Page 1

PIRMAS miesto dienraštis

www.kl.lt

KETVIRTADIENIS, balandžio 5, 2012

Le­gen­di­niam „Lie­tu­vos“ žy­giui – 20 me­tų.

Pre­zi­den­tė at­vė­rė R.Pak­sui ke­lią į Sei­mą.

Aktualijos 5p.

Lietuva 7p.

80 (19 381)

Kri­zės sle­gia­mų žmo­nių sa­vi­žu­dy­bės tam­pa Grai­ki­jos ir Ita­li­jos kas­die­ny­be.

Pasaulis 11p.

Būs­to paieš­kų lo­ši­mas Per­kan­tys būs­ tą klai­pė­die­čiai ati­ džiau ėmė ver­tin­ ti ap­lin­ką, ku­rio­je jis yra. Ta­čiau spe­cia­ lis­tai pa­ste­bi, kad žmo­nėms trūks­ta pla­tes­nio po­žiū­rio į no­ri­mą įsi­gy­ti bu­tą ar na­mą. Dėl neap­ si­žiū­rė­ji­mo nau­ja­ ku­rių džiaugs­mas virs­ta ap­mau­du, o neį­ver­tin­ti da­ly­kai tam­pa nau­jo būs­to paieš­kų prie­žas­ti­mi.

Kaina 1,30 Lt

„O, ge­ras!“ Taip mies­to me­ras Vy­tau­tas Grub­liaus­kas rea­ga­vo į klau­si­mą, ko­kių dar­bų im­sis ta­pęs Klai­pė­dos re­gio­no sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tu.

2p.

Aparatams už­da­žė „akis“

Mil­da Ski­riu­tė m.skiriute@kl.lt

Pir­kė­jus klai­di­no žie­ma

Praė­ju­sią žie­mą vie­na­me Spor­ti­ nin­kų gat­vės na­mų bu­tą įsi­gi­ju­si jau­na šei­ma jau dai­ro­si nau­jo būs­ to. Anot klai­pė­die­čių, jie ne­ga­li pa­ kęs­ti kai­my­nų el­ge­sio, ne­tvar­kos laip­ti­nė­je ir va­sa­rą po kie­mą be­si­ šlais­tan­čių neaiš­kių as­me­nų. „Bu­tą pir­ko­me žie­mą. Prieš tai ap­žiū­rė­jo­me še­šis. Šis va­ rian­tas at­ro­dė ge­riau­sias.

4

Dai­va Ja­naus­kai­tė d.janauskaite@kl.lt

„„Truk­džiai: ap­lin­kos, ku­rio­je yra bu­tas, neį­ver­ti­nu­siems nau­ja­ku­riams vė­liau gal­vos skaus­mą ke­lia ne­nu­ma­

ty­tos są­ly­gos ir ap­lin­ky­bės. 

Vy­tau­to Liau­dans­kio fo­to­mon­ta­žas

Ti­kė­ję­si, kad da­žais už­tep­ti grei­čio ma­tuok­liai ne­be­fik­suos Ke­lių eis­ mo tai­syk­lių pa­žei­di­mų, mė­gė­jai pa­spaus­ti grei­čio pe­da­lą ap­si­ri­ko. Spe­cia­lis­tai ža­da dar šią sa­vai­tę nu­ va­ly­ti da­žus ir ti­ki­na, kad jie ne­truk­ do fik­suo­ti pa­žei­di­mų.

9


2

KETVIRTADIENIS, balandžio 5, 2012

miestas

Klaipėdos merui – naujos pareigos

„„Vie­ta: privačių že­mės skly­pų sa­vi­nin­kai nuo ki­tų me­tų už nuo­sa­vy­bę tu­rės mo­kė­ti kur kas dau­giau. 

Vy­tau­to Liau­dans­kio nuo­tr.

Že­mės mo­kes­tis didės „„Po­žiū­ris: anot V.Grub­liaus­ko, nau­jos pa­rei­gos – tai dar vie­na rim­ta ir

at­sa­kin­ga mi­si­ja. 

Mil­da Ski­riu­tė m.skiriute@kl.lt

Klai­pė­dos me­ras Vy­tau­tas Grub­ liaus­kas tu­rės rū­pin­tis ne tik uos­ ta­mies­čio, bet ir vi­so pa­jū­rio kraš­ to rei­ka­lais. Jis iš­rink­tas Klai­pė­dos re­gio­no sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­jos „Klai­pė­dos re­gio­nas“ pre­zi­den­tu.

Su­si­rin­ki­mas, ku­ria­me bu­vo ren­ ka­mas aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tas, vy­ ko Kre­tin­gos ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je. Į šį po­stą bu­vo iš­kel­ta tik V.Grub­ liaus­ko kan­di­da­tū­ra. Ki­tų sa­vi­val­ dy­bių at­sto­vai vien­bal­siai pa­si­sa­ kė už jį. „Tai dar vie­na rim­ta ir at­sa­kin­ ga mi­si­ja. Rim­tas įsi­pa­rei­go­ji­mas. Pa­si­ti­kė­ji­mą ma­ni­mi pa­ro­dė vi­sų re­gio­no sa­vi­val­dy­bių at­sto­vai“, – tvir­ti­no me­ras. V.Grub­liaus­ko tei­gi­mu, vie­nas jo pir­mų­jų dar­bų bus su ko­le­go­mis iš­rink­ti žmo­gų, ku­ris tap­tų aso­cia­ ci­jos vyk­dan­čiuo­ju di­rek­to­riu­mi. Anot me­ro, jis dirbs tech­ni­nį dar­bą, tiek tei­kiant pa­raiš­kas, tiek koor­di­ nuo­jant vi­sus pro­ce­sus, tiek or­ga­ni­ zuo­jant bend­rą ko­mu­ni­ka­ci­ją. Kas taps aso­cia­ci­jos vyk­dan­čiuo­ ju di­rek­to­riu­mi, tu­rė­tų paaiš­kė­ti po sa­vai­tės.

Vy­tau­to Liau­dans­kio nuo­tr.

„Dar­bai aiš­kūs. Aso­cia­ci­ja tu­ ri įsi­suk­ti taip, kad tap­tų led­lau­ žiu gau­ti 2014–2020 m. pa­ra­mą iš ES re­gio­no pro­jek­tams. Į mū­sų aso­cia­ci­ją dė­me­sį at­krei­pė ir ki­ tų ap­skri­čių sa­vi­val­dy­bės“, – tei­ gė me­ras. Klai­pė­dos re­gio­no sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­jos stei­gi­mo su­tar­tis pa­si­ ra­šy­ta praė­ju­sių me­tų pa­bai­go­je. Aso­cia­ci­jos stei­gė­jais ta­po vi­ sos sep­ty­nios Klai­pė­dos re­gio­no – Klai­pė­dos mies­to ir ra­jo­no, Kre­ tin­gos ra­jo­no, Ne­rin­gos, Pa­lan­gos mies­to, Skuo­do bei Ši­lu­tės ra­jo­nų sa­vi­val­dy­bės. Pag­rin­di­niai aso­cia­ci­jos tiks­ lai – plė­to­ti ir ska­tin­ti tarp­tau­ti­ nius Klai­pė­dos re­gio­no bend­ra­ dar­bia­vi­mo ry­šius su kai­my­ni­nių ir ki­tų ša­lių re­gio­nais, ak­ty­viai da­ly­vau­t i tarp­tau­t i­n iuo­se pro­ jek­tuo­se, pro­gra­mo­se ir tarp­re­ gio­ni­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo or­ ga­ni­za­ci­jų veik­lo­se. Su­telk­ti Aso­cia­ci­jos na­rių pa­ stan­gas tu­riz­mo sri­ty­je, sie­kiant pa­di­din­ti Klai­pė­dos re­gio­no tu­ris­ tų skai­čių. Po­rei­kis įkur­ti re­gio­no sa­vi­val­ dy­bių aso­cia­ci­ją iš­ki­lo 2010 m., kai bu­vo lik­vi­duo­tos ap­skri­čių vir­ ši­nin­kų ad­mi­nist­ra­ci­jos.

Klai­pė­dos sa­vi­val­dy­bė kol kas neap­sisp­ ren­dė, ko­kį mo­kes­tį nuo ki­tų me­tų teks mo­kė­ti pri­va­čių že­mės skly­pų sa­vi­nin­ kams, ta­čiau spė­ja­ma, kad jis kils. As­ta Alek­sė­jū­nai­tė a.aleksejunaite@kl.lt

Mo­kes­tį skai­čiuos nuo že­mės ver­tės

Pa­si­kei­tus že­mės mo­kes­čio įsta­ty­ mui, kiek­vie­no­je sa­vi­val­dy­bė­je šis mo­kes­ti bus skir­tin­gas. Vil­niaus val­džia jau nu­spren­dė, kad že­mės mo­kes­tį mies­te kels nuo 3 iki 10 kar­tų. „Mes dar neap­sisp­ren­dė­me, koks tas mo­kes­tis bus. Per ba­lan­džio mė­ne­sį su­da­ry­ta dar­bo gru­pė tu­ri pa­reng­ti pro­jek­tą, ku­rį tvir­tins po­ li­ti­kai“, – aiš­ki­no sa­vi­val­dy­bės Fi­ nan­sų ir tur­to de­par­ta­men­to di­rek­ to­rė Al­do­na Špu­čie­nė. Iki šiol že­mės sa­vi­nin­kams bu­vo tai­ko­mas 1,5 pro­c. že­mės kai­nos mo­kes­čio ta­ri­fas. Nuo šiol įsta­ty­ mas nu­ma­tys pla­čias ta­ri­fo ap­skai­ čia­vi­mo žirk­les – 0,01 pro­c. iki 4 pro­c. že­mės ver­tės. „Įs­ta­ty­me di­fe­ren­ci­ja­vi­mo kri­te­ ri­jai yra api­brėž­ti. Mo­kes­čio ta­ri­fas pri­klau­sys nuo pa­grin­di­nės že­mės nau­do­ji­mo pa­skir­ties, nuo že­mės skly­po nau­do­ji­mo bū­do ir po­bū­džio ar net nuo že­mės nau­do­ji­mo ar ne­ nau­do­ji­mo“, – ti­ki­no A.Špu­čie­nė. Že­mės mo­kes­čio ta­ri­fas pri­klau­ sys ir nuo skly­po dy­džio.

„Ta­čiau bus at­si­žvelg­ta ir į mo­ kes­čio mo­kė­to­jo ka­te­go­ri­ją, į so­ cia­li­nę pa­dė­tį“, – aiš­ki­no val­di­ nin­kė.

Al­do­na Špu­čie­nė:

Aš pa­ti, tu­rė­da­ma 9 a skly­pą, mo­kė­da­ vau po 100 li­tų. O kaip bus da­bar, ne­ži­nau.

Iš mo­kes­čių – 970 tūkst. li­tų

Ta­čiau be­ne pa­grin­di­niu ro­dik­liu bus tai, ku­rio­je Klai­pė­dos mies­to da­ly­je yra skly­pas. „Mo­kes­tis bus skai­čiuo­ja­mas nuo že­mės ver­tės. Ma­si­nis skly­pų ver­ti­ni­mas jau yra at­lik­tas, su­da­ry­ ti že­mės ver­čių že­mė­la­piai. Rei­kės at­si­žvelg­ti į stra­te­gi­nio pla­na­vi­ mo ir te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo do­ku­ men­tuo­se nu­sta­ty­tus prio­ri­te­tus. Tu­rė­si­me įver­tin­ti mies­to per­ spek­ty­vi­nius da­ly­kus“, – ti­ki­no A.Špu­čie­nė

Pa­sak A.Špu­čie­nės, Klai­pė­do­ je nė­ra daug pri­va­čių že­mės skly­ pų sa­vi­nin­kų, di­džio­ji že­mės da­lis yra nuo­mo­ja­ma iš vals­ty­bės. „Per me­tus iš šio mo­kes­čio į biu­dže­tą su­rink­da­vo­me apie 970 tūkst. li­tų. Tai nė­ra daug“, – aiš­ ki­no sa­vi­val­dy­bės Fi­nan­sų ir tur­to de­par­ta­men­to di­rek­to­rė. Skau­džiau­siai šie pa­si­kei­ti­mai ga­li pa­lies­ti mies­to pa­kraš­čiuo­se įsi­kū­ru­sius pri­va­čių gy­ve­na­mų­jų na­mų kvar­ta­lų gy­ven­to­jus bei so­ di­nin­kus. So­di­nin­kams – gal­vos skaus­mas

Di­džiau­sią ne­ri­mą jau­čia tie klai­ pė­die­čiai, ku­rie mies­te tu­ri ne tik bu­tus, bet ir so­do skly­pus. „Skai­čiuo­jant mo­kes­tį ga­li­ma at­ si­žvelg­ti į žmo­gaus so­cia­li­nę pa­dė­ tį. Ta­čiau kaip teks di­fe­ren­ci­juo­ti šį ta­ri­fą, tu­rės ap­si­spręs­ti po­li­ti­kai. Juk jei ne­tu­ri iš ko mo­kė­ti, ga­li so­do ne­tu­rė­ti“, – ti­ki­no A.Špu­čie­nė. Iki šiol mo­kė­da­mi po 1,5 pro­c. že­mės kai­nos, gy­ven­to­jai mo­kė­jo kur kas ma­žes­nį mo­kes­tį. „Aš pa­ti, tu­rė­da­ma 9 a skly­pą, mo­kė­da­vau po 100 li­tų. O kaip bus da­bar, ne­ži­nau. Ta­čiau įsta­ty­mu sie­kia­ma, kad že­mė yra ver­ty­bė ir už ją tu­ri bū­ti mo­ka­mi mo­kes­čiai“, – pri­si­pa­ži­no A.Špu­čie­nė. Ta­čiau spe­cia­lis­tė svars­tė, kad di­džią­ją mo­kes­čių da­lį tu­rė­tų at­ neš­ti ne gy­ve­na­mo­ji, o pra­mo­ni­ nė ar ki­tos pa­skir­ties že­mė. Pa­gal įsta­ty­mą sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba že­ mės mo­kes­čio ta­ri­fus tu­ri pa­tvir­ tin­ti iki šių me­tų gruo­džio 1 d.

Ko­ky­biš­ko van­dens uostamiestyje dar teks pa­lauk­ti Sand­ra Lu­ko­šiū­tė s.lukosiute@kl.lt

Klai­pė­dos šiau­ri­nės mies­to da­lies gy­ven­to­jai dar tu­rės pa­lauk­ti, kol jų na­mus pa­sieks ko­ky­biš­kes­nis ge­ria­ma­sis van­duo. Kol kas jiems siū­lo­ma la­biau pa­si­rū­pin­ti sa­vo dan­ti­mis.

Per­nai per me­tus iš bend­ro­vei „Klai­pė­dos van­duo“ pri­klau­san­ čios 1-osios van­den­vie­tės bu­vo paim­ti 249 mė­gi­niai: da­lis jų – iš įva­dų, o ki­ta – iš vi­daus tink­lų.

Pa­sak bend­ro­vės „Klai­pė­dos van­duo“ ge­ria­mo­jo van­dens ty­ ri­mo la­bo­ra­to­ri­jos ve­dė­jos Ire­nos Ge­tau­tie­nės, van­den­vie­tės van­ dens hi­gie­nos nor­mų rei­ka­la­vi­mų nea­ti­ti­ki­mas yra ne­žy­mus, tad di­ des­nio po­vei­kio klai­pė­die­čių svei­ ka­tai jie ne­da­ro. Jos tei­gi­mu, la­biau kenks­min­gas yra tik fluo­ri­das. Hi­gie­nos nor­mų rei­ka­la­vi­mų iš įva­dų nea­ti­ti­ko 24 mė­gi­niai, o iš vi­daus tink­lų – 19. Daž­niau­siai bu­vo vir­ši­ja­mas leis­ ti­nas fluo­ri­dų kie­kis. To­kių mė­gi­nių iš vi­so bū­ta 27. Amo­nio nor­ma vir­šy­ta 15 mė­gi­

nių, daž­niau­siai paim­tų iš įva­dų. „Klai­p ė­d os van­d ens“ Van­d en­ ruo­š os de­par­ta­m en­to di­rek­to­ rius Ai­das Bir­gė­la at­me­ta kal­ti­ni­ mus, kad dėl pa­sta­rai­siais me­tais išau­gu­sios fluo­ro­zės at­ve­jų kal­ tas bū­tent jų tie­kia­mas ge­ria­ma­ sis van­duo. Tei­gia­ma, kad tam įta­kos tu­ ri klai­pė­die­čių var­to­ja­mi mais­to pro­duk­tai, ža­lio­ji ar­ba­ta ir dan­ tų pa­sta. Pa­sak A.Bir­gė­los, klai­ pė­die­čiai to­kį ge­ria­mą­jį van­de­nį ge­ria jau 100 me­tų, o skun­dų dėl fluo­ro­zės su­lau­kia­ma tik pa­sta­ ruo­ju me­tu.

Kaip paaiš­ki­no A.Bir­gė­la, šiuo me­tu 1-ojo­je van­den­vie­tė­je sta­ to­ma van­dens ruo­šyk­la, ku­ri leis pa­ge­rin­ti ge­ria­mo­jo van­dens ko­ ky­bę – nau­do­jant spe­cia­lius filt­ rus bus pa­š a­l in­tas fluo­r i­d as ir amo­nis. Šiuo me­tu iš van­dens ša­li­na­mi tik sie­ros van­de­ni­lis ir ge­le­žis. Pla­nuo­ja­ma, kad sta­to­ma van­ dens ruo­šyk­la bus baig­ta ki­tų me­ tų ga­le. Nors ji ko­ky­biš­kes­nį ge­ria­ mą­jį van­de­nį klai­pė­die­čiams tu­rė­jo pra­dė­ti tiek­ti dar prieš po­rą me­tų, ta­čiau sta­ty­bos dar­bai už­stri­go dėl teis­mų.

1-osios van­den­vie­tės tie­kia­mą van­de­nį var­to­ja Klai­pė­dos gy­ven­ to­jai į šiau­rę nuo Da­nės upės. Tad kol bus įdieg­ta fluo­ri­dus iš van­dens ša­li­nan­ti tech­no­lo­gi­ja, šios mies­to da­lies gy­ven­to­jams pa­ ta­ria­ma nau­do­ti fluo­ru ne­pa­pil­dy­tą ar ma­žes­nį jo kie­kį tu­rin­čią dan­tų pa­stą, ma­žiau var­to­ti fluo­ri­dų tu­ rin­čių mais­to pro­duk­tų bei re­gu­ lia­riai tik­rin­tis dan­tis. Pie­ti­nės mies­to da­lies gy­ven­to­ jų var­to­ja­mas van­duo ati­ti­ko hi­gie­ nos nor­mų rei­ka­la­vi­mus. Per­nai iš įva­dų ir vi­daus tink­lų bu­vo paim­ta 440 mė­gi­nių.


3

KETVIRTADIENIS, balandžio 5, 2012

miestas Su­vie­ni­jo Par­kin­so­no li­ga

Pas­ky­rė nau­ją rek­to­rę

Pri­ta­rė siū­ly­mui

Va­kar ser­gan­tie­ji Par­kin­so­ no li­ga iš vi­so Klai­pė­dos kraš­ to su­si­rin­ko į Klai­pė­dos Ma­ri­ jos Tai­kos Ka­ra­lie­nės pa­ra­pi­ jos „Ca­ri­tas“ būs­ti­nę. Čia jie klau­sė­si juodk­ran­tiš­kių ko­ lek­ty­vo „Auš­ri­nė“ kon­cer­to, bend­ra­vo su gy­dy­to­ja neu­ro­ lo­ge bei so­cia­li­nio sky­riaus dar­buo­to­ja.

LCC tarp­tau­ti­nio uni­ver­si­te­ to Di­rek­to­rių ta­ry­bos na­riai pa­ skel­bė, kad nuo šiol įstai­gai va­ do­vaus ka­na­die­tė dr. Mar­le­ne Wall. Šeš­tą­ja LCC va­do­ve ta­ pu­si M.Wall skir­tin­gas pa­rei­gas uni­ver­si­te­te užė­mė nuo pat jo įkū­ri­mo 1991-ai­siais. Rek­to­rės inau­gu­ra­ci­jos iš­kil­mės nu­ma­to­ mos šių me­tų ru­de­nį.

Vy­riau­sy­bė pri­ta­rė Su­si­sie­ki­ mo mi­nis­te­ri­jos siū­ly­mui, kad da­lį už­dirb­tų pi­ni­gų Klai­pė­dos uos­tas ga­lė­tų skir­ti mies­to sa­ vi­val­dy­bės vyk­do­miems bend­ riems mies­to ir uos­to plėt­ros pro­jek­tams. To­kia ga­li­my­bė at­ si­ras­tų Sei­mui pa­kei­tus Klai­ pė­dos vals­ty­bi­nio jū­rų uos­to įsta­ty­mą.

Naujas ba­sei­nas – po trejų metų Pla­nuo­ja­ma­me sta­ ty­ti ba­sei­ne Klai­pė­ do­je po vie­nu sto­gu tu­rė­tų tilp­ti ir spor­ ti­nin­kai, ir pra­mo­ gau­to­jai. Ti­ki­ma­si, kad nau­jas sta­ti­nys du­ris at­vers po tre­jų me­tų.

Po­s ė­d is. Ket­v ir­t a­d ie­n į 14 val. vyks mies­to ta­r y­bos Mies­to ūkio ir ap­l in­ ko­s au­gos ko­m i­te­to iš­va­ž iuo­ja­ma­sis po­s ė­d is. Jo na­r iai lan­k y­s is bend­ro­ vė­se „Klai­p ė­dos naf­ta“ ir „Gat­v ių ap­ švie­t i­mas“.

s.lukosiute@kl.lt

„„Kryp­tis: kaip ir „Gin­ta­re“, nau­ja­me ba­sei­ne taip pat tre­ni­ruo­tų­si jau­nie­ji spor­ti­nin­kai. 

50 met­rų ba­sei­nas. Ja­me bū­tų dvi zo­nos – skir­to­ji spor­ti­nin­kams, o ki­ta la­biau pri­tai­ky­ta svei­ka­tin­gu­ mo pa­slau­goms bei pra­mo­goms. Pas­ta­rą­ja ba­sei­no da­li­mi rū­pin­tų­ si kon­kur­są lai­mė­jęs pri­va­ti­nin­kas. Pa­sak R.Zul­cos, pa­si­da­li­jus iš­lai­ das sa­vi­val­dy­bei bū­tų leng­viau iš­ lai­ky­ti pa­sta­tą. Kaip ro­do Eu­ro­pos ša­lių pra­kti­ka, spor­ti­nin­kams skir­ ti ba­sei­nai bū­na do­tuo­ja­mi iš mies­ to biu­dže­to. Iš spor­ti­nių rung­čių pa­si­rink­tos plau­ki­mas, po­van­de­ni­nis, sinch­

Vy­tau­to Pet­ri­ko nuo­tr.

ro­ni­nis plau­ki­mai ir van­dens­vy­ dis. Nusp­ręs­ta at­si­sa­ky­ti šuo­lių į

Šie­met pla­nuo­ja­ma skelb­ti tarp­tau­ti­nį ba­sei­no ar­chi­tek­tū­ ros kon­kur­są. van­de­nį, nes šiems už­siė­mi­mams skir­ta įran­ga bei pa­tal­pų įren­gi­mas pri­lyg­tų pra­ban­gai.

Tūks­tan­čio žiū­ro­vų vie­tų ba­sei­ nas uos­ta­mies­ty­je bū­tų pri­tai­ky­tas kas­die­niam nau­do­ji­mui ir tarp­tau­ ti­nėms var­žy­boms or­ga­ni­zuo­ti. Šie­met pla­nuo­ja­ma skelb­ti tarp­ tau­ti­nį ba­sei­no ar­chi­tek­tū­ros kon­ kur­są, o ki­tą­met pra­dė­ti pro­jek­ta­ vi­mo dar­bus. Lė­šos fi­nan­sa­vi­mui bus gau­tos iš nau­jo ES pa­ra­mos lai­ko­tar­pio, ku­ris pra­si­de­da nuo 2014 m. Klai­pė­die­čiai ti­ki­si, kad nau­jas ba­sei­nas uos­ta­mies­ty­je pra­dė­tų veik­ti apie 2015 m.

Nuotekų tinklus tikrins revizoriai Vandentvarkos specialistai kons­ tatuoja, kad Klaipėdos miesto nuo­ tekų sistemoje yra daugybė nele­ galių prisijungimų. AB „Klaipėdos vanduo“ įspėja klaipėdiečius, kad vykdys patikrinimus ir baus nele­ galiai prisijungusius asmenis.

nė, AB „Klaipėdos vanduo“ tinklų departamento techninio skyriaus viršininkė. Paviršinės ir buitinės nuotekos skiriasi savo užterštumu, kiekiais, todėl jų valymui naudojami skir­ tingi būdai ir technologijos.

Dvi nuotekų rūšys

Problemos kaina – 100 mln. litų

Pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktus miestų teritorijose dvi nuo­ tekų rūšys – paviršinės (lietaus) ir buitinės nuotekos – turi būti su­ renkamos, transportuojamos ir tvarkomos atskirai. AB „Klaipėdos vanduo“ eksplo­ atuoja apie 538 km buitinių nuo­ tekų tinklų ir dar 285 km lietaus nuotekų tinklų prižiūri pagal 2003 m. pasirašytą sutartį su Klaipėdos miesto savivaldybe. „Vykdant šių tinklų eksploataci­ ją ir priežiūrą randame daug lie­ taus ir drenažinių tinklų prijungi­ mų į buitinių nuotekų tinklus. Tai prieštarauja Lietuvoje galiojan­ čių įstatymų ir teisės aktų nuosta­ toms“, – aiškino Daiva Niedvarie­

Mi­š ios. Šian­d ien, Di­d į­jį ket­v ir­ta­d ie­ nį, 19 val. vyks Pas­k u­t i­nės va­ka­r ie­ nės šv. Mi­š ios. Jas au­kos vys­k u­p as Jo­nas Bo­ru­ta. 18 val. Pas­ku­ti­nės va­ka­ rie­nės šv. Mi­šios bus au­ko­ja­mos Kris­ taus Ka­ra­l iaus, Šv. Ka­z i­m ie­ro, Šv. Bru­ no­no Kver­f ur­t ie­čio, Šv. Juo­za­po Dar­ bi­n in­ko, Evan­ge­l i­k ų liu­te­ro­nų baž­ ny­čio­se. Mi­nė­ji­mas. Ket­v ir­ta­d ie­n į 15 val. prie knech­to Da­nės kran­t i­nė­je vyks jach­ tos „Lie­t u­va“ ke­l io­nės ap­l ink pa­sau­l į 20-me­čio pa­m i­nė­ji­mas.

Sand­ra Lu­ko­šiū­tė

Nau­ja­sis ba­sei­nas tu­rė­tų iš­dyg­ ti cent­ri­nė­je mies­to da­ly­je, ne­to­li „Švy­tu­rio“ are­nos ir de­ga­li­nės. Ba­sei­no sta­ty­bos Klai­pė­do­je at­ siei­tų apie 40 mln. li­tų. Klai­pė­dos sa­vi­val­dy­bės In­ves­ti­ci­jų ir eko­no­ mi­kos de­par­ta­men­to di­rek­to­rius Ri­čar­das Zul­ca vi­lia­si, kad liūd­na tai­syk­lė dėl au­gan­čių iš­lai­dų per sta­ty­bas ne vi­sa­da pa­si­tvir­ti­na. Ne­se­niai Klai­pė­dos sa­vi­val­dy­bės at­sto­vai ap­lan­kė du skir­tin­gus per­ nai pa­sta­ty­tus len­kų ba­sei­nus, ku­ rie iki sta­ty­bos pa­bai­gos pa­bran­ go ne­žy­miai. O Lie­tu­vo­je įvai­rių ob­jek­tų sta­ty­bų są­nau­dos kar­tais išau­ga vos ne dvi­gu­bai. Klai­pė­do­je pla­nuo­ja­ma sta­ty­ti 7500 kv. m pa­sta­tą, ku­ria­me bū­tų

Dienos telegrafas

„Kai lietaus ar ištirpusio sniego paviršinis vanduo patenka į bui­ tinių nuotekų tinklus, kyla daugy­ bė problemų: perkraunami tinklai, avariniu režimu dirba nuotekų siurblinės, užpilami pastatų rū­ siai“, – pasakojo D.Niedvarienė. Tačiau didžiausia problema – iki 3 kartų padidėjęs bendras vandens kiekis, patenkantis į miesto nuo­ tekų valyklą. Stipraus lietaus metu sutrinka nuotekų biologinio valy­ mo procesas, viršijamas nuotekų valyklos hidraulinis pajėgumas, galimas aktyvaus dumblo išneši­ mas iš nuotekų valyklos. „Kad suvaldytume situaciją, tu­ rėtume didinti nuotekų valyklos hidraulinį pajėgumą ir investuo­

ti daugiau kaip 100 milijonų litų“, – teigia nuotekų tinklų specialis­ tė. Pasak jos, racionaliau būtų su­ tvarkyti miesto nuotekų tinklų sis­ temas. „Nelegalai“ bus atjungiami

AB „Klaipėdos vanduo“ sudarė iš­ skirtines sąlygas įsiteisinti ir lega­ liai naudotis lietaus nuotekų ša­ linimo paslaugomis, iki atsiras galimybė jas nukreipti į paviršinių nuotekų tinklus. Sprendžiant minėtas problemas pirmas žingsnis buvo žengtas dar 2010 metais. Bendrovė spaudoje ir savo interneto svetainėje www. vanduo.lt paskelbė informaci­ ją, kurioje nurodyta, kaip galima įsiteisinti savavališkus paviršinių nuotekų prijungimus prie buiti­ nių nuotekų tinklų. Pagal AB „Klaipėdos vanduo“ patvirtintą programą, nuolatos ti­ krinama miesto buitinių nuote­ kų tinklų sistema ir nustačius ne­ aiškius prijungimus jie atjungiami užaklinant vamzdžius. Nustačius

savavališką paviršinio (lietaus) tin­ klų prijungimo faktą turto valdy­ tojams surašomas aktas, kurio pa­ grindu skiriama administracinė nuobauda. Tik išimtiniais atvejais, jeigu dėl atjungimo nuo buitinių nuote­ kų tinklų atsirastų pavojingi teri­ torijų užtvindymai, atskiri lietaus nuotekų prijungimai gali likti, ta­ čiau tik sudarius sutartį ir išspren­ dus apmokėjimą už lietaus vande­ nį, patenkantį į buitinių nuotekų sistemą. „Kad būtų išvengta nemažų bau­ dų už savavališką paslaugų naudo­ jimąsi, raginame visus susitvarkyti ir kuo skubiau atskirti lietaus nuo­ tekų tinklus nuo buitinių nuotekų tinklų. Bet kuriuo atveju turto savi­ ninkai turi tai padaryti iš savo lėšų, o mes galime pakonsultuoti ir pa­ dėti tai atlikti juridiškai teisingai“, – sakė D.Niedvarienė, AB „Klaipė­ dos vanduo“ tinklų departamento techninio skyriaus viršininkė. AB „Klaipėdos vanduo“ administracija Užs. 938194

Svei­k a­t a. Ket­v ir­t a­d ie­n į nuo 12 iki 14 val. skve­re prie „Ar­kos“ pa­m ink­ lo Klai­p ė­dos vals­t y­bi­nės ko­le­g i­j os Svei­ka­tos moks­lų fa­k ul­te­tas or­ga­n i­ zuo­ja ren­g i­n į, skir­tą Pa­sau­l i­nei svei­ ka­tos die­nai pa­m i­nė­t i. Ren­g i­n io da­ ly­v iai bus kvie­čia­m i šok­t i „flash­mob“ mankš­tą-šo­k į. Sa­ve bus ga­li­ma iš­ban­ dy­t i įvai­r io­se rung­t y­se, taip pat pa­si­ tik­r in­t i svei­ka­tą. Pen­si­jos. Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­ di­mo fon­do val­dy­ba („Sod­ra“) in­for­ muo­ja, kad pen­si­jos į kre­d i­to įstai­go­ se esan­čias ga­vė­jų są­skai­tas šį mė­ne­ sį bus per­ve­da­mos 10–12 ir 27 die­no­ mis, mo­t i­nys­tės (tė­v ys­tės) pa­š al­pos bus per­ves­tos ba­lan­d žio 16 d. Naf­t a. Ko­vą bend­ro­vė „Klai­p ė­dos naf­t a“ į ter­m i­na­lo tal­pyk­las per­k ro­ vė 711 tūkst. t naf­tos pro­duk­t ų – 26 pro­c. dau­g iau nei per­nai tą pa­t į mė­ ne­s į. Pas­t a­rą­jį bu­vo per­k rau­t a 565 tūkst. t naf­tos pro­duk­t ų. Bend­ro­vės pre­l i­m i­na­r ios pa­ja­mos šių me­t ų ko­ vą sie­kė 14,9 mln. li­tų (4,3 mln. eu­rų) – 45 pro­c. dau­giau nei per­nai per tą pa­ tį lai­ko­tar­pį – 10,3 mln. li­t ų ( 2,9 mln. eu­r ų). Mir­t ys. Va­k ar Klai­p ė­dos ci­v i­l i­nės met­r i­ka­ci­jos sky­r iu­je už­re­g ist­r uo­tos 4 klai­p ė­d ie­čių mir­t ys. Mi­rė Ona Do­ nie­lai­tė (g. 1921 m.), Pet­ro­ne­lė Skuo­ die­nė (g. 1925 m.), My­ko­las Pu­ž aus­ kas (g. 1931 m.), Bi­r u­tė Bru­ž ie­nė (g. 1951 m.). Lė­b ar­t ų ka­pi­nės. Šian­d ien lai­do­ja­ mi Ar­ka­d ij Sam­so­nov, Klau­d i­ja Meš­ kie­nė. Nau­ja­g i­miai. Per sta­t is­t i­nę pa­rą pa­ gim­dė 8 mo­te­r ys. Gi­mė 4 mer­gai­tės ir 4 ber­n iu­kai. Grei­to­j i. Va­kar iki 18 val. grei­to­s ios pa­gal­bos me­d i­kai su­lau­kė 55 iš­k vie­ ti­mų. Dau­g iau­sia klai­pė­d ie­čiai skun­ dė­si krau­jo­ta­kos su­t ri­k i­mais, aukš­t u krau­jos­pū­d žiu, pil­vo skaus­mais.


4

ketvirtadienis, balandžio 5, 2012

miestas

Būs­to paieš­kų lo­ši­mas

Komentarai

Ne­to­li par­kas, mies­to 1 cent­ras. Bū­tent ša­lia jo no­rė­jo­me gy­ven­ti“, – tei­gė klai­pė­

die­tis. Vy­ras ne­slė­pė, kad laip­ti­nė iš pat pra­džių neat­ro­dė la­bai tvar­kin­ ga, ta­čiau blo­gų kva­pų ne­bu­vo. Žie­ mą kie­me ne­bu­vo ir be­na­mių. „Vi­sas gro­žis at­si­sklei­dė vė­liau. Pa­si­ro­do, vie­ni kai­my­nai yra di­de­ li gy­vū­nų my­lė­to­jai. Ka­tes ir šu­nis au­gi­na tie­siog laip­ti­nė­je. Prie laip­ tų nuo­lat pa­de­da­ma mais­to. Du­rys vi­sa­da pa­lie­ka­mos at­vi­ros, kad au­ gin­ti­niai ga­lė­tų bet ka­da su­grįž­ti“, – pa­sa­ko­jo klai­pė­die­tis.

Vy­tau­tas Ši­mans­kis

Lie­tu­vos tur­tą ir vers­lą ver­t i­nan­čių įmo­n ių aso­cia­ci­jos val­dy­bos na­r ys

B

Apie pro­ble­mas – po san­do­rio

Bu­to sa­vi­nin­kas tvir­ti­no, jog ban­dė kal­bė­tis su kai­my­nais, bet si­tua­ci­ja ne­pa­si­kei­tė. Vy­ras pa­ste­bė­jo, jog būs­tų par­ da­vė­jai daž­nai ne­bū­na at­vi­ri. Bu­ vu­si sa­vi­nin­kė, tik ga­vu­si pi­ni­gus, in­for­ma­vo, kad kai­my­nė iš vir­šaus yra ne kar­tą api­py­lu­si jos bu­tą.

