Page 1

Lietuva

5p.

Ekonomika

7p.

Pasaulis

10p. 1

R.Pak­so gal­vo­sō­kis: uŞ­teks Sei­mo spren­di­mo ar teks keis­ti Kons­ti­tu­ci­ją?

Ga­vęs ťan­są pa­si­di­din­ti in­dė­lių po­rtfe­lį, SEB ban­kas in­dė­li­nin­kų pi­ni­gus iť­ve­Şa į Šve­di­ją.

Iki paskutiniųjų prieťinęsis Tulōzos teroristas M.Merah gavo kulką į galvą.

me portale Atnaujinta – kaunosantaka na.lt/naujienos/ jōsų kōrybai. http://kauno.die gyvenimą ir erdvė no kultōros

6@8<C< =2;8A.162;

vartai ÄŻ Kau

[NYa `N[aNXN-XNb[\QVR7b\QRYVR[Ă&#x203A; ?RQNXa\_Ă&#x203A;CV\YRaN ?2:6.

;_

toriaus LeoIeĹĄkoti skulp sodybos Sano Striogos spekte ir sunvanoriĹł pro Bet pirmiauku, ir lengva. mu atÄŽdo sia â&#x20AC;&#x201C; ÄŻdomu. tipiĹĄkĹł daurasti. Tarp rinukĹł tai iĹĄmĹŤ giabuÄ?iĹł â&#x20AC;&#x201C; dyba, tiesa ties tarsi so bet sodyba. urbanistinÄ&#x2014;, kÄ&#x2026; atkabini UĹžkiĹĄÄ&#x2122;s ran vartelius kabliukÄ&#x2026; ir pro skui per pa lin, me kie ÄŻeini tenkama vipriemenÄ&#x2122; pa oazÄ&#x2122;. riaus to dun, ÄŻ skulp

Penktadienis kovo 23, 2012 Nr. 69 (19628) Kaunodiena.lt

Ĺ iandien su â&#x20AC;&#x17E;Kauno dienaâ&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x201C;

santaka N`

CĂ&#x203A;YVĂş`bT_Ă&#x; VZ

9R\[N`@a_V\TN

yliu pasaulÄŻ L.Strioga: â&#x20AC;&#x17E;M

ir Ĺžmonesâ&#x20AC;&#x153;

&# +? '( /#, -.-), #&#1.)$. ./ <#( - + +?*# ##-#%-#(# -. -/+%0 *D$) #+ (D, -#% -, $),. +#%D-@ ,. *+#-#,2 #-#'A<D *#&#,)%;-) - %#* &D-#, 4-@ ()+,*;/ C#. #+ '#& (.,#'#(=, #%B<(!.,B.() ,#-#(%%.+%, ,24-,%) $#,#'(,+!#,$#. -#2 4 %#% , #+ (*#%-, %& %=+/=* ,#;%#&=, #;% # (#. 45 ?-#,/&%,' #%&#)(D,(+ /#, ,-)$ -,,%.&*-?+ #,* %?+#(#@.-)+# -0,-* %,%#*$#/#(, .%;C#..<%# (.+)(gaitÄ&#x2014; ,%.&*-)+#., D,!0/(( '(#(#( #')*+)A Enrika Strio na.lt <0!##<')( D+*/#( !),. 5+)-D/#,24#;%+%.+#A,. @kaunodie 4-#%+#,.!) e.striogaite %@,A$.( -( 5#%( ),(-+#(=;B*# , C#%&#)( -), & # 4 $ #-./),#&#(#( /)#+)(#)$. +) ,,<')!.,!0/(#' ;/ #+ ., # + lia #% %,#/# #) <##(#) masâ&#x20AC;&#x153; 5;%(-#,!#' Leonas ir Da ,%.&*-? (),%0+#., *+# ,*+!,#(C â&#x20AC;&#x17E;BĹŤties dvelks ,# + (%, -+#)!), 5#,%,&#%#(2*.&#(!)$#259/# ),+)<&D,4 #&#$.#24-,%)-+#)!-.+D$) 4 * ; *+ ><(!., B ),-*&#; ( 5) -#(!,-# , ) %# , ,. # , <#@*+) #, )1D !,2 *+) D,!+,@2 ,%#*+, %+&#$A -+ ;#'-0, '#(#@ ''# 5#,#;*+ % $) (+#%D$) -#( &.%2 5+#-#, <#+ %) %?+0 #( #) #)* +@ C#.4*+#;/+-&#. #@ %)& )! #;% ,), A - /#(A #(A %-A(-%.+ &#(% ;#'C (#',2 5 .! /D$%.+#- *#! 5 #+. %#% , %-? */#(#' ,#'(#%)%,./)$), -##<#.&B*&(D2 #* /#(),# '#;=, !0/ - #, -#4-# , * 5 -.25)+#.,.D&#) &#) &#!&*+# ,%.&*-?+D&#@ #+-.-.%;-@&.@ '

 )+ 5 # , :# 0 0 ; ; ,%.&*-)+#. + 4 5 2*, (,.*+ ),*+) </&!# $#(-#, *)('#,(.)#%#* # -+#)! */#(#', 25*+#,#'(.24 #.,#4;#+#, #$ $.#&#$#(D-+#)! C#@ &(-0(@ +0A)+ +2 4 *,- '() *+)A 2 4 /25/+ %#"+')( )+#@#+$)%? (.,#+#%#( /&%,'@2 4 % ,#A %&.,#<')(),/)$.,#+(%,(.&# ((-,%.&*- %#% ,#)'#(-#, *# (.$. -#, %)$#'@!#$,(.+# !& . ,%&#(( ;#'-# 5? ,%#+-#(!# #; '<#) B-'*-#* . #(-0'.' +.$ D (# 0+ %, ()+, )-@ ;#,<)#,(- # *,#-# # ?-@ # ,%#+.' !#;%) !0/ ( <# &#-+#)!#( ,.%.+-# %?+ ' #+ %)% ' #+;-.24*+#,D&= C#), '#(D, <')(C#),(.+#' '(.$)(<# 4$.,/# + %#-), '<#!), mano (.5-#$.* *#?-B -+#)!),/+-&#@ #.,#++'# â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝inau, kad ')#%)(D& D,%/#C# -# *&?,-(C#@'#(C#@ (##/#,# $#%& /# ,-+0%-&D *<B,-,%.&*-)+ #(#.4(.;/#( dutiniĹĄD-#,.,#/)% &(! D %?+#(0,+.< .(#%&@ '(#(#( talentas â&#x20AC;&#x201C; vi %.&*-)+#., &) #' (.) &( . -#,--&-+#)!), ,%.&*-?+ ,.,#'A,-)5+#,#' -+%--, *# '(A <0(B %.+#) ) ,- !+B<#',24-)%, .) riĹĄkas, ;#&.')$# +D&=*) ; $ (- + -45D&#@,. kas, esu ly %A '<#) ,#)!(.!#(%&.)$ /#(A,%.&*-? ',2 &#@,%&#((B-#%#'&#%0-#+(%) â&#x20AC;&#x201C; sa-0(@#++)) /)*/#(# ,%.&*-?+),-# ;#*), ,%*-##1 nemodernusâ&#x20AC;&#x153;, %'-%)$)%?+#(B* '#, !&# ' -), Ĺžo,-.&) % &#% * (;/#')') %# . %#% $.', * â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;ProtÄ&#x2014;visâ&#x20AC;&#x153; $ -#%+# * vikritiĹĄkais kia 4 %.&*-)+# (.),-), (- 0-#50&#. #;%)- CentrinÄ&#x2014; aĹĄis (. #&#,.%;-A%)* -#,#)!31#;%#;#& ')%+;-&#! ,#. #; <#, bloĹĄ &# %&. #*,/#' A.()* 4 #+ pri / -@ ,+#!-# >%- ,24-,% dĹžiais %# +(0D',%<% ' #+ ,. &(!/ 0*C ,.&B#+<')( pre#.,#+,/)-#; ,., #%.* # /$# 4 %.,#<) -# (D+ &# !+# % ,%.&*-) (#,;#'- +#',-' (' !# NacionalinÄ&#x2014;s /A$B+),%.&*-)+ <#;%.') 4 #% ;-.) ,%)#+,-+0%-&D <#(!,(#. # (##, &#*-#, (+#%&., 5:#(. tas. ,' rea %#%/#(. (*,&*-B#+#&!' ,#,- #+ lau B' ' ., %*-# + ) jos , #; </#- ( ) # mi ;0* +#., /#.B-#!.' &0(&?--)D& # %&#)(D 4 D, -&(-, 4  . 4 #+%?+0), /(#'#;%)$ % '()   #(#)4-($ (')+(., #,!#&0( $(-<' (#(#(%) !0

 %, %# ,. &0+#;%, 5 #('*+#<# /#(,<#(!,( pilyje  &0('(#(#( * %, <##, *+#&); roda Kauno -#**-%#% &.)-, #!# C <) Pa # #, % ),%?+#(#@ #; )#; # + ' - %#.4%/ ,/#% '#$), &.+ 6Ă? -#.,#+(,. *-, (<#(. %, () *#&#, @,.,-#(!,-##-, )%? .$.,#)$#-+#)! 4<@:216; &#(D, *+ %#*+#.+ (.)$' . + #)+#, #)( 8.@'9@A?6< 5:#(# ; #+ ?<1. +) %,*) ,!0/(-#+ -#%-,%0,D!#)$(.)/#( ( #'(;#&) A -,'(#(#(%,-#,%..,#,') @8B9=AĂ??Ă?=. 72 +#)! 1#$.$#+;.-# '(,/+#.4'( +0' <=69F !#,#+*#%C# 'B24-*,# +#(#)*+#%#-) !;?% '. $) .%;- + -# ! #.), 8B?'8.B; (.;C#?/+ ,# 4-+#) -,4-( '(,%*)-# '' ./) &# &#(% #+ 9 .;1 6<&1 4 &# -# %.+/ ) *+<#)$ +(0#@*)&)! +B'-0-#!+., 8.1.'686/. '),-&D$ ,%.&*-?+@ ',/#+;.( *C#)$ %)/ #;% ;0* *+)&'),D&* !+=<-#,B!+)<B#+!D %#(-# .! %A -&D$</&! #+ !+;#+ ./D&#.4 0; *.);# -/ + #; </+ ),5& ## $.), / #( &#*-&4 ,%.&*-)+#., <')( ;/#-#')$)%#),+%&'+) <') &0%., ,( *. /+-& #@ ,-) ,

&# ,# - * !D (-+)$# 4 *+# #(#,!0/?( #+ (+<0 (#(%A+?*, # <#.!#.) / '?1 (# $# #' -#,%.&*-?+%'( , . #* ) ('., ,&D*!&) -.+?- ,.! #(,#

kultĹŤros ir meno priedas

â&#x20AC;&#x17E;Santakaâ&#x20AC;&#x153;

2 Lt

De­ga­lų kai­nų ťuo­lis mai­ti­na ir va­gis

Gar­lia­vo­je vÄ&#x2014;l ky­la ÄŻtam­pa Sau­lius Tvir­bu­tas

s.tvirbutas@kaunodiena.lt

KÄ&#x2014;­dai­niĹł ra­jo­no apy­lin­kÄ&#x2014;s teis­mas lei­do ant­sto­lei jÄ&#x2014;­ga paim­ti Lai­mu­ tÄ&#x2014;s Sta­nkō­nai­tÄ&#x2014;s duk­rÄ&#x2026; iĹĄ glo­bÄ&#x2014;­ jos Ne­rin­gos Venc­kie­nÄ&#x2014;s na­mĹł. Klo­nio gat­vÄ&#x2014;­je va­kar vÄ&#x2014;l bō­ria­vo­ si Ĺžmo­nÄ&#x2014;s.

â&#x20AC;&#x17E;Kol kas lau­kiu teis­mo spren­di­mo ir nie­ko ne­pla­nuo­ju. Net jei ir Ĺži­ no­Ä?iau, ko­kiĹł konk­re­Ä?iĹł veiks­mĹł im­siuo­si, to vie­ťai ne­sa­ky­Ä?iauâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; va­kar tvir­ti­no ant­sto­lÄ&#x2014; So­na­ta Vai­ ce­kaus­kie­nÄ&#x2014;. Anks­Ä?iau S.Vai­ce­kaus­kie­nÄ&#x2014; yra sa­kiu­si, kad prie­var­tos prieĹĄ mer­ gai­tÄ&#x2122; ne­nau­dos. â&#x20AC;&#x17E;Ji bus nau­do­ja­ ma prieĹĄ teis­mo spren­di­mÄ&#x2026; vyk­dy­ti truk­dan­Ä?ius as­me­nisâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; tvir­ti­no ji.

2

Dienos citata â&#x20AC;&#x17E;Gir­dÄ&#x2014;­jau tik ga­li­mai ir ta­ria­mai. Ga­li­mai ir ta­ria­ mai ko­men­tuo­ti ne­ga­liu, o ko­men­tuo­ti ga­liu tik fak­tusâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; Â&#x201E;Â&#x201E;Ma­sa­las: bran­gĹŤs de­ga­lai suaktyvino ir pa­si­pel­ny­ti no­rin­Ä?ius va­gis. 

Va­kar kai ku­rio­se Kau­no de­ga­li­nÄ&#x2014;­se A95 ben­zi­no lit­ro kai­na per­ko­pÄ&#x2014; 5 li­tĹł ri­bÄ&#x2026;. Vairuotojai liĹŤdnai konstatavo, kad tai dar nÄ&#x2014;ra riba. Kau­nie­Ä?iai taip pat nea­ be­jo­ja, kad dÄ&#x2014;l kai­nĹł ĹĄuo­lio de­ga­lĹł va­gys taps dar ak­ty­ves­ni.

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

Dia­na Kra­pa­vic­kai­tÄ&#x2014;

d.krapavickaite@kaunodiena.lt

â&#x20AC;&#x17E;Bus leng­viau skai­Ä?iuo­tiâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; pa­ ma­tÄ&#x2122;s, kad lit­ro kai­na pa­sie­kÄ&#x2014; 5 li­ tus, su­mur­mÄ&#x2014;­jo vie­nas ge­rai nu­ si­tei­kÄ&#x2122;s vai­ruo­to­jas, va­kar vie­no­je Kau­no de­ga­li­niĹł py­lÄ&#x2122;­sis de­ga­lĹł. Ki­ti mies­tie­Ä?iai ne­bu­vo taip ge­rai nu­si­tei­kÄ&#x2122;. â&#x20AC;&#x17E;Kau­no die­nosâ&#x20AC;&#x153; Ĺžur­na­

lis­tams jie tei­gÄ&#x2014;, kad, dar pa­di­di­ nÄ&#x2122; de­ga­lĹł kai­nas, de­ga­li­niĹł ĹĄei­mi­ nin­kai esÄ&#x2026; el­gia­si kaip plÄ&#x2014;­ťi­kai. Ki­ti vai­ruo­to­jai kal­ti­no Vy­riau­sy­bÄ&#x2122; dÄ&#x2014;l ne­tin­ka­mos naf­tos pro­duk­tĹł kai­nĹł po­li­ti­kos. Lie­tu­vo­je ga­lio­ja di­dĹžiau­ si Bal­ti­jos ĹĄa­ly­se ak­ci­zai ben­zi­nui, Fi­nan­sĹł mi­nis­te­ri­ja at­me­ta bet ko­ kius pa­siō­ly­mus ma­Şin­ti ĹĄiuos mo­kes­Ä?ius.

Pre­zi­den­tÄ&#x2014; Da­lia Gry­baus­kai­tÄ&#x2014; tei­gia ne­tu­rin­ti fak­tais pa­rem­tos nei­gia­mos in­for­ma­ci­jos apie nau­jÄ&#x2026;­jÄŻ FNTT va­do­vÄ&#x2026; K.Ju­ce­vi­Ä?iĹł.

5p.

2

SENJORAMS, STUDENTAMS IR NEÄŽGALIEMS ASMENIMS

UĹ˝ SPECIALIÄ&#x201E; KAINÄ&#x201E;

21

Lt/mÄ&#x2014;n.

Senjorai ir neÄŻgalĹŤs asmenys, pirmieji uĹžsiprenumeravÄ&#x2122; dienraĹĄtÄŻ â&#x20AC;&#x17E;Kauno dienaâ&#x20AC;&#x153; 2012 m. balandĹžioâ&#x20AC;&#x201C;gruodĹžio mÄ&#x2014;nesiams, bus apdovanoti VALENTIS PHARMOS ÄŻsteigtais prizais. Daugiau informacijos www.kaunodiena.lt


2

penktadienis, kovo 23, 2012

miestas

Oro kokybė Kaune 0

11

50mg/m3

diena media news •

Šaltinis: Kauno miesto aplinkos kokybės tyrimai

Kietosios dalelės (KD10)

Užmegzk naujų kontaktų!

Nustatyta 24 val. ribinė vertė

0 0,26

10 mg/m3

Amfiteatras

(Karaliaus Mindaugo pr. 50) Ateik ir pabendrauk su verslo lyderiais, akademinės bendruomenės atstovais ir apsikeisk idėjomis. Renginio svečiai: Rokas Beresniovas „HSBC Bank USA“ viceprezidentas Artūras Račas BNS direktorius Edvinas Minkštimas „Global Strategy“ prezidentas Jolanta Bastienė „Diena Media News“ generalinė direktorė Zigmas Lydeka Vytauto Didžiojo universiteto rektorius Artūras Rakauskas bendrovės „Senukai“ prezidentas Lina Minderienė Lietuvos pašto generalinė direktorė Markas Davidsonas „Callcredit Information Group“ IT architektūros direktorius Nerijus Šėža Kauno verslo vadovų klubo pirmininkas Kristina Žališkevičienė „Swedbank“ Pietų Lietuvos filialo valdytoja

Renginys nemokamas, tačiau būtina registracija internetu www.diena.lt/kontaktu-mainai. Daugiau informacijos e. paštu kaunaskm@diena.lt. Rengėjas:

Partneriai:

Nustatyta 8 val. ribinė vertė

0

25

200 mg/m3 Azoto dioksidas (NO2)

Nustatyta 1 val. ribinė vertė

De­ga­lų kai­nų šu Ša­ly­je tre­jus me­tus ga­lio­ 1 ja 1 500 li­tų už tūks­tan­ tį lit­rų ak­ci­zo mo­kes­tis – Eu­ro­pos

Są­jun­gos (ES) rei­ka­lau­ja­mas mi­ni­ ma­lus dy­dis yra 1 240 li­tų. Vers­li­ nin­kai ap­skai­čia­vo, kad jei ak­ci­zas ben­zi­nui bū­tų su­ma­žin­tas, lit­ras šių de­ga­lų at­pig­tų 26 cen­tais. Tie­ sa, tai – tik teo­ri­nė ga­li­my­bė. Fi­ nan­sų mi­nis­te­ri­ja abe­jo­ja, ar de­ ga­li­nė­se tiek su­ma­žė­tų ben­zi­no kai­na. Vie­nai ka­te­go­ri­jai žmo­nių de­ga­ lų pa­bran­gi­mas pro­por­cin­gai ly­gus ne­le­ga­liam pa­si­pel­ny­mui. Jau ke­ lias sa­vai­tes in­ter­ne­ti­nė­je erd­vė­je ne­slops­ta dis­ku­si­jos apie tai, kad kai­nų šuo­lis dar dau­giau įkvėps de­ga­lų va­gis. Tam­siuo­se dau­gia­ bu­čių kie­muo­se jie šei­mi­nin­kau­ja nie­ko ne­si­bai­min­da­mi. Nu­si­kal­tė­liai ne­snau­džia

Kovo 28 d. 18�20 val.

Anglies monoksidas (CO)

Kau­no de­ga­li­nė­se kal­bin­ti kau­nie­ čiai nea­be­jo­jo, kad kai­nų šuo­lis tu­ rės įta­ką de­ga­lų va­gys­tėms. „Prieš ke­le­tą mė­ne­sių, kai pa­si­gir­do pir­ mie­ji sig­na­lai dėl bran­gi­mo, te­ ko pa­čiam tai pa­tir­ti sa­vo kai­liu. Ka­dan­gi au­to­mo­bi­lio de­ga­lų ba­ko dang­te­lis bu­vo su už­rak­tu, va­gys pra­grę­žė ba­ką ir taip de­ga­lus iš­lei­ do. Nu­va­žia­vau pas meist­rą, tai jis juo­kė­si, kad per sa­vai­tę aš jau šeš­ tas su to­kie pro­ble­ma krei­piuo­si“, – pa­sa­ko­jo kau­nie­tis Do­mi­ny­kas Pet­raus­kas. Jo žo­džius pa­tvir­ti­no me­cha­ni­ ku dir­ban­tis Ni­ko­la­jus Mit­ro­vas: „Vie­ną ma­ši­ną te­ko net du kar­tus re­mon­tuo­ti, nes va­gys du kar­tus nu­pjo­vė vamz­de­lius ir pa­vo­gė de­ ga­lų li­ku­čius.“ Meist­ras pa­sa­ko­jo, kad praė­ju­sią va­sa­rą to­kių au­to­mo­bi­lių te­ko re­ mon­tuo­ti dai­giau nei penk­lio­li­ka.

Vy­ras nea­be­jo­ja, kad to­kių va­gys­ čių tik dau­gės. „Kai ku­rie au­to­mo­bi­lių sa­vi­nin­ kai net pra­šė pa­ga­min­ti apsaugi­ nes priemones de­ga­lų pa­da­vi­mo vamz­de­liams“, – pa­sa­ko­jo meist­ ras. Spy­nos ir ap­sau­gai var­gu ar su­ stab­dys va­gis. „Be jo­kios abe­jo­nės, šios va­gys­ tės neat­sie­ja­mos nuo di­dė­jan­čių de­ga­lų kai­nų. Kuo de­ga­lai bran­ges­ ni de­ga­li­nė­je, tuo ir va­gys dau­giau už­dir­ba“, – dės­tė N.Mit­ro­vas. Va­gys­čių is­to­ri­jos

Kau­nie­čiai pa­sa­ko­jo pa­čių įvai­riau­ sių de­ga­lų va­gys­čių is­to­ri­jų. Kai ku­rie mies­tie­čiai ry­tais net ne­pas­ te­bi, kad pa­si­dar­ba­vo de­ga­lų va­ gys. Sė­da į au­to­mo­bi­lį ir iš­va­žiuo­ ja iš dau­gia­bu­čio kie­mo, ta­čiau už ke­lių šim­tų met­rų su­sto­ja. „Su­ge­do de­ga­lų ly­gį ro­dan­ti ro­dyk­ lė“, – daž­niau­siai to­kia pir­ma min­tis ap­lan­ko vai­ruo­to­ją, jei jis ne per se­ niau­siai už­si­py­lė de­ga­lų, o prie­tai­sas ro­do, kad ba­kas yra tuš­čias. Grei­tai paaiš­kė­ja tik­ro­ji su­sto­ji­mo prie­žas­ tis – va­gys iš­siur­bė de­ga­lus. Vie­šo­jo­je erd­vė­je pa­si­py­lė ko­ men­ta­rų, kad va­gys net de­ga­li­nė­se nu­si­žiū­ri au­to­mo­bi­lius, ku­rių sa­vi­ nin­kai pi­la­si pil­nus ba­kus de­ga­lų, ir nu­va­žia­vę į dau­gia­bu­čio kie­mą au­ to­mo­bi­lį pa­lie­ka nak­čiai. Skai­čių nė­ra

Kau­no vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ ria­to Dai­na­vos po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Vie­šo­sios po­li­ci­jos sky­riaus vir­ši­nin­ kas Ša­rū­nas Mar­tin­kė­nas pa­tvir­ti­ no, kad to­kių va­gys­čių pa­si­tai­ko, ta­ čiau tiks­lios sta­tis­ti­kos nė­ra, nes jos įtrauk­tos į bend­rą va­gys­čių skai­čių. „Grei­čiau­siai žmo­nės dėl de­ga­ lų va­gys­čių ne­si­krei­pia į po­li­ci­ją.

Vie­ną ma­ ši­ną te­ ko net du kar­tus re­ mon­tuo­ti, nes va­gys nu­pjo­vė vamz­de­ lius ir pa­ vo­gė de­ ga­lų li­ku­ čius.

„„Nuostoliai: išlaužt

Jei­gu ba­ke bu­vo 3–4 lit­rai, tai nu­ mo­ja ran­ka, nes svar­biau su­si­tvar­ ky­ti ma­ši­ną“, – ne­gau­sią de­ga­lų va­gys­čių sta­tis­ti­ką ban­dė nu­spė­ti Š.Mar­tin­kė­nas. „To­k ias va­g ys­tes daž­n iau­s iai išaiš­ki­na pa­tru­liai, sek­da­mi karš­ tais pėd­sa­kais. Prik­l au­so ir nuo žmo­nių są­mo­nin­gu­mo. Jei nak­tį pro lan­gą pa­ma­to ką nors įtar­ti­ no ir pra­ne­ša pa­rei­gū­nams, daž­ nai pa­vyks­ta su­lai­ky­ti įta­ria­muo­ sius“, – pa­sa­ko­jo pa­rei­gū­nas. Nak­ti­mis ne­ši­ni spe­cia­lia ta­ ra pa­do­rūs mies­tie­čiai re­tai vaikš­ to. Bū­na, kad po­li­ci­ja su­stab­do au­ to­mo­bi­lį pa­tik­rin­ti ir ja­me ap­tin­ka jau pil­nus pa­vog­tų de­ga­lų ba­ke­ lius, spe­cia­lius siurb­liu­kus, įvai­rių vamz­de­lių.

Gar­lia­vo­je vėl ky­la įtam­pa Drą­siaus Ke­džio ger­bė­jų 1 in­ter­ne­ti­nia­me pus­la­py­je žmo­nės jau bu­vo kvie­čia­mi rink­tis

prie N.Venc­kie­nės na­mų: „Tai ga­li įvyk­ti kiek­vie­ną aki­mir­ką. Mes vi­ si rei­ka­lin­gi Klo­ny­je!” „Žmo­nės pa­si­ren­gę im­tis ekst­ re­ma­lių prie­mo­nių. Yra pa­siū­ly­mų reng­ti ba­do ak­ci­ją“, – va­kar va­ka­re tei­gė D.Ke­džio te­ta Aud­ro­nė Sku­ čie­nė.

Aud­ro­nė Sku­čie­nė:

Žmo­nės pa­si­ren­gę im­tis ekst­re­ma­lių prie­mo­nių. Yra pa­ siū­ly­mų reng­ti ba­do ak­ci­ją.

Pra­šy­mą leis­ti jė­ga per­duo­ti 8 me­tų mer­gai­tės glo­bą L.Stan­kū­ nai­tei ant­sto­lė teis­mui pa­tei­kė dar sau­sį, ta­čiau ta­da N.Venc­kie­nė pa­ pra­šė nu­ša­lin­ti Kė­dai­nių ra­jo­no apy­lin­kės teis­mą. Teis­mi­niai gin­ čai už­tru­ko iki pa­va­sa­rio. S.Vai­ce­kaus­kie­nė taip pat pra­šo N.Venc­kie­nei skir­ti po 1 000 li­tų

„„Spren­di­mas: teis­mas lei­do nau­do­ti prie­var­tą grą­ži­nant L.Stan­kū­nai­tei du

bau­dą už kiek­vie­ną pra­dels­tą die­ ną, kai ne­vyk­do­mas teis­mo spren­ di­mas. Šis pra­šy­mas Kė­dai­nių ra­jo­no apy­lin­kės teis­me bus svars­ to­mas ko­vo 29 d. Gruo­džio 16 d. Kė­dai­nių ra­jo­no apy­lin­kės teis­mas nu­ta­rė, kad mer­ gai­tės glo­ba per 14 die­nų tu­ri bū­ti per­duo­ta L.Stan­kū­nai­tei. Taip pat bu­vo nu­ma­ty­ta su­reng­ti nuo­sek­liai il­gė­jan­čius mo­ti­nos pa­si­ma­ty­mus su vai­ku, kol jų truk­mė ne­pa­sieks 6 va­

lan­dų. Ta­čiau L.Stan­kū­nai­tė il­giau­ siai su duk­ra bend­ra­vo 4 va­lan­das. Daug pa­si­ma­ty­mų neį­vy­ko, nes mer­gai­tė at­si­sa­ky­da­vo su­si­tik­ ti su mo­ti­na ne Venc­kų na­muo­se. N.Venc­kie­nės tei­gi­mu, mer­gai­tė bi­jo pa­lik­ti na­mus, nes esą ne­no­ ri gy­ven­ti su mo­ti­na ir bi­jo, kad jos no­rų ne­bus pai­so­ma. Va­sa­rį tu­rė­jo bū­ti pra­dė­ta nag­ ri­nė­ti bau­džia­mo­ji by­la, ku­rio­ je L.Stan­kū­nai­tės pa­žįs­ta­mas ve­


3

penktadienis, kovo 23, 2012

Daugiau miesto naujienų skaitykite kaunodiena.lt

miestas

uo­lis mai­ti­na ir va­gis De­ga­li­nių va­gys Po­l i­ci­jos duo­me­n i­m is, ne­t rūks­ta ir va­g ys­čių iš de­ga­l i­n ių. Daž­n iau­siai va­gia­ma ne­di­de­liais kie­kiais, kad ne­ bū­tų vir­šy­ta 130 li­tų su­ma. Taip va­ gys ap­si­sau­go, kad jiems bū­tų tai­ko­ ma ne bau­džia­mo­ji, o tik ad­mi­nist­ra­ ci­nė at­sa­ko­my­bė. Pa­sak pa­rei­g ū­nų, į de­ga­l i­nes au­to­ mo­bi­l iais at­va­ž iuo­jan­t ys va­g ys bū­ na pa­si­ruo­šę. Ant au­to­mo­bi­lių bū­na už­dė­t i vog­t i ki­t i valstybiniai nu­me­

riai. De­ga­l i­n ių vaiz­do ka­me­ros už­ fik­suo­ja ir va­g į, ir au­to­mo­bi­l į, ta­čiau iš už­fi k­suo­to au­to­mo­bi­lio nu­me­rio – jo­k ios nau­dos, o vai­ruo­to­jai taip pat pa­si­sten­g ia sa­vo vei­do ne­de­monst­ ruo­ti. Vis daž­niau į de­ga­li­nes va­gys už­su­ ka pės­čio­mis. At­si­ne­ša spe­cia­lią ta­ rą, ją už­si­pil­do ir dings­ta. Ka­me­ros va­g is už­fi k­suo­ja, ta­čiau daž­niau­siai jų at­pa­ž in­ti bū­na neį­ma­no­ma.

Komentarai apie pabrangusius degalus Da­b ar to­k ie lai­k ai, kad be au­t o­m o­ bi­l io ne­l a­b ai ką su­t var­k y­s i. As­m e­ ni­n iam nau­d o­j i­m ui de­g a­l ų pi­l u pa­ gal ki­š e­n ę – kar­t ais ma­ž iau, kar­t ais dau­g iau. Dir­b u me­c ha­n i­k u, tai dvi­ ra­č iu ar ant kup­r os ne­n u­s i­v e­š iu įran­k ių.

tus degalų bako dangtelius rytais radę kauniečiai, baiminasi, kad vagys taps dar aktyvesni.

Ki­tą kar­tą įta­ri­mo va­gims ne­pa­ si­se­ka nu­slėp­ti, nes dra­bu­žiai dvo­ kia ben­zi­nu. „Jei žmo­gus ap­si­žiū­ri tik ry­te ar po ke­lių die­nų, kad pa­ vog­ti de­ga­lai, var­gu ar kuo ga­li­ me pa­dė­ti“, – ap­gai­les­ta­vo pa­rei­ gū­nas. Abe­jo­ti­nas pel­nas?

Š.Mar­tin­kė­nas pa­sa­ko­jo, kad bu­vo su­lai­ky­tas va­gis, pa­vo­gęs de­ga­lų iš pen­kių au­to­mo­bi­lių, ta­čiau jo ba­ke bu­vo vos 10 lit­rų ben­zi­no. „Va­gys ti­ki­na, kad vo­gė sa­vo reik­mėms“, – nu­si­kal­tė­lių mo­ty­vus dės­tė Vie­šo­ sios po­li­ci­jos vir­ši­nin­kas. Yra pa­si­tai­kę at­ve­jų, kai pa­rei­gū­ nai su­lai­ko va­gis ir tik po to ieš­ko nu­ken­tė­ju­sio­jo. Ka­dan­gi šios va­ gys­tės išim­ti­nai nak­ti­nės, tai nu­

uk­rą.

Artūro Morozovo nuotr.

lio­nis And­rius Ūsas kal­ti­na­mas tvir­ki­nęs jos duk­rą. Po­sė­džius nu­ spręs­ta ati­dė­ti, kol ne­bus iš­siaiš­ kin­ta, kas tu­ri at­sto­vau­ti mer­gai­tei. A.Ūso ad­vo­ka­tas tvir­ti­na, kad, at­ si­žvel­giant į Kė­dai­nių ra­jo­no apy­ lin­kės teis­mo spren­di­mą, ta tei­sė pri­klau­so tik L.Stan­kū­nai­tei. N.Venc­kie­nė įsi­ti­ki­nu­si, kad to­ kiu at­ve­ju A.Ūsas bū­tų iš­tei­sin­ tas, nes prieš jį ga­lė­tų liu­dy­ti tik L.Stan­kū­nai­tė.

ken­tė­ju­sie­ji ne vi­sa­da pa­tys pa­ste­ bi bu­vę ap­vog­ti. Vis dėl­to vie­no dau­gia­bu­čio gy­ ven­to­jas pa­sa­ko­jo ke­le­tą kar­tų ste­ bė­jęs pir­ki­mo-par­da­vi­mo san­do­rį sa­vo na­mo kie­me. Žmo­gus nea­be­jo­ jo, kad par­duo­da­mi vog­ti de­ga­lai. Va­kar į pa­rei­gū­nus pa­gal­bos krei­pė­si 43 me­tų kau­nie­tis. Apie 6 val ry­to vy­ras pa­ste­bė­jo, kad iš jam pri­klau­san­čio au­to­mo­bi­lio „Ford Ga­la­xy“, sto­vė­ju­sio Bal­tų pr., Kau­ ne, pa­vog­ta 70 l dy­ze­li­no. Nuos­to­ lis 320 li­tų. Gelbs­ti bud­rūs kai­my­nai

„Prie kai­my­no au­to­mo­bi­lio pa­ma­ tę įtar­ti­nus as­me­nis, žmo­nės tu­rė­ tų kuo sku­biau pra­neš­ti pa­rei­gū­ nams. Jei ir ne­su­čiups va­gių, bent

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

jau iš­bai­dys“, – pa­ta­rė Š.Mar­tin­ kė­nas. Se­nes­nių au­to­mo­bi­lių prie­tai­sų sky­de­liuo­se esan­čios de­ga­lų ro­dyk­ lės ne­nu­si­lei­džia iš­jun­gus va­rik­lį. Va­gims jos tam­pa iš­da­vi­kė­mis, kiek de­ga­lų dar li­kę ba­ke. To­kiu at­ve­ju pa­rei­gū­nai pa­ta­ria nak­čiai ne­pa­lik­ti daug de­ga­lų au­to­mo­bi­ly­je ar­ba iš­ ra­din­gai už­mas­kuo­ti sky­de­lį. De­ga­lų va­gys­čių „ma­lo­nu­mą“ pa­ty­rę žmo­nės ren­ka­si ir ki­tas, bran­ges­nes, ap­sau­gos prie­mo­nes. Vie­ni au­to­mo­bi­lius pa­lie­ka nak­ čiai sau­go­mo­se aikš­te­lė­se, ki­ti įsi­ ren­gia spe­cia­lias spy­nas. „Jas iš­lauž­ti yra ne­sun­ku, pa­kan­ ka už­kiš­ti at­suk­tu­vą, ir vis­kas. To­ dėl tai va­gių ir ne­sus­tab­do“, – pa­ ste­bė­jo Š.Mar­tin­kė­nas.

