Page 1

PIRMAS miesto dienraštis

www.kl.lt

21

PIRMADIENIS, KOVO 19, 2012

Sei­mo na­riai links­ta at­ver­ti ke­lią PVM leng­va­toms.

V.Žie­me­lis: „Leo LT bu­vo išeik­vo­ti di­de­li pi­ni­gai. Da­bar vis­ką pra­de­da­me iš nau­jo“.

Lietuva 5p.

Nuomonės 6p.

65 (19 366)

Ar A.Ažu­ba­lis pa­lai­kys eko­no­mi­nes san­kci­jas Bal­ta­ru­si­jai, ar ne, jei jos bus siū­lo­mos?

Pasaulis 8p.

Į ba­kus te­ka ir oras?

Aukš­tu­mo­se at­si­dū­ru­sios de­ga­lų kai­nos pri­ver­tė vai­ruo­to­jus skru­pu­lin­gai skai­ čiuo­ti kiek­vie­ną au­to­mo­bi­lio su­nau­do­tą lit­rą. Kai ku­riuos aky­lus klai­pė­die­čius net su­kaus­tė įta­ri­mai: de­ga­li­nė­se ga­li bū­ti gud­rau­ja­ma. Ta­čiau ieš­ko­ti tei­sy­bės ne­ ver­ta, – kont­ro­liuo­jan­čios ins­ti­tu­ci­jos apie tik­rin­to­jų vi­zi­tus de­ga­li­nėms pri­va­lo pra­neš­ti prieš 10 die­nų.

Kaina 1,30 Lt

„Ge­rai, kiš­ki­me pa­ga­lius jiems į ra­tus, truk­dy­ki­me, bet ir nu­si­ga­la­by­ki­me sa­ve.“ Uos­to va­do­vas Eu­ge­ni­jus Gent­vi­las ma­no, kad san­kci­jos Bal­ta­ru­si­jai yra pra­gaiš­tin­gos Lie­tu­vos eko­no­mi­kai.

2p.

Miestie­čiai da­ly­sis tūkstančius

As­ta Alek­sė­jū­nai­tė a.aleksejunaite@kl.lt

Vir­gi­ni­ja Spu­ry­tė v.spuryte@kl.lt

Už trū­ku­mą su­mo­ka

Pa­si­ro­do, iki šiol ofi­cia­ liai bu­vo lei­džia­ma iš 10 lit­ rų de­ga­lų klien­tui neį­pil­ti 50 gra­mų. Pa­vyz­džiui, pi­lant 100 lit­rų ben­zi­no, de­ga­lų tie­ kė­jui lei­džia­ma neį­pil­ti pu­sės lit­ro, o iš klien­to rei­ka­lau­ti su­ mo­kė­ti vi­są su­mą. Ta­čiau klai­pė­die­čiai pa­ste­bė­jo ir di­des­nių nea­ti­ti­ki­mų. „Te­ko de­ga­li­nė­je pil­ti ben­zi­ną į vo­kie­čių ga­my­bos me­ta­li­nį ba­ke­ lį. Ži­nau, kad į jį tel­pa tik šiek tiek dau­giau nei 20 lit­rų. Ta­čiau ko­ lo­nė­lės skai­tik­lis pa­ro­dė, jog įsi­ py­liau 21,5 lit­ro, o ba­ke­lis vis tiek ne­bu­vo pil­nas. Kaip taip ga­li bū­ ti, juk fi­ziš­kai į ba­ke­lį ne­ga­lė­čiau įpil­ti dau­giau, nei tel­pa?“ – „Klai­ pė­dai“ abe­jo­nes dės­tė cent­ri­nė­ je mies­to da­ly­je de­ga­lų įsi­gi­jęs vai­ruo­to­jas.

4

Klai­pė­do­je bus įkur­tos ke­tu­rios bend­ruo­me­nių ta­ry­bos, ku­rios pa­ čios nu­spręs, kur iš­leis­ti pu­sę mi­li­ jo­no mo­kes­čių mo­kė­to­jų li­tų.

„„Pyk­tis: kiek­vie­ną de­ga­lų lit­rą skai­čiuo­jan­tys vai­ruo­to­jai ėmė skam­bin­ti pa­vo­jaus var­pais, kad de­ga­lų ba­kuo­

se ne­ran­da to­kio ben­zi­no kie­kio, už ko­kį mo­kė­jo. 

būdu.

„Shut­ters­tock“ nuo­tr.

So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­ nis­te­ri­ja su­ma­nė ska­tin­ti žmo­nių bend­ruo­me­niš­ku­mą, to­dėl ša­lies sa­vi­val­dy­bėms iš­skirs­tė ne­ma­žai pi­ni­gų, ta­čiau iš­kė­lė ir są­ly­gą, kad su­si­kur­tų bend­ruo­me­nių ta­ry­bos, ku­rios pa­gal po­li­ti­kų pa­tvir­tin­ tą tvar­ką nu­spręs­tų, kaip tas lė­šas pa­nau­do­ti. Klai­pė­dos sa­vi­val­dy­bei iš vals­ ty­bės biu­dže­to ati­te­ko 515 tūkst. li­tų. Tam, kad jie uos­ta­mies­čiui bū­tų per­ves­ti, mies­to ta­ry­ba tu­ri pa­tvir­ tin­ti tvar­ką, kaip lė­šas pa­skirs­ty­ti bend­ruo­me­nėms ir kur jas pa­nau­do­ti.

2


2

PIRMADIENIS, KOVO 19, 2012

miestas At­vi­rų du­rų die­na

„At­lan­tas“ pa­ty­rė fias­ko

Vi­lio­jo ka­čių pa­ro­da

Klai­pė­dos uni­ver­si­te­tas šeš­ta­ die­nį pa­skel­bė at­vi­rų durų die­ ną, ku­rios me­tu abi­tu­rien­tams pri­sta­tė čia siū­lo­mas stu­di­jas, fa­kul­te­tus bei moks­lo ins­ti­tu­ tus. Ren­gi­ny­je moks­lei­viai tu­ rė­jo ga­li­my­bę pa­bend­rau­ti su uni­ver­si­te­to va­do­vais, dės­ty­ to­jais bei stu­den­tiš­kų or­ga­ni­ za­ci­jų at­sto­vais.

„At­lan­to“ fut­bo­li­nin­kai, Vil­niu­je net 0:7 pra­lai­mė­ję „Žal­gi­riui“, pa­ty­rė ant­rą ne­sėk­mę ša­lies fut­bo­lo pir­me­ny­bė­se. Šei­mi­ nin­kai, ste­bint 2 tūkst. žiū­ro­ vų, pa­ma­tus per­ga­lei pa­si­klo­ jo dar pir­ma­ja­me kė­li­ny­je, ku­ rį lai­mė­jo 5:0. Tre­čia­ja­me tu­ re „At­lan­tas“ žais su Aly­taus „Dai­na­va“.

Uos­ta­mies­ty­je sa­vait­ga­lį vy­ ko tarp­tau­ti­nė ka­čių pa­ro­ da. Gy­vū­nė­lių my­lė­to­jai tu­rė­ jo ga­li­my­bę pa­si­gro­žė­ti apie pu­sant­ro šim­to ka­čių – nuo ge­rai ži­no­mų veis­lių at­sto­vių iki itin re­tų, eg­zo­tiš­kų murk­ lių. Ka­tes ver­ti­no tarp­tau­ti­nės ka­te­go­ri­jos tei­sė­jai iš įvai­rių Eu­ro­pos vals­ty­bių.

Verslo pulsas Su­si­ti­ki­mas. Ry­toj Klai­pė­dos pre­k y­ bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mai ren­g ia na­r ių su­si­t i­k i­mą su mies­to me­r u Vy­ tau­tu Grub­liaus­ku. Bus kal­ba­ma apie svar­biau­sius mies­tui at­lik­tus dar­bus. Dis­ku­tuo­ja­ma, ar tin­ka­mai Vil­niu­je at­ sto­vau­ja­ma uos­ta­mies­čio in­te­re­sams, kal­ba­ma apie di­dė­jan­čią tar­šą mies­te, apie tai, ko­kie sa­vi­val­dy­bės pla­nai Pa­ lan­gos oro uos­to ir ki­tų tu­r iz­mo plėt­ rai svar­bių inf­rast­ruk­tū­ros ob­jek­tų at­ žvil­g iu. Rin­ka. Iš Mol­do­vos už­sie­n io rei­ka­lų mi­n is­te­r i­jos gau­t a in­for­ma­ci­ja apie ko­vo 20-ąją Mol­do­vo­je vyk­sian­t į 27 kom­pa­n i­jų auk­cio­ną. Tarp auk­cio­no da­ly­v ių dau­g iau­sia sta­t y­bos pra­mo­ nės įmo­n ių. Lie­t u­vos vers­lui ak­t ua­l i ga­lė­t ų bū­t i in­for­ma­ci­ja apie kon­ser­ vų, dar­žo­vių, vai­sių fab­ri­kus, cuk­raus, pie­no, kom­bi­nuo­tų pa­ša­r ų ga­myk­las, pra­ne­ša Klai­pė­dos pre­k y­bos pra­mo­ nės ir ama­tų rū­mai. Se­mi­na­ras. Ūkio mi­nis­te­ri­ja ir Tei­sin­ gu­mo mi­nis­te­r i­ja ko­vo 22 d. 9 val. ren­ gia se­mi­na­rą „Prie­žiū­ros tar­ny­bų ir vi­ suo­me­nės dia­lo­gas: ar vers­lą ten­k i­na kon­sul­ta­vi­mo bū­dai ir ko­ky­bė? Klien­ to pa­si­ten­k i­n i­mas, kaip ins­t i­t u­ci­jos veik­los efek­ty­vu­mo ro­dik­lis“. Ati­da­ry­mas. Ko­vo 22 d. 11 val. bal­dų fab­r i­kas „Ger­ma­n i­ka“ ati­da­ro nau­jos bal­dų ga­my­bos li­ni­ją. Inf­lia­ci­ja. Lie­tu­vos sta­t is­t i­kos de­par­ ta­men­tas skel­bia, kad pa­gal su­de­r in­ tą var­to­to­jų kai­nų in­dek­s ą inf­l ia­ci­ja 2012 m. ko­vo mėn., pa­ly­g i­nti su va­sa­ rio mėn., ga­l i su­da­r y­t i 0,4 pro­c. Me­t i­ nė inf­l ia­ci­ja ko­vą ga­li siek­ti 3,1, o vi­du­ ti­nė me­ti­nė – 4,2 pro­c. Va­sa­rį už­fik­suo­ ta me­ti­nė inf­lia­ci­ja bu­vo 3,7, o vi­du­ti­nė me­ti­nė – 4,2 pro­c. Atnaujinimas. TEO įmo­n ių gru­p ei pri­k lau­s an­t i „Bal­t ic Da­ta Cen­ter“ at­ nau­ji­no vie­n ą iš sep­t y­n ių bend­ro­ vės val­do­mų duo­me­nų cent­r ų ir ja­ me įdie­gė itin sau­g ią ser­ve­r ių šal­dy­ mo skys­čiu sis­te­mą. Tai pir­mo­ji to­k io aukš­to pa­ti­k i­mu­mo sis­te­ma Lie­tu­vo­ je. Iki šiol duo­me­nų cent­ro vė­si­ni­mui bu­vo nau­do­ja­mi tra­di­ci­niai freo­nu orą šal­dan­tys įren­gi­niai. TEO įmo­nių gru­ pės in­ves­ti­ci­jos į duo­me­nų cent­ro at­ nau­ji­ni­mą sie­kė 0,8 mln. li­tų. Pa­ja­mos. 2011 m. ket­vir­tą­jį ket­vir­tį ša­ lies įmo­nių pa­ja­mos už par­duo­tas pre­ kes ir su­teik­tas pa­slau­gas su­da­rė 51 mlrd. li­tų, ar­ba 10,5 pro­c. dau­g iau nei 2010 m. ket­vir­tą­jį ir 2,4 pro­c. – nei 2011 m. tre­čią­jį ket­v ir­t į, pra­ne­ša Lie­t u­vos sta­t is­t i­kos de­par­ta­men­tas. Praė­ju­sių me­tų ket­vir­tą­jį ket­vir­t į įmo­nės dir­bo pel­nin­gai ir už­dir­bo 1,2 mlrd. li­tų pel­ no. Ta­čiau, pa­ly­gin­ti su 2010 m. tuo pa­ čiu lai­ko­tar­piu ir 2011 m. tre­čiuo­ju ket­ vir­čiu, įmo­nių pel­nas su­ma­žė­jo ati­tin­ ka­mai 11,9 ir 38,8 pro­c.

Ka­li­ning­ra­de – vers­lo par­tne­rių žval­gy­tu­vės Klai­pė­dos pre­ky­ bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mų na­riai su ko­le­go­mis iš Pa­ ne­vė­žio, Kau­no grį­ žo iš vers­lo mi­si­jos Ka­li­ning­ra­do sri­ty­je. Ke­lio­li­kos vers­li­nin­kų de­le­ga­ci­ja su­si­ti­ko su ko­le­go­mis iš Ka­li­ning­ ra­do pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mų, Lie­tu­vos ge­ne­ra­li­niu kon­su­ lu Ka­li­ning­ra­do sri­ty­je, lan­kė­si vie­ no­je di­džiau­sių šio kraš­to sta­ty­bų pa­ro­dų. Ne pir­mą­ją vers­lo mi­si­ją or­ga­ ni­za­vęs ir lie­tu­vių de­le­ga­ci­jai va­ do­va­vęs Klai­pė­dos pre­ky­bos, pra­ mo­nės ir ama­tų rū­mų ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Vik­to­ras Kro­lis po su­si­ ti­ki­mų tei­gė, kad šį kar­tą ka­li­ning­ ra­die­čių su­si­do­mė­ji­mas ir ak­ty­ vu­mas su­si­ti­ki­muo­se su lie­tu­viais vers­li­nin­kais bu­vęs be­ne tris­kart di­des­nis nei prieš po­rą me­tų. Mū­sų ša­lies bei Ka­li­ning­ra­ do vers­li­nin­kai par­tne­rys­tės kon­ tak­tų ieš­ko­jo tu­riz­mo, vieš­bu­ čių, ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to, tei­si­nės kon­sul­ta­ci­jos, me­ta­lo ap­dir­bi­mo, ži­niask­lai­dos ir rek­la­mos, bal­dų ir sta­ty­bos sri­ty­se. Pas­te­bi­ma, kad eko­no­mi­niai, tu­riz­mo bei kul­tū­ri­niai ry­šiai tarp

Uos­tas bai­mi­na­si pa­sek­mių Klai­pė­dos jū­rų uos­tas ne­pa­lai­ko ES san­kci­jų Bal­ta­ru­si­jai, nes tuo­ met ga­li smar­kiai nu­ken­tė­ti uos­ to vers­las.

las Ka­li­ning­ra­de Vac­la­vas Stan­ke­ vi­čius. Pa­sak ge­ne­ra­li­nio kon­su­lo, ka­li­ning­ra­die­čius la­biau do­mi­na tu­riz­mo vers­las, jiems pa­tin­ka Lie­ tu­vos pa­jū­rio ku­ror­tai ir me­di­ci­ni­ nės pa­slau­gos. Pas­ta­ruo­ju me­tu Ka­li­ning­ra­ do sri­ty­je vers­lo prio­ri­te­tu lai­ko­ mas že­mės ūkis ir mais­to pra­mo­nė, ener­ge­ti­ka, su iš­gau­na­mu gin­ta­ ru su­si­ju­si ju­ve­ly­ri­ka, au­to­mo­bi­lių pra­mo­nė ir tu­riz­mas.

„Dėl eko­no­mi­nių san­kci­jų Bal­ ta­ru­si­jai – uos­to ta­ry­ba pri­ta­ria Lie­tu­vos pra­mo­ni­nin­kų kon­fe­de­ ra­ci­jos pa­reiš­ki­mui, krei­pi­mui­si į Pre­zi­den­tę, prem­je­rą ir į už­sie­ nio rei­ka­lų mi­nist­rą“, – tvir­ti­no Klaipėdos valstybinio jūrų uos­ to generalinis direktorius Eu­ge­ ni­jus Gent­vi­las. Anot jo, Bal­ta­ru­si­ja per me­tus eks­por­tuo­ja apie 16 mln. t pre­kių, iš jų apie 11,4 mln. t ga­be­na­ma per Klai­pė­dos jū­rų uos­tą. „Mū­sų uos­tas ap­tar­nau­ja apie 60 pro­c. Bal­ta­ru­si­jos eks­por­to, o Bal­ta­ru­si­jos eko­no­mi­kai ar­ti­miau­ sias uos­tas – Klai­pė­da. Čia jiems yra pi­giau­sia. Ge­rai, kiš­ki­me pa­ ga­lius jiems į ra­tus, truk­dy­ki­me, bet ir nu­si­ga­la­by­ki­me sa­ve. Su vi­so­mis pri­dė­ti­nė­mis iš­lai­do­mis Lie­tu­vos trans­por­to tran­zi­to sek­ to­rius ne­tek­tų apie 1,7 mlrd. li­tų, taip bent pa­sa­ky­ta pra­mo­ni­nin­kų pa­reiš­ki­me. Skai­čiuo­jant ir ge­le­ žin­ke­lius, ir eks­pe­di­to­rius“, – ti­ ki­no E.Gent­vi­las. Lie­tu­vos pra­mo­ni­nin­kų kon­fe­ de­ra­ci­jos Ko­mu­ni­ka­ci­jos de­par­ ta­men­to di­rek­to­rius Min­dau­gas Pui­do­kas BNS sa­kė, kad pa­reiš­ki­ mas bus pa­skelb­tas šian­dien, ko­ vo 19 d.

„Klai­pė­dos“ inf.

BNS ir „Klai­pė­dos“ inf.

„„Įž­val­gos: V.Kro­lis ir A.Zi­nov­je­vas pa­brė­žė to­kių su­si­ti­ki­mų svar­bą ir tvir­

ti­no, kad ry­šiai tarp Va­ka­rų Lie­tu­vos re­gio­no ir Ka­li­ning­ra­do stip­rė­ja. 