„„Ap­lin­ka: nau­jos sta­ty­bos na­muo­se dėl ne­tvar­kin­gų kai­my­nų pa­pras­tai pro­ble­mų ne­ky­la.

„Ne­gal­vo­jau, kad ma­no rim­tį ga­ li trik­dy­ti to­kie gar­sai“, – pa­tir­ti­mi da­li­jo­si Vy­tau­tas. Siū­lo ap­lan­ky­ti kai­my­nus

Li­nas Juo­zai­tis:

Kai­my­nų ne­su­si­ pirk­si. Anks­čiau mies­to cent­ras bu­ vo eli­ti­nis ra­jo­nas. Ta­čiau per 20 me­tų si­tua­ci­ja pa­si­kei­tė.

„At­li­kę re­mon­tą iš pa­grin­dų, iš kar­to ap­si­drau­dė­me. Nors at­ro­do bu­tas ir jau­kus, ne­ga­li­me ap­si­kęs­ti ap­lin­kos. Dai­ro­mės nau­jo būs­to“, – ne­slė­pė klai­pė­die­tis. Nu­ver­tė­ji­mo ga­li­my­bė

Su ne­ma­lo­nu­mais su­si­dū­rė ir prieš me­tus prie Tau­ra­lau­kio na­mą įsi­gi­ ju­si šei­ma. Va­sa­rą būs­tą pir­kę žmo­nės ne­ pa­gal­vo­jo, kad žie­mą juos pa­sieks už po­ros ki­lo­met­rų esan­čių ga­ myk­lų dū­mai. „Da­bar ga­li tik sa­ve kal­tin­ti dėl neap­dai­ru­mo ir kęs­ti“, – ap­gai­ les­ta­vo klai­pė­die­čiai. Prieš me­ tus į va­di­na­mą­jį Miš­ko kvar­ta­lą at­ si­kraus­tęs Vy­tau­tas ne­slė­pė, kad čia jį er­zi­na nuo­lat at­sklin­dan­tis kva­pas, pa­na­šus į naf­tos. „Anks­čiau jis tvy­ro­da­vo re­tai. Gal kar­tą per dvi sa­vai­tes. Da­bar užuo­džiu ke­lis kar­tus per sa­vai­tę“, – tvir­ti­no gy­ven­to­jas. Anot klai­pė­die­čio, kva­pai plin­ta ir mies­to cent­re, ir prie mies­to li­ go­ni­nės. „Jei jie ir to­liau sklis, ne­kil­no­ja­ ma­sis tur­tas šiau­ri­nė­je mies­to da­ ly­je nu­ver­tės“, – pa­ste­bė­jo vy­ras. Klai­pė­die­tis pri­si­pa­ži­no, kad neį­ ver­ti­no ir ge­le­žin­ke­lio. Vy­ras pa­sa­ ko­jo, kad pra­vė­rus lan­gą nak­ti­mis gir­dė­ti, kaip per gar­sia­kal­bius re­ gu­liuo­ja­mas trau­ki­nių eis­mas.

Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to spe­cia­lis­tai pa­brė­žia, kad prieš įsi­gy­da­mi būs­tą pa­tys žmo­nės tu­ri la­bai ge­rai įver­ tin­ti ap­lin­ką. „Kai­my­nų ne­su­si­pirk­si. Anks­čiau mies­to cent­ras bu­vo eli­ti­nis ra­jo­ nas. Ja­me bu­tus gau­da­vo eli­tas. Ta­ čiau per 20 me­tų si­tua­ci­ja pa­si­kei­tė. Kaž­kas ga­vo pa­li­ki­mą ir ap­si­gy­ve­ no, kaž­kas per­pir­ko bu­tą“, – pa­sa­ ko­jo ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to bend­ro­ vės „Ober-Haus“ va­ka­rų Lie­tu­vos re­gio­no va­do­vas Li­nas Juo­zai­tis. Bu­tą iš­si­rin­ku­siems klai­pė­die­ čiams jis pa­ta­rė pa­si­kal­bė­ti su na­mo gy­ven­to­jais. Tik šie ga­li pa­pa­sa­ko­ti, ko­kių pro­ble­mų ky­la, ko­kie yra kai­ my­nai. Apie si­tua­ci­ją na­me ga­li in­ for­muo­ti ir bend­ri­jos pir­mi­nin­kė. „Ar tvar­kin­gi kai­my­nai, ga­li­ma spręs­ti iš laip­ti­nės. Ji tik­rai daug ką by­lo­ja. Jei laip­ti­nė­je blo­gas kva­pas, vy­rau­ja ne­tvar­ka, ga­li bū­ti, kad jo­ je gy­ve­na ir aso­cia­lūs as­me­nys“, – pa­ste­bė­jo L.Juo­zai­tis. „Ober-Haus“ va­ka­rų Lie­tu­vos re­gio­no va­do­vas pa­brė­žė, kad ypač šiais lai­kais rei­kė­tų at­kreip­ti į są­ skai­tų už šil­dy­mą dy­džius. Pa­si­tai­ko, jog žmo­nės tai pa­da­ry­ti pa­mirš­ta. „Žmo­gus bū­na nu­si­sta­tęs kai­ną, už ku­rią pirks bu­tą. Ta­čiau, jei są­ skai­tos už ši­lu­mą bu­te, ku­rį jis nu­si­ žiū­rė­jo di­de­lės, gal ver­čiau pri­dė­ti 10 tūkst. ar 15 tūkst. li­tų ir įsi­gy­ti būs­tą su au­to­no­mi­ne šil­dy­mo sis­te­ma. Tai at­si­pirks“, – pa­brė­žė L.Juo­zai­tis. Sie­kiant, kad žmo­gaus ne­trik­ dy­tų ne­ma­lo­nūs kva­pai, be­na­miai, jis siū­lė pir­kė­jams at­va­žiuo­ti bent pen­kis kar­tus įvai­rio­mis sa­vai­tės die­no­mis, įvai­rio­mis oro są­ly­go­ mis į vie­tą ir įver­tin­ti si­tua­ci­ją. Po­pu­lia­riau­si ra­jo­nai pa­si­kei­tė

Pa­sak ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to agen­ tū­ros „Ka­vin­te­nė“ sa­vi­nin­kės Vi­ dos Ka­ra­liū­nie­nės, klai­pė­die­čiai vis ap­dai­riau ren­ka­si būs­tus. Sten­gia­si kuo dau­giau apie juos iš­siaiš­kin­ti. Ypač įver­ti­na geog­ra­fi­nę pa­dė­tį, ar ne­sklis ne­ma­lo­nūs kva­pai. „Dum­pių link žmo­gaus neį­ ma­no­ma įkel­din­ti. Čia ne­si­vys­ to ir sta­ty­bos. Prob­le­miš­ka vie­ta ir Rim­kai. Žmo­nės „spar­do­si“ ir dėl

Ja­kų. Kad ten bū­tų ma­siš­kų pir­ki­ mų, man ne­te­ko su­si­dur­ti“, – tvir­ ti­no sa­vi­nin­kė. Pa­sak jos, dėl kva­pų bu­tus ven­ gia­ma įsi­gy­ti ir Spor­ti­nin­kų, Ma­ lū­ni­nin­kų, Pu­šy­no gat­vė­se. Pir­kė­jų ne­ža­vi ir Žve­jy­bos uos­to ra­jo­nas bei Mo­kyk­los gat­vė, mie­ga­mie­ji ra­jo­nai. Pas­ta­ro­jo­je vie­to­je būs­tai – pi­giau­ si. V.Ka­ra­liū­nie­nės tei­gi­mu, žmo­nės įsi­kur­ti la­biau no­ri va­žiuo­jant Pa­ lan­gos link, už mies­to li­go­ni­nės. „Pir­kė­jai be­na­mių ne­la­bai ak­ cen­tuo­ja. Kur yra pre­ky­bos cent­rai, ten ir jų bus. Neiš­veng­si ir mies­to cent­re, ypač kur yra pra­dė­ta ir ne­ baig­ta sta­ty­ba“, – tei­gė sa­vi­nin­kė. Pa­sak V.Ka­ra­liū­nie­nės, kei­čia­si ir po­pu­lia­riau­sios vie­tos, ku­rio­se klai­pė­die­čiai per­ka bu­tus. Anks­čiau pres­ti­ži­nė vie­ta bu­vo Kau­no gat­vė. Žmo­nės bu­tus čia pir­ ko vie­ną po ki­to. Da­bar „Ak­ro­po­lio“ ra­jo­nas žmo­nių ne­be­vi­lio­ja dėl se­nų na­mų. Ne­be­po­pu­lia­rios ir I.Si­mo­ nai­ty­tės bei Nau­ja­kie­mio gat­vės. V.Ka­ra­liū­nie­nės tei­gi­mu, sa­vo var­do ne­be­tu­ri ir va­di­na­ma­sis Miš­ ko kvar­ta­las. Pir­kė­jus at­gra­sė gy­ ven­to­jų at­si­lie­pi­mai, kad rau­do­nų ply­tų na­mai yra, krin­ta ply­tos, o po re­no­va­ci­jos drėks­ta na­mų sie­nos. Da­bar daž­niau žmo­nės būs­tus no­ri įsi­gy­ti Bal­ti­jos pro­spek­te.

 Vy­tau­to Pet­ri­ko nuo­tr.

Ap­sisp­ręs­ti pa­dės že­mė­la­pis

Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to agen­tū­ros „Ai­di­la“ di­rek­to­rius Al­gi­man­tas Bru­žas pa­brė­žė, kad, no­rė­da­mi iš­ veng­ti ne­ma­lo­nių kva­pų, žmo­nės į vie­tą, ku­rio­je ruo­šia­si pirk­ti bu­tą, tu­ri žiū­rė­ti glo­ba­liau. „Pa­siim­ti že­mė­la­pį ir pa­žiū­rė­ ti, kaip ta vie­ta at­ro­do mies­te, ko­ kie ap­link yra ob­jek­tai. Pa­si­žiū­rė­ti pla­nus, kas nu­ma­to­ma da­ry­ti ne­to­ lie­se. Žvilgs­nis iš aukš­čiau kar­tais nu­ste­bi­na“, – aiš­ki­no va­do­vas. A.Bru­žas pri­si­mi­nė, jog jį nu­ste­bi­ no iš Mask­vos at­vy­kę ru­sai, ku­riems siū­ly­ta įsi­gy­ti apar­ta­men­tus Va­na­gu­ pės kvar­ta­le, Pa­lan­go­je. Pir­kė­jai tvir­ ti­no, kad ši vie­ta jiems ne­tin­ka, nes ne­to­li yra oro uos­tas ir ka­pi­nės. „Už­sie­nie­čių po­žiū­ris – vi­sai ki­ tas. Jie že­mė­la­py­je ma­to la­bai ma­ žą at­stu­mą. Rea­liai iki ka­pi­nių nuo mi­nė­tos vie­tos yra du, iki oro uos­ to – pen­ki ki­lo­met­rai“, – ko­men­ ta­vo va­do­vas. Agen­tū­ros di­rek­to­rius nuo­gąs­ ta­vo, kad atei­ty­je dėl uos­to kro­vos gar­sų, sklin­dan­čių kva­pų iš tie­ sų ga­li kris­ti ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to šiau­ri­nė­je mies­to da­ly­je kai­nos. „Kuo ak­ty­ves­nis bus uos­tas, tuo la­biau kris ša­lia esan­čių ra­jo­nų ne­ kil­no­ja­mo­jo tur­to ver­tė“, – tei­gė A.Bru­žas.

u­tai ver­t i­na­m i ana­lo­g ų me­ to­du. Tam pa­ren­ka­m i kuo pa­na­šes­n is tur­tas į ver­t i­na­ mą­j į. Pir­m iau­s ia dė­me­s ys krei­pia­mas į na­mo sta­t y­bos me­t us, jo būk­lę, vie­tą, ku­rio­je yra, bu­to plo­tą, būk­lę, ke­lin­ta­me aukš­te jis yra. Pas­ta­ ra­sis da­ly­kas ypač svar­bus. Skai­čiuo­ jant bu­to kai­ną, įver­t i­na­mos ir gre­t i­ my­bės – kie­mas, ar ja­me yra žai­di­mų aikš­te­lė. Į kai­my­nus at­si­žvel­gia­ma tik tuo at­ve­ju, jei šie ken­kia laip­ti­nei – nio­ ko­ja, dėl jų kal­tės yra ne­ma­lo­nus kva­ pas. Jei šei­ma yra aso­cia­l i, bet nie­ko ne­da­ro, tai neat­sis­pin­di ver­tė­je. Būs­to ver­ti­ni­mui ypač svar­bus lai­kas. Įver­ti­ na­mi bū­tent tą die­ną at­lik­ti ne­kil­no­ja­ mo­jo tur­to san­do­riai, esan­tys duo­me­ nų ba­zė­je. Ver­ti­nant bu­tą ki­tą die­ną, jo kai­na ga­li kis­ti.

Ed­mun­das Jan­kus

Ne­k il­no­ja­mo­jo tur­to agen­t ū­ros „Gi­jo­ne­da“ va­do­vas

P

rieš pirk­da­mi ne­kil­no­ja­mą­ jį tur­tą, žmo­nės tu­r i ap­si­ spręs­ti, ko­kio­je vie­to­je no­ri gy­ven­t i. Ta­da rink­t is se­ną ar nau­ją sta­t y­bą, nes tai la­bai skir­ tin­gi da­ly­kai. Per­kant rei­kia įver­tin­ti na­mo, bu­to būk­lę, į ku­rią pu­sę kam­ ba­rių lan­gai, ar keis­ta elekt­ros ins­ta­ lia­ci­ja. Svar­bu įver­t in­t i, ar ša­l ia yra mo­k yk­la, dar­že­l is, par­duo­tu­vė, kad bū­tų pa­to­gu. Dė­me­sį rei­kia at­kreip­ti ir į su­si­sie­ki­mą, į au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­ mo vie­tas, kie­mą. Dėl ma­ši­nų sto­vė­ ji­mo pro­ble­mų pa­pras­tai ne­ky­la tik prie nau­jos sta­ty­bos na­mų. Per­kant na­mą, į pa­gal­bą ge­riau pa­si­telk­ti spe­ cia­lis­tą, kad šis įver­tin­tų, iš ko­kių me­ džia­g ų, ar ko­ky­biš­kai jis pa­sta­ty­tas. Šiuo at­ve­ju ne­rei­kė­tų tau­py­ti, nes vė­ liau bran­giai ga­li tek­ti mo­kė­ti vi­są gy­ ve­ni­mą.


5

KETVIRTADIENIS, balandžio 5, 2012

aktualijos

Gy­ve­ni­mas, ati­duo­tas au­gan­čiai Klai­pė­dai Te­gu stie­bia­si rū­mai į aukš­tį, Jū­sų ran­kų stip­rių iš­kel­ti! Te­gu pri­me­na skren­dan­tį paukš­tį Mū­sų mies­tai ir kai­mai gim­ti. Juo­zas Ma­ce­vi­čius

„„Ryžtas: 1992 m. ap­link pa­sau­lį iš­plau­ku­sios jach­tos „Lie­tu­va“ įgu­la. 

Jach­tos „Lie­tu­va“ ar­chy­vo nuo­tr.

Žy­gis tampa istorija Šian­dien su­kan­ka dvi­de­šimt me­tų, kai „Lie­tu­va“ iš­plau­kė į įsto­ri­nę ke­lio­nę – tai bu­vo pir­mo­ji mū­sų ša­lies jach­ta, api­ plau­ku­si pa­sau­lį. Vid­man­tas Ma­tu­tis v.matutis@kl.lt

Pa­mi­nės kuk­liai

1992 m. ba­lan­džio 5-ąją drą­sų žy­gį pra­dė­jo Ste­po­nas Ku­dze­vi­čius, Ri­ čar­das Ra­ma­naus­kas, Ri­mas Dar­ gis, Ge­di­mi­nas Pi­lai­tis, Egi­di­jus Maks­vy­tis, Jo­nas Ly­man­tas, Ri­mas Iva­naus­kas, Juo­zas Gvaz­dai­tis. Šian­dien įgu­los na­riai, tarp ku­ rių jau ne­bė­ra R.Dar­gio, įspū­din­gos ke­lio­nės su­kak­ties pa­mi­nė­ti rink­sis prie jach­tos „Lie­tu­va“. „1992 me­tais „Lie­tu­vai“ bu­vo 16 me­tų. Klai­pė­dos jū­rų bu­riuo­to­ jų klu­bas ją pa­gal pa­nau­dos su­tar­ tį ga­vo iš Klai­pė­dos mies­to spor­to ko­mi­te­to. Da­bar ji jau vi­sai se­nu­ tė – 36-erių“, – pa­sa­ko­jo il­ga­me­ tis jach­tos ka­pi­to­nas Ste­po­nas Ku­ dze­vi­čius. Da­ly­va­vo re­ga­to­je

Apie ke­lio­nę ap­link pa­sau­lį S.Ku­ dze­vi­čius tei­gė ga­lįs pa­sa­ko­ti vi­są nak­tį. Bu­vo vis­ko – ir bė­gi­mų nuo ura­ga­nų End­riu ir Co­li­na, ir „ak­ mens gau­dy­mas“ di­de­liu grei­čiu, o pa­skui il­gas jach­tos re­mon­tas, ir „pa­si­sė­dė­ji­mas“ ant ko­ra­li­nio ri­fo, ir il­gi, nuo­bo­dūs, ner­vin­gi iki 25 pa­ rų plau­ki­mo eta­pai be su­sto­ji­mų. Jach­tos „Lie­tu­va“ ke­lio­nė ap­link pa­sau­lį tru­ko vie­nus me­tus vie­ną

mė­ne­sį ir vie­ną sa­vai­tę. Pra­si­dė­jo ji da­ly­vau­jant „Cat­ty Sark“ re­ga­tos Ame­ri­kos at­ra­di­mo 500-osioms me­ti­nėms skir­ta­me ren­gi­ny­je „Ko­ lum­bus 92“. Ir „Lie­tu­vai“ jo­je ne­ blo­gai se­kė­si. Pir­ma­ja­me eta­pe iš

Ste­po­nas Ku­dze­vi­čius:

Pa­sau­lis prieš 20 me­tų bu­vo ra­mes­nis – mums plau­kiant nie­ko ne­si­gir­dė­jo nei apie So­ma­lio pi­ ra­tus, nei apie te­ro­ ris­tus. Li­sa­bo­nos į Ka­di­są ji nu­ga­lė­jo sa­ vo gru­pė­je, o ab­so­liu­čio­je įskai­to­ je li­ko tre­čia. Iš Ka­di­so į Puer­to Ri­ką ab­so­liu­ čio­je įskai­to­je „Lie­tu­va“ bu­vo try­ lik­ta iš 400 re­ga­tos da­ly­vių. Iki pir­mos vie­tos sa­vo gru­pė­je At­lan­to van­de­ny­no eta­pe pri­trū­ko tik vie­ nos va­lan­dos. To­liau Niu­jor­kas, Bos­to­nas – il­gi iki dvie­jų sa­vai­čių lau­ki­mai, kol at­ plauks at­si­li­ku­sios jach­tos. Užuot per At­lan­tą su ki­tais re­ga­tos da­ ly­viais grį­žu­si į Li­ver­pu­lį, jach­ta

„Lie­tu­va“ pa­si­rin­ko ke­lio­nę ap­link pa­sau­lį – Ka­ri­bai, Pa­na­ma, Mar­ki­ zų sa­los, Sa­moa Pa­go Pa­go, Aust­ ra­li­ja, Keip­tau­nas Pie­tų Af­ri­kos Res­pub­li­ko­je. Pa­si­gen­da val­džios pa­lai­ky­mo

„Pa­sau­lis prieš 20 me­tų bu­vo ra­ mes­nis – mums plau­kiant nie­ko ne­si­gir­dė­jo nei apie So­ma­lio pi­ ra­tus, nei apie te­ro­ris­tus. Grei­tai gau­da­vo­me rei­ka­lin­gas vi­zas. Šiek tiek ne­ra­mu bu­vo Ka­ri­bų jū­ro­je. Bu­vo­me gir­dė­ję, kad Ko­lum­bi­jos nar­ko­ti­kų pre­kei­viai puo­la jach­ tas. Grįž­da­mi ne­lin­do­me į Rau­do­ ną­ją jū­rą ir Sue­co ka­na­lą, nes ta­me re­gio­ne vy­ko ka­rai“, – pri­si­mi­nė S.Ku­dze­vi­čius. „Lie­tu­vos“ ke­lio­nė ap­link pa­ sau­lį bu­vo kuk­li fi­nan­si­ne pra­sme. S.Ku­dze­vi­čius pri­si­mi­nė, kad Ūkio ir ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­ja sky­rė 50 tūkst. JAV do­le­rių. „Mū­sų ke­lio­nė ap­link pa­sau­lį tu­ rė­jo di­džiu­lę įta­ką. Po jos pra­si­dė­ jo bu­ria­vi­mo pa­ki­li­mo ban­ga. 1994 m. pra­dė­ti žy­giai, kaip į Klai­pė­dą pri­trauk­ti pres­ti­ži­nę „Tall Ship“ re­ga­tą. Tai pa­da­ry­ti pa­vy­ko tik po 15 me­tų. Pa­si­gen­da­me pa­lan­kes­nio ša­lies val­džios po­žiū­rio į bu­ria­vi­ mą. Da­bar vi­sa naš­ta dėl ša­lies jū­ ri­nio pres­ti­žo už­krau­ta ant pe­čių vie­nai Klai­pė­dos mies­to sa­vi­val­ dy­bei“, – svars­tė S.Ku­dze­vi­čius. Po jach­tos „Lie­tu­va“ jau ki­tais me­tais ap­link pa­sau­lį api­plau­kė jach­ta „Lais­vė“. Lie­tu­vos 1000me­čio pro­ga tam ry­žo­si jach­ta „Am­ber­sail“. Po jos ap­link pa­sau­lį api­plau­kė And­rius Var­nas su jach­ ta „Ra­gai­nė II“.

Nori pri­si­vi­lio­ti dar vie­ną re­ga­tą As­ta Alek­sė­jū­nai­tė a.aleksejunaite@kl.lt

Uos­ta­mies­tis puo­se­lė­ja idė­ją 2015 m. tap­ti vie­nu iš di­džiau­sios pa­sau­ ly­je jach­tų re­ga­tos „Vol­vo Ocean Ra­ce“ tar­pi­niu su­sto­ji­mo taš­ku.

Klai­pė­dos re­gio­no plėt­ros ta­ry­bos po­sė­dy­je Klai­pė­dos me­ras Vy­tau­tas Grub­liaus­kas pri­sta­tė siū­ly­mą da­ ly­vau­ti to­kio mas­to ren­gi­ny­je. „Pa­raiš­ką da­ly­vau­ti at­ran­ko­je tu­ rė­tų teik­ti sa­vi­val­dy­bė. Ta­čiau be re­gio­no ir res­pub­li­ki­nio pa­lai­ky­mo, ka­žin ar tai mums vie­niems pa­vyk­ tų. Be abe­jo­nės, prie bend­ro rei­ka­lo tu­rė­tų pri­si­dė­ti ir uos­tas, o gal net ir

pri­va­čios lė­šos“, – kal­bė­jo me­ras. Dau­ge­lis pa­sau­lio uos­tų ne vie­nus me­tus ko­vo­ja dėl to­kios ga­li­my­bės. „Mums tek­tų su­si­rung­ti su Šve­di­jos Stok­hol­mo uos­tu, Olan­di­jos Ams­ ter­da­mu. Klai­pė­dai tai kol kas tik teo­ri­nė ga­li­my­bė, bet tam, kad tai tap­tų rea­ly­be, tu­ri­me pa­da­ry­ti vis­ ką“, – sa­kė V.Grub­liaus­kas. Vi­sa­me pa­sau­ly­je gar­si jach­tų re­ ga­ta vyks­ta kas tre­jus me­tus. Šie­ met re­ga­ta fi­ni­šuos Ai­ri­jo­je, Gal­ vė­jaus mies­te. Po tre­jų me­tų fi­ni­šo uos­tu no­rė­tų tap­ti Klai­pė­da. 2009-ai­sias uos­ta­mies­tis bu­ vo ta­pęs re­ga­tos „Tall Ships Ra­ ces“ fi­ni­šo uos­tu. „Bū­tų pui­ku pre­ten­d uo­t i tap­t i fi­n i­š o uos­

tu. Ži­no­ma, pa­si­ruo­ši­mas šiam ren­gi­niui kai­nuos ne vie­ną mi­li­ jo­ną li­tų, ta­čiau šios re­ga­tos or­ ga­ni­za­to­riai pa­tei­kia įspū­din­gus skai­čius, ko­kią nau­dą gau­na re­ ga­tą priė­męs uos­tas. Tei­gia­ma, kad nau­da in­ves­ti­ci­jas vir­ši­ja ke­ lias­de­šimt kar­tų“, – sa­kė Klai­ pė­dos me­ras. V.Grub­liaus­kas at­krei­pė dė­me­sį, kad uos­ta­mies­čio struk­tū­ra ir pa­tir­ tis pa­na­šio­je re­ga­to­je ga­li bū­ti pa­ trauk­li ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­riams. „Ta­čiau vien mū­sų no­ro ar am­bi­ ci­jos ne­pa­kan­ka, tu­rė­si­me įvyk­dy­ ti ir vie­ną są­ly­gą – re­ga­to­je tu­ri da­ ly­vau­ti ša­liai at­sto­vau­jan­ti jach­ta“, – ti­ki­no V.Grub­liaus­kas.

Vy­res­nio­sios kar­tos klai­pė­ die­čiai pa­ty­rė skau­džią ne­ tek­tį: ei­da­mas 81-uo­sius mi­rė vie­nas gar­siau­sių uos­ ta­mies­čio sta­ty­bi­nin­kų My­ ko­las Pu­žaus­kas. Sim­bo­liš­ka, kad M.Pu­ žaus­kas pra­dė­jo dirb­ti Klai­ pė­do­je, mies­tui nuo įkū­ri­mo su­lau­kus ly­giai 700 me­tų – 1952-ai­siais. Šian­dien jau neį­ma­no­ma pa­sa­ky­ti, ar po pa­sta­ro­jo ka­ ro li­kę mies­to griu­vė­siai, ar ki­tos prie­žas­tys lė­mė be­ga­ li­nį Ve­lio­nio pa­si­šven­ti­mą sta­ty­bi­nin­ko pro­fe­si­jai, nes vi­sas gy­ve­ni­mas vė­liau bu­ vo ati­duo­tas au­gan­čiai Klai­ pė­dai. M.Pu­žaus­ko at­si­da­vi­mas pa­si­rink­tai pro­fe­si­jai bu­vo tie­siog ste­bė­ti­nas, drau­gai, ko­le­gos, net šei­mos na­riai jį pel­ny­tai va­di­no vaikš­čio­jan­ čia en­cik­lo­pe­di­ja. O su­kaup­tos ži­nios, įgy­tas pa­ty­ri­mas, lai­kui bė­gant, iš­ si­lie­jo į ke­le­tą kny­gų, ku­rio­ se pa­trauk­liai, gy­vai pa­sa­ ko­ja­ma apie at­gims­tan­tį, be­si­kei­čian­tį Lie­tu­vos uos­ ta­mies­tį. M.Pu­žaus­ko au­to­ri­te­tas, pro­fe­si­niai su­ge­bė­ji­mai ne­ li­ko ne­pas­te­bė­ti. Be­ne žy­ miau­sias jo kar­je­ros šuo­lis įvy­ko 1961 m., kai ta­po 1-o­ sios sta­ty­bos val­dy­bos va­do­ vu. Jau tais me­tais jam va­do­ vau­jant bu­vo baig­tas sta­ty­ti upių prie­plau­kos ad­mi­nist­ ra­ci­nis pa­sta­tas, 1962-ai­ siais – „Vai­vos“ ki­no­teat­ras, 10-oji vi­d u­r i­n ė mo­k yk­ la, „Nep­tū­no“ res­to­ra­nas, 1963-iai­siais – bu­vę mies­ to kul­tū­ros rū­mai – da­bar­ ti­nis Mu­zi­ki­nis teat­ras. Mo­ kyk­los, lop­še­liai-dar­že­liai, pre­ky­bos cent­rai, nau­ji gy­ ve­na­mų­jų na­mų kvar­ta­lai – tai iš es­mės kei­tė Klai­pė­dos vei­dą. Jam va­do­vau­jant pa­ sta­ty­tas ir pir­ma­sis Klai­pė­ do­je de­vy­naukš­tis gy­ve­na­ ma­sis na­mas prie­šais Se­ną­jį tur­gų. Taip pat 1964 m. M.Pu­ žaus­kui va­do­vau­jant, Gargž­ duo­se pa­sta­ty­tas sta­ty­bi­nių me­džia­gų kom­bi­na­tas, ta­pęs svar­biu ob­jek­tu vi­siems Va­ ka­rų Lie­tu­vos re­gio­no sta­ty­ bi­nin­kams. 1967 m. pra­dė­tas sta­ty­ ti Klai­pė­dos na­mų sta­ty­bos

kom­bi­na­tas, ku­rį „pa­lei­ dus“, pra­si­dė­jo nau­jas Klai­ pė­dos au­gi­mo eta­pas. 1969 m. pa­sta­ty­ti Jū­rų pre­ky­bos uos­to kul­tū­ros rū­mai J.Ja­ no­nio gat­vė­je. 1970–1973 m. jis va­do­va­vo Ce­liu­lio­zės ir kar­to­no kom­ bi­na­to nau­jo­jo kar­to­no ce­ cho sta­ty­bai, dar po me­tų – 1974-ai­siais, mies­tas pa­ si­puo­šė iki tol ne­re­gė­tu sta­ ti­niu – Leng­vo­sios at­le­ti­kos ma­nie­žu. Neį­ma­no­ma su­ra­šy­ti vis­ ko, kas Klai­pė­do­je ir va­ka­rų Lie­tu­vos mies­tuo­se ir mies­ te­liuo­se bu­vo pa­sta­ty­ta sta­ ty­bi­nin­kų, ku­riems va­do­ va­vo M.Pu­žaus­kas. Jis yra 12 iš­ra­di­mų sta­ty­bos sri­ty­je au­to­rius. M.Pu­žaus­kas dir­bo Pir­ mo­sios sta­ty­bos val­dy­bos vir­ši­nin­ku, Sta­ty­bos tres­to vy­riau­siuo­ju in­ži­nie­riu­mi, Na­mų sta­ty­bos kom­bi­na­to vy­riau­siuo­ju in­ži­nie­riu­mi. Už sa­vo pro­fe­sio­na­lu­mą, at­ si­da­vi­mą dar­bui, at­kak­lu­mą ir su­ma­nu­mą pel­nė ne vie­ną vy­riau­sy­bi­nį ap­do­va­no­ji­mą. Kaip sa­vo ne­pa­kei­čia­mą mo­ ky­to­ją Ve­lio­nį pri­si­me­na ir ver­ti­na iš­ti­sa Klai­pė­dos sta­ ty­bi­nin­kų kar­ta. M.Pu­žaus­kas gi­mė 1931 m. Le­be­džių kai­me Kau­no ra­jo­ne, aukš­tą­jį iš­si­la­vi­ni­ mą įgi­jo bai­gęs Kau­no po­li­ tech­ni­kos ins­ti­tu­to Klai­pė­ dos fa­kul­te­tą. Skau­dų pra­ra­di­mą iš­gy­ve­ na jo žmo­na Jus­ti­na, duk­tė Vio­le­ta, anū­kai Min­dau­gas ir Ro­kas, Ve­lio­nio ar­ti­mie­ji ir drau­gai. Ve­lio­nis pa­šar­vo­tas Šv. Juo­ za­po Dar­bi­nin­ko baž­ny­čios šar­vo­ji­mo sa­lė­je, at­si­svei­ki­ ni­mas – ket­vir­ta­die­nį, kars­ tas iš­ne­ša­mas penk­ta­die­nį 12 val., lai­do­ja­mas Lė­bar­tų ka­ pi­nė­se.


6

ketvirtadienis, balandžio 5, 2012

nuomonės

Mi­tai ir tik­ro­vė

Žvilgsnis

Redakcijos skiltis

Lie­tu­viai, len­kai ir Ru­si­ja? Valentinas Beržiūnas

E

ner­g e­t i­kos mi­n ist­r as Ar­v y­das Sek­mo­kas iš­ reiš­kė nuo­mo­nę, kad Len­k i­ja ga­lu­t i­n į sa­vo spren­di­mą dėl to­les­nio da­ly­va­vi­ mo Vi­sa­gi­no ato­mi­nės elekt­ri­nės (AE) pro­jek­te ga­li priim­ti, kai bus pa­si­ra­šy­ta kon­ce­si­jos su­tar­tis. Du po­li­to­lo­gai iš Len­ki­jos ir Lie­tu­ vos ma­no, kad „Len­ki­ja tu­rė­tų siek­ ti dia­lo­go su Lie­tu­va, užuo­t kė­lu­si rei­ka­la­vi­mus“. At­sis­py­rę nuo šių pa­reiš­k i­mų ga­ lė­t u­me pa­b an­dy­t i įver­t in­t i mū­ sų san­ty­k ius su kai­my­ne. Kaip jie klos­to­si ir klos­ty­sis?