Re­na­ta Gin­džu­rie­nė Kaip vi­sa­da, per­ku de­ga­lų už 100 li­tų. Va­žiuo­ju iki de­ga­li­nės, ku­rio­je tu­riu 10 cen­tų nuo­lai­dą. Ne­ga­liu ma­žiau va­ži­ nė­ti, nei­šei­na, to­dėl ir di­de­lė de­ga­lų kai­na ne­pri­vers pa­sta­ty­ti au­to­mo­bi­lį. Toks jau gy­ve­ni­mas – vis­kas brangs­ ta, ta­čiau vis tiek juk per­ka­me. Taip jau yra..

Ni­ko­la­jus Mit­ro­vas Va­ž iuo­t i rei­k ia, tad ten­k a pirk­t i ir bran­g ius de­g a­l us. Nė­r a kur dė­t is.

Do­mi­ny­kas Pet­raus­kas At­ro­dė, kad de­ga­lų kai­nos kan­džio­ja­ si, kai pa­ki­lo virš dvie­jų li­tų. Bet nė­ra kur dė­tis. Ar­tė­ja šil­ti orai, rei­kės rim­ tai pa­gal­vo­ti apie dvi­ra­tį. Kol žmo­ nės pirks de­ga­lus de­ga­li­nė­se, tol ir di­ dės tos kai­nos. Rei­kė­tų ko­kią sa­vai­ tę vi­siems su­si­tar­ti ir ne­pirk­ti, ta­da gal­būt ir pa­vyk­tų pa­siek­ti, kad vers­ li­nin­kai kai­nas su­ma­žin­tų. Kai­my­ni­ nė­se ša­ly­se bent jau šne­ka apie ak­ ci­zo ma­ži­ni­mą, o pas mus tik vie­to­ je tryp­čio­ja.


4

Penktadienis, kovo 23, 2012

Miestas

Pasiūlė už­si­dirbti iš vai­kų Kau­no val­džia pri­bloš­kė sa­vo nau­ju pa­ siū­ly­mu – ne­for­ma­lio­jo vai­kų švie­ti­mo įstai­goms ji siū­lo už­si­dirb­ti pa­čioms. Vi­li­ja Žu­kai­ty­tė

v.zukaityte@kaunodiena.lt

Pa­siū­lė išei­tį

„„Tei­sia­mie­ji: I.Vaš­ke­lie­nei su bu­

vu­siais pa­val­di­niais teks min­ti teis­mo slenks­tį. 

Andriaus Aleksandravičiaus nuotr.

Stik­lai­nio by­la pasiekė teis­mą Prieš teis­mą stos su va­di­na­mo­jo Kau­no stik­lai­nio at­si­ra­di­mu su­si­ ję pa­vel­do­sau­gi­nin­kai: bu­vu­si Kul­ tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­to (KPD) Kau­no te­ri­to­ri­nio pa­da­li­nio va­do­ vė Ire­na Vaiš­ke­lie­nė ir jos pa­val­di­ niai Ry­man­tė Gu­die­nė ir Liu­tau­ras Tar­bū­nas.

Kau­no mies­to apy­lin­kės pro­ku­ra­ tū­ros Pir­mo­jo nu­si­kals­ta­mų vei­kų ty­ri­mo sky­riaus pro­ku­ro­ras Ma­ zius Kuz­mi­no­vas teis­mui per­da­vė Lais­vės alė­jo­je pa­sta­ty­to stik­li­nio ant­sta­to, pa­vers­to vieš­bu­čiu, bau­ džia­mą­ją by­lą, va­kar pra­ne­šė pro­ ku­ra­tū­ra. KPD Kau­no te­ri­to­ri­nio pa­da­li­ nio dar­buo­to­jai kal­ti­na­mi tin­ka­ mai neat­li­kę sa­vo pa­rei­gų ir pa­žei­ dę tei­si­nius ak­tus. Šio­je by­lo­je bau­džia­mo­jon at­ sa­ko­my­bėn pa­trauk­ta KPD Kau­ no te­ri­to­ri­nio pa­da­li­nio vy­riau­sio­ ji spe­cia­lis­tė Ry­man­tė Gu­die­nė, ku­ri su­tei­kė lei­di­mą re­konst­ruo­ti Lais­vės al. 90 esan­tį pa­sta­tą ir ja­ me įreng­ti vieš­bu­tį. Kaip tei­gia­ma kal­ti­na­ma­ja­me ak­te, R.Gu­die­nė pa­žei­dė Kul­tū­ros ver­ty­bių pa­grin­di­nį dos­jė, to­dėl jai pa­teik­ti kal­ti­ni­mai tar­ny­bos pa­rei­ gų neat­li­ki­mu. Bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn taip pat pa­trauk­ta tuo­me­tė KPD Kau­ no te­ri­to­ri­nio pa­da­li­nio ve­dė­ja Ire­ na Vaš­ke­lie­nė. Ji kal­ti­na­ma tuo, kad, iš­da­vu­si Lais­vės al. 90 esan­ čiam pa­sta­tui pa­mink­lo­sau­gos są­ ly­gas res­tau­ruo­ti gy­ve­na­mą­jį na­mą ir ja­me įreng­ti vieš­bu­tį, ne­tin­ka­mai at­li­ko sa­vo pa­rei­gas. Prieš teis­mą taip pat stos KPD te­ri­to­ri­nio pa­da­li­nio vy­riau­sia­ sis spe­cia­lis­tas (ins­pek­to­rius) Liu­ tau­ras Tar­bū­nas, ku­ris tei­sės ak­ tų nu­sta­ty­ta tvar­ka tu­rė­jo ver­tin­ti ir kont­ro­liuo­ti vals­ty­bės tar­nau­ to­jų tar­ny­bi­nę veik­lą, dar­bų ko­ky­ bę. Jam pa­teik­ti kal­ti­ni­mai tar­ny­ bos pa­rei­gų neat­li­ki­mu. Įta­ria­mie­siems pa­skir­tos kar­do­ mo­sios prie­mo­nės – ra­šy­ti­niai pa­ si­ža­dė­ji­mai neiš­vyk­ti. KD, BNS inf.

To­kių ug­dy­mo įstai­gų mies­te yra ne vie­na: Kau­no tau­ti­nės kul­tū­ ros cent­ras, Moks­lei­vių tech­ni­nės kū­ry­bos cent­ras, Vai­kų ir jau­ni­mo teat­ras „Vil­ko­la­kis“, Cho­reog­ra­fi­ jos mo­kyk­la, Jau­nų­jų tu­ris­tų cent­ ras, A.Ži­ke­vi­čiaus sau­gaus vai­ko mo­kyk­la, mu­zi­kos mo­kyk­los. Dėl kiau­ro mies­to biu­dže­to sa­ vi­val­dy­bė ne­ga­li skir­ti pa­kan­ka­mai lė­šų ne­for­ma­lio­jo vai­kų švie­ti­mo įstai­goms iš­lai­ky­ti, to­dėl nu­spręs­ ta leis­ti už­si­dirb­ti – jos esą ga­lė­tų teik­ti pa­pil­do­mas pa­slau­gas. „Šis spren­di­mas leis įstai­goms pa­di­din­ti sa­vo pa­ja­mas, taip pat vai­kų ug­do­mą­ją veik­lą su­sie­ti su pra­kti­ka“, – spren­di­mą aiš­ki­no Švie­ti­mo ir kul­tū­ros rei­ka­lų val­dy­ bos di­rek­to­rius Vir­gi­ni­jus Ma­žei­ka. Ko­mer­ci­nis re­per­tu­ras

Ne­for­ma­lio­jo švie­ti­mo įstai­goms sa­vi­val­dy­bė siū­lo par­da­vi­nė­ti su­ ve­ny­rus, vai­kų ta­py­tus pa­veiks­lus, užau­gin­tas gė­les. Be to, val­džios tei­gi­mu, pa­pil­do­mų lė­šų įstai­ gos ga­lė­tų gau­ti im­da­mos mo­kes­ tį iš žiū­ro­vų už kon­cer­tus ir ren­gi­ nius, ap­mo­kes­ti­nu­sios įvai­riau­sių kon­kur­sų da­ly­vius, nuo­mo­da­mos tu­ri­mą tech­ni­ką, mu­zi­kos inst­ ru­men­tus, tau­ti­nius dra­bu­žius, au­ to­mo­bi­lius.

Kai ku­rios įstai­gos ir anks­čiau už­siim­da­vo pa­pil­do­ma veik­la, nuo­mo­da­vo sa­vo įran­gą, pre­kiau­ da­vo vai­kų dar­bais. „Mes ir da­bar pa­tys už­si­dir­ba­ me ro­dy­da­mi spek­tak­lius. Ži­no­ma, mū­sų už­dir­ba­mi pi­ni­gai pri­klau­so nuo žiū­ro­vų lan­ko­mu­mo. Pa­ly­gin­ ti su ki­to­mis įstai­go­mis, už­si­dir­ba­ me pa­kan­ka­mai, ne­tgi dau­giau­siai iš vi­sų“, – tvir­ti­no Kau­no vai­kų ir jau­ni­mo teat­ro „Vil­ko­la­kis“ di­rek­ to­rius Al­gis Ky­bar­tas.

Ga­lė­tu­me ap­mo­ kes­tin­ti moks­lei­ vių pa­si­ro­dy­mus, bet ta­da jų tė­ve­liai tu­rė­tų mo­kė­ti po 1–2 li­tus už įė­ji­mą. Di­rek­to­rius ne­ri­mau­ja tik dėl­to, kad šie­met teat­rui rei­kės steng­tis už­si­dirb­ti dau­giau lė­šų. „Kiek­vie­nais me­tais iš mies­to biu­dže­to gau­na­me fi­nan­si­nę pa­ra­ mą, bet šie­met neaiš­ku, kaip bus. Lie­pė vėl mums su­ma­žin­ti iš­lai­das 10 pro­c. Pi­ni­gų gau­na­me ma­žiau, mo­kes­čiai tik di­dė­ja, to­dėl tu­ri­ me steng­tis už­si­dirb­ti – mies­tie­ čiams ro­dy­si­me dau­giau spek­tak­ lių“, – ran­kų ne­nu­lei­džia teat­ro va­do­vas.

„„Pi­ni­gai: ne­for­ma­lio­jo švie­ti­mo įstai­goms sa­vi­val­dy­bė siū­lo par­da­vi­nė­

ti su­ve­ny­rus, vai­kų ta­py­tus pa­veiks­lus, užau­gin­tas gė­les ar reng­ti mo­ ka­mus kon­cer­tus ir spek­tak­lius. Jānio Saliņšo (BFL/F64) nuotr.

Teks mo­kė­ti tė­vams

Alek­sand­ro Ka­ča­naus­ko mu­zi­ kos mo­kyk­los di­rek­to­riaus Arū­ no Ki­go nuo­mo­ne, po­li­ti­kų siū­ly­ mas yra ne­lo­giš­kas ir šiai ug­dy­mo įstai­gai ne­pa­gel­bės. „Pa­pil­do­ma veik­la truk­dys pa­ grin­di­nei mū­sų funk­ci­jai – vai­kų ug­dy­mui. Mū­sų tiks­las yra mo­ky­ti, o ne kon­cer­tus or­ga­ni­zuo­ti, vai­kai – dar tik pra­de­dan­tys mu­zi­kan­tai“, – tei­gė mu­zi­kos mo­kyk­los di­rek­to­ rius A.Ki­gas.

Di­rek­to­rius įsi­ti­ki­nęs, kad mo­ kyk­los auk­lė­ti­niai ne­ga­lė­tų kon­ ku­ruo­ti su pro­fe­sio­na­liais mu­ zi­kan­tais ir su­bur­ti pil­nas sa­les klau­sy­to­jų. „Jei­gu klau­sy­to­jai nei­na į aukš­tos ko­ky­bės kon­cer­tus, kaip mes juos ga­lė­tu­me pri­vi­lio­ti? Ži­no­ma, ga­lė­ tu­me ap­mo­kes­tin­ti moks­lei­vių pa­ si­ro­dy­mus, bet ta­da jų tė­ve­liai tu­ rė­tų mo­kė­ti po 1–2 li­tus už įė­ji­mą. Pa­pil­do­mai pi­ni­gų taip neuž­si­dirb­ si­me“, – įsi­ti­ki­nęs A.Kigas.

K.Mi­kė­nas ieš­ko užuo­vė­jos? ta­da, kai jau vie­šai bu­vo­me pa­skel­ bę, kad su­stab­dė­me jo na­rys­tę“, – tei­gė M.Ši­vic­kas. Li­be­ral­cent­ris­tų Kau­no sky­ riaus pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jo tei­ gi­mu, dar pri­klau­sy­da­mas jų par­ ti­jai, K.Mi­kė­nas ieš­ko­jo ga­li­my­bių pri­si­jung­ti prie ki­tų par­ti­jų „Tų vaikš­čio­ji­mų pas ki­tų par­ti­ jų ar frak­ci­jų at­sto­vus bū­ta ir anks­ čiau – tai taip pat bu­vo vie­na prie­ žas­čių, dėl ko mes ne­be­ma­tė­me ga­li­my­bės to­liau dirb­ti kar­tu“, – sa­kė M.Ši­vic­kas. Spal­vin­ga kar­je­ra

„„Ve­te­ra­nas: sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų ri­ki­muo­se K.Mi­kė­nas yra da­ly­va­vęs su skir­tin­go­mis par­ti­jo­mis – so­cial­li­be­

ra­lais, Lie­tu­vos lais­vės są­jun­ga ir li­be­ral­cent­ris­tais. 

And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

„Gan­dų ir kal­bų vi­sa­da yra daug. Man K.Mi­kė­nas nė­ra įtei­kęs jo­kio raš­to, ku­riuo pra­šy­tų prii­ma­mas į kon­ser­va­to­rių frak­ci­ją“, – sa­kė šios frak­ci­jos se­niū­nas Vy­gan­das Gu­dė­nas. Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo frak­ci­jos se­niū­nė Auš­ra Ru­čie­nė, Jung­ti­ nės so­cial­de­mok­ra­tų ir ne­par­ti­nių frak­ci­jos se­niū­nė Orin­ta Lei­pu­tė taip pat nei­gė, kad K.Mi­kė­nas esą kal­bi­na­mas pri­si­jung­ti prie jų.

K.Mi­kė­no veik­la ken­kia par­ti­jos pres­ti­žui, to­dėl nu­spren­dė su­stab­ dy­ti jo na­rys­tę. Li­be­ral­cent­ris­tų Kau­no sky­riaus pir­mi­nin­ko pa­va­ duo­to­jas Min­dau­gas Ši­vic­kas neį­ var­di­jo konk­re­čių at­ve­jų, dėl ku­rių at­si­svei­kin­ta su K.Mi­kė­nu. M.Ši­ vic­kas tik už­si­mi­nė, kad šis po­li­ti­ kas kai ku­rio­se prieš­ta­rin­gai ver­ti­ na­mo­se is­to­ri­jo­se ban­dė dangs­ty­tis li­be­ral­cent­ris­tų var­du, ne­tu­rė­da­ mas tam jo­kių įga­lio­ji­mų. K.Mi­kė­nas tei­gia, kad iš Li­be­ra­ lų ir cent­ro są­jun­gos jo nie­kas ne­ pa­ša­li­no, o jis pa­ts at­si­sta­ty­di­no. „K.Mi­kė­no pa­reiš­ki­mas gau­tas tik

Man­tas La­pins­kas

m.lapinskas@kaunodiena.lt

Iš Li­be­ra­lų ir cent­ro są­jun­gos pa­ša­ lin­tas mies­to ta­ry­bos na­rys Kęs­tu­ tis Mi­kė­nas dai­ro­si į ki­tas frak­ci­jas, ta­čiau kol kas po­li­ti­kas nė į vie­ną jų nė­ra priim­tas. Nie­kas ne­kal­bi­na

Sa­vi­val­dy­bė­je kal­ba­ma, kad K.Mi­ kė­nas užuo­vė­jos ieš­ko­jo ir pas kon­ser­va­to­rius, ir pas ki­tų par­ti­ jų at­sto­vus. K.Mi­kė­nas ti­ki­na, esą su­lau­kė ne vie­no pa­siū­ly­mo iš ki­tų frak­ci­jų, ta­čiau jų neį­var­di­jo.

Pa­žė­rė kal­ti­ni­mų

Praė­ju­sią sa­vai­tę Kau­no li­be­ral­ cent­ris­tų va­do­vy­bė nu­spren­dė, kad

K.Mi­kė­nas ti­ki­no, kad ne­pla­nuo­ja įsto­ti į ki­tą par­ti­ją, ta­čiau ne­bu­vo toks ka­te­go­riš­kas, kad mies­to ta­ry­ bo­je pri­si­jungs prie ki­tos frak­ci­jos. „Pa­siū­ly­mų iš ki­tų frak­ci­jų bu­vo, bet frak­ci­ja yra frak­ci­ja – čia ga­li tu­rė­ti ir sa­vo nuo­mo­nę, dis­ku­tuo­ ti, o ne da­ry­ti vis­ką taip, kaip tau pa­sa­ko“, – rė­žė K.Mi­kė­nas. Pak­laus­tas, ku­rios mies­to frak­ci­ jos ak­ty­viau­siai jį kal­bi­na pri­si­jung­ ti, K.Mi­kė­nas ne­si­kuk­lin­da­mas pa­ reiš­kė, kad pa­siū­ly­mų esą su­lau­kė iš vi­sų. Dvy­li­ka me­tų Kau­no mies­to ta­ry­bo­je dir­ban­tis K.Mi­kė­nas sa­vi­ val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­muo­se yra da­ ly­va­vęs ne tik su li­be­ral­cent­ris­tais, bet ir su so­cial­li­be­ra­lais bei Lie­tu­ vos lais­vės są­jun­ga.


5

penktADIENIS, kovo 23, 2012

lietuva kaunodiena.lt/naujienos/lietuva

Pas­kyrė FNTT va­dovą

Sei­mui ga­lu­ti­nai pri­ta­rus, kad po ap­kal­tos kan­di­da­tuo­ti į Seimą po­li­ti­kui būtų draud­žia­ma ket­ ve­rius me­tus, pa­ ša­lin­ta­sis pre­zi­ den­tas Ro­lan­ das Pak­sas tei­ gia kan­di­da­ tuo­sian­tis par­la­ men­to rin­ki­muo­ se. Tie­sa, va­kar priim­tas pa­tai­sas dar turės pa­si­ra­ šy­ti Pre­zi­dentė.

At­sis­ta­ty­di­nan­tis vi­daus rei­kalų mi­nist­ras Rai­mun­das Pa­lai­tis ket­ vir­ta­dienį Fi­nan­si­nių nu­si­kal­timų ty­ri­mo tar­ny­bos (FNTT) di­rek­to­ riu­mi pa­skyrė kon­kursą į šį po­stą laimė­jusį Kęstutį Ju­ce­vi­čių.

„„Ly­de­ris: R.Pak­sas tei­gia, kad rin­kimų sąra­še bus įra­šy­tas pir­mu nu­

me­riu. 

Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

Du­rys ve­ria­si vis pla­čiau Sta­sys Gu­da­vi­čius s.gudavicius@diena.lt

Bus sąra­šo vir­šu­je

„Taip, vie­na­reikš­miš­kai“, – BNS sakė eu­ro­par­la­men­ta­ras R.Pak­ sas, pa­klaus­tas apie ke­ti­ni­mus siek­ti Sei­mo na­rio man­da­to. Jis pa­tvir­ti­no, kad ga­li būti įra­ šy­tas pir­mu opo­zi­cinės Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo par­ti­jos rin­kimų sąra­šo nu­me­riu: „Aš esu par­ti­jos pir­mi­nin­ kas, ir natū­ra­lu, kad par­ti­jos pir­mi­ nin­kas tu­ri būti sąra­šo vir­šu­je.“ „Tai di­de­lis žings­nis at­ku­riant tei­sin­gumą“, – Sei­mo spren­dimą įver­ti­no eu­ro­par­la­men­ta­ras. Po­li­ti­kas teigė ma­nan­tis, jog ga­ li būti da­ro­mi žings­niai, kad jam būtų su­truk­dy­ta da­ly­vau­ti par­ la­men­to rin­ki­muo­se, bet tai esą „nėra jo­kia nau­jie­na“.

Ze­no­nas Vai­gaus­kas:

Jei­gu vis dėlto įsta­ty­ mas įsi­ga­liotų, spėju, kad mūsų ko­mi­si­jo­je ga­li kil­ti dis­ku­sijų dėl jo tai­ky­mo. Ga­li turė­ti pa­stabų

Vy­riau­sio­sios rin­kimų ko­mi­si­jos (VRK) pir­mi­nin­kas Ze­no­nas Vai­ gaus­kas spėjo, kad pa­stabų priim­ toms Sei­mo rin­kimų įsta­ty­mo pa­ tai­soms dėl jų kons­ti­tu­cin­gu­mo ga­li turė­ti Pre­zi­dentė Da­lia Gry­baus­ kaitė. Ji ga­li ve­tuo­ti šį įsta­tymą. Bet jei­gu Pre­zi­dentė jį pa­si­ra­ šys ar­ba Sei­mas su­gebės at­mes­ti vals­tybės va­dovės ve­to, VRK pir­ mi­nin­ko nuo­mo­ne, ne­bus iš­veng­ ta teis­mi­nių ginčų, ar toks įsta­ty­ mas tik­rai ati­tin­ka Kons­ti­tu­ciją. „Jei­gu vis dėlto įsta­ty­mas įsi­ ga­liotų, spėju, kad mūsų ko­mi­si­ jo­je ga­li kil­ti dis­ku­sijų dėl jo tai­

ky­mo. Ko­mi­si­jo­je yra la­bai daug tei­si­ninkų, ku­rie at­si­žvel­gia į vi­ sas ap­lin­ky­bes, nag­rinė­ja ir ver­ti­na įsta­ty­mus pa­gal jų ati­tiktį Kons­ti­ tu­ci­jai, pa­gal Kons­ti­tu­ci­nio Teis­ mo (KT) su­for­muotą kons­ti­tu­cinę dokt­riną. Ir jei­gu yra įsta­ty­mi­nių normų, galbūt prie­šta­rau­jan­čių dokt­ri­nai, tai, ži­no­ma, VRK na­riai ke­lia to­kius klau­si­mus“, – dien­ raš­čiui teigė Z.Vai­gaus­kas. Pri­reiks KT išaiš­ki­ni­mo?

KT dar 2004 m. yra išaiš­kinęs ga­ lio­jan­čią Kons­ti­tu­ciją, kad per ap­ kaltą iš pa­reigų pa­ša­lin­tas as­muo visą gy­ve­nimą ne­ga­li siek­ti pa­ reigų, ku­rias pra­de­dant ei­ti rei­ kia pri­siek­ti, t. y. pre­zi­den­to, Sei­ mo ar Vy­riau­sybės na­rio, teisė­jo, vals­tybės kont­ro­lie­riaus. Tais pa­čiais 2004-ai­siais R.Pak­ sas ap­kal­tos būdu bu­vo pa­ša­lin­tas iš pre­zi­den­to pa­reigų. Per­nai sau­ sį Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­ mas (EŽTT) Strasbū­re pa­reiškė, kad R.Pak­sui Lie­tu­va tai­ko per­ne­ lyg griežtą ap­ri­bo­jimą iki gy­ve­ni­ mo pa­bai­gos ne­be­leis­ti jam siek­ti par­la­men­ta­ro man­da­to. Sei­mas ket­vir­ta­dienį pa­taisė įsta­tymą, at­si­žvelg­da­mas į EŽTT spren­dimą, nors tei­si­nin­kai ir kai ku­rie po­li­ti­kai pa­brėžė, kad to ne­ ga­li­ma da­ry­ti ne­pa­ko­re­ga­vus ga­ lio­jan­čios Kons­ti­tu­ci­jos. „VRK tu­ri vyk­dy­ti ga­lio­jan­čius įsta­ty­mus, – su­ti­ko Z.Vai­gaus­kas. – Bet tik­rai nie­kas neatėmė tei­ sės iš ko­mi­si­jos na­rių dis­ku­tuo­ ti dėl tų įsta­tymų kons­ti­tu­cin­gu­ mo. Ir to­kios dis­ku­si­jos tik­rai ne kartą ki­lo. Net­gi bu­vo at­vejų, kai kreip­ta­si į teismą, ar tik­rai įsta­ ty­mas ati­tin­ka Kons­ti­tu­ciją. Tar­ kim, sykį kreipėmės į teismą, kai aki­vaizd­žiai matė­me, kad Kons­ ti­tu­ci­jai ga­li prie­šta­rau­ti įsta­ty­ mu nu­sta­ty­ti ap­ri­bo­ji­mai tam tik­ ras pa­rei­gas ei­nan­tiems as­me­nims būti sa­vi­val­dy­bių na­riais. Tuo­met

by­la pa­te­ko į KT ir šis išsp­rendė klau­simą taip, kaip matė ko­mi­si­ jos na­riai.“ Todėl, anot jo, jei­gu VRK tektų šie­met spręsti R.Pak­so kan­di­da­ ta­vi­mo į Seimą klau­simą, „ma­tyt, ne­bus ap­siei­ta be to­kios by­los nag­ rinė­ji­mo Vy­riau­sia­ja­me ad­mi­nist­ ra­ci­nia­me teis­me, ku­ris tik­riau­siai kreiptų­si išaiš­ki­ni­mo į KT“.

Komentaras

Al­gis Kru­pa­vi­čius Po­l i­to­lo­gas

N

ors R.Pak­so teisės da­ly­ vau­t i Lie­t u­vos po­l i­t i­ko­ je bu­vo ap­r i­bo­tos, jis iš­ li­ko vie­nu svar­biau­s ių as­menų Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo par­ti­ jo­je ir nea­be­jo­ti­na, kad į rin­kimų tiesę ši par­ti­ja išeis stip­resnė, o R.Pak­so as­ muo pa­dės pri­trauk­ti dau­giau rinkė­ jų balsų par­ti­jai. Ma­nau, kad ar­t i­m iau­siuo­se vi­suo­ menės nuo­monės ty­r i­muo­se ma­ ty­si­me po­ky­čius ir balsų per­si­skirs­ tymą pir­m iau­s ia tarp opo­z i­c i­n ių par­tijų. Did­žiau­sių pro­blemų šiuo at­ ve­ju, ko ge­ro, ky­la Dar­bo par­ti­jai, nes Dar­bo par­ti­jos bei Tvar­kos ir tei­sin­ gu­mo elek­to­ra­tai yra su­si­sie­jan­tys. Kai Dar­bo par­ti­jos rei­tin­gas ky­la, tuo­ met mažė­ja Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo ir at­virkš­čiai. Trum­pa­laikė­je per­spek­ty­vo­je Tvar­ kos ir tei­sin­g u­mo par­t i­jos po­pu­l ia­ ru­mas tu­ri aug­ti, o ar tas po­pu­lia­ru­ mas iš­si­lai­kys iki Sei­mo rin­kimų, yra at­vi­ras klau­si­mas. Nes lai­ko yra ga­na daug ir R.Pak­sui neuž­ten­ka pa­sa­ky­ti „aš grįžtu“. Rei­kia skelb­ti bent jau ke­ lias nau­jas idė­jas.

Mi­nist­ras ne­paisė prem­je­ro And­ riaus Ku­bi­liaus ra­gi­ni­mo pa­lauk­ ti dvi sa­vai­tes, kol Vy­riau­sio­ji tar­ ny­binės eti­kos ko­mi­si­ja nu­sta­tys, ar K.Ju­ce­vi­čius ne­nu­si­žengė įsta­ ty­mams. K.Ju­ce­vi­čius tre­čia­dienį pri­pa­ži­no pa­ts pa­si­rašęs raštą dėl sa­vo pa­ti­ki­mu­mo sie­kiant FNTT va­do­vo po­sto. Sei­mo An­ti­ko­rup­ci­ jos ko­mi­si­ja dėl to kreipė­si į VTEK, ši kitą sa­vaitę svars­tys, ar priim­ti minėtą skundą nag­rinė­ti. Pre­zi­dentė Da­lia Gry­baus­kaitė sa­ko ne­tu­rin­ti fak­tais pa­rem­tos nei­gia­mos in­for­ma­ci­jos apie nau­ jąjį FNTT va­dovą K.Ju­ce­vi­čių, to­ dėl, pa­sak jos, ga­vus vi­sas pa­žy­mas kliū­čių jį pa­skir­ti nėra. „Girdė­jau tik ga­li­mai ir ta­ria­ mai. Ga­li­mai ir ta­ria­mai ko­men­ tuo­ti ne­ga­liu, o ko­men­tuo­ti ga­liu tik fak­tus. Dėl pa­ties pa­sky­ri­ mo tu­ri būti gau­tos vi­sos pa­žy­ mos apie pa­ti­ki­mumą ir tai at­ro­do yra pa­da­ry­ta, kiek ži­nau“, – žur­ na­lis­tams sakė Pre­zi­dentė. Ša­lies va­dovė teigė ne­sie­jan­ti FNTT va­ do­vo sky­ri­mo su vi­daus rei­kalų mi­nist­ro R.Pa­lai­čio at­lei­di­mu ir pra­nešė dek­retą dėl mi­nist­ro at­ lei­di­mo su pir­ma­die­nio da­ta pa­ si­ra­šy­sian­ti šian­dien. „Mi­nist­ro R.Pa­lai­čio at­lei­di­mas ne­su­sijęs su FNTT va­do­vo pa­sky­ ri­mu. Yra tei­ki­mas mi­nistrą at­ leis­ti nuo 26 d., kai grįšiu iš Pa­ nevė­žio, ir pa­si­ra­šy­siu“, – sakė D.Gry­baus­kaitė spau­dos kon­fe­ ren­ci­jo­je po su­si­ti­ki­mo su Lat­vi­ jos pre­zi­den­tu. Sei­mo An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­ja tre­čia­dienį taip pat pra­nešė tu­rin­ ti duo­menų, kad K.Ju­ce­vi­čiui FNTT būnant at­sa­kin­gam už slaptų do­ku­

„„Pa­bai­ga: mi­nist­ras R.Pa­lai­tis va­

kar pri­ėmė be­ne pa­sku­tinį spren­ dimą šia­me po­ste, nes šian­dien Pre­zi­dentė turėtų pa­si­ra­šy­ti jo at­si­sta­ty­di­ni­mo pa­reiš­kimą. 

Vy­tau­to Pet­ri­ko nuo­tr.

mentų ad­mi­nist­ra­vimą galbūt din­ go per šim­tas slaptų do­ku­mentų. Ko­mi­si­ja teigė, kad dėl to tar­ny­bo­ je pra­dėtas vi­di­nis ty­ri­mas, K.Ju­ ce­vi­čiui esą bu­vo pa­nai­kin­tas pri­ ėji­mas prie FNTT vi­daus duo­menų bazės. Pats K.Ju­ce­vi­čius kal­ti­ni­mus nei­gia. An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jai pa­skel­ bus, kad kon­kursą laimėjęs K.Ju­ce­ vi­čius ga­li būti at­sa­kin­gas dėl esą pra­din­gu­sių do­ku­mentų FNTT, pa­ts K.Ju­ce­vi­čius tai va­di­na ne­tei­ sin­go­mis in­terp­re­ta­ci­jo­mis, anot jo, do­ku­men­tai ne­din­go, o trūko at­žymų re­gist­ruo­se. BNS inf.


6

penktadienis, kovo 23, 2012

nuomonės

Svar­biau­sia tai, kas ne­svar­bu

Žvilgsnis

Redakcijos skiltis

Auk­si­nių kry­žių še­šė­liai Vio­le­ta Juo­de­lie­nė

P

rieš akis – są­ra­šas kan­ di­d a­t ų į pa­g rin­d i­n ius lie­t u­v iš­kos teat­ro sce­ nos ap­do­va­no­ji­mus. Są­ ra­šas, reiš­k ian­t is, kad pa­sta­ra­sis teat­ro se­zo­nas pa­sie­kė kul­mi­na­ ci­ją, nes daug­maž paaiš­kė­jo, ko ver­tas ša­lies teat­ra­lų triū­sas, kaip kiek­vie­nas ko­lek­ty­vas šiuo me­tu at­ro­do bend­ra­me kon­teks­te. Vaiz­de­l is – ga­na dvip­ras­m iš­kas. Vie­n a ver­t us, aki­vaiz­du, kad vien­val­d is se­zo­no ly­de­r is yra Lie­t u­vos na­c io­n a­l i­n is dra­mos teat­ras (LNDT), ku­r is šie­me­č ių no­m i­nan­t ų są­ra­š e links­n iuo­ja­ mas daž­n iau­siai. Jo sce­no­je pa­ si­reiš­kė du po­ten­cia­l iai ge­r iau­si

Viens­pal­vis no­mi­nan­ tų są­ra­šas išau­go iš dir­ vos, ku­rios mik­rok­li­ ma­tą su­dar­kė pra­sti kul­tū­ros po­li­ti­kos kū­ rė­jai. se­zo­no re­ž i­sie­r iai, po du pa­g rin­ di­nio ir ant­rap­la­nio vaid­mens at­ li­kė­jus, dvi ant­rap­la­nio vaid­mens at­li­kė­jas, čia gal­būt bu­vo pa­sta­ty­ tas ir ge­riau­sias na­cio­na­li­nės dra­ ma­t ur­g i­jos pa­v yz­dys, pui­ka­vo­si ge­r iau­sia sce­nog­ra­fi­ja, gro­jo ge­ riau­sia mu­z i­ka... Ar tai reiš­k ia, kad di­d žiau­sia­me ša­lies teat­re – ypa­tin­ga ge­nia­lios kū­r y­b os kon­cent­ra­c i­ja, ar kad jis šie­met dik­ta­vo teat­r ų se­zo­no ma­das (kas pir­m iau­s ia reiš­k ia ge­bė­ji­mą at­spė­ti šiandie­nio eli­ti­ nio žiū­ro­vo po­rei­k ius), ar jam bu­ vo bū­din­ga ir vie­na, ir ki­ta? At­sa­ ky­mą ver­čiau pa­k lai­d in­t i re­to­r i­ ko­je, nes gar­sios abe­jo­nės, ar ge­ ni­jai ga­l i klys­t i, pas mus re­g i­ma kaip bai­sus ne­tak­tas. Žvel­g iant į šį są­ra­š ą ma­ž iau­siai no­r i­si me­d i­t uo­t i apie LNDT pa­ sie­k i­mus, jo nau­jo­jo di­rek­to­riaus su­bur­tos nau­jos ko­man­dos ke­ lius ir klyst­ke­l ius – la­biau dė­me­ sio pra­šo­si tie, ku­r ie ne­pa­te­ko į kan­di­da­tus.

