gyvas, Čevas bent parą turi pagyventi taip, kad jo širdis gautų maksimalią adrenalino dozę.

Mažai kas geriau už Merę Fiorę nusimano apie meilės ir ypač vestuvių reikalus. Suprantama, juk ji – vedybų planuotoja. San Fransiske ją pažįsta visos potencialios nuotakos. Kartą keistokomis aplinkybėmis ji susipažįsta su Stivu Edsonu, kuris Merei labai patinka. Bet jis jau įtrauktas į Merės klientų sąrašą.

Kriminalinis veiksmo filmas. JAV, D.Britanija, 2006 m. Rež. Markas Neveldine’as.

Romantinė komedija. JAV, 2001 m. Rež. Adamas Shankmanas.

23


24

sekmadienis

2012 04 08

užsienio

filmai

6.40, 9.00, 11.00 Naujienos. 7.05 „Grok armonika!“ 7.45 Animacija. Vaikų klubas. 8.10 „Linksmieji kamuoliukai. PIN kodas“. 8.25 „Tarnauju Tėvynei!“ 9.20 „Sveikata“. 10.05 „Kol visi namie“. 11.20 „Padriki užrašai“. 11.35 Fazenda“. 12.10, 13.35 „Ekstrasensų kovos. Pasaulių karas“. 15.35 „Petrovka 38. Semionovo komanda“. 20.00 Sekmadienio laikas. 21.10 „Minutė šlovės. Svajonės pildosi!“ 23.25 „Didelis skirtumas“. 0.30 25-oji Rusijos nacionalinių premijų įteikimo ceremonija „Nika“. 2.30 Vaid. f. „ Devynios vienų metų dienos“. 4.30 F. „Ieškokite moters“. 5.55 Muzika.

4.50 „Svotai“. 8.35 Ryto paštas. 9.10 Pats sau režisierius. 10.00, 14.00, 16.00, 20.00 Žinios. 10.55 Juoko panorama. 11.20 Vaid. f. „Ilga diena“. 13.30 Visa Rusija. 13.40 Chirurgas iš prigimties. Prirogovas. 14.35 Miestelis. 15.20 Vaid. f. „Niekada tavęs nepamiršiu“. 17.05 Kreivas veidrodis. 20.00 Žinios. 20.05 Vaid. f. „Jaunavedžiai“. 21.55 Vaid. f. „Pietų kalendorius“. 23.50 Vaid. f. „Smėlio lietus“. 1.35 Vaid. f. „Niekada tavęs nepamiršiu“.

7.00 F. „Mažieji lakūnai“ (JAV, 2008 m.). 9.00 F. „Coco prieš Chanel“ (Prancūzija, Belgija, 2009 m.). 11.00 Romantinė komedija „Puikybė ir prietarai“ (JAV, 2003 m.). 13.00 Istorinė karinė drama „Pasipriešinimas“ (JAV, 2008 m.). 15.20 Muz. melodrama „Šokis hiphopo ritmu 2“ (JAV, 2008 m.). 17.00 F. „Pabaisa“ (JAV, 2011 m.). 19.00 Veiksmo nuotykių f. „Audros karys“ (Vokietija, JAV, D.Britanija, 2006 m.). 21.00 F. „Konanas Barbaras“ (JAV, 2011 m.). 23.00 F. „Akis“ (JAV, Kanada, 2008 m.). 1.00 F. „Persikėlimas“ (JAV, 2009 m.).

6.10 Sąžiningai. 7.00 „Kareiviai“. 10.15 S. „Tanker tango“ (1–6). 16.25 Fantastinis f. „Mes iš ateities“. 20.00 Pragaro virtuvė. 21.25 „Slaptosios kanceliarijos ekspeditoriaus užrašai“. 23.10 Dar ne vakaras. 0.00 Gyva tema. Stilinga žmogžudystė. 0.55 Garsi byla.

6.00, 8.30, 16.30 Anim. f. 7.00 Vaid. f. vaikams. 9.00 Liaudis prieš. 10.00, 11.00, 20.00, 22.00 „Šerifas“. 12.00 Šalis ir žmonės. 13.00 Vaid. f. „Ji jus myli?“ 14.30 „Global 3000“. 15.00 „Utiosovas. Daina visam gyvenimui“. 16.00 ART navigatorius. 17.00 Rusų baleto legendos. 18.00 Be kvailių. 19.00 Savaitės briaunos. 21.00 Niujorke su V.Topaleru. 23.00 „Vienintelis šou Rusijoje“.

3.00 Drama „Treneris Karteris“. 5.30 Drama „Aš žinau, kad tu žinai“. 7.00 Komedija „Laukiniai Vakarai“. 9.00 F. „Išdavikas“. 11.00 Romantinė drama „Mano pasakų princas“. 13.00 Drama „Mykolas“. 14.50 Nuotykių f. „Maverikas“. 17.05 Drama „Hačiko. Šuns istorija“. 19.00 F. „Vėtrų kalnas“. 21.00 Komedija „Žolės lapai“. 23.00 Nuotykių f. „Skūbis Dū“. 0.40 F. „Menantis pikta“.

5.35 F. „Penktoji Evangelija“. 7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šiandien. 7.20 Pasaulio paveikslų galerija su tetule Pelėda. 7.50 Gyvena gi žmonės! 8.20 Jų papročiai. 9.20 Pirma pavara. 9.50 Neatpažinti gyvi objektai. 10.20 Valgome namie. 10.55 Vasarnamiai. 12.25 „Muchtaro sugrįžimas“. 14.10 Rusiškos skyrybos. 15.25 Tyrimą atliko... 16.20 Ir vėl – sveiki! 17.20 Aukso dulkės. 19.00 Nuoširdus prisipažinimas. 19.45 Centrinė televizija. 20.50 Mano išpažintis. 21.45 „Mentų karai“. 23.35 NTV diskusijų arena. 0.40 Trileris „Nuodėmių laikas“. 2.30 Ypatinga atsitikimas. 3.00 Vaid. f. „Svajonė“.

0.40



„Nuodėmių laikas“ („Bремя грехов“) Trileris. Rusija, 2008 m. Rež. Pavelas Tupikas.

Grįždami iš laidotuvių, Igoris su žmona Zina ir jos broliu Olegu kalnų papėdėje randa apvirtusį automobilį, jo salone – du kūnus, o bagažinėje – pilnutėlį krepšį pinigų. Šis radinys visai kompanijai tampa žmoniškumo išbandymu.

5.00 „Tikrosios namų šeimininkės“. 6.35, 14.40 „Milijonieriaus nuotaka“. 7.20, 15.25, 17.40 „Šok iki nukritimo“. 9.00 „Seklys“. 10.30, 19.10 „Tėvai“. 11.15 „Mamos vaikučiai“. 12.50 „Žaidimai“. 16.10 „Heivenas. Sveiki atvykę į Heiveną“. 18.25 „Šauktiniai policininkai“. 20.00 „Gera žmona“. 20.45 „Džekės sesuo“. 21.45 „Gailestingumas“. 23.20 „Gilmorų merginos“.

naujienos

7.00 BBC naujienos (kas valandą). 7.30, 14.30 Naujienos iš viso pasaulio. 8.30 Europos politikos apžvalga. 9.30 Kelionių laida. 10.10, 11.10, 12.10, 13.10, 15.10, 23.10, 0.10 Tarptautinės naujienos. 10.30, 22.30 Karališkas žaidimas – golfas. 11.30 Žvilgsnis iš Londono. 12.30, 0.30 Iššūkis pasauliui. 13.30 Mūsų pasaulis. Mormonų kandidatas. 15.30 Olimpinės viltys. 16.15, 1.45 Laida apie sportą. 16.30 Įsijunk internetą. 17.30, 23.30 Horizontai. 18.10 Steve’as Jobsas: milijardo vertas hipis. 19.30 Indijos verslo apžvalga. 20.30 Olimpinės viltys. 21.00, 21.30 Anglijos futbolo apžvalga. Jūsų nuomonė. 1.30 Azijos verslo apžvalga.

6.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 7.00, 10.00 Pasaulio sporto naujienos. 7.30 Transporto mazgas. 8.00 Tarptautiniai reportažai. 8.15 Artimieji Rytai 8.30 Pokalbiai apie Aziją. 9.00 Tarptautiniai reportažai. 9.15 Europos verslas. 9.30 Verslo kelionės. 10.30 Laida apie buriavimą. 11.00 Tarptautiniai reportažai. 11.30 Trumpai ir aiškiai. 12.30, 23.30 Sinjay Guptos reportažai. 13.00 CNN pristato. 15.00 F.Zakaria. Visuotinė padėties nustatymo sistema. 16.00 Suvienyta valstybė. 17.00 Prie pasaulio žemėlapio. 17.30 Afrika iš arti. 18.00 Pasaulis kaip finansų rinka. 18.15 Azijos verslas. 18.30 Pasaulis kaip finansų rinka. 18.15 Azijos verslas. 18.30 CNN verslas. Artimieji Rytai. 19.00 Pasaulio sporto naujienos. 20.00 Prie pasaulio žemėlapio. 20.30 Afrikos balsai. 21.00 Pasaulio žemėlapis. 21.30 „CNN Go“. 22.00 F.Zakaria. Visuotinė padėties nustatymo sistema. 23.00 Prie pasaulio žemėlapio. 0.00 Tarptautiniai reportažai.

muzika

7.00, 12.45, 15.30, 19.00, 21.00, 3.00 MCM dainos. 9.05 50 geriausių dainų. 14.15 Muzikos naujienos. Interviu su žvaigžde. 14.30 „Starter TV“. Geriausi vaizdo klipai. 17.30 Vaizdo klipai. Vaizdo žaidimų naujienos. 20.00 Geriausios JAV dainos. 21.30 Muzikos naujienos. Interviu su žvaigžde. 21.45 Devintojo dešimtmečio TV. 22.45 „Starter TV“. Geriausi vaizdo klipai. 23.45 Subkultūra. 24.00 „Top Tubes“. Geriausios dainos.

7.00 Pusryčių klubas. 9.00 Tik hitai. 12.00, 21.30 Evoliucija. 13.00, 20.30 „Eilinė Onutė“. 14.00, 19.30 Aš turiu antsvorio. 15.00, 18.00 Ekstremalūs išbandymai. 16.00, 18.30 Čelsės gyvenimas. 16.30 Kai man buvo 17 metų. 17.00 „Made“. 22.00 „Paauglės motinos“. 23.00 Mano saldusis 16-asis gimtadienis. 23.30, 1.30 TV šou „Interneto kvailiai“. 0.00 „Džersio pakrantė“. 1.00 „Kanjonas“. 2.00 „Mirties slėnis“. 2.30 Muzikos kokteilis.

5.05 Džiazas. 10.30 Koncertas „Il faraone sommerso“ 11.50 J.S.Bacho Mišios b-moll. Diriguoja J.Savallas. 13.05, 17.30, 20.50 Divertismentas. 14.30 Kvartetas „Diotima“ koncertuoja Fontenblo rūmuose. 16.30 Džiazo legendos. T.Monkas. 18.00 J.Adamso opera „Daktaras Atomikas“. Dainuoja Amsterdamo operos teatro artistai. 21.30 J.Kyliano baletas „Vaškiniai sparnai“. 21.55 J.Kyliano baletas „Mėnulio princesė“. 23.30 Džiazas. Koncertuoja „Los Van Van grupė“. 1.00 Džiazas. Koncertuoja R.Scott ir „La Velle“.


2012 04 08 dokumentika

sekmadienis

sportas

9.00 Ryto programa. 10.00 Kelionė Amazonės upe. 11.00 Geriausios kelionės motociklu. 12.00 Keliautojas. Piratų pėdsakais. 13.00 Kelionė per Indiją pirmos klasės vagonu. 14.00 Didysis gidas. 15.00 Pavasaris Airijoje. 15.30 Pavasaris Kanadoje. 16.00 Keliautojas. Jungtinių Valstijų pilietinis karas. 17.00 Sporto planeta. Indija. 18.00 Kelionė per Indiją pirmos klasės vagonu. 19.00 Keliautojas. Malaizija. 20.00 Keliaukite dabar. Balandis. 21.00 Skaniausi valgiai. Taivanas. 22.00 Kelionės jūromis. Filipinai. 23.00 Keliautojas. Taitis ir Samoa. 0.00 Skaniausi valgiai. Taivanas. 1.00 Nakties programa.

9.00 Ryto programa. 10.00 „Guinness“ alaus darykla Dubline. 11.00 Pašėlę išradėjai. 12.00 Pavojingi susitikimai. Lokių pasaulyje. 13.00 Gimę šliaužioti – gali skraidyti? 14.00 JAV prezidento G.Busho interviu. 15.00 Rugsėjo 11-oji ir amerikietiška svajonė. 17.00 Pašėlę išradėjai. 18.00 „Porsche“ gamyklos. 19.00 „Titanikas“: interviu su režisieriumi J.Cameronu. 21.00 Kosmoso odisėja. 22.00 „Titanikas“: interviu su režisieriumi J.Cameronu. 0.00 Kosmoso odisėja. 1.00 Nakties programa.

7.00 Gorilų mokykla. Nauji draugai, seni draugai. 7.25 Krokodilų medžiotojas. Miške. 8.15 J.Corwino pasivaikščiojimai. Luiziana kviečia. 9.10 Mažylių planeta. Motinos instinktas. 10.05 „Laukinis šou“. 11.00 Chriso Humphrey zoologijos sodas. 11.25 Veterinaras. 11.55 Kinologija. 12.50 Laukinė Prancūzija. Pasroviui. 13.45 Vertėjas iš šunų kalbos. 14.40 Laukinės gamtos SOS. 15.35 Kačių neįmanoma nemylėti. 16.30 Laukiniai našlaičiai. 17.25 „Dižiojo penketuko“ iššūkis. 18.20 Nuodų medžiotojas. Nuodai iš dykumos. 19.15 N.Marvenas pristato. Kita Kinija. 20.10 Keisti N.Bakerio gyvūnai. Driežas. 21.05 A.Stevenso nuotykiai. Prarastas Australijos rojus. 22.00 Žemės planeta. 22.55 Gyvų mirusiųjų įkandimas. 23.50 Grandininiai šunys. 0.45 Laukiniai ir pavojingi. Juodojo delfino užpuolimas.

6.00 „Gigantiški statiniai“. 7.00 „Milžiniškų objektų pervežėjai“. 8.00 „Supermokslas“. 9.00 „Gentis“. 10.00 „FTB: kova su nusikalstamumu“. 11.00 „Oro mūšiai“. 12.00 „Gigantiški statiniai“. 13.00 „Milžiniškų objektų vežėjai“. 14.00 „Supermokslas“. 15.00 „Gentis“. 16.00 „FTB: kova su nusikalstamumu“. 17.00 „Oro mūšiai“. 18.00 „Gigantiški statiniai“. 19.00 „Milžiniškų objektų vežėjai“. 20.00 „Supermokslas“. 21.00 „Gentis“. 22.00 „Susitikimai su pavojingiausiais žmonėmis D.Britanijoje“. 23.00 „Iš vidaus“.

8.00 „Biblijos mįslės“. 10.00 „Senovės Korėjos medicina“. 11.00 „Haydno beieškant“. 12.00 „Ustikos sąmokslas“. 13.00 „Požeminė Roma“. 14.00 „Seniai pamirštos dietos“. 15.00 „Godardas: pagaminta JAV“. 16.00 „Biblijos mįslės“. 18.00 „Masinio naikinimo ginklai“. 19.00 „Pirmojo Tanzanijos prezidento palikimas“. 20.00 „Rasizmo istorija“. 21.00 „Geltonasis namas“. 22.30 „Gyvūnai, pakeitę istoriją“. 23.00 „Ar žinai, kas esi?“ 0.00 Nakties programa.

8.00 „Pingvinai: paukščiai, panorę būti žuvimis“. 9.00 „Kalahario starai“. 10.00 „Paskutinysis dramblių varovas“. 11.00 „Laukiniai Andai“. 12.00 „Gyvūnų parkas“. 13.00 „N.Marveno nuotykiai Arktyje“. 14.00 „Baltieji lokiai ir grizliai. Pasaulio viršūnėje“. 15.00 „Mara – mirties upė“. 16.00 „Žiema Jeloustoune“. 17.00 „Lokių užkalbėtojo sugrįžimas“. 18.00 „Greitoji gyvūnų pagalba“. 19.00 „Paskutiniai Europos laukiniai arkliai“. 20.00 „Gyvūnų parkas“. 21.00 „Paskutinis šansas: orangutanai ir Joanna Lumley“. 22.00 „Klimato kaitos karštinė“. 23.00 „Plėšrūnų puota“. 0.00 Nakties programa.

8.30 Televitrina. 9.30 Automoto. 10.00 Krepšinio pasaulyje. 10.30 Adrenalinas. 11.00 Lietuvos krepšinio lyga. Kauno „Žalgiris“–Vilniaus „Lietuvos rytas“. 12.45 Futbolo dievai. M.van Bastenas. 13.25 Ispanijos ACB krepšinio lyga. Malagos „Unicaja“–„Assignia Manresa“. 15.25 Sportas LT. Ateities krepšinio žvaigždės šiandien (kovas). 15.55 VTB vieningoji lyga. Krasnodaro „LokomotivKuban“–Kauno „Žalgiris“. 18.00 Futbolo dievai: F.Beckenbaueris. 18.30 VTB vieningoji lyga. „Nižnij Novgorod“– Vilniaus „Lietuvos rytas“. 20.20 Krepšinio pasaulyje. 20.50 Italijos „Serie A“ lyga. „Cagliari“–Milano „Inter“. 22.50 Italijos „Serie A“ lyga. XXX turo apžvalga.

9.00 Motosportas. „Nascar–Goody’s Fast Relief“ 500 mylių lenktynių apžvalga. 9.55 Futbolas. Anglijos „Premier“ lyga. „Sunderland“– „Tottenham“. 11.45 Futbolas. Anglijos „Premier“ lyga. „Stoke“– „Wolverhampton“. 13.35 Krepšinis. Eurolyga. 15.25 Futbolas. Anglijos „Premier“ lyga. „Manchester United“–QPR. Tiesioginė transliacija. 17.30 Futbolas. UEFA čempionų lygos apžvalga. 17.55, 0.00 Futbolas. Anglijos „Premier“ lyga. „Arsenal“– „Manchester City“. 20.00, 21.00 „Formulė-1“. Australijos „Didžiojo prizo“ lenktynių apžvalga. 21.55 Futbolas. Prancūzijos lyga. PSG–„Marseille“.

9.30 Airijos ralis. 10.00 Pasaulio dviračių treko čempionatas. 14.00 Dviračių lenktynės Paryžius–Rubė. 18.00 Akmenslydžio vyrų pasaulio čempionato finalas. 20.00 Tenisas. Moterų turnyras Čarlstone. Finalas. 21.45 Sporto kuriozai. 23.15 Dešimt geriausių „Eurosport“ transliacijų. 23.45 Pasaulio dviračių treko čempionatas. 0.45 Dviračių lenktynės Paryžius–Rubė. 1.45 Tenisas. Moterų turnyras Čarlstone. Finalas.

7.00 Ryto programa. 7.45 TV parduotuvė. 9.30 Laivas. 10.00 Golfas. 10.30 Futbolas. Bundeslyga. 12.00 Pokalbių laida. 15.00 Futbolas. Bundeslygos apžvalga. 16.15 Ledo ritulys. Vokietija–Rusija. 18.45 Motosporto naujienos. 20.00 HT. Internetinis futbolas. 21.00 Motosporto naujienos. 23.00, 0.45 „Sport1“ naujienos. 23.30 Futbolas. Bundeslyga. 1.00 Nakties programa.

25


26

pirmadienis

2012 04 09

lietuviškos

18.30 Ačiū, kad esi.

19.00 „Kontrabandiniai kiaušiniai“.

19.10 Anim. komedija „Kung Fu Panda“.

16.30 Lietuvos komiko vakaras 2012.

18.20 Konkurso „Mis Lietuva 2012 m.“ finalas.

8.00 Anim. f. „Visagaliai keršytojai“ (JAV, 2006 m.). 9.15 „Aviukas Šonas“. 9.30 Anim. komedija „Volisas ir Gromitas. Ne tos kelnės“ (D.Britanija, 1993 m.). 10.00 Anim. s. „Kurmis ir. Kurmis ir laikrodis“ (Čekija). 10.30 Jaunųjų talentų konkursas „Vunderkindai.lt“. 12.00 BBC dokumentika. Istorinis dok. f. „Atlantida. Pasaulio pabaiga – legendos gimimas“ (D.Britanija, 2011 m.). 14.00 Auksinė Agathos Christie kolekcija. „Mis Marpl. Mėlynoji pelargonija“ (D.Britanija, 2010 m.) (N-7). 16.00 IX tarptautinis cirko festivalis „Circo Massimo“ (7). 17.00 Retro duetai. Koncertas. 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.20 Sportas. 18.25 Orai. 18.30 Ačiū, kad esi. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 20.35 Sportas. 20.40 Orai. 20.45, 22.15 Istorinė drama „Katynė“ (Lenkija, 2007 m.) (N-7). 22.10 Loterija „Perlas“. 23.10 Andriaus Kulikausko ir Sauliaus Bareikio autorinis vakaras.

6.15 Anim. f. „Brolyčio Zuikio nuotykiai“ (JAV, 2006 m.). 7.30 Anim. f. „Skūbis Dū ir Meksikos monstras“ (JAV, 2003 m.). 8.55 Komedija „Margi, pirmyn!“ (Australija, JAV, 2001 m.). 10.55 Nuotykių f. „Žiedų valdovas. Karaliaus sugrįžimas“ (JAV, Naujoji Zelandija, Vokietija, 2003 m.) (N-7). 14.55 Nuotykių f. „Sugrįžimas į Žydrąją pakrantę“ (JAV, 1991 m.) (N-7). 17.00 Nuotykių komedija „Baltoji dykumos saulė“ (Rusija, 1969 m.) (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 18.55 Sportas. 18.58 Orai. 19.00 Muz. kriminalinė veiksmo drama „Kontrabandiniai kiaušiniai“. Dalyvauja U.Skonsmanaitė, T.Ališauskas, A.Ramanauskas, M.Jampolskis, J.Bareikis, A.Štukytė, J.Zavaliauskas, K.Sakalauskas ir kt. 21.00 Veiksmo komedija „Ieškokit Gudručio!“ (JAV, 2008 m.) (N-7). 23.15 Romantinė drama „Puikybė ir prietarai“ (Prancūzija, D.Britanija, 2005 m.) (N-7). 1.55 „Įstatymas ir tvarka. Nusikaltimo motyvai“ (N-7).

6.10 Teleparduotuvė. 6.25 Muz. komedija „Roko stovykla 2. Paskutinis koncertas“ (JAV, 2010 m.). 8.25 Anim. f. „Tomas ir Džeris. Stebuklingas žiedas“ (JAV, 2002 m.). 9.35 Anim. komedija „Kempiniukas Plačiakelnis“ (JAV, 2004 m.). 11.05 Komedija „Daktaras Dolitlis“ (JAV, 1998 m.). 12.50 Anim. f. „Alioša Popovičius ir Slibinas Tugorius“ (Rusija, 2005 m.). 14.30 Komedija „Ponia Dautfajė“ (JAV, 1993 m.). 16.55 Komedija „Išdykėlis Danstonas“ (JAV, 1996 m.). 18.35 Susitikime virtuvėje. 18.45 TV3 žinios. 18.55 TV3 sportas. 18.58 TV3 orai. 19.10 Anim. komedija „Kung Fu Panda“ (JAV, 2008 m.). 21.00 Veiksmo komedija „Ponas ir ponia Smitai“ (JAV, 2005 m.). 23.20 Siaubo f. „Nepažįstamieji“ (JAV, 2008 m.). 1.00 „Kalėjimo bėgliai“.

6.30 Televitrina. 7.00 Žinios (k). 7.25 Smagiausios akimirkos (k). 8.00 Skanus pokalbis (k). 9.00 Komedija „Aš parsisiunčiau vaiduoklį“ (Kanada, JAV, 2004 m.). 11.00 „Prajuokink mane“ (k). 12.00 „Milijonieriai“ (k). 12.30 Sveikinimai. 14.00 „Auksiniai svogūnai 2012“ (k). 16.30 Lietuvos komiko vakaras 2012. 19.00 „Užkalnio 5“. 20.00 Žinios. 20.15 Verslas. 20.19 Sportas. 20.23 Orai. 20.25 „Milijonieriai“. 21.00 „Mentai“ (N-7). 23.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 0.00 „Galileo: norintiems žinoti“ (k). 0.30 Tauro ragas (N-7) (k). 1.00 „Bamba“. Interaktyvus šou suaugusiesiems (S).

7.10 „Dičkis šuo Klifordas“. 7.45 „Padūkėlis Eliotas“. 8.10 „Oskaro oazė“. 8.20 Muzikinė komedija „Muzikos imperija“ (JAV, 1995 m.). 10.20 Komiška fantastinė drama „Bogusas“ (JAV, 1996 m.) (N-7). 12.50 2012 m. Amerikos muzikos „Grammy“ apdovanojimai. Vaizdo įrašas iš Los Andželo. 16.00, 17.00, 18.00 Žinios. Orai. 16.15 Dok. f. „Visa tiesa apie klimato kaitą“. 17.20 Dok. f. „Ką žinojo popiežius?“ (N-7). 18.17 Supermargutis. Finalas. 18.20 Konkurso „Mis Lietuva 2012 m.“ finalas. Tiesioginė transliacija iš Klaipėdos. 21.00 Reporteris. 21.28 Orai. 21.30 Mokslinė drama „Versmė“ (JAV, 2006 m.) (N-14). 0.00 Dok. f. „Visa tiesa apie klimato kaitą“. 0.45 Dok. f. „Ką žinojo popiežius?“ (N-7).

11.05 TV3



20.45 LTV



„Daktaras Dolitlis“ („Doctor Dolittle“)

„Katynė“ („Katyń“)

Pagal Hugh Loftingo knygelę „Pasakojimas apie daktarą Dolitlį“ sukurtame filme gydytojui Džonui Dolitliui nutinka keistas dalykas – jis pradeda suprasti gyvūnų kalbą. Gandas apie nuostabųjį veterinarą netrunka pasklisti po gyvūnijos pasaulį, ir pas daktarą Dolitlį skuba visi, kuriems niekas daugiau nebegali padėti.

Iki naujųjų laikų slaptuose Rusijos saugumo archyvuose po devyniais užraktais buvo laikomi dokumentai, kuriuose parašyta, kad Katynės miškuose 1940-ųjų kovo 5 d. buvo sušaudyta daugiau nei 25 tūkst. lenkų karininkų, dvarininkų, inteligentų ir tarnautojų. Tik neseniai atsirado galimybė apie šią tragediją sukurti filmą.

Komedija. JAV, 1998 m. Rež. Betty Thomas.

Istorinė drama. Lenkija, 2007 m. Rež. Andrzejus Wajda.


