Page 1

lietuva

5p.

ekonomika

7p.

pasaulis

10p.

1 me portale Atnaujinta – unosantaka na.lt/naujienos/ka jōsų kōrybai. http://kauno.die gyvenimą ir erdvė no kultōros

8<C<  =2;8A.162;6@

Buvusiam ĹŤkio ministrui D.Kreiviui nepavyko ÄŻrodyti savo tiesos.

Pasaulyje kvieÄ?iai smarkiai pinga, Lietuvoje miltĹł kainos â&#x20AC;&#x201C; ĹžvÄ&#x2014;riĹĄkos.

IspanĹł kantrybÄ&#x2014;s taurÄ&#x2122; perpildÄ&#x2014; dÄ&#x2014;l konkurencingumo paaukotos darbuotojĹł teisÄ&#x2014;s.

NYa `N[aNXN-XNb[\QVR[ \QRYVR[Ă&#x203A; CV\YRaN7b ?RQNXa\_Ă&#x203A; ?2:6.

;_ !

vartai ÄŻ Kau

Ĺ iandien su â&#x20AC;&#x17E;Kauno dienaâ&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x201C;

santaka

Pamokos, mu kuriose ÄŻdo

Ĺžodis, tai pirmasis â&#x20AC;&#x201C; paprastai tauâ&#x20AC;&#x17E;NeÄŻdomuâ&#x20AC;&#x153; jusiĹł ÄŻ tarp paaugliĹł, atÄ&#x2014; bos pamokosâ&#x20AC;&#x153; mestelÄ&#x2014;tas to â&#x20AC;&#x17E;Trys tapy jamÄ&#x2026; Kauno tinio projek nuo metu ekspo parodÄ&#x2026;, ĹĄiuo lerijoje. paveikslĹł ga

S_NTZR[aN`

O\d`XV`=\b``R[NQN =NdRYN`b

kad neros durytÄ&#x2014;sâ&#x20AC;&#x153;, voje tam tik akys mato, o protas gaitÄ&#x2014; bĹŤtĹł taip, jog â&#x20AC;&#x201C; ir atvirkĹĄÄ?iai. .lt Enrika Strio ga kaunodiena tuo metu mie tinio projekto â&#x20AC;&#x17E;Trys e.striogaite@ aN` cVRa\`S_NTZR[ Taigi Tarptau doje â&#x20AC;&#x17E;NauVRX\aV[XNZ\` mokosâ&#x20AC;&#x153; paro 8NVQ\<YR8NVQ\ V statomi lingas menas? lÄ&#x2014;s kĹŤri- tapybos pa YNcĂ&#x203A;WN`Qb[X` Kam reika li tapybaâ&#x20AC;&#x153; pri pytojĹł aVXcN_]V[V[XN` bos kalbÄ&#x2026; laikinÄ&#x2014;s dai ;RV`VTĂ&#x2013;`XaNV ta ja konceptua meÄ?ius tapy 7\[N`4N`VĂ­[N` ApĹžiĹŤrÄ&#x2014;jÄ&#x2122; ĹĄiuo ja Egle VelaniĹĄkyte, ĹĄiuolaikiniĹł nei du deĹĄimt dicinÄ&#x2014;mis taKaido to trijĹł garsiĹł damas lifto lu- iĹĄreiĹĄkiantis tiek tra kio (Lenkija), nius su tapy tus klaupasitelkas, apĹžiĹŤrinÄ&#x2014; raduoda jau ki PaweĹ&#x201A;o Ĺ ubows no GasiĹŤno (LietunÄ&#x2014;mis, tiek vÄ&#x2014;s dailinin tÄ&#x2014; paaugliĹł â&#x20AC;&#x17E;raĹĄtusâ&#x20AC;&#x153;, iĹĄ jaunuoliai uĹž pybos priemo video- , fotograďŹ jÄ&#x2026;. reikia dirbtu ma (Estija) ir Jo nininkai pastadĹžiui, kokios pyti. Pasirodo, bas, pa tuvÄ&#x2014;lio ugnies dĹŤmais. aĹĄ taip Ole me objektÄ&#x2026;, simus. dÄ&#x2122;s dedomuâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x17E;Ir lieka pavyz darbai. Ĺ ie nuta J.Ga- kiant kas, nuspren ĹĄytus Ĺžieb ÄŽ ĹžodĹžius â&#x20AC;&#x17E;NeÄŻ reikia?â&#x20AC;&#x153; E.Vela- va) deĹĄimtmeÄ?iu ne tik pa bos tokiam formatui ĹĄiuo â&#x20AC;&#x17E;menuâ&#x20AC;&#x153;, niĹł Tai meninin vo tapybÄ&#x2026;. Projekje dÄ&#x2014;sto. Ir to ju tapy ruo kam SusidomÄ&#x2014;jÄ&#x2122;s mijoje, kurio poĹžemi ga: galiuâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x17E;O ĹĄiuolaikinÄ&#x2014;s riaus terializuoti sa jis tapo akade ko, nes drÄŻsti tapykÄ&#x2014; daugybÄ&#x2122; ko klausimu-ÄŻĹžan svarĹł indÄ&#x2014;lÄŻ daro didĹžiulÄ&#x2122; ÄŻtakÄ&#x2026; aptik- ma rodoje pristatomi auto tasiĹŤnas aplan pasa niĹĄkytÄ&#x2014; atsa reikalingas menas, kur galima ir pa tai daug kÄ&#x2026; vo ÄŻprasta â&#x20AC;&#x201C; ins tai raidoje, bet studentais bu niekas perÄ&#x2014;jĹł, erdviĹł, ir atitinkamo turi- to bos, video- ir objekto kam apskri ti drauge su tĹłâ&#x20AC;&#x153; tapy jo reikia, koks tapybos pasauliui. paskui â&#x20AC;&#x17E;raĹĄ dÄ&#x2014;l tykais, ko kiĹł va lai to ino ti so yra, niai. Jaukoks jis Taip gimÄ&#x2014; tik Renesan liacijos kĹŤri tojas, tarsi reĹžisieir atoveiksmis? nebetapÄ&#x2014;.â&#x20AC;&#x153; lo nio pieĹĄinÄ&#x2014;liĹł. paveikslai, iĹĄpieĹĄti yra poveikis tai suklĹŤsta ir, vepysu mokiniais ge su studentais â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;LenkĹł tapy ant pjedesta tantis Ĺ eks menininko lengNeuĹžlipÄ&#x2122;s ryĹĄkiausiĹł nuoliai papras kytÄ&#x2014;s, ima kitaip teatre vÄ&#x2014;l sta sukurti nÄ&#x2014;ra Tapyti drau nuo aukĹĄÄ?iau uĹž vĹŤs â&#x20AC;&#x201C; vienas apĹĄviekĹŤryba niĹĄ J.GasiĹŤnas mais, kuriuos lipti eksper- rius â&#x20AC;&#x201C; prie rembrantiĹĄko dami E.Vela ti. pytojĹł, kurio je, bet vadinasi, nu mokytojo, pjedes- dĹŤ rodĹł galerijoje meno kĹŤriniĹł mĹł rÄ&#x2026;â&#x20AC;&#x153;, ty Pa Lietuvos ta vo nÄ&#x2014;s tapybos ĹĄypsorĹŤkinimo, dĹŤ Ĺžvelgti ir mÄ&#x2026;s paveikslai pakabinti ne tik Lietu XX a. juos stovinÄ?io, sinÄ&#x2014;s drÄ&#x2026;sos ne- va. timo klasiki ir dys ir sausÄ&#x2026; rai Ĺžinoma profe no ekspertÄ&#x2014; kÄ&#x2026;. uĹž- tÄ&#x2014; paro â&#x20AC;&#x17E;KodÄ&#x2014;l ĹĄitie Menininkas, rodÄ&#x2026; jau ge talo, turÄ&#x2014;ti nÄ&#x2026;, akvareliĹĄ stabtelÄ&#x2014;ja me ÄŻsiĹžiĹŤrÄ&#x2014;jÄ&#x2122;s pamadimo, drobÄ&#x2014;s apĹžiĹŤrÄ&#x2014;jÄ&#x2122;s pa ir uĹž jos ribĹł. ĹĄimtmetyje ÄŻsilielinijÄ&#x2026; ir drÄ&#x2014;g ti savo sukly mo. pasvirÄ&#x2122;?â&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x201C; vaikinukas, su klase si, nes atidĹžiau pyriĹĄki personaĹžai tradi- slÄ&#x2014;p vintajame de vini sia ĹĄeks nininkas Ä?ia tur- de dailÄ&#x2014;s pasaulÄŻ, atsisakÄ&#x2122;s mo, tapymo, susiner drÄ&#x2026;siai klau je kalba tai, kad tie sis estĹł me dÄ&#x2026;. â&#x20AC;&#x17E;NeĹžinau, selÄ&#x2014;ji LietuviĹĄka kompozicijo siĹł ir gartiesÄ&#x2026; jÄ&#x2122;s ÄŻ atÄ&#x2014;jÄ&#x2122;s ÄŻ paro tapybos puo tis paĹĄiuolaikinÄ&#x2014;je ironiĹĄkai, su lengva vienas Ĺžinomiau sumanymas, cinÄ&#x2014;s to laiko tijos meninÄ&#x2026;: tis dĹŤmais ir K.Ole â&#x20AC;&#x201C; Es die bÄ&#x2014;je pieĹĄian ĹĄian bĹŤt kuratoriausto visai nereikia, nes tas niĹł nĹŤ dro ki Pie m. lai pras apie tojas, nuo 2000 nÄ&#x2026; ir dĹŤminÄ&#x2122;s, pa siausiĹł ĹĄiuo pÄ&#x2014;le. sakant, ir man â&#x20AC;&#x201C; perteikia, lengvÄ&#x2026; ninkas svajo ĹžvakÄ&#x2014;s lieps liauNesusireikĹĄ save vadiba kĹł. Tai meni idealistas. 1990 paĹĄai mui, Ĺžinoma, patrauk sitelkdamas J.GasiĹŤnas zavo tapybÄ&#x2026;. jie ir patys kal kultiniĹł meno obsilavi- nin ir nuoĹĄirdus Jauni konceptuali kĹŤrinys â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝aliĹĄ aukĹĄtuoju iĹĄ na- perfekcionistas dÄ&#x2014;jÄ&#x2122;s abstrak- sias lenkĹł tapytojo tonas â&#x20AC;&#x201C; mus daĹžytoju su di pasiĹĄaipymÄ&#x2026; pra banva na tÄ&#x2014;s bÄ&#x2026; ka lo ry per kĹŤ nos veiks eks no ant sie kim, pa m. savo jis labiau jektĹłâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; me todÄ&#x2014;l kaip lygaus su nimu, o, tar savotiĹĄkas jo fonas, cijĹł tapyba, girio mĹŤĹĄisâ&#x20AC;&#x153;: ta, o ant grindĹł ge su stuÄ?iĹł kompozi niĹł Ĺžmolen Tapyti drau nasi, ne didaktiĹĄkas,mas parodos lankyvos, masis backas, tas tvorĹł minimalisti mini- ti krepĹĄinio vi no, padeng nigaikĹĄÄ?iĹł gal di Ĺžinomas kaip lygiu bendra ir atveria. pasak J.GasiĹŤ ka. konceptualiĹł â&#x20AC;&#x201C; kamuoliai-kuant kuriĹł nutapydentais â&#x20AC;&#x201C; va na gaus ďŹ gĹŤrĹł, pozicijĹł autorius. aukĹĄÄ?iau tyĹžymo techni tojus iĹĄlaisvi nininkas? â&#x20AC;&#x201C; bandau kamuoliai, ti vadinalistiniĹł kom tapytojas, bet ir t. y. tai. Tai interak vĹł nulipti nuo Ä?io, mo- daVis dÄ&#x2014;lto reikia pamatyni â&#x20AC;&#x17E;Kas yra me patirtikÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; gan ma valdovĹł portre vien valdo kams, â&#x20AC;&#x201C; savo Ĺžymo tech kĹŤrÄ&#x2014;jas. ti kĹŤrinys: kamuolius su K.Ole â&#x20AC;&#x201C; ne uĹž juos stovin talo. paaiĹĄkinti vai laniĹĄkytÄ&#x2014;. â&#x20AC;&#x201C; Ĺ tai eivideomenĹł mÄ&#x2026;jÄ&#x2026; tvorĹł da ja, kad tai geriausiu galima vus kÄ&#x2014; performansĹł, bos kĹŤriniĹł pavatant ÄŻ krepĹĄÄŻ mÄ&#x2014;jo des mi dalijasi E.Ve per miestÄ&#x2026; ir jo akys greitai paaiĹĄ py fora arba portretais mÄ&#x2014; to lai kytojo, pje â&#x20AC;&#x17E;Jau vien ta lininko meta toâ&#x20AC;&#x153; ir â&#x20AC;&#x17E;Kai- iĹĄsiaiĹĄkinti, kas vis dÄ&#x2014;l na menininkas danÄ?ios strÄ&#x2014;lÄ&#x2014;s, papaslapatveju â&#x20AC;&#x201C; dai â&#x20AC;&#x17E;Kaido mÄ&#x2026;s cialus mito, ar- dinimai: vietosâ&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x201C; daug rioâ&#x20AC;&#x153; mĹŤĹĄÄŻ. zicija â&#x20AC;&#x201C; spe â&#x20AC;&#x201C; tarsi dvi ĹĄau mato tik 10 proc. bos pamokĹłâ&#x20AC;&#x153; bÄ&#x2026; nekĹŤrimas su do ieĹĄko tinkamos kÄ&#x2026; ir jo kĹŤri- â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝algi nauji- po ry py gus at ta kĹŤ jĹł biĹł Ĺžmo vo sa nimy tai â&#x20AC;&#x17E;Tri li ja nin apie ga o me pras Visus Ĺžvilgsnis UĹž tapybos nio mÄ&#x2026;slaus me- Ä?iĹł iĹĄardymas. Ir tai susisie at- pasako apie meni kalba Ä?io pasaulio, nija ironiĹĄkas jĹł kiaplink esan tĹł dailininkÄ&#x2026; laiki autorius vie ti, kad ĹĄiuolai proc.â&#x20AC;&#x153;. jis buvo ba mu studentams matant: sia niusâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; apie es nimÄ&#x2026; ir ĹĄiuo ninkas â&#x20AC;&#x201C; 120 dÄ&#x2026; 2010 m. dienÄ&#x2026;. Gali bĹŤ biau tapy jautriai tÄ&#x2014;. tisas ir svar no idÄ&#x2014;jĹł sklai tuvos nacionaline grÄ&#x2026;Ĺžina ÄŻ ĹĄian pasaulyje, atidĹžiai ir E.VelaniĹĄky vien su dĹžia K.Ole soLie sklei tÄ&#x2014;s, si ci- niame dovanotas paprastumas. ir telieka ĹĄyp tĹł durytÄ&#x2014;s Anot eksper ja. dĹł, medita parodÄ&#x2026; ap ektuojant, Kad atsiver riai, tĹŤros premi statomi nesumeluotas menininkas, maÄŻ Rytus. â&#x20AC;&#x17E;Mal apĹžiĹŤrintys mie- jÄŻ reďŹ&#x201A; dĹžiai, pasiĹĄaipant, niĹŤ meno ir kul rodoje pri Su eksperte ta saugesni: E.VeTaigi, kas yra daugiau? J.Ga- mus kome mes visi, stengda jiĹĄkai. tis: atlai bai, Projekto pa jun mingai, sto sijĹł ieĹĄ nimo disskaus ve tapybos dar 120 proc. kÄ&#x2014;gy tis nai, pa ĹžmonÄ&#x2014;s pasi si vertÄ&#x2014;ja. Juk meno, riaus ti mÄ&#x2026;, tan to tu, ri klau au dirb damas lif tar naujausi iĹĄtverti ne Telieka ĹĄis neekspovertybes, nas, vaĹžiuo laniĹĄkytÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x201C; rinÄ&#x2014;ti. si moko sunuoĹĄirdĹžiai? â&#x20AC;&#x201C; ir niekur sugriuvusias â&#x20AC;&#x201C; itin siĹŤ bos niekas ne Ä&#x2014;mÄ&#x2014; jas apĹžiĹŤ tarp kuriĹł â&#x20AC;&#x201C; estĹł Ar harmonijÄ&#x2026;, Beje, drobÄ&#x2014;s plastikos kal retai menininko paretoriĹĄkas. musÄŻ protÄ&#x2026; lÄ&#x2014; akis ÄŻ lubas, keliame akis ÄŻ lugantÄŻ, iĹĄsisÄ&#x2014; ne nuotos drobÄ&#x2014;s.to, kurias perveĹžti ÄŻ medi- mas iĹĄ mĹŤsĹł pa 8 . prasti, todÄ&#x2014;l da vaisiĹł: no eks- mie ninkas mus sugrÄ&#x2026;Ĺžina ma 6;6:<=.:< binti neduo papras- â&#x20AC;&#x17E;Kas li jaunuoliĹł me didelio for tÄ&#x2014;. 8.@':2;<=. 1<72 ;.B7. stanga prakal ĹžiĹŤrovo Ĺžvilgsniai jas dailininkai Ĺža su- bas? â&#x20AC;&#x201C; klausia kytÄ&#x2014;. â&#x20AC;&#x201C; Na, ÄŻ dangĹł dai jÄ&#x2026;â&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; sako E.VelaniĹĄky ir =.?< lietunelengva â&#x20AC;&#x201C; niĹĄ taci porÄ&#x2014;miĹł ir ve kurianÄ?iojo â&#x20AC;&#x201C; vanduo K.Ole â&#x20AC;&#x201C; labai rapertÄ&#x2014; E.Vela kada pakeliame, bet 96A.=F/.Â&#x2022; prasilenkia tai nuima nuo Jos teigimu, 8<;02=AB. nesusitinka, do, ir ĹĄiltu bend ta ir meno, rus. 96<;6< dar turbĹŤt kai nÄ&#x2014;jame, tarkim, lifvei lind iĹĄ dings ci tais ÄŻ â&#x20AC;&#x17E;ir met kÄ&#x2122; sais 6<:8š6B? su viĹĄkas ;.96; siĹŤnas su vi rai neapĹžiĹŤri nesujuda. Tuo tos, apmÄ&#x2026;stymĹł ir 8B?';.06< 92?67<72 vie â&#x20AC;&#x17E;AtvaĹžiavo Ga si Ä?ia, salÄ&#x2014;je, vie- tik muâ&#x20AC;&#x153;. C268@9Ă?4. dvasinÄ&#x2014;s saviĹĄ reikis. pytoja, vi C.9 plĹŤko to lubĹł?â&#x20AC;&#x153; :BG627.B@=. sutikti su ta po cilindrais ir 9.;1 6<1 traukÄ&#x2014; tas 8.1.'/. stabtelÄ&#x2014;jimĹł linga jÄ&#x2014;ga, didĹžiugirioâ&#x20AC;&#x153; mĹŤĹĄÄŻ? Ir iĹĄties tenka kol, tarkim, kylaporÄ&#x2014;miais â&#x20AC;&#x201C; peratĹŤ?.BA6$%& laimÄ&#x2014;jo â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝al nas su tais A29 =.@6A26 P.Ĺ ubowskis â&#x20AC;&#x17E;Menas â&#x20AC;&#x201C; ga paprastai akys, tos kaĹžkur akiĹł Kas jĹł nuo tem paslaptis, menininkas jau daugiau bes, viena kino jÄ&#x2026;, nes forma, ne kuo LenkĹł kasâ&#x20AC;&#x153;, tikslams dro tumĹł susitraukÄ&#x2014;, drÄ&#x2014; mena me liftu, bĹŤna ÄŻsmeig lÄ&#x2014; poveikio mintimi, kad tojas-analiti si riai saviems rĹł skir je ÄŻ niekur su sidarytĹł. O ĹĄtai â&#x20AC;&#x17E;tapy traukti, â&#x20AC;&#x201C; pri kad ja apsuk â&#x20AC;&#x201C; nuĹĄÄ?iuat pavyko jÄ&#x2026; uĹž sÄ&#x2014;dau prie jo, nes lygy ideologaiâ&#x20AC;&#x153;, rys kol ir du si to ja tolif do tapy Ä?iau nau â&#x20AC;&#x201C; Pri liams kalba simai, grei E.VelaniĹĄkytÄ&#x2014;. vusiems paaug Ĺžmogui, nesvarbu gan ĹŤkiĹĄki klau kad domino tokie ja. Ji siekia, vertĹł galsenam, â&#x20AC;&#x17E;atsi â&#x20AC;&#x201C; jaunam ar

kultĹŤros ir meno priedas

â&#x20AC;&#x17E;Santakaâ&#x20AC;&#x153;

Penktadienis kovo 30, 2012 Nr. 75 (19634) Kaunodiena.lt 2 Lt

Kas Kau­ne mes pirť­ti­nÄ&#x2122; kon­ser­va­to­riams?

Pa­Şa­dÄ&#x2014;­jo ne­ťau­dy­ti gand­rĹł Dia­na Kra­pa­vic­kai­tÄ&#x2014;

d.krapavickaite@kaunodiena.lt

Nus­kam­bÄ&#x2014;­ju­si gand­rĹł Ĺžu­dy­niĹł by­la bai­gia­ma nag­ri­nÄ&#x2014;­ti. Jau ki­ta­ me teis­mo po­sÄ&#x2014;­dy­je Vy­te­nio Ne­ ver­daus­ko my­li­mo­ji iť­girs teis­mo nuo­spren­dÄŻ. Kai­my­nai tvir­ti­no, esÄ&#x2026; ĹĄau­dÄ&#x2014; pa­ts V.Ne­ver­daus­kas, ta­Ä?iau jo su­Şa­dÄ&#x2014;­ti­nÄ&#x2014; ir to­liau pri­sii­ma vi­ sÄ&#x2026; kal­tÄ&#x2122;. At­si­pirks bau­da?

â&#x20AC;&#x17E;Kad ir ko­kia bus skir­ta bau­da, su ja su­tik­siu. Tai man bus di­dĹžiu­lÄ&#x2014; pa­mo­ka. Dau­giau nie­ka­da to ne­da­ ry­siuâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; va­kar teis­me sa­kÄ&#x2014; kal­ti­ na­mo­ji Alan­ta Lau­rai­ty­tÄ&#x2014;. 23 me­tĹł mo­te­ris pri­si­pa­Şi­no per­nai rugp­jō­ Ä?io pra­dĹžio­je prie na­mĹł ĹĄau­dĹžiu­si ÄŻ gand­rus.

4

Dienos citata â&#x20AC;&#x17E;Vai­kĹł dar­Şe­liai su­ge­ba vyk­dy­ti vie­ťuo­sius pir­ki­ mus, o par­ti­jos jau sa­ko, kad ne­su­ge­bÄ&#x2014;sâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C;

Â&#x201E;Â&#x201E;Iť­ťō­kis: per pa­sku­ti­nius rin­ki­mus ÄŻ Sei­mÄ&#x2026; Kau­ne kon­ser­va­to­riai lai­mÄ&#x2014;­jo sep­ty­nio­se iĹĄ ať­tuo­niĹł rin­ki­mĹł apy­gar­dĹł; ar ĹĄiemet jiems atsiras konku-

rentĹł, priklausys ir nuo rinkÄ&#x2014;jĹł aktyvumo. 

Tomo Raginos nuotr.

Man­tas La­pins­kas

m.lapinskas@kaunodiena.lt

Int­ri­ga â&#x20AC;&#x201C; Dai­na­vo­je

2008 m. per Sei­mo rin­ki­mus Kau­ne vien­man­da­tÄ&#x2014;­se apy­gar­ do­se triuť­ki­na­mai lai­mÄ&#x2014;­jÄ&#x2122; kon­ ser­va­to­riai nu­spren­dÄ&#x2014;, kad ir ĹĄie­met dÄ&#x2014;l par­la­men­ta­rĹł man­

da­tĹł ko­vos tie pa­tys kan­di­da­tai. Vie­nin­te­lis bas­tio­nas, ku­rio kon­ ser­va­to­riams ne­pa­vyk­da­vo ÄŻveik­ti per anks­tes­nius Sei­mo rin­ki­mus, â&#x20AC;&#x201C; Dai­na­va. Ä&#x152;ia ne kar­tÄ&#x2026; trium­fa­ vo Li­be­ra­lĹł sÄ&#x2026;­jō­dĹžio (LS) at­sto­vas KÄ&#x2122;s­tu­tis Gla­vec­kas. Ĺ ie­met po­li­ti­ kas nu­spren­dÄ&#x2014; ne­da­ly­ vau­ti rin­ki­muo­se.

5p.

2

penktADIenIS, kovo 30, 2012

Nr. 6

ĹžURNALAS dieNRAĹĄÄ?io PReNUMeRAToRiAMS

Kauno

diena

Jau ĹĄiandien su â&#x20AC;&#x17E;Kauno dienaâ&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x201C; Ĺžurnalas prenumeratoriams â&#x20AC;&#x17E;Kaimynaiâ&#x20AC;&#x153;

Miesto ĹĄurmulÄŻ iĹĄkeitusieji ÄŻ kaimo kasdienybÄ&#x2122;

16

Andriaus AleksandraviÄ?iaus nuotr.

Bu­vÄ&#x2122; Kauno me­rai, bō­rys visuomenÄ&#x2014;s veikÄ&#x2014;jĹł â&#x20AC;&#x201C; tai tik da­lis po­li­ti­kĹł, ko­vo­sian­Ä?iĹł Sei­mo rin­ki­muo­se. Be­ne di­dĹžiau­sia int­ri­ ga, ar Kau­ne kam nors pa­vyks ÄŻveik­ti Ä?ia nuo­lat lai­min­Ä?ius kon­ser­va­to­rius?

ste­bÄ&#x2014;­jo­si Sei­mo na­rÄ&#x2014; Ri­ma Bať­kie­nÄ&#x2014;, par­la­men­ta­rams at­me­tus Pre­zi­den­tÄ&#x2014;s ve­to dÄ&#x2014;l iĹĄim­Ä?iĹł par­ti­joms.

GraĹžios

rio

pavasa

tÄ&#x2014;s ĹĄven s linki Jum

Kauno

Radinys, atskleidÄ&#x2122;s J.Meidaus profesionalumo pripaĹžinimÄ&#x2026;

diena

AuksiniĹł rankĹł meistras, apavÄ&#x2122;s ne tik B.RadvilaitÄ&#x2122;,

DocentÄ&#x2014;s L.KmitienÄ&#x2014;s patarimai sodininkams


2

penktadienis, kovo 30, 2012

miestas

Oro kokybė Kaune 0

21

Šaltinis: Kauno miesto aplinkos kokybės tyrimai

Kietosios dalelės (KD10)

50mg/m3

Nustatyta 24 val. ribinė vertė

0

Anglies monoksidas (CO)

2,2

10 mg/m3

Nustatyta 8 val. ribinė vertė

0

44

200 mg/m3 Azoto dioksidas (NO2)

Nustatyta 1 val. ribinė vertė

Kas Kau­ne mes pirš­ti­n Pa­sak K.Gla­vec­ko, to­ 1 kį spren­di­mą jis priė­mė dėl svei­ka­tos pro­ble­mų. Prieš tre­

„„Per­las: Pa­žais­lio vie­nuo­ly­no prieš­gais­ri­ne sau­ga su­si­rū­pin­ta po gais­

ro Ty­tu­vė­nuo­se. 

Eval­do But­ke­vi­čiaus nuo­tr.

Ieš­ko bū­dų, kaip ap­sau­go­ti Pa­žais­lį Vi­li­ja Žu­kai­ty­tė

v.zukaityte@kaunodiena.lt

Kau­no val­džia svars­to įvai­rias ga­li­my­bes, kad Pa­žais­lio vie­nuo­ ly­ne ga­li­mo gais­ro pa­vo­jus bū­tų su­ma­žin­tas iki mi­ni­mu­mo.

Sa­vi­val­dy­bė­je su­da­ry­ta dar­bo gru­pė nu­spren­dė, kad ug­nia­ge­ siams ne tik tu­ri bū­ti už­tik­rin­tas pri­va­žiuoti prie vie­nuo­ly­no, bet ir pa­kran­tė­je įreng­ta vie­ta, kur jie ga­lė­tų prisipilti van­dens. „Ap­žiū­rė­jo­me te­ri­to­ri­ją ir pri­ ta­ria­me ug­nia­ge­siams, kad pa­ kran­tė­je rei­kia nu­pjau­ti me­džius. Prieš­gais­ri­nės tar­ny­bos spe­cia­lis­ tai pra­šė, kad jiems bū­tų at­lais­vin­ tas pri­va­žia­vi­mas prie van­dens, jų trans­por­tui bū­tų pa­to­giau ap­si­suk­ ti“, – sa­kė Mies­to tvar­ky­mo sky­ riaus ve­dė­jas Aloy­zas Pa­kal­niš­kis. Pa­sak jo, rei­kė­tų nu­pjau­ti pa­ kran­tė­je 15–20 ne­di­de­lių me­džių, ku­rie išau­go sa­vai­me. „Nup­jau­ti me­džius – tik ma­ ža da­lis vi­sų bū­ti­nų dar­bų. Mes Pa­žais­lio vie­nuo­ly­no val­dy­to­ joms pa­teik­si­me sa­vo re­ko­men­ da­ci­jas, bet pri­vers­ti jų ne­tu­ri­

me ga­lių“, – tei­gė A.Pa­kal­niš­kis. Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos spe­cia­ lis­tų gru­pė, ap­žiū­rė­ju­si Pa­žais­lio vie­nuo­ly­no ir baž­ny­čios ap­lin­ ką, rei­ka­lau­ja tvo­ro­je pa­da­ry­ti 3,5 plo­čio ir 4 m aukš­čio an­gą, kad bū­tų ga­li­ma įva­žiuo­ti į šven­to­rių. An­samb­lį su­pan­čio­je tvo­ro­je yra ket­ve­ri var­tai. Per vie­nus var­tus ug­nia­ge­sių ma­ši­nos įva­žiuo­ti ga­ li, ta­čiau va­žiuo­da­mos šiuo ke­liu jos ne­ga­li pa­tek­ti į šven­to­rių. Pa­žais­lio vie­nuo­ly­no te­ri­to­ ri­jo­je vyks­ta re­konst­r uk­c i­jos dar­bai ir vie­no­je vie­to­je tvo­ra iš­griau­ta, to­dėl šian­dien ug­nia­ ge­siai pa­tek­tų į te­ri­to­ri­ją. Tai tik lai­ki­na išei­tis. „Bai­gę dar­bus, jie pri­va­lės tvo­ rą at­sta­ty­ti. Šv. Ka­zi­mie­ro se­ se­rų kong­re­ga­ci­ja tu­ri ini­ci­juo­ti pro­jek­to pa­kei­ti­mą, tai de­rin­ti su Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­tu, kad bū­tų at­si­žvelg­ta į gais­ri­nin­kų re­ko­men­da­ci­jas. Mes už jas ne­ga­ li­me to pa­da­ry­ti, o lauk­ti ne­ga­li­ ma“, – sa­kė A.Pa­kal­niš­kis. Pa­žais­lio an­samb­lio sau­gu­mu su­si­rū­pin­ta po to, kai sau­sio pa­ bai­go­je ug­nis nu­nio­ko­jo Ty­tu­vė­ nų vie­nuo­ly­ną.

jus me­tus į Alias­ką iš­vy­ku­sį žve­jo­ti K.Gla­vec­ką iš­ti­ko šir­dies prie­puo­ lis. Jam at­lik­ta šir­dies šun­ta­vi­mo ope­ra­ci­ja ir imp­lan­tuo­tas šir­dies sti­mu­lia­to­rius. Dai­na­vos rin­ki­mų apy­gar­do­je kon­ser­va­to­riams at­sto­vaus Sei­mo na­rys, bu­vęs Kau­no vi­ce­me­ras Ka­ zi­mie­ras Kuz­mins­kas. Li­be­ra­lų są­ jū­dis nu­spren­dė, kad K.Gla­vec­ką šio­je apy­gar­do­je pa­keis Sei­mo pir­ mi­nin­kės pa­va­duo­to­jas Eri­kas Ta­ ma­šaus­kas.

Giedrius Česnakas:

Įdo­mu, kaip žmo­nės įver­tins jų val­dy­mo lai­ko­tar­pį tiek ša­ly­ je, tiek mies­te. Pa­sak Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­ si­te­to Po­li­ti­kos moks­lų ir dip­lo­ma­ ti­jos fa­kul­te­to dės­ty­to­jo Gied­riaus Čes­na­ko, jau ne per vie­nus Sei­mo rin­ki­mus Kau­nas iš­lie­ka kon­ser­va­ to­rių tvir­to­ve, to­dėl ir šie­met šios par­ti­jos po­li­ti­kai – nea­be­jo­ti­ni fa­ vo­ri­tai. „Įdo­mu, kaip žmo­nės įver­tins jų val­dy­mo lai­ko­tar­pį tiek ša­ly­je, tiek mies­te. Ma­nau, kad kon­ser­va­to­rių po­pu­lia­ru­mas bus su­ma­žė­jęs, ta­ čiau la­bai ne­daug“, – pro­gno­za­vo G.Čes­na­kas. Neaiš­ku­mai dėl A.Ge­lū­no

FNNT skan­da­lo purs­lai šiek tiek su­jau­kė ir Kau­no rin­ki­mų že­mė­la­ pį. Li­be­ra­lų ir cent­ro sa­jun­ga bu­vo nu­ma­čiu­si, kad kul­tū­ros mi­nist­ ras Arū­nas Ge­lū­nas kan­di­da­tuos Cent­ro apy­gar­do­je, ta­čiau da­bar ieš­ko ki­to kan­di­da­to. A.Ge­lū­nas pa­sta­ruo­ju me­tu sie­ ja­mas su Li­be­ra­lų sa­jū­džiu, ta­čiau neatsk­lei­džia­ma, ar su šia par­ti­

„„Kan­di­da­tai: rin­ki­muo­se ža­da da­ly­vau­ti ir trys bu­vę Kau­no me­rai: A.Gar­ba

Cent­ro apy­gar­do­je, o, E.Ta­ma­šaus­kas – Dai­na­vos apy­gar­do­je. 

ja jis da­ly­vaus ir Sei­mo rin­ki­muo­ se. Li­be­ra­lų są­jū­džio at­sto­vai Kau­ ne kol kas ne­pa­si­rin­ko kan­di­da­tų Pra­mo­nės ir Ši­lai­nių rin­ki­mų apy­ gar­do­se. Trys bu­vę me­rai

Ar­tė­jan­čiuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se da­ly­vaus ir trys bu­vę Kau­no me­ rai. Dai­na­vos rin­ki­mų apy­gar­do­je kan­di­da­tuos K.Gla­vec­ką pa­kei­tęs E.Ta­ma­šaus­kas, Ža­lia­kal­nio – Ar­ vy­das Gar­ba­ra­vi­čius, o Cent­ro – Ri­man­tas Mi­kai­tis. „Įdė­ta daug dar­bo gai­vi­nant mies­to Cent­rą ir Se­na­mies­tį praė­ ju­sią va­sa­rą. Ma­nau, kad mū­sų dar­bas ne­nuė­jo vel­tui. Kau­ne bu­ vo jun­ta­mas tik­ras at­gi­mi­mas. Ir bū­da­mas me­ru, ir vi­ce­me­ru daug bend­ra­vau su Cent­ro ir Se­na­mies­ čio ben­duo­me­nė­mis, to­dėl ir pa­ si­rin­kau šią rin­ki­mų apy­gar­dą“, – sa­kė R.Mi­kai­tis. Ki­tam bu­vu­siam me­rui A.Gar­ba­ ra­vi­čiui Ža­lia­kal­nio apy­gar­do­je teks ko­vo­ti su kraš­to ap­sau­gos mi­nist­ re R.Juk­ne­vi­čie­ne. „Vi­sos apy­gar­ dos bus ga­lin­gos. Ža­lia­kal­nio rin­ ki­mų apy­gar­dą pa­si­rin­kau, nes čia gi­miau ir gy­ve­nau, mo­kiau­si da­

bar­ti­nė­je „Sau­lės“ gim­na­zi­jo­je. Tai ma­no ra­jo­nas, ku­riam jau­čiu sen­ ti­men­tų“, – pa­klaus­tas, ko­dėl pa­ si­rin­ko šią rin­ki­mų apy­gar­dą, sa­kė A.Gar­ba­ra­vi­čius. Sos­ti­nė­je tarp li­be­ral­cent­ris­tų ir kon­ser­va­to­rių jau­čia­ma ne tik įtam­pa, bet ir pa­si­girs­ta skam­bių bei įžei­džiamų epi­te­tų. Ar ši įtam­ pa tarp šių dvie­jų par­ti­jų at­si­ris ir iki Kau­no? „Ga­liu pa­ža­dė­ti, kad per rin­ki­ mus jo­kio pur­vo py­li­mo ant mi­ nist­rės iš ma­no pu­sės ne­bus. O rin­ki­mai pa­ro­dys, ar pa­vyks mes­ti iš­šū­kį R.Juk­ne­vi­čie­nei. Ma­nau, kad kau­nie­čiai įver­tins ge­rus dar­bus“, – sa­kė A.Gar­ba­ra­vi­čius. K.Kriš­čiū­nas ne­kan­di­da­tuos

Lie­tu­vo­je so­cial­de­mok­ra­tai ne­sle­ pia sa­vo am­bi­ci­jų lai­mė­ti Sei­mo rin­ki­mus, ta­čiau Kau­ne šios par­ti­ jos si­tua­ci­ja su­dė­tin­ga. Dėl vi­di­nių konf­lik­tų iš par­ti­ jos pa­si­trau­kė vie­nas po­pu­lia­riau­ sių ly­de­rių Gin­tau­tas La­ba­naus­kas. Su juo išė­jo ir An­ta­ni­na Med­vie­de­ vie­nė, Ar­tū­ras Or­laus­kas bu­vo pa­ ša­lin­tas iš par­ti­jos, o ki­tą ly­de­rį – bu­vu­sį vi­ce­me­rą Kęs­tu­tį Kriš­čiū­ną

Kau­no rin­ki­mų apy­gar­dos (pre­li­mi­na­rūs kan­di­da­tai) Apy­gar­da

Ši­lai­nių Ža­lia­kal­nio Alek­so­to-Vi­li­jam­po­lės Cent­ro Dai­na­vos Pra­mo­nės Kal­nie­čių Pa­ne­mu­nės

Kon­ser­va­to­riai

Li­be­ral­cent­ris­tai

Li­be­ra­lų są­jū­dis

So­cial­de­mok­ra­tai

Ri­man­tas Da­gys Ra­sa Juk­ne­vi­čie­nė Ry­tas Kup­čins­kas Vin­cė Vai­de­vu­tė Mar­ge­vi­čie­nė Ka­zi­mie­ras Kuz­mins­kas Ka­zys Star­ke­vi­čius Ari­man­tas Dum­čius Vi­da Ma­ri­ja Čig­rie­jie­nė

Ro­ber­tas Sta­nio­nis Ar­vy­das Gar­ba­ra­vi­čius ? ? Min­dau­gas Ši­vic­kas Pra­nas Paš­ke­vi­čius Jo­nas Ju­čas ?

