Page 1

TODĖL, KAD naujienos ESU VILNIETIS Tikros sostinės

Trečiadienis, kovo 28 d., 2012 m. Nr. 73 (1272) 

Šilumos punktų vilniečiai nenorėtų pirkti net už litą. Miestas 3p.

Net teis­mo spren­ di­mai ūki­nin­kams ne­pa­de­da gau­ti ES kom­pen­sa­cijų už vėjo jėgai­nes. Ekonomika 8p.

diena.lt

B.Oba­ma su D.Med­ve­de­vu kalbė­jo­si taip nuo­šird­žiai, kad net pa­mir­šo pa­žiūrė­ti, ar mik­ro­fo­nas ne­įjung­tas. Pasaulis 12p.

Kils pre­zi­dentų pan­teo­nas

1 Lt

Frak­ci­ja nu­tarė „minkš­ta for­ma“ pa­tar­ti prem­je­rui, kad mums pri­klau­so dar vie­na mi­nist­ro vie­ta pa­ gal da­bar­ti­nes kvo­tas. Sei­mo na­rys kon­ser­va­to­rius Kęstu­tis­ Ma­siu­lis

5p.

Miestas

4p.

Po­li­ci­ja smogė ta­bo­rui Vil­n iaus ta­borą va­kar ankstų rytą su­krėtė vie­na did­ž iau­sių pa­sta­ro­jo me­to po­li­ci­jos ope­ra­cijų. Už pre­kybą nar­ko­ti­kais suim­ta 30 vie­tos gy­ven­ tojų. Did­ž io­ji da­lis su­lai­kytųjų – mo­ te­rys. Dėl to šiuo me­tu ieš­ko­ma bū­ dų ap­sau­go­ti be prie­ž iū­ros li­ku­sius vai­k us. Kol kas neatsk­leid­ž ia­ma, koks nar­ko­tikų kie­kis ras­tas.

Menas „„Vi­zi­ja: ša­lia A.M.Bra­zaus­ko am­ži­no­jo poil­sio vie­tos bus pa­reng­ta dar de­vy­nio­li­ka ka­pa­vie­čių. 

An­ta­kal­nio ka­pinė­se ša­lia pre­zi­den­to Al­ gir­do My­ko­lo Bra­zaus­ko ka­po su­pla­nuo­ ta įreng­ti dar de­vy­nio­li­ka pre­zi­den­ti­ nių lai­do­ji­mo vietų, pa­so­din­ti med­žių alė­ ją, pa­sta­ty­ti švies­tuvų. Ža­da­ma, kad pre­zi­ dentų pan­teo­nas bus įreng­tas dar šįmet.

Jus­ti­nas Ar­gus­tas j.argustas@diena.lt

Le­dai pa­judė­jo

Kodėl nu­spręsta įreng­ti būtent de­vy­nio­li­ka lai­do­ji­mo vietų? Gal­ būt iš JAV ruo­šia­ma­si par­ga­ben­ ti An­ta­no Sme­to­nos pa­lai­kus? Galbūt čia bus per­lai­do­ti ki­tuo­ se mies­tuo­se be­siil­sin­tys Lie­tu­ vai nu­si­pelnę as­me­nys? To­kių klau­simų ki­lo po­li­ti­kams ir Nep­ rik­lau­so­mybės Ak­to sig­na­ta­rams,

Gedimino Bartuškos nuotr.

paaiškė­jus Kultū­ros mi­nis­te­ri­jos pla­nui įreng­ti ir su­tvar­ky­ti pre­zi­ dentų ka­pa­vie­tes. Kultū­ros mi­nis­te­ri­ja „vals­tybės va­dovų pa­lai­do­ji­mo vie­tai“ sos­ tinės An­ta­kal­nio ka­pinė­se su­tvar­ ky­ti iš sa­vo biud­že­to šie­met at­riekė 365 tūkst. litų. Dar­bus or­ga­ni­zuo­ti pa­ves­ta mies­to sa­vi­val­dy­bei. Ši jau pa­skelbė kon­kursą ir ieš­ko, kas tai galėtų pa­da­ry­ti. Pre­zi­dentų ka­pa­ vie­tes nu­ma­ty­ta su­tvar­ ky­ti iki žie­mos pra­džios.

2

13p.

Sos­tinė­je pa­gerb­ti teat­ra­lai


2

trečiADIENIS, kovo 28, 2012

miestas

„„Planas: prezidentų panteonas Antakalnio kapinėse turėtų būti įrengtas iki metų pabaigos. 

Kristinos Balčiūnaitės vizualizacija, Gedimino Bartuškos nuotr.

Kils pre­zi­den­tų pan­teo­nas „Dar­bų de­ri­ni­mas, pa­ 1 si­bai­gus kon­kur­sui ir paaiš­kė­jus jo nu­ga­lė­to­jui, šiek tiek

už­truks, vis­ką rei­kės de­rin­ti su Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja. Steng­si­mės, kad dar­bai ne­sut­ruk­dy­tų A.M.Bra­ zaus­ko mir­ties me­ti­nių mi­nė­ji­mo (bir­že­lio 26 d. – red. pa­st.)“, – aiš­ ki­no Mies­to ūkio ir trans­por­to de­ par­ta­men­to di­rek­to­rius Vir­gi­ni­jus Pau­ža. Kas įvyk­dys šiuos Kul­tū­ros mi­ nis­te­ri­jos pa­gei­da­vi­mus, paaiš­kės ba­lan­džio vi­du­ry­je.

die­na“ dar praė­ju­sį penk­ta­die­nį krei­pė­si į mi­nis­te­ri­ją dėl pla­tes­nių ko­men­ta­rų apie pla­nus, su­si­ju­sius su pre­zi­den­tų lai­do­ji­mo vie­ta, ta­ čiau at­sa­ky­mų iki šiol ne­su­lau­kė.

Čes­lo­vas Stan­ke­vi­čius:

Sup­la­na­vu­si de­vy­ nio­li­ka lai­do­ji­mo vie­tų mi­nis­te­ri­ja a prio­ri tar­si nu­ma­to, kad vi­si mi­rę vals­ty­ bės va­do­vai bū­tų lai­ do­ja­mi bū­tent čia.

Įrengs „mau­ri­ta­niš­kus ga­zo­nus“

Vals­ty­bės va­do­vų lai­do­ji­mo vie­tos nu­ma­ty­tos tarp Sau­sio 13-osios me­mo­ria­li­nio pa­mink­lo ir Nep­rik­ lau­so­my­bės Ak­to sig­na­ta­rų pa­lai­ do­ji­mo kvar­ta­lo. Pre­zi­den­tų lai­do­ ji­mo vie­tas siū­lo­ma įreng­ti abie­jo­se alė­jos pu­sė­se. Šio­je vie­to­je da­bar il­si­si vie­nin­ te­lis pre­zi­den­tas A.M.Bra­zaus­kas. Sa­vi­val­dy­bės pa­skelb­to­se kon­kur­so nuo­sta­to­se nu­ro­dy­ta, kad ša­lia mi­ nis­te­ri­ja nu­ma­tė įreng­ti dar de­vy­ nio­li­ka lai­do­ji­mo vie­tų. „Vil­niaus

„Išar­dy­ti ta­šy­tų ak­me­nų be­to­no grin­di­nį, at­ra­mi­nę sie­nu­tę ir įreng­ti ta­šy­to gra­ni­to grin­di­nį su pa­grin­dais, pa­ruoš­ti dir­vą ga­zo­nams ir įreng­ ti pa­pras­tus, par­te­ri­nius ir mau­ri­ ta­niš­kus ga­zo­nus“, – to­kie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos pa­gei­da­vi­mai skel­bia­mi kon­kur­so rei­ka­la­vi­muo­se.

Bū­si­mo­je pre­zi­den­tų alė­jo­je taip pat tu­rė­tų su­ža­liuo­ti 21-as me­de­ lis, įsi­žieb­ti pus­šim­tis lem­pų. Kaip vi­sa tai at­ro­dys, kol kas neaiš­ku – tech­ni­nį pro­jek­tą tu­rės pa­reng­ti ir su ar­chi­tek­tu su­de­rin­ti kon­kur­so lai­mė­to­jas. Be ki­ta ko, pre­zi­den­tų lai­do­ji­mo vie­tos pro­jek­tuo­ja­mos pa­di­din­tos, kas pus­penk­to met­ro. Tarp ka­pa­vie­ čių pa­siū­ly­ta ža­lia veik met­ro plo­čio juos­ta me­džiams pa­so­din­ti. Pa­sak pro­jek­to ar­chi­tek­to Ta­do Bal­čiū­no, tai grei­čiau­siai bus lie­pos ar­ba kle­ vai. Bū­si­mos alė­jos cent­re su­pro­jek­ tuo­ta ir ofi­cia­lių ren­gi­nių vie­ta. Nus­te­bi­no sig­na­ta­rus

To­kie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos pla­nai vie­nus Nep­rik­lau­so­my­bės Akto sig­na­ta­rus pik­ti­na, ki­ti tai ver­ti­na pa­lan­kiai. Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ kas Čes­lo­vas Stan­ke­vi­čius tvir­ti­no į to­kią idė­ją žiū­rįs kri­tiš­kai. „Ma­ nau, dar rei­kia ge­rai pa­svars­ty­ti, ar vis dėlto rei­kia tos alė­jos. Kal­bu ne apie skir­tų pi­ni­gų su­mą. Šiuo at­ ve­ju svar­bus pa­ts po­žiū­ris. Sup­la­ na­vu­si de­vy­nio­li­ka lai­do­ji­mo vie­

tų mi­nis­te­ri­ja a prio­ri tar­si nu­ma­to, kad vi­si mi­rę vals­ty­bės va­do­vai bū­ tų lai­do­ja­mi bū­tent čia“, – svars­ tė Č.Stan­ke­vi­čius ir pri­si­pa­ži­no no­rįs bū­ti pa­lai­do­tas ne Sig­na­ta­ rų kal­ne­ly­je, An­ta­kal­nio ka­pi­nė­ se, o Kau­ne. Čes­lo­vas Jur­šė­nas, so­cial­de­mok­ ra­tas, lai­ko­si nuo­mo­nės, kad Kul­tū­ ros mi­nis­te­ri­jos spren­di­mas – tin­ ka­mas ir jo­kios pro­ble­mos čia nė­ra. „Pa­lai­do­ji­mo vie­tų te­gul bū­na tiek ar tiek – kaip kas pa­gei­daus, taip tas ir lai­do­sis. No­rės – Vil­niu­je, Kau­ne ar dar kur nors. Kiek­vie­no šven­ta va­lia. Ta­čiau dėl to­kio spren­di­mo ne­ma­tau jo­kios pro­ble­mos. Svar­ bu, kad bū­tų gar­bin­ga vie­ta. O kas kaip da­rys – pa­ma­ty­si­me. Man re­ gis, nie­kas ne­si­ruo­šia da­bar mir­ti“, – dien­raš­čiui sa­kė Č.Jur­šė­nas. Jo nuo­mo­ne, A.M.Bra­zaus­ko pa­ lai­do­ji­mas An­ta­kal­nio ka­pi­nė­se, ša­lia Sig­na­ta­rų kal­ne­lio, dar nė­ ra sek­ti­nas pre­ce­den­tas, – taip pat elg­tis lai­do­jant ki­tus vals­ty­bės va­ do­vus tai neį­pa­rei­go­tų. O sig­na­ta­ras Al­gir­das Pa­tac­kas bū­si­mą pre­zi­den­tų alė­ją pa­ly­gi­no

Sup­la­na­vo dar per­nai

Pre­zi­den­tų ka­pai – iš­blaš­ky­ti

Bū­si­ma pre­zi­den­tų lai­do­ji­mo vie­ta su­si­rū­pin­ta iš­syk po A.M.Bra­zaus­ko mir­ties. Jo ka­pa­vie­tei su­tvar­ky­ti per­ nai iš Pri­va­ti­za­vi­mo fon­do bu­vo skir­ ta 128 tūkst. li­tų. Bu­vo įreng­ta gra­ni­ti­ nė plat­for­ma ir pail­gas pje­des­ta­las su pre­zi­den­to gal­va.

Dėl bend­ros vals­ty­bės va­do­vų lai­do­ji­ mo vie­tos ar­chi­tek­tui pa­siū­ly­ta pa­to­bu­ lin­ti pro­jek­tą: nu­ma­ty­ti ap­švie­ti­mą, šlai­ to su­tvir­ti­ni­mą, van­dens nu­te­kė­ji­mą, pa­kvies­ti bend­ra­dar­biau­ti kraš­to­vaiz­ džio ar­chi­tek­tą, pa­reng­ti są­ma­tą. T.Bal­ čiū­nas tei­gia šiuos dar­bus jau at­li­kęs.

Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos skelb­tą kon­kur­ są lai­mė­jo Ta­do Bal­čiū­no įmo­nė „Ar­ chi­tek­tū­ros biu­ras“. Jų pro­jek­tas „Vals­ ty­bės va­do­vų alė­ja“ bu­vo pri­pa­žin­tas ge­riau­siu.

„Pa­si­rink­tas kon­cent­ri­nės, siau­rė­jan­ čios alė­jos prin­ci­pas, kur kiek­vie­nas pre­zi­den­to ka­pas tu­ri sa­vo su­for­muo­ tą erd­vę“, – sa­vo su­ma­ny­mą yra aiš­ki­ nęs ar­chi­tek­tas T.Bal­čiū­nas.

Tri­j ų tar­pu­k a­r io pre­z i­den­t ų ka­p ai lio 4 d. mi­rė JAV Či­ka­gos mies­te. Jo lig šiol – iš­b ars­t y­t i. Pre­z i­den­t as An­ ka­pi­nė­se ir bu­vo pa­lai­do­tas. ta­nas Sme­to­na pa­l ai­do­t as už At­l an­ 1920–1926 m. Lie­tu­vos pre­zi­den­tu bu­ to, Alek­s and­ras Stul­g ins­k is ir Ka­z ys vo A.Stul­gins­kis. Jis 1969 m. mi­rė Lie­ Gri­n ius – Lie­t u­vo­j e, bet skir­t in­go­s e tu­vo­je, Kau­ne, su­g rį­žęs iš il­ga­lai­kės vie­to­s e. trem­t ies Si­bi­re. Pa­lai­do­tas Kau­ne, Lie­t u­vai va­do­va­v u­sio 1918–1920 ir Pa­ne­mu­nės ka­pi­nė­se. 1926–1940 m. A.Sme­to­nos pa­lai­kai Kai Lie­tu­va 1990 m. at­kū­rė Nep­rik­lau­ pa­lai­do­ti JAV, Oha­jo vals­ti­jos Čer­ so­my­bę, iš­kel­tas klau­si­mas dėl tin­ka­ do­no mies­te­lio ka­pi­nė­se. mo tar­pu­ka­r io Lie­t u­vos pre­z i­den­ 1926 m. ke­l is mė­ne­sius Lie­tu­vai va­ do­va­vęs K.Gri­nius 1950-ųjų bir­že­

tų at­mi­ni­mo įam­ž i­ni­mo, taip pat dėl A.Sme­to­nos bei K.Gri­n iaus pa­lai­k ų

su No­vo­de­vi­čės ka­pi­nė­mis Mask­ vo­je. „Ši vie­ta kar­tais pa­va­di­na­ma ir pan­teo­nu. Štai Pran­cū­zi­jo­je yra gar­bin­gų žmo­nių, dėl ku­rių nie­ kas ne­tu­ri abe­jo­nių, am­ži­no poil­ sio vie­ta. O tai, kas iš­kils pas mus, man pri­min­tų No­vo­de­vi­čės ka­pi­ nes Mask­vo­je, kur pa­lai­do­ti mar­ ša­lai, kur kiek­vie­nas sau pri­si­gal­ vo­jęs įvai­rių bius­tų“, – kal­bė­jo de­ši­ny­sis. A.Pa­tac­kas tik ste­bė­jo­ si, kaip Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja, su­ pla­na­vu­si de­vy­nio­li­ka pa­lai­do­ji­mo vie­tų, ga­li pla­nuo­ti „šimt­me­čiams į prie­kį“.

365 tūkst. li­tų

pla­nuo­ja­ma iš­leis­ti dar­bams An­ta­kal­nio ka­pi­nė­se.

per­ga­be­ni­mo į gim­ti­nę. Ta­čiau A.Sme­ to­nos šei­ma ir ar­ti­mie­ji griež­tai prieš­ ta­ra­vo, kad pa­lai­kai bū­tų per­lai­do­ti. Dėl K.Gri­niaus pa­lai­kų bu­vo vi­sai ki­ taip. K.Gri­nius sa­vo tes­ta­men­te, taip pat laiš­k uo­se pa­gei­da­vo am­ž i­nai il­ sė­tis Mondž­g i­rė­je, ne­to­li gim­to­jo Se­ le­mos Bū­dos kai­mo Ma­ri­jam­po­lės ra­ jo­ne. Jo va­lia įvyk­dy­ta – 1994 m. spa­l į įvy­ ko iš­kil­min­ga K.Gri­niaus pa­lai­kų per­ lai­do­ji­mo ce­re­mo­ni­ja.


3

trečiADIENIS, kovo 28, 2012

miestas diena.lt/naujienos/miestas

Ši­lu­mos punk­tų nie­kam ne­be­rei­kia Sos­ti­nės sa­vi­val­dy­bės vyk­dy­ta gy­ven­to­jų ap­klau­sa pa­ro­dė, kad ši­lu­mos punk­tus iš­ si­pirk­ti no­rė­tų vos vie­nas gy­ven­to­jas iš de­šim­ties. Vil­niaus va­do­vai ža­da kreip­tis į Sei­mą dėl Ši­lu­mos įsta­ty­mo pa­tai­sy­mo. Ma­tas Mik­ne­vi­čius

m.miknevicius@diena.lt

At­li­ko ap­klau­są

Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė su Dau­gia­bu­čių na­mų ir ki­tų pa­sta­tų ad­mi­nist­ra­to­ rių aso­cia­ci­ja aiš­ki­no­si, ar vil­nie­čiai no­ri iš ši­lu­mi­nin­kų bend­ro­vių iš­si­ pirk­ti ši­lu­mos punk­tus. Paaiš­kė­jo, kad ši­lu­mos punk­tus pirk­ti su­tin­ka vos 10 pro­c. vil­nie­čių. To­kius skai­čius va­kar spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je pa­skel­bė Vil­niaus mies­to dau­gia­bu­čių na­mų ir ki­tų pa­sta­tų ad­mi­nist­ra­to­rių aso­cia­ci­ jos pre­zi­den­tas Si­gi­tas Čir­ba. Anot jo, be­veik vi­siems sos­ti­ nės bu­tams bu­vo iš­da­ly­tos an­ke­ tos, ku­rio­se klau­sia­ma, ar šie no­ rė­tų iš­si­pirk­ti ši­lu­mos punk­tus. Iš vi­so bu­vo iš­da­ly­ta be­veik 53 tūkst. an­ke­tų. Grį­žo per 4 tūkst. „90 pro­c. gy­ven­to­jų at­sa­kė ne­ no­rin­tys iš­si­pirk­ti ši­lu­mos punk­tų. Net jei punk­tus iš­si­pirk­ti bū­tų ga­li­ ma už sim­bo­li­nę 1 li­to kai­ną, vos 45 pro­c. ap­klaus­tų­jų pa­si­nau­do­tų to­ kia ga­li­my­be“, – ap­klau­sos duo­me­ nis api­bend­ri­no S.Čir­ba. Jis ti­ki­no, kad ši ap­klau­sa sa­vi­val­dy­bei nie­ko ne­kai­na­vo, nes jai or­ga­ni­zuo­ti nau­ do­tos lė­šos iš bend­ri­jų ad­mi­nist­ra­ ci­nėms iš­lai­doms skir­tų pi­ni­gų. „Apk­laus­ta apie 90 pro­c. sos­ti­ nės bu­tų, tad ap­klau­są ga­li­ma lai­ ky­ti ob­jek­ty­via ir tiks­lia“, – sa­kė S.Čir­ba. Pak­laus­tas, ko­dėl sa­vi­val­dy­bė ne­si­krei­pė į pro­fe­sio­na­liai ap­klau­ sas vyk­dan­čią bend­ro­vę, vi­ce­me­ ras Ro­mas Ado­ma­vi­čius at­kir­to, kad „nie­ko ji ne­bū­tų pa­ro­džiu­si“, ta­čiau bū­tų kai­na­vę dau­giau.

No­ri konk­re­čios tvar­kos

Vi­ce­me­ras ti­ki­no, kad ne­tru­kus su šios ap­klau­sos re­zul­ta­tais ke­ ti­na­ma kreip­tis į Sei­mą ir siū­ly­ti par­la­men­ta­rams iš nau­jo svars­ty­ tų Ši­lu­mos ūkio įsta­ty­mo pa­tai­ sas, ku­rios, anot jo, įne­šė per­ne­ lyg daug su­maiš­ties. „Švel­niai ta­riant, Sei­mas ne­ spė­jo rei­kia­mai įsi­gi­lin­ti į tai, ką jis priė­mė. Ši­lu­mos ūkio įsta­ty­me ne­bu­vo iš­spręs­tas ši­lu­mos punk­ tų nuo­sa­vy­bės klau­si­mas. Ener­ ge­ti­kos mi­nis­te­ri­ja siū­lė gy­ven­to­ jams pirk­ti tuos punk­tus iš kar­to ar­ba pirk­ti iš­si­mo­kė­ti­nai per pen­ ke­rius me­tus. To gy­ven­to­jai da­ry­ti ne­no­ri“, – kal­bė­jo me­ro pa­va­duo­ to­jas R.Ado­ma­vi­čius.

Juo­zas An­ta­nai­tis:

Ge­riau tie­siog su­stip­ rin­ti punk­tų kont­ro­lę. Kam gy­ven­to­jams rū­ pin­tis punk­tais, ku­rie dar ir nuo­lat gen­da? Vi­ce­me­ras aiš­ki­no iš ap­klau­sos su­pra­tęs, kad vil­nie­čiai ap­skri­tai ne­ lin­kę rū­pin­tis sa­vo na­muo­se esan­čiu tur­tu. Jie taip pat esą ne­nu­si­tei­kę rū­ pin­tis ir ši­lu­mos punk­tais – dėl šios prie­žas­ties esą bū­tų daug ge­riau, kad juos pri­žiū­rė­tų spe­cia­lis­tai. „Jūs pa­žiū­rė­ki­te, kiek an­ke­tų bu­vo iš­da­ly­ta ir kiek žmo­nių at­sa­ kė. Tai va, 4 tūkst. žmo­nių ši te­ma yra svar­bi, o ki­tiems grei­čiau­siai ne­la­bai“, – kal­bė­jo po­li­ti­kas.

„„Rezultatas: paaiš­kė­jo, kad vos vie­nas iš de­šim­ties vil­nie­čių no­rė­tų

mo­kė­ti už ši­lu­mos punk­tų iš­pir­ki­mą. 

Kra­to­si rūpesčių

Būs­to rū­mų pre­zi­den­tas ir ta­ry­ bos na­rys Juo­zas An­ta­nai­tis tvir­ti­ no, kad gy­ven­to­jai bi­jo su ši­lu­mos punk­tų pe­rė­mi­mu ir prie­žiū­ra su­ si­ju­sių rū­pes­čių. Anot jo, gy­ven­to­ jai ne­no­ri ant sa­vo pe­čių už­si­krau­ti nuo­lat gen­dan­čios įran­gos. „Ne­no­ri­me, kad punk­tai bū­tų iš­per­ka­mi. Ge­riau tie­siog su­stip­ rin­ti jų kont­ro­lę. Kam gy­ven­to­ jams rū­pin­tis punk­tais, ku­rie dar ir nuo­lat gen­da? Ne tik kad pi­ni­ gų ne­no­ri nie­kas mo­kė­ti, bet ir ne­ no­ri dėl punk­tų ky­lan­čių rū­pes­čių už­si­krau­ti ant sa­vo pa­čių“, – sa­kė J.An­ta­nai­tis. Bū­tent dėl to J.An­ta­nai­tis ma­no, kad ne­tu­rė­tų bū­ti kal­ba­ma apie

Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

ga­li­my­bę punk­tus įsi­gy­ti už sim­ bo­li­nę 1 li­to kai­ną. „Jei taip bus ir to­liau, ne­tru­kus su­si­da­rys to­kia si­tua­ci­ja, kai tu­rė­ jo­me va­di­na­mą­ją Imb­ra­so kup­rą, o da­bar tu­ri­me „Sek­mo­ko kup­rą“, – sa­kė ta­ry­bos na­rys. Tie­sa, R.Ado­m a­v i­č ius jam prieš­ta­ra­vo sa­ky­da­mas, kad punk­ tus gy­ven­to­jai ga­lė­tų ir iš­si­pirk­ti, jei tik taip liep­tų mi­nis­te­ri­ja. „Tik­riau­siai ir už šil­dy­mą nie­ kas ne­no­rė­tų mo­kė­ti, bet rei­kia. Jei tik­rai pa­sa­ky­tų, kad iš­si­pirk­ ti rei­kia, va­di­na­si, rei­kia. Tik ne­ ga­li­ma vis­ko pa­lik­ti to­kio­je gin­čy­ ti­no­je si­tua­ci­jo­je, ko­kia yra da­bar. Žmo­nės tu­ri konk­re­čiai ži­no­ti, ką jiems da­ry­ti“, – sa­kė vi­ce­me­ras.