2012 04 09

pirmadienis

regioninės tv

8.00 „Skamba skamba kankliai“. Koncertuoja festivalio svečiai folkloro ansambliai „Mtiebi“ (Gruzija) ir JVLMA (Latvija). 9.00 Romantinė komedija „Vedybų planuotoja“ (JAV, 2001 m.) (N-7). 10.50 Antanas Kučinskas. Dviejų veiksmų opera vaikams „Bulvinė pasaka“. 11.45 Dalia Kutraitė kalbina... Vincentą Sladkevičių. 12.15 Auksinė Agathos Christie kolekcija. „Puaro“ (D.Britanija, 2010 m. ) (N-7). 13.45 Aktoriaus, režisieriaus Algio Matulionio 65-mečiui. LTV videofilmas. Martino Zyverto „Valdžia“ (1, 2) (1992 m.). 15.35 „Kai aštuoniolika sukanka...“ Šventinis Šv. Kristoforo kamerinio orkestro gimtadienio koncertas. Meno vadovas ir dirigentas Donatas Katkus. 17.00 Lietuvos nacionalinio dramos teatro spektaklis. Marius Katiliškis. „Paskendusi vasara“. Pjesės autorius ir režisierius Julius Dautartas. 19.35 Kazimiero Vasiliausko 90-osioms gimimo metinėms. Dok. f. „Monsinjoras“ (1997 m.). 20.00 Mano dainos Jums, mylimos moterys. Liongino Abariaus kūrybos vakaras. 21.40 „Kukučių sakmės“ (3). 23.00 Panorama (k). 23.10 Sportas (k). 23.13 Orai (k). 23.15 Pasaulio lietuvių dainų šventė (2003 m.). Kartų vakaras. Roko opera „Velnio nuotaka“.

8.05 Teleparduotuvė. 8.40 „Drakonų kova Z“ (N-7). 9.10 „Supermeno nuotykiai“. 9.35 „Kovotojas Reksas“. 10.05 „Betmenas“. 10.30 Būk mano meile! (N-7). 11.30 „Meilės sparnai“. 12.30 „Intrigų dvaras“. 13.30 „Indiškos aistros“. 14.30 „Laukinė širdis“. 15.30 Teleparduotuvė. 16.00 Nuotykių komedija „Kazamas“ (JAV, 1996 m.). 17.42 Žodis – ne žvirblis. 17.45 Melodrama „Pašok su manimi“ (JAV, 1998 m.) (N-7). 20.10 NemaRUS kinas. „Žiaurus romansas“ (Rusija, 1984 m.). 23.00 Kriminalinė drama „Nežinoma Amerikos istorija“ (JAV, 1998 m.) (N-14). 1.10 Sveikatos ABC (k).

6.30 Žinios. 6.45 Neišgalvoti gyvenimai. 7.15 24 valandos (N-7). 8.00 Valanda su Rūta. 9.30 KTV – kino ir televirtuvė. 9.55 Ne vienas kelyje. 10.30 24 valandos (N-7) (k). 11.15 Valanda su Rūta (k). 12.45 KTV – kino ir televirtuvė. 13.15 Ne vienas kelyje (k). 13.45 24 valandos (N-7) (k). 14.30 Valanda su Rūta (k). 16.00 KTV – kino ir televirtuvė. 16.30 Ne vienas kelyje (k). 17.00 Infodiena. 21.00 Infodiena (k). 1.00 Nakties programa.

9.00 Kino ekspresas (k). 9.30 Biografinė drama „Coco Chanel“ (1) (N-7). 11.05 Koncertas „Džiazuoja Lana Gordon“. 12.00 Komedija „Dviejų per daug“ (N-7). 14.00 Koncertas „Atgimę Bitlai“. 15.00 Telelaikraštis. 15.20 Nuo šeštadienio iki šeštadienio (k). 15.45 Romantinė komedija „Kai mes susitikome...“ (N-7). 18.15 Gyvenu čia. 18.45 G.Puccini opera Kregždutė“. 20.30 Istorinė laida „Mūsų praeities beieškant“. 21.00 Biografinė drama „Coco Chanel“ (2) (N-7). 22.40 Drama „Santuoka“ (N-7).

8.00 Komedija „Prilaikyk liežuvį“ (D.Britanija, 2005 m.) (N-14). 9.45 Drama „Mergina, verta milijono“ (JAV, 2004 m.) (N-14). 12.05 Drama „Mano vaivorų naktys“ (Honkongas, Kinija, Prancūzija, 2007 m.) (N-14). 13.45 Drama „Lūšnynų milijonierius“ (JAV, D.Britanija, 2008 m.) (N-14). 15.50 Romantinė drama „P. S. Myliu tave“ (JAV, 2007 m.) (N-14). 18.30 Muz. drama „Muzika, suradusi mus“ (JAV, 2007 m.) (N-7). 20.25 Fantastinė komedija „Pietietiškos istorijos“ (Prancūzija, 2006 m.) (N-14). 22.50 Muz. komedija „Neatrastasis“ (Vokietija, JAV, 2005 m.) (N-14).

9.15 Teleparduotuvė. 9.30 Universitetai.lt. 10.00 „Išlikimas“. 11.00 „Konano nuotykiai“. 12.00 „Melo teorija“. 13.00 „Trečias luitas už Saulės“. 14.00 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 14.30 Teleparduotuvė. 15.00 „Konano nuotykiai“. 16.00 „Išlikimas“. 17.00 „Flešas Gordonas“. 18.00 „Melo teorija“. 19.00 „CSI Majamis“. 20.00 „Trečias luitas už Saulės“. 21.00 „Moterų lyga. Vyrai, pinigai ir meilė“. 21.30 Trileris „Rykliai puola 3. Megalodonai“ (JAV, 2002 m.). 23.25 „CSI Majamis“. 0.25 „Flešas Gordonas“.

10.25 „Linksmieji traukinukai“. 10.40 Senoji animacija. 11.15 Nomeda. 12.05 Valgyk ir lieknėk. 13.00 „Visos upės teka“. 14.00 „Moterys meluoja geriau“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Marthos Stewart šou. 17.00 Valgyk ir lieknėk. 18.00 „Moteris be praeities“. 19.00 „Visos upės teka“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 20.30 Nomeda. 21.20 „Moterys meluoja geriau“. 22.20 „Moteris be praeities“.

8.45 Ieškokime geriausio! 9.00 „Penkių žvaigždučių atostogos“ (1). 9.30 „Pavojingi Ostino Styvenso nuotykiai“. 10.30, 17.45, 1.00 Humoro laida „Maski šou“. 11.00 „Apgaulinga tiesa“. 12.00 F. „Bebriuko nuotykiai“ (Prancūzija, 2008 m.). 13.25 „Neišvengiamos katastrofos“ (N-7). 14.25 F. „Kietos mergiotės“ (Vokietija, 2008 m.). 16.05 F. „Tomo vidurnakčio parkas“ (D.Britanija, JAV, Japonija, 1999 m.). 18.15 „Kritinė riba“ (N-7). 19.15 „80 gražiausių salų“. 19.45 Ieškokime geriausio! 20.00 „Balticum TV“ žinios. 20.15 „Virtuvė ant ratų“ (8). 20.45 Kinomano užrašai. 21.00 F. „Mergaitė ir lapė“ (Prancūzija, 2007 m.). 22.45 „Balticum TV“ žinios. 23.00 „Jūros patruliai“ (N-7). 0.00 „Sakalas ir balandė“.

4.09 Pirmadienis. 7.00 Muzika. 7.45 Muzikinė vaivorykštė (k). 8.45 Kauniečių akimis (k). 9.00 Kontaktas (k). 10.05 „Betmenas“. 10.30 „Būk mano meile“. 11.30 „Meilės sparnai“. 12.30 „Intrigų dvaras“. 13.30 „Indiškos aistros“. 14.30 „Laukinė širdis“. 15.30 Teleparduotuvė. 16.00 Nuotykių komedija „Kazamas“. 17.42 „Žodis – ne žvirblis“. 18.00 Muzika. 19.30 Kultūros alėja (k). 20.00 Muzika. 21.10 „Žiaurus romansas“. 23.00 Kriminalinė drama „Nežinoma Amerikos istorija“. 0.10 Sveikatos ABC (k).

23.00 TV1



23.15 LNK



„Nežinoma Amerikos istorija“ („American History X“)

„Puikybė ir prietarai“ („Pride and Prejudice“)

Po to, kai brolių Dereko ir Denio tėvas ugniagesys darbo metu nužudomas juodaodžių kvartale, vaikinai ima nekęsti visų Amerikos juodaodžių, patenka į neofašistų bendruomenę „Apaštalų mokiniai“ ir pamažu tampa negailestingais antžmogiais. Derekas greitai atsiduria kalėjime.

Penkias dukteris užauginę Benetai tikisi, kad jų mergaitės ištekės už turtingų vyrų ir taip pagerins šeimos finansinę padėtį. Vieną vasarą į miestelį atvyksta viengungis Binglis su draugu Darsiu. Lizei Darsis taip nepatinka, kad mergina prisiekia jo nekęsti visą gyvenimą...

Kriminalinė drama. JAV, 1998 m. Rež. Tony Kaye.

Romantinė drama. Prancūzija, D.Britanija, 2005 m. Rež. Joe Wrightas.

27


28

PIRMADIENIS

2012 04 09

UŽSIENIO

FILMAI

7.00 Labas rytas. 10.00 Gyvenk sveikai! 11.00, 14.00 Naujienos. 11.35 „Kriminalinės kronikos“. 12.00 Mados nuosprendis. 13.00 Kitos naujienos. 13.20, 1.20 „Suprasti. Atleisti“. 14.15 „Sužadėtuvių žiedas“. 16.00 „Gaujos“. 17.00 Vakaro naujienos. 17.50 Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.45, 4.00 „Atotrūkis“. 21.50 „Atsargiai, Nagijevas!“ 23.00 Pozneris. 0.15 Vakaro naujienos. 0.30, 6.50 Lietuvos laikas. 0.30 „Pirma klasė“ su I.Ochlobystinu. 2.15 Vaid. f. „ Devynios vienų metų dienos“. 4.55 „Sužadėtuvių žiedas“.

5.00 Rusijos rytas. 9.05 „Labas, mama!“ 10.00, 13.00, 15.45, 19.00 Žinios. 10.30 Naujuose namuose. 11.10 Apie tai, kas svarbiausia. 12.25, 0.20 „Kulaginas ir partneriai“. 13.50 „Jefrosinija“. 14.45 „Kilmingų mergelių institutas“. 16.50 Nikolajaus Baskovo vedybų agentūra. 17.50 Tiesioginis eteris. 19.50 „Dvidešimt metų be meilės“. 21.35 S. „Seklys Samovarovas“. 22.35 Bomba Japonijai. R.Zorgė. 23.25 „Liepsnos spalva“. 0.50 Žinios +.

5.55, 12.05 Šeimos dramos. 6.45, 13.00 „Sandokanas 3. Du tigrai“. 7.20, 18.45 Nemeluok man! 8.10 Švarus darbas. 9.00 Teismo valanda. 10.15, 20.55 Slaptos teritorijos. 11.10, 19.50 Kviestinė vakarienė. 13.35 „Pagal įstatymą“. 14.00 Skubus iškvietimas 112. 14.35 „Gundymai“. 16.25 Keistenybės. Stebuklas. Laiškas Dievui. 17.20 Pragaro virtuvė. 21.55 Specialusis projektas. Mėnulio lenktynės. 23.50 Gyvensite. 0.20 Naujienos 24. 0.45 „Tyrėjai“.

6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00

4.55 NTV rytas. 7.40 Mūsų kosmosas. 8.35, 14.35, 17.35 Ypatingas atsitikimas. 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15 Šiandien. 9.25 A.Žurbinas. Atmintinos melodijos. 10.05 Programa maksimum. 11.05 Rusiškos sensacijos. 12.35 Iki teismo. 13.30 Prisiekusiųjų teismas. 15.30 „Uodega“. 17.20 Muzikinės istorijos. 18.30 Prokuroro patikra. 19.35 Kalbame ir rodome. 20.25 „Eigulys“. 22.40 „Krapivinų byla“. 23.40 Savas žaidimas. 0.25 Sąžiningas pirmadienis. 1.15 Piktžodžiavimo mokykla.

12.00 13.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00

Šalis ir žmonės. Anim. f. Pergalės kaina. „Juodas varnas“. „Versija“. Savaitės briaunos. 2012-ieji. Vaid. f. „Svajoti nekenkia“. „Juodas varnas“. Ypatinga nuomonė. „Avantiūristė“. Ypatinga nuomonė. Byla. Skeneris. „Versija“. Dabar pasaulyje. Vaid. f. „Fuetė“.

15.30



„Uodega“ („Хвост“) Kriminalinis serialas. Rusija, 2011 m. Rež. Romanas Barabašas.

Ryški vidutinio amžiaus moteris Ana Chvostova viena augina sūnų Kostiką. Laisvalaikiu Ana mėgsta skaityti detektyvus. Ji labai nudžiunga, kai jos Kostikas tampa milicininku. Motina tiki, kad jos sūnaus laukia puiki profesinė ateitis.

NAUJIENOS

7.00 Drama „Žemės širdis“ (Ispanija, D.Britanija, 2007 m.) (N-7). 9.00 F. „Kur tas Fredas?“ (Vokietija, 2006 m.). 11.00 F. „Kad ir kas nutiktų“ (JAV, Prancūzija, 2009 m.). 13.00 F. „Kaip svarbu būti rimtam“ (D.Britanija, JAV, 2002 m.). 15.00 F. „Viki Kristina Barselona“ (Ispanija, JAV, 2008 m.) (N-7). 17.00 Romantinė drama „Medis“ (Prancūzija, Australija, 2010 m.). 19.00 Anim. nuotykių komedija „Planeta 51“ (Ispanija, D.Britanija, JAV, 2009 m.). 21.00 Istorinė nuotykių drama „Devintojo legiono erelis“ (JAV, D.Britanija, 2011 m.) (N-7). 23.00 Drama „Imtynininkas“ (JAV, Prancūzija, 2008 m.) (N-7). 1.00 F. „Labas ir sudie!“ (Prancūzija, Izraelis, Italija, 2008 m.) (N-7).

7.00 BBC naujienos (kas valandą). 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 12.30, 15.30, 17.30, 20.30 Pasaulio verslo naujienos. 9.45, 10.45, 12.45, 15.45, 17.45, 20.45, 22.45, 0.45, 1.45, 2.45 Pasaulio sportas. 11.30 Atviras pokalbis. 14.00, 14.30 Grinvičo laikas. 16.00, 17.00 Azijos įvykių apžvalga. 18.30 Atviras pokalbis. 19.00, 20.00 Verslo apžvalga. 21.00, 22.00 Šiandienos pasaulio naujienos. 22.30 Pasaulio verslo apžvalga. 23.00 Naujienos iš Amerikos. 23.30 Atviras pokalbis. 24.00 Pasaulio naujienos. 0.30 Pasaulio verslo apžvalga. 1.00 Naujienos iš Amerikos. 1.30, 2.30 Azijos verslo apžvalga. 3.00 Nakties programa.

3.00 Romantinė drama „Vėtrų kalnas“. 5.00 Drama „Hačiko. Šuns istorija“. 6.30 Romantinė drama „Mano pasakų princas“. 8.30 Drama „Mykolas“. 10.30 Nuotykių f. „Maverikas“. 13.00 Komedija „Dėdė Bakas“. 14.40 Drama „Motina ir dukra“. 17.10 Nuotykių f. „Skūbis Dū“. 19.00 Veiksmo trileris „Amerikietiški kalneliai“. 21.05 Vesternas „Menantis pikta“. 23.10 Komedija „Tėtis grįžta“. 1.05 Veiksmo trileris „Amerikietiški kalneliai“.

5.00, 8.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 6.00, 9.00 Pasaulio sporto naujienos. 8.45 Pasaulio verslo ypatumai. 10.00 Pasaulio verslo apžvalga. 10.30 Pokalbiai apie Aziją. 11.30 Pasaulio verslo apžvalga. 12.00 Amerikos rytas. Žadintuvas. 13.00 Vieningas pasaulis. 14.00 F.Zakaria. Visuotinė padėties nustatymo sistema. 15.00 Naujienų srautas. 16.00 Pasaulio verslo apžvalga. 17.00 Jūsų pasaulis šiandien. Pasaulio įvykių apžvalga. 17.30 Prie pasaulio žemėlapio. 18.00 Pasaulis kaip finansų rinka. 19.00 Pasaulio sporto naujienos. 19.30 Afrikos balsai. 20.00 Prie pasaulio žemėlapio. 21.00 Tyrimai ir verslas. 22.00 P.Morgano laida. 23.00 Pasaulio saitai. 0.00 Žvilgsnis atgal. 0.30 Pasaulio sporto naujienos. 1.00 Situacijų kambarys. 2.00 Nakties programa.

5.00 „Milžiniškas ūgis“. 6.30, 15.10 „Gilmorų merginos“. 7.20, 14.20, 17.40 „Ateivių miestas“. 8.10, 12.40, 19.10 „Tikrosios namų šeimininkės“. 9.45 „Sumaištis“. 11.10 „Vestuvių šokis“. 13.30, 18.25 „Seklys“. 16.00 „Gera žmona“. 20.00 „Šok iki nukritimo“. 20.45 „Milijonieriaus nuotaka“. 21.30 „Džekės sesuo“. 22.30 „Pagrobimas“. 0.00 „Gailestingumas“.

MUZIKA

7.00, 18.45, 3.00 MCM dainos. 8.30 Vaizdo klipai. 10.00 MCM dainos. Muzikos naujienos. Interviu su žvaigžde. 11.00 Aštuoniasdešimtųjų muzika nuo A iki Z. 12.00 Mums patinka aštuntojo dešimtmečio muzika. 14.30 MCM muzika. 17.45 Vaizdo klipai. MCM kavinė. 19.45 Gyvenimas. 20.15 Muzikos naujienos. Interviu su žvaigžde. 21.00 „Top Tubes“. Geriausios dainos.

7.00 100 proc. MTV. 9.00 Kambarių plėšikai. 9.30, 15.00, 0.30 Mano saldusis 16-asis gimtadienis. 10.00, 16.00 „Paauglių svajos“. 10.30 Kai man buvo 17 metų. 11.00, 18.00 „Made“. 12.00 „Top 10“. Beyoncé. 13.00, 1.00 10 geriausių šios savaitės dainų. 14.00 Didžiausias! Naujausias! Garsiausias! 17.00 Kai man buvo 17 metų. 21.00 Aklas pasimatymas. 22.00 „Paauglės motinos“. 23.00 „Džersio pakrantė“. 0.00 TV šou „Interneto kvailiai“. 2.00 Muzikos kokteilis.

5.00 „Lotynų kvartetto“ koncertas. 10.30 Fortepijono muzika Lione. Groja M.Dalberto ir J.G.Queyrasas. 11.55 I.Bar-Shai rečitalis Liono muzikos festivalyje. 13.35 Divertismentas. 14.30 G.Bizet „Karmen“. Dainuoja R.Alagna ir E.Garanca. 17.05 Divertismentas. 17.45 Baletas „Don Kichotas“. 19.50 Džiazas. Koncertuoja S.Jorge ir „Almaz“ ansamblis. 21.00 Divertismentas 21.30 D.Bareinboimas diriguoja W.A.Mozarto Koncertą fortepijonui Nr. 22. 22.05 D.Bareiboimas diriguoja L.van Beethoveno Sonatų koncertui. 23.10 W.A.Mozarto Sonata fortepijonui Nr. 23. 23.20 Divertismentas. 1.00 Džiazas.


2012 04 09 dokumentika

pirmadienis

sportas

9.00 Ryto programa. 10.00 K.Floydas ragauja vynus. 11.00 Škotijos aromatai. 11.30 Burlaivio virtuvės šefas. 12.00 Keliautojas. Jungtinių Valstijų pilietinis karas. 13.00 Žmonijos valgiai. Vakarinė pakrantė. 14.00 Pavasaris Airijoje ir Kanadoje. 15.00 Naujosios Zelandijos geležinkeliai. 16.00 Keliautojas. Naujoji Zelandija. 17.00 Dilgėlių valgymo varžybos. 17.30 Meksikos aromatai. 18.00 K.Floydas ragauja vynus. 19.00 Keliautojas. Taitis ir Samoa. 20.00 Nutolę krantai. 20.30 Keliaukite dabar. Balandis. 21.00 Radžastanas – spalvinga legenda. 22.00 Kelionė per Indiją pirmos klasės vagonu. 23.00 Keliautojas. Taitis ir Samoa. 0.00 Senosios Kinijos paslaptys. 1.00 Nakties programa.

9.00 Ryto programa. 10.00 Vaizdo žaidimas „FIFA 2012“. 11.00 Režisierius J.Cameronas: „Titaniko“ paslaptis. 13.00 Auksinio paviano slėnis. 14.00 Didžioji migracija. 15.00 Kalintys užsienyje. Krata Meksikoje. 16.00 Inžinierių idėjos. Metro. 17.00 Nacistų medžioklė. 18.00 Nepaprastas švedų automobilis. 19.00 „Titaniko“ keleivių daiktai. 20.00 „Titanikas“: byla baigta. 22.00 Režisierius J.Cameronas: „Titaniko“ paslaptis. 0.00 Pasaulio sukūrimo paslaptys. 1.00 Nakties programa.

7.00 Orangutanų sala. Bėgimas. 7.25 Pingvinų safaris. 8.15, 16.00 „Laukinis šou“. 8.40 Claw Hillo katės. 9.10 Šunys prieš kates. 10.05 Gyvenimo greitis. Centrinės Amerikos žudikai. 11.00 Greitoji pagalba gyvūnams. 11.55 Motina. 12.50 Laukiniai našlaičiai. Operacija „Laukiniai šunys“. Gepardų gelbėjimas. 13.45 Škotijos gyvūnų apsaugos draugija. 14.10, 19.15 Laukinės gamtos SOS. 14.40, 20.10 Vertėjas iš šunų kalbos. 15.30 Žvėrių kovos laukai. Pelekai. 16.30 Chriso Humphrey zoologijos sodas. 17.00 Pakalbėkime su gyvūnais. 17.25 Kinologija. 18.20 Kačių neįmanoma nemylėti. 19.40 Susigiminiavę su beždžionėmis. Pagalba. 21.05 Gyvenimo greitis. 22.00 Bušo sodai. 22.55 Laukinėje gamtoje su N.Bakeriu. Kosta Rika. 23.20 Billas Bailey ir povai. 23.50 Auglys. 0.45 Laukiniai ir pavojingi. Slėpynės su mirtimi.

6.00 „Gigantiški statiniai“. 7.00 „Milžiniškų objektų vežėjai“. 8.00 „Supermokslas“. 9.00 „Gentis“. 10.00 „FTB: kova su nusikalstamumu“. 11.00 „Oro mūšiai“. 12.00 „Gigantiški statiniai“. 13.00 „Milžiniškų objektų vežėjai“. 14.00 „Supermokslas“. 15.00 „Gentis“. 16.00 „FTB: kova su nusikalstamumu“. 17.00 „Oro mūšiai“. 18.00 „Stipriausi koziriai“. 18.30 „Sankirta“. 19.00 „Pragariškas rodeo“. 20.00 „Adrenalino ieškotojai“. 21.00 „Stebuklingos istorijos“. 22.00 „Susitikimai su pavojingiausiais žmonėmis D.Britanijoje“. 23.00 „Iš vidaus“.

8.00 „Biblijos mįslės“. 10.00 „Masinio naikinimo ginklai“. 11.00 „Pirmojo Tanzanijos prezidento palikimas“. 12.00 „Rasizmo istorija“. 13.00 „Geltonasis namas“. 14.30 „Gyvūnai, pakeitę istoriją“. 15.00 „Ar žinai, kas esi?“ 16.00 „Biblijos mįslės“. 17.00 „Viktorijos laikų vaistinė“. 18.00 „Genialusis dizainas“. 19.00 „Hitleris ir tyrinėtojai“. 20.00 „Roma: paskutinis bastionas“. 21.00 „Gynyba pagal Garou“. 23.00 „Žemės ūkio raida XX a. D.Britanijoje“. 0.00 Nakties programa.

8.00 „Žiema Jeloustoune“. 9.00 „Lokių užkalbėtojo sugrįžimas“. 10.00 „Greitoji gyvūnų pagalba“. 11.00 „Paskutiniai Europos laukiniai arkliai“. 12.00 „Gyvūnų parkas“. 13.00 „Paskutinis šansas: orangutanai ir Joanna Lumley“. 14.00 „Klimato kaitos karštinė“. 15.00 „Plėšrūnų puota“. 16.00 „Gyvūnai kaip ir mes“. 17.00 „Japoninės markatos. Tvirtos ir nelabai“. 18.00 „Delfinų gynėjas“. 19.00 „Jūrinis erelis. Paukštis su auksinėm akim“. 20.00 „Džiunglių sėklos“. 21.00 „Safario veterinarai“. 21.30 „Negailestinga dykuma“. 22.00 „Sugrįžimas į Pingvinų miestą“. 23.00 „Paskutiniai rojaus kampeliai – Gerosios Vilties kyšulio medžiotojai“.

9.00 Televitrina. 10.00 Italijos „Serie A“ lyga. „Cagliari“–Milano „Inter“. 11.45 Italijos „Serie A“ lyga. Romos „Lazio“–Neapolio „Napoli“. 13.30 Italijos Serie A lyga. XXX turo apžvalga. 14.30 Krepšinio pasaulyje. 15.00 Automoto. 15.30 VTB vieningoji lyga. Krasnodaro „LokomotivKuban“–Kauno „Žalgiris“. 17.15 Lietuvos krepšinio lyga. Kauno „Žalgiris“–Vilniaus „Lietuvos rytas“. 19.00 Olimpinės žaidynės. 19.15 Futbolo dievai. D.Maradona. 19.45 Sporto metraštis. 19.55 Ispanijos ACB krepšinio lyga. „Caja Laboral“–Madrido „Real“. 22.00 Sportas LT. Jaunimo bokso turnyras Dano Pozniako atminimui. 23.00 Olimpinės žaidynės. 23.15 Futbolo dievai.

10.55 „Trans World Sport“ žurnalas. 11.55 Futbolas. Prancūzijos lyga. PSG–„Marseille“. 13.45 Futbolas. Anglijos „Premier“ lyga. „Manchester United“–QPR. 15.35 Futbolas. Anglijos „Premier“ lyga. „Arsenal“–„Manchester City“. 17.25 Futbolas. Anglijos „Premier“ lygos apžvalga. 18.25 Futbolas. Prancūzijos „Ligue 1“ rungtynių apžvalga. 19.25 „Aston Villa“– „Stoke“. Tiesioginė transliacija. 21.30 „Futbol Mundial“ žurnalas. 21.55 „Fulham“–„Chelsea“. Tiesioginė transliacija. 0.00 Boksas. A.Abrahamas ir P.Wilczewskis. 1.05 Futbolas. Anglijos „Premier“ lygos apžvalga.

9.30, 0.30 Pasaulio jaunimo fechtavimo čempionatas. 10.30 AEGON futbolo turnyro pusfinalis. 13.15 Dviračių lenktynės Paryžius–Rubė. 14.30 AEGON futbolo turnyras. Rungtynės dėl III vietos. 15.45 AEGON futbolo turnyro finalas. 17.30 Europos sunkiosios atletikos čempionatas. Moterys. 19.00 Gražiausi futbolo įvarčiai. 20.00 Europos sunkiosios atletikos čempionatas. Vyrai. 22.00 Amerikietiškosios imtynės. 23.30 Sporto kuriozai. 23.45 Europos sunkiosios atletikos čempionatas. Vyrai.

7.00 Ryto programa. 9.00 TV parduotuvė. 10.00 Normalu. 10.30 Žiemos sporto žurnalas. 11.00 Futbolas. Bundeslyga. 12.15 Pokalbių laida. 15.15 Dokumentika. 17.00 Futbolas. Bundeslygos hitai. 17.30 Sportinis pokeris. 18.30 Futbolas. Bundeslyga. 19.30 Futbolas. Bundeslygos aktualijos. 21.15 Futbolas. 2012 m. finalininkai. 22.15 Futbolas. 1970-ųjų finalai. 23.15 „LIGA total!“ Žaidimo analizė. 0.30 „Sport1“ naujienos. 0.45 Golfo naujienos. 1.00 Nakties programa.

29


30

antradienis

2012 04 10

lietuviškos

15.10 „Komisaras Reksas“.