? Da­lia Tei­šers­ky­tė Ona Bal­že­kie­nė Ri­man­tas Mi­kai­tis Eri­kas Ta­ma­šaus­kas ? Si­mo­nas Kai­rys Ade­lė Ma­jaus­kie­nė

Bi­ru­tė Vė­sai­tė Vi­li­ja Ver­te­lie­nė Ste­po­nas Vai­či­kaus­kas Orin­ta Lei­pu­tė Vio­le­ta Bo­rei­kie­nė ? ? ?

Pe­do­fi­las ka­lės šiek tiek trum­piau Er­vy­dui Če­ka­na­vi­čiui dėl ne­tei­ sin­gai pri­tai­ky­to įsta­ty­mo dve­jais me­tais su­ma­žin­ta lais­vės atė­mi­mo baus­mė. Taip nu­spren­dė Lie­tu­vos ape­lia­ci­nis teis­mas

„„Suš­vel­ni­no: po Ape­lia­ci­nio teis­

mo spren­di­mo E.Če­ka­na­vi­čius už gro­tų tu­rė­tų pra­leis­ti ne 17, o 15 me­tų. Tomo Raginos nuotr.

Kau­no apy­gar­dos teis­mas praė­ju­ sių me­tų ba­lan­dį bu­vo nu­spren­dęs, kad už sek­sua­li­nį prie­var­ta­vi­mą, ne­tei­sė­tą dis­po­na­vi­mą nar­ko­ti­kais ir psi­chot­ro­pi­nė­mis me­džia­go­mis bei nar­ko­ti­kų da­vi­mą ne­pil­na­me­ čiui E.Če­ka­na­vi­čius už gro­tų tu­rė­ tų pra­leis­ti 17 me­tų. Po Ape­lia­ci­nio teis­mo spren­di­mo baus­mė pe­do­fil­ ui su­trum­pė­jo iki 15 me­tų. Teis­mas taip pat pri­pa­ži­no, kad Kau­no apy­gar­do teis­me bu­vo pa­da­ry­ta pa­žei­di­mų, ta­čiau jie pri­

pa­žin­ti nees­mi­niais, to­dėl nuo­spren­ džio tei­sė­tu­mui įta­kos ne­tu­rė­jo. E.Če­ka­na­vi­čius bu­vo nu­teis­tas už tai, kad 2009 m. va­sa­rą, įsi­gi­jęs nar­ko­ti­nių ir psi­chot­ro­pi­nių me­ džia­gų, ap­svai­gi­no jo­mis ma­ža­me­tį ber­niu­ką ir sek­sua­liai jį prie­var­ta­ vo. Ber­niu­kas po nak­ties E.Če­ka­ na­vi­čiaus bu­te bu­vo ras­tas lau­ke ant suo­liu­ko sun­kiai be­sio­rien­tuo­ jan­tis ap­lin­ko­je. Ape­lia­ci­nį skun­dą pa­tei­kęs nu­ teis­ta­s is E.Če­ka­n a­v i­č ius pra­ šė Kau­no apy­gar­dos teis­mo nuo­ spren­dį pa­nai­kin­ti, nes esą jis – ne­pag­rįs­tas ir ne­tei­sė­tas. Nu­teis­ ta­sis ban­dė neig­ti sek­sua­liai prie­ var­ta­vęs ber­niu­ką. KD inf.


3

penktadienis, kovo 30, 2012

miestas kaunodiena.lt/naujienos/miestas

i­nę kon­ser­va­to­riams? Pla­nų kol kas neatsk­lei­džia

Daug su­maiš­ties ko­vo­jant dėl Sei­ mo ma­da­tų Kau­no vien­man­da­ti­ nė­se rin­ki­mų apy­gar­do­se ga­li įneš­ti vi­suo­me­ni­nis ju­dė­ji­mas „Vie­nin­gas Kau­nas“. Mies­to ta­ry­bos na­rys Po­vi­las Ma­ čiu­lis tei­gė, kad vi­suo­me­ni­nis ju­dė­ji­ mas sa­vo kan­di­da­tų są­ra­šo per Sei­mo rin­ki­mus ne­tu­rės. „Nie­kas ne­drau­ džia kan­di­da­tuo­ti pa­vie­niams mū­ sų ju­dė­ji­mo na­riams“, – sa­kė P.Ma­ čiu­lis. Jis kol kas neatsk­lei­dė, ko­kie „Vie­nin­go Kau­no“ at­sto­vai ke­ti­na siek­ti Sei­mo na­rio man­da­to. Šis vi­suo­me­ni­nis ju­dė­ji­mas vie­ ni­ja ne­ma­žai ži­no­mų kau­nie­čių. Da­ly­vaus ir zuo­ki­nin­kai

a­ra­vi­čius (nuo­tr. kai­rė­je) kan­di­da­tuos Ža­lia­kal­nio apy­gar­do­je, R.Mi­kai­tis – Andriaus Ufarto (BFL), Andriaus Aleksandravičiaus nuotr.

iš­si­ve­dė Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ bos pa­rei­gū­nai. G.La­ba­naus­kas pa­tvir­ti­no, kad tik­rai da­ly­vaus Sei­mo rin­ki­muo­ se. Pak­laus­tas, ar pa­ts iš­kels sa­vo kan­di­da­tū­rą, ar pri­si­šlies prie ko­ kios nors par­ti­jos, bu­vęs so­cial­de­ mok­ra­tas neatsk­lei­dė: „Ma­ne iš­ kels žmo­nės.“ Dėl kan­di­da­ta­vi­mo į Sei­mą dve­jo­jo ir mies­to ta­ry­bos na­rė A.Med­vie­de­vie­nė. Kau­no so­cial­de­mok­ra­tų sky­riaus pir­mi­nin­kė O.Lei­pu­tė tei­gė, kad tiks­ lus vien­man­da­ti­nin­kų są­ra­šas tu­rė­tų paaiš­kė­ti ba­lan­džio vi­du­ry­je. Po­li­ti­kė ne­slė­pė, kad bent vie­ną apy­gar­dą ža­ da­ma pa­ti­kė­ti jau­ni­mo at­sto­vui. „Jei­gu ne ki­lęs skan­da­las, ma­ nau, kad K.Kriš­čiū­nas tik­rai bū­ tų da­ly­va­vęs. Ži­no­me, kad teis­ mi­nis pro­ce­sas trun­ka la­bai il­gai“, – pa­klaus­ta apie bu­vu­sio vi­ce­me­ro pla­nus, sa­kė O.Lei­pu­tė. Šiuo me­ tu K.Kriš­čiū­nas yra lais­vė­je, ta­čiau jam pa­reikš­ti įta­ri­mai pikt­nau­džia­ vimu tar­ny­ba. Po­li­to­lo­go G.Čes­na­ko nuo­mo­ne, G.La­ba­naus­ko išė­ji­mas iš so­cial­de­ mok­ra­tų gre­tų su­si­lpni­no pa­sta­ro­ sios par­ti­jos po­zi­ci­jas Kau­ne. „Ta­ čiau tai at­ve­ria ga­li­my­bes siū­ly­ti

„nau­ją vei­dą“ ir po­li­ti­nį at­si­nau­ ji­ni­mą“, – pa­ste­bė­jo po­li­to­lo­gas. Man­da­to no­ri ir Še­ri­fas

Vi­ce­m e­ro Sta­n is­l o­vo Buš­ke­v i­ čiaus Kal­nie­čių apy­gar­do­je lau­ kia ne­leng­va ko­va dėl Sei­mo na­rio kė­dės. Jam teks įveik­ti kon­ser­va­ to­rių A.Dum­čių, mies­to ta­ry­bos na­rį, dar­bo par­ti­jos at­sto­vą Ry­tį Šat­kaus­ką, „Kau­nas Jazz“ krikš­ ta­tė­vį, li­be­ral­cent­ris­tą Jo­ną Ju­čą ir ki­tą vi­ce­me­rą, par­ti­jos Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas na­rį Vy­tau­tą Va­ si­len­ką. Kad S.Buš­ke­vi­čius pla­nuo­ja kel­ ti sa­vo kan­di­da­tū­rą Kal­nie­čių apy­ gar­do­je, pa­tvir­ti­no jo sū­nus, vie­nas „Jau­no­sios Lie­tu­vos“ ly­de­rių Sta­ sys Buš­ke­vi­čius. Po­li­to­lo­gas G.Čes­na­kas nea­be­ jo­jo, kad šio­je apy­gar­do­je fa­vo­ri­ tas – A.Dum­čius, praė­ju­sius Sei­ mo rin­ki­mus čia lai­mė­jęs di­de­le bal­sų per­sva­ra. „S.Buš­ke­vi­čiaus kan­di­da­tū­rai šio­je apy­gar­do­je rin­kė­jai jau ne­ pri­ta­rė ke­lis kar­tus, tad ne­ma­nau, kad jam pa­vyks pra­si­brau­ti į Sei­ mą ir šiais me­tais“, – Še­ri­fo per­ ga­le abe­jo­jo G.Čes­na­kas.

Dar­bo par­ti­ja

Jau­na­lie­tu­viai

„Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“

Jo­lan­ta Sol­nyš­ki­nie­nė An­že­li­ka Ba­ne­vi­čie­nė Si­gi­tas Kli­mas Me­čis­lo­vas Zas­čiu­rins­kas Ge­di­mi­nas Gri­gas Ža­ne­ta Si­ma­na­vi­čie­nė Ry­tis Šat­kaus­kas Dže­ne­ta To­li­šaus­kie­nė

? ? ? ? ? Sta­sys Buš­ke­vi­čius Sta­nis­lo­vas Buš­ke­vi­čius ?

Lo­re­ta Ke­kie­nė Rim­vy­das Ve­ly­kis Vy­gau­das Mo­lis Vai­das Jur­gi­las So­na­ta Ru­džians­kie­nė Ged­vy­das Ce­lie­šius Vy­tau­tas Va­si­len­ko Ri­mas An­ta­nas Ru­čys

„Į Sei­mą ei­nan­tys kan­di­da­tai grei­ čiau­siai tu­rės iš­lai­ky­ti eg­za­mi­nus ir įro­dy­ti, kad tik­rai tu­ri kom­pe­ten­ci­jos bū­ti Sei­mo na­riais“, – tei­gė Ar­tū­ro Zuo­ko są­jun­gos TAIP Kau­no sky­ riaus pir­mi­nin­kas Do­na­tas Pi­lin­kus. Nors jis neatsk­lei­dė, ko­kie žmo­ nės Kau­no rin­ki­mų apy­gar­do­se sieks Sei­mo na­rio kė­dės, nea­be­ jo­ja­ma, kad rin­ki­muo­se da­ly­vaus pa­ts D.Pi­lin­kus, A.Zuo­ko ap­lin­ kos žmo­gus, mies­to ta­ry­bos na­rys Žid­rū­nas Garš­va, skulp­to­rius Sta­ sys Žir­gu­lis. Pas­ta­ra­sis, ki­lus va­di­ na­ma­jam Abo­nen­to skan­da­lui, pa­ si­trau­kė iš li­be­ral­cent­ris­tų gre­tų ir su bend­ra­min­čiais įstei­gė Li­be­ra­lų są­jū­dį. Tuo­met S.Žir­gu­lis pik­ti­no­ si A.Zuo­ko po­li­ti­niu el­ge­siu. Da­bar vis­kas pa­si­kei­tė. Po­li­to­lo­gas G.Čes­na­kas pa­ste­bė­ jo, kad per pa­sku­ti­nius sa­vi­val­dy­ bių ta­ry­bų rin­ki­mus bū­tent S.Žir­ gu­lio ve­da­mų kan­di­da­tų są­ra­šas Kau­ne su­rin­ko vos šiek tiek ma­ žiau bal­sų nei Li­be­ra­lų są­jū­dis bei Li­be­ra­lų ir cent­ro są­jun­ga. „At­siž­vel­giant į dvie­jų di­džiau­ sių Lie­tu­vos mies­tų per­spek­ty­vą, A.Zuo­kas tu­ri daug ga­li­my­bių lai­mė­ ti, jei ne vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se, tai su­rink­ti rei­kia­mus 5 pro­c. bal­sų dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je ir pa­ tek­ti į Sei­mą“, – sa­kė po­li­to­lo­gas.

8

– tiek vien­man­da­čių rin­ki­mų apy­gar­dų yra Kau­no mies­te.

„„Vers­las: šie­met pa­ro­do­je – dau­giau kaip 600 da­ly­vių. 

Tomo Raginos nuotr.

Dėl pa­ro­dos susidarė au­to­mo­bi­lių spūs­tys Vi­li­ja Žu­kai­ty­tė Aka­de­mi­jo­je va­kar pra­si­dė­jo tra­ di­ci­nė že­mės ūkio pa­ro­da „Ką pa­ sė­si... 2012“, ku­ri tę­sis iki šeš­ta­die­ nio va­ka­ro.

No­rin­čių­jų ap­si­lan­ky­ti pa­ro­do­ je at­si­ra­do nuo pat ry­to, ke­liuo­se ša­lia Aka­de­mi­jos su­si­da­rė di­džiu­ lės au­to­mo­bi­lių spūs­tys. Skai­čiuo­ja­ma, kad anks­tes­niais me­tais į pa­ro­dą per die­ną už­suk­ da­vo apie 80 tūkst. lan­ky­to­jų, šie­met jų ti­ki­ma­si su­lauk­ti ge­ro­ kai dau­giau. Anot or­ga­ni­za­to­rių, sep­ty­nio­ lik­tą kar­tą vyks­tan­čio­je pa­ro­do­je šie­met da­ly­vau­ja ir sa­vo nau­jo­ves pri­sta­to 16 už­sie­nio ša­lių bend­ro­ vių iš Len­ki­jos, Vo­kie­ti­jos, Lat­vi­ jos, Šve­di­jos, ki­tų vals­ty­bių. Iš vi­ so šie­met pa­ro­do­je da­ly­vau­ja 260 bend­ro­vių, įstai­gų, or­ga­ni­za­ci­jų ir apie 350 smul­kių­jų ga­min­to­jų ir par­da­vė­jų. Že­mės ūkio tech­ni­kai skir­tas 30 tūkst. 400 kv. m plo­tas. Tai – gau­siau­sia eks­po­zi­ci­jos da­lis. Pir­mą kar­tą pa­ro­do­je pri­sta­to­ mos že­mės ūkio tech­ni­kos nuo­ to­li­nio val­dy­mo sis­te­mos. Nau­ jau­sias tech­no­lo­gi­jas pri­sta­to fer­mų įran­gą ir pro­duk­tus gy­ vu­li­nin­kys­tei siū­lan­čios bend­ ro­vės. Pa­ro­dos lan­ky­to­jai ga­li ne tik pa­si­žval­gy­ti, bet ir nu­si­pirk­ti nau­ją trak­to­rių, sė­ja­mą­ją ma­ši­ ną ar kom­bai­ną. To­kios tech­ni­

kos kai­na svy­ruo­ja nuo 50 iki 500 tūkst. li­tų. „Šie­met pa­ro­da smar­kiai išau­ go. Jei no­ri­te pa­ma­ty­ti, kas šiuo me­tu nau­jo su­kur­ta že­mės ūkio sri­ty­je, ši pa­ro­da – tin­ka­miau­sia vie­ta. 1 000 km spin­du­liu ne­ra­ si­te nie­ko pa­na­šaus“, – už­tik­ri­no že­mės ūkio mi­nist­ras Ka­zys Star­ ke­vi­čius.

Ka­zys Star­ke­vi­čius:

Jei no­ri­te pa­ma­ty­ti, kas šiuo me­tu nau­jo su­kur­ta že­mės ūkio sri­ty­je, ši pa­ro­da – tin­ka­miau­sia vie­ta. „Į pa­ro­dą atė­jo­me ve­da­mi smal­su­mo. Pirk­ti trak­to­riaus ne­ ke­ti­nu, bet pa­si­žiū­rė­ti la­bai įdo­ mu“, – sa­kė į pa­ro­dą at­sku­bė­jęs kau­nie­tis Ro­kas. Ne tik vy­rai, bet ir mo­te­rys tu­ri, kur pa­ga­ny­ti akis – čia gau­su gė­ lių, so­di­nu­kų, sėk­lų, odos ir me­ džio dir­bi­nių. „Smul­kiau­si gė­lių dai­gai kai­ nuo­ja tik 50 cen­tų, ki­ti – po 1 li­tą, iš­sky­rus be­go­ni­jų ir pe­lar­go­ni­jų“, – kai­nas var­di­jo vie­nas pre­ky­bi­ nin­kas. Ma­žes­nių tu­jas ga­li­ma įsi­gy­ti už 7 li­tus, si­dab­ri­nių eg­lu­čių, pri­ klau­so­mai nuo dy­džio, – už 100– 200 li­tų.


4

Penktadienis, kovo 30, 2012

Miestas

Pa­ža­dė­jo ne­šau­dy­ti gand­rų Tie­sa, pir­miau­sia įta­ri­ 1 mai dėl nu­šau­to gand­ ro bu­vo pa­reikš­ti „Ūki­nin­ko pa­ta­

rė­jo“ re­dak­to­riui V.Ne­ver­daus­kui. Vy­ras ne­pri­si­pa­ži­no kal­tu. Praė­jus ke­lioms die­noms po gand­rų žu­dy­ nių, iki­teis­mi­nį ty­ri­mą at­lie­kan­čiai ty­rė­jai pa­skam­bi­no V.Ne­ver­daus­ ko su­ža­dė­ti­nė A.Lau­rai­ty­tė ir tei­ gė, kad ji šo­vu­si į gand­rus, o ne jos dau­giau nei 30 me­tų vy­res­nis my­ li­ma­sis. „Aš sa­vo aki­mis ma­čiau, kaip jis šo­vė į gand­rus. Ma­čiau, kaip nuė­jo į ga­ra­žą, už­si­tai­sė šau­tu­vą ir šo­vė ant­rą kar­tą. Tos mer­gi­nos net ne­bu­vo kie­me“, – nu­si­vy­li­mo ne­slė­pė V.Ne­ver­daus­ko kai­my­ nys­tė­je gy­ve­nan­tis Hen­ri­kas Va­ lio­nis. Jis su žmo­na ir bu­vo vie­ nin­te­liai liu­dytojai, ma­tę, kas šo­vė į gand­rus.

bu­vo paim­ti ak­ty­vaus me­džio­to­jo gink­lai, jam skir­ta kar­do­mo­ji prie­ mo­nė. Teis­me liu­di­ję V.Ne­ver­daus­ ko kai­my­nai lai­ko­si sa­vo – šau­ dė „Ūki­nin­ko pa­ta­rė­jo“ re­dak­to­ rius. „Sė­džiu vi­sai ne to­je by­lo­je. Ne­jau­gi tai jau­nai mer­gai­tei nie­ kas ne­pa­sa­ko, kad ji ga­di­na sau gy­ve­ni­mą“, – ste­bė­jo­si liu­dy­to­jas H.Va­lio­nis.

Hen­ri­kas Va­lio­nis:

Sė­džiu vi­sai ne to­ je by­lo­je. Ne­jau­gi tai jau­nai mer­gai­ tei nie­kas ne­pa­sa­ ko, kad ji ga­di­na sau gy­ve­ni­mą.

Kai­my­nai nu­ste­bę

„„Po­ra: V.Ne­ver­daus­kas fo­tog­ra­fa­vo vi­sus į teis­mo po­sė­džių sa­lę su­si­

rin­ku­sius žmo­nes, o A.Lau­rai­ty­tė ban­dė tei­sin­tis, kad gand­rą nu­šo­vė ne­ty­čia.  Eval­do But­ke­vi­čiaus nuo­tr.

Per­nai rugp­jū­tį H.Va­lio­nis su žmo­ na krei­pė­si į po­li­ci­ja, kad jų kai­ my­nas V.Ne­ver­daus­kas nu­šo­vė gand­rą. Su­žeis­tas paukš­tis bu­vo nu­vež­tas į Gy­vū­nų glo­bė­jų aso­ cia­ci­jos būs­ti­nę, ta­čiau gand­ro jau­nik­lio iš­gel­bė­ti ne­pa­vy­ko. Pa­ reiš­kus įta­ri­mus V.Ne­ver­daus­kui,

Kal­ti­na­mo­ji A.Lau­rai­ty­tė ir va­ kar ti­ki­no, kad tą die­ną, kai šau­dė gand­rus, esą bu­vo su­si­py­ku­si su my­li­muo­ju. Mo­te­ris aiš­ki­no, kad po konf­ lik­to su su­ža­dė­ti­niu išė­jo į lau­ką ir šo­vė į gand­rus, ku­rie ap­der­gė na­

mo sto­gą. „Ne­no­rė­jau to pa­da­ry­ti. La­bai gai­liuo­si“, – teis­me aiš­ki­no A.Lau­rai­ty­tė. Jau­na mo­te­ris ti­ki­ na pa­ty­ru­si šo­ką, to­dėl pri­si­pa­ži­ no tik po ke­lių die­nų. Po­ra nei­gia, kad jau­na mo­te­ris pri­siė­mė vy­res­ nio my­li­mo­jo kal­tę. Pro­ku­ro­rei pa­gai­lo

A.Lau­rai­ty­tė kal­ti­na­ma ne­tei­sė­ ta me­džiok­le. Jai gre­sia bau­da ar­ ba net lais­vės atė­mi­mas iki tre­ jų me­tų. Va­kar pro­ku­ro­rė pa­siū­lė A.Lau­ rai­ty­tei ne­skir­ti rea­lios lais­vės atė­ mi­mo baus­mės. Pro­ku­ro­rė trum­pai ap­žvel­gė, kad kal­ti­ni­mas pa­teik­ tas re­mian­tis vos ke­liais liu­dy­to­jų pa­ro­dy­mais. Vie­naip tei­gia V.Ne­ ver­daus­ko kai­my­nai, ki­taip – pa­ti pri­si­pa­ži­nu­si kal­ti­nin­kė ir ki­ti liu­ dy­to­jai. Kai­my­nų liu­di­ji­mus pro­ku­ro­rė pa­va­di­no su­bjek­ty­viais. Ne­siė­mė ana­li­zuo­ti, ar už 67 m nuo V.Ne­ ver­daus­ko gy­ve­nan­tys gar­baus am­žiaus žmo­nės ga­lė­jo ma­ty­ti, ku­ris iš su­gy­ven­ti­nių šau­dė. Pa­ties V.Ne­ver­daus­ko ir pas jį į sve­čius at­vy­ku­sio žmo­gaus liu­di­ ji­mų pro­ku­ro­rė su­bjek­ty­viais ne­ va­di­no.

Gar­lia­vo­je bu­di ir be­dar­biai, ir vers­li­nin­kai Jur­gi­ta Ša­kie­nė

j.sakiene@kaunodiena.lt

Klo­nio gat­vė­je su­sirin­kę žmo­nės na­mo ne­grįž­ta po ke­lias pa­ras ar net sa­vai­tę. D.Ke­džio duk­te­rį gin­ti už­si­mo­jo net 82 me­tų šiau­lie­tė, iki Kau­no at­vy­ku­si pa­ke­lei­vin­gais au­ to­mo­bi­liais. Ne­mie­ga pa­ro­mis

Prie Ke­džių na­mų va­kar to­liau bū­ ria­vo­si ke­lias­de­šimt žmo­nių. Ne vie­no jų akys bu­vo už­mie­go­tos, vei­dai pa­var­gę, ran­kos su­sti­rę nuo žvar­baus vė­jo, ta­čiau jie sa­kė pa­si­ ry­žę lik­ti čia tiek, kiek rei­kės. „Aš čia jau pen­kias pa­ras. Per tą lai­ką mie­go­jau gal tik ke­lias va­ lan­das, ne­pri­si­me­nu tiks­liai. Nė­ra ka­da, rei­kia sau­go­ti mer­gai­tę“, – ryž­tin­gai kal­bė­jo Ja­ni­na Ža­ka­raus­ kai­tė. Ši jau­na 21 mo­te­ris lai­ki­nai ne­tu­ri dar­bo. Da­li­ja­si ne tik mais­tu

Su­si­rin­ku­sių­jų mi­nia, kad grei­čiau bėg­tų lai­kas, vie­nas ki­tą links­mi­na anek­do­tais, vai­ši­na­si už­kan­džiais, šil­do­si ka­va ar ar­ba­ta, o kai tai ne­ pa­de­da, ei­na ar­čiau prie sta­ti­nės, ku­rio­je kū­re­na­si ug­nis. „Mū­sų dek­la­ruo­ta gy­ve­na­mo­ ji vie­ta – Klo­nio gat­vė prie bač­ kos“, – juo­ka­vo pus­lan­kiu su­sė­ du­sios mo­te­rys. „Aš čia ge­riau jau­čiuo­si nei bet kur ki­tur. Mes vi­si čia kaip bro­liai ir se­se­rys. Ne­tei­sy­bė su­vie­ni­ja“, – aiš­ki­no Klo­nio gat­vės trau­ką ma­ ri­jam­po­lie­tė vers­li­nin­kė Vil­ma K., šilt­na­miuo­se au­gi­nan­ti braš­kes. Jai dar­by­me­tis pra­si­dės, kai la­biau at­ šils orai, to­dėl die­nas ir nak­tis kol kas ga­li leis­ti Gar­lia­vo­je. At­vyks­ta šei­mo­mis

Vie­nos Kau­no bend­ro­vės di­rek­to­ rių Eval­dą Sta­liū­ną va­kar Gar­lia­

„„Su­si­bū­rė: Klo­nio gat­vė­je su­si­rin­ku­si mi­nia at­si­trauk­ti ne­ke­ti­na, žmo­nės čia ­lie­ka budėti ir nak­ti­mis. 

vo­je ap­lan­kė žmo­na su tre­jų me­tų duk­ra. Vy­ras tei­gė ne­pri­si­me­nan­ tis, ka­da pa­sku­ti­nį kar­tą nak­vo­ jo minkš­to­je na­mų lo­vo­je. Klo­nio gatvėje jis nu­snau­džia po 4–5 va­ lan­das. „Va­do­vau­ju te­le­fo­nu. Aiš­ku, esu pa­var­gęs, to­dėl neuž­dir­bu tiek, kiek anks­čiau“, – pa­klaus­tas, kaip pa­ vyks­ta su­de­rin­ti dar­bą ir bu­dė­ji­mą Gar­lia­vo­je, sa­kė E.Sta­liū­nas. Klo­nio gatvėje su­ti­ko­me ir iš Pa­ ne­vė­žio at­vy­ku­sią tri­ju­lę – pen­ si­nin­kę Zi­nai­dą Gir­čie­nę, 36-e­ rių jos sū­nų Min­dau­gą ir 40-me­tę duk­rą Sand­rą. Vyk­da­mi į Gar­lia­vą jie pla­na­vo ap­lan­ky­ti ir tė­vo ka­pą ne­to­li Kau­no, bet va­kar tam lai­ko ne­ra­do – vi­są die­ną ir nak­tį pra­lei­ do prie Ke­džių na­mų. „Nak­vo­jo­me ma­ši­no­je. Su­ša­lo­ me, pa­mė­ly­na­vo­me. Nep­la­na­vo­ me lik­ti čia nak­vo­ti, nes na­muo­ se už­ra­ki­nau ma­mą su šu­niu­ku. Bet su­si­skam­bi­no­me, kad jai vis­ kas ge­rai. Sa­kė, bū­kit, kiek rei­kia, aš pa­ken­tė­siu“, – sa­kė Z.Gir­čie­nė. Ji yra dir­bu­si ope­ra­to­re skai­čia­vi­ mo cent­re, li­go­ni­nė­je. Sand­ra yra

bu­hal­te­rė, Min­dau­gas – ves­tu­vių mu­zi­kan­tas. Bū­tent jis ir bu­vo ke­ lio­nės į Gar­lia­vą ini­cia­to­rius. Ri­man­tas Rakš­nys iš Lin­ku­vos at­va­žia­vo prieš tris die­nas. Jis yra vis­kam pa­si­ren­gęs. „Au­to­mo­bi­ly­je tu­riu kros­ne­lę, de­ga­lų ba­kas – pil­ nas. Aš esu kaip ka­rei­vis, ga­liu net ir džiung­lė­se gy­ven­ti“, – rė­žė 54erių bu­vęs ug­nia­ge­sys.

Mū­sų dek­la­ruo­ta gy­ve­na­mo­ji vie­ta – Klo­nio gat­vė prie bač­kos. Se­no­lės nuo­ty­kiai

Gin­ti mer­gai­tės bu­vo at­vy­ku­si ir 82 me­tų šiau­lie­tė Ka­ro­li­na. Gar­baus am­žiaus mo­te­ris į Gar­lia­vą at­ka­ko pa­ke­lei­vin­go­mis ma­ši­no­mis. Vie­ nas vai­ruo­to­jas, su­ži­no­jęs, kur se­ no­lė trau­kia, ją iš­lai­pi­no. Šiau­lie­tė ne­nu­si­mi­nė ir vis tiek pa­sie­kė Kau­ ną, o vė­liau, klau­si­nė­da­ma gy­ven­ to­jų, šiaip ne taip su­si­ra­do Ke­džių na­mus.

Evaldo Butkevičiaus nuotr.

Teis­mas: N.Venc­kie­nė tu­rės su­mo­kė­ti L.Stan­kū­nai­tei Kė­dai­n ių ra­jo­no apy­l in­kės teis­mas nu­s pren­dė, kad duk­ros Lai­mu­tei Stan­k ū­nai­tei ne­g rą­ž i­nan­t i Ne­r in­ga Venc­k ie­nė už kiek­v ie­ną die­ną tu­ rės su­mo­kė­ti po 200 li­tų. Šie pi­ni­gai ati­teks L.Stan­k ū­nai­tei. Va­ka­rykš­čiais duo­me­ni­mis, N.Venc­­ kie­nė L.Stan­k ū­nai­tei jau tu­rė­tų su­ mo­kė­ti be­veik 18 tūkst. li­tų. „Už spren­d i­mo da­l ies, įpa­rei­go­jan­ čios N.Venc­kie­nę per­duo­ti mer­gai­tę jos mo­t i­nai L.Stan­k ū­nai­tei, ne­v yk­

Prie jų jau ne pir­mą pa­rą bu­ din­tiems bend­ra­min­čiams se­no­lė guo­dė­si, kad vai­kys­tė­je ir pa­ti bu­ vo pa­ty­ru­si sek­sua­li­nę prie­var­tą, to­dėl ne­ga­lė­jo lik­ti abe­jin­ga. Mo­čiu­tė pa­sa­ko­jo, kad vi­są gy­ ve­ni­mą ne­ga­lė­jo pa­mirš­ti vai­kys­tės tra­ge­di­jos, ta­čiau jau­tė dar di­des­nę

dy­mą N.Venc­k ie­nei teis­mas pa­sky­ rė bau­dą – po 200 li­tų už kiek­vie­ną už­dels­tą įvyk­dy­ti teis­mo spren­di­mo die­ną nuo 2011 m. gruo­džio 31 d. iki teis­mo spren­d i­mo įvyk­dy­mo išieš­ ko­to­jos L.Stan­kū­nai­tės nau­dai“, – sa­ ko­ma BNS at­siųs­ta­me teis­mo at­sto­ vės ry­šiams su vi­suo­me­ne Lu­ci­jos Jakš­tos pra­ne­ši­me. N.Venc­kie­nė va­ kar neat­si­lie­pė mo­bi­lio­jo ry­šio te­le­ fo­nu, ta­čiau jos ar­t i­m ie­ji pa­t i­k i­no, kad šis teis­mo spren­d i­mas bus ap­ skųs­tas. Šal­ti­nis: KD, BNS

skriau­dą, nes ma­ma ja tuo­met ne­ pa­ti­kė­jo. Praė­ju­sią nak­tį pra­lei­du­ si bu­dė­ji­mo po­ste se­no­lė bu­vo iš­ ly­dė­ta na­mo. Naujausias žinias iš Garliavos skaitykite kaunodiena.lt


5

penktadienis, kovo 30, 2012

lietuva

Sei­mo an­tau­sis Pre­zi­den­tei

Sei­mas pir­mą kar­tą iš­drį­so at­mes­ti Pre­zi­ den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės ve­to. To­dėl vals­ty­bės va­do­vė bus pri­vers­ta pa­si­ra­šy­ ti įsta­ty­mą, ku­riuo par­ti­joms lei­džia­ma ne­ vyk­dy­ti vie­šų­jų pir­ki­mų.

Sta­sys Gu­da­vi­čius s.gudavicius@diena.lt

Rei­kė­jo 71, bal­sa­vo 77

Va­kar Sei­mas 77 bal­sais prieš 19 ir su­si­lai­kius 12 par­la­men­ta­rų ne­ pri­ta­rė ša­lies va­do­vės ve­to Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mo pa­tai­soms, ku­ rio­mis bu­vo siū­lo­ma ne­tai­ky­ti vie­ šo­jo pir­ki­mo pro­ce­dū­rų po­li­ti­nėms par­ti­joms. No­rint at­mes­ti ve­to pa­kan­ka 71 Sei­mo na­rio bal­so. Da­bar ga­lu­ti­nai įsi­ga­lios Sei­ mo anks­čiau priim­tas įsta­ty­mas, ku­riuo par­ti­jos iš­brau­kia­mos iš su­bjek­tų, vyk­dan­čių vie­šuo­sius pir­ki­mus, są­ra­šo. Pa­gal Kons­ti­tu­ ci­ją Pre­zi­den­tė ne­be­ga­li ant­rą kar­ tą ve­tuo­ti to pa­ties įsta­ty­mo. To­dėl D.Gry­baus­kai­tė pri­va­lės per ar­ti­ miau­sias tris die­nas pa­si­ra­šy­ti pa­ kar­to­ti­nai Sei­mo priim­tą tei­sės ak­ tą, ku­rio ve­ta­vi­mui par­la­men­ta­rai su­ge­bė­jo pa­si­prie­šin­ti.

ly­tų pa­tai­sų. Bet tai ne­truk­do ruoš­ ti to­kių pa­tai­sų, ku­rios už­tik­rin­tų skaid­rų ir tei­sin­gą biu­dže­to lė­šų, ski­ria­mų par­ti­joms, nau­do­ji­mą“, – kal­bė­jo Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­ vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų frak­ci­ jos se­niū­nas Jur­gis Raz­ma. Tie­sa, kai ku­rie kon­ser­va­to­riai pa­ si­sa­kė už D.Gry­baus­kai­tės pa­tai­są. Ją tei­gia­mai įver­ti­no ir prem­je­ras And­ rius Ku­bi­lius. Ta­čiau balsuojant dėl Pre­zi­den­tės ve­to jis ne­da­ly­va­vo.

Jur­gis Raz­ma:

Ne­sa­ko­me, kad Pre­zi­ den­tės pa­tai­sa blo­ga. Ji yra ge­ra, bet to­bu­ lin­ti­na. Juk rin­ki­mai jau čia pat.

Bu­vo su­si­gė­du­sių Ne­su­ti­ko su pa­siū­ly­mu

Pre­zi­den­tė siū­lė Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mą pa­keis­ti, kad ne­bū­tų nu­ ma­ty­tos išim­tys par­ti­joms vyk­dant vie­šuo­sius pir­ki­mus. Jos pa­teik­ta­ me pa­siū­ly­me bu­vo nu­ma­ty­ta, jog „ne­skel­biant apie pir­ki­mą bū­tų ga­ li­ma po­li­ti­nės kam­pa­ni­jos vyk­dy­ mo tiks­lais pirk­ti rek­la­mos, lei­dy­ bos ir spaus­di­ni­mo pa­slau­gas“. Ta­čiau Sei­mo na­riai skep­tiš­kai įver­ti­no šį vals­ty­bės va­do­vės pa­ siū­ly­mą. „Ne­sa­ko­me, kad Pre­zi­den­tės pa­ tai­sa blo­ga. Ji yra ge­ra, bet to­bu­lin­ ti­na. Juk rin­ki­mai jau čia pat. To­ dėl, jei­gu mes įtvir­tin­sim kad ir su­pap­ras­tin­tas vie­šo­jo pir­ki­mo tai­ syk­les par­ti­joms, tai ga­li su­trik­dy­ ti at­ski­rų par­ti­jų da­ly­va­vi­mą rin­ ki­mų kam­pa­ni­jo­je. Kon­ser­va­to­riai bal­suos už tai, kad įsta­ty­mas bū­ tų priim­tas be Pre­zi­den­tės pa­siū­

Dis­ku­si­jo­se da­ly­va­vę ke­li Sei­mo na­ riai sa­kė, kad par­ti­joms ne­ga­li­ma da­ry­ti išim­čių dėl vie­šų­jų pir­ki­mų or­ga­ni­za­vi­mo. „Ne­de­rė­tų pa­čioms par­ti­joms ir pa­tiems po­li­ti­kams da­ ry­ti sau išim­čių. La­bai jau ne­gra­žiai tai at­ro­do iš šo­no. Vie­šie­ji pir­ki­mai ir yra tam, kad biu­dže­to pi­ni­gai bū­ tų nau­do­ja­mi vie­šai bei skaid­riai“, – sa­kė Žil­vi­nas Šil­ga­lis. „Kaž­ko­dėl no­ri­me tap­ti iš­skir­ ti­niai, pir­mie­ji ES, ku­rie pri­tai­ko išim­tį par­ti­joms. Vai­kų dar­že­liai su­ge­ba vyk­dy­ti vie­šuo­sius pir­ki­ mus, o par­ti­jos jau sa­ko, kad ne­ su­ge­bės. Tai vi­siš­kai pa­grįs­tai pik­ ti­na vi­suo­me­nę“, – pri­dū­rė Ri­ma Baš­kie­nė. Ji at­krei­pė dė­me­sį, kad spe­cia­ lio­sios tar­ny­bos „pa­sa­kė nei­gia­mų pa­sta­bų“ dėl pa­tai­sos, su­si­ju­sios su išim­ties tai­ky­mu par­ti­joms, nes tai ga­li pa­di­din­ti ko­rup­ci­ją.

„„Eu­fo­ri­ja: Sei­mo na­rė, Dar­bo par­ti­jos vi­ce­pir­mi­nin­kė L.Grau­ži­nie­nė ap­si­džiau­gė, jog „Sei­mas įro­dė, kas yra

tik­ro­ji tau­tos at­sto­vy­bė“. 