Be ke­l ių sos­t i­nės teat­ro ko­lek­ty­ vų, re­g is, ša­ly­je esa­ma tik dar po­ ros: Kau­no ir Klai­pė­dos mu­z i­k i­ nis ir dra­mos teat­rai, Juo­zo Mil­ ti­n io teat­ras Pa­ne­vė­ž y­je. Są­ra­šo su­da­r y­to­jai apie jų pa­jė­g u­mus, re­gis, ne­tu­ri itin ge­ros nuo­mo­nės. Jei ne­bū­tum ma­tęs no­mi­nuo­tų­jų dar­bų, ga­lė­tum be­maž įtar­ti, kad tai, jog jie įtrauk­t i į pre­ten­den­t ų są­ra­š ą, tė­ra pri­vers­t i­nė duok­lė pe­r i­fe­r i­jai, kad ši tra­d i­ciš­kai ne­ pra­dė­t ų purkš­tau­t i dėl ta­r ia­mos disk­ri­mi­na­ci­jos iš sos­ti­nės. Guo­d žia ir tai, kad net gar­bin­ giau­si Lie­tu­vos teat­ra­lų ap­do­va­ no­ji­mai yra lin­kę į nuo­dė­mę, to­ dėl ret­sy­k iais ati­ten­ka ne­la­bai jų ver­tiems kū­rė­jams. Vis dėl­to ten­den­ci­jos neįž­velg­t i neį­ma­no­ma: viens­pal­v is no­m i­ nan­t ų są­ra­š as išau­go iš dir­vos, ku­r ios mik­rok­l i­m a­t ą su­d ar­kė pra­sti kul­tū­ros po­li­ti­kos kū­rė­jai. Per trum­pą lai­ką ke­lis kar­tus pa­ ki­lę mo­kes­čiai už au­to­ri­nius kū­ri­ nius, pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio vi­ra­žai, ap­gai­lė­ti­ni vals­ty­bės do­ ta­ci­jų kąs­ne­liai, vi­sai ša­liai bend­ ros ūki­nės pro­ble­mos, šių die­nų žiū­ro­vai, su­tin­kan­tys ei­ti į teat­rą vien tam, kad pa­si­juok­t ų, – vi­sa tai ver­čia dau­g u­mą vals­t y­bi­n ių teat­r ų siek­ti pir­miau­sia ne ko­ky­ bės, bet ko­mer­ci­nės sėk­mės. Lai­mė, jei tą sėk­mę ga­ran­t uo­ja ne tik po­pu­l ia­raus, bet ir pro­fe­ sio­na­laus meist­ro pa­var­dė – di­ des­nė ti­k i­my­b ė, kad dėl spek­ tak­l io gal­vos ne­skau­dės nei teat­ ro fi­nan­si­n in­k ui, nei me­no va­do­ vui. Ant­raip at­si­t iks taip, kaip at­ si­tin­ka da­bar: dau­gu­ma vals­ty­bi­ nių teat­r ų gy­v uo­ja, sta­to nau­jus spek­tak­l ius, bet pa­sta­r ie­ji ne­pa­ ten­ka ir nie­ka­da ne­pa­teks į no­mi­ nuo­t ų­jų są­ra­š ą. Taip, kal­b os apie kul­t ū­rą kaip ypa­t in­gą mū­sų gy­ve­n i­mo sri­t į, ku­riai bū­ti­na skir­ti iš­skir­ti­nį vals­ ty­bės dė­me­sį, dvel­k ia naf­ta­l i­nu. Ir dvelks, kol Lie­t u­vo­je bus nei­ gia­ma Va­ka­ruo­se se­niai pri­pa­žin­ ta tie­sa, kad be kul­t ū­ros neau­ga ne tik pi­lie­čių dva­sia, bet ir na­cio­ na­l i­n is ūkis. Kol po­l i­t i­kai, pra­de­ dant sa­v i­val­dy­bių kul­t ū­ros sky­ rių „spe­cia­lis­tais“, bai­g iant par­la­ men­ta­rais, į šiukš­lių dė­žę mė­tys pa­k vie­t i­mus į teat­r ų prem­je­ras, pa­ro­das ar kny­g ų pri­sta­ty­mus. To­k ia­me kon­teks­te ren­g ia­m a Auk­si­n ių sce­nos kry­ž ių šven­tė to­l i gra­ž u ne­bus to­k ia di­d in­ga, ko­k ią no­rė­tų­si ma­ty­ti, pra­lau­kus vi­sus me­tus.

informacija: E. paštas redakcija@kaunodiena.lt

302 250

Sei­mo na­r ys

D

is­ku­tuo­ta dėl su­skys­tin­tų gam­ti­nių du­jų (SDG) ter­ mi­na­lo, vers­lą ir šios sri­ ties spe­cia­lis­tus po­nas Ar­ vy­das Sek­mo­kas pa­stū­mė­jo po šal­tu du­šu. Nus­kam­bė­jo mi­nist­ro pa­reiš­ ki­mas, kad gam­ti­nių du­jų var­to­to­ jai pri­va­lės pirk­ti 25 pro­c. rei­ka­lin­ gų sa­vo po­rei­kiams du­jų iš SDG. Ką tai ga­lė­tų reikš­ti? Ar tai, kad gy­ven­ si­me ne rin­kos ir kon­ku­ren­ci­jos są­ly­ go­mis ir ju­dė­si­me link kai­nų ko­mi­si­ jos at­si­ra­di­mo, ku­ri atei­ty­je nu­sta­tys

„„Nau­da: SDG ter­mi­na­las yra bū­ti­nas ir sta­to­mas tam, kad pra­si­dė­tų rea­li kon­ku­ren­ci­ja

ir at­si­ras­tų gam­ti­nių du­jų rin­ka. 

Vyr. redaktoriaus pavaduotojai: Arūnas Andriuškevičius – 302 252 Violeta Juodelienė – 302 260

TEISĖTVARKA: Diana Krapavickaitė –

Nerijaus Jankausko nuo­tr.

Šiukš­lių mo­kes­čių de­mok­ra­ti­ja

G

y­ven­to­jai ga­lės rink­tis, kaip mo­kė­ti už at­lie­kų tvar­ky­mą – rink­lia­vą ar mo­kes­čius pa­gal su­tar­tis. Nuo­gąs­tau­ ja­ma, kad ši pa­slau­ga brangs. Sei­mas va­kar priė­mė ati­tin­ka­mas At­lie­kų tvar­ky­mo įsta­ty­mo pa­tai­sas, pa­gal ku­rias gy­ven­to­jai tu­rės mo­ kė­ti rink­lia­vą už ko­mu­na­li­nių at­lie­ kų tvar­ky­mą ar­ba su­da­ry­ti su­tar­tį su sa­vi­val­dy­be, jei rink­lia­vos nė­ra ar­ba to pa­gei­dau­ja pa­ts as­muo. Vy­riau­sy­ bė siū­lė, kad su­tar­tis bū­tų su­da­ro­ma su at­lie­kų tvar­ky­to­jais. Sa­vi­val­dy­bės, nu­sta­ty­da­mos at­lie­ kų tvar­ky­mo pa­slau­gų kai­ną, tu­rės at­si­žvelg­ti į ke­tu­ris kri­te­ri­jus: į at­ lie­kų tu­rė­to­jų, gy­ve­nan­čių vie­na­me na­me, skai­čių, į ne­kil­no­ja­mo­jo tur­

to pa­skir­tį ar jo nau­do­ji­mo in­ten­sy­ vu­mą, taip pat į miš­rių ir bio­lo­giš­kai skai­džių at­lie­kų kie­kį. Na­mo sa­vi­nin­kai pri­va­lės su­da­ry­ti su­tar­tį su sa­vi­val­dy­bės val­do­ma at­ lie­kų tvar­ky­to­ja ar­ba su sa­vi­val­dy­be, o ki­tu at­ve­ju jie mo­kės vie­tos val­džios nu­sta­ty­tą rink­lia­vą. Jei to­kios rink­lia­ vos nė­ra, pa­vyz­džiui, Vil­niu­je, tuo­ met gy­ven­to­jai pa­gal su­tar­tį mo­kės su­tar­to­mis ar­ba stan­dar­ti­nė­mis są­ ly­go­mis. Šias nu­sta­tys Vy­riau­sy­bė. Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­to na­rys And­rius Bur­ba pro­gno­za­vo, kad at­ lie­kų tvar­ky­mas brangs: „Tas, ku­ris pra­dės rū­šiuo­ti, vis tiek mo­kės bran­ giau už tą, ku­ris ne­rū­šiuos, o tie, ku­ rie ne­rū­šiuos, mo­kės dar bran­giau.“ Jis pa­reiš­kė, kad ne­veiks įsta­ty­mo

nuo­sta­tos, lei­džian­čios žmo­gui mo­ kė­ti už at­lie­kų tvar­ky­mą, at­si­žvel­giant į gy­ve­na­mą­jį plo­tą: „Klai­pė­do­je sa­vi­ val­dy­bė­je vie­no­je vie­to­je re­gist­ruo­ta 10 tūkst. žmo­nių. Tai jie mo­kės už vie­nas pa­tal­pas už at­lie­kų su­tvar­ky­mą?“ Sei­mas nu­sta­tė, kad ko­mu­na­li­nių at­lie­kų tvar­ky­mo sis­te­mos ad­mi­nist­ ra­to­rius ne­ga­lės vers­tis ūki­ne veik­la, o ga­lės tik su­da­ry­ti su­tar­tis su at­lie­kų tu­rė­to­jais ir reng­ti kon­kur­sus at­lie­kų tvar­ky­to­jams. Ko­mu­na­li­nės at­lie­kos atei­ty­je tu­rės bū­ti tvar­ko­mos taip, kad ska­tin­tų at­lie­kas nau­do­ti ir per­dirb­ti. Sei­mas per­nai ne­bes­pė­jo priim­ ti nau­jos re­dak­ci­jos At­lie­kų tvar­ky­ mo įsta­ty­mo, nu­ma­tan­čio šio ūkio re­for­mą. BNS, KD inf.

Komentarai nėra dienraščio redakcijos nuomonė.

reklamos skyrius:

MIESTO NAUJIENOS: Mantas Lapinskas – Arūnas Dambrauskas – Vilija Žukaitytė – Saulius Tvirbutas – Virginija Skučaitė – Jurgita Šakienė –

efek­ty­viai da­ly­va­ujant ko­mer­ci­nė­ je veik­lo­je, ne­tgi atei­ty­je eks­por­tuo­ jant at­vež­tas du­jas į ki­tas vals­ty­bes (per jung­tį su Len­ki­ja). Gai­la, kad pasirenkamas bran­giau­ sias va­rian­tas: vie­toj eksp­loa­tuo­to lai­vo, ku­ris tik­tų kaip sau­gyk­la, nuo­ mo­ja­mas nau­jas, nors jis nie­kur ne­ plauks, bet jo kai­na 1 400 mln. Lt (10 me­tų lai­ko­tar­piui), o iš­pir­ki­mo kai­na iš vi­so neaiš­ki. Lai­vo sau­gyk­los per­ so­na­las – už­sie­nie­čiai ir kt. La­bai sun­ku su­vok­ti pri­va­lo­my­bę pirk­ti 25 pro­c. gam­ti­nių du­jų iš ter­mi­na­lo, jei mi­nis­te­ri­jos pa­teik­ti duo­me­nys ro­do, kad du­jos JAV yra pen­kis kar­tus, Di­ džio­sios Bri­ta­ni­jos, Bel­gi­jos, Ny­der­ lan­dų ana­lo­giš­kuo­se ter­mi­na­luo­ se 1,8 kar­to pi­ges­nės nei Lie­tu­vo­je. Apskritai su­si­da­ro toks įspū­dis, kad už­mirš­ta­mas SDG pro­jek­to tiks­las ir to bū­ti­no tiks­lo įgy­ven­di­ni­mo iš­lai­ dos. Val­džia taip ne­tu­ri elg­tis, o pi­ lie­čiai to ne­tu­ri leis­ti.

Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­ja kuo rim­čiau­ siai tu­rė­tų mąs­ty­ti, kaip šį pro­jek­tą įgy­ven­din­ ti pi­giau­siai ir grei­čiau­siai.

Kasdienė prenumerata 1 mėn. – 26 (13*) Lt

ISSN 1392-7639 ©1992-2007 UAB „Diena Media News“ Labdarių g. 8, 01120 Vilnius. Tel. (8 5) 262 4242. „Kauno dienos“ redakcija Kęstučio g. 86, 44296 Kau­nas. Fak­sas 423 404.

Ri­man­tas Sin­ke­vi­čius

kai­nas ir kie­kius ki­toms pre­kėms ir pa­slau­goms. Ar bus pa­sielg­ta in­te­ li­gen­tiš­kiau – gam­ti­nėms du­joms įves­tas vi­suo­me­nės in­te­re­sus ati­ tin­kan­čių pa­slau­gų (VIAP) mo­kes­ tis, kaip tai pa­da­ry­ta elekt­ros sri­ty­je. Gal po­nas mi­nist­ras no­rė­jo pa­sa­ky­ti, kad ne­svar­bu, kiek pi­ni­gų bus iš­leis­ta SDG, ne­svar­bu, ar jis vyk­dys ko­mer­ ci­nę veik­lą, ar ne, ne­tu­ri reikš­mės, kad SDG lai­vo – sau­gyk­los įgu­la bus nor­ve­gai ar ki­ti, bet ne sa­vi, už vis­ką su­mo­kės var­to­to­jas. De­ja, rea­lus gy­ve­ni­mas yra kiek ki­toks. SDG ter­mi­na­las yra bū­ti­nas ir sta­to­mas tam, kad pra­si­dė­tų rea­ li kon­ku­ren­ci­ja ir at­si­ras­tų gam­ti­nių du­jų rin­ka. Var­to­to­jas tu­rė­tų ga­li­my­ bę pirk­ti ten, kur yra pi­giau, o ne ten, kur po­nas mi­nist­ras nu­ro­do. Ener­ge­ ti­kos mi­nis­te­ri­ja kuo rim­čiau­siai tu­ rė­tų mąs­ty­ti, kaip šį pro­jek­tą įgy­ ven­din­ti pi­giau­siai ir grei­čiau­siai, o in­ves­ti­ci­jos at­si­per­ka­mu­mo siek­ti

302 230

Platinimo tarnyba: 302

242

Prenumeratos skyrius: 302

244

3 mėn. – 69 (39*) Lt Tik šeštadienio prenumerata 1 mėn. – 9 (6*) Lt 302 251 302 268 302 266 302 262 302 267 302 261 302 243

LIETUVA: Stasys Gudavičius –

(8 5) 219 1381

PASAULIS:

SPORTAS: Romas Poderys – 302 258 Marius Bagdonas – 302 259 Mantas Stankevičius – (8 5) 219 1383

Julijanas Gališanskis – (8 5) 219 1391 Valentinas Beržiūnas – (8 5) 219 1387

Menas ir Pramogos: Enrika Striogaitė –

302 272

EKONOMIKA:

FOTOKORESPONDENTAI: Artūras Morozovas – Tomas Ragina –

302 269 302 269

Jolita Žvirblytė –

(8 5) 219 1374

NAMAI: Vereta Rupeikaitė –

302 265

Sveikata: Marijana Jasaitienė – 302 263 Laima Žemulienė – (8 5) 219 1374 Ratai: Arūnas Andriuškevičius – 302 260 TV DIENA: Agnė Klimčiauskaitė – (8 5) 219 1388

http://www.kaunodiena.lt * prenumeratos kaina laikraštį atsiimant redakcijoje

aukštyn žemyn: Marijana Jasaitienė – Darius Sėlenis – Laima Žemulienė –

302 263 302 276 (8 5) 219 1374

REKLAMOS PARDAVIMO SKYRIUS: 302 234, 308 862, 308 863, 308 864, 302 230 reklama@kaunodiena.lt

Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Indeksas 0041. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raide R pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti. Tiražas 19 070.

ASMENINIAI SKELBIMAI: 302 231, 302 202, faksas 321 717 skelbimai@kaunodiena.lt SKELBIMŲ IR PRENUMERATOS SKYRIUS (Vytauto pr. 23) mob. 8 655 45 114 PLATINIMO TARNYBA: 302 242, 302 228 PRENUMERATOS SKYRIUS: 302 244


7

PenktADIENIS, kovo 23, 2012

ekonomika

OMX Vilnius OMX RigaOMX Tallinn

+0,32 %

65

mln. litų pa­pil­domų lėšų ti­kima­si su­rink­ti, nuo ge­gužės 1 d. pa­di­di­nu­s ke­lių nau­do­to­jo mo­kestį.

+0,13 %

–0,77 %

kaunodiena.lt/naujienos/ekonomika

Už bau­das mokės kor­te­le

Ke­lių eis­mo tai­syk­lių pa­žeidė­jai bau­das galės iš­kart su­mokė­ti ban­ko kor­te­le. Tai nuo ba­land­žio jie galės pa­da­ry­ti 116-oje spe­cia­liais lip­du­kais pa­žymėtų po­li­ci­jos au­to­mo­bi­lių, kur bus su­mon­tuo­ti mokė­ji­ mo kor­te­lių ter­mi­na­lai. To­kiu būdu bus ga­ li­ma su­si­mokė­ti bau­das iki 200 litų. Pla­ nuo­ja­ma, kad atei­ty­je įran­ga at­si­ras visų ša­lies sa­vi­val­dy­bių po­li­ci­jos ko­mi­sa­riatų ke­lių po­li­ci­jos po­sky­rių au­to­mo­bi­liuo­se.

Bal­ta­ru­si­jos rub­lis 10000 3,2431 DB sva­ras ster­lingų 1 4,1463 JAV do­le­ris 1 2,6107 Ka­na­dos do­le­ris 1 2,6289 Lat­vi­jos la­tas 1 4,9534 Len­ki­jos zlo­tas 10 8,3060 Nor­ve­gi­jos kro­na 10 4,5297 Ru­si­jos rub­lis 100 8,9187 Švei­ca­ri­jos fran­kas 1 2,8640

Valiutų kursai

Šiandien Valiuta

kiekis Santykis

De­ga­lų kai­nos pokytis

–0,1539 % +0,2078 % +0,2188 % –0,2466 % –0,0767 % –0,6186 % –0,0530 % –0,0179 % +0,0524 %

Vakar Tink­las

A 95

Dy­ze­li­nas

Du­jos

„Sta­toil“

4,99

4,67

2,37

„Va­koil“

4,92

4,65

2,33

Vi­d. kai­na vi­so ap­tar­na­vi­mo de­ga­li­nių tink­luo­se. Šal­ti­nis: www.de­ga­lu­kai­nos.lt WTI naf­ta„Brent“ naf­ta104,65 dol. už 1 brl. 122,32 dol. už 1 brl.

Indė­lius eks­por­tuo­ja į Skan­di­na­viją Iš Lie­tu­vo­je vei­kian­čių ko­mer­ci­nių bankų gretų per­nai lapk­ritį išk­ri­tus vie­nam žaidė­ jui, rin­ko­je su­si­kaupė pi­nigų – gy­ven­tojų san­taupų – per­tek­lius. Ban­kuo­se indė­ liams au­gant spar­čiau nei iš­duo­da­moms pa­sko­loms, ne­lie­tu­vių ka­pi­ta­lo ban­kai mi­ li­jar­dus litų iš­ga­be­na iš Lie­tu­vos.

Indė­lius ati­davė di­nas­ti­jai

Ban­ke „Sno­ras“ lai­kytų indė­lių drau­di­mo iš­mo­koms grąži­nan­ ti bu­vo skir­ta per 4 mlrd. litų. Did­žiąją šios su­mos dalį (3,75 mlrd. litų) grąžin­ti gy­ven­to­jams Lie­tu­ vos Vy­riau­sybė pa­tikė­jo Šve­di­jos SEB ban­kui. Šį banką val­do Wal­ len­bergų di­nas­ti­jai pri­klau­san­ti in­ ves­ti­cinė bend­rovė „In­ves­tor AB“, ku­ri yra to­kių Šve­di­jos pra­monės gi­gantų kaip „Erics­son“, „Elect­ ro­lux“, „Saab“, „Husq­var­na“ ir kt. ak­ci­ninkė. Re­mian­tis Lie­tu­vos ban­ kų aso­cia­ci­jos (LBA) duo­me­ni­mis, pra­ėju­sių metų spalį, kai Lie­tu­vos bankų sek­to­rius ne­bu­vo su­krėstas ban­ko „Sno­ras“ bank­ro­to ir ban­kai kovė­si dėl indė­li­ninkų pi­nigų, SEB ban­ko indė­lių po­rtfe­lis siekė per 9,6 mlrd. litų ir bu­vo ant­ras pa­ gal dydį Lie­tu­vo­je. Ta­čiau šių me­ tų sau­sio pa­bai­gos LBA duo­me­nys ro­do, kad, gavęs ga­li­mybę iš­mokė­ ti indė­lių drau­di­mo iš­mo­kas, SEB ban­kas pri­traukė dau­giau­sia gy­ ven­tojų indė­lių. SEB ban­ko indė­lių po­rtfe­lis po „Sno­ro“ bank­ro­to pa­ didė­jo 2,7 mlrd. litų. Bu­vo skel­bia­ma, kad did­žio­ji da­lis (77 pro­c.) indė­lių drau­di­mo su­mos bu­vo per­ves­ta į ban­kuo­se esan­čias gy­ven­tojų ir įmo­nių sąskai­tas ban­ kuo­se ir tik 23 pro­c. iš­mokė­ta gry­ nai­siais. Va­di­na­si, did­žio­ji da­lis bu­vu­sių „Sno­ro“ klientų ta­po SEB ban­ko klien­tais. Per­tek­lių eks­por­tuo­ja

Pas­ta­ruo­ju me­tu bankų sis­te­ma aki­vaizd­žiai jautė litų per­tek­lių. Mo­ka­mos palū­ka­nos už indė­lius li­tais pa­siekė is­to­riš­kai žemą lygį, taip pat at­pi­go pa­sko­los li­tais. Ta­ čiau ban­kai, užuot turė­da­mi pi­gius kre­di­ta­vi­mo iš­tek­lius ak­ty­viau kre­ di­tavę ša­lies gy­ven­to­jus ir ūkį, tei­ si­na­si, kad esą mažė­ja ne jų, o ban­ kų klientų ape­ti­tas. Ne kartą skan­di­navų ka­pi­ta­lo ban­kai kal­tin­ti, kad iš­ve­ža pi­ni­gus iš Lie­tu­vos, tei­si­no­si, jog kai pi­nigų trūksta – šie jų im­por­tuo­ja, kai yra per­tek­lius – esą natū­ra­lu eks­ por­tuo­ti, t. y. iš­vež­ti iš Lie­tu­vos. Tai va­kar pri­sta­ty­da­mas Lie­tu­vos

mak­roe­ko­no­mi­kos ap­žvalgą dar kartą pa­kar­to­jo SEB ban­ko pre­zi­ den­to pa­tarė­jas Gi­ta­nas Nausė­da. „Indė­liams au­gant spar­čiau nei pa­sko­loms mes, kaip bankų sis­te­ ma, iš ka­pi­ta­lo im­por­tuo­tojų tam­ pa­me ka­pi­ta­lo eks­por­tuo­to­jais. Gry­na­sis bankų išorės tur­tas per­ nai ta­po tei­gia­mas ir su­si­ly­gi­no su 2005 m. pa­bai­gos ro­dik­liu“, – sa­ kė jis. G.Nausė­dos tei­gi­mu, „kai pa­sko­los ša­ly­je au­go spar­čiau ne­ gu indė­liai ir trūksta vie­tos iš­tek­lių pa­sko­loms fi­nan­suo­ti, ban­kai pri­ trau­kia pi­nigų iš išorės, o kai ban­ kai ne­tu­ri kur pi­nigų in­ves­tuo­ti ir yra indė­lių bu­mas, ban­kai per­tek­ linį ka­pi­talą „išsp­jau­na“ į išorę, t. y. ka­pi­talą eks­por­tuo­ja.“ Gelbė­jo sa­vo kailį

Dar ne­sun­ku at­min­ti lai­kus, kai į Bal­ti­jos ša­lis įžengė skan­di­navų ban­kai: jie be jo­kių ap­ri­bo­jimų ir jo­kių prie­vaizdų ne­var­žo­mi ėmė į Lie­tu­vos eko­no­miką lie­ti pi­ni­gus. Skai­čiuo­ja­ma, kad nuo 2002 m. iki pi­ko 2008-ai­siais Lie­tu­vo­je už­sie­ nio pi­nigų pa­daugė­jo dau­giau nei 16 kartų – nuo 2,6 mlrd. litų iki dau­giau nei 42 mlrd. litų. Lie­tu­vos ban­ko duo­me­ni­mis, jau nuo 2009 m. ban­kai Lie­tu­vo­je iš­ duo­da ma­žiau pa­skolų, nei prii­ ma gy­ven­tojų indė­lių. Pa­vyzd­žiui, vien per 2009 m. pa­skolų bu­vo iš­ duo­ta be­veik 14 pro­c. ma­žiau nei 2008-ai­siais, o indė­lių priim­ta 7,4 pro­c. dau­giau nei tais pa­čiais me­ tais. Aki­vaiz­du, kad sunk­me­čiu už­ sukęs pa­skolų čiaupą, bankų sek­to­ rius ėmė siurb­ti pi­ni­gus iš Lie­tu­vos eko­no­mi­kos, siū­ly­da­mas vis aukš­ tes­nes palū­kanų nor­mas. Paž­vel­gus į Lie­tu­vos bankų sek­ to­riaus išorės įsi­pa­rei­go­ji­mus ma­ ty­ti, kad Lie­tu­vos bankų sek­to­rius bu­vo sko­lin­gas už­sie­nio in­ves­tuo­ to­jams. Ma­ty­ti, kad nuo 2002 m. (kai li­tas bu­vo su­sie­tas su eu­ru) iki krizės pra­džios 2008 m. pa­bai­go­je įsi­pa­rei­go­ji­mai už­sie­nio ban­kams pa­didė­jo apie 17 kartų. O nuo ta­ da skan­di­navų ban­kai iš­vežė dau­ giau nei 15 mlrd. litų iš Lie­tu­vos bankų sis­te­mos. Dėl to su­sto­jo pa­

15

mlrd. litų Skandinavijos ka­pi­ta­lo ban­kai iš­vežė iš Lie­tu­vos. „„In­te­re­sai: Lie­tu­vo­je Skan­di­na­vi­jos ka­pi­ta­lo ban­kams be jo­kių su­var­žymų ga­li­ma elg­tis taip, kaip jiems nau­

din­giau­sia. 

sko­los ir vi­sa eko­no­mi­ka ga­vo dvi­ gubą smūgį. Kai ša­lies gy­ven­to­jus slėgė iki ne­regėtų aukš­tumų iš­ki­lu­ sių pa­skolų palū­kanų smaug­virvė, o šim­tai bend­ro­vių bu­vo pri­vers­tos bank­ru­tuo­ti, at­gau­ti pi­ni­gai bu­ vo grąži­na­mi į Skan­di­na­viją sa­vi­ nin­kams, t. y. Skan­di­na­vi­jos vers­lo gi­gan­tams, pir­miau­sia ki­lus pa­sau­ li­nei kri­zei be­si­rūpi­nan­tiems sa­vo sau­su kai­liu. Ap­si­šar­va­vo tur­tu

Ne­ga­na to, kad Lie­tu­vos gy­ven­ tojų pi­ni­gai eks­por­tuo­ja­mi iš Lie­ tu­vos, skan­di­navų ban­kai per­ėmė šim­tus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) ob­jektų. 2009 m. ėmė kur­tis pir­ mo­sios bankų NT val­dy­mo bend­ rovės, ku­rios už­siėmė ak­ty­viu sko­lingų ir NT įkei­tu­sių klientų tur­to per­ėmi­mu. Tie, ku­rie pa­me­na 1992–1993 m. eko­no­minę krizę, per šią pa­sau­linę krizę Skan­di­na­ vi­jos ban­kai veikė jau rem­da­mie­si su­kaup­ta pa­tir­ti­mi. 1995-ai­siais, kai Lie­tuvą krė­ tė bankų krizė, fi­nansų sek­to­rius taip pat gelbė­jo­si sa­vo nuo­sa­vybėn pe­rim­da­mas įkeistą klientų turtą. Tiems ban­kams, ku­rie jį iš­laikė iki tol, kol at­si­ga­vo eko­no­mi­ka, pa­ vy­ko iš­veng­ti mil­ži­niškų nuo­sto­ lių. Bank­ro­tais klien­tus nu­ste­kenę ban­kai be­veik ne­nu­kentė­jo ir pa­ sta­rai­siais me­tais. Pa­vyzd­žiui, SEB ban­kui pri­klau­ san­ti NT bend­rovė „Li­tec­tus“ 2011 m. vi­du­ry­je turė­jo dau­giau­sia NT ob­

Tomo Urbelionio (BFL) nuo­tr.

jektų, ku­rių vertė siekė 119 mln. litų. Ki­tam ban­kui „Swed­bank“ pri­klau­ san­ti NT bend­rovė „Ek­tor­net Com­ mer­cial Lit­hua­nia“ tuo me­tu val­ dė 88,8 mln. litų vertės tur­to. Tai­gi šiuo me­tu SEB ban­kas yra be­ne did­ žiau­sia NT val­dan­ti įstai­ga Lie­tu­vo­ je. Di­desnės vertės NT nei ban­kai iš pri­va­taus ka­pi­ta­lo bend­ro­vių val­do tik bend­rovė „Vil­niaus pre­ky­ba“ – maž­daug 820 mln. litų vertės. Aps­tu įmo­nių per­ėmi­mo is­to­rijų, ku­rios pa­sa­ko­ja, kad bu­vo pri­vers­ tos bank­ru­tuo­ti, nes ban­kas ne­ su­tik­da­vo duo­ti ki­tos pa­sko­los, o ga­liau­siai pe­rim­da­vo turtą sa­vo ži­ nion ir taip vers­lo sa­vi­nin­kus, kaip bu­vu­sius lai­duo­to­jus, pa­lik­da­vo

su mil­ži­niš­ko­mis sko­lo­mis. Šiam bankų pikt­naud­žia­vi­mui Lie­tu­vo­je jau ban­do­ma uždė­ti apy­nasrį – be kel­nių likę vers­li­nin­kai sie­kia, kad atei­ty­je ban­kai iš jų ne­rei­ka­lautų as­me­ni­nio tur­to lai­da­vi­mo. Lie­tu­vos teis­mai už­vers­ti šūsni­ mis bylų, ku­rio­mis vers­li­nin­kai sie­ kia įro­dy­ti, kad ban­kai ne­bu­vo tei­ sūs ir elgė­si sa­va­va­liš­kai. Nau­jau­sia su SEB ban­ku su­si­ju­si by­la, ku­rio­ je Es­ti­jos NT plėto­to­ja „Gro­ve In­ vest“ kal­ti­na banką dėl val­dy­tos med­žio plokš­čių ga­min­to­jos bank­ ro­to. Anot estų, jei­gu ban­kas ne­būtų trukdęs spręsti tech­ni­nių pro­blemų, ga­myk­la būtų vei­ku­si sėkmin­gai. KD inf.

Bankų sektoriaus struktūra (tūkst. litų)* Bankas

Paskolos

Indėliai

„Swedbank“

11 596 989

12 900 120

SEB

16 139 479

12 342 924

DNB

8 771 124

5 175 662

„Nordea“

7 478 014

2 383 967

„Danske“

3 350 923

2 408 711

Ūkio

2 058 812

3 344 258

Šiaulių

2 063 325

1 927 591

„UniCredit Bank“

927 629

383 857

„Citadele“

631 999

715 174

Medicinos

459 729

610 418

*2012 m. sausio pab. duomenys Šaltinis: Lietuvos bankų asociacija


8

penktadienis, kovo 23, 2012

sportas

J.Kaz­laus­kas: „Ne­no­riu, kad at­si­pa­lai­duo­tu­me“ Ma­rius Bag­do­n as m.bagdonas@diena.lt

Jo­n o Kaz­l aus­k o va­d o­v au­j a­m i Mask­vos CSKA krep­ši­nin­kai to­ liau įro­di­nė­ja, kad jie šie­met – pa­grin­di­niai kan­di­da­tai iš­ko­vo­ ti Eu­ro­ly­gos čem­pio­nų ti­tu­lus. De­biu­tan­tai ka­pi­tu­lia­vo

Pir­ma­ja­me „Top 8“ se­ri­jos iki tri­jų per­ga­lių ma­če mask­vie­čiai ne­pa­li­ko vil­čių šio se­zo­no Eu­ro­ ly­gos de­biu­tan­tei Bil­bao „Gesc­ rap Biz­kaia Bas­ket“ – 98:71.

tik­rin­tai lai­mė­jo ko­vą dėl ka­ muo­lio ir su­kly­do vos 10 kar­tų. „Tre­čia­ja­me kė­li­ny­je jie bu­ vo nuo­sta­būs, o mes – tra­giš­ki. Kai CSKA žai­džia taip, pa­si­prie­ šin­ti neį­ma­no­ma. Po per­trau­kos į aikš­tę išė­jo­me ne­tin­ka­mai nu­ si­tei­kę ir bu­vo­me iš kar­to stip­ riai su­žeis­ti. Pri­va­lo­me pa­si­mo­ ky­ti iš šių rung­ty­nių ir klai­dų ne­kar­to­ti“, – kal­bė­jo „Gesc­rap Biz­kaia Bas­ket“ stra­te­gas. Ant­ro­s ios se­r i­jos rung­ty­n ės šian­d ien vėl bus žai­d žia­m os Mask­vo­je. Juo­da die­na Bro­liui

Jonas Kazlauskas:

Pri­si­me­nu praė­ju­ sius me­tus, kai Pi­ rė­jo „Olym­pia­kos“ su­triuš­ki­no Sie­nos „Mon­te­pas­chi“, bet po to pra­lai­mė­jo vi­ sas tre­jas rung­ty­nes. „Esu pa­ten­kin­tas sa­vo ko­man­ dos žai­d i­m u, ypač tre­č ia­ja­m e kė­li­ny­je, ku­ris, ma­no nuo­mo­ ne, nu­lė­mė ma­čo baig­tį. Iki di­ džio­sios per­trau­kos Bil­bao eki­pa ne­blo­gai gy­nė­si. Nors lai­mė­jo­ me, ne­no­riu, kad vai­ki­nai at­si­ pa­lai­duo­tų. Ket­virt­fi­na­lio se­ri­ jo­je ko­vo­ja­ma iki tri­jų per­ga­lių ir vi­sai ne­svar­bu, ko­kiu skir­tu­ mu lai­mė­jo­me pir­mą­ją dvi­ko­vą. Pui­k iai pri­s i­m e­n u praė­j u­s ius me­tus, kai Pi­rė­jo „Olym­pia­kos“ su­triuš­ki­no Sie­nos „Mon­te­pas­ chi“, bet po to pra­lai­mė­jo vi­sas tre­jas rung­ty­nes“, – be eu­fo­ri­ jos kal­bė­jo J.Kaz­laus­kas. Ra­m ū­n as Šiš­kaus­kas CSKA klu­b ui per 16 mi­n u­č ių su­r in­ ko 7 taš­kus, o pu­saš­tun­tos mi­ nu­tės žai­dęs Dar­ju­šas Lav­ri­no­ vi­čius prie per­ga­lės pri­si­dė­jo 2 taš­kais. Bas­k us tre­n i­r uo­jan­t is grai­ kas Fo­tio­sas Kat­si­ka­ris nu­len­kė gal­vą prieš lyg iš na­tų žai­du­sius mask­v ie­č ius, ku­r ie dvi­taš­k ius me­tė net 73 pro­c. taik­lu­mu, už­

Dra­ma­tiš­kai su­si­klos­tė dvi­ko­ va Sie­no­je, kur be­veik vi­są ma­ čą prie­ky­je bu­vę „Mon­te­pas­chi“ krep­ši­nin­kai pa­lū­žo le­mia­mo­mis mi­nu­tė­mis ir ka­pi­tu­lia­vo prieš Pi­rė­jo „Olym­pia­kos“ 75:82. Nu­ga­l ė­to­j ų eki­pai at­s to­vau­ jan­tis Mar­ty­nas Ge­ce­vi­čius vai­ di­no epi­zo­di­nį vaid­me­nį ir per aš­tuo­nias ant par­ke­to pra­leis­ tas mi­nu­tes taš­kų ne­pel­nė. Kuk­lus šį kar­tą bu­vo ir „Mon­ te­pas­chi“ eki­pos le­gio­nie­riaus Kšyš­to­fo Lav­ri­no­vi­čiaus in­dė­ lis. Bro­lis per 11 mi­nu­čių taš­ kų ne­pel­nė, o ma­čą bai­gė su -7 nau­d in­g u­m o ba­l ais. Tai – kol kas pa­čios pra­sčiau­sios Lie­tu­ vos rink­ti­nės puo­lė­jo rung­ty­ nės šį Eu­ro­ly­gos se­zo­ną.