17.40 Būk mano meile!

21.00 „Vyno kelias“.

20.25 Nerealu!

21.55 VTB jungtinės lygos rungtynės.

6.00 Labas rytas. 9.00 „Komisaras Reksas“ (N-7) (k). 10.00 „Ryto suktinis“ su Zita Kelmickaite (k). 11.00 „Ant svarstyklių“. Tiesioginė Lietuvos radijo laida. 12.00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus albumas (lenkų k.). 12.15 Mūsų dienos – kaip šventė (k). 13.45 Stilius (k). 14.50 Žinios. 15.10 „Komisaras Reksas“ (N-7). 16.00 „Meilės skonis“. 17.05 „Senis“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.35 Sportas. 18.40 Orai. 18.45 Ypatingas atvejis. 19.20 „Forsaitų saga“ (5) (N-7). 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 20.55 Verslas. 21.00 Kultūra. 21.05 Sportas. 21.10 Orai. 21.15 Europos vidury. 22.10 Loterija „Perlas“. 22.15 Pinigų karta. 23.15 Vakaro žinios. 23.25 Orai. 23.30 „Senis“ (N-7) (k).

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“. 6.50 „Tomas ir Džeris“ (k). 7.20 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (k). 7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (5) (N-7) (k). 8.50 24 valandos (N-7). 9.40 Mano vyras gali (k). 11.35 Nuotykių komedija „Baltoji dykumos saulė“ (Rusija, 1969 m.) (N-7) (k). 13.10 „Nickelodeon“ valanda. iKarli“. 13.40 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 14.10 „Vaikų „Warner Bros.“ „Tomas ir Džeris“. 14.40 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (6) (N-7). 15.40 „Langai III“ (N-7). 16.40 24 valandos (N-7). 17.40 Būk mano meile! (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.14 Sportas. 19.17 Orai. 19.19 Abipus sienos. 20.25 Neišgalvoti gyvenimai (N-7). 21.00 KK2 (N-7). 21.30 Dviračio šou. 22.00 Žinios. Verslas. 22.19 Sportas. 22.23 Orai. 22.25 Kriminalinė Lietuva (N-7). 22.35 Kriminalinis trileris „Ant bedugnės krašto“ (JAV, 1984 m.) (N-14). 1.00 „Teisingumo vykdytojas“ (N-7). 1.55 „Įstatymas ir tvarka. Nusikaltimo motyvai“ (N-7).

11.00 TV3

6.40 Teleparduotuvė. 6.55 „Simpsonai“. 7.55 „Svotai“. 9.00 „Meilės sūkuryje“. 10.05 „Moterys meluoja geriau“. 11.00 Komedija „Ponia Dautfajė“ (JAV, 1993 m.). 13.40 „Būrys“ (3). 14.10 „Ančiukų istorijos“. 14.40 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (6). 15.10 „Simpsonai“. 15.40 „Likimo galia“. 16.40 „Meilės triumfas“. 17.40 Ką manai? 18.35 Susitikime virtuvėje. 18.45 TV3 žinios. 19.00 TV3 sportas. 19.05 TV3 orai. 19.10 „Naisių vasara“. 19.40 Prieš srovę. 20.30 Nuodėmių dešimtukas. 21.00 „Vyno kelias“. 21.35 TV3 vakaro žinios. 21.50 TV3 sportas. 21.55 TV3 orai. 22.00 „Pabėgimo karaliai“. 23.00 „Geri vyrukai“. 0.00 „Melo teorija“. 1.00 „Kalėjimo bėgliai“.



6.30 Televitrina. 7.00 Žinios (k). 7.25 „Tylos riba“ (N-7) (k). 8.00 Lietuvos žinių tyrimas (N-7) (k). 9.00 Sekmadienio rytas (k). 10.00 „Margoša: moterimi negimstama“. 11.00 „Be namų negerai: naujas gyvenimas“. 11.30 „Gyvenimo spalvos“ (k). 12.30 Išbandymai Zambijoje (N-7) (k). 13.30 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 14.30 „Pragaro virtuvė“ (N-7). 15.30 „Amerikos talentai“. 16.30 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 17.30 „Auksarankiai“ (N-7) (k). 18.00 Žinios. 18.19 Sportas. 18.23 Orai. 18.25 „Galileo: norintiems žinoti“. 19.00 Lietuvos žinių tyrimas (N-7). 20.00 Žinios. 20.15 Verslas. 20.19 Sportas. 20.23 Orai. 20.25 „Nerealu!“ 21.00 „Daktaras Tyrsa“ (N-7). 22.00 „Spartakas. Arenos dievai“ (N-14). 23.05 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 0.05 „Galileo: norintiems žinoti“ (k). 0.35 „Autofanai“ (k). 1.05 „Bamba“. Interaktyvus šou suaugusiesiems (S).

6.14 TV parduotuvė. 6.30 Ryto reporteris. 7.55 Negaliu tylėti. 8.55 „Sodo detektyvės“ (N-7). 10.00 Super L.T. 10.35 Šiandien kimba. 11.05 Gongo Gangas. 12.00 Lietuvos diena. 13.00 TV parduotuvė. 13.30 Šeimų dvikova – „Akropolio“ turnyras. 14.30 Negaliu tylėti. 15.30 „Padūkėlis Eliotas“. 15.45, 16.10 Dok. f. „Paskutinė Pompėjos diena“ (N-7). 16.00, 17.00, 18.00 Žinios. Orai. 17.20 Lietuva tiesiogiai. 18.20 Super L.T. 19.00 VTB jungtinės lygos atkrintamosios rungtynės. Vilniaus „Lietuvos rytas“ (Lietuva)– „Nižnij Novgorod“ (Rusija). Tiesioginė transliacija iš Vilniaus. Per pertrauką – Žinios. 21.00 Reporteris. 21.52 Orai. 21.55 VTB jungtinės lygos atkrintamosios rungtynės. Kauno „Žalgiris“ (Lietuva)–Krasnodaro „Lokomotiv-Kuban“ (Rusija). Transliacija iš Kauno. 23.55 Reporteris. 0.47 Orai. 0.50 Dok. f. „Paskutinė Pompėjos diena“ (N-7).

21.00 TV1



„Ponia Dautfajė“ („Mrs. Doubtfire“)

„Mirtinas greitis 2“ („Mach 2“)

Nevykėlį aktorių Danielį Hilardą po keturiolikos bendro gyvenimo metų palieka žmona ir uždraudžia vargšeliui dažnai matyti vaikus. Tačiau išradingas vyrukas įveikia šią problemą. Jis apsimeta 65 metų senute Eufegenija Dautfajė ir tampa savo atžalų aukle. Vien dėl Robino Williamso filmą reikia pažiūrėti.

Per rinkimų kampaniją senatorius Stiuartas Deivisas gauna slaptos informacijos apie tai, kad jo konkurentas viceprezidentas Paikas ruošiasi išprovokuoti naują karą Balkanuose. Norėdamas sužlugdyti šiuos planus Stiuartas vyksta į Rytų Europą, tačiau skrendantį lėktuvą užgrobia Paiko bendrai.

Komedija. JAV, 1993 m. Rež. Chrisas Columbusas.

Veiksmo filmas. JAV, 2001 m. Rež. Fredas Olenas Ray.


2012 04 10

antradienis

regioninės tv

8.00 Tele bim-bam. 8.30 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis. 8.45 Miesto kodas (k). 9.00 Labas rytas (k). 11.30 Dok. s. „Gandrai visada grįžta namo...“ (k). 12.10 Prisiminkime. Skambina Povilas Stravinskas. 12.20 Pasaulio panorama (k). 12.45 Ryto suktinis. Ved. Zita Kelmickaitė. 13.30 „Meilės skonis“. 14.30 Gintarinės batutos meistrai. Juozas Domarkas (k). 16.10 Gyvenimas yra gražus. 16.55 Žinios (k). 17.10 Miesto kodas. 17.25 Gimtoji žemė. 17.55 Tele bim-bam. 18.25 Solistės Danutės Dirginčiūtės 70-mečiui. Kauno valstybinio muzikinio teatro spektaklis. I.Kalmanas. Operetė „Marica“. Dirigentas S.Domarkas, rež. V.Staknys, dailininkas E.Renteris, baletmeisteriai E.Eivė ir J.Šalnaitė. 20.50 Prisiminkime. Antanas Miškinis skaito prieškario lyriką. 21.00 „Giminės“. 21.50 „Eurovizijos“ dainų konkurso nacionalinės atrankos finalas (2005 m.). 0.30 Panorama (k). 0.50 Verslas (k). 0.55 Kultūra (k). 1.00 Sportas (k). 1.05 Orai (k). 1.10 Atvira Lietuvos universitetų žinių lyga „Lyderiai“.

8.05 Teleparduotuvė. 8.40 „Drakonų kova Z“ (N-7). 9.10 „Supermeno nuotykiai“. 9.35 „Kovotojas Reksas“. 10.05 „Betmenas“. 10.30 Būk mano meile! (N-7). 11.30 „Meilės sparnai“. 12.30 „Intrigų dvaras“. 13.30 „Indiškos aistros“. 14.30 „Laukinė širdis“. 15.30 Teleparduotuvė. 16.00 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai (N-7). 17.00 „Pasaulio Guinnesso rekordai“ (N-7). 18.00 „Dvigubas gyvenimas“ (N-7). 19.00 „Laukinis gyvenimas“ (5) (N-7). 20.00 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (N-7). 21.00 Veiksmo f. „Mirtinas greitis 2“ (JAV, 2001 m.) (N-7). 22.45 „Išrinktieji“ (N-14). 23.45 „Pasaulio Guinnesso rekordai“ (N-7).

6.30 Žinios. 7.00 Kriminalinė Lietuva (N-7). 7.15 24 valandos (N-7). 8.00 KK2 (N-7). 8.30 Dviračio šou. 9.00 Kažkas atsitiko (N-7). 9.30 Nuo... Iki... 10.30 24 valandos (N-7) (k). 11.15 KK2 (N-7) (k). 11.45 Dviračio šou (k). 12.15 Kažkas atsitiko (N-7) (k). 12.45 Nuo... Iki... (k). 13.45 24 valandos (N-7) (k). 14.30 KK2 (N-7) (k). 15.00 Dviračio šou (k). 15.30 Kažkas atsitiko (N-7) (k). 16.00 Nuo... Iki... (k). 17.00 Infodiena. 21.00 Infodiena (k). 1.00 Nakties programa.

9.15 Teleparduotuvė. 9.30 Tavo augintinis. 10.00 „Išlikimas“. 11.00 „Konano nuotykiai“. 12.00 „Melo teorija“. 13.00 „Trečias luitas už Saulės“. 14.00 „Moterų lyga. Vyrai, pinigai ir meilė“. 14.30 Teleparduotuvė. 15.00 „Konano nuotykiai“. 16.00 „Išlikimas“. 17.00 „Flešas Gordonas“. 18.00 „Melo teorija“. 19.00 „CSI Majamis“. 20.00 „Trečias luitas už Saulės“. 21.00 „Moterų lyga. Vyrai, pinigai ir meilė“. 21.30 Karinė drama „Priešas už vartų“ (JAV, Vokietija, D.Britanija, Airija, 2001 m.). 0.15 „CSI Majamis“. 1.05 „Flešas Gordonas“.

10.25 „Linksmieji traukinukai“. 10.40 Senoji animacija. 11.15 Nomeda. 12.05 Valgyk ir lieknėk. 13.00 „Visos upės teka“. 14.00 „Moterys meluoja geriau“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Marthos Stewart šou. 17.00 Valgyk ir lieknėk. 18.00 „Moteris be praeities“. 19.00 „Visos upės teka“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 20.30 Nomeda. 21.20 „Moterys meluoja geriau“. 22.20 „Moteris be praeities“.

21.30 TV6



9.00 Auto-moto (k). 9.30 Biografinė drama „Coco Chanel“ (2) (N-7). 11.05 Istorinė laida „Mūsų praeities beieškant“ (k). 11.35 Drama „Santuoka“ (N-7). 13.05 Telelaikraštis. 15.45 Drama „Žemės širdis“ (N-7). 17.30 Nuoga tiesa (k). 18.00 Žinios. 18.20 „Nenuorama Seidė“. 19.30 Pokalbių laida „Susitikimai“. 20.30 Tarp mūzos ir cenzūros. 21.00 Žinios. Orai. 21.20 Trileris „Du už vieno kainą“ (N-7). 23.25 Žinios (k). 23.45 Veiksmo f. „Mafiozai“ (N-14).

8.00 Muz. drama „Muzika, suradusi mus“ (JAV, 2007 m.) (N-7). 9.55 Fantastinė komedija „Pietietiškos istorijos“ (Prancūzija, 2006 m.) (N-14). 12.20 Muz. komedija „Neatrastasis“ (Vokietija, JAV, 2005 m.) (N-14). 18.30 Fantastinis f. „Svetimšalis“ (JAV, 2008 m.) (N-14). 20.30 Romantinė komedija „Mano geriausio draugo mergina“ (JAV, 2008 m.) (N-14). 22.30 Romantinė komedija „Miego mokslas“ (Prancūzija, 2006 m.) (N-14).

8.45 Ieškokime geriausio! 9.00 „Balticum TV“ žinios. 9.15 Kulinarinis šou „Virtuvė ant ratų“ (8). 9.45, 17.45, 0.00 Humoro laida „Maski šou“. 10.15 „Kritinė riba“ (N-7). 11.15 Pramoginė laida „Penkių žvaigždučių atostogos“ (1). 11.45 „Jūros patruliai“ (N-7). 12.45 „Apgaulinga tiesa“ (N-7). 13.45 „Nenuorama Seidė“. 14.45 Melodrama „Kartu / saldu“ (Tailandas, JAV, 2009 m.). 16.45 „Pražūtingas auksas“ (N-7). 18.15 „Pavojingi Ostino Styvenso nuotykiai“. 19.15 Kultūra +. 19.45 Ieškokime geriausio! 20.00 „Balticum TV“ žinios. 20.15 Reidas. Eismo įvykių kronika. 20.45 „Sakalas ir balandė“ (N-7). 21.45 „Balticum TV“ žinios. 22.00 „Apgaulinga tiesa“ (N-7). 23.00 „Neišvengiamos katastrofos“ (N-7).

7.00 Muzika. 9.00 Kitokia Lietuva. 10.05 „Betmenas“. 10.30 „Būk mano meile“. 11.30 „Meilės sparnai“. 12.30 „Intrigų dvaras“. 13.30 „Indiškos aistros“. 14.30 „Laukinė širdis“. 15.30 Teleparduotuvė. 16.00 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai. 17.00 „Pasaulio Guinnesso rekordai“. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Kauniečių akimis. 18.30 Muzika. 19.00 Kitokia Lietuva (k). 20.00 Žinios. Orai (k). 20.20 Kauniečių akimis (k). 20.30 Muzika. 21.00 Veiksmo f. „Mirtinas greitis 2“. 22.45 „Išrinktieji“. 23.45 „Pasaulio Guinnesso rekordai“ (k).

22.35 LNK

*** 

„Priešas už vartų“ („Enemy at the Gates“)

„Ant bedugnės krašto“ („Tightrope“)

Vasilijus Zaicevas, prasidėjus Antrajam pasauliniam karui, per keletą savaičių nušovė per šimtą vokiečių. Gandas apie nenugalimą rusų snaiperį pasiekia paties Adolfo Hitlerio ausis, ir susirūpinęs fiureris į Stalingradą siunčia profesionalų nacių snaiperį maršalą Kionigą.

Naujojo Orleano prancūziškame rajone sutemus kažkas sadistiškai žudo moteris. Tirti šią visiems siaubą keliančią bylą paskirtas detektyvas Vesas Blokas netrukus ima suprasti, kad nežinomo maniako aukomis tampa Blokui pažįstamos moterys, su kuriomis šis vienišas vyras mėgdavo leisti laisvalaikį.

Karinė drama. JAV, Vokietija, D.Britanija, Airija, 2001 m. Rež. Jeanas Jacques’as Annaud.

Kriminalinis trileris. JAV, 1984 m. Rež. Richardas Tuggle’as.

31


32

antradienis

2012 04 10

užsienio

7.00 Labas rytas. 10.00 Gyvenk sveikai! 11.00, 14.00 Naujienos. 11.35 „Kriminalinės kronikos“. 12.00 Mados nuosprendis. 13.00 Kitos naujienos. 13.20 „Suprasti. Atleisti“. 14.15 „Sužadėtuvių žiedas“. 16.00 „Gaujos“. 17.00 Vakaro naujienos. 17.50 Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. Lietuvos laikas. 21.05, 3.30 „Atotrūkis“. 22.20 „Bella Achmadulina. „Dar noriu pasakyti“. 23.35 Vakaro naujienos. 23.55, 6.50 Lietuvos laikas. 0.05 Gyvenamoji aplinka. 1.00 Drama „Žodis gynybai“. 2.30 „Suprasti. Atleisti“. 4.15 „Sužadėtuvių žiedas“. 5.40 Muzika.

filmai

1.00



„Žodis gynybai“ („Слово для защиты“) Drama. Rusija, 1977 m. Rež. Vadimas Abdrašitovas.

Valentina Kostina kaltinama pasikėsinimu nužudyti meilužį. Mergina prisipažįsta, bet advokatė Irina Melnikova nori surasti jos kaltę švelninančių aplinkybių. Pamažu besigilindama į ginamosios gyvenimą advokatė sužino daug įdomių dalykų.

6.00, 12.10 Šeimos dramos. 6.45, 13.10 „Sandokanas 3. Du tigrai“. 7.15, 18.45 Nemeluok man! 8.10 Teismo valanda. 10.15 Sąžiningai. 11.10, 19.50 Kviestinė vakarienė. 13.40 „Pagal įstatymą“. 14.05 Godumas. 15.05 „Slaptosios kanceliarijos ekspeditoriaus užrašai“. 16.45 Pasaulio paslaptys su Ana Chapman. Antikinio pasaulio didi paslaptis. 17.45 Dar ne vakaras. 20.55 Karinė paslaptis. 22.55 Gyvenimo kodas. Diagnozė – milijardierius. 23.55 Gyvensite. 0.25 „Tyrėjai“.

5.00 Rusijos rytas. 9.05 „Labas, mama!“ 10.00, 13.00, 15.45, 19.00 Žinios. 10.30 Naujuose namuose. 11.10 Apie tai, kas svarbiausia. 12.25, 0.30 „Kulaginas ir partneriai“. 13.50 „Jefrosinija“. 14.45 „Kilmingų mergelių institutas“. 16.50 Nikolajaus Baskovo vedybų agentūra. 17.50 Tiesioginis eteris. 19.50 „Dvidešimt metų be meilės“. 21.35 „Seklys Samovarovas“. 22.35 Specialusis korespondentas. 23.35 „Liepsnos spalva“. 1.00 Žinios +.

4.55 NTV rytas. 7.40 Mūsų kosmosas. Dangaus išrinktasis. 8.35, 14.35, 17.35, 22.20 Ypatingas atsitikimas. 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.15 Šiandien. 9.25 Kulinarų dvikova. 10.30 Grožio akademija. 11.00 „Advokatas“. 12.35 Iki teismo. 13.30 Prisiekusiųjų teismas. 15.30 „Uodega“. 17.20 Muzikinės istorijos. 18.30 Prokuroro patikra. 19.35 Kalbame ir rodome. 20.25 „Eigulys“. 22.40 „Krapivinų byla“. 23.45 Savas žaidimas. 0.25 S. „Įteisintas mentas“ (1, 2).

6.00, 16.00, 18.00 Ypatinga nuomonė. Ekonomikos naujienos. 7.00 Anim. f. 8.00 Vakaro žinios iš Amerikos. 9.00, 15.00 „Juodas varnas“. 10.00 „Versija“. 11.00 Vokietija per savaitę. 11.30 Amerikiečių neraštingumo likvidavimas. 12.00 Skeneris. 13.00 Vaid. f. „Fuetė“. 17.00 „Avantiūristė“. 19.00 J.Albac laida. 20.00 Didžioji sargyba. 21.00 „Versija“. 22.00 Dabar pasaulyje. 23.00 Vaid. f. „Šiaurės variantas“.

naujienos

7.00 F. „Medis“ (Prancūzija, Australija, 2010 m.). 9.00 F. „Planeta 51“ (Ispanija, D.Britanija, JAV, 2009 m.). 11.00 F. „Žmonos maištas“ (Prancūzija, 2010 m.) (N-7). 13.00 Drama „Barija“ (Italija, Prancūzija, 2009 m.) (N-7). 15.25 F. „Keleiviai“ (JAV, Kanada, 2008 m.) (N-7). 17.00 F. „Vėjavaikė“ (D.Britanija, 2008 m.). 19.00 Romantinė komedija „Visi nori būti italais“ (JAV, 2007 m.) (N-7). 21.00 Mistinis siaubo trileris „Įkalinta pragare“ (JAV, 2009 m.) (N-14). 23.00 Drama „Henris Pūlas yra čia“ (JAV, 2008 m.). 1.00 F. „Baderio-Mainhofo kompleksas“ (Vokietija, Prancūzija, 2008 m.) (N-14).

7.00 BBC naujienos (kas valandą). 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 12.30, 15.30, 17.30, 20.30, 22.30, 0.30 Pasaulio verslo naujienos. 9.45, 10.45, 12.45, 15.45, 17.45, 20.45, 22.45, 0.45, 1.45, 2.45 Pasaulio sportas. 11.30 Atviras pokalbis. 14.00, 14.30 Grinvičo laikas. 16.00, 17.00 Azijos įvykių apžvalga. 18.30 Atviras pokalbis. 19.00, 20.00 Verslo apžvalga. 21.00, 22.00 Šiandienos pasaulio naujienos. 23.00 Naujienos iš Amerikos. 23.30 Atviras pokalbis. 24.00 Pasaulio naujienos. 1.00 Naujienos iš Amerikos. 1.30, 2.30 Azijos verslo apžvalga. 3.00 Nakties programa.

3.00 Drama „Mandžiūrijos kandidatas“. 5.10 Veiksmo nuotykių f. „Visatos valdovai“. 7.00 Komedija „Sodai rudenį“. 9.00 Komedija „Dėdė Bakas“. 10.40 Drama „Motina ir dukra“. 13.00 Komedija „Tėtis grįžta“. 15.00 Veiksmo nuotykių f. „Visatos valdovai“. 17.00 Romantinė drama „Didžioji banga“. 19.00 Drama „Darfūras“. 21.00 Kriminalinė drama „Bučiuoti merginas“. 23.00 Kriminalinė drama „Voratinklis“. 1.00 Drama „Darfūras“.

5.00, 8.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 6.00, 9.00 Pasaulio sporto naujienos. 8.45 Pasaulio verslo ypatumai. 10.00 Pasaulio verslo apžvalga. 10.30 Pokalbiai apie Aziją. 11.30 Pasaulio verslo apžvalga. 12.00 Amerikos rytas. Žadintuvas. 13.00 Vieningas pasaulis. 14.00 F.Zakaria. Visuotinė padėties nustatymo sistema. 15.00 Naujienų srautas. 16.00 Pasaulio verslo apžvalga. 17.00 Jūsų pasaulis šiandien. Pasaulio įvykių apžvalga. 17.30 Prie pasaulio žemėlapio. 18.00 Pasaulis kaip finansų rinka. 19.00 Pasaulio sporto naujienos. 19.30 Afrikos balsai. 20.00 Prie pasaulio žemėlapio. 21.00 Tyrimai ir verslas. 22.00 P.Morgano laida. 23.00 Pasaulio saitai. 0.00 Žvilgsnis atgal. 0.30 Pasaulio sporto naujienos. 1.00 Situacijų kambarys. 2.00 Nakties programa.

5.00 „Vestuvių šokis“. 6.30, 15.10 „Gilmorų merginos“. 7.20, 14.20, 17.40 „Ateivių miestas“. 8.10, 12.40, 19.10 „Tikrosios namų šeimininkės“. 9.40 „Meilės tikrovė“. 11.10 „Pagrobimas“. 13.30, 18.25 „Seklys“. 16.00 „Šok iki nukritimo“. 16.50 „Milijonieriaus nuotaka“. 20.00 „Alavinė taurė“. 22.10 „Šauktiniai policininkai“. 23.35 „Heivenas“.

muzika

7.00, 18.45, 3.00 MCM dainos. 8.30 Vaizdo klipai. 10.00 MCM dainos. Muzikos naujienos. Interviu su žvaigžde. 11.00 Aštuoniasdešimtųjų muzika nuo A iki Z. 12.00 Mums patinka aštuntojo dešimtmečio muzika. 14.30 MCM muzika. 17.45 Vaizdo klipai. MCM kavinė. 19.45 Gyvenimas. 21.00 „Top Tubes“. Geriausios dainos.

7.00 100 proc. MTV. 9.00 Kambarių plėšikai. 9.30, 15.00, 0.00 Mano saldusis 16-asis gimtadienis. 10.00, 16.00 „Paauglių svajos“. 10.30 Kai man buvo 17 metų. 11.00, 18.00 „Made“. 12.00 „Top 10“. Juokingi filmukai. 13.00, 1.00 „Euro Hit List“. 14.00 10 geriausių įrašų. 17.00 Kai man buvo 17 metų. 21.00 Aklas pasimatymas. 22.00 „Paauglės motinos“. 23.00 „Kanjonas“. 0.30 TV šou „Interneto kvailiai“. 2.00 Muzikos kokteilis.

5.35 Džiazas. Koncertuoja R.Scott. 10.30 Fortepijono muzika Lione. Koncertuoja N.Angelichas. 12.10 Fortepijono muzika Lione. Groja E.Le Sage’s. 13.10 Divertismentas. 14.30 W.A.Mozarto opera „Tito gailestingumas“. 17.20 Divertismentas. 18.00 D.Bareinboimas diriguoja W.A.Mozarto Koncertą fortepijonui Nr. 20. 18.35 L.van Beethoveno „Patetinė“ sonata. 18.55 D.Bareiboimas diriguoja L. van Beethoveno kūrinių koncertui. 19.45 W.A.Mozarto Koncertas fortepijonui Nr. 21. Diriguoja D.Bareinboimas. 21.00 Divertismentas. 21.30 J.Ph.Rameau opera „Kastoras ir Poluksas“. Diriguoja C.Rousset. 0.40 Divertismentas. 1.00 Džiazas. „Laisvę dabar!“


2012 04 10 dokumentika

sportas

9.00 Ryto programa. 10.00 K.Floydas ragauja vynus. 11.00 Škotijos aromatai. 11.30 Kavos pupelių rinkimas. 12.00 Keliautojas. Naujoji Zelandija. 13.00 Žmonijos valgiai. Pietų Kinija. 14.00 Keliaukite dabar. Balandis. 14.30 Nutolę krantai. 15.00 Kelionės jūromis. Filipinai. 16.00 Keliautojas. Madridas. 17.00 Sušių gaminimo varžybos. 17.30 Meksikos aromatai. 18.00 K.Floydas ragauja vynus. 19.00 Keliautojas. Marakešas ir Dubajus. 20.00 Skaniausi valgiai. Taivanas. 21.00 S.Gregson lankosi Tailande. Čiangmajaus miestas. 21.30 S.Gregson Rytuose. Makau miestas. 22.00 Sporto planeta. Meksika. 23.00 Keliautojas. Panama ir Kolumbija. 0.00 Kelionė Pietų Kinijos jūra. 1.00 Nakties programa.

