Page 1

TODĖL, KAD naujienos ESU VILNIETIS tikros sostinės

pirmadienis, kovo 26 d., 2012 m. Nr. 71 (1270)

Jau­nuo­lių links­my­ bės Kau­ne vir­to pra­ ga­riš­ku gais­ru. Įta­ ria­mas pa­de­gi­mas. Lie­tu­va 8p.

diena.lt

Dėl Lie­tu­vos jau­ ni­mo ne­dar­bo kal­ti­na­ma švie­ti­ mo sis­te­ma. Eko­no­mi­ka 9p.

1 Lt

Nėš­čia mer­gi­na iš­te­kės už Tu­lū­zos te­ro­ris­to nu­žu­dy­ to ka­rei­vio. Pa­sau­lis 12p.

Tur­gu­je – abo­ne­men­tų karš­ti­nė

Mes ne­griau­sim koa­li­ci­ jos, ji jau su­griau­ta. Nė­ra tos koa­li­ci­jos. Bet yra pa­grin­di­nis tiks­las – su­maiš­ tis ir ar­dy­mas. Kon­ser­va­to­rius, eu­ro­par­la­men­ta­ras Vy­tau­tas­ Lands­ber­gis

7p.

Miestas

2p.

Ro­dyk­lę vėl ­su­ko vokiečiai Vil­niaus Ka­ted­ros var­pi­nės laik­ro­dį per­su­ko sig­na­las iš Vo­kie­ti­jos – jau ke­le­rius me­tus tai pa­da­ro spe­cia­liai įmon­tuo­tos tech­no­lo­gi­jos. Pas­ta­būs mies­tie­čiai ži­no, kad prieš nu­ma­to­ mą lai­ko kei­ti­mą Ka­ted­ros laik­ro­džio ro­dyk­lė daž­niau­siai pa­su­ka­ma dar iš­va­ka­rė­se.

menas

13p.

„Ma­dos in­fek­ci­ja“ at­si­svei­ki­no „„Spren­di­mas: vi­lia­ma­si, kad įve­dus nau­ją tvar­ką Kal­va­ri­jų tur­ga­vie­tė­je ne­be­bus per­par­da­vi­nė­ja­mos pre­ky­bos vie­tos. Si­mo­no Švit­ros nuo­tr.

Se­niau­sia­me sos­ti­nės Kal­va­ri­jų tur­gu­je at­ ši­lus orams pra­si­dė­jo re­for­ma. Nuo šiol da­lis pre­ky­bai dar­žo­vė­mis skir­tų pre­kys­ta­lių priei­na­mi tik tiems, ku­rie ga­li su­si­ mo­kė­ti už juos pus­me­čiui į prie­kį.

And­re­jus Žu­kovs­kis a.zukovski@diena.lt

Pa­lie­tė ne­di­de­lę da­lį

Iš 320 cent­ri­nė­je Kal­va­ri­jų tur­ga­ vie­tės da­ly­je esan­čių pre­kys­ta­ lių dau­giau nei du treč­da­liai pa­žy­ mė­ti mė­ly­nais lip­du­kais su už­ra­šu „Abo­ne­men­tas“. Tai reiš­kia, kad

šio­se vie­to­se ga­li pre­kiau­ti tik tie par­da­vė­jai, ku­rie už nau­do­ji­mą­ si konk­re­čia vie­ta yra su­si­mo­kė­ję pu­sės me­tų mo­kes­tį. Šiuo me­tu jo kai­na ne­sie­kia tūks­tan­čio li­tų. Li­kę sta­lai bus pa­lik­ti „tik­riems ūki­nin­kams“ – žmo­nėms, ku­ rie pre­kiau­ja ne­re­gu­lia­ riai ir tik sa­vo ga­my­bos

2


2

pirmADIENIS, kovo 26, 2012

miestas diena.lt/naujienos/miestas

Tur­gu­je – abo pro­duk­ci­ja, tai yra dar­ 1 žo­vė­mis, vai­siais ar pa­ čių rink­to­mis miš­ko gė­ry­bė­mis.

„„At­leis­tas: du kar­tus iš pa­rei­gų at­leis­to Š.Sku­čo vie­tą užims nau­jas val­di­nin­kas. 

Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

Me­ri­ja ieš­ko kont­ro­lie­riaus Ma­tas Mik­ne­vi­čius

m.miknevicius@diena.lt

Sos­ti­nės sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ ra­ci­ja pa­skel­bė kon­kur­są sa­vi­val­ dy­bės kont­ro­lie­riaus pa­rei­goms. Lai­mė­to­jas tu­rė­tų paaiš­kė­ti jau ne­tru­kus.

Į liūd­nai pa­gar­sė­ju­sią ir vie­ną ri­ zi­kin­giau­sių sos­ti­nės sa­vi­val­dy­ bės dar­bo vie­tų jau ne­tru­kus sės nau­jas kon­kur­są lai­mė­jęs val­di­ nin­kas. Sa­vi­val­dy­bės tink­la­la­py­je jau pa­skelb­tas kon­kur­sas ei­ti šias pa­rei­gas, vo­kų su pa­raiš­ko­mis da­ ly­vau­ti kon­kur­se lau­kia­ma iki ko­ vo 27-osios. Nuo to lai­ko, kai me­ro Ar­tū­ro Zuo­ko pa­ra­gin­ta sa­vi­val­dy­bės ta­ ry­ba iš kont­ro­lie­riaus po­sto iš­me­ tė iki šiol šias pa­rei­gas ėju­sį Ša­ rū­ną Sku­čą, lai­ki­nai Kont­ro­lės ir au­di­to tar­ny­bai va­do­va­vo spe­cia­ lis­tė Jur­gi­ta Le­vi­nie­nė. J.Le­vi­nie­nė dien­raš­čiui tei­gė da­ly­vau­ti kon­kur­se ne­ke­ti­nan­

ti. Per du sa­vo dar­bo mė­ne­sius ji spė­jo sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Kont­ ro­lės ko­mi­te­tui pa­teik­ti vie­ną ata­ skai­tą. Vals­ty­bės tar­nau­to­jas, ei­nan­tis šias pa­rei­gas, tu­ri tu­rė­ti aukš­tą­ jį iš­si­la­vi­ni­mą ir ne ma­žes­nį kaip tre­jų me­tų dar­bo sta­žą fi­nan­sų, eko­no­mi­kos, tei­sės, au­di­to, kont­ ro­lės ar­ba vie­šo­jo ad­mi­nist­ra­vi­mo sri­ty­je. Pre­ten­den­tams ei­ti pa­rei­gas sa­ vi­val­dy­bės dar­buo­to­jai ke­ti­na pa­ teik­ti 50-ies tes­ti­nių klau­si­mų eg­ za­mi­ną, ku­riam pa­si­ruoš­ti ga­li­ma iš nu­ro­dy­tų 26 įsta­ty­mų, tai­syk­lių ir reg­la­men­tų. Kad šios pa­rei­gos sa­vi­val­dy­bė­ je yra iš­skir­ti­nės, ge­riau­siai ro­do da­bar jau bu­vu­sio kont­ro­lie­riaus Š.Sku­čo ko­vos už bū­vį is­to­ri­ja. Š.Sku­čo pa­var­dė ži­niask­lai­do­ je mir­gė­jo praė­ju­sių me­tų ru­de­nį, kai jis pa­reiš­kė su­lau­kęs spau­di­ mo iš tuo­me­čio me­ro Vi­liaus Na­ vic­ko ir ži­niask­lai­do­je pa­vie­ši­no sa­vo bei me­ro po­kal­bį. Tuo­met

kon­ser­va­to­rių par­ti­jai pri­klau­sęs V.Na­vic­kas ban­dė par­ti­jos ko­le­gą at­leis­ti, bet ne­sėk­min­gai. Ra­miai Š.Sku­čas dir­bo tol, kol me­ru ta­po A.Zuo­kas. Mies­to va­ do­vas nie­ko ne­lau­kęs ėmė­si kont­ ro­lie­rių va­ry­ti iš dar­bo. Vil­niaus sa­vi­val­dy­bės kont­ro­ lie­rius bu­vo at­leis­tas bir­že­lio 28 d. 32 sos­ti­nės po­li­ti­kų bal­sų dau­gu­ ma, ta­čiau Vil­niaus apy­gar­dos ad­ mi­nist­ra­ci­nis teis­mas, iš­nag­ri­nė­ jęs ad­mi­nist­ra­ci­nę by­lą, priė­jo iš­va­dą, kad sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos spren­di­mas yra ne­tei­sė­tas ir ne­ pag­rįs­tas. Tą­kart į dar­bą grįž­ti nė ne­spė­jęs Š.Sku­čas iš jo ta­ry­bos na­rių spren­ di­mu dėl pra­vaikš­tų bu­vo iš­mes­tas dar kar­tą. Šį spren­di­mą Š.Sku­čas taip pat ap­skun­dė teis­mui. Pats bu­vęs sa­vi­val­dy­bės kont­ ro­lie­rius dien­raš­čiui ne kar­tą sa­ kė esąs įsi­ti­ki­nęs, kad jo at­lei­di­ mai su­si­ję su tar­ny­bos pra­dė­tais ty­ri­mais dėl mies­to su­tar­čių su „Sie­mens“ are­nos šei­mi­nin­kais.

At­pi­go bai­gian­tis se­zo­nui Ma­tas Mik­ne­vi­čius Šil­dy­mo se­zo­nui ei­nant į pa­bai­gą vil­nie­čius šiek tiek pa­ma­lo­nins ži­nia apie pin­gan­tį šil­dy­mą. Ši­lu­ mos kai­na sos­ti­nė­je ma­žė­ja nuo ba­lan­džio.

Kaip skel­bia Vil­niaus sa­vi­val­ dy­bė, už ki­lo­vat­va­lan­dę ši­lu­mos „Vil­niaus ener­gi­jos“ tie­kia­mą ši­ lu­mą var­to­jan­tys klien­tai mo­kės po 29,57 cen­to, skai­čiuo­jant su 9 pro­c. pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čiu. Tai yra maž­daug 1 pro­c. ma­žiau, nei te­ko mo­kė­ti ko­vą. Ba­lan­džio karš­to van­dens kai­na kol kas neaiš­ki, „Vil­niaus ener­gi­ ja“ jos per­skai­čiuo­ti ne­spė­jo. Kai­na vil­nie­čiams kiek­vie­ ną mė­ne­sį kin­ta dėl to, kad to­kią tvar­ką yra nu­ma­čiu­si Vals­ty­bi­ nė kai­nų ir ener­ge­ti­kos kont­ro­ lės ko­mi­si­ja. Bend­ro­vės „Vil­niaus ener­gi­ja“ at­sto­vų tei­gi­mu, kai­ nos var­to­to­jams ky­la ar­ba krin­ta dėl svy­ruo­jan­čių du­jų kai­nų. Tai esą yra vie­nin­te­lė kai­nų po­ky­čio prie­žas­tis. Dėl to­kios tvar­kos vil­nie­čiai kiek­vie­ną mė­ne­sį mo­ka skir­tin­ gą kai­ną už ši­lu­mą, ta­čiau jų taip ne­bau­gi­na stai­gus di­des­nis kai­ nų šuo­lis, ku­ris at­si­ras­tų įkai­nius

per­skai­čiuo­jant kur kas re­čiau. Tie­sa, rin­kos eks­per­tai pa­ste­bi, kad du­jų kai­nos po­ky­čius mū­sų ša­lies var­to­to­jai pa­jun­ta pa­vė­luo­ tai, tad atei­ty­je ši­lu­mos kai­na vis dėl­to neiš­ven­gia­mai augs. Kau­ne ši­lu­ma at­pigs 1,5 pro­c., iki 31,6 cen­to už 1 kWh, o karš­tas

van­duo – 0,8 pro­c., iki 23,6 li­to už ku­bi­nį met­rą. Anot „Šiau­lių ener­ gi­jos“, pi­gi­mą lė­mė 1,5 pro­c. su­ ma­žė­ju­si gam­ti­nių du­jų kai­na. Šil­dy­mas pa­na­šiai at­pi­go ir Pa­ ne­vė­žy­je bei Klai­pė­do­je. Čia var­ to­to­jai už ki­lo­vat­va­lan­dę ši­lu­ mos ati­tin­ka­mai mo­ka po 26,69

„Mū­sų tiks­las – įves­ti bent šio­ kią to­kią tvar­ką. Tie, ku­rie pre­ kiau­ja nuo­lat, tu­ri bū­ti ga­ran­tuo­ ti, kad tu­rės konk­re­čias vie­tas. Už pre­ky­bos vie­tos ga­ran­ti­ją jam siū­ lo­ma su­si­mo­kė­ti į prie­kį už vi­sus še­šis mė­ne­sius. Tiks­liau, ne už še­ šis, o už ak­ty­vų pre­ky­bos vai­siais ir dar­žo­vė­mis pe­rio­dą, nuo ko­vo iki spa­lio. To­kių vie­tų yra 70 pro­c., li­ ku­siems pa­lie­ka­me 30 pro­c. bend­ ro vie­tų skai­čiaus“, – dien­raš­ čiui nau­ją tvar­ką pri­sta­tė Kal­va­ri­jų tur­gaus di­rek­to­rius Vy­tau­tas Ka­va­ liaus­kas. Pikt­nau­džia­vo ge­ru­mu

V.Ka­va­liaus­kas pri­pa­ži­no, kad re­ for­mų pri­ver­tė grieb­tis kai ku­rių par­da­vė­jų ne­są­ži­nin­gu­mas ir vi­ siš­kas chao­sas, tvy­ro­jęs da­li­jan­tis pre­ky­bos vie­tas. Da­lis pre­kiau­to­jų tie­siog iš anks­to oku­puo­da­vo pre­ kys­ta­lius, bū­ta ir per­par­da­vi­mo at­ ve­jų.

Re­for­mų pri­ver­tė grieb­tis kai ku­rių par­da­vė­jų ne­są­ži­ nin­gu­mas ir vi­siš­kas chao­sas, tvy­ro­jęs da­li­jan­tis pre­ky­bos vie­tas. „„Ri­ba: 70 pro­c. dar­žo­vė­mis pre­kiau­ti

„Kai ku­rie su­krau­da­vo dė­žes ant pre­kys­ta­lių, su­dė­da­vo krū­vo­mis ir taip lai­ky­da­vo tą vie­tą sau, kad nie­ kas ki­tas ja ne­pa­si­nau­do­tų. Bū­da­ vo ir taip, kad vie­nas pre­kiau­to­jas iš­si­per­ka še­šias vie­tas ir pa­skui jas par­duo­da ki­tiems, aiš­ku, už di­des­ nę kai­ną. Taip for­ma­vo­si iš­kreip­ta rin­ka, kai trūks­tant vie­tų kai ku­rie pir­kė­jai tu­rė­da­vo jų net ke­lias ir net su­ge­bė­da­vo jo­mis pre­kiau­ti“, – dės­tė tur­ga­vie­tės di­rek­to­rius. Dau­gu­ma pre­kiau­to­jų, pa­sak V.Ka­va­liaus­ko, pa­gei­dau­da­vo su­ si­mo­kė­ti tik už tas die­nas, ku­

rio­mis pre­ky­ba vyks­ta ge­riau­siai – tai yra už penk­ta­die­nį ir šeš­ ta­die­nį. Be to, kiek­vie­nas no­rė­jo už­siim­ti kuo ar­čiau cent­ro esan­ čią ir pa­trauk­liau­sią pre­ky­bos vie­ tą. „Aiš­ku, kiek­vie­nam no­ri­si kuo ge­res­nės vie­tos ir kuo dau­giau už­ dirb­ti, bet taip bū­ti ne­ga­li. Tu­ ri bū­ti tvar­ka ir ly­gy­bė“, – kal­bė­jo tur­gaus va­do­vas. Šiuo me­tu tur­gaus ad­mi­nist­ra­ci­ ja ste­bi, koks skai­čius iš vie­tas iš­si­ pir­ku­sių as­me­nų rea­liai pa­tys pre­ kiau­ja. „Steng­si­mės da­ry­ti taip, kad pre­ky­bos vie­tas gau­tų tie, ku­

Varpinės laik­ro­dį su

Du­jų kai­ nos po­ky­ čius mū­sų ša­lies var­to­ to­jai pa­jun­ta pa­vė­luo­tai, tad atei­ty­je ši­lu­mos kai­ na vis dėl­to neiš­ven­gia­ mai augs. van­duo – 1,2 pro­c., iki 22,4–22,06 li­to už ku­bi­nį met­rą, pri­klau­so­ mai nuo to, ar įreng­ta nuo­to­li­nio duo­me­nų nu­skai­ty­mo ir per­da­vi­ mo sis­te­ma. „Šiau­lių ener­gi­jos“ var­to­to­jams ši­lu­mos kai­na su­ma­žės 1,1 pro­c., iki 29,89 li­to už 1 kWh, o karš­tas

li­to ir 27,57 li­to už ku­bi­nį met­rą. Šil­dy­mo se­zo­nas Lie­tu­vos mies­ tuo­se daž­niau­siai bai­gia­si ant­ro­je ba­lan­džio pu­sė­je, tiks­li da­ta pri­ klau­so nuo oro tem­pe­ra­tū­ros. Dėl šios prie­žas­ties šil­dy­mas skir­tin­ guo­se mies­tuo­se pa­pras­tai iš­jun­ gia­mas skir­tin­gu me­tu.

„„Ve­te­ra­nas: vis dėl­to, kas­kart kei­čian­tis lai­kui var­pi­nės pri­žiū­rė­to­jas ne­

ga­li bū­ti ra­mus ir bu­di, nes se­nu­čiu­kas laik­ro­džio me­cha­niz­mas ga­li ir ne­su­veik­ti.  Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.


3

pirmADIENIS, kovo 26, 2012

miestas

5p.

Verslas nepatenkintas dėl atšauktų skrydžių iš Vilniaus į Stokholmą.

o­ne­men­tų karš­ti­nė DIENA t MEDIA t NEWS

Užmegzk naujų kontaktų!

skir­tų vie­tų priei­na­ma tik tiems, ku­rie už jas ga­li su­si­mo­kė­ti pus­me­čiui į prie­kį. 

rie pre­kiau­ja, o ne tie, ku­rie už­sii­ ma pre­ky­bos vie­tų per­par­da­vi­nė­ji­ mu“, – pa­brė­žė V.Ka­va­liaus­kas. Di­de­lių skir­tu­mų ne­ma­to

Dien­raš­čio kal­bin­ti par­da­vė­jai tei­gė ypa­tin­gų sun­ku­mų dėl pa­ki­tu­sios tvar­kos ne­pa­ju­tę. Ga­vę tei­sę iš­si­ pirk­ti vie­tas džiau­gė­si, kad bent jau da­bar ga­li bū­ti tik­ri, kad jų vie­ tos nie­kas neu­žims. „Ži­no­ma, nau­ja tvar­ka tu­ri pra­ na­šu­mų. Ne­rei­kia kiek­vie­ną die­ ną pi­ni­gų mo­kė­ti. Su­si­mo­kė­jai už pus­me­tį ir esi ra­mus. Be to, ir ga­

ran­ti­ja yra, kad nie­kas ta­vo vie­ toj neat­sis­tos. Nors ma­no vie­tos ir ankš­čiau nie­kas ne­bu­vo užė­męs, ta­čiau sau­giai ne­si­jau­čiau“, – kal­ bė­jo pri­si­sta­ty­ti ne­no­rė­ju­si pre­ kiau­to­ja. Abo­ne­men­tų neį­si­gi­ję par­da­vė­ jai skun­dė­si, kad „pus­me­ti­niams“ pre­kiau­to­jams iš­da­ly­tos ge­riau­ sios vie­tos, o ki­tiems li­ko pra­stes­ nės. „Kiek ši­tų vie­tų, gal koks šim­ tas? Ir vėl reiks ei­ti kas ry­tą ir dėl jų ko­vo­ti. Ma­nau, kad da­bar tik sun­ kiau bus“, – pik­ti­no­si kra­pais pre­ kiau­jan­ti mo­te­ris.

Si­mo­no Švit­ros nuo­tr.

Kal­va­ri­jų tur­ga­vie­tė Šiuo me­tu tur­ga­vie­tę val­do pri­va­ ti bend­ro­vė Kal­va­ri­jų tur­gaus val­ dy­mo įmo­nė. Tur­gu­je yra per 800 pre­ky­bos vie­tų, iš jų 320 vie­tų pre­ kiau­ja­ma se­zo­ni­nė­mis dar­žo­vė­mis ir vai­siais. Stan­dar­t iš­kai už vie­ną pre­k y­bos die­ną ima­mas 5–6 li­t ų mo­kes­tis už 1 kv. m pre­kys­ta­lio. Iki ru­dens pla­nuo­ja­ma pa­reng­ti de­ta­ liuo­sius pla­nus ir pra­dė­ti tur­ga­vie­ tės re­konst­ruk­ci­ją.

u­ka sig­na­las iš Vo­kie­ti­jos Ma­tas Mik­ne­vi­čius Vil­niaus Ka­ted­ros var­pi­nės laik­ro­ džio sek­ma­die­nio nak­tį jo pri­žiū­rė­ to­jui Ro­mual­dui Spran­gaus­kui per­ suk­ti ne­rei­kė­jo. Jau ke­le­rius me­tus laik­ro­dis re­gu­liuo­ja­mas sig­na­lu iš Vo­kie­ti­jos.

„Man lip­ti į var­pi­nę reik­tų tik to­kiu at­ve­ju, jei kas nors ne­nu­ma­ty­tai už­strig­tų. Jau ke­le­rius me­tus ne­ be­tu­riu kel­tis ir pa­ts per­suk­ti laik­ ro­džio, tai pa­da­ro spe­cia­liai įmon­ tuo­tos tech­no­lo­gi­jos ir iš Vo­kie­ti­jos siun­čia­mas sig­na­las“, – dien­raš­čiui „Vil­niaus die­na“ tvir­ti­no R.Spran­ gaus­kas, prieš ke­le­rius me­tus šias at­sa­kin­gas var­pi­nės laik­ro­džio pri­ žiū­rė­to­jo pa­rei­gas pe­rė­męs iš sa­vo tė­vo. Prieš nu­ma­to­mą lai­ko kei­ti­ mą Ka­ted­ros laik­ro­dis daž­niau­ siai per­su­ka­mas jau iš­va­ka­rė­se, nors ofi­cia­liai tai pa­da­ry­ti reik­

tų 3 val. nak­ties. „Nie­kas ne­lau­ kia tos va­lan­dos, o per­su­ki­mo lai­ kas daž­niau­siais ski­ria­si. Vėl esa­me pri­klau­so­mi nuo vo­kie­čių – ka­ da sig­na­lą pa­duo­da, ta­da ir per­si­ su­ka ro­dyk­lės. Pap­ras­tai tai bū­na dar iš va­ka­ro, to­dėl žmo­nės kar­ tais kiek nu­stem­ba ir su­trin­ka, jei žvilg­te­li į var­pi­nės laik­ro­dį“, – tei­ gė R.Spran­gaus­kas. Vis dėl­to kas­kart kei­čian­tis lai­kui var­pi­nės pri­žiū­rė­to­jas ne­ga­li bū­ti ra­mus ir bu­di, nes se­nu­čiu­kas me­ cha­niz­mas ga­li ir ne­su­veik­ti. Dar vi­sai ne­se­niai R.Spran­gaus­kui pri­ suk­ti laik­ro­džio į var­pi­nę tek­da­vo lip­ti kas ant­rą die­ną. „Jei už­strig­tų kas nors, o taip su to­kiu se­nu įtai­su tik­rai bet ka­da ga­li at­si­tik­ti, tu­rė­čiau kel­tis ir ei­ti tai­sy­ ti. Dėl to vi­sa­da jį ste­biu. Vo­kie­čiai, dieg­da­mi mo­der­nią įran­gą, ap­skri­ tai ste­bė­jo­si, ko­dėl mes jos no­ri­me. Jie net ra­gi­no iš­lai­ky­ti au­ten­tiš­ku­ mą ir vis­ką pri­žiū­rė­ti be elekt­ro­ni­

kos. Nors Vo­kie­ti­jo­je, ži­nia, to­kių var­pi­nių su laik­ro­džiais ne­trūks­ta, jos taip pat mo­der­ni­zuo­tos“, – pa­ sa­ko­jo laik­ro­di­nin­kas. Įdo­mu tai, kad šis Ka­ted­ros var­ pi­nės laik­ro­dis tu­ri tik va­lan­di­nę ro­dyk­lę. Anks­čiau vi­si laik­ro­džiai ro­dy­da­vo tik va­lan­das. Tie­sa, kas ket­vir­tį va­lan­dos lai­ką pra­ne­ša ir su­skam­bę var­pai. Ka­ted­ros var­pi­nės is­to­ri­ja sie­ kia XV a. pra­džią, kai var­pi­nė bu­ vo vie­nas gy­ny­bi­nės sie­nos bokš­tų. Ra­šy­ti­niai šal­ti­niai bokš­tą su var­ pi­ne mi­ni 1522-ai­siais, kai jis bu­vo re­mon­tuo­ja­mas ar­chi­tek­to Anu­so. Laik­ro­dis var­pi­nės bokš­te įreng­ tas XVII a. ant­ro­je pu­sė­je, kai bu­ vo ka­bi­na­mi Jo­no De­la­mar­so nu­lie­ ti var­pai. 1965 m. re­mon­tuo­jant var­pi­nę jo­je įreng­tas šil­dy­mas, vei­kė Vil­ niaus eks­kur­si­jų biu­ras. 2002 m. Kel­no ar­ki­vys­ku­pas pa­do­va­no­jo Vil­niui še­šis var­pus.

