Page 1

PIRMAS miesto dienraštis

www.kl.lt

Prezidentė svars­to, ar at­ver­ti R.Pak­sui ke­lią į Sei­mą.

Lietuva 5p.

PirmADIENIS, balandžio 2, 2012

Vo­kie­čiai ma­no, kad A.Mer­kel de­rė­tų kal­bė­ti ne tik su N.Sar­ko­zy, bet ir jo var­žo­vu F.Hollande‘u.

Pasaulis 8p.

Bal­ta­ru­si­jos am­ba­sa­do­rius V.Dra­ži­nas: „Mū­sų stra­te­gi­ja – to­liau di­din­ti kro­vą Klai­pė­dos uos­te.

Jūra 12p.

Vers­lui – kler­kų spąs­tai Dau­gia­bu­čių na­mų pir­muo­se aukš­tuo­ se įsi­kū­ru­sių smul­ kių įmo­nė­lių sa­vi­ nin­kai įsi­ti­ki­nę, kad val­džia su­kur­pė dar vie­ną smul­kio­ jo vers­lo žlug­dy­ mo pla­ną. Keis­da­mi ar pra­dė­da­mi veik­lą vers­li­nin­kai pri­va­ lės kiek­vie­ną kar­tą at­lik­ti bran­gią ir il­gai trun­kan­čią pa­tal­pų pa­skir­ties kei­ti­mo pro­ce­dū­rą.

„Trau­ki­nys ne­ga­lės ve­žio­ti oro.“ Prem­je­ro pa­ta­rė­jas Al­gir­das Ša­ka­lys vi­lia­si, kad kon­tei­ne­ri­nis trau­ki­nys „Mer­ku­ri­jus“ iš Mask­vos ne­grįš ne­pak­rau­tas.

Se­niū­nai­čių rin­ki­mai – su kliū­ti­mis Vir­gi­ni­ja Spu­ry­tė v.spuryte@kl.lt

Kan­di­da­tai į se­niū­nai­čius į Klai­pė­ dos sa­vi­val­dy­bę jau pra­dė­jo ne­šti la­pus su su­rink­tais gy­ven­to­jų pa­ ra­šais, nors juos pri­sta­ty­ti rei­kia tik po mė­ne­sio.

a.aleksejunaite@kl.lt

Rei­kės ir gy­ven­to­jų su­ti­ki­mo

4

Kaina 1,30 Lt

9p.

As­ta Alek­sė­jū­nai­tė

Nuo šių me­tų pra­džios įsi­ga­lio­jo rei­ka­la­vi­mas veik­ti tik Ne­kil­no­ja­ mo­jo tur­to re­gist­re nu­ro­dy­tą pa­ skir­tį ati­tin­kan­čio­se pa­tal­po­se. Šis val­džios rei­ka­la­vi­mas smo­gė dau­giau­sia dau­gia­bu­čių pir­muo­se aukš­tuo­se įsi­kū­ru­sių ma­žų įmo­nių – kir­pyk­lų, gro­žio sa­lo­nų ar ki­to­ kias pa­slau­gas siū­lan­čių fir­mų – sa­vi­nin­kams.

77 (19 378)

„„Iš­mąs­tė: nau­jų rei­ka­la­vi­mų vers­lui vis su­gal­vo­jan­tis biu­rok­ra­ti­nis apa­ra­tas šį­syk pa­spen­dė spąs­tus smul­

kie­siems vers­li­nin­kams. 

būdu.

„Shut­ters­tock“ nuo­tr.

„Ma­nau, jog kan­di­da­tams se­ka­si ne­blo­gai, jie ak­ty­viai ren­ka pa­ra­šus, o kai ku­rie gy­ven­to­jų ap­klau­sos la­ pus jau pri­sta­tė ir į sa­vi­val­dy­bę. Kai ku­riuo­se la­puo­se yra ke­lias­de­šimt, ki­tuo­se – ir 150 pa­ra­šų“, – tei­gė se­ niū­nai­čių rin­ki­mų Klai­pė­do­je ko­mi­ si­jos pir­mi­nin­kė Ali­na Ve­ly­kie­nė. Kan­di­da­tais rin­ki­muo­se yra pa­ tvir­tin­ti 96 klai­pė­die­čiai, ku­rie var­žo­si 54 se­niū­nai­ti­jo­se. Žmo­nėms lei­džia­ma kan­di­da­ tuo­ti ne vie­no­je se­niū­nai­ti­jo­je, to­ dėl kai ku­rie klai­pė­die­čiai tuo ir pa­si­nau­do­jo. Re­kor­di­nin­kas – Vy­ tau­tas Ten­ku­tis, ku­ris yra kan­di­da­ tas į se­niū­nai­čius de­vy­ nio­se se­niū­nai­ti­jo­se.

2


2

pirmADIENIS, balandžio 2, 2012

miestas Pa­lan­giš­kiai su­ren­gė žy­gį

Mi­nė­jo Ver­bų sek­ma­die­nį

Į Rus­nę kvie­tė Šak­tar­pis

Sa­vait­ga­lį Pa­lan­go­je pir­mą kar­ tą su­reng­tas pės­čių­jų žy­gis „Gin­ta­ro ke­lias“. Jis skir­tas Pa­ lan­gos kraš­to pri­jun­gi­mo prie Lie­tu­vos me­ti­nėms – 1921 m. ko­vo 30 d. pa­mi­nė­ti. Per ke­lias va­lan­das pa­jū­riu iki Šven­to­sios žy­gio da­ly­viai pės­čio­mis įvei­kė apie 14 ki­lo­met­rų. Čia juos pa­ si­ti­ko mu­zi­kan­tai.

Va­kar, li­kus sa­vai­tei iki Ve­ly­ kų, mi­nė­tas Ver­bų sek­ma­die­nis. Klai­pė­die­čiai ver­bą, ka­da­gio ar pa­va­sa­ri­nių ža­lu­my­nų puokš­te­lę ga­lė­jo įsi­gy­ti ša­lia baž­ny­čios ar­ ba tie­siog gat­vė­je. Jų bu­vo ga­li­ ma nu­si­pirk­ti ir už ke­lias­de­šimt cen­tų, ir už ke­lis li­tus. Ver­bų sek­ ma­die­nis pri­me­na apie Kris­taus kan­čią prieš įžen­gi­mą į Je­ru­za­lę.

Sa­vait­ga­lį Rus­nės sa­lo­je bu­ vo šven­čia­ma tra­di­ci­nė Šak­tar­ pio – žu­vų ir pa­va­sa­rio – šven­ tė, ku­rio­je ne­trū­ko links­my­ bių. Ne­to­li šven­tės vie­tos bu­ vo įreng­ta sim­bo­li­nė mui­ti­ nė, kei­tu­si pi­ni­gus. Sve­čiai ga­ lė­jo pa­ska­nau­ti ir įsi­gy­ti švie­ žių, rū­ky­tų ar kep­tų žu­vų, bul­ vi­nių bly­nų.

Verslo pulsas Re­m on­t as. Ga­myk­l o­j e „OR­L EN Lie­ tu­v a“ mon­t uo­j a­m as vie­n as ga­l in­ giau­s ių Eu­r o­p o­j e kra­n ų. Vikš­r i­n į kra­n ą į Ma­ž ei­k ių ra­j o­ne esan­č ią naf­ tos per­d ir­bi­mo įmo­n ę at­ve­ž ė 30 vil­ ki­k ų. Šio kra­no ke­l ia­mo­j i ga­l ia – 600 t, o strė­l ės il­g is – 128 m. Ka­p i­t a­l i­n io re­m on­to me­t u juo į 65 m aukš­t į bus ke­l ia­m as 160 t sve­r ian­t is 8 m skers­ mens ka­t a­l i­z i­n io kre­k in­g o reak­to­ riaus ku­p o­l as su cik­l o­n ais. Pa­kė­l i­ mo pro­ce­s as truks apie 12 val. Nau­ jų įren­g i­n io konst­r uk­c i­j ų ir kra­n o mon­t a­v i­m as yra svar­b iau­s i pa­ren­ gia­m ie­j i dar­b ai iki ba­l an­d žio pa­b ai­ go­j e pra­s i­d e­d an­č io ga­myk­l os ka­p i­ ta­l i­n io re­m on­to, jis truks 35 die­n as. Tuo lai­ko­t ar­p iu bus su­s tab­dy­t i vi­s i naf­tos per­d ir­b i­m o ga­m yk­l os įren­ gi­n iai. Prog­n o­z ės. Sta­t is­t i­k os de­p ar­t a­ men­to duo­me­n i­m is, pra­mo­nės įmo­ nių va­d o­v ų ap­k lau­s a pa­ro­d ė, kad pra­m o­n ės pro­duk­c i­j os ga­my­b a ko­ vą ma­ž ė­j o, ta­č iau lė­č iau nei va­s a­ rio mė­n e­s į. Kad ga­m y­b a su­m a­ž ė­ jo, nu­ro­d ė 21 pro­c . ap­k laus­t ų­j ų, kad pa­d i­d ė­j o – 18 pro­c . Pab­l o­g ė­j o ga­m i­ na­m os pro­d uk­c i­j os pa­k lau­s os ver­ ti­n i­m as: ma­ž ą pa­k lau­s ą nu­ro­d ė 43 pro­c . res­p on­den­t ų, pa­k an­k a­m ą – 56 pro­c . Pro­duk­c i­j os ga­my­b os pro­g no­ zė ar­t i­m iau­s iems mė­n e­s iams kur kas ge­r es­n ė nei va­s a­r io mėn. Ga­ my­b os di­d ė­j i­m as pro­g no­z uo­j a­m as be­veik vi­s ų ga­my­b i­n ės veik­l os rū­ šių įmo­n ė­s e, iš­s ky­r us dra­b u­ž ių siu­ vi­m o bei odos ir odos dir­b i­n ių ga­ my­b os įmo­nes. Pro­duk­c i­j os eks­p or­ to pro­g no­z ė pa­n a­š i kaip ir praė­j u­s į mė­ne­s į: jo au­g i­m ą ar­t i­m iau­s iais mė­ ne­s iais nu­m a­to 28 pro­c . res­p on­den­ tų, ma­ž ė­j i­m ą – 11 pro­c . Ar­t i­m iau­s iais mė­n e­s iais dau­g u­m a (84 pro­c .) ap­ klaus­t ų įmo­n ių va­d o­v ų dar­b uo­to­ jų skai­č iaus keis­t i ne­ke­t i­n a, 9 pro­c . ža­d a di­d in­t i. Pa­s iū­ly­m ai. Dar­b o bir­ž a Lie­t u­vos stu­d en­t ams ir moks­l ei­v iams ko­ vo mė­n e­s į pa­s iū­l ė 56 dar­b o vie­ tas, Klai­p ė­d o­j e – tik 4. Uos­t a­m ies­ ty­j e ieš­ko­m a stu­d en­t ų ar moks­l ei­ vių, pa­g ei­d au­j an­č ių dirb­t i san­d ė­l io dar­b i­n in­k u, pre­k y­b os cent­ro sa­l ės dar­b uo­t o­j u, su­v i­r in­t o­j u-lai­v ų kor­ pu­s o su­r in­kė­j u bei vai­k ų lais­v a­l ai­ kio or­g a­n i­z a­t o­r iu­m i. Siū­l o­m i at­l y­ gi­n i­m ai nuo 400 iki 2,5 tūkst. li­t ų. Šiuo me­t u Klai­p ė­d o­j e vi­s iems ki­ tiems as­m e­n ims yra 350 dar­b o pa­ siū­l y­m ų. Krui­z ai. Pla­nuo­j a­m a, kad šie­m et į Klai­p ė­d ą du kar­t us at­p lauks 290 m il­g io su Ita­l i­j os vė­l ia­v a plau­k io­j an­ tis „Cos­t a Pa­c i­f i­c a“. Tai di­d žiau­s ias uos­t a­m ies­t į ap­l an­k y­s ian­t is krui­z i­ nis lai­v as. 2013 m. „Cos­t a Pa­c i­f i­c a“ ke­t i­n a at­p lauk­t i net 6 kar­t us. Šie­ met į Klai­p ė­d ą už­s i­r e­g ist­r a­vo at­ vyk­t i 40 krui­z i­n ių lai­v ų, o 2013 me­ tams – jau 18.

Pri­si­min­ta fi­lant­ro­po veik­la Per vie­no iš­ki­liau­sių se­no­sios Klai­pė­dos fi­lant­ro­pų gim­ta­die­nį Skulp­tū­rų par­ke vy­ko šei­mų šven­tė, ku­rio­je ne­trū­ko ryš­ kias­pal­vių paukš­čių. Sand­ra Lu­ko­šiū­tė s.lukosiute@kl.lt

Va­kar Ma­žo­sios Lie­tu­vos is­to­ri­jos mu­zie­jus klai­pė­die­čius pa­kvie­tė tra­di­ci­nės ar­ba­tos į Skulp­tū­rų par­ ką. Taip pa­gerb­tas vie­nas iš­ki­liau­ sių se­no­sios Klai­pė­dos fi­lant­ro­pų – pirk­lys Ju­lius Liud­vi­kas Vy­ne­ris (1795–1862). Per jo gim­ta­die­nį su­ reng­ta šei­mų šven­tė, ku­riai ruoš­ta­ si pa­sta­ruo­sius du sa­vait­ga­lius. Skulp­tū­rų par­ke, Tau­ti­nių ma­žu­ mų cent­re vy­ko spe­cia­liai ta pro­ga or­ga­ni­zuo­tos kū­ry­bi­nės dirb­tu­vės. Jo­se tė­vai su vai­kais iš kar­to­no ga­ mi­no paukš­čius ir juos spal­vi­no. Per po­rą sa­vait­ga­lių klai­pė­die­ čiai pa­ga­mi­no apie šim­tą dirb­ti­nių spar­nuo­čių. Ki­ti šven­tės da­ly­viai sa­vo ran­ko­mis pa­ga­min­tus paukš­ čius at­si­ne­šė iš na­mų. Va­kar įvai­rių dy­džių ryš­kias­pal­viai paukš­čiai „su­tū­pė“ į me­džius Skulp­ tū­rų par­ke, taip pat iš jų pa­grin­di­nia­ me ta­ke bu­vo su­da­ry­ta alė­ja. Gau­siai su­si­rin­kę vai­kai su tė­vais ga­lė­jo pa­

si­vai­šin­ti ar­ba­ta, spe­cia­liai šia pro­ ga iš­kep­tais sau­sai­niais. Su­si­rin­ku­sie­siems dar kar­tą pri­ min­ta, kas bu­vo J.L.Vy­ne­ris. Per šven­ti­nę eks­kur­si­ją po par­ką vai­ kai taip pat ap­lan­kė šiam fi­lant­ro­ pui skir­tą pa­mink­lą.

Pa­gerb­tas vie­nas iš­ ki­liau­sių se­no­sios Klai­pė­dos fi­lant­ro­ pų – pirk­lys Ju­lius Liud­vi­kas Vy­ne­ris (1795–1862). Per sa­vo gim­ta­die­nį, ba­lan­džio 1-ąją, tur­tin­gas ir ži­no­mas klai­pė­die­ tis J.L.Vy­ne­ris ne­pa­si­tu­rin­čius mies­ to gy­ven­to­jus pa­kvies­da­vo vai­šių. Šią tra­di­ci­ją at­gai­vi­nęs J.L.Vy­ne­ rio lab­da­ros ir pa­ra­mos fon­das ba­ lan­džio 1-ąją sie­kia pa­vers­ti bend­ ruo­me­nės su­si­bū­ri­mo die­na.

„„Spar­nuo­čiai: šven­tės da­ly­viai ap­žiū­rė­jo par­ke esan­čias paukš­čių

skulp­tū­ras. 

Vy­tau­to Liau­dans­kio nuo­tr.

Se­niū­nai­čių rin­ki­mai – su kliū­ti­mis „Pas­k u­t i­n ę pra­š y­m ų 1 da­ly­vau­ti rin­ki­muo­se tei­ki­mo die­ną pa­žiū­rė­jau, ku­rio­

se se­niū­nai­ti­jo­se nė­ra kan­di­da­tų ir nu­spren­džiau jo­se kan­di­da­tuo­ti, kad sa­vi­val­dy­bei ne­rei­kė­tų reng­ti pa­kar­to­ti­nių rin­ki­mų“, – tvir­ti­no V.Ten­ku­tis. Pak­l aus­tas, kaip jam se­ka­s i rink­ti pa­ra­šus, kan­di­da­tas pri­si­ pa­ži­no, kad ak­ty­viai tuo dar net neuž­siė­mė. „Be to, pen­kio­se se­niū­nai­ti­jo­se man rei­kia su­rink­ti tik po vie­ną pa­ ra­šą, nes esu vie­nin­te­lis kan­di­da­ tas. Ar etiš­ka su­rink­ti tik po vie­ną pa­ra­šą? Etiš­ka yra vis­kas, kas le­ga­ lu, o to­kią tvar­ką juk su­kū­rė mies­to val­džia“, – tei­gė V.Ten­ku­tis. Jis tvir­ti­no, jog ki­to­se se­niū­nai­ti­ jo­se, kur yra ne vie­nas kan­di­da­tas, rei­kia su­rink­ti kuo dau­giau gy­ven­ to­jų pa­ra­šų, tad pa­si­telks pa­gal­bi­ nin­kus, kad šie lan­ky­tų klai­pė­die­ čių bu­tus. Kan­di­da­tas į se­niū­nai­čius Sau­ lius Lie­kis taip pat tvir­ti­no dar ne­ pra­dė­jęs ak­ty­viai rink­ti pa­ra­šų, ta­ čiau jau ži­no, kad teks su­si­dur­ti su kliū­ti­mis. „Ko­le­gos, ku­rie jau ėjo per bu­tus, pa­sa­ko­jo, su ko­kio­mis ku­rio­zi­nė­mis

In­for­ma­ci­ja „„Kan­di­da­tai iš sa­vi­val­dy­bės in­ter­

ne­to sve­tai­nės ga­li at­si­spaus­din­ti ar­ba sa­vi­val­dy­bės Vie­no lan­ge­lio ir elekt­ro­ni­nių pa­slau­gų sky­riu­je pa­ siim­ti gy­ven­to­jų ap­klau­sos la­pus ir pra­dė­ti rink­ti klai­pė­die­čių pa­ra­šus. „„Apk­lau­sos la­puo­se tu­ri bū­ti įra­šy­

tas kan­di­da­tą pa­lai­kan­čio žmo­gaus var­das, pa­var­dė, gi­mi­mo me­tai, as­ mens ta­pa­ty­bės kor­te­lės ar­ba pa­so nu­me­ris, ar­ba nau­jo pa­vyz­džio vai­ ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mo nu­me­ris. „„Pa­si­ra­šy­ti už kan­di­da­tą ga­li tik pil­ „„Pa­bai­ga: rin­ki­mų ko­mi­si­ja dve­jus me­tus vi­suo­me­ni­niais pa­grin­dais

dirb­sian­čių se­niū­nai­čių pa­var­des pa­skelbs ge­gu­žės pra­džio­je. 

na­me­čiai fak­tiš­kai to­je se­niū­nai­ti­jo­ je gy­ve­nan­tys klai­pė­die­čiai.

Vy­tau­to Pet­ri­ko nuo­tr.

„„Pa­ra­šus kan­di­da­tai ga­li rink­ti sa­va­

si­tua­ci­jo­mis su­si­du­ria. Vie­na pa­gy­ ve­nu­si mo­te­ris net klau­sė, ar ne­pra­ ras kom­pen­sa­ci­jų už šil­dy­mą, jei pa­si­ra­šys už se­niū­nai­tį. Žmo­nėms trūks­ta in­for­ma­ci­jos, ir tai pa­grin­ di­nė pro­ble­ma“, – tei­gė S.Lie­kis. Jis taip pat svars­tė, jog žmo­nės yra įbau­gin­ti te­le­fo­ni­nių su­kčių, to­dėl ne­bus lin­kę pa­si­ra­ši­nė­ti už se­niū­nai­čius, nes pa­lai­kant kan­di­

da­tą rei­kia at­skleis­ti ne­ma­žai as­ mens duo­me­nų. „Dar vie­na pro­ble­ma – žmo­nės gal­vo­ja, kad val­džia yra blo­gis. Ir nors aiš­ki­ni, kad se­niū­nai­čiai at­ly­ gi­ni­mų ne­gaus, vis tiek esa­me kal­ ti­na­mi, kad pa­di­din­si­me biu­rok­ ra­ti­nį apa­ra­tą“, – apie kliū­tis, su ku­rio­mis ten­ka su­si­dur­ti ren­kant pa­ra­šus, pa­sa­ko­jo S.Lie­kis.

ran­kiš­kai ar­ba pa­si­tel­kę pa­dė­jė­jus. „„Pa­ra­šus kan­di­da­tai tu­ri su­rink­ti ir

sa­vi­val­dy­bei pri­sta­ty­ti iki ba­lan­džio 30-osios. „„Rin­ki­mų re­zul­ta­tai ir iš­rink­tų se­

niū­nai­čių pa­var­dės bus pa­skelb­tos ge­gu­žės 2 d.


3

pirmADIENIS, balandžio 2, 2012

miestas Ati­da­rė Mar­gu­čių mo­kyk­lė­lę

Aš­tun­to­ji per­ga­lė

Jo­niš­ky­je pra­lai­mė­ta

Pa­lan­go­je ati­da­ry­ta ve­ly­ki­nė Mar­gu­čių mar­gi­ni­mo mo­kyk­lė­ lė. Jo­je su­pa­žin­di­na­ma su Ve­ly­ kų tra­di­ci­jo­mis, šei­mos su vai­ kais kvie­čia­mos pa­si­mo­ky­ti įvai­rias­pal­vio kiau­ši­nių mar­gi­ni­ mo, ve­ly­ki­nių puokš­čių bei gė­ lių ga­mi­ni­mo bū­dų. Ma­žie­ji da­ ly­va­vo mar­gu­čių ri­de­ni­mo var­ žy­bo­se.

Klai­pė­dos „Nep­tū­no“ krep­ši­ nin­kai, na­mie 85:59 įvei­kę Kau­ no „Bal­tus“, iš­ko­vo­jo aš­tun­tą per­ga­lę Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­ gos pir­me­ny­bė­se. Staig­me­na bu­vo už­fik­suo­ta Vil­niu­je. „Lie­ tu­vos ry­tas“ 84:86 pra­lai­mė­jo „Kė­dai­nių-Trio­bet“ pen­ke­tu­kui. Kau­no „Žal­gi­ris“ pa­lau­žė Ute­ nos „Ju­ven­tus“ eki­pą 81:60.

Uos­ta­mies­čio „Naf­tos-Uni­ver­ si­te­to“ žai­dė­jai tu­rės žais­ti tre­ čią­sias Na­cio­na­li­nės krep­ši­nio ly­gos čem­pio­na­to ket­virt­fi­na­ lio rung­ty­nes su Jo­niš­kio „De­li­ ka­te­su“. Lai­mė­ję na­mie 74:55, klai­pė­die­čiai su­klu­po at­sa­ko­ mo­sio­se var­žy­bo­se Aukš­tai­ti­jo­ je – 60:73. Le­mia­ma ko­va vyks Klai­pė­do­je, ant­ra­die­nį 19.15 val.

Vals­ty­bės val­do­mų įmo­nių pa­ja­mos au­ go 7 pro­c., pa­skel­bė Ūkio mi­nis­te­ri­ja. Per 2011 me­tų 12 mė­ne­ sių vals­ty­bi­nėms bend­ro­vėms pa­vy­ ko iš­kop­ti iš 2 mln. li­tų nuo­sto­lio ir su­ kaup­ti 183 mln. li­tų pel­ną.

Dienos telegrafas Dar­b ot­var­kė. Šian­d ien uos­t a­m ies­ čio me­ras Vy­tau­tas Grub­l iaus­kas su­ si­t iks su Klai­pė­dos vi­suo­me­nės svei­ ka­tos biu­ro di­rek­to­re dėl svei­ko mies­ to pro­jek­to įgy­ven­d i­n i­mo, at­sa­k i­nės į tie­s io­g i­n ius klai­p ė­d ie­č ių te­le­fo­no skam­bu­čius. Verbinės. Savaitgalį Mažosios Lietu­ vos istorijos muziejuje vyko renginys, kur priminti liaudiški Verbinių papro­ čiai. Liaudies meno kūrėja Viktorija Bi­ tinaitė-Stankevičienė pasidalijo pa­ tirtimi, kada ruošiantis šventei rinkti augalus, patarė, kaip įprastą kadagio puokštelę paversti savitu ir prasmin­ gu pavasario šventės simboliu.

„„Re­zul­ta­tas: „Klai­pė­dos naf­ta“ už­dir­bo re­kor­di­nį pel­ną. 

Vy­tau­to Pet­ri­ko nuo­tr.

Vals­ty­bės įmo­nių pa­ja­mos au­ga As­ta Dy­ko­vie­nė a.dykoviene@kl.lt

„Sno­ras“ pra­dan­gi­no mi­li­jo­nus

Mi­nis­te­ri­jos ži­nio­mis, vals­ty­bės val­do­mų įmo­nių (VVĮ) pa­ja­mos išau­go iki 6,85 mlrd. li­tų, o gry­na­ sis pel­nas sie­kė 79 mln. li­tų. Tai 76 mln. li­tų dau­giau nei prieš me­tus. Pel­nin­gos įmo­nės 2011 m. už­dir­bo 343 mln. li­tų pel­no, o nuo­ sto­lin­gos at­ne­šė 264 mln. li­tų nuo­ sto­lio. Per­nai įmo­nių re­zul­ta­tus nei­gia­ mai pa­vei­kė „Sno­ro“ bank­ro­tas. 20 di­džiau­sių VVĮ pra­ra­do apie 70 mln. li­tų šia­me ban­ke lai­ky­tų lė­šų, to­dėl išau­go jų fi­nan­si­nės veik­los nuo­sto­liai. Ne­pai­sant to, tei­gia­ma, kad VVĮ re­zul­ta­tai pa­ste­bi­mai ge­rė­jo. Tai lė­mė, kad są­nau­dos su­men­ko 1,5 pro­c., t. y. įmo­nės su­tau­pė 33,2 mln. li­tų, o ti­pi­nės veik­los pel­nas ūg­te­lė­jo iki 183 mln. li­tų. Pa­ly­gi­ni­mui: 2010 m. pa­ja­mos bu­vo 0,7 pro­c. ma­žes­nės, o veik­los są­nau­dos au­go 2,4 pro­c.

„Klai­pė­dos naf­to­je“ – re­kor­dai

Pre­li­mi­na­riais duo­me­ni­mis, bend­ ro­vė „Klai­pė­dos naf­ta“ 2011 m. ga­ vo be­veik 15 pro­c. dau­giau pa­ja­mų ir už­dir­bo re­kor­di­nį 45,7 mln. li­tų pel­ną. Tai yra 19 mln. li­tų dau­giau nei 2010-ai­siais. Nors per­nai „Klai­pė­dos naf­ta“ per­py­lė 8 mln. to­nų naf­tos pro­duk­ tų ma­žiau nei 2010 m., ta­čiau ga­vo 141,3 mln. li­tų pa­ja­mų. Tei­gia­ma, kad di­džiau­sias pa­ja­ mas per įmo­nės is­to­ri­ją pa­siek­ti pa­ dė­jo ko­mer­ciš­kai nau­din­gų kro­vos su­tar­čių be tar­pi­nin­kų su­da­ry­mas. Ma­žė­jo ir są­nau­dos

2011-ie­ji re­kor­di­niai kro­vos ir pel­no me­tai bu­vo ir Klai­pė­dos vals­ty­bi­nio jū­rų uos­to di­rek­ci­jai (KVJUD). Per­ nai Klai­pė­dos uos­te per­krau­ta 37 mln. to­nų kro­vi­nių, tai yra 17 pro­c. dau­giau nei 2010 m. Dėl išau­gu­sių kro­vi­nių srau­tų pa­grin­di­nės veik­los pa­ja­mos išau­ go be­veik 13 pro­c. iki 167,6 mln. li­ tų, nors kro­vos įkai­niai bu­vo ma­ žes­ni.

KVJUD su­ma­ži­no veik­los są­nau­ das be­veik 16 pro­c., to­dėl gry­ną­ jį pel­ną pa­vy­ko pa­di­din­ti ket­vir­ta­ da­liu – iki 68,4 mln. li­tų.

40

– tiek pro­c. pa­vy­ko su­ma­žin­ti nuo­sto­lius Lie­tu­vos jū­rų lai­vi­nin­kys­tės bend­ro­vei. Pa­di­di­no par­da­vi­mus

Nuos­to­lį per­nai 40 pro­c. pa­vy­ ko su­ma­žin­ti Lie­tu­vos jū­rų lai­vi­ nin­kys­tės bend­ro­vei. Tai vie­na di­ džiau­sių uos­ta­mies­ty­je vals­ty­bės val­do­mų įmo­nių, ku­rio­je dir­ba 352 dar­buo­to­jai. Laips­niš­kai pe­rei­nan­ti prie di­ des­nes pa­ja­mas ge­ne­ruo­jan­čio

sa­va­ran­kiš­ko lai­vų val­dy­mo, Lie­ tu­vos jū­rų lai­vi­nin­kys­tė pa­di­di­ no par­da­vi­mus be­veik 26 pro­c. iki 78,2 mln. li­tų. Gry­ną­jį nuo­sto­lį pa­vy­ko su­ma­ žin­ti 21,6 mln. li­tų, 2010-ai­siais jis sie­kė 39 mln., o 2011 m. – 17,5 mln. li­tų. Nuos­to­lius kei­tė pel­nas

Vals­ty­b ės val­d o­m o­je Pa­l an­gos oro uos­to įmo­nė­je 2011 m. ke­lei­ vių skai­čius išau­go 8 pro­c. iki 111 tūkst., o lėk­tu­vų skry­džių skai­čius smuk­te­lė­jo 6 pro­c. – iki 3 tūkst. Tei­gia­ma, kad įmo­nės re­zul­ta­ tai la­biau­siai ge­rė­jo pa­sku­ti­niais 2011 m. mė­ne­siais dėl SAS pra­ dė­tų skry­džių į Os­lą ir pa­di­din­to vie­tų skai­čiaus skry­džiuo­se į Ko­ pen­ha­gą. Skel­bia­ma, jog par­da­vi­mo pa­ ja­mos ki­lo be­veik 5 pro­c. – iki 3,9 mln. li­tų. Pa­lan­gos oro uos­te per­nai nuo­ sto­lius pa­kei­tė 95 tūkst. li­tų pel­nas, nors dar 2010 m. bu­vo 95 tūkst. li­ tų nuo­sto­lių.

Ak­ci­ja. Ko­vo 31 die­ną Lie­t u­vo­je ir vi­ sa­me pa­s au­ly­je bu­vo pa­m i­nė­ta „Že­ mės valanda”. Šiais me­t ais ak­c i­jo­je da­ly­va­vo 150 vals­t y­bių ir 6525 mies­ tai, tarp jų ir Pa­lan­ga. Kiek­v ie­na­me mies­te va­lan­dai už­ge­so švie­sos. Ku­ ror­te bu­vo iš­jung­tas jū­ros til­to ap­švie­ ti­mas. Pas­k ai­tos. Klai­p ė­dos vi­s uo­me­nės svei­k a­tos biu­ras bū­s i­mus tė­ve­l ius kvie­č ia į nau­jas „Tė­ve­l ių mo­k yk­los“ pa­skai­t as. Be įpras­t ų mankš­t ų, pa­ skai­tų apie gim­dy­mą, kū­di­kio prie­žiū­ rą, mai­t i­n i­mą, siū­lo­ma ir nau­jo­vė – re­ lak­sa­ci­nė mu­z i­kos va­lan­dė­lė. Į už­siė­ mi­mus rei­k ia re­g ist­r uo­t is iš anks­to: (8 46) 23 47 96, mob. tel. (8 612) 30 179. Mir­t ys. Šeš­t a­d ie­n į Ci­v i­l i­nės met­r i­ ka­ci­jos sky­r iu­je už­re­g ist­r uo­tos dvie­ jų klai­pė­d ie­čių mir­t ys. Mi­rė Ie­va El­zė Bart­k ie­nė (g. 1924 m.), Leo­ka­d i­ja Ma­ žei­k ie­nė (g. 1948 m.). Nau­ja­g i­m iai. Per sta­t is­t i­nę pa­rą pa­ gim­dė 6 mo­te­r ys. Gi­mė 3 mer­gai­tės ir 3 ber­n iu­kai. Grei­to­j i. Va­kar iki 17 val. grei­to­s ios pa­gal­bos me­d i­kai su­lau­kė 59 iš­k vie­ ti­mų. Me­d i­k ai va­ž ia­vo į baž­ny­č ias, kur pa­mal­dų me­t u žmo­nėms tap­da­ vo blo­ga, tei­kė pa­gal­bą ser­gan­t iems lė­t i­nė­m is li­go­m is.

Skau­tai so­di­no pu­šis gais­ra­vie­tė­je Sand­ra Lu­ko­šiū­tė s.lukosiute@kl.lt

Prieš ke­le­rius me­tus iš­de­gu­sia­me Smil­ty­nės miš­ko plo­te šį pa­va­sa­rį pa­so­din­ti pir­mie­ji me­de­liai.

Sa­vait­ga­lį Smil­ty­nė­je su­reng­ta pir­ mo­ji šie­met me­de­lių so­di­ni­mo ak­ ci­ja. Pa­so­din­ti pu­še­lių pa­si­šo­vė uos­ta­mies­čio skau­tai. So­di­ni­mą or­ga­ni­za­vęs Smil­ty­ nės gi­ri­nin­kas Al­gi­man­tas Lau­ ri­nai­tis paaiš­ki­no ir pa­ro­dė, kaip rei­kia so­din­ti me­de­lius, pa­pa­sa­ ko­jo apie miš­ko prie­žiū­ros dar­bus,

Pu­še­lės pa­so­din­ tos Smil­ty­nės miš­ko plo­te, kur prieš še­še­ rius me­tus ge­gu­žės pra­džio­je ki­lo di­de­ lis gais­ras. šio­je vie­to­vė­je au­gan­čias pu­šis. Per po­rą va­lan­dų skau­tai pa­so­di­no 500 pu­še­lių. Kaip pa­sa­ko­jo Lie­tu­vos Skau­ti­jos Pa­ma­rio tun­to va­do­vas Ge­di­mi­nas Ruš­kys, pir­mą kar­tą to­kio­je ak­ci­jo­

je da­ly­va­vę vai­kai bei paaug­liai ne­ sto­ko­jo ge­rų įspū­džių. Pu­še­les so­di­no skau­tai nuo 9 iki 15 me­tų kar­tu su sa­vo va­do­vais. Jie da­vė star­tą me­džių so­di­ni­mo se­zo­ no pra­džiai. Pu­še­lės pa­so­din­tos Smil­ty­nės miš­ko plo­te, kur prieš še­še­rius me­tus ge­gu­žės pra­džio­je ki­lo di­ de­lis gais­ras. Jis iki šiol va­di­na­mas šimt­me­ čio gais­ru. Tuo­met iš­de­gė apie 235 ha miš­ko. Tad kas­met klai­pė­die­čiai įtrau­kia­mi į me­de­lių so­di­ni­mo ak­ ci­jas, pa­de­dan­čias įkvėp­ti gy­vy­bės iš­de­gu­sia­ja­me miš­ko plo­te.

„„Ak­ci­ja: per ke­lias va­lan­das skau­tai pa­so­di­no net 500 pu­še­lių. 

Ge­di­mi­no Ruš­kio nuo­tr.