9.00 Ryto programa. 10.00 „Aston Martin“ gamyklos. Modelis „One 77“. 11.00 „Titaniko“ keleivių daiktai. 12.00 „Titanikas“: byla baigta. 14.00 Didžioji migracija. Badas arba pokylis. 15.00 Žiauriausias Brazilijos kalėjimas. 16.00 Inžinierių idėjos. Kalėjimai. 17.00 Nacistų medžioklė. 18.00 „Bentley“ gamyklos. Modelis „Mulsanne“. 19.00 Šveicarijos armijos peiliai. 20.00 Pašėlę išradėjai. 21.00 Draudimai. Ką mes darome? 22.00 Šveicarijos armijos peiliai. 23.00 Pašėlę išradėjai. 0.00 Nacistų medžioklė. 1.00 Nakties programa.

7.00 Orangutanų sala. Augimo ligos. 7.25, 16.30 Chriso Humphrey zoologijos sodas. 7.50, 17.00 Pakalbėkime su gyvūnais. 8.15, 16.00 „Laukinis šou“. 8.40 Projektas „Šunų jaunikliai“. 9.10 Kačių neįmanoma nemylėti. 10.05 Gyvenimo greitis. 11.00 Greitoji pagalba gyvūnams. 11.55 Prarastos letenos paslaptis. 12.50 Laukiniai našlaičiai. 13.45 Škotijos gyvūnų apsaugos draugija. 14.10, 19.15 Laukinės gamtos SOS. 14.40, 20.10 Vertėjas iš šunų kalbos. 15.30 Žvėrių kovos laukai. Pievos. 17.25 Kinologija. 18.20 Šunys, katės ir kiti numylėtiniai. 19.40 Susigiminiavę su beždžionėmis. Kelio atgal nėra. 21.05 Šimpanzė. Iš arti. 22.00 Laukiniai našlaičiai. 22.55 Nuodų medžiotojai. Žudikai iš vandenyno. 23.50 Potvynis. 0.45 Laukiniai ir pavojingi. Netikėti didvyriai.

8.00 „Biblijos mįslės“. 9.00 „Viktorijos laikų vaistinė“. 10.00 „Genialusis dizainas“. 11.00 „Hitleris ir tyrinėtojai“. 12.00 „Roma: paskutinis bastionas“. 13.00 „Gynyba pagal Garou“. 15.00 „Žemės ūkio raida XX a. D.Britanijoje“. 16.00 „Laiko komanda“. 17.00 „Barbarai pagal Terry Jonesą-Pitoną“. 18.00 „Kaip menas pakeitė pasaulį“. 19.00 „Trileris Maniloje“. 20.30 „Martino Lutherio Kingo nužudymo liudininkas“. 21.00 „Plastinės operacijos senovėje“. 22.00 „Karvedžiai“. 23.00 „Nacių medžiotojai“. 0.00 Nakties programa.

8.00 „Gyvūnai kaip ir mes“. 9.00 „Japoninės markatos. Tvirtos ir nelabai“. 10.00 „Delfinų gynėjas“. 11.00 „Jūrinis erelis. Paukštis su auksinėm akim.“. 12.00 „Džiunglių sėklos“. 13.00 „Safario veterinarai“. 13.30 „Negailestinga dykuma“. 14.00 „Sugrįžimas į Pingvinų miestą“. 15.00 „Paskutiniai rojaus kampeliai – Gerosios Vilties kyšulio medžiotojai“. 16.00 „Keturios Alpės“. 17.00 „Gentys ir gyvūnai“. 18.00 „XXI a. drambliai“. 19.00 „Gegutė“. 20.00 „Moteris ir pavianai“. 21.00 „Safario veterinarai“. 21.30 „Negailestinga dykuma“. 22.00 „Tegu sninga!“ 23.00 „Krokodilai: paskutinis drakonas“. 0.00 Nakties programa.

6.00 „Stipriausi koziriai“. 6.30 „Sankirta“. 7.00 „Pragariškas rodeo“. 8.00 „Adrenalino ieškotojai“. 9.00 „Stebuklingos istorijos“. 10.00 „FTB: kova su nusikalstamumu“. 11.00 „Ledo patrulis“. 12.00 „Stipriausi koziriai“. 12.30 „Sankirta“. 13.00 „Pragariškas rodeo“. 14.00 „Adrenalino ieškotojai“. 15.00 „Stebuklingos istorijos“. 16.00 „FTB: kova su nusikalstamumu“. 17.00 „Ledo patrulis“. 18.00 „Stipriausi koziriai“. 18.30 „Sankirta“. 19.00 „Pragariškas rodeo“. 20.00 „Adrenalino ieškotojai“. 21.00 „Stebuklingos istorijos“. 22.00 „Susitikimai su pavojingiausiais žmonėmis D.Britanijoje 2“. 23.00 „Gyvulių ūkis“.

antradienis

09.00 Televitrina. 10.00 Olimpinės žaidynės. 10.15 Italijos „Serie A“ lyga. „Cagliari“–Milano „Inter“. 12.00 Italijos „Serie A“ lyga. Romos „Lazio“–Neapolio „Napoli“. 13.45 VTB vieningoji lyga. Krasnodaro „LokomotivKuban“–Kauno „Žalgiris“. 15.30 Lietuvos krepšinio lyga. Kauno „Žalgiris“–Vilniaus „Lietuvos rytas“. 17.15 Ispanijos ACB krepšinio lyga. „Caja Laboral“–Madrido „Real“. 19.00 Žinios +. 19.10 VTB vieningoji lyga. Kauno „Žalgiris“– Krasnodaro „Lokomotiv–Kuban“ (per pertrauką – Žinios+). 21.15 Sporto metraštis. 21.25 Olimpinės žaidynės. 21.40 Italijos „Serie A“ lyga. „Chievo“–„Milan“. Tiesioginė transliacija (per pertrauką – Žinios+). 23.40 VTB vieningoji lyga. Vilniaus „Lietuvos rytas“–„Nižnij Novgorod“.

10.55 Futbolas. UEFA čempionų lyga. „Marseille“– „Bayern“. 12.45 Futbolas. UEFA čempionų lyga. „Bayern“– „Marseille“. 14.35 Krepšinis. BBL rungtynės. „Kalev“– VEF. 16.25 Krepšinis. BBL rungtynės. VEF– „Kalev“. 18.15 „Aston Villa“– „Stoke“. 20.05 „Fulham“– „Chelsea“. 21.55 „Blackburn“– „Liverpool“. Tiesioginė transliacija. 0.00 Krepšinis. Eurolyga.

9.30 Sporto kuriozai. 9.45 Gražiausi futbolo įvarčiai. 10.45 Dviračių lenktynės Paryžius–Rubė. 12.00, 0.30 Europos sunkiosios atletikos čempionatas. 14.00 AEGON futbolo turnyro finalas. 15.00 Dviračių lenktynės Paryžius–Rubė. 16.15 Gražiausi futbolo įvarčiai. 16.30 Europos sunkiosios atletikos čempionatas. Moterys. 19.00 Europos sunkiosios atletikos čempionatas. Vyrai. 22.00 Profesionalų boksas. 0.00 Airijos ralis.

7.00 Ryto programa. 9.00 TV parduotuvė. 15.30 Sporto viktorina. 18.30 Futbolas. Bundeslyga. 19.00 Futbolas. Bundeslygos aktualijos. 20.15 Rankinis. Bundeslyga. 22.00 Pokalbių laida. 23.00 HT. Internetinis futbolas. 22.30 Turbo. 23.30 Pokalbių laida. 0.30 HT. Internetinis futbolas. 1.00 Nakties programa.

33


34

trečiadienis

2012 04 11

lietuviškos

21.15 Teisė žinoti.

20.25 Karamelinės naujienos.

19.10 „Naisių vasara“.

20.25 „Tylos riba“.

15.45 Dok. f. „Smolensko tragedija“.

6.00 Labas rytas. 9.00 „Komisaras Reksas“ (N-7) (k). 9.55 „Forsaitų saga“ (5) (N-7) (k). 11.00 „Toks gyvenimas“ su Zita Kelmickaite. Tiesioginė Lietuvos radijo laida. 12.00 Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė (rusų k.). 12.15 Klaipėdos universiteto kolektyvo „Žuvėdra“ koncertas Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre (k). 14.15 Ypatingas atvejis (k). 14.50 Žinios. 15.10 „Komisaras Reksas“ (N-7). 16.00 „Meilės skonis“. 17.05 „Senis“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.35 Sportas. Orai. 18.45 Krašto spalvos. 19.20 „Forsaitų saga“ (6) (N-7). 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 20.55 Verslas. 21.00 Kultūra. 21.05 Sportas. 21.10 Orai. 21.15 Teisė žinoti. 22.10 Loterija „Perlas“. 22.15 Atvira Lietuvos universitetų žinių lyga „Lyderiai“. Susitinka ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto ir Vilniaus universiteto komandos. 23.15 Vakaro žinios. 23.25 Orai. 23.30 „Senis“ (N-7) (k).

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“. 6.50 „Tomas ir Džeris“ (k). 7.20 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (k). 7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (6) (N-7) (k). 8.50 24 valandos (N-7). 9.45 Lietuvos balsas. Finalinės kovos (k). 12.10 Nuo... Iki... (k). 13.10 „Nickelodeon“ valanda. „iKarli“. 13.40 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (1). 14.10 „Vaikų „Warner Bros.“ Tomas ir Džeris“. 14.40 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (7) (N-7). 15.40 „Langai III“ (N-7). 16.40 24 valandos (N-7). 17.40 Būk mano meile! (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.14 Sportas. 19.17 Orai. 19.19 Farai (N-7). 20.25 Karamelinės naujienos (N-7). 21.00 KK2 (N-7). 21.30 Dviračio šou. 22.00 Žinios. Verslas. 22.19 Sportas. 22.23 Orai. 22.25 Kriminalinė Lietuva (N-7). 22.35 Kriminalinė komedija „Oušeno dvyliktukas“ (JAV, 2004 m.) (N-7). 1.10 „Teisingumo vykdytojas“ (N-7).

6.40 Teleparduotuvė. 6.55 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (6). 7.25 „Simpsonai“. 7.55 „Svotai“. 9.00 „Meilės sūkuryje“. 10.05 „Moterys meluoja geriau“. 11.00 Anim. f. „Alioša Popovičius ir Slibinas Tugorius“ (Rusija, 2004 m.). 12.35 Nuodėmių dešimtukas. 13.10 „Bakuganas“. 13.40 „Būrys“ (4). 14.10 „Ančiukų istorijos“. 14.40 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (7). 15.10 „Simpsonai“. 15.40 „Likimo galia“. 16.40 „Meilės triumfas“. 17.40 Ką manai? 18.35 Susitikime virtuvėje. 18.45 TV3 žinios. 19.00 TV3 sportas. 19.05 TV3 orai. 19.10 „Naisių vasara“. 19.40 Akistata. 20.30 Be komentarų. 21.00 „Vyno kelias“. 21.35 TV3 vakaro žinios. 21.50 TV3 sportas. 21.55 TV3 orai. 22.00 Vikingų loto. 22.05 „Melo teorija“. 23.05 „Geri vyrukai“. 0.05 „Melo teorija“. 1.00 „Kalėjimo bėgliai“.

6.30 Televitrina. 7.00 Žinios (k). 7.25 „Auksarankiai“ (N-7) (k). 8.00 „Gyvenimo spalvos“ (k). 9.00 „Užkalnio 5“ (k). 10.00 „Margoša: moterimi negimstama“. 11.00 „Be namų negerai: naujas gyvenimas“. 11.30 „Prajuokink mane“ (k). 12.30 „Pavojingi susitikimai. Laukiniai vakarai“ (k). 13.30 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 14.30 „Pragaro virtuvė“ (N-7). 15.30 „Amerikos talentai“. 16.30 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 17.30 „Milijonieriai“ (k). 18.00 Žinios. 18.19 Sportas. 18.23 Orai. 18.25 „Galileo: norintiems žinoti“. 19.00 „Prajuokink mane“. 20.00 Žinios. 20.15 Verslas. 20.19 Sportas. 20.23 Orai. 20.25 „Tylos riba“ (N-7). 21.00 „Karo vilkai. Jūrų pėstininkai“ (N-14). 22.00 „Tikras kraujas“ (N-14). 23.05 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 0.05 „Galileo: norintiems žinoti“ (k). 0.35 „Autopilotas“ (k). 1.05 „Bamba“. Interaktyvus šou suaugusiesiems (S).

6.14, 13.00 TV parduotuvė. 6.30 Ryto reporteris. 7.55, 18.55 Negaliu tylėti. 8.55 „Merdoko paslaptys“ (N-7). 10.00, 18.20, 22.30 Super L.T. 10.35 Namų daktaras. 11.05 Ilgai ir laimingai. 12.00 Lietuvos diena. 13.30 Šeimų dvikova – „Akropolio“ turnyras. 15.30 Animacinis serialas „Padūkėlis Eliotas“. 15.45, 16.10, 1.00 Dok. f. „Smolensko tragedija“ (N-7). 16.00, 17.00, 18.00 Žinios. Orai. 17.20 Lietuva tiesiogiai. 19.00 Numatoma. VTB jungtinės lygos atkrintamosios rungtynės. Vilniaus „Lietuvos rytas“ (Lietuva)– „Nižnij Novgorod“ (Rusija). Tiesioginė transliacija iš Vilniaus. Per pertrauką – Žinios. 19.55 Dok. f. „Kas šovė į Leniną?“ (N-7). 21.00 Reporteris. 21.52 Orai. 21.55 Lietuva tiesiogiai. 21.55 Numatoma. VTB jungtinės lygos atkrintamosios rungtynės. Kauno „Žalgiris“–Krasnodaro „Lokomotiv-Kuban“ (Rusija). Transliacija iš Kauno. 23.05 Negaliu tylėti. 0.05 Reporteris. 0.57 Orai.

21.00 TV1



21.30 TV6



„Pinigų kalba“ („Money Talks“)

„Amerikietiški kalneliai“ („Switchback“)

Bilietais į beisbolo varžybas spekuliuojantis juodaodis Franklinas Hečetas pakliūva už grotų, tačiau greitai išvaduojamas jam visai nepažįstamų banditų. Tiesą sakant, policijos autobusą užpuolę nusikaltėliai norėjo išlaisvinti tik savo vadeivą, bet jis antrankiais buvo prikaustytas prie Hečeto, todėl teko pasiimti ir jį.

FTB agentas Frenkas Lakrosas ieško sūnaus, kurį pagrobė nesugaunamas serijinis žudikas. Vadovybė nusprendžia nušalinti jį nuo šios bylos tyrimo, tačiau Frenkas paieškas tęsia kaip privatus asmuo. Jo laukia nelengvas darbas, nes medžiotojo azartą pajutęs žudikas kaskart keičia savo taktiką.

Veiksmo komedija. JAV, 1997 m. Rež. Brettas Ratneris.

Veiksmo trileris. JAV, 1997 m. Rež. Jebas Stuartas.


2012 04 11

trečiadienis

regioninės tv

8.00 „Keliautojai – laiko valdovai“. 8.30 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus albumas (lenkų k.). 8.45 Miesto kodas (k). 9.00 Labas rytas (k). 11.30 Mūsų miesteliai. Seda (2). 12.20 Dok. f. „Tikėjimo žingsniai. Piligriminis žygis Kryžių kalnas–Šiluva 2011“. 12.50 Gyvenimas yra gražus (k). 13.30 „Meilės skonis“. 14.30 Pasaulio lietuvių dainų šventė (2003 m.). Kartų vakaras. Roko opera „Velnio nuotaka“. Kompozitorius V.Ganelinas, eilių autorius S.Geda, scenarijaus autorius ir režisierius K.Jakštas (k). 16.35 Kultūra. Aktorius Valentinas Masalskis. 16.55 Žinios (k). 17.10 Miesto kodas. 17.25 Etnokultūros ratas. Dailininkai apie liaudies dainas. 17.55 „Keliautojai – laiko valdovai“. 18.25 Durys atsidaro. 18.50 Muzikos istorijos. Muzika laiko pabaigai. Kompozitorius O.Mesianas. 19.40 Laiko portretai. Mitas konceptualiai. šv. Jurgio pasakojimai. 20.15 Grynas gyvenimas. 21.00 „Giminės“. 21.50 Elito kinas. Drama „Titas“ (Italija, JAV, 1999 m.) (N-14). 0.30 Panorama (k). 0.50 Verslas (k). 0.55 Kultūra (k). 1.00 Sportas (k). 1.05 Orai (k). 1.10 „Vilniaus knygų mugė 2012“. Audronės Urbonaitės knygos „Cukruota žuvis“ pristatymas.

8.05 Teleparduotuvė. 8.40 „Drakonų kova Z“ (N-7). 9.10 „Supermeno nuotykiai“. 9.35 „Kovotojas Reksas“. 10.05 „Betmenas“. 10.30 Būk mano meile! (N-7). 11.30 „Meilės sparnai“. 12.30 „Intrigų dvaras“. 13.30 „Laukinė širdis“. 15.30 Teleparduotuvė. 16.00 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai (N-7). 17.00 „Pasaulio Guinnesso rekordai“ (N-7). 17.57 Žodis – ne žvirblis (k). 18.00 „Dvigubas gyvenimas“ (N-7). 19.00 „Laukinis gyvenimas“ (6) (N-7). 20.00 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (N-7). 21.00 Veiksmo komedija „Pinigų kalba“ (JAV, 1997 m.) (N-14). 23.00 „Išrinktieji“ (N-14). 0.00 „Pasaulio Guinnesso rekordai“ (N-7).

6.30 Žinios. 7.00 Kriminalinė Lietuva (N-7). 7.15 24valandos (N-7). 8.00 KK2 (N-7). 8.30 Dviračio šou. 9.00 Neišgalvoti gyvenimai (N-7). 9.30 Abipus sienos. 10.30 24 valandos (N-7) (k). 11.15 KK2 (N-7) (k). 11.45 Dviračio šou (k). 12.15 Neišgalvoti gyvenimai (N-7) (k). 12.45 Abipus sienos (k). 13.45 24 valandos (N-7) (k). 14.30 KK2 (N-7) (k). 15.00 Dviračio šou (k). 15.30 Neišgalvoti gyvenimai (N-7) (k). 16.00 Abipus sienos (k). 17.00 Infodiena. 21.00 Infodiena (k). 1.00 Nakties programa.

9.45 Teleparduotuvė. 10.00 „Išlikimas“. 11.00 „Konano nuotykiai“. 12.00 „Melo teorija“. 13.00 „Trečias luitas už Saulės“. 14.00 „Moterų lyga. Vyrai, pinigai ir meilė“. 14.30 Teleparduotuvė. 15.00 „Konano nuotykiai“. 16.00 „Išlikimas“. 17.00 „Flešas Gordonas“. 18.00 „Melo teorija“. 19.00 „CSI Majamis“. 20.00 „Trečias luitas už Saulės“. 21.00 „Moterų lyga. Vyrai, pinigai ir meilė“. 21.30 Veiksmo trileris „Amerikietiški kalneliai“ (JAV, 1997 m.). 0.00 „CSI Majamis“. 1.00 „Flešas Gordonas“.

10.25 „Linksmieji traukinukai“. 10.40 Senoji animacija. 11.15 Nomeda. 12.05 Valgyk ir lieknėk. 13.00 „Visos upės teka“. 14.00 „Moterys meluoja geriau“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Marthos Stewart šou. 17.00 Valgyk ir lieknėk. 18.00 „Moteris be praeities“. 19.00 „Visos upės teka“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 20.30 Nomeda. 21.20 „Moterys meluoja geriau“. 22.20 „Moteris be praeities“.

21.50 LTV2



9.00 Žinios (k). 9.20 Trileris „Du už vieno kainą“ (N-7). 11.25 Pokalbių laida „Susitikimai“ (k). 12.15 Kriminalinė komedija „Apvogti vagį“ (N-7). 14.00 Telelaikraštis. 15.55 F. „Perskaityk ir sudegink“ (N-7). 17.30 Gyvenu čia (k). 18.00 Žinios. 18.20 Sigitos virtuvė. 18.55 Komedija „Kad ir kas benutiktų“ (N-7). 20.30 Kovotojas. 21.00 Žinios. 21.19 Orai. 21.20 Veiksmo f. „Gynėjas“ (N-7). 22.50 Žinios (k). 23.10 Mistinis trileris „Nematomas“ (N-7).

8.00 Fantastinis f. „Svetimšalis“ (JAV, 2008 m.) (N-14). 10.00 Romantinė komedija „Mano geriausio draugo mergina“ (JAV, 2008 m.) (N-14). 12.00 Romantinė komedija „Miego mokslas“ (Prancūzija, 2006 m.) (N-14). 18.30 Nuotykių komedija „Šalin rankas nuo Misisipės“ (Vokietija, 2007 m.) (N-7). 20.15 Kriminalinė drama „Elos slėnyje“ (JAV, 2007 m.) (N-14). 22.25 Romantinė komedija „Mergina vaikino kelnėse“ (JAV, Kanada, 2006 m.) (N-14).

8.45 Ieškokime geriausio! 9.00 „Balticum TV“ žinios. 9.15 Reidas. Eismo įvykių kronika (k). 9.45, 17.45, 0.30 Humoro laida „Maski šou“. 10.15 „Nenuorama Seidė“. 11.15 Melodrama „Didelė mažytė aš“ (Prancūzija, Belgija, 2010 m.). 12.50 „80 gražiausių salų“. 13.20 Kulinarinis šou „Virtuvė ant ratų“ (8). 13.50 „Kritinė riba“ (N-7). 14.50 Pažintinė istorinė laida „Spaudos kelias“ (1). 15.20 Kultūra +. 15.50 Komedija „Boitono pakrantės našlių klubas“ (JAV, 2005 m.) (N-7). 18.15 „Penkių žvaigždučių atostogos“ (1). 18.45 „Sakalas ir balandė“. 19.45 Ieškokime geriausio! 20.00 „Balticum TV“ žinios. 20.15 „Jūros patruliai“ (N-7). 21.15 „Neišvengiamos katastrofos“ (N-7). 22.15 „Balticum TV“ žinios. 22.30 „Pražūtingas auksas“. 23.30 „Pavojingi Ostino Styvenso nuotykiai“.

7.00 Žinios. Orai (k). 7.20 Kauniečių akimis (k). 7.30 Kitokia Lietuva (k). 8.30 Muzika. 9.00 Kultūros alėja (k). 9.30 Muzika. 10.05 „Betmenas“. 10.30 „Būk mano meile“. 11.30 „Meilės sparnai“. 12.30 „Intrigų dvaras“. 13.30 „Laukinė širdis“. 15.30 Teleparduotuvė. 16.00 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai. 17.00 „Pasaulio Guinnesso rekordai“. 17.57 Žodis – ne žvirblis (k). 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Kauniečių akimis. 18.30 Muzika. 19.00 Muzikinė vaivorykštė (k). 20.00 Žinios. Orai (k). 20.20 Kauniečių akimis (k). 20.30 Muzika. 21.00 Veiksmo komedija „Pinigų kalba“. 23.00 „Išrinktieji“. 0.00 „Pasaulio Guinnesso rekordai“ (k).

22.35 LNK



„Titas“ („Titus“)

„Oušeno dvyliktukas“ („Ocean’s Twelve“)

Williamo Shakespeare’o pjesę autoriai paverčia įspūdingu postmodernistiniu spektakliu, kuriame laisvai manipuliuojama laiku. Karvedys Titas grįžta į Romą su nelaisvėn paimta gotų karaliene Tamora ir jos sūnumis. Bet namie jo laukia tokie košmarai, kokių ir kruviniausiame mūšyje nepatirsi.

Praėjo treji metai po to, kai Denis Oušenas su pagalbininkais apiplėšė net trejus didžiausius Las Vegaso lošimo namus. Ištirti šį amžiaus apiplėšimą ketina atkakli Interpolo agentė Izabelė Lahiri, kuri vienam šaunios kompanijos nariui turi grynai moteriškų pretenzijų.

Drama. Italija, JAV, 1999 m. Rež. Julie Taymor.

Kriminalinė komedija. JAV, 2004 m. Rež. Stevenas Soderbergh’as.

35


36

TREČIADIENIS

2012 04 11

UŽSIENIO

10.00 Gyvenk sveikai! 11.00, 14.00 Naujienos. 11.35 „Kriminalinės kronikos“. 12.00 Mados nuosprendis. 13.00 Kitos naujienos. 13.20, 1.45 „Suprasti. Atleisti“. 14.15 „Sužadėtuvių žiedas“. 16.00 „Gaujos“. 17.00 Vakaro naujienos. 17.50 Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. Lietuvos laikas. 21.05 „Gaujos“. 22.20, 0.05 Gyvenamoji aplinka. 23.35 Vakaro naujienos. 23.55, 6.50 Lietuvos laikas. 0.50 Kontekstas. 2.40 Komedija „Svečias iš Kubanės“. 3.50 „Atotrūkis“. 4.35 „Sužadėtuvių žiedas“. 6.00 Muzika.

FILMAI

2.40



„Svečias iš Kubanės“ („Гость с Кубани“) Komedija. Rusija, 1956 m. Rež. Andrejus Frolovas.

Mechanizatorių kursus baigęs Nikolajus Vorobcovas atvyksta į kolūkį „Spindulys“ padėti imti derliaus. Visi laukė patyrusio kombainininko ir sutrinka pamatę nepatyrusį naujoką. O Kolia pasiryžęs įrodyti, kad jis susidoros su savo darbu.

7.00 F. „Vėjavaikė“ (D.Britanija, 2008 m.). 9.00 F. „Visi nori būti italais“ (JAV, 2007 m.) (N-7). 11.00 F. „Miražas“ (Rusija, 2008 m.) (N-7). 13.00 F. „Lūšnynų milijonierius“ (D.Britanija, 2008 m.). 15.00 F. „Svetimšalis“ (JAV, Vokietija, 2008 m.). 17.00 Kriminalinis trileris „Nauja pradžia“ (JAV, 2008 m.) (N-7). 19.00 Fantastinis vesternas „Kario kelias“ (Naujoji Zelandija, 2010 m.). 21.00 F. „Meilė dideliame mieste 2“ (Rusija, 2010 m.). 23.00 F. „Grynbergas“ (JAV, 2010 m.) (N-14). 1.00 F. „Amerikos sūnus“ (JAV, 2008 m.) (N-7).

6.00, 12.10 Šeimos dramos. 6.45, 13.10 „Sandokanas 3. Du tigrai“. 7.15, 18.45 Nemeluok man! 8.05 Teismo valanda. 9.05 Gyvenimo kodas. 10.20 Gyva tema. Stilinga žmogžudystė. 11.15, 19.50 Kviestinė vakarienė. 13.40 „Pagal įstatymą“. 14.10 Pasaulio paslaptys su Ana Chapman. 15.05 Melodrama „Mašos Kolosovos herbariumas“. 16.45 Godumas. 17.45 Slaptos teritorijos. 20.55 Būkite sveiki. Žiniuoniai. 21.55 Gyva tema. 22.55 „Nereikalingų žmonių sala“. 23.55 Gyvensite. 0.20 Naujienos 24. 0.45 „Tyrėjai“.

5.00 Rusijos rytas. 9.05 „Labas, mama!“ 10.00, 13.00, 15.45, 19.00 Žinios. 10.30 Naujuose namuose. 11.10 Apie tai, kas svarbiausia. 12.25 „Kulaginas ir partneriai“. 13.50 „Jefrosinija“. 14.45 „Kilmingų mergelių institutas“. 16.50 Nikolajaus Baskovo vedybų agentūra. 17.50 Tiesioginis eteris. 19.50 „Dvidešimt metų be meilės“. 21.35 „Seklys Samovarovas“. 22.35 P.Stolypinas. Šūvis į Rusiją. XX amžius. 0.20 „Liepsnos spalva“. 1.10 Žinios +.