Trum­pes­nis LKL se­zo­nas – au­ka na­cio­na­li­nei rink­ti­nei Šie­met Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­gos (LKL) se­zo­nas baig­sis anks­ čiau, nei pla­nuo­ta, – ne ge­gu­žės 24-ąją, bet 17-ąją. Taip nu­spręs­ ta at­si­žvel­gus į na­cio­na­li­nės rink­ti­nės po­rei­kius. Kęs­tu­tis Ne­ve­raus­kas k.neverauskas@diena.lt

Va­kar LKL val­dy­ba vien­bal­siai pri­ ta­rė su­trum­pin­ti LKL čem­pio­na­tą, kad Lie­tu­vos vy­rų krep­ši­nio rink­ti­ nės na­riai iki pir­mo­sios tre­ni­ruo­ čių sto­vyk­los tu­rė­tų ke­lio­li­ka die­ nų poil­sio. Mū­sų krep­ši­nin­kai lie­pos 2–8 d. Ve­ne­sue­los sos­ti­nė­je Ka­ra­ka­se ko­ vos dėl ke­lia­la­pio į Lon­do­no olim­ pia­dą. Spren­di­mas dėl trum­pes­nio LKL čem­pio­na­to ga­lios tik šį se­zo­ną. Taip pat nu­tar­ta, kad tik šie­met LKL su­per­fi­na­lo se­ri­ja vyks iki tri­ jų per­ga­lių, jei­gu Kau­no „Žal­gi­ris“ ar Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“ pra­ si­braus į VTB Vie­nin­go­sios krep­ ši­nio ly­gos fi­na­lo ket­ver­to tur­ny­

Lie­tu­vos krep­š i­nio ly­gos (LKL) čem­p io­n a­t as: Kau­no „Žal­g i­r is“– Kauno „Bal­tai“ (šeš­ta­die­nį 16.40 val. „Žal­g i­r io“ are­no­je, Ka­ra­l iaus Min­

Fe­de­ra­ci­ja ke­lis kar­ tus krei­pė­si į mus, kad bū­tų su­trum­pin­ tas čem­pio­na­tas. rą. Jei­gu ne – LKL su­per­fi­na­le bus ko­vo­ja­ma iki ke­tu­rių per­ga­lių, bet se­ri­ja vis tiek baig­sis iki ge­gu­žės 17-osios. Šioms są­ly­goms ne­pri­ ta­rė vie­nas val­dy­bos na­rys – „Lie­ tu­vos ry­to“ klu­bas. „Mes su­ti­ko­me bend­ro in­te­re­so la­bui, – sa­kė LKL čem­pio­no „Žal­ gi­rio“ klu­bo ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Jo­nas Sta­dal­nin­kas. – Fi­nan­siš­kai ver­tin­ti spren­di­mo kol kas ne­ga­li­

ma, tai pri­klau­sys nuo to, kiek bus su­per­fin ­ a­lo rung­ty­nių.“ Be to, „Žal­gi­ris“ ir „Lie­tu­vos ry­ tas“ ne­žais LKL ket­virt­fin ­ a­lių, o pus­fi­na­lių nu­ga­lė­to­jai paaiš­kės po dvie­jų ma­čų – juos lems taš­kų skir­tu­mas. „Na­cio­na­li­nė rink­ti­nė – prio­ri­te­ tas. Fe­de­ra­ci­ja nė­ra pa­ten­kin­ta, kad te­ko kiš­tis į LKL vi­daus rei­ka­lus, ta­ čiau jei­gu olim­pi­nis at­ran­kos tur­ny­ ras vyk­tų Lie­tu­vo­je, to­kių žings­nių ne­rei­kė­tų“, – sa­kė Lie­tu­vos krep­ ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) ge­ne­ra­li­nis sek­re­to­rius Min­dau­gas Bal­čiū­nas. „Fe­de­ra­ci­ja ke­lis kar­tus krei­pė­ si į mus, kad bū­tų su­trum­pin­tas čem­pio­na­tas. Ap­ta­rė­me įvai­rius va­rian­tus. Dėl rink­ti­nės pri­va­lo­ me au­ko­tis“, – pri­dū­rė LKL pre­zi­ den­tas Ša­rū­nas Klio­kys.

Vienas aikštėje – ne karys

„Esu la­bai nu­s i­v y­l ęs, nes per pa­sku­ti­nį ket­vir­tį neiš­sau­go­jo­ me de­šim­ties taš­kų per­sva­ros. Šį­kart la­bai trū­ko K.Lav­ri­no­vi­ čiaus ir Da­vi­do Mos­so in­dė­lio. Davidas An­der­se­nas bu­vo nuo­ sta­bus, ta­čiau vie­nas rung­ty­nių ne­l ai­m ė­s i“, – ran­ko­m is skės­ čio­jo Sie­nos eki­pos vai­ri­nin­kas Si­mo­ne Pia­ni­gia­ni. Ant­ro­s ios se­r i­jos rung­ty­n ės šian­d ien vėl bus žai­d žia­m os Sie­no­je.

Re­zul­ta­tai „„Mask­vos CSKA–Bilbao „Gesc­

rap Biz­kaia Bas­ket“ 98:71 (27:26, 23:14, 34:11, 14:20). 4 625 žiū­ro­vai. N.Krsti­čius 18 taš­kų, A.Šve­das 15, J.Gor­do­nas 14/K.Va­si­lia­dis 15, A.Mumb­ru 14.

„„Tra­di­ci­ja: nea­be­jo­ja­ma, kad šie­met LKL su­per­fi­na­le vėl su­si­kaus „Žal­gi­ris“ ir „Lie­tu­vos ry­tas“.

„„Sie­nos „Mon­te­pas­hi“–Pirėjo

„Žal­gi­rį“ pa­pil­dė M.De­la­šas

„Olym­pia­kos“ 75:82 (26:21, 22:21, 18:16, 9:24). 4 768 žiū­ro­vai. D.An­ der­se­nas 26, B.McCa­leb­bas 15, I.Ra­ko­ce­vi­čius 11/G.Prin­te­zis 20, V.Spa­nou­lis 15, K.Hi­ne­sas 13.dau­go pr. 50); „Žal­g i­r is“–„Rū­du­pis“ (sek­ma­die­n į 17 val. ten pat). Lie­t u­vos vy­r ų ran­k i­n io ly­gos čem­pio­na­tas: Kau­no „Lū­šis“–„Vil­ nius“ (šeš­ta­die­nį 15 val. LSMU Ve­te­ ri­na­ri­jos aka­de­mi­jos spor­to sa­lė­je, Til­žės g. 18); Kau­no „Gra­ni­tas-Ga­jaKa­rys“–Alytaus „Al­mei­da-Strong­la­ sas“ (šeš­ta­die­n į 17 val. ten pat).

Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

Kau­no „Žal­gi­rio“ klu­bui pri­klau­ san­tis puo­lė­jas Ma­rio De­la­šas iki se­zo­no pa­bai­gos rung­ty­niaus Lie­ tu­vos čem­pio­nų ko­man­do­je.

Var­žy­bų ka­len­do­rius Bal­ti­jos krep­ši­nio ly­gos (BBL) eli­ to di­vi­zio­no ket­virt­fi­na­lis: Kau­no „Žal­g i­r is“–Prienų „Rū­du­pis“ (šian­ dien 18.55 val. „Žal­g i­r io“ are­no­je, Ka­ra­l iaus Min­dau­go pr. 50).

Ša­rū­nas Klio­kys:

„„Pa­žįs­ta­mas: M.De­la­šas jau at­sto­

va­vo „Žal­gi­riui“ 2009–2010 m. se­ zo­ną. Ša­rū­no Ma­žei­kos (BFL) nuo­tr.

Šį se­zo­ną 207 cm ūgio kroa­tas pra­ dė­jo Kau­no „Bal­tų“ eki­po­je, ku­rio­ je bu­vo vie­nas iš ly­de­rių. Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­gos (BE­KOLKL) čem­pio­na­to nuo­sta­tai lei­džia iki ko­vo 23-io­sios įre­gist­ruo­ti nau­ jus krep­ši­nin­kus. „Žal­gi­ris“ pa­si­ nau­do­jo šia ga­li­my­be. Pas­ta­ruo­ju me­tu dėl vis at­si­nau­ji­nan­čių ko­jos skaus­mų vi­sa jė­ga rung­ty­niau­ti ne­ ga­li žal­gi­rie­čių aukš­taū­gis Mi­lo­va­ nas Ra­ko­vi­čius. Šį se­zo­ną BE­KO-LKL pir­me­ny­ bė­se M.De­la­šas su­žai­dė 17 rung­

ty­nių, per jas vi­du­ti­niš­kai pel­nė po 11,6 taš­ko ir at­ko­vo­jo po 4,6 ka­ muo­lio. Bal­ti­jos krep­ši­nio ly­go­je (BBL) 22 me­tų puo­lė­jas rin­ko vi­ du­ti­niš­kai po 11,3 taš­ko ir at­ko­vo­jo po 6,2 ka­muo­lio. „Žal­gi­rio“ ko­man­do­je M.De­la­ šas žais 17-uo­ju nu­me­riu pa­žy­ mė­tais marš­ki­nė­liais. Jis ne­bus nau­jo­kas. Kroa­tas ir šie­met jau da­ly­va­vo ke­lio­se „Žal­gi­rio“ tre­ ni­ruo­tė­se, be to, eki­pai at­sto­va­vo nuo 2010-ųjų sau­sio iki to se­zo­ no pa­bai­gos. Prieš šį se­zo­ną M.De­la­šas tre­ni­ ra­vo­si su žal­gi­rie­čiais, rung­ty­nia­ vo Alek­sand­ro Go­mels­kio tau­rės tur­ny­re. KD, zal­gi­ris.lt inf.


9

penktadienis, kovo 23, 2012

sportas kaunodiena.lt/naujienos/sportas

„Hek­sos“ tinklininkėms – le­mia­mų ko­vų eta­pas Al­vy­das Sta­niu­lis Lie­tu­vos mo­te­rų tink­li­nio čem­ pio­nė Kau­no „Hek­sa“ – vie­nin­te­ lė mū­sų ša­lies ko­man­da, pa­te­ku­ si į Bal­ti­jos ša­lių pir­me­ny­bių at­ ran­kos var­žy­bas.

„„Problema: Lietuvos moterų rankinio rinktinės treneriams teks pasukti galvas, kas pakeis traumuotą

B.Stellbrink (geltoni marškinėliai). 

Simono Švitros nuotr.

Per­ga­lę ap­kar­ti­no ly­de­rės trau­ma Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė mo­te­rų ran­ki­nio rink­ti­nė iš­ko­vo­jo pir­mą­ ją per­ga­lę Eu­ro­pos čem­pio­na­to at­ran­kos 4-ojo­je gru­pė­je. Man­tas Stan­ke­vi­čius m.stankevicius@diena.lt

Su „Hek­sa“ į stip­riau­sių­jų aš­tun­ tu­ką pra­si­bro­vė 4 Es­ti­jos eki­pos ir 3 – Lat­vi­jos. Už bor­to li­ko Jo­na­ vos „Ache­ma-KKSC“, Šal­či­nin­ kų „SM-Tau­ro“ ir Kau­no „LKKA“ tink­li­nin­kės. Atk­rin­ta­mo­sios var­žy­bos star­ tuos ko­vo pa­bai­go­je – Jel­ga­vo­je (Lat­vi­ja) pra­si­dės at­krin­ta­mo­sios var­žy­bos. Per­ga­les iš­ko­vo­ju­sios eki­pos to­liau žais dėl 1–4 vie­tų, o pra­lai­mė­ju­sios – dėl 5-8 vie­tų. „Hek­sa“ iš­mė­gins jė­gas su 4-ąja re­gu­lia­raus se­zo­no ko­man­da – Mur­ja­nio „MSG-Ro­po­ži“ (Lat­vi­ ja), ku­riai pra­lai­mė­jo vi­sas čem­ pio­na­to dvi­ko­vas. „Se­zo­no pra­džio­je ti­kė­jo­mės pa­tek­ti į at­krin­ta­mą­sias var­žy­bas ir tiks­lą pa­sie­kė­me. Ko­vo­si­me ir to­liau, bet sa­vo ga­li­my­bes ver­ti­ na­me rea­liai: bus sun­ku kon­ku­ ruo­ti su var­žo­vė­mis, tu­rin­čio­mis pa­kan­ka­mą fi­nan­si­nę pa­ra­mą, žai­džian­čio­mis ne­ma­žai kont­ro­ li­nių rung­ty­nių su pa­jė­giais klu­ bais. Šiuo at­žvil­giu mes nuo jų

Bur­len­ti­nin­kai nu­ste­bi­no ne vien suo­mius Ma­rius Bag­do­nas m.bagdonas@diena.lt

Pri­rei­kė li­go­ni­nės

Lie­tu­vės 35:31 nu­ga­lė­jo Tur­ki­jos ran­ki­nin­kes. Ma­čas įvy­ko Pa­ne­vė­ žio „Ci­do“ are­no­je. „Ko­vo­ja­me dėl Lie­tu­vos!“ – po per­ga­lės sa­kė 21-ių nau­din­giau­sia rung­ty­nių žai­dė­ja Jus­ti­na Da­ru­ly­tė. At­sa­ko­mo­ji dvi­ko­va – sek­ma­die­ nį An­ta­li­jo­je. Mū­sų ša­lies ko­man­ dai tik­riau­siai ne­ga­lės pa­dė­ti vie­na ly­de­rių – Vo­kie­ti­jo­je rung­ty­niau­ jan­ti Bi­ru­tė Stellb­rink. Per rung­ty­nes Pa­ne­vė­žy­je ją smū­giu į vei­dą su­žei­dė Tur­ki­ jos rink­ti­nės žai­dė­ja Ye­liz Yil­maz. Lie­tu­vos ran­ki­nin­kei pri­rei­kė vyk­ ti į li­go­ni­nę. Tur­kes su­krė­tė ne­sėk­mė

„Per­ga­lė su­tei­kė mums bent teo­ ri­nį šan­są tęs­ti ko­vą dėl ke­lia­la­pio į fi­na­lo tur­ny­rą. Tur­kai pa­ža­dė­jo, kad sa­vo aikš­tė­je at­si­re­van­šuos, ta­čiau pa­ban­dy­si­me pa­si­prie­šin­ ti. Ir ši ko­va bu­vo įnir­tin­ga – ma­no marš­ki­nė­liai ap­taš­ky­ti B.Stellb­rink krau­ju“, – kal­bė­jo Lie­tu­vos rink­ ti­nės vy­riau­sia­sis tre­ne­ris And­rie­ jus Pe­ro­vas. „Re­zul­ta­tas mums šiek tiek ne­ ti­kė­tas. Tai – ne lie­tu­vių per­ga­lė, o mū­sų pra­lai­mė­ji­mas. Mes tu­rė­jo­me nu­ga­lė­ti. Esa­me nu­si­tei­kę iš Tur­ki­jos lie­tu­ves na­mo par­siųs­ti be taš­kų“, – svai­dė­si žai­bais tur­kių ko­man­dos stra­te­gas Hik­me­tas Vur­gu­nas.

Suo­mi­jo­je, Ka­la­jo­kio ku­ror­te, įvy­ ku­sia­me žie­mos bu­ria­vi­mo ant le­do at­vi­ra­ja­me Eu­ro­pos čem­ pio­na­te sėk­min­gai pa­si­ro­dė Lie­ tu­vos spor­ti­nin­kai.

„„Ataka: po varžovės smūgio į veidą B.Stellbrink prireikė vykti į ligoninę.

De­biu­tan­tės ne­sut­ri­ko

A.Pe­ro­vas įsi­ti­ki­nęs, kad tur­kes su­ trik­dė tai, kad Lie­tu­vos ko­man­do­je bu­vo ne­ma­žai joms ne­ma­ty­tų žai­ dė­jų. „Sėk­min­gai rung­ty­nia­vo Vi­ ta Ur­bo­nai­tė. Mes pa­tys nu­ste­bo­ me, nes per tre­ni­ruo­tes ji at­ro­dė vi­du­ti­niš­kai, be to, jau­tė trau­mos pa­da­ri­nius. Ran­kų ne­nu­lei­do de­ biu­tan­tės J.Da­ru­ly­tė ir Au­din­ga Kniu­bai­tė. Jos ėmė­si ini­cia­ty­vos, ne­pa­bū­go var­žo­vių ir pa­dė­jo lai­ mė­ti“, – tei­gė tre­ne­ris. „Sma­gu, kad tre­ne­ris pa­si­ti­kė­ jo vi­so­mis nau­jo­kė­mis, nors klai­dų neiš­ven­gė­me, – kal­bė­jo J.Da­ru­ly­tė. – Žai­dė­me kaip tik­ra ko­man­da, nors dau­gu­ma tik šio­je sto­vyk­lo­je su­si­ pa­ži­no­me, pa­si­sa­kė­me var­dus.“

4-oji gru­pė Komanda

1. Pran­cū­zi­ja 2. Ma­ke­do­ni­ja 3. Tur­ki­ja 4. Lie­tu­va

Rungtynės

Pergalės

2 2 3 3

2 1 1 1

Lygiosios Pralaimėjimai

0 0 0 0

0 1 2 2

Įvarčių santykis

Taškai

74:50 62:61 92:97 85:105

4 2 2 0

Į fi­na­lą – dvi eki­pos

Pir­mą­sias dve­jas 4-osios gru­pės rung­ty­nes lie­tu­vės per­nai spa­ lį pra­lai­mė­jo ma­ke­do­nėms – 25:34 ir pran­cū­zėms – 25:40. Tur­kės 25:34 nu­si­lei­do Pran­cū­ zi­jos rink­ti­nei ir 36:28 įvei­kė Ma­ ke­do­ni­jos eki­pą. Į Eu­ro­p os čem­p io­n a­to fi­n a­ lo tur­ny­rą, ku­ris 2012-ųjų gruo­ džio 2–16 d. vyks Olan­d i­jo­je, pa­teks dvi ge­riau­sios gru­pės ko­ man­dos.

stip­riai at­si­lie­ka­me nuo var­žo­vių, nors mū­sų žai­dė­jos ne­blo­gai pa­ reng­tos ir kuk­lio­mis tre­ni­ruo­čių są­ly­go­mis. „MSG-Ro­po­ži“ ko­ man­do­je su­bur­tos per­spek­ty­viau­ sios Lat­vi­jos jau­nos tink­li­nin­kės. Jas ga­li­me įveik­ti, jei dar­niai ko­ vo­si­me ir ne­da­ry­si­me ap­mau­džių klai­dų“, – sa­kė „Hek­sos“ tre­ne­rė Jo­li­ta Vir­bic­kie­nė. Fi­nan­si­nių rū­pes­čių sle­gia­mos „Hek­sos“ lau­kia ir ki­tas la­bai at­ sa­kin­gas iš­šū­kis – Lie­tu­vos čem­ pio­na­to fi­na­las. Pus­fi­na­ly­je iki 3 per­ga­lių įvei­ku­sios LKKA ko­man­ dą, „Hek­sos“ tink­li­nin­kės ba­ lan­džio 21-ąją Vil­niu­je, Lie­tu­vos edu­ko­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to spor­ to sa­lė­je, žais le­mia­mas rung­ty­ nes su Jo­na­vos „Ache­ma-KKSC“. Praė­ju­sio se­zo­no bron­zos me­da­lių lai­mė­to­jos jo­na­vie­tės pus­fi­na­ly­je įvei­kė ša­lies vi­ce­čem­pio­nę Šal­či­ nin­kų „SM-Tau­ro“ eki­pą. „Šį se­zo­ną su jo­na­vie­tė­mis su­ žai­dė­me dve­jas rung­ty­nes ir pa­ si­da­li­jo­me po per­ga­lę vie­no­du re­zul­ta­tu – 3:1. Tad jė­gos – apy­ ly­gės. Prieš fi­na­lą ke­tu­rios mū­ sų žai­dė­jos at­sto­vaus Lie­tu­vos jau­ni­mo rink­ti­nei Eu­ro­pos čem­ pio­na­to rung­ty­nė­se, tad bus pa­ var­gu­sios ir ga­li ne­spė­ti ge­rai pa­si­reng­ti le­mia­mai dvi­ko­vai“, – svars­tė J.Vir­bic­kie­nė.

Var­žy­bo­se, ku­rio­se da­ly­va­vo dau­giau nei šim­tas bur­len­ti­nin­ kų iš įvai­rių že­my­no ša­lių, mū­ siš­kiams ge­riau­siai se­kė­si led­ ro­gių sla­lo­mo rung­ty­je. Tarp 22 spor­ti­nin­kų iš Suo­mi­jos, Lat­vi­ jos, Ru­si­jos ir Len­ki­jos net ke­tu­ri mū­siš­kiai su­ge­bė­jo pa­tek­ti į pir­ mą­jį še­še­tu­ką. Čem­pio­nu ta­po bir­žie­tis And­ rius Šliu­bu­rys, ant­rą­ją vie­tą užė­ mė kau­nie­tis Pau­lius Vo­ve­rys, rink­ti­nės ka­pi­to­nas Gied­rius Liut­kus li­ko ket­vir­tas, o Man­ tas Rai­la – šeš­tas. Be jų, Lie­tu­vos

gar­bę ant Suo­mi­jos le­do taip pat gy­nė Ro­ber­tas Ber­ke­lis ir Aud­rius Vo­ve­rys. „Į šias var­žy­bas vy­ko­me nu­si­ tei­kę ryž­tin­gai, nes ke­lios prieš tai vy­ku­sios var­žy­bos Lie­tu­vo­ je ir Lat­vi­jo­je pa­ro­dė, kad tu­ri­me rea­lių šan­sų ge­rai pa­si­ro­dy­ti ir rim­tai pa­ko­vo­ti dėl pri­zi­nių vie­ tų. Vil­tys pa­si­tvir­ti­no – į pir­mą še­še­tu­ką tarp mū­sų su­ge­bė­jo įsi­ terp­ti tik du spor­ti­nin­kai iš Suo­ mi­jos. Šios ša­lies laik­raš­čiai ki­tą die­ną po var­žy­bų mir­gė­jo nuo­ trau­ko­mis su lie­tu­viais ir ant­raš­ tė­mis, kad var­žo­vams ne­pa­li­ko­me jo­kių vil­čių“, – dien­raš­čiui sa­kė Lie­tu­vos bur­len­ti­nin­kų aso­cia­ci­ jos (LBA) pir­mi­nin­kas M.Rai­la. Eu­ro­pos čem­pio­na­te Suo­mi­jo­je bu­vo var­žo­ma­si led­ro­gių sla­lo­mo, slid­ro­gių kur­so, jė­gos spar­nų sla­ lo­mo ir kur­so, jė­gos ait­va­rų kur­so ir lais­vo sti­liaus rung­ty­se.

Sta­tis­ti­ka Lietuva–Turkija 35:31 (15:12). Pa­ ne­vė­ž io „Ci­do“ are­n a, 700 žiū­ro­ vų. J.Da­r u­ly­tė ir A.Vyš­n iaus­k ai­ tė po 8 įvar­č ius, L.Ber­na­t a­v i­č iū­tė 5, R.La­t a­kai­tė ir B.Stellb­r ink po 4, A.Kniu­b ai­tė 3, Ž.Jur­g u­t y­tė 2, S.Vi­ jū­nai­tė 1/S.Is­ken­de­rog­lu 9, Y.Ozel ir S.Ka­l iz po 5, B.Yil­maz 3, E.Oz­turk, E.Sag­d ič, S.Yo­r uk­ler ir N.Ak­g un po 2, Y.Yil­maz 1. „„Sėk­mė: Eu­ro­pos čem­pio­nu ta­po A.Šliu­bu­rys.

LBA nuo­tr.


10

penktADIENIS, kovo 23, 2012

pasaulis

32

skys­to­jo ko­kai­no pri­pil­dy­tus pre­zer­va­ty­vus pra­ri­jęs vy­riš­kis su­lai­ky­tas Ta­li­no oro uos­te.

Vi­suo­ti­nis strei­kas

Ka­ri­nis ­ per­vers­mas

Por­tu­ga­li­jos di­džiuo­siuo­se mies­tuo­se gy­ ve­ni­mą va­kar pa­ra­ly­žia­vo vi­suo­ti­nis strei­ kas, or­ga­ni­zuo­tas pro­fsą­jun­gų, pro­tes­tuo­ jan­čių prieš vy­riau­sy­bės vyk­do­mas griež­ tas tau­py­mo prie­mo­nes mai­nais į tarp­ tau­ti­nę fi­nan­si­nę pa­gal­bą. Li­sa­bo­no­je ir ant­ra­me di­džiau­sia­me ša­lies mies­te Por­te dėl strei­ko su­sto­jo met­ro­po­li­te­nas, to­dėl de­šim­tims tūks­tan­čių žmo­nių te­ko su­kti gal­vas, kaip pa­siek­ti dar­bą ar­ba mo­kyk­lą.

Gru­pė Ma­lio ka­rei­vių maiš­ti­nin­kų va­kar per te­le­vi­zi­ją pa­skel­bė, kad pe­ri­ma val­ džią iš „ne­kom­pe­te­tin­go re­ži­mo“, pa­lei­ džia vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jas ir stab­do kons­ ti­tu­ci­jos ga­lio­ji­mą. Chun­ta užė­mė pre­zi­ den­tū­rą, suė­mė ke­le­tą mi­nist­rų, pa­skel­bė ša­ly­je ko­men­dan­to va­lan­dą ir už­da­rė vals­ ty­bės sie­nas. Pra­ne­ša­ma, kad pre­zi­den­tui Ama­dou Tou­ma­ni Touré pa­vy­ko pa­spruk­ti, jo bu­vi­mo vie­ta ne­ži­no­ma.

Te­ro­ris­tas pa­si­rin­ko kul­ką į gal­vą „Al Qae­dos“ ko­vo­to­ju pa­si­skel­bęs Mo­ha­me­das Me­rah va­kar žu­ vo per kul­kų kru­šą, kai po 32 va­lan­das tru­ku­sios ap­siaus­ties iš­šo­ko pro bu­to lan­gą šau­dy­da­mas į pa­rei­gū­nus. Ver­žė­si iš vo­nios

Pag­rin­di­nis įta­ria­ma­sis dėl sep­ty­ nių žmo­nių Pie­tų Pran­cū­zi­jo­je nu­ žu­dy­mo ban­dė iš­si­verž­ti iš ap­sup­ to sa­vo bu­to, į ku­rį jau bu­vo pa­te­kę spe­cia­lių­jų po­li­ci­jos pa­jė­gų RAID na­riai. 23 me­tų įta­ria­ma­sis ant že­ mės bu­vo ras­tas jau ne­gy­vas. „M.Me­rah iš­šo­ko pro lan­gą vis dar šau­dy­da­mas“, – žur­na­lis­ tams sa­kė vi­daus rei­ka­lų mi­nist­ ras Clau­de’as Gu­éant’as ir pri­dū­ rė, kad ekst­re­mis­tas itin nuo­žmiai puo­lė po­li­ci­ją iš­si­ver­žęs iš vo­nios kam­ba­rio, ku­ria­me slė­pė­si. „Kai į vo­nios kam­ba­rį bu­vo įkiš­ ta ty­ri­mo prie­mo­nė (veid­ro­dė­lis ar­ba vaiz­do ka­me­ra – red. pa­st.), žu­di­kas iš­bė­go iš vo­nios kam­ba­ rio šau­dy­da­mas. Šū­vių pa­pliū­pos bu­vo daž­nos ir smar­kios, – pa­sa­ ko­jo C.Gu­éant’as. – Vie­nas RAID pa­rei­gū­nas, ku­ris yra pra­tęs prie to­kių da­ly­kų, sa­kė dar ne­ma­tęs to­ kio įnir­tin­go štur­mo. Aiš­ku, RAID pa­rei­gū­nai sten­gė­si ap­si­sau­go­ti, at­si­šau­dy­ti, o ga­liau­siai M.Me­rah

iš­šo­ko pro lan­gą su gink­lu ran­ko­ je te­be­šau­dy­da­mas. Jis bu­vo ras­tas ne­gy­vas ant že­mės.“

Žu­di­kas iš­bė­go iš vo­ nios kam­ba­rio šau­ dy­da­mas. Šū­vių pa­ pliū­pos bu­vo daž­nos ir smar­kios.

Net­ru­kus nu­sta­ty­ta, kad įta­ria­ ma­sis žu­vo nuo snai­pe­rio kul­kos į gal­vą. M.Me­rah dė­vė­jo ne­per­šau­ na­mą lie­me­nę ir turėjo kup­ri­nę. Ša­lia kū­no pa­rei­gū­nai ra­do pis­to­ le­tą „Colt“. Jie sa­kė, kad pra­si­dė­jus štur­mui įta­ria­ma­sis pa­lei­do maž­ daug 30 šū­vių. Šū­viai ir spro­gi­mai

Po to, kai šal­ti­niai pra­ne­šė, kad po­li­ci­ja ėmė­si sku­bių veiks­mų ap­ siaus­čiai už­baig­ti, ta­čiau dėl pa­

slėp­tų sprog­me­nų pa­vo­jaus ei­ na žings­nis po žings­nio, prie bu­to bu­vo gir­di­mas in­ten­sy­vus šau­dy­ mas. Prieš tai, kai po­li­ci­ja pra­ne­šė, kad pa­rei­gū­nai ei­na vi­dun, nu­griau­dė­jo trys gar­sūs spro­gi­mai, o pa­skui pro po­li­ci­jos už­tva­rą pra­va­žia­vo grei­to­ sios pa­gal­bos au­to­mo­bi­lis. M.Me­rah bu­te bu­vo už­si­ba­ri­ka­ da­vęs nuo ant­ra­die­nio va­ka­ro, kai po­li­ci­ja su­se­kė jį kaip pa­grin­di­ nį įta­ria­mą­jį dėl sep­ty­nių žmo­nių – tri­jų žy­dų vai­kų, jų mo­ky­to­jo ir tri­jų ka­rių – nu­žu­dy­mo. C.Gu­éant’as anks­čiau nu­ro­dė, kad po­li­ci­jos ry­šys su M.Me­rah nu­ trū­ko, ta­čiau įta­ria­ma­sis sa­kė pa­ rei­gū­nams no­rin­tis mir­ti su gink­ lu ran­ko­je. Ža­da baus­ti griež­tai

Pre­zi­den­tas Ni­co­las Sar­ko­zy pa­ svei­ki­no ope­ra­ci­jo­je da­ly­va­vu­sius po­li­ci­nin­kus ir krei­pė­si į tau­tą per te­le­vi­zi­ją. Jis ti­ki­no, jog tei­sė­sau­ ga dė­jo vi­sas pa­stan­gas, kad suim­

„„Ato­maz­ga: prie vis­ko pra­tę RAID pa­rei­gū­nai sa­kė dar ne­ma­tę to­kio

įnir­tin­go štur­mo. 

tų žu­di­ką gy­vą, bet ga­liau­siai bu­ vo nu­spręs­ta dau­giau ne­ri­zi­kuo­ti žmo­nių gy­vy­be. Ša­lies va­do­vas pa­ža­dė­jo im­tis griež­tų prie­mo­nių prieš tuos, ku­rie lan­ko­si nea­py­kan­tą ar­ba te­ro­riz­ mą kurs­tan­čiuo­se tink­la­la­piuo­se ar­ba vyks­ta į už­sie­nį sem­tis te­ro­

AFP nuo­tr.

riz­mo ideo­lo­gi­jos. „Pran­cū­zams ne­de­rė­tų pa­si­duo­ti pyk­čiui. Mū­ sų tau­tie­čiai mu­sul­mo­nai ne­tu­ri nie­ko bend­ra su pa­mi­šu­sio te­ro­ ris­to veiks­mais. Mes ne­tu­rė­tu­me grieb­tis nie­ki­ni­mo“, – pa­ra­gi­no N.Sar­ko­zy. BNS, BBC inf.

Gy­ve­ni­mo ke­lio­nė: nuo smul­kių nu­si­kal­ti­mų iki dži­ha­do Per štur­mą nu­kau­tas pran­cū­zų žu­ di­kas Mo­ha­me­das Me­rah – 23 me­ tų al­žy­rie­čių kil­mės vy­ras – bu­vo smul­kus nu­si­kal­tė­lis, ku­rį lai­ką pra­lei­do Pa­kis­ta­ne ir Af­ga­nis­ta­ne, bet dau­ge­liui ne­kė­lė jo­kių įta­ri­mų.

mą“, – sa­kė pul­ki­nin­kas Bru­no La­ fit­te’as. 2010-ai­siais M.Me­rah Tu­lū­zo­je ban­dė įsto­ti į už­sie­nie­čių le­gio­ną. Jis nak­tį pra­lei­do nau­jo­kų cent­re, bet, kaip sa­kė B.La­fit­te’as, jau ki­ tą die­ną iš­vy­ko sa­vo no­ru.

Į ka­riuo­me­nę ne­pak­liu­vo

M.Me­rah, ku­ris gi­mė 1988 m. spa­ lio 10 d. Pran­cū­zi­jos piet­va­ka­riuo­se esan­čio­je Tu­lū­zo­je ir gy­ve­no Iza­ ro ra­jo­ne šio mies­to šiau­rė­je, du kar­tus ne­sėk­min­gai ban­dė įsto­ti į Pran­cū­zi­jos ar­mi­ją. Gy­ny­bos mi­nis­te­ri­ja nu­ro­dė, kad M.Me­rah pir­mą kar­tą įsto­ti ban­dė 2008 m. sau­sį, kai jam bu­vo 19, ša­ lies šiau­rė­je esan­čia­me Li­ly­je. „Jis iš­lai­kė vi­sus tes­tus, bet po ty­ri­mo dėl anks­tes­nio teis­tu­mo bu­vo nu­spręs­ta at­mes­ti jo pra­šy­

Re­mon­ta­vo kė­bu­lus

Šis žmo­gus, ku­ris pa­si­skel­bė esąs žu­di­kas, prieš tai, kai po­li­ci­ja tre­ čia­die­nį ap­su­po įta­ria­mą­jį jo bu­ te Tu­lū­zo­je, pa­skam­bi­no į vie­ną pran­cū­zų te­le­vi­zi­jos sto­tį ir pa­ sa­kė, kad ne­tru­kus in­ter­ne­te pa­ skelbs fil­muo­tą me­džia­gą apie sa­ vo iš­puo­lius. „Ar­ba ei­siu į ka­lė­ji­mą aukš­tai iš­ kel­ta gal­va, ar­ba mir­siu su šyp­se­na lū­po­se“, – sa­kė te­le­vi­zi­jai skam­bi­ nęs as­muo.