Va­ka­rų Lie­tu­vos re­gio­no ir Ka­li­ ning­ra­do stip­rė­ja. „Vers­lo mi­si­jos – la­bai svar­bios, nes bū­tent to­kie su­si­ti­ki­mai pa­ de­da at­ras­ti ir su­stip­rin­ti nau­jus kon­tak­tus, ry­šius, par­tne­rys­tę“, – tei­gė Ka­li­ning­ra­do pre­ky­bos, pra­ mo­nės ir ama­tų rū­mų ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Alek­se­jus Zi­nov­je­vas. Kad su­si­do­mė­ji­mas bend­ra­dar­ bia­vi­mu tarp Ka­li­ning­ra­do ir Lie­ tu­vos – abi­pu­sis, tvir­ti­no Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ge­ne­ra­li­nis kon­su­

Jo­lan­tos Juš­ke­vi­čie­nės nuo­tr.

Miestie­čiai da­ly­sis tūkstančius Pas­te­bė­ju­si, jog to­kios 1 tvar­kos uos­ta­mies­čio sa­vi­val­dy­bė dar nė­ra pa­ren­gu­si,

Vy­riau­sy­bės at­sto­vė Klai­pė­dos ap­ skri­ty­je Dai­va Ke­re­keš su­ra­šė rei­ ka­la­vi­mą, kad val­di­nin­kai su­skub­ tų, nes tvar­ką mies­to ta­ry­ba tu­ri pa­tvir­tin­ti iki ba­lan­džio 1-osios. „Mies­tui pi­ni­gų trūks­ta, to­ dėl tik­rai ne­si­no­rė­tų, jog Klai­pė­da pra­ras­tų, kas jai skir­ta. To­dėl ir pa­ ra­šiau to­kį išanks­ti­nį rei­ka­la­vi­mą. Džiu­gu, kad sa­vi­val­dy­bė jau su­rea­ ga­vo ir rei­kia­mą tvar­kos ap­ra­šą pa­ ren­gė“, – tei­gė D.Ke­re­keš. Pa­reng­tą tvar­kos ap­ra­šą dar tu­ri pa­tvir­tin­ti mies­to ta­ry­ba. Ja­me nu­ma­ty­ta, jog Klai­pė­do­je bus įkur­tos ke­tu­rios vie­tos bend­

ruo­me­nės ta­ry­bos – Bal­ti­jos, Ma­ rių, Da­nės ir Pa­jū­rio vien­man­da­čių rin­ki­mų te­ri­to­ri­jo­se. Šios ta­ry­bos bus su­da­ro­mos iš pa­vie­nių bend­ruo­me­nės na­rių, se­niū­nai­čių, te­ri­to­ri­jo­je vei­kian­ čių bend­ruo­me­ni­nių or­ga­ni­za­ci­jų bei re­li­gi­nių bend­ruo­me­nių at­sto­ vų, vie­tos bend­ruo­me­nės gy­ven­to­ jų po­rei­kius ten­ki­nan­čių ne­vy­riau­ sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų, sa­vi­val­dy­bės įstai­gų at­sto­vų. Vie­tos bend­ruo­me­nės ta­ry­bą su­ da­rys 11–15 na­rių. Juos į ta­ry­bą de­ le­guos pa­čios or­ga­ni­za­ci­jos. Ta­ry­bos na­riai, pa­si­ta­rę su bend­ ruo­me­ne, tu­rės nu­spręs­ti, kur pa­ nau­do­ti iš vals­ty­bės gau­tus pi­ni­gus. 515 tūkst. li­tų bus iš­skirs­ty­ti ke­tu­

„„Nau­jo­vė: klai­pė­die­čiai ga­lės pa­si­da­ly­ti dau­giau nei pu­sę mi­li­jo­no li­tų. 

rioms bend­ruo­me­nės ta­ry­boms, at­ si­žvel­giant į gy­ven­to­jų skai­čių te­ri­ to­ri­jo­je. Ta­ry­bos pa­gei­da­vi­mus, kur no­rė­tų pa­nau­do­ti pi­ni­gus, tu­rės pa­ teik­ti sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai, o šios va­do­vai nu­spręs, ar pra­šy­

Al­gir­do Ku­bai­čio (BFL) nuo­tr.

mai yra pa­grįs­ti, ir ten­kin­ti. Pi­ni­ gus bus ga­li­ma pa­nau­do­ti vai­kų ir jau­ni­mo užim­tu­mui, kul­tū­ri­niams ren­gi­niams, vie­šo­sioms erd­vėms su­tvar­ky­ti, bend­ruo­me­ni­nei veik­ lai or­ga­ni­zuo­ti.


3

PIRMADIENIS, KOVO 19, 2012

miestas Pra­ra­do taš­kus

Mo­to­ro­le­ris pri­šau­kė ne­lai­mę

Išp­lė­šė svar­bią per­ga­lę

Lie­tu­vos ran­ki­nio ly­gos čem­ pio­na­te pir­muo­sius taš­kus pra­ra­do „Že­mai­ti­jos dra­gū­no“ žai­dė­jai. Pir­me­ny­bė­se pir­mau­ jan­tys klai­pė­die­čiai na­mie ly­ gio­sio­mis 29:29 su­žai­dė su tre­čią­ją vie­tą uži­man­čia Kau­no „Lū­šies“ eki­pa. Po 7 įvar­čius „dra­gū­nams“ pel­nė A.Šre­de­ris ir K.Stro­pus.

Klai­pė­do­je šeš­ta­die­nio va­ka­ rą įvy­ko skau­di au­toa­va­ri­ja. 17.45 val. Ši­lu­tės plen­te, ties ga­ra­žų ma­sy­vais, 1986 m. gi­ męs I. B. ne­su­val­dė mo­to­ro­le­ rio ir at­si­tren­kė į pa­sta­to sie­ ną. Jau­nas vy­ras žu­vo iškart. Po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų duo­me­ni­ mis, mo­to­ro­le­rio vai­ruo­to­jas bu­vo be šal­mo.

Sun­kią per­ga­lę mo­te­rų krep­ši­ nio ly­gos čem­pio­na­te iš­ko­vo­ jo uos­ta­mies­čio „Lem­min­kai­ nen“ eki­pa. Klai­pė­die­tės tik po pra­tę­si­mo 88:84 Ute­no­je įvei­ kė „Ute­nos“ pen­ke­tu­ką. Iki re­ gu­lia­rio­jo čem­pio­na­to pa­bai­ gos mū­sų eki­pai li­ko vie­nos rung­ty­nės – 23 die­ną Šiau­liuo­ se su „Rū­ta“.

Va­sa­rį są­skai­tos au­go ne vi­siems Sąs­kai­tos už šil­dy­mą va­sa­rį pri­bloš­kė di­ de­lę da­lį klai­pė­die­čių. Jas iš­pū­tė ge­ro­kai pa­bran­gu­sios du­jos ir re­kor­di­niai to mė­ ne­sio šal­čiai. Ta­čiau yra na­mų, ku­rie ne­ pa­ju­to di­de­lio skir­tu­mo. Gy­ven­to­jai ga­ vo įpras­to dy­džio są­skai­tas. Mil­da Ski­riu­tė m.skiriute@kl.lt

Va­sa­rį – šal­čio re­kor­dai

Už šil­dy­mą va­sa­rį vi­si ša­lies gy­ven­ to­jai su­lau­kė išau­gu­sių są­skai­tų. Uos­ta­mies­ty­je šis mė­nuo bu­vo šal­ čiau­sias per pa­sta­ruo­sius 23 me­tus. Ke­lias die­nas čia lai­kė­si že­mes­nė nei 20 laips­nių šal­čio tem­pe­ra­tū­ra. Vi­ du­ti­nė va­sa­rio tem­pe­ra­tū­ra sie­kė 7,3 laips­nio šal­čio ir bu­vo net 7,7 laips­ nio že­mes­nė už sau­sio. Įmo­nės „Klai­pė­dos ener­gi­ja“ Klien­tų ap­tar­na­vi­mo cent­ro va­do­ vo Vir­gi­ni­jaus Zut­kio tei­gi­mu, dėl spau­du­sių šal­čių Klai­pė­do­je smar­ kiai išau­go ener­gi­jos su­var­to­ji­mas šil­dy­mui. Re­no­vuo­tuo­se na­muo­se jos su­nau­do­ta 39 pro­c., ne­re­no­vuo­ tuo­se – 55 pro­c. dau­giau nei sau­sį. 1 kv. m ap­šil­dy­mas klai­pė­die­čiams vi­du­ti­niš­kai šį mė­ne­sį kai­na­vo 7,38 li­to. Sau­sį tai at­siė­jo be­veik 3 li­tais pi­giau – 4,57. Praė­ju­siais me­tais 1 kv. m ap­šil­dy­mas vi­du­ti­niš­kai kai­ na­vo 4,90 li­to. V.Zut­kis pa­brė­žė, kad bū­tent šal­čiai ir re­kor­di­nė du­jų kai­na pa­di­di­no klai­pė­die­čių są­skai­ tas. Aps­kai­čiuo­ta, kad vi­du­ti­niš­kai jos apie 60 pro­c. di­des­nės nei šių me­tų sau­sį ir apie 51 pro­c. nei praė­ ju­sių me­tų va­sa­rį. „Nei du­jų kai­nos, nei oro są­ly­gos nuo ši­lu­mos tie­kė­jo ne­prik­lau­so. Du­jos per me­tus pa­bran­go apie 40 pro­c. Ši­lu­mos kai­na va­sa­rį Klai­pė­ do­je išau­go 4,14 pro­c., pa­ly­gin­ti su sau­siu“, – tvir­ti­no V.Zut­kis. Tau­piau­sias – re­no­vuo­tas na­mas

Įp­ras­tai ši­lu­mos su­var­to­ji­mas la­bai sky­rė­si nau­jos sta­ty­bos bei at­nau­ jin­tuo­se ir se­nos sta­ty­bos na­muo­se. Gy­ven­to­jų są­skai­tos už ši­lu­mą va­sa­ rį sky­rė­si net 5–6 kar­tus. Ma­žiau­siai 1 kv.m ap­šil­dy­mas va­ sa­rį kai­na­vo vi­siš­kai re­no­vuo­tuo­se na­muo­se, ku­rių gy­ven­to­jai vi­du­ti­ niš­kai tam iš­lei­do 3,33 li­to. Bū­tent toks na­mas – Kau­no gat­vės 19-as, ku­ris tau­piau­siai var­to­jo ener­gi­ją va­sa­rį mies­te. Jo gy­ven­to­jai ne­pa­ ju­to, kad šis mė­nuo bu­vo šal­čiau­ sias per 23 me­tus, o per me­tus gam­ ti­nės du­jos pa­bran­go 40 pro­c. Vie­no kv. m ap­šil­dy­mas šia­me na­me vi­du­ ti­niš­kai kai­na­vo 2,34 li­to. Už 60 kv. m plo­to bu­tą gy­ven­to­jai vi­du­ti­niš­ kai mo­kė­jo 140,4 li­to. Kau­no gat­vės 19-o na­mo bend­ri­jos „Pa­ma­rio kie­ mas“ pir­mi­nin­kė Jū­ra­tė Žu­kaus­kai­

tė pa­brė­žė, kad na­mo at­nau­ji­ni­mo dar­bai jau baig­ti, ir gy­ven­to­jai ga­li džiaug­tis ma­žes­nė­mis są­skai­to­mis už ši­lu­mą. „Jei ne re­no­va­ci­ja, są­skai­tos už šil­ dy­mą bū­tų to­kios pat kaip ir ki­tų na­ mų. Da­bar jos kur kas ma­žes­nės. Be to, gy­ve­na­me daug gra­žes­nė­je ap­lin­ ko­je“, – tvir­ti­no pir­mi­nin­kė. Įmo­nės „Klai­pė­dos ener­gi­ja“ duo­me­ni­mis, šis na­mas po re­no­ va­ci­jos ši­lu­mos su­var­to­ja 2,2 kar­ to ma­žiau.

Me­ras. Šian­d ien Vy­t au­t as Grub­ liaus­kas iš­v yks­ta į Kau­no sa­v i­val­dy­ bę, kur da­ly­vaus ša­l ies sa­v i­val­dy­bių me­r ų ir re­g io­n i­n ių at­l ie­k ų tvar­k y­mo cent­r ų va­do­v ų pa­s i­t a­r i­me dėl At­l ie­ kų tvar­k y­mo įsta­t y­mo pa­kei­t i­mo ir pa­pil­dy­mo įsta­t y­mo pro­j ek­to. Spek­t ak­l is. Pa­s au­l i­nės Že­mės die­ nos pro­g a šian­d ien 18 val. Žve­j ų rū­muo­s e eko­l o­g i­j os ša­l i­n in­k ams vyks ne­mo­k a­mas ren­g i­nys – A.Pul­ kau­n in­ko spek­t ak­l is „Eko­lo­g i­jos pa­ mo­kos ki­t aip“, ku­r is ne­t ra­d i­c i­nė­m is teat­ro for­mo­m is at­s kleis pa­g rin­d i­ nes eko­lo­g i­jos pro­ble­mas. „„Vi­zi­tas: Klai­pė­dos me­ras V.Grub­liaus­kas su spe­cia­lis­tais ap­žiū­rė­jo

1966 m. pa­sta­ty­tą ir per­nai re­no­vuo­tą Kau­no gat­vės 19-ą na­mą, ku­ris va­sa­rį ta­po re­kor­di­nin­ku – jo gy­ven­to­jai už ši­lu­mą mo­kės ma­žiau­siai mies­te. Vy­tau­to Pet­ri­ko nuo­tr.

Va­sa­rį, kai bu­vo šal­ta, vi­si gy­ven­to­ jai sten­gia­mės tau­py­ti. Su­si­ma­ži­no­ me ši­lu­mos tie­ki­mą kam­ba­riuo­se“, – tvir­ti­no pir­mi­nin­kė. Kau­no gat­vės 19-o na­mo re­no­va­ci­ja kai­na­vo 2,8 mln. li­tų. 50 pro­c. fi­nan­sa­vo vals­ty­ bė. J.Žu­kaus­kie­nė džiau­gė­si, kad dar spė­jo pa­si­nau­do­ti se­ną­ja re­no­va­ci­jos rė­mi­mo pro­gra­ma. Sąs­kai­ta sie­kė 910 li­tų

Jū­ra­tė Žu­kaus­kai­tė:

Jei ne re­no­va­ci­ja, są­skai­tos už šil­dy­ mą bū­tų to­kios pat kaip ir ki­tų na­mų. Da­bar jos kur kas ma­žes­nės. Gy­ven­to­jai džiau­gia­si re­no­va­ci­ja

61 kv. m plo­to bu­te gy­ve­nan­ti pen­ si­nin­kė pa­sa­ko­jo, kad va­sa­rį są­skai­ ta už ši­lu­mą sie­kė 168 li­tus, įskai­tant van­dens pa­šil­dy­mą ir tem­pe­ra­tū­ros pa­lai­ky­mo mo­kes­tį. Už re­no­va­ci­ją ji mo­ka po 156 li­tus per mė­ne­sį. „Sąs­kai­tos ma­žes­nės. Ga­li­ma pa­ tau­py­ti, su­si­ma­žin­ti ši­lu­mą. Sun­ kiau gal pen­si­nin­kams. Bet vis tiek tai, ką ati­duo­da­me už re­no­va­ci­ją, su­mo­kė­tu­me už šil­dy­mą. Gau­nan­ tie­siems ma­žes­nes pen­si­jas mo­kė­ ti už re­no­va­ci­ją ne­rei­kia“, – tvir­ti­ no gy­ven­to­ja. Bend­ri­jos pir­mi­nin­kė J.Žu­kaus­ kai­tė pa­sa­ko­jo, kad na­mo re­no­va­ci­ ja su­si­rū­pin­ta prieš pen­ke­rius me­ tus. Ta­čiau rea­lūs dar­bai pra­si­dė­jo prieš tre­jus – bu­vo pa­keis­ta elekt­ ros sis­te­ma. Sta­ty­bos dar­bai pra­dė­ ti per­nai ba­lan­dį. „At­nau­jin­tas fa­sa­das, sto­gas, elekt­ ros bei šil­dy­mo sis­te­mos, įsta­ty­ti nau­ji lan­gai. Džiau­gia­mės, kad kiek­vie­na­me kam­ba­ry­je ga­li­me re­gu­liuo­ti ši­lu­mą.