Pir­mas at­ve­jis per be­veik 3 me­tus

Dau­gu­ma Sei­mo na­rių ne­pri­ta­rė to­kiai nuo­mo­nei. Už tai, kad Pre­ zi­den­tės ve­to bū­tų at­mes­tas, bal­ sa­vo vi­si opo­zi­ci­nių Dar­bo par­ti­ jos, so­cial­de­mok­ra­tų, val­dan­čių­jų li­be­ral­cent­ris­tų at­sto­vai, di­džio­ji da­lis opo­zi­ci­nės Tvar­kos ir tei­sin­ gu­mo, val­dan­čio­sios Tė­vy­nės są­ jun­gos frak­ci­jos na­rių. D.Gry­baus­kai­tės ve­to bal­sa­vi­mu pri­ta­rė opo­zi­ci­nė Krikš­čio­nių par­ ti­jos frak­ci­ja, dau­gu­ma val­dan­čio­ jo Li­be­ra­lų są­jū­džio at­sto­vų ir kai ku­rie kon­ser­va­to­riai, da­lis Miš­rios Sei­mo na­rių gru­pės. Tai pir­mas at­ve­jis nuo D.Gry­ baus­kai­tės inau­gu­ra­vi­mo 2009 m. vi­du­ry­je, kai Sei­mas at­me­ta jos ve­to. Iki šiol par­la­men­ta­rai pri­tar­da­vo vi­siems jos pa­teik­tiems pa­siū­ly­ mams dėl įsta­ty­mų grą­ži­ni­mo pa­ kar­to­ti­nai svars­ty­ti. Iš­kart po Sei­mo bal­sa­vi­mo Pre­ zi­den­tės pa­ta­rė­ja tei­sės klau­si­ mais Sol­vei­ga Cir­tau­tie­nė su­gė­ di­jo po­li­ti­kus. „Ten­ka kons­ta­tuo­ti, kad, de­ja, tai la­bai gė­din­gas Sei­mo spren­di­ mas. Jis aki­vaiz­džiai pa­ro­do, jog tuo­se spren­di­muo­se, ku­rie su­si­ję su po­li­ti­nė­mis par­ti­jo­mis, jie lin­

Mindaugo Ažušilio nuotr.

kę įnir­tin­gai lai­ky­tis tų pri­vi­le­gi­jų ir vi­so­kių ki­to­kių leng­va­tų, ku­rios jiems skir­tos, ir, de­ja, ne­lin­kę nu­ si­leis­ti“, – sa­kė S.Cir­tau­tie­nė. Pa­sak jos, Sei­mui pa­si­prie­ši­nus vis tiek bus ieš­ko­ma bū­dų, kaip spręs­ti su­si­da­riu­sią si­tua­ci­ją, nes priim­tas re­gu­lia­vi­mas esą prieš­ta­ rau­ja ES tei­sei ir Lie­tu­vai dėl to ga­ li grės­ti san­kci­jos. „Lie­tu­vos par­ti­nė sis­te­ma neiš­ lai­kė skaid­ru­mo eg­za­mi­no“, – to­ kią Pre­zi­den­tės po­zi­ci­ją per­da­vė jos at­sto­vė Dai­va Ul­bi­nai­tė.

rė L.Grau­ži­nie­nė. Jos nuo­mo­ne, įpa­rei­go­j i­m as par­t i­joms reng­t i vie­šuo­sius pir­ki­mus pa­ver­čia jas biu­d že­t i­n ė­m is or­ga­n i­za­c i­jo­m is, nors taip nė­ra. „Jei­gu tap­si­me biu­dže­ti­nė­mis or­ga­ni­za­ci­jo­mis, tai mes grį­ši­me į Ta­ry­bų Są­jun­gos sis­te­mą. Vie­ną kar­tą su­si­vo­ki­me, ar po dvi­de­šim­ ties me­tų ne­pa­lai­do­si­me de­mok­ra­ ti­nių pro­ce­sų, vals­ty­bės“, – kal­bė­ jo L.Grau­ži­nie­nė.

Komentaras

Ap­si­džiau­gė, kad ne­pak­lu­so

Opo­zi­ci­nės Dar­bo par­ti­jos vi­ce­pir­ mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė pa­ reiš­kė, kad šis bal­sa­vi­mas dėl ve­to įro­dė, kas yra tik­ra­sis kons­ti­tu­ci­nis šei­mi­nin­kas Lie­tu­vo­je. „Ti­kiuo­si, jog Sei­mas pa­ga­liau su­pras, kad yra tau­tos at­sto­vy­bė, ir, pra­dė­da­mi šiuo įsta­ty­mu, ims elg­ tis taip, kaip mus tau­ta įpa­rei­go­jo“, – svei­ki­no ji ko­le­gas su, anot po­li­ ti­kės, tei­sin­gu spren­di­mu. „O tie, ku­rie la­bai pa­si­sa­ko už skaid­ru­mą, – dėl to, kad bus vie­ šie­ji pir­ki­mai, skaid­res­ni ne­tap­ si­te. Ga­li­te ei­ti nuo­gi, ba­si, ko­kie tik no­ri­te, vis tiek bū­si­te ap­šauk­ ti, kad esa­te va­g ys“, – pri­d ū­

Žydrūnas Plytnikas

Viešųjų pirkimų tarnybos vadovas

N

enoriu komentuoti šio Seimo sprendimo. Tai politinis kitos institucijos, atsakingos už įstatymų priėmimus, sprendimas. Viešųjų pirkimų tarnyba vykdo įstatymus, o ne juos priima ar vertina. Todėl ir nenorėčiau nieko komentuoti.

D.Krei­viui ne­pa­vy­ko įro­dy­ti sa­vo tie­sos Bu­vęs ūkio mi­nist­ras ir vi­suo­me­ ni­nis prem­je­ro pa­ta­rė­jas Dai­nius Krei­vys su­pai­nio­jo vie­šuo­sius ir pri­va­čiuo­sius in­te­re­sus. Tai ga­lu­ ti­nai nu­ta­rė teis­mas.

Lie­tu­vos vy­riau­sia­sis ad­mi­nist­ra­ ci­nis teis­mas (LVAT) va­kar at­me­ tė D.Krei­vio skun­dą dėl Vy­riau­ sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos (VTEK) spren­di­mo pri­pa­žin­ti jį pa­ žei­dus Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je įsta­ty­mą pa­nai­ki­ni­mo, kaip pra­ ne­šė teis­mas. Per­nai rug­sė­jį, kai to­kį pat spren­ di­mą priė­mė Vil­niaus apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­nis teis­mas, D.Krei­vys tei­gė, jog, jei pri­reiks, ke­ti­na ei­ti iki Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­mo.

LVAT tei­sė­jų ko­le­gi­ja pa­brė­žė, jog as­mens, dir­ban­čio vals­ty­bės tar­ny­ bo­je, pri­va­tie­ji in­te­re­sai iš es­mės su­ tam­pa su jam ar­ti­mų as­me­nų pri­va­ čiai­sais in­te­re­sais, to­dėl D.Krei­vys pri­va­lė­jo įver­tin­ti ga­li­mą pri­va­čių­ jų in­te­re­sų įta­ką tar­ny­bo­je prii­ma­ miems spren­di­mams. Šiuo at­ve­ju, anot teis­mo, D.Krei­vio pri­va­tu­sis in­te­re­sas neat­sie­ja­mas nuo jo mo­ ti­nos suin­te­re­suo­tu­mo sėk­min­ga įmo­nės, ku­rios ak­ci­jų pa­ke­tą ji val­ do, ūki­ne bei ko­mer­ci­ne veik­la. „Vals­ty­bės tar­ny­bo­je dir­ban­čio as­mens pa­rei­ga ži­no­ti apie ar­ti­mų as­me­nų pri­va­čiuo­sius in­te­re­sus ne­tu­ri bū­ti su­pran­ta­ma kaip šio as­ mens pa­sy­vus el­ge­sys, ta­pa­ti­na­mas su at­si­tik­ti­niu fak­tų, le­mian­čių to­ kių in­te­re­sų eg­zis­ta­vi­mą, su­ži­no­ji­

mu. Nors pa­reiš­kė­jas ape­lia­ci­nia­me skun­de tei­gė, kad jis ne­ga­lė­jo ži­no­ ti apie sa­vo ar­ti­mo as­mens pri­va­tų­jį in­te­re­są ir kad įro­dy­ti ži­no­ji­mo fak­tą bu­vo at­sa­ko­vo pa­rei­ga, šie ape­lian­ to ar­gu­men­tai pri­pa­žin­ti ne­pag­rįs­ tais“, – ra­šo­ma nu­tar­ty­je. Tei­sė­jų ko­le­gi­ja kons­ta­ta­vo, kad D.Krei­vys, siek­da­mas pa­neig­ti, jog ži­no­jo apie kon­kur­są lai­mė­ ju­sios įmo­nės veik­lą, tu­ri pa­teik­ ti ob­jek­ty­vius duo­me­nis, kad jis ne­ga­lė­jo ži­no­ti apie Spe­cia­li­zuo­ tos komp­lek­ta­vi­mo val­dy­bos lai­ mė­tą kon­kur­są re­no­vuo­ti Vil­niaus „Ąžuo­ly­no“ pa­grin­di­nę mo­kyk­lą ir Ka­ro­li­niš­kių gim­na­zi­ją. Mi­nė­tos bend­ro­vės ak­ci­jas, ku­ rias prieš užim­da­mas ūkio mi­nist­ro po­stą val­dė, D.Krei­vys pa­ts per­lei­do

ar­ti­mam as­me­niui, to­dėl, anot LVAT, tai pa­tvir­ti­na ap­lin­ky­bę, jog jis ži­no­jo apie mo­ti­nos val­do­mą tur­tą. VTEK 2011 m. ko­vo 8 d. pri­pa­ ži­no, kad tuo­me­tis ūkio mi­nist­ras D.Krei­vys, pa­si­ra­šy­da­mas įsa­ky­ mą dėl ES lė­šų sky­ri­mo mo­kyk­loms re­no­vuo­ti, kai kon­kur­sų lai­mė­to­ja bu­vo pri­pa­žin­ta sta­ty­bų bend­ro­vė, ku­rios ak­ci­nin­kė yra jo mo­ti­na, pa­ žei­dė įsta­ty­mus. D.Krei­vys ti­ki­no ne­ži­no­jęs, kad vie­na iš ran­gos dar­bų vie­šo­jo pir­ ki­mo kon­kur­so lai­mė­to­jų yra jo ma­mos įmo­nė, be to, jis ne­tu­rė­ jęs ga­li­my­bės da­ry­ti įta­kos spren­ di­mui. D.Krei­vys tei­gė ma­nan­ tis, jog VTEK spren­di­mas priim­tas pa­žei­džiant ne­ša­liš­ku­mo, skaid­ru­ mo, ne­prik­lau­so­mu­mo prin­ci­pus,

pa­grįs­tas ži­niask­lai­dos pub­li­ka­ci­ jų prie­lai­do­mis. Anot bu­vu­sio mi­ nist­ro, pa­vė­la­vi­mas pa­teik­ti pri­ va­čių­jų in­te­re­sų dek­la­ra­ci­ją tu­rė­jo bū­ti ver­tin­ti­nas kaip ma­ža­reikš­mis, o pa­pil­dy­ti pri­va­čių­jų in­te­re­sų dek­ la­ra­ci­jos jis ne­pri­va­lė­jo – esą ne­bu­ vo „nu­ro­dy­ti­nų as­me­nų, dėl ku­rių ga­li kil­ti in­te­re­sų konf­lik­tas“. D.Krei­vys pra­šė teis­mo pa­nai­ kin­ti ko­vo 8 d. VTEK spren­di­mą, ku­riuo ko­mi­si­ja pri­pa­ži­no jį su­ pai­nio­jus vie­šuo­sius ir pri­va­čiuo­ sius in­te­re­sus. Pos­to D.Krei­vys ne­te­ko per­ nai ko­vo 16-ąją. Nuo ba­lan­džio D.Krei­vys dir­ba prem­je­ro vi­suo­ me­ni­niu pa­ta­rė­ju eko­no­mi­kos ir in­ves­ti­ci­jų klau­si­mais. BNS, KD inf.


6

penktadienis, kovo 30, 2012

nuomonės

Pre­zi­den­tiš­ki Pre­zi­den­tės at­sa­ky­mai

Žvilgsnis

Redakcijos skiltis

Spran­gūs koa­li­ci­jos bly­ne­liai Stasys Gudavičius

I

ki nau­jo­jo Sei­mo rin­ki­mų lie­ ka 199 die­nos, tai yra kiek dau­ giau nei pus­me­tis. Net­ru­kus tu­rė­tu­me su­lauk­ti Pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės dek­re­to dėl rin­ki­mų da­tos – spa­lio 14-osios. Šis dek­re­tas duos star­tą ofi­cia­liai po­li­ ti­nei Sei­mo rin­ki­mų kam­pa­ni­jai. Ta­čiau jau prieš ku­r į lai­ką po­li­ti­ nis ša­l ies gy­ve­ni­mas taip pra­dė­ jo kun­ku­l iuo­ti, lyg iki rin­k i­mų te­ bū­t ų li­k u­sios vos ke­l ios die­nos. Aist­ros tik­rai ne­mąž­ta, po­l i­t i­nė tem­pe­ra­tū­ra sta­bi­l iai lai­ko­si ties vi­ri­mo.

Trys koa­li­ci­jos par­tne­ riai jau tiek ne­be­su­ge­ ba ar ne­be­no­ri su­si­kal­ bė­ti, kad net ne­si­ren­ka į gra­žia tra­di­ci­ja ta­pu­ sius tre­čia­die­nio ry­to pus­ry­čius su prem­je­ru. Ir taip, ma­t yt, bus iki pat Sei­mo rin­k i­mų. Vie­nas iš kais­tan­čio po­li­ti­nio gy­ ve­n i­mo ir ar­tė­jan­čio vi­suo­t i­n io bal­s a­v i­mo įro­dy­mų – val­d an­ čio­sios koa­l i­ci­jos ne­su­ta­r i­mai ir nuo­la­t i­n is vis stip­r iau gir­d i­mas jos braš­ke­sys. Trys koa­li­ci­jos par­tne­riai jau tiek ne­be­su­ge­ba ar ne­be­no­ri su­si­kal­bė­ ti, kad net ne­si­ren­ka į gra­žia tra­di­ ci­ja ta­pu­sius tre­čia­die­nio ry­to pus­ ry­čius su prem­je­ru And­riu­mi Ku­bi­ liu­mi Vy­riau­sy­bės rū­mų mi­nist­rų val­go­ma­ja­me ant­ra­me aukš­te. Šiuo­se su­si­ti­ki­muo­se prie pus­ry­ čių sta­lo bū­da­vo ap­ta­ria­mi svar­ biau­si vals­ty­bės gy­ve­ni­mo klau­ si­mai, nu­glu­di­na­mi ašt­riau­si ne­ su­ta­r i­mų kam­pai, su­de­r i­na­ma bend­ra koa­l i­ci­jos po­z i­ci­ja, kaip elg­tis vie­nu ar ki­tu po­li­ti­nio gy­ve­ ni­mo at­ve­ju, nu­sta­to­mi prio­ri­te­tai, at­vi­rai pa­si­kal­ba­ma apie tai, kas la­biau­siai jau­di­na par­tne­rius. Daž­n iau­siai per šiuos koa­l i­ci­jos pus­ry­čius bu­vo tie­k ia­mi prie ka­ vos ar ar­ba­tos la­bai tin­kan­tys bly­ ne­liai. Įvai­r ūs. Su įvai­riais įda­rais ir pa­da­žais. To­dėl kar­tais da­bar­ti­niai val­dan­ tie­ji bū­da­vo juo­kais pa­va­di­na­mi

Bly­ne­lių koa­li­ci­ja. Krams­no­da­mi bū­tent šį pa­tie­ka­lą val­dan­tie­ji po­ li­t i­kai pa­si­kal­bė­da­vo, pa­si­tar­da­ vo dėl vi­so to, kas ak­tua­l iau­sia. Vis dėlto jau dau­g iau kaip prieš mė­ne­sį tra­di­ci­niai koa­li­ci­jos pus­ ry­čiai ėmė ir nu­t rū­ko. „Bly­ne­l iai jau ta­po per­ne­lyg spran­g ūs, ne­ be­su­ge­bam nu­r y­t i...“ – juo­kau­ja vie­nas val­dan­čių­jų li­be­ral­cent­ ris­tų ly­de­rių Vy­tau­tas Bo­gu­šis. Kol kas neaiš­ku, ka­da ši tra­di­ci­ja ga­lė­t ų bū­t i at­nau­jin­ta. Ir ar iš­v is bus at­nau­jin­ta. Ži­nia – koa­li­ci­jos par­tne­riai kon­ ser­va­to­riai ir li­be­ral­cent­ris­tai mir­ ti­nai su­si­ki­vir­či­jo dėl Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­bos va­ do­vų ir šios ins­ti­tu­ci­jos sta­tu­so. Bet juk ir anks­čiau bū­da­vo įvai­ rių ne­su­ta­r i­mų, ku­r iuos par­t ne­ riams pa­v yk­da­vo įveik­t i su­s ė­ dus prie tų pa­č ių bly­ne­l ių nu­ krau­to sta­lo. Tad šį­kart koa­li­ci­jos ne­su­ta­ri­mų diag­no­zė aiš­k i – ar­tė­jan­tys rin­k i­ mai. Kiek­v ie­na par­t i­ja, kiek­v ie­ nas po­l i­t i­kas no­r i prieš rin­kė­jus pa­si­ro­dy­t i kuo gra­ž iau, bū­t i kuo la­biau ma­to­mas ir gir­di­mas, at­si­ ri­bo­ti nuo ne­po­pu­lia­rių spren­di­ mų, ku­rie ga­li atim­ti ne­ma­žai bal­ sų. Žo­d žiu, vi­si po­li­ti­kai prieš rin­ ki­mus da­žo­si kuo ryš­kes­nė­m is spal­vo­mis, ima pa­na­šė­ti į po­vus ar gai­d žius. O gai­d žiai, kaip ži­no­ma, ne­su­ta­ ria, nuo­lat pe­ša­si, ko­vo­ja dėl vie­ tos po sau­le ir dėl do­m i­na­v i­mo sa­vo kie­me. Taip ir val­dan­čio­sios koa­l i­ci­jos par­t i­jų po­l i­t i­kai nuo­ž miai su­si­ grū­mė prieš rin­k i­mus, ne­be­su­ ge­ba su­sės­ti prie vie­no bly­ne­liais ar ki­to­k iais pa­tie­ka­lais nu­krau­to sta­lo ir su­si­tar­ti. Bjau­r iau­s ia, kad toks ne­ge­b ė­ji­ mas su­si­kal­bė­ti ga­li tu­rė­ti tie­sio­ gi­nės nei­g ia­mos įta­kos stra­te­g iš­ kai svar­biems vals­t y­bės pro­jek­ tams, ku­r iuos dar rei­k ia pa­t vir­ tin­t i koa­l i­ci­nė­je Vy­r iau­sy­bė­je ir pa­skui Sei­me. Tam rei­kės ga­na pla­taus po­li­ti­nio su­ta­r i­mo. Ta­čiau apie ko­k į pla­tų su­ta­r i­mą ga­l i­ma kal­b ė­t i, jei ne­ tgi val­dan­čio­ji koa­l i­ci­ja ne­be­sė­ da prie pus­r y­čių sta­lo? O juk jai rei­kė­t ų su­si­tar­t i ne tik tar­pu­sa­ vy­je, bet ir bent su da­li­mi opo­zi­ ci­jos. Juk stra­te­g i­n ių klau­si­mų vien val­dan­tie­ji tik­riau­siai ne­su­ ge­bės pa­tvir­tin­ti. Tad tur­būt tei­sūs tie, ku­rie kons­ ta­tuo­ja liūd­ną fak­tą – nors koa­l i­ ci­ja for­ma­l iai nė­ra su­g riau­ta, jos fak­t iš­kai ne­b ė­ra. O ir nu­t rū­kę pus­ry­čiai tai įro­do...

informacija: E. paštas redakcija@kaunodiena.lt

302 250

– Ko­mi­si­jai bu­vo pa­teik­ta in­for­ ma­ci­ja, kad bū­ta vi­daus rei­ka­ lų mi­nist­ro Rai­mun­do Pa­lai­čio kon­sul­ta­ci­jų su ju­mis spren­ džiant FNTT va­do­vų tei­sės dirb­ ti su įslap­tin­ta in­for­ma­ci­ja atė­ mi­mo bei jų at­lei­di­mo klau­si­mą, taip pat jū­sų po­kal­bių su FNTT va­do­vu Vi­ta­li­ju­mi Gai­liu­mi. Pra­ šy­tu­me pa­teik­ti in­for­ma­ci­ją apie mi­nė­tus po­kal­bius. – Kons­ti­tu­ci­jos 96 straips­nio 2 da­ly­je nu­sta­ty­ta, kad mi­nist­rai, va­do­vau­ da­mi jiems pa­ves­toms val­dy­mo sri­ tims, at­sa­kin­gi Sei­mui ir Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tui.

Tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ ci­jos tu­ri bū­ti ne­prik­ lau­so­mos nuo vers­lo ir po­li­ti­kų įta­kos.

Re­gu­lia­rūs su­si­ti­ki­mai ir po­kal­ biai su mi­nist­ru pir­mi­nin­ku, mi­ nist­rais ir jiems pa­val­džių ins­ti­tu­ci­ jų va­do­vais, Sei­mo val­dy­ba ir Sei­mo ko­mi­te­tais pa­de­da sklan­džiau priim­ ti įvai­rioms ša­lies gy­ve­ni­mo sri­tims svar­bius spren­di­mus. Su vi­daus rei­ka­lų mi­nist­ru ir FNTT va­do­vu bu­vo kal­ba­ma apie gal­būt prieš vals­ty­bę įvyk­dy­tą nu­si­kal­ti­mą, tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jų va­do­vų re­pu­ ta­ci­ją ir at­sa­ko­my­bę. – Ar, kaip skel­bia­ma vie­šai, jūs 2012 m. va­sa­rio mė­ne­sį bu­vo­te su­si­ti­ku­si su Al­vy­du Me­da­lins­ ku ir kal­bė­jo­tės su juo apie FNTT va­do­vų at­lei­di­mą ir V.Gai­liaus ne­tin­ka­mu­mą ei­ti FNTT va­do­ vo pa­rei­gas grin­dė­te tuo, kad jis „nė­ra pa­si­sta­tęs nuo­sa­vo na­ mo“? – Priė­miau po­ną A.Me­da­lins­ką. Po­ kal­bio, ku­ria­me in­for­ma­vo apie sa­ vo ini­ci­juo­ja­mą mi­tin­gą, A.Me­da­ lins­kas pa­si­pra­šė pa­ts. Kal­bė­ta ir apie tei­sė­sau­gos pa­rei­gū­nų pa­žei­ džia­mu­mą. – Ar jums bu­vo pa­teik­ta Jo­nui Mar­ke­vi­čiui And­riaus Ne­ve­ros 2011 m. lapk­ri­čio 16 d. per­duo­ta in­for­ma­ci­ja, su­si­ju­si su Da­riu­mi Rau­lu­šai­čiu, dėl ga­li­mo in­for­ma­ ci­jos nu­te­ki­ni­mo? – Pa­ta­rė­jas in­for­ma­vo apie su­si­ti­ki­ mą su tuo­me­čiu ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ ro­ro pa­va­duo­to­ju A.Ne­ve­ra, ku­ria­

reklamos skyrius:

Kasdienė prenumerata 1 mėn. – 26 (13*) Lt

ISSN 1392-7639 ©1992-2007 UAB „Diena Media News“ Labdarių g. 8, 01120 Vilnius. Tel. (8 5) 262 4242. „Kauno dienos“ redakcija Kęstučio g. 86, 44296 Kau­nas. Fak­sas 423 404.

P

re­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­ tė at­sa­kė į Sei­mo An­ti­ko­rup­ ci­jos ko­mi­si­jos, ty­ru­sios Fi­ nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­bos (FNTT) va­do­vų at­lei­di­mo ap­lin­ky­bes, klau­si­mus.

Vyr. redaktoriaus pavaduotojai: Arūnas Andriuškevičius – 302 252 Violeta Juodelienė – 302 260

MIESTO NAUJIENOS: Mantas Lapinskas – Arūnas Dambrauskas – Vilija Žukaitytė – Saulius Tvirbutas – Virginija Skučaitė – Jurgita Šakienė – TEISĖTVARKA: Diana Krapavickaitė –

302 230

Platinimo tarnyba: 302

„„Va­do­vė: į Sei­mo ko­mi­si­jos klau­si­mus D.Gry­baus­kai­tė at­sa­kė at­vi­rai ir be

užuo­lan­kų.

me A.Ne­ve­ra in­for­ma­vo apie ko­le­gos ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro pa­va­duo­to­jo D.Rau­lu­šai­čio žmo­nos gi­mi­nys­tę su dien­raš­čio „Lie­tu­vos ry­tas“ re­dak­ to­riaus pa­va­duo­to­ju.

to­riaus pa­va­duo­to­ju Al­gi­man­tu Bud­riu? – At­sa­ky­mas Nr. 3. – Ar jums yra ži­no­ma fak­tų, kad FNTT ne­vyk­dė ty­ri­mų, su­si­ju­sių su po­li­ti­nių par­ti­jų rė­mė­jais, at­ si­žvelg­da­ma į po­li­ti­kų nu­ro­dy­ mus ar pra­šy­mus? – Reng­da­ma įsta­ty­mo pa­tai­sas, drau­ džian­čias ju­ri­di­nių as­me­nų pa­ra­mą par­ti­joms, FNTT 2011 m. spa­lį pa­tei­ kė in­for­ma­ci­ją, kad 2005–2011 m. ne­ bu­vo at­lie­ka­ma jo­kių ty­ri­mų, su­si­ju­ sių su gal­būt nu­si­kals­ta­mu po­li­ti­nių par­ti­jų fi­nan­sa­vi­mu, ir kad tar­ny­ba ne­tu­ri jo­kių duo­me­nų apie po­li­ti­nių par­ti­jų fi­nan­sa­vi­mą ne­tei­sė­tais pi­ni­ gais iš už­sie­nio. In­for­ma­ci­ja apie FNTT veik­los prio­ ri­te­tus, pla­nus ir re­zul­ta­tus, teis­ mą pa­sie­ku­sius ty­ri­mus priei­na­ma ir par­la­men­ti­nę tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jų kont­ro­lę vyk­dan­čiam Sei­mui. Tei­sė­ sau­gos ins­ti­tu­ci­jos tu­ri bū­ti ne­prik­lau­ so­mos nuo vers­lo ir po­li­ti­kų įta­kos, to­ dėl FNTT per­tvar­ka dar 2010 m. bu­vo įvar­dy­ta tarp prio­ri­te­ti­nių Vy­riau­sy­ bės dar­bų, ta­čiau iki šiol neį­vyk­dy­ta.

– Paaiš­kin­ki­te ko­mi­si­jai, ką reiš­ kia vie­šai ži­niask­lai­dai iš­sa­ky­ ti jū­sų žo­džiai „(...) mi­nist­ras čia ne prie ko (...)“ paaiš­ki­nant klau­si­mus apie FNTT va­do­vų at­lei­di­mo ap­lin­ky­bes. Ar šia fra­ ze no­rė­ta pa­sa­ky­ti, kad mi­nist­ ras R.Pa­lai­tis tik vyk­dė jū­sų nu­ ro­dy­mą? – At­li­kus pa­tik­ri­ni­mą, ant abie­jų FNTT va­do­vų kri­to įta­ri­mo še­šė­lis, o tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jų va­do­vų re­pu­ ta­ci­ja ne­tu­ri kel­ti jo­kių abe­jo­nių. Šia­ me kon­teks­te žur­na­lis­tas klau­sė apie pa­si­ti­kė­ji­mą mi­nist­ru R.Pa­lai­čiu. – Ar jums bu­vo ži­no­mi vie­šai ne­ dek­la­ruo­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro pa­va­duo­ to­jo D.Rau­lu­šai­čio žmo­nos gi­ mi­nys­tės ry­šiai su in­for­ma­ci­ją apie ga­li­mą AB ban­ko „Sno­ras“ bank­ro­tą pa­vie­ši­nu­sio dien­raš­ čio „Lie­tu­vos ry­tas“ vyr. re­dak­

242

Prenumeratos skyrius: 302

BNS inf.

244

3 mėn. – 69 (39*) Lt Tik šeštadienio prenumerata 1 mėn. – 9 (6*) Lt 302 251 302 268 302 266 302 262 302 267 302 261 302 243

LIETUVA: Stasys Gudavičius –

(8 5) 219 1381

PASAULIS:

SPORTAS: Romas Poderys – 302 258 Marius Bagdonas – 302 259 Mantas Stankevičius – (8 5) 219 1383

Julijanas Gališanskis – (8 5) 219 1391 Valentinas Beržiūnas – (8 5) 219 1387

Menas ir Pramogos: Enrika Striogaitė –

302 272

EKONOMIKA:

FOTOKORESPONDENTAI: Artūras Morozovas – Tomas Ragina –

302 269 302 269

Jolita Žvirblytė –

(8 5) 219 1374

NAMAI: Vereta Rupeikaitė –

302 265

Sveikata: Marijana Jasaitienė – 302 263 Laima Žemulienė – (8 5) 219 1374 Ratai: Arūnas Andriuškevičius – 302 260 TV DIENA: Agnė Klimčiauskaitė – (8 5) 219 1388

http://www.kaunodiena.lt * prenumeratos kaina laikraštį atsiimant redakcijoje

aukštyn žemyn: Marijana Jasaitienė – Darius Sėlenis – Laima Žemulienė –

302 263 302 276 (8 5) 219 1374

REKLAMOS PARDAVIMO SKYRIUS: 302 234, 308 862, 308 863, 308 864, 302 230 reklama@kaunodiena.lt

Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Indeksas 0041. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raide R pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti. Tiražas 19 120.

ASMENINIAI SKELBIMAI: 302 231, 302 202, faksas 321 717 skelbimai@kaunodiena.lt SKELBIMŲ IR PRENUMERATOS SKYRIUS (Vytauto pr. 23) mob. 8 655 45 114 PLATINIMO TARNYBA: 302 242, 302 228 PRENUMERATOS SKYRIUS: 302 244


7

penktADIENIS, kovo 30, 2012

OMX Vilnius

20

OMX Riga

–0,61 %

+0,41 %

–0,34 %

Įž­vel­gia ­ še­šė­lį Įmo­nės, ku­rių dar­buo­to­jai gau­na ma­žes­ nį už mi­ni­ma­lų at­ly­gi­ni­mą ir mo­ka iš­mo­ kas in­di­vi­dua­lia veik­la be­si­ver­čian­tiems gy­ven­to­jams, su­lau­kė Vals­ty­bi­nės mo­ kes­čių ins­pek­ci­jos įta­ri­mų. Įta­ria­ma be­ veik 5 tūkst. įmo­nių. Per­nai iki 800 li­tų dar­bo už­mo­kes­tį ga­vo 26,4 pro­c. gy­ven­ to­jų. Nus­ta­ty­ta, kad apie 170 tūkst. gy­ ven­to­jų, ku­rie ver­čia­si in­di­vi­dua­lia veik­la, iš įmo­nių gau­na 7–8 mlrd. li­tų.

pro­c.

vai­ruo­to­jų Lie­tu­vo­je į au­to­mo­bi­lių ba­kus pi­la bal­ta­ru­siš­kus de­ga­lus.

ekonomika

OMX Tallinn

kaunodiena.lt/naujienos/ekonomika

Valiutų kursai

De­ga­lų kai­nos

Šiandien Valiuta

kiekis Santykis

Bal­ta­ru­si­jos rub­lis 10000 3,2209 DB sva­ras ster­lin­gų 1 4,1232 JAV do­le­ris 1 2,5896 Ka­na­dos do­le­ris 1 2,5958 Lat­vi­jos la­tas 1 4,9297 Len­ki­jos zlo­tas 10 8,3000 Nor­ve­gi­jos kro­na 10 4,5214 Ru­si­jos rub­lis 100 8,8433 Švei­ca­ri­jos fran­kas 1 2,8652

pokytis

+0,4428 % –0,1066 % –0,0540 % –0,1807 % –0,2469 % –0,1324 % –0,6155 % –0,6694 % +0,0768 %

Vakar Tink­las

A 95

Dy­ze­li­nas

Du­jos

„Sta­toil“

4,99

4,70

2,34

„Va­koil“

4,98

4,68

2,34

Vi­d. kai­na vi­so ap­tar­na­vi­mo de­ga­li­nių tink­luo­se. Šal­ti­nis: www.de­ga­lu­kai­nos.lt WTI naf­ta„Brent“ naf­ta104,89 dol. už 1 brl. 123,983 dol. už 1 brl.

Duo­nos val­gy­to­jai – kai­nų įkai­tai Ša­ly­je užau­gin­tų grū­dų kai­nos, pri­klau­so­mai nuo pa­sau­li­nių ten­den­ci­jų, krin­ta, ta­čiau už mil­tus lie­tu­viai te­be­mo­ka be­ne dau­giau­sia vi­sa­me pa­sau­ly­je. Li­na Mra­zaus­kai­tė

l.mrazauskaite@diena.lt

Nus­to­jo pig­ti

Pa­sau­li­nė­je rin­ko­je kvie­čių su­pir­ ki­mo kai­na per me­tus su­ma­žė­jo 17,6 pro­c., ta­čiau Lie­tu­vo­je ga­lu­ti­ niam var­to­to­jui kvie­ti­niai pro­duk­ tai taip smar­kiai neat­pi­go. Bend­ro­vės „Ami­li­na“ ge­ne­ra­li­ nis di­rek­to­rius Min­dau­gas Ged­vi­ las pa­sa­ko­jo, kad praė­ju­sių me­tų pa­bai­go­je pa­sau­li­nė­je rin­ko­je bu­ vo pa­ste­bi­mas kvie­čių kai­nų smu­ ki­mas, ta­čiau kai­nos šiek tiek pa­ki­ lo ir ga­liau­siai sta­bi­li­za­vo­si. Kai­nų svy­ra­vi­mus, pa­sak pa­šne­ko­vo, su­ stab­dė į rin­ką su­grį­žę stam­būs už­ sie­nio žai­dė­jai. „Praė­ju­sių me­tų pa­bai­go­je, prieš Nau­juo­sius me­tus, į rin­ką grį­ žo stam­būs kvie­čių eks­por­tuo­to­ jai ru­sai ir uk­rai­nie­čiai, ku­riems anks­čiau val­džia bu­vo už­drau­du­si eks­por­tą. Grį­žu­sios į rin­ką, šios ša­ lys pa­da­rė spau­di­mą pa­sau­lio rin­ koms“, – sa­kė M.Ged­vi­las. Paš­ne­ko­vas pa­brė­žė, kad rin­ka šiuo me­tu sta­bi­li to­se ša­ly­se, kur yra daug praei­to kvie­čių der­liaus li­ku­čių. Eu­ro­pos, tai­gi ir Lie­tu­vos, ūki­nin­kai, anot jo, yra su­kau­pę ga­ na ne­ma­žų at­sar­gų, to­dėl pa­grin­di­ nis dė­me­sys jau krei­pia­mas į nau­ją kvie­čių der­lių. Kai­nos pri­klau­so nuo oro

M.Ged­vi­las pa­sa­ko­jo, kad šiuo me­ tu ste­bi­ma, kaip kvie­čiai per­žie­mo­ jo ir ko­kio der­liaus ga­li­ma ti­kė­tis šie­met. Esą jei bus pa­ste­bė­ta, kad kvie­čiai per­žie­mo­jo sėk­min­gai, jų kai­nos kris. Ma­žes­nė­mis kai­no­mis, anot jo, bus par­da­vi­nė­ja­mas ne tik nau­ja­sis kvie­čių der­lius, bet ir se­no ne­par­duo­to der­liaus li­ku­čiai. „Pag­rin­di­nės spe­ku­lia­ci­jos da­bar vyks­ta dėl oro. Kai­nos per die­ną šo­ki­nė­ja 2–3 pro­c. dėl gau­tų ži­nių apie sau­są ar­ba lie­tin­gą orą. Ta­čiau toks kai­nų svy­ra­vi­mas yra įpras­tas da­ly­kas“, – sa­kė M.Ged­vi­las. Anot jo, tiks­les­nės nau­jo ir se­no­jo der­ liaus kai­nos tu­rė­tų paaiš­kė­ti maž­ daug per mė­ne­sį. M.Ged­vi­lo tei­gi­mu, eu­ro­pie­tiš­ ki kvie­čiai per vi­są šį se­zo­ną – nuo praė­ju­sių me­tų rug­sė­jo iki šių me­ tų va­sa­rio – bu­vo daug bran­ges­ni už ru­siš­kus, ame­ri­kie­tiš­kus ar ar­gen­ti­ nie­tiš­kus kvie­čius. O ly­gin­ti jų kai­ nų su aust­ra­liš­kų ir ka­na­die­tiš­kų, anot pa­šne­ko­vo, nė ne­ver­ta. Pasta­ rieji esą bu­vo la­bai pi­gūs.

„Dėl šios prie­žas­ties Eu­ro­pos, kaip ir Lie­tu­vos, eks­por­tas bu­vo ge­ ro­kai ma­žes­nis nei anks­tes­nius du se­zo­nus. Ma­tyt, ten­den­ci­ja iš­liks to­kia pa­ti iki nau­jo grū­dų der­liaus – šie me­tai eks­por­tui bus pra­sčiau­si, pa­ly­gin­ti su dvejais prieš tai bu­vu­siais“, – pro­gno­za­vo M.Gent­ vi­las. To­dėl, pa­šne­ko­vo spė­ji­mais, kvie­čių kai­na ga­li nu­kris­ti ypač smar­kiai.

Al­ber­tas Gap­šys:

Lie­tu­vo­je mil­tų kai­ nos di­džiu­lės, nes joms įta­kos tu­ri pa­ grin­di­niai mil­tų ga­ min­to­jai, ku­rių ša­ly­je yra vos du trys.

Pri­si­tai­ko prie Eu­ro­pos

Lie­tu­vos ag­ra­ri­nės eko­no­mi­kos ins­ti­tu­to sky­riaus ve­dė­jo, ty­rė­ jo Al­ber­to Gap­šio tei­gi­mu, Lie­tu­ va grū­dų im­por­tuo­ja ma­žai, ta­čiau dėl kon­ku­ren­ci­jos tu­ri pri­si­tai­ky­ti prie pa­sau­li­nės rin­kos ten­den­ci­jų: „Jei­gu Lie­tu­vo­je kai­nos bus smar­ kiai pa­di­din­tos, žmo­nės pirks pi­ giau iš ša­lių kai­my­nių. Ga­lio­ja pa­sau­li­nės rin­kos kai­nos – ne­bė­ ra už­da­rų rin­kų, kur bū­tų ga­li­ma pre­kiau­ti ne­prik­lau­so­mai nuo ki­ tų ša­lių.“ Ša­lies ūki­nin­kai, kaip pa­sa­ko­jo M.Gent­vi­las, šiuo me­tu su­ne­ri­mę, kad san­dė­liuo­se yra už­si­li­kę di­de­ lių der­liaus li­ku­čių, o kai­nos krin­ ta. Ta­čiau pa­šne­ko­vas pa­brė­žė, kad to­kios ten­den­ci­jos pa­ste­bi­mos vi­ so­je Eu­ro­po­je, nes eu­ro­pie­tiš­kų kvie­čių rin­ka praė­ju­siais me­tais su­si­dū­rė su pi­ges­nė­mis rin­ko­mis. Ki­ta ver­tus, net ir nu­sto­ju­sios kil­ ti kai­nos esą iš­li­ko ga­na aukš­tos. To­dėl nuo­la­ti­niai ša­lies ūki­nin­kų skun­dai dėl nuo­sto­lių, jo ma­ny­ mu, yra ne­pag­rįs­ti. „Kai­nos yra aukš­tos – apie 720 li­tų už to­ną – ir yra pa­na­šios, pa­ ly­gin­ti su praė­ju­siais me­tais. Pa­ly­ gin­ti su dar anks­tes­niu lai­ko­tar­piu, kai­nos šiuo me­tu be­veik du kar­tus aukš­tes­nės. Ūki­nin­kai daž­nai gau­ na di­de­lį pel­ną, ta­čiau pa­ma­tę, kad rin­ko­je kai­na ne­be­ky­la, pra­de­da verk­ti dėl nuo­sto­lių. Nuos­to­lį jie su­pran­ta kaip ne­gau­tą ant­pel­nį“, – sa­kė M.Ged­vi­las.