3.00 Nuotykių komedija „Paskutinės atostogos“. 5.00 Komedija „Alaus lyga“. 7.00 F. „Didžioji banga“. 9.00 Komedija „Naktis „Roksberio“ klube“. 11.00 Komedija „Sodai rudenį“. 13.10 Komedija „Napoleonas Dinamitas“. 15.00 F. „Načas Libras“. 16.40 Drama „Mandžiūrijos kandidatas“. 19.00 Fantastinis trileris „Astronauto žmona“. 21.00 Kriminalinė drama „Voratinklis“. 23.00 Komedija „Naktis „Roksberio“ klube“. 1.00 Fantastinis trileris „Astronauto žmona“.

4.55 NTV rytas. 7.40 Mūsų kosmosas. Žuvėdra. 8.35, 14.35, 17.35 Ypatingas atsitikimas. 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15 Šiandien. 9.25 Būsto klausimas. 10.30 Rusiškas įdaras. 11.00 „Advokatas“. 12.35 Iki teismo. 13.30 Prisiekusiųjų teismas. 15.30 „Uodega“. 17.20 Muzikinės istorijos. 18.30 Prokuroro patikra. 19.35 Kalbame ir rodome. 20.25 „Eigulys“. 22.40 „Krapivinų byla“. 23.40 Savas žaidimas. 0.25 „Įteisintas mentas“.

6.00, 16.00, 18.00 Ypatinga nuomonė. Ekonomikos naujienos. 7.00 Anim. f. 8.00 Vakaro žinios iš Amerikos. 9.00, 15.00 „Juodas varnas“. 10.00 „Versija“. 11.00 Izraelis per savaitę. 12.00 Didžioji sargyba. 13.00 Vaid. f. „Šiaurės variantas“. 17.00 „Avantiūristė“. 19.00 Liaudis prieš. 20.00 Šviesos rate. 21.00 „Versija“. 22.00 Dabar pasaulyje. 23.00 Vaid. f. „Pirmąkart Mėnulyje“.

5.00 „Antras bandymas“. 6.30 „Gilmorų merginos“. 7.20, 14.20, 17.40 „Ateivių miestas“. 8.10, 12.40, 19.10 „Tikrosios namų šeimininkės“. 9.45 „Saldus kąsnelis“. 11.05 „Nora Roberts. Prakeikti vandenys“. 13.30 „Seklys“. 15.10 „Gilmorų merginos“. 16.00 „Heivenas“. 18.25 „Seklys“. 20.00 „Heivenas“. 21.30 „Gera žmona“. 22.20 „Tėvai“. 23.05 „Šok iki nukritimo“. 0.00 „Nuo mokyklos laikų“.

NAUJIENOS

7.00 BBC naujienos (kas valandą). 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 12.30, 15.30, 17.30, 19.30, 20.30, 22.30, 0.30 Pasaulio verslo naujienos. 9.45, 10.45, 12.45, 15.45, 17.45, 19.45, 20.45, 22.45, 0.45, 1.45, 2.45 Pasaulio sportas. 11.30 Atviras pokalbis. 14.00, 14.30 Grinvičo laikas. 16.00, 17.00 Azijos įvykių apžvalga. 18.30 Atviras pokalbis. 19.00, 20.00 Verslo apžvalga. 21.00, 22.00 Šiandieno pasaulio naujienos. 23.00 Naujienos iš Amerikos. 23.30 Atviras pokalbis. 24.00 Pasaulio naujienos. 1.00 Naujienos iš Amerikos. 1.30, 2.30 Azijos verslo apžvalga. 3.00 Nakties programa.

5.00, 8.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 6.00, 9.00 Pasaulio sporto naujienos. 8.45 Pasaulio verslo ypatumai. 10.00 Pasaulio verslo apžvalga. 10.30 Pokalbiai apie Aziją. 11.30 Pasaulio verslo apžvalga. 12.00 Amerikos rytas. Žadintuvas. 13.00 Vieningas pasaulis. 14.00 Vienas pasaulis. 15.00 Naujienų srautas. 16.00 Pasaulio verslo apžvalga. 17.00 Jūsų pasaulis šiandien. Pasaulio įvykių apžvalga. 17.30 Prie pasaulio žemėlapio. 18.00 Pasaulis kaip finansų rinka. 19.00 Pasaulio sporto naujienos. 19.30 Afrikos balsai. 20.00 Prie pasaulio žemėlapio. 21.00 Tyrimai ir verslas. 22.00 Vienas pasaulis. 23.00 Pasaulio saitai. 0.00 Žvilgsnis atgal. 0.30 Pasaulio sporto naujienos. 1.00 Situacijų kambarys. 2.00 Nakties programa.

MUZIKA

7.00, 18.45, 3.00 MCM dainos. 8.30 Vaizdo klipai. 10.00 MCM dainos. Muzikos naujienos. Interviu su žvaigžde. 11.00 Aštuoniasdešimtųjų muzika nuo A iki Z. 12.00 Mums patinka aštuntojo dešimtmečio muzika. 13.00 MCM dainos. Muzikos naujienos. Interviu su žvaigžde. 14.30 Kartojimai. Vaizdo žaidimų naujienos. 17.45 Vaizdo klipai. MCM kavinė. 19.45 Gyvenimas. 21.00 „Top Tubes“. Geriausios dainos.

7.00 100 proc. MTV. 9.00 Kambarių plėšikai. 9.30, 15.00 Mano saldusis 16-asis gimtadienis. 10.00 „Paauglių svajos“. 10.30 Kai man buvo 17 metų. 11.00, 18.00 „Made“. 12.00 „Top 10“. P.Diddy. 13.00, 1.00 „Hit List UK“. 14.00 Geriausios dainos. 16.00 „Paauglių svajos“. 17.00 Kai man buvo 17 metų. 21.00 Aklas pasimatymas. 22.00 „Paauglės motinos“. 23.00 „Džersio pakrantė“. 0.00 „Mirties slėnis“. 2.00 Muzikos kokteilis.

5.35 „Los Van Van“ grupės koncertas Paryžiuje. 10.30 J.Kyliano baletas „Vaškiniai sparnai“. Šoka Nyderlandų šokio teatro artistai. 11.00 J.Kyliano baletas „Mėnulio princesė“. 12.30 „Los Van Van“ grupės koncertas Paryžiuje. 13.50 Divertismentas. 14.30 G.F.Haendelio opera „Heraklis“. Diriguoja W.Christie. 17.40 Divertismentas. 18.00 N.Fago oratorija „Nuskendęs faraonas“. 19.20 J.S.Bacho Mišios b-moll. Diriguoja J.Savallas. 21.05 Divertismentas. 21.30 D.Barenboimas diriguoja A.Brucknerio Aštuntąją simfoniją. 22.55 D.Barenboimas diriguoja A.Brucknerio Devintająją simfoniją. 1.00 Džiazas. „Mawezine“ festivalis.


2012 04 11 dokumentika

trečiadienis

sportas

9.00 Ryto programa. 9.30 Nutolę krantai. 10.00 K.Floydas ragauja vynus. 11.00 Škotijos aromatai. Salos. 11.30 Kungfu arbatos iššūkis. 12.00 Keliautojas. Madridas. 13.00 Žmonijos valgiai. Malaizija. 14.00 Skaniausi valgiai. Taivanas. 15.00 S.Gregson lankosi Tailande. Čiangmajaus miestas. 15.30 S.Gregson Rytuose. Makau miestas. 16.00 Keliautojas. Los Andželas. 17.00 Ožkų melžimo varžybos. 17.30 Meksikos aromatai. 18.00 K.Floydas ragauja vynus. 19.00 Keliautojas. Panama ir Kolumbija. 20.00 Jūros žmonės. Kongas. 21.00 Moters pasaulis. Turkija. 22.00 Bebaimiai keliautojai. Brazilija ir Argentina. 23.00 Keliautojas. Madridas. 0.00 Kelionės aktyviems. 1.00 Nakties programa.

9.00 Ryto programa. 10.00 „Guinness“ alaus darykla Dubline. 11.00 Šveicarijos armijos peiliai. 12.00 Pašėlę išradėjai. 13.00 Hiena, plėšrūnų karalienė. 14.00 Kaip buvo kuriamas filmas „Didžioji migracija“. 15.00 Kalintys užsienyje. Areštas Balyje. 16.00 Inžinierių idėjos. Bokštai. 17.00 Nacistų medžioklė. 18.00 Šveicarijos armijos peiliai. 19.00 Karių kapinės. Atgiję samurajai. 20.00 Medžiotojų genčių paieškos. 21.00 Draudimai. Kas geriausia – vaikams? 22.00 Karių kapinės. Atgiję samurajai. 23.00 Medžiotojų genčių paieškos. 0.00 Nacistų medžioklė. 1.00 Nakties programa.

7.00 Orangutanų sala. Greitoji pagalba orangutanams. 7.25 Chriso Humphrey zoologijos sodas. 7.50 Pakalbėkime su gyvūnais. 8.15, 16.00 „Laukinis šou“. 8.40 Projektas „Šunų jaunikliai“. 9.10 Šunys, katės ir kiti numylėtiniai. 10.05 Šimpanzė. Iš arti. 11.00 Greitoji pagalba gyvūnams. 11.55 Šunų verslininkas. 12.50 Šunys kalėjime. Rokvilas. 13.45 Škotijos gyvūnų apsaugos draugija. 14.10, 19.15 Laukinės gamtos SOS. 14.40, 20.10 Vertėjas iš šunų kalbos. 15.30 Žvėrių kovos laukai. Užšalusios jūros. 16.30 Viskas apie šunis. 17.25 Kinologija. 18.20 Blogas šuo. Šunys kleptomanai ir fokusininkai. 19.40 Susigiminiavę su beždžionėmis. Paskutinis šansas. 21.05 Krokodilų upės liūtai. 22.00 Žemės planeta. 22.55 Afrikoje. Sachara. 23.50 Kvėpuok! 0.45 Laukiniai ir pavojingi. Nukritęs, užpuolęs ir pasprukęs.

6.00 „Stipriausi koziriai“. 6.30 „Sankirta“. 7.00 „Pragariškas rodeo“. 8.00 „Adrenalino ieškotojai“. 9.00 „Stebuklingos istorijos“. 10.00 „FTB: kova su nusikalstamumu“. 11.00 „Ledo patrulis“. 12.00 „Stipriausi koziriai“. 12.30 „Sankirta“. 13.00 „Pragariškas rodeo“. 14.00 „Adrenalino ieškotojai“. 15.00 „Stebuklingos istorijos“. 16.00 „FTB: kova su nusikalstamumu“. 17.00 „Ledo patrulis“. 18.00 „Stipriausi koziriai“. 18.30 „Sankirta“. 19.00 „Pragariškas rodeo“. 20.00 „Adrenalino ieškotojai“. 21.00 „Stebuklingos istorijos“. 22.00 „Susitikimai su pavojingiausiais žmonėmis D.Britanijoje 2“. 23.00 „Interviu su serijiniu žudiku“.

8.00 „Laiko komanda“. 9.00 „Barbarai pagal Terry Jonesą-Pitoną“. 10.00 „Kaip menas pakeitė pasaulį“. 11.00 „Trileris Maniloje“. 12.30 „Martino Lutherio Kingo nužudymo liudininkas“. 13.00 „Plastinės operacijos senovėje“. 14.00 „Karvedžiai“. 15.00 „Nacių medžiotojai“. 16.00 „Laiko komanda“. 17.00 „Vikingų istorijos“. 18.00 „Nepalankiausios profesijos D.Britanijoje“. 19.00 „Arturas Rubinsteinas“. 20.00 „Didvyriai, kultas ir virtuvė“. 21.00 „Akmens amžiaus kanibalai“. 22.00 „Karvedžiai“. 23.00 „Čačapoja: kariai rūke“. 0.00 Nakties programa.

8.00 „Keturios Alpės“. 9.00 „Gentys ir gyvūnai“. 10.00 „XXI a. drambliai“. 11.00 „Gegutė“. 12.00 „Moteris ir pavianai“. 13.00 „Safario veterinarai“. 13.30 „Negailestinga dykuma“. 14.00 „Tegu sninga!“ 15.00 „Krokodilai: paskutinis drakonas“. 16.00 „Dėmėtųjų starų aerodromas“. 17.00 „Miško paslaptys“. 18.00 „Proga, laukta visą gyvenimą“. 19.00 „Laukinis safaris“. 20.00 „Zoologijos sodo mažyliai“. 20.30 „Dryžuotieji broliai. Mangustų šeimynėlė“. 21.00 „Paskutinis šansas: jaguarai ir Billas Bailey“. 22.00 „Antarktika: nepažįstamas septintasis žemynas“. 23.00 „Tarantulas – Australijos vorų karalius“. 0.00 Nakties programa.

9.00 Televitrina. 10.00, 19.00 Žinios +. 10.15 Italijos „Serie A“ lyga. „Chievo“–„Milan“. 12.00 Lietuvos krepšinio lyga. Kauno „Žalgiris“–Vilniaus „Lietuvos rytas“. 13.45 VTB vieningoji lyga. Vilniaus „Lietuvos rytas“–„Nižnij Novgorod“. 15.30 Ispanijos ACB krepšinio lyga. „Caja Laboral“–Madrido „Real“. 17.15, 19.10 VTB vieningoji lyga. Kauno „Žalgiris“– Krasnodaro „Lokomotiv– Kuban“. 21.15 Automoto. 21.45 Italijos „Serie A“ lyga. „Juventus“–„Lazio“ (per pertrauką – Žinios+). 23.45 VTB vieningoji lyga. Vilniaus „Lietuvos rytas“–„Nižnij Novgorod“.

11.10 Tenisas. Majamio turnyro apžvalga. 12.10 Ekstremalus sportas. „Red Bull Crashed Ice“ lenktynės. 13.40 „Futbol Mundial“ žurnalas. 14.10 Futbolas. UEFA čempionų lyga. „Benfica“–„Chelsea“. 16.00 Futbolas. UEFA čempionų lyga. „Chelsea“–„Benfica“. 17.50 „Blackburn“– „Liverpool“. 19.40 „Formulė-1“. Australijos „Didžiojo prizo“ lenktynių apžvalga. 20.40 „Formulė-1“. Malaizijos „Didžiojo prizo“ lenktynių apžvalga. 21.40 „Wigan“–„Manchester United“. Tiesioginė transliacija. 23.45 Tenisas. „Masters 1000“ turnyro finalas. Majamis.

9.30 Europos sunkiosios atletikos čempionatas. 10.30 Olimpinės žaidynės. 11.00 Gražiausi futbolo įvarčiai. 12.00 Europos sunkiosios atletikos čempionatas. 14.00 Dviračių lenktynės Paryžius–Rubė. 15.15 Gražiausi futbolo įvarčiai. 16.15 Europos sunkiosios atletikos čempionatas. Moterys. 18.00 Europos sunkiosios atletikos čempionatas. Vyrai. 22.00 Olimpinės viltys. 22.20 Jojimo naujienos. 22.40 Golfo naujienos. 23.40 Atviras Sicilijos golfo čempionatas. 0.20 Jachtų klubas. 0.30 Europos sunkiosios atletikos čempionatas.

7.00 Ryto programa. 9.00 TV parduotuvė. 15.30 Sporto viktorina. 18.00 Futbolas. Bundeslyga. 19.00 Futbolas. Bundeslygos aktualijos. 20.15 Rankinis. 22.00 Futbolas. Dortmundo „Borussia“– Miuncheno „Bayern“. 23.00 HT. Internetinis futbolas. 23.30 Dokumentika. 0.30 HT. Internetinis futbolas. 1.00 Nakties programa.

37


38

ketvirtadienis

2012 04 12

lietuviškos

19.20 „Forsaitų saga“.

21.30 Dviračio šou.

17.40 Ką manai?

18.55 Sąmokslo teorija.

15.45 Dok. f. „Kas šovė į Leniną?“

6.00 Labas rytas. 9.00 „Komisaras Reksas“ (N-7) (k). 9.55 „Forsaitų saga“ (6) (N-7) (k). 11.00 „Forumas“. Tiesioginė Lietuvos radijo laida. 12.00 Kultūrų kryžkelė. Menora. 12.15 Ačiū, kad esi (k). 14.15 Krašto spalvos (k). 14.50 Žinios. 15.10 „Komisaras Reksas“ (N-7). 16.00 „Meilės skonis“. 17.05 „Senis“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.35 Sportas. 18.40 Orai. 18.45 Nacionalinė paieškų tarnyba. 19.20 „Forsaitų saga“ (7) (N-7). 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 20.55 Verslas. 21.00 Kultūra. 21.05 Sportas. 21.10 Orai. 21.15, 22.15 Mūsų dienos – kaip šventė. 22.10 Loterija „Perlas“. 22.45 Sporto panorama. 23.15 Vakaro žinios. 23.25 Orai. 23.30 „Senis“ (N-7) (k).

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“. 6.50 „Tomas ir Džeris“ (k). 7.20 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (1) (k). 7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (7) (N-7) (k). 8.50 24 valandos (N-7). 9.45 Žvaigždžių duetai 6. Lemiama kova (k). 12.40 Karamelinės naujienos (N-7) (k). 13.10 „Nickelodeon“ valanda. „iKarli“. 13.40 Anim. f. „Kung Fu Panda“ (1) (JAV, 2011 m.). 14.10 „Vaikų „Warner Bros.“ Tomas ir Džeris“. 14.40 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (8) (N-7). 15.40 „Langai III“ (N-7). 16.40 24 valandos (N-7). 17.40 Būk mano meile! (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.11 Sportas. 19.14 Orai. 19.16 Užkirsk kelią ligai. 19.19 Valanda su Rūta. 21.00 KK2 (N-7). 21.30 Dviračio šou. 22.00 Žinios. Verslas. 22.19 Sportas. 22.23 Orai. 22.25 Kriminalinė Lietuva (N-7). 22.35 „Mentalistas“ (6) (N-7). 23.35 Veiksmo s. „Slapti reikalai“ (1) (JAV, 2010 m.) (N-7). 1.20 Sveikatos ABC (k).

6.40 Teleparduotuvė. 6.55 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (7). 7.25 „Simpsonai“. 7.55 „Svotai“. 9.00 „Meilės sūkuryje“. 10.05 „Moterys meluoja geriau“. 11.00 Šok ir lieknėk 2012. 13.40 „Būrys“ (5). 14.10 „Ančiukų istorijos“. 14.40 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (8). 15.10 „Simpsonai“. 15.40 „Likimo galia“. 16.40 „Meilės triumfas“. 17.40 Ką manai? 18.35 Susitikime virtuvėje. 18.45 TV3 žinios. 19.00 TV3 sportas. 19.05 TV3 orai. 19.10 „Naisių vasara“. 19.40 Paskutinė instancija. 20.30 Žvaigždė policininkas. 21.00 „Vyno kelias“. 21.35 TV3 vakaro žinios. 21.50 TV3 sportas. 21.55 TV3 orai. 22.00 „Gyvenimas“. 23.00 „Geri vyrukai“. 0.00 „Melo teorija“. 1.00 „Kalėjimo bėgliai“.

20.25 BTV



6.30 Televitrina. 7.00 Žinios (k). 7.25 „Nerealu!“ (k). 8.00 „Užkalnio 5“ (k). 9.00 Lietuvos žinių tyrimas (N-7) (k). 10.00 „Margoša: moterimi negimstama“. 11.00 „Be namų negerai: naujas gyvenimas“. 11.30 „Mentai“ (N-7) (k). 12.30 „Ekstrasensai prieš nusikaltėlius“ (N-7) (k). 13.30 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 14.30 „Pragaro virtuvė“ (N-7). 15.30 „Amerikos talentai“. 16.30 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 17.30 „Tylos riba“ (N-7) (k). 18.00 Žinios. 18.19 Sportas. 18.23 Orai. 18.25, 23.10 „Galileo: norintiems žinoti“. 18.55 „Sąmokslo teorija“. Tiesioginė diskusijų laida. 19.50 Nacionalinė loterija „10 milijonų“. 20.00 Žinios. 20.15 Verslas. 20.19 Sportas. 20.23 Orai. 20.25 Komedija „Iš dalies pakaltinamas“ (JAV, 2008 m.) (N-7). 22.10 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 23.40 Statybų TV (k). 0.10 „Sveikatos kodas“. Televitrina. 1.10 „Bamba“. Interaktyvus šou suaugusiesiems (S).

6.14 TV parduotuvė. 6.30 Ryto reporteris. 7.55 Negaliu tylėti. 8.55 „Merdoko paslaptys“ (N-7). 10.00 Super L.T. 10.35 Teritorija. 11.05 Ekovizija. Žalioji idėja. 12.00 Lietuvos diena. 13.00 TV parduotuvė. 13.30 Šeimų dvikova – „Akropolio“ turnyras. 14.30 Negaliu tylėti. 15.30 „Padūkėlis Eliotas“. 15.45 Dok. f. „Kas šovė į Leniną?“ (N-7). 16.00 Žinios. Orai. 16.10 Dok. f. „Kas šovė į Leniną?“ (N-7). 17.00 Žinios. Orai. 17.20 Lietuva tiesiogiai. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Super L.T. 18.55 Šeimų dvikova – „Akropolio“ turnyras. 19.55 Dok. f. „Islandijos Eroivajokudlis“ (N-7). 21.00 Reporteris. 21.52 Orai. 21.55 Lietuva tiesiogiai. 22.30 Super L.T. 23.05 „MAD MEN. Reklamos vilkai“ (N-7). 0.05 Reporteris. 0.57 Orai. 1.00 Dok. f. „Kas šovė į Leniną?“ (N-7).

21.30 TV6



„Iš dalies pakaltinamas“ („Diminished Capacity“)

„Bus kraujo“ („There Will Be Blood“)

Žurnalistas Kuperis po nelaimingo atsitikimo niekaip neatgauna atminties. Gydytojos patartas jis keliauja į gimtąjį miestelį pas savo dėdę. Senas bambeklis turi retenybę, už kurią beisbolo gerbėjai paklotų tokią sumelę, kad senukas galėtų be rūpesčių gyventi namie prižiūrimas net kelių slaugių.

Dviem „Oskarais“ apdovanota ir pagal JAV literatūros realisto Uptono Sinclairo romaną „Nafta“ sukurta drama yra tikra žmogiškų ambicijų epopėja. Tik dėl savo užsispyrimo šachtininkas Danielis Pleinvju tampa arogantišku naftos magnatu. Bet už godumą visais laikais reikia mokėti labai brangiai.

Komedija. JAV, 2008 m. Rež. Terry Kinney.

Drama. JAV, 2007 m. Rež. Paulas Thomas Andersonas.


2012 04 12

ketvirtadienis

regioninės tv

8.00 Gustavo enciklopedija. 8.30 Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė (rusų k.). 8.45 Miesto kodas (k). 9.00 Labas rytas (k). 11.30 „Eurovizijos“ dainų konkurso nacionalinės atrankos finalas (2005 m.) (k). 14.15 „Meilės skonis“. 15.10 Lietuvos vaikų ir moksleivių dainų TV konkursas „Dainų dainelė 2012“. 16.55 Žinios (k). 17.10 Miesto kodas. 17.25 Krašto spalvos. 17.55 Gustavo enciklopedija. 18.25 Atvira Lietuvos universitetų žinių lyga „Lyderiai“. 19.10 Kultūra. Dailininkas Mikalojus Vilutis. 19.30 Veidai. Lietuvių dokumentika. „Česlovo Milošo amžius“ (2). 21.00 „Giminės“. 21.50 Gintarinės batutos meistrai. Juozas Domarkas. 23.30 Muzikos pasaulio žvaigždės. I.Stravinskio „Trijų dalių simfonija“. Groja Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras. Dirigentas Ravilas Martynovas (Rusija). 0.00 Panorama (k). 0.20 Verslas (k). 0.25 Kultūra (k). 0.30 Sportas (k). 0.35 Orai (k). 0.40 Neregėtas Vilkončius. Kompozitoriaus Laimio Vilkončiaus kūrybos vakaras (k).

8.05, 15.30 Teleparduotuvė. 8.40 „Drakonų kova Z“ (N-7). 9.10 „Supermeno nuotykiai“. 9.35 „Kovotojas Reksas“. 10.05 „Betmenas“. 10.30 Būk mano meile! (N-7). 11.30 „Meilės sparnai“. 12.30 „Intrigų dvaras“. 13.30 „Laukinė širdis“. 16.00 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai (N-7). 17.00 „Pasaulio Guinnesso rekordai“ (N-7). 17.57 Žodis – ne žvirblis (k). 18.00 „Dvigubas gyvenimas“ (N-7). 19.00 „Laukinis gyvenimas“ (7) (N-7). 20.00 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (N-7). 21.00 Mistinis trileris „Nenutraukiami saitai“ (Kanada, 2010 m.) (N-7). 22.50 „Išrinktieji“ (N-14). 23.50 „Pasaulio Guinnesso rekordai“ (N-7).

6.30 Žinios. 7.00 Kriminalinė Lietuva (N-7). 7.15 24 valandos (N-7). 8.00 KK2 (N-7). 8.30 Dviračio šou. 9.00 Karamelinės naujienos (N-7). 9.30 Farai (N-7). 10.30 24 valandos (N-7) (k). 11.15 KK2 (N-7) (k). 11.45 Dviračio šou (k). 12.15 Karamelinės naujienos (N-7) (k). 12.45 Farai (N-7) (k). 13.45 24 valandos (N-7) (k). 14.30 KK2 (N-7) (k). 15.00 Dviračio šou (k). 15.30 Karamelinės naujienos (N-7) (k). 16.00 Farai (N-7) (k). 17.00 Infodiena. 21.00 Infodiena (k). 1.00 Nakties programa.

9.55, 14.30 Teleparduotuvė 10.10 „Išlikimas“. 11.00 „Konano nuotykiai“. 12.00 „Melo teorija“. 13.00 „Trečias luitas už Saulės“. 14.00 „Moterų lyga. Vyrai, pinigai ir meilė“. 15.00 „Konano nuotykiai“. 16.00 „Išlikimas“. 17.00 Veiksmo drama „Medikopteris“ (1) (Vokietija, 1998 m.). 18.00 „Melo teorija“. 19.00 „CSI Majamis“. 20.00 „Trečias luitas už Saulės“. 21.00 „Moterų lyga. Vyrai, pinigai ir meilė“. 21.30 Drama „Bus kraujo“ (JAV, 2007 m.). 0.35 „CSI Majamis“. 1.30 Veiksmo drama „Medikopteris“ (1) (Vokietija, 1998 m.).

10.25 „Linksmieji traukinukai“. 10.40 Senoji animacija. 11.15 Nomeda. 12.05 Valgyk ir lieknėk. 13.00 „Visos upės teka“. 14.00 „Moterys meluoja geriau“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Marthos Stewart šou. 17.00 Valgyk ir lieknėk. 18.00 „Moteris be praeities“. 19.00 „Visos upės teka“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 20.30 Nomeda. 21.20 „Moterys meluoja geriau“. 22.20 „Moteris be praeities“.

22.15 Mikrovisata



9.00 Žinios (k). 9.20 Veiksmo f. „Gynėjas“ (N-7). 10.50 Kovotojas (k). 11.20 Mistinis trileris „Nematomas“ (N-7). 13.10 Telelaikraštis. 15.30 Veiksmo komedija „Ponas ir ponia Smitai“ (N-7). 17.30 Žaidimų labirintas (k). 18.00 Žinios. 18.20 Istorinė laida „Mūsų praeities beieškant“ (k). 19.00 Nuomonės. 20.00 Sveikas žmogus. 21.00 Žinios. 21.19 Orai. 21.20 „Daktarės dienoraštis“. 23.00 Žinios (k). 23.20 Romantinė komedija „Kartu / saldu“ (N-7).