Ža­da skrai­din­ti į Var­šu­vą Len­ki­jos vy­riau­sy­bės ir oro bend­ro­vės LOT val­do­ma įmo­nė „Eu­ ro­lot“ nuo bir­že­lio vi­du­rio ke­ti­na pa­siū­ly­ti skry­džius iš Vil­niaus oro uos­to į Kro­ku­vą. Tie­sio­gi­nio re­gu­ lia­raus skry­džio tarp šių mies­tų iki šiol nė­ra bu­vę.

„Eu­ro­lot“ pra­ne­ši­me nu­ro­do­ma, kad skry­džiai nu­ma­to­mi du­kart per sa­vai­tę. „Tu­rė­tų bū­ti pa­skelb­ta apie nau­ją tie­sio­gi­nį marš­ru­tą iš Vil­niaus oro uos­to į Kro­ku­vą. Skrai­dys „Eu­ro­ lot“. Ti­ki­mės, marš­ru­tas bus sėk­ min­gas. Kro­ku­va – la­bai gra­žus mies­tas, ver­ta jį pa­ma­ty­ti. Vil­nius po­pu­lia­rus tarp len­kų, tad tu­ris­ tų ga­li­me ti­kė­tis ir ten“, – so­cia­ li­nia­me tink­le „Fa­ce­book“ va­kar sa­kė su­si­sie­ki­mo mi­nist­ras Eli­gi­ jus Ma­siu­lis. Vil­niaus oro uos­to pra­ne­ši­me spau­dai tei­gia­ma, kad „Eu­ro­lot“ nu­ma­to skrai­din­ti 78 vie­tų „Bom­ bar­dier Dash8 Q400 NG“ or­lai­viu. Vil­niaus oro uos­to ko­mer­ci­jos di­rek­to­rius Si­mo­nas Bart­kus sa­vo tink­la­raš­ty­je ra­šo, kad „Eu­ro­lot“ pre­li­mi­na­riai pla­nuo­ja skrai­din­ti ket­vir­ta­die­niais ir sek­ma­die­niais. Anot jo, nu­ma­to­ma, jog bi­lie­tų pre­ky­ba pra­si­dės šią sa­vai­tę. Šiuo me­tu „LOT Po­lish Air­li­nes“ kas­dien du­kart per die­ną skrai­di­na iš Vil­niaus į Var­šu­vą. Anot S.Bart­ kaus, šia kryp­ti­mi 2011 m. ke­lia­ vo re­kor­di­nis skai­čius ke­lei­vių – be­veik 60 tūkst. „Eu­ro­lot“ tink­la­la­py­je nu­ro­do­ ma, kad 62,1 pro­c. įmo­nės ak­ci­ jų val­do Len­ki­jos iž­do mi­nis­te­ri­ja, 37,9 pro­c. – „LOT Po­lish Air­li­nes“. BNS, VD inf.


4

trečiADIENIS, kovo 28, 2012

miestas

Po­li­ci­ja smo­gė ta­bo­ro nar­ko­ti­kų tink­lui Vil­niaus ta­bo­rą va­kar anks­tų ry­tą su­krė­ tė vie­na di­džiau­sių pa­sta­ro­jo me­to po­ li­ci­jos ope­ra­ci­jų. Už pre­ky­bą nar­ko­ti­kais suim­ta 30 vie­tos gy­ven­to­jų. Ma­tas Mik­ne­vi­čius

m.miknevicius@diena.lt

Vil­niaus ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­ li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kas Kęs­ tu­tis Lan­čins­kas in­for­ma­vo, kad pa­rei­gū­nai čigonų ta­bo­re va­kar at­ li­ko per 20 kra­tų, su­lai­kė 30 nar­ko­ ti­kais pre­kiau­jan­čių as­me­nų. Anot jo, po il­go ty­ri­mo pra­dė­to­ je ope­ra­ci­jo­je da­ly­va­vo 120 pa­rei­ gū­nų, ku­rie or­ga­ni­zuo­tai štur­ma­ vo ro­mų gy­ven­vie­tę. „Tiks­las bu­vo ar­dy­ti pla­ti­ni­mo tink­lą. Mū­sų duo­me­ni­mis, ta­bo­re gy­ve­na 400 as­me­nų, 30 su­lai­ky­ta. Vi­si jie – ta­bo­ro gy­ven­to­jai. Tai bu­ vo vie­na stam­biau­sių šiais me­tais vyk­dy­tų po­li­ci­jos ope­ra­ci­jų. Po tam tik­ro ty­ri­mo bu­vo nu­spręs­ta anks­ tų ry­tą pra­dė­ti po­li­ci­jos ope­ra­ci­ ją čigonų ta­bo­re, ku­rio­je da­ly­va­vo 120 pa­rei­gū­nų. Iš vi­so at­lik­ta per 20 kra­tų ir ras­tas bei paim­tas ga­na di­de­lis kie­kis įvai­riau­sių nar­ko­ti­

nių me­džia­gų“, – sa­kė K.Lan­čins­ kas. Anot jo, kol kas sun­ku pa­sa­ ky­ti, kiek nar­ko­ti­nių me­džia­gų per kra­tas ras­ta. „Nar­ko­ti­nės me­džia­gos pa­da­ly­ tos į ma­žas pa­kuo­tes, vyks­ta ty­ri­ mas, rei­kia su­skai­čiuo­ti“, – sa­kė pa­rei­gū­nas. Jis pa­brė­žė, kad di­džio­ji da­lis su­lai­ky­tų­jų – mo­te­rys. To­dėl šiuo me­tu ieš­ko­ma bū­dų ap­sau­go­ti be prie­žiū­ros li­ku­sius vai­kus. „Pag­rin­di­nės pla­tin­to­jos yra mo­ te­rys, tad yra bė­dų dėl ma­ža­me­čių, to­dėl ke­tu­ri vai­kai per­duo­ti gi­mi­nai­ čiams, o 13 vai­kų glo­bos klau­si­mą spren­džia Vai­ko tei­sių ap­sau­gos tar­ ny­ba“, – pa­sa­ko­jo K.Lan­čins­kas. Vil­niaus apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros vy­riau­sia­sis pro­ku­ro­ras Ra­mu­tis Jan­ce­vi­čius kol kas ne­ga­lė­jo pa­sa­ ky­ti, ko­kios baus­mės lau­kia į po­ li­ci­jos ran­kas pa­te­ku­sių nar­ko­ti­kų pla­tin­to­jų. Stam­biau­siems, anot jo, gre­sia iki 15 me­tų ne­lais­vės.

No­ri iš­kel­ti Vil­niaus me­ras Ar­tū­ras Zuo­kas ža­ da, kad atei­ty­je ta­bo­ras ap­skri­tai iš­ nyks iš že­mė­la­pio. Ta­bo­re įgy­ven­din­da­mos teis­mo nu­ tar­tį Vals­ty­bi­nė te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bų ins­pek­ci­ja bei Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės tar­ny­bos ne­ se­niai nu­grio­vė tris ne­le­ga­lius sta­ti­ nius. Taip pat lau­kia­ma teis­mo nu­ tar­ties dėl dar sep­ty­nių ne­le­ga­liai pa­sta­ty­tų na­mų. Vals­ty­bi­nė te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bų ins­pek­ci­ja įtei­kė dar 12 ra­ šy­ti­nių do­ku­men­tų pa­sta­tų sa­vi­nin­ kams dėl ne­le­ga­lios sta­ty­bos.

„„Dar­bas: K.Lan­čins­ko tei­gi­mu, ta­bo­ro štur­mas bu­vo vie­na stam­biau­sių

šiais me­tais įvyk­dy­tų po­li­ci­jos ope­ra­ci­jų. 

„Mes kal­ba­me ne apie ma­žas kruo­pe­ly­tes, mes kal­ba­me apie la­ bai di­de­lį kie­kį nar­ko­ti­nių me­džia­ gų“, – tei­gė pro­ku­ro­ras. Anot jo, kai ku­rie su­lai­ky­ti as­ me­nys pri­klau­so po­li­ci­jai pa­žįs­ta­

Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

moms gru­puo­tėms, ki­ti vei­kė kaip tų gru­puo­čių at­ša­kų at­sto­vai. Ope­ra­ci­jo­je da­ly­va­vo kri­mi­na­ li­nės po­li­ci­jos, Pat­ru­lių rink­ti­nės, Mo­bi­lio­sios kuo­pos pa­rei­gū­nai, ki­ no­lo­gai su tar­ny­bi­niais šu­ni­mis.

„Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės ir po­ li­ci­jos veiks­mai per tam tik­rą lai­ką pro­ble­mą ga­l i su­ma­ž in­t i ir siek­si­ me, kad to­kios vie­tos kaip ta­bo­ras Vil­niaus že­mė­la­py­je atei­ty­je ne­lik­ tų. Pa­tys ro­mai tvir­ti­na, kad užau­ gin­t i vai­k us ge­rais vi­suo­me­nės pi­l ie­čiais ja­me neį­ma­no­ma. Kas ten gy­ve­na – vi­si įtrau­kia­mi į nu­si­ kals­ta­mą veik­lą ar nar­ko­t i­k ų var­ to­ji­mą“, – ne­se­n iai kal­bė­jo me­ras A.Zuo­kas. Jo teigimu, gavusi ES paramą Vil­ niaus miesto savivaldybė sieks iš­ keldinti romus iš taboro iki 2014 m.

Paribio gatvės daugiabučiai šiais metais šilumą vartojo efektyviau Vilniaus Paribio gatvės 30-u ir 45-u numeriu pažymėtų gretimų namų suvartotos šilumos rodikliai šių metų vasarį geresni daugiau nei 10 proc., palyginti su tuo pačiu mėnesiu pernai. Abu namai prieš prasidedant šildymo sezonui prisijungė prie iniciatyvos „Taupykime šilumą“ parengtos 5 žingsnių taupymo programos. „Šių metų šaltą vasarį suvartotos šilumos kiekis, palyginti su tuo pačiu praėjusių metų mėnesiu, rodo, kad net atlikus palyginti nedidelius darbus galima šilumos energiją vartoti gerokai efektyviau“, – teigė minėtus daugiabučius prižiūrinčios įmonės „Naujamiesčio būstas“ vadybininkė Julija Sabaliauskienė. Paribio g. 30 daugiabutyje ruošiantis žiemai ir naujam šildymo sezonui pastebėta, kad dauguma laiptinės langų kiauri ar visai neužsidaro. Namą prižiūrinti įmonė pasirūpino, kad vėjai pro juos daugiau nešvilpautų: langai užsandarinti, suremontuoti uždarymo mechanizmai. Atlikti darbai prisidėjo prie to, kad namo suvartojamos šilu-

mos rodikliai pagerėtų 12,5 proc. Šių metų vasarį namo svertinis šilumos suvartojimo koeficientas buvo 33,2 Wh/ m2/DL, o tą patį mėnesį pernai jis siekė 38 Wh/m2/DL. Tos pačios gatvės 45-u numeriu pažymėtame name prieš šildymo sezoną apžiūrint šildymo sistemos vamzdynus pastebėta, kad jų izoliacija daugelyje vietų susidėvėjusi. Pasak namą prižiūrinčios vadybininkės, nuolat neatnaujinama vamzdynų izoliacija lemia nemažą šilumos energijos vartojimo padidėjimą. Minėtame daugiabutyje vamzdynai buvo izoliuoti dar prieš prasidedant šildymo sezonui. Šį vasarį namo šilumos suvartojimo rodikliai geresni 14 proc. Svertinis šilumos suvartojimo koeficientas buvo 29,6 Wh/ m2/DL, kai tą patį mėnesį pernai jis siekė 34,4 Wh/m2/DL. Svertinis namo šilumos suvartojimo koeficientas rodo šilumos energijos sąnaudas bendrojo šildomų patalpų ploto vienetui ir atsižvelgiant į dienolaipsnį. Kuo koeficientas mažesnis, tuo daugiabutyje šiluma vartojama efektyviau.

„Išaugusios šilumos kainos daug kur padidino sąskaitas. Vis dėlto šildymo efektyvumo rodikliai leidžia teigti, kad gyventojai dėl gero daugiabučių administravimo šildymui išleido mažiau pinigų, nei būtų išleidę nesiėmus jokių taupymo darbų. Preliminariais skaičiavimais, dėl šilumos taupymo priemonių per šį šildymo sezoną vienas namas vidutiniškai sutaupė 20 tūkst. litų. Šiemet tęsime taupymo programą. Kviečiame gyventojus aktyviai domėtis galimais spendimais, siūlomais administravimo įmonių. Įmonių sąrašą rasite iniciatyvos „Taupykime šilumą“ puslapyje“, – sakė Vytautas Turonis, Nacionalinės pastatų administratorių asociacijos (NPAA) tarybos pirmininkas. NPAA primena, kad asociacijai priklausančių įmonių prižiūrimuose namuose kompleksiškai įgyvendinus taupymo priemones šilumos vartojimas tapo iki 30 proc. efektyvesnis. Vidutinis rodiklių pagerėjimas 2011– 2012 m. sezoną, palyginti su 2009– 2010 m., siekė 17 proc. Daugiau apie 5 žingsnių šilumos taupymo programą galima sužinoti internete www.taupykimesiluma.lt.

„„Lau­ki­mas: D.Ša­lu­gos skun­dą nag­ri­nė­jan­ti tei­sė­jų ko­le­gi­ja spren­di­mą

tu­rė­tų skelb­ti ge­gu­žę. 

Mindaugo Ažušilio nuotr.

Pra­šo iš­tei­sin­ti Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas pra­dė­ jo nag­ri­nė­ti bu­vu­sio Vil­niaus mies­ to sa­vi­val­dy­bės Vie­šo­sios tvar­kos ir rei­ka­lų de­par­ta­men­to di­rek­to­ riaus Da­riaus Ša­lu­gos ape­lia­ci­nį skun­dą.

D.Ša­lu­ga skun­džia Vil­niaus mies­to 1-ojo apy­lin­kės teis­mo spren­di­mą jį pri­pa­žin­ti kal­tu dėl tar­pi­nin­ka­vimo ky­ši­nin­kau­jant ir pra­šo iš­tei­sin­ti. Vil­niaus mies­to 1-asis apy­lin­kės teis­mas per­nai gruo­dį nu­spren­dė D.Ša­lu­gai skir­ti dve­jų me­tų ir še­ šių mė­ne­sių lais­vės atė­mi­mo baus­ mę, jos vyk­dy­mą ati­de­dant dve­ jiems me­tams. Be to, pir­mos ins­tan­ci­jos teis­mas nu­spren­dė įpa­rei­go­ti D.Ša­lu­gą at­ ly­gin­ti nu­ken­tė­ju­siuo­ju pri­pa­žin­ tam vers­li­nin­kui Ma­riui Be­ne­čiui pa­da­ry­tą ža­lą – 50 tūkst. li­tų, ku­ riuos jis bu­vo su­mo­kė­jęs kaip ky­šį (dar to­kią pa­čią su­mą vers­li­nin­kas D.Ša­lu­gai per­da­vė, bet bu­vo su­lai­ ky­tas Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos pa­rei­gū­nų). D.Ša­lu­gai taip pat už­ draus­ta iš­vyk­ti be pa­rei­gū­nų ži­nios il­giau kaip sep­ty­nioms die­noms.

D.Ša­lu­gos ape­lia­ci­nį skun­dą nag­ri­nė­jan­ti Vil­niaus apy­gar­dos teis­mo tei­sė­jų ko­le­gi­ja spren­di­mą tu­rė­tų skelb­ti ge­gu­žę. Vil­niaus mies­to 1-asis apy­lin­kės teis­mas yra pri­pa­ži­nęs, kad D.Ša­ lu­ga rei­ka­la­vo 100 tūkst. li­tų iš vers­li­nin­ko M.Be­ne­čio. Anot teis­mo, 2007 m. žie­mą ir pa­va­sa­rį su­si­ti­kęs, kal­bė­da­mas te­ le­fo­nu su M.Be­ne­čiu D.Ša­lu­ga įti­ ki­nė­jo vers­li­nin­ką, kad ga­li pa­veik­ ti sa­vi­val­dy­bės tar­nau­to­jus dėl jam rei­kia­mo spren­di­mo. By­los duo­me­ni­mis, 2007 m. va­ sa­rį D.Ša­lu­ga sos­ti­nės sa­vi­val­dy­ bės pa­sta­te M.Be­ne­čiui nu­ro­dė, jog pa­vei­kė sa­vi­val­dy­bės tar­nau­ to­ją As­tą Tiš­ke­vi­čie­nę ir ki­tus neį­ var­dy­tus tar­nau­to­jus, sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rius, kad bū­tų priim­tas vers­li­nin­kui pa­lan­kus spren­di­mas. 2007 m. va­sa­rą A.Tiš­ke­vi­čie­nė iš­ da­vė M.Be­ne­čiui rei­ka­lin­gas są­ly­ gas de­ta­lia­jam pla­nui reng­ti. D.Ša­lu­ga tei­gia, kad M.Be­ne­ tis bu­vo pa­ža­dė­jęs 100 tūkst. li­tų paau­ko­ti Ru­sų są­jun­gai. BNS, VD inf.


5

TrečiADIENIS, kovo 28, 2012

lietuva diena.lt/naujienos/lietuva

Var­tus at­vėrė ne vi­soms nau­jokėms

Sei­mas at­si­sakė sku­bos tvar­ka pra­dėti svars­ty­ ti val­dan­čiųjų kon­ser­va­to­rių pa­si­ūly­mus dėl Fi­nan­si­nių nu­si­ kal­timų ty­ri­mo tar­ny­bos (FNTT) per­tvar­kos.

Sta­sys Gu­da­vi­čius Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja įre­gist­ ra­vo ne­se­niai įsteigtą Lie­tu­vos žmo­nių par­tiją, ta­čiau at­si­sakė re­gist­ruo­ti dar dvi nau­jai ini­ci­juo­ tas po­li­ti­nes or­ga­ni­za­ci­jas. Ašis – vals­tybės ge­rovė

„„Ty­ri­mas: nau­jo­jo FNTT va­do­vo K.Ju­ce­vi­čiaus veiks­mai bus nars­to­mi

VTEK. 

Gedimino Savickio nuotr.

Sei­mas ne­su­tin­ka sku­bin­ti FNTT per­tvar­kos Sta­sys Gu­da­vi­čius s.gudavicius@diena.lt

Vos ke­lių balsų skir­tu­mas

Va­kar pra­si­dėjus ple­na­ri­niam po­ sėdžiui opo­zi­ci­niai so­cial­de­mok­ra­ tai pa­si­ūlė iš dar­bot­varkės išb­rauk­ti FNTT įsta­ty­mo pa­kei­timų pro­jektą. „Jis ne­pa­reng­tas ir yra la­bai daug Teisės de­par­ta­men­to pa­stabų“, – pa­reiškė So­cial­de­mok­ratų frak­ci­ jos se­niūnė Ire­na Šiau­lienė. Par­la­men­ta­rai vos ke­lių balsų skir­tu­mu su­ti­ko su šiuo opo­zi­ci­ jos pa­si­ūly­mu. Už tai, kad pro­jek­ tas būtų išb­rauk­tas iš dar­bot­varkės, bal­sa­vo 48 Sei­mo na­riai iš 94 da­ ly­va­vu­sių – be­veik vi­sa opo­zi­ci­ ja ir val­dan­tie­ji li­be­ral­cent­ris­tai, prie­š bu­vo 34, su­si­laikė 12 par­la­ men­tarų. Tai kon­ser­va­to­riai, į val­ dan­čiąją koa­li­ciją įei­nan­tis Li­be­ralų sąjūdis, taip pat vie­nas ki­tas opo­zi­ ci­jos at­sto­vas. Val­d an­č io­j i Tėvynės sąjun­ gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­

ratų frak­ci­ja pra­ėju­sią sa­vaitę pa­ rengė pro­jektą, ku­riuo nu­ma­ty­ta, kad FNTT va­do­vas būtų ski­ria­mas ir at­leid­žia­mas prem­je­ro spren­ di­mu. Šiuo me­tu FNTT yra įstai­ ga prie Vi­daus rei­kalų mi­nis­te­ri­jos, todėl jos va­dovą ski­ria ir at­leid­žia mi­nist­ras. Pro­jektą pa­va­di­no kos­me­ti­niu

Sei­mo tei­si­nin­kai pa­žėrė ne­ma­žai pa­stabų pa­reng­tam įsta­ty­mo pro­ jek­tui. Ta­čiau abe­jo­nių dėl teisės per­da­vi­mo prem­je­rui skir­ti ir at­ leis­ti FNTT va­dovą ne­ke­lia­ma. Pre­zi­dentė Da­lia Gry­baus­kaitė Tėvynės sąjun­gos pa­rengtą pro­ jektą pa­va­di­no pa­vir­šu­ti­niš­ku ir kos­me­ti­niu. Pro­jek­tas gimė ki­lus kon­ser­va­to­rių ne­su­ta­ri­mams su val­dan­čiai­siais li­be­ral­cent­ris­tais dėl pa­starųjų de­le­guo­to bu­vu­sio vi­daus rei­kalų mi­nist­ro Rai­mun­do Pa­lai­čio spren­di­mo at­leis­ti du FNTT va­do­ vus ir pa­skelb­ti naują kon­kursą šios ins­ti­tu­ci­jos va­do­vo pa­rei­goms.

Pa­te­ko į eti­kos sargų aki­ratį

O nau­ja­sis FNTT va­do­vas Kęstu­ tis Ju­ce­vi­čius at­si­dūrė eti­kos sar­ gų aki­ra­ty­je. Vy­riau­sio­ji tar­ny­binės eti­kos ko­mi­si­ja (VTEK) nu­tarė pra­ dėti ty­rimą dėl pa­reigū­no pa­ra­šo. „Ko­mi­si­jai pa­teik­ta­me pra­ne­ši­me tei­gia­ma, jog K.Ju­ce­vi­čius, lai­ki­nai ei­da­mas FNTT di­rek­to­riaus pa­rei­ gas, pa­si­rašė Spe­cia­liųjų ty­rimų tar­ ny­bai (STT) skirtą raštą, kad FNTT ne­tu­ri duo­menų apie jo pa­ties ne­pa­ ti­ki­mumą. Minė­ta in­for­ma­ci­ja tei­ kia­ma, kad būtų ga­li­ma įver­tin­ti, ar nėra kliū­čių as­me­niui ei­ti ati­tin­ka­ mas pa­rei­gas“, – pa­skelbė VTEK. Pats K.Ju­ce­vi­čius ne­nei­gia pa­si­rašęs do­ku­mentą, ta­čiau tvir­ti­na ne­turėjęs ki­tos išei­ties. Esą tą pa­čią dieną lai­ki­ nai FNTT va­do­vo pa­rei­gas ėjęs An­ta­ nas Mont­vy­das šių pa­reigų ne­te­ko, o FNTT di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo, taip pat ga­lin­čio pa­si­ra­šy­ti to­kius do­ku­ men­tus, pa­rei­gybė bu­vo lais­va. Anot K.Ju­ce­vi­čiaus, tądien jis vie­nin­te­lis galė­jo pa­si­ra­šy­ti STT per­duotą raštą.

Gal­vosū­kis dėl mi­nist­ro nes kvo­tas. Mums pri­klau­sytų dar vie­ bantį už­tik­rin­ti su šešė­li­ne eko­no­mi­ na mi­n ist­ro vie­ta, nes koa­li­ci­jo­je su­ ka, kont­ra­ban­da ir fi­nan­si­n iais nu­si­ mažė­jo li­be­ra­li pusė, o mes iš­laikė­me kal­t i­mais ko­vo­jan­čių ins­t i­tu­cijų dar­ Kon­ser­va­to­r ių frak­ci­ja Sei­me re­ko­ tą pa­tį skai­čių“, – teigė frak­ci­jos na­rys bin­g umą“. „La­bai svar­bu bus tar­t is ir men­da­vo prem­je­rui And­riui Ku­bi­liui Kęstu­t is Ma­siu­l is. Neo­fi­cia­l iai kal­ba­ su Pre­z i­den­te, kad ieš­ko­t u­me bend­ ap­svars­ty­ti ga­li­mybę atim­ti šį po­stą iš ma apie Sta­sio Šed­ba­ro kan­di­datūrą, ro spren­di­mo“, – pri­dūrė jis. li­be­ral­cent­ristų ir į vi­daus rei­kalų mi­ ta­čiau K.Ma­siu­lis tei­gia, jog frak­ci­jo­je Li­be­ral­cent­ris­tai ne­no­ri nė girdė­ti, kad ki­tai par­ti­jai galėtų būti per­duo­tas vi­ nist­rus pa­skir­ti Tėvynės sąjun­gos at­ pa­vardės ne­bu­vo įvar­dy­tos. stovą. „Frak­ci­ja nu­tarė „minkš­ta for­ A.Ku­bi­l ius teigė, kad ski­r iant nau­ daus rei­kalų mi­nist­ro po­stas. Jie tvir­ ma“ pa­tar­ti prem­je­rui, kad mums pri­ ją mi­n istrą svar­bu ne skubė­t i, o iš­si­ ti­na ar­ti­miau­sio­mis die­no­mis pa­teik­ klau­so dar vie­na vie­ta pa­gal da­bar­ti­ rink­t i au­to­r i­te­t ingą kan­d i­datą, „ge­ sian­tys sa­vo kan­di­da­tus į šias pa­rei­gas.

Tęsia­si val­dan­čiųjų ne­su­ta­r i­mai dėl nau­jo­jo vi­daus rei­kalų mi­n ist­ro pa­ sky­r i­mo.