Lie­tu­viai mo­ka dau­giau

M.Ged­vi­las pa­sa­ko­jo, kad kvie­ti­ nius mil­tus ma­lū­ni­nin­kai ke­pyk­ loms par­duo­da at­si­žvelg­da­mi į eks­por­to rin­kas. Dėl to ne­re­tai pi­ ges­nių vie­tos kvie­čių kai­nas tu­ri pa­di­din­ti. „Jei­gu grū­dų kai­na eks­por­to rin­ ko­se pa­ky­la, Lie­tu­vos ma­lū­ni­nin­kai dėl di­de­lės kon­ku­ren­ci­jos sek­to­riu­ je di­di­na mil­tų kai­nas. Ir at­virkš­čiai – jie ne­ga­li į ma­žė­jan­čias rin­kos kai­nas ne­rea­guo­ti. Nes mil­tai yra toks pro­duk­tas, ku­rį leng­va at­si­ vež­ti iš Len­ki­jos ir Lat­vi­jos, jei kai­ nos pa­sau­lio ir ša­lies rin­ko­se ne­su­ tam­pa“, – sa­kė M.Ged­vi­las. Vis dėl­to ga­lu­ti­nė kai­na, ku­rią už kvie­ti­nius ga­mi­nius mo­ka var­to­to­ jas, pri­klau­so ne tik nuo rin­kų, bet ir nuo ke­pyk­lų bei di­džių­jų pre­ky­ bos tink­lų po­li­ti­kos. To­dėl lie­tu­viui už pro­duk­ci­ją ne­re­tai ten­ka su­mo­ kė­ti ir ge­ro­kai dau­giau nei ki­tų ša­ lių var­to­to­jams. A.Gap­šio tei­gi­mu, į grū­dų eks­ por­to rin­ką atė­jus Ru­si­jai ir su­ ma­žė­jus kai­noms, ša­lies pre­ky­bos tink­luo­se duo­nos kai­na praė­ju­sių me­tų pa­bai­go­je ma­žė­jo tik ne­žy­ miai – apie 3–4 pro­c. Ta­čiau, pa­ šne­ko­vo tei­gi­mu, taip yra dėl to, kad grū­dų rin­kos po­ky­čiai ga­lu­ti­ nę duo­nos kai­ną le­mia vos 15 pro­c. Be to, ga­min­to­jai ir pre­ky­bi­nin­kai esą nė­ra suin­te­re­suo­ti kai­nas ma­ žin­ti la­bai smar­kiai, jei­gu pa­ste­bi­ ma di­de­lė pa­klau­sa. „Tai yra iš­skir­ti­nis pro­duk­tas – ki­tos ša­lys neiš­ke­pa to­kios duo­ nos kaip Lie­tu­va. To­dėl kon­ku­ren­ ci­ja vyks­ta tik tarp mū­sų duo­nos ke­pyk­lų. Ša­ly­je vi­si ly­giuo­ja­si į ke­ tu­rias pen­kias ke­pyk­las, ku­rios tu­ ri 30–40 pro­c. vi­sos Lie­tu­vos rin­ kos“, – sa­kė M.Ged­vi­las. Dik­tuo­ja stam­biau­si

Kol pre­ky­bos tink­lų len­ty­no­se lie­ tu­viš­ka duo­na už­sie­nio ga­min­to­jų pro­duk­ci­jai vie­tos neuž­lei­džia, mil­ tų rin­ko­je kon­ku­ren­ci­ja jau ran­da­ si. A.Gap­šio tei­gi­mu, Lie­tu­vos mil­ tų ga­min­to­jai kai­nas pa­siū­lo la­bai di­de­les – vie­nas di­džiau­sių ES. To­ dėl pre­ky­bos tink­luo­se po tru­pu­tį at­si­ran­da ir len­kiš­kų mil­tų. „Lie­tu­vo­je mil­tų kai­nos yra di­ džiu­lės, nes joms įta­kos tu­ri pa­ grin­di­niai mil­tų ga­min­to­jai, ku­rių ša­ly­je yra vos du trys“, – sa­kė pa­ šne­ko­vas. A.Gap­šys įsi­ti­ki­nęs, kad pa­siū­ ly­ti pi­ges­nę pro­duk­ci­ją nė­ra suin­

„„Sa­vi­va­lė: kvie­čių kai­na pa­sau­lio rin­ko­je krin­ta, ta­čiau kvie­ti­niai mil­tai

Lie­tu­vo­je, kaip ir anks­čiau, kai­nuo­ja be­ne dau­giau­sia ES.And­riaus Ufar­to (BFL) nuo­tr.

te­re­suo­ti ir pre­ky­bos tink­lai. Esą kuo pro­duk­ci­jos kai­nos di­des­nės, tuo dau­giau gau­na­ma pa­ja­mų: „Dėl to ne­ga­li­ma sa­ky­ti, kad pre­ ky­bos tink­lai ieš­ko pi­ges­nių va­ rian­tų – gal­būt taip bū­tų, jei tarp jų vyk­tų di­des­nė kon­ku­ren­ci­ja. Da­ bar ke­tu­ri pre­ky­bos tink­lai su­da­ro apie 60 pro­c. vi­sos ša­lies apy­var­ tos. Nuo šių pre­ky­bos tink­lų kai­nos ir yra pri­klau­so­mos.“ Pre­ky­bos tink­lų įkai­tai

Ša­lies pre­ky­bos tink­lai pa­tvir­ti­no, kad var­to­to­jai kvie­ti­nės pro­duk­ci­ jos kai­nų po­ky­čių ne­jun­ta. Pre­ky­bos tink­lo „Ma­xi­ma“ at­sto­vės spau­dai Ol­gos Ma­laš­ke­vi­čie­nės tei­gi­mu, kvie­ti­nių mil­tų kai­na par­duo­tu­vė­ se pa­sta­ruo­ju me­tu ne­ki­to.

Pre­ky­bos tink­le „Nor­fa“, kaip sa­kė at­sto­vas spau­dai Da­rius Ry­liš­ kis, kvie­ti­nių pro­duk­tų kai­nos taip pat iš­li­ko sta­bi­lios: „Tik kvie­ti­nės kruo­pos pa­bran­go ke­liais cen­tais. Ma­ny­tu­me, kad to­kio sta­bi­lu­mo prie­žas­tis – sta­bi­lios grū­dų su­pir­ ki­mo kai­nos rin­ko­je.“ A.Gap­šys pa­brė­žė, kad lie­tu­viai už grū­dų pro­duk­ci­ją mo­ka tik šiek tiek dau­giau nei ki­tų ša­lių var­to­ to­jai. Ta­čiau pri­dū­rė, jog mū­siš­ kių var­to­to­jų pi­ni­gi­nės plo­nes­nės nei ki­tų ša­lių, to­dėl į kai­nų skir­ tu­mus lie­tu­viai rea­guo­ja jaut­riai: „Mes įpirk­ti ga­li­me ge­ro­kai ma­ žiau nei ki­tų ša­lių gy­ven­to­jai. Ta­ čiau esa­me ke­tu­rių pre­ky­bos tink­ lų ir tam tik­rų stam­bių per­dir­bė­jų įkai­tai.“

Kvie­čių kai­na pa­sau­lio rin­ko­je Me­tai

Mė­nuo

To­nos kai­na (li­tais)

2011

va­sa­ris

880,46

2011

ba­lan­dis

801,04

2011

bir­že­lis

780,33

2011

rugp­jū­tis

787,23

2011

spa­lis

728,54

2011

gruo­dis

704,37

2012

va­sa­ris

725,08 Šal­ti­nis: „In­dex Mun­di“


8

penktadienis, kovo 30, 2012

sportas kaunodiena.lt/naujienos/sportas

J.Kaz­laus­kas: „Ne­si­sek­da­vo ir le­gen­di­niam M.Jor­da­nui“ Įs­pū­din­gai Eu­ro­ly­gos „Top 8“ eta­ pą pra­dė­ju­si Jo­no Kaz­laus­ko tre­ ni­ruo­ja­ma Mask­vos CSKA pa­ga­ liau su­stab­dy­ta – tai įvy­ko Is­pa­ni­ jos mies­te Bil­bao.

ti sa­vo cha­rak­te­rį. Ti­kiuo­si, kad at­si­ras ly­de­ris, ku­ris įkvėps vi­sus žai­dė­jus“, – po ma­čo sa­kė J.Kaz­ laus­kas. Čem­pio­nai – prie be­dug­nės

Tik ant­ro­ji ne­sėk­mė

Tre­čią­sias ket­virt­fi­na­lio iki tri­jų per­ga­lių rung­ty­nes mask­vie­čiai 81:94 pra­lai­mė­jo Bil­bao „Gesc­ rap Biz­kaia Bas­ket“ eki­pai, bet te­ be­pir­mau­ja se­ri­jo­je 2:1. Šian­dien klu­bai vėl su­si­tiks bas­kų aikš­tė­je. Tai bu­vo tik ant­ro­ji Ru­si­jos su­ per­ko­man­dos ne­sėk­mė Eu­ro­ly­go­ je šį se­zo­ną. Ra­mū­nas Šiš­kaus­kas pel­nė 5 taš­kus, Dar­ju­šas Lav­ri­no­ vi­čius – nė vie­no. „Ne­ma­čiau ko­man­dos, tik in­ di­vi­dua­ly­bių rin­ki­nį. Bai­siai gy­ nė­mės, pra­me­tė­me bū­da­mi vi­ siš­kai lais­vi. Ki­ta ver­tus, žmo­nės – ne ro­bo­tai. Juo­dų die­nų bu­vo ir per le­gen­di­nio Mi­chae­lo Jor­da­no kar­je­rą. Ant­ro­ji dvi­ko­va var­žo­vų aikš­tė­je bus sun­ki pir­miau­sia psi­ cho­lo­giš­kai. Mums rei­kės pa­ro­dy­

Po tre­čių­jų se­ri­jos rung­ty­nių ant pra­ra­jos slenks­čio bu­vo Eu­ro­ly­ gos čem­pio­nas Atė­nų „Pa­nat­hi­ nai­kos“ su Ša­rū­nu Ja­si­ke­vi­čiu­ mi. Grai­ki­jos mil­ži­nas pra­lai­mė­jo tre­čią­sias ket­virt­fi­na­lio rung­ty­nes 62:65 Tel Avi­ve „Mac­ca­bi Elect­ ra“ eki­pai ir se­ri­jo­je bu­vo at­si­li­ kęs 1:2. Va­kar „Pa­nat­hi­nai­kos“ ir „Mac­ca­bi Elect­ra“ vėl ko­vė­si Iz­ rae­lio sos­ti­nė­je. Sug­rį­ži­mas į Pa­ža­dė­tą­ją že­mę bu­vo ne­sėk­min­gas ir Š.Ja­si­ke­vi­ čiui. Įžai­dė­jas, „Mac­ca­bi Elect­ra“ marš­ki­nė­lius vil­kė­jęs 2003–2005 m., su­žai­dė vie­nas pra­sčiau­sių rung­ty­nių šį se­zo­ną. Lie­tu­vis pra­ me­tė vi­sus tris tri­taš­kius ir taš­kų ne­pel­nė. „Nors ir pra­lai­mė­jo­me, esa­me ge­res­nė ko­man­da ir tai įro­dy­si­me

ki­ta­me ma­če. Pa­sis­teng­siu at­si­ grieb­ti ir aš“, – ne­sto­kojo am­bi­ ci­jų Ša­ras. „Žai­džiant su „Pa­nat­hi­nai­ kos“ ten­ka mo­kė­ti už men­kiau­sią klai­dą. Nė­ra leng­va šią ko­man­dą įveik­ti du kar­tus paei­liui“, – bud­ ru­mo ne­pra­ra­do Tel Avi­vo krep­ši­ nin­kų stra­te­gas Da­vi­das Blat­tas. Ka­ta­lo­nai – be pro­ble­mų

Pir­mą­ja fi­na­lo ket­ver­to da­ly­ve ta­po „Bar­ce­lo­na Re­gal“. Ka­ta­ lo­nai vėl pui­kiai iš­nau­do­jo ašt­ riau­sią sa­vo gink­lą – gy­ny­bą ir ne­sun­kiai 67:56 tre­čią kar­tą įvei­ kė Eu­ro­ly­gos de­biu­tan­tę Ka­za­nės „Unics“. Pus­fi­na­ly­je „Bar­ce­lo­na Re­gal“ kau­sis su Pi­rė­jo „Olym­pia­kos“ ir Sie­nos „Mon­te­pas­chi“ po­ros nu­ ga­lė­to­jais. Kol kas 2:1 pir­mau­ja Grai­ki­jos at­sto­vai. Du­ša­no Iv­ko­vi­čiaus auk­lė­ti­niai 75:55 su­triuš­ki­no Ita­li­jos čem­pio­ nus ir yra per žings­nį nuo re­van­šo už praė­ju­sius me­tus. 2011-ai­siais šios ko­man­dos taip pat ko­vo­ jo ket­virt­fi­na­ly­je, tą­kart se­ri­ją 3:1 lai­mė­jo Sie­nos krep­ši­nin­kai.

Čiuo­žė­jų dis apie tei­sė­ju Pa­sau­lio dai­lio­jo čiuo­ži­mo čem­pio­ na­te Lie­tu­vos at­sto­ vai Isa­bel­la To­bias ir Dei­vi­das Stag­ niū­nas ne­pa­ten­ kin­ti tei­sė­jų ver­ti­ni­ mais, ki­ti spor­ti­nin­ kai – var­žy­bų are­ nos le­do ko­ky­be.

KD inf.

Re­zul­ta­tai

Nu­si­vy­lė įver­ti­ni­mu

Ka­za­nės „Unics“–„Bar­ce­lo­na Re­ gal“ 56:67 (19:17, 15:11, 11:18, 11:21). 5 000 žiū­ro­v ų. H.Do­mer­can­tas 19 taš­k ų, T.Ly­day’us 12/J.C.Na­var­ro 21. Se­ri­ja – 0:3. Tel Avi­vo „Mac­c a­b i Elect­ra“– Atėnų „Pa­n at­h i­n ai­kos“ 65:62 (24:13, 17:15, 9:16, 15:18). 11 060 žiū­ro­ vų. Y.Ohayo­nas 12, D.Smit­has 11 (9 at­ko­vo­t i ka­muo­l iai)/M.Ba­t is­te’as 13, I.Vou­g iou­kas 11. Se­ri­ja – 2:1. Bil­b ao „Gesc­rap BB“–Maskvos CSKA 94:81 (25:24, 22:16, 24:17, 23:24). 10 014 žiū­ro­v ų. K.Va­si­lea­ dis 20, M.Ba­n i­čius 18, A.Jack­so­ nas 13/N.Krsti­čius 22, A.Ki­ri­len­ka 16, A.Šve­das 15. Se­ri­ja – 1:2.

„„Dė­me­sys: „Mac­ca­bi Elect­ra“ gy­nė­jai ne­lei­do Ša­rui pel­ny­ti nė taš­ko. 

Pi­r ė­j o „Olym­p ia­k os“–Sienos „Mon­te­pas­chi“ 75:55 (14:12, 18:9, 16:9, 27:25). 12 000 žiū­ro­v ų. K.Hi­ ne­sas 15, K.Slou­kas 11, A.Law 10/B. McCa­leb­bas 15, D.An­der­se­nas 12. Se­ri­ja – 2:1.

get­tyi­ma­ges.com nuo­tr.

I.To­bias ir D.Stag­niū­no trum­pą­ ją pro­gra­mą Ni­co­je (Pran­cū­zi­ja) vyks­tan­čių pla­ne­tos pir­me­ny­bių ar­bit­rai įver­ti­no 50,22 ba­lo. Tai – kuk­les­nis re­zul­ta­tas, nei šie­me­čia­me Eu­ro­pos čem­pio­na­te, kur mū­sų ša­lies le­do šo­kių due­tas pel­nė 59,66 ba­lo. Po pa­si­ro­dy­mo nu­si­vy­lu­si I.To­ bias pa­reiš­kė, kad ti­kė­jo­si aukš­ tes­nių ba­lų. Isa­bel­la ir Dei­vi­das po trum­po­sios pro­gra­mos bu­vo 16-ojo­je vie­to­je. Va­kar jie at­li­ko lais­vą­ją pro­gra­mą. Sėk­min­giau­siai star­ta­vo ka­na­ die­čiai Tes­sa Vir­tue ir Scot­tas Moi­ ras – 72,31 ba­lo. Pa­sau­lio čem­pio­ nų ti­tu­lus gi­nan­tys ame­ri­kie­čiai Me­ryl Da­vis ir Char­lie’s Whi­te’as su 70,98 ba­lo bu­vo ant­ri, o Eu­ro­ pos čem­pio­nai pran­cū­zai Nat­ha­lie Pe­cha­lat ir Fa­bie­nas Bour­zat’as su 69,13 ba­lo – tre­ti. Neį­vei­kė at­ran­kos

Į pa­grin­di­nes var­žy­bas ne­pa­te­ ko 17-me­tė vil­nie­tė In­ga Ja­nu­le­vi­ čiū­tė ir 19-me­tis kau­nie­tis Sau­lius Amb­ru­le­vi­čius.

„„Re­zer­vas: I.To­bias ir D.Stag­niū­nas p

je vie­to­je. 

Pa­sau­lio jau­ni­mo (iki 20 me­tų) pir­me­ny­bė­se užė­mu­si 13-ąją vie­ tą, šį kar­tą I.Ja­nu­le­vi­čiū­tė mo­te­rų at­ran­kos gru­pė­je bu­vo 16-oji – už lais­vą­ją pro­gra­mą tei­sė­jai jai sky­rė 68,51 ba­lo. Iki lai­min­gų­jų dvy­lik­tu­ ko vil­nie­tei pri­trū­ko vos 1,99 ba­lo, o bend­ro­jo­je įskai­to­je tarp 51 spor­ ti­nin­kės ji li­ko 34-oji. S.Amb­ru­le­vi­čius at­ran­kos gru­ pė­je pel­nė 82,40 ba­lo ir ap­len­kė tris var­žo­vus – iš Slo­va­ki­jos, Bul­ ga­ri­jos ir Hon­kon­go. Nuo ke­lia­la­ pio į pa­grin­di­nes var­žy­bas jį sky­rė 26,11 ba­lo. Ga­lu­ti­nė kau­nie­čio vie­ ta – 42-oji.

L.Klei­za žai­dė be klai­dų Ant­rą­ją per­ga­lę per šią sa­vai­tę NBA čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo Li­no Klei­zos at­sto­vau­ja­ma To­ron­to „Rap­tors“ ko­man­da.

12-ąją vie­tą Ry­tų kon­fe­ren­ci­jo­je uži­man­tis „Rap­tors“ klu­bas sa­vo are­no­je 105:96 (27:22, 28:31, 30:32, 20:11) įvei­kė 9-ojo­je Va­ka­rų kon­fe­ ren­ci­jos po­zi­ci­jo­je esan­čią Den­ve­ rio „Nug­gets“ eki­pą. Star­to pen­ke­te ma­čą pra­dė­jęs lie­ tu­vis pel­nė 15 taš­kų, at­ko­vo­jo 3 ka­ muo­lius, at­li­ko 2 re­zul­ta­ty­vius per­ da­vi­mus, blo­ka­vo var­žo­vo me­ti­mą ir nė kar­to ne­suk­ly­do. L.Klei­za pa­ tai­kė 3 tri­taš­kius iš 7, 1 dvi­taš­kį iš 5 bei rea­li­za­vo vi­sus 4 bau­dų me­ti­

mus. 26 taš­kais prie per­ga­lės pri­si­ dė­jo And­rea Barg­na­ni, 17 – De­Ma­ ras De­Ro­za­nas. „Nug­gets“ gre­to­se sėk­min­giau­siai rung­ty­nia­vo bu­vęs Kau­no žal­gi­rie­tis Ty’us Law­so­nas – jis su­rin­ko 26 taš­kus, at­ko­vo­jo 4 ir pe­rė­mė 2 ka­muo­lius bei at­li­ko 9 re­zul­ta­ty­vius per­da­vi­mus. Nau­jie­nų agen­tū­ra ESPN pra­ne­šė, kad bu­vęs Ša­rū­no Mar­čiu­lio­nio tre­ ne­ris „Gol­den Sta­te War­riors“ eki­ po­je Do­nas Nel­so­nas vy­res­ny­sis bus priim­tas į Krep­ši­nio šlo­vės mu­zie­ jų. „Tai – di­de­lė gar­bė, vi­sos ma­no kar­je­ros įver­ti­ni­mas. Ma­nęs ne­rei­ kia ap­do­va­no­ti – aš mė­ga­vau­si sa­ vo dar­bu, bet ma­no šei­mai šis pri­ pa­ži­ni­mas – la­bai svar­bus įvy­kis“,

– sa­kė D.Nel­so­nas vy­res­ny­sis. Per 31 se­zo­ną D.Nel­so­no va­do­vau­ja­ mos ko­man­dos NBA ly­go­je iš­ko­ vo­jo 1335 per­ga­les. KD inf.

Ly­de­riai Ry­t ų kon­fe­ren­c i­j a: 1. Či­k a­gos „Bulls“ (41 per­ga­lė, 11 pra­lai­mė­ji­mų), 2. Ma­ja­mio „Heat“ (35, 13), 3. Or­lan­do „Ma­g ic“ (32, 19). Va­ka­rų kon­fe­ren­ci­ja: 1. Ok­la­ho­ mos „Thun­der“ (38, 12), 2. San An­to­ ni­jaus „Spurs“ (35, 14), 3. Los An­d že­ lo „La­kers“ (31, 19).

„„Bar­je­ras: pro L.Klei­zos gy­ny­bos už­tva­rą ne­pra­si­ver­žė „Nug­gets“ puo­

lė­jas W.Chand­le­ris. 

„Reu­ters“ nuo­tr.


9

penktadienis, kovo 30, 2012

sportas

s­ku­si­jos – us ir le­dą „Ypač sun­ku tiems, ku­rie pro­gra­ mą at­lie­ka pa­sku­ti­niai – jie be­veik plau­kio­ja po are­ną. Kai per aikš­ tę nu­va­žiuo­ja le­do ma­ši­na, pa­dė­ tis aki­vaiz­džiai pa­ge­rė­ja“, – kal­bė­ jo M.Tran­ko­vas, po­rų var­žy­bo­se su par­tne­re neiš­ven­gęs griu­vi­mo. Jam prieš­ta­ra­vo Vo­kie­ti­jos čiuo­ žė­jai Ro­bi­nas Szol­ko­wy ir Alio­na Sav­čen­ko. „Nep­ri­ta­riu tiems, ku­rie keiks­ no­ja le­dą. Jis – pui­kus ir tik­rai ge­ res­nis nei tre­ni­ruo­čių are­no­je. Mes per trum­pą­ją pro­gra­mą be pro­ble­ mų at­li­ko­me tri­gu­bą ak­se­lį“, – tei­ gė R.Szol­ko­wy.

Le­das – la­bai keis­tas: vie­to­mis – minkš­tas, ki­tur – kie­tas. Ypač sun­ku tiems, ku­rie pro­gra­mą at­lie­ka pa­ sku­ti­niai – jie be­veik plau­kio­ja po are­ną. Per­si­ren­gė au­to­mo­bi­ly­je

po trum­po­sios pro­gra­mos bu­vo 16-ojo­ „Reu­ters“ nuo­tr.

Tai bu­vo jau ket­vir­ta­sis Lie­tu­ vos čiuo­žė­jo pa­sau­lio čem­pio­na­ tas: 2008-ai­siais jis užė­mė 45ąją vie­tą, 2009-ai­siais – 49-ąją, o 2010-ai­siais – 38-ąją. Griu­vi­nė­jo ir fa­vo­ri­tai

Pa­ty­ru­sių spor­ti­nin­kų griū­tys at­ lie­kant pro­gra­mas įplies­kė dis­ku­ si­jas apie ne­va neįp­ras­tą Ni­cos are­ nos le­dą. Ru­sas Mak­s i­m as Tran­ko­vas, čiuo­žian­tis su Tat­ja­na Vo­lo­so­ žar, tei­gė, kad le­das – la­bai keis­ tas: vie­to­mis – minkš­tas, ki­tur – kie­tas.

Į keb­lią pa­dė­tį bu­vo pa­te­kę I.To­ bias ir D.Stag­niū­no var­žo­vai iš Uz­ be­kis­ta­no – Ana Na­gor­niuk ir Vik­ to­ras Ko­va­len­ka. Jie į Ni­cos are­ną at­vy­ko iki sa­vo pa­si­ro­dy­mo at­ran­ kos var­žy­bo­se li­kus ma­žiau nei va­ lan­dai. „Mask­vo­je ki­lo pro­ble­mų dėl vi­ zų, to­dėl mes pir­miau­sia iš­skri­ do­me į Miun­che­ną, bet ten pa­ vė­la­vo­me į lėk­tu­vą, ku­ris skri­do į Ni­cą. Sku­biai pa­kei­tė­me bi­lie­tus, ta­čiau ki­to rei­so į Pran­cū­zi­ją lau­ kė­me dvi va­lan­das. At­vy­kę į Ni­cą, per­si­ren­gė­me au­to­mo­bi­ly­je, ku­ris mus di­de­liu grei­čiu ve­žė į čem­pio­ na­to are­ną. Kai įbė­go­me į ją, iki ap­ ši­li­mo bu­vo li­ku­sios 10 mi­nu­čių“, – pa­pa­sa­ko­jo V.Ko­va­len­ka. Uz­be­kis­ta­no čiuo­žė­jai sėk­min­ gai įvei­kė at­ran­kos bar­je­rą, bet po pa­grin­di­nių var­žy­bų trum­po­sios pro­gra­mos į dvi­de­šim­tu­ką, ku­ris at­liks lais­vą­ją kom­po­zi­ci­ją, ne­pa­ te­ko – užė­mė pa­sku­ti­nę, 25-ąją, vie­tą. KD inf.

Var­žy­bų ka­len­do­rius. Kur ei­ti? Lie­t u­vos krep­š i­n io ly­gos (LKL) čem­pio­na­tas: Kau­no „Bal­tai“ – Pas­ va­lio „Pie­no žvaigž­dės“ (šian­dien 18 val. „Žal­gi­rio“ klu­bo tre­ni­ruo­čių cent­ re, Nag­l io g. 4A); Kau­no „Žal­g i­r is“ – Ute­nos „Ju­ven­tus“ (šeš­ta­die­n į 16.40 val. „Žal­gi­rio“ are­no­je, Ka­ra­liaus Min­ dau­go pr. 50). Na­c io­n a­l i­n ės krep­š i­n io ly­g os (NKL) čem­pio­na­to ket­virt­fi ­na­lis: Kau­no „Žal­g i­r is-Sa­bo­n io krep­ši­n io cent­ras“ – Ma­r i­jam­p o­lės „Sū­du­va“ (šeš­ta­die­nį 14 val. „Žal­gi­rio“ klu­bo tre­ ni­ruo­čių cent­re, Nag­lio g. 4A). Kau­no krep­š i­n io mė­gė­j ų ly­gos (KKML) ve­te­ra­nų (35+) fi­na­li­nės

var­žy­bos (šian­d ien Kau­no ko­le­g i­ jos spor­to sa­lė­je, Pra­mo­nės pr. 22): 18.15 val. rung­ty­nės dėl 3-io­sios vie­ tos „LE­DI-Vi­pa­kus“ – „BSM LT“, 19.45 val. rung­ty­nės dėl 1-osios vie­tos „TOP Spo“ – „Plas­te­na“. Lie­t u­vos mo­te­r ų ran­k i­n io ly­gos (LMRL) čem­pio­na­tas: Kau­no ra­jo­ no „Gar­lia­va-SM“ – Pa­ne­vė­ž io KKSC (šeš­ta­d ie­n į 13 val. Gar­l ia­vos spor­to cent­re, Va­sa­r io 16-osios g. 8); Kau­ no „Šir­šės-Ga­ja“ – Vil­niaus „Ba­ka­lė­jaTau­ras“ (šeš­ta­die­n į 13 val. LSMU Ve­ te­ri­na­ri­jos aka­de­mi­jos spor­to sa­lė­je, Til­žės g. 18). KD inf.

„„Bar­je­ras: „AC Mi­lan“ žaidėjai (bal­ta ap­ran­ga) sėkmingai stabdė „Bar­ce­lo­nos“ snai­pe­rį L.Mes­si.

AFP nuo­tr.

Fa­vo­ri­tai do­va­nų ne­da­li­jo Ma­rius Bag­do­nas m.bagdonas@diena.lt

Eu­ro­pos fut­bo­lo gran­dai be­lais­vių nei­ma – Lon­do­no „Chel­sea“, Mad­ ri­do „Real“ ir Miun­che­no „Bayern“ žen­gė la­bai tvir­tus žings­nius Čem­ pio­nų ly­gos pus­fi­na­lio link. Kas prie jų pri­si­dės – „Bar­ce­lo­na“ ar „AC Mi­lan“ – paaiš­kės ki­tą sa­vai­tę. Tak­ti­ka pa­si­tei­si­no

Ang­li­jos čem­pio­na­te strin­gan­tis ir sa­vo žai­di­mo nie­kaip ne­ran­dan­tis „Chel­sea“ klu­bas Čem­pio­nų ly­go­ je – neat­pa­žįs­ta­mas. Londono komanda sve­čiuo­se iš­ko­vo­jo per­ga­lę 1:0 ir nu­trau­kė įspū­din­gą „ere­lių“ se­ri­ją žai­džiant na­muo­se. Jor­ge Je­su­so tre­ni­ruo­ja­ ma „Ben­fic­ a“ sa­vo aikš­tė­je ne­bu­vo pra­lai­mė­ju­si pa­sku­ti­nių de­šim­ties Eu­ro­pos tau­rių rung­ty­nių. „Chel­sea“ rung­ty­n ia­vo kiek neįp­ras­tos su­dė­ties. Ant at­sar­ gi­nių suo­lo bu­vo pa­lik­ti Fran­ kas Lam­par­das, Di­dier Drog­ba, Mi­chae­lis Es­sie­nas, Ga­ry Ca­hil­ las ir Da­nie­lis Stur­rid­ge’as. To­kį spren­di­mą Lon­do­no eki­pos vai­ ri­nin­kas Ro­ber­to Di Mat­teo aiš­ ki­no per­ne­lyg in­ten­sy­viu tvar­ka­ raš­čiu.

„No­rė­jau, kad šia­me ma­če ko­ man­da de­monst­ruo­tų gy­vą fut­bo­ lą. Ži­no­jau, kad „Ben­fic­ a“ mėgs­ta žais­ti grei­tai, tad rei­kė­jo, kad ma­ no vai­ki­nai bū­tų švie­žes­ni“, – per­ ga­lės re­cep­tu da­li­jo­si ita­las. Iš­pei­kė var­žo­vų aikš­tę

Šio ket­virt­fi­na­lio nu­ga­lė­to­jas pus­ fi­na­ly­je su­si­tiks su „Mi­lan“ ir „Bar­ ce­lo­nos“ po­ros lai­mė­to­ju. Pir­mo­ ji šių eki­pų dvi­ko­va Ita­li­jos ma­dų sos­ti­nė­je bai­gė­si be įvar­čių 0:0. Tai bu­vo pir­mas kar­tas per dau­ giau nei dve­jus me­tus, kai Bar­se­ lo­nos fut­bo­li­nin­kai Čem­pio­nų ly­ gos rung­ty­nė­se neį­mu­šė nė vie­no įvar­čio. APOEL skry­dis bai­gė­si

„Pa­sie­kė­me tai, ko gal­būt dau­giau jau nie­kad ne­pa­vyks pa­kar­to­ti“, – kal­bė­jo Ni­ko­si­jos APOEL klu­bo pre­zi­den­tas Phi­vos Ero­tok­ri­tou, kai Kip­ro ko­man­da pa­te­ko į Čem­pio­nų ly­gos ket­virt­fi­na­lį. Vis dėl­to Mad­ri­ do „Real“ – per spran­gus kąs­nis. APOEL did­vy­riš­kai gy­nė­si 74 mi­nu­tes, ta­čiau tuo­met pra­lei­do Ka­ri­mo Ben­ze­ma įvar­tį ir pa­lū­žo. „Real“ įmu­šė dar du kar­tus ir prieš at­sa­ko­mą­jį ma­čą be­veik tu­ri ke­lia­ la­pį į pus­fi­na­lį sa­vo ki­še­nė­je.

„Sun­ku ti­kė­tis, kad APOEL ga­ lė­tų mus įveik­ti „San­tia­go Ber­ na­beu“ sta­dio­ne re­zul­ta­tu 4:0 ar 4:1“, – tie­siai švie­siai po ma­čo pa­reiš­kė „Real“ vai­ri­nin­kas Jo­se Mou­rin­ho. Į pus­fin ­ a­lį vie­ną ko­ją įkė­lu­siam „Real“ grei­čiau­siai teks su­si­kau­ti su Miun­che­no „Bayern“ ko­man­da, ku­ri pir­ma­ja­me ma­če sve­čiuo­se 2:0 įvei­kė Mar­se­lio „Olym­pi­que“.

Re­zul­ta­tai Ni­ko­si­jos APOEL–Madrido „Re­ al“ 0:3 (0:0). 22385 žiū­ro­vai. Įvar­ čiai: 74 ir 90 min. K.Ben­ze­ma, 82 min. Ka­ka. Li­s a­b o­nos „Ben­f i­c a“–Londono „Chel­sea“ 0:1 (0:0). 60830 žiū­ro­ vų. Įvar­t is: 75 min. S.Ka­lou. „AC Mi­l an“–„Bar­c e­l o­n a“ 0:0. 76169 žiū­ro­vai. Mar­s e­l io „Olym­p i­q ue“–Miun­ cheno „Bayern“ 0:2 (0:1). 31683 žiū­ro­vai. Įvar­čiai: 44 min. M.Go­ me­zas, 69 min. A.Rob­be­nas.


10

penktADIENIS, kovo 30, 2012

pasaulis

8

žmo­nės žu­vo Len­ki­jo­je pie­tuo­se mik­roau­to­bu­sui su­si­dū­rus su sunk­ve­ži­miu.

At­sis­ta­ty­di­no mi­nist­ras

Šiur­pus ­ nu­si­kal­ti­mas

Šve­di­jos gy­ny­bos mi­nist­ras Ste­nas Tolg­ for­sas at­si­sta­ty­di­no iš po­sto, nes su­lau­kė griež­tos kri­ti­kos dėl kon­fi­den­cia­lių, bet ži­ niask­lai­dai nu­te­kin­tų pla­nų Sau­do Ara­bi­ jo­je sta­ty­ti gink­lų ga­myk­lą. Šve­di­jo­je nė­ ra drau­di­mo eks­por­tuo­ti gink­lus į Sau­do Ara­bi­ją, ta­čiau dėl šio san­dė­rio no­rė­ta iš­ veng­ti vie­šų dis­ku­si­jų. Šve­di­jos pa­ci­fis­tai gar­siai smer­kė ka­ri­nį bend­ra­dar­bia­vi­mą su „dik­ta­to­riš­kais re­ži­mais“.

Praė­jus be­veik trims sa­vai­tėms po Uk­rai­ ną su­krė­tu­sio šiur­paus iš­ža­gi­ni­mo ir ban­ dy­mo nu­žu­dy­ti mi­rė 18-me­tė šio nu­si­kal­ ti­mo au­ka Ok­sa­na Ma­kar. Mer­gi­ną ko­vo 9 d. Uk­rai­nos pie­tuo­se esan­čia­me My­ko­la­ ji­vo mies­te iš­ža­gi­no trys jau­ni vy­rai, ku­rie po to ją ban­dė pa­smaug­ti ir pa­de­gė. Vie­ no­je sta­tyb­vie­tė­je nu­mes­tą au­ką ra­do at­ si­tik­ti­nis praei­vis. Mer­gi­na bu­vo nu­de­gu­si 55 pro­c. odos, kri­ti­nės būk­lės.

„„Be­dar­biai: Is­pa­ni­jos eko­no­mi­ka, ka­muo­ja­ma di­džiau­sio ne­dar­bo vi­so­je ES, įžen­gė į ant­rą re­ce­si­jos eta­pą per pa­sta­ruo­sius tre­jus me­tus. 

AFP nuo­tr.

Is­pa­ni­ja at­si­dū­rė tarp dvie­jų ug­nių Is­pa­nai iki šiol kant­riai tai­kstė­si su tau­py­mo prie­mo­nė­mis, ku­rių ėmė­si vy­riau­sy­bė. Bet va­ka­rykš­tis ma­si­nis pro­tes­tas pa­ro­ dė, kad jų kant­ry­bė ir­gi tu­ri ri­bas. Gi­na tė­vų iš­ko­vo­tas tei­ses

Pas­ku­ti­niu la­šu, ku­ris per­pil­dė kant­ ry­bės tau­rę, ta­po vy­riau­sy­bės su­ma­ ny­tos ir žai­biš­kai įgy­ven­din­tos dar­bo įsta­ty­mų pa­tai­sos. Jos įtei­si­no lanks­ tes­nius dar­bo san­ty­kius, lei­do darb­ da­viams leng­viau ir pi­giau at­leis­ti dar­buo­to­jus, mo­kė­ti jiems ma­žes­ nes išei­ti­nes pa­šal­pas, pail­gin­ti dar­ bo die­ną ir su­ma­žin­ti at­ly­gi­ni­mus be pro­fe­si­nių są­jun­gų pri­ta­ri­mo. Vy­riau­sy­bė ti­ki­na, kad lanks­tes­ ni dar­bo san­ty­kiai pa­da­rys Is­pa­ni­ jos eko­no­mi­ką kon­ku­ren­cin­ges­nę. Esą re­for­mos tik iš pra­džių at­ro­dys skaus­min­gos, bet ne­tru­kus at­si­ras nau­jų dar­bo vie­tų. „Di­džiau­sia klai­da da­bar bū­tų nie­ko ne­da­ry­ti“, – sa­kė mi­nist­ras pir­mi­nin­kas Ma­ria­no Ra­joy. Bet pro­tes­to ak­ci­jo­je Mad­ri­de da­ly­va­vęs 31 me­tų An­ge­las And­ ri­no tu­ri sa­vų ar­gu­men­tų: jis bu­vo at­leis­tas praė­ju­sį mė­ne­sį, ki­tą die­ ną po to, kai bu­vo pa­tvir­tin­tos dar­ bo įsta­ty­mų pa­tai­sos. Pro­tes­to ei­ty­nė­se vy­ras da­ly­va­vo su tė­vais ir bro­liu. „Tei­sės, už ku­rias ko­vo­jo mū­sų tė­vai, da­bar nu­brauk­tos net neat­ sik­lau­sus vi­suo­me­nės“, – pik­ti­no­ si A.And­ri­no. Pa­vo­jaus sig­na­lai

„Šis strei­kas yra tik pra­džia. Ma­ nau, ar­ti­miau­siais mė­ne­siais pro­ tes­tai tik stip­rės“, – sa­kė 40-me­tis Mad­ri­do trau­ki­nių vai­ruo­to­jas Mi­ gue­lis Pas­to­ras. Apk­lau­sos ro­dė, kad vie­nos die­ nos strei­ke ke­ti­na da­ly­vau­ti maž­ daug 30 pro­c. dar­buo­to­jų. Sek­ma­ die­nį val­dan­čio­ji Liau­dies par­ti­ja pa­ty­rė ne­sėk­mę re­gio­ni­niuo­se rin­ ki­muo­se An­da­lū­zi­jo­je, ne­su­ge­bė­ ju­si su­rink­ti bal­sų dau­gu­mos.