8.00 Nuotykių komedija „Šalin rankas nuo Misisipės“ (Vokietija, 2007 m.) (N-7). 9.45 Kriminalinė drama „Elos slėnyje“ (JAV, 2007 m.) (N-14). 11.55 Romantinė komedija „Mergina vaikino kelnėse“ (JAV, Kanada, 2006 m.) (N-14). 18.30 Veiksmo drama „Tristanas ir Izolda“ (Vokietija, JAV, D.Britanija, Čekija, 2006 m.) (N-14). 20.40 Romantinė drama „Melas ir alibi“ (Olandija, JAV, 2006 m.) (N-14). 22.15 Romantinė drama „Viki Kristina Barselona“ (JAV, Ispanija, 2008 m.) (N-14).

8.45 Ieškokime geriausio! 9.00 „Balticum TV“ žinios. 9.15 Kultūra +. 9.45, 17.45, 1.00 Humoro laida „Maski šou“. 10.15 „Sakalas ir balandė“. 11.15 F. „Detektyvas Dy ir ugnies vaiduoklio paslaptis“ (Kinija, Honkongas, 2010 m.) (N-7). 13.30 Ieškokime geriausio! 13.45 „Pavojingi Ostino Styvenso nuotykiai“. 14.45 „Penkių žvaigždučių atostogos“ (1). 15.15 Reidas (k). 15.45 „Jūros patruliai“ (N-7). 16.45 „Neišvengiamos katastrofos“ (N-7). 18.15 „Virtuvė ant ratų“ (8). 18.45 „Pražūtingas auksas“ (N-7). 19.45 Ieškokime geriausio! 20.00 „Balticum TV“ žinios. 20.15 „Apgaulinga tiesa“. 21.15 „80 gražiausių salų“. 21.45 „Balticum TV“ žinios. 22.00 Drama „Sankt Peterburgo demonai“ (Italija, 2008 m.) (N-7). 0.00 „Kritinė riba“ (N-7).

7.00 Žinios. Orai (k). 7.20 Kauniečių akimis (k). 7.30 Kontaktas (k). 8.00 Muzika. 9.00 Kitokia Lietuva. 10.05 „Betmenas“. 10.30 „Būk mano meile“. 11.30 „Meilės sparnai“. 12.30 „Intrigų dvaras“. 13.30 „Laukinė širdis“. 15.30 Teleparduotuvė. 16.00 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai. 17.00 „Pasaulio Guinnesso rekordai“. 17.57 Žodis – ne žvirblis (k). 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Kauniečių akimis. 18.30 Muzika. 19.00 Kitokia Lietuva (k). 20.00 Žinios. Orai (k). 20.20 Kauniečių akimis (k). 20.30 Muzika. 21.00 Mistinis trileris „Nenutraukiami saitai“. 22.50 „Išrinktieji“. 23.50 „Pasaulio Guinnesso rekordai“ (k).

23.20 Init

*** 

„Viki Kristina Barselona“ („Vicky Cristina Barcelona“)

„Kartu / saldu“ („Bitter/Sweet“)

Amerikietės Viki ir Kristina keliauja atostogauti į Barseloną. Viki yra griežtos moralės mergina ir rengiasi tekėti, o laisvę labiau už viską mylinti vėjavaikė Kristina linkusi į kraują kaitinančius seksualinius nuotykius. Draugės sutinka ekstravagantišką ispaną menininką Chuaną Antonijų ir jo kvaištelėjusią žmoną.

Amerikietį verslininką Brajeną Čandlerį jo bosas kavos magnatas Kalvertas Dženkinsas siunčia į Tailandą apžiūrėti kavos plantacijų ir įvertinti derliaus kokybės. Bankoke vaikinas sutinka vietos gražuolę Tišą, kuri seniai nusivylusi meile. Todėl reikia laukti to momento, kai profesinius santykius ims keisti asmeniniai.

Romantinė drama. JAV, Ispanija, 2008 m. Rež. Woody Allenas.

Romantinė komedija. JAV, 2009 m. Rež. Jeffas Hare’as.

39


40

ketvirtadienis

2012 04 12

užsienio

10.00 Gyvenk sveikai! 11.00, 14.00 Naujienos. 11.35 „Kriminalinės kronikos“. 12.00 Mados nuosprendis. 13.00 Kitos naujienos. 13.20, 2.05 „Suprasti. Atleisti“. 14.15 „Sužadėtuvių žiedas“. 16.00 „Gaujos“. 17.00 Vakaro naujienos. 17.50 Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. Lietuvos laikas. 21.05, 4.10 „Atotrūkis“. 22.20 „Žmogus ir įstatymas“ su A.Pimanovu. 23.35 Vakaro naujienos. 23.55, 6.50 Lietuvos laikas. 0.05 Gyvenamoji aplinka. 0.50 „Aleksandras Labas. Kosminis paukščiuko skrydis“. 1.50 „Žvaigždėlaivis“. 2.35 „Laukelis – laukas“. 5.00 „Sužadėtuvių žiedas“.

filmai

2.35



„Laukelis – laukas“ („Полюшко – поле“)

Drama. Rusija, 1957 m. Rež. Vera Strojeva.

Agronomė Valia Černyšova pamilsta vyresnį kolegą Savickį – našlį, auginantį dvi mažas dukreles. Kai viena mažylė suserga, Valia rūpinasi ja, kol ši pasveiksta. Tada mergina supranta, kad sesutės ir jų tėvelis jai tapo pačiais artimiausiais žmonėmis.

7.00 F. „Svetimšalis“ (JAV, Vokietija, 2008 m.). 9.00 F. „Nauja pradžia“ (JAV, 2008 m.) (N-7). 11.00 F. „Du viename“ (Prancūzija, 2008 m.) (N-7). 13.00 F. „Konanas Barbaras“ (JAV, 2011 m.) (N-7). 15.00 F. „Kovotojas“ (JAV, 2010 m.) (N-7). 17.00 F. „Kazino Džekas“ (Kanada, 2010 m.). 19.00 F. „Apie meilę ir kitus demonus“ (Kosta Rika, Kolumbija, 2009 m.). 21.00 Trileris „Oda, kurioje gyvenu“ (Ispanija, 2011 m.) (N-14). 23.00 Komedija „Paspringęs“ (JAV, 2008 m.) (S). 1.00 F. „Mes iškeliaujame!“ (JAV, D.Britanija, 2009 m.) (N-7).

6.00, 12.15 Šeimos dramos. 6.50, 13.10 „Sandokanas 3. Du tigrai“. 7.10, 18.50 Nemeluok man! 8.05 Gyvenimo kodas. Meilužės kompleksas. 9.05 Keistenybės. Stebuklas. Laiškas Dievui. 10.20 Gyvenimo kodas. 11.15, 19.50 Kviestinė vakarienė. 13.40 „Pagal įstatymą“. 14.10 Dar ne vakaras. 15.10 Specialus projektas. 16.55 Būkite sveiki. Žiniuoniai. 17.50, 22.55 „Nereikalingų žmonių sala“. 20.50 Būkite sveiki. Grožis. 21.55 Gyvenimo kodas. 23.55 Gyvensite. 0.25 Naujienos 24. 0.50 „Tyrėjai“.

5.00 Rusijos rytas. 9.05 „Labas, mama!“ 10.00, 13.00, 15.45, 19.00 Žinios. 10.30 Naujuose namuose. 11.10 Apie tai, kas svarbiausia. 12.25 „Kulaginas ir partneriai“. 13.50 „Jefrosinija“. 14.45 „Kilmingų mergelių institutas“. 16.50 Nikolajaus Baskovo vedybų agentūra. 17.50 Tiesioginis eteris. 19.50 „Dvidešimt metų be meilės“. 21.35 „Seklys Samovarovas“. 22.35 Dvikova. 0.05 „Liepsnos spalva“. 1.00 Žinios +.

3.00 Trileris „Pabėgimas iš Los Andželo“. 5.00 F. „Načas Libras“. 7.00 Nuotykių komedija „Paskutinės atostogos“. 9.00 Komedija „Napoleonas Dinamitas“. 10.40 F. „Frenkė ir Džonis“. 13.00 Komedija „Prieštaringos pagundos“. 15.00 F. „Vienišius“. 16.40 F. „Žemės branduolys“. 19.00 Komedija „Alaus lyga“. 21.00 Trileris „Pabėgimas iš Los Andželo“. 22.50 F. „Išminuotojų būrys“. 1.00 Siaubo veiksmo f. „Ašmenys“.

4.55 NTV rytas. 7.40 Mūsų kosmosas. Rusiški deimantai. 8.35, 14.35, 17.35 Ypatingas atsitikimas. 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15 Šiandien. 9.25 Vasarnamiai. 10.30 Medicinos paslaptys. 11.00 „Advokatas“. 12.35 Iki teismo. 13.30 Prisiekusiųjų teismas. 15.30 „Uodega“. 17.20 Muzikinės istorijos. 18.30 Prokuroro patikra. 19.35 Kalbame ir rodome. 20.25 „Eigulys“. 22.40 „Krapivinų byla“. 23.40 Savas žaidimas. 0.25 „Įteisintas mentas“.

6.00, 16.00, 18.00 Ypatinga nuomonė. Ekonomikos naujienos. 7.00 Anim. f. 8.00 Vakaro žinios iš Amerikos. 9.00 „Juodas varnas“. 10.00 „Versija“. 11.00 Šalis ir žmonės. 12.00 Šviesos rate. 13.00 Vaid. f. „Pirmąkart Mėnulyje“. 15.00 „Juodas varnas“. 17.00 „Avantiūristė“. 19.00 Artima kova. 20.00 Savo akimis. 21.00 „Versija“. 22.00 Dabar pasaulyje. 23.00 Vaid. f. „Ateivių laivas“.

5.00 „Aistros radijo bangomis“. 6.30 „Gilmorų merginos“. 7.20 „Ateivių miestas“. 8.10, 12.40, 19.10 „Tikrosios namų šeimininkės“. 9.40 „Vestuvių šokis“. 11.10 „Nuo mokyklos laikų“. 13.30 „Seklys“. 14.20 „Ateivių miestas“. 15.10 „Gilmorų merginos“. 16.00 „Mamos vaikučiai“. 17.40 „Ateivių miestas“. 18.25 „Seklys“. 20.00 „Šauktiniai policininkai“. 21.30 „Heivenas“. 23.00 „Šok iki nukritimo“. 23.50 „Milijonieriaus nuotaka“.

naujienos

7.00 BBC naujienos (kas valandą). 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 12.30, 15.30, 19.30, 20.30, 22.30, 0.30 Pasaulio verslo naujienos. 9.45, 10.45, 12.45, 15.45, 20.45, 22.45, 0.45, 1.45, 2.45 Pasaulio sportas. 11.30 Atviras pokalbis. 14.00, 14.30 Grinvičo laikas. 16.00, 17.00 Azijos įvykių apžvalga. 18.30 Atviras pokalbis. 19.00, 20.00 Verslo apžvalga. 21.00, 22.00 Šiandienos pasaulio naujienos. 23.00 Naujienos iš Amerikos. 23.30 Atviras pokalbis. 24.00 Pasaulio naujienos. 1.00 Naujienos iš Amerikos. 1.30, 2.30 Azijos verslo apžvalga. 3.00 Nakties programa.

5.00, 8.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 6.00, 9.00 Pasaulio sporto naujienos. 8.45 Pasaulio verslo ypatumai. 10.00 Pasaulio verslo apžvalga. 10.30 Pokalbiai apie Aziją. 11.30 Pasaulio verslo apžvalga. 12.00 Amerikos rytas. Žadintuvas. 13.00 Vieningas pasaulis. 14.00 F.Zakaria. Visuotinė padėties nustatymo sistema. 15.00 Naujienų srautas. 16.00 Pasaulio verslo apžvalga. 17.00 Jūsų pasaulis šiandien. Pasaulio įvykių apžvalga. 17.30 Prie pasaulio žemėlapio. 18.00 Pasaulis kaip finansų rinka. 19.00 Pasaulio sporto naujienos. 19.30 Afrikos balsai. 20.00 Prie pasaulio žemėlapio. 21.00 Tyrimai ir verslas. 22.00 P.Morgano laida. 23.00 Pasaulio saitai. 0.00 Žvilgsnis atgal. 0.30 Pasaulio sporto naujienos. 1.00 Situacijų kambarys. 2.00 Nakties programa.

muzika

7.00 MCM dainos. 8.30 Vaizdo klipai. 10.00 MCM dainos. Muzikos naujienos. Interviu su žvaigžde. 11.00 Aštuoniasdešimtųjų muzika nuo A iki Z. 12.00 Mums patinka aštuntojo dešimtmečio muzika. 14.30 MCM muzika. 17.45 Vaizdo klipai. MCM kavinė. 18.45 MCM dainos. 19.45 Gyvenimas. 21.00 „Top Tubes“. Geriausios dainos. 3.00 MCM dainos.

7.00 100 proc. MTV. 9.00 Kambarių plėšikai. 9.30 Mano saldusis 16-asis gimtadienis. 10.00 „Paauglių svajos“. 10.30 Kai man buvo 17 metų. 11.00 „Made“. 12.00 „Top 10“. „Coldplay“. 13.00 „Base UK Chart“. 14.00 Pirmasis hitas. 15.00 Mano saldusis 16-asis gimtadienis. 16.00 „Paauglių svajos“. 17.00 Kai man buvo 17 metų. 18.00 „Made“. 21.00 Aklas pasimatymas. 22.00 „Paauglės motinos“. 23.00 TV šou „Interneto kvailiai“. 0.00 „Kanjonas“ 1.00 „Base UK Chart“. 2.00 Muzikos kokteilis.

5.35 Džiazas. „Jazzdor“. 10.30 G.Puccini opera „Bohema“. Dainuoja M.Freni ir L.Pavarotti. 12.55 Divertismentas. 14.30 J.B.Lully opera „Frygijos karalaitis Atis“. 17.25 Divertismentas. 18.00 „Diotima“ kvartetas koncertuoja Fontenblo rūmuose. 19.15 P.Boulezas diriguoja R.Wagnerio, A.Schoenbergo, A.Bergo kūrinių koncertui. 21.00 Divertismentas. 21.30 Vakaras, skirtas N.Simone. 22.30 L.Fatien „Nebula“. 23.20 Džiazas Marsiake. Koncertuoja J.Zornas. 1.00 Džiazas Marsiake. Koncertuoja G.Gilas. 2.00 Nakties programa.


2012 04 12 dokumentika

ketvirtadienis

sportas

9.00 Ryto programa. 10.00 K.Floydas ragauja vynus. 11.00 Meksikos aromatai. 12.00 Keliautojas. Los Andželas. 13.00 Žmonijos valgiai. Prieskoniai. 14.00 Bebaimiai keliautojai. Brazilija ir Argentina. 15.00 Moters pasaulis. Turkija. 16.00 Keliautojas. Karibų salos. 17.00 Pjaustymo varžybos. 17.30 Meksikos aromatai. 18.00 K.Floydas ragauja vynus. 19.00 Keliautojas. Madridas. 20.00 Kelionė per Indiją pirmos klasės vagonu. 21.00 Naujosios Zelandijos geležinkeliai. 22.00 Keliaukite dabar. Balandis. 22.30 Kelionė į britų Kolumbiją. 23.00 Keliautojas. Prancūzija. 0.00 Kelionė trečios klasės vagonu. Vilnius. 1.00 Nakties programa.

9.00 Ryto programa. 10.00 „Porsche“ gamyklos. Modelis „Panamera“. 11.00 Karių kapinės. Atgiję samurajai. 12.00 Medžiotojų genčių paieškos. 13.00 Mėlynojo banginio paieškos. 14.00 Didžioji migracija. Gyvybės ritmas. 15.00 Kalintys užsienyje. Pagrobti Irake. 16.00 Inžinierių idėjos. Traukiniai. 17.00 Nacistų medžioklė. 18.00 IKEA gamyklų tiekėjai. 19.00 Ryklių paieškos. Didžioji žūklė. 20.00 Milžiniškų pitonų antplūdis. 21.00 Draudimai. Kovos klubas. 22.00 Ryklių paieškos. Didžioji žūklė. 23.00 Milžiniškų pitonų antplūdis. 0.00 Nacistų medžioklė. 1.00 Nakties programa.

7.00 Orangutanų sala. Suvalgyti gyvi. 7.25 Viskas apie šunis. 8.15, 16.00 „Laukinis šou“. 8.40 Projektas „Šunų jaunikliai“. 9.10 Blogas šuo. Šunys kleptomanai ir fokusininkai. 10.05 Krokodilų upės liūtai. 11.00 Greitoji pagalba gyvūnams. 11.55 Tragedija vilkikų parke. 12.50 Paskutinis šansas. Didysis pabėgimas. 13.45 Škotijos gyvūnų apsaugos draugija. 14.10, 19.15 Laukinės gamtos SOS. 14.40, 20.10 Vertėjas iš šunų kalbos. 15.30 Žvėrių kovos laukai. Džiunglės. 16.30 Mažylių planeta. Motinos instinktas. 17.25 Kinologija. 18.20 Claw Hillo katės. 19.40 Susigiminiavę su beždžionėmis. 21.05 Gorilų karalystė. Dzanga. 22.00 N.Marvenas pristato. Kita Kinija. 22.55 Gyvačių gaudytojas. 23.20 Šunys policininkai. Gaujos. 0.45 Laukiniai ir pavojingi. Netikėti užpuolimai.

8.45 Televitrina. 9.45, 19.00, 21.00, 23.00 Žinios +. 10.00 Italijos „Serie A“ lyga. „Juventus“–„Lazio“. 11.45 VTB vieningoji lyga. Vilniaus „Lietuvos rytas“–„Nižnij Novgorod“. 13.30 Italijos Serie A lyga. XXX turo apžvalga. 14.30 Adrenalinas. 15.00 Automoto. 15.30 VTB vieningoji lyga. Kauno „Žalgiris“– Krasnodaro „Lokomotiv– Kuban“. 17.15 Italijos „Serie A“ lyga. „Chievo“–„Milan“. 19.15 Lietuvos krepšinio lyga. Kauno „Žalgiris“–Vilniaus „Lietuvos rytas“. 21.15 Adrenalinas. 21.45 Olimpinės žaidynės. 22.00 Sporto metraštis. 22.10 Italijos „Serie A“ lyga. XXX turo apžvalga. 23.15 Sportas LT. Jaunimo bokso turnyras Dano Pozniako atminimui.

11.00 Futbolas. Anglijos FA taurės apžvalga. 11.30 Motosportas. „Nascar–Goody’s Fast Relief“ 500 mylių lenktynių apžvalga. 12.30 Golfas. Europos turo savaitės apžvalga. 13.00 Golfas. PGA turo užkulisiai. 13.30 „Premier League World“ žurnalas. 14.00 „Trans World Sport“ žurnalas. 15.00, 16.50 Futbolas. UEFA čempionų lyga. 18.40 „Wigan“–„Manchester United“. 20.30 Futbolas. UEFA Europos lyga. „Valencia“–AZ. 22.20 Futbolas. UEFA čempionų lyga. „AC Milan“–„Barcelona“. 0.10 Futbolas. UEFA čempionų lyga. „Barcelona“–„Milan“. 2.00 Futbolas. Anglijos „Premier“ lygos apžvalga. 3.00 „Formulė-1“. Australijos „Didžiojo prizo“ lenktynių apžvalga. 4.00 „Formulė-1“. Malaizijos „Didžiojo prizo“ lenktynių apžvalga. 5.00 „Formulė-1“. Kinijos „Didžiojo prizo“ pirma treniruotė.

8.00 „Laiko komanda“. 9.00 „Vikingų istorijos“. 10.00 „Nepalankiausios profesijos D.Britanijoje“. 11.00 „Arturas Rubinsteinas“. 12.00 „Didvyriai, kultas ir virtuvė“. 13.00 „Akmens amžiaus kanibalai“. 14.00 „Karvedžiai“. 15.00 „Čačapoja: kariai rūke“. 16.00 „Didžiojo ekrano žvaigždės“. 17.00 „Ofenbacho pėdomis“. 18.00 „Nepalankiausios profesijos D.Britanijoje“. 19.00 „Rasputinas: velnio įsikūnijimas“. 20.00 „Vakcina, pakeitusi pasaulį“. 21.30 „Gyvūnai, pakeitę istoriją“. 22.00 „Didysis Aleksandro mūšis“. 23.00 „Nacių medžiotojai“. 0.00 Nakties programa.

8.00 „Dėmėtųjų starų aerodromas“. 9.00 „Miško paslaptys“. 10.00 „Proga, laukta visą gyvenimą“. 11.00 „Laukinis safaris“. 12.00 „Zoologijos sodo mažyliai“. 12.30 „Dryžuotieji broliai. Mangustų šeimynėlė“. 13.00 „Paskutinis šansas: jaguarai ir Billas Bailey“. 14.00 „Antarktika: nepažįstamas septintasis žemynas“. 15.00 „Tarantulas – Australijos vorų karalius“. 16.00, 0.00 „Didžiaausės Namibijos lapės“. 17.00 „Gyvūnų simfonija“. 18.00 „Zoologijos sodo veterinaras“. 18.30 „Pas veterinarą“. 19.00 „Indijos dykumų vilkai“. 20.00 „Zoologijos sodo mažyliai“. 20.30 „Dryžuotieji broliai. Mangustų šeimynėlė“. 21.00 „Bjaurieji gyvūnai“. 22.00 „Papūgų rojus“. 23.00 „Gamtos sargybiniai. Gyvenimas su jaguaru“. 1.00 „Gyvūnų simfonija“.

9.30, 14.00, 2.00 Gražiausi futbolo įvarčiai. 9.45 Europos sunkiosios atletikos čempionatas. 11.00, 15.30 Sporto kuriozai. 12.00 Europos sunkiosios atletikos čempionatas. 14.15 Atviras Kinijos biliardo čempionatas. 16.30 Europos sunkiosios atletikos čempionatas. Moterys. 19.00 Europos sunkiosios atletikos čempionatas. Vyrai. 22.00 Kovos klubas. 0.00 Europos sunkiosios atletikos čempionatas.

7.00 Ryto programa. 9.00 TV parduotuvė. 15.30 Sporto viktorina. 18.00 HT. Internetinis futbolas. 18.30 Futbolas. Bundeslygos aktualijos. 21.00 Futbolas. Bundeslyga. 23.00 „LIGA total“. Žaidimo analizė. 0.15 Smiginis. „Premier“ lyga, 10 vakaras. 0.45 Golfo naujienos. 1.00 Nakties programa.

6.00 „Stipriausi koziriai“. 6.30 „Sankirta“. 7.00 „Pragariškas rodeo“. 8.00 „Adrenalino ieškotojai“. 9.00 „Stebuklingos istorijos“. 10.00 „FTB: kova su nusikalstamumu“. 11.00 „Ledo patrulis“. 12.00 „Stipriausi koziriai“. 12.30 „Sankirta“. 13.00 „Pragariškas rodeo“. 14.00 „Adrenalino ieškotojai“. 15.00 „Stebuklingos istorijos“. 16.00 „FTB: kova su nusikalstamumu“. 17.00 „Ledo patrulis“. 18.00 „Stipriausi koziriai“. 18.30 „Sankirta“. 19.00 „Pragariškas rodeo“. 20.00 „Laimės kūdikiai“. 21.00 „Deitonos baikerių ralis“. 22.00 „Susitikimai su pavojingiausiais žmonėmis D.Britanijoje 2“. 23.00 „Gyvulių ūkis“.

41


42

penktadienis

2012 04 13

lietuviškos

23.15 Kine kaip kine.

19.19 Mano vyras gali.

19.10 „Ledynmetis 2. Eros pabaiga“.

19.00 „Amerikos talentai VI“.

20.10 Griūk negyvas!

6.00 Labas rytas. 9.00 „Komisaras Reksas“ (N-7) (k). 9.55 „Forsaitų saga“ (7) (N-7) (k). 11.00 „Akiračiai“. Tiesioginė Lietuvos radijo laida. 12.00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis. 12.15 „Senis“ (N-7) (k). 13.30 Popietė su Algimantu Čekuoliu (kartojama subtitruota laida). 14.00 Bėdų turgus (k). 14.50 Žinios. 15.10 „Komisaras Reksas“ (N-7). 16.00 „Meilės skonis“. 17.05 „Senis“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.35 Sportas. 18.40 Orai. 18.45 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 20.55 Verslas. 21.00 Kultūra. 21.05 Sportas. 21.10 Orai. 21.15, 22.15 Duokim garo! 22.10 Loterija „Perlas“. 23.15 Kine kaip kine. 23.45 Lietuvių kino aukso fondas. Komedija „Nebūsiu gangsteris, brangioji“ (1978 m.) (N-7).

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“. 6.50 „Tomas ir Džeris“ (k). 7.20 Anim. f. „Kung Fu Panda“ (1) (JAV, 2011 m.) (k). 7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (8) (N-7) (k). 8.50 24 valandos (N-7). 9.45 Valanda su Rūta (k). 11.15 Farai (N-7) (k). 12.10 „Mentalistas“ (6) (N-7) (k). 13.10 „Nickelodeon“ valanda. „iKarli“. 13.40 „Kung Fu Panda“ (2). 14.10 „Vaikų „Warner Bros.“ Tomas ir Džeris“. 14.40 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (9) (N-7). 15.40 „Langai III“ (N-7). 16.40 24 valandos (N-7). 17.40 Būk mano meile! (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.14 Sportas. 19.17 Orai. 19.19 Mano vyras gali. 21.15 Nuotykių f. „Mumija“ (JAV, 1999 m.) (N-7). 23.45 Romantinė komedija „Amerikietiškas pyragas. Muzikos stovykla“ (JAV, 2005 m.) (N-14). 1.35 Veiksmo trileris „Nirvana“ (JAV, 1997 m.) (N-14).

6.40 Teleparduotuvė. 6.55 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (8). 7.25 „Simpsonai“. 7.55 „Svotai“. 9.00 „Meilės sūkuryje“. 10.05 „Moterys meluoja geriau“. 11.00 Chorų karai 2012. 14.10 „Ančiukų istorijos“. 14.40 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (9). 15.10 „Simpsonai“. 15.40 „Likimo galia“. 16.40 „Meilės triumfas“. 17.40 Ką manai? 18.35 Susitikime virtuvėje. 18.45 TV3 žinios. 19.00 TV3 sportas. 19.05 TV3 orai. 19.10 Anim. komedija „Ledynmetis 2. Eros pabaiga“ (JAV, 2006 m.). 20.55 Komedija „Paskutinis uošvių išbandymas“ (JAV, 2004 m.). 23.15 Veiksmo komedija „Galingasis Stenas“ (JAV, 2007 m.). 1.25 Komiška drama „Sevidžų šeima“ (JAV, 2007 m.).

20.55 TV3



6.30 Televitrina. 7.00 Žinios (k). 7.25 „Milijonieriai“ (k). 8.00 „Prajuokink mane“ (k). 9.00 „Sąmokslo teorija“. Tiesioginė diskusijų laida (k). 10.00 „Margoša: moterimi negimstama“. 11.00 „Be namų negerai: naujas gyvenimas“. 11.30 „Mentai“ (N-7) (k). 12.30 „Ekstrasensai prieš nusikaltėlius“ (N-7) (k). 13.30 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 14.30 „Pragaro virtuvė“ (N-7). 15.30 „Amerikos talentai“. 16.30 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 17.30 „Nerealu!“ (k). 18.00 Žinios. 18.19 Sportas. 18.23 Orai. 18.25 Smagiausios akimirkos. 19.00 „Amerikos talentai VI“. 20.00 Žinios. 20.15 Verslas. 20.19 Sportas. 20.23 Orai. 20.25 Rusų kinas. Romantinė komedija „Meilė Niujorke“ (JAV, Rusija, Ukraina, 2009 m.) (N-7). 22.05 Amerikietiškosios imtynės (N-14). 23.05 Veiksmo f. „Laukinė aistra“ (JAV, D.Britanija, 1995 m.) (N-14). 1.00 „Bamba“. Interaktyvus šou suaugusiesiems (S).