Dienos telegrafas

Šil­dy­mo są­skai­tos už va­sa­rį neiš­ gąs­di­no ir nau­jos sta­ty­bos na­muo­ se gy­ve­nan­čių klai­pė­die­čių. 1 kv. m ap­šil­dy­mas juo­se kai­na­vo 4 li­tus. 60 kv. m plo­to būs­te gy­ve­nan­tys klai­pė­die­čiai už ši­lu­mą va­sa­rį vi­du­ ti­niš­kai tu­rės su­mo­kė­ti 240 li­tų. Ma­žiau­siai iš nau­jos sta­ty­bos na­ mų už šil­dy­mą va­sa­rį mo­kės Dra­gū­ nų gat­vės 12-o na­mo gy­ven­to­jai. Jų iš­lai­dos mi­nė­to plo­to bu­tui vi­du­ti­ niš­kai su­da­rys tik 141 li­tą. La­biau­siai są­skai­tų už ši­lu­mą au­gi­mą pa­ju­to se­ nos sta­ty­bos na­mų gy­ven­to­jai. 1 kv. m ap­šil­dy­mas juo­se vi­du­ti­niš­kai kai­ na­vo 7,72 li­to – du kar­tus dau­giau nei nau­juo­se ar re­no­vuo­tuo­se pa­sta­tuo­ se. Vi­du­ti­nės iš­lai­dos 60 kv. m plo­to būs­tui ap­šil­dy­ti bu­vo 463 li­tai. Bran­giau­siai šil­dy­mas va­sa­rį at­ sieis se­na­mies­ty­je esan­čio Puo­džių gat­vės 22-o na­mo gy­ven­to­jams. Mi­ nė­to plo­to būs­to ap­šil­dy­mas jiems at­siė­jo be­veik 910 li­tų. To­kių re­kor­ diš­ką kie­kį ši­lu­mos va­sa­rį su­var­to­ju­ sių na­mų Klai­pė­do­je yra apie 70. Me­ras: ap­si­spren­di­mas bū­ti­nas

Klai­pė­dos me­ras Vy­tau­tas Grub­ liaus­kas, įver­ti­nęs klai­pė­die­čių gau­ tas są­skai­tas už va­sa­rį ir ap­žiū­rė­jęs tau­piau­siai ši­lu­mą var­to­jan­tį mies­to dau­gia­bu­tį, tvir­ti­no, kad bū­ti­na pra­ dė­ti rū­pin­tis pa­sta­tų būk­le. „Kau­no gat­vės 19-as na­mas yra pui­kiau­sias pa­vyz­dys žmo­nėms, ku­rie nė­ra ap­si­spren­dę dėl re­no­va­ ci­jos. Sąs­kai­tos dy­dis – 140 li­tų už šil­dy­mą re­kor­diš­kai šal­tą va­sa­rį tu­ rė­tų įkvėp­ti dar­bams. Ypač kal­bant

apie na­mus, ku­rie ga­vo re­kor­di­nes, 7–8 kar­tus di­des­nes są­skai­tas už ši­ lu­mą“, – tei­gė me­ras. Pa­sak V.Grub­liaus­ko, ši žie­ma ir per­spek­ty­va, kad du­jų kai­na ne­ma­ žės, tu­rė­tų žmo­nes pa­ska­tin­ti ap­si­ spręs­ti dėl re­no­va­ci­jos. „Šis ap­si­spren­di­mas nė­ra leng­vas. Žmo­nes gąs­di­na di­de­li įsi­pa­rei­go­ji­ mai atei­čiai, ta­čiau rei­kia įver­tin­ti tai, kad ženk­lus tau­py­mas pra­si­de­da iš kar­to už­bai­gus dar­bus. Prii­mant spren­di­mą dėl re­no­va­ci­jos, ne­rei­kia jo­kių emo­ci­jų. Bū­ti­na ver­tin­ti tik skai­čius ir fak­tus. Ma­tant są­skai­tas, ku­rias žmo­nės ga­vo už va­sa­rį, aki­ vaiz­du, kad rei­ka­lin­gas iš­šū­kio rei­ ka­lau­jan­tis spren­di­mas“, – pa­brė­ žė mies­to va­do­vas. Spe­cia­lis­tai at­krei­pia dė­me­sį, kad tau­py­mas ga­li pra­si­dė­ti ir nuo smul­ kes­nių dar­bų, to­kių kaip pa­sta­to lan­gų, du­rų, pa­lė­pių bei rū­sių san­ da­ri­ni­mas. Tuo tu­ri pa­si­rū­pin­ti na­ mų ad­mi­nist­ra­to­riai. Prog­no­zės ko­vui pa­lan­kes­nės

V.Zut­kis tei­gė, kad tau­py­ti sten­gia­si ne tik gy­ven­to­jai, bet ir ši­lu­mos tie­ kė­jas. Kas­met ma­žė­ja ši­lu­mos nuo­ sto­liai tink­luo­se – at­nau­ji­na­mos la­ biau­siai su­si­dė­vė­ju­sios jų at­kar­pos. Įmo­nė „Klai­pė­dos ener­gi­ja“ apie 28 pro­c. ši­lu­mos su­per­ka iš ki­tų ga­ min­to­jų, o tai taip pat ma­ži­na ši­lu­ mos ga­my­bos są­nau­das ir ši­lu­mos kai­ną vi­siems var­to­to­jams. Dėl to Klai­pė­do­je ši­lu­mos kai­na, ku­ri sie­kia 25,64 ct/kWh be pri­dė­ ti­nės ver­tės mo­kes­čio yra ma­žes­nė už ša­lies vi­dur­kį – 26,76 ct/kWh. Iš 42 Lie­tu­vos ga­my­bos įmo­nių Klai­pė­ da yra per vi­du­rį – 21, o tarp di­džių­jų mies­tų – ant­ra pa­gal pi­gu­mą. Prog­no­ zės dėl są­skai­tų už ši­lu­mą ko­vo mė­ne­ sį pa­lan­kes­nės var­to­to­jams. Ener­ge­ ti­kų pa­ste­bė­ji­mu, nuo ko­vo pra­džios lai­ko­si tei­gia­ma oro tem­pe­ra­tū­ra. Ne­ di­dė­jo ir ši­lu­mos kai­na. Tai lei­džia ti­ kė­tis, kad są­skai­tos už ši­lu­mą, su­var­ to­tą ko­vą, bus ma­žes­nės nei va­sa­rį.

Smur­tas. Šian­d ien 13 val. sa­v i­val­dy­ bės po­sė­d žių sa­lė­je ati­da­ro­ma fo­tog­ ra­f i­j ų pa­ro­d a „Mo­te­r ys prieš smur­ tą“ bei vyks dis­k u­s i­j a te­m a „Smur­ tas šei­mo­j e: tei­s in­go pro­ble­mos su­ vo­k i­mo svar­ba“. Pa­ro­do­je bus pri­sta­ ty­tos 16-os žy­m ių Lie­t u­vos mo­te­r ų fo­tog­r a­f i­j os, ku­r io­s e jos įam­ž in­tos su „smur­to“ žy­mė­m is. Kursai. Kiekvieną trečiadienį nuo 12.30 val. Klaipėdos turizmo ir kul­ tūros informacijos centre vyksta ne­ mokami anglų kalbos kursai. Moky­ mų trukmė – 1 val. Kursai vyks iki ba­ landžio 25 d. Ak­c i­j a. Šią sa­vai­tę mo­k yk­lo­s e skel­ bia­ma „Sa­vai­tė be pa­t y­č ių“. Ji vi­s o­j e Lie­t u­vo­je or­ga­n i­z uo­ja­ma tre­č ią kar­ tą. Per šią sa­vai­tę ak­c i­j os or­g a­n i­z a­ to­r iai iš „Vai­k ų li­n i­jos“ sie­k ia ska­t in­t i drau­g iš­k ą bend­ra­v i­m ą bei ma­ž in­t i pa­t y­č ias ne tik ug­dy­mo įstai­go­s e. Kon­c er­t as. Ket­v ir­t a­d ie­n į 17 val. Vie­š o­s ios I.Si­m o­n ai­t y­t ės bib­l io­te­ kos kon­fe­ren­c i­j ų sa­lė­j e vyks S.Šim­ kaus kon­s er­v a­t o­r i­j os moks­l ei­v ių kon­c er­t as, skir­t as liau­d ies inst­r u­ men­t ų sky­r iaus 60-me­č iui. Da­l y­ vau­j a so­l is­t ai ir liau­d ies inst­r u­men­ tų an­s amb­l is. Kon­cer­t ą ves Lai­m a Su­g in­t ie­n ė. Mir­tys. Šeš­ta­d ie­n į Met­r i­ka­ci­jos sky­ riu­j e už­re­g ist­r uo­tos aš­t uo­n ios mir­ tys. Mi­rė Va­le­r i­j a Čer­no­b aj (g. 1929 m.), Juo­z as Bart­n in­k as (1931 m.), Ele­ na Pie­l i­k ie­nė g. (1934 m.), Bi­r u­tė Ta­ mo­š aus­k ie­nė (g. 1934 m.), Re­g i­na Se­ me­n as (g. 1937 m.), Sta­n is­l a­va Vo­ro­ bej (g. 1938 m.), Liu­d a Rums­k ie­nė (g. 1939 m.) ir Gin­tau­tė Ki­r i­l iaus­k ie­nė (g. 1964 m.). Nau­j a­g i­m iai. Per sta­t is­t i­nę pa­rą pa­ gim­dė 8 mo­te­r ys. Gi­mė 4 mer­gai­tės ir 4 ber­n iu­k ai. Grei­to­j i. Va­k ar iki 15 val. grei­to­s ios pa­g al­b os per­s o­n a­l as su­l au­kė 42 iš­ kvie­t i­mų. Į me­d i­k us klai­p ė­d ie­č iai krei­p ė­s i dėl pa­d i­dė­ju­s io krau­jos­pū­ džio, karš­č ia­v i­m o, iš­k vie­t i­mų su­ lauk­t a ir dėl vie­nos ki­tos trau­mos.


4

pirmadienis, kovo 19, 2012

miestas

Į ba­kus te­ka ir oras? 1

Ki­ta klai­pė­die­tė taip pat pa­si­da­li­jo įta­ri­mais, kai va­žiuo­da­ma iš Vil­niaus į uos­ ta­mies­tį sa­vo au­to­mo­bi­lio ba­ką pri­pil­dė dau­giau, nei į jį teo­riš­ kai tel­pa. „Au­to­mo­bi­lio ga­min­to­jas nu­ro­ do, kad į ma­no ma­ši­ną tel­pa 40 lit­ rų de­ga­lų. Bet su­py­liau dau­giau nei 40 lit­rų. Bu­vo min­čių, kad de­ga­li­ nės ope­ra­to­riai gal­būt gud­rau­ja“, – ne­slė­pė mo­te­ris. Ki­ta už­mies­ty­je gy­ve­nan­ti vai­ ruo­to­ja ti­ki­no net už­su­ku­si į au­to­ ser­vi­są, nes pa­sta­ruo­ju me­tu į jos au­to­mo­bi­lį ten­ka pil­ti vis dau­giau de­ga­lų. „Skai­čiuo­ju ki­lo­met­ra­žą ir su­ de­gin­tus de­ga­lus, nes jie nė­ra pi­ gūs. Pap­ra­šiau, kad meist­rai pa­ tik­rin­tų, ko­dėl au­to­mo­bi­lis ėmė nau­do­ti kur kas dau­giau ben­zi­ no“, – aiš­ki­no iš Di­tu­vos į Klai­ pė­dą kiek­vie­ną die­ną va­ži­nė­jan­ ti Lai­ma. Mo­te­ris ti­ki­no, kad po pa­tik­ros au­to­ser­vi­so dar­buo­to­jas pa­reiš­kė, kad ma­ši­no­je ne­ra­do jo­kio de­fek­ to, ku­ris paaiš­kin­tų di­des­nį de­ga­ lų su­nau­do­ji­mą. „Pi­lu ben­zi­ną di­des­niais kie­kiais. Aps­kai­čia­vu­si įsi­ti­ki­nau, kad bent jau Mi­ni­jos gat­vė­je esan­čio­je de­ga­ li­nė­je įsi­gy­tu ben­zi­nu nu­va­žiuo­ju kur kas ma­žes­nį at­stu­mą“, – aiš­ ki­no Lai­ma. Ga­li tik­rin­ti tik įspė­ję

Klai­pė­dos met­ro­lo­gi­jos cent­ro di­ rek­to­rius Ro­mual­das Leb­šys pri­pa­ ži­no, kad ter­pė de­ga­li­nių ope­ra­to­ riams gud­rau­ti tik­rai yra. „De­ga­li­nių įran­ga tik­ri­na­ma tik kar­tą per me­tus. O kaip pi­lie­čiai per­ka tarp šių pa­tik­rų, nie­kas ne­ži­ no. Juk sar­go ne­pas­ta­ty­si. Gal įren­ gi­nys na­tū­ra­liai iš­si­de­ri­na, o gal spe­cia­liai gud­rau­ja­ma?“ – svars­ tė R.Leb­šys. Vals­ty­bi­nei met­ro­lo­gi­jos tar­ny­ bai pa­ves­ta įgy­ven­din­ti met­ro­lo­gi­ jos po­li­ti­ką Lie­tu­vo­je, koor­di­nuo­ti ma­ta­vi­mų vie­no­vę. Įren­gi­nių met­ro­lo­gi­nę pa­tik­rą at­lie­ka Lie­tu­vos met­ro­lo­gi­nė ins­ pek­ci­ja. Ta­čiau šio­ji į de­ga­li­nę už­su­ka tik tuo­met, kai prieš de­šimt die­ nų įspė­ja įmo­nę apie gre­sian­tį pa­ tik­ri­ni­mą. „Ką tai reiš­kia, pa­tys su­pran­ta­ te, kai ins­pek­to­rius iš anks­to pra­ ne­ša, kad tik­rins de­ga­li­nės do­za­ to­rių. Rea­liau­sia, kad re­zul­ta­tų ne­bus“, – tvir­ti­no R.Leb­šys. Klai­pė­dos ap­skri­ties met­ro­lo­gi­ nės ins­pek­ci­jos vir­ši­nin­kė Liud­ mi­la Vait­ku­vie­nė ti­ki­no, kad tar­ ny­bo­je šiuo me­tu dir­ba tik ji ir jos pa­val­di­nė, to­dėl dar­bo krū­vis yra di­de­lis. „Da­bar ren­gia­ma nau­ja me­to­di­ ka, ir mes de­ga­li­nes pra­dė­si­me tik­ rin­ti po dvie­jų sa­vai­čių“, – ža­dė­jo L.Vait­ku­vie­nė. Ins­pek­ci­jos te­ri­to­ri­nio pa­da­li­nio vir­ši­nin­kė pa­reiš­kė, kad, net ir ga­ vus skun­dą apie ga­li­mus su­kčia­ vi­mus de­ga­li­nė­se, tar­ny­ba im­sis ty­ri­mo tik per de­šimt die­nų nuo in­for­ma­ci­jos pa­tei­ki­mo. Vai­ruo­to­jai yra be­tei­siai

Pats vai­ruo­to­jas fak­tiš­kai yra be­ tei­sis, nes jis ne­ga­li tik­rin­ti, ar de­ ga­li­nės do­za­to­rius pi­la tiks­lų kie­ kį de­ga­lų.

„Prieš ke­le­tą me­tų vie­nas klai­ pė­die­tis mė­gi­no įro­dy­ti, kad Ši­ lu­tės plen­te prie Send­va­rio žie­ do bu­vu­si de­ga­li­nė su­kčiau­ja. Bu­dė­jęs nak­ti­mis ir ste­bė­jęs šią de­ga­li­nę žmo­gus teis­me vis tiek pra­lai­mė­jo by­lą, nes vers­ li­nin­kų ad­vo­ka­tas pa­reiš­kė, kad žmo­gaus at­lik­tas eks­pe­ri­men­ tas yra ne­tei­sė­tas“ – pri­si­mi­nė R.Leb­šys. Nors gy­ven­to­jas už­fik­sa­vo di­de­ lį skir­tu­mą tarp rea­liai įpil­to de­ ga­lų kie­kio ir ko­lo­nė­lės skai­tik­lio rod­me­nų, pre­ky­bi­nin­kai nu­nei­ gė šį fak­tą, – esą de­ga­lų tal­pyk­ la ple­čia­si.

Ro­mual­das Leb­šys:

Ope­ra­to­rius pul­te­ liu ga­li val­dy­ti do­za­to­rių, o klien­ tas ga­li net ir ne­ pas­te­bė­ti. „Plas­ti­ko ba­ke­lis – ne­tin­ka­ mas to­kiam eks­pe­ri­men­tui. Bū­ti­ na tu­rė­ti met­ro­lo­giš­kai pa­tik­rin­tą, spe­cia­lią tal­pyk­lą. Jos sai­kik­lis tu­ ri bū­ti su­drė­kin­tas tais pa­čiais de­ ga­lais, svar­bi yra ir jų tem­pe­ra­tū­ ra“, – at­sklei­dė R.Leb­šys. Tvar­ką „pra­stū­mė“ Sei­me?

Ta­čiau pa­sta­ruo­ju me­tu išau­ gus de­ga­lų kai­noms, vai­ruo­to­ jai ėmė da­ly­tis šo­ki­ruo­jan­čio­ mis de­ta­lė­mis apie pa­ste­bė­tus trū­ku­mus. Vie­nas vai­ruo­to­jas in­ter­ne­te pa­ vie­ši­no nu­ti­ki­mą, esą pil­da­mas de­ga­lus sa­vo­mis aki­mis ma­tė de­ ga­li­nės skai­tik­ly­je dviem lit­rais di­ des­nius rod­me­nis. Ne­va vos pa­dė­jus pis­to­le­tą į vie­ tą, skai­tik­lis ir pa­ro­dė vi­sai ki­tą de­ ga­lų kie­kį. Jis ir bu­vo at­spaus­din­ tas če­ky­je. R.Leb­šys pa­ste­bė­jo, kad da­bar­ ti­nės tech­no­lo­gi­jos lei­džia spė­ti, kad su­kčia­vi­mų de­ga­li­nė­se ga­ li bū­ti. „Ope­ra­to­rius pul­te­liu ga­li val­dy­ti do­za­to­rių, o klien­tas ga­li net ir ne­ pas­te­bė­ti“, – ti­ki­no R.Leb­šys. Vie­nas bū­dų ga­li bū­ti ope­ra­to­ riaus ran­ki­niu bū­du iš­jun­gia­mas tem­pe­ra­tū­ros ko­rek­to­rius, ku­ris skir­tas tam, kad bū­tų iš­veng­ta pa­ klai­dų žie­mos ir va­sa­ros lai­ko­tar­ piais, nes de­ga­lai tu­ri sa­vy­bę plės­ tis ir trauk­tis. „Prob­le­ma ta, kad tik­ri­na­ma tik kar­tą per me­tus, iš anks­to įspė­ jus prieš de­šimt die­nų. Kas pa­ neigs, kad ši tvar­ka Sei­me ne­ bu­vo priim­ta spe­cia­liai tur­tin­gų kom­pa­ni­jų nau­dai? Be­je, ką reiš­ kia leis­ti­na ri­bi­nė pa­klai­da? Juk per tūks­tan­čius kar­tų, kai bu­vo ne­pa­kan­ka­mai įpil­ta, į vers­li­nin­ kų ki­še­nę gu­la to­nos ben­zi­no, už

ku­rį žmo­nės jau su­mo­kė­jo. Su šia bė­da ko­vo­ja vi­sa Eu­ro­pa. Yra įta­ ri­mų, kad tai sis­te­ma ir ja pikt­ nau­džiau­ja­ma“ , – nuo­mo­nę dės­ tė R.Leb­šys. Stin­ga šaukš­to – ne nu­si­kal­ti­mas

Tai, kad de­ga­li­nių tink­lai tu­ri tei­sę neį­pil­ti tiks­laus de­ga­lų kie­kio, var­ to­to­jų ne­guo­džia. „Tas trūks­ta­mas san­ty­kis juk skai­čiuo­ja­mas šaukš­tais“, – rė­ žė Lie­tu­vos met­ro­lo­gi­nės ins­ pek­ci­jos vir­ši­nin­kas Al­gir­das Skri­pė­ta. Anks­čiau de­ga­lų tie­kė­jams bu­ vo lei­džia­ma nu­klys­ti iki 0,5 pro­c. nor­mos. Ta­čiau nuo 2011-ųjų lie­pos įsi­ ga­lio­jo ES di­rek­ty­va, ku­ri ne­lei­ džia de­ga­lų par­da­vė­jams pikt­ nau­džiau­ti mak­si­ma­lia ri­bi­ne pa­klai­da. „Tai reiš­kia, kad mak­si­ma­li ri­bi­ nė pa­klai­da iki šiol bu­vo 0,5 pro­c. par­duo­to kie­kio. Iš de­šimt lit­ rų de­ga­lų ga­li­ma neį­pil­ti 50 gra­ mų, o iš šim­to lit­rų – pu­sės lit­ ro. Ši pa­klai­da bu­vo leis­ti­na ir už tai ne­bau­džia­ma. Ta­čiau di­rek­ty­ va nu­ro­do tuo ne­pikt­nau­džiau­ti, ir pa­klai­da nuo šiol tu­ri bū­ti ma­žes­ nė už leis­ti­ną mak­si­ma­lią“, – tvir­ ti­no A.Skri­pė­ta. Jo nuo­mo­ne, klai­pė­die­čių pa­ste­ bė­ji­mas apie pu­sant­ro ar dvie­jų lit­ rų de­ga­lų trū­ku­mą – ma­žai ti­kė­ti­ nas reiš­ki­nys. „Ben­zi­nui leis­ti­na pa­klai­da – 0,5 pro­c., du­joms – 1 pro­c. Tik ke­lio­ se de­ga­li­nė­se ap­ti­ko­me dau­giau nei 1 pro­c. vir­šy­tą pa­klai­dą. Jei yra skun­das, mes tik­ri­na­me ir be įspė­ ji­mo“, – ti­ki­no A.Skri­pė­ta. „Lit­rais nie­kas ne­va­gia“