Kovo 27 d. 1820 val. Nacionalinėje dailės galerijoje

(Konstitucijos pr. 22) Ateik ir pabendrauk su verslo lyderiais, akademinės bendruomenės atstovais ir apsikeisk idėjomis. Renginio svečiai: Rokas Beresniovas „HSBC Bank USA“ viceprezidentas Edvinas Minkštimas „Global Strategy“ prezidentas Jolanta Bastienė „Diena Media News“ generalinė direktorė Davidas Huntas Jungtinės Karalystės ambasadorius Zigmas Lydeka Vytauto Didžiojo universiteto rektorius Artūras Rakauskas bendrovės „Senukai“ prezidentas Lina Minderienė Lietuvos pašto generalinė direktorė Artūras Jonkus „Publicum“ direktorius Dalia Venslovaitė „Global Lithuanian Leaders“ valdybos pirmininkė Artūras Račas BNS direktorius Laimonas Skibarka advokatų kontoros SORAINEN partneris Rimtautas Vizgirda Čilės Respublikos garbės konsulas ir asociacijos „American Chamber of Commerce“ garbės pirmininkas Markas Davidsonas „Callcredit Information Group“ IT architektūros direktorius Rūta Prusevičienė Lietuvos nacionalinės filharmonijos generalinė direktorė

Renginys nemokamas, tačiau būtina registracija internetu www.diena.lt/kontaktu-mainai. Daugiau informacijos e. paštu vilniuskm@diena.lt. Rengėjas:

Partneriai:


4

pirmADIENIS, kovo 26, 2012

miestas

Pa­mi­nė­ta Že­mės die­na Ma­tas Mik­ne­vi­čius

m.miknevicius@diena.lt

Vil­niaus Ge­di­mi­no pro­spek­te šeš­ ta­die­nio po­pie­tę skam­bė­jo mu­ zi­ka ir sau­go­ti gam­tą ra­gi­nan­tys šūks­niai. Taip pa­sau­li­nėms pro­ble­ moms nea­be­jin­gas jau­ni­mas bai­gė mi­nė­ti Tarp­tau­ti­nę Že­mės die­ną.

„Ža­lie­ji sa­va­no­riai“ or­ga­ni­za­vo moks­lei­vių ei­ty­nes ir kon­cer­tą „Že­ mė tu­ri drau­gų“. Taip bu­vo sie­kia­ma at­kreip­ti dė­me­sį į mies­to, vals­ty­bės, že­my­no ir pla­ne­tos pa­ti­ria­mus pa­ vo­jus dėl ter­šia­mos gam­tos. Jau­nie­ji gam­tos my­lė­to­jai pri­sta­tė ir bū­dus, ku­riais ga­li­ma pa­dė­ti sa­vo pla­ne­tai leng­viau at­si­kvėp­ti. Ge­di­mi­no pro­spek­te tai vie­nur, tai ki­tur bu­vo ga­li­ma iš­vys­ti eko­ lo­giš­kų pre­kių tur­ge­lių. Sos­ti­nės cent­re vy­ko dvi­ra­čių žy­gis, mo­ki­ nių, stu­den­tų ir vi­suo­me­ni­nių or­ ga­ni­za­ci­jų ei­ty­nės nuo Nep­rik­lau­ so­my­bės aikš­tės. Vil­niaus mu­zi­kos mo­kyk­lų ir ki­tų ko­lek­ty­vų pa­si­ro­ dy­mai vy­ko V.Ku­dir­kos aikš­tė­je. Dvi­ra­čiai, eko­lo­giš­kas mais­tas, jo pa­kuo­tės, kei­ti­ma­sis in­for­ma­ ci­ja, kaip gy­ven­ti ne­ken­kiant pla­ ne­tai, – vi­sai tai yra bū­dai tap­ti Že­ mės drau­gais.

Su pla­ka­tais ei­ty­nė­se da­ly­va­vę jau­nuo­liai džiau­gė­si, kad vis dau­ giau jau­nų žmo­nių pra­de­da su­pras­ ti mei­lės Že­mei ir gam­tai svar­bą. „Kai pra­dė­jau do­mė­tis pa­sau­li­ nė­mis ap­lin­ko­sau­gos pro­ble­mo­ mis, Lie­tu­vo­je be­veik ne­bu­vo nei ko­kios nors in­for­ma­ci­jos apie tai, nei su tuo su­si­ju­sių or­ga­ni­za­ci­jų. Šian­dien jau dau­ge­lis kal­ba apie šias pro­ble­mas, jos tam­pa vis ak­ tua­les­nės ir įdo­mes­nės. Ga­lų ga­le ir vals­ty­bių su­si­do­mė­ji­mas, pa­vyz­ džiui, kli­ma­to at­ši­li­mo klau­si­mu, la­bai išau­go. Ma­nau, kad atei­ty­je dėl šių po­ky­čių ir Že­mei pa­ge­rės“, – „Vil­niaus die­nai“ tvir­ti­no vil­nie­ tis Jus­tas. Tai ne pa­sku­ti­nė ak­ci­ja, skir­ ta Že­mės die­nai pa­mi­nė­ti. Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bė ko­vo 31-ąją duos star­tą vie­nai di­džiau­sių pa­sau­ly­je sa­va­no­riš­kos ap­lin­ko­sau­gos ak­ci­ jų „Že­mės va­lan­da“. Per ją vil­nie­ čiai, mies­to sve­čiai, įmo­nės, įstai­gos ir vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos kvie­čia­mi va­lan­dai iš­jung­ti švie­sas. Ant Ro­tu­šės aikš­tės grin­di­nio kar­tu su sa­va­no­riais iš žva­ke­lių bus įžieb­tas di­džiu­lis „Že­mės va­ lan­dos“ sim­bo­lis, ak­ci­jos va­lan­ dą mies­te bus fik­suo­ja­mi įspū­din­ giau­si ir gra­žiau­si vaiz­dai.

„„Mi­nė­ji­mas: jau­ni­mas kvie­tė vil­nie­čius ne­bū­ti abe­jin­gus Že­mės pro­ble­moms. 

Si­mo­no Švit­ros nuo­tr.


5

pirmADIENIS, kovo 26, 2012

miestas diena.lt/naujienos/miestas

Pa­ger­bė šim­ta­me­tę Vil­niaus ir Nau­ja­mies­čio se­niū­ ni­jos va­do­vai šim­to me­tų ju­bi­lie­ jaus pro­ga pa­svei­ki­no sos­ti­nės gy­ven­to­ją Do­rą Pi­lans­kie­nę, gi­ mu­sią 1912-ai­siais.

„„Ne­ti­kė­ta: bend­ro­vės „Sky­ways“ skry­dis į Šve­di­jos sos­ti­nę bu­vo po­pu­lia­rus, šiuo rei­su nuo­lat skris­da­vo ne­

ma­žai ke­lei­vių. 

Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

Vers­lą at­kir­to nuo par­tne­rių Šve­di­jos oro bend­ro­vė „Sky­ways“ nu­trau­kė skry­džius iš di­ džiau­sio Lie­tu­vo­je Vil­niaus oro uos­to ir ge­ro­kai komp­li­ka­vo ša­lies vers­li­nin­kų su­si­sie­ki­mą su Skan­di­na­vi­jos par­tne­riais. Ma­tas Mik­ne­vi­čius

m.miknevicius@diena.lt

Bend­ro­vė nuo per­nai bir­že­lio iš Vil­niaus ke­lei­vius skrai­di­no į Šve­ di­jos sos­ti­nę Stok­hol­mą, ta­čiau da­ bar pra­ne­šė skry­džių at­si­sa­kan­ti. Vil­niaus oro uos­to ko­mu­ni­ka­ci­ jos va­do­vė Sand­ra Šiau­lie­nė dien­ raš­čiui „Vil­niaus die­na“ tei­gė ne­ ži­nan­ti konk­re­čių prie­žas­čių, dėl ku­rių skry­džiai bu­vo at­šauk­ti. „Sun­ku pa­sa­ky­ti, ko­dėl taip yra. Tik­riau­siai de­rė­tų klaus­ti pa­čios bend­ro­vės at­sto­vų. Ga­liu pa­sa­ky­ti tik tiek, kad skry­džiai ne­be­vyk­do­ mi nuo šios sa­vai­tės“, – tei­gė oro uos­to at­sto­vė. Anot jos, bend­ro­vės skry­dis į Šve­di­jos sos­ti­nę bu­vo po­ pu­lia­rus, šiuo rei­su nuo­lat skris­da­ vo ne­ma­žai ke­lei­vių. „Žiū­rė­si­me, ką ga­li­ma pa­da­ry­ti. Oro uos­tas ban­dys de­rė­tis su ki­tais

skry­džių ope­ra­to­riais, kad jie pra­ dė­tų skry­džius į Stok­hol­mą. Ma­ no­me, kad de­ry­bos ar­ti­miau­siu me­tu bus sėk­min­gos“, – tei­gė pa­ šne­ko­vė. „Sky­ways“ tai bu­vo vie­nin­te­lė kryp­tis iš Lie­tu­vos. Per­nai bend­ro­ vė į Stok­hol­mą skrai­di­no kar­tą per die­ną, o šią žie­mą jau du kar­tus per die­ną – ry­te ir po pie­tų. Skry­džio at­šau­ki­mas daug rū­ pes­čių su­kels su Skan­di­na­vi­jos ša­li­mis ne­ma­žai ry­šių tu­rin­tiems Lie­tu­vos vers­li­nin­kams. Dar­bo rei­ka­lais į Stok­hol­mą nuo­ lat skrai­dan­tis bend­ro­vės „Te­le 2“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Pet­ras Ma­ siu­lis dien­raš­čiui sa­kė, kad ži­nia itin ne­ma­lo­ni. „Bent kar­tą per mė­ne­sį ten skris­ da­vau. Ži­no­ma, kad da­bar kils rū­ pes­čių. Reiks ieš­ko­ti ki­tų bū­dų, kaip pa­siek­ti mies­tą“, – sa­kė vers­

li­nin­kas. Jis sa­kė ne­ga­lin­tis pa­sa­ ky­ti, kad skry­džiai bu­vo itin po­ pu­lia­rūs. Esą lėk­tu­vai skris­da­vo nepil­ni. „Iš da­lies aš juos su­pran­tu, lėk­ tu­vai re­tai bū­da­vo pil­ni. Daž­niau gal skris­da­vo tik pus­pil­nis lėk­tu­ vas“, – sa­kė P.Ma­siu­lis. „Sky­ways“ anks­čiau taip pat siū­ lė skry­džius iš Vil­niaus į Ber­ly­ną. Šve­di­jos sos­ti­nę vis dar ga­li­ma pa­siek­ti skry­džiu iš Kau­no. Juos nuo ko­vo 25 d. oro li­ni­jų bend­ro­vė „Rya­nair“ vyk­dys tris kar­tus per sa­vai­tę. Stok­hol­mą anks­čiau tie­sio­gi­niu skry­džiu bu­vo ga­li­ma pa­siek­ti ir iš Pa­lan­gos, ta­čiau dėl men­ko po­pu­ lia­ru­mo skry­džių bend­ro­vė „Swe­ den Air­ways“ rei­sus ru­de­nį at­ šau­kė. Iš Pa­lan­gos bend­ro­vė bu­vo pa­si­ry­žu­si ke­lei­vius į Šve­di­ją skrai­ din­ti tris kar­tus per sa­vai­tę.

Ge­ra ži­nia Di­džiau­sia Ru­si­jos skry­džių bend­ro­vė „Ae­rof­lot“ sek­ma­die­nį pra­de­da skry­ džius iš Mask­vos Še­re­met­je­vo į Vil­ niaus oro uos­tą. Bend­ro­vė ke­lei­vius skrai­dins kas­dien „Air­bus“ lėk­tu­vais. Šiuo me­tu iš Mask­vos Do­mo­de­do­vo į Vil­niaus oro uos­tą skrai­di­na ant­ra pa­ gal dy­dį Ru­si­jos oro bend­ro­vė „Tran­

Ar­tė­jan­čių Ve­ly­kų nuo­tai­ką kū­rė ra­šy­to­jai, tau­to­dai­li­nin­kai ir mu­ zi­kan­tai. Vi­si ap­si­lan­kę šven­tė­je tu­rė­jo ga­ li­my­bę ne tik dau­giau su­ži­no­ti apie Ve­ly­kų tra­di­ci­jas, bet ir pa­klau­sy­ ti lie­tu­vių liau­dies dai­nų. Šven­tės sve­čiai en­tu­zias­tin­gai mo­kė­si riš­ti ver­bas, mar­gin­ti kiau­ši­nius vaš­ku

VD inf.

Pat­vir­ti­no pa­ra­mą Vil­niaus re­gio­no plėt­ros ta­ry­ba pa­tvir­ti­no tris nau­jus sos­ti­nės sa­ vi­val­dy­bės ES lė­šo­mis fi­nan­suo­ ja­mus pro­jek­tus, ku­riems skir­ta be­veik 800 tūkst. li­tų pa­ra­mos.

bus įsi­gy­ta nau­jų vai­kiš­kų bal­dų ir ki­tos bū­ti­nos įran­gos. Sa­vi­val­ dy­bė taip pat gaus fi­nan­sa­vi­mą da­lies mies­to te­ri­to­ri­jų ap­sau­gos ir nau­do­ji­mo pla­nui reng­ti. VD inf.

ES lė­šo­mis bus fi­nan­suo­ja­mas dvi­ra­čių ta­kų spe­cia­lio­jo pla­no ren­gi­mas. Tu­rė­da­mas to­kį pla­ną mies­tas 2014–2020 m. ES lė­šo­ mis ga­lės įreng­ti nau­jus dvi­ra­čių ta­kus. Be to, ES pa­ra­ma bus skir­ta lop­še­liui-dar­že­liui „Žel­me­nė­liai“ at­nau­jin­ti. Nau­ji­nin­kuo­se esan­ čio dar­že­lio re­konst­ruk­ci­ją ke­ti­ na­ma pra­dė­ti jau šią va­sa­rą. Dar­ že­ly­je bus su­re­mon­tuo­tos gru­pių pa­tal­pos, ak­tų sa­lė, san­tech­ni­ka,

Dar­bo par­ti­ja mi­tin­ga­vo Dar­bo par­ti­ja (DP) šeš­ta­die­nio vi­ dur­die­nį Vil­niu­je su­ren­gė prieš teis­mus nu­kreip­tą mi­tin­gą, ku­ria­ me pik­ti­no­si dėl teis­mo spren­di­ mo ne­grą­žin­ti 6 mln. li­tų vals­ty­ bės do­ta­ci­jų.

apy­gar­dos teis­mas at­me­tė pra­ šy­mą su­grą­žin­ti 6,353 mln. li­tų vals­ty­bės do­ta­ci­jų. Do­ta­ci­jos bu­ vo areš­tuo­tos tam at­ve­jui, jei­gu bū­tų pri­teis­ti ci­vi­li­niai ieš­ki­niai ir juos rei­kė­tų išieš­ko­ti. VD inf.

Fi­nan­si­niais nu­si­kal­ti­mais kal­ ti­na­mos opo­zi­ci­nės DP mi­tin­ge prie Sei­mo da­ly­va­vo iki tūks­tan­ čio žmo­nių, kaip sa­kė ten dir­bę po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai. Juo­do­sios bu­hal­te­ri­jos by­lo­je kal­ti­na­mas DP va­do­vas eu­ro­par­la­men­ta­ras Vik­ to­ras Us­pas­ki­chas kri­ti­ka­vo jam kal­ti­ni­mus pa­tei­ku­sį pro­ku­ro­ rą, teis­mų sis­te­mą. Apie mi­tin­gą šiuo me­tu ap­klau­so­se pir­mau­jan­ ti DP pa­skel­bė po to, kai Vil­niaus

sae­ro“, iš Mask­vos Vnu­ko­vo oro uos­ to – „uTair“. Skry­džius iš Mask­vos Do­ mo­de­do­vo oro uos­to į ant­rą pa­gal dy­ dį Lie­tu­vos mies­tą Kau­ną šiuo me­ tu siū­lo Ru­si­jos skry­d žių bend­ro­vė „IrAe­ro“. Kont­ro­li­n į „Ae­rof­lot“ ak­ci­jų pa­ke­tą (51,17 pro­c.) val­do vals­ty­bė. BNS inf.

Pre­zi­den­tū­ro­je – pa­žintis su Ve­ly­kų tradicijomis Sek­ma­die­nio po­pie­tę pre­zi­den­tū­ ra vil­nie­čius ir mies­to sve­čius pa­ kvie­tė į at­vi­rą, kar­tu su Vil­niaus et­ ni­nės kul­tū­ros cent­ru or­ga­ni­zuo­tą ren­gi­nį „Ve­ly­kų be­lau­kiant...“.

Sa­vi­val­dy­bės at­sto­vė Edi­ta Ta­mo­ šiū­nai­tė šim­ta­me­tei lin­kė­jo ar­ti­ mų­jų rū­pes­čio ir mei­lės: „Te­ne­ ša šil­ti jaus­mai jū­sų sie­lai ra­my­bę ir džiaugs­mą.“ D.Pi­lans­kie­nė gi­ mė Žiež­ma­riuo­se ko­vo 15-ąją. Ji daug me­tų gy­ve­no Kau­ne, nuo 1989 m. per­si­kė­lė į Vil­nių. Mo­te­ ris su vy­ru užau­gi­no duk­rą ir sū­ nų, daug me­tų dir­bo siu­vė­ja. Pa­ sak duk­ters, dar prieš po­rą me­tų mo­te­ris bu­vo ga­na ak­ty­vi, mė­go pri­si­min­ti jau­nys­tės įvy­kius, do­

mė­jo­si vi­suo­me­ni­niu gy­ve­ni­mu, mė­go skai­ty­ti. Šių me­tų sau­sį iš­ ti­kus in­sul­tui, šim­ta­me­tės svei­ ka­ta ge­ro­kai pa­blo­gė­jo. Kar­tu su D.Pi­lans­kie­ne gy­ve­na ir ja rū­pi­ na­si duk­ra.

ir žais­ti se­nuo­sius lie­tu­viš­kus žai­ di­mus. Ren­gi­ny­je da­ly­va­vo na­cio­ na­li­nės pre­mi­jos lau­rea­tas ra­šy­to­jas Mar­ce­li­jus Mar­ti­nai­tis, šie­met iš­ lei­dęs nau­ją ori­gi­na­lios struk­tū­ros ir for­mos kny­gą „Mar­ce­li­jaus mar­ gu­čiai“. Ra­šy­to­jas ren­gi­nio lan­ky­ to­jams pa­sa­ko­jo apie sa­vo vai­kys­ tės Ve­ly­kas ir mar­gu­čių sku­ti­nė­ji­mą kaip tam tik­rą gy­ve­ni­mo fi­lo­so­fi­ją. Vie­nos di­džiau­sių ver­bų pa­sau­ ly­je au­to­rė Aga­ta Gra­nic­ka da­li­jo­si ver­bų ri­ši­mo pa­slap­ti­mis. Šio me­no iš­mo­ku­si iš se­ne­lės ir ma­mos, tau­ to­dai­li­nin­kė šven­tės sve­čius mo­kė,

Gais­re žu­vo žmo­gus

kaip pa­tiems su­riš­ti tra­di­ci­nę ver­ bą. Su kiau­ši­nių mar­gi­ni­mo vaš­ku tech­ni­ka šven­tės lan­ky­to­jus su­pa­ žin­di­no Lais­vė Aš­mo­nai­tie­nė. Ren­gi­ny­je pre­zi­den­tū­ro­je da­ ly­va­vo ke­lios de­šim­tys tė­ve­lių su vai­kais. Su­si­rin­ku­sius dai­no­mis ir žai­di­mais links­mi­no folk­lo­ro gru­ pė „Ag­li­ja“ ir kank­li­nin­kė Jus­ti­na Mi­leš­kai­tė. Ren­gi­nį ve­dė tau­to­dai­ li­nin­kė Ma­ri­ja Liu­gie­nė. Vie­na di­džiau­sių krikš­čio­nių šven­čių me­tuo­se šie­met bus šven­ čia­ma ba­lan­džio 8 d. VD inf.

Sek­ma­die­nį apie 4.20 val. bu­vo pra­neš­ta, kad Vil­niu­je, Er­fur­to gat­vė­je, de­ga bu­tas. Anot Bend­ ro­jo pa­gal­bos cent­ro, gais­re žu­ vo žmo­gus.

Į įvy­kio vie­tą Laz­dy­nų mik­ro­ra­jo­ ne Er­fur­to gat­vė­je bu­vo iš­siųs­tos prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo pa­jė­gos, in­for­ma­ci­ja apie įvy­kį per­duo­ta Vil­niaus mies­to grei­to­sios me­di­ ci­nos pa­gal­bos sto­čiai ir Vil­niaus ap­skri­ties vy­riau­sia­jam po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tui. Ug­nia­ge­siai ne­tru­ kus gais­rą dau­gia­bu­ty­je už­ge­si­ no, ta­čiau bu­te bu­vu­sio žmo­gaus iš­gel­bė­ti ne­pa­vy­ko. Vė­liau Po­ li­ci­jos de­par­ta­men­tas pra­ne­šė, kad gais­ras bu­vo už­ge­sin­tas apie

4.40 val. Nus­ta­ty­ta, kad žu­vu­sy­ sis – 1965 m. gi­męs A.S. Pir­mi­ niais duo­me­ni­mis, gais­ras ki­lo dėl neat­sar­gaus rū­ky­mo lo­vo­je. VD, BNS inf.


6

pirmADIENIS, kovo 26, 2012

nuomonės

9p.

Darbuotojus reikia ruošti dar mokyklos suole.

Vin­giais, bet į rei­kia­mą pu­sę

Žvilgsnis

Redakcijos skiltis

Be­dar­bių ma­ži­ni­mas

And­rius Aga­fo­no­vas

Juo­da­sis vals­ty­bės penk­ta­die­nis Sau­lius Po­cius

T

ai, kas at­si­t i­ko Klo­n io gat­vė­j e penk­t a­d ie­n į, vir­to ab­so­l iu­čia vals­ ty­b ės gė­da. Iš glo­b ė­ jos atim­t i mer­gai­tės pa­rei­g ū­nai vy­ko kaip į an­ti­te­ro­ris­ti­nę ope­ra­ ci­ją – 30 po­l i­ci­nin­k ų ap­su­po ma­ ža­me­tės na­mus, kaž­kas ver­žė­si į vi­dų ir anū­kę ke­ti­no jė­ga iš­lup­ ti iš se­ne­l ių, dvie­jų pa­gy­ve­nu­sių žmo­nių, ran­k ų.

