Page 1

lietuva Prezidentė svars­to, ve­tuo­ti ar pa­si­ra­šy­ti įsta­ty­mą, ku­ris at­ver­tų ke­lią į Sei­mą R.Pak­sui.

4p.

ekonomika

7p.

No­rė­da­mi pa­si­pi­ni­gau­ti te­le­ko­mu­ni­ka­ci­jų par­da­vė­jai ne­re­tai pa­ža­da dau­giau, nei ga­li suteikti paslaugų.

sportas

Vokiečių spauda tvirtina, kad A.Merkel derėtų kalbėtis ir su N.Sarkozy varžovu F. Hollande‘u.

8p.

Repeticijose prieš didįjį mūšį šalies krepšinio grandams sekėsi skirtingai.

11p.

Pirmadienis balandžio 2, 2012 Nr. 77 (19636) Kaunodiena.lt 2 Lt

Ka­pi­nių pro­jek­tas su­by­rė­jo į ši­pu­lius

Re­no­va­ci­ja – vėž­lio žings­niu Kau­ne – tūks­tan­čiai dau­gia­bu­čių, ta­čiau tik apie 60-ies jų gy­ven­to­jai ry­žo­si pra­dė­ti re­no­va­ci­ją. Dau­ge­ly­ je jų įsteig­tos bend­ri­jos. Na­mus ad­ mi­nist­ruo­jan­čios bend­ro­vės Kau­ ne pa­tei­kė vos vie­ną pra­šy­mą dėl re­no­va­ci­jos.

„Kau­ne si­tua­ci­ja šiek tiek ki­to­kia, nes na­mo ad­mi­nist­ra­to­rius ski­ria­ mas tik tre­jiems me­tams. Jaus­da­mi lai­ki­nu­mą, jie ne­suin­te­re­suo­ti įsi­ trauk­ti į re­no­va­ci­jos pro­ce­są, ne­ži­ no, ar po tre­jų me­tų vėl lai­mės kon­ kur­są“, – tei­gė Būs­to ir ur­ba­nis­ti­nės plėt­ros agen­tū­ros di­rek­to­riaus vy­ riau­sia­sis pa­ta­rė­jas Al­gir­das Če­pas. Spe­cia­lis­tai at­krei­pia dė­me­sį, kad ir bend­ri­jos nė­ra vie­no­dai ak­ ty­vios. Daž­niau­siai re­no­vuo­ti dau­ gia­bu­čius ryž­ta­si bend­ri­jos, tu­rin­ čios pir­mi­nin­kus, ku­rie ap­sii­ma pri­žiū­rė­ti ir sa­ty­bų dar­bus. 9p.

And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

Dienos citata

„„Pa­da­ri­niai: ne­pa­jė­gian­ti įgy­ven­din­ti nau­jų ka­pi­nių pro­jek­to mies­to val­džia kau­nie­čius ver­čia sa­vo ar­ti­muo­sius lai­do­ti ba­lo­se.

Apie nau­jas Kau­no ka­pi­nes Vai­nat­ra­ky­je kal­ba­ma nuo 1998-ųjų, bet rea­lių dar­bų be­ veik ne­ma­ty­ti. Ne­ga­na to, teis­mas pa­nai­ ki­no ka­pi­nių de­ta­lų­jį pla­ną. Tai reiš­kia, kad Vai­nat­ra­kio pro­jek­tas tam­pa mi­ra­žu.

Arū­nas Damb­raus­kas

a.dambrauskas@kaunodiena.lt

Skir­tin­ga reak­ci­ja

„Praeis dve­ji me­tai ir Kau­ne ne­be­ liks vie­tų lai­do­ti“, – to­kie pa­vo­jaus sig­na­lai iš Kau­no mies­to sa­vi­val­ dy­bės pa­skli­do dar 2006 m. Praė­ jo še­še­ri me­tai, si­tua­ci­ja dar la­biau

komp­li­ka­vo­si: praė­ju­sią sa­vai­tę Kau­no ra­jo­no apy­lin­kės teis­mas pa­nai­ki­no nau­jų­jų ka­pi­nių Vai­nat­ ra­ky­je de­ta­lų­jį pla­ną. „Nea­be­jo­ju, kad šis spren­di­mas bus ap­skųs­tas“, – „Kau­no die­nai“ pa­reiš­kė sa­vi­val­dy­bės Tei­sės sky­ riaus ve­dė­ja Jo­lan­ta Bal­ ta­duo­ny­tė.

2

„Daugelis mokytojų uždirba daugiau nei, tarkime, universiteto dėstytojai, ką kalbėti apie bibliotekininkus arba paštininkus“, – taip per Lietuvos mokytojų suvažiavimą pareiškęs švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius sulaukė švilpimo.

5p.


2

Pirmadienis, balandžio 2, 2012

miestas

Oro kokybė Kaune

Šaltinis: Kauno miesto aplinkos kokybės tyrimai

Kietosios dalelės (KD10)

0 8,2

50mg/m3

Nustatyta 24 val. ribinė vertė

0 0,23

Anglies monoksidas (CO)

10 mg/m3

Nustatyta 8 val. ribinė vertė

0

26

200 mg/m3 Azoto dioksidas (NO2)

Nustatyta 1 val. ribinė vertė

Gar­lia­vo­je – Bib­li­jos

„„Plo­tai: nau­jo­sioms ka­pi­nėms nu­ma­ty­tą te­ri­to­ri­ją Vai­nat­ra­ky­je iš­ra­

din­gai gi­na šios že­mės sa­vi­nin­kai.

Andriaus Aleksandravičiaus nuo­tr.

Ka­pi­nių pro­jek­tas su­by­rė­jo į ši­pu­lius „Ga­li skųs­ti kiek no­ri, 1 bet tai nie­ko ne­pa­dės, nes ka­pi­nių de­ta­lia­ja­me pla­ne –

vie­nos spra­gos, to­dėl jis yra pa­ smerk­tas“, – tei­gė pla­ną teis­me už­gin­či­ju­sių že­mės sa­vi­nin­kų at­ sto­vas Rim­vy­das Tva­ri­jo­nas. „Kai su­ži­no­jau apie de­ta­lų­ jį pla­ną nai­ki­nan­tį teis­mo spren­ di­mą, pri­si­mi­niau Al­do Ros­si Ita­ li­jo­je su­pro­jek­tuo­tas ke­lių aukš­tų ka­pi­nes. Gal ir mums ver­ta apie tai pa­svars­ty­ti“, – su­ne­ri­męs dėl su­si­komp­li­ka­vu­sio ka­pi­nių pro­ jek­to kal­bė­jo sa­vi­val­dy­bės Ur­ba­ nis­ti­kos sky­riaus ve­dė­jas Ne­ri­jus Va­lat­ke­vi­čius. Nuos­to­liai – pu­sė mi­li­jo­no

Kau­no ra­jo­ne esan­čios 112 ha te­ ri­to­ri­jos de­ta­lio­jo pla­no ren­gi­ mas ir jo vie­ši­ni­mo pro­ce­dū­ros biu­dže­tui kai­na­vo 500 tūkst. li­ tų. Te­ri­to­ri­jo­je nu­ma­ty­ta sta­ty­ ti ir ko­lum­ba­riu­mą kre­muo­tiems pa­lai­kams.

Ga­li skųs­ti kiek no­ ri, bet tai nie­ko ne­ pa­dės, nes ka­pi­nių de­ta­lia­ja­me pla­ne – vie­nos spra­gos, to­dėl jis yra pa­smerk­tas. Teis­mo spren­di­mu taip pat pa­ nai­kin­tas Kau­no ra­jo­no sa­vi­val­ dy­bė­je iš­duo­tas sta­ty­bų lei­di­mas įvai­riems inf­rast­ruk­tū­ros ob­jek­ tams ir Kau­no ap­skri­ties vir­ši­nin­ ko 2010 m. pa­si­ra­šy­tas įsa­ky­mas dėl sa­ni­ta­ri­nių zo­nų pa­tiks­li­ni­mo. 30 ha že­mės, be­si­ri­bo­jan­čios su pla­nuo­ja­mų­jų ka­pi­nių te­ri­to­ri­ja, val­dan­tis R.Tva­ri­jo­nas tei­gė, kad jis ir dar še­ši ieš­ko­vai yra pa­si­ren­ gę tar­tis dėl tai­kos su­tar­ties. „Kau­no die­nos“ duo­me­ni­mis, nu­ma­to­mų Vai­nat­ra­kio ka­pi­nių ir su jo­mis be­si­ri­bo­jan­čio­je te­ri­ to­ri­jo­je yra ke­lios de­šim­tys že­mės sa­vi­nin­kų. Priim­da­mas spren­di­mą teis­ mas at­si­žvel­gė į tai, kad Kau­no mies­to sa­vi­val­dy­bė su Kau­no ra­ jo­nu ne­bu­vo pa­si­ra­šiu­si de­ta­lio­jo

pla­no or­ga­ni­za­to­riaus su­tar­ties ir kad ne­bu­vo de­ta­lio­jo pla­no vie­šo­ jo svars­ty­mo. Klai­dų vir­ti­nė

Vai­nat­ra­kio ka­pi­nių de­ta­lio­jo pla­ no ren­gi­mas nuo pat dar­bų pra­ džios bu­vo įvel­tas į klai­dų ir ne­ su­sip­ra­ti­mų vo­ra­tink­lį. 112 ha te­ri­to­ri­ją api­man­tis de­ ta­lu­sis pla­nas Kau­no mies­to ta­ ry­bo­je bu­vo pa­tvir­tin­tas 2008 m. sau­sį, neat­siž­vel­giant į tai, kad 2007 m. pa­bai­go­je bu­vo priim­tas įsta­ty­mas, jog nau­jos ka­pi­nės ne­ ga­li vir­šy­ti 40 ha plo­to. Kai ku­riems že­mės sa­vi­nin­ kams, pai­mant jų skly­pus vi­suo­ me­nės po­rei­kiams, jau yra su­mo­ kė­ta apie 2 mln. li­tų. Šią sa­vai­tę teis­me pa­nai­kin­tas de­ta­lu­sis pla­nas yra jau ant­ra­sis. Pir­ma­sis bu­vo pa­tvir­tin­tas dar 2005 m., ta­čiau teis­mas jį pa­nai­ ki­no, nes pla­no vie­ši­ni­mo tvar­ka nea­ti­ti­ko tei­sės ak­tuo­se nu­ma­ty­ tų nor­mų. Lai­do­ja ba­lo­se

2003 m. ap­skai­čia­vi­mais, įreng­ ti ka­pi­nes Vai­nat­ra­ky­je ga­lė­jo kai­ nuo­ti apie 6 mln. li­tų. Mies­to tvar­ky­mo po­sky­rio va­ do­vas Aloy­zas Pa­kal­niš­kis pa­reiš­ kė, kad si­tua­ci­ja dėl ka­pi­nių jam men­kai ži­no­ma. „Kiek ži­nau, tai bu­vo pir­mo­ sios ins­tan­ci­jos teis­mas ir, ma­ nau, tei­si­nin­kai tą spren­di­mą ap­ skųs“, – svars­tė val­di­nin­kas. Jis nuo­gąs­ta­vo, kad teis­mo spren­di­ mas nai­kin­ti de­ta­lų­jį pla­ną Vai­ nat­ra­ky­je stab­do ka­pi­nių plėt­rą, ir pri­dū­rė, kad lai­do­ji­mo vie­tų sto­ką lai­ki­nai pa­de­da spręs­ti ka­ pi­nai­tės Le­do­je. Si­tua­ci­ja Le­dos ka­pi­nai­tė­se, kur lai­ki­nai lai­do­ja­mi kau­nie­čiai, yra pa­si­bai­sė­ti­na: ant­ka­piai ir ka­ pų kau­bu­rė­liai ap­sem­ti van­dens, prie kai ku­rių ka­pa­vie­čių priei­ ti įma­no­ma tik ap­sia­vus il­gaau­ lius ba­tus. Už­lie­džių se­niū­ni­jo­je esan­čio­ se Le­dos ka­pi­nė­se kau­nie­čiai pra­ dė­ti lai­do­ti 2010 m. Tuo­met teig­ ta, kad čia esan­čio skly­po už­teks maž­daug iki 2011 m. pa­bai­gos, o nuo 2012 m. jau bus ga­li­ma lai­do­ ti Vai­nat­ra­ky­je.

Klo­nio gat­vė­je nuo praė­ju­sio penk­ta­ die­nio sklan­dė gan­ dai, kad sek­ma­die­nį ti­kė­ti­nas dar vie­nas ban­dy­mas at­skir­ti mer­gai­tę nuo glo­bė­ jos Ne­rin­gos Venc­ kie­nės ir se­ne­lių Ke­ džių. Visą savait­ galį minia budėjo Garliavoje.

„„Ra­gi­no: J.Va­rka­la, ci­tuo­da­mas Šven­tą­jį Raš­tą, pa­brė­žė, kad žmo­nės tu­ri n

Arū­nas Damb­raus­kas

a.dambrauskas@kaunodiena.lt

Sek­ma­die­nį, apie pie­tus, Klo­nio gat­vė­je bū­ria­vo­si ke­lios de­šim­tys žmo­nių. Kas nors nuo­lat čia at­va­ žiuo­da­vo, pa­si­dai­ry­da­vo ir vėl iš­ va­žiuo­da­vo. Ne­to­lie­se bu­din­čio po­li­ci­jos eki­pa­žo pa­rei­gū­nai kar­ tais į su­si­bū­ru­sius žmo­nes žvelg­ da­vo prie akių pri­si­dė­ję žiū­ro­nus.

Ku­ni­gas, par­ti­jos „Drą­sos ke­lias“ pir­mi­nin­kas Jo­nas Var­ka­la su­ren­ gė Bib­li­jos skai­tymus, ku­riuo­se pa­grin­di­nis dė­me­sys bu­vo skir­tas Kris­taus suė­mi­mui, kan­ki­ni­mams ir Ju­do iš­da­vys­tei. J.Var­ka­la, ci­tuo­da­mas Šv.Evan­ ge­li­ją pa­gal Ma­tą, sa­kė, kad vy­ riau­sio­jo ku­ni­go Ka­ja­fo rū­muo­se su­si­rin­ko aukš­tie­ji ku­ni­gai, ku­ rie ta­rė­si, ka­da rei­kė­tų Jė­zų suim­

ti. Bu­vo nu­spręs­ta: tik ne per šven­ tes, kad liau­dy­je ne­kil­tų są­my­šio. Šią Bib­li­jos vie­tą in­terp­re­ta­ vę klau­sy­to­jai vy­lė­si, kad per Di­dį­jį sek­ma­die­nį ne­bus nu­spręs­ta at­skir­ti mer­gai­tės nuo glo­bė­jos ir se­ne­lių. Klo­nio gat­vė­je vaikš­čio­jan­tys ir prie kros­ni­mi pa­vers­tos me­ta­li­nės sta­ti­nės be­si­šil­dan­tys žmo­nės, kaip ir kas­dien, bu­vo vai­ši­na­mi ar­ba­ta, su­muš­ti­niais ir sau­sai­niais.

Tre­ni­ruok­liai par­kuo­se ske Ve­re­ta Ru­pei­kai­tė

v.rupeikaite@kaunodiena.lt

No­ras pra­mankš­tin­ti per žie­mą su­ stin­gu­sį kū­ną stip­res­nis nei po­rei­ kis iš­sau­go­ti šva­rią ava­ly­nę. Kau­ nie­čiai, ne­pai­sy­da­mi pur­vo, li­pa ant lau­ko tre­ni­ruok­lių. Už­tik­rin­ti ko­ky­biš­ką dan­gą lem­ta ne vi­soms se­niū­ni­joms. Vie­nam par­kui pa­si­se­kė

Prieš ke­le­rius me­tus vi­so­se Kau­no se­niū­ni­jo­se pa­sta­ty­tos vai­kų žai­di­ mų aikš­te­lės ir kiek vė­liau par­kuo­se at­si­ra­dę lau­ko tre­ni­ruok­liai po­pu­ lia­ru­mo ne­pra­ran­da – juo­se vi­suo­ met yra žai­džian­čių­jų ir spor­tuo­ jan­čių­jų.

Bro­nius Gir­daus­kas:

Tre­ni­ruok­lių ir vai­kų žai­di­mų aikš­te­lė­se Ąžuo­ly­ne da­ bar vaikš­čio­ti ne­pa­ tar­ti­na. Nu­tir­pus snie­gui, dau­ge­lis tre­ ni­ruok­lių ap­li­po pur­vu. Žmo­ nės, nors ir ma­ty­da­mi, kad grun­ tas šla­pias ir minkš­tas, vis tiek per jį klam­po­ja ir mankš­ti­na­si. Be­ne vie­nin­te­lia­me Kal­nie­čių par­ke po tre­ni­ruok­liais pa­klo­ta spe­cia­li gu­ mi­nė dan­ga, nu­ties­ti ta­ke­liai iki pa­grin­di­nių ta­kų. Drau­gys­tės par­ke šla­pio grun­to pro­ble­ma iš­spręs­ta tik vai­kų žai­ di­mų aikš­te­lė­je. Prie tre­ni­ruok­lių

– pli­ka že­mė, ku­ri, nu­tir­pus snie­ gui ar pa­li­jus, tam­pa klam­pi. Dai­na­vos se­niū­nas Al­vy­das Ma­ li­naus­kas pri­mi­nė, kad vi­sais šiais įren­gi­mais rū­pi­na­ma­si be sa­vi­val­ dy­bės fi­nan­si­nės pa­gal­bos. Apie gu­mi­nę dan­gą sva­jo­ja­ma, bet ar­ ti­miau­siu me­tu įreng­ti ją ga­li­my­ bių nė­ra. Ge­riau­siu at­ve­ju bus pa­ pil­ta žvy­ro. „Ko­kius Sei­mo na­rius tu­ri­ me, kaip jie rū­pi­na­si, taip ir bū­ na. Sei­mo na­riai, ma­tyt, už­ta­rė, kad gu­mi­nė dan­ga Kal­nie­čių par­ ke at­si­ras­tų“, – nuo­gir­do­mis apie kai­my­ni­nę se­niū­ni­ją da­li­jo­si A.Ma­ li­naus­kas ir pa­brė­žė, kad Dai­na­vos se­niū­ni­ja ver­čia­si be par­la­men­ta­ rų pa­gal­bos. „Tu­ri­me daug idė­jų, pa­vyz­džiui, par­ke at­nau­jin­ti suo­liu­kus“, – ža­ dė­jo se­niū­nas. Tam esą bus nau­ do­ja­mos bend­ruo­me­nės lė­šos. Be to, mė­gi­na­ma pri­trauk­ti vers­li­ nin­kų pa­ra­mą, bus or­ga­ni­zuo­ja­ mos tal­kos. Ei­gu­lių se­niū­nas Ovi­di­jus Ado­ mai­tis pa­sa­ko­jo, kad gu­mi­nei dan­ gai Kal­nie­čių par­ke ne­rei­kė­jo mil­ ži­niš­kų in­ves­ti­ci­jų. Esą per ak­ci­ją „Da­rom“ bu­vo su­rink­ta ne­ma­žai iš­mes­tų au­to­mo­bi­lių pa­dan­gų, šios nu­vež­tos per­dirb­ti į įmo­nę, ku­ri ga­mi­na gu­mi­nę dan­gą. „Aiš­ku, kai­na­vo pa­klo­ti dan­gą ir be­to­ni­nes ply­te­les. Kiek – ne­pa­ me­nu, tuo rū­pi­no­si sa­vi­val­dy­bės Mies­to tvar­ky­mo sky­rius“, – dės­ tė Ei­gu­lių se­niū­nas. Bus tink­li­nio aikš­te­lė?

„Tre­ni­ruok­lių ir vai­kų žai­di­mų aikš­te­lė­se Ąžuo­ly­ne da­bar vaikš­

„„Iš­džius: Ąžuo­ly­ne ki­taip ne­bus, nes t

čio­ti ne­pa­tar­ti­na“, – sakė Ža­lia­ kal­nio se­niū­nas Bro­nius Gir­daus­ kas. Mat šiuos įren­gi­mus su­pa pur­vas ir ba­los, to­dėl rei­kia lauk­ ti, kol grun­tas iš­džius. Ki­tos išei­ties esą nė­ra. Ąžuo­ly­ no par­kas yra sau­go­ma te­ri­to­ri­ja ir keis­ti dan­gą prie mi­nė­tų įren­gi­mų ne­lei­džia­ma. Pa­sak se­niū­no, ne­ga­ li­ma net ak­me­nu­kų ar mul­čio pa­ pil­ti ir taip iš­veng­ti pur­vo. Be to, praė­ju­sių me­tų pa­bai­go­je sta­tant tre­ni­ruok­lius grun­tas bu­vo su­ju­din­tas, jis ne­spė­jo su­si­gu­lė­ti, o su­ža­liuo­ti žo­lei taip pat dar ne­bu­ vo ka­da. To­dėl, kaip ir kiek­vie­no­je sta­ty­bų aikš­te­lė­je, pur­vas pa­va­sa­rį neiš­ven­gia­mas. Ąžuo­ly­nas yra sau­go­ma te­ri­to­ri­ ja ir bet ko­kį įren­gi­mą ja­me pa­sta­ ty­ti su­dė­tin­ga – rei­kia su­de­rin­ti su dau­gy­be ins­ti­tu­ci­jų, ta­čiau yra no­


3

Pirmadienis, balandžio 2, 2012

miestas kaunodiena.lt/naujienos/miestas

s skai­ty­mai

Tarp bu­dė­ to­jų va­ka­ re pa­si­ro­dė ir mer­gi­na, ku­rį šeš­ta­ die­nį dėl iš­ se­ki­mo ne­ te­ko są­mo­ nės ir bu­ vo iš­vež­ta grei­to­sios medicinos pa­gal­bos me­di­kų. „„Pa­si­rin­ki­mas: Vil­niaus gat­vė­je iš­si­ri­kia­vę pre­kiau­to­jai siū­lė įsi­gy­ti ir pa­pras­tų ka­da­gių ša­ke­lių, ir ori­gi­na­

lių tau­to­dai­li­nin­kų kū­ri­nių. 

nuo­lat bu­dė­ti. 

Tarp bu­dė­to­jų va­ka­re pa­si­ro­ dė ir mer­gi­na, ku­rį šeš­ta­die­nį dėl iš­se­ki­mo ne­te­ko są­mo­nės ir bu­vo iš­vež­ta grei­to­sios medicinos pa­ gal­bos me­di­kų. Me­di­kų pa­gal­bos tuo­met pri­rei­kė ir ast­ma ser­gan­ čiai mo­te­riai. Vie­nas ak­ty­vis­tų da­li­jo­si pa­ste­ bė­ji­mais, kad dau­giau­sia žmo­nių ties Ke­džių na­mais bu­vo su­si­rin­kę praė­ju­sį šeš­ta­die­nį.

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

„Žmo­nių la­bai pa­gau­sė­jo po kru­ vi­no­jo penk­ta­die­nio. Taip aš va­di­ nu tą die­ną, kai bu­vo ban­dy­ta jė­ga iš­vež­ti mer­gai­tę. Tuo­met su­skai­ čia­vo­me apie 130 au­to­mo­bi­lių“, – pa­sa­ko­jo nuo­lat Klo­nio gat­vė­je bu­ din­tis vy­ras. Naujausias žinias iš Garliavos skaitykite kaunodiena.lt

te­ri­to­ri­ja yra sau­go­ma ir pil­ti žvy­rą ar klo­ti ko­kią nors dan­gą čia ne­lei­džia­ma. To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

rin­čių­jų, kad čia at­si­ras­tų tink­li­nio aikš­te­lė. Se­niū­no nuo­mo­ne, to­kia aikš­te­lė ga­lė­tų bū­ti įreng­ta par­ko cent­ri­nė­je da­ly­je esan­čio­je dau­ bo­je, ku­ri šiuo me­tu yra pel­kė­ta ir neiš­nau­do­ja­ma. Ak­ty­vaus spor­ to plėt­ra, įsi­ti­ki­nęs B.Gir­daus­kas, Ąžuo­ly­nui ne­pa­kenk­tų. Su­čiup­tas chu­li­ga­nas ati­dirbs

Gy­ven­to­jams ne­mo­ka­mai nau­do­ tis su­teik­ti įren­gi­mai ne­lie­ka ir be van­da­lų dė­me­sio. Nuo jų nu­ken­ čia tai vie­nas, tai ki­tas tre­ni­ruok­ lis, žai­di­mų aikš­te­lės taip pat pe­ rio­diš­kai ap­ga­di­na­mos. Se­niū­ni­jos ban­do juos at­sta­ty­ti ir tai­sy­ti sa­vo­ mis iš­ga­lė­mis. Vos tik pa­sta­čius tre­ni­ruok­lius Ąžuo­ly­ne, vie­nas jų bu­vo nu­lauž­ tas. Tai įren­gi­mas, skir­tas ve­ži­mė­ liuo­se sė­din­tiems neį­ga­lie­siems

Ver­bų sek­ma­die­nį šurmuliavo šven­ti­nė mi­nia Arū­nas Damb­raus­kas Sau­lė­tą ir vė­juo­tą sek­ma­die­nio ry­tą Se­na­mies­čio gat­ves ir Ro­tu­ šės aikš­tės pės­čių­jų da­lį už­tvin­dė au­to­mo­bi­liai, o baž­ny­čias – anks­ ti at­si­kė­lę kau­nie­čiai.

Ties Kau­no ar­ki­ka­ted­ra ba­zi­li­ka po­zi­ci­jas jau bu­vo už­siė­mę pre­ kiau­to­jai, ku­rie siū­lė ne tik ver­bų, ka­da­gių, bet ir įvai­rių sal­du­my­nų, ban­de­lių, su­ve­ny­rų. Me­niš­kas ver­bas prie Ar­ki­ka­ted­ ros ba­zi­li­kos par­duo­dan­ti tau­to­ dai­li­nin­kė iš Ma­ri­jam­po­lės Bi­ru­tė Juš­ke­vi­čie­nė tei­gė, kad kau­nie­čiai ver­bas ak­ty­viau­siai pra­de­da pirk­ ti po pie­tų. „Kau­nas mėgs­ta il­gai mie­go­ti. At­si­bun­da tik ge­ro­kai po pie­tų“, – sa­vo pa­ste­bė­ji­mais da­li­jo­si tau­ to­dai­li­nin­kė. Ji siū­lė pirk­ti ver­bas, vaiz­duo­jan­čias paukš­čius, sau­lu­ tes, kiau­ši­nius. „Paukš­čiai ir sau­lė at­ne­ša pa­ va­sa­rį, o kiau­ši­niai sim­bo­li­zuo­ ja gy­vy­bės pa­slap­tį“, – aiš­ki­no ver­bų kū­rė­ja. Ji pa­sa­ko­jo kas­met

en­di pur­ve

stip­rin­ti ran­kų ir krū­ti­nės rau­ me­nis. Šį tre­ni­ruok­lį nu­ma­to­ma įreng­ti iš nau­jo. Taip pat ža­da­ ma pri­tai­sy­ti ant­ras sū­py­nes vai­ kų žai­di­mų aikš­te­lė­je, ku­rias kaž­ kas nu­sa­vi­no. „Sa­vi­val­dy­bė yra sky­ru­si se­niū­ ni­joms lė­šų. Ža­lia­kal­nio se­niū­ni­ja ga­vo 5,4 tūkst. li­tų. Da­lis jų skir­ ta ap­lin­kai tvar­ky­ti, da­lis – ki­toms reik­mėms“, – pa­sa­ko­jo B.Gir­ daus­kas. Se­niū­nas pra­si­ta­rė, kad vie­ nas jau­nuo­lis, ap­ga­di­nęs Ąžuo­ly­ ne sto­vin­čią vai­kų žai­di­mų aikš­ te­lę – nu­plė­šęs ke­lias len­tas, bu­vo su­čiup­tas. Van­da­lą su­lai­kė pa­čios bend­ruo­me­nės na­riai. Ne­se­niai mo­kyk­lą bai­gęs jau­nuo­lis teis­mo spren­di­mu tu­rė­jo at­ly­gin­ti 100 li­tų ža­lą, jam taip pat bu­vo pri­teis­ta at­ lik­ti vi­suo­me­nei nau­din­gų dar­bų.

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

da­ly­vau­jan­ti Puns­ke (Len­ki­ja) vyks­tan­čiuo­se ver­bų kū­rė­jų kon­ kur­suo­se ir nuo­lat uži­man­ti ant­ rą­sias vie­tas. „Len­kai pir­mą­sias vie­tas vi­sa­ da ski­ria tik sa­viems“, – paaiš­ki­ no ma­ri­jam­po­lie­tė. Me­niš­kos B.Juš­ke­vi­čie­nės ver­ bos kai­na­vo nuo 10 iki 15 li­tų. Pa­sak mo­ters, vie­nai ver­bai pa­ga­min­ti rei­kia apie pus­va­lan­džio. Ne­ma­žai lai­ko pri­rei­kia, kol žo­les ver­boms užau­gi­na, po to džio­vi­na.

Paukš­čiai ir sau­lė at­ne­ša pa­va­sa­rį, o kiau­ši­niai sim­bo­li­ zuo­ja gy­vy­bės pa­ slap­tį. Prie Kau­no ar­ki­ka­ted­ros ba­zi­li­ kos tra­di­ciš­kai bu­vo par­duo­da­mos ir ka­da­gių ša­ke­lės, už ku­rias bu­vo pra­šo­ma nuo li­to iki dvie­jų. Ka­da­ gių vai­ni­kė­liai kai­na­vo apie pen­ kis li­tus. Ga­lė­jai nu­si­pirk­ti ir ži­

buok­lių, ku­rių puokš­te­lė kai­na­vo du li­tus. Lie­tu­vo­je nuo se­no ti­ki­ma, kad Ver­bų sek­ma­die­nį į na­mus par­si­ neš­ta pa­šven­tin­ta ver­ba ga­li ap­ sau­go­ti nuo blo­gio. Paš­ven­tin­tais ka­da­giais smil­ko­mi kam­ba­riai, ka­ da­gių ša­ke­lė­mis sim­bo­liš­kai pla­ ka­mi ar­ti­mie­ji, lin­kint jiems lai­ mės ir sau­gu­mo. Pa­sak ku­n i­go Eit­v y­d o Mer­ kio, Di­d žio­j i sa­vai­t ė, be­s i­t ę­ sian­t i nuo Ver­b ų sek­m a­d ie­n io iki Ve­ly­kų, yra lai­ko­tar­pis, kai ti­k in­t ie­j i ra­g i­n a­m i skir­t i daug lai­ko in­ten­sy­viai mal­dai, ty­lai ir ap­mąs­ty­mams. Ver­bų sek­ma­die­ nis krikš­čio­nims pri­me­na Jė­zaus Kris­taus įžen­gi­mą į Je­ru­za­lę. Re­ mian­t is bib­l i­n e is­to­r i­ja, Jė­z us bu­vo pa­si­tik­tas kaip me­si­jas, ta­ čiau jam po ko­jo­mis pal­mių ša­ ke­les (ver­bos bū­tent ir sim­bo­ li­zuo­ja pal­mių ša­ke­les) klo­ju­si mi­nia po ke­lių die­nų rei­ka­la­vo jį nu­kry­žiuoti. Kai ku­rio­se Eu­ro­pos ša­ly­se Ver­ bų sek­ma­die­nis šven­čia­mas kaip Pal­mių sek­ma­die­nis.

Kau­nas už­ge­si­no 500 švies­tu­vų Arū­nas Damb­raus­kas 26 tūks­tan­čius va­di­na­mų­jų švie­ sos taš­kų tu­rin­tis Kau­nas prie pa­ sau­li­nės „Že­mės va­lan­dos“ šeš­ta­ die­nio va­ka­rą pri­si­jun­gė už­ge­sin­ da­mas pu­sę tūks­tan­čio švies­tu­vų Ro­tu­šės aikš­tė­je, par­kuo­se ir kai ku­rių gat­vių at­kar­po­se.

Ku­rios mies­to gat­vės ne­bus ap­ švies­tos vi­są va­lan­dą, spren­dė mies­to sa­vi­val­dy­bės Ener­ge­ti­kos sky­rius, ku­ris bend­ro­vės „Kau­ no gat­vių ap­švie­ti­mas“ va­do­vy­ bei da­vė gat­vių są­ra­šą. „Že­mės va­lan­dą“ Kau­ne pa­ skel­bęs me­ras And­rius Kup­čins­ kas už­si­mi­nė, kad li­ki­mas lėmė, jog „Že­mės va­lan­da“ jam svar­bi ir as­me­niš­kai: jis gi­męs ko­vo 20ąją, ku­rią mi­ni­ma Že­mės die­na. Apie „Že­mės va­lan­dos“ pra­smę

Kau­no Ro­tu­šės aikš­tė­je kal­bė­ju­ sio 37-erių A. Kup­čins­ko klau­ sė­si ke­lios de­šim­tys žmo­nių, ku­ rie, prieš už­ge­si­nant ži­bin­tus, vi­si kar­tu skai­čia­vo nuo de­šim­ties iki vie­no. Nus­kam­bė­jus „Vie­nas!“, švie­sos aikš­tė­je už­ge­so ir pa­si­gir­ do en­tu­zias­tin­gas „Va­lio!“ Sma­gia nuo­tai­ka už­krė­tė liau­ dies inst­ru­men­tais grie­žęs an­ samb­lis „Ai­niai“. „Va­lio!“ ypač džiu­giai šau­kęs kau­nie­tis Ri­man­tas paaiš­ki­no, ko­kią di­de­lę svar­bą pa­sau­liui tu­ri elekt­ros ener­gi­jos tau­py­mas. „Ne­se­niai vie­na­me žur­na­le skai­čiau: jei vi­sa­me pa­sau­ly­je bū­ tų at­si­sa­ky­ta vien tik elekt­ri­nių du­rų skam­bu­čių, bū­tų ga­li­ma už­ da­ry­ti pen­kias ato­mi­nes elekt­ri­ nes“, – ti­ki­no Ri­man­tas. Kau­nas prie „Že­mės va­lan­dos“ ak­ci­jos pri­si­jun­gia jau ant­rus me­tus.

„„Ženk­las: su­ži­bo žva­ku­tės, sim­bo­

li­zuo­jan­čios „Že­mės va­lan­dą“. 

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.


4

pirmADIENIS, balandžio 2, 2012

lietuva kaunodiena.lt/naujienos/lietuva

Lie­tu­viš­kos dar­žo­vės – vie­ša­sis in­te­re­sas? Vy­riau­sy­bei siū­lo­ma priim­ti nu­ ta­ri­mą, ku­riuo ša­ly­je išau­gi­na­ mos dar­žo­vės, kaip ska­ti­nan­čios svei­kos gy­ven­se­nos įpro­čius, 2012–2020 m. bū­tų pri­pa­žin­tos vie­šuo­ju in­te­re­su.