De­ri­na in­ter­pe­lia­ci­jos tekstą Sei­mo opo­zi­ci­ja šian­dien ti­ki­si iki ga­lo su­de­rin­ti in­ter­pe­lia­ci­jos tei­ sin­gu­mo mi­nist­rui li­be­ra­lui Re­mi­ gi­jui Ši­ma­šiui (nuo­tr.) tekstą, o ry­ toj – su­rink­ti pro­ce­sui pra­dėti būti­ nus pa­ra­šus.

„Iš­siuntė­me in­ter­pe­lia­ci­jos klau­ si­mus opo­zi­cinėms frak­ci­joms bei tiems, ku­rie do­mi­si jais, ir su­tarė­ me, kad iki tre­čia­die­nio gau­si­me pa­si­ūly­mus, ko jie no­ri pa­klaus­ti ir pa­na­šiai, o ket­vir­ta­dienį ti­kimės su­rink­ti pa­ra­šus dėl pir­mo­jo eta­po – at­sa­kymų išk­lau­sy­mo“, – va­kar sakė opo­zi­cinės Sei­mo Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo par­ti­jos frak­ci­jos se­ niū­nas Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis.

Pa­sak jo, Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo par­ti­jos na­riai mi­nist­ro R.Ši­ma­ šiaus no­ri pa­klaus­ti, kaip jis ver­ti­ na su­si­da­riu­sią pa­dėtį Gar­lia­vo­je, kai ki­lo konf­lik­tas ant­sto­lei ban­ dant įgy­ven­din­ti teis­mo spren­dimą dėl vai­ko per­da­vi­mo mo­ti­nai, ba­do ak­cijas įka­li­ni­mo įstai­go­se, ko­kios iš­va­dos pa­da­ry­tos iš to, kai mi­nis­ te­ri­ja per­nai per­davė Bal­ta­ru­si­jai duo­me­nis apie žmo­gaus tei­sių gy­ nėją Alesį Be­liackį. No­rint mi­nist­rui pa­teik­ti in­ter­ pe­lia­ciją rei­kia ne ma­žiau kaip 29 Sei­mo na­rių pa­rašų. Pa­gal Sei­mo sta­tutą mi­nist­ras tu­ri per dvi sa­ vai­tes pa­teik­ti Sei­mui at­sa­ky­mus į in­ter­pe­lia­ciją, tuo­met bal­suo­ja­ma,

Mi­nis­te­ri­ja va­kar pra­nešė, kad ati­tin­kan­čiais įsta­ty­mams pri­ pa­ži­no Lie­tu­vos žmo­nių par­ti­ jos stei­gi­mo do­ku­men­tus. Da­ bar steigė­jams šią par­tiją be­lie­ka re­gist­ruo­ti ju­ri­di­nių as­menų re­ gist­re. Tuo­met Lie­tu­vos žmo­nių par­ti­ja bus įtrauk­ta į ofi­cialų ša­ ly­je vei­kian­čių po­li­ti­nių or­ga­ni­ za­cijų sąrašą. Lie­tu­vos žmo­nių par­ti­ja įsteig­ta va­sa­rio vi­du­ry­je Kau­ne vy­ku­sia­ me ini­cia­to­rių su­va­žia­vi­me. Par­ ti­jos pir­mi­nin­ke iš­rink­ta Kau­ no bend­ri­jai „Vil­tis“ va­do­va­vu­si Joa­na Ši­ma­naus­kienė. Nau­jai įre­gist­ruo­tos par­ti­jos pro­gra­mo­je nu­ma­ty­ti įsi­pa­rei­go­ ji­mai siek­ti laisvės, tei­sin­gu­mo, de­mok­ra­ti­jos, kultū­ros ir vals­ tybės ge­rovės. Pag­rin­dinės pro­ g-ra­mos sri­tys – kultū­ra, švie­ti­ mas, spor­tas, so­cia­linė po­li­ti­ka, vals­tybės ūkis. Par­ti­jos pro­gra­ma skel­bia: ne­ pa­si­duo­ti glo­ba­li­nių val­di­ninkų pro­pa­gan­d ai „skal­dyk ir val­ dyk“, bet ge­rin­ti san­ty­kius su mūsų ar­ti­miau­siais kai­my­nais. Nau­jo­ji po­li­tinė jėga pri­ta­ria, kad ša­liai rei­kia tie­sio­gi­nių me­ rų rin­kimų. J.Ši­ma­naus­kienė stei­gia­ma­ ja­me su­va­žia­vi­me pa­ti­ki­no, kad „Lie­tu­vos žmo­nių par­ti­ja tu­ri vi­ ziją, kaip pa­siek­ti sa­vo tiks­lus ir pa­keis­ti gy­ve­nimą“. Vėl rengs su­va­žia­vi­mus

Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja va­kar taip pat pra­nešė, kad dar dviejų – Emig­rantų par­ti­jos bei De­mok­ra­

Fak­tai Ofi­cia­lia­me Lie­tu­vo­je vei­k ian­čių par­tijų sąra­še šiuo me­tu yra 41 pa­ va­di­ni­mas. 4 po­li­tinės or­ga­ni­za­ci­ jos jau lik­vi­duo­ja­mos. Dar 7 nėra šie­met lai­ku pa­tei­ku­sios sa­vo na­ rių sąrašų, todėl joms ir­g i gre­sia būti lik­vi­duo­toms. Pa­gal Lie­tu­vos įsta­ty­mus par­t i­ja ga­li veik­ti, kai jo­je yra ne ma­ž iau negu tūkstan­t is ofi­cia­l iai pa­t vir­ tintų na­rių.

Gamintojų ir Importuotojų Asociacija

ar pri­tar­ti mi­nist­ro at­sa­ky­mams. Jei ne­pri­ta­ria­ma, slap­ta bal­suo­ja­ ma dėl ne­pa­si­tikė­ji­mo mi­nist­ru, jį pa­reikš­ti ga­li ne ma­žiau kaip pusė visų Sei­mo na­rių. BNS, VD inf.

              

„„Pirmininkė: Lietuvos žmonių

partijai vadovauja J.Šimanauskienė. Tomo Raginos nuotr.

tinės dar­bo ir vie­nybės par­ti­jos – do­ku­men­tai grąžin­ti steigė­jams kaip ne­tin­ka­mi. Pra­neš­ta, kad do­ku­men­tai bu­vo at­mes­ti, nes jų įstatų nuo­sta­tos, val­dy­mo or­ganų for­ma­vi­mo pro­ cedū­ros nea­ti­ti­ko įsta­tymų rei­ka­ la­vimų. „Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos spren­ di­mas ne­pat­vir­tin­ti pa­teiktų do­ ku­mentų nea­ti­ma teisės iš minė­ tų par­tijų juos pa­tai­sius pa­teik­ti dar kartą. Norė­da­mos tai pa­da­ry­ ti par­ti­jos turėtų dar kartą šauk­ ti sa­vo na­rių stei­gia­muo­sius su­ va­žia­vi­mus“, – ra­šo­ma pra­ne­ši­me spau­dai. Pri­me­na­ma, kad po­li­tinės par­ ti­jos, no­rin­čios su­spėti į atei­nantį ru­denį vyk­sian­čių Sei­mo rin­kimų trau­kinį, vi­sus stei­gi­mo for­ma­ lu­mus tu­ri su­si­tvar­ky­ti ne vėliau kaip iki rugpjū­čio 9 d. De­mok­ra­tinę dar­bo ir vie­nybės par­tiją ini­ci­ja­vo pre­zi­den­to Al­gir­ do My­ko­lo Bra­zaus­ko našlė Kris­ ti­na Bra­zaus­kienė. Stei­gia­ma­sis šios par­ti­jos su­va­žia­vi­mas buvo va­sa­rio pra­džio­je. Emig­rantų par­ti­jos stei­gia­ma­sis su­si­rin­ki­mas įvy­ko dar sausį.

Gamintojų ir Importuotojų Asociacija informuoja, kad buityje susidarančios elektros ir elektroninės įrangos atliekos bei panaudoti galvaniniai elementai (baterijos) iš gyventojų superkami šiose vietose:

L. Asanavičiūtės g. 20 / 2, Vilnius („Ekotaškas“), Laisvės pr. 43D, Vilnius („Ekotaškas“), Genių g. 1A / Parko g. 14, Naujoji Vilnia, Vilnius („Ekotaškas“), Sausio 13-osios g. 2, Vilnius („Ekotaškas“), Architektų g. 23, Vilnius („Ekotaškas“), Kovo 11-osios g. 39B, Grigiškės, Vilnius („Ekotaškas“), Šaltkalvių g. 2, Vilnius („Ekotaškas“), Jeruzalės g. 4, Vilnius („Ekotaškas“), Vidūno g. 4, Vilnius („Ekotaškas“), Medeinos g. 8, Vilnius („Ekotaškas“), Žirmūnų g. 2, Vilnius („Ekotaškas“), Ateities g. 91, Vilnius („Ekotaškas“), Savanorių pr. 16, Vilnius („Ekotaškas“), Žirmūnų g. 64, Vilnius („Ekotaškas“), Riovonių g. 2A, Vilnius („Atliekų tvarkymo centro” aikštelė).

Saugokime gamtą, rūpinkimės savo ateitimi!

Gyventojams nebenaudojamą buitinę techniką, elektroniką, baterijas ir akumuliatorius būtina rūšiuoti, rinkti atskirai. Šiose atliekose esančios pavojingos medžiagos kelia rimtą pavojų aplinkai ir žmonių sveikatai.


6

TrečiADIENIS, kovo 28, 2012

nuomonės

Žvilgsnis

Redakcijos skiltis

Stra­te­gi­jos be­lau­kiant? Valentinas Beržiūnas

V

ie­n i sa­ko: Lie­tu­vos ir Bal­ta­ru­si­jos po­li­ti­niai san­t y­k iai ne­bus ge­r i tol, kol val­dys pa­sku­ ti­n is Eu­ro­pos dik­ta­to­r ius Aliak­ sand­ras Lu­ka­šen­ka (klau­si­mas, ar pa­sku­ti­nis?). Ki­t i (po­pu­l ia­r iai sa­kant, ne de­ mok­ra­tai) opo­nuo­ja. Jie tvir­t i­na, kad Lie­t u­vai svar­bu bend­ra­dar­ biau­ti ne­ke­l iant išanks­ti­nių sąly­ gų, to­k ių kaip Bal­ta­ru­si­jos opo­zi­ cio­nie­r ių teisės. Kas tei­sus, te­gul sprend­ž ia mūsų ša­lies už­sie­nio po­l i­ti­kos for­muo­ to­jai. Jei ES spau­d i­mas Mins­k ui didės, teks ap­si­spręsti. Ta­da rei­ kės pa­ga­liau at­sa­ky­ti – ko­k ia gi ta mūsų stra­te­g i­ja?

Ne­po­pu­lia­ru gin­čy­tis Eu­ro­po­je? Gal ir ne, ta­čiau ES na­rių prio­ri­te­tai ski­ria­si. Ar­bit­ru nėra pra­smės būti, ga­li tik iš­sa­ky­ti sa­vo nuo­monę. Tie­sa, vi­ suo­menė Lie­tu­vo­je net dėl es­mi­ nių mūsų ša­l ies pro­blemų men­ kai te­d is­k u­t uo­ja, ką jau kalbė­t i apie už­sie­nio po­l i­tiką. Vis­g i... Tar­k i­me, vie­n i sa­k ytų, kad at­ šauk­t i am­ba­sa­do­r ių iš gre­t i­mos ša­l ies bu­vo būti­na, esą to­k ia ES po­zi­ci­ja. Taip, toks spren­di­mas ga­li būti ar­ gu­men­tuo­tas ga­na re­tai su­si­klos­ tan­čia ES dip­lo­ma­ti­ne pra­kti­ka – „vi­si už vieną, vie­nas už vi­sus“. Ta­č iau leng­va pa­prieš­t a­rau­t i. Su­ti­k i­me, kad am­ba­sa­do­riaus at­ šau­k i­mas iš ša­lies kai­mynės tu­ri turė­ti la­bai svarų pa­grindą. Ar at­ šauk­da­m i sa­vo dip­lo­ma­t inės at­ sto­v ybės Bal­t a­r u­s i­jo­j e va­dovą mes svarų pa­g rindą turė­jo­me? Ka­ras? Pa­vo­jus dip­lo­ma­t ui? Pa­ žeis­t i mūsų na­cio­na­l i­n iai in­te­ re­sai? Ar Briu­se­l is turė­jo sva­r ių ar­g u­ mentų? Ko­k ie jie? Įžei­di­mas, nes išp­ra­šy­ti lenkų dip­lo­ma­tai? Galbūt Lie­t u­va ir pri­k lau­so ES, ta­čiau nie­kas ne­įpa­rei­go­ja lai­ky­ ti Bend­r i­jos po­z i­ci­jos šven­ta kar­ ve. Sa­k y­si­me, ne­tak­t iš­ka mums gin­čy­t is Eu­ro­po­je? Gal ir ne­tak­

tiš­ka, ta­čiau tarp ES na­rių prio­ri­ te­tai ski­ria­si. Nebū­ti­nai tai, kas ak­ tua­lu ki­tiems, – ak­tua­lu mums. Ir tuo rei­k ia įti­k in­ti! Ieš­ko­ti taip pat mąstan­čių. Taip, Bal­ta­r u­si­ja nėra de­mok­ra­ tiš­ka, kaip norėtų va­karų eu­ro­ pie­čiai. Taip, A.Lu­ka­šen­ka nėra pa­v yz­d i­n is ly­de­r is (jei pa­v yz­d i­ nių iš vi­so yra). Bet jis da­bar yra Bal­ta­r u­si­jos va­do­vas. Jo nei nu­ ver­si­me, nei su­k ur­si­me ki­to­k ią po­li­tinę sis­temą. Galų ga­le, o kaip Ru­si­ja ar Azer­ baid­ž a­nas? Šios ša­lys jau įžen­ gė į tikrąją de­mok­ra­tiją. Ten ger­ bia­mos žmo­gaus teisės? Neeg­zis­ tuo­ja kla­nai, oli­gar­chai? O kodėl nie­kas ne­k liu­do Var­šu­ vai, Ber­ly­nui, Pa­r y­ž iui ir ki­toms ES sos­tinėms su Mask­va ir Ba­ku elg­t is ki­taip? Ar dėl to, kad Bal­ ta­r u­si­jos klau­si­mas vo­k ie­čiams ar prancū­zams – neak­t ua­lus, jis neak­tua­lus ir mums? Kad ir ko­kia Bal­ta­ru­si­jo­je de­mok­ ra­ti­jos pa­dėtis (nors dėl de­mok­ra­ ti­jos pa­dėties vertėtų su­si­r ūpin­ti ir Lie­tu­vo­je), at­sa­k y­mas yra vie­ na­reikš­miš­kas – la­bai ak­tua­lus. Ir ne tik dėl vers­lo in­te­resų! Galbūt eko­no­m i­n iams san­t y­ kiams po­l i­t i­n io dia­lo­go įšal­dy­ mas per pa­s ta­r uo­s ius me­t us ne­kenkė, ta­čiau toks po­ž iū­r is – trum­pa­re­g iš­kas. Nė vie­nas reikš­min­gas eko­no­mi­ nis pro­jek­tas nie­kuo­met ne­būna rea­li­zuo­ja­mas be po­li­tinės va­lios ir įsi­pa­rei­go­jimų. Nie­kuo­met tarp vals­t y­bių neeg­z is­t uos abi­pu­sis pa­si­t ikė­ji­mas, jei jų va­do­vai net ne­si­kal­ba. Apsk­ri­tai, kaip ga­li­ma ne­si­kalbė­ti su kai­my­nais? Konst­r uk­t y­vaus po­l i­t i­n io dia­lo­ go pa­lai­ky­mas – pa­ra­ma A.Lu­ka­ šen­kai? Toks po­žiū­ris sto­ko­ja ele­ men­ta­raus pa­grįstu­mo. Mo­ra­linė pa­ra­ma dik­ta­to­riui? Sprend­ž iant iš Pre­zi­dentės su­si­ti­ki­mo su A.Lu­ ka­šen­ka, Bal­ta­ru­si­jai rei­k ia tik­rai ne mo­ra­l i­n io pa­lai­k y­mo, o pa­si­ tikė­ji­mu grįsto bend­ra­dar­bia­v i­ mo la­bai pra­kti­niais klau­si­mais. Tad es­mi­nis klau­si­mas būtų toks – ar mums Bal­ta­ru­si­jos opo­zi­ci­jos po­li­tikų teisės da­bar yra san­ty­kių su Bal­ta­ru­si­ja prio­ri­te­tas? Pa­si­r in­k i­mas ig­no­r uo­t i Bal­ta­r u­ siją tik­rai at­si­suks prie­š mus pa­ čius. Ar­ba jau at­si­su­ko... Galė­jo­ me iš­nau­do­ti pui­k ią pro­gą bend­ ra­dar­biau­ti su Bal­ta­ru­si­ja ener­ge­ ti­kos klau­si­mais. Neieš­ko­da­mi sąjun­gi­ninkų, ku­rie galėtų ir norėtų su mu­mis bend­ ra­dar­biau­ti, lik­si­me izo­liuo­ti. Pa­bai­go­je norėtų­si pa­svei­k in­t i, kad bent jau su lat­v iais ėmėme kalbė­tis konst­ruk­ty­viau! Tuo tik­ rai reiktų pa­si­d žiaug­ti.

„„Ty­la: Sei­mo pir­mi­ninkė I.De­gu­tienė tvir­ti­na apie veiks­mus, su­si­ju­sius su „Sno­ro“ ban­ko na­cio­na­li­za­vi­mu, su­ži­no­

ju­si tik iš ži­niask­lai­dos. 

Ingos Juodytės nuotr.

I.De­gu­tienė: aš ne­turė­jau in­for­ma­ci­jos

S

ei­mo pir­mi­ninkė Ire­na De­gu­ tienė tei­gia iš anks­to ne­ži­no­ ju­si apie pla­nus na­cio­na­li­zuo­ti banką „Sno­ras“, todėl nie­kam ne­galė­jo per­duo­ti in­for­ma­ci­jos, ku­ rios ne­turė­jo. „Pak­lau­si­me klai­din­gai tei­gia­ma, kad aš iš anks­to ži­no­jau in­for­ma­ciją apie ban­ko „Sno­ras“ būsimą bank­ rotą“, – va­kar at­sa­ky­da­ma į par­la­ men­tarų raš­tu pa­teik­tus klau­si­mus sakė I.De­gu­tienė. Anot jos, visų ins­ti­tu­cijų at­sto­vai, ku­rie ini­ci­ja­vo ir pla­na­vo „Sno­ro“ na­cio­na­li­za­vimą, „se­niai pa­tvir­ti­no, kad Sei­mui ir Sei­mo pir­mi­nin­kei ne­ bu­vo tei­kia­ma jo­kia in­for­ma­ci­ja apie pla­nuo­ja­mus veiks­mus“. „Tai­gi, ga­liu dar kartą ka­te­go­riš­ kai pa­tvir­tin­ti, kad apie vi­sus veiks­ mus dėl ban­ko „Sno­ras“ na­cio­na­li­ za­vi­mo su­ži­no­jau iš ži­niask­lai­dos“, – sakė I.De­gu­tienė. „Ma­no ne­turė­ta in­for­ma­ci­ja nie­ kaip ne­galė­jo turė­ti įta­kos ma­no sū­ naus Ge­di­mi­no De­gu­čio va­do­vau­ja­ mos įmonės veiks­mams, – pa­brėžė po­li­tikė. – Dėl šių kal­ti­nimų ma­no sūnus ir ma­no sūnaus įmonė yra pa­ teikę ieš­kinį teis­mui, ku­ris ir turėtų nu­sta­ty­ti ob­jek­ty­vią tiesą.“ Ži­niask­lai­da bu­vo pra­ne­šu­si, kad įmonė „No­vo­ter­sa“ po „Sno­ro“ bank­ro­to by­los iškė­li­mo die­nos turė­ tu indė­liu, di­des­niu kaip 600 tūkst. litų, ne­va pa­dengė pa­skolą. G.De­gu­ tis šią in­for­ma­ciją pa­neigė. Opo­zi­ci­ja ir val­dan­čia­jai koa­li­ci­jai pri­klausę li­be­ral­cent­ris­tai par­la­men­ to va­dovės taip pat klausė, ar iš anks­ to I.De­gu­tienės galbūt ži­no­ta in­for­

ma­ci­ja apie ban­ko „Sno­ras“ bank­rotą ne­turė­jo įta­kos Vil­niaus uni­ver­si­te­ to San­ta­riš­kių kli­nikų, ku­rio­se Sei­mo pir­mi­ninkės vy­ras va­do­vau­ja vie­nam iš fi­lialų, fi­nan­sinėms ope­ra­ci­joms pa­sku­tinė­mis ban­ko veik­los va­lan­ do­mis. Kai ku­rių par­la­men­tarų duo­ me­ni­mis, San­ta­riš­kių kli­ni­kos prie­š pat už­da­rant ban­ką iš sa­vo sąskai­tos pa­ėmė apie 18 mln. litų.

Pak­lau­si­me klai­din­ gai tei­gia­ma, kad aš iš anks­to ži­no­jau in­for­ma­ciją apie ban­ko „Sno­ras“ būsimą bank­rotą.

„Ga­liu pa­tvir­tin­ti, kad ma­no ne­turė­ ta in­for­ma­ci­ja nie­kaip ne­galė­jo nu­lem­ ti jo­kių ma­no su­tuok­ti­nio Ge­di­mi­no De­gu­čio kaip va­dovo veiksmų. Šiuos kal­ti­ni­mus vie­šai pa­neigė at­sa­kin­ gi San­ta­riš­kių kli­nikų as­me­nys. Ma­ no su­tuok­ti­nio va­do­vau­ja­mas Cent­ro fi­lia­las ban­ke „Sno­ras“ sąskai­tos nie­ ka­da ne­turė­jo“, – ant­ra­dienį kalbė­ jo I.De­gu­tienė. „Ma­nau, kad ke­lia­mos abe­jonės yra ne­pagrįs­tos ir ne­lo­giš­kos, nes ne­turė­da­ma in­for­ma­ci­jos ne­ga­liu jos ir per­duo­ti“, – pa­brėžė po­li­tikė. Ji at­metė kal­ti­ni­mus, kad sa­vo el­ ge­siu ga­li disk­re­di­tuo­ti Seimą ir Sei­ mo pir­mi­nin­ko ins­ti­tutą. „Ne­ma­nau, kad aš kaip nors disk­ re­di­tuo­ju Sei­mo pir­mi­nin­ko ins­

ti­tu­ciją, nes šią ins­ti­tu­ciją ban­do disk­re­di­tuo­ti as­me­nys, ku­rie vie­šai skleid­žia nie­kuo ne­pagrįs­tus gan­dus ir melą. De­ja, tiems, ku­rie ne­ti­ki ma­ no ar Lie­tu­vos ban­ko val­dy­bos pir­mi­ nin­ko pa­ti­ki­ni­mais, kad apie ban­ko „Sno­ras“ na­cio­na­li­za­vimą su­ži­no­ jau tik kaip vi­si ei­li­niai Lie­tu­vos pi­ lie­čiai iš ži­niask­lai­dos, be­lie­ka lauk­ ti pro­ku­ratū­ros ty­ri­mo ir lai­ki­no­sios Sei­mo ty­ri­mo ko­mi­si­jos dar­bo pa­ bai­gos“, – sakė Sei­mo va­dovė. Anot jos, tik teisė­sau­ga ir lai­ki­no­ji ty­ri­mo ko­mi­si­ja ga­li nu­sta­ty­ti, „kas konk­re­čiai iš vals­tybės pa­reigūnų nu­tarė na­cio­na­li­zuo­ti „Sno­ro“ ban­ ką, tik jie ga­li pa­tvir­tin­ti, kad aš ne­ da­ly­va­vau jo­kiuo­se pa­si­ta­ri­muo­se šiuo klau­si­mu ir man nie­kas iš spren­ dėjų ne­per­davė šios in­for­ma­ci­jos“. „Ti­kiuo­si, kad mūsų teisė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jos ir par­la­men­tinę kont­rolę at­lie­kan­ti ko­mi­si­ja la­bai aiš­kiai mūsų pi­lie­čiams at­sa­kys į šiuos klau­si­mus ir nei man, nei ki­tiems vals­tybės pa­ reigū­nams ne­be­teks aiš­kin­tis dėl ne­ būtų, iš­gal­votų ver­sijų ar sąmo­nin­ gai skleid­žia­mos ne­tie­sos“, – teigė I.De­gu­tienė. Ko­vo 13 d. grupė Sei­mo na­rių par­ la­men­to va­do­vei bu­vo pa­teikę klau­ si­mus dėl jos šei­mos na­rių veiksmų, su­si­ju­sių su ban­ke „Sno­ras“ galbūt at­ lik­to­mis fi­nan­sinė­mis ope­ra­ci­jo­mis. Sei­mo sta­tu­tas nu­ma­to, kad vals­ tybės ins­ti­tu­cijų va­do­vai, ku­riuos ski­ria Sei­mas ar­ba ku­riems pa­skir­ti rei­kia Sei­mo pri­ta­ri­mo, ple­na­ri­nia­me po­sėdy­je tu­ri at­sa­ky­ti į Sei­mo na­rių raš­tu pa­teik­tus klau­si­mus. BNS, VD inf.