4

pirmadienis, balandžio 2, 2012

miestas

Vers­lui – kler­kų spąs­tai

Komentarai

Ge­di­mi­nas Po­cius Klai­pė­dos sa­v i­val­dy­bės Sta­ty­bos lei­d i­mų ir sta­t i­n ių prie­ž iū­ros sky­r iaus ve­dė­jas

V

ers­las yra vers­las, iš jo juk mes ir gy­ve­na­me. Gal šiuo at­ve­ju ir per­lenk­ta laz­da. Re­ gist­r ų cent­re pa­si­keis­t i pa­ skir­t į nė­ra su­dė­t in­ga, ta­čiau iki to dar daug ką rei­kia pa­da­ry­ti, ir tai kai­nuo­ja ne­ma­žus pi­ni­gus. Su­ma­nęs veik­lą, fi­zi­ nis ar ju­ri­di­nis as­muo pir­miau­sia pa­ren­ gia pro­jek­ti­nį pa­siū­ly­mą ir jį ap­svars­to su na­mo bend­ra­tur­čiais. Ga­vus gy­ven­ to­jų pri­ta­r i­mą, ruo­šia­mas pa­tal­pų re­ konst­ruk­ci­jos pro­jek­tas ir sa­vi­val­dy­bė­ je gau­na­mas sta­ty­bos lei­di­mas. Bai­gus sta­ty­bos dar­bus, rei­k ia pa­tal­pas už­re­ gist­ruo­ti. Daž­niau­siai pro­ble­ma to­kiems vers­li­nin­kams iš­ky­la tuo­met, kai veik­la nu­trau­kia­ma – pa­vyz­džiui, kir­pyk­la nu­ trau­kė veik­lą, o pa­tal­po­se no­ri įsi­kur­ti odon­to­lo­gas. To­k ia pa­tal­pų pa­skir­t ies kei­ti­mo pro­ce­dū­ra tik­rai ga­li kai­nuo­ti ne vie­ną de­šim­tį tūks­tan­čių, ta­čiau juk pa­ tal­pos kei­čia­mos iš pa­grin­dų. Įs­ta­ty­mas nu­ma­to, kad pa­tal­pos tu­ri bū­ti nau­do­ja­ mos pa­gal pa­skir­t į, ta­čiau mū­sų pi­l ie­ čiai ne­si­sten­gia va­do­vau­tis įsta­ty­mu, o iš pri­gim­ties ieš­ko, kaip jį apei­ti. Kad įsta­ ty­mas bū­tų vyk­do­mas, su­gal­vo­tas tam tik­ras prie­var­tos me­cha­niz­mas. Ad­mi­ nist­ra­ci­nių tei­sių pa­žei­di­mų ko­dek­sas nu­ma­to bau­das, jei ne­si­lai­ko­ma įsta­ty­ mo. Ta­čiau ar pa­tal­pos ati­tin­ka nu­sta­ty­ tą pa­skir­tį, nė­ra kam tik­rin­ti. Tai lyg ir tu­ rė­tų bū­ti sa­vi­val­dos pre­ro­ga­ty­va, ta­čiau sa­vi­val­dy­bė­je yra vie­nas ar du tar­nau­to­ jai, ku­rie dar tu­ri tik­rin­ti daug ki­tų da­ly­ kų. Ta­čiau tai nė­ra ma­si­niai pa­žei­di­mai. O ir ne­sa­me už­fik­sa­vę.

„„Smū­gis: A.Mi­leš­ka įsi­ti­ki­nęs, kad kiek­vie­nas ap­ri­bo­ji­mas tik žlug­do

smul­kių­jų vers­li­nin­kų ga­li­my­bę kon­ku­ruo­ti su di­džiau­siais pre­ky­bos tink­lais.

1

Už gal­vos grie­bia­si ir to­ kių pa­tal­pų sa­vi­nin­kai, ku­rie ver­čia­si ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to nuo­ma. Kiek­vie­ną kar­tą iš­nuo­mo­ da­mi pa­tal­pas skir­tin­ga veik­la už­ sii­man­čioms įmo­nėms, jie pri­va­lės pa­keis­ti pa­tal­pų pa­skir­tį. „Vėl ker­ta­ma per pa­čius ma­žiau­ sius, smul­kiau­sius vers­li­nin­kus ir ne­gal­vo­ja­ma, kad jiems tai bus pa­ pil­do­mos iš­lai­dos. Juk smul­kie­ji vers­li­nin­kai yra jaut­riau­sia gran­dis, ku­ri ša­lies eko­no­mi­kai tu­ri di­džiu­lę įta­ką“, – pa­ste­bė­jo Klai­pė­dos ap­ skri­ties vers­lo darb­da­vių aso­cia­ci­ jos va­do­vas Aras Mi­leš­ka.

Vers­li­nin­kai aiš­ki­na, kad pa­tal­ pų pa­skir­ties pa­ kei­ti­mas jiems ga­li kai­nuo­ti net ir 10 ar 20 tūkst. li­tų.

Vers­li­nin­kai svars­to, ar tūks­tan­ čius kai­nuo­jan­ti pro­ce­dū­ra iš tie­sų at­neš di­des­nės tvar­kos. Bai­mi­na­ma­si, kad šių nuo­sta­tų ne­bus įma­no­ma įvyk­dy­ti, nes kas kar­tą keis­da­mi pa­tal­pų pa­skir­tį vers­li­nin­kai tu­rės gau­ti dau­gia­bu­ čio gy­ven­to­jų su­ti­ki­mą. „Vals­ty­bė tu­ri su­da­ry­ti pa­lan­ kias są­ly­gas smul­kie­siems vers­li­ nin­kams, ta­čiau val­džia ne­gal­vo­ja, kaip pa­leng­vin­ti naš­tą, o ją pa­pil­ do­mai už­krau­na“, – kri­ti­kos žo­ džių ne­gai­lė­jo A.Mi­leš­ka. Lau­kia vir­ti­nė pro­ce­dū­rų

Klai­pė­dos ap­skri­ties vers­lo darb­ da­vių aso­cia­ci­jos va­do­vas pa­ste­bė­ jo, kad kas­met at­si­ran­dan­tys nau­ji įvai­rūs rei­ka­la­vi­mai smul­kie­siems vers­li­nin­kams juos smuk­do. „Iš to iš­lo­šia tik stam­bu­sis vers­ las, pa­vyz­džiui, stam­bie­ji pre­ky­ bos cent­rai. Są­ly­gos smul­kia­jam vers­lui Lie­tu­vo­je ir taip yra griež­ tos. Juk pa­ka­ko įsta­ty­mų hi­gie­nos ir ko­ky­bės už­tik­ri­ni­mui“, – ti­ki­no A.Mi­leš­ka. Smul­kie­ji vers­li­nin­kai tei­gia, kad to­kia tvar­ka truk­dys jiems tai­ky­

tis prie rin­kos – bus sun­ku iš­kel­ ti vers­lą į ki­tą mies­to da­lį ar­ba, pa­ mė­gi­nus vie­ną veik­lą, tu­ri­mo­se pa­tal­po­se ryž­tis už­siim­ti ki­ta. Jei pa­tal­pų pa­skir­ties kei­ti­mas už­truk­tų neil­gai, vers­li­nin­kai dar ne­si­pik­tin­tų, ta­čiau, vyk­dy­da­mi rei­ka­la­vi­mus, įmo­nių sa­vi­nin­kai tu­rės reng­ti pro­jek­tus, kvies­ti ma­ ti­nin­kus ir, tik Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to re­gist­re pa­kei­tę pa­tal­pų pa­skir­tį, su tu­ri­mais do­ku­men­tais ga­lės bels­tis į Vi­suo­me­nės svei­ka­tos cent­rą hi­ gie­nos pa­so. „Su­mo­kė­ję mo­kes­čius, įsi­gi­ję lei­di­mus, žmo­nės juk ne­ga­lės vys­ ty­ti veik­los. Va­di­na­si, žmo­nės tie­ siog bus pri­vers­ti ne­dirb­ti, ne­mo­ kės mo­kes­čių. Eko­no­mi­nės lo­gi­kos čia aš ne­ma­tau“, – ne­slė­pė A.Mi­ leš­ka. Klai­pė­dos ap­skri­ties vers­lo darb­ da­vių aso­cia­ci­jos tei­gi­mu, Klai­pė­ do­je smul­ku­sis vers­las ir taip yra ge­na­mas iš įvai­rių sek­to­rių. „Klai­pė­dos se­na­mies­tis mer­ di. Da­bar smul­kia­jam vers­lui bus nau­jas iš­ban­dy­mas – au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo pa­pil­do­mas ap­mo­kes­ti­ ni­mas. Tai vers­li­nin­kus ska­tins ei­ti į ki­tą ap­lin­ką. Trau­kian­tis smul­kia­ jam vers­lui, ma­žė­ja žmo­nių per­ ka­mo­ji ga­lia. Šia­me sek­to­riu­je juk dir­ba dau­giau­sia žmo­nių, čia juk leng­viau­sia įkur­ti dar­bo vie­tas“, – ti­ki­no A.Mi­leš­ka. Nei­gia­mi po­ky­čiai smul­kia­ja­me vers­le esą ga­li net pa­ska­tin­ti emig­ ra­ci­ją. Ne­ga­vo hi­gie­nos pa­sų

Klai­pė­dos vi­suo­me­nės svei­ka­tos cent­ro di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ ja ir Dar­bo or­ga­ni­za­vi­mo sky­riaus ve­dė­ja Ra­mu­tė Vai­čiu­lie­nė ti­ki­no, kad klai­pė­die­čiai, nors ir van­giai, ta­čiau jau ėmė vars­ty­ti Svei­ka­tos cent­ro du­ris su pra­šy­mais įsi­gy­ti nau­jus hi­gie­nos pa­sus. „Da­lis įmo­nių jau mė­gi­na keis­ ti pa­tal­pų pa­skir­tį, ta­čiau tik la­bai ma­ža da­lis. Daug pa­tal­pų ati­tin­ka rei­ka­la­vi­mus. Atei­na kir­pyk­lų sa­ vi­nin­kai, ku­rių hi­gie­nos pa­sas dar ne­pa­si­bai­gęs, ta­čiau jie nė­ra pa­ kei­tę pa­tal­pų pa­skir­ties. Pa­gal ga­ lio­jan­čią tvar­ką mes jiems su­pap­ ras­tin­tai dar iš­duo­da­me hi­gie­nos pa­są. Ta­čiau in­for­muo­ja­me sa­vi­

Da­li­ja Sta­siu­vie­nė

Klai­pė­dos vi­suo­me­nės svei­ka­tos cent­ro di­rek­to­r iaus pa­va­duo­to­ja

K „„Naš­ta: ant dau­gia­bu­čių na­mų pir­muo­se aukš­tuo­se įsi­kū­ru­sių ma­žų

įmo­nių pe­čių už­griu­vo dar vie­nas val­džios rei­ka­la­vi­mas, ku­ris kai­nuos tūks­tan­čius li­tų. Vy­tau­to Liau­dans­kio nuo­tr.

val­dy­bės Sta­ty­bos lei­di­mų ir sta­ti­ nių prie­žiū­ros sky­rių, kad pa­tal­pos yra nau­do­ja­mos ne pa­gal pa­skir­tį“, – tei­gė R.Vai­čiu­lie­nė. Klai­pė­do­je nuo me­tų pra­džios iš­duo­ta be­veik 90 hi­gie­nos pa­sų, apie de­šim­čiai in­te­re­san­tų bu­vo at­si­sa­ky­ta iš­duo­ti hi­gie­nos pa­są. Re­gist­ro pa­žy­ma – 10 li­tų

Vers­li­nin­kai aiš­ki­na, kad pa­tal­ pų pa­skir­ties pa­kei­ti­mas jiems ga­li kai­nuo­ti net ir 10 ar 20 tūkst. li­tų. Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to sa­vi­nin­ kai įsi­ti­ki­nę, kad tol, kol jie ieš­kos nuo­mi­nin­kų sa­vo pa­tal­poms, bū­tų lei­džia­ma dek­la­ruo­ti nau­do­ji­mą­si pa­tal­po­mis pa­gal fak­tą, o mo­kes­ čiai skai­čiuo­ja­mi kaip už gy­ve­na­ mo­sios pa­skir­ties pa­tal­pas. Vals­ty­b i­n ės įmo­n ės Re­g ist­ rų cent­ras at­sto­vas spau­dai Ai­das Pet­ro­šius ti­ki­no, kad Klai­pė­dos sky­rius kiek­vie­ną mė­ne­sį už­re­gist­ ruo­ja ke­lis šim­tus ka­dast­ri­nių duo­ me­nų pa­kei­ti­mo at­ve­jų.

Ta­čiau duo­me­nų ba­zė­je neį­ma­ no­ma iš­skir­ti, kiek at­lik­ta pa­tal­pų pa­skir­ties kei­ti­mo ope­ra­ci­jų. „Ne­pas­te­bė­jo­me, kad pa­sta­ruo­ ju me­tu bū­tų pa­dau­gė­ję ka­dast­ro duo­me­nų re­gist­ra­vi­mo at­ve­jų, to­ dėl da­ry­tu­mė­me iš­va­dą, kad ar­ba ne­si­krei­pė, ar­ba krei­pė­si la­bai ne­ žy­mi da­lis vers­li­nin­kų“, – ti­ki­no A.Pet­ro­šius. Ka­dast­ro duo­me­nų pa­kei­ti­mas Re­gist­rų cent­re kai­nuo­ja 10 li­tų. „Bet iki tol vers­li­nin­kas tu­ri sa­ vi­val­dy­bė­je pa­si­tvir­tin­ti pa­reng­ tą pa­tal­pų pro­jek­tą, ta­da iš ma­ ti­nin­ko už­sa­ko­ma ka­dast­ro by­la. Jo­je tu­ri bū­ti nu­ma­ty­ta pa­keis­ ta pa­tal­pų pa­skir­tis. Kiek tai kai­ nuo­ja, aš ne­ži­nau“, – tei­gė A.Pet­ ro­šius. Tre­čias do­ku­men­tas, ku­ris tu­ri bū­ti pri­sta­ty­tas Re­gist­rų cent­rui, – Vals­ty­bi­nė te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos ins­pek­ci­jos iš­duo­ta dek­la­ ra­ci­ja, kad pa­tal­pos yra pri­tai­ky­tos pa­keis­tai pa­skir­čiai.

lai­pė­do­je kol kas di­de­lių pro­ ble­mų dar ne­s i­jau­č ia, nes uos­ta­mies­ty­je pir­muo­siuo­se dau­g ia­bu­čių na­mų aukš­tuo­ se daž­niau­siai ku­ria­si gro­žio pa­slau­gas tei­k ian­čios ar­ba svei­ka­tos prie­ž iū­ros veik­la už­s ii­man­č ios įmo­nės. Mies­te yra tik pa­vie­nių at­ve­jų, kai ne­bu­vo pa­ keis­ta pa­tal­pų pa­skir­t is. Nuo šių me­tų pra­dė­jus ga­lio­ti šiam rei­ka­la­vi­mui, gy­ ve­na­muo­siuo­se na­muo­se įsi­k ū­r u­sios įmo­nės pro­ble­mų ne­su­lau­kė. Su­dė­t in­ giau su tais, ku­r ie įsi­k ū­rė vi­suo­me­n i­ niuo­se pa­sta­t uo­se, kur nuo­mo­ja­mos pa­tal­pos įvai­r iai veik­lai. Pa­si­tai­ko at­ ve­jų, kai įmo­nė ne­ga­li vyk­dy­ti veik­los, nes ne­pa­keis­ta pa­tal­pų pa­skir­tis. Pa­vyz­ džiui, bu­vu­sia­me biu­re įsi­kū­rė kir­pyk­la. Par­duo­tu­vėms ne­rei­kia hi­gie­nos pa­sų, jų nau­ja tvar­ka ne­lie­čia. Ta­čiau į bu­vu­ sias ba­tų par­duo­tu­vės pa­tal­pas kir­pyk­la įsi­kraus­ty­ti ne­ga­li, rei­kės keis­ti pa­tal­pų pa­skir­tį. Iš vi­so yra ne­ma­žai pa­tal­pų pa­ skir­čių – gy­dy­mo, pa­slau­gų, mai­ti­ni­mo, trans­por­to, pre­ky­bos, ad­mi­nist­ra­ci­nės, moks­lo, kul­t ū­ros, san­dė­l ia­v i­mo, spor­ to, re­li­gi­nės, poil­sio bei ga­my­bos ir pra­ mo­nės. Prob­le­mų ky­la tik dėl as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gas tei­kian­ čių įmo­nių ar­ba rea­bi­li­ta­ci­jos gy­dyk­lė­ lių, ku­rios no­ri veik­ti ad­mi­nist­ra­ci­nė­se ar pre­ky­bi­nė­se pa­tal­po­se. Šio įsta­ty­mo nuo­sta­tos įsi­ga­lio­jo tik nuo šių me­tų pra­ džios. Vers­li­nin­kai tei­kė daug pa­sta­bų, ta­čiau, mū­sų nuo­mo­ne, as­mens prie­ žiū­ros, ug­dy­mo pa­slau­gos ne­tu­r i bū­t i tei­kia­mos bet ko­kio­se pa­tal­po­se. Tie­sa, ne vi­soms veik­loms rei­ka­l in­gas hi­g ie­ nos pa­sas. Be­je, yra išim­čių ir dėl pa­tal­ pų pa­skir­ties kei­ti­mo.


5

pirmADIENIS, balandžio 2, 2012

lietuva kl.lt/naujienos/lietuva

Lie­tu­viš­kos dar­žo­vės – vie­ša­sis in­te­re­sas?

Vals­ty­bės va­do­vė Da­lia Gry­baus­kai­ tė svars­to, ve­tuo­ ti ar pa­si­ra­šy­ti įsta­ ty­mą, ku­ris at­ver­ tų ke­lią į Sei­mą per ap­kal­tą iš pre­zi­den­ to po­sto pa­ša­lin­tam Ro­lan­dui Pak­sui.

Vy­riau­sy­bei siū­lo­ma priim­ti nu­ ta­ri­mą, ku­riuo ša­ly­je išau­gi­na­ mos dar­žo­vės, kaip ska­ti­nan­čios svei­kos gy­ven­se­nos įpro­čius, 2012–2020 m. bū­tų pri­pa­žin­tos vie­šuo­ju in­te­re­su.

„„Lau­ki­mas: R.Pak­so li­ki­mas da­bar – Pre­zi­den­tės D.Gry­baus­kai­tės ran­

ko­se. 

Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

Gal­vo­so­pis dėl R.Pak­so Sta­sys Gu­da­vi­čius s.gudavicius@diena.lt

Ga­li dar pa­si­kon­sul­tuo­ti

Iki šio tre­čia­die­nio Pre­zi­den­tė tu­ri nu­spręs­ti, ar pa­si­ra­šy­ti par­la­men­ ta­rų priim­tą to­kią Sei­mo rin­ki­mų įsta­ty­mo pa­tai­są: „Sei­mo na­riu ne­ga­li bū­ti ren­ka­mas as­muo, ku­ rį Sei­mas ap­kal­tos pro­ce­so tvar­ ka pa­ša­li­no iš pa­rei­gų ar pa­nai­ki­ no jo Sei­mo na­rio man­da­tą, jei­gu nuo spren­di­mo pa­ša­lin­ti iš pa­rei­ gų ar pa­nai­kin­ti Sei­mo na­rio man­ da­tą įsi­ga­lio­ji­mo die­nos ne­praė­jo ket­ve­ri me­tai.“ Vals­ty­bės va­do­vė kol kas neap­ sisp­ren­dė, ar toks įsta­ty­mas ga­ li bū­ti pa­si­ra­šy­tas. Neat­me­ta­ma, kad šio­mis die­no­mis ga­li įvyk­ti jos kon­sul­ta­ci­jos su tei­si­nin­kais ir po­li­ti­kais, kaip de­rė­tų su juo pa­ sielg­ti. Jei­gu D.Gry­baus­kai­tė nu­spręs­tų jį pa­tvir­tin­ti sa­vo pa­ra­šu, 2004-ai­ siais iš pre­zi­den­to pa­rei­gų per ap­ kal­tą pa­ša­lin­tas R.Pak­sas tu­rė­tų tei­sę kan­di­da­tuo­ti į Sei­mą jau šie­ met spa­lį ren­gia­muo­se rin­ki­muo­ se. Jei­gu Pre­zi­den­tė šį įsta­ty­mą nu­ spręs­tų ve­tuo­ti, tuo­met Sei­mas dar svars­ty­tų vals­ty­bės va­do­vės pa­teik­tą pa­siū­ly­mą. Ve­to ga­li bū­ti at­mes­tas už tai bal­suo­jant ne ma­ žiau kaip 71 Sei­mo na­riui. Pap­ras­tai Sei­mo na­riai su­tin­ka su D.Gry­baus­kai­tės ve­to. Tik vie­ ną kar­tą par­la­men­ta­rai su­ge­bė­jo jį at­mes­ti. Kai Sei­mo rin­ki­mų įsta­ty­mo pa­ tai­sa bu­vo prii­ma­ma, už ją bal­sa­vo 65, prieš bu­vo 8, su­si­lai­kė 23 par­ la­men­ta­rai.

Ned­rįs­ta spė­ti ver­dik­to

Po­li­ti­kai ne­drįs­ta spė­ti, kaip pa­ sielgs vals­ty­bės va­do­vė. Jie neat­ me­ta, kad ga­li­mas ve­to, bet kar­ tu pri­pa­žįs­ta, jog Pre­zi­den­tė ga­li po kon­sul­ta­ci­jų nu­spręs­ti pri­tar­ti Sei­mo iš­sa­ky­tai va­liai.

Ju­lius Sa­ba­taus­kas:

Kai KT pri­pa­žįs­ta, kad įsta­ty­mas prieš­ ta­rau­ja Kons­ti­tu­ci­ jai, ne­ga­li­ma ki­tu įsta­ty­mu įveik­ti teis­ mo nu­ta­ri­mo.

Sei­mo Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­ mi­te­to pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas, so­cial­de­mok­ra­tas Ju­lius Sa­ba­taus­ kas ma­no, kad nė­ra ga­li­my­bės to­ kius klau­si­mus re­gu­liuo­ti tik įsta­ ty­mo pa­tai­sa. Rei­kia pa­keis­ti ir Kons­ti­tu­ci­ją. „Kai Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas (KT) pri­pa­žįs­ta, kad įsta­ty­mas prieš­ta­ rau­ja Kons­ti­tu­ci­jai, ne­ga­li­ma ki­tu įsta­ty­mu įveik­ti teis­mo nu­ta­ri­mo, nors yra Sei­mo na­rių, ku­rie ma­no, jog už­ten­ka, nes Kons­ti­tu­ci­jo­je nie­ ko nė­ra pa­sa­ky­ta šiuo klau­si­mu. Bet KT nu­ta­ri­mai grin­džia­mi ar­gu­men­ tais, kad prieš­ta­rau­ja­ma ne konk­re­ čiam straips­niui, o kons­ti­tu­ci­niam prin­ci­pui, tei­si­nės vals­ty­bės prin­ci­ pui. Jis kaip gi­ja, ei­nan­ti per Kons­ti­ tu­ci­ją. To­dėl šiuo klau­si­mu dar ga­li bū­ti vis­ko“, – spė­jo J.Sa­ba­taus­kas. Par­la­men­ta­ras Vy­te­nis And­riu­kai­tis

ma­no, kad Pre­zi­den­tė ve­tuos Sei­ mo priim­tą įsta­ty­mą. „Kal­ba­me ne apie ter­mi­ną, per kiek lai­ko per ap­ kal­tą pa­ša­lin­tas as­muo tu­ri vėl tei­sę da­ly­vau­ti po­li­ti­nia­me ša­lies gy­ve­ ni­me, bet apie mū­sų Kons­ti­tu­ci­ją. Šis įsta­ty­mas aki­vaiz­džiai ker­ta­si su da­bar­ti­niu kons­ti­tu­ci­niu re­gu­lia­vi­ mu, to­dėl pir­miau­sia bū­ti­na priim­ti Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­są, ta­da pa­gal ją tai­sy­ti įsta­ty­mus“, – sa­kė jis. Sut­rum­pi­no iki 4 me­tų

Prem­je­ras And­rius Ku­bi­lius taip pat pa­reiš­kė abe­jo­nių dėl priim­to­jo įsta­ ty­mo kons­ti­tu­cin­gu­mo. „Čia yra kons­ti­tu­ci­nė pro­ble­ma. Ne­ži­nau, ar toks siū­ly­mas, koks jis yra priim­tas, ati­tin­ka Lie­tu­vos Kons­ti­tu­ci­jos rai­dę ir dva­sią, taip pat KT išaiš­ki­ni­mus. Vy­riau­sy­bė bu­vo pa­tei­ku­si Sei­mui ke­le­tą pa­siū­ly­mų, kaip tu­rė­tu­me tai­ sy­ti tą pa­dė­tį, ir vi­si siū­ly­mai rė­mė­si tuo, kad tu­ri bū­ti tai­so­ma Kons­ti­tu­ ci­ja. Man ky­la abe­jo­nių, ar ne­kei­čiant Kons­ti­tu­ci­jos ga­li­ma pro­ble­mas iš­ spręs­ti“, – sa­kė prem­je­ras. Pats R.Pak­sas ir jo va­do­vau­ja­ mos Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo par­ ti­jos at­sto­vai įsi­ti­ki­nę, kad rei­kia rin­kė­jams leis­ti ap­si­spręs­ti, ku­ riuos po­li­ti­kus jie no­ri rink­ti į Sei­ mą. „To­dėl ne­tu­rė­tų bū­ti da­ro­mos dirb­ti­nės tei­si­nės kliū­tys to­kiam rin­kė­jo pa­si­rin­ki­mui“, – pa­brė­ žė Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo frak­ci­jos se­niū­nas Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis. Pir­mi­niu pro­jek­tu Sei­mo Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas bu­vo nu­ ma­tęs aš­tuo­ne­rių me­tų drau­di­mo ter­mi­ną, ta­čiau pa­grin­di­nis pro­ jek­tą svars­tęs Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas nu­spren­dė jį su­trum­pin­ti iki ket­ve­rių me­tų.

Nei­gia­ma Stras­bū­ro reak­ci­ja Šiuo me­tu ga­lio­jan­tis Sei­mo rin­ki­mų įsta­ty­mas nu­ma­to, kad as­muo, ku­rį par­la­men­tas ap­kal­tos pro­ce­so tvar­ka pa­ša­li­no iš pa­rei­gų ar pa­nai­ki­no jo Sei­ mo na­rio man­da­tą, iš vi­so dau­giau nie­ ka­da ne­ga­li kan­di­da­tuo­ti į par­la­men­tą. To­kį re­gu­lia­vi­mą per­nai sau­sį su­kri­ti­ ka­vo Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­ mas Stras­bū­re. Jis kons­ta­ta­vo, kad ri­bo­ ji­mas kan­di­da­tuo­ti į par­la­men­tą vi­sam gy­ve­ni­mui yra ne­pro­por­cin­gas.

Į tai, kad, no­r int R.Pak­sui ir ki­t iems pri­siek­t i, t. y. pre­z i­den­to, Sei­mo, Vy­ per ap­kal­t ą iš pa­rei­g ų pa­š a­l in­t iems riau­s y­b ės na­r io, tei­s ė­j o, vals­t y­b ės as­me­n ims at­ver­t i ke­l ią į Sei­mą, rei­ kont­ro­l ie­r iaus. Ta­č iau pa­gal Sei­mo kė­t ų pir­m iau­sia pa­keis­t i Kons­t i­t u­ci­ priim­t ą įsta­t y­mo va­r ian­t ą Kons­t i­t u­ ją, per­nai sa­vo pa­reiš­k i­me yra nu­ro­ ci­ja ne­kei­č ia­ma. Lie­tu­vo­je da­bar­t i­ dęs ir KT. Bū­tent šis Teis­mas 2004- nio įsta­ty­mo pa­kei­ti­mai kol kas bū­tų ai­siais išaiš­k i­no, kad ga­l io­jan­t i Lie­t u­ ak­tua­lūs tik dviem as­me­nims – per ap­ vos Kons­t i­t u­ci­ja ne­lei­d žia per ap­kal­ kal­tą pre­zi­den­to po­sto ne­te­ku­siam eu­ tą pa­rei­gas pra­ra­du­s iam as­me­n iui ro­par­la­men­ta­rui R.Pak­sui ir iš Sei­mo dau­g iau nie­ka­da gy­ve­n i­me siek­t i tų per ap­kal­tą 2010 m. pa­ša­lin­tam Li­nui pa­rei­g ų, ku­r ias pra­de­dant ei­t i rei­k ia Ka­ra­liui.

Kad toks tiks­las bū­tų pa­siek­tas, Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­ja siū­lo nu­ sta­ty­ti „spe­cia­lius elekt­ros ener­ gi­jos, ši­lu­mi­nės ener­gi­jos ir gam­ ti­nių du­jų ta­ri­fus vi­sam že­mės ūkio sek­to­riui, kad tai leis­tų že­ mės ūkio veik­los su­bjek­tams, au­ gi­nan­tiems šilt­na­mi­nes dar­žo­ves, ryž­tis da­bar re­no­vuo­ti nee­ko­no­ miš­kas šilt­na­mių šil­dy­mo sis­te­ mas ir įgy­ven­din­ti tech­no­lo­gi­nio mo­der­ni­za­vi­mo pro­jek­tus“. Kaip tei­gia mi­nis­te­ri­ja, pro­jek­to tiks­las – steng­tis iš­lai­ky­ti esa­mas dar­bo vie­tas, už­tik­rin­ti pa­kan­ ka­mus kie­kius ša­ly­je užau­gin­tų dar­žo­vių vi­daus var­to­ji­mo po­rei­ kiams pa­ten­kin­ti ir taip pa­ge­rin­ti ša­lies gy­ven­to­jų svei­ka­tą. Že­mės ūkio vi­ce­mi­nist­ro Min­ dau­go Kuk­lie­riaus pa­si­ra­šy­ta­me raš­te tei­gia­ma, kad Lie­tu­vos gy­ ven­to­jai švie­žių dar­žo­vių su­val­go ma­žiau nei žmo­nės ki­to­se Eu­ro­pos ša­ly­se ir ma­žiau nei re­ko­men­duo­ ja­ma nor­ma. „Žmo­gaus or­ga­niz­ mas ne­su­ge­ba su­kaup­ti di­des­nių, bio­lo­giš­kai ak­ty­vių me­džia­gų at­ sar­gų. Jas vis rei­kia pa­pil­dy­ti, to­ dėl dar­žo­vės tu­ri bū­ti ne val­gio prie­das, o kas­die­nis pa­grin­di­nis mais­tas“, – nu­ta­ri­mo pro­jek­tą aiš­ki­no M.Kuk­lie­rius. Ka­dan­gi dar­žo­vių au­gin­ti at­ vi­ra­me grun­te iš­ti­sus me­tus Lie­ tu­vo­je neį­ma­no­ma dėl kli­ma­to są­ly­gų, o no­rint au­gin­ti dar­žo­ ves šilt­na­miuo­se rei­kia dau­giau

ener­gi­jos iš­tek­lių ne tik šil­dy­mui, bet ir au­ga­lams ap­švies­ti, siū­lo­ ma jiems tai­ky­ti „spe­cia­lius ta­ ri­fus“, o iš­lai­das pa­deng­ti tu­rė­tų ki­ti ener­gi­jos var­to­to­jai. „Nus­ta­čius spe­cia­lius ener­gi­ jos iš­tek­lių ta­ri­fus vi­sam že­mės ūkio sek­to­riui, pre­li­mi­na­riai ap­ skai­čia­vus, ki­tiems elekt­ros ener­ gi­jos var­to­to­jams ta­ri­fas pa­di­dė­tų apie 2 pro­c., gam­ti­nių du­jų – iki 5 pro­c. ir ši­lu­mi­nės ener­gi­jos – iki 1 pro­c. Jei­gu skai­čiuo­tu­me tik šilt­ na­mi­nės dar­ži­nin­kys­tės sek­to­ riu­je su­nau­do­ja­mus ener­gi­jos iš­ tek­lius, ki­tiems elekt­ros ener­gi­jos var­to­to­jams ta­ri­fas pa­di­dė­tų apie 0,07 pro­c., gam­ti­nių du­jų – iki 0,9 pro­c. ir ši­lu­mi­nės ener­gi­jos – iki 0,06 pro­c.“, – ra­šo vi­ce­mi­nist­ras. BNS inf.

„„Mė­sė­džiai: Lie­tu­vos gy­ven­to­jai

švie­žių dar­žo­vių su­val­go ma­žiau nei žmo­nės ki­to­se Eu­ro­pos ša­ly­ se ir ma­žiau nei re­ko­men­duo­ja­ ma nor­ma. BFL nuo­tr.


6

pirmadienis, balandžio 2, 2012

nuomonės

Ar rei­kia keis­ti rink­lia­vos tvar­ką?

Žvilgsnis

Redakcijos skiltis

As­ta Dy­ko­vie­nė a.dykoviene@kl.lt

Apk­lau­sų vėz­du – prieš Pre­zi­den­tę Saulius Pocius

S

o­cia­l i­nės mi­to­lo­g i­jos kū­ rė­jai ne­lei­d žia tau­tai at­ si­p a­lai­duo­t i. Sei­me bai­ giant griau­dė­ti FNTT per­ kū­n ams, įsi­jun­gė ki­t a F.Kaf­kos vaiz­duo­tės ver­ta ma­ši­na. Tą pa­ čią die­ną, kai Pre­z i­den­tė at­lei­do vi­daus rei­ka­lų mi­nist­rą, į vie­šą­sias erd­ves iš­plas­no­jo net ke­lios ži­nios ir apie reikš­m in­gas „vi­suo­me­nės“ ap­klau­sas, ir rei­tin­gus. Kaip ir ga­li­ma bu­vo ti­kė­tis, vėl pa­ si­steng­ta kepš­te­lė­ti ša­lies va­do­vei Da­liai Gry­baus­kai­tei. Nors ap­klau­ sa vy­ko va­sa­r į, kai FNTT skan­da­ las dar ne­bu­vo įsi­bė­gė­jęs, iš­kil­min­ gai bu­vo pa­skelb­ta: Pre­zi­den­tės rei­ tin­gai su­ma­žė­jo net tri­mis „pro­cen­ ti­niais punk­tais“.

Jau ne pir­mą de­šimt­ me­tį į akis krin­ta taip su­dė­lio­ja­mi ap­klau­sų an­ke­tų klau­si­mai, kad į juos ra­šo­mi at­sa­ky­mai bū­tų nau­din­gi ano­ni­ mi­niam už­sa­ko­vui. Va, pa­si­ro­do, šit kaip. Ir lyg tarp kit­ ko, at­sai­n iai už­si­me­na­ma, jog tie rei­t in­gai vis tiek li­ko aukš­čiau­si ša­ly­je – be­maž 80 pro­c. Ta­čiau kai tau­ta vi­sa tai pra­lei­do pro au­sis, jau ki­tą die­ną nuo pa­va­džio bu­vo pa­ leis­ta dar di­des­nė „sen­sa­ci­ja“. Esą Pre­z i­den­tė rei­t in­g ų len­te­lė­je ne­ te­ko jau 10 „pro­cen­t i­n ių punk­t ų“. Ši li­ki­mo ži­nia bu­vo pa­rem­ta stai­ ga iš kaž­k ur mis­t iš­kai at­si­ra­du­ siais ko­vo mė­ne­sio ap­klau­sų duo­ me­ni­mis. Vi­sų pir­ma, ko­dėl ap­k lau­sos api­ bend­r i­n i­mo re­to­r i­ko­j e var­to­j a­ ma iš­plės­ti­nė for­ma „pro­cen­ti­niai punk­tai“, ku­r ia pa­pras­tai mė­gau­ ja­si iš­si­moks­l i­n i­mą imi­t uo­jan­t ys pus­gal­viai? Sie­k ia­ma, kad skel­bia­m i duo­me­ nys at­ro­dy­tų kur kas so­li­džiau nei įpras­tai pa­sa­kant „pro­cen­tai“. Vai­ kan­t is so­l i­du­mo, su­tei­k ia­ma ga­l i­ my­bė su­vok­ti, kad tai yra ne ko­kie nors Alz­hai­me­r io pa­si­kal­bė­ji­mai tur­ga­v ie­tė­je, o „vi­suo­me­nės nuo­ mo­nės ap­klau­sos“.