Met­ro­lo­gi­jos ins­pek­ci­jos at­sto­vų tei­gi­mu, gy­ven­to­jų skun­dai pa­ pras­tai ne­pa­sit­vir­ti­na. „Juk pir­miau­sia pa­tik­ri­na­ me, ar nė­ra pa­žeis­tos plom­bos, ku­rios už­de­da­mos po pa­sku­ti­ nio met­ro­lo­gi­nio pa­tik­ri­ni­mo. La­biau ti­kė­ti­na, kad nea­ti­ti­ki­ mų ga­li bū­ti dėl re­tai nau­do­ja­ mų de­ga­lų. Jei tam tik­ros rū­šies il­gai nie­kas ne­py­lė, ta­da bū­na ne­vi­siš­kai už­si­pil­dęs vož­tu­vas, ir ga­li bū­ti už­fik­suo­tas 1 pro­c. nuo­kry­pis nuo nor­mos“, – aiš­ ki­no A.Skri­pė­ta. Šiuo me­tu esą ren­gia­ma nau­ ja įren­gi­nių plom­ba­vi­mo sis­te­ ma, ir pa­klai­da tu­rės bū­ti su­ ma­žin­ta. „Ben­zi­nui pa­klai­da tu­rės bū­ti ne di­des­nė nei 0,2 pro­c., o du­jų – 0,5 pro­c.“, – tei­gė A.Skri­pė­ta. Per 2011 me­tus ins­pek­ci­ja ga­vo 24 vai­ruo­to­jų skun­dus dėl įsi­pil­to per ma­žo de­ga­lų kie­kio. „Iš jų tik ke­tu­ri pa­si­tvir­ti­no, du žmo­nės skun­dė­si dėl du­jų, dar du – dėl ben­zi­no“, – tvir­ti­ no A.Skri­pė­ta. Šiais ty­ri­mais ap­tik­ta, kad nea­ ti­ti­ki­mai vir­ši­jo leis­ti­ną 0,5 pro­c. ri­bą. „Ta­čiau lit­rais nie­kas ne­va­gia. Ra­do­me iki 100 gra­mų nea­ti­ti­ki­ mą de­šim­čiai lit­rų. Iš tik­rin­tų 82 ko­lo­nė­lių 12,4 pro­c. bu­vo nu­sta­ ty­ti pa­žei­di­mai“, – ti­ki­no vir­ši­ nin­kas. Už to­kius pa­žei­di­mus de­ga­li­ nėms gre­sia bau­da nuo 300 iki 2 tūkst. li­tų.

„„Gra­mai: Met­ro­lo­gi­jos ins­pek­ci­jos vir­ši­nin­kas A.Skri­pė­ta ti­ki­no, kad di­

de­liais kie­kiais de­ga­lai ne­va­gia­mi, ap­tik­ta tik iki 100 gra­mų nea­ti­ti­ki­ mų de­šim­čiai lit­rų. Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

Fak­tai ir skai­čiai Per­nai Met­ro­lo­g i­jos tar­ny­ba ūkio Var­to­to­jo nau­dai: su­bjek­tams pa­sky­rė 484 bau­das. „„2011 m. jų skir­ta už be­veik 64 tūkst. li­tų. „„2010 m. – 187 tūkst. li­tų.

„„0,1 pro­c. – 89; „„0,2 pro­c. – 46; „„0,3 pro­c. – 32;

„„Per­nai pa­tik­rin­ta 1650 de­ga­lų do­za­

to­rių. „„30 jų vi­siš­kai nea­ti­ti­ko nor­mų.

„„0,4 pro­c. – 18; „„0,5 pro­c. – 2.

Var­to­to­jo ne­nau­dai ap­tik­ta do­za­to­rių: „„0,1 pro­c. pa­klai­da ras­ta

213 do­za­to­rių; „„0,2 pro­c. pa­klai­da – 312; „„0,3 pro­c. pa­klai­da – 354; „„0,4 pro­c. pa­klai­da – 279; „„0,5 pro­c. pa­klai­da – 177; „„0,6 pro­c. pa­klai­da – 5; „„0,7 pro­c. pa­klai­da – 12; „„1,2 pro­c. pa­klai­da – 3.

DIENA MEDIA NEWS

Užmegzk naujų kontaktų!

Kovo 29 d.

Klaipėdos koncertų salėje (Šiaulių g. 36) 1820 val. Ateik ir pabendrauk su verslo lyderiais, akademinės bendruomenės atstovais ir apsikeisk idėjomis. RENGINIO SVEČIAI: Rokas Beresniovas „HSBC Bank USA“ viceprezidentas Eugenijus Gentvilas Klaipėdos jūrų uosto generalinis direktorius Edvinas Minkštimas „Global Strategy“ prezidentas Jolanta Bastienė „Diena Media News“ generalinė direktorė

Zigmas Lydeka Vytauto Didžiojo universiteto rektorius Arnoldas Šileika Vakarų laivų gamyklos direktorius Giedrė Kvedaravičienė asociacijos „American Chamber of Commerce“ valdybos narė ir viešbučio „Vanagupė“ vykdančioji direktorė

Renginys nemokamas, tačiau būtina registracija internetu www.diena.lt/kontaktu-mainai. Daugiau informacijos el. p. klaipedakm@diena.lt Rengėjas:

Rėmėjai:


5

pirmADIENIS, kovo 19, 2012

lietuva kl.lt/naujienos/lietuva

Peikė mi­nistrą ir gyrė prem­jerą Indrė Pep­ce­vi­čiūtė, And­re­jus Žu­kovs­kis Šeš­ta­dienį prie Sei­mo vy­ku­sia­ me mi­tin­ge bu­vo rei­ka­lau­ja­ma grąžin­ti nu­ša­lin­tus FNTT va­do­ vus, že­ria­ma kri­ti­ka vi­daus rei­ kalų mi­nist­rui Rai­mun­dui Pa­lai­ čiui ir pa­lai­ko­ma prem­je­ro ko­ man­da.

„„Nuo­lai­dos: Sei­mo ko­mi­te­tas siū­lo kny­goms tai­ky­ti 5 pro­c. PVM ta­rifą. Vaikų li­te­ratū­rai šis mo­kes­tis ap­skri­

tai ne­būtų tai­ko­mas. 

Šarū­no Ma­žei­kos (BFL) nuo­tr.

Leng­va­tos ski­na­si ke­lią Li­kus tik ke­liems mėne­siams iki rin­kimų į Seimą grįžta pa­si­ūly­mai dėl pri­dėtinės vertės mo­kes­čio (PVM) leng­vatų tai­ky­ mo. Po­li­ti­kai tvir­ti­na, kad yra nu­si­teikę kai ku­rias jų pa­tvir­tin­ti, nors Vy­riau­sybė pa­skelbė tam prie­šta­rau­jan­ti. Sta­sys Gu­da­vi­čius s.gudavicius@diena.lt

Pat­vir­ti­no visą sąrašą

Sei­mo In­for­ma­cinės vi­suo­menės plėtros ko­mi­te­tas siū­lo pri­tar­ti vi­ siems Sei­mo na­rių pa­teik­tiems pa­si­ūly­mams tai­ky­ti leng­va­ti­nius PVM ta­ri­fus. Šia­me ko­mi­te­te dir­ba tik su pa­grin­di­ne val­dan­čią­ja kon­ser­va­to­ rių par­ti­ja ne­su­ta­rian­čių li­be­ral­ cent­ristų bei opo­zi­ci­jos at­sto­vai, todėl jis ne­paisė dar per­nai gruo­ dį Vy­riau­sybės pa­reikš­tos skep­tiš­ kos nuo­monės dėl PVM leng­vatų grąži­ni­mo dau­ge­liui įvai­rių pro­ duktų ir pa­slaugų. Arū­no Va­lins­ko va­do­vau­ja­mas Sei­mo In­for­ma­cinės vi­suo­menės plėtros ko­mi­te­tas siū­lo par­la­men­ ta­rams nu­sta­ty­ti, kad leng­va­ti­nis 9 pro­c. PVM ta­ri­fas būtų tai­ko­mas ne­pe­rio­di­niams lei­di­niams, vieš­ bu­čių ir spe­cia­laus ap­gy­ven­di­ni­ mo pa­slau­goms, taip pat vi­siems mais­to pro­duk­tams, išs­ky­rus al­ ko­ho­li­nius gėri­mus ir ta­ba­ko ga­ mi­nius, visų rūšių me­no, kultū­ros ir spor­to ren­gi­niams. Be to, pri­tar­ta pa­teik­tiems pa­ si­ūly­mams įves­ti tokį pat 9 pro­c. mo­kes­čio ta­rifą au­to­mo­bi­linėms vaikų kėdutėms ir dvi­ra­ti­ninkų šal­mams. Vaikų li­te­ratū­rai siū­lo­ma tai­ky­ ti nu­linį PVM ta­rifą. Kny­goms – 5 pro­c. ta­rifą. Sei­mo In­for­ma­cinės vi­suo­menės plėtros ko­mi­te­tas pri­tarė dar per­ nai Pre­zi­dentės Da­lios Gry­baus­ kaitės pa­teik­tam pa­si­ūly­mui nu­ sta­ty­ti leng­va­tinį PVM ta­rifą vi­sai pe­rio­di­nei spau­dai. Jai siū­lo­ma tai­ ky­ti 6 pro­c. mo­kestį. Šiuo me­tu vi­siems šiems pro­ duk­tams ir pa­slau­goms tai­ko­mas ba­zi­nis 21 pro­c. PVM ta­ri­fas. Mo­ kes­čio leng­va­ta ga­lio­ja tik vais­ tams, šil­dy­mui ir kny­goms.

Ti­ki­si, kad at­pigs

Įsta­ty­mo pro­jek­te, kurį ko­mi­te­ tas tei­kia Sei­mo ple­na­ri­niam po­ sėdžiui, yra nu­ma­ty­ta, jog leng­ va­ti­niai PVM ta­ri­fai įsi­ga­lio­ja nuo 2012 m spa­lio 1 d. Tai reiš­kia, kad li­kus vos po­rai sa­vai­čių iki ei­li­nių nau­jo­jo Sei­mo rin­kimų bent da­ lis pro­duktų ir pa­slaugų, ku­riems siū­lo­ma pra­dėti tai­ky­ti leng­vatą, ga­li at­pig­ti. Po­li­ti­kai tei­gia ti­kin­tys, kad jau ne­tru­kus pa­vyks priim­ti įsta­tymą dėl PVM leng­vatų tai­ky­mo.

Da­lia Gry­baus­kaitė:

Šį pa­si­ūlymą pa­ska­ti­ no sie­kis pa­leng­vin­ ti pe­rio­di­nių lei­di­nių lei­dy­bos sąly­gas. „Dau­gu­mo­je ES vals­ty­bių įvai­ riems mais­to pro­duk­tams tai­ko­ mi leng­va­ti­niai PVM ta­ri­fai ar­ba mais­to pro­duk­tai iš vi­so neap­mo­ kes­ti­na­mi PVM. Tiks­lin­ga pra­tęsti leng­va­ti­nio ta­ri­fo tai­kymą vieš­bu­ čio ti­po ir spe­cia­laus ap­gy­ven­di­ ni­mo pa­slau­goms. Būti­na at­kur­ ti PVM leng­vatą visų rūšių me­no, kultū­ros ir spor­to ren­gi­niams lan­ ky­ti“, – aiš­ki­no Sei­mo Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas, pri­klau­san­ tis Li­be­ralų ir cent­ro sąjun­gai, Dai­ nius Bud­rys.

Jis ir dau­gu­ma kitų po­li­tikų pri­ tarė per­n ai Pre­z i­d entės pa­teik­ tam siū­ly­mui grąžin­ti leng­va­tinį PVM ta­rifą pe­rio­di­kai. „Šį pa­si­ūlymą pa­s ka­t i­n o sie­k is pa­l eng­ vin­ti pe­rio­di­nių lei­di­nių lei­dy­bos sąly­gas ma­ži­nant pe­rio­di­nių lei­ di­nių ap­mo­kes­ti­nimą. Nuo 2009 m. pe­rio­di­niams lei­di­niams PVM pa­di­di­nus nuo 9 iki 21 pro­c., la­ bai su­m ažė­jo laik­raš­č ių ir žur­ nalų, ypač ra­jo­ni­nių, ti­ra­žai. Dėl fi­n an­s i­n ių sun­k umų pra­s tėja spau­d os lei­d i­n ių ko­k ybė, ky­l a grėsmė ša­l ies ži­n iask­l ai­d os ne­ prik­l au­so­m u­m ui, didė­ja spaus­ dintų lei­d i­n ių kai­n os, spau­d os lei­di­niai da­ro­si ne­įper­ka­mi ša­lies gy­ven­to­jams“, – per­nai sa­vo pa­ teiktą pro­jektą paaiš­ki­no D.Gry­ baus­kaitė.

Ne­paisę sa­vi­val­dybės lei­di­mo mi­ tingą or­ga­ni­zuo­ti 15 val. au­to­mo­ bi­lių stovė­ji­mo aikš­telė­je ne­to­li Sei­mo, mi­tin­go or­ga­ni­za­to­riai sa­ vo pa­si­ro­dymą pra­dėjo kaip ir bu­ vo pla­navę – 14 val. Nep­rik­lau­so­ mybės aikštė­je. Mi­tin­gas, ku­riuo rei­ka­lau­ja­ma į pa­rei­gas grąžin­ti at­leis­tus Fi­nan­ si­nių nu­si­kal­timų ty­ri­mo tar­ny­bos (FNTT) va­do­vus – di­rek­to­rių Vi­ta­ lijų Gai­lių ir jo pa­va­duo­toją Vy­tautą Gir­žadą, pra­si­dėjo Lie­tu­vos him­ nu. Sce­no­je prie Sei­mo bu­vo ma­ty­ti did­žiu­lis pla­ka­tas, skel­bian­tis: „Me­ tas ap­si­va­ly­ti. Ne­leis­ki­me Lie­tu­vos vals­tybės pa­vers­ti plėšikų gau­ja.“ Mi­nio­je plevė­sa­vo tris­palvės, is­to­rinės Lie­tu­vos vėlia­vos, ki­lo pla­ka­tai už tei­singą Lie­tuvą, tei­ sin­gumą. Skambė­jo kal­ti­ni­mai vi­daus rei­kalų mi­nist­rui R.Pa­lai­ čiui ir pa­lai­ky­mo žod­žiai prem­je­ ro And­riaus Ku­bi­liaus Vy­riau­sy­ bei. O ora­to­rių kal­bos mi­nios bu­vo pa­ly­di­mos aud­rin­gais šūksniais.

Sce­no­je sto­vi­nia­vo mi­tin­go or­ga­ni­za­to­riai: vi­suo­me­ni­nin­ kas Da­rius Kuo­lys, Nep­rik­lau­so­ mybės Ak­to sig­na­ta­rai Bro­nis­lo­ vas Gen­ze­lis, Ro­mual­das Ozo­las, buvęs Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­ gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to pir­ mi­nin­kas Al­gi­man­tas Ma­tu­le­vi­ čius. Mi­tin­go kal­bas mu­zi­ki­niais in­tar­pais pa­įvai­ri­no ak­to­rius Ge­ di­mi­nas Stor­pirš­tis. Mi­tin­go sce­no­je vi­suo­me­ni­ nin­kas D.Kuo­lys sakė, jog pi­ lie­čiai tu­ri vie­ny­tis kaip prie­š dvi­de­šimt metų – kai gulė po tan­kais. Vėliau jis per­skaitė vie­ šą pa­reiš­kimą, skirtą Pre­zi­den­ tei, Sei­mui ir Vy­riau­sy­bei. Juo rei­ka­la­vo pa­vie­šin­ti vals­ tybės tar­nau­tojų ry­šius su šešė­li­ niu vers­lu, ne­del­siant su­grąžin­ti ne­teisė­tai nu­ša­lin­tus FNTT va­do­ vus, at­leis­ti iš pa­reigų maištą ke­ liantį R.Pa­laitį ir pro­ku­ro­rus Da­ rių Valį ir Da­rių Rau­lu­šaitį, pa­skir­ti sąži­nin­gus pa­reigū­nus, su­trau­ky­ti Lie­tu­vos ry­šius su Ru­si­jos fe­de­ra­li­ nio sau­gu­mo tar­ny­ba ir Bal­ta­ru­si­ jos vals­tybės sau­gu­mo ko­mi­te­tu. Pa­reiš­ki­me taip pat bu­vo rei­ka­ lau­ja­ma iš pa­reigų at­leis­ti Sei­mo na­rius Algį Čap­liką, Stasį Šed­ barą, Ar­miną Ly­deką, Al­gi­mantą Sa­la­ma­kiną, „ku­ris, būda­mas Eti­ kos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ku, tie­sos sie­kian­čius žmo­nes iš­va­di­no cir­ ki­nin­kais“.