„Sek­ma­die­nio rin­ki­mų re­zul­ta­ tai ro­do, kad gy­ven­to­jai ne­si­tai­kys su to­kio po­bū­džio re­for­mo­mis. Tai ga­li reik­šti nau­ją pa­si­prie­ši­ni­ mo cik­lą, dar stip­res­nį, ne­gu mes ma­tė­me pa­sta­rai­siais mė­ne­siais ar me­tais“, – sa­kė Is­pa­ni­jos Sant­ ja­go de Kom­pos­te­los uni­ver­si­te­to eko­no­mi­kos pro­fe­so­rius Xa­vie­ras Ven­ce. Pas­ta­ra­sis vi­suo­ti­nis strei­kas Is­ pa­ni­jo­je bu­vo su­reng­tas 2010 m. rug­sė­jį. Tuo­met su­sto­jo vie­ša­sis trans­por­tas ir ga­my­bos li­ni­jos. Tą­ syk is­pa­nai reiš­kė ne­pa­si­ten­ki­ni­mą tau­py­mo prie­mo­nė­mis, ku­rių ėmė­ si tuo­me­tė so­cia­lis­tų vy­riau­sy­bė.

Ant­ra re­ce­si­jos ban­ga

Is­pa­ni­ja įžen­gė į nau­ją re­ce­si­jos eta­pą per pa­sta­ruo­sius tre­je­tą me­ tų. Vy­riau­sy­bė pro­gno­zuo­ja, kad šie­met eko­no­mi­ka su­si­trauks 1,7 pro­c. Kai ku­rie eks­per­tai įspė­ja, jog be­dar­bių gre­tas ga­li pa­pil­dy­ti dar mi­li­jo­nas žmo­nių. Ne­dar­bo ly­gis Is­pa­ni­jo­je jau yra aukš­čiau­sias vi­ so­je ES ir sie­kia 23 pro­c. Dar­bo ne­ tu­ri maž­daug pu­sė dar­bin­go am­ žiaus jau­nuo­lių iki 25 me­tų. Šian­dien vy­riau­sy­bė ža­da pa­ skelb­ti nau­jus biu­dže­to kar­py­mus. Ji ža­da biu­dže­to de­fi­ci­tą su­ma­žin­ ti nuo 8,5 iki 5,3 pro­c. bend­ro­jo vi­

daus pro­duk­to, bet tam rei­kės su­ ma­žin­ti iš­lai­das 35 mlrd. eu­rų. Is­pa­ni­jos va­do­vai su­si­dū­rė su sun­kia di­le­ma: iš­lai­dų kar­py­mas ga­li su­stab­dy­ti eko­no­mi­kos au­gi­ mą, bet jei­gu vy­riau­sy­bė ne­ro­dys pa­stan­gų su­ma­žin­ti vals­ty­bės sko­ lą, fi­nan­sų rin­kos nu­baus ša­lį vėl pa­di­din­da­mos sko­li­ni­mo­si kai­ną.

Tei­sės, už ku­rias ko­ vo­jo mū­sų tė­vai, da­ bar nu­brauk­tos net neat­sik­lau­sus vi­suo­ me­nės.

Eu­ro­pos gal­vos skaus­mas

Dar vi­sai ne­se­niai eu­ro zo­nos gal­ vos skaus­mas bu­vo Grai­ki­ja, bet pa­dė­tis šio­je ša­ly­je kiek sta­bi­li­za­

vo­si, ir vi­sų žvilgs­niai da­bar nu­ kry­po į Is­pa­ni­ją. Jei­gu šios ša­lies eko­no­mi­nė pa­dė­tis to­liau blo­gės, ES teks ją gel­bė­ti. Tuo­met dė­me­ sys nu­kryps į ki­tą sko­lų sle­gia­mą vals­ty­bę – Ita­li­ją. Štai ko­dėl eu­ro zo­nos fi­nan­sų mi­nist­rai, sa­vai­tės pa­bai­go­je su­si­ tin­kan­tys Ko­pen­ha­go­je, kal­bės ne tik apie kri­zę Is­pa­ni­jo­je, bet ir apie ES gel­bė­ji­mo fon­do dy­dį. Vo­kie­ti­jos vy­riau­sy­bė ne­no­riai su­ti­ko ne­pa­nau­do­tas Eu­ro­pos fi­ nan­si­nio sta­bi­lu­mo fon­do lė­šas – apie 250 mlrd. eu­rų – per­kel­ti į Eu­ro­pos sta­bi­lu­mo me­cha­niz­mą, ku­rio dy­dis sie­kia 500 mlrd. eu­rų. To­kiu at­ve­ju ES „fi­nan­si­nę už­kar­ dą“ su­da­ry­tų 750 mlrd. eu­rų, nors Tarp­tau­ti­nis va­liu­tos fon­das ir ki­ tos eko­no­mi­nės or­ga­ni­za­ci­jos tei­ gė, kad sta­bi­lu­mui už­tik­rin­ti rei­kia 1 mlrd. eu­rų. BBC, „Reu­ters“ inf.

Strei­kas už­ge­si­no net te­le­vi­zo­rius Is­pa­ni­jo­je va­kar pa­skelb­tas vi­ suo­ti­nis strei­kas pra­si­dė­jo dar prieš auš­tant. Mad­ri­de pi­ke­tuo­to­ jų gru­pė ban­dė blo­kuo­ti au­to­bu­sų de­pą, no­rė­da­ma nu­trauk­ti vie­šo­jo trans­por­to dar­bą.

Sos­ti­nė­je ir ki­tuo­se ša­lies mies­ tuo­se dar­bi­nin­kai rin­ko­si į triukš­ min­gus pi­ke­tus prie pre­ky­bos cent­rų, kai ku­rios te­le­vi­zi­jos nu­ trau­kė trans­lia­ci­jas, o au­to­mo­ bi­lių ga­my­bos įmo­nės bu­vo kone su­stab­dy­tos. Vy­riau­sy­bei pa­vy­ko su­si­tar­ti su pro­fe­si­nė­mis są­jun­ go­mis, kad au­to­bu­sai ir trau­ki­niai kur­suo­tų bent treč­da­liu įpras­to re­ži­mo. Pag­rin­di­nės oro bend­ro­ vės at­šau­kė 60 pro­c. rei­sų. Pro­fe­si­nės są­jun­gos tvir­ti­na, kad dar­bo re­for­ma ke­lia grės­mę ne vien dar­buo­to­jams, bet ir vi­sai ge­ro­vės vals­ty­bės idė­jai. Įs­ta­ty­ mų pa­tai­sos esą tu­rės ka­tast­ro­fiš­

kų pa­da­ri­nių atei­ty­je. Ta­čiau da­lis is­pa­nų, ku­rių at­ly­gi­ni­mai jau bu­vo ap­kar­py­ti ar­ba už­šal­dy­ti, at­si­sa­kė pri­si­jung­ti prie strei­ko, ne­no­rė­da­ mi pra­ras­ti die­nos at­ly­gi­ni­mo. „Aš ne­da­ly­vau­siu strei­ke, – sa­kė „Eu­ro­news“ te­le­vi­zi­jos Mad­ri­de kal­bin­ta praei­vė. – Ne­tu­riu nuo­ la­ti­nės dar­bo su­tar­ties ir ma­nau, kad to­kie kaip aš dirbs. Apsk­ri­tai ma­nau, kad da­bar nė­ra ge­riau­sias lai­kas strei­kuo­ti.“ Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja pra­ ne­šė, kad va­kar ry­te jau bu­vo suim­ti 58 žmo­nės, o de­vy­ni bu­vo su­žeis­ti per su­si­rė­mi­mus. Prof­są­jun­gos me­tė iš­šū­kį kon­ ser­va­to­rių vy­riau­sy­bei, dir­bu­siai trum­piau nei 100 die­nų, ir taip pri­si­dė­jo prie ki­tų dar­bi­nin­kų į sun­kią pa­dė­tį pa­te­ku­sio­se Eu­ro­ pos ša­ly­se, išė­ju­sių į gat­ves iš­lie­ ti nu­si­vy­li­mo. BNS, „Eu­ro­news“ inf.

„„Ne­pa­si­ten­ki­ni­mas: pro­tes­tuo­to­jai lie­jo pyk­tį ant mi­nist­ro pir­mi­nin­

ko Ma­ria­no Ra­joy, ku­rio vy­riau­sy­bė dar neiš­dir­bo nė 100 die­nų.AFP nuo­tr.


11

penktadienis, kovo 30, 2012

12p.

pramogų

Rolando Karaliaus tylos zona.

pramogualeja@kaunodiena.lt Redaktorė Violeta Juodelienė

Ro­lan­das Ka

­ra­lius. Be pa ­va­di­ni­mo.

Birš­to­no džia­zas: bi­lie­tų į 2014 m. kon­cer­tą jau ne­bė­ra

alėja

Gy­ve­nan­tie­ji Birš­to­no džia­zo fes­ti­va­lio rit­mu nė ne­pa­jun­ta, kaip pra­bė­ga dve­ji me­tai ir ku­ror­tą vėl už­tvin­do ypa­tin­ga au­ra. Šian­ dien pra­si­de­dan­tis se­niau­sias džia­zo ren­gi­nys Lie­tu­vo­je ypač gau­sus jau­nų at­li­kė­jų. Ve­re­ta Ru­pei­kai­tė

v.rupeikaite@kaunodiena.lt

Ar­čiau­siai Kau­no esan­tis ku­ror­tas trau­kia ne tik kau­nie­čius – ne­ma­ žai vil­nie­čių ir ki­tų Lie­tu­vos vie­tų gy­ven­to­jų ran­da lai­ko ir lė­šų da­ly­ vau­ti šia­me tra­di­ci­nia­me mu­zi­ki­ nia­me ren­gi­ny­je. Bi­lie­tai į šeš­ta­ die­ni­nį va­ka­ro kon­cer­tą jau se­niai iš­graibs­ty­ti. „Jau iš­pirk­ti bi­lie­tai ir į 2014 m.šeš­ta­die­nio kon­cer­tą, nors jo pro­gra­mos dar nė­ra. Žmo­nės, iš­ va­žiuo­da­mi iš fes­ti­va­lio pa­sa­ko: per­ku bi­lie­tą į ki­tą fes­ti­va­lį. Šeš­ta­ die­nio kon­cer­te vie­tų ne­lie­ka li­kus dau­giau nei mė­ne­siui iki ren­gi­nio“, – ne­si­dro­vė­jo pa­si­gir­ti tarp­tau­ti­nio fes­ti­va­lio ren­gė­jas, Birš­to­no kul­ tū­ros na­mų va­do­vas Zig­mas Vi­ lei­kis. Pas­ku­ti­nį ko­vo sa­vait­ga­lį fes­ti­va­lis vyks 17-ąjį kar­tą, tie­sa, ren­gi­nys or­ ga­ni­zuo­ja­mas kas dve­ji me­tai. Kaip jau nu­si­sto­vė­ję, mu­zi­ka su­skam­bės penk­ta­die­nį va­ka­re ir, at­ro­do, ne­pa­ liau­ja­mai vil­nys iki pat sek­ma­die­nio va­ka­ro. Iš vi­so lau­kia 6 kon­cer­tai – tiek die­ni­niai, tiek va­ka­ri­niai. Iš vi­ so Kul­tū­ros na­mų sce­no­je bus pri­ sta­ty­ta 19 pro­jek­tų. „Lie­tu­viais pra­dė­si­me, lie­tu­viais baig­si­me. Šie­met ren­gi­nys pa­si­su­ ko to­kiu kam­pu, kad pa­si­ro­dys ne­ ma­žai jau­nų, su­bren­du­sių lie­tu­vai­ čių, ku­rie stu­di­jas bai­gė už­sie­ny­je – Ny­der­lan­duo­se, Da­ni­jo­je, JAV ir ki­tur. To­dėl at­si­ra­do to­kių kaip Liu­tau­ras Ja­nu­šai­tis, Ind­rė Dir­gė­ lai­tė, Vy­tis Ni­vins­kas“, – var­di­jo Z.Vi­lei­kis. Pa­sak jo, tai ta kar­ta, ku­riems da­bar 25–28 me­tai, ir pra­stos mu­ zi­kos jie ne­gro­ja. Tie­sa, jų mu­zi­kos ne­ga­li­ma va­din­ti tra­di­ci­niu džia­ zu. „Dau­giau kla­si­kos gal­būt gros Šiau­lių, Ry­tų Aukš­tai­ti­jos big­ben­ dai“,– svars­tė pa­šne­ko­vas. Klau­sy­to­jai iš­girs ir mo­der­nios, avan­gar­di­nės, akus­ti­nės, su­bti­lios mu­zi­kos. „Bus daug sti­lių ir žan­ rų“, – api­bend­ri­no ren­gi­nio or­ga­ ni­za­to­rius. Se­na­jai kar­tai fes­ti­va­ly­je at­sto­ vaus Ri­man­tas Bag­do­nas su gru­pe „Jazz Com­fort“, ku­ris bu­vo pir­ mo­jo fes­ti­va­lio da­ly­vis ir ati­da­rys šį ren­gi­nį. Prie ve­te­ra­nų pri­ski­ria­ mi ir Dai­nius Pu­laus­kas, Ar­tū­ras Anu­saus­kas.

Ne ma­žiau int­ri­guo­ja už­sie­nio ša­lių, ku­rių pa­va­di­ni­mai įra­šy­ti bend­ruo­se pro­jek­tuo­se, at­sto­vai. At­li­kė­jų bus iš Ita­li­jos, Bul­ga­ri­jos, Es­ti­jos, Suo­mi­jos, Aust­ra­li­jos, Di­ džio­sios Bri­ta­ni­jos, JAV, Tur­ki­jos, Da­ni­jos, Pran­cū­zi­jos, Švei­ca­ri­jos. Ar ver­ta va­ž iuo­t i į fes­t i­va­ lį žmo­gui, ne­tu­rin­čiam iš anks­

to įsi­gy­to bi­lie­to? „Ži­no­ma, kad taip, sto­vi­mų vie­tų vi­sa­da yra. Iš sce­nos vaiz­dą ret­rans­liuo­ja­me į fo­jė. Jau­ni žmo­nės mie­lai įsi­tai­ so tie­siog ant grin­dų. Tai ne pro­ ble­m a. Es­m ė – pa­b ū­t i to­je at­ mos­fe­ro­je, au­ro­je, ku­ri jau lai­ko­si dau­giau kaip 30 me­tų“, – kvie­tė Z.Vi­lei­kis.

„„Ne­pa­bos­ta: kas ant­rą pa­va­sa­rį ku­ror­te vyks­tan­tis fes­ti­va­lis pri­trau­kia

ke­lis tūks­tan­čius klau­sy­to­jų iš vi­sos Lie­tu­vos.

Eval­do But­ke­vi­čiaus nuo­tr.


12

penktadienis, kovo 30, 2012

pramogų alėja

Tvar­kin­ga ne­tvar­ka Mo­der­nis­ti­nė dai­lė iš­ti­są XX a. ste­bi­no vis nau­ju ir dar nau­ jes­niu me­no kū­ri­niu. Tiks­liau – ne mo­der­nis­ti­nė dai­lė, o jai at­ sto­vau­jan­tys me­ni­nin­kai, pra­de­dant dar XIX a. pa­bai­go­je iš­si­ru­ tu­lio­ju­siu po­stimp­re­sio­niz­mu (ma­nau, ne­rei­kia įvar­dy­ti, su ko­ kiais au­to­riais prie­ša­ky­je, tai da­ro kiek­vie­na krau­tu­vė) ir bai­ giant vi­sa dau­gy­be ki­tų „iz­mų“.

Gied­rė Le­go­tai­tė Me­no­ty­r i­n in­kė

„„Spal­vos: R.Ka­ra­liaus pa­veiks­lai ryš­kūs, ta­čiau jais au­to­rius ne­daug­

žo­džiau­ja.

kryžiažodis Šią savai­ tę laimė­ kite Briano Tracy knygą „Įpročiai, verti mi­ lijono“.

Turbūt svarbiausias faktas, atskleis­ tas psichologų ir sėkmės tyrinėto­ jų, yra šis: 95 procentai visų minčių, jausmų, veiksmų bei pasiekimų yra įpročių rezultatas. Jūs esate susifor­ mavę daugybę sąlyginių refleksų, kurie bemaž visose situacijose ver­ čia Jus elgtis automatiškai. Gera žinia ta, kad įmanoma išsiugdy­ ti naujus įpročius – tokius, kokių pa­ norėsite. Valios jėga ir disciplina ga­ lima formuoti asmenybę ir gludinti charakterį. Jei Jums nepatinka da­ bartinis Jūsų gyvenimo scenarijus, suplėšykite jį ir parašykite naują.

Kryžiažo­ dį parengė „Oho“ redakcija.

Teisingus atsakymus galima pateikti iki penktadienio 18 val. 1. Frazę siųskite SMS žinute nu­ meriu 1337. Siųsdami žinutę ra­ šykite: DIENA (tarpas) KD (tar­ pas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. Pvz.: DIENA KD KAUNAS (žinutės kaina – 1 Lt). 2. Arba, iškirpę kryžiažodį su teisingu atsakymu, atneškite į „Kauno dienos“ redakciją, Kęstučio g. 86, Kaunas. Šios savaitės nugalėtoją paskelbsi­ me antradienį, balandžio 3 d.

Ga­l e­r i­jo­je „Me­n o par­kas“ vei­ kian­ti Ro­lan­do Ka­ra­liaus pa­ro­da „Ty­los zo­na“ kal­ba mo­der­niz­mo abė­cė­le. Pats me­ni­nin­kas la­bai neat­vi­ra­vo ir sa­vo vi­di­nių ins­pi­ra­ci­jų neišk­lo­ jo, to­kiu bū­du pa­lik­da­mas pa­ro­dos lan­ky­to­jams pa­tiems sa­va­ran­kiš­kai

są­vei­kau­ti su kū­ri­niais. O kū­ri­niai – tar­si ko­dai: jei ne­ži­nai reikš­mių (esi sau­sos vaiz­duo­tės), men­kai ką te­sup­ra­si. Dar­bai pre­ci­ziš­kai nu­ta­py­ti, be tep­tu­kų žy­mės, be da­žo san­kau­ pų. Ly­gu. Šva­ru. Geo­met­riš­ka. Ir ne­la­bai no­ri­si įvar­dy­ti šiuos ta­ py­b os dar­b us kaip es­te­t iš­k us, ka­dan­gi me­nas se­niai ne­be­tel­ pa į dai­lu­mo rė­mu­s (ir tur­būt ke­

lis kar­tus vir­ši­ja) ir toks api­bū­ di­ni­mas ga­li pa­si­ro­dy­ti per­ne­lyg ar­cha­jiš­kas. Vis­gi čia yra es­te­ti­ kos ir jos ne­pa­neig­si: in­di­vi­dua­ lus kū­ri­nys – sai­kin­gai pa­rink­ta spal­vų pa­le­tė. Gal kas ir ne­su­tiks, ta­čiau tik bend­ras pa­ro­dos vaiz­das at­ro­ do ga­na mar­gas. Daž­nai pa­vie­nia­ me kū­ri­ny­je – vi­so la­bo 4–6 spal­ vos. Šiuo po­žiū­riu daug­žo­džia­vi­mo nė­ra. Žo­džių ma­žai, bet jie gar­sūs: spal­va daž­nai ryš­ki, sod­ri, o nau­do­ jant kom­po­zi­ci­jo­je su pil­ka ar bal­ta – dėl kont­ras­to tik dar gar­siau. Kū­r i­n iai žais­m in­g i sa­vo for­ ma­lia­ja­me lyg­me­ny­je, kur, pa­si­ tel­kus vis at­kar­to­ja­mas for­mas, su­ku­ria­mos frag­men­tiš­kos kom­ po­zi­ci­jos. Ga­li­ma ban­dy­ti įskai­ ty­ti tam tik­rą for­mų rit­mą, ta­čiau vis su­si­du­ria­ma su pau­ze. Au­to­ rius žai­džia spal­vų su­konst­ruo­to­ mis pla­čio­mis li­ni­jo­mis, jas krei­ vi­na, jun­gia ir net ne­pas­te­bi, ka­da tos li­ni­jos nu­svy­ra. Taip su­ku­ria­ mos ke­lios nu­ma­no­mos ašys, dėl to at­si­ran­da ne­sva­ru­mo ir chao­ tiš­ku­mo jaus­mas.

Žo­džių ma­žai, bet jie gar­sūs: spal­va daž­ nai ryš­ki, sod­ri, o nau­do­jant kom­po­zi­ ci­jo­je su pil­ka ar bal­ ta – dėl kont­ras­to tik dar gar­siau.

Geo­met­ri­nės dė­mės – lyg ju­ dan­čių plo­tų stop kad­rai. Po iš­ skai­dy­m o – ėji­m as tam tik­ ro su­si­jun­gi­mo link. Abst­rak­tūs vaiz­di­niai ve­da abst­rak­čių vaiz­ duotės/atminties mo­men­tų link ir at­si­ve­ria su­vo­kė­jo konk­re­čio­se pa­tir­ty­se. Eks­po­zi­ci­jo­je da­ly­vau­ja ne tik ta­py­ba: me­ni­nin­kas pri­sta­to ir vi­ deo­dar­bą, ku­rio siu­že­tas – nuo­la­ tos at­lie­ka­mas tas pa­ts bui­tiš­kas veiks­mas. Ša­kų ka­po­ji­mas. Ir il­ gai jos ka­po­ja­mos, o kaip sun­kaus dar­bo įro­dy­mas pa­ro­do­je at­si­ran­ da ir ob­jek­tas – nu­ka­muo­ta si­ja, ant ku­rios tos ša­kos bu­vo ge­ni­mos. Jis liu­di­ja dau­gy­bę kir­vio pa­ly­tė­ji­ mų. Vie­ną aki­mir­ką – ten. Ki­tą – jau čia. Toks spren­di­mas – įtrauk­ti šį ob­jek­tą į eks­po­zi­ci­ją – be abe­jo, yra įdo­mus spren­di­mas, dau­ge­liui pa­lie­kan­tis klau­si­mų. Tad, mąs­ty­ kit. Mąs­ty­kit, kol ty­lu. „Ty­los zo­na“ ga­le­ri­jo­je „Me­ no par­kas“ veiks iki ko­vo 31 d., to­ dėl, kas ne­spė­jo ap­si­lan­ky­ti, rei­kė­ tų ne­dels­ti.


13 3

penktaDIENIS, kovo 30, 2012

klasifikuoti skelbimai Skelbimų ir prenumeratos skyrius! Nuo ankstyvo ryto. Vytauto pr. 23, priešais Autobusų stotį, I–V 7–17 val. (pietų pertrauka 13–14 val.) , VI 8–11 val. Tel. 8 655 45 114.

Klasifikuoti

Darbo skelbimai����������������������������������� 13 Paslaugos� ������������������������������������������� 13, 14 Parduoda�������������������������������������������� 14, 15 Perka� ������������������������������������������������������������� 15 Įvairūs���������������������������������������������������� 15, 16 Pramogos, šventės, laisvalaikis�������������������������������������������������17 Karščiausi kelionių pasiūlymai��������������������������17 Kviečia�������������������������������������������������� 16, 17 Kviečia mokytis����������������������������������� 16 Keičia������������������������������������������������������������ 15 Pamesta������������������������������������������������������ 15 Atsiliepkite!� ��������������������������������������������� 15 Vikingų loto����������������������������������������������17 Informuoja������������������������������������������������17

skelbimai skelbimai@kaunodiena.lt 302 202, 302 231 (redakcijoje) Naujai atidaromame greito maisto prekybos taške reikalingi sušių ir kinų maisto gaminimo specialistai. Kreiptis tel. 8 676 955 35; e. paštas geras.darb@gmail.com.

DARBo skelbimai

932459

Nuolat dirbti Kaune reikalingas (-a) santechnikos darbų sąmatininkas (-ė), darbas programa „Astera“. Siūlome patrauklų atlyginimą. CV siųsti e. paštu dijana191@gmail.com.

Šiuo metu ieškome

WEB DIZAINERIO(-ĖS)

931571

Nuolatinius klientus turinti avalynės ir galanterijos taisykla ieško avalynės siuvėjostaisytojos. Siūlome patogų darbo laiką, pastovias pajamas ir nuoširdų ilgalaikį bendradarbiavimą. Tel. 8 699 39 519. 933460

Darbo vieta Darbo pobūdis:

Reikalavimai:

Įmonė siūlo:

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Pabrangimas nuo 15 proc./mėn. Tel. 314 531, skambinti d. d. 9–17 val., „Aujama-credit“.

Kaunas N kurti naujienų portalų projektus, mobiliąsias programėles, vartotojo sąsajas, rinkodaros ir reklamos projektų WEB stilistiką; N ruošti ir tikslinti dizaino specifikacijas bei reikalavimus, rengti dizaino brėžinius ir aukštos raiškos dizainą, reklamjuostes pagal pateiktas technines specifikacijas. N aukštasis išsilavinimas; N stiprus interneto dizaino portfolio (prašome pridėti nuorodas prie CV); N puikūs darbo įgūdžiai ADOBE Photoshop ir (ar) ADOBE Fireworks programomis; N įgūdžiai ruošti vizualiai patrauklias, interaktyvias ir vartotojui aiškias sąsajas; N patirtis sekant bei tikslinant stiliaus reikalavimus ir technines specifikacijas. N įdomų ir atsakingą darbą; N galimybę realizuoti idėjas ir su komanda siekti aukštų rezultatų; N konkurencingą atlygį, susijusį su darbo rezultatais, motyvacines priemones; N visas socialines garantijas.

917997

Privačiai maisto prekių parduotuvei reikalingos (-i) pardavėjos (-ai). Tel. 8 673 12 489.

932842

Reikalinga (-as) pardavėja (-as)-kepėja (-as) dirbti kebabų kioske automobilių turguje ir Ateities pl. Tel. 8 686 02 893, 8 604 46 799. 932117

Reikalinga SPAUDOS PARDAVĖJA (-as) Partizanų g., Raudondvario pl., prie Lampėdžių sankr., V.Krėvės pr., Šiaurės pr. Lankstus darbo grafikas. Kreiptis K.Donelaičio g. 46, Kaunas, tel. (8 37) 204 293. 931911

Reikalingi automobilių plovėjai (-os) plovykloje Šilainiuose. Atlyginimas nuo 1400 Lt. Darbo patirtis būtų privalumas. Tel. 8 652 67 042. 931365

Reikalingi buitinių oro kondicionierių montuotojai, turintys darbo patirties. Tel. 8 672 78 441, Kaunas. 931561

Reikalingi ekskavatorininkai-mašinistai. Tel. 8 698 12 964, 8 614 42 515.

Skelbimas galioja iki 2012 04 23. Motyvacinį laišką ir gyvenimo aprašymą (CV) lietuvių kalba su nuoroda „WEB dizaineris“ siųskite e. pašto adresu: m.rakauskiene@vilniausdiena.lt. Konfidencialumą garantuojame. Informuosime tik atrinktus kandidatus.

931004

Reikalingi krovėjai, turintys vairuotojo pažymėjimą, dirbti autolaužyne. Tel. 8 671 02 256. 933462

Reikalingi maršrutinio taksi vairuotojai dirbti Kauno mieste. Tel. 8 699 73 083, 8 656 93 987. 932987

Dirbti Senamiestyje reikalinga virėja (-as). Tel. 8 600 21 771. 931667

UAB „Hertel Services“

Ieškome darbuotojų. Ateities pl. 30B, UAB „Miško čiobrelis“.

PASTOLIŲ MONTUOTOJAI

Ieškome pagyvenusio žmogaus šluoti teritoriją Savanorių pr. Darbas tik ryte. Atlyginimas 400 Lt į rankas. Tel. 8 612 23 354.

darbui užsienyje reikalingi

931746

Būtini reikalavimai: darbo patirtis; anglų kalba. Įmonė siūlo: geras darbo sąlygas; tobulėjimo galimybes; gerą atlyginimą.

932607

Ieškome siuvimo technologės (-o) (viršutiniai rūbai). Patirtis nuo 2 m. Darbas Kauno centre, 1 pamaina, 8–17 val. Atlyginimas pagal susitarimą. Tel. 8 605 53 479. 933809

Tel.: 8 687 73397, (8 46) 489 528. El. paštas info@hertel.lt

Siūlo darbą

Įmonei reikalingas darbų vadovas Baltarusijoje, santechnikos ir vėdinimo sistemų montavimo srityje. Tel. 8 699 93 339 – Lietuvoje, tel. 1060 375 445 379 832 – Baltarusijoje. CV siųsti e. paštu vidas@rvi.lt. 930902

Automobilių plovyklai Panerių g. reikalingi plovėjai (-os), automobilių valyklai – valytojai. Nemokančius apmokome. Atlyginimas – nuo 1200 Lt (į rankas). Tel. 201 530, 8 683 12 123. 931790

Baldų parduotuvei reikalinga(-as) p a r d a v ė j a ( - a s ) – ko n s u l t a n t ė ( - a s ) . Tel. 8 699 84 226, CV siųsti e.paštu uabegvita@gmail.com. 933410

Buitinių paslaugų įmonė ieško užsakymų priėmėjos. Darbas Centre. Tel. 8 699 39 519, e. paštas darbascentre@gmail.com. 933454

Įmonei reikalingas turizmo vadybininkas. Reikalavimai: būtinos rusų, anglų kalbos. Patirtis pageidautina. Kreiptis tel. 8 676 23 382, Večeslavas. 931240

Kepyklai Panemunėje reikalingas duonos gaminių kepėjas – tešlos paruošėjas (-a). Darbas pamainomis. Pageidautina darbo patirtis. Skambinti tel. (8 37) 346 141. 932455

Medienos gaminių cechui reikalingas GAMYBOS VADOVAS. Reikalavimai: darbo kompiuteriu įgūdžiai; ne mažesnė nei 5 m. gamybos patirtis. CV siųsti info@meistronamai.lt. Tel. 8 685 11 151. 929011

Reikalingi pareigingi tarptautinių gabenimų vairuotojai (E kategorija) dirbti Vakarų Europoje ir maršrutu Vakarai–Rytai. Kaunas, tel. 8 698 39 309. 922742

Reikalingi prekių surinkėjai sandėlyje Zapyškyje, darbas pamainomis (į/ iš darbo vežame). Tel. 8 698 58 066; saulena.marcineniene@kika.lt.

Skubiai reikalingi elektrikai ir kt. statybininkai. Darbas Belgijoje. Tel. +32486372176.

933136

Telekomunikacinių paslaugų pardavimo projektui reikalingi jauni ryžtingi pardavimo vadybininkai (-ės) ir jų asistentai (-ės). Patirtis nebūtina. Tel. 8 685 43 970. 931805

UAB „Rokų keramika“ reikalingi budintys elektrikai. Atlyginimas nuo 1500 iki 1800 Lt. Tel. 8 619 42 960.

931896

UAB „Rokų keramika“ reikalingi šaltkalviai-suvirintojai remontuoti įrengimus. Reikia turėti suvirintojo pažymėjimą. Tel. 8 685 53 878. 931889

8 655 45 114 (Vytauto pr. 23)

„Ardo“, „Ariston“, „Bosch“, AEG ir kt. automatinių skalbyklių remontas. Dirbame ir savaitgaliais. Garantija iki 2 m. Tel. 740 086, 8 609 07 201. 931150

Atlieku nebrangų mikrobangų krosnelių, skalbyklių, dulkių siurblių, šaldytuvų, el. viryklių remontą. Garantija iki 2 m. Atvykstu nemokamai. Tel. 8 680 85 778. 929158

Šaldytuvų remontas, remontuojame užsakovo namuose, atvykimas į namus nemokamas, darbams suteikiame garantiją iki 12 mėn. Tel. 8 625 75 891, e. paštas algisguce@gmail.com. 932763

Šaldytuvų taisymas užsakovo namuose. Tel. 230 762, 8 699 20 896. 917008

Skalbimo mašinų remontas, prijungimas, konsultacijos. Dirbu ir šeštadieniais. Tel. 423 798, 8 687 53 111, Rimantas Motuzas.

Ieško darbo Medicinos slaugytoja slaugo namuose ligonius. Atlieka visas med. paslaugas. Gali būti ir labai sunkūs ligoniai. Tel. 8 600 06 897. 932905

Paslaugos

932027

SKUBIAI IR NEMOKAMAI IŠVEŽA nenaudojamą buitinę techniką – šaldytuvus, skalbykles, virykles, kompiuterinę techniką ir kitus elektronikos prietaisus. Tel. 8 641 99 000, www.kaunakiemis.lt. 919681

Medikų „Biofirst“ klinikoje ilgametę patirtį sukaupusi gyd. ginekologė konsultuoja ir gydo nėščiąsias ir įvairaus amžiaus ginekologinėmis ligomis sergančias ligones. Taikomi tradiciniai ir natūralūs gydymo metodai. Studentų g. 37, tel. (8 37) 750 866; www.bioklinika.lt. 933701

Taisome įvairių tipų televizorius klientų namuose. Iškvietimas nemokamas. Garantija. Tel. 719 765, 8 652 39 176. 930864

Taisome įvairių tipų televizorius klientų namuose. Iškvietimas nemokamas. Suteikiama garantija. Tel. 715 991, 8 671 55 064. 931141

Kompiuterininkų

Alkoholizmo, narkomanijos gydymas. Išblaivinimas, pagirių ir abstinencijos gydymas. Kvalifikuota anonimiška pagalba. „Gintarinė klinika“, Baltų pr. 137F, tel. (8 37) 366 574, 8 634 47 298.

Akcija – antivirusinių diegimui. Kompiuterių programinis ir tech. remontas, tinklų diegimas, lituojame. Kaune atvykstame nemokamai. Tel. 8 611 40 917.

922114

928952

Efektyvi anonimiška pagalba klinikoje „Neuromeda“ ir paciento namuose. Išblaivinimas, priklausomybių gydymas, kodavimas. Tel. 8 613 42 780; www.neuromedicina.lt. 917484

Taisome kompiuterių programas ir tech. dalį, išmaniuosius telefonus, monitorius, spausdintuvus. Atrišame žaidimų kompiuterius XBOX360, PSP ir kt. Galime atvykti. Tel. 8 617 77 731.

Gyd. V.Kašėta, N.Grušauskas gydo odos, alergines, grybelines, venerines ligas. Iškvietimas į namus. K.Petrausko g. 40, tel. (8 37) 220 288; www.odosligos.lt.

Kompiuterių remonto paslaugos. NEMOKAMAS atvykimas. www.pagalbakompiuteriams.lt. Tel. 8 655 88 600.

894030

931588

923739

Masažas. Nugaros: 30 min. – 25 Lt, 6 kartų kursas – 135 Lt, 10 kartų kursas – 225 Lt. Tel. 8 678 81 816.

Statybos, remonto

933199

932879

Reikalingi tvarkingai dirbantys santechnikai ir vėdinimo sistemų montuotojai, turintys darbo patirties. Tel. 8 672 78 441, Kaunas. 931552

Reikalingi: pagalbiniai, gamybos darbininkai, sandėlininkai, vairuotojai (B, C, D, E kat.), apsaugos darbuotojai, valytojai, fasuotojai. Tel. 8 674 57 008. 930037

Reikalingi: patirties turintys „Bobcat“ krautuvo operatorius (būtina C kategorija), ekskavatoriaus-ekskavatorinio krautuvo operatorius, savivarčio vairuotojas. Tel. 8 620 40 446, 8 682 28 445. 929775

Siūlome darbą vairuotojui-tiekėjui (C, E kategorijos). Būtina patirtis. Tel. 8 614 30 330, 8 620 34 596. 932985

Skubiai siūlome gerą darbą PC „IKI’’ kvalifikuotai, rimtai drabužių siuvėjai-taisytojai, visai darbo dienai. Galima dirbti ir su patentu. Tel. 8 602 16 970. 931451

Automobilininkams Remontuoju lengvųjų automobilių ir VILKIKŲ RADIATORIUS, BUFERIUS ir kitas stiklo pluošto ir plastmasines detales. Garantija. Tel. 220 176 9-18 val., 8 699 25 402

Automobilių kompiuterinė diagnostika. Taisome visus elektros gedimus, starterius, generatorius, automatines, mechanines dėžes, variklius, važiuoklę. Tel. 8 676 20 355. 917146

Automobilių radiatorių, šildymo sistemų, žibintų, buferių remontas, dažymas ir keitimas. Automobilinio bokštelio ir mikroautobusų nuoma. Tel. 332 520, 8 699 55 568. 929401

Plovimas – automobilių, variklių, dugno. Šildymo-aušinimo automobilio sistemos remontas, perdirbimas. V.Krėvės pr. 118B, 6 garažas. Tel. 8 604 16 842. 932043

Buitinės technikos remonto

Statybų darbams Maskvoje reikalingi: mūrininkai, betonuotojai, montuotojai, technologai, programuotojai, architektai, inžinieriai. Vizos, kelionė, apgyvendinimas, maitinimas – nemokamai. Pradinis atlyginimas 3500–7000 Lt. Dėl ANKETOS kreiptis grazina@adversitus.lt. Tel. (8 5) 240 0766.

„AEG“, „Ardo“, „Beko“, „Bosch“ ir kt. automatinių skalbyklių remontas. Dirbame ir savaitgaliais. Garantija iki 2 m. Tel. 8 602 56 100.

925043

931618

AKCIJA! ALUPLAST profilio 5 kamerų langai – su 30% nuolaida ir vidine apdaila. Šarvuotos durys. Balkonų stikl. Roletai. Pramonės pr. 16 („Urmo“ bazė, 2 vagonėlis). Tel. 451 712, 8 647 00 002, e. paštas gediminas@arventa.lt. 930404

AKCIJA! Plastikiniai ir mediniai langai, šarvuotos ir vidaus durys, balkonų stiklinimas. Tel. 705 900, 8 656 39 353, Sukilėlių pr. 3. www.roplastitus.lt. 921744

AKCIJA! Virtuvės langas – nuo 550 Lt; 3 dalių kambario – nuo 720 Lt, balkono durys su vitrina – nuo 800 Lt (kainos su montavimu ir palangėmis). Vertikalios orlaidės, balkonų stiklinimas, roletai, žaliuzės, garažo vartai. UAB „EG group“, tel. 540 123, 8 612 65 486. 914987

Apdaila. Tapetuoju lubas ir sienas. Glaistau. Dažau. Darbo patirtis 19 metų. Dedu laminatą. Pristatau medžiagas. Tel. 8 650 45 329, 8 674 83 310.

932848

Nukelta į 14 p.


14 2

penktaDIENIS, kovo 30, 2012

klasifikuoti skelbimai Kaminų įdėklai (darbo patirtis), valymas. Pristatomieji kaminai. Latakų valymas. Garantija. Be poilsio dienų. Tel. 8 676 53 813. www.kaminuideklai.com.

