Page 1

kovo 31, 2012 Nr. 76 (19 377)

„Klai­pė­dos naf­tos“ va­do­vui R.Ma­siu­liui uos­ta­mies­ty­je trĹŤks­ta tik lai­ko Ĺžve­jy­bai. Ĺ eť­ta­die­nio in­ter­viu 5p.TV HE ROJU J.JAN S PABUSKEVIÄŒIUS NE

aip Su „Kl ĹĄÄ?iu – dienra nusi uji atsina na“. „TV die

PORTRETAS

I.KRUPAVIÄŒIAUS

PASAULIO DÄ–LIONÄ–

JAUKUMAS

Kaip pailginti skintos gÄ—lÄ—s gyvenimÄ…?

KULINARIJA

Slaptas R.Bolgovo ginklas

+

SAVAITĖS HOROSKOPAS IR KRYŽIAŽODIS

TiraĹžas 36 360

aikai ngia v

styje tamie liui uos terviu 5p. R.Masiu tadienio in dovui Ĺ eĹĄ os“ va bai. jy dos naft „KlaipÄ— tik laiko Ĺžve ta trĹŤks

e s prid Skola

PORTR ETAS

I.KR

NET 37

PROGRAMOS

KINO FOTELIS

Kaina

1,60 Lt

TI IĹ KO NO MOS RI

„RomantiĹĄko egois iĹĄpaĹžintis to“

prasidedalykĹł maŞų „Nuo li dalykai.“ da dide

NET 3 7

YVPVW\` 88RYVĂş]\ `X_VaVR`C= Q\`N] 8YNV]Ă› V[V[XN` OVb_\cV_ VQRVXV` [N` ?NZĂ­ Ă?`W\T Ă&#x;`VaVXV[ [Ă›`NXPVW\` PV ]_RcR[ _VĂ&#x;aNX\` VaVR`ab bTbZbV RV`Z\`N

PROG RAMO S

d.KEVIÄŒIUS NENORI TV HEROJUS PAJ.JAN BUSTI IĹ KOMOS

2p.

rkÄ… – PASA UPAÄŽprpaV os ULIO inivevasÄ?iIticiÄŒjosIAU DÄ–LIO S NÄ– ry nija Spu Virgi kl.lt

kovo 31

$$

2012 m.

Su dienraĹĄÄ?iu „KlaipÄ—da“ – atsinaujinÄ™s priedas „TV diena“.

www.kl.lt www.kl.lt

_$#& ; < 8<C Ä&#x2014;dosâ&#x20AC;&#x153;

2012 m. kovo 31 d.

tÄ&#x2014;

ryte@ rintys ke no sio par cionÄ&#x2026; vers rak dos poil ti saKlaipÄ&#x2014; laipyniĹł at atver ti ti plaÄ?iau mai ÄŻreng ÄŻreng turÄ&#x2014;s pildo lininkaigines â&#x20AC;&#x201C; pa ni liĹł. vo pi aikĹĄte mesporto ĹĄiuo

v.spu

ri tudybÄ&#x2014;je savival misija, ku parMiesto sudaryta ko laipyniĹł kurso a_ tu yra ti kon tus. b\

NYĂş siĹŤlyri pareng ti nuosta Ă&#x2DC;VĂşNa  @UbaaR_`a\PXÂ&#x2022;[ roviĹł pa ti `Nc\]N kui ÄŻrengme keliĹł bend parke ÄŻreng aVQĂ&#x203A;Y ÄŻstaiN`V`aR[T â&#x20AC;&#x17E;Gavo dos poilsio riĹł Lietuvocb`] ĹĄosios pÄ&#x2014; ku lis, vie darbuoto- mus Klai atrakcionÄ&#x2026;, jie â&#x20AC;&#x201C; gana pocR_`aVaĂ&#x203A; ne antsto ir taiâ&#x20AC;&#x153; XN`V]_V atvyko ipÄ&#x2014;dos bu neĹĄini ĹĄarvuo- laipyniĹł ne vienas siĹŤlymas yra ti NQN`R yra [RcV` iĹĄrink gi pa je jau gos â&#x20AC;&#x17E;Kla bininkai, kursÄ&#x2026; Kadan [V[XNZ` kodar cNYQV kaitÄ&#x2014; jie iĹĄkart puliarĹŤs. skelbti konsudarytos jai ir `VRZ` naus durimis. jĹł vietoje negalÄ&#x2014;`V_f b nas, teks â&#x20AC;&#x201C; aiĹĄkino dos sava Ja te@kl.lt mis nĹł vie to aV]N Dai kas se KlaipÄ&#x2014; tĹł nie touskai `NbT\ IĹĄlauĹž jÄ&#x2026;sias, kad ÄŻsikelti ir vÄ&#x2014;l. geriausiÄ&#x2026;â&#x20AC;&#x153;, mininkÄ&#x2014;, cijos direk d.jana mis VXf`aĂ?V vuoto tÄ&#x2014; nau vavaliĹĄkai jauna mo- misijos pir administra pÄ&#x2014;dos ZV[TĂ&#x2013;cN ris ĹĄar nÄ&#x2014;je Klai na- ÄŻsta na ga: YNV tÄ&#x2014; du ti butÄ&#x2026; sa gyvenusi gyvenimo vivaldybÄ&#x2014;s duotoja Ali sau ÄŻ kei Ä?iĹł pie tĹł Ap Pa bu nÄŻ ď Ž ĹĄiol va Jos gia tadie kelÄ&#x152;ia iki lio nekÄ&#x2014;lÄ&#x2014;. nu, paĹžadÄ&#x2014;- riaus pa Ketvir viename dau lininkĹł iĹĄ fo nÄ&#x2014;. rage kai ÄŻ pÄ&#x2014; tele vaVelykie pusÄ&#x2014;je jo vykti sko SavavaliĹĄ Ĺži- teris atsilie at rÄ&#x2014; draugas valandĹžio dÄ&#x2014;. mĹł tu procedĹŤra. lusi ĹĄeima papus jo po bet nepasiro dinimonÄŻ butÄ&#x2026; ÄŻsikÄ&#x2014; mÄ&#x2122;, todÄ&#x2014;l ti, nebĹŤgrÄ&#x2014;s sociali muose atlikti Ĺžiuo apie ĹĄiÄ&#x2026; na jo no dien cedĹŤros gÄ&#x2014; tÄ&#x2026; sisten dinimo pro ti. IĹĄkel 

JAU Kaip KUM gÄ&#x2014;lÄ&#x2014;s pailginti skiAS gyvenim ntos Ä&#x2026;? KULI NARIJ A

vennÄ&#x2122;pgy daskoliSla styR.B litĹł ÄŻsi gin ngtas ol stanÄ?iĹł ti bĹŤstĹł daklas Ä?iai govo Ĺžame tis tĹŤk ras DeĹĄim do nepra sÄ&#x2014;mis. Ma iĹĄlikti pratei tojai ban vo vaikĹł kiant ne tik liuosa ga sie praĹĄant anu momiesi ir priedan siems tampa me bute, betkraunant vi ta skolin , jĹł naĹĄtÄ&#x2026; uĹž s. las jam sko to ti mokÄ&#x2014; kesÄ?iĹł

6

4

+

SAV HOR AITÄ&#x2013;S IR KROSKOPA YĹ˝IAĹ˝O S DIS TiraĹž as 36

Sko­las pri­den­gia vai­kai

KINO â&#x20AC;&#x17E;Rom FO antiĹĄ TE ko eg LIS iĹĄpaĹžin ois tis

toâ&#x20AC;&#x153;

Kaina 1,60 Lt

360 bĹŤdu.

â&#x20AC;&#x17E;Nuo ma­Şų da­ly­kĹł pra­si­de­ da di­de­li da­ly­kai.â&#x20AC;&#x153; Klai­pÄ&#x2014;­dos ap­skri­ties VPK Ke­liĹł po­li­ci­jos biu­ro vir­ťi­nin­kas Ra­mō­nas Ĺ i­dei­kis ÄŻsi­ti­ki­nÄ&#x2122;s, jog pre­ven­ci­nÄ&#x2014;s ak­ci­jos iť­ties tu­ri ÄŻta­kos eis­mo sau­gu­mui.

2p.

ÄŽ par­kÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; pri­va­Ä?ios in­ves­ti­ci­jos Vir­gi­ni­ja Spu­ry­tÄ&#x2014; v.spuryte@kl.lt

Klai­pÄ&#x2014;­dos poil­sio par­ke no­rin­tys ÄŻreng­ti lai­py­niĹł at­rak­cio­nÄ&#x2026; vers­ li­nin­kai tu­rÄ&#x2014;s pla­Ä?iau at­ver­ti sa­ vo pi­ni­gi­nes â&#x20AC;&#x201C; pa­pil­do­mai ÄŻreng­ti spor­to aikť­te­liĹł. Â&#x201E;Â&#x201E;Ap­sau­ga: lai­min­gÄ&#x2026; vai­kys­tÄ&#x2122; iť­sau­go­ti pa­si­ry­Şu­siems val­di­nin­kams ne vi­sa­da se­ka­si pri­vers­ti tÄ&#x2014;­vus pa­si­steng­ti dÄ&#x2014;l sa­vo pa­Ä?iĹł at­Şa­lĹł. 

â&#x20AC;&#x17E;Shut­ters­tockâ&#x20AC;&#x153; nuo­tr.

De­ťim­tis tĹŤks­tan­Ä?iĹł li­tĹł ÄŻsi­sko­li­nÄ&#x2122; gy­ven­ to­jai ban­do ne­pra­ras­ti bĹŤs­tĹł dangs­ty­da­ mie­si sa­vo vai­kĹł tei­sÄ&#x2014;­mis. Ma­Şa­me­Ä?iai tam­pa prie­dan­ga sie­kiant ne tik iť­lik­ti pra­ sko­lin­ta­me bu­te, bet ir pra­ťant anu­liuo­ ti sko­las, jĹł nať­tÄ&#x2026; uŞ­krau­nant vi­siems mo­ kes­Ä?iĹł mo­kÄ&#x2014;­to­jams.

bĹŤdu.

Dai­va Ja­naus­kai­tÄ&#x2014; d.janauskaite@kl.lt

Pa­kei­tÄ&#x2014; du­ris ĹĄar­vuo­to­mis

Ket­vir­ta­die­nÄŻ pie­ti­nÄ&#x2014;­je Klai­pÄ&#x2014;­dos pu­sÄ&#x2014;­je vie­na­me dau­gia­bu­Ä?iĹł na­ mĹł tu­rÄ&#x2014;­jo vyk­ti sko­li­nin­kĹł iť­kel­ di­ni­mo pro­ce­dō­ra. Sa­va­va­liť­kai ÄŻ so­cia­li­nÄŻ bu­tÄ&#x2026; ÄŻsi­kÄ&#x2014;­lu­si ĹĄei­ma Ĺži­ no­jo apie ĹĄiÄ&#x2026; grÄ&#x2014;s­mÄ&#x2122;, to­dÄ&#x2014;l pa­ si­sten­gÄ&#x2014; tÄ&#x2026;­dien na­muo­se ne­bō­ ti. Iť­kel­di­ni­mo pro­ce­dō­ros at­lik­ti

at­vy­ko ant­sto­lis, vie­ťo­sios ÄŻstai­ gos â&#x20AC;&#x17E;Klai­pÄ&#x2014;­dos bu­taiâ&#x20AC;&#x153; dar­buo­to­ jai ir dar­bi­nin­kai, ne­ťi­ni ĹĄar­vuo­ to­mis du­ri­mis. Iť­lauŞ­tĹł se­nų­jĹł vie­to­je jie iť­kart ÄŻsta­tÄ&#x2014; nau­jÄ&#x2026;­sias, kad nie­kas ne­ga­lÄ&#x2014;­ tĹł ÄŻ bu­tÄ&#x2026; sa­va­va­liť­kai ÄŻsi­kel­ti ir vÄ&#x2014;l. Ä&#x152;ia iki ĹĄiol gy­ve­nu­si jau­na mo­ te­ris ra­ge­lio ne­kÄ&#x2014;­lÄ&#x2014;. Jos gy­ve­ni­mo drau­gas at­si­lie­pÄ&#x2014; te­le­fo­nu, pa­Şa­dÄ&#x2014;­ jo po pus­va­lan­dĹžio at­va­ Ĺžiuo­ti, bet ne­pa­si­ro­dÄ&#x2014;.

4

Mies­to sa­vi­val­dy­bÄ&#x2014;­je ĹĄiuo me­ tu yra su­da­ry­ta ko­mi­si­ja, ku­ri tu­ ri pa­reng­ti kon­kur­so lai­py­niĹł par­ kui ÄŻreng­ti nuo­sta­tus. â&#x20AC;&#x17E;Ga­vo­me ke­liĹł bend­ro­viĹł pa­siō­ly­ mus Klai­pÄ&#x2014;­dos poil­sio par­ke ÄŻreng­ ti lai­py­niĹł at­rak­cio­nÄ&#x2026;, ku­riĹł Lie­tu­ vo­je jau yra ne vie­nas ir jie â&#x20AC;&#x201C; ga­na po­pu­lia­rĹŤs. Ka­dan­gi pa­siō­ly­mĹł yra keletas, teks skelb­ti kon­kur­sÄ&#x2026; iť­rink­ti ge­riau­siÄ&#x2026;â&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; aiť­ki­no su­da­ry­tos ko­ mi­si­jos pir­mi­nin­kÄ&#x2014;, Klai­pÄ&#x2014;­dos sa­ vi­val­dy­bÄ&#x2014;s ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­ riaus pa­va­duo­to­ja Ali­na Ve­ly­kie­nÄ&#x2014;.

6


2

ŠEŠTADIENIS, KOVO 31, 2012

miestas Ap­do­va­no­jo pro­ku­ro­rą

Pa­ro­do­je – ba­lan­džiai

Pris­ta­tė nau­ją įran­gą

Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mų tar­ny­ba (FNTT) už bend­ra­dar­ bia­vi­mą ir pa­ra­mą ap­do­va­no­ jo Klai­pė­dos apy­gar­dos pro­ku­ ra­tū­ros Sun­kių nu­si­kal­ti­mų iki­ teis­mi­nio ty­ri­mo or­ga­ni­za­vi­mo sky­riaus vy­riau­sią­jį pro­ku­ro­rą Li­ną Kiau­ra­kį ant­ro­jo laips­nio FNTT pa­si­žy­mė­ji­mo ženk­lu „Už ne­prie­kaiš­tin­gą tar­ny­bą“.

Klai­pė­die­čiai pa­si­tik­ti ba­lan­dį kvie­čia­mi į tra­di­ci­nę de­ko­ra­ty­ vi­nių ba­lan­džių pa­ro­dą. Šian­ dien nuo 12 val. „Ak­ro­po­ly­je“ vyk­sian­čio­je pa­ro­do­je bus ga­ li­ma iš­vys­ti dau­giau nei 20-ies rū­šių ba­lan­džius. Jų au­gin­to­jai pa­si­da­lys pa­ta­ri­mais apie šių paukš­čių au­gi­ni­mą bei prie­ žiū­rą.

Va­kar Klai­pė­dos jū­ri­nin­kų li­go­ ni­nė­je, da­ly­vau­jant svei­ka­tos vi­ce­mi­nist­rui Aud­riui Kli­šo­niui, pri­sta­ty­tas bran­duo­li­nis mag­ ne­ti­nis re­zo­nan­sas. Jis pa­dės pa­ge­rin­ti gy­dy­mo pa­slau­gų ko­ ky­bę kar­dio­lo­gi­niams pa­cien­ tams, ir ne tik jiems. Apie mi­li­ jo­ną li­tų kai­nuo­jan­čią įran­gą li­ go­ni­nė įsi­gi­jo už sa­vo lė­šas.

Kvietimus į „Auksinės estrados šou” laimėjo: Undinė Beloglavkienė, Eugenija Šeškauskienė, Stanislava Klovienė, Mindaugas Šlušnys, Skaistė Kulbertienė, Lina Puodžiukaitytė.

Dienos telegrafas Byla. Vil­niaus apy­gar­dos teis­me įvy­ ko pa­ren­gia­ma­sis po­sė­dis by­lo­je pa­gal ieš­ko­vo bend­ro­vės „Naf­tos gru­pė“ ieš­ ki­nį ak­ci­nei bend­ro­vei „Klai­pė­dos naf­ ta“ dėl ieš­ko­vo ta­ria­mai pa­tir­tų 17 mln. li­tų nuo­sto­lių at­ly­gi­ni­mo. Pa­ren­gia­mo­ jo po­sė­džio me­tu teis­mas prie by­los pri­ jun­gė ša­lių pa­teik­tus pa­pil­do­mus do­ku­ men­tus, taip pat įpa­rei­go­jo jas iki 2012 m. ba­lan­džio 30 d. pa­teik­ti teis­mui rei­kia­ mus pa­pil­do­mus įro­dy­mus. Pa­ren­gia­ ma­sis po­sė­dis ati­dė­tas iki 2012 m. bir­ že­lio 6 d. Gim­ta­die­nis. Šian­dien nuo 11 iki 15 val. ma­žie­ji klai­pė­die­čiai bei jų tė­ve­liai ir vėl kvie­čia­mi da­ly­vau­ti Tau­ti­nių kul­ tū­rų cent­re (Skulp­tū­rų par­ke) vyk­sian­ čio­se paukš­čių ga­mi­ni­mo dirb­tu­vė­ se. Jų me­tu drau­ge su Klai­pė­dos me­ni­ nin­kais su­kur­ti dar­be­liai sek­ma­die­nį pa­puoš Skulp­tū­rų par­ką. Ry­toj 12 val. Skulp­tū­rų par­ke vyks ren­gi­nys, skir­tas žy­maus Klai­pė­dos me­ce­na­to Ju­liaus Liud­vi­ko Vy­ne­rio (1795–1862) gim­ta­die­ niui pa­mi­nė­ti Žy­gis. Šeš­ta­die­nį 10.30 val. Pa­lan­go­je or­ ga­ni­zuo­ja­mas pir­ma­sis pės­čių­jų žy­gis „Gin­ta­ro ke­lias“, skir­tas Pa­lan­gos kraš­to pri­jun­gi­mo prie Lie­tu­vos me­ti­nėms pa­ mi­nė­ti. Jo da­ly­viais tap­ti kvie­čia­mi vi­si no­rin­tys pa­lan­giš­kiai ir mies­to sve­čiai. 11 val. star­tas Jū­ra­tės ir Kas­ty­čio skve­re. Žy­ gio da­ly­viai pės­čio­mis pa­jū­riu įveiks apie 13–14 km at­kar­pą iki Šven­to­sios. Smū­gis. Klai­pė­do­je pa­žei­dė­jui pa­vy­ko pa­bėg­ti nuo po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų, kai vie­ nam jų tren­kė į vei­dą. Apie 21.45 val. Pu­ šy­no skers­gat­vy­je po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai su­lai­kė bu­te triukš­ma­vu­sį vy­rą. Pa­rei­gū­ nai jį ve­dė į tar­ny­bi­nį au­to­mo­bi­lį, kad nu­ vež­tų į ko­mi­sa­ria­tą. Veng­da­mas su­lai­ky­ mo, triukš­mau­to­jas vie­nam pa­tru­lių su­ da­vė į vei­dą, iš­si­lais­vi­no, per­šo­ko tvo­rą ir pa­bė­go. Vy­ras yra ieš­ko­mas. Mir­tys. Va­kar Ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­ riu­je už­re­gist­ruo­ta klai­pė­die­tės mir­tis. Mi­rė Ni­na Go­lo­va­ta­ja (g. 1942 m.). Lė­bar­tų ka­pi­nės. Šian­dien lai­do­ja­mi Piotr Mak­re­kov, Ro­mual­das Za­janč­kaus­ kas, Se­vas­tian Mi­ro­nen­ko, Ni­na Go­lo­va­ ta­ja, An­ta­nas Lau­ri­na­vi­čius, ry­toj – Pet­ ras Per­kaus­kis. Nau­ja­gi­miai. Per sta­tis­ti­nę pa­rą pa­gim­ dė 10 mo­te­rų. Gi­mė 3 mer­gai­tės ir 7 ber­ niu­kai. Grei­to­ji. Va­kar iki 19 val. grei­to­sios pa­gal­ bos me­di­kai su­lau­kė apie 70 iš­kvie­ti­mų.

Rei­dų me­tu už­da­rys gat­ves Klai­pė­dos pa­rei­gū­ nai ne­tru­kus pra­ dės dar ne­gir­dė­tą pre­ven­ci­jos ak­ci­ją. Jie, no­rė­da­mi pa­tik­ rin­ti vai­ruo­to­jų blai­ vu­mą, už­da­rys kai ku­rias gat­ves.

Vir­gi­ni­ja Spu­ry­tė v.spuryte@kl.lt

Anot Klai­pė­dos ap­skri­ties vy­riau­ sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Ke­lių po­li­ci­jos biu­ro vir­ši­nin­ko Ra­mū­ no Ši­dei­kio, pa­si­rink­to­je konk­re­ čio­je gat­vė­je bus su­stab­dy­tas vi­sas trans­por­to eis­mas. Prie pa­rei­gū­nų pa­sta­ty­to už­kar­do pri­va­lės su­sto­ ti kiek­vie­nas ta gat­ve va­žiuo­jan­tis vai­ruo­to­jas. Pat­ru­liai įver­tins, ar rei­kia pa­tik­rin­ti vai­ruo­to­jų blai­vu­ mą. Tie, ku­rie su­kels įta­ri­mų, tu­rės pūs­ti į al­ko­ho­lio ma­tuok­lį. „To­kios pa­tik­ri­ni­mai vyks pa­čiu įvai­riau­siu lai­ku skir­tin­go­se gat­vė­ se“, – tei­gė R.Ši­dei­kis.

„„Pre­ven­ci­ja: pa­rei­gū­nai skir­tin­go­se uos­ta­mies­čio gat­vė­se stab­dys eis­mą ir tik­rins vai­ruo­to­jų blai­vu­mą. 

Klai­pė­dos me­ras Vy­tau­tas Grub­ liaus­kas Ke­lių po­li­ci­jos biu­ro vir­ši­ nin­ko pra­šė to­kių ak­ci­jų ne­reng­ti pi­ko me­tu, kai mies­te ir taip su­si­ da­ro au­to­mo­bi­lių spūs­tys. „Aiš­ku, kad to­kius pa­tik­ri­ni­mus da­ry­si­me pro­tin­gai, kad jie eis­mo la­bai neap­sun­kin­tų“, – pa­ti­ki­no R.Ši­dei­kis. Per tris šių me­tų mė­ne­sius Klai­ pė­do­je išaiš­kin­tas 131 ne­blai­vus

Vy­tau­to Pet­ri­ko nuo­tr.

vai­ruo­to­jas, per­nai per tą pa­tį lai­ ko­tar­pį to­kių bu­vo 90. „Or­ga­ni­ zuo­ja­me dau­giau įvai­rių rei­dų, to­ dėl ir įkliu­vo dau­giau ne­blai­vių vai­ruo­to­jų“, – pa­brė­žė R.Ši­dei­kis. Šie­met per tris mė­ne­sius Klai­ pė­do­je už­fik­suo­ta tik vie­nas ne­ blai­vaus vai­ruo­to­jo su­kel­tas eis­mo įvy­kis. Per­nai per tą pa­tį lai­ko­tar­pį gir­ti prie vai­ro sė­dę žmo­nės su­kė­ lė tris ava­ri­jas.

131 – tiek ne­blai­vių vai­ruo­to­ jų Klai­pė­do­je išaiš­kin­ta per pir­mus tris šių me­tų mė­ne­sius.

Kri­zių cent­rui – pa­baig­tu­vių vai­ni­kas Sand­ra Lu­ko­šiū­tė s.lukosiute@kl.lt

Virš Klai­pė­dos mo­te­rų kri­zių cent­ ro iš­ki­lo pa­baig­tu­vių vai­ni­kas, ta­ čiau pa­ties pa­sta­to įkur­tu­vių dar teks pa­lauk­ti iki ru­dens.

Va­kar Kri­zių cent­ro sta­tyb­vie­tę ap­ žiū­rė­jo bū­si­mie­ji šei­mi­nin­kai bei Klai­pė­dos sa­vi­val­dy­bės at­sto­vai. Pa­baig­tu­vių vai­ni­ką virš bū­si­mo sto­go iš­kė­lu­siems sta­ty­bi­nin­kams jie įtei­kė ša­ko­tį – kaip pa­dė­ką už sklan­džiai vyks­tan­čius dar­bus. Ki­tą sa­vai­tę sto­gas bus ap­deng­ tas plė­ve­le. Pla­nuo­ja­ma, kad ba­ lan­dį čer­pė­mis tu­rė­tų bū­ti už­deng­ tas ir pa­ts sto­gas. Ba­lan­džio pra­džio­je nu­ma­to­ma pra­dė­ti in­ži­ne­ri­jos dar­bus: nuo­ te­kų, vė­di­ni­mo, elekt­ros sis­te­mų įren­gi­mą. Šiuo me­tu sta­ty­bo­se dir­ba 16 sta­ty­bi­nin­kų, nuo ki­tos sa­vai­tės jų gre­tos pa­si­pil­dys, nes pa­dau­gės

dar­bo. Sta­ty­bi­nin­kai pa­ti­ki­no, kad jie spės at­lik­ti vi­sus rei­kia­mus dar­ bus iki nu­ma­ty­tos įkur­tu­vių da­tos – rug­sė­jo pra­džios.

Sta­ty­bi­nin­kai pa­ti­ ki­no, kad jie spės at­ lik­ti vi­sus rei­kia­mus dar­bus iki nu­ma­ty­ tos įkur­tu­vių da­tos – rug­sė­jo pra­džios.

Ša­lia Kri­zių cent­ro bus įreng­ tos vai­kų žai­di­mų aikš­te­lės su pa­ minkš­tin­ta dan­ga, pa­sta­ty­ti suo­ liu­kai, ply­to­mis iš­klo­tas vi­di­nis kie­me­lis, pa­so­din­ti me­džiai. Ap­lin­kos su­tvar­ky­mui pla­nuo­ja­ ma iš­leis­ti apie 500 tūkst. li­tų. Pa­ ties cent­ro sta­ty­bos at­sieis per 2 mln. li­tų.

„„Eta­pas: nors dar­bai sta­tyb­vie­tė­je dar neį­pu­sė­jo, jau iš­kel­tas pa­baig­tu­

vių vai­ni­kas. 

Klai­pė­dos sa­vi­val­dy­bės So­cia­li­ nės pa­ra­mos sky­riaus ve­dė­ja Aud­ ro­nė Lie­sy­tė pa­sa­ko­jo, kad pa­gei­ dau­ta, jog cent­re bū­tų kuo dau­giau švie­sos ir jau­ku­mo. Mat čia spe­cia­

Vy­tau­to Liau­dans­kio nuo­tr.

lis­tai teiks pa­gal­bą mo­te­rims, pa­ty­ ru­sioms smur­tą. Cent­re vie­nu me­tu ga­lės ap­si­sto­ti 18 mo­te­rų su vai­kais. Kri­zių cent­ro sta­ty­bos pra­si­dė­jo per­nai rug­sė­jo mė­ne­sį.


3

miestas


4

šeštadienis, kovo 31, 2012

miestas

Sko­las pri­den­gia vai­kai 1

Ban­dy­ta skam­bin­ti ir iš­ kel­di­na­mos mo­ters tė­vui, ku­ris bu­vo tik­ra­sis so­cia­li­nio būs­to nuo­mi­nin­kas. Ta­čiau šis vy­ras pa­ ti­ki­no, kad su duk­ra ne­bend­rau­ja ir bu­to rak­to ne­tu­ri.

be nie­ko, joms daž­niau­siai su­tei­ kia­mas ma­žes­nis būs­tas ar bend­ ra­bu­čio kam­ba­rys“, – ti­ki­no įstai­ gos „Klai­pė­dos bu­tai“ va­do­vė Po­lė Mas­ke­liū­nie­nė.

Šios sa­vai­tės įvy­kis – ke­le­rius me­ tus už­tru­ku­sios is­to­ri­jos pa­bai­ga. Bu­tas vie­ni­šam klai­pė­die­čiui bu­vo su­teik­tas dar 1995 m.

Dan­guo­lė Ne­tik­šie­nė:

Rea­ly­bė to­kia, kad la­bai daž­nai sko­ li­nin­kams vai­kai tam­pa prie­dan­ga. Ka­da jis iš­si­kė­lė, o val­diš­ką bu­ tą už­lei­do duk­rai, da­bar sun­ku iš­ siaiš­kin­ti. Ži­no­ma tik tiek, kad nau­jie­ji gy­ven­to­jai čia at­si­ra­do ne­ tu­rė­da­mi tam tei­sės. Be to, jie nie­ ka­da ne­mo­kė­jo mo­kes­čių. Įsis­ko­li­ni­mas jau per­ko­pė 20 tūkst. li­tų. 2008 m. įstai­gos „Klai­pė­dos bu­ tai“ ad­mi­nist­ra­ci­jai ta­po ži­no­ma, kad čia gy­ve­na vi­sai ne tas žmo­ gus, ku­riam būs­tas bu­vo iš­nuo­mo­ tas leng­va­ti­nė­mis są­ly­go­mis. Ka­dan­gi jau­nų su­gy­ven­ti­nių po­ ra ta­da jau tu­rė­jo po­rą at­ža­lų, juos ėmė lan­ky­ti Vai­kų tei­sių ap­sau­gos tar­ny­bos dar­buo­to­jos. „Nuo 2007 m., kai įsteig­ta mū­ sų įstai­ga, ne­bu­vo at­ve­jo, kad iš­ kel­di­na­mos šei­mos vai­kai bū­tų iš­ ga­ben­ti į glo­bos na­mus, o jų tė­vai – iš­va­ry­ti į gat­vę. Apie pra­si­sko­li­ nu­sias šei­mas in­for­muo­ja­me vai­kų tei­sių sau­go­to­jus. Net dėl di­de­lių sko­lų iš­kel­di­na­mos šei­mos ne­lie­ka

Pri­si­min­da­ma už­va­kar iš­kel­din­ tą sa­va­va­liš­kai bu­te ap­si­gy­ve­nu­ sią šei­mą, Klai­pė­dos vai­kų tei­sių ap­sau­gos tar­ny­bos (VTAT) va­do­vė Gra­ži­na Au­ry­lie­nė ti­ki­no, kad šis at­ve­jis – iš­skir­ti­nis. Su­ži­no­ju­sios apie tai, kad šei­ma ga­li pra­ras­ti būs­tą, VTAT ins­pek­ to­rės ėmė rū­pin­tis, kad jie įtei­sin­tų gy­ve­ni­mą so­cia­li­nia­me būs­te. „Rei­kė­jo tik sto­ti į ei­lę bu­tui. Mū­sų ins­pek­to­rės bu­vo pa­si­ry­žu­ sios kon­sul­tuo­ti jau­ną ma­mą, ko­ kius do­ku­men­tus ji tu­rė­tų gau­ti, ra­šė­me tar­pi­nin­ka­vi­mo raš­tus. Ta­ čiau at­si­ti­ko pa­na­šiai, kaip anek­ do­te apie žmo­gų, ku­ris lau­kė auk­so puo­do, tik lo­te­ri­jos bi­lie­to ne­nu­si­ pir­ko. Jo­kio, net pa­ties pa­pras­čiau­ sio do­ku­men­to mo­te­ris neat­ne­šė“, – pa­sa­ko­jo G.Au­ry­lie­nė. „Šią sa­vai­tę ga­vo­me tar­pi­nin­ka­ vi­mo raš­tą iš VTAT, kad šiai šei­mai bū­tų skir­tas bend­ra­bu­tis ne ei­lės tvar­ka. Bet bu­vau pri­vers­ta at­sa­ ky­ti, kad ne­ga­liu tar­pi­nin­kau­ti, nes jie net ne­pa­tei­kė pra­šy­mo bend­ra­ bu­čiui. Tei­sė į so­cia­li­nį būs­tą ir į bend­ra­bu­tį nu­sta­to­ma pa­gal dek­ la­ruo­tas pa­ja­mas. Ko­kias pa­ja­mas tu­ri ši tri­jų vai­kų mo­ti­na, mes ne­ ži­no­me. Kad ir ko­kį di­de­lį no­rą tu­ rė­tu­me jai pa­dė­ti, bet tei­siš­kai to pa­da­ry­ti ne­ga­li­me“, – tei­gė sa­vi­ val­dy­bės So­cia­li­nio būs­to sky­riaus ve­dė­ja Dan­guo­lė Ne­tik­šie­nė. Kai ku­rie ypač sun­kiai be­si­ver­ čian­tys vai­kų tu­rin­tys klai­pė­die­čiai su­lau­kia sko­lų pa­nai­ki­ni­mo. Ta­čiau bū­ti­na, kad žmo­nės pa­tys steng­tų­ si gy­ven­ti be sko­lų. Tar­ny­bos va­do­vė ti­ki­no, kad tris ma­žus vai­kus au­gi­nan­ti mo­te­ris nė­ra gir­tuok­lė. Ko­dėl ji ne­mo­kė­jo už pa­slau­gas, ga­li­ma tik spė­lio­ti. Ra­gi­na­ma mo­kė­ti bent da­lį mo­ kes­čių, ji ti­kin­da­vo, kad, ga­vu­si pa­ šal­pas, bū­ti­nai tai pa­da­rys. Ta­čiau vi­si pa­ža­dai lik­da­vo tik žo­džiais. Mo­ko pla­nuo­ti iš­lai­das

„Mo­te­riai rei­kė­tų lan­ky­ti tė­vys­ tės įgū­džių mo­ky­mus, kur sa­va­ran­

„„Klai­pė­do­je yra apie 2 tūkst. sa­vi­val­

dy­bės nuo­mo­ja­mų bu­tų. „„Per 5 me­tus už sko­las iš sa­vi­val­dy­

bės būs­tų iš­kel­din­tos 106 šei­mos. „„Iš­kel­di­ni­mo pro­ce­dū­ra pra­de­da­

ma, kai sko­los už ko­mu­na­li­nius pa­ tar­na­vi­mus per­ko­pia 20 tūkst. li­tų.

Ne­pa­ju­di­no nė pirš­to

Ne­lie­ka be nie­ko

Skai­čiai ir fak­tai

„„Di­džiau­sia mies­te už­fik­suo­ta sko­

la už pa­slau­gas ir už būs­to nuo­mą – 80 tūkst. li­tų. „„Klai­pė­do­je re­gist­ruo­tos 326 so­cia­

li­nės ri­zi­kos gru­pei pri­ski­ria­mos šei­ mos, jo­se au­ga 456 vai­kai.

Iki 15 pro­c. jų sko­lin­gi dau­giau nei 50 tūkst. li­tų. „Rea­ly­bė to­kia, kad la­bai daž­nai sko­li­nin­kams vai­kai tam­pa prie­ dan­ga. Šie žmo­nės pui­kiai ži­no, jog įsta­ty­mai gi­na ne­pil­na­me­čių tei­ses į būs­tą. Pas­ta­rai­siais me­tais į glo­ bos na­mus pa­kliū­va tik tė­vų pa­lik­ ti ir smur­tą pa­ti­rian­tys ma­žie­ji“, – ti­ki­no D.Ne­tik­šie­nė. Ti­ki­si do­va­nų iš vals­ty­bės

„„Sky­das: kai ku­rių į ne­pa­vy­dė­ti­ną si­tua­ci­ją pa­te­ku­sių klai­pė­die­čių prie­

dan­ga nuo sko­lų jau se­niai ta­po vai­kai.

kiš­kai gy­ven­ti ne­su­ge­ban­tys suau­gę žmo­nės mo­ko­mi tvar­ky­tis su pi­ni­ gais, bui­ties dar­bų, vai­kų auk­lė­ji­mo, bend­ra­vi­mo. Bė­da ta, kad šios mo­ters pri­si­kvies­ti taip ir ne­pa­vy­ko. Dau­ge­ lį pa­na­šių žmo­nių į to­kius mo­ky­mus ten­ka va­ru va­ry­ti ir gąs­din­ti san­kci­ jo­mis“, – at­vi­ra­vo G.Au­ry­lie­nė. Ar­tė­jant iš­kel­di­ni­mo die­nai ir su­pra­tu­si, kad vai­kai ga­li at­si­dur­ti val­diš­kuo­se na­muo­se, mo­te­ris ti­ ki­no ap­si­sto­ju­si pas drau­gę. Ta­čiau pa­ban­džiu­sios šei­mą ap­ lan­ky­ti ins­pek­to­rės ne­su­lau­kė, kad kas nors at­ra­kin­tų du­ris. To­dėl įsi­

„Shut­ters­tock“ nuo­tr.

ti­kin­ti, ar vai­kai tu­ri bent mi­ni­ma­ lias gy­ve­ni­mo są­ly­gas, ne­ga­lė­jo. Di­de­lės šei­mos sko­los pri­teis­tos ne bu­te gy­ve­nu­siai po­rai su vai­kais, o tik­ra­jam būs­to nuo­mo­to­jui, ku­ris už­lei­do jį duk­rai. Ma­ža to, kai dėl sko­lų bu­vo iš­jung­ta elekt­ra, su­gy­ ven­ti­niai ne­tei­sė­tai ją pri­si­jun­gė, taip už­ko­rė naš­tą kai­my­nams. Įsis­ko­li­no 50 tūkst. li­tų

D.Ne­tik­šie­nė pa­sa­ko­jo, kad apie pu­sė sa­vi­val­dy­bės būs­tuo­se gy­ve­ nan­čių šei­mų tu­ri sko­lų už ko­mu­ na­li­nius pa­tar­na­vi­mus.