Jis tei­gė no­rįs at­ker­šy­ti už drau­ di­mą Pran­cū­zi­jo­je vie­šu­mo­je dė­vė­ti is­la­miš­ką vi­są kū­ną den­gian­tį hi­dža­ bą ir už Pran­cū­zi­jos da­ly­va­vi­mą ka­ re Af­ga­nis­ta­ne. Už­si­ba­ri­ka­da­vęs sa­ vo bu­te M.Me­rah, kaip pra­ne­ša­ma, su juo be­si­de­ran­tiems pa­rei­gū­nams sa­kė, kad iš­puo­lis prie žy­dų mo­kyk­ los bu­vo kerš­tas už pa­les­ti­nie­čių vai­ kus, ku­riuos žu­do Iz­rae­lis. Vie­nas jau­nuo­lis, ku­ris priė­jo prie po­li­ci­jos už­tva­ros prie M.Me­ rah bu­to ir pa­si­siū­lė įkal­bė­ti jį pa­ si­duo­ti, sa­kė, kad įta­ria­ma­sis re­ mon­ta­vo au­to­mo­bi­lių kė­bu­lus. Vie­no M.Me­rah kai­my­no tė­vas tei­gė, kad įta­ria­ma­sis prieš ko­kius de­šimt mė­ne­sių pa­dė­jo jiems su­ neš­ti į bu­tą bal­dus. „Jis – nor­ma­lus žmo­gus, kaip ir vi­si ki­ti gat­vė­je, ku­rie pa­dė­tų jums

ne­šti so­fą“, – sa­kė Eri­cas Lam­ bert’as ir pri­dū­rė, kad iš vi­sų jo sū­naus kai­my­nų M.Me­rah ne­bu­ vo tas, ku­ris bū­tų kė­lęs dau­giau­ sia triukš­mo. Man­da­gus ir pa­gar­bus

Pra­ne­ša­ma, kad anks­čiau M.Me­ rah bu­vo įvyk­dęs 18 smul­kių nu­si­ kal­ti­mų, kai ku­rie bu­vo smur­ti­niai. Be to, 2010 m. pa­bai­go­je dėl kaž­ko­ kio nu­si­kal­ti­mo jis bu­vo areš­tuo­tas ir bu­vu­sia­me Af­ga­nis­ta­no Ta­li­ba­no bas­tio­ne Kan­da­ha­re. M.Me­rah esą šiek tiek lai­ko pra­ lei­do ne­ra­miuo­se Af­ga­nis­ta­no ra­ jo­nuo­se, ta­čiau ne­ži­no­ma, ar jis ten da­ly­va­vo ko­kiuo­se nors ko­vos veiks­muo­se. Ty­rė­jai nuo pat pra­ džių pa­brė­žia, kad žu­di­kas mo­kė­ jo elg­tis su gink­lais.

„„Kau­kė: M.Me­rah ap­lin­ki­niams at­ro­dė nor­ma­lus jau­nuo­lis, ne iš tų, ku­rie ke­lia dau­giau­sia triukš­mo. 

Ad­vo­ka­tas, ku­r is at­s to­va­vo M.Me­rah nuo pat jo pir­mo pa­si­ro­ dy­mo ne­pil­na­me­čių teis­me die­nos, sa­kė, jog ne­ri­mau­ja dėl to, kad ap­ sup­tas po­li­ci­jos jo klien­tas ga­li elg­ tis ne­prog­no­zuo­ja­mai. Chris­tia­nas Ete­li­nas pran­cū­zų te­ le­vi­zi­jai BFMTV tei­gė, kad M.Me­ rah bu­vo man­da­gus ir pa­gar­bus. Pa­sak Ch.Ete­li­no, jis prieš dve­jus me­tus su­ži­no­jo, kad M.Me­rah ta­po ra­di­ka­lu ir nu­vy­ko į Af­ga­nis­ta­ną. „Pa­sa­kiau jam, kad, tu­rint ome­ ny­je jo ke­lio­nes, jį tik­riau­siai ati­ džiai ste­bi po­li­ci­ja ir kad jis ver­čiau ne­da­ry­tų nie­ko blo­ga. Jis ne­su­da­rė įspū­džio, kad ga­lė­tų tap­ti ra­di­ka­ lu ir no­rė­tų pra­dė­ti vyk­dy­ti to­kius ab­so­liu­taus šiurkš­tu­mo ak­tus“, – pa­sa­ko­jo ad­vo­ka­tas. BNS inf.

„Scan­pix“ nuo­tr.


11

penktadienis, kovo 23, 2012

12p.

pramogų

Vil­nius su­si­rgo „Ma­dos in­fek­ci­ja“.

pramogualeja@kaunodiena.lt Redaktorė Violeta Juodelienė

alėja

V.Plet­kaus fo­tog­ra­fi­jo­se – skau­dūs klau­si­mai Kau­no fo­tog­ra­fi­jos ga­le­ri­jo­je ati­da­ ro­ma fo­to­me­ni­nin­ko Vy­tau­to Plet­ kaus fo­tog­ra­fi­jų pa­ro­da „Skaudėji­ mai“. Eks­po­zi­ci­ją su­da­ro kū­ri­niai iš dvie­jų au­to­riaus fo­tog­ra­fi­jų cik­ lų: „Teritorijos“ ir „Ne­pers­pek­ty­ vūs projektai“.

Kaip pa­ste­bi me­no­ty­ri­nin­kas To­ mas Pa­be­dins­kas, pa­ro­do­je eks­ po­nuo­ja­mi dar­bai ro­do jų au­to­riaus kū­ry­bi­nių ieš­ko­ji­mų nuo­sek­lu­mą. Nau­jau­sių V.Plet­kaus fo­tog­ra­fi­jų es­te­ti­ką cha­rak­te­ri­zuo­ja iš anks­ tes­nių au­to­riaus dar­bų („Nak­ti­nis Kau­nas“, „Til­tai“) ge­rai pa­žįs­ta­mi jo kū­ry­bos bruo­žai: tiks­lios kom­ po­zi­ci­jos, nuo­sai­ki švie­sos to­nų kai­ta ir tik ret­kar­čiais į kad­ro rė­mus są­mo­nin­gai įsi­lei­džia­mas at­si­tik­ ti­nu­mas, ku­ris pa­ryš­ki­na tiks­lias, kruopš­čiai ap­gal­vo­tas fo­tog­ra­fi­jų kom­po­zi­ci­jas.

To­kios san­tū­rios for­mos kū­ri­ niuo­se fik­suo­da­mas so­cia­li­nę tik­ ro­vę, fo­tog­ra­fas sa­vo žvilgs­nį iš tie­sų krei­pia ana­pus jos – ten, kur neiš­si­pil­dę ar jau pa­mirš­ti so­cia­li­ niai, eko­no­mi­niai ar in­di­vi­dua­lūs „pro­jek­tai“ tik­ro­vės vaiz­duo­se at­ ve­ria vi­zua­laus ir pra­smi­nio ab­sur­ do ply­šius, ve­dan­čius į nea­pib­rėž­ tu­mo „te­ri­to­ri­jas“. Ar ne­pers­pek­ty­vi yra konk­re­ ti so­cia­li­nė san­tvar­ka, ar pa­ti (san) tvar­kos idė­ja? O gal ir in­di­vi­dua­ laus žmo­gaus eg­zis­ten­ci­ja iš es­mės ne­tu­ri per­spek­ty­vos? Gal­būt žmo­ ni­ja ap­skri­tai yra „ne­pers­pek­ty­vus pro­jek­tas“? At­si­ri­bo­jęs nuo lie­tu­viš­kos fo­ tog­ra­fi­jos tra­di­ci­jai bū­din­go at­ vi­ro ly­riš­ku­mo ar vė­liau se­ku­sios su­tirš­tin­tos gy­ve­ni­mo nuo­bo­du­ lio pro­zos, V.Plet­kus tie­siog lei­ džia fo­toa­pa­ra­tui fik­suo­ti ap­lin­

Vy­tau­tas Plet­kus. Pociūnai 2011.

ki­nę rea­ly­bę to­kio bū­vio, ku­rio ne­ga­li­ma ar­ti­ku­liuo­ti vien do­ku­ men­ti­nė­je vaiz­do plot­mė­je. KD inf.

kas: V.Plet­k aus fo­tog­ra­fi­jų pa­ro­da „Skaudėjimai“. kur: Kau­no fo­tog­ra­fi­jos ga­le­ri­jo­je (Ro­tu­šės a. 1/ Vil­niaus g. 2). kada: ko­vo 27 d. 18 val.


12

penktadienis, kovo 23, 2012

pramogų alėja

Vil­nius su­si­rgo „Ma­dos in­fek­ci­ja“ Ind­rė Pep­ce­vi­čiū­tė i.pepceviciute@diena.lt

Va­kar sos­ti­nė­je pra­si­dė­jo di­džiau­ sias ma­dos ren­gi­nys Lie­tu­vo­je – „Ma­dos in­fek­ci­ja“. Pris­ta­ty­tos še­ šios lie­tu­vių ir vie­na sve­čio iš Da­ ni­jos 2012–2013 m. ru­dens-žie­mos ko­lek­ci­jos. Pri­si­lie­tus prie gam­tos

„„Na­tū­ra­lu­mas: I.Dau­gir­dai­tės tei­gi­mu, jos ko­lek­ci­jos „Ar­che­ti­pas“ idė­ja

at­si­grę­žia į ab­sur­diš­ką, ta­čiau rea­lų po­žiū­rį į žmo­gų ir jį su­pan­čią na­tū­ ra­lią ap­lin­ką, žmo­gaus bė­gi­mą nuo jos vis­ką ap­link mo­der­ni­zuo­jant.BFL nuo­tr.

kryžiažodis Šią savaitę laimėkite Briano Tracy knygą „Įpročiai, verti milijono“.

Turbūt svarbiausias faktas, atskleistas psichologų ir sėkmės tyrinėtojų, yra šis: 95 procentai visų minčių, jausmų, veiksmų bei pasiekimų yra įpročių rezultatas. Jūs esate susiformavę daugybę sąlyginių refleksų, kurie bemaž visose situacijose verčia Jus elgtis automatiškai. Gera žinia ta, kad įmanoma išsiugdyti naujus įpročius – tokius, kokių panorėsite. Valios jėga ir disciplina galima formuoti asmenybę ir gludinti charakterį. Jei Jums nepatinka dabartinis Jūsų gyvenimo scenarijus, suplėšykite jį ir parašykite naują.

Kryžiažodį parengė „Oho“ redakcija.

Teisingus atsakymus galima pateikti iki penktadienio 18 val. 1. Frazę siųskite SMS žinute numeriu 1337. Siųsdami žinutę rašykite: DIENA (tarpas) KD (tarpas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. Pvz.: DIENA KD KAUNAS (žinutės kaina – 1 Lt). 2. Arba, iškirpę kryžiažodį su teisingu atsakymu, atneškite į „Kauno dienos“ redakciją, Kęstučio g. 86, Kaunas. Šios savaitės nugalėtoją paskelbsi­ me antradienį, kovo 27 d.

Ket­vir­ta­die­nio va­ka­rą Šiuo­lai­ki­nio me­no cent­ras vėl ta­po ma­dos me­ ka. Ja­me pra­si­dė­jo try­lik­to­ji „Ma­ dos in­fek­ci­ja“, šį­kart truk­sian­ti net tris die­nas. Fes­ti­va­lį ati­da­rė vie­na 2011 m. kon­kur­so „Ma­dos in­jek­ci­ja“ nu­ga­ lė­to­jų Ie­va Dau­gir­dai­tė, ma­dos mė­ gė­jams pri­sta­čiu­si ko­lek­ci­ją „Ar­ che­ti­pas“. Iš­ver­tus iš grai­kų kal­bos, tai reiš­kia pir­mi­nį vaiz­di­nį. „Ko­lek­ci­jos idė­ja at­si­grę­žia į ab­sur­diš­ką, ta­čiau rea­lų po­žiū­ rį į žmo­gų ir jį su­pan­čią na­tū­ra­lią ap­lin­ką, žmo­gaus bė­gi­mą nuo jos vis­ką ap­lin­kui mo­der­ni­zuo­jant. Vis dėl­to ra­tas ap­si­su­ka: žmo­

gus ge­riau­siai jau­čia­si ir at­si­gau­ na na­tū­ra­lio­je ap­lin­ko­je. Ši ko­lek­ ci­ja yra tar­si komp­ro­mi­sas tarp na­tū­ra­lu­mo ir nau­jų tech­no­lo­gi­ jų, ar­ba ki­taip – gam­ta šiuo­lai­ki­ niu po­žiū­riu“, – ko­lek­ci­ją pri­sta­ tė jos au­to­rė. Išs­kir­ti­niai šios „Ma­dos in­fek­ci­ jos“ bruo­žai – skan­di­na­viš­ko sti­ liaus pro­gra­ma „Nor­dic Look“ ir da­ly­vau­jan­čių di­zai­ne­rių dė­me­ sys vy­riš­kai ma­dai. Skan­di­na­vi­ jos di­zai­ne­rių ku­ria­mi dra­bu­žiai pa­si­žy­mi mi­ni­ma­lis­ti­ne es­te­ti­ka ir itin aukš­ta ko­ky­be. Šias dra­bu­ žių ypa­ty­bes itin ak­cen­tuo­ja 2007 m. įkur­tų ma­dos na­mų „Jean// Phillip“ di­zai­ne­ris Jea­nas Phil­li­ pas, ket­vir­ta­die­nio va­ka­rą pri­sta­ tęs 2012–2013 m. ru­dens-žie­mos ko­lek­ci­ją. Daž­niau­siai aukš­to­sios ma­dos ga­mi­nius vy­rams ku­rian­tis di­zai­ ne­ris di­de­lį dė­me­sį tei­kia ma­žoms dra­bu­žių de­ta­lėms. Tar­si iš tam­ sių dy­ky­nių, švel­naus vė­jo ir snie­ go lau­kų atei­nan­čio­je ko­lek­ci­jo­je su­si­du­ria pra­ban­gi vil­na, avių oda,

nu­skalb­ti li­ni­niai au­di­niai, kaš­my­ ras ir gry­na, per­švie­čia­ma med­vil­ nė. „Jean//Phillip“ dra­bu­žiai yra la­bai ra­fi­nuo­ti, o sti­lių bū­tų ga­li­ ma api­bū­din­ti kaip be di­de­lių pa­ stan­gų ku­ria­mą, de­li­ka­tų leng­vu­ mo gar­bi­ni­mą. Mo­te­rys ir lė­lės

Už dau­ge­liui pa­žįs­ta­mo pre­kės ženk­lo „Dai­li“ sle­pia­si di­zai­ne­rė Lau­ra Dai­li­dė­nie­nė. Kas­met pri­ sta­tan­ti sa­vo var­du pa­va­din­tas dra­ bu­žių ko­lek­ci­jas di­zai­ne­rė dir­ba su ak­se­sua­rais, ku­ria ran­ki­nes, ava­ly­ nę. Pa­va­sa­ri­nė­je „Ma­dos in­fek­ci­ jo­je“ ji pri­sta­tė ko­lek­ci­ją „Se­pia“, skir­tą mo­te­rims. Se­pi­ja yra ru­di da­žai, iš­gau­na­mi iš gal­va­ko­jo mo­ lius­ko. Jie pla­čiai nau­do­ja­mi ta­py­ bo­je, fo­tog­ra­fi­jo­je, daž­nai jų ap­tin­ ka­ma ir me­ni­nin­kų kū­ry­bo­je. Di­zai­ne­rę ža­vi ir įkve­pia Mau­ ritso Cor­ne­lio Es­che­rio kū­ry­ba, jo gra­fi­niai pie­ši­niai, abst­rak­ci­ jos. Gra­fik ­ a, mo­noch­ro­mi­ja, or­na­ men­tai, dė­mės, raš­tai, frag­men­ta­ ci­ja ir žy­mus Mė­bi­jaus la­pas įkvė­pė L.Dai­li­dė­nie­nę su­kur­ti šią ko­lek­ ci­ją. Jos pie­ši­niai ir au­di­nių raš­tai taip pat bu­vo ku­ria­mi pa­gal au­to­ rės sū­naus iš­lanks­ty­tus ori­ga­mio kū­ri­nius. Ant­rą kar­tą fes­ti­va­ly­je da­ly­vau­ jan­ti di­zai­ne­rė Li­na Gu­da­na­vi­čiū­tė pri­sta­tė ko­lek­ci­ją „Ar Vi­do gė­lės?“. Pa­sak di­zai­ne­rės, tai yra ko­lek­ci­ja apie lė­les. Ji tru­pu­tį iro­niš­ka, pa­ rink­ti dra­bu­žiai ne­bū­din­gi lė­lėms, ta­čiau neat­si­sa­ko­ma dirb­ti­nu­mo, ki­čo ele­men­tų ir lė­lėms bū­din­gų si­lue­tų. Ra­mu­nė Straz­dai­tė pa­si­ ro­dė su nu­kri­tu­sių la­pų, sa­ma­nų, dumb­lo ar iš­džiū­vu­sio grun­to spal­ vų ko­lek­ci­ja „Me­džiok­lė“. Ko­lek­ci­ją mo­te­rims ir vy­rams su­kū­rė „Ma­dos in­fek­ci­jos“ sen­bu­ vė Kris­ti­na Kruo­pie­ny­tė. Jos ko­lek­ ci­ja „Ju­ke­box“ at­spin­di XX a. vi­ du­rio di­zai­no kon­cep­ci­ją – gro­žis sly­pi pa­pras­tu­me. Įk­vė­pi­mo šal­ti­ niai – 1950-ųjų in­ter­je­ras, bal­dų, daik­tų, au­to­mo­bi­lių di­zai­nas. Vie­nin­te­lis vy­ras

Šį pa­va­sa­rį fes­ti­va­ly­je ka­ra­liau­ja vie­nas vie­nin­te­lis lie­tu­vis vy­ras – di­zai­ne­ris Egi­di­jus Si­da­ras. Ke­tu­ ris kar­tus „Ma­dos in­fek­ci­jo­je“su di­zai­ne­re K.Kruo­pie­ny­te pri­sta­tęs ko­lek­ci­jas šį­kart di­zai­ne­ris pa­ro­ dė jau tre­čią sa­va­ran­kiš­kai su­kur­tą ko­lek­ci­ją. Pag­rin­di­nis E.Si­da­ro kū­ ry­bos sti­lis­ti­nis prin­ci­pas: „Ma­žiau yra dau­giau.“ Di­zai­ne­ris ma­no, kad kiek­vie­nas dra­bu­žis at­ran­da sa­vo dė­vė­to­ją, ku­ris sa­vaip in­terp­re­tuo­ja ma­dą ir sti­lių. Jo ko­lek­ci­ja „12 bro­lių“ – vy­ rams skir­ta ma­dos na­mų „Can­tas“, ku­riuo­se di­zai­ne­ris dir­ba nuo 2009 m., ko­lek­ci­jos da­lis, anon­suo­jan­ti vi­sos pre­kės ženk­lo ko­lek­ci­jos pri­ sta­ty­mą ba­lan­dį. Kla­si­ki­nius vy­riš­ ko gar­de­ro­bo dra­bu­žius di­zai­ne­ris pa­tei­kė sa­vaip. Pa­sak au­to­riaus, vėl iš­ra­di­nė­jo dvi­ra­tį, ir da­rė tai dėl sa­ vęs bei žiū­ro­vų. Iš vi­so per tris fes­ti­va­lio die­nas bus pa­ro­dy­ta 21 ko­lek­ci­ja. Šį­va­kar sa­vo dar­bus pri­sta­tys lie­tu­vės di­ zai­ne­rės Auš­ra Ur­ba­na­vi­čiū­tė ir Dia­na Kuz­mic­kai­tė, Dia­na Paukš­ ty­tė, Sand­ra Strau­kai­tė, 2011 m. „In­jek­ci­jos“ nu­ga­lė­to­jai – lie­tu­vių di­zai­ne­rių due­tas „Tri­be“ ir es­tas Han­sas Schwar­zas, ma­dos na­mai iš Sankt Pe­ter­bur­go „Pi­ros­ma­ni“ ir Nor­ve­gi­jos – „C/Bruerberg“.


133

penktaDIENIS, kovo 23, 2012

klasifikuoti skelbimai Skelbimų ir prenumeratos skyrius! Nuo ankstyvo ryto. Vytauto pr. 23, priešais Autobusų stotį, I–V 7–17 val. (pietų pertrauka 13–14 val.) , VI 8–11 val. Tel. 8 655 45 114.

Klasifikuoti

Darbo skelbimai����������������������������������� 13 Paslaugos� ������������������������������������������� 13, 14 Parduoda��������������������������������������������������� 14 Perka� ������������������������������������������������������ 14, 15 Įvairūs��������������������������������������������� 15, 16, 17 Pramogos, šventės, laisvalaikis�������������������������������������������������17 Karščiausi kelionių pasiūlymai��������������������������17 Kviečia��������������������������������������������������������� 16 Kviečia mokytis����������������������������������� 16 Pamesta������������������������������������������������������ 16 Vikingų loto���������������������������������������������17 Informuoja������������������������������������������������17

skelbimai skelbimai@kaunodiena.lt 302 202, 302 231 (redakcijoje) Siūlome darbą virėjoms (-ams) Centre. Dirbti apmokysime. Tel. 8 612 64 477.

DARBo skelbimai

929377

Siūlo darbą AB „Atrama“ siūlo darbą: metalo apdirbimo staklių ir suvirinimo įrenginių elektrikui – tel. 8 610 10 507; suvirintojui operatoriui elektra, suvirintojui elektra pusautomačiu, šaltkalviui – tel. 8 610 10 469. 929549

Ieškome pagalbinių darbuotojų. Tel. 8 610 11 959.

926759

Įmonei, prekiaujančiai krovininių automobilių detalėmis, reikalingi pagalbiniai darbuotojai (krovininių automobilių ardymas ir metalo pjaustymas). Pageidaujama darbo patirtis šioje srityje. Kreiptis tel. (8 37) 328 133, 8 616 16 655. 928539

Leidybinei įmonei, bendradarbiaujančiai su žymiausiomis pasaulio mokslinėmis leidyklomis, reikalingas (-a) korektorius (-ė). Reikalavimai: aukštasis išsilavinimas (pageidautina matematinis), panašaus darbo patirtis, anglų kalba. CV siųsti e. paštu juozasg@vtex.lt, tel. 8 688 18 707. 929126

Medienos gaminių cechui reikalingas GAMYBOS VADOVAS. Reikalavimai: darbo kompiuteriu įgūdžiai; ne mažesnė nei 5 m. gamybos patirtis. CV siųsti info@meistronamai.lt. Tel. 8 685 11 151. 929007

Metalo apdirbimo įmonei Ilgakiemyje reikalingi pagalbiniai darbuotojai. Tel. (8 37) 536 110. 928544

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Pabrangimas nuo 15 proc./mėn. Tel. 314 531, skambinti d. d. 9–17 val., „Aujama-credit“.

Statybų darbams Maskvoje reikalingi: mūrininkai, betonuotojai, įv. profilio technologai, konstruktoriai, vyr. mechanikai ir vyr. energetikai. Vizos, kelionė, apgyvendinimas, maitinimas – nemokamai. Pradinis atlyginimas 4000–7000 Lt. Dėl ANKETOS kreiptis grazina@adversitus.lt. Tel. (8 5) 240 0766. 925039

UAB „Rokų keramika“ reikalingi šaltkalviai-suvirintojai remontuoti įrengimus. Reikia turėti suvirintojo pažymėjimą. Tel. 8 685 53 878. 927961

UAB „Rokų keramika“ reikalingi: keraminių blokų krovėjai (darbas trimis pamainomis, slankiuoju grafiku, atlyginimas nuo 1400 iki 1800 Lt); pagalbiniai darbininkai gamyboje: formavimo sk. operatoriai, įstūmėjai į džiovyklas, žaliavų užkrovėjai. Gali dirbti ir moterys. Apmokome darbo vietoje. Tel. 346 610, 8 699 10 971. 926961

Paslaugos Medikų „Biofirst“ klinikoje gyd. otolaringologė Liucija Purlienė konsultuoja ir gydo sergančiuosius NOSIES, AUSŲ, GERKLĖS LIGOMIS. Gydytojos darbo patirtis – 35 metai. Studentų g. 37, tel. (8 37) 750 866; www.bioklinika.lt. 930170

Alkoholizmo, narkomanijos gydymas. Išblaivinimas, pagirių ir abstinencijos gydymas. Kvalifikuota anonimiška pagalba. „Gintarinė klinika“, Baltų pr. 137F, tel. (8 37) 366 574, 8 634 47 298.

Priimame dirbti metalo gaminių dažytojus. Tel. 8 699 88 090.

Gyd. V.Kašėta, N.Grušauskas gydo odos, alergines, grybelines, venerines ligas. Iškvietimas į namus. K.Petrausko g. 40, tel. (8 37) 220 288; www.odosligos.lt.

928530

Reikalingas stogdengys-brigadininkas ir kiti darbininkai stogo darbams atlikti. Tel. 8 674 62 107. 929356

Reikalingas vairuotojas-ekspeditorius dirbti tris dienas per savaitę. Pageidaujama pensinio amžiaus. Tel. 8 686 27 260. 930140

Reikalingi maršrutinio taksi vairuotojai dirbti Kauno mieste. Tel. 8 699 73 083, 8 656 93 987. 926976

Reikalingi pareigingi tarptautinių gabenimų vairuotojai (E kategorija) dirbti Vakarų Europoje ir maršrutu Vakarai–Rytai. Kaunas, tel. 8 698 39 309.

923736

Konsultuojame ir gydome miego sutrikimus. Visos nakties miego tyrimas – polisomnografija kovo mėn. – tik 295 Lt. Medicinos centras „Neuromeda“, Tvirtovės al. 90A, Kaunas. Tel. 8 613 42 780, 331 511; www.neuromedicina.lt. 917507

Tapkite mūsų pacientais – mes norime Jus išklausyti. Šeimos klinikoje „Sveikatos ratas“ Jūsų laukia malonus aptarnavimas, dėmesys kiekvienam, aukščiausios kvalifikacijos gydytojai. Naujai prisirašiusiems pacientams – nuolaidos daugeliui procedūrų klinikos II a. esančiame salone „Ievos grožio namai“. Tirkiliškių g. 51, Kaunas. www.sveikatosratas.lt; www.ievosgrozionamai.lt. Tel. 8 657 70 743, (8 37) 392 404, 8 643 27 297.

925386

Reikalingi: pagalbiniai, gamybos darbininkai, sandėlininkai, vairuotojai (B, C, D, E kat.), apsaugos darbuotojai, valytojai, fasuotojai. Tel. 8 674 57 108. 926046

Automobilininkams Automobilių kompiuterinė diagnostika. Taisome visus elektros gedimus, starterius, generatorius, automatines, mechanines dėžes, variklius, važiuoklę. Tel. 8 676 20 355.

„AEG“, „Ardo“, „Beko“, „Bosch“ ir kt. automatinių skalbyklių remontas. Dirbame ir savaitgaliais. Garantija iki 2 m. Tel. 8 602 56 100. 926591

„Ardo“, AEG, „Bosch“ ir kt. automatinių skalbyklių remontas. Suteikiame garantiją iki 2 m. Iškvietimas nemokamas. Nuolaida! Tel. 300 744, 8 620 37 972. 928665

AEG, „Beko“ ir kt. skalbyklių, šaldytuvų, mikrobangų, viryklių remontas, prijungimas. Atvykstu. Garantija iki 24 mėn. Taikome nuolaidas! Tel. 8 684 82 194.

929153

Šaldytuvų taisymas užsakovo namuose. Tel. 230 762, 8 699 20 896. 917006

Skalbyklių remontas, prijungimas, konsultacijos. Dirbu ir šeštadieniais. Tel. 423 798, 8 687 53 111, Rimantas Motuzas. 926075

SKUBIAI IR NEMOKAMAI IŠVEŽA nenaudojamą buitinę techniką – šaldytuvus, skalbykles, virykles, kompiuterinę techniką ir kitus elektronikos prietaisus. Tel. 8 641 99 000, www.kaunakiemis.lt. 919679

Taisome įvairių tipų televizorius klientų namuose. Iškvietimas nemokamas. Garantija. Tel. 719 765, 8 652 39 176. 927175

Taisome įvairių tipų televizorius klientų namuose. Iškvietimas nemokamas. Suteikiama garantija. Tel. 715 991, 8 671 55 064. 927986

Kompiuterininkų Akcija – antivirusinių diegimui. Kompiuterių programinis ir tech. remontas, tinklų diegimas, lituojame. Kaune atvykstame nemokamai. Tel. 8 611 40 917. 928947

Taisome kompiuterių programas ir tech. dalį, išmaniuosius telefonus, monitorius, spausdintuvus. Atrišame žaidimų kompiuterius XBOX360, PSP ir kt. Galime atvykti. Tel. 8 617 77 731. 894024

Kompiuterių remonto paslaugos. NEMOKAMAS atvykimas. www.pagalbakompiuteriams.lt. Tel. 8 655 88 600. 927526

Statybos, remonto

Rimtiems vairuotojams – geras darbas už gerą atlygį. CE kategorija ir patirtis būtina. Tel. 8 610 32 917. 930106

929396

Siuvyklai reikia siuvėjų siūti operacijomis viršutinius vyriškus, moteriškus drabužius. Laiku mokamas geras atlyginimas. Socialinės garantijos. Tel. 8 674 10 014.

Autoservisas „Pilotas’’ taiso kėbulus, važiuoklę, variklius. Galime pašalinti 90 proc. gedimų. Dubysos g. 4, Kaunas. Tel. 8 670 70 310.

916030

928571

914984

929752

Atliekame apdailos darbus: klijuojame vatą, polistireną, armuojame, dedame struktūrinį tinką. Dirbame tvarkingai ir atsakingai. Tel. 8 645 13 438. 927940

Atliekame griovimo darbus – sienų, pertvarų, angų pjovimas, kirtimas. Sąramų montavimas. Konsultacijos. Statybinio laužo išvežimas. Pastatų griovimas. Tel. 8 699 77 162. 917403

Atliekame kokybiškai tik gipskartonio montavimo darbus (sunkias ir lengvas konstrukcijas). Tel. 8 620 80 461, 8 671 13 410. 928729

Atliekame lietaus kanalizacijos ir drenažo įrengimo, buitinių nuotekų valymo įrenginių montavimo darbus. Tel. 8 618 56 027. 929945

Atliekame tinkavimo darbus savo tinkavimo įranga. Turime pastolius. Tel. 8 620 81 478, 8 676 58 924, (8 37) 265 972. 928725

Atliekame visus santechnikos darbus: vandentiekis, šildymas, vidaus ir lauko kanalizacija, prietaisų sumontavimas, remontas. Tel. 8 699 77 162. 917376

Atlieku mūro, betonavimo ir kitus statybos darbus. Tel. 8 651 11 544. 927239

Automobilinio bokštelio nuoma (15 m aukščio). Pjauname, genime medžius. Šlaitinių stogų dengimas, skardinimas. Tel. 8 687 19 660 (Rolandas), 8 602 92 845. 919229

Be dulkių kokybiškai šlifuojame, lakuojame, restauruojame parketą, medines grindis, laiptus. Tel. 8 677 36 264. www.slifavimas.info.

NUOMOJAME AUTOBOKŠTELĮ 22 m strėlės ilgio 8–16 val. darbo dienomis Tel. 8 699 11 038, 796 732

918369

Greitai ir kokybiškai dedu laminuotas grindis, statau duris, dedu spynas. Tel. 8 603 65 248. 926039

GRINDŲ BETONAVIMAS. Naudojame pažangiausią įrangą, konsultuojame, organizuojame medžiagų tiekimą. Tel. 8 678 19 899. 927819

HIDROIZOLIACIJA: pamatų, rūsių, baseinų, terasų. Plokščiųjų STOGŲ dengimas, šiltinimas. Tel. (8 37) 330 686, 8 687 84 142. 924326

Kaminų įdėklai (darbo patirtis), valymas. Pristatomieji kaminai. Latakų valymas. Garantija. Be poilsio dienų. Tel. 8 676 53 813. www.kaminuideklai.com.

900922

Kaminų įdėklai, valymas, pristatomieji kaminai, remontas. Kokybės garantas. Kaminų mūrijimas. Tel. 8 619 29 430. 922594

KAMINŲ ĮDĖKLAI. Valymas. Remontas. Garantija. Tel. 8 605 53 814.

929789

Kasame šulinius, giliname. Kasame vietinę kanalizaciją, klojame drenažą, drenuojame sklypus. Konsultuojame. Dirbame žiemą. Tel. 8 673 33 276, 8 601 94 610. 929849

Kasu šulinius, vietinę kanalizaciją. Valau ir gilinu šulinius. Surandu vandens gyslą. Suorganizuoju žiedų atvežimą. Tel. 8 676 67 428.

925120

Klojame trinkeles. Drenažas, valymo įrenginiai. Betonuojame pamatus, atramines sienutes, perdangas. Technikos nuoma. www.peiveris.lt. Tel. 8 600 22 703.

928587

KLOJU TRINKELES. Kokybiškai kloju trinkeles, vejos bortus, įrengiu vandens nutekėjimo sistemas. Kokybę garantuoju. Tel. 8 612 57 167. 926160

920741

Metalo gaminiai: rekonstrukcijos, laiptai, tvoros, grotos, vartai, kaltiniai gaminiai, durys. Tel. 8 600 04 449.

924400

Betonuojame, mūrijame, tinkuojame, atliekame visus apdailos darbus: sukame gipsą, glaistome, dažome, klijuojame plyteles, vedame santechniką, šildymo sistemas. Tel. 8 650 51 581. 927763

Dažytoja dažo, glaisto, tapetuoja, dekoruoja, dengia sienas vidaus, reljefiniu, Venecijos struktūriniu tinku. Aliejiniais dažais nedažo. Tel. 8 674 94 683, 8 606 21 878. 914221

Dengiame šlaitinius stogus, rekonstruojame, skardiname. Komplektuojame medžiagas. Gaminame kaminų įdėklus ir juos valome. Tel. 8 612 82 740.

929285

921739

926198

Elektros darbai. Apsaugos, videosistemos. Taupaus apšvietimo sprendimai. Nedidelės kainos, kokybė, garantijos. Tel. 8 687 98 087.

Betonuojame grindis, ruošiame pagrindus. Klojame visų tipų grindų dangą. Ilgametė patirtis. Garantija. Tel. 8 686 44 993, 8 687 24 321.

Dengiame stogus įvairia danga, montuojame gipskartonį, dedame bet kokį parketą, įstatome duris, atliekame daugumą staliaus darbų. Tel. 8 683 16 873.

AKCIJA! Plastikiniai ir mediniai langai, šarvuotos ir vidaus durys, balkonų stiklinimas. Tel. 705 900, 8 656 39 353, Sukilėlių pr. 3. www.roplastitus.lt.

Drenažas, vandentiekis, kanalizacija. Mini ekskavatoriaus paslaugos. Tel. 8 676 14 056, 8 620 45 433.

Kokybiški gaminiai iš metalo Jums pagal užsakymą: vartai, tvoros, durys, laiptai, voljerai, grotos. Kaunas. Tel. 8 657 88 778.

929305

917140

Automobilių radiatorių, šildymo sistemų, žibintų, buferių remontas, dažymas ir keitimas. Automobilinio bokštelio ir mikroautobusų nuoma. Tel. 332 520, 8 699 55 568.

AKCIJA! Virtuvės langas – nuo 550 Lt; 3 dalių kambario – nuo 720 Lt, balkono durys su vitrina – nuo 800 Lt (kainos su montavimu ir palangėmis). Vertikalios orlaidės, balkonų stiklinimas, roletai, žaliuzės, garažo vartai. UAB „EG group“, tel. 540 123, 8 612 65 486. Apdaila. Tapetuoju lubas ir sienas. Glaistau. Dažau. Darbo patirtis 19 metų. Dedu laminatą. Pristatau medžiagas. Tel. 8 650 45 329, 8 674 83 310.

Buitinės technikos remonto

927921

922739

Reikalingi tinkuotojai, tinkuojantys agregatu. Tel. 8 698 36 599.

929556

929147

922109

Reikalinga (-as) pardavėja (-as)-kepėja (-as) dirbti kebabų kioske automobilių turguje. Tel. 8 604 46 799.

Plovimas – automobilių, variklių, dugno. Šildymo-aušinimo automobilio sistemos remontas, perdirbimas. V.Krėvės pr. 118B, 6 garažas. Tel. 8 604 16 842.

Atlieku nebrangų mikrobangų krosnelių, skalbyklių, dulkių siurblių, šaldytuvų, el. viryklių remontą. Garantija iki 2 m. Atvykstu nemokamai. Tel. 8 680 85 778.