Kai tai­kių gy­ven­to­jų na­mas štur­muo­ja­mas kaip žy­dų vai­kų žu­di­ko bu­vei­nė Tu­lū­zo­je, pa­ gal­vo­ji: kur mes pa­ga­ liau gy­ve­na­me? Jei tai bū­tų vy­kę džiung­lė­se, kur so­cia­l i­nės elg­se­nos ma­das me­ džiuo­se vis dar de­monst­ruo­ja be­ždžio­nės, dar bū­t ų bu­vę ga­l i­ma kaip nors pa­tei­sin­ti. Bet kai tai­kių gy­ven­to­jų na­mas štur­muo­ja­mas kaip žy­dų vai­k ų žu­di­ko bu­vei­nė Tu­lū­zo­je, pa­gal­vo­ji: kur mes pa­ ga­l iau gy­ve­na­me? Kaip ga­l i­ma vi­du­ry bal­tos die­nos pi­lie­čių aki­ vaiz­do­je oku­puo­t i pri­va­čią te­r i­ to­ri­ją, jei tu­r i­me nuo­sa­vy­bę sau­ gan­čią Kons­t i­t u­ci­ją ir esa­me ES vals­ty­bė? To­k io klie­de­sio ne­bū­ tų iš­ste­nė­jęs net pa­ts A.Pi­no­che­ tas at­kak­l iau­sių ko­v ų su ko­mu­ nis­tais me­tais. Po ši­to juo­do­jo penk­ta­d ie­n io vi­ su rim­t u­mu ky­la klau­si­mas: ar mū­s ų ša­l ies ins­t i­t u­c i­jos, tu­r in­ čios sau­go­t i ir gin­t i žmo­nes, ap­ skri­tai yra pa­jė­g ios funk­cio­nuo­ ti, ar tai tė­ra tik iš­ka­bos, den­g ian­ čios ne­ž i­nia už ką al­gas gau­nan­ čių tar­nau­to­jų eta­tus? Ne­jau­gi jos su­ge­ba tik tiek – pa­ro­dy­ti vi­siems sa­vą­jį be­jė­giš­ku­mą ir gė­din­gą ne­ kom­pe­ten­ci­ją? Kiek ga­l i­ma kan­k in­t i mer­gai­tę, ku­r i jau ke­l in­tą kar­tą kly­k ia tem­ pia­ma iš Ne­r in­gos Venc­k ie­nės na­mų? Ypač įsi­dė­mė­ti­na pa­pra­šy­to išei­ ti iš Ke­d žių na­mų kau­kė­to vals­ ty­b ės at­s to­vo rep­l i­k a: „Ne­s is­ tum­dyk, kur, ble, išei­ti?“ Tai at­sa­ ky­mas Vai­ko tei­sių tar­ny­bos at­

sto­vei, ku­r i be­ne vie­n in­te­lė tin­ ka­mai at­li­ko sa­vo pa­rei­gą. Ly­g is, ar ne? Vi­sa tai – ne tei­si­nės vals­t y­b ės funk­c io­n a­v i­m as, o gal­v i­j iš­k a anar­chi­ja, kuo to­l iau, tuo la­biau le­m ian­t i be­s ai­k į ty­č io­ji­mą­s i iš vai­ko. Net ban­di­tai taip ne­siel­g ia su sa­vo at­ž a­lo­m is, kaip vals­t y­ bės var­du – su Klo­nio gat­vės ma­ ža­me­te. Įsi­dė­mė­t i­na, jog ir ant­ ras Pre­z i­den­tės Da­l ios Gry­baus­ kai­tės per­spė­ji­mas, kad pir­miau­ sia tu­r i bū­t i at­si­ž vel­g ia­ma į vai­ ko in­te­re­sus, yra akip­lė­šiš­kai ig­ no­ruo­ja­mas. Kai ku­r ie la­b ai suin­te­re­s uo­t i, kad vals­t y­b ė­je bū­t ų el­g ia­ma­s i ki­taip, nei lie­pia Pre­z i­den­tė. Kai ku­rie la­bai no­ri, kad ne tik suau­ gu­sių pi­l ie­č ių, bet ir vai­k ų tei­ sės bū­t ų šiurkš­č iai pa­žei­d žia­ mos, kad vi­daus rei­ka­lų sis­te­ma bū­tų su­komp­ro­mi­tuo­ta ir de­zor­ ga­n i­z uo­ta, kad FNTT, VSD ir ki­ tos svar­bios tar­ny­bos, at­s a­k in­ gos už de­mok­ra­ti­nę san­tvar­ką ir vals­ty­bę, pa­krik­tų ir tap­tų pa­juo­ kos ob­jek­tu. Kas ga­l i pa­s a­k y­t i, ko­dėl po­l i­ci­ jos pa­jė­gos pa­trau­kė į Klo­nio gat­ vę bū­tent tą die­ną, kai Pre­zi­den­ tė at­lei­do vi­daus rei­ka­lų mi­n ist­ rą Rai­mun­dą Pa­lai­t į? Ko­dėl ten bu­vo taip sku­ba­ma ir kas ap­skri­ tai ini­ci­juo­ja to­k ius spren­d i­mus, iš anks­to ži­no­da­mas, ko­k io re­zo­ nan­so jie su­lauks? Vi­sų šių įvy­k ių fo­ne aiš­kė­ja, kad skep­ti­k ų taip men­k i­na­mi pa­reiš­ ki­mai, jog Lie­tu­vo­je vis dėl­to eg­ zis­t uo­ja įta­k in­gas pe­do­fi ­lų kla­ nas, nė­ra jau to­k ie iš pirš­to lauž­ ti. Per daug su­ta­pi­mų ir per daug prie­var­t i­n ių mir­čių by­lo­ja apie ge­ro­kai pla­tes­n į, tai yra po­l i­t i­n į, vi­sų šių įvy­k ių kon­teks­tą. Šio­je is­to­r i­jo­je, lyg ma­r io­ne­čių teat­re, kai ku­rie vei­kė­jai yra tam­po­mi iš še­šė­li­nių aukš­tu­mų tam, kad bū­ tų rea­l i­z uo­tas kaž­koks iš anks­ to su­ma­ny­tas bru­ta­lus sce­na­r i­ jus, nu­k reip­tas ne tik prieš Lie­ tu­vos žmo­nes, bet ir prieš pa­čią vals­ty­bę. Jei­g u mer­gai­tė iki šiol sau­go­ma, tai nuo ko ji vis dėl­to sau­go­ma? Nuo ko pa­ga­l iau sau­go­ma ir jos ma­ma, jei jo­k ių grės­m ių esą ne­ be­li­ko? Šiuos klau­si­mus jau se­niai už­duo­ da dau­gy­bė žmo­nių, ta­čiau į juos at­sa­ky­ti nie­kas net ne­si­ruo­šia. O taip at­si­ti­ko ne tik to­dėl, kad šio­je juo­do­je is­to­ri­jo­je daug kas kruopš­ čiai sle­pia­ma, bet ir to­dėl, kad vals­ ty­bės var­du vei­kian­čios ins­ti­tu­ci­ jos yra luo­šos – neį­ga­lios ką nors pa­da­ry­ti. Tai da­bar vi­siš­kai aiš­ku.

Ty­r i­mų ins­t i­tu­to „So­cial Dy­na­m ics In­ter­na­t io­nal“ edu­ka­ci­jos ty­r i­mų gru­pės va­do­vas

D

ar­bo gru­pės, su­da­ry­tos jau­ ni­mo ne­dar­bo pro­ble­moms spręs­ti, iš­va­dų konst­ruk­ty­ vu­mas džiu­gi­na, ta­čiau jo­se trūks­ta stra­te­gi­nio po­žiū­rio – pra­de­ dant jų for­ma ir bai­giant tu­ri­niu. Pa­to­gūs kri­te­ri­jai

Iš­va­do­se at­si­žvelg­ta į suin­te­re­suo­ tų gru­pių, pa­vyz­džiui, Lie­tu­vos sa­vi­ val­dy­bių aso­cia­ci­jos, Lie­tu­vos vers­lo darb­da­vių kon­fe­de­ra­ci­jos, Lie­tu­vos jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jų ta­ry­bos (Li­JOT), pa­teik­tus pa­siū­ly­mus. Ta­čiau at­ro­do, kad at­si­ren­kant konk­re­čius siū­ly­mus bu­vo va­do­vau­ta­si pa­to­giais kri­te­ri­jais, neį­si­ti­ki­nus, ar tai pa­čios ge­riau­sios al­ter­na­ty­vos il­guo­ju lai­ko­tar­piu. Li­JOT pa­teik­ti pa­siū­ly­mai ver­ ti ob­jek­ty­vaus komp­li­men­to ir juos ver­tė­tų iš­skir­ti kaip rim­čiau­siai pa­ reng­tus. Li­JOT siū­lo užim­tu­mo pro­ ble­mą spręs­ti komp­lek­siš­kai – nau­ do­jant trum­pa­lai­kes ir sis­te­mi­nes (il­ga­lai­kes) prie­mo­nes. Ki­taip sa­ kant, pir­miau­sia rei­kia ma­žin­ti pro­ ble­mos pa­da­ri­nius, tuo­met im­tis veiks­mų, ku­rie už­kirs­tų ke­lią jai pa­ si­kar­to­ti atei­ty­je. Dar­bo gru­pės iš­va­ do­se mi­ni­mos ir trum­pa­lai­kės be­dar­ bių skai­čiaus ma­ži­ni­mo prie­mo­nės ir ne­dar­bo pre­ven­ci­ja, ta­čiau pa­čių iš­ va­dų struk­tū­ra neats­pin­di šių dvie­jų pro­ble­mos spren­di­mo bū­dų. Ki­tas dar­bo gru­pės iš­va­dų nei­gia­ mas as­pek­tas yra kar­to­ji­ma­sis. Da­ lis nu­ma­ty­tų prie­mo­nių dub­liuo­ja jau vei­kian­čias, pa­vyz­džiui, ne­kva­ li­fi­kuo­tų jau­nų be­dar­bių mo­ky­mas pa­gal pir­mi­nio pro­fe­si­nio mo­ky­mo pro­gra­mas, siū­ly­mas tęs­ti mik­rok­ re­di­ta­vi­mą ir pir­mų­jų vers­lo me­tų krep­še­lių tei­ki­mą, taip pat so­cia­li­nio drau­di­mo kom­pen­sa­vi­mas. Kai ku­ rios iš­va­dos kar­to­ja ki­tų iš­va­dų da­lis, pa­vyz­džiui, pro­jek­te „In­teg­ra­vi­mo į dar­bo rin­ką ska­ti­ni­mas“ jau nu­ma­ ty­tas ir dar­bo įgū­džių įgi­ji­mo rė­mi­ mas, ir be­dar­bių te­ri­to­ri­nio jud­ru­mo rė­mi­mas – tai per­for­mu­la­vus pa­tei­ kia­ma kaip at­ski­ros prie­mo­nės. Dar vie­nas stra­te­gi­jos ne­bu­vi­mo po­žy­ mis yra tai, kad tam tik­roms prie­mo­ nėms įgy­ven­din­ti rei­kia ki­tų nu­ma­ ty­tų prie­mo­nių, ta­čiau ne­nu­ma­ty­ta jų tar­pu­sa­vio pri­klau­so­my­bė. Pa­ vyz­džiui, žmo­giš­kų­jų iš­tek­lių po­ rei­kio pro­gno­za­vi­mo sis­te­mai bū­ti­ na jau vei­kian­ti po­rei­kio ir pa­siū­los ste­bė­se­nos sis­te­ma.

Trum­pa­lai­kė­je per­spek­ty­vo­je siū­ly­ mų tiks­las yra su­ma­žin­ti be­dar­bių skai­čių. Tam siū­lo­mos dvi al­ter­na­ ty­vos – kva­li­fi­ka­ci­jos kė­li­mas ir fi­ nan­si­nė pa­ra­ma darb­da­viams. Kva­ li­fi­ka­ci­jos kė­li­mo plėt­rai ga­li­my­bių tik­rai ne­trūks­ta. Dar­bo bir­žos duo­ me­ni­mis, net 60 pro­c. re­gist­ruo­ tų be­dar­bių jau­ni­mo gru­pė­je ne­tu­ ri pro­fe­si­nio pa­si­ren­gi­mo. Tiks­liau, tik kas tre­čias tu­ri pro­fe­si­nį iš­si­la­vi­ ni­mą ir tik kas de­šim­tas – aukš­tą­jį. Vie­na nu­ma­ty­tų prie­mo­nių yra ne­ kva­li­fi­kuo­tų be­dar­bių mo­ky­mas. Ki­ ta prie­mo­nė pa­gal pro­jek­tą „Būk ak­ ty­vus dar­bo rin­ko­je“ yra orien­tuo­ta į be­dar­bių grą­ži­ni­mą į dar­bo rin­ką, pa­vyz­džiui, per­kva­li­fik ­ uo­jant.

Aki­vaiz­du, kad vien sis­te­mo­mis dar­bo rin­ kos ba­lan­so pa­siek­ti neį­ma­no­ma. Tam rei­ kia ko­re­guo­ti pa­čią švie­ti­mo sis­te­mą, kad ji tap­tų lanks­tes­nė ir spar­čiau rea­guo­tų į rin­kos po­rei­kius.

Ki­tas klau­si­mas – kaip vei­kia pa­ts kva­li­fi­ka­ci­jos kė­li­mas. Ne­ky­la abe­jo­ nių, kad ge­riau­siai dar­bo įgū­džiai ug­ do­mi dir­bant rea­lio­mis rin­kos są­ly­ go­mis. Kva­li­fi­ka­ci­jai kel­ti, tiks­liau, dar­ buo­to­jams mo­ky­ti bū­si­mo­se dar­bo vie­to­se, nu­ma­ty­tos ir jau vei­kia ke­ lios iš pa­žiū­ros pa­na­šios prie­mo­nės: už­mo­kes­čio su­bsi­di­ja­vi­mas ir so­ cia­li­nio drau­di­mo kom­pen­sa­vi­mas. Skel­bia­ma, kad pa­sta­ra­sis vals­ty­bei kai­nuo­ja apie 750 li­tų žmo­gui ir jau pa­dė­jo įdar­bin­ti 62 tūkst. jau­nuo­lių. Ki­ta ver­tus, to­kia pra­kti­ka yra ydin­ga ir pri­me­na pre­ky­bos cent­rų ak­ci­jas nu­kai­no­jant ne pa­čios ge­riau­ sios ko­ky­bės pre­kes. Juk neį­ma­no­ma pa­sa­ky­ti, kiek iš tų 62 tūkst. jau esa­ mų dar­buo­to­jų bū­tų da­bar be­dar­biai, jei ši leng­va­ta ne­bū­tų bu­vu­si tai­ko­ ma. Šiek tiek bran­ges­nis bū­das, kai­ nuo­jan­tis apie 2 tūkst. li­tų žmo­gui, yra dar­bo už­mo­kes­čio su­bsi­di­ja­vi­ mas, ar­ba „vau­če­ri­nė“ sis­te­ma. Prin­ ci­pas yra tas pa­ts – jau­nuo­lis įdar­bi­ na­mas tri­ša­lės su­tar­ties pa­grin­du ir gau­na rei­kia­mų pro­fe­si­nių ži­nių sa­vo bū­si­mo­je dar­bo vie­to­je. Už pa­tir­tas iš­lai­das darb­da­viui kom­pen­suo­ja­ma iki 50 pro­c. dar­bo už­mo­kes­čio ar­ba tam tik­ra nu­sta­ty­ta su­ma. Dėl tri­ša­ lė­je su­tar­ty­je nu­ma­ty­tų įsi­pa­rei­go­ ji­mų ši leng­va­ta nė­ra to­kia pa­trauk­ li darb­da­viui, ta­čiau vals­ty­bės lė­šos

taip pa­skirs­to­mos efek­ty­viau. Į vals­ ty­bės lė­šas pre­ten­duo­jan­tis darb­da­ vys tu­ri su­tik­ti su tei­sin­go­mis vals­ ty­bės ke­lia­mo­mis są­ly­go­mis. Švie­ti­mas – pre­ven­ci­ja

Spe­cia­ly­bių pa­siū­los švie­ti­mo sis­ te­mo­je ir jų pa­klau­sos dar­bo rin­ko­ je ba­lan­sas tu­ri už­tik­rin­ti mi­ni­ma­lų be­dar­bių skai­čių. Ta­čiau rin­kos sa­vi­re­gu­lia­ci­jos prin­ ci­pai ne vi­suo­met vei­kia. Per­mai­ noms rei­kia lai­ko – daž­nai žmo­gaus kva­li­fi­ka­ci­jai ug­dy­ti rei­kia ne vie­nų me­tų, o per to­kį lai­ko­tar­pį ne­re­tai pa­ si­kei­čia ir pa­dė­tis dar­bo rin­ko­je. Dar­bo gru­pės pa­siū­ly­muo­se už­si­ mo­ta su­kur­ti sis­te­mas, kad bū­tų ste­ bi­ma esa­ma dar­bo rin­kos pa­klau­sa ir pa­siū­la bei bū­tų pro­gno­zuo­ja­ma jos atei­tis. Ta­čiau rin­kos po­rei­kių pro­ gno­zuo­ti neį­ma­no­ma be efek­ty­vios pa­siū­los ir pa­klau­sos ste­bė­se­nos sis­ te­mos ir jo­je su­kaup­tų is­to­ri­nių duo­ me­nų. Ka­dan­gi pa­sta­ro­ji sis­te­ma eg­zis­tuo­ja tik tuo­se pa­čiuo­se siū­ly­ muo­se, pir­mo­sios ini­cia­ty­vos dar teks kiek pa­lauk­ti. Ki­tas pro­gno­za­vi­mo as­pek­tas yra jo tiks­lu­mas, ar­ba kuo il­ges­nis pro­ gno­zės lai­ko­tar­pis, tuo pa­ti pro­gno­zė ne­tiks­les­nė. Esant to­kiam eko­no­mi­ kos kai­tos tem­pui rea­liai pro­gno­zuo­ti ga­li­ma po­ra me­tų į prie­kį, tad na­tū­ ra­liai ky­la klau­si­mas, kaip už­tik­rin­ti po­rei­kio po 1–2 me­tų pa­ten­ki­ni­mą, kai spe­cia­lis­tą pa­ruoš­ti daž­nai už­ trun­ka tre­jus ir dau­giau me­tų? Aki­ vaiz­du, kad vien sis­te­mo­mis dar­bo rin­kos ba­lan­so pa­siek­ti neį­ma­no­ ma. Tam rei­kia ko­re­guo­ti pa­čią švie­ ti­mo sis­te­mą, kad ji tap­tų lanks­tes­nė ir spar­čiau rea­guo­tų į rin­kos po­rei­ kius. Ki­tas da­ly­kas – pra­kti­nio mo­ky­mo sis­te­ma. Tam, kad ji bū­tų efek­ty­vi, rei­kia už­tik­rin­ti jos pa­siū­lą, pa­vyz­ džiui, pa­nau­do­jus dar­bo už­mo­kes­čio su­bsi­di­ja­vi­mą, ir priei­na­mu­mą. De­ ja priei­na­mu­mui, vals­ty­bė ne­su­tei­kė prio­ri­te­to – Lie­tu­vos vers­lo darb­da­ vių kon­fe­de­ra­ci­jos siū­ly­mas su­kur­ ti bend­rą pra­kti­kų or­ga­ni­za­vi­mo in­ for­ma­ci­nę sis­te­mą (po­rta­lą) ne­bu­vo įtrauk­tas į dar­bo gru­pės iš­va­das. Dar vie­na pra­kti­kos al­ter­na­ty­va – so­cia­ li­nis dar­bas. Tai tik­rai gra­ži idė­ja ir nea­be­jo­ti­nai su­tei­kia tam tik­rų įgū­ džių bū­si­mam dar­buo­to­jui. Ta­čiau to­kio dar­bo pa­tir­ties reg­la­men­ta­vi­ mas at­ro­do rei­ka­lin­gas ne­bent kan­ di­da­tuo­jant į vals­ty­bės tar­ny­bą. Dar vie­nos rū­šies švie­ti­mas – be­ dar­bių švie­ti­mas apie dar­bo rin­ ką. Siū­ly­mas su­kur­ti mo­bi­lias dar­bo gru­pes, ku­rios „par­da­vi­nė­tų ga­li­my­ bę dirb­ti“ esa­miems be­dar­biams, at­ ro­do ne­lo­giš­kas.

Daugiau skaitykite diena.lt

Redakcijos nuomonė gali nesutapti su autorių nuomone. karštOJI linija: reklamos skyrius: Platinimo tarnyba: Prenumeratos skyrius: Buhalterija: 212 2022 261 3654 261 1688 261 1688 (8 46) 397 ISSN 1822-7791 © 2007 „Diena Media News“ Labdarių g. 8, 01120 Vilnius Tel. (8 5) 262 4242, E. paštas: info@vilniausdiena.lt VYRIAUSIASIS REDAKTORIUS Lukas Miknevičius – 219 1386 VYRIAUSIOJO REDAKTORIAUS PAVADUOTOJA Irma Verbienė – 219 1371

MIESTAS: Justinas Argustas – 219 1381 Matas Miknevičius – 219 1373 Indrė Pepcevičiūtė – 219 1391 Andrejus Žukovskis – 219 1391 LIETUVA: Stasys Gudavičius – 219 1390 EKONOMIKA: Jolita Žvirblytė (redaktorė) – 219 1374 Lina Mrazauskaitė – 219 1388 PASAULIS: Julijanas Gališanskis (redaktorius) – 219 1376 Valentinas Beržiūnas – 219 1387

SPORTAS: Romas Poderys (redaktorius) – (8 37) 302 258 Mantas Stankevičius – 219 1383 ŠEŠTADIENIS: Darius Sėlenis – (8 37) 302 276 Laima Žemulienė – 219 1374 TV DIENA: Agnė Klimčiauskaitė (redaktorė) – 219 1380 370: Jurgita Kviliūnaitė (redaktorė) – 219 1370 FOTOGRAFAI: Gediminas Bartuška – 219 1384 Simonas Švitra – 219 1384

Visi kontaktai: diena.lt/dienrastis/redakcija Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raide R pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti. Tiražas 6000.

767

REKLAMOS PARDAVIMO SKYRIUS:  261 3655, 261 3659,  261 3654, 261 3000,  261 9655, 279 1370  faks. – 279 1379 SKELBIMŲ SKYRIUS: 

261 3653

PRENUMERATOS SKYRIUS: 

261 1688

PLATINIMO TARNYBA: 

261 1688


7

pirmADIENIS, kovo 26, 2012

lietuva Su­mu­šė ­ žmo­ną

Žu­vo ­ dvi­ra­ti­nin­kas

M.Luk­šie­nės­ me­tai

Šiau­liuo­se Rė­ky­vos gat­vė­ je praė­ju­sią sa­vai­tę po­li­ci­ jos pa­tru­lis E.Č. (g. 1981 m.) su­mu­šė sa­vo žmo­ną. M.Č. (g. 1989 m.) dėl krū­ti­nės ir vei­do su­mu­ši­mų, krū­tin­kau­ lio lū­žio pa­gul­dy­ta į li­go­ni­ nę. Pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ ri­mas, įta­ria­ma­sis už­da­ry­tas į areš­ti­nę.

Šeš­ta­die­nį, apie 17.25 val., Ku­piš­kio ra­jo­ne bu­vo ras­ tas ne­gy­vas dvi­ra­ti­nin­kas. 1962 m. gi­męs ku­piš­kė­nas bu­vo ap­tik­tas nu­kri­tęs nuo dvi­ra­čio Plun­da­kų kai­me, ša­ lia ke­lio san­ka­sos esan­čia­me grio­vy­je. Jam bu­vo pra­kirs­tas kai­ry­sis an­ta­kis, vy­ras bu­vo kru­vi­nu vei­du.

Gru­pė Sei­mo na­rių siū­lo 2013-uo­sius pa­skelb­ti moks­ li­nin­kės, Są­jū­džio na­rės, švie­ ti­mo re­for­mos pra­di­nin­kės Mei­lės Luk­šie­nės me­tais. 2013-ai­siais su­kan­ka 100 me­tų, kai ji gi­mė. Moks­li­nin­ kės 100-osios gi­mi­mo me­ti­ nės yra įtrauk­tos ir į UNES­CO mi­ni­mų da­tų są­ra­šą.

Svars­to, ką da­ry­ti su koa­li­ci­ja Šią sa­vai­tę tu­rė­tų paaiš­kė­ti val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos ir kon­ ser­va­to­rių pa­reng­to Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­bos (FNTT) per­tvar­kos pro­jek­to li­ki­mas. Sta­sys Gu­da­vi­čius s.gudavicius@diena.lt

Siū­lo per­žiū­rė­ti su­tar­tį

Sa­vait­ga­lį vy­ku­sia­me Tė­vy­nės są­ jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­ mok­ra­tų (TS-LKD) ta­ry­bos po­ sė­dy­je kal­bė­ta, kad koa­li­ci­jos jau ne­bė­ra, kad prieš pus­ket­vir­tų me­ tų su­da­ry­tą jos su­tar­tį rei­kė­tų per­ žiū­rė­ti ir kon­ser­va­to­riams pe­rim­ti dau­giau mi­nist­rų po­rtfe­lių bei at­ sa­ko­my­bės. Pab­rėž­ta, kad dėl FNTT skan­ da­lo pa­šli­ję TS-LKD san­ty­kiai su Li­be­ra­lų ir cent­ro są­jun­ga (LiCS) iš­ryš­ki­no per­ne­lyg di­de­les ta­kos­ ky­ras val­dan­čių­jų gre­to­se, ku­rios ga­li truk­dy­ti efek­ty­viai dirb­ti. Sei­mo pir­mi­nin­kė, TS-LKD va­ do­vo pir­mo­ji pa­va­duo­to­ja Ire­na De­gu­tie­nė par­ti­jos ko­le­gas ra­gi­no pa­rem­ti ini­cia­ty­vą per­žiū­rė­ti koa­li­ ci­jos su­tar­tį ir iš LiCS atim­ti vi­daus rei­ka­lų mi­nist­ro po­stą. „Mes tik­rai pir­miau­sia tu­ri­me pa­si­žiū­rė­ti, su kuo ga­li­me dirb­ti ir su kuo ne­ga­li­ me. Ir dar kar­tą per­žiū­rė­ti koa­li­ci­jos su­tar­tį, ar iš tik­rų­jų Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja tu­ri pri­klau­sy­ti LiCS“, – kal­bė­jo I.De­gu­tie­nė. To­kią ini­cia­ty­ vą pa­lai­ko ir TS-LKD frak­ci­jos Sei­ me se­niū­nas Jur­gis Raz­ma. Va­di­no „po­li­ti­niais ban­di­tais“

Kon­ser­va­to­rių pa­triar­chas Vy­tau­ tas Lands­ber­gis ra­gi­no ap­skri­tai ne­be­žiū­rė­ti į li­be­ral­cent­ris­tus kaip į koa­li­ci­jos par­tne­rius. Esą nė­ra rei­ ka­lo pai­sy­ti pa­reiš­ki­mų, kad da­bar kon­ser­va­to­riai griau­na koa­li­ci­ją. „Mes ne­griau­sim koa­li­ci­jos, ji jau su­griau­ta. Nė­ra tos koa­li­ci­jos. Bet yra pa­grin­di­nis tiks­las – su­maiš­tis ir ar­dy­mas“, – kal­bė­jo jis ta­ry­bos po­sė­dy­je. Jis par­ti­jos ko­le­gas ra­gi­no prie­ šin­tis de­zin­teg­ra­ci­nei po­li­ti­kai, bet ne­sto­ti prieš Pre­zi­den­tę Da­lią Gry­ baus­kai­tę. LiCS ly­de­rius V.Lands­ber­gis at­ vi­rai va­di­no „po­li­ti­niais ban­di­tais“, „chu­li­ga­nais“ ir „šut­ve“. Jis taip pat pri­dū­rė, kad tarp LiCS na­rių bū­tų sun­ku ras­ti ge­rą nau­ją vi­daus rei­ka­lų mi­nist­rą. To­ dėl esą šios mi­nis­te­ri­jos kont­ro­lę ga­lė­tų pe­rim­ti kon­ser­va­to­riai ar­ ba į mi­nist­rus de­le­guo­ti ne­par­ti­ nį as­me­nį. Lai­ko­si at­sar­ges­nės po­zi­ci­jos

TS-LKD pir­mi­nin­kas, prem­je­ ras And­rius Ku­bi­lius nė­ra toks ka­

te­go­riš­kas dėl LiCS ver­ti­ni­mų ir pa­siū­ly­mų per­žiū­rė­ti val­dan­čio­ sios koa­li­ci­jos su­tar­tį. Bet prem­je­ ras pro­gno­zuo­ja, kad koa­li­ci­jai bus sun­ku dirb­ti iki pat ar­tė­jan­čių nau­ jo­jo Sei­mo rin­ki­mų. Anot A.Ku­bi­liaus, FNTT skan­ da­las iš­ryš­ki­no ta­kos­ky­rą tarp val­ dan­čių­jų par­ti­jų – kon­ser­va­to­rių ir li­be­ral­cent­ris­tų. „Pas­ta­ro­jo lai­ko­ tar­pio LiCS veiks­mai ir pa­reiš­ki­mai nu­brė­žia ga­na di­de­les ver­ty­bi­nes ta­kos­ky­ras tarp jų ir mū­sų. Tai, be abe­jo, at­si­spin­dės to­les­nia­me val­ dan­čio­sios koa­li­ci­jos dar­be“, – sa­ kė prem­je­ras.