Lie­tu­va per pa­sta­ruo­ sius me­tus nai­viai ver­ti­no san­ty­kių su Len­ki­ja po­ten­cia­lą. A.Sek­mo­ko pa­reiš­ki­mą su­ku įver­ tin­ti. Aiš­ku tik tai, kad jei len­kai no­ rės bend­ra­dar­biau­t i, bend­ra­dar­ biaus. Są­ly­ga čia tik vie­na – Vi­sa­ gi­no pro­jek­tas tu­ri bū­ti ren­ta­bi­lus. Jei len­kai ma­tys, kad pro­jek­tas at­ si­per­ka, gal­būt jų elekt­ros ener­g i­ jos bend­ro­vės pri­si­jungs. Len­k ams bū­t ų nau­d in­g as tiek elekt­ros tran­z i­tas į Vo­k ie­t i­ją, tiek pa­pil­do­mi elekt­ros ge­ne­ra­ci­jos pa­ jė­gu­mai. To­kiu at­ve­ju, jei Vi­sa­gi­no pro­jek­tas vis dėl­to įgaus pa­g rei­ tį (vil­k i­mės), įgaus pa­g rei­t į ir ki­t i ener­ge­ti­kos pro­jek­tai. Lai­ko daug, o elekt­ros til­to pro­jek­tas įgy­ven­di­ na­mas pa­ly­gin­ti grei­tai. Vis dėl­to ne­tu­rė­tu­me pa­mirš­ti, kad Len­k i­ja ne­suin­te­re­suo­ta pa­lai­k y­ ti mū­sų ener­ge­t i­nės po­l i­t i­kos dėl ver­ty­bi­nių idea­lų. Kai ku­rie ma­no, kad len­k ų abe­jin­ gu­mas su­si­jęs su Lie­tu­vos po­li­ti­ka tau­ti­nių ma­ž u­mų klau­si­mu. „Len­ki­jai vis la­biau pe­rei­nant į puo­ li­mą, Lie­tu­va na­tū­ra­liai uži­ma gy­ ny­bi­nę po­zi­ci­ją. Rei­ka­la­vi­mai var­ gu ar bus veiks­min­gi, jie pri­ves tik prie ne­si­bai­gian­čių ra­gi­ni­mų at­si­ ly­gin­ti, taip disk­re­di­tuo­jant abi ša­ lis“ – ra­šo straips­ny­je po­li­to­lo­gai. Jau pa­t s tei­g i­n io for­mu­la­v i­mas („Len­k i­ja puo­la, o Lie­t u­va uži­ma

gy­ny­bi­nę po­z i­c i­ją“) tar­s i lei­d žia ma­ny­ti, kad tarp abie­jų ša­lių vyks­ ta reikš­min­gas konf­l ik­tas. Ar tik­rai? Iš prin­ci­po tau­t i­n ių ma­ žu­mų klau­si­mas – kiek­v ie­nos ša­ lies vi­daus rei­ka­las ir Lie­t u­va šį klau­si­mą spren­d žia tik­rai konst­ ruk­ty­viais me­to­dais. Ky­la min­tis, kad tos pro­ble­mos, ku­ rios da­bar es­ka­luo­ja­mos, re­gis, ke­ lia­mos tik to­dėl, kad nė­ra ki­tų klau­ si­mų, dėl ku­r ių rei­kė­t ų sės­t i prie de­ry­bų sta­lo. Ar „konf­l ik­tą“ ska­t i­na Ru­si­ja? Dvel­ kia są­moks­lo teo­ri­ja. Ži­no­ma, Mask­ vai ne­pa­ran­ku pra­ras­ti du­jų tie­ki­mo mo­no­po­lį, bet ar Var­šu­vai la­bai svar­ bu, kad re­ver­si­nis du­jo­ta­kis bū­tų? Ar bū­t ų mums sun­k u su­si­tar­t i, jei su­ tap­tų mū­sų ir len­kų nuo­mo­nės? Šiuo me­t u Len­k i­jos san­t y­k iai su Lie­tu­va, re­g is, for­muo­ja­mi Ra­dos­ ła­wo Si­kors­k io ka­bi­ne­te. Ar tu­rė­ tu­me kal­t in­t i Len­k i­jos dip­lo­ma­t i­ jos va­do­vą „par­da­vus“ Lie­tu­vą Ru­ si­jai? Juk bū­tent len­k ų dip­lo­ma­ ti­jos va­do­vas nuo­lat pri­myg­t i­nai ke­l ia tau­t i­n ių ma­ž u­mų klau­si­mą, kur tik ga­li. Kuo Ru­si­jai nau­din­ga rem­ti len­k ų ma­ž u­mą – ir­gi sun­ku pa­grįs­ti. Mask­va tu­r i kur kas reikš­min­ges­ nių sver­t ų pa­veik­t i Lie­t u­vos vi­ daus po­l i­t i­n į gy­ve­n i­mą, nei žais­t i to­kius žai­di­mus. Net Lat­vi­jo­je ir Es­ ti­jo­je ma­ž u­mų klau­si­mas – Krem­ liaus eli­to re­to­ri­ka. O gal sa­ky­si­me, kad ir tar­pu­ka­riu su Len­ki­ja bū­tu­ me iš­spren­dę Vil­n iaus užė­m i­mo pro­ble­mą, ta­čiau pa­ga­l ius į ra­t us ki­šo Mask­va? Vis dėl­to, jei, ti­kė­t u­me po­l i­to­lo­ gais, už­k u­l i­si­n iai žai­d i­mai vyks­ ta (Mask­va ska­t i­na Lie­t u­vos ma­ žu­mas reikš­t i pre­ten­z i­jas dėl pa­ var­džių, len­te­lių ant na­mų ir švie­ ti­mo sis­te­mos), tai tu­rė­tų at­skleis­ ti vi­suo­me­nei at­s a­k in­gos Lie­t u­ vos tar­ny­bos. Kal­tų paieš­ka tik­rai neužt­ruk­tų. At­ro­do, jog kal­bos apie ru­sų ir len­kų al­jan­so, ne­va val­do­mo iš Mask­vos ir kir­ši­nan­čio lie­tu­vius su len­kais, sce­ na­ri­jus – tik ban­dy­mas ieš­ko­ti pa­si­ tei­si­ni­mo, kad iliu­zi­jo­mis grįs­ta „stra­ te­g i­nė“ par­t ne­rys­tė, tie­siog ne­bu­vo „stra­te­gi­nė“, o vei­kiau as­me­ni­nė. Re­g is, Lie­t u­va per pa­s ta­r uo­s ius me­t us nai­v iai ver­t i­no san­t y­k ių su Len­k i­ja po­ten­cia­lą ir są­mo­nin­ gai ap­lei­do ki­tas už­sie­nio po­li­ti­kos kryp­tis. Ži­no­ma, nie­kas ne­sa­ko, kad mes ne­tu­r i­me su Len­k i­ja kal­bė­t is pra­ gma­t iš­kai, ta­č iau tik ne ve­da­m i iliu­zi­jų. Informacija: 397

ISSN 1392-558X http://kl.lt © 2007 „Diena Media News“ Labdarių g. 8, 01120 Vilnius Tel. (8 5) 262 4242, „Klaipėdos“ laikraščio redakcija Naujojo Sodo g. 1A, „K centras“ El. paštas info@kl.lt Faksas (846) 397 700

750

Vyr. redaktoriaus pavaduotoja Jolanta Juškevičienė Administratorė Daiva Pavliukovaitė –

Teisėtvarka: Daiva Janauskaitė –

397 750

Klai­pė­dos mies­to sa­v i­val­dy­bės ta­r y­bos na­rė, LSDP Klai­pė­dos sky­r iaus pir­m i­n in­kė

A

nt­rą de­šimt­me­tį mies­tą val­dan­tys li­be­ra­lai ne­pra­ lei­džia pro­gos pa­si­gir­ti, kad „Klai­pė­da – tai mes, o mes – tai Klai­pė­da“. Kaip ra­šo jų ideo­lo­ gas L.Dons­kis, „Klai­pė­da yra na­tū­ra­li li­be­ra­lų ci­ta­de­lė jau vien to­dėl, kad ji to­li nuo tų fi­nan­si­nės ir po­li­ti­nės ga­ lios taš­kų, ku­rie grei­tai de­for­muo­ ja li­be­ra­liz­mo idė­jas ir pra­kti­kas“. Klys­ta L.Dons­kis. Ir vie­to­se, Klai­pė­ do­je, de­for­muo­ja­si li­be­ra­liz­mo idė­ jos ir pra­kti­kos, kai pa­kvim­pa di­de­ liais pi­ni­gais. Ką pa­ste­bi sve­čias, at­vy­kęs į Klai­ pė­dą? Jei­gu va­žiuo­ji iš Tarp­tau­ti­nės per­kė­los, vaiz­de­lis ny­kus – dyk­vie­ tės ir toks duo­bė­tas ke­lias, kad daž­ nas lie­ka su­lam­dy­tais au­to­mo­bi­lių ra­tais. Dai­ran­tis po mies­tą pa­ste­bi, kad jis pa­var­gęs, iš­si­ski­ria tik at­ski­ ros gra­žios oa­zės – su­tvar­ky­ti kvar­ ta­lų „ga­ba­liu­kai“. Mies­to puoš­me­na – jū­ra, ne po­li­ti­kų, o Die­vo duo­ty­bė mums. Ta­čiau ir jū­ros per tiek me­ tų ne­su­ge­bė­ta iš­nau­do­ti nei mies­ tie­čių poil­siui, nei tu­riz­mo plėt­rai. Klai­pė­die­čiai sli­di­nė­ti ar van­dens pra­mo­gų va­žiuo­ja į Drus­ki­nin­kus, ku­rie net jū­ros ne­tu­ri. Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je dis­ku­tuo­jant apie mies­to stra­te­gi­nį pla­ną liūd­na bu­vo klau­

karštas telefonas

397 728

telefonas@kl.lt

Bai­siau nei so­viet­me­čiu

Pers­kai­tęs S.Lu­ko­šiū­tės straips­nį „Po­lik­li­ni­kos pa­cien­tai – it pa­stum­ dė­liai“ („Klai­pė­da“, 2012 03 30) no­ riu pa­si­da­ly­ti sa­vo pa­tir­ti­mi. Šio­je po­lik­li­ni­ko­je lan­kau­si ke­lis kar­tus per me­tus. Tvar­ka jo­je, mano pastebėji­ mu, bai­ses­nė nei so­vie­ti­niais lai­kais. No­rint pa­tek­ti pas gy­dy­to­ją rei­kia pa­siim­ti ta­lo­ną. Juos da­li­ja pa­sku­ti­nį mė­ne­sio penk­ta­die­nį. Tą die­ną po­ lik­li­ni­ko­je bū­na to­kios ei­lės, kaip prie de­fi­ci­tų so­vie­ti­niais lai­kais. Pa­gy­ve­ nę žmo­nės pri­vers­ti grūs­tis siau­ra­ me ko­ri­do­riu­je. O pri­si­skam­bin­ti į re­gist­ra­tū­rą ten iš­ties neį­ma­no­ma. Jo­nas

Gąs­din­ti ne­pa­tin­ka

At­si­liep­da­mi į va­ka­rykš­tę Ma­dam Funk ži­nu­tę, Klai­pė­dos at­lie­kų sis­ te­mos ad­mi­nist­ra­to­riai pri­me­na, kad jei no­ri­me gy­ven­ti šva­riai, už at­lie­ kų tvar­ky­mą rei­kia mo­kė­ti vi­siems.

tų kal­bų tik šnipš­tas. Mies­to sim­bo­ liu ga­lė­jo tap­ti pi­lia­vie­tė, gra­ži pra­ džia bu­vo pa­da­ry­ta. Bet jos re­konst­ ruk­ci­ja už­si­tę­sė, net ap­lin­ka li­ko ne­sut­var­ky­ta. Klai­pė­dos vals­ty­bi­nis mu­zi­ki­nis teat­ras griū­va. Daug me­tų bu­vo vil­ ki­na­mas vie­tos nau­jo teat­ro sta­ty­ bai pa­rin­ki­mas. Ir kri­zės su­lau­kė­me. Vis­kas per mies­to va­do­vų ne­sup­ ran­ta­mą už­si­spy­ri­mą – teat­ro va­ do­vė ne­pa­ti­ko. O ga­li­ma bu­vo nau­ją teat­rą įtrauk­ti į vals­ty­bės stra­te­gi­nių ob­jek­tų są­ra­šą, net pi­ni­gai ga­li­my­bių stu­di­jai bu­vo gau­ti iš vals­ty­bės biu­ dže­to. Da­bar sta­ty­bai pa­rink­ta vie­ta to­kia am­bi­cin­ga, kad rei­kia iš vers­lo struk­tū­rų dar ir že­mę iš­si­pirk­ti. Įst­ ri­go­me il­gam. Vi­sa pa­guo­da, kad se­ na­mies­čio puoš­me­na – Dra­mos teat­ ras – pa­ga­liau re­konst­ruo­ja­mas. Tie­sa, tu­ri­me „Švy­tu­rio“ are­ną. Ta­čiau ir ki­ti mies­tai are­nas pa­si­ sta­tė, ne ką blo­ges­nes, net pi­ges­ nes, – dar per­nai ėmė­me 11 mln. li­ tų pa­sko­lą are­nos sta­ty­bos sko­loms pa­deng­ti. Vie­ša pa­slap­tis mies­te, kad ir vėl, pa­sak L.Dons­kio, „su­si­ py­nė po­li­ti­nės ir fi­nan­si­nės ga­lios taš­kai, ku­rie de­for­muo­ja li­be­ra­liz­ mo idė­jas ir pra­kti­kas“. Ir iš­si­sklai­ do mi­tai. Ma­ty­ti ap­nuo­gin­ta tik­ ro­vė: nė­ra su­ba­lan­suo­tos mies­to plėt­ros, nu­ma­rin­tas se­na­mies­tis, di­de­lis oro už­terš­tu­mas, gy­ven­to­jai ieš­ko­si sau­ges­nės ap­lin­kos ir ke­lia­ si į už­mies­tį, pa­ra­ma smul­kia­jam ir vi­du­ti­niam vers­lui – tik tuš­čia dek­ la­ra­ci­ja, nu­gy­ven­ta spor­to ba­zė, per­grūs­ti au­to­mo­bi­liais, su­nio­ko­ti dau­gia­bu­čių kie­mai ir ža­lie­ji plo­tai, ap­leis­ti pa­plū­di­miai (Mė­ly­ną­ją vė­ lia­vą atė­mė).

At­lie­kų tvar­ky­to­jams tik­rai ne­pa­tin­ ka pra­neš­ti žmo­nėms apie jų sko­ las, ir juo la­biau – ga­din­ti žmo­nėms nuo­tai­ką teis­mi­niais ieš­ki­niais. Bet pa­gal įsta­ty­mą sko­li­nin­kams ten­ka pri­min­ti ir jų pa­rei­gas, ir at­sa­ko­my­ bę už sko­las. O dėl esą „per­mo­kė­ tų“ mi­li­jo­nų, Ma­dam Funk, ne­rei­ kė­tų tu­rė­ti iliu­zi­jų. Tai Klai­pė­dos mies­to sa­vi­val­dy­bės su­kaup­ti ir dar ne­pa­nau­do­ti pi­ni­gai, ku­riais jau do­ mė­jo­si ir įvai­riau­sio ran­go po­li­ti­kai, ir pro­ku­ro­rai, bet nie­ko blo­go ne­ra­ do. Kur tuos mi­li­jo­nus rei­kia iš­leis­ ti, nu­spręs klai­pė­die­čių į mies­to val­ džią iš­rink­ti at­sto­vai.

dar­bo pa­bai­gos, ti­kė­jau­si, kad da­bar tik­rai pri­si­skam­bin­siu. Bet vis tiek nie­kas neat­si­lie­pė. Ta­lo­ną pas gy­dy­ to­ją pra­ra­dau, o ki­tą ga­vau tik praė­jus dviem mė­ne­siams. Be to, kiek lan­ kau­si įvai­rio­se gy­dy­mo įstai­go­se, tik ši­to­je te­ko su­si­dur­ti su to­kio­mis aro­ gan­tiš­ko­mis re­gist­ra­to­rė­mis.

KRATC ad­mi­nist­ra­ci­ja

Šo­ki­ruo­ja re­gist­ra­to­rių aro­gan­ci­ja

Ga­liu pa­si­ra­šy­ti po kiek­vie­nu sa­ki­ niu S.Lu­ko­šiū­tės straips­ny­je „Po­lik­ li­ni­kos pa­cien­tai – it pa­stum­dė­liai“. Bu­vau pa­siė­mu­si ta­lo­ną pas gy­dy­to­ją en­dok­ri­no­lo­gą, bet, kaip ty­čia, tą­dien su­si­rgau gri­pu. Vi­są die­ną ban­džiau pri­si­skam­bin­ti į re­gist­ra­tū­rą ti­kė­da­ ma­si ap­si­lan­ky­mą pas gy­dy­to­ją ati­ dė­ti ki­tam kar­tui. Po­lik­li­ni­ka dir­ba ki 18 val., tad, li­kus pus­va­lan­džiui iki

As­ta

Sto­vos skai­tik­lius – vi­sur

Su­ži­no­jau, kad Klai­pė­dos se­na­mies­ ty­je už au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mą rei­kės mo­kė­ti ir po 18 val. Sup­ran­tu mies­to va­do­vų sie­kį į sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tą pri­rink­ti dar dau­giau pi­ni­gų. Ta­čiau siū­lau ap­mo­kes­tin­ti ma­ši­nų sto­vė­ ji­mą vi­sa­me mies­te. Įsi­vaiz­duo­ja­te, Klai­pė­da tap­tų tur­tin­giau­siu mies­tu Lie­tu­vo­je ir net Ry­tų Eu­ro­po­je. Tie­sa, pir­mai­siais me­tais, kol mies­tui tek­ tų mo­kė­ti už sto­vos skai­tik­lių įsi­gi­ ji­mą, biz­nis bū­tų ma­žes­nis, o vė­liau pra­dė­tų kris­ti pi­ni­gai, jog net ne­tu­ rė­tu­me kur jų dė­ti. O kur dar bau­dos, ku­rios įplauk­tų į mies­to ka­są už ne­ su­si­mo­kė­ji­mą? Vai­ruo­to­jas Ta­das ­Pa­ren­gė Sand­ra Lu­ko­šiū­tė

Pasisakymai, laiškai ir komentarai nebūtinai sutampa su dienraščio redakcijos pozicija reklamos skyrius: 397

Miesto aktualijos: Asta Aleksėjūnaitė – Milda Skiriutė – Virginija Spurytė – Asta Dykovienė –

„Klaipėdos“ Vyriausiasis redaktorius Saulius Pocius

Li­li­ja Pet­rai­tie­nė

sy­ti – smul­kių dar­be­lių rin­ki­nys, o ne mies­to vi­zi­ja. Pa­siū­liau va­žiuo­ti pa­tir­ties sem­tis į Drus­ki­nin­kus pas so­cial­de­mok­ra­tą R.Ma­li­naus­ką. Įsi­žei­dė. Kaip jie ga­ li mo­ky­tis ir dar iš so­cial­de­mok­ra­ to. Jie tik ga­li mo­ky­ti. De­ma­go­gi­jos – taip. O tik­ro­vė – de­šimt­me­tį tru­ kęs val­dy­mo re­zul­ta­tas – nu­gy­ven­ tas, ap­triu­šęs mies­tas. Kas gi to­kio iš­skir­ti­nio yra pa­sta­ty­ta Klai­pė­do­je per pa­sta­rą­jį de­šimt­me­tį? Klai­pė­die­čių ir tu­ris­tų lan­ko­miau­ sias ob­jek­tas – „Ak­ro­po­lis“. Kles­ti jis pa­čia­me mies­to cent­re. Ne­nei­giu, rei­ka­lin­gas: pre­ky­bos cent­rai, pra­ mo­gos ir pa­slau­gos vie­no­je vie­to­je. Bet ne cent­re. Ga­lė­jo jis iš­dyg­ti mies­ to pa­kraš­ty­je. Taip bū­tų su­kur­ta ir dar­bo vie­tų trans­por­ti­nin­kams, bū­ tų bu­vu­si su­tvar­ky­ta ku­ri nors uos­ta­ mies­čio pa­kraš­čio da­lis. Kas at­si­ti­ko pa­sta­čius šį gi­gan­tą mies­to cent­ re? Ma­žiau­siai de­šim­ties ki­lo­met­rų spin­du­liu žlu­go smul­ku­sis ir vi­du­ ti­nis vers­las. Ma­žos par­duo­tu­vė­lės, įvai­rios pa­slau­gų įmo­nės, ka­vi­nu­ kės neat­lai­kė kon­ku­ren­ci­jos. Mū­sų val­džios gal­vos, ati­da­vu­sios di­džiu­ lį skly­pą „Ak­ro­po­liui“ mies­to cent­ re, iš­pe­šė sim­bo­li­nę nau­dą – su­tvar­ ky­tą san­kry­žą, ku­ri pa­čiam pre­ky­bos cent­rui pir­miau­sia bu­vo rei­ka­lin­ga. O gal, kaip sa­kė mū­sų po­li­ti­kos pa­triar­ chas, „kas ga­li pa­neig­ti“, kad čia su­ si­py­nė tie, anot L.Dons­kio, „fi­nan­ si­nės ir po­li­ti­nės ga­lios taš­kai, ku­rie grei­tai de­for­muo­ja li­be­ra­liz­mo pra­ kti­kas“? At­si­ra­dus „Ak­ro­po­liui“, nu­ mi­rė ir Klai­pė­dos se­na­mies­tis. Da­bar po­li­ti­kai tu­ri kur lie­žu­vius pa­mik­lin­ ti – suo­kia apie se­na­mies­čio gai­vi­ni­ mą, ku­ria gran­dio­zi­nius pla­nus. O iš

397 772 397 727 397 706 397 725

397 770

711

Platinimo tarnyba:

Menas ir pramogos: Rita Bočiulytė –

397 729

Sportas: Česlovas Kavarza –

397 719

„Namai“: Lina Bieliauskaitė –

397 730

397 713

„Sveikata“: Sandra Lukošiūtė –

Prenumeratos skyrius: 397

397 705

Pasaulis: Julijanas Gališanskis – (8 5) 219 1391 „TV diena“: Agnė Klimčiauskaitė – (8 5) 219 1388

Visi kontaktai: http://kl.lt/dienrastis/redakcija

Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Tiražas 7 800. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raide

R

Fotokorespondentai: Vytautas Petrikas – 8 699 97 978 Vytautas Liaudanskis – 8 655 26 937 Techninės redaktorės: Loreta Krasauskienė Laima Laurišonienė – Platinimo tarnyba –

714

Reklamos skyrius – 397 711 faksas (8 46) 397 722 e. paštas reklama@kl.lt Skelbimų skyrius – 397 717 e. paštas skelbimai@kl.lt

397 737 Užsakymų skyrius „Akropolyje“, Taikos pr. 61, tel. – 8 655 26 930 e. paštas akropolis@kl.lt 397 713

pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti.


7

ketvirtadienis, balandžio 5, 2012

lietuva kl.lt/naujienos/lietuva

Sku­bins at­sa­ky­mus

Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė pa­si­ ra­šė Sei­mo priim­ tą įsta­ty­mą, ku­riuo Ro­lan­dui Pak­sui at­ ve­ria­mas ke­lias į par­la­men­tą. Ta­čiau Sei­mas pa­ra­gin­tas Lie­tu­vos Kons­ti­tu­ ci­ją su­de­rin­ti su Eu­ ro­pos žmo­gaus tei­ sių kon­ven­ci­ja.

Tei­sin­gu­mo mi­nist­ras Re­mi­gi­jus Ši­ma­šius sa­ko, kad tar­ny­bos tu­ rė­tų at­sa­ky­ti į vi­suo­me­nei ky­lan­ čius klau­si­mus dėl si­tua­ci­jos Gar­ lia­vo­je, kur neį­gy­ven­di­na­mas teis­ mo spren­di­mas per­duo­ti ma­ža­me­ tę mo­ti­nai.

„„Vil­tis: Sei­mo rin­ki­mų įsta­ty­mo pa­tai­sai įsi­ga­lio­jus, 2004-ai­siais per ap­kal­tą iš pre­zi­den­to pa­rei­gų pa­ša­

lin­tas R.Pak­sas ga­lė­tų šie­met spa­lį da­ly­vau­ti Sei­mo rin­ki­muo­se. 

Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

Vers duris į didžiąją politiką Sta­sys Gu­da­vi­čius s.gudavicius@diena.lt

Ap­ri­bo­ji­mai 4 me­tams

Pre­zi­den­tū­ra va­kar pra­ne­šė, kad vals­ty­b ės va­d o­v ė pa­s i­ra­š ė ko­ vo 22-ąją par­la­men­ta­rų priim­ tą Sei­mo rin­ki­mų įsta­ty­mo pa­ tai­są. „Sei­mo na­riu ne­ga­li bū­ti ren­ ka­mas as­muo, ku­rį Sei­mas ap­ kal­tos pro­ce­so tvar­ka pa­ša­li­no iš pa­rei­gų ar pa­nai­ki­no jo Sei­mo na­rio man­da­tą, jei­gu nuo spren­ di­mo pa­ša­lin­ti iš pa­rei­gų ar pa­ nai­k in­t i Sei­m o na­r io man­d a­t ą įsi­ga­lio­ji­mo die­nos ne­praė­jo ket­ ve­ri me­tai“, – taip for­mu­luo­ja­ma ši pa­tai­sa. Šiam įsta­ty­m ui įsi­ga­l io­j us, 2004-ai­siais per ap­kal­tą iš pre­zi­ den­to pa­rei­gų pa­ša­lin­tas R.Pak­ sas ga­lės jau šie­met spa­lį da­ly­vau­ ti Sei­mo rin­ki­muo­se. Pre­zi­den­tū­ros pra­ne­ši­me spau­ dai pri­me­na­ma, jog dar per­nai

Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­mas (EŽTT) Stras­bū­re pa­skel­bė, kad „už­draus­da­ma per ap­kal­tą pa­ša­ lin­tam as­me­niui vi­są gy­ve­ni­mą bū­ti ren­ka­mam į par­la­men­tą Lie­ tu­va pa­žei­dė Eu­ro­pos žmo­gaus tei­sių kon­ven­ci­ją“.

Ša­lies va­do­vė kvie­ čia Sei­mą sku­biai teik­ti bū­ti­nas Kons­ ti­tu­ci­jos pa­tai­sas.

sau­sį pa­skelb­ta­me Kons­ti­tu­ci­ nio Teis­mo (KT) pa­reiš­ki­me taip pat pa­brė­žia­ma, kad įgy­ven­di­ nant EŽTT spren­di­mą tu­ri bū­ti priim­tos ati­tin­ka­mos Kons­ti­tu­ ci­jos pa­tai­sos. „To­dėl ša­lies va­do­vė kvie­ čia Sei­mą, tu­rin­tį iš­skir­ti­nę tei­sę siū­ly­ti Kons­ti­tu­ci­jos pa­kei­ti­mus, sku­biai, dar per šią se­si­ją, teik­ti bū­ti­nas Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­sas“, – tei­gia­ma pre­zi­den­tū­ros pra­ne­ ši­me spau­dai. Ak­tua­lu dviem as­me­nims

Pa­tai­sos – ne­pa­kan­ka­mos

Pre­zi­den­tės tei­gi­mu, Sei­mas ne­ leis­ti­nai už­vil­ki­no šios pro­ble­mos spren­di­mą. Pa­vė­luo­tai priim­tos Sei­mo rin­ ki­mų įsta­ty­mo pa­tai­sos, pa­sak D.Gry­baus­kai­tės, „yra ne­pa­kan­ ka­mos, ta­čiau tai pir­mas žings­nis pa­ša­lin­ti žmo­gaus tei­sių pa­žei­ di­mus“. Ji pri­mi­nė, kad per­nai

Iki šiol ga­lio­jęs Sei­mo rin­ki­mų įsta­ty­mas nu­ma­tė, kad as­muo, ku­rį par­la­men­tas ap­kal­tos pro­ ce­so tvar­ka pa­ša­li­no iš pa­rei­gų ar pa­nai­ki­no jo Sei­mo na­rio man­da­ tą, iš vi­so dau­giau nie­ka­da gy­ve­ ni­me ne­ga­li kan­di­da­tuo­ti į par­la­ men­tą. Per­nai sau­sį šį įsta­ty­mą su­kri­ti­ ka­vo EŽTT – kons­ta­ta­vo, kad šis ap­ri­bo­ji­mas ne­pro­por­cin­gas. KT

2004-ai­siais išaiš­ki­no, kad ga­lio­ jan­ti Lie­tu­vos Kons­ti­tu­ci­ja ne­lei­ džia per ap­kal­tą pa­rei­gas pra­ra­ du­siam as­me­niui dau­giau nie­ka­da gy­ve­ni­me siek­ti tų pa­rei­gų, ku­ rias pra­de­dant ei­ti rei­kia pri­siek­ ti: pre­zi­den­to, Sei­mo, Vy­riau­sy­bės na­rio, tei­sė­jo, vals­ty­bės kont­ro­lie­ riaus. Po per­nykš­čio EŽTT spren­di­ mo Sei­mas ėmė­si tai­sy­ti pa­dė­tį. Ta­čiau pa­gal par­la­men­ta­rų šie­ met priim­tą įsta­ty­mą Kons­ti­tu­ci­ ja ne­bu­vo pa­keis­ta. Lie­tu­vo­je da­bar­ti­nio įsta­ty­mo pa­kei­ti­mai kol kas ak­tua­lūs tik dviem as­me­nims – R.Pak­sui ir iš Sei­mo per ap­kal­tą 2010 m. pa­ša­ lin­tam Li­nui Ka­ra­liui. Eu­ro­par­la­men­ta­ras R.Pak­sas jau pa­reiš­kė ke­ti­nąs da­ly­vau­ti šių me­ tų spa­lio 14 d. vyk­sian­čiuo­se nau­ jo­jo Sei­mo rin­ki­muo­se.

Plačiau apie tai kl.lt

Teis­mas neiš­gir­do V.Gai­liaus Lie­tu­vos vy­riau­sia­sis ad­mi­nist­ ra­ci­nis teis­mas (LVAT) at­me­tė iš Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­bos (FNTT) di­rek­to­riaus pa­ rei­gų at­leis­to Vi­ta­li­jaus Gai­liaus (nuo­tr.) at­ski­rą­jį skun­dą.

V.Gai­lius pra­šė teis­mo su­stab­dy­ ti kon­kur­są į įstai­gos va­do­vo pa­ rei­gas ir pa­keis­ti jam ne­pa­lan­ kų pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­mo spren­di­mą ne­tai­ky­ti rei­ka­la­vi­mo už­tik­ri­ni­mo prie­mo­nių. LVAT pen­kių tei­sė­jų ko­le­gi­jos spren­di­mas ga­lu­ti­nis ir ne­skun­ džia­mas. V.Gai­lius nu­tar­ties iš­klau­sy­ ti neat­vy­ko. Vi­daus rei­ka­lų mi­ nis­te­ri­jos at­sto­vas pa­reiš­kė, kad nėra į­ga­lio­tas ko­men­tuo­ti teis­mo spren­di­mo. V.Gai­lius BNS te­le­fo­nu sa­kė, kad skai­to teis­mo nu­tar­tį ir dėl jos neiš­gy­ve­na. „Ačiū teis­mui, kad išaiš­ki­no tvar­ką, kad ne­rei­kia pre­ven­ci­ nių prie­mo­nių. <...> Esu pa­da­

vęs skun­dą, jei­gu ten spren­di­mas bus ki­toks, pa­pil­do­mų sun­ku­mų tu­rės vals­ty­bė“, – sa­kė V.Gai­ lius. Jis sa­kė ti­kįs, kad lai­mės by­ lą Vil­niaus apy­gar­dos ad­mi­nist­ ra­ci­nia­me teis­me dėl at­lei­di­mo iš FNTT. „O kaip jūs ma­no­te, ko­dėl žmo­ gus krei­pia­si į teis­mą? Dėl to, kad tik kreip­tų­si?“ – sa­kė bu­vęs FNTT va­do­vas ir tei­gė ti­kįs sa­vo per­ga­le. Kon­kur­sas į FNTT va­do­vo po­s­ tą jau yra įvy­kęs, jį lai­mė­jo ir da­ bar FNTT va­do­vau­ja Kęs­tu­tis Ju­ ce­vi­čius. Vi­daus rei­ka­lų mi­nist­ro Rai­ mun­do Pa­lai­čio spren­di­mą at­ leis­ti jį iš pa­rei­gų ap­skun­dęs V.Gai­l ius Vil­n iaus apy­gar­d os ad­mi­nist­ra­ci­nio teis­mo pa­pra­ šė sku­biai įpa­rei­go­ti su­stab­dy­ti mi­nis­te­ri­jos pa­skelb­tą kon­kur­są FNTT di­rek­to­riaus pa­rei­goms ei­ ti ir įpa­rei­go­ti FNTT iki spren­di­ mo priė­mi­mo die­nos ne­nut­rauk­ti tar­ny­bi­nės gy­ve­na­mo­sios pa­tal­ pos nuo­mos su­tar­ties.

Ko­vo 16 d. Vil­niaus apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­nis teis­mas at­me­ tė V.Gai­liaus pra­šy­mą tai­ky­ti rei­ ka­la­vi­mo už­tik­ri­ni­mo prie­mo­nes. Šią nu­tar­tį da­bar pa­li­ko ga­lio­ ti LVAT. Jis pri­ta­rė že­mes­nės ins­ tan­ci­jos teis­mo mo­ty­vams ir nu­ tar­tį pa­li­ko ne­pa­keis­tą. Be ki­tų rei­ka­la­vi­mų, V.Gai­lius kė­lė ir ga­li­my­bę to­liau lik­ti tar­ny­ bi­nia­me FNTT bu­te, jis pra­šė ne­ nut­rauk­ti tar­ny­bi­nės gy­ve­na­mo­ sios vie­tos nuo­mos su­tar­ties. LVAT pa­skel­bė, kad pa­reiš­kė­jo pra­šy­mas dėl šios rei­ka­la­vi­mo už­tik­ri­ni­mo prie­mo­nės tai­ky­mo ne­su­si­jęs su by­lo­je pa­reikš­tais rei­ka­la­vi­mais ir ne­ga­li bū­ti ten­kin­ti­nas. R.Pa­lai­tis V.Gai­lių ir jo pa­va­ duo­to­ją Vy­tau­tą Gir­ža­dą iš pa­ rei­gų at­lei­do va­sa­rio 15 d., mo­ ty­vuo­da­mas Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to me­džia­ga. Anks­ čiau šie pa­rei­gū­nai tik­rin­ti po­lig­ ra­fu dėl in­for­ma­ci­jos apie ban­ką „Sno­ras“ at­sklei­di­mo. BNS inf.

Ačiū teis­mui, kad išaiš­ki­no tvar­ką, kad ne­rei­kia pre­ven­ci­ nių prie­mo­nių.

„Ką aš la­bai aki­vaiz­džiai ži­nau ir no­rė­jau pa­sa­ky­ti – vi­suo­me­nė­ je iš­girs­tu daug klau­si­mų, ke­tu­ris pen­kis, į ku­riuos nor­ma­liai teis­ mai, pro­ku­ra­tū­ra, vai­ko tei­sių ap­ sau­gos tar­ny­bos neat­sa­ko, ir ma­ nau, kad jos tu­rė­tų at­sa­ky­ti į šiuos klau­si­mus“, – po Sei­mo Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to po­sė­džio, ku­ria­me už už­da­rų du­rų svars­ty­ ta si­tua­ci­ja Gar­lia­vo­je, sa­kė mi­ nist­ras. „Tar­ki­me, apie va­di­na­mą­ją pe­ do­fi­li­jos by­lą: ko­dėl ji neuž­baig­ta, ką vei­kia kau­kė­ti pa­rei­gū­nai kam­ ba­ry­je, ko­dėl nie­kas ne­pak­lau­sė mer­gai­tės, su kuo ji no­ri bū­ti, ir iš tie­sų vi­si tie at­sa­ky­mai, į ku­riuos, ma­no ži­nio­mis, yra vi­siš­kai nuo­ sek­lūs ir lo­giš­ki at­sa­ky­mai, bent tiek, kiek aš ži­nau, nors aš ži­nau ne vis­ką“, – kal­bė­jo mi­nist­ras. Anot jo, teis­mai, pro­ku­ra­tū­ ra, vai­ko tei­sių ap­sau­gos tar­ny­bos tu­rė­tų į tuos klau­si­mus at­sa­ky­ti, kad žmo­nės, ku­rie yra su­si­rū­pi­ nę ir su­tri­kę, tu­rė­tų dau­giau in­ for­ma­ci­jos ir ga­lė­tų są­mo­nin­giau, o ne tik emo­ci­jų pa­grin­du priim­ ti spren­di­mus bei for­muo­ti sa­vo nuo­mo­nę. Mi­nist­rui pri­ta­rė taip pat Sei­mo Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to pir­ mi­nin­kas Sta­sys Šed­ba­ras. Jis sa­ kė, jog įtam­pai su­ma­žin­ti rei­kia ir grei­tes­nės by­lų ei­gos, ir in­for­muo­ ti vi­suo­me­nę.

Teis­mai, pro­ku­ra­tū­ ra, vai­ko tei­sių ap­ sau­gos tar­ny­bos tu­rė­tų į tuos klau­si­ mus at­sa­ky­ti. „Rei­kia vi­sais as­pek­tais vi­so­ se by­lo­se tem­pą di­din­ti, rei­kia spren­di­mų ir in­for­ma­ci­jos, ku­rią rei­kia grei­čiau pa­teik­ti vi­suo­me­ nei. <...> Ir mes tie­siog pa­siū­lė­ me: gal dau­giau in­for­ma­ci­jos ga­ li­ma teik­ti vi­suo­me­nei? Ne­rei­kia to įslap­tin­ti – iš ne­ži­no­ji­mo ky­la daug klau­si­mų“, – kal­bė­jo ko­mi­ te­to va­do­vas. Tą pa­tį klau­si­mą dėl si­tua­ci­jos Gar­lia­vo­je da­ly­vau­jant vai­ko tei­ sių ap­sau­gos spe­cia­lis­tams svars­ to taip pat Sei­mo So­cia­li­nių rei­ka­ lų ir dar­bo ko­mi­te­tas. Ko­vo 23 d. Kau­no ra­jo­ne, Gar­ lia­vo­je, bu­vo ne­sėk­min­gai ban­ do­ma įvyk­dy­ti teis­mo spren­di­mą ir ma­ža­me­tę mer­gai­tę iš glo­bė­ jos Ne­rin­gos Venc­kie­nės per­duo­ ti mo­ti­nai Lai­mu­tei Stan­kū­nai­tei. Tuo­met na­muo­se ki­lo su­si­stum­ dy­mas. Po­li­ci­jos ge­ne­ra­li­nis ko­mi­sa­ras Sau­lius Skver­ne­lis tuo­met pa­ve­dė at­lik­ti tar­ny­bi­nį pa­tik­ri­ni­mą dėl pa­rei­gū­nų veiks­mų vyk­dant teis­ mo spren­di­mą. At­sa­ky­mus pa­teik­ti po­li­ci­ja ža­ da po Ve­ly­kų. BNS, „Klaipėdos“ inf.