917996

929828

Remontuoju lengvųjų automobilių ir VILKIKŲ RADIATORIUS, BUFERIUS ir kitas stiklo pluošto ir plastmasines detales. Garantija. Tel. 220 176 9-18 val., 8 699 25 402

8 655 45 114 (Vytauto pr. 23)

Ekskavatorių ir buldozerių nuoma. Kasame, valome tvenkinius, buldozeriais lyginame žemes. Kiti žemės darbai. Tel. 8 640 26 562, 8 611 26 363. 926392

929050

929605

Nuosavų namų durys: saugios, ypatingai šiltos. Garantija 5 m. Dirbame be poilsio dienų. Tel. 8 634 81 144. 929644

Pastatų šiltinimas putų polistirenu, akmens vata. Dedame struktūrinį tinką. Daugiabučių laiptinių remontas. Tinkavimo darbai. www.apsiltiname.lt. Tel. 8 602 56 512, 8 614 45 953. 929023

PLASTIKINIAI LANGAI ir BALKONŲ STIKLINIMAS – pigiausiai Kaune. Vokiška kokybė, garantija 10 metų. Tel. 223 200, 8 608 70 099. www.langvila.lt. 915572

Plytelių klijavimas, gipskartonio montavimas, dažymas ir kiti darbai. Tel. 8 648 62 352. 929502

Privatus santechnikas-suvirintojas atlieka visus santechnikos ir suvirinimo darbus. Suteikiu garantiją, taikau nuolaidas. Tel. 205 251, 8 674 97 821. 930034

Nukelta į 14 p.


14 2

penktaDIENIS, kovo 23, 2012

klasifikuoti skelbimai Greitai, kokybiškai remontuojame minkštuosius baldus. Keičiame spyruokles, poroloną. Pensininkams – 10% nuolaida. Tel. 366 454, 8 671 24 083.

Paslaugos Statybos, remonto

927692

Pigūs laiptai iš sauso ąžuolo, uosio medienos. Gaminu. Montuoju. Tel. 8 646 44 285. 929095

Remonto darbai: angokraščių apdaila, sienų lyginimas, tinkavimas, glaistymas, dažymas, tapetavimas, laminato dėjimas. Tel. 8 679 23 826. 929631

Santechnikas atlieka visus santechnikos darbus. Padeda nupirkti, atvežti medžiagas (su nuolaidomis). Tel. 8 680 84 699 nuo 7 iki 22 val. 926576

Santechnikas keičia vandentiekio, kanalizacijos vamzdynus, stato WC. Kiti santechnikos darbai. Dirba be poilsio dienų. Garantija. Tel. 8 645 22 683. 929561

Santechnikos darbai jums patogiu laiku. Tel. 8 689 13 300, 711 659. 921914

Santechnikos darbai. Be poilsio dienų, garantijos, nuolaidos. Tel. 8 636 89 929, (8 37) 224 785, e. paštas bmwgulbe@gmail.com. 917752

Sienų, grindų apšiltinimas į oro tarpus. Ekovata, termoputa, polistireno granulėmis. 1 kv. m – nuo 7 Lt. Konsultuojame, dirbame visoje Lietuvoje. Tel. 8 689 68 528. 919808

Siurbiame nuotekas. Plauname lauko vamzdynus. Tel. 8 670 12 205. 929834

Stogų dengimas, rekonstrukcija, skardinimas. Kaminų įdėklai, valymas. Karkasinių namų statymas. Tel. 8 601 77 895.

Nestandartinių baldų gamyba: virtuvės, spintos, komodos, sekcijos ir kt. Atvežame, montuojame nemokamai. Tel. 8 676 20 685. 916778

Pigiai, greitai, gerai remontuojame baldus (aptraukiame gobelenu). Garantija 1 m. Nuolaidos. Tel. 707 920, 8 657 85 505. 923131

Virtuvės, svetainės, biuro, miegamojo, vonios, spintų ir kitų kietųjų baldų gamyba. Garantija. Gaminame išsimokėtinai. Tel. 8 679 77 357; www.ivairusbaldai.lt. 920424

Kitos

2 kambarių butą P.Plechavičiaus g., Kalniečiuose (VIII a. monolitiniame name). Kaina 96 000 Lt. Tel. 8 618 10 563.

927127

3 kambarių butą Eiguliuose, Sukilėlių pr. (12 a. blokinio namo III a., b. pl. 61 kv. m, kambariai nepereinami). Tel. 395 098, 8 614 22 030. 927749

6,12 a sklypą su nedideliu 12 kv. m mediniu nameliu SB „Šatijai“, Šatijuose, Kauno r. (yra elektra, vanduo laistymui, geras privažiavimas). Vieta tinka namo statybai. Kaina 33 000 Lt. Tel. 220 455, 8 686 38 448. www.agmindis.lt. 928559

BUAB „Adveritas ir Ko“ parduota nekilnojamąjį turtą, t.y. patalpas, esančias Draugystės g. 19, Kaune, už bendrą 150.000,00 Lt (su PVM) turto pardavimo kainą. Išsamesnė informacija teikiama tel. 8 619 56 539. 929971

„ABDONO“ kilimų ir žaliuzių valykla valo kilimus (kliento patalpose arba išsivežame), minkštuosius baldus, čiužinius, „Bauer“ ir kt. patalynę sausu ir šlapiu giluminiu būdu amerikietiška įranga. Langų valymas, grindų dangos atnaujinimas, patalpų tvarkymas po remonto ir visos kitos švaros paslaugos. UAB „ABDONAS“ (bet kada), tel. 77 09 44, 8 688 18 946. Žemaičių g. 31, www.abdonas.lt. 916956

Aplinkotvarka, medžių, gyvatvorių genėjimas, augalų sodinimas, tujų priežiūra, sodininko paslaugos. Tinklinės ir segmentinės tvoros. Tel. 8 600 92 922. 922532

Medžių pjovimas; genėjimas; gyvatvorių karpymas; vaismedžių genėjimas; miško valymas; kelmų šalinimas. UAB „Aplinkos darbai“. Tel. 8 655 55 800.

DnB būstas teikia paslaugas norintiesiems parduoti ar išnuomoti savo nekilnojamąjį turtą. Tel. 8 676 22 040, e. paštas darius. daugela@dnbbustas.lt.

928748

Dviejų aukštų mūrinį namą Fredoje, Smilgos g. (1994 m. statybos, b. pl. 230 kv. m, ūkinis pastatas su garažu – 120 kv. m, 5 a sklypas, yra visos komunikacijos, patogus susisiekimas). Iki Centro – tik 4,3 km. Kaina 380 000 Lt. Tel. 220 455, 8 686 38 448. Dviejų aukštų pastatą (34 kv. m) A.Žukausko g. 8A. Yra vanduo, elektra, 0,6 a žemės, apšiltintas. Kaina 94 000 Lt. Tel. 8 675 03 868. 929810

Dviejų kambarių butą Senamiestyje, J.Gruodžio g. (3 a. mūrinio namo III a., bendr. pl. 62; kambariai 18, 20; virtuvė 12,5 kv. m, WC ir vonia kartu, balkonas, tvarkingas). Kaina 169 000 Lt. Tel. 220 455, 8 686 38 448. www.agmindis.lt.

929311

906942

NEMOKAMAI išvežame bet kokį nereikalingą metalo laužą, buitinę techniką. Mokamai – senus baldus, šiukšles ir visa kt. Pjauname medžius. Tel. 8 601 99 230, 799 681.

Išparduodu ir perku įvairių plotų ir įvairios paskirties žemės sklypus, sodybas, sodų sklypus. Tel. (8 37) 225 490, 8 608 51 012; www.musukvartalai.lt.

925541

Kolektyvinį sodą SB „Obelynė“, 25 km nuo Garliavos (6 a, vasarnamis, 40 kv. m). Kambarį bendrabutyje Kaune, Savanorių pr. (17 kv. m, tvarkingas). Tel. 8 610 87 026.

Už prieinamą kainą – profesionalus ir kokybiškas laiptinių remontas. Dirba patyrę darbininkai. Naudojame savo medžiagas. Tel. (8 37) 249 178, 8 640 25 072. 929135

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Pabrangimas nuo 15 proc./mėn. Tel. 314 531, skambinti d. d. 9–17 val., „Aujama-credit“. 918001

Vidaus įrangos Iš sausos medienos gaminame filingines skydines duris, laiptus, palanges, langus. Stikliname balkonus. Atvežame, montuojame. Tel. 540 412, 8 618 79 554. 928289

Laiptų gamyba, projektavimas, montavimas. Restauravimas. Smulkūs stalių darbai. Lauko baldai. Tel. 8 676 25 721. 929110

Roletai, visų rūšių žaliuzės gamintojo kainomis. Matavimas, montavimas nemokamas. Tel. 8 616 29 180, e. paštas vaidas@fajetonas.lt.

920590

Baldžių Aptraukiame audiniu baldus (keičiame spyruokles, vatiną, poroloną, audinį). Remontuojame mechanizmus. Tel. 8 674 44 219. 928357

Aptraukiame audiniu, dirbtine ir natūralia oda baldus. Keičiame visas reikalingas medžiagas. Ilgametė darbo patirtis. Transportas nemokamas. Tel. 8 604 76 264, 730 715. 927699

Aptraukiame baldus gobelenu. Keičiame spyruokles, vatiną, poroloną – dirbtuvėse ir pas klientą. Pensininkams – nuolaidos. Tel. 366 160, 8 651 82 459. 917042

Gaminame nestandartinius kietuosius baldus: virtuvės, prieškambario, komodas, stalus, lentynas, spintas... Atvežame, surenkame nemokamai. Tel. 8 601 26 068. 924681

Greitai, kokybiškai ir pigiai remontuojame minkštuosius baldus. Keičiame spyruokles ir poroloną. Transportas nemokamas. Tel. 712 540, 8 675 65 133. 923659

Greitai, kokybiškai remontuojame minkštuosius baldus. Keičiame dizainą. Platus gobeleno pasirinkimas. Be poilsio dienų. Transportas nemokamas. Tel. 440 774. 928767

Pigiai išsiurbiame fekalijų šulinius, pasikrauname ir išvežame šakas, šiukšles, statybines atliekas, birius krovinius. Tel. 380 853, 8 685 30 321. 926709

Profesionaliai ir nebrangiai genime vaismedžius. Tel. 8 611 45 542.

929536

parduoda Nekilnojamasis turtas Kaune ir Kauno rajone 1 k. butą Šilainiuose, monolitiniame name (12/10 a., bendr. pl. 36 kv. m, su balkonu, vidinis, saulėta pusė, suremontuotas, rakinama laiptinė). Tel. 8 676 63 692. 926354

12 arų namų valdos sklypą Juragiuose, pigiai. Dar yra pasirinkimas. Tel. (8 37) 225 490, 8 608 51 012; www.musukvartalai.lt.

928942

Antstolė Sonata Vaicekauskienė 2012 04 23 9 val. skelbia pirmąsias viešąsias varžytynes turtui: 683/2476 dalims žemės sklypo (bendr. pl. 0,2476 ha), paskirtis – mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos, sklype yra pradėtas statyti gyvenamasis namas (pamatai), kuriam VĮ „Registrų centras“ neįregistruota nuosavybės teisė, esančiam Žalgirio g. 7, Ringauduose, Kauno r., priklausančiam Ramūnui Vizgirdai. Dėl turto apžiūros skambinti R.Vizgirdai tel. 8 675 64 415. Pradinė turto kaina 72 000,00 Lt. Norintieji dalyvauti viešosiose varžytynėse turi įnešti 10 proc. pradinės turto vertės į antstolės Sonatos Vaicekauskienės kontoros sąskaitą Nr. LT33 4010 0425 0049 3336 AB „DNB bankas”. Parduodamo turto nuosavybės apribojimas – disponavimas turtu. Visi suinteresuoti asmenys, turintys teises į parduodamą turtą, iki varžytynių pradžios turi teisę pateikti antstolei savo teisę patvirtinančius dokumentus. Pirmosios viešosios varžytynės vyks Nemuno g. 25–1b, Kaune. Informacija tel. 422 057, 221 126, antstolė S.Vaicekauskienė, antstolės padėjėjos N.Mickūnienė, O.Kačenauskaitė. 929994

929863

Vieno kambario butą Ukmergės g., Eiguliuose (b. pl. 37 kv. m, 5/5 a., suremontuotas). Kaina 70 000 Lt. Tel. 8 601 82 610. 929496

Nekilnojamasis turtas kitose vietose

928564

928944

928691

Parduoda kotedžą su garažu Vytėnuose (b. pl. 105 kv. m, 2 a žemės, kotedžas su daline apdaila). Kaina 235 000 Lt. Tel. 8 650 51 581.

927757

Parduodamas 3 kamb. butas Partizanų g., netoli PC „Savas“ (butas I a., paaukštintame mūriniame name, 1990 m statybos, b. pl. 75 kv. m, puikus remontas). Kaina 238 000 Lt. Tel. 8 677 92 554. 929472

Parduodamas 3 kambarių butas Šilainių mikrorajone. Butas po kapitalinio remonto. Kaina 130 000 Lt. Tel. 8 656 11 257.

Jonavos r., Šveicarijos k., parduodamas tvarkingas blokinis namas su mansarda, 29 a žemės, ūkinis pastatas. Tel. 8 699 86 981, e. paštas ingulioshka@gmail.com. Medinį namą Raseinių r., Viduklės miest. (yra mansarda, mūrinis priestatas, pusrūsis, ūkinis pastatas, vandentiekis, kanalizacija, 15 a sklypas, sodas), prie mokyklos. Be tarpininkų. Tel. 8 610 17 218. 929572

Buitinė technika Buitinės technikos išparduotuvė! Prekiaujame nauja ir su defektais buitine technika iki 50% pigiau. Skalbimo mašinos BOSCH, AEG – tik nuo 599 Lt. Savanorių pr. 214, Kaunas. Tel. 8 674 08 983. 908963

Nauja ir nukainota buitinė technika (orkaitės, šaldytuvai ir t.t.), virtuvės reikmenys. Atidavus seną buitinę techniką – nuolaida iki 200 Lt! AEG, „Bosch“, „Liebherr“, „Siemens“ ir t.t. Kovo 11-osios g. 45A. Tel. 313 656, 8 699 83 487; www.ventara.lt. 821474

Automobiliai ir detalės Katalizatoriai, DPF, duslintuvai. Pardavimas, pristatymas, keitimas, remontas. Kreiptis tel. 8 650 23 971.

Baldai Išpardavimas! NAUDOTI BALDAI ir kt. iš Vakarų Europos parduotuvėje (1300 kv. m). Nauja siunta. R.Kalantos g. 9, tel. 351 514, 8 612 86 699. www.svetainesbaldai.lt. 923869

Kitos prekės

929165

Šiltą neįrengtą namą Ramučiuose, visos komunikacijos, asfaltuotas akligatvis, suformuotas 13 a sklypas. Tel. 8 686 34 114. 928415

918330

Parduodamos sausos, skaldytos malkos. Įpakavimai ir kiekiai – įvairūs. Tel. 8 620 29 252, 8 614 74 247, e. paštas malkucentras@gmail.com. 928577

Parduodu įvairių rūšių malkas (skaldytas, trinkelėmis, rąsteliais). Atvežimas nemokamas. Tel. 8 611 84 921, e. paštas euruta66@gmail.com. 917731

Parduodu malkas (trinkelėmis, skaldytas) ir atraižas iš lentpjūvės. Tel. 8 614 95 487. Parduodu skaldytas malkas (lazdynų, eglės, pušies). Tel. 8 609 14 434.

929744

Prekyba kietuoju kuru: akmens anglys, medžio pjuvenų briketai. BALTARUSIŠKI DURPIŲ KURO BRIKETAI, kaina 333 Lt. Kaina galioja iki 2012 m. kovo 31 d. Tel. (8 37) 746 419. 921387

Skaldytas beržo, juodalksnio malkas. 6,5 m. Kaina 550 Lt. Tel. 8 696 49 350.

929384

Perka Automobilių, mikroautobusų, visureigių supirkimas geromis kainomis. Gali būti daužti ar su defektais. Išsiveža. Tel. 8 620 24 539. 908174

„Metrampa“ brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą, variklius. Moka iš karto, išsiveža. Švenčionių g. 8, Betygalos g. 2. Tel. 740 405, 8 682 55 681, www.metrampa.lt. 919201

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius, nichromą. Birželio 23-iosios g. 23A, tel. 312 043, 8 682 40 444. 902842

AKCIJA – PJUVENŲ briketams! Parduodame pjuvenų briketus, durpių briketus. Atvežame. Kreiptis Kalvarijos g. 7, Kaunas, tel. 8 683 54 559, 298 566. 929065

AKCIJA! Parduodame amerikietiško ąžuolo pjuvenų BRIKETUS. 1 t kaina 450 Lt (su PVM). Tel. 8 614 30 428. 926919

Atraižos maišuose: pušies, vnt. – 6 Lt; beržo, ąžuolo, vnt. – 7 Lt. Sausos pjuvenos maišuose, vnt. – 4 Lt. Tel. 8 670 32 999. 926988

Atvežame ąžuolo, uosio, beržo, juodalksnio ir mišrių sausų geros kokybės malkų (trinkelėmis ir skaldytų). Pristatome nemokamai. Tel. 8 689 30 433. 918524

Parduodu garažą Šiaurės pr., 168 kooperatyvas, antrajame aukšte. Vartai pietų pusėje. Kaina 9 500 Lt. Tel. 8 687 88 160.

Parduodame stambias atraižas ir įvairias malkas: dvimetriais, trinkomis ir skaldytas. Atvežame. Tel. 8 685 02 510, 8 685 78 626.

919085

Atvežame malkas miškavežiu. Brangiai perkame mišką su žeme arba išsikirsti. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 601 25 955, 8 601 26 268.

929645

913939

922719

929261

929973

Parduodame pigiai geras malkas. Tel. 8 603 93 477.

929974

Parduodame sodą SB „Gervena“, sklypas 6,4 a. Kaina pagal susitarimą. Tel. 223 623, 8 618 51 909.

Parduodamos 249/1000 dalys pastato – garažo, unikalus Nr. 4995-7003-3065, žymėjimas plane 6G1p, Rumšiškių mstl., Kauno r. sav. Žemės sklypo naudojimas tarp bendraturčių neišspręstas. Parduodamo turto pradinė pardavimo kaina 48212 Lt. Informacija tel. 8 620 56 879.

927375

Malkas: beržo – 110 Lt, juodalksnio – 100 Lt (mašinoj sukrautos tvarkingomis eilutėmis) vežame mažais kiekiais. Turime pjuvenų briketų ir mišrios medienos – 470 Lt. Tel. 8 652 59 118.

929943

929933

Naujos statybos šiuolaikiškus dviejų, trijų kambarių butus(15 min. iki Kauno centro, šalia prekybos centras IKI, servisas, mokykla, darželis, odontologas, grožio salonas, sporto komleksas, autonominis šildymas, panoraminiai langai, židinys, sandėliavimo patalpa, vieta automobiliui, internetas, TV, san. mazgai šildomomis grindimis, su visa ir su daline apdaila, namas baigiamas užpildyti, kultūringi kaimynai, parduodami paskutiniai aukštos kokybės, gero išplanavimo butai). Velykinės nuolaidos, kviečiame pasinaudoti, dirbame klientui patogiu laiku. Tel. 8 698 09 808.

Beržines, uosines, pušines, juodalksnio malkas – skaldytas arba trinkelėmis. Atvežame nemokamai. Tel. 8 608 55 554.

924031

Bankrutavusi UAB „Restantus“ parduoda iš varžytynių nekilnojamąjį turtą – 0,1820 ha žemės sklypą, esantį Aido takas 5, Palanga. Pradinė turto pardavimo kaina 160.000,00 Lt. Varžytynių data ir laikas: 2012 04 30 10 val. Varžytynių dalyvių registravimo pradžia 9.40 val. Išsamesnė informacija teikiama tel. 8 615 56 539.

928566

Tapetuotojas (darbštus ir sąžiningas) glaisto, dažo sienas, lubas. Deda laminatą ir t.t. Pataria. Padeda nupirkti medžiagas. Tel. 8 677 03 739. 926411

Parduodu namą Žaliakalnyje. Tel. 8 677 72 467.

918312

Ąžuolo, beržo pjuvenų briketus ir baltarusiškus durpių briketus. PAVASARINĖS NUOLAIDOS! Tel. 8 677 44 884. 928703

Ąžuolo, beržo, uosio, juodalksnio malkas – skaldytas, trinkelėmis, rąstais. Uosio parketo lenteles. Tel. 8 608 64 784. 921763

Ąžuolo, uosio, beržo, drebulės, alksnio, eglės malkas trinkelėmis arba skaldytas (atvežame po 2,5; 5; 8; 15; 20 kub. m). Tel. 8 682 86 242. 917663

Bankrutuojanti UAB „Slenkančios sistemos“ išparduoda trumpalaikį turtą. Išsamesnė informacija teikiama tel. 8 619 56 539. 929958

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius, nichromą. Jurbarko g. 2, tel. 363 283, 8 699 69 731. 902651

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius, senus automobilius. Demontuojame metalą. Technikos g. 8C, tel. 8 687 46 496. 902778

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius, senus automobilius. Veiverių g. 148A, tel. 392 213, 8 686 40 259. 902907

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius, senus automobilius. Vokiečių g. 187, tel. 478 088, 8 681 46 384. 902715

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius. Išsivežame metalą. Raudondvario pl. 112, tel. 267 424, 8 650 50 353. 903037

Trijų, keturių kambarių butą Eigulių rajone, tarpiniame aukšte. Tel. 302 535, 8 676 22 529. 927747

Nukelta į 15 p.


153

penktaDIENIS, kovo 23, 2012

klasifikuoti skelbimai Perka

Vieno arba dviejų kambarių butą, gali būti bendrabučio tipo su atskirais patogumais. Tel. 395 097, 8 600 27 072.

Alavą, nichromą, nerūdijantį ir instrumentinį plieną, elektros variklius, generatorius, starterius ir įvairius metalus. Tel. 8 610 22 688. 903094

Aliuminio, vario, bronzos, nichromo, nerūdijančio plieno ir juodųjų metalų laužą, akumuliatorius, elektros variklius. Kreiptis Elektrėnų g. 8, 8.30–17 val., tel. 8 686 83 409. 903970

927746

UAB „TORLINA“ brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, buitinę techniką, senus automobilius, elektros variklius, akumuliatorius. Galime išvežti savo transportu. Išrašome utilizavimo pažymas. Ateities pl. 34, Kaunas, tel. (8 37) 44 14 14, 8 698 08 051 (juodieji metalai); (8 37) 44 14 14, 8 611 44 404 (spalvotieji metalai). Darbo laikas I–V 8–17 val., VI 8–13 val. 915511

Aukštomis kainomis įmonė perka įvairius AUTOMOBILIUS ir kt. techniką (po eismo įvykio ar su kt. defektais). Greitai tvarkome dokumentus, atsiskaitome, pasiimame. Tel. 8 648 74 669. 921977

Automobilių supirkimo įmonė perka visų markių automobilius nuo 200 iki 2000 Lt. Patys pasiimame. Atsiskaitome iš karto. Sutvarkome dokumentus. Tel. 8 615 87 008. 925364

Automobilius (senus, surūdijusius, su defektais, nevažiuojančius) ir kėbulus. Atsiskaito iš karto, pasiima patys. Tel. 8 673 31 752, 8 607 97 663. 920274

Brangiai juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą: aliuminį, varį, žalvarį, akumuliatorius. Išsivežame patys. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724. 919925

Brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, elektros variklius, akumuliatorius. Išsiveža patys. Išveža senus automobilius. Vandžiogalos pl. 106, Domeikava, tel. 8 682 69 307, (8 37) 478 989. 915491

Brangiai perkame juodųjų metalų laužą, ne mažiau kaip 5 t, mokame iš karto. Išsivežame savo transportu. Tel. 8 658 11 679. 928409

Brangiai perkame juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, elektros variklius, akumuliatorius. Išsivežame patys. Išvežame senus automobilius. S.Lozoraičio g. 19, Garliava, tel. 8 611 39 500. 915476

Brangiai perkame juodųjų metalų laužą, mokame iš karto. Išsivežame savo transportu. Tel. 8 606 27 717. 928361

Brangiai superkame visų markių lengvuosius automobilius, mikroautobusus, sunkvežimius. Išsivežame, tvarkome dokumentus. Tel. 8 643 06 597, 8 604 27 116. 927106

Įmonė superka juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą, elektros variklius, akumuliatorius. Dirbame be poilsio dienų. Išvežame ir nedideliais kiekiais. Tel. 8 677 89 365. 922788

Įvairius senus su defektais ir po avarijos automobilius, kėbulus. Pasiimame patys, išrašome utilizavimo pažymas. Tel. 8 684 26 629, 8 603 62 208. 922002

Perka žemę, mišką visoje Lietuvoje, tinka apleista, išnuomota, su bendraturčiais. Sutvarko dokumentus, atsiskaito iš karto. Tel. 8 671 08 059. 910310

Perkame auksą, auksines dantų karūnėles, aukso laužą, auksines monetas, auksinius laikrodžius, aukso dirbinius ir sidabrą. Tel. 8 670 59 488, 8 623 47 249. 910191

Perkame nekilnojamąjį turtą, butus, namus, sklypus. Siūlyti įvairius variantus. Tel. 8 650 84 277. 917063

Perkame žemės ūkio paskirties žemę Panevėžio ir Pasvalio apskrityse. Siūlyti įvairius variantus. Tel. 8 618 05 112. 922920

Superkame juoduosius, spalvotuosius metalus. Demontuojame, išsivežame mažus kiekius. Be poilsio dienų. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 600 60 674, 260 840. 923965

VAZ, „Moskvič“, GAZ ir kitus importinius automobilius, kėbulus. Pasiimame. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724. 919837

Įvairūs

PRANEŠIMAS AB „Kauno dujotiekio statyba“, įmonės kodas 133276384, buveinės adresas Elektrėnų g. 7, Kaunas, akcininkams! Bendrovės vadovo iniciatyva ir sprendimu 2012 m. balandžio 27 d. 11 val. šaukiamas eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris vyks bendrovės buveinės patalpose Elektrėnų g. 7, Kaunas. Dalyvių registracija nuo 10.30 val. Numatoma susirinkimo darbotvarkė: 1. 2011 m. metinio pranešimo apie bendrovės komercinę-ūkinę veiklą tvirtinimas. 2. 2011 m. finansinės atskaitomybės tvirtinimas. 3. 2011 m. pelno (nuostolių) paskirstymas. 4. Kiti klausimai. Su susirinkimo dokumentais ir kita informacija, susijusia su akcininko teisių įgyvendinimu, akcininkai gali susipažinti bendrovės buveinėje darbo valandomis. 929976

Teismo informacija Kauno apygardos teismas 2012 02 01 nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB „Miltransus“ (įmonės kodas 300653342, adresas Veiverių g. 151, Kaunas) ir šios įmonės administratoriumi paskyrė UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biurą (adresas Jonavos g. 16A, Kaunas, įmonės kodas 2352 38440). Nutartis dėl bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjo ir UAB „Miltransus“ bankrutuojančios įmonės statusą įgijo 2012 02 14. Vadovaudamasis LR įmonių bankroto įstatymo 10 str. 7 d. 4 p., 11 str. 3 d. 13 p. administratorius informuoja, kad bankrutuojančios UAB „Miltransus“ visų sudarytų sandorių, kurių įvykdymo terminas dar nepasibaigė, toliau nevykdys. 929637

Akcininkams! AB „Šilo svetainė“ akcininkams! 2012 m. balandžio 27 d. 11 val. Palemono g. 5, Kaunas (II aukštas), kviečiamas visuotinis akcininkų susirinkimas. Darbotvarkė: 1. Valdybos ataskaita. 2. Auditoriaus ataskaita. 3. Metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas. 4. Pelno (nuostolio) paskirstymo tvirtinimas. 5. Kiti klausimai. Tel. (8 37) 373 805, e. paštas kkristina@takas.lt. 928498

AB „KAUNO BALDAI” akcininkams! Pranešimas apie esminį įvykį. AB „Kauno baldai“ (įmonės kodas 133513698, buveinė Drobės g. 66, Kaunas) valdybos iniciatyva ir sprendimu 2012 m. balandžio 26 d. 10 val. bendrovės buveinės patalpose, Drobės g. 66, Kaunas, šaukiamas visuotinis akcininkų susirinkimas. SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ: 1. Stebėtojų tarybos atsiliepimai ir pasiūlymai dėl bendrovės 2011 m. metinės finansinės atskaitomybės, pelno paskirstymo projekto ir bendrovės metinio pranešimo. 2. Audito išvada dėl bendrovės 2011 m. metinės finansinės atskaitomybės. 3. 2011 m. finansinės atskaitomybės tvirtinimas. 4. 2011 m. pelno paskirstymo projekto tvirtinimas. Akcininkų susirinkimo apskaitos diena – 2012 m. balandžio 19 d. Akcininkų registracijos pradžia 2012 m. balandžio 26 d. 9 val. Akcininkai, atvykę į susirinkimą, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Akcininkų įgaliotiniai papildomai privalo pateikti įstatymo nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. AB „Kauno baldai” valdyba 929618

UAB „Kamesta“ akcininkams! Pranešame, kad bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu 2012 m. balandžio 24 d. šaukiamas visuotinis akcininkų susirinkimas. Susirinkimo vieta – Liepų g. 23, Garliava, Kauno r. Susirinkimo pradžia 14 val. DARBOTVARKĖ: 1. Bendrovės metinis pranešimas apie 2011 m. veiklą. 2. Auditoriaus išvada apie bendrovės finansinę atskaitomybę ir metinį pranešimą. 3. Bendrovės metinės finansinės atskaitomybės ir konsoliduotos atskaitomybės tvirtinimas. 4. Bendrovės pelno (nuostolio) paskirstymo tvirtinimas. 5. Audito įmonės rinkimai 2012 m. auditui. 6. Įgaliojimų suteikimas valdybai ilgalaikio turto pirkimui (pardavimui). 7. Dėl įstatų pakeitimo. 8. Kiti klausimai. Susirinkimo dalyviai registruojami nuo 13 val. Turėti asmens dokumentą. Akcininkų įgaliotiems asmenims turėti notaro patvirtintą įgaliojimą. Papildoma informacija teikiama tel. 393 328 arba UAB „Kamesta“ buveinėje (Liepų g. 23, Garliava, Kauno r.). 929742

UAB „DIDMENA“, į. k. 134065828, akcininkams! 2012 m. balandžio 26 d. 10 val. Pramonės pr. 14A, Kaune, šaukiamas visuotinis akcininkų susirinkimas. Akcininkų registracijos pradžia 9 val., su savimi turėti asmens dokumentą. Susirinkimo darbotvarkė: 2011 m. ūkinės-finansinės veiklos ataskaita, revizoriaus išvados už 2011 metus, 2011 metų finansinės atskaitomybės tvirtinimas, pelno paskirstymas, valdybos rinkimas, prašymo pateikimas bankui dėl kredito (kredito linijos) suteikimo-pratęsimo, bendrovės ilgalaikio turto įkeitimas kredito (kredito linijos) grąžinimui užtikrinti, įgaliojimų suteikimas pasirašyti kredito (kredito linijos) ir turto įkeitimo sutartis, ilgalaikio turto pirkimas išperkamosios nuomos (lizingo) būdu, įgaliojimų suteikimas pasirašyti išperkamosios nuomos (lizingo) sutartis, ilgalaikio turto pardavimas, įgaliojimų suteikimas pasirašyti ilgalaikio turto pardavimo sutartis. Bendrovės valdyba. Tel. 8 687 25 275, e. paštas darius@didmena.lt. 929485

Išsinuomoja Išsinuomočiau butą, namą, patalpas Kaune. Siūlyti įvairius variantus. Tel. 8 659 03 053.

917073

Gabenimai „IVECO“, „MAN“ savivarčiais atvežame iki 12 t žvyro, smėlio, skaldos, atsijų, žvirgždo, kokybiško juodžemio iki 9 kub. m. Rašome sąskaitas. Tel. 8 633 33 374. 929761

Atvešiu akmenų, atsijų, žvyro, smėlio, juodžemio. Savivarčio su kranu paslaugos. Rašome sąskaitas. Tel. 8 614 88 448. 926634

Atvežame iki 12 t smėlio, žvyro, skaldos, atsijų, juodžemio, durpių. Išvežame statybinį laužą. „Bobcat“ ir savivarčių paslaugos. Tel. 8 698 07 749. 925932

Atvežame molio, žvyro, statybinio laužo, juodžemio. Išvežame statybinį laužą. Rašome sąskaitas. Tel. 8 698 25 082. 920495

Atvežame smėlio, žvyro, skaldos, juodžemio, statybinio laužo, iki 7 tonų. „Bobcat“ nuoma. Tel. 8 657 68 660. 925414

Atvežu žvyro, smėlio, akmens skaldos ir akmenukų (5–11 kub. m). Savivarčio paslaugos. Tel. 8 618 67 815. 927057

Savikroviu (20 t, 6x6) išvežu statybinį laužą, žemes. Atvežu malto betono, statybinio laužo, žemių, molio sklypui pakelti, aplinkai tvarkyti. Tel. 8 638 33 222. 929868

Savivarčiais pigiai atvežame iki 25 t žvyro, smėlio, skaldos, atsijų, juodžemio. Savikroviais – trinkelių, blokelių (iki 12 palečių), perdengimo plokščių. Tel. 8 688 12 000. 922081

Kelionės Iš/į Londoną saugiai, greitai vežame siuntinius. Lietuvoje pristatome iki durų. Tel. 8 687 58 503, +44 778 627 1449. Informacija – www.lietuvalondonas.com. 929527

Saugus ir greitas keleivių, siuntinių pervežimas maršrutu Lietuva–Anglija–Lietuva. Nuo durų iki durų. Yra tralas. Tel. 8 643 50 666, 8 699 99 341, +447 523 833 083. 928429

Paskolos

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Pabrangimas nuo 15 proc./mėn. Tel. 314 531, skambinti d. d. 9–17 val., „Aujama-credit“. 917909

Paskolos per 1 valandą (turintiesiems užstatą), perkreditavimai, konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Tel. 412 960. 917840

Paskolos, perkreditavimai per 1 val. Užstatas – auksas, nekilnojamasis turtas, automobilis. Visų dokumentų tvarkymas, konsultacijos. Tel. 315 599. 917884

Skubi paskola už mažiausias palūkanas. Užstatas – auksas, automobilis, nekilnojamasis turtas. Konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Tel. 8 600 69 691. 917862

Kiti L. ir O.Zimrukovskių firmos „Oligija“ (įm. k. 134233496) prarastą įmonės pažymėjimą laikyti negaliojančiu.

Informuojame, kad 2012 03 29 10 val. Kauno rajono savivaldybės Tarybos salėje vyks Tarybos posėdis. Su posėdžio darbotvarkės ir sprendimų projektais galima susipažinti Kauno rajono savivaldybės tinklalapyje www.krs.lt/Taryba/tarybos darbotvarkė, seniūnijų skelbimų lentose ir Savivaldybės skelbimų lentoje prie mero priimamojo. KRS inf. 930259

Parduodamas BUAB „Avertė“ ilgalaikis ir trumpalaikis kilnojamasis turtas, debitoriniai įsiskolinimai, prekės, atsargos (stelažų, šaldymo įrangos, elektros instaliacijos ir kt. detalės). Pradinė atsargų ir prekių pardavimo kaina 105 000 Lt. Kito turto kaina – pagal sąrašą. Informaciją apie turto pardavimo sąlygas ir kainas teikia administratorius tel. 8 620 56 879, e. paštas agiedriui@yahoo.com. 924629

Pranešame, kad 2012 m. balandžio 5 d. šaukiamas bankrutavusios UAB „Nauvisa“ kreditorių susirinkimas. Kreditorių susirinkimo vieta – UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras, Jonavos g. 16A, Kaunas. Susirinkimo pradžia 13 val.