Ši­ta dar so­v ie­t i­n iais lai­kais pla­čiai anon­s uo­t a są­vo­k a „vi­s uo­me­nė“ anuo­met ta­po pui­k iu pro­pa­gan­d i­ niu įna­giu, ko­di­niu žo­džiu, ku­rį var­ to­jant ga­lė­jai at­sto­vau­ti ir val­džiai, ir vie­ša­jai nuo­mo­nei kar­tu paė­mus. Šis Ko­m in­ter­no įkvėp­t ų juo­dų­jų tech­no­lo­gi­jų kū­rė­jų at­ra­di­mas kai kam pui­k iai tar­nau­ja ir šian­d ien, nors ir neiš­ven­g ia spon­t a­n iš­k ų de­mas­ka­v i­mų. „Čia jūs ta vi­suo­ me­nė?“ – kaž­ka­da A.Zuo­kas klau­ sė R.Gri­ne­vi­čiū­tės at­siųs­tos TV re­ por­te­rės, ku­r i bu­v u­sį li­be­ral­cent­ ris­tų švie­su­l į ėmė eg­za­mi­nuo­ti vi­ suo­me­nės var­du. Na, bet tiek to, te­gul sau žmo­nės žo­ džius var­to­ja, ko­kius tik įsi­gei­džia, svar­bu juk es­mė, o ne for­ma. O tos es­mės nuo­bo­džia tik­rai ne­pa­ va­din­si. Kad bū­tų įti­ki­miau, vie­šo­ sios vi­suo­me­nės nuo­mo­nės spe­ cia­l is­tai į ap­k lau­sas įpi­na tam tik­ rus pa­trauk­lius reikš­mi­nius dė­me­ nis, ku­rie tu­rė­tų su­stip­rin­ti tau­tai į sme­ge­nis kem­ša­mo dar vie­no mi­ to pa­ti­ki­mu­mą. Pa­si­ro­do, „vi­suo­me­nė“ la­biau­siai pa­si­t i­k i ug­n ia­ge­siais gel­b ė­to­jais. „Kon­ge­n ia­lu“, – su­si­ža­vė­jęs pa­sa­ ky­tų Os­ta­pas Ben­de­ris. Ko­dėl ne mū­ri­nin­kais, sal­džių­jų pi­ pi­r ų au­gin­to­jais ar ase­ni­za­to­riais? To­dėl, kad šios pro­fe­si­jos tau­tos są­ mo­nė­je yra per­ne­lyg no­m i­na­l ios, tad ir jų at­sto­vų an­ke­tos la­pe pa­žy­ mė­ti nie­kas ir ne­siū­lo. O kas drįs­tų sua­be­jo­t i spe­cia­l is­t u, ku­r iam pa­ ves­ta tau­r i pa­rei­ga – gel­bė­t i į bė­ dą pa­te­ku­siuo­sius? Ap­nik­ti abe­jo­ nės ga­lė­tų ne­bent ko­k į nors be­šir­ dį dva­sios luo­šį. Štai čia ir yra at­sa­ky­mas, ko­dėl gel­ bė­to­jo pro­fe­si­nė po­z i­ci­ja kaip ma­ sa­las siū­lo­ma pa­tik­lie­siems ap­klau­ sų res­pon­den­tams. Jei jie to­kie bu­ vo ap­skri­tai. Mat jau ne pir­mą de­ šimt­me­t į į akis skau­d žiai krin­t a taip su­dė­lio­ja­mi an­ke­tų klau­si­mai, kad į juos pa­ra­šo­mi at­sa­ky­mai bū­ tų pa­to­giai nau­din­gi ano­ni­mi­niam už­sa­ko­v ui. Kad jam įtik­t ų, ty­r i­mų už at­ly­g į spe­cia­l is­tai ga­l i ryž­t is ne tik ma­ni­pu­lia­ci­joms ter­mi­nais, bet ir rea­liai sta­tis­ti­kos afe­rai. Svar­biau­ sia – kas sto­vi už jų nu­ga­r ų. Aiš­ku čia vie­na, kad ap­klau­sų už­sa­ ko­vai yra žmo­nės, ku­rie la­biau­siai suin­te­re­suo­t i vie­š ą­ja nuo­mo­ne ir ypač jos for­ma­vi­mu. O tie, ku­rie at­ sa­ko į me­to­do­lo­g i­nė­mis gud­r y­bė­ mis pa­spęs­t ų an­ke­t ų klau­si­mus, yra tik nie­ko ne­le­m ian­t ys pi­l ie­ čiai, ku­rių rea­lus po­ž iū­ris iš­nyks­ta iš anks­to su­ma­ny­ta­me so­cia­l i­nės mi­to­lo­gi­jos, ma­ni­pu­lia­ci­jų ir po­li­ti­ nių są­moks­lų sce­na­ris­tų pla­ne. Informacija: 397

ISSN 1392-558X http://kl.lt © 2007 „Diena Media News“ Labdarių g. 8, 01120 Vilnius Tel. (8 5) 262 4242, „Klaipėdos“ laikraščio redakcija Naujojo Sodo g. 1A, „K centras“ El. paštas info@kl.lt Faksas (846) 397 700

750

Vyr. redaktoriaus pavaduotoja Jolanta Juškevičienė Administratorė Daiva Pavliukovaitė –

Teisėtvarka: Daiva Janauskaitė –

397 750

Prieš

Ar­tū­ras Šul­cas, Klai­pė­dos me­ro pa­va­duo­to­jas: – Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rės pa­ve­di­mu bu­vo su­da­ry­ta dar­bo gru­pė, ku­ri ana­li­za­vo ir tei­kė įvai­ riau­sius pa­siū­ly­mus. Vie­nas jų bu­vo šis. Sa­vait­ga­lį ap­ mo­kes­tin­ti siū­lo­me tik rau­do­ną­ją zo­ną, tik la­bai ma­žą se­na­mies­čio da­lį, ku­ri drie­kia­si nuo Da­nės upės iki Se­ no­jo tur­gaus. Da­bar kal­ba­ma, kad čia bus ne­ge­rai, bet tiems, ku­rie čia gy­ve­na, ko ge­ro, tas ap­mo­kes­ti­ni­mas bus ge­rai. To­dėl, kad sa­vait­ga­liais neužg­rūs gat­vių ir jų kie­mų pa­ša­li­nės ma­ši­nos. Gy­ven­to­jams tik­rai bus ge­ riau. Be to, se­na­mies­tis yra ankš­tas ir tiek, kiek no­ri, au­to­mo­bi­lių ne­tel­pa. Ki­tas da­ly­kas – vie­ša­sis trans­por­ tas mies­te yra prio­ri­te­ti­nis, iki šiol mes esa­me pa­siel­ gę ne pa­gal prio­ri­te­tus, o at­virkš­čiai. Mes sa­vait­ga­liais per se­na­mies­tį ne­lei­džia­me va­žiuo­ti vie­ša­jam trans­ por­tui, o lei­džia­me pri­va­čiam. Siū­lo­me sa­vait­ga­liais į se­na­mies­tį su­grą­žin­ti vie­šą­jį trans­por­tą, bet ne­be­leis­ti va­ži­nė­ti pri­va­čiu, iš­sky­rus gy­ven­to­jus. Sa­vait­ga­lį ne­siū­ lo­me ap­mo­kes­tin­ti te­ri­to­ri­jos į šiau­rę nuo Da­nės upės. Tai reiš­kia, kad prie Da­nės pa­si­sta­tęs au­to­mo­bi­lį, žmo­ gus per pen­kias mi­nu­tes ga­li pa­siek­ti se­na­mies­tį pės­ čio­mis ir vaikš­ti­nė­ti, kiek pa­tin­ka. Ko­kia bus vi­suo­ me­nės ir ta­ry­bos na­rių nuo­mo­nė, toks ir bus priim­tas spren­di­mas.

Aras Mi­leš­ka, Klai­pė­dos ap­skri­ties darb­da­vių aso­ cia­ci­jos va­do­vas: – Net­gi neat­li­kus nuo­dug­nes­nės ana­li­zės, esu ka­te­go­riš­ kai prieš to­kį su­ma­ny­mą. Yra to­kie da­ly­kai eko­no­mi­ko­je – ak­ty­vai ir pa­sy­vai. Kai yra ge­ne­ruo­ja­mos pa­ja­mos, pa­sy­vai yra ta sri­tis, kur mes tik iš­lei­džia­me pi­ni­gus ir jo­kios nau­ dos ne­gau­na­me. Ak­ty­vai mies­te tai yra vers­las, įmo­nės, jos ge­ne­ruo­ja rea­lias pa­ja­mas. Se­na­mies­ty­je as­me­nys, at­ va­žiuo­jan­tys au­to­mo­bi­liais tiek dar­bo me­tu, tiek sa­vait­ ga­liais, ku­ria pri­dė­ti­nę ver­tę. Jei­gu mes ap­mo­kes­tin­si­me au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mą, tai fak­tiš­kai di­din­si­me pa­slau­gų sa­vi­kai­ną, – rea­liai ke­lia­me kai­nas ir ma­ži­na­me įmo­nių už­ dar­bį. Kai mon­ta­vo sto­vos skai­tik­lius, kal­bė­jo, kad už tuos pi­ni­gus mies­te at­si­ras pa­pil­do­mų ne­mo­ka­mų au­to­mo­bi­ lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lių, ku­rios leis su­re­gu­liuo­ti trans­por­to sto­vė­ji­mą. Mes iki šiol nie­ko pa­na­šaus ne­ma­to­me, tik at­ si­ran­da pa­pil­do­ma sun­ki­nan­ti ir ne­ži­nia kuo pa­grįs­ta ap­ lin­ka vers­lui. Kai kal­ba­me, kad no­ri­me ska­tin­ti smul­kų­ jį vers­lą, iro­niš­ka, bet tam­pa aki­vaiz­du, jog ši­tie da­ly­kai jį stab­do. Su­tin­ku, kad kai ku­riems gy­ven­to­jams tie at­vy­kė­ liai, ku­rie, be­je, at­va­žiuo­ja dirb­ti, jų kie­mus už­sta­to sa­vo au­to­mo­bi­liais. Bet sto­vos skai­tik­lių at­si­ra­di­mas tu­rė­jo iš­ spręs­ti pro­ble­mą. Jei mes dar pa­sun­kin­si­me są­ly­gas, vers­ las iš se­na­mies­čio išeis vi­sai.

karštas telefonas

397 728

telefonas@kl.lt

Tau­py­mo ak­ci­ja – rei­ka­lin­ga

pa­tir­ti ne­pa­to­gu­mų dėl ke­lio­se vie­ to­se dir­ban­čių dar­bi­nin­kų, su­si­da­ro spūs­tys. Pik­ta ir to­dėl, kad taip ne­se­ niai iš pa­grin­dų su­tvar­kė šią pa­grin­di­ nę se­na­mies­čio gat­vę, o ją ir vėl ten­ka tvar­ky­ti. Kur žiū­ri at­sa­kin­gos tar­ny­ bos, kaip ver­ti­no jų dar­bų ko­ky­bę?

Kaž­koks vei­kė­jas ra­šė, kad ak­ci­ja – šeš­ta­die­ni­nis elekt­ros iš­jun­gi­mas va­ lan­dai – yra ab­sur­das (D.Kon­tau­tas. „Ne iš­jun­ki­me, o įjun­ki­me“, „Klai­ pė­da“, 2012 03 30). O mes taip ne­ ma­no­me. Kaip ga­li bū­ti kvai­la tau­py­ ti elekt­rą? Jo­kiu bū­du! Bū­tu­me ir už ki­tas nau­din­gas ak­ci­jas. To­kias kaip, pa­vyz­džiui, va­ka­ras be ne­rei­ka­lin­ go triukš­mo. Nes jau juo­dai už­vei­kė kai­my­nų „bum­či­kai“. Bet ko­kia ak­ci­ ja yra ge­ra, jei­gu ji tau­po re­sur­sus ar­ba tei­gia­mai vei­kia žmo­gaus svei­ka­tą.

Pab­ran­go kiau­ši­niai. Aiš­ku, kad ne­ ge­rai. Bet ta is­te­ri­ja jau at­ro­do ne­bes­ vei­kai. Re­gis, nie­ko ki­to iš­ti­sas die­nas ne­val­go­me, tik kiau­ši­nius. Tas am­ži­ nas pyk­tis, verkš­le­ni­mas, skun­di­ma­ sis ir de­ja­vi­mas vei­kia ner­vus ir ve­da iš pu­siaus­vy­ros. At­ro­do, jog triukš­ mas ke­lia­mas ty­čia, kad žmo­nes nei­ gia­mai veik­tų.

Vy­gan­tas

Juo­zas

Am­ži­nas gat­vės re­mon­tas

Ko­dėl Til­tų gat­vės ne­ga­li­ma re­mon­ tuo­ti sa­vait­ga­liais, kai ten už­da­ry­tas eis­mas, ar­ba ko­kiu ki­to­kiu lai­ku? Da­ bar au­to­bu­sai ir ma­ši­nos pri­vers­tos

Sta­nis­lo­vas

Verkš­le­na dėl kiau­ši­nių

Ne pa­nai­kin­ti, o įkur­ti

Vi­si da­bar nie­ko ki­ta ne­da­ro, tik reiš­ kia nuo­mo­nę apie tai, ar rei­kia pa­nai­ kin­ti tur­gų, ar pa­lik­ti. Ta­čiau be­veik nie­kas ne­siū­lo, kas to­je vie­to­je tu­rė­tų

bū­ti. Juk ne­ga­li­ma pa­nai­kin­ti ir pa­ lik­ti sto­vė­ti taip, kaip yra. Juk ta­da nie­kas ne­pa­si­keis, o dar ir at­virkš­čiai – pa­dė­tis vi­sai pa­blo­gės. Jau da­bar ten pil­na vi­so­kių neaiš­kių ti­pų, ku­ rie ir die­ną, ir va­ka­re tur­gu­je tri­na­si, o jei ten dar ir ne­bū­tų pre­kei­vių, vi­ sai suį­žū­lė­tų. Žo­džiu, pir­miau­sia rei­ kia pa­siū­ly­ti, ką to­je vie­to­je įkur­ti, o tik ta­da kal­bė­ti apie už­da­ry­mą. Vir­gi­ni­ja P.

Lai­kas pra­dė­ti šyp­so­tis

To­kios gra­žios bu­vo die­nos, o vi­si mies­te vaikš­to, kaip že­mes par­da­vę – su­si­rau­kę, lyg, at­si­pra­šant, vie­no daik­ to at­si­kan­dę, pik­ti ir pa­niu­rę. Gal lai­kas pra­dė­ti dau­giau šyp­so­tis? Kiek ga­li­ma bū­ti pa­niu­ru­siems ir su­si­rau­ku­siems? Juk ge­du­lo, re­gis, nie­kas ne­skel­bė. Tai ir šyp­so­tis rei­kė­tų daž­niau, o ne ga­din­ ti ki­tiems nuo­tai­ką pa­gie­žin­go­mis fi­ zio­no­mi­jo­mis. Nu­si­šyp­so­ki­te, run­ke­ liai, juk tai nie­ko ne­kai­nuo­ja. As­ta Pa­ren­gė Dai­va Ja­naus­kai­tė

Pasisakymai, laiškai ir komentarai nebūtinai sutampa su dienraščio redakcijos pozicija reklamos skyrius: 397

Miesto aktualijos: Asta Aleksėjūnaitė – Milda Skiriutė – Virginija Spurytė – Asta Dykovienė –

„Klaipėdos“ Vyriausiasis redaktorius Saulius Pocius

K

lai­pė­dos sa­vi­val­dy­bė pa­siū­lė keis­ti rink­lia­vos už au­to­mo­bi­lių sta­ty­mą mies­te tvar­ką. Se­na­mies­ty­je ke­ ti­na­ma ap­mo­kes­tin­ti ma­ši­nų sto­vė­ji­mą ne tik dar­bo die­no­mis, bet ir sa­vait­ga­liais. Ar taip da­ry­ti tik­rai yra tiks­lin­ga?

397 772 397 727 397 706 397 725

397 770

711

Platinimo tarnyba:

Menas ir pramogos: Rita Bočiulytė –

397 729

Sportas: Česlovas Kavarza –

397 719

„Namai“: Lina Bieliauskaitė –

397 730

397 713

„Sveikata“: Sandra Lukošiūtė –

Prenumeratos skyrius: 397

397 705

Pasaulis: Julijanas Gališanskis – (8 5) 219 1391 „TV diena“: Agnė Klimčiauskaitė – (8 5) 219 1388

Visi kontaktai: http://kl.lt/dienrastis/redakcija

Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Tiražas 8 600. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raide

R

Fotokorespondentai: Vytautas Petrikas – 8 699 97 978 Vytautas Liaudanskis – 8 655 26 937 Techninės redaktorės: Loreta Krasauskienė Laima Laurišonienė – Platinimo tarnyba –

714

Reklamos skyrius – 397 711 faksas (8 46) 397 722 e. paštas reklama@kl.lt Skelbimų skyrius – 397 717 e. paštas skelbimai@kl.lt

397 737 Užsakymų skyrius „Akropolyje“, Taikos pr. 61, tel. – 8 655 26 930 e. paštas akropolis@kl.lt 397 713

pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti.


7

pirmADIENIS, balandžio 2, 2012

ekonomika Grą­ži­na ­ per­mo­kas

De­ga­lai ­ bran­go

Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja gy­ven­to­ jams penk­ta­die­nį jau grą­ži­no pir­mą­sias pa­ja­mų mo­kes­čio per­mo­kas – 61 tūkst. žmo­nių su­mo­kė­ta 23 mln. li­tų. Dek­la­ra­ ci­jas iki šiol jau pa­tei­kė dau­giau nei 300 tūkst. gy­ven­to­jų. Pla­nuo­ja­ma, kad dek­ la­ruo­jan­čių gy­ven­to­jų skai­čius bus di­ des­nis nei 800 tūkst., jiems bus grą­žin­ ta apie 215 mln. li­tų pa­ja­mų mo­kes­čio (GPM) per­mo­kų.

De­ga­li­nių tink­lų val­dy­to­jai praė­ju­sią sa­ vai­tę to­liau di­di­no de­ga­lų kai­nas: ben­ zi­nas bran­go 3–7 cen­tais, dy­ze­li­nas – 3 cen­tais. Bend­ro­vė „Lu­koil“ ir jos kon­ku­ ren­tė „Or­len“ lit­rą 95 ben­zi­no penk­ta­die­ nį par­da­vė po 5,01 li­to, „Sta­toil“ de­ga­li­ nė­se ben­zi­no kai­na bu­vo 5,03 li­to. Dy­ze­ li­nas „Lu­koil“ ir „Or­len“ de­ga­li­nė­se per sa­vai­tę pa­ki­lo iki 4,71 li­to, „Sta­toil“ – iki 4,72 li­to.

Me­las klien­tams kai­nuo­ja

Komentaras

No­ras kuo dau­giau par­duo­ti ne­re­tai par­da­vė­jus pa­trau­kia už lie­ žu­vio ir jie pa­ža­da dau­giau, nei iš tik­rų­jų ga­li pa­siū­ly­ti. Nu­si­vy­ lę, bet at­kak­lūs klien­tai ga­li ti­kė­tis, kad vi­si pa­ža­dai bus įvyk­dy­ti.

J

Jo­li­ta Žvirb­ly­tė

j.zvirblyte@diena.lt

Valiutų kursai

Šiandien

Vi­tas Ūsas

Vie­šų­jų ry­šių vy­r iau­sia­sis spe­cia­l is­tas

ei­gu per te­le­fo­ni­nį po­kal­bį var­to­to­ jui bu­vo pa­siū­ly­ta pa­si­nau­do­ti par­ da­vė­jo pa­siū­ly­mu ir įsi­gy­ti te­le­fo­ną, ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį ir pan. su tam tik­ra nuo­lai­da, per po­kal­bį ša­lys su­ si­ta­rė dėl vi­sų es­mi­nių su­tar­ties są­ly­gų ir var­to­to­jas priė­mė par­da­vė­jo pa­siū­ly­mą. Var­to­to­jo ir par­da­vė­jo su­da­ry­tą su­tar­tį

Valiuta

kiekis Santykis

Bal­ta­ru­si­jos rub­lis 10000 3,2024 DB sva­ras ster­lin­gų 1 4,1391 JAV do­le­ris 1 2,5843 Ka­na­dos do­le­ris 1 2,5929 Lat­vi­jos la­tas 1 4,9310 Len­ki­jos zlo­tas 10 8,3159 Nor­ve­gi­jos kro­na 10 4,5287 Ru­si­jos rub­lis 100 8,8066 Švei­ca­ri­jos fran­kas 1 2,8650

pokytis

–0,5744 % +0,3856 % –0,2047 % –0,1117 % +0,0264 % +0,1916 % +0,1615 % –0,4150 % –0,0070 %

daž­niau­siai var­to­to­jui pa­si­ra­šy­ti pri­sta­ to kur­je­ris, o var­to­to­jui pa­si­ra­šius, vie­ną su­tar­ties eg­zemp­lio­rių kur­je­ris grą­ži­na par­da­vė­jui. Aki­vaiz­du, kad kur­je­ris nė­ ra su­tar­ti­nių san­ty­kių tarp var­to­to­jo ir par­da­vė­jo ša­lis – var­to­to­jas ne­ga­li su juo nei de­rė­tis dėl su­tar­ties są­ly­gų, nei ti­kė­ tis jų paaiš­ki­ni­mo. Te­le­fo­nu su­da­ry­tos su­tar­ties var­to­to­jas ga­li at­si­sa­ky­ti, pra­ neš­da­mas apie tai raš­tu par­da­vė­jui per sep­ty­nias dar­bo die­nas.

Gud­riai su­vi­lio­jo

Taip praė­ju­sią sa­vai­tę at­si­ti­ko vie­ nam dien­raš­čio skai­ty­to­jui Kip­ rui. Nea­be­jin­gas paaug­lys re­dak­ ci­jai pra­ne­šė, kad te­le­ko­mu­ni­ka­ci­jų bend­ro­vės „Tele2“ te­le­mar­ke­tin­go cent­ro va­dy­bi­nin­kė įsiū­lė pa­slau­ gas, ku­rios jam net ne­prik­lau­sė, o ga­liau­siai ap­ga­vo. Kip­ras pa­sa­ko­jo, kad jam pa­ skam­bi­nu­si va­dy­bi­nin­kė pa­siū­ lė ypa­tin­gas te­le­fo­no ir mo­bi­lio­ jo ry­šio pa­slau­gų įsi­gi­ji­mo są­ly­gas, ku­rių esą at­vy­kus į pre­ky­bos sa­lo­ną gau­ti neį­ma­no­ma. Ka­dan­gi Kip­ras dar tik moks­lei­vis, pa­slau­gų įsi­gi­ ji­mo su­tar­tis bu­vo su­da­ry­ta jo ma­ mos var­du. Ta­čiau pa­siū­ly­tas te­le­ ko­mu­ni­ka­ci­jos pa­slau­gų pla­nas skir­tas stu­den­tams ir su­tei­kia­mas tik stu­den­to pa­žy­mė­ji­mą pa­tei­ku­ siems as­me­nims. „Va­dy­bi­nin­kė mums pa­ža­dė­ jo, kad su­tar­ty­je pa­ra­šys, jog ma­no ma­ma yra Kau­no ko­le­gi­jos stu­den­ tė. Mes su­ti­ko­me su pa­siū­ly­to­mis są­ly­go­mis už 10 li­tų per mė­ne­ sį gau­ti 120 ne­mo­ka­mų mi­nu­čių po­kal­bių į vi­sus Lie­tu­vos tink­lus, 1000 ne­mo­ka­mų SMS ži­nu­čių ir 1GB in­ter­ne­to duo­me­nų. Taip pat bu­vo pa­siū­ly­tas iš­ma­nu­sis mo­bi­ lu­sis te­le­fo­nas už 1 li­tą su 5 li­tų per mė­ne­sį mo­kes­čiu su­tar­ties lai­ko­ tar­piu. Su­tar­tį pri­sta­ty­ti tu­rė­jo kur­je­ris. Bet, kai ga­vau te­le­fo­ną su su­tar­ti­mi, pa­ma­čiau, ko ne­si­ti­kė­ jau“, – pa­sa­ko­jo Kip­ras. Pra­kiš­ti ne­pa­vy­ko

Kai jis su ma­ma per­skai­tė su­tar­tį, pa­ma­tė, kad jo­je vie­toj 10 li­tų mo­ kes­čio reiks mo­kė­ti 15 li­tų per mė­ ne­sį, už ku­riuos vie­toj ža­dė­tų 120

ATSARGIAI – DUJOTIEKIO APSAUGOS ZONA !!!

„„Eti­ka: su­vi­lio­ju­si klien­tą ge­res­nė­mis, nei jam pri­klau­so, są­ly­go­mis, te­

le­ko­mu­ni­ka­ci­jų bend­ro­vė tu­rė­jo te­sė­ti sa­vo pa­ža­dus. 

ne­mo­ka­mų mi­nu­čių bu­vo su­teik­ ta 100 ne­mo­ka­mų mi­nu­čių, vie­ toj 1000 ne­mo­ka­mų SMS ži­nu­čių – vos 200, o vie­toj 1GB in­ter­ne­to duo­me­nų – vos 100 MB. „Pas­kam­bi­no­me va­dy­bi­nin­kei ir ji mums pa­sa­kė, kad su­tar­tis, ku­ rią ji mums ža­dė­jo, bu­vo skir­ta stu­den­tui ir kad su­klas­to­tą su­tar­ tį pa­ste­bė­jo jos va­do­vė. Va­dy­bi­nin­ kė mums paaiš­ki­no, kad ji ne­ga­lė­ jo su­da­ry­ti ža­dė­tos su­tar­ties, to­dėl pa­ren­gė ir mums at­siun­tė su­tar­ tį, pa­gal ku­rią mums rei­kė­tų mo­ kė­ti dau­giau, bet gau­tu­me ma­žiau, nei bu­vo ža­dė­ta“, – pa­sa­ko­jo vai­ ki­nu­kas. Pa­sak jo, va­dy­bi­nin­kė ne­ su­ti­ko ap­gau­tiems klien­tams duo­ti sa­vo va­do­vės kon­tak­tų, to­dėl Kip­ro ma­ma pa­siel­gė pa­pras­čiau – iš­si­ kvie­tė tą pa­tį kur­je­rį, jam įtei­kė su­ tar­tį ir pa­sa­kė, kad jos at­si­sa­ko.

Nau­ja se­na kri­zė Ka­ro­lis Ur­bo­nas Ty­r i­mų ins­t i­tu­to „So­cial Dy­na­m ics In­ter­na­t io­nal“ eko­no­m i­n ių ty­r i­mų va­do­vas

E

u­ro­pos fi­nan­sų ly­de­riai ima­si tra­di­ci­nių prie­mo­nių jau de fac­to žlu­gu­siai Eu­ro­ pos pi­ni­gų są­jun­gai gel­bė­ti – spaus­din­ti dar dau­giau pi­ni­gų.

Fi­nan­sų mi­nist­rų vir­šū­nių su­ si­rin­ki­mas sie­kia priim­ti spren­di­ mą pa­di­din­ti gel­bė­ji­mo fon­do lė­ šų dy­dį iki 940 mlrd. eu­rų. Ir šie pi­ni­gai bus skir­ti tam, kad pra­si­ sko­li­nu­sios vals­ty­bės ne­bank­ru­ tuo­tų ir ga­lė­tų at­si­skai­ty­ti su kre­ di­to­riais. Šio pseu­do­gel­bė­ji­mo re­zul­ta­ tai ne itin džiu­gi­na tų ša­lių pi­lie­ čius, ku­rie už to­kį dos­nų fi­nan­sų įstai­gų su­bsi­di­ja­vi­mą il­gus me­ tus mo­kės di­des­nius mo­kes­čius, leis vai­kus į pra­stes­nes mo­kyk­ las, kar­tais ne­ga­lės gau­ti me­di­ci­ nos pa­gal­bos.

And­riaus Ufar­to (BFL) nuo­tr.

Pri­siė­mė at­sa­ko­my­bę

Šią is­to­ri­ją iš dien­raš­čio re­dak­ci­ jos iš­gir­du­siems te­le­ko­mu­ni­ka­ci­jų bend­ro­vės „Tele2“ ad­mi­nist­ra­ci­jos at­sto­vams ne­li­ko nie­ko ki­ta, kaip su­klai­din­tų klien­tų at­si­pra­šy­ti, o bend­ro­vei pri­siim­ti at­sa­ko­my­bę už sa­vo dar­buo­to­jų ne­są­ži­nin­gu­mą. „Taip ne­tu­ri vyk­ti, dar­buo­to­ ja tik­rai nu­si­žen­gė. Klien­tas tu­rė­jo gau­ti to­kias pa­slau­gų są­ly­gas, ko­ kios su juo bu­vo de­ri­na­mos. Jei­ gu kas nors to­kių su­de­rin­tų są­ly­gų iš­siųs­ti ne­lei­do, klien­tui tai rei­kė­ jo pra­neš­ti, o ne siųs­ti vi­sai ki­to­ kią su­tar­tį“, – si­tua­ci­ją ko­men­ta­ vo bend­ro­vės „Tele2“ vie­šų­jų ry­šių va­do­vas And­rius Ba­ra­naus­kas. Jis pa­ža­dė­jo, kad at­li­kus vi­di­nį ty­ri­ mą su nu­si­vy­lu­siu klien­tu bus su­ si­siek­ta ir jis gaus to­kias pa­slau­gų są­ly­gas, ko­kios jam bu­vo ža­dė­tos.

Nors Vo­kie­ti­jos kanc­le­rė An­ge­la Mer­kel praė­ju­sią sa­vai­tę iš pa­sku­ ti­nių­jų sie­kė įro­dy­ti, kad ne­ga­li­ma leis­ti Grai­ki­jai bank­ru­tuo­ti, rei­kia ją gel­bė­ti, t. y. gel­bė­ti ban­kus, pa­ sko­li­nu­sius tai ša­liai pi­ni­gų, ir iš­ sunk­ti pa­sku­ti­nes lė­šas iš vals­ty­ bės gy­ven­to­jų. O Is­pa­ni­jos dar tik lau­kia tik­ra­sis biu­dže­to tau­py­mas – gra­žus at­ly­gi­ni­mų, pa­šal­pų bei pen­si­jų ma­ži­ni­mo ir dras­tiš­ko mo­ kes­čių kė­li­mo pa­va­di­ni­mas. Na­tū­ra­lu, kad už­si­me­na­ma ir apie gre­sian­čius pi­lie­ti­nius ne­ra­mu­mus, sa­va­no­riš­ką iš­sto­ji­mą iš ES, o gal net ir ka­ri­nius su­si­rė­mi­mus.

AB „Lietuvos dujos“ praneša, kad vis dažniau pasitaikančios požeminių skirstomųjų dujotiekių eksploatavimo sutrikimų priežastys – pažeidimai, padaryti žemės darbus vykdant be AB „Lietuvos dujos“ atstovų žinios, nesilaikant jų nurodytų saugos priemonių, neturint informacijos apie esamus dujotiekius. Šių sutrikimų pasekmės – nutrauktas dujų tiekimas, pavojus žmonių gyvybei ir turtui, atsakomybė pažeidimų kaltininkams už padarytą žalą (dujotiekio pažeidimą, dujų nuostolius ir pan.). Panašių atvejų pasitaiko atliekant savavališkų statybų darbus. Planuojant žemės kasimo darbus visais atvejais būtina pasitikslinti, ar darbų vietoje ir šalia jos nėra inžinerinių tinklų, kuriems nustatyti žemės naudojimo apribojimai. Taip pat primename, kad polietileniniai dujotiekių vamzdžiai yra ypač lengvai pažeidžiami netgi laužtuvu ar kastuvu. Net nežymus tokio vamzdžio sienelės įbrėžimas yra pavojingas, nes dujotiekis įbrėžimo vietoje gali trūkti. Norėdami išvengti tokių pažeidimų ir užtikrinti Jūsų saugumą informuojame, kad skirstomųjų dujotiekių apsaugos zona yra po 2 m abipus skirstomojo dujotiekio vamzdyno ašies. Dujotiekių apsaugos zonoje be AB „Lietuvos dujos“ žinios draudžiama: t atlikti bet kokius statybos darbus; t sodinti medžius ir krūmus; t kasti žemę giliau nei 0,3 m; t sandėliuoti statybines ir kt. medžiagas; t kasti ir gilinti griovius bei kt. Ruošiantis atlikti žemės darbus būtina: t gauti statybą leidžiančius dokumentus, kai šie dokumentai yra privalomi; t suderinti žemės darbų atlikimo aprašą ir schemą, kai statinio projektas nereikalingas; t iškviesti AB „Lietuvos dujos“ atstovą (ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną). Taip pat būtina iškviesti AB „Lietuvos dujos“ atstovą, jei kasant gruntą aptinkami brėžiniuose nenurodyti dujotiekiai. Norėdami suderinti žemės darbų atlikimo aprašus ir schemas ar iškviesti AB „Lietuvos dujos“ atstovą kreipkitės į AB „Lietuvos dujos“ padalinius.

Bendrasis informacijos telefonas 1894 Jei pažeidėte dujotiekį, pastebėjote dujų nutekėjimą, pajutote dujų kvapą, skubiai kreipkitės į visą parą dirbančią dujų Avarinę tarnybą šiais telefonais:

04 – „Teo LT“ tinkle (nemokamai); 1804 – UAB „Bitė Lietuva“ tinkle (mokestis pagal turimą mokėjimo planą); Iš visų tinklų (mokestis pagal patvirtintus tarifus): Vilniaus regione (8 5) 236 04 07; Kauno regione (8 37) 40 12 04; Klaipėdos regione (8 46) 48 45 04; Šiaulių regione (8 41) 59 11 72; Panevėžio regione (8 45) 50 09 04.


8

pirmADIENIS, balandžio 2, 2012

pasaulis kl.lt/naujienos/uzsienis

Ar Mer­ko­zy nu­ta­rė skir­tis? Fran­çois Hol­lan­de’as, so­cia­lis­tų kan­di­ da­tas į Pran­cū­zi­jos pre­zi­den­tus, Vo­kie­ti­ jos kanc­le­rei An­ge­lai Mer­kel, re­gis, kol kas neį­do­mus. O kas bus, jei jis lai­mės? Vo­kie­ čių spau­da ma­no, kad A.Mer­kel rei­kė­tų megz­ti ry­šius su so­cia­lis­tu. Pa­lai­ky­mas neišb­lė­so?