Paslaugos Statybos, remonto

900927

Atestuota įmonė atlieka stogų dengimo, keitimo, skardinimo darbus. Tel. 8 675 28 844, 362 768. 932102

Atliekame apdailos darbus: klijuojame vatą, polistireną, armuojame, dedame struktūrinį tinką. Dirbame tvarkingai ir atsakingai. Tel. 8 645 13 438. 927944

Atliekame griovimo darbus – sienų, pertvarų, angų pjovimas, kirtimas. Sąramų montavimas. Konsultacijos. Statybinio laužo išvežimas. Pastatų griovimas. Tel. 8 699 77 162. 917409

Atliekame įvairius griovimo darbus. Greitai ir kokybiškai atliekame betonavimo darbus (naudojame savo arba užsakovo medžiagas). Tel. 8 687 57 902. 931579

Atliekame kokybiškai tik gipskartonio montavimo darbus (sunkias ir lengvas konstrukcijas). Tel. 8 620 80 461, 8 671 13 410. 928735

Atliekame visus grunto kasimo, stumdymo, išvežimo ir lyginimo darbus. Vežame žvyrą, smėlį, žvyrą betonavimui, juodžemį, skaldą. Tel. 8 614 05 241. 931901

Atliekame visus santechnikos darbus: vandentiekis, šildymas, vidaus ir lauko kanalizacija, prietaisų sumontavimas, remontas. Tel. 8 699 77 162. 917382

Atliekame visus statybos, remonto darbus: elektra, santechnika, griovimas, mūrijimas, betonavimas, gipskartonio montavimas, visa apdaila. Tel. 8 699 77 162. 917355

Kaminų įdėklai, dūmtraukiai, nestandartiniai skardos gaminiai. Tel. 8 611 53 224, www.resikona.lt. Kaminų įdėklai, valymas, pristatomieji kaminai, remontas. Kokybės garantas. Kaminų mūrijimas. Tel. 8 619 29 430. 932051

Kasame šulinius, giliname. Kasame vietinę kanalizaciją, klojame drenažą, drenuojame sklypus. Konsultuojame. Dirbame žiemą. Tel. 8 673 33 276, 8 601 94 610. 929852

932533

KLOJAME TRINKELES, šaligatvio plyteles. Statau vejos, gatvės bortelius, sulyginu šulinius. Ruošiame pagrindus. Akcija. Nuolaidos. Tel. 8 674 68 080. 933317

Klojame trinkeles. Drenažas, valymo įrenginiai. Betonuojame pamatus, atramines sienutes, perdangas. Technikos nuoma. www.peiveris.lt. Tel. 8 600 22 703.

928593

Be dulkių kokybiškai šlifuojame, lakuojame, restauruojame parketą, medines grindis, laiptus. Tel. 8 677 36 264. www.slifavimas.info.

Nestandartiniai skardos lankstiniai, stogo elementai, vėdinimo sistemos. Gamyba ir montavimas. Stogų dengimas. Medžiagos – savo ar užsakovo. Tel. 8 656 21 020.

931593

Dengiame naujus ir renovuojame senus stogus. Skardinimo darbai. Karkasinių namų statymas. Gipskartonio montavimas. Dailylenčių kalimas. Tel. 8 689 47 224. 929290

Drenažo, vandentiekio, buitinių nuotekų, lietaus kanalizacijos, siurblinių įrengimas, melioracijos darbai. Aplinkos tvarkymas, trinkelių klojimas, tvorų ir vejos įrengimas. www.henkesta.lt. Tel. 8 685 33 173. 931088

Ekskavatorių ir buldozerių nuoma. Kasame, valome tvenkinius, buldozeriais lyginame žemes. Kiti žemės darbai. Tel. 8 640 26 562, 8 611 26 363. 926394

Elektros darbai. Apsaugos, videosistemos. Taupaus apšvietimo sprendimai. Nedidelės kainos, kokybė, garantijos. Tel. 8 687 98 087. 918374

Elektros instaliacija ir remontas. Pensininkams – nuolaidos. Tel. 8 600 02 650.

931128

Gaminame iš metalo: duris garažams, sandėliukams. Tvoros, balkonai, grotos. Kalvystės darbai. Tel. 8 698 25 138. 917080

Greitai dengiame stogus įvairia danga. Nestandartiniai skardos lankstymo ir montavimo darbai. Pigiau sukomplektuojame medžiagas. Garantija. Nuolaidos! Tel. 8 682 47 001. 923917

GRINDŲ BETONAVIMAS Kaune ir Kauno r. Konsultuojame, suteikiame garantiją, organizuojame medžiagų tiekimą. Tel. 8 678 79 899.

932546

Suvirinimo paslaugos, suvirinimo darbai. Katilinių, šildymo sistemos, vandentiekio montavimas. Tel. 8 606 13 161. 931655

926165

929608

931106

Medžių pjovimas; genėjimas; gyvatvorių karpymas; vaismedžių genėjimas; miško valymas; kelmų šalinimas. UAB „Aplinkos darbai“. Tel. 8 655 55 800. 906946

Mobiliu juostiniu gateriu pjauname medieną (iki 9 m ilgio) užsakovo kieme. Ilgametė darbo patirtis. Tel. 8 610 03 983, e. paštas nerijusar@yahoo.com. 932778

NEMOKAMAI išvežame bet kokį nereikalingą metalo laužą, buitinę techniką. Mokamai – senus baldus, šiukšles ir visa kt. Pjauname medžius. Tel. 8 601 99 230, 799 681.

933311

931954

Valau kaminus ir krosnis (pečius). Atlieku griovimo darbus. Tel. 8 671 70 006.

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Pabrangimas nuo 15 proc./mėn. Tel. 314 531, skambinti d. d. 9–17 val., „Aujama-credit“.

Valau kaminus. Remontuoju krosnis. Tel. 8 602 00 376. 932602

929786

Klojame trinkeles, akmenis. Statau vejos, gatvės bortelius, sulyginu šulinius. Atvežu medžiagas. Akcija. Nuolaidos. Ilgametė patirtis. Tel. 8 671 73 582.

919235

933161

Specializuoti griovimo, rekonstrukcijos, laiptinių dažymo, mūro, tinko, betonavimo, stogų, tvorų, plytelių, santechnikos darbai. Tel. 8 648 23 501.

930273

Metalo gaminiai: rekonstrukcijos, laiptai, tvoros, grotos, vartai, kaltiniai gaminiai, durys. Tel. 8 600 04 449.

Deimantinio pjovimo įranga pjauname, gręžiame angas. Plauname ir baliname sandėlių ir kt. pramoninių patalpų sienas bei lubas. Tel. 8 611 18 737.

929839

Klojame įvairių rūšių trinkeles, statome bortelius ir atliekame kitus su tuo susijusius darbus. Naudojame savo arba kliento medžiagas. Tel. 8 601 69 088.

Automobilinio bokštelio nuoma (15 m aukščio). Pjauname, genime medžius. Šlaitinių stogų dengimas, skardinimas. Tel. 8 687 19 660 (Rolandas), 8 602 92 845.

Bituminių, šlaitinių stogų remontas (ir nedidelių plotų). Tel. 8 699 31 989. info@dregme.lt.

Siurbiame nuotekas. Plauname lauko vamzdynus. Tel. 8 670 12 205.

UAB „Kestugneta“ atlieka visus statybos ir remonto darbus. Tel. 8 600 92 790.

930052

Gaminame kalviškai pagamintus prancūziškus balkonus, turėklus, stogelius, vartus, tvoras, pavėsines... Komponuoju iš metalo gaminamus medžius, gamtovaizdžius. Tel. 8 645 46 891. 932834

Kasu šulinius, vietinę kanalizaciją. Valau ir gilinu šulinius. Surandu vandens gyslą. Suorganizuoju žiedų atvežimą. Tel. 8 676 67 428.

Atliekame visus vidaus ir išorės darbus, tvarkome butus, namus, sodybas ir biurus. Tel. 8 607 22 667.

920747

919811

930629

KLOJU TRINKELES. Kokybiškai kloju trinkeles, vejos bortus, įrengiu vandens nutekėjimo sistemas. Kokybę garantuoju. Tel. 8 612 57 167.

933308

Sienų, grindų apšiltinimas į oro tarpus. Ekovata, termoputa, polistireno granulėmis. 1 kv. m – nuo 7 Lt. Konsultuojame, dirbame visoje Lietuvoje. Tel. 8 689 68 528.

Vidaus įrangos

918002

Pigiai išsiurbiame fekalijų šulinius, pasikrauname ir išvežame šakas, šiukšles, statybines atliekas, birius krovinius. Tel. 380 853, 8 685 30 321. 926711

Roletai, visų rūšių žaliuzės gamintojo kainomis. Matavimas, montavimas nemokamas. Tel. 8 616 29 180, e. paštas vaidas@fajetonas.lt.

920593

Baldžių

Tvarkome aplinką. Pjauname ir persodiname didelius MEDŽIUS. Šaliname kelmus, įrengiame ir prižiūrime vejas. Įrengiame lauko ir vidaus kanalizaciją bei drenažą. Tel. 8 645 34 444. 925630

parduoda

Aptraukiame audiniu baldus (keičiame spyruokles, vatiną, poroloną, audinį). Remontuojame mechanizmus. Tel. 8 674 44 219.

Nekilnojamasis turtas Kaune ir Kauno rajone

931355

Aptraukiame audiniu, dirbtine ir natūralia oda baldus. Keičiame visas reikalingas medžiagas. Ilgametė darbo patirtis. Transportas nemokamas. Tel. 8 604 76 264, 730 715. 927702

Aptraukiame baldus gobelenu. Keičiame spyruokles, vatiną, poroloną – dirbtuvėse ir pas klientą. Pensininkams – nuolaidos. Tel. 366 160, 8 651 82 459.

parduodami naujos statybos 2, 3 kambarių butai su daline apdaila ir autonominiu šildymu. Plotas 47–72 kv. m.

Gaminame nestandartinius kietuosius baldus: virtuvės, prieškambario, komodas, stalus, lentynas, spintas... Atvežame, surenkame nemokamai. Tel. 8 601 26 068.

1 kv. m kaina tik

917047

2500 Lt.

932508

Nuomojame BOBCAT mini krautuvus, ekskavatorius. Kasame, lyginame, griauname, gręžiame pamatams skyles, iškrauname, pakrauname krovinius. Tel. 8 656 41 801.

Greitai, kokybiškai remontuojame minkštuosius baldus. Keičiame dizainą. Platus gobeleno pasirinkimas. Be poilsio dienų. Transportas nemokamas. Tel. 440 774.

Daugiau informacijos tel. 8 620 77 277

Nuosavų namų durys: saugios, ypatingai šiltos. Garantija 5 m. Dirbame be poilsio dienų. Tel. 8 634 81 144.

Virtuvės, svetainės, biuro, miegamojo, vonios, spintų ir kitų kietųjų baldų gamyba. Garantija. Gaminame išsimokėtinai. Tel. 8 679 77 357; www.ivairusbaldai.lt.

1 k. butą Šilainiuose, monolitiniame name (12/10 a., bendr. pl. 36 kv. m, su balkonu, vidinis, saulėta pusė, suremontuotas, rakinama laiptinė). Tel. 8 676 63 692.

930238

933271

Pastatų šiltinimas putų polistirenu, akmens vata. Dedame struktūrinį tinką. Daugiabučių laiptinių remontas. Tinkavimo darbai. www.apsiltiname.lt. Tel. 8 602 56 512, 8 614 45 953. 932225

PLASTIKINIAI LANGAI ir BALKONŲ STIKLINIMAS – pigiausiai Kaune. Vokiška kokybė, garantija 10 metų. Tel. 223 200, 8 608 70 099. www.langvila.lt. 915577

Plytelių klojimas, gipso montavimas, sienų ir grindų lyginimas, kiti smulkūs remonto darbai. Tel. 8 680 88 902. 929104

Privatus santechnikas-suvirintojas atlieka visus santechnikos ir suvirinimo darbus. Suteikiu garantiją, taikau nuolaidas. Tel. 205 251, 8 674 97 821. 931988

Rekonstruojame ir šiltiname senus statinius. Atliekame visus darbus, įrengiant butus, biurus, komercines ir gamybos patalpas. Tel. 314 466, 8 686 41 300. 930650

Rekonstruoju ir statau krosnis bei židinius. Tel. 8 651 11 544.

932849

Renovuojame senus stogus. Šiltiname sienas. Atliekame skardinimo, fasado darbus. Tel. 8 689 72 892. 925557

Siuvėjų Protingomis kainomis siuvame įvairius drabužius, užuolaidas, lovatieses ir kolekcijas. Taisome odinius, trikotažinius ir kailinius drabužius 9–18 val. Tel. 8 607 52 418. 931473

Šventėms „Renginių akademija“ suorganizuos Jūsų asmenines ar įmonės šventes. Konsultuojame, nuomojame atrakcionus. Tel. 8 605 87 608, e. paštas ieva@renginiuakademija.com. 933453

Ruošiame įvairius pobūvius, gedulingus pietus, metines. Yra 2 pobūvių salės (talpina nuo 30 iki 100 žmonių). Jauki aplinka, židinys, malonus aptarnavimas, kokybiškas maistas, nedidelės kainos. Savanorių pr. 266, Kaunas, „Žėručio“ banketinė salė. Tel. 315 713, 8 676 20 832. 931829

Kitos „ABDONO“ kilimų ir žaliuzių valykla valo kilimus (kliento patalpose arba išsivežame), minkštuosius baldus, čiužinius, „Bauer“ ir kt. patalynę sausu ir šlapiu giluminiu būdu amerikietiška įranga. Langų valymas, grindų dangos atnaujinimas, patalpų tvarkymas po remonto ir visos kitos švaros paslaugos. UAB „ABDONAS“ (bet kada), tel. 77 09 44, 8 688 18 946. Žemaičių g. 31, www.abdonas.lt.

926357

12 arų namų valdos sklypą Juragiuose, labai pigiai. Dar yra pasirinkimas. Tel. (8 37) 225 490, 8 608 51 012; www.musukvartalai.lt.

4 kambarių butą Šilainiuose, Vėtrungės g. (9/4 a. blokiniame name, bendrija, apsauga). Tel. 8 698 10 461. 932380

6,12 a sklypą su nedideliu 12 kv. m mediniu nameliu SB „Šatijai“, Šatijuose, Kauno r. (yra elektra, vanduo laistymui, geras privažiavimas). Vieta tinka namo statybai. Kaina 33 000 Lt. Tel. 220 455, 8 686 38 448. www.agmindis.lt. 928560

DnB būstas teikia paslaugas norintiesiems parduoti ar išnuomoti savo nekilnojamąjį turtą. Tel. 8 676 22 040, e. paštas darius.daugela@dnbbustas.lt. 928753

Dviejų aukštų pastatą (34 kv. m) A.Žukausko g. 8A. Yra vanduo, elektra, 0,6 a žemės, apšiltintas. Kaina 94 000 Lt. Tel. 8 675 03 868. 929811

Išparduodu ir perku įvairių plotų ir įvairios paskirties žemės sklypus, sodybas, sodų sklypus. Tel. (8 37) 225 490, 8 608 51 012; www.musukvartalai.lt. 931549

Naujos statybos dviejų, trijų kambarių butus Kaune (autonominis šildymas, panoraminiai langai, židnys, sandėlis, vieta automobiliui, internetas, TV, šildomos grindys, su visa arba su daline apdaila, šalia PC, servisas, odontologijos, grožio salonas, šiuolaikiškai sutvarkyta teritorija). Tel. 8 698 09 808.

Santechnikas atlieka visus santechnikos darbus. Padeda nupirkti, atvežti medžiagas (su nuolaidomis). Tel. 8 680 84 699 nuo 7 iki 22 val.

Kalvystės darbai: vartai, tvoros, laiptai, turėklai, šviestuvai, baldai. Telšių kalviai. Tel. 8 612 42 624, e. paštas kalvisz@yahoo.com.

Santechnikos darbai. Be poilsio dienų, garantijos, nuolaidos. Tel. 8 636 89 929, (8 37) 224 785, e. paštas bmwgulbe@gmail.com.

Vaismedžių genėjimas. Vejų ir alpinariumų įrengimas. Tel. 8 616 42 833.

Parduodu 4 k. butą Šilainiuose, Baltijos g. (5/3 a., b. pl. 78,56 kv. m, du balkonai, plastikiniai langai, šarvuotos durys, tvarkinga laiptinė, šalia vidurinė mokykla, vaikų darželis). Tel. 8 672 25 406.

917755

928034

932759

924330

932006

926581

916961

925814

Sklypą Kauno r., Pociūnuose (1,4 ha, ribojasi su tvenkiniu, elektra, privažiavimas, aplink naujos prabangios sodybos). Tel. 302 537, 8 659 79 940. 931024

Skubiai parduodamas 2 kambarių 38 kv. m butas, su 20 kv. m sandėliu (garažu), 2 a. mūriniame name Žaliakalnyje. Autonominis šildymas. Tel. 8 698 50 555, 8 698 33 743. 931215

Tvarkingą vieno kambario butą Ukmergės g., Eiguliuose (b. pl. 37 kv. m, 5/5 a., suremontuotas). Kaina 67 000 Lt. Tel. 8 601 82 610. 931522

VALSTYBĖS ĮMONĖ „KAUNO AEROUOSTAS“ SKELBIA MEDIENOS NENUKIRSTU MIŠKU PARDAVIMO VIEŠĄJĮ AUKCIONĄ. Aukcione bus parduodama apytikriai 330 kub. m medienos. Pradinė pardavimo kaina 3000 Lt plius PVM. Daugiau informacijos http://www.kaunas-airport.lt. Aukcionas vyks 2012 m. balandžio 16 d. 13.30 val. VĮ „Kauno aerouostas“ administraciniame pastate, Karmėlava LT-54460, Kauno r. Dalyviai ir žiūrovai registruojami nuo 12.30 val. Registracija būtina. Antrasis aukcionas (neįvykus pirmajam arba nepardavus turto) vyks ten pat 2012 m. balandžio 20 d. 13.30 val. Dalyviai ir žiūrovai registruojami nuo 12.30. Turtą galima apžiūrėti balandžio 9–13 d. nuo 13 iki 15 val. Dėl apžiūros kreiptis tel. 8 615 85 300. Pageidaujantieji dalyvauti aukcione turi įsigyti dalyvio bilietą (kaina 20 Lt). Asmenys, norintys dalyvauti aukcione kaip žiūrovai, įsigyja žiūrovo bilietą (kaina 10 Lt). Už bilietus sumokama į žemiau nurodytą sąskaitą ir registracijos metu pateikiamas pinigų sumokėjimą patvirtinantis dokumentas. Už aukcione įsigytą turtą laimėtojas turi atsiskaityti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po aukciono. Pinigai pervedami mokėjimo pavedimu į AB banko „Swedbank” a.s. Nr. LT27 7300 0100 0250 3528. Atsakingas asmuo – Kristina Česnaitė, aplinkos apsaugos specialistė, tel. (8 37) 399 396, 8 615 85 300.

Nekilnojamasis turtas kitose vietose Skubiai ir pigiai parduodamas tvarkingas 4 kambarių butas tarpiniame aukšte Kaišiadoryse. Tel. 8 610 61 919.

932237

Buitinė technika

931548

HIDROIZOLIACIJA: pamatų, rūsių, baseinų, terasų. Plokščiųjų STOGŲ dengimas, šiltinimas. Tel. (8 37) 330 686, 8 687 84 142.

931678

932379

Pusę namo Raudondvario pl., tvarkingas, kaina 66 000 Lt. Tel. 8 606 77 385.

932748

933276

920429

Parduodu be tarpininkų 3 kambarių butą Partizanų g., prie PS „Savas“ (bendr. pl. 66 kv. m, mūrinis namas, II a.). Tel. 8 687 25 092.

932346

Defektuota, naudota, nauja buitinė technika. Virtuvės įrankiai, aksesuarai ir indai. www.aldile.com, Jonavos g. 254, Kaunas. Tel. 8 698 31 328. 931686

Nauja ir nukainota buitinė technika (orkaitės, šaldytuvai ir t.t.), virtuvės reikmenys. Atidavus seną buitinę techniką – nuolaida iki 200 Lt! AEG, „Bosch“, „Liebherr“, „Siemens“ ir t.t. Kovo 11-osios g. 45A. Tel. 313 656, 8 699 83 487; www.ventara.lt. 821479

Automobiliai ir detalės Katalizatoriai, DPF, duslintuvai. Pardavimas, pristatymas, keitimas, remontas. Kreiptis tel. 8 650 23 971. 919091

Baldai Išpardavimas! NAUDOTI BALDAI ir kt. iš Vakarų Europos parduotuvėje (1300 kv. m). Nauja siunta. R.Kalantos g. 9, tel. 351 514, 8 612 86 699. www.svetainesbaldai.lt. 923872

Statybinės medžiagos BROLIS TIMBER akcija – ŠLUOJAM! Sandėlio likučių išpardavimas. Dailylentės – nuo 12 Lt, kietmedžio grindys – nuo 29 Lt. Kovo 30 d. 10–19 val., kovo 31 d. 10–14 val. www.brolistimber.eu. Tel. 8 640 17 000, 8 612 99 198. 932939

Nukelta į 15 p.


153

penktaDIENIS, kovo 30, 2012

klasifikuoti skelbimai Supjautos atraižos: pušies – 300 Lt; juodalksnio – 380 Lt; beržo, ąžuolo – 400 Lt. Atraižos maišuose: pušinės – 6 Lt (vnt.); ąžuolo, beržo, juodalksnio – 7 Lt (vnt.). Tel. 8 670 32 999.

Parduoda Statybinės medžiagos

932674

Brangiai perkame juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, elektros variklius, akumuliatorius. Išsivežame patys. Išvežame senus automobilius. S.Lozoraičio g. 19, Garliava, tel. 8 611 39 500. 915479

Perka Automobilių, mikroautobusų, visureigių supirkimas geromis kainomis. Gali būti daužti ar su defektais. Išsiveža. Tel. 8 620 24 539. 908179

Įvairią statybinę medieną, dailylentes, terasines lentas, pjuvenas, atraižas. Transporto paslaugos. Dirbame ir šeštadieniais. Tel. (8 37) 330 071, 8 682 25 858. 911654

Kitos prekės AKCIJA – PJUVENŲ briketams! Parduodame pjuvenų briketus, durpių briketus. Atvežame. Kreiptis Kalvarijos g. 7, Kaunas, tel. 8 683 54 559, 298 566. 929071

AKCIJA! Parduodame amerikietiško ąžuolo pjuvenų BRIKETUS. 1 t kaina 450 Lt (su PVM). Tel. 8 614 30 428. 926925

Atvežame ąžuolo, uosio, beržo, juodalksnio ir mišrių sausų geros kokybės malkų trinkelėmis ir skaldytų. Pristatome nemokamai. Tel. 8 689 30 433. 918527

Atvežame malkas miškavežiu. Brangiai perkame mišką su žeme arba išsikirsti. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 601 25 955, 8 601 26 268. 918314

Ąžuolo, beržo pjuvenų briketus ir baltarusiškus durpių briketus. PAVASARINĖS NUOLAIDOS! Tel. 8 677 44 884. 928705

Ąžuolo, beržo, uosio, juodalksnio malkas – skaldytas, trinkelėmis, rąstais. Uosio parketo lenteles. Tel. 8 608 64 784. 921766

Beržinės, uosinės, ąžuolinės skaldytos malkos. Tel. 8 613 23 999. 930897

Beržines, uosines, pušines, juodalksnio malkas – skaldytas arba trinkelėmis. Atvežame nemokamai. Tel. 8 608 55 554. 927378

Įvairias malkas (trinkelėmis ir skaldytas); lauko akmenis. Atvežame nemokamai, išrašome sąskaitas. Tel. 8 652 65 157, e. paštas uabelvirta@gmail.com.

„Metrampa“ brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą, variklius. Moka iš karto, išsiveža. Švenčionių g. 8, Betygalos g. 2. Tel. 740 405, 8 682 55 681, www.metrampa.lt. 919206

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius, nichromą. Birželio 23-iosios g. 23A, tel. 312 043, 8 682 40 444. 902848

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius, nichromą. Jurbarko g. 2, tel. 363 283, 8 699 69 731. 902657

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius, senus automobilius. Demontuojame metalą. Technikos g. 8C, tel. 8 687 46 496. 902784

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius, senus automobilius. Veiverių g. 148A, tel. 392 213, 8 686 40 259. 902913

932433

Malkas trinkelėmis: uosis, ąžuolas (erdvinis metras – 120 Lt), beržas (105 Lt), drebulė, juodalksnis (85 Lt). Kauno mieste ir Kauno r. atvežame nemokamai. Tel. 8 602 37 845. 929576

Malkas: beržo – 110 Lt, juodalksnio – 100 Lt (mašinoj sukrautos tvarkingomis eilutėmis) vežame mažais kiekiais. Turime pjuvenų briketų ir mišrios medienos – 470 Lt. Tel. 8 652 59 118. 924034

Parduodu malkas, skaldytas, trinkelėmis. Įvairių medžių rūšių: uosio, beržo, drebulės ir kitų. Tel. 8 672 81 226, 8 605 69 256, e. paštas makill777@gmail.com. 925904

Parduodame malkas. Tel. 8 699 11 038, (8 37) 796 732.

931392

Parduodame pigiai geras malkas. Tel. 8 603 93 477. 913941

Parduodame stambias atraižas ir įvairias malkas: dvimetriais, trinkomis ir skaldytas. Atvežame. Tel. 8 685 02 510, 8 685 78 626. 918334

Parduodu dvimečius šilauogių sodinukus. Tel. 8 684 47 676. 931534

Parduodu malkas (trinkelėmis, skaldytas) ir atraižas iš lentpjūvės. Tel. 8 614 95 487. 922720

Parduodu malkas: uosio, beržo, ąžuolo, alksnio, juodalksnio. Tel. 8 630 41 245. 931751

Prekyba kietuoju kuru: akmens anglys, medžio pjuvenų briketai. BALTARUSIŠKI DURPIŲ KURO BRIKETAI, kaina 333 Lt. Kaina galioja iki 2012 m. kovo 31 d. Tel. (8 37) 746 419.

927111

Įmonė superka juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą, elektros variklius, akumuliatorius. Dirbame be poilsio dienų. Išvežame ir nedideliais kiekiais. Tel. 8 677 89 365. 922791

Įvairius senus su defektais ir po avarijos automobilius, kėbulus. Pasiimame patys, išrašome utilizavimo pažymas. Tel. 8 684 26 629, 8 603 62 208. 922008

Perka žemę, mišką visoje Lietuvoje, tinka apleista, išnuomota, su bendraturčiais. Sutvarko dokumentus, atsiskaito iš karto. Tel. 8 671 08 059. 910313

Perkame auksą, auksines dantų karūnėles, aukso laužą, auksines monetas, auksinius laikrodžius, aukso dirbinius ir sidabrą. Tel. 8 670 59 488, 8 623 47 249. 910193

Perkame nekilnojamąjį turtą, butus, namus, sklypus. Siūlyti įvairius variantus. Tel. 8 650 84 277. 917065

Perkame žemės ūkio paskirties žemę Panevėžio ir Pasvalio apskrityse. Siūlyti įvairius variantus. Tel. 8 618 05 112. 922923

Superkame juoduosius, spalvotuosius metalus. Demontuojame, išsivežame mažus kiekius. Be poilsio dienų. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 600 60 674, 260 840. 923970

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius, senus automobilius. Vokiečių g. 187, tel. 478 088, 8 681 46 384. 902721

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius. Išsivežame metalą. Raudondvario pl. 112, tel. 267 424, 8 650 50 353. 903043

928296

Malkas – skaldytas arba trinkelėmis. Turime ir sausų. Pristatau į namus. Tel. 8 618 07 508.

Brangiai superkame visų markių lengvuosius automobilius, mikroautobusus, sunkvežimius. Išsivežame, tvarkome dokumentus. Tel. 8 643 06 597, 8 604 27 116.

Alavą, nichromą, nerūdijantį ir instrumentinį plieną, elektros variklius, generatorius, starterius ir įvairius metalus. Tel. 8 610 22 688. 903099

Aliuminio, vario, bronzos, nichromo, nerūdijančio plieno ir juodųjų metalų laužą, akumuliatorius, elektros variklius. Kreiptis Elektrėnų g. 8, 8.30–17 val., tel. 8 686 83 409.

UAB „TORLINA“ brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, buitinę techniką, senus automobilius, elektros variklius, akumuliatorius. Galime išvežti savo transportu. Išrašome utilizavimo pažymas. Ateities pl. 34, Kaunas, tel. (8 37) 44 14 14, 8 698 08 051 (juodieji metalai); (8 37) 44 14 14, 8 611 44 404 (spalvotieji metalai). Darbo laikas I–V 8–17 val., VI 8–13 val. 915516

VAZ, „Moskvič“, GAZ ir kitus importinius automobilius, kėbulus. Pasiimame. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724.

919843

Vieno arba dviejų kambarių butą Dainavoje, Eiguliuose arba Šilainiuose. Gali būti be remonto. Tel. 8 609 96 655, 8 676 22 529. Pirksiu vieno arba dviejų kambarių bendrabučio tipo butą. Gali būti be remonto. Tel. 302 533, 8 614 93 479.

903975

Aukštomis kainomis įmonė perka įvairius AUTOMOBILIUS ir kt. techniką (po eismo įvykio ar su kt. defektais). Greitai tvarkome dokumentus, atsiskaitome, pasiimame. Tel. 8 648 74 669. 921983

Automobilių supirkimo įmonė perka AUTOMOBILIUS nuo 200 iki 2000 Lt. Atsiskaitome iš karto. Pasiimame patys. Dokumentus sutvarkome vietoje. Tel. 8 615 87 008. 933257

Automobilius (senus, surūdijusius, su defektais, nevažiuojančius) ir kėbulus. Atsiskaito iš karto, pasiima patys. Tel. 8 673 31 752, 8 607 97 663. 920279

Brangiai juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą: aliuminį, varį, žalvarį, akumuliatorius. Išsivežame patys. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724. 919931

Brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, elektros variklius, akumuliatorius. Išsiveža patys. Išveža senus automobilius. Vandžiogalos pl. 106, Domeikava, tel. 8 682 69 307, (8 37) 478 989.

Pirksiu trijų, keturių kambarių butą arba kotedžą Kalniečiuose, Šilainiuose, Žaliakalnyje arba Dainavoje. Tel. 302 531, 8 676 22 528. 931023

Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu 2012 04 30 14 val. šaukiamas visuotinis AB „Lituanica“ (įm. k. 133237239, Jovarų g. 2A, Kaunas) akcininkų susirinkimas, kuris vyks Jovarų g. 2A, Kaune. Registracija nuo 13 val. Darbotvarkė: 1. Metinis pranešimas. 2. Audito išvada apie bendrovės finansinę atskaitomybę ir metinį pranešimą. 3. 2011 m. bendrovės finansinės atskaitomybės tvirtinimas. 4. 2011 m. bendrovės pelno (nuostolio) paskirstymo tvirtinimas. 5. Bendrovės įstatinio kapitalo mažinimas (LR akcinių bendrovių įstatymo 52 str. 2 d. 1 p.). 6. Audito įmonės 2012 m. bendrovės finansinės atskaitomybės tikrinimui rinkimas. Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena 2012 04 23. Turėti išrašą iš VP sąskaitos ir asmens dokumentą. Valdybos pirmininkas – generalinis direktorius Kęstutis Deltuva.

UAB „Pirmažolė“ akcininkams pranešame, kad bendrovės vadovo sprendimu 2012 m. balandžio 30 d. 15 val. šaukiamas eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Susirinkimo vieta – bendrovės buveinė, M.Riomerio g. 1, Kaune. Darbotvarkėje: 1. Procedūriniai klausimai. 2. Bendrovės 2011 m. ūkinės veiklos ataskaitos tvirtinimas. 3. Finansinės atskaitomybės už 2011 m. dokumentų tvirtinimas. 4. Pelno (nuostolio) paskirstymas. 5. Valdybos narių rinkimai. Susirinkimo dalyviai registruojami nuo 2012 m. balandžio 30 d. 14 val. Kiekvienas akcininkas privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, o akcininko atstovas – asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir dokumentą, patvirtinantį jo teisę balsuoti. Su susirinkimo dokumentais nuo 2012 m. balandžio 20 d. galima susipažinti bendrovės buveinėje. Bendrovės vadovas. 933119

933306

UAB „Creditum“, įmonės kodas 125020218, buveinės adresas Maironio g. 13–5, LT-44298 Kaunas, akcininkams! Pranešame, kad UAB „Creditum“ direktoriaus sprendimu 2012 04 30 10 val. Bendrovės buveinėje, Maironio g. 13–5, Kaunas, vyks neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Darbotvarkė: 1. 2009 04 27 visuotinio akcininkų susirinkimo paskirtų dividendų išmokėjimo sustabdymas. 2. Rezervo savoms akcijoms įsigyti sudarymas. 3. Bendrovės 1/10 dalies savų akcijų įsigijimo esminių sąlygų tvirtinimas. Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatoriai – akcininkai. Sprendimą sušaukti susirinkimą priėmė direktorius. Susipažinti su susijusiais dokumentais galima bendrovės buveinėje darbo valandomis. Atvykstantieji į susirinkimą privalo turėti asmenį liudijantį dokumentą. Bendrovė nesudaro galimybės akcininkams neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvauti ir balsuoti elektroninių ryšių priemonėmis. Bendrovės vadovė Jolita Simanaitytė. 933988

UAB „Autosabina” (į. k. 133567436) akcininkams! UAB „Autosabina” valdybos iniciatyva 2012 04 30 16 val. bendrovės buveinėje (Veiverių g. 150, Kaune) šaukiamas eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Susirinkimo darbotvarkė: 1. Valdybos ataskaitos apie bendrovės veiklą 2011 finansiniais metais tvirtinimas 2. 2011 metų finansinės atskaitomybės tvirtinimas 3. Pelno (nuostolių) paskirstymas 4. Nekilnojamojo turto pardavimas ir įkeitimas. Akcininkų registracija vyks 15.30 val. Atvykstant turėti asmens dokumentą. 933735

Nuomoja 1 kambario butą (bendr. pl. 40 kv. m) Gedimino g. dviem dirbantiems asmenims. Visi patogumai, autonominis šildymas. Kaina 400 Lt ir mokesčiai. Tel. 8 672 65 714. 933093

Išnuomojama veikianti kavinė, esanti Laisvės al. 97, Kaune. Kavinės plotas 110 kv. m. 1 kv. m nuomos kaina 55 Lt. Tel. 8 609 40 645. 933203

UAB „Kauno Svajonė“ akcininkams pranešame, kad bendrovės vadovo sprendimu 2012 m. balandžio 30 d. 13 val. šaukiamas eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Susirinkimo vieta – bendrovės buveinė, Birželio 23-iosios g. 1, Kaune. Darbotvarkėje: 1. Procedūriniai klausimai. 2. Turto įkeitimas, laidavimas turtu. 3. Įgaliojimas pasirašyti hipotekos lakštus, jų pakeitimus ir papildymus bei kitus su turto įkeitimu ir laidavimu turtu susijusius dokumentus. 4. Bendrovės 2011 m. ūkinės veiklos ataskaitos tvirtinimas. 5. Finansinės atskaitomybės už 2011 m. dokumentų tvirtinimas. 6. Pelno (nuostolio) paskirstymas. Susirinkimo dalyviai registruojami nuo 2012 m. balandžio 30 d. 12 val. Kiekvienas akcininkas privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, o akcininko atstovas – asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir dokumentą, patvirtinantį jo teisę balsuoti. Su susirinkimo dokumentais nuo 2012 m. balandžio 20 d. galima susipažinti bendrovės buveinėje. Bendrovės vadovas.

Patalpas centre biurui ar kitokiai veiklai (I a., du kambariai, bendr. pl. 30 kv. m, internetas, žaliuzės, atskiras įėjimas iš gatvės). Tel. 388 750, 8 688 25 912.

UAB „Samsonas“ (įmonės kodas 133140587) akcininkams pranešame, kad bendrovės vadovo sprendimu 2012 m. balandžio 30 d. 10 val. šaukiamas eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Susirinkimo vieta – bendrovės buveinė, Europos pr. 89, Kaune. Darbotvarkėje: 1. Procedūriniai klausimai. 2. Turto įsigijimas, kredito ėmimas ir turimų kreditų grąžinimo terminų atidėjimas 3. Turto įkeitimas. 4. Įgaliojimas pasirašyti kreditų sutartis, jų pakeitimus ir papildymus bei kitus su kreditų grąžinimo terminų atidėjimu ir turto įkeitimu susijusius dokumentus. 5. Bendrovės 2011 m. ūkinės veiklos ataskaitos tvirtinimas. 6. Finansinės atskaitomybės už 2011 m. dokumentų tvirtinimas. 7. Pelno (nuostolio) paskirstymas. Susirinkimo dalyviai registruojami nuo 2012 m. balandžio 30 d. 9 val. Kiekvienas akcininkas privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, o akcininko atstovas – asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir dokumentą, patvirtinantį jo teisę balsuoti. Su susirinkimo dokumentais nuo 2012 m. balandžio 20 d. galima susipažinti bendrovės buveinėje. Bendrovės vadovas.

Atvežame iki 12 t smėlio, žvyro, skaldos, atsijų, juodžemio, durpių. Išvežame statybinį laužą. „Bobcat“ ir savivarčių paslaugos. Tel. 8 698 07 749.

932968

Išsinuomoja Išsinuomočiau butą, namą, patalpas Kaune. Siūlyti įvairius variantus. Tel. 8 659 03 053.

917075

Gabenimai „IVECO“, „MAN“ savivarčiais atvežame iki 12 t žvyro, smėlio, skaldos, atsijų, žvirgždo, kokybiško juodžemio iki 9 kub. m. Rašome sąskaitas. Tel. 8 633 33 374. 929766

0-24 atveš atsijų, žvyro, smėlio, juodžemio, skaldos, žvirgždo, grunto 1-5 kub. m (iki 10 t). Žemės kasimo, lyginimo, gręžimo darbai. Tel. 8 650 41 999. 930422

Atvešiu akmenų, atsijų, žvyro, smėlio, juodžemio. Savivarčio su kranu paslaugos. Rašome sąskaitas. Tel. 8 614 88 448. 926639

Keičiu 2 kambarių butą (b. pl. 46 kv. m, I a., blokinis namas) į 1 kambario butą I ar II a. Be priemokos. Tel. 8 608 67 102 . 932907

Atsiliepkite! Esu apkaltintas, kad 2011 m. liepos 24 d. nuo 12 iki 12.25 val. Romainių 2-ųjų kapinių automobilių stovėjimo aikštelėje pažeidžiau viešąją tvarką. Prašom atsiliepti asmenis, tuo laiku buvusius nurodytoje vietoje. Atsiliepusiems būsiu labai dėkingas. Tel. 8 683 93 655. 933215

Pamesta

915494

Pamestą antspaudo dublikatą, išduotą GEB „Kuršiai“, įm. k. 135372972, laikyti negaliojančiu.

Skaldytas beržo, juodalksnio malkas. 6,5 m. Kaina 550 Lt. Tel. 8 696 49 350.