8

KETVIRTADIENIS, balandžio 5, 2011

klaipėdos verslas Ne­dar­bas slūgs­ta

Vie­šie­ji pir­ki­mai

At­vi­rų du­rų die­nos

Šių me­tų ko­vo 1 d. ša­lies te­ri­to­ ri­nė­se dar­bo bir­žo­se bu­vo re­ gist­ruo­ta 243 tūkst. be­dar­bių. Jie su­da­rė 11,8 pro­c. ša­lies dar­ bin­go am­žiaus gy­ven­to­jų. Pa­ly­ gin­ti su va­sa­rio pra­džia, ne­dar­ bas ūg­te­lė­jo 0,2 pro­c. Ta­čiau ly­ gi­nant su tuo pa­čiu lai­ko­tar­piu per­nai, be­dar­bių skai­čius ma­ žes­nis 63,3 tūkst.

Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­ba pra­ne­ šė, kad 2011 m. dau­giau­sia su­ pap­ras­tin­tų vie­šų­jų pir­ki­mų iš so­cia­li­nių įmo­nių vyk­dė Klai­pė­ dos vals­ty­bi­nė ko­le­gi­ja, pir­ku­ si už 5,6 mln. Lt., taip pat Klai­ pė­dos sa­vi­val­dy­bė – už 3 mln. Lt. Ša­ly­je pir­ki­mų iš so­cia­li­ nių įmo­nių ver­tė per­nai išau­go penk­ta­da­liu ir sie­kė 74 mln. Lt.

„Klai­pė­dos van­duo“ sa­vo pro­ fe­si­nės van­dent­var­kos dar­buo­ to­jų šven­tės pro­ga ren­gia at­vi­ rų du­rų die­nas ir kvie­čia klai­pė­ die­čius nuo ba­lan­džio 23 d. iki ge­gu­žės 12 die­nos į pa­žin­ti­nes eks­kur­si­jas po įmo­nės lan­ko­ miau­sias vie­tas – Klai­pė­dos m. 3-ią­ją van­den­vie­tę ir Dum­pių nuo­te­kų va­lyk­lą.

Ekspertas pataria

Naujasis salonas vilios akcijomis

„„Naujiena: Klaipėdoje duris atvėrė dar vienas grožio salonas. 

Lu­ka Leo­nai­ty­tė Stra­te­giš­kai pa­to­gio­je mies­to vie­ to­je prie pat Klai­pė­dos au­to­bu­ sų sto­ties vei­kian­čia­me pre­ky­bos cent­re ati­da­ry­tas nau­jas gro­žio sa­ lo­nas „JO­JO-hair­cos­me­tics“.

Tai pro­fe­sio­na­lios vo­kie­čių kos­me­ ti­kos ga­min­to­jų pre­ky­bi­nis ženk­ las. „JO­JO-hair­cos­me­tics“ ku­ria iš­skir­ti­nius pro­duk­tus tik gro­žio sa­lo­nams. Vi­sa pro­duk­ci­ja, prieš pa­tei­kiant į rin­ką, yra pa­tik­ri­na­ma ko­ky­bės ir nau­do­ji­mo tin­ka­mu­mo tes­tais, pa­ty­ru­sių kir­pė­jų – tech­ no­lo­gų ko­man­da at­lie­ka pra­kti­ nius tes­ta­vi­mus. „JO­JO-hair­cos­me­tics“ kom­pa­ ni­ja ple­čią sa­vo veik­lą Lie­tu­vo­je ir Klai­pė­do­je ati­da­rė vie­ną pir­mų­jų gro­žio sa­lo­nų. „Dir­ba­me tik 10 die­nų, bet klien­ tai jau su­si­do­mė­jo, atei­na daug žmo­nių, juo­lab čia ap­lin­kui nė­ ra gro­žio sa­lo­nų. Orien­tuo­ja­mės ir į pa­slau­gas, ir į kos­me­ti­kos pla­ti­

Vytauto Liaudansko nuotr.­

ni­mą, nes šių ga­min­to­jų pro­duk­ ci­jos dau­giau nie­kur ne­nu­si­pirk­si­ te“, – tei­gė įmo­nės at­sto­vė Gied­rė Jo­cie­nė. Ko­kios plau­kų prie­žiū­ros prie­ mo­nės la­biau­siai tin­ka konk­re­ čiam klien­tui, pa­tars gro­žio sa­ lo­no dar­buo­to­jos. Apie kiek­vie­ną par­duo­da­mą pro­duk­tą bus pa­teik­ ta pro­fe­sio­na­li kon­sul­ta­ci­ja. Plau­ kus ga­li­ma su­si­tvar­ky­ti ir pa­čia­me „JO­JO-hair­cos­me­tics“ gro­žio sa­ lo­ne. Čia vei­kia kir­pyk­la, at­lie­ka­mos ma­ni­kiū­ro, pe­di­kiū­ro pa­slau­gos. Kai­nos – priei­na­mos, pa­slau­gos – ko­ky­biš­kos, ap­tar­na­vi­mas – ma­ lo­nus. „Ba­lan­dį skel­bia­me šei­mos mė­ ne­siu, jei į mū­sų gro­žio sa­lo­ną ateis ir pa­slau­go­mis pa­si­nau­dos vy­ras bei žmo­na, tuo­met mū­sų meist­rai vai­ku­tį ap­kirps ne­mo­ka­mai. Pla­ nuo­ja­me ypa­tin­gas die­nas sen­jo­ rams, kai pa­slau­gų kai­na bus mi­ ni­ma­li“, – ti­ki­no G.Jo­cie­nė. Už­s. 936744

PADANGŲ CENTRAS „HOKLA“ ĩ Prekyba padangomis ĩ Specialisto konsultacija ĩ Ratų montavimas-balansavimas ĩ Ratų sezoninis saugojimas ĩ Perkantiesiems padangas – nemokama važiuoklės patikra

AKCIJA Debica padangoms (GoodYear-Dunlop gaminys) 195/65 R15 – 159 Lt, 205/55 R16 – 209 Lt Šilutės pl. 19, Klaipėda, tel. (8 46) 397 164, 8 650 20 209, audrone@hokla.lt, www.hokla.lt

Ka­ras dėl be­var­džių pa­kuo­čių Ci­ga­re­čių pa­ke­lis be pa­va­di­ni­mo. To­kia per­spek­ty­va lau­kia ta­ba­ko ga­mi­nių, jei Sei­mas pa­tvir­tins įsta­ty­mo pa­tai­ sas, ku­rio­mis sie­kia­ ma, kad įspė­ja­mie­ ji už­ra­šai apie rū­ky­ mo ža­lą užim­tų 80 pro­c. pa­ke­lio pa­vir­ šiaus plo­to. As­ta Dy­ko­vie­nė a.dykoviene@kl.lt

Pir­mie­ji Eu­ro­po­je

Ta­ba­ko ga­min­to­jai tvir­ti­na, jog jo­ kių duo­me­nų, iš­sky­rus emo­ci­jas, šian­dien nė­ra, kad „be­vei­dė“ pa­ kuo­tė su­ma­žins ta­ba­ko ga­mi­nių var­to­ji­mą. Ar pa­kuo­tė su at­gra­siais už­ra­šais at­pra­tins rū­ky­ti, ne­pat­vir­ti­no ir šių įsta­ty­mo pa­tai­sų ini­cia­to­rius Sei­mo na­rys Ge­di­mi­nas Na­vai­tis. Ta­čiau jis tei­gia, kad su­ma­ži­nus vi­zua­li­ nį ci­ga­re­čių pa­ke­lio pa­trauk­lu­mą, ma­žės ir nau­jai pra­de­dan­čių­jų rū­ ky­ti. Ši­tas siū­ly­mas esą nė­ra ri­bo­ jan­tis rū­kan­čiuo­sius. „Tai yra pa­sau­li­nė ten­den­ci­ ja, kur mes pra­lei­do­me pro­gą bū­ ti šio ju­dė­ji­mo prie­ky­je. Aust­ra­li­ jo­je ši­tas spren­di­mas yra priim­tas. O da­bar jis svars­to­mas ES ša­ly­se“, – dės­tė G.Na­vai­tis. Ta­ba­ko mo­no­po­li­jos esą yra stip­ res­nės nei tie, ku­rie rū­pi­na­si žmo­ nių svei­ka­ta, ta­čiau anks­čiau ar vė­liau ti­ki­ma­si pa­nai­kin­ti ci­ga­re­ čių rek­la­mą ant pa­ke­lių. Taip tei­ gia Sei­mo na­rys. „To­kie ri­bo­ji­mai tu­ri bū­ti pa­grįs­ ti konk­re­čiais tiks­lais. Kaip žiū­rė­ tu­me, šie tiks­lai nė­ra nei aiš­kūs, nei įro­dy­ti ar rea­liai pa­grįs­ti. Nė­ra nė vie­no rim­to ty­ri­mo ar fak­tų, kad ryš­kes­ni įspė­ji­mai ant ci­ga­re­čių pa­ke­lio su­ma­ži­na rū­kan­čių­jų skai­ čių. Kam ta­da da­ro­mi pa­kei­ti­mai?“ – ste­bė­jo­si „Phi­lip Mor­ris Lie­tu­ va“ kor­po­ra­ci­jos rei­ka­lų di­rek­to­ rius Lie­tu­vai Gin­tau­tas Dir­gė­la. Tiks­las – pa­nai­kin­ti rek­la­mą

Nar­ko­ti­kų, ta­ba­ko ir al­ko­ho­lio kont­ro­lės de­par­ta­men­tas pa­lai­ko ini­cia­ty­vas su­vie­no­din­ti ci­ga­re­čių pa­ke­lius. Esą už­drau­dus ta­ba­ko ga­ mi­nių rek­la­mą, pa­ti pa­kuo­tė ta­po rek­la­mos prie­mo­ne. O bend­ros pa­ kuo­tės idė­ja, pa­sak de­par­ta­men­to

„„Be­var­dės: sie­kia­ma, kad vi­sų ta­ba­ko ga­min­to­jų ci­ga­re­tės bū­tų įvilk­tos

į vie­no­das pa­kuo­tes. 

„Phi­lip Mor­ris Lie­tu­va“ ar­chy­vo nuo­tr.

at­sto­vų, yra to­kia, kad ne­lik­tų jo­ kių rek­la­mos po­žy­mių. Tai bū­tų uni­fi­kuo­tas pa­ke­lis su ryš­kiais įspė­ja­mai­siais pie­ši­niais apie rū­ky­mo ža­lą. „Jau yra ir moks­li­nių ty­ri­mų, kad toks vie­no­das ci­ga­re­čių įpa­ka­vi­ mas, ne­nau­do­jant jo­kių lo­go­ti­pų, atei­ty­je nor­ma­li­zuos pa­tį rū­ky­mą,

būt bū­tų kiek pa­siek­ti ir me­di­ci­ni­ niai tiks­lai, bet pui­kiai ži­no­me, kad bet koks stai­gus drau­di­mas no­ri­mo efek­to ne­duo­da“, – tei­gė V.Kro­lis.

Vik­to­ras Kro­lis:

Pui­kiai ži­no­me, kad bet koks stai­gus drau­di­mas no­ri­mo efek­to ne­duo­da.

kaip pro­ce­są“, – įsi­ti­ki­nu­si Nar­ko­ ti­kų, ta­ba­ko ir al­ko­ho­lio kont­ro­lės de­par­ta­men­to di­rek­to­riaus pa­va­ duo­to­ja Gra­ži­na Be­lian. Tei­gia­ma, kad Lie­tu­va yra ra­ti­fi­ ka­vu­si Pa­sau­li­nės svei­ka­tos or­ga­ ni­za­ci­jos Ta­ba­ko kont­ro­lės pa­grin­ dų kon­ven­ci­ją. Vie­nas pa­grin­dų yra už­draus­ti bet ko­kias ta­ba­ko ga­mi­ nių rek­la­mos for­mas. Klai­pė­dos pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­t ų rū­m ų di­rek­to­r ius Vik­ to­ras Kro­l is ne­pa­tei­s i­n a to­k ios sku­bos. „Ži­no­ma, tie už­ra­šai, vie­no­di pa­ ke­liai, at­gra­sy­tų nuo rū­ky­mo, gal­

At­vers ke­lius kont­ra­ban­dai?

Vers­li­nin­kų at­sto­vų tei­gi­mu, per­ ne­lyg grei­tai ke­lia­mi ak­ci­zai, jau at­ve­dė prie si­tua­ci­jos, kad be­veik pu­sė Lie­tu­vos ta­ba­ko rin­kos yra už­pil­dy­ta ne­le­ga­liai įve­ža­mais ir par­duo­da­mais ta­ba­ko ga­mi­niais. „Dėl ta­ba­ko ga­mi­nių ne­le­ga­lios pre­ky­bos Lie­tu­vo­je ir ki­to­se ES ša­ly­se šios sri­ties re­gu­lia­vi­mas tu­ri bū­ti itin at­sa­kin­gas“, – įsi­ti­ki­nęs V.Kro­lis. At­vi­rai kal­ba­ma, kad be­var­dės pa­kuo­tės at­vers pla­tes­nius ke­lius ci­ga­re­čių kont­ra­ban­dai, esą kas be­ga­lės kon­ku­ruo­ti su ru­siš­ko­mis ar bal­ta­ru­siš­ko­mis ci­ga­re­tė­mis, ku­rios yra 3 kar­tus pi­ges­nės, o tas be­var­des pa­kuo­tes fal­si­fi­kuo­ti bus dar leng­viau. G.Na­vai­tis įsi­ti­ki­nęs, jog kont­ra­ ban­dos klau­si­mas iš­spren­džia­mas ele­men­ta­riai. „Ga­min­to­jai ne­tu­rė­tų mul­kin­ ti vi­suo­me­nės. Pa­ke­lis bū­tų su ko­ du, ku­ris liu­dy­tų, kur tos ci­ga­re­tės pa­ga­min­tos ir kam par­duo­tos“, – išei­tį dik­ta­vo Sei­mo na­rys. Esą įve­dus to­kius ko­dus, ga­min­ to­jams ne­tgi bū­tų leng­viau, nes kont­ro­liuo­jan­čios ins­ti­tu­ci­jos bet ku­rio­je vie­to­je ga­lė­tų pa­tik­rin­ti bet ku­rį pa­ke­lį ir su­ži­no­ti, ar jis kont­ ra­ban­di­nis, ar ne.


9

ketvirtadienis, balandžio 5, 2012

aktualijos Įk­lam­pi­no pa­žy­mė­ji­mas

Iš­vi­lio­jo slap­tus ko­dus

Ieš­ko din­gu­sio bro­lio

Ant­ra­die­nį pa­sie­nie­čiai pa­tik­ ri­no 32-ejų šiau­lie­tį, ku­ris kel­ tu at­vy­ko iš Šve­di­jos Karls­ ham­no uos­to. Jis vai­ra­vo 1999 m. pa­ga­min­tą „Au­di A4“ su šve­diš­kais re­gist­ra­ci­jos nu­ me­riais ir pa­tei­kė su­klas­to­tą vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mą. Šiau­ lie­tis nie­ka­da ne­tu­rė­jo tei­sės vai­ruo­ti.

Pir­ma­die­nį po pie­tų Rū­ko g. gy­ve­nan­čiai 75 m. klai­pė­die­ tei pa­skam­bi­no Fi­nan­si­nių nu­ si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­bos pa­ rei­gū­nu pri­si­sta­tęs vy­ras ir iš­ vi­lio­jo elekt­ro­ni­nės ban­ki­nin­ kys­tės pri­si­jun­gi­mo ko­dus. Ki­ tą die­ną ban­ke mo­te­ris su­ ži­no­jo, kad iš jos są­skai­tos paim­ti 7942 li­tai.

Se­suo ieš­ko din­gu­sio be ži­nios 1933 m. gi­mu­sio Pa­ry­žiaus Ko­mu­nos g. gy­ven­to­jo An­ta­no Al­gi­man­to Si­mo­kai­čio. Va­sa­rio 29 d. jis išė­jo iš na­mų ir ne­grį­ žo. Pra­žu­vė­lis yra apie 160 cm ūgio, ži­lų plau­kų, nu­pli­kęs nuo kak­tos. Ką nors ži­nan­čius apie jo li­ki­mą pra­šo­ma skam­bin­ti tel. 354 164 ar­ba 112.

Akis­ta­ta su šiur­pia sta­tis­ti­ka Klai­pė­dos Ke­lių po­li­ci­jos biu­ras Sau­gaus eis­mo die­nos pro­ga pri­mins klai­pė­die­čiams šiur­pią skau­džių įvy­kių ke­ly­je sta­tis­ti­ką. As­ta Alek­sė­jū­nai­tė a.aleksejunaite@kl.lt

„Ba­lan­džio 6-oji Lie­tu­vo­je yra pa­ skelb­ta Sau­gaus eis­mo die­na. Šį penk­ta­die­nį kvie­čia­me klai­pė­die­ čius į biu­ro or­ga­ni­zuo­ja­mą ak­ci­ją, ku­rios me­tu vyks su­si­ti­ki­mas su po­li­ci­jos pa­rei­gū­nais, bus pri­sta­ ty­ta tu­ri­ma tech­ni­ka, po­li­ci­nin­kai ko­men­tuos eis­mo si­tua­ci­jas, vai­ kams ir jų tė­ve­liams bus da­li­ja­ma pre­ven­ci­nė sau­gaus eis­mo me­džia­ ga“, – tei­gė Klai­pė­dos ap­skri­ties VPK Ke­lių po­li­ci­jos biu­ro vir­ši­nin­ kas Ra­mū­nas Ši­dei­kis. Prie Tai­kos pro­spek­to ir Kau­no gat­vės san­kir­to­je esan­čio pre­ky­ bos cent­ro ren­gi­nys pra­si­dės 13 val. Šven­tė­je da­ly­vaus Klai­pė­dos me­

ras Vy­tau­tas Grub­liaus­kas, Ma­ri­jos Tai­kos Ka­ra­lie­nės baž­ny­čios ku­ni­ gas bei po­li­ci­jos bi­čiu­lis Am­sis. Per šven­tę veiks vai­kų pie­ši­nių kon­kur­so „Sau­giau­sia Klai­pė­dos gat­vė“ pa­ro­da. Taip pat bus ro­do­mi vaiz­do siu­ že­tai sau­gaus eis­mo te­ma. Kar­tu su Klai­pė­dos krep­ši­nio klu­bo „Nep­tū­nas“ žai­dė­jais or­ga­ ni­zuo­ja­mas ir tri­taš­kių kon­kur­sas. Nuo ba­lan­džio 4-osios pre­ky­ bos cent­ro priei­go­se vi­są sa­vai­ tę bus eks­po­nuo­ja­ma eis­mo įvy­ kio me­tu su­ga­din­ta trans­por­to prie­mo­nė, taip pat sten­duo­se bus pub­li­kuo­ja­ma Klai­pė­dos ap­skri­ ties eis­mo įvy­kių sta­tis­ti­ka bei pa­ grin­di­nės prie­žas­tys, dėl ko įvyks­ ta eis­mo įvy­kiai.

„„Gud­ry­bė: grei­čio mė­gė­jai ma­nė, kad už­da­žy­ti ma­tuok­liai ne­fik­suos pa­žei­di­mų, ta­čiau ap­si­ri­ko. 

Vy­tau­to Liau­dans­kio nuo­tr.

Aparatams už­da­žė „akis“ 1

„„Įtai­ga: Sau­gaus eis­mo die­ną pa­rei­gū­nai sieks gy­ven­to­jų są­mo­nin­gu­mą

ža­din­ti šiur­piais eis­mo įvy­kių vaiz­dais.

Vy­tau­to Liau­dans­kio nuo­tr.

Miš­ke – bra­ko­nie­rių šau­tu­vas Dai­va Ja­naus­kai­tė d.janauskaite@kl.lt

Vaikš­ti­nė­da­mi sa­vo me­džiok­lės plo­ tuo­se me­džio­to­jai pa­ma­tė bra­ko­nie­ rius ir ban­dė juos pa­vy­ti, ta­čiau šie pa­me­tė šau­tu­vą ir pa­spru­ko.

Sek­ma­die­nį me­džio­to­jai miš­ke ne­to­li Di­mit­ra­vo kai­mo pa­ste­bė­jo du vy­rus, ku­riuos įta­rė bra­ko­nie­ riau­jant. Šie su­pra­to, kad ga­li bū­ ti nu­tver­ti ir lei­do­si bėg­ti. Pa­ke­ liui bra­ko­nie­riai pa­me­tė 12 ka­lib­ro

šo­vi­niais šau­dan­tį, ne­re­gist­ruo­tą me­džiok­li­nį šau­tu­vą. Ja­me šo­vi­ nių ne­bu­vo. Po po­ros die­nų Kre­tin­gos ra­jo­ no po­li­ci­nin­kams pa­vy­ko nu­sta­ ty­ti, kad vie­nas jų yra 1992 m. gi­ męs Di­mit­ra­vo kai­mo gy­ven­to­jas. Vė­liau pa­si­se­kė nu­sta­ty­ti ir ant­rą­jį vy­rą. Tai 40-me­tis klai­pė­die­tis. Apk­lau­sia­mas vai­ki­nas ti­ki­no vi­ so la­bo ėjęs pa­si­vaikš­čio­ti ir ti­ki­no me­džio­ti nė ne­ke­ti­nęs. Pa­rei­gū­nai aiš­ki­na­si, kas yra tik­ ra­sis šau­tu­vo sa­vi­nin­kas.

Įva­žiuo­jan­tie­ji į mies­tą iš šiau­ri­nės pu­sės ži­no, kad Lie­po­jos gat­vė­je ties Dra­gū­nų kvar­ ta­lu bū­ti­na su­lė­tin­ti grei­tį, nes čia grei­čio ma­tuok­lis vi­sa­da vei­kia ir už­fik­suo­ja dau­giau­sia pa­žei­dė­jų. Šio­mis die­no­mis ma­tuok­lis ypač trau­kia akį, nes iš abie­jų pu­sių stik­ li­nės jo da­lys už­da­žy­tos gel­to­nais da­žais. Ta­čiau tai – ne vie­nin­te­lis ap­ter­lio­tas grei­čio ma­tuok­lis Klai­ pė­do­je. Bal­tais da­žais už­tep­tos ir Šiau­rės pro­spek­te esan­čio ma­ tuok­lio stik­li­nės da­lys. Tep­lio­to­jo bū­ta ge­rai nu­si­tei­ku­ sio, nes, že­miau nu­pie­šęs dar ir šyp­se­ną, grei­čio ma­tuok­lį jis pa­ ver­tė links­mu vei­de­liu. Juo­dai už­ da­žy­tas prie­tai­sas, įreng­tas ant til­ to P.Li­dei­kio gat­vė­je.

Pa­na­šu, kad tam­siai už­ter­lio­tas ir ma­tuok­lis Mi­ni­jos gat­vė­je, ar­ čiau Žve­jy­bos uos­to ra­jo­no.

Tep­lio­to­jo bū­ta ge­rai nu­si­tei­ku­sio, nes, že­miau nu­pie­ šęs dar ir šyp­se­ną, grei­čio ma­tuok­lį jis pa­ver­tė links­mu vei­de­liu. Klai­pė­dos ke­lių po­li­ci­jos biu­ ro pa­rei­gū­nai su­rin­ko in­for­ma­ci­ ją apie ap­ga­din­tus ma­tuok­lius ir ją pa­tei­kė sa­vi­val­dy­bei bei grei­čio

ma­tuok­lius pri­žiū­rin­čiai bend­ ro­vei „Tech­no­lo­gi­nių pa­slau­gų spren­di­mai“.Ši bend­ro­vė to­kį pat dar­bą at­lie­ka ir Kau­ne, ta­čiau, pa­ sak jos at­sto­vų, šia­me mies­te pa­ na­šių ma­tuok­lių nio­ko­ji­mo at­ve­ jų ne­bū­ta. Nors da­žais už­da­žę prie­tai­sus van­da­lai ti­kė­jo­si, kad jie ne­be­fik­ suos pa­žei­dė­jų, prie­tai­sų veik­la švie­siuo­ju pa­ros me­tu ne­sut­ri­ko. Pa­sak įmo­nės „Tech­no­lo­gi­nių pa­slau­gų spren­di­mai“ spe­cia­lis­ tų, prie­tai­sai pra­sčiau dir­ba nak­tį, bet šioks toks vaiz­das jų fik­suo­to­se nuo­trau­ko­se vis dėl­to įžiū­ri­mas. Šios bend­ro­vės spe­cia­lis­tas ti­ki­ no, kad jau šian­dien vi­si Ke­lių po­ li­ci­jos biu­ro nu­ro­dy­ti prie­tai­sai bus nu­va­ly­ti.

Prieš bro­lį – karš­tu van­de­niu Dai­va Ja­naus­kai­tė d.janauskaite@kl.lt

Kai­mo so­dy­bo­je gy­ve­nan­čių bro­ lių ki­vir­čas vie­nam jų bai­gė­si li­ go­ni­nė­je. Bro­lis jį nu­tvil­kė ki­bi­ru karš­to van­dens.

Klai­pė­dos ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ ria­to pa­rei­gū­nai ti­ria Ežai­čių kai­me gy­ve­nan­čių bro­lių konf­lik­tą. Mi­rus tė­vams vie­no­je so­dy­bo­je li­ko gy­ven­ti du suau­gę sū­nūs. Vie­

nas jų, pa­sak po­li­ci­jos tu­ri­mų duo­ me­nų, mė­gė­jas iš­ger­ti ir yra karš­ to bū­do. Ko­vo 24 d. 30-me­tis so­dy­bos šei­mi­nin­kas kie­me skal­bė rū­bus. Van­de­nį jis šil­dė­si va­sa­ri­nė­je vir­ tu­vė­je. Vi­dur­die­nį na­mo pa­rė­jo jau įkau­ šęs vy­res­ny­sis bro­lis. Jau­nė­lis pa­pra­šė at­neš­ti van­ dens. Kai ne­blai­vus vy­ras at­ne­šė ką tik pa­kai­tu­sio van­dens, jau­nė­ lis pa­prie­kaiš­ta­vo, kad pra­šė šal­to.

Įtū­žęs vy­res­nė­lis šliūkš­te­lė­jo ki­bi­ rą ant bro­lio ir nu­de­gi­no jam ran­ kas, krū­ti­nę ir ko­jas. 1982 m. gi­męs vy­ras bu­vo gy­do­ mas Gargž­dų li­go­ni­nė­je. Jis bu­vo nu­de­gęs 25 pro­c. kū­no odos. Pa­ rei­gū­nų ži­nio­mis, su­ža­lo­ta­sis jau grį­žo na­mo. Pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl ne­sun­kaus kū­no su­ža­lo­ji­mo. Ga­li bū­ti, kad nu­ken­tė­ju­sia­jam bus pa­siū­ly­ta kreip­tis į teis­mą pri­ va­taus kal­ti­ni­mo tvar­ka.


10

KetvirtADIENIS, balandžio 5, 2012

ekonomika

OMX Vilnius OMX RigaOMX Tallinn

–0,76 %

kl.lt/naujienos/ekonomika

Valiutų kursai

Šiandien Valiuta

kiekis Santykis

Bal­ta­ru­si­jos rub­lis 10000 3,2203 DB sva­ras ster­lingų 1 4,1554 JAV do­le­ris 1 2,6149 Ka­na­dos do­le­ris 1 2,6366 Lat­vi­jos la­tas 1 4,9295 Len­ki­jos zlo­tas 10 8,3409 Nor­ve­gi­jos kro­na 10 4,5612 Ru­si­jos rub­lis 100 8,8911 Švei­ca­ri­jos fran­kas 1 2,8673

–0,4698 % +0,1205 % +1,0238 % +0,7721 % +0,0690 % –0,1700 % –0,1161 % +0,6942 % –0,0105 %

Vakar Tink­las

A 95

Dy­ze­li­nas

Du­jos

„Sta­toil“

5,02

4,69

2,39

„Apoil“

4,94

4,65

2,35„Brent“ naf­ta102,72 dol. už 1 brl. 124,09 dol. už 1 brl.

Per Klaipėdą trauk­sis iš Af­ga­nis­ta­no Klaipė­da turėtų būti vie­nu iš Bal­ ti­jos ša­lių uostų, per ku­riuos bus per­ve­ža­mi iš tarp­tau­tinės ope­ra­ ci­jos Af­ga­nis­ta­ne be­si­trau­kian­ čių NA­TO pa­jėgų kro­vi­niai, kaip ra­šo vo­kie­čių sa­vait­raš­tis „Der Spie­gel“.

Did­žio­ji da­lis NA­TO pa­jėgų Af­ ga­nis­taną turėtų pa­lik­ti 2014 m. pa­bai­go­je. Iš vi­so iš šios ša­lies iš­ vyks apie 130 tūkst. ka­rių ir iš­ si­veš apie 70 tūkst. trans­por­to prie­mo­nių, apie 120 tūkst. kro­ vi­nių kon­tei­ne­rių. Straips­ny­je „Lo­gis­ti­nis koš­ ma­ras“ tei­gia­ma, kad JAV ir ki­ti sąjun­gi­nin­kai yra pri­klau­so­mi nuo Ru­si­jo­je ir ki­to­se au­to­ri­ta­rinė­se Cent­rinės Azi­jos vals­tybė­se esan­ čių trans­por­to centrų. Vie­nas to­ kių centrų yra prie Vol­gos esan­tis Ru­si­jos mies­tas Ul­ja­novs­kas ir jo „Vos­toč­ny“ oro uos­tas.

Per­nai per Klaipėdą ge­le­žin­ke­liais į Af­ga­nis­taną bu­vo per­vež­ta per 2 tūkst. TEU NA­TO kro­vi­nių.

Ul­ja­novs­ko sri­ties gu­ber­na­to­ rius Ser­ge­jus Mo­ro­zo­vas žur­na­ lui sakė, kad lo­gis­tinė ope­ra­ci­ ja Ul­ja­novs­ke galėtų su­kur­ti ke­lis tūkstan­čius dar­bo vietų.

Lie­tu­vos Aukš­čiau­sia­sis Teis­mas pa­ skelbė, kad ES vals­ty­bių na­rių teismų spren­di­mai dėl fi­zi­nių as­menų bank­ ro­to Lie­tu­vo­je pri­pažįs­ta­mi au­to­ma­ tiš­kai ir ne­del­siant. Pa­vyzd­žiui, jei ­ Did­žio­sios Bri­ta­ni­jos teis­mas pri­pa­ žins, kad lie­tu­vio sko­las ga­li­ma nu­ ra­šy­ti, jos be pa­pil­domų sąlygų ar ki­ tų for­ma­lumų turės būti nu­ra­šo­mos ir Lie­tu­vo­je.

Vi­d. kai­na vi­so ap­tar­na­vi­mo de­ga­li­nių tink­luo­se. Šal­ti­nis: www.de­ga­lu­kai­nos.lt WTI naf­ta

„Kai pa­si­trau­ki­mas įsibėgės, pa­sak S.Mo­ro­zo­vo, Ul­ja­novs­ke kiek­vieną dieną lei­sis „ke­li tu­zi­ nai lėktuvų“, o 60 trau­ki­nių sąs­ tatų per mėnesį iš mies­to iš­vyks į Bal­ti­jos ša­lis, Bal­ti­jos ša­lių uostų, to­kių kaip Klaipė­da, kryp­ti­mi, iš kur kro­vi­niai bus pluk­do­mi į Va­ karų Eu­ropą“, – ra­šo­ma straips­ ny­je. „NA­TO Ul­ja­novs­ko ope­ra­ci­ ja vie­tos oro trans­por­to bend­rovėms galėtų duo­ti apie 1 mlrd. do­le­rių, o ge­le­žin­ke­lių įmonėms – apie 250 mln. do­le­rių pel­no“, – tei­gia „Der Spie­gel“. Straips­ny­je pa­brėžia­ma, kad norė­da­mi pa­si­nau­do­ti Ul­ja­novs­ ko oro uos­tu ame­ri­kie­čiai dar tu­ri išspręs­ti daug klau­simų su Mask­ va. „Krem­lius no­ri vi­suo­me­nei ne­ su­da­ry­ti įspūdžio, kad leis­da­mas nau­do­tis ba­ze at­ve­ria du­ris ame­ ri­kie­čiams ir NA­TO“, – tei­gia sa­ vait­raš­tis. Ru­si­jos ko­mu­nistų par­ti­ja yra pa­s kel­b u­s i, kad ba­l andį ke­t i­ na reng­ti pro­tes­to ak­ci­jas prie­š pla­n us leis­t i ša­l ies gi­l u­m o­j e įkur­t i NA­TO kro­v i­n ių tran­z i­to centrą. Šiuo me­tu per Klaipė­dos uos­ tą ga­be­na­mi ne­ka­ri­nio po­būdžio NA­TO kro­vi­niai į Af­ga­nis­taną. Per­nai per Klaipėdą ge­le­žin­ke­ liais į Af­ga­nis­taną bu­vo per­vež­ta per 2 tūkst. TEU (sąly­gi­nių kon­ tei­ne­rių vie­netų) NA­TO kro­vi­ nių. Did­žiąją šio tran­zi­to dalį su­ darė JAV kro­vi­niai. BNS inf.

–0,13 %

7

Sko­las nu­ra­šys be ­ pa­pil­domų for­ma­lumų

De­ga­lų kai­nos pokytis

+0,12 %

pro­c.

per­nai su­mažė­jo Lie­tu­vos elekt­ro­ni­nių ry­šių rin­kos pa­ja­mos.

„Auską“ val­dys tur­to fon­das

„„Per­da­vi­mas: per­tvar­kius vals­tybės įmonę „Bal­ti­ja“, vieš­bu­tis „Aus­ka“ bus skir­tas rep­re­zen­ta­ci­jai. 

Vals­tybės įmonės „Bal­ti­ja“ val­domą pen­kių žvaigž­du­ čių Pa­lan­gos vieš­ butį „Aus­ka“, ku­ris yra iš­nuo­mo­tas bend­ro­vei „Amb­ra in­ves­ti­ci­jos“, pe­rims Vals­tybės tur­to fon­das (VTF).

Vy­tau­to Liau­dans­kio nuo­tr.

Nu­ma­to­ma, kad VTF to­liau val­dys vieš­butį ir pri­tai­kys jį rep­re­zen­ta­ ci­jai. Šiam Ūkio mi­nis­te­ri­jos siū­ ly­mui tre­čia­dienį pri­tar­ta Vy­riau­ sybės po­sėdy­je. Vy­riau­sybė šie­met va­sarį pri­ tarė vals­tybės įmonės „Bal­ti­ja“ per­tvar­kai. „Bal­ti­ja“ skai­do­mas į dvi už­darą­sias ak­ci­nes bend­ro­ ves: vie­nai per­duo­da­mas vieš­bu­tis „Vy­tu­rys“ ir rea­bi­li­ta­ci­jos cent­ras, ki­tai – vieš­bu­tis „Žil­vi­nas“ ir pen­ ki ko­ted­žai. Vėliau šių įmo­nių ak­ cijų pa­ke­tai būtų pri­va­ti­zuo­ti. Ūkio mi­nis­te­ri­jos tei­gi­mu, „Bal­ti­ ja“ per­nai pa­tyrė 87 tūkst. litų nuo­ stolį – 16 kartų ma­žiau nei 2010 m.,

kai jie siekė 1,371 mln. litų, o jos pa­ja­mos išau­go 18,5 pro­c., iki 5,863 mln. litų. „Bal­ti­jos“ sko­los kre­di­to įstai­goms per­nai su­mažė­jo 2,2 kar­ to, iki 201 tūkst. litų. Nep­rik­lau­so­ ma tur­to ver­tin­to­ja bend­rovė „Li­ tu­ka ir Ko“ įmonės turtą pra­ėju­sią va­sarą įver­ti­no 32,2 mln. litų. Poil­sio na­mai „Bal­ti­ja“ val­ do did­žiau­sią poil­sio ir gy­dy­mo komp­leksą Pa­lan­go­je, ku­riam pri­ klau­so dviejų žvaigž­du­čių vieš­bu­ tis „Vy­tu­rys“ ir rea­bi­li­ta­ci­jos cent­ ras, trijų žvaigž­du­čių „Žil­vi­nas“, pen­kių žvaigž­du­čių „Aus­ka“ su 22 hek­ta­rais žemės. BNS inf.