Redakcijos nuomonė gali nesutapti su autorių nuomone. karštOJI linija: reklamos skyrius: Platinimo tarnyba: Prenumeratos skyrius: Buhalterija: 212 2022 261 3654 261 1688 261 1688 (8 46) 397 ISSN 1822-7791 © 2007 „Diena Media News“ Labdarių g. 8, 01120 Vilnius Tel. (8 5) 262 4242, E. paštas: info@vilniausdiena.lt VYRIAUSIASIS REDAKTORIUS Lukas Miknevičius – 219 1386 VYRIAUSIOJO REDAKTORIAUS PAVADUOTOJA Irma Verbienė – 219 1371

MIESTAS: Justinas Argustas – 219 1381 Matas Miknevičius – 219 1373 Indrė Pepcevičiūtė – 219 1391 Andrejus Žukovskis – 219 1391 LIETUVA: Stasys Gudavičius – 219 1390 EKONOMIKA: Jolita Žvirblytė (redaktorė) – 219 1374 Lina Mrazauskaitė – 219 1388 PASAULIS: Julijanas Gališanskis (redaktorius) – 219 1376 Valentinas Beržiūnas – 219 1387

SPORTAS: Romas Poderys (redaktorius) – (8 37) 302 258 Mantas Stankevičius – 219 1383 ŠEŠTADIENIS: Darius Sėlenis – (8 37) 302 276 Laima Žemulienė – 219 1374 TV DIENA: Agnė Klimčiauskaitė (redaktorė) – 219 1380 370: Jurgita Kviliūnaitė (redaktorė) – 219 1370 FOTOGRAFAI: Gediminas Bartuška – 219 1384 Simonas Švitra – 219 1384

Visi kontaktai: diena.lt/dienrastis/redakcija Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raide R pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti. Tiražas 6000.

767

REKLAMOS PARDAVIMO SKYRIUS: 261 3655, 261 3659, 261 3654, 261 3000, 261 9655, 279 1370 faks. – 279 1379 SKELBIMŲ SKYRIUS: 

261 3653

PRENUMERATOS SKYRIUS: 

261 1688

PLATINIMO TARNYBA: 

261 1688


7

TrečiADIENIS, kovo 28, 2012

lietuva Spręs dėl re­fe­ren­du­mo

Ka­sos ne­pa­ju­di­no

Su­tar­tis su Ki­ni­ja

Par­la­men­ta­rai svars­tys, ar reng­ti re­fe­ren­dumą dėl nau­jos ato­minės elekt­rinės. Jį siū­lo­ ma skelb­ti kar­tu su Sei­mo rin­ ki­mais ant­rąjį spa­lio sek­ma­ dienį. Pa­rašų la­pus re­fe­ren­ du­mo ini­cia­to­riai jau ga­vo. Vi­ suo­me­ni­nin­kai ža­lie­ji pa­si­sa­ko prie­š nau­jos ato­minės elekt­ rinės sta­tybą.

Sei­mas va­kar vie­no bal­ so per­sva­ra at­metė grupės Svei­ka­tos rei­kalų ko­mi­te­ to na­rių pa­teik­tus pro­jek­tus, ku­riais siū­ly­ta Vals­ty­binę li­ go­nių kasą (VLK) iš Svei­ka­ tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos per­duo­ti Vy­riau­sy­bei. Šiuo pa­kei­ti­mu bu­vo siek­ta efek­ ty­vin­ti VLK veiklą.

Lie­tu­vos kraš­to ap­sau­gos mi­ nistrė Ra­sa Juk­ne­vi­čienė ir Ki­ ni­jos gy­ny­bos mi­nis­te­ri­jos va­ do­vas Liang Guang­lie va­kar Pe­ki­ne pa­si­rašė pirmąjį ša­lių is­to­ri­jo­je su­si­ta­rimą dėl bend­ ra­dar­bia­vi­mo gy­ny­bos sri­ty­je. Su­si­ta­ri­me nu­ma­to­ma bend­ ra­dar­biau­ti ir įslap­tin­tos in­for­ ma­ci­jos ap­sau­gos sri­ty­je.

At­sigręš į gy­nybą Prem­je­ras And­rius Ku­bi­lius sa­ko ti­kin­tis, kad dau­giau lėšų kraš­to ap­sau­gos sis­te­mai fi­nan­suo­ti at­si­ ras 2013 m. biud­že­te.

„Aš ti­kiu, kad kitų metų biud­že­te mes turė­si­me dau­giau ga­li­my­bių spręsti ir šios sri­ties fi­nan­sa­vi­mo rei­ka­lus, nes vi­si ge­rai ži­no­me, kad šiai sri­čiai fi­nan­sa­vi­mas per kri­ zę bu­vo nu­ma­ty­tas toks, ku­ris ne­ bea­ti­tin­ka tarp­tau­ti­nių stan­dartų. Todėl vi­siš­kai aki­vaiz­du – ka­riuo­ menės veik­lai ne­ski­riant pa­kan­ka­ mai pi­nigų ne­ga­li gal­vo­ti, kad ka­ riuo­menė liks to­kia, ko­kią da­bar tu­rim“, – ant­ra­dienį Lie­tu­vos ra­ di­jui sakė A.Ku­bi­lius. Pir­ma­dienį kraš­to ap­sau­gos mi­ nistrė Ra­sa Juk­ne­vi­čienė pa­reiškė, kad esant da­bar­ti­niam gy­ny­bos fi­ nan­sa­vi­mui po ke­le­rių metų ga­li tek­ti svars­ty­ti ka­riuo­menės ma­ži­ ni­mo klau­simą.

And­rius Ku­bi­lius:

Ka­riuo­menės veik­lai ne­ski­riant pa­kan­ka­ mai pi­nigų ne­ga­li gal­ vo­ti, kad ka­riuo­menė liks to­kia, ko­kią da­ bar tu­rim.

„Jei­gu dar bent dve­jus tre­jus me­ tus tęsis to­kia pa­dėtis, ko­kia yra da­ bar su fi­nan­sa­vi­mu, Lie­tu­va turės ap­si­spręsti dėl ka­riuo­menės dyd­ žio. Aš ma­nau, kad ši­ta ka­riuo­menė, ko­kia yra da­bar, yra la­bai ne­di­delė, ne­tgi, sa­ky­čiau, per ma­ža, bet jei­ gu ir jos fi­nan­sa­vi­mo py­ra­ge per 60 pro­c. su­da­ro lėšos vien per­so­na­lui iš­lai­ky­ti, tai il­gai to­kios būse­nos išt­ ver­ti jo­kia ka­riuo­menė ne­la­bai ga­ li“, – sakė Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­ te­ri­jos (KAM) va­dovė. Lie­tu­va ne kartą yra su­lau­ku­si kri­ti­kos dėl ne­pa­kan­kamų iš­laidų gy­ny­bai – kraš­to ap­sau­gai ski­ria­ ma ma­žiau nei 1 pro­c. bend­ro­jo vi­ daus pro­duk­to (BVP), nors Al­jan­ so narės yra įsi­pa­rei­go­ju­sios siek­ti gy­ny­bai skir­ti bent 2 pro­c. BVP. Vy­riau­sybės skai­čia­vi­mu, šie­ met Lie­tu­va gy­ny­bai skirs 0,95– 0,97 pro­c. BVP, ta­čiau, ver­ti­nant tik KAM asig­na­vi­mus, ši da­lis ma­ žės iki 0,75 pro­c. Šiuo me­tu Lie­tu­ vos ka­riuo­menė­je yra 7700 pro­fe­ sio­na­lių ka­rių ir 4215 sa­va­no­rių. O su Lie­tu­va be­si­ri­bo­jan­čia­me Ru­si­ jos eksk­la­ve, Ka­ra­liau­čiu­je, yra dis­ lo­kuo­ta apie 25 tūkst. ka­rių, tai yra aukš­čiau­sios pa­reng­ties pa­jėgos. BNS, VD inf.


8

trečiADIENIS, kovo 28, 2012

ekonomika

OMX Vilnius diena.lt/naujienos/ekonomika

Valiutų kursai kiekis Santykis

Bal­ta­ru­si­jos rub­lis 10000 3,2310 DB sva­ras ster­lin­gų 1 4,1280 JAV do­le­ris 1 2,5880 Ka­na­dos do­le­ris 1 2,6110 Lat­vi­jos la­tas 1 4,9550 Len­ki­jos zlo­tas 10 8,3637 Nor­ve­gi­jos kro­na 10 4,5490 Ru­si­jos rub­lis 100 8,9364 Švei­ca­ri­jos fran­kas 1 2,8617

pokytis

+0,0960 % –0,1161 % –0,6488 % +0,0345 % –0,0222 % +0,5881 % +0,5348 % +0,2423 % –0,1222 %

Ke­li­nin­kai dau­giau duo­bių neuž­lo­pys Re­kor­diš­kai daug už de­ga­lus mo­ kan­tys vai­ruo­to­jai ga­li ne­si­ti­kė­ti, kad ke­liai bus ne to­kie duo­bė­ti.

De­ga­lų kai­nos pa­ki­lo į re­kor­di­nes aukš­tu­mas, ta­čiau lė­šų ke­lių prie­ žiū­rai esą ne­pa­dau­gė­jo nė cen­tu. Nei ak­ci­zo da­lis, nei pa­di­din­ti ke­lių mo­kes­čiai trans­por­to prie­mo­nėms asig­na­vi­mų ke­liams ir gat­vėms tvar­ky­ti ne­pa­di­di­no, kaip tei­gia aso­cia­ci­ja „Lie­tu­vos ke­liai“. „No­ri­me ka­te­go­riš­kai pa­neig­ti pa­sta­ruo­ju me­tu vie­šo­jo­je erd­vė­je reiš­kia­mą at­sa­kin­gų vals­ty­bės ins­ ti­tu­ci­jų pa­rei­gū­nų nuo­mo­nę ir kal­ bas, kad išau­gu­sios de­ga­lų kai­nos bei ve­žė­jams pa­di­din­ti mo­kes­čiai už nau­do­ji­mą­si ma­gist­ra­li­niais ke­ liais pa­di­di­no ir asig­na­vi­mus ke­lių bei gat­vių dan­gų ko­ky­bei ge­rin­ti“, – aiš­ki­no aso­cia­ci­jos „Lie­tu­vos ke­ liai“ vyk­do­ma­sis di­rek­to­rius Rim­ vy­das Gra­daus­kas. Anot jo, nuo 2010 m. iki šiol iš pa­grin­di­nio šal­ti­nio – su­ren­ka­mo ak­ci­zo, ku­rio dy­dis ne­prik­lau­so nuo ga­lu­ti­nės de­ga­lų kai­nos ir yra sta­bi­lus ta­ri­fas, – ke­lių pro­gra­mai ski­ria­ma 47 pro­c. O 2008 m. nuo de­ga­lų ak­ci­zo ke­liams tvar­ky­ti te­ ko 80 pro­c. Pa­sak R.Gra­daus­ko, da­bar ta ki­ ta da­lis su­ren­ka­mų ak­ci­zo lė­šų ski­ ria­ma biu­dže­tui ir bend­roms vals­ ty­bės reik­mėms. 2012 m. Ke­lių prie­žiū­ros ir plėt­ ros pro­gra­mai (KPPP) skir­ta 916 mln. li­tų. Ši su­ma nu­ma­ty­ta 21 tūkst. km vals­ty­bės ke­lių tink­lo plėt­rai bei prie­žiū­rai ir sa­vi­val­dy­bių ke­lių bei gat­vių prie­žiū­rai. 2008 m. KPPP in­ves­ti­ci­jų su­ma sie­kė 1,813 mlrd. li­tų. BNS, VD inf.

„„Ko­ky­bė: tei­gia­ma, kad, brangs­

tant de­ga­lams, dau­giau lė­šų ke­ liams tvar­ky­ti ne­su­ren­ka­ma. 

OMX Riga

–0,69 %

And­riaus Ufar­to (BFL) nuo­tr.

Vakar Tink­las

A 95

Dy­ze­li­nas

Du­jos

„Sta­toil“

5,01

4,70

2,37

„Kvis­ti­ja“

4,93

4,63

2,32

„Va­koil“

4,97

4,67

2,34„Brent“ naf­ta+0,27 %

Va­kar Vil­niu­je, Na­cio­na­li­nė­je dai­lės ga­ le­ri­jo­je, ša­lies vers­lo ly­de­riai ap­si­mai­nė kon­tak­tais su jau­ni­mu. Į ren­gi­nį „Die­ na Me­dia News“ kon­tak­tų mai­nai“ sos­ ti­nė­je už­si­re­gist­ra­vę 160 da­ly­vių akis į akį su­si­ti­ko su 14 pa­ty­ru­sių ša­lies vers­ li­nin­kų, sė­mė­si iš jų pa­tir­ties ir pa­si­da­ li­jo sa­vo idė­jo­mis. Kontaktų mainų ini­ ciatoriai – Rokas Beresniovas, Edvinas Minkštimas.

Vi­d. kai­na vi­so ap­tar­na­vi­mo de­ga­li­nių tink­luo­se. Šal­ti­nis: www.de­ga­lu­kai­nos.lt WTI naf­ta

OMX Tallinn

Vil­nie­čiai ap­si­mai­nė kon­tak­tais

De­ga­lų kai­nos

Šiandien Valiuta

+0,52 %

107,24 dol. už 1 brl. 125,64 dol. už 1 brl.

9,7 pro­c.

per me­tus išau­go im­por­tuo­tų pre­kių kai­nos.

Ūki­nin­kai blaš­ko­si ak­la­vie­tė­je Pa­raiš­kas dėl at­si­nau­ji­nan­čios ener­gi­ jos pro­jek­tų pa­tei­kę ūki­nin­kai ne­gau­na jiems pri­klau­san­čių kom­pen­sa­ci­jų iš ES fon­dų. Ke­lia­mas klau­si­mas: pro­ble­mą ku­ria biu­rok­ra­tų ne­pro­fe­sio­na­lu­mas ar tam tik­rų in­te­re­sų gru­pių veiks­mai?

Li­na Mra­zaus­kai­tė

l.mrazauskaite@diena.lt

Teis­mai ar­gu­men­tus at­me­tė

Pa­raiš­kas dėl ES pa­ra­mos ža­lia­ jai ener­ge­ti­kai vys­ty­ti yra pa­tei­kę 34 įmo­nės ir ūki­nin­kai. Nors da­lis jų pro­jek­tus jau įgy­ven­di­nę, Na­ cio­na­li­nės mo­kė­ji­mų agen­tū­ros (NMA) kom­pen­sa­ci­jų vis dar ne­ gau­na. Pa­ra­mą NMA sky­rė tik vie­ nam pa­reiš­kė­jui. Lie­tu­vos vers­lo darb­da­vių kon­ fe­de­ra­ci­jos ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­ riaus Da­no Ar­laus­ko tei­gi­mu, prieš tre­jus me­tus žmo­nės pa­ti­kė­jo, kad vals­ty­bė rū­pi­na­si at­si­nau­ji­nan­čia ener­ge­ti­ka ir šios kryp­ties vers­ lui teiks pa­ra­mą. Jis pa­brė­žė, kad pro­jek­tus ren­gę ir pa­raiš­kas tei­kę žmo­nės ūkį plė­to­ti ga­lė­jo ir ki­to­ mis kryp­ti­mis, nes at­si­nau­ji­nan­ti ener­gi­ja be vals­ty­bės pa­gal­bos yra nuo­sto­lin­ga. Ta­čiau jie esą su­si­ gun­dė vals­ty­bės pa­ža­dais ir ga­ liau­siai li­ko sko­lo­se. „Nė­ra nė vie­no įti­ki­na­mo ar­gu­ men­to, ko­dėl kom­pen­sa­ci­jos ne­ mo­ka­mos, nes NMA ar­gu­men­tus teis­mas pa­nei­gė ir įro­dė, kad pa­ra­ ma tu­ri bū­ti ski­ria­ma vi­siems pa­ reiš­kė­jams“, – sa­kė D.Ar­laus­kas. Žo­džių žais­mas

Su­tar­tį su NMA pa­si­ra­šiu­sios bend­ro­vės „Vilt­ra­kių ener­gi­ja“ at­ sto­vas Aud­rius Vai­čiū­nas pa­sa­ko­ jo, kad daž­niau­siai kom­pen­sa­ci­ja ne­su­mo­ka­ma ar­gu­men­tuo­jant pa­ žeis­tu dvi­gu­bo fi­nan­sa­vi­mo prin­ ci­pu, ta­čiau konk­re­taus at­sa­ky­mo NMA ne­pa­tei­kia. „Tai šiek tiek pa­na­šu į tei­si­nę pro­ble­mą, ta­čiau, per­skai­čius vi­ sus NMA siųs­tus raš­tus, la­biau pri­me­na žo­džių žais­mą. Pag­rin­ di­nis NMA ar­gu­men­tas – gal­būt pa­žeis­tas dvi­gu­bo fi­nan­sa­vi­mo prin­ci­pas. Jie mo­ty­vuo­ja tuo, kad in­ves­ti­ci­ja fi­nan­suo­ja­ma du kar­ tus: vie­ną kar­tą gau­na­mas vals­ ty­bės re­mia­mas fik­suo­tas elekt­ ros ener­gi­jos su­pir­ki­mo ta­ri­fas, ki­tą kar­tą – pa­ra­ma iš NMA, t. y. ES fon­dų“, – sa­kė A.Vai­čiū­nas. Tei­sin­gu­mo ti­ki­si iš EK

Ka­dan­gi teis­mo spren­di­mo dėl pri­va­lo­mo kom­pen­sa­ci­jų iš­mo­

kė­ji­mo NMA ne­vyk­do, Lie­tu­vos vers­lo darb­da­vių kon­fe­de­ra­ci­ja ko­vo 12 d. krei­pė­si į Eu­ro­pos Ko­ mi­si­ją, kad ši išaiš­kin­tų, ar iš tie­ sų yra dvi­gu­bo fi­nan­sa­vi­mo po­žy­ mių. „Mums keis­ta, kad to ne­pa­da­rė nė vie­na vals­ty­bi­nė ins­ti­tu­ci­ja – nei Tei­sin­gu­mo, nei Ener­ge­ti­kos, nei Že­mės ūkio, nei Ūkio mi­nis­te­ ri­ja. Jos ne tik ne­siė­mė ele­men­ta­ rių veiks­mų, ta­čiau ir klai­di­no pa­ reiš­kė­jus skir­tin­gais ar­gu­men­tais, pri­si­tai­ky­da­mos prie tam tik­rų ap­ lin­ky­bių“, – sa­kė D.Ar­laus­kas.

Pag­rin­di­nis NMA ar­gu­men­tas – gal­ būt pa­žeis­tas dvi­ gu­bo fi­nan­sa­vi­mo prin­ci­pas. Paš­ne­ko­vas pa­brė­žė, kad šio­ mis ap­lin­ky­bė­mis pa­ra­dok­sa­lu ir tai, jog tuos pa­čius at­si­nau­ji­nan­ čios ener­ge­ti­kos pro­jek­tus NMA ir Lie­tu­vos ap­lin­kos ap­sau­gos in­ ves­ti­ci­jų fon­das (LAAIF) ver­ti­na skir­tin­gai. Anot jo, LAAIF pro­ jek­tus pa­rė­mė, kai NMA tvir­ti­no esant dvi­gu­bo fi­nan­sa­vi­mo. „Tai yra tar­pins­ti­tu­ci­nis ne­su­siš­ne­kė­ ji­mas ir skir­tin­gų stan­dar­tų ap­ raiš­kos“, – tei­gė jis. Bai­mi­na­si ban­kų san­kci­jų

A.Vai­čiū­nas pa­sa­ko­jo, kad bend­ro­ vė „Vilt­ra­kių ener­gi­ja“ yra pa­si­ra­ šiu­si su­tar­tį su NMA, ta­čiau lai­kas kom­pen­sa­ci­jai gau­ti dar nea­tė­jo. To­dėl kol kas tik ne­ra­miai žval­go­ ma­si į ne­sėk­min­gus ki­tų pa­reiš­kė­ jų žy­gius. Esą neaiš­ku­mų tik dau­ gė­ja, o ir ban­kai, teik­da­mi pa­sko­lą, jau da­ro­si at­sar­ges­ni. A.Vai­čiū­no tei­gi­mu, ban­kai šiuo me­tu siū­lo pa­lū­kė­ti, o anks­čiau pa­ra­mos su­tar­tys su NMA jiems bu­vo tar­si ga­ran­tas, kad žmo­gus pro­jek­tą įgy­ven­dins ir pa­sko­lą grą­žins. To­dėl pro­jek­tus, anot jo, ryž­tin­gai fi­nan­suo­da­vo. Su NMA su­tar­tį pa­si­ra­šęs, ta­čiau pa­ra­mos ne­gau­nan­tis ūki­nin­kas Kęs­tu­tis Ar­mo­nas pa­sa­ko­jo, kad

„„In­ves­ti­ci­jos: sa­vo lau­kuo­se vė­jo jė­gai­nes pa­sta­tę ūki­nin­kai ne­gau­na

ža­dė­tos ES pa­ra­mos. And­riaus Bag­do­no (BFL) nuo­tr.

pir­mą kar­tą ne­sėk­min­gai pa­raiš­ką NMA pa­tei­kė dar 2010 m. pa­va­sa­ rį. Tą kar­tą jis su­lau­kė at­sa­ky­mo, ne­va pro­jek­tas nee­fek­ty­vus, to­dėl fi­nan­suo­ja­mas ne­bus. Vis dėl­to įkal­bi­nė­ja­mas Že­mės ūkio mi­nis­ te­ri­jos 2011 m. pa­va­sa­rį pa­raiš­ ką pa­kar­to­ti­nai pa­tei­kė ir su­lau­kė tei­gia­mo at­sa­ky­mo. „Tuo pa­čiu me­tu ta­riau­si su ban­ku dėl pa­sko­los, kad ga­lė­čiau įgy­ven­din­ti pro­jek­tą. Vie­nin­te­lis ban­ko rei­ka­la­vi­mas bu­vo su­da­ry­ti su­tar­tį su NMA. 2011 m. pa­bai­go­ je su­da­rius su­tar­tį, tą pa­čią die­ną

ban­kas su­tei­kė pa­sko­lą“, – pa­sa­ ko­jo K.Ar­mo­nas. Ta­čiau tai ūki­nin­kui ant pe­čių už­kro­vė tik dar vie­ną naš­tą. K.Ar­ mo­no tei­gi­mu, va­sa­rio pa­bai­go­je tu­rė­tos gau­ti pa­ra­mos jis vis dar ne­su­lau­kia, o ter­mi­nas grą­žin­ ti ban­kui pa­sko­lą ar­tė­ja. „Lau­ki­ mas va­ro į ne­vil­tį, nes ban­kui ba­ lan­dį tu­riu grą­žin­ti da­lį pa­sko­los, o pa­ra­mos ne­su­lau­kiu“, – pa­sa­ ko­jo jis. Ka­dan­gi ūki­nin­kas at­sa­ko šei­mos tur­tu, jam da­ro­si ne­ra­mu, nes gre­sia san­kci­jos dėl pa­sko­los ne­grą­ži­ni­mo.


9

trečiADIENIS, kovo 28, 2012

užribis diena.lt/naujienos/kriminalai

Pa­de­gė­jai ir au­kos – bend­ra­moks­liai Tei­gia­ma, kad kai ku­rie per gais­rą Kaune nu­ken­tė­ję ir įta­ria­mi ty­či­niu pa­ de­gi­mu jaunuoliai mo­kė­si to­je pa­čio­je mo­kyk­lo­je.

Vil­niu­je nu­teis­ta gru­puo­tė, pa­si­sa­ vi­nu­si 1,5 mln. li­tų pri­dė­ti­nės ver­ tės mo­kes­čio (PVM).