Vo­kie­ti­jos kanc­le­rės pa­ra­ma da­bar­ ti­niam Pran­cū­zi­jos pre­zi­den­tui Ni­ co­las Sar­ko­zy net bu­vo su­kė­lu­si pa­ si­pik­ti­ni­mą. Esą Ber­ly­nas per­ne­lyg ki­ša­si į ša­lies kai­my­nės rei­ka­lus. Ne­nuos­ta­bu, jog N.Sar­ko­zy te­ko pa­skelb­ti, kad kanc­le­rė ne­da­ly­vaus jo rin­ki­mų kam­pa­ni­jos ren­gi­niuo­ se, nes tai – Pran­cū­zi­jos žmo­nių rei­ka­las ir ki­tos ša­lys ne­tu­rė­tų į rin­ki­mus kiš­tis. Už­rūs­ti­no pa­reiš­ki­mas

Prieš ku­rį lai­ką skli­do gan­dai, kad A.Mer­kel ne­va ra­gi­no ki­tas ES vals­ty­bes ig­no­ruo­ti kai­rių­jų pa­žiū­ rų F.Hol­lan­de’ą. Apie tai ra­šė „Der Spie­gel“. Esą vo­kie­čius už­rūs­ti­no so­cia­ lis­to ne vie­to­je iš­sa­ky­tas pa­reiš­ ki­mas, kad Pran­cū­zi­ja, jam ta­pus pre­zi­den­tu, ban­dys per­si­de­rė­ti dėl fi­nan­si­nio sta­bi­lu­mo pa­kto, ku­rį pa­si­ra­šė ES vals­ty­bės.

Mian­ma­re va­kar įvy­ko tre­ti per pa­ sta­ruo­sius 50 me­tų rin­ki­mai. Opo­ zi­ci­ja pa­skel­bė, kad į par­la­men­tą jų ly­de­rė 66 me­tų Aung San Suu Kyi pa­teks.

Ig­no­ruo­ti neap­si­mo­ka

Da­bar yra gan­dų, kad N.Sar­ko­zy at­si­dū­rė at­stum­to­jo pu­sė­je. Prie­ žas­tis – gan pa­pras­ta. Jei so­cia­ lis­tas lai­mės, rei­kės dirb­ti su juo, to­dėl ig­no­ruo­ti po­li­ti­ko tar­si ir ne­ ga­li­ma.

Na, tai gan nor­ma­ lu Eu­ro­po­je, kai vie­ ni re­mia ki­tus iš tos pa­čios po­li­ti­nės šei­ mos.

Pran­cū­zi­jo­je at­lik­tos ap­klau­sos pa­sta­ruo­ju me­tu – gan pa­lan­kios N.Sar­ko­zy, ta­čiau so­cia­lis­tų kan­di­ da­tas per ant­rą­jį tu­rą, re­gis, lai­mė­ tų. Tai­gi, Ber­ly­ne, kaip ra­šo įta­kin­ gas vo­kie­čių lei­di­nys „Der Spie­gel“, su­vok­ta, kad ir F.Hol­lan­de’as ga­li

Is­to­ri­niai rin­ki­mai Mianmare

„„Drau­gai: ar Vo­kie­ti­jos kanc­le­rė A.Mer­kel pa­ga­liau kal­bė­sis su F.Hol­

lan­de’u ir iš­duos N.Sar­ko­zy? 

tap­ti Pran­cū­zi­jos pre­zi­den­tu, tad lig­šio­li­nė kanc­le­rės po­li­ti­ka ga­li at­si­rūg­ti. F.Hol­lan­de’o šta­bo na­ riai pa­tvir­ti­no, kad pa­ga­liau su­ lau­kė Ber­ly­no dė­me­sio. Tie­sa, čia pat so­cia­lis­tai pri­dū­rė, kad kon­ tak­tai – neo­fi­cia­laus ly­gio. „Ofi­cia­lių kon­tak­tų nė­ra, – sa­ kė Jea­nas Mar­cas Ay­rault, So­cia­ lis­tų par­ti­jos ly­de­ris Na­cio­na­ li­nė­je Pran­cū­zi­jos asamb­lė­jo­je.

AFP nuo­tr.

– Pa­ta­rė­jai tik ap­si­kei­tė ži­nu­tė­ mis.“ Vis dėl­to po­li­ti­kas pri­dū­rė, kad toks Ber­ly­no po­sū­kis – pro­ tin­gas žings­nis. „Jei F.Hol­lan­de’as bus iš­rink­ tas Pran­cū­zi­jos žmo­nių, jis tu­rės man­da­tą. Jie tai kan­ce­lia­ri­jo­je ži­ no. Pro­tin­ga ruoš­tis po­ky­čiams, nei to­kią ga­li­my­bę at­mes­ti“, – sa­kė so­cia­lis­tas. „Der Spie­gel“, „The Guar­dian“ inf.

Pa­sak opo­zi­ci­nės Na­cio­na­li­nės ly­ gos už de­mok­ra­ti­ją aukš­to ran­go pa­rei­gū­no Ti­no Oo, No­be­lio tai­kos pre­mi­jos lau­rea­tė lai­mė­jo 82 pro­c. bal­sų Kauh­mu apy­gar­do­je. Nors po­li­ti­kė, ku­ri iki 2010 m. 15 me­tų bu­vo lai­ko­ma na­mų areš­to są­ly­go­mis, skun­dė­si dėl bal­sa­vi­mo pa­žei­di­mų, jie ne­bu­vo to­kie reikš­ min­gi, kad jos par­ti­ja ne­ga­lė­tų da­ ly­vau­ti rin­ki­muo­se. JAV ir ES už­si­mi­nė, kad prieš daug me­tų dėl žmo­gaus tei­sių pa­ žei­di­mų įves­tos eko­no­mi­nės san­ kci­jos ga­li bū­ti pa­nai­kin­tos, jei rin­ ki­mai bus lais­vi ir tei­sin­gi. Tai su­da­ry­tų są­ly­gas in­ves­ti­ci­jų ban­gai šio­je skur­džio­je, bet daug gam­tos iš­tek­lių tu­rin­čio­je vals­ty­ bė­je, esan­čio­je ša­lia eko­no­miš­kai ky­lan­čių In­di­jos ir Ki­ni­jos. „Džiau­gia­mės ma­ty­da­mi, kad vis­kas vyks­ta tai­kiai, ir vi­lia­mės, kad vi­sa die­na ga­li praei­ti tai­kiai“, – sa­kė Eu­ro­pos Par­la­men­to na­rys Ivo Be­le­tas, ku­ris at­vy­ko į Mian­ ma­rą ste­bė­ti rin­ki­mų. Kad šis bal­sa­vi­mas bū­tų lai­ko­ mas įti­ki­mu, rei­kia, kad jam pri­ tar­tų opo­zi­ci­ja. Aung San Suu Kyi iš na­mų areš­ to bu­vo pa­leis­ta 2010 m. lapk­ri­tį, vos ke­lios die­nos po pla­čiai kri­ti­ kuo­tų vi­suo­ti­nių rin­ki­mų, ku­rie su­da­rė są­ly­gas už­baig­ti 49 me­tus tru­ku­sį tie­sio­gi­nį ar­mi­jos val­dy­ mą ir su­for­muo­ti ci­vi­li­nį par­la­ men­tą. Praė­ję rin­ki­mai, ku­rie vy­ko 2010 m. lapk­ri­tį, dau­ge­lio bu­vo lai­ko­mi su­klas­to­tais ka­riš­kių re­ mia­mos Są­jun­gos so­li­da­ru­mo ir vys­ty­mo­si par­ti­jos – di­džiau­sios par­la­men­te – nau­dai. Na­cio­na­li­nė ly­ga už de­mok­ra­ti­ją tuos rin­ki­mus boi­ko­ta­vo. Neaiš­ku, ka­da bus pa­skelb­ti ofi­ cia­lūs rin­ki­mų re­zul­ta­tai ir ar jie bus lai­ko­mi lais­vais ir tei­sin­gais. Vy­riau­sy­bė pa­kvie­tė ne­daug rin­ ki­mų ste­bė­to­jų. Pap­ras­ti žmo­nės sa­kė, kad iš rin­ ki­mų la­bai daug ne­si­ti­ki. „Mums rei­kia tik ge­res­nės trans­ por­to sis­te­mos, taip pat val­džia ga­lė­tų su­teik­ti vil­tį jau­ni­mui“, – kal­bė­jo dvie­jų vai­kų tė­vas U Myo Khi­ne’as. Opo­zi­ci­jos at­sto­vai sa­kė, kad tik­ ro­sios per­mai­nos ateis 2015 m., kai vyks rin­ki­mai į pre­zi­den­tus. „Ar­mi­ja pa­si­kei­tė, ji da­bar kur kas at­lai­des­nė. Ma­ny­tu­me, kad yra daug ga­li­my­bių Aung San Suu Kyi tap­ti ša­lies pre­zi­den­te“, – sa­ kė Na­cio­na­li­nės ly­gos at­sto­vas Myo Wi­nas. Iš vi­s o rin­k i­m uo­s e da­ly­va­ vo 17 opo­zi­ci­nių par­ti­jų. Ta­čiau ka­r iuo­m e­n ės do­m i­n uo­ja­m a Są­ jun­gos so­li­da­ru­mo ir vys­ty­mo­si par­ti­ja par­la­men­te iš­lai­kys dau­ gu­mą. Pa­pil­do­muo­se rin­ki­muo­se var­ žo­ma­si dėl 45 vie­tų, nors že­mu­ti­ nius par­la­men­to rū­mus su­da­ro 440 de­pu­ta­tų. BBC, BNS inf.


9

pirmADIENIS, BALANDŽIO 2, 2012

rubrika

JŪRA

v.matutis@kl.lt Redaktorius Vidmantas Matutis tel. 8 686 02050 www.jura24.lt

Ar ne­ve­žios „Mer­ku­ri­jus“ oro? Iš­ly­dint kon­tei­ne­ri­ nį trau­ki­nį „Merkurijus“ į Mask­vą, ša­ lia gra­žių lin­kė­ji­mų bū­ta ir skep­ti­ciz­mo.

Vid­man­tas Ma­tu­tis v.matutis@kl.lt

Įsi­siū­buo­ja sun­kiai

Toks trau­ki­nys jau kur­sa­vo, bet neį­sit­vir­ti­no. Ir da­bar są­sta­tas iš­ vy­ko pus­tuš­tis – ant di­de­lių ge­le­ žin­ke­lio plat­for­mų ma­ži kon­tei­ne­ riai at­ro­dė vie­ni­ši. „Mer­k u­r i­jaus“ ope­ra­to­r iaus kom­pa­ni­jos „AAA In­ter­mo­dal“ plėt­ros di­rek­to­rius Arū­nas Jan­ kaus­kas ti­ki­no, kad vi­si kon­tei­ne­ riai iš­vy­ko pa­krau­ti pla­taus var­to­ ji­mo pre­kių. Kas konk­re­čiai bu­vo pa­krau­ta į kon­tei­ne­rius, jis ne­de­ ta­li­za­vo. Kom­pa­ni­ja „AAA In­ter­mo­dal“ iš „Mer­ku­ri­jaus“ grei­tos eko­no­mi­nės grą­žos ne­si­ti­ki. „Kon­tei­ne­ri­nis trau­ki­nys „Vi­ kin­gas“ taip pat „įsi­siū­ba­vo“ sun­ kiai. Pra­džio­je per me­tus jis ga­be­no 200, pa­skui tūks­tan­tį kon­tei­ne­ rių, o 2011 me­tais jau jų ga­ben­ta 56 tūks­tan­čiai“, – aiš­ki­no A.Jan­ kaus­kas. Prob­le­ma – at­ga­li­nis kro­vi­nys

Prieš tre­jus me­tus „pa­leis­ti“ kon­ tei­ne­ri­nį trau­ki­nį „Mer­ku­ri­jus“ ban­dė Klai­pė­do­je esan­ti bend­ro­ vė „Ari­jus“. „Po pir­mo­jo trau­ki­nio rei­so atė­ jo kri­zė, te­ko at­si­sa­ky­ti idė­jos. Mes esa­me vie­nas di­džiau­sių kon­tei­ ne­rių ope­ra­to­rių Lie­tu­vo­je ir prie nau­jo ban­dy­mo bū­ti­nai pri­si­dė­si­ me“, – ti­ki­no bend­ro­vės „Ari­jus“ va­do­vas Ari­jus Ra­mo­nas. Sie­kis „pra­stum­ti“ šau­dyk­li­nį trau­ki­nį iš Klai­pė­dos į Mask­vą įsi­ vy­ra­vo dar 1998 me­tais. Il­gą lai­ką vis­kas bu­vo tik kal­bų ly­giu. Ran­kas at­ri­šo 2005 me­tų tarp­ vals­ty­bi­nė Lie­tu­vos ir Ru­si­jos su­ tar­tis. „Dir­bau su­si­sie­ki­mo vi­ce­mi­nist­ ru, kai pra­dė­ta kal­bė­ti apie pir­mą­ jį „Mer­ku­ri­jų“. Jo pro­ble­ma bu­vo ta, kad iš Klai­pė­dos į Mask­vą kro­ vi­nių dar su­grai­by­da­vo, o at­gal tu­ rė­da­vo va­žiuo­ti tuš­čias. Jei ir da­bar ne­bus at­ga­li­nio kro­vi­nio, trau­ki­nys

„„Vaiz­das: iš pir­mo žvilgs­nio pus­tuš­tis „Mer­ku­ri­jaus“ trau­ki­nys į Mask­vą iš­ly­dė­tas su ap­sau­ga. 

ne­ga­lės ve­žio­ti oro“, – svars­tė ša­ lies prem­je­ro pa­ta­rė­jas trans­por­to klau­si­mais Al­gir­das Ša­ka­lys. Jis sa­kė, kad ana­li­zuo­ja­mi ke­ li at­ga­li­nio kro­vi­nio ga­be­ni­mo va­ rian­tai, bet konk­re­čiai kas bus at­ ga­ben­ta iš Mask­vos, iš­lei­džiant pir­mą­jį trau­ki­nį iš Klai­pė­dos, dar ne­bu­vo ap­si­spręs­ta. Pla­nuo­ja­ma, kad trau­ki­nys kur­ suos nuo­lat, da­bar – vie­ną kar­tą, o vė­liau – du kar­tus per sa­vai­tę. Iki Vla­di­vos­to­ko – 10 pa­rų

„AAA In­ter­mo­dal“ plėt­ros di­rek­to­ rius A.Jan­kaus­kas apie per­spek­ty­ vą kal­ba ne­la­bai aiš­kiai. Ti­ki­ma­si, kad, pra­dė­jus kur­suo­ti trau­ki­niui „Mer­ku­ri­jus“, vis dau­giau klien­tų apie jį su­ži­nos ir su­si­do­mės. Į pir­mą­jį rei­są ant plat­for­mų krau­ti kon­tei­ne­riai iš abie­jų Klai­ pė­dos uos­to kon­tei­ne­rių ter­mi­na­ lų – „Klai­pė­dos Smel­tės“ ir „Klai­ pė­dos kon­tei­ne­rių ter­mi­na­lo“. A.Jan­kaus­kas kal­ba apie tai, kad ant „Mer­ku­ri­jaus“ plat­for­mų bus krau­na­mos ir kel­tais iš Jū­rų per­kė­ los ga­be­na­mos kon­tei­ne­ri­nės su­ skys­tin­tų pro­duk­tų tal­pyklos. Šie kon­tei­ne­riai yra sun­kūs, ga­ be­na­mi au­tot­rans­por­tu la­biau pa­ žei­džia ke­lius, to­dėl lo­giš­ka juos dė­ti ant ge­le­žin­ke­lio plat­for­mų.

Vid­man­to Ma­tu­čio nuo­tr.

Al­gir­das Ša­ka­lys:

Arū­nas Jan­kaus­kas:

Al­ber­tas Ši­mė­nas:

Jei iš Mask­vos į Klai­ pė­dą ne­bus at­ga­li­nio kro­vi­nio, kaip prieš tai, trau­ki­nys ne­ga­lės ve­žio­ti oro.

Iš „Mer­ku­ri­jaus“ grei­ tos eko­no­mi­nės grą­ žos ne­si­ti­ki­me – „Vi­ kin­gas“ taip pat „įsi­ su­ko“ sun­kiai.

Bai­min­da­mie­si, kad „Mer­ku­ri­jaus“ plat­ for­mos Ru­si­jo­je ne­ bū­tų pe­rim­tos, jas iš­ nuo­mo­jo­me.

A.Jan­kaus­ko tei­gi­mu, pla­nas „Mer­ku­ri­ju­mi“ į Ru­si­ją ga­ben­ti kro­vi­nius at­si­ra­do at­si­tik­ti­nai. Kai į Cha­ba­rovs­ką rei­kė­jo nu­ga­ben­ti vie­nos Va­ka­rų Eu­ro­pos kom­pa­ni­ jos naf­tos grę­ži­mo įran­gą, at­ras­ta pa­mask­vės ge­le­žin­ke­lio sto­tis „Si­ li­kat­na­ja“ su jo­je esan­čiu kon­tei­ne­ rių ter­mi­na­lu „Eco­dor“. Iki šio ter­mi­na­lo kro­vi­nius „Mer­ ku­ri­ju­mi“ ga­be­na „Lie­tu­vos ge­le­ žin­ke­lių“ bend­ro­vė.

To­liau jie krau­na­mi ant ki­tų plat­ for­mų ir į įvai­rius Ru­si­jos mies­tus juos jau iš­ga­be­na ge­le­žin­ke­lio kom­ pa­ni­jos „Rus­ka­ja troj­ka“ trau­ki­niai. Per sa­vai­tę į Ru­si­jos To­li­mų­jų Ry­tų re­gio­ną – Vla­di­vos­to­ką, Na­chod­ ką, Cha­ba­rovs­ką – ju­da pen­ki eše­ lo­nai. Iš Mask­vos iki Vla­di­vos­to­ko trau­ki­nys, anot Ru­si­jos kon­tei­ne­rių ter­mi­na­lo „Eco­dor“ va­do­vo And­re­ jaus No­rei­ko, va­žiuo­ja ma­žiau nei 10 pa­rų.

Tai­ko­si į Len­ki­ją

Bend­ro­vė „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ jau tu­ri pen­kis kon­tei­ne­ri­nius trau­ki­ nius – „Vi­kin­gą“ į Uk­rai­ną, „Sau­lę“, ku­rie vyks­ta į Ka­zachs­ta­ną, „Mer­ku­ ri­jų“, vyks­tan­tį į Mask­vą, „Šeš­to­kai eksp­ress“, va­žiuo­jan­tį į Smo­lens­ką ir ka­ri­nių siun­tų trau­ki­nį, kur­suo­jan­tį į Af­ga­nis­ta­ną. Dar yra kon­tei­ne­ri­nis trau­ki­nys Klai­pė­da – Vil­nius, ku­riuo ga­be­na­mos Lie­tu­vos vi­daus rin­kos pre­kės.

11


10

pirmADIENIS, BALANDŽIO 2, 2012

rubrika JŪRA Ta­li­ne – kaip Klai­pė­do­je

Nar­ko­ti­kai jach­to­se

Lo­gis­ti­kos cent­ras

Ta­li­no uos­to val­dy­ba ke­lia klau­ si­mą, kad Es­ti­jo­je mo­kes­čių sis­ te­ma tu­ri bū­ti kei­čia­ma taip, jog sa­vi­val­dy­bės bū­tų suin­te­re­suo­ tos uos­tų vys­ty­mu. Kaip Lie­tu­ vo­je – Klai­pė­dos, taip Es­ti­jo­je – jung­ti­nis Ta­li­no uos­tas yra val­ do­mas vals­ty­bės. Sa­vi­val­dy­bės iš uos­to gau­na tik tar­šą ir mi­ni­ ma­lų že­mės mo­kes­tį.

Ka­ri­bų jū­ro­je su­lai­ky­tas bu­ riuo­to­jas iš Šve­di­jos. Jo jach­ to­je ras­ta be­veik 1,5 to­nos ko­ kai­no. Prieš ke­le­rius me­tus vie­ nas klai­pė­die­tis kal­bė­jo, kad ir ži­no­mi Lie­tu­vos bu­riuo­to­ jai, ypač vie­nu­ti­nin­kai, plau­kia į „juo­duo­sius rei­sus“ Ka­ri­bų jū­ ro­je. Per vie­ną rei­są jie esą už­ si­dir­ban­tys apy­nau­jai jach­tai.

Bend­ro­vė „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­ liai“ kra­to­si prie­vo­lės Klai­pė­do­ je, Drau­gys­tės ge­le­žin­ke­lio sto­ ty­je, steig­ti lo­gis­ti­kos cent­rą, ma­no, kad jos da­ly­va­vi­mas bū­ tų dirb­ti­nis. Klai­pė­die­tiš­ko lo­ gis­ti­kos cent­ro atei­tį ir li­ki­mą tu­rė­tų spręs­ti klai­pė­die­čiai – Uos­to di­rek­ci­jos, sa­vi­val­dy­bės, uos­to vers­lo at­sto­vai.

„Ocea­nos“ ap­lin­ko­sau­gi­nin Pa­sau­li­nė van­de­ny­ nų ap­sau­gos drau­ gi­ja „Ocea­na“ ty­ rė Bal­ti­jos jū­ros tar­ šą. Priei­ta prie iš­va­ dos, kad jū­ros ap­lin­ ka ge­rė­ja.

Egi­di­jus Ba­ce­vi­čius Pa­da­li­nys jū­rai

Tarp­tau­t i­n ė pel­n o ne­s ie­k ian­ ti drau­gi­ja „Ocea­na“ įsteig­ta 2001 me­tais Va­šing­to­ne. Drau­gi­ja ko­ vo­ja su ne­sai­kin­ga žve­jy­ba Ra­ mia­ja­me ir At­lan­to van­de­ny­nuo­ se, rū­pi­na­si ža­lių­jų jū­ri­nių vėž­lių, aud­ra­paukš­čių ir ping­vi­nų ap­sau­ ga, sie­kia už­draus­ti gau­dy­ti ruo­ niu­kus-pū­kuo­tu­kus, del­fi­nus, me­ džio­ti ban­gi­nius. 2011 m. Ko­pen­ha­go­je įsteig­tas „Ocea­na“ – Bal­ti­jos jū­ros gam­to­ sau­gos pa­da­li­nys. Ja­me dir­ba pen­ki gam­ti­nin­kai. Įs­tai­ga tu­ri 48 met­rų il­gio 2006 me­tais sta­ty­tą moks­li­ nį ti­ria­mą­jį lai­vą „Han­se Explorer/ Ocea­na“.

„„Įran­kiai: „Ocea­na“ – moks­li­nio ty­ri­mo lai­vas. 

De­šim­ties na­rių įgu­la su pen­kiais bio­lo­gais du mė­ne­sius jau ty­rė sau­ go­mas Bal­ti­jos jū­ros vie­tas. Steng­ta­si ras­ti ne­tei­sė­tos žūk­lės pėd­sa­kų. Kol kas ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai ne­ si­do­mė­jo, ko­kią įta­ką Bal­ti­jos jū­rai da­ro „Nord Stream“ du­jo­tie­kis, vė­ jo jė­gai­nės, naf­tos grę­ži­mo bokš­tai, Antrojo pa­sau­li­nio ka­ro che­mi­nių gink­lų ir sprog­me­nų gramz­di­ni­ mo vie­tos. Pag­rin­di­nis tiks­las bu­ vo pa­da­ry­ti ver­tin­gų Bal­ti­jos jū­ros dug­no nuo­trau­kų. Ats­ki­rų au­ga­ lų ir gy­vū­nų rū­šių fo­tog­ra­fi­jos bu­

vo per­duo­tos Rau­do­no­sios kny­gos su­da­ry­to­jams. Vaiz­dai iš gel­mės

Anks­ty­vą pa­va­sa­rį, gied­ro­mis die­ no­mis, jū­ros skaid­ru­mas bū­na di­ džiau­sias – at­si­ran­da pa­lan­kiau­ sios są­ly­gos ner­ti į 15 met­rų gel­mę ir fo­tog­ra­fuo­ti be pa­pil­do­mo ap­ švie­ti­mo. „Ocea­nos“ fo­tog­ra­fai ir na­rai dir­bo nau­jau­sia kil­no­ja­mą­ja per nuo­to­lį val­do­ma po­van­de­ni­nio fil­ ma­vi­mo įran­ga, va­di­na­ma „Jū­ros

EUO@OCEANA Car­los Min­guell ir Egi­di­jaus Ba­ce­vi­čiaus nuo­tr.

aki­mis“. Van­dens gy­vū­nai rink­ti iš mė­gi­nių, ku­rie pa­sem­ti iš dug­no. Bu­vo ap­ra­šy­tas 42 vie­tų van­dens drus­kin­gu­mas, tem­pe­ra­tū­ra, iš­tir­ pu­sio de­guo­nies ir at­ski­rų mais­to me­džia­gų kie­kis. Ats­ki­ros dug­no bend­ri­jos fo­tog­ra­fuo­tos šiau­ri­nė­ je Bal­ti­jos da­ly­je, kai jū­ros pa­vir­ šių dar kaus­tė le­das. Smul­kūs au­ ga­lai ir gy­vū­nai fo­tog­ra­fuo­ti pro di­di­na­muo­sius įren­gi­nius la­bo­ra­ to­ri­jo­je. Pir­mą kar­tą nu­fil­muo­ti vaiz­dai iš gi­liau­sios vie­tos Bal­ti­jo­je – 459

met­rų Land­sor­to du­bu­rio. Ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai pa­pil­do­mai pa­siū­lė sau­go­ti dar de­vy­nias vie­ tas ties Ska­ge­ra­ko ir Alan­do sa­lo­ mis, Got­lan­do du­bu­ry­je, Suo­mi­jos pa­kran­tė­mis. Siū­lo­mi sau­go­ti plo­tai ap­ra­šy­ti ir pa­ženk­lin­ti jūr­la­piuo­se, pa­da­ ry­tos po­van­de­ni­nių vaiz­dų nuo­ trau­kos. Išs­kir­tos vie­tos Bal­ti­jo­ je, kur žve­jy­ba vi­sai ar iš da­lies už­draus­ta, o dug­no bend­ri­jų ap­ sau­gai žūk­lė vel­ka­tink­liais su­var­ žy­ta. Nau­ji plo­tai su­da­ro apie 12

Pa­rei­ka­la­vo pra­dė­ti gi­lin­ti uos­tą Klai­pė­dos uos­to gi­li­ni­mo kon­kur­są lai­mė­ju­si vie­na di­džiau­sių pa­sau­ly­je gi­li­ni­mo kom­pa­ni­jų „Van Oord Dred­ging and Ma­ri­ne Cont­rac­tors BV“ dar­bų pra­džią ati­dė­lio­ja jau penk­tą kar­tą. Vid­man­tas Ma­tu­tis v.matutis@kl.lt

131 mln. li­tų ver­tės su­tar­tis su „Van Oord“ dėl Klai­pė­dos uos­to ka­na­ lo nuo 10-osios kran­ti­nės iki Jū­ rų per­kė­los gi­li­ni­mo nuo 13 iki 14,5 met­ro ir pla­ti­ni­mo nuo 125 iki 150 met­rų pa­si­ra­šy­ta per­nai spa­lio 12 die­ną. Atp­luk­džiu­si į Klai­pė­dą ke­le­ tą žem­ka­sių, ku­rios re­mon­tuo­tos Va­ka­rų lai­vų ga­myk­lo­je, kom­pa­ni­ja „Van Oord“ pla­na­vo pra­dė­ti gi­lin­ti uos­tą šie­met va­sa­rio mė­ne­sį. „Pra­tęs­ti va­sa­rį nu­ma­ty­tų dar­bų ter­mi­ną su­ti­ko­me, nes uos­tą gi­li­ nu­si „Roh­de Nielsen“ ne­bu­vo bai­

gu­si tų ba­rų, ku­rie kliu­dy­tų „Van Oord“ dar­bams. „Van Oord“ ža­ dė­jo pra­dė­ti gi­lin­ti ko­vo pra­džio­ je. Po to pa­pra­šė ter­mi­ną pra­tęs­ti iki ko­vo 24 die­nos. Dar vė­liau – iki ba­lan­džio 1-osios“, – aiš­ki­no Klai­ pė­dos vals­ty­bi­nio jū­rų uos­to di­rek­ ci­jos va­do­vas Eu­ge­ni­jus Gent­vi­las. Ta­čiau ir ba­lan­džio 1-oji – ne pa­ sku­ti­ny­sis ter­mi­nas. „Van Oord“ pa­pra­šė ati­dė­ti dar­bų pra­džią iki ba­lan­džio 21 die­nos. „Mes ne­be­ga­li­me su­tik­ti, kad ran­go­vas, esant pa­lan­kiems orams, nuo­lat ati­dė­lio­tų dar­bų pra­džią. Ne­ga­liu ga­ran­tuo­ti, kad ran­go­vas ne­tu­ri ko­kių nors pro­ble­mų“, – svars­tė E.Gent­vi­las.

Bai­gian­tis ko­vui Uos­to di­rek­ci­ja at­li­ko ba­rų, kur gi­li­ni­mą tu­ri pra­ dė­ti kom­pa­ni­jos „Van Oord“ žem­ ka­sės, ba­ti­met­ri­nius ma­ta­vi­mus. Ža­da­ma elg­tis pa­gal jau iš­ban­ dy­tą sche­mą su „Klai­pė­dos hid­ ro­tech­ni­ka“, kai ši 2009 me­tais Uos­to di­rek­ci­ją nuo­lat mai­ti­no pa­ ža­dais. Ran­go­vui bus įteik­tos tech­ ni­nės už­duo­tys gi­lin­ti uos­tą ir, jei dar­bai ne­bus pra­dė­ti lai­ku, ga­li bū­ ti tai­ko­mos san­kci­jos. Įtei­kus tech­ni­nes už­duo­tis, gi­ li­ni­mas tu­ri bū­ti pra­dė­tas per 14 die­nų. Kom­pa­ni­ja „Van Oord“ gi­ lin­ti Klai­pė­dos uos­tą tu­rė­tų pra­ dė­ti vė­liau­siai ba­lan­džio 10–12 die­no­mis.

Pa­gal su­tar­tį gi­li­ni­mas tu­ri bū­ti baig­tas per 12 mė­ne­sių. Iš vi­so uos­ te bus iš­kas­ta ir į jū­ros sąvartos ra­ jo­ną iš­ga­ben­ta per 3 mln. ku­bi­nių met­rų grun­to.

Uos­to di­rek­ci­ja ne­ be­ga­li su­tik­ti, kad ran­go­vas, esant pa­ lan­kiems orams, nuo­lat ati­dė­lio­tų dar­bų pra­džią.

„„Am­žius: Klai­pė­dos uos­te dirbs “Van 

Ko­dėl „Van Oord“ ati­dė­lio­ja gi­ li­ni­mo pra­džią? Vie­na prie­žas­čių – kom­pa­ni­ja į Klai­pė­dą at­pluk­dė jau ne pir­mos jau­nys­tės gi­li­ni­mo tech­ni­ką, ku­riai rei­kia rim­tes­nio re­mon­to, nei pla­nuo­ta. Žem­ka­sių „Ut­recht“, „Geo­po­tes 15“ re­mon­to

iš­lai­dos su­da­rė per 7 mln. li­tų, eks­ ka­va­to­ri­nės žem­ka­sės „Go­liath“ re­mon­tas – per 4 mln. li­tų. Ki­ta prie­žas­tis – „Van Oord“ tu­ ri daug už­sa­ky­mų ir ne­bes­pė­ja at­ lik­ti vi­sų dar­bų. Di­de­lius van­dens te­ri­to­ri­jų už­py­li­mo dar­bus at­lie­ kan­ti Ro­ter­da­mo uos­te Masv­lak­te 2 da­ly­je, „Van Oord“ vien šiais me­


11

pirmADIENIS, BALANDŽIO 2, 2012

JŪRA Vys­to uos­tus

Pa­sau­lio lai­vy­nas

Kon­tei­ne­rių ma­žė­ja

Ne tik Klai­pė­da, bet ir ki­ti ap­lin­ ki­niai uos­tai spar­čiai vys­to­mi. Ru­si­ja šie­met pla­nuo­ja uos­tų pa­jė­gu­mus pa­di­din­ti 75 mln. to­ nų. 2016 m. Ru­si­ja ke­ti­na sa­vo uos­tuo­se krau­ti 770 mln. to­nų. Kro­vos pa­jė­gu­mus ji di­dins iki 900 mln. to­nų, kad bū­tų re­zer­ vas. Per­nai Ru­si­jos uos­tai kro­vė per 500 mln. to­nų.

Per­nai pa­sau­ly­je pa­sta­ty­ti 2755 nau­ji lai­vai. Jų bend­ras ded­vei­ tas – 164,5 mln. to­nų. Pa­ly­gin­ti su 2007 m., lai­vų ded­vei­tas pa­ dvi­gu­bė­jo. Dau­giau­sia pa­sta­ty­ ta nau­jų bal­ke­rių, po to – tank­ lai­vių ir kon­tei­ner­ve­žių. Šie­met lau­kia­ma nau­jo re­kor­do. Vien nau­jų bal­ke­rių ded­vei­tas su­da­ rys per 140 mln. to­nų.

Per­nai ga­be­nant kon­tei­ne­rius tiek iš Azi­jos į Eu­ro­pą, tiek iš Eu­ro­pos į Azi­ją fik­suo­tas au­ gi­mas. Šie­met per pir­muo­sius mė­ne­sius iš Azi­jos į Eu­ro­pą ga­ be­na­mų kon­tei­ne­rių su­ma­žė­jo net 6,6 pro­c., ta­čiau jų dau­giau iš­ga­ben­ta iš Eu­ro­pos į Azi­ją. To­kio kon­tei­ne­rių au­gi­mo, kaip per­nai, ne­be­si­ti­ki­ma.

n­kai ty­rė Bal­ti­ją Bal­ti­jo­je pa­pil­ do­mai pa­siū­ ly­tos sau­go­ti de­vy­nios vie­ tos ties Ska­ge­ ra­ko ir Alan­do sa­lo­mis, Got­ lan­do du­bu­ ry­je, Suo­mi­jos pa­kran­tė­mis. „„Ga­li­my­bės: na­ras – Bal­ti­jos van­de­ny­se.

„„Dug­nas: fik­suo­ja­mos Bal­ti­jos po­van­de­ni­nių gel­mių gro­žy­bės.

pro­c. da­bar sau­go­mos Bal­ti­jos jū­ ros da­lies. Bal­ti­jos jū­ros ap­sau­gos stra­te­gi­jo­je iki 2020 me­tų nu­ma­ ty­ta nau­jai sau­go­mų jū­ros te­ri­to­ ri­jų plo­tą dar di­din­ti. Su­dė­tin­gas pa­veiks­las

Bal­ti­jos jū­ra pa­ly­gin­ti ge­rai iš­tir­ta. „Ocea­nos“ vaiz­dai ta­ry­tum iš nau­ jo at­ve­ria skur­džią Bal­ti­ją. Pag­rin­di­nis Bal­ti­jos jū­ros bruo­ žas – nuo­lat kin­tan­tis, su­dė­tin­ gas, o išim­ti­niais at­ve­jais pa­pras­ tas sek­lios jū­ros pa­veiks­las. Jū­ros

dug­ne ma­to­mi skir­tin­gų geo­lo­ gi­nių laikotarpių pėd­sa­kai – žy­ miau­sią įspau­dą pa­li­ko le­dy­nai ir ar­dan­ti pa­kran­čių mū­ša. Po­van­ de­ni­niai grio­viai, kal­vos, nuo­sė­ dos, gra­ni­ti­nės uo­los, fior­dai piet­ va­ka­riuo­se ir va­ka­ruo­se, įspū­din­gi šche­rai, do­lo­mi­ti­niai kli­fai, mo­re­ ni­niai ky­šu­liai, nu­glu­din­tos ly­gu­ mos ša­lia Kur­šių ma­rių ir Vys­los įlan­ka. Vi­sa tai – Bal­ti­ja. Ne­di­de­ lė, bet įvai­ria­pu­sė jū­ra. Ji tu­ri ne tik skir­tin­gus kran­tus, bet ir ryš­kius van­dens tem­pe­ra­tū­rų

skir­tu­mus, di­de­lę gė­lo ir drus­kin­go van­dens sklai­dą, nuo­la­ti­nes, į skir­ tin­gas pu­ses pul­suo­jan­čias sro­ves, ku­rių kryp­tis pri­klau­so nuo vy­rau­ jan­čių vė­jų. Bal­ti­jos jū­ro­je ap­tik­ta 531 gy­vū­nų rū­šis. Da­lis jų yra vie­ti­nės, ta­čiau vis dau­giau at­si­ran­da už­kly­dė­lių iš di­des­nio drus­kin­gu­mo van­de­nų Šiau­rės jū­ro­je ir At­lan­te. Vie­ti­niai Bal­ti­jos jū­ros gy­vū­nai yra pa­ly­gin­ ti skur­dūs. Tai lei­džia šio­je jū­ro­je tarp­ti at­kly­du­sioms au­ga­lų ir gy­ vū­nų rū­šims.