Kad toks tiks­las bū­tų pa­siek­tas, Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­ja siū­lo nu­ sta­ty­ti „spe­cia­lius elekt­ros ener­ gi­jos, ši­lu­mi­nės ener­gi­jos ir gam­ ti­nių du­jų ta­ri­fus vi­sam že­mės ūkio sek­to­riui, kad tai leis­tų že­ mės ūkio veik­los su­bjek­tams, au­ gi­nan­tiems šilt­na­mi­nes dar­žo­ves, ryž­tis da­bar re­no­vuo­ti nee­ko­no­ miš­kas šilt­na­mių šil­dy­mo sis­te­ mas ir įgy­ven­din­ti tech­no­lo­gi­nio mo­der­ni­za­vi­mo pro­jek­tus“. Kaip tei­gia mi­nis­te­ri­ja, pro­jek­to tiks­las – steng­tis iš­lai­ky­ti esa­mas dar­bo vie­tas, už­tik­rin­ti pa­kan­ ka­mus kie­kius ša­ly­je užau­gin­tų dar­žo­vių vi­daus var­to­ji­mo po­rei­ kiams pa­ten­kin­ti ir taip pa­ge­rin­ti ša­lies gy­ven­to­jų svei­ka­tą. Že­mės ūkio vi­ce­mi­nist­ro Min­ dau­go Kuk­lie­riaus pa­si­ra­šy­ta­me raš­te tei­gia­ma, kad Lie­tu­vos gy­ ven­to­jai švie­žių dar­žo­vių su­val­go ma­žiau nei žmo­nės ki­to­se Eu­ro­pos ša­ly­se ir ma­žiau nei re­ko­men­duo­ ja­ma nor­ma. „Žmo­gaus or­ga­niz­

mas ne­su­ge­ba su­kaup­ti di­des­nių, bio­lo­giš­kai ak­ty­vių me­džia­gų at­ sar­gų. Jas vis rei­kia pa­pil­dy­ti, to­ dėl dar­žo­vės tu­ri bū­ti ne val­gio prie­das, o kas­die­nis pa­grin­di­nis mais­tas“, – nu­ta­ri­mo pro­jek­tą aiš­ki­no M.Kuk­lie­rius. Ka­dan­gi dar­žo­vių au­gin­ti at­ vi­ra­me grun­te iš­ti­sus me­tus Lie­ tu­vo­je neį­ma­no­ma dėl kli­ma­to są­ly­gų, o no­rint au­gin­ti dar­žo­ ves šilt­na­miuo­se rei­kia dau­giau ener­gi­jos iš­tek­lių ne tik šil­dy­mui, bet ir au­ga­lams ap­švies­ti, siū­lo­ ma jiems tai­ky­ti „spe­cia­lius ta­ ri­fus“, o iš­lai­das pa­deng­ti tu­rė­tų ki­ti ener­gi­jos var­to­to­jai. „Nus­ta­čius spe­cia­lius ener­gi­ jos iš­tek­lių ta­ri­fus vi­sam že­mės ūkio sek­to­riui, pre­li­mi­na­riai ap­ skai­čia­vus, ki­tiems elekt­ros ener­ gi­jos var­to­to­jams ta­ri­fas pa­di­dė­tų apie 2 pro­c., gam­ti­nių du­jų – iki 5 pro­c. ir ši­lu­mi­nės ener­gi­jos – iki 1 pro­c. Jei­gu skai­čiuo­tu­me tik šilt­ na­mi­nės dar­ži­nin­kys­tės sek­to­ riu­je su­nau­do­ja­mus ener­gi­jos iš­ tek­lius, ki­tiems elekt­ros ener­gi­jos var­to­to­jams ta­ri­fas pa­di­dė­tų apie 0,07 pro­c., gam­ti­nių du­jų – iki 0,9 pro­c. ir ši­lu­mi­nės ener­gi­jos – iki 0,06 pro­c.“, – ra­šo vi­ce­mi­nist­ras. BNS inf.

„„Mė­sė­džiai: Lie­tu­vos gy­ven­to­jai švie­žių dar­žo­vių su­val­go ma­žiau nei

žmo­nės ki­to­se Eu­ro­pos ša­ly­se ir ma­žiau nei re­ko­men­duo­ja­ma nor­ma. 

BFL nuo­tr.

Ai­ri­jo­je lie­tu­vių vis dar dau­gė­ja Ofi­cia­lūs Ai­ri­jos gy­ven­to­jų su­ra­ šy­mo duo­me­nys ro­do, kad lie­tu­ vių Ai­ri­jo­je per pa­sta­ruo­sius pen­ ke­rius me­tus pa­dau­gė­jo 40 pro­c.

Praė­ju­sią sa­vai­tę pa­skelb­ta sta­tis­ ti­ka at­sklei­džia, kad 2011 m. Ai­ri­ jo­je gy­ve­no 34 847 Lie­tu­vo­je gi­ mę žmo­nės – de­šim­čia tūks­tan­čių dau­giau nei 2006-ai­siais. Lie­tu­vos pi­lie­čių Ai­ri­jo­je bu­vo 36 683 – tai su­da­rė 0,8 pro­c. vi­sų Ai­ri­jos gy­ven­to­jų. Su­ra­šy­mo duo­me­ni­mis, dar spar­čiau au­go imig­ra­ci­ja į Ai­ri­ ją iš Ru­mu­ni­jos, Len­ki­jos ir Lat­ vi­jos. Ru­mu­ni­jo­je gi­mu­sių Ai­ri­jos gy­ven­to­jų per pen­ke­rius me­tus pa­dau­gė­jo nuo 8,5 tūkst. iki 18 tūkst., Len­ki­jo­je – nuo 63 tūkst.

iki 115 tūkst., Lat­vi­jo­je – nuo 14 tūkst. iki 20 tūkst. Pas­kelb­ti duo­ me­nys pa­ro­dė, kad lie­tu­viai, pa­ ly­gin­ti su ki­tais imig­ran­tais, ga­na pra­stai mo­ka ang­lų kal­bą. 30 pro­c. lie­tu­vių nu­ro­dė, kad ang­liš­kai kal­ ba pra­stai ar­ba ne­kal­ba iš­vis. Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos de­par­ta­ men­to duo­me­ni­mis, per­nai iš Lie­ tu­vos emig­ra­vo 53 863 žmo­nės. Į ša­lį imig­ra­vo 15 685 as­me­nys – tris­kart dau­giau nei 2010-ai­siais, dau­gu­ma iš šių žmo­nių – į tė­vy­ nę grįž­tan­tys lie­tu­viai. Ai­ri­ja bu­vo ant­ra po­pu­lia­riau­sia emig­ran­tų ša­lis – į ją vy­ko de­šim­ ta­da­lis emig­ran­tų. Kas ant­ras iš ša­lies nu­spren­dęs iš­vyk­ti lie­tu­vis rin­ko­si Jung­ti­nę Ka­ra­lys­tę. BNS inf.

Vals­ty­bės va­do­vė Da­lia Gry­baus­kai­ tė svars­to, ve­tuo­ ti ar pa­si­ra­šy­ti įsta­ ty­mą, ku­ris at­ver­ tų ke­lią į Sei­mą per ap­kal­tą iš pre­zi­den­ to po­sto pa­ša­lin­tam Ro­lan­dui Pak­sui.

„„Lau­ki­mas: R.Pak­so li­ki­mas da­bar – Pre­zi­den­tės D.Gry­baus­kai­tės ran­

ko­se. 

Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

Gal­vo­so­pis dėl R.Pak­so Sta­sys Gu­da­vi­čius s.gudavicius@diena.lt

Ga­li dar pa­si­kon­sul­tuo­ti

Iki šio tre­čia­die­nio Pre­zi­den­tė tu­ri nu­spręs­ti, ar pa­si­ra­šy­ti par­la­men­ ta­rų priim­tą to­kią Sei­mo rin­ki­mų įsta­ty­mo pa­tai­są: „Sei­mo na­riu ne­ga­li bū­ti ren­ka­mas as­muo, ku­ rį Sei­mas ap­kal­tos pro­ce­so tvar­ ka pa­ša­li­no iš pa­rei­gų ar pa­nai­ki­ no jo Sei­mo na­rio man­da­tą, jei­gu nuo spren­di­mo pa­ša­lin­ti iš pa­rei­ gų ar pa­nai­kin­ti Sei­mo na­rio man­ da­tą įsi­ga­lio­ji­mo die­nos ne­praė­jo ket­ve­ri me­tai.“ Vals­ty­bės va­do­vė kol kas neap­ sisp­ren­dė, ar toks įsta­ty­mas ga­ li bū­ti pa­si­ra­šy­tas. Neat­me­ta­ma, kad šio­mis die­no­mis ga­li įvyk­ti jos kon­sul­ta­ci­jos su tei­si­nin­kais ir po­li­ti­kais, kaip de­rė­tų su juo pa­ sielg­ti. Jei­gu D.Gry­baus­kai­tė nu­spręs­tų jį pa­tvir­tin­ti sa­vo pa­ra­šu, 2004ai­siais iš pre­zi­den­to pa­rei­gų per ap­kal­tą pa­ša­lin­tas R.Pak­sas tu­rė­ tų tei­sę kan­di­da­tuo­ti į Sei­mą jau šie­met spa­lį ren­gia­muo­se rin­ki­ muo­se. Jei­gu Pre­zi­den­tė šį įsta­ty­mą nu­ spręs­tų ve­tuo­ti, tuo­met Sei­mas dar svars­ty­tų vals­ty­bės va­do­vės pa­teik­tą pa­siū­ly­mą. Ve­to ga­li bū­ti at­mes­tas už tai bal­suo­jant ne ma­ žiau kaip 71 Sei­mo na­riui. Pap­ras­tai Sei­mo na­riai su­tin­ka su D.Gry­baus­kai­tės ve­to. Tik vie­ ną kar­tą par­la­men­ta­rai su­ge­bė­jo jį at­mes­ti. Kai Sei­mo rin­ki­mų įsta­ty­mo pa­ tai­sa bu­vo prii­ma­ma, už ją bal­sa­vo 65, prieš bu­vo 8, su­si­lai­kė 23 par­ la­men­ta­rai.

Ned­rįs­ta spė­ti ver­dik­to

Po­li­ti­kai ne­drįs­ta spė­ti, kaip pa­ sielgs vals­ty­bės va­do­vė. Jie neat­ me­ta, kad ga­li­mas ve­to, bet kar­ tu pri­pa­žįs­ta, jog Pre­zi­den­tė ga­li po kon­sul­ta­ci­jų nu­spręs­ti pri­tar­ti Sei­mo iš­sa­ky­tai va­liai.

Ju­lius Sa­ba­taus­kas:

Kai KT pri­pa­žįs­ta, kad įsta­ty­mas prieš­ ta­rau­ja Kons­ti­tu­ci­ jai, ne­ga­li­ma ki­tu įsta­ty­mu įveik­ti teis­ mo nu­ta­ri­mo.

Sei­mo Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­ mi­te­to pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas, so­cial­de­mok­ra­tas Ju­lius Sa­ba­taus­ kas ma­no, kad nė­ra ga­li­my­bės to­ kius klau­si­mus re­gu­liuo­ti tik įsta­ ty­mo pa­tai­sa. Rei­kia pa­keis­ti ir Kons­ti­tu­ci­ją. „Kai Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas (KT) pri­pa­žįs­ta, kad įsta­ty­mas prieš­ta­ rau­ja Kons­ti­tu­ci­jai, ne­ga­li­ma ki­tu įsta­ty­mu įveik­ti teis­mo nu­ta­ri­mo, nors yra Sei­mo na­rių, ku­rie ma­no, jog už­ten­ka, nes Kons­ti­tu­ci­jo­je nie­ ko nė­ra pa­sa­ky­ta šiuo klau­si­mu. Bet KT nu­ta­ri­mai grin­džia­mi ar­gu­men­ tais, kad prieš­ta­rau­ja­ma ne konk­re­ čiam straips­niui, o kons­ti­tu­ci­niam prin­ci­pui, tei­si­nės vals­ty­bės prin­ci­ pui. Jis kaip gi­ja, ei­nan­ti per Kons­ti­ tu­ci­ją. To­dėl šiuo klau­si­mu dar ga­li bū­ti vis­ko“, – spė­jo J.Sa­ba­taus­kas. Par­la­men­ta­ras Vy­te­nis And­riu­kai­tis

ma­no, kad Pre­zi­den­tė ve­tuos Sei­ mo priim­tą įsta­ty­mą. „Kal­ba­me ne apie ter­mi­ną, per kiek lai­ko per ap­ kal­tą pa­ša­lin­tas as­muo tu­ri vėl tei­sę da­ly­vau­ti po­li­ti­nia­me ša­lies gy­ve­ ni­me, bet apie mū­sų Kons­ti­tu­ci­ją. Šis įsta­ty­mas aki­vaiz­džiai ker­ta­si su da­bar­ti­niu kons­ti­tu­ci­niu re­gu­lia­vi­ mu, to­dėl pir­miau­sia bū­ti­na priim­ti Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­są, ta­da pa­gal ją tai­sy­ti įsta­ty­mus“, – sa­kė jis. Sut­rum­pi­no iki 4 me­tų

Prem­je­ras And­rius Ku­bi­lius taip pat pa­reiš­kė abe­jo­nių dėl priim­to­jo įsta­ ty­mo kons­ti­tu­cin­gu­mo. „Čia yra kons­ti­tu­ci­nė pro­ble­ma. Ne­ži­nau, ar toks siū­ly­mas, koks jis yra priim­tas, ati­tin­ka Lie­tu­vos Kons­ti­tu­ci­jos rai­dę ir dva­sią, taip pat KT išaiš­ki­ni­mus. Vy­riau­sy­bė bu­vo pa­tei­ku­si Sei­mui ke­le­tą pa­siū­ly­mų, kaip tu­rė­tu­me tai­ sy­ti tą pa­dė­tį, ir vi­si siū­ly­mai rė­mė­si tuo, kad tu­ri bū­ti tai­so­ma Kons­ti­tu­ ci­ja. Man ky­la abe­jo­nių, ar ne­kei­čiant Kons­ti­tu­ci­jos ga­li­ma pro­ble­mas iš­ spręs­ti“, – sa­kė prem­je­ras. Pats R.Pak­sas ir jo va­do­vau­ja­ mos Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo par­ ti­jos at­sto­vai įsi­ti­ki­nę, kad rei­kia rin­kė­jams leis­ti ap­si­spręs­ti, ku­ riuos po­li­ti­kus jie no­ri rink­ti į Sei­ mą. „To­dėl ne­tu­rė­tų bū­ti da­ro­mos dirb­ti­nės tei­si­nės kliū­tys to­kiam rin­kė­jo pa­si­rin­ki­mui“, – pa­brė­ žė Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo frak­ci­jos se­niū­nas Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis. Pir­mi­niu pro­jek­tu Sei­mo Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas bu­vo nu­ ma­tęs aš­tuo­ne­rių me­tų drau­di­mo ter­mi­ną, ta­čiau pa­grin­di­nis pro­ jek­tą svars­tęs Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas nu­spren­dė jį su­trum­pin­ti iki ket­ve­rių me­tų.

Nei­gia­ma Stras­bū­ro reak­ci­ja Šiuo me­tu ga­lio­jan­tis Sei­mo rin­ki­mų įsta­ty­mas nu­ma­to, kad as­muo, ku­rį par­la­men­tas ap­kal­tos pro­ce­so tvar­ka pa­ša­li­no iš pa­rei­gų ar pa­nai­ki­no jo Sei­ mo na­rio man­da­tą, iš vi­so dau­giau nie­ ka­da ne­ga­li kan­di­da­tuo­ti į par­la­men­tą. To­kį re­gu­lia­vi­mą per­nai sau­sį su­kri­ti­ ka­vo Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­ mas Stras­bū­re. Jis kons­ta­ta­vo, kad ri­bo­ ji­mas kan­di­da­tuo­ti į par­la­men­tą vi­sam gy­ve­ni­mui yra ne­pro­por­cin­gas.

Į tai, kad, no­r int R.Pak­sui ir ki­t iems per ap­kal­t ą iš pa­rei­g ų pa­š a­l in­t iems as­me­n ims at­ver­t i ke­l ią į Sei­mą, rei­ kė­t ų pir­m iau­sia pa­keis­t i Kons­t i­t u­ci­ ją, per­nai sa­vo pa­reiš­k i­me yra nu­ro­ dęs ir KT. Bū­tent šis Teis­mas 2004ai­siais išaiš­k i­no, kad ga­l io­jan­t i Lie­t u­ vos Kons­t i­t u­ci­ja ne­lei­d žia per ap­kal­ tą pa­rei­gas pra­ra­du­s iam as­me­n iui dau­g iau nie­ka­da gy­ve­n i­me siek­t i tų pa­rei­g ų, ku­r ias pra­de­dant ei­t i rei­k ia

pri­siek­t i, t. y. pre­z i­den­to, Sei­mo, Vy­ riau­s y­b ės na­r io, tei­s ė­j o, vals­t y­b ės kont­ro­l ie­r iaus. Ta­č iau pa­gal Sei­mo priim­t ą įsta­t y­mo va­r ian­t ą Kons­t i­t u­ ci­ja ne­kei­č ia­ma. Lie­tu­vo­je da­bar­t i­ nio įsta­ty­mo pa­kei­ti­mai kol kas bū­tų ak­tua­lūs tik dviem as­me­nims – per ap­ kal­tą pre­zi­den­to po­sto ne­te­ku­siam eu­ ro­par­la­men­ta­rui R.Pak­sui ir iš Sei­mo per ap­kal­tą 2010 m. pa­ša­lin­tam Li­nui Ka­ra­liui.


5

pirmADIENIS, balandžio 2, 2012

lietuva Nai­kin­tu­vai ­ ki­lo 3 kar­tus

Vyks­ta ­ į Kau­ka­zą

Mo­te­rys ­ kei­čia pa­sau­lį

Nuo 2011 m. pra­džios Lie­tu­vo­je už­fik­suo­ti de­vy­ni oro erd­vės ar skry­džio tai­syk­lių pa­žei­di­mai, bet ka­ri­nio or­lai­vio įskri­di­mas į Lie­tu­vą praė­ju­sią sa­vai­tę bu­vo vie­nin­te­lis to­kio po­bū­džio in­ci­ den­tas. Bal­ti­jos ša­lių oro erd­ vę sau­gan­tys nai­kin­tu­vai nuo 2011 m., rea­guo­jant į pa­žei­di­ mus, bu­vo pa­kel­ti tris kar­tus.

Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nist­ras Aud­ ro­nius Ažu­ba­lis su vi­zi­tu lan­ky­ sis Azer­bai­dža­ne ir Ar­mė­ni­jo­ je, kur su aukš­čiau­siais vals­ty­ bių pa­rei­gū­nais ap­tars dvi­ša­lio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir ki­tas ak­ tua­li­jas. Šian­dien mi­nist­ras da­ ly­vaus Lie­tu­vos ir Azer­bai­dža­ no eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­ vi­mo ko­mi­si­jos po­sė­dy­je.

Va­šing­to­ne lei­džia­mas „Dip­ lo­ma­tic Cou­rier“ žur­na­las, ra­šan­tis apie pa­sau­lio įvy­ kius, kaip ir kas­met, su­da­rė la­biau­siai pa­sau­lį kei­čian­čių mo­te­rų są­ra­šą. Tarp dau­giau nei 50 mo­te­rų iš vi­so pa­sau­ lio ir dvi lie­tu­vės – Pre­zi­den­ tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ir Sei­ mo na­rė Ag­nė Zuo­kie­nė.

Ban­dė pro­tin­ti mo­ky­to­jus Šeš­ta­die­nį per Lie­tu­vos mo­ky­to­jų su­va­žia­vi­mą švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­ras Gin­ta­ras Ste­po­na­vi­čius su­lau­kė švil­pi­mo, kai pri­mi­nė, kad per sunk­me­tį mo­ky­to­jų fi­nan­si­nė pa­dė­tis nu­ken­tė­jo ma­žiau­siai.

„Vi­sa ša­lis kaps­to­mės iš stai­gaus eko­no­mi­nio nuo­smu­kio. Ap­link ne­re­tai gir­džiu mo­ky­to­jų nuo­gąs­ ta­vi­mus, kad pa­mirš­ti pa­ža­dai kel­ti at­ly­gi­ni­mus, ge­rin­ti dar­bo są­ly­gas. Ta­čiau taip pat gir­džiu ir bal­sus ki­tų vals­ty­bės iš­lai­ko­mų sis­te­mų žmo­nių, sa­kan­čius, kad dau­ge­ lis mo­ky­to­jų už­dir­ba dau­giau nei, tar­ki­me, uni­ver­si­te­to dės­ty­to­jai, ką kal­bė­ti apie bib­lio­te­ki­nin­kus ar­ba pa­šti­nin­kus“, – per Vil­niu­je vyks­ tan­tį mo­ky­to­jų su­va­žia­vi­mą sa­kė mi­nist­ras. Po šių jo žo­džių sa­lė­je pa­si­gir­do ne­pri­ta­ri­mo bal­sai ir švil­pi­mas. Pa­ na­šios reak­ci­jos su­lau­kė ir G.Ste­ po­na­vi­čiaus tei­gi­niai, kad mo­ki­nio krep­še­lis su­ma­žin­tas tik 1,5 pro­c., nors vi­si ki­ti sek­to­riai sa­vo iš­lai­das tu­rė­jo ap­kar­py­ti 4 pro­c. „Ne­pai­sant už­da­ro­mų mo­kyk­lų ir biu­dže­tų kar­py­mo, sun­ku ras­ti ki­tą sri­tį, kur taip ma­žai dar­buo­to­ jų bu­vo at­leis­ta per sunk­me­čio me­ tus, kur at­ly­gi­ni­mo fon­dą le­mian­tis mo­ki­nio krep­še­lis ša­lia vi­sų sri­čių 4 pro­c. ma­ži­ni­mo bu­vo su­ma­žin­tas vos 1,5 pro­c“, – kal­bė­jo mi­nist­ras. Jo tei­gi­mu, po 10 pro­c. jau tre­ čius me­tus iš ei­lės mi­nis­te­ri­jos ma­ži­no sa­vo ir jai pa­val­džių įstai­ gų biu­dže­tus. Sa­lė­je vėl ki­lus prie­šiš­kam šur­ mu­liui G.Ste­po­na­vi­čius pri­dū­rė ži­ nąs, kad da­lis mo­kyk­lų ir mo­ky­to­jų iš­gy­ve­na ne­leng­vą lai­ko­tar­pį, ypač ne­leng­va si­tua­ci­ja ma­žo­se mo­kyk­ lo­se. Apie tai jis sa­kė su­va­žia­vi­mo iš­va­ka­rė­se kal­bė­jęs su Pa­ne­vė­žio ra­jo­no Dem­ba­vos ir Ra­gu­vos mo­ kyk­lų dar­buo­to­jais. Ki­ta ver­tus, pa­sak mi­nist­ro, mi­ nis­te­ri­ja sten­gė­si pa­leng­vin­ti mo­ ky­to­jų pa­rei­gų naš­tą. „Tre­jus me­tus mo­kyk­lo­se da­rė­me spren­di­mus, ku­rie leis­tų iš­va­duo­ti mo­ky­to­ją nuo ne­rei­ka­lin­gos veik­los. Be­veik treč­da­liu su­ma­žin­tas pri­va­ lo­mų pil­dy­ti do­ku­men­tų skai­čius“, – ir šis mi­nist­ro tei­gi­nys mo­ky­to­jų bu­vo su­tik­tas ne­pa­lan­kiai. Kreip­da­ma­sis į mo­ky­to­jus G.Ste­ po­na­vi­čius ra­gi­no juos ne­pa­mirš­ti, kad vi­si – ir jie, ir spren­di­mus prii­ man­tys po­li­ti­kai – dir­ba dėl vai­kų ir jau­nuo­lių. „Į kiek­vie­ną po­ky­tį, siū­ly­mą ar rei­ka­la­vi­mą tu­ri­me žiū­rė­ti iš jau­ no­sios kar­tos la­bo per­spek­ty­vos“, – pa­brė­žė jis. KD, BNS inf.


6

pirmADIENIS, balandžio 2, 2012

nuomonės

Kuo pavirto Lietuvos politika?

Žvilgsnis

Redakcijos skiltis

A

kivaizdu, kad mūsų politi­ ka pavirto cirko šou. Seime posėdžiauja baltus marš­ kinius ir kaklaraiščius dė­ vintys vyrai, tačiau elgiasi kaip ma­ ži vaikai. Posėdžiauja, paskui rimtais veidais šneka per televiziją, net mė­ gina auklėti Prezidentę. Atseit kaip ji drįso skambinti pareigūnui ir reika­ lauti atsisakyti pareigų. Pradėta kalbėti net apie apkaltą ir Konstitucijos pažeidimus. Tik visa tai nesąmonės, opiumas liaudžiai, kaip anksčiau sakydavo. Prezidentė tam ir yra, kad įvestų pa­ galiau tvarką. Be to, skambinti pareigūnui ir rei­ kalauti atsisakyti pareigų gali bet kas. Įstatymai to nedraudžia, o kas nedraudžiama, tas leidžiama. Kiekvienas pilietis gali pareikš­ ti savo nuomonę bet kokiu viešuoju klausimu. Ir pasakyti, kad jo neten­ kina iš biudžeto apmokamo pareigū­ no reputacija, taip pat gali bet kuris žmogus. Taigi, seimūnai, nekabinkite mums makaronų ant ausų. Seimo komisijos nutarimai teisiniu atžvilgiu yra ne­ apibrėžti. Net buvęs Konstitucinio Teismo pirmininkas Egidijus Kūris pastebėjo, kad Seimo komisijos iš­ vados sukėlė teisinį jovalą. Tai tik dar vienas faktas, įrodan­ tis, kad vyksta didelis šou, reikalin­ gas artėjant rinkimams. Juk daugelis rinkėjų tiki tokiais pigiais vaidini­ mais, o cirko artistų, kurie vaidintų, visada atsiranda pakankamai. Gaila tik tų žmonių, nes jie yra paprasčiau­ siai mulkinami. Tikrųjų tų visų vei­ kėjų politinių tikslų jie niekada taip ir nesužinos.

Apk­lau­sų vėz­du – prieš Pre­zi­den­tę?

Saulius Pocius

S

o­cia­l i­nės mi­to­lo­g i­jos kū­ rė­jai ne­lei­d žia tau­tai at­ si­pa­lai­duo­t i. Sei­me bai­ giant griau­dė­ti FNTT per­ kū­nams, įsi­jun­gė ki­ta F.Kaf­kos vaiz­duo­tės ver­ta ma­ši­na. Tą pa­ čią die­ną, kai Pre­zi­den­tė at­lei­do vi­daus rei­ka­lų mi­n ist­rą, į vie­šą­ sias erd­ves iš­plas­no­jo net ke­lios ži­nios ir apie reikš­min­gas „vi­suo­ me­nės“ ap­klau­sas, ir rei­tin­gus. Kaip ir ga­l i­ma bu­vo ti­kė­t is, vėl pa­si­steng­ta kepš­te­lė­t i ša­l ies va­ do­vei Da­liai Gry­baus­kai­tei. Nors ap­k lau­sa vy­ko va­sa­r į, kai FNTT skan­da­las dar ne­bu­vo įsi­bė­gė­jęs, iš­kil­min­gai bu­vo pa­skelb­ta: Pre­zi­ den­tės rei­tin­gai su­ma­žė­jo net tri­ mis pro­cen­ti­niais punk­tais.

Jau ne pir­mą de­šimt­ me­tį į akis kren­ta taip su­dė­lio­ja­mi ap­klau­sų an­ke­tų klau­si­mai, kad į juos ra­šo­mi at­sa­ky­mai bū­tų nau­din­gi ano­ni­ mi­niam už­sa­ko­vui. Va, pa­si­ro­do, ši­taip. Ir lyg tarp kit­ ko at­sai­niai už­si­me­na­ma, kad tie rei­t in­gai vis tiek li­ko aukš­čiau­si ša­ly­je – be­maž 80 pro­c. Kai tau­ta vi­sa tai pra­lei­do pro au­sis, jau ki­ tą die­ną nuo pa­va­d žio bu­vo pa­ leis­ta dar di­des­nė „sen­sa­ci­ja“. Esą Pre­zi­den­tė rei­tin­gų len­te­lė­je ne­te­ ko jau 10 pro­cen­ti­nių punk­tų. Ši li­ ki­mo ži­nia bu­vo pa­rem­ta stai­ga iš kaž­kur mis­tiš­kai at­si­ra­du­siais ko­ vo ap­klau­sų duo­me­ni­mis. Vi­sų pir­ma, ko­dėl ap­klau­sos api­ bend­r i­n i­mo re­to­r i­ko­je var­to­ja­ ma iš­plės­ti­nė for­ma „pro­cen­ti­niai punk­tai“, ku­ria pa­pras­tai mė­gau­ ja­si iš­si­moks­li­ni­mą imi­tuo­jan­tys pus­gal­v iai? Sie­k ia­ma, kad skel­ bia­m i duo­me­nys at­ro­dy­t ų kur kas so­l i­d žiau nei įpras­tai pa­sa­ kant „pro­cen­tai“. Vai­kan­tis so­li­du­ mo, su­tei­kia­ma ga­li­my­bė su­vok­ti, kad tai yra ne ko­kie nors Alz­hei­ me­rio pa­si­kal­bė­ji­mai tur­ga­vie­tė­ je, o „vi­suo­me­nės nuo­mo­nės ap­ klau­sos“. Ši­ta dar so­vie­ti­niais lai­

kais pla­čiai anon­suo­ta są­vo­ka „vi­suo­me­nė“ anuo­met ta­po pui­ kiu pro­pa­gan­d i­n iu įna­g iu, ko­d i­ niu žo­d žiu, ku­r į var­to­da­mas ga­ lė­jai at­sto­vau­ti ir val­džiai, ir vie­ša­ jai nuo­mo­nei kar­tu. Šis ko­min­ter­ no įkvėp­tų juo­dų­jų tech­no­lo­gi­jų kū­rė­jų at­ra­di­mas kai kam pui­kiai tar­nau­ja ir šian­dien, nors ir neiš­ ven­g ia spon­ta­niš­k ų de­mas­ka­vi­ mų. „Čia jūs ta vi­suo­me­nė?“ – kaž­ ka­da A.Zuo­kas klau­sė R.Gri­ne­vi­ čiū­tės at­siųs­tos TV re­por­te­rės, ku­ ri bu­vu­sį li­be­ral­cent­ris­tų švie­su­ lį ėmė eg­za­mi­nuo­ti vi­suo­me­nės var­du. Na, bet tiek to, te­g ul sau žmo­nės žo­d žius var­to­ja, ko­k ius tik įsi­gei­džia, svar­bu juk es­mė, o ne for­ma. O tos es­mės nuo­bo­džia tik­rai ne­pa­va­din­si. Kad bū­tų įti­ki­ miau, vie­šo­sios vi­suo­me­nės nuo­ mo­nės spe­cia­lis­tai į ap­klau­sas įpi­ na tam tik­r ų pa­trauk­lių reikš­mi­ nių dė­me­nų, ku­rie tu­rė­tų su­stip­ rin­ti tau­tai į sme­ge­nis kem­ša­mo dar vie­no mi­to pa­t i­k i­mu­mą. Pa­ si­ro­do, „vi­s uo­me­nė“ la­biau­s iai pa­si­ti­ki ug­nia­ge­siais gel­bė­to­jais. „Kon­ge­n ia­lu“, – su­si­ža­vė­jęs pa­ sa­ky­tų Os­ta­pas Ben­de­ris. Ko­dėl ne mū­ri­nin­kais, sal­džių­jų pa­pri­ kų au­gin­to­jais ar ase­ni­za­to­riais? To­dėl, kad šios pro­fe­si­jos tau­tos są­mo­nė­je yra per­ne­lyg no­mi­na­ lios, tad jų at­sto­v ų an­ke­tos la­pe pa­žy­mė­ti nie­kas ir ne­siū­lo. O kas drįs­t ų sua­be­jo­t i spe­cia­l is­tu, ku­ riam pa­ves­ta tau­ri pa­rei­ga – gel­ bė­t i į bė­dą pa­te­k u­siuo­sius? Ap­ nik­ti abe­jo­nės ga­lė­tų ne­bent ko­ kį nors be­šir­dį dva­sios luo­šį. Štai čia ir yra at­sa­ky­mas, ko­dėl gel­bė­ to­jo pro­fe­si­nė po­zi­ci­ja kaip ma­sa­ las siū­lo­ma pa­tik­lie­siems ap­klau­ sų res­pon­den­tams. Jei jie to­k ie bu­vo ap­skri­tai. Mat jau ne pir­mą de­šimt­me­tį į akis skau­džiai kren­ ta taip su­dė­lio­ja­mi an­ke­tų klau­si­ mai, kad į juos pa­ra­šo­mi at­sa­ky­ mai bū­tų pa­to­giai nau­din­gi ano­ ni­m i­n iam už­sa­ko­v ui. Kad jam įtik­tų, ty­ri­mų už at­ly­g į spe­cia­lis­ tai ga­li ryž­tis ne tik ma­ni­pu­lia­ci­ joms ter­mi­nais, bet ir rea­liai sta­tis­ ti­kos afe­rai. Svar­biau­sia – kas sto­ vi už jų nu­ga­rų. Aiš­ku čia vie­na – kad ap­klau­sų už­sa­ko­vai yra žmo­ nės, ku­rie la­biau­siai suin­te­re­suo­ ti vie­šą­ja nuo­mo­ne ir ypač jos for­ ma­vi­mu. O tie, ku­rie at­sa­ko į me­ to­do­lo­g i­nė­m is gud­r y­bė­m is pa­ spęs­tų an­ke­tų klau­si­mus, yra tik nie­ko ne­le­mian­tys pi­lie­čiai, ku­rių rea­lus po­žiū­ris iš­nyks­ta iš anks­to su­ma­ny­ta­me so­cia­li­nės mi­to­lo­gi­ jos, ma­ni­pu­lia­ci­jų ir po­li­ti­nių są­ moks­lų sce­na­ris­tų pla­ne.

informacija: E. paštas redakcija@kaunodiena.lt

302 250

V

ai­kys­tė­je žais­da­mi lau­ke pa­si­gau­da­vo­me bo­ru­žė­ lę. Gal ne­rei­kė­da­vo ir gau­ dy­ti – ji tie­siog nu­tūp­da­vo ant mū­sų ran­kų. Mums bo­ru­žė­lė bu­ vo kaip Die­vo kū­ri­nė­lis ir ne­va­lia bu­ vo jos skriaus­ti. Ji tu­rė­jo, kaip ir mes, bū­ti šio­je Že­mė­je, nau­do­tis šios Že­ mės lo­pi­nė­liu. Mes su ja kal­bė­da­vo­ me, pra­šy­da­vo­me pa­sa­ky­ti, ka­da bus lie­taus. Pas­kui ji nu­skris­da­vo sa­vo ke­liais, o mes tęs­da­vo­me sa­vo žai­di­ mus. Bet tai bu­vo to­li­ma vai­kys­tė, ku­ ri praė­jo Aly­taus ra­jo­no Ka­val­čiu­kų kai­me. Šian­dien ei­nu pro „Ąžuo­ly­ no“ vi­du­ri­nę mo­kyk­lą. Čia pat – ir dar­že­lis. Ma­no dė­me­sį pa­trau­kia gal 6–8 me­tų mer­gy­tė. Ji ne­ša­si ant pe­ čių kup­ri­nė­lę. Tai ne kup­ri­nė­lė – tie­ siog kup­ri­nė, ku­ri, at­ro­do, pri­spaus ne­šė­ją prie že­mės. Ji pri­me­na man su­si­kūp­ri­nu­sią bo­ru­žė­lę.

Vyr. redaktoriaus pavaduotojai: Arūnas Andriuškevičius – 302 252 Violeta Juodelienė – 302 260

TEISĖTVARKA: Diana Krapavickaitė –

Ir aš me­tu kal­ti­ni­mą di­zai­ne­riams: ko­dėl jie už­kro­vė ma­žai mer­gy­tei to­ kią di­džiu­lę naš­tą, o au­ga­lo­tiems de­ šim­to­kams, dvy­lik­to­kams – plunks­ ne­lės svo­rio kup­ri­nė­lę. Bet grįž­ki­me prie ma­žos mer­gy­ tės. Ji kant­riai ne­ša ant sa­vo pe­čių ži­nių šal­ti­nė­lį. Gal ten pa­ra­šy­tas pa­ gy­ri­mas už jos gra­žų el­ge­sį, gal ko­ kia nors na­mų už­duo­tis. Gal ji gal­vo­ ja, kaip su­tiks ma­mą, tė­tį ar se­ne­lius, ko­kius įspū­džius pa­pa­sa­kos apie mo­ kyk­lą. Ir vėl ne­ju­čia aš ją ly­gi­nu su ta vai­ kys­tės žai­di­mų bo­ru­žė­le. Jos abi – to pa­ties Die­vo kū­ri­nė­liai (ne­ti­kin­čia­ jam – gam­tos). Nie­kas ne­tu­ri tei­sės jų skriaus­ti. Joms skir­ta bū­ti šio­je Že­mė­je. Bet ma­no bo­ru­žė­lė ne­ju­čia nu­tols­ta ir aš min­ty­se grįž­tu prie sa­ vo kas­die­nių rū­pes­čių apie svei­ka­tą, ky­lan­čias kai­nas už ši­lu­mą, vais­tus, mais­to pro­duk­tus...