Brangiai perkame juodųjų metalų laužą, mokame iš karto. Išsivežame savo transportu. Tel. 8 606 27 717.

931607

928366

Pamestą Garliavos J.Lukšos gimnazijos mokinio pažymėjimą MP Nr. 1351056, išduotą Deimantei Vaičiūtei, laikyti negaliojančiu.

928411

Akcininkams!

933121

Keičia

Brangiai perkame juodųjų metalų laužą, ne mažiau kaip 5 t, mokame iš karto. Išsivežame savo transportu. Tel. 8 658 11 679.

921393

Įvairūs

934215

933344

933120

925935

Atvežame molio, žvyro, „grūzo“, juodžemio. Išvežame statybinį laužą. Rašome sąskaitas. Tel. 8 698 25 082. 920500

Atvežame nuo 1 iki 10 kub. m žvyro, smėlio, atsijų, skaldos, juodžemio. Krovinių pervežimas. Tel. 8 618 20 971. 931236

Atvežame smėlio, žvyro, skaldos, atsijų, juodžemio iki 5 kub. m. BOBCAT paslaugos. IŠRAŠOME SĄSKAITAS. Tel. 8 657 68 660.

932806

Atvežu žvyro, smėlio, akmens skaldos, akmenukų 5–11 kub. m. Savivarčio paslaugos. Tel. 8 618 67 815.

930645

Gabename krovinius, perkraustome baldus, pianinus „Ford Transit“ (11 kub. m) ir MB 609 (25 kub. m). Pensininkams – nuolaidos. Tel. 8 650 71 087, 8 605 63 146. 932279

Parduodu juodžemį arba keičiu į gruntinę žemę. Tel. 8 645 80 354. 932818

Nukelta į 16 p.


16 2

penktaDIENIS, kovo 30, 2012

klasifikuoti skelbimai Kiti

Įvairūs Gabenimai Savikroviu (20 t, 6x6) išvežu statybinį laužą, žemes. Atvežu malto betono, statybinio laužo, žemių, molio sklypui pakelti, aplinkai tvarkyti. Tel. 8 638 33 222. 929872

Savivarčiais pigiai atvežame iki 25 t žvyro, smėlio, skaldos, atsijų, juodžemio. Savikroviais – trinkelių, blokelių (iki 12 palečių), perdengimo plokščių. Tel. 8 688 12 000. 922087

Kelionės

Gamintojas pavasarinėmis kainomis išparduoda RUF tipo pjuvenų briketus. Kaune pristatymas nemokamas. Kaina 385 Lt. Tel. 8 679 91 211. 932804

Informuojame, kad Kauno r. sav., Alšėnų sen., Dievogalos k., žemės skl. proj. Nr. 1014, kad. Nr. 5247/0019:0193, 2012 m. kovo 13 d. 10 val. buvo atliekami kadastriniai matavimai. Suinteresuoti asmenys, sklypo kad. Nr. 5247/0019:200, kviečiami susipažinti su matavimais iki š.m. balandžio 30 d. UAB „MATAVIMŲ SFERA“, K.Donelaičio g. 79–3, Kaunas. Tel. 8 674 80 729, e. paštas matavimu.sfera@inbox.lt. 933700

Saugus ir greitas keleivių, siuntinių pervežimas maršrutu Lietuva–Anglija–Lietuva. Nuo durų iki durų. Yra tralas. Tel. 8 643 50 666, 8 699 99 341, +447 523 833 083. 928433

Paskolos

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Pabrangimas nuo 15 proc./mėn. Tel. 314 531, skambinti d. d. 9–17 val., „Aujama-credit“.

Visą kovo mėn. kompleksinė kačių ir šunų vakcinacija – tik 30 Lt. V.Krėvės pr. 97A, tel. 460 002; Raudondvario pl. 184–7, tel. 330 342; Pramonės pr. 14 („Urmas“, Žalioji galerija, 4 salė, 17 vieta), tel. 707 723. 915198

KELEIVIAMS Nuo 2012 m. balandžio 2 d. keičiasi 29-ojo maršruto darbo dienų eismo tvarkaraštis, nuo balandžio 7 d. – poilsio dienų eismo tvarkaraštis. Eismo tvarkaraščiai papildomai skelbiami internete: www.kvt.lt, www.kaunoautobusai.lt.

917915

Paskolos per 1 valandą (turintiesiems užstatą), perkreditavimai, konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Tel. 412 960. 917845

Paskolos, perkreditavimai per 1 val. Užstatas – auksas, nekilnojamasis turtas, automobilis. Visų dokumentų tvarkymas, konsultacijos. Tel. 315 599. 917889

Skubi paskola už mažiausias palūkanas. Užstatas – auksas, automobilis, nekilnojamasis turtas. Konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Tel. 8 600 69 691. 917867

DARBO DIENOMIS 29-asis maršrutas: Kauno oro uostas – Geležinkelio stotis Iš stotelės „Kauno oro uostas“ 04:58 05:35 06:17 06:54 07:25 08:08 09:10 09:46 10:22 11:14 11:48 12:20 13:06 13:40 14:11 14:58 15:40 16:23 17:06 17:35 18:22 19:30 20:06 20:40 21:35 22:00 22:30 Iš stotelės „Geležinkelio stotis“ 03:51 04:41 05:23 06:05 06:30 07:15

Kviečia mokytis

Kviečia

AMES kalbų mokymo ekspertai siūlo efektyviausius kalbų kursus Kaune: anglų, vokiečių, prancūzų, ispanų, italų, rusų kalbos; kokybiškas parengimas anglų kalbos valstybiniam ir IELTS egzaminui, verslo anglų kalba. Sudaromos grupės (darbo dienomis ir šeštadieninės) pagal amžiaus grupes ir poreikius. Kontaktai Laisvės al. 23–5, Kaunas; tel. (8 37) 422 748, 8 685 66 355. 916024

Kelionė autobusu į Paryžių balandžio 25 – gegužės 2 d. Kaina tik 749 Lt (viešbutis „Formulė“, pusryčiai, išvykos į pilis). Tel. 8 686 82 818, 8 652 81 888, 222 936. 929247

LUMS kviečia į susitikimą su K.G.Jungo asociacijos Šveicarijoje analitike dr. GIEDRE BULOTIENE tema „KARLO GUSTAVO JUNGO ANALITINĖ PSICHOLOGIJA ŠIŲ DIENŲ ŠVIESOJE“. Susitikimas vyks kovo 31 d. (šeštadienį) 12 val. Medicinos ir farmacijos istorijos muziejuje, Rotušės a. 28. 932599

Mes, anoniminiai narkomanai, norime pasidalyti patirtimi, kaip mums pavyko gyventi be narkotikų. Visa tai – atviruose susirinkimuose kiekvieno mėnesio pirmą sekmadienį 19 val. Rotušės a. 23A (grupė SANTAKA), tel. 8 648 55 667. www.lietuvos-na.lt. 931532

Galiu praktiškai apmokyti buhalterinės apskaitos klausimais. Tel. 8 605 72 462. 932617

Kiti

KOVO 30 d., penktadienį, 22 val.

07:51 08:50 09:29 10:16 10:41 11:18 12:10 12:44 13:15 14:05 14:42 15:14 15:59 16:36 17:19 18:38 19:10 19:44 20:32 21:00 21:33 23:00 POILSIO DIENOMIS 29-asis maršrutas: Kauno oro uostas – Geležinkelio stotis Iš stotelės „Kauno oro uostas“ 04:54 06:51 08:13 09:25 10:04 11:35 12:20 13:33 14:09 15:26 16:15 17:25 18:10 19:10 20:50 21:50 22:35 Iš stotelės „Geležinkelio stotis“ 03:55 05:51 07:19 07:48 09:06 10:27 11:01 12:31 13:15 14:31 15:16 16:23 17:10 18:18 19:09 20:51 21:43 22:40 Žalia spalva – žemagrindžiai autobusai, pritaikyti neįgaliesiems. UAB „Kauno autobusai“

BAJORKIEMIO ŽVAIGŽDŽIŲ ŠOU

Bilietus platina

Tel. pasiteirauti 8 698 44 335 (8 37) 44 07 70 info@bajorukiemas.lt

Greitkelio Kaunas – Vilnius 12 km w w w.bajoruk iemas.lt

FIRMINIAI „BAJORŲ KIEMO“ CEPELINAI – TIK 5,99 Lt!!! Restoranuose: „Bajorų kiemas“ PP „Banginis“, „Bajorų kiemas“ PLC „Mega“, „Bajorkiemis city“


173

penktaDIENIS, kovo 30, 2012

klasifikuoti skelbimai Pramogos, šventės, laisvalaikis

Kviečia

VIKINGŲ LOTO

Mokymai

Tiražo Nr. 994, kovo 28 d. AUKSO PUODAS – 3 495 198 Lt DIDYSIS PRIZAS – 2 202 314 Lt 07 16 27 28 35 45

Vokiečių, anglų, norvegų, prancūzų, italų, ispanų, rusų kalbų kursai. Grupės suaugusiesiems, moksleiviams, vaikams. Ruošia­ me abitūros ir IELTS egzaminams. Vertimai, kuriuos tvirtina nota­ ras. Daugiau informacijos tel. 209 008, 8 600 82 843. Mus rasi­ te Savanorių pr. 3 (šalia Laisvės alėjos). www.glorialingua.lt.

Auksinis skaičius 33 Papildomi skaičiai 06 14 6 tarp jų auksinis sk. – 3 495 198 Lt (0 priz.) 6 skaičiai – 2 202 314 Lt (0 priz.) 5 + papildomas sk. – 41 575 Lt (0 priz.) 5 skaičiai – 7 127 Lt (7 priz.) 4 skaičiai – 155 Lt (427 priz.) 3 skaičiai – 11 Lt (8002 priz.) 2 + papildomas sk. – 6 Lt (10723 priz.)

918045

XXI TARPTAUTINIS JAUNŲJŲ MUZIKŲ FESTIVALIS „KAUNAS 2012“

Karščiausi kelionių pasiūlymai Kelionių AgentūrA „Krantas Travel“

Tel. (8 37) 490 202, I.Kanto g. 22, kaunas@kaunas.krantas.lt www.krantas.lt AKCIJA KELTŲ BILIETAMS IŠ KLAIPĖDOS 2 KELEIVIAI + AUTOMOBILIS – tik 380 Lt! Į kainą įskaičiuotos dvi sėdimos vietos ir vieta automobiliui. Keltų linijos: Klaipėda–Kylis, Klaipėda–Zasnicas, Klaipėda–Karlshamnas

KAJUTĖ + AUTOMOBILIS – tik 800 Lt! Į kainą įskaičiuota kajutė (1–4 asm.) ir vieta automobiliui. Keltų linijos: Klaipėda – Kylis, Klaipėda – Karlshamnas. *Papildomos sąlygos: – Automobilio aukštis turi būti iki 1,85 m – Bilietai ne rezervuojami, o paduoda­ mi iš karto. – Bilietai nekeičiami ir negrąžinami. – Bilietų kiekis kiekviename reise ribo­ tas. – Akcijos galioja kelionėms keltu iki 2012 06 20.

FESTIVALIS

34 - ASIS LIETUVOS TEATRŲ PAVASARIS KAUNAS 2012 „Girstučio“ kultūros centre (Kovo 11-osios g. 26) Balandžio 10 d. 18 val. FESTIVALIO PRADŽIA. OSKARO KORŠUNOVO TEATRAS/VILNIAUS MIESTO TEATRAS Inscenizacija pagal W. Shakespeare „Miranda“.

Režisierius O. Koršunovas

Balandžio 13 d. 18 val. VALSTYBINIS JAUNIMO TEATRAS W. Shakespeare „Ledi Makbet“. Režisierius A. Latėnas

Balandžio 25 d. 18 val. KLAIPĖDOS DRAMOS TEATRAS A. Strindberg „Šmėklų sonata“. Režisierius G. Varnas Balandžio 26 d. 18 val. VALSTYBINIS VILNIAUS MAŽASIS TEATRAS M. Gorkij „Motina (Vasa Železnova)“. Režisierius K. Glušajevas

Kauno kameriniame teatre (Kęstučio g. 74A)

Balandžio 14 d. 18 val. LAIMINGI ŽMONĖS B. Slade „Kitais metais, tuo pačiu laiku“. Režisierius A. Lebeliūnas

Balandžio 12 d. 18 val. KAUNO KAMERINIS TEATRAS D. Čepauskaitė „Diena ir naktis“. Režisierius S. Rubinovas

Balandžio 15 d. 18 val. M. Myllyaho „Chaosas“. Režisierė Y. Ross

Balandžio 22 d. 18 val. TRUPĖ LIŪDI S. Kozlovas „Ežiukas rūke“. Režisierius T. Stirna

Balandžio 18 d. 18 val. ATVIRAS RATAS Biografinės improvizacijos „Lietaus žemė“. Režisierius A.Giniotis

Kauno valstybiniame dramos teatre (Laisvės al. 71)

Balandžio 19 d. 18 val. IDIOTEATRAS Y. Reza „Menas“. Režisierius D. Kazlauskas

Balandžio 11 d. 18 val. KAUNO VALSTYBINIS DRAMOS TEATRAS Friedrich von Schiller „Plėšikai“. Režisierius A. Areima

LIETUVOS NACIONALINIS DRAMOS TEATRAS

Balandžio 20 d. 18 val. JUOZO MILTINIO DRAMOS TEATRAS N. Gogolis „Vedybos“. Režisierius Rolandas Augustinas A.

„Girstučio“ kultūros centre (Kovo 11 - osios g. 26)

Balandžio 21 d. 18 val. KEISTUOLIŲ TEATRAS M. Zoščenka „Gerbiami piliečiai!“. Režisieriai V. Žitkus, A. Giniotis, I. Stundžytė ir A. Kaniava

Balandžio 27 d. 18 val. BAIGIAMASIS FESTIVALIO VAKARAS Improvizacijų teatras KITAS KAMPAS „Klausyk muziką kitu kampu”

Bilietai parduodami „Girstučio“ rūmų kasoje II-VI 14-18 val. Tel. 45 44 80, www.girstutis.lt

Festivalio globėjas

Festivalio bankas

.$8120,(6726$9,9$/'<%Ơ

Rėmėjai

Informaciniai rėmėjai FESTIVALIO DIENRAŠTIS

KULTŪROS RĖMIMO FONDAS LR seimo narys KAZYS STARKEVIČIUS

2012 m. balandžio 10–14 d. Balandžio 10 d., antradienį, 18 val. PRADEDAMASIS KONCERTAS KAUNO APSKRITIES JUOZO NAUJALIO MUZIKOS GIMNAZIJOS SIMFONINIS ORKESTRAS Meno vadovas ir dirigentas Jonas Janulevičius Solistai: DEIMENA PETKAUSKAITĖ (smuikas, Lietuva) VILTĖ ŽAKEVIČIŪTĖ (smuikas, Lietuva) JUSTINA MARIJA DOERUP (smuikas, Lietuva) RYTĖ BRAZAUSKAITĖ (obojus, Lietuva) AIRINĖ TAUČAITĖ (fortepijonas, Lietuva) PAULIUS BRUŽAS (fortepijonas, Lietuva) MONIKA MAŠANAUSKAITĖ (fortepijonas, Lietuva) BARBARE TATARADZE (fortepijonas, Gruzija) Koncertmeisterė Emilija Budzemaitė Programoje – J.S.Bacho, B.Dvariono, F.Kulau, L.van Bethoveno, K.Sen Sanso, M.K.Čiurlionio, J.Haidno, F.Šopeno, F.Listo, A.Koplando, K.Debiusi ir kitų kompozitorių kūriniai Dirigentas JONAS JANULEVIČIUS Bilieto kaina 10 Lt Balandžio 11 d., trečiadienį, 18 val. EUGENE CHEPOVETSKY (smuikas, Latvija) KAMILĖ ZAVECKAITĖ (fortepijonas, Lietuva) CYNTHIA SOTO (fortepijonas, Kosta Rika) ANAHIT AROUSHANYAN (fortepijonas, Armėnija) Koncertmeisterė Olga Chepovetsky (Latvija) Programoje – K.Sen Sanso, B.Dvariono, J.Haidno, F.Listo, S.Rachmaninovo, R.Šumano, S.Prokofjevo, K.Debiusi, L.van Bethoveno, B.Smetanos ir kitų kompozitorių kūriniai Bilieto kaina 10 Lt Balandžio 12 d., ketvirtadienį, 18 val. NACIONALINĖS M.K.ČIURLIONIO MENŲ MOKYKLOS SIMFONINIS ORKESTRAS Meno vadovas ir dirigentas Martynas Staškus Dirigento asistentas Mantas Jauniškis Solistai: MARIJA PRANSKUTĖ (smuikas, Lietuva) URTĖ DIDŽIULYTĖ (smuikas, Lietuva) GINTĖ GRIGAITYTĖ (smuikas, Lietuva) KILLIAN WHITE (violončelė, Airija) PAULIUS ANDERSSON (fortepijonas, Lietuva) Koncertmeisterės: Irina Tautkuvienė, Virginija Unguraitytė, Jūratė Marcinkienė Programoje – F.Listo, F.Davidovo, F.Bajoro, J.S.Bacho, I.Stravinskio, B.Dvariono, B.Bramso, K.Sen Sanso, F.Kraislerio ir kitų FESTIVALIO GLOBĖJA KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖ

kompozitorių kūriniai Bilieto kaina 10 Lt Balandžio 13 d., penktadienį, 18 val. MARYIA AROL (akordeonas, Gudija) KUISMA SIPPOLA (fortepijonas, violončelė, Suomija) ALEXANDRE KANTOROW (fortepijonas, Prancūzija) ALEXANDRA MASALEVA (fortepijonas, Rusija) Koncertmeisteris Visa Sippola (Suomija) Programoje – A.Repnikovo, V.Vlasovo, F.Šopeno, S.Rachmaninovo, A.Šionbergo, G.Forė, F.Listo, B.Bartoko, J.S.Bacho ir kitų kompozitorių kūriniai Bilieto kaina 10 Lt Balandžio 14 d., šeštadienį, 13 val. BAIGIAMASIS KONCERTAS KAUNO MIESTO SIMFONINIS ORKESTRAS Orkestro vadovas Algimantas Treikauskas Solistai: URTĖ DIDŽIULYTĖ (smuikas, Lietuva) GINTĖ GRIGAITYTĖ (smuikas, Lietuva) MARYIA AROL (akordeonas, Gudija) CYNTHIA SOTO (fortepijonas, Kosta Rika) ANAHIT AROUSHANYAN (fortepijonas, Armėnija) Programoje – kompozitorių V.A.Mocarto, R.Galiano, D.Kabalevskio, Š.A.de Berioto, E.Grygo kūriniai Dirigentas MARTYNAS STAŠKUS Bilietų kaina: 10, 15 Lt Balandžio 14 d., šeštadienį, 17 val. BAIGIAMASIS KONCERTAS KAUNO MIESTO SIMFONINIS ORKESTRAS Orkestro vadovas Algimantas Treikauskas Solistai: JUSTINA MARIA DOERUP (smuikas, Lietuva) EUGENE CHEPOVETSKY (smuikas, Latvija) KILLIAN WHITE (violončelė, Airija) HÅVARD S.NJØLSTAD (saksofonas, Norvegija) TAISIJA KUŠČENKO (fortepijonas, Lietuva) KUISMA SIPPOLA (fortepijonas, violončelė, Suomija) BARBARE TATARADZE (fortepijonas, Gruzija) ALEXANDRE KANTOROW (fortepijonas, Prancūzija) ALEXANDRA MASALEVA (fortepijonas, Rusija) Programoje – kompozitorių V.A.Mocarto, A.Glazunovo, J.Haidno, F.Listo, S.Prokofjevo kūriniai Dirigentas MARTYNAS STAŠKUS Bilietų kaina: 10, 15 Lt FESTIVALIO RĖMĖJAS LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS RĖMIMO FONDAS

Bilietai parduodami Kauno filharmonijos kasoje antradieniais–sekmadieniais 14–18 val., tel. (8 37) 200 478, bei platinami www.tiketa.lt (aptarnavimo mokestis Kauno filharmonijos kasoje netaikomas, „Tiketos“ sistemoje +3 Lt/bilietui, +5 Lt užsakant bilietus internetu ar trumpuoju numeriu ir atsiimant juos kasose). Informacija teikiama tel. 222 538. Internetinis adresas www. kaunofilharmonija.lt. Ikimokyklinio amžiaus vaikai į vakarinius koncertus neįleidžiami. Filharmonijoje veikia paroda „Išėjęs į savo saulėtą mozaiką“, skirta tapytojo Donato Valatkos 80-osioms gimimo metinėms paminėti. Filharmonijos partneriai:

Filharmonijos dienraštis

Rėmėjai

informuoja MAŽASIS LEKTORIUMAS Du­jo­tie­kio g. 26A, tel. 8 652 24 646 Ba­lan­džio 1 d. 17 val. – ne­mo­ka­ma pa­skai­ta „Se­no­vės Ve­dų raš­tai – Ra­ma­ja­na”. VAIDOTO PAGRINDINĖ MOKYKLA Vaidoto g. 115 Balandžio 3 d. 17.30 val. – paskaita ir prak­ tika „Velykų valgiai ir papročiai”. Lektorė Danutė Kunčienė. Velykų stalo papuošimas. Lektorė floristė Grita Vosylienė.

ASOCIACIJA „ŠVIESUVA“ UAB „Pir­mas žings­nis”, Rau­dond­va­rio pl. 150, kon­fe­ren­ci­jų sa­lė­je Ba­lan­džio 5 d. 16–18 val. – Sta­sė MICKUTĖ. ETIKETAS – KAIP KULTŪROS IR BENDRAVIMO FORMA. Vo­ka­li­nio an­sam­blio „Gu­bo­ja” (vad. Alek­san­dra Da­nu­tė Žie­de­lie­nė) kon­cer­tas.

Skliaustuose nurodyti Lietuvoje laimėti prizai.

Prognozė: Aukso puode – 5 mln. Lt Didysis prizas – 2 mln. Lt

informuoja KAUNO J. IR P.VILEIŠIŲ VIDURINĖ MOKYKLA Demokratų g. 36 Ko­vo 30 d. 13 val. – Lie­tu­vos mo­kyk­lų pra­ mo­gi­nių šo­kių fes­ti­va­lis DRAUGYSTĖS TILTAI2012. KAUNO TAUTINĖS KULTŪROS CENTRAS A.Jakšto g. 18, www.ktkc.lt Ko­vo 30 d. 15 val. – po­pie­tė PAUKŠČIAI LIAUDIES KŪRYBOJE su fol­klo­ro an­sam­bliu ,,Dai­lin­gė” (vad. Bi­ru­tė Nem­čins­kie­nė). Ve­da Kris­ti­na Kliu­ce­vi­čiū­tė-Mi­kuls­kie­nė. Įė­ji­mas ne­mo­ka­mas. 18 val. – Jo­na­vos ra­jo­no Užu­sa­lių se­niū­ni­jos die­nos. Va­ka­ro­nė su Užu­sa­lių fol­klo­ro an­ sam­bliais. Įė­ji­mas ne­mo­ka­mas. Ko­vo 31 d. 16 val. – pa­skai­ta ĮVEDIMAS Į VESTUVINĮ VIRSMĄ. ATSISVEIKINIMAS. Lek­ to­rius Alek­san­dras Žars­kus. 18 val. – pa­skai­ta PASAKOS APIE JĖGĄ: NUO TAUTOSAKOS IKI FILOSOFIJOS. I DALIS. Da­ly­ vau­ja is­to­ri­kas Kęs­tu­tis Kas­pa­ras. NEMOKAMA EKSKURSIJA PO KAUNĄ! Kovo 31 d. 15 val. „Mūsų odisėjos” gidų kur­ sų absolventė ves nemokamą ekskursiją po Kauno senamiestį. Nepraleiskite progos daugiau sužinoti apie Kauno miesto vardo kilmę, pilies statybos istoriją, Rotušės aikš­ tėje buvusias vaško lydymo krosnis ir kt. Renkamės prie Kauno pilies. Informacija M.Valančiaus g. 19. Tel. 207 879, 8 698 03 091, www.musuodiseja.lt, info@turinfo.lt. YOGA RAVE Kaune Unikalus Lietuvoje, kviečiantis linksmintis be alkoholio ir svaigalų „Yoga Rave” vaka­ rėlis keliasi į Kauną! Pirmą kartą laikinojoje sostinėje alternatyvus pramogų rinkoje pro­ jektas kviečia visus, norinčius atsipalaiduoti kokybiškai ir šėlti iš širdies, o po linksmo bei energingo vakaro sekmadienio rytą pabusti be galvos skausmo! Ypatinga pirmojo Kaune vyksiančio „Yoga Rave” vakaro viešnia – atlikėja Sati, jau ke­ liolika metų sveiką ir blaivų gyvenimo būdą palaikanti atlikėja, kurios dainos gyvai skambės renginyje jau šį šeštadienį. Renginių ciklas Nacionalinės tabako ir alko­ holio kontrolės koalicijos surengtuose rin­ kimuose pripažintas geriausiu 2011 m. ge­ riausiu blaiviu projektu! Lietuvoje „Yoga Rave” organizuoja Baltijos Gyvenimo meno labdaros ir paramos fondo savanoriai. Gy­ venimo menas – visuomeninė švietėjiš­ ka pelno nesiekianti organizacija, daugiau kaip pusantro šimto pasaulio šalių įgyvendi­ nanti švietimo, sveikatos apsaugos, reabili­ tacijos programas. www.gyvenimomenas.lt Pirmasis YOGA RAVE Kaune – jau šį šeštadienį. Dalyvavimas nemokamas. Kviečiami visi – bet kokio amžiaus, įsitikinimų ar jogos įgūdžių. Laukiame Jūsų kovo 31 d. 18.30–19 val. Savanorių pr. 363–402 (įėjimas šalia ARENA PIZZA, 4 aukštas), Kaune. ZANAVYKŲ SUEIGA KAUNE Balandžio 14 d. 12 val. Kauno technikos ko­ legijoje (Tvirtovės al. 35) vyks tradicinė ZANAVYKŲ POPIETĖ. Maloniai kviečiami visi Kaune ir apskrityje gyvenantys zanavykai ir jų šeimos – vaikai ir vaikaičiai – su gera nuotaika, pavasarinėm šypsenom ir velyki­ niais margučiais. Pasikalbėsime apie Kauno zanavykų reikalus, prisiminsime jaunas die­ nas, gimtąjį Šakių rajoną. Laukiame garbingų svečių iš Vilniaus, Klai­ pėdos, Panevėžio, Marijampolės ir, žinoma, Šakių. Informacija tel. 8 699 44 575. Kauno zanavykų bendrijos valdyba


18

penktadienis, kovo 30, 2012

kas, kur, kada Amžinąjį atilsį

mi­nia­tiū­rų ko­me­di­ja ŠEIMOS PATARĖJAS. Vai­di­na Al­do­na Ben­do­riū­tė, Auš­ra Pu­ke­ly­tė, Ne­ri­jus Gad­liaus­kas, Alek­sas Ka­za­na­vi­čius. Ko­vo 31 d. 18 val. – Inos Pu­ke­ly­tės ko­me­di­ ja MEILĖ PARYŽIUJE. Vai­di­na Ug­nė ir Ri­das Žir­gu­liai.

teatras

Mirus mylimam Tėveliui, Vaidą ANDRULEVIČIŪTĘ ir jos artimuosius nuoširdžiai užjaučia Aleksandro Stulginskio Aplinkos technologijos cheminių ir biocheminių tyrimų laboratorijos darbuotojai.

Skaudžią netekties ir liūdesio valandą, mirus mylimai Mamai, Genovaitę IVANAUSKIENĘ ir jos artimuosius nuoširdžiai užjaučia UAB „Init“ kolektyvas.

„Liūdinga“. Laidojimas, mirusiųjų paėmimas iš namų ir gydymo įstaigų. Kremavimas 488 Lt (kaina gali keistis priklausomai nuo Lenkijos zloto kurso lito atžvilgiu pirkimo dieną). Mirusiųjų parvežimas iš užsienio. Platus gedulo drabužių, reikmenų ir atributikos pasirinkimas. Užsakymų priėmimas – 24 val. per parą be poilsio dienų M.Daukšos g. 37, Vytauto pr. 47. Šarvojame Vytauto pr. 44A, S.Žukausko 3B, Radvilėnų pl. 15A, V.Krėvės pr. 95A, Aleksoto bažnyčioje. Tel. (8 37) 200 839, 8 633 33 399. 907681

„Sielvartas“ – laidojimo paslaugos visoje Lietuvoje. KREMAVIMAS. Mirusiųjų paėmimas iš namų, ligoninių, įstaigų. Dokumentų sutvarkymas. Laidojame už valstybės pašalpas. Drabužiai, karstai, atributika. Mus rasite Žaibo g. 4, Šilainiuose (šalia Šventosios Dvasios bažnyčios). Tel. (8 37) 237 722, 8 650 91 647. Dirbame visą parą. 928486

Paminklų, antkapių, tvorelių gamyba iš įvairių spalvų granito. Didelis pagamintų paminklų pasirinkimas. Visiškas kapavietės sutvarkymas, pamatų liejimas, dengimas granitine plokšte. Atvežame juodžemio, smėlio, granitinės skaldos. Nemokamai teikiame konsultacijas kapavietės sutvarkymo klausimais. Karmėlava, Vilniaus g. 3A, paminklų dirbtuvės, tel. 8 614 41 608. www.gransta.lt. 919906

VISOS KAPŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGOS, PAMINKLAI •Kapo dekoravimas skaldele, smėliu, juodžemiu •Kapo uždengimas akmens plokšte, plytelėmis, trinkelėmis •Vienkartinis arba nuolatinis kapo tvarkymas (1 mėn. – nuo 40 Lt) •Kapo tvarkymas po laidotuvių •Proginis kapo tvarkymas •Prekyba paminklais, antkapiais, tvorelėmis •Pamatų įrengimas •Paminklų, tvorelių restauravimas. Užsakymams iki balandžio 1 dienos taikoma 15% nuolaida darbams. Kontaktai www.kapineta.lt; info@kapineta.lt, tel. 8 648 55 567, adresas Savanorių pr. 225 („Juzėje”). 917464

KAuno valstybinis dramos TEATRAS Laisvės al. 71, tel. 224 064 www.dramosteatras.lt

Ko­vo 30 d. 18 val. – Yukio Mis­hi­ma. MARKIZĖ DE SAD. Dvie­jų da­lių iro­niš­ka fan­ta­zi­ja. Rež. Ar­tū­ras Arei­ma. Rū­tos sa­lė. Ko­vo 31 d. 15 val. – Vid­man­tas Bar­tu­lis. PAMOKSLAS ŽUVIMS. Vie­nos da­lies spek­ tak­lis. Rež. Vid­man­tas Bar­tu­lis. 18 val. – Je­anas Dellas ir Ge­raldas Sib­le­y­ ras. TEGYVUOJA BUŠONAS! Vie­nos da­lies ko­me­di­ja. Rež. Ri­čar­das Vit­kai­tis. Ba­lan­džio 1 d. 17 val. – Ke­tu­ra­kis. AMERIKA PIRTYJE. Tri­jų da­lių ko­me­di­ja. Rež. Val­das Len­ce­vi­čius. 18 val. – Ma­rius von Ma­y­en­burgas. BJAURUSIS. Skal­pe­lio pjū­vis. Rež. Vi­lius Ma­li­naus­kas.

KAUNO VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS Lais­vės al. 91, tel. (8 37) 200 933

Ko­vo 30 d. 18 val. – Charles Gounod. MARGARITA. Truk­mė 3 val. Ko­vo 31 d. 18 val. – Im­re Kal­ma­nas. BAJADERĖ. Truk­mė 3 val. Ba­lan­džio 1 d. 18 val. – Jo­ha­nnas Strau­ssas. ŠIKŠNOSPARNIS. 3 veiks­mų ope­re­tė. Re­ži­sie­rius Gin­tas Ži­lys, di­ri­gen­tas Ju­lius Ge­niu­šas, dai­li­nin­kė Ja­ni­na Ma­li­naus­kai­tė.

KAuno KAMERINIS TEATRAS Kęstu­čio g. 74A, www.ka­me­ri­nis­te­at­ras.lt, in­fo@ka­me­ri­nis­te­at­ras.lt

Kovo 30 d. 18 val. – K.Kostenka. HITLERIS IR HITLERIS. Dviejų dalių spektaklis. Rež. S.Rubinovas. Kovo 31 d. 18 val. – D.Čepauskaitė. BE GALO ŠVELNI ŽMOGŽUDYSTĖ. Dviejų dalių juodoji komedija. Rež. S.Rubinovas. Ba­lan­džio 1 d. 18 val. – F.Rab­elais. GARGANTIUA IR PANTAGRIUELIS. Už­sta­lė tik­rie­siems gur­ma­nams. (N-18) Rež. S.Ru­bi­no­vas.

KAUNO MAŽASIS TEATRAS M.Dauk­šos g. 34, tel. 408 470, 226 090, www.tiketa.lt, www.bilietai.lt, www.ma­za­sis­te­at­ras.lt

kviečia

Kovo 30 d. 19 val. – PREMJERA! Mario Fratti. SESUO. Rež. A.Žukauskas. Kovo 31 d. 18 val. – PREMJERA! Mario Fratti. SESUO. Rež. A.Žukauskas.

KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS Laisvės al. 87A

Ko­vo 31 d. 12 ir 14 val. Ma­žo­jo­je sce­no­je – ATOSTOGOS PAS DĖDĘ TITĄ, rež. J.Ja­nuš­ke­ vi­čiū­tė. Ba­lan­džio 1 d. 12 val. Va­le­ri­jos ir Sta­sio Rat­ ke­vi­čių lė­lių mu­zie­ju­je – KIŠKIS DRĄSUOLIS, rež. A.Žiu­raus­kas (spek­tak­lis-žai­di­mas, ku­rį pa­de­da kur­ti vai­kai), nuo 3 metų.

KAUNO PANTOMIMOS IR PLASTIKOS TEATRAS M.Dauk­šos g. 34 www.pantomimosteatras.lt www.bilietai.lt

„GIRSTUČIO“ RŪMAI Ko­vo 11-osios g. 26, tel. 454 480, www.girs­tu­tis.lt

KITOKS TEATRAS Ko­vo 30 d. 18 val. – ko­me­di­ja TIK KŪDIKIAI GIMSTA DORI. Rež. R.Žir­gu­lis. VALSTYBINIS VILNIAUS MAŽASIS TEATRAS Ko­vo 31 d. 14 val. – spek­tak­lis MAMA KATINAS. Rež. E.Ja­ras. Ba­lan­džio 1 d. 15 val. – hu­mo­ris­ti­nis trio ČILINAM.

TEATRO KLUBAS

1 + 5 SKELBIM

AI

Vytauto pr. 79/Kęstučio g. 1

40-asis mėgėjų teatrų festivalis „Kauno rampa 2012”, skirtas Kazio Binkio teatro 75-mečiui Kovo 30 d. 14 val. – vienos dalies spektaklis MARCELIJOS GYVENIMAS IR MEILĖ. Pagal J.Metlovaitės-Beresnevičienės apysaką „Mėlynos brokato užuolaidos”. Kauno krašto neįgaliųjų teatras „Laumės pėda”. Režisierė Jolanta Beresnevičienė. 18 val. – premjera. Š.Masalskio ir G.Aleksos ANTIARHATAI. Juodojo humoro komedija (N-16). Asociacija „Teatronas”. Režisierius Gildas Aleksa. Kovo 31 d. 13 val. – premjera. E. De Filipo komedija ITALIŠKOS VEDYBOS. Jungtinis Kazio Binkio teatro ir buvusių narių spektaklis. Režisierius Rimantas Štaras. Dailininkė Rimutė Skučienė. 17 val. – komedija CIRKAS BE PINIGŲ. Biržų kultūros centro mėgėjų teatras. Spektaklio autorė ir režisierė Vita Vorienė. Kovo 30 d. 14 val. ir vaikams skirti spektakliai nemokami.

renginiai M. ir K.PETRAUSKŲ LIETUVIŲ MUZIKOS MUZIEJUS K.Pet­raus­ko g. 31, K.Pet­raus­ko me­mo­ria­li­nia­me bu­te

Ko­vo 30 d. 15 val. – smui­ko mu­zi­kos kon­cer­tas. Da­ly­vaus J.Nau­ja­lio mu­zi­kos gim­na­zi­jos abi­tu­rien­tės – Vai­va Choc­ke­ vi­čiū­tė (mo­kyt. Ra­mu­nė Ban­dzai­ty­tė), Sil­vi­ja Mi­liū­nai­tė, Ie­va Pa­ra­žins­kai­tė, Ona Ja­sins­kai­tė (mo­kyt. In­drė Če­pins­kie­nė), kon­cert­meis­te­rės Auš­ra Klo­vai­tė-Be­re­zi­nie­ nė, Li­na Krėpš­tai­tė. Pro­gra­mo­je: J.S.Ba­cho, B.Dva­rio­no, H.Vie­niav­skio, J.Brah­mso, A.Cha­ča­tu­ria­no kū­ri­niai.

KAUNO J.GRUODžIO KONSERVATORIJA J.Gruodžio g. 6

Iki balandžio 1 d. vyks XX J.Pakalnio jaunųjų atlikėjų pučiamaisiais ir mušamaisiais muzikos instrumentais konkursas. Kovo 30 d. 10 val. – trimitai (Mažojoje salėje). 11 val. – fleitos (Didžiojoje salėje). Kovo 31 d. 9.30 val. – saksofonai (Didžiojoje salėje). 10 val. – althornai, baritonai, tenorai, eufonijos, trombonai (Mažojoje salėje). Balandžio 1 d. 10 val. – klarnetai (Didžiojoje salėje). 10 val. – valtornos, tūbos (Mažojoje salėje). Įėjimas nemokamas.

KAUNO APSKRITIES VIEŠOJI BIBLIOTEKA Ra­das­tų g. 2, sa­lė­je

Ko­vo 31 d. 18 val. – KARŠTAI MYLĖK! Te­at­ri­ nis-mu­zi­ki­nis ko­mik­sas skam­bant fokst­ro­to, tan­go, val­so me­lo­di­joms… („kai­miški vaiz­de­liai” pa­gal lie­tu­viš­kos est­ra­dos pra­di­ nin­ko An­ta­no Ša­ba­niaus­ko dai­nas). Ba­lan­džio 1 d. 14 val. – KLOUNŲ ŠOU. Nuo­tai­kin­gas mi­nia­tiū­rų spek­tak­lis vi­sai šei­mai.

Vilniaus g. 22, Architektų namų salė (II a.), www.teatroklubas.lt, info@teatroklubas.lt

AKCIJA

KAUNO KULTŪROS CENTRAS „TAUTOS NAMAI“

Ko­vo 30 d. 19 val. – Bra­nis­la­vo Nu­ši­čiaus

Ko­vo 31 d. 15 val. (Ra­das­tų g. 2, sa­lė­je) Kau­no ru­sų kul­tū­ros cen­tras „Moks­las-Švie­ sa” kvie­čia į Lie­tu­vos ru­sų po­etų ir au­to­ri­ nės dai­nos at­li­kė­jų su­si­ti­ki­mą PAVASARIO POEZIJOS RITMAI.