Jur­gi­ta Ša­kie­nė, Dia­na Kra­pa­vic­kai­tė Ieško įtariamojo

Po­li­ci­ja va­kar dar ieš­ko­jo pa­de­gi­ mu įtariamo Mar­ty­no S. Jau­nuo­ lio pa­var­dė re­dak­ci­jai ži­no­ma, ta­ čiau pir­mas su­lai­ky­tas įta­ria­ma­sis ne­pil­na­me­tis P.S. yra Mar­ty­no S. bro­lis. Mar­ty­nas S. prieš tre­jus me­tus bai­gė Kau­no Šv. Ka­zi­mie­ro vi­du­ri­ nę mo­kyk­lą, ku­rią lan­kė per gais­rą žu­vęs Min­dau­gas Skruo­dis. Šio­je mo­kyk­lo­je taip pat mo­ko­si trys iš sep­ty­nių Kau­no kli­ni­ko­se gy­do­mų nu­ken­tė­ju­sių per gais­rą. Šv. Ka­zi­mie­ro vi­du­ri­nės mo­ kyk­los di­rek­to­rė Pal­mi­ra Ta­li­jū­ nie­nė ne­nei­gė, kad bū­tų šo­ki­ruo­ ta, jei­gu pa­si­tvir­tin­tų Mar­ty­nui S. me­ta­mi kal­ti­ni­mai. „Apie Mar­ty­ ną klau­siau ir mo­kyk­los so­cia­li­nės pe­da­go­gės. Dėl jo el­ge­sio bė­dų ne­ tu­rė­jo­me. Per pa­mo­kas ne­bu­vo jo­ kių konf­lik­tų, truk­dy­mų. Jis bu­vo ga­na ty­lus, gal­būt kar­tais pa­tin­gi­ niau­jan­tis mo­ki­nys“, – tei­gė P.Ta­ li­jū­nie­nė, pa­pra­šius cha­rak­te­ri­ zuo­ti bu­vu­sį auk­lė­ti­nį. Uždaras ratas

Pe­da­go­gai 17-me­čiui įta­ria­ma­jam pa­de­gi­mu di­de­lių prie­kaiš­tų ne­ tu­ri. Jau­nė­lis kaip ir jo vy­res­nis bro­lis Mar­ty­nas S., kaip tei­gia­ma, taip pat ne­bu­vo pro­ble­miš­kas vai­ kas. Mo­kė­si vi­du­ti­niš­kai. Esą ne­ draus­min­gų pro­ver­žių ar at­si­kal­ bi­nė­ji­mų ne­pa­si­tai­ky­da­vo. Anot di­rek­to­rės, abu bro­liai tu­rė­jo už­ da­rą drau­gų ratą. Ypa­tin­gais ge­bė­ji­mais ar po­ mė­giais įta­ria­mai­siais ta­pę bro­liai

Nu­teis­ta su­kčiau­to­jų gru­puo­tė

„„Suim­tas: tei­gia­ma, kad ne­pil­na­me­čiu suim­tuo­ju la­bai rū­pi­no­si po­li­ci­jos ieš­ko­mas jo vy­res­nis bro­lis. 

ne­pa­si­žy­mė­jo. O per gais­rą Kau­ no Ši­lai­nių dau­gia­bu­ty­je nu­ken­ tė­ję jų bend­ra­moks­liai iš­ski­ria­mi kaip veik­lūs ir tu­rin­tys po­pa­mo­ ki­nę veik­lą abi­tu­rien­tai. Di­rek­to­rė mi­nė­jo, kad vie­nas nu­ken­tė­ju­sių­ jų do­mė­jo­si fut­bo­lu, ki­tas iš­si­sky­rė mu­zi­ki­niais ge­bė­ji­mais. Pir­mi­niais duo­me­ni­mis, ir nu­ken­tė­ju­sie­ji, ir įta­ria­mie­ji – ri­zi­kos gru­pei ne­prik­ lau­siu­sių šei­mų vai­kai. Mar­ty­no S. jau­nes­niam bro­liui jau pa­reikš­ti įta­ri­mai dėl nu­žu­dy­ mo vi­suo­me­nei pa­vo­jin­gu bū­du. Už šį nu­si­kal­ti­mą Bau­džia­ma­sis ko­dek­sas nu­ma­to lais­vės atė­mi­ mo baus­mę iki gy­vos gal­vos. Ta­ čiau ne­pil­na­me­čiams di­džiau­sia ski­ria­ma baus­mė ga­li bū­ti iki de­ šimt me­tų ne­lais­vės. Į Kau­no mies­to apy­lin­kės teis­ mą 17-me­tis bu­vo at­vež­tas iš Kau­ no kli­ni­kų. Pro­k u­ro­rai įta­r ia­m ą­j į pra­š ė suim­ti trims mė­ne­siams, ta­čiau teis­mas sky­rė dve­jų mė­ne­sių suė­ mi­mo ter­mi­ną. Iš teis­mo įta­ria­ ma­sis nu­vež­tas at­gal į li­go­ni­nę. Jau aiš­ku, kad li­go­ni­nė­je ne­pil­na­me­tis at­si­dū­rė ne dėl gir­tu­mo, o dėl pa­ tir­tų su­ža­lo­ji­mų. Tirs dėl sumušimo

Įta­ria­mą­jį pa­de­gi­mu 17-me­tį gi­ na ad­vo­ka­tas Gin­ta­ras Pla­tū­kis. Jis pa­tvir­ti­no, kad nė­ra vals­ty­

Artūro Morozovo nuotr.

bės skir­tas ad­vo­ka­tas. Ats­to­vau­ti gi­na­mo­jo in­te­re­sams esą pa­pra­ šė jo ar­ti­mie­ji. G.Pla­tū­kis ne­siė­ mė ver­tin­ti sa­vo klien­to svei­ka­ tos būk­lės. „Eks­per­tai nu­sta­tys, koks ten su­ ža­lo­ji­mas. Sun­ku pa­sa­ky­ti, ar jam kas nors tren­kė, ar jis iš­gė­ręs kur nors tren­kė­si. Jis neat­si­me­na, kaip ten vis­kas bu­vo, nes bu­vo stip­riai iš­gė­ręs“, – aiš­ki­no ad­vo­ka­tas.

17-me­tis ne­sle­pia tą va­ka­rą la­bai daug iš­gė­ręs.

Pa­sak gy­nė­jo, 17-me­tis ne­sle­ pia tą va­ka­rą la­bai daug iš­gė­ręs. Nuo­sek­liai nu­pa­sa­ko­ti įvy­kių ei­ gos, gy­nė­jo tvir­ti­ni­mu, jis ne­ga­ li dėl gir­tu­mo. Esą jau­nuo­lis at­si­ pei­kė­jo tik gy­dy­mo įstai­go­je. Kau­no San­ta­kos po­li­ci­jos ko­ mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kas Rai­mun­ das Abu­ge­lis neat­me­tė, jog jei pa­ si­tvir­tins, kad įta­ria­ma­sis bu­vo su­muš­tas, ga­li bū­ti pra­dė­tas dar vie­nas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl jo su­mu­ši­mo. Tra­ge­di­ją ti­rian­tiems pa­rei­gū­nams jau aiš­kė­ja nu­si­kal­ ti­mo kon­tū­rai. Nea­be­jo­ja­ma, kad dau­gia­bu­čio, esan­čio Bal­tų pro­s-

pek­te, bu­te vy­ko aud­rin­gas va­ka­ rė­lis. Links­mi­no­si apie vie­nuo­li­ka žmo­nių. Tarp va­ka­rė­lio da­ly­vių ir vė­liau įta­ria­muo­ju ta­pu­sio 17-me­ čio ki­lo konf­lik­tas. Po to, kai me­di­kai su­tei­kė pa­ gal­bą, ne­pil­na­me­tis grį­žo į va­ka­ rė­lio vie­tą. Ta­čiau grį­žo jau su pa­ stip­ri­ni­mu ir kerš­to pla­nu gal­vo­je. Šliūkš­te­lė­tas de­gus skys­tis, ug­nies pliūps­nis ir koš­ma­riš­kas re­zul­ta­ tas: 1 žu­vęs, 2 gy­do­mi rea­ni­ma­ci­ jos sky­riu­je, ki­tų su­žeis­tų­jų būk­ lė ge­res­nė. Bus daugiau

Iki­teis­mi­niam ty­ri­mui va­do­vau­ jan­tis pro­ku­ro­ras And­rius Kiur­ ši­nas sa­kė per sa­vo dar­bo pa­tir­tį ne­pri­si­me­nan­tis to­kius skau­džius pa­da­ri­nius su­kė­lu­sio nu­si­kal­ti­ mo. Jis pa­tvir­ti­no, kad ty­ri­mas vyks­ta sklan­džiai. „Apk­lau­sia­mi ir nu­ken­tė­ję, ir įta­ria­mie­ji. Ga­liu tik pa­tvir­tin­ti, kad įta­ria­mų­jų bus dau­giau“, – sa­kė A.Kiur­ši­nas. Jo žo­džius pa­tvir­ti­no va­kar po ke­lių va­lan­dų iš­pla­tin­tas pra­ne­ ši­mas apie su­lai­ky­tą dar vie­ną įta­ria­mą­jį 22 me­tų kau­nie­tį P.D. Šian­dien Kau­no apy­lin­kės teis­mas spręs dar vie­no įta­ria­mo­jo pa­de­gi­ mu kar­do­mo­sios prie­mo­nės klau­ si­mą. Jau aiš­kūs ke­tu­ri tra­ge­di­jos Bal­tų pro­spek­to dau­gia­bu­ty­je įta­ ria­mie­ji.

Po il­giau nei tre­jus me­tus tru­ku­ sio su­dė­tin­go teis­mi­nio nag­ri­nė­ ji­mo Vil­niaus mies­to 2-asis apy­ lin­kės teis­mas kal­tais pri­pa­ži­no 17 as­me­nų, ku­rie įvai­rio­se vers­lo sri­ ty­se per ke­le­rius me­tus pa­gro­bė 1,542 mln. li­tų PVM ir pel­no mo­ kes­čio. Vi­si kal­ti­na­mie­ji, tarp jų ir nu­ si­kals­ta­mos vei­kos or­ga­ni­za­to­riai, nu­teis­ti dėl su­kčia­vi­mo stam­biu mas­tu, ap­gau­lin­gos bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos tvar­ky­mo, do­ku­men­tų su­klas­to­ji­mo, kaip pra­ne­šė Ge­ne­ ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra. Kal­ti­na­mie­ji nu­teis­ti už tai, kad pa­nau­do­da­mi su­dė­tin­gą ap­gau­lės me­cha­niz­mą įgi­jo di­de­lės ver­tės sve­ti­mo tur­to – į vals­ty­bės biu­dže­ tą mo­kė­ti­no PVM ir pel­no mo­kes­ čio. Pro­ku­ro­rų tei­gi­mu, nu­si­kals­ta­ ma­me vo­ra­tink­ly­je da­ly­va­vo įvai­rių sta­ty­bos, me­ta­lo pre­ky­bos ir ki­ tų pa­slau­gų įmo­nių di­rek­to­riai bei ak­ci­nin­kai. Ši bau­džia­mo­ji by­la bu­vo at­si­dū­ ru­si Kons­ti­tu­ci­nia­me Teis­me, kur spręs­tas ju­ri­di­nių as­me­nų bau­ džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės kons­ti­ tu­cin­gu­mo klau­si­mas. PVM ir pel­no mo­kes­čio grobs­ ty­mo or­ga­ni­za­to­riai bei vyk­dy­to­ jai nu­teis­ti di­de­lė­mis dau­gia­tūks­ tan­ti­nė­mis bau­do­mis, jų su­ma su­da­ro 435 tūkst. li­tų. Vei­kian­čios įmo­nės nu­teis­tos 293,75 tūkst. li­ tų sie­kian­čio­mis bau­do­mis, ki­tos nu­si­kals­ta­mo­je veik­lo­je pa­si­telk­ tos fik­ty­vios įmo­nės lik­vi­duo­tos. Taip pat vals­ty­bės nau­dai pri­teis­ tas 590 tūkst. li­tų ver­tės ci­vi­li­ nis ieš­ki­nys, jis vi­siš­kai pa­deng­tas areš­tuo­tu tur­tu. Anot ty­ri­mui va­do­va­vu­sio Vil­ niaus mies­to apy­lin­kės pro­ku­ra­ tū­ros pro­ku­ro­ro Vy­tau­to Ku­kai­čio, dėl pro­fe­sio­na­liai ty­ri­mą at­li­ku­ sios Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­ mo tar­ny­bos ir pro­ku­ro­rų pa­stan­ gų, nag­ri­nė­jant šią by­lą teis­me, Lie­tu­vos vals­ty­bės biu­dže­tas pa­si­ pil­dys dau­giau nei 2 mln. li­tų. Jau vyk­dant iki­teis­mi­nį ty­ri­mą išieš­ ko­ta ir į vals­ty­bės biu­dže­tą grą­ žin­ta be­veik 1 mln. li­tų ne­su­mo­kė­ tų mo­kes­čių. Nuosp­ren­dis per 20 die­nų ga­ li bū­ti ap­skųs­tas Vil­niaus apy­gar­ dos teis­mui. BNS, VD inf.


10

Trečiadienis, kovo 28, 2012

Sportas rubrika

Boksininkų misija – trys olim­pie­čiai Lie­tu­vos vy­rų bok­ so rink­ti­nė ruo­šia­ si le­mia­moms ko­ voms dėl ke­lia­la­ pių į Lon­do­no va­ sa­ros olim­pi­nes žai­dy­nes.

Man­tas Stan­ke­vi­čius m.stankevicius@diena.lt

Jė­gos jau pa­tik­rin­tos

Į at­ran­kos tur­ny­rą, ku­ris vyks ba­ lan­džio 13–22 d. Trab­zo­ne (Tur­ki­ ja), iš­vyks pen­ki Lie­tu­vos bok­si­ nin­kai. Svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 56 kg var­ žy­sis Ed­ga­ras Skur­de­lis (bus iš­da­ ly­ti ke­tu­ri olim­pi­niai ke­lia­la­piai), iki 60 kg – Eval­das Pet­raus­kas (4 ke­lia­la­piai), iki 75 kg – Vla­di­mi­ras Mi­levs­kis (2 ke­lia­la­piai), iki 81 kg – Dau­gir­das Še­mio­tas (3 ke­lia­la­piai) ir dau­giau nei 91 kg – Vi­ta­li­jus Su­ ba­čius (2 ke­lia­la­piai). „Kiek­vie­no­je svo­rio ka­te­go­ri­jo­ je, iš­sky­rus dvi sun­kiau­sio svo­rio, bok­suo­sis po 26 at­le­tus. Iki 91 kg ir

„„Barjerai: V.Subačius (dešinėje) ketvirtą kartą bandys tapti olimpiečiu. 

dau­giau nei 91 kg svo­rio ka­te­go­ri­jo­ se ko­vos po 16 bok­si­nin­kų“, – tur­ ny­ro sis­te­mą pri­sta­tė Lie­tu­vos rink­ ti­nės tre­ne­ris Vla­di­mi­ras Ba­je­vas. Pa­si­ruo­ši­mas at­ran­kos tur­ny­rui pra­si­dė­jo iš­kart po pa­sau­lio čem­ pio­na­to. Pir­mo­sios var­žy­bos, ku­ rio­se da­ly­va­vo lie­tu­viai, vy­ko Iz­ rae­ly­je. Po to mū­siš­kiai tre­ni­ra­vo­si Bal­ta­ru­si­jo­je ir Drus­ki­nin­kuo­se, Vil­niu­je.

„„Pa­mai­na: pa­sak V.Ba­je­vo (kai­rė­je), jau­ni­mo olim­pi­nis čem­pio­nas

E.Pet­raus­kas jau tu­ri aukš­to ly­gio var­žy­bų pa­tir­ties.

„Pa­si­tik­ri­no­me jė­gas tarp­tau­ ti­niuo­se tur­ny­ruo­se, ką tik grį­ žo­me iš Če­ki­jos. Pa­ma­tė­me sa­vo klai­das. Li­ko pa­sku­ti­nė tre­ni­ruo­ čių sto­vyk­la Uk­rai­no­je. Jo­je pa­si­ steng­si­me spor­ti­nin­kus pa­ruoš­ti pa­grin­di­nėms var­žy­boms Trab­zo­ ne“, – sa­kė V.Ba­je­vas. Tur­kai ner­sis iš kai­lio

Anot tre­ne­rio, pa­si­ruo­ši­mo eta­pe kol kas ne­bu­vo jo­kių ne­sklan­du­mų. „Vi­si pa­ža­dai dėl fi­nan­sa­vi­mo bu­vo iš­te­sė­ti, da­bar vis­kas – pa­čių spor­ ti­nin­kų ran­ko­se. Sun­ku pro­gno­zuo­ ti, kiek olim­pi­nių ke­lia­la­pių ga­li­me iš­ko­vo­ti“, – kal­bė­jo V.Ba­je­vas. Tre­ne­ris at­krei­pė dė­me­sį, kad tur­ny­ras vyks Tur­ki­jo­je – šios ša­ lies bok­si­nin­kai olim­pi­nė­se žai­dy­ nė­se dar ne­tu­ri nė vie­nos vie­tos. „Tur­kų rink­ti­nė – la­bai pa­jė­gi. Tai, kad jie kol kas – be olim­pie­ čių, ga­li­me įsi­vaiz­duo­ti, koks bus var­žy­bų ažio­ta­žas ir įtam­pa, ko­ kį spau­di­mą pa­tirs tei­sė­jai“, – sa­ kė V.Ba­je­vas. Olim­p i­n į ke­l ia­l a­p į pa­s au­l io čem­pio­na­te yra iš­ko­vo­jęs Egi­di­ jus Ka­va­liaus­kas (svo­rio ka­te­go­ri­ ja iki 69 kg).

„Da­bar ne­svar­bu, ku­riems mū­sų spor­ti­nin­kams pa­si­seks. Svar­bu, kad iš­vis pa­si­sek­tų, – tei­gė tre­ne­ ris. – Mū­sų op­ti­ma­lus va­rian­tas – du olim­pie­čiai. Jei­gu bū­tų trys, skrai­dy­tu­me pa­de­be­siais.“

Vla­di­mi­ras Ba­je­vas:

Ne­svar­bu, ku­ riems mū­sų spor­ ti­nin­kams pa­si­ seks. Svar­bu, kad iš­vis pa­si­sek­tų.

To­mo Luk­šio (BFL) nuo­tr.

„Jis vi­sai ne­se­niai pra­dė­jo bok­ suo­tis suau­gu­sių­jų rin­ge, to­dėl nu­spren­dė­me ne­sku­bė­ti. Jį ruo­ši­ me ru­de­nį vyk­sian­čiam Eu­ro­pos čem­pio­na­tui, po to – 2016-ųjų olim­pia­dai Bra­zi­li­jo­je“, – paaiš­ki­ no V.Ba­je­vas. Lietuvos rinktinės vyriausiasis tre­ne­ris pa­brė­žė, kad pe­rė­ji­mo iš jau­ni­mo į suau­gu­sių­jų bok­są pro­ ce­sas nė­ra pa­pras­tas. Lauks V.Su­ba­čiaus per­ga­lių

Iš­ban­dy­mas jau­ni­mui

1-ųjų jau­ni­mo olim­pi­nių žai­dy­ nių čem­pio­nas E.Pet­raus­kas tei­ gė sa­vo šan­sus ver­ti­nan­tis ne­blo­ gai. „Lau­kia daug pa­jė­gių var­žo­vų, ta­čiau ma­nau, kad vi­si – įvei­kia­ mi. Bū­tų įdo­mu iš­mė­gin­ti jė­gas ir suau­gu­sių­jų olim­pia­do­je“, – kal­ bė­jo bok­si­nin­kas. Ki­tas jau­ni­mo olim­pi­nis čem­pio­ nas Ri­čar­das Kun­cai­tis kol kas ne­ da­ly­vaus at­ran­ko­je į Lon­do­no žai­ dy­nes.

Pak­laus­tas, ku­rio bok­si­nin­ko sėk­ mė Trab­zo­ne la­biau­siai nu­džiu­ gin­tų šir­dį, V.Ba­je­vas pra­bi­lo apie V.Su­ba­čių. „Vi­ta­li­jus mė­gins pa­tek­ti jau į ket­vir­tą­sias olim­pi­nes žai­dy­nes. Į tris jis tik per plau­ką ne­pra­sib­ ro­vė. Vi­sa­da su juo dir­bau, bū­čiau pa­ten­kin­tas, jei kar­je­ros pa­bai­gai jis iš­ko­vo­tų tei­sę da­ly­vau­ti olim­ pi­nė­se žai­dy­nė­se, ku­rio­se yra am­ žiaus cen­zas – 34-eri me­tai. Vi­ta­ li­jui da­bar – 33-eji. Jo sėk­mė man bū­tų la­bai di­de­lė do­va­na. Ki­ta ver­tus, su­pran­ta­me, kad jo svo­rio ka­te­go­ri­jo­je bus la­bai sun­ku: kon­ ku­ren­ci­ja – di­de­lė, o ke­lia­la­piai – tik du.“

Kovoje dėl medalių liko vienas nežinomasis Lie­tu­vos stu­den­tų krep­ši­nio ly­gos (LSKL) 1-osios vai­ki­nų gru­pės čem­ pio­na­te ne­ži­no­mas tik vie­nas fi­na­ lo ket­ver­to da­ly­vis.

Jei per­ga­les iš­ko­vo­tų ir LKKA, ir KU krep­ši­nin­kai, tuo­met į fi­na­ lo ket­ver­tą pa­tek­tų kau­nie­čiai, nes jie šie­met du­kart įvei­kė Klai­pė­dos ko­man­dą – 84:81 ir 91:80.

Kas ket­vir­tas?

Tei­sę tęs­ti ko­vą dėl me­da­lių jau už­ si­tik­ri­no Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­ si­te­to (VDU), Šiau­lių uni­ver­si­te­to (ŠU) ir My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­ te­to (MRU) ko­man­dos. Dėl pa­sku­ti­nio ke­lia­la­pio į fi­ na­lo ket­ver­tą var­žo­si Klai­pė­dos uni­ver­si­te­to (KU) ir Lie­tu­vos kū­ no kul­tū­ros aka­de­mi­jos (LKKA) krep­ši­nin­kai. Rea­les­nes ga­li­my­ bes užim­ti 4-ąją vie­tą tu­ri klai­pė­ die­čiai – jie pa­sku­ti­nes re­gu­lia­raus se­zo­no rung­ty­nes žais su ab­so­liu­ čiais aut­sai­de­riais – Alek­sand­ ro Stul­gins­kio uni­ver­si­te­to (ASU) stu­den­tais, o LKKA eki­pos lau­kia ma­čas su MRU at­sto­vais.

Tiks­las – tik per­ga­lės

17-aja­me tu­re klai­pė­die­čiai sve­ čiuo­se 73:61 nu­ga­lė­jo Kau­no tech­ no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to (KTU) eki­pą. „Esu pa­ten­kin­tas per­ga­le, ta­čiau žai­di­mu – ne. No­rė­jo­si kie­tes­nės ko­vos ir gra­žes­nio žai­di­mo. Da­bar rei­kia su­si­telk­ti pa­sku­ti­nei dvi­ko­ vai. Jei­gu pa­tek­si­me į ket­ver­tu­ką, ta­da kel­si­me nau­jus tiks­lus“, – sa­ kė KU tre­ne­ris Dai­nius Mi­liū­nas. LKKA sa­vo aikš­tė­je 99:86 įvei­kė Vil­niaus Ge­di­mi­no tech­ni­kos uni­ ver­si­te­tą (VGTU). „Nuo pat pir­mų­jų mi­nu­čių bu­vo aiš­ku, kad mes lai­mė­si­me, tad lei­ dau pa­žais­ti vi­siems krep­ši­nin­kams.

Ant­ra­ja­me kė­li­ny­je čiur­nos trau­mą pa­ty­rė mū­sų aukš­taū­gis Eval­das Tvi­ra­ga. Vis­kas mū­sų pa­čių ran­ko­se – pri­va­lo­me nu­ga­lė­ti MRU eki­pą, jei no­ri­me tęs­ti ko­vą dėl me­da­lių. Tai ir pa­si­steng­si­me pa­da­ry­ti“, – pa­brė­žė LKKA tre­ne­ris Edas Nic­kus. Pra­lai­mė­jo be žai­di­mo

Bu­vu­si čem­pio­na­to ly­de­rė – Lie­ tu­vos edu­ko­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to (LEU) ko­man­da – į ma­čą su daug­ kar­ti­niais LSKL čem­pio­nais Vy­ tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to (VDU) stu­den­tais neat­vy­ko. LEU at­sto­vai tvir­ti­no, kad net 10 žai­dė­jų į rung­ty­nes neiš­lei­do ki­tų Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­gų eki­pos, tad nie­ko ki­to ne­be­li­ko, tik su­si­tai­ky­ti su pra­lai­mė­ji­mu be žai­di­mo – 0:20. Tai bu­vo šeš­to­ji iš ei­lės vil­nie­čių ne­sėk­mė ir be­ne skau­džiau­sia – jie pra­ra­do vi­sas vil­tis pra­si­brau­ti į fi­

Re­zul­ta­tai

Turnyro lentelė Komanda

Rungt.

Perg.

1. VDU 2. ŠU 3. MRU 4. LKKA 5. KU 6. VU 7. LEU 8. KTU 9. VGTU 10. ASU

14 12 12 9 9 8 9 7 5 0

3 5 5 8 8 9 8 10 12 17

na­lo ket­ver­tą. Teo­ri­nių ga­li­my­bių pa­kil­ti į 4-ąją vie­tą at­si­ra­do Vil­ niaus uni­ver­si­te­to (VU) rink­ti­nei, ta­čiau ji tu­rė­tų įveik­ti LEU ir lauk­ ti LKKA bei KU pra­lai­mė­ji­mų. Vis dėlto ir tai dar ne­ga­ran­tuo­tų sėk­ mės – ją lems ke­tu­rių ko­man­dų tar­pu­sa­vio su­si­ti­ki­mų re­zul­ta­tai. VD, LSKL inf.

Vil­n iaus uni­v er­s i­t e­t as (VU)– Mykolo Ro­me­rio uni­ver­s i­te­tas (MRU) 95:99 (26:25, 24:26, 22:29, 23:19). A.But­ke­vi­čius 24/L.Sa­mė­nas 36 (7/13 dvi­taš­kių, 6/9 tri­taš­kių, 6 re­ zul­ta­ty­v ūs per­da­vi­mai). Klai­p ė­dos uni­ver­s i­te­t as (KU)– Kauno tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­ tas (KTU) 73:61 (20:15, 16:13, 23:10, 14:23). M.Kum­pys ir I.Ra­z u­t is po 15/G.Venc­lo­vas 18. Alek­sand­ro Stul­gins­kio uni­ver­si­ te­tas (ASU)–Šiaulių uni­ver­si­te­tas (ŠU) 92:100 (23:30, 25:17, 22:25, 22:28). Š.Dim­ša 17/D.Gvez­daus­kas 27. Lie­tu­vos kū­no kul­tū­ros aka­de­ mi­j a (LKKA)–Vilniaus Ge­d i­m i­ no tech­ni­kos uni­ver­si­te­tas (VG­ TU) 99:86 (29:11, 26:30, 18:18, 26:27). T.Ta­mo­šiū­nas 27/I.Bra­ziu­lis 26.