Ko­vo 23-io­sios va­ka­ras. Įsi­jun­giu te­le­vi­zo­rių. Net­ru­kus iš­girs­tu bo­ ru­žė­lės klyks­mą... Šios ne­lai­min­gos Gar­lia­vos mer­gai­tės li­ki­mas pa­lie­tė dau­ge­lio žmo­nių šir­dis. Ang­li­jos lie­ tu­viai, su­si­rin­kę prie Lie­tu­vos am­ba­ sa­dos Lon­do­ne, rei­ka­lau­ja tei­sin­gų teis­mų, Kau­no ar­ki­vys­ku­pas met­ro­ po­li­tas Si­gi­tas Tam­ke­vi­čius mel­džia­ si ir lau­kia ste­buk­lo, ku­ris iš­gel­bė­tų mer­gai­tę. M.Rio­me­rio uni­ver­si­te­to pro­fe­so­rius ne­lai­min­go­sios pra­šo: „At­leisk, jei ga­li.“ Gal ka­da nors šių die­nų tei­sė­jai ir pro­ku­ro­rai, val­gy­da­mi pen­si­nin­ko duo­ną, pra­bils apie pa­tir­tą spau­di­ mą kaip kad pra­bi­lo Pre­zi­den­tas Val­ das Adam­kus. Ką ta­da pa­sa­kys di­ die­ji tei­sės ko­ri­fė­jai, ku­rie te­le­vi­zi­jos lai­do­se mums, pen­si­nin­kams, aiš­ki­ na apie tei­sę ir tei­sin­gu­mą? Vin­cen­tas Bal­kū­nas Mo­ky­to­jas pen­si­nin­kas

Komentarai nėra dienraščio redakcijos nuomonė.

reklamos skyrius:

MIESTO NAUJIENOS: Mantas Lapinskas – Arūnas Dambrauskas – Vilija Žukaitytė – Saulius Tvirbutas – Virginija Skučaitė – Jurgita Šakienė –

Andriaus Deltuvos pieš.

Iš­girs­ki­me bo­ru­žė­lės šauks­mą

Kasdienė prenumerata 1 mėn. – 26 (13*) Lt

ISSN 1392-7639 ©1992-2007 UAB „Diena Media News“ Labdarių g. 8, 01120 Vilnius. Tel. (8 5) 262 4242. „Kauno dienos“ redakcija Kęstučio g. 86, 44296 Kau­nas. Fak­sas 423 404.

R.Uktveris

302 230

Platinimo tarnyba: 302

242

Prenumeratos skyrius: 302

244

3 mėn. – 69 (39*) Lt Tik šeštadienio prenumerata 1 mėn. – 9 (6*) Lt 302 251 302 268 302 266 302 262 302 267 302 261 302 243

LIETUVA: Stasys Gudavičius –

(8 5) 219 1381

PASAULIS:

SPORTAS: Romas Poderys – 302 258 Marius Bagdonas – 302 259 Mantas Stankevičius – (8 5) 219 1383

Julijanas Gališanskis – (8 5) 219 1391 Valentinas Beržiūnas – (8 5) 219 1387

Menas ir Pramogos: Enrika Striogaitė –

302 272

EKONOMIKA:

FOTOKORESPONDENTAI: Artūras Morozovas – Tomas Ragina –

302 269 302 269

Jolita Žvirblytė –

(8 5) 219 1374

NAMAI: Vereta Rupeikaitė –

302 265

Sveikata: Marijana Jasaitienė – 302 263 Laima Žemulienė – (8 5) 219 1374 Ratai: Arūnas Andriuškevičius – 302 260 TV DIENA: Agnė Klimčiauskaitė – (8 5) 219 1388

http://www.kaunodiena.lt * prenumeratos kaina laikraštį atsiimant redakcijoje

aukštyn žemyn: Marijana Jasaitienė – Darius Sėlenis – Laima Žemulienė –

302 263 302 276 (8 5) 219 1374

REKLAMOS PARDAVIMO SKYRIUS: 302 234, 308 862, 308 863, 308 864, 302 230 reklama@kaunodiena.lt

Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Indeksas 0041. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raide R pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti. Tiražas 19 100.

ASMENINIAI SKELBIMAI: 302 231, 302 202, faksas 321 717 skelbimai@kaunodiena.lt SKELBIMŲ IR PRENUMERATOS SKYRIUS (Vytauto pr. 23) mob. 8 655 45 114 PLATINIMO TARNYBA: 302 242, 302 228 PRENUMERATOS SKYRIUS: 302 244


7

pirmADIENIS, balandžio 2, 2012

ekonomika Grą­ži­na ­ per­mo­kas

De­ga­lai ­ bran­go

Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja gy­ven­to­ jams penk­ta­die­nį jau grą­ži­no pir­mą­sias pa­ja­mų mo­kes­čio per­mo­kas – 61 tūkst. žmo­nių su­mo­kė­ta 23 mln. li­tų. Dek­la­ra­ ci­jas iki šiol jau pa­tei­kė dau­giau nei 300 tūkst. gy­ven­to­jų. Pla­nuo­ja­ma, kad dek­ la­ruo­jan­čių gy­ven­to­jų skai­čius bus di­ des­nis nei 800 tūkst., jiems bus grą­žin­ ta apie 215 mln. li­tų pa­ja­mų mo­kes­čio (GPM) per­mo­kų.

De­ga­li­nių tink­lų val­dy­to­jai praė­ju­sią sa­ vai­tę to­liau di­di­no de­ga­lų kai­nas: ben­ zi­nas bran­go 3–7 cen­tais, dy­ze­li­nas – 3 cen­tais. Bend­ro­vė „Lu­koil“ ir jos kon­ku­ ren­tė „Or­len“ lit­rą 95 ben­zi­no penk­ta­die­ nį par­da­vė po 5,01 li­to, „Sta­toil“ de­ga­li­ nė­se ben­zi­no kai­na bu­vo 5,03 li­to. Dy­ze­ li­nas „Lu­koil“ ir „Or­len“ de­ga­li­nė­se per sa­vai­tę pa­ki­lo iki 4,71 li­to, „Sta­toil“ – iki 4,72 li­to.

Me­las klien­tams kai­nuo­ja No­ras kuo dau­giau par­duo­ti ne­re­tai par­da­vė­jus pa­trau­kia už lie­žu­vio ir jie pa­ža­da dau­giau, nei iš tik­rų­jų ga­li pa­siū­ly­ti. Nu­si­vy­lę, bet at­kak­lūs klien­tai ga­li ti­kė­tis, kad vi­si pa­ža­dai bus įvyk­dy­ti. Jo­li­ta Žvirb­ly­tė

j.zvirblyte@diena.lt

Gud­riai su­vi­lio­jo

Taip praė­ju­sią sa­vai­tę at­si­ti­ko vie­ nam dien­raš­čio skai­ty­to­jui Kip­rui. Nea­be­jin­gas paaug­lys re­dak­ci­ jai pra­ne­šė, kad te­le­ko­mu­ni­ka­ci­jų bend­ro­vės „Tele2“ te­le­mar­ke­tin­go cent­ro va­dy­bi­nin­kė įsiū­lė pa­slau­ gas, ku­rios jam net ne­prik­lau­sė, o ga­liau­siai ap­ga­vo. Kip­ras pa­sa­ko­jo, kad jam pa­ skam­bi­nu­si va­dy­bi­nin­kė pa­siū­lė ypa­tin­gas te­le­fo­no ir mo­bi­lio­jo ry­šio pa­slau­gų įsi­gi­ji­mo są­ly­gas, ku­rių esą at­vy­kus į pre­ky­bos sa­ lo­ną gau­ti neį­ma­no­ma. Ka­dan­ gi Kip­ras dar tik moks­lei­vis, pa­ slau­gų įsi­gi­ji­mo su­tar­tis bu­vo su­da­ry­ta jo ma­mos var­du. Ta­čiau pa­siū­ly­tas te­le­ko­mu­ni­ka­ci­jos pa­ slau­gų pla­nas skir­tas stu­den­tams ir su­tei­kia­mas tik stu­den­to pa­ žy­mė­ji­mą pa­tei­ku­siems as­me­ nims. „Va­dy­bi­nin­kė mums pa­ža­dė­jo, kad su­tar­ty­je pa­ra­šys, jog ma­no ma­ma yra Kau­no ko­le­gi­jos stu­ den­tė. Mes su­ti­ko­me su pa­siū­ ly­to­mis są­ly­go­mis už 10 li­tų per mė­ne­sį gau­ti 120 ne­mo­ka­mų mi­ nu­čių po­kal­bių į vi­sus Lie­tu­vos tink­lus, 1000 ne­mo­ka­mų SMS ži­nu­čių ir 1GB in­ter­ne­to duo­me­ nų. Taip pat bu­vo pa­siū­ly­tas iš­

ma­nu­sis mo­bi­lu­sis te­le­fo­nas už 1 li­tą su 5 li­tų per mė­ne­sį mo­kes­ čiu su­tar­ties lai­ko­tar­piu. Su­tar­tį pri­sta­ty­ti tu­rė­jo kur­je­ris. Bet, kai ga­vau te­le­fo­ną su su­tar­ti­mi, pa­ ma­čiau, ko ne­si­ti­kė­jau“, – pa­sa­ ko­jo Kip­ras.

And­rius Ba­ra­naus­kas:

Klien­tas tu­rė­jo gau­ti to­kias pa­slau­gų są­ly­ gas, ko­kios su juo bu­ vo de­ri­na­mos. Pra­kiš­ti ne­pa­vy­ko

Kai jis su ma­ma per­skai­tė su­tar­tį, pa­ma­tė, kad jo­je vie­toj 10 li­tų mo­ kes­čio reiks mo­kė­ti 15 li­tų per mė­ ne­sį, už ku­riuos vie­toj ža­dė­tų 120 ne­mo­ka­mų mi­nu­čių bu­vo su­teik­ ta 100 ne­mo­ka­mų mi­nu­čių, vie­ toj 1000 ne­mo­ka­mų SMS ži­nu­čių – vos 200, o vie­toj 1GB in­ter­ne­to duo­me­nų – vos 100 MB. „Pas­kam­bi­no­me va­dy­bi­nin­kei ir ji mums pa­sa­kė, kad su­tar­tis, ku­rią ji mums ža­dė­jo, bu­vo skir­ta stu­den­tui ir kad su­klas­to­tą su­tar­tį pa­ste­bė­jo jos va­do­vė. Va­dy­bi­nin­ kė mums paaiš­ki­no, kad ji ne­ga­ lė­jo su­da­ry­ti ža­dė­tos su­tar­ties,

to­dėl pa­ren­gė ir mums at­siun­tė su­tar­tį, pa­gal ku­rią mums rei­kė­tų mo­kė­ti dau­giau, bet gau­tu­me ma­ žiau, nei bu­vo ža­dė­ta“, – pa­sa­ko­jo vai­ki­nu­kas. Pa­sak jo, va­dy­bi­nin­ kė ne­su­ti­ko ap­gau­tiems klien­tams duo­ti sa­vo va­do­vės kon­tak­tų, to­ dėl Kip­ro ma­ma pa­siel­gė pa­pras­ čiau – iš­si­kvie­tė tą pa­tį kur­je­rį, jam įtei­kė su­tar­tį ir pa­sa­kė, kad jos at­si­sa­ko. Pri­siė­mė at­sa­ko­my­bę

Šią is­to­ri­ją iš dien­raš­čio re­dak­ci­ jos iš­gir­du­siems te­le­ko­mu­ni­ka­ci­ jų bend­ro­vės „Tele2“ ad­mi­nist­ra­ ci­jos at­sto­vams ne­li­ko nie­ko ki­ta, kaip su­klai­din­tų klien­tų at­si­pra­ šy­ti, o bend­ro­vei pri­siim­ti at­sa­ko­ my­bę už sa­vo dar­buo­to­jų ne­są­ži­ nin­gu­mą. „Taip ne­tu­ri vyk­ti, dar­buo­to­ja tik­rai nu­si­žen­gė. Klien­tas tu­rė­jo gau­ti to­kias pa­slau­gų są­ly­gas, ko­ kios su juo bu­vo de­ri­na­mos. Jei­ gu kas nors to­kių su­de­rin­tų są­ly­gų iš­siųs­ti ne­lei­do, klien­tui tai rei­kė­ jo pra­neš­ti, o ne siųs­ti vi­sai ki­to­ kią su­tar­tį“, – si­tua­ci­ją ko­men­ ta­vo bend­ro­vės „Tele2“ vie­šų­jų ry­šių va­do­vas And­rius Ba­ra­naus­ kas. Jis pa­ža­dė­jo, kad at­li­kus vi­ di­nį ty­ri­mą su nu­si­vy­lu­siu klien­ tu bus su­si­siek­ta ir jis gaus to­kias pa­slau­gų są­ly­gas, ko­kios jam bu­ vo ža­dė­tos.

„„Eti­ka: su­vi­lio­ju­si klien­tą ge­res­nė­mis, nei jam pri­klau­so, są­ly­go­mis, te­le­ko­mu­ni­ka­ci­jų bend­ro­vė tu­rė­jo te­

sė­ti sa­vo pa­ža­dus. 

And­riaus Ufar­to (BFL) nuo­tr.

Valiutų kursai

Šiandien Valiuta

kiekis Santykis

Bal­ta­ru­si­jos rub­lis 10000 3,2024 DB sva­ras ster­lin­gų 1 4,1391 JAV do­le­ris 1 2,5843 Ka­na­dos do­le­ris 1 2,5929 Lat­vi­jos la­tas 1 4,9310 Len­ki­jos zlo­tas 10 8,3159 Nor­ve­gi­jos kro­na 10 4,5287 Ru­si­jos rub­lis 100 8,8066 Švei­ca­ri­jos fran­kas 1 2,8650

pokytis

–0,5744 % +0,3856 % –0,2047 % –0,1117 % +0,0264 % +0,1916 % +0,1615 % –0,4150 % –0,0070 %

Nau­ja se­na kri­zė

Komentarai Vi­tas Ūsas

Vie­šų­jų ry­šių vy­r iau­sia­sis spe­cia­l is­tas

J

ei­gu per te­le­fo­ni­nį po­kal­bį var­to­ to­jui bu­vo pa­siū­ly­ta pa­si­nau­do­ ti par­da­vė­jo pa­siū­ly­mu ir įsi­gy­ti te­le­fo­ną, ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį ir pan. su tam tik­ra nuo­lai­da, per po­kal­ bį ša­lys su­si­ta­rė dėl vi­sų es­mi­nių su­tar­ ties są­ly­gų ir var­to­to­jas priė­mė par­da­ vė­jo pa­siū­ly­mą. Var­to­to­jo ir par­da­vė­jo su­da­ry­tą su­tar­ tį daž­niau­siai var­to­to­jui pa­si­ra­šy­ti pri­ sta­to kur­je­ris, o var­to­to­jui pa­si­ra­šius, vie­ną su­tar­ties eg­zemp­lio­rių kur­je­ris grą­ž i­na par­da­vė­jui. Aki­vaiz­du, kad kur­je­ris nė­ra su­tar­ti­nių san­ty­kių tarp var­to­to­jo ir par­da­vė­jo ša­lis – var­to­to­ jas ne­ga­li su juo nei de­rė­tis dėl su­tar­ ties są­ly­gų, nei ti­kė­tis jų paaiš­ki­ni­mo. Te­le­fo­nu su­da­ry­tos su­tar­ties var­to­to­ jas ga­li at­si­sa­ky­ti, pra­neš­da­mas apie tai raš­t u par­da­vė­jui per sep­t y­n ias dar­bo die­nas.

No­me­da Kuo­die­nė Or­ga­n i­za­ci­jų vys­ty­mo cent­ro kon­sul­tan­tė

B

end­ro­vės vi­suo­met no­ri tu­ rė­ti pa­ten­kin­tus ir pa­sto­vius klien­tus, su­pras­da­mos, kad tai vie­nas svar­biau­sių jų sėk­ mės ga­ran­tų. Par­da­vė­jo eti­ka – tai el­ ge­sys, įgy­ven­di­nan­tis to­kią nuo­sta­tą bend­rau­jant su klien­tais. Ta­čiau kas­die­nia­me dar­be su klien­ tais pa­si­tai­ko, kad šią po­zi­ty­vią ir tei­ sin­gą nuo­sta­tą už­go­žia par­da­vė­jo po­ rei­kis par­duo­ti pre­kę bet ko­kia kai­na. To­dėl ir at­si­ran­da pa­ža­dai, ku­rių neį­ ma­no­ma ar­ba ne­no­ri­ma vė­liau iš­te­sė­ ti, o tai „ga­mi­na“ ne­pa­ten­kin­tus klien­ tus, ku­rie ne tik vė­liau ne­no­ri nau­do­tis bend­ro­vės pa­slau­go­mis, bet sa­vo nei­ gia­ma pa­tir­ti­mi no­riai pa­si­da­li­ja su ki­ tais po­ten­cia­liais klien­tais. Ža­dė­ji­mas tai, ko ne­ga­li­ma pa­da­ry­ti, ar ži­no­ji­mas, kad dėl vie­no­kių ar ki­to­kių prie­žas­čių tai ne­bus pa­da­ry­ta, su­ke­lia klien­to ne­pa­si­ten­ki­ni­mą ir ga­liau­siai gau­na­ma jo pre­ten­zi­ja. Ją ten­ka spręs­ ti ir gaiš­ti lai­ką, pa­tir­ti nei­gia­mų emo­ci­ jų, daž­nai net ir nuo­sto­lių. Ta­čiau jei jau taip at­si­ti­ko, par­da­vė­jas, kaip ir kiek­vie­nas at­sa­kin­gas žmo­gus, tu­ri pri­siim­ti at­sa­ko­my­bę ir iš­spręs­ti si­ tua­ci­ją taip, kad klien­to pre­ten­zi­ja bū­tų pa­ten­kin­ta. Jei tai pa­vyks­ta, at­si­ran­da ga­li­my­bė iš­lai­ky­ti klien­to lo­ja­lu­mą, nes vi­si su­pran­ta­me, kad klai­dų pa­si­tai­ko, bet la­bai svar­bu, kaip jas iš­tai­so­me ir ko iš to pa­si­mo­ko­me.

Ka­ro­lis Ur­bo­nas Ty­r i­mų ins­t i­tu­to „So­cial Dy­na­m ics In­ter­na­t io­nal“ eko­no­m i­n ių ty­r i­mų va­do­vas

E

u­ro­pos fi­nan­sų ly­de­riai ima­si tra­di­ci­nių prie­mo­nių jau de fac­to žlu­gu­siai Eu­ro­ pos pi­ni­gų są­jun­gai gel­bė­ti – spaus­din­ti dar dau­giau pi­ni­gų. Fi­nan­sų mi­nist­rų vir­šū­nių su­ si­rin­ki­mas sie­kia priim­ti spren­di­ mą pa­di­din­ti gel­bė­ji­mo fon­do lė­ šų dy­dį iki 940 mlrd. eu­rų. Ir šie pi­ni­gai bus skir­ti tam, kad pra­si­ sko­li­nu­sios vals­ty­bės ne­bank­ru­ tuo­tų ir ga­lė­tų at­si­skai­ty­ti su kre­ di­to­riais. Šio pseu­do­gel­bė­ji­mo re­zul­ta­ tai ne itin džiu­gi­na tų ša­lių pi­lie­ čius, ku­rie už to­kį dos­nų fi­nan­sų įstai­gų su­bsi­di­ja­vi­mą il­gus me­ tus mo­kės di­des­nius mo­kes­čius, leis vai­kus į pra­stes­nes mo­kyk­ las, kar­tais ne­ga­lės gau­ti me­di­ci­ nos pa­gal­bos. Nors Vo­kie­ti­jos kanc­le­rė An­ge­la Mer­kel praė­ju­sią sa­vai­tę iš pa­sku­ ti­nių­jų sie­kė įro­dy­ti, kad ne­ga­li­ma leis­ti Grai­ki­jai bank­ru­tuo­ti, rei­kia ją gel­bė­ti, t. y. gel­bė­ti ban­kus, pa­ sko­li­nu­sius tai ša­liai pi­ni­gų, ir iš­ sunk­ti pa­sku­ti­nes lė­šas iš vals­ty­ bės gy­ven­to­jų. O Is­pa­ni­jos dar tik lau­kia tik­ra­sis biu­dže­to tau­py­mas – gra­žus at­ly­gi­ni­mų, pa­šal­pų bei pen­si­jų ma­ži­ni­mo ir dras­tiš­ko mo­ kes­čių kė­li­mo pa­va­di­ni­mas. Na­tū­ra­lu, kad už­si­me­na­ma ir apie gre­sian­čius pi­lie­ti­nius ne­ra­mu­mus, sa­va­no­riš­ką iš­sto­ji­mą iš ES, o gal net ir ka­ri­nius su­si­rė­mi­mus.

940 mlrd. eu­rų

– iki to­kios su­mos sie­kia­ma pa­di­din­ti eu­ro zo­nos gel­bė­ji­mo fon­dą.


8

Pirmadienis, balandžio 2, 2012

sportas kaunodiena.lt/naujienos/sportas

Aiš­kūs du NKL pus­fin ­ a­lio da­ly­viai Sa­vait­ga­lį su­žais­tos ket­ve­rios ant­ro­sios Na­cio­na­li­nės krep­ši­ nio ly­gos (NKL) ket­virt­fi­na­lio se­ ri­jos iki dvie­jų per­ga­lių rung­ty­ nės, ku­rio­se ant­rą­sias per­ga­les iš­ko­vo­jo ir vie­tas pus­fi­na­ly­je už­ si­tik­ri­no Kau­no „LKKA-At­le­tas“ ir Vil­niaus Sta­ty­ba“.

To­liau ste­bi­na tik de­vin­tą vie­ tą re­gu­lia­ria­ja­me se­zo­ne užė­ mu­si „Sta­ty­ba“. Ji sa­vo aikš­tė­je ant­rą­syk 75:65 įvei­kė re­gu­lia­rio­ jo se­zo­no nu­ga­lė­to­ją „KK Rad­vi­ liš­kio-Juo­de­lių“ klu­bą. Rad­vi­liš­ kio eki­pa re­gu­lia­ria­ja­me se­zo­ne per 44 ma­čus bu­vo lai­mė­ju­si net 28 sy­kius, ta­čiau at­krin­ta­mą­sias var­žy­bas bai­gė vos pra­dė­ju­si. Pir­mą­jį su­si­ti­ki­mą sve­čiuo­se „Sta­ty­ba“ lai­mė­jo 66:63. Į pus­fi­na­lį už­tik­rin­tai žen­gė ir Kau­no „LKKA-At­le­to“ krep­ši­nin­ kai, ant­rą­kart pra­no­kę sa­vo opo­ nen­tus iš Vil­niaus Ša­rū­no Mar­čiu­ lio­nio krep­ši­nio aka­de­mi­jos 96:92 ir lai­mė­ję se­ri­ją 2:0. Li­kus žais­ti pu­ sant­ros mi­nu­tės vil­nie­čiai pir­ma­vo 92:90, ta­čiau kau­nie­čiai su­ren­gė spur­tą 6:0 ir iš­ko­vo­jo per­ga­lę. Pir­mą­ją tar­pu­sa­vio dvi­ko­vą „LKKA-At­le­tas“ na­muo­se lai­ mė­jo 87:85. Kau­n o „Žal­g i­r io-Sa­b o­ nio krep­ši­nio cent­ro“ auk­lė­ti­ niai na­mų are­no­je at­si­re­van­ša­vo Ma­ri­jam­po­lės „Sū­du­vos“ krep­ ši­nin­kams. Po ne­sėk­mės Ma­ri­ jam­po­lė­je ne­tu­rė­ję kur trauk­tis

To­mo Ma­siu­lio tre­ni­ruo­ja­mi jau­ nie­ji žal­gi­rie­čiai sve­čius iš Su­val­ ki­jos įvei­kė re­zul­ta­tu 75:69. Se­ri­ jo­je iki dvie­jų per­ga­lių re­zul­ta­tas ta­po ly­gus 1:1. Pus­fi­na­ly­je šios po­ros nu­ga­ lė­to­jai su­si­tiks su „Sta­ty­ba“, o Kau­no „LKKA–At­le­to“ var­žo­vas paaiš­kės po Klai­pė­dos „Naf­tos– Uni­ver­si­te­to“ ir Jo­niš­kio „De­li­ ka­te­so“ tre­čių­jų rung­ty­nių. „De­li­ka­te­so“ krep­ši­nin­kai na­ muo­se rea­bi­li­ta­vo­si prieš uos­ta­ mies­čio at­sto­vus 73:60 ir pra­tę­ sė ko­vą NKL čem­pio­na­te. Pir­mą­ją tar­pu­sa­vio dvi­ko­vą uos­ta­mies­ty­je šei­mi­nin­kai lai­mė­jo 74:55. Tre­čio­sios se­ri­jos rung­ty­nės bus žai­džia­mos ry­toj Klai­pė­do­je ir Ma­ri­jam­po­lė­je. KD inf.

Re­zul­ta­tai

„„Nušlavė: uteniškiai neatlaikė „Žalgirio“ ekipos atakų škvalo. 

„LKKA–Atletas“–„Š.Mar­č iu­l io­ nio krep­ši­nio aka­de­mi­ja“ 87:85. Š.Vin­ge­l is 23 taškai/E.Moc­ke­v i­ čius 33. Se­r i­ja – 2:0. „ Sū­d u­v a“–„ Žal­g i­r is-Sa­b o­n io krep­ši­nio cent­ras“ 102:85. A.Bir­ ge­lis 20/R.Jakš­tas 22. Se­ri­ja – 1:1. „Naf­ta-Uni­ver­s i­te­tas“–„De­li­ka­ te­sas“ 74:55. A.Gudaitis/T.Šle­žas 20. Se­r i­ja – 1:1. „Rad­vi­liš­kis-Juo­de­liai“–„Sta­ty­ ba“ 63:66. A.Mi­nei­k is 18/V.Luk­ša 11. Se­r i­ja – 0:2.

„„Pusiausvyra: jauniesiems žalgiriečiams pavyko išlyginti serijos re-

zultatą. 

Tomo Raginos nuotr.

Dėl Bal­ti­jos tau­rės – prieš bal­ta­ru­ses Bal­ti­jos mo­te­rų krep­ši­nio ly­gos (BWBL) čem­pio­na­to ant­ro­jo eta­ po – Eli­to di­vi­zio­no var­žy­bų – pa­ sku­ti­nė­se rung­ty­nė­se čem­pio­nės ti­tu­lą gi­nan­ti Kau­no „VI­ČI-Ais­čių“ ko­man­da na­muo­se 92:52 su­triuš­ ki­no Ry­gos „TTT-Ri­ga“ (Lat­vi­ja) eki­pą.

Iš­ko­vo­ju­si ket­vir­tą­ją per­ga­lę iš še­šių ga­li­mų Kau­no eki­pa C gru­ pė­je užė­mė pir­mą vie­tą. Nu­ga­lė­to­joms Court­nay Py­li­ pai­tis pel­nė 16, Li­na Pik­čiū­tė ir Vi­ta Kuk­tie­nė – po 15, Vai­da Si­ pa­vi­čiū­tė – 12 taš­kų. „TTT-Ri­ga“ eki­po­je, ku­ri su 3 per­ga­lė­mis ir 3 pra­lai­mė­ji­mais li­ko ant­ra gru­pė­je, sėk­min­giau­siai žai­dė Ly­ga Šur­ku­ sa ir Ie­va Kras­ti­nia (po 14 taš­kų).

Prieš ket­vir­ta­die­ nį vyk­sian­tį Lie­tu­ vos krep­ši­nio ly­gos (LKL) gran­dų mū­ šį Kau­no „Žal­gi­rio“ ir Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­ to“ krep­ši­nin­kų nuo­ tai­kos – skir­tin­gos. Sa­ vait­ga­lį vy­ku­sio­se rung­ty­nė­se žal­gi­rie­ čiai ne­sun­kiai nugalė­ jo ute­niš­kius, o sos­ti­ nės eki­pa sen­sa­cin­gai pra­lai­mė­jo pir­me­ny­ bių vi­du­ti­nio­kams.

BWBL ant­ra­ja­me eta­pe da­ly­va­ vo aš­tuo­nios ko­man­dos, su­skirs­ ty­tos į dvi gru­pes. Po šio ma­čo paaiš­kė­jo, kad ba­lan­džio 20–21 d. vyk­sian­čio fi­na­lo ket­ver­to tur­ny­ro pir­ma­ja­me pus­fi­na­lio ma­če Kau­no „VI­ČI-Ais­tės“ su­si­tiks su Gar­di­ no „Olim­pia“ (Bal­ta­ru­si­ja) krep­ ši­nin­kė­mis, o ant­ra­ja­me žais dvi Bal­ta­ru­si­jos ko­man­dos – Mins­ko „Ho­ri­zont“ ir „Minsk-2006“. KD inf.

C gru­pė Komanda

1. „VI­ČI-Ais­tės“ 2. „Minsk-2006“ 3. „TTT-Ri­ga“ 4. „Lem­min­kai­nen“

Rungt.

Perg.

Pralaim.

6 6 6 6

4 3 3 2

2 3 3 4

Tomo Raginos nuotr.

Fa­vo­ri­tų re­pe­ti­ci­jos – prie­šin­go­mis kryp­ti­mis Ma­rius Bag­do­nas m.bagdonas@diena.lt

ktiš­kai jau yra už­si­tik­ri­nę re­gu­lia­ raus se­zo­no nu­ga­lė­to­jų var­dą.

Prob­le­mų ne­tu­rė­jo

An­tau­sis prieš sa­vus žiū­ro­vus

Alek­sand­ro Tri­fu­no­vi­čiaus auk­lė­ ti­niai ir to­liau žy­giuo­ja per­nykš­ čiu gra­fi­ku. Vi­sas LKL re­gu­lia­raus se­zo­no rung­ty­nes per­nai lai­mė­jęs Kau­no klu­bas kol kas ne­suk­lu­po ir šie­met. Ei­li­ne „Žal­gi­rio“ au­ka ta­po Ute­nos „Ju­ven­tus“ klu­bas – 81:60. Be­veik iden­tiš­ku re­zul­ta­tu (82:60) bai­gė­si ir pir­mo­ji šių ko­man­dų dvi­ ko­va Ute­no­je. Šia­me ma­če kau­nie­čių gre­to­se ne­bu­vo čiur­nos trau­mą be­si­gy­dan­ čio Son­ny Weem­so ir ko­ją su­si­mu­ šu­sio Min­dau­go Kuz­mins­ko.

„Žal­gi­ris“ yra Eu­ro­ ly­gos ko­man­da, ku­ri už kiek­vie­ną klai­dą ir pra­ras­tą ka­muo­lį bau­džia.

„To­kios dvi­ko­vos – pui­ki ga­li­my­ bė iš­mė­gin­ti kuo dau­giau žai­dė­ jų ir pa­žiū­rė­ti, ką ga­li­me pa­da­ry­ti rung­ty­niau­da­mi be S.Weem­so. Ko­ man­do­je rei­kės su­ras­ti krep­ši­nin­ kų, ku­rie ga­lės kom­pen­suo­ti Son­ny ne­tek­tį“, – pri­si­pa­ži­no „Žal­gi­rio“ vy­riau­sio­jo tre­ne­rio asis­ten­tas Sau­lius Štom­ber­gas. Jis pra­si­ta­rė, kad M.Kuz­mins­kas iki ket­vir­ta­die­ nio ma­čo su „Lie­tu­vos ry­tu“ tu­rė­ tų at­si­gau­ti. „Žal­gi­ris“ yra Eu­ro­ly­gos ko­man­ da, ku­ri už kiek­vie­ną klai­dą ir pra­ ras­tą ka­muo­lį bau­džia. Bu­vo pa­vy­ kę priar­tė­ti iki 5 taš­kų, bet šan­su to ne­pa­va­din­čiau. Ko­vo­ti su stip­res­ niais vi­sa­da yra ma­lo­niau, nes ne­ rei­kia net pa­stan­gų nu­si­teik­ti. Vis dėl­to „Žal­gi­ris“ yra eli­tas“, – var­žo­ vų pra­na­šu­mą pri­pa­ži­no „Ju­ven­tus“ vai­ri­nin­kas Ro­ber­tas Gied­rai­tis. Tu­rė­da­mi 19 per­ga­lių, kau­nie­čiai tvir­tai pir­mau­ja čem­pio­na­te ir pra­

Ant­ro­je vie­to­je žen­gian­tis „Lie­ tu­vos ry­tas“ pa­ty­rė skau­dų pa­že­ mi­ni­mą sa­vų žiū­ro­vų aki­vaiz­do­je. Eu­ro­pos tau­rės var­žy­bų fi­na­lo ket­ ver­to da­ly­viai 84:86 kri­to prieš vos aš­tun­tą­ją vie­tą uži­man­čią „Kė­dai­ nių-Trio­bet“ eki­pą. Dvi­ko­vą sėk­min­giau pra­dė­jo šei­mi­nin­kai, ta­čiau po di­džio­sios per­trau­kos Ge­di­mi­no Pet­raus­ ko auk­lė­ti­niai spur­tavo ir su­ge­bė­ jo pe­rim­ti ini­cia­ty­vą į sa­vo ran­kas. Le­mia­mo­mis mi­nu­tė­mis Alek­ sand­ro Dži­ki­čiaus ko­man­da sten­ gė­si grieb­tis pa­sku­ti­nio šiau­do, ta­čiau, kad iš­si­gel­bė­tų, neuž­te­ko lai­ko. „Žai­džiant su „Lie­tu­vos ry­tu“ ar „Žal­gi­riu“ šir­dies gi­lu­mo­je vi­ są lai­ką no­ri įkąs­ti ir ti­ki, kad ga­ li tai pa­da­ry­ti. La­bai ge­rai nu­si­tei­ kė­me šiam su­si­ti­ki­mui, ka­dan­gi iš­va­ka­rė­se bu­vo­me pra­lai­mė­ję ypač svar­bias rung­ty­nes Klai­pė­ dos „Nep­tū­nui“. Vil­nie­čiai gal­būt mū­sų neį­ver­ti­no, ti­kė­jo, kad ga­ li grei­tai iš­ly­gin­ti re­zul­ta­tą, ta­čiau mes le­mia­mą ket­vir­tį žai­dė­me šal­ tak­rau­jiš­kai“, – po ma­čo spin­dė­ jo jau­niau­sio LKL tre­ne­rio G.Pet­ raus­ko vei­das. Ši per­ga­lė vėl at­gai­vi­no kė­dai­nie­ čių vil­tis pa­ko­vo­ti dėl vie­tos at­krin­ ta­mo­siose var­žy­bo­se. Da­bar juos nuo šeš­to­je vie­to­je esan­čių Kau­no „Bal­tų“ ski­ria vos vie­na per­ga­lė, o dar li­ko dve­jos rung­ty­nės. Su­sik­rim­tę Vil­niaus ko­man­dos tre­ne­riai su žur­na­lis­tais bend­rau­ ti at­si­sa­kė. Š.Va­si­liaus­ko šou neiš­gel­bė­jo

Iš pa­sku­ti­nės tur­ny­ro len­te­lės vie­ tos pa­ki­lo Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lio“ krep­ši­nin­kai. Prin­ci­pi­nia­me ma­ če Aukš­tai­ti­jos krep­ši­nin­kai 85:78 įvei­kė ar­ti­miau­sią sa­vo kon­ku­ren­ tę „Pa­lan­gos“ eki­pą. Ki­to­se sa­vait­ ga­lio rung­ty­nė­se „Liet­ka­be­liui“ se­

Re­zul­ta­tai „Žal­gi­ris“–„Ju­ven­tus“ 81:60 (30:16, 18:18, 13:21, 20:5). M.Ra­ko­v i­čius 15, M.Kal­n ie­t is 11, R.Jav­to­kas 10/A.Va­ si­l iaus­k as 16, R.Gu­me­n iu­k as 10, G.Ma­cei­na 9. „Šiau­liai“–„Sa­ka­lai“ 84:70 (20:19, 18:14, 19:21, 17:16). C.Lon­ gas 17/P.Jo­ne­liū­nas 18. „Kė­dai­niaiTrio­bet“–„Nep­tū­nas“ 79:81 (20:26, 19:28, 24:13, 16:14). E.Dim­ša 21/A.Vis­ kon­tas ir M.Ma­žei­ka po 17. „Bal­tai“– „Pie­no žvaigž­dės“ 79:71 (21:8, 18:26, 14:17, 26:20). J.Ma­č iu­l is 22/E.Ben­ džius 13. „Liet­ka­be­lis“–„Pa­lan­ga“ 85:78 (21:19, 22:20, 20:17, 22:22). V.Če­ pui­kai­tis 19/M.Re­mi­nas 25. „Lie­tu­ vos ry­tas“–„Rū­du­pis“ 81:68 (19:18, 26:16, 21:19, 15:15). M.Ka­te­ly­nas 17/P. But­ke­v i­čius 13. „Lie­tu­vos ry­tas“– „Kė­dai­niai-Trio­bet“ 84:86 (28:21, 18:15, 11:24, 29:26). R.Sei­bu­t is 19/D. McClure‘as 23. „Sa­k a­l ai“–„Liet­ ka­be­lis“ 94:70 (25:19, 22:22, 21:14, 26:15). A.But­ke­vi­čius 18/Š.Va­si­liaus­ kas 30. „Nep­tū­nas“–„Bal­tai“ 85:59 (18:13, 17:14, 24:20, 26:12). L.Mi­ka­laus­ kas 27/J.Ma­čiu­lis 20.