Vy­tau­tas Lands­ber­gis:

Mes ne­griau­sim koa­ li­ci­jos, ji jau su­griau­ ta. Nė­ra tos koa­li­ci­jos. Bet yra pa­grin­di­nis tiks­las – su­maiš­tis ir ar­dy­mas. A.Ku­bi­lius tei­gė, kad LiCS de­ le­guo­tas vi­daus rei­ka­lų mi­nist­ras Rai­mun­das Pa­lai­tis pa­siel­gė neat­ sa­kin­gai, at­leis­da­mas „ge­rai dir­bu­ sios FNTT ins­ti­tu­ci­jos va­do­vus ir sku­biai pa­skir­da­mas nau­ją jos va­ do­vą“. Jis ap­gai­les­ta­vo, kad Pre­zi­den­tė D.Gry­baus­kai­tė ne­pas­ku­bė­jo at­ leis­ti iš pa­rei­gų R.Pa­lai­čio, tai pa­ da­rė tik šio­mis die­no­mis, kai mi­ nist­ras jau bu­vo pa­sky­ręs nau­ją FNTT va­do­vą. „Nau­ja­jam mi­nist­rui teks su­dė­ tin­gas už­da­vi­nys. Čia svar­biau­sia ne kė­dės, ne po­stai, čia tu­ri bū­ ti grą­žin­tas pa­si­ti­kė­ji­mas ins­ti­tu­ ci­jo­mis. Tu­ri­me ma­ty­ti ne tik per­ so­na­li­jų klau­si­mą. Tu­ri­me kvies­ti ins­ti­tu­ci­jas į dia­lo­gą. Tei­sė­sau­ gos ins­ti­tu­ci­jos ne­tu­ri ko­vo­ti tar­ pu­sa­vy­je pa­žy­mo­mis“, – kal­bė­jo Vy­riau­sy­bės va­do­vas. Jis už­si­mi­ nė svars­tąs ga­li­my­bę pa­skir­ti ne­

bū­ti­nai li­be­ral­cent­ris­tų de­le­guo­tą kan­di­da­tą į vi­daus rei­ka­lų mi­nist­ rus. Ta­čiau lei­do su­pras­ti, kad dėl to dar bus ta­ria­ma­si. Ta­čiau apie koa­li­ci­jos su­tar­ties per­žiū­rė­ji­mą prem­je­ras gar­siai ne­kal­ba. Pa­si­ry­žę de­le­guo­ti sa­vo kan­di­da­tą

LiCS pir­mi­nin­kas Al­gis Čap­li­kas, ko­m en­t uo­d a­m as pa­s i­g ir­d u­s ius siū­ly­mus kon­ser­va­to­riams pe­rim­ti Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos kont­ro­ lę, pa­reiš­kė, kad jei­gu taip at­si­tik­ tų, val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos su­tar­tis nu­sto­tų ga­lio­ti. Li­be­ral­cent­ris­tai tuo­met var­gu ar lik­tų koa­li­ci­jo­je. „Tri­jų val­dan­čių­jų par­ti­jų pir­mi­ nin­kai su­si­ta­rė, kad koa­li­ci­jos su­ tar­tis ga­lio­ja. Pa­gal šią su­tar­tį vi­ daus rei­ka­lų mi­nist­rą de­le­guo­ja li­be­ral­cent­ris­tai. Mes tai ir pa­da­ ry­sim – de­le­guo­sim sa­vo kan­di­da­ tą, su­de­ri­nę jį su prem­je­ru ir Pre­zi­ den­te“, – sa­kė A.Čap­li­kas. Jau penk­ta­die­nio va­ka­rą LiCS va­do­vy­bė ta­rė­si, kas ga­lė­tų tap­ ti nau­juo­ju Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­ te­ri­jos va­do­vu. Ta­čiau šio pa­si­ta­ ri­mo re­zul­ta­tai ne­ko­men­tuo­ja­mi. Ti­ki­ma­si, kad kan­di­da­tas bus pa­ tvir­tin­tas šią sa­vai­tę. Taip pat ti­ki­ma­si, kad ne­tru­kus val­dan­tie­ji dar kar­tą su­sės prie de­ry­bų sta­lo ir su­si­tars, kaip dirbs atei­ty­je, iki pat Sei­mo rin­ki­mų. Pro­jek­tą at­mes jau per pa­tei­ki­mą?

TS-LKD ta­ry­bos po­sė­dy­je I.De­gu­ tie­nė pra­ne­šė, kad jau šį ant­ra­die­nį Sei­mo ple­na­ri­nia­me po­sė­dy­je bus tei­kia­mas kon­ser­va­to­rių pa­reng­tas pro­jek­tas dėl FNTT pa­val­du­mo pa­ kei­ti­mo. Pa­gal pa­reng­tą­jį pro­jek­ tą FNTT va­do­vą skir­tų ir at­leis­tų prem­je­ras, o ne vi­daus rei­ka­lų mi­ nist­ras, kaip nu­sta­ty­ta šiuo me­tu. Pre­zi­den­tė šį pro­jek­tą pa­va­di­no tik „kos­me­ti­ne re­for­ma“. Li­be­ral­ cent­ris­tai ir da­lis opo­zi­ci­jos ir­gi la­ bai skep­tiš­kai jį įver­ti­no. To­dėl ga­li at­si­tik­ti ir taip, kad TS-LKD pro­ jek­tas dėl FNTT per­tvar­kos jau ry­ toj bus at­mes­tas. Jei­gu jam po pa­tei­ki­mo bū­tų pri­ tar­ta, kon­ser­va­to­riai ža­da siek­ti, kad įsta­ty­mas bū­tų kuo grei­čiau priim­tas. Jie ti­ki­si, kad siū­lo­ma FNTT per­tvar­ka leis su­grą­žin­ti į dar­bą bu­vu­sius šios ins­ti­tu­ci­jos va­do­vus Vi­ta­li­jų Gai­lių ir Vy­tau­ tą Gir­ža­dą, ku­riuos iš pa­rei­gų at­ lei­do šian­dien ofi­cia­liai po­stą pra­ ran­dan­tis vi­daus rei­ka­lų mi­nist­ras R.Pa­lai­tis.

„„Sie­kis: Sei­mo pir­mi­nin­kė I.De­gu­tie­nė ma­no, kad bū­tų nau­din­ga per­žiū­

rė­ti val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos su­tar­tį ir iš nau­jo per­da­ly­ti mi­nist­rų po­rt-­ fe­lius.  To­mo Ur­be­lio­nio (BFL) nuo­tr.


8

pirmADIENIS, kovo 26, 2012

lietuva

De­gan­čiais fa­ke­ lais pa­vir­tę drau­gai, žmo­nės, šo­kan­tys iš bal­ko­nų, nuo lieps­ nų gel­bė­ja­mas kū­di­ kis, bū­si­ma ma­ma. Ir krau­pūs įta­ri­ mai, kad gais­ras, nu­ si­ne­šęs ma­žiau­siai vie­no žmo­gaus gy­ vy­bę, su­kel­tas ty­čia.

„„Gais­ras: koš­ma­ras, ku­rį sek­ma­die­nio nak­tį te­ko pa­tir­ti kauniečiams, pri­ly­go žiau­riam ka­tast­ro­fų fil­mui. 

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

Links­my­bės Kau­ne vir­to pra­ga­ru Ve­re­ta Ru­pei­kai­tė, Jur­gi­ta Ša­kie­nė Žu­vo už­troš­kęs vo­nio­je

Ži­nios apie gais­rą Bal­tų pro­spek­te esan­čia­me de­vy­naukš­čia­me na­me ug­nia­ge­siai su­lau­kė apie 2.57 val. At­vy­kę į ne­lai­mės vie­tą jie iš­vy­do iš sep­tin­ta­me aukš­te esan­čio bu­to be­si­ver­žian­čias lieps­nas. Liu­di­nin­kų tei­gi­mu, prieš ky­lant gais­rui, šia­me bu­te links­mi­no­si jau­ni­mas. Ma­no­ma, kad ki­lus gais­ rui čia bu­vo vie­nuo­li­ka žmo­nių. Pir­mą­ja ne­lai­mės au­ka ta­po 20 me­tų jau­nuo­lis – ug­nia­ge­siai jį ra­ do vo­nio­je už­troš­ku­sį dū­mais. Ke­tu­ri as­me­nys nuo 18 iki 25 me­ tų šo­ko pro lan­gą – jiems me­di­kai kons­ta­ta­vo įvai­rias trau­mas. Dvie­ jų iš jų būk­lė va­kar bu­vo sun­ki. Dar sep­ty­ni nu­ken­tė­ju­sie­ji ap­si­nuo­di­ jo smal­kė­mis, leng­vai nu­de­gė. Per gais­rą nu­ken­tė­jo vie­nas ne­pil­na­me­ tis. Tarp nu­ken­tė­ju­sių­jų, ku­riems pri­rei­kė me­di­kų pa­gal­bos, bu­vo ir du vy­res­nio am­žiaus kai­my­nai. Dėl gais­ro iš na­mo bu­vo eva­kuo­ti 38 as­me­nys, 9 iš jų bu­vo iš­kel­ti au­ to­mo­bi­li­niu kel­tu­vu. Po ne­lai­mės na­me ku­riam lai­kui bu­vo iš­jung­ta elekt­ra, van­duo ir šil­dy­mas. Iš­de­gė du bu­tai – mi­nė­tas sep­ tin­ta­me aukš­te ir esan­tis virš de­ gu­sio bu­to aš­tun­ta­me aukš­te. Nei­gė kal­bas apie kerš­tą

Po šiur­pios nak­ties pas gi­mi­nes ar drau­gus ry­to su­lau­kę de­vy­naukš­čio gy­ven­to­jai na­mo su­grį­žo pa­ry­čiais. Prie laip­ti­nės sto­vi­niuo­jan­tys vy­rai ap­ta­ri­nė­jo įspū­džius ir guo­dė­si pa­ tir­tais nuo­sto­liais. Kai­my­nai ne­slė­pė, kad bu­to, ku­ ria­me ki­lo gais­ras, gy­ven­to­jai se­ niai drums­tė ra­my­bę. Ta­čiau kal­ bas, kad gais­ras ga­lė­jo bū­ti su­kel­tas ty­čia, jie ka­te­go­riš­kai nei­gė. „Ar mes kvai­li sa­ve pa­tys pa­deg­ ti?“ – re­to­riš­kai klau­sė žmo­nės. Jie spė­jo, kad pa­de­gė­jas – vie­nas muš­ ty­nių da­ly­vis, ku­ris li­ko įžeis­ta sa­ vi­mei­le, nes gais­ras ki­lo grei­tai po muš­ty­nių.

„Pa­bu­dau nuo di­džiu­lio triukš­ mo. Kie­me vy­ko muš­ty­nės. Lan­gai bu­vo pra­vi­ri ir la­bai ge­rai vis­kas bu­vo gir­dė­ti. Po to jau ir ne­beuž­ mi­gau“, – pa­sa­ko­jo ket­vir­ta­me aukš­te gy­ve­nan­tis Kęs­tu­tis. Pa­sak jo, nu­ri­mus muš­ty­nėms ne­tru­kus pra­si­dė­jo gais­ras. Iš­ne­šė 8 mė­ne­sių kū­di­kį

Nors gais­ro ži­di­nys bu­vo sep­tin­ta­ me aukš­te, net ir ge­ro­kai įdie­no­jus ašt­rų de­gė­sių kva­pą bu­vo ga­li­ma jaus­ti vos įžen­gus į laip­ti­nę. Ta­čiau gy­ven­to­jus jau­di­no ne tik dvo­kas. „Vi­sas par­ke­tas iš­kel­tas, sie­nos su­pil­tos, daug smal­kių. Bai­su“, – krai­pė gal­vą Da­rius, su žmo­na au­ gi­nan­tis aš­tuo­nių mė­ne­sių kū­di­kį ir pus­ket­vir­tų me­tų vai­ką. Jo bu­tas – tie­siai po gais­ro ži­di­niu, tik ke­ liais aukš­tais že­miau.

Vy­rą su šei­ma iš­gel­bė­jo prie­šais gy­ve­nan­tys kai­my­nai. Kai kai­my­nė bel­dė­si į jų du­ris, laip­ti­nė tuo me­tu vi­sa sken­dė­jo dū­muo­se, de­gė lif­tas. „Ne­ži­nau, kaip aš at­ra­ki­nau du­ris“, – pa­sa­ko­jo Da­rius. Pra­dė­jus į bu­tą verž­tis kai­my­nams, vy­ras jau bu­vo ge­ro­kai ap­svai­gęs nuo dū­mų. Kū­di­kis ir ki­ti šei­mos na­riai nu­ken­ tė­jo ma­žiau nei šei­mos gal­va, nes vi­si mie­go­jo to­les­nia­me kam­ba­ry­je, nuo pa­vo­jin­gų dū­mų ap­sau­go­jo už­da­ry­ tos du­rys. Kū­di­kį per smal­kių pil­ną laip­ti­nę mo­te­rys ne­šė už­deng­tą. Šiur­pių aki­mir­kų liu­di­nin­kai

„Mes be­veik kas sa­vait­ga­lį sve­čiuo­ ja­mės pas čia gy­ve­nan­čius uoš­ vius“, – pa­sa­ko­jo Ro­lan­das. Pir­mo­ji koš­ma­riš­ką nak­tį pa­bu­do nėš­čia jo žmo­na. „Ji ma­ne ža­di­na, sa­ko: ren­kis, gais­ras“, – kau­nie­tis

pri­si­mi­nė ne iš­syk su­vo­kęs, kas nu­ ti­ko. Mie­gai iš­si­blaš­kė, kai Ro­lan­ das trum­pam išė­jo į bal­ko­ną. „Pa­ma­čiau ir iš­gir­dau rė­kian­tį vy­rą. Jis bu­vo per­si­svė­ręs per bal­ ko­no tu­rėk­lus, šau­kė­si pa­gal­bos, pa­link jį siau­tė lieps­nos. Pats sa­ vo aki­mis ma­čiau, kaip jis nu­kri­ to že­myn. Kaž­kas iš šeš­to aukš­to jį dar ban­dė gau­dy­ti, bu­vo su­čiu­pęs už ko­jos, bet neiš­lai­kė. Vy­ras nu­ kri­to ant že­mės, ant nu­ga­ros. Ma­ čiau, kaip pa­ju­di­no ran­kas ir dau­ giau ne­be­ju­dė­jo“, – apie iš­gy­ven­tą siau­bą kal­bė­jo vy­riš­kis. Penk­ta­die­nį gim­dy­ti tu­rė­ju­si Ri­ ma sa­kė be­si­jau­čian­ti pa­ly­gin­ti ge­ rai. „Džiau­gia­mės, kad li­ko­me gy­ vi“, – at­si­du­so mo­te­ris. Šia­me na­me gy­ve­nan­tys jos tė­vai – ne­ by­liai, to­dėl pa­gal­bos pa­tys ne­bū­ tų pri­si­šau­kę.

Ava­ri­niai išė­ji­mai – pa­slėp­ti

Ši­lai­nių dau­gia­bu­ty­je ki­lu­sio gais­ ro iš­tik­ti žmo­nės teo­riš­kai ga­lė­ jo gel­bė­tis pro bal­ko­nų grin­dy­ se esan­čius liu­kus, ta­čiau šie bu­vo už­deng­ti ir ne­lai­mės iš­tik­ti as­me­ nys apie to­kią ga­li­my­bę net ne­ži­ no­jo. Žmo­nes iš vir­šu­ti­nių aukš­ tų ug­nia­ge­siai nu­kė­lė spe­cia­lio­mis ko­pė­čio­mis. „Bu­te, ku­ria­me ki­lo gais­ras, yra du bal­ko­nai. Vie­na­me iš jų grin­dy­ se yra liu­kas. Man bu­vo keis­ta, ko­ dėl žmo­nės ne­si­lei­do į apa­čią, to­ dėl pa­si­žiū­rė­jau. Jis bu­vo už­deng­tas li­no­leu­mu, pri­sta­ty­ta spin­te­lių“, – dien­raš­čiui pa­sa­ko­jo Kau­no ap­ skri­ties prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo val­dy­bos Gais­rų ty­ri­mo po­sky­rio vir­ši­nin­kas Arū­nas Kil­šaus­kas. Ug­ nia­ge­sys spė­lio­jo, kad žmo­nės ne­ži­ nojo apie ava­ri­nį liuką balkone.

Iš­gy­ve­nęs gais­rą: „Kaž­kas šliūkš­te­lė­jo ben­zi­no“ Ve­re­ta Ru­pei­kai­tė v.rupeikaite@diena.lt

Pra­ga­riš­kos lieps­nos, šuo­lis iš 17 m aukš­čio de­vy­nio­li­ka­me­čio kau­ nie­čio at­min­ty­je įtrigs vi­sam gy­ve­ ni­mui. Tra­giš­ka­me Ši­lai­nių dau­ gia­bu­čio gais­re iš­gy­ve­nęs moks­ lei­vis rim­tes­nių trau­mų ne­pa­ty­rė ir pa­pa­sa­ko­jo įvy­kio de­ta­les. Bu­tą nuo­mo­jo­si moks­lei­viai

Kau­no kli­ni­ko­se gy­do­mas de­vy­ nio­li­ka­me­tis praė­jus maž­daug 12 va­lan­dų po pa­tir­to siau­bo pra­mer­ kė už­ti­nu­sias, krau­jos­ru­vų ap­sup­ tas akis. Iš po ant­klo­dės ky­šo­jo su­ tvars­ty­ta al­kū­nė. Ta­čiau jau­nuo­lis no­riai kal­bė­jo apie tai, ko­kį pra­ga­rą te­ko iš­gy­ven­ti jam ir jo drau­gams. Ši­lai­nių mik­ro­ra­jo­ne gy­ve­nan­tis moks­lei­vis sve­čia­vo­si pas drau­gus. Šie, pa­sak vai­ki­no, gy­ve­no at­ski­rai nuo tė­vų, nuo­mo­ja­ma­me ke­tu­rių kam­ba­rių bu­te. Šeš­ta­die­nio va­ka­rą drau­gų bu­ te bu­vo šven­čia­mas gim­ta­die­nis.

Vai­ki­nas tiks­liai ne­pri­si­me­na, kiek bu­vo be­si­links­mi­nan­čių – de­šimt ar dvy­li­ka. Dau­gu­ma jų – moks­lei­viai, vai­ki­nai ir mer­gi­nos. Kai ku­rie – kla­sės drau­gai, ki­ti – to pa­ties mik­ro­ra­jo­no gy­ven­to­ jai. Paš­ne­ko­vas ne­nei­gė, kad bu­ vo vai­ši­na­ma­si al­ko­ho­liu.

Iš­šo­kęs at­si­kė­liau ir nuė­jau prie gat­vės. Pas­kui ma­ne per­ne­ šė į grei­tą­ją.

Du­ris ati­da­ręs jo drau­gas taip pat už­si­lieps­no­jo ir laks­tė tar­si fa­ke­las. „Dar ban­džiau jį ge­sin­ ti ant­klo­de, bet ne­no­rė­jau vy­tis jo bė­gan­čio į vo­nią, ku­rią jau bu­ vo apė­mu­sios lieps­nos“, – pri­si­ mi­nė pra­ga­rą iš­gy­ve­nęs vai­ki­nas. Net­ru­kus jis pa­ma­tė, kad lieps­ nos grės­min­gai ar­tė­ja ir tuoj pa­ si­glemš jį pa­tį. Vie­ni va­ka­rė­lio da­ly­viai iš­trū­ko į vie­ną, ki­ti – į ki­tą bal­ko­ną. Karš­tis kan­džio­jo­si ir bū­nant bal­ko­ne, tad de­vy­nio­li­ka­me­tis ry­žo­si šok­ti. „Bu­vo toks karš­tis, kad ne­be­bu­ vo įma­no­ma iš­ver­ti, lieps­na – di­ džiu­lė“, – įstri­gu­sius vaiz­dus žo­ džiais pie­šė pa­šne­ko­vas.

Pa­de­gė­jų – ne vie­nas

Vai­ki­nas pa­sa­ko­jo, kad nak­tį kaž­ kas pa­skam­bi­no į du­ris. Jas ati­ da­rė vie­nas iš bu­to nuo­mi­nin­kų. Iš­gy­ve­nu­sio liu­di­nin­ko ži­nio­mis, prie du­rų sto­vė­jo ke­tu­ri ar pen­ ki as­me­nys – šie šliūkš­te­lė­jo vi­ dun ben­zi­no ir jį pa­de­gė. Lieps­ nos po bu­tą iš­pli­to aki­mirks­niu.

Su­ge­bė­jo pa­ts at­si­kel­ti

Pak­laus­tas, ar ne­ban­dė bal­ko­ne ieš­ko­ti liu­ko ir pro jį leis­tis į že­ miau esan­tį bal­ko­ną, de­vy­nio­li­ ka­me­tis tei­gė, kad gal­vo­ti, kaip ki­taip gel­bė­tis, ne­be­bu­vo lai­ko ir ga­li­my­bių: „Bū­čiau ap­de­gęs.“ Vai­ki­nas pri­si­pa­ži­no ti­kė­ję­sis

per­šok­ti į šeš­to aukš­to bal­ko­ ną pas kai­my­nus, bet ne­pa­si­se­kė. Jis nu­kri­to prie pat na­mo ant ve­ jos. Nors skri­do iš maž­daug 17 m aukš­čio, jis iš­li­ko gy­vas ir są­mo­ nin­gas. „Iš­tik­tas šo­ko at­si­kė­liau ir nuė­ jau prie gat­vės. Pas­kui ma­ne per­ ne­šė į grei­tą­ją“, – pa­sa­ko­jo iš mir­ ties gniauž­tų iš­trū­kęs jau­nuo­lis. „Iš­ni­rau al­kū­nę ir vis­kas“, – apie pa­tir­tas trau­mas pa­sa­ko­jo vai­ki­nas. Pak­laus­tas, ar ne­si­jau­ čia esąs lai­mės kū­di­kis, moks­lei­ vis vos šyp­te­lė­jo: „Tur­būt.“ Ar iš­si­gel­bė­jo jo drau­gai, vai­ki­ nas su­ži­no­jo jau bū­da­mas li­go­ni­ nė­je. „Vie­nas drau­gas šo­ko be­veik kar­tu su ma­ni­mi. Aš nu­kri­tau, ir jis iš kar­to nu­kri­to. Kaip ki­ti gel­ bė­jo­si – ne­ži­nau“, – tei­gė vai­ki­ nas. Kas ga­lė­jo įvyk­dy­ti to­kią eg­ze­ ku­ci­ją, va­ka­rė­lio da­ly­vis sa­kė ne­ nu­ma­nan­tis, konf­lik­ti­nių si­tua­ci­jų esą ne­bu­vo: „Net neį­si­vaiz­duo­ju, kas taip ga­lė­jo pa­sielg­ti.“


9

pirmADIENIS, kovo 26, 2012

ekonomika Šie­met ieš­kos ­ ska­lū­nų

Tie­kė­jus ­ te­bes­mau­gia

Len­ki­jos naf­tos gru­pė „Lo­tos“ šie­met ke­ti­na iš­gręž­ti tris ska­ lū­nų du­jų grę­ži­nius, kaip pra­ ne­šė gru­pės va­do­vas. Len­ki­jos geo­lo­gi­jos ins­ti­tu­tas in­for­ma­ vo, kad Len­ki­jos ska­lū­nų du­jų iš­tek­liai tik­riau­siai sie­kia 346– 768 mlrd. kub. m, o di­džiau­sias ga­li­mas kie­kis yra 1,92 trln. kub. m.

Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­ba va­sa­rį pra­dė­jo ty­ri­mą dėl vie­no iš ke­ tu­rių di­džių­jų Lie­tu­vos pre­ky­ bos tink­lų su­tar­čių su tie­kė­jais. Tink­lo pa­va­di­ni­mas kol kas ne­ skel­bia­mas. Šio tink­lo su­tar­ty­ se su tie­kė­jais su­ta­ria­ma, kad per ak­ci­jas pre­kės ki­tiems pre­ ky­bos tink­lams ga­lės bū­ti tie­ kia­mos tik di­des­ne kai­na.