„„Ne­ti­kė­tu­mas: Bal­ti­jo­je yra ir to­kių iš pir­mo žvilgs­nio eg­zo­tiš­kų gy­vū­nų.

Ar ne­ve­žios „Mer­ku­ri­jus“ oro? Juos pra­de­da nau­do­ti 9 pre­ky­bos tink­lai, pir­ miau­sia „Ma­xi­ma“.

n Oord” žem­ka­sė „Geo­po­tes 15“, pa­sta­ty­ta 1985 me­tais. „Open­mo­ve.net“ nuo­tr.

tais pa­si­ra­šė ma­žiau­siai tris nau­jas dar­bų su­tar­tis, ku­rių ver­tė maž­ daug po 40 mln. eu­rų. Kom­pa­ni­ja dirbs nau­juo­se ob­jek­tuo­se Ro­ter­ da­mo uos­te, taip pat Jung­ti­niuo­se Ara­bų Emy­ra­tuo­se. Tie­sa, ir tech­ni­kos kom­pa­ni­ja tu­ri daug. Jos in­ter­ne­to sve­tai­nė­je tei­gia­ma, kad „Van Oord“ nau­do­ja­

si 25 žem­ka­sė­mis, ku­rios iš­purš­kia grun­tą. Dvi jų – „Ut­recht“, „Geo­ po­tes 15“ – dirbs Klai­pė­do­je. „Van Oord“ tu­ri 10 eks­ka­va­to­ri­nių žem­ ka­sių. Iš jų Klai­pė­do­je dirbs „Go­ liath“. „Van Oord“ žem­ka­sių ir ki­tos grun­to ka­si­mo, ga­be­ni­mo tech­ni­ kos par­ką su­da­ro 77 lai­vai.

„Kon­tei­ne­rių ga­be­ni­mai trau­ ki­niais bend­ro­se „Lie­tu­vos ge­le­ žin­ke­lių“ pa­ja­mo­se su­da­ro tik du pro­cen­tus. Per me­tus ga­be­na­me apie 80 tūks­tan­čių kon­tei­ne­rių. Bet mes no­riai ei­na­me į šią rin­ką, nes to­kiam pre­kių ga­be­ni­mui pri­ klau­so atei­tis“, – ti­ki­no bend­ro­vės „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ ge­ne­ra­li­ nio di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Al­ ber­tas Ši­mė­nas. Jo tei­gi­mu, kon­tei­ne­rių ga­be­ ni­mą trau­ki­niais stab­do per­ne­ lyg di­de­lis inf­rast­ruk­tū­ros mo­ kes­tis. Per­vež­ti vie­ną kon­tei­ne­rį per Lie­tu­vą dėl šio mo­kes­čio kai­ nuo­ja 460 li­tų. Tuo me­tu au­to­ mo­bi­lių trans­por­tu ga­ben­ti kon­ tei­ne­rį per Lie­tu­vą mo­kes­tis yra tik apie 20 li­tų. To­dėl kol kas ge­ le­žin­ke­liai ne­ga­li kon­ku­ruo­ti ga­ be­n ant kon­tei­n e­r ius ma­ž es­n iu

kaip 300 ki­lo­met­rų at­stu­mu. Ve­ žant il­ges­niais at­stu­mais, kaip iki Mask­vos (per 1000 ki­lo­met­rų) ar iki Uk­rai­nos (be­veik 2 tūkst. km), kon­ku­ren­cin­ges­ni tam­pa ge­le­žin­ ke­liai. „Kol kas kon­tei­ne­ri­nės ge­le­žin­ ke­lių li­ni­jos iš Lie­tu­vos vys­to­mos tik ry­tų kryp­ti­mi. Mums ne ma­ žiau svar­bi Len­ki­jos kryp­tis. Per Len­ki­ją au­to­mo­bi­liais per me­tus iš Lie­tu­vos ar­ba į ją ga­be­ na­ma nuo 15 iki 18 mln. to­nų kro­ vi­nių. Ta­čiau vis­ką stab­do tai, kad nė­ra eu­ro­pi­nės vė­žės“, – ak­cen­ta­ vo A.Ši­mė­nas. Grobs­to­mos plat­for­mos

Siųs­ti plat­for­mas su kon­tei­ne­riais į Ru­si­ją „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liams“ ri­zi­kin­ga. „Bend­ro­vė yra bend­ro ru­siš­kos vė­žės va­go­nų par­ko da­lis. Ru­si­jo­je va­go­nai pri­va­ti­zuo­ti, to­dėl jų bend­ ro par­ko da­lies ne­li­ko. Pri­va­tūs ru­

siš­ki va­go­nai yra bran­gūs, o bend­ro par­ko lie­tu­viš­ki san­ty­ki­nai pi­ges­ni. Kai tik mū­sų va­go­nai pa­ten­ka į Ru­ siją, juos pe­ri­ma kro­vi­nių ve­žė­jai. Ne­gelbs­ti ir bau­dos. Ru­si­jo­je la­biau ap­si­mo­ka mo­kė­ti bau­das ir nau­do­ti mū­sų pi­ges­nius va­go­nus, nei nuo­ mo­ti bran­gius pri­va­čių kom­pa­ni­jų va­go­nus“, – aiš­ki­no A.Ši­mė­nas. Va­go­nai „pra­puo­la“ ir rie­dė­da­mi su NA­TO kro­vi­niais per Ka­zachs­ ta­ną į Af­ga­nis­ta­ną. Net kai ir „ne­ pra­puo­la“, va­go­nai šiuo­se marš­ru­ tuo­se „su­ka­si“ il­giau kaip mė­ne­sį. Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai tu­ri apie 9 tūkst. va­go­nų. Pak­lau­siau­sios yra plat­for­mos. Bai­mi­nan­tis, kad „Mer­ku­ri­ jaus“ plat­for­mos Ru­si­jo­je ne­bū­tų pa­grob­tos, jos iš­nuo­mo­tos li­ni­jos ope­ra­to­riui. Į iš­nuo­mo­tas plat­for­ mas Ru­si­jo­je jau ne­be­si­kė­si­na­ma – lai­ko­ma, kad jos ne­bė­ra ru­siš­ kos ge­le­žin­ke­lio vė­žės bend­ro par­ ko nuo­sa­vy­bė.


12

pirmADIENIS, balandžio 2, 2012

JŪRA

Klai­pė­da – pa­grin­di­nis bal­ta­ru­sių uos­tas

V

il­niu­je re­zi­duo­jan­tis Bal­ta­ru­si­jos am­ba­sa­ do­rius Lie­tu­vo­je Vla­di­ mi­ras Dra­ži­nas ant­ruo­ ju svar­biau­siu mies­tu mū­sų ša­ly­je lai­ko Klai­pė­dą. Lie­tu­vos pa­jū­ry­je jis lan­ko­si be­veik kiek­vie­ną ket­vir­tį. Vid­man­tas Ma­tu­tis v.matutis@kl.lt

– Kuo jums to­kia svar­bi Klai­ pė­da? – Klai­pė­dos uos­tas yra di­de­lis Bal­ ta­ru­si­jos eko­no­mi­kos in­te­re­sas. Bal­ta­ru­si­jos įmo­nės ve­ža kro­vi­nius ir per Lat­vi­jos, Es­ti­jos, Uk­rai­nos, Ru­si­jos uos­tus. Ta­čiau pa­grin­di­ niu uos­tu lai­ko­me Klai­pė­dą. Per­ nai Bal­ta­ru­si­jos įmo­nės čia kro­vė 13,5 mln. to­nų kro­vi­nių. Tai be­ veik treč­da­lis Klai­pė­dos uos­to kro­ vos. Apie du treč­da­lius Bal­ta­ru­si­ jos kro­vi­nių uos­te su­da­rė eks­por­tas – „Be­la­rus­ka­lij“ trą­šos, naf­tos ir che­mi­jos įmo­nių naf­tos pro­duk­tai, dau­giau­sia ma­zu­tas, taip pat ma­ ši­nos, me­ta­lai, leng­vo­sios pra­mo­ nės pro­duk­ci­ja. Maž­daug treč­da­ lį Bal­ta­ru­si­jos kro­vi­nių Klai­pė­dos uos­te su­da­ro im­por­tas – pla­taus var­to­ji­mo pre­kės. – Kaip, jū­sų po­žiū­riu, kei­tė­si Klai­pė­dos uos­tas? – Bal­ta­ru­si­jos am­ba­sa­do­riu­mi Lie­ tu­vo­je pra­dė­jau dirb­ti prieš pen­ke­ rius met­rus. Tuo­met bu­vo vi­sai ki­tas uos­tas. Per tą lai­ką smar­kiai pa­ki­

to jo inf­rast­ruk­tū­ra ir čia dir­ban­čios kom­pa­ni­jos vys­to sa­vo ter­mi­na­lus. Svar­biau­sia tai, kad krei­pia­mas ypa­tin­gas dė­me­sys į kro­vi­nių siun­tė­ jų in­te­re­sus. Kiek ži­nau, Bal­ta­ru­si­jos at­sto­vai bu­vo pa­tei­kę pa­gei­da­vi­mus dėl gy­lių, prii­ma­mų lai­vų gramz­dų. Daug kas iš to, ko pra­šė Bal­ta­ru­si­ jos vers­las, bu­vo pa­da­ry­ta. Vyks­ta ir to­les­nis Klai­pė­dos uos­to gi­li­ni­mas. Nea­be­jo­ju, kad vis­kas bus pa­da­ry­ ta taip, jog Bal­ta­ru­si­ja ga­lė­tų krau­ti Klai­pė­dos uos­te bet ko­kio ti­po kro­ vi­nius ir į bet ko­kius lai­vus.

„Sau­lė“, „Mer­ku­ri­jus“. Per­nai tarp Lie­tu­vos ir Bal­ta­ru­si­jos bu­vo pa­siek­ta 1,2 mlrd. JAV do­le­rių pre­ ky­bos apy­var­ta. Dėl ak­ty­vios veik­ los per Klai­pė­dos uos­tą gau­ta 630 mln. JAV do­le­rių pa­ja­mų. Ma­no ži­ nio­mis, Lie­tu­vos vers­lo in­ves­ti­ci­ jos į Bal­ta­ru­si­ją per­nai su­da­rė 120 mln. JAV do­le­rių, Bal­ta­ru­si­jos vers­ lo į Lie­tu­vą – 110 mln. JAV do­le­rių. Mes vie­ni su ki­tais ran­da­me bend­ rą kal­bą – svar­biau­sia, kad mums nie­kas ne­truk­dy­tų vys­ty­ti eko­no­mi­ nių ry­šių.

Vys­tant Klai­pė­dos uos­tą, nuo­lat bū­da­vo at­si­žvel­gia­ma į Bal­ ta­ru­si­jos vers­li­nin­kų pra­šy­mus.

– Ar tu­ri­te gal­vo­je Eu­ro­pos Są­ jun­gos san­kci­jas Bal­ta­ru­si­jai? – Man, kaip pa­siun­ti­niui, yra ne­ sup­ran­ta­ma si­tua­ci­ja, ku­ri for­ muo­ja­si tarp Bal­ta­ru­si­jos ir Eu­ ro­pos Są­jun­gos. Sank­ci­jos nė­ra pa­vyz­dys, kaip vys­ty­ti vers­lą, plė­ to­ti ša­lių kai­my­ni­ų eko­no­mi­kas. Sank­ci­jos grei­čiau sukelia prieš­ prie­šą. Tai ga­li su­griau­ti tą di­ de­lį įdir­bį, ku­ris yra, šiuo at­ve­ju, tarp Lie­tu­vos ir Bal­ta­ru­si­jos. Ma­ no pra­šy­mu Lie­tu­vos ir Bal­ta­ru­si­ jos eko­no­mis­tai ap­skai­čia­vo, kad abi­pu­siai vers­lo pra­ra­di­mai, tarp Lie­tu­vos ir Bal­ta­ru­si­jos nu­trū­ kus eko­no­mi­niams ry­šiams, bū­tų maž­daug du mi­li­jar­dai eu­rų. Tai ne­leis­ti­na. Man pa­ti­ko aiš­ki Klai­ pė­dos uos­to va­do­vy­bės ir vers­ lo po­zi­ci­ja, kad tu­ri vyk­ti dar­bas, o ne už­sii­ma­ma san­kci­jo­mis. Ma­ nau, kad sun­ku­mus, ku­rių yra, mes įveik­si­me ir dirb­si­me kar­tu.

– Ar yra ko­kia nors Bal­ta­ru­si­ jos stra­te­gi­ja dėl kro­vi­nių ga­ be­ni­mo per Lie­tu­vą, Klai­pė­dos uos­tą? – Mū­sų stra­te­gi­ja yra to­liau di­din­ ti kro­vą Klai­pė­dos uos­te. 2015 me­ tais Klai­pė­do­je pla­nuo­ja­me krau­ ti nuo 15 iki 20 mln. to­nų kro­vi­nių per me­tus. Lie­tu­va mums yra tin­ ka­mas par­tne­ris, la­bai su­si­ju­sios ir abie­jų ša­lių trans­por­to sis­te­mos. Per Bal­ta­ru­si­ją va­žiuo­ja Lie­tu­vą su ki­to­mis ša­li­mis jun­gian­tys kon­ tei­ne­ri­niai trau­ki­niai „Vi­kin­gas“,

„„Skai­čiai: Bal­ta­ru­si­jos am­ba­sa­do­riaus V.Dra­ži­no pra­šy­mu eko­no­mis­

tai ap­skai­čia­vo, kad vers­lo pra­ra­di­mai, tarp Lie­tu­vos ir Bal­ta­ru­si­jos nu­trū­kus eko­no­mi­niams ry­šiams, bū­tų maž­daug 2 mlrd. eu­rų.Vid­man­to Ma­tu­čio nuo­tr.

Pri­si­me­na­ma tra­giš­ka nak­tis At­lan­te Prieš 84 me­tus, ba­lan­džio 2-osios nak­tį, siau­čiant aud­rai, nuo suo­mių bur­lai­vio „Ar­ chi­bald Rus­sel“ bu­vo nu­plau­ti du jū­ri­nin­ kai. Vie­nas jų – anykš­tė­nas An­ta­nas Mė­li­ nis. Jis lai­ko­mas pir­muo­ju tra­giš­kai žu­vu­ siu ne­prik­lau­so­mos Lie­tu­vos jū­rei­viu. Ve­nan­tas But­kus

1928 m. va­sa­rio 20 d. ke­turs­tie­ bis bar­kas „Ar­chi­bald Rus­sel“ su Aust­ra­li­jos kvie­čių kro­vi­niu iš­ plau­kė iš Dži­lon­go uos­to į Eu­ro­ pą. Lai­vo įgu­lą su­da­rė 42 žmo­nės. Di­džio­ji da­lis – jū­rei­vys­tės mo­ kyk­lų ka­de­tai, at­lie­kan­tys jū­ri­nę pra­kti­ką. Tarp jų bu­vo ir še­ši lie­tu­ viai, Kau­no aukš­tes­nio­sios tech­ni­ kos mo­kyk­los Jū­rei­vys­tės sky­riaus auk­lė­ti­niai: Bro­nius Krikš­to­pai­tis, My­ko­las Lim­ba, Ka­zys Dau­gė­la, Sta­sys Da­gys, Alek­sand­ras Ra­siu­ lis ir A.Mė­li­nis. Ke­lio­nė pra­si­dė­jo sėk­min­gai. Leng­viems vė­jams pu­čiant, iš­ sklei­dęs vi­sas bu­res „Ar­chi­bald Rus­sel“ be di­des­nių nuo­ty­kių per­ plau­kė Ra­mų­jį van­de­ny­ną ir ap­len­ kė Ug­nies Že­mę. At­lan­tas pa­si­ti­ko ne­sve­tin­gai. Ho­ri­zon­te plau­kė juo­ di aud­ros de­be­sys, stip­rė­jo vė­jas ir vis la­biau šiau­šė­si ban­gos. „Mes ant­rą kar­tą per sa­vo jū­ri­ nę pra­kti­ką plau­kė­me pro aud­rin­ gą­jį Hor­no ra­gą. Lai­kė­me sa­ve jau tik­rais jū­rei­viais ir mū­sų ne­be­gąs­ di­no nuo­la­tos po van­de­niu pa­ny­

ran­tis plan­šy­ras (me­di­nė si­ja, be­ si­drie­kian­ti vir­šum falš­bor­to), per pa­svi­ru­sį de­nį be­si­ri­tan­čios ban­ gos“, – prieš ke­lio­li­ka me­tų man pa­sa­ko­jo tos ke­lio­nės da­ly­vis švie­ saus at­min­imo M.Lim­ba. Pa­m ai­n a, ku­r iai pri­k lau­ sė M.Lim­ba ir jo bend­ra­moks­lis A.Mė­li­nis, bu­vo pa­kel­ta ba­lan­džio 2-osios nak­tį vi­sa va­lan­da anks­ čiau. Ke­lias die­nas bur­lai­vį ly­dė­ ję stip­rūs vė­jai ta­po ura­ga­ni­niais. Rei­kė­jo sku­biai suim­ti di­džią­sias bu­res stie­buo­se ir kli­ve­rius lai­vo prie­ky­je. „Štur­ma­no įsa­ky­mu mes, trys vy­rai, tu­rė­jo­me vy­nio­ti bu­res ant bušp­ri­to. Lai­vas prie­kiu tai pa­si­ ner­da­vo į ban­gas, tai iš­kil­da­vo į to­kį aukš­tį, jog gal­va svai­go. Vė­jas plė­ šė kli­ve­rius iš su­gru­bu­sių nuo šal­ čio ran­kų. Mus nuo­lat per­lie­da­ vo ban­gos, gra­si­nan­čios nu­plau­ti už bor­to. Ir stai­ga di­džiu­lė ban­ga svie­dė lai­vą nuo vir­šū­nės že­myn ir vi­sas lai­vo prie­kis pa­ni­ro po van­ de­niu. Aš lai­kiau­si įsi­ki­bęs į šta­ gą, bet neiš­si­lai­kiau. Jei ne tink­las, įtemp­tas po bušp­ri­tu, į ku­rį įsi­pai­ nio­jo ko­ja ir li­kau že­myn gal­va be­

„„Au­ka: A.Mė­li­nis žu­vo van­de­ny­

ne 1928 m. ba­lan­džio 2-osios nak­tį.

ky­bąs, ga­lė­jau bū­ti nu­plau­tas, kaip ma­no drau­gai A.Mė­li­nis ir suo­mis Per­ma­nas“, – tą bai­sią nak­tį pri­si­ mi­nė M.Lim­ba. Kaip vė­liau „Jū­ros“ žur­na­le (1938 m., Nr. 4) ra­šė A.Ra­siu­lis, to­kios stip­rios aud­ros me­tu apie bet ko­ kias gel­bė­ji­mo prie­mo­nes ne­bu­ vo ga­li­ma net gal­vo­ti. To­kie žy­giai grė­sė pra­žu­dy­ti vi­są lai­vą su li­ku­ siais žmo­nė­mis. Vė­liau pa­ste­bė­ ta, kad bu­vo nu­trauk­ta la­go vir­ vė. Spė­ja­ma, kad nu­plau­tie­ji į jū­rą spė­jo į ją įsi­kib­ti, bet neiš­si­lai­kė. Aud­rai ap­ri­mus, bur­lai­vio ka­ pi­to­nas Au­gus­tas Gus­taf­so­nas (1862–1943) su­rin­ko vi­są li­ku­sią įgu­lą ir su­si­kau­pi­mo mi­nu­te pa­ ger­bė žu­vu­sius drau­gus. Po to, kaip įpras­ta, ka­pi­to­nas iš­da­vė įgu­lai po ge­rą tau­rę ro­mo.

„„Pra­di­nin­kas: bur­lai­vis „Ar­chi­bald Rus­sel“ bu­vo tas lai­vas, ku­ria­me lie­

tu­viai jū­ri­nin­kai sun­kiai įgy­da­vo plau­kio­ji­mo pra­kti­ką. 

Alan­dų jū­rei­vys­tės mu­zie­jaus Ma­rie­ham­ne ir V.But­kaus as­me­ni­nio ar­chy­vo nuo­tr.

„Ši ke­lio­nė, ku­rios me­tu vos ne­ praradau ko­jos, man bu­vo pa­sku­ ti­nė. Iš vi­so bur­lai­viu „Ar­chi­bald Rus­sel“ plau­kio­jau 32 mė­ne­sius ir 8 die­nas. At­sis­vei­kin­da­mas su lai­ vu, ki­tų jū­rei­vių pa­vyz­džiu ant mi­ sin­gi­nio falš­bor­to ap­kaus­to iš­gra­ vi­ra­vau sa­vo pa­var­dę“ – pa­sa­ko­jo M.Lim­ba.

Ta­čiau nei M.Lim­bos, nei jo bend­ra­žy­gių „au­tog­ra­fų“ jau nie­ ka­da ne­beiš­vy­si­me. 1905 me­tais Gri­n o­ke (Va­ka­r ų Ško­ti­ja) sta­ty­tas lai­vas, nuo 1923 me­t ų pri­k lau­s ęs Gus­ta­vo Erik­ so­no bur­lai­vių flo­ti­lei, 1949-ai­ siais bu­vo su­pjaus­ty­tas į me­ta­ lo lau­žą.


13

pirmadienis, balandžio 2, 2012

KLASIFIKUOTI SKELBIMAI Išnuomojamas 1 kambario butas su baldais ir buitine technika. Savininkas. Tel. 8 606 62 120.

Sveikata, grožis

935108

Išnuomojami butai: 3 kambarių su baldais Statybininkų pr. 5/5 a.; Naikupės g. 3/2 a. (baldai, tvarkingas). Tel. 8 670 85 478. Šeimos, vaikų ligų gydytojas, akušeris ginekologas, dermatovenerologas, urologas, neurologas, kardiologas, endokrinologas. Odos vėžio diagnostika vokiečių FotoFinder dermatoskopu. Neskausmingas odos darinių šalinimas. Nėščiųjų priežiūra. Įvairios echoskopijos: kojų, inkstų, kaklo kraujagyslių, sąnarių, nėščiųjų ir kitos. Gastrofibroskopijos, kolonoskopijos, rektoskopijos. Hemorojaus gydymas. Reabilitacijos paslaugos. Naujienos! Smegenų kraujagyslių echoskopija, nėščiosios vaisiaus tyrimas 4D programa, plastikos chirurgo konsultacijos. UAB Kuncų ambulatorinė klinika, www.kaklinika. lt, tel. (8 46) 410570, tik ginekologai tel. (8 46) 220455.

Vidaus organų echoskopija. Gydytojo reabilitologo konsultacijos. Hirudoterapija. Akupunktūra. Magneto, ozono ir jonizuoto deguonies, LED šviesos, „šaltojo“ lazerio, ultragarso procedūros. Limfodrenažas. GROŽIUI: veido, kūno stangrinimas tirpstančiais siūlais, „sculptra“, hialuronu. Raukšlių lyginimas ir veido modeliavimas užpildu, pagamintu iš Jūsų kraujo. Mezoterapija - PRP TROMBOCITŲ PLAZMA atjauninimui, plaukų atauginimui. Hydra FacialTM drėgnoji odos dermabrazija.Anticeliulitinės procedūros, kavitacija. Radiochirurginis odos darinių, nepageidaujamų plaukų, kapiliarų šalinimas. S. Daukanto g. 2, Klaipėda. Tel. 8 46 493767. Mob. +370 620 67701, info@g-r.lt, www.grklinika.lt, www.profesionalikosmetika.lt.

Išnuomojamos komercinės patalpos (iki 850 kv. m) Herkaus Manto gatvėje, tinkamos bet kokiai veiklai. Tel. 8 687 39 200. 916156

Išnuomojamos komercinės patalpos Herkaus Manto gatvėje, pirmajame aukšte. Tel. 8 687 39 200. 926877

Išnuomojamos 200 kv. m ploto patalpos prekybos centre „Vaikų pasaulis“, Debreceno g. 61. Tel. 8 698 25 281. 932149

Išnuomojamos 410 kv. m komercinės patalpos Vingio g., prie „Rimi“ parduotuvės. Tel. 8 687 39 200. 916163

933479

933752

„Salvijos“ medicinos centre konsultuoja, diagnozuoja ir gydo nemokamai bei mokamai suaugusiųjų ir vaikų gydytojai: kardiologai, alergologai, endokrinologai, ginekologai, nefrologai, urologai, traumatologai, onkologai, chirurgai (ir plastinės), pediatrai, terapeutai, homeopatai, radiologai (mamografija), gastroenterologai, otorinolaringologai, psichoterapeutai, okulistai, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas. Herkaus Manto g. 2, tel. (846) 400 816, 8 614 57234. Filialas Jūreivių g. 19, tel. (846) 490 934, 490 936, 8 615 43209. „Salgymeda“ – šeimos gydytojai su odontologais (gydymas ir protezavimas) ir akušerė (nėščiųjų priežiūra). Jūreivių g. 19, tel. (8 46) 490 933, 8 687 41299. „Salgymeda“ filialas Bandužių g. 16 – 40, tel. (8 46) 221 623.

935388

Ikiklinikinis tyrimas. Viso organizmo ir stuburo būklės funkcinė ekspres diagnostika „Nakatani“ metodu. Labiausiai paplitusių problemų su nugara ir strėnomis profilaktika ir reabilitacija. „Kalnų oro“ metodas. Individualus trumpalaikis hipoksijos (trūkinėjanti normobarinė hipoksiterapija) gydomasis poveikis. Individuali druskos haloinhaliacija. Individuali druskos haloinhaliacija. Konsultacijos dėl biologiškai aktyvių priedų ir Transfer Faktorių vartojimo. Sukilėlių g. 20 (iš Pilies g.), Klaipėda. Tel. (8 46) 345 917, 8 685 288 85. Lic. Nr.2682.

Išnuomoju 1 kambario butą Kauno g., prie „Akropolio“; 2 kambarių butą Taikos pr., prie „Eglės“ (yra baldai, buitinė technika). Tel. 8 603 78 994, 8 603 78 977.

Vairuotojų kursai Alksnynės vairavimo mokykla. B, B (automatas) kategorijos kursai. Nauja grupė balandžio 5 d. Tel. 36 33 99, www.alksnynesmokykla.lt. 930192

935590

Garažą Tilžės g., už geležinkelio pervažos (kaina 8 000 Lt). Tel. 8 606 25 701.

100 kv. m sodo namą „Dituvos“ bendrijoje (visiškai sutvarkytas). Savininkas. Tel. 8 616 76 572.

934504

932747

Sodą bendrijoje „Rasa“ (mūrinis apšiltintas 60 kv. m namas, WC, dušas, 6 a žemės). Arba keičia į sklypą namo statybai. Tel. 8 610 60 677. 933369

15 a sklypą gyvenamajam namui statyti labai gražioje vietoje Kalotėje, netoli ežero. Kaina sutartinė. Tel. 8 614 87 687, 8 616 17 361. 934591

2 kambarių butą senamiestyje (autonominis šildymas, židinys, pigus išlaikymas, kieme sandėliukas, galima laikyti motociklą, šarvuotos durys, savininkas, 185 000 Lt). Tel. 8 603 75 042.

933095

NTA „Memelhaus“ padeda išnuomoti ir išsinuomoti butus, kotedžus, namus. Reikalingi nuomai Jūsų NT objektai. Tel. 235 900, 8 659 56 783, Taikos pr. 78.

932822

934066

934609

105 kv. m kotedžą Ginduliuose (visos komunikacijos, šildymas dujomis, visiškai sutvarkyta aplinka, 1 kv. m kaina tik 2 250 Lt). Tel. 8 686 07 289. 916094

Išnuomoju komercines 45 kv. m patalpas 1 a. (atskiras įėjimas, automobilių aikštelė, prie J.Janonio, I.Kanto, Sportininkų gatvių sankryžos). Tel. 8 650 37 361.

Nuomojami prekybos plotai antrajame aukšte baldų ir interjero centre „Deco“, Dubysos g. 19. Informacija tel. 8 612 35 174.

6 a sklypą su mūriniu nameliu SB „Minija“ (yra 2 šiltnamiai, sklypas labai geroje vietoje, kraštinis, prie pagrindinio kelio). Tel. 8 614 85 759, 8 614 12 985.

935414

934572

934969

Mokymas

Namą Klaipėdoje Rėvos g. (130 kv.m, 2 aukštų, 6 a sklypas, šiltas, saulėtas, pavėsinė -2 automobiliams, sutvarkyta aplinka). Tel. 8 604 91 999, www.kavintene.lt.

Sodo sklypą bendrijoje „Dituva“ (sklype yra vaismedžių, šulinys, elektra). Kaina 20 000 Lt. Tel. 8 682 26 630. 932688

Nuomojamos prekybos ir biuro patalpos biurų centre, Šilutės pl. 2. Informacija tel. 8 612 35 174.

1 kambario butą Baltijos pr. (5/1 a., 30,5 kv. m, ekonomiškas ir šiltas, didelis įstiklintas balkonas, 78 000 Lt). Tel. 8 604 59 277, e. paštas rostia86@gmail.ru.

934592

933641

Padedame išnuomoti ir išsinuomoti kambarius, butus. Reikalingi butai nuomai - UAB „Liepų parkas“, Baltijos pr. 117, tel. 312 411, 8 686 58 099.

1 kambario butą Birutės g. 5-ščiame raudonų plytų name (suremontuotas su baldais, vakarų pusė, balkonas įstiklintas). Tel. 8 604 91 999, www.kavintene.lt.

2 kambarių butą Palangoje (52 kv. m, 4/4 a., plastikiniai langai, įstiklintas balkonas, didelis rūsys, kaina sutartinė); 12 a sklypą Vydmantuose. Tel. 8 699 56 184. 922244

2 kambarių butus: 5/2 a. Debreceno g. (125 000 Lt), 9/5 a. Naujakiemio g. (127 000 Lt), 5/5 a. Šiaulių g. (110 000 Lt), 5/5 a. I.Simonaitytės g. (115 000 Lt), 5/3 a. Kalnupės g., 5/4 a. Statybiinkų pr. Tel. 8 647 33 319. 934576

919180

929721

935407

1 kambario butą Tauralaukyje, Jaunimo g. 2 (3 pl./1 a., 34 kv. m, plastikiniai langai, šarvuotos durys, tvarkingas, bendrabutyje, 53 000 Lt). Tel. 8 698 77 203.

AMBULATORIJA Unikali technologija Lietuvoje

934965

Parduoda

Ikiklinikinis tyrimas. Viso organizmo ir stuburo būklės funkcinė ekspres diagnostika „Nakatani“ metodu. Stuburo korekcijos procedūrų kompleksas. Gipoksiterapija. Individuali druskos haloinhaliacija. Konsultacijos dėl biologiškai aktyvių priedų ir Transfer Faktorių vartojimo. Sukilėlių g. 20 (iš Pilies g.), Klaipėda. Tel. (8 46) 345 917, 8 685 288 85. www.ambulatorija.eu. Lic. Nr. 2682. 925722

Nekilnojamasis turtas Keičia

Neprivatizuotą butą keičia į neprivatizuotą kambarį Klaipėdoje. Tel. 8 611 55 709. 931783

Nuoma

MIELI KLIENTAI! NUOLAIDŲ METAS! Optika „Visus Optimus“ kviečia apsilankyti: P.C. „Vyturys“ Laukininkų g. 19 2 AUKŠTE, P.C. „Liepa“ Priestočio g. 30, P.C. „Maxima“ Šilutės pl. 40A, P.C. „Grandus“ Taikos pr. 66A. Regos patikra BALANDĮ nemokama*. Akinių rėmelių išpardavimas, nuolaidos iki 75%. FOTOCHROMINIAMS AKINIŲ LĘŠIAMS 40 % NUOLAIDA*. PLONINTIEMS 1,67 INDEX. AKINIŲ LĘŠIAMS TAIP PAT 40 % NUOLAIDA * Perkant vienus saulės akinius ANTRUS DOVANOSIME *. Pigiausi kontaktiniai lęšiai!!! Daugiau info teiraukitės optikose. AČIŪ, KAD MUMIS PASITIKITE! *yra papildomų salygų. 932915

Butus naujos statybos name centre. Daugiau infor. www.TAIKOS4A.lt arba tel. 8 652 09 668. 933229

2 kambarių 68 kv. m. naujos statybos kokybiškai įrengtą butą centre (atskira rūbinė, 9 kv. m lodžija, sandėliukas, požeminė vieta automobiliui 356 000 Lt). Galima derėtis. Savininkas. Tinka bankas. Tel. 8655 26 935.

1 kambario 24 kv. m butą Taikos pr. 36 (5/4 a., suremontuotas, 55 000 Lt); bloką bendrabutyje Debreceno g. 5/4 a. (tvarkingas, tuščias, 49 000 Lt). Tel. 8 618 72 108.

2 kambarių 36 kv. m butą bendrabutyje, Mokyklos g. 23 (kaina 40 000 Lt, negalutinė). Tel. 8 683 81 381.

935404

934269

1 kambario 44 kv. m butą Bandužių g. (10/9 a., su holu, plastikiniai langai, šarvuotos durys, bendrija, reguliuojamas šildymas, kaina 105 000 Lt). Tel. 8 605 11 197.

2 kambarių 48 kv. m suremontuotą butą Baltijos pr. 5/2 a., plytiniame bendrijos name. Tel. 8 614 07 549.

Butą per du aukštus miesto centre. Be tarpininkų. Tel. 8 655 73 450.

1 kambario suremontuotą butą su balkonu, rūsiu Poilsio g. (5 pl./5 a., bendr. pl. 36 kv. m, renovuota namo šildymo sistema ir stogas, 118 000 Lt), 6 a sodą „Šatrijos“ bendrijoje (už Jakų k., nedidelis mūrinis namelis su rūsiu, 24 000 Lt). Savininkė. Tel. 8 615 25 628.

921131

48 ir 26 kv. m biuro patalpų nuoma, yra laisvų ūkinių patalpų (galima įvairi veikla). Tel. 8 606 12 856.

935107

934653

Du sklypus po 65 arus Gružeikių soduose. Tel. 8 611 42 300.

920752

928259

10 a sklypą gražioje vietoje Klaipėdoje, iki upės 200 m. Galimas keitimas į butą. Tel. 8 685 41 398.

Dirbanti pora (be vaikų) ilgalaikei nuomai ieško gyvenamojo ploto Klaipėdoje. Mokėsime užstatą. Tvarką garantuojame. Tel. 8 603 94 645. 934556

934799

2 kambarių 51 kv. m butą Kaštonų g. (2/2 a., autonominis šildymas, 15 a žemės sklypas, remontas, baldai). Tel. 8 615 13 464, 229 820. 935420

2 kambarių 56 kv. m butą su mažuoju holu Liubeko g., šalia PC „BIG“ (10/6 a., tvarkingas). Kaina 140 000 Lt. Savininkė. Tel. 8 655 77 117. 934456

933788

Garažą miesto centre. Tel. 8 685 76 251. 934886

Kotedžą Žolynų g. 13, Klaipėda (124 kv. m, visiškai įrengtas, kaina 640 000 Lt). Savininkas. Tel. 8 612 37 713. 931130

Greitai ir patikimai išnuomojame jūsų nekilnojamąjį turtą. Siūlyti variantus. UAB „Laimita“, tel. 494 017, 8 673 38 529.