Turnyro lentelė Komanda

1. „Žal­gi­ris“ 2. „Lie­tu­vos ry­tas“ 3. „Rū­du­pis“ 4. „Šiau­liai“ 5. „Pie­no žvaigž­dės“ 6. „Bal­tai“ 7. „Nep­tū­nas“ 8. „Kė­dai­niai-Trio­bet“ 9. „Ju­ven­tus“ 10. „Sa­ka­lai“ 11. „Liet­ka­be­lis“ 12. „Pa­lan­ga“

Rungt.

Perg.

Pralaim.

19 21 21 19 19 20 20 20 21 20 20 20

19 18 15 13 11 9 8 8 6 5 4 4

0 3 6 6 8 11 12 12 15 15 16 16

kė­si ne taip įspū­din­gai – iš­vy­ko­je 74:94 pra­lai­mė­ta Vil­niaus „Sa­ka­ lams“. Šia­me ma­če pa­ne­vė­žie­čių ne­ gel­bė­jo net įspū­din­gas Ša­rū­no Va­ si­liaus­ko žai­di­mas. Įžai­dė­jas iš vi­ so pel­nė 30 taš­kų ir su­rin­ko net 43 nau­din­gu­mo ba­lus.


9

pirmADIENIS, balandžio 2, 2012

Daugiau naujienų skaitykite kaunodiena.lt

namai

namai@diena.lt Redaktorė Vereta Rupeikaitė

Nė­ra ly­de­rio, nė­ra no­ro re­no­vuo­ti Re­no­va­ci­jos Kau­ne sta­tis­ti­ka Pa­g al se­n ą ­j į fi­n an­s a­v i­m o mo­ de­l į dau­g ia­b u­č ių na­mų mo­d er­ ni­z a­v i­m o pro­g ra­m o­j e da­ly­v a­vo ir vals­t y­b ės pa­r a­m a pa­s i­n au­do­ jo 41 bend­r i­j a. Iš jų vi­s as pa­s ta­ to sie­n as ap­š il­t i­n o 33 bend­r i­j os. Pa­g al se­n ą­j į fi­n an­s a­v i­mo mo­de­ lį šiuo me­t u dar­bus dar vyk­do 4 bend­r i­j os. Pa­gal nau­ją­jį fi­nan­sa­v i­mo mo­de­ lį „Jes­si­ca“ pro­g ra­mo­je da­ly­vau­ja 28 dau­g ia­bu­čiai. Iš jų 4 yra jung­t i­ nės veik­los su­tar­ties da­ly­viai, vie­ nas na­mas ad­m i­n ist­r uo­ja­mas bu­ tų ūkio įmo­nės, li­kę na­mai val­do­ mi bend­ri­jų. Trys dau­gia­bu­čiai na­mai, da­ly­vau­ jan­t ys „Jes­si­cos“ pro­g ra­mo­je, yra pra­dė­ję dar­bus. Tai 2 bend­r i­jos, vie­nas na­mas vei­k ia pa­gal jung­t i­ nės veik­los su­tar­t į. „„Pak­lau­sa: per­nai at­nau­jin­to na­mo pir­mi­nin­kas Z.Ba­ra­naus­kas įsitikinęs, kad renovacijos turi imtis namo žmogus, išmanantis statybą. 

Dau­gia­bu­čių re­no­va­ci­ja ju­da vėž­lio grei­ čiu, lig­šio­li­nės pa­stan­gos duo­da men­ką re­zul­ta­tą. Tad ku­ria­mos nau­jos stra­te­gi­jos, kaip pa­da­ry­ti, kad žmo­nės pa­tys įnik­tų šil­tin­ti sa­vo na­mus. Ve­re­ta Ru­pei­kai­tė

v.rupeikaite@kaunodiena.lt

Va­do­vas – iš­ti­ki­mas ir są­ži­nin­gas

Kol kas tik pa­vie­niai Kau­no dau­ gia­bu­čiai ryž­ta­si mo­der­ni­zuo­tis, jei na­me gy­ve­na ak­ty­vus, pa­ti­ki­ mas, sumanus ly­de­ris, ku­ris su­ tin­ka bū­ti bend­ri­jos pir­mi­nin­ku ir ant sa­vo pe­čių pri­siim­ti re­no­va­ci­ jos naš­tą. Vos vie­nam ki­tam na­mui pa­vy­ko pra­dė­ti re­no­va­ci­ją gy­ven­ to­jams pa­si­ra­šius jung­ti­nės veik­ los su­tar­tį. Kau­no dau­gia­bu­čius na­mus ad­mi­nist­ruo­jan­čių bend­ ro­vių in­dė­lis į re­no­va­vi­mo pro­ce­ są – be­veik nu­li­nis. Už re­no­va­ci­jos ska­ti­ni­mą at­sa­ kin­gų ins­ti­tu­ci­jų dar­buo­to­jai be­ jė­giai įti­kin­ti gy­ven­to­jus iš es­mės at­nau­jin­ti jų na­mą, jei šie ne­tu­ ri žmo­gaus, ku­ris to dar­bo im­sis. Dau­ge­lis įta­ria, kad iš ša­lies sam­ dy­tas žmo­gus ar įmo­nė ap­gaus, nea­pip­lėš, už­kraus pa­sko­lų naš­tą, neuž­tik­rins ge­ros ko­ky­bės. Aki­vaiz­du, kad ne vi­si dau­gia­ bu­čių gy­ven­to­jai tu­ri lai­ko ir ga­ li­my­bių pa­tys nuo­lat pri­žiū­rė­ti

Šal­ti­nis: BU­PA

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

vyk­do­mus dar­bus, nes dir­ba sa­vo tie­sio­gi­nius dar­bus. Abe­jo­nių dėl na­mo at­nau­ji­ni­mo ke­lia tai, kad yra ne tik sėk­min­gų, bet ir ne­pa­vy­dė­ti­ nų na­mų re­no­va­vi­mo pa­vyz­džių. „Tu­ri bū­ti šei­mi­nin­kas, ku­ris vis­ką pri­žiū­ri“, – įsi­ti­ki­nęs A.Ra­ma­naus­koVa­na­go gat­vės 3-io­jo na­mo bend­ri­jos pir­mi­nin­kas Ze­no­nas Ba­ra­naus­kas. Per­nai baig­tas šil­tin­ti šis de­vy­naukš­ tis lai­ko­mas vie­nu sėk­min­giau­sių re­ no­va­ci­jos pa­vyz­džių Kau­ne. Va­do­vau­jan­tis in­ves­ti­ci­niu pro­ jek­tu, re­no­va­ci­ja tu­rė­jo kai­nuo­ti apie 2,5 mln. li­tų, o pa­vy­ko at­lik­ ti už 1,8 mln. li­tų. Be to, bu­vo pa­ si­nau­do­ta 50 pro­c. vals­ty­bės pa­ra­ ma, tad žmo­nės tu­rė­jo su­mo­kė­ti apie 900 tūkst. li­tų. „Jei ati­duo­si­te į kaž­kie­no ki­to ran­kas, pi­ni­gė­liai bus su­val­gy­ti iki cen­to, tuo tu­ri už­siim­ti sa­vas, na­ mo žmo­gus, tu­rin­tis bent šiek tiek ži­nių apie sta­ty­bą“, – įsi­ti­ki­nęs šio na­mo pir­mi­nin­kas. Jis pa­ts – in­ži­ nie­rius, tie­sa, ne sta­ty­bi­nin­kas. „Da­bar jau ga­lė­čiau ir pa­ts re­no­ vuo­ti“, – juo­kė­si pen­si­nin­kas. Vis dėl­to dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jų, at­si­da­

vu­sių bend­ri­jos ge­ro­vei, yra anaip­tol ne kiek­vie­na­me dau­gia­bu­ty­je.

to pa­ties plo­to bu­tų šei­mi­nin­kai tu­ rė­jo mo­kė­ti 2,5 kar­to bran­giau.

Ta­po tik­ru pro­fe­sio­na­lu

Iš­gąs­di­no pa­da­li­nių nai­ki­ni­mas

Sa­vo 54 bu­tų na­mo la­bui Z.Ba­ra­ naus­kas re­no­va­ci­ją vyk­dė vos ne vel­tui. Tie­sa, šis na­mas anks­čiau bu­vo koo­pe­ra­ti­nis, tad gy­ven­to­ jai bu­vo įpra­tę rū­pin­tis jo ge­ro­ve. Z.Ba­ra­naus­kas yra su­lau­kęs pa­siū­ ly­mų iš kai­my­ni­nio dau­giaaukš­čio pa­dė­ti at­nau­jin­ti ir jų na­mą, ta­čiau pen­si­nin­kas ne­sku­ba priim­ti pa­ siū­ly­mo. Vals­ty­bė yra nu­ma­čiu­si mo­kė­ ti at­ly­gi­ni­mą na­mo re­no­va­ci­ją ad­ mi­nist­ruo­jan­čiam as­me­niui. Na­mo šil­do­mo plo­to kvad­ra­ti­niam met­rui ski­ria­mi 35 cen­tai per mė­ne­sį. Tad re­no­vuo­jant vi­du­ti­nį dau­gia­bu­ tį al­ga per mė­ne­sį ge­ro­kai vir­šy­tų tūks­tan­tį li­tų. Jei as­muo vie­nu me­ tu pri­žiū­ri ke­lis re­no­vuo­ja­mus na­ mus, al­ga dar di­des­nė. Z.Ba­ra­naus­ko įsi­ti­ki­ni­mu, re­no­ vuo­jant vi­sų pir­ma tu­ri bū­ti svar­ būs žmo­nės, juk jie mo­kės pi­ni­gus už dar­bus. Pa­čiam pir­mi­nin­kui, ku­rio bu­tas 84 kv. m plo­to, re­no­ va­ci­jos dar­bai kai­na­vo be­veik 23 tūkst. li­tų. Tie, ku­rie bu­vo pa­si­ kei­tę lan­gus, mo­kė­jo ke­liais tūks­ tan­čiais li­tų ma­žiau. Dau­gu­ma na­mo gy­ven­to­jų nė neė­mė pa­sko­lų iš ban­ko, už dar­bus žmo­nės ga­lė­jo mo­kė­ti po tru­pu­tį, iš san­tau­pų. Re­zul­ta­tais gyventojai ne­nu­si­vy­lė. Už va­sa­rio mė­ne­sį na­ mo pir­mi­nin­kui šil­dy­mas kai­na­vo 280 li­tų, o kai­my­ni­niuo­se na­muo­se

Ne­se­niai Būs­to ir ur­ba­nis­ti­nės plėt­ ros agen­tū­ros (BU­PA) di­rek­to­riu­mi ta­pęs Va­len­ti­nas Pet­kū­nas ti­ki­no, kad pra­si­dė­jus re­no­va­ci­jai silp­no­ji gran­dis yra tech­ni­nė prie­žiū­ra, ne vi­suo­met mo­der­ni­zuo­to na­mo ko­ ky­bė bū­na ne­prie­kaiš­tin­ga.

Va­len­ti­nas Pet­kū­nas:

Sten­gia­mės iš­lįs­ti iš ka­bi­ne­tų ir pa­tys va­ ži­uo­ti pas žmo­nes. Gy­ ven­to­jai tik­rai ne­bus pa­lik­ti, stip­ri­na­mas cent­ras. Da­bar, at­krei­pė dė­me­sį nau­ja­ sis va­do­vas, tech­ni­nio pri­žiū­rė­to­jo pa­slau­gas vals­ty­bė ap­mo­ka, jis tu­ ri už­dirb­ti pa­kan­ka­mai ir jaus­ti at­ sa­ko­my­bę už dar­bą.

Be to, agen­tū­ro­je įkur­tas Ko­ky­ bės kont­ro­lės sky­rius, jo spe­cia­lis­ tai taip pat ga­li įver­tin­ti at­lie­ka­mų dar­bų ko­ky­bę. Ne­se­niai pa­skli­do ži­nia, kad BU­PA reor­ga­ni­zuo­ja­ma, nai­ki­na­mi re­gio­ni­niai šios įstai­gos pa­da­li­niai. Jau dar­bus pra­dė­ję vyk­dy­ti žmo­nės ypač su­ne­ri­mo: kas jiems pa­dės? Su dau­gia­bu­čių na­mų pir­mi­nin­ kais bend­rau­jan­tis Kau­no mies­to sa­vi­val­dy­bės Ener­ge­ti­kos sky­riaus ve­dė­jas Al­gir­das Vai­tie­kū­nas tvir­ ti­no, kad bent vie­nas BU­PA at­sto­ vas Kau­ne tu­ri lik­ti. „Pir­mi­nin­kai ti­ki­na, kad ne vis­ką įma­no­ma iš­siaiš­kin­ti te­le­fo­nu, ne­gi kas­kart rei­kės va­žiuo­ti į Vil­nių? Be pa­gal­bos iš ša­lies su­tvar­ky­ti do­ku­ men­tų neį­ma­no­ma. Juo­lab kad dau­ gu­ma bend­ri­jų pir­mi­nin­kų yra pen­ si­nin­kai ir ne sta­ty­bų spe­cia­lis­tai“, – BU­PA va­do­vy­bei dės­tė sa­vi­val­dy­ bės at­sto­vas. Pa­sak jo, daž­nai žmo­ nės net ne­ži­no, kaip įsteig­ti bend­ri­ ją, ką jau kal­bė­ti apie re­no­va­vi­mą. At­vyks mo­bi­lio­sios gru­pės

Nau­ja­sis BU­PA va­do­vas aiš­ki­na, kad reor­ga­ni­za­ci­ja pra­si­dė­jo Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jai at­li­kus vi­daus au­di­tą. „Iki šiol vei­ku­si sis­te­ma mū­sų ne­be­ten­ki­na, po­ky­čiais sten­gia­mės iš­lįs­ti iš ka­bi­ne­tų ir pa­tys va­ži­uoti pas žmo­nes. Žmo­nės tik­rai ne­bus pa­lik­ti, stip­ri­na­mas cent­ras“, – ar­gu­men­ta­vo BU­PA va­do­vas. Pa­ sak jo, per­nai 62 pro­c. kon­sul­ta­ ci­jų bu­vo su­teik­tos te­le­fo­nu.

10


10

pirmADIENIS, balandžio 2, 2012

namai

Nė­ra ly­de­rio, nė­ra no­ro re­no­vuo­ti „Vi­so­je Lie­tu­vo­je lai­ky­ 9 ti de­šimt te­le­fo­ni­nin­kų nė­ra ra­cio­na­lu, už­ten­ka dvie­jų. O

jei rei­kės in­for­ma­ci­jos iš lū­pų į lū­ pas, at­va­žiuo­si­me į vie­tą“, – už­tik­ ri­no V.Pet­kū­nas. Jo tei­gi­mu, pas gy­ven­to­jus va­ži­ uos ates­tuo­ti in­ži­nie­riai. Jei bend­ri­jų pir­mi­nin­kams kil­tų klau­si­mų – tam su­kur­tas in­for­ma­vi­mo ir vie­ši­ni­mo sky­rius, ku­ria­me dirbs pro­fe­sio­na­ lai. Re­gio­ni­niuo­se pa­da­li­niuo­se dir­ ban­tiems dar­buo­to­jams esą pa­siū­ ly­ta per­si­kel­ti dirb­ti į Vil­nių. „Pa­gal nau­ją pro­gra­mą rea­liai dir­ban­čių na­mų yra 14, pa­reiš­kė no­rą – apie 200. Pas vi­sus nu­va­ žiuo­ti tik­rai ra­si­me lai­ko“, – ap­ skai­čia­vo BU­PA va­do­vas. Siū­lo nai­kin­ti kom­pen­sa­ci­jas

Kau­no mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­ nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­

to­jas Vy­gau­das Mo­lis ti­ki­no ma­nąs, kad re­no­va­ci­jai rem­ti skir­ti mi­li­jar­ dai li­tų ga­lė­tų su­grą­žin­ti sve­tur iš­ vy­ku­sią dar­bo jė­gą. Anot jo, na­mų mo­der­ni­za­vi­mas strin­ga ir dėl pa­ čių žmo­nių. „Žmo­nės ne­ver­ti­na to, ką gau­na. Ka­dai­se bu­tus ga­vo už dy­ką, už dy­ ką juos pri­va­ti­za­vo. Vals­ty­bė kom­ pen­suo­ja ne tik re­no­va­ci­jos, bet ir šil­dy­mo iš­lai­das, vi­sų mo­kes­čių mo­kė­to­jų pi­ni­gais pa­ke­lia­ma dau­ gia­bu­čiuo­se gy­ve­nan­čių žmo­nių tur­to ver­tė, o gy­ve­nan­tie­ji in­di­vi­ dua­liuo­se na­muo­se to­kių kom­pen­ sa­ci­jų ne­gau­na“, – ne­tei­sy­bę įžvel­ gė sa­vi­val­dy­bės at­sto­vas. V.Mo­lio įsi­ti­ki­ni­mu, tu­rė­tų veik­ti ir tam tik­ras prie­var­ti­nis re­no­va­vi­ mo me­cha­niz­mas, kom­pen­sa­ci­jas už šil­dy­mą gau­nan­tys gy­ven­to­jai ne­suin­te­re­suo­ti re­no­va­ci­ja. Jo ži­ nio­mis, Vo­kie­ti­jo­je gy­ven­to­jų nie­

ATSARGIAI – DUJOTIEKIO APSAUGOS ZONA !!! AB „Lietuvos dujos“ praneša, kad vis dažniau pasitaikančios požeminių skirstomųjų dujotiekių eksploatavimo sutrikimų priežastys – pažeidimai, padaryti žemės darbus vykdant be AB „Lietuvos dujos“ atstovų žinios, nesilaikant jų nurodytų saugos priemonių, neturint informacijos apie esamus dujotiekius. Šių sutrikimų pasekmės – nutrauktas dujų tiekimas, pavojus žmonių gyvybei ir turtui, atsakomybė pažeidimų kaltininkams už padarytą žalą (dujotiekio pažeidimą, dujų nuostolius ir pan.). Panašių atvejų pasitaiko atliekant savavališkų statybų darbus. Planuojant žemės kasimo darbus visais atvejais būtina pasitikslinti, ar darbų vietoje ir šalia jos nėra inžinerinių tinklų, kuriems nustatyti žemės naudojimo apribojimai. Taip pat primename, kad polietileniniai dujotiekių vamzdžiai yra ypač lengvai pažeidžiami netgi laužtuvu ar kastuvu. Net nežymus tokio vamzdžio sienelės įbrėžimas yra pavojingas, nes dujotiekis įbrėžimo vietoje gali trūkti. Norėdami išvengti tokių pažeidimų ir užtikrinti Jūsų saugumą informuojame, kad skirstomųjų dujotiekių apsaugos zona yra po 2 m abipus skirstomojo dujotiekio vamzdyno ašies. Dujotiekių apsaugos zonoje be AB „Lietuvos dujos“ žinios draudžiama: • atlikti bet kokius statybos darbus; • sodinti medžius ir krūmus; • kasti žemę giliau nei 0,3 m; • sandėliuoti statybines ir kt. medžiagas; • kasti ir gilinti griovius bei kt. Ruošiantis atlikti žemės darbus būtina: • gauti statybą leidžiančius dokumentus, kai šie dokumentai yra privalomi; • suderinti žemės darbų atlikimo aprašą ir schemą, kai statinio projektas nereikalingas; • iškviesti AB „Lietuvos dujos“ atstovą (ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną). Taip pat būtina iškviesti AB „Lietuvos dujos“ atstovą, jei kasant gruntą aptinkami brėžiniuose nenurodyti dujotiekiai. Norėdami suderinti žemės darbų atlikimo aprašus ir schemas ar iškviesti AB „Lietuvos dujos“ atstovą kreipkitės į AB „Lietuvos dujos“ padalinius.

Bendrasis informacijos telefonas 1894 Jei pažeidėte dujotiekį, pastebėjote dujų nutekėjimą, pajutote dujų kvapą, skubiai kreipkitės į visą parą dirbančią dujų Avarinę tarnybą šiais telefonais:

04 – „Teo LT“ tinkle (nemokamai); 1804 – UAB „Bitė Lietuva“ tinkle (mokestis pagal turimą mokėjimo planą); Iš visų tinklų (mokestis pagal patvirtintus tarifus): Vilniaus regione (8 5) 236 04 07; Kauno regione (8 37) 40 12 04; Klaipėdos regione (8 46) 48 45 04; Šiaulių regione (8 41) 59 11 72; Panevėžio regione (8 45) 50 09 04.

kas ne­klau­sia, kai ima re­no­vuo­ ti na­mą. „Pas mus nie­ko ge­ro ne­bus. Pa­ vyz­džiui, ga­li­ma pa­nai­kin­ti kom­ pen­sa­ci­jas už šil­dy­mą. Ne­re­no­vuo­ji – mo­kėk dau­giau. Tai ta­vo pri­va­ ti nuo­sa­vy­bė ir pa­ts tu­ri ja rū­pin­ tis. Ki­to ke­lio pa­ju­din­ti re­no­va­ci­ją iš mir­ties taš­ko, nė­ra“, – to­kią išei­ tį ma­to V.Mo­lis. Kau­ne ad­mi­nist­ra­to­riai van­gūs

Dau­gia­bu­čių na­mų sa­vi­nin­kų bend­ri­jos įsteig­tos tik maž­daug 15 pro­c. vi­sų ša­lies dau­gia­bu­čių, jos kol kas ak­ty­viau­siai da­ly­vau­ja na­ mų mo­der­ni­za­vi­mo pro­gra­mo­je. Ad­mi­nist­ra­vi­mo pa­slau­gą tei­kian­ čios bend­ro­vės į re­no­va­vi­mo pro­ce­ są yra įsi­trau­ku­sios Vil­niaus mies­te, Tau­ra­gė­je, Mo­lė­tuo­se, Pa­ne­vė­žy­je. Kai ku­rios bend­ro­vės – pri­va­čios, kai ku­rios – sa­vi­val­dy­bės. „Kau­ne si­tua­ci­ja šiek tiek ki­to­ kia, nes na­mo ad­mi­nist­ra­to­rius ski­ria­mas tik tre­jiems me­tams. Jaus­da­mos lai­ki­nu­mą, jos ne­suin­ te­re­suo­tos įsi­trauk­ti į re­no­va­ci­jos pro­ce­są, ne­ži­no, ar po tre­jų me­tų vėl lai­mės kon­kur­są“, – paaiš­ki­no bu­vęs BU­PA va­do­vas, da­bar­ti­nio agen­tū­ros di­rek­to­riaus vy­riau­sia­ sis pa­ta­rė­jas Al­gir­das Če­pas.

Vy­gau­das Mo­lis:

Ga­li­ma pa­nai­kin­ ti kom­pen­sa­ci­jas už šil­dy­mą. Ne­re­no­ vuo­ji – mo­kėk dau­ giau. Pa­sak jo, ge­riau­si re­zul­ta­tai Pa­ ne­vė­žy­je ir Tau­ra­gė­je, kur dir­ba ne dau­gia­bu­čių bend­ri­jų pir­mi­nin­ kai, o pro­fe­sio­na­lūs va­dy­bi­nin­kai. Pro­fe­sio­na­lai, A.Če­po ži­nio­mis, yra išau­gę iš tų pa­čių bend­ri­jų pir­ mi­nin­kų. „Tie na­mai, ku­rie yra įstei­gę bend­ri­jas, nė­ra pro­ble­miš­ki, o tie, ku­riuos val­do ad­mi­nist­ra­to­riai – pro­ble­miš­ki“, – pa­ste­bė­jo V.Mo­lis, tar­si tei­sin­da­mas ad­mi­nist­ra­to­rius, kad įkal­bė­ti gy­ven­to­jus re­no­vuo­ti na­mą – su­dė­tin­ga. A.Če­po nuo­mo­ne, jei na­mo gy­ ven­to­jų dau­gu­ma nu­spręs­tų na­mą mo­der­ni­zuo­ti, ad­mi­nist­ra­to­rius neat­si­sa­ky­tų im­tis ad­mi­nist­ra­vi­ mo dar­bo. Tad gy­ven­to­jams, sie­kian­tiems, kad jų na­mas bū­tų at­nau­jin­tas ko­ ky­biš­kai, BU­PA va­do­vai siū­lo sam­ dy­ti šiam dar­bui pro­fe­sio­na­lus, ne­gai­lė­ti pi­ni­gų nei tech­ni­niam pro­jek­tui, nei tech­ni­niam pri­žiū­ rė­to­jui. Jų pa­ste­bė­ji­mu, pa­ly­gin­ ti su ki­tais mies­tais, bū­tent Kau­ne jun­ta­mas no­ras ma­žiau in­ves­tuo­ ti į re­no­va­ci­ją, tad ir ši­lu­mos ener­ gi­jos su­tau­py­mo ro­dik­liai pra­stes­ ni nei ki­tur.

„„Ini­cia­ty­va: A.Ra­ma­naus­ko-Va­na­go gat­vės 3-ia­jam na­mui (nuotr. vir-

šuje) vadovaujantis pir­mi­nin­kas kviečiamas talkinti kaimynų namui.Tomo Raginos nuotr.


11

pirmADIENIS, balandžio 2, 2012

pasaulis Žo­džių ka­ras

Suž­lug­dy­tas są­moks­las

Gais­ras ­ dis­ko­te­ko­je

Šiau­rės Ko­rė­ja su­kri­ti­ka­vo JAV spren­di­mą įšal­dy­ti pa­gal­bą mais­to pro­duk­tais, pa­reiš­ku­si, kad Va­šing­to­nas „per­dė­tai rea­ guo­ja“ į pla­nus pa­leis­ti kos­mi­ nį pa­ly­do­vą. Ko­mu­nis­ti­nis re­ ži­mas per­spė­jo, kad ne­ga­lio­ jan­čia pa­skelbs praei­tą mė­ne­sį su­da­ry­tą su­tar­tį dėl bran­duo­li­ nės pro­gra­mos su­stab­dy­mo.

Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės žval­gy­ba MI5, pa­sak bri­tų ži­niask­lai­dos, su­ži­no­jo apie ren­gia­mą pa­si­kė­ si­ni­mą į Če­čė­ni­jos se­pa­ra­tis­tų at­sto­vą Ach­me­dą Za­ka­je­vą, ku­ ris tu­rė­jo įvyk­ti vie­no­je Lon­do­ no gat­vė­je, ir už­kir­to jam ke­lią. Ma­no­ma, kad žmog­žu­dys­tės už­sa­ko­vas – Če­čė­ni­jos ly­de­ris Ram­za­nas Ka­dy­ro­vas (nuotr.).

Ser­bi­jos šiau­ri­nio No­vi Sa­do mies­to dis­ko­te­ko­je sek­ma­die­ nį pa­ry­čiais ki­lus gais­rui, še­ši žmo­nės žu­vo, ke­tu­ri nu­ken­tė­ jo. Žu­vu­sie­ji, ku­rių am­žius nuo 21 iki 29 me­tų, už­du­so tua­le­ te, ku­ria­me mė­gi­no pa­si­slėp­ti nuo siau­tė­jan­čios ug­nies. Ma­ no­ma, kad ug­nis įsi­plies­kė dėl trum­po­jo jun­gi­mo.

Is­to­ri­niai rin­ki­mai Mian­ma­re va­kar įvy­ko tre­ti per pa­sta­ruo­sius 50 me­tų rin­ki­mai. Opo­zi­ci­ja pa­skel­bė, kad į par­la­ men­tą jų ly­de­rė 66 me­tų Aung San Suu Kyi pa­teks.

Pa­sak opo­zi­ci­nės Na­cio­na­li­nės ly­gos už de­mok­ra­ti­ją aukš­to ran­go pa­rei­gū­no Ti­no Oo, No­be­lio tai­ kos pre­mi­jos lau­rea­tė lai­mė­jo 82 pro­c. bal­sų Kauh­mu apy­gar­do­je. Nors po­li­ti­kė, ku­ri iki 2010 m. 15 me­tų bu­vo lai­ko­ma na­mų areš­ to są­ly­go­mis, skun­dė­si dėl bal­sa­ vi­mo pa­žei­di­mų, jie ne­bu­vo to­kie reikš­min­gi, kad jos par­ti­ja ne­ga­lė­ tų da­ly­vau­ti rin­ki­muo­se. „„Drau­gai: ar Vo­kie­ti­jos kanc­le­rė A.Mer­kel pa­ga­liau kal­bė­sis su F.Hol­lan­de’u ir iš­duos N.Sar­ko­zy? 

AFP nuo­tr.

Ar Mer­ko­zy nu­ta­rė skir­tis? Fran­çois Hol­lan­de’as, so­cia­lis­tų kan­di­da­tas į Pran­cū­zi­jos pre­zi­ den­tus, Vo­kie­ti­jos kanc­le­rei An­ge­lai Mer­kel, re­gis, kol kas neį­do­ mus. O kas bus, jei jis lai­mės? Vo­kie­čių spau­da ma­no, kad A.Mer­ kel rei­kė­tų megz­ti ry­šius su so­cia­lis­tu. Pa­lai­ky­mas neišb­lė­so?

Vo­kie­ti­jos kanc­le­rės pa­ra­ma da­ bar­ti­niam Pran­cū­zi­jos pre­zi­den­tui Ni­co­las Sar­ko­zy net bu­vo su­kė­lu­ si pa­si­pik­ti­ni­mą. Esą Ber­ly­nas per­ ne­lyg ki­ša­si į ša­lies kai­my­nės rei­ ka­lus. Ne­nuos­ta­bu, jog N.Sar­ko­zy te­ko pa­skelb­ti, kad kanc­le­rė ne­da­ly­vaus jo rin­ki­mų kam­pa­ni­jos ren­gi­niuo­ se, nes tai – Pran­cū­zi­jos žmo­nių rei­ka­las ir ki­tos ša­lys ne­tu­rė­tų į rin­ki­mus kiš­tis. Tie­sa, per­ne­lyg di­de­lio su­si­rū­ pi­ni­mo tai Ber­ly­ne ne­su­kė­lė. Pak­ laus­ta, kaip ver­ti­na N.Sar­ko­zy pa­ reiš­ki­mą, kanc­le­rė at­sa­kė: „Juk sa­kiau... Aš re­miu Pran­cū­zi­jos pre­ zi­den­to N.Sar­ko­zy sie­kį tap­ti pre­ zi­den­tu“, – kar­to­jo žur­na­lis­tams A.Mer­kel. Taip pat ji pa­ža­dė­jo, kad „ne­ svar­bu, ko­kio po­bū­džio pa­ra­mos rei­kės, ji bus su­teik­ta“. Pak­laus­ ta, ar nie­ko keis­ta, kad re­mia ša­lies kai­my­nės va­do­vą, A.Mer­kel at­kir­ to, jog opo­zi­ci­nės Vo­kie­ti­jos so­ cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos va­do­vy­bė re­mia F.Hol­lan­de’ą, ir tai jos ne­ ste­bi­na. „Na, tai gan nor­ma­lu Eu­ro­po­ je, kai vie­ni re­mia ki­tus iš tos pa­ čios po­li­ti­nės šei­mos“, – pri­pa­ži­ no A.Mer­kel. Už­rūs­ti­no pa­reiš­ki­mas

Prieš ku­rį lai­ką skli­do gan­dai, kad A.Mer­kel ne­va ra­gi­no ki­tas ES vals­ty­bes ig­no­ruo­ti kai­rių­jų pa­žiū­ rų F.Hol­lan­de’ą. Apie tai ra­šė „Der Spie­gel“.

Esą vo­kie­čius už­rūs­ti­no so­cia­ lis­to ne vie­to­je iš­sa­ky­tas pa­reiš­ ki­mas, kad Pran­cū­zi­ja, jam ta­pus pre­zi­den­tu, ban­dys per­si­de­rė­ti dėl fi­nan­si­nio sta­bi­lu­mo pa­kto, ku­rį pa­si­ra­šė ES vals­ty­bės.

Na, tai gan nor­ma­ lu Eu­ro­po­je, kai vie­ ni re­mia ki­tus iš tos pa­čios po­li­ti­nės šei­ mos.

„Aš ke­ti­nu per­si­de­rė­ti, pa­ge­rin­ ti jį ir ta­da ra­ti­fik ­ uo­ti“, – kal­bė­ jo F.Hol­lan­de’as. Jis ne sy­kį pa­brė­ žė, kad toks sta­bi­lu­mo pa­ktas, koks bu­vo pa­si­ra­šy­tas, ne­bus veiks­min­ gas. Esą pa­ktas tu­rė­tų apim­ti ne­ dar­bo ir eko­no­mi­kos au­gi­mo pro­ble­mas. Su­py­ku­si A.Mer­kel net at­si­sa­kė F.Hol­lan­de’o as­me­niš­ko kvie­ti­mo su­si­tik­ti, nors su N.Sar­ko­zy pa­ža­ dė­jo su­si­ma­ty­ti prieš rin­ki­mus. Ig­no­ruo­ti neap­si­mo­ka

Da­bar yra gan­dų, kad N.Sar­ko­zy at­si­dū­rė at­stum­to­jo pu­sė­je. Prie­ žas­tis – gan pa­pras­ta. Jei so­cia­ lis­tas lai­mės, rei­kės dirb­ti su juo, to­dėl ig­no­ruo­ti po­li­ti­ko tar­si ir ne­ ga­li­ma. Pran­cū­zi­jo­je at­lik­tos ap­klau­ sos pa­sta­ruo­ju me­tu – gan pa­lan­ kios N.Sar­ko­zy, ta­čiau so­cia­lis­tų kan­di­da­tas per ant­rą­jį tu­rą, re­gis,

lai­mė­tų. Tai­gi, Ber­ly­ne, kaip ra­ šo įta­kin­gas vo­kie­čių lei­di­nys „Der Spie­gel“, su­vok­ta, kad ir F.Hol­lan­ de’as ga­li tap­ti Pran­cū­zi­jos pre­zi­ den­tu, tad lig­šio­li­nė kanc­le­rės po­ li­ti­ka ga­li at­si­rūg­ti. F.Hol­lan­de’o šta­bo na­riai pa­tvir­ ti­no, kad pa­ga­liau su­lau­kė Ber­ly­no dė­me­sio. Tie­sa, čia pat so­cia­lis­tai pri­dū­rė, kad kon­tak­tai – neo­fi­cia­ laus ly­gio. „Ofi­cia­lių kon­tak­tų nė­ra, – sa­ kė Jea­nas Mar­cas Ay­rault, So­cia­ lis­tų par­ti­jos ly­de­ris Na­cio­na­li­nė­je Pran­cū­zi­jos asamb­lė­jo­je. – Pa­ta­ rė­jai tik ap­si­kei­tė ži­nu­tė­mis.“ Vis dėl­to po­li­ti­kas pri­dū­rė, kad toks Ber­ly­no po­sū­kis – pro­tin­gas žings­ nis. „Jei F.Hol­lan­de’as bus iš­rink­ tas Pran­cū­zi­jos žmo­nių, jis tu­rės man­da­tą. Jie tai kan­ce­lia­ri­jo­je ži­ no. Pro­tin­ga ruoš­tis po­ky­čiams, nei to­kią ga­li­my­bę at­mes­ti“, – sa­ kė so­cia­lis­tas. Taip pat jis pri­dū­rė, kad Vo­kie­ti­ jos lai­ky­se­na F.Hol­lan­de’o at­žvil­ giu per­ne­lyg jo sto­vyk­los ne­jau­ di­na. So­cia­lis­tų kan­di­da­tas bu­vo šil­tai su­tik­tas Len­ki­jo­je ir Ita­li­jo­je. „Ma­nau, kad žmo­nės Ber­ly­ne yra at­sar­ges­ni nei ki­tur. Ar­ti­mi Mer­kel žmo­nės lai­ko­si kie­tos li­ni­jos. Ki­ti pra­gma­tiš­kes­ni“, – sa­kė J.Ay­rault. Čia pat jis pri­dū­rė, kad Ber­ly­nas ne­tu­rė­tų ti­kė­tis, kad F.Hol­lan­de’as bus leng­vas kąs­nis. „Mes tu­ri­me są­ra­šą no­rų ir rei­ ka­la­vi­mų ir juos pa­dė­si­me ant sta­ lo“, – ža­dė­jo so­cia­lis­tų ly­de­ris. „Der Spie­gel“, „The Guar­dian“ inf.