Pas­kirstė pi­ni­gus ke­liams Vy­riau­sybė tre­čia­dienį pa­skirstė 915,868 mln. litų, ar­ba 85 pro­c. šiais me­tais Ke­lių prie­žiū­ros ir plėtros pro­gra­mai skirtų lėšų. Per­nai ša­lies ke­liams bu­vo skir­ta 986 mln. litų.

„„Pla­nai: per Klaipė­dos jūrų uostą į Af­ga­nis­taną yra ke­liavę ne­ka­ri­nio po­

būdžio kro­vi­niai, bet NA­TO iš­ke­liant sa­vo pa­jėgas tikė­ti­na, kad per Lie­ tuvą iki Klaipė­dos ke­liaus ir ka­ri­niai kro­vi­niai. Kęstu­čio Va­na­go (BFL) nuo­tr.

Did­žio­ji da­lis lėšų ten­ka vals­ty­ binės reikšmės ke­lių re­konst­ruk­ ci­jai ir re­mon­tui, dau­giau lėšų nei per­nai nu­ma­ty­ta žvyr­ke­liams as­ fal­tuo­ti, ypač tiems, ku­rie ei­na per gy­ven­vie­tes. Be to, ne­ma­žai lėšų nu­ma­to­ma skir­ti sau­gaus eis­mo prie­monėms įgy­ven­din­ti. Likę 161,6 mln. litų (15 pro­c.) turėtų būti pa­skirs­ty­ti spalį, kai Fi­nansų mi­nis­te­ri­ja įver­tins tri­ jų ket­vir­čių pa­jamų iš mo­kes­čių, iš ku­rių da­lies fi­nan­suo­ja­ma Ke­ lių prie­žiū­ros ir plėtros pro­gra­ma, su­rin­kimą. Dau­giau­sia – 613,372 mln. li­ tų, ar­ba 66,9 pro­c., skir­ta vals­ty­

binės reikšmės ke­liams. 234,866 mln. litų siū­lo­ma pa­skirs­ty­ti re­gio­ ninėms ke­lių prie­žiū­ros įmonėms, iš jų dau­giau­sia tektų „Kau­no re­ gio­no ke­liams“ – 28,737 mln. litų, „Šiau­lių re­gio­no ke­liams“ – 28,146 mln. litų, 27,789 mln. litų – įmo­nei „Au­to­ma­gist­ralė“. Sa­vi­val­dy­bių vie­tinės reikšmės ke­liams, gatvėms ties­ti, tai­sy­ti ir pri­žiūrė­ti ski­ria­ma 80,8 mln. litų. Iš vi­so 20 pro­c. pro­gra­mos lė­ šų nu­ma­to­ma pa­nau­do­ti vie­tinės reikšmės ke­liams ir gatvėms ties­ ti bei pri­žiūrė­ti ir sau­gaus eis­mo prie­monėms. Žvyr­ke­liams as­fal­ tuo­ti ski­ria­ma 83,4 mln. litų, sko­ loms už 2011 m. at­lik­tus dar­bus grąžin­ti – 98,04 mln. litų, til­tams, es­ta­ka­doms ir tu­ne­liams sta­ty­ ti – 27,35 mln. litų. Sau­gaus eis­mo pro­gra­mai įgy­ven­din­ti nu­ma­to­ma skir­ti 31,45 mln. litų.

5 pro­c. pro­gra­mos fi­nan­sa­vi­ mo lėšų re­zer­vas bus nau­do­ja­mas vals­tybės reikmėms, su­si­ju­sioms su ke­liais, fi­nan­suo­ti. Šių metų biud­že­te vals­ty­binės ir vie­tinės reikšmės ke­liams nu­ma­ty­ ta 1,566 mlrd. litų, iš jų Au­to­mo­ bi­lių ke­lių di­rek­ci­jai – 1,077 mlrd. litų. BNS inf.

916

mln. litų šie­met skir­ta ša­lies ke­liams.


11

ketvirtadienis, balandžio 5, 2012

pasaulis Žu­vo spor­to va­do­vai

A.De­lo­nas – ­ li­go­ni­nė­je

Per sa­vi­žu­dės mir­ti­nin­kės iš­puo­lį nau­ jai ati­da­ry­ta­me So­ma­lio na­cio­na­li­nia­me teat­re va­kar žu­vo ma­žiau­siai 10 žmo­nių, tarp jų – du ša­lies aukš­to ran­go spor­to pa­rei­gū­nai: So­ma­lio olim­pi­nio ko­mi­te­ to va­do­vas ir Fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jos pre­zi­ den­tas. Teat­re vy­ku­sia­me ren­gi­ny­je taip pat da­ly­va­vęs So­ma­lio mi­nist­ras pir­mi­ nin­kas Ab­di­we­li Mo­ha­me­das Ali ne­nu­ ken­tė­jo.

Vie­nam ge­riau­siai ži­no­mų pran­cū­zų ki­ no ve­te­ra­nų Alai­nui De­lo­nui va­kar Pa­ry­ žiu­je bu­vo at­lik­ta trum­pa šir­dies rit­mo at­kū­ri­mo ope­ra­ci­ja. „Prieš dvi sa­vai­tes man pra­dė­jo svaig­ti gal­va, py­ki­no. Gy­ dy­to­jai nu­sta­tė, kad neu­ro­lo­giš­kai esu svei­kas, ta­čiau diag­no­za­vo šir­dies rit­mo su­tri­ki­mą. To­kiems vy­ru­kams kaip aš tai at­si­tin­ka“, – 76 me­tų ak­to­rių ci­ta­vo laik­ raš­tis „Le Pa­ri­sien“.

bu­vęs Tur­ki­jos pre­zi­ den­tas Ke­na­nas Ev­ re­nas tei­sia­mas už 1980-ųjų per­vers­mo or­ga­ni­za­vi­mą.

Vie­nos pres­ti­ži­nių Pran­cū­zi­jos aukš­tų­jų mo­kyk­lų di­rek­to­riaus nuo­gas kū­nas, ras­tas Niu­jor­ko vieš­bu­ty­je, po­li­ci­jai už­mi­nė ne­ men­ką mįs­lę.

„„ Pro­tes­tas: 77 me­tų pen­si­nin­kas nu­si­žu­dė po pat val­džios lan­gais, už 100 m nuo par­la­men­to pa­sta­to. 

„Reu­ters“ nuo­tr.

Ne­vil­tis stu­mia į pra­ra­ją Atė­nų gy­ven­to­jus, va­kar ry­te sku­ bė­ju­sius į dar­bą, su­krė­tė šiur­ pus pa­gy­ve­nu­sio vy­riš­kio poel­gis. Grai­ki­jos sos­ti­nės cent­ri­nė­je Kons­ ti­tu­ci­jos aikš­tė­je, ku­rio­je daž­nai vyks­ta de­monst­ra­ci­jos prieš vy­ riau­sy­bės vyk­do­mą dir­žų ver­ži­mo politiką, prie įė­ji­mo į jud­rią met­ro sto­te­lę dau­ge­lio žmo­nių aki­vaiz­do­ je nu­si­šo­vė 77 me­tų pen­si­nin­kas. Tuo me­tu aikš­tė­je bu­vo de­šim­tys į dar­bą sku­ban­čių žmo­nių. Vie­tos ži­niask­lai­da ci­ta­vo in­ci­den­to liu­di­ nin­kus, ku­rie gir­dė­jo pa­sku­ti­nius šio vy­ro šūks­nius „Tu­riu sko­lų ir dau­ giau ne­be­ga­liu ken­tė­ti!“ ir „Ne­no­riu pa­lik­ti sa­vo vai­kų sko­lo­se!“. „Tai nu­ti­ko apie 8.45 val. – iš­ gir­dau po­kšte­lė­ji­mą, bet ne­sup­ra­ tau, jog tai šū­vis, – vie­nas pa­gy­ve­ nęs praei­vis sa­kė nau­jie­nų po­rta­lui ne­wsit.gr. – Ta­da pa­ma­čiau ant že­mės gu­lin­tį vy­rą ir ap­link jį su­ si­rin­ku­sius žmo­nes.“ Į įvy­kio vie­tą iš­kvies­ta grei­to­ ji pa­gal­ba, o vy­ras nu­vež­tas į ne­to­li esan­čią li­go­ni­nę, ta­čiau jis jau bu­ vo mi­ręs. Pen­si­nin­ko ki­še­nė­je pa­ rei­gū­nai ra­do at­si­svei­ki­ni­mo raš­te­ lį, ku­ria­me vy­ras kal­ti­no po­li­ti­kus ir fi­nan­si­nius sun­ku­mus, pa­stū­ mė­ju­sius jį ženg­ti lem­tin­gą žings­ nį. „Vy­riau­sy­bė su­nai­ki­no ma­no pa­sku­ti­nę vil­tį iš­gy­ven­ti, ir aš ne­ ga­liu ras­ti tei­sy­bės. Ne­ga­liu ras­ti ki­to pa­si­prie­ši­ni­mo bū­do, tik orią pa­bai­gą, kol dar ne­ta­pau pri­vers­ tas ieš­ko­ti mais­to šiukš­ly­nuo­se“, – ra­šo­ma at­si­svei­ki­ni­mo laiš­ke.

metų

Mįs­lin­ga mir­tis

Ne­su­lauk­da­mi val­džios dė­me­sio ir su­pra­ti­mo, grai­ kai vis daž­niau ryž­ta­si sa­vi­žu­ dy­bei. Vie­ni nu­ spren­džia išei­ti ty­ liai, ki­ti – su di­de­ liu trenks­mu.

Pa­li­ko at­si­svei­ki­ni­mo raš­te­lį

94

Ma­ži at­ly­gi­ni­mai ir ne­dar­bas

Eko­no­mi­kos kri­zės apim­to­je Grai­ ki­jo­je pa­dau­gė­jo dep­re­si­jos at­ve­jų ir sa­vi­žu­dy­bių, ša­ly­je smar­kiai pa­ di­dė­jus ne­dar­bui ir ma­žė­jant at­ly­ gi­ni­mams bei pen­si­joms.

Ne­ga­liu ras­ti ki­to pa­ si­prie­ši­ni­mo bū­do, tik orią pa­bai­gą, kol dar ne­ta­pau pri­vers­ tas ieš­ko­ti mais­to šiukš­ly­nuo­se.

– apie ket­vir­ta­da­lį dar­bin­go am­ žiaus žmo­nių. Vy­riau­sy­bė vyk­do di­de­lio mas­to eko­no­mi­kos per­tvar­ką nuo 2010 m., kai Grai­ki­ja bu­vo pri­vers­ta pra­šy­ti fi­nan­si­nio gel­bė­ji­mo pa­ ke­tų iš ES ir Tarp­tau­ti­nio va­liu­tos fon­do (TVF), kai Atė­nams tai­ko­ mos sko­li­ni­mo­si pa­lū­ka­nos smar­ kiai pa­di­dė­jo. Kad gau­tų šias pa­ sko­las, Grai­ki­ja tu­rė­jo dras­tiš­kai ma­žin­ti vie­šą­sias iš­lai­das, taip pat iki 40 pro­c. ap­kar­py­ti vie­šo­ jo sek­to­riaus dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­ mus bei pen­si­jas. Sa­vi­žu­dy­bių skai­čius au­ga

Per­nai šim­tai tūks­tan­čių grai­kų ne­te­ko dar­bo, o šiuo me­tu ša­ly­ je be­dar­bių dau­giau nei mi­li­jo­nas

2009 m. 100 tūkst. gy­ven­to­jų te­ko trys sa­vi­žu­dy­bės, o šis ro­dik­lis bu­ vo apie treč­da­lį ma­žes­nis ne­gu Eu­ ro­pos vi­dur­kis. Per­nai ša­lies vy­

riau­sy­bė pra­ne­šė, kad sa­vi­žu­dy­bių skai­čius per anks­tes­nius dve­jus me­ tus, t. y. 2009-uo­sius ir 2010-uo­ sius, šok­te­lė­jo 40 pro­c. Šį ant­ra­die­ nį vie­nas 38 me­tų al­ba­nas nu­si­žu­dė Kre­tos sa­lo­je – iš­šo­ko iš sa­vo bu­to bal­ko­no ant­ra­me aukš­te. Jis jau ku­rį lai­ką ne­tu­rė­jo dar­bo ir bu­vo pa­te­kęs į sun­kią fi­nan­si­nę pa­dė­tį. Per pa­sta­ruo­sius ke­lis mė­ne­sius, ša­liai spar­čiai grimz­tant į re­ce­si­ ją, taip pat nu­si­šo­vė ke­li vers­li­ nin­kai. Va­sa­rį vie­na vie­šo­jo sek­to­riaus dar­buo­to­ja gra­si­no iš­šok­sian­ti pro vals­ty­bi­nės ap­rū­pi­ni­mo būs­tu or­ ga­ni­za­ci­jos OEK lan­gą, kai vy­ riau­sy­bė pa­skel­bė už­da­ry­sian­ti šią val­dy­bą, ta­čiau ga­liau­siai mo­ te­rį pa­vy­ko įkal­bė­ti ne­si­žu­dy­ti. BNS, „Reu­ters“ nuo­tr.

„Eu­ro­news“, „The New York Post“ inf.

Ita­li­jo­je – pa­na­šios ten­den­ci­jos Re­ce­si­ja, au­gan­tis ne­dar­bas ir skaus­ min­gos tau­py­mo prie­mo­nės tam­pa ne­pa­ke­lia­mos ir daž­nam Ita­li­jos gy­ ven­to­jui.

Pa­ry­žiaus po­li­ti­kos moks­lų ins­ ti­tu­to di­rek­to­rius 53 me­tų Ri­ chard’as Des­coings’as (nuotr.) at­vy­ko į Jung­ti­nių Tau­tų or­ga­ni­ zuo­ja­mą kon­fe­ren­ci­ją, bet jos ati­ da­ry­me ne­pa­si­ro­dė. Su­n e­r i­m ę ko­l e­gos skam­b i­n o jam ir bel­dė­si į vieš­bu­čio nu­me­rio du­ris, ta­čiau bergž­džiai. Tuo­met į nu­me­rį įžen­gė po­li­ci­ja ir pa­ma­ tė lo­vo­je gu­lin­tį nuo­gą moks­li­nin­ ko kū­ną. Iš pra­džių ty­rė­jai iš­kė­lė sa­vi­žu­ dy­bės ver­si­ją, bet ne­tru­kus ap­ti­ko įtar­ti­nų pėdsakų. Pir­ma, kam­ba­ry­je ap­tik­ta var­to­ to al­ko­ho­lio ir lan­ky­to­jų pėd­sa­kų. Ant­ra, moks­li­nin­ko ne­šio­ja­ma­ sis kom­piu­te­ris ir mo­bi­lu­sis te­le­ fo­nas ras­ti ant tre­čio aukš­to sto­go. At­ro­do, jie bu­vo iš­mes­ti iš moks­li­ nin­ko kam­ba­rio, esan­čio sep­tin­ta­ me aukš­te. Ki­ta ver­tus, jo­kių įsi­lau­ži­mo ir aki­vaiz­džių smur­ti­nės mir­ties po­ žy­mių pa­rei­gū­nai ne­ra­do. R.Des­coings’as Pa­ry­žiaus po­li­ ti­kos moks­lų ins­ti­tu­tui va­do­va­vo nuo 1996 m. Tai yra vie­na pres­ti­ži­ nių Pran­cū­zi­jos aukš­tų­jų mo­kyk­lų, dar va­di­na­ma po­li­ti­kų ir aukš­čiau­ sių vals­ty­bės pa­rei­gū­nų kal­ve. Ją lan­kė bu­vę ša­lies pre­zi­den­tai Jac­ ques’as Chi­ra­cas ir Fran­çois Mit­ ter­rand’as. Ins­ti­tu­te dės­tė iš sek­so skan­da­ lų neišb­ren­dan­tis bu­vęs Tarp­tau­ti­ nio va­liu­tos fon­do va­do­vas Do­mi­ ni­que’as Straus­sas-Kah­nas, ku­ris ir­gi ge­rai ži­no­mas Niu­jor­ko po­li­ ci­jai. Per­nai Niu­jor­ko vieš­bu­čio kam­ba­ri­nė ap­kal­ti­no jį prie­var­ta­ vi­mu, bet vė­liau kal­ti­ni­mai bu­vo at­mes­ti.

mi­nės pro­ble­mos. Praė­ju­sią sa­vai­tę Šiau­rės Ita­li­jo­je per du ne­su­si­ju­sius in­ci­den­tus ban­dė su­si­de­gin­ti du vy­ rai. Abu iš­gy­ve­no, bet pa­ty­rė sun­kių su­ža­lo­ji­mų.

78-erių pen­si­n in­kė pie­t i­n ia­me Ita­ li­jos mies­te Dže­lo­je ant­ra­d ie­n į iš­ šo­ko pro ket­v ir­to aukš­to bu­to bal­ ko­ną. Vai­kai pa­sa­ko­jo, kad ne­se­niai jos pen­si­ja bu­vo su­ma­žin­ta nuo 800 iki 600 eu­r ų (nuo 2700 iki 2000 li­ tų), ir mo­te­ris la­bai iš­gy­ve­no, kad ne­ su­durs ga­lo su ga­lu.

Ita­li­jos vy­riau­sy­bė ban­do at­gai­vin­ti eko­no­mi­kos au­gi­mą, bet tuo pat me­ tu pri­vers­ta griež­tai tau­py­ti. Grai­k i­ jos sce­na­ri­jaus per­nai per plau­ką iš­ ven­g u­si vals­t y­bė ap­kar­pė iš­lai­das, pa­di­di­no mo­kes­čius ir pra­dė­jo pen­ si­jų re­for­mą.

Pir­ma­die­nį Ro­mo­je pa­si­ko­rė pa­veiks­ lų rė­mų ga­min­to­jas. Raš­te­ly­je vy­ras pa­ra­šė, kad at­si­svei­kin­ti su gy­ve­ni­ mu jį pri­ver­tė neį­vei­kia­mos eko­no­

Pir­m a­d ie­n į vy­r iau­s y­b ė pra­ne­š ė, kad va­sa­r į ne­dar­bo ly­g is ša­ly­je pa­ sie­kė 9,3 pro­c. ir bu­vo di­d žiau­sias per pa­sta­rą­jį de­šimt­me­t į.


12

turtas@diena.lt Redaktorė Jolita Žvirblytė

KetvirtADIENIS, balandžio 5, 2012

turtas

Pa­sau­lio po­ky­čiai di­na­miš­ko­je v Ne­ky­la dis­ku­si­ja, kad tra­di­ci­niai eko­no­mi­ niai ro­dik­liai nea­ti­tin­ka tik­ro­sios žmo­ nių gy­ve­ni­mo pa­dėties. Nors jau nuo 2008-ųjų Eu­ro­po­je vei­kia Eko­no­mi­kos veikimo ir so­cia­li­nio pro­gre­so ma­ta­vi­mo ko­mi­si­ja, ji kol kas sis­te­mi­nių po­ky­čių Eu­ro­pai ne­įpūtė. Ka­ro­lis Ur­bo­nas

Ty­r imų ins­t i­tu­to „So­cial Dy­na­m ics In­ter­ na­t io­nal“ eko­no­m i­n ių ty­r imų va­do­vas

Ki­ti ver­ti­ni­mo ro­dik­liai

Pa­sau­ly­je pra­si­de­dant ant­rai krizės ban­gai, ieš­ko­ma pa­grin­di­nių kal­ti­ ninkų, ban­do­ma mo­de­liuo­ti sce­ na­ri­jus ir spren­di­mus, ku­rie galė­ tų už­kirs­ti ke­lią to­kiems įvy­kiams atei­ty­je. Ta­čiau ypač Eu­ro­po­je pa­ ste­bi­mas aki­vaiz­dus fak­tas – cent­ ra­li­zuo­ta jėga ne­pajė­gi su­val­dy­ ti nuo­lat kin­tan­čios ir aki­mirks­niu be­sia­dap­tuo­jan­čios so­cia­linės di­ na­mi­kos. In­for­ma­ci­jos per­da­vi­mo tech­no­lo­gijų plėtra, pre­ky­bos ap­ ri­bo­jimų pa­nai­ki­ni­mas ir eko­no­ mi­nių pa­ra­digmų kai­ta ge­ro­kai ap­ sun­ki­no po­li­ti­nių bei eko­no­mi­nių spren­dimų pri­ėmimą. Vals­ty­bių eko­no­mi­kos ta­po taip glaud­žiai su­sie­tos, kad tra­di­ci­nis jų ver­ti­ni­mas eko­no­mi­niais ro­dik­liais, to­kiais kaip bend­ra­sis vi­daus pro­ duk­tas (BVP), inf­lia­ci­ja, ei­na­mo­ sios sąskai­tos ba­lan­sas ir ki­ti, pa­vir­ to simp­tomų nag­rinė­ji­mu. Nes šie ro­dik­liai te­li­ko eko­no­mi­nių ir pre­ ky­bos veiksmų re­zul­ta­tas, o jam įta­ ką da­ro ki­ti veiks­niai ir ten­den­ci­jos, ku­rių ne­ga­li­ma ap­ri­bo­ti tik iki sta­ tis­tinės ša­lių eko­no­mikų ana­lizės. Ma­žai girdė­ta, bet svar­bi ko­mi­si­ja

Pir­mo­sios krizės ban­gos įkarš­ty­je 2008 m. va­sa­rio mėnesį Prancū­

zi­jos pre­zi­den­tas Ni­cho­las Sar­ko­ zy kar­tu su gar­siu eko­no­mis­tu Jo­ seph’u Stig­lit­zu iden­ti­fik ­ a­vo la­bai aiš­kią pro­blemą – pa­grin­di­nis ša­ lies eko­no­mi­kos ro­dik­lis BVP yra ne­pa­kan­ka­mas ir ne­tiks­lus būdas ša­lies so­cia­li­nei di­na­mi­kai įver­tin­ti. Bu­vo įkur­ta ko­mi­si­ja, skam­biai pa­ va­din­ta Eko­no­mi­kos vei­ki­mo ir so­ cia­li­nio pro­gre­so ma­ta­vi­mo ko­mi­ si­ja (pranc. – Com­mis­sion pour la Me­su­re des Per­for­man­ces Éco­no­mi­ que et du Progrès So­cial). Ko­mi­si­ja rėmėsi tuo, kad, ge­ro­kai suin­ten­ syvė­jus in­for­ma­ci­jos vi­suo­me­nei, sta­tis­ti­nių duo­menų po­rei­kis išau­ go aki­vaizd­žiai ir esa­mi ma­ta­vi­mo vie­ne­tai ne­be­ga­li pa­ten­kin­ti vi­suo­ menės da­ly­vių. Vis la­biau į veiksmą ir di­na­mišką pro­cesų pri­ėmimą orien­tuo­to­je vi­ suo­menė­je sta­tis­ti­niai ma­ta­vi­mai yra ypač svarbūs. Jie le­mia eko­no­ mi­nius veiks­mus – vers­lo kūrimą, sko­li­nimą­si, dar­bo vietų kūrimą, in­ves­ta­vimą, tau­pymą, pa­pil­domą ga­mybą, plėtrą ir t. t. Jei sta­tis­ti­ka ne­bus kves­tio­nuo­ja­ma ir jos ro­dik­ liai nea­ti­tiks vi­suo­menės ak­tua­lijų, ji bus ne­beak­tua­li, vi­suo­menės na­ rių veiks­mai taip pat bus ne­tikslūs ir ves į kri­zes. Pa­vyzd­žiui, pa­sta­ruo­sius ke­lis de­šimt­me­čius po­li­ti­kus ap­ ėmu­si BVP di­di­ni­mo ma­ni­ja ge­ro­kai pa­kėlė inf­lia­ciją, pa­di­di­no vals­ty­bių bei kitų eko­no­mi­nių vie­netų sko­las ir pa­ska­ti­no ne­dar­bo au­gimą.

„„Ma­ta­vi­mas: tei­gia­ma, kad žmo­nių ge­rovę at­spin­di ne ša­lies BVP ro­dik­lis, o žmo­nių gy­ve­ni­mo ko­kybė. 

Ko­mi­si­jos iš­va­dos pa­ro­do aki­ vaizd­žias tie­sas – tu­ri būti ver­ti­ na­ma vi­suo­menės ge­rovė ap­skri­ tai, o į tai įei­na svei­ka­ta, švie­ti­mas, sau­gu­mas. So­cia­linė at­skir­tis ir jos efek­tas dar­niai vi­suo­menės plėtrai taip pat įvar­di­ja­mas kaip vie­nas svar­biau­sių ro­dik­lių, ku­rie turėtų būti ver­ti­na­mi. Ži­no­ma, tai nėra nau­jovė per se. Žmo­gaus tei­ sių, vi­suo­menės iš­si­la­vi­ni­mo, so­ cia­linės at­skir­ties, svei­ka­tos ap­ sau­gos ir kitų ro­dik­lių ma­ta­vi­mu bei ver­ti­ni­mu se­niai už­sii­ma pa­ sau­linės ins­ti­tu­ci­jos, to­kios kaip Pa­sau­lio svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja ar

Apie Eko­no­mi­kos vei­ki­mo ir so­cia­li­nio pro­gre­so ma­ta­vi­mo ko­mi­siją Eko­no­mi­kos vei­ki­mo ir so­cia­li­nio pro­g- spektrą. Ko­mi­si­jos tiks­las bu­vo iden­ re­so ma­ta­vi­mo ko­mi­si­ja bu­vo su­kur­ ti­fi ­kuo­ti BVP kaip eko­no­mi­kos vei­k i­ ta 2008 m. pra­džio­je Prancū­zi­jos val- mo ir so­cia­li­nio pro­gre­so ri­bas, dis­ku­ d­žios ini­cia­ty­va. Ilgą laiką bu­vo jun­ta­ tuo­ti, kaip pri­sta­ty­ti in­for­ma­ciją apie mas didė­jan­tis su­si­rūpi­ni­mas dėl tuo­ pro­duk­ciją pa­č iu tin­ka­m iau­siu būme­čio eko­no­mi­kos vei­ki­mo ma­ta­vi­mo du, tik­r in­t i ko­m i­si­jos pa­si­ū lytų ma­ adek­va­tu­mo, pa­rem­to BVP skai­čia­vi­ ta­vi­mo prie­mo­nių įvyk­do­mumą. Ko­ mais. Be to, bu­vo ir pla­čiau su­si­rūpin­ta mi­si­jos dar­bas nėra nu­kreip­tas vien į dėl šių skai­čia­vimų kaip vi­suo­menės Prancū­z iją ar kitas iš­si­vys­čiu­sias ša­ ge­rovės, eko­no­mi­nio, ap­lin­kos ir so­cia­ lis. Ko­mi­si­jos dar­bas bu­vo iš­vie­šin­tas, mo­de­liu sie­kiant ap­rūpin­ti kiek­vieną li­nio tva­ru­mo ma­to tin­ka­mu­mo. Rea­g uo­da­mas į šį ne­r imą, Prancū­z i­ suin­te­re­suotą šalį ar ša­lies grupę. jos pre­z i­den­tas nu­sprendė su­k ur­t i ko­m i­siją, pa­ž velg­t i į visą pro­blemų

Har­var­do uni­ver­s i­te­to pro­fe­so­r ius Amar­tya Se­nas bu­vo pir­mi­nin­ko pa­ tarė­jas. Ins­t i­t ut d’Étu­des Po­l i­t i­ques de Pa­r is pro­fe­so­r ius Jea­nas Pau­las Fi­tous­si bu­vo ko­m i­si­jos koor­d i­na­to­ rius. Ko­mi­si­jos na­riai yra žymūs eks­ per­tai iš uni­ver­si­tetų, vy­r iau­sy­bi­n ių ir tarp­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­cijų ke­ lio­se ša­ly­se (JAV, Prancū­zi­jo­je, Jung­ tinė­je Ka­ra­lystė­je, In­di­jo­je).

Ko­m i­s i­ja su­š aukė pirmą ple­na­r inį su­si­ti­k imą 2008 m. ge­gužės 22–23 d. Ko­m i­si­jai pir­m i­n in­ka­vo Ko­lum­bi­jos Jų ga­lu­tinė ata­skai­ta bu­vo vie­šai pa­ uni­ver­si­te­to pro­fe­so­r ius J.Stig­l it­zas. skelb­ta 2009 m. rugsė­jo 14 d.

Pa­sau­lio ban­kas. Ta­čiau ši in­for­ ma­ci­ja yra iš­sisk­laid­žiu­si ir daž­ niau­siai pa­sie­kia tik ne­reikš­mingą dalį vi­suo­menės, todėl ne­da­ro es­ mi­nio efek­to. Ko­mi­si­ja kal­ba apie ap­skri­tai nau­ją, vi­sa api­man­čią, ro­dik­lių sis­te­mą, ku­ri pa­dėtų ne tik vi­suo­menės da­ly­viams, bet ir po­li­ti­kams priim­ti tva­rius bei il­ ga­lai­kius spren­di­mus. In­for­ma­ci­jos spro­gi­mas

Jau ne­bėra ginčų, in­for­ma­ci­jos vi­ suo­menė yra ge­rai ar blo­gai. Pag­ rin­di­nis klau­si­mas – kur ji ju­da ir kaip efek­ty­viai jo­je da­ly­vau­ti. Mo­ der­nios vi­suo­menės au­gi­mo tem­pas ne­nus­to­jo didė­ti, tik greitė­ja. In­ for­ma­ci­jos per­da­vi­mo trukd­žiams su­mažė­jus iki be­veik ne­reikš­min­go dyd­žio – t. y. per­duo­ti in­for­ma­ciją ga­li­ma grei­tai, pi­giai ir tiks­liai, – ati­tin­ka­mai pa­prastė­ja ir ap­si­kei­ti­ mas ki­to­mis gėrybė­mis. Pa­sau­linė pre­ky­ba au­ga ma­siš­kai ir už­­da­rų rinkų lie­ka vis ma­žiau. Net Ru­si­ja, 18 metų ve­du­si de­ry­bas su Pa­sau­ lio pre­ky­bos or­ga­ni­za­ci­ja, pra­ėju­ siais me­tais ta­po jos na­re ir pri­si­ dėjo prie to­lesnės pa­sau­li­nių mainų au­gi­mo ten­den­ci­jos. Ta­čiau toks in­for­ma­ci­jos au­gi­mo tem­pas su­ku­ria daug va­di­na­mo­ jo triukš­mo, t. y. be­vertės ir ne­tgi klai­di­nan­čios in­for­ma­ci­jos. Todėl pra­dėta kalbė­ti ne­be apie in­for­ma­

ci­jos, o apie ži­nių vi­suo­menę. Vis dau­giau at­skirų vi­suo­menės gru­ pių ima su­pras­ti, kad dėl di­de­lio triukš­mo ir chao­tiš­kos in­for­ma­ ci­jos po­li­ti­kai ne­galė­jo efek­ty­viai rea­guo­ti į be­si­kei­čian­čius eko­no­ mi­nius dėsnius, vers­las ne­bu­vo lanks­tus ir tin­ka­mai in­for­muo­tas, kad galėtų pa­si­reng­ti artė­jan­tiems rin­kos sun­ku­mams, o gy­ven­to­jai bu­vo ska­ti­na­mi be sai­ko sko­lin­tis. Bet koks vi­suo­menės ar eko­no­mi­ kos pro­gre­sas yra ve­da­mas ži­no­ji­ mo ir su­vo­ki­mo, todėl ir yra po­sa­kis „pa­saulį val­do tas, kas val­do in­for­ ma­ciją“. Ge­ro­kai prie­š pra­si­de­ dant kri­zei ne vie­nas eko­no­mis­tas kalbė­jo apie gre­sian­čią ka­tast­rofą, nes komp­lek­siš­kai ana­li­zuo­ja­mi ro­ dik­liai jiems pa­rodė, kad to­kiu tem­ pu pa­sau­lio eko­no­mi­ka ne­be­galės judė­ti ir grei­tai žlugs. Jie turė­jo ir in­for­ma­ciją, ir ži­nias, ta­čiau to­kių žmo­nių ne­daug. O ki­ti eko­no­mi­kos da­ly­viai, ku­rie ne­bu­vo iš­sa­miai in­ for­muo­ti, to­liau klo­jo pa­ma­tus kri­ zei pa­tys to ne­ži­no­da­mi. Pers­pek­ty­va

Su­vo­ki­mas apie in­for­muotų spren­ dimų svarbą pa­ma­žu tam­pa vis gy­ ves­nis. JAV Ba­rac­ko Oba­mos ad­mi­ nist­ra­ci­ja pri­ėmė Doddo–Franko aktą, ku­ris, nors ir kri­ti­kuo­ja­mas dėl neišbaigtu­mo, ta­čiau yra pir­ mas žings­nis link ge­ro­kai skaid­


13

KetvirtADIENIS, balandžio 5, 2012

turtas Lie­tu­vos ­ ūkis augs

pa­si­ruošę sulėtė­ti

Palū­kanų ­ ne­pa­keitė

Fi­nansų mi­nis­te­ri­ja ne­kei­ čia pro­gno­zių ir tvirtina, kad Lie­tu­vos ūkis šie­met augs 2,5 pro­c. Nau­jau­sias pro­gno­ zes mi­nis­te­ri­ja skelbė per­nai lapk­ritį. Tuo­met mi­nis­te­ri­ ja 2012 m. BVP au­gi­mo pro­ gnozę dėl pra­stų eks­por­to rinkų per­spek­tyvų su­ma­ži­no nuo 4,7 iki 2,5 pro­c.

Did­žio­ji da­lis bend­rovės KPMG ap­klaustų Lie­tu­vos vers­lo ly­de­rių (67 pro­c.) šie­ met pro­gno­zuo­ja iki 3 pro­c. au­gimą, o per­nai 63 pro­c. manė, kad BVP augs 4–6 pro­c. Šie­met, kaip ir per­nai, did­žiau­sią įtaką BVP aug­ ti Lie­tu­vo­je turės pra­monė. Ant­ro­je vie­to­je – pre­ky­ba.

Eu­ro­pos cent­ri­nis ban­kas (ECB) nesiryžo nurėž­ti ba­ zinės palū­kanų normos, pa­ li­ko ankstesnę ga­lio­ti 1 pro­c. ba­zinę palū­kanų normą. „Dans­ke Mar­kets“ ana­li­ti­ko Kęstu­čio Ce­lie­šiaus tei­gi­mu, tikė­ti­na, kad ECB dar iki 2014 m. pra­džios ne­si­ryš di­din­ti ba­zinės palū­kanų nor­mos.

vi­suo­menė­je

Ge­res­nio gy­ve­ni­mo ša­lys 1. Aust­ra­li­ja

„„Vi­du­tinė gy­ve­ni­mo trukmė – 80,4

„„Švei­ca­ri­ja ge­

bių rinkėjų ak­ty­ vu­mas did­žiau­ sias Aust­ra­li­jo­ je. To prie­žas­tis grei­čiau­siai yra tai, kad da­ly­va­vi­mas rin­ki­muo­se šio­je ša­ly­je pri­va­lo­mas.

„ „ Da­l is žmo­n ių, ku­r ie ga­l i pa­s i­t ikė­

riau­siai ver­ti­na­ma dėl užim­tu­mo pa­ dėties ša­ly­je.

„„Vidutinė gy­ve­ni­mo trukmė – 81 me­tai.

riau­siai pa­si­ rodė pa­gal dar­ buo­tojų dar­bo va­landų skai­čių ir pa­statų, tu­rin­čių būti­niau­sius pa­to­ gu­mus, kri­te­rijų.

„„Iš visų vals­ty­

ti sa­v o drau­g ais ar ar­t i­m ai­s iais, – 97,1 pro­c .

„„Užim­tu­mo ly­gis – 78,59 pro­c.