So­cia­li­nio būs­to sky­riaus va­do­ vė pa­sa­ko­jo apie Ne­mu­no gat­vė­je gy­ve­nan­čias šei­mas. Čia vie­na­me so­cia­li­nia­me būs­te dek­la­ra­vo gy­ve­ nan­tys 13 žmo­nių. Ke­lis kar­tus ja­me ap­si­lan­kę sa­vi­ val­dy­bės dar­buo­to­jai įsi­ti­ki­no, kad iš tie­sų ten gy­ve­no tik trys žmo­nės. Sko­los už ne­su­mo­kė­tus mo­kes­čius čia sie­kė ke­lias de­šim­tis tūks­tan­čių li­tų. Ga­liau­siai teis­mo spren­di­mu tie trys gy­ven­to­jai bu­vo iš­kel­din­ ti, o ki­tų dek­la­ra­vi­mo duo­me­nys – pa­nai­kin­ti. Ta­čiau bu­tas tuš­čias pa­bu­vo vos ke­lias die­nas. Net­ru­kus ja­me šei­mi­ nin­ka­vo dvi jau­nos mo­te­rys su bū­riu vai­kų. Nors bu­te yra ne vi­si pa­to­gu­ mai, o gy­ve­ni­mas ja­me – var­ga­nas, mo­te­rų iš­skai­čia­vi­mas su­pran­ta­mas. Ka­dan­gi na­mas yra uos­to re­zer­vi­nė­je te­ri­to­ri­jo­je ir bus nu­griau­tas, nau­ja­ ku­rės ti­ki­si, kad vai­kų tei­sių pai­san­ ti vals­ty­bė vie­ni­šų ma­mų su vai­kais į gat­vę neiš­mes. Vis dėl­to VTAT spe­ cia­lis­tai ne­nei­gia, kad kai ku­rie tė­ vai tik­rai ga­li ne­tek­ti būs­to. „Kai suau­gu­sie­ji deg­ra­duo­ja, vi­ sa­da pir­ma vai­kai at­ski­ria­mi nuo to­kių tė­vų ir tik po to iš nuo­mi­ nin­kų ati­ma­mi būs­tai“, – tvir­ti­no D.Ne­tik­šie­nė.


5

šeštADIENIS, kovo 31, 2012

šeštadienio interviu

R.Ma­siu­lis: „Ru­ti­nos ne­jau­čiu“ nas. Jei va­do­vas lei­džia sau te­ro­ri­ zuo­ti dar­buo­to­jus, ma­no nuo­mo­ne, jis ne­kom­pe­ten­tin­gas. To­dėl jei tu­ri ko­kių nors silp­ny­bių, pyk­čio – ne­ ga­li to de­monst­ruo­ti. La­bai no­rė­čiau, kad kiek­vie­nas ma­no įmo­nės dar­buo­to­jas jaus­tų­ si lais­vai ir ga­lė­tų mak­si­ma­liai at­ si­skleis­ti. Taip, dis­cip­li­na tu­ri bū­ ti, bet su­ras­ti tą ge­rą ba­lan­są – jau pa­tir­ties klau­si­mas. Ir, pri­pa­žin­siu, man to pri­trūks­ta.

Li­na Bie­liaus­kai­tė l.bieliauskaite@kl.lt

J

ei bend­ro­vės „Klai­pė­dos naf­ ta“ ge­ne­ra­li­niam di­rek­to­riui Ro­kui Ma­siu­liui tek­tų įvar­dy­ ti, ko­kį mies­tą jis šian­dien lai­ ko sa­vo na­mais, vy­ras ne­dve­jo­da­mas pa­sa­ky­tų – Klai­pė­dą. Vie­nos svar­ biau­sių ša­lies įmo­nių va­do­vas, re­gis, jau tvir­tai įlei­dęs šak­nis uos­ta­mies­ ty­je, juo­kau­ja, jog gim­ta­ja­me Vil­niu­je li­ku­sius sa­vo ar­ti­muo­sius da­bar ma­to ne­tgi daž­niau nei anks­čiau.

Ne­si­mel­džia pi­ni­gams

– Ka­da pa­sku­ti­nį­kart ato­sto­ga­ vo­te? – Vie­ną lais­vą sa­vai­tę tu­rė­jau žie­ mą – va­žia­vau į Drus­ki­nin­kus, mė­ ga­vau­si pro­ce­dū­romis, skai­čiau kny­gas.

Ap­gau­lę be­mat „iš­ri­šo“

– Vil­niu­je li­ko ne tik jū­sų ma­ ma, bet ir bro­lis dvy­nys. Sa­ko­ ma, kad dvy­nius sie­ja ypa­tin­gas ry­šys. Ar jau­čia­te tai – gal­būt nu­si­žiū­ri­te tuos pa­čius daik­ tus, vie­no­dai ver­ti­na­te ko­kius nors reiš­ki­nius? – Tai la­bai jau­čia­si. Ir tem­pe­ra­ men­tas vie­no­das, ir įvy­kius ver­ti­ na­me, į juos rea­guo­ja­me taip pat. Ži­no­ma, yra tam tik­rų emo­ci­nių skir­tu­mų, aš gal­būt dau­giau pe­rė­ miau iš ma­mos, jis – iš tė­vo. Bro­lis – ra­mes­nis, jis vi­sa­da bū­da­vo pro­ tin­ges­nis už ma­ne. Jau ma­žas ži­no­ jo, kad rei­kia nu­si­leis­ti, man tai bū­ da­vo iš­vis ne­su­vo­kia­ma. – Rei­kia ma­ny­ti, kad bro­lis už jus vy­res­nis? – Taip – pen­kio­mis mi­nu­tė­mis. – O dėl pa­ne­lių ne­kon­ku­ruo­da­ vo­te? – Ne. Bet kaž­ka­da per pa­si­ma­ty­mą ban­dė­me su­si­keis­ti vie­nas su ki­tu. Pir­mas ban­dy­mas – ir mus iš­kart „iš­ri­šo“. Vis­kas bai­gė­si la­bai gė­din­ gai, tad dau­giau to ne­be­ban­dė­me. – Lie­tu­vo­je Ma­siu­lių pa­var­ dė ga­na gar­si, jau vien kal­bant apie po­li­ti­kus. Gal­būt bent su vie­nu ku­riuo jus sie­ja gi­mi­nys­ tės ry­šys? – Tik­rai ne. Vie­na­me ren­gi­ny­je su Kęs­tu­čiu Ma­siu­liu ban­dė­me iš­ siaiš­kin­ti, iš ku­rio kraš­to mū­sų gi­ mi­nės, bu­vo šioks toks at­stu­mas. O su Eli­gi­ju­mi juo la­biau ne­tu­ri­me gi­ mi­nys­tės ry­šių. Kaip ir su ak­to­riu­ mi Al­gi­man­tu Ma­siu­liu – vai­kys­tė­je ma­nęs vi­si to klau­si­nė­da­vo. In­tui­ci­ja neap­vy­lė

– Ge­gu­žę bus dve­ji me­tai, kai va­do­vau­ja­te „Klai­pė­dos naf­ tai“. Kaip adap­ta­vo­tės uos­ta­ mies­ty­je? – La­bai ge­rai. Tą die­ną, kai ma­ne ve­žė pri­sta­ty­ti dar­buo­to­jams, vos pra­va­žia­vus mies­to ri­bo­ženk­lį, su­ pra­tau – čia vis­kas bus ge­rai. Apė­mė toks ge­ras, ma­lo­nus jaus­mas. Ir nuo to lai­ko jis ma­nęs neap­lei­džia. Klai­ pė­da – ra­mes­nis mies­tas už Vil­nių, ir žmo­nės čia ne to­kie ag­re­sy­vūs kaip Vil­niu­je. Vil­nie­čiai net gal šiek tiek per ge­rai apie sa­ve gal­vo­ja, o klai­pė­ die­čiai – kuk­les­ni, ir tai yra la­bai ge­ rai. Da­bar Klai­pė­da ta­po ma­no trau­ kos cent­ru, vis­ką dė­lio­juo­si taip, kad tik kaip nors čia su­grįž­čiau. – Ar yra da­ly­kų, ku­rių gy­ven­ da­mas pa­jū­ry­je pa­si­gen­da­te? – La­bai trūks­ta lai­ko žve­jy­bai. Pas­ ku­ti­nį kar­tą žve­jo­jau ru­de­nį vė­gė­les. O šia­me kraš­te yra la­bai daug ge­

„„Tur­tas: dar­bą Klai­pė­do­je R.Ma­siu­lis va­di­na ir iš­šū­kiu, ir ver­tin­ga pa­tir­ti­mi.

rų žve­jy­bos vie­tų – ša­lia ir ma­rios, ir jū­ra, ir upės. Man tai sa­vo­tiš­ kas at­ra­di­mo džiaugs­mas, tik tiek, kad čia upių dar ne­pa­žįs­tu. Tu­riu drau­gų, ku­rie vis kvie­čia tai vie­nur, tai ki­tur pa­žve­jo­ti. Bet ne­tu­riu lai­ ko. Žve­jy­bai rei­kia pa­si­ruoš­ti, vis­ ką su­si­pla­nuo­ti. O aš po pie­tų su­ži­ nau, kad ry­toj rei­kės bū­ti Sei­me, dar ki­tą die­ną – Briu­se­ly­je. Ką čia su­si­ pla­nuo­si. Žo­džiu, ru­ti­nos ne­jau­čiu. Vien jau dėl dar­bų krū­vio.

Jei va­do­vas lei­ džia sau te­ro­ri­zuo­ ti dar­buo­to­jus, ma­ no nuo­mo­ne, jis ne­kom­pe­ten­tin­gas. To­dėl jei tu­ri ko­kių nors silp­ny­bių, pyk­ čio – ne­ga­li to de­ monst­ruo­ti.

– Ar kar­tais neer­zi­na toks ne­ pas­to­vu­mas? – Ne, toks ma­no dar­bas. Ži­no­jau, kur ei­nu ir kaip bus. – Bent jau ki­tam po­mė­giui – fut­bo­lui – pa­vyks­ta skir­ti šiek tiek dė­me­sio? – Kal­bant apie fut­bo­lą, su­pran­tu vie­na – kad jei ne­žai­siu, iš­pro­tė­ siu. Žmo­gui bū­ti­na ju­dė­ti, or­ga­ niz­mas taip jau su­tvar­ky­tas, kad jam rei­kia fi­zi­nio krū­vio. Tad pa­ žai­džiu fut­bo­lą ir, ži­no­ma, man tai la­bai pa­tin­ka. Pir­ma­die­niais žai­džia­me įmo­nė­je, taip pat pri­ klau­sau fut­bo­lo mė­gė­jų ko­man­dai „Bal­tai“. Aiš­ku, toks iš ma­nęs ir žai­dė­jas. Bet iš­lei­džia į aikš­tę šiek tiek pa­laks­ty­ti. Vie­to­je mi­nist­ro – di­rek­to­rius

– Gal­būt ka­dai­se sva­jo­jo­te tap­ti pro­fe­sio­na­liu spor­ti­nin­ku? – Nuo ma­žens tė­vai įskie­pi­jo, kad bū­ti spor­ti­nin­ku nė­ra ge­rai. Ir ne­ bu­vo jo­kių pro­tes­tų. Nuo sep­ty­ ne­rių mus su bro­liu lei­do į krep­

ši­nio mo­kyk­lą, sep­ty­ne­rius me­tus ž­ ai­dė­me. Ir nors krep­ši­nis bu­vo tas spor­tas, ku­riuo dau­giau­sia už­sii­ mi­nė­jau, ga­liau­siai fut­bo­las la­biau pa­trau­kė. – O kas lė­mė jū­sų pro­fe­si­jos pa­ si­rin­ki­mą? – Kai ma­nęs vai­kys­tė­je klaus­da­vo, kuo no­riu bū­ti, at­sa­ky­da­vau – fi­ nan­sų mi­nist­ru. Nes ži­no­jau, kad tė­vams pa­tiks. O kai bai­gė­me mo­ kyk­lą, tiks­liai nė ne­bu­vo­me ap­si­ spren­dę, kur rei­kia sto­ti, ne­tu­rė­jo­me konk­re­čių prio­ri­te­tų. Pa­si­rin­ki­mą nu­lė­mė tai, kad tė­ve­lis bu­vo bai­gęs fi­zi­ką ir ma­te­ma­ti­ką, ir mums pa­ siū­lė rink­tis šią spe­cia­ly­bę. – Įs­to­jo­me į Vil­niaus uni­ver­si­te­ tą, ta­čiau ėmus stu­di­juo­ti ta­po aiš­ ku, kad tai ne mums. Ir kai pro­fe­ so­rius Aloy­zas Saka­las pa­klau­sė, ką mes čia vei­kia­me, ar ne­gal­vo­ja­ me keis­ti pro­fe­si­jos, įta­riai su­klu­so­ me – gal mus no­ri iš­mes­ti? Ne, sa­ ko, jūs tie­siog ne sa­vo vie­to­je, gal jums rei­kia ko nors ki­to? Sa­ko, ga­ liu pa­kal­bė­ti su pro­fe­so­riu­mi Po­vi­lu Gy­liu, kad jus per­kel­tų į eko­no­mi­ ką. Ta­da iš­ties su­si­mąs­tė­me – gal tai mū­sų iš­si­gel­bė­ji­mas? Iš­si­lai­kė­ me skir­tu­mus ir pe­rė­jo­me į eko­no­ mi­ką. O jau čia su­žy­dė­jo­me! Stai­ga su­pra­to­me, kad moks­las ga­li bū­ti ne tik leng­vas, bet ir įdo­mus. Be­si­mo­ky­da­mi su­ži­no­jo­me, kad atida­romas Tarp­tau­ti­nių san­ty­kių ins­ti­tu­tas, ku­ria­me ga­lė­tu­me mo­ ky­tis pa­ra­le­liai, tad su bro­liu į jį įsto­jo­me. Bu­vo­me pir­mo­ji lai­da. – Jū­sų kar­je­ra, pra­de­dant pri­ va­čias kom­pa­ni­jas ir bai­giant vals­ty­bi­niu sek­to­riu­mi, kuo pui­kiau­siai klos­tė­si ir Vil­niu­je. Ko­dėl pa­si­rin­ko­te „trem­tį“ į vi­ sai ki­tą Lie­tu­vos kraš­tą? – Kai vy­ko ener­ge­ti­kos per­tvar­ky­ mo pro­jek­tas, bu­vau už tai at­sa­ kin­gas. Tuo me­tu ma­ne pa­si­kvie­tė į mi­nis­te­ri­ją ir pa­sa­kė, kad ren­ka­mas žmo­gus va­do­vau­ti „Klai­pė­dos naf­ tai“. Man tai bu­vo kos­mo­sas – kuo čia dėta Klai­pė­da? Ta­čiau mi­nist­ ras ži­no­jo, kad esu iš­sisky­ręs, tai­ gi ne­pri­si­ri­šęs prie Vil­niaus. Ma­ ne pa­si­rin­ko iš ke­lių kan­di­da­tū­rų, ir aš su­ti­kau.Vy­tau­to Pet­ri­ko nuo­tr.

Pak­lau­sė pro­tin­gų žmo­nių

– Ne­jau ne­ka­ma­vo abe­jo­nės? – Ži­no­te, lai­kau­si fi­lo­so­fi­jos, kad žmo­gus ne­ga­li sa­vęs ana­li­zuo­ti ob­ jek­ty­viai. Mes apie sa­ve gal­vo­ja­me ar­ba per ge­rai, ar­ba per blo­gai, gal­ būt tu­ri­me per daug iliu­zi­jų. To­dėl ge­riau pa­klau­sy­ti, ką tau pa­ta­ria ki­ti žmo­nės, ypač jei jie au­to­ri­te­ tai. Ne­rei­kia gal­vo­ti – aš no­riu to ir to. Daž­niau­siai ga­vęs tai, ko no­ rė­jai, su­pran­ti, kad iš tie­sų no­rė­jai vi­siš­kai ne to. To­dėl kai man pa­siū­lė šį dar­bą, su­pra­tau, kad ma­ni­mi pa­ si­ti­ki, o jei pa­si­ti­ki, va­di­na­si, iš­ma­ nau, ga­liu. Ir dėl to šio spren­di­mo nie­ka­da ne­si­gai­lė­jau. Pra­džia bu­vo tik­rai ne­leng­va. Čia man vis­kas bu­vo nau­ja, iki tol te­ko dirb­ti vos su 20 žmo­nių ko­man­do­mis, o čia iš­kart – 300, ir tai gy­va įmo­nė, ne va­di­na­mie­ji pro­jek­ti­niai dar­buo­ to­jai, ku­rie kaž­kiek pa­dir­bo ir išė­jo. To­dėl man šis dar­bas – to­bu­lė­ ji­mo pro­ce­sas. Lai­kau­si nuo­sta­tos, kad va­do­vas pir­miau­sia yra tar­

– Tik ne­sa­ky­ki­te, kad apie va­ dy­bą? – Ne, to­kių ne­skai­čiau. Apsk­ri­tai man la­bai pa­tin­ka is­to­ri­ja, fi­lo­so­ fi­ja, teo­lo­gi­ja. Ir, ži­no­ma, gro­ži­nė li­te­ra­tū­ra. La­bai di­de­lį įspū­dį pa­ da­riu­si kny­ga – Ma­hat­mos Gand­ hi au­to­biog­ra­fij­ a. Tur­būt aš ją la­ bai lai­ku per­skai­čiau – tuo me­tu, kai iš­ki­lo svar­bių gy­ve­ni­mo klau­ si­mų. Kaip ti­kin­čiam žmo­gui, man la­bai ar­ti­mos M.Gand­hi min­tys. – O ką jums reiš­kia ma­te­ria­li­ niai da­ly­kai? – Ži­no­ma, tai svar­bu. Svar­bu gy­ ven­ti pa­to­giai, iš­lai­ky­ti oru­mą, svar­bu jaus­tis žmo­gu­mi. Bet steng­ tis vien dėl ma­te­ria­li­nių da­ly­kų – be­pras­miš­ka, tai ne­tu­rė­tų tap­ ti tiks­lu. – Aki­vaiz­du, jog jū­sų gy­ve­ni­me svar­bią vie­tą uži­ma šei­ma, ta­ čiau pa­sta­ruo­ju me­tu esa­te pri­ vers­tas bū­ti to­li nuo na­miš­kių. – Tie­są pa­sa­kius, tur­būt da­bar sa­ vo ar­ti­muo­sius ap­lan­kau daž­niau nei ta­da, kai gy­ve­nau Vil­niu­je. Tai­ gi nė­ra to blo­go, kas nei­šei­tų į ge­ra. O kad jūs ži­no­tu­mė­te, kaip ska­niai ma­no ma­ma ke­pa an­tį! Ji vi­sa­da ma­ne vi­lio­ja šiuo pa­tie­ka­lu. Dar ir į Klai­pė­dą par­si­ve­žu.

Vi­zi­ti­nė kor­te­lė Gi­mė 1969 m. rugp­jū­čio 6 d. Vil­niu­je. Bai­gė Vil­n iaus uni­ver­s i­te­to Eko­no­ mi­kos ir ga­my­bos val­dy­mo fa­k ul­te­ tą, Tarp­tau­t i­n ių san­t y­k ių ir po­l i­t i­kos moks­lų ins­ti­tu­tą.

di­to va­do­vu, bend­ro­vė­je „IS par­t ners“ – di­rek­to­riu­mi, „Leo LT“ – vers­lo vys­ty­ mo di­rek­to­r iu­mi, vė­l iau – fi­nan­sų, ad­ mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riu­mi.

Nuo 2010-ųjų – bend­ro­vės „Klai­pė­dos Kom­pa­ni­jo­je „Art­hur An­der­sen“ dir­bo naf­ta“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius. vy­res­n iuo­ju au­d i­to­r iu­m i, vė­l iau – au­ Iš­sis­ky­ręs.

„„Ry­šys: dau­ge­lį me­tų bro­liai Ro­kas (kai­rė­je) ir Pet­ras Ma­siu­liai bu­vo

neišs­ki­ria­mi, o sma­giau­sios aki­mir­kos, be abe­jo, su­si­ju­sios su iš­ky­lo­ mis žve­jo­ti. As­me­ni­nio ar­chy­vo nuo­tr.


6

ŠEŠTADIENIS, KOVO 31, 2012

miestas

Į par­ką – pri­va­čios in­ves­ti­ci­jos 1

Ji ne­slė­pė, kad kon­kur­se lai­mės ta bend­ro­vė, ku­ ri bus pa­si­ry­žu­si dau­giau­sia in­ves­ tuo­ti į mies­to ge­ro­vę. Sa­vi­val­dy­bė tu­ri pa­reng­tą Klai­ pė­dos poil­sio par­ko su­tvar­ky­mo II eta­po tech­ni­nį pro­jek­tą, ta­čiau dar­bams ne­ran­da­ma pi­ni­gų. Už­tat ir už­si­mo­ta jų pri­trauk­ti iš vers­li­ nin­kų. „Jie ir ne­prieš­ta­rau­ja in­ves­ti­ci­ jo­mis pri­si­dė­ti prie par­ko inf­rast­ ruk­tū­ros. Ma­tyt, vie­na kon­kur­so są­ly­gų ir bus ta, jog vers­li­nin­kai už sa­vo pi­ni­gus dar tu­rės įreng­ti pro­ jek­te nu­ma­ty­tas spor­to aikš­te­les – fut­bo­lo, lau­ko te­ni­so“, – tvir­ti­no A.Ve­ly­kie­nė. To­dėl kon­kur­so ko­mi­si­ja ver­tins vers­li­nin­kų pa­teik­tus in­ves­ti­ci­nius pa­siū­ly­mus ir rinks ge­riau­sią.

Ti­ki­ma­si, kad nu­ga­lė­to­jo iš­rin­ki­ mo pro­ce­dū­ros neužt­ruks, ir lai­py­ nių par­kas bus įreng­tas lie­pą. „Ma­nau, kad vers­li­nin­kams tu­ rė­tų bū­ti su­teik­tas lei­di­mas veik­ti par­ke 10 me­tų, kad at­si­pirk­tų jų in­ ves­ti­ci­jos. Aiš­ku, už pra­mo­gas lai­ py­nių par­ke žmo­nėms teks mo­kė­ti, ta­čiau pa­tys gy­ven­to­jai nu­ro­dė, jog no­ri, kad Klai­pė­do­je bū­tų kuo dau­ giau ga­li­my­bių tu­ri­nin­gai pra­leis­ti lais­va­lai­kį“, – tei­gė Klai­pė­dos sa­ vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­ to­rės pa­va­duo­to­ja. Dar vie­nas sie­kis „už­dirb­ti“ iš vers­li­nin­kų, ku­rie įrengs lai­py­ nių par­ką – jie tu­rė­tų per me­tus leis­t i tūks­tan­č iui klai­p ė­d ie­č ių vai­kų iš so­cia­liai rem­ti­nų šei­mų ar glo­bos na­mų ne­mo­ka­mai pra­ mo­gau­ti.

„„Pra­mo­ga: lai­py­nės į poil­sio par­ką tu­rė­tų pri­vi­lio­ti dar dau­giau žmo­nių. 

Vy­tau­to Liau­dans­kio nuo­tr.

Naudotoms padangoms – specialūs konteineriai Artėjant padangų keitimo bumui, Klaipėdos regiono atliekų tvarky­ mo centras (KRATC) primena, kad naudotų padangų negalima mesti į komunalinių atliekų konteinerius ar atsikratyti jomis netinkamose vietose. Nauja tai, kad sukaupus daugiau nei 12 nebereikalingų pa­ dangų, atliekų turėtojas turi prašy­ ti specialaus konteinerio, kuris vie­ tinės rinkliavos mokėtojui bus su­ teikiamas nemokamai. Daugiau padangų – reikės konteinerio

Pasikeitus tvarkai, šiemet daugelis Klaipėdos miesto garažų bei dau­ giabučių namų bendrijų ir adminis­ tratorių, taip pat ir pavienių asmenų turės kreiptis į KRATC su prašymais pastatyti specialius konteinerius naudotų padangų surinkimui. „Kas numano, kad po sezoninio padangų keitimo jų teritorijose su­ sikaups daugiau negu 12 naudotų padangų, iš anksto turi paskam­ binti arba atvykti pas mus ir už­ sisakyti konteinerį“, – sakė Gedi­ minas Sendrius, KRATC kokybės inspektorius. Skambinti ir užsakyti konteine­ rius reikėtų darbo valandomis ne­ mokamu tel. 8 800 13344 arba (8 46) 390781, o atvykti į KRATC sky­ rių, adresu Bangų g. 11, Klaipėda. Šie specialūs konteineriai bus pažymėti užrašais „didžiosios atliekos“ („naudotos padangos“) ir turi būti naudojami tik padangoms išmesti. Už konteinerio naudojimą ne pagal paskirtį atsakys konteine­ rį užsakęs asmuo. Nederamu būdu ir neleistinose vietose atsikračiusieji panaudoto­ mis padangomis gali būti nubausti administracinėmis nuobaudomis.

4 padangos – kaip ir anksčiau

Nemokamai po 4 padangas per metus iš Klaipėdos miesto gyven­ tojų priima bendrovė „Kuusakos­ ki“ (Minijos g. 162, informacija tel. 397040). Į šią bendrovę gali­ ma pristatyti ir daugiau padangų, tačiau jų priėmimas bus apmokes­ tintas pagal bendrovės nustatytus įkainius. Bendrovės „Toksika“ Klaipėdos filialas (Dumpių kaimas, Kaipėdos rajonas, tel. 241027) taip pat prii­ ma padangas neribotais kiekiais. Ši paslauga mokama. Po 4 naudotas padangas galima tvarkingai sudėti prie komunalinių atliekų konteinerių. Jos bus surink­ tos nemokamai apvažiavimo būdu pagal iš anksto atliekų tvarkytojo viešai paskelbtą grafiką. Naudotas padangas reikėtų palikti šių atlie­

kų surinkimo dieną arba ne anks­ čiau nei prieš vieną dieną, kaip nu­ rodoma išvežimo grafike. Išvežimo grafikus ir padangų pa­ likimo vietas galima sužinoti iš Jū­ sų teritoriją aptarnaujančio atlie­ kų surinkėjo arba nemokamu tel. 8 800 13344. Taip pat didžiųjų atliekų išvežimo grafikai ir vietos skelbiami vežėjų interneto svetai­ nėse www.specauto.lt, www.ekonovus.lt bei www.kratc.lt. KRATC primena, kad išmetantys padangas netinkamose vietose ne tik sukelia netvarką, bet ir švais­ to klaipėdiečių mokesčius papil­ domam padangų surinkimui bei aplinkos tvarkymui. Visiems bū­ tų daug naudingiau, jei padango­ mis būtų atsikratoma nurodytose vietose.

Po šven­čių mo­ky­to­jai ža­da skelb­ti strei­ką „Klaipėdos energija“ kaupia Sand­ra Lu­ko­šiū­tė s.lukosiute@kl.lt

Jei mo­ky­to­jų pro­fe­si­nėms są­jun­ goms ne­pa­vyks ras­ti komp­ro­mi­so su mi­nis­te­ri­ja, iš­kart po Ve­ly­kų pe­ da­go­gai strei­kuos.

Že­mai­ti­jos re­gio­no pro­fe­si­nių są­ jun­gų su­si­vie­ni­ji­mas pla­nuo­ja su­ reng­ti ne­ter­mi­nuo­tą mo­ky­to­jų strei­ką. Klai­pė­die­čiai taip pat pri­ ta­rė šiam spren­di­mui. Lie­tu­vos švie­ti­mo dar­buo­to­jų pro­fe­si­nės są­jun­gos Klai­pė­dos sky­ riaus pir­mi­nin­kė Lai­ma Juk­nie­nė pa­tvir­ti­no, kad ruo­šia­ma­si strei­ kui – mo­kyk­lų bend­ruo­me­nės or­ ga­ni­zuo­ja slap­tus bal­sa­vi­mus, per ku­riuos iš­sa­ko sa­vo nuo­mo­nę. „Vie­nas da­ly­kas yra pri­tar­ti strei­ kui, o ki­tas – da­ly­vau­ti“, – dėl pri­ va­lo­mos ap­klau­sos paaiš­ki­no ji. Ar pla­nai strei­kuo­ti taps rea­ly­ be, tu­rė­tų paaiš­kė­ti ki­tą sa­vai­tę. Tuo­met pro­fsą­jun­gos ly­de­rių lau­ kia de­ry­bos su Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos at­sto­vais. L.Juk­nie­nė pa­ste­bi ir tei­gia­mų po­slin­kių – jau su­tar­tas su­si­ti­ki­ mas dėl mo­ky­to­jų kva­li­fik ­ a­ci­jos kon­cep­ci­jos ap­ta­ri­mo. Ta­č iau kol kas ne­s ku­ba­m a džiaug­tis ir at­šauk­ti ke­ti­ni­mų strei­kuo­ti. Mo­ky­to­jams abe­jo­nių

ke­lia tai, kad mi­nis­te­ri­ja ne kar­ tą bu­vo su­lau­žiu­si pa­ža­dą konst­ ruk­ty­viai spręs­ti iš­ki­lu­sias pro­ ble­mas. Klai­pė­dos pro­fsą­jun­gos at­sto­vė pa­tiks­li­no, kad no­ri­ma aiš­kes­nės ir konk­re­tes­nės mi­nis­te­ri­jos po­li­ti­kos ir pla­nų. Jei­gu mo­ky­to­jų nuo­gąs­ta­ vi­mai dėl mi­nist­ro po­zi­ci­jos pa­si­ tvir­tins, ne­ter­mi­nuo­tas mo­ky­to­jų

Lai­ma Juk­nie­nė:

Vie­nas da­ly­kas yra pri­tar­ti strei­kui, o ki­tas – da­ly­vau­ti.

strei­kas bus skel­bia­mas iš­kart po Ve­ly­kų, ba­lan­džio 10-ąją. Ba­lan­džio pra­džia strei­kui pa­si­ rink­ta ti­kin­tis, kad taip ne­bus su­ truk­dy­tas pa­si­ren­gi­mas eg­za­mi­nų se­si­jai, vyk­sian­čiai ge­gu­žę ir bir­že­lį. L.Juk­nie­nė pri­mi­nė, kad mo­ky­ to­jų rei­ka­la­vi­mai nė­ra su­sie­ti su pi­ ni­gais, o tik su do­ku­men­tų ir me­ to­di­kos pa­kei­ti­mais. Strei­kuo­to­jai rei­ka­la­vo ati­dė­ti pla­nuo­ja­mą pe­ da­go­gų ates­ta­ci­ją, ko­re­guo­ti dar­bo ap­mo­kė­ji­mo tvar­ką taip, kad bū­tų už­tik­rin­tas dar­bo krū­vis.

Užs. 935433

tarptautinius sertifikatus AB „Klaipėdos energija“ įvykdė dar vieno veiklos valdymo stan­ darto reikalavimus – praėjusią sa­ vaitę bendrovės vadovams įteiktas jau trečiasis tarptautinis sertifika­ tas. Be naujausio darbuotojų svei­ katos ir saugos vadybos sistemos standarto OHSAS 18001, bendrovė yra įdiegusi ISO 9001 ir ISO 14001. Sertifikavimas – iš reikalo

„Tarptautiniu veiklos sertifika­ vimu susirūpinome 2002 metais, kai mūsų bendrovės akcininke pa­ noro tapti viena Vokietijos energe­ tikos kompanija. Sugaišome daug laiko, kol investuotojams išaiški­ nome, kas ir kaip pas mus vyksta. Daugelis bendrovės valdymo pro­ cesų, aplinkosaugos klausimų už­ sieniečiams buvo sunkiai suvokia­ mi“, – prisiminė Vytautas Valutis, AB „Klaipėdos energija“ generali­ nis direktorius. Nors vokiečiai liko patenkin­ ti bendrovės veiklos rezultatais ir įsigijo jos akcijų, „Klaipėdos ener­ gijos“ administracija nusprendė, kad ateityje reikėtų rasti papras­ tesnį būdą susikalbėti su užsienio partneriais.

„Pasakymas, kad mūsų įmo­ nė atitinka tarptautinių ISO va­ dybos standartų reikalavimus, daugeliui verslininkų yra geriau­ sias argumentas, po kurio nebe­ reikia aiškintis elementarių tiesų. Kaip dukart du yra keturi, taip ir ISO standartas bet kurioje pasaulio šalyje reiškia tą patį – mūsų įmo­ nės veikla organizuojama pagal ge­ riausią pasaulinę praktiką“, – sa­ kė V.Valutis. Trys standartai – europinė norma

2003 metais AB „Klaipėdos ener­ gija“ tapo pirmąja Lietuvoje šilu­ mos gamybos ir centralizuoto tie­ kimo įmone, kuriai įteikti ISO 9001 ir ISO 14001 sertifikatai. Šiemet įmonė buvo audituojama ir serti­ fikatų galiojimas pratęstas dar tre­ jiems metams. Kokybės vadybos sistemos stan­ dartas ISO 9001 apima visas pa­ grindines AB „Klaipėdos energija“ veiklos sritis: šilumos gamybą, per­ davimą ir pardavimą, elektros ener­ gijos gamybą, pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą. Aplinkos apsaugos vadybos sertifi­ katas ISO 14001 liudija, kad bendro­

vė atidžiai seka teisės aktų reikalavi­ mų vykdymą, valdo bei įsipareigoja mažinti daromą poveikį aplinkai, ku­ rioje gyvena Klaipėdos miesto ir jo apylinkių bendruomenė. Trečiasis, naujausias OHSAS 18001 standartas – tai šiuolaikinė vadybos sistema, skirta valdyti or­ ganizacijų veikloje iškylančią riziką darbuotojų saugumui ir sveikatai. Tai pasaulyje labiausiai paplitusi sertifikuojama darbuotojų sveika­ tos ir saugos schema. Šio standar­ to diegimas bendrovei „Klaipėdos energija“ nieko nekainavo – jis bu­ vo finansuojamas Europos Sąjun­ gos projekto lėšomis. „Bendrovė „Klaipėdos energi­ ja“ pasirinko ir įsidiegė tris pačius populiariausius veiklos valdymo standartus. Tai yra Europoje įpras­ tas įmonės veiklos sistemingo val­ dymo įrodymas. Nors tobulumui ribų nėra – egzistuoja daugybė kitų standartų, reglamentuojančių tiek organizacijos veiklą, tiek ir teikia­ mą produkciją ar paslaugas“, – sa­ kė Jurga Slabadienė, „Bureau Veri­ tas“ vadybos sistemų auditorė. Paruošta pagal www.klenergija.lt Užs. 933320


7

ŠEŠTADIENIS, KOVO 31, 2012

aktualijos

Klai­pė­do­je au­di­tuos pe­rė­jas Vir­gi­ni­ja Spu­ry­tė v.spuryte@kl.lt

Uos­ta­mies­ty­je bus at­lie­ka­mas pės­ čių­jų pe­rė­jų au­di­tas – spe­cia­lis­tai tirs, ar jos mies­te yra rei­kia­mo­se vie­to­se ir tin­ka­mai įreng­tos.

Klai­pė­do­je pės­čių­jų pe­rė­jų au­di­tas bus at­lie­ka­mas to­dėl, kad praė­ju­ siais me­tais uos­ta­mies­ty­je iš de­vy­ nių eis­mo įvy­kiuo­se žu­vu­sių žmo­ nių še­ši bu­vo pės­tie­ji. „Pės­č ių­j ų pe­r ė­j ų iš­d ės­ty­m o sche­mą iš­ties rei­kia per­žiū­rė­ti, nes kai ku­rios ne­bea­ti­tin­ka rea­lios si­ tua­ci­jos. Pa­vyz­džiui, ku­rio­je nors gat­vė­je įsi­kū­rė įstai­ga, į ku­rią plūs­

6

– tiek pėščiųjų pernai Klaipėdoje žuvo avarijose.

ta klien­tai, o gre­ta nė­ra pe­rė­jos“, – pa­ste­bė­jo Klai­pė­dos ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­ to ke­lių po­li­ci­jos biu­ro vir­ši­nin­kas Ra­mū­nas Ši­dei­kis. Jis pa­brė­žė, jog ypač di­de­lį dė­ me­sį rei­kia skir­ti toms pe­rė­joms, ku­rios yra prie švie­ti­mo įstai­gų. „Rei­kė­tų pa­gal­vo­ti, ar yra ga­li­ my­bių jas pa­da­ry­ti re­gu­liuo­ja­mo­ mis švie­so­fo­rais ar­ba įreng­ti bent paaukš­tin­tas pe­rė­jas, kad vai­ruo­ to­jai tik­rai su­sto­tų ir taip ma­žie­ji eis­mo da­ly­viai bū­tų la­biau ap­sau­ go­ti“, – tei­gė R.Ši­dei­kis. Klai­pė­dos me­ras Vy­tau­tas Grub­ liaus­kas tvir­ti­no ne­kant­riai lau­ kian­tis pės­čių­jų pe­rė­jų Klai­pė­do­ je au­di­to re­zul­ta­tų. „Jau­čiu, kad jie bus to­kie, kad mums teks im­tis na­mų dar­bų ir nu­si­ma­ty­ti pi­ni­gų jiems at­lik­ti“, – svars­tė uos­ta­mies­čio va­do­vas.