21.15 LNK

6.14 TV parduotuvė. 6.30 Ryto reporteris. 7.55 Negaliu tylėti. 8.55 „Merdoko paslaptys“ (N-7). 10.00 Super L.T. 10.35 Padėkime augti. 11.05 Skonio reikalas. 12.00 Lietuvos diena. 13.00 TV parduotuvė. 13.30 Šeimų dvikova – „Akropolio“ turnyras. 14.30 Negaliu tylėti. 15.30 „Oskaro oazė“. 15.45 Dok. f. „Islandijos Eroivajokudlis“ (N-7). 16.00 Žinios. Orai. 16.10 Dok. f. „Islandijos Eroivajokudlis“ (N-7). 17.00 Žinios. Orai. 17.20 BBC pristato: „Jaunikliai“. 18.00 Žinios. Orai. 18.10 LKL čempionatas. „Vilniaus „Sakalai“–Klaipėdos „Neptūnas“. Tiesioginė transliacija iš Vilniaus. Per pertrauką – Žinios. 20.10 Griūk negyvas! (N-7). 21.00 Reporteris. 21.27 Orai. 21.30 Vertas kinas. Drama „Mergina, verta milijono“ (JAV, 2004 m.) (N-7). 0.15 „Zona“. 2.15 Makaliaus kelionės.



„Paskutinis uošvių išbandymas“ („Meet the Fockers“)

„Mumija“ („The Mummy“)

Komedijoje „Paskutinis jaunikio išbandymas“ matėme, su kokiomis problemomis susidūrė vesti nusprendęs jaunuolis Gregas Fokeris, kai atėjo susipažinti su mylimos merginos Pem tėčiu ir mama. Dabar pasižiūrėkite, kas atsitiko, kai būsimieji jaunavedžiai nusprendė, kad jau laikas supažindinti tėvus.

Senovės Egipte žynys Imhotepas už meilę faraono meilužei įkalinamas mumijos karste mirusiųjų miesto požemiuose. Po keliasdešimties amžių į Egiptą atvyksta trys nuotykių ieškotojai – Rikas, Evelina ir jos brolis Džonatanas. Ieškodami lobių jie aptinka mumiją ir patys to nenorėdami išleidžia į laisvę Imhotepo šmėklą.

Komedija. JAV, 2004 m. Rež. Jay Roachas.

Nuotykių filmas. JAV, 1999 m. Rež. Stephenas Sommersas.


2012 04 13

penktadienis

regioninės tv

8.00 „Sandokanas. Tigras vėl riaumoja“. 8.30 Kultūrų kryžkelė. Menora. 8.45 Miesto kodas (k). 9.00 Labas rytas (k). 11.30 Krašto spalvos. 12.00 Neregėtas Vilkončius. Kompozitoriaus Laimio Vilkončiaus kūrybos vakaras (k). 13.30 „Meilės skonis“. 14.25 Muzikos istorijos. Muzika laiko pabaigai. Kompozitorius O.Mesianas (k). 15.10 Negali būti. 15.35 Dok. f. „Tikėjimo žingsniai. Piligriminis žygis Kryžių kalnas–Šiluva 2011“. 16.05 Muzikos pasaulio žvaigždės. I.Stravinskio „Trijų dalių simfonija“. Groja Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras. (k). 16.30 Durys atsidaro. 16.55 Žinios (k). 17.10 Miesto kodas. 17.25 Sietynas (k). 17.55 „Sandokanas. Tigras vėl riaumoja“. 18.25 Pinigų karta. 19.10 Vakaro autografas. 20.00 LTV aukso fondas. „Procesas“ (1) (1993 m.). 21.10 Auksiniai scenos kryžiai. Lietuvos teatro apdovanojimų teikimo iškilmės Lietuvos nacionaliniame dramos teatre. 23.10 Birštono džiazo festivalį prisimenant. Dalyvauja S.Sasnausko ansamblis, „Dorota Miskiewicz Quintet“. 0.00 Panorama (k). 0.20 Verslas (k). 0.25 Kultūra (k). 0.30 Sportas (k). 0.35 Orai (k). 0.40 Auksinės melodijos. Povandeninės kronikos. Aistės Smilgevičiūtės ir grupės „Skylė“ koncertas.

8.05 Teleparduotuvė. 8.40 „Drakonų kova Z“ (N-7). 9.10 „Supermeno nuotykiai“. 9.35 „Kovotojas Reksas“. 10.05 „Betmenas. 10.30 Būk mano meile! (N-7). 11.30 „Meilės sparnai“. 12.30 „Intrigų dvaras“. 13.30 „Laukinė širdis“. 15.30 Teleparduotuvė. 16.00 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai (N-7). 17.00 „Pasaulio Guinnesso rekordai“ (N-7). 18.00 „Dvigubas gyvenimas“ (N-7). 19.00 „Laukinis gyvenimas“ (8) (N-7). 20.00 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (N-7). 21.00 Detektyvas „Midsomerio žmogžudystės XIV. Retas paukštis“ (D.Britanija, 2012 m.) (N-14). 22.50 „Bręstantis blogis“ (N-14). 23.50 „Žvėris“ (N-7).

6.30 Žinios. 7.00 Kriminalinė Lietuva (N-7). 7.15 24 valandos (N-7). 8.00 KK2 (N-7). 8.30 Dviračio šou. 9.00 Girių horizontai. 9.30 Sveikatos ABC. 10.30 24 valandos (N-7) (k). 11.15 KK2 (N-7) (k). 11.45 Dviračio šou (k). 12.15 Girių horizontai (k). 12.45 Sveikatos ABC (k). 13.45 24 valandos (N-7) (k). 14.30 KK2 (N-7) (k). 15.00 Dviračio šou (k). 15.30 Girių horizontai (k). 16.00 Sveikatos ABC (k). 17.00 Infodiena. 21.00 Infodiena (k). 1.00 Nakties programa.

9.45 Teleparduotuvė. 10.00 „Išlikimas“. 11.00 „Konano nuotykiai“. 12.00 „Melo teorija“. 13.00 „Trečias luitas už Saulės“. 14.00 „Moterų lyga. Vyrai, pinigai ir meilė“. 14.30 Teleparduotuvė. 15.00 „Konano nuotykiai“. 16.00 „Išlikimas“. 17.00 „Medikopteris“ (2). 18.00 „Melo teorija“. 19.00 „CSI Majamis“. 20.00 „Trečias luitas už Saulės“. 21.00 „Liudininkai“. 22.00 „Žvilgsnis į ateitį“. 23.00 „Anarchijos vaikai“. 0.00 „Tokia skirtinga Tara“. 1.00 „CSI Majamis“. 1.55 „Liudininkai“.

10.25 „Linksmieji traukinukai“. 10.40 Senoji animacija. 11.15 Nomeda. 12.05 Valgyk ir lieknėk. 13.00 „Visos upės teka“. 14.00 „Moterys meluoja geriau“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Marthos Stewart šou. 17.00 Valgyk ir lieknėk. 18.00 „Moteris be praeities“. 19.00 „Visos upės teka“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 20.30 Nomeda. 21.20 „Moterys meluoja geriau“. 21.50 „Moterys meluoja geriau“. 22.20 „Moteris be praeities“. 23.10 Romantinė drama „Puodelis arbatos su profesoriumi“ (Vokietija, 1996 m.).

21.30 Lietuvos ryto TV



9.00 Žinios (k). 9.20 Romantinė komedija „Kartu / saldu“ (N-7). 11.10 Nuomonės (k). 12.10 Drama „Viršūnė“ (N-7). 14.00 Telelaikraštis. 15.30 Romantinė drama „Maištingoji Džeinė“ (N-7). 17.30 Tarp mūzos ir cenzūros (k). 18.00 Žinios. 18.20 Automoto. 18.50 „Daktarės dienoraštis“ (k). 20.30 Paveldas. Vilniaus byla. 21.00 Žinios. 21.19 Orai. 21.20 Drama „Mergina, verta milijono“ (N-14). 23.30 Žinios (k). 23.50 Drama „Paskutinis bučinys“ (N-14). 1.35 Romantinė drama „Milžiniškos staigmenos“ (N-14).

8.00 Veiksmo drama „Tristanas ir Izolda“ (Vokietija, JAV, D.Britanija, Čekija, 2006 m.) (N-14). 10.10 Romantinė drama „Melas ir alibi“ (Olandija, JAV, 2006 m.) (N-14). 11.45 Romantinė drama „Viki Kristina Barselona“ (JAV, Ispanija, 2008 m.) (N-14). 18.30 Drama „Vidaus imperija“ (Prancūzija, JAV, Lenkija, 2006 m.) (N-14). 21.30 Romantinė komedija „Miego mokslas“ (Prancūzija, 2006 m.) (N-14). 23.25 Istorinė drama „Klajoklis“ (Prancūzija, Kazachstanas, 2005 m.) (N-14).

8.45, 14.45, 19.45 Ieškokime geriausio! 9.00 „Balticum TV“ žinios. 9.15 „80 gražiausių salų“. 9.45, 17.45, 0.40 Humoro laida „Maski šou“. 10.15 „Jūros patruliai“ (N-7). 11.15 „Neišvengiamos katastrofos“ (N-7). 12.15 „Spaudos kelias“ (1). 12.45 Kultūra +. 13.15 Anim. nuotykių f. „Pakrantės pasakos“ (D.Britanija, 2008 m.). 15.00 F. „Apvogti vagį“ (JAV, 2007 m.) (N-7). 16.45 „Apgaulinga tiesa“. 18.15 Reidas (k). 18.45 „Nenuorama Seidė“. 20.00 „Balticum TV“ žinios. 20.15 „Penkių žvaigždučių atostogos“ (2). 20.45 F. „Meilė nutinka“ (JAV, Kanada, 2009 m.). 22.40 „Balticum TV“ žinios. 22.55 F. „Palaidotas gyvas“ (Ispanija, JAV, Prancūzija, 2010 m.) (N-14).

7.00 Žinios. Orai (k). 7.20 Kauniečių akimis (k). 7.30 Kitokia Lietuva (k). 8.30 Muzika. 10.05 „Betmenas“. 10.30 „Būk mano meile“. 11.30 „Meilės sparnai“. 12.30 „Intrigų dvaras“. 13.30 „Laukinė širdis“. 15.30 Teleparduotuvė. 16.00 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai. 17.00 „Pasaulio Guinnesso rekordai“. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Kauniečių akimis. 18.30 Muzika. 19.00 Kontaktas. 20.00 Žinios. Orai (k). 20.20 Kauniečių akimis (k). 20.30 Muzika. 21.00 Detektyvas „Retas paukštis“. 22.50 „Bręstantis blogis“. 23.50 „Žvėris“.

23.05 BTV



„Mergina, verta milijono“ („Million Dollar Baby“)

„Laukinė aistra“ („Wild Side“)

Keturiais „Oskarais“ apdovanotoje dramoje profesionalus bokso treneris Frenkis Danas visą gyvenimą savo globotinius mokė siekti pergalės bet kokia kaina. Tačiau savo dvikovą su likimu pats Frenkis seniai pralaimėjo. Kartą į kuklią bokso salę ateina Megė Fic­ džerald, pasiryžusi tapti tikra boksininke.

Banko darbuotoja Aleks Li mėgsta pinigus ir komfortą, tačiau gyvenimas ne pagal pajamas baigiasi skolomis ir nemalonumais. Kaip tik tada ji sutinka tarptautinių finansinių machinacijų specialistą Bruną Bekingemą, kuris turi išplauti 170 mln. dolerių.

Drama. JAV, 2004 m. Rež. Clintas Eastwoodas.

Veiksmo filmas. JAV, D.Britanija, 1995 m. Rež. Donaldas Cammellas.

43


44

penktadienis

2012 04 13

užsienio

7.00 Labas rytas. 10.00 Gyvenk sveikai! 11.00, 14.00 Naujienos. 11.35 „Kriminalinės kronikos“. 12.00 Mados nuosprendis. 13.00 Kitos naujienos. 13.20 „Suprasti. Atleisti“. 14.15 „Sužadėtuvių žiedas“. 16.00 „Lauk manęs“. 17.00 Vakaro naujienos. 17.45 Tegul kalba. 18.55 „Stebuklų laukas“. 20.00 Lietuvos laikas. 21.05 „Dvi žvaigždės“. 22.50 „Parishiltonpro­žektorius“. 23.30 Polina Kutepova filme „Vėjo namai“. 2.25 Komedija „Prancūzas“. 4.05 Vaid. f. „Svečias iš Kubanės“. 5.15 „Sužadėtuvių žiedas“. 6.35 Muzika.

filmai

23.30



„Vėjo namai“ („Дом ветра“)

Drama. Rusija, 2011 m. Rež. Viačeslavas Zlatopolskis.

Vaikų infekcinės ligoninės kiemsargė Taisija Levšina tik dabar sužino, kad jos sūnus, be žinios kažkur pradingęs prieš 10 metų, žuvo. Norėdama įveikti staiga atsivėrusią dvasinę tuštumą, moteris pavagia iš ligoninės našlaitį Timūrą.

7.00 F. „Kazino Džekas“ (Kanada, 2010 m.). 9.00 F. „Apie meilę ir kitus demonus“ (Kosta Rika, Kolumbija, 2009 m.). 11.00 F. „Mažieji lakūnai“ (JAV, 2008 m.). 13.00 F. „Kolumbiana“ (JAV, Prancūzija, 2011 m.). 15.00 F. „Juodosios raganos metai“ (JAV, 2011 m.). 17.00 F. „P. S. Myliu tave“ (JAV, 2007 m.). 19.05 F. „Persikėlimas“ (JAV, 2009 m.) (N-7). 21.00 F. „Dviejų per daug“ (JAV, Ispanija, 1995 m.). 23.00 F. „Coco prieš Chanel“ (Prancūzija, Belgija, 2009 m.). 1.00 F. „1612. Tamsiųjų laikų kronikos“ (Rusija, 2007 m.) (N-7).

6.00, 12.10 Šeimos dramos. 6.45, 13.05 „Sandokanas 3. Du tigrai“. 7.10, 18.50 Nemeluok man! 8.05, 10.15 Dar ne vakaras. 9.00 Godumas. 11.10, 19.50 Kviestinė vakarienė. 13.35 „Pagal įstatymą“. 14.05, 0.05 Žiūrėkite visi! 15.05 Karinė paslaptis. 16.55 Būkite sveiki. Grožis. 17.55 „Nereikalingų žmonių sala“. 20.55 Keistenybės. 22.00 Pasaulio paslaptys su Ana Chapman. 23.00 Būkite sveiki. Dirbtinis žmogus. 1.00 Reporterio istorijos.

9.05 „Labas, mama!“ 10.00, 13.00, 15.45, 19.00 Žinios. 10.25 Visa Rusija. 10.40 Naujuose namuose. 11.35 Apie tai, kas svarbiausia. 12.25 „Kulaginas ir partneriai“. 13.50 „Jefrosinija“. 14.45 „Kilmingų mergelių institutas“. 16.50 Nikolajaus Baskovo vedybų agentūra. 17.50 Tiesioginis eteris. 19.50 Humoro koncertas „Jūrmala“. 21.35 Vaid. f. „Duonos diena“. 23.20 Vaid. f. „Laimės diena“. 1.15 Vaid. f. „Atleisk ir sudie“. 2.30 Vesti.ru. 2.55 Mano sidabrinis rutulys.

3.00 F. „Frenkė ir Džonis“. 5.00 F. „Vienišius“. 6.40 F. „Žemės branduolys“. 9.00 Komedija „Prieštaringos pagundos“. 11.10 F. „Mis slaptoji agentė“. 13.10 F. „Miestas saloje“. 15.00 F. „Breidžių šeima“. 16.40 Karinė drama „Išminuotojų būrys“. 19.00 Romantinė drama „Tobulas jausmas“. 21.00 F. „Ašmenys“. 23.10 F. „Ašmenys 2“. 1.30 Drama „Asistentė“.

4.55 NTV rytas. 7.40 Mūsų kosmosas. Mirti jaunam. 8.35, 14.35, 17.35 Ypatingas atsitikimas. 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šiandien. 9.25 Rusiškos skyrybos. 10.25 Gelbėtojai. 11.00 „Advokatas“. 12.35 Iki teismo. 13.30, 15.35 Prisiekusiųjų teismas. 16.45 Moteriškas žvilgsnis. 18.35 Prokuroro patikra. 19.45 Kalbame ir rodome. 20.35 „Ypatingos paskirties agentas“. 0.10 „Įteisintas mentas“. 2.05 Trileris „Aukštakulniai 2“. 3.50 Kita mėnulio pusė. 4.35 „Senas televizorius“ kviečia.

6.00, 16.00, 18.00 Ypatinga nuomonė. Ekonomikos naujienos. 7.00 Anim. f. 8.00 Vakaro žinios iš Amerikos. 9.00, 15.00 „Juodas varnas“. 10.00, 21.00 „Versija“. 11.00 Savo akimis. 12.00 Artima kova. 13.00 Vaid. f. „Ateivių laivas“. 17.00 „Avantiūristė“. 19.00, 0.00 2012-ieji. 20.00 Viskas taip. 22.00 Dabar pasaulyje. 23.00 Vokietija per savaitę. 23.30 ART navigatorius.

5.00 „Meilės tikrovė“. 6.30 „Gilmorų merginos“. 7.20 „Ateivių miestas“. 8.10 „Tikrosios namų šeimininkės“. 9.40 „Antras bandymas“. 11.10 „Aklas pasitikėjimas“. 12.40 „Tikrosios namų šeimininkės“. 13.30 „Seklys“. 14.20 „Ateivių miestas“. 15.10 „Gilmorų merginos“. 16.00 „Šauktiniai policininkai“. 17.40 „Ateivių miestas“. 18.25 „Seklys“. 19.10 „Tikrosios namų šeimininkės“. 20.00 „Tėvai“. 20.45 „Gera žmona“. 21.30 „Džekės sesuo“. 22.30 „Viengungis“. 0.15 „Idealas“.

naujienos

7.00 BBC naujienos (kas valandą). 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 12.30, 15.30, 17.30, 20.30 Pasaulio verslo naujienos. 9.45, 10.45, 12.45, 15.45, 17.45, 20.45, 0.30 Pasaulio sportas. 11.30 Susitikimas. 14.00, 14.30 Grinvičo laikas. 16.00 Globalinės naujienos. 16.30 Mūsų pasaulis. 17.00 Globalinės naujienos. 18.00, 18.30 Jūsų nuomonė. 19.00, 19.30 Verslo apžvalga. 19.40 Savaitgalio įvykių apžvalga. 20.00 Verslo apžvalga. 21.00 Šiandienos pasaulio naujienos. 21.30 Jūsų nuomonė. 21.40 Savaitgalio įvykių apžvalga. 22.30 Artimųjų Rytų verslo naujienos. 23.00 Naujienos iš Amerikos. 23.30 Anglijos futbolo apžvalga. 0.40 Savaitgalio įvykių apžvalga. 1.00 Naujienos iš Amerikos. 1.30 Susitikimas.

5.00, 8.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 6.00, 9.00 Pasaulio sporto naujienos. 8.45 Pasaulio verslo ypatumai. 10.00 Pasaulio verslo apžvalga. 10.30 Pokalbiai apie Aziją. 11.30 Pasaulio verslo apžvalga. 12.00 Amerikos rytas. Žadintuvas. 13.00 Vieningas pasaulis. 14.00 F.Zakaria. Visuotinė padėties nustatymo sistema. 15.00 Naujienų srautas. 16.00 Pasaulio verslo apžvalga. 17.00 Jūsų pasaulis šiandien. Pasaulio įvykių apžvalga. 17.30 Prie pasaulio žemėlapio. 18.00 Trumpai ir aiškiai. 19.00 Pasaulio sporto naujienos. 19.30 Afrikos balsai. 20.00 Prie pasaulio žemėlapio. 21.00 Tyrimai ir verslas. 22.00 P.Morgano laida. 23.00 Pasaulio saitai. 0.00 Žvilgsnis atgal. 0.30 Pasaulio sporto naujienos. 1.00 Situacijų kambarys. 2.00 Nakties programa.

muzika

7.00, 14.45, 18.45, 3.00 MCM dainos. 8.30 Vaizdo klipai. 10.00 MCM dainos. Muzikos naujienos. Interviu su žvaigžde. 11.00 Aštuoniasdešimtųjų muzika nuo A iki Z. 12.00 Mums patinka aštuntojo dešimtmečio muzika. 14.30 Subkultūra. 17.45 Vaizdo klipai. MCM kavinė. 19.45 Gyvenimas. 21.00 „Top Tubes“. Geriausios dainos. 2.00 Geriausi Prancūzijos atlikėjai ir grupės.

7.00 100 proc. MTV. 9.00 Kambarių plėšikai. 9.30, 15.00 Mano saldusis 16-asis gimtadienis. 10.00, 16.00 „Paauglių svajos“. 10.30 Kai man buvo 17 metų. 11.00, 18.00 „Made“. 12.00 „Top 10“. Geriausi naujokai. 13.00 Šokių muzika. 14.00 Pagarsinkite! 17.00 Kai man buvo 17 metų. 21.00 Aklas pasimatymas. 22.00 „Paauglės motinos“. 23.00 „Džersio pakrantė“. 0.00 TV šou „Interneto kvailiai“. 1.00 „World Stage“. 2.00 Muzikos kokteilis.

5.15 „Neapolio“ ansamblio koncertas. 10.30 A.S.von Otter dainuoja Verbjė muzikos festivalyje. 11.25 Y.Wang koncertuoja Verbjė muzikos festivalyje. 13.05, 17.00, 21.00, 0.20 Divertismentas. 14.30 J.Offenbacho operetė „Plėšikai“. 18.25 Džiazo legendos. Kompozitorius T.Monkas. 18.35 Koncertas „Džiazo baronai“. 19.10 Džiazas Vienoje. Koncertuoja R.Scott. 20.00 „Saiyuki“ trio koncertas Paryžiuje. 21.30 Fortepijono muzika Lione. Koncertuoja M.Dalberto ir J.G.Querysas. 22.55 I.Bar-Shai rečitalis Liono muzikos festivalyje. 1.00 Amerikos muzikos meistrai. Kompozitorius T.Monkas.


2012 04 13 dokumentika

sportas

9.00 Ryto programa. 10.00 Skaniausi valgiai. Estija. 11.00 Meksikos aromatai. 12.00 Keliautojas. Karibų salos. 13.00 Žmonijos valgiai. Libanas. 14.00 Kelionė per Indiją pirmos klasės vagonu. 15.00 Tikrasis Haitis. 15.30 Kelionė į Britų Kolumbiją. 16.00 Keliautojas. Indijos vandenyno salos. 17.00 Ledų gaminimas. 17.30 Meksikos aromatai. 18.00 Skaniausi valgiai. Estija. 19.00 Keliautojas. Prancūzija. 20.00 Bebaimiai keliautojai. Brazilija ir Argentina. 21.00 Sporto planeta. Meksika. 22.00 Kelionės jūromis. Haitis. 23.00 Keliautojas. Šventos vietos: Izraelis. 0.00 Kelionė į Britų Kolumbiją. 1.00 Nakties programa.

9.00 Ryto programa. 10.00 „Chevy Volt“ elektromobiliai. 11.00 Ryklių paieškos. Didžioji žūklė. 12.00 Milžiniškų pitonų antplūdis. 13.00 Roplių karalius. 14.00 Didžioji migracija. 15.00 Kalintys užsienyje. Mažametis kontrabandininkas. 16.00 Sunkiausias remontas. Povandeninė technika. 17.00 Nacistų medžioklė. 18.00 „Audi“ automobilių gamyklos. 19.00 Pasienis. Šviežias kraujas. 20.00 Deimantai gali tarnauti mokslui. 21.00 Draudimai. Kas ką valgo? 22.00 Pasienis. Šviežias kraujas. 23.00 Deimantai gali tarnauti mokslui. 0.00 Nacistų medžioklė. 1.00 Nakties programa.

7.00 Orangutanų sala. Kortų namelis. 7.25 Mažylių planeta. Motinos instinktas. 8.15, 16.00 „Laukinis šou“. 8.40 Projektas „Šunų jaunikliai“. 9.10 Claw Hillo katės. 10.05 Gorilų karalystė. Dzanga. 11.00 Greitoji pagalba gyvūnams. 11.55 Kelių patrulis. 12.50 Išgelbėti laukinę Afriką. 13.45 Škotijos gyvūnų apsaugos draugija. 14.10, 19.15 Laukinės gamtos SOS. 14.40, 20.10 Vertėjas iš šunų kalbos. 15.30 Žvėrių kovos laukai. Pakrantės. 16.30 Pingvinų safaris. 17.25 Kinologija. 18.20 Bondi veterinarai. 19.40 Susigiminiavę su beždžionėmis. Beždžionių valgytojai. 21.05 Dramblių karalystė. 22.00 Gyvų mirusiųjų įkandimai. 22.55 Grobis – žmogus. Upių žudikai. 23.50 Šunys policininkai. Naujokai. 0.45 Laukiniai ir pavojingi. Brangiai kainuojančios klaidos.

8.00 „Didžiojo ekrano žvaigždės“. 9.00 „Ofenbacho pėdomis“. 10.00 „Nepalankiausios profesijos D.Britanijoje“. 11.00 „Rasputinas: velnio įsikūnijimas“. 12.00 „Vakcina, pakeitusi pasaulį“. 13.30 „Gyvūnai, pakeitę istoriją“. 14.00 „Didysis Aleksandro mūšis“. 15.00 „Nacių medžiotojai“. 16.00 „Didžiojo ekrano žvaigždės“. 17.00 „Chaimas Soutine“. 18.00 „Nepalankiausios profesijos D.Britanijoje“. 19.00 „Visa tiesa apie Van Gogh’ą“. 20.00 „Didvyriai, kultas ir virtuvė“. 21.00 „Germanų gentys“. 22.00 „Karas ištvirkimui – Mary Whitehouse istorija“. 23.30 „Brigitte Bardot – Prancūzijos simbolis“. 0.00 Nakties programa.

8.00 „Didžiaausės Namibijos lapės“. 9.00 „Gyvūnų simfonija“. 10.00 „Zoologijos sodo veterinaras“. 10.30 „Pas veterinarą“. 11.00 „Indijos dykumų vilkai“. 12.00 „Zoologijos sodo mažyliai“. 12.30 „Dryžuotieji broliai. Mangustų šeimynėlė“. 13.00 „Bjaurieji gyvūnai“. 14.00 „Papūgų rojus“. 15.00 „Gamtos sargybiniai. Gyvenimas su jaguaru“. 16.00 „Mažyliai“. 17.00 „Žiogai ir skruzdėlės“. 18.00 „Greitoji gyvūnų pagalba“. 19.00 „Pelikanai – atsiskyrėliai klajūnai“. 20.00 „Gyvūnų parkas“. 21.00 „Nardant su orkomis“. 22.00 „Laukinėje karalystėje“. 23.00 „Apie ryklius ir žmones“. 0.00 Nakties programa.