5. Nor­ve­gi­ja

„„Da­lis dar­buo­tojų, dir­ban­čių dau­giau

nei 50 va­landų per sa­vaitę, – 0,14 pro­c. 2. Ka­na­da „„Ka­na­do­je vie­

Rei­kia struktū­ri­nių po­ ky­čių, ku­rie eko­no­mi­nius iš­tek­lius pa­ skirs­tytų efek­ty­viai ir vi­sai vi­suo­ me­nei, o ne paauk­suo­tam fi­nan­sinės pi­ ra­midės vir­ šu­je esan­čiam eli­tui. „Shut­ters­tock“ nuo­tr.

resnės vi­suo­menės. Prieš prii­ mant šį aktą fi­nansų įstaigų veik­los skaid­ru­mas bu­vo abe­jo­ti­nas, da­ ro­mi reikš­mingų dyd­žių san­do­riai, ku­rie ne­bu­vo at­skleid­žia­mi, su­si­ kūrė mil­ži­niš­ka bankų tar­pu­sa­vio pri­klau­so­mybė, ku­ri lėmė tai, kad di­desnės vie­no ban­ko pro­ble­mos su­kel­da­vo gran­di­ninį efektą vi­sa­ me ban­ki­nin­kystės sek­to­riu­je. De­ja, vi­suo­menės ir po­li­tinės va­lios adap­ta­ci­ja vyks­ta la­bai lė­ tai. Geo­po­li­ti­niai spren­di­mai prii­ ma­mi la­bai at­sar­giai, nuo­sek­lu­mo ne­bu­vi­mas taip pat pa­ste­bi­mas. Ir tai le­mia, kad in­for­ma­ci­jos gau­su, o ži­nių trūksta. Net Geor­ge’as So­ ro­sas, pa­garsėjęs kaip Ang­li­jos ban­ ko bank­rotą su­kėlęs fi­nan­si­nin­kas, tei­gia, kad to­kio mas­to krizės is­to­ ri­jo­je ne­bu­vo ir per­spek­ty­va yra la­ bai neaiš­ki. Pa­tai­sius vieną as­pektą, iš­ky­la ki­tas, po ku­rio at­si­ran­da dar vie­nas, ir taip to­liau. Ta­čiau sis­te­ mi­nių po­ky­čių da­ry­ti ne­no­ri­ma. Vie­toj iš­vadų

Vie­nin­telė per­spek­ty­va yra ži­ nių eko­no­mi­kos kūri­mas, di­des­ nio dėme­sio švie­ti­mui sky­ri­mas ir ra­di­ka­li fi­nansų sek­to­riaus re­for­ ma, ku­ri pa­ša­lintų he­ge­mo­niją ir su­kurtų sis­temą, dir­ban­čią vi­sa­ pu­siš­kai vi­suo­menės ge­ro­vei, o ne nau­dotų­si ja. Aki­vaiz­di so­cia­linės at­skir­ties pro­ble­ma turėtų būti

pa­grin­di­nis po­li­tikų klau­si­mas prii­mant vals­ty­bi­nius spren­di­mus. Nes BVP kėli­mo ar­ba ne­dar­bo ma­ ži­ni­mo pro­blemų spren­di­mas stan­ dar­ti­niais būdais, izo­liuo­tai nuo ki­ tų veiks­nių, yra ne­tva­rus ir at­ve­da į dar di­des­nes bėdas. Trum­pa­re­giš­ki spren­di­mai ir ak­las rinkų li­be­ra­li­za­vi­mas at­vedė pa­saulį į to­kią eko­no­minę dokt­riną, ku­rio­je jau­ni­mas ne tik ne­be­ga­li, ta­čiau ir ne­be­no­ri dirb­ti – kal­ba­ ma apie pra­rastąją Eu­ro­pos kar­ tą, ku­riai jau 23 ir dau­giau metų, ir pusė jos yra be­dar­biai. Ta­čiau tai at­ve­da į kitą so­cia­linės di­na­mi­kos fe­no­meną – šie jau­ni žmonės ima veik­ti sa­vaip, ig­no­ruo­da­mi po­li­ tikų spren­di­mus, darb­da­vių dik­ tatą ir bur­da­mie­si į or­ga­ni­za­ci­jas ku­ria al­ter­na­ty­viąją pa­sau­lio vi­ ziją. Al­ter­na­ty­vios eko­no­mi­kos, al­ter­na­ty­vios rin­kos ir al­ter­na­ty­ vios va­liu­tos yra tik nau­jo vi­suo­ me­ni­nio su­si­ta­ri­mo pra­džia. Jis bus pa­grįstas sa­vi­tar­pio pa­gal­ ba, bend­ros ge­rovės sie­ki­mu. Nes pa­sau­ly­je už­ten­ka iš­tek­lių, kad kiek­vie­nas žmo­gus būtų svei­kas, pa­valgęs, turėtų būstą ir har­mo­ ningą ap­linką. Tie­siog rei­ka­lin­gi struktū­ri­niai po­ky­čiai, ku­rie tuos iš­tek­lius pa­skirs­tytų efek­ty­viai ir vi­sai vi­suo­me­nei, o ne paauk­suo­ tam fi­nan­sinės pi­ra­midės vir­šu­je esan­čiam eli­tui.

8. Švei­ca­ri­ja

metų.

nam žmo­gui vi­ du­ti­niš­kai ten­ka dau­giau­sia kam­ ba­rių bu­te. Ša­ly­ je taip pat yra ma­žiau­sias už­puo­limų skai­čius. „„Kam­ba­riai, ten­kan­tys vie­nam gy­

„„Da­ly­va­vi­mo rin­ki­muo­se ak­ty­vu­ „„Nor­ve­gi­ja ge­

„ „ Dis­p o­n uo­j a­m os šei­m os ūkio

pa­j a­m os – 29 366 JAV do­l e­r ių per me­t us.

„„Da­lis dar­buo­tojų, dir­ban­čių dau­giau

nei 50 va­landų per sa­vaitę, – 0,04 pro­c.

9. Suo­mi­ja „„Suo­mi­ja ne­pir­

mau­ja jo­kio­je ka­ te­go­ri­jo­je, ta­čiau gau­na aukš­tus ba­ lus dėl moks­lei­vių skai­ty­mo įgūdžių. „„Lais­va­lai­kiui ir as­mens prie­žiū­rai

„„Užim­tu­mo ly­gis – 75,31 pro­c.

ski­ria­mas lai­kas – 15,95 va­lan­dos per dieną.

6. Da­ni­ja

„„Gy­ven­tojų, ne­tu­rin­čių sa­vo na­muo­ „„Da­ni­ja ga­vo

ven­to­jui, – 2,5.

mas – 49 pro­c. bal­sa­vi­mo teisę tu­rin­ čių gy­ven­tojų.

aukš­čiau­sius įver­ti­ni­mus dėl pa­si­ten­ki­ni­ mo gy­ve­ni­mu. Did­žio­ji da­lis ša­ly­je esan­čių namų tu­ri vi­sus būti­niau­sius pa­to­gu­mus.

se nu­leid­žiamų tua­letų, – 0,8 pro­c. 10. Ny­der­lan­dai „„Ny­der­lan­dai ga­

ge­riau­sius įver­ti­ ni­mus oro tar­šos ir būstų, tu­rin­čių būti­niau­sius pa­ to­gu­mus, ka­te­go­ri­jo­se.

„„Vi­du­ti­nis pa­si­ten­ki­ni­mo gy­ve­ni­mu

vo aukš­čiau­sius įver­ti­ni­mus sta­ ty­bos įren­gi­nių ir dar­bo va­landų ka­te­go­ri­jo­se.

„„Žmonės, ne­tu­rin­tys sa­vo na­muo­se

3. Šve­di­ja „„Šve­di­ja ga­vo

nu­leid­žiamų tua­letų, – 0 pro­c.

įver­ti­ni­mas – 7,8 iš 10.

„„Užim­tu­mo ly­gis – 74,67 pro­c.

„ „ Dir­b an­č ios ir kar­t u vai­k us au­g i­

„„Dar­buo­tojų, dir­ban­čių dau­giau nei

nan­čios mo­t e­rys su­da­ro 77,5 pro­c.

50 va­landų per sa­vaitę, – 0,01 pro­c.

7. Jung­tinės Ame­ri­kos Vals­ti­jos

11. Liuk­sem­bur­gas

„„JAV gy­ven­to­

„„Da­ly­va­vi­mas rin­ki­muo­se – 82 pro­c.

visų re­gist­ruotų rinkėjų. 4. Nau­jo­ji Ze­lan­di­ja „„Nau­jo­sios Ze­

lan­di­jos gy­ven­to­ jai ge­riau­siai ver­ ti­na sa­vo svei­ka­ tos būklę.

jai ga­li pa­si­gir­ ti sa­vo na­muo­ se tu­rin­tys vi­sus būti­niau­sius pa­ to­gu­mus.

„„Liuk­sem­bur­gas

jo­kio­je ka­te­go­ri­jo­je nėra aukš­čiau­sio­ je vie­to­je, ta­čiau šiai vals­ty­bei skir­tas aukš­tas įver­ti­ni­ mas dėl oro ko­kybės.

„„Žmo­nių, ne­tu­rin­čių sa­vo na­muo­se

„„Žmog­žu­dys­tės, ten­kan­čios

nu­leid­žiamų tua­letų, – 0 pro­c.

100 tūkst. gy­ven­tojų, – 1,5.

„„Žmog­žu­dystės, ten­kan­čios 100

„„Da­lis dar­bin­go am­žiaus gy­ven­tojų,

tūkst. gy­ven­tojų, – 5,2.

ku­rie ieš­ko dar­bo, – 1,29 pro­c.

Šal­ti­nis: Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plėtros or­ga­ni­za­ci­jos 2011 m. bir­želį pa­skelb­ta ata­skai­ta „Ge­res­nio gy­ve­ni­mo in­dek­sas“ (angl. – „The Bet­ter Li­fe In­dex“).


14

ketvirtadienis, balandžio 5, 2012

sportas Klaipėdietis – čempionas

pamokos Barselonoje

Lietuvio ekipos pergalė

Giedrius Skara Jurbarke vykusiose Lietuvos džiu-džitsu kovų pirmenybėse iškovojo čempiono vardą. Svorio iki 78 kg grupės finale Klaipėdos „Muay Thai Imperijos“ narys įveikė jurbarkietį Žymantą Maumevičių. Bronzos medalį laimėjo dar vienas klaipėdietis Dainius Šilingas.

Žinomas futbolo arbitras klaipėdietis Audrius Žuta kartu su kauniečiu Jonu Braga dalyvavo Ispanijoje surengtuose teisėjų instruktorių kursuose. Juose dalyvavo 17 šalių atstovai, paskaitas vedė garsūs praeityje arbitrai škotas Hughas Dallasas, slovėnas Vlado Sajnas ir anglas Steve Bennettas.

NBA čempionate Toronto „Raptors“ klubas, kuriam atstovauja Lietuvos rinktinės puolėjas Linas Kleiza, namuose 92:87 (24:22, 29:24, 18:18, 21:23) įveikė Šarlotės „Bobcats“ komandą. Lietuvis per 28 min. pelnė 18 taškų ir atkovojo 5 kamuolius. Jis pataikė 3 dvitaškius iš 6 ir 4 tritaškius iš 8.

Sporto telegrafas Futbolas. Rytoj 19.20 val. Klaipėdos futbolo mokyklos dirbtinės dangos aikštyne (Paryžiaus Komunos g. 16A) vyks A.Fokino taurės turnyro rungtynės dėl 3-iosios vietos. Susitiks „Granitas-FM“ ir „Sarema“. Finalas – šeštadienį 12 val. Jame kovos „Klarksonas-Plikiai“ ir „Titanikas“. Apmaudas. Australijoje prasidėjusių pasaulio dviračių treko pirmenybių komandų sprinto lenktynėse lietuvių – Gintarės Gaivenytės ir Simonos Krupeckaitės – klaida kainavo joms olimpinį kelialapį. Šeštoje rungtyje jos distanciją įveikė per 33,544 sek., tačiau vėliau buvo diskvalifikuotos. Šis rezultatas – septintas ir būtų garantavęs Lietuvos dviratininkėms kelialapį į Londono žaidynes. Išbandymas. Kauno „Baltų“ aukštaūgis krepšininkas Mindaugas Kupšas bandys laimę NBA naujokų biržoje. Žaidėjo agentas Samas Porteris patvirtino tai. Netrukus 21-ąjį gimtadienį švęsiantis 211 cm M.Kupšas Lietuvos krepšinio lygos čempionate per rungtynes vidutiniškai pelno po 8 taškus ir atkovoja 3,5 kamuolio. Nerimsta. Rusijos šiuolaikinės penkiakovės federacijos (RŠPF) prezidentas Večiaslavas Aminovas teigia, kad Donatos Rimšaitės, kuri Lietuvą iškeitė į kaimyninę valstybę, byla dar nebaigta. „Yra keli įvykių eigos variantai“, – rusų interneto leidiniui gazeta.ru sakė V.Aminovas. – Galima kelti bylą Tarptautiniam olimpiniam komitetui (TOK), bet aš manau, kad būtų neteisinga, nes TOK visiškai palaiko mūsų poziciją.“

Laiminga dramos pabaiga Klaipėdos „Naftos-Universiteto“ ekipa, trečiosiose rungtynėse su Joniškio „Delikatesu“ išgyvenusi dramą, pateko į Nacionalinės krepšinio lygos čempionato finalines varžybas. Česlovas Kavarza c.kavarza@kl.lt

Nuaidėjus finalinei sirenai iš džiaugsmo šėlo uostamiesčio krepšininkai ir Sporto rūmus sausakimšai užpildę aistruoliai. O džiaugtis buvo dėl ko. Likus iki rungtynių pabaigos 1 min. 26 sek. „Delikateso“ penketukas pirmavo 6 taškų skirtumu – 71:65. Per minutės pertraukėlę klaipėdiečiai tarsi užvalgė stebuklingų vaisių. Modestas Kumpys, Paulius Žurna ir Haroldas Venskus vienas po kito pataikė tritaškius ir pasiuntė svečius į nokdauną – 74:71. Tiesa, rezultatyviausias svečių žaidėjas Vidmantas Užkuraitis likus 16 sek. išlygino rezultatą – 74:74. Iš karto surengtos atakos metu šeimininkai nerezgė painaus derinuko – per visą aikštelę varęs kamuolį H.Venskus prasiveržė iki krepšio ir taikliai metė. Pirmosiose ketvirtfinalio rungtynėse klaipėdiečiai iškovojo pergalę įtikinamu skirtumu 74:55, tačiau Joniškyje „Delikateso“ krepšininkai išlygino bendrą rezultatą, laimėję atsakomąjį susitikimą 73:60.

„Tai pirmosios rungtynės šį sezoną, kai neturiu priekaištų žaidėjams, – sakė uostamiesčio ekipos vyriausiasis treneris Dainius Miliūnas. – Baigiantis varžyboms sakiau vaikinams, kad, pralaimėję joniškiečiams, mes neturėsime kito šanso.“ Strategas negailėjo gerų žodžių ne tik auklėtiniams, bet ir gausiai susirinkusiems žiūrovams, dėl kurių rūmuose, anot D.Miliūno, buvo „superinė“ atmosfera. Į finalines varžybas, vyksiančias Garliavoje, be klaipėdiečių, dar pateko šiame miestelyje namų rungtynes žaidžiantis Kauno „LKKA-Atletas“, taip pat Kauno „Žalgiris-Sabonio krepšinio centras“ ir Vilniaus „Statyba“. Balandžio 14 d. 16 val. pirmajame pusfinalyje „Statyba“ susitiks su „Žalgiriu-Sabonio krepšinio centru“, o 19 val. „LKKA–Atletas“ aikštėje žais su „Nafta-Universitetu“. Kitą dieną 13 val. prasidės kova dėl trečiosios vietos, o lemiamas mačas vyks 16.15 val. Praėjusiais metais toje pačioje salėje vykusiose varžybose „naftininkai“ iškovojo bronzos medalius. Uostamiesčio žaidėjai pusfinaly-

„„Pastangos: klaipėdiečiai (geltona apranga) rado jėgų išgelbėti blogai

besiklosčiusias rungtynes. 

je nusileido „Mažeikių“ komandai 77:87. O dėl trečiosios vietos netikėtai lengvai – 69:47 nugalėjo Pakruojo „Merestą“. D.Miliūnas pasiryžęs iš Kauno priemiesčio grįžti su medaliais. „Niekuo nesame silpnesni nei kitos Garliavoje žaisiančios komandos, – optimistiškai apie finalinį turnyrą kalbėjo treneris. – Stengsimės užkopti kuo aukščiau.“

Vytauto Petriko nuotr.

Rungtynių statistika „Nafta-Universitetas“ – „Delikatesas” 76:74 (22:18, 14:17, 14:18, 26:21). V.Chodosovskis 17, M.Kumpys 14, H.Venskus ir P.Žurna po 13, J.Kazakauskas 8, D.Anužis 7, D.Žvinklys ir A.Gudaitis po 2/V.Užkuraitis 23, T.Šležas 22, A.Kvedaravičius 12, P.Klemas ir Ž.Petraitis po 6, I.Lianzbergas 3, V.Jatulevičius 2.

Mažieji klaipėdiečiai – bronzos medalininkai Česlovas Kavarza c.kavarza@kl.lt

Marijampolėje surengtose Lietuvos 11-mečių salės futbolo čempionato lemiamose varžybose bronzos medaliais pasidabino klaipėdiečiai.

Futbolo mokyklos auklėtiniai pasiekė dvi pergales bei patyrė vieną pralaimėjimą. Pirmosiose rungtynėse 4:3 įveikti praėjusių metų čempionai alytiškiai, antrosiose 2:7 nusileista marijampoliečiams, o paskutiniosiose sutriuškinti vilniečiai 10:1. Trys – Marijampolės, Alytaus ir Klaipėdos – komandos surinko po 6 taškus. Tačiau dėl blogesnio įvarčių skirtumo uostamiesčio berniukams atiteko bronzos medaliai. Čempionais tapo šeimininkai, vicečempionais – Dzūkijos atstovai.

Geriausiu finalinių varžybų saugu pripažintas klaipėdietis Ignas Venckus, geriausiojo mūsų komandos žaidėjo prizas atiteko Nedui Sudintui. Rezultatyviausiai tarp uostamiesčio futbolininkų Marijampolėje rungtyniavo Arvydas Eibutis, įmušęs 6 įvarčius.

Čempionato prizininkai Arminas Elkimavičius, Matas Jankūnas, Benas Babenskas, Kasparas Davidonis, Lukas Nikliauza, Mindaugas Jusis, Dovydas Komža, Kasparas Voropajevas, Karolis Žebrauskas, Pijus Dapšauskas ir Tautvydas Daugėla, Ignas Venckus, Nedas Sudintas, Arvydas Eibutis. Treneriai: Raimondas Vainoras, Pranas Ivaškevičius, Anatolijus Timofejevas.

„„Laureatai: Klaipėdos FM auklėtiniai buvo arti čempionų vardo.


15

ketvirtadienis, balandžio 5, 2012

KLASIFIKUOTI SKELBIMAI Akcijų biržoje

AMBULATORIJA

Biržoje prekyba išlieka rami Vilnius, balandžio 4 d. (BNS). „Nasdaq Omx“ Vilniaus biržoje trečiadienį toliau vyravo ramios nuotaikos, o lyderio pozicijos atiteko „Linas Agro Group“ akcijoms, kurių vienintelių perleista daugiau kaip už 50 tūkst. eurų. Iš kitų įmonių kiek didesnio dėmesio sulaukė „Invaldos“ ir „Teo LT“ vertybiniai popieriai. Biržos skelbiamo „Omx Vilnius“ indekso vertė sumažėjo 0,78 proc. iki 315,94 punkto, Baltijos šalių akcijų rinkų indekso „Omx Baltic Benchmark“ – 0,29 proc. iki 474,50 punkto, dešimties likvidžiausių Baltijos šalių akcijų indekso „Omx Baltic 10“ – 0,52 proc. iki 146,04 punkto. Oficialiojo sąrašo „Linas Agro Group“ akcijų, kurios pabrango 0,83 proc. iki 0,485 euro, parduota už 89,9 tūkst. eurų, 2,06 proc. iki 2,380 euro atpigusių „Invaldos“ akcijų – už 32,3 tūkst. eurų, 0,62 proc. iki 0,646 euro pabrangusių „Teo LT“ akcijų – už 32 tūkst. eurų. 3,24 proc. iki 0,568 euro atpigusių „Lesto“ akcijų apyvarta buvo 20,9 tūkst. eurų, 0,54 proc. iki 1,850 euro atpigusių „Aprangos“ akcijų – 19,6 tūkst. eurų, 1,15 proc. iki 0,172 euro atpigusių Ūkio banko akcijų – 11,5 tūkst. eurų. 0,52 proc. iki 1,343 euro atpigusių Vilkyškių pieninės akcijų perleista už 11,5 tūkst. eurų, Panevėžio statybos tresto akcijų nepakitusia 1,221 euro kaina – už 10,6 tūkst.

Unikali technologija Lietuvoje Ikiklinikinis tyrimas. Viso organizmo ir stuburo būklės funkcinė ekspres diagnostika „Nakatani“ metodu. Labiausiai paplitusių problemų su nugara ir strėnomis profilaktika ir reabilitacija. „Kalnų oro“ metodas. Individualus trumpalaikis hipoksijos (trūkinėjanti normobarinė hipoksiterapija) gydomasis poveikis. Individuali druskos haloinhaliacija. Individuali druskos haloinhaliacija. Konsultacijos dėl biologiškai aktyvių priedų ir Transfer Faktorių vartojimo. Sukilėlių g. 20 (iš Pilies g.), Klaipėda. Tel. (8 46) 345 917, 8 685 288 85. Lic. Nr.2682 925724

Mokymas

0,50 proc. iki 0,604 euro pabrangusių „Lietuvos dujų“ akcijų parduota už 7,5 tūkst. eurų. Kitų Oficialiojo sąrašo ir Papildomojo sąrašo bendrovių akcijų perleista mažiau kaip po 4 tūkst. eurų. Bendra biržos akcijų apyvarta buvo 263,1 tūkst. eurų, iš jų 253,6 tūkst. eurų teko

KOMPIUTERIŲ KURSAI („AutoCAD“, „3D MAX“, interjero vizualizacija, „CorelDRAW“, „PhotoSHOP“). Tel. 8 614 36 232; www.manokursai.com. 935716

Vairuotojų kursai Alksnynės vairavimo mokykla. B, B (automatas) kategorijos kursai. Nauja grupė balandžio 5 d. Tel. 36 33 99, www.alksnynesmokykla.lt. 930195

Oficialiojo sąrašo įmonių akcijoms.

Nekilnojamasis turtas

Sveikata, grožis

Nuoma Greitai ir patikimai išnuomojame jūsų nekilnojamąjį turtą. Siūlyti variantus. UAB „Laimita“, tel. 494 017, 8 673 38 529. Šeimos, vaikų ligų gydytojas, akušeris gi-

934802

nekologas, dermatovenerologas, urologas,

Išnuomojamas individualaus namo antrasis aukštas (154 kv. m, baldai, buitinė technika arba be jų, didelis kiemas). Tel. 8 610 00 590.

neurologas, kardiologas, endokrinologas. MIELI KLIENTAI! NUOLAIDŲ METAS! Optika

Odos vėžio diagnostika vokiečių FotoFinder

„Visus Optimus“ kviečia apsilankyti: P.C.

dermatoskopu. Neskausmingas odos darinių

„Vyturys“ Laukininkų g. 19 2 AUKŠTE, P.C.

šalinimas. Nėščiųjų priežiūra. Įvairios echos-

„Liepa“ Priestočio g. 30, P.C. „Maxima“ Ši-

kopijos: kojų, inkstų, kaklo kraujagyslių, są-

lutės pl. 40A, P.C. „Grandus“ Taikos pr. 66A.

narių, nėščiųjų ir kitos. Gastrofibroskopijos,

Regos patikra BALANDĮ nemokama*. Akinių

kolonoskopijos, rektoskopijos. Hemorojaus

rėmelių išpardavimas, nuolaidos iki 75%.

gydymas. Reabilitacijos paslaugos. Naujie-

FOTOCHROMINIAMS AKINIŲ LĘŠIAMS 40 %

nos! Smegenų kraujagyslių echoskopija,

NUOLAIDA*. PLONINTIEMS 1,67 INDEX. AKINIŲ

nėščiosios vaisiaus tyrimas 4D programa,

LĘŠIAMS TAIP PAT 40 % NUOLAIDA * Perkant

plastikos chirurgo konsultacijos. UAB Kun-

vienus saulės akinius ANTRUS DOVANOSIME *.

cų ambulatorinė klinika, www.kaklinika.lt,

Pigiausi kontaktiniai lęšiai!!! Daugiau info

tel. (8 46) 410570, tik ginekologai tel.

teiraukitės optikose. AČIŪ, KAD MUMIS PA-

(8 46) 220455.

SITIKITE! *yra papildomų salygų.

933754 932917

930690

Išnuomoju 1 kambario butą Taikos pr., prie „Avitelos“, su baldais ir buitine technika; 2 kambarių butą Statybininkų pr. (tvarkingas). Tel. 8 603 78 977, 8 603 78 994. 934575

NTA „Memelhaus“ padeda išnuomoti ir išsinuomoti butus, kotedžus, namus. Reikalingi nuomai Jūsų NT objektai. Tel. 235 900, 8 659 56 783, Taikos pr. 78. 934069

Parduoda Butus: 1,5 kambario Baltijos pr. 5/2 a.; 2 kambarių Statybininkų pr. 5/2 a.; 3 kambarių Vingio g.; 1 kambario Kauno g. 5/3 a. Tel. 420 792, 8 652 22 532. Butus: 1,5 kambario Taikos pr., 2 kambarių (105 000 Lt), sodą su namu „Smiltelėje“ (dujos, pirtis), sodą su rąstine pirtimi Vaiteliuose. Tel. 8 612 48 946. 936721

„Salvijos“ medicinos centre konsultuoVidaus organų echoskopija. Gydytojo reabi-

mokamai suaugusiųjų ir vaikų gydytojai:

litologo konsultacijos. Hirudoterapija. Aku-

kardiologai, alergologai, endokrinologai,

punktūra. Magneto, ozono ir jonizuoto de-

ginekologai, nefrologai, urologai, trauma-

guonies, LED šviesos, „šaltojo“ lazerio, ultra-

tologai, onkologai, chirurgai (ir plastinės),

garso procedūros. Limfodrenažas. GROŽIUI:

pediatrai, terapeutai, homeopatai, radiolo-

veido, kūno stangrinimas tirpstančiais siūlais,

gai (mamografija), gastroenterologai, otori-

„sculptra“, hialuronu. Raukšlių lyginimas ir

nolaringologai, psichoterapeutai, okulistai,

veido modeliavimas užpildu, pagamintu iš

fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas.

Jūsų kraujo. Mezoterapija - PRP TROMBOCITŲ

Herkaus Manto g. 2, tel. (846) 400 816,

PLAZMA atjauninimui, plaukų atauginimui.

8 614 57234. Filialas Jūreivių g. 19, tel. (846)

Hydra FacialTM drėgnoji odos dermabrazi-

490 934, 490 936, 8 615 43209. „Salgyme-

ja. Anticeliulitinės procedūros, kavitacija.

da“ – šeimos gydytojai su odontologais (gy-

Radiochirurginis odos darinių, nepageidauja-

dymas ir protezavimas) ir akušerė (nėščiųjų

mų plaukų, kapiliarų šalinimas. S. Daukanto

priežiūra). Jūreivių g. 19, tel. (8 46) 490 933,

g. 2, Klaipėda. Tel. 8 46 493767. Mob. +370

8 687 41299. „Salgymeda“ filialas Bandužių

620 67701, info@g-r.lt, www.grklinika.lt,

g. 16 – 40, tel. (8 46) 221 623.

www.profesionalikosmetika.lt. 935519

933481

937652

937740

1 kambario saulėtą butą Debreceno g. (didelis balkonas, senjorams - nuolaida). Tel. 8 686 67 021.

Naują, šiltą 104 kv. m kotedžą Ginduliuose (kraštinis, miesto komunikacijos, šildymas dujomis, šildymo sąnaudos 100-300 Lt/mėn.), 320 000 Lt. Tel. 8 699 97 778.

936962

935120

100 kv. m komercinės paskirties patalpas pusrūsyje Debreceno g. 5. Galimi keitimo variantai. Teirautis tel. 8 686 03 098. 932036

Butus naujos statybos name centre. Daugiau infor. www.TAIKOS4A.lt arba tel. 8 652 09 668. 933232

937120

2 kambarių 38 kv. m butą Sportininkų g. (97 000 Lt). Tel. 8 614 07 549. 934838

2 kambarių 47 kv. m butą Debreceno g. 5/3 a., bendrija, renovuota laiptinė, arčiau Taikos pr. (130 000 Lt). Tel. 8 614 39 321. 2 kambarių įrengtą butą (40 kv. m) naujos statybos name Rumpiškės g. 29, 4/3 a. Tel. 8 687 05 430.

Naujus butus centre, „Manto namų“ komplekse, Mažvydo al. Kaina nuo 4000 Lt už kv. m. Tel. 8 655 14 390, ramunas.sobutas@dnbbustas.lt. 935059

Nebrangiai komercines patalpas Gargžduose, tinkamas gaminti ir sandėliuoti, ir statybinį namų valdos sklypą (visos komunikacijos). Tel. 8 687 73 398. 934795

Padedu parduoti, pirkti, išnuomoti butus ir kitą nekilnojamąjį turtą, sutvarkau dokumentus. Tel. 8 655 14 390, ramunas.sobutas@dnbbustas.lt. 935054

935179

2 kambarių tvarkingą butą Smiltelės g., prie „Sodros“. Keista santechnika, langai, durys. Pietvakarių pusė, saulėtas. Kaina 120 000 Lt. Skubiai. Tel. 8 682 58 188. 937104

2 kambarių tvarkingą 43 kv. m butą Sportininkų g., 5/2 a. Kaina 100 000 Lt. Tel. 8 614 07 549. 936964

2 nepereinamų kambarių 41 kv. m butą Priestočio g., Klaipėdos centre (2 pl./2 a., laiptinėje du butai, uždaras kiemas). Tel. 211 514, 8 601 01 535. 937557

2,74 ha žemės ūkio paskirties sklypą Šlapšilės k. (šalia buvusio oro uosto). Tel. 8 636 09 399. 23 a sklypą labai gražioje vietoje - ribojasi su vandeniu. Asfaltas, miesto mikroautobusas Nr. 7, dujos, elektra, vanduo, buitinės ir lietaus nuotekos, gatvių apšvietimas. Galimybė statyti 2 namus. Tik 265 000 Lt. Bendradarbiaučiau su agentūrom. Tel. 8 602 04 833.

Pigiai butus: 1 kambario su holu Smiltelės g., prie BIG, Pušyno g. 4/2 a., su balkonu, 3 kambarių Panevėžio g. 5 pl./4 a., visa namo renovacija. Tel. (8 46) 380 359, 8 675 43 634. 931949

Pigiai 11 a sklypą namui statyti Klaipėdoje, Ramunių g. (Rimkai, privestos miesto komunikacijos, prie miškelio, graži vieta). Savininkas. Tel. 8 611 07 153. 933942

Regioniniame pajūrio parke 14-20 a sklypus, šalia ežeras, netoli jūra. Sklypo kaina 60 000 Lt. Galimas apmokėjimas dalimis ar išsimokėtinai. Tel. 8 698 13 367. 937072

Šalia Klaipėdos, Gindulių centre, 170 kv. m namą (250 000 Lt, ne galutinė), 90 a sklypą Dauparuose (46 000 Lt). Tel. 8 601 92 616. 936804

Tvarkingą 2 kambarių 38 kv. m butą Baltikalnio g. senamiestyje (namas plytinis, 3/3 a.). Kaina 130 000 Lt. Savininkas. Tel. 8 635 68 262. 937534

937031

Perka

3 kambarių 86 kv. m butą senamiestyje (per 2 aukštus, uždaras kiemas, mažai kaimynų, tvarkinga laiptinė). Tinka keitimas. Savininkas. Tel. 8 645 40 425.

Žemę, mišką prie upės, ežero. Tel. 8 615 61 684.

936402

935877

3 kambarių su holu butą Budelkiemio g. (9/8 a., rytų-vakarų pusės, be remonto, 125 000 Lt). Savininkas. Tel. 8 601 99 238.

1 arba 2 kambarių butą, gali būti be remonto. Siūlyti garažus. Tel. 420 793, 8 652 22 532. 934058

935605

3 kambarių suremontuotus butus plytiniuose namuose: Naikupės g. 5/4 a. (164 000 Lt); Sportininkų g. 5/5 a. (155 000 Lt); Karklų g. 4/4 a. (168 000 Lt). Tel. 8 655 14 390. 935051

30 a namų valdos sklypą Ketvergiuose (ribojasi su Minija, yra pamatai, elektra, asfaltuotas kelias, 110 000 Lt). Savininkas. Tel. 8 630 20 739. 935752

65 kv. m parduotuvę Rumpiškės g., vietinis šildymas, 100 kv. m namą „Trinyčių“ r., su komunikacijomis, 6 a sklypas. Arba keičia. Tel. 8 685 29 399. 934512

Dėmesio vertą 1 kambario 37 kv. m butą Debreceno g. (5/1 a., atskiras įėjimas, 62 000 Lt). Tel. 8 686 61 368. 937030

Sodybą Priekulės sen. (76 a posodybinis sklypas, 3 ūkiniai pastatai, 150 kv. m namas, 1,5 ha dirbamos žemės, šalia pagrindinio kelio). Tel. 8 655 14 097, 8 655 08 652.

Dėmesio! Parduodamas 3 kambarių butas centre, Herkaus Manto g. (3/1 a., autonominis šildymas dujomis, vieta židiniams). Kaina 160 000 Lt. Tel. 8 686 61 368.

936608

937824

1 ha žemės 6 km nuo Klaipėdos, Priekulės link (sutvarkyti dokumentai ūkininko ūkiui steigti, naujai įvesta elektra, leidimai statyti namą, ūkinius pastatus ir kt.). Savininkas. Tel. 8 611 07 153.

Labai tvarkingą 2 kambarių 43 kv. m butą Rumpiškės g., 5/2 a. Tel. 8 689 89 898.

933891

Naujai suremontuotą 21 kv. m butą Kauno g. (9/3 a., yra balkonas, 65 000 Lt). Tel. 8 685 64 889. 931616

186 kv. m gyv. namą Klaipėdos r., Aukštkiemių k. (visiškai įrengtas, kaina 510 000 Lt). Tel. 8 682 10 294.

937595

934015

ja, diagnozuoja ir gydo nemokamai bei

Nebrangiai 1 kambario 44 kv. m butą su holu 5/3 a. Laukininkų g. (tvarkingas, plastikiniai langai, bendrija). Tel. 8 648 52 781.

937124

Kompiuterių kursai

eurų, 1,77 proc. iki 1,777 euro atpigusių „City Service“ akcijų – už 9,8 tūkst. eurų.

1 kambario butą Sulupės g. (33 kv. m, 5/5 a., plastikiniai langai, šarvuotos durys, be remonto, kaina 72 000 Lt). Tel. 8 676 01 455.

934604

Naują 2 kambarių 55 kv. m butą (visa apdaila, 1 a., atskiras įėjimas, privatus kiemelis, vieta automobiliui, autonominis šildymas - apie 100 Lt/mėn.), 240 000 Lt. Tel. 8 699 97 778.

1 kambario suremontuotus butus: Poilsio g. (5 pl./5 a., balkonas, 118 000 Lt); Taikos pr., prie „Akropolio“ (plytinis namas, balkonas, 115 000 Lt). Tel. 8 655 14 390.

Nebrangiai 2 kambarių butą su patogumais Palangos centre, Vytauto g. Tel. 8 609 06 322.

935044

937807

935126

2, 3 kambarių butą senamiestyje. Mokėsiu iki 170 000 Lt. Tel. 8 619 51 046. 932900

Agentūra „Laimita“ perka ir parduoda butus, namus, sodus, sklypus, miškus. Patariame. Birutės g. 22, tel. 494 017, 8 673 38 529. 934822

Perku 1, 2, 3 kambarių butus. Sklypus. Gali būti su skolomis arba įkeisti. Atsiskaitome grynais. NTA „Memelhaus“, tel. 8 608 54 937. 934157

Paskolos „Almaneda“ - skubios paskolos, palankios sąlygos, už užstatą ir pagal vekselį. Tinka automobiliai. Taikos pr. 55. Tel. 310 212, 8 611 95 950, 8 615 50 663. 931293

PASKOLA PER 1 VALANDĄ. Tel. 8 689 89 898, Liepų g. 3, Klaipėda. www.infobutas.lt. 934597

Skubios paskolos. Suteikiame skubias paskolas už užstatą ir pagal vekselį. Užstatui tinka ir automobiliai. Greitas dokumentų sutvarkymas. Tel. 8 600 96 061; www.ivairiospaskolos.lt. 925453

Skubios, patikimos paskolos palankiausiomis sąlygomis. Refinansuojame paskolas, įkeičiame pakartotinai, dengiame skolas. Tel. 8 698 19 967. 931269

Nukelta į 16 p.