934835

934262

Namą 1,5 km už Gindulių (150 kv. m, 12,5 a žemės sklypas, visos komunikacijos). Kaina 235 000 Lt. Tel. 8 650 93 788. 933943

10 a sklypą namui statyti Klipščių k., Trakėnų g. (visos veikiančios komunikacijos, maršrutinis autobusas, dujos). Tel. 8 604 49 875.

200 kv. m namą Gargžduose (visiškai įrengtas, 15 a, aptvertas sklypas, visos komunikacijos, labai gera kaina). Tel. 8 673 95 204.

927324

930399

10 a žemės sklypą Slengiuose. Paskirtis - namų valda. 1 a kaina 4 500 Lt. Už komunikacijas mokėti papildomai. Tel. 8 662 18 108.

3 kambarių butą Baltijos pr. 91 (5/2 a., 62 kv. m, suremontuotas, 2 balkonai). Savininkas. Tel. 8 612 37 577, 230 123.

922563

10 a žemės sklypą Mazūriškiuose (su veikiančiomis komunikacijomis). Kaina 60 000 Lt. Tel. 8 685 80 880.

Ilgesniam laikui išnuomoju kioską Šilutės pl. 40, prie „Maximos“ („Neringa“, 20 kv. m). Savininkas. Tel. 8 698 77 203.

Namą Ginduliuose („dėžutę“, 210 kv. m, 11 a sklypas, komunikacijos, savininkė). Tel. 8 610 21 154.

15 kv. m kambarį bendrabutyje Sulupės g. Be remonto. Savininkas. Tel. 224 318, 8 652 08 454.

934984

927597

929343

924262

933388

4 kambarių butą Debreceno g. (5/4 a., vienas kambarys sujungtas su virtuve, trys miegamieji, tvarkingas). Savininkas. Tel. 8 654 06 184. 931034

Nukelta į 14 p.


14

pirmadienis, balandĹžio 2, 2012

KLASIFIKUOTI SKELBIMAI Paslaugos

Nekilnojamasis turtas

TrinkeliĹł ir borteliĹł pardavimas, klojimas. Tel. 8 611 15 563.

Parduoda

926557

3 kambariĹł butÄ… centre. Arba keiÄ?ia ÄŻ 2 dviejĹł kambariĹł butus. Tel. 8 687 25 169, (8 46) 216 737. 926653

3 kambariĹł butÄ… I.SimonaitytÄ—s g. 3, KlaipÄ—doje (9/6 a., namas visiĹĄkai renovuotas, kaina 170 000 Lt). Tel. 8 604 13 170. 930397

6 a ĹžemÄ—s sklypÄ… su senos statybos gyv. namu (150 kv. m) Mokyklos g. rajone. OrientacinÄ— kaina 380 000 Lt. Tel. 8 684 06 022. 934135

7 a sodÄ… „Gubojos“ bendrijoje (vasarnamis, ĹĄiltnamis, ĹĄulinys, aptvertas, 50 000 Lt). Tel. 8 673 95 204. 930395

92 kv. m butÄ… RyĹĄininkĹł r. (perplanuotas, apĹĄildytas, autonominis ĹĄildymas, pigus iĹĄlaikymas, 400 000 Lt, gerus baldus dovanojame). Tel. 8 698 19 718. 927705

Skubiai 2 kambariĹł butÄ… su didĹžiuoju holu Vyturio g. (nekampinis, tuĹĄÄ?ias, 63 kv. m, 5/2 a., savininkas). Tel. 8 687 38 009.

931614

934121

Naujos statybos butus Kretingos g., prieĹĄais Botanikos sodÄ… (45-68 kv. m, autonominis ĹĄildymas, viso 24 butai, 3 aukĹĄtĹł namas). Tel. 8 686 07 289, www.igmara.lt. 924352

Naujos statybos namÄ… Dituvoje, SB „Guboja“. VisiĹĄkai atlikta lauko apdaila, iĹĄ dalies vidaus apdaila. Galime visiĹĄkai ÄŻrengti. Tel. 8 604 60 027. 929585

BlokuotÄ… namÄ… TruĹĄeliuose (visa iĹĄorÄ—s apdaila, sutvarkyta aplinka, veikianÄ?ios komunikacijos, bendrija, patogus susisiekimas, viena namo dalis 190 kv. m). Tel. 8 670 66 990.

935137

Ginduliuose 180 kv. m namÄ… 9 a sklype (visos komunikacijos, dujos, 395 000 Lt, savininkas). Tel. 8 663 77 371. 932711

Ginduliuose statomą dvibutį kotedŞą (100 kv. m, 17,5 a sklype, visos komunikacijos, dujos, savininkas, 275 000 Lt). Tel. 8 663 77 371. 932690

GyvenamÄ…jÄŻ namÄ… „Dituvos“ bendrijoje (161 kv. m, yra gręŞinys, valymo ÄŻrenginys, iĹĄ dalies atlikta apdaila). Tel. 8 611 42 300, 8 612 08 307. 931320

ÄŽrengtÄ… namÄ… PakrantÄ—s SB (8 a, visos komunikacijos, baldai). Tinka keitimas ÄŻ 2 kambariĹł butÄ… naujos statybos arba renovuotame name. Tel. 8 670 85 478, 8 679 41 441. 935417

Taikos pr. 35, www.aidila.lt

8NQN`a_V[VNVZNaNcVZNV %#"#& & A\]\T_NSV[Ă›`[b\a_NbX\` %#$$%%# ! Ab_a\cR_aV[VZN` %#&% # ;RXVY[\WNZ\W\ab_a\]N_QNcVZN`[b\ZN %#!""##%#&%"$&%#"%# MĹŤrinÄŻ garaŞą su duobe „Progreso“ teritorijoje. Tel. 8 652 56 889.

WWW.OH.LT

@1NbXN[a\T aRY%!#!# KarklÄ—je 40 a sklypÄ… (iki jĹŤros 150 m). Yra sodybos atstatymo dokumentai. UĹžstatymo plotas - 500 kv. m. Tel. 8 699 99 550. 927897

Ketvergiuose statomÄ… vaizdingoje vietoje 1 aukĹĄto 100 kv. m namÄ… 8 a sklype (visos komunikacijos priduotos, savininkas, 265 000 Lt). Tel. 8 663 77 371. 932721

Naujus butus centre, „Manto namĹłâ€œ komplekse, MaĹžvydo al. Kaina nuo 4000 Lt uĹž kv. m. Tel. 8 655 14 390, ramunas.sobutas@dnbbustas.lt.

Sodo sklypą „Baltijos“ soduose. Tel. 217 378. 932144

Sodo sklypą bendrijoje „Aisė“. Tel. 8 670 47 141.

931290

Skubios paskolos. Suteikiame skubias paskolas uĹž uĹžstatÄ… ir pagal vekselÄŻ. UĹžstatui tinka ir automobiliai. Greitas dokumentĹł sutvarkymas. Tel. 8 600 96 061; www.ivairiospaskolos.lt.

Tvarkingą 1 kambario su holu 44 kv. m butą Vyturio g. (plastikiniai langai, įstiklintas balkonas, laminatas, 97 000 Lt). Tel. 8 674 02 410, www.turtoimperija. lt. Žemės ōkio paskirties sklypus: 1,1 ha - Kalotėje; 55 a - Bruzdeilyno k., prie kelio Palanga-Klaipėda; 30 a - netoli Karklės. Tel. 8 699 01 993.

Suteikiame skubias paskolas uĹž uĹžstatÄ… nuo 1,5 proc. ir be uĹžstato pagal vekselÄŻ. UĹžstatui tinka nekilnojamasis turtas, sklypai, automobilis. Tel. 8 687 35 637. 927031

NestandartinÄŻ 3 kambariĹł 50 kv. m butÄ… 2/1 a. NaikupÄ—s/Poilsio g. (ĹĄildymas dujomis, vieta automobiliui, su kai kuriais baldais, 155 000 Lt). Tel. 8 657 94 800. 931952

Parduodamos patalpos miesto centre. Tel. 8 687 39 200. Parduodu 15 a ĹžemÄ—s sklypÄ… Labotos g., 10 min. kelio iki KlaipÄ—dos centro, su visomis komunikacijomis, leidimu statybai, kartotiniu projektu pagal JĹŤsĹł pageidavimÄ…. Tel. 8 698 38 863, 8 698 13 611. 932751

Pigiai butus: 1 kambario su holu SmiltelÄ—s g., prie BIG, PuĹĄyno g. 4/2 a., su balkonu, 3 kambariĹł PanevÄ—Ĺžio g. 5 pl./4 a., visa namo renovacija. Tel. (8 46) 380 359, 8 675 43 634. 931947

Pigiai 2 kambariĹł butÄ… centre, RumpiĹĄkÄ—s g. (plytinis namas, pietinÄ— pusÄ—, be remonto, kaina 110 000 Lt). Tel. 8 604 91 999, www.kavintene.lt. 935412

Pigius sklypus statyboms KlaipÄ—dos m., Rimkuose, LubinĹł g. (po 9, 10, 11 a). Savininkas. Tel. 8 600 46 508. Prie 7-ojo mikroautobuso stotelÄ—s MazĹŤriĹĄkiuose statomus 100 ir 140 kv. m namus (dujos, trinkelÄ—s, uĹžkardas, 295 000 Lt, savininkas). Tel. 8 663 77 371.

MÄ—melio Taupomoji kasa - paskolos smulkioms verslo ÄŻmonÄ—ms, bĹŤstui, vartojimo kreditai. Operatyviai tvarkome dokumentus. Telefonas: 846 219419

935470

KotedŞą Naikupės g. (4 kambariai, garaŞas, terasa, 2 balkonai, 176 kv. m, 2 a Şemės, kampinis, ťildymas dujomis, yra Şidinys, kaina 850 000 Lt). Tel. 8 698 13 841. 935476

Perka UAB „LiepĹł parkas“ perka ir parduoda nekilnojamÄ…jÄŻ turtÄ…, tvarko dokumentus. Suteikia visas teisines paslaugas. Baltijos pr. 117, tel. 312 411, 8 686 58 099. 929703

1 -2 kambariĹł butÄ… (arba 3 kambariĹł), galima siĹŤlyti be remonto. Tel. 8 605 96 992. 921507

2 kambariĹł su holu, 3 kambariĹł butÄ… KlaipÄ—doje, iki 100 000 Lt. 1 aukĹĄtas nedomina. AgentĹŤrĹł praĹĄom neskambinti. Tel. 8 671 93 267. 932244

Palankiomis sÄ…lygomis skoliname pinigĹł pagal vekselÄŻ. DidesnÄ—ms sumoms reikalingas uĹžstatas. Tel. 8 619 59 739. 926785

Skubios paskolos palankiausiomis sÄ…lygomis, tinka ir automobiliai. Dengia skolas. Reikalingi kreditoriai. „Tureta“, TilŞės g. 38. Tel. 217 219, 8 685 50 195. 934506

UAB „KREDITO GARANTAS“ teikia paskolas nuo 5000 iki 220 000 Lt su nekilnojamojo turto ÄŻkeitimu. Naujojo Sodo g. 1A (4 aukĹĄtas). Tel. 8 688 26 792, e. paĹĄtas info@kreditogarantas.lt, www.kreditogarantas.lt. 928005

Darbas

932897

AgentĹŤra „Laimita“ perka ir parduoda butus, namus, sodus, sklypus, miĹĄkus. Patariame. BirutÄ—s g. 22, tel. 494 017, 8 673 38 529. 934819

KambarÄŻ bendrabutyje. 1,2,3 kambariĹł butus. (Gali bĹŤti su skolomis). Tel. 8 672 90075. 934732

Perku 1, 2, 3 kambariĹł butus. Sklypus. Gali bĹŤti su skolomis arba ÄŻkeisti. Atsiskaitome grynais. NTA „Memelhaus“, tel. 8 608 54 937.

BuhalterÄ—, tvarkanti buhalterinÄ™ apskaitÄ… nuo pirminiĹł dokumentĹł iki balanso sudarymo, ieĹĄko pagrindinio arba papildomo darbo. Tel. 8 610 35 455. 930386

48 m. moteris, turinti med. iĹĄsilavinimÄ…, gyv. KlaipÄ—doje, galÄ—tĹł priĹžiĹŤrÄ—ti senyvo amĹžiaus ĹžmogĹł. Tel. 8 601 77 978. 935331

SiĹŤlo darbÄ…

www.manager.lt IeĹĄkantiems darbo!

Legalus darbas uĹžsienyje, ÄŻvairiose darbo srityse. MokesÄ?iĹł grÄ…Ĺžinimas dirbusiesiems uĹžsienyje. LITAUPA, tel. 218 222, 8 685 58 698, www.litaupa.lt. 930363

934154

932701

NaujÄ… 2 kambariĹł 55 kv. m butÄ… (visa apdaila, 1 a., atskiras ÄŻÄ—jimas, privatus kiemelis, vieta automobiliui, autonominis ĹĄildymas - apie 100 Lt/mÄ—n.), 240 000 Lt. Tel. 8 699 97 778.

Prie LÄ—bartĹł kapiniĹł 1 ha sklypÄ…. Tinka komercijai, pramoninei, gyvenamajai statybai, ritualinÄ—ms paslaugoms (sÄ…lygos paskirties keitimui). Tel. 8 699 99 550.

Sodų bendrijoje sodą ar sodybą, galima siōlyti apleistą. GaraŞą, gali bōti dvigubas (Šilutės pl. ar Minijos g.). Tel. 8 684 95 493.

935123

927904

932816

Naują, ťiltą 104 kv. m kotedŞą Ginduliuose (kraťtinis, miesto komunikacijos, ťildymas dujomis, ťildymo sąnaudos 100-300 Lt/mėn.), 320 000 Lt. Tel. 8 699 97 778.

PuikĹł saulÄ—tÄ… 2 kambariĹł su holu butÄ… LaukininkĹł g. 3 (suremontuotas, su ÄŻmontuotais baldais, didelis kiemas). Tel. 8 604 91 999, www.kavintene.lt.

UAB „Naminta“ perka, parduoda 1, 2, 3, 4 kambariĹł butus, namus, ĹžemÄ—s sklypus, sodus. www.naminta.lt, tel. 361 773, 8 618 62 577, StatybininkĹł pr. 7A.

PASTATŲ ADMINISTRAVIMO VADYBININKAS. Darbo pobĹŤdis: daugiabuÄ?iĹł gyvenamĹłjĹł namĹł pastatĹł inĹžineriniĹł sistemĹł, konstrukcijos ir vidaus apdailos prieĹžiĹŤros organizavimas; bendravimas su klientais. Reikalavimai: patirtis pastatĹł administravimo srityje, planavimo ir organizaciniai ÄŻgĹŤdĹžiai, savarankiĹĄkumas ir iniciatyvumas, techninis iĹĄsilavinimas; darbo kompiuteriu ÄŻgĹŤdĹžiai; vairuotojo paĹžymÄ—jimas ir automobilis. Mes jums siĹŤlome: geras darbo sÄ…lygas; stabilĹł atlyginimÄ…, socialines garantijas; kvalifikacijos kÄ—limo kursus. Tel. 8 670 33 378, personalas4@gmail.com.

935117

935409

933443

934502

933716

930719

SPAUDĖJAS (darbas su keturspalvėmis spaudos maťinomis) KNYGRIŠYKLINIŲ ĎRENGINIŲ OPERATORIUS Reikalavimai: t panaťaus darbo patirtis ne maŞiau 1 m.; t kruopťtumas, atsakingumas; t noras dirbti ir tobulėti; t organizuotumas, sąŞiningumas. Privalumai: darbo su kitais spaudos įrenginiais patirtis. Mes jums siōlome: sąŞiningą atlygį ir darbą draugiťkame kolektyve.

VirÄ—jai, virÄ—jos padÄ—jÄ—jai, barmenui-padavÄ—jui nuolatinis darbas kavinÄ—je centre. Tel. 8 652 20 235, 8 699 40 747. 933408

40 m. moteris, 20 m. mergina ieĹĄko darbo. Intymaus nesiĹŤlyti. Skambinti nuolat. Tel. 8 601 66 759, 8 604 70 364.

Skubiai perku 2 arba 3 kambariĹł butÄ…, gali bĹŤti su skolomis. Tel. 8 610 02 609.

931813

UAB „Neringos komunalininkas“ sezoniniam darbui skubiai reikalingi (-os) darbininkai (-Ä—s) gÄ—lynĹł prieĹžiĹŤrai. Yra galimybÄ— iĹĄ KlaipÄ—dos ÄŻ NidÄ… atvykti ÄŻ darbÄ… ir grÄŻĹžti atgal ÄŻmonÄ—s transportu. Informacija apie darbo pobĹŤdÄŻ ir sÄ…lygas teikiama Taikos g. 45, Neringa. Tel. 8 686 77 244.

Mob. 8 610 45699 CV siĹłsti: cv@druka.lt KonfidencialumÄ… garantuojame.

IeĹĄko darbo

931648

2, 3 kambariĹł butÄ… senamiestyje. MokÄ—siu iki 170 000 Lt. Tel. 8 619 51 046.

929881

931731

934538

„Purijona“ padeda pirkti, parduoti, nuomoti nekilnojamÄ…jÄŻ turtÄ…, tvarko dokumentus, konsultuoja. Taikos pr. 111, 8 656 83 636, 8 606 10 036, 343 636, www.purijona.lt.

Saugos tarnyba „GRIFS AG“ siĹŤlo darbÄ… apsaugos darbuotojams. GRG (ekipaĹžas), reikalavimai: 21 m., apsaugos darbuotojo kursai iĹĄlaikyti policijoje, vairavimo staĹžas 2 m. Prekybos centrĹł, objektĹł apsauga, pageidavimas: apsaugos darbuotojo kursai, iĹĄlaikyti egzaminai policijoje. CV siĹłsti e. paĹĄtu klaipeda@grifsag.lt, faks. (8 46) 237 001, Dubysos g. 21, KlaipÄ—da. Prekybos centras „Arena“ apsaugos postas.

925436

931819

935057

932974

Namo antrÄ…jÄŻ aukĹĄtÄ… KlaipÄ—doje, Paupiuose (5,4 a ĹžemÄ—s, atskiras ÄŻÄ—jimas, patogumai name, kaina 235 000 Lt). Galima keisti ÄŻ butÄ…. Tel. 8 650 63 296, 489 309.

„Almaneda“ - skubios paskolos, palankios sÄ…lygos, uĹž uĹžstatÄ… ir pagal vekselÄŻ. Tinka automobiliai. Taikos pr. 55. Tel. 310 212, 8 611 95 950, 8 615 50 663.

934200

933063

916177

Visos nekilnojamojo turto paslaugos

Skubiai parduodami visiĹĄkai ÄŻrengti gyvenamieji namai (250 ir 400 kv. m) Dituvos SB, KlaipÄ—dos r. Tel. 8 605 26 040 (privatus).

Tel.: 8 687 73397, (8 46) 489 528. El. paĹĄtas info@hertel.lt

934783

930915

Du sodo sklypus Ĺ ernuose („Minija“, 12 a, mĹŤrinis namas, ĹŤkinis pastatas, kaina 150 000 Lt, derinama). Tel. 8 608 73 510.

BĹŤtini reikalavimai: darbo patirtis; anglĹł kalba. ÄŽmonÄ— siĹŤlo: geras darbo sÄ…lygas; tobulÄ—jimo galimybes; gerÄ… atlyginimÄ….

TAURALAUKIO SLÄ–NIS Parduodami nauji butai. Buto kaina nuo 112 000 Lt Mob. 8 657 92 020, 8 657 99 000 www.tauralaukioslenis.lt Naujai suremontuotÄ… 21 kv. m butÄ… Kauno g. (9/3 a., yra balkonas, 65 000 Lt). Tel. 8 685 64 889.

darbui uĹžsienyje reikalingi

PASTOLIŲ MONTUOTOJAI

Paskolos

atkelta iĹĄ 13 p.

UAB „Hertel Services“

10 metĹł sÄ—kmingai dirbanti ÄŻmonÄ— ieĹĄko darbuotojĹł dirbti prekyboje. Jaunas kolektyvas, galimybÄ—s tobulÄ—ti. Tel. 8 609 97 490. 922443

AtliekĹł tvarkymo ÄŻmonei reikalingi vairuotojai (C kategorija) ir pagalbiniai darbininkai (darbas pamainomis), turintys automobilinio krautuvo paĹžymÄ—jimÄ…. Tel. (8 46) 310 173, 8 614 48 110 8-17 val. 933359

Barui reikalinga: virÄ—jos (-ai), padavÄ—ja (-as)barmenÄ— (-as). Tel. 8 670 21 952. 933213

Darbai sandÄ—liuose, fabrikuose, vieĹĄbuÄ?iuose; ĹžemÄ—s ĹŤkis; slauga Anglijoje, Vokietijoje, ÄŒekijoje, Kipre, Olandijoje. Tel. 8 675 86 523, www.ppv.lt. 934714

DNSB „Paupys“ siĹŤlo darbÄ… statybos remonto brigadai (remontuoti namo iĹĄorÄ—s sienas). Tel. 8 687 98 306, 8 603 83 844. 933719

GroĹžio salonui ĹĄalia „Akropolio“ skubiai reikalingos kirpÄ—jos. Geros darbo sÄ…lygos, 250 Lt per mÄ—nesÄŻ. Tel. 8 650 18 357, 8 656 37 208. 934953

Nukelta ÄŻ 15 p.


15

pirmadienis, balandžio 2, 2012

KLASIFIKUOTI SKELBIMAI UAB „Dovaina“ ieško aktyvaus pardavimo vadybininko (-ės) Klaipėdoje prekiauti krovininių automobilių ir autobusų dalimis. Reikalavimai: darbo patirtis, puikūs bendravimo įgūdžiai, vairuotojo pažymėjimas. CV siųsti zana@dovaina.lt, tel. 8 699 94 574.

Darbas Siūlo darbą atkelta iš 14 p.

931011

Įdarbinsime valytoją valyti „Nesė Pramogų banko“ patalpas (kazino, administracinės, WC ir kt.). Visos socialinės garantijos. Darbas pamainomis, slankiuoju grafiku. Atlyginimas nuo 800 Lt, atskaičius mokesčius. Tel. 8 656 89 534.

UAB „Ekskomisarų biuras“ plečia savo veiklą ir Klaipėdoje ieško APSAUGOS DARBUOTOJŲ. Reikalavimai: panašaus darbo patirtis, darbas kompiuteriu. CV siųsti klaipeda@ebiuras.lt. Tel. 314 485, faksas 411 366.

932825

930082

Įmonė ieško transporto vadybininko-ekspeditoriaus, turinčio patirties krovinių gabenimo srityje (ne mažesnės nei vieni metai). Privalumas – savi klientai. CV siųsti noriudarbo.birutiene@gmail.com. 933894

Įmonė siūlo darbą sandėlio darbuotojams (pjaustyti MDP palanges, lankstyti skardos gaminius). Turėti krautuvo ir automobilio vairuotojo pažymėjimus. Tel. 8 610 25 665. 931794

Reikalinga pardavėja dirbti savaitgaliais (penktadienį, šeštadienį, sekmadienį). Tel. 8 677 76 496, 8 656 07 416.

UAB MSB Baltic įmonė ieško suvirintojų dirbti užsienyje. Reikalinga vokiečių arba anglų k. Gyvenimo aprašymą siųskite e. paštu laura@msbbaltic.com. Tel. 8 674 45 255. 925268

Reikalinga pardavėja prekiauti žuvimi. Tel. 8 656 07 416, (8 46) 360 880.

UAB Woodexperts ieško statybininkų, turinčių medinių namų statybos, pastatų renovavimo, vidaus apdailos patirties. Gyvenimo aprašymą siųskite e. paštu jokubauskaite@impexas.eu.

933367

925279

933368

Kavinei nuolat dirbti reikalingos (-i) virėjos (-ai), padavėjos (-ai), indų plovėjos (-ai). Tel. 8 676 06 111.

Reikalingas mūrininkas-betonuotojas statyti individualius namus. Tel. 8 686 02 255.

929676

932369

Kėbulų remonto centrui „Visoda“ reikalingi darbuotojai: tampytojai, paruošėjai, išrinkėjai-surinkėjai. Autocentrui „Autolagūna“ reikalingi: serviso meistras, elektrikas, šaltkalvis. Sudaromos geros darbo sąlygos, patrauklus atlyginimas. Tel. 8 655 99 300.

Reikalingas stalius-montuotojas montuoti masyvo duris (galimas papildomas darbas). Tel. 8 699 24 221.

Vestuvinių rūbų salonui reikalinga siuvėja, mokanti taisyti vestuvines sukneles, komunikabiliai bendraujanti su klientais. Būtina panašaus darbo pobūdžio patirtis. Tel. 8 610 25 665.

Reikalingas E kategorijos vairuotojas (reisams į Rusiją ir Vakarus). Tel. 8 698 71 900.

934492

932585

935238

Viešbučiui reikalinga (-as) padavėja (-as). Mes tikimės, kad Jūs esate komunikabilus ir paslaugus, mokate užsienio kalbų (anglų, rusų), turite darbo patirties aptarnavimo sferoje bei gebate kurti aukšto lygio aptarnavimo įvaizdį. Mes siūlome: karjeros ir tobulėjimo galimybes, laiku mokamą atlyginimą. CV siųskite adresu restaurant@nationalhotel. lt arba skambinkite tel. 8 655 72 285. Konfidencialumą garantuojame. Informuosime tik atrinktus kandidatus.

Reikalingas patyręs suvirintojas šaltkalvis, mokantis gaminti garažo vartus, tvoreles. Tel. 8 606 11 399.

Žvejybos reikmenų sandėlyje reikalingas sandėlio darbuotojas. Tel. 8 616 42 385, CV siųsti info@nagista.lt.

Krovinių pervežimo kompanijai nuolat dirbti reikalingi vairuotojai, turintys E kategoriją. Tel. 8 640 14 444, 8 640 18 818. 934815

Langų pardavimo įmonei reikalingas vadybininkas. Darbas biure. Tel. 8 698 33 226. 933158

Maisto prekių parduotuvei reikalinga (-as) kasininkė (-as)-pardavėja (-as). CV siųsti irma.akavickiene@gmail.com. Tel. 8 614 36 958. 932671

Miesto centre reikalinga kebabų pardavėja. Yra naktinės pamainos. Patirtis nebūtina, apmokome. Tel. 8 610 00 917, 8 688 21 067. 933797

Naujai atsidaręs filialas Klaipėdoje ieško pardavimo vadybininkų plėsti veiklą Lietuvoje. Darbo aprašymas: susitikimai su klientais, sutarčių surašymas. Reikalavimai: automobilis, teigiamas požiūris. Įmonė siūlo: vietinius ir tarptautinius mokymus; karjerą tarptautinėje kompanijoje; draugišką kolektyvą. CV siųskite e. p. klaipedalux@gmail.com. Tel. 8 682 41 776. 931641

Priimu rankdarbius į rankdarbių krautuvėlę (nėrinius, siuvinius, papuošalus ir kt.). Tel. 8 671 20 148, orintazutautiene@gmail.com. 935274

Raktų dirbtuvei ir dovanų parduotuvei reikalingas meistras-pardavėjas. Apmokysime. Pageidautina nuo 40 m. Trumpą gyvenimo aprašymą pateikti Taikos pr. 20, firma „ASSA“, Klaipėda, arba e. paštu info@raktuimperija.lt. 933458

Reikalinga pardavėja dirbti kioske. Tel. 8 670 19 852.

Namuose remontuojame, instaliuojame kompiuterius, televizorius, vaizdo ir garso aparatūrą, LCD, „Plasma“. Garantija. Tel. 350 473, 8 688 93 972. 934278

Automobilį ar mikroautobusą (brangiai) su variklio, važiuoklės defektu, gali būti nevažiuojantis, siūlyti variantus. Pasiimame patys. Tel. 8 684 25 364. 935453

Įvairių markių automobilius ir mikroautobusus, gali būti su defektais arba be TA. Pasiimame patys. Tel. 8 608 96 220. 923226

NEMOKAMAI IŠVEŽA nenaudojamą buitinę technika - šaldytuvus, skalbykles, virykles, kompiuterinę techniką ir kitus elektronikos prietaisus. Tel. 8 641 99 000, www.kaunakiemis.lt. 935270

Kita

Brangiai perkame naudotus automobilius. Gali būti su defektais. Tel. (8 46) 486 000, 8 699 53 033. 934772

Važiuojančius ir nevažiuojančius automobilius. Pasiima patys. Sutvarko dokumentus. Tel. 8 608 51 676. 924139

Transporto paslaugos

Parduoda Sausas juodalksnio, beržo, ąžuolo, skroblo malkas, lentų galus, dailylentes, statybinę medieną. Tel. 8 698 26 990, 8 684 97 350.

Atvežame pigiai įvairius krovinius. Perkraustome, pervežame baldus. Krovėjų paslaugos. Tel. 8 607 13 774. 930127

932232

Reikalingas vairuotojas (C kateg.) dirbti Žemaitijos regione. Tel. 8 606 25 097. 932140

933038

935134

Reikalingi darbuotojai dirbti tentų ir metalo konstrukcijų gamybos įmonėje. Apmokome. Tel. 8 676 43 830. 931768

Reikalingi minkštųjų baldų apkalėjai, siuvėjos. Tel. 8 682 47 632.

UAB dirbti Norvegijoje reikalingi kvalifikuoti, turintys praktinę darbo patirtį linoleumo klojėjai. Reikalavimai: kvalifikacijos pažymėjimas, patirtis, anglų kalbos pagrindai. Skambinti darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. tel. 8 620 77 510. 935547

932872

Restoranas ieško indų plovėjos-valytojos nuolat dirbti. Reikalavimai: sąžiningumas, kruopštumas, atsakingumas. CV siųsti e. paštu info@19amzius.lt. Tel. 8 655 20 649. 933406

Restoranui „Juodasis vilkas“ reikalingi: barmenas, turintis patirties, virėja, virtuvės darbuotoja. CV siųsti grinasjpg@gmail.com; tel. 8 686 73 405, 8 650 21 736. 934914

Saugos tarnyba ieško pardavimo vadybininko (-ės). CV siųsti klaipeda@jungtis.lt. Tel. (8 46) 492 029, 8 687 90 279. 924149

Servisui reikalingi šaltkalviai, suvirintojai dirbti prie hidraulikos. Tel. 8 620 60 233, Klaipėda. 932600

Siūlau darbą kirpėjoms (-ams) ir kosmetologei. Geros darbo sąlygos. Kirpykla Rumpiškės g. Tel. 8 612 84 549. 932886

Siūlome darbą darbo patirties turintiems virėjams, picų kepėjams, barmenams, padavėjams. Tel. 8 676 31 999, CV siųsti jolantamineik@yahoo.com.

Baldai

935116

934788

929300

931482

Suskaldytas, supjaustytas lapuočių malkas ir atraižas. Atvežame. Pjauname statybinę medieną. Perkame mišką. Tel. 8 677 56 339, 8 602 91 939.

Paslaugos Įteisiname butų perplanavimus, projektuojame, matuojame, tyrinėjame, ekspertuojame statinius. Tel. 8 698 35 489. 931455

Buhalterinės įmonių apskaitos tvarkymas. Tel. 8 615 36 602; e. paštas apskaitosgalia@gmail.com, svetainė www.apskaitosgalia.com. 909824

Perka Nuolat naudotus euro- ir kitus (1200x1000, 1200x800) medinius padėklus. Tel. (8 46) 311 151, 8 698 49 634.

Baldų gamyba gamintojo kainomis: virtuvės, miegamojo, prieškambario baldai, spintos, drabužinės. Galima išsimokėtinai. www.nerijausbaldai.lt, tel. 8 680 11 553. 928280

Minkštuosius baldus aptraukiame nauju audiniu. Susidėvėjusias, sulūžusias dalis pakeičiame. Restauruojame medines dalis. Tel. 8 682 47 632. 932856

Nestandartinių korpusinių baldų gamyba Klaipėdoje ir jos apskrityje. Projektavimas, atvežimas ir montavimas nemokamas. Tel. 8 640 44 413, www.jbm.lt. 927570

Buitis ir technika

Automobiliai

Kompiuteriai

Autoserviso paslaugos

Taisome kompiuterių programas ir tech. dalį, išmaniuosius telefonus, monitorius, spausdintuvus. Atrišame žaidimų kompiuterius XBOX360, PSP ir kt. Galime atvykti. Tel. 8 647 07 741. 929440

Paslaugos

Automobilių remontas. Diagnostika, variklio, važiuoklės remontas, automobilių elektriko paslaugos. Paruošiame TA. Nuolaidos. Tel. 8 684 25 364. Nr. 935455

Automobilių dujų įrangos servisas, montavimas (išsimokėtinai), remontas. Automobilių signalizacijų montavimas. Tel. 415 477, 8 606 11 399, Artojo g. 7G. 931499

Parduoda Buitinės technikos remontas. Pigiai ir kokybiškai remontuoja skalbykles, šaldytuvus, el. virykles. Garantija. Pensininkams - nuolaida. Tel. 8 674 12 735. 930985

Jums patogiu laiku savivarčiu atvežame smėlio, molio, juodžemio, žvyro, skaldos, statybinio laužo (plytų). Tel. 8 687 73 432. 934521

922358

935441

933125

Skubiai renkame kvalifikuotus modulinių pastolių montuotojus dirbti laivų gamyklose. Reikalavimas - būtina patirtis laivų gamyklose. Perspektyva dirbti Europos šalyse. Tel. 8 656 77 003, AB „Baltijos Prochemas“.

Atsakingai, greitai perkraustome (Klaipėdos mieste 1 val. - 30 Lt), išvežame senus baldus, buitinę techniką. Krovėjai. Be poilsio dienų. Tel. 8 688 77 722.

Paslaugos

931525

Siūlome darbą gintaro apdirbėjams. Tel. 8 616 84 578.

Skaldytas beržines malkas. Atveža. Tel. 8 615 17 673.

931795

Kirpyklai reikalinga kirpėja ir manikiūrininkė, geros darbo sąlygos ir uždarbis. Tel. 8 699 27 406.

935236

931152

Perka

920127

Viešbučiui reikalinga (-as) valytoja (-as)-indų plovėja (-as). Mes siūlome: laiku mokamą atlyginimą, nemokamą maitinimą ir visas socialines garantijas. CV siųskite adresu restaurant@nationalhotel.lt arba skambinkite tel. 8 655 72 285. Konfidencialumą garantuojame. Informuosime tik atrinktus kandidatus.

933686

Giluminis kilimų, minkštųjų baldų, čiužinių valymas, plovimas. Kitos patalpų valymo paslaugos. Tel. 8 657 94 363, 8 657 94 361; www.svarosartele.lt.

„Volga“ GAZ 3102 (1989 m., benzinas-dujos, TA iki 2012 m. rugpjūčio mėn., važiuojantis) ir nevažiuojantį „Moskvič“ 403. Tel. 8 699 01 993. 934535

Reikalinga pardavėja konditerinių gaminių parduotuvėje. Tel. 8 607 07 515.

Taksi įmonė priima vairuotojus dirbti savo arba įmonės automobiliais. Tel. 8 698 52 822, 8 621 02 148.

Remontuojame buitinius ir prekybinius šaldytuvus. Tel. 8 656 99 046.

Pigiai parduodu „Mitsubishi Colt“ IV 1.6 variklį, kėbulo, važiuoklės ir kitas detales. Tel. 8 602 25 356, 8 611 59 515.