6.00 „Stipriausi koziriai“. 6.30 „Sankirta“. 7.00 „Pragariškas rodeo“. 8.00 „Laimės kūdikiai“. 9.00 „Deitonos baikerių ralis“. 10.00 „FTB: kova su nusikalstamumu“. 11.00 „Ledo patrulis“. 12.00 „Stipriausi koziriai“. 12.30 „Sankirta“. 13.00 „Pragariškas rodeo“. 14.00 „Laimės kūdikiai“. 15.00 „Deitonos baikerių ralis“. 16.00 „FTB: kova su nusikalstamumu“. 17.00 „Ledo patrulis“. 18.00 „Stipriausi koziriai“. 18.30 „Sankirta“. 19.00 „Pragariškas rodeo“. 20.00 „Laimės kūdikiai“. 21.00 „Motorlaivių lenktynės aplink D.Britaniją“. 22.00 „Susitikimai su pavojingiausiais žmonėmis D.Britanijoje 2“. 23.00 „Vakarienė su mirtimi“.

penktadienis

9.00 Televitrina. 10.00, 19.00, 21.00, 23.00 Žinios +. 10.15 Italijos „Serie A“ lyga. „Chievo“–„Milan“. 12.00 Ispanijos ACB krepšinio lyga. „Caja Laboral“–Madrido „Real“. 13.45 VTB vieningoji lyga. Kauno „Žalgiris“– Krasnodaro „Lokomotiv– Kuban“. 15.30 VTB vieningoji lyga. Vilniaus „Lietuvos rytas“–„Nižnij Novgorod“. 17.15 VTB vieningoji lyga. Kauno „Žalgiris“– Krasnodaro „Lokomotiv– Kuban“. 19.15 Adrenalinas. 19.45 Italijos „Serie A“ lyga. XXXI turo apžvalga. 20.30 Sportas LT. Sambo čempionatas. 21.15 Italijos „Serie A“ lyga. „Juventus“–„Lazio“. 23.15 Sportas LT. Sportinių šokių čempionatas.

6.40 „Futbol Mundial“ žurnalas. 7.10 Krepšinis. Eurolygos aštuntfinalis. „Maccabi“– „Panathinaikos“. 9.00 „Formulė-1“. Kinijos „Didžiojo prizo“ antra treniruotė. 10.35 Krepšinis. Eurolygos aštuntfinalis. „Panathinaikos“– „Maccabi“. 12.25 Boksas. Y.P.Hernandezas ir S.Cunninghamas. 13.25 Futbolas. Anglijos FA taurės apžvalga. 13.55 Ledo ritulys. KHL atkrintamosios varžybos. 15.55 Ledo ritulys. KHL finalas. 18.30 „Wigan“–„Manchester United“. 20.20 Boksas. J.C.Chavezas Jaunesnysis ir M.A.Rubio. 21.20 Futbolas. UEFA čempionų lygos apžvalga. 21.50 „Formulė-1“. Kinijos „Didžiojo prizo“ pirma ir antra treniruotės. 1.00, 2.05 Boksas.

9.30 Žiedinės automobilių lenktynės. 10.00 Europos sunkiosios atletikos čempionatas. 11.00 Sporto kuriozai. 12.00 Europos sunkiosios atletikos čempionatas. 14.15 Olimpinės viltys. 14.30 Pasaulio fechtavimo komandų čempionatas. 16.30 Europos sunkiosios atletikos čempionatas. Moterys. 19.00 Europos sunkiosios atletikos čempionatas. Vyrai. 22.00 Boksas. „The Biggers Better“. 0.00 Europos sunkiosios atletikos čempionatas. 1.00 Pasaulio fechtavimo komandų čempionatas.

7.00 Ryto programa. 15.30 Sporto viktorina. 18.30 Liga total. Superfanai. 19.00 Futbolas. Serija A. 19.30 Futbolas. Bundeslygos aktualijos. 20.15 Motosportas. 21.45 Futbolas. 2012 m. finalininkai. 22.50, 0.40 „Sport1“ naujienos. 23.00 Pokalbių laida. 23.30 HT. Internetinis futbolas. 1.00 Nakties programa.

2.25 1 Baltijos



„Prancūzas“ („Француз“)

Komedija. Rusija, 2003 m. Rež. Vera Storoževa.

Šio filmo istorija prasideda prieš pat Naujuosius metus. Tikrų aristokratų palikuonis Polis De Ruso gyvena prabangioje pilyje prie Paryžiaus. Romantiškas prancūzas susirašinėja su rusaite Ira, o prieš šventes su ja susitinka.

45


46

skanaus

Sau­lė­ta Ve­ly­kų ry­to imp­ro­vi­za­ci­ja Re­cep­tų, kaip pa­gerb­ti Ve­ly­kų ka­ra­liu­mi va­di­na­mą kiau­ši­nį, yra ga­ly­ bė – nuo įvai­riau­sių įda­rų ir pi­kan­tiš­kų sū­rio ka­muo­liu­kų iki kiau­ši­nių su bu­ro­kė­lių sū­ry­mu, kū­gio for­mos kiau­ši­nie­nės su uo­gie­ne ar om­le­ to su ka­lend­ro­mis. Ag­nė Klim­čiaus­kai­tė Vis dėl­to ne vie­nas pri­ pa­žįs­ta, kad už­siim­ti vir­ tu­vės bur­tais Ve­ly­kų ry­ tą ne­bū­na no­ro ar lai­ ko, – pa­kan­ka sim­bo­ liš­kai su­kirs­ti kiau­ši­ nį su ma­jo­ne­zu. O tie, ku­riems no­ro ir lai­ ko eks­pe­ri­men­tuo­ti ne­stin­ga, pa­de­juo­ja, kad bi­jo cho­les­te­ro­ lio bom­bo­mis va­di­ na­mais kiau­ši­niais pa­kenk­ti svei­ka­tai. Išei­tį „TV die­ nos“ skai­ty­to­jams pa­tei­kia auk­si­nis vir­ tu­vės še­fas Rus­la­nas Bol­go­vas. Jo siū­lo­mas kiau­ši­nių kar­pa­čas tiks no­rin­tiems grei­tai su­kur­ti šven­tiš­ką Ve­ly­kų už­kan­dą. Tiks ir be­si­bai­mi­nan­tiems dėl cho­ les­te­ro­lio – mi­ty­bos spe­cia­lis­tai pa­ta­ria kiau­ši­nius val­gy­ti su mais­ to pro­duk­tais, ku­riuo­se gau­su le­ ci­ti­no, ge­ban­čio ma­žin­ti blo­go­jo ir di­din­ti ge­ro­jo cho­les­te­ro­lio kie­kį krau­jy­je. Daug le­ci­ti­no yra lie­so­ je varš­kė­je, iš ku­rios ku­li­na­ras siū­lo pa­si­ga­min­ti pui­kaus sko­ nio kre­mą, pa­tie­kia­mą su kiau­ ši­nių kar­pa­ču. „Svar­biau­sia – ne­gai­lė­ti mei­lės, ši­lu­mos ga­mi­nant, drą­siai imp­ro­vi­ zuo­ti, džiaug­tis gy­ve­ni­mu, žie­ miš­ku oru, bend­rau­ti su ge­ru­mu spin­du­liuo­jan­čiais žmo­nė­mis, ir su­lauk­si­te pa­va­sa­rio šir­dy“, – to­ bu­los šven­tės re­cep­tu pa­si­da­li­jo R.Bol­go­vas.

Kiau­ši­ni 4 po­rci­joms rei­kės 4–8 vnt. kie­tai vir­tų kiau­ši­nių; 4–8 vnt. vyš­ ni­nių po­mi­ do­rų; svo­gū­no grie­ži­ nė­lių; pe­lė­si­nio sū­ rio; grū­dė­tos duo­ nos; dai­gin­tų žir­nių, dai­gin­tų po­rų; sau­lėg­rą­žų alie­ jaus.


Svar­biau­sia – ne­gai­lė­ti mei­lės, ši­lu­mos ga­mi­nant, džiaug­tis gy­ve­ni­mu, bend­rau­ ti su ge­ru­mu spin­du­liuo­jan­čiais žmo­nė­ mis, ir su­lauk­si­te pa­va­sa­rio šir­dy.

Gedimino Bartuškos nuotr.

nių kar­pa­čas su varš­kės kre­mu Varš­kės kre­mui: 200 g 9 pro­c. rie­bu­mo ar lie­sos varš­kės; 6 vnt. sau­lė­je džio­vin­tų po­mi­ do­rų; 3 čes­na­ko skil­te­lių; 1 v. š. Di­žo­no gars­ty­čių; 3–4 kra­pų ša­ke­lių; drus­kos, pi­pi­rų. Vis­ką la­bai ge­rai iš­suk­ti iki vien­ti­sos ma­sės.

Kiau­ši­nius su­pjaus­ty­ti grie­ži­nė­liais, gra­žiai iš­ dė­lio­ti, ant vir­šaus dė­ti svo­gū­nų grie­ži­nė­lius. Vyš­ni­nius po­mi­do­rus per­pjau­ti į 4 da­lis, iš­ skob­ti vi­dų ir pri­pil­dy­ti varš­kės kre­mo. Po­mi­ do­rus su kre­mu ga­li­ma dė­ti ant kiau­ši­nių grie­ ži­nė­lių ar ša­lia jų. Pa­si­ruoš­ti grū­dė­tos duo­nos traš­ku­čius: iš plo­nai su­pjaus­ty­tų duo­nos rie­ke­lių iš­spaus­ti ap­skri­ti­mu­kus ar ki­tos for­mos fi­gū­rė­les, kep­ti be alie­jaus apie 6 mi­nu­tes 180 laips­nių karš­čio or­kai­tė­je. Ša­lia kiau­ši­nių grie­ži­ nė­lių dė­ti pe­lė­si­nio sū­rio juos­te­lę, ant jos iš­dė­lio­ti grū­dė­tos duo­nos traš­ku­ čius, vie­ną – įsmeig­ti.

Vis­ką puoš­ti dai­gin­tais žir­niais, dai­gin­tais po­rais (ne tik vir­šū­nė­lė­mis, bet ir su vi­so­mis šak­ne­lė­mis). Prieš pa­tie­kiant pa­tie­ka­lą api­bars­ty­ti pi­pi­ rų mi­ši­niu, o kiau­ši­nių grie­ži­nė­lius ap­šlaks­ty­ ti alie­ju­mi. P. S. Pui­kių ve­ly­ki­nių už­kan­dė­lių pa­ruo­ši­te ant grū­dė­tos duo­nos traš­ku­čių už­te­pę varš­kės kre­ mo, pa­puo­šę juos dai­ge­liais ir už­dė­ję ant kiau­ ši­nio grie­ži­nė­lių. Akis džiu­gins ir ant kiau­ši­nių grie­ži­nė­lių už­dė­ti vyš­ni­ niai po­mi­do­rai su varš­kės kre­mu, pa­puoš­ti svo­gū­nų grie­ži­nė­liais. Eks­pe­ri­men­tuo­ki­te ir mė­gau­ki­tės. Ska­naus!


48

jaukumas

Rolando Vaizgėlos nuotr.

Eko­lo­giš­kos žy­din­čios Ve­ly­kos Eko­lo­gi­jos, per­da­ry­tų ir ant­ram gy­ve­ni­mui pri­kel­tų puoš­me­nų te­mos, dė­ me­sys be­pro­tiš­kam var­to­ji­mui ma­ži­nti ne­sve­ti­mas ir flo­ris­ti­kai. Flo­ris­tas Ma­ri­jus Gvil­dys (nuotr.) tei­gia, kad puoš­me­na iš pa­tai­sų – nu­si­kal­ti­mas, nuo­ dė­mė prieš gam­tą, nes pa­tai­so ša­ke­lės rei­kia vos vie­nai die­ nai per me­tus, o kad iš spo­ ros išaug­tų nau­jas pa­tai­sas, lauk­ti ten­ka 20–30 me­ tų. Šiuos au­ga­lus drau­ džia­ma rau­ti, skin­ti ar ki­taip nai­kin­ti bei pre­ kiau­ti jais. „TV die­nos“ skai­ty­to­ jams flo­ris­tas siū­lo pa­ si­ga­min­ti ve­ly­ki­nį vai­ ni­ką iš ant­ri­nių ža­lia­vų. Nors to­kia kom­po­zi­ci­ja at­ro­do la­bai šiuo­lai­kiš­ka, iš tie­sų ji artima XIX a. by­der­me­je­rio sti­liu­i, ku­ riam bū­din­gos iš­gaub­tų for­mų

puokš­tės, joms nau­do­ja­mos nė­ ri­niuo­tos man­že­tės. Vai­ni­ko pa­grin­dui su­kur­ti ga­ li­ma nau­do­ti įvai­rias ne­rei­ka­ lin­gas dė­žes, pvz., ba­tų. Pats M.Gvil­dys nau­do­jo po­pie­ri­nes gė­lių, in­dų pa­kuo­tes. Pir­miau­sia rei­kia su­kur­ti at­ ski­ros de­ta­lės for­mą. M.Gvil­ dys išo­ri­nei, ma­to­mai, vai­ni­ko pu­sei pa­si­rin­ko sta­čia­kam­pį, o nuo šio sta­čia­kam­pio kraš­ to nu­tį­su­si pail­ga da­lis rei­ka­ lin­ga bū­si­mai gė­lių kom­po­zi­ ci­jai pri­lai­ky­ti. For­mos vie­toj išo­ri­nio sta­čia­kam­pio ga­li bū­ti įvai­rios, pvz., viš­čiu­ko ar zui­ ku­čio. Su­ri­šus daug to­kių kar­to­ni­ nių de­ta­lių išei­na vai­ni­kas, pa­

na­šus į gūž­tą, liz­dą. „Šiuo at­ ve­ju aš sau lei­džiu abst­rak­ čiau pa­ro­dy­ti kiau­ši­nį, pvz., per neiš­sisk­lei­du­sį tul­pės žie­dą. Man tul­pė at­sto­ja mar­gu­tį“, – aiš­ki­no flo­ris­tas. O švel­ni smil­ gos šluo­te­lė „liz­de“ ga­li virs­ti plunks­na. Kom­po­zi­ci­ja de­da­ma ant in­ do. Flo­ris­tas pa­ti­ki­no, kad tvir­ tai, ant ke­lių vie­lų, su­ver­tas vai­ni­kas, į in­dą įpy­lus van­dens, ne­suš­lam­pa. Į to­kį vai­ni­ką pa­ pras­ta įsmeig­ti gė­lę kaip no­ri, ne­rei­kia spe­cia­lios kem­pi­nės ar ki­tų prie­mo­nių. Ko­kias gė­les merk­ti į ve­ly­ki­ nį vai­ni­ką, – kiek­vie­no fan­ta­zi­ jos rei­ka­las. Jei no­ri­si ža­lu­mos, tin­ka kark­lo ša­ke­lė.


horoskopas

Astrologinė prognozė ba­lan­džio 7–13 d. AVINAS

VĖŽYS

SVARSTYKLĖS

OŽIARAGIS

Il­ga­sis sa­vait­ga­ lis ža­da ir šil­ta, ir šal­ta. Teks daug bend­rau­ti, kal­bė­ti apie pi­ni­gus, do­ku­ men­tus, sko­las, da­ly­bas, par­tne­ rys­tę, įsi­pa­rei­go­ji­mus. Re­gis, bū­ si­te nu­si­tei­kę dos­niai paiš­lai­dau­ ti ve­ly­ki­niam sta­lui, do­va­noms ar ki­to­kiam įspū­džiui pa­da­ry­ti. Nuo ant­ra­die­nio bus ak­tua­lūs ju­ ri­di­niai, švie­ti­mo, už­sie­nio ry­šių klau­si­mai. Tik­tų plė­to­ti tai, kas jau pra­dė­ta, tik ne­be­kar­to­jant se­ nų klai­dų ir žvel­giant ob­jek­ty­viau.

Pe­rio­do pra­džia bus bui­tiš­ka – su­ksi­tės prie puo­dų, bend­ rau­si­te su šei­ma. Kils no­ras pra­mo­ gau­ti, sma­gu­riau­ti, flir­tuo­ti. Per Ve­ly­kas pri­si­min­si­te se­ną mei­ lę ar jus pri­si­mins bu­vę ger­bė­ jai, ti­kė­ti­ni kvie­ti­mai į pa­si­ma­ ty­mus, ne­tver­si­te no­ru pa­va­sa­ riš­kai įsi­my­lė­ti, pa­si­links­min­ ti. Nuo ant­ra­die­nio lauks krū­va dar­bų, su­si­ti­ki­mai su ga­li­mais vers­lo, po­li­ti­nės veik­los par­tne­ riais.

Il­ga­sis sa­vait­ga­lis jums ne­prailgs, tik ne­ri­mau­si­ te, kad ten­ka per daug val­gy­ti, sma­ gu­riau­ti ir iš­lai­dau­ti. Jus kaip mag­ne­tas trauks pre­ky­bos cent­ rai ir juo­se pa­ma­ty­tos mo­der­nios pre­kės. Ne­tin­ka­mas me­tas pi­ni­ gams sko­lin­ti ir ak­lam pa­si­ma­ty­ mui su ne­pa­žįs­ta­muo­ju. Ne­pikt­ nau­džiau­ki­te svai­ga­lais, neįp­ras­ tu mais­tu. Nuo ant­ra­die­nio bū­si­ te nu­si­tei­kę ak­ty­viai dirb­ti pro­ti­nį dar­bą, tar­pi­nin­kau­ti.

Šeš­ta­die­nį bū­si­te įsi­tem­pę ir ga­ li­te ki­tiems ga­ din­ti nuo­tai­ką sa­vo pe­si­miz­mu. Va­ka­re nuo­tai­ka pa­ge­rės ir to­ kia iš­liks per vi­sas šven­tes. Re­ gis, sma­giai pra­lei­si­te lai­ką, bus daug su­si­ti­ki­mų, įkvėp­tų kal­bų, nuo­šir­džių pa­ža­dų. Po šven­čių il­gė­si­tės ra­my­bės, ga­li ka­muo­ti pa­gi­rios. Dar­bui nu­si­teik­si­te tik nuo ket­vir­ta­die­nio. Stai­ga ga­li­te tap­ti la­bai val­din­gi, griež­ti, siek­ ti ko­kio nors ma­te­ria­li­nio tiks­lo.

JAUTIS

LIŪTAS

SKORPIONAS

VANDENIS

Šeš­ta­die­nį uo­ liai tvar­ky­si­te sa­ vo ūkį, da­žy­si­te kiau­ši­nius, kep­ si­te py­ra­gus, o ki­ tas šven­ti­nes die­nas daug bend­ rau­si­te su įvai­riais žmo­nė­mis – ir tais, ku­rių pa­siil­go­te, ir tais, su ku­riais ne­si­se­ka su­si­kal­bė­ti. Nuo ant­ra­die­nio teks im­tis ne­baig­ tų fi­nan­si­nių rei­ka­lų, tęs­ti ar už­ baig­ti de­ry­bas, do­ku­men­tų įfor­ mi­ni­mą, pa­ja­mų dek­la­ra­vi­mą ir pan. Pe­rio­do pa­bai­go­je ga­li­mas ži­nių pa­tik­ri­ni­mas, ko­man­di­ruo­ tė į už­sie­nį ar­ba sve­čiai iš to­li.

Per šven­tes lan­ky­ si­te gi­mi­nes, lai­ ką lei­si­te su šei­ ma. Ga­li­mi gin­ čai su par­tne­riu, ku­ rio ar­ti­muo­sius de­rė­tų ap­lan­ky­ti, ką veik­ti lais­va­lai­kiu, kiek pi­ni­gų iš­leis­ti. Kad ir kaip su­tar­si­te, vie­ nas iš jū­sų pla­no ne­si­lai­kys. Nuo ant­ra­die­nio no­rė­sis to­liau švęs­ti, o ne dirb­ti, bet jei jū­sų veik­la su­ si­ju­si su vai­kais, kū­ry­ba, su­ksi­tės pui­kiai. Į pe­rio­do pa­bai­gą teks im­tis ir neį­do­mių dar­bų, ant­raip su­lauk­si­te pa­sta­bų, spau­di­mo, pa­tik­ros.

Jau­si­tės pa­var­gę, pri­slo­pin­ti, tad ne­la­bai do­mins šven­ti­nis šur­mu­ lys, mar­gu­čiai, ap­ si­pir­ki­mas. Ga­li­mi konf­lik­tai su par­tne­riu. Vis dėl­to Ve­ly­kų die­ nos jus iš­ju­dins. Dėl per di­de­ lio jū­sų emo­cin­gu­mo ki­tiems su ju­mis bend­rau­ti bus ne­leng­ va. Ki­ta sa­vai­tė ne­blo­ga vers­ lo, nuo­sa­vy­bės rei­ka­lams. Tik­tų už­si­sa­ky­ti pre­kių, do­mė­tis ne­ kil­no­ja­mo­jo tur­to rin­ka, kre­di­ta­ vi­mu. Galite gauti svarbios in­ formacijos.

Il­gą­jį sa­vait­ga­lį tu­rė­si­te ne­ma­žai pa­rei­gų, rū­pes­ čių, to­dėl švęs­ ti skir­si­te ne­daug lai­ko. Ko­kiu nors poel­giu ga­li­ te nu­vil­ti my­li­mą žmo­gų ar vai­ kus. Tie­sa, pir­ma­die­nį ga­li­te įsi­ links­min­ti, spon­ta­niš­kai leis­tis į nuo­ty­kius ir pa­tir­ti nuo­sto­lių. Po šven­čių lau­kia drau­gin­gos die­ nos, žmo­nių dė­me­sys. Stai­ga už­ gi­mu­sios vil­tys tik­riau­siai ne­pa­ si­tei­sins. Būkite kuklesni ir san­ tūresni, neišplepėkite savų bei svetimų paslapčių.

DVYNIAI

MERGELĖ

ŠAULYS

ŽUVYS

Šeš­ta­die­nis, pa­si­ ruo­ši­mas Ve­ly­ koms vei­kiau­ siai bus sma­ges­ nis nei pa­ti šven­ tė. Ra­si­te lai­ko ir pra­mo­goms. Ve­ly­kų die­no­mis jau­si­te pa­rei­gą ką nors lan­ky­ti ar kvies­tis į sve­ čius. Nuo ant­ra­die­nio jau­si­tės ge­rai tiek, kiek ge­rai su­tar­si­te su pa­šne­ko­vais, opo­nen­tais, gy­ve­ni­ mo ir dar­bo par­tne­riais. Ne­ri­mą ga­li kel­ti ar­ti­mo žmo­gaus fi­nan­ si­nė si­tua­ci­ja, svei­ka­ta ar jo jaus­ mai jums. Galimos di­des­nės iš­ lai­dos, bet ga­li­te at­gau­ti sko­lą.

Šeš­ta­die­nis bus pir­ki­nių die­na, o jei už­sii­ma­te ko­mer­ci­ja, bus ge­rų par­da­vi­mų. Per Ve­ly­kas su­lauk­si­te gi­mi­nių ar­ba pa­tys vyk­si­te pa­si­sve­čiuo­ ti į ne vie­nus na­mus. Neb­laš­ky­ ki­te vai­ruo­jan­čio žmo­gaus dė­ me­sio, kad neį­vyk­tų ava­ri­ja, ne­ sės­ki­te prie vai­ro iš­gė­rę ir ki­tų ne­ska­tin­ki­te taip elg­tis. Konf­ lik­tas su my­li­mu žmo­gu­mi yra ne ma­žes­nis ri­zi­kos veiks­nys, ga­lin­tis iš­pro­vo­kuo­ti pro­ble­mi­ nį įvy­kį.

Šeš­ta­die­nį ak­ ty­viai ruo­ši­tės šven­tėms, daug bend­rau­si­te, o per Ve­ly­kas už­plūs re­li­gi­nė nuo­tai­ka, mis­ti­niai ap­ mąs­ty­mai. Ne­si­no­rės vyk­ti į sve­ čius ar­ba ne­tu­rė­si­te to­kių ga­li­ my­bių. Ga­li­mas ašt­rus konf­lik­tas šei­mo­je ar su my­li­mu žmo­gu­mi. Pa­si­sau­go­ki­te trau­mų, ven­ki­te abe­jo­ti­nų nuo­ty­kių. No­rė­sis svai­ gin­tis, bet tai ga­li su­kel­ti rim­tų pro­ble­mų. Po šven­čių te­be­bū­si­te la­bai jaut­rūs. Ge­ros die­nos kū­ry­ bi­nei, ko­mer­ci­nei veik­lai.

Il­gą­jį sa­vait­ga­lį tik­riau­siai pra­lei­ si­te ne na­muo­ se, gal su­lauk­si­te bran­gių žmo­nių iš už­sie­nio. Jei pa­tys vyk­si­te į už­ sie­nį, ke­ly­je ga­li­te už­megz­ ti įdo­mią pa­žin­tį. Dėl to ti­kė­ti­ na pa­vy­do sce­na šei­mo­je. Bus ypa­tin­gų įspū­džių ir kiek ne­rea­ lių iliu­zi­jų. Nuo ant­ra­die­nio ak­ ty­viai kib­si­te į dar­bus. Tikė­ti­na ofi­cia­lių vi­zi­tų, rim­tų po­kal­bių, o pe­rio­do pa­bai­go­je – vi­suo­me­ ni­nių ren­gi­nių, su­si­rin­ki­mų.

Sidonija

49


50

kryžiažodis Mieli skaitytojai, išsprendę kryžiažodį šią savaitę galite laimėti Elizabeth Lowell knygą „Beatodairiška meilė“.

Džena Veiland sugebėjo išgyventi at­šiau­rioje Jutos teritorijoje pasikliaudama tik nuo­vo­kumu ir ištverme. Ji tokia pat drąsi ir laisva kaip Liuciferis, laukinis eržilas, kurį mergina gina nuo trokštančių jį sugauti vyrų. Tokių kaip Tajus Makenzis. Išplėšusi Tajų iš mirties gniaužtų ir slau­gy­dama jį, Džena pamažu suvokia, kad nei Liuciferis, nei jos širdis nebėra saugūs. Dabar ji turi sekti paskui Tajų pavojingais atšiaurios, nederlingos žemės keliais, susiremti su indėnais maištininkais, gamtos stichijomis ir savo pačios troškimais.

Norėdami laimėti atsakymus siųskite: Kęstučio g. 86, Kaunas, Naujojo Sodo g. 1A, Klaipėda, Labdarių g. 8, Vilnius arba e. p. tvdiena@diena.lt (prašome nurodyti miestą). Išrinksime tris laimėtojus. Praėjusios savaitės prizą laimėjo Laima Galkienė iš Kauno, Ugnė Čichunovaitė iš Klaipėdos ir Giedrė Jonaitienė iš Vilniaus. Dėl prizų prašome kreiptis: Kaune – tel. (8 37) 302 250, Klaipėdoje – tel. (8 46) 397 713, Vilniuje – tel. (8 5) 261 3653. 1

Kryžiažodį parengė „Oho“ redakcija.

2

3

4

5

6

7

8

Kovo 31 d. spausdinto kryžiažodžio atsakymai Vertikaliai: Sifilis. Viagra. Kaži. Karavanas. „Mars“. Anyta. Imola. Foras. Kanai. Patas. Pana. Aladinas. Karosas. Laka. Jogas. Ri. Idas. Žodis. Dem. Lajus. Sagan. Lena. Opus. Kaminas. Horizontaliai: Kapela. Žiga. Regalija. Ûgis. „Dadu“. Pikaso. Sarafanas. Nota. SU. Fakyras. „Žas“. Atas. Jog. Lyras. „Kodak“. Pagina. Vikaras. Kamanos. Li. Kanonas. Den. Žala. Arena. Risai. Simas. Pažymėtuose langeliuose: Margarinas.


2012-04-07 TV diena  

JAUKUMAS SAvAitĖS­ horoSKoPAS ir­KryžiAžoDiS KULINARIJA PROGRAMOS KINO FOTELIS KAIp VELYKAs šVEnčIA TV LAIdų VEdėJAI? Už viltį, rūpestį, gyv...

2012-04-07 TV diena  

JAUKUMAS SAvAitĖS­ horoSKoPAS ir­KryžiAžoDiS KULINARIJA PROGRAMOS KINO FOTELIS KAIp VELYKAs šVEnčIA TV LAIdų VEdėJAI? Už viltį, rūpestį, gyv...

Advertisement