16

ketvirtadienis, balandžio 5, 2012

KLASIFIKUOTI SKELBIMAI Paskolos

Akcija! Šarvuotas ir vidaus duris - minimalia kaina, pakeliamus arba varstomus garažo vartus, plastikinius langus. Balkonų stiklinimas. Įstato. Tel. 8 603 10 867.

Šiuo metu ieškome

KLAIPĖDOS REGIONO PARDAVIMO VADYBININKO(-ĖS)

atkelta iš 15 p. Tik 1 proc. paskolos palankiomis sąlygomis. Už užstatą (yra papildomų sąlygų). Vykdome perįkeitimą. NTA „Memelhaus“, Taikos pr. 78, tel. 8 659 34 907. 934137

CENZAS – skubios paskolos palankiomis sąlygomis nuo 1,3 proc. su užstatu, tinka ir automobiliai. S.Šimkaus g. 12–10, Klaipėda. Tel. 314 478, 8 687 29 934. 934093

Palankiomis sąlygomis skoliname pinigų pagal vekselį. Didesnėms sumoms reikalingas užstatas. Tel. 8 619 59 739. 926786

Skubios paskolos palankiausiomis sąlygomis, tinka ir automobiliai. Dengia skolas. Reikalingi kreditoriai. „Tureta“, Tilžės g. 38. Tel. 217 219, 8 685 50 195. 934507

UAB „KREDITO GARANTAS“ teikia paskolas nuo 5000 iki 220 000 Lt su nekilnojamojo turto įkeitimu. Naujojo Sodo g. 1A (4 aukštas). Tel. 8 688 26 792, e. paštas info@kreditogarantas.lt, www.kreditogarantas.lt. 928008

934465

Darbo pobūdis:  reklamos projektų / paslaugų rengimas, pardavimas ir koordinavimas;  asmeninių pardavimų planavimas, vykdymas, analizė;  ilgalaikių ryšių su verslo klientais palaikymas, naujų paieška, derybos;  rinkos analizė, pasiūlymų teikimas. Reikalavimai:  aukštasis išsilavinimas;  daugiau nei 2 metų sėkminga darbo patirtis pardavimo srityje;  orientacija į rezultatą, komunikabilumas, atsakingumas, analitinis mąstymas;  puikūs bendravimo, derybų įgūdžiai, kūrybingumas;  geros anglų ir rusų kalbos žinios ir geri darbo kompiuteriu įgūdžiai;  darbo patirtis leidyboje ar žiniasklaidoje būtų pranašumas;  vairuotojo pažymėjimas, nuosavas automobilis. Įmonė siūlo:  įdomų ir atsakingą darbą;  galimybę realizuoti idėjas ir su komanda siekti aukštų rezultatų;  konkurencingą atlygį, susijusį su darbo rezultatais, motyvacines priemones;  visas socialines garantijas.

Darbas 10 metų sėkmingai dirbanti įmonė ieško darbuotojų dirbti prekyboje. Jaunas kolektyvas, galimybės tobulėti. Tel. 8 609 97 490. 922442

Besiplečiančiai įmonei reikalingos įkainotojos nustatyti dėvėtų rūbų kainą ir pardavėjos-konsultantės. CV siųskite e. paštu darbases@yahoo.com. Tel. 8 613 21 712. 936367

Dirbti Airijoje reikalingas žmogus, mokantis atlikti statybinius darbus. Tel. 8 602 07 588. 936525

Legalus darbas užsienyje įvairiose darbo srityse. LITAUPA, tel. 218 222, 8 685 58 698; www.litaupa.lt. 930437

Metalinių konteinerių gamyklai Gargžduose reikalingi suvirintojai, smėliuotojai-dažytojai ir metalo karpymo-lankstymo staklių operatoriai. Tel. (8 46) 451 595, 8 685 10 440.

936191

Reikalingas sandėlininkas-vairuotojas-tiekėjas (B kategorija, dėvėtų drabužių sandėlyje). CV siųskite e. paštu darbases@yahoo.com. Tel. 8 613 21 712.

936388

Reikalingi staliai-dailidės, dažytojai. Tel. 8 699 24 759. 937442

937496

Gaminame ir statome rąstinius bei karkasinius namus, sodo namelius, pirtis ir kt. www.ekomedis.lt. Tel. 8 611 89 918. Gaminame, montuojame geros kokybės pušies, uosio duris, laiptus, betonuojame laiptus. Tel. 8 683 67 785.

Skelbimas galioja iki 2012 04 13.

Skubiai reikalingi elektrikai, mūrininkai, tinkuotojai, gipskartonio montuotojai ir kt. statybininkai. Darbas Belgijoje. Tel. +324 863 72176. 936092

Transporto įmonei Šilutėje reikalingi vairuotojai važiuoti reisais Europa-Rusija. Tel. 8 698 57 705; dariuskli@zebra.lt.

Griauname, pjauname sienas, didiname vonių patalpas, mūrijame, betonuojame, išvežame šiukšles. Tel. 8 688 40 215. 929983

Parduodu jūrinį konteinerį šaldytuvą 12 m. Tel. 8 685 11 747. 937100

Griauname, išpjauname angas (be dulkių), sutvirtiname. Išvežame šiukšles. Visi santechnikos, namų, butų, biurų apdailos darbai. Tel. 8 613 17 807. 934764

Paslaugos Visi geodeziniai darbai! Geriausios kainos! Tel. 8 611 45 528, e. paštas audrius.pau@gmail.com. 935576

Montuoja gipskartonį, glaisto, dažo, klijuoja plyteles, kloja laminatą, šiltina fasadus, apkala medinėmis ir plastikinėmis dailylentėmis. Tel. 8 684 56 645.

924795

UAB „Palangos linas“ siūlo darbą masažuotojai (-ui). Tel. 8 460 56 105, e. paštas administracija@palangoslinas.com. 936582

UAB dirbti Norvegijoje reikalingi kvalifikuoti, turintys praktinės darbo patirties linoleumo klojėjai. Reikalavimai: kvalifikacijos pažymėjimas, patirtis, anglų kalbos pagrindai. Skambinti darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. tel. 8 620 77 510. 935550

Buitis ir technika Kompiuteriai Taisome kompiuterių programas ir tech. dalį, išmaniuosius telefonus, monitorius, spausdintuvus. Atrišame žaidimų kompiuterius XBOX360, PSP ir kt. Galime atvykti. Tel. 8 647 07 741. 929443

936375

Reikalingas darbuotojas žaliuzių gamyboje. Patirtis – didelis privalumas. CV siųsti karjera@lauresta.lt, daugiau informacijos tel. 8 611 26 080.

Dengiu stogus, skardinu, dedu stoglangius, montuoju lietvamzdžius, pakalimai, visi stogo apdailos ir remonto darbai. Kokybė. Tel. 8 607 30 644.

Parduoda Nauji šaldytuvai, viryklės, skalbyklės, indaplovės, įmontuojama technika, garintuvai. Kaina sutartinė. Taikos pr. 81 („Pempininkai“). Tel. 340 776. 936047

Paslaugos

Reikalingi suvirintojai dirbti Lietuvoje ir užsienyje. Būtinas sertifikatas proc. 141/111. Tel. (8 46) 215 859.

936309

Reikalingos virėjos gaminti kompleksinius pietus, darbas pamainomis (ilgoji, trumpoji savaitė). Tel. 8 618 86 605. 937077

Restoranas „Anikės teatras“ ieško padavėjo (-os) ir virėjo (-os), pageidautina su patirtimi. Gyvenimo aprašymą siųsti e. paštu info@anikecafe.lt. Informacija tel. 8 613 53 333.

936231

Automobiliai Perka Įvairių markių automobilius ir mikroautobusus, gali būti su defektais arba be TA. Pasiimame patys. Tel. 8 608 96 220. 936267

Važiuojančius ir nevažiuojančius automobilius. Pasiima patys. Sutvarko dokumentus. Tel. 8 608 51 676. 936946

Transporto paslaugos Atvežame pigiai įvairius krovinius. Perkraustome, pervežame baldus. Krovėjų paslaugos. Tel. 8 607 13 774. 930130

Statyba ir statybinės medžiagos

Mūrijame, betonuojame, tinkuojame, šiltiname pastatus, liejame pamatus, dengiame stogus, naudojame savo ir užsakovo medžiagas. Tel. 8 655 22 204. 930340

Nuomojame ekskavatorius. Statome namus, įrengiame komunikacijas (drenažą). Tel. 8 682 61 223, e. paštas linadirgelaite76@gmail.com. 933103

Šiltiname namus su savo pastoliais. Statome namus nuo pamatų iki rakto, rekonstruojame sodo namus, kapitalinis butų remontas. Patirtis 20 metų. Tel. 8 650 95 999. 933172

Visi santechnikos darbai: vandentiekis, kanalizacija, centrinis šildymas, katilinės. Kaminų įdėklai. Ilgametė patirtis. Garantija. Tel. 8 686 29 345. 935166

Žaliuzės, roletai. Pigiai, kokybiškai, greitai. Pirma konsultacija - nemokama. Velykinės iki 60 proc. nuolaidos. Tel. 8 645 00 245; www.zaliuzestau.lt.

Parduoda

936815

Nebrangiai parduoda smėlį, žvyrą, skaldą, gruntą sklypui sukelti, statybinį laužą, juodžemį. Atveža savo transportu. Daro kelius. Tel. 8 654 89 088. 923498

Sienų, grindų apšiltinimas į oro tarpus. Ekovata, termoputa, polistireno granulėmis. 1 kv. m kaina nuo 7 Lt. Konsultuojame, dirbame visoje Lietuvoje. Tel. 8 689 68 528.

Buitinės technikos remontas. Pigiai ir kokybiškai remontuoja skalbykles, šaldytuvus, el. virykles. Garantija. Pensininkams - nuolaida. Tel. 8 674 12 735. Kliento namuose remontuojame visų modelių šaldytuvus ir skalbimo mašinas. Suteikiame garantiją. „Pajūrio buitis“. Tel. 8 612 39 577.

937678

Spalvotųjų metalų ir plieno suvirinimo darbai ceche ir atvykstant pas užsakovą. Gaminame plienines tvoras ir vartus. Tel. 8 650 27 455.

Už prieinamą kainą greitai ir kokybiškai teikiame transporto ir žemės darbų paslaugas Klaipėdos regione. Savivarčiai, vilkikai su puspriekabėmis, buldozeriai, ekskavatoriai. Vandens telkinių ir tvenkinių kasimas, pamatų ir tranšėjų kasimas, pastatų griovimas ir statybinio laužo išvežimas. UAB „Stiebasta“, tel. 8 615 15 345, 8 675 05 299.

Statybos paslaugos

Varžytinės Antstolė Vida Daugirdienė 2012 05 08 11 val. parduoda iš varžytynių Dariaus Šiušo ir Rasos Šiušienės turtą: 2.4900 ha žemės sklypą Klaipėdos r. sav. Kretingalės sen. Girkalių k. Pradinė varžytynių kaina 91 200 Lt. Varžytynių dalyvio įmoka 10 procentų nuo pradinės kainos. Varžytynės vyks antstolės Vidos Daugirdienės kontoroje, Naujoji Uosto g. 8A-28, Klaipėda, informacija tel. (8 46) 312 868. Visi suinteresuoti asmenys, turintys teises į parduodamą turtą, iki varžytynių turi pateikti antstolei savo teises patvirtinančius dokumentus. 936541

Antstolė Vida Daugirdienė 2012 05 08 14 val. parduoda iš varžytynių Dariaus Šiušo ir Rasos Šiušienės turtą: 71.55 kv. m butą su rūsiu Sausio 15-osios g. 11A-3, Klaipėdos m. Pradinė varžytynių kaina 162 000 Lt. Varžytynių dalyvio įmoka 10 procentų nuo pradinės kainos. Varžytynės vyks antstolės Vidos Daugirdienės kontoroje, Naujoji Uosto g. 8A-28, Klaipėda, informacija tel. (8 46) 312 868. Visi suinteresuoti asmenys, turintys teises į parduodamą turtą, iki varžytynių turi pateikti antstolei savo teises patvirtinančius dokumentus. 936554

936177

937218

930987

Sodininkų bendrijos „Šernai“ nariams! 2012 m. balandžio 21 d. 11 val. šaukiamas bendrijos narių eilinis pakartotinis susirinkimas. Su susirinkimo darbotvarke, sprendimų projektais galima susipažinti bendrijos buveinėje (Aušros al. 2A, Žiaukų k., Priekulės seniūnija, Klaipėdos rajonas) ketvirtadieniais ir šeštadieniais 10-14 val. bei bendrijos internetinėje svetainėje adresu www.sbsernai.weebly.com. Susirinkimas vyks S.Daukanto g. 31 (2 aukštas), Klaipėda (Vytauto Didžiojo gimnazija). Informacija teikiama tel. 8 646 92 112 ir (8 46) 213 511. Valdyba.

935592

937654

Statybos firmai reikalingi ventiliuojamo fasado meistrai dirbti Rusijoje. Tel. 8 685 19 687.

AB „KLAIPĖDOS KRANAI“ AKCININKAMS! 2012 m. balandžio 27 d. 15 val. AB „Klaipėdos kranai“, įm. kodas 140576916, buveinė - Šilutės pl. 103, šaukiamas metinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Susirinkimo darbotvarkė: 1. Auditoriaus išvada apie 2011 m. finansinę atskaitomybę ir metinį pranešimą. 2. Bendrovės 2011 m. metinis pranešimas. 3. 2011 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas. 4. 2011 m. pelno (nuostolio) paskirstymo tvirtinimas. Susirinkimo apskaitos diena – 2012 m. balandžio 20 d. Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje. Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatorius ir organas, priėmęs sprendimą sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą, – bendrovės valdyba. Su visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektais ir kitais dokumentus, kurie bus pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui, akcininkai gali susipažinti AB „Klaipėdos kranai“ administracinio pastato 317 kab. nuo 2012 m. balandžio 17 d. darbo dienomis nuo 9 iki 14 val. Susirinkimas vyks AB „Klaipėdos kranai“ administracinio pastato 308 kab., Šilutės pl. 103, Klaipėda. Dalyviai registruojami 2012 04 27 nuo 14.30 val. Prašom turėti asmens dokumentą. Administracija.

931969

935077

Naujai kuriamam draudimo brokerių filialui reikalingi brokeriai ir draudimo specialistai. Tel. 8 696 00 106, 8 698 23 285.

905533

936634

Motyvacinį laišką ir gyvenimo aprašymą (CV) lietuvių kalba su nuoroda „Klaipėdos regiono pardavimo vadybininkas“ siųskite el. p. m.rakauskiene@vilniausdiena.lt. Konfidencialumą garantuojame. Informuosime tik atrinktus kandidatus.

Siūlo darbą

Apdaila, pamatai, mūrijimas, stogai, pjovimas, griovimas, santechnika, elektra, priestatai, rekonstrukcija, plytelės, laminatas, tapetai. Tel. 8 681 25 108.

Dėmesio

937873

935901

Antstolė Vida Daugirdienė 2012 05 08 15 val. parduoda iš varžytynių Eduardo Smilgos ir Jolitos Smilgienės turtą: 0.0750 ha žemės sklypą Jūratės g. 28A/10, Palanga. Pradinė varžytynių kaina 244 800 Lt. Varžytynių dalyvio įmoka 10 procentų nuo pradinės kainos. Varžytynės vyks antstolės Vidos Daugirdienės kontoroje, Naujoji Uosto g. 8A-28, Klaipėda, informacija tel. (8 46) 312 868. Visi suinteresuoti asmenys, turintys teises į parduodamą turtą, iki varžytynių turi pateikti antstolei savo teises patvirtinančius dokumentus. 936817

Akcininkams

Siūlome darbą kambarinei, informacija tel. 8 615 33 092; virėjai (-ui), tel. 8 615 33 054.

Sausas juodalksnio, beržo, ąžuolo, skroblo malkas, lentų galus, dailylentes, statybinę medieną. Tel. 8 698 26 990, 8 684 97 350.

Statome, remontuojame, restauruojame namus, sodo namelius, butus, naudojame savo ir užsakovo medžiagas. Tel. 8 603 00 202.

Prarastą darbo pažymėjimą Nr. 460, išduotą AB „Klaipėdos vanduo“ 2011 01 10 Ilonai Lekstutienei, laikyti negaliojančiu. AB „Klaipėdos vanduo“ administracija.

Informuojame, kad 2012 04 28 10 val. bendrovės vadovo sprendimu šaukiamas UAB „Žavesys“ eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Susirinkimas vyks bendrovės patalpose adresu Nidos g. 1B, Klaipėda. Susirinkimo darbotvarkė: 1. Dėl 2011 metų metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimo. 2. Dėl bendrovės 2011 metų pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimo.

937053

920128

930334

937886

936943

937552

Gipskartonio montavimas, glaistymas, dažymas, plytelių, laminato klojimas ir t.t. Tel. 8 698 49 719, e. paštas info@apdailosfabrikas.lt.

Kita Parduoda

935930

Radiniai Prarasta


17

ketvirtadienis, balandžio 5, 2012

pramogos teatras Klaipėdos dramos teatras Žvejų rūmai (Taikos pr. 70) Bilietai parduodami Žvejų rūmuose dramos teatro kasoje II–VI 10–14 ir 15–18 val., VII 10–15 val. Informacija ir rezervavimas tel. 314 453, www. kldteatras.lt ir www.bilietupasaulis.lt. Balandžio 14 d. 18 val. – J.Kesselring. „Aršenikas ir seni nėriniai“. 2 dalių komedija. Rež. P.Gaidys. Balandžio 20 d. 18 val. – E.E.Schmitt. „Jausmų tektonika“. 2 dalių vaidinimas. Rež. P.Gaidys. Balandžio 22 d. 13 val. – S.Maršak. „Katės namai“. 2 dalių spektaklis. Rež. D.Rabašauskas.

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras (Danės g. 19, www.klaipedosmuzikinis.lt) Balandžio 13 d. 18.30 val. – E.Kalman. „Čardašo karalienė“. 3 veiksmų operetė. Skiriama – senjorams ir studentams. Balandžio 14 d. 18.30 val. – premjera. „Sveikas, Čarli!“. Vodevilis ir šokio spektaklis. Balandžio 15 d. 15 val. – A.Kučinskas. „Bulvinė pasaka“. 2 v. opera vaikams. Balandžio 18 d. 18.30 val. Kolonų salėje – V.Pupšio autorinis vakaras. Balandžio 22 d. 15 val. – atnaujinimo premjera. V.Konstantinovas. „Šimtas princesės pabučiavimų“. 1 v. muzikinis spektaklis vaikams. Balandžio 28 d. 18.30 val. – P.Abraham. „Balius Savojoje“. 3 v. operetė. Balandžio 29 d. 17 val. – Tarptautinei šokio dienai. „Didysis kankanas“. Teatralizuotas koncertas.

restoranai Viešbutis – restoranas „Magnisima“

J. Janonio g. 11, Klaipėda Tel.: 8 610 23 003, 8 615 13 046, 8 46 310 901, www.magnisima.lt Restoranas „Magnisima“ kasdien kviečia pusryčiauti, pietauti bei vakarieniauti jaukioje aplinkoje. Dienos pietūs darbo dienomis nuo 10 Lt. Restorano svečiams suteikiame galimybę nemokamai naudotis Wi–Fi ryšiu. Ruošiame banketus, furšetus, verslo vakarienes, šeimos šventes, gedulingus pietus. Viešbutyje įrengta 17 stilingų kambarių bei konferencijų salė. Maloniai kviečiame apsilankyti!

Nukelta į 18 p.

Kretinga, Birutės g. 19 Tel. 8 612 11 536 www.vienaragiomalunas.lt Praverkite duris į restoraną ir Jus aplankys vienaragio nešama sėkmė ir laimė... Senove ir prabanga dvelkiančioje aplinkoje galėsite mėgautis europietiškais bei „Dvaro“ patiekalais, kelti pobūvius. Mes pasirūpinsime, kad Jūsų šventė būtų nuostabi ir nepakartojama.

gardumynai

Sporto klubas „VS FITNESS“ kviečia išbandyti naujus SKVOŠO KORTUS. Sporto klube išbandysite treniruoklių salę su kardio, vibro treniruokliais bei jaukią sauną su priešpirčiu. Geros nuotaikos suteiks vykstančios aerobikos, stacionarių dviračių, kalanetikos treniruotės, bei teniso užsiėmimai. Šalia mūsų sporto klubo yra erdvi parkavimo aikštelė. Taikos pr. 66A, Klaipėda (PC „Grandus“, 2-ame aukšte) www.vs-fitness.lt Tel.+370 46 24 64 90

Teniso arena

Teatro a. 5, Klaipėda, tel. 395 111, travel@krantas.lt www.krantas.lt AKCIJA KELTŲ BILIETAMS IŠ KLAIPĖDOS 2 KELEIVIAI + AUTOMOBILIS tik 380 Lt! Į kainą įskaičiuotos dvi sėdimos vietos ir vieta automobiliui. Keltų linijos: Klaipėda – Kylis, Klaipėda – Zasnicas, Klaipėda – Karlshamnas KAJUTĖ + AUTOMOBILIS tik 800 Lt! Į kainą įskaičiuota kajutė (1–4 asm.) ir vieta

Klaipėda, Šilutės pl. 48. Tel. +370 657 900 97 info@vakarutenisas.lt, www.vakarutenisas.lt Čia ideali vieta tenisui. Kviečiame apsilankyti vienoje iš geriausių Lietuvoje teniso arenų. Jūsų laukia: puikiai įrengti keturi tarptautinius standartus atitinkantys kortai bei trys įvairių matmenų vaikiškos aikštelės, teniso pamokos suaugusiesiems ir vaikams su treneriais, teniso prekių parduotuvė, kurioje rasite didžiausią teniso prekių pasirinkimą patraukliomis kainomis, bei baras su gaivinančiais gėrimais. Renkame vaikų grupes nuo 5 metų treniruotis į „Vakarų teniso akademiją“. Pasinerkite į nuostabų teniso pasaulį!

gėlės Tik gėlės

Firminė parduotuvė „Pitliaus skanėstai”

„Pitliaus skanėstai“ – smaližiams ir ieškantiems gardžiausio siūlo šakočių, tortų, pyragėlių, sausainių, bandelių, geros kavos, arbatos, karšto ir nekaršto tikro šokolado, ... ir gardžios duonelės. Kepiniai – rankų darbo, tikro skonio, iškepti laikantis geriausių meistrų tradicijų. Užsukite, paragaukite! Mus rasite: „Pitliaus skanėstai“, Tiltų g. 17, Klaipėda

karščiausi kelionių pasiūlymai „Krantas Travel“

Restoranas „Vienaragio malūnas“

Klaipėdos koncertų salė (Šaulių g. 36, tel. 410 566, www.koncertusale.lt) Bilietus platina BILIETAI.LT. Informacija ir bilietų rezervavimas trumpuoju numeriu 1588 (2 Lt/min.). Išsamiau apie repertuarą, taikomas nuolaidas – www.koncertusale.lt. XXXVII festivalis „Klaipėdos muzikos pavasaris“ „Klaipėdos muzikos pavasaris – didingas klasikos skambesys“ Balandžio 5 d. 18 val. – „Dangiškoji garsų vaivorykštė“. Klaipėdos kamerinis orkestras. Meno vadovas M.Bačkus. Klaipėdos choras „Aukuras“. Meno vadovas A.Vildžiūnas. Šiaulių valstybinis kamerinis choras „Polifonija“. Meno vadovas T.Ambrozaitis. Solistai: A.Krikščiūnaitė (sopranas), N.Petročenko (mecosopranas), M.Zinkus (tenoras), L.Mikalauskas (bosas). Dirigentas S.Sondeckis. Bilietai 20, 30, 50 Lt. Nuolaidos galioja. Balandžio 11 d. 18 val. – „Ecco la primavera. Pavasario aidai“. Senosios muzikos ansamblis „Hortus Musicus“ (Estija). A.Mustonen (meno vadovas, smuikas). Bilietai 20, 30, 50 Lt. Nuolaidos galioja. Balandžio 20 d. 18 val. – „Vingriais melodijų keliais“. Lomza Chamber Philharmonic (Lenkija). Meno vadovas ir dirigentas J.M.Zarzycki (Lenkija). Solistas G.P.Kolodziej (baritonas, Lenkija). Bilietai 20, 30 Lt. Nuolaidos galioja. Balandžio 27 d. 18 val. – „Liepsningoji fantazija“. Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras. Meno vadovas ir vyr. dirigentas J.Domarkas. Dirigentas A.Markovič (Austrija). Solistė R.Lipinaitytė (smuikas, Lietuva-Austrija). Bilietai 20, 30, 50 Lt. Nuolaidos galioja. KITI RENGINIAI Balandžio 10 d. 19 val. – „Domino“ teatro premjera „Apie ką kalba vyrai“. Vaidina: J.Gaižauskas, G.Ivanauskas, S.Uždavinys, D.Skamarakas. Bilietais prekiauja Bilietai.lt. Balandžio 12 d. 20 val. – XI tarptautinis džiazo vokalistų konkursas „Jazz voices 2012“. Vokalinio džiazo koncertas. Dalyvaus grupės „Singaz“ ir „Jazz Vision“. Bilietais prekiauja Bilietai.lt. Balandžio 13 d. 17 val. – XI tarptautinio džiazo vokalistų konkurso „Jazz voices 2012“ pusfinalis. Dalyvaus vokalistai iš Anglijos, Japonijos, Rusijos, Italijos, Suomijos, Estijos, Ukrainos, Vengrijos, Rumunijos, Lenkijos, Kroatijos, Turkijos, Latvijos bei Lietuvos. Bilietais prekiauja Bilietai.lt. Balandžio 14 d. 20 val. – XI tarptautinis džiazo vokalistų konkursas „Jazz voices 2012“. Vokalinio džiazo koncertas. 2011 m. „Jazz voices“ Grand Prix laimėtojas „Wojciech Myrczek Quintet“ (Lenkija). Bilietais prekiauja Bilietai.lt. Balandžio 15 d. 16 val. – XI tarptautinio džiazo vokalistų konkurso „Jazz voices 2012“ finalas. Dalyvaus vokalistai iš Anglijos, Japonijos, Rusijos, Italijos, Suomijos, Estijos, Ukrainos, Vengrijos, Rumunijos, Lenkijos, Kroatijos, Turkijos, Latvijos bei Lietuvos. Bilietais prekiauja Bilietai.lt. Balandžio 16 d. 19 val. – komedija „Urvinis žmogus“. Vaidins D.Kazlauskas. Bilietais prekiauja „Tiketa“. Balandžio 19 d. 19 val. – „Domino“ teatro komedija „2 vyrai. 1 tiesa“. Vaidina J.Gaižauskas. Bilietais prekiauja Bilietai.lt.

sportas, sveikata

Keltų linijos: Klaipėda – Kylis, Klaipėda – Karlshamnas *Papildomos sąlygos: – Automobilio aukštis turi būti iki 1,85 m – Bilietai ne rezervuojami, o parduodami iš karto. – Bilietai nekeičiami ir negrąžinami. – Bilietų kiekis kiekviename reise ribotas. – Akcijos galioja kelionėms keltu iki 2012 06 20.

automobiliui.

Daugiau informacijos www.krantas.lt

S.Daukanto g. 20, LT-92135 Klaipėda Bendrasis tel. (8 46) 310 311 arba 1312 Faks. (8 46) 310 488, klaipeda@westexpress.lt Taikos pr. 61 tel. 370 (46) 340980, 370 (46) 343917 akropolis@westexpress.lt, www westexpress.lt

MALJORKA (apgyvendinimas): 7 n. tik 569 Lt/asm.; 14 n. – tik 1243 Lt/asm. Papildomai – skrydis iš Kauno.

KELIONĖS SENJORAMS PIGIAU! IBISA (skrydis iš Varšuvos ir apgyvendinimas): 8 d. kelionė tik 1398 Lt; 15 d. kelionės kaina – 2049 Lt/asm.

Įeina: 4* viešbutis, 2/3 kartų maitinimas, pervežimai, 1 nemokama ekskursija. Kelionių periodas – nuo balandžio 15 d. iki gegužės 20 d. (trukmė – 8/15 d.). Kainos galioja asmenims nuo 55 metų amžiaus ir kartu keliaujančiam asmeniui.

Litamicus

Liepų g. 54b (įvažiavimas į kiemą), Tel./faks. 347112, mob. Tel. 8 614 05 566, klaipeda@tikgeles.lt Jau dirbame ir sekmadieniais! Darbo laikas I–VI nuo 7 val. iki 18 val. VII nuo 10 val. iki 15 val. Didmeninė – mažmeninė prekyba skintomis ir vazoninėmis gelėmis. Šviežios gėlės gaunamos du kartus per savaitę. Laikomos specialiose patalpose, todėl gėlės žydi daug ilgiau. Pas mus platus įvairių gėlių pasirinkimas: gvazdikai nuo 1,5 Lt, rožės nuo 1 Lt. Perkant gėles pakuotėmis – taikomos ženklios nuolaidos. IŠKIRPUS IR PATEIKUS ŠIĄ REKLAMĄ – 5% NUOLAIDA! (netaikoma akcinėms prekėms). Perkančiuosius už 99 Lt vaišinsime kvapnia kava.

Paryžiaus Komunos g. 2, Klaipėda Tel. (8 46) 257 660 El. paštas: klaipeda@litamicus.lt www.litamicus.lt Vizos: Rusijos viza – nuo 240 Lt Baltarusijos viza – nuo 90 Lt Indijos viza – nuo 350 Lt Kinijos viza – nuo 290 Lt bei kitų šalių vizos. Keltų bilietai: Klaipėda – Kylis – nuo 90 Lt/asm. Klaipėda – Karlshamnas – nuo 90 Lt/asm. Ryga – Stokholmas – nuo 110 Lt/asm.

Poilsinės kelionės: Egiptas nuo 1085 Lt/asm. Tenerifė nuo 2080 Lt/asm. Tailandas nuo 3354 Lt/asm. Daugybę puikių kelionių pasiūlymų rasite specializuotoje interneto svetainėje www.kelioniupaieska.lt


18

ketvirtadienis, balandžio 5, 2012

pramogos teatras Žvejų rūmai

(Taikos pr. 70, tel. 300 118) Bilietai parduodami Žvejų rūmų ir visose bilietų platintojų kasose. Balandžio 11 d. 19 val. teatro salėje – Klaipėdos Pilies teatras. A.Barico „Šilkas“. Vaidina N.Savičenko ir R.Šaltenytė. Rež. A.Vizgirda. Bilieto kaina 15 Lt (moksleiviams, studentams ir senjorams 10 Lt). Bilietų platintojas „Tiketa“. Balandžio 14 d. 12 val. teatro salėje – Klounų teatro studija „Dulidu“. Poetinės klounados spektaklis „Bokštas“. Rež. L.Vyšniauskas. Bilietų platintojas 12 Lt. Bilietų platintojas Bilietai.lt. Balandžio 15 d. 12 val. teatro salėje – jaunimo teatras „Be durų“. Spektaklis vaikams „Panama labai graži“. Rež. A.Juškevičienė. Bilieto kaina 10 Lt. Bilietų platintojas „Tiketa“. Balandžio 15 d. 14 val. didžiojoje salėje – Vilniaus mažasis teatras. „Mama katinas“. 2 dalių spektaklis vaikams nuo 5 iki 99 metų. Rež. E.Jaras. Bilieto kaina 20–30 Lt. Bilietų platintojas „Tiketa“. Balandžio 19 d. 19 val. teatro salėje – pantomimos teatras „A“. Spektaklis „Dangaus link“. Pagal H.Hesės monografiją „Pranciškus Asyžietis“. Rež. A.Mažonas. Bilieto kaina 15 Lt (moksleiviams, studentams ir senjorams 10 Lt). Bilietų platintojas „Tiketa“. Balandžio 21 d. 12 val. teatro salėje – Klounų teatro studija „Dulidu“. Lėlių vaidinimas vaikams „Klounas ir pelytė Micė“. Rež. K.Kondrotaitė. Bilieto kaina 8 Lt (renginio diena 12 Lt). Bilietų platintojas Bilietai.lt. Balandžio 21 d. 19 val. didžiojoje salėje – Rusijos teatro ir kino žvaigždės „Gastrolių tango“. 2 dalių komedija. Bilieto kaina 59–139 Lt. Bilietų platintojas „Tiketa“. Balandžio 22 d. 12 val. teatro salėje – jaunimo teatras „Be durų“. Spektaklis vaikams „Kur tas pasaulio kraštas?”. Rež. A.Juškevičienė. Bilieto kaina 10 Lt. Bilietų platintojas „Tiketa“. Balandžio 25 d. 19 val. didžiojoje salėje – Kauno valstybinis muzikinis teatras. L.Adomaitis. „Dulkių spindesys“. 2 dalių šokio spektaklis. Bilieto kaina 33-63 Lt. Bilietų platintojas Bilietai.lt. Balandžio 26 d. 19 val. teatro salėje – Klaipėdos Pilies teatras. D.Fo ir F.Rame komedija „Aš laukiu tavęs, mielasis“. Rež. A.Vizgirda. Bilieto kaina 15 Lt (moksleiviams, studentams ir senjorams 10 Lt). Bilietų platintojas „Tiketa“. Balandžio 28 d. 14 val. teatro salėje – folkloro klubo „Šeimyna“ koncertas ir liaudiška vakaronė. Dalyvauja ansamblis „Baltos ievos“ ir Jokūbavo kaimo kapela. Nemokamai. Balandžio 28 d. 18 val. didžiojoje salėje – Tarptautinei šokio dienai. Teatralizuotas koncertas „Pavasario arabeskas“. Bilieto kaina 5 Lt. Bilietų platintojas „Tiketa“. Balandžio 29 d. 12 val., 15 val. didžiojoje salėje – tarptautinis šokio kolektyvų festivalis „Šokio vizija“. Bilieto kaina 10 Lt (moksleiviams, studentams ir senjorams 5 Lt).

Klaipėdos lėlių teatras (Vežėjų g. 4, tel. 239 932) Balandžio 14 d. 12 val. – lėlių vaidinimas patiems mažiausiesiems „Apapa“. Rež. G.Radvilavičiūtė. Balandžio 15 d. 12 val. – lėlių vaidinimas visai šeimai „Svečiuose pas Klaipėdikių šeimyną“. Rež. R.Bunikytė. Balandžio 20 d. – premjera. Spektaklis suaugusiems „Šalia“. Rež. G.Radvilavičiūtė. Balandžio 21 d. 18 val. – spektaklis visai šeimai „Žirafa su kojinėm“. Rež. G.Radvilavičiūtė. Balandžio 22 d. 12 val. – lėlių vaidinimas „Stebuklingas Pelenės laikas“. Rež. G.Radvilavičiūtė. Balandžio 28 d. 12 val. – spektaklis kūdikiams „Labas, mažyli“. Rež. K.Jurkštaitytė. Balandžio 29 d. 12 val. – spektaklis visai šeimai „Suraskim pasaką“. Rež. L.Beržinienė.

parodos Klaipėdos etnokultūros centras (Daržų g. 10) Iki gegužės 4 d. tautodailininko Klaido Navicko (Vilnius) popieriaus karpinių paroda „Senieji lietuvių dievai, dievybės ir mitinės būtybės“. Nemokamai. Kiekvieną trečiadienį 10–12 val. – konsultacijos kalendorinių švenčių klausimais (etnologė V.Jankūnaitė). Kiekvieną ketvirtadienį 15–16.30 val. – konsultacijos tautinio kostiumo klausimais (dailininkė E.Matulionienė).