933357

917120

930698

933977

Statyba ir statybinės medžiagos Parduoda Nebrangiai parduoda smėlį, žvyrą, skaldą, gruntą sklypui sukelti, statybinį laužą, juodžemį. Atveža savo transportu. Daro kelius. Tel. 8 654 89 088. 923495

Skaldytas malkas, lentų galus, lapuočių, spygliuočių lauko vidaus dailylentes, sendintas lentas, statybinę medieną. Tel. 8 687 71 293, 8 687 78 566. 929202

Nukelta į 16 p.


16

pirmadienis, balandĹžio 2, 2012

KLASIFIKUOTI SKELBIMAI Statyba ir statybinÄ—s medĹžiagos

SmÄ—liavimo, daĹžymo darbai su mobilia ÄŻranga. Tel. 8 605 44 492.

ASFALTAVIMO DARBAI 3V_ZN]VTVNVV_X\XfOVXNVNaYVRXN

.@3.9A.C6:<1.?/B@ .`SNYaNcVZ\]Y\aN`[b\ Z ARY%#" #!!

Parduoda atkelta iĹĄ 15 p.

MĹŤrijame, tinkuojame, ĹĄiltiname fasadus, klijuojame klinkerÄŻ, plyteles. Tel. 8 606 47 145.

Mobilia vokiĹĄka ÄŻranga betonuojame grindis. Tinkuojame sienas gipsiniais ir kalkiniais cementiniais miĹĄiniais. Tel. 8 655 63 058, www.klaseta.lt. 925851

934019

MĹŤro darbai, stogĹł dengimas, visi apdailos darbai. Tel. 8 657 95 735. 935066

TrinkeliĹł klojimas, tvorĹł statymas, apĹželdinimo darbai, â&#x20AC;&#x17E;Bobcatâ&#x20AC;&#x153; nuoma, savivarÄ?io paslaugos. Tel. 8 657 95 255. 919416

Gaminame ir statome rÄ&#x2026;stinius bei karkasinius namus, sodo namelius, pirtis ir kt. www.ekomedis.lt. Tel. 8 611 89 918.

Nauja italiĹĄka 220 W maĹĄina ĹĄlifuojame grindis, glaistome, lakuojame, beicuojame. Restauruojame laiptus. Tel. 8 685 47 452. 914045

902459

Griauname, mĹŤrijame, betonuojame, tvirtiname gipskartonÄŻ, kalame dailylentes, klijuojame plyteles, tapetus, laminatÄ&#x2026;. DaĹžome, padedame nupirkti medĹžiagas. Tel. 8 652 00 620. 932291

Nuomojame ekskavatorius. Statome namus, ÄŻrengiame komunikacijas (drenaĹžÄ&#x2026;). Tel. 8 682 61 223, e. paĹĄtas linadirgelaite76@gmail.com. 933100

Parketas iĹĄ Ä&#x2026;Ĺžuolo ir uosio. Visos klojimo, ĹĄlifavimo ir restauravimo paslaugos. Naudojame savo ir uĹžsakovo medĹžiagas. Tel. 8 688 27 195. 935329

Nebrangiai keiÄ?ia vamzdynus, kloja plyteles, atlieka elektros ir visus apdailos darbus. Pataria, padeda iĹĄsirinkti medĹžiagas, dizainas. Tel. 8 639 11 641. 934919

PatyrÄ&#x2122; meistrai nebrangiai daĹžo, glaisto, tapetuoja, deda gipskartonÄŻ, laminatÄ&#x2026;. Santechnika, elektros instaliacija. Tel. 8 671 60 351, 8 603 23 144. 931982

Pigiai, gerai ir greitai tapetuojame, daĹžome, glaistome. Tel. 8 608 90 529. 933713

Statybos paslaugos Akcija! Ĺ arvuotas ir vidaus duris - minimalia kaina, pakeliamus arba varstomus garaĹžo vartus, plastikinius langus. BalkonĹł stiklinimas. ÄŽstato. Tel. 8 603 10 867. 934462

Akmens darbai. Lauko Ĺžidiniai, tvoros, pamatai ir kt. Tel. 8 673 73 621.

933389

Ĺ iltiname namus su savo pastoliais. Statome namus nuo pamatĹł iki rakto, rekonstruojame sodo namus, kapitalinis butĹł remontas. Patirtis 20 metĹł. Tel. 8 650 95 999. 933169

ÄŽstatau, remontuoju duris; surenku, remontuoju baldus. Santechnikos, elektros darbai. Sodo nameliĹł remontas. Tel. 8 603 97 481.

Statome ĹĄiltnamius, tvoras, terasas, stogus, stogĹł pakalimai, keiÄ?iame ĹĄiferÄŻ, atliekame skardinimo darbus; kaminĹł ÄŻdÄ&#x2014;klai. Tel. 8 643 48 264.

932466

930318

Klojame trinkeles, mĹŤrijame, dengiame horizontalius ir ĹĄlaitinius stogus, vidaus apdaila, santechnika, â&#x20AC;&#x17E;Bobcatâ&#x20AC;&#x153; nuoma. KokybiĹĄkai. Tel. 8 686 84 498.

UAB â&#x20AC;&#x17E;OLD LTâ&#x20AC;&#x153; dengia plokĹĄÄ?ius stogus prilydomÄ&#x2026;ja danga. Atlieka ĹĄildymo darbus. PamatĹł ir terasĹł hidroizoliacija. Tel. 8 602 03 303.

932203

Atliekame pirÄ?iĹł ir saunĹł ÄŻrengimÄ&#x2026;; remontÄ&#x2026;. Karkasiniai namukai, terasos, malkinÄ&#x2014;s, pavÄ&#x2014;sinÄ&#x2014;s. Garantijos. Tel. 8 677 96 000. 871326

Atliekame santechnikos darbus: keiÄ?iame stovus, vamzdynÄ&#x2026;, kanalizacijÄ&#x2026;, radiatorius, perstatome skaitiklius. SÄ&#x2026;skaita faktĹŤra. Tel. 210 047, 8 698 07 929. 926524

BALKONŲ STIKLINIMAS slankiosiomis aliuminio sistemomis. Terasos, verandos, lodŞijos, pertvaros. www.klaipedosprofalis. lt. Tel. 8 615 75 775, (8 46) 382 984.

Projektuojame pastatĹł vidaus ir lauko inĹžinerinius tinklus. Griovimo projektĹł parengimas. Tel. 8 698 35 489. 931463

Aliuminio ir plastiko langai, durys. BalkonĹł stiklinimas stumdoma ir varstoma sistema. Konstrukcijos. Apdaila. Lizingas. Tel. 8 686 01 616, (8 46) 223 223. Taikos pr. 111, Taikos pr. 55. www.edlis.eu.

905530

933386

934761

934954

Apdaila, pamatai, mĹŤrijimas, stogai, pjovimas, griovimas, santechnika, elektra, priestatai, rekonstrukcija, plytelÄ&#x2014;s, laminatas, tapetai. Tel. 8 681 25 108.

Santechnikas keiÄ?ia kanalizacijos, vandentiekio vamzdynÄ&#x2026;, prijungia maiĹĄytuvus, klozetus, vonias, duĹĄo kabinas, skalbykles. Tel. 8 600 81 705.

Griauname, iĹĄpjauname angas (be dulkiĹł), sutvirtiname. IĹĄveĹžame ĹĄiukĹĄles. Visi santechnikos, namĹł, butĹł, biurĹł apdailos darbai. Tel. 8 613 17 807. GrindĹł betonavimas vokiĹĄka ÄŻranga â&#x20AC;&#x17E;Putzmeisterâ&#x20AC;&#x153;. Greitai, kokybiĹĄkai, nebrangiai. Tel. 8 677 27 108.

916689

Kloju laminatÄ&#x2026;, linoleumÄ&#x2026;, parketlentes, kalu dailylentes, gipskartonÄŻ. ÄŽrengiu pirtis, balkonus ir kt. Tel. 8 613 93 810. 935132

Kvalifikuoti meistrai. Klijuojame plyteles, tapetus; laminatas, gipskartonis; santechnikos, elektros darbai. Tel. 8 600 68 790. 929967

Turinti ilgametÄ&#x2122; patirtÄŻ santechnikĹł brigada atlieka visĹł poĹžeminiĹł inĹžineriniĹł tinklĹł klojimo darbus (drenaĹžas, vandentiekis, buitiniĹł ir lietaus nuotekĹł tinklai). Mini ekskavatoriaus nuoma. Tel. 8 679 96 688. 933130

UAB â&#x20AC;&#x17E;Pamario inĹžinerijaâ&#x20AC;&#x153;, turinti ilgametÄ&#x2122; patirtÄŻ, atlieka vandentiekio, drenaĹžo, ryĹĄiĹł darbus. Nuomojame ÄŻvairiÄ&#x2026; kasimo technikÄ&#x2026;, ekskavatorinÄŻ krautuvÄ&#x2026;, mini ekskavatoriĹł, â&#x20AC;&#x17E;Bopcatâ&#x20AC;&#x153;, hidroplaktukÄ&#x2026;. Tel. 8 656 44 344. 919099

VikĹĄriniĹł ir ratiniĹł ekskavatoriĹł nuoma (su operatoriais), inĹžineriniĹł komunikacijĹł klojimas. SklypĹł planiravimas. Tel. 8 670 64 968, www.memeltrading.lt. 929271

Visi santechnikos darbai. Avarinis iĹĄkvietimas. Tel. 8 620 24 706.

930300

935061

AKCIJA! Ĺ arvuotos durys, plastikiniai langai, ĹžaliuzÄ&#x2014;s, balkonĹł stiklinimas. Taikos pr. 24 (2 aukĹĄtas), Vingio g. 8 (Vingio centras 1 aukĹĄtas). Tel. 8 687 45 242.

Vonios restauravimas kliento namuose, uĹžliejant ypatingo atsparumo ir blizgesio emaliu. Speciali turbina, be dulkiĹł. Tel. 8 635 55 303. 930018

934745

Gerai, nebrangiai atliekame santechnikos darbus. Perstatome dujines virykles. Tel. 8 614 31 459.

KONKURSAI

Didiname voniĹł patalpas, klijuojame plyteles, laminatÄ&#x2026;, gipskartonÄŻ, glaistome, tapetuojame, padeda rasti ir atveĹĄti medĹžiagas. Tel. 8 679 37 097.

931510

930745

Metalo gaminiai. Ĺ iltnamiai, laiptai, tvoros, vartai, varteliai, turÄ&#x2014;klai, durys, garaĹžo vartai. Tel. 8 694 01 484.

Mechanizuotu bĹŤdu tinkuoju kalkiniais-cementiniais skiediniais bei KNAUF miĹĄiniais. Tel. 8 610 82 806.

UAB â&#x20AC;&#x17E;JĹŤros bĹŤstasâ&#x20AC;&#x153; (ÄŻmonÄ&#x2014;s kodas 14514359, Minijos g. 130) ieĹĄko rangovo daugiabuÄ?io gyvenamojo namo StrÄ&#x2014;vos g. 10 stogo remonto darbams atlikti. KainĹł apklausos konkurso sÄ&#x2026;lygas galima gauti techniniame skyriuje. PasiĹŤlymĹł lauksime iki 2012 m. balandĹžio 18 d. 14 val. Informacija tel. 342 702.

932893

934769

929729

935554

931049

DÄ&#x2014;mesio

921252

MetalinÄ&#x2014;s durys â&#x20AC;&#x201C; laiptiniĹł, ĹĄarvuotos, rĹŤsiĹł. GaraĹžo vartai. LaiptĹł karkasai. Ĺ iltnamiai. KalvystÄ&#x2014;. TvorelÄ&#x2014;s, grotelÄ&#x2014;s, turÄ&#x2014;klai. Tel. 415 477, 8 606 11 399.

KokybiĹĄkai atliekame visus santechnikos darbus. Konsultuojame. Tel. 8 679 84 504.

921265

BalandĹžio 5 d. 18 val. PuodĹžiĹł g. 1 gydytoja iĹĄ Rygos IlzÄ&#x2014; JansonÄ&#x2014; (60 knygĹł autorÄ&#x2014;, 40 metĹł darbo patirtis) kvieÄ?ia gydytis pagal unikaliÄ&#x2026; sistemÄ&#x2026;. Knygos â&#x20AC;&#x17E;Kaip nesusirgti vÄ&#x2014;Ĺžiuâ&#x20AC;&#x153; pristatymas. Paskaita, seansas. TurÄ&#x2014;ti vandens, druskos, medaus, nuotraukÄ&#x2026;, kambario planÄ&#x2026;. Tel. 8 685 74 347, 00371 295 472 89; www.dziedniece.lv. 921965

IeĹĄkomas Guzij Genadij GrigorjeviÄ? (GeĹĄa), g. 1959 m., 1980 m. baigÄ&#x2014; Odesos jĹŤreivystÄ&#x2014;s mokyklÄ&#x2026;. Brolis Anatolijus bĹŤtĹł dÄ&#x2014;kingas uĹž bet kokiÄ&#x2026; suteiktÄ&#x2026; informacijÄ&#x2026; apie Genadijaus likimÄ&#x2026; po to, kai jis iĹĄ KlaipÄ&#x2014;dos iĹĄvyko ÄŻ Vigo uostÄ&#x2026; (Ispanija). jul_g@mail.ru, tel. +7 926 191 80 90. 931557

Kremavimas - 2100 Lt, karstas - nuo 200 Lt, ĹĄaldytuvas parai - 36 Lt, perveĹžimas mieste - nuo 100 Lt. Tel. 8 699 68 886, 8 699 27 200. 885033

UAB â&#x20AC;&#x17E;Liuksaâ&#x20AC;&#x153; atlieka visas laidojimo ir kremavimo paslaugas, prekiauja visais laidojimo reikmenimis. Mus rasite S.Daukanto g. 2, KlaipÄ&#x2014;da. Tel. 8 672 21 004 (visÄ&#x2026; parÄ&#x2026;). 932997

DNSB â&#x20AC;&#x17E;Kirasâ&#x20AC;&#x153; (Mogiliovo g. 16, KlaipÄ&#x2014;da) skelbia galiniĹł namĹł sienĹł ĹĄiltinimo konkursÄ&#x2026;. PasiĹŤlymus teikti iki 2012 04 30. Tel. 8 699 85 224. 933678

VarĹžytinÄ&#x2014;s AntstolÄ&#x2014; Vida DaugirdienÄ&#x2014; 2012 05 03 10 val. parduoda iĹĄ varĹžytyniĹł Editos StonkutÄ&#x2014;s turtÄ&#x2026;: 0,0594 ha ĹžemÄ&#x2014;s sklypÄ&#x2026; su gyvenamuoju namu (38,91 kv. m) KirĹł g. 14, Kretinga, Kretingos r. sav., SB â&#x20AC;&#x17E;DraugystÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153;, 289 skl. PradinÄ&#x2014; pardavimo kaina 36 000 Lt. VarĹžytyniĹł dalyvio ÄŻmoka 10 procentĹł nuo pradinÄ&#x2014;s kainos. VarĹžytynÄ&#x2014;s vyks antstolÄ&#x2014;s Vidos DaugirdienÄ&#x2014;s kontoroje, Naujoji Uosto g. 8A-28, KlaipÄ&#x2014;da, informacija tel. (8 46) 312 868. Visi suinteresuoti asmenys, turintys teises ÄŻ parduodamÄ&#x2026; turtÄ&#x2026;, iki varĹžytyniĹł turi pateikti antstolei savo teises patvirtinanÄ?ius dokumentus. 932812

AntstolÄ&#x2014; Vida DaugirdienÄ&#x2014; 2012 05 03 11 val. parduoda iĹĄ varĹžytyniĹł Vidmanto Dauliaus ir Linos DaulienÄ&#x2014;s turtÄ&#x2026;: 60,98 kv. m butÄ&#x2026; su rĹŤsiu LaukininkĹł g. 8-11, KlaipÄ&#x2014;dos mieste. PradinÄ&#x2014; pardavimo kaina 98 400 Lt. VarĹžytyniĹł dalyvio ÄŻmoka 10 procentĹł nuo pradinÄ&#x2014;s kainos. VarĹžytynÄ&#x2014;s vyks antstolÄ&#x2014;s Vidos DaugirdienÄ&#x2014;s kontoroje, Naujoji Uosto g. 8A-28, KlaipÄ&#x2014;da, informacija tel. (8 46) 312 868. Visi suinteresuoti asmenys, turintys teises ÄŻ parduodamÄ&#x2026; turtÄ&#x2026;, iki varĹžytyniĹł turi pateikti antstolei savo teises patvirtinanÄ?ius dokumentus. 932782

Nukelta ÄŻ 17 p.


17

pirmadienis, balandžio 2, 2012

KLASIFIKUOTI SKELBIMAI, pramogos Varžytinės

restoranai

sportas, sveikata

Viešbutis – restoranas „Magnisima“

atkelta iš 16 p. Antstolė Vida Daugirdienė 2012 05 03 14 val. parduoda iš varžytynių Nikolajaus Mikulino turtą: 617 dalį /1339 ha žemės sklypo ir butą (183.22 kv. m) Nr. 1, Vilniaus g. 6, Peskojų k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. Pradinė pardavimo kaina 301 800 Lt. Varžytynių dalyvio įmoka 10 procentų nuo pradinės kainos. Varžytynės vyks antstolės Vidos Daugirdienės kontoroje, Naujoji Uosto g. 8A-28, Klaipėda, informacija tel. (8 46) 312 868. Visi suinteresuoti asmenys, turintys teises į parduodamą turtą, iki varžytynių turi pateikti antstolei savo teises patvirtinančius dokumentus. 932803

Antstolė Vida Daugirdienė 2012 05 03 15 val. parduoda iš varžytynių Alfredos Cirtautienės turtą: 141,08 kv. m butą Gabijos g. 4-3, Palanga. Pradinė pardavimo kaina 189 600 Lt. Varžytynių dalyvio įmoka 10 procentų nuo pradinės kainos. Varžytynės vyks antstolės Vidos Daugirdienės kontoroje, Naujoji Uosto g. 8A-28, Klaipėda, informacija tel. (8 46) 312 868. Visi suinteresuoti asmenys, turintys teises į parduodamą turtą, iki varžytynių turi pateikti antstolei savo teises patvirtinančius dokumentus.

J. Janonio g. 11, Klaipėda Tel.: 8 610 23 003, 8 615 13 046, 8 46 310 901, www.magnisima.lt Restoranas „Magnisima“ kasdien kviečia pusryčiauti, pietauti bei vakarieniauti jaukioje aplinkoje. Dienos pietūs darbo dienomis nuo 10 Lt. Restorano svečiams suteikiame galimybę nemokamai naudotis Wi–Fi ryšiu. Ruošiame banketus, furšetus, verslo vakarienes, šeimos šventes, gedulingus pietus. Viešbutyje įrengta 17 stilingų kambarių bei konferencijų salė. Maloniai kviečiame apsilankyti!

Restoranas „Vienaragio malūnas“

932795

Antstolė Vida Daugirdienė 2012 05 03 16 val. parduoda iš varžytynių Vitalijaus Beriozkino turtą: 1/3 dalį garažo, bendro ploto 20,17 kv. m, Šilutės pl. 43-21, Klaipėda. Pradinė pardavimo kaina 3 000 Lt. Varžytynių dalyvio įmoka - 10 procentų nuo pradinės kainos. Varžytynės vyks antstolės Vidos Daugirdienės kontoroje, Naujoji Uosto g. 8A-28, Klaipėda, informacija tel. (8 46) 312 868. Visi suinteresuoti asmenys, turintys teises į parduodamą turtą, iki varžytynių turi pateikti antstolei savo teises patvirtinančius dokumentus. 932805

Antstolė Vida Daugirdienė 2012 05 04 10 val. parduoda iš varžytynių Daivos Galinaitienės ir Dainiaus Galinaičio turtą: 0,2008 ha žemės sklypą, Klaipėdos r. sav. Dovilų sen., Lėbartų k., Kęstučio g. 3, su priklausiniu gyvenamuoju namu, 253,00 kv. m. Pradinė parduodamo turto kaina 652 000 Lt. Varžytynių dalyvio įmoka 10 procentų nuo pradinės kainos. Varžytynės vyks antstolės Vidos Daugirdienės kontoroje, Naujoji Uosto g. 8A-28, Klaipėda, informacija tel. (8 46) 312 868. Visi suinteresuoti asmenys, turintys teises į parduodamą turtą, iki varžytynių turi pateikti antstolei savo teises patvirtinančius dokumentus. 932982

Antstolė Vida Daugirdienė 2012 05 08 10 val. parduoda iš varžytynių UAB „Logama“ turtą: 3619,56 kv. m pastatą – medienos apdirbimo cechą, esantį Kuršlaukių g. 14, Gargždai, varžytynės bus vykdomos kartu su aukcionu, kuriame kaip vienas turto vienetas parduodama ir nuomos teisė į 0,6763 ha žemės sklypą, ir pastate esantys įrenginiai: sublokuotos dvi medienos džiovyklos su katiline (modelis: TK-MP 4032, MPP-5/ TK-MP501, pagaminimo metai – 2006). Pradinė pardavimo kaina 501 000 Lt. Pradinė aukciono kaina 54 000 Lt. Varžytynių dalyvio įmoka 10 procentų nuo pradinės kainos. Varžytynių dalyvio įmoką mokėti į antstolės Vidos Daugirdienės, į. k. 46210290188, depozitinę sąskaitą LT46 4010 0423 0117 0324 AB DNB bankas. Varžytynės vyks antstolės Vidos Daugirdienės kontoroje, Naujoji Uosto g. 8A-28, Klaipėda, informacija tel. (8 46) 312 868. Visi suinteresuoti asmenys, turintys teises į parduodamą turtą, iki varžytynių turi pateikti antstolei savo teises patvirtinančius dokumentus. 932986

Kretinga, Birutės g. 19 Tel. 8 612 11 536 www.vienaragiomalunas.lt Kovo 30 d. 19 val. grupės SING koncertas. Profesionalių muzikantų grupė garantuoja Jums gerą nuotaiką. Praleiskite gražų penktadienio vakarą restorane „Vienaragio malūnas“.

karščiausi kelionių pasiūlymai „Krantas Travel“

Sporto klubas „VS FITNESS“ kviečia išbandyti naujus SKVOŠO KORTUS. Sporto klube išbandysite treniruoklių salę su kardio, vibro treniruokliais bei jaukią sauną su priešpirčiu. Geros nuotaikos suteiks vykstančios aerobikos, stacionarių dviračių, kalanetikos treniruotės, bei teniso užsiėmimai. Šalia mūsų sporto klubo yra erdvi parkavimo aikštelė. Taikos pr. 66A, Klaipėda (PC Grandus, 2 – ame aukšte) www.vs-fitness.ltTel.+370 46 24 64 90

Teniso arena

Teatro a. 5, Klaipėda, tel. 395 111, travel@krantas.lt www.krantas.lt AKCIJA KELTŲ BILIETAMS IŠ KLAIPĖDOS 2 KELEIVIAI + AUTOMOBILIS tik 380 Lt! Į kainą įskaičiuotos dvi sėdimos vietos ir vieta automobiliui. Keltų linijos: Klaipėda – Kylis, Klaipėda – Zasnicas, Klaipėda - Karlshamnas KAJUTĖ + AUTOMOBILIS tik 800 Lt! Į kainą įskaičiuota kajutė (1-4 asm.) ir vieta

Klaipėda, Šilutės pl. 48. Tel. +370 657 900 97 info@vakarutenisas.lt, www.vakarutenisas.lt Čia ideali vieta tenisui. Kviečiame apsilankyti vienoje iš geriausių Lietuvoje teniso arenų. Jūsų laukia: puikiai įrengti keturi tarptautinius standartus atitinkantys kortai bei trys įvairių matmenų vaikiškos aikštelės, teniso pamokos suaugusiesiems ir vaikams su treneriais, teniso prekių parduotuvė, kurioje rasite didžiausią teniso prekių pasirinkimą patraukliomis kainomis, bei baras su gaivinančiais gėrimais. Renkame vaikų grupes nuo 5 metų treniruotis į „Vakarų teniso akademiją“. Pasinerkite į nuostabų teniso pasaulį!

gėlės Tik gėlės

Keltų linijos: Klaipėda – Kylis, Klaipėda – Karlshamnas *Papildomos sąlygos: – Automobilio aukštis turi būti iki 1,85 m – Bilietai ne rezervuojami, o paduodami iš karto. – Bilietai nekeičiami ir negrąžinami. – Bilietų kiekis kiekviename reise ribotas. – Akcijos galioja kelionėms keltu iki 2012 06 20.

automobiliui.

Daugiau informacijos www.krantas.lt

S. Daukanto g. 20, LT-92135 Klaipėda Bendrasis tel. (8 46) 310 311 arba 1312 Faks. (8 46) 310 488, klaipeda@westexpress.lt Taikos pr. 61 tel. 370 (46) 340980, 370 (46) 343917 akropolis@westexpress.lt, www westexpress.lt

Italija – Turkija – Kipras – Izraelis – Graikija (12 d.): nuo 1344 Lt Italija – Tunisas – Ispanija – Prancūzija (8 d.): nuo 1793 Lt Italija – Prancūzija – Ispanija – Tunisas (8 d.): nuo 1378 Lt Olandija – Estija – Rusija – Danija – Didžioji Britanija (11 d.): nuo 1482 Lt

Kruizų pavasario akcija! Ispanija – Tunisas – Malta – Italija (8 d.): nuo 1240 Lt

Kainos nurodytos asmeniui dvivietėje vidinėje kajutėje su uosto mokesčiais.

gardumynai Litamicus

Firminė parduotuvė „Pitliaus skanėstai”

„Pitliaus skanėstai“ – smaližiams ir ieškantiems gardžiausio siūlo šakočių, tortų, pyragėlių, sausainių, bandelių, geros kavos, arbatos, karšto ir nekaršto tikro šokolado, ... ir gardžios duonelės. Kepiniai – rankų darbo, tikro skonio, iškepti laikantis geriausių meistrų tradicijų. Užsukite, paragaukite! Mus rasite: „Pitliaus skanėstai“, Tiltų g. 17, Klaipėda

kursai Mokymo centras „Gimnazita“

Tel. 8 (46) 22 44 55, Klaipėda@gimnazita.lt, www.gimnazita.lt Mokymo centras „Gimnazita“ atidarymo proga teikia korepetitorių paslaugoms 20%, o anglų kalbos kursams suaugusiesiems net 40% nuolaidą. Abiturientų rengimas brandos egzaminams. Nemokamos parodomosios anglų k. paskaitos suaugusiesiems.

Liepų g. 54b (įvažiavimas į kiemą), Tel./faks. 347112, mob. Tel. 8 614 05 566, klaipeda@tikgeles.lt Jau dirbame ir sekmadieniais! Darbo laikas I–IV nuo 7 val. iki 18 val. VII nuo 10 val. iki 15 val. Didmeninė – mažmeninė prekyba skintomis ir vazoninėmis gelėmis. Šviežios gėlės gaunamos du kartus per savaitę. Laikomos specialiose patalpose, todėl gėlės žydi daug ilgiau. Pas mus platus įvairių gėlių pasirinkimas: gvazdikai nuo 1,5 Lt, rožės nuo 1 Lt. Perkant gėles pakuotėmis – taikomos ženklios nuolaidos. IŠKIRPUS IR PATEIKUS ŠIĄ REKLAMĄ – 5% NUOLAIDA! (netaikoma akcinėms prekėms). Perkančiuosius už 99 Lt vaišinsime kvapnia kava.

Paryžiaus Komunos g. 2, Klaipėda Tel. (8 46) 257 660 El. paštas: klaipeda@litamicus.lt www.litamicus.lt Vizos: Rusijos viza – nuo 240 Lt Baltarusijos viza – nuo 90 Lt Indijos viza – nuo 350 Lt Kinijos viza – nuo 290 Lt bei kitų šalių vizos. Keltų bilietai: Klaipėda – Kylis – nuo 90 Lt/asm. Klaipėda – Karlshamnas – nuo 90 Lt/asm. Ryga – Stokholmas – nuo 110 Lt/asm.

Poilsinės kelionės: Egiptas nuo 1085 Lt/asm. Tenerifė nuo 2080 Lt/asm. Tailandas nuo 3354 Lt/asm. Daugybę puikių kelionių pasiūlymų rasite specializuotoje interneto svetainėje www.kelioniupaieska.lt


18

pirmadienis, balandžio 2, 2012

pramogos teatras Klaipėdos dramos teatras

Žvejų rūmai (Taikos pr. 70) Bilietai parduodami Žvejų rūmuose dramos teatro kasoje II–VI 10–14 ir 15–18 val., VII 10–15 val. Informacija ir rezervavimas tel. 314 453, www.kldteatras.lt ir www.bilietupasaulis.lt. Balandžio 4 d. 18 val. – E.E.Schmitt. „Oskaras ir ponia Rožė“. 2 dalių elegija. Rež. P.Gaidys. Balandžio 14 d. 18 val. – J.Kesselring. „Aršenikas ir seni nėriniai“. 2 dalių komedija. Rež. P.Gaidys.

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras (Danės g. 19, www.klaipedosmuzikinis.lt) Balandžio 13 d. 18.30 val. – E.Kalman. „Čardašo karalienė“. 3 veiksmų operetė. Skiriama – senjorams ir studentams. Balandžio 14 d. 18.30 val. – premjera. „Sveikas, Čarli!“. Vodevilis ir šokio spektaklis. Balandžio 15 d. 15 val. – A.Kučinskas. „Bulvinė pasaka“. 2 v. opera vaikams.

Klaipėdos koncertų salė (Šaulių g. 36, tel. 410 566, www.koncertusale.lt) Bilietus platina BILIETAI.LT. Informacija ir bilietų rezervavimas trumpuoju numeriu 1588 (2 Lt/min.). Išsamiau apie repertuarą, taikomas nuolaidas – www.koncertusale.lt. XXXVII festivalis „Klaipėdos muzikos pavasaris“ „Klaipėdos muzikos pavasaris – didingas klasikos skambesys“ Balandžio 5 d. 18 val. – „Dangiškoji garsų vaivorykštė“. Klaipėdos kamerinis orkestras. Meno vadovas M.Bačkus. Klaipėdos choras „Aukuras“. Meno vadovas A.Vildžiūnas. Šiaulių valstybinis kamerinis choras „Polifonija“. Meno vadovas T.Ambrozaitis. Solistai: A.Krikščiūnaitė (sopranas), N.Petročenko (mecosopranas), M.Zinkus (tenoras), L.Mikalauskas (bosas). Dirigentas S.Sondeckis. Bilietai 20, 30, 50 Lt. Nuolaidos galioja. Balandžio 11 d. 18 val. – „Ecco la primavera. Pavasario aidai“. Senosios muzikos ansamblis „Hortus Musicus“ (Estija). A.Mustonen (meno vadovas, smuikas). Bilietai 20, 30, 50 Lt. Nuolaidos galioja. KITI RENGINIAI Balandžio 3 d. 18 val. – Rūta Ščiogolevaitė su grupe. Naujo albumo „Just life“ pristatymo koncertas. Bilietais prekiauja Bilietai.lt. Balandžio 10 d. 19 val. – „Domino“ teatro premjera „Apie ką kalba vyrai“. Vaidina: J.Gaižauskas, G.Ivanauskas, S.Uždavinys, D.Skamarakas. Bilietais prekiauja Bilietai.lt. Balandžio 12 d. 20 val. – XI tarptautinis džiazo vokalistų konkursas „Jazz voices 2012“. Vokalinio džiazo koncertas. Dalyvaus grupės „Singaz“ ir „Jazz Vision“. Bilietais prekiauja Bilietai.lt. Balandžio 13 d. 17 val. – XI tarptautinio džiazo vokalistų konkurso „Jazz voices 2012“ pusfinalis. Dalyvaus vokalistai iš Anglijos, Japonijos, Rusijos, Italijos, Suomijos, Estijos, Ukrainos, Vengrijos, Rumunijos, Lenkijos, Kroatijos, Turkijos, Latvijos bei Lietuvos. Bilietais prekiauja Bilietai.lt. Balandžio 14 d. 20 val. – XI tarptautinis džiazo vokalistų konkursas „Jazz voices 2012“. Vokalinio džiazo koncertas. 2011 m. „Jazz voices“ Didžiojo prizo laimėtojas „Wojciech Myrczek Quintet“ (Lenkija). Bilietais prekiauja Bilietai.lt. Balandžio 15 d. 16 val. – XI tarptautinio džiazo vokalistų konkurso „Jazz voices 2012“ finalas. Dalyvaus vokalistai iš Anglijos, Japonijos, Rusijos, Italijos, Suomijos, Estijos, Ukrainos, Vengrijos, Rumunijos, Lenkijos, Kroatijos, Turkijos, Latvijos bei Lietuvos. Bilietais prekiauja Bilietai.lt.

Žvejų rūmai (Taikos pr. 70, tel. 300 118) Bilietai parduodami Žvejų rūmų ir visose bilietų platintojų kasose Balandžio 3 d. 19 val. didžiojoje salėje – Idioteatras. Y.Rėza. „Karo dievas“ (premjera). Rež. D.Kazlauskas. Bilieto kaina 25–50 Lt. Bilieto kaina 10 Lt. Bilietų platintojas „Tiketa“. Balandžio 11 d. 19 val. teatro salėje – Klaipėdos Pilies teatras. A.Barico „Šilkas“. Vaidina N.Savičenko ir R.Šaltenytė. Rež. A.Vizgirda. Bilieto kaina 15 Lt (moksleiviams, studentams ir senjorams 10 Lt). Bilietų platintojas „Tiketa“. Balandžio 14 d. 12 val. teatro salėje – Klounų teatro studija „Dulidu“. Poetinės klounados spektaklis „Bokštas“. Rež. L.Vyšniauskas. Bilieto platintojas 12 Lt. Bilietų platintojas Bilietai.lt. Balandžio 15 d. 12 val. teatro salėje – jaunimo teatras „Be durų“. Spektaklis vaikams „Panama labai graži“. Rež. A.Juškevičienė. Bilieto kaina 10 Lt. Bilietų platintojas „Tiketa“. Balandžio 15 d. 14 val. didžiojoje salėje – Vilniaus mažasis teatras. „Mama katinas“. 2 dalių spektaklis vaikams nuo 5 iki 99 metų. Rež. E.Jaras. Bilieto kaina 20–30 Lt. Bilietų platintojas „Tiketa“.

Klaipėdos lėlių teatras (Vežėjų g. 4, tel. 239 932) Balandžio 1 d. 12 val. – lėlių vaidinimas „Trys paršiukai“. Rež. S.Bartulytė.

Balandžio 14 d. 12 val. – lėlių vaidinimas patiems mažiausiems „Apapa“. Rež. G.Radvilavičiūtė. Balandžio 15 d. 12 val. – lėlių vaidinimas visai šeimai „Svečiuose pas Klaipėdikių šeimyną“. Rež. R.Bunikytė.

parodos Klaipėdos jaunimo centras (Puodžių g. 1) Iki gegužės 4 d. tautodailininko Klaido Navicko (Vilnius) popieriaus karpinių paroda „Senieji lietuvių dievai, dievybės ir mitinės būtybės“. Nemokamai. Kiekvieną trečiadienį 10–12 val. – konsultacijos kalendorinių švenčių klausimais (etnologė V.Jankūnaitė). Kiekvieną ketvirtadienį 15–16.30 val. – konsultacijos tautinio kostiumo klausimais (dailininkė E.Matulionienė).