Džiau­gia­mės ma­ ty­da­mi, kad vis­ kas vyks­ta tai­kiai, ir vi­lia­mės, kad vi­ sa die­na ga­li praei­ti tai­kiai. JAV ir ES už­si­mi­nė, kad prieš daug me­tų dėl žmo­gaus tei­sių pa­ žei­di­mų įves­tos eko­no­mi­nės san­kci­jos ga­li bū­ti pa­nai­kin­tos, jei rin­ ki­mai bus lais­vi ir tei­sin­gi. Tai su­da­ry­tų są­ly­gas in­ves­ti­ci­jų ban­gai šio­je skur­džio­je, bet daug gam­tos iš­tek­lių tu­rin­čio­je vals­ty­ bė­je, esan­čio­je ša­lia eko­no­miš­kai ky­lan­čių In­di­jos ir Ki­ni­jos. „Džiau­gia­mės ma­ty­da­mi, kad vis­kas vyks­ta tai­kiai, ir vi­lia­mės, kad vi­sa die­na ga­li praei­ti tai­kiai“, – sa­kė Eu­ro­pos Par­la­men­to na­rys Ivo Be­le­tas, ku­ris at­vy­ko į Mian­ ma­rą ste­bė­ti rin­ki­mų. Kad šis bal­ sa­vi­mas bū­tų lai­ko­mas įti­ki­mu, rei­kia, kad jam pri­tar­tų opo­zi­ci­ja.

Aung San Suu Kyi iš na­mų areš­ to bu­vo pa­leis­ta 2010 m. lapk­ri­tį, vos ke­lios die­nos po pla­čiai kri­ti­ kuo­tų vi­suo­ti­nių rin­ki­mų, ku­rie su­da­rė są­ly­gas už­baig­ti 49 me­tus tru­ku­sį tie­sio­gi­nį ar­mi­jos val­dy­ mą ir su­for­muo­ti ci­vi­li­nį par­la­ men­tą. Praė­ję rin­ki­mai, ku­rie vy­ko 2010 m. lapk­ri­tį, dau­ge­lio bu­vo lai­ko­mi su­klas­to­tais ka­riš­kių re­ mia­mos Są­jun­gos so­li­da­ru­mo ir vys­ty­mo­si par­ti­jos – di­džiau­sios par­la­men­te – nau­dai. Na­cio­na­li­ nė ly­ga už de­mok­ra­ti­ją tuos rin­ki­ mus boi­ko­ta­vo. Neaiš­ku, ka­da bus pa­skelb­ ti ofi­cia­lūs rin­ki­mų re­zul­ta­tai ir ar jie bus lai­ko­mi lais­vais ir tei­ sin­gais. Vy­riau­sy­bė pa­kvie­tė ne­ daug rin­ki­mų ste­bė­to­jų. Pap­ras­ti žmo­nės sa­kė, kad iš rin­ki­mų la­bai daug ne­si­ti­ki. „Mums rei­kia tik ge­res­nės trans­por­to sis­te­mos, taip pat val­džia ga­lė­tų su­teik­ti vil­tį jau­ni­ mui“, – kal­bė­jo dvie­jų vai­kų tė­vas U Myo Khi­ne’as. Opo­zi­ci­jos at­sto­vai sa­kė, kad tik­ro­sios per­mai­nos ateis 2015 m., kai vyks rin­ki­mai į pre­zi­den­tus. „Ar­mi­ja pa­si­kei­tė, ji da­bar kur kas at­lai­des­nė. Ma­ny­tu­me, kad yra daug ga­li­my­bių Aung San Suu Kyi tap­ti ša­lies pre­zi­den­te“, – sa­kė Na­cio­na­li­nės ly­gos at­sto­ vas Myo Wi­nas. Iš vi­so rin­ki­muo­se da­ly­va­vo 17 opo­zi­ci­nių par­ti­jų. Ta­čiau ka­riuo­ me­nės do­mi­nuo­ja­ma Są­jun­gos so­li­da­ru­mo ir vys­ty­mo­si par­ti­ja par­la­men­te iš­lai­kys dau­gu­mą. Pa­pil­do­muo­se rin­ki­muo­se var­ žo­ma­si dėl 45 vie­tų, nors že­mu­ ti­nius par­la­men­to rū­mus su­da­ro 440 de­pu­ta­tų. BBC, BNS inf.

„„Šuo­lis: dar vi­sai ne­se­niai Mian­ma­ro opo­zi­ci­jos ly­de­rė Aung San Suu

Kyi bu­vo ka­li­nė sa­vo na­muo­se. 

„Reu­ters“ nuo­tr.


12

pirmadienis, balandžio 2, 2012

menas ir pramogos

Trem­ties do­ku­me

D.Grin­k e­v i­č iū­t ei šiemt bū­tų su­ka­kę 85-eri.

„„Ju­b i­l ie­j us: 

Pa­sau­lis, ne­no­riai prii­man­tis ko­mu­nis­ti­ nio te­ro­ro vaiz­di­nius, pra­bus­tų per­skai­ tęs į ang­lų kal­bą iš­vers­tą trem­ti­nės Da­ lios Grin­ke­vi­čiū­tės at­si­mi­ni­mų kny­gą apie sta­li­niz­mo nu­si­kal­ti­mus gar­sia­ja­me mir­ties fab­ri­ke ana­pus Šiau­rės po­lia­ri­nio ra­to.

Nuot­rau­ka iš kny­gos „Lie­tu­viai Ark­ty­je“

Vir­gi­ni­ja Sku­čai­tė

v.skucaite@kaunodiena.lt

Su­ma­ži­no spra­gą

Vie­na iš svar­bių sta­li­niz­mo nu­si­ kal­ti­mų ne­ži­no­mu­mo pa­sau­ly­je prie­žas­čių yra ta, kad to­kioms vals­ ty­bėms kaip Lie­tu­va iki šiol ma­žai rū­pė­jo trem­ti­nių pri­si­mi­ni­mų lei­ dy­ba ir jų pla­ti­ni­mas pa­sau­ly­je. Šią spra­gą pa­ga­liau šiek tiek su­ma­ži­no

JAV gy­ve­nan­ti Ru­ta Se­pe­tys. Jos kny­gos „Tarp pil­kų de­be­ sų“ sėk­mės pa­sau­ly­je prie­žas­tis – anaip­tol ne ro­ma­no ko­ky­bė, o te­mos nau­ju­mas, šiuo­lai­ki­nė lei­di­ nio va­dy­ba, prieš ku­rios re­zul­ta­tus (kny­ga iš­vers­ta į 29 pa­sau­lio kal­ bas) neat­si­lai­kė net Lie­tu­vos kraš­ to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja ir Lie­tu­vos lei­dė­jų aso­cia­ci­ja, pa­trio­ti­nių ir pi­ lie­ti­nių kny­gų kon­kur­se pa­skir­da­ mos suau­gu­sių­jų ka­te­go­ri­jo­je pre­ mi­ją Ame­ri­kos paaug­liams skir­tai R.Se­pe­tys kny­gai. „Tarp pil­kų de­be­sų“ pri­pa­ži­ ni­mas Lie­tu­vo­je dar kar­tą pa­ro­ dė, kad ne­skai­to­me ir ne­su­ge­ba­me ver­tin­ti pa­čių Lie­tu­vos trem­ti­nių do­ku­men­ti­nių kny­gų, ku­rios iš tie­ sų su­krės­tų pa­sau­lį. Ap­do­va­no­ja­ma au­to­rė Lie­tu­vo­je iš­gir­do, kad to­kio kū­ri­nio kaip „Tarp pil­kų de­be­sų“, ku­ris pa­sau­liui pra­ neš­tų apie tra­giš­ką mū­sų tau­tos li­ ki­mą, lauk­ta du de­šimt­me­čius. Tar­ si Lie­tu­vo­je ne­bu­vo lei­džia­mi nei Da­lios Grin­ke­vi­čiū­tės, nei Ri­čar­do Vai­ce­kaus­ko įtai­gūs, pa­rem­ti do­ku­ men­ti­ka, pri­si­mi­ni­mai. Tie­sa, Ita­li­jo­je gy­ve­nan­ti Ie­va Mus­tei­ky­tė 2009 m. sa­vo ini­cia­ ty­va iš­ver­tė D.Grin­ke­vi­čiū­tės pri­ si­mi­ni­mus ir pa­ti su­ra­do lei­dė­jus „Pa­gi­ne“ lei­dyk­lo­je. O ki­to­se ša­ ly­se?

Pre­mi­ją ati­da­vė lap­te­vie­čiams

Už­pil­dy­ti už­sie­nio kal­bo­mis iš­leis­ tos lie­tu­vių trem­ti­nių do­ku­men­ti­ kos spra­gą pa­gel­bės pa­ti R.Se­pe­tys: Lie­tu­vo­je gau­tą Pat­rio­tų pre­mi­ją ji ati­da­vė bro­li­jai „Lap­te­vie­čiai“ – tiems, ku­rie bu­vo ir jos kny­gos he­ ro­jų pro­to­ti­pai. Ati­da­vė tau­tie­tė ir 2007 m. gau­ tą pa­ska­ti­na­mą­ją pre­mi­ją už kny­gą apie lie­tu­vių li­ki­mus Si­bi­re. Pas­ta­ rą­ją do­va­ną lap­te­vie­čiai pa­nau­do­jo kny­gos „Lie­tu­viai Ark­ty­je“, skir­tos Lie­tu­vos ir už­sie­nio lie­tu­vių mo­ki­ niams, da­liai lei­dy­bos iš­lai­dų pa­ deng­ti. „Mes da­bar­ti­nę R.Se­pe­tys do­va­ ną skir­si­me itin ver­tin­gos is­to­ri­ne pra­sme D.Grin­ke­vi­čiū­tės pri­si­mi­ ni­mų kny­gos pa­kar­to­ti­niam lei­di­ mui ang­lų kal­ba. Kaip ir anks­čiau, su mu­mis bend­ra­dar­biaus Lie­tu­vos ra­šy­to­jų są­jun­gos lei­dyk­la“, – pa­ ra­ma pa­si­džiau­gė bro­li­jos „Lap­te­ vie­čiai“ pir­mi­nin­kas Jo­nas Mar­ kaus­kas. Lap­te­v ie­č iai pri­pa­ž i­n o var­ giai su­ge­bė­sią pa­reng­ti to­kį pui­ kų kny­gos va­dy­bos pro­jek­tą, ko­kį su­ge­bė­jo R.Se­pe­tys. „To­dėl mums rei­ka­lin­ga sva­ri vals­ty­bės įstai­gų pa­gal­ba pla­ti­nant ir lei­džiant įvai­ rio­mis kal­bo­mis šią kny­gą pa­sau­ly­ je“, – sa­kė J.Mar­kaus­kas. Šie me­tai pa­žy­mė­ti gar­sio­sios trem­ti­nės gy­dy­to­jos D.Grin­ke­vi­čiū­ tės su­kak­ti­mis: 85-osio­mis gi­mi­mo ir 25-osio­mis mir­ties me­ti­nė­mis. Tad jos li­ki­mo bro­lių lap­te­vie­čių su­ma­ny­mas ta pro­ga pa­kar­to­ti­nai iš­leis­ti pri­si­mi­ni­mus ang­lų kal­ba ir pa­skleis­ti juos pa­sau­ly­je – kar­tu rim­tas, do­ku­men­ti­ka pa­rem­tas Lie­ tu­vos is­to­ri­nės at­min­ties žings­nis į pa­sau­lį, ku­ris daug ži­no, pa­vyz­ džiui, apie na­cių vyk­dy­tą žy­dų tau­ tos ge­no­ci­dą ir be­veik nie­ko – apie sta­li­niz­mo nu­si­kal­ti­mus Lie­tu­vos žmo­nių at­žvil­giu. Ti­ki­si vals­ty­bės pa­ra­mos

Prieš de­šimt me­tų Lie­tu­vos ra­šy­ to­jų są­jun­gos lei­dyk­lo­je ang­lų kal­ba 600 egz. ti­ra­žu iš­leis­ti D.Grin­ke­vi­ čiū­tės at­si­mi­ni­mai (ver­tė Izol­da Be­ niu­šie­nė, re­da­ga­vo bri­tas Jo­sep­has Eve­rat­tas, pla­tin­ti už­sie­ny­je pa­dė­ jo pro­fe­so­rius Vy­tau­tas Lands­ber­ gis, pa­ts pa­ra­šęs ir kny­gos įžan­gą) – tai 163 p. kny­ga, iliust­ruo­ta nuo­ trau­ko­mis ir su pri­si­mi­ni­mų au­to­ re už speig­ra­čio ken­tė­ju­sio Gin­tau­ to Mar­ty­nai­čio pie­ši­niais, trem­ties vie­tų že­mė­la­piais. No­rin­tie­ji da­bar iš­leis­ti šią itin ver­tin­gą is­to­ri­nės tie­sos pra­sme kny­gą lau­žo gal­vas, kaip ją pri­sta­ ty­ti ir pa­skleis­ti už­sie­nio ša­ly­se. „Kai prieš 20 me­tų pra­šė­me lei­ di­mo Lie­tu­vos liau­dies bui­ties mu­ zie­ju­je pa­sta­ty­ti prie led­jū­rio gy­ve­ nu­sių trem­ti­nių jur­tą – že­mi­nu­kę, siek­da­mi įam­žin­ti tau­tos ne­tek­čių at­mi­ni­mą, nie­kas ne­no­rė­jo apie tai gir­dė­ti. „Kam tai įdo­mu?“ – mū­ sų klau­sė. O da­bar? Bū­tent šis mū­ sų ran­kų sta­ti­nys mu­zie­ju­je ta­po di­ džiau­siu už­sie­nie­čių trau­kos cent­ru, ku­ria­me kiek­vie­ną lan­ky­to­ją su­tin­ ka pa­ti prie led­jū­rio bu­vu­si trem­ti­nė Ire­na Špa­kaus­kie­nė. Gal to­kia sėk­ mė ly­dė­tų ir mū­sų kny­gą, taip sun­ kiai be­si­ski­nan­čią ke­lią į pla­tų­jį pa­ sau­lį?“ – svars­tė J.Mar­kaus­kas. Lie­tu­vos ra­šy­to­jų są­jun­gos lei­ dyk­los vy­riau­sia­sis re­dak­to­rius Va­len­ti­nas Sven­tic­kas pa­ti­ki­no ke­


13

pirmadienis, balandžio 2, 2012

menas ir pramogos

en­ti­ka bel­sis į pa­sau­lio var­tus Per­nai lap­te­vie­ čių lė­šo­ mis ne­di­ de­liu ti­ra­ žu iš­leis­ta kny­ga ru­ sų kal­ba „Lie­tu­viai Ark­ty­je“ tik­rai bū­ tų pa­klau­ si Ru­si­jos lie­tu­vių bend­ri­jo­se. „„Ka­pi­nės: žie­mą la­vo­nus krau­da­vo į krū­vą, nes trem­ti­niai ne­tu­rė­jo jė­gų juos lai­

do­ti – sa­los sar­gy­bi­nių pa­va­sa­rį at­va­ry­ti ka­li­niai iš­kirs­da­vo di­de­lę eke­tę ir su­ vers­da­vo į ją mi­ru­siuo­sius.

ti­ni­mus teik­ti pa­raiš­ką Kul­tū­ros rė­ mi­mo fon­dui dėl pa­gal­bos pa­kar­to­ ti­niam mi­nė­tos kny­gos lei­di­mui. „Tuo­met ga­lė­tu­me pla­nuo­ti ge­ res­nį po­pie­rių, pa­trauk­les­nį api­ pa­vi­da­li­ni­mą, ta­čiau kny­gos po­ pu­lia­ru­mą le­mia ne tai, o lei­dyk­los ži­no­mu­mas už­sie­ny­je. Iki šiol mums ne­pa­vy­ko pa­siek­ti, kad ku­ri nors iš to­kių lei­dyk­lų su­tik­tų mums pa­dė­ti“, – pri­pa­ži­no V.Sven­tic­kas. J.Mar­kaus­ko nuo­mo­ne, mi­nė­ ta D.Grin­ke­vi­čiū­tės kny­ga ang­lų kal­ba tu­rė­tų bū­ti pa­siū­ly­ta kiek­ vie­nam už­sie­nie­čiui už sa­vi­kai­ną vi­suo­se Lie­tu­vos tu­riz­mo in­for­ma­ ci­jos cent­ruo­se. Tų kny­gų ga­lė­tų gau­ti Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos sve­čiai, jų tu­rė­tų bū­ti Lie­tu­vos am­ ba­sa­do­se, Eu­ro­pos Par­la­men­te. Per­nai lap­te­vie­čių lė­šo­mis ne­ di­de­liu ti­ra­žu iš­leis­ta kny­ga ru­ sų kal­ba „Lie­tu­viai Ark­ty­je“ tik­ rai bū­tų pa­klau­si Ru­si­jos lie­tu­vių bend­ri­jo­se, am­ba­sa­do­je Mask­vo­je, Sankt Pe­ter­bur­go ir Ka­li­ning­ra­do bei Klai­pė­dos kon­su­la­tuo­se. URM ža­da pa­dė­ti

Pa­sak Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos In­for­ma­ci­jos ir vie­ šų­jų ry­šių de­par­ta­men­to Pro­jek­tų val­dy­mo sky­riaus ve­dė­jos Jur­gi­tos Ger­ma­na­vi­čie­nės, iš tie­sų rei­kės daug pa­stan­gų ieš­kant už­sie­ny­je tin­ka­mos to­kiai kny­gai lei­dyk­los. Jos tei­gi­mu, mi­nis­te­ri­ja pa­si­ren­gu­ si in­for­muo­ti Lie­tu­vos am­ba­sa­das JAV ir Lon­do­ne apie tai, kad ieš­ko­ ma ga­li­my­bių šia kny­ga su­do­min­ti mi­nė­tų ša­lių lei­dyk­las. Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos spe­cia­lis­tų tei­gi­mu, Lie­tu­vos ra­šy­ to­jų są­jun­gos lei­dyk­la D.Grin­ke­vi­ čiū­tės kny­gos lei­dy­bos už­sie­nio lei­ dyk­lo­se klau­si­mais tu­rė­tų kreip­tis į Tarp­tau­ti­nių kul­tū­ros pro­gra­mų cent­rą – bū­tent šio cent­ro Kul­tū­ ros sklai­dos sky­rius rū­pi­na­si lie­tu­ vių li­te­ra­tū­ros sklai­da už­sie­ny­je. „Ma­no­me, kad ang­liš­kai iš­leis­tą D.Grin­ke­vi­čiū­tės at­si­mi­ni­mų kny­ gą (ne­svar­bu, ku­rio­je ša­ly­je tai bū­tų pa­da­ry­ta) Lie­tu­vos at­sto­vy­bių va­ do­vai tik­rai ga­lės pa­dė­ti pri­sta­ty­ti už­sie­ny­je. Kny­gos te­ma reikš­min­ ga ir svar­bi, ir in­for­muo­ti už­sie­nio vi­suo­me­nę apie tą lai­ko­tar­pį, Lie­ tu­vos žmo­nių li­ki­mus yra bū­ti­na“, – tei­gė J.Ger­ma­na­vi­čie­nė.

„„Fak­tas: vie­nas iš šil­ti­ne sir­gu­sių­jų par­si­ne­šė į la­vo­nų krū­vą pa­gul­dy­tą sa­vo jau­

nė­lį bro­lį – šis at­si­ga­vo ir po dau­ge­lio me­tų abu bro­liai gy­vi grį­žo į Lie­tu­vą.

Gin­tau­to Mar­ty­nai­čio pie­ši­niai

kryžiažodis Šią savaitę laimėkite Leande­ rio Kahney knygą „Steve Jobs. Žmogus, sukūręs APPLE – XXI a. technologijų kompaniją Nr. 1“. Garsiausias XXI amžiaus technologijų įmonės vadovas yra pamišęs dėl kontrolės. Jis dzenbudistas ir antimaterialistas. Steve’as Jobsas garsėja kontroversiškais pareiškimais, atleidžia darbuotojus tiesiog lifte ir savinasi kitų žmonių pasiekimus. Egomaniakas, kuris vadovavimo stiliumi primena sociopatą, žmogus, kuriame dominuoja žemiausieji instinktai – siekis kontroliuoti, išnaudoti, viešpatauti. Kokia gi tikroji istorija? Kas šis žmogus – genijus ar tironas?

Kryžiažo­ dį parengė „Oho“ redakcija.

Teisingus atsakymus galima pateikti iki penktadienio 18 val. 1. Frazę siųskite SMS žinute numeriu 1337. Siųsdami žinutę rašykite: DIENA (tarpas) KD (tarpas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. Pvz.: DIENA KD KAUNAS (žinutės kaina – 1 Lt). 2. Arba, iškirpę kryžiažodį su teisingu atsakymu, atneškite į „Kauno dienos“ redakciją, Kęstučio g. 86, Kaunas. Šios savaitės nugalėtoją paskelbsime antradienį, balandžio 10 d.


14 2

pirmaDIENIS, balandžio 2, 2012

klasifikuoti skelbimai Skelbimų ir prenumeratos skyrius! Nuo ankstyvo ryto. Vytauto pr. 23, priešais Autobusų stotį, I–V 7–17 val. (pietų pertrauka 13–14 val.) , VI 8–11 val. Tel. 8 655 45 114.

Klasifikuoti

Darbo skelbimai����������������������������������� 14 Paslaugos� ������������������������������������������� 14, 15 Parduoda�������������������������������������������� 15, 16 Perka� ������������������������������������������������������������� 16 Įvairūs���������������������������������������������������� 16, 17 Pramogos, šventės, laisvalaikis�������������������������������������������������17 Karščiausi kelionių pasiūlymai��������������������������17 Kviečia����������������������������������������������������������17 Atsiliepkite!� ����������������������������������������������17 Pamesta�������������������������������������������������������17

skelbimai skelbimai@kaunodiena.lt 302 202, 302 231 (redakcijoje) Telekomunikacinių paslaugų pardavimo projektui reikalingi jauni ryžtingi pardavimo vadybininkai (-ės) ir jų asistentai (-ės). Patirtis nebūtina. Tel. 8 685 43 970.

DARBo skelbimai UAB „Hertel Services“ Šiuo metu ieškome

PASTOLIŲ MONTUOTOJAI

WEB DIZAINERIO(-ĖS) Darbo vieta Darbo pobūdis:

Reikalavimai:

Įmonė siūlo:

931806

darbui užsienyje reikalingi

Būtini reikalavimai: darbo patirtis; anglų kalba. Įmonė siūlo: geras darbo sąlygas; tobulėjimo galimybes; gerą atlyginimą.

Kaunas N kurti naujienų portalų projektus, mobiliąsias programėles, vartotojo sąsajas, rinkodaros ir reklamos projektų WEB stilistiką; N ruošti ir tikslinti dizaino specifikacijas bei reikalavimus, rengti dizaino brėžinius ir aukštos raiškos dizainą, reklamjuostes pagal pateiktas technines specifikacijas. N aukštasis išsilavinimas; N stiprus interneto dizaino portfolio (prašome pridėti nuorodas prie CV); N puikūs darbo įgūdžiai ADOBE Photoshop ir (ar) ADOBE Fireworks programomis; N įgūdžiai ruošti vizualiai patrauklias, interaktyvias ir vartotojui aiškias sąsajas; N patirtis sekant bei tikslinant stiliaus reikalavimus ir technines specifikacijas. N įdomų ir atsakingą darbą; N galimybę realizuoti idėjas ir su komanda siekti aukštų rezultatų; N konkurencingą atlygį, susijusį su darbo rezultatais, motyvacines priemones; N visas socialines garantijas.

933282

Ieško darbo Medicinos slaugytoja slaugo namuose ligonius. Atlieka visas med. paslaugas. Gali būti ir labai sunkūs ligoniai. Tel. 8 600 06 897. 932906

Tel.: 8 687 73397, (8 46) 489 528. El. paštas info@hertel.lt

PARDAVĖJA-KONSULTANTĖ dirbti baldų salone Kaune

Reikalavimai: ĩ aukštasis arba aukštesnysis išsilavinimas ĩ patirtis pardavimo srityje ĩ atsakingumas, sąžiningumas, tvarkingumas, kruopštumas ĩ puikūs komunikavimo, bendravimo su žmonėmis įgūdžiai ĩ gebėjimas dirbti komandoje ĩ apskaitos pagrindai CV siųsti prekyba@comfortline.lt

Reikalingas automobilių dujų įrangos montuotojas. Tel. 8 600 20 968.

935136

Reikalingi automobilių plovėjai (-os) plovykloje Šilainiuose. Atlyginimas nuo 1400 Lt. Darbo patirtis būtų privalumas. Tel. 8 652 67 042. Reikalingi buitinių oro kondicionierių montuotojai, turintys darbo patirties. Tel. 8 672 78 441, Kaunas. 931562

Reikalingi krovėjai, turintys vairuotojo pažymėjimą, dirbti automobilių laužyne. Tel. 8 671 02 256. 933464

Reikalingi maršrutinio taksi vairuotojai dirbti Kauno mieste. Tel. 8 699 73 083, 8 656 93 987. 932988

932353

Darbai sandėliuose, fabrikuose, viešbučiuose; žemės ūkis; slauga Anglijoje, Vokietijoje, Čekijoje, Kipre, Olandijoje. Tel. 8 675 86 523, www.ppv.lt. 934717

Dirbti maisto prekių parduotuvėje Lapėse, Kauno r., reikalinga (-as) pardavėja (-as), turinti (-is) darbo patirties. Tel. 8 615 73 174. 932614

Dirbti privačiame prekybos versle reikalingi žmonės, mokantys lietuvių ir rusų kalbas. Tel. 8 601 75 025.

Kavinei Kaune reikalingi: kepsnių kepėjai, virtuvės darbuotojai (-os), turintys darbo patirties. Darbo dienomis apgyvendiname. Tel. 8 686 07 408.

Reikalingi pareigingi tarptautinių gabenimų vairuotojai (E kategorija) dirbti Vakarų Europoje ir maršrutu Vakarai–Rytai. Kaunas, tel. 8 698 39 309.

929475

922743

Naujai atidaromame greito maisto prekybos taške reikalingi sušių ir kinų maisto gaminimo specialistai. Kreiptis tel. 8 676 955 35; e. paštas geras.darb@gmail.com.

Reikalingi stogdengiai šlaitiniams stogams dengti. Tel. (8 37) 375 331, CV siųsti info@agentus.lt.

932461

Nuolat dirbti Kaune reikalingas (-a) santechnikos darbų sąmatininkas (-ė), darbas programa „Astera“. Siūlome patrauklų atlyginimą. CV siųsti e. paštu dijana191@gmail.com. 931572

Priimsime į darbą tarptautinių gabenimų vairuotoją, turintį CE kat. Patirtis – privalumas. Maršrutai: Baltijos šalys–Čekija, R. Vokietija, Olandija. Tel. 8 640 14 572.

929680

934261

Gelžbetonio gamybos įmonei reikalingi formuotojai, suvirintojas, suvirintojas-šaltkalvis, armatūrininkai. Tel. 8 656 42 450.

Privačiai maisto prekių parduotuvei reikalingos (-i) pardavėjos (-ai). Tel. 8 673 12 489.

933679

Reikalingi tarptautinių pervežimų vairuotojai dirbti maršrutu Lietuva–Europa; Europa–Rusija. Būtina darbo patirtis. Tel. (8 37) 362 094, 8 685 77 899. 935434

Reikalingi tvarkingai dirbantys santechnikai ir vėdinimo sistemų montuotojai, turintys darbo patirties. Tel. 8 672 78 441, Kaunas. 931553

Siūlome darbą vairuotojui, turinčiam B, C kat. ir patirties važinėjant po ES. Darbas krovininiu mikroautobusu. Atlyginimas pagal susitarimą. Tel. 8 609 55 285. 932796

„Biofirst“ klinikoje konsultuoja vaikų ir suaugusiųjų ORTOPEDAI-TRAUMATOLOGAI. Medicinos mokslų daktaras, ortopedas-traumatologas Viktoras Gerulis atlieka vaikų profilaktinius patikrinimus, diagnozuoja ir gydo įgimtus ir įgytus vaikų ortopedinius susirgimus, potraumines būkles, klubų, galūnių, pėdų, stuburo deformacijas, naujagimių klubų patologijas ir kt. ortopedines ligas. Studentų g. 37, tel. (8 37) 750 866; www.bioklinika.lt. 933704

AKCIJA! Implantas – 1400 Lt. Nemokamas protezavimas ligonių kasų pacientams ir vaikams iki 18 m. Astos Dambrauskienės odontologijos klinika, Laisvės al. 10, Kaunas, tel. (8 37) 206 039, 8 698 07 476. 913644

Alkoholizmo, narkomanijos gydymas. Išblaivinimas, pagirių ir abstinencijos gydymas. Kvalifikuota anonimiška pagalba. „Gintarinė klinika“, Baltų pr. 137F, tel. (8 37) 366 574, 8 634 47 298. 933016

Gyd. D.Bielskienė, J.Urbštienė konsultuoja ir gydo vaikus, suaugusiuosius, sergančius odos, alerginėmis, nagų ir plaukų ligomis. Šalina karpas, papilomas. Apgamai tiriami dermatoskopu. Konsultuoja dėl lytiškai plintančių ligų. Gedimino klinika, Gedimino g. 34. Tel. 207 396. 932128

934605

Masažas. Nugaros: 30 min. – 25 Lt, 6 kartų kursas – 135 Lt, 10 kartų kursas – 225 Lt. Tel. 8 678 81 816. 933200

Nebrangiai protezuoju dantis. Tel. 777 945, 8 608 15 882. 935129

935069

933632

929402

932153

935475

Atlieku nebrangų mikrobangų krosnelių, skalbyklių, dulkių siurblių, šaldytuvų, el. viryklių remontą. Garantija iki 2 m. Atvykstu nemokamai. Tel. 8 680 85 778. 929159

Šaldytuvų remontas, remontuojame užsakovo namuose, atvykimas į namus nemokamas, darbams suteikiame garantiją iki 12 mėn. Tel. 8 625 75 891, e. paštas algisguce@gmail.com. 932764

932028

935192

Taisome įvairių tipų televizorius klientų namuose. Iškvietimas nemokamas. Garantija. Tel. 719 765, 8 652 39 176. 930865

Taisome įvairių tipų televizorius klientų namuose. Iškvietimas nemokamas. Suteikiama garantija. Tel. 715 991, 8 671 55 064. 931143

Kompiuterininkų

Automobilininkams

934578

931241

Reikalinga kambarinė Palangos mieste, vasaros sezonui. Tel. 8 688 31 592.

934913

ARDO, BOSCH, HANSA, SNAIGĖ, LIEBHERR, BEKO ir kt. šaldytuvų, skalbyklių nebrangus remontas. Atvykstu nemokamai. Garantija. Nuolaidos. Tel. 8 678 87 795, 345 500.

SKUBIAI IR NEMOKAMAI IŠVEŽA nenaudojamą buitinę techniką – šaldytuvus, skalbykles, virykles, kompiuterinę techniką ir kitus elektronikos prietaisus. Tel. 8 641 99 000, www.kaunakiemis.lt.

Lombardui reikalinga (-as) priėmėja (-as). Darbas Kaune. Tel. 8 615 55 545.

932118

934868

AEG, „Beko“ ir kt. skalbyklių, šaldytuvų, mikrobangų, viryklių remontas, prijungimas. Atvykstu. Garantija iki 24 mėn. Taikome nuolaidas! Tel. 8 684 82 194.

Gydytoja onkologė-chirurgė L.Šarakauskienė ištiria dermatoskopu ir šalina lazeriu apgamus ir kitus ikivėžinius odos darinius. Tel. 313 900.

Automobilių radiatorių, šildymo sistemų, žibintų, buferių remontas, dažymas ir keitimas. Automobilinio bokštelio ir mikroautobusų nuoma. Tel. 332 520, 8 699 55 568.

Reikalinga (-as) pardavėja (-as)-kepėja (-as) dirbti kebabų kioske automobilių turguje ir Ateities pl. Tel. 8 686 02 893, 8 604 46 799.

931620

„Ardo“, „Ariston“, „Bosch“, AEG ir kt. automatinių skalbyklių remontas. Dirbame ir savaitgaliais. Garantija iki 2 m. Tel. 740 086, 8 609 07 201.

923740

Statybinei įmonei reikalingas atestuotas darbų vadovas bendrastatybiniams darbams. Tel. (8 37) 375 331, CV siųsti info@agentus.lt.

932843

„AEG“, „Ardo“, „Beko“, „Bosch“ ir kt. automatinių skalbyklių remontas. Dirbame ir savaitgaliais. Garantija iki 2 m. Tel. 8 602 56 100.

Skalbimo mašinų remontas, prijungimas, konsultacijos. Dirbu ir šeštadieniais. Tel. 423 798, 8 687 53 111, Rimantas Motuzas.

935181

933811

Įmonei reikalingas turizmo vadybininkas. Reikalavimai: būtinos rusų, anglų kalbos. Patirtis pageidautina. Kreiptis tel. 8 676 23 382, Večeslavas.

Buitinės technikos remonto

Gyd. V.Kašėta, N.Grušauskas gydo odos, alergines, grybelines, venerines ligas. Iškvietimas į namus. K.Petrausko g. 40, tel. (8 37) 220 288; www.odosligos.lt.

Reikalinga pagalbinė darbuotoja (-as) siuvimo įmonei Centre (1 pamaina, 8–17 val.). Privalumas – patirtis siuvimo įmonėje. Atlyginimas pagal susitarimą. Tel. 8 605 53 479.

Ieškome siuvimo technologės (-o) (viršutiniai rūbai). Patirtis nuo 2 m. Darbas Kauno centre, 1 pamaina, 8–17 val. Atlyginimas pagal susitarimą. Tel. 8 605 53 479.

932045

Paslaugos

Statybinė įmonė dirbti Kaune ieško TRAKTORININKO, turinčio darbo patirties ir traktoriaus bei savaeigės mašinos vairuotojo (traktorininko) pažymėjimą (TR1, TR2, SM kategorijos), taip pat krautuvo mašinisto pažymėjimą, dirbti teleskopiniu krautuvu „New Holland“. Susidomėjusius prašom kreiptis tel. (8 37) 352 456, 457 531 arba adresu Naglio g. 4A, 103 kab., Kaunas.