„„Ty­ri­mas: spe­cia­lis­tai tirs, ar pės­

čių­jų pe­rė­jos Klai­pė­do­je įreng­tos tin­ka­mo­se vie­to­se.

Dėl dvy­nu­kų žū­ties kal­ta tik mo­ti­na Dvy­nu­kų žū­ties is­to­ri­jo­je Klai­pė­dos apy­ gar­dos teis­mas pa­dė­jo taš­ką. Dvie­jų pir­ ma­gi­mių at­si­kra­čiu­si mo­te­ris nu­teis­ta, o ki­tus du sa­vo vai­kus ga­lės pa­ma­ty­ti tik ta­ da, kai jie pra­dės lan­ky­ti mo­kyk­lą. Dai­va Ja­naus­kai­tė d.janauskaite@kl.lt

Va­kar pa­skelb­tas nuo­spren­dis 26 me­tų klai­pė­die­tei Vik­to­ri­jai Fi­li­ po­nen­ko, 2009-ųjų ge­gu­žės 3-ią­ ją pa­gim­džiu­siai dvy­nu­kus ir ry­tą jų la­vo­nė­lius iš­me­tu­siai į šiukš­lių kon­tei­ne­rį. Pir­ma­sis ber­niu­kas mi­rė gim­ da­mas. Pa­sak eks­per­tų, jam bu­vo smar­kiai su­spaus­tas vir­šu­gal­vis, pa­li­kęs mo­ti­nos kū­ną vai­kas bu­vo jau ne­gy­vas. Įs­ta­ty­mo rai­dė žmo­ gu­mi lai­ko nau­ja­gi­mį, ku­ris yra ati­da­ly­tas nuo mo­ti­nos kū­no ir sa­ va­ran­kiš­kai įkvė­pė oro. To­dėl kal­ ti­ni­mą šio ma­žy­lio nu­žu­dy­mu teis­ mas at­me­tė. V.Fi­li­po­nen­ko nu­teis­ta už ant­ ro­jo ber­niu­ko nu­žu­dy­mą. Mo­te­riai skir­ta ka­lė­ti 10 me­tų. Nus­ta­ty­ta, kad šis ma­žy­lis bu­vo pa­smaug­tas. Tei­sia­mo­sios žo­džiais, vai­kas ga­

lė­jo žū­ti, kai ji ber­niu­ką vie­na ran­ ka lai­kė už kak­lo, o ki­ta sie­kė žirk­ lių virkš­te­lei nu­kirp­ti. Spe­cia­lis­tai šią ver­si­ją pa­nei­gė. Mo­te­ris ti­ki­no gim­džiu­si vo­nio­je, nau­ja­gi­mius ten ir pa­li­ku­si, o ry­ tą ra­do vo­nią iš­va­ly­tą. Vai­kai bu­vo din­gę. V.Fi­li­po­nen­ko ban­dė įro­dy­ ti, kad vai­kų at­si­kra­tė jos tuo­me­tis su­gy­ven­ti­nis. Teis­mas pa­ti­kė­jo nu­ken­tė­ju­sio­ jo sta­tu­są tu­rin­čiu dvy­nu­kų tė­vu, pa­tei­ku­siu įro­dy­mų, kad gim­dy­mo me­tu jis bu­vo ki­to­je vie­to­je. Pa­ti­ kė­ta ir kad jis dėl jau­no am­žiaus ga­lė­jo ne­sup­ras­ti, jog drau­gė yra nėš­čia. Mo­ters kal­tė grin­džia­ma ir fak­ tais, by­lo­jan­čiais, jog ji ne­si­ruo­šė au­gin­ti vai­kų. V.Fi­li­po­nen­ko slė­pė nėš­tu­mą net nuo na­miš­kių, ne­si­ lan­kė pas me­di­kus, pra­si­dė­jus są­ rė­miams ne­kvie­tė grei­to­sios pa­gal­ bos, o gi­mus ma­žy­liams, ne­si­sten­gė

„„Vil­tys: iš­gir­du­si ver­dik­tą, V.Fi­li­po­nen­ko ne­pa­ro­dė emo­ci­jų. 

jų gai­vin­ti. Psi­chiat­rai pa­da­rė iš­ va­dą, kad nu­si­kal­ti­mo me­tu V.Fi­ li­po­nen­ko būk­lė ne­sie­kė fi­zio­lo­gi­ nio afek­to būk­lės. Ji api­bū­di­na­ma kaip emo­ciš­kai ne­bran­di. Prie nu­ si­kal­ti­mo ją ga­lė­jo pri­ves­ti ir pa­vir­ šu­ti­niš­ki san­ty­kiai su drau­gu. „Bai­mė už­go­žė ne­pra­bu­du­sius mo­ti­niš­kus jaus­mus“, – tei­gia­ma teis­mo nuo­spren­dy­je. Iš nu­teis­to­sios pri­teis­ta per 12 tūkst. li­tų teis­mo iš­lai­dų už V.Fi­li­

Vy­tau­to Liau­dans­kio nuo­tr.

po­nen­ko par­ga­be­ni­mą iš Is­pa­ni­jos. Uos­ta­mies­čio pa­rei­gū­nai į Bar­se­lo­ ną skri­do du kar­tus. Pir­mą­jį kar­ tą vyk­ta tuš­čiai, nes mo­te­ris bu­vo nėš­čia ir skry­dis ga­lė­jo pa­kenk­ti jos svei­ka­tai. Spren­di­mą ap­skųs ir pro­ku­ro­ ras, siek­sian­tis, kad V.Fi­li­po­nen­ ko bū­tų nu­baus­ta už ant­ro­jo ma­ žy­lio nu­žu­dy­mą, ir ad­vo­ka­tas, ku­rio ma­ny­mu, ji tu­rė­tų bū­ti iš­ tei­sin­ta.


8

šeštadienis, kovo 31, 2012

sportas

Pravertos pusfinalio durys

Sporto telegrafas Futbolas. Savaitgalį vyks Lietuvos futbolo A lygos čempionato ketvirtojo turo susitikimai. Klaipėdos „Atlantas“ sekmadienį 18 val. Gargžduose žais su „Banga“. Gargždiškiai po trejų rungtynių turi 2 taškus, klaipėdiečiai – vieną. Anot „Atlanto“ vadovo Romualdo Jonaičio, uostamiesčio futbolininkai sieks pergalės. „Nebus blogai, jei sužaisime ir lygiosiomis“, – sakė jis. Pagrindinė turo dvikova – Vilniuje. Čia sekmadienį kovos „Žalgiris“ ir Marijampolės „Sūduva“. Krepšinis. Vakar Lietuvos krepšinio lygos čempionato rungtynes Kėdainiuose žaidė „Kėdainių-Triobet“ ir Klaipėdos „Neptūno“ komandos. Susitikimą laimėjo klaipėdiečiai 81:79. Pralaimėjimas. Klaipėdos „Lemminkainen“ dėl patekimo į Lietuvos moterų krepšinio lygos pusfinalį turės žaisti trečiąsias rungtynes su Šiaulių „Rūta“. Laimėjusios namie 60:45, mūsų žaidėjos suklupo Šiauliuose – 60:74. Po dviejų mačų rezultatas tapo lygus 1:1. Lemiama akistata – antradienį 17 val. Klaipėdoje. Ispanijoje. Madrido „Real“ vyriausiasis treneris Jose Mourinho po pasibaigusio Ispanijos futbolo čempionato kraustysis į Angliją. Anot Ispanijos žiniasklaidininkų, portugalas stos prie „Manchester City“ ekipos vairo. J.Mourinho apie tai pranešė „Real“ klubo prezidentui Florentinui Perezui.

„Naftos-Universiteto“ penketukas, namie 74:55 įveikęs Joniškio „Delikatesą“, žengė pirmą žingsnį į Nacionalinės krepšinio lygos (NKL) čempionato pusfinalį. Česlovas Kavarza c.kavarza@kl.lt

Dviženklę persvarą Dainiaus Miliūno auklėtiniai įgijo paskutinįjį kėlinį, o per paskutiniąsias minutes nubėgo į priekį 19 taškų. Tiesa, žaidžiant iki dviejų pergalių, skirtumas neturi reikšmės, svarbiausia – sėkmė. Šiandien Joniškyje – atsakomosios rungtynės. Jei aukštaičiams pavyks išlyginti bendrą rezultatą, trečiasis susitikimas – balandžio 3 d. (antradienį) 17 val. Klaipėdoje. „Delikatesui“ daugiausia nemalonumų pridarė 18 taškų pelnęs Ar-

„„Pranašumas: klaipėdiečiai (geltoni marškinėliai) po pertraukos akivaizdžiai pranoko svečius. 

Vytauto Petriko nuotr.

tūras Gudaitis. Paulius Žurna pelnė 16, Haroldas Venskus – 12 taškų. Svečių ekipoje nesustabdomas buvo Tautvydas Šležas, surinkęs 21 tašką.

Sužaistos ir kitos trejos ketvirtfinalio rungtynės. Kauno „LKKAAtletas“ namie nugalėjo Vilniaus „Š.Marčiulionio krepšinio akademiją“ 87:85, Marijampolės „Sū-

duva“ įveikė Kauno „Žalgirį-Sabonio krepšinio centrą“ 102:85, o „Radviliškio-Juodelių“ ekipa suklupo namie žaisdama su Vilniaus „Statyba“ – 63:66.

Mokyklai – seimūnų dėmesys

„„Nuobodybė: A.Adomynas (dešinėje) apie prastą mokyklos būklę turėjo dar kartą pasakoti, šįkart Seimo

nariams. 

Česlovas Kavarza c.kavarza@kl.lt

Klaipėdos futbolo mokyklą aplankė du Seime įkurtos parlamentinės grupės „Už Lietuvos futbolo ateitį“ nariai – Evaldas Jurkevičius ir Arvydas Anušauskas, panorę aptarti šios sporto įstaigos problemas.

Informacija: 397 ISSN 1392-558X http://kl.lt © 2007 „Diena Media News“ Labdarių g. 8, 01120 Vilnius Tel. (8 5) 262 4242, „Klaipėdos“ laikraščio redakcija Naujojo Sodo g. 1A, „K centras“ El. paštas info@kl.lt Faksas (846) 397 700

750

reklamos skyrius: 397

Vyr. redaktoriaus pavaduotoja Jolanta Juškevičienė

Miesto aktualijos: Asta Aleksėjūnaitė – Milda Skiriutė – Virginija Spurytė – Asta Dykovienė –

Administratorė Daiva Pavliukovaitė –

Teisėtvarka: Daiva Janauskaitė –

„Klaipėdos“ Vyriausiasis redaktorius Saulius Pocius

397 750

397 772 397 727 397 706 397 725

397 770

711

Svečiai susitiko su mokyklos direktoriumi Antanu Adomynu, papasakojusiu apie jaunųjų futbolininkų kalvę, kurią verkiant reikia griauti ir statyti naują. Seimūnai akivaizdžiai įsitikino, kad techninė pastato būklė kelia didelį pavojų ne tik jame sportuojantiems vaikams, bet ir pro pastatą einantiems žmonėms.

Platinimo tarnyba:

Menas ir pramogos: Rita Bočiulytė –

397 729

Sportas: Česlovas Kavarza –

397 719

„Namai“: Lina Bieliauskaitė –

Vytauto Petriko nuotr.

397 730

397 713

„Sveikata“: Sandra Lukošiūtė –

Prenumeratos skyrius: 397

397 705

Pasaulis: Julijanas Gališanskis – (8 5) 219 1391 „TV diena“: Agnė Klimčiauskaitė – (8 5) 219 1388

Visi kontaktai: http://kl.lt/dienrastis/redakcija

Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Tiražas 8 600. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raide

Klaipėdiečiui E.Jurkevičiui tai nebuvo naujiena, o vilnietis A.Anušauskas buvo nustebęs, kad jaunieji uostamiesčio futbolininkai turi apgailėtinas sąlygas. Seimo nariai prižadėjo uostamiesčio Futbolo mokyklos bėdas aptarti grupės posėdyje bei ieškoti būdų, kaip padėti jai.

R

Fotokorespondentai: Vytautas Petrikas – 8 699 97 978 Vytautas Liaudanskis – 8 655 26 937 Techninės redaktorės: Loreta Krasauskienė Laima Laurišonienė – Platinimo tarnyba –

714

Reklamos skyrius – 397 711 faksas (8 46) 397 722 e. paštas reklama@kl.lt Skelbimų skyrius – 397 717 e. paštas skelbimai@kl.lt

397 737 Užsakymų skyrius „Akropolyje“, Taikos pr. 61, tel. – 8 655 26 930 e. paštas akropolis@kl.lt 397 713

pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti.


9

šeštadienis, kovo 31, 2012

lietuva

Ties prie­sai­kos pa­my­ni­mo ri­ba Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo pir­mi­nin­kas, va­do­vau­jan­tis ir Tei­sė­jų ta­ry­bai, Gin­ta­ras Kry­že­vi­čius sa­ko, kad Kau­no tei­sė­jos Ne­rin­gos Venc­kie­nės pa­reiš­ki­mai apie tei­sin­gu­mo pa­dė­tį Lie­tu­vo­je daž­nai per­žen­gia pa­do­ru­mo, mo­ra­lės ir tei­sė­jo duo­ tos prie­sai­kos ri­bas.

Sta­sys Gu­da­vi­čius s.gudavicius@diena.lt

– Kaip ver­ti­na­te po­li­ti­kų kur­ pia­mus sce­na­ri­jus, tei­kia­mus pa­siū­ly­mus dėl vai­ko grą­ži­ni­mo ar ne­grą­ži­ni­mo mo­ti­nai, ku­rie ne­re­tai prieš­ta­rau­ja priim­tiems teis­mų spren­di­mams? – Nuo­lat kar­to­ju, kad ne­ko­men­tuo­ju nei pa­sta­rų­jų ak­tua­lių teis­mo spren­ di­mų, su­si­ju­sių su ta is­to­ri­ja, nei tų spren­di­mų vyk­dy­mo pro­ce­dū­rų. Tuo la­biau ne­ko­men­tuo­ju po­li­ti­kų teigi­ nių šio­mis te­mo­mis. Rei­kia su­pras­ti, kad joks po­li­ti­kas nie­ka­da ne­nusp­ręs už teis­mą. Tei­ sin­gu­mą Lie­tu­vo­je vyk­do ir vyk­dys tik teis­mai. Ne kar­tą yra pa­mi­nė­ ta ir Tei­sė­jų ta­ry­bos, ir aš esu vie­ šai sa­kęs, kad mes ne­pa­si­duo­sim jo­kiam spau­di­mui, kad ir kas jį da­ ry­tų, kad ir ko­kia for­ma da­ry­tų. Ta­čiau rei­kia pri­pa­žin­ti, kad šiuo konk­re­čiu at­ve­ju įtam­pa yra per­ žen­gu­si bet ko­kias pro­tin­gu­mo ri­ bas. Vi­suo­me­nė tiek įsiaud­ri­nu­si, jog, ma­ny­čiau, tu­ri­me ras­ti pro­tin­ gą spren­di­mą, kad teis­mo nu­tar­tis bū­tų įvyk­dy­ta. Ta­čiau bet ku­riuo at­ve­ju aš vi­siš­ kai pri­pa­žįs­tu ir pa­lai­kau vi­sų po­ li­ti­kų reiš­kia­mą no­rą kiek įma­no­ma la­biau už­tik­rin­ti vai­ko in­te­re­sus. – Tei­sė­ja N.Venc­kie­nė ne tik ne­ vyk­do teis­mo spren­di­mo grą­ žin­ti mer­gai­tę ma­mai, bet ir kal­ba apie tei­sin­gu­mo sto­ką Lie­tu­vo­je, apie tai, kad mi­nia tu­ri vyk­dy­ti tei­sin­gu­mą. Kaip ver­ti­na­te to­kius jos teiginius? – Jau ne kar­tą esu sa­kęs ir dar kar­tą ga­liu pa­kar­to­ti, kad tei­sė­jui ne­de­ rė­tų kal­bė­ti taip, kaip kal­ba tei­sė­ ja N.Venc­kie­nė. Kai ji vie­šai tei­gia, kad tei­sin­gu­mo Lie­tu­vo­je nė­ra ir kad mi­nia tu­ri pe­rim­ti tei­sin­gu­mo

vyk­dy­mą, tai yra nee­tiš­ki pa­reiš­ki­ mai, nee­tiš­kas el­ge­sys. To­kiu el­ge­siu tei­sė­ja yra ties duo­ tos prie­sai­kos pa­my­ni­mo ri­ba, ties tei­sė­jo mun­du­ro pa­že­mi­ni­mu. Jau ne kar­tą ko­men­ta­vau tą si­ tua­ci­ją ir dar­syk ga­liu pa­sa­ky­ti, kad mū­sų vie­na bend­ruo­me­nės na­ rė, gin­da­ma sa­vo as­me­ni­nius in­te­re­ sus, siek­da­ma sa­tis­fak­ci­jos tam tik­ ra­me ci­vi­li­nia­me gin­če, kur ji ma­no esan­ti tei­si, vis dėl­to per­žen­gia bet ko­kias ri­bas, nu­sta­ty­tas tei­sė­jo eti­ kai. Tai ne­priim­ti­na re­to­ri­ka, sa­ky­ čiau, ne tik tei­sė­jo eti­kai, bet ir ap­ skri­tai mū­sų pi­lie­ti­nei vi­suo­me­nei. Pi­lie­ti­nė vi­suo­me­nė tu­ri bū­ti vi­ saip stip­ri­na­ma. To­kiais pa­reiš­ki­ mais ji tik­rai nė­ra stip­ri­na­ma. Pri­me­nu, kad šian­dien ir pa­ti tei­ sė­ja vyk­do tei­sin­gu­mą. No­rė­čiau tai pa­brėž­ti. Ta­da ne­sup­ran­ta­ma – jei­gu tei­sin­gu­mo Lie­tu­vo­je nė­ra, kaip ji sa­ ko, tai ne­gi tą tei­sin­gu­mą vyk­do vie­ nin­te­lė N.Venc­kie­nė? Tik­riau­siai ne. Ar­ba kvie­ti­mas mi­niai įvyk­dy­ti sa­vo tei­sin­gu­mą. To­kie da­ly­kai yra ne­to­le­ruo­ti­ni. Tai ker­ta­si su tei­sė­jo duo­ta prie­sai­ka ir šian­dien aš ne­ ran­du jos el­ge­sio pa­tei­si­ni­mo. – Ar N.Venc­kie­nė tin­ka­ma bū­ ti tei­sė­ja? – Jei­gu kal­bė­tu­me apie jos ge­bė­ji­ mą priim­ti tei­sin­gus, ob­jek­ty­vius spren­di­mus by­lo­se, ku­rias ji pa­ti nag­ri­nė­ja, tam yra įsta­ty­mo nu­ma­ ty­to­sios nu­ša­li­ni­mo ir ki­to­kios pro­ ce­dū­ros. Jo­mis ga­li nau­do­tis pro­ce­ so da­ly­viai, jei­gu ma­no, kad tei­sė­ja ga­li neob­jek­ty­viai iš­nag­ri­nė­ti by­lą. Jei­gu kal­bė­tu­me apie jos draus­mi­ nę at­sa­ko­my­bę, tam yra spe­cia­lios tei­sė­jų sa­vi­val­dos ins­ti­tu­ci­jos. Tei­ sė­jų ta­ry­ba į šiuos pro­ce­sus įsi­jun­gia tuo­met, kai pa­rei­gū­nas, tu­rin­tis tei­sę priim­ti spren­di­mą dėl tei­sė­jo at­lei­di­ mo iš pa­rei­gų, krei­pia­si į Tei­sė­jų ta­

ry­bą pa­ta­ri­mo at­leis­ti tą tei­sė­ją. Kol nė­ra to­kio krei­pi­mo­si, Tei­sė­jų ta­ry­ba ne­ga­li kiš­tis į tuos pro­ce­sus ir jų ver­ tin­ti. Ta­ry­ba ne­tu­ri ga­lių vyk­dy­ti tei­ sė­jų per­se­kio­ji­mą. Ki­ta ver­tus, Tei­sė­jų ta­ry­ba, ma­ ty­da­ma, kad apie tam tik­rus tei­

sė­jus yra nei­gia­mos in­for­ma­ci­jos, pa­pra­šo ki­tų tei­sė­jų sa­vi­val­dos ins­ ti­tu­ci­jų įver­tin­ti ją. Prik­lau­so­mai nuo tų ins­ti­tu­ci­jų – Tei­sė­jų eti­kos ir draus­mės ko­mi­si­jos (TEDK) bei Tei­ sė­jų gar­bės teis­mo – priim­tų spren­ di­mų spren­džia­ma, kaip de­rė­tų dėl to tei­sė­jo elg­tis to­liau. Be­je, penk­ta­die­nį Pa­ne­vė­žy­je po­ sė­džia­vu­si Tei­sė­jų ta­ry­ba nu­spren­ dė kreip­tis į TEDK, kad ši ap­svars­ ty­tų tei­sė­jos N.Venc­kie­nės vie­šus pa­reiš­ki­mus, jog Lie­tu­vo­je tei­sin­ gu­mo ne­va nė­ra, ir ra­gi­ni­mus mi­ niai vyk­dy­ti sa­vo tei­sin­gu­mą. – Kas po to, kai TEDK priims spren­di­mą šiuo klau­si­mu? – Bus svars­to­ma, ką da­ry­ti to­liau. Žiū­rint, koks bus ko­mi­si­jos spren­ di­mas. Jei­gu bus nu­spręs­ta kel­ ti draus­mės by­lą, ji bus per­duo­ta Tei­sė­jų gar­bės teis­mui. – O šis ga­li siū­ly­ti at­leis­ti tei­ sė­ją? – Tei­sė­jų gar­bės teis­mas tu­ri tei­ sę skir­ti pra­si­žen­gu­siam tei­sė­jui draus­mi­nę nuo­bau­dą ar­ba pa­siū­ly­ ti jį at­leis­ti iš pa­rei­gų, ne­tgi siū­ly­ti ini­ci­juo­ti jam ap­kal­tą. Bet ne­si­no­ rė­tų šiuo konk­re­čiu at­ve­ju už­bėg­ti įvy­kiams už akių. Rei­kė­tų pa­lauk­ ti prii­ma­mų spren­di­mų. – Pre­zi­den­tė prieš me­tus jau pa­reiš­kė, kad neat­leis tei­sė­jos N.Venc­kie­nės, nors tai jai siū­ lė tei­sė­jų sa­vi­val­dos ins­ti­tu­ ci­jos, tiks­liau, Tei­sė­jų gar­bės teis­mas. Ne­ma­no­te, kad to­kia vals­ty­bės va­do­vės po­zi­ci­ja šį­ kart ga­li tu­rė­ti įta­kos prii­mant spren­di­mus dėl N.Venc­kie­nės? – Ne­ma­nau. Tei­sė­jų ta­ry­ba ir ki­ tos tei­sė­jų sa­vi­val­dos ins­ti­tu­ci­ jos, ma­no ma­ny­mu, el­gia­si prin­ci­ pin­gai ver­tin­da­mos in­for­ma­ci­ją ir fak­tus apie ga­li­mą tei­sė­jo ne­de­ra­

Joks po­li­ti­kas nie­ ka­da ne­nusp­ręs už teis­mą. Tei­sin­gu­mą Lie­tu­vo­je vyk­do ir vyk­dys tik teis­mai.

mą el­ge­sį. Čia po­li­ti­kų ar pa­rei­gū­ nų pa­reikš­ta nuo­mo­nė tu­ri ma­žiau­ siai įta­kos. – Bet ga­lu­ti­nį spren­di­mą dėl tei­sė­jo at­lei­di­mo ar neat­lei­di­ mo prii­ma vis tiek vals­ty­bės va­do­vas? – Pa­gal Kons­ti­tu­ci­ją ga­lu­ti­nį spren­ di­mą Lie­tu­vo­je dėl tei­sė­jų pa­sky­ri­ mo ar at­lei­di­mo prii­ma Res­pub­li­ kos Pre­zi­den­tas. Dėl aukš­tes­nių­jų teis­mų tei­sė­jų ir va­do­vų – Sei­mas Pre­zi­den­to tei­ki­mu. Tei­sė­jų ta­ry­ba pa­ta­ria Pre­zi­den­tui dėl tei­sė­jų pa­ sky­ri­mo, at­lei­di­mo ar per­kė­li­mo į ki­tą teis­mą. Pre­zi­den­tas spren­džia ir dėl tei­sė­jų, ku­riuos pa­siū­lo at­ leis­ti Tei­sė­jų gar­bės teis­mas. – Lie­tu­vos Aukš­čiau­sią­jį Teis­ mą dar sau­sį pa­sie­kė Gar­lia­vos šei­mos kli­ni­kos di­rek­to­rės, gy­ dy­to­jos As­tos Ši­lei­kie­nės pa­ reiš­ki­mas ir Lai­mu­tės Stan­ kū­nai­tės pra­šy­mas įver­tin­ti tei­sė­jos N.Venc­kie­nės el­ge­ sį šio­je kli­ni­ko­je. Koks šių pa­ reiš­ki­mų li­ki­mas? – Šią sa­vai­tę pa­skelb­ta, kad šių pa­ reiš­ki­mų svars­ty­mas bai­gė­si draus­ mi­nės by­los tei­sė­jai iš­kė­li­mu. TEDK A.Ši­lei­kie­nė skun­dė Kau­ no apy­gar­dos teis­mo tei­sė­jos el­ge­sį Gar­lia­vos šei­mos kli­ni­ko­je. Gy­dy­to­ jos tei­gi­mu, įžū­lus glo­bė­jos el­ge­sys ir ne­gra­žių žo­džių var­to­ji­mas mer­ gai­tės aki­vaiz­do­je, pro­vo­ka­ci­jos ir rei­ka­la­vi­mai pa­kel­tu to­nu yra nei­ gia­ma įta­ka. TEDK nu­spren­dė tei­sė­jai N.Venc­ kie­nei iš­kel­ti draus­mės by­lą ir ver­ ti­no, kad, ki­lus konf­lik­tui, tei­sė­ja ne­siel­gė ko­rek­tiš­kai ir man­da­giai, konf­lik­to ne­si­sten­gė iš­spręs­ti tai­ kiai. Toks el­ge­sys pri­va­čia­me gy­ve­ ni­me nė­ra pa­vyz­din­gas ir dėl jo ga­ li nu­ken­tė­ti tei­sė­jo re­pu­ta­ci­ja. Tai pra­ne­šė pa­ti TEDK.


10

šeštADIENIS, kovo 31, 2012

ekonomika Praū­žė kon­tak­tų mai­nai Šią sa­vai­tę Vil­niu­je, Kau­ne ir Klai­pė­do­je vy­kęs ren­gi­nys „Die­ na Me­dia News“ kon­tak­tų mai­ nai“ iš vi­so su­lau­kė 560 už­si­re­ gist­ra­vu­sių stu­den­tų, vers­lo ir or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vų, aka­de­mi­ nės bend­ruo­me­nės na­rių. Vi­ suo­se tri­juo­se ša­lies mies­tuo­se ren­gi­ny­je taip pat da­ly­va­vo apie 20 kvies­ti­nių sve­čių – jie su­lau­ kė be­ne dau­giau­sia no­rin­čių pa­ si­šne­ku­čiuo­ti ir ap­si­mai­ny­ti vi­zi­ ti­nė­mis kor­te­lė­mis.

Ap­si­mai­nė šim­tais vi­zi­ti­nių kor­te­lių Šią sa­vai­tę Vil­niu­je, Kau­ne ir Klai­pė­do­je pir­mą kar­tą ša­ly­je vy­kę „Die­na Me­dia News“ kon­tak­tų mai­nai“ pa­dė­jo jau­ni­mui bei vers­lo ly­de­riams ap­si­keis­ti idė­jo­mis ir net su­kirs­ti ran­ko­mis dėl to­les­nių su­si­ti­ki­mų.

Li­na Mra­zaus­kai­tė, As­ta Dy­ko­vie­nė

Ren­gi­nį ini­ci­ja­vę JAV gy­ve­nan­ tys lie­tu­viai – pia­nis­tas Ed­vi­nas Minkš­ti­mas ir „HSBC Bank USA“ vi­cep­re­zi­den­tas Ro­kas Be­res­nio­ vas – sie­kė už­sie­ny­je pa­pli­tu­sią kon­tak­tų mai­nų tra­di­ci­ją per­kel­ ti ir į gim­tą­jį kraš­tą. Prieš ren­gi­nį dar svars­tę apie lie­tu­vių ne­drą­są kaip tau­ti­nį bruo­žą, ini­cia­to­riai vis dėl­to vi­suo­se tri­juo­se ren­gi­niuo­se neat­si­gy­nė smal­sių da­ly­vių ir iš­ da­li­jo be­ne vi­sas pa­ruoš­tas vi­zi­ti­ nes kor­te­les.

buo­to­jų, bet ir ieš­ko­jo par­tne­rių ar se­nų pa­žįs­ta­mų. Ki­ti be di­de­lių lū­ kes­čių lei­do­si ne­ša­mi sro­vės ir sa­kė ne­pra­šo­vę – ren­gi­nio pa­bai­go­je jie lai­kė ran­ko­se ke­lias de­šim­tis vi­zi­ ti­nių kor­te­lių, tarp ku­rių esą atei­ ty­je ga­li bū­ti nau­din­gų.

Lie­tu­vo­je pir­muo­sius žings­nius kon­tak­tų mai­nų tra­di­ci­jos link bu­ vo nu­spręs­ta skir­ti jau­ni­mui, dar au­gan­tiems pro­fe­sio­na­lams. Taip bu­vo ti­ki­ma­si pa­ska­tin­ti jau­ni­ mą drą­siau sem­tis pa­tir­ties iš ša­ lies vers­lo ly­de­rių, at­ver­ti jam ke­ lius da­ly­tis už­gi­mu­sio­mis idė­jo­mis, o gal­būt net su­ras­ti po­ten­cia­lių darb­da­vių. „Tik­rai ti­ki­me, kad šie žmo­ nės bus va­di­na­mie­ji vė­lia­vos ne­ šė­jai ir kad jiems kon­tak­tų mai­nai šiuo me­tu yra ak­tua­liau­si. To­dėl jie grei­čiau­siai su­pras šių ren­gi­nių pra­smę ir vė­liau ją iš­ko­mu­ni­kuos, per­duos ki­tiems“, – dar prieš ren­ gi­nio pra­džią sa­kė E.Minkš­ti­mas. Su­ma­ny­mas pa­si­tvir­ti­no: jau­ ni­mas kon­tak­tų mai­nuo­se su­da­rė dau­gu­mą vi­sų da­ly­vių. To­dėl ren­ gi­nio ini­cia­to­riai pa­tvir­ti­no, kad kon­tak­tų mai­nų po­rei­kis ne­bu­vo tik įsi­vaiz­duo­ja­mas. Nors ren­gi­nys pri­trau­kė daug jau­ni­mo, sa­vo ni­šą at­ra­do ir įmo­ nės bei or­ga­ni­za­ci­jos. Jų va­do­vai ne tik dai­rė­si jau­nų bū­si­mų dar­

priei­ti prie daug pa­sie­ku­sių pro­fe­ sio­na­lų. O juk vos ke­li pro­fe­sio­na­ lų tar­ti sa­ki­niai jau­ni­mą ga­li pa­ska­ tin­ti im­tis sa­vo idė­jų įgy­ven­di­ni­mo. Be to, tie­sio­gi­nis bend­ra­vi­mas jau­ niems žmo­nėms pa­de­da per­ženg­ti psi­cho­lo­gi­nius bar­je­rus. Juo­lab kad gy­ven­da­mi šiuo­lai­ki­nia­me pa­sau­ly­ je jie tu­ri su­vok­ti, kad įgū­džiai ir ži­ nios yra pre­kė, ku­rią po­ten­cia­liam darb­da­viui rei­kia par­duo­ti.“

„„ Ryšiai: kontaktų mainų dalyviai turė 

„„Bend­ro­vės Vil­niaus kon­fe­ren­ci­jų

cent­ro di­rek­to­rius Gied­rius Čiu­pai­la

„„Ren­gi­nio ini­cia­to­rius,

pia­nis­tas Ed­vi­nas Minkš­ti­mas

Kon­tak­tai mus su­jun­ gia, dėl jų mes ga­li­me pa­si­tik­rin­ti sa­vo ver­ tę, meist­riš­ku­mą, sa­ vo ša­lies įvaiz­dį.

lies įvaiz­dį. Megz­ti kon­tak­tus la­bai leng­va pa­de­dant mu­zi­kai, kon­cer­ tams, mu­zi­kos erd­vėms. Pa­ti esu ste­bė­ju­si, kaip kon­ku­ruo­jan­tys vers­li­nin­kai, dip­lo­ma­tai ar mū­sų vals­ty­bės va­do­vai, pa­sė­dė­ję vie­ni ša­lia ki­tų per kon­cer­tus, nu­glu­di­ na kai ku­riuos kam­pus.“

Ren­g i­n io da­l y­v iams Kau­n e E.Minkš­ti­mas pa­pa­sa­ko­jo, kad jis kar­tu su R.Be­res­nio­vu mo­kė­si Juo­zo Nau­ja­lio mu­zi­kos gim­na­zi­ jo­je Kau­ne, ta­čiau vie­nas apie ki­tą tuo­met nie­ko ne­ži­no­jo. Pa­ra­dok­ sa­lu, kad bend­rų idė­jų jie ėmė­ si gy­ven­da­mi Va­šing­to­ne, kur su­ si­pa­ži­no per kon­tak­tų mai­nus. Šio ren­gi­nio idė­ją per­kel­da­mas ir į Lie­ tu­vą, E.Minkš­ti­mas džiau­gė­si, kad „pir­mas bly­nas ne­pris­vi­lo“. „Vi­suo­se mies­tuo­se su­si­rin­ko la­ bai skir­tin­gi žmo­nės. Vil­niu­je ma­ tė­me, kad di­džio­ji da­lis su­si­rin­ku­sių bu­vo smul­kaus ir vi­du­ti­nio vers­lo įmo­nių va­do­vai, Kau­ne di­džio­ji da­ lis ren­gi­nio da­ly­vių bu­vo jau­ni žmo­ nės, stu­den­tai, tik pra­de­dan­tys sa­vo kar­je­ros ke­lią. Klai­pė­do­je šio ren­ gi­nio pub­li­ka miš­ri, čia la­bai ge­ra pu­siaus­vy­ra tarp pra­de­dan­čių­jų ir bend­ro­vių va­do­vų“, – sa­kė jis.

„„Ren­gi­nio ini­cia­to­rius, „HSBC

Bank USA“ vi­cep­re­zi­den­tas Ro­kas Be­res­nio­vas

R.Be­res­nio­vas ren­gi­ny­je Vil­niu­je tei­gė už­mez­gęs daug nau­jų pa­žin­ čių. Taip pat džiau­gė­si, kad kon­ tak­tų mai­nų da­ly­viai kruopš­čiai pa­ruo­šė na­mų dar­bus ir į ren­gi­ nį at­vy­ko su mi­si­ja. Vie­na pa­žin­ tis ren­gi­nio ini­cia­to­rių ypač nu­ ste­bi­no: „Su­ti­kau žmo­gų, ku­ris 6 mė­ne­sius dirbs Va­šing­to­ne, Fe­de­ ra­li­nia­me re­zer­vų ban­ke. Ka­dan­gi pa­ts gy­ve­nu Va­šing­to­ne, ga­lė­si­me ten bend­rau­ti, plė­to­ti idė­jas.“ Klai­pė­do­je ini­cia­to­rius taip pat su­si­dū­rė su ma­lo­niais ne­ti­kė­tu­ mais, ku­rie pa­tvir­ti­no, jog kon­ tak­tų mai­nai at­ve­ria ke­lius: „Ma­ ne ren­gi­ny­je la­bai nu­ste­bi­no vie­na pa­da­vė­ja – ne­šio­da­ma vy­ną ji priė­ jo prie įmo­nės „Teo“ Klai­pė­dos pa­ da­li­nio va­do­vo ir pa­pra­šė jo pa­dė­ti įver­tin­ti vie­ną stu­den­tiš­ką pro­jek­ tą. Var­gu, ar gat­vė­je ji bū­tų iš­drį­su­ si taip už­kal­bin­ti šį žmo­gų.“

„„Či­lės Res­pub­li­kos Gar­bės kon­su­

las ir aso­cia­ci­jos „Ame­ri­can Cham­ ber of Com­mer­ce“ Gar­bės pir­mi­nin­ kas Rim­tau­tas Viz­gir­da

R.Viz­gir­da įsi­ti­ki­nęs, kad iš­si­la­vi­ nu­si vi­suo­me­nė men­kos jau­ni­mo pa­tir­ties ne­si­bai­mi­na. Pa­lai­kant ir ska­ti­nant jį esą ga­li­ma su­si­grą­žin­ti už­sie­ny­je iš­si­bars­čiu­sius per­spek­ ty­vius jau­nus žmo­nes. „Jau­ni­mas tu­ri daug dau­giau verž­tis ne tik į vers­lą, bet ir po­li­ ti­ką. Jie tu­rė­tų iš­stum­ti se­nius – žmo­nes, ku­rių mąs­ty­mas pa­se­nęs. Kon­tak­tų mai­nų idė­jos ne­rei­kia pa­leis­ti iš ran­kų – rei­kia ją to­liau plės­ti“, – sa­kė jis.