Vy­riau­sybė – prie­š

And­riaus Ku­bi­liaus va­do­vau­ja­ma Vy­riau­sybė per­nai gruodį pa­reiškė ne­pri­ta­rian­ti jo­kiems PVM leng­va­ ti­niams ta­ri­fams, net ir tiems, ku­ riuos pa­si­ūlė Pre­zi­dentė. „Vals­tybės kont­rolės ata­skai­to­ je tei­gia­ma, kad eko­no­mi­niai ty­ ri­mai ro­do, jog leng­va­ti­nio PVM ta­ri­fo nu­sta­ty­mas tie­sio­gi­nio po­ vei­kio pre­kių ir pa­slaugų kai­noms ne­pa­darė. Vals­tybės kont­rolės ata­ skai­to­je taip pat kons­ta­tuo­ta, kad did­žiau­sią naudą iš leng­va­ti­nio PVM ta­ri­fo gau­na ne pre­kių ar pa­ slaugų var­to­to­jai, o įmonės, tie­ kian­čios leng­va­ti­niu PVM ta­ri­fu ap­mo­kes­ti­na­mas pre­kes ar tei­ kian­čios pa­slau­gas, nors leng­va­ti­ nio PVM ta­ri­fo tai­ky­mas tie­sio­ginę naudą turėtų duo­ti var­to­to­jams“, – tei­gia­ma Vy­riau­sybės pa­reikš­to­ je nuo­monė­je. Be to, anot mi­nistrų, PVM leng­ va­ta turėtų nei­gia­mos įta­kos vals­ tybės biud­že­tui. Pa­vyzd­žiui, vien dėl leng­va­tos pe­rio­di­nei spau­dai įve­di­mo biud­že­tas ne­tektų apie 13 mln. litų pa­jamų. Tėvynės sąjun­gai pri­klau­san­tys Sei­mo na­riai, re­mian­tys Vy­riau­ sybės nuo­monę šiuo klau­si­mu, siū­lo ne­svars­ty­ti jo­kių tei­kimų įves­t i PVM leng­vatą, išs­k y­r us Pre­zi­dentės pa­si­ūlymą dėl pe­rio­ di­kos ap­mo­kes­ti­ni­mo. Ta­čiau visų kitų par­tijų at­sto­vai Sei­me nu­si­ teikę prie­šin­gai ir ža­da bal­suo­ ti dėl ma­žes­nių PVM ta­rifų tai­ ky­mo kai ku­rioms pa­slau­goms ir prekėms.

„„Mi­tin­gas: mi­nio­je plevė­sa­vo tris­palvės, is­to­rinės Lie­tu­vos vėlia­vos,

ki­lo pla­ka­tai už tei­singą Lie­tuvą, tei­sin­gumą. Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.


6

pirmadienis, kovo 19, 2012

nuomonės

Ar dėl AE rei­kia re­fe­ren­du­mo?

Žvilgsnis

Redakcijos skiltis

Li­na Bie­liaus­kai­tė l.bieliauskaite@kl.lt

Įtei­sin­tų pra­vaikš­tų Sei­mas Saulius Pocius

A

r­tė­jan­čių Ve­ly­k ų pro­ ga Lie­tu­vos iš­r ink­t ie­ ji tu­rė­t ų džiaug­t is ne tik iki su­k vai­lė­ji­mo pa­bran­g u­siais kiau­ši­n iais, bet ir žva­liai kel­ti tuš­ty­bės purs­lų ku­pi­ nas „Dom Pe­rig­non“ tau­res. Do­r ų nau­jie­nų kal­vė – Sei­mas dar kar­tą įro­dė, kad tra­di­ci­jos yra šven­tas rei­ka­las. Iki šiol ne­bu­vo nė vie­no su­si­komp­ro­m i­t a­v u­sio par­la­men­to, ku­r is, am­ž iams išei­ da­mas į praei­t į, ne­pa­si­r ū­pin­tų sa­ vo dar­bų tę­sė­jų ge­ro­ve. Šios pa­ stan­gos ty­k iai ap­nuo­g in­da­vo es­ mi­n į iš­rink­tų­jų ins­t ink­tą – rū­pin­

Sei­mas įsta­ty­mu sau įtei­si­no ga­li­my­bę da­ ry­ti pra­vaikš­tas ir ne tik ne­su­si­lauk­ti Dar­ bo ko­dek­se nu­ma­ty­ tų san­kci­jų, bet dar ir gau­ti at­ly­gi­ni­mą.

tis sa­v i­m i la­biau nei ki­tais. Anot vie­no ano­n i­m i­n io ap­ž val­g i­n in­ ko, „skai­čiuo­ti tik sa­vo pi­ni­gus, sa­ vo pri­vi­le­g i­jas, sa­vo tei­ses“. Ne išim­tis ir šios ka­den­ci­jos po­li­ti­ nių su­si­šau­dy­mų, me­lo ir są­skai­tų su­ve­di­nė­ji­mo po­li­go­nas. Šven­tas FNTT rei­ka­las ta­po prie­ dan­ga ne tik su­si­do­ro­ti su kon­ku­ ren­tais bū­si­muo­se rin­k i­muo­se – mi­n ist­r u Rai­mun­du Pa­lai­čiu bei li­be­ral­cent­r is­tais, bet ir pra­stum­ ti Sei­mo na­r ių tei­sių, pa­rei­g ų ir veik­los ga­ran­t i­jų įsta­t y­mą, iš­t ies ga­ran­t uo­jan­t į pa­lai­m in­t ą­ją bū­t į bū­si­moms par­la­men­to gy­ven­to­ jų kar­toms. Jau šian­dien aiš­ku, jog ru­de­nį rink­ si­mas Sei­mas pi­lie­čiams taps dar di­des­ne naš­ta, ta­čiau ji tik­rai ne­ lems to, kad anar­chi­jos ir sa­v i­va­ lės bus ma­ž iau nei da­bar. Kas mė­ ne­sį sei­mū­nui ski­ria­ma su­ma par­ la­men­ti­nei veik­lai sieks ne­be 2175, kaip bu­vo iki šiol, o jau 2827 li­tus. Ta­čiau tai dar ne vi­sos ar­tė­jan­čių po­l i­t i­n ių Ve­ly­k ų do­va­nos. Priė­

mus tą ro­jaus var­pais ai­din­t į įsta­ ty­mą, iš­r ink­t ie­siems iš tų pi­n i­g ų ne­be­rei­kės ap­mo­kė­t i au­to­mo­bi­ lio ir biu­ro nuo­mos, nes šių iš­lai­dų im­sis Sei­mo kan­ce­lia­ri­ja. Tai­g i pi­ ni­g ų ka­vos ser­vi­zams, sa­vo pa­čių pa­ra­š y­toms kny­g u­tėms, tak­s is­ tams, kos­t iu­mams ir išei­g i­n iams ba­tams, ki­taip ta­r iant, rep­re­zen­ ta­ci­jai, bus dau­g iau. Vi­vat ta­r y­bų Lie­tu­va, par­don, Res­pub­li­ka! Bet tai dar ne vis­kas, ką ža­da ge­ra nau­jie­na ta­pęs įsta­t y­mas. Sei­mo na­r iai ga­lės ne­vaikš­čio­t i ir į dar­ bą. Pi­ni­g i­nes san­kci­jas už pra­leis­ tus po­sė­d žius siū­lo­ma tai­k y­t i tik ta­da, jei par­la­men­ta­ras be pa­tei­si­ na­mos prie­žas­t ies pra­leis­t ų dau­ giau kaip pu­sę vi­sų bal­sa­vi­mų dėl tei­sės ak­tų priė­mi­mo. Žo­d žiu, į ki­ tą pu­sę jis pa­pras­čiau­siai ga­li nea­ tei­ti ir sa­vo al­gą vis tiek gaus. Tie, ku­r ie dir­ba pri­va­čia­me sek­ to­riu­je, tur­būt iš nuo­sta­bos tu­rė­tų bū­t i iš­t ik­t i stab­l i­gės. Pa­kak­t ų tik įsi­vaiz­duo­t i darb­da­v io reak­ci­ją, jei dar­buo­to­jas pu­sę mė­ne­sio ne­ vaikš­čio­t ų į dar­bą, o al­gos rei­ka­ lau­tų už vi­są mė­ne­sį, nes to­kią ga­ li­my­bę jam su­tei­kia įsta­ty­mas. Pa­ ma­ny­tų: ar­ba žmo­gus sta­čia gal­va nu­k ri­to nuo ark­l io, ar­ba šiaip ne­ svei­kuo­ja – pa­va­sa­ris, paukš­te­liai skrai­do, vi­ta­mi­nų trūks­ta. Apsk­ri­ tai ši­toks pa­vyz­dys te­ga­l i bū­t i tik teo­ri­nis, nes pri­va­čios įmo­nės dar­ buo­to­jas, nea­tė­jęs į dar­bą, jau ki­ tą die­ną tap­t ų pra­vaikš­t i­n in­k u ir bū­tų ne­del­siant at­leis­tas, net jei ir prie­žas­tis – šiek tiek pa­tei­si­na­ma. Da­bar gi Sei­mo na­r iai įsta­t y­mu sau įtei­si­no ga­li­my­bę tei­sė­tai tap­ ti pra­vaikš­ti­nin­kais ir ne tik ne­su­ si­lauk­t i Dar­bo ko­dek­se nu­ma­t y­ tų san­kci­jų, bet dar už tai gau­ti at­ ly­g i­ni­mą. Kad Sei­mo mei­lė sau pa­čiam tik­ rai iš­kry­pė­liš­ka, by­lo­ja ir ki­to įsta­ ty­mo pa­tai­sos. Vals­ty­bės iš­lai­k y­ ti­nė­m is nuo šiol ta­pu­sios par­t i­ jos ga­lės ap­si­pir­k i­nė­t i ne­si­lai­k y­ da­mos Vie­šų­jų pir­k i­mų įsta­ty­mo, prieš ku­r į dre­ba vi­sos val­d iš­kos ins­ti­tu­ci­jos. Už mo­kes­čių mo­kė­to­ jų pi­n i­g us ga­l ią bet ką pirk­t i įgi­ję no­menk­la­tū­ri­nin­kai ga­lės spjau­ti į Vie­šų­jų pir­k i­mų tar­ny­bą su vi­su jos va­du Žyd­rū­nu Plyt­ni­ku prie­ša­ ky­je. Jo­k ios kont­ro­lės – tik­ras de­ mok­ra­ti­jos spin­de­sys be skur­do. Tik kas po to ga­li pa­sa­ky­ti, kad Lie­ tu­va – nor­ma­l i ša­l is? Kaž­kaip vil­ ties jaus­t is ne­nuk­r i­t u­siems nuo ark­lio kas­dien lie­ka vis ma­ž iau ir ma­ž iau. Informacija: 397

ISSN 1392-558X http://kl.lt © 2007 „Diena Media News“ Labdarių g. 8, 01120 Vilnius Tel. (8 5) 262 4242, „Klaipėdos“ laikraščio redakcija Naujojo Sodo g. 1A, „K centras“ El. paštas info@kl.lt Faksas (846) 397 700

750

Vyr. redaktoriaus pavaduotoja Jolanta Juškevičienė Administratorė Daiva Pavliukovaitė –

Teisėtvarka: Daiva Janauskaitė –

397 750

Prieš

Vid­man­tas Žie­me­lis, Sei­mo na­rys, Krikš­čio­nių par­ti­jos frak­ci­jos se­niū­nas: – Ato­mi­nės elekt­ri­nės sta­ty­bos pro­ble­mą pra­dė­jo nag­ ri­nė­ti dar praė­ju­sios ka­den­ci­jos Sei­mas, bu­vo su­kur­ta „Leo LT“, at­lik­ti tam tik­ri pa­ren­gia­mie­ji dar­bai. Ta­čiau pa­si­kei­tus Sei­mo dau­gu­mai, „Leo LT“ bu­vo pa­nai­kin­ta ir išeik­vo­ti di­džiu­liai pi­ni­gai. Da­bar ir vėl vis­ką pra­de­ da­me iš nau­jo. Blo­giau­sia, kad vi­suo­me­nė apie šį pro­ jek­tą ži­no la­bai ma­žai, o tai mi­li­jar­di­nių su­mų ob­jek­tas, ku­ris tu­rės įta­kos ir atei­nan­čioms kar­toms. Kal­bant apie to­kio po­bū­džio ob­jek­tus, ma­nau, tau­ta tu­rė­tų pa­sa­ky­ti sa­vo spren­di­mą. Mes siū­lo­me pa­ta­ria­mą­jį re­fe­ren­du­mą, ku­ris ga­lė­tų įvyk­ti kar­tu su Sei­mo rin­ki­mais, ir tai vals­ty­ bei daug ne­kai­nuo­tų. Ant­ra ver­tus, per vi­są ne­prik­lau­so­ my­bės lai­ko­tar­pį tau­tos esa­me tik vie­ną kar­tą at­si­klau­sę, priim­da­mi Kons­ti­tu­ci­ją. Ir, kaip ma­to­me, tau­ta neap­si­ ri­ko. Kons­ti­tu­ci­ja yra sta­bi­li, iš­lai­kiu­si gy­ve­ni­mo iš­ban­ dy­mus. Jei daž­niau at­si­klaus­tu­me tau­tos nuo­mo­nės, tarp po­li­ti­kų ir vi­suo­me­nės at­si­ras­tų dau­giau pa­si­ti­kė­ji­mo. O ypač to­kiais svar­biais klau­si­mais.

Ro­kas Ži­lins­kas, Sei­mo na­rys, Ato­mi­nės ener­ge­ti­ kos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas: – Net ir už­da­rius Ig­na­li­nos ato­mi­nę elekt­ri­nę Lie­tu­va te­ bė­ra ato­mi­nė vals­ty­bė. Mes tu­ri­me inf­rast­ruk­tū­rą, tu­ ri­me pa­tir­tį, tei­si­nę ba­zę, ne­prik­lau­so­mą re­gu­liuo­to­ją, ži­nias, kaip eksp­loa­tuo­ti ato­mi­nę elekt­ri­nę, ir la­bai pla­ tų ato­mi­nės ener­ge­ti­kos plėt­ros pa­lai­ky­mą – ap­klau­sos ro­do, kad di­džio­ji da­lis vi­suo­me­nės tam pri­ta­ria. Re­fe­ ren­du­mo jo­kiu bū­du ne­rei­kia bi­jo­ti, tau­ta ga­li pa­sa­ky­ ti sa­vo nuo­mo­nę. Ta­čiau jo bū­ti­nu­mu aš iš tie­sų abe­jo­ ju, re­fe­ren­du­mų pa­na­šiais klau­si­mais pa­tir­tis by­lo­ja, kad jie neį­vyks­ta. Ki­ta ver­tus, tau­ta sa­vo va­lią reiš­kia per iš­ rink­tus at­sto­vus Sei­me, o šie priė­mė Ato­mi­nės elekt­ri­nės įsta­ty­mą, ku­ria­me nu­ma­ty­ta nau­jo­sios elekt­ri­nės sta­ty­ ba. Jei kai ku­rie ma­žu­mo­je li­kę tau­tos iš­si­rink­ti at­sto­ vai ma­no, kad tau­ta lai­ko­si ki­tos nuo­mo­nės nei dau­gu­ma tau­tos iš­rink­tų at­sto­vų – ką gi. Tik la­bai bi­jau, kad toks re­fe­ren­du­mas ne­duos jo­kių pa­gei­dau­ja­mų an­ti­re­zul­ta­tų. Ti­kiuo­si, kad ir ki­ti Sei­mo na­riai yra svei­ko pro­to žmo­ nės ir lai­ko­si pa­na­šios nuo­mo­nės.

karštas telefonas

397 728

tu­rė­tų pa­rei­ka­lau­ti, kad vie­no iš­kirs­ to me­džio vie­to­je bū­tų pa­so­din­ti du. Juk vie­nas ga­li ne­pri­gy­ti. Rū­ta

telefonas@kl.lt

me ne­ran­da­me tua­le­ti­nio po­pie­riaus. Ne­jau­gi krep­ši­nio kal­vė­je taip yra tau­po­ma, kad net sa­vo po­pie­riaus rei­kės at­si­neš­ti? Dai­va

Gal kas nors ži­no prie­žas­tį

Man tirps­ta ran­kos nak­ti­mis – tarp ant­ros ir penk­tos va­lan­dos. Pra­bu­du­ si pa­vaikš­tau ir praei­na. Gal tai ko­kia li­ga, net ne­ži­nau. Ge­no­vai­tė

Li­ko­me ply­na­me lau­ke

Praė­ju­sį tre­čia­die­nį bu­vo­me su­krės­ ti. Nuo 8 val. ry­to Deb­re­ce­no gat­vė­ je burz­gė ma­ši­nos. Bu­vo pjau­na­mi mū­sų gra­žuo­liai me­džiai. Dar­bi­nin­kų pra­šiau pa­ro­dy­ti lei­di­mą. Jie iš­trau­ kė kaž­ko­kį la­pą. Aiš­ki­no, kad me­džiai per ar­ti ši­lu­mos tra­sos. 29 me­tus jie ne­truk­dė, o da­bar ėmė ir su­truk­dė. La­biau­siai bu­vo gai­la mie­los mo­čiu­ tės. Ji verk­da­ma puo­lė prie dar­bi­nin­ kų. Pa­sa­ko­jo, kad me­dis pa­so­din­tas gi­mus jos sū­nui. 29 me­tus au­go. Sa­ kė, kad jau ge­riau ją už­muš­ti nei me­dį nu­kirs­ti. Ban­džiau iš­si­de­rė­ti, kad ne­ kirs­tų me­džio, bet nie­kas ma­nęs ne­ si­klau­sė. Mies­to ap­lin­ko­sau­gi­nin­kės

Gel­bė­ki­me mies­to žo­ly­nus

Rei­kia gel­bė­ti žmo­nių min­do­mus ža­liuo­sius plo­tus. Pa­vyz­džiui, klai­ pė­die­čiai ei­na per žo­lę prie Moks­ lo ir tech­no­lo­gi­jų par­ko. Jei ko­mu­ na­li­nin­kai tą ta­ką iš­klo­tų ply­te­lė­mis, bū­tų vi­siems ge­riau. Žmo­nės ne­bris­ tų per pur­vą ir min­džio­ja­mas plo­tas ne­si­plės­tų. Be­ne­dik­tas

Rė­kia ant sa­vo pa­val­di­nių

Šiur­pas ima ma­tant, ko­kia pik­ta šei­ mi­nin­kė dir­ba „Sen­jo­rų ro­jaus“ tur­ gu­je. Šau­kia ant sa­vo pa­val­di­nių, o pa­ti prie pro­duk­tų su­kio­ja­si be gal­ vos ap­dan­ga­lo. Vil­ma

Nė­ra po­pie­riaus

Ne­se­niai įkur­tu­ves šven­tė Krep­ši­ nio mo­kyk­la. Mes, tė­ve­liai, už vai­ kų tre­ni­ruo­tes mo­ka­me, ta­čiau, kol jie tre­ni­ruo­ja­si, už­su­kę į tua­le­tą, ja­

Po tur­gu­mi – ka­pai

Pri­ta­riu po­niai Jad­vy­gai, ku­ri prieš­ ta­rau­ja, kad bū­tų pa­nai­kin­tas Se­na­sis tur­gus. Mo­te­ris Klai­pė­do­je gy­ve­na nuo 1946 m. Ap­si­gy­ve­nau Klai­pė­ do­je po de­šim­ties me­tų, kai su­kū­riau šei­mą ir te­be­gy­ve­nu iki šiol. Ne­no­ rė­čiau, kad Se­na­sis tur­gus bū­tų su­ nai­kin­tas, o vie­to­je jo iš­dyg­tų dan­ go­rai­žiai. Sta­ty­to­jai tu­rė­tų ži­no­ti, kad po tur­gu­mi yra ka­pai. Ten gu­ li XVI a. žmo­nių kau­lai. Pa­čiam juos te­ko ma­ty­ti sa­vo aki­mis. 1970 m. lan­kiau­si tur­gu­je. Ten bu­vo iš­kas­tas ne­ma­žas že­mės lo­pi­nė­lis ir at­kas­ ti žmo­nių griau­čiai. Vė­liau tuo­me­ tė val­džia kau­lus už­ka­sė. Bai­siau­ sia, kad to­je vie­to­je bu­vo pa­sta­ty­tas tua­le­tas. Neg­ra­žiai pa­siel­gė val­džia, ta­čiau da­bar vis­ko dras­ky­ti ir sta­ty­ti nau­jų pa­sta­tų ne­rei­kė­tų. Al­bi­nas, se­nas klai­pė­die­tis Pa­ren­gė Mil­da Ski­riu­tė

Pasisakymai, laiškai ir komentarai nebūtinai sutampa su dienraščio redakcijos pozicija reklamos skyrius: 397

Miesto aktualijos: Asta Aleksėjūnaitė – Milda Skiriutė – Virginija Spurytė – Asta Dykovienė –

„Klaipėdos“ Vyriausiasis redaktorius Saulius Pocius

U

ž­mo­jai sta­ty­ti nau­ją ato­mi­nę elekt­ri­nę, ku­ri Lie­tu­vai at­sieis maž­daug 17 mlrd. li­tų, pa­sta­ruo­ju me­tu ke­lia vis dau­giau aist­rų. Ar iš­ties to­kiai ma­žai ša­liai rei­kia bran­duo­li­nės ener­ge­ti­kos? Juo la­biau kad po Ja­po­ni­ jos Fu­ku­ši­mos tra­ge­di­jos kai ku­rios Va­ka­rų Eu­ro­pos vals­ty­bės per­žiū­rė­jo ato­mi­nės ener­ge­ti­kos plėt­ros pla­ nus. Apie tai, jog šiuo klau­si­mu Lie­tu­vo­je de­rė­tų su­reng­ti re­fe­ren­du­mą, jau pra­bi­lo ne tik ža­lie­ji, vi­suo­me­ ni­nin­kai, bet ir kai ku­rie po­li­ti­kai.