A. ir J.JUŠKŲ ETNINĖS KULTŪROS MUZIEJUS Kau­no ma­žo­ji 2, Vil­ki­ja, Kau­no r., tel. 556 400

Ko­vo 31 d. 16 val. – Vir­gi­ni­jaus Ka­šins­ko (Kau­nas) ta­py­bos dar­bų pa­ro­dos SAULĖKALNIS ati­da­ry­mas. Da­ly­vaus au­to­rius ir B.Nem­čins­kie­nės va­do­vau­ja­mas vai­kų fol­klo­ro an­sam­blis „Ra­ti­lė­lis” (Kau­nas).

NAUTILUS LAISVALAIKIO NAMAI Savanorių pr. 124

Kovo 31 d. 19 val. – Aistės Smilgevičiūtės ir grupės SKYLĖ sugrįžimo koncertas. Pirmas po ilgos pertraukos Kaune... Akustinis, beprotiškai gražus ir praskaidrinantis rutiną, kupinas gaivių pavasario akcentų... Bilietus galite įsigyti www.bilietai.lt ir NAUTILUS laisvalaikio namų KAZINO kasoje.

KAUNO PAMINKLINĖ KRISTAUS PRISIKĖLIMO BAŽNYČIA Konferencijų salėje

Balandžio 1 d. 12 val. – projektas DIALOGAS – ŽODIS IR SPALVA. Žodžio valandoje – aktorė Vilija Grigaitytė. Mindaugo Juodžio tapybos darbų paroda. Įėjimas nemokamas.

PAVEIKSLŲ GALERIJA K.Do­ne­lai­čio g. 16

Ba­lan­džio 1 d. 13 val. kvie­čia kau­nie­čius ir mies­to sve­čius į MENO PAŽINIMO PAMOKĄ pa­ro­do­je „Nau­ja kon­cep­tu­al­i ta­py­ba”. Tarp­tau­ti­nio pro­jek­to „Trys ta­py­bos pa­mo­ kos” pa­ro­do­je „Nau­ja kon­cep­tu­a­li ta­py­ba” pri­sta­to­mi tri­jų gar­sių ta­py­to­jų Pa­weło Łubow­skio (Len­ki­ja), Kai­do Ole (Es­ti­ja) ir Jo­no Ga­siū­no (Lie­tu­va) dar­bai. Šie me­ ni­nin­kai pas­ta­ruo­ju de­šimt­me­čiu ne tik pa­lie­ka sva­rų in­dė­lį šiuo­lai­ki­nės ta­py­bos rai­do­je, bet ir for­muo­ja di­džiu­lę įta­ką ta­py­ bos pa­sau­ly­je. Edu­ka­ci­nio pro­jek­to au­to­rė Eg­lė Ve­la­niš­ky­tė ap­tars ir ver­tins eks­po­ nuo­ja­mus dar­bus, pa­žers daug įdo­mios in­for­ma­ci­jos apie šių me­ni­nin­kų kū­ry­bą.

KAUNO MENININKŲ NAMAI V.Put­vins­kio g. 56

Ba­lan­džio 1 d. 15 val. – ŠAIPOKŲ PUSVAKARIS. Sa­ty­ri­kai hu­mo­ris­tai Alek­sas Da­buls­kis, Jur­gis Gim­be­ris, Ri­man­tas Klu­sas, Jo­nas Lau­ri­na­vi­čius, Eval­das Ra­sei­nis, Pet­ras Žem­ kaus­kas ir kt. skai­tys sa­vo kū­ry­bą. Prieš­ka­rio mo­čiu­tės iš Kau­no vals­ty­bi­nio lė­lių te­at­ro ap­tars šio me­to ir vi­sų lai­kų ak­tu­a­li­jas. Pa­ dy­ku­siai mu­zi­kuos pia­nis­tė Švie­sė Čep­liaus­ kai­tė. Tra­di­ci­nės Ba­lan­džio 1-osios pro­ga bus ati­da­ry­ta Lie­tu­vos ir pa­sau­lio ka­ri­ka­ tū­ris­tų pa­ro­da. Be­si­šyp­san­tiesiems įei­nant – kul­tū­ros ir me­no sa­vait­raš­čio „Ne­mu­nas” links­mie­ji skai­ti­niai. Įė­ji­mas ne­mo­ka­mas. In­for­ma­ci­ja tel. 223 144, www.kmn.lt.

LIETUVOS ENERGETIKOS INSTITUTAS Bres­lau­jos g. 3, fo­jė

Ba­lan­džio 2 d. 17 val. ati­da­ro­ma Mil­dos Sta­ni­nie­nės per­so­na­li­nė ta­py­bos dar­bų pa­ro­da KOSMO ŽUVIS PUOLA! Pa­veiks­lai per­tei­kia žmo­gų ap­lan­kan­čias bai­mes, pra­ei­ties še­šė­lius, ku­rie at­ei­na, kai jų ma­žiau­siai ti­ki­ma­si, juo­se kal­ba­ma apie su­si­ta­pa­ti­nimą su gam­ta ir trum­pas švie­sos aki­mir­kas, pa­de­dan­čias iš­tver­ti gy­ve­ni­mo tra­pumą. Mil­da Sta­ni­nie­nė gi­mė 1985 m. Kau­ne, 2010 m. bai­gė Vil­niaus dai­lės aka­ de­mi­jos Kau­no dai­lės ins­ti­tu­tą. Tai tre­čio­ji per­so­na­li­nė dai­li­nin­kės pa­ro­da.

VYTAUTO DIDŽIOJO KARO MUZIEJUS K.Do­ne­lai­čio g. 64, tel. 320 939

Kvie­čia­me ap­lan­ky­ti pa­ro­das: iki bir­že­lio 1 d. vei­kian­čią pa­ro­dą „At­kur­ toms Lie­tu­vos ka­ri­nėms oro pa­jė­goms – 20”, skir­tą Lie­tu­vos ka­ri­nių oro pa­jė­gų 20-me­čiui; iki lie­pos 7 d. vei­kian­čią pa­ro­dą „Kau­no pi­lies gy­ny­ba 1362 m.”, skir­tą ku­ni­gaikš­čio Vai­do­to va­do­vau­ja­mos did­vy­riš­kos Kau­no pi­lies gy­ny­bos 650-osioms me­ti­nėms.

J.NAUJALIO MEMORIALINIS MUZIEJUS Instituto g. 22, Raudondvaris, Kauno r.

Kovo mėn. veikia tapytojos Jovitos Aukštikalnytės piešinių paroda PARIBIO PORTRETAI III. Tai jau trečioji Jovitos paroda šiame muziejuje. Prieš dvejus metus vykusioje tarptautinėje akcijoje „Muziejų naktis 2009” autorė pristatė parodą „Paribio portretai II”, o praeitą vasarą visi aplankę muziejų galėjo pamatyti ekspresionistinės pastuozinės tapybos etiudus ir piešinius iš natūros. Ši paroda – gimtadienio dovana. Praeitą mėnesį menininkė atšventė 35-ąjį gimtadienį. Meno pasaulyje tai – riba, perėjimas iš jaunosios kartos į viduriniosios kūrėjo statusą. Tad ši paroda tarsi savotiškas atsisveikinimas su ankstyvąja Jovitos Aukštikalnytės tapyba ir perėjimas į brandųjį periodą.

UŽSISAKYKITE 5 SKELBIMUS IR GAUKITE DOVANĄ – DAR 1 SKELBIMĄ!

Kauno diena

KAuno KAMERINIS TEATRAS

1 d. 18 val.

KAUNO PANTOMIMOS IR PLASTIKOS TEATRAS

1 d. 14 val.

VALSTYBINIS VILNIAUS MAŽASIS TEATRAS 31 d. 14 val.


19

penktadienis, kovo 30, 2012

kas, kur, kada TV programa

kinas CINAMON PLC „Mega“, tel. 8 700 70 111

„Ba­do žai­dy­nės“ („Ci­na­mon Bo­nus Card“ ir „Ežio vi­za tu­rė­to­jams „Co­ca-Co­la“ 0,3 l–0,01 Lt) – iš­anks­ti­nis „Ežio Vi­za“ ki­no se­an­sas 4 d. 19 val. „Pi­ra­tai! Ne­vy­kė­lių kom­pa­ni­ja“ 3D (lie­t. k.) – iki 5 d. 12.05, 18.05 val.; 31, 3, 5 d. 15.55 val. „Pi­ra­tai! Ne­vy­kė­lių kom­pa­ni­ja“ (lie­t. k.) – iki 5 d. 11.10, 13.10*, 15.20 val. (*tik 31, 3, 5 d.). „Ti­ta­nų įnir­šis“ 3D – iki 5 d. 15.55*, 20, 22.15 val. (*tik 31, 3, 5 d.). „Ti­ta­nų įnir­šis“ – iki 5 d. 13.10*, 17.20, 21** val. (*išsk. 31, 3, 5 d.; **išsk. 4 d.); 4 d. 21.45 val. „Tas pats Karl­so­nas“ (lie­t. k.) – iki 5 d. 10.30 val. „Mes nu­si­pir­kom zo­o­lo­gi­jos sodą“ – iki 5 d. 10.45, 13.15, 15.45, 18.15, 20.45 val. „Daug var­go dėl pi­ni­gų“ – 31, 1 d. 17 val.; iki 5 d. 19*, 21.30** val. (*išsk. 4 d.; **išsk. 31, 1 d.). „Kon­tra­ban­da“ – iki 5 d. 12.15, 14.30, 16.45, 19.30, 21.45 val. „Ne­vy­kė­liai po prie­dan­ga“ – iki 5 d. 17*, 19.15 val. (*išsk. 31, 1 d.); 31, 1 d. 21.30 val. „Lo­rak­sas“ 3D (lie­t. k.) – iki 5 d. 10.15, 14 val. „Lo­rak­sas“ (lie­t. k.) – iki 5 d. 10.50, 12.50, 14.50 val.

FORUM CINEMAS

6.00 Labas rytas. 9.00 Veiksmo serialas „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (JAV, 1993–2001 m.) (k). 10.00 Detektyvinis serialas „Komisaras Reksas“ (Vokietija, Austrija, 1994 m.) (N-7) (k). 11.00 „Akiračiai“. Tiesioginė Lietuvos radijo laida. 12.00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis. Informacinė publicistinė laida. 12.15 Mūsų dienos – kaip šventė. Muzikinis šou (k). 13.45 Bėdų turgus. TV šou (k). 14.50 Žinios. 15.10 Veiksmo serialas „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (JAV, 1993–2001 m.) 16.00 „Meilės skonis“. 17.05 „Senis“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.35 Sportas. Orai. 18.45 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 20.55 Verslas. 21.00 Kultūra. 21.05 Sportas. 21.10 Orai. 21.15 Duokim garo! Muzikinių varžybų šou. 22.10 Loterija „Perlas“. 22.20 Duokim garo! 23.15 Kine kaip kine. 23.45 Lietuvių kino aukso fondas. Melodrama „Markizas ir piemenaitė“ (1978 m.) (N-7).

Ka­ra­liaus Min­dau­go pr. 49, „Ak­ro­po­lis“, III a.

„Piratai! Nevykėlių kompanija“ 3D (premjera, liet. k.) – iki 5 d. 10.15, 12.45, 15.15, 17.45 (seansas nevyks 4 d.), 18.30 val. „Piratai! Nevykėlių kompanija“ (premjera, liet. k.) – iki 5 d. 11.30, 14, 16.30 val. „Titanų įniršis“ 3D (premjera) – iki 5 d. 13, 15.45, 18.30, 20.30 (seansas nevyks 4 d.) val.; 4 d. 22 val.; 30, 31 d. 23.30 val. AČIŪ PREMJERA. „Bado žaidynės“ – 4 d. 19 val. COFFE INN ir KK seansas. „Pavojingas metodas“ – 5 d. 18.15 val. „Loraksas“ 3D (liet. k.) – iki 5 d. 10.30, 11, 13.45, 16 val. „Loraksas“ (liet. k.) – iki 5 d. 12.30, 14.45, 17 val. „Projektas X“ – iki 5 d. 16.15 (seansas nevyks 3 d.), 21.45 val.; 30, 31 d. 23.45 val. „Mes nusipirkom zoologijos sodą“ – iki 5 d. 13.30, 18.15 (seansas nevyks 5 d.) „Kontrabanda“ – iki 5 d. 19, 21.30 val. „Daug vargo dėl pinigų“ – iki 5 d. 18.45 (seansas nevyks 3 d.) val.; 30, 31 d. 23.15 val. „Alvinas ir burundukai 3“ (liet. k.) – iki 5 d. 11.15 val. „Džonas Karteris“ 3D – iki 5 d. 21.15 val. „Nevykėliai po priedanga“ – iki 5 d. 20.45 val. KITOKIO KINO KLUBAS. „Atsitiktinumai“ – 3 d. 16.10 val. Renginio vedėjas G.Jankauskas. Bilietai jau parduodami. Bilieto kaina 7 Lt.

6.20 6.50 7.20 7.50 8.20

„Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“. Anim. s. „Tomas ir Džeris“ (k). Anim. s. „Kempiniukas Plačiakelnis“ (k). Pričiupom! Humoro serialas „Draugai V“ (JAV, 1995–2000 m.)(k). 8.50 24 valandos (N-7). 9.45 Nuo... Iki... (k). 10.40 Farai (N-7) (k). 11.40 Karamelinės naujienos (N-7) (k). 12.10 „Mentalistas“ (4) (N-7) (k). 13.10 Humoro serialas „Draugai V“ (JAV, 1995–2000 m.)(N-7). 13.40 „Vaikų „Warner Bros.“ „Tomas ir Džeris“. 14.10 „Nickelodeon“ valanda. Anim. s. „Kempiniukas Plačiakelnis“. 14.40 „iKarli“. 15.10 „Juokingiausi netyčiukai“. 15.40 „Langai III“ (N-7). 16.40 24 valandos (N-7). 17.40 Būk mano meile! (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.14 Sportas. Orai. 19.19 Mano vyras gali. TV žaidimas. 21.15 Nuotykių drama „Jaunatis“ (JAV, 2009 m.) (N-7). 23.55 Veiksmo f. „Adrenalinas 2“ (JAV, 2009 m.) (N-14). 1.40 Siaubo trileris „Kruvinoji Valentino naktis“ (JAV, 2009 m.) (S).

KINO TEATRAS „ROMUVA“ Lais­vės al. 54

Ko­vo 31, ba­lan­džio 1 d. 13 val. – „Links­ mo­sios pė­du­tės” (2006 m.), ani­ma­ci­ja; 15 val. – „Ak­va­riu­mas” (2009 m.), bri­tiš­ka dra­ma apie maiš­tingą pa­auglę; 17 val. – „Ka­ra­liaus kal­ba” (2010 m.), dra­ma, pa­sa­ ko­jan­ti apie An­gli­jos ka­ra­lių Jur­gį VI; 19 val. – „7 die­nos ir nak­tys su Ma­ri­lyn Mon­roe” (2011 m.), dra­ma, kvie­čian­ti su­si­pa­žin­ti su Ma­ri­lyn be sto­ro gri­mo sluoks­nio ir Ho­li­vu­ do bliz­ge­sio – to­kia, ko­kia bu­vo iš tie­sų. Bi­lie­tus ga­li­te įsi­gy­ti ki­no te­at­ro ka­so­je.

KAUNO MOKSLEIVIŲ TECHNINĖS KŪRYBOS CENTRAS STUDIJA „KADRAS” A.Mic­ke­vi­čiaus g. 2, tel. 323 506

Lie­tu­viš­kų fil­mų ret­ros­pek­ty­va (įė­ji­mas ne­mo­ka­mas, gru­pėms re­gist­ruo­tis iš anks­to) Ba­lan­džio 2 d. 11 val. – „Pas­ku­ti­nė atos­to­ gų die­na”, rež. Arū­nas Žeb­riū­nas; 14 val. – „Du­bu­rys”, rež. Gy­tis Luk­šas. Ba­lan­džio 3 d. 11 val. – „Vel­nio nuo­ta­ka”, rež. Arū­nas Žeb­riū­nas; 14 val. – „Bal­ko­ nas”, rež. Gied­rė Bei­no­riū­tė. Ba­lan­džio 4 d. 11 val. – „Vir­to ąžuo­lai”, rež. Gy­tis Luk­šas; 14 val. – „Gra­žuo­lė”, rež. Arū­nas Žeb­riū­nas.

TEATRO KLUBAS

31 d. 18 val.

6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Anim. s. „Beibleidai. Metalinė kova“. 7.25, 15.10 Anim. s. „Simpsonai“. 7.55 „Svotai“. 9.00 Melodrama „Meilės sūkuryje“. 10.05 Ką manai? 11.00 Chorų karai. Dainų konkursas. 2012 m. 14.10 Anim. s. „Ančiukų istorijos“. 14.40 „Čipas ir Deilas skuba į pagalbą“. 15.40 Melodrama „Likimo galia“. 16.40 Melodrama „Meilės triumfas“. 17.40 Ką manai? 18.35 Susitikime virtuvėje. 18.45 TV3 žinios. 19.10 Nuotykių f. „Spaidervikų kronikos“ (JAV, 2008 m.). 21.00 Romantinė komedija „Marlis ir aš“ (JAV, 2008 m.). 23.20 Komedija „Van Vailderis. Pirmi metai koledže“ (JAV, 2009 m.). 1.25 Kriminalinis trileris „Hanibalas: pradžia“ (D.Britanija, 2007 m.).

6.30 Televitrina. 7.00 Žinios (k). 7.25 „Milijonieriai“ (k). 8.00 Humoro šou „Prajuokink mane“ (k). 9.00 Diskusijų laida „Sąmokslo teorija“ (k). 10.00 „Margoša: moterimi negimstama“. 11.00 „Be namų negerai: naujas gyvenimas“. 11.30 „Mentai“ (N-7) (k). 12.30 „Ekstrasensai prieš nusikaltėlius“ (N-7) (k). 13.30 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 14.30 „Pragaro virtuvė“ (N-7). 15.30 Pramoginis šou „Amerikos talentai“. 16.30 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 17.30 Parodijų šou „Nerealu!“ (k). 18.00 Žinios. Sportas. Orai. 18.25 Smagiausios akimirkos. 19.00 Pramoginis šou „Amerikos talentai VI“.

DATOS (kovo 30 d.) 20.00 Žinios. Verslas. Sportas. Orai. 20.25 Rusų kinas. Romantinė komedija „Vykrutasai“ (Rusija, 2011 m.) (N-7). 22.25 Amerikietiškos imtynės (N-14). 23.25 Veiksmo f. „Snaiperis“ (Honkongas, 2009 m.) (N-14). 1.05–6.00 „Bamba“ (S).

8.00 „Sandokanas. Tigras vėl riaumoja“. 8.30 Kultūrų kryžkelė. Menora. 8.45 Miesto kodas (k). 9.00 Labas rytas (k). 11.30 Krašto spalvos. 12.00 Violončelininko, dirigento Mstislavo Rostropovičiaus 85-osioms gimimo metinėms. „Slava“ (2007 m.) (k). 13.30 „Meilės skonis“. 14.25 Muzikos istorijos. Paukščių takas... (k). 15.05 Negali būti. 15.30 Mokyklos langas (k). 16.00 Muzikos pasaulio žvaigždės (k). 16.30 Durys atsidaro. 16.55 Žinios (k). 17.10 Miesto kodas. 17.25 Kaimo akademija. 17.55 „Sandokanas. Tigras vėl riaumoja“. 18.20 Pinigų karta. 19.10 Vakaro autografas. 20.00 LTV aukso fondas. „Lietaus lašai“ (1) (1982 m.). 21.20 Zenonas ReStart, arba Pompastiškas Tarptautinės teatro dienos minėjimas Keistuolių teatre (2011 m.). 23.10 Birštono džiazo festivalį prisimenant. Dalyvauja „Trigo“, „A.Andersen group“, „Leonid Šinkarenko Jazz 4“. 0.00 Panorama (k). 0.20 Verslas (k). 0.25 Kultūra (k). 0.30 Sportas (k). 0.35 Orai (k). 0.40 Auksinės melodijos.

9.45, 14.30 Teleparduotuvė. 10.00, 16.00 „Išlikimas“. 11.00 „Konano nuotykiai“ (6). 12.00, 18.00 „Melo teorija“. 13.00, 20.00 „Trečias luitas už Saulės“. 14.00 „Moterų lyga. Vyrai, pinigai ir meilė“. 15.00 „Konano nuotykiai“ (7). 17.00 „Flešas Gordonas“. 19.00 Kriminalinis serialas „CSI Majamis“ (JAV) (N-14). 21.00, 2.00 „Liudininkai“. 22.00 „Žvilgsnis į ateitį“. 23.00 „Anarchijos vaikai“. 0.00 „Įstatymas ir tvarka. Nusikalstami kėslai“.

8.05, 15.30 Teleparduotuvė. 8.40 „Drakonų kova Z“ (N-7). 9.10 „Supermeno nuotykiai“. 9.35 „Kovotojas Reksas“ (4). 10.05 „Marvel animė. Ernis“ (8). 10.30 Būk mano meile! (N-7). 11.30 „Meilės sparnai“. 12.30 „Intrigų dvaras“. 13.30 „Indiškos aistros“. 14.30 „Laukinė širdis“. 16.00 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai. 17.00 „Pasaulio Guinnesso rekordai“ (N-7). 18.00 „Dvigubas gyvenimas“. 19.00 „Alisa. Širdžiai neįsakysi“. 20.00 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (N-7). 21.00 Detektyvas „Midsomerio žmogžudystės XIV. Elnio naktis“ (D.Britanija, 2012 m.) (N-14). 22.50 Kriminalinis veiksmo serialas „Bręstantis blogis“ (JAV, 2008 m.)(N-14). 23.50 Kriminalinis serialas „Žvėris“ (JAV6 2009 m.)(N-7).

10.40 Anim. s. „Linksmieji traukinukai“. 10.55 Senoji animacija. 11.30, 20.30 Nomeda. 12.20, 17.00 Valgyk ir lieknėk. 13.10 „Žiauri meilė“. 14.00, 21.20 „Moterys meluoja geriau“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.05 Marthos Stewart šou. 18.00, 22.20 „Moteris be praeities“. 19.00 Melodrama „Visos upės teka“ (1) (Australija, 1983 m.). 20.00 Labanakt, vaikučiai. 23.10 Drama „Miegantis tigras“ (Vokietija, 1995 m.).

6.14, 13.00 TV parduotuvė. 6.30, 12.05, 21.00 Reporteris. 7.20 Lietuva tiesiogiai. 7.55 Negaliu tylėti.

8.55 „Merdoko paslaptys“ (N-7). 10.00, 18.20 Super L.T. 10.32 Super margutis. 10.35 Padėkime augti. 11.05 „Mitų griovėjai“. 13.30 Ilgai ir laimingai. 14.30 Negaliu tylėti. 15.30 „Oskaro oazė“. 15.45, 16.10 „Uraganas Katrina. Liudininkų akimis“ (2) (N-7). 16.00, 17.00 Žinios. Orai. 17.20 Dok. f. „Vanduo buteliuose – kam to reikia?“ 18.00 Žinios. Orai. 18.57 Super margutis. 19.00 LKL čempionatas. Vilniaus „Lietuvos rytas“–Prienų „Rūdupis“. Tiesioginė transliacija iš Vilniaus. Per pertrauką – Žinios. 21.27 Orai. 21.30 Komiška melodrama „Velniop meilę!“ (JAV, Vokietija, 2003 m.) (N-7). 23.40 „Zona“ (N-14). 1.40 Makaliaus kelionės.

9.00 Žinios (k). 9.20 Romantinė drama „Maištingoji Džeinė“. 11.20 Nuomonės (k). 12.20 Drama „Tiesiog kartu“. 13.55 Telelaikraštis. 15.30 Komedija „Moljeras: teprasideda komedija“. 17.30 Žaidimų labirintas (k). 18.00 Žinios. 18.20 Auto-moto. 18.50 „Daktarės dienoraštis“. 20.30 Paveldas. Vilniaus byla. 21.00 Žinios. 21.19 Orai. 21.20 Romantinė drama „Milžiniškos staigmenos“ (N-14). 23.00 Žinios (k). 23.20 Drama „Amerikos sūnus“ (N-14). 0.45 Romantinė komedija „Beieškant Amandos“ (N-14).

7.00 Žinios. Orai (k). 7.20 Kauniečių akimis. 7.30 Kitokia Lietuva. 8.30, 18.30, 20.30 Muzika. 10.05 „Marvel animė. Ernis“. 10.30 „Būk mano meile“. 11.30 „Meilės sparnai“. 12.30 „Intrigų dvaras“. 13.30 „Indiškos aistros“. 14.30 Melodrama „Laukinė širdis“. 15.30 Teleparduotuvė. 16.00 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai. 17.00 „Pasaulio Guinnesso rekordai“. Realybės dokumentika (Didžioji Britanija, 1998–1999 m.). 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Kauniečių akimis. 19.00 Kontaktas. 20.00 Žinios. Orai (k). 20.20 Kauniečių akimis. 21.00 Detektyvas „Elnio naktis“. 22.50 „Bręstantis blogis“. 23.50 „Žvėris“.

8.00 Romantinė drama „Basomis per grindinį“ (Vokietija, 2005 m.). 10.00 Romantinė komedija „Gražuoliukas 2“ (Vokietija, 2009 m.). 12.05 Trileris „Išpirka“ (D.Britanija, Kanada, 2007 m.). 18.30 Kriminalinė drama „Mafiozai“ (Prancūzija, 2007 m.). 20.20 Romantinė drama „Maištingoji Džeinė“ (D.Britanija, JAV, 2007 m.). 22.25 Romantinė komedija „Zuikis beausis“ (Vokietija, 2008 m.).

9.00 Televitrina. 10.00, 19.00, 21.00, 23.00 Žinios +. 10.15 Ispanijos ACB krepšinio lyga. „Caja Laboral“–„Unicaja“. 12.00 Ispanijos ACB krepšinio lyga. „Banca Civica“–„Bizkaia Basket“. 14.30 Italijos „Serie A“ lyga. XXIX turo apžvalga. 15.30 Italijos „Serie A“ lyga. „Parma“–„Milan“. 17.15 Lietuvos krepšinio lyga. Prienų „Rūdupis“–Kauno „Žalgiris“. 19.15 Ispanijos ACB krepšinio lyga. „Lagun Aro GBC“–Madrido „Real“. 21.15 Lietuvos krepšinio lyga. Vilniaus „Lietuvos rytas“– Prienų „Rūdupis“. 23.15 Sportas LT. Europos šaudymo čempionatas.

Prokuratūros diena 1746 m. gimė ispanų dailininkas, grafikas Francisco de Goya. 1858 m. Hymenas Lipmanas užpatentavo pieštuką su pritvirtintu trintuku. 1867 m. Rusija pardavė Aliaską JAV. 1912 m. mirė vokiečių rašytojas Karlas May. 1968 m. gimė Kanados dainininkė Celine Dion. 1979 m. gimė amerikiečių dainininkė Norah Jones. 2002 m. mirė Jungtinės Karalystės Karalienė Motina Elizabeth Bowes-Lyon.

horoskopai Avinas (03 21–04 20). Palanki diena bendrauti su draugais ir jaunais žmonėmis. Teigiamai vertinsite savo padėtį, bus malonu padėti aplinkiniams. Pasikliaukite savo jėgomis ir sugebėjimais. Puikiai praleisite laiką. Jautis (04 21–05 20). Noriai padėsite draugui ar mylimam žmogui. Kas nors gali pagirti jūsų ypatingą skonį. Tačiau neverta tuo susižavėti ir patikėti meilikavimu, juk nesiruošiate apsiriboti esamais pasiekimais. Dvyniai (05 21–06 21). Galite tikėtis nedidelės pagalbos, paramos. Pajusite, kad santykiai su aplinkiniais tampa harmoningi. Jūsų problemos yra išsprendžiamos, be to, atsiras galinčiųjų padėti jas išspręsti. Vėžys (06 22–07 22). Bendraudamas su jaunesniu žmogumi patirsite emocinį konfliktą ir būsite įžeistas. Ištvermės ir kantrybės – šios pastangos greitai duos vaisių. O jei nesusivaldysite, nedelsdamas atsiprašykite. Liūtas (07 23–08 23). Jausite tiek šeimos, tiek draugų ir pažįstamų paramą. Darbe ir asmeniniame gyvenime vyraus darna. Tik nepiktnaudžiaukite tuo, kad jumis pasitikima. Mergelė (08 24–09 23). Pirmenybę teiksite įprastiems dalykams ir nesigriebsite nerealių idėjų ar būdų atitrūkti nuo tikrovės. Konkretūs darbai ir planai ne tik atneš naudos, bet ir nuramins. Svarstyklės (09 24–10 23). Esate nepatenkintas jus supančiu pasauliu. Nejaučiate meilės aplinkiniams ir pats jaučiatės nemylimas. Neskubėkite aiškintis santykių – viskas greitai susitvarkys ir pasaulis nušvis kitomis spalvomis. Skorpionas (10 24–11 22). Neigiamai vertinsite savo gyvenimą, jaunesni kolegos nepateisins jūsų vilčių. Neskubėkite reikšti savo nuomonės: prieš ką nors sakydamas gerai pagalvokite arba visai patylėkite. Šaulys (11 23–12 21). Karjera ir gyvenimo būdas neigiamai veiks šeimą ir jūsų paties dvasinę būseną. Kils problemų bendraujant su pavaldiniais ar jaunais žmonėmis. Nesisielokite ir pasistenkite su niekuo nesusipykti. Ožiaragis (12 22–01 20). Norėsite daug kalbėti, nes puikiai mąstote ir esate kupinas naujų idėjų. Pasinaudokite šia būsena įgyvendindamas neatidėliotinus reikalus ir planus. Vandenis (01 21–02 19). Stenkitės vengti konfliktų ir kivirčų. Jūsų veiksmai neatitiks jūsų norų, dėl to patirsite nuoskaudų ir pajusite nesutarimų kartėlį. Atminkite, kad emocijos dažnai būna blogas patarėjas. Žuvys (02 20–03 20). Siekiai ir ambicijos gali nuvesti klaidingu keliu. Pasinersite į fantazijų pasaulį. Aišku, galima ir pasvajoti, bet dėl to gali nukentėti darbas ir artimieji.


Orai

Šiandien vėjas rims, bus vėsiau, daug kur numatomi krituliai. Temperatūra bus 5–6 laipsniai šilumos. Šeštadienį orai toliau vės, šlapdriba pereis į sniegą. Naktį bus 1–3, dieną 3–5 laipsniai šilumos.

Šiandien, kovo 30 d.

+5

+5

Telšiai

+6

Šiauliai

Klaipėda

+6

Panevėžys

+5

Utena

+6

Tauragė

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (priešpilnis) teka Mėnulis leidžiasi

6.55 19.52 12.57 10.55 3.03

90-oji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 276 dienos. Saulė Avino ženkle.

+6

Kaunas

Pasaulyje Atėnai +19 Berlynas +11 Brazilija +27 Briuselis +13 Dublinas +15 Kairas +22 Keiptaunas +20 Kopenhaga +10

Londonas Madridas Maskva Minskas Niujorkas Oslas Paryžius Pekinas

orai kaune šiandien

+19 +23 +3 +4 +13 +14 +19 +13

+5

+6

Praha +9 Ryga +4 Roma +20 Sidnėjus +26 Talinas +4 Tel Avivas +18 Tokijas +17 Varšuva +9

Vėjas

Marijampolė

Vilnius

+5

Alytus

2–8 m/s

Vardai Anelė, Ferdinandas, Gvidonas, Kernius, Meda, Nelė, Rusnė, Virmantas.

Ruo­šia­si nau­jam re­kor­dui

Rytas

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

+2

+6

+4

+2

3

+1

+6

+1

+1

3

0

+4

+1

–1

5

rytoj

poryt

Švei­ca­r i­jo­je su­k ur­tas Sau­lės ener­g i­ja va­ro­mas lėk­tu­vas „So­lar Im­pul­se“ ar­ ti­m iau­sio­m is sa­vai­tė­m is mė­g ins nu­ skris­ti iš Švei­ca­ri­jos į Ma­ro­ką ir įveik­ti dau­g iau nei 2500 km. Tai bū­tų il­g iau­ sias skry­dis to­kio ti­po or­lai­viu. Mo­der­ niš­kas lėk­t u­vas „So­lar Im­pul­se HBSIA“, ku­r io spar­nų mo­jis pri­lygs­ta di­ de­l iam lai­ne­r iui, o sve­r ia ne dau­g iau kaip vie­na­t ū­r is au­to­mo­bi­l is, į is­to­r i­ją pa­te­ko 2010 m. lie­pą kaip pir­mas pi­lo­ tuo­ja­mas lėk­t u­vas vi­są pa­rą skri­dęs vien Sau­lės ener­g i­jos va­ro­mas. Jam pri­k lau­so il­g iau­sio skry­d žio Sau­lės ener­g i­jos va­ro­mu or­lai­viu re­kor­das. BNS inf., AFP nuo­tr.

įvairenybės

Jū­rų lo­biai liks gel­mė­se am­žiams? Vid­man­tas Ma­tu­tis v.matutis@diena.lt

„„Spąs­tai: iš van­de­ny­no dug­no iš­kė­lę lo­bius jų ieš­ko­to­jai ga­li smar­kiai

nu­si­vil­ti, nes bus pri­vers­ti ra­di­nį grą­žin­ti vals­ty­bei, ku­riai jis ka­dai­se pri­klau­sė.  „Shutterstock“ nuotr.

Teis­m o spren­d i­m as ga­l i už­k irs­ ti ke­l ią lo­b ių paieš­koms jū­ros dug­n e ir jiems iš­kel­t i. Jū­r ų lo­ bių paieš­kas vyk­dan­ti JAV kom­ pa­ni­ja „Odys­sey Ma­ri­ne Exp­lo­ra­ tion“ ne­to­li Gib­ral­ta­ro są­siau­rio su­ra­do lai­vą su ke­lio­mis to­no­mis auk­so ir si­d ab­ro mo­n e­t ų. Is­pa­ ni­jos bur­lai­vis su lo­biu nu­sken­ do 1804 m. 2007-ai­siais kom­pa­ni­ja „Odys­ sey Ma­ri­ne Exp­lo­ra­tion“ lo­bius iš­kė­lė. Paaiš­kė­jo, kad jų ver­tė – per pu­sę mi­li­jar­do JAV do­le­rių. Lo­biai bu­vo par­pluk­dy­ti ir sau­ go­mi san­dė­ly­je Flo­ri­dos vals­ti­jo­ je (JAV). Iš­kė­lus ra­di­nius, Is­pa­ni­jos vy­ riau­sy­b ė dėl jų krei­p ė­s i į teis­ mą. Bu­vo įro­di­nė­ja­ma, kad jū­ros dug­ne gu­lė­ję tur­tai pri­klau­so Is­ pa­ni­jai. Teis­mo pro­ce­sas tę­sė­si pen­ke­ rius me­tus. Nors mo­ne­tos bu­vo

kal­din­tos da­bar­ti­nės Pe­ru te­ri­ to­ri­jo­je, Is­pa­ni­jai pa­vy­ko įro­dy­ti, kad nu­sken­du­sia­me lai­ve bu­vo jos tur­tas. Teis­mas nu­ro­dė JAV kom­ pa­ni­jai „Odys­sey Ma­ri­ne Exp­lo­ ra­tion“ grą­žin­ti su­ras­tą lo­bį Is­ pa­ni­jai. Teis­mai at­me­tė vi­sas „Odys­ sey Ma­ri­ne Exp­lo­ra­tion“ pre­ten­ zi­jas dėl kom­pen­sa­ci­jų už mo­ne­tų paieš­ką, iš­kė­li­mą ir sau­go­ji­mą. Ji pa­ty­rė 413 tūkst. JAV do­le­rių nuo­ sto­lį. Teis­m ų su­for­m uo­ta nuo­s ta­ ta, kad iš jū­ros dug­no iš­kel­ti lo­ biai tu­ri ati­tek­ti tiems, kam jie is­ to­riš­kai pri­klau­sė, su­ma­žins no­rą pa­si­pel­ny­ti iš jū­ros dug­ne gu­lin­ čių lo­bių. Ta pa­ti „Odys­sey Ma­ri­ne Exp­lo­ ra­tion“ At­lan­to van­de­ny­ne jau yra su­ra­du­si du lai­vus su si­dab­ro lo­biu, ku­rį pla­na­vo iš­kel­ti šiais me­tais. Ar ap­si­mo­kės tai da­ry­ti, jei juos iš­kė­ lus lo­bių ga­li ne­tek­ti? Gal­būt paieš­kos vyks ir to­liau, bet bus ban­do­ma la­biau ju­ri­diš­kai

ap­si­draus­ti. Prieš pra­de­dant lo­ bių iš­kė­li­mo ope­ra­ci­jas, tik­riau­siai jau bus pa­si­da­ly­ta tarp lo­bių kil­ mės ša­lies ir jų ieš­ko­to­jų. Ar­ba lo­ bių kil­mės ša­lys sam­dys lo­bių ieš­ ko­to­jus jiems su­ras­ti ir iš­kel­ti. Ga­li at­si­ras­ti ir dar dau­giau įvai­ riau­sių niuan­sų. Ne­s e­n iai At­l an­to van­d e­n y­ ne bu­vo su­ras­tas nu­sken­dęs Di­ džio­sios Bri­ta­ni­jos lai­vas su itin ver­t in­g u pla­t i­n os kro­v i­n iu. Šį me­ta­lą, ku­ris pri­klau­sė So­vie­tų Są­jun­gai, bri­tai ga­be­no JAV kaip kom­pen­sa­ci­ją už Ant­ro­jo pa­sau­ li­nio ka­ro tie­ki­mus. For­ma­liai lo­bis lyg ir pri­klau­sy­ tų Di­džia­jai Bri­ta­ni­jai, nes yra jos lai­ve. Ki­ta ver­tus, jis yra ir jau ne­ beeg­zis­tuo­jan­čios So­vie­tų Są­jun­ gos tur­tas, o jos tei­sių pe­rė­mė­ja yra Ru­si­ja. Ta­čiau tur­tas ga­li bū­ti lai­ko­mas ir JAV nuo­sa­vy­be, nes gal­būt So­ vie­tų Są­jun­ga iš Jung­ti­nių Vals­ti­jų ga­vo tai, dėl ko bu­vo su­si­tar­ta ati­ duo­ti pla­ti­ną.

SOCIALINĖ PRENUMERATOS AKCIJA SENJORAMS, STUDENTAMS IR NEĮGALIEMS ASMENIMS

UŽ SPECIALIĄ KAINĄ Papildomos sąlygos: Prenumerata su socialine nuolaida priimama „Kauno diena“ redakcijoje, Kęstučio g. 86, „Kauno dienos“ kioske, Vytauto pr. 23, ir pas „Kauno dienos“ platintojus, tel. (8 37) 302 242, 302 228. Akcija galioja iki metų pabaigos.

21

Lt/mėn.

2012-03-30 Kauno diena  

stebėjosi Seimo narė Ri­ma­Baš­kie­nė, parlamenta rams atmetus Prezidentės veto dėl išimčių partijoms. m.lapinskas@kaunodiena.lt d.krapavick...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you