933587

928575

Plovimas – automobilių, variklių, dugno. Šildymo-aušinimo automobilio sistemos remontas, perdirbimas. V.Krėvės pr. 118B, 6 garažas. Tel. 8 604 16 842.

Medikų

Skelbimas galioja iki 2012 04 23. Motyvacinį laišką ir gyvenimo aprašymą (CV) lietuvių kalba su nuoroda „WEB dizaineris“ siųskite e. pašto adresu: m.rakauskiene@vilniausdiena.lt. Konfidencialumą garantuojame. Informuosime tik atrinktus kandidatus.

Baldus gaminančiai įmonei reikalingi dažytų ir nedažytų baldų šlifuotojai užbaigėjai. Tel. 8 686 58 532, e. paštas info@medienosera.lt.

Autoservisas „Pilotas’’ taiso kėbulus, važiuoklę, variklius. Galime pašalinti 90 proc. gedimų. Dubysos g. 4, Kaunas. Tel. 8 670 70 310.

Reikalinga

931366

Siūlo darbą

Valymo paslaugų įmonė mielai priims į darbą valytojas (-us) ir kiemsargius, turinčius 35–55 proc. darbingumą. Kreiptis tel. 8 618 00 837.

8 655 45 114 (Vytauto pr. 23)

Remontuoju lengvųjų automobilių ir VILKIKŲ RADIATORIUS, BUFERIUS ir kitas stiklo pluošto ir plastmasines detales. Garantija. Tel. 220 176 9-18 val., 8 699 25 402

Automobilių dujų įranga. Dažymas, lyginimas, plastmasių remontas. Kalniečių g. 151. Tel. 8 600 20 968.

935138

Automobilių kompiuterinė diagnostika. Taisome visus elektros gedimus, starterius, generatorius, automatines, mechanines dėžes, variklius, važiuoklę. Tel. 8 676 20 355. 933908

Akcija – antivirusinių diegimui. Kompiuterių programinis ir tech. remontas, tinklų diegimas, lituojame. Kaune atvykstame nemokamai. Tel. 8 611 40 917. 928953

Atlieku kompiuterių priežiūrą, Windows diegimą, virusų šalinimą, interneto tvarkymą, tvarkyklių instaliavimą. Atvykstu į namus nemokamai. Tel. 8 684 32 863. 931487

Kompiuterių remonto paslaugos. NEMOKAMAS atvykimas. www.pagalbakompiuteriams.lt. Tel. 8 655 88 600. 931589

Nukelta į 15 p.


15 3

pirmaDIENIS, balandžio 2, 2012

klasifikuoti skelbimai Betonuojame grindis, ruošiame pagrindus. Klojame visų tipų grindų dangą. Ilgametė patirtis. Garantija. Tel. 8 686 44 993, 8 687 24 321.

Paslaugos Kompiuterininkų Taisome kompiuterių programas ir tech. dalį, lituojame. Atnaujiname navigacijas. Atrišame: XBOX360, PSP, išmaniuosius telefonus iPhone gamykliškai. Atvykstame. Tel. 8 617 77 731. 927382

Visų kompiuterių ir televizorių taisymas Kaune, Savanorių pr. 192, tel. (8 37) 327 424; www.pc-help.lt. 933593

Statybos, remonto

924405

Dažau laiptines, butus, lauko fasadus. Plastikinių langų apdaila. Tel. 8 604 15 993, 8 676 74 584. 932269

Dengiame naujus ir renovuojame senus stogus. Skardinimo darbai. Karkasinių namų statymas. Gipskartonio montavimas. Dailylenčių kalimas. Tel. 8 689 47 224. 929291

Dengiame šlaitinius stogus, rekonstruojame, skardiname. Komplektuojame medžiagas. Gaminame kaminų įdėklus ir juos valome. Tel. 8 612 82 740. 933722

Dengiame stogus įvairia danga. Tel. 8 698 39 862. 919384

Drenažas, vandentiekis, kanalizacija. Mini ekskavatoriaus paslaugos. Tel. 8 676 14 056, 8 620 45 433. 926202

AKCIJA! ALUPLAST profilio 5 kamerų langai – su 30% nuolaida ir vidine apdaila. Šarvuotos durys. Balkonų stikl. Roletai. Pramonės pr. 16 („Urmo“ bazė, 2 vagonėlis). Tel. 451 712, 8 647 00 002, e. paštas gediminas@arventa.lt. 930405

AKCIJA! Plastikiniai ir mediniai langai, šarvuotos ir vidaus durys, balkonų stiklinimas. Tel. 705 900, 8 656 39 353, Sukilėlių pr. 3. www.roplastitus.lt. 933068

AKCIJA! Šarvuotos durys – per tris dienas. Taip pat metalinės durys sandėliams ir garažams. Dirbame be poilsio dienų. Tel. 8 634 81 144. 933987

Atestuota įmonė atlieka stogų dengimo, keitimo, skardinimo darbus. Tel. 8 675 28 844, 362 768. 932103

Atliekame aplinkos tvarkymo darbus: trinkelių klojimas, tvorų statymas, apželdinimas. Įrengiame lietaus kanalizaciją, drenažą. Tel. 8 620 26 805. 932650

Atliekame gręžimo, krovimo, lyginimo darbus. „Bobcat“ nuoma. Klojame drenažą, kanalizaciją, vandentiekį. Dirbame ir savaitgaliais. Tel. 8 681 43 068. www.kasita.lt. 927556

Atliekame grindų, parketo šlifavimą. Klijuoju plyteles, dažau, tapetuoju. Kalu dailylentes, laminatą. Santechnikos darbai. Tel. 795 508, 8 600 62 210. 932395

Atliekame įvairius santechnikos darbus: kanalizacija, vandentiekis, šildymas. Keičiu WC, vonias, maišytuvus. Smulkus remontas. Tel. 795 508, 8 600 62 210. 904800

Atliekame kokybiškai tik gipskartonio montavimo darbus (sunkias ir lengvas konstrukcijas). Tel. 8 620 80 461, 8 671 13 410. 928737

Atliekame mūrijimo darbus iš įvairių blokelių ir klinkerio plytų, turime visą įrangą. Dirbame su verslo liudijimais. Žalingų įpročių neturime. Tel. 8 699 34 653. 933530

Atliekame visus grunto kasimo, stumdymo, išvežimo ir lyginimo darbus. Vežame žvyrą, smėlį, žvyrą betonavimui, juodžemį, skaldą. Tel. 8 614 05 241. 931902

Atliekame visus vidaus ir išorės darbus, tvarkome butus, namus, sodybas ir biurus. Tel. 8 607 22 667. 933309

Atlieku plastikinių langų angokraščių apdailą. Apdailos darbai: dažymas, plytelių klijavimas, laminatas, gipskartonis, lentelių kalimas. Tel. 8 675 81 454. 932018

Atvežame žvyro, smėlio, skaldos, atsijų, juodžemio, betono gaminių. Tel. 373 894, 8 616 56 993. 934928

Automobilinio bokštelio nuoma (15 m aukščio). Pjauname, genime medžius. Šlaitinių stogų dengimas, skardinimas. Tel. 8 687 19 660 (Rolandas), 8 602 92 845. 921596

Be dulkių kokybiškai šlifuojame, lakuojame, restauruojame parketą, medines grindis, laiptus. Tel. 8 677 36 264. www.slifavimas.info. 933412

Drenažo, vandentiekio, buitinių nuotekų, lietaus kanalizacijos, siurblinių įrengimas, melioracijos darbai. Aplinkos tvarkymas, trinkelių klojimas, tvorų ir vejos įrengimas. www.henkesta.lt. Tel. 8 685 33 173. 931090

Ekskavatorių ir buldozerių nuoma. Kasame, valome tvenkinius, buldozeriais lyginame žemes. Kiti žemės darbai. Tel. 8 640 26 562, 8 611 26 363. 926395

Elektros darbai. Apsaugos, videosistemos. Taupaus apšvietimo sprendimai. Nedidelės kainos, kokybė, garantijos. Tel. 8 687 98 087. 932248

GRINDŲ BETONAVIMAS Kaune ir Kauno r. Konsultuojame, suteikiame garantiją, organizuojame medžiagų tiekimą. Tel. 8 678 79 899. 931680

Nestandartiniai skardos lankstiniai, stogo elementai, vėdinimo sistemos. Gamyba ir montavimas. Stogų dengimas. Medžiagos – savo ar užsakovo. Tel. 8 656 21 020. 931107

Nuomojame BOBCAT mini krautuvus, ekskavatorius. Kasame, lyginame, griauname, gręžiame pamatams skyles, iškrauname, pakrauname krovinius. Tel. 8 656 41 801. 930239

Nuosavų namų durys: saugios, ypatingai šiltos. Garantija 5 m. Dirbame be poilsio dienų. Tel. 8 634 81 144. 933273

Pakabinamosios lubos – mineralinės, aliuminės, plieninės, atviros. Lubų montavimas. www.lubos.lt. Tel. 8 611 33 973, 8 686 40 200.

Gaminame nestandartinius kietuosius baldus: virtuvės, prieškambario, komodas, stalus, lentynas, spintas... Atvežame, surenkame nemokamai. Tel. 8 601 26 068. 932509

Greitai, kokybiškai remontuojame minkštuosius baldus. Keičiame dizainą. Platus gobeleno pasirinkimas. Be poilsio dienų. Transportas nemokamas. Tel. 440 774. 933277

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Pabrangimas nuo 15 proc./mėn. Tel. 314 531, skambinti d. d. 9–17 val., „Aujama-credit“. 928117

Taisome minkštuosius baldus, aptraukiame nauju gobelenu, remontuojame lankstus. Smulkus kietųjų baldų remontas ir surinkimas. Tel. 8 671 20 013, 440 922. 934563

922609

Pastatų šiltinimas putų polistirenu, akmens vata. Dedame struktūrinį tinką. Daugiabučių laiptinių remontas. Tinkavimo darbai. www.apsiltiname.lt. Tel. 8 602 56 512, 8 614 45 953. 932227

PLASTIKINIAI LANGAI ir BALKONŲ STIKLINIMAS – pigiausiai Kaune. Vokiška kokybė, garantija 10 metų. Tel. 223 200, 8 608 70 099. www.langvila.lt. 931772

Plastikiniai langai, šarvuotos durys, balkonų stiklinimas, apdaila. Langų reguliavimas, taisymas. Buto remonto darbai. Savanorių pr. 287–316, tel. 8 606 28 921. 934026

Plytelių klojimas, gipso montavimas, sienų ir grindų lyginimas, kiti smulkūs remonto darbai. Tel. 8 680 88 902. 929105

Privatus santechnikas-suvirintojas atlieka visus santechnikos ir suvirinimo darbus. Suteikiu garantiją, taikau nuolaidas. Tel. 205 251, 8 674 97 821.

Šventėms

2012 m. gegužės 7 d. 11.45 val. antstolio Regimanto Budreikos kontoroje (Gedimino g. 22–3, Kaunas) vyks pirmosios varžytynės Mindaugui Matiukui priklausančio 0,1200 ha ploto žemės sklypo (un. Nr. 5250-0011-0281) su pastatu-gyvenamuoju namu 1A1p (bendras pl. 162 kv. m, 2008 m. statybos). Pradinė parduodamo turto kaina 358 400 Lt. Norintieji dalyvauti varžytynėse privalo įmokėti į antstolio depozitinę sąskaitą Nr. LT53 7044 0600 0302 2440 AB SEB bankas 10 proc. pradinės parduodamo turto kainos varžytynių dalyvio mokestį, t.y. 35840 Lt. Visi suinteresuoti asmenys, turintys teises į parduodamą turtą, iki varžytynių pradžios turi pateikti antstoliui savo teises patvirtinančius dokumentus. Dėl parduodamo turto apžiūros kreiptis į antstolio padėjėją Vitalijų Veriką, tel. 8 683 59 513. Antstolis informaciją teikia tel. 422 053. 935390

Ruošiame įvairius pobūvius, gedulingus pietus, metines. Yra 2 pobūvių salės (talpina nuo 30 iki 100 žmonių). Jauki aplinka, židinys, malonus aptarnavimas, kokybiškas maistas, nedidelės kainos. Savanorių pr. 266, Kaunas, „Žėručio“ banketinė salė. Tel. 315 713, 8 676 20 832. 931830

4 kambarių tvarkingą butą Fredoje, prie Botanikos sodo (5/4 a., plytinis, b. pl. 76 kv. m, šarvuotos durys, plastikiniai langai, parketas). Tel. 8 614 55 269. 930234

DnB būstas teikia paslaugas norintiesiems parduoti ar išnuomoti savo nekilnojamąjį turtą. Tel. 8 676 22 040, e. paštas darius. daugela@dnbbustas.lt.

928754

Kitos „ABDONO“ kilimų ir žaliuzių valykla valo kilimus (kliento patalpose arba išsivežame), minkštuosius baldus, čiužinius, „Bauer“ ir kt. patalynę sausu ir šlapiu giluminiu būdu amerikietiška įranga. Langų valymas, grindų dangos atnaujinimas, patalpų tvarkymas po remonto ir visos kitos švaros paslaugos. UAB ,,ABDONAS“ (bet kada), tel. 77 09 44, 8 688 18 946. Žemaičių g. 31, www.abdonas.lt. 931403

934874

Parduodu sklypą Kaune, Aleksote (6,15 a, asfaltuotas kelias, komunikacijos, netoli vandens telkinys). 90 000 Lt. Tel. 8 611 58 337. 935097

Pigiai tvarkau dokumentus namams ir kt. objektams įteisinti, keičiu paskirtį. Rengiu detaliuosius planus. Tel. 8 676 92 771. olegasmas@mail.ru. 922380

Skubiai parduodamas 2 kambarių 38 kv. m butas, su 20 kv. m sandėliu (garažu), 2 a. mūriniame name Žaliakalnyje. Autonominis šildymas. Tel. 8 698 50 555, 8 698 33 743.

Kalvystės darbai: vartai, tvoros, laiptai, turėklai, šviestuvai, baldai. Telšių kalviai. Tel. 8 612 42 624, e. paštas kalvisz@yahoo.com.

Santechnikas atlieka visus santechnikos darbus. Padeda nupirkti, atvežti medžiagas (su nuolaidomis). Tel. 8 680 84 699 nuo 7 iki 22 val.

Aplinkotvarka, medžių, gyvatvorių genėjimas, augalų sodinimas, tujų priežiūra, sodininko paslaugos. Tinklinės ir segmentinės tvoros. Tel. 8 600 92 922.

Skubiai pusę namo Raudondvario pl., tvarkingas, kaina 66 000 Lt. Tel. 8 606 77 385.

922535

925815

Kaminų įdėklai (darbo patirtis), valymas. Pristatomieji kaminai. Latakų valymas. Garantija. Be poilsio dienų. Tel. 8 676 53 813. www.kaminuideklai.com.

Santechnikas keičia kriaukles, WC ventilius, gyvatukus, prijungia buitinę techniką, išvalo kanalizaciją. Nuperka medžiagas. Tel. 424 099, 8 683 05 242.

Medžių pjovimas; genėjimas; gyvatvorių karpymas; vaismedžių genėjimas; miško valymas; kelmų šalinimas. UAB „Aplinkos darbai“. Tel. 8 655 55 800.

3 kambarių butą Bažnyčios g., Centre (3 a. plytinio namo I a., b. pl. 79 kv. m, plast. langai, autonominis šildymas dujomis). Tel. 302 535, 8 600 41 775. KNTPA.

Kaminų įdėklai, gamyba, montavimas, remontas, valymas. Skardinimo darbai. Stogų remontas, dengimas, dažymas. Garantija. Tel. 8 677 96 297.

Santechnikas keičia vandentiekio, kanalizacijos vamzdynus, stato WC. Kiti santechnikos darbai. Dirba be poilsio dienų. Garantija. Tel. 8 645 22 683.

9,35 a namų valdos sklypą Šilainiuose, Stalupėnų g. (asfaltuotas kelias, visos komunikacijos prie sklypo, rami vieta). Tel. 302 535, 8 600 41 775. KNTPA.

Kaminų įdėklai, valymas, pristatomieji kaminai, remontas. Kokybės garantas. Kaminų mūrijimas. Tel. 8 619 29 430.

Santechnikos darbai. Be poilsio dienų, garantijos, nuolaidos. Tel. 8 636 89 929, (8 37) 224 785, e. paštas bmwgulbe@gmail.com.

NEMOKAMAI išvežame bet kokį nereikalingą metalo laužą, buitinę techniką. Mokamai – senus baldus, šiukšles ir visa kt. Pjauname medžius. Tel. 8 601 99 230, 799 681.

932008

900929

929950

932052

Kasame šulinius, giliname. Kasame vietinę kanalizaciją, klojame drenažą, drenuojame sklypus. Konsultuojame. Dirbame žiemą. Tel. 8 673 33 276, 8 601 94 610.

926582

925891

934884

917756

Šiltiname pastatus, dedame struktūrinį tinką, tinkuojame kalkiniu skiediniu. Tel. 8 685 01 565. 931426

929853

Kasu šulinius, vietinę kanalizaciją. Valau ir gilinu šulinius. Surandu vandens gyslą. Suorganizuoju žiedų atvežimą. Tel. 8 676 67 428. 930054

Klojame trinkeles, akmenis. Statau vejos, gatvės bortelius, sulyginu šulinius. Atvežu medžiagas. Akcija. Nuolaidos. Ilgametė patirtis. Tel. 8 671 73 582. 932535

KLOJAME TRINKELES, šaligatvio plyteles. Statau vejos, gatvės bortelius, sulyginu šulinius. Ruošiame pagrindus. Akcija. Nuolaidos. Tel. 8 674 68 080. 933321

Klojame trinkeles. Drenažas, valymo įrenginiai. Betonuojame pamatus, atramines sienutes, perdangas. Technikos nuoma. www. peiveris.lt. Tel. 8 600 22 703.

Siurbiame nuotekas. Plauname lauko vamzdynus. Tel. 8 670 12 205. 929840

Stogų dengimas, rekonstrukcija, skardinimas. Kaminų įdėklai, valymas. Karkasinių namų statymas. Tel. 8 601 77 895. 933729

Suvirinimo elektra darbai. Betonavimas. Pamatai. Gaminame, restauruojame tvoras, stulpus, vartus. Tel. 341 102, 8 614 64 490, 8 600 06 675. 933584

Tapetuotojas (darbštus ir sąžiningas) glaisto, dažo sienas, lubas. Deda laminatą ir t.t. Pataria. Padeda nupirkti medžiagas. Tel. 8 677 03 739. 926414

UAB „Kestugneta“ atlieka visus statybos ir remonto darbus. Tel. 8 600 92 790.

933312

934970

KLOJU TRINKELES. Kokybiškai kloju trinkeles, vejos bortelius, įrengiu vandens nutekėjimo sistemas. Kokybę garantuoju. Tel. 8 612 57 167. 932183

Krautuvais, ekskavatoriais BOBCAT gręžiame, griauname, krauname, lyginame. Tel. 8 687 57 902. 931601

Laiptinių, fasadų dažymas, butų remontas. Bendrijoms – nuolaidos. www.laiptiniuremontas.lt. Tel. 8 603 84 086. 934662

Langų apdaila – nebrangiai ir kokybiškai. Tel. 8 676 82 369.

931956

Tvarkome aplinką. Pjauname ir persodiname didelius MEDŽIUS. Šaliname kelmus, įrengiame ir prižiūrime vejas. Įrengiame lauko ir vidaus kanalizaciją bei drenažą. Tel. 8 645 34 444. 925631

parduoda Nekilnojamasis turtas Kaune ir Kauno rajone 1 k. butą Šilainiuose, monolitiniame name (12/10 a., bendr. pl. 36 kv. m, su balkonu, vidinis, saulėta pusė, suremontuotas, rakinama laiptinė). Tel. 8 676 63 692. 926358

10,28 a sklypą Artojų g., Garliavoje (1,7 km nuo Vytauto g.). Yra projektas (viso namo plotas su 2 garažais – 194 kv. m), leidimas statybai, pamatai, elektros skydelis (12 kW). Geras privažiavimo kelias. Komunikacijos vietinės (už 80 m JONUČIŲ mstl. komunikacijos). Gyvena kaimynai. Kaina 72 000 Lt. Tel. 8 601 87 779, 8 657 94 150. 933897

12 arų namų valdos sklypą Juragiuose, pigiai. Dar yra pasirinkimas. Tel. (8 37) 225 490, 8 608 51 012; www.musukvartalai.lt.

935360

Vidaus įrangos Gaminame filingines, faneruotas duris, staktas. Faneruojame senas užsakovo duris. Įstikliname balkonus. Tel. 313 167, 8 699 13 442, 706 482. 932034

Baldžių Aptraukiame audiniu baldus. Keičiame spyruokles, vatiną, poroloną. Pensininkams – nuolaidos. Transportas nemokamai. Tel. 779 101, 8 603 49 621. 934636

Betonuojame grindis, atliekame paruošiamuosius darbus. Dirbame vokiška įranga BMS. Garažai, sandėliai. Garantija. Tel. 8 671 15 807.

Metalo gaminiai: rekonstrukcijos, laiptai, tvoros, grotos, vartai, kaltiniai gaminiai, durys. Tel. 8 600 04 449.

Aptraukiame baldus gobelenu. Keičiame spyruokles, vatiną, poroloną – dirbtuvėse ir pas klientą. Pensininkams – nuolaidos. Tel. 366 160, 8 651 82 459.

932097

929609

934629

935020

923006

17 a sklypą Vaišvydavoje, Dobilios g. (šalia karjero, miesto komunikacijos, stačiakampio formos, 54/30). Tel. 301 103, 8 614 21 023. KNTPA. 934917

2 kambarių butą V.Krėvės pr. (44,4 kv. m, 5/4 a., gera vieta, šiltas butas, mažos sąskaitos už šildymą, suremontuotas, tuščias). Kaina 107 000 Lt. Tel. 8 686 40 200. 922621

Išparduodu: butus, namus, sodus, sodybas, sklypus, patalpas. Padedu parduoti, nupirkti, konsultuoju. Tel. 8 618 84 422, (8 37) 333 555, www.simokusilas.lt. 914140

Nebrangiai 1 kambario butą Petrašiūnuose, M.Gimbutienės g. (5/2 a., b. pl. 30 kv. m, plytinis). Be tarpininkų. Tel. 8 682 59 500. 931891

931217

2 kambarių butą Palemone, Marių g. (5 a. blokinio I a., b. pl. 44 kv. m, įstiklintas balkonas, arti mokykla, darželis). Tel. 395 097, 8 614 23 050. KNTPA. Sodą SB „Bitukas“, Šlienavoje (2 a. mūrinis namas, b. pl. 50 kv. m, suremontuotas, šildomas kietuoju kuru, šulinys, 7 a). Tel. 395 097, 8 614 23 050. KNTPA. 4 kambarių butą Kalniečiuose, Savanorių pr. (9 a. blokinio namo 7 a., b. pl. 82 kv. m, geras išplanavimas). Tel. 395 097, 8 614 23 050. KNTPA. 3 kambarių butą Eigulių r., Ukmergės g. (9 a. blokinio namo 8 a., b. pl. 61 kv. m, tamsus kambarėlis). Tel. 301 102, 8 614 93 479. KNTPA. Namą Ramučiuose, Gluosnių g. (b. pl. 703 kv. m, labai gerai įrengtas). Tel. 301 102, 8 614 93 479. KNTPA. 1 kambario butą bendrabutyje Dainavoje, Partizanų g. (5 a. plyt. namo 4 a., b. pl. 22 kv. m, vidinis, šiltas). Kaina 38 000 Lt. Tel. 300 915, 8 676 22 529. KNTPA. 1 kambario butą Eiguliuose, Žeimenos g. (5 a. blokinio namo II a., b. pl. 37 kv. m, įstik. balkonas, šarvo durys, plast. langai). Tel. 300 915, 8 676 22 529. KNTPA. 4 kambarių butą Medvėgalio g., A.Šančiuose (9 a. blokinio namo 6 a., b. pl. 83 kv. m, 2 balkonai, kiemuose). Tel. 300 915, 8 676 22 529. KNTPA. 934894

4 kambarių butą Neveronyse, Šiltnamių g. (4 a. plytinio namo I a., b. pl. 82 kv. m, tvarkingas, šarvo durys, balkonas, rūsys). Tel. 395 098, 8 614 22 030. KNTPA. 3 kambarių butą Garliavoje, Žaliojoje g. (5 a. plytinio namo I a., b. pl. 64 kv. m, natūralus parketas, šarvo durys). Tel. 395 098, 8 614 22 030. KNTPA.

Nukelta į 16 p.


16 2

pirmaDIENIS, balandžio 2, 2012

klasifikuoti skelbimai 2 kambarių butą Žaliakalnyje, Žemaičių g. (2 a. medinio namo II a., apmūrytas, autonominis šildymas). Tel. 302 530, 8 609 96 655. KNTPA.

parduoda Nekilnojamasis turtas Kaune ir Kauno rajone 16 a namų valdos sklypą Aleksote, Medžiotojų g. (visos komunikacijos, geras privažiavimas). Tel. 395 098, 8 614 22 030. KNTPA.

4 kambarių butą Liepų g., Garliavoje (5 a. blokinio namo V a., b. pl. 77 kv. m, plastikiniai langai, 2 įstiklinti balkonai). Tel. 308 866, 8 609 96 655. KNTPA.

2 kambarių butą Dainavoje, V.Krėvės pr. (5 a. blokinio namo I a., b. pl. 44 kv. m, su baldais). Tel. 302 531, 8 676 22 955. KNTPA.

2 kambarių bendrabučio tipo butą A. ir J.Gravrogkų g. (5 a. plytinio namo III a., bute vanduo, WC, vonia, dujos, rakinamas aukštas). Tel. 308 866, 8 609 96 655. KNTPA.

12,40 a žemės sklypą Kauno r., SB „Vanagynė“ (trifazė elektra, gręžinio vanduo, vietinė kanalizacija, sodo namelis). Tel. 302 531, 8 676 22 955. KNTPA.

6 a sklypą Narsiečiuose, Pabūklų g. (namų valda, graži, rami vieta, kelias asfaltuotas, visos komunikacijos). Tel. 395 004, 8 614 21 015. KNTPA.

Sodybą Raseinių r., Plikiuose (1,5 a. gyvenamasis namas, b. pl. 91 kv. m, ūk. pastatas, garažas, šulinys, 20 a žemės). Tel. 300 916, 8 676 22 528. KNTPA.

Namą Romainiuose, Romainių g. (2 a. blokinis, b. pl. 230 kv. m, suremontuotas, puiki vieta, 9 a, šildomas kietuoju kuru, sutvarkyta aplinka). Tel. 395 004, 8 614 21 015. KNTPA.

3 kambarių butą Šilainiuose, Baltų g. (13 a. plytinio namo 9 a., 2006 m. statyba, šiuolaikiškai suremontuotas). Tel. 300 916, 8 676 22 528. KNTPA.

Patalpas Žaliakalnyje, Savanorių pr. (naujai suremontuotos, tinka biurui, 4 kv. m rūsys). Tel. 395 004, 8 614 21 015. KNTPA.

934890

Namą A.Strazdo g. (labai tvarkingas, renovuota šildymo sistema, nauji vamzdynai, nauji radiatoriai, 6 a žemės). Tel. 8 614 20 820. KNTPA.

3 kambarių butą Eiguliuose, P.Plechavičiaus g. (16 a. monolitinio namo XI a., 1984 m. statybos, b. pl. 70 kv. m, 2 balkonai). Tel. 302 530, 8 609 96 653. KNTPA.

Namą su daline apdaila prestižiškiausiame Kauno miesto rajone – Vytėnuose (atskiras, nesublokuotas, sutvarkyta aplinka). Tel. 8 614 20 820. KNTPA.

Namą Fredoje (2 aukštų, mūrinis, 6,6 a, 1990 m. statybos, b. pl. 317 kv. m, pirtis, banketinė salė, baseinas, garažas, įrengtas). Tel. 301 103, 8 614 21 023. KNTPA.

2 kambarių butą A. Šančiuose, Ašmenos 2-ojoje g. (8/2 a., plytinis, naujos statybos, suremontuotas, b. pl. 54 kv. m). Tel. 302 535, 8 600 41 775. KNTPA.

1 kambario butą Dainavoje, Taikos pr. (9 a. blokinio namo I a., b. pl. 33 kv. m, kambarys 16 kv. m, plastikiniai langai). Tel. 301 103, 8 614 21 023. KNTPA.

934891

8,51 a namų valdos sklypą Sargėnuose (naujas kvartalas, prie pušynėlio, elektra, dujos, miesto vandentiekis ir kanalizacija). Tel. 8 699 85 923. 8,5 a namų valdos sklypą Rokeliuose (naujas kvartalas, elektros dėžutė, kelias). Tel. 8 676 22 944. Naujos statybos kotedžą Giraitėje (2 a. namas, visos komunikacijos, pigus autonominis šildymas). Tel. 8 600 27 072. KNTPA. 2 kambarių butą Dainavoje, V.Krėvės pr. (5 a. blokinio namo 5 a., b. pl. 44 kv. m, naujai suremontuotas). Tel. 395 097, 8 614 23 050. KNTPA. 2 kambarių butą Vilijampolėje, Vytenio g. (5 a. mūrinio namo 4 a., b. pl. 42,5 kv. m, tvarkingas, yra balkonas). Tel. 302 531, 8 676 22 955. KNTPA. 15 a sklypą Ž.Šančiuose, Kranto 7-ojoje g. (iki Nemuno 100 m, yra namo pamatai, visos miesto komunikacijos). Tel. 301 251, 8 687 70 827. KNTPA. Pusę namo Vilijampolėje, Panerių g. (2 aukštas, 3 kambariai, padarytas kap. remontas, šildymas autonominis, dujomis). Tel. 301 251, 8 687 70 827. KNTPA. 3 kambarių butą Vilijampolėje, Sąjungos a. (3 a. plytinio namo II a., b. pl. 61 kv. m, 2 balkonai, plastikiniai langai). Tel. 301 251, 8 687 70 827. KNTPA. 3 kambarių butą Eiguliuose, S.Žukausko g. (9 a. blokinio namo 6 a., b. pl. 61 kv. m, plast. langai, bendrija). Tel. 302 536, 8 640 61 199. KNTPA. 1 kambario butą Dainavoje, Taikos pr. (9 a. blokinio namo 7 a., b. pl. 33 kv. m, sutvarkytas, bendrija, saulėtas). Tel. 302 536, 8 640 61 199. KNTPA. 934889

Sklypą Sodų g., Jonučiuose (12 a, elektra, naujas sklypų kvartalas, taisyklingos formos, yra ir mažesnių sklypų). Tel. 302 536, 8 640 61 199. KNTPA. 2 kambarių butą Dainavoje, V.Krėvės pr. (5 a. blokinio namo III a., b. pl. 44 kv. m, suremontuotas, toliau nuo gatvės ). Tel. 302 533, 8 676 22 262. KNTPA. Kotedžą Romainiuose, Šilgirio g. (105,5 kv. m, šiuolaikiškai ir kokybiškai įrengtas, autonominis šildymas dujomis). Tel. 302 533, 8 676 22 262. KNTPA. 3 kambarių butą Kalniečiuose, Šiaurės pr. (9 a. blokinio namo 4 a., b. pl. 62 kv. m, suremontuotas). Tel. 302 533, 8 676 22 262. KNTPA.

934916

Sodą Gervėnupyje, SB „Pamiškė“ (12 arų, sklypas pakeltas ir išlygintas, ribojasi su tvenkiniu, geras sodo namelis). Tel. 301 102, 8 614 93 479. KNTPA. 1,5 kambario butą Eiguliuose, S.Žukausko g. (5 a. blokinio namo II a., b. pl. 37 kv. m, balkonas, vidinis). Tel. 300 917, 8 600 27 072. KNTPA.

Baldai Išpardavimas! NAUDOTI BALDAI ir kt. iš Vakarų Europos parduotuvėje (1300 kv. m). Nauja siunta. R.Kalantos g. 9, tel. 351 514, 8 612 86 699. www.svetainesbaldai.lt. 923873

Drabužiai Parduodu baltą vestuvinę suknelę. Kaina sutartinė. Tel. 8 655 35 744.

Kitos prekės AKCIJA – PJUVENŲ briketams! Parduodame pjuvenų briketus, durpių briketus. Atvežame. Kreiptis Kalvarijos g. 7, Kaunas, tel. 8 683 54 559, 298 566. 929073

Atvešime beržinių malkų rąstais. Džiovintos ąžuolinės ir kt. malkos. Tel. 8 674 02 104. www.malkos.lt. 927843

Atvežame ąžuolo, uosio, beržo, juodalksnio ir mišrių sausų geros kokybės malkų (trinkelėmis ir skaldytų). Pristatome nemokamai. Tel. 8 689 30 433. 932619

Beržinės, uosinės, ąžuolinės skaldytos malkos. Tel. 8 613 23 999. 930898

Įvairias malkas (skaldytas arba trinkelėmis). Tel. 8 673 10 627.

931440

Įvairias malkas (trinkelėmis ir skaldytas); lauko akmenis. Atvežame nemokamai, išrašome sąskaitas. Tel. 8 652 65 157, e. paštas uabelvirta@gmail.com. 928297

Malkas – skaldytas arba trinkelėmis. Turime ir sausų. Pristatau į namus. Tel. 8 618 07 508. 932434

Malkas: beržo – 110 Lt, juodalksnio – 100 Lt (mašinoje sukrautos tvarkingomis eilutėmis), vežame mažais kiekiais. Turime pjuvenų briketų ir mišrios medienos – 470 Lt. Tel. 8 652 59 118. 924035

Parduodame malkas. Tel. 8 699 11 038, (8 37) 796 732.

931394

Parduodamos sausos, skaldytos malkos. Papkuotės ir kiekiai – įvairūs. Tel. 8 620 29 252, 8 614 74 247, e. paštas malkucentras@gmail.com.

2 kambarių butą Šiaurės pr., Eiguliuose (9 a. blokinio namo I a., b. pl. 51 kv. m, tvarkingas). Kaina 92 000 Lt. Tel. 300 917, 8 600 27 072. KNTPA.

Parduodu malkas: uosio, beržo, ąžuolo, alksnio, juodalksnio. Tel. 8 630 41 245.

928580

934915

Nekilnojamasis turtas kitose vietose

931752

Parduodu uždarąją akcinę bendrovę „Ricela“. Tel. 8 624 84 878.

933469

Defektuota, naudota, nauja buitinė technika. Virtuvės įrankiai, aksesuarai ir indai. www.aldile.com, Jonavos g. 254, Kaunas. Tel. 8 698 31 328. 931688

Nauja ir nukainota buitinė technika (orkaitės, šaldytuvai ir t.t.), virtuvės reikmenys. Atidavus seną buitinę techniką – nuolaida iki 200 Lt! AEG, „Bosch“, „Liebherr“, „Siemens“ ir t.t. Kovo 11-osios g. 45A. Tel. 313 656, 8 699 83 487; www.ventara.lt. 821480

903045

Alavą, nichromą, nerūdijantį ir instrumentinį plieną, elektros variklius, generatorius, starterius ir įvairius metalus. Tel. 8 610 22 688. 903100

Aliuminio, vario, bronzos, nichromo, nerūdijančio plieno ir juodųjų metalų laužą, akumuliatorius, elektros variklius. Kreiptis Elektrėnų g. 8, 8.30–17 val., tel. 8 686 83 409. 903976

Automobilių supirkimo įmonė perka AUTOMOBILIUS nuo 200 iki 2000 Lt. Atsiskaitome iš karto. Pasiimame patys. Dokumentus sutvarkome vietoje. Tel. 8 615 87 008. 933259

Brangiai juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą: aliuminį, varį, žalvarį, akumuliatorius. Išsivežame patys. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724. 919933

Brangiai perkame juodųjų metalų laužą, mokame iš karto. Išsivežame savo transportu. Tel. 8 606 27 717. 928367

Brangiai superkame visų markių lengvuosius automobilius, mikroautobusus, sunkvežimius. Išsivežame, tvarkome dokumentus. Tel. 8 643 06 597, 8 604 27 116. 927112

Įmonė perka miškus visoje Lietuvoje: malkinius (1 ha – 5 000 Lt), senus eglynus, beržynus, pušynus (1 ha – 10 000 Lt). Atsiskaito iš karto. Tel. 8 688 82 727. 894186

Įmonė superka juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą, elektros variklius, akumuliatorius. Dirbame be poilsio dienų. Išvežame ir nedideliais kiekiais. Tel. 8 677 89 365. 922792

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Pabrangimas nuo 15 proc./mėn. Tel. 314 531, skambinti d. d. 9–17 val., „Aujama-credit“. 928109

Perka žemę, mišką visoje Lietuvoje, tinka apleista, išnuomota, su bendraturčiais. Sutvarko dokumentus, atsiskaito iš karto. Tel. 8 671 08 059. 910337

Supjautos atraižos: pušies – 300 Lt; juodalksnio – 380 Lt; beržo, ąžuolo – 400 Lt. Atraižos maišuose: pušinės – 6 Lt (vnt.); ąžuolo, beržo, juodalksnio – 7 Lt (vnt.). Tel. 8 670 32 999.