11

Trečiadienis, kovo 28, 2012

Sportas diena.lt/naujienos/sportas

Lengvaatlečiai nenori švaistytis pažadais Vie­nas iš la­biau­siai pa­ty­ru­sių Lie­tu­vos leng­vo­sios at­le­ti­kos tre­ ne­rių Alek­sas Sta­nis­lo­vai­tis nea­be­jo­ja, kad Lon­do­no va­sa­ros olim­pi­nė­se žai­dy­nė­se siek­ti aukš­tų re­zul­ta­tų mū­sų at­le­tams pa­dės jų mo­ty­va­ci­ja, at­sa­ko­my­bė ir tre­ni­ruo­čių pro­ce­se įdieg­ tos spor­to moks­lo nau­jo­vės. Al­vy­das Sta­niu­lis Aukš­ti at­ran­kos bar­je­rai

Ge­ri Lie­tu­vos leng­vaat­le­čių re­ zul­ta­tai pa­sau­lio už­da­rų pa­tal­pų čem­pio­na­te Tur­ki­jo­je kurs­to op­ ti­miz­mą, kad ir iš Lon­do­no olim­ pia­dos jie ne­grįš tuš­čio­mis. Tam yra prie­lai­dų: vien Kau­no leng­vaat­le­čiai jau įvyk­dė sep­ty­ nis olim­pi­nius at­ran­kos A ir B ly­ gio nor­ma­ty­vus. Jų gre­tas dar ga­li pa­pil­dy­ti 2–3 spor­ti­nin­kai. Prieš ket­ve­rius me­tus, li­kus ma­žiau nei pus­me­čiui iki Pe­ki­no olim­pia­dos, ke­lia­la­pį į žai­dy­nes tu­rė­jo vos vie­ nas kau­nie­tis. Iš vi­so A ly­gio nor­ma­ty­vus jau yra įvyk­dę 11 mū­sų ša­lies at­le­tų, B ly­gio – 8. Pa­sak A.Sta­nis­lo­vai­čio, vien pa­ tek­ti į olim­pi­nes žai­dy­nes yra di­ de­lis spor­ti­nin­ko lai­mė­ji­mas. Vi­ so­se leng­vo­sios at­le­ti­kos rung­ty­se kon­ku­ren­ci­ja per at­ran­kos var­žy­ bas – mil­ži­niš­ka. Pa­vyz­džiui, vy­rų šuo­lių į to­lį sek­to­riu­je rei­kia nu­šok­ti ne ma­ žiau kaip 8 m 5 cm, kad pa­klus­ tų B olim­pi­nis at­ran­kos nor­ma­ ty­vas. A nor­ma­ty­vas di­des­nis net 15 cm. Jei­gu spor­ti­nin­kas sva­jo­ja apie aukš­tą vie­tą ar­ba me­da­lį, jis pri­va­lo nu­šok­ti dar to­liau. Vil­tin­gi star­tai

Nors mū­sų spor­ti­nin­kai ne­ga­li pa­si­džiaug­ti pui­kio­mis tre­ni­ruo­ čių są­ly­go­mis Lie­tu­vo­je, jie jau­čia la­bai di­de­lę at­sa­ko­my­bę, mo­ty­va­ ci­ją ir bet ka­da ga­li at­lik­ti spor­to žyg­dar­bius. To­kius kaip pa­sau­lio čem­pio­na­te Tur­ki­jo­je, ko­kių dar ne­bu­vo per vi­są ša­lies leng­vo­sios at­le­ti­kos is­to­ri­ją. Dar il­gai džiaug­s i­m ės Aust­ros Sku­jy­t ės iš­ko­vo­t u bron­zos me­ da­l iu pen­k ia­ko­v ės var­ž y­b o­s e,

nors jos kon­k u­ren­t ės bu­vo dvi pa­sau­l io, vie­n a olim­p i­n ė čem­ pio­nės ir bū­rys ki­tų dau­gia­ko­vės žvaigž­džių. Fan­tas­tiš­kas bar­je­ri­nin­kės So­ na­tos Ta­mo­šai­ty­tės pa­si­ro­dy­mas – ket­vir­to­ji vie­ta fi­na­le. Sėk­min­gas sprin­te­rio Ry­čio Sa­ ka­laus­ko star­tas – jį nuo fi­na­lo sky­rė vos 0,01 sek. Sprin­te­rė Li­na Grin­či­kai­tė pa­ge­ri­no as­me­ni­nį re­ kor­dą, o šuo­li­nin­kė į aukš­tį Ai­ri­nė Pal­šy­tė – pa­kar­to­jo. Re­pe­ti­ci­ja – Hel­sin­ky­je

„Šiam šau­niam mū­sų pen­ke­tui pa­sau­lio čem­pio­na­tas Tur­ki­jo­je ne­bu­vo pa­ts svar­biau­sias se­zo­no star­tas. Jis – kaip kont­ro­li­nės var­ žy­bos prieš olim­pi­nes žai­dy­nes, apie ku­rias vi­są lai­ką gal­vo­ja­me. Ma­nau, kad ir Lon­do­ne gar­bin­gai at­sto­vau­si­me Lie­tu­vai ir ko­vo­si­me dėl aukš­tų vie­tų, bet iš anks­to ne­ no­ri­me nie­ko ža­dė­ti. Pir­miau­sia, ne­rei­kia už­krau­ti spor­ti­nin­kams pa­pil­do­mos at­sa­ko­my­bės naš­tos, ku­rią jie ir taip jau­čia. Be to, spor­ tas – ne­prog­no­zuo­ja­mas, vis­ko pa­ si­tai­ko per kiek­vie­nas var­žy­bas“, – tei­gė A.Sta­nis­lo­vai­tis. Prieš olim­pi­nes žai­dy­nes dau­gu­ ma spor­ti­nin­kų iš­mė­gins jė­gas ir Eu­ro­pos leng­vo­sios at­le­ti­kos čem­ pio­na­te, ku­ris vyks bir­že­lio pa­bai­ go­je – lie­pos pra­džio­je Hel­sin­ky­ je. Kiek lie­tu­vių vyks į Suo­mi­jos sos­ti­nę, kol kas dar ne­pat­vir­tin­ta. Ma­no­ma, kad A.Sku­jy­tė sep­tyn­ko­ vės var­žy­bas iš­keis grei­čiau­siai tik į ru­tu­lio stū­mi­mo, gal dar šuo­lio į aukš­tį sek­to­rius. Praė­jęs se­zo­nas Atė­nų olim­pi­nei sep­tyn­ko­vės vi­ce­čem­pio­nei bu­ vo la­bai in­ten­sy­vus, to­dėl šį ji ga­ lės šiek tiek at­si­kvėp­ti nuo di­de­lių dau­gia­ko­vės var­žy­bų ir tre­ni­ruo­ čių krū­vių. Ge­ne­ra­li­nė sep­tyn­ko­vės

re­pe­ti­ci­ja prieš Lon­do­no olim­pia­ dą A.Sku­jy­tei vyks Aust­ri­jo­je, kur tarp­tau­ti­nė­se var­žy­bo­se Lie­tu­vos kū­no kul­tū­ros aka­de­mi­jos (LKKA) tre­ni­ra­vi­mo sis­te­mų ma­gist­ra­tū­ros ab­sol­ven­tės var­žo­vė­mis bus vi­sos pa­jė­giau­sios pla­ne­tos dau­gia­ko­vi­ nin­kės. Sva­rus moks­li­nin­kų in­dė­lis

LKKA tre­ni­ra­vi­mo moks­lo ka­ted­ ros ve­dė­jas pro­f. A.Sta­nis­lo­vai­tis pa­brė­žė, kad mū­sų leng­vaat­le­čių lai­mė­ji­mai neat­sie­ja­mi nuo pro­ duk­ty­viai dir­ban­čių spor­to moks­ li­nin­kų pa­ra­mos. Di­de­lio meist­riš­ku­mo spor­ti­nin­ kų per­ga­les le­mia nau­jau­sios tre­ ni­ruo­čių tech­no­lo­gi­jos, kaip spor­ to moks­las įdie­gia­mas į tre­ni­ruo­čių pro­ce­so val­dy­mą ir in­di­vi­dua­li­ za­vi­mą. Pag­rin­di­nė spor­ti­nin­kų sėk­mės for­mu­lė – jų tre­ni­ruo­čių krū­vio ir poil­sio de­ri­ni­mas bei ra­ cio­na­li mi­ty­ba. „LKKA rek­to­rius pro­fe­so­rius ha­ bi­li­tuo­tas dak­ta­ras Al­ber­tas Skur­ vy­das ir ki­ti moks­li­nin­kai la­bai to­li pa­žen­gė į prie­kį žmo­nių adap­ta­ci­ jos fi­zi­niams krū­viams, įvai­rių fi­zi­ nių ge­bė­ji­mų, tech­no­lo­gi­jų ir ki­to­se spor­to moks­lo sri­ty­se, to­dėl leng­ vaat­le­čių re­zul­ta­tai ge­rė­ja“, – tvir­ ti­no bio­me­di­ci­nos moks­lų dak­ta­ras A.Sta­nis­lo­vai­tis, daug lai­ko ski­ rian­tis spor­to ty­ri­mams. Leng­vo­sios at­le­ti­kos spe­cia­lis­ tas di­džiuo­ja­si, kad jis ir ki­ti LKKA moks­li­nin­kai sa­vo ži­nias ir pa­tir­ tį tie­sio­giai per­duo­da stu­den­tams, ku­rie po stu­di­jų dir­ba tre­ne­riais ir sėk­min­gai pri­tai­ko spor­to moks­ lo nau­jo­ves pra­kti­ko­je. Per pa­sta­ ruo­sius pen­ke­rius me­tus jau­nie­ ji spe­cia­lis­tai jau išug­dė dau­giau nei de­šimt įvai­rių am­žiaus gru­pių pa­sau­lio ir Eu­ro­pos čem­pio­nų bei pri­zi­nin­kų.

Lon­do­ ne gar­bin­ gai at­sto­ vau­si­me Lie­tu­vai ir ko­vo­ si­me dėl aukš­tų vie­tų, bet iš anks­to ne­no­ri­me nie­ko ža­ dė­ti.

„„Lū­kes­čiai: A.Sta­nis­lo­vai­čio nuo­mo­ne, A.Sku­jy­tė pa­jė­gi ant­rą kar­tą per sa­vo kar­je­rą tap­ti

olim­pia­dos pri­zi­nin­ke. 

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

„„Pa­si­žy­mė­jo: rung­ty­nės su „Ma­gic“ eki­pa L.Klei­zai – vie­nos sėk­min­

giau­sių šį se­zo­ną. 

nba.com nuo­tr.

L.Klei­zą už­tem­dė Or­lan­do snai­pe­riai Ma­rius Bag­do­nas m.bagdonas@diena.lt

Li­nas Klei­za su­žai­dė vie­nas ge­ riau­sių se­zo­no rung­ty­nių, ta­čiau lie­tu­vio in­dė­lio To­ron­to „Rap­ tors“ eki­pai neuž­te­ko. Vie­nin­te­ lis Ka­na­dos klu­bas NBA ly­go­je 101:117 nu­si­lei­do Or­lan­do „Ma­ gic“ eki­pai. Pra­žu­dė to­lia­šau­dė ar­ti­le­ri­ja

Net 33 mi­nu­tes aikš­te­lė­je pra­ lei­dęs lie­tu­vis spė­jo su­rink­ti 18 taš­kų, ta­čiau ne jis bu­vo ma­čo did­vy­ris. Or­lan­do eki­po­je su­ spin­dė­jo as­me­ni­nį tri­taš­kių re­ kor­dą pa­sie­kęs Rya­nas An­der­ so­nas. Snai­pe­ris pa­tai­kė net 8 to­li­mus me­ti­mus. „Rap­tors“ krep­ši­nin­kai, pa­ gerb­da­mi Ka­na­dos ka­ri­nes oro pa­jė­gas, šio­se rung­ty­nė­se vil­kė­jo spe­cia­lią mas­kuo­ja­mą­ją ap­ran­gą. To­ron­to eki­pai jau ant­ro­se rung­ ty­nė­se iš ei­lės ne­ga­lė­jo pa­dė­ti čiur­ną pa­si­tem­pęs eki­pos ly­de­ ris De­Ma­ras De­Ro­za­nas. Nors šį se­zo­ną Dwa­ne’o Ca­ sey’io žai­di­mo sche­mo­se L.Klei­ zai daž­niau­siai ten­ka 6-ojo žai­ dė­jo vaid­muo, puo­lė­jo sta­tis­ti­niai ro­dik­liai ne­re­tai bū­na ge­res­ni už star­to pen­ke­te to­je pa­čio­je po­zi­ ci­jo­je žai­džian­čio Ja­me­so John­ so­no ro­dik­lius. Ma­čas su „Ma­ gic“ ne­bu­vo išim­tis – už lie­tu­vį ge­riau „Rap­tors“ eki­po­je pa­si­ro­ dė tik ge­riau­sias kar­je­ros rung­ty­ nes su­žai­dęs Ga­ry For­be­sas, įme­ tęs 21 taš­ką. Tre­ne­ris ne­gai­lė­jo kri­ti­kos

To­ron­to eki­pos duob­ka­siu ta­ pęs R.An­der­so­nas pa­tai­kė 8 tri­ taš­kius iš 13, o iš vi­so šį se­zo­ną var­žo­vus to­li­mais me­ti­mais bau­ dė jau 135 kar­tus. Or­lan­do klu­bas į „Rap­tors“ krep­šį iš vi­so įskrai­ di­no 15 to­li­mų me­ti­mų. „Pui­kiai at­li­ko­me dar­bą. Ma­ nau, kad 8 taik­lūs me­ti­mai – ne ri­ba“, – po dvi­ko­vos džiau­gė­si snai­pe­ris. L.Klei­zai ir jo ko­man­dos drau­ gams sun­kiai se­kė­si grum­tis ir bau­dos aikš­te­lė­je, kur juos pra­ no­ko 23 taš­kus pel­nęs bei 10 ka­ muo­lių at­ko­vo­jęs Dwigh­tas Ho­ war­das. „Esu stip­riai nu­si­vy­lęs vai­ki­ nų nu­si­tei­ki­mu. Vi­siš­kai ne­krei­

pė­me dė­me­sio į de­ta­les. Išė­jo­me į aikš­tę vi­siš­kai ne­pa­si­ruo­šę, o juk žai­dė­me su vie­na stip­riau­sių ly­ gos ko­man­dų“, – kal­bė­jo „Rap­ tors“ stra­te­gas D.Ca­sey. T.Law­so­nas – prieš ly­de­rius

Sa­vo ver­tę NBA are­no­se įro­di­ nė­ja bu­vęs Kau­no „Žal­gi­rio“ gy­ nė­jas Ty Law­so­nas. Tvir­tu Den­ ve­rio „Nug­gets“ ly­de­riu ta­pęs ma­žy­lis pa­dė­jo sa­vo eki­pai sve­ čiuo­se 108:91 ant men­čių pa­gul­ dy­ti ly­gos ly­de­rį Či­ka­gos „Bulls“ klu­bą. T.Law­so­nas pel­nė 27 taš­kus ir pa­kar­to­jo as­me­ni­nį se­zo­no re­zul­ ta­ty­vu­mo re­kor­dą. Be to, 180 cm ūgio gy­nė­jas su­grie­bė 8 at­šo­ku­ sius ka­muo­lius. „Prieš dvi­ko­vą tre­ne­ris Geor­ ge’as Kar­las ma­nęs pra­šė, kad bū­čiau ag­re­sy­vus. Jo tei­gi­mu, kai aš taip žai­džiu, ko­man­dai bū­ nu nau­din­ges­nis. Tai ir sten­giau­ si da­ry­ti. Pa­si­tai­kius men­kiau­ siai pro­gai steng­da­vo­mės stai­giai bėg­ti į ata­ką. No­rė­čiau taip rung­ ty­niau­ti ir per li­ku­sias se­zo­no rung­ty­nes“, – po ma­čo džiau­gė­ si ryš­kiau­sias „Bulls“ žvaigž­des ap­tem­dęs T.Law­so­nas.

Re­zul­ta­tai Det­roi­to „Pis­tons“–Vašingtono „Wi­z ards“ 79:77, Bos­to­no „Cel­ tics“–Šarlotės „Bob­cats“ 102:95, Ma­ja­m io „Heat“–Indianos „Pa­ cers“ 90:105, Ju­tos „Jazz“–Nau­ jojo Džer­sio „Nets“ 105:84, Mil­ vo­kio „Bucks“–Niujorko „Knicks“ 80:89, Sak­ra­men­to „Kings“–Hjus­ tono „Roc­kets“ 106:113, Nau­jo­jo Or­lea­no „Hor­nets“–Los An­dže­lo „Clip­pers“ 85:87, Či­ka­gos „Bulls“– Denverio „Nug­gets“ 91:108, To­ ron­to „Rap­tors“–Orlando „Ma­ gic“ 101:117.

Ly­de­riai Ry­t ų kon­fe­ren­c i­j a: 1. Či­k a­gos „Bulls“ (40 per­ga­l ių, 11 pra­lai­mė­ ji­mų), 2. Ma­ja­mio „Heat“ (35, 13), 3. Or­lan­do „Ma­g ic“ (32, 18). Va­ka­rų kon­fe­ren­ci­ja: 1. Ok­la­ho­ mos „Thun­der“ (37, 12), 2. San An­ to­ni­jaus „Spurs“ (33, 14), 3. Los An­ dže­lo „La­kers“ (30, 19).


12

trečiADIENIS, kovo 28, 2012

pasaulis Baus žval­gy­bą

Mel­dė­si už Ku­bą

Įra­šo ne­ro­dys

Len­kų spau­da tvir­ti­na, kad bu­vęs ša­lies Žval­gy­bos agen­ tū­ros va­do­vas Zbig­nie­was Sie­miąt­kows­kis ta­po įta­ria­ muo­ju by­lo­je dėl ne­le­ga­lių JAV CŽV ka­lė­ji­mų ša­lies te­ri­ to­ri­jo­je. Jam pa­teik­ti įta­ri­mai dėl ne­tei­sė­to lais­vės su­var­ žy­mo ir prie­var­tos prieš ka­ro be­lais­vius.

Po­pie­žius Be­ne­dik­tas XVI pa­ra­gi­no de­šim­tis tūks­ tan­čių į mi­šias po at­vi­ru dan­gu­mi su­si­rin­ku­sių Ku­ bos gy­ven­to­jų „kur­ti at­ nau­jin­tą ir at­vi­rą vi­suo­me­ nę“. Šis po­nti­fi­ko vi­zi­tas – pir­ma­sis po­pie­žiaus ap­si­ lan­ky­mas per 14 me­tų Ku­ bo­je.

Te­le­vi­zi­jos nau­jie­nų ka­na­las „al Ja­zee­ra“ pra­ne­šė nu­spren­ dęs ne­ro­dy­ti pa­štu gau­to vaiz­ do įra­šo, ku­rio au­to­rius – is­la­ mo ekst­re­mis­tas Mo­ha­me­das Me­rah. Te­le­vi­zi­ja pa­brė­žė, kad vaiz­do įra­šas nė kiek ne­pa­pil­ do in­for­ma­ci­jos. Ne­ro­dy­ti me­ džia­gos pra­šė ir Pran­cū­zi­jos pre­zi­den­tas Ni­co­las Sar­ko­zy.

Skan­da­lai tę­sia­si Bu­vu­siam Tarp­tau­ti­nio va­liu­tos fon­do (TVF) va­do­vui Do­mi­ni­que’ui Straus­sui-Kah­nui (nuotr.) ne­ma­lo­ nu­mai ne­si­bai­gia.

62 me­tų po­li­ti­kas ap­kal­tin­tas da­ ly­va­vi­mu or­ga­ni­zuo­ta­me pro­sti­ tu­ci­jos tink­le. Pa­sak pro­ku­ro­rų, D.Straus­sui-Kah­nui pa­teik­ti kal­ ti­ni­mai „są­va­da­vi­mu sun­ki­nan­ čio­mis ap­lin­ky­bė­mis ir pri­klau­ sy­mu or­ga­ni­zuo­tai gau­jai“. Už tai gre­sia 20 me­tų ka­lė­ji­mo. Po­li­ti­kas dviem die­no­mis anks­ čiau, nei ti­kė­ta­si, bu­vo iš­kvies­tas pas Pran­cū­zi­jos šiau­rė­je esan­čio Li­lio tei­sė­jus ir ap­kal­tin­tas nu­si­ kal­ti­mu. Tie­sa, pa­sak jo ad­vo­ka­to Ri­ chard’o Mal­kos, jis nei­gė mes­tus kal­ti­ni­mus. Taip pat ad­vo­ka­tai pa­ reiš­kė, kad kal­ti­ni­mus ap­skųs. „Ne­rei­kia nė sa­ky­ti, kad mes pra­šy­si­me at­šauk­ti šį spren­di­mą“, – sa­kė ki­tas ad­vo­ka­tas Hen­ri Lec­ ler­cas. Ad­vo­ka­tas R.Mal­ka tvir­ti­no, jog D.Straus­sas-Kah­nas per­se­kio­ ja­mas dėl to, kad yra ži­no­mas žmo­ gus ir tu­ri ry­šių su Pran­cū­zi­jos so­ cia­lis­tų par­ti­ja. D.Straus­so-Kah­no var­das iš­ki­lo po­li­ci­jai ti­riant są­va­da­vi­mo ope­ra­ ci­ją, kai sek­so dar­bi­nin­kės iš vieš­ na­mių Bel­gi­jo­je bū­da­vo ve­ža­mos į Pran­cū­zi­ją da­ly­vau­ti or­gi­jo­se bran­ giuo­se vieš­bu­čiuo­se Li­ly­je ir Pa­ry­ žiu­je. Po­li­ti­kas pri­pa­žįs­ta, kad da­ ly­va­vo kai ku­riuo­se iš tų va­ka­rė­lių. Ta­čiau pa­skelb­ta, kad į vie­ną to­kį pa­si­links­mi­ni­mą mo­te­rys jam bu­ vo skrai­di­na­mos net į Va­šing­to­ną, kur jis dir­bo TVF vyk­do­muo­ju di­ rek­to­riu­mi. Ta­čiau jis pa­nei­gė, kad ži­no­jo, jog tos mo­te­rys bu­vo pa­ly­do­vės, ku­rioms bu­vo mo­ka­ma. Pran­cū­zi­jo­je nau­do­ji­ma­sis pro­sti­tu­čių pa­slau­go­mis nė­ra bau­džia­ mas, bet kal­tin­to­jai ieš­ko įro­dy­mų, kad D.Straus­sas-Kah­nas ži­no­jo, jog tuos va­ka­rė­lius ren­gė or­ga­ni­zuo­tas są­va­dau­to­jų tink­las. Ke­li Li­lio vers­ li­nin­kai ir po­li­ci­nin­kai taip pat ap­ kal­tin­ti da­ly­va­vi­mu ta­me tink­le. Šian­dien D.Straus­so-Kah­no ad­ vo­ka­tai taip pat da­ly­vaus teis­mo po­sė­dy­je Niu­jor­ke. Tai bus pir­ma­ sis po­sė­dis ci­vi­li­nė­je by­lo­je, ku­ rią jam iš­kė­lė vieš­bu­čio kam­ba­ri­nė Na­fis­sa­tou Dial­lo, kal­ti­nan­ti TVF va­do­vą sek­sua­li­ne prie­var­ta. BNS inf.

JAV ir Ru­si­jos va­do­ vai taip nuo­šir­džiai pa­kal­bė­jo, kad Ba­ rac­kui Oba­mai na­ mie te­ko aiš­kin­tis ką reiš­kia jo pa­ža­ das, jog Krem­liui jis bus lanks­tes­nis, o Dmit­ri­jui Med­ve­de­ vui – ko­dėl be Vla­di­ mi­ro Pu­ti­no jis ne­ ga­li nie­ko pa­da­ry­ti.

„„Šne­ko­vai: B.Oba­ma (kairėje) lai­mės rin­ki­mus ir ne­spaus Ru­si­jos dėl prieš­ra­ke­ti­nio sky­do, o D.Med­ve­de­

vas (dešinėje) per­duos šią nau­jie­ną jau lai­mė­ju­siam rin­ki­mus V.Pu­ti­nui. 

AFP nuo­tr.