„„Bend­ro­vės „Met­Li­fe Amp­li­co“

gru­pės va­do­vas Ra­mū­nas Mac­ke­ vi­čius

„„Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to

rek­to­rius Zig­mas Ly­de­ka

„„Lie­tu­vos na­cio­na­li­nės fil­har­mo­

ni­jos ge­ne­ra­li­nė di­rek­to­rė Rū­ta Pru­se­vi­čie­nė

„Kon­tak­tai yra nuo­sta­biau­sias da­ ly­kas. Kon­tak­tai mus su­jun­gia, dėl jų mes ga­li­me pa­si­tik­rin­ti sa­vo ver­ tę, meist­riš­ku­mą, ko­ky­bę, sa­vo ša­

„„Bend­ro­vės „Pro Group“ at­sto­vas

Ser­ge­jus Ti­cho­mi­ro­vas

„Ma­nau, kon­tak­tų mai­nai ypač nau­din­gi jau­niems žmo­nėms, ku­rie pa­pras­tai ne­tu­ri ga­li­my­bių tie­sio­giai

„Ren­gi­ny­je įdo­mu pa­žiū­rė­ti, kaip stu­den­tai ban­do gau­dy­ti už pa­ kar­pos tuos, su ku­riais no­ri pa­ bend­rau­ti, pas ku­riuos no­rė­tų įsi­ dar­bin­ti. Ma­nau, jau­ni­mas yra drą­ses­nis nei moks­lus bai­gę, rim­ tą vers­lą ku­rian­tys ar dir­ban­tys or­ ga­ni­za­ci­jo­se žmo­nės, ku­riuos var­žo jų sta­tu­sas. Jau­ni­mas tu­ri pra­na­šu­ mą be bai­mės priei­ti ir klaus­ti to, kas juos do­mi­na. Jau­no žmo­gaus mak­si­ma­liz­mas at­ve­ria la­bai daug ke­lių, ypač žen­giant pir­mą kar­je­ ros žings­nį.“

„Tik bū­nant ša­lia ki­to žmo­gaus ga­ li­ma daug pa­siek­ti. O bū­ti ša­lia – reiš­kia bend­rau­ti, už­megz­ti kon­ tak­tą. Kon­tak­tams da­ly­ki­nia­me pa­sau­ly­je ne­tin­ka šū­kis „Čia ir da­ bar“. Ma­nau, kad ieš­kant kon­tak­ tų rei­kė­tų lai­ky­tis nuo­sta­tos: jei­gu man ne­pa­si­se­kė čia ir da­bar, pri­va­ lau ieš­ko­ti ki­tur ir ki­tu lai­ku.“

Ren­gi­niuo­se Vil­niu­je ir Kau­ne da­ly­ va­vęs R.Mac­ke­vi­čius nu­ste­bi­no net nuo­lat kon­tak­tų mai­nuo­se JAV da­ ly­vau­jan­tį R.Be­res­nio­vą. Ren­gi­nio da­ly­vis ge­rai pa­ruo­šė na­mų dar­bus ir sa­vo pa­šne­ko­vams da­li­jo ne tik vi­zi­ti­nes kor­te­les, bet ir skra­ju­tes su veik­los bei tiks­lų ap­ra­šy­mu. „Tai yra rim­tas ren­gi­nys, va­di­ na­si, rei­kia rim­tai ir pa­si­ruoš­ti, o ne atei­ti ir lauk­ti, kol kas nors ga­ li­my­bę pa­duos ant lėkš­tu­tės. To­kio ini­cia­ty­vu­mo tarp jau­ni­mo dar pa­ si­ge­dau, to­dėl nuo­šir­džiai ti­kiuo­si, kad kon­tak­tų mai­nai su­si­for­muos ir įsi­tvir­tins ša­ly­je“, – sa­kė jis.


11

ĹĄeĹĄtADIENIS, kovo 31, 2012

ekonomika Praō­ŞÄ&#x2014; kon­tak­tĹł mai­nai

Â&#x201E;Â&#x201E;Lie­tu­vos jō­rĹł mu­zie­jaus di­rek­to­

Â&#x201E;Â&#x201E;Nau­jie­nĹł agen­tō­ros BNS di­rek­to­

rÄ&#x2014; Ol­ga Ĺ˝a­lie­nÄ&#x2014;

rius Ar­tō­ras Ra­Ä?as

â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝i­no­ma, mums rei­kia nau­jĹł Ĺžmo­niĹł, nes Ĺžiō­riu ÄŻ to­li­mÄ&#x2026; ir ne­ to­li­mÄ&#x2026; atei­tÄŻ. Mes Ĺžval­go­mÄ&#x2014;s ak­va­ riu­mĹł spe­cia­lis­tĹł, bio­lo­gĹł, is­to­ri­ kĹł, va­dy­bi­nin­kĹł. Pas­ta­rie­ji bō­na siau­ro pro­fi­lio, o mums rei­kÄ&#x2014;­tĹł, kad va­dy­bi­nin­kai iť­ma­ny­tĹł vis­ kÄ&#x2026;. Ta­Ä?iau svar­biau­sia, kad Ĺžmo­ nÄ&#x2014;s bō­tĹł mo­ty­vuo­ti, uŞ­si­de­gÄ&#x2122; ir no­rÄ&#x2014;­tĹł dirb­ti. Ma­nau, to­kie ren­gi­ niai la­bai rei­ka­lin­gi, ieť­kant tin­ka­ mĹł Ĺžmo­niĹł.â&#x20AC;&#x153;

â&#x20AC;&#x17E;Bend­rau­ti su Ĺžmo­gu­mi, ku­rÄŻ jau esi ma­tÄ&#x2122;s, yra ge­ro­kai leng­viau. Da­bar, uĹžuo­t pa­sa­ko­jÄ&#x2122;s, kas jis toks yra ir iĹĄ kur, Ĺžmo­gus ga­li pa­sa­ky­ti: â&#x20AC;&#x17E;La­ba die­na, mes ma­tÄ&#x2014;­mÄ&#x2014;s kon­tak­tĹł mai­ nuo­se.â&#x20AC;&#x153; Ir aĹĄ vis­kÄ&#x2026; Ĺži­no­siu.â&#x20AC;&#x153;

Ä&#x2014;jo progÄ&#x2026; uĹžmegzti ÄŻsimintinĹł paĹžinÄ?iĹł ir paspausti rankÄ&#x2026; savo autoritetams. Ge­di­mi­no Bar­tuť­kos, Ar­tō­ro Mo­ro­zo­vo ir Vy­tau­to Liau­dans­kio nuo­tr.

Ĺži­niĹł. Prob­le­ma tik ta, kad yra di­ de­lis bō­rys da­ly­viĹł, to­dÄ&#x2014;l su vi­sais pa­bend­rau­ti sun­ku. Tai yra pui­kus pir­mas su­si­pa­Şi­ni­mas, o to­liau no­ rÄ&#x2014;­tų­si bend­rau­ti da­ly­kiť­kai ir konk­ re­Ä?iai. Ĺ ÄŻ ren­gi­nÄŻ ga­li­ma ver­tin­ti tik kaip tÄ&#x2122;s­ti­nÄŻ pro­jek­tÄ&#x2026;.â&#x20AC;&#x153;

siek­ti. Jau­nes­ni va­do­vai, ku­rie do­ mi­si nau­jo­vÄ&#x2014;­mis, Ĺži­no, kad jau­nas Ĺžmo­gus Ĺžen­gia ko­ja ko­jon su die­ nos ÄŻvy­kiais ir tai jam pa­de­da siek­ ti ge­rĹł re­zul­ta­tĹł dar­be.â&#x20AC;&#x153;

den­tas Man­tas Nor­kus

â&#x20AC;&#x17E;Kon­tak­tĹł mai­nais su­si­do­mÄ&#x2014;­jau vos iť­gir­dÄ&#x2122;s apie ĹĄÄŻ ren­gi­nÄŻ. Stu­ di­juo­ju ban­ki­nin­kys­tÄ&#x2122;, ti­kiuo­si, pa­vyks pa­bend­rau­ti su bō­si­mais darb­da­viais. Ma­lo­nu gy­vai ma­ty­ti lig ĹĄiol tik laik­rať­Ä?iuo­se ir te­le­vi­zi­ jo­je ma­ty­tus Ĺžmo­nes.â&#x20AC;&#x153;

Â&#x201E;Â&#x201E;Ang­li­jos Vo­ri­ko uni­ver­si­te­to stu­

den­tÄ&#x2014; Do­vi­lÄ&#x2014; Bie­li­ny­tÄ&#x2014;

â&#x20AC;&#x17E;Mes Jung­ti­nÄ&#x2014;­je Ka­ra­lys­tÄ&#x2014;­je jau esa­me iť­mo­kÄ&#x2122; kas­dien â&#x20AC;&#x17E;par­da­vi­ nÄ&#x2014;­tiâ&#x20AC;&#x153; sa­ve, nes ten vyks­ta mi­li­jo­ nas pro­jek­tĹł, yra mi­li­jo­nas ga­li­ my­biĹł. To­dÄ&#x2014;l vi­suo­met Ĺži­nai, kad no­rin­Ä?iĹł ÄŻ siō­lo­mÄ&#x2026; dar­bo vie­tÄ&#x2026; yra dau­gy­bÄ&#x2014;, tai­gi tu­ri kuo nors iť­si­ skir­ti, da­ly­vau­ti kon­tak­tĹł mai­nĹł ren­gi­niuo­se ir su­ras­ti kuo dau­giau pa­Şin­Ä?iĹł. DĹžiau­giuo­si, kad to­kie ren­gi­niai per­si­kÄ&#x2014;­lÄ&#x2014; ir ÄŻ Lie­tu­vÄ&#x2026;â&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; sa­kÄ&#x2014; D.Bie­li­ny­tÄ&#x2014; ÄŽmo­nÄ&#x2014;s at­lik­ti pra­kti­kÄ&#x2026; Lie­tu­vo­ je ieť­kan­ti stu­den­tÄ&#x2014; sa­kÄ&#x2014; nu­ste­bu­ si, kai vie­nas jos pa­ťne­ko­vĹł ne tik da­vÄ&#x2014; rei­kia­mo Ĺžmo­gaus kon­tak­tus, bet net ir pa­Şa­dÄ&#x2014;­jo jÄ&#x2026; uŞ­tar­ti ge­ru Ĺžo­dĹžiu.

Â&#x201E;Â&#x201E;So­cia­li­niĹł moks­lĹł ko­le­gi­jos stu­

Â&#x201E;Â&#x201E;Me­di­ci­nos cent­ro â&#x20AC;&#x17E;Lor­naâ&#x20AC;&#x153; di­rek­

to­rÄ&#x2014; Lo­re­ta Bo­sie­nÄ&#x2014;

â&#x20AC;&#x17E;Man to­kie su­si­ti­ki­mai bu­vo be ga­ lo ÄŻdo­mĹŤs. Ma­nau, jie tik­rai rei­ka­ lin­gi â&#x20AC;&#x201C; ne tik ras­ti sau dar­buo­to­jÄ&#x2026;, bet ir pa­si­dai­ry­ti ÄŻvai­riĹł spe­cia­ lis­tĹł, vers­lo par­tne­riĹł. Man, kaip svei­ka­tos ÄŻmo­nÄ&#x2014;s va­do­vei, tai taip pat la­bai svar­bu. Ĺ i nau­jo­vÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x201C; kon­ tak­tĹł mai­nai â&#x20AC;&#x201C; ne­ti­kÄ&#x2014;­ta, la­bai no­ rÄ&#x2014;­Ä?iau, kad ji tap­tĹł tra­di­ci­ja.â&#x20AC;&#x153;

Â&#x201E;Â&#x201E;VDU vie­ťo­sios ko­mu­ni­ka­ci­jos

Lai­ko sto­kos iť­sa­miau pa­bend­rau­ti su Kau­no ro­tu­ťÄ&#x2014;s ce­re­mo­ni­meist­ ru K.Ig­na­ta­vi­Ä?iu­mi pro­ble­mÄ&#x2026; jau­ ni­mas iť­spren­dÄ&#x2014;, pa­pra­ťÄ&#x2122;s jo suor­ ga­ni­zuo­ti uŞ­siÄ&#x2014;­mi­mÄ&#x2026; apie ren­gi­niĹł re­Şi­sō­rÄ&#x2026;, taip pat eks­kur­si­jÄ&#x2026; Kau­ no ro­tu­ťÄ&#x2014;­je. Da­ly­viĹł ap­sup­tas ce­ re­mo­ni­meist­ras Ĺža­dÄ&#x2014;­jo tai pa­da­ry­ ti ir sa­kÄ&#x2014; bō­ti­nai lai­ky­siÄ&#x2026;­sis duo­to Ĺžo­dĹžio. â&#x20AC;&#x17E;Man pa­ti­ko, kad kiek­vie­nas su pa­si­di­dĹžia­vi­mu pri­sta­tÄ&#x2014; sa­vo ins­ti­ tu­ci­jÄ&#x2026; ar­ba sie­kius, moks­lĹł kryp­tÄŻ. Kiek­vie­no jĹł akys Ĺži­ba â&#x20AC;&#x201C; jie sie­kia

uĹžsiregistravo ÄŻ kontaktĹł mainus Vilniuje, Kaune ir KlaipÄ&#x2014;doje.

mo­kyk­los stu­den­tas Ri­Ä?ar­das Mo­va

â&#x20AC;&#x17E;AtÄ&#x2014;­jau su­do­min­tas kon­tak­tĹł mai­ nĹł idÄ&#x2014;­jos. Gal kam nors pa­si­ro­dy­siu rei­ka­lin­gas ir kam nors ma­nÄ&#x2122;s pri­ reiks atei­ty­je, gal ka­da nors pra­vers Ä?ia su­ras­tos pa­Şin­tys. Esu tik pir­ ma­kur­sis, dar vis­kas prieĹĄ akis.â&#x20AC;&#x153;

#TGUCVGRCUKTWQwĂś UMT[FzKWK! $CNCPFzKQF Palangoje

mo­kyk­los Uos­to eko­no­mi­kos ir va­ dy­bos ka­ted­ros ve­dÄ&#x2014;­ja Ri­ma Mic­ kie­nÄ&#x2014;

KÄ&#x2122;s­tu­tis Ig­na­ta­vi­Ä?ius

dalyviĹł

Â&#x201E;Â&#x201E;Lie­tu­vos aukť­to­sios jō­rei­vys­tÄ&#x2014;s

Â&#x201E;Â&#x201E;Lie­tu­vos aukť­to­sios jō­rei­vys­tÄ&#x2014;s

Â&#x201E;Â&#x201E;Kau­no ro­tu­ťÄ&#x2014;s ce­re­mo­ni­meist­ras

560

stu­den­tas Ta­das Sir­vy­das

â&#x20AC;&#x17E;ÄŽ kon­tak­tĹł mai­nus atÄ&#x2014;­jau ve­ da­mas smal­su­mo, taip pat ti­kiuo­ si at­ras­ti nau­din­gĹł pa­Şin­Ä?iĹł, ku­rios man su­teiks pra­na­ťu­mĹł dir­bant. Rei­kia iť­nau­do­ti vi­sas tei­kia­mas ga­li­my­bes, nes nie­ka­da ne­ga­li Ĺži­ no­ti, kas lau­kia atei­ty­je. Apsk­ri­tai ma­nau, kad dar­bĹł jau­ni­mui yra, tik rei­kia mo­kÄ&#x2014;­ti juos su­ras­ti. At­lik­da­ mas pra­kti­kÄ&#x2026; pa­ste­bÄ&#x2014;­jau, jog tarp dau­gu­mos va­do­vĹł yra su­si­for­ma­ vÄ&#x2122;s po­Şiō­ris, kad jau­nÄ&#x2026; Ĺžmo­gĹł ga­ li­ma iť­nau­do­ti, ir ne­rei­kia bi­jo­ti ĹĄio Ĺžo­dĹžio. Tai yra pi­gi dar­bo jÄ&#x2014;­ ga, ku­ri dar no­ri ir ga­li kÄ&#x2026; nors pa­

â&#x20AC;&#x17E;La­bai nu­dĹžiu­gau, kad stu­den­tĹł at­sto­vy­bÄ&#x2014; pa­kvie­tÄ&#x2014; ma­ne ap­si­lan­ ky­ti ĹĄia­me ren­gi­ny­je. Ma­nau, Ä?ia ra­si­me kon­tak­tĹł, ku­rie bus nau­ din­gi. Tu­ri­me kil­nĹł tiks­lÄ&#x2026; ieť­ko­ ti, kas ga­li priim­ti stu­den­tus at­ lik­ti pra­kti­kos, ieť­ko­si­me bō­si­mĹł darb­da­viĹł ir pa­tys ban­dy­si­me siō­ ly­ti sa­vo pa­slau­gas. Stu­den­tai kol kas â&#x20AC;&#x201C; la­bai ma­Şai pa­nau­do­ja­ma jÄ&#x2014;­ ga, juk jie ga­li at­lik­ti ty­ri­mus, ÄŻvai­ rias ap­klau­sas, ga­li da­ry­ti ÄŻvai­rius pa­gal­bi­nius dar­bus tuo pa­Ä?iu me­ tu ir mo­ky­da­mie­si. Ma­nau, kad ĹĄiuo me­tu, esant kri­zi­nei si­tua­ci­ jai, stu­den­tai ga­lÄ&#x2014;­tĹł bō­ti va­ro­mo­ ji vers­lo jÄ&#x2014;­ga.â&#x20AC;&#x153;

2#4&#8+/Ĺ&#x2020; 241('5+10#.Ĺ&#x2020; AKADEMIJA

6CKKPVGPU[XKwGwKĹ&#x2021;FKGPĹ&#x2021; OGKUVTKwMWOQRTQITCOC RCV[TWUKGOURCTFCXKOĹ&#x2021; FCTDWQVQLCOUUKGMKCPVKGOU kokybinio asmeninio ir MQOCPFKPKQRTQXGTzKQDGK KGwMCPVKGOUPCWLQÄ&#x160;MXĂ´RKOQ XGKMNCK

Akademijos programoje: Ć&#x2019;Kliento patyrimas po pardavimo â&#x20AC;&#x201C; ko nedarome KTMQMKQUICNKO[DĂ´U Ć&#x2019;'PGTIKLQUKTUVTGUQXCNF[OCU Ć&#x2019;Kaip geras asmenines patirtis KTIGDĂ´LKOWURCXGTĂŞKCOG Ä&#x160;OQPĂ´UVWTVW!

Tel. (8 616) 07 068 atvirimokymai@ism.lt www.ism.lt/ppa

Ć&#x2019;2CTFCXKOQRTCMVKMCsÄ&#x160;I[VĹ&#x2021;zKPKĹ&#x2021; VCKM[OCUTGCNKQLGUKVWCEKLQLG


12

šeštadienis, kovo 31, 2012

14p.

Mir­tis. Pris­ta­ty­mas į na­mus.

pasaulis@diena.lt Redaktorius Julijanas Gališanskis

pasaulis

Bū­si­ma­sis Ki­ni­jos ly­de­ris: pra­gma Šiais me­tais pa­sau­lis su­ži­nos ne tik tai, kas bus nau­ja­sis Pran­cū­zi­jos ar JAV pre­zi­ den­tas. Nau­jo ly­de­rio rin­ki­mai vyks ir Ki­ni­jo­je. Nie­kas nea­be­jo­ja, kad ša­lies va­do­vu taps Xi Jin­pin­gas. Ar Ki­ni­ja su­ks per­mai­nų ke­liu?

Mįs­lin­ga as­me­ny­bė

58 me­tų Xi Jinpingas – Ki­ni­jos po­ li­ti­nio biu­ro na­rys, ša­lies vi­cep­re­ zi­den­tas ir vie­nas įta­kin­giau­sių pa­rei­gū­nų vie­no­je di­džiau­sių pa­ sau­lio vals­ty­bių, ku­rios gy­ven­to­jų skai­čius ge­ro­kai vir­ši­ja mi­li­jar­dą. Ką pa­sau­lis ži­no apie bū­si­mą­jį Ki­ni­jos va­do­vą? Ma­žai ką. Sa­ko­ma, kad jis įdo­mes­nė as­ me­ny­bė nei da­bar­ti­nis ge­ne­ra­li­ nis sek­re­to­rius mo­no­to­niš­ka­sis Hu Jin­tao. Xi leng­viau bend­rau­ja su už­sie­nio ly­de­riais, yra at­vi­res­ nis, jį su Va­ka­rais sie­ja glau­des­ ni ry­šiai. Be to, tie, kurie su juo bu­vo su­si­ ti­kę, api­bū­di­no jį kaip žmo­gų, ku­ris vi­suo­met ži­no, kaip pa­siek­ti tiks­lą. Hu pir­m ą­syk JAV lan­k ė­s i 2002 m., kai tik ta­po Ki­ni­jos ko­ mu­nis­tų par­ti­jos ge­ne­ra­li­niu sek­re­ to­riu­mi. Xi duk­tė Xi Ming­ze, kaip tvir­ti­na JAV ži­niask­lai­da, slap­ta stu­di­juo­ja Har­var­do uni­ver­si­te­te ki­tu var­du, o se­suo, kaip ma­no­ma, gy­ve­na Ka­na­do­je. Par­ti­jos at­sto­vas

Tra­di­ciš­kai Ki­ni­jo­je ša­lies va­do­vų rin­ki­mai – Ko­mu­nis­tų par­ti­jos vi­ daus rei­ka­las. Ša­lies po­li­ti­nė sis­te­ ma kar­tais net va­di­na­ma Ko­mu­nis­ tų par­ti­jos de­mok­ra­ti­ja. Toks ter­mi­nas ga­na tiks­lus. Ge­ ne­ra­li­nis par­ti­jos sek­re­to­rius kei­ čia­si ieš­kant op­ti­ma­lios ga­lių pu­ siaus­vy­ros val­dan­čia­ja­me eli­te. Ki­taip ta­riant, ly­de­rio rin­ki­mai vyks­ta, tik ne vi­suo­me­nė­je. Aukš­čiau­siuo­se par­ti­jos sluoks­ niuo­se dė­lio­ja­mas ir ša­lies rai­dos sce­na­ri­jus. Svar­biau­sias klau­si­mas – eko­no­mi­nė po­li­ti­ka. Bū­tent eko­ no­mi­nis au­gi­mas lei­džia eli­tui va­ do­vau­ti mi­li­jar­di­nei ša­liai. Dau­ge­lis ana­li­ti­kų su­tin­ka, kad kol Ki­ni­jos eko­no­mi­ka augs, ko­ mu­nis­tams di­des­nių rū­pes­čių iš­ lai­kant val­džios va­de­les ne­kils. Prie­šin­gu at­ve­ju įma­no­mi įvai­rūs sce­na­ri­jai. Ar Xi Jin­pin­gas bus įta­kin­ga fi­gū­ ra? Jei Ki­ni­jo­je bręs­tų po­li­ti­nės re­ for­mos – vei­kiau­siai jis re­for­moms ir va­do­vau­tų. Ta­čiau, aki­vaiz­du, jos, bent jau įver­ti­nus da­bar­ti­nę

pa­dė­tį, vyks la­bai iš lė­ to. Gal net per atei­nan­tį de­šimt­me­tį jų ne­bus? Xi jau tu­rė­jo pro­gą pri­ si­s ta­ty­t i pa­sau­l iui. Nuo 2008 m., kai ta­po vi­cep­re­ zi­den­tu, jis ap­lan­kė ne­ma­žai ša­lių, iš jų – ke­lias Eu­ro­pos, nu­ke­lia­vo į JAV, kur su­si­ti­ko ne tik su ko­le­ga vi­cep­re­zi­den­ tu Joe Bi­de­nu, bet ir JAV pre­zi­ den­tu Ba­rac­ku Oba­ma. Vis­gi ko­kia bus Ki­ni­jos už­sie­ nio ir vi­daus po­li­ti­ka po šių me­tų ru­de­nį pla­nuo­ja­mo 18-ojo Ki­ni­jos ko­mu­nis­tų par­ti­jos na­cio­na­li­nio kong­re­so, ku­ria­me bus ren­ka­mas nau­ja­sis ša­lies ly­de­ris, kol kas su­nku pa­sa­ky­ti.

Pir­ma, Ki­ni­ja neeks­ por­tuo­ja re­vo­liu­ ci­jos; ant­ra, Ki­ni­ja neeks­por­tuo­ja ba­do ir skur­do; tre­čia, Ki­ ni­ja ne­ke­lia jums gal­ vos skaus­mo. Ką dar aš ga­liu pa­sa­ky­ti.

Tie­sa, kong­re­sas va­di­na­mas is­ to­ri­niu, nes į val­džią žengs va­di­ na­mo­ji penk­to­ji Ki­ni­jos ko­mu­nis­ tų par­ti­jos kar­ta, ku­rios at­sto­vas yra ir Xi. Ma­no­ma, per šį ren­gi­nį kei­sis net 60 pro­c. aukš­čiau­sios par­ti­ jos va­do­vy­bės – Cent­ro ko­mi­te­to na­rių. Ži­no­ma, tai ga­li reikš­ti po­ ky­čius už­sie­nio bei vi­daus po­li­ ti­ko­je, ta­čiau nie­kas pro­gno­zuo­ ti ne­sii­ma. Kie­tas rie­šu­tė­lis?

Xi Jin­pin­gas Va­ka­rams nė­ra nei drau­gas, nei prie­šas. Sa­ve jis daž­ niau­siai api­bū­di­na kaip pra­gma­ ti­ką. Po­li­ti­ko kredo: „Bū­ki­te iš­di­ dūs, o ne nuo­lan­kūs. Mo­ty­vuo­ti, o ne po­mpas­tiš­ki. Prag­ma­tiš­ki, o ne ne­pas­to­vūs.“ Sa­vo pa­ta­rė­jams Xi, kaip sa­ko­ ma, yra nu­ro­dęs, kad jie sa­ky­tų

„„Mįs­lė: nie­kas nea­be­jo­ja, kad Xi Jin­pin­gas – bū­si­ma­sis Ki­ni­jos ly­de­ris, ta­čiau apie jį dar ma­žai ži­no­ma. 

jam tai, ką mąs­to, o ne ką jis no­ rė­tų gir­dė­ti. Per vi­zi­tą Mek­si­ko­je jis gy­rė sa­ vo ša­lies po­li­ti­ką eko­no­mi­nį nuo­ smu­kį, o už­sie­nie­čiams pa­brė­žė, kad Ki­ni­ja jų ne­re­tai kal­ti­na­ma ne­ pag­rįs­tais da­ly­kais. Kal­bė­da­mas apie san­ty­kius su ki­to­mis pa­sau­lio ša­li­mis bū­si­ma­ sis Ki­ni­jos ly­de­ris lei­do su­pras­ti, jog nie­kam ne­bus leis­ta kiš­tis į ša­ lies rei­ka­lus. „Yra nuo­bo­džiau­jan­čių už­sie­nie­ čių pil­nais skran­džiais, ku­rie nie­ ko ge­res­nio ne­vei­kia, tik nuo­la­tos ba­do pirš­tais į mus. Pir­ma, Ki­ni­ja neeks­por­tuo­ja re­vo­liu­ci­jos; ant­ra, Ki­ni­ja neeks­por­tuo­ja ba­do ir skur­ do; tre­čia, Ki­ni­ja ne­ke­lia jums gal­ vos skaus­mo. Ką dar aš ga­liu pa­ sa­ky­ti“, – yra sa­kęs Xi Jin­pin­gas. Po vi­zi­to Mek­si­ko­je net skli­do kal­ bų, kad ga­na ašt­rios Xi pa­sta­bos ne juo­kais pa­pik­ti­no Ki­ni­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos at­sto­vus, ir jie nu­ro­dė bū­si­ma­jam ly­de­riui pa­šli­ fuo­ti kal­bą. Svar­biau­sias Xi vi­zi­tas nea­be­jo­ ti­nai bu­vo šiais me­tais į JAV. Abi ša­lys da­bar lai­ko­mos svar­ biau­sio­mis kon­ku­ren­tė­mis Ra­ mio­jo van­de­ny­no re­gio­ne. Ne­ri­mą Ki­ni­jos au­gi­mas ypač ke­lia Va­šing­ to­no są­jun­gi­nin­kėms šia­me re­gio­ ne – Pie­tų Ko­rė­jai, Ja­po­ni­jai, Aust­ ra­li­jai, Tai­va­nui.

Tie­sa, Xi JAV de­monst­ra­vo pra­gma­tiš­ką to­ną. Vis­gi, kal­bė­da­mas apie ka­ri­nės ga­lios pu­siaus­vy­rą Ra­mio­jo van­ de­ny­no re­gio­ne, Ki­ni­jos vi­cep­re­ zi­den­tas pa­brė­žė, jog ka­ri­nių pa­ jė­gų di­di­ni­mas – ne­priim­ti­nas. In­ter­viu dien­raš­čiui „The Was­ hing­ton Post“ Xi sa­kė: „Tuo me­tu, kai žmo­nės il­gi­si tai­kos, sta­bi­lu­mo ir plėt­ros, ka­ri­nių pa­jė­gų di­di­ni­mas ir ka­ri­nių al­jan­sų stip­ri­ni­mas nė­ra tai, ko dau­gu­ma re­gio­no ša­lių ti­ki­ si. Mes svei­ki­na­me konst­ruk­ty­vų JAV vaid­me­nį ska­ti­nant tai­ką, sta­ bi­lu­mą ir kles­tė­ji­mą re­gio­ne. Mes taip pat ti­ki­mės, kad JAV gerbs ir at­si­žvelgs į Azi­jos bei Ra­mio­jo van­ de­ny­no ša­lių es­mi­nius in­te­re­sus“, – tei­gė Xi Jin­pin­gas, ku­ris taip pat yra ir vie­nas Ki­ni­jos ar­mi­jos cent­ ri­nio ko­mi­te­to va­do­vų. Kal­bė­da­mas apie san­ty­kius su ar­ti­miau­sio­mis kai­my­nė­mis Ja­ po­ni­ja ir Ru­si­ja Xi ne­slė­pė, kad jo tiks­las – kuo glau­des­ni san­ty­kiai. Iš vi­so Xi bu­vo iš­si­ruo­šęs į 47 vi­ zi­tus už­sie­ny­je. Per juos nuo­la­tos pa­brėž­da­vo, kad svar­biau­sia jam – „pa­ma­ty­ti ge­riau­sius pa­sau­lio iš­ra­ di­mus ir pri­tai­ky­ti juos na­mie“. Ma­tyt, to­dėl dau­ge­lis jo vi­zi­tų daž­nai neap­si­ri­bo­ja su­si­ti­ki­mais su ki­tų ša­lių ly­de­riais. An­tai JAV Xi ap­si­lan­kė Los An­ dže­lo „La­kers“ ko­man­dos krep­ši­

nio var­žy­bo­se, nu­vy­ko į ma­žą Ajo­ vos vals­ti­jos Mus­ka­ti­no mies­te­lį, ku­ria­me dar kaip Ki­ni­jos vie­tos val­džios at­sto­vas lan­kė­si 1985 m. Ta­da, va­do­vau­da­mas pen­kių žmo­nių de­le­ga­ci­jai, Xi JAV do­mė­ jo­si kiau­lių au­gi­ni­mo tech­no­lo­gi­ jo­mis. Pa­tir­tis gy­ve­nant kai­me

Xi vi­daus po­li­ti­ka – dar di­des­nė mįs­lė. Ki­ni­jo­je ly­de­ris ne­tu­ri di­ de­lės in­di­vi­dua­lios ga­lios spren­ di­mams priim­ti, nes aukš­čiau­sia val­džia dis­po­nuo­ja 9 as­me­nų Po­ li­ti­nis biu­ras. Ta­čiau pir­mą sy­kį Ki­ni­jos is­to­ri­ jo­je par­ti­jos ge­ne­ra­li­nis sek­re­to­rius bus ren­ka­mas ne Po­li­ti­nio biu­ro na­rių, o di­des­nia­me bū­ry­je par­ti­ jos na­rių iš Cent­ro ko­mi­te­to. Tai, pa­sak ana­li­ti­kų, rim­tas pro­ ver­žis. Kai kurie ma­no, kad Ki­ni­ją Xi ga­ lė­tų pa­suk­ti li­be­ra­les­niu nei da­bar ke­liu, ypač kal­bant apie ša­lies po­ li­ti­nę sis­te­mą. Nes Xi lai­ko­mas li­ be­ra­lio­jo spar­no po­li­ti­ku. Vis­gi Ki­ni­jo­je ra­di­ka­lios re­for­ mos – sun­kiai įsi­vaiz­duo­ja­mos. Ta­čiau aiš­ku tai, jog Xi ne­bus ra­ di­ka­lus ko­mu­nis­tas. Xi tė­vas – bu­vęs re­vo­liu­cio­nie­ rius Xi Zhong­xu­nas – 16 me­tų bu­ vo rep­re­suo­ja­mas Mao Ze­don­go val­dy­mo me­tais.


13

šeštadienis, kovo 31, 2012

pasaulis Len­kai ­ pro­tes­tuo­ja

Šau­dė ­ mo­kyk­lo­je

Išar­dė ­ ka­pą

Maž­daug 10 tūkst. žmo­nių va­ kar da­ly­va­vo mi­tin­ge prie Len­ ki­jos par­la­men­to, pro­tes­tuo­ da­mi dėl vy­riau­sy­bės pla­nų pa­di­din­ti išė­ji­mo į pen­si­ją am­ žių iki 67 me­tų. Šis pro­tes­tas, or­ga­ni­zuo­tas pro­fsą­jun­gos „So­li­da­ru­mas“, vy­ko tuo pa­ čiu me­tu, kai Sei­me bu­vo pra­ dė­tas svars­ty­ti šis įsta­ty­mas.

Suo­mi­jo­je suim­tas vy­ras, pa­ lei­dęs ke­lis šū­vius mo­kyk­lo­ je. Nie­kas per in­ci­den­tą ne­nu­ ken­tė­jo. Įta­ria­ma­sis – tre­čią de­šim­tį me­tų ei­nan­tis vy­ras – šau­dė pro vie­nos kla­sės du­ris, iš ko­ri­do­riaus. Pas­ta­rai­siais me­tais Suo­mi­jos mo­kyk­lo­se bu­vo įvyk­dy­ti du iš­puo­liai, per ku­riuos žu­vo žmo­nių.

Aust­ri­jos šiau­rė­je esan­tis bu­ vu­sio Vo­kie­ti­jos na­cių ly­de­ rio Adol­fo Hit­le­rio tė­vų ka­pas bu­vo išar­dy­tas, kai vie­nas Aloi­so Hit­le­rio ir jo žmo­nos Kla­ros pa­li­kuo­nis nu­spren­ dė at­si­sa­ky­ti tei­sių į šį ka­pi­ nių skly­pą. Leon­din­go ka­pi­ nės daž­nai pri­trauk­da­vo ult­ ra­de­ši­niųjų ak­ty­vis­tų.

a­ti­kas ar idea­lis­tas?

AFP nuo­tr.

Kai Xi bu­vo vos 9-eri, jo tė­vas bu­vo pir­mą­syk su­lai­ky­tas. Jis bu­ vo iš­siųs­tas į ato­kų ir skur­dų kal­nų mies­te­lį, ja­me še­še­rius me­tus dir­ bo že­mės ūkio dar­bus. Bū­tent ta­da, kaip ne sy­kį sa­kė vė­liau sėk­min­gai kar­je­ros laip­tais Ki­ni­jos ko­mu­nis­tų par­ti­jo­je ki­lęs po­li­ti­kas, jis pa­ži­no tik­rą­jį Ki­ni­ jos liau­dies gy­ve­ni­mą, ir šis po­ty­ ris pa­vei­kė jo pa­sau­lė­žiū­rą. Kaip sa­kė, jis at­si­ri­bo­jo nuo no­ menk­la­tū­ri­nio gy­ve­ni­mo, re­gė­ jo kul­tū­ri­nės re­vo­liu­ci­jos rea­ly­bę, ku­ri, jo tei­gi­mu, bu­vo krau­pi. „Dau­ge­lis ma­no idė­jų atė­jo iš šio ma­no gy­ve­ni­mo lai­ko­tar­pio. Jis kiek­vie­ną mi­nu­tę, kiek­vie­ną die­ ną ma­ne vei­kia. Su­vok­ti sa­vo ša­ lies vi­suo­me­nę – fun­da­men­ta­lu“, – yra sa­kęs Xi. Po Mao mir­ties 1976 m. Xi ir jo šei­mos gy­ve­ni­mas su­grį­žo į įpras­ tas vė­žes. Xi ėmė dirb­ti as­me­ni­niu gy­ny­ bos mi­nist­ro Geng Biao sek­re­to­ riu­mi, ku­ris anks­čiau bu­vo jo tė­vo pa­val­di­nys. Vė­liau jis sėk­min­gai ko­pė kar­ je­ros laip­tais, o 2007 m. bu­vo iš­ rink­tas į Po­li­ti­nį biu­rą – aukš­čiau­ sią Ki­ni­jos val­džios ins­ti­tu­ci­ją. Ra­di­ka­lai ne­pa­gei­dau­ja­mi?