Perkame auksą, auksines dantų karūnėles, aukso laužą, auksines monetas, auksinius laikrodžius, aukso dirbinius ir sidabrą. Tel. 8 670 59 488, 8 623 47 249.

Perka

910194

Perkame juodųjų metalų laužą. Išduodame pažymas metalinei pakuotei. Atsiskaitome iš karto. Ateities pl. 56, Kaunas. Tel. (8 37) 373 190, 8 699 41 727. 925760

„Metrampa“ brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą, variklius. Moka iš karto, išsiveža. Švenčionių g. 8, Betygalos g. 2. Tel. 740 405, 8 682 55 681, www.metrampa.lt. 921576

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius, nichromą. Birželio 23-iosios g. 23A, tel. 312 043, 8 682 40 444. 902850

Perkame nekilnojamąjį turtą, butus, namus, sklypus. Siūlyti įvairius variantus. Tel. 8 650 84 277. 935035

Superkame juoduosius, spalvotuosius metalus. Demontuojame, išsivežame mažus kiekius. Be poilsio dienų. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 600 60 674, 260 840. 923971

VAZ, „Moskvič“, GAZ ir kitus importinius automobilius, kėbulus. Pasiimame. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724.

919845

Vieno arba dviejų kambarių butą Kaune (gali būti pirmasis aukštas). Tel. 308 866, 8 676 22 955. Trijų, keturių kambarių butą Eigulių, Žaliakalnio, Kalniečių r., tarpiniame aukšte, gali būti be remonto, su skolomis. Tel. 302 533, 8 614 21 023. Tvarkingą namą, dalį namo Kaune ar arti Kauno. Tel. 8 676 22 528, 8 614 21 015. 934918

Įvairūs Akcininkams! AB „KAUNO DUONA” AKCININKAMS! 2012 m. balandžio 30 d. 11 val. bendrovės patalpose, Palemono g. 2A, Kaune, šaukiamas AB „Kauno duona” (įmonės kodas 134281886) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Susirinkimo iniciatorius – AB „Kauno duona” valdyba. Darbotvarkė: 1. AB „Kauno duona“ metinis 2011 m. pranešimas. 2. Audito pranešimas. 3. Bendrovės 2011 m. metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas. 4. 2011 metų pelno (nuostolio) paskirstymo tvirtinimas. Akcininkų susirinkimo apskaitos data – 2012 04 23. Akcininkų registracijos pradžia 10 val. Akcininkams turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Akcininkų įgaliotiniai papildomai turi turėti įstatymo nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Su susirinkimo nutarimų projektais galėsite susipažinti AB „Kauno duona” patalpose, Palemono g. 2A, Kaune, nuo 2012 m. balandžio 20 d. darbo dienomis 8–17 val. Neįvykus visuotiniam akcininkų susirinkimui 2012 m. balandžio 30 d., pakartotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas 2012 m. gegužės 8 d. 11 val. bendrovės patalpose, Palemono g. 2A, Kaune. Informaciją teikia direktorė A.Mažeikienė, tel. 8 614 67 141. AB „Kauno duona” valdybos vardu Valdybos pirmininkas Tadevosyan Karen 933876

PRANEŠIMAS APIE ESMINĮ ĮVYKĮ. AB „Liteksas“ (toliau – Bendrovė), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigtos ir veikiančios bendrovės, kurios buveinė yra Draugystės g. 16, Kauno m., Kauno m. sav., juridinio asmens kodas 110544229, bendrovės Registro tvarkytojas VĮ Registrų centro Kauno fil., akcininkams! Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu 2012 m. balandžio 26 d. 15 val. Bendrovės buveinės patalpose, Draugystės g. 16, Kauno m., Kauno m. sav., šaukiamas AB „Liteksas“ eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kurio darbotvarkė: 1. Bendrovės 2011 metų veiklos ataskaitos tvirtinimas. 2. Auditoriaus išvada apie bendrovės finansinę atskaitomybę ir veiklos ataskaitą už 2011 m. 3. Bendrovės auditoriaus 2012 m. veiklos auditui atlikti tvirtinimas. 4. Bendrovės 2011 metų finansinės atskaitomybės tvirtinimas. 5. Bendrovės pelno (nuostolio) paskirstymas. Akcininkų registracijos pradžia 2012 04 26 14 val. Akcininkams turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Papildoma informacija apie esminį įvykį teikiama tel. (8 37) 465 760. Generalinis direktorius V.Varža 932122

UAB „MILTODIS“ AKCININKAMS! 2012 m. balandžio 18 d. 9 val. šaukiamas pakartotinis ataskaitinis visuotinis UAB „Miltodis“ akcininkų susirinkimas (įmonės kodas 300039561), kuris vyks Veiverių g. 51C, Kaunas. Darbotvarkė: 1. Dėl bendrovės veiklos ataskaitos tvirtinimo. 2. Dėl bendrovės pelno (nuostolio) paskirstymo. 3. Dėl bendrovės 2011 metų metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimo. Akcininkas turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Akcininkai, negalintys dalyvauti susirinkime, privalo pateikti notaro patvirtintą įgaliojimą. Registracijos pradžia 8.30 val. Direktorius 935018

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius, nichromą. Jurbarko g. 2, tel. 363 283, 8 699 69 731. 902659

Buitinė technika

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius. Išsivežame metalą. Raudondvario pl. 112, tel. 267 424, 8 650 50 353.

932143

932676

Antstolis M.Petrovskis skelbia Juliaus Bartusevičiaus turto pardavimą iš antrųjų varžytynių. Parduodama: 500/1407 d. žemės sklypo, miškų ūkio, pl. 14,070 ha, un. Nr. 381800060040, Daržininkų k., Varėnos r., kaina 15000 Lt. Dėl turto apžiūros kreiptis į J.Bartusevičių (tel. 8 698 25 007), antstolį M.Petrovskį (tel. (8 37) 227 214). Turto varžytynės vyks 2012 05 07 11 val. A.Mickevičiaus g. 56–18, Kaunas. Varžytynių dalyviai privalo įmokėti į antstolio depozitinę sąskaitą Nr. LT697044060003715993, SEB bankas 10 proc. turto kainos. Parduodamo turto nuosavybės apribojimai – turto areštas. Visi suinteresuoti asmenys, turintys teises į parduodamą turtą, iki varžytynių privalo pranešti antstoliui M.Petrovskiui (A.Mickevičiaus g. 56–18, Kaunas, tel. (8 37) 227 214) ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus.

902723

934485

1 kambario butą Dainavoje, V.Krėvės pr. (5 a. blokinio namo III a., b. pl. 30 kv. m, vidinis, šiltas, balkonas). Tel. 300 917, 8 600 27 072. KNTPA.

Patalpas Kaišiadorių g., A.Šančiuose (2 a. medinio pastato I a., b. pl. 207 kv. m, 6 kabinetai, suremontuotos). Tel. 300 914, 8 609 96 653. KNTPA.

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius, senus automobilius. Vokiečių g. 187, tel. 478 088, 8 681 46 384.

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius, senus automobilius. Demontuojame metalą. Technikos g. 8C, tel. 8 687 46 496. 902786

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius, senus automobilius. Veiverių g. 148A, tel. 392 213, 8 686 40 259. 902915

UAB „Žaliakalnio turgavietė“ (į. k. 234038180) akcininkams! Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu 2012 m. balandžio 27 d. 12 val. bendrovės buveinėje (Zanavykų g. 25H, Kaunas) šaukiamas eilinis visuotinis UAB „Žaliakalnio turgavietė“ akcininkų susirinkimas. Akcininkai registruojami nuo 11.30 val. Susirinkimo darbotvarkė: 1. 2011 m. metinis pranešimas. 2. 2011 m. metinės finansinės ataskaitomybės tvirtinimas. 3. 2011 m. pelno (nuostolio) paskirstymas. Akcininkai, atvykę į susirinkimą, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą, vertybinių popierių sąskaitos išrašą, atstovaujant kitam asmeniui – notariškai patvirtintą įgaliojimą. Su susirinkimo dokumentais galima susipažinti bendrovės buveinėje, Zanavykų g. 25H, Kaunas. 934275

Nukelta į 17 p.


17 3

pirmaDIENIS, balandžio 2, 2012

klasifikuoti skelbimai Saugus ir greitas keleivių, siuntinių pervežimas maršrutu Lietuva–Anglija–Lietuva. Nuo durų iki durų. Yra tralas. Tel. 8 643 50 666, 8 699 99 341, +447 523 833 083.

Įvairūs Akcininkams! UAB „NTT” akcininkams! Bendrovės valdybos iniciatyva 2012 04 25 9 val. bendrovės patalpose, Statybininkų g. 7A, Kaune, vyks UAB „NTT” visuotinis akcininkų susirinkimas. Darbotvarkė: 1. 2011 metų finansinės atskaitomybės tvirtinimas. 2. Pelno (nuostolio) paskirstymo projekto tvirtinimas. 3. Naujos bendrovės valdybos rinkimai. Bendrovės valdyba.

928434

Vežame keleivius, krovinius ir automobilius maršrutu Danija–Lietuva–Danija. Tel. 8 614 82 054, 8 659 09 637. Daugiau inf. www.audrena.lt.

897031

Paskolos

934878

Nuomoja 1 kambario butą (bendr. pl. 40 kv. m) Gedimino g. dviem dirbantiems asmenims. Visi patogumai, autonominis šildymas. Kaina 400 Lt ir mokesčiai. Tel. 8 672 65 714.

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Pabrangimas nuo 15 proc./mėn. Tel. 314 531, skambinti d. d. 9–17 val. „Aujama-credit“. 928078

933094

Biudžetinė organizacija skelbia negyvenamųjų pastatų ir patalpų atvirą nuomos konkursą buvusio sandėlio patalpai (plotas 410,34 kv. m), esančiai Ašmenos 2-oji g. 25A, Kaune, kurioje gali būti organizuojama gamyba bei sandėliavimas. Minimali pradinė nuomos kaina per mėnesį – 2051,70 Lt be PVM (1 kv. m – 5,00 Lt). Nuomos sutartis bus sudaroma vienų metų laikotarpiui su galimybe pratęsti. Paraiškos priimamos 15 kalendorinių dienų nuo paskelbimo dienos Vytauto pr. 49, Kaunas. Konkurso vokai atplėšiami po 15 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo. Informacija teikiama tel. (8 37) 307 719. 933685

Išnuomojama veikianti kavinė, esanti Laisvės al. 97, Kaune. Kavinės plotas 110 kv. m. 1 kv. m nuomos kaina 55 Lt. Tel. 8 609 40 645.

933204

Patalpas centre biurui ar kitokiai veiklai (I a., du kambariai, bendr. pl. 30 kv. m, internetas, žaliuzės, atskiras įėjimas iš gatvės). Tel. 388 750, 8 688 25 912. 932942

Išsinuomoja Išsinuomočiau butą, namą, patalpas Kaune. Siūlyti įvairius variantus. Tel. 8 659 03 053. 935026

Gabenimai „IVECO“, „MAN“ savivarčiais atvežame iki 12 t žvyro, smėlio, skaldos, atsijų, žvirgždo, kokybiško juodžemio iki 9 kub. m. Rašome sąskaitas. Tel. 8 633 33 374. 929767

Atvešiu akmenų, atsijų, žvyro, smėlio, juodžemio. Savivarčio su kranu paslaugos. Rašome sąskaitas. Tel. 8 614 88 448.

Paskolos per 1 valandą (turintiesiems užstatą), perkreditavimai, konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Tel. 412 960. 928148

Paskolos, perkreditavimai per 1 val. Užstatas – auksas, nekilnojamasis turtas, automobilis. Visų dokumentų tvarkymas, konsultacijos. Tel. 315 599. 928058

Skubi paskola už mažiausias palūkanas. Užstatas – auksas, automobilis, nekilnojamasis turtas. Konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Tel. 8 600 69 691. 928038

Paskolos nekilnojamojo turto ir automobilių savininkams. Klauskite ir savaitgalį. Tel. 8 602 36 979; www.sgpartneriai.lt. 922649

Kiti INFORMACIJA APIE PARENGTĄ ŽEMĖS SKLYPO PARKO g. 9, KAUNE, PLANĄ, PRILYGINAMĄ TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTUI. Informuojame apie parengtą žemės sklypo planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui. Planavimo tikslas – sklypo suformavimas prie esamų pastatų Parko g. 9, Kaune. Pareiškėjos – Rita Agurkienė, Parko g. 9, Kaunas, tel. 8 618 56 180; Stefanija Šlinkšienė, Parko g. 9, Kaunas, tel. (8 37) 473 512. Plano rengėjas: UAB „Kaunas Real Estate“, Vasario 16-osios g. 5A, Kaunas, tel./faks. (8 37) 209 793, 8 614 29 466, e. paštas info@rek.lt. Su parengtu žemės sklypo planu galima susipažinti nuo 2012 04 02 iki 2012 04 18 rengėjo patalpose, Vasario 16-osios g. 5A, Kaune. Motyvuotus pasiūlymus ir pageidavimus galima teikti raštu žemės sklypo plano rengėjui arba savivaldybės administracijai iki susipažinimo su parengtu projektu pabaigos.

Viešoji įstaiga Jungtinis meno centras, į. k. 135676861, keičia pavadinimą į Viešoji įstaiga „Kitoks teatras“. Tel. 8 680 94 602.

Pramogos, šventės, laisvalaikis Mokymai

935574

1. Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) organizatorius – fiziniai ir juridiniai asmenys, ūkinę veiklą vykdantys sklype adresu Ukrainiečių g. 4, Kaunas. Atstovaujantis asmuo – UAB „HPC System“ projektų vadovas Lionginas Bruzgevičius, tel. 8 687 82 021. 2. Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos (toliau – Ataskaitos) rengėjas – UAB „Ekokonsultacijos“, J.Galvydžio g. 3, 205 kab., Vilnius, tel./faks. (8 5) 274 5491. 3. PŪV objektas, vieta – ataskaita rengiama detaliojo teritorijos planavimo etape, siekiant nustatyti SAZ. Detaliojo planavimo tikslas – esamo žemės sklypo (kadastrinis Nr. 1901/0197:127), esančio Ukrainiečių g. 4, Kaune, padalijimas į 8 sklypus. 4. PŪV aprašymas – iš visų sklype veiklą vykdančių įmonių SAZ reglamentuojama tik polietileno plėvelę gaminančiai UAB „Lenbra“. Ataskaitos rengimo metu, įvertinus aplinkos oro teršalų sklaidos ir triukšmo matavimų rezultatus, nustatyta, kad taršos rodikliai neviršija reglamentuojamų verčių, todėl SAZ siūloma nustatyti ir sutapatinti su esamo sklypo ribomis. 5. Ataskaita eksponuojama Kauno m. Šančių seniūnijos patalpose, A.Juozapavičiaus pr. 84, balandžio 2–18 d. 6. Viešas visuomenės supažindinimas su ataskaita vyks balandžio 18 d. 17 val. UAB „Lenbra“ patalpose, Ukrainiečių g. 4. 7. Išsamiau susipažinti su ataskaita ir teikti pasiūlymus galima kreipiantis į ataskaitos rengėją UAB „Ekokonsultacijos“, J.Galvydžio g. 3, 205 kab., Vilniuje, skambinant telefonu ar siunčiant informaciją faksu (8 5) 274 5491 bei elektroniniu paštu lina.s@ekokonsultacijos.lt. 933749

Balandžio, gegužės mėn. atliekame kačių ir šunų vakcinaciją prieš PASIUTLIGĘ tik už 5 Lt. V.Krėvės pr. 97A, tel. 460 002; Raudondvario pl. 184–7, tel. 330 342; Pramonės pr. 14, „Urmas“, Žalioji galerija, 4 salė, 17 vieta, tel. 707 723.

Vokiečių, anglų, norvegų, prancūzų, italų, ispanų, rusų kalbų kursai. Grupės suaugusiesiems, moksleiviams, vaikams. Ruošiame abitūros ir IELTS egzaminams. Vertimai, kuriuos tvirtina notaras. Daugiau informacijos tel. 209 008, 8 600 82 843. Mus rasite Savanorių pr. 3 (šalia Laisvės alėjos). www.glorialingua.lt. 933536

Karščiausi kelionių pasiūlymai Kelionių AgentūrA „Krantas Travel“ KAJUTĖ + AUTOMOBILIS – tik 800 Lt! Į kainą įskaičiuota kajutė (1–4 asm.) ir vieta automobiliui. Keltų linijos: Klaipėda – Kylis, Klaipėda Tel. (8 37) 490 202, I.Kanto g. 22,

– Karlshamnas.

kaunas@kaunas.krantas.lt

*Papildomos sąlygos:

www.krantas.lt

– Automobilio aukštis turi būti iki 1,85 m – Bilietai ne rezervuojami, o paduoda-

AKCIJA KELTŲ BILIETAMS IŠ KLAIPĖDOS

mi iš karto.

2 KELEIVIAI + AUTOMOBILIS – tik 380 Lt!

– Bilietai nekeičiami ir negrąžinami.

Į kainą įskaičiuotos dvi sėdimos vietos

– Bilietų kiekis kiekviename reise ribo-

ir vieta automobiliui.

tas.

Keltų linijos: Klaipėda–Kylis, Klaipė-

– Akcijos galioja kelionėms keltu iki

da–Zasnicas, Klaipėda–Karlshamnas

2012 06 20.

Atsiliepkite!

934216

Kauno r. 5-ajame notaro biure vedama paveldėjimo byla po Ramūno Sutkaus (mirusio 2004 07 21) mirties. Prašom Ramūną Sutkų pergyvenusią sutuoktinę per 14 kalendorinių dienų nuo šio viešo skelbimo dienos dėl palikimo kreiptis į Kauno r. 5-ąjį notaro biurą, Gedimino g. 47, Kaune. Tel. (8 37) 393 083.

Kviečia

933782

Kelionė autobusu į Paryžių balandžio 25 – gegužės 2 d. Kaina tik 749 Lt (viešbutis „Formulė“, pusryčiai, išvykos į pilis). Tel. 8 686 82 818, 8 652 81 888, 222 936.

934781

929249

Pamesta Dingusį UAB „Baltic Orient Trade“ apvalų dviejų spalvų antspaudą laikyti negaliojančiu.

934468

926640

Atvežame GAZ-53 savivarčiu: juodžemio, smėlio, žvyro, atsijų, skaldos, kompostinių, durpių. Išvežame šiukšles. Tel. 343 278, 8 699 83 319. 934564

AB „Ūkio bankas“ LT607010400010467777

Atvežame molio, žvyro, statybinio laužo, juodžemio. Išvežame statybinį laužą. Rašome sąskaitas. Tel. 8 698 25 082. 934996

Atvežame smėlio, žvyro, skaldos, atsijų, juodžemio iki 5 kub. m. BOBCAT paslaugos. IŠRAŠOME SĄSKAITAS. Tel. 8 657 68 660.

932807

Atvežame žvyro, smėlio, skaldos, atsijų, žemių, juodžemio. Nuomojame mini krautuvą BOBCAT. Išvežame statybinį laužą. Tel. 8 620 26 805. 932634

Atvežu pigiai GAZ-53 (1-5 kub. m) juodžemio, mėšlo, durpių, žvyro, skaldos, smėlio, atsijų. Ekskavatoriaus nuoma. Tel. 8 606 11 127. 935370

Atvežu žvyro, smėlio, akmens skaldos, akmenukų. Savivarčio paslaugos. Tel. 8 618 67 815.

934668

Baldų, pianinų perkraustymo (krauname, montuojame), krovinių gabenimo paslaugos. Tel. 8 650 12 579, 740 666. 927139

Gabename krovinius, perkraustome baldus, pianinus „Ford Transit“ (11 kub. m) ir MB 609 (25 kub. m). Pensininkams – nuolaidos. Tel. 8 650 71 087, 8 605 63 146.

Užpildę ir išsikirpę šį kvitą, jūs galite užsisakyti skelbimus į „Kauno dieną“ bet kuriame „Kauno spaudos“ kioske

932280

922089

Transportas. Perkraustymas. www.limesa.lt. Tel. 8 687 48 399. 933572

Kelionės 933560

AI

M SKELBI

AI

Įvairioms progoms nuomojame „Mercedes“ autobusiuką (8 vietų). www.limesa.lt. Tel. 8 687 48 399

SK E L B I M

Savivarčiais pigiai atvežame iki 25 t žvyro, smėlio, skaldos, atsijų, juodžemio. Savikroviais – trinkelių, blokelių (iki 12 palečių), perdengimo plokščių. Tel. 8 688 12 000.

AKCIJA

UŽSISAKYKITE 5 SKELBIMUS IR GAUKITE DOVANĄ – DAR

1 SKELBIMĄ!

Kauno diena


18

PIRMADIENIS, BALANDŽIO 2, 2012

KAS, KUR, KADA AMŽINĄJĮ ATILSĮ

TEATRAS

Skaudžią netekties ir liūdesio valandą nuoširdžiai užjaučiame Pirminės asmens sveikatos priežiūros centro Šilainių PSP skyriaus vidaus ligų gydytoją Birutę Mariją STANKEVIČIENĘ dėl mylimo vyro mirties. Viešosios įstaigos Kauno Šilainių poliklinikos administracija ir darbuotojai VISOS KAPŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGOS, PAMINKLAI, ANTKAPIAI, TVORELĖS. Kapo dekoravimas skaldele, smėliu, juodžemiu. Kapo uždengimas akmens plokšte, plytelėmis, trinkelėmis; kapo tvarkymas po laidotuvių; pamatų įrengimas; paminklų, tvorelių restauravimas. AKCIJA: paminklams iš ekspozicijos taikoma iki 20 proc. nuolaida. Kontaktai www.kapineta.lt, info@kapineta.lt, tel. 8 648 55 567, (8 37) 334 633, Savanorių pr. 225 („Juzėje”). 932325

„Liūdinga“. Laidojimas, mirusiųjų paėmimas iš namų ir gydymo įstaigų. Kremavimas 488 Lt (kaina gali keistis priklausomai nuo Lenkijos zloto kurso lito atžvilgiu pirkimo dieną). Mirusiųjų parvežimas iš užsienio. Platus gedulo drabužių, reikmenų ir atributikos pasirinkimas. Užsakymų priėmimas – 24 val. per parą be poilsio dienų M.Daukšos g. 37, Vytauto pr. 47. Šarvojame Vytauto pr. 44A, S.Žukausko 3B, Radvilėnų pl. 15A, V.Krėvės pr. 95A, Aleksoto bažnyčioje. Tel. (8 37) 200 839, 8 633 33 399. 907686

Ilgametė darbo patirtis – užtikrinta kokybė ir nebrangios paslaugos. Laidojimo paslaugų biuras teikia visas laidojimo paslaugas. Platus karstų, drabužių, laidojimo atributikos pasirinkimas. Šarvojimo salės KAUNE. Pensininkus, neįgaliuosius laidojame už valstybės lėšas. KREMAVIMAS LIETUVOS krematoriume. K.Baršausko g. 65 (priešais PC „Molas“). Dirbame visą parą. www.laidojimas-kremavimas.lt. Tel. 8 670 22 835, 8 608 37 933. 915599

Mirtis paliečia mus visus, rauda paguodžia likusius... Nuoširdi pagalba visą parą, laidojimo paslaugos, ŠARVOJIMO SALĖS (šarvojame visose Kauno parapijų salėse), platus gedulo drabužių, reikmenų pasirinkimas, kremavimas. Adresas Jonavos g. 40A (prie „Undinės“, Senamiestis), Kaunas. Tel. (8 37) 208 366, 8 677 87 160, 8 699 40 723. DIRBAME VISĄ PARĄ. 930146

PAMINKLAI – kalame raides, graviruojame portretus. Tvorelės, kapaviečių uždengimas akmens plokštėmis, senų paminklų perdirbimas, kapaviečių užpylimas skaldele. Teirautis Jonavos g. 248, Kaunas, tel. (8 37) 330 364, 8 656 28 129. 923845

Paminklų, antkapių, tvorelių gamyba iš įvairių spalvų granito. Didelis pagamintų paminklų pasirinkimas. Visiškas kapavietės sutvarkymas, pamatų liejimas, dengimas granitine plokšte. Atvežame juodžemio, smėlio, granitinės skaldos. Nemokamai teikiame konsultacijas kapavietės sutvarkymo klausimais. Karmėlava, Vilniaus g. 3A, paminklų dirbtuvės, tel. 8 614 41 608. www.gransta.lt. 933950

TELELOTO Lošimo Nr. 834, balandžio 1 d. Keturi kampai (2 Lt): 56 54 71 09 15 59 22 72 47 23 42 61 18 45 74 01 20 30 44 51 31 11 35 66 39 52 25 73 10 75 14 58 48 46 60. Eilutė (3 Lt): 08 28 55 27 07. Įstrižainės (10 Lt): 36 40 13 65 03. Visa lentelė (65 952 (1 x 65 952) Lt): 50 70 67 69. Papildomi prizai: „Škoda Fabia“ (TV) – Indrė Levickaitė; „Chevrolet Spark“ (TV) – Stefanija Skiotienė; „Citroën C3“ (TV) – Valerija Vainauskienė; „Renault Thalia“ – 0171274; „Fiat Grande Punto“ – 0412295; 1000 Lt – 0238609. Pakvietimai į TV: 045*299, 006*943, 043*339. 10 000 Lt (tel. 1634, kovo 26 d.) – Irena Krakienė iš Tauragės; 10 000 Lt (tel. 1634, kovo 26 d.) – Vladas Bidva iš Klaipėdos; 10 000 Lt (tel. 1634, kovo 26 d.) – Emilija Kubilienė iš Marijampolės; 10 000 Lt (tel. 1634, kovo 26 d.) – Stefanija Anužienė iš Skuodo; 10 000 Lt (tel. 1634, kovo 26 d.) – Alfredas Povilonis iš Anykščių. Prognozė: Aukso puode bus – 1 000 000 Lt.

KVIEČIA MOKYTIS AMES kalbų mokymo ekspertai siūlo efektyviausius kalbų kursus Kaune: anglų, vokiečių, prancūzų, ispanų, italų, rusų kalbos; kokybiškas parengimas anglų kalbos valstybiniam ir IELTS egzaminui, verslo anglų kalba. Sudaromos grupės (darbo dienomis ir šeštadieninės) pagal amžiaus grupes ir poreikius. Kontaktai Laisvės al. 23–5, Kaunas; tel. (8 37) 422 748, 8 685 66 355. 930606

Kursai: apsaugos darbuotojų pirminio parengimo ir šaunamojo ginklo įsigijimo savigynai – 2012 04 16, šaunamojo ginklo įsigijimo savigynai – 2012 04 18. Informacija 9–16 val. tel. 8 686 08 017, e. paštas vytautasatk@one.lt. 928323

RENGINIAI

KAUNO VALSTYBINIS DRAMOS TEATRAS Balandžio 3 d. 18 val. – Antonas Čechovas. PALATA. Vienos dalies spektaklis. Inscenizacijos autorius ir režisierius Rolandas Kazlas. Ilgoji salė. Balandžio 4 d. 18 val. – Brianas Frielas. STEBUKLINGASIS TENESIS. Rež. Gytis Padegimas. Rūtos salė. 18 val. – Antonas Čechovas. PALATA. Vienos dalies spektaklis. Inscenizacijos autorius ir režisierius Rolandas Kazlas. Ilgoji salė. Balandžio 6 d. 18 val. – Yukio Mishima. MARKIZĖ DE SAD. Dviejų dalių ironiška fantazija. Rež. Artūras Areima. Rūtos salė. 19 val. – Inger Hagerup. STIKLINĖ ARBATOS SU CITRINA. Vienos dalies komedija. Rež. Danutė Juronytė. Mažoji scena. Balandžio 7 d. 12 val. – Lewis Carroll. ALISA STEBUKLŲ ŠALYJE. Spektaklis vaikams nuo 8 metų. Adaptacijos autorė ir rež. Ewa Piotrowska. Penktoji salė. 18 val. – PREMJERA! Friedrichas von Schilleris. PLĖŠIKAI. Antidekalogas (N-16). Rež. Artūras Areima. Rūtos salė.

KAUNO VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS Laisvės al. 91, tel. (8 37) 200 933

Balandžio 5 d. 18 val. – Linas Adomaitis. DULKIŲ SPINDESYS. 2 dalių šokio spektaklis. Choreografai ir libreto autoriai Dainius Bervingis ir Gintaras Visockis, dailininkė Marija Rubavičiūtė. Balandžio 9 d. 18 val. – Gaetano Donicetti. LIUČIJA DI LAMERMUR. 3 veiksmų opera. Skirta teatro vyr. dirigento Juliaus Geniušo jubiliejui. Muzikos vadovas ir dirigentas Julius Geniušas, pastatymo meno vadovė Dalia Ibelhauptaitė, režisierius Gediminas Šeduikis, scenografas ir šviesų dailininkas Andu Dumitrescu (Rumunija), kostiumų ir grimo dailininkas Juozas Statkevičius, chormeisteriai Ramūnas Tilvikas, Rasa Vaitkevičiūtė.

KAUNO KAMERINIS TEATRAS Kęstučio g. 74A, www.kamerinisteatras.lt, info@kamerinisteatras.lt

Balandžio 5 d. 18 val. – L.Andrejevas. JUDAS ISKARIJOTAS. Vyksmas su pertrauka. Rež. S.Rubinovas.

KAUNO MAŽASIS TEATRAS M.Daukšos g. 34, tel. 408 470, 226 090, www.tiketa.lt, www.bilietai.lt, www.mazasisteatras.lt

Balandžio 5 d. 19 val. – V.Balsys. ŽMOGUS MEDYJE. Rež. V.Balsys. Balandžio 6 d. 19 val. – PREMJERA! Aleksejus Slapovskis. NUO RAUDONOS ŽIURKĖS IKI ŽALIOS ŽVAIGŽDĖS. Rež. Darius Rabašauskas.

KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS Laisvės al. 87A

Balandžio 9 d. 12 val. šv. Velykų proga – spektaklis šeimai UŽBURTOS PILIES PASLAPTIS, rež. O.Žiugžda (mįslinga istorija apie amžinos meilės stebuklą), nuo 6 m.

KAUNO PANTOMIMOS IR PLASTIKOS TEATRAS M.Daukšos g. 34 www.pantomimosteatras.lt www.bilietai.lt

Balandžio 14, 24 d. 18 val. – PREMJERA. KAMASUTRA. Vienos dalies spektaklis tik suaugusiesiems.

VAIDOTO PAGRINDINĖ MOKYKLA Vaidoto g. 115 Balandžio 3 d. 17.30 val. – paskaita ir praktika „Velykų valgiai ir papročiai”. Lektorė Danutė Kunčienė. Velykų stalo papuošimas. Lektorė floristė Grita Vosylienė.

KAUNO VALSTYBINIS DRAMOS TEATRAS

Balandžio 2 d. 16 val. – paveikslų parodos AŠ SAULĖS DUKRA atidarymas. Paroda skirta Danutės Žemaitienės (Emanuelos Largos) atminimui. Dalyvaus Kristina Česnienė, klubo „Bičiulės” steigėja, gydytoja Jelena Laba, poetas Vladas Vaitkevičius, jaunoji smuikininkė Eglė Gustainytė. Nuo balandžio 2 d. veikia filatelijos paroda, skirta H.K.Andersenui (iš Viktorijos Kirilovaitės rinkinių).

LIETUVOS ENERGETIKOS INSTITUTAS

4 d. 18 val.

Balandžio 5 d. 16 val. atidaroma tarptautinė fotografijos paroda MEDIS IR AKMUO, kurioje savo darbus pristato keturi kūrėjai iš Lenkijos ir Lietuvos: Ewa Pohlke, Jerzy Waluga, Darius Žukas ir Gintautas Vaičys. Paroda veiks iki balandžio 29 d. Eksponuojama Leono Striogos MEDINĖS SKULPTŪROS PARODA, skirta Maironio 150osioms gimimo metinėms. Paroda veiks iki balandžio 29 d. Daugiau informacijos http://kaunomuziejus.lt/.

KAUNO KARTŲ NAMŲ PAGYVENUSIŲ ŽMONIŲ DIENOS CENTRAS

Breslaujos g. 3, fojė

Sąjungos a. 13A

Balandžio 2 d. 17 val. atidaroma Mildos Staninienės personalinė tapybos darbų paroda KOSMO ŽUVIS PUOLA! Paveikslai perteikia žmogų aplankančias baimes, praeities šešėlius, kurie ateina, kai jų mažiausiai tikimasi, juose kalbama apie susitapatinimą su gamta ir trumpas šviesos akimirkas, padedančias ištverti gyvenimo trapumą. Milda Staninienė gimė 1985 m. Kaune, 2010 m. baigė Vilniaus dailės akademijos Kauno dailės institutą. Tai trečioji personalinė dailininkės paroda.

Balandžio 4 d. 10.30–14 val. – velykinių rankdarbių mugė. Joje bus pristatyta Dienos centro lankytojos Liudmilos Kemežienės rankdarbių paroda.

KAUNO MOKSLEIVIŲ TECHNINĖS KŪRYBOS CENTRAS STUDIJA „KADRAS” A.Mickevičiaus g. 2, tel. 323 506

Balandžio 3 d. 16.30 val. – susitikimas su Pantomimos teatro aktoriumi Sigitu Laukagaliu. Užsiėmimo tema „Šešėlių teatras”.

P.STULGOS LIETUVIŲ TAUTINĖS MUZIKOS INSTRUMENTŲ MUZIEJUS L.Zamenhofo g. 12, www.muzikos-instrumentu-muziejus.lt

Iki balandžio 4 d. veikia Kauno tautinės kultūros centro tautodailės studijos „Šlamutis” natiurmorto darbų paroda IŠ PRAEITIES (vadovė Dalia Žiurkelienė). Balandžio 3 d. 17 val. muziejaus didžiojoje salėje (L.Zamenhofo g. 4) – Kauno klubo „Skiaučių menas” parodos VANDUO IR... VANDUO atidarymas.

MENO GALERIJA „KAUNO LANGAS“ M.Valančiaus g. 5

Balandžio 3 d. 18 val. atidaroma tapytojo Algio Skačkausko (1955–2009) piešinių paroda CAFÉ GOLGOTA. Joje rodoma svarbi šio menininko kūrybos dalis – religinės temos darbai, kurių dauguma bus eksponuojami pirmą kartą. Parodą surengti paskatino noras atidžiau pažvelgti į Algio Skačkausko kūrybos palikimą, palaipsniui atveriant visus jo kūrybos klodus. Religiniai siužetai yra svarbi, tačiau iki šiol išsamaus pristatymo nesulaukusi jo kūrybos dalis. Kristus, Judita, Magdalena, Judas, Trys karaliai, angelai, šventikai ir vienuoliai – tai figūros, kurių gausu dailininko kūryboje. „Galbūt siužetas„Café Golgota” galėtų padėti apibendrinti Algio Skačkausko kūrybą. Joje šventumas susipynęs su žemiškuoju pasauliu, jo žaisme ir banalybe, yra nepagražintas ir kaip tik dėl to tikresnis”, – sakė vienas parodos rengėjų dailininko sūnus Jonas Skačkauskas.