Mik­ro­fo­nas įskun­dė pre­zi­den­tus Duos Ru­si­jai at­si­kvėp­ti

Ne­su­sip­ra­ti­mas ki­lo po to, kai abu ly­de­riai ėmė kal­bė­ti vei­kiant mik­ ro­fo­nui, nors, ma­tyt, taip ne­tu­rė­ jo bū­ti. B.Oba­mai opo­zi­ci­jo­je esan­tiems res­pub­li­ko­nams te­ko aiš­kin­tis, ką reiš­kia Ru­si­jos va­do­vui duo­tas pa­ ža­das, kad jis bus lanks­tes­nis Ru­si­jai dėl prieš­ra­ke­ti­nės gy­ny­bos (PRG), jei lai­mės pre­zi­den­to rin­ki­mus. Šie žo­džiai nu­girs­ti per pre­zi­ den­tų pri­va­tų po­kal­bį akis į akį. „Tai ma­no pa­sku­ti­niai rin­ki­ mai. Kai bū­siu iš­rink­tas, tu­rė­siu dau­giau lanks­tu­mo“, – už­tik­rin­ tai apie per­ga­lę rin­ki­muo­se ko­le­gai D.Med­ve­de­vui sa­kė B.Oba­ma. Ta­da JAV pre­zi­den­tas pri­dū­ rė: „Ma­nau, ne­tu­rė­tu­me ste­bė­tis, kad ne­ga­li­me to pa­da­ry­ti iki pre­zi­ den­to rin­ki­mų li­kus vos pen­kiems mė­ne­siams ir tuo­met, kai ką tik bai­gė­si rin­ki­mai Ru­si­jo­je.“ D.Med­ve­de­vas nie­ko ne­lauk­ da­mas at­sa­kė, kad tai jau ne jo, o V.Pu­ti­no rū­pes­tis. „Sup­ra­tau jū­sų ži­nią, – iš­ta­rė D.Med­ve­de­vas. – Per­duo­siu šią in­for­ma­ci­ją Vla­di­mi­rui.“ Vadovai pri­si­kal­bė­jo?

Var­gu ar B.Oba­ma ga­lė­jo pa­ti­kė­ti, kad jo žo­džiai su­kels to­kį po­li­ti­nį šur­mu­lį Va­šing­to­ne. Res­pub­li­ko­nai tuč­tuo­jau pa­reiš­ kė, kad JAV pre­zi­den­tas ne­gar­bin­ gai nuo­lai­džiau­ja Mask­vai. Ak­ty­viau­sias kri­ti­kas, ne­nuos­ ta­bu, bu­vo res­pub­li­ko­nas Mit­tas Rom­ney, ma­tyt, rea­liau­sias kan­ di­da­tas ko­vo­ti su de­mok­ra­tu Bal­ tų­jų rū­mų šei­mi­nin­ku. „Pre­zi­den­tas Oba­ma pa­siun­tė sig­na­lą, kad ke­ti­na nu­si­leis­ti Ru­si­

jai dėl PRG, bet Ame­ri­kos žmo­nės tu­ri tei­sę ži­no­ti, kur dar jis pla­nuo­ ja bū­ti „lanks­tus“ per ant­rą­ją ka­ den­ci­ją“, – pik­ti­no­si M.Rom­ney. Po po­kal­bio neiš­ven­gė pa­šai­pų ir Ru­si­jos va­do­vas. Ru­si­jos tink­ la­raš­ti­nin­kai juo­kė­si iš to, kad D.Med­ve­de­vas pa­ža­dė­jo per­duo­ti in­for­ma­ci­ją V.Pu­ti­nui. „Šian­dien į kiek­vie­ną ži­nu­tę at­sa­ky­ki­me: „Per­duo­siu tai Vla­ di­mi­rui“, – „Twit­ter“ so­cia­li­nia­ me tink­la­la­py­je ra­šė vie­no opo­zi­ ci­jos ju­dė­ji­mo ly­de­ris Alek­se­jus Na­val­nas.

Šian­dien į kiek­vie­ ną ži­nu­tę at­sa­ky­ki­ me: „Per­duo­siu tai Vla­di­mi­rui.“

„Twit­ter“ bend­ruo­me­nė­je žo­dis „Vla­di­mi­rui“ per po­rą va­lan­dų ta­ po toks po­pu­lia­rus, kad in­ter­nau­ tai jį var­to­jo kaip uni­ver­sa­lų at­sa­ ky­mą į bet ko­kį pa­reiš­ki­mą ar­ba rei­ka­la­vi­mą. „Aš Di­ma. Aš ne­no­riu priim­ ti jo­kių spren­di­mų. Per­duo­siu tai Vla­di­mi­rui“, – „Twit­ter“ juo­kė­si vie­nas var­to­to­jas. In­ter­nau­tai taip pat iš­pla­ti­no nuo­trau­ką, ku­rio­je V.Pu­ti­nas ma­ to­mas kal­ban­tis mo­bi­liuo­ju te­le­ fo­nu kai­mo vie­to­vė­je, su už­ra­šu: „Svei­ki, aš Vla­di­mi­ras. Ar kas nors ką nors man per­da­vė?“ Per­nai rug­sė­jį in­ter­nau­tai pa­ na­šiai pa­si­juo­kė iš D.Med­ve­de­vo, kai šis ra­gi­no at­si­sta­ty­din­ti fi­nan­ sų mi­nist­rą Alek­se­jų Kud­ri­ną.

Tą­syk mi­nist­ras ir­gi at­sa­kė: „Pa­ si­kon­sul­tuo­siu su prem­je­ru (V.Pu­ ti­nu).“ Ne­su­ta­ri­mai dėl sky­do

D.Med­ve­de­vas in­ter­nau­tams, re­ gis, neat­sa­kys. O B.Oba­ma po­li­ti­ niams prie­ši­nin­kams at­rė­žė, kad at­mos­fe­ra prieš rin­ki­mus JAV jam jau ėmė kliu­dy­ti spręs­ti svar­biau­ sius ša­lies sau­gu­mo rei­ka­lus. „Vie­nin­te­lis bū­das man at­lik­ ti šiuos dar­bus – jei­gu kon­sul­tuo­ siuo­si su Pen­ta­go­nu, su Kong­re­ su, jei­gu bū­siu pa­lai­ko­mas abie­jų par­ti­jų, – su­si­tel­ki­mo ir bend­ra­ dar­bia­vi­mo pra­šė pre­zi­den­tas. – Kal­bant at­vi­rai, da­bar­ti­nė ap­lin­ka ne­pa­de­da to­kio po­bū­džio tu­ri­nin­ goms kon­sul­ta­ci­joms. Ma­nau, is­ to­ri­jos, ku­rias jūs, vy­ru­čiai, ra­šė­te pa­sta­rą­ją pa­rą, – pui­kus to įro­dy­ mas.“ Taip pat Bal­tie­ji rū­mai ofi­cia­ liai pa­reiš­kė, kad Ru­si­jos prieš­ ta­ra­vi­mas PRG dis­lo­kuo­ti ne­ sut­ruk­dys, nors de­rė­tis dėl to rei­kia to­liau. Va­šing­to­nas ir NA­TO tvir­ ti­na, kad ši PRG sis­te­ ma skir­ta Va­ka­rų ša­lims nuo ra­ke­tų ata­kų iš ga­li­ mų atei­ties bran­duo­li­nių ga­liū­nių, to­kių kaip Ira­ nas, ap­sau­go­ti. Mask­va bai­mi­na­si, kad šis sky­das ga­li su­ma­žin­ti jos bran­duo­li­nio ar­se­na­ lo at­gra­so­mą­jį po­vei­kį. PRG klau­si­mas pa­sta­ ruo­ju me­tu yra es­mi­nis Mask­vos ir Va­šing­to­no ne­su­ta­ri­mų šal­ti­nis. 2010 m. lapk­ri­tį per su­s i­t i­k i­m ą Li­s a­b o­n o­j e

D.Med­ve­de­vas pa­siū­lė Al­jan­ sui su­kur­ti sek­ci­jo­mis su­skirs­ ty­tą PRG sis­te­mą, ku­rio­je NA­TO ir Ru­si­jos sis­te­mos tu­rė­tų bend­ rą cent­rą ir at­sa­ky­tų kiek­vie­na už sa­vo sek­to­rių. Ta­čiau NA­TO lai­ko­si po­zi­ci­jos, kad NA­TO ir Ru­si­jos PRG sis­te­ ma tu­ri veik­ti at­ski­rai, bet rei­kia bend­ra­dar­biau­ti ir keis­tis in­for­ ma­ci­ja. BNS, „Los An­ge­les Ti­mes“, „USA To­day“, „Reu­ters“ inf.

Spren­di­mo lau­kia­ma Či­ka­go­je NATO generalinis sekretorius Andersas Fogh’as Rasmussenas (nuotr.) tvirtino, kad Šiaurės Atlanto sutarties organizacija ketina apie PRG sistemos pirmosios „laikinosios“ fazės pabaigtuves paskelbti Čikagoje vyksiančiame viršūnių susitikime. Tačiau šiame susitikime Rusijos lyderis V.Putinas nedalyvaus. Bet Aljanso vadovas pabrėžė, kad su Rusijos lyderiu ketina susitikti netrukus po jo i nau g u rac ijo s , kuri vyks gegužės 7 d. V.Putinas turėtų atvykti į JAV dalyvauti gegužės 18 ir 19 d. vyksiančiame Didžiojo aštuoneto (G8) šalių viršūnių susitikime Kemp Deivide.


13

TrečiADIENIS, kovo 28, 2012

menas ir pramogos

Teat­ra­lai pa­gerb­ti Auk­si­niais sce­nos kry­žiais Lai­ma Že­mu­lienė l.zemuliene@diena.lt

Va­kar Na­cio­na­li­nia­me dra­mos teat­re vy­ku­si Tarp­tau­tinės teat­ro die­nos šventė ne­sto­ko­jo šur­mu­lio ir int­rigų.

Kaip vi­sa­da, svar­biau­sia jos da­li­ mi ta­po ne kon­cer­tas ir svei­ki­ni­mo kal­bos, o ap­do­va­no­ji­mai už ge­riau­ sius 2011 m. Lie­tu­vos teatrų sce­ no­se nu­veik­tus dar­bus. Ver­ti­ni­mo ko­mi­si­jai te­ko pa­suk­ti gal­vas, kol ji iš­rin­ko nu­si­pel­niu­sius gar­bin­go ap­do­va­no­ji­mo – Auk­si­nio sce­nos kry­žiaus. Ge­r iau­s i teat­ro me­n i­n in­k ai bu­vo ren­ka­mi 15-oje ka­te­go­rijų. Šven­ti­nia­me va­ka­re bu­vo ap­do­

va­n o­tas ge­r iau­s ias se­zo­n o re­ž i­ sie­r ius, pa­g rin­d i­n io vaid­m ens dra­m os ak­to­r ius ir ak­torė, taip pat ant­rap­l a­n io vaid­m ens dra­ mos ak­to­r ius ir ak­torė. Auk­s inį sce­n os kry­ž ių pelnė kos­t iumų dai­li­nin­kas, ope­ros so­listė ir so­ lis­tas, kom­po­zi­to­rius. Ne­li­ko ne­ pa­gerb­tas spek­tak­l is vai­kams ir lėlių teat­ras. Griaus­min­gais ap­ lo­dis­men­tais bu­vo su­tik­tas jau­ na­s is me­n i­n in­kas, metų teat­ro reiš­ki­nys ir ge­riau­sias na­cio­na­ linės dra­ma­tur­gi­jos pa­sta­ty­mas. Šventė­je bu­vo įteik­ti ir du jau tra­di­ci­niai pri­zai – Bo­ri­so Dau­gu­ vie­čio aus­ka­ras bei Padė­kos pre­mi­ ja už il­ga­metį indėlį į teat­ro meną. Šie­met no­mi­na­cijų sąra­šas tru­ putį pa­ko­re­guo­tas. Bu­vo ap­do­va­

no­ti du ge­riau­si ope­ros at­likė­jai – so­listė bei so­lis­tas. Anks­čiau bu­ vu­si vie­na sce­nog­ra­fo bei kos­ tiumų dai­li­nin­ko no­mi­na­ci­ja išs­ kir­ta į dvi at­ski­ras. Už­tat kai ku­rių no­mi­na­cijų šie­met nėra. Ne­bu­vo pa­gerb­ti ge­riau­sias šokė­jas, cho­ reog­ra­fas, ope­retės ir miu­zik­lo žan­ro at­sto­vas. Ar sun­ku bu­vo iš to­kio gau­saus pre­ten­dentų sąra­šo iš­rink­ti lau­rea­ tus – vos ne sver­te pa­sver­ti, ku­ris ge­riau­sias, o ku­ris – tru­putį blo­ ges­nis? „Aiš­ku, ne­bu­vo leng­va. Bet vis­kas baigė­si lai­min­gai – be muš­ ty­nių. Iš­rin­kom ge­riau­sius“, – dar prie­š šven­tinį va­karą „Vil­niaus die­ nos“ žur­na­lis­tei sakė ver­ti­ni­mo ko­ mi­si­jos pir­mi­nin­kas me­no­ty­ri­nin­ kas Hel­mu­tas Ša­ba­se­vi­čius.

M.De­joie: „Ki­nas – ma­no pa­sau­lis“ Agnė Klim­čiaus­kaitė a.klimciauskaite@diena.lt

Jei neat­si­da­ro šim­tas durų, at­si­da­ rys šim­tas pir­mo­sios – tuo įsi­ti­kinęs jau­nas italų ir prancūzų kilmės re­ ži­sie­rius Ma­xi­mi­lie­nas De­joie, fes­ ti­va­ly­je „Ki­no pa­va­sa­ris“ pri­statęs filmą „Ger­be­rio sind­ro­mas“.

„Jau­niems kūrėjams sun­ku pri­si­ bels­ti į ki­no pa­saulį, jie įsi­leid­žia­ mi at­sar­giai, su ne­pa­si­tikė­ji­mu. Bet svar­biau­sia – tikė­ti sa­vo idė­ ja ir steng­tis, kad ja pa­tikėtų ir ki­ ti. Man pa­si­sekė, ma­ni­mi pa­tikė­jo pro­diu­se­riai, ma­ni­mi ti­ki ir „Ki­no pa­va­sa­ris“, – „Vil­niaus die­nai“ sa­ kė M.De­joie. – Kaip pri­sta­ty­tumė­te sa­vo ki­ no pa­saulį? – Ki­nas ir yra ma­no pa­sau­lis. Esu su­si­žavėjęs filmų kūri­mu nuo 11– 12 metų – tuo­met pra­dėjau kur­ti trum­pa­met­ra­žius fil­mu­kus su mo­ kyk­los drau­gais. Vėliau jie bu­vo il­ ges­ni, svar­bes­ni man ir ki­tiems. O vieną dieną žmonės pra­dėjo tikė­ ti ma­ni­mi ir leis­ti pi­ni­gus ma­no idė­joms. Ne­ži­nau, ką dar galė­čiau veik­ti. Ki­nas vi­sad bu­vo ma­no gy­ ve­ni­mas, ma­no aist­ra.

en­ce­fa­li­to, ma­lia­ri­jos ir ku­ri, lai­ mė, neeg­zis­tuo­ja. Su pro­diu­se­riais už­davė­me klau­simą – kas nu­tiktų, jei to­kia pa­vo­jin­ga ir užk­re­čia­ma li­ga pa­plistų Ita­li­jo­je. Juk ne kartą su­ti­ko­me žmo­nių, be­si­sau­gan­čių kitų vi­rusų, ne­šio­jan­čių kau­kes ar bi­jan­čių net išei­ti ap­si­pirk­ti. Žmo­ nės iš tiesų įbau­gin­ti. Fil­mo pa­bai­ go­je iš­ke­lia­me idėją, kad vi­ru­sai šian­dien yra įgavę tokį pat bai­ mės matą kaip kaž­ka­da monst­rai, zom­biai.

ven­dintų nuo ak­to­rių paieš­kos iki fil­mo de­ta­lių. Ne­ma­nau, kad to­kiu at­ve­ju fil­mas – re­ži­sie­riaus kūri­ nys. Kas ki­ta yra re­ži­sie­rius au­ to­rius – to­kiu at­ve­ju idė­ja, ku­rią siū­lau, yra ma­no. Juo­kau­ju, kad esu vie­nin­te­lis, ku­ris nie­ko fil­me ne­vei­kia, kai ki­ti re­gu­liuo­ja garsą, dir­ba dėl vaiz­do ko­kybės. Bet man ten­ka priim­ti spren­di­mus dėl ak­ to­rių, mu­zi­kos, kadrų ir t. t., taip pat pri­siim­ti at­sa­ko­mybę dėl fil­ mo kri­ti­kos.

Kai žiū­riu gerą filmą, esu vi­siš­kai jo įtrau­ kia­mas, už­mirš­tu viską ap­link.

– Ką jūs as­me­niš­kai norė­tumė­ te įneš­ti į ki­no pa­saulį? – Norė­čiau pa­sa­ko­ti is­to­ri­jas, ku­ rios žmo­nes ska­tintų su­si­mąsty­ti apie gy­ve­nimą, apie sa­ve pa­čius, sa­vo jaus­mus ir spren­di­mus.

– Ko­kia yra re­ži­sie­riaus vie­ta fil­me, jūsų aki­mis? – Išs­kir­čiau tech­ninį re­ži­sie­rių ir re­ži­sie­rių au­to­rių. Pa­vyzd­žiui, pro­diu­se­riai su sce­n a­r i­j aus a u t­ o ­r i u m ­ i tu­r i idėją ir ieš­ko re­ ži­s ie­r iaus, ku­ris ją įgy­

– Daž­nai lan­kotės ki­no teat­re? – Ke­tu­ris pen­kis kar­tus per sa­ vaitę. Jei manęs klau­sia, ką vei­ kiu lais­va­lai­kiu, at­sa­ky­mas aiš­kus: „Žiū­riu fil­mus.“ – Ką ran­da­te ki­ne, ko ne­ ran­da­te ki­to­se me­no sri­ ty­se? – Daž­nai klau­sau mu­zi­ kos, man pa­tin­ka teat­ras, nors ten lan­kau­si ne taip daž­nai, bet ki­nas man as­me­niš­kai yra iš­lais­vi­ nan­t is me­n as. Kai žiū­r iu gerą filmą, esu vi­siš­kai jo įtrau­ kia­mas, už­mirš­tu viską ap­link. Ži­nau, kad jei tu­riu bėdų, slo­gių min­čių, tai po po­ros va­landų, pa­ žiūrėjęs filmą, jas pa­mir­šiu. Ge­ras fil­mas – lyg ke­lionė, kas­kart nau­ ja, kas­kart įdo­mi. Die­vi­nu tai. – Ko­kias idė­jas per­tei­kia „Ki­no pa­va­sa­ry­je“ vie­šin­tis jūsų fil­ mas „Ger­be­rio sind­ro­mas“? – Tai – pa­ra­do­ku­men­ti­nis fil­ mas, pa­sa­ko­jan­tis apie ligą, ku­ rios simp­to­mai pa­našūs į kitų pa­ vo­jingų ligų – me­nin­gi­to, si­fi­lio,

„„Tiks­las: M.De­joie sa­ko ki­ne no-

rįs pa­sa­ko­ti is­to­ri­jas, ku­rios žmo­nes ska­tintų su­si­mąsty­ti.Si­mo­no Švit­ros nuo­tr.

– Pap­ras­tai jau­ni ki­no kūrė­ jai ne­ga­li pa­si­gir­ti pi­nigų per­ tek­liu­mi, pa­verkš­le­na, kad tai kliu­do įgy­ven­din­ti idė­jas. Ar jums tai ak­tua­lu? – Man pa­si­sekė su­tik­ti žmo­nių, ku­rie pa­tikė­jo ma­no idė­jo­mis ir jas fi­nan­sa­vo. Pi­nigų ki­no kūrėjui vi­ sa­da trūksta – gal­vo­ji, būtum tu­ rėjęs dau­giau, būtum ge­riau idė­ jas per­teikęs, ko­ky­biš­kesnį filmą su­k ūręs. Ži­n o­m a, no­r iu dirb­t i, už­si­dirb­ti, ge­rai gy­ven­ti ir galė­ti kur­ti, ke­liau­ti. Ne­turė­da­mas so­ li­daus biud­že­to, į filmą ne­pa­sik­ vie­si di­de­lių žvaigžd­žių. Nors, tie­ sa, kar­tais pa­si­tai­ko to­kių at­vejų, kai ki­no gar­se­ny­bei tie­siog pa­tin­ ka fil­mo kon­cep­ci­ja ir ji su­tin­ka vai­din­ti. Ma­nau, ban­dy­siu ir aš. Bet yra ir ki­ta pro­ble­ma – į jau­ ną kūrėją be­veik vi­sa­da žvel­gia­ ma ne­pa­t ik­l iai, rei­k ia at­kak­l iai įro­dinė­ti, kad esi šio to ver­tas, il­ gai bels­tis, kad ki­no pa­sau­lio du­ rys at­si­vertų. – Pas­va­jo­ja­te apie ki­no ap­do­va­ no­ji­mus? – Da­ly­va­vau ne vie­na­me fes­ti­va­ly­ je, bet dar nie­ko ne­su laimėjęs. Ma­ nau, žmonės, ku­rie sa­ko, kad jiems ne­rei­kia ap­do­va­no­jimų, me­luo­ja. Aš kas­met lau­kiu „Os­karų“ nak­ ties ir su pa­vy­du žiū­riu į kitų šlo­ vę, triumfą. Kas­kart po jos už­puo­ la dep­re­si­ja – gal­vo­ju, kur yra tie kūrėjai ir kur esu aš. Ypač šie­met, kai „Os­ka­rai“ bu­vo to­kie ar­ti­mi – trium­fa­vo „Ar­tis­tas“, prancūzų re­ži­sie­rius, ku­ris ku­ria ne to­li­mo­ je Ame­ri­ko­je, o vi­sai ša­lia. Pa­si­ro­ do, vis­kas įma­no­ma.

„„Tra­di­ci­ja: Auk­si­niai sce­nos kry­žiai kas­met tei­kia­mi ko­vo 27-ąją, mi­nint

Teat­ro dieną. 

Šarū­no Ma­žei­kos (BFL) nuo­tr.

Apie Teat­ro die­nos šventę ir Auk­si­nių sce­nos kry­žiaus lau­rea­tus skai­ty­ki­te die­na.lt


14

trečiADIENIS, kovo 28, 2012

menas ir pramogos „Vilniaus diena“ rekomenduoja

Kur? Na­cio­na­li­nia­me dra­mos teat­re, Ge­di­mi­no pr. 4. Ka­da? Šian­dien 19 val. Kiek? 53–73 li­tai.

Kur? VU bib­lio­te­kos Bal­to­jo­je sa­lė­je, Uni­ver­si­te­to g. 3. Ka­da? Iki ko­vo 31 d. Kiek? Ne­mo­ka­mai.

Kur? Ki­no teat­re „Pa­sa­ka“, Šv. Ig­no­to 4 / 3. Ka­da? Šian­dien 18.30 val. Kiek? 25 li­tai.

A.Ma­mon­to­vo tu­ras

Šiuo­lai­ki­nio Egip­to at­min­tis Ki­no va­ka­re – apie D.Lyn­chą

Ger­bė­jų pa­gei­da­vi­mu ir no­rė­da­mas į kon­cer­tus įneš­ti gai­vaus vė­ jo ir dai­nų, dai­ni­nin­kas And­rius Ma­mon­to­vas tę­sia nau­jau­sio al­ bu­mo „Elekt­ro­ni­nis Die­vas“ kon­cer­tus pa­va­sa­ri­nia­me tu­re. Šiuo kon­cer­tuo­se at­li­kė­ją ly­dės gru­pė aukš­čiau­sio ly­gio mu­zi­kan­tų ir sce­nos bend­ra­žy­gių. Skam­bės ne tik nau­jau­sios, bet ir vi­sų pa­ mėg­tos se­nos dai­nos.

Alek­sand­ri­jos bib­lio­te­kos pa­reng­to­je pa­ro­do­je pri­sta­to­ma me­ džia­ga, su­kaup­ta ren­giant pro­jek­tą „Šiuo­lai­ki­nio Egip­to at­min­ tis“. Eks­po­nuo­ja­mi XIX–XX a. do­ku­men­tai, at­spin­din­tys svar­biau­ sius Egip­to nau­jo­sios is­to­ri­jos įvy­kius (1805–1981 m.). Alek­sand­ri­ jos bib­lio­te­ka sie­kia tęs­ti sa­vo kaip Egip­to lan­go į pa­sau­lį ir pa­sau­ lio lan­go į Egip­tą vaid­me­nį.

Kur? Vil­niaus ma­ža­ja­me teat­re, Ge­di­mi­no pr. 22. Ka­da? Šian­dien 18.30 val. Kiek? 25-50 li­tų.

Kur? „Fo­rum Ci­ne­mas Vin­gy­je“, Sa­va­no­rių pr. 7. Ka­da? Ko­vo 29 d. 21.45. Kiek? 14 li­tų.

Jau tra­di­ci­ja ta­pę ki­no va­ka­rai su cha­riz­ma­tiš­ką­ja ki­no kri­ti­ke Izol­ da Kei­do­šiū­te kvie­čia nea­be­jin­gus ge­ram ki­nui žiū­ro­vus. Per de­ šim­ties ki­no va­ka­rų cik­lą bus dis­ku­tuo­ja­ma apie reikš­min­giau­sius ki­no is­to­ri­jo­je re­ži­sie­rius. Šian­dien pa­skai­to­je sve­čiuo­sis rek­la­mos spe­cia­lis­tas To­mas Ra­ma­naus­kas ir su I.Kei­do­šiū­te da­ly­sis min­ti­ mis apie re­ži­sie­rių Da­vi­dą Lyn­chą.

Kur? „Fo­rum Ci­ne­mas Vin­gy­je“, Sa­va­no­rių pr. 7. Ka­da? Šian­dien 21.15 val. Kiek? 14 li­tų.

Kur? „Fo­rum Ci­ne­mas Vin­gy­je“, Sa­va­no­rių pr. 7. Ka­da? Šian­dien 19.15 val. Kiek? 14 li­tų.