Kad Ki­ni­jos va­do­vai ne­ke­ti­na pa­ suk­ti ra­di­ka­les­nio ko­mu­niz­mo ke­

liu, įro­dė vi­sai ne­se­niai po­li­ti­nę sis­ te­mą su­pur­tęs skan­da­las, per ku­rį iš po­sto bu­vo pa­ša­lin­tas Čong­čin­ go did­mies­čio Ko­mu­nis­tų par­ti­jos ly­de­ris Bo Xi­lai. Šio vie­no ži­no­miau­sių Ki­ni­jos ko­mu­nis­tų par­ti­jos at­sto­vų kar­je­ ra žlu­go šių me­tų va­sa­rį. Skan­da­las ki­lo ta­da, kai va­sa­ rio 6 d. bu­vęs Čong­čin­go po­li­ci­jos vir­ši­nin­kas Wang Li­ju­nas, ku­ris or­ ga­ni­za­vo Bo Xi­lai kam­pa­ni­ją prieš ko­rup­ci­ją mies­te, at­vy­ko į JAV kon­ su­la­tą ir, kaip pra­ne­ša­ma, pa­pra­šė po­li­ti­nio prie­globs­čio. Po šio neįp­ras­tai vie­šo po­li­ti­nio skan­da­lo Wang Li­ju­nui at­žvil­giu bu­vo pra­dė­tas ty­ri­mas, o Bo Xi­lai at­si­svei­ki­no su kar­je­ra. Tie­sa, ana­li­ti­kai pa­brė­žė, kad ne skan­da­las, o Bo Xi­lai pa­žiū­ros ga­lė­jo kai­nuo­ti jam po­stą ne tik mies­to va­ do­vy­bė­je, bet ir Po­li­ti­nia­me biu­re. 62 me­tų po­li­ti­kas ne sy­kį siū­ lė at­gai­vin­ti „rau­do­ną­ją“ kul­tū­rą, įskai­tant pa­rei­gū­nų siun­ti­mą pa­ si­dar­buo­ti kai­me, ati­tin­ka­mas dai­ nas vals­ty­bi­nė­se fir­mo­se ir pa­trio­ ti­nes te­le­vi­zi­jos lai­das. Tai, pa­sak ži­niask­lai­dos, ne­bu­ vo pa­lan­kiai ver­ti­na­ma li­be­ra­lio­jo par­ti­jos spar­no at­sto­vų. Ma­no­ma, kad bū­tent li­be­ra­les­nė par­ti­jos at­ša­ka grei­čiau­siai pe­rims val­džią iš se­no­sios kar­tos Ki­ni­jos ly­de­rių, pa­si­trau­kian­čių į pen­si­ją.

Smū­gis is­la­mis­tams Pran­cū­zi­jos po­li­ci­ja va­kar su­ren­ gė rei­dus prieš įta­ria­mus is­la­mis­tų tink­lus ir suė­mė 19 žmo­nių, o pre­ zi­den­tas Ni­co­las Sar­ko­zy pa­ža­dė­ jo, kad bus to­liau vyk­do­mos griež­ tos prie­mo­nės, rea­guo­jant į vie­no ekst­re­mis­to iš­puo­lių vir­ti­nę.

Areš­tai bu­vo įvyk­dy­ti ke­liuo­se mies­tuo­se, tarp jų Tu­lū­zo­je, kur po­li­ci­ja praei­tą sa­vai­tę nu­ko­vė ekst­re­mis­tą Mo­ha­me­dą Me­rah, per tris iš­puo­lius piet­va­ka­rių re­gio­ne nu­žu­džiu­sį sep­ty­nis žmo­nes. N.Sar­ko­zy sa­kė, kad šių rei­dų tai­ki­niu ta­po ra­di­ka­lu­sis is­la­miz­ mas, taip pat nu­ro­dė, kad Pran­ cū­zi­jos pa­tir­ta trau­ma po iš­puo­lių Tu­lū­zo­je ir gre­ti­ma­me Mon­to­ba­ ne bu­vo pa­na­ši į su­krė­ti­mą Jung­ ti­nė­se Vals­ti­jo­se po 2001 m. rug­ sė­jo 11-osios te­ro­ro ata­kų. Pa­sak pre­zi­den­to, va­kar su­ reng­ti rei­dai tė­ra pra­džia. „Tu­ri­me už­duo­ti kai ku­riuos ne­pap­ras­tai tiks­lius klau­si­mus tam tik­ram skai­čiui žmo­nių, o tai, kas įvy­ko šį ry­tą, tę­sis, – pa­ brė­žė N.Sar­ko­zy, da­ly­vau­jan­tis įnir­tin­go­je kam­pa­ni­jo­je dėl sa­vo per­rin­ki­mo per bal­sa­vi­mus ba­ lan­dį ir lie­pą. – Bus ir ki­tų ope­ ra­ci­jų, ku­rios bus tę­sia­mos ir leis mums iš­siųs­ti iš mū­sų na­cio­na­ li­nės te­ri­to­ri­jos tam tik­rą skai­čių žmo­nių.“ N.Sar­ko­zy taip pat gy­nė Pran­ cū­zi­jos šią sa­vai­tę priim­tą spren­ di­mą ne­leis­ti at­vyk­ti į ša­lį ke­liems mu­sul­mo­nų dva­si­nin­kams: „Ne­ no­ri­me, kad į mū­sų te­ri­to­ri­ją bū­tų kvie­čia­mi žmo­nės, ku­rie pa­si­sa­ko už ver­ty­bes, prie­šin­gas res­pub­li­ kai.“ Po­li­ci­ja pra­ne­šė, kad per rei­dus bu­vo kon­fis­kuo­ta ka­laš­ni­ko­vo au­ to­ma­tų ir ki­tų gink­lų.

Tarp suim­tų­jų bu­vo Mo­ham­ me­das Acham­la­ne’as, kaip įta­ ria­ma, va­do­vau­jan­tis ekst­re­mis­tų gru­puo­tei „For­sa­ne Aliz­za“. Šal­ ti­niai nu­ro­dė, kad jo na­muo­se bu­ vo ras­ti trys ka­laš­ni­ko­vo au­to­ma­ tai, pis­to­le­tas „Glock“ ir gra­na­ta. Šie areš­tai įvyk­dy­ti ki­tą die­ną po to, kai M.Me­rah, ku­ris bu­vo nu­šau­tas po­li­ci­jos snai­pe­rio ko­ vo 22 d. po po­li­ci­jos ap­gul­ties jo bu­te, tru­ku­sios 32 va­lan­das, bu­ vo pa­lai­do­tas Tu­lū­zo­je pri­žiū­rint stip­rioms po­li­ci­jos pa­jė­goms.

M.Me­rah bu­vo pa­ lai­do­tas Tu­lū­zo­je pri­žiū­rint stip­rioms po­li­ci­jos pa­jė­goms. Šis 23 me­tų jau­nuo­lis per tris iš­puo­lius, ku­rie su­krė­tė ša­lį, nu­ šo­vė tris Pran­cū­zi­jos ka­rius, tris vai­kus ir ra­bi­ną mo­ky­to­ją. Ekst­re­mis­tas, ku­rį Pran­cū­zi­ jos ly­de­riai va­di­no monst­ru, bu­ vo pa­lai­do­tas Tu­lū­zos Korn­bar­jė ka­pi­nė­se, kai Al­žy­ro pa­rei­gū­nai dėl sau­gu­mo prie­žas­čių at­si­sa­kė leis­ti pa­lai­do­ti M.Me­rah jo pro­ tė­vių tė­vy­nė­je. Pran­cū­zi­jos pa­rei­gū­nai pa­tei­kė kal­ti­ni­mus M.Me­rah bro­liui Ab­ del­ka­de­rui dėl įta­ria­mos pa­gal­ bos jo iš­puo­liams, taip pat nu­ro­ dė ieš­kan­tys ki­tų bend­ri­nin­kų. Ab­del­ka­de­ras Me­rah kal­ti­na­ mas pa­dė­jęs sa­vo bro­liui pa­vog­ ti ga­lin­gą mo­to­ro­le­rį „Ya­ma­ha“, ku­ris bu­vo pa­nau­do­tas per iš­puo­ lius. Po­li­ci­ja nu­ro­dė ieš­kan­ti tre­ čio as­mens, gal­būt su­si­ju­sio su šia va­gys­te.

Ki­lus su­ju­di­mui aukš­čiau­siuo­ se Ki­ni­jos val­džios sluoks­niuo­se, spe­ku­liuo­ta, kad nu­ver­tus Bo Xi­ lai Ki­ni­jo­je ga­li pra­si­dė­ti val­džios per­vers­mas. Tie­sa, skan­da­las nu­ri­ mo, o aukš­čiau­si Ki­ni­jos pa­rei­gū­nai per­spė­jo, jog vi­si tu­ri pa­si­mo­ky­ti iš šio in­ci­den­to. Toks ko­men­ta­ras lai­ ko­mas re­tu vie­šu prie­kaiš­tu par­ti­ jos aukš­to ran­go ly­de­riui. Ki­ni­jos eks­per­tai pa­brė­žė, kad skan­da­las pa­ro­dė, jog Ki­ni­jos val­ dan­čia­jam eli­tui te­bė­ra svar­bus sta­bi­lu­mas ir kad ra­di­ka­liam ko­ mu­niz­mui du­rys už­ver­tos. Ma­no­ma, šiuo ke­liu su­ks ir bū­si­ ma­sis ly­de­ris Xi. Kaip sa­kė vie­nas Xi pa­žįs­tan­tis as­muo, „jis pa­si­rin­ko bū­ti raus­vas, bet ne rau­do­nas“. Xi nie­kuo­met ne­slė­pė sa­vo nei­ gia­mo po­žiū­rio į Ki­ni­jos is­to­ri­ją, ypač kul­tū­ri­nės re­vo­liu­ci­jos me­ tus. Tai jis vi­suo­met pri­pa­žįs­ta. Tie­sa, Va­ka­rų ana­li­ti­kai su­tin­ ka, kad nors Xi – mo­der­nios Ki­ni­ jos ko­mu­nis­tų kar­tos at­sto­vas, taip pat jis ir la­biau ne­nus­pė­ja­mas. Vis­gi kad ir ko­kios yra Ki­ni­jos bū­si­mo­jo ly­de­rio as­me­ni­nės sa­vy­ bės, var­gu ar Ki­ni­jos po­li­ti­ka nuo to la­bai pri­klau­sys. Bent taip tvir­ti­na ži­no­mas JAV tarp­tau­ti­nių san­ty­kių eks­per­tas Step­he­nas M.Wal­tas.

„„Areš­tas: tarp suim­tų­jų bu­vo M­.Acham­la­ne’as, kaip įta­ria­ma, va­do­

Pa­ren­gė Va­len­ti­nas Ber­žiū­nas

AFP nuo­tr.

vau­jan­tis ekst­re­mis­tų gru­puo­tei „For­sa­ne Aliz­za“. 

BNS inf.


14

šeštadienis, kovo 31, 2012

pasaulis Gei­džia­miau­sios nuo­ta­kos Tur­tin­giau­sių nuo­ta­kų są­ra­še, ku­rį su­da­ rė tink­la­la­pis luxp­res­so.com, do­mi­nuo­ja di­džiau­sių pa­sau­lio tur­tuo­lių duk­ros. Be­ ne gar­siau­sios jų yra Pa­ris Hil­ton ir jos se­suo Nic­ky Hil­ton, bet vieš­bu­čių tink­lo pa­vel­dė­to­jų tur­tas (ati­tin­ka­mai 100 mln. ir 20 mln. do­le­rių) at­ro­do kuk­liai, pa­ly­ gin­ti su In­di­jos mag­na­to Mu­kes­ho Am­ ba­ni duk­ros Is­hos, vie­no tur­tin­giau­sių pla­ne­tos žmo­nių Ber­nard’o Ar­nault duk­ ros Delp­hi­ne ir ne­tgi Ru­si­jos oli­gar­cho Ro­ma­no Ab­ra­mo­vi­čiaus 19-me­tės at­ža­ los Anos mi­li­jar­dais.

Char­lot­te Ca­si­rag­hi

Ta­ma­ra Ecc­les­to­ne

Ana Ab­ra­mo­vič

Mir­tis. Pris­ta­ty­mas Lie­tu­vo­je dis­ku­si­jos apie eu­ta­na­zi­ją tik pra­si­de­da, o pir­mie­ji Eu­ro­po­je ją įtei­si­nę olan­dai jau svars­to, kad gal­būt nuė­jo per to­li. Pir­ma pa­žin­tis su mir­ti­mi

„„Šven­to­vė: kai ku­rie sek­tan­tai ma­no, kad Bu­ga­ra­čo kal­nas – šven­

tas ir ant jo bus ga­li­ma iš­gy­ven­ti pa­sau­lio pa­bai­gą. 

„Scan­pix“ nuo­tr.

Pran­cū­zi­jos No­jaus ar­ka Yra to­kia vie­ta Pran­cū­zi­jo­je, kur ren­ka­si pa­sau­lio keis­t uo­l iai, lauk­da­mi pa­sau­lio pa­bai­gos. Ta vie­ta – Bu­ga­ra­čo mies­te­lis.

Kuo šis mies­te­lis ypa­tin­gas? Iš pa­žiū­ros – nie­kuo. Tie­sa, kai ku­ rie ma­no, kad šis kai­me­lis, atė­jus pa­sau­lio pa­bai­gai, bus vie­nin­te­ lė vie­ta Že­mė­je, kur žmo­nės iš­ gy­vens. Ki­taip sa­kant, mies­te­lis – No­ jaus ar­ka.

Apo­ka­lip­sė, kaip mes ma­no­me, yra se­no­jo pa­sau­lio pa­ bai­ga ir nau­jo­jo pra­ džia. Apie Bu­ga­ra­čo kai­me­lį, ku­ria­ me gy­ve­na apie 200 žmo­nių, nuo se­no sklan­do įvai­rios le­gen­dos ir mi­tai. Ma­no­ma, kad čia yra ap­si­ lan­kę atei­viai, kad mies­te­lio apy­ lin­kė­se ga­li­ma su­si­siek­ti su ana­ pu­si­niu pa­sau­liu. Ne­to­li mies­te­lio stūk­so sek­tan­ tų šven­tu ti­tu­luo­ja­mas Bu­ga­ra­čo kal­nas. 1,2 tūkst. met­rų kal­nas – aukš­ čiau­sias re­gio­ne. Geo­lo­gų tei­ gi­mu, šis kal­nas – neįp­ras­tos struk­tū­ros, to­dėl va­di­na­mas at­ virkš­ti­niu kal­nu. Moks­li­nin­kai ma­no, kad kal­nas po to, kai su­si­ for­ma­vo, spro­go, to­dėl jo vir­šu­ je stūk­so uo­lie­nos, ku­rios tu­rė­tų bū­ti kal­no apa­čio­je. Kal­nas pa­slap­tin­gas ir tuo, jog, kaip sa­ko­ma, ant jo vir­šū­nės kaž­ ka­da bu­vo nu­skrai­din­tas bu­vęs Pran­cū­zi­jos pre­zi­den­tas Fran­çois Mit­ter­rand’as, o na­ciai ir žy­dų „Mos­sad“ agen­tai čia ne­va at­li­ko pa­slap­tin­gus ka­si­nė­ji­mus.

Bet sek­tan­tams svar­biau­sia ma­giš­ka kal­no ga­lia. Jie ti­ki, kad kal­nas sklei­džia spe­cia­lias mag­ ne­ti­nes ban­gas. Tai­gi, kai tik pa­skel­bia­ma apie vis nau­ją pa­sau­lio pa­bai­gą, mies­ te­lį už­plūs­ta įvai­rūs sek­tan­tai. An­tai, ir šiais me­tais kai­me­lį už­plū­do ban­ga dva­si­nių tu­ris­tų, jie ėmė čia at­lik­ti įvai­rias apei­ gas ir lauk­ti pa­sau­lio pa­bai­gos. Ji, pa­sak kai ku­rių „pa­moks­li­nin­ kų“, iš­tiks Že­mę šių me­tų gruo­ džio 21 d. „Apo­ka­lip­sė, kaip mes ma­no­ me, yra se­no­jo pa­sau­lio pa­bai­ga ir nau­jo­jo pra­džia. Tai bus nau­ jas dva­si­nis gy­ve­ni­mas. 2012 m. baig­sis vie­nas cik­las“, – sa­kė pa­ moks­li­nin­kas Jea­nas. Ma­no­ma, kad gruo­džio 21 d. į kal­ną ke­ti­na kop­ti apie 100 tūkst. žmo­nių. Ta­čiau ne pa­moks­lų, o ga­li­mų sa­vi­žu­dy­bių bai­mi­na­si pran­cū­zų po­li­ci­ja. Nie­kas ne­no­ri, kad pa­si­ kar­to­tų tai, kas nu­ti­ko JAV, Tek­ sa­se, 1993-iai­siais. Vei­ko mies­ te Do­vy­do sek­tos ly­de­ris Da­vi­das Ko­res­has ir jo se­kė­jai su­si­de­gi­no tuo me­tu, kai pa­sta­tą, ku­ria­me jie bu­vo už­si­da­rę, štur­ma­vo FTB. Tie­sa, Bu­ga­ra­čo gy­ven­to­jai dėl sek­tan­tų per­ne­lyg ne­sisie­lo­ja, nes mies­te­ly­je ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to kai­nos kaip rei­kiant išau­go. Vis dėl­to me­ras Jea­nas Pier­re’as De­lord’as sa­ko, jog jam kaip ir pa­ rei­gū­nams ne­ri­mą ke­lia tai, kad gruo­džio 21 d. ne­pra­si­dė­tų ma­ si­nės sa­vi­žu­dy­bės. Me­ras jau yra krei­pę­sis į tei­sė­sau­gą, kad sau­gu­ mas bū­tų už­tik­rin­tas. „Mes tik­rai pa­ste­bi­me, kad tu­ ris­tų daug. Vien šiais me­tais jau at­ke­lia­vo apie 20 tūkst. žmo­ nių. Vi­si jie ko­pė į kal­no vir­šū­ nę. Praė­ju­siais me­tais bu­vo tik 10 tūkst. ko­pian­čių“, – sa­kė me­ras. „The In­de­pen­dent“ inf.

Kai Pet­ra de Jong pir­mą kar­tą žmo­ gui atė­mė gy­vy­bę, ji dar pa­ti ne iki ga­lo su­pra­to, ką da­ro. Tuo­met ji dir­bo plau­čių gy­dy­to­ja Ny­der­lan­ dų li­go­ni­nė­je, jos pa­cien­tas sir­go vė­žiu. Pa­sak mo­ters, jo būk­lė bu­ vo be­vil­tiš­ka. Vy­ras pa­pra­šė pa­dė­ti jam nu­mir­ ti. P.de Jong pa­cien­tui su­lei­do pre­ pa­ra­to, ku­ris tu­rė­jo grei­tai su­veik­ ti. Bet vy­ras mi­rė tik po de­vy­nių va­lan­dų, nes do­zė bu­vo per ma­ža. Pa­sak gy­dy­to­jos, vy­ras ne­jau­tė jo­ kio skaus­mo, bet žmo­na vi­są šį lai­ ką pra­sė­dė­jo ša­lia bi­jo­da­ma, kad jis ga­li ši­taip iš­gu­lė­ti dar 20 me­tų. Tuo me­tu eu­ta­na­zi­ja Ny­der­lan­ duo­se dar bu­vo ne­le­ga­li, to­dėl me­ di­kė nie­kam ne­ga­lė­jo pa­sa­ko­ti, ką pa­da­rė. Da­bar, praė­jus dvi­de­šim­čiai me­tų, P.de Jong yra įta­kin­ga ko­vo­ to­ja už eu­ta­na­zi­ją ir jos plėt­rą. Mo­bi­lios eu­ta­na­zi­jos ko­man­dos

Kai Ny­der­lan­dai prieš de­šimt me­tų įtei­si­no eu­ta­na­zi­ją, tai bu­vo per­ga­ lė or­ga­ni­za­ci­jai „Tei­sė mir­ti“, ku­ riai šian­dien va­do­vau­ja P.de Jong ir ku­ri pri­si­sta­to kaip di­džiau­sia pa­sau­ly­je ko­vo­to­ja už sa­va­no­riš­ką eu­ta­na­zi­ją. Ne­se­niai ši or­ga­ni­za­ci­ ja žen­gė dar vie­ną žings­nį, siek­da­ ma už­tik­rin­ti, kad ši ga­li­my­bė bū­ tų priei­na­ma kiek­vie­nam. Ko­vo pra­džio­je „Tei­sė mir­ti“ ati­ da­rė pir­mą­ją pa­sau­ly­je eu­ta­na­zi­jos kli­ni­ką pa­va­di­ni­mu „Le­ven­sein­ dek­li­niek“ – Gy­vy­bės pa­bai­gos kli­ ni­ka. Ji skir­ta žmo­nėms, ku­rie no­ri nu­mir­ti, bet ne­tu­ri šei­mos gy­dy­to­ jo, ku­ris su­tik­tų at­lik­ti eu­ta­na­zi­ją.

Kli­ni­ka tu­ri še­šias mo­bi­lias eu­ta­na­ zi­jos ko­man­das, kiek­vie­ną jų su­da­ ro gy­dy­to­jas ir me­di­ci­nos se­se­lė. Kai pa­cien­tas pa­tik­ri­nus svei­ka­tą įgy­ja tei­sę da­ly­vau­ti pro­gra­mo­je, vie­na ko­man­dų at­vyks­ta į jo na­mus su­ leis­ti dvie­jų pre­pa­ra­tų. Vie­nas pa­ cien­tą kie­tai už­mig­do, o ki­tas su­ stab­do kvė­pa­vi­mą ir su­ke­lia mir­tį.

Švei­ca­ri­jo­je mir­ti pa­de­dan­tys gy­dy­to­ jai ga­li tei­sė­tai skir­ti mir­ti­nų vais­tų žmo­ nėms, ku­rie no­ri už­ baig­ti gy­ve­ni­mą, bet šie tu­ri su­var­to­ti juos pa­tys. Į kli­ni­ką, ku­ri įsi­kū­rė Ha­go­je, nuo ko­vo pra­džios krei­pė­si maž­daug 70 pa­cien­tų. Pir­mi du jau bu­vo at­rink­ ti ir nu­kreip­ti pas gy­dy­to­jus. Atei­ty­je pla­nuo­ja­ma eu­ta­na­zi­ją at­lik­ti ir pa­čio­je kli­ni­ko­je, bet gy­dy­ to­jams vis vien teks daug va­ži­nė­ti, nes dau­gu­ma mir­ti no­rin­čių olan­dų pa­gei­dau­ja tai da­ry­ti na­muo­se. Mir­ti lei­džia­ma ne vi­siems

Ny­der­lan­dų eu­ta­na­zi­jos įsta­ty­mas sa­ko, kad ši pro­ce­dū­ra ga­li bū­ti at­ lie­ka­ma tik tais at­ve­jais, kai li­ga pa­ sie­kia pa­sku­ti­nę sta­di­ją, pa­cien­tas ken­čia ne­pa­ke­lia­mą skaus­mą ir nė­ ra jo­kių per­spek­ty­vų, kad jo būk­lė ga­lė­tų pa­ge­rė­ti. Jei­gu pa­cien­tą pri­

žiū­rin­tis gy­dy­to­jas su­tin­ka at­lik­ ti eu­ta­na­zi­ją, jis tu­ri gau­ti ki­to ne­ prik­lau­so­mo eks­per­to iš­va­dą ir tai pra­neš­ti spe­cia­liam ko­mi­te­tui, ku­ rį su­da­ro tei­sės, eti­kos ir me­di­ci­nos spe­cia­lis­tai. Šis ko­mi­te­tas per­žiū­ ri vi­sas eu­ta­na­zi­jos by­las ir už­tik­ri­ na, kad bū­tų lai­ko­ma­si vi­sų nor­mų. Dau­gu­ma pra­šan­čių eu­ta­na­zi­jos yra vė­ži­nin­kai, bet kaip prie­žas­tis daž­nai nu­ro­do­ma ir silp­nap­ro­tys­ tė, ki­tos psi­chi­kos li­gos. 2010-ai­siais Ny­der­lan­dų gy­dy­ to­jai at­li­ko eu­ta­na­zi­ją maž­daug 3 tūkst. kar­tų, nors pra­šy­mų pa­dė­ ti mir­ti gau­ta tris kar­tus dau­giau. Da­lis jų bu­vo at­mes­ti dėl to, kad šei­mos gy­dy­to­jai at­si­sa­kė at­lik­ti eu­ta­na­zi­ją. Vie­ni gy­dy­to­jai at­si­sa­ko dėl re­ li­gi­nių ar eti­nių mo­ty­vų, ki­ti – bai­min­da­mie­si ko­kių nors ne­ sklan­du­mų. Kai ku­rie me­di­ci­nos spe­cia­lis­tai jau­čia­si ne­ga­lin­tys tvir­ tai nu­spręs­ti, ar pa­cien­tas iš tik­rų­ jų ken­čia ne­pa­ke­lia­mus skaus­mus, kaip nu­ro­do Ny­der­lan­dų eu­ta­na­zi­ jos įsta­ty­mas. Tra­pios eti­kos ri­bos

Tai yra prie­žas­tys, ku­rios pa­ska­ti­no P.de Jong ir jos va­do­vau­ja­mą or­ga­ ni­za­ci­ją įsteig­ti eu­ta­na­zi­jos kli­ni­ką. Gy­dy­to­ja pri­si­me­na vie­nos 28 me­ tų mo­ters at­ve­jį, ku­ri nuo vai­kys­ tės ken­tė dep­re­si­ją ir ne­sėk­min­gai gy­dė­si il­gus me­tus. Mo­te­ris pa­pra­ šė sa­vo gy­dy­to­jo pa­dė­ti jai nu­mir­ti, bet šis at­si­sa­kė. Ga­liau­siai ji ant gal­vos už­si­dė­ jo plas­ti­ki­nį mai­šą ir už­si­du­si­no. P.de Jong tei­gia, kad kli­ni­kos tiks­

„„Pa­gal­ba: or­ga­ni­za­ci­ja „Tei­sė mir­ti“ net ne­ban­do per­kal­bė­ti mir­ti no­rin­čių žmo­nių, prie­šin­gai – siū­lo jiems mir­ti


15

šeštadienis, kovo 31, 2012

pasaulis Gei­džia­miau­sios nuo­ta­kos

Delp­hi­ne Ar­nault

Is­ha Am­ba­ni

Nic­ky Hil­ton

į na­mus las taip pat yra pa­dė­ti mir­ti žmo­ nėms, ku­rių li­ga ne­pa­sie­kė pa­ sku­ti­nės sta­di­jos, kaip mi­nė­tos 28 me­tų mo­ters at­ve­ju. Aiš­ku, gy­dy­ to­ja pri­du­ria, kad kli­ni­ka nuo­dug­ niai ir at­sa­kin­gai nag­ri­nės kiek­vie­ ną at­ve­jį. Per sa­vo kar­je­rą mo­te­ris as­me­niš­kai gy­vy­bę nu­trau­kė še­šio­ li­kai žmo­nių, ir, pa­sak jos, kiek­vie­ ną kar­tą tai bu­vo la­bai su­dė­tin­gas spren­di­mas. Ka­ra­liš­ko­ji Ny­der­lan­dų me­di­ci­nos aso­cia­ci­ja (KNMA) – stam­biau­sia ša­ly­je pro­fe­sio­na­lio­sios me­di­ci­nos or­ga­ni­za­ci­ja – iš prin­ci­po pa­lai­ ko eu­ta­na­zi­ją, bet mo­bi­lią­ją ver­ti­ na kri­tiš­kai. Anot jos, prieš šį svar­ bų žings­nį bū­ti­na už­megz­ti tvir­tą ry­šį ir pa­si­ti­kė­ji­mą tarp pa­cien­to ir gy­dy­to­jo. KNMA tvir­ti­na, kad juo­ du tu­ri kiek įma­no­ma ge­riau su­si­ pa­žin­ti ir su­si­bend­rau­ti. Aso­cia­ci­ja bai­mi­na­si, kad mo­bi­lio­ji eu­ta­na­zi­ja pa­žeis įsta­ty­mo nu­sta­ty­tą „bū­ti­no­ jo rū­pi­ni­mo­si“ rei­ka­la­vi­mą. Ši nau­jo­vė ke­lia daug abe­jo­nių žmo­nėms, da­vu­siems Hi­pok­ra­to prie­sai­ką. Gy­dy­to­jų, ku­rių spe­cia­ li­za­ci­ja yra mir­tis, at­si­ra­di­mas dar la­biau iš­plau­na ir taip tra­pias eti­ kos ri­bas. KNMA at­sto­vas Eri­cas van Wij­ lic­kas pa­pa­sa­ko­jo vie­ną at­ve­jį, su­ kė­lu­sį karš­tų dis­ku­si­jų. „Bu­vo at­ve­jis, kai pa­cien­tas pa­ sku­ti­nę aki­mir­ką pa­sa­kė: „Aš ne­ no­riu mir­ti.“ Bet pa­la­to­je bu­vo du gy­dy­to­jai, ku­rie ve­dė jo li­gos is­to­ri­ ją jau sep­ty­ne­rius me­tus ir ku­riems pa­cien­tas ne sy­kį sa­kė, kad no­ri eu­ ta­na­zi­jos. Bu­vo priim­tas spren­di­ mas pro­ce­dū­rą vis dėl­to at­lik­ti“, – pa­sa­ko­jo E.van Wij­lic­kas. No­ri pa­dė­ti sa­vi­žu­džiams

Gy­vy­bės pa­bai­gos kli­ni­ka iš pra­džių pla­na­vo teik­ti pa­gal­bą vi­siems gy­

i­nų vais­tų są­ra­šą. 

ve­ni­mu nu­si­vy­lu­siems žmo­nėms, ne­tgi pa­pras­tiems sa­vi­žu­džiams. Me­di­kų už­duo­tis bū­tų bu­vu­si už­ tik­rin­ti sėk­min­gą sa­vi­žu­dy­bę. Ny­der­lan­duo­se kas­met nu­si­žu­do maž­daug 1,5 tūkst. žmo­nių. Jie šo­ ka nuo til­tų, ka­ria­si ar­ba nu­si­šau­ na. Or­ga­ni­za­ci­ja „Tei­sė mir­ti“ ger­ bia jų pa­si­rin­ki­mą ir tei­gia, kad tai tu­ri bū­ti ori, lais­vo žmo­gaus lais­vai pa­si­rink­ta mir­tis. Bet kol kas „Tei­sė mir­ti“ ne­si­ryž­ ta pa­gal­bos siū­ly­ti po­lin­kį žu­dy­tis tu­rin­tiems žmo­nėms. Ny­der­lan­ dų įsta­ty­mai lei­džia mir­ti gy­dy­ to­jui pa­de­dant tik tuo­met, kai tai su­si­ję su eu­ta­na­zi­ja, skir­tin­gai ne­ gu, pa­vyz­džiui, Švei­ca­ri­jo­je. Šio­je ša­ly­je mir­ti pa­de­dan­tys gy­dy­to­jai ga­li tei­sė­tai skir­ti mir­ti­nų vais­ tų žmo­nėms, ku­rie no­ri už­baig­ ti gy­ve­ni­mą, bet šie tu­ri su­var­to­ti juos pa­tys. Ko­vo 12 d. pa­si­nau­do­ jęs Švei­ca­ri­jos or­ga­ni­za­ci­jos „Exit“ pa­slau­go­mis po il­gos ko­vos su vė­ žiu iš gy­ve­ni­mo pa­si­trau­kė le­gen­ di­nis Vo­kie­ti­jos fut­bo­li­nin­kas ir tre­ne­ris Ti­mo Ko­nietz­ka. „Tei­sė mir­ti“ ke­ti­na to­liau ko­vo­ti už sa­vi­žu­dy­bių su gy­dy­to­jo pa­gal­ ba įtei­si­ni­mą. Tūks­tan­čiai žmo­nių per me­tus krei­pia­si į or­ga­ni­za­ci­ją su pra­šy­mais pa­dė­ti nu­mir­ti. „Tei­ sė mir­ti“ ne­ban­do jų per­kal­bė­ti. „Tai – ne mū­sų dar­bas. Tai bū­ tų pa­ter­na­lis­tiš­ka“, – tei­gė P.de Jong. Prie­šin­gai, „Tei­sė mir­ti“ skam­ bi­nan­tiems žmo­nėms tei­kia in­for­ ma­ci­ją, kaip sėk­min­gai nu­si­žu­dy­ti. Aso­cia­ci­jos na­riai gau­na slap­ta­žo­ dį ir priei­gą prie il­go są­ra­šo mir­ tį su­ke­lian­čių vais­tų. Ta­čiau nu­si­ pirk­ti jų ga­li­ma tik to­kio­se ša­ly­se, kaip kai­my­nė Bel­gi­ja, kur eu­ta­na­ zi­ja taip pat įtei­sin­ta. „Der Spie­gel“ inf.

3

tūkst. žmo­nių Ny­der­lan­duo­se 2010-ai­siais bu­vo at­lik­ta eu­ta­na­zi­ja. „Shut­ters­tock“ nuo­tr.

Pa­ris Hil­ton

M.Rom­ney už­sie­nio po­li­ti­kos pa­mo­kė­lės Šią sa­vai­tę res­pub­li­ko­nų kan­di­ da­tas į pre­zi­den­tus Mit­tas Rom­ ney pa­de­monst­ra­vo, ką iš­ma­no apie už­sie­nio po­li­ti­ką. „Geo­po­li­ti­nė prie­ši­nin­kė“

Iš­gir­dęs JAV va­do­vo Ba­rac­ko Oba­ mos pa­ža­dą Ru­si­jos pre­zi­den­tui Dmit­ri­jui Med­ve­de­vui ne­spaus­ti Ru­si­jos dėl prieš­ra­ke­ti­nės gy­ny­ bos, M.Rom­ney pa­reiš­kė, kad Ru­ si­ja – JAV „geo­po­li­ti­nė prie­ši­nin­ kė“ ir jai nuo­lai­džiau­ti ne­ga­li­ma. In­ter­viu CNN M.Rom­ney tei­gė, kad Ru­si­ja „ly­giuo­ja­si į pra­sčiau­ sius pa­sau­lio vei­kė­jus“, įskai­tant Si­ri­ją ir Ira­ną. „Ru­si­ja ir to­liau re­mia Si­ri­ ją. Ji re­mia Ira­ną, ko­vo­ja su san­kci­jo­mis. Ru­si­ja nė­ra drau­giš­ka vei­kė­ja pa­sau­lio sce­no­je“, – tei­ gė M.Rom­ney. Taip pat jis pa­žė­rė kri­ti­kos kon­ku­ren­tui, ne­va B.Oba­ mos „per­kro­vi­mo“ po­li­ti­ka – ne­ veiks­min­ga.

daž­niau­siai Krem­lius mėgs­ta pa­ ts pa­ro­dy­ti, kad JAV lai­ko var­žo­vė­ mis. An­tai D.Med­ve­de­vas pa­reiš­kė, kad M.Rom­ney de­rė­tų „įjung­ti sme­ ge­nis“ ir „pa­si­tik­rin­ti ka­len­do­rių“. „Vi­siems pre­ten­den­tams į JAV pre­zi­ den­to kė­dę re­ko­men­duo­ju ma­žiau­ siai du da­ly­kus: for­muo­jant po­zi­ci­ ją įjung­ti pro­to ar­gu­men­tus, nau­do­ti gal­vas ir, ant­ra, pa­si­žiū­rė­ti į laik­ro­dį – da­bar 2012 m., o ne aš­tun­to­jo de­ šimt­me­čio vi­du­rys“, – sa­kė D.Med­ ve­de­vas. Jis pri­dū­rė, kad M.Rom­ney kal­ba „Ho­li­vu­do“ ste­reo­ti­pais. Ne tik Ru­si­jo­je, ta­čiau ir JAV ki­lo pa­si­pik­ti­ni­mo ban­ga. MSNBC ko­ men­ta­to­rius Chri­sas Matt­hew­sas sa­kė: „Sun­ku su­vok­ti, ku­ria­me de­šimt­me­ty­je šis vy­ru­tis gy­ve­na. Skam­ba taip, tar­si net ne aš­tun­ta­ ja­me, o šeš­ta­ja­me. Ne­bė­ra nei Sta­ li­no, nei Chruš­čio­vo, nei Brež­ne­ vo. Yra Med­ve­de­vas.“ „The New York Ti­mes“ sa­ vo straips­nį apie M.Rom­ney ko­

Ira­no, Iz­rae­lio, ka­ri­nių iš­lai­dų ma­ ži­ni­mo, Ku­bos, Ira­ko, Af­ga­nis­ta­ no ir Ru­si­jos klau­si­mus? Anks­čiau M.Rom­ney kri­ti­ka­vo B.Oba­mos lai­ky­se­ną Ira­no at­žvil­giu. Jis tvir­ ti­no, kad per­ga­lės at­ve­ju su­griež­ tin­tų san­kci­jas Te­he­ra­nui. „Vil­tis nė­ra jo­kia už­sie­nio po­li­ ti­ka“, – sa­kė M.Rom­ney. Jis pri­ dū­rė, kad vie­nin­te­lis „da­ly­kas, ku­rį ger­bia gal­va­žu­džiai ir ti­ro­ nai, yra mū­sų ga­lia ir mū­sų ryž­tas ja pa­si­nau­do­ti“. Įg­ri­so kri­ti­ka

Pats B.Oba­ma per su­si­ti­ki­mą Seu­ le pa­reiš­kė, kad res­pub­li­ko­nų nuo­ lat žars­to­ma kri­ti­ka jo po­li­ti­kai jau ėmė truk­dy­ti spręs­ti svar­biau­sius ša­lies klau­si­mus. B.Oba­ma skun­dė­si, kad dėl tul­ žin­gos po­li­ti­nės at­mos­fe­ros JAV tam­pa sun­ku iš­sa­miai spręs­ti opius klau­si­mus, tarp jų – su­si­ju­ sius su gy­ny­ba ir gink­lų kont­ro­le.