KKKC Parodų rūmai (Aukštoji g. 1/Didžioji Vandens g. 2) Iki balandžio 11 d. pirmoji VDA Nidos meno kolonijos menininkų rezidentų iš viso pasaulio paroda. Balandžio 6–gegužės 6 d. K.Inčiūraitė. „Sekimas“. Balandžio 13–gegužės 13 d. LFS Klaipėdos skyrius. Fotografijų paroda „Kiti 3“. Iki 2013 m. – N. ir M.Bumblių projektas „Supermedija“. KŪRYBINIAI UŽSIĖMIMAI Balandžio 7 d. 12 val. šeimų savaitgalis „Velykinis atvirukas“. Balandžio 14 d. 12 val. šeimų savaitgalis „Piešimas parodoje“. Balandžio 21 d. 12 val. šeimų savaitgalis „Stiklo dekoravimas“. Balandžio 28 d. 12 val. šeimų savaitgalis „Piešimas negatyvas“. Būtina iš anksto registruotis tel. 313 691 arba e. paštu virginija@kulturpolis.lt. Užsiėmimų kaina įskaičiuojama į bilieto kainą – vaikams 2 Lt, suaugusiems 4 Lt. RENGINIAI Balandžio 12–14 d. 18 val. – rež. G.Žičkytės filmo „Kaip mes žaidėme revoliuciją“ peržiūra. Bilieto kaina 6 Lt. Balandžio 21 d. 19 val. – eksperimentinės muzikos kūrėjų „Mobilizacija 2012“. Bilieto kaina 10 Lt.

KKKC Meno kiemas (Bažnyčių g. 4) PARODOS Iki balandžio 20 d. Lėlių teatro paroda, skirta teatro 20-mečiui. Edukacinės ekskursijos vyksta susidarius ne mažesnei nei 10 žmonių grupei. Būtina iš anksto registruotis e. paštu klaipedosleles@gmail.com arba tel. 239 932. Edukacinės ekskursijos kaina 1 asmeniui 3 Lt. Balandžio 20–gegužės 4 d. I.Leščinskaitės mokinių apžvalginė darbų paroda. Balandžio 20–gegužės 15 d. paroda „Art Mix“.

Baroti galerija (Aukštoji g. 1) Iki balandžio 18 d. Aurimo Anuso akvarelių paroda „Klaipėda-Memel: prarasto laiko beieškant“.

LDM Prano Domšaičio galerija (Liepų g. 33) Veikia P.Domšaičio tapybos ekspozicija, nuolatinė dailininko marinisto Č.Janušo (1907–1993, JAV) kūrinių ekspozicija „Prie Baltijos ir prie Atlanto“. Iki balandžio 15 d. Klaipėdos Vydūno vidurinės mokyklos moksleivių kūrybinių darbų paroda, skirta mokyklos 20-mečiui. Iki rugsėjo 12 d. „Arbit Blatas. Sugrįžimas į tėvynę“.

bibliotekos

Klaipėdos miesto Klaipėdos miesto savivaldybės savivaldybės viešoji biblioteka

viešoji biblioteka

Girulių filialas-bendruomenės namai (Šlaito g. 10A) – kiekvieną šeštadienį 11 val. veltinio technikos pamokos. Mokytoja E.Mekšėnienė (tel. 8 614 77 377). PARODOS Girulių filialas-bendruomenės namai (Šlaito g. 10A) – iki gegužės 5 d. Klaipėdos moksleivių saviraiškos centro keramikos studija„Žiezdrė“ kartu su menininke iš Vokietijos p. Helga Bing pristatys Velykinę keramikos darbų parodą. „Pelėdžiuko“ filialas (Tilžės g. 11) – iki balandžio 10 d. Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro klubo „Saulutė“ dailės studijos „Kopa“ vaikų piešinių paroda „Gyvenu nepriklausomoje Lietuvoje“. Dailės mokytoja A.Grudzinskienė. Iki balandžio 16 d. Klaipėdos lopšelio-darželio „Kregždutė“ vaikų piešinių parodėlė „Jau pavasaris“. Debreceno filialo Pempininkų vaikų padalinys (Taikos pr. 79/81A) – iki balandžio 15 d. Gedminų pagr. mokyklos 2b ir 3d klasių mokinių darbų paroda „Velykų belaukiant“ (mokytojos S.Jurkevičienė ir R.Sirusienė). Centrinė biblioteka (Turgaus g. 8) – iki balandžio 30 d. R.Kačinskaitės-Romėnės tapybos paroda. Pempininkų filialas (Taikos pr. 79/81A) – iki balandžio 30 d. Klaipėdos Marijos Montessori mokyklos-darželio ikimokyklinio amžiaus vaikų darbų paroda „Draugystės knyga“.

TV programa 6.00 9.00 9.55 11.00

Labas rytas. „Komisaras Reksas“ (N-7) (k). „Forsaitų saga“ (3) (N-7) (k). „Forumas“. Tiesioginė Lietuvos radijo laida. 12.00 Kultūrų kryžkelė. Menora. 12.15 Auksiniai scenos kryžiai. Lietuvos teatro apdovanojimų teikimo iškilmės Lietuvos nacionaliniame dramos teatre (k). 14.50 Žinios. 15.10 „Komisaras Reksas“ (N-7). 16.00 „Meilės skonis“. 17.05 „Senis“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.35, 21.05 Sportas. Orai. 18.45 Nacionalinė paieškų tarnyba. 19.20 „Forsaitų saga“ (4) (N-7). 20.25, 22.10 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 20.55 Verslas. 21.00 Kultūra. 21.15, 22.15 Mūsų dienos – kaip šventė. 22.45 Sporto panorama. 23.15 Vakaro žinios. 23.25 Orai. 23.30 „Senis“ (N-7) (k).

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“. 6.50 „Tomas ir Džeris“ (k). 7.20 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (k). 7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (3) (N-7) (k). 8.50 24 valandos (N-7). 9.45 Žvaigždžių duetai 6. Lemiama kova (k). 12.40 Kažkas atsitiko (N-7) (k). 13.10 „Nickelodeon“ valanda. „iKarli“. 13.40 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 14.10 „Vaikų „Warner Bros.“ „Tomas ir Džeris“. 14.40 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (4) (N-7). 15.40 „Langai III“ (N-7). 16.40 24 valandos (N-7). 17.40 Būk mano meile! (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.11 Sportas. Orai. 19.16 Užkirsk kelią ligai. 19.19 Valanda su Rūta. 21.00 KK2 (N-7). 21.30 Dviračio šou. 22.00 Žinios. Verslas. 22.19 Sportas. Orai. 22.25 Kriminalinė Lietuva (N-7). 22.35 „Mentalistas“ (N-7) (5). 23.35 „Užmirštieji“ (N-7). 0.30 „Teisingumo vykdytojas“ (N-7). 1.25 Sveikatos ABC (k).

6.40 Teleparduotuvė. 6.55 „Beibleidai. Metalinė kova“. 7.25 „Simpsonai“. 7.55 „Svotai“. 9.00 „Meilės sūkuryje“. 10.05 „Moterys meluoja geriau“. 11.00 Šok ir lieknėk 2012. 13.40 Fantastinis nuotykių s. „Būrys“ (1) (JAV, Kanada, 2009 m.). 14.10 „Ančiukų istorijos“. 14.40 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (4). 15.10 „Simpsonai“. 15.40 „Likimo galia“. 16.40 „Meilės triumfas“. 17.40 Ką manai? 18.35 Susitikime virtuvėje. 18.45 TV3 žinios. 19.00 TV3 sportas. 19.05 TV3 orai. 19.10 „Naisių vasara“. 19.40 Paskutinė instancija. 20.30 Žvaigždė policininkas. 21.00 „Vyno kelias“. 21.35 TV3 vakaro žinios. 21.50 TV3 sportas. 21.55 TV3 orai. 22.00 „Gyvenimas“. 23.00 „Geri vyrukai“ (6). 0.00 „Vilko bilietas“. 1.00 „Kalėjimo bėgliai“ (7).

6.30 7.00 7.25 8.00 8.15

Televitrina. Žinios (k). „Nerealu!“ Smagiausios akimirkos. Fantastinis f. „Uibu – pakvaišęs vaiduoklis“ (Vokietija, 2006 m.). 10.00 „Margoša: moterimi negimstama“. 11.00 „Be namų negerai: naujas gyvenimas“. 11.30 „Mentai“ (N-7). 12.30 „Ekstrasensai prieš nusikaltėlius“ (N-7). 13.30 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 14.30 „Pragaro virtuvė“ (N-7). 15.30 „Amerikos talentai“. 16.30 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 17.30 „Tylos riba“ (N-7). 18.00 Žinios. Sportas. Orai. 18.25 „Galileo: norintiems žinoti“.

18.55 „Sąmokslo teorija“. Tiesioginė diskusijų laida. 19.50 Nacionalinė loterija „10 milijonų“. 20.00 Žinios. 20.15 Verslas. 20.19 Sportas. 20.23 Orai. 20.25 Komedija „Lengvi pinigai“ (Kanada, 1998 m.) (N-7). 22.15 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 23.15 „Galileo: norintiems žinoti“. 23.45 Statybų TV. 0.15 „Sveikatos kodas“. Televitrina. 1.15 Bamba“. Interaktyvus šou suaugusiesiems (S).

8.00 8.30 8.45 9.00 11.30

Gustavo enciklopedija. Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė (rusų k.). Miesto kodas (k). Labas rytas (k). „Eurovizijos“ dainų konkurso nacionalinės atrankos finalas (2004 m.) (k). 13.05 Vilniaus knygų mugė 2012. Algirdo Šeškaus trijų knygų „Meilės lyrika“, „Žaliasis tiltas“, „Archyvas (Pohulianka)“ pristatymas (k). 13.30 „Meilės skonis“. 14.25 Lietuvos vaikų ir moksleivių dainų TV konkursas „Dainų dainelė 2012“. 16.05 Kultūra. Aktorius Gediminas Girdvainis (k). 16.25 Aktorės Irenos Kriauzaitės jubiliejui. Kūrybos metas. Apie puikybę, meilę ir mirtį. I. Kriauzaitė (k). 16.55 Žinios (k). 17.10 Miesto kodas. 17.25 Krašto spalvos. 17.55 Gustavo enciklopedija. 18.20 Atvira Lietuvos universitetų žinių lyga „Lyderiai“. 19.10 Baleto solistas Igoras Yebra. Rečitalis LTV studijoje (2000 m.). 19.30 Veidai. Lietuvių dokumentika. „Česlovo Milošo amžius“ (1) (2012 m.). 21.00 „Giminės“. 21.50 Gintarinės batutos meistrai. Juozas Domarkas. 23.30 Muzikos pasaulio žvaigždės. W.A.Mozarto Koncertinė simfonija smuikui, altui ir orkestrui. 0.00 Panorama (k). 0.20 Verslas (k). 0.25 Kultūra (k). 0.30 Sportas (k). 0.35 Orai (k). 0.40 Vakaro autografas (k).

9.45, 14.30 Teleparduotuvė. 10.00, 16.00 „Išlikimas“. 11.00, 15.00 „Konano nuotykiai“. 12.00, 18.00 „Melo teorija“. 13.00, 20.00 „Trečias luitas už Saulės“. 14.00 „Moterų lyga. Vyrai, pinigai ir meilė“. 17.00 „Flešas Gordonas“. 19.00 „CSI Majamis“. 21.00 „Moterų lyga. Vyrai, pinigai ir meilė“. 21.30 Trileris „Atlygis“ (JAV, Vokietija, 2001 m.). 0.00 „CSI Majamis“. 1.00 „Flešas Gordonas“.

8.05, 15.30 Teleparduotuvė. 8.40 „Drakonų kova Z“ (N-7). 9.10 „Supermeno nuotykiai“. 9.35 „Kovotojas Reksas“. 10.05 „Marvel animė. Ernis“ (N-7). 10.30 Būk mano meile! (N-7). 11.30 „Meilės sparnai“. 12.30 „Intrigų dvaras“. 13.30 „Indiškos aistros“. 14.30 „Laukinė širdis“. 16.00 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai (N-7). 17.00 „Pasaulio Guinnesso rekordai“ (N-7). 17.57 Žodis – ne žvirblis (k). 18.00 „Dvigubas gyvenimas“ (N-7). 19.00 „Laukinis gyvenimas“ (3) (N-7). 20.00 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (N-7). 21.00 „Vincentas“ (8) (N-14). 22.30 „Išrinktieji“ (N-14). 23.30 „Pasaulio Guinnesso rekordai“ (N-7).

6.14, 13.00 TV parduotuvė. 6.30, 12.05 Reporteris. 7.20 Lietuva tiesiogiai. 7.55 Negaliu tylėti. 8.55 „Merdoko paslaptys“ (N-7). 10.00 Super L.T. 10.32 Supermargutis. 10.35 Girių takais. 11.05 Ekovizija. Žalioji idėja. 13.30 Šeimų dvikova – „Akropolio“ turnyras.

14.30 Negaliu tylėti. 15.30 „Padūkėlis Eliotas“. 15.45 Dokumentinis f. „Leonardas“ (2) (N-7). 16.10 Dok. f. „Leonardas“ (2) (N-7). 16.00, 17.00, 18.00 Žinios. Orai. 17.20 Lietuva tiesiogiai. 18.20 Super L.T. 18.52 Supermargutis. 19.10 LKL čempionatas. Kauno „Žalgiris“– Vilniaus „Lietuvos rytas“. Tiesioginė transliacija iš Kauno. Per pertrauką – Žinios. 21.00, 0.05 Reporteris. 21.52, 0.57 Orai. 21.55 Lietuva tiesiogiai. 22.30 Super L.T. 23.02 Supermargutis. 23.05 „MAD MEN. Reklamos vilkai“ (N-7). 1.00 Dok. f. „Leonardas“ (2) (N-7).

8.45 Ieškokime geriausio! 9.00 „Balticum TV“ žinios. 9.15 Kultūra +. 9.45, 17.45, 0.55 Humoro laida „Maski šou“. 10.15 „Sakalas ir balandė“ (N-7). 11.15 XV Klaipėdos pilies džiazo festivalis: „Lurrie Bell Chicago Blues“. 12.35 „Pavojingi Ostino Styvenso nuotykiai“. 13.35 Reidas. Eismo įvykių kronika (k). 14.05 Drama „Atviras kelias“ (JAV, 2009 m.). 15.45 „Jūros patruliai“ (N-7). 16.45 „Neišvengiamos katastrofos“ (N-7). 18.15 Kulinarinis šou „Virtuvė ant ratų“ (7). 18.45 „Pražūtingas auksas“. 19.45 Ieškokime geriausio! 20.00 „Balticum TV“ žinios. 20.15 „Apgaulinga tiesa“. 21.15 Kelionių žurnalas „80 gražiausių salų“. 21.45 „Balticum TV“ žinios. 22.00 Drama „Šiaurės rytai“ (Argentina, Prancūzija, Ispanija, 2005 m.) (N-14). 23.55 „Kritinė riba“ (N-7).

7.00 F. „Keleiviai“ (JAV, Kanada, 2008 m.). 9.00 F. „Kad ir kas nutiktų“ (JAV, Prancūzija, 2009 m.). 11.00 Biografinė kriminalinė drama „Kazino Džekas“ (Kanada, 2010 m.). 13.00 F. „Svetimšalis“ (JAV, Vokietija, 2008 m.). 15.00 Romantinė komiška drama „Mes iškeliaujame!“ (JAV, D.Britanija, 2009 m.). 17.00 F. „Miražas“ (Rusija, 2008 m.). 19.00 Romantinė drama „Žmogus, kuris myli“ (Italija, 2008 m.). 21.00 F. „Įsileisk mane“ (D.Britanija, JAV, 2010 m.). 23.00 Romantinė komedija „Kur tas Fredas?“ (Vokietija, 2006 m.). 1.00 Drama „Imtynininkas“ (JAV, Prancūzija, 2008 m.).

10.00 Gyvenk sveikai! 11.00, 14.00 Naujienos. 11.35 „Kriminalinės kronikos“. 12.00 Mados nuosprendis. 13.00 Kitos naujienos. 13.20, 1.10 „Suprasti. Atleisti“. 14.15 „Sužadėtuvių žiedas“. 16.00 „Marijos širdis“. 17.00 Vakaro naujienos. 17.50 Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00, 23.55, 6.50 Lietuvos laikas. 21.05, 3.45 „Atotrūkis“. 22.20 „Trumpas laimingo gyvenimo kursas“. 23.35 Vakaro naujienos. 0.05 „Žvelgiant į naktį“. 0.55 „Žvaigždėlaivis“. 2.10 Komedija „Nepaprasti italų nuotykiai Rusijoje“. 4.35 „Sužadėtuvių žiedas“.

8.45 Televitrina. 9.45, 19.00, 21.00, 23.00 Žinios +. 10.00 Italijos „Serie A“ lyga. „Chievo“–„Inter“. 11.45 Ispanijos ACB krepšinio lyga. Madrido „Real“–„Unicaja“. 13.30 Italijos „Serie A“ lyga. XXX turo apžvalga. 14.30 Adrenalinas. 15.00 Auto-moto. 15.30 Italijos „Serie A“ lyga. Turino „Juventus“– Neapolio „Napoli“. 17.15 Italijos „Serie A“ lyga. „Parma“–Romos „Lazio“. 19.10 Lietuvos krepšinio lyga. Kauno „Žalgiris“–Vilniaus „Lietuvos rytas“. Tiesioginė transliacija (per pertrauką – Žinios +). 21.15 Lietuvos krepšinio lyga. Kauno „Žalgiris“– Utenos „Juventus“. 23.15 Sportas LT.


19

ketvirtadienis, balandžio 5, 2012

įvairenybės kryžiažodis

horoskopai

„Klaipėdos“ skaitytojams savaitės prizą įsteigė „PRINT IT“ spaustuvė kartu su „Eugrimas.lt“ leidykla –

Teisingai išsprendusiems kryžiažodį dovanojame Dale Carnegie knygas „Pakilk ir prabilk!“ ir „Lyderystės menas“.

Dale Carnegie. „Pakilk ir prabilk!“. Tapkite puikiu oratoriumi, kokiu visada norėjote būti! Visi iš karto atpažįstame puikų oratorių, kai tik tokį išgirstame. Atrodo, kad toks žmogus turi tokių savybių – pasitikėjimo savimi, charizmatiškumo, iškalbingumo, erudicijos – kurių stokoja likusieji. Tačiau gebėjimas gerai kalbėti atsistojus priešais kitus yra tik įgūdis, o ne Dievo dovana. Tai reiškia, kad kiekvienas gali to išmokti, jei tik gaus gerų pamokymų. Ši knyga pilna naudingų patarimų, realaus gyvenimo pavyzdžių, įskaitant ir kai kurių pasaulio žymiausių oratorių. Ji yra geriausias viešo kalbėjimo vadovas. Pagrindiniai metodai, kurių išmoksite iš šios knygos, tikrai pravers jums ateityje. Dale Carnegie. „Lyderystės menas“. Kaip paskatinti save ir kitus siekti tobulumo. Patikrinta sėkmės formulė ir nepakeičiama priemonė versle! Vis labiau virtualėjančiame pasaulyje žmonės netenka bendravimo, taip pat ir lyderystės įgūdžių. Nors dar niekuomet jie nebuvo labiau vertinami ir trokštami. Šiandien reikia naujo tipo lyderių – galinčių įkvėpti ir motyvuoti kitus vadovaujantis amžinais lyderystės principais: lankstumu, prisitaikymu, patikimumu, valdžios pasidalijimu. Ši knyga padės identifikuoti jūsų stiprybes bei supažindins su veiksmingomis strategijomis.

Kryžiažodį parengė „Oho“ redakcija.

Spręskite kryžiažodį nuo pirmadienio iki penktadienio, teisingai užpildykite frazės laukelius ir laimėkite savaitės prizą. Savaitės laimėtojas bus išrinktas loterijos būdu iš visų teisingai atsakiusiųjų. Teisingus atsakymus gali-

ma pateikti iki penktadienio 17 val. 1. Frazę siųskite SMS žinute numeriu 1337. Siųsdami žinutę rašykite DIENA (tarpas) KL (tarpas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. Pvz., DIENA KL KLAIPĖDA (žinutės kaina – 1 Lt).

2. Arba iškirpę kryžiažodį su teisingu atsakymu atneškite į „Klaipėdos“ redakciją Naujojo Sodo g. 1A, Klaipėda. Šios savaitės laimėtoją paskelbsime antradienį, balandžio 10 d.

Avinas (03 21–04 20). Užplūs prisiminimai apie jaunystę ar malonius praeities įvykius. Bendraujant su jaunesniais žmonėmis kils nesutarimų ar net agresijos išpuolių. Jei norite jų išvengti, tvardykite emocijas. Jautis (04 21–05 20). Jūsų protas bus ypač aktyvus, tad lengvai įveiksite bet kokias užduotis. Netyčia neįskaudinkite artimiausių draugų, kuriems ši diena galbūt ne tokia puiki. Dvyniai (05 21–06 21). Dabartinė padėtis ar supantys žmonės gali pasirodyti ne tokie, kokių tikėjotės. Galbūt teks įveikti tam tikrus išbandymus. Tai palankus metas kūrybai. Vėžys (06 22–07 22). Šis laikas nėra sėkmingas. Kils pavojus būti suklaidintam. Patirsite psichologinį spaudimą. Todėl kruopščiai atlikite savo tiesiogines pareigas ir neapsikraukite naujomis idėjomis. Liūtas (07 23–08 23). Iškils sunkumų, nesulauksite reikiamo patarimo, o dėl pridarytų klaidų jausitės suirzęs. Verta atsisakyti kolektyvinės veiklos, nes bus sunku rasti sutarimą. Mergelė (08 24–09 23). Laikas pasinaudoti savo kūrybingumu ir vaizduote, kad įgyvendintumėte idėjas. Gebėjimas reikšti savo mintis trauks ir žavės aplinkinius. Svarstyklės (09 24–10 23). Aplinkinių elgesys prieštaraus jūsų nuostatoms. Dar kartą įvertinkite susidariusią padėtį ir kritiškiau pažvelkite ir į save. Pasistenkite atsipalaiduoti – jėgų dar tikrai prireiks. Skorpionas (10 24–11 22). Sprendimai, kuriuos teks priimti darbe, gali prieštarauti jūsų įsitikinimams. Norėsite ką nors keisti, tobulėti. Teks paprakaituoti, norint teisingai pasirinkti – kolektyvo sėkmė ar asmeninis tobulėjimas. Šaulys (11 23–12 21). Jausite šeimos paramą, o namai atrodys saugiausia vieta. Palankus laikas rimtiems pokyčiams ir asmeninėje erdvėje, ir darbe. Ožiaragis (12 22–01 20). Klaidingai įvertinsite karjeros galimybes. Jūsų gyvenime neliko vietos užsiėmimams, kuriuos mėgstate. Atidžiau pažvelgęs į susidariusią situaciją suprasite, kad tai laikini sunkumai, o šiaip viskas kaip ir anksčiau. Vandenis (01 21–02 19). Pastebėsite, kad esate vertinamas dėl gebėjimo susitvarkyti su duotomis užduotimis. Neužrieskite nosies ir nepamirškite padėti kitiems, juk esate apdovanotas ypatingomis galiomis ir galite būti lyderis. Žuvys (02 20–03 20). Puikiai leisite laiką su mylimu žmogumi. Malonūs jausmai, geri santykiai ir artimųjų parama padarys jus laimingą. Diena tikrai puiki, o ir rytoj nenusimato jokių nemalonių staigmenų.


Orai

Artimiausiomis dienomis Lietuvoje numatoma mažiau kritulių nei anks­ tesnėmis, bet labiau sušilti neturėtų. Šiandien temperatūra pakils iki 3–5 laipsnių šilumos. Penktadienio nak­ tį bus iki 6 laipsnių šalčio, dieną 5–7 laipsniai šilumos, kritulių nenuma­ toma. Savaitgalį kritulių vėl bus dau­ giau.

Šiandien, balandžio 5 d.

+3

+5

Telšiai

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (pilnatis)

+4

Šiauliai

Klaipėda

+4

Panevėžys

+4

Utena

+5

6.55 20.22 13.27

96-oji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 270 dienų. Saulė Avino ženkle.

Tauragė

+5

Kaunas

Pasaulyje Atėnai +20 Berlynas +9 Brazilija +27 Briuselis +12 Dublinas +7 Kairas +31 Keiptaunas +26 Kopenhaga +9

kokteilis

Londonas +10 Madridas +15 Maskva +3 Minskas +5 Niujorkas +13 Oslas +8 Paryžius +15 Pekinas +17

Praha +10 Ryga +8 Roma +21 Sidnėjus +25 Talinas +6 Tel Avivas +28 Tokijas +18 Varšuva +9

Vėjas

2–6 m/s

orai klaipėdoje Šiandien

Rytas

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

-1

+5

0

-4

6

-1

+5

+2

+2

5

+3

+6

+3

+2

5

šeštadienį

smal­su, ko­dėl šis rie­du­lys – Vel­ nio ak­muo.

Šiur­po nuo ne­tvar­kos Bu­vo „Kok­tei­ly­je“ ra­šy­ta, kad Tau­ra­ lau­k is ne­pel­ny­tai pa­m irš­tas ir apie po­nų Ri­mo ir Leo­no go­das, kad čia ne­si­lan­ko tu­r is­tai, – rea­ga­vo į ži­nu­tę šia­me mies­to ra­jo­ne gy­ve­nan­t i Da­l ia. – Siū­ly­čiau šiems po­nams daž­niau pa­ si­ž val­g y­t i pro lan­g us. Pir­mie­ji vo­k ie­ čių tu­r is­tai čia lan­kė­si už­per­nai. Di­ džiu­l is au­to­bu­sas, pil­nas tu­r is­tų, sto­ vė­jo vos ne po pa­ties Ri­man­to lan­gais. Bu­vo vo­kie­čiai ir prie Vel­nio ak­mens. Pa­t i­ko. Ste­bė­jo­si tik, kad taip bai­siai vis­kas ap­leis­t a, nors ir bu­vo šioks toks plo­te­l is nu­šie­nau­tas ir vie­nas ki­ tas krū­mas iš­k irs­tas. Ži­no­ma, ne šių gar­bių po­nų ini­cia­ty­va. Jei­g u jie bū­tų tin­ka­mai pa­si­r ū­pi­nę ne tik sa­vo pra­ ban­g io­m is re­z i­den­ci­jo­m is, bet ir Da­ nės slė­n iu, priė­ji­mu prie Vel­n io ak­ mens, upės pa­k ran­te, šian­dien ne­go­ do­tų prie sul­čių stik­l i­nės, kad šit Tau­ ra­lau­k is ne­pel­ny­tai pa­mirš­tas.“

Marijampolė

Vilnius

+5

Alytus

Vardai Balandis, Etelberga, Irena, Krescencija, Rimvydas, Vincentas, Zenonas, Žygintė

balandžio 5-ąją

rytoj

„„Sve­čiai: vo­kie­čių tu­ris­tams bu­vo

+4

+5

1576 m. Kro­k u­vo­je, ne­ da­ly­vau­jant lie­tu­viams, Ste­po­nas Ba­to­ras ka­r ū­ nuo­tas Len­ki­jos ir Lie­tu­ vos ka­ra­liu­mi. 1886 m. gi­mė dai­li­nin­kas, Ma­žo­sios Lie­tu­vos vi­suo­ me­nės vei­kė­jas Ado­mas Bra­kas. Mi­rė 1952 m. 1896 m. Atė­nuo­se (Grai­ ki­ja) pra­si­dė­jo pir­mo­sios pa­sau­lio is­to­ri­jo­je olim­ pi­nės žai­dy­nės. 1939 m. vi­si Vo­k ie­t i­jos vai­kai nuo 10 iki 13 me­tų įsta­ty­mu įpa­rei­go­t i tar­ nau­ti Adol­fo Hit­le­rio jau­ ni­mo or­ga­ni­za­ci­jo­je.

1950 m. gi­mė Ag­net­ha Faelts­kog – šve­dų po­p gru­pės AB­BA na­rė.

1955 m. iš Di­džio­sios Bri­ ta­ni­jos prem­je­ro pa­rei­gų at­si­sta­ty­di­no Wins­to­nas Chur­chil­lis. 1996 m. nu­trau­kę 43 me­ tus tru­ku­sias pa­liau­bas, Šiau­rės Ko­rė­jos da­li­niai įžen­gė į de­m i­l i­ta­r i­z uo­ tą zo­ną. 1998 m. Ja­po­ni­jo­je ati­da­ ry­tas il­giau­sias pa­sau­ly­ je (3911 m) ka­ba­ma­sis til­ tas, su­jun­gęs Si­ko­k u ir Hon­siu sa­las. 2011 m. Ai­r i­jo­je pir­mą kar­tą bu­vo įre­g ist­r uo­ta tos pa­čios ly­t ies po­ros par­tne­rys­tė.

Ve­ly­kų lau­ki­mas ku­pi­nas rū­pes­čių Lauk­da­mi di­džio­ sios pa­va­sa­rio šven­ tės – Ve­ly­kų – dau­ge­ lis ban­do pri­si­min­ti se­ną­sias tra­di­ci­jas ir ieš­ko jų pra­smės bei ban­do pri­tai­ky­ ti skub­riam šian­die­ nos gy­ve­ni­mui.

Mei­lės arit­me­ti­ka Mū­sų gy­ve­n i­me skai­čiai tu­r i ne­pap­ ras­tai svar­bią reikš­mę. Ypač skai­čiai svar­būs mei­lė­je. Va­kar bu­vo apie vie­ ne­tą, šian­dien – apie dve­je­tą. Po jū­sų su­si­ti­ki­mo praė­jo du mė­ne­siai – tai pro­ga pra­dė­t i lai­ky­t i jus tik­ra sta­ bi­lia po­ra, ypač jei­gu vi­sa­da dvie­se ei­ na­te į ki­ną, sve­čius, va­ka­rė­l į ar res­to­ ra­ną! Nei jums, nei jam į gal­vą net ne­ ding­te­l i ki­t i var­dai ir va­r ian­tai. Ma­to­ tės ne re­čiau nei du kar­tus per sa­vai­ tę ir kar­t u lei­d žia­te sa­vait­ga­l ius. Jei­ gu per du mė­ne­sius to­k ie san­t y­k iai tarp jū­sų ne­nu­sis­to­vė­jo, šis ry­šys – at­si­t ik­t i­nis. Fi­z i­nis ar­tu­mas čia ne­tu­ ri jo­k ios įta­kos: se­na­me po­k šte „sek­ sas – dar ne pre­teks­tas su­si­pa­ž in­t i“ yra daug tie­sos.

Links­mie­ji tirš­čiai Sė­d i liūd­nas vy­ras ba­re ir tau­re­lė po tau­re­lės ge­ria deg­ti­nę. Bar­me­nas neiš­ ken­tęs pa­k lau­sė, kas at­si­ti­ko. – Su žmo­na su­si­py­kau. Ji pa­reiš­kė, kad mė­ne­sį su ma­ni­mi ne­kal­bės. – Taip. Įsi­vaiz­duo­ju, kaip tau blo­ga. – Ir ne­sa­kyk! Šian­dien pa­sku­ti­nė die­na. Čes­ka (397 719; šią va­sa­rą Tau­ra­lau­ky­je lan­ky­sis tu­ris­tai ne tik iš Vo­kie­ti­jos, bet ir Ja­po­ ni­jos, Fi­li­pi­nų, Gvi­nė­jos, Ar­gen­ti­nos, Či­lės, Uz­ be­kis­ta­no. Ko­kios dar ša­lies ne­pa­mi­nė­jau?)

„„Sim­bo­lis: svies­ti­nį avi­nė­lį, bū­ti­ną Ve­ly­kų sta­lo at­ri­bu­tą, šei­mi­nin­kės pa­ves­da­vo da­ry­ti vai­kams. 

Dai­va Ja­naus­kai­tė d.janauskaite@kl.lt

Et­no­lo­gai ti­ki­na, kad Ve­ly­kų mū­sų pro­tė­viai lauk­da­vo še­šias sa­vai­tes, nuo pat Už­ga­vė­nių. Pas­ku­ti­nio­ji šio il­go lau­ki­mo sa­ vai­tė va­di­na­ma Di­džią­ja. Ji ku­pi­na dau­gy­bės apei­gų ir dar­bų, ku­riuos bū­ti­na spė­ti at­lik­ti. Iš se­no­lių ži­no­ma, kad pir­mos trys sa­vai­tės die­nos bū­da­vo skir­tos ūkiui su­žiū­rė­ti. Vy­rai sku­bė­da­vo su­tvar­ky­ti kie­mą ir so­dą. Mo­te­rys šveis­da­vo na­mus – vis­kas tu­rė­jo bū­ti iš­plau­ta, iš­va­ly­ta, kad na­mai

kve­pė­tų šva­ra. Steng­ta­si dra­bu­ žius, ku­rie bus pa­dė­ti žie­mai, iš­ neš­ti į lau­ką iš­vė­din­ti ir iš­pur­ty­ti. Kaip tei­gia et­no­lo­gė Gra­ži­na Ka­ džy­tė, Di­dy­sis ket­vir­ta­die­nis yra van­dens die­na. Kar­tais ji dar bū­ da­vo va­di­na­ma šva­riuo­ju ket­vir­ ta­die­niu. Na­mus su­si­tvar­ky­ti bū­ti­na iki Di­džio­jo penk­ta­die­nio – pa­sak pro­ tė­vių, tą die­ną vo­ra­tink­lių grai­by­ ti ne­ga­li­ma, „kad gu­lin­čiam kars­te akių neužk­rės­tum“. Tą­dien kas ga­lė­jo, mau­dė­si at­vi­ ruo­se tel­ki­niuo­se, upė­se. Ypač ge­ rai bū­da­vo nu­si­praus­ti iš ry­tų, nuo

Klai­pė­dos et­no­kul­tū­ros cent­ro nuo­tr.

sau­lė­te­kio pu­sės ati­te­kan­čiu van­ de­niu. Li­go­ti žmo­nės tą­dien sten­ gė­si at­si­kel­ti iki sau­lės te­kė­ji­mo ir iš­si­mau­dy­ti ar bent nu­si­praus­ti at­ vi­ra­me van­dens tel­ki­ny­je. Ti­kė­ta, kad ta­da žmo­gus pa­si­se­mia iš te­ kan­čios sau­lės jė­gos bei tvir­tu­mo, bū­na svei­kas ir gra­žus. Kai ku­riuo­se Lie­tu­vos re­gio­nuo­ se bū­da­vo įpras­ta nuei­ti į pir­tį. Di­dy­sis penk­ta­die­nis – sie­los ap­ si­va­ly­mo, su­si­kau­pi­mo, ap­mąs­ty­ mo die­na. Tą­dien pa­ta­ria­ma pa­bū­ti su sa­ vi­mi, ap­mąs­ty­ti, paa­na­li­zuo­ti sa­ vo gy­ve­ni­mą.

Ti­kė­ta, kad svar­bu ap­gal­vo­ti sa­ vo pra­si­žen­gi­mus, at­si­pra­šy­ti, o su­si­py­kus – su­si­tai­ky­ti, pa­ban­dy­ ti su­vok­ti, ko­dėl ki­tas žmo­gus taip pa­siel­gė. Sie­los ap­va­ly­mas prieš šven­tes ne ma­žiau svar­bus kaip kas­ die­nės kū­no šva­ros pro­ce­dū­ros. Di­dy­sis šeš­ta­die­nis – pil­nas ge­ros nuo­jau­tos. Baž­ny­čio­je pa­šven­tin­tas van­duo ir ug­nis par­ne­ša­mi na­mo. Anks­čiau to­kia ug­ni­mi bu­vo įku­ria­ ma kros­nis ir ga­mi­na­mas mais­tas. Pa­sak G.Ka­džy­tės, šven­tin­tu van­ de­niu šlaks­ty­da­vo na­mus, žmo­nes, lau­kus, gy­vu­lius. Šeš­ta­die­nis mar­ gu­čių mar­gi­ni­mo die­na.

2012-04-05 Klaipeda  

Kri­zės­sle­gia­mų­žmo­nių sa­vi­žu­dy­bės­tam­pa Grai­ki­jos­ir­Ita­li­jos kas­die­ny­be. Le­gen­di­niam „Lie­tu­vos“ žy­giui­– 20­me­tų. P...