KKKC Parodų rūmai (Aukštoji g. 1/Didžioji Vandens g. 2) Balandžio 6 – gegužės 6 d. K.Inčiūraitė „Sekimas“. Balandžio 13 – gegužės 13 d. LFS Klaipėdos skyrius. Fotografijų paroda „Kiti 3“. KŪRYBINIAI UŽSIĖMIMAI Balandžio 7 d. 12 val. šeimų savaitgalis „Velykinis atvirukas“. Balandžio 14 d. 12 val. šeimų savaitgalis „Piešimas parodoje“. Būtina iš anksto registruotis tel. 313 691 arba e. paštu virginija@kulturpolis.lt. Užsiėmimų kaina įeina į bilieto kainą – vaikams 2 Lt, suaugusiesiems 4 Lt. RENGINIAI Balandžio 4 d. 18 val. – rež. A.Eimulio filmo „Pašteto brolija“ peržiūra. Nemokama. Balandžio 12–14 d. 18 val. – rež. G.Žičkytės filmo „Kaip mes žaidėme revoliuciją“ peržiūra. Bilieto kaina 6 Lt.

KKKC Meno kiemas (Bažnyčių g. 4) Iki balandžio 20 d. lėlių teatro paroda, skirta teatro 20-mečiui. Edukacinės ekskursijos vyksta susidarius ne mažesnei nei 10 žmonių grupei. Būtina iš anksto registruotis e. paštu klaipedosleles@gmail.com arba tel. 239 932. Edukacinės ekskursijos kaina 1 asmeniui 3 Lt. Iki balandžio 4 d. dieninės edukacijos-grafikos užsiėmimai „Kongrevo stiliumi“. Moksleivių grupėms. Kūrybiniai užsiėmimai mokami. Būtina iš anksto registruotis e. paštu ruta@kulturpolis.lt; tel. 314 446.

Baroti galerija (Aukštoji g. 1) Iki balandžio 18 d. Aurimo Anuso akvarelių paroda „Klaipėda-Memel: prarasto laiko beieškant“.

TV programa 6.00 Labas rytas. 9.00 „Komisaras Reksas“ (7) (N-7) (k). 10.00 Stilius (k). 11.00 „Tarp Rytų ir Vakarų“. Tiesioginė Lietuvos radijo laida. 12.00 Kultūrų kryžkelė. Trembita. 12.15 Sveikinimų koncertas (k). 14.35 Klausimėlis.lt. 14.50 Žinios. 15.10 „Komisaras Reksas“ (8) (N-7). 16.00 „Meilės skonis“. 17.05 „Senis“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.35, 21.05 Sportas. Orai. 18.45 Vieša paslaptis. 19.20 Romantinis s. „Forsaitų saga“ (1) (D.Britanija, 2002 m.) (N-7). 20.25, 22.10 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 20.55 Verslas. 21.00 Kultūra. 21.15 Dienos tema. 21.30, 22.15 Dokumentinio kino vakaras. „Barzakh“ (Lietuva, Suomija, 2011 m.). 23.00 Klausimėlis.lt. 23.15 Vakaro žinios. 23.25 Orai. 23.30 „Senis“ (N-7) (k).

6.50 7.20 7.50 8.50 9.45

„Tomas ir Džeris“ (k). „Kempiniukas Plačiakelnis“ (k). Pričiupom! 24 valandos (N-7). Komedija „Nepaprasti italų nuotykiai Rusijoje“ (Rusija, Italija, 1973 m.) (k). 11.55 Anim. f. „Betmenas ir ponas Šaltis“ (JAV, 1998 m.). 13.10 „Nickelodeon“ valanda. „iKarli“. 13.40 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 14.10 „Vaikų „Warner Bros.“ „Tomas ir Džeris“. 14.40 Veiksmo s. „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (1) (JAV, 1993 m.) (N-7). 15.40 „Langai III“ (N-7). 16.40 24 valandos (N-7). 17.40 Būk mano meile! (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. Sportas. Orai. 19.19 Nuo... Iki... 20.25 Kažkas atsitiko (N-7). 21.00 KK2 (N-7). 21.30 Dviračio šou. 22.00 Žinios. Verslas. Sportas. Orai. 22.25 Kriminalinė Lietuva (N-7). 22.35 „Havajai 5.0“ (N-7). 23.35 „V. Vizitas“ (3) (N-7). 0.30 „Teisingumo vykdytojas“ (N-7). 1.25 „Įstatymas ir tvarka. Nusikaltimo motyvai“ (N-7).

LDM Prano Domšaičio galerija (Liepų g. 33) Veikia P.Domšaičio tapybos ekspozicija, nuolatinė dailininko marinisto Č.Janušo (1907–1993, JAV) kūrinių ekspozicija „Prie Baltijos ir prie Atlanto“. Iki balandžio 15 d. Klaipėdos Vydūno vidurinės mokyklos moksleivių kūrybinių darbų paroda, skirta mokyklos 20-mečiui.

bibliotekos Klaipėdos miesto miesto Klaipėdos savivaldybės savivaldybės viešoji biblioteka viešoji biblioteka Girulių filialas-bendruomenės namai (Šlaito g. 10A) – kiekvieną šeštadienį 11 val. veltinio technikos pamokos. Mokytoja E.Mekšėnienė (tel. 8 614 77 377). PARODOS „Pelėdžiuko“ filialas (Tilžės g. 11) – iki balandžio 10 d. Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro klubo „Saulutė“ dailės studijos „Kopa“ vaikų piešinių paroda „Gyvenu nepriklausomoje Lietuvoje“. Dailės mokytoja A.Grudzinskienė. Iki balandžio 16 d. Klaipėdos lopšelio-darželio „Kregždutė“ vaikų piešinių parodėlė „Jau pavasaris“. Debreceno filialo Pempininkų vaikų padalinys (Taikos pr. 79/81A) – iki balandžio 15 d. Gedminų pagr. mokyklos 2b ir 3d klasių mokinių darbų paroda „Velykų belaukiant“ (mokytojos S.Jurkevičienė ir R.Sirusienė).

Klaipėdos apskrities

Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešojiievos bibliotekasimonaitytės

viešoji biblioteka

(Herkaus Manto g. 25, tel. 412 529) Gerlacho palėpė – balandžio 3 d. 17 val. J.Šikšnelio knygos „Banga atgal negrįžta“ sutiktuvės. Galerija 13L – iki balandžio 3 d. R.Urbono fotografijų ir laiškų paroda. Renginių salė – balandžio 4 d. 17.30 val. Andrejaus Tarkovskio jubiliejinis vakaras. Vaikų literatūros skyrius – iki balandžio 4 d. klubo „Liepsnelė“ dailės studijos „Ultramarinas“ ugdytinės M.Nemchankos darbų paroda (mok. R.Kušlys).

6.55 „Mano mažasis ponis“. 7.25 „Simpsonai“. 7.55 „Svotai“. 9.00 „Meilės sūkuryje“. 10.05 „Moterys meluoja geriau“. 11.00 Anim. f. „Alionos ir Jeriomos nuotykiai“ (Rusija, 2008 m.). 13.10 „Beibleidai. Metalinė kova“. 13.40 „Raganosio mokykla“. 14.10 „Ančiukų istorijos“. 14.40 Anim. s. „Kempiniukas Plačiakelnis“ (1) (JAV, 2007 m.). 15.10 „Simpsonai“. 15.40 „Likimo galia“. 16.40 „Meilės triumfas“. 17.40 Pabandom iš naujo. 18.35 Susitikime virtuvėje. 18.45 TV3 žinios. Sportas. Orai. 19.10 „Naisių vasara“. 19.40 Kodėl? 20.30 Gyvenimas yra gražus. 21.00 „Vyno kelias“. 21.35 TV3 vakaro žinios. Sportas. Orai. 22.00 „Nusivylusios namų šeimininkės“. 23.00 „Geri vyrukai“ (3). 0.00 „Vilko bilietas“. 1.00 „Kalėjimo bėgliai“.

7.00 7.25 8.00 8.30

Galileo: norintiems žinoti. Savaitės kriminalai (N-7) (k). Smagiausios akimirkos. Anim. nuotykių f. „Rifo pasaka. Kaip drąsuolis žuviukas ryklį pamokė“ (JAV, Pietų Korėja, 2010 m.). 10.00 „Margoša: moterimi negimstama“. 11.00 „Be namų negerai: naujas gyvenimas“. 11.30 Komedija „Krikštašunis“ (Kanada, 2010 m.). 13.30 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 14.30 „Pragaro virtuvė“ (N-7). 15.30 „Amerikos talentai“. 16.30 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 17.30 Savaitės kriminalai (N-7) (k). 18.00 Žinios. Sportas.Orai. 18.25 Galileo: norintiems žinoti.

19.00 Užkalnio 5. 20.00 Žinios. Verslas. Sportas. Orai. 20.25 „Milijonieriai“. 21.00 „Mentai“ (N-7). 23.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 0.00 Galileo: norintiems žinoti. 0.30 Tauro ragas (N-7). 1.00 „Bamba“. Interaktyvus šou suaugusiesiems (S).

8.00 8.30 8.45 9.00 11.30

„Tara Dankan“. Kultūrų kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis. „Kelias“. Laida evangelikams. Labas rytas (k). Auksinė Agathos Christie kolekcija. „Puaro. Žmogžudystė Rytų eksprese“ (N-7). 13.05 Gyvenimas mano – džiaugsmas mano. Balandžio pirmosios reportažai (1993 m.) (k). 13.30 „Meilės skonis“. 14.25 Teatro popietė. Panevėžio J.Miltinio dramos teatro spektaklis. V.Krėvė. „Žentas“ (1, 2) (1986 m.) (k). 16.55 Žinios (k). 17.10 Miesto kodas. 17.25 Pasaulio panorama (k). 17.55 „Tara Dankan“. 18.25 Žmonijos žodinio ir nematerialaus paveldo šedevrai. Lietuvos dainų šventė (8) (2003 m.) (k). 19.40 Tradicijos. Senieji ir šiuolaikiniai amatai. 20.10 Vilniaus knygų mugė 2012. Roberto Danio poezijos rinktinės „Būsiu paukštis“ pristatymas. 21.00 „Giminės“. 21.50 Vilniaus knygų mugė 2012. Algirdo Šeškaus trijų knygų „Meilės lyrika“, „Žaliasis tiltas“, „Archyvas (Pohulianka)“ pristatymas. 22.15 Muz. romantinė drama „Tapti žvaigžde“ (JAV, 2009 m.) (N-7). 0.00 Panorama (k). 0.20 Verslas (k). 0.25 Kultūra (k). 0.30 Sportas (k). 0.35 Orai (k). 0.40 Pinigų karta.

9.15 Teleparduotuvė. 9.30 Universitetai.lt. 10.00 „Išlikimas“. 11.00 „Konano nuotykiai“. 12.00 „Melo teorija“. 13.00 „Trečias luitas už Saulės“. 14.00 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 14.30 Teleparduotuvė. 15.00 „Konano nuotykiai“. 16.00 „Išlikimas“. 17.00 „Flešas Gordonas“. 18.00 „Melo teorija“. 19.00 „CSI Majamis“. 20.00 „Trečias luitas už Saulės“. 21.00 „Moterų lyga. Vyrai, pinigai ir meilė“. 21.30 Trileris „Rykliai vėl puola“ (JAV, P.Afrika, 2000 m.). 23.25 „CSI Majamis“. 0.25 „Flešas Gordonas“.

8.05 Teleparduotuvė. 8.40 „Drakonų kova Z“. 9.10 „Supermeno nuotykiai“. 9.35 „Kovotojas Reksas“. 10.05 „Marvel animė. Ernis“. 10.30 Būk mano meile! (N-7). 11.30 „Meilės sparnai“. 12.30 „Intrigų dvaras“. 13.30 „Indiškos aistros“. 14.30 „Laukinė širdis“. 15.30 Teleparduotuvė. 16.00 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai. 17.00 „Pasaulio Guinnesso rekordai“ (N-7). 18.00 „Dvigubas gyvenimas“ (N-7). 18.57 Žodis – ne žvirblis. 19.00 „Alisa. Širdžiai neįsakysi“. 20.00 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (N-7). 21.00 NemaRUS kinas. Komedija „Saugokis automobilio“ (Rusija, 1966 m.) (N-7). 22.50 „Išrinktieji“ (N-14). 23.50 Sveikatos ABC (k).

6.09, 13.00 TV parduotuvė. 6.25, 12.00 24/7. Savaitės aktualijų analizė ir komentarai. 7.20, 17.20, 21.55 Lietuva tiesiogiai. 7.55, 14.30, 23.05 Negaliu tylėti. 8.55 „Sodo detektyvės“ (N-7). 10.00 Super L.T. 10.32, 18.52, 23.02 Supermargutis. 10.35 Makaliaus kelionės.

11.05 Šeimų dvikova – „Akropolio“ turnyras. 13.30 Skonio reikalas. 15.30 „Padūkėlis Eliotas“. 15.45, 16.10 Dok. f. „Niutonas. Paslaptingasis eretikas“ (N-7). 16.00, 17.00, 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Super L.T. 19.00 LKL čempionatas. „Šiauliai“–Kauno „Žalgiris“. Tiesioginė transliacija iš Šiaulių. Per pertrauką – Žinios. 21.00, 0.05 Reporteris. 21.52, 0.57 Orai. 22.30 Super L.T. 1.00 Dok. f. „Niutonas. Paslaptingasis eretikas“ (N-7).

8.45 Ieškokime geriausio! 9.00 Pramoginė laida „Geriausios pasaulio reklamos“. 9.30 „Pavojingi Ostino Styvenso nuotykiai“. 10.30, 17.45, 0.55 Humoro laida „Maski šou“. 11.00 „Apgaulinga tiesa“. 12.00 „Pražūtingas auksas“. 13.00 „Jūros patruliai“ (N-7). 14.00 „Neišvengiamos katastrofos“ (N-7). 15.00 Romantinė komedija „Dviejų per daug“ (JAV, Ispanija, 1995 m.). 17.15 Vieninteliai ir nepakartojami (k). 18.15 „Kritinė riba“ (N-7). 19.15 Kelionių žurnalas „80 gražiausių salų“. 19.45 Ieškokime geriausio! 20.00 „Balticum TV“ žinios. 20.15 Kulinarinis šou „Virtuvė ant ratų“ (7). 20.45 Kinomano užrašai. 21.00 Kino akademija. „Henrikas IV“ (2). 22.40 „Balticum TV“ žinios. 22.55 „Jūros patruliai“ (N-7). 23.55 „Sakalas ir balandė“ (N-7).

7.00 Romantinė drama „Medis“ (Prancūzija, Australija, 2010 m.). 9.00 Drama „Henris Pūlas yra čia“ (JAV, 2008 m.). 11.00 F. „Devintojo legiono erelis“ (JAV, D.Britanija, 2011 m.). 13.00 Komedija „Labas ir sudie!“ (Prancūzija, Izraelis, Italija, 2008 m.). 15.00 Drama „Barija“ (Italija, Prancūzija, 2009 m.). 17.25 Kriminalinė drama „Pašėlusi vakarienė“ (JAV, 2000 m.). 19.00 Komedija „Lemiamas balsas“ (JAV, 2008 m.). 21.00 Drama „Biutiful“ (Meksika, Ispanija, 2010 m.). 23.25 Anim. f. „Iliuzionistas“ (D.Britanija, Prancūzija, 2010 m.). 1.00 Muz. melodrama „Muzika, suradusi mus“ (JAV, 2007 m.).

7.00 Labas rytas. 10.00 Gyvenk sveikai! 11.00, 14.00 Naujienos. 11.35 „Kriminalinės kronikos“. 12.00 Mados nuosprendis. 13.00 Kitos naujienos. 13.20 „Suprasti. Atleisti“. 14.15, 4.20 „Sužadėtuvių žiedas“. 16.00 „Marijos širdis“. 17.00 Vakaro naujienos. 17.50 Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00, 23.50, 6.50 Lietuvos laikas. 21.05 „Atotrūkis“. 22.20 „Trumpas laimingo gyvenimo kursas“. 23.35 Vakaro naujienos. 0.00 Pozneris. 1.00 „Suprasti. Atleisti“. 1.55 Vaid. f. „Lermontovas“. 3.35 „Atotrūkis“. 5.45 Muzika.

9.00 Televitrina. 10.00 Lietuvos krepšinio lyga. Vilniaus „Lietuvos rytas“–Prienų „Rūdupis“. 11.45 Italijos „Serie A“ lyga. Turino „Juventus“–Neapolio „Napoli“. 13.30 Italijos „Serie A“ lyga. XXIX turo apžvalga. 14.30 Krepšinio pasaulyje. 15.00 Automoto. 15.30 Ispanijos ACB krepšinio lyga. „Barcelona Regal“–„Valencia Basket“. 17.15 Lietuvos krepšinio lyga. Kauno „Žalgiris“–Utenos „Juventus“. 19.00, 20.45, 23.00 Žinios +. 19.15 Adrenalinas. 19.45 Sportas LT. Europos šaudymo čempionatas. 21.00 Italijos „Serie A“ lyga. „Parma“–Romos „Lazio“. 23.15 Futbolo dievai.


19

pirmadienis, balandžio 2, 2012

įvairenybės kryžiažodis

horoskopai

„Klaipėdos“ skaitytojams savaitės prizą įsteigė „PRINT IT“ spaustuvė kartu su „Eugrimas.lt“ leidykla –

Teisingai išsprendusiems kryžiažodį dovanojame Dale Carnegie knygas „Pakilk ir prabilk!“ ir „Lyderystės menas“.

Dale Carnegie. „Pakilk ir prabilk!“. Tapkite puikiu oratoriumi, kokiu visada norėjote būti! Visi iš karto atpažįstame puikų oratorių, kai tik tokį išgirstame. Atrodo, kad toks žmogus turi tokių savybių – pasitikėjimo savimi, charizmatiškumo, iškalbingumo, erudicijos – kurių stokoja likusieji. Tačiau gebėjimas gerai kalbėti atsistojus priešais kitus yra tik įgūdis, o ne Dievo dovana. Tai reiškia, kad kiekvienas gali to išmokti, jei tik gaus gerų pamokymų. Ši knyga pilna naudingų patarimų, realaus gyvenimo pavyzdžių, įskaitant ir kai kurių pasaulio žymiausių oratorių. Ji yra geriausias viešo kalbėjimo vadovas. Pagrindiniai metodai, kurių išmoksite iš šios knygos, tikrai pravers jums ateityje. Dale Carnegie. „Lyderystės menas“. Kaip paskatinti save ir kitus siekti tobulumo. Patikrinta sėkmės formulė ir nepakeičiama priemonė versle! Vis labiau virtualėjančiame pasaulyje žmonės netenka bendravimo, taip pat ir lyderystės įgūdžių. Nors dar niekuomet jie nebuvo labiau vertinami ir trokštami. Šiandien reikia naujo tipo lyderių – galinčių įkvėpti ir motyvuoti kitus vadovaujantis amžinais lyderystės principais: lankstumu, prisitaikymu, patikimumu, valdžios pasidalijimu. Ši knyga padės identifikuoti jūsų stiprybes bei supažindins su veiksmingomis strategijomis.

Kryžiažodį parengė „Oho“ redakcija.

Spręskite kryžiažodį nuo pirmadienio iki penktadienio, teisingai užpildykite frazės laukelius ir laimėkite savaitės prizą. Savaitės laimėtojas bus išrinktas loterijos būdu iš visų teisingai atsakiusiųjų. Teisingus atsakymus gali-

ma pateikti iki penktadienio 17 val. 1. Frazę siųskite SMS žinute numeriu 1337. Siųsdami žinutę rašykite DIENA (tarpas) KL (tarpas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. Pvz., DIENA KL KLAIPĖDA (žinutės kaina – 1 Lt).

2. Arba iškirpę kryžiažodį su teisingu atsakymu atneškite į „Klaipėdos“ redakciją Naujojo Sodo g. 1A, Klaipėda. Šios savaitės laimėtoją paskelbsime antradienį, balandžio 10 d.

Avinas (03 21–04 20). Slėpsite ir ignoruosite savo emocijas bei poreikius. Galvoje bus visiška painiava. Neskubėkite daryti išvadų, tiesiog nusiraminkite ir nieko naujo nesiimkite. Jautis (04 21–05 20). Jausitės prislėgtas dėl savo gyvenimo ar aplinkinių žmonių. Manysite, kad artimieji tolsta nuo jūsų. Susiginčijęs galite pratrūkti emocijomis. Venkite iliuzijų ir neapgaudinėkite savęs. Dvyniai (05 21–06 21). Bus sunku susikaupti, gali kilti netinkamų ar klaidinančių minčių ir idėjų. Tai sunkus ir emocionalus laikas, galimi kivirčai su vyresniais žmonėmis. Geriau būtų atsiriboti nuo visų ir pailsėti. Vėžys (06 22–07 22). Sveika nuovoka padės sėkmingai bendrauti su aplinkiniais. Apmąstykite praeities įvykius ir padarykite teisingas išvadas. Kad ankstesnės bėdos nekankintų, svarbu nekartoti senų klaidų. Liūtas (07 23–08 23). Sėkmingas laikas. Apmąstykite savo gyvenimą, veiksmus ir jausmus. Jums bus suprantamos aplinkinių emocijos. Bet per daug neatviraukite, savo nuomonę ir spėliones pasilaikykite sau, kad neįžeistumėte artimo žmogaus. Mergelė (08 24–09 23). Atsiras galimybė atskleisti savo geriausius gebėjimus. Kils idėjų, kuriomis norėsite pasidalyti. Palanki diena skaityti, žiūrėti intelektualius filmus. Svarstyklės (09 24–10 23). Skaitydamas knygą ar žiūrėdamas filmą stengsitės atitrūkti nuo kasdienybės. Daugiau dėmesio skirkite šiuolaikinėms idėjoms, ieškokite naujovių. Skorpionas (10 24–11 22). Galimybės ir sprendimai, susiję su darbu, gali nesutapti su jūsų moraliniais principais, o tai gali jums tapti tikru išbandymu. Bus sunku kalbėti apie savo darbą, bet pasistenkite su niekuo nesugadinti santykių. Šaulys (11 23–12 21). Esate įsitempęs, todėl galite būti šiek tiek irzlus. Kalbėsite karščiuodamasis, todėl ne visada tą, ką iš tikrųjų galvojate ar jaučiate. Todėl geriausia būtų visai patylėti, kad išvengtumėte konfliktų. Ožiaragis (12 22–01 20). Palanki diena dalyvauti diskusijoje, užplūs idėjų ir minčių lavina. Mėgausitės bendravimu. Tačiau vakarop gali apnikti apatija. Bent valandą pasivaikščiokite gryname ore. Vandenis (01 21–02 19). Susidursite su skaudžiais dalykais, kurie paveiks jus ir jūsų artimuosius. Norėsite pasidalyti savo išgyvenimais, bet nepavyks, nes kiti nenorės suprasti jūsų jausmų. Neprovokuokite konfliktų. Žuvys (02 20–03 20). Palanki diena apmąstyti naujas idėjas ir imtis realių veiksmų. Daug kalbėsite su aplinkiniais ir aptarsite savo mintis. Tikėtina trumpa kelionė darbo reikalais.


Orai

Pirmos balandžio mėnesio dienos bus vėsios. Šiandien oras sušils vos iki 1–3 laipsnių šilumos, kris šlapdri­ ba, sniegas. Antradienio naktis bus dar šaltesnė, oro temperatūra nukris iki 6 laipsnių šalčio. Dieną bus debe­ suota su pragiedruliais, vietomis ga­ limas nedidelis sniegas, oro tempera­ tūra sieks 2–4 laipsnius šilumos.

Šiandien, balandžio 2 d.

+1

+1

Telšiai

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (priešpilnis)

+2

Šiauliai

Klaipėda

+2

Panevėžys

+1

Utena

+2

7.01 20.16 13.15

93-ioji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 273 dienos. Saulė Avino ženkle.

Tauragė

+3

Kaunas

Pasaulyje Atėnai +17 Berlynas +8 Brazilija +27 Briuselis +12 Dublinas +12 Kairas +27 Keiptaunas +25 Kopenhaga +6

kokteilis Tau­ra­lau­kis – ne­pel­ny­tai už­mirš­tas Aną­d ien kai­my­nai Leo­nas ir Ri­man­ tas, kil­no­da­mi sul­čių stik­li­nes, vie­nin­ gai nu­spren­dė, kad jų – Tau­ra­lau­k io – mik­ro­ra­jo­nas ga­lė­tų bū­ti ne tik gy­ve­ na­muo­ju ar mie­ga­muo­ju ra­jo­nu, ta­ čiau ir švie­siu mies­to kam­pe­l iu, ku­r į ro­dy­tų tu­r is­tams. „Pri­si­me­n i, Ri­mai, 1802 me­tais Tau­ ra­lau­k io dva­re gar­su­sis Prū­si­jos ka­ ra­l ius Fried­r i­chas Wil­hel­mas III ir jo žmo­na Lui­zė su­si­t i­ko su Ru­si­jos im­ pe­ra­to­r iu­m i Alek­sand­r u I“, – sriūb­te­ lė­da­mas skys­ti­mo is­to­r i­n į fak­tą drėb­ te­lė­jo Leo­nas. „Kaip ne­pri­si­min­si, – kai­my­ną nu­žvel­ gė Ri­man­tas. – Tas su­si­t i­k i­mas bu­vo svar­biau­sias nu­ga­lint Na­po­leo­ną. Net­ ru­k us mo­nar­chams Ro­ma­no­vams ir Ho­hen­co­le­r iams pri­si­m in­t i bu­vo su­ pla­nuo­tas par­kas. Jo ta­kai bu­vo ang­ liš­ko sti­liaus – ving­rių li­ni­jų. Bu­vo pa­ so­din­ta net vei­mu­ti­nių pu­šų.“ „O prie pat Da­nės upės yra ne­pap­ras­ tai di­de­lis ak­muo, ant ku­rio, ma­no­ma, se­niau dė­da­vo au­kas die­vams. Da­bar jį va­di­na Vel­nio ak­me­niu. Jis ir­g i ga­lė­ tų bū­t i tu­r is­t ų lan­k y­mo ob­jek­tu“, – iš kaž­k ur iš­dy­gęs į vy­r ų po­kal­bį įsi­ter­ pė Rū­te­nis, Tau­ra­lau­ky­je la­biau ži­no­ mas kaip Rut­kė.

Londonas +14 Madridas +19 Maskva +4 Minskas +3 Niujorkas +12 Oslas +6 Paryžius +16 Pekinas +17

Praha +11 Ryga +1 Roma +19 Sidnėjus +25 Talinas +1 Tel Avivas +25 Tokijas +16 Varšuva +6

Vėjas

4–12 m/s

orai klaipėdoje Šiandien

+2

+3

Marijampolė

Vilnius

+3

Alytus

Vardai Elona, Jostautas, Jostautė, Jostartė, Pranciškus (Pranas), Žygintas

balandžio 2-ąją

Rytas

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

+1

+1

+1

-1

7

0

+3

+1

-1

3

-1

+1

+1

-1

3

rytoj

trečiadienį

1725 m. Ve­ne­ci­jo­je gi­mė nuo­ty­k ių ieš­ko­to­jas, ra­ šy­to­jas bei gar­sus mei­ lu­žis Gia­co­mo Gi­ro­la­mo Ca­sa­no­va. Mi­rė 1798 m. 1805 m. gi­mė da­nų ra­šy­ to­jas Han­sas Chris­tia­nas An­der­se­nas. 1840 m. Pa­ry­žiu­je gi­mė pran­cū­z ų ra­šy­to­jas, na­ tū­ra­liz­mo at­sto­vas Emi­ le’is Zo­la. Žy­miau­sias ra­ šy­to­jo kū­r i­nys – dvi­de­ šim­ties eks­pe­ri­men­ti­nių ro­ma­nų cik­las „Ru­go­nai Ma­ka­rai“ (1871–1893). Mi­

rė 1902 m. Pa­ry­žiu­je. 1875 m. gi­mė „Crys­ler“ au­to­mo­bi­lių kom­pa­ni­jos įkū­rė­jas Wal­te­ris Chrys­ le­ris. Mi­rė 1940 m. 1955 m. Vil­niu­je gi­mė ak­ to­rius, kom­po­zi­to­rius ir at­ li­kė­jas Ole­gas Dit­kovs­kis. 1982 m. Ar­gen­ti­na užė­ mė bri­tams pri­k lau­san­ čias Folk­len­dų sa­las. 1974 m. mi­rė Pran­cū­z i­ jos po­l i­t i­kas, Pran­cū­z i­ jos pre­z i­den­tas (1969– 1974 m.) Geor­ge­sas Pom­ pi­dou. Gi­mė 1911 m.

2005 m. Va­t i­ka­ne mi­ rė po­pie­žius Jo­nas Pau­ lius II. Jis bu­vo pir­ma­ sis ne ita­lų kil­mės po­ pie­žius per pa­sku­ti­nius 455 me­tų ir pir­ma­sis sla­ vų kil­mės.

Klai­pė­do­je vie­na­me di­džiau­sių pre­ky­bos cent­rų ant­rą kar­tą su­reng­ta de­ko­ra­ty­ vi­nių ba­lan­džių pa­ ro­da. Taip klai­pė­die­ čiai kvies­ti pa­si­tik­ti ba­lan­džio mė­ne­sį.

Ba­lan­džiams – vi­sas gy­ve­ni­mas

teleloto Nr. 834 2012 04 01

Sand­ra Lu­ko­šiū­tė s.lukosiute@kl.lt

„„Nyks­ta: dėl to, kad čia bū­da­vo

au­gi­na­ma dar­žo­vių, Tau­ra­lau­ky­ je anks­čiau bu­vo daug grau­ži­kų.

Gra­si­na­mas už­ra­šas Ant ak­mens prie Da­nės upės kaž­ko­kia da­ma brūkš­te­lė­jo: „Ei­si į kai­rę – už­mu­ šiu! Žmo­na“.

Ne­mo­ka­mas pa­ta­ri­mas Prieš mie­gą pa­si­vaikš­čio­k i­te gry­na­ me ore bent pus­va­lan­d į. Ei­k i­te lė­tai. Tai pa­dės jums leng­v iau už­m ig­t i ir kie­čiau mie­go­si­te.

Links­mie­ji tirš­čiai – Pet­rai, kiek bus nu­lis svei­k ų pen­kios de­šim­to­sios plius vie­na ant­ro­ji? – Šir­d i­m i jau­čiu, kad lit­ras, bet įro­dy­ ti ne­ga­l iu! Čes­ka (397 719; ar šią sa­vai­tę at­šils orai ir ga­lė­si­me lėk­ti prie jū­ros?)

Pa­ro­do­je bu­vo ga­li­ma pa­ma­ty­ti per 15 rū­šių ba­lan­džių. Kai ku­rie jų – eg­zo­tiš­kos iš­vaiz­dos. La­biau­siai spar­nuo­čius ver­žė­si ap­žiū­rė­ti vai­ kai. Drą­ses­ni paukš­čių šei­mi­nin­ kų net pra­šy­da­vo leis­ti pa­glos­ty­ ti paukš­čius. Ke­li ba­lan­džiai, iš­sprū­dę iš ran­ kų, nu­plas­no­jo virš žiū­ro­vų gal­vų. Kaip paaiš­ki­no de­ko­ra­ty­vi­nių ba­lan­džių au­gin­to­jas Ri­man­tas Be­ ne­ta, kai ku­rie dėl sa­vo veis­lės ypa­ tu­mų skrai­do tik sim­bo­liš­kai – ma­ ty­ti truk­do pe­ru­ką pri­me­nan­čios plunks­nos ap­link gal­vą. Pa­sak R.Be­ne­tos, tarp eks­po­nuo­ ja­mų ba­lan­džių veis­lių bu­vo ir ga­na re­tų. Kai ku­rias jų Lie­tu­vo­je ga­li­ma su­skai­čiuo­ti ran­kų pirš­tais. Au­gin­to­jas ap­gai­les­ta­vo, kad dėl ne­pa­lan­kaus lai­ko ne­ga­lė­jo at­si­ vež­ti dau­giau veis­lių, nes bū­tent da­bar ba­lan­džiai pe­ri vai­kus. Įs­pū­din­gų ba­lan­džių ko­lek­ci­ją tu­rin­tis šiau­lie­tis ti­ki­no, kad nie­ ka­da ne­skai­čiuo­ja, kiek ba­lan­džių veis­lių tu­ri ir kiek kai­nuo­ja jų iš­ lai­ky­mas. Pa­ro­dos da­ly­vių klau­si­nė­ja­mas, kiek kai­nuo­ja ku­ris spar­nuo­tis, R.Be­ne­ta paaiš­ki­no, kad ba­lan­džio kai­na pri­klau­so nuo pa­ties au­gin­ to­jo po­žiū­rio – kiek­vie­nas ją nu­ sta­to skir­tin­gai.

§§§ §§§ §§§ Visa lentelė – 65 952 (1 x 65 952) Lt §§ §§§ Įstrižainės – 10 Lt §§§ Eilutė – 3 Lt §§ §§ Keturi kampai – 2 Lt §§ §§ 56 54 71 09 15 59 22 72 47 23 42 61 18 45 74 01 20 30 44 51 31 11 35 66 39 52 25 73 10 75 14 58 48 46 60 §§§ 08 28 55 27 07 §§ §§§ 36 40 13 65 03 §§§ §§§ §§§ 50 70 67 69 Papildomi prizai: „Škoda Fabia“ (TV) – Indrė Levickaitė „Chevrolet Spark“ (TV) – Stefanija Skiotienė „Citroen C3“ (TV) – Valerija Vainauskienė „Renault Thalia“ – 0171274 „Fiat Grande Punto“ – 0412295 1000 Lt – 0238609 „„Pa­ro­da: klai­pė­die­čiai tu­rė­jo pro­gą pa­ma­ty­ti ir re­tų veis­lių ba­lan­džių. 

Šio po­m ė­g io aist­r uo­l iai už paukš­čius ne­gai­li ir di­de­lių pi­ni­ gų. Au­gin­to­jas ne­slė­pė, kad ir pa­ts kai ku­rių ba­lan­džių nė už ką ne­par­ duo­tų. „Tam, kad bū­tų į­veis­ta vie­na ba­ lan­džio veis­lė – neuž­ten­ka žmo­ gaus gy­ve­ni­mo. Tad tuo už­sii­ma kar­tos“, – aiš­ki­no spar­nuo­čių šei­ mi­nin­kas.

Vy­tau­to Liau­dans­kio nuo­tr.

R.Be­ne­ta iš žiū­ro­vų su­lau­kė pa­ čių įvai­riau­sių klau­si­mų. Vai­kus daž­niau­siai do­mi­na, ar ba­lan­džiai ne­kan­da. Au­gin­to­jas sa­kė, kad jam ma­lo­niau­sias at­ly­gis – žmo­ nių nuo­sta­ba, pa­ma­čius re­tų veis­ lių spar­nuo­čius. Kai ku­rie žmo­nės pri­si­pa­ži­no net neį­si­vaiz­da­vę, kad ga­li bū­ti to­kių veis­lių ba­lan­džių.

Kvietimai į TV: 045*299, 006*943, 043*339. 10 000 Lt (tel. 1634, kovo 26 d.) – Irena Krakienė iš Tauragės 10 000 Lt (tel. 1634, kovo 26 d.) – Vladas Bidva iš Klaipėdos 10 000 Lt (tel. 1634, kovo 26 d.) – Emilija Kubilienė iš Marijampolės 10 000 Lt (tel. 1634, kovo 26 d.) – Stefanija Anužienė iš Skuodo 10 000 Lt (tel. 1634, kovo 26 d.) – Alfredas Povilonis iš Anykščių Prognozė: Aukso puode bus – 1 000 000 Lt

2012-04-02 Klaipeda  

Prezidentė­ svars­to,­ar­ at­ver­ti­R.Pak­sui­ ke­lią­į­Sei­mą. PirmADiENiS, bAlANDžio 2, 2012 Vo­kie­čiai­ma­no,­kad A.Mer­kel­de­rė­tų­kal...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you