Ru­si­ja ir to­ liau re­mia Si­ri­ją. Ji re­ mia Ira­ną, ko­vo­ja su san­kci­jo­ mis. Ru­si­ja nė­ra drau­ giš­ka vei­kė­ ja pa­sau­lio sce­no­je. „Veiks­mai, ko­kių iki šiol bu­ vo im­ta­si, ku­rie, pa­sak jo, tu­rė­ tų pa­dė­ti at­kur­ti san­ty­kius su Ru­ si­ja, ne­bu­vo efek­ty­vūs“, – sa­kė M.Rom­ney ir pri­dū­rė, kad kal­bos apie lanks­tu­mą Krem­liui ke­lia ne­ ri­mą. Nes spren­di­mas at­si­sa­ky­ti pla­nų kur­ti va­di­na­mą­jį tre­čią­jį po­ zi­ci­nį PRG ra­jo­ną Len­ki­jo­je ir Če­ki­ jo­je, ku­riuos pa­ren­gė res­pub­li­ko­no George’o W.Bus­ho ad­mi­nist­ra­ci­ja, JAV sau­gu­mui ke­lia pa­vo­jų. „Ru­si­ja yra geo­po­li­ti­nė prie­šė, ir min­tis, kad mū­sų pre­zi­den­tas pla­nuo­ja su­da­ry­ti kaž­ko­kius san­ do­rius su ja, ir tai, kad jis ne­no­ri prieš rin­ki­mus to pa­sa­ky­ti Ame­ ri­kos žmo­nėms, ke­lia di­de­lį ne­ ri­mą“, – sa­kė M.Rom­ney. Jis taip pat pa­žė­rė kri­ti­kos B.Oba­mai, kad šis pa­svei­ki­no Vla­di­mi­rą Pu­ti­ną su per­ga­le rin­ki­muo­se. „Įsi­junk sme­ge­nis“

Net Ru­si­jos va­do­vams to­kie ko­men­ ta­rai su­kė­lė iro­niš­ką šyp­se­ną, nors

men­ta­rus pa­va­di­no taip: „Nie­ kuo­met ne­si­bai­gian­tis šal­ta­sis ka­ras“ (angl. – „The Ne­ver-En­ ding Cold War“). Įta­kin­gas lei­di­nys pa­brė­žė, kad M.Rom­ney ko­men­ta­rai ro­do jo „šo­ki­ruo­ja­mai men­ką iš­pru­si­mą už­sie­nio po­li­ti­kos sri­ty­je“. Ko­va dėl už­sie­nio po­li­ti­kos

Ga­liau­siai 18 B.Oba­mos už­sie­ nio po­li­ti­kos pa­ta­rė­jų pa­ra­šė vie­šą laiš­ką opo­nen­tui, kad šio pa­ta­rė­jai ne kri­ti­kuo­tų, o do­mė­tų­si už­sie­nio po­li­ti­ka. Anks­čiau to­kio po­bū­džio laiš­ką pa­skel­bė M.Rom­ney šta­bas. „Ka­dan­gi esa­te mi­nė­jęs, kad dėl už­sie­nio po­li­ti­kos ke­ti­na­te kon­ sul­tuo­tis su sa­vo eks­per­tais, mes ke­ti­na­me jums pa­ro­dy­ti ke­le­tą fak­ti­nių ne­tiks­lu­mų ir juos pri­ sta­ty­si­me jū­sų pa­ta­rė­jams“, – ra­ šy­ta laiš­ke, ku­ris pub­li­kuo­tas žur­ na­le „Fo­reign Po­li­cy“. Laiš­ke B.Oba­mos pa­ta­rė­jai klau­ sė, kaip M.Rom­ney ke­ti­na spręs­ti

„Vie­nin­te­lis bū­das man at­lik­ ti šiuos dar­bus – jei­gu kon­sul­tuo­ siuo­si su Pen­ta­go­nu, su Kong­re­su, jei­gu bū­siu pa­lai­ko­mas abie­jų par­ ti­jų, – tvir­ti­no pre­zi­den­tas. – Kal­ bant at­vi­rai, da­bar­ti­nė ap­lin­ka ne­ pa­de­da tu­ri­nin­goms to­kio po­bū­džio kon­sul­ta­ci­joms. Ma­nau, is­to­ri­jos, ku­rias jūs, vy­ru­čiai, ra­šė­te pa­sta­ rą­ją pa­rą, – pui­kus to įro­dy­mas.“ Vė­liau Bal­tie­ji rū­mai pa­siun­ tė aiš­kią ži­nią, kad Šal­ta­sis ka­ras bai­gė­si. „Ne­rei­kia bū­ti už­sie­nio po­li­ti­kos eks­per­tu, kad su­vok­tum, jog Šal­ta­ sis ka­ras bai­gė­si prieš dau­giau nei 20 me­tų ir kad di­džiau­sia grės­mė, su ku­ria pre­zi­den­tas ko­vo­ja Ame­ri­ kos žmo­nių var­du, yra grės­mė, ku­ rią ke­lia „al Qae­da“, – sa­kė Bal­tų­jų rū­mų at­sto­vas Jos­has Ear­nes­tas. – Iro­niš­ka, ta­čiau Ru­si­ja to­kiais klau­ si­mais, kaip Šiau­rės Ko­rė­jos ar Ira­ no, dir­ba la­bai ge­rai.“ AFP, „The New York Ti­mes“, „ABC News“, BNS inf.


16

šeštADIENIS, kovo 31, 2012

vakarė

vakare@kl.lt Redaktorė Jolanta Juškevičienė

Kai Ni­ko­la­jus Cis­ka­ri­dzė jau šo­ko pa­grin­di­nius vaid­me­nis, bet dar ne­bu­vo itin ži­no­mas, kar­tą drau­gams nu­spren­dė nu­pirk­ti du bi­lie­tus į sa­vo spek­tak­lį. Iš­gir­dęs di­de­lę kai­ną, ap­stul­bo, ta­ čiau ka­si­nin­kė jam man­da­giai paaiš­ki­no: „Mie­la­sis, o jūs ži­no­te, kas šo­ka? Cis­ka­ri­dzė šo­ka!“

Vė­jo die­vas N.Cis­ka Da­rius Sė­le­nis d.selenis@diena.lt

Dar bū­da­mas 6-erių jis ži­no­jo, kas yra Fran­co Zef ­fi­rel­li, vi­sas Wil­lia­ mo Sha­kes­pea­re’o tra­ge­di­jas ir ko­ me­di­jas bei tai, ko­dėl ant trau­ki­nio bė­gių nu­si­žu­dė Ana Ka­re­ni­na. Da­bar ne tik kri­ti­kai, ba­le­to pro­ fe­sio­na­lai, bet ir dau­ge­lis žmo­ nių vi­sa­me pa­sau­ly­je ži­no, kas yra N.Cis­ka­ri­dzė. Da­bar jis di­dis. Vė­jo die­vas, kaip N.Cis­ka­ri­dzę pa­va­di­ no ame­ri­kie­čiai. – Jums už­da­vė jau tūks­ tan­čius klau­si­mų? Ar yra tai, ko dar ne­ pak­lau­sė? – te­ le­fo­n u pa­s i­ t e i r­ a ­v o ­m e vie­no gar­ s i a u ­s i ų p a ­s a u ­ ly­je ba­ le­to pri­ m a r­ i ­j ų N.Cis­k a­r i­ dzės. – (Juo­kia­si.) Ne, to nė­ra. – Tuo­met pra­dė­ki­ me nuo tra­di­ci­nio klau­ si­mo. Ką mes pa­ma­ty­si­me ba­lan­džio 21 d. „Žal­gi­rio“ are­no­je? – Imp­re­sa­ri­jo Ser­ge­jaus Dia­gi­le­vo pro­jek­tą „Ru­sų se­zo­nas“. Trys la­bai gra­žūs spek­tak­liai. Dvi­de­šim­tų­jų pra­džia, kai Eu­ro­po­je su­ži­bė­jo me­no evo­liu­ci­ja ne tik ba­le­te, bet ir dai­lė­je, ma­do­je. Kai daug aukš­to­sios ma­dos na­mų rea­ga­vo į spek­tak­lius še­dev­rus ir ma­dų ko­lek­ci­jo­se pra­dė­ti nau­do­ti „Ša­che­re­za­dos“, „Žyd­ro­sios paukš­ tės“ ak­cen­tai. Kai ta­po ma­din­ga ru­ sų ma­da, orien­ta­lis­ti­ka. – Apie ma­dą už­si­mi­nė­te neat­ si­tik­ti­nai, nes jūs ne tik aukš­ čiau­sio, eli­ti­nio ka­lib­ro šo­kė­ jas, bet ir ma­din­gas žmo­gus? – Ne­su la­bai sti­lin­gas ir ma­din­ gas. Esu žmo­gus, ku­ris mo­ka vil­

kė­ti ir ba­le­to kos­tiu­mą, ir bran­gius dra­bu­žius. Ma­no pro­fe­si­ja to­kia, kad pri­va­lau gra­žiai at­ro­dy­ti. Ma­ ne ren­gia įvai­rūs gar­siau­si pa­sau­ lio di­zai­ne­riai. Kai atei­nu į „Rich­ mond“ ar­ba „Jean Paul Gaul­tier“ sa­lo­nus, vi­si džiaugiasi ir iš­kart prie ma­nęs puola. Ma­no fi­gū­ra pui­ kiai tin­ka bet ko­kiems dra­bu­žiams, tar­ki­me, „Dolce&Gabbana“ ar dar ki­to­kiems. – Ka­dai­se dėl jū­sų fi­gū­ros ir sa­ vi­tos iš­vaiz­dos gar­si bri­tų di­ zai­ne­rė Vi­vien­ne West­wood jums siū­lė dirb­ti mo­de­liu? – Bu­vo toks pasiūlymas. Kar­tą lan­ kė­mės jos sa­lo­ne. Kai ap­sia­viau ba­ tus aukš­ta pa­kul­ne iš Vi­vien­ne ko­ lek­ci­jos, neat­ro­džiau taip bai­siai kaip ki­ti. Pa­ma­čiu­si ma­ne, ap­ran­ gą, ma­no ta­li­ją (ku­ri tuo­met te­bu­vo 66 cm – aut. pa­st.), Vi­vien­ne su­ šu­ko: „Die­ve, ma­no! Ką jūs da­ro­ te ba­le­te? Kam jums tai?! Atei­ki­te į ma­dą.“ – Dė­me­sį ski­ria­te ne tik ma­dai. – Ba­le­te daug kas svar­bu. Ma­ni­ kiū­rą da­rau­si nuo 12 me­tų. Ma­ne iš­mo­kė kruopš­čiai ir nuo­lat kirp­ tis na­gus. Ma­ma (La­ma­ra Cis­ka­ ri­dzė – moks­li­nin­kė fi­zi­kė, dir­bo Ob­nins­ko ato­mi­nė­je elekt­ri­nė­je, vė­liau Tbi­li­sy­je dės­tė ma­te­ma­ti­ką ir fi­zi­ką – aut. pa­st.) ste­bė­jo, ar sa­ ve pri­si­žiū­riu. Skus­tis ne­mėgs­tu, ta­čiau tai da­ rau dėl spek­tak­lių ir fil­ma­vi­mo. Ir pe­di­kiū­rą pa­ts mo­ku pa­si­da­ry­ ti. Man juk rei­kia šok­ti, o il­gi na­ gai rėž­tų­si į pirš­tus, sto­vint ant jų ga­liu­kų. – Be­je, ką tuo­met jūs at­sa­kė­ te Vi­vien­ne West­wood? Ką jūs da­ro­te ba­le­te? Kam jums to rei­kia? – Tuo­met bu­vau jau­nas ir man to rei­kė­jo. Ta­čiau lai­kas ei­na. Jau įpra­tau. – Kas jums yra ba­le­tas? – Sun­ku pa­sa­ky­ti, kad jis man kaž­ kas yra. Vi­są gy­ve­ni­me aš su juo.

– Kol ne­ta­po­te pen­si­nin­ku. Kaž­kaip ne­si­ver­čia lie­žu­vis tai sa­ky­ti ne­se­niai 38-ąjį gim­ta­ die­nį pa­mi­nė­ju­siam žmo­gui. Ta­čiau jūs – ofi­cia­liai toks. – Na, taip. – Jūs bi­jo­te se­nat­vės? – Jau ne. Vi­są gy­ve­ni­mą bu­vau bjau­riuo­ju an­čiu­ku ir at­ro­dė, kad nie­kas ma­ni­mi ne­si­ža­vės. O da­ bar kar­tais pri­ski­ria prie gra­žių ir sek­sua­lių. Sva­jo­ju gra­žiai pa­sen­ ti. Pa­gal žmo­gaus vei­dą ga­li­me spręs­ti apie jo har­mo­ni­ją ar dis­ har­mo­ni­ją. – Neį­ma­no­ma su­skai­čiuo­ti jū­sų ap­do­va­no­ji­mų. Tie­sa, kad juos ka­bi­na­te ant me­di­nės ži­ra­fos? – Taip, tie­sa. Tu­riu di­de­lę ži­ra­fą, ku­rią pa­do­va­no­jo Na­mi­bi­jo­je. Me­ da­liai kau­pė­si, ki­lo min­tis juos ka­ bin­ti ant ži­ra­fos, ir da­bar ji at­ro­do juo­kin­gai. – Ji dar ne­su­lū­žo? – O, ji už ma­ne aukš­tes­nė. – Be Ru­si­jos nu­si­pel­niu­sio ir Ru­si­jos liau­dies ar­tis­to var­dų bei vals­ty­bi­nių ap­do­va­no­ji­ mų, tu­ri­te or­di­ną, gau­tą Pran­ cū­zi­jo­je, ša­ly­je, ku­rio­je gi­mė ba­le­tas? – Taip, esu ir Pran­cū­zi­jos me­no ka­ va­lie­rius. – Už­si­mi­nė­te apie Na­mi­bi­ją. Dy­ku­mo­je tur­būt ne­šo­ko­te, bet ko­kio­je keis­čiau­sio­je vie­to­je te­ ko tai da­ry­ti? – Šo­kau Rau­do­no­jo­je aikš­tė­je, pa­ grin­di­nė­je aikš­tė­je prie So­bo­ro. Na­mi­bi­jo­je, be­je, mū­sų tru­pės pa­ si­ro­dy­mas bu­vo pir­ma­sis ša­lies is­ to­ri­jo­je. – Kas sun­kiau­sia ba­le­te? Verk­ ti pė­do­mis? – Ne... Ne­ži­nau... Tur­būt sun­ kiau­sia bū­ti nuo­šir­džiam. Jei to sa­ vy­je ne­tu­rė­si iš pri­gim­ties, nie­ka­da neiš­mok­si. Sce­no­je la­bai sun­ku me­ luo­ti. Žiū­ro­vai tai pa­ste­bi.


17

šeštADIENIS, kovo 31, 2012

vakarė Tu­ri dau­gy­bę ap­do­va­no­ji­mų „„N.Cis­ka­ri­dzė gi­mė 1973 m. gruo­džio

„„1996 m. bai­gė Mask­vos vals­ty­bi­nį

31 d. Tbi­li­sy­je.

cho­reog­ra­fi­jos ins­ti­tu­tą. Iš­kart at­krei­ pė ba­le­to meist­rų – G.Ula­no­vos, M.Se­ mio­no­vos, J.Gri­go­ro­vi­čiaus, V.Va­sil­je­ vo dė­me­sį.

„„1984 m. bu­vo priim­tas į Tbi­li­sio ba­

le­to mo­kyk­lą, nuo 1987 m. tę­sė moks­ lus ba­le­to mo­kyk­lo­je Mask­vo­je. Ją bai­gęs, 1992 m. bu­vo priim­tas į Di­ džio­jo teat­ro ba­le­to tru­pę. Grei­tai ta­ po pa­grin­di­niu so­lis­tu, pa­skui – pri­ ma­ri­ju­mi.

„„Šiuo me­tu Di­džia­ja­me teat­re dir­ba

bi­ne Ru­si­jos pre­mi­ja. Ru­si­jos liau­dies ar­tis­tas ir nu­si­pel­nęs Ru­si­jos ar­tis­tas. „„N.Cis­ka­ri­dzė at­vyks į Kau­ną su uni­

ka­liu pro­jek­tu „Šimt­me­čio ba­le­tai“. Per vie­ną va­ka­rą ar­tis­tai pa­de­monst­ ruos tris spek­tak­lius.

dar ir pe­da­go­gu re­pe­ti­to­riu­mi. „„Šimt­me­čio ba­le­tai Kau­no „Žal­gi­rio“ „„2001 ir 2003 m. ap­do­va­no­tas vals­ty­

are­no­je vyks ba­lan­džio 21 d. 19 val.

„„Chiromantas: N.Cis­ka­ri­dzė at­krei­pia dė­me­sį į žmo­gaus ran­kas – jos daug ką pa­sa­ko.

a­ri­dzė: „Me­ne drau­gų ne­bū­na“ – Jūs esa­te emo­cin­gas? – Jei toks ne­bū­čiau, bū­tų nuo­bo­du į ma­ne žiū­rė­ti. Kaip žmo­gus, aš ne­ mėgs­tu emo­ci­jų. Juo­kau­ju, kad jei bū­čiau la­bai tur­tin­gų tė­vų vai­kas, nie­ko ne­veik­čiau, nie­ko ne­dirb­čiau. Tik skai­ty­čiau, žiū­rė­čiau fil­mus ir dy­ka­duo­niau­čiau.

Jei esi aukš­čiau­sio ly­gio pro­fe­sio­na­las, bet ko­kio­je sri­ty­ je iš ki­tų rei­ka­lau­ji tiks­lu­mo, pa­rei­gin­ gu­mo. To­kius žmo­ nes kal­ti­na sun­kiu cha­rak­te­riu. – Ir jūs tuo ti­ki­te, vi­są gy­ve­ni­ mą la­bai at­kak­liai ir daug dirb­ da­mas? – Man at­ro­do, kad man pa­vyk­tų dy­ka­duo­niau­ti. – Ko­dėl sce­ni­nius kos­tiu­mus kar­tais puo­šia­te bran­gak­me­ niais, per­lais? Žiū­ro­vai to ne­ma­ to ir ne­sup­ran­ta, kad tai – tik­ra. – Kai ma­no ma­ma mi­rė, li­ko jos daik­tų – aus­ka­rai, bran­gak­me­niai. To­dėl juos pa­nau­do­ju. – Tai – ne žiū­ro­vui, bet sau? Tar­si sim­bo­lis ma­mai at­min­ti, ener­gi­ja? – Bū­tent. Man ma­lo­nu, kad tai pri­ klau­sė ma­mai. Be to, tai – gra­žu, nes na­tū­ra­lu. – Ko­dėl ru­sų spau­do­je pa­brė­ žia­ma, kad jū­sų cha­rak­te­ris spyg­liuo­tas, sun­kus? – Kai esi aukš­čiau­sio ly­gio pro­fe­sio­ na­las, bet ko­kio­je sri­ty­je iš ki­tų rei­ka­ lau­ji tiks­lu­mo, pa­rei­gin­gu­mo. To­kius žmo­nes kal­ti­na sun­kiu cha­rak­te­riu. – Jūs, be abe­jo­nės, iš tų žmo­ nių, ku­rie daug rei­ka­lau­ja iš sa­ vęs ir ki­tų?

– La­bai ge­rai pa­sa­kė Pier­re’as Au­gus­ti­nas Ca­ro­nas de Beau­ mar­chais: „Aš ge­res­nis už ma­ no re­pu­ta­ci­ją.“ Ne­mėgs­tu ne­ pro­fe­sio­na­lių žmo­nių. Man gai­la lai­ko. Ge­riau sė­dė­siu na­mie, nei kvai­lio­siu. – Apie sa­ve sa­kė­te, kad esa­ te niek­šas, ku­ris ver­čia ki­tus dirb­ti? – Tai tie­sa. – Gi­mė­te gruo­džio 31-ąją... – ... tu­rė­jau to­kią ne­lai­mę... – Ka­da tai bu­vo lai­mė? Ko­ kį gim­ta­die­nį pa­me­na­te, kai jums – įtemp­tas dar­bas, o ki­ tiems – Nau­jų­jų me­tų iš­va­ka­ rės ir šven­ti­nė nak­tis? – Pas­ta­ruo­sius 20 me­tų gruo­džio 31-ąją – tik dar­bas. Tie­sa, vie­nas įsi­min­ti­nas gim­ta­die­nis bu­vo. Kai Pran­cū­zi­jo­je, Bia­ri­co­je, bu­vau pa­ ty­ręs trau­mą ir gu­lė­jau li­go­ni­nė­je. Prieš Nau­juo­sius ma­ne ir kai ku­ riuos ki­tus li­go­nius iš­lei­do na­mo. Kam bu­vo to­li va­žiuo­ti, li­ko­me. Per­so­na­las su­ren­gė šven­tę. Vi­si bu­vo­me su ra­men­tais, šok­ti ne­ ga­lė­jo­me, to­dėl pa­gal mu­zi­ką jais mo­ja­vo­me, sė­dė­da­mi ant kė­džių. Bu­vo la­bai links­ma. – Tai bu­vo trau­ma, po ku­rios, sa­ko­ma, neį­ma­no­ma grįž­ti į ba­ le­tą? Jums grįž­ti pa­dė­jo va­lia? – Blo­gas cha­rak­te­ris. Kai tau sa­ ko vie­na, o tu no­ri pa­da­ry­ti prie­ šin­gai. – Tu­ri­te daug prie­šų? Kaip ja­ po­nai sa­ko, kiek­vie­nas tik­ ras vy­ras tu­ri tu­rė­ti bent vie­ ną prie­šą? – Tu­riu. Bet tai tu­ri vi­si aukš­to ly­ gio pro­fe­sio­na­lai. Ba­le­te – ypač, nes kar­je­ra – la­bai trum­pa. – O drau­gų ba­le­te bū­na? – Me­ne ne­bū­na drau­gų. – Kar­tą Lon­do­ne, li­kus 20 mi­ nu­čių iki išė­ji­mo į sce­ną, pa­ma­

tė­te, kad jū­sų puan­tų raiš­čiai su­ply­šę, o vė­liau su­pra­to­te, kad juos kaž­kas per­rė­žė skus­tu­vu? – Oi, tai – ne vie­nin­te­lis at­ve­jis. Ir taip nu­ti­ko ne tik man. – Kaip jūs ka­riau­ja­te su prie­šais? – Jų ne­pas­te­biu, man jie neį­do­mūs. – Pran­cū­zi­jo­je jums įteik­tas or­ di­nas šo­ki­ra­vo jū­sų prie­šus, nes tuo me­tu N.Cis­ka­ri­dzę tar­ka­vo kai ku­ri Ru­si­jos spau­da? – Tai jiems pri­ly­go spjū­viui į vei­dą. Apie ma­ne ne­re­tai ra­šo la­bai blo­ gai. Bet kai pa­skai­čiau, ką ra­šė apie Piot­rą Čai­kovs­kį ir Ma­rią Cal­las, nu­si­ra­mi­nau. Apie juos ra­šė la­bai blo­gai. Daž­niau­siai žmo­nės, apie ku­riuos ra­šo tik ge­rai, nu­si­lei­dus už­dan­gai sce­no­je – dings­ta. – Kar­tą apie ba­le­ri­ną Anas­ta­si­ ją Vo­loč­ko­vą, su ku­ria jums te­ ko šok­ti, pa­sa­kė­te, kad ke­lia­te ne jos svo­rį, bet cha­rak­te­rį... – Bū­tent. Tu lie­ti žmo­gaus kū­ną, tu­ri bū­ti dė­me­sin­gas, at­sa­kin­gas ne tik už sa­ve, bet ir par­tne­rį. – Ji pa­su­ko ne tuo ke­liu – nuo­lat šmė­žuo­ja gel­to­no­jo­je spau­do­je? – Kai pa­ten­ki į spau­dą, po to la­bai sun­ku at­si­kra­ty­ti jos suformuo­ to įvaizdžio. Daug žmo­nių pa­lū­žo. Nas­tia, kuo ją kal­ti­na, dau­ge­liu at­ ve­jų yra ne­kal­ta. – O šo­kė­ja Il­zė Lie­pa? Ji – jū­sų bi­čiu­lė? – Mes daug kar­tu dir­ba­me. Mū­ sų san­ty­kiai ge­ri. Ir drau­gau­da­mi žmo­nės pyks­ta­si, gin­či­ja­si, bet lie­ ka pa­gar­ba. – Ga­lė­tu­mė­te iš­var­dy­ti ba­le­to as­me­ny­bių tre­je­tu­ką? – Ula­no­va (Ga­li­na Ula­no­va gar­ si pe­da­go­gė, re­pe­ti­to­rė, ku­ri mo­kė Ni­ko­la­jų – aut. pa­st.), Ma­ja Pli­sec­ ka­ja ir pran­cū­zė Syl­vie Guil­lem. – O iš da­bar šo­kan­čių­jų? – Da­bar­ti­nių ko­le­gų ne­no­riu var­dy­ ti, nes ko nors ne­pa­mi­nė­siu, įsi­žeis.

– Mask­vo­je jūs ne­pra­lei­džia­te be­veik nė vie­nos gar­sios teat­ro prem­je­ros. Ko­dėl? – Ten pui­kiai pra­lei­džiu lai­ką.

– Koks jū­sų ry­šys su tė­vy­ne? – Iš Gru­zi­jos iš­va­žia­vau la­bai se­ niai. Tai – ki­ta vals­ty­bė, ku­rio­je pa­lai­do­ta daug ma­no gi­mi­nių.

– Pui­kiai pa­žįs­ta­te ir lie­tu­vius teat­ra­lus? – Vi­sus, ku­riuos tik įma­no­ma.

– O kaip paaiš­kin­ti jū­sų fra­zę: ma­no po­žiū­ris į Gru­zi­ją yra spe­ci­fi­nis? – Kaip ga­l i bū­t i nespe­c i­f i­n is? Tai – ma­no tė­vy­nė. Ten pa­sku­ti­ nį kar­tą bu­vau prieš de­vy­ne­rius me­tus.

– Tie­sa, kad Mask­vo­je ku­rian­tį Min­dau­gą Kar­baus­kį ver­ti­na­te la­biau už taip pat Maskvoje dir­ bantį Ri­mą Tu­mi­ną? – Taip. Min­dau­gas – ir įdo­mus, la­bai iš­si­la­vi­nęs žmo­gus. Be to, jis vie­nas ge­riau­sių šių lai­kų re­ži­sie­rių. Vi­si jo spek­tak­liai – la­bai įdo­mūs. Tai – at­ski­ras pa­sau­lis. Ži­nau, kad ki­ti jo ne­mėgs­ta, kri­ti­kuo­ja. Bet tai yra tai, apie ką mes kal­bė­jo­me anks­ čiau. Jis ke­lia su­si­do­mė­ji­mą. Man jis la­bai pa­tin­ka ir jį la­bai ger­biu. – Jūs daug gra­žių žo­džių sky­ rė­te ir Juo­zui Stat­ke­vi­čiui. Kas jus sie­ja? – Mes su Juo­zu su­si­pa­ži­no­me se­ niai, kai dar pir­mą kar­tą lan­kiau­ si Lie­tu­vo­je. Jis la­bai įdo­mus žmo­ gus. Ge­rai iš­ma­no sa­vo dar­bą. Tu­ri pui­kų sko­nį. Mes su juo daž­nai ma­ to­mės. Jis at­va­žiuo­ja į Mask­vą – J.Vach­tan­go­vo teat­re pas R.Tu­mi­ ną ku­ria dra­bu­žius spek­tak­liui. – Kaip jus va­di­na drau­gai – Ko­ lia? Ju­my­se leng­va ma­ty­ti žmo­ gų, drau­gą, o ne žvaigž­dę? – Ži­no­ma. Tie­sa, jie ma­ne va­di­na ne Ko­lia, bet jau la­bai se­niai – Ni­ka. – Nea­be­jo­ju, kad ne tik drau­ gai, pa­žįs­ta­mi, žur­na­lis­tai ir vi­sai ne­pa­žįs­ta­mi šim­tus kar­tų klau­si­nė­jo apie 2008 m. Ru­si­jos ir Gru­zi­jos ka­rą, šių tau­tų san­ ty­kius ir jū­sų po­zi­ci­ją? – (At­si­du­so tar­si su­lau­kęs klau­si­ mo, ku­rio ti­kė­jo­si.) Taip. Klau­sė. Daug. – Ką jūs at­sa­ko­te? – Ne­sup­ran­tu ar­tis­tų, ku­rie ki­ša­ si į po­li­ti­ką. Ma­nau, ar­tis­tai ne­tu­ri tei­sės bū­ti po­li­tiš­kai an­ga­žuo­ti.

– Gru­zi­niš­kai mo­ka­te? – Ži­no­ma. Ga­liu skai­ty­ti, kal­bė­ ti, ra­šy­ti. Tie­sa, tai ten­ka da­ry­ti la­bai re­tai ir kal­bu su ryš­kiu ak­ cen­tu. – Gir­dė­jau, kad už­sii­ma­te chi­ ro­man­ti­ja. – Ne. Ta­čiau vi­sa­da at­krei­piu dė­ me­sį į žmo­gaus ran­kas. Jos daug ką pa­sa­ko: apie cha­rak­te­rį, po­mė­gius, už­siė­mi­mą. O mo­te­ris iš­duo­da dar ir na­gų for­ma, la­ko spal­va, pirš­ tų il­gis. – Bet juk sa­ko­ma, kad akys yra sie­los veid­ro­dis ir jos nie­ka­da ne­me­luo­ja. – La­bai ge­ri pro­fe­sio­na­lai ir pro­ tin­gi žmo­nės aki­mis ga­li me­luo­ti. – Jūs tai mo­ka­te? – Na, aš – ak­to­rius. Bet esu at­vi­ ras žmo­gus. – Tuo­met, pra­šo­me, pa­žvel­ki­te į Ni­ko­la­jaus Cis­ka­ri­dzės ran­ kas. Ką jos sa­ko? – Kad šis vai­ki­nas ge­ros kil­mės. – La­bai daž­nai itin gar­sūs, ži­ no­mi ir kar­je­ros vir­šū­nę pa­sie­ kę žmo­nės yra vie­ni­ši. – Vi­sa­da no­ri­si dau­giau, nei tu­ ri. Bet net bū­da­mas vie­nas ne­mo­ ku bū­ti vie­nas. Juo­lab šiais lai­kais, kai yra te­le­vi­zi­ja ir in­ter­ne­tas, vie­ nat­vė neį­ma­no­ma. – O jei šir­dis šau­kia, kad ji vie­ ni­ša? – O ta­da jau ne­pa­si­gai­lė­jo Die­vas...


18

šeštADIENIS, kovo 31, 2012

vakarė

Skam­bu­čiai bet ku­ riuo pa­ros me­tu, juo­die­ji klien­tų są­ ra­šai ir įžy­mių sve­ čių no­rai – tai pa­ša­ li­nėms akims ne­ma­ to­ma, tad ir la­biau­ siai int­ri­guo­ja­ma di­ džiau­sio ša­lies vieš­ bu­čio va­do­vės dar­ bo pu­sė. „„Žmonės: (iš kairės)F.Kir­ko­ro­vas, D.Ibel­haup­tai­tė, B.Gal­di­kas viešbučio vadovei paliko kuklių, bet charizmatiškų asmenybių įspūdį. 

Vieš­bu­čio va­do­vės žvaigž­dės Li­na Bie­liaus­kai­tė l.bieliauskaite@kl.lt

Vie­šė­jo ir K.Or­ba­kai­tė

Vos prieš ke­le­tą mė­ne­sių į „Am­ber­ ton Klai­pė­da“ di­rek­to­rės pa­rei­gas ki­bu­si vil­nie­tė As­ta Ju­tai­tė disk­re­ tiš­ka – ryš­kiai spin­din­čių po­li­ti­kos, pra­mo­gų ar me­no pa­sau­lio žvaigž­ džių įno­riai vi­siš­kai že­miš­ki, o esą daž­niau įžy­my­bės ste­bi­na ne aikš­ tin­gu­mu, o pa­pras­tu­mu. Tą pa­tį As­ta ga­lė­tų pa­ sa­ky­ti ir apie ne­se­niai uos­ta­mies­ty­je kon­cer­

ta­vu­sį vie­ną gar­siau­sių Ru­si­jos at­ li­kė­jų – Fi­li­pą Kir­ko­ro­vą. Dai­ni­nin­kas bu­vo ap­si­sto­jęs ge­ riau­sia­me vieš­bu­čio nu­me­ry­je – de­šim­ta­ja­me aukš­te esan­čiuo­se apar­ta­men­tuo­se, iš ku­rių vaiz­das at­si­ve­ria į vi­sas ke­tu­rias pu­ses. Be­je, šį nu­me­rį sa­vo vieš­na­gės Klai­pė­do­je me­tu bu­vo pa­si­rin­ku­si ir bu­vu­sios at­li­kė­jo žmo­nos Alos Pu­ ga­čio­vos duk­ra Kris­ti­na Or­ba­kai­tė. Vieš­bu­čio va­do­vė pri­si­pa­ži­ no, jog gar­su­sis sve­čias pa­li­ ko neį­no­rin­go, pa­pras­to ir drau­giš­ko žmo­gaus

„„Apar­ta­men­tai: K.Or­ba­kai­tė pa­si­rin­ko 10-ąjį aukš­tą.

įspū­dį. „Tik vi­si ti­kė­jo­si, kad jis bus že­mes­nis, smul­kes­nis“, – be­ ne di­džiau­sią ne­ti­kė­tu­mą, ku­rį pa­ ty­rė su žvaigž­de bend­ra­vęs per­so­ na­las, įvar­di­jo pa­šne­ko­vė. Spe­cia­lus gė­ri­mas – ko­ka­ko­la

Šil­ki­nių pa­ta­lų F.Kir­ko­ro­vas ne­rei­ ka­la­vo, šyp­so­da­ma­si pa­ti­ki­no As­ta. „Tur­būt nu­steb­si­te – vie­nas iš spe­cia­lių įgei­džių bu­vo 6 bu­te­liu­ kai ko­ka­ko­los ir vai­siai. Ži­no­ma, ne­ga­li­me pa­sa­ky­ti, kad jis pa­ts gė­rė šiuos gė­ri­mus, nes kam­ba­ry­je bu­vo ir jo ko­man­dos žmo­nių“, – pa­ste­bė­

jo pa­šne­ko­vė. Gar­su­sis sve­čias val­gė įpras­tą, nie­kuo neiš­sis­ki­rian­tį mais­ tą – pa­tie­ka­lus už­si­sa­ki­nė­jo iš vieš­ bu­čio ba­ro bei res­to­ra­no me­niu. „Pap­ras­tai įžy­mūs at­li­kė­jai su vieš­bu­čio per­so­na­lu nė­ra la­bai lin­kę kon­tak­tuo­ti. Žmo­nės no­ri ra­my­bės, pa­si­ruoš­ti pa­si­ro­dy­mui. Štai ir F.Kir­ ko­ro­vas į vieš­bu­tį at­vy­ko vė­lai, bu­vo ty­lus, ra­mus, tie­siog kau­pė­si ry­to­jaus kon­cer­tui. O jau ki­tą ry­tą bu­vo nu­si­ tei­kęs bend­rau­ti su ap­lin­ki­niais, dė­ ko­jo per­so­na­lui, kar­tu fo­tog­ra­fa­vo­si, o mū­sų du­ri­nin­kas ga­vo net as­me­ni­ nę pa­dė­ką“, – šyp­so­jo­si pa­šne­ko­vė.

As­ta Ju­tai­tė:

Taip, tu­ri­me juo­dą­jį klien­tų są­ra­šą. Bet jis neil­gas.