397 772 397 727 397 706 397 725

397 770

711

Platinimo tarnyba:

Menas ir pramogos: Rita Bočiulytė –

397 729

Sportas: Česlovas Kavarza –

397 719

„Namai“: Lina Bieliauskaitė –

397 730

397 713

„Sveikata“: Sandra Lukošiūtė –

Prenumeratos skyrius: 397

397 705

Pasaulis: Julijanas Gališanskis – (8 5) 219 1391 „TV diena“: Agnė Klimčiauskaitė – (8 5) 219 1388

Visi kontaktai: http://kl.lt/dienrastis/redakcija

Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Tiražas 8 600. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raide

R

Fotokorespondentai: Vytautas Petrikas – 8 699 97 978 Vytautas Liaudanskis – 8 655 26 937 Techninės redaktorės: Loreta Krasauskienė Laima Laurišonienė – Platinimo tarnyba –

714

Reklamos skyrius – 397 711 faksas (8 46) 397 722 e. paštas reklama@kl.lt Skelbimų skyrius – 397 717 e. paštas skelbimai@kl.lt

397 737 Užsakymų skyrius „Akropolyje“, Taikos pr. 61, tel. – 8 655 26 930 e. paštas akropolis@kl.lt 397 713

pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti.


7

PirmADIENIS, kovo 19, 2012

ekonomika Biud­že­to ­ de­fi­ci­tas su­mažė­jo

Ben­zi­nas ­ re­kor­diš­kai bran­go

Pre­li­mi­na­riais duo­me­ni­mis, „Sod­ros“ biud­že­to de­fi­ci­tas šie­met sausį ir va­sarį bu­vo 540,6 mln. litų – 11,7 pro­c. ma­žes­ nis ne­gu per­nai tuo pat me­tu ir 16,4 pro­c. ma­žes­nis, ne­gu pro­gno­zuo­ta. „Sod­ra“ šie­met sausį ir va­sarį ga­vo 1,65 mlrd. li­ tų pa­jamų – 8,1 pro­c. dau­giau ne­gu per­ nai tuo pat me­tu, o jos iš­lai­dos siekė 2,19 mlrd. litų ir bu­vo 2,4 pro­c. di­desnės nei per­nai.

Bend­rovė „Lu­koil“ ir jos kon­ku­rentė „Or­ len“ 95 markės ben­ziną pra­ėju­sią sa­vaitę par­davė po 4,95 li­to už litrą, ar­ba 8–10 centų bran­giau nei anks­tesnę sa­vaitę. „Sta­toil“ tink­las ben­ziną per sa­vaitę pa­ bran­gi­no 9 cen­tais, iki 4,96 li­to. Dy­ze­li­nas „Lu­koil“ de­ga­linė­se per sa­vaitę bran­go 4 cen­tais, iki 4,72 li­to, „Or­len“ de­ga­linė­se kai­ na iš­li­ko sta­bi­li – 4,68 li­to, o „Sta­toil“ de­ga­ linė­se dy­ze­li­nas pi­go 1 cen­tu, iki 4,69 li­to.

Bal­ta­ru­si­jos rub­lis 10000 3,2517 DB sva­ras ster­lingų 1 4,1520 JAV do­le­ris 1 2,6404 Ka­na­dos do­le­ris 1 2,6582 Lat­vi­jos la­tas 1 4,9524 Len­ki­jos zlo­tas 10 8,3683 Nor­ve­gi­jos kro­na 10 4,5748 Ru­si­jos rub­lis 100 8,9917 Švei­ca­ri­jos fran­kas 1 2,8603

Juo­do­ji Grai­ki­jos skylė

Ka­ro­lis Ur­bo­nas

Valiutų kursai

Šiandien Valiuta

kiekis Santykis

pokytis

–0,1045 % +0,1761 % –0,2267 % –0,2888 % –0,0988 % +0,5105 % +0,3752 % +0,4906 % +0,4354 %

Au­ko­ja, jei ro­do per te­le­vi­ziją Nors gy­ven­to­jai vis re­čiau au­ko­ja lab­da­rai ir pa­ra­mos fon­dams ski­ria ma­žes­nes pi­ nigų su­mas nei prie­š krizę, au­ko­ji­mo in­ ter­ne­tu pa­klau­sa tik au­ga. Ta­čiau net ne­si­ skund­žian­tys aukų sty­giu­mi ap­gai­les­tau­ ja, kad au­ko­ti ša­ly­je dar daž­nai reiš­kia rek­ la­muo­tis.

Ty­r imų ins­t i­tu­to „So­cial Dy­na­m ics In­ter­na­t io­nal“ eko­no­m i­n ių ty­r imų grupės va­do­vas

G

i­li pie­ti­nių Eu­ro­pos ša­lių stag­na­ci­ja ke­lia ne­rimą Bend­ri­jos ša­lims, mo­ kan­čioms už jų gelbė­ jimą. ES ly­de­riai pri­spaudė Is­ pa­ni­jos prem­jerą ir eko­no­mi­kos mi­nistrą dėl ne­val­do­mo biud­že­to de­fi­ci­to, ku­ris pra­ėju­siais me­tais siekė net 8,5 pro­c. bend­ro­jo vi­ daus pro­duk­to (BVP). Ga­li­ma pa­ ly­gin­ti: Lie­tu­vo­je pra­ėju­siais me­ tais de­fi­ci­tas siekė 4,8 pro­c. BVP. Nu­ra­mi­nus fi­nansų rin­kas pa­ pil­do­ma pi­ni­gi­ne in­jek­ci­ja ago­ niją iš­gy­ve­nan­čiai Grai­ki­jai, bu­ vo nu­si­pirk­ta ke­le­tas mėne­sių es­minėms ša­lies pro­ble­moms spręsti, nes vals­tybė neau­gant eko­no­mi­kai vi­suo­met rei­ka­laus pa­pil­domų in­ves­ti­cijų. Bai­mi­ na­ma­si, kad Grai­ki­jos ir gal­ būt kitų pra­si­sko­li­nu­sių vals­ty­ bių bank­ro­to iš­veng­ti ne­pa­vyks ir jos ga­li pa­lik­ti eu­ro zoną. Artė­jan­tys rin­ki­mai ša­ly­je (ba­land­žio 22 d.) taip pat ke­lia ne­rimą, nes at­ro­do, kad į vald­žią ateis esa­mos po­li­tinės kryp­ ties prie­ši­nin­kai, ku­rie pa­si­sa­ ko prie­š tau­py­mo po­li­tiką. La­bai rea­lu, kad jie ga­li priim­ti spren­ dimą at­si­sa­ky­ti pa­ra­mos, griež­ tų tau­py­mo pro­gramų, eu­ro ir įsi­ves­ti prie­š tai bu­vu­sią va­liutą.

Bai­mi­na­ma­si, kad Grai­ki­jos ir galbūt kitų pra­si­ sko­li­nu­sių vals­ ty­bių bank­ro­to iš­ veng­ti ne­pa­vyks. Bend­ri­jos fi­nansų ly­de­riai pra­ ėju­sią sa­vaitę svarstė, ta­čiau taip ir ne­su­si­tarė dėl fi­nan­si­nių tran­ sak­cijų mo­kes­čio, kurį pa­si­ūlė Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja, siek­da­ma ap­ ri­bo­ti eko­no­minį ne­sta­bi­lumą ke­ lian­čias spe­ku­lia­ci­jas. La­biau­siai mo­kes­čiui prie­ši­no­si Did­žio­ji Bri­ ta­ni­ja ir Šve­di­ja, ku­rios teigė ra­ti­ fi­kuo­sian­čios jį tik tuo at­ve­ju, jei mo­kes­tis bus įves­tas vi­suo­ti­nai.

Li­na Mra­zaus­kaitė

l.mrazauskaite@diena.lt

Lau­kia pa­gyvė­ji­mo

Sunk­me­čio pa­lies­ti ša­lies gy­ven­ to­jai į ne­būti­niau­sias iš­lai­das dar žvel­gia at­sar­giai ir pa­pil­do­mus pi­ ni­gus, ku­riuos galėtų skir­ti pa­ra­ mai, lai­ko ki­šenė­je. Al­mos Adam­ kienės lab­da­ros ir pa­ra­mos fon­do di­rek­torė Si­gutė Ka­čins­kienė pa­ tvir­ti­no, kad žmonės šiuo me­tu, pa­ly­gin­ti su ikik­ri­zi­niu lai­ko­tar­ piu, au­ko­ja ge­ro­kai ma­žiau. „Kaip ir mūsų fon­das, taip ir rė­ mėjai tau­po. Mes tai la­bai ge­rai su­ pran­ta­me. Per­nai au­ko­jan­čių taip pat tru­putį mažė­jo, bet ne­skaus­ min­gai“, – sakė S.Ka­čins­kienė. Fon­do di­rek­torė pa­sa­ko­jo, kad ak­ ty­viau­sias au­ko­ji­mo eta­pas pra­ si­de­da ko­vo ba­land­žio mėne­siais, kai įmonės su­kau­pia sa­vo veik­los re­zul­ta­tus ir ga­li įver­tin­ti fi­nan­si­ nes ga­li­my­bes. Ne­norė­ju­si pri­si­sta­ty­ti Sau­liaus Ka­ro­so lab­da­ros ir pa­ra­mos fon­ do val­dy­bos narė sakė, kad aukų skai­čius ir jų dy­dis pra­dėjo mažė­ ti maž­daug prie­š tre­jus me­tus. O jaunų ša­lies ta­lentų pa­ra­mai skir­ tos pi­nigų su­mos la­bai svy­ruo­ja. „Aukų dy­dis būna įvai­rus ir pri­ klau­so nuo įmo­nių fi­nan­sinės pa­ dėties. Kar­tais per me­tus jos pa­skirs­to 20 tūkst. litų aukų, tur­ tin­gesnės – ir 40 tūkst. litų“, – sa­ kė pa­šne­kovė ir pri­dūrė, kad įmonės yra pa­grin­dinės fon­do rėmėjos. Paš­ne­kovė bu­vo įsi­ti­ki­nu­si, kad žmonės fon­dams no­riai at­seikėtų dar dau­giau pi­nigų, ta­čiau juos ri­ bo­ja eko­no­minė si­tua­ci­ja. Ki­ta ver­ tus, anot mo­ters, da­lis gy­ven­tojų pa­si­ruošę pa­tys šiek tiek su­si­verž­ ti dir­žus, kad pa­dėtų sun­kiau gy­ ve­nan­tiems. Gerumą skleidžia in­ter­ne­tu

Pa­ra­mos ir lab­da­ros fon­dai ste­bi kren­tantį aukų skai­čių bei su­mas ir lau­kia, kol eko­no­mi­ka grįš į sa­vas vėžes. O per krizę, 2009 m., įkur­ ta au­ko­ji­mo sve­tainė au­kok.lt tei­ gia kas­met su­lau­kian­ti vis di­des­ nio gy­ven­tojų su­si­domė­ji­mo. Per au­kok.lt gy­ven­tojų paau­ko­ta su­

ma pra­ėju­siais me­tais, pa­ly­gin­ti su 2010 m., išau­go 35 pro­c. ir pa­siekė 469 tūkst. litų. Vi­du­tinė au­ko­ja­ma su­ma au­go 17 pro­c. – pra­ėju­siais me­tais ji siekė 77 li­tus, kai 2010 m. su­darė 64 li­tus. Bend­ra gy­ven­tojų ir įmo­nių paau­ko­ta su­ma pra­ėju­siais me­tais siekė 928 tūkst. litų.

Rai­mon­das And­ri­jaus­kas:

Net di­delės įmonės, ku­rios šim­tais tūkstan­čių litų re­mia po­li­ti­nes par­ti­jas, at­si­sa­ko sim­ bo­liš­kai pa­dėti ser­gan­ tiems vai­kams. Sve­tainės au­kok.lt viešųjų ry­ šių va­dovė Eglė Mald­žiū­naitė pa­ sa­ko­jo, kad au­ko­ji­mas in­ter­ne­tu nuo kitų fondų ski­ria­si tuo, jog per sve­tainę paau­ko­ti pi­ni­gai ati­ten­ka įvai­rioms or­ga­ni­za­ci­joms. Jų pro­ jek­tus kiek­vie­nas au­ko­to­jas pa­si­ ren­ka in­di­vi­dua­liai. Kaip sakė pa­ šne­kovė, gy­ven­to­jai daž­niau­siai au­ko­ja vaikų pro­jek­tams, todėl jų ir siū­lo­ma dau­giau­sia. Taip pat esą po­pu­liarūs gyvūnų glo­bos tar­nybų ir skur­do ma­ži­ni­mo pro­jek­tai.

„„Smūgis: sunk­me­čiu pa­ra­mos ir lab­da­ros fon­dai su­laukė ma­žiau gy­

ven­tojų ir įmo­nių aukų, skirtų sun­kiau be­si­ver­čian­tiems. 

Rei­kia po­mpas­ti­kos

E.Mald­žiū­naitės ma­ny­mu, eko­no­ minė krizė gy­ven­tojų su­vo­ki­mui galė­jo pa­da­ry­ti tei­gia­mos įta­kos ir pa­ska­tin­ti už­jaus­ti sun­kiau be­si­ ver­čian­čius. Todėl iš­gy­venę sunk­ metį gy­ven­to­jai pa­ra­mos fondų ga­li pra­dėti dai­ry­tis dar ak­ty­viau. „Į sun­kią fi­nan­sinę pa­dėtį ne­ tikė­tai yra pa­te­ku­sių žmo­nių iš įvai­rių sluoks­nių. Galbūt tai pri­ vertė juos ir jų ap­lin­ko­je esan­čius žmo­nes su­si­mąsty­ti, kad bet ku­ riam iš mūsų ga­li iš­kil­ti sun­kumų ir kad galbūt jiems pa­tiems ka­da nors reikės pa­gal­bos“, – sakė ji. Ta­čiau lab­da­ros ir pa­ra­mos fon­ do „Neuž­gesk“ įkūrėjas Rai­mon­ das And­ri­jaus­kas pa­ti­ki­no, kad krizė gy­ven­tojų neiš­mokė su­pra­

„Shut­ters­tock“ nuo­tr.

tin­gu­mo. Anot jo, per­nai rugsė­ jį įkur­tas fon­das sun­kiai ser­gan­ tiems žmonėms pa­rem­ti su­laukė vi­siš­ko žmo­nių ir įmo­nių abe­jin­gu­ mo. Todėl, kaip pa­sa­ko­jo pa­šne­ko­ vas, fon­das iš­lai­ko­mas pa­čių na­rių ir jų ar­timųjų, ski­riant 2 pro­c. sa­vo pa­jamų mo­kes­čio. „Apie au­ko­jimą iš ša­lies nė ne­ ver­ta kalbė­ti – ne­su­lau­kia­me jo­kios ini­cia­ty­vos. Pap­ras­tai žmonėms rei­kia po­mpas­ti­kos – jie iš­kart pa­ si­do­mi, ar vyks koks nors ren­gi­nys, ar apie jį ra­šys laik­raš­čiai, ro­dys te­ le­vi­zi­ja. Jei ne – nie­kam ne­įdo­mu. Net di­delės įmonės, ku­rios šim­ tais tūkstan­čių litų re­mia po­li­ti­nes par­ti­jas, at­si­sa­ko sim­bo­liš­kai pa­ dėti ser­gan­tiems vai­kams“, – sa­ kė R.And­ri­jaus­kas.


8

pirmADIENIS, KOVO 19, 2012

pasaulis

80 pro­c.

ja­ponų no­ri, kad jų ša­lis pa­ma­žu at­si­sa­kytų bran­duo­linės ener­ge­ti­kos.