Valiutų kursai

Šiandien Valiuta

kiekis Santykis

Bal­ta­ru­si­jos rub­lis 10000 3,2602 DB sva­ras ster­lin­gų 1 4,1370 JAV do­le­ris 1 2,6082 Ka­na­dos do­le­ris 1 2,6088 Lat­vi­jos la­tas 1 4,9533 Len­ki­jos zlo­tas 10 8,2996 Nor­ve­gi­jos kro­na 10 4,5204 Ru­si­jos rub­lis 100 8,8902 Švei­ca­ri­jos fran­kas 1 2,8650

pokytis

+0,5273 % –0,2243 % –0,0958 % –0,7646 % –0,0020 % –0,0771 % –0,2053 % –0,3196 % +0,0349 %

Ruoš­ti dar­buo­to­ją dar mo­kyk­los suo­le Vy­riau­sy­bės su­da­ry­tos dar­bo gru­pės pri­ sta­ty­tos prie­mo­nės jau­ni­mo ne­dar­bui ma­žin­ti su­lau­kė prieš­ta­rin­gų ver­ti­ni­mų. Be­ne dau­giau­sia dis­ku­si­jų ki­lo dėl švie­ ti­mo sis­te­mos vaid­mens – ar­gu­men­tuo­ ja­ma, kad jau­ni­mo pro­fe­si­nę kryp­tį bū­ti­na for­muo­ti dar mo­kyk­lo­je. Li­na Mra­zaus­kai­tė

l.mrazauskaite@diena.lt

Rei­kės kva­li­fi­kuo­tų

Dar­bo gru­pė pri­sta­tė prie­mo­nes, ku­rio­mis ti­ki­ma­si su­val­dy­ti jau­ ni­mo ne­dar­bą ša­ly­je. Jį pa­ža­bo­ti pla­nuo­ja­ma ge­res­niu dar­bo san­ty­ kių re­gu­lia­vi­mu, pa­ra­ma pra­de­dant vers­lą. Taip pat sie­kia­ma švie­ti­mo sis­te­mo­je for­muo­ti rei­kia­mus įgū­ džius ir bend­ra­dar­biau­ti su ne­vy­ riau­sy­bi­niu sek­to­riu­mi. „Rei­kia su­da­ry­ti kva­li­fik ­ a­ci­jos že­mė­la­pius, lei­sian­čius pro­gno­ zuo­ti rin­kos po­ky­čius, nu­ma­ty­ti dar­bo vie­tų skai­čių ir su­ras­ti bū­dų, kaip pa­ge­rin­ti pro­fe­si­nio mo­ky­mo sis­te­mą, ku­ri pa­ruoš­tų dar­bo rin­ kai rei­ka­lin­gų spe­cia­lis­tų“, – sa­ kė dar­bo gru­pės va­do­vas, Mi­nist­ro pir­mi­nin­ko tar­ny­bos Po­li­ti­kos ana­ li­zės ir re­for­mų de­par­ta­men­to di­ rek­to­rius Ra­mū­nas Sta­nio­nis. Jis taip pat pa­brė­žė, kad ša­lies ne­kva­li­fi­kuo­to dar­bo in­dek­sas yra vie­nas di­džiau­sių Eu­ro­po­je. To­dėl esą rei­kė­tų skir­ti dau­giau dė­me­sio ma­žes­nę kva­li­fi­ka­ci­ją tu­rin­tiems spe­cia­lis­tams pa­ruoš­ti. Ta­čiau, Eu­ro­pos eko­no­mi­kos ir so­cia­li­nių rei­ka­lų ko­mi­te­to na­rės Ind­rės Va­rei­ky­tės tei­gi­mu, iš­si­la­ vi­ni­mo ly­gis Lie­tu­vo­je yra aukš­tas, to­dėl ša­lis ne­tu­rė­tų orien­tuo­tis į že­mos kva­li­fi­ka­ci­jos dar­buo­to­jus. Juo la­biau kad atei­ty­je jų po­rei­kis dar­bo rin­ko­je esą kris. „Duo­me­nys ro­do, kad per ar­ti­ miau­sius 20 me­tų kva­li­fi­ka­ci­jos po­ rei­kis la­bai per­si­skirs­tys: dar­bo rin­ ko­je ypač rei­kės aukš­tos ir vi­du­ti­nės kva­li­fi­ka­ci­jos žmo­nių, o že­mos kva­ li­fi­ka­ci­jos dar­buo­to­jų skai­čius la­ bai ma­žės. Tad ar orien­tuo­da­mie­si į že­mos kva­li­fi­ka­ci­jos dar­buo­to­jus mes ant­rą kar­tą ne­pa­mir­ši­me per­ spek­ty­vių žmo­nių ir ar ne­pa­lik­si­me jų be dar­bo?“ – svars­tė ji. Orien­tuo­tis į ge­riau­sius

I.Va­rei­kai­tė prie­mo­nių pla­ne sa­ kė pa­si­ge­du­si bend­ra­dar­bia­vi­mo su vers­li­nin­kais ir švie­ti­mo įstai­ go­mis. Jos ma­ny­mu, spren­džiant jau­ni­mo ne­dar­bą di­de­lis vaid­muo su­teik­tas Lie­tu­vos dar­bo bir­žai ir jai skir­ti 57 mln. li­tų rei­kia­mo re­ zul­ta­to neat­neš.

„Ko­dėl toks di­de­lis vaid­muo ski­ria­mas Dar­bo bir­žai? Juk Dar­ bo bir­žo­je už­si­re­gist­ra­vęs jau­ni­ mas yra pro­ble­mos pa­da­ri­nys, o ne prie­žas­tis. Ana­li­zuo­jant prie­ mo­nių pla­ną su­si­da­ro įspū­dis, kad Dar­bo bir­žos veik­la dub­liuos švie­ ti­mo įstai­gų veik­lą“, – sa­kė I.Va­ rei­ky­tė ir pa­brė­žė, kad Dar­bo bir­ža sa­vo pla­nuo­ja­mais mo­ky­mais ga­ li pa­reng­ti tik že­mos kva­li­fi­ka­ci­jos spe­cia­lis­tų.

Lie­tu­vos aukš­to­sios mo­kyk­los sa­va­va­liš­ kai su­ku­ria pa­sau­ly­ je neeg­zis­tuo­jan­čių spe­cia­ly­bių ir taip jau­ni­mą pa­smer­kia ne­dar­bui.

Jos tei­gi­mu, Lie­tu­va tu­rė­tų dau­ giau orien­tuo­tis į sėk­mės su­lau­ku­ sių ša­lių, ku­rio­se jau­ni­mo ne­dar­bo ly­gis itin že­mas, pa­tir­tį. „Di­džiau­ sią dė­me­sį at­kreip­čiau į Aust­ri­ją ir Liuk­sem­bur­gą, kur ne­dar­bas yra 2 pro­c. Šios ša­lys tai­ko ki­to­kias prie­ mo­nes nei Lie­tu­va. Jos sie­kia keis­ ti švie­ti­mo po­li­ti­ką, kad švie­ti­mo įstai­gos ati­tik­tų dar­bo rin­kos po­ rei­kius“, – sa­kė I.Va­rei­ky­tė. Pa­keis­tų sen­jo­rus

So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­ nis­te­ri­jos Dar­bo de­par­ta­men­to di­ rek­to­rius Vik­to­ras Ma­jaus­kas su­ tin­ka, kad pro­ble­mą rei­kia spręs­ti iš­siaiš­ki­nus jos prie­žas­tis. Jo ma­ ny­mu, vie­na pa­grin­di­nių jau­ni­mo ne­dar­bo prie­žas­čių yra blo­gas dar­ bo vie­tų bei dar­bo iš­tek­lių pro­gno­ za­vi­mas ir pla­na­vi­mas. V.Ma­jaus­ kas kri­ti­ka­vo siū­ly­mus leng­va­to­mis ska­tin­ti vers­lą. „Rei­kia at­min­ti, kad ne­su­kū­ rus nau­jų dar­bo vie­tų lie­ka tik šiuo me­tu esan­čios. Jei darb­da­viams, prii­man­tiems į dar­bą jau­ni­mą, su­ teik­si­me leng­va­tas, jie at­si­sa­kys sen­jo­rų ir vie­toj jų priims jau­nus žmo­nes“, – sa­kė V.Ma­jaus­kas. To­dėl, anot jo, neiš­ven­gia­mai ša­ ly­je rei­kė­tų di­din­ti dar­bo na­šu­mą

„„Sty­gius: švie­ti­mo sis­te­ma kal­ti­na­ma tuo, kad ne­pa­ruo­šia rin­kai rei­ka­lin­gų spe­cia­lis­tų, to­dėl ab­sol­ven­tai pri­

vers­ti bū­riuo­tis Dar­bo bir­žo­je. 

ir dar­bo vie­tų skai­čių. Ta­čiau nau­ jų dar­bo vie­tų vers­las esą ne­su­kurs, jei ir atei­ty­je neiš­moks pri­trauk­ti už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų. „Ša­ly­je yra že­mas dar­bo jė­gos na­šu­mas, ma­ži at­ly­gi­ni­mai, ne­su­ ku­ria­ma pa­kan­ka­mai nau­jų dar­bo vie­tų. Ne­ras­da­mas dar­bo jau­ni­ mas už­si­re­gist­ruo­ja Dar­bo bir­žo­ je, o ga­liau­siai iš­va­žiuo­ja į už­sie­nį. Ar­ba jau­nas žmo­gus tie­siog ne­no­ri dirb­ti už ma­žą at­ly­gi­ni­mą, to­dėl už jo pra­gy­ve­ni­mą mo­ka ki­ti“, – kal­ bė­jo V.Ma­jaus­kas. Bū­ti­na rea­guo­ti į rin­ką

V.Ma­jaus­kas įsi­ti­ki­nęs, kad, no­ rint pa­reng­ti darb­da­viui pa­trauk­lų jau­ną dar­buo­to­ją, bū­ti­na rea­guo­ti į ša­lies rin­kos po­rei­kius. Da­bar, anot jo, švie­ti­mo sis­te­ma vel­tui pa­ruo­ šia daug nie­kam ne­rei­ka­lin­gų spe­ cia­lis­tų. „Švie­ti­mo įstai­gos ruo­šia jau­ni­mą neat­siž­velg­da­mos į ša­lies rin­ką. To­

dėl be­veik pu­sė ab­sol­ven­tų iš kar­to ei­na į Dar­bo bir­žą“, – sa­kė jis. In­ži­ne­ri­nės eko­lo­gi­jos aso­cia­ci­ jos pre­zi­den­tas Ri­man­tas Bud­rys pa­brė­žė, kad Lie­tu­vos aukš­to­sios mo­kyk­los sa­va­va­liš­kai su­ku­ria pa­ sau­ly­je neeg­zis­tuo­jan­čių spe­cia­ly­ bių ir taip pa­smer­kia jau­ni­mą ne­ dar­bui. „Ša­ly­je 13 uni­ver­si­te­tų ruo­šia ap­lin­ko­sau­gi­nin­kus va­dy­bi­nin­kus, nors to­kios spe­cia­ly­bės pa­sau­ly­ je nė­ra ir ne­bus. Mums rei­kia ap­ lin­ko­sau­gi­nin­kų che­mi­kų ir bio­ lo­gų. Va­di­na­si, ap­lin­ko­sau­gi­nin­kų va­dy­bi­nin­kų po­rei­kis yra su­kur­ tas pa­čių aukš­tų­jų. Ir jos 20 me­tų ruo­šia spe­cia­lis­tus, ku­rie iš kar­to pa­smerk­ti“, – kal­bė­jo jis. Kal­ti­na net mo­kyk­las

Lie­tu­vos pra­mo­ni­nin­kų kon­fe­de­ ra­ci­jos pre­zi­diu­mo na­rio Vy­tau­to Ka­mins­ko tei­gi­mu, šiuo me­tu dau­ giau­sia švie­ti­mo sis­te­ma pa­ren­gia

To­mo Luk­šio (BFL) nuo­tr.

so­cia­li­nių moks­lų ab­sol­ven­tų, ku­ rie yra pa­grin­di­niai Dar­bo bir­žos klien­tai. Ta­čiau jis pa­brė­žė, kad dėl to kal­tos ne tik aukš­to­sios, bet ir vi­du­ri­nės mo­kyk­los. „Ma­nau, kad pro­ble­ma yra bend­ ro­jo la­vi­ni­mo, vi­du­ri­nio mo­ky­mo sis­te­ma. Tiks­lių­jų moks­lų spe­ cia­lis­tų per pa­sta­ruo­sius pen­ke­ rius me­tus su­ma­žė­jo maž­daug du kar­tus. Pa­vyz­džiui, in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų (IT) stu­den­tų šian­ dien pa­ren­gia­me ma­žiau, nei jų rei­kės už ke­le­rių me­tų. Jei ne­grį­ ši­me į vi­du­ri­nių moks­lų ly­gį ir ne­ pa­siek­si­me, kad ten bū­tų pa­keis­ta moks­lei­vių pro­fe­si­nė orien­ta­ci­ ja, nie­kas Lie­tu­vo­je ne­pa­si­keis“, – svars­tė V.Ka­mins­kis. To­dėl, anot jo, rei­kė­tų kur­ti vi­du­ ri­nio, pro­fe­si­nio ir aukš­to­jo moks­ lo sam­plai­ką. Esą tik taip švie­ti­mo sis­te­mai ga­li­ma da­ry­ti po­vei­kį, kad ji bū­tų tin­ka­mai orien­tuo­ta į dar­ bo rin­ką.


10

Pirmadienis, kovo 26, 2012

Sportas diena.lt/naujienos/sportas

Ly­de­rėms ne vi­sos dvi­ko­vos bu­vo leng­vos Bai­gė­si Lie­tu­vos mo­te­rų krep­ši­ nio ly­gos (LMKL) čem­pio­na­to re­ gu­lia­ru­sis se­zo­nas ir paaiš­kė­jo at­ krin­ta­mų­jų var­žy­bų da­ly­vės.

Ko­vą dėl me­da­lių tęs še­šios ko­ man­dos. Dvi pir­mą­sias vie­tas užė­mu­sios eki­pos – Kau­no „VI­ ČI-Ais­tės“ ir Vil­niaus „Ki­birkš­ tis-Ti­chė-IKI“ – iš­kart pa­te­ko į pus­fi­na­lį. Šis eta­pas pra­si­dės ba­ lan­džio 5-ąją. „Džiu­gu tai, kad žai­dė­me ir tik­ rai ge­ro ly­gio rung­ty­nių, kai te­ko kau­tis iki pa­sku­ti­nės se­kun­dės. Iš to­kių dvi­ko­vų ga­vo­me daug nau­ dos. Šį se­zo­ną vi­sos ko­man­dos pa­si­pil­dė ge­ro­mis le­gio­nie­rė­mis. Ly­gi­nant su praė­ju­siais me­tais, LMKL čem­pio­na­to ly­gis tik­rai ūg­te­lė­jęs, – sve­tai­nei vi­ci­bas­ket.lt sa­kė vi­sas 28-erias rung­ty­nes lai­ mė­ju­sios „VI­ČI-Ais­čių“ eki­pos vy­riau­sia­sis tre­ne­ris Man­tas Šer­ nius. – Po ne­la­bai sėk­min­go Eu­ ro­ly­gos se­zo­no su­ra­do­me sa­vy­je jė­gų, ne­pa­lū­žo­me psi­cho­lo­giš­kai. Net­gi prie­šin­gai – mū­sų žai­di­mo krei­vė ėmė kil­ti. Li­ku­sią se­zo­ no da­lį at­si­pa­lai­duo­ti jo­kiu bū­du ne­ga­lė­si­me. Dar yra li­ku­sios Bal­ ti­jos mo­te­rų krep­ši­nio ly­gos eli­ to gru­pės rung­ty­nės, ku­rios bus tik­rai ne­leng­vos, o fi­na­lai šio­je ly­go­je vyks kaip tik prieš LMKL fi­na­lo se­ri­ją. To­dėl, atė­jus svar­ biau­sioms se­zo­no ko­voms, pri­ va­lė­si­me būti ge­riau­sios spor­ti­ nės for­mos.“

Ly­gi­nant su praė­ju­ siais me­tais, LMKL čem­pio­na­to ly­gis tik­rai ūg­te­lė­jęs. Ket­virt­fi­na­ly­je iki dvie­jų per­ga­ lių var­žy­sis Klai­pė­dos „Lem­min­ kai­nen“–Šiaulių „Rū­ta“ ir Kau­no ra­jo­no „Si­re­nos“–„Ute­na“. Šio eta­po ko­vos star­tuos ko­vo 27 d. Per re­gu­lia­rų­jį se­zo­ną „Lem­ min­kai­nen“ ir „Rū­tos“ krep­ši­ nin­kės pa­si­da­li­jo po dvi per­ga­ les – 72:73 (1-aja­me ra­te), 87:73 (2-aja­me), 94:83 (3-ia­ja­me) ir 63:68 (4-aja­me). Toks pat „Si­re­nų“ ir „Ute­nos“ su­si­ti­ki­mų ba­lan­sas: 69:76 (1-aja­ me ra­te), 64:70 (2-aja­me), 77:58 (3-ia­ja­me) ir 63:51 (4-aja­me).

28-asis tu­ras Kau­no ra­jo­no „Si­re­nos“–Kauno „VI­Č I-Ais­tės“ 58:72 (13:25, 14:19, 9:15, 22:13). 50 žiū­ro­v ų. R.Že­man­ taus­kai­tė-Mat­la­šai­tie­nė 17 (8 at­ko­ vo­ti ka­muo­liai)/V.Si­pa­vi­čiū­tė 12. Vil­niaus „Ki­birkš­tis-Ti­chė-IKI“– Kauno „LKKA-Ais­t ės“ 68:58 (24:18, 4:17, 22:9, 18:14). K.Veng­ry­tė 18/N.Ska­dai­tė ir K.Bal­čiū­nai­tė (15 at­ko­vo­tų ka­muo­lių) po 1. Šiau­lių „Rū­ta“–Klaipėdos „Lem­ min­k ai­nen“ 68:63 (15:12, 14:11, 18:20, 21:20). 22 žiū­ro­vai. L.Sva­ry­tė (13 at­ko­vo­tų ka­muo­lių) ir S.Ba­liu­ ta­vi­čiū­tė po 19/R.Mi­lieš­kie­nė 18. Ma­r i­j am­p o­lės „Sū­du­va“–„Ute­ na“ 55:86 (13:17, 6:19, 21:23, 15:27). 50 žiū­ro­v ų. M.Bu­l a­no­va 24 (9 at­ko­vo­t i ka­muo­l iai, 6 klai­dos)/ E.Brie­dy­tė 27 (6/7 tri­taš­k ių).

Turnyro lentelė Komanda

1. „VI­ČI-Ais­tės“ 2. „Ki­birkš­tis-Ti­chė-IKI“ 3. „Lem­min­kai­nen“ 4. „Si­re­nos“ 5. „Ute­na“ 6. „Rū­ta“ 7. „LKKA-Ais­tės“ 8. „Sū­du­va“

Perg.

Pralaim.

28 18 17 17 10 9 7 6

0 10 11 11 18 19 21 22

Re­zul­ta­ty­viau­siai per re­gu­lia­ rų­jį se­zo­ną žai­dė „Ki­birkš­tiesTi­chės-IKI“ vi­du­rio puo­lė­ja Gin­ ta­rė Pet­ro­ny­tė – vi­du­ti­niš­kai po 18,88 taš­ko per rung­ty­nes. Ji sėk­ min­giau­siai ko­vo­jo dėl ka­muo­ lio – vid. 14 ir bu­vo nau­din­giau­sia krep­ši­nin­kė – vid. 32,44 ba­lo. Vid. po 17,37 tšk. pel­nė Kau­no ra­jo­no „Si­re­nų“ žai­dė­ja Ra­sa Že­ man­taus­kai­tė-Mat­la­šai­tie­nė, po 15,86 tšk. – „Ki­birkš­ties-Ti­chėsIKI“ puo­lė­ja Kris­ti­na Veng­ry­tė. Vid. po 9,64 ka­muo­lio at­ko­vo­jo „Rū­tos“ puo­lė­ja Sand­ra Ba­liu­ta­ vi­čiū­tė, po 9,32 – „Si­re­nų“ vi­du­ rio puo­lė­ja Kris­ti­na Al­mi­nai­tė. Vid. po 20,75 nau­din­gu­mo ba­lo per rung­ty­nes pel­nė K.Al­mi­nai­tė, po 17,75 – S.Ba­liu­ta­vi­čiū­tė. VD, LMKL inf.

„„Ly­de­rė: K.Pet­ro­ny­tė (su kamuoliu) – nau­din­giau­sia LMKL re­gu­lia­

rio­jo se­zo­no žai­dė­ja. 

bcki­birks­tis.lt nuo­tr.

„„Įsi­žai­dė: J.Ma­čiu­lis (bal­ta ap­ran­ga) per rung­ty­nes su „Žal­gi­riu“ ne­ven­gė kie­tos ko­vos.

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

„Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai ko­vė­si ir už S.Weem­są Ke­tverių rung­ty­nių per pen­kias die­nas ma­ra­to­ną Kau­no „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai bai­gė per­ga­le, ta­čiau ke­lioms sa­vai­tėms pra­ ra­do vie­ną iš sa­vo ly­de­rių Son­ny Weem­są. Ro­mas Po­de­rys r.poderys@diena.lt

Per ant­rą­jį Bal­ti­jos krep­ši­nio ly­ gos (BBL) eli­to di­v i­z io­n o ma­ čą su Prie­nų „Rū­du­pio“ ko­man­ da S.Weem­s as, pre­l i­m i­n a­r iais duo­me­ni­mis, stip­riai pa­si­tem­pė čiur­ną. „Ats­l ū­g us pė­d os ti­n i­m ui, ar­ ti­m iau­s io­m is die­n o­m is bus at­ lik­tas mag­ne­ti­nio re­zo­nan­so ty­ ri­m as. Tuo­m et paaiš­k ės tiks­l us su­žei­di­mo po­bū­dis, kiek už­truks gy­dy­m as, rea­b i­l i­ta­c i­ja ir ka­d a žai­dė­jas vėl grįš į aikš­tę“, – sa­kė dien­raš­čiui „Žal­gi­rio“ klu­bo ko­ mu­ni­ka­ci­jos di­rek­to­rius Al­man­ tas Ki­ve­ris. Be S.Weem­so ir Pau­liaus Jan­ kū­no žai­dę žal­gi­rie­čiai Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­gos (LKL) čem­pio­na­ te 83:62 su­triuš­ki­no Kau­no „Bal­ tus“, ku­riuos į ko­vą ve­dė Jo­nas Ma­čiu­lis, ne vien pel­nęs 22 taš­ kus, bet ir at­ko­vo­jęs 10 bei pe­rė­ męs 3 ka­muo­lius ir at­lli­kęs 5 re­ zul­ta­ty­vius per­da­vi­mus. LKL čem­pio­nai tvir­tai pe­rė­mė ini­cia­ty­vą įpu­sė­jus 3-ia­jam kė­li­ niui, kai tri­taš­kius pa­tai­kė Vy­te­nis Lip­ke­vi­čius ir To­mas De­li­nin­kai­ tis – 58:46. 4-aja­me kė­li­ny­je še­ šis taš­kus iš ei­lės pel­nė Ma­rio De­ la­šas, taik­liai ata­ka­vo Žy­gi­man­tas Ja­na­vi­čius, ir „Bal­tų“ vil­tys, ne­ pai­sant J.Ma­čiu­lio azar­to, pra­dė­ jo blės­ti – 68:51. BBL eli­to di­vi­zio­no ket­virt­fi­na­ ly­je ko­vo 21-ąją ir 23-ią­ją pa­si­ da­li­jęs po per­ga­lę su „Rū­du­piu“

(85:97 ir 85:67), va­kar „Žal­gi­ris“ su Prie­nų ko­man­da žai­dė LKL čem­pio­na­to rung­ty­nes. 1-aja­me kė­li­ny­je kau­nie­čiai bu­ vo iš­si­ver­žę į prie­kį – 14:9, bet prie­niš­kiams pa­vy­ko juos pa­si­vy­ti – 18:18. 2-aja­me kė­li­ny­je, steng­ da­mie­si pe­rim­ti ini­cia­ty­vą tri­taš­ kiais me­ti­mais, „Rū­du­pio“ žai­dė­ jai tris­kart iš ei­lės šo­vė pro ša­lį, o „Žal­gi­ris“ – at­virkš­čiai: iš to­li pa­ tai­kė Pau­lius Jan­kū­nas, Dai­nius Ša­len­ga, du­kart – To­mas De­li­nin­ kai­tis. Lai­mė­ję at­kar­pą 11:2, žal­gi­ rie­čiai vėl nu­to­lo – 37:25.

Al­man­tas Ki­ve­ris:

Ar­ti­miau­sio­mis die­no­mis bus at­lik­ tas mag­ne­ti­nio re­ zo­nan­so ty­ri­mas. Tuo­met paaiš­kės S.Weem­so su­žei­di­ mo po­bū­dis. Jo­kių vais­tų prieš „Žal­gi­rio“ snai­pe­rius prie­niš­kiai ne­ra­do ir 3-ia­ja­me bei 4-aja­me kė­li­niuo­se. Pir­miau­sia P.Jan­kū­nas ir Man­tas Kal­nie­tis bu­vo pa­di­di­nę per­sva­rą iki 59:41. Spra­gų „Rū­du­pio“ gy­ ny­bo­je ra­do ir ki­ti žal­gi­rie­čiai – 65:45, 83:59. Ko­man­dų ly­gio skir­ tu­mą sim­bo­liš­kai įpras­mi­no ir De­Jua­no Col­lin­so taik­lus tri­taš­kis me­ti­mas be­veik per vi­są aikš­tę.