Pa­gal­bos šauks­mas – ir nak­čia

A.Ju­tai­tės va­do­vau­ja­miems vieš­ bu­čiams Vil­niu­je yra te­kę priim­ ti aukš­čiau­sio ran­go už­sie­nio ša­ lių po­li­ti­kus, žy­mius me­ni­nin­kus,

„„Bū­se­na: A.Ju­tai­tė ti­ki­na, kad iš­keis­ti gim­tą­jį Vil­nių į Klai­pė­dą ne­bu­vo sun­ku, nes uos­ta­mies­ty­je jau­čia­si sa­va ir ga­li mė­gau­tis mėg


19

šeštADIENIS, kovo 31, 2012

vakarė

Švęskime kartu! Kavinei „Alibi“ – jau penkeri. Balan­ džio 14-ąją kviečiame visus į gimta­ dienio fiestą!

Ša­rū­no Ma­žei­kos, Andriaus Ufarto, Andrejo Terentjevo (BFL) nuo­tr.

nea­ki­na moks­li­nin­kus, ta­čiau, kaip pa­ti­ ki­no pa­šne­ko­vė, nė vie­nam ne­ga­ lė­tų pri­kiš­ti nė la­šo pa­si­pū­ti­mo, aro­gan­ci­jos. „La­bai šil­tą įspū­dį pa­li­ko oran­gu­ ta­nų ty­ri­nė­to­ja Bi­ru­tė Gal­di­kas, taip pat re­ži­sie­rė Da­lia Ibel­haup­tai­tė ir vi­sa jos ko­man­da – tai iš­ties la­bai ma­lo­nus, pro­tin­gas ir cha­riz­ma­tiš­ kas žmo­gus“, – komp­li­men­tų ne­ gai­lė­jo As­ta, spė­ju­si, kad te­le­vi­zi­jos ek­ra­ne žiū­ro­vams ne vi­sa­da ten­ka ma­ty­ti tik­rą­jį gar­se­ny­bių vei­dą. Paš­ne­ko­vė pri­pa­ži­no, jog ne­re­ tai da­ly­ki­nis jos ir vieš­bu­čio sve­

gs­ta­ma veik­la. 

čių bend­ra­vi­mas pe­rau­ga į bi­čiu­ liš­kus san­ty­kius. „Dir­bant to­kį dar­bą la­bai svar­ bu puo­se­lė­ti as­me­ni­nį kon­tak­tą, – aiš­ki­no As­ta, tad jos ne­glu­mi­ na net nak­tį pa­si­girs­tan­tys te­le­ fo­no skam­bu­čiai. – Štai skam­bi­ na klien­tas, nes ne­ga­li iš­si­kvies­ti tak­si į oro uos­tą. Bū­na įvai­rių, net ir tie­sio­giai su ma­no dar­bu ne­su­si­ju­sių si­tua­ci­jų – nuo ele­ men­ta­rių iki la­bai su­dė­tin­gų. Ir pa­si­steng­siu pa­dė­ti bet ko­kiu at­ ve­ju.“ Paš­ne­ko­vė int­ri­guo­ja – ar ži­no­ jo­te, kad pa­slau­go­mis pa­ten­kin­tas klien­tas sa­vo po­ty­riais pa­si­da­lys su tri­mis drau­gais iš de­šim­ties, o ne­ pa­ten­kin­tas apie tai in­for­muos net aš­tuo­nis? „Ge­ra ži­nia sklin­da ne taip grei­tai kaip blo­ga“, – šyp­te­li As­ta. Tad, vieš­bu­čio va­do­vės pa­ste­ bė­ji­mu, dirb­ti dar­bą, kur pa­slau­ gu­mas, šyp­se­na, dė­me­sys, ge­bė­ji­ mas nu­si­leis­ti net ta­da, kai jau­tie­si tei­sus, – kas­die­ny­bė, bū­tų la­bai sun­ku, jei nuo­šir­džiai ne­my­lė­tum žmo­nių. Lo­va vie­no­da vi­sur

Vy­tau­to Pet­ri­ko nuo­tr.

Vis dėl­to pa­šne­ko­vė ne­nei­gė, jog vieš­bu­čiai su­grįž­tant lau­kia to­li gra­žu ne vi­sų sve­čių. „Taip, tu­ri­me juo­dą­jį klien­tų są­ra­šą. Bet jis neil­gas“, – šyp­te­ li pa­šne­ko­vė, paaiš­ki­nu­si, jog į jį daž­niau­siai pa­ten­ka kam­ba­rius nu­ siau­bę ar už pa­slau­gas ne­su­si­mo­ kė­ję klien­tai. Tik pa­sta­rie­ji dar tu­ ri ga­li­my­bę „rea­bi­li­tuo­tis“ ir bū­ti iš šio są­ra­šo iš­brauk­ti. Pak­laus­ta, ko­kių ša­lių at­sto­vai la­biau­siai mėgs­ta siaus­ti vieš­bu­ ty­je, As­ta ne­no­ro­mis pri­pa­žįs­ta – lie­tu­viai. Į ką pa­ti mo­te­ris at­krei­pia dė­me­ sį, kai ten­ka ap­si­sto­ti ki­tuo­se vieš­ bu­čiuo­se? Paš­ne­ko­vė pa­ti­ki­no, jog, nors ir ser­ga pro­fe­si­ne li­ga, nė­ra la­ bai iš­ran­ki pra­ban­gai. „La­biau­siai at­krei­piu dė­me­sį į per­so­na­lą. Man itin svar­bu, kiek sve­tin­gi yra re­gist­ra­tū­ros dar­buo­ to­jai, kaip žmo­nės šyp­so­si. Ir, ži­no­ ma, kam­ba­rių šva­ra. O tai ga­li ga­ ran­tuo­ti ir dvi, ir trys žvaigž­du­tės, – įsi­ti­ki­nu­si vieš­bu­čio va­do­vė. – As­me­niš­kai man kom­for­to da­ly­kai nė­ra la­bai ak­tua­lūs – kai at­vyks­tu į sve­čią ša­lį, svar­biau­sia yra tai, kas vyks­ta už vieš­bu­čio ri­bų, tad ge­ riau pi­ni­gus iš­leis­ti eks­kur­si­joms, ren­gi­niams ar ki­toms pra­mo­goms, o lo­va – vi­sur vie­no­da.“

Šventiniame vakare publikai neleis nuobodžiauti 2011-ųjų TV3 pro­ jekto „Lietuvos talentai“ nugalė­ tojas Martynas, o parodijų teatro artistai į renginį žada „privilioti“ Lietuvos estrados princą Rytį Cici­ ną, muzikos ir kino žvaigždę Man­ tą Jankavičių bei garbią viešnią iš užsienio – charizmatiškąją atlikė­ ją Verką Serdiučką, kurie specialiai atvyks pasveikinti baro gimtadie­ nio proga. Gimtadienio vakarui diriguos ža­ vi ir pašėlusi vedėja – tikroji išdy­ kėlė Aušrinė. Kavinė „Alibi“ lankytojams ža­ da penkias valandas linksmybių, siurprizų, gyvos muzikos, pokštų bei šokių.

Sukaktuvininkai tikisi, kad šventės dalyviai dovanų atsi­ neš norą linksmintis. Visa kita – puikią nuotaiką, specialų šventinį virtuvės meistrų paruoštą valgia­ raštį, staigmenas bei tauriųjų gė­ rimų įvairovę kavinė „Alibi“ ga­ rantuoja. Gimtadienio fiestos programą pra­ sideda 20 valandą vakaro. Jau kvie­

čiame rezervuoti staliukus ir suskub­ ti išsirinkti geriausias vietas. Kavinė „Alibi“ įsikūrusi pieti­ nėje miesto dalyje, Vingio gatvėje 21 (buvusiame „Telekomo“ pastate prie prekybos centro „Rimi-Ban­ dužiai“). Staliukų rezervacija tel. 8 610 00 917. Užs. 935389

J.Smo­ri­gi­nas dir­bo la­vo­ni­nė­je? Maž­daug po 20-ies me­tų ma­no pusb­ro­lis Ai­das Mar­čė­nas at­si­ve­ dė į na­mus mer­gi­ną ir tam pa­čiam su tė­čiu man var­dą su­gal­vo­ju­siam dė­dei sa­ko: „Tė­ti, su­si­pa­žink, ji bus ma­no žmo­na. No­me­da Va­ lan­čiū­tė.“

Da­rius Sė­le­nis

d.selenis@kaunodiena.lt

Tie­sa ar me­las? Tik­ra is­to­ri­ja ar iš­ gal­vo­ta? Fak­tas ar juo­kas? Trys ži­ no­mi žmo­nės, po dvi is­to­ri­jas ir vie­ nas žai­di­mas – ba­lan­džio 1-osios, Me­la­gių die­nos, iš­va­ka­rė­se.

Ro­lan­das Mas­ko­liū­nas:

1. „Vil­niu­je, Uni­ver­si­te­to kie­me­ly­je, spau­džiau ran­ką Di­džio­sios Bri­ta­ ni­jos ka­ra­lie­nei Elžbietai II.“ 2. „Prieš tre­jus me­tus da­ly­va­vau Ka­nų ki­no fes­ti­va­ly­je. Gy­ve­nau pra­ban­gia­me vieš­bu­ty­je „Mar­ti­ nez“. Vie­ną pa­va­ka­rę ger­da­mas kok­tei­lį vieš­bu­čio ba­re su­si­pa­ži­ nau su Ho­li­vu­do ak­to­riu­mi Geor­ge Cloo­ney, pa­kvies­tu į fes­ti­va­lį sve­ čio tei­sė­mis.“

Lie­tu­vių cho­reog­ra­fas, ba­le­to šo­ kė­jas, „Vil­niaus baleto“ me­no va­ do­vas Ju­ri­jus Smo­ri­gi­nas, LTV pro­gra­mų di­rek­to­rius, bio­lo­gi­jos moks­lų dak­ta­ras Ro­lan­das Mas­ ko­liū­nas ir dai­li­nin­kė ke­ra­mi­kė bei te­le­vi­zi­jos lai­dų ve­dė­ja No­me­da Mar­čė­nai­tė mums pa­pa­sa­ko­jo įdo­ mių fak­tų ir is­to­ri­jų iš sa­vo gy­ve­ni­ mo. Tik­rų ir iš­gal­vo­tų. Ar­tė­jant Me­la­gių die­nai pa­žais­ ki­me: jums te­rei­kia per­skai­ty­ti ir at­spė­ti, kur – tie­sa, o kur – me­las. Ju­ri­jus Smo­ri­gi­nas:

1. „Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­ tė ma­ne pa­kvie­tė tap­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės pa­ta­rė­ju kul­tū­ros klau­si­mais. Da­bar vyks­ ta nuo­la­ti­nė mi­nist­rų, Sei­mo na­ rių kai­ta, to­dėl rei­ka­lin­gas įta­kin­ gas vei­das ir spe­cia­lis­tas.“

„„Is­to­ri­ja: kas su­gal­vo­jo N.Mar­čė­

nai­tei to­kį gra­žų var­dą?

2. „Kai man bu­vo 16 me­tų, po pa­mo­kų ba­le­to mo­kyk­lo­je ei­da­vau dirb­ti į la­vo­ni­nę. No­rė­jau už­si­dirb­ ti pi­ni­gų pa­ts, kad jų ne­rei­kė­tų pra­ šy­ti ma­mos.“ No­me­da Mar­čė­nai­tė:

„„Klau­s i­m as: dir­bo ar ne­dir­bo

K.Smo­ri­gi­nas mor­ge?

1. „Pa­ga­liau iš­si­pil­dė ma­no di­ džiau­sia sva­jo­nė skrai­dy­ti. Iš­lai­kiau eg­za­mi­nus ir ga­vau pi­lo­to li­cen­ci­ ją. Tie­sa, kol kas tu­riu pri­va­lo­mų 650 skry­džio va­lan­dų. Siek­siu bent 1 500 va­lan­dų, kad gau­čiau SFI li­ cen­ci­ją.“ 2. „Tė­tis ir ma­ma gin­či­jo­si, ko­ kiu var­du ma­ne pa­va­din­ti, to­dėl su­py­kęs tė­tis pa­skam­bi­no dė­dei ir pa­pra­šė pri­si­min­ti, kaip va­di­no­ si mer­gai­tė, ku­rią jie ka­dai­se ma­ tė Ry­go­je. Tuo­met vie­no­je ei­lė­je prie bi­lie­tų lie­tu­viš­kai čiauš­kė­ju­si mer­gai­tė, pa­klaus­ta, koks jos var­ das, at­sa­kė: „No­me­dy­tė Va­lan­čiū­ tė.“ Taip ma­ne pa­va­di­no No­me­da.

„„Dau­giau: R.Mas­ko­liū­nas yra ne tik

TV vei­das, bet ir moks­li­nin­kas.

At­sa­ky­mai J.Smo­ri­gi­nas: 1 – me­las, 2 – tie­sa. N.Mar­čė­nai­tė: 1 – me­las, 2 – tie­sa. R.Mas­ko­liū­nas: 1 – tie­sa, 2 – me­las.


20

šeštADIENIS, kovo 31, 2012

KLASIFIKUOTI SKELBIMAI Parduoda

GIRDĖKITE GERIAU IŠ KARTO!

Ginduliuose 180 kv. m namą 9 a sklype (visos komunikacijos, dujos, 395 000 Lt, savininkas). Tel. 8 663 77 371. 932710

Sodą bendrijoje „Agluona“ (yra nedidelis mūrinis vasarnamis, ūkinis pastatas, šiltnamis, šulinys, iš upelio pravestas vanduo laistymui). Tel. 8 610 48 485.

Klausos rinkos lyderio „Phonak“ šveicariškas skaitmeninis CORE kartos klausos aparatas

MILO MICRO

990

932350

Lt (1300 Lt)

1,32 ha žemės sklypą Palangos m. sav., Palangos m., Miško takas 2A (Monciškės). Kadastrinis Nr. 2501/0016:347. Tel. 8 610 40 823, 8 678 28 333.

Akcija vyksta iki šv. Velykų

933270

Butus naujos statybos name centre. Daugiau infor. www.TAIKOS4A.lt arba tel. 8 652 09 668.

Taikos pr. 8, tel. (8 46) 254 441 Prašom registruotis iš anksto Dalį kainos kompensuoja Valstybinė ligonių kasa www.klausosaparatai.lt

918118

Sveikata, grožis

Nekilnojamasis turtas Nuoma

Šeimos, vaikų ligų gydytojas, akušeris ginekologas, dermatovenerologas, urologas, neurologas, kardiologas, endokrinologas. Odos vėžio diagnostika vokiečių FotoFinder dermatoskopu. Neskausmingas odos darinių šalinimas. Nėščiųjų priežiūra. Įvairios echoskopijos: kojų, inkstų, kaklo kraujagyslių, sąnarių, nėščiųjų ir kitos. Gastrofibroskopijos, kolonoskopijos, rektoskopijos. Hemorojaus gydymas. Reabilitacijos paslaugos. Naujienos! Smegenų kraujagyslių echoskopija, nėščiosios vaisiaus tyrimas 4D programa, plastikos chirurgo konsultacijos. UAB Kuncų ambulatorinė klinika, www.kaklinika. lt, tel. (8 46) 410570, tik ginekologai tel. (8 46) 220455. 933751

litologo konsultacijos. Hirudoterapija. Akupunktūra. Magneto, ozono ir jonizuoto deguonies, LED šviesos, „šaltojo“ lazerio, ultra-

Ilgesniam laikui išnuomoju garažą Minijos g. 131. Skype coolsimba. Tel. 8 607 30 587, skambinti nuo balandžio 7 d., e. paštas semkiv24@gmail.com.

veido modeliavimas užpildu, pagamintu iš Jūsų kraujo. Mezoterapija - PRP TROMBOCITŲ Hydra FacialTM drėgnoji odos dermabrazija. Anticeliulitinės procedūros, kavitacija. Radiochirurginis odos darinių, nepageidauja-

www.profesionalikosmetika.lt. 933477

MIELI KLIENTAI! NUOLAIDŲ METAS! Optika „Visus Optimus“ kviečia apsilankyti: P.C. „Vyturys“ Laukininkų g. 19 2 AUKŠTE, P.C. „Liepa“ Priestočio g. 30, P.C. „Maxima“ Šilutės pl. 40A, P.C. „Grandus“ Taikos pr. 66A. Regos patikra BALANDĮ nemokama*. Akinių rėmelių išpardavimas, nuolaidos iki 75%. FOTOCHROMINIAMS AKINIŲ LĘŠIAMS 40 % NUOLAIDA*. PLONINTIEMS 1,67 INDEX. AKINIŲ LĘŠIAMS TAIP PAT 40 % NUOLAIDA * Perkant vienus saulės akinius ANTRUS DOVANOSIME *. Pigiausi kontaktiniai lęšiai!!! Daugiau info teiraukitės optikose. AČIŪ, KAD MUMIS PASITIKITE! *yra papildomų salygų. 932912

Unikali technologija Lietuvoje

Ikiklinikinis tyrimas. Viso organizmo ir stuburo būklės funkcinė ekspres diagnostika „Nakatani“ metodu. Stuburo korekcijos procedūrų kompleksas. Gipoksiterapija. Individuali druskos haloinhaliacija. Konsultacijos dėl biologiškai aktyvių priedų ir Transfer Faktorių vartojimo. Sukilėlių g. 20 (iš Pilies g.), Klaipėda. Tel. (8 46) 345 917, 8 685 288 85. www.ambulatorija.eu. Lic. Nr. 2682. 925711

934903

PLAZMA atjauninimui, plaukų atauginimui.

620 67701, info@g-r.lt, www.grklinika.lt,

AMBULATORIJA

Išnuomojamos 200 kv. m ploto patalpos prekybos centre „Vaikų pasaulis“, Debreceno g. 61. Tel. 8 698 25 281.

veido, kūno stangrinimas tirpstančiais siūlais, „sculptra“, hialuronu. Raukšlių lyginimas ir

poilsis, kelionės

Ketvergiuose statomą vaizdingoje vietoje 1 aukšto 100 kv. m namą 8 a sklype (visos komunikacijos priduotos, savininkas, 265 000 Lt). Tel. 8 663 77 371.

924533

Prie 7-ojo mikroautobuso stotelės Mazūriškiuose statomus 100 ir 140 kv. m namus (dujos, trinkelės, užkardas, 295 000 Lt, savininkas). Tel. 8 663 77 371. 932700

Suremontuotą 4 kambarių 78 kv. m butą (5/2 a., bendrija, renovuotas namas, patogus susisiekimas). Tel. 8 674 02 410, www.turtoimperija.lt. 934784

Tvarkingą 1 kambario su holu 44 kv. m butą Vyturio g. (plastikiniai langai, įstiklintas balkonas, laminatas, 97 000 Lt). Tel. 8 674 02 410, www.turtoimperija. lt. 934782

Tvarkingą 2 kambarių 49 kv. m butą Smiltelės g. (9/6 a., plastikiniai langai, šarvuotos durys, kaina 135 000 Lt). Tel. 8 674 02 410, www.turtoimperija.lt. 934786

932720

932148

g. 2, Klaipėda. Tel. 8 46 493767. Mob. +370

919180

934760

garso procedūros. Limfodrenažas. GROŽIUI:

mų plaukų, kapiliarų šalinimas. S. Daukanto

„Salvijos“ medicinos centre konsultuoja, diagnozuoja ir gydo nemokamai bei mokamai suaugusiųjų ir vaikų gydytojai: kardiologai, alergologai, endokrinologai, ginekologai, nefrologai, urologai, traumatologai, onkologai, chirurgai (ir plastinės), pediatrai, terapeutai, homeopatai, radiologai (mamografija), gastroenterologai, otorinolaringologai, psichoterapeutai, okulistai, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas. Herkaus Manto g. 2, tel. (846) 400 816, 8 614 57234. Filialas Jūreivių g. 19, tel. (846) 490 934, 490 936, 8 615 43209. „Salgymeda“ – šeimos gydytojai su odontologais (gydymas ir protezavimas) ir akušerė (nėščiųjų priežiūra). Jūreivių g. 19, tel. (8 46) 490 933, 8 687 41299. „Salgymeda“ filialas Bandužių g. 16 – 40, tel. (8 46) 221 623.

932689

Išnuomojamas 2 kambarių butas su baldais ir buitine technika Manto g., centre. Tel. 8 620 80 672. Vidaus organų echoskopija. Gydytojo reabi-

Ginduliuose statomą dvibutį kotedžą (100 kv. m, 17,5 a sklype, visos komunikacijos, dujos, savininkas, 275 000 Lt). Tel. 8 663 77 371.

Namus labai gražioje vietoje, prie vandens. 1 aukšto su išorine apdaila ir sutvarkyta aplinka - 265 000 Lt, visiškai įrengtas - 365 000 Lt. (iki raktų), 2 aukštų - 295 000, 395 000 Lt. Asfaltas, miesto maršrutinis mikroautobusas Nr. 7, dujos, elektra, vanduo, buitinės ir lietaus nuotekos, gatvių apšvietimas. Tel. 8 602 04 833.

Naują 2 kambarių 55 kv. m butą (visa apdaila, 1 a., atskiras įėjimas, privatus kiemelis, vieta automobiliui, autonominis šildymas - apie 100 Lt/mėn.), 240 000 Lt. Tel. 8 699 97 778.

Žemės ūkio paskirties sklypus: 1,1 ha - Kalotėje; 55 a - Bruzdeilyno k., prie kelio Palanga-Klaipėda; 30 a - netoli Karklės. Tel. 8 699 01 993. 934537

930888

Perka

Naują, šiltą 104 kv. m kotedžą Ginduliuose (kraštinis, miesto komunikacijos, šildymas dujomis, šildymo sąnaudos 100-300 Lt/mėn.), 320 000 Lt. Tel. 8 699 97 778.

2, 3 kambarių butą senamiestyje. Mokėsiu iki 170 000 Lt. Tel. 8 619 51 046.

Išnuomojamas 1 kambario butas Šturmanų g. nuo balandžio 10 d. ilgesniam laikui (5/2 a., kaina 400 Lt + mokesčiai, SKYPE coolsimba). Tel. 8 607 30 587, skambinti nuo balandžo 7 d., e. paštas semkiv24@gmail.com.

930881

932896

Naujos statybos namą Dituvoje, SB „Guboja“. Visiškai atlikta lauko apdaila, iš dalies vidaus apdaila. Galime visiškai įrengti. Tel. 8 604 60 027.

Įvairią žemę Lietuvoje, gali būti nedirbama, su bendraturčiais, išnuomota, sutvarko dokumentus, moka geriausia kaina. Tel. 8 652 56 600.

934897

929584

910276


21

šeštADIENIS, kovo 31, 2012

KLASIFIKUOTI SKELBIMAI Paskolos Skubios paskolos. Suteikiame skubias paskolas už užstatą ir pagal vekselį. Užstatui tinka ir automobiliai. Greitas dokumentų sutvarkymas. Tel. 8 600 96 061; www.ivairiospaskolos.lt.

Restoranas ieško indų plovėjos-valytojos nuolat dirbti. Reikalavimai: sąžiningumas, kruopštumas, atsakingumas. CV siųsti e. paštu info@19amzius.lt. Tel. 8 655 20 649. 933405

925451

Suteikiame skubias paskolas už užstatą nuo 1,5 proc. ir be užstato pagal vekselį. Užstatui tinka nekilnojamasis turtas, sklypai, automobilis. Tel. 8 687 35 637. 927030

Paslaugos

Siūlau darbą kirpėjoms (-ams) ir kosmetologei. Geros darbo sąlygos. Kirpykla Rumpiškės g. Tel. 8 612 84 549.

Superkame automobilius, mokame nuo 200 iki 2000 Lt. Tel. 8 600 06 611, 8 631 97 434. 927611

Transporto paslaugos Atsakingai, greitai perkraustome (Klaipėdos mieste 1 val. - 30 Lt), išvežame senus baldus, buitinę techniką. Krovėjai. Be poilsio dienų. Tel. 8 688 77 722.

932885

931481

Skubiai reikalingi elektrikai ir kt. statybininkai. Darbas Belgijoje. Tel. +324 86372 176.

UAB „Kraustymo komanda“ - profesionalios kraustymo paslaugos įmonėms ir gyventojams. Tel. 8 618 77 600; www.kraustymokomanda.lt.

933164

921555

Paslaugos statybos sektoriaus įmonėms. Sertifikatai: Ypatingų statinių statybos rangovo; ISO9001; OHAS18001; ISO14001. www.vinis.lt. Tel. 8 620 99 600, e. paštas info@vinis.lt. 923285

UAB „Dovaina“ ieško aktyvaus pardavimo vadybininko (-ės) Klaipėdoje prekiauti krovininių automobilių ir autobusų dalimis. Reikalavimai: darbo patirtis, puikūs bendravimo įgūdžiai, vairuotojo pažymėjimas. CV siųsti zana@dovaina.lt, tel. 8 699 94 574.

Apdaila, pamatai, mūrijimas, stogai, pjovimas, griovimas, santechnika, elektra, priestatai, rekonstrukcija, plytelės, laminatas, tapetai. Tel. 8 681 25 108.

Atliekame būsto remonto darbus: gipskartonis, plytelės, dažymas. Tel. 8 677 90 367. 931124

Elektrifikacijos paslaugos: montavimas, remontas, priežiūra. Tel. 8 699 61 658.

Autoserviso paslaugos

924207

Gaminame, montuojame geros kokybės pušies, uosio duris, laiptus, betonuojame laiptus. Tel. 8 683 67 785. 929089

Mūro darbai, stogų dengimas, visi apdailos darbai. Tel. 8 657 95 735.

Baldai

Ieško darbo

935065

Paslaugos

40 m. moteris, 20 m. mergina ieško darbo. Intymaus nesiūlyti. Skambinti nuolat. Tel. 8 601 66 759, 8 604 70 364. 931653

Baldų gamyba gamintojo kainomis: virtuvės, miegamojo, prieškambario baldai, spintos, drabužinės. Galima išsimokėtinai. www.nerijausbaldai.lt, tel. 8 680 11 553. 928279

Siūlo darbą

Buitis ir technika UAB „Hertel Services“ darbui užsienyje reikalingi

PASTOLIŲ MONTUOTOJAI Būtini reikalavimai: darbo patirtis; anglų kalba. Įmonė siūlo: geras darbo sąlygas; tobulėjimo galimybes; gerą atlyginimą.

Kompiuteriai

Nuomojame ekskavatorius. Statome namus, įrengiame komunikacijas (drenažą). Tel. 8 682 61 223, e. paštas linadirgelaite76@gmail.com.

Kita

933099

Parduoda Skaldytas beržines malkas. Atveža. Tel. 8 615 17 673. 929299

Taisome kompiuterių programas ir tech. dalį, išmaniuosius telefonus, monitorius, spausdintuvus. Atrišame žaidimų kompiuterius XBOX360, PSP ir kt. Galime atvykti. Tel. 8 647 07 741.

Perka

Statyba, remontas, renovacija, vidaus apdaila. Santechnikos, elektros instaliacijos darbai. Turime visus atestatus statybos darbams. Tel. 8 606 88 234. 930910

Visi santechnikos darbai: vandentiekis, kanalizacija, centrinis šildymas, katilinės. Kaminų įdėklai. Ilgametė patirtis. Garantija. Tel. 8 686 29 345.

929439

922975

Paslaugos

Apdailininkas-dažytojas be žalingų įpročių atlieka vidaus apdailos darbus, kainos sutartinės. Tel. 8 647 43 992. 932980

Tel.: 8 687 73397, (8 46) 489 528. El. paštas info@hertel.lt Įmonė, veikianti statybų sektoriuje, ieško apdailininkų, santechnikų. Tel. 8 616 28 707. 934879

Langų pardavimo įmonei reikalingas vadybininkas. Darbas biure. Tel. 8 698 33 226. 933157

Raktų dirbtuvei ir dovanų parduotuvei reikalingas meistras-pardavėjas. Apmokysime. Pageidautina nuo 40 m. Trumpą gyvenimo aprašymą pateikti Taikos pr. 20, firma „ASSA“, Klaipėda, arba e. paštu info@raktuimperija.lt. 933457

Reikalingas mūrininkas-betonuotojas statyti individualius namus. Tel. 8 686 02 255.

Buitinės technikos remontas. Pigiai ir kokybiškai remontuoja skalbykles, šaldytuvus, el. virykles. Garantija. Pensininkams - nuolaida. Tel. 8 674 12 735.

Atliekame namų, butų remontą: glaistome, dažome, tapetuojame, klojame laminatą, kalame dailylentes, klojame plyteles ir t.t. Tel. 8 684 04 908.

930984

930598

Taisau siuvimo mašinas. Tel. 367 504, 8 652 75 340.

Grindinio trinkelėmis klojame kiemus, gatves, šaligatvius. Montuojame lietaus drenažą. Įrengiame medines terasas. Apželdiname veją. Tel. 8 615 45 580.

931984

NEMOKAMAI IŠVEŽA nenaudojamą buitinę technika - šaldytuvus, skalbykles, virykles, kompiuterinę techniką ir kitus elektronikos prietaisus. Tel. 8 641 99 000, www.kaunakiemis.lt. 919708

Automobiliai Parduoda

Reikalingas vairuotojas ne visai darbo dienai išvežioti duoną. Tel. 8 612 12 193. 933067

934540

Reikalingas E kategorijos vairuotojas (reisams į Rusiją ir Vakarus). Tel. 8 698 71 900.

„Volga“ GAZ 3102 (1989 m., benzinas-dujos, TA iki 2012 m. rugpjūčio mėn., važiuojantis) ir nevažiuojantį „Moskvič“ 403. Tel. 8 699 01 993.

932584

Reikalingas patyręs automobilinio krautuvo vairuotojas. Tel. 235 876. 932776

Reikalingi šaltkalviai. Darbo patirtis 3 metai. Tel. 8 679 73 767. 931886

895929

Statyba ir statybinės medžiagos

934534

Perka Įvairių markių automobilius ir mikroautobusus, gali būti su defektais arba be TA. Pasiimame patys. Tel. 8 608 96 220. 923246

Reikalingos valytojos oficialiai dirbti Anglijoje. Geras atlyginimas, apmokamos atostogos, apgyvendiname. Anglų k. nebūtina. Tel. +447955504578, www.sunlightcleaning.co.uk.

Važiuojančius ir nevažiuojančius automobilius. Pasiima patys. Sutvarko dokumentus. Tel. 8 608 51 676.

897797

924135

926032

Mobilia vokiška įranga betonuojame grindis. Tinkuojame sienas gipsiniais ir kalkiniais cementiniais mišiniais. Tel. 8 655 63 058, www.klaseta.lt. 925850

Turinti ilgametę patirtį santechnikų brigada atlieka visų požeminių inžinerinių tinklų klojimo darbus (drenažas, vandentiekis, buitinių ir lietaus nuotekų tinklai). Mini ekskavatoriaus nuoma. Tel. 8 679 96 688.

Parduoda

„Audi A6 Alroid Quattro“ (2002 m., TA, draudimai, naujos padangos, tamsiai žalios sp., 132 kW, idealios būklės, visi privalumai, automatinis). Tel. 8 699 01 993.

932368

UAB „Metalo laužas“ superka juodųjų, spalvotųjų metalų laužą ir akumuliatorius. Minijos g. 154, Klaipėda. Tel. 8 620 64 444, (8 46) 442 244, darbo dienos I-VI.

921964

905529

931010

Darbas

Balandžio 5 d. 18 val. Puodžių g. 1 gydytoja iš Rygos Ilzė Jansonė (60 knygų autorė, 40 metų darbo patirtis) kviečia gydytis pagal unikalią sistemą. Knygos „Kaip nesusirgti vėžiu“ pristatymas. Paskaita, seansas. Turėti vandens, druskos, medaus, nuotrauką, kambario planą. Tel. 8 685 74 347, 00371 295 472 89; www.dziedniece.lv.

Akcininkams AB „Klaipėdos kartonas“ akcininkams! AB „Klaipėdos kartonas“ valdybos iniciatyva ir sprendimu 2012 m. balandžio 23 d. 13 val. bendrovės patalpose, Nemuno g. 2, Klaipėda, šaukiamas eilinis visuotinis akcinės bendrovės „Klaipėdos kartonas“, kodas 141011268, buveinės adresas Nemuno g. 2, Klaipėda, akcininkų susirinkimas. Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena 2012 m. balandžio 16 d. Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje. Akcininkų teisių apskaitos diena 2012 m. gegužės 8 d., jeigu visuotiniame akcininkų susirinkime bus priimti sprendimai, susiję su akcininkų turtinėmis teisėmis. Šias teises turės asmenys, kurie dešimtos darbo dienos pabaigoje po atitinkamą sprendimą priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo bus akcinės bendrovės „Klaipėdos kartonas“ akcininkai. Susirinkimo darbotvarkė: 1. Bendrovės 2011 m. konsoliduotasis metinis pranešimas. 2. Bendrovės 2011 m. auditoriaus išvada. 3. Bendrovės 2011 m. konsoliduotųjų ir Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. 4. Bendrovės 2011 m. pelno (nuostolių) paskirstymas. 5. Audito įmonės rinkimai ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų tvirtinimas. Susipažinti su Bendrovės dokumentais, susijusiais su visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke, gauti sprendimų projektus ir informaciją, susijusią su akcininko teisių įgyvendinimu, akcininkai gali Bendrovės buveinės administracijos patalpose, 202 kabinete, Nemuno g. 2, Klaipėda, nuo 2012 m. balandžio 12 d. Akcininkų, dalyvaujančių visuotiniame akcininkų susirinkime, registracija prasideda 12.30 val. Akcininkai, atvykę į visuotinį akcininkų susirinkimą, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą, o akcininkai, kurių akcijos apskaitomos ne bendrovės įgaliotinio AB SEB banko (CD dalyvio kodas 987) vertybinių popierių sąskaitose, turi pateikti išrašą iš vertybinių popierių sąskaitos susirinkimo apskaitos dienos pabaigai. Bendrovės vadovas. 933442

Įvairūs Šveicariški skaitmeniniai „Phonak“ klausos aparatai nuo 600 Lt. Kreiptis Taikos pr. 8, Klaipėda. Tel. (8 46) 254 441. www.klausosaparatai.lt. 918059

933129

Nebrangiai parduoda smėlį, žvyrą, skaldą, gruntą sklypui sukelti, statybinį laužą, juodžemį. Atveža savo transportu. Daro kelius. Tel. 8 654 89 088.

Visi santechnikos darbai. Avarinis iškvietimas. Tel. 8 620 24 706. 935060

923494

Dėmesio

Statybos paslaugos Akcija! Šarvuotas ir vidaus duris - minimalia kaina, pakeliamus arba varstomus garažo vartus, plastikinius langus. Balkonų stiklinimas. Įstato. Tel. 8 603 10 867.

Kremavimas - 2100 Lt, karstas - nuo 200 Lt, šaldytuvas parai - 36 Lt, pervežimas mieste - nuo 100 Lt. Tel. 8 699 68 886, 8 699 27 200. 885032

www.kl.lt

934461

Aliuminio ir plastiko langai, durys. Balkonų stiklinimas stumdoma ir varstoma sistema. Konstrukcijos. Apdaila. Lizingas. Tel. 8 686 01 616, (8 46) 223 223. Taikos pr. 111, Taikos pr. 55. www.edlis.eu. 923939

Nukelta į 18 p.