KAUNO MIESTO MUZIEJUS

„GIRSTUČIO“ RŪMAI DOMINO TEATRAS Balandžio 3 d. 18 val. – premjera! Komedija DAKTARAS. Režisierius A.Večerskis. Balandžio 4 d. 18 val. – komedija APIE K KALBA VYRAI. Režisierius O.Šapošnikovas. Balandžio 5 d. 18 val. – komedija APIE KĄ KALBA VYRAI. Režisierius O.Šapošnikovas.

ALEKSOTO GYVENTOJAMS! Kviečiame į susitikimą „Dėl karinių oro pajėgų aviacijos bazės gelbėjimo posto perkėlimo iš Fredos aerodromo (Europos pr. 29) į S.Dariaus ir S.Girėno aerodromo teritoriją”. Susitikimas vyks balandžio 4 d. 18 val. J.Dobkevičiaus vidurinėje mokykloje, V.Čepinskio g. 7. Dalyvaus Karinių oro pajėgų ir Kauno miesto savivaldybės administracijos atstovai. Aleksoto seniūnija

V.KUDIRKOS VIEŠOJI BIBLIOTEKA Laisvės al. 57

Laisvės al. 71, tel. 224 064 www.dramosteatras.lt

Kovo 11-osios g. 26, tel. 454 480, www.girstutis.lt

INFORMUOJA

KAUNO PILIS Pilies g. 17

M.Valančiaus g. 6

Šiuo metu veikia parodos: Keliaujanti Lietuvos jūrų muziejaus paroda KLAIPĖDOS BURINIS LAIVYNAS. Paroda veiks iki balandžio 28 d. Muziejaus „Rūsio galerijoje” – grafikės Jūratės Rekevičiūtės paroda MOTERIS = MEILĖ. Paroda veiks iki gegužės 7 d.

KAUNO VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS

5 d. 18 val.

KAUNO MENININKŲ NAMAI V.Putvinskio g. 56

Iki balandžio 5 d. eksponuojama dailininko tapytojo Kęstučio Milkevičiaus (1953–2009) darbų paroda. Įėjimas nemokamas. Kviečiame apsilankyti pirmadienį–ketvirtadienį 10–18 val; penktadienį 10–16.30 val. Informacija tel. 223 144, www.kmn.lt.

A.ŽMUIDZINAVIČIAUS KŪRINIŲ IR RINKINIŲ MUZIEJUS V.Putvinskio g. 64

Iki balandžio 29 d. veikia Taivano menininko Chen Chieh-jeno paroda. Parodoje pristatomi menininko sukurti filmai „Imperijos sienos I ir II” ir „Fabrikas”. Chen Chieh-jenas yra labiausiai tarptautiniu mastu pripažintas Taivano menininkas. Jo darbai atspindi šios šalies istoriją: nuo 38 metus trukusios karinės padėties ir šaltojo karo iki perėjimo prie pasaulinės neoliberalios ekonomikos. Chen Chiehjenas augo cenzūros, socialinės ir politinės priespaudos laikais. Jis pirmus darbus sukūrė 1980 m. ir šie performansai atsirado ne iš noro kurti meną, bet, kaip pats Chen aiškina, iš emocinio impulso susidūrus su vyraujančia sistema. Pasibaigus autoritarinei erai, Chen meniniai darbai atspindi šiandieninę neoliberalią imperiją, kuri remiasi tautos ir kapitalo sąjunga. Savo darbais Chen siekia panaikinti imperinį mąstymą.

MENO GALERIJA „KAUNO LANGAS“ M.Valančiaus g. 5

Iki balandžio 12 d. veikia Gintaro KURO juvelyrikos darbų paroda MELCHIORO MAGIJA. Sidabraspalvis melchioras – nepelnytai primiršta, įdomi ir sunkiai apdirbama medžiaga. Su savo dvasia, charakteriu. Galbūt todėl toli gražu ne kiekvienas juvelyras ryžtasis su ja dirbti. Tačiau tikro meistro rankose šis vario ir nikelio lydinys transformuojasi į netikėčiausių formų žiedus, pakabukus, auskarus, užburiančius ypatinga dvasia, magija, vidine stiprybe. Drauge tai ir magiška kelionė per laiką – nuo archajiškų, šamaniškų raštų ir totemų motyvų iki visiškai kosminių, futuristinių fantazijų. Melchioras derinamas su žalvariu, variu, sidabru, sintetiniais rubinais, natūraliais perlais, cirkonais, ametistais. Visa tai – 100 proc. kruopštaus rankų darbo. Ir fantazijos. Todėl kiekvienas darbas – su savu šifru, kodu, siela. Ir su charakteriu. Skirtas būtent tokiai moteriai – moteriai su paslaptimi, neįminta ir galbūt neįmenama mįsle.

KAUNO KULTŪROS CENTRAS „TAUTOS NAMAI“ Vytauto pr. 79/Kęstučio g. 1

Iki balandžio 13 d. veikia dailės studijos „Vaivorykštė” narių PEIZAŽŲ PARODA. Įėjimas nemokamas.

KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS

9 d. 12 val.


19

pirmadienis, balandžio 2, 2012

kas, kur, kada ISTORINĖ LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTŪRA KAUNE Vilniaus g. 33

Iki balandžio 17 d. veikia Kristinos Čyžiūtės fotografijų ir pasakojimų ciklo „Kauno miesto herojai” paroda. Kristina Čyžiūtė savo fotografijų ciklu siūlo pažvelgti į nematomą didvyriškumo ir kasdienybės pusę, kurioje visos prasmės kuriamos tarpžmogiškųjų santykių erdvėje. Ši paroda kviečia ne tik permąstyti herojaus ir herojiškumo sampratą, susipažinti su tais, kurie mūsų kasdienybę daro įmanomą, bet ir atverti savo širdį galimybėms, seniai sugulusioms į mūsų kasdienybės lentynas.

kinas CINAMON PLC „Mega“, tel. 8 700 70 111

„Ba­do žai­dy­nės“ („Ci­na­mon Bo­nus Card“ ir „Ežio vi­za tu­rė­to­jams „Co­ca-Co­la“ 0,3 l–0,01 Lt) – iš­anks­ti­nis „Ežio vi­za“ ki­no se­an­sas 4 d. 19 val. „Pi­ra­tai! Ne­vy­kė­lių kom­pa­ni­ja“ 3D (lie­t. k.) – iki 5 d. 12.05, 15.55*, 18.05 val. (*išsk. 3, 5 d.) „Pi­ra­tai! Ne­vy­kė­lių kom­pa­ni­ja“ (lie­t. k.) – iki 5 d. 11.10, 13.10*, 15.20 val. (*3, 5 d.). „Ti­ta­nų įnir­šis“ 3D – iki 5 d. 15.55*, 20, 22.15 val. (*tik 3, 5 d.). „Ti­ta­nų įnir­šis“ – iki 5 d. 13.10*, 17.20, 21** val. (*išsk. 3, 5 d.; **išsk. 4 d.); 4 d. 21.45 val. „Tas pats Karl­so­nas“ (lie­t. k.) – iki 5 d. 10.30 val. „Mes nu­si­pir­kom zo­o­lo­gi­jos sodą“ – iki 5 d. 10.45, 13.15, 15.45, 18.15, 20.45 val. „Daug var­go dėl pi­ni­gų“ – iki 5 d. 19*, 21.30 val. (*išsk. 4 d.). „Kon­tra­ban­da“ – iki 5 d. 12.15, 14.30, 16.45, 19.30, 21.45 val. „Ne­vy­kė­liai po prie­dan­ga“ – iki 5 d. 17, 19.15 val. „Lo­rak­sas“ 3D (lie­t. k.) – iki 5 d. 10.15, 14 val. „Lo­rak­sas“ (lie­t. k.) – iki 5 d. 10.50, 12.50,

FORUM CINEMAS

Ka­ra­liaus Min­dau­go pr. 49, „Ak­ro­po­lis“, III a.

„Piratai! Nevykėlių kompanija“ 3D (premjera, liet. k.) – iki 5 d. 10.15, 12.45, 15.15, 17.45 (seansas nevyks 4 d.), 18.30 val. „Piratai! Nevykėlių kompanija“ (premjera, liet. k.) – iki 5 d. 11.30, 14, 16.30 val. „Titanų įniršis“ 3D (premjera) – iki 5 d. 13, 15.45, 18.30, 20.30 (seansas nevyks 4 d.) val.; 4 d. 22 val. AČIŪ PREMJERA. „Bado žaidynės“ – 4 d. 19 val. COFFE INN ir KK seansas. „Pavojingas metodas“ – 5 d. 18.15 val. „Loraksas“ 3D (liet. k.) – iki 5 d. 10.30, 11, 13.45, 16 val. „Loraksas“ (liet. k.) – iki 5 d. 12.30, 14.45, 17 val. „Projektas X“ – iki 5 d. 16.15 (seansas nevyks 3 d.), 21.45 val. „Mes nusipirkom zoologijos sodą“ – iki 5 d. 13.30, 18.15 (seansas nevyks 5 d.) „Kontrabanda“ – iki 5 d. 19, 21.30 val. „Daug vargo dėl pinigų“ – iki 5 d. 18.45 (seansas nevyks 3 d.) val. „Alvinas ir burundukai 3“ (liet. k.) – iki 5 d. 11.15 val. „Džonas Karteris“ 3D – iki 5 d. 21.15 val. „Nevykėliai po priedanga“ – iki 5 d. 20.45 val. KITOKIO KINO KLUBAS. „Atsitiktinumai“ – 3 d. 16.10 val. Renginio vedėjas G.Jankauskas. Bilietai jau parduodami. Bilieto kaina 7 Lt.

KAUNO MOKSLEIVIŲ TECHNINĖS KŪRYBOS CENTRAS STUDIJA „KADRAS” A.Mic­ke­vi­čiaus g. 2, tel. 323 506

Lie­tu­viš­kų fil­mų ret­ros­pek­ty­va (įė­ji­mas ne­mo­ka­mas, gru­pėms re­gist­ruo­tis iš anks­to) Ba­lan­džio 2 d. 11 val. – „Pas­ku­ti­nė atos­to­ gų die­na”, rež. Arū­nas Žeb­riū­nas; 14 val. – „Du­bu­rys”, rež. Gy­tis Luk­šas. Ba­lan­džio 3 d. 11 val. – „Vel­nio nuo­ta­ka”, rež. Arū­nas Žeb­riū­nas; 14 val. – „Bal­ko­ nas”, rež. Gied­rė Bei­no­riū­tė. Ba­lan­džio 4 d. 11 val. – „Vir­to ąžuo­lai”, rež. Gy­tis Luk­šas; 14 val. – „Gra­žuo­lė”, rež. Arū­nas Žeb­riū­nas.

Kino centras „CINAMON“

2 d. 14 val.

DATOS (balandžio 2 d.)

TV programa 6.00 Labas rytas. 9.00 „Komisaras Reksas“ (7) (N-7) (k). 10.00 Stilius (k). 11.00 „Tarp Rytų ir Vakarų“. Tiesioginė Lietuvos radijo laida. 12.00 Kultūrų kryžkelė. Trembita. 12.15 Sveikinimų koncertas (k). 14.35 Klausimėlis.lt. 14.50 Žinios. 15.10 „Komisaras Reksas“ (8) (N-7). 16.00 „Meilės skonis“. 17.05 „Senis“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.35, 21.05 Sportas. Orai. 18.45 Vieša paslaptis. 19.20 Romantinis s. „Forsaitų saga“ (1) (D.Britanija, 2002 m.) (N-7). 20.25, 22.10 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 20.55 Verslas. 21.00 Kultūra. 21.15 Dienos tema. 21.30, 22.15 Dokumentinio kino vakaras. „Barzakh“ (Lietuva, Suomija, 2011 m.). 23.00 Klausimėlis.lt. 23.15 Vakaro žinios. 23.25 Orai. 23.30 „Senis“ (N-7) (k).

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“. 6.50 „Tomas ir Džeris“ (k). 7.20 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (k). 7.50 Pričiupom! 8.50 24 valandos (N-7). 9.45 Komedija „Nepaprasti italų nuotykiai Rusijoje“ (Rusija, Italija, 1973 m.) (k). 11.55 Anim. f. „Betmenas ir ponas Šaltis“ (JAV, 1998 m.). 13.10 „Nickelodeon“ valanda. „iKarli“. 13.40 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 14.10 „Vaikų „Warner Bros.“ „Tomas ir Džeris“. 14.40 Veiksmo s. „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (1) (JAV, 1993 m.) (N-7). 15.40 „Langai III“ (N-7). 16.40 24 valandos (N-7). 17.40 Būk mano meile! (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. Sportas. Orai. 19.19 Nuo... Iki... 20.25 Kažkas atsitiko (N-7). 21.00 KK2 (N-7). 21.30 Dviračio šou. 22.00 Žinios. Verslas. Sportas. Orai. 22.25 Kriminalinė Lietuva (N-7). 22.35 „Havajai 5.0“ (N-7). 23.35 „V. Vizitas“ (3) (N-7). 0.30 „Teisingumo vykdytojas“ (N-7). 1.25 „Įstatymas ir tvarka. Nusikaltimo motyvai“ (N-7).

6.40 Teleparduotuvė. 6.55 „Mano mažasis ponis“. 7.25 „Simpsonai“. 7.55 „Svotai“. 9.00 „Meilės sūkuryje“. 10.05 „Moterys meluoja geriau“. 11.00 Anim. f. „Alionos ir Jeriomos nuotykiai“ (Rusija, 2008 m.). 13.10 „Beibleidai. Metalinė kova“. 13.40 „Raganosio mokykla“. 14.10 „Ančiukų istorijos“. 14.40 Anim. s. „Kempiniukas Plačiakelnis“ (1) (JAV, 2007 m.). 15.10 „Simpsonai“. 15.40 „Likimo galia“. 16.40 „Meilės triumfas“. 17.40 Pabandom iš naujo. 18.35 Susitikime virtuvėje. 18.45 TV3 žinios. Sportas. Orai. 19.10 „Naisių vasara“. 19.40 Kodėl? 20.30 Gyvenimas yra gražus. 21.00 „Vyno kelias“. 21.35 TV3 vakaro žinios. Sportas. Orai. 22.00 „Nusivylusios namų šeimininkės“. 23.00 „Geri vyrukai“ (3). 0.00 „Vilko bilietas“. 1.00 „Kalėjimo bėgliai“.

6.30 7.00 7.25 8.00 8.30

Televitrina. Galileo: norintiems žinoti. Savaitės kriminalai (N-7) (k). Smagiausios akimirkos. Anim. nuotykių f. „Rifo pasaka. Kaip drąsuolis žuviukas ryklį pamokė“ (JAV, Pietų Korėja, 2010 m.). 10.00 „Margoša: moterimi negimstama“. 11.00 „Be namų negerai: naujas gyvenimas“. 11.30 Komedija „Krikštašunis“ (Kanada, 2010 m.). 13.30 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 14.30 „Pragaro virtuvė“ (N-7). 15.30 „Amerikos talentai“. 16.30 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7).

17.30 Savaitės kriminalai (N-7) (k). 18.00 Žinios. Sportas.Orai. 18.25 Galileo: norintiems žinoti. 19.00 Užkalnio 5. 20.00 Žinios. Verslas. Sportas. Orai. 20.25 „Milijonieriai“. 21.00 „Mentai“ (N-7). 23.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 0.00 Galileo: norintiems žinoti. 0.30 Tauro ragas (N-7). 1.00 „Bamba“. Interaktyvus šou suaugusiesiems (S).

8.00 8.30 8.45 9.00 11.30

„Tara Dankan“. Kultūrų kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis. „Kelias“. Laida evangelikams. Labas rytas (k). Auksinė Agathos Christie kolekcija. „Puaro. Žmogžudystė Rytų eksprese“ (N-7). 13.05 Gyvenimas mano – džiaugsmas mano. Balandžio pirmosios reportažai (1993 m.) (k). 13.30 „Meilės skonis“. 14.25 Teatro popietė. Panevėžio J.Miltinio dramos teatro spektaklis. V.Krėvė. „Žentas“ (1, 2) (1986 m.) (k). 16.55 Žinios (k). 17.10 Miesto kodas. 17.25 Pasaulio panorama (k). 17.55 „Tara Dankan“. 18.25 Žmonijos žodinio ir nematerialaus paveldo šedevrai. Lietuvos dainų šventė (8) (2003 m.) (k). 19.40 Tradicijos. Senieji ir šiuolaikiniai amatai. 20.10 Vilniaus knygų mugė 2012. Roberto Danio poezijos rinktinės „Būsiu paukštis“ pristatymas. 21.00 „Giminės“. 21.50 Vilniaus knygų mugė 2012. Algirdo Šeškaus trijų knygų „Meilės lyrika“, „Žaliasis tiltas“, „Archyvas (Pohulianka)“ pristatymas. 22.15 Muz. romantinė drama „Tapti žvaigžde“ (JAV, 2009 m.) (N-7). 0.00 Panorama (k). 0.20 Verslas (k). 0.25 Kultūra (k). 0.30 Sportas (k). 0.35 Orai (k). 0.40 Pinigų karta.

9.15, 14.30 Teleparduotuvė. 9.30 Universitetai.lt. 10.00, 16.00 „Išlikimas“. 11.00, 15.00 „Konano nuotykiai“. 12.00, 18.00 „Melo teorija“. 13.00,  „Trečias luitas už Saulės“. 14.00 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 17.00 „Flešas Gordonas“. 19.00, 23.25 „CSI Majamis“. 20.00 „Trečias luitas už Saulės“. 21.00 „Moterų lyga. Vyrai, pinigai ir meilė“. 21.30 Trileris „Rykliai vėl puola“ (JAV, P.Afrika, 2000 m.). 0.25 „Flešas Gordonas“.

8.05, 15.30 Teleparduotuvė. 8.40 „Drakonų kova Z“. 9.10 „Supermeno nuotykiai“. 9.35 „Kovotojas Reksas“. 10.05 „Marvel animė. Ernis“. 10.30 Būk mano meile! (N-7). 11.30 „Meilės sparnai“. 12.30 „Intrigų dvaras“. 13.30 „Indiškos aistros“. 14.30 „Laukinė širdis“. 16.00 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai. 17.00 „Pasaulio Guinnesso rekordai“ (N-7). 18.00 „Dvigubas gyvenimas“ (N-7). 18.57 Žodis – ne žvirblis. 19.00 „Alisa. Širdžiai neįsakysi“. 20.00 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (N-7). 21.00 NemaRUS kinas. Komedija „Saugokis automobilio“ (Rusija, 1966 m.) (N-7). 22.50 „Išrinktieji“ (N-14). 23.50 Sveikatos ABC (k).

10.25 „Linksmieji traukinukai“. 10.40 Senoji animacija 11.15, 20.30 Nomeda. 12.05, 17.00 Valgyk ir lieknėk. 13.00 Romantinė drama „Visos upės teka“ (1) (Australija, 1983 m.). 14.00 „Moterys meluoja geriau“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.05 Marthos Stewart šou. 18.00 „Moteris be praeities“. 19.00 „Visos upės teka“ (2). 20.00 Labanakt, vaikučiai. 21.20 „Moterys meluoja geriau“. 22.20 „Moteris be praeities“.

6.09, 13.00 TV parduotuvė. 6.25, 12.00 24/7. Savaitės aktualijų analizė ir komentarai. 7.20, 17.20, 21.55 Lietuva tiesiogiai. 7.55, 14.30, 23.05 Negaliu tylėti. 8.55 „Sodo detektyvės“ (N-7). 10.00, 18.20 Super L.T. 10.32, 18.52, 23.02 Supermargutis. 10.35 Makaliaus kelionės. 11.05 Šeimų dvikova – „Akropolio“ turnyras. 13.30 Skonio reikalas. 15.30 „Padūkėlis Eliotas“. 15.45, 16.10 Dok. f. „Niutonas. Paslaptingasis eretikas“ (N-7). 16.00, 17.00, 18.00 Žinios. Orai. 19.00 LKL čempionatas. „Šiauliai“–Kauno „Žalgiris“. Tiesioginė transliacija iš Šiaulių. Per pertrauką – Žinios. 21.00, 0.05 Reporteris. 21.52, 0.57 Orai. 22.30 Super L.T. 1.00 Dok. f. „Niutonas. Paslaptingasis eretikas“ (N-7).

9.00 Sigitos virtuvė (k). 9.30 Komedija „Dviejų per daug“ (N-7). 11.30 Melomano pusvalandis (k). 12.00 Fantastinis nuotykių f. „Mitas“ (N-7). 14.05 Telelaikraštis. 15.40 Romantinė komedija „Meilė nutinka“ (N-7). 17.30 Nuo šeštadienio iki šeštadienio (k). 18.00 Žinios. 18.20 Gyvenu čia. 19.00 Komedija „Kitas!“ (N-7). 20.30 Istorinė laida „Mūsų praeities beieškant“. 21.00 Žinios. Orai. 21.20 Drama „Santuoka“ (N-7). 22.55 Žinios (k). 23.15 Drama „Žemės širdis“ (N-7).

7.00 Muzika. 7.45 Muzikinė vaivorykštė (k). 8.45 Kauniečių akimis (k). 9.00 Kontaktas (k). 10.05 „Marvel animė. Ernis“. 10.30 „Būk mano meile“. 11.30 „Meilės sparnai“. 12.30 „Intrigų dvaras“. 13.30 „Indiškos aistros“. 14.30 „Laukinė širdis“. 15.30 Teleparduotuvė. 16.00 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai. 17.00 „Pasaulio Guinnesso rekordai“. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Kauniečių akimis. 18.30 Kontaktas. 19.30 Kultūros alėja (k). 20.00 Žinios. Orai (k). 20.20 Kauniečių akimis (k). 20.30 Muzika. 21.00 Kriminalinė komedija „Saugokis automobilio“. 22.50 „Išrinktieji“. 23.50 Sveikatos ABC (k).

8.00 Trileris „Palikti vandenyne 2. Dreifas“ (Vokietija, 2006 m.) (N-14). 9.40 Romantinė drama „Emos laimė ir palaima“ (Vokietija, 2006 m.) (N-14). 11.25 Komedija „Transamerika“ (JAV, 2005 m.) (N-14). 18.30 Romantinė drama „Tėvelio mažoji mergaitė“ (JAV, 2007 m.) (N-14). 20.15 Romantinė drama „Paskutinis bučinys“ (JAV, 2006 m.) (N-14). 22.00 Fantastinis f. „Žarijos miestas“ (JAV, 2008 m.) (N-7).

9.00 Televitrina. 10.00 Lietuvos krepšinio lyga. Vilniaus „Lietuvos rytas“–Prienų „Rūdupis“. 11.45 Italijos „Serie A“ lyga. Turino „Juventus“–Neapolio „Napoli“. 13.30 Italijos „Serie A“ lyga. XXIX turo apžvalga. 14.30 Krepšinio pasaulyje. 15.00 Automoto. 15.30 Ispanijos ACB krepšinio lyga. „Barcelona Regal“–„Valencia Basket“. 17.15 Lietuvos krepšinio lyga. Kauno „Žalgiris“–Utenos „Juventus“. 19.00, 20.45, 23.00 Žinios +. 19.15 Adrenalinas. 19.45 Sportas LT. Europos šaudymo čempionatas. 21.00 Italijos „Serie A“ lyga. „Parma“–Romos „Lazio“. 23.15 Futbolo dievai.

Tarptautinė vaikų knygos diena 1805 m. gimė danų rašytojas Hansas Christianas Andersenas. 1840 m. gimė prancūzų rašytojas, natūralizmo atstovas Émile’is Zola. 1909 m. gimė kompozitorius ir pianistas Stasys Vainiūnas. 1955 m. gimė aktorius, kompozitorius ir atlikėjas Olegas Ditkovskis. 1977 m. gimė airių ir vokiečių aktorius Michaelas Fassbenderis. 2005 m. mirė popiežius Jonas Paulius II.

horoskopai Avinas (03 21–04 20). Slėpsite ir ignoruosite savo emocijas bei poreikius. Galvoje bus visiška painiava. Neskubėkite daryti išvadų, tiesiog nusiraminkite ir nieko naujo nesiimkite. Jautis (04 21–05 20). Jausitės prislėgtas dėl savo gyvenimo ar aplinkinių žmonių. Manysite, kad artimieji tolsta nuo jūsų. Susiginčijęs galite pratrūkti emocijomis. Venkite iliuzijų ir neapgaudinėkite savęs. Dvyniai (05 21–06 21). Bus sunku susikaupti, gali kilti netinkamų ar klaidinančių minčių ir idėjų. Tai sunkus ir emocionalus laikas, galimi kivirčai su vyresniais žmonėmis. Geriau būtų atsiriboti nuo visų ir pailsėti. Vėžys (06 22–07 22). Sveika nuovoka padės sėkmingai bendrauti su aplinkiniais. Apmąstykite praeities įvykius ir padarykite teisingas išvadas. Kad ankstesnės bėdos nekankintų, svarbu nekartoti senų klaidų. Liūtas (07 23–08 23). Sėkmingas laikas. Apmąstykite savo gyvenimą, veiksmus ir jausmus. Jums bus suprantamos aplinkinių emocijos. Bet per daug neatviraukite, savo nuomonę ir spėliones pasilaikykite sau, kad neįžeistumėte artimo žmogaus. Mergelė (08 24–09 23). Atsiras galimybė atskleisti savo geriausius gebėjimus. Kils idėjų, kuriomis norėsite pasidalyti. Palanki diena skaityti, žiūrėti intelektualius filmus. Svarstyklės (09 24–10 23). Skaitydamas knygą ar žiūrėdamas filmą stengsitės atitrūkti nuo kasdienybės. Daugiau dėmesio skirkite šiuolaikinėms idėjoms, ieškokite naujovių. Skorpionas (10 24–11 22). Galimybės ir sprendimai, susiję su darbu, gali nesutapti su jūsų moraliniais principais ir tai gali jums tapti tikru išbandymu. Bus sunku kalbėti apie savo darbą, bet pasistenkite su niekuo nesugadinti santykių. Šaulys (11 23–12 21). Esate įsitempęs, todėl galite būti šiek tiek irzlus. Kalbėsite karščiuodamasis, todėl ne visada tą, ką iš tikrųjų galvojate ar jaučiate. Geriausia būtų visai patylėti, kad išvengtumėte konfliktų. Ožiaragis (12 22–01 20). Palanki diena dalyvauti diskusijoje, užplūs idėjų ir minčių lavina. Mėgausitės bendravimu. Vakarop gali apnikti apatija. Bent valandą pasivaikščiokite gryname ore. Vandenis (01 21–02 19). Susidursite su skaudžiais dalykais, kurie paveiks jus ir jūsų artimuosius. Norėsite pasidalyti savo išgyvenimais, bet nepavyks, nes kiti nenorės suprasti jūsų jausmų. Neprovokuokite konfliktų. Žuvys (02 20–03 20). Palanki diena apmąstyti naujas idėjas ir imtis realių veiksmų. Daug kalbėsite su aplinkiniais ir aptarsite savo mintis. Tikėtina trumpa kelionė darbo reikalais.


Orai

Pirmos balandžio mėnesio dienos bus vėsios. Šiandien oras sušils vos iki 1–3 laipsnių šilumos, kris šlapdriba, sniegas. Antradienio naktis bus dar šaltesnė, oro temperatūra nukris iki 6 laipsnių šalčio. Dieną bus debesuota su pragiedruliais, vietomis galimas nedidelis sniegas, oro temperatūra sieks 2–4 laipsnius šilumos.

Šiandien, balandžio 2 d.

+1

+2

Telšiai

+2

Šiauliai

Klaipėda

+2

Panevėžys

+1

Utena

+2

Tauragė

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (priešpilnis) teka Mėnulis leidžiasi

6.47 19.58 13.11 14.29 4.36

93-ioji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 273 dienos. Saulė Avino ženkle.

+3

Kaunas

Pasaulyje Atėnai +17 Berlynas +8 Brazilija +27 Briuselis +12 Dublinas +12 Kairas +27 Keiptaunas +25 Kopenhaga +6

Londonas +14 Madridas +19 Maskva +4 Minskas +3 Niujorkas +12 Oslas +6 Paryžius +16 Pekinas +17

orai kaune šiandien

Praha +11 Ryga +1 Roma +19 Sidnėjus +25 Talinas +1 Tel Avivas +25 Tokijas +16 Varšuva +6

+2

+3

Vėjas

4–12 m/s

Vilnius

Marijampolė

+3

Alytus

Vardai Elona, Jostautas, Jostautė, Jostartė, Pranciškus (Pranas), Žygintas.

Koks ba­lan­dis, to­kia va­sa­ra

Rytas

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

0

+3

-2

-5

9

-3

+3

-2

-4

4

-2

+2

-2

-4

3

rytoj

poryt

Se­no­l ių iš­m in­t is by­lo­ja, kad jei ba­lan­ dis bus sau­s as, lie­p a bus lie­t in­ga. Jei ba­lan­d is bus lie­t in­gas, ge­rai de­rės ja­ vai, o ge­g u­ž ė bus ža­l ia. Sa­ko­ma, kad ba­l an­d žio mė­ne­s io lie­t ūs – auk­s o ver­tės. Šal­t as ba­l an­d is pra­n a­š au­j a karš­t ą va­s a­r ą, ta­č iau gra­ž ų ru­de­n į. Jei ba­l an­d į švil­p aus var­nė­n ai, bus gied­ra, jei ne – ap­n iu­kę. Jei Ve­ly­k ų ry­t as sau­lė­t as ir gra­ž us, va­s a­ra bus gra­ž i, oras ge­ras. Jei­g u ly­ja (snin­ga), rei­k ia ti­kė­t is blo­g ų me­t ų. Jei­g u Ve­ly­ kų ry­t ą sau­lė te­k a la­b ai rau­do­na, va­ sa­r ą rei­k ia ti­kė­t is kenks­m in­g ų per­ kū­n i­jų. Me­teo.lt inf., AFP nuo­tr.

įvairenybės

Auk­cio­ne iš­graibs­ty­tos W.Hous­ton bran­ge­ny­bės Ger­bė­jai ir ko­lek­ci­nin­kai šeš­ta­ die­nį auk­cio­ne Ho­li­vu­de iš­pir­ ko at­rink­tus ne­se­niai ne­ti­kė­tai mi­ru­sios Whit­ney Hous­ton sce­ nos kos­tiu­mus, su­kne­les ir pa­ puo­ša­lus. Kai ku­rių par­duo­tų daik­tų kai­ nos pen­kis kar­tus vir­ši­jo pro­gno­ zes, pa­vyz­džiui, dvie­jų aus­ka­rų, su ku­riais W.Hous­ton fil­ma­vo­si 1992 m. juos­to­je „As­mens sar­gy­ bi­nis“ ir už ku­riuos bu­vo su­mo­ kė­tos 2 880 do­le­rių (pa­ki­lo nuo 600–800) ir 7 040 do­le­rių (pa­ ki­lo nuo 1–2 tūkst.) su­mos. Šie dai­ni­nin­kės daik­tai bu­vo pa­siū­ly­ti pir­mą­ją iš dvie­jų auk­ cio­no „Hol­ly­wood Le­gends“ die­nų, „Ju­lien’s Auc­tions“ Be­ ver­li Hil­se, vi­sai ne­to­li tos vie­tos, kur ji va­sa­rio 11 d. mi­rė. Jai bu­vo 48 me­tai. Sce­no­je vil­kė­tas ka­ro­

liu­kais siu­vi­nė­tas korsetas bu­vo nu­pirk­tas už 19,2 tūkst. do­le­rių – tris­kart bran­giau, nei pro­gno­ zuo­ta 4-6 tūkst. do­le­rių kai­na, o ru­do at­la­so lie­me­nė iš „As­mens sar­gy­bi­nio“ bu­vo nu­pirk­ta už 3 520 do­le­rių, o ne už 400–600, kaip pro­gno­zuo­ta anks­čiau. Pil­ko ak­so­mo su­knia par­duo­ta už 11 520 do­le­rių, nors prieš auk­ cio­ną už ją bu­vo ti­ki­ma­si gau­ti tik 1–2 tūkst. do­le­rių. W.Hous­ton mi­rė sa­vo vieš­bu­čio nu­me­ry­je Los An­dže­le, gar­bin­ giau­sių mu­zi­kos ap­do­va­no­ji­mų „Gram­my“ įtei­ki­mo iš­va­ka­rė­se. Teis­mo me­di­ci­nos eks­per­tai ko­ vo 22 d. pa­skel­bė, kad ji mi­rė pa­ sken­du­si vo­nio­je ir kad prie to pri­si­dė­jo šir­dies smū­gis bei ko­ kai­no var­to­ji­mas. AFP-BNS inf.

„„Susidomėjo: at­li­kė­jos ger­bė­jai iš­pir­ko vi­sus auk­cio­ne pa­siū­ly­tus jos

daik­tus.

„„Meist­rai: iki to­bu­lu­mo nu­glu­din­ti „Žu­vėd­ros“ šo­kė­jų ju­de­siai ža­vė­jo are­nos tri­bū­nas už­pil­džiu­sius„

žiū­ro­vus. 

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

Sce­nos meist­rai su­kė­lė ova­ci­jas Arū­nas Damb­raus­kas

a.dambrauskas@kaunodiena.lt

Per ve­ly­ki­nį kon­cer­tą „Žal­gi­rio“ are­no­je žiū­ro­vai ga­lė­jo įver­tin­ ti neįp­ras­tą de­ri­nį: gar­si spor­ti­ nių šo­kių ko­man­da „Žuvėd­ra“ ant par­ke­to su­ko­si gy­vai dai­nuo­jant maest­ro Sta­siui Po­vi­lai­čiui. Iki to­bu­lu­mo nu­glu­din­ti šo­kė­ jų ju­de­siai ir ori­gi­na­lios cho­reog­ ra­fi­nės kom­po­zi­ci­jos su­si­lie­jo su po­pu­lia­rio­mis, bet nau­jai aran­ žuo­to­mis dai­no­mis. Ar­tis­tų pa­si­ ro­dy­mai su­kel­da­vo aud­rin­gas žiū­ ro­vų ova­ci­jas. Dvie­jų su pu­se va­lan­dų truk­ mės šven­ti­nia­me kon­cer­te da­ly­ va­vo te­no­ras Me­rū­nas Vi­tuls­kis, ro­ko dai­ni­nin­kas Po­vi­las Meš­kė­ la, JAV vy­ku­sio tarp­tau­ti­nio dai­ nų kon­kur­so „Avon Vai­ces“ nu­ ga­lė­to­ja Eve­li­na Anu­saus­kai­tė ir ve­ly­ki­niam ren­gi­niui iš­kil­min­gu­ mo su­tei­kęs Kau­no mies­to sim­fo­ ni­nis or­kest­ras. Dai­ni­nin­kų pa­si­ro­dy­mai žiū­ro­ vams bu­vo ga­na ne­ti­kė­ti: po­pu­lia­

„„Ne­ti­kė­tu­mai: žiū­ro­vai tu­rė­jo pro­gos pa­si­klau­sy­ti neįp­ras­tų due­tų.

rius kū­ri­nius ži­no­mi at­li­kė­jai dai­ na­vo due­tais ir trio. Žiū­ro­vus ypač pa­ke­rė­jo „Žu­vėd­ ros“ pa­si­ro­dy­mų ma­gi­ja – pil­nos žiū­ro­vų tri­bū­nos šo­kė­jams plo­jo at­si­sto­ju­sios.

S.Po­vi­lai­čio tei­gi­mu, „Žal­gi­rio“ are­no­je penk­ta­die­nio va­ka­rą do­ mi­na­vo pa­jū­rio rit­mai: „Žu­vėd­ ra“ – iš Klai­pė­dos, o pa­ts maest­ro šiuo me­tu daž­niau­siai gy­ve­na Pa­ lan­go­je.

2012-04-02 Kauno diena  

Repeticijose prieš didįjį mūšį šalies krepšinio grandams sekėsi skirtingai. Prezidentė svarsto, vetuoti ar pasirašyti įstatymą, kuris atvert...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you