930141

929624

Nukelta į 16 p.

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJA

Pirminė teisinė pagalba Kauno rajono savivaldybėje teikiama pirminė teisinė pagalba (teisinė informacija, teisinės konsultacijos ir dokumentų, skirtų valstybės ir savivaldybių institucijoms, išskyrus procesinius dokumentus, rengimas) asmenims, gyvenantiems Kauno rajone. Kreiptis Savanorių pr. 371, Kaunas: ĩ 221 kab. I–IV nuo 8 iki 17 val., V – nuo 8 iki 15.45 val., ĩ 112 kab. II nuo 13 iki 17 val., III, IV – nuo 8 iki 17 val. (pietų pertrauka nuo 12 iki 12.45 val.). Kreipiantis turėti asmens tapatybę ir gyvenamąją vietą patvirtinančius dokumentus. Pirminė teisinė pagalba finansuojama iš valstybės biudžeto. Daugiau informacijos interneto tinklalapyje www.teisinepagalba.lt. AKCINĖS BENDROVĖS „SNAIGĖ“ VALDYBOS NUOMONĖ APIE PASKELBTĄ OFICIALŲ SIŪLYMĄ Akcinės bendrovės „Snaigė“ valdyba, susipažinusi su oficialaus siūlymo teikėjos UAB „Vaidana“ jai pateikta privalomo nekonkurencinio oficialaus siūlymo medžiaga, savo 2012 m. kovo 15 d. posėdyje priėmė šį pareiškimą: 1. Valdybos nuomonė apie oficialų siūlymą: oficialus siūlymas pateiktas laikantis Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo ir Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos 2006 m. liepos 17 d. nutarimo Nr. 1K-9 „Dėl Oficialaus siūlymo cirkuliaro rengimo, tvirtinimo ir oficialaus siūlymo įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ nustatytų reikalavimų. 2. Valdybos nuomonė apie oficialaus siūlymo teikėjo paskelbtus su bendrove, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, susijusius planus ir ketinimus: 2.1. galima oficialaus siūlymo įgyvendinimo įtaka bendrovės interesams: valdybos nuomone, oficialaus siūlymo įgyvendinimas neturės neigiamos įtakos bendrovės interesams, kadangi oficialaus siūlymo teikėjas ketina tęsti ir plėtoti bendrovės vykdomas verslo sritis; 2.2. poveikis įdarbinimo sąlygoms: oficialaus siūlymo teikėjas nėra priėmęs jokių sprendimų dėl bendrovės politikos darbuotojų atžvilgiu keitimo, todėl, valdybos nuomone, tiesioginio poveikio įdarbinimo sąlygoms oficialaus siūlymo įgyvendinimas artimiausiu metu neturės. Vėliau gali turėti poveikį tiek, kiek šio siūlymo įgyvendinimas padarys įtakos bendrai bendrovės plėtrai; 2.3. poveikis darbuotojų skaičiui: dėl šios nuomonės 2.2 punkte nurodytos priežasties tiesioginio poveikio darbuotojų skaičiui oficialaus siūlymo įgyvendinimas artimiausiu metu neturės. Vėliau gali turėti poveikį tiek, kiek šio siūlymo įgyvendinimas padarys įtakos bendrai bendrovės plėtrai; 2.4. nuomonė apie oficialaus siūlymo teikėjo strateginius planus ir jų įtaką darbuotojų skaičiui ir verslo vietoms: oficialaus siūlymo teikėjas nėra priėmęs jokių sprendimų dėl bendrovės restruktūrizavimo, pertvarkymo, reorganizavimo ar likvidavimo bei dėl bendrovės vykdomos verslo srities keitimo, todėl, valdybos nuomone, šie planai neturės neigiamos įtakos darbuotojų skaičiui ir verslo vietoms. 3. Valdybos nuomonė apie bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, vertybinių popierių supirkimo kainą: siūloma AB „Snaigė“ akcijų, dėl kurių teikiamas oficialus siūlymas, supirkimo kaina atitinka formalias kainos nustatymo taisykles, numatytas Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 34 straipsnyje. 4. Valdybos rekomendacija bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, išleistų vertybinių popierių savininkams: argumentai, pagrindžiantys siūlymą priimti arba atmesti oficialų siūlymą. Jeigu jokių rekomendacijų neteikiama, nurodyti jų nepateikimo priežastis: valdyba neteikia rekomendacijų akcijų turėtojams dėl atsiliepimo į pateiktą oficialų siūlymą nenorint apriboti bendrovės akcininkų teisės nevaržomai disponuoti savo turimomis akcijomis. Be to, tokia rekomendacija galėtų turėti įtakos paties oficialaus siūlymo įgyvendinimo eigai, t. y. vykdant oficialų siūlymą teikėjo supirktų akcijų skaičiui ir po oficialaus siūlymo įgyvendinimo rinkoje likusiai laisvai akcijų daliai. 5. Informacija apie tai, ar yra rašytinis bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, valdybos (jos narių) ir oficialaus siūlymo teikėjo susitarimas dėl oficialaus siūlymo įgyvendinimo: nėra. 6. Informacija apie tai, ar yra rašytinis bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, valdybos (jos narių) ir oficialaus siūlymo teikėjo susitarimas dėl bendros valdymo politikos: nėra. 7. Informacija apie tai, kiek bendrovė, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, turi nuosavybės teise oficialaus siūlymo teikėjo balso teisę suteikiančių akcijų ir balsų visuotiniame akcininkų susirinkime: akcijų ir balsų neturi. 8. Informacija apie tai, kiek bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, valdymo organų nariai turi nuosavybės teise oficialaus siūlymo teikėjo balso teisę suteikiančių akcijų ir balsų oficialaus siūlymo teikėjo visuotiniame akcininkų susirinkime: akcijų ir balsų neturi. 9. Valdybos narių skaičius ir jų balsavimo rezultatai: 9.1. bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, įstatuose nustatytas: 6 (šeši), iš kurių šiuo metu išrinkti 6 (šeši) nariai; 9.2. posėdyje dalyvavusių valdybos narių skaičius: 6 (šeši); 9.3. valdybos nuomonei pritarusių narių skaičius: 6 (šeši); 9.4. valdybos nuomonei nepritarusių narių skaičius: 0 (nulis). 10. Kiti duomenys valdybos nuožiūra: nėra. Akcinės bendrovės „Snaigė“ valdybos pirmininkas Aleksey Kovalchuk


16 2

penktaDIENIS, kovo 23, 2012

klasifikuoti skelbimai Kviečia

Restorane „BAJORKIEMIS CITY“ Kovo 23 d., 22 val.

RESTORANE „BAJORKIEMIS“ Kovo 23 d. 22 val.

RONDO KONCERTAS

Kastytis Kerbedis Kęstučio g. 86 / I. Kanto g. 18, Kaunas Renginys mokamas Tel. pasiteirauti: 8 614 01111 city@bajorukiemas.lt

Bilietus platina

Tel. pasiteirauti: 8 698 44 335 (8 37) 44 07 70 info@bajorukiemas.lt Greitkelio Kaunas – Vilnius 12 km

www.bajorukiemas.lt

FIRMINIAI „BAJORŲ KIEMO“ CEPELINAI – TIK 5,99 Lt!!! Restoranuose: „Bajorų kiemas“ PP „Banginis“, „Bajorų kiemas“ PLC „Mega“, „Bajorkiemis city“

Kelionė autobusu į Paryžių balandžio 25 – gegužės 2 d. Kaina tik 749 Lt (viešbutis „Formulė“, pusryčiai, išvykos į pilis). Tel. 8 686 82 818, 8 652 81 888, 222 936. 929251

Kviečia mokytis AMES kalbų mokymo ekspertai siūlo efektyviausius kalbų kursus Kaune: anglų, vokiečių, prancūzų, ispanų, italų, rusų kalbos; kokybiškas parengimas anglų kalbos valstybiniam ir IELTS egzaminui, verslo anglų kalba. Sudaromos grupės (darbo dienomis ir šeštadieninės) pagal amžiaus grupes ir poreikius. Kontaktai Laisvės al. 23–5, Kaunas; tel. (8 37) 422 748, 8 685 66 355. 916020

Įvairūs Kiti Informuojame, kad skelbiamas žemės sklypo Partizanų g. 136, Kaune, detaliojo plano rengimo baigiamasis etapas. Planavimo tikslas: žemės sklypo Partizanų g. 136 naudojimo ir tvarkymo režimo nustatymas, statybos reglamentavimas, vadovaujantis Kauno miesto bendrojo plano sprendiniais. Su parengtu projektu galima susipažinti Dainavos seniūnijoje nuo 2012 03 26 iki 2012 04 24 darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. V. Krėvės pr. 41A, Kaune. Vieša ekspozicija vyks nuo 2012 03 26 iki 2012 04 24 ten pat. Informaciją apie detaliojo plano eigą teikia planavimo organizatoriai UAB „Margera“, tel. 8 698 11 141, ir planavimo rengėjas UAB „Kančo studija“, tel. 8 687 30 703. Pasiūlymus ir pastabas dėl parengto projekto sprendinių galima teikti iki susirinkimo dienos planavimo rengėjui. Viešas susirinkimas numatomas 2012 04 26 10 val. Dainavos seniūnijoje, V.Krėvės pr. 41A, Kaune. 929570

Kauno apygardos teismas 2012 02 20 nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB „Cosmoslogistica“ (įmonės kodas 300584889, adresas Neries krantinė 16, Kaunas) ir šios įmonės administratoriumi paskyrė UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biurą (Jonavos g. 16A, Kaunas, įmonės kodas 235238440). Nutartis dėl bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjo ir UAB „Cosmoslogistica“ bankrutuojančios įmonės statusą įgijo 2012 03 02. Vadovaudamasis LR įmonių bankroto įstatymo 10 str. 7 d. 4 p., 11 str. 3 d. 13 p. administratorius informuoja, kad bankrutuojančios UAB „Cosmoslogistica“ visų sudarytų sandorių, kurių įvykdymo terminas dar nepasibaigė, toliau nevykdys. 929633

Pranešame, kad detali informacija apie UAB „Nuaras“ sugautus gyvūnus, kurių savininkų neįmanoma nustatyti, teikiama tel. 322 333 ir www.animal.lt. 920027

AB „Ūkio bankas“ LT607010400010467777

Pranešame, kad Raimondas Girnius, g. 1969 11 17, adresas Žemynos g. 33–3, Kaunas, pagal 2011 12 13 Reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 018 uždarajai akcinei bendrovei REIKALAVIMAS.LT, kodas 302642184, adresas Vytenio g. 50–215, Vilnius, perleido reikalavimo teisę į skolininko Gedimino Grybausko, g. 1967 01 13, adresas Pakraščio g. 2–32, Kaunas, 40000,00 Lt skolą + palūkanos, delspinigiai ir kiti mokėjimai pagal 2007 09 10 sutartį. Skolininkas Reikalavimo perleidimo sutarties originalą gali atsiimti Vytenio g. 50–215, Vilnius. 929699

Vaismedžių, dekoratyvinių augalų genėjimas ir skiepijimas. Apželdinimo darbai, vejos įrengimas bei kt. Kitos aplinkos tvarkymo paslaugos. WWW.APZELDINIMAS.NET. Tel. 8 695 70 969, e. paštas apzeldinimo.darbai@yahoo.com. 929430

Visą kovo mėn. kompleksinė kačių ir šunų vakcinacija – tik 30 Lt. V.Krėvės pr. 97A, tel. 460 002; Raudondvario pl. 184–7, tel. 330 342; Pramonės pr. 14 („Urmas“, Žalioji galerija, 4 salė, 17 vieta), tel. 707 723. 915192

Pamesta Užpildę kvitą, prenumeratą galite užsisakyti „Kauno spaudos“ kioskuose.

Pamestą aukštojo mokslo diplomą, išduotą LKKA Gintarei Sikorskytei, Nr. CB001727, priedėlis Nr. 0001908, laikyti negaliojančiu.

929647


173

penktaDIENIS, kovo 23, 2012

klasifikuoti skelbimai Kviečiame Ringaudų seniūnijos ir Garliavos gyventojus dalyvauti viešajame projekto aptarime

Pramogos, šventės, laisvalaikis

VIKINGŲ LOTO

Mokymai

Tiražo Nr. 993, kovo 21 d. Vokiečių, anglų, norvegų, prancūzų, italų, ispanų, rusų kalbų kursai. Grupės suaugusiesiems, moksleiviams, vaikams. Ruošia­ me abitūros ir IELTS egzaminams. Vertimai, kuriuos tvirtina nota­ ras. Daugiau informacijos tel. 209 008, 8 600 82 843. Mus rasi­ te Savanorių pr. 3 (šalia Laisvės alėjos). www.glorialingua.lt. 918039

UAB „Kauno vandenys“ kviečia Ringaudų seniūnijos ir Garliavos gyventojus dalyvauti viešajame projekto Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-017 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kauno rajone (Akademijoje, Domeikavoje, Garliavoje, Ringauduose)“ aptarime. Susirinkimo metu bus pristatytas projektas ir aptariama galimybė gyventojams prisijungti prie naujų vandentiekio ir nuotekų tinklų. 2012 m. balandžio 5 dieną 18 val. vyks susirinkimas su Garliavos gyventojais Kauno raj. Garliavos vidurinės mokyklos salėje, adresu Vytauto g. 4, Garliava, Kauno r. Projektas įgyvendinamas Vieversių, Taikos, Budrių, S. Dariaus ir S. Girėno, Kęstučio, Darbininkų, Vytauto, Marijampolės, J. Basanavičiaus, Vaiž-

ganto, Algirdo, Ateities, Bijūnų, Lazdynų, Jovarų, Putinų, Kaštonų Rūtų gatvės bei vandentiekio linija į Mastaičius. 2012 m. balandžio 2 dieną 16 val. vyks susirinkimas su Ringaudų seniūnijos gyventojais Ringaudų seniūnijos patalpose, adresu Šiltnamių g. 1, Noreikiškių k., Kauno r. Projektas įgyvendinamas Dubysos, Universiteto, Šiltnamių, Šilo, Žaliosios Girios, Nemuno, Girelės, Paberžės, Kamanų ir Piliuonos gatvės. Parama projekto įgyvendinimui skirta pagal Europos Sąjungos struktūrinės paramos Lietuvai 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ VP3-3.1-AM-01-V priemonę „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“. Užs. 929546

ASMENINIAI TEISMINIAI KOMERCINIAI REKLAMINIAI

SKELBIMAI

Karščiausi kelionių pasiūlymai Kelionių AgentūrA „Krantas Travel“

„KAUNO spaudos“ kioskuose: – Įdėti skelbimus į „Kauno dieną“ galima ir iškirpus iš dienraščio užpildytą specialų kvitą bei atnešus jį į bet kurį „Kauno spaudos“ kioską. „KAUNO dienos“ skelbimų skyriuose: – redakcijoje Kęstučio g. 86, Kaunas; – Vytauto pr. 23. E. paštu arba faksu: – skelbimus priimame faksu 321 717 ar e. paštu skelbimai@kaunodiena.lt, paskaičiuojame jo kainą ir išsiunčiame išankstinę sąskaitą, kurioje ir nurodyti mūsų rekvizitai. Į jūsų klausimus atsakys skelbimų priėmėjos tel. 302 231, 302 202

Į kainą įskaičiuota kajutė (1–4 asm.) ir vieta automobiliui. Tel. (8 37) 490 202, I.Kanto g. 22,

Keltų linijos: Klaipėda – Kylis, Klaipėda – Karlshamnas.

kaunas@kaunas.krantas.lt

*Papildomos sąlygos:

www.krantas.lt

– Automobilio aukštis turi būti iki 1,85 m – Bilietai ne rezervuojami, o paduoda­

AKCIJA KELTŲ BILIETAMS IŠ KLAIPĖDOS

mi iš karto.

2 KELEIVIAI + AUTOMOBILIS – tik 380 Lt!

– Bilietai nekeičiami ir negrąžinami.

Į kainą įskaičiuotos dvi sėdimos vietos

– Bilietų kiekis kiekviename reise ribo­

ir vieta automobiliui.

tas.

Keltų linijos: Klaipėda–Kylis, Klaipė-

– Akcijos galioja kelionėms keltu iki

da–Zasnicas, Klaipėda–Karlshamnas

2012 06 20.

KELIONIŲ ORGANIZATORIUS „SOFA TRAVEL“

Kęstučio g. 86 (bokštas) Tel. (8 37) 244 034, 8 614 77 098 www.sofatravel.lt KOSAS iš Kauno 05 14 – 7 n. Princess of Koss 4* AI, kaina 1249 Lt. Family Village 4* AI, kaina 1299 Lt. Summer Palace 5* AI, kaina 1349 Lt. Mitsis Blue Domes Exclusive 5* AI, kaina 1629 Lt.

*Vietų skaičius ribotas. KRETA, Hersonissos Village 4* AI, kaina 1669 Lt. TURKIJA 04 14 – 7 n. Sailors Beach Club 4* AI, kaina 1489 Lt. Champion Holiday Village 5* AI, kaina 1899 Lt. KELIONĖS AUTOBUSU: Paryžius 03 25–04 01, kaina 1399 Lt. Italija su Kaprio sala 03 31–04 09, kaina 1799 Lt. Legolendas–Heidės parkas 04 03–07, kaina 999 Lt. Gėlių paradas Olandijoje 04 18–23, kai­ na 1399 Lt. *Kuro mokestis papildomai.

Kelionių AgentūrA „RM travel“ Kipras – nuo 1048 Lt (asm.); Rodas – nuo 878 Lt (asm.); Kosas – nuo 929 Lt (asm.); Maljorka – nuo 1112 Lt (asm.); Malta – nuo 835 Lt (asm.); Šv. Gertrūdos g. 21, Kaunas.

Turkija 3*AI – tik nuo 985 Lt (asm.);

Tel. (8 37) 222 260,

Tunisas 3* AI – nuo 1191 Lt (asm.)

e. paštas info@rmtravel.lt

Kelionių skaičius ribotas.

Kauno diena

SK E L B I M

AI

M SKELBI

Auksinis skaičius 29 Papildomi skaičiai 10 41 6 tarp jų auksinis sk. – 9 546 202 Lt (0 priz.) 6 skaičiai – 2 368 073 Lt (0 priz.) 5 + papildomas sk. – 142 822 Lt (1 priz.) 5 skaičiai – 7 170 Lt (8 priz.) 4 skaičiai – 147 Lt (517 priz.) 3 skaičiai – 12 Lt (9036 priz.) 2 + papildomas sk. – 6 Lt (11801 priz.) Skliaustuose nurodyti Lietuvoje laimėti prizai.

KAJUTĖ + AUTOMOBILIS – tik 800 Lt!

Skelbimus galite užsisakyti: Internetu: – naršyklės lange surinkite adresą www.kaunodiena.lt/skelbimai/dienrastyje – užpildykite skelbimų užsakymo formą; – sumokėkite už skelbimo užsakymą per e. banką (SEB, SWED ir Ūkio bankas) – jūsų nurodytomis dienomis skelbimas bus publikuojamas pasirinktame dienraštyje!

AUKSO PUODAS – 9 546 202 Lt DIDYSIS PRIZAS – 2 368 073 Lt 08 13 17 22 29 32

Prognozė: Aukso puode – 3 mln. Lt Didysis prizas – 2 mln. Lt

informuoja KAUNO TAUTINĖS KULTŪROS CENTRAS A.Jakšto g. 18, www.ktkc.lt Ko­vo 23 d. 13 val. – mies­to vai­kų ir moks­ lei­vių – lie­tu­vių liau­dies kū­ry­bos at­li­kė­jų – kon­kur­sas TRAMTATULIS-2012. In­for­ma­ci­ja tel. 8 676 12 831. Ko­vo 24 d. 16 val. – pa­skai­ta PASIRUOŠI­ MAS VESTUVĖMS. PIRŠLYBOS. Lek­to­rius Alek­san­dras Žars­kus. 18 val. – pa­skai­ta JIS IR JI: MEILĖS IŠBANDY­ MAI PASAKOSE. Da­ly­vau­ja psi­cho­lo­gė Jū­ra­ tė Vy­žin­tie­nė. VYTAUTO DIDŽIOJO KARO MUZIEJUS Kovo 26 d. 14 val. – popietė-susitikimas su plk. Jonu Geču tema „Lietuvos kariuomenė 1990–1993 metais”. Prelegentas, buvęs vienas atgimusios Lietuvos kariuomenės kūrėjų, primins karinių pajėgų organizavi­ mo pradžią, sovietinės armijos išvedimo peripetijas. Svečias demonstruos skaidres ir vaizdus, atsakys į dalyvių klausimus. Rengi­ nį ves VDKM direktoriaus pavaduotojas dr. Steponas Gečas. KAUNO ŽYDŲ BENDRUOMENĖ ko­vo 27 d. 17.30 val. kvie­čia da­ly­vau­ti mi­ nė­ji­me. Prie pa­min­klo „Vai­kų To­ra” (E.Ožeš­ kie­nės g. 13, kie­me) mi­nė­si­me vai­kų pa­ė­mi­ mo ak­ci­jos Kau­no ge­te 68-ąsias me­ti­nes. GLAUKOMA SERGANČIŲ BENDRIJOS „REGA“ su­si­rin­ki­mas vyks ko­vo 27 d. 15 val. Po­li­ti­nių ka­li­nių ir trem­ti­nių są­jun­gos sa­lė­je, Lais­vės al. 39. At­vyks fir­mos „Aco­ni­tum” at­sto­vai. NEMOKAMAS SEMINARAS Kovo 28 d. 9.30–11.30 val. grožio paslaugų darbuotojų profesinė sąjunga visus specialistus kviečia į nemokamą seminarą. Tema „Grožio paslaugų specialistų būdin­ giausi ir dažniausi higienos normų pažei­ dimai. Pasiruošimas tinkamai atlikti grožio paslaugas” ir „Infekcinės ligos”. Seminaras vyks K.Petrausko g. 24, VSC patalpose. Pasiteirauti tel. 8 651 58 321 kovo 27 d. 10– 12 val. NEMOKAMA PASKAITA Ko­vo 28 d. 18 val. – ne­mo­ka­ma pa­skai­takny­gos pri­sta­ty­mas GYDANTI MEDITACIJOS GALIA. Sa­vo vi­di­nės ra­my­bės, mei­lės vien­ ti­su­mo at­sta­ty­mas vis di­dė­jan­čios ne­ra­my­ bės me­tu. Lek­to­rė – soc. m. dak­ta­rė Egi­di­ja Lau­mens­kai­tė yra moks­li­nin­kė, pe­da­go­gė, ke­lių kny­gų au­to­rė, 17 me­tų prak­ti­kuo­ja ra­ džią jo­gą ir mo­ko me­di­ta­ci­jos. Pa­skai­ta vyks Par­ti­za­nų g. 89, UAB „Ter­mo­ tech­ni­ka” sa­lė­je (trans­por­tas: au­tob. 21, 28, 10, 16, 37; tro­leib. 6, 16, 7, 10, 15, ga­ li­nė sto­te­lė).

AKCIJA

UŽSISAKYKITE 5 SKELBIMUS IR GAUKITE DOVANĄ – DAR

1 SKELBIMĄ!

AI

Kauno diena


18

penktadienis, kovo 23, 2012

kas, kur, kada Amžinąjį atilsį

teatras

Vytautą BIKELĮ skaudžią netekties valandą, mirus mamai, nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi UAB „Kauno vandenys” kolektyvas. Aleksandrą BISLIUKĄ skaudžią netekties valandą, mirus tėveliui, nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi UAB „Kauno vandenys” kolektyvas. Sigitą TIŠKEVIČIŲ, mirus mylimam Tėveliui, nuoširdžiai užjaučia UAB „Trans Group LT“ kolektyvas.

„Liūdinga“. Laidojimas, mirusiųjų paėmimas iš namų ir gydymo įstaigų. Kremavimas 488 Lt (kaina gali keistis priklausomai nuo Lenkijos zloto kurso lito atžvilgiu pirkimo dieną). Mirusiųjų parvežimas iš užsienio. Platus gedulo drabužių, reikmenų ir atributikos pasirinkimas. Užsakymų priėmimas – 24 val. per parą be poilsio dienų M.Daukšos g. 37, Vytauto pr. 47. Šarvojame Vytauto pr. 44A, S.Žukausko 3B, Radvilėnų pl. 15A, V.Krėvės pr. 95A, Aleksoto bažnyčioje. Tel. (8 37) 200 839, 8 633 33 399. 907676

Ilgametė darbo patirtis – užtikrinta kokybė ir nebrangios paslaugos. Laidojimo paslaugų biuras teikia visas laidojimo paslaugas. Platus karstų, drabužių, laidojimo atributikos pasirinkimas. Šarvojimo salės KAUNE. Pensininkus, neįgaliuosius laidojame už valstybės lėšas. KREMAVIMAS LIETUVOS krematoriume. K.Baršausko g. 65 (priešais PC „Molas“). Dirbame visą parą. www.laidojimas-kremavimas.lt. Tel. 8 670 22 835, 8 608 37 933. 915595

PAMINKLAI – kalame raides, graviruojame portretus. Tvorelės, kapaviečių uždengimas akmens plokštėmis, senų paminklų perdirbimas, kapaviečių užpylimas skaldele. Teirautis Jonavos g. 248, Kaunas, tel. (8 37) 330 364, 8 656 28 129. 923841

VISOS KAPŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGOS, PAMINKLAI •Kapo dekoravimas skaldele, smėliu, juodžemiu •Kapo uždengimas akmens plokšte, plytelėmis, trinkelėmis •Vienkartinis arba nuolatinis kapo tvarkymas (1 mėn. – nuo 40 Lt) •Kapo tvarkymas po laidotuvių •Proginis kapo tvarkymas •Prekyba paminklais, antkapiais, tvorelėmis •Pamatų įrengimas •Paminklų, tvorelių restauravimas. Užsakymams iki balandžio 1 dienos taikoma 15% nuolaida darbams. Kontaktai www.kapineta.lt; info@kapineta.lt, tel. 8 648 55 567, adresas Savanorių pr. 225 („Juzėje”). 917458

kviečia

KAuno valstybinis dramos TEATRAS Laisvės al. 71, tel. 224 064 www.dramosteatras.lt

Ko­vo 23 d. 18 val. – Yukio Mis­hi­ma. MARKIZĖ DE SAD. Dvie­jų da­lių iro­niš­ka fan­ta­zi­ja. Rež. Ar­tū­ras Arei­ma. Rū­tos sa­lė. Ko­vo 24 d. 18 val. – PREMJERA! Fried­richas von Schil­leris. PLĖŠIKAI. An­ti­de­ka­lo­gas (N-16). Rež. Ar­tū­ras Arei­ma. Rū­tos sa­lė. Ko­vo 25 d. 15 val. – Je­anas Dellas ir Ge­ raldas Sib­le­yr­ as. TEGYVUOJA BUŠONAS! Vie­nos da­lies ko­me­di­ja. Rež. Ri­čar­das Vit­kai­tis. Penk­to­ji sa­lė. 18 val. – PREMJERA! Fried­richas von Schil­leris. PLĖŠIKAI. An­ti­de­ka­lo­gas (N-16). Rež. Ar­tū­ras Arei­ma. Rū­tos sa­lė.

KAUNO VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS

VAIKŲ IR JAUNIMO TEATRAS „VILKOLAKIS” Ko­vo 11-osios g. 108, tel. 313 712, vil­ko­la­kis.lt, te­at­ras@vil­ko­la­kis.lt

Ko­vo 25 d. 12 val. – S.Iva­naus­kai­tė. PIEMENĖLĖ IR KAMINKRĖTYS (H.Ch.An­der­se­no pa­sa­kos mo­ty­vais).

„GIRSTUČIO“ RŪMAI Ko­vo 11-osios g. 26, tel. 454 480, www.girs­tu­tis.lt

Ko­vo 23 d. 18 val. – V.ŠAPRANAUSKAS. JUODOJO HUMORO TURAS.

,,NYKŠTUKO“ LĖLIŲ TEATRAS

Lais­vės al. 91, tel. (8 37) 200 933

Ro­tu­šės a. 19, Ry­šių is­to­ri­jos mu­zie­ju­je

Ko­vo 23 d. 18 val. – Im­re Kal­ma­nas. MONMARTRO ŽIBUOKLĖ. Truk­mė 3 val. Ko­vo 24 d. 18 val. – Leo Fa­llis. MADAM POMPADUR. Truk­mė 3 val. Ko­vo 25 d. 12 val. – Zi­ta Bru­žai­tė. GRYBŲ KARAS IR TAIKA. Truk­mė 1.35 val. 18 val. – Georges Bi­zet. KARMEN. Truk­mė 3 val.

Ko­vo 25 d. 12 val. – KATINĖLIS IR GAIDELIS. Bi­lie­tai par­duo­da­mi 1 val. prieš spek­tak­lį.

KAuno KAMERINIS TEATRAS Kęstu­čio g. 74A, www.ka­me­ri­nis­te­at­ras.lt, in­fo@ka­me­ri­nis­te­at­ras.lt

Kovo 23 d. 18 val. – D.Čepauskaitė. DIENA IR NAKTIS. Dviejų dalių drama. Režisierius S.Rubinovas. Kovo 24 d. 18 val. – D.Čepauskaitė. KAVINĖ „PAS BLEZĄ“. Pasimatymas po dvidešimties metų. Režisierius S.Rubinovas. Kovo 25 d. 18 val. – D.Fo, F.Rame. VIENA NAMUOSE. Monokomedija. Režisierius A.Rubinovas.

KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS Laisvės al. 87A

Kovo 23 d. 18 val. – Vilniaus teatro „Lėlė“ gastrolės Kaune. Spektaklis suaugusiesiems JŪRATĖ IR KASTAUTAS. Pjesės autoriai – Daiva Čepauskaitė, Vitalijus Mazūras, režisierius ir dailininkas – Vitalijus Mazūras, kompozitorius – Faustas Latėnas, judesys – Sigitos Mikalauskaitės. Ko­vo 24 d. 12 val. – UNDINĖLĖ, rež. O.Žiugž­da (pa­gal H.K.An­der­se­no pa­sa­ką), nuo 5 m. 18 val. – Tarp­tau­ti­nei te­at­ro die­nai. Su­au­gu­sie­siems! MEDINĖS ŽVAIGŽDĖS, rež. A.Žiu­raus­kas (po­pu­lia­rių TV pro­jek­tų pa­ro­di­jos). Ko­vo 25 d. 12 val. – ŠEIMYNĖLĖ IŠ DIDŽIOSIOS GIRIOS, rež. O.Žiugž­da (žais­min­ga pa­sa­ka apie vie­nos die­nos Kau­kų šei­mos nuo­ty­kius), nuo 3 m.

KAUNO MAŽASIS TEATRAS M.Dauk­šos g. 34, tel. 408 470, 226 090, www.tiketa.lt, www.bilietai.lt, www.ma­za­sis­te­at­ras.lt

Kovo 23 d. 19 val. – KATYTĖ P. Pagal E.Ensler pjesę „Vaginos monologai”. Rež. V.Balsys. Kovo 25 d. 12 val. – spektaklis vaikams. A.Dilytė. SIDABRINIS FĖJOS ŠAUKŠTELIS. Rež. A.Dilytė. 18 val. – Laura de Weck. MYLIMIAUSI. Rež. V.Balsys.

KAUNO PANTOMIMOS IR PLASTIKOS TEATRAS M.Dauk­šos g. 34 www.pantomimosteatras.lt www.bilietai.lt

Ko­vo 24 d. 18 val. – PREMJERA. KAMASUTRA. Vie­nos da­lies spek­tak­lis tik su­au­gu­ sie­siems. Ko­vo 25 d. 14 val. – LINKSMOSIOS PAMOKĖLĖS. Klou­nų žai­di­mas-spek­tak­lis vai­kams.

TEATRO KLUBAS Vilniaus g. 22, Architektų namų salė (II a.), www.teatroklubas.lt, info@teatroklubas.lt

Ko­vo 24 d. 18 val. – Inos Pu­ke­ly­tės ko­ me­di­ja BRENDŽIO TRIMS! Vai­di­na Ie­va

„Kauno dienos“ skelbimų skyrius: tel. 302 231, 302 202, e. paštas skelbimai@kaunodiena.lt

Ze­lion­kai­tė, Mig­lė Pau­liu­kai­ty­tė ir Bi­ru­tė Pre­ke­vi­čiū­tė. Ko­vo 25 d. 16 val. – Al­gir­das Kauš­pė­ das. GYVENIMO EKOLOGIJA, ar­ba TAU, MARTYNAI, MĖLYNAS DANGUS. Iliust­ruo­ta pa­skai­ta apie iš­min­tin­gą gy­ve­ni­mo bū­dą. Truk­mė 1.30 val.

KAuno valstybinis dramos TEATRAS

23 d. 18 val.

KAUNO ŠOKIO TEATRAS „AURA“ Kau­no vals­ty­bi­nis dra­mos te­at­ras, Lais­vės al. 71, www.au­ra.lt

Ko­vo 28 d. 19 val. – šil­tas ir jau­kus šo­kio spek­tak­lis APIE MUS. Cho­re­og­ra­fė An­na Ma­ria Kry­siak (Len­ki­ja). Rū­tos sa­lė. Bi­lie­tus ga­li­ma įsi­gy­ti ti­ke­ta.lt ir te­at­ro ka­so­se.

renginiai KAUNO ĮGULOS KARININKŲ RAMOVĖ A.Mic­ke­vi­čiaus g. 19

Ko­vo 23 d. 17 val. – Lais­vės šauk­lio, po­eto, ak­to­riaus Kęs­tu­čio Ge­nio (1928–1996) kū­ry­bos va­ka­ras „Ne­už­mirš­ta­mi Lie­tu­vos lais­vės šauk­lio po­eti­niai pos­mai”. Da­ly­vaus po­etas Ro­ber­tas Ke­tu­ra­kis, ku­ni­gas Ro­ber­ tas Gri­gas, laik­raš­čio „XXI am­žius“ žur­na­lis­ tas Ka­zi­mie­ras Dob­ke­vi­čius. Ma­ty­si­te vi­de­o­ fil­mo „Pa­bu­do­me ir kel­ki­mės” frag­men­tus, dai­nuos vy­rų cho­ras „Per­kū­nas” (vad. doc. Ro­mu­al­das Mi­siu­ke­vi­čius). Įė­ji­mas lais­vas.

KAUNO MENININKŲ NAMAI V.Put­vins­kio g. 56

Ko­vo 23 d. 18 val. – Kau­no 1-osios mu­zi­kos mo­kyk­los mo­ky­to­jos eks­per­tės Lo­re­tos Kri­ vai­tie­nės mo­ki­nių kon­cer­tas POEMA SMUIKUI. Kon­cert­meis­te­rės Ri­ta Ko­cha­naus­kai­tė ir San­dra Mi­ku­šaus­kie­nė. Pro­gra­mo­je: kom­po­zi­to­rių J.Brahmso, J.Hu­bay, J.Mas­se­ net, J.Wie­gant, H.Wie­niaw­skio kū­ri­niai. Įė­ji­mas ne­mo­ka­mas.

VYTAUTO DIDŽIOJO KARO MUZIEJAUS SODELIS Kovo 24 ir 25 d. 16–16.30 val. – Kau­ no mies­to ka­ri­lio­nininko Gied­riaus Kup­re­vi­čiaus at­lie­ka­mi VARPŲ MUZIKOS KONCERTAI. Im­pre­sio­nis­tų mu­zi­ki­niai pus­la­piai: C.De­bus­sy, O.Res­pi­gi, M.Ra­vel kū­ri­niai.