Mu­zi­ki­nis spek­tak­lis atsitiktinai išrasto „Se­la­vy!“ LSD is­to­ri­ja

Sa­la, at­sklei­du­si bai­mes ir jaus­mus

Tik­ri po­jū­čiai

Iš­ver­tus iš pran­cū­zų kal­bos „c‘est la vie“ reiš­kia – „toks gy­ve­ni­mas“. Pje­sės veiks­mas vyks­ta vai­kys­tės kie­me, ku­ris yra sva­jo­nių kie­mas. Žais­min­ga pje­sė ku­pi­na ge­rai ži­no­mų me­lo­di­jų ir dai­nų, ku­rias at­lie­ ka ak­to­rė Ni­jo­lė Nar­mon­tai­tė su an­samb­liu.

Aist­rin­gai įsi­my­lė­ję So­fi­ja ir Da­ne­las jau ket­vir­tus me­tus gy­ve­na kar­tu Pa­ry­žiu­je. Jau­na mo­te­ris pa­ da­ro drau­gui staig­me­ną – nu­per­ka ke­lio­nę į Bul­ ga­ri­ją, bet jis vi­sai ne­no­ri skris­ti į sa­vo gim­tą­ją ša­lį. Ga­liau­siai Da­ne­las pa­si­duo­da įkal­bi­nė­ji­mams.

Medikė Su­za­na su­si­du­ria su keis­tu pa­cien­tu, pra­ ra­du­siu kva­po po­jū­tį. Ji su­ži­no, kad pa­na­šių at­ve­ jų spar­čiai dau­gė­ja pa­sau­ly­je. Au­kų skai­čiui sie­ kiant epi­de­mi­jos ly­gį, Su­za­na su­si­pa­žįs­ta su res­to­ ra­no vi­rė­ju Maik­lu ir pa­ny­ra į aist­rin­gą ro­ma­ną.

1943 m. ba­lan­dį Ba­ze­lio la­bo­ra­to­ri­jo­je švei­ca­rų che­mi­kas Al­ber­tas Hof­ma­nas vi­siš­kai at­si­tik­ti­ nai iš­ra­do nau­ją me­džia­gą – LSD. Pir­miau­sia stip­ rų me­di­ka­men­tą iš­ban­dė pa­ts ir tuoj su­pra­to, kad ši su­bstan­ci­ja stip­riai vei­kia žmo­gaus są­mo­nę.

tv programa

LTV

6.00 Labas rytas. 9.00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7) (k). 10.00 „Komisaras Reksas“ (5) (N-7) (k). 11.00 „Toks gyvenimas“ su Zita Kelmickaite. 12.00 Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė (rusų k.). 12.15 Duokim garo (k). 14.15 Ypatingas atvejis (k). 14.50 Žinios. 15.10 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 16.00 „Meilės skonis“. 17.05 „Senis“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.35 Sportas. Orai. 18.45 „Komisaras Reksas“ (6) (N-7). 19.45 Krašto spalvos. 20.25, 22.10 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. Verslas. 21.00 Kultūra. Sportas. Orai. 21.15 Teisė žinoti. 22.15 Atvira Lietuvos universitetų žinių lyga „Lyderiai“. Susitinka VU ir VGTU komandos. 23.15 Vakaro žinios. 23.25 Orai. 23.30 „Senis“ (N-7) (k).

LNK

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“. 6.50 „Tomas ir Džeris“ (k). 7.20 Anim. s. „Kempiniukas Plačiakelnis“ (k). 7.50 Pričiupom! 8.20 „Draugai V“ (N-7) (k).

LTV 22.15 val.

8.50 24 valandos (N-7). 9.45 Lietuvos balsas (k). 11.40 Valanda su Rūta (k). 13.10 Humoro serialas „Draugai V“ (JAV, 1995–2000 m.) (N-7). 13.40 „Vaikų „Warner Bros.“ „Tomas ir Džeris“. 14.10 „Nickelodeon“ valanda. „Kempiniukas Plačiakelnis“. 14.40 „iKarli“. 15.10 „Juokingiausi netyčiukai“. 15.40 Pokalbių laida „Langai III“ (Rusija) (N-7). 16.40 24 valandos (N-7). 17.40 Būk mano meile! (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.14 Sportas. Orai. 19.19 Farai (N-7). 20.25 Karamelinės naujienos (N-7). 21.00 KK2 (N-7). 21.30 Dviračio šou. 22.00 Žinios. Verslas. 22.19 Sportas. Orai. 22.25 Kriminalinė Lietuva (N-7). 22.35 Veiksmo f. „Grėsminga žemė“ (JAV, 1994 m.) (N-14). 0.45 Veiksmo serialas „Teisingumo vykdytojas“ (JAV, 2010 m.) (N-7). 1.40 Kriminalinis serialas „Įstatymas ir tvarka. Nusikaltimo motyvai“ (JAV, 2003 m.) (N-7).

9.00 „Meilės sūkuryje“. 10.05 Ką manai? 11.00 Kodėl? 11.50 Žurnalistinių tyrimų ir publicistikos laida „Paskutinė instancija“. 12.35 Žvaigždė policininkas. 13.10 Anim. s. „Beibleidai. Metalinė kova“. 13.40 Anim. s. „Vėžliukai nindzės“. 14.10 Anim. s. „Ančiukų istorijos“. 14.40 Anim. s. „Čipas ir Deilas skuba į pagalbą“. 15.10 Anim. s. „Simpsonai“. 15.40 „Likimo galia“. 16.40 Melodrama „Meilės triumfas“. 17.40 Ką manai? 18.35 Kulinarijos laida „Susitikime virtuvėje“. 18.45 TV3 žinios. 19.10 Serialas „Naisių vasara“. 19.40 Akistata. 20.30 Be komentarų. 21.00 Serialas „Vyno kelias“ (Lietuva, Gruzija, 2012 m.). 21.35 TV3 vakaro žinios. 22.00 Vikingų loto. 22.05 „Melo teorija“ (2)). 23.05 Veiksmo serialas „Geri vyrukai“ (1) (JAV, 2010 m.). 0.05 „Vilko bilietas“. 1.00 Drama „Kalėjimo bėgliai“ (2).

TV3

BTV

6.40 6.55 7.25 7.55

Teleparduotuvė. Anim. s. „Beibleidai. Metalinė kova“. Anim. s. „Simpsonai“. „Svotai“.

LNK 21.00 val.

6.30 7.00 7.25 8.00

Televitrina. Žinios (k). Realybės drama „Auksarankiai“ (N-7) (k). TV žurnalas „Gyvenimo spalvos“ (k).

TV3 19.10 val.

9.00 Pokalbių šou „Užkalnio 5“ (k). 10.00 „Margoša: moterimi negimstama“. 11.00 Drama „Be namų negerai: naujas gyvenimas“ (Australija, 2004 m.). 11.30, 19.00 Humoro šou „Prajuokink mane“. 12.30 „Pavojingi susitikimai. Elektrinis ungurys“ (k). 13.30 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 14.30 „Pragaro virtuvė“ (N-7). 15.30 „Amerikos talentai“. 16.30 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 17.30 „Milijonieriai“ (k). 18.00 Žinios. Sportas. Orai. 18.25 „Galileo: norintiems žinoti“. Populiarioji dokumentika. 20.00 Žinios. Verslas. 20.19 Sportas. Orai. 20.25 „Tylos riba“ (N-7). 21.00 Serialas „Karo vilkai. Jūrų pėstininkai“ (JAV, 2010 m.)(N-14). 22.00 Fantastinė drama „Tikras kraujas“ (JAV, 2009 m.)(N-14). 23.05 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 0.05 „Galileo: norintiems žinoti“ (k). 0.35 TV žurnalas „Autopilotas“ (k). 1.05–6.00 „Bamba“ (S).

Lietuvos ryto TV 6.14, 13.00 TV parduotuvė. 6.30, 12.05 Reporteris. 7.20, 17.20, 21.55 Lietuva tiesiogiai. 7.55, 14.30, 18.55 Negaliu tylėti. 8.55 Kriminalinė drama „Merdoko paslaptys“ (Kanada, 2008–2011 m.) (N-7). 10.00, 18.20, 22.30 Super L.T.

BTV 11.30 val.

10.32, 18.52, 23.02 Super margutis. 10.35 Namų daktaras. 11.05 Ilgai ir laimingai. 13.30 Šeimų dvikova – „Akropolio“ turnyras. 15.30 Anim. s. „Padūkėlis Eliotas“. 15.45 Dok. f. „Frankenšteinas“ (N-7). 16.00, 17.00, 18.00 Žinios. Orai. 16.10 Dok. f. „Frankenšteinas“ (N-7). 19.55 Dok. f. „Uraganas Katrina. Liudininkų akimis“ (1) (N-7). 21.00, 0.05 Reporteris. 21.52, 0.57 Orai. 23.05 Negaliu tylėti. Pokalbių laida. 1.00 Dok. f. „Frankenšteinas“ (N-7).

SPORT1

9.00 Televitrina. 10.00, 19.00, 20.45 Žinios +. 10.15 Ispanijos ACB krepšinio lyga. „Banca Civica“–„Bizkaia Basket“. 12.40 Sportas LT. Jaunimo bokso turnyras Dano Pozniako atminimui. 13.45 Italijos „Serie A“ lyga. „Milan“–„Roma“. 15.30 Lietuvos krepšinio lyga. Prienų „Rūdupis“–Kauno „Žalgiris“. 17.15 Italijos „Serie A“ lyga. „Fiorentina“– „Juventus“. 19.15 Futbolo dievai. Ronaldo. 19.45 Italijos „Serie A“ lyga. XXIX turo apžvalga. 21.00 Automoto. 21.30 Futbolo dievai. P.Maldini. 22.00 Krepšinio pasaulyje. 22.30 Futbolo dievai. Ronaldinio. 23.15 Sportas LT. Sportinių šokių čempionatas.

lietuvos ryto tv 19.55 val.


15

trečiadienis, kovo 28, 2012

skelbimai

Tel. 261 3653, 261 3655, 261 3659 skelbimai@vilniausdiena.lt

Siūlo darbą Ieškome darbuotojų dirbti užsienyje pramonėje: izoliuotojais, pastolininkais. Reikalavimas – gera anglų kalba. Privalumas – darbo patirtis. CV siųsti info@hertel.lt. Tel. 8 687 73 397. 900187

Įvairūs Darbai sandėliuose, fabrikuose, viešbučiuose; narcizų skynimas; slauga Anglijoje, Vokietijoje, Čekijoje, Kipre. Tel. 8 678 58 652, 8 675 86 523, www.ppv.lt. 923036

Paslaugos Technikos remonto SKUBIAI IR NEMOKAMAI IŠVEŽA nenaudojamą buitinę techniką – šaldytuvus, skalbykles, virykles, kompiuterinę techniką ir kitus elektronikos prietaisus. Tel. 8 641 99 000, www.kaunakiemis.lt. 919698

Parduoda Bankrutavusi UAB „Balticrent“ parduoda automobilio „Ford Focus“ dalis, kompiuterį DELL HPS, monitorių Samsung LCD, kompiuterį su programine įranga. Kreiptis į administratorių tel. (8 5) 273 3394. 931659

Įvairūs Kita 2012 m. kovo 30 d. SB „Žaluma“ bus ženklinama gretutinių sklypų ribos ties V.Čereškienei priklausančiu sklypu Nr. 4124/0400-0494 Vilniaus r. sav., Dūkštų sen., Brinkiškių k. 932348

Informuojame, kad yra suderintas žemės ūkio paskirties žemės sklypo kad. Nr. 4127/0200:195, esančio Garnapališkių k., Nemenčinės sen., Vilniaus r., formavimo ir pertvarkymo projektas. Įsakymas 2011 05 03 Nr. A27-970. Planavimo organizatorius Jurgis Smaliukas. Dokumento rengėjas UAB „Nigranda“, Kareivių g. 19-138, Vilnius. Tel. (8 5) 213 7309. 932024

Informuojame, kad pradėtas rengti žemės sklypo, kad. Nr. 0101/0151:324, Galgių k., Antakalnio sen., ter. plotas 1,19 ha, detalusis planas. Rengiamo detaliojo plano tikslas – pakeisti žemės tikslinę paskirtį pagal BP sprendinius, padalyti sklypą, nustatyti sklypų naudojimo ir tvarkymo režimą, pagrindinius statybos reglamentus. Detaliojo plano rengimo pagrindas – 2012 01 13 „Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis“ Nr. 042032, reg. Nr. A615-4- (2.15.1.7-AD4). Planavimo organizatoriai: Genrichas Pukšta, g. 1949 01 22, gyv. Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Barsukynės g. 26, Galina Nacvalova, g. 1958 02 10, gyv. Kaštonų g. 5-6,Vilniuje, Juventas Mocka, g. 1959 06 17, gyv. Justiniškių 117-28, Vilniuje. Detaliojo plano rengėjas – PV A.Banionienė, kv. at. Nr. A878, gyv. M.K.Oginskio g. 6-24, Vilniuje, tel. 8 687 43 701. Parengtas detalusis planas viešai eksponuojamas Antakalnio seniūnijos patalpose nuo 2012 04 17 iki 2012 04 30. Viešas svarstymas vyks Antakalnio seniūnijos patalpose 2012 05 02 9 val. Planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami projekto rengėjui raštu ir telefonu iki viešo svarstymo procedūrų pabaigos. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Vitebsko g. 19, Vilnius, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. 932075

Kartojama žemės sklypo kad. Nr. 0101/0054:109 Vilniaus m. Aludarių g. 1/ Pakalnės g. 2 detaliojo plano projekto viešo svarstymo procedūra. Planavimas tęsiamas vadovaujantis Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 03 06 įsakymu Nr. A30-714 ir 2012 03 15 Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus pareigų ir teisių perdavimo sutartimi Nr. 042063. Planavimo organizatorius – UAB „Aludarių development“, atstovaujama įgaliotos UAB „Resoliution Property Management”, Saltoniškių g. 2, Vilnius, tel. (8 5) 252 6444, faks. (8 5) 252 6446. Informaciją teikia V.Svirskas, el. p. v.svirskas@newsec.lt. Detaliojo plano rengėjas – UAB „Senojo miesto architektai“, Šv. Ignoto g. 5, Vilnius, tel./faks. (8 5)261 1115. Informaciją teikia D.Sabaliauskienė, el. p.: diana@smartas.lt. Planavimo tikslai – nekeičiant žemės tikslinės paskirties ir bendrojo plano sprendinių, pakeisti (patikslinti) teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą, numatant komercinių ir daugiabučių gyvenamųjų pastatų teritorijas. Parengto projekto vieša ekspozicija nuo 2012 04 12 iki 2012 05 11 darbo dienomis Naujamiesčio seniūnijoje, Gedimino pr. 15, ir detaliojo plano rengėjo biure. Viešas svarstymas vyks 2012 05 11 15 val. Aludarių g. 1/ Pakalnės g. 2, buvusios „Tauro“ gamyklos patalpose. Pasiūlymų pateikimo tvarka: pasiūlymus galima teikti pla-

navimo organizatoriui arba detaliojo plano rengėjui raštu iki viešo susirinkimo pabaigos. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie AM Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo gavimo dienos. 932464

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2012 03 23 įsakymu Nr. 49VĮ-(14.49.2)-902 patvirtintas žemės sklypų, esančių SB „Vilnelė“, Šiaurės g. 88C (kad. Nr. 0101/0048:852) ir Šiaurės

g. (kad. Nr. 0101/0048:1602), Vilniaus m., formavimo ir pertvarkymo projektas.

Karščiausi kelionių pasiūlymai

Vadovaujantis Visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 (Žin., 1996, Nr. 90-2099;2010, Nr. 120-6124), 33, 34 punktais informuojame, kad yra parengtas žemės sklypo S.Stanevičiaus g. 94 planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui. Projekto rengėjas – UAB „Geodezininkų biuras“. Su projektu susipažinti bei pastabas pateikti galite nuo 2012 04 02 iki 2012 04 13 UAB „Geodezininkų biuras“ patalpose, S.Stanevičiaus g. 96A, Vilnius. Pasiteirauti tel. (8 5) 248 4464, 8 687 15 679, e. paštas arturas@geobiuras.lt.

Kelionių organizatorius

932179

931887

A.Vienuolio g. 6, LT–01104 Vilnius Tel. (8 5) 231 3314. Faks. (8 5) 262 9120 vilnius@vilnius.krantas.lt www.krantas.lt AKCIJA KELTŲ BILIETAMS IŠ KLAIPĖDOS 2 KELEIVIAI + AUTOMOBILIS tik 380 Lt! Į kainą įskaičiuotos dvi sėdimos vietos ir vieta auto-

mobiliui. Keltų linijos: Klaipėda–Kylis, Klaipėda–Zasnicas, Klaipėda–Karlshamnas KAJUTĖ + AUTOMOBILIS tik 800 Lt! Į kainą įskaičiuota kajutė (1–4 asm.) ir vieta automobiliui. Keltų linijos: Klaipėda–Kylis, Klaipėda– Karlshamnas Papildomos sąlygos: • Automobilio aukštis turi būti iki 1,85 m • Bilietai ne rezervuojami, o paduodami iš karto. • Bilietai nekeičiami ir negrąžinami. • Bilietų kiekis kiekviename reise ribotas. • Akcijos galioja kelionėms keltu iki 2012 06 20.


Orai

Savaitės viduryje orai bus nepastovūs – trečiadienis numatomas pavasariškai šiltas, o ketvirtadienį orai turėtų subjurti. Šiandien lis nedaug, temperatūra bus 7–11 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį daug kur numatomi krituliai, bus vėjuota, atvės. Naktį temperatūra bus 1–3, dieną 5–8 laipsniai šilumos.

Šiandien, kovo 28 d.

+10

+7

+10

Telšiai

Šiauliai

+10

Klaipėda

Panevėžys

+8

Utena

+10

Tauragė

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (jaunatis) teka Mėnulis leidžiasi

7.00 19.48 12.48 8.11 1.24

88-oji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 278 dienos. Saulė Avino ženkle.

+11Kaunas

Pasaulyje Atėnai +19 Berlynas +19 Brazilija +27 Briuselis +16 Dublinas +16 Kairas +21 Keiptaunas +26 Kopenhaga +14

Londonas +20 Madridas +21 Maskva +1 Minskas +10 Niujorkas +18 Oslas +18 Paryžius +21 Pekinas +18

orai vilniuje Šiandien

Praha +18 Ryga +12 Roma +22 Sidnėjus +25 Talinas +7 Tel Avivas +19 Tokijas +15 Varšuva +16

Marijampolė

Vėjas

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

0

+11

+6

+2

5

+1

+6

+1

–1

6

0

+7

+2

+1

5

ketvirtadienį

penktadienį

kompozitorius Gintautas Abarius. 1969 m. mirė 34-asis JAV prezidentas Dwightas Eisenhoweris. 1970 m. gimė amerikiečių aktorius Vince’as Vaughnas. 1974 m. gimė krepšininkas Mindaugas Timinskas. 1985 m. mirė Rusijos ir Prancūzijos dailininkas Marcas Chagallas. 1986 m. gimė JAV popdainininkė Lady Gaga.

prizas Šią savaitę laimėkite Elisabeth Beresford knygą „Vombliai“

neškite į „Vilniaus dienos“ redakciją Labdarių g. 8, Vilnius. Šios savaitės nugalėtoją paskelbsime antradienį, balandžio 3 d. Kryžiažodį parengė „Oho“ redakcija.

1

2

3

4

5

Filemonas, Girmantė, Odeta, Rimkantas, Sikstas, Virgailė

Avinas (03 21–04 20). Gyvenimas atrodys malonus. Tačiau neužsnūskite ant laurų ir paskubėkite susitvarkyti visus reikalus, nes artėja nelabai palankus laikotarpis. Jautis (04 21–05 20). Sveika nuovoka padės sėkmingai bendrauti su aplinkiniais. Apmąstykite praeities įvykius ir padarykite išvadas. Kad ankstesnės bėdos nebekankintų, svarbu nebekartoti senų klaidų. Dvyniai (05 21–06 21). Lengvas ir ramus laikas, viskas vyks sklandžiai. Tinkamai organizuotas darbas neturėtų kelti rūpesčių. Vertėtų pagalvoti apie savęs tobulinimo ar karjeros galimybes. Vėžys (06 22–07 22). Laikas nėra sėkmingas. Kils pavojus būti suklaidintiems ar pernelyg susižavėti kokia nors absurdiška idėja. Patirsite psichologinį spaudimą. Todėl kruopščiai atlikite savo tiesiogines pareigas ir neapsikraukite ne savo darbais. Liūtas (07 23–08 23). Bandysite pasinerti į romantišką gyvenimą, atvirai reikšite emocijas. Bus svarbūs ir jausmai, ir poelgiai. Neignoruokite savo norų. Mergelė (08 24–09 23). Jūsų mintys nesutaps su aplinkinių, todėl galimi nesutarimai ir konfliktai. Nebandykite kakta pramušti sienos. Geriau spręskite asmenines problemas. Svarstyklės (09 24–10 23). Aplinkiniai jums mes iššūkį dėl keblaus dalyko. Tai gali tapti diskusijos ar kivirčo priežastimi. Katastrofa neištiks, bet tai ne jūsų diena. Kantrybė ir ramybė turėtų tapti jūsų sąjungininkėmis. Skorpionas (10 24–11 22). Naujos galimybės ir sprendimai, susiję su darbu, gali nesutapti su jūsų norais. Su kitais žmonėmis bus sunku kalbėti apie savo darbą. Pasistenkite nesugadinti tarpusavio santykių. Šaulys (11 23–12 21). Galimi emocionalūs pokalbiai, per kuriuos pasistenkite būti supratingas ir nuolaidus. Niekas negali jūsų priversti daryti to, kas nemalonu. Pravers asmeninės jūsų savybės: gebėjimas susitarti, padorumas, tiesumas ir principingumas. Ožiaragis (12 22–01 20). Būsite kupinas nerealių svajonių. Būkite atsargus – jos bus toli nuo realybės. Jokiu būdu nereikalaukite iš artimųjų, kad jie įgyvendintų jūsų fantazijas. Vandenis (01 21–02 19). Sugebėsite įvertinti vienišiaus gyvenimo grožį. Pasistenkite neišlaidauti ir nešvaistyti laiko. Venkite ir skubotumo, ir gaišaties. Žuvys (02 20–03 20). Klaidingai įvertinsite karjeros galimybes, nes jos prieštaraus jūsų dvasinėms vertybėms. Gyvenime neliks vietos užsiėmimams, kuriuos mėgstate ir vertinate. Atidžiau pažvelgęs į situaciją, suprasite, kad tai laikini sunkumai.

Tur­ki­jos ry­ti­nę da­lį su­krė­tė 5 ba­lų Rich­ te­rio ska­lės že­mės dre­bė­ji­mas. Dre­bė­ji­ mas įvy­ko Mu­šo pro­vin­ci­jo­je, kaip pra­ ne­šė Stam­bu­lo ob­ser­va­to­ri­jos seis­mo­ lo­gi­jos cent­ras. Val­džios at­sto­vai sa­kė, kad vie­na­me pro­vin­ci­jos kai­me su­griu­ vo ke­le­tas dar­ži­nių ir pa­ša­rų san­dė­lių. Ap­ga­din­ta ne­ma­žai ne­deg­tų ply­tų na­ mų, bet apie au­kas ne­pra­ne­ša­ma. Vals­ ty­bi­nė te­le­vi­zi­ja in­for­ma­vo, kad vir­pe­ siai bu­vo jun­ta­mi ir ap­lin­ki­nė­se pro­ vin­ci­jo­se. Že­mės dre­bė­ji­mai Tur­ki­jo­je – gan daž­ni. Pas­ta­rą­jį kar­tą di­de­lis že­ mės dre­bė­ji­mas ša­lį su­krė­tė praė­ju­sių me­tų ru­de­nį. Ta­da ry­ti­nė­je Va­no pro­ vin­ci­jo­je žu­vo 644 žmo­nės.

DATOS (kovo 28 d.)

Spręskite kryžiažodį nuo pirmadienio iki penktadienio, teisingai užpildykite frazės laukelius ir laimėkite savaitės prizą. Savaitės nugalėtojas bus išrinktas loterijos būdu iš visų teisingai atsakiusių. Teisingus atsakymus galima pateikti iki penktadienio 18 val. 1. Frazę siųskite SMS žinute numeriu 1337. Siųsdami žinutę rašykite: DIENA (tarpas) VD (tarpas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. Pvz.: DIENA VD VILNIUS (žinutės kaina – 1 Lt) arba 2. Iškirpę kryžiažodį su teisingu atsakymu at-

+8

Vardai

horoskopai

„Bu­si­ness­Week“ inf., AFP nuo­tr.

1868 m. gimė rusų rašytojas Maksimas Gorkis. 1881 m. mirė rusų kompozitorius Modestas Musorgskis. 1927 m. gimė švedų rašytoja Marianne Fredriksson. 1941 m. nusižudė britų rašytoja Virginia Woolf. 1943 m. mirė rusų kompozitorius ir pianistas Sergejus Rachmaninovas. 1948 m. gimė JAV aktorė Dianne Wiest. 1959 m. gimė pianistas,

Vilnius Alytus

2–8 m/s

Dre­bė­jo že­mė

Rytas

+11

+9

6

7

8

9

2012-03-28 Vilniaus diena  
2012-03-28 Vilniaus diena  

Šilumos punktų vilniečiai nenorėtų pirkti net už litą. Miestas 3p. TODĖL, KAD ESU VILNIETIS B.obama su d.Med­ vedevu kalbėjosi taip nuoširdž...

Advertisement