Sta­tis­ti­ka „Žal­g i­r is“–„Bal­t ai“ 83:62 (20:21, 16:15, 22:10, 25:16). 2 530 žiū­ro­v ų. M.Kuz­m ins­kas 18 taš­k ų (10 at­ko­ vo­t ų ka­muo­l ių), T.Kli­ma­v i­čius 14, D.Ša­len­ga ir T.De­l i­n in­kai­t is po 9/ J.Ma­čiu­l is 22 (10 at­ko­vo­t ų ir 3 pe­ rim­ti ka­muo­liai, 5 re­zul­ta­ty­vūs per­ da­vi­mai), E.Ula­no­vas 9. „Rū­du­pis“–„Žal­gi­ris“ 71:88 (21:23, 16:23, 16:26, 18:16). 1600 žiū­ro­ vų.V.Dab­kus 16 (6 at­ko­vo­ti ka­muo­ liai), A.La­buc­kas 15, A.Mi­lak­nis 10/ P.Jan­k ū­nas 25 (7 at­ko­vo­t i ka­muo­ liai), D.Ša­len­ga 13, T.De­li­nin­kai­t is 11 (4 at­ko­vo­ti ka­muo­liai), M.Kal­nie­tis 10 (4 re­zul­ta­ty­v ūs per­da­vi­mai). Klai­p ė­d os „Nep­t ū­n as“–Utenos „Ju­ven­t us“ 88:69 (25:19, 28:18, 20:17, 15:15). 1 000 žiū­ro­v ų. L.Mi­ka­ laus­kas 26 (10 at­ko­vo­tų ka­muo­lių), A.Bru­n i­n is 14, M.Ma­žei­ka 11/K.Pet­ ru­ko­nis 19, Ž.Ur­bo­nas 11. Pas­va­lio „Pie­no žvaigž­dės“–„Kė­ dai­niai-Trio­bet“ 73:59 (15:15, 22:15, 22:13, 14:16). 320 žiū­ro­v ų. T.Hug­he­ sas 18, G.Si­r u­ta­v i­čius 13, S.Mor­ga­ nas 10/A.Ado­mai­t is 12 (8 at­ko­vo­t i ka­muo­liai).

Turnyro lentelė Komanda

1. „Žal­gi­ris“ 2. „Lie­tu­vos ry­tas“ 3. „Rū­du­pis“ 4. „Šiau­liai“ 5. „Pie­no žvaigž­dės“ 6. „Bal­tai“ 7. „Kė­dai­niai-Trio­bet“ 8. „Nep­tū­nas“ 9. „Ju­ven­tus“ 10. „Sa­ka­lai“ 11. „Pa­lan­ga“ 12. „Liet­ka­be­lis“

Rungt.

Perg.

Pralaim.

18 19 20 18 18 18 18 18 20 18 19 18

18 17 15 12 11 8 7 6 6 4 4 3

0 2 5 6 7 10 11 12 14 14 15 15


11

Pirmadienis, kovo 26, 2012

Sportas

Re­pu­ta­ci­ja – lyg ak­muo po kak­lu Ar prieš­ta­rin­gai ver­ti­na­mas nau­ja­sis Lie­ tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jos (LFF) pre­zi­den­ tas Ju­lius Kve­da­ras ir pa­šli­ju­si šios or­ga­ni­ za­ci­jos re­pu­ta­ci­ja ­ken­kia bend­ram ša­lies spor­to įvaiz­džiui, aukš­čiau­sie­ji Lie­tu­vos spor­to va­do­vai ne­no­rė­jo gi­lin­tis.

Man­tas Stan­ke­vi­čius m.stankevicius@diena.lt

To­kia de­mok­ra­ti­ja

„J.Kve­da­rą iš­rin­ko fut­bo­lo bend­ ruo­me­nė. Bū­tent ji taip nu­spren­ dė. Ži­nau, kad yra žmo­nių, ku­rie tu­ri sa­vo nuo­mo­nę apie iš­rink­ tą­jį pre­zi­den­tą, ta­čiau ma­nau, kad rin­ki­muo­se da­ly­va­vo žmo­ nės, ku­rie tu­rė­jo šią tei­sę pa­gal LFF įsta­tus, – sa­kė Lie­tu­vos tau­ ti­nio olim­pi­nio ko­mi­te­to (LTOK) pre­zi­den­tas Ar­tū­ras Po­vi­liū­nas. – Vien­bal­siai bu­vo iš­rink­tas bū­tent J.Kve­da­ras, re­vi­zuo­ti šių rin­ki­mų nie­kas ne­ga­li.“ LTOK va­do­vo ma­ny­mu, vien­ bal­sis bal­sa­vi­mas pa­ro­dė, kad bal­ so tei­sę tu­rinčius as­me­nis J.Kve­da­ ro kan­di­da­tū­ra ten­ki­no. „Dau­giau nė­ra ką ko­men­tuo­ti. Da­bar be­lie­ka lauk­ti, kaip J.Kve­ da­rui sek­sis ei­ti nau­jas pa­rei­gas. Anks­čiau jis bu­vo LFF ge­ne­ra­li­nis sek­re­to­rius, šios pa­rei­gos fak­tiš­ kai yra iden­tiš­kos pre­zi­den­to pa­ rei­goms. Ži­no­ma, ga­lė­jo per sa­vo dar­bo me­tus kaž­ką nu­veik­ti, ta­čiau tu­ri­me to­kią de­mok­ra­ti­ją, ku­ri ne vi­sa­da vi­siems pa­tin­ka“, – kal­bė­ jo A.Po­vi­liū­nas. Pa­si­ge­do at­vi­ru­mo

LTOK pre­zi­den­tas at­krei­pė dė­me­sį į bu­vu­sių ir da­bar­ti­nių LFF va­do­vų ma­nev­rus prieš rin­ki­mus. „Ži­nau, kad į rin­ki­mus no­rė­jo įsi­trauk­ti bu­vęs Kū­no kul­tū­ros ir spor­to de­par­ta­men­to (KKSD) ge­ ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Ri­tas Vai­gi­ nas, olim­pi­nis čem­pio­nas Ar­mi­nas Nar­be­ko­vas, – tei­gė A.Po­vi­liū­nas. – Ta­čiau vis­ką le­mia įsta­tai. Jei­

gu LFF įsta­tai lė­mė, kad spe­cia­lis­ tai iš ša­lies ne­ga­li da­ly­vau­ti rin­ki­ muo­se, taip vis­kas ir bai­gė­si – tie pa­tys as­me­nys va­do­vaus šiai fe­de­ ra­ci­jai ir to­liau.“ A.Po­vi­liū­nas ne­slė­pė, kad jį nu­ ste­bi­no LFF rin­ki­mų at­vi­ru­mo ir skaid­ru­mo sto­ka. „No­rė­jo­si, kad kan­di­da­tų į LFF pre­zi­den­to pa­rei­gas bū­tų bu­vę dau­ giau, žmo­nės bent jau bū­tų tu­rėję iš ko rink­tis. Vis dėl­to tai yra pa­ čios fe­de­ra­ci­jos pa­si­rin­ki­mas. Re­ to­ri­nis klau­si­mas – apie J.Kve­da­ro as­me­ny­bę. Jei­gu į gan­dus žiū­rė­tu­ me emo­cio­na­liai, ga­lė­tu­me iš­sa­ky­ ti sa­vo nuo­mo­nę, ta­čiau į tai rei­kia žiū­rė­ti per tei­si­nę pri­zmę, – svars­ tė A.Po­vi­liū­nas. – Žmo­gus juk nė­ ra teis­tas ar įkliu­vęs. Nuot­rau­kos? Tai emo­ci­jos. Tei­siš­kai nie­kas ne­ ga­li prie to pri­kib­ti.“

Pa­nag­ri­nė­jus nau­ jus pa­ža­dus ir anks­ tes­nius už­mo­jus, su­ si­da­ro įspū­dis, kad daug ką jau bu­vo ga­ li­ma įgy­ven­din­ti. Įk­lim­pu­si vi­zi­ja

„Siū­ly­čiau luk­te­lė­ti ir pa­žiū­rė­ ti, kaip J.Kve­da­rui sek­sis. Ga­li­me jį my­lė­ti ar­ba ne, ta­čiau fut­bo­lo bend­ruo­me­nė pa­ti pa­si­rin­ko“, – tei­gė A.Po­vi­liū­nas. LTOK va­do­vui at­ro­do ne­so­li­džios nau­jo­jo LFF pre­zi­den­to kal­bos apie ša­lies fut­bo­lo atei­ties vi­zi­ją. „Tai keis­to­ka, tu­rint gal­vo­je, kad J.Kve­da­ras il­gai dir­ba šio­je fe­

„„Po­zi­ci­ja: kas už vienintelį kandidatą?

de­ra­ci­jo­je ir iki šiol užė­mė aukš­ tas pa­rei­gas. Pa­nag­ri­nė­jus nau­jus pa­ža­dus ir anks­tes­nius už­mo­jus, su­si­da­ro įspū­dis, kad daug ką jau bu­vo ga­li­ma įgy­ven­din­ti“, – pri­ dū­rė A.Po­vi­liū­nas. Įvaiz­dis – svar­bu

Lie­tu­vos spor­to fe­de­ra­ci­jų są­jun­ gos (LSFS) pre­zi­den­tas Ri­man­tas Kve­se­lai­tis, pa­klaus­tas apie LFF pre­zi­den­to rin­ki­mus, kal­bą nu­ krei­pė apie fe­de­ra­ci­jų įsta­tus. „LFF tu­ri įsta­tus ir jais rem­da­ ma­si or­ga­ni­zuo­ja rin­ki­mus. Man sun­ku ko­men­tuo­ti šią si­tua­ci­ ją, nes ma­no­me, kad vis­kas vy­ko lai­kan­tis įsta­tų, o į fe­de­ra­ci­jos vi­ daus rei­ka­lus ne­si­ki­ša­me“, – sa­kė R.Kve­se­lai­tis. Pri­mi­nus apie J.Kve­da­ro ry­šius su nu­si­kals­ta­mo pa­sau­lio vei­kė­ jais, R.Kve­se­lai­tis pa­brė­žė, kad spor­te įvaiz­dis vi­sa­da svar­bus. „Kiek­vie­nai fe­de­ra­ci­jai tai svar­ bu, nes ga­li at­si­liep­ti re­zul­ta­tams, ki­tiems da­ly­kams. Sun­ku ko­men­ tuo­ti J.Kve­da­ro įvaiz­dį, nes su šiuo va­do­vu ma­žai bend­ra­vau, – kal­ bė­jo LSFS pre­zi­den­tas. – O kal­bų gir­di­me įvai­riau­sių. Ne­sii­mu ver­ tin­ti, kiek jos pa­grįs­tos.“ Fe­de­ra­ci­ja – sava­ran­kiš­ka

KKSD ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Kle­ men­sas Rim­še­lis, pa­pra­šy­tas pa­ si­d a­ly­t i min­t i­m is apie nau­j ą­j į

Juo­do­ji kar­to­te­ka „„Vai­do­tas Stan­ke­vi­čius, ar­ba

„„And­re­jus Gri­bo­je­do­vas, ar­ba

Smaug­­lys. Bu­vęs Kau­no dziu­do fe­ de­ra­ci­jos (KDF) pre­zi­den­tas, Lie­tu­ vos dziu­do fe­de­ra­ci­jos (LDF) vi­cep­ re­zi­den­tas. At­li­kęs 14 me­tų baus­mę už plė­ši­mus. Bu­vo sie­ja­mas su Kau­no Cent­ro nu­si­kals­ta­ma gru­puo­te, stam­ baus mas­to kont­ra­ban­da, pir­miau­sia – al­ko­ho­lio. Nu­šau­tas 1998 m. Kau­ne.

Gri­bas. Bu­vęs Lie­tu­vos im­ty­nių fe­ de­ra­ci­jos (LIF) pre­zi­den­tas. Bu­vo sie­ja­mas su „Vil­niaus bri­ga­dos“, Del­ fi­nų nu­si­kals­ta­mo­mis gru­puo­tė­mis, stam­baus mas­to kont­ra­ban­da, ga­li­ mais ko­rup­ci­niais ry­šiais su kai ku­ riais aukš­tais ša­lies po­li­ti­kais. LIF va­ do­va­vo 1996–2010 m.

„„Re­m i­g i­j us Daš­k e­v i­č ius, ar­b a

„„Arū­nas Pu­ke­lis, ar­ba Švi­nius.

Daš­kė, Re­my­ga. Bu­vęs Lie­tu­vos bok­so fe­de­ra­ci­jos (LBF) pre­zi­den­ tas, vie­nas Kau­no Ža­lia­kal­nio nu­si­ kals­ta­mos gru­puo­tės au­to­ri­te­tų, še­ šė­li­nio vers­lo mag­na­tas. Teis­tas už re­ke­tą. 2001 m. snai­pe­rio nu­šau­tas Vil­niaus cent­re.

Prieš­ta­rin­gai ver­ti­na­mas Tau­ra­gės vers­li­nin­kas. Neo­fic ­ ia­liais duo­me­ni­ mis, gal­būt tu­rįs są­sa­jų su kai ku­riais Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jos (LFF) vei­kė­jais, ne­le­ga­lių la­žy­bų vers­lu, per tar­pi­nin­kus kont­ro­liuo­jan­tis ke­ lis ša­lies fut­bo­lo klu­bus.

LFF pre­zi­den­tą, nu­kir­to: „Ne­tu­ riu nuo­mo­nės.“ „KKSD ne­tu­ri bal­so tei­sės spor­ to fe­de­ra­ci­jų rin­ki­muo­se, ne­da­ ro įta­kos re­zul­ta­tams, ne­vyk­do kam­pa­ni­jų prieš rinkimus. Fe­de­ ra­ci­jos – sa­va­ran­kiš­kos. Ma­nęs ne­do­mi­na, tar­ki­me, ar spor­to fe­ de­ra­ci­jos pre­zi­den­tas ge­ria. Te­gul nie­kas man ne­si­skun­džia iš bal­sa­ vu­sių­jų dėl to­kių da­ly­kų. Tie, ku­ rie tu­ri bal­sa­vi­mo tei­sę, ga­li pre­ zi­den­tą ir at­leis­ti. Man taip pat ne­r ū­p i, ar pre­z i­d en­tas vaikš­to

pas pa­nas – jei­gu spor­to fe­de­ra­ ci­ja iš­si­ren­ka, aš su tuo žmo­gu­ mi ir bend­rau­ju. Lai­kau­si to­kios po­zi­ci­jos, to­dėl pa­sta­ruo­ju me­ tu skun­dų iš pa­vie­nių fe­de­ra­ci­ jos na­rių su­lau­kiu vis ma­žiau“, – tvir­ti­no K.Rim­še­lis. Pa­sak KKSD va­do­vo, vals­ty­bė fi­nan­suo­ja spor­to ša­ką, o ne fe­de­ ra­ci­jų pre­zi­den­tus. „Jei­gu po rin­ ki­mų ky­la ko­kių nors pro­ble­mų, jos tik­rai bus iš­spręs­tos fe­de­ra­ci­ jos vi­du­je – juk yra ap­skun­di­mo tvar­ka“, – paaiš­ki­no K.Rim­še­lis.

Ma­lai­zi­jos lie­tus pa­svei­ki­no is­pa­ną Is­pa­nas Fer­nan­do Alon­so iš „Fer­ ra­ri“ eki­pos va­kar lai­mė­jo „For­ mu­lės-1“ pa­sau­lio čem­pio­na­to 2-ąjį eta­pą – lie­tin­gu oru vy­ku­sias Ma­lai­ zi­jos Di­džio­jo pri­zo lenk­ty­nes.

„„Iš­ban­dy­mas: dėl lie­taus lenk­ty­nės Se­pan­go tra­so­je bu­vo lai­ki­nai su­stab­dy­tos.

„Reu­ters“ nuo­tr.

Šarūno Mažeikos (BFL) nuo­tr.

Tai bu­vo 28-oji Is­pa­ni­jos lenk­ty­ ni­nin­ko, ku­ris pla­ne­tos pir­me­ny­ bes lai­mė­jo 2005 ir 2006 m., per­ ga­lė per vi­są kar­je­rą ir pir­mo­ji po aš­tuo­nių mė­ne­sių per­trau­kos. Vos vie­ną per­ga­lę per­nai iš­ko­ vo­jęs F.Alon­so 56 Se­pan­go tra­ sos ra­tus nu­va­žia­vo per 2 val. 44 min. 51,812 sek. „Mū­sų ko­man­ dai ši per­ga­lė – staigmena, nes nei per pir­mą­jį eta­pą Aust­ra­li­jo­je, nei čia ne­si­jau­tė­me kon­ku­ren­cin­ gi. Mes tei­sin­gai įver­ti­no­me su­ dė­tin­gas lenk­ty­nių są­ly­gas ir iš­ spau­dė­me vis­ką, ką ga­lė­jo­me“, – po var­žy­bų sa­kė F.Alon­so. Ant­ rą­ją vie­tą užė­męs mek­si­kie­tis Ser­

Ly­de­riai Bend­ro­ji „For­mu­lės-1“ čem­pio­na­to įskai­ta po 2-ojo eta­po: lenk­ty­ni­nin­ kai – 1. F.Alon­so 35 taš­kai, 2. L.Ha­mil­ to­nas 30 tšk., 3. J.But­to­nas 25 tšk.; ko­ man­dos – 1. „McLa­ren“ 55 tšk., 2. „Red Bull“ 42 tšk., 3. „Fer­ra­ri“ 35 tšk.

gio Pé­re­zas („Sau­ber“) nu­ga­lė­to­jui pra­lai­mė­jo 2,2 sek. Tre­čią­ja po­zi­ ci­ja ten­ki­no­si 1-ąjį šių me­tų čem­ pio­na­to Aust­ra­li­jo­je eta­pą lai­mė­jęs 2008-ųjų pla­ne­tos čem­pio­nas bri­ tas Le­wi­sas Ha­mil­to­nas („McLa­ ren“) – jis nuo F.Alon­so at­si­li­ko 14,5 sek. 2011-ųjų pa­sau­lio čem­ pio­nas vo­kie­tis Se­bas­tia­nas Vet­te­ lis („Red Bull“), nu­ga­lė­to­jui nu­si­ lei­dęs dau­giau nei mi­nu­tę, užė­mė 11-ąją vie­tą. 3-ia­sis „For­mu­lės-1“ pa­sau­lio čem­pio­na­to eta­pas vyks ba­lan­džio 15-ąją Šan­cha­jaus tra­so­je Ki­ni­jo­je. VD inf.


12

pirmADIENIS, kovo 26, 2012

pasaulis Per­so­di­no ­ šir­dį

Pre­zi­den­to ­ rin­ki­mai

Au­ga ­ įtam­pa

Bu­vęs JAV vi­cep­re­zi­den­ tas Dic­kas Che­ney li­go­ni­nė­ je sveiks­ta po il­gai lauk­tos ir gy­vy­bę iš­gel­bė­ju­sios šir­dies per­so­di­ni­mo ope­ra­ci­jos. 71 me­tų D.Che­ney bu­vo po Rug­ sė­jo 11-osios pra­dė­to ka­ro su te­ro­ru cent­ri­nė fi­gū­ra ir te­bė­ ra įta­kin­gas as­muo Res­pub­li­ ko­nų par­ti­jo­je.

Nuo Gru­zi­jos vie­na­ša­liš­kai at­si­sky­ru­sio­je Pie­tų Ose­ti­jo­je va­kar vy­ko pa­kar­to­ti­niai pre­ zi­den­to rin­ki­mai. Tbi­li­sis tei­ gia, kad bal­sa­vi­mas ne­ga­ li bū­ti nei są­ži­nin­gas, nei tei­ sin­gas, nes vyks­ta už­sie­nio oku­pa­ci­jos są­ly­go­mis. Pie­tų Ose­ti­jo­je yra dis­lo­kuo­ti Ru­ sios ka­riai.

JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma va­kar at­vy­ko į Seu­lą ir ap­si­lan­kė dvi Ko­rė­jas ski­rian­ čio­je de­mi­li­ta­ri­zuo­to­je zo­no­ je. Šią sa­vai­tę jis da­ly­vaus 53 vals­ty­bių vir­šū­nių su­si­ti­ki­me dėl bran­duo­li­nio sau­gu­mo, ku­ris ren­gia­mas tvy­rant įtam­ pai dėl Šiau­rės Ko­rė­jos su­pla­ nuo­to ra­ke­tos pa­lei­di­mo.

Du­rys į ES už­trenk­tos Briu­se­lis įvar­di­jo 12 Bal­ta­ru­si­jos pa­rei­gū­nų ir vers­li­nin­kų, ku­riems už­draus­ta at­vyk­ti į ES ir ku­rių ak­ ty­vai tu­ri bū­ti už­šal­dy­ti. Į juo­duo­ sius są­ra­šus taip pat įtrauk­tos 29 bend­ro­vės.

Į ES nuo šiol ne­ga­lės vyk­ti Vi­tebs­ko Per­vo­majs­ko ra­jo­no teis­mo tei­sė­ja Je­le­na Žuk, pa­skel­bu­si nuo­spren­dį opo­zi­ci­jos vei­kė­jui Ser­ge­jui Ko­va­ len­kai, ir šią by­lą ty­ręs pro­ku­ro­ras Dmit­ri­jus Lu­to­vas. Į iš­plės­tą juo­dą­jį są­ra­šą taip pat pa­te­ko spe­cia­lio­sios pa­skir­ties bū­rio va­das Cha­zal­be­kas Ata­be­ko­vas, an­ti­te­ro­ris­ti­nės gru­pės „Al­fa“ va­do­vas Ole­gas Čer­ny­še­vas, KGB pa­rei­gū­nai Alek­sand­ras Or­lo­ vas, Iva­nas San­ka ir Dmit­ri­jus Su­ cho­vas, Ty­ri­mų ko­mi­te­to at­sto­vas spau­dai Pa­ve­las Traul­ka. Sank­ci­jos taip pat pa­lie­tė vers­ li­nin­kus Ju­ri­jų Či­žą ir Ana­ti­li­jų Ter­navs­kį, ku­riuos Briu­se­lis lai­ko A.Lu­ka­šen­kos „pi­ni­gi­nė­mis“. Dau­ gu­ma bend­ro­vių, at­si­dū­ru­sių juo­ da­ja­me są­ra­še, su­si­ju­sios su J.Či­žu. Ta­čiau į są­ra­šą ne­pa­te­ko jo bend­ro­ vė, bend­ra­dar­biau­jan­ti su Slo­vė­ni­ja, taip pat trys Lat­vi­jo­je re­gist­ruo­tos bend­ro­vės. ES, anks­čiau jau sky­ru­ si san­kci­jas 227 Bal­ta­ru­si­jos pa­rei­ gū­nams ir vers­li­nin­kams, stip­ri­na spau­di­mą šios ša­lies val­džiai, ku­ri kal­ti­na­ma žmo­gaus tei­sių pa­žei­di­ mais. Pas­ta­rai­siais mė­ne­siais di­de­ lį ne­pa­si­ten­ki­ni­mą Briu­se­ly­je su­kė­ lė dvie­jų jau­nų dar­bi­nin­kų, nu­teis­tų už sprog­di­ni­mus Mins­ko met­ro­po­ li­te­ne, eg­ze­ku­ci­ja ir drau­di­mas ke­ liems opo­zi­ci­jos po­li­ti­kams ir žur­ na­lis­tams iš­vyk­ti iš ša­lies. „Pa­ga­liau ES pa­de­monst­ra­vo vie­ny­bę“, – nau­jas san­kci­jas ko­ men­ta­vo opo­zi­ci­nės Jung­ti­nės pi­ lie­ti­nės par­ti­jos pir­mi­nin­ko pa­ va­d uo­to­jas Le­vas Mar­go­l i­n as. Opo­zi­ci­jos at­sto­vai ir po­li­ti­nių ka­ li­nių ar­ti­mie­ji džiau­gia­si, bet Bal­ ta­ru­si­jos po­li­to­lo­gų ver­ti­ni­mai ge­ ro­kai san­tū­res­ni. Or­ga­ni­za­ci­jos „Li­be­ra­lus klu­bas“ va­do­vas Jev­ge­ni­jus Prei­ger­ma­nas tei­gė, kad san­kci­jos li­ko „fa­sa­di­ nės“, jos ne­lie­čia skaus­min­gų taš­ kų – ka­lio ir naf­tos pra­mo­nės. „Sank­ci­jų plė­ti­mas ati­tin­ka esa­ mo konf­lik­to lo­gi­ką, bet kar­tu ir kurs­to jį to­liau. Tai­gi rep­re­si­jos opo­zi­ci­jos ir pi­lie­ti­nės vi­suo­me­ nės at­žvil­giu ar­ti­miau­siu me­tu tik stip­rės“, – pro­gno­za­vo jis. Po­li­to­lo­gas Geor­gi­jus Plaš­čins­kis taip pat ne­ma­to pa­grin­do džiaug­ tis. Jo nuo­mo­ne, san­kci­jos la­bai re­ tai duo­da no­ri­mą re­zul­ta­tą. „Kaip Bal­ta­ru­si­jos pi­lie­čiui, man ne­ma­lo­nu, kad san­ty­kiai su ES nuė­ jo taip to­li. Kad ir koks bū­tų po­li­ti­ nis re­ži­mas, jį pa­keis­ti – pa­čių bal­ ta­ru­sių rei­ka­las“, – tei­gė jis. BBC, ne­wsru.com inf.

Pran­cū­zi­jo­je sep­ty­ nis žmo­nes nu­žu­ džiu­sio gink­luo­to už­puo­li­ko vy­res­nis bro­lis pa­reiš­kė, kad di­džiuo­ja­si jau­nė­lio Mo­ha­me­do Me­rah veiks­mais.

„„ Ty­ri­mas: Pran­cū­zi­jos tei­sė­sau­ga ieš­ko Tu­lū­zos žu­di­ko bend­ri­nin­kų ir ruošia kaltinimus jo broliui A.Me­rah

(nuotr. dešinėje). 

AFP nuo­tr.