RYŠIŲ ISTORIJOS MUZIEJUS Ro­tu­šės a. 19

Ko­vo 23 d. 19 val. „Kul­tū­ri­nių ry­šių kie­mas” kvie­čia Ju­di­tos LEITAITĖS ta­len­to ger­bė­jus. Lie­tu­vos na­cio­na­li­nės fil­har­mo­ni­jos so­lis­tė J.Lei­tai­tė kar­tu su ži­no­mu Lie­tu­vos kom­po­ zi­to­riu­mi, pia­nis­tu ir di­ri­gen­tu To­mu Lei­bu­ ru ren­gia ro­man­ti­kos pri­pil­dytą kon­certą. Kon­cer­te skam­bės įvai­rių epo­chų kom­po­ zi­to­rių kla­si­ki­nės ari­jos, po­pu­lia­rios dai­nos bei ly­ri­nės ma­est­ro T.Lei­bu­ro im­pro­vi­za­ ci­jos. Jus pa­si­tiks švel­ni prie­blan­da, ge­ra nuo­tai­ka ir mu­zi­ka iš­reikš­ti ne­mirš­tan­tys jaus­mai. „At­ei­ki­te į mū­sų kon­cer­tą ir bū­si­te ap­do­va­no­ti ma­žu ste­buk­lu”, – kvie­čia iš Kau­no ki­lu­si J.Lei­tai­tė. Bi­lie­tai par­duo­da­mi Ry­šių is­to­ri­jos mu­zie­ jaus ka­so­je. Ka­sos dar­bo lai­kas: tre­čia­die­ nis-sek­ma­die­nis 10–18 val. Bi­lie­tų re­zer­va­ ci­ja tel. 8 687 91 310.

KAUNO VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS

23 d. 18 val.

KAUNO AKLŲJŲ IR SILPNAREGIŲ CENTRAS Savanorių pr. 206, salėje

Kovo 24 d. 13 val. – koncertas ŠOKIO IR DAINOS RITMU. Jį dovanoja Vilniaus Vilkpėdės bendruomenės socialinių paslaugų centro atlikėjai: Respublikinių ir Pasaulio dainų švenčių, konkursų dalyvis tautinių šokių kolektyvas ŠIMTAŽIEDIS (vad. Rūta Januškevičienė) ir dainininkė Jolanta Žibienė.

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO HUMANITARINIS FAKULTETAS Ge­di­mi­no g. 43

Ko­vo 24 d. 11 val. Lie­tu­vos uni­ver­si­te­tų mo­te­rų aso­cia­ci­jos (LUMA) Kau­no sky­rius kvie­čia į pro­jek­to „DARNA IR VISUOMENĖ” tęs­ti­nį ren­gi­nį. Pa­skai­tą apie vy­res­nio am­ žiaus žmo­nių re­gė­ji­mo pro­ble­mas skai­tys me­di­ci­nos moks­lų dr. of­tal­mo­lo­gė Jū­ra­tė Bal­čiū­nie­nė.

V.KUDIRKOS VIEŠOJI BIBLIOTEKA Lais­vės al. 57

Ko­vo 26 d. 17 val. – Vid­man­to El­miš­kio kū­ ry­bos va­ka­ras. Da­ly­vau­ja Ka­me­ri­nio te­at­ro ak­to­rė Kris­ti­na Ka­za­ke­vi­čiū­tė, J.Gruo­džio kon­ser­va­to­ri­jos jau­nie­ji at­li­kė­jai.

MENO GALERIJA „KAUNO LANGAS“ M.Va­lan­čiaus g. 5

Iki ba­lan­džio 12 d. vei­kia Gin­ta­ro KURO ju­ve­ly­ri­kos dar­bų pa­ro­da MELCHIORO MAGIJA. Si­dab­ras­pal­vis mel­chio­ras – ne­pel­ny­tai pri­mirš­ta, įdo­mi ir sun­kiai ap­dir­ba­ma me­ džia­ga. Su sa­vo dva­sia, cha­rak­te­riu. Gal­būt to­dėl to­li gra­žu ne kiek­vie­nas ju­ve­ly­ras ryž­ta­sis su ja dirb­ti. Ta­čiau tik­ro meist­ro ran­ko­se šis va­rio ir ni­ke­lio ly­di­nys trans­for­ muo­ja­si į ne­ti­kė­čiau­sių for­mų žie­dus, pa­ ka­bu­kus, aus­ka­rus, už­bu­rian­čius ypa­tin­ga dva­sia, ma­gi­ja, vi­di­ne stip­ry­be. Drau­ge tai ir ma­giš­ka ke­lio­nė per lai­ką – nuo ar­cha­ jiš­kų, ša­ma­niš­kų raš­tų ir to­te­mų mo­ty­vų iki vi­siš­kai kos­mi­nių, fu­tu­ris­ti­nių fan­ta­zi­jų. Mel­chio­ras de­ri­na­mas su žal­va­riu, va­riu, si­ dab­ru, sin­te­ti­niais ru­bi­nais, na­tū­ra­liais per­ lais, cir­ko­niais, ame­tis­tais. Vi­sa tai – 100 proc. kruopš­taus ran­kų dar­bo. Ir fan­ta­zi­jos. To­dėl kiek­vie­nas dar­bas – su sa­vu šif­ru, ko­du, sie­la. Ir su cha­rak­te­riu. Skir­tas bū­tent to­kiai mo­te­riai – mo­te­riai su pa­slap­ti­mi, ne­įmin­ta ir gal­būt ne­įme­na­ma mįs­le.

ROBERO ŠUMANO CENTRAS Ge­di­mi­no g. 43, 102 aud.

Fran­ko­fo­ni­jos mė­nuo Ko­vo 27 d. 18 val. – iš­ki­laus Pran­cū­zi­ jos kraš­to­vaiz­džio ar­chi­tek­to ir bo­ta­ni­ko E.F.ANDRÉ 100-ųjų mir­ties me­ti­nių mi­ nė­ji­mas. Su­si­ti­ki­mas su ki­no ir te­le­vi­zi­ jos re­ži­sie­rium bei sce­na­ris­tu Vid­man­tu BAČIULIU, ku­ris kal­bės apie su­si­ti­ki­mus su jo pro­anū­ke Flo­ren­ce An­dre Oli­vier ku­riant do­ku­men­ti­nį fil­mą „Svei­kas, po­ne An­drė” (1999), skir­tą žy­maus pran­cū­zų den­dro­lo­ go nuo­pel­nams Lie­tu­vai. Do­ku­men­ti­nio fil­mo per­žiū­ra.

KAUNO FOTOGRAFIJOS GALERIJA Ro­tu­šės a. 1/Vil­niaus g. 2

Ko­vo 27 d. 18 val. ati­da­ro­ma fo­to­me­ni­ nin­ko Vy­tau­to Plet­kaus fo­to­gra­fi­jų pa­ro­da SKAUDĖJIMAI. Eks­po­zi­ci­ją su­da­ro kū­ri­niai iš dvie­jų au­to­riaus fo­to­gra­fi­jų cik­lų: „Te­ ri­to­ri­jos” (2006 m.) ir „Ne­per­spek­ty­vūs pro­jek­tai” (2009 m.). Pa­ro­do­je eks­po­nuo­ja­mi dar­bai ro­do jų au­to­riaus kū­ry­bi­nių ieš­ko­ji­mų nuo­sek­lu­mą. Nau­jau­sių V.Plet­kaus fo­to­gra­fi­jų es­te­ti­ką cha­rak­te­ri­zuo­ja iš anks­tes­nių au­to­riaus dar­bų („Nak­ti­nis Kau­nas”, „Til­tai”) ge­rai pa­žįs­ta­mi jo kū­ry­bos bruo­žai: tiks­lios kom­po­zi­ci­jos, nuo­sai­ki švie­sos to­nų kai­ta ir tik ret­kar­čiais į kad­ro rė­mus są­mo­nin­gai įsi­ lei­džia­mas at­si­tik­ti­nu­mas, ku­ris pa­ryš­ki­na tiks­lias, kruopš­čiai ap­gal­vo­tas fo­to­gra­fi­jų kom­po­zi­ci­jas.

KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS

24 d. 12 val.


19

penktadienis, kovo 23, 2012

kas, kur, kada TV programa

KAUNO PILIS Pilies g. 17

Iki balandžio 29 d. veikia Leono Striogos medinės skulptūros paroda „Atsibus tėvynės sūnūs, didžią praeitį atminę...” (Maironis), skirta Maironio 150-osioms gimimo metinėms.

kinas CINAMON PLC „Mega“, tel. 8 700 70 111

„Ti­ta­nų įnir­šis“ 3D (su „Ežio vi­za“ kor­te­le bi­ lie­tas – tik 19 Lt, „Co­ca-Co­la“ 0,3 l – 0,01 Lt su „Ci­na­mon Bo­nus Card“ ir „Ežio vi­za“ kor­ te­le) – iš­anks­ti­nis se­an­sas 29 d. 19.10 val. „Mes nu­si­pir­kom zo­o­lo­gi­jos sodą“ – iki 29 d. 10.50, 13.15, 15.45, 18.15, 20.45 val. „Daug var­go dėl pi­ni­gų“ – iki 29 d. 14.45, 17, 19.30, 21.45 val. „Kon­tra­ban­da“ – iki 29 d. 11.30, 13.45, 16.30, 18.45, 21 val. „Ne­vy­kė­liai po prie­dan­ga“ – iki 29 d. 12, 14.15, 20, 22.15 val. „Lo­rak­sas“ 3D (lie­t. k.) – iki 29 d. 13.20, 15.15, 17.15, 19.15* val. (*išsk. 29 d.). „Lo­rak­sas“ (lie­t. k.) – iki 29 d. 10.45, 12.45, 16, 18 val. „Džo­nas Kar­te­ris“ 3D – iki 29 d. 21.15 val. „Ke­lio­nė į pa­slap­tin­gą­ją sa­lą“ 3D – iki 29 d. 11.15 val.

FORUM CINEMAS

Ka­ra­liaus Min­dau­go pr. 49, „Ak­ro­po­lis“, III a.

„Mes nusipirkom zoologijos sodą“ (premjera) – iki 29 d. 10.30, 13.15, 16, 18.45, 21.30 val. „Daug vargo dėl pinigų“ (premjera) – iki 29 d. 11.45, 14, 16.15, 18.15, 20.15 val.; 23, 24 d. 22.30 val. „Kontrabanda“ (premjera) – iki 29 d. 10.45, 13, 15.30, 18, 20.30 val.; 23, 24 d. 22.45 val. ČILI draugų seansas. „Piratai! Nevykėlių kompanija“ (liet. k) – 29 d. 19 val. ONE.LT kino seansas. „Titanų įniršis“ 3D – 28 d. 19 val. COSMO VIP seansas. „Mes nusipirkom zoologijos sodą“ – 23 d. 21.30 val. „Loraksas“ 3D (liet. k.) – iki 29 d. 10.15, 11.15, 12.45, 15.45, 18.30, 21 val. „Loraksas“ (liet. k.) – iki 29 d. 12.15, 14.30, 16.45 val. „Džonas Karteris“ 3D – iki 29 d. 13.45, 17.15 (seansas nevyks 28 d.), 20.45 (seansas nevyks 28 d.); 28 d. 21.35 val.; 23, 24 d. 23.30 val. „Projektas X“ – iki 29 d. 19, 21.15 val.; 23, 24 d. 23.15 val. „Nevykėliai po priedanga“ – iki 29 d. 19.15 (seansas nevyks 29 d.), 21.45 val.; 23, 24 d. 23.59 val. „Alvinas ir burundukai 3“ (liet. k.) – 24, 25 d. 12 val.; iki 29 d. 14.15 val. „Tai nutiko Jemene“ – iki 29 d. 16.30 (seansas nevyks 27 d.) val. „Tai reiškia karą“ – 23, 24 d. 23 val. KITOKIO KINO KLUBAS. „Lūšnynų milijonie­ rius“ – 27 d. 16.30 val. Renginio vedėjas G.Jankauskas. Bilietai jau parduodami. Bilieto kaina 7 Lt.

KINO TEATRAS „ROMUVA“ Lais­vės al. 54

Ko­vo 23 d. 17 val. – „Ak­va­riu­mas” (2009 m.), bri­tiš­ka dra­ma apie maiš­tingą pa­ auglę; 19 val. – „Ka­ra­liaus kal­ba” (2010 m.), dra­ma, pa­sa­ko­jan­ti apie An­gli­jos ka­ra­lių Jur­gį VI. Ko­vo 24, 25 d. 13 val. – „Links­mo­sios pė­du­tės” (2006 m.), ani­ma­ci­ja; 15 val. – „Ak­va­riu­mas” (2009 m.), bri­tiš­ka dra­ma apie maiš­tingą pa­auglę; 17 val. – „Ka­ra­ liaus kal­ba” (2010), dra­ma pa­sa­ko­jan­ti apie An­gli­jos ka­ra­lių Jur­gį VI; 19 val. – „Ant ri­bos” (2012 m.), tri­le­ris. Ko­vo 31, ba­lan­džio 1 d. 13 val. – „Links­ mo­sios pė­du­tės” (2006 m.), ani­ma­ci­ja; 15 val. – „Ak­va­riu­mas” (2009 m.), bri­tiš­ka dra­ma apie maiš­tingą pa­auglę; 17 val. – „Ka­ra­liaus kal­ba” (2010 m.), dra­ma, pa­sa­ ko­jan­ti apie An­gli­jos ka­ra­lių Jur­gį VI; 19 val. – „7 die­nos ir nak­tys su Ma­ri­lyn Mon­roe” (2011 m.), dra­ma kvie­čian­ti su­si­pa­žin­ti su Ma­ri­lyn be sto­ro gri­mo sluoks­nio ir Ho­li­vu­ do bliz­ge­sio – to­kia, ko­kia bu­vo iš tie­sų. Bi­lie­tus ga­li­te įsi­gy­ti ki­no te­at­ro ka­so­je.

MENO GALERIJA „KAUNO LANGAS“

iki 04 12 d.

9.00, 15.10 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 10.00 „Komisaras Reksas“ (3) (N-7) (k). 11.00 „Akiračiai“. Tiesioginė Lietuvos radijo laida. 12.00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis. 12.15 Mūsų dienos – kaip šventė (k). 13.45 Bėdų turgus (k). 14.50 Žinios. 16.00 „Meilės skonis“. 17.05 „Senis“ (N-7). 18.15 Šiandien. 18.35 Sportas. Orai. 18.45 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 20.25, 22.10 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. Verslas. 21.00 Kultūra. Sportas. 21.10 Orai. 21.15, 22.20 Duokim garo! 23.15 Kine kaip kine. 23.45 Vaid. f. „Atpildo diena“ (1975 m.) (N-7).

6.20 „Smalsutė Dora“. 6.50 „Tomas ir Džeris“. 7.20, 14.10 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 7.50 Pričiupom! 8.20 „Draugai V“ (N-7) (k). 8.50 24 valandos (N-7). 9.45 Nuo... Iki... (k). 10.40 Farai (N-7) (k). 11.40 Karamelinės naujienos (N-7) (k). 12.10 „Mentalistas“ (3) (N-7). 13.10 „Draugai V“ (N-7). 13.40 „Vaikų „Warner Bros.“ Tomas ir Džeris“. 14.40 „iKarli“. 15.10 „Juokingiausi netyčiukai“. 15.40 „Langai III“ (N-7). 16.40 24 valandos (N-7). 17.40 Būk mano meile! (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.14 Sportas. Orai. 19.19 Mano vyras gali. 21.15 F. „Nerealusis Halkas“ (JAV, 2008 m.) (N-7). 23.30 F. „Pandorum“ (JAV, Vokietija, 2009 m.) (S). 1.40 Veiksmo trileris „Išpera“ (JAV, 1997 m.) (N-7).

6.40 Teleparduotuvė. 6.55 „Beibleidai. Metalinė kova“. 7.25, 15.10 „Simpsonai“. 7.55 „Svotai“. 9.00 „Meilės sūkuryje“. 10.05 Ką manai? 11.00 Chorų karai 2012. 14.10 „Ančiukų istorijos“. 14.40 „Čipas ir Deilas skuba į pagalbą“. 15.40 „Likimo galia“. 16.40 „Meilės triumfas“. 17.40 Ką manai? 18.35 Susitikime virtuvėje. 18.45 Žinios. Sportas. Orai. 19.10 Komedija „Planas tėčiui“ (JAV, 2007 m.). 21.25 Komedija „Vyras už pinigus“ (JAV, 1999 m.). 23.05 Komedija „Kelionė po Europą“ (JAV, Čekija, 2004 m.). 1.00 Komiška drama „Orų pranešėjas“ (JAV, 2005 m.).

6.30 Televitrina. 7.00 Žinios (k). 7.25 „Milijonieriai“ (k). 8.00 „Prajuokink mane“ (k). 9.00 „Sąmokslo teorija“ (k). 10.00 „Margoša: moterimi negimstama“. 11.00 „Be namų negerai: naujas gyvenimas“. 11.30 „Mentai“ (N-7) (k). 12.30 „Ekstrasensai prieš nusikaltėlius“ (N-7) (k). 13.30, 16.30 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 14.30 „Pragaro virtuvė“ (N-7). 15.30 „Amerikos talentai“. 17.30 „Nerealu!“ (k). 18.00 Žinios. Sportas. Orai. 18.25 Smagiausios akimirkos. 19.00 „Amerikos talentai VI“. 20.00 Žinios. Verslas. 20.19 Sportas. Orai. 20.25 Rusų kinas. F. „Vyrų sezonas. Aksominė revoliucija“ (Rusija, 2004 m.) (N-7). 22.40 Amerikietiškosios imtynės (N-14). 23.40 F. „Tikra romantika“ (JAV, 1993 m.) (N-14).

8.00 „Sandokanas. Tigras vėl riaumoja“. 8.30 Kultūrų kryžkelė. Menora.

DATOS (kovo 23 d.) 8.45 Miesto kodas (k). 9.00 Labas rytas (k). 11.30 „Neskubėk gyventi“ (k). 11.55 Krašto spalvos. 12.30 Aktorės Dalios Melėnaitės 70-mečiui. Kūrybos vakaras (1984 m.) (k). 13.30 „Meilės skonis“. 14.30 Muzikos istorijos. Prometėjas muzikoje. 15.05 Negali būti. 15.30 Mokyklos langas (k). 16.00 Muzikos pasaulio žvaigždės (k). 16.30 Durys atsidaro. 16.55 Žinios (k). 17.10 Miesto kodas. 17.25 Kaimo akademija. 17.55 „Sandokanas. Tigras vėl riaumoja“. 18.20 Pinigų karta. 19.10 Vakaro autografas. 20.00 LTV aukso fondas. „Vestuvės girioje“ (1984 m.). 21.00 Šaltojo karo kinas. Trileris „Visiškai slaptai“ (Vokietija, 1963 m.) (N-14). 22.40 Dok. f. „Žeme, nepalik mūsų“. 23.00 Džiazo vakaras. 0.00 Panorama (k). 0.20 Verslas (k). 0.25 Kultūra (k). 0.30 Sportas (k). 0.35 Orai (k). 0.40 Auksinės melodijos.

9.45 Teleparduotuvė. 10.00 „Išlikimas“. 11.00 Nuotykių s. „Konano nuotykiai“ (1) (JAV, 1998 m.). 12.00 „Melo teorija“. 13.00 „Trečias luitas už Saulės“. 14.00 „Moterų lyga“. 14.30 Teleparduotuvė. 15.00 „Konano nuotykiai“ (2). 16.00 „Išlikimas“. 17.00 „Flešas Gordonas“. 18.00 „Melo teorija“. 19.00 „CSI Majamis“. 20.00 „Trečias luitas už Saulės“. 21.00 „Liudininkai“ (6). 22.00 „Žvilgsnis į ateitį“ (8). 23.00 „Anarchijos vaikai“. 0.00 „Įstatymas ir tvarka. Nusikalstami kėslai“. 1.00 „CSI Majamis“. 1.55 „Liudininkai“ (6).

8.05 Teleparduotuvė. 8.40 „Drakonų kova Z“ (N-7). 9.10 „Supermeno nuotykiai“. 9.35 „Superdidvyriai. Nuotykiai tęsiasi“. 10.05 „Marvel animė. Ernis“ (3) (N-7). 10.30 Būk mano meile! (N-7). 11.30 „Meilės sparnai“. 12.30 „Intrigų dvaras“. 13.30 „Indiškos aistros“. 14.30 „Laukinė širdis“. 15.30 Teleparduotuvė. 16.00 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai (N-7). 17.00 „Pasaulio Guinnesso rekordai“ (N-7). 18.00 „Dvigubas gyvenimas“ (N-7). 19.00 „Alisa. Širdžiai neįsakysi“. 20.00 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (N-7). 21.00 Detektyvas „Midsomerio žmogžudystės XIV. Miegantys po žeme“ (D.Britanija, 2012 m.) (N-14). 22.55 „Bręstantis blogis“ (N-14). 23.55 „Žvėris“ (N-7)

10.40 „Linksmieji traukinukai“. 10.55 Senoji animacija. 11.30 Nomeda. 12.20 Valgyk ir lieknėk. 13.10 „Žiauri meilė“. 14.00 „Moterys meluoja geriau“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.05 Marthos Stewart šou. 17.00 Valgyk ir lieknėk. 18.00 „Moteris be praeities“. 19.00 „Žiauri meilė“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 20.30 Nomeda. 21.20 „Moterys meluoja geriau“. 22.20 „Moteris be praeities“.

6.14 TV parduotuvė. 6.30 Reporteris. 7.20 Lietuva tiesiogiai. 7.55 Negaliu tylėti. 8.55 „Merdoko paslaptys“ (N-7). 10.00 Super L.T. 10.35 Padėkime augti.

11.05 „Mitų griovėjai“. 12.05 Reporteris. 13.00 TV parduotuvė. 13.30 Šeimų dvikova – „Akropolio“ turnyras. 14.30 Negaliu tylėti. 15.30 „Oskaro oazė“. 15.45, 16.10 Dok. f. „S.Rušdi. Žodžiai, sukrėtę pasaulį“ (1) (N-7). 16.00, 17.00, 18.00 Žinios. Orai. 17.20 Dok. f. „Aš padėjau savo dukrai numirti“ (N-7). 18.20 Super L.T. 19.00 „Inspektorius Luisas“ (N-7). 21.00 Reporteris. 21.27 Orai. 21.30 Vertas kinas. „Šeimos reikalai“ (N-7). 23.55 „Zona“ (N-14). 1.55 Makaliaus kelionės.

9.00 Žinios (k). 9.20 Romantinė drama „Tiesiog kartu“ (N-7). 11.00 Nuomonės (k). 12.00 Komedija „Moljeras: teprasideda komedija“ (N-7). 14.00 Telelaikraštis. 15.35 Drama „Skafandras ir drugelis“ (N-7). 17.30 101 anekdotas (k). 18.00 Žinios. 18.20 Laida nacionalinėms mažumoms „Europos kelias“ (k). 18.45 „Daktarės dienoraštis“ (k). 20.30 Laida „Paveldas. Vilniaus byla“ (3). 21.00 Žinios. Orai. 21.20 Drama „Amerikos sūnus“ (N-14). 22.50 Žinios (k). 23.10 Romantinė komedija „Beieškant Amandos“ (N-14). 0.45 Biografinė drama „Milkas“ (N-14).

7.00 Žinios. Orai (k). 7.20 Kauniečių akimis. 7.30 Kitokia Lietuva. 8.30 Muzika. 10.05 „Marvel animė. Geležinis žmogus“. 10.30 „Būk mano meile“. 11.30 „Meilės sparnai“. 12.30 „Intrigų dvaras“. 13.30 „Indiškos aistros“. 14.30 „Laukinė širdis“. 15.30 Teleparduotuvė. 16.00 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai. 17.00 „Pasaulio Guinnesso rekordai“. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Kauniečių akimis. 18.30 Muzika. 19.00 Kontaktas. 20.00 Žinios. Orai (k). 20.20 Kauniečių akimis. 20.30 Muzika. 21.00 Detektyvas „Miegantys po žeme“. 22.55 „Bręstantis blogis“. 23.55 „Žvėris“.

8.00 Veiksmo f. „Kova su šešėliu 2: revanšas“ (Rusija, 2007 m.). 10.20 Veiksmo f. „Doa: gyvos arba mirusios“ (JAV, Vokietija, D.Britanija, 2006 m.). 11.50 Drama „Oliveris Tvistas“ (D. Britanija, Čekija, Italija, Prancūzija, 2005 m.). 18.30 Drama „Mergina, verta milijono“ (Prancūzija, 2004 m.). 20.45 Komedija „Taksi 4“ (JAV, 2007 m.). 22.20 Trileris „Marko Kleitono sukurtoji tiesa“ (JAV, 2007 m.).

9.00 Televitrina. 10.00, 19.00, 21.00, 23.00 Žinios +. 10.15 Italijos „Serie A“ lyga. „Parma“–„Milan“. 12.00 VTB vieningoji krepšinio lyga. Kauno „Žalgiris“–Talino „Kalev“. 13.45 VTB vieningoji krepšinio lyga. Kauno „Žalgiris“–Rygos VEF. 15.30 VTB vieningoji krepšinio lyga. Vilniaus „Lietuvos rytas“–„Minsk-2006“. 17.15 Lietuvos krepšinio lyga. Pasvalio „Pieno žvaigždės“–Prienų „Rūdupis“. 19.15 VTB vieningoji krepšinio lyga. Kauno „Žalgiris“–Kazanės UNIKS. 21.15 Ispanijos ACB krepšinio lyga. „Caja Laboral“–„Unicaja“. 23.15 Sportas LT. Europos šaudymo čempionatas.

Pasaulinė meteorologijos diena 1842 m. mirė prancūzų rašytojas Stendhalis. 1931 m. gimė Viktoras Korčnojus, TSRS ir Šveicarijos šachmatininkas, knygų apie šachmatus autorius. 1937 m. mirė Mikas Petrauskas, vargonininkas, dainininkas (tenoras), dirigentas, kompozitorius. 1968 m. gimė anglų dainininkas ir muzikantas Damonas Albarnas. 1969 m. gimė Birutė Marcinkevičiūtė (Mar), Lietuvos aktorė, režisierė, choreografė, poetė. 2011 m. mirė Holivudo legenda Elizabeth Taylor.

horoskopai Avinas (03 21–04 20). Sėkminga diena. Kitaip vertinsite tai, kas gera. Dėl to pajusite meilę ir dėkingumą aplinkiniams. Tik nepasiduokite euforijai, o svarbiausia – nedalykite pažadų, kurių nesiruošiate vykdyti. Jautis (04 21–05 20). Seksis bendrauti su vaikais, jaunais žmonėmis. Jausite jų supratimą ir palaikymą. Beje, jiems taip pat reikalingas jūsų nuoširdus palaikymas. Dvyniai (05 21–06 21). Jausite šeimos ir draugų paramą ir supratimą. Tačiau nepiktnaudžiaukite pasitikėjimu. Šiandien prisiimtus įsipareigojimus vėliau teks įvykdyti. Vėžys (06 22–07 22). Atrodys, kad aplinkybės klostosi ne jūsų naudai. Jums trūks artimųjų pritarimo ir meilės. Galite susipykti su kolegomis, todėl patirsite stresą. Bet jei sugebėsite suprasti, kad tokia būsena greitai praeis, smarkiai nenukentėsite. Liūtas (07 23–08 23). Dėl savo gyvenimo ar aplinkinių žmonių jausitės prislėgtas. Tikriausiai manysite, kad artimieji tolsta nuo jūsų. Susikivirčijus galimas emocijų protrūkis. Mergelė (08 24–09 23). Susidursite su žmogumi, su kuriuo nesutaps jūsų mintys, bet nebijokite atkreipti jo dėmesio į iškilusius prieštaravimus. Pasistenkite atidėti susitikimą, nespręsti svarbių reikalų, nes vėliau viskas seksis daug lengviau. Svarstyklės (09 24–10 23). Seksis ieškant savo idealo ir siekiant svajonės. Nebijokite skraidyti padangėmis ir įgyvendinti savo svajų. Bendradarbiavimas ir bendravimas turės teigiamos įtakos jūsų karjerai. Skorpionas (10 24–11 22). Jums nepatiks supantys dalykai arba tai, ką jie simbolizuoja. Tačiau nereikia ginčytis, konfliktuoti, keisti aplinkos, tegul viskas lieka taip, kaip yra. Šaulys (11 23–12 21). Neskubėkite, jeigu jums kas nors trukdo. Patirsite sunkumų bendraudamas arba liksite nesuprastas. Tylėjimas bus itin vertingas, o jei būsite dar ir darbštūs, ši diena taps tikrai puiki. Ožiaragis (12 22–01 20). Palanki diena mąstyti ir tyrinėti, nes užplūs naujų idėjų lavina. Mėgausitės ilgais pokalbiais, rašysite laiškus, plepėsite telefonu. Tačiau vakarop gali apnikti apatija. Vandenis (01 21–02 19). Galite išsikelti naujus tikslus, susijusius su darbu ir asmeniniu gyvenimu. Galite kurti ilgalaikius planus, nes sugebėsite greitai išspręsti visas problemas. Žuvys (02 20–03 20). Galimas malonus bendravimas su mylimais žmonėmis. Vakarop tapsite irzlus, imsite nepasitikėti savimi, bet truputis poilsio greitai pašalins įtampą.


Orai

Savaitės pabaigoje Lietuvoje kritulių nenumatoma. Vyraus pavasariška šiluma, tik šeštadienio naktį dar gali pašalti. Šiandien bus 6–13 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį temperatūra nukris iki 3 laipsnių šalčio, dieną sušils iki 7–11 laipsnių.

Šiandien, kovo 23 d.

+10

+6

Telšiai

+10

Šiauliai

Klaipėda

+10

Panevėžys

+11

Utena

+11

Tauragė

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (jaunatis) teka Mėnulis leidžiasi

6.13 18.38 12.25 5.58 20.03

83-ioji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 283 dienos. Saulė Avino ženkle.

+12

Kaunas

Pasaulyje Atėnai +21 Berlynas +16 Brazilija +26 Briuselis +18 Dublinas +12 Kairas +22 Keiptaunas +27 Kopenhaga +13

Londonas +18 Madridas +20 Maskva +2 Minskas +12 Niujorkas +24 Oslas +14 Paryžius +20 Pekinas +13

orai kaune šiandien

Praha +17 Ryga +9 Roma +21 Sidnėjus +23 Talinas +6 Tel Avivas +21 Tokijas +14 Varšuva +15

+11

+13

Vėjas

3–7 m/s

Vilnius

Marijampolė

+13

Alytus

Vardai Akvilė, Alfonsas, Galigantas, Jovita, Vismantė.

Pot­vy­nis pa­ma­ry­je slūgs­ta

Rytas

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

+4

+12

+5

–2

7

–1

+7

+3

+3

2

+2

+10

+5

+1

5

rytoj

poryt

Sa­vai­tės pra­džio­je Šilutės–Rusnės ke­ lią stip­riai už­l ie­jęs po­tvy­nio van­duo jau vi­siš­kai at­slū­go. Au­to­mo­bi­lius spe­ cia­lia tech­ni­ka per ap­sem­tą šio ke­lio ruo­žą te­ko kel­t i tik ant­ra­d ie­n į, o tre­ čia­die­nį jis jau sie­kė leng­vie­siems au­ to­mo­bi­liams įvei­kia­mą ly­gį. Vakar ant jo van­dens iš vi­so ne­li­ko. Pot­vy­nis dar yra už­lie­jęs 14 tūkst. ha pie­vų, ta­čiau ir iš šių te­ri­to­ri­jų van­duo pa­ma­žu slūgs­ ta. „Te­bė­ra ap­sem­ti ke­tu­ri kai­mai, ku­ riuo­se yra pen­kios so­dy­bos, to­se so­dy­ bose gy­ve­na 13 žmo­nių“, – sa­kė Ši­lu­tės ra­jo­no Ci­vi­li­nės sau­gos tar­ny­bos va­ do­vas Ro­mual­das Ren­če­liaus­kas. BNS inf., Daivos Pauliukevičienės nuotr.

įvairenybės

Kvepiantis ju­kos var­pe­lių ža­ve­sys

„„Siurprizas: prieš pen­ke­rius me­tus gė­lių sa­lo­ne pa­ma­čiu­si ne­di­de­lę ju­ką pri­sie­ku­si gė­li­nin­kė kau­nie­tė Amb­ra­zi­na Gri­ciu­vie­nė su­si­ža­vė­jo jos mar­

gais tri­jų at­spal­vių la­pais. Dau­giau gro­žio iš šio au­ga­lo, re­gis, nė ne­bu­vo ga­li­ma ti­kė­tis. Va­sa­rio 14-ąją iš­vy­du­si, kad jos ju­ka glo­rio­sa va­rie­ga­ta lei­ džia žie­dy­ną, kau­nie­tė nu­ste­bo. Gė­lių mė­gė­ja dar la­biau ap­si­džiau­gė, kai iš rū­sio į kam­ba­rį įneš­tos gė­lės žie­dy­nas ėmė for­muo­tis ypač grei­tai. Ga­liau­siai, išau­gi­nu­si 22 ša­kas, ju­ka pra­žy­do ap­va­lios for­mos var­pe­liais. „Va­ka­re var­pe­liai at­si­ve­ria ir sklei­džia stip­rų kva­pą“, – au­ga­lu džiau­gė­ si A.Gri­ciu­vie­nė. Amb­ra­zi­nos Gri­ciu­vie­nės nuotr.

Ame­ri­kie­čių šiukš­lia­dė­žė­se – kalnai gero maisto Vi­du­ti­nė JAV ke­tu­rių as­me­nų šei­ma per me­tus iš­me­ta mais­ to už 500–2  000 do­le­rių (apie 1 300–5 300 li­tų). Tiems, ku­rie no­ri su­tau­py­ti, pir­miau­sia de­rė­tų pa­tar­ti ne­pirk­ti mais­to, ku­rio ne­val­gys. „Wall Street Jour­nal“ pra­ne­ša, kad di­džiau­sią iš­me­ta­mo mais­ to da­lį – 25 pro­c. – su­da­ro dar­ žo­vės. 2010 m. JAV šiukš­lia­dė­žė­se at­ si­dū­rė 33 mln. to­nų mais­to, ra­šo ne­wser.com. Jei pir­kė­jai į par­duo­tu­vę neat­ si­ne­ša iš anks­to pa­si­ruoš­to rei­ka­ lin­gų mais­to pre­kių są­ra­šo, jie ri­ zi­kuo­ja per­ver­tin­ti sa­vo val­gy­mo

ga­li­my­bes ir pri­si­pirk­ti kur kas dau­giau, nei ga­li su­var­to­ti per tam tik­rą lai­ką. Taip pat ty­rė­jai at­sklei­dė, kad šiuo­lai­ki­niai pir­kė­jai lin­kę pirk­ ti di­des­niais kie­kiais ne tik to­dėl, kad no­ri ap­si­rū­pin­ti mais­tu il­ges­ niam lai­kui, bet ir to­dėl, kad par­ duo­da­mos di­des­nė­mis pa­kuo­tė­mis pre­kės daž­niau­siai kai­nuo­ja pi­giau, tad jas rink­da­mie­si pir­kė­jai įsi­vaiz­ duo­ja tau­pan­tys. Vis dėl­to, nu­si­pir­kę per daug mais­to, žmo­nės ne su­tau­po, o mais­tą ir pi­ni­gus pa­lei­džia vė­jais – mais­tas su­gen­da ir jį ten­ka iš­mes­ ti lauk. lrt.lt inf.

„„Požiūris: di­džiau­sią amerikie­

čių iš­me­ta­mo mais­to da­lį suda­ ro daržovės. „Shutterstock“ nuotr.

2012-03-23 Kauno diena  

Diana krapavickaitė masalas: listams jie teigė, kad, dar padidi­ nę degalų kainas, degalinių šeimi­ ninkai esą elgiasi kaip plėšikai. Kiti v...