22

šeštADIENIS, kovo 31, 2012

pramogos teatras Klaipėdos dramos teatras

Žvejų rūmai (Taikos pr. 70) Bilietai parduodami Žvejų rūmuose dramos teatro kasoje II–VI 10–14 ir 15–18 val., VII 10–15 val. Informacija ir rezervavimas tel. 314 453, www.kldteatras.lt ir www.bilietupasaulis.lt. Balandžio 4 d. 18 val. – E.E.Schmitt. „Oskaras ir ponia Rožė“. 2 dalių elegija. Rež. P.Gaidys. Balandžio 14 d. 18 val. – J.Kesselring. „Aršenikas ir seni nėriniai“. 2 dalių komedija. Rež. P.Gaidys. Balandžio 20 d. 18 val. – E.E.Schmitt. „Jausmų tektonika“. 2 dalių vaidinimas. Rež. P.Gaidys. Balandžio 22 d. 13 val. – S.Maršak. „Katės namai“. 2 dalių spektaklis. Rež. D.Rabašauskas. Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras (Danės g. 19, www.klaipedosmuzikinis.lt) Kovo 31 d. 18.30 val. – J.Stein, J.Bock, Sh.Harnick. „Smuikininkas ant stogo“. 2 v. miuziklas. Balandžio 13 d. 18.30 val. – E.Kalman. „Čardašo karalienė“. 3 veiksmų operetė. Skiriama – senjorams ir studentams. Balandžio 14 d. 18.30 val. – premjera. „Sveikas, Čarli!“. Vodevilis ir šokio spektaklis. Balandžio 15 d. 15 val. – A.Kučinskas. „Bulvinė pasaka“. 2 v. opera vaikams. Balandžio 18 d. 18.30 val. Kolonų salėje – V.Pupšio autorinis vakaras. Balandžio 22 d. 15 val. – atnaujinimo premjera. V.Konstantinovas „Šimtas princesės pabučiavimų“. 1 v. muzikinis spektaklis vaikams. Balandžio 28 d. 18.30 val. – P.Abraham. „Balius Savojoje“. 3 v. operetė. Klaipėdos koncertų salė (Šaulių g. 36, tel. 410 566, www.koncertusale.lt) Bilietus platina BILIETAI.LT. Informacija ir bilietų rezervavimas trumpuoju numeriu 1588 (2 Lt/min.). Išsamiau apie repertuarą, taikomas nuolaidas – www.koncertusale.lt. XXXVII festivalis „Klaipėdos muzikos pavasaris“ „Klaipėdos muzikos pavasaris – didingas klasikos skambesys“ Kovo 31 d. 18 val. – „Begalinė platybė. Visi Čaikovskio koncertai“. Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras. Meno vadovas ir dirigentas G.Rinkevičius. Solistas A.Paley (fortepijonas, JAV). Bilietai 30, 50, 70 Lt. Nuolaidos galioja. Balandžio 5 d. 18 val. – „Dangiškoji garsų vaivorykštė“. Klaipėdos kamerinis orkestras. Meno vadovas M.Bačkus. Klaipėdos choras „Aukuras“. Meno vadovas A.Vildžiūnas. Šiaulių valstybinis kamerinis choras „Polifonija“. Mano vadovas T.Ambrozaitis. Solistai: A.Krikščiūnaitė (sopranas), N.Petročenko (mecosopranas), M.Zinkus (tenoras), L.Mikalauskas (bosas). Dirigentas S.Sondeckis. Bilietai 20, 30, 50 Lt. Nuolaidos galioja. Balandžio 11 d. 18 val. – „Ecco la primavera. Pavasario aidai“. Senosios muzikos ansamblis „Hortus Musicus“ (Estija). A.Mustonen (meno vadovas, smuikas). Bilietai 20, 30, 50 Lt. Nuolaidos galioja. Balandžio 20 d. 18 val. – „Vingriais melodijų keliais“. „Lomza Chamber Philharmonic“ (Lenkija). Meno vadovas ir dirigentas J.M.Zarzycki (Lenkija). Solistas G.P.Kolodziej (baritonas, Lenkija). Bilietai 20, 30 Lt. Nuolaidos galioja. Balandžio 27 d. 18 val. – „Liepsningoji fantazija“. Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras. Meno vadovas ir vyr. dirigentas J.Domarkas. Dirigentas A.Markovič (Austrija). Solistė R.Lipinaitytė (smuikas, Lietuva-Austrija). Bilietai 20, 30, 50 Lt. Nuolaidos galioja. KITI RENGINIAI Balandžio 1 d. 18 val. – Mantas ir Kauno bigbendas „Frank Sinatra Show“. Bilietais prekiauja Bilietai.lt. Balandžio 3 d. 18 val. – Rūta Ščiogolevaitė su grupe. Naujo albumo „Just life“ pristatymo koncertas. Bilietais prekiauja Bilietai.lt. Balandžio 10 d. 19 val. – „Domino“ teatro premjera „Apie ką kalba vyrai“. Vaidina: J.Gaižauskas, G.Ivanauskas, S.Uždavinys, D.Skamarakas. Bilietais prekiauja Bilietai.lt.

Balandžio 12 d. 20 val. – XI tarptautinis džiazo vokalistų konkursas „Jazz voices 2012“. Vokalinio džiazo koncertas. Dalyvaus grupės „Singaz“ ir „Jazz Vision“. Bilietais prekiauja Bilietai.lt. Balandžio 13 d. 17 val. – XI tarptautinio džiazo vokalistų konkurso „Jazz voices 2012“ pusfinalis. Dalyvaus vokalistai iš Anglijos, Japonijos, Rusijos, Italijos, Suomijos, Estijos, Ukrainos, Vengrijos, Rumunijos, Lenkijos, Kroatijos, Turkijos, Latvijos bei Lietuvos. Bilietais prekiauja Bilietai.lt. Balandžio 14 d. 20 val. – XI tarptautinis džiazo vokalistų konkursas „Jazz voices 2012“. Vokalinio džiazo koncertas. 2011 m. „Jazz voices“ Didžiojo prizo laimėtojas „Wojciech Myrczek Quintet“ (Lenkija). Bilietais prekiauja Bilietai.lt. Balandžio 15 d. 16 val. – XI tarptautinio džiazo vokalistų konkurso „Jazz voices 2012“ finalas. Dalyvaus vokalistai iš Anglijos, Japonijos, Rusijos, Italijos, Suomijos, Estijos, Ukrainos, Vengrijos, Rumunijos, Lenkijos, Kroatijos, Turkijos, Latvijos bei Lietuvos. Bilietais prekiauja Bilietai.lt. Balandžio 16 d. 19 val. – komedija „Urvinis žmogus“. Vaidins D.Kazlauskas. Bilietais prekiauja „Tiketa“. Balandžio 19 d. 19 val. – „Domino“ teatro komedija „2 vyrai. 1 tiesa“. Vaidina J.Gaižauskas. Bilietais prekiauja Bilietai.lt. Balandžio 22 d. 18 val. – premjera. Romantinė komedija „Kitais metais tuo pačiu laiku“. Vaidins A.Bendoriūtė ir A.Kazanavičius. Bilietais prekiauja „Tiketa“. Balandžio 23 d. 19 val. – „Domino“ teatro premjera-komedija „Daktaras“. Vaidins S.Siparis, M.Jampolskis, A.Bialobžeskis, I.Stasiulytė, K.Smoriginas, E.Kvoščiauskas, E.Užaitė, T.Vaškevičiūtė ir kt. Bilietais prekiauja Bilietai.lt. Žvejų rūmai

(Taikos pr. 70, tel. 300 118) Bilietai parduodami Žvejų rūmų ir visose bilietų platintojų kasose. Kovo 31 d. 12 val. teatro salėje – Klounų teatro studija „Dulidu“. Lėlių spektaklis mažiems ir dideliems „Ežiuko pasakos“. Rež. K.Kondrotaitė. Bilieto kaina 8 Lt (renginio dieną 12 Lt). Bilietų platintojas Bilietai.lt. Kovo 31 d. 18 val. teatro salėje – Tarptautinei teatro dienai. M.Martinaitis. „Visa tiesa apie Kukutį, gyvą ir mirusį“. Tikroviška melų pasaka su šventinėmis vaišėmis. Rež. A.Vizgirda. Bilieto kaina 15 Lt (teatro savaitės akcija – du bilietai už vieno kainą). Bilietų platintojas „Tiketa“. Balandžio 1 d. 12 val. teatro salėje – jaunimo teatras „Be durų“. Spektaklis vaikams „Buratino nuotykiai“. Rež. A.Juškevičienė. Bilieto kaina 10 Lt. Bilietų platintojas „Tiketa“.

Balandžio 3 d. 19 val. didžiojoje salėje – Idioteatras. Y.Rėza „Karo dievas“ (premjera). Rež. D.Kazlauskas. Bilieto kaina 25–50 Lt. Bilieto kaina 10 Lt. Bilietų platintojas „Tiketa“. Balandžio 11 d. 19 val. teatro salėje – Klaipėdos Pilies teatras. A.Barico „Šilkas“. Vaidina N.Savičenko ir R.Šaltenytė. Rež. A.Vizgirda. Bilieto kaina 15 Lt (moksleiviams, studentams ir senjorams 10 Lt). Bilietų platintojas „Tiketa“. Balandžio 14 d. 12 val. teatro salėje – Klounų teatro studija „Dulidu“. Poetinės klounados spektaklis „Bokštas“. Rež. L.Vyšniauskas. Bilieto platintojas 12 Lt. Bilietų platintojas Bilietai.lt. Balandžio 15 d. 12 val. teatro salėje – jaunimo teatras „Be durų“. Spektaklis vaikams „Panama labai graži“. Rež. A.Juškevičienė. Bilieto kaina 10 Lt. Bilietų platintojas „Tiketa“. Balandžio 15 d. 14 val. didžiojoje salėje – Vilniaus mažasis teatras. „Mama katinas“. 2 dalių spektaklis vaikams nuo 5 iki 99 metų. Rež. E.Jaras. Bilieto kaina 20–30 Lt. Bilietų platintojas „Tiketa“. Balandžio 19 d. 19 val. teatro salėje – pantomimos teatras „A“. Spektaklis „Dangaus link“. Pagal H.Hesės monografiją „Pranciškus Asyžietis“. Rež. A.Mažonas. Bilieto kaina 15 Lt (moksleiviams, studentams ir senjorams 10 Lt). Bilietų platintojas „Tiketa“. Balandžio 21 d. 12 val. teatro salėje – Klounų teatro studija „Dulidu“. Lėlių vaidinimas vaikams „Klounas ir pelytė Micė“. Rež. K.Kondrotaitė. Bilieto kaina 8 Lt (renginio diena 12 Lt). Bilietų platintojas Bilietai.lt. Balandžio 21 d. 19 val. didžiojoje salėje – Rusijos teatro ir kino žvaigždės. „Gastrolių tango“. 2 dalių komedija. Bilieto kaina 59139 Lt. Bilietų platintojas „Tiketa“. Balandžio 22 d. 12 val. teatro salėje – jaunimo teatras „Be durų“. Spektaklis vaikams „Kur tas pasaulio kraštas?”. Rež. A.Juškevičienė. Bilieto kaina 10 Lt. Bilietų platintojas „Tiketa“. Balandžio 25 d. 19 val. didžiojoje salėje – Kauno valstybinis muzikinis teatras. L.Adomaitis „Dulkių spindesys“. 2 dalių šokio spektaklis. Bilieto kaina 33–63 Lt. Bilietų platintojas Bilietai.lt. Balandžio 26 d. 19 val. teatro salėje – Klaipėdos Pilies teatras. D.Fo ir F.Rame komedija „Aš laukiu tavęs, mielasis“. Rež. A.Vizgirda. Bilieto kaina 15 Lt (moksleiviams, studentams ir senjorams 10 Lt). Bilietų platintojas „Tiketa“. Balandžio 28 d. 14 val. teatro salėje – folkloro klubo „Šeimyna“ koncertas ir liaudiška vakaronė. Dalyvauja ansamblis „Baltos ievos“ ir Jokūbavo kaimo kapela. Nemokamai. Balandžio 28 d. 18 val. didžiojoje salėje – Tarptautinei šokio dienai. Teatralizuotas koncertas „Pavasario arabeskas“. Bilieto kaina 5 Lt. Bilietų platintojas „Tiketa“.

„Švyturio“ arena

(Dubysos g. 20) Kovo 31 d. 18 val. – LKL varžybos: Klaipėdos „Neptūnas“ – Kauno „Baltai“. Klaipėdos lėlių teatras

(Vežėjų g. 4, tel. 239 932) Kovo 31 d. 12 val. – spektaklis kūdikiams „Labas, mažyli“. Rež. K.Jurkštaitė. Balandžio 1 d. 12 val. – lėlių vaidinimas „Trys paršiukai“. Rež. S.Bartulytė. Balandžio 14 d. 12 val. – lėlių vaidinimas patiems mažiausiems „Apapa“. Rež. G.Radvilavičiūtė. Balandžio 15 d. 12 val. – lėlių vaidinimas visai šeimai „Svečiuose pas Klaipėdikių šeimyną“. Rež. R.Bunikytė. Balandžio 20 d. – premjera. Spektaklis suaugusiesiems „Šalia“. Rež. G.Radvilavičiūtė. Balandžio 21 d. 18 val. – spektaklis visai šeimai „Žirafa su kojinėm“. Rež. G.Radvilavičiūtė. Balandžio 22 d. 12 val. – lėlių vaidinimas „Stebuklingas Pelenės laikas“. Rež. G.Radvilavičiūtė. Balandžio 28 d. 12 val. – spektaklis kūdikiams „Labas, mažyli“. Rež. K.Jurkštaitytė. Klaipėdos etnokultūros centras

(Daržų g. 10) Iki gegužės 4 d. tautodailininko Klaido Navicko (Vilnius) popieriaus karpinių paroda „Senieji lietuvių dievai, dievybės ir mitinės būtybės“. Nemokamai. Kovo 31 d. 15 val. – pokalbių popietė „Mūsų Velykų stalas“. Nemokamai. Kiekvieną trečiadienį 10–12 val. – konsultacijos kalendorinių švenčių klausimais (etnologė V.Jankūnaitė). Kiekvieną ketvirtadienį 15–16.30 val. – konsultacijos tautinio kostiumo klausimais (dailininkė E.Matulionienė).

parodos KKKC Parodų rūmai

(Aukštoji g. 1/Didžioji Vandens g. 2) PARODOS Iki balandžio 1 d. paroda „Estetika vs. Informacija. Vol.2“; G.Skudžinsko „Tyla“; T.Šarūno „Tai tik juodas lagaminas“; J.Juodytės „Moteriškos relikvijos“. Balandžio 6–gegužės 6 d. K.Inčiūraitė. „Sekimas“.

Balandžio 13 – gegužės 13 d. LFS Klaipėdos skyrius. Fotografijų paroda „Kiti 3“. Iki 2013 m. – N. ir M.Bumblių projektas „Supermedija“. KŪRYBINIAI UŽSIĖMIMAI Kovo 31 d. 12 val. šeimų savaitgalis „Velykinė nuotaika-margutis“. Būtina iš anksto registruotis e. paštu virginija@kulturpolis.lt, tel. 313 691. Balandžio 7 d. 12 val. šeimų savaitgalis „Velykinis atvirukas“. Balandžio 14 d. 12 val. šeimų savaitgalis „Piešimas parodoje“. Balandžio 21 d. 12 val. šeimų savaitgalis „Stiklo dekoravimas“. Balandžio 28 d. 12 val. šeimų savaitgalis „Piešimas negatyvas“. Būtina iš anksto registruotis tel. 313 691 arba e. paštu virginija@kulturpolis.lt. Užsiėmimų kaina įeina į bilieto kainą – vaikams 2 Lt, suaugusiesiems 4 Lt. RENGINIAI Balandžio 4 d. 18 val. – rež. A.Eimulio filmo „Pašteto brolija“ peržiūra. Nemokama. Balandžio 12–14 d. 18 val. – rež. G.Žičkytės filmo „Kaip mes žaidėme revoliuciją“ peržiūra. Bilieto kaina 6 Lt. Balandžio 21 d. 19 val. – eksperimentinės muzikos kūrėjų „Mobilizacija 2012“. Bilieto kaina 10 Lt. KKKC Meno kiemas

(Bažnyčių g. 4) PARODOS Iki balandžio 20 d. Lėlių teatro paroda, skirta teatro 20-mečiui. Edukacinės ekskursijos vyksta susidarius ne mažesnei nei 10 žmonių grupei. Būtina iš anksto registruotis e. paštu klaipedosleles@ gmail.com arba tel. 239 932. Edukacinės ekskursijos kaina 1 asmeniui 3 Lt. Balandžio 20 – gegužės 4 d. I.Leščinskaitės mokinių apžvalginė darbų paroda. Iki balandžio 4 d. dieninės edukacijos-grafikos užsiėmimai „Kongrevo stiliumi“. Moksleivių grupėms. Kūrybiniai užsiėmimai mokami. Būtina iš anksto registruotis e. paštu ruta@kulturpolis.lt; tel. 314 446. Balandžio 20 – gegužės 15 d. paroda „Art Mix“. Nukelta į 23 p.


23

šeštADIENIS, kovo 31, 2012

pramogos parodos atkelta iš 22 p.

restoranai

sportas, sveikata

Viešbutis – restoranas „Magnisima“

karščiausi kelionių pasiūlymai „Krantas Travel“

Baroti galerija

(Aukštoji g. 1) Iki balandžio 18 d. Aurimo Anuso akvarelių paroda „Klaipėda-Memel: prarasto laiko beieškant“. LDM Prano Domšaičio galerija

(Liepų g. 33) Veikia P.Domšaičio tapybos ekspozicija, nuolatinė dailininko marinisto Č.Janušo (1907– 1993, JAV) kūrinių ekspozicija „Prie Baltijos ir prie Atlanto“. Iki balandžio 15 d. Klaipėdos Vydūno vidurinės mokyklos moksleivių kūrybinių darbų paroda, skirta mokyklos 20-mečiui. Balandžio 1 d., sekmadienį, 14 val. popietė muziejuje šeimoms „Atsisveikinimas su Australija“. Balandžio 1 d. 15 val. – operetės vakaras „Su šypsena rimtai“. Žymiausiųjų J.Štrauso, I.Kalmano, F.Lecharo operečių arijos ir meilės duetai pakvies į švytinčios operetės sūkurį. Dainuos V.Trinkė, V.Muravjovas, V.Bytautas, akompanuos A.Kržanavičienė. Nemokamai.

J. Janonio g. 11, Klaipėda Tel.: 8 610 23 003, 8 615 13 046, 8 46 310 901, www.magnisima.lt Restoranas „Magnisima“ kasdien kviečia pusryčiauti, pietauti bei vakarieniauti jaukioje aplinkoje. Dienos pietūs darbo dienomis nuo 10 Lt. Restorano svečiams suteikiame galimybę nemokamai naudotis Wi–Fi ryšiu. Ruošiame banketus, furšetus, verslo vakarienes, šeimos šventes, gedulingus pietus. Viešbutyje įrengta 17 stilingų kambarių bei konferencijų salė. Maloniai kviečiame apsilankyti!

Restoranas „Vienaragio malūnas“

bibliotekos

Klaipėdos miesto Klaipėdos miesto savivaldybės savivaldybės viešoji biblioteka

viešoji biblioteka

Girulių filialas-bendruomenės namai (Šlaito g. 10A) – kiekvieną šeštadienį 11 val. veltinio technikos pamokos. Mokytoja E.Mekšėnienė (tel. 8 614 77 377). PARODOS Girulių filialas-bendruomenės namai (Šlaito g. 10A) – iki kovo 31 d. I.Polukarovos personalinė paroda „Tai, kas liko neišsakyta“. Iki gegužės 5 d. Klaipėdos moksleivių saviraiškos centro keramikos studija „Žiezdrė“ kartu su menininke iš Vokietijos p. Helga Bing pristatys Velykinę keramikos darbų parodą. „Pelėdžiuko“ filialas (Tilžės g. 11) – iki balandžio 10 d. Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro klubo „Saulutė“ dailės studijos „Kopa“ vaikų piešinių paroda „Gyvenu nepriklausomoje Lietuvoje“. Dailės mokytoja A.Grudzinskienė. Iki balandžio 16 d. Klaipėdos lopšelio-darželio „Kregždutė“ vaikų piešinių parodėlė „Jau pavasaris“. „Ruoniuko“ filialas (Kalnupės g. 13) – iki kovo 31 d. paroda-maketas „Darželis „Bangelė“ ateityje“ (maketo autoriai Klaipėdos lopšelio-darželio „Bangelė“ „Kriaukliukų“ grupės priešmokyklinio ugdymo pedagogė-metodininkė L.Mikužienė, vyr. auklėtoja A.Kazlauskienė ir ugdytiniai); Klaipėdos vaikų globos namų „Smiltelė“ ugdytinių pagamintų knygų skirtukų paroda „Gyvenkime be patyčių“. Debreceno filialo Pempininkų vaikų padalinys (Taikos pr. 79/81A) – iki balandžio 15 d. Gedminų pagr. mokyklos 2b ir 3d klasių mokinių darbų paroda „Velykų belaukiant“ (mokytojos S.Jurkevičienė ir R.Sirusienė). Meno skyrius (J.Janonio g. 9) – iki balandžio 2 d. R.Kačinskaitės-Romėnės tapybos paroda „Kelionės“. Centrinė biblioteka (Turgaus g. 8) – iki balandžio 30 d. R.Kačinskaitės-Romėnės tapybos paroda. Klaipėdos apskrities Klaipėdos apskrities ievos simonaitytės Ievos Simonaitytės viešoji biblioteka viešoji biblioteka (Herkaus Manto g. 25, tel. 412 529) Gerlacho palėpė – balandžio 3 d. 17 val. J.Šikšnelio knygos „Banga atgal negrįžta“ sutiktuvės. Galerija 13L – iki balandžio 3 d. R.Urbono fotografijų ir laiškų paroda. III a. holas – iki kovo 31 d. Klaipėdos jaunimo centro dailės studijos „Varsa“ paroda „Požiūris“. Renginių salė – balandžio 4 d. 17.30 val. Andrejaus Tarkovskio jubiliejinis vakaras. Vaikų literatūros skyrius – iki balandžio 4 d. klubo „Liepsnelė“ dailės studijos „Ultramarinas“ ugdytinės M.Nemchankos darbų paroda (mok. R.Kušlys).

Kretinga, Birutės g. 19 Tel. 8 612 11 536 www.vienaragiomalunas.lt Kovo 30 d. 19 val. grupės SING koncertas. Profesionalių muzikantų grupė garantuoja Jums gerą nuotaiką. Praleiskite gražų penktadienio vakarą restorane „Vienaragio malūnas“.

Sporto klubas „VS FITNESS“ gimtadienio proga nemokamai kviečia išbandyti naujus skvošo kortus. Akcija vyksta iki balandžio 2 d. Sporto klube išbandysite treniruoklių salę su kardio, vibro treniruokliais bei jaukią sauną su priešpirčiu.Geros nuotaikos suteiks vykstančios aerobikos, stacionarių dviračių, kalanetikos treniruotės, bei teniso užsiėmimai. Šalia mūsų sporto klubo yra erdvi parkavimo aikštelė. Taikos pr. 66A, Klaipėda (PC Grandus, 2–ame aukšte). www.vs-fitness.lt. Tel.+370 46 24 64 90.

Teniso arena

Mokymo centras „Gimnazita“

Tel. 8 (46) 22 44 55, Klaipėda@gimnazita.lt, www.gimnazita.lt Mokymo centras „Gimnazita“ atidarymo proga teikia korepetitorių paslaugoms 20%, o anglų kalbos kursams suaugusiesiems net 40% nuolaidą. Abiturientų rengimas brandos egzaminams. Nemokamos parodomosios anglų k. paskaitos suaugusiesiems.

2 KELEIVIAI + AUTOMOBILIS tik 380 Lt! Į kainą įskaičiuotos dvi sėdimos vietos ir vieta automobiliui. Keltų linijos: Klaipėda – Kylis, Klaipėda – Zasnicas, Klaipėda - Karlshamnas

Į kainą įskaičiuota kajutė (1-4 asm.) ir vieta

Klaipėda, Šilutės pl. 48. Tel. +370 657 900 97 info@vakarutenisas.lt, www.vakarutenisas.lt Čia ideali vieta tenisui. Kviečiame apsilankyti vienoje iš geriausių Lietuvoje teniso arenų. Jūsų laukia: puikiai įrengti keturi tarptautinius standartus atitinkantys kortai bei trys įvairių matmenų vaikiškos aikštelės, teniso pamokos suaugusiesiems ir vaikams su treneriais, teniso prekių parduotuvė, kurioje rasite didžiausią teniso prekių pasirinkimą patraukliomis kainomis, bei baras su gaivinančiais gėrimais. Renkame vaikų grupes nuo 5 metų treniruotis į „Vakarų teniso akademiją“. Pasinerkite į nuostabų teniso pasaulį!

gėlės Tik gėlės

Keltų linijos: Klaipėda – Kylis, Klaipėda – Karlshamnas *Papildomos sąlygos: – Automobilio aukštis turi būti iki 1,85 m – Bilietai ne rezervuojami, o paduodami iš karto. – Bilietai nekeičiami ir negrąžinami. – Bilietų kiekis kiekviename reise ribotas. – Akcijos galioja kelionėms keltu iki 2012 06 20.

automobiliui.

Daugiau informacijos www.krantas.lt

S. Daukanto g. 20, LT-92135 Klaipėda Bendrasis tel. (8 46) 310 311 arba 1312 Faks. (8 46) 310 488, klaipeda@westexpress.lt Taikos pr. 61 tel. 370 (46) 340980, 370 (46) 343917 akropolis@westexpress.lt, www westexpress.lt

Italija – Turkija – Kipras – Izraelis – Graikija (12 d.): nuo 1344 Lt Italija – Tunisas – Ispanija – Prancūzija (8 d.): nuo 1793 Lt Italija – Prancūzija – Ispanija – Tunisas (8 d.): nuo 1378 Lt Olandija – Estija – Rusija – Danija – Didžioji Britanija (11 d.): nuo 1482 Lt

Kruizų pavasario akcija! Ispanija – Tunisas – Malta – Italija (8 d.): nuo 1240 Lt

Kainos nurodytos asmeniui dvivietėje vidinėje kajutėje su uosto mokesčiais.

Litamicus

Firminė parduotuvė „Pitliaus skanėstai“

kursai

AKCIJA KELTŲ BILIETAMS IŠ KLAIPĖDOS

KAJUTĖ + AUTOMOBILIS tik 800 Lt!

gardumynai

„Pitliaus skanėstai“ – smaližiams ir ieškantiems gardžiausio siūlo šakočių, tortų, pyragėlių, sausainių, bandelių, geros kavos, arbatos, karšto ir nekaršto tikro šokolado, ... ir gardžios duonelės. Kepiniai – rankų darbo, tikro skonio, iškepti laikantis geriausių meistrų tradicijų. Užsukite, paragaukite! Mus rasite: „Pitliaus skanėstai“, Tiltų g. 17, Klaipėda

Teatro a. 5, Klaipėda, tel. 395 111, travel@krantas.lt www.krantas.lt

Liepų g. 54b (įvažiavimas į kiemą), Tel./faks. 347112, mob. Tel. 8 614 05 566, klaipeda@tikgeles.lt Jau dirbame ir sekmadieniais! Darbo laikas I–IV nuo 7 val. iki 18 val. VII nuo 10 val. iki 15 val. Didmeninė – mažmeninė prekyba skintomis ir vazoninėmis gelėmis. Šviežios gėlės gaunamos du kartus per savaitę. Laikomos specialiose patalpose, todėl gėlės žydi daug ilgiau. Pas mus platus įvairių gėlių pasirinkimas: gvazdikai nuo 1,5 Lt, rožės nuo 1 Lt. Perkant gėles pakuotėmis – taikomos ženklios nuolaidos. IŠKIRPUS IR PATEIKUS ŠIĄ REKLAMĄ – 5% NUOLAIDA! (netaikoma akcinėms prekėms). Perkančiuosius už 99 Lt vaišinsime kvapnia kava.

Paryžiaus Komunos g. 2, Klaipėda Tel. (8 46) 257 660 El. paštas: klaipeda@litamicus.lt www.litamicus.lt Vizos: Rusijos viza – nuo 240 Lt Baltarusijos viza – nuo 90 Lt Indijos viza – nuo 350 Lt Kinijos viza – nuo 290 Lt bei kitų šalių vizos. Keltų bilietai: Klaipėda – Kylis – nuo 90 Lt/asm. Klaipėda – Karlshamnas – nuo 90 Lt/asm. Ryga – Stokholmas – nuo 110 Lt/asm.

Poilsinės kelionės: Egiptas nuo 1085 Lt/asm. Tenerifė nuo 2080 Lt/asm. Tailandas nuo 3354 Lt/asm. Daugybę puikių kelionių pasiūlymų rasite specializuotoje interneto svetainėje www.kelioniupaieska.lt


Orai

Savaitgalį prognozuojami vėsūs orai, galima šlapdriba. Šiandien daug kur numatomas lietus, šlapdriba, temperatūra bus 3–5 laipsniai šilumos. Sekmadienį daugelyje rajonų pasnigs, naktį vietomis temperatūra gali nukristi iki 5 laipsnių šalčio, dieną bus 2–4 laipsniai šilumos. Kitos savaitės pradžioje temperatūra gali nukristi dar keliais laipsniais.

Šiandien, kovo 31 d.

+3

+4

Telšiai

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (priešpilnis)

+5

Šiauliai

Klaipėda

+5

Panevėžys

+5

Utena

+5

7.08 20.12 13.04

91-oji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 275 dienos. Saulė Avino ženkle.

Tauragė

+5

Kaunas

Pasaulyje Atėnai +19 Berlynas +8 Brazilija +27 Briuselis +11 Dublinas +12 Kairas +25 Keiptaunas +22 Kopenhaga +8

kokteilis

Londonas +14 Madridas +22 Maskva +3 Minskas +4 Niujorkas +9 Oslas +12 Paryžius +18 Pekinas +14

Praha +8 Ryga +4 Roma +20 Sidnėjus +25 Talinas +1 Tel Avivas +22 Tokijas +17 Varšuva +5

Vėjas

1–8 m/s

+5

Alytus

Vardai Šiandien: Benjaminas, Gina, Ginas, Kornelija.

kovo 31-ąją

Rytas

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

+1

+4

+1

-2

3

-3

+2

-1

-2

8

-1

+2

-1

-3

8

rytoj

Mes ir mo­te­rys „Kok­tei­l is“ šian­d ien bai­g ia pro­t in­g ų sam­pro­ta­v i­mų, kuo ski­r ia­si mo­te­r ys nuo vy­r ų, te­mą. Jei dar tu­ri­te dau­g iau pa­ly­g i­ni­mų – siųs­k i­te. Mo­te­r ys pa­pra­šo pa­lais­t y­t i gė­les tik ta­da, kai iš­va­ž iuo­ja ato­sto­gau­ti. Vy­rai lais­to gė­les, bet mo­te­r ims grį­ žus, kai vi­sos jos bū­na ne­g y­vos. Nie­ kas ne­ž i­no, ko­dėl taip at­si­tin­ka. Kom­pa­n i­jo­je vy­rai kal­ba tik apie tris da­ly­k us: pi­n i­g us, fut­bo­lą ir mo­te­r is. Jie per­de­da apie sa­vo pi­n i­g i­n ius rei­ ka­lus, nie­ko do­rai ne­ž i­no apie fut­bo­ lą ir pa­sa­ko­ja iš­gal­vo­tas is­to­ri­jas apie mo­te­r is. Da­mos kal­ba­si tik apie vie­ną da­ly­ką – sek­są. Ir ne abst­rak­čiais žo­d žiais. Pa­ sa­ko­ji­mai bū­na iš­raiš­kin­gi, su vi­so­mis de­ta­lė­mis. Ir jos nie­ka­da ne­me­luo­ja. Gra­ž uo­lės kar­tais lei­d žia sau klys­ti. Pas­k u­t i­n is vy­ras, ku­r is pri­si­pa­ž i­no kly­dęs, bu­vo Ado­mas. Išs­ky­rus mo­te­ris ko­vo­to­jas, ku­rios ga­ li bū­ti pa­va­din­tos, pa­vyz­džiui, Di­džią­ ja ka­la­k u­te, dai­l io­sios ly­t ies at­sto­vės ven­gia pra­si­var­džiuo­ti. Jei Ma­ry­tė, Su­ za­na, Sil­vi­ja ar Vi­da kar­tu pie­tau­ja, jos tar­pu­sa­v y­je vie­na ki­tą ir va­d i­na Ma­ ry­te, Su­za­na, Sil­vi­ja ar Vi­da. Bet kai Pet­ras, Jo­nas, An­ta­nas ir Mi­ kas nuei­na iš­ger­ti alaus, jie vie­nas į ki­ tą krei­pia­si kaip Se­ni, Bes­me­ge­ni, Asi­ le ar Teš­la­gal­vi. Kai mo­te­r is pa­sie­k ia kli­mak­si­n į am­ žių, ji pe­rei­na per dau­g y­bę su­dė­t in­ gų emo­ci­n ių, psi­cho­lo­g i­n ių ir bio­lo­ gi­n ių pa­k i­t i­mų. Pa­si­kei­t i­mų po­bū­d is ir laips­n is pri­k lau­so nuo kiek­v ie­nos konk­re­čiai. Kli­mak­sas vy­rams vi­sad praei­na vie­ no­dai. Jie nu­si­per­ka ma­d in­g us aki­ nius ir ke­pu­r y­tę bei va­ž iuo­ja pirk­t i bran­gaus au­to­mo­bi­l io.

Marijampolė

Vilnius

Rytoj: Dainora, Hugonas, Rimgaudas, Ringailė, Sandrina, Teodora, Teodoras.

orai klaipėdoje Šiandien

+4

+5

pirmadienį

1732 m. gi­mė aust­rų kom­ po­z i­to­r ius Fran­z as Jo­ sep­h as Hayd­n as. Mi­rė 1809 m. 1785 m. Var­šu­vo­je mi­rė Lie­tu­vos ūkio plėt­ros ini­ cia­to­rius An­ta­nas Ty­zen­ hau­zas. Gi­mė 1733 m. 1889 m. Pa­ry­ž iu­je iš­k il­ min­gai ati­da­ry­tas 300 m aukš­čio Ei­fe­lio bokš­tas. 1936 m. Di­džio­ji Bri­ta­ni­ ja ir Pran­cū­zi­ja pa­skel­bė už­sto­sian­čios Len­ki­ją, jei pa­sta­ro­ji bū­tų už­pul­ta.

1954 m. gi­mė Lat­vi­jos dai­ ni­nin­kė Lai­ma Vai­ku­lė.

1959 m. Ti­be­to dva­si­ niam ly­de­r iui Da­lai La­ mai In­d i­jo­je su­teik­t as po­li­ti­nis prie­globs­tis. 1980 m. mi­rė JAV olim­ pi­nis čem­pio­nas bė­gi­kas Jes­sie Owen­sas: 1936 m. Ber­ly­no olim­pia­do­je jis iš­ko­vo­jo ke­t u­r is auk­so me­da­l ius, ta­čiau Adol­ fas Hit­le­ris juo­dao­d žiui spor­t i­n in­k ui at­s i­s a­kė pa­spaus­ti ran­ką. 1992 m. Lie­t u­vos ban­ kas at­ga­vo Ang­li­jos ban­ ke sau­go­tą auk­są.

Su­šils tik per Ve­ly­kas As­ta Dy­ko­vie­nė a.dykoviene@kl.lt

Nors bai­gia­si pir­ma­sis pa­va­sa­rio mė­nuo, ši­lu­mos dar teks pa­lauk­ti. Atei­nan­ti sa­vai­tė bus vė­so­ka ir pri­ mins vė­ly­vą ru­de­nį.

„„Atokvėpis: valandą pašoki pagal trankią muziką – ir vėl prie darbo.

Pietų pertrauka – šokiams

Pa­sak si­nop­ti­kų, šį sa­vait­ga­lį ge­ ro­kai at­vės. Pro­tar­piais lau­kia­ma kri­tu­lių, dau­giau­sia šlapd­ri­bos. Pūs šiau­rės va­ka­rų, šiau­rės vė­jas 8–13 m/s, oro tem­pe­ra­tū­ra šeš­ta­ die­nio die­ną bus 2–4 laips­niai ši­lu­ mos, sek­ma­die­nio die­ną 1–3 laips­ niai ši­lu­mos. Nak­ti­mis taip pat bus vė­so­ka, oro tem­pe­ra­tū­ra lai­ky­sis apie 0. Ki­tą sa­vai­tę, pir­mo­je pu­sė­je iš­si­lai­kys ga­na šal­to­ki orai, pro­ gno­zuo­ja­mi ne­di­de­li kri­tu­liai, šlapd­ri­ba, nak­ti­mis vie­to­mis plik­le­dis. Oro tem­pe­ra­tū­ra die­ no­mis – 1–4 laips­niai ši­lu­mos, nak­ti­mis – apie 0. „Pa­va­sa­ri­nės ši­lu­mos lau­ki­me ir su­lauk­si­me. Jau prieš pat Ve­ly­ kas Klai­pė­do­je bus šil­čiau“, – pa­ ža­dė­jo hid­ro­me­teo­ro­lo­gas Lion­gi­ nas Pakš­tys.

„„Eilė: pietų šokiams švedai būriuojasi prie Stokholmo kultūros centro.

Švedijoje kai kurie darbuotojai pa­ mėgo itin neįprastą veiklą per pie­ tų pertrauką – šokius skambant trankiai muzikai.

Čes­ka (ry­toj me­luo­ki­me su­si­rie­tę, o ku­rie ne­ mo­ka­te – bū­ki­te at­sar­gūs)

Apsipylę prakaitu šokėjai trypia mirgant diskotekos šviesoms kar­ tą per mėnesį organizuojamame renginyje „Lunch Beat“. Ši tra­ dicija užgimė Stokholme, o da­

bar sparčiai plinta kituose Euro­ pos miestuose. Pirmasis toks renginys įvy­ ko vienoje požeminėje automobi­ lių statymo aikštelėje 2010 m. Da­ bar „Lunch Beat“ šokiai Stokholme rengiami kartą per mėnesį ir pri­ traukia šimtus žmonių. Organizatoriai sakė, kad šis pasi­ linksminimas prasideda vidurdienį

ir trunka valandą. Per šiuos rengi­ nius alkoholis nevartojamas, todėl pietų pertraukos šokių atmosfe­ ra kitokia negu naktiniuose klu­ buose. Panašūs renginiai jau buvo su­ rengti bent dešimtyje kitų Švedi­ jos miestų, taip pat Suomijoje ir Serbijoje. „Klaipėdos“, BNS inf.

„„Kri­t u­l iai: sa­vait­ga­l į si­n op­t i­kai

Klai­pė­do­je pro­gno­zuo­ja lie­tų ir šlapd­ri­bą.

2012-03-31 Klaipeda  

NET 37 PORTRE TAS KINO FOTEL IS SAVAITĖ S HOROS KOPAS IR KRYŽIAŽ ODIS JAUKUMAS + KULINA RIJA PROGRAMOS „Klaipėdos naaos“ vado...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you