Bro­lis di­džiuo­ja­si žu­di­ku Ruo­šia­mi kal­ti­ni­mai

Žu­di­ko bro­lis ir jo su­gy­ven­ti­nė sa­ vait­ga­lį bu­vo nu­skrai­din­ti iš Tu­ lū­zos į Pa­ry­žių, kur juos ap­klau­sė po­li­ci­jos ko­vos su te­ro­riz­mu pa­ rei­gū­nai. 29 me­tų Ab­del­ka­de­ras Me­rah sa­kė ne­ži­no­jęs apie jau­nes­ nio­jo bro­lio kės­lus, bet pri­si­pa­ži­no da­ly­va­vęs mo­to­ro­le­rio, ku­ris bu­ vo pa­nau­do­tas per šiuos iš­puo­lius, va­gys­tė­je. Vy­ras taip pat pa­reiš­kė, kad di­džiuo­ja­si bro­lio veiks­mais. Va­kar A.Me­rah sto­jo prieš tei­ sė­ją ir liks už gro­tų, kol pro­ku­ro­ rai at­liks ty­ri­mą dėl nu­si­kals­ta­mo su­si­ta­ri­mo pla­nuo­jant te­ro­ro ak­tą, bend­ri­nin­ka­vi­mo žmog­žu­dys­tė­se ir api­plė­ši­mo. A.Me­rah su­gy­ven­ ti­nė po ap­klau­sos pa­leis­ta. Po­li­ci­ja ir pro­ku­ro­rai sa­kė, jog žu­di­ko bro­lis yra ra­di­ka­lių pa­žiū­rų is­la­mis­tas ir kad jo au­to­mo­bi­ly­je gal­būt ras­ta sprog­me­nų pėd­sa­kų. Vy­ras anks­čiau jau tu­rė­jo rei­ka­ lų su po­li­ci­ja. Prieš ke­le­tą me­tų jis bu­vo ap­klaus­tas by­lo­je dėl gru­ puo­tės, ku­ri siun­tė jau­nuo­lius iš Tu­lū­zos re­gio­no į Ira­ką. Ieš­ko pa­ja­mų šal­ti­nio

A.Me­rah ir jo mer­gi­na bu­vo suim­ ti, kai jo bro­lis bu­vo nu­kau­tas, kai mė­gi­no gink­lu pra­si­skin­ti ke­lią iš 32 va­lan­das tru­ku­sios po­li­ci­jos ap­siaus­ties. 23 me­tų M.Me­rah nu­žu­dė tris žy­dų vai­kus, mo­ky­to­ją ra­bi­ną ir tris Pran­cū­zi­jos ka­rius per tris at­ ski­ras ata­kas ko­vo 11–19 d. ir taip su­krė­tė ša­lį, be­si­ruo­šian­čią pre­zi­ den­to rin­ki­mams.

M.Me­rah žu­dė vie­nas, ta­čiau įta­ria­ma, kad jis tu­rė­jo bend­ri­nin­ kų, ku­rie už­tik­ri­no bent lo­gis­ti­nę pa­gal­bą. Ty­rė­jai sa­kė, kad šis jau­ nuo­lis aki­vaiz­džiai gy­ve­no ne pa­ gal sa­vo men­kas pa­ja­mas. Jis bu­vo pri­si­pir­kęs gink­lų už maž­daug 20 tūkst. eu­rų (69 tūkst. li­tų).

A.Me­rah pri­si­pa­ži­ no da­ly­va­vęs mo­ to­ro­le­rio, ku­ris bu­ vo pa­nau­do­tas per šiuos iš­puo­lius, va­ gys­tė­je. Mo­ti­na kal­ti­na sa­ve

Žmog­žu­dys­tes ti­rian­tys pa­rei­gū­ nai taip pat ap­klau­sė M.Me­rah mo­ti­ną Zoul­hi­ką Azi­ri. Jos ad­vo­ ka­tas Jea­nas Yve­sas Goug­nau­das tei­gė, kad mo­te­ris jau­čia kal­tę ir są­ži­nės grau­ža­tį. „Ji vi­siš­kai pa­lū­žu­si. Ji ne­ga­ li su­pras­ti, ko­dėl sū­nus tai pa­da­ rė, ir iš da­lies kal­ti­na sa­ve“, – tei­ gė ad­vo­ka­tas. Po ap­klau­sos Z.Azi­ri bu­vo pa­ leis­ta. Kri­ti­kos la­vi­na

Pran­cū­zi­jos tei­sė­sau­gai ten­ka at­ rem­ti kri­ti­kos la­vi­ną. Dau­ge­lis ste­bi­si ir pik­ti­na­si, ko­dėl po­li­ci­ ja ne­sus­tab­dė žu­di­ko, ku­ris anks­ čiau ne kar­tą bu­vo pa­kliu­vęs jos aki­ra­tin. Eks­per­tai taip pat kri­ti­

kuo­ja spe­cia­lio­sios pa­skir­ties bū­ rio veiks­mus ir tei­gia, kad žu­di­ką bu­vo ga­li­ma suim­ti gy­vą. „Kaip ga­lė­jo taip nu­tik­ti, kad ge­riau­sias po­li­ci­jos da­li­nys ne­ su­ge­bė­jo su­čiup­ti žmo­gaus, ku­ ris bu­vo vi­siš­kai vie­nas? Jei­gu jie bū­tų pa­lei­dę į bu­tą aša­ri­nių du­

jų, jis ir pen­kių mi­nu­čių ne­bū­ tų iš­tvė­ręs“, – sa­kė Chris­tia­nas Prou­teau, praė­ju­sio am­žiaus de­ vin­ta­ja­me de­šimt­me­ty­je va­do­ va­vęs Pran­cū­zi­jos žan­dar­me­ri­ jos eli­ti­niam an­ti­te­ro­ris­ti­niam bū­riui. BNS, BBC, „The In­de­pen­dent“ inf.

San­tuo­ka po mir­ties Nėš­čia mer­gi­na iš­te­kės už ka­rei­vio, ją ar­ti­miau­sio­mis sa­vai­tė­mis. Tai ži­ ku­rį nu­žu­dė Mo­ha­me­das Me­rah. niask­lai­dai pra­ne­šė jos ad­vo­ka­tas Gil­ Lei­di­mą san­tuo­kai po mir­ties su­tei­ ber­tas Col­lar­das. kė Pran­cū­zi­jos pre­zi­den­tas Ni­co­las Sar­ko­zy, va­do­vau­da­ma­sis įsta­ty­mu, ku­ris to­kias san­tuo­kas lei­džia ypa­tin­ gais at­ve­jais. Jos su­da­ro­mos sie­kiant įtei­sin­ti nėš­čio­sios vai­ką.

„Jau du kar­tus ren­giau to­kias su­tuok­ tu­ves po­li­ci­nin­kų drau­gėms. Tai la­ bai jau­di­nan­ti ce­re­mo­ni­ja, kur tuš­čia kė­dė sim­bo­li­zuo­ja mi­ru­sį su­tuok­ti­nį“, – sa­kė ad­vo­ka­tas.

Pran­cū­zi­jos ar­mi­jos de­san­ti­nin­kas Abe­lis Chen­nou­fas bu­vo nu­žu­dy­ tas Mon­to­ba­ne ko­vo 15 d. Jo nėš­čia mer­gi­na, 21 me­tų Ca­ro­li­ne Mo­net, ti­ ki­si su­reng­ti su­tuok­tu­vių ce­re­mo­ni­

Per pa­sta­ruo­sius 50 me­tų Pran­cū­zi­jo­ je re­gist­ruo­ta šim­tai san­tuo­kų po mir­ ties. Įs­ta­ty­mai rei­ka­lau­ja, kad po­ra bū­ tų pla­na­vu­si ves­tu­ves. Taip pat rei­ka­ lin­gas mi­ru­sio­jo šei­mos su­ti­ki­mas.


13

pirmADIENIS, kovo 26, 2012

menas ir pramogos diena.lt/naujienos/laisvalaikis

„„Lau­ki­mas: ma­dos šven­tė at­si­svei­ki­no ypa­tin­gu skan­di­na­viš­ku va­ka­ru. 

Min­dau­go Vai­čiu­lio (BFL) nuo­tr.

Skan­di­na­vi­jos dvelks­mas ir „Fas­hion TV“

Pas­ku­ti­nia­me „Ma­dos in­fek­ci­jos“ va­ka­re Šiuo­lai­ki­nio me­no cent­re į ma­dos mė­gė­jų šir­dis bel­dė­si skan­di­na­viš­ka dva­sia. Sa­vo ko­lek­ci­jas pri­sta­tė lie­tu­vių di­zai­ne­rės, „Nor­dic Look“ pro­ gra­mo­je da­ly­vau­jan­tys sve­čiai iš Skan­di­na­vi­jos ir „Fas­hion TV“. Ind­rė Pep­ce­vi­čiū­tė i.pepceviciutė@diena.lt

nu­lio. O ką man rei­kė­jo da­ry­ti, kai atė­jo ru­duo?“

Kvie­ti­mas žvelg­ti gi­liau

Skan­di­na­viš­ki vė­jai ir gla­mū­ras

Di­zai­ne­rė Eg­lė Če­ka­na­vi­čiū­tė žiū­ ro­vams pri­sta­tė net dvi ko­lek­ci­jas – „It’s All Around You“ ir „Seed“. Abie­jų ko­lek­ci­jų tiks­las yra at­ kreip­ti dė­me­sį į ma­dos pra­mo­nės pa­vir­šu­ti­niš­ku­mą ir prie­šiš­ku­mą gam­tai, taip pat pri­min­ti, kad pa­ sau­ly­je yra rim­tes­nių bė­dų, nuo ku­rių nu­si­grę­žę ar ig­no­ruo­da­mi jas ken­kia­me tik pa­tys sau. Try­lik­tą kar­tą „Ma­dos in­fek­ci­ jo­je“ da­ly­vau­jan­ti Jur­gi­ta Ja­nuš­ ke­vi­čiū­tė pri­sta­tė ko­lek­ci­ją mo­ te­rims „Synt­he­sis“. „Ko­lek­ci­jos mo­te­ris – spal­vo­ta, ne­prik­lau­so­ ma, di­din­ga as­me­ny­bė, ty­ri­nė­to­ja. Ji ne­si­jau­di­na dėl lai­ko tėk­mės ir pra­ra­di­mų. Iš­ky­la spal­vo­tas, ty­ras, ra­mus, ne­si­bai­gian­tis, ne­nyks­tan­ tis vaiz­di­nys. „Synt­he­sis“ – su­ jung­ti ju­ti­mai“, – apie sa­vo dar­bą kal­bė­jo aš­tuo­nio­li­ka me­tų ku­rian­ ti di­zai­ne­rė. Eg­lė Žie­my­tė, ku­rian­ti pre­kės ženk­lui D.EFECT, lie­ka iš­ti­ki­ma vir­šu­ti­niams dra­bu­žiams – striu­ kėms, liet­pal­čiams, pal­tams, švar­ kams. Pas­ta­ruo­ju me­tu D.EFECT asor­ti­men­tas ple­čia­mas: ko­lek­ci­ jo­se bū­na ir su­kne­lių, pa­lai­di­nių, kel­nių. Di­zai­ne­rė ypač daug dė­me­ so ski­ria ko­lek­ci­jų ko­ky­bei ir au­ di­niams. Ji sten­gia­si kur­ti ne tik įdo­maus di­zai­no, bet ir kas­die­ nia­me gy­ve­ni­me pri­tai­ko­mus dra­ bu­žius. Jos ko­lek­ci­jos vi­suo­met pa­si­žy­mi ir su­dė­tin­gais konst­ruk­ ci­niais, tech­ni­niais spren­di­mais. Ne­to­bu­lai to­bu­la – tin­ka­miau­si žo­džiai šiam pre­kės ženk­lui api­ bū­din­ti. Apie sa­vo ko­lek­ci­ją au­to­ rė sa­kė: „Va­kar pa­si­slė­piau už mė­

Stu­di­jas Lie­tu­vo­je bai­gu­si di­zai­ne­ rė Kris­ti­na Vikø­ren jau be­veik de­ šimt­me­tį gy­ve­na ir dir­ba Nor­ve­gi­ jo­je. Ji ku­ria dra­bu­žius tiek vy­rams, tiek mo­te­rims, įvai­raus am­žiaus gru­pėms. Pris­ta­ty­ta ko­lek­ci­ja „Vi­ kaf­jell“ įkvėp­ta na­tū­ra­lių ele­men­tų, su­pan­čių di­zai­ne­rės stu­di­ją. Gam­ tos teks­tū­ros iš­reiš­kia­mos mez­gi­ niais, dra­bu­žių pa­vir­šiais, raš­tais. Nau­do­ja­mos na­tū­ra­lios me­džia­ gos: vil­na, šil­kas, oda, kai­lis.

Did­mies­čio dva­sia per­smelk­ta ko­lek­ci­ ja „I Lo­ve Fas­hion“ įro­do, kad sti­lius ne­ tu­ri ri­bų.

Ma­dos na­mų „Jo­se­finst­rid“ di­ zai­ne­rė Jo­se­fin Strid į Lie­tu­vą at­ ke­lia­vo iš Šve­di­jos. Sa­vo ko­lek­ci­ jas ji ski­ria są­mo­nin­gam mies­to var­to­to­jui, ver­ti­nan­čiam ko­ky­ bę ir sie­kian­čiam dra­bu­žį dė­vė­ti kuo il­giau. „Jo­se­finst­rid“ fi­lo­so­fi­ ja re­mia­si tuo, kad dra­bu­žiai nė­ra vien pa­to­gus, pra­ktiš­kas daik­tas. Dra­bu­žis tu­ri su­kel­ti jaus­mus, iš­ reikš­ti jį ne­šio­jan­čio as­mens in­di­ vi­dua­lu­mą. Fes­ti­va­ly­je pri­sta­ty­ta ko­lek­ci­ ja „Layers“ („Sluoks­niai“) ra­gi­na su­sto­ti ir su­si­mąs­ty­ti apie praei­ tį, da­bar­tį ir atei­tį. Di­zai­ne­rė pa­ ti sau už­duo­da įvai­rius klau­si­mus: kas bu­vo nu­veik­ta ir ko­kios įta­kos tai tu­rės atei­ties įvy­kiams? Pers­ kai­čiu­si praė­ju­sio se­zo­no ko­lek­

ci­jos ap­žval­gas, ku­rias sa­vy­bes ir įgū­džius tu­rė­čiau la­biau pa­to­ bu­lin­ti? Pa­ga­liau, kas aš esu? Kas mes vi­si esa­me? Kuo no­ri­me bū­ ti? Kam mes su­kur­ti? J.Strid tu­ri itin so­li­džius dra­ bu­žių vy­rams siu­vi­mo pa­grin­ dus ir sie­kia ty­ri­nė­ti šiuo­lai­ki­nių vy­rų gar­de­ro­bo ypa­tu­mus. Šio­je ko­lek­ci­jo­je ji taip pat ieš­ko nau­jų dra­bu­žių vy­rams for­mų, eks­pe­ri­ men­tuo­ja su tra­di­ci­niais vy­riš­ku­ mo at­ri­bu­tais. Me­lan­cho­liš­kas did­mies­tis

Suo­mi­jo­je esan­čių ma­dos na­mų „Iva­na Hel­sin­ki“ sti­lius pa­si­žy­ mi gru­bo­ka sla­viš­ka me­lan­cho­li­ja ir ty­ra, šal­čio nu­skaid­rin­ta skan­ di­na­viš­ka nuo­tai­ka. Dra­bu­žių ko­ lek­ci­jų ski­ria­ma­sis bruo­žas – itin mo­te­riš­ki mez­gi­niai ir ori­gi­na­lus au­di­nių di­zai­nas. Fes­ti­va­ly­je pri­sta­ty­ta 2012– 2013 m. ru­dens-žie­mos ko­lek­ci­ ja „Ta­pio­la-Kau­niai­nen“ pa­sa­ko­ja di­zai­ne­rės Pao­los Iva­nos Su­ho­nen vai­kys­tės is­to­ri­jas, kai ato­sto­gas su šei­ma ji pra­leis­da­vo ne­to­li Hel­ sin­kio esan­čia­me mies­te­ly­je. Mo­ ters pri­si­mi­ni­muo­se – spal­vin­gi ta­pe­tai, žyd­ras ba­sei­nas, sun­kios rau­do­nos ir ža­lios žva­kės, ra­zi­nų ir mig­do­lų ku­pi­ni du­be­nys. Vie­na di­džiau­sių šios pa­va­sa­ri­ nės „Ma­dos in­fek­ci­jos“ nau­jie­nų – pir­mą kar­tą spe­cia­liai į fes­ti­va­lį at­vy­kę ma­dai skir­to ka­na­lo „Fas­ hion TV“ at­sto­vai. Jie fik­sa­vo vi­sas ren­gi­nio aki­mir­ kas, šeštadienio vakarą pri­sta­tė gla­ mū­riš­ką, ekst­ra­va­gan­tiš­ką ir ža­vin­ gą ru­dens-žie­mos „Fas­hion TV“ ko­lek­ci­ją „I Lo­ve Fas­hion“. Did­ mies­čio dva­sia per­smelk­ta ko­lek­ci­ ja, pa­lies­ta leng­vų eg­zo­tiš­kų ak­cen­ tų, įro­do, kad sti­lius ne­tu­ri ri­bų.


14

pirmADIENIS, kovo 26, 2012

menas ir pramogos „Vilniaus diena“ rekomenduoja

Kur? Ki­no cent­re „Skal­vi­ja“, A.Goš­tau­to g. 2 / 15. Ka­da? Šian­dien 14.30 val. Kiek? 2 li­tai.

Kur? Vil­niaus ro­tu­šė­je, Di­džio­ji g. 31. Ka­da? Šian­dien 18.30 val. Kiek? 23 li­tai.

Kur? „Do­mi­no“ teat­re, Sa­va­no­rių pr. 7. Ka­da? Šian­dien 16 val. Kiek? 30–50 li­tų.

Ki­no sean­sas sen­jo­rams

Dvie­jų de­šimt­me­čių mi­nė­ji­mas Ku­ris iš jų – žmo­nos vy­ras?

Ki­no teat­ras „Skal­vi­ja“ kvie­čia užei­ti ir sos­ti­nės sen­jo­rus. Spe­cia­ liai jiems skir­ta­me sean­se bus ro­do­mas ta­len­tin­go­jo ame­ri­kie­čių re­ži­sie­riaus Mar­ti­no Scor­se­se fil­mas „Avia­to­rius“. Re­ži­sie­rius kon­ cent­ruo­ja­si į 1920–1940 m., ku­rie da­vė stul­bi­nan­čių iš­ra­di­mų avia­ ci­jo­je ir ki­no pra­mo­nė­je.

Lie­tu­vių liau­dies inst­ru­men­tų an­samb­lis „Vai­vo­ra“ – ant­rą kū­ ry­bi­nės veik­los de­šimt­me­tį skai­čiuo­jan­tis ko­lek­ty­vas. Lie­tu­vių liau­dies inst­ru­men­tų an­samb­lio „Vai­vo­ra“ pro­fe­sio­na­lu­mą ir uni­ ka­lu­mą ro­do gau­sios kon­cer­tų re­cen­zi­jos Lie­tu­vos ir už­sie­nio spau­do­je.

Kur? VU Fi­lo­lo­gi­jos fa­kul­te­te, Uni­ver­si­te­to g. 5. Ka­da? Ko­vo 27 d. 18.30 val. Kiek? Ne­mo­ka­mai.

Kur? Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je, Auš­ros Var­tų g. 5. Ka­da? Ko­vo 28 d. 19 val. Kiek? 20–40 li­tų.

Jach­to­j e gy­ve­nan­tis bu­vęs jū­rei­vis džiau­gė­si šei­mos idi­le, ta­ čiau vie­ną die­ną pas jį ap­si­lan­ko sve­čias ir pri­si­sta­to kaip jo su­tuok­ti­nės vy­ras. „Va­di­na­si, tu esi ma­no žmo­nos vy­ras, o aš esu ta­vo žmo­nos vy­ras“, – lo­g i­nes jung­t is dė­l io­j a spek­t ak­l io he­ro­jai.

Kur? Klu­be „Tams­ta“, Su­ba­čiaus g. 11A. Ka­da? Ko­vo 28 d. 20 val. Kiek? 7 li­tai.

Kur? Šo­kio teat­re, T.Kos­ciuš­kos g. 11. Ka­da? Ko­vo 31 d. 19 val. Kiek? 7 li­tai.

Por­tu­ga­liš­ko ki­no va­ka­ras

Kla­si­ki­nės mu­zi­kos gar­sai

Jau­nų mu­zi­kan­tų ko­va

Mu­zi­kos miš­rai­nė iš Mar­se­lio

Fil­mas pa­sta­ty­tas pa­gal to pa­ties pa­va­di­ni­mo José Sa­ra­ma­go kū­ri­nį „Em­bar­gas“. Per naf­tos em­bar­gą su ne­ti­kė­tais sun­ku­mais su­si­dū­ręs Nu­no at­kak­liai sten­gia­si par­duo­ti ma­ši­ną. Apa­kin­tas sėk­mės jis ne­pas­te­bi to, kas jo gy­ve­ni­me iš­ties svar­bu.

Koncertuoja jau­na pia­nis­tė, Na­cio­na­li­nės M.K.Čiur­ lio­nio me­nų mo­kyk­los moks­lei­vė, įvai­rių kon­kur­ sų lau­rea­tė, M.Rost­ro­po­vi­čiaus fon­do sti­pen­di­ nin­kė Kris­ti­na An­na­muk­ha­me­do­va ir di­ri­gen­tas iš Vo­kie­ti­jos Ul­ri­chas Bac­ko­fe­nas.

Klu­bas ir vėl pa­si­ruo­šęs sce­ną už­leis­ti pir­muo­ sius žings­nius mu­zi­ko­je žen­gian­tiems at­li­kė­jams. Di­džiu­lio su­si­do­mė­ji­mo pernai su­lau­ku­sio kon­ kur­so lai­mė­to­jų lau­kia ne tik bi­čiu­lių ir mu­zi­kos spe­cia­lis­tų ap­lo­dis­men­tai, bet ir ver­tin­gi pri­zai.

Spal­vin­gie­ji „Mous­su T e lei Jo­vents“ įkvė­pi­mo se­mia­si iš Mar­se­lio mies­to – to­kio, koks jis bu­vo dar ket­vir­ta­ja­me de­šimt­me­ty­je. Tik­ra mu­zi­kos miš­rai­nė, ku­rio­je ska­niai de­ra Pro­van­so me­lo­di­ jos, ope­re­tės, bliu­zas, džia­zas, bra­zi­liš­ki rit­mai.

tv programa

LTV

6.00 Labas rytas. 9.00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7) (k). 10.00 Stilius (k). 11.00 „Tarp Rytų ir Vakarų“. Tiesioginė Lietuvos radijo laida. 12.00 Kultūrų kryžkelė. Trembita. 12.15 Klausimėlis.lt. 12.30 Sveikinimų koncertas (k). 14.50 Žinios. 15.10 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 16.00 „Meilės skonis“. 17.05 „Senis“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.35 Sportas. Orai. 18.45 „Komisaras Reksas“ (N-7) (4). 19.45 Vieša paslaptis. 20.25, 22.10 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 20.55 Verslas. 21.00 Kultūra. 21.05 Sportas. 21.10 Orai. 21.15 Dienos tema. 21.30 Dokumentinio kino vakaras. „Perdozavimas. Dar viena finansų krizės banga“ (JAV, 2010 m.). 22.15 Dokumentinio kino vakaras. „Perdozavimas. Dar viena finansų krizės banga“ (JAV, 2010 m.). 22.45 Garsiausios pasaulio kapinės. Niujorko Vudlono kapinės (Kanada, 2002 m.) (k). 23.15 Vakaro žinios. 23.25 Orai. 23.30 „Senis“ (N-7) (k).

LTV 19.45 val.

LNK

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“. 6.50 „Tomas ir Džeris“ (k). 7.20 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (9) (k). 7.50 Pričiupom! 8.20 „Draugai V“ (N-7) (k). 8.50 24 valandos (N-7). 9.45 Veiksmo komedija „Sunkus vaikas 2“ (JAV, 1991 m.) (k). 11.30 Romantinė komedija „Tobulas vyras“ (JAV, 2005 m.) (N-7) (k). 13.40 „Vaikų „Warner Bros.“ Tomas ir Džeris“. 14.10 „Nickelodeon“ valanda. „Kempiniukas Plačiakelnis“. 14.40 „iKarli“. 15.10 „Juokingiausi netyčiukai“. 15.40 „Langai III“ (N-7). 16.40 24 valandos (N-7). 17.40 Būk mano meile! (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.14 Sportas. Orai. 19.19 Nuo... Iki... 20.25 Kažkas atsitiko (N-7). 21.00 KK2 (N-7). 21.30 Dviračio šou. 22.00 Žinios. Verslas. 22.19 Sportas. 22.23 Orai. 22.25 Kriminalinė Lietuva (N-7). 22.35 „Havajai 5.0“ (N-7). 23.35 „V. Vizitas“ (2) (N-7). 0.30 „Teisingumo vykdytojas“ (N-7). 1.25 „Įstatymas ir tvarka. Nusikaltimo motyvai“ (N-7).

LNK 20.25 val.

TV3

6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Anim. s. „Mano mažasis ponis“. 7.25, 15.10 Anim. s. „Simpsonai“. 7.55 „Svotai“. 9.00 „Meilės sūkuryje“. 10.05 Ką manai? 11.00 Nuotykių f. „Flukas“ (JAV, 1995 m.). 12.45 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai. Juokingų situacijų šou. 13.10 Anim. s. „Beibleidai. Metalinė kova“. 13.40 Anim. s. „Vėžliukai nindzės“. 14.10 Anim. s. „Ančiukų istorijos“. 14.40 „Čipas ir Deilas skuba į pagalbą“. 15.40 „Likimo galia“. 16.40 „Meilės triumfas“. 17.40 Pabandom iš naujo. 18.35 Kulinarinis šou „Susitikime virtuvėje“. 18.45 TV3 žinios. 19.10 TV serialas „Naisių vasara“. 19.40 Kodėl? 20.30 Gyvenimo būdo laida „Gyvenimas yra gražus“. 21.00 „Vyno kelias“. 21.35 TV3 vakaro žinios. 22.00 TV serialas „Nusivylusios namų šeimininkės“. 23.00 TV kriminalinis serialas „Terjerai“ (JAV). 0.00 Draminis serialas „Vilko bilietas“. 1.00 Nuotykių serialas „Svieto lygintojai“.