Iš­rin­ko ­ pre­zi­dentą

Koptų ­ ne­tek­tis

Did­žio­ji dau­gu­ma Vo­kie­ti­jos par­la­men­tarų bal­sa­vo už tai, kad nau­juo­ju pre­zi­den­tu būtų iš­rink­tas buvęs Rytų Vo­kie­ti­jos ko­ vo­to­jas už de­mok­ra­tiją Joa­chi­mas Gauc­ kas. Jis ga­vo 991 iš 1232 ati­duotų balsų, o jo var­žovė par­ti­jos „Kairė“ kan­di­datė Bea­ te Klars­feld, gar­si na­cių med­žio­to­ja, – 126 bal­sus. Pre­zi­dentą, ku­rio po­stas yra dau­ giau­sia rep­re­zen­ta­ci­nis, iš­rin­ko spe­cia­ li asamblė­ja.

Su­laukęs 88 metų mirė Egip­to koptų – di­ delės Ar­timųjų Rytų krikš­čio­nių bend­ruo­ menės – po­pie­žius Še­nu­da III. Jis daug metų turė­jo rimtų svei­ka­tos bėdų, o ne­se­ niai jam bu­vo nu­trauk­tas gy­dy­mas dėl ke­ penų ne­pa­kan­ka­mu­mo ir aug­lių plau­čiuo­ se, nes jo svei­ka­tos būklė bu­vo per pra­sta.­ Praė­ju­sią sa­vaitę dėl svei­ka­tos Še­nu­da ­ III bu­vo pri­vers­tas at­šauk­ti sa­vo sa­vai­tinį pa­mokslą.

Ar Lie­tu­va tars žodį? Šios sa­vaitės pa­bai­go­je Briu­se­ly­je rink­sis ES ša­lių dip­lo­ma­ti­jos va­do­vai. Gal jau ruo­šia­ma­si eko­no­miš­kai baus­ti bal­ta­ru­sius? Ko­kia, įdo­mu, bus Lie­tu­vos po­zi­ci­ja? Ne­pa­ke­lia­mas įžei­di­mas

Prieš dvi sa­vai­tes Briu­se­lio už­sie­nio po­li­ti­kos pla­nuo­to­jai bu­vo nu­rodę ES ša­lims at­šauk­ti am­ba­sa­do­rius po to, kai Mins­kas liepė šalį pa­lik­ ti dviem lenkų am­ba­sa­do­riams – vie­nam, at­sto­vau­jan­čiam Len­ki­jai, ki­tam – ES. Briu­se­lio stra­te­gai dėl to įsiu­to. Jie pa­reiškė, kad Mins­kas pra­dėjo su Bend­ri­ja ka­riau­ti dip­lo­ ma­tinį karą. At­sa­kas – įsa­kas vi­ soms ES ša­lims at­šauk­ti sa­vo am­ ba­sa­do­rius. Mins­kas at­rėžė, kad nau­jos po­ li­tinės san­kci­jos jo ne­gąsdi­na, o ES va­dovų at­sa­kas – „is­te­ri­ja“. Tie­sa, tuo ka­ras ne­si­baigė ir kai ku­rios ak­ty­vio­sios ES ša­lys bei Briu­ se­lio stra­te­gai ėmė svai­dy­tis gra­si­ ni­mais dėl eko­no­mi­nių san­kcijų. Bal­ta­ru­si­jos at­sto­vai at­kir­to, kad ES pa­ti ėmė es­ka­luo­ti įtampą, o eko­ no­minės san­kci­jos prie­š šalį nie­ko ne­duos. „Eko­no­minės san­kci­jos – jaut­rus klau­si­mas. Ma­no­me, kad šis sver­tas šian­dien ne­priim­ti­nas – tiek ES, tiek Bal­ta­ru­si­ja da­ly­vau­ja tarp­ tau­tinė­je pre­ky­bo­je, – sakė Bal­ta­ru­ si­jos už­sie­nio rei­kalų mi­nist­ro pa­va­ duo­to­jas Aliak­sand­ras Gu­ri­ja­no­vas. – Ti­kiuo­si, kad po­li­ti­niai san­ty­kiai ne­per­si­kels į eko­no­minį lyg­menį.“

Smogs eko­no­mi­kai?

Praė­ju­sią sa­vaitę Briu­se­lis vi­soms ES vals­tybėms pa­dik­ta­vo vėl pa-­ si­ųsti dip­lo­ma­tus į Minską. Esą tai reikėtų pa­da­ry­ti iki šios sa­vaitės pa­bai­gos vyks­tan­čio mi­ nistrų su­si­ti­ki­mo, ku­riam va­do­ vaus už­sie­nio rei­kalų pla­nuo­to­ja Cat­he­ri­ne Ash­ton. Kas bus svars­ to­ma su­si­ti­ki­me – neaiš­ku. Ta­čiau kal­ba­ma, kad Briu­se­lio stra­te­gai ir kai ku­rios Bend­ri­jos ša­lys im­sis stum­ti nau­jas san­kci­jas. Ypač ak­ty­viai san­kci­jas pa­lai­ko Len­ki­ja, taip pat Vo­kie­ti­ja, nes, jų nuo­mo­ne, į po­li­ti­nes san­kci­jas Mins­ kas ne­rea­guo­ja taip, kaip norėtų­ si. Apie eko­no­mi­nes san­kci­jas pra­ bi­lo ir kai ku­rie Eu­ro­pos Par­la­men­to na­riai. Šie pa­reiškė, kad jos būti­nos. Net Tarp­tau­ti­nei le­do ri­tu­lio aso­cia­ ci­jai pa­si­ūly­ta per­gal­vo­ti sa­vo spren­ dimą Bal­ta­ru­si­jo­je su­reng­ti 2014 m. pa­sau­lio čem­pio­natą. Re­zo­liu­ci­jo­je pa­smerk­ta ir Bal­ ta­ru­si­jos pre­zi­den­to Aliak­sand­ ro Lu­ka­šen­kos iš­sa­ky­ta kri­ti­ka Vo­ kie­ti­jos už­sie­nio rei­kalų mi­nist­rui Gui­do Wes­ter­wel­le. Bal­ta­ru­si­jos va­do­vas pa­reiškė, kad būti „dik­ta­ to­riu­mi – ge­riau, nei gėju­mi“. Ru­si­ja jau pa­reiškė, kad pa­rems

„„Stra­te­gai: C.Ash­ton ir G.Wes­ter­wel­le Mins­ko spy­rio­ji­ma­sis – ne­priim­ti­nas. 

Bal­ta­ru­siją, jei ES ini­ci­juos san­kci­ jas Mins­kui. „Ga­liu pa­sa­ky­ti vieną da­lyką: mes pa­lai­ky­si­me Bal­ta­ru­si­ jos ko­le­gas“, – sakė Ru­si­jos prem­ je­ro pa­va­duo­to­jas Dmit­ri­jus Ro­ go­zi­nas, anks­čiau dirbęs Ru­si­jos at­sto­vu prie NA­TO.

Ti­kiuo­si, kad po­li­ti­niai san­ty­kiai ne­per­si­kels į eko­no­minį lyg­menį. Lat­viai prie­š san­kci­jas

Tie­sa, ne­pri­ta­rimą eko­no­mi­nio spau­di­mo prie­monėms iš­sakė Lat­ vi­ja. 22 Lat­vi­jos Saei­mos na­riai pa­si­ rašė pe­ti­ciją, ku­rio­je prie­šta­rau­ja­ma san­kci­joms, nes jos pa­kenks Lat­vi­jos

eko­no­mi­kai. Pe­ti­ci­ja bu­vo pa­teik­ ta mi­nist­rui pir­mi­nin­kui Vald­žiui Domb­rovs­kiui ir už­sie­nio rei­kalų mi­nist­rui Ed­ga­rui Rin­ke­vi­čiui. „Klau­si­mas, ar rei­kia Lat­vi­jai įgy­ ven­din­ti eko­no­mi­nes san­kci­jas prie­š Bal­ta­ru­siją? Ki­tas klau­si­mas – kam tai nau­din­ga?“ – ra­šo­ma pe­ti­ci­jo­je. Tie­sa, Lat­vi­jos dip­lo­ma­tas And­ ris Teik­ma­nis sakė, kad nors Lat­vi­ ja ir ne­pa­lai­kytų san­kcijų, tikė­ti­na, kad jos vis vien bus pra­stum­tos, nes dau­ge­lis ES ša­lių jas pa­lai­ko. „Mes nie­kuo­met ne­pa­laikė­me san­kcijų Bal­ta­ru­si­jai ir mūsų po­zi­ci­ja ne­pa­ si­keitė. Ta­čiau mes ne­tu­ri­me tiek įta­kos Bend­ri­jo­je, kad pa­veik­tu­me spren­di­mus“, – sakė dip­lo­ma­tas. Lie­tu­vos po­zi­ci­ja

Lie­tu­vos Pre­zi­dentė Da­lia Gry­ baus­kaitė taip pat ne sykį sakė, kad

AFP nuo­tr.

eko­no­mi­nių san­kcijų ne­rems. Pre­ zi­dentės po­zi­ciją pra­ėju­sią sa­vaitę par­ėmė ir kai ku­rie Sei­mo Už­sie­ nio rei­kalų ko­mi­te­to na­riai. Jie pa­ skelbė pa­reiš­kimą, ku­riuo pa­si­sa­ko prie­š eko­no­mi­nių san­kcijų Bal­ta­ru­ si­jai tai­kymą. Pa­reiš­ki­me teig­ta, kad eko­no­ minė Bal­ta­ru­si­jos izo­lia­ci­ja pa­ kirstų Bal­ta­ru­si­jos ir Lie­tu­vos eko­no­mi­nius san­ty­kius, o to­kia si­ tua­ci­ja „dar la­biau pa­blo­gintų da­ bar­tinę mūsų vals­tybės fi­nan­sinę bei ūkinę būklę, o tai tik pa­di­dintų įtampą mūsų vi­suo­menė­je“. Ta­čiau ko­mi­te­to va­do­vas Ema­ nue­lis Zin­ge­ris prie­š tai iš­sakė vi­ sai ki­to­kią po­zi­ciją. Anot jo, da­bar­ tinės san­kci­jos Bal­ta­ru­si­jos re­ži­mui yra ne­pa­kan­ka­mos. „The Bal­tic Cour­se“, Te­leg­raf.by, „Be­lo­russ­kie No­vos­ti“ inf.

Sprog­din­to­jams įvyk­dy­ta mir­ties bausmė Bal­ta­ru­si­jo­je įvyk­dy­ta mir­ties baus­ mė abiem vy­rams, nu­teis­tiems dėl sprog­di­ni­mo Mins­ko met­ro­po­li­te­ ne pra­ėju­sių metų ba­landį.

Iš­puo­lis met­ro, ku­ris nu­si­nešė 15 žmo­nių gy­vybę, – did­žiau­sias šio­ je ša­ly­je po to, kai su­byrė­jo So­ vietų Sąjun­ga. Abu su­lai­ky­tie­ji dėl spro­gi­mo Vla­dis­la­vas Ko­va­lio­vas ir Dmit­ri­jus Ko­no­va­lo­vas bu­vo pri­pa­ žin­ti kal­tais. Kad abiem vy­rams įvyk­dy­ta bausmė, pra­nešė jų ar­ti­mie­ji. Juos apie bausmės įvyk­dymą in­for­ma­ vo teisė­sau­ga. D.Ko­no­va­lo­vas bu­vo nu­teis­ „„Bausmė: už tai, kad su­rengė te­ro­ro aktą Mins­ke, per kurį žu­vo 15 žmo­ tas kaip to ba­land­žio 11 d. iš­puo­lio nių, D.Ko­no­va­lo­vas (kairė­je) ir V.Ko­va­lio­vas neiš­vengė mir­ties bausmės.­ vyk­dy­to­jas. Jis ne­prašė ma­lonės, o „Reu­ters“ nuo­tr. jo šei­ma per pla­čiai ap­ra­šinė­jamą

teis­mo pro­cesą nie­ka­da ne­kalbė­jo su žur­na­lis­tais. V.Ko­va­lio­vo se­suo Tat­ja­na iš pra­ džių so­cia­li­nia­me tink­le „Fa­ce­ book“, o vėliau ir žur­na­lis­tams sa­ kė, kad nu­teis­to­jo mo­ti­nai Liu­bo­vei Vi­tebs­ke bu­vo at­si­ųstas laiš­kas iš Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­jo teis­mo. „Jie jį nu­žudė; vis­kas bu­vo vel­tui, vis­kas vel­tui“, – sakė Laisvės ra­di­ jui Tat­ja­na Ko­va­lio­va. Nors pre­zi­ den­tas Aliak­sand­ras Lu­ka­šen­ka galė­jo pa­si­gailė­ti nu­teistųjų, šios ma­lonės jis ne­su­teikė. Be sprog­di­ni­mo met­ro­po­li­te­ ne, V.Ko­va­lio­vas ir D.Ko­no­va­lo­vas teis­me bu­vo pri­pa­žin­ti įvykdę te­ ro­ro ak­tus Nep­rik­lau­so­mybės die­ ną Mins­ke 2008 m. lie­pos 3-iąją ir Vi­tebs­ke 2005 m.

V.Ko­va­lio­vas sa­vo kaltės ne­pri­ pa­ži­no ir pra­šė pre­zi­den­to ma­ lonės. D.Ko­no­va­lo­vas ma­lonės ne­ prašė ir pri­si­pa­ži­no rengęs te­ro­ro ak­tus 2008 ir 2011 m. Mins­ko met­ro­po­li­te­ne 2011 m. ba­land­žio 11 d. spro­go ga­lin­gas sa­ va­dar­bis sprogs­ta­masis įtai­sas. Vie­ nuo­li­ka žmo­nių žu­vo iš­kart, dar ke­ tu­ri mirė li­go­ninė­se. Sun­kiai su­žeis­ti 33 žmonės, leng­ves­nių su­žei­dimų pa­tyrė dar 70 as­menų. Iš vi­so nu­ kentė­ju­siųjų bu­vo dau­giau kaip 300. Per spro­gi­mus Vi­tebs­ke nu­ kentė­jo apie 50 žmo­nių, nie­kas ne­ žu­vo. Per spro­gimą Mins­ke Nep­ rik­lau­so­mybės dieną 2008-ai­siais nu­kentė­jo 55 žmonės, iš ku­rių 47 bu­vo pa­gul­dy­ti į li­go­ninę. BNS inf.


9

pirmADIENIS, kovo 19, 2012

12p.

rubrika

Jū­ros lo­bių ieš­ko­to­jų ne­tek­tys

JŪRA

v.matutis@kl.lt Redaktorius Vidmantas Matutis tel. 8 686 02050 www.jura24.lt

Uos­tą klam­pi­na už­si­tę­su­si sta­ty­ba Sta­ty­bi­nin­kų pa­ rin­ki­mą klam­pi­ nan­čios vie­šų­jų pir­ki­mų pro­ce­dū­ ros Klai­pė­dos uos­ tui ne­ša nuo­sto­lius. Švie­sa tu­ne­lio ga­ le yra – šio­mis die­ no­mis vyks­ta nau­ jas kon­kur­sas ir, jei ne­bus skun­džia­mi jo re­zul­ta­tai, ba­lan­ dį pa­ga­liau at­si­ras­tų nau­jas ran­go­vas. „„Rea­ly­bė: 90-96 kran­ti­nė­se „Klai­pė­dos Smel­tės“ dar­buo­to­jus glu­mi­na ne­baig­tų sta­ty­bų vaiz­dai. 

Vid­man­tas Ma­tu­tis v.matutis@kl.lt

Skai­čiuos nuo­sto­lius

„Klai­pė­dos Smel­tės“ nau­do­ja­mų 90-96 kran­ti­nių sta­ty­bos ne­vyks­ta jau tre­jus me­tus, nors di­džio­ji da­lis dar­bų at­lik­ta. Li­ko už­baig­ti kran­ ti­nių sta­ty­bas, ku­rių dar­bų ver­tė – apie 15 mln. li­tų. 2008 m. rug­sė­jį „Klai­pė­dos Smel­tės“ ak­ci­jas įsi­gi­jo ket­vir­ ta pa­gal dy­dį pa­sau­ly­je kro­vos ter­ mi­na­lų ope­ra­to­rė „Ter­mi­nal In­ vest­ment Li­mi­ted“. Ji pa­pra­šė, kad 2006 m. pra­dė­tas sta­ty­ti 9096 kran­ti­nes, nu­ma­ty­tas įvai­riems kro­vi­niams krau­ti, pri­tai­ky­ti kon­ tei­ne­rių kro­vai. At­ro­dė, kad pro­ce­sas už­truks ne il­giau kaip pus­me­tį, kol bus pa­ reng­tas nau­jas tech­ni­nis pro­jek­ tas. Vis­kas ge­ro­kai už­si­tę­sė. „Klai­pė­dos Smel­tė“ krei­pė­si į Lie­tu­vos Vy­riau­sy­bę, kad bū­tų pa­ spar­tin­tos kran­ti­nių sta­ty­bos. „Vė­liau­sias ter­mi­nas už­baig­ ti 90-96 kran­ti­nes bu­vo šių me­ tų lie­pos 1 die­na. Da­bar bū­tų ge­rai, kad baig­tų spa­lį“, - dės­tė „Klai­pė­ dos Smel­tės“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­ rius Ri­man­tas Juš­ka. Bū­tent spa­lį „Klai­pė­dos Smel­tė“ tu­ri gau­ti pir­mą­jį STS ti­po kon­tei­ ne­ri­nį kra­ną. Jis ga­lės krau­ti di­ džiuo­sius lai­vus, į ku­riuos kon­tei­ ne­riai de­da­mi 18 ei­lių. „Klai­pė­dos Smel­tė“ už 100 mln. li­tų yra už­sa­kiu­si pa­ga­min­ti tris STS ir sep­ty­nis RTG ti­po kra­nus. Du STS ti­po kra­nai į Klai­pė­dos uos­ tą bus at­ga­ben­ti dar šie­met, tre­čias – 2013 m. sau­sį. Iš­ky­la pro­ble­ma,

kur rei­kės juos dė­ti. Kol kra­nai sto­ vės be dar­bo, bend­ro­vė skai­čiuos nuo­sto­lius, nes už juos rei­kės mo­ kė­ti ban­kams pa­lū­ka­nas. Kliu­dė teis­tu­mas