BTV

6.30 Televitrina. 7.00 Žinios (k).

TV3 22.00 val.

7.25 Savaitės kriminalai (N-7) (k). 8.00 „Lietuvos žinių“ tyrimas (N-7) (k). 9.00 Šeštadienio rytas (k). 10.00 „Margoša: moterimi negimstama“. 11.00 „Be namų negerai: naujas gyvenimas“. 11.30 „Skanus pokalbis“. Kulinarinė pokalbių laida (k). 12.30 „Nebylus šauksmas“ (N-7) (k). 13.30 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 14.30 „Pragaro virtuvė“ (N-7). 15.30 Pramoginis šou „Amerikos talentai“. 16.30 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 17.30 Savaitės kriminalai (N-7) (k). 18.00 Žinios. Sportas. Orai. 18.25 „Galileo: norintiems žinoti“. 19.00 Pokalbių šou „Užkalnio 5“. 20.00 Žinios. Verslas. Sportas. Orai. 20.25 Humoro serialas „Milijonieriai“. 21.00 „Mentai“ (N-7). 23.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 0.00 „Galileo: norintiems žinoti“ (k). 0.30 „Tauro ragas“ (N-7) (k). 1.00–6.00 „Bamba“ (S).

Lietuvos ryto TV 6.09, 13.00 TV parduotuvė. 6.25, 12.00 24/7. Savaitės aktualijų analizė ir komentarai. 7.20, 17.20, 21.55 Lietuva tiesiogiai. 7.55, 14.30, 18.55, 23.05 Negaliu tylėti. 8.55 Kriminalinė drama „Sodo detektyvės“ (D.Britanija) (N-7). 10.00 Super L.T. 10.35 Makaliaus kelionės. 11.05 Šeimų dvikova – „Akropolio“ turnyras.

BTV 20.25 val.

13.30 Skonio reikalas. 15.30 „Padūkėlis Eliotas“. 15.45, 16.10, 1.00 Dokumentinis filmas „S.Rušdi. Žodžiai, sukrėtę pasaulį“ (2) (N-7). 16.00, 17.00, 18.00 Žinios. Orai. 18.20, 22.30 Super L.T. 18.52, 23.02 Super margutis. 19.55 Dokumentinis filmas „Izraelio gimimas“ (N-7). 21.00, 0.05 Reporteris. 21.52, 0.57 Orai.

SPORT1

9.00 Televitrina. 10.00 Italijos „Serie A“ lyga. „Milan“–„Roma“. 11.45 Ispanijos ACB krepšinio lyga. „Lagun Aro GBC“–Madrido „Real“. 13.30 Italijos „Serie A“ lyga. XXVIII turo apžvalga. 14.30 Krepšinio pasaulyje. 15.00 Automoto. 15.30 Lietuvos krepšinio lyga. Prienų „Rūdupis“–Kauno „Žalgiris“. 17.15 Ispanijos ACB krepšinio lyga. „Banca Civica“–„Bizkaia Basket“. 19.00, 20.45, 23.00 Žinios +. 19.15 Adrenalinas. 19.45 Sportas LT. Europos šaudymo čempionatas. 21.00 Italijos „Serie A“ lyga. Turino „Juventus“–Milano „Inter“. 23.15 Futbolo dievai.

lietuvos ryto tv 23.05 val.


15

pirmADIENIS, kovo 26, 2012

skelbimai

Tel. 261 3653, 261 3655 skelbimai@vilniausdiena.lt

Įta­kin­giau­sia Eu­ ro­pos pa­vel­do or­ ga­ni­za­ci­ja „Eu­ro­pa Nost­ra“ ne­to­li Vil­ niaus esan­tį Liu­ba­ vo dva­ro ma­lū­nąmu­zie­jų pri­pa­ži­no vie­nu ge­riau­sių Eu­ro­pos kul­tū­ri­nio pa­vel­do iš­sau­go­ji­ mo pa­vyz­džių.

687 58 503, +44 778 627 1449. Informacija – www.lietuvalondonas.com.

SIŪLO DARBĄ Ieškome darbuotojų dirbti užsienyje pramonėje: izoliuotojais, pastolininkais. Reikalavimas – gera anglų kalba. Privalumas – darbo patirtis. CV siųsti info@hertel.lt. Tel. 8 687 73 397. 900186

UAB Viešbutis „Lietuva” ieško darbo patirties turinčios indų plovėjos nuolatiniam darbui Vilniuje. Darbas pamainomis, slankiuoju grafiku, visą darbo dieną. Pasiteirauti tel. 8 652 84 623. 931019

Įvairūs Darbai sandėliuose, fabrikuose, viešbučiuose; narcizų skynimas; slauga Anglijoje, Vokietijoje, Čekijoje, Kipre. Tel. 8 678 58 652, 8 675 86 523, www.ppv.lt. 923035

PASLAUGOS Kelionių „„Komp­li­men­tai: Liu­ba­vo mu­zie­jų tarp­tau­ti­niai pa­vel­do eks­per­tai gi­

ria už nuo­sai­kų res­tau­ra­vi­mą. 

Mu­zie­jaus nuo­tr.

„Os­ka­ras“ – Liu­ba­vo dva­rui Už nuo­sai­kų res­tau­ra­vi­mą, at­lik­ tą su mei­le ir rū­pes­tin­gai, jam bus su­teik­tas ES ir „Eu­ro­pa Nost­ros“ kul­tū­ros pa­vel­do ap­do­va­no­ji­ mas. Liu­ba­vo dva­ro ma­lū­nas res­ tau­ruo­tas ir pri­tai­ky­tas mu­zie­jui skulp­to­riaus Gin­ta­ro Ka­ro­so ini­ cia­ty­va 2011-ai­siais. Pro­jek­tą rė­mė Eu­ro­pos eko­no­ mi­nės erd­vės ir Nor­ve­gi­jos fi­nan­si­ nių me­cha­niz­mų pa­ra­mos fon­dai. Nep­rik­lau­so­mi „Eu­ro­pa Nost­ ros“ eks­per­tai iš 226 pa­raiš­kų, gau­tų iš 31 ša­lies, at­rin­ko 16, joms skir­tas ap­do­va­no­ji­mas už aukš­ čiau­sius pa­sie­ki­mus pa­vel­do iš­ sau­go­ji­mo ka­te­go­ri­jo­je. Ap­do­va­

no­ji­mai skir­ti tik dviem Eu­ro­pos po­ko­mu­nis­ti­nių ša­lių kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tams. „Eu­ro­pa Nost­ra“ yra pa­neu­ro­ pi­nė or­ga­ni­za­ci­ja, sie­kian­ti va­do­ vau­ti, for­muo­jant ir įgy­ven­di­nant pa­vel­do po­li­ti­ką Eu­ro­pos mas­tu. „Eu­ro­pa Nost­ra“ yra lai­ko­ma Eu­ ro­pos kul­tū­ros pa­vel­do šauk­liu. Ji jun­gia 250 ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ ni­za­ci­jų (apie 5 mln. na­rių) iš 50 Eu­ro­pos ša­lių, taip pat glau­džiai bend­ra­dar­biau­ja su ES, Eu­ro­pos Ta­ry­ba ir UNES­CO. Eu­ro­pos par­ko ir Liu­ba­vo mu­ zie­jų kū­rė­jas, Eu­ro­pos par­ko pre­ zi­den­tas Gin­ta­ras Ka­ro­sas sa­kė,

kad „ES ir „Eu­ro­pa Nost­ros“ ap­ do­va­no­ji­mas – kul­tū­ros pa­vel­do „Os­ka­ras“ – Liu­ba­vo dva­ro ma­ lū­nui-mu­zie­jui at­krei­pia vi­suo­ me­nės dė­me­sį į Lie­tu­vą, taip pat tai pa­ska­tins žmo­nes iš įvai­rių pa­sau­lio kraš­tų ap­si­lan­ky­ti šia­me tech­ni­kos pa­vel­do ob­jek­te.“ „Liu­ba­vo dva­ro ma­lū­nas-mu­ zie­jus la­bai ne­di­de­lis – pa­na­šiai kaip ir pa­ti Lie­tu­va gre­ta ki­tų Eu­ ro­pos vals­ty­bių. To­dėl šis gar­bin­ gas ap­do­va­no­ji­mas yra vi­sos Lie­ tu­vos ir nea­be­jin­gų jos pa­vel­do iš­sau­go­ji­mui žmo­nių ap­do­va­no­ ji­mas“, – džiau­gė­si G.Ka­ro­sas.

Iš/į Londoną saugiai, greitai vežame siuntinius. Lietuvoje pristatome iki durų. Tel. 8

„56 tūkst. žmo­nių dek­la­ra­vo gi­ mę Lie­tu­vo­je. Tai tur­būt dau­ giau­sia gar­baus am­žiaus žmo­nės, ku­rie po­ka­rio me­tais emig­ra­vo iš Lie­tu­vos“, – sa­kė Len­ki­jos lie­tu­ vių bend­ruo­me­nės val­dy­bos pir­ mi­nin­kas Jo­nas Vyd­ra. Jo tei­gi­mu, pir­ma­me pra­ne­ši­ me apie pre­li­mi­na­rius su­ra­šy­mo re­zul­ta­tus Len­ki­jo­je gy­ve­nan­čių lie­tu­vių skai­čius ne­nu­ro­do­mas.

Šių duo­me­nų ti­ki­ma­si iki me­tų vi­du­rio. Per pa­sta­rą­jį su­ra­šy­mą prieš de­ šimt me­tų lie­tu­viais nu­ro­dė esan­ tys 5,8 tūkst. žmo­nių. Per nau­ją­ jį su­ra­šy­mą per­nai gy­ven­to­jams bu­vo lei­džia­ma nu­ro­dy­ti ne vie­ną tau­ty­bę, to­dėl ma­no­ma, kad šį­kart ofi­cia­lus lie­tu­vių skai­čius bus di­ des­nis. „Per praei­tą su­ra­šy­mą bu­vo 5846 dek­la­ruo­jan­tys esan­tys lie­ tu­viai. Ga­li­me ti­kė­tis, kad šį­kart bus dau­giau. Ma­no­me, kad Len­ ki­jos lie­tu­vių žmo­nių yra apie 15 tūkst.“, – sa­kė J.Vyd­ra.

KELIONIŲ ORGANIZATORIUS

A.Vienuolio g. 6, LT–01104 Vilnius Tel. (8 5) 231 3314. Faks. (8 5) 262 9120 vilnius@vilnius.krantas.lt www.krantas.lt AKCIJA KELTŲ BILIETAMS IŠ KLAIPĖDOS 2 KELEIVIAI + AUTOMOBILIS tik 380 Lt! Į kainą įskaičiuotos dvi sėdimos vietos ir vieta automobiliui. Keltų linijos: Klaipėda–Kylis, Klaipė-

VD inf.

Pa­sak jo, su­ra­šy­mo pro­ce­dū­ros tau­ti­nėms ma­žu­moms ne­bu­vo la­ bai pa­lan­kios, nes ten, kur ma­žu­ mos su­da­ro ma­žiau nei 20 pro­c., su­ra­šy­mas vy­ko at­si­tik­ti­niu bū­du, o vy­res­niems žmo­nėms su­si­ra­šy­ ti in­ter­ne­tu su­dė­tin­ga. Pir­mi­niais su­ra­šy­mo duo­me­ni­mis, Len­ki­jo­je šiuo me­tu gy­ve­na 38,5 mln. žmo­ nių, iš jų 35,3 mln. – len­kai. Vyks­tant su­ra­šy­mui dau­giau nei tris mė­ne­sius už­sie­ny­je gy­ve­ no apie 1,94 mln. nuo­la­ti­nių Len­ ki­jos gy­ven­to­jų, dau­giau­sia – Di­ džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je. BNS, VD inf.

Vil­niaus vai­ruo­to­jai – teo­re­ti­kai Ge­riau­siai vai­ra­vi­mo pra­kti­kos eg­za­mi­nas iš­lai­ko­mas Kau­ne ir Pa­ne­vė­žy­je, teo­ri­jos – Kau­ne ir Vil­niu­je.

„„ Pa­si­ren­gi­mas: „Re­git­ros“ duo­

me­ni­mis, kau­nie­čiai vai­ra­vi­mo eg­za­mi­nus iš­lai­ko sėk­min­giau­ siai.  To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

Vals­ty­b ės įmo­n ės „Re­g it­ra“ 2011 m. duo­me­ni­mis, pra­kti­kos eg­za­mi­no iš­lai­ky­mo ro­dik­lis Kau­ ne bu­vo 47,6 pro­c., Pa­ne­vė­žy­ je – dau­giau kaip 47,2 pro­c. O per teo­ri­jos eg­za­mi­ną sėk­mė Kau­ne jį lai­kan­čius ly­dė­jo 69,8 pro­c. ban­ dy­mų, Vil­niu­je – 68,5 pro­c. To­kius duo­me­nis Lie­tu­vos vai­ ruo­to­jų mo­ky­mo ir kva­li­fi­ka­ci­jos kė­li­mo mo­kyk­lų aso­cia­ci­jos su­va­ žia­vi­me pri­sta­tė „Re­git­ros“ ge­ne­ ra­li­nio di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Sau­lius Šu­mi­nas. Jis aiš­ki­no, kad šis ro­dik­lis at­ spin­di bend­rą iš­lai­ko­mu­mą, ne­ žiū­rint į tai, ke­lin­tą kar­tą as­muo

lai­ko eg­za­mi­ną ir ku­rios ka­te­go­ri­ jos pa­žy­mė­ji­mą sie­kia gau­ti. Prak­ti­kos eg­za­mi­nas ne­sėk­min­ giau­siai bu­vo lai­ko­mas Šiau­lių ir Tel­šių „Re­git­ros“ fi­lia­luo­se (ati­ tin­ka­mai 37,5 ir 38,9 pro­c.). Per teo­ri­jos eg­za­mi­ną dau­giau­sia su­ si­kir­to jį lai­kę Ma­žei­kiuo­se ir Tau­ ra­gė­je – sėk­mės ro­dik­lis 2011 m. čia ati­tin­ka­mai sie­kė 56,9 ir 60 pro­c. 2010 m. teo­ri­jos ir pra­kti­kos eg­za­mi­nai sėk­min­giau­siai lai­ky­ ti tuo­se pa­čiuo­se mies­tuo­se kaip ir per­nai. Že­miau­sias iš­lai­ko­mu­ mo ro­dik­lis 2010 m. fik­suo­tas ki­ tuo­se mies­tuo­se nei per­nai – 2010 m. pra­kti­kos eg­za­mi­nai ne­sėk­ min­giau­siai lai­ky­ti Ma­žei­kiuo­se ir Šiau­liuo­se, teo­ri­jos – Ute­no­je ir Šiau­liuo­se. BNS, VD inf.

ĮVAIRŪS Kita Antstolis Darius Stakeliūnas skelbia 0,693 ha ploto žemės sklypo ir gyvenamojo namo, bendras plotas 170,74 kv. m, esančių Viršupio g. 53, Vilniuje, nuosavybės teise priklausančių Sauliui Budriūnui, antrąsias varžytynes. Varžytynės vyks 2012 04 27 14 val. Konstitucijos pr. 15/5-74, C korpusas, Vilniuje. Pradinė parduodamo turto kaina 310 020 Lt. Varžytynių dalyvio įmoką – 31002 Lt įnešti į Dariaus Stakeliūno sąskaitą Nr. LT957044060000469129, AB SEB bankas. Parduodamas turtas yra areštuotas ir įkeistas. Norintieji apžiūrėti turtą turi kreiptis į antstolį. Suinteresuoti asmenys, turintys teises į parduodamą turtą, iki varžytynių turi pateikti antstoliui savo teises patvirtinančius dokumentus. Informacija tel. (8 5) 274 2742. 930134

KARŠČIAUSI KELIONIŲ PASIŪLYMAI

Skai­čiuo­ja lie­tu­vių kil­mės len­kus Len­ki­jo­je gy­ve­na 56 tūkst. Lie­tu­ vo­je gi­mu­sių žmo­nių, kaip ro­do šią sa­vai­tę pa­skelb­ti su­ra­šy­mo duo­me­nys.

929521

2 Lt/min.

da–Zasnicas, Klaipėda–Karlshamnas KAJUTĖ + AUTOMOBILIS tik 800 Lt! Į kainą įskaičiuota kajutė (1–4 asm.) ir vieta automobiliui. Keltų linijos: Klaipėda–Kylis, Klaipėda– Karlshamnas Papildomos sąlygos: t Automobilio aukštis turi būti iki 1,85 m t Bilietai ne rezervuojami, o paduodami iš karto. t Bilietai nekeičiami ir negrąžinami. t Bilietų kiekis kiekviename reise ribotas. t Akcijos galioja kelionėms keltu iki 2012 06 20.


Orai

Savaitės pradžioje Lietuvoje kritulių nenumatoma. Pasak Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos, šiandien vėjas turėtų būti ramesnis nei savaitgalį. Dieną temperatūra apie 6–7 laipsnius šilumos. Rytoj naktį didžiuosiuose miestuose bus nuo 1 laipsnių šalčio iki 2 laipsnių šilumos, dieną įšils iki 6–10 laipsnių šilumos.

Šiandien, kovo 26 d.

+6

+6

+6

Telšiai

Šiauliai

+6

Klaipėda

Panevėžys

+4

Utena

+6

Tauragė

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (jaunatis) teka Mėnulis leidžiasi

7.05 19.44 12.39 8.02 0.24

86-oji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 280 dienų. Saulė Avino ženkle.

+6Kaunas

Pasaulyje Atėnai +20 Berlynas +16 Brazilija +27 Briuselis +18 Dublinas +12 Kairas +23 Keiptaunas +26 Kopenhaga +10

Londonas +19 Madridas +19 Maskva –1 Minskas +5 Niujorkas +11 Oslas +16 Paryžius +20 Pekinas +20

orai vilniuje Šiandien

Vilnius

Marijampolė

Vėjas

+5

Alytus

1–5 m/s

Meš­kos jau pa­bu­do

Rytas

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

+2

+5

+1

–1

3

+3

+9

+2

–1

8

+4

+13

+7

+4

6

antradienį

trečiadienį

1939 m. gimė už vaidmenį filme „Krikštatėvis“ „Oskarui“ nominuotas aktorius Jamesas Caanas. 1944 m. gimė JAV dainininkė Diana Ross. 1948 m. Niujorke gimė roko grupės „Aerosmith“ vokalistas Stevenas Tyleris. 1982 m. gimė Lietuvos rinktinės krepšininkas Simas Jasaitis. 1985 m. gimė britų aktorė Keira Knightley.

prizas Šią savaitę laimėkite Elisabeth Beresford knygą „Vombliai“

neškite į „Vilniaus dienos“ redakciją Labdarių g. 8, Vilnius. Šios savaitės nugalėtoją paskelbsime antradienį, balandžio 3 d. Kryžiažodį parengė „Oho“ redakcija.

1

2

3

4

5

6

7

Arbutas, Emanuelis, Feliksas, Inga, Laimis, Ludgeras, Vydmantė, Teklė

Avinas (03 21–04 20). Šiandien nesiklausysite savęs, ignoruosite savo emocijas ir poreikius. Galvoje bus tikra painiava. Neskubėkite daryti išvadų, tiesiog nusiraminkite ir nieko naujo nesiimkite. Jautis (04 21–05 20). Labai sėkmingas laikas. Permąstykite pastarųjų savaičių įvykius, patyrinėkite savo emocijas ir bus lengviau suprasti kitus. Tik neskubėkite patarinėti kietiems, piršti savo nuomonės, nes galite netyčia įžeisti artimą žmogų. Dvyniai (05 21–06 21). Šiandien esate kupinas energijos, norėsite nuveikti kelių dienų darbus. Būsite labai jautrus, kitaip vertinsite savo emocijas ir veiksmus. Tie įvertinimai gali būti ne visai teisingi, todėl geriau šiandien pailsėkite ir nusiraminkite. Vėžys (06 22–07 22). Aiškiai suvoksite, ką vertinate ir mylite. Tinkamas laikas apmąstyti seniau paruoštus planus. Viskas sekasi puikiai, bus nesunku įgyvendinti įdomias idėjas. Liūtas (07 23–08 23). Pavyks mėgautis gyvenimu ir įvertinti savo padėtį. Noriai padėsite draugui ar mylimam žmogui. Galite rinktis naujus baldus, užuolaidas. Mergelė (08 24–09 23). Netyčia galite pakenkti aplinkiniams. Kils tam tikrų sunkumų kuriant naujus planus. Nesiginčykite ir nebandykite spaudimu bei šturmu pasiekti savo, nes rytoj tam neprireiks jokių pastangų. Svarstyklės (09 24–10 23). Pastebėsite, kad esate vertinamas dėl savo jausmų bei gebėjimo susitvarkyti su duotomis užduotimis. Nepamirškite padėti kitiems. Skorpionas (10 24–11 22). Galimi emocijų protrūkiai. Jūsų perdėtas psichologinis spaudimas gali sugadinti santykius su aplinkiniais. Jei laiku tai suvoksite, sunkumų nekils. Dažniau šypsokitės, bent jau sau. Šaulys (11 23–12 21). Esate labai įsitempęs, todėl galite būti šiek tiek irzlus. Gali kilti nesutarimų su aplinkiniais. Todėl šiandien geriau patylėkite ir venkite konfliktų. Ožiaragis (12 22–01 20). Susidursite su žmogumi, kurio emocijos labai skirsis nuo jūsų. Galbūt teks įveikti tam tikrus išbandymus. Vakare greičiausiai kils noras fantazuoti. Tai palankus metas intelektualiai kūrybai. Vandenis (01 21–02 19). Patirsite malonių įspūdžių bendraudamas su artimais žmonėmis. Šiandien sugebėsite išspręsti svarbias problemas. Tik neskubėkite daryti išvadų ir mąstykite pozityviai. Žuvys (02 20–03 20). Pajusite emocinę įtampą. Laikinai prarasite gyvenimo džiaugsmą. Tačiau atsiras proga prisiminti seniai atidėliotus reikalus ir sėkmingai juos baigti, o tai tikrai pakels nuotaiką.

Beš­ča­dų kal­nuo­se Len­ki­jo­je iš žie­mos mie­go pra­bu­do meš­kos. Tai liu­di­ja jų pėd­sa­kai ir pra­min­ti ta­kai. Meš­kos yra al­ka­nos ir ga­l i bū­t i pa­vo­jin­gos, ypač su­si­ti­kus jas ne­ti­kė­tai, kaip sa­kė Kros­ no mies­to vals­ty­bi­nių miš­k ų di­rek­ci­ jos at­sto­vas spau­dai Ed­war­das Mars­ za­le­kas. Pa­sak jo, prieš ke­le­tą me­t ų ne vie­nas tu­ris­tas po to­kių su­si­ti­ki­mų bu­vo su­žeis­tas, to­dėl re­ko­men­duo­ja­ ma žmo­nėms ke­liau­ti tik nu­ro­dy­tais ke­liais. Miš­ki­nin­k ų ver­ti­ni­mu, Pa­kar­ pa­tės re­g io­ne gy­ve­na apie 100 ru­dų­ jų meš­k ų, ku­r ios su­da­ro 90 pro­c. vi­ sų Len­k i­jo­je lais­vė­je gy­ve­nan­čių šių žvė­rių.

DATOS (kovo 26 d.)

Spręskite kryžiažodį nuo pirmadienio iki penktadienio, teisingai užpildykite frazės laukelius ir laimėkite savaitės prizą. Savaitės nugalėtojas bus išrinktas loterijos būdu iš visų teisingai atsakiusių. Teisingus atsakymus galima pateikti iki penktadienio 18 val. 1. Frazę siųskite SMS žinute numeriu 1337. Siųsdami žinutę rašykite: DIENA (tarpas) VD (tarpas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. Pvz.: DIENA VD VILNIUS (žinutės kaina – 1 Lt) arba 2. Iškirpę kryžiažodį su teisingu atsakymu at-

Vardai

horoskopai

BNS inf., „Shut­ters­tock“ nuo­tr.

1827 m. mirė garsus vokiečių kompozitorius Ludwigas van Beethovenas. 1874 m. gimė JAV poetas Robertas Frontas. 1885 m. gimė lietuvių aktorius ir režisierius Borisas Dauguvietis. 1904 m. gimė vokiečių kompozitorius Hermannas Schroederis. 1911 m. gimė JAV dramaturgas Tennessee Williamsas.

+5

+4

Praha +14 Ryga +7 Roma +20 Sidnėjus +23 Talinas +5 Tel Avivas +19 Tokijas +9 Varšuva +10

8

9

10

2012-03-26 Vilniaus diena  

TODĖL, KAD ESU VILNIETIS dėl Lietuvos jau­ nimo nedarbo kaltinama švieti­ mo sistema. Ekonomika 9p. jaunuolių linksmy­ bės kaune virto pra­...

2012-03-26 Vilniaus diena  

TODĖL, KAD ESU VILNIETIS dėl Lietuvos jau­ nimo nedarbo kaltinama švieti­ mo sistema. Ekonomika 9p. jaunuolių linksmy­ bės kaune virto pra­...

Advertisement