Įren­gus 90-96 kran­ti­nes, prie jau esan­čio 7,5 ha kon­tei­ne­rių ter­mi­ na­lo tu­rė­jo at­si­ras­ti nau­ja kon­tei­ ne­rių ter­mi­na­lo da­lis su 8 ha te­ri­ to­ri­ja. „Klai­pė­dos Smel­tė“ jau yra įdie­gu­si 1,8 mln. li­tų ver­tės kon­tei­ ne­rių ter­mi­na­lo val­dy­mo sis­te­mą, ku­ria per met­us ga­li­ma tvar­ky­ti iki 1,5 mln. TEU kon­tei­ne­rių. Ko­dėl, kai pa­si­reng­ta krau­ti ge­ ro­kai di­des­nius kie­kius kon­tei­ne­ rių, sta­ty­ba be­vil­tiš­kai vė­luo­ja? Kran­ti­nes sta­tė „Klai­pė­dos hid­ ro­tech­ni­kos“ ir Vo­kie­ti­jos kom­pa­ ni­jos „Jo­sef Mo­bius“ jung­ti­nė gru­ pė. Prob­le­mos ki­lo dėl „Klai­pė­dos hid­ro­tech­ni­kos“. Net ir pa­si­kei­tus sta­ty­bos par­tne­riams, kai pro­jek­tą vyk­dy­ti ėmė­si „Jo­sef Mo­bius“, rei­ ka­lai ne­pa­ju­dė­jo. Anot R.Juš­kos, kliū­ti­mi ta­po „Klai­pė­dos hid­ro­tech­ni­kos“ va­ do­vo Pran­ciš­kaus Jur­gu­čio teis­tu­ mas, kai jis pa­siū­lė ky­šį Klai­pė­dos vals­ty­bi­nio jū­rų uos­to va­do­vui Eu­ ge­ni­jui Gent­vi­lui. „Jei „Klai­pė­dos hid­ro­tech­ni­kos“ va­do­vu bū­tų ta­pęs sū­nus ar bro­lis, gal rei­ka­lai bū­tų sklan­džiau ju­dė­ ję“, – svars­tė R.Juš­ka. Uos­to di­rek­ci­ja net du kar­tus pra­šė kon­sor­ciu­mą pa­teik­ti pa­siū­ ly­mus dėl to­les­nių sta­ty­bų. „Dar 2009 me­tų rugp­jū­tį kvie­ tė­me kon­sor­ciu­mą at­lik­ti pa­pil­do­ mus dar­bus, bet jis taip ir ne­pa­tei­ kė pa­siū­ly­mo. Dėl tų kran­ti­nių tik

Jur­gu­tis tei­kė siū­ly­mą, bet už tai jis ir nu­teis­tas“, – pa­ste­bė­jo E.Gent­ vi­las. Šio­je is­to­ri­jo­je jam pik­čiau­sia bu­vo tai, kad Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ ny­ba užė­mė keis­to­ką po­zi­ci­ją. „Uos­to di­rek­ci­ja tu­ri pi­ni­gų, bet pro­ce­dū­ros stab­dy­tos neį­si­gi­li­nus į vals­ty­bės in­te­re­sus, o įsi­klau­siu­s į pri­va­čių sta­ty­bi­nin­kų am­bi­ci­jas“, – tei­gė E.Gent­vi­las.

Ri­man­tas Juš­ka:

Kol Klai­pė­dos uos­ tas tryp­čio­jo vie­to­ je, mus jau ap­len­kė Gdans­kas, kur HUB-ą įkū­rė „Maersk Li­ne“ kom­pa­ni­ja.

Uos­to di­rek­ci­ja krei­pė­si į teis­ mą dėl Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­bos veiks­mų. Tar­ny­ba pro­ce­są su­stab­ dė, bet ne­nu­ro­dė mo­ty­vų, ko­dėl tai pa­da­rė. „Klai­pė­dos hid­ro­tech­ni­ka“ kal­ ti­na Uos­to di­rek­ci­ją, kad bū­tent ji tre­jus me­tus vil­ki­no 90-96 kran­ti­

nių sta­ty­bas. P.Jur­gu­tis ma­no, kad „Klai­pė­dos hid­ro­tech­ni­kos“ mo­ ku­mas, ini­ci­juo­ja­mas bank­ro­tas, teis­tu­mas ne­tu­rė­jęs jo­kios įta­kos 90-96 kran­ti­nių sta­ty­boms. Bai­mi­na­ma­si bro­ko

„Mes daug ką da­rė­me sa­vo są­skai­ ta, kad tik grei­čiau pa­ju­dė­tų 90-96 kran­ti­nių sta­ty­bos. Sa­vo są­skai­ta at­li­ko­me ir jau su­kal­tų po­lių ban­ dy­mus“, - pa­ste­bė­jo R.Juš­ka. Jis nuo­gąs­ta­vo, kad tre­jus me­ tus vil­ki­nant sta­ty­bas jo­se ga­li bū­ ti žy­mių pa­si­kei­ti­mų. Pra­dė­jus sta­ ty­bas, nau­jam ran­go­vui kran­ti­nė­se ga­li iš­kil­ti se­nų­jų ran­go­vų pa­lik­tas bro­kas. Apie tai svars­tė ir „Klai­pė­dos hid­ro­tech­ni­kos“ va­do­vas P.Jur­gu­ tis. Jis tei­gė, kad su­stab­džius 9096 kran­ti­nių sta­ty­bas, tu­rė­jo vyk­ti ob­jek­to kon­ser­va­vi­mas, bet tai ne­ da­ry­ta. Šia­me ob­jek­te, ku­ris ne­baig­tas, ga­li­miems de­fek­tams ša­lin­ti Uos­to di­rek­ci­ja su­lai­kė 1 mln. 393 tūkst. li­tų su­mą. „Klai­pė­dos hid­ro­tech­ni­kos“ at­ sto­vai ma­no, kad taip pat ir dėl už­ si­tę­su­sių 90-96 kran­ti­nių sta­ty­bos bend­ro­vė pa­kliu­vo į sun­kią fi­nan­si­ nę pa­dė­tį. Įmo­nė teis­mams yra pa­ tei­ku­si ke­lis kar­tus di­des­nes ieš­ki­ nių su­mas. Tryp­čio­ji­mas vie­to­je

„Mū­sų ak­ci­nin­kai ne­ri­mau­ja. Ant­ra pa­gal dy­dį pa­sau­ly­je kon­tei­ne­ri­nės lai­vy­bos kom­pa­ni­ja MSC tu­ri tiks­lą Klai­pė­do­je įkur­ti tarp­tau­ti­nį kon­ tei­ne­rių skirs­ty­mo cent­rą. Su HUB kū­ri­mo mi­si­ja ji į Bal­ti­jos jū­ros re­

Vid­man­to Ma­tu­čio nuo­tr.

gio­ną atė­jo pir­mo­ji. Kol Klai­pė­dos uos­tas tryp­čio­jo vie­to­je, mus jau ap­len­kė Gdans­kas, kur HUB įkū­rė „Maersk Li­ne“ kom­pa­ni­ja“, – pa­ ste­bė­jo R.Juš­ka. Į HUB sta­tu­są pre­ten­duo­ja ir Es­ ti­jos Mu­gos uos­tas. Jo kū­ri­mą stab­ do tai, kad Suo­mių įlan­ka už­šą­la ir di­de­liems kon­tei­ner­ve­žiams, ku­rie ne­pris­ki­ria­mi le­do kla­sei, tai su­da­ ro kliū­tis. „Klai­pė­dos uos­te at­si­ran­da su­ pra­ti­mas, kad kon­tei­ne­rių skirs­ ty­mo cent­rą bū­ti­na kur­ti. Bu­vu­sių skep­tiš­kų ver­ti­ni­mų, kad nau­jie­ ji „Klai­pė­dos Smel­tės“ sa­vi­nin­kai se­ka pa­sa­kas apie HUB, jau ne­li­ ko“, – tei­gė R.Juš­ka. Jis ro­dė konk­re­čią 10 me­tų su­ tar­tį, kur MSC įsi­pa­rei­go­ja 2023 me­tais „Klai­pė­dos Smel­tės“ te­ri­ to­ri­jo­je krau­ti 1,3 mln. TEU kon­tei­ ne­rių. Iki to lai­ko į Klai­pė­dos uos­ tą jau plau­kios iki 347 met­rų il­gio „Post Pa­na­max“ kon­tei­ner­ve­žiai, ku­rie ga­bens iki 10 tūkst. TEU kon­ tei­ne­rių. Šiuo me­tu į „Klai­pė­dos Smel­tę“ plau­kia kon­tei­ne­ri­niai lai­vai iki 294 met­rų il­gio. Nuo kiek­vie­no to­kio lai­vo uos­tas gau­na apie 180 tūkst. li­tų rink­lia­vų. Kon­tei­ner­ve­žių dy­džiai ge­ro­kai išaugs jau nuo ki­tų me­tų, kai uos­tas bus iš­gi­lin­tas iki 14,5 met­ro. Jau šiais me­tais MSC at­ga­ben­ tų į uos­tą 337 tūkst. TEU, jei tik šis bus pa­si­ren­gęs juos priim­ti. 2011 me­tais „Klai­pė­dos Smel­tės“ kon­tei­ne­rių ter­mi­na­le krau­ta 158 tūkst. TEU kon­tei­ne­rių. Tai su­da­ rė net 38 pro­c. kon­tei­ne­rių kro­vos au­gi­mo.


10

pirmADIENIS, kovo 19, 2012

rubrika JŪRA

Jū­ri­nin­kai ne­no­ri lik­ti be šven­tės Šiais me­tais su­reng­ti Klai­pė­dos mies­to gim­ta­die­nio ir Jū­ros šven­ tę rei­kia maž­daug mi­li­jo­no li­tų. Ren­gi­nių pla­nas konst­ruo­ja­ mas, bet, ne­ži­nant fi­nan­sa­vi­mo, kol kas daug kas lie­ka už bor­to. Vid­man­tas Ma­tu­tis v.matutis@kl.lt

Ne­tin­ka­ma die­na ei­se­nai

Su­dė­jus mies­to gim­ta­die­nio ir Jū­ ros šven­tės ren­gi­nius į vie­ną, vyks es­mi­nių po­ky­čių. Be­ne svar­biau­ sias – tra­di­ci­nį Jū­ros šven­čių ren­ gi­nį – jū­ri­nių or­ga­ni­za­ci­jų ei­se­ną – nu­spręs­ta reng­ti ne penk­ta­die­ nio va­ka­rą, o šeš­ta­die­nį. Vie­šo­sios įstai­gos „Klai­pė­dos šven­tės“ va­do­vas Re­mi­gi­jus Moc­ kus aiš­ki­no, kad taip sie­kia­ma iš­ veng­ti kul­mi­na­ci­nio spro­gi­mo pir­mą­ją šven­tės die­ną. To­dėl pir­ mą­jį va­ka­rą bus la­biau mies­tie­tiš­ kas ren­gi­nys – Aust­ri­jos, Šve­di­ jos ir Lie­tu­vos pu­čia­mų­jų or­kest­rų įžen­gi­mas į At­gi­mi­mo aikš­tę iš Lie­ pų, Man­to ir Til­tų gat­vių. Jū­ri­nės kul­tū­ros koor­di­na­ci­nės ta­ry­bos na­rių nuo­mo­ne, šeš­ta­die­ nis jū­ri­nei ei­se­nai yra ne­tin­ka­ma die­na. Tą die­ną jū­ri­nių or­ga­ni­za­ci­ jų dar­buo­to­jai yra iš­si­skirs­tę sa­vo rei­ka­lais ir juos sun­ku bus su­rink­ti. Penk­ta­die­nį vis­kas pa­pras­čiau – po dar­bo va­lan­dų žmo­nės no­riai da­ly­ vau­ja ei­se­no­je. Is­to­riš­kai pir­mo­sio­se Jū­ros šven­ tė­se jū­ri­nin­kų ei­se­nos bū­da­vo penk­ta­die­niais. Nors yra bu­vę at­ ve­jų, kai jos reng­tos ir šeš­ta­die­nį,

ir sek­ma­die­nį. Jū­rų ka­pi­to­nas Ri­ čar­das Luč­ka ma­no, kad tra­di­ci­ jų ne­rei­kė­tų kai­ta­lio­ti – penk­ta­ die­nis jū­ri­nin­kų ei­se­nai yra la­biau priim­ti­nas. Kol kas te­be­vyks­ta dis­ku­si­ja, iš kur ke­liaus ei­se­na. Iki šiol ji daž­ niau­siai pra­si­dė­da­vo Šau­lių gat­vė­ je ir Man­to, Da­nės, Pi­lies gat­vė­mis ju­dė­da­vo į Krui­zi­nių lai­vų ter­mi­na­ lą. Šie­met pa­grin­di­nė ren­gi­nių vie­ ta bus At­gi­mi­mo aikš­tė. Į ją ir ju­dės ei­se­na. Svars­to­ma tai, jog gal­būt ji pra­si­dės prie „Švy­tu­rio“ alaus da­ ryk­los. Jū­ri­nin­kai siū­lo, kad šven­ ti­nė ei­se­na pra­si­dė­tų J.Ja­no­nio gat­vė­je, nes šio­je mies­to da­ly­je yra dau­giau­sia jū­ri­nių or­ga­ni­za­ci­jų. Mies­te siau­tės vė­jai

Jū­rų šven­tė­se bu­vu­sius jū­ri­nius šū­kius ir pa­va­di­ni­mus šie­met keis la­biau neut­ra­lus, bet iš­si­ski­rian­tis jū­ri­niu geog­ra­fi­niu at­spal­viu: „Būk svei­kas, ge­rų­jų vė­jų mieste“. Pag­rin­di­nės mies­to aikš­tės bus pa­va­din­tos vė­jų var­dais – At­gi­mi­ mo aikš­tė taps Ro­man­ti­kos vė­jų aikš­te, Teat­ro – Neat­sis­vei­ki­nu­sio vė­jo aikš­te, Laik­ro­džių mu­zie­jus ir jo kie­me­lis, kur vyks ka­me­ri­niai kon­cer­tai, taps Sus­to­ju­sio vė­jo rū­mais, Jo­no kal­ne­lis – Links­mų­ jų vė­jų sa­la, o Krui­zi­nis ter­mi­na­las

– Pen­kių vė­jų kran­tu. Bus iš­lai­ky­ ti vi­si jū­ri­niai ak­cen­tai – Jū­ri­nin­ kų pa­ger­bi­mo ce­re­mo­ni­ja jū­ro­je ir at­ski­ro­se vie­to­se kran­te, dien­raš­ čio „Klai­pė­da“ ren­gia­mo Me­tų jū­ ri­nin­ko kon­kur­so nu­ga­lė­to­jo pa­ ger­bi­mas. Taip pat vyks tra­di­ci­nės ma­žų­jų ir spor­ti­nių lai­ve­lių re­ga­ tos, per šven­tę star­tuos ir tra­di­ci­nė „Kur­šių ma­rių re­ga­ta“. Bus ren­gia­ ma ir tra­di­ci­nė is­to­ri­nių lai­vų die­na „Dan­gės flo­ti­lė“. Į ją ke­ti­na­ma pa­ kvies­ti 14 lai­vų iš Lie­tu­vos, Lat­vi­jos ir Len­ki­jos. Vyks at­ski­rų lai­vų pri­ sta­ty­mas ir jų pa­ra­das. Dar vie­nas jū­ri­nis šių me­tų šven­ tės ak­cen­tas – jū­ri­nių dai­nų kon­cer­ tas. Dai­nas apie Klai­pė­dą ir jū­rą at­ liks cho­rai „Can­ta­ri“ ir „Au­ku­ras“. Įdo­mio­mis vie­to­mis virs Krui­zi­ nių lai­vų ter­mi­na­las ir „Me­me­lio“ mies­to te­ri­to­ri­ja. Kai­ria­ja­me Da­nės upės kran­te mu­zi­kos, cho­reog­ra­fi­ jos, ak­ro­ba­ti­kos di­de­lia­me aukš­ty­ je ir fe­jer­ver­kų pa­si­ro­dy­mus rengs Vo­kie­ti­jos Frei­bur­go mies­to teat­ras „Pa­nop­ti­kum“. De­ši­nia­ja­me upės kran­te, tiks­liau, bu­vu­sio­je „Lai­vi­ tės“ te­ri­to­ri­jo­je, vyks tarp­tau­ti­nis cir­kų fes­ti­va­lis. Ar vyks Jū­ri­nin­kų va­ka­ras?

Šis klau­si­mas nuo­lat ke­lia­mas prieš Jū­rų šven­tes. Per­nai at­si­sa­ky­ta

„„Tradicija: is­to­riš­kai mies­to cent­ras yra ta vie­ta, kur su­si­ker­ta van­dens

ir sau­su­mos ke­liai – prie Pi­lies til­to, to­dėl ir pa­grin­di­ne šven­čių vie­ta pa­si­rink­ta ar­čiau­siai esan­ti At­gi­mi­mo aikš­tė. Vid­man­to Ma­tu­čio nuo­tr.

reng­ti Jū­ri­nin­kų va­ka­rą. Vie­to­je jo Klai­pė­dos me­ras pa­kvie­tė da­lį jū­ ri­nin­kų į jo su­reng­tą priė­mi­mo va­ ka­rą. Jū­ri­nin­kai pa­si­ju­to ne­jau­kiai, di­de­lė da­lis jų ne­ga­vo kvie­ti­mų. „Jū­ri­nin­kų ir uos­ti­nin­kų va­ka­ ras pri­va­lo vyk­ti. Jis skir­tas tam, kad bū­tų pa­gerb­ti Klai­pė­dos kaip uos­ta­mies­čio svar­biau­sių pro­fe­si­ jų žmo­nės – jū­ri­nin­kai ir uos­ti­nin­ kai“, – pa­ste­bė­jo Jū­ri­nin­kų cent­ro va­do­vas Al­gir­das Gry­bas. Kol kas Jū­ri­nin­kų va­ka­ras nė­ra įra­šy­tas į šių me­tų šven­tės pro­gra­ mą. „Prog­ra­ma tik for­muo­ja­ma. Ji pri­klau­sys nuo to, kiek su­rink­si­me lė­šų iš rė­mė­jų. Pa­gal pla­ną tu­ri bū­ ti su­rink­tas vie­nas mi­li­jo­nas. Tiek nie­ka­da ne­su­rink­da­vo­me. Sa­vi­val­ dy­bė pi­ni­gų ne­skirs. Jei ne­su­rink­

si­me, kiek pla­nuo­ta, šven­tę teks reng­ti už tiek, kiek bus pi­ni­gų“, – pa­ste­bė­jo R.Moc­kus. A.Gry­bas ma­no, jog jū­ri­nės ir uos­ to or­ga­ni­za­ci­jos tu­rė­tų lai­ky­tis prin­ ci­pi­nės nuo­sta­tos, kad Jū­ri­nin­kų ir uos­ti­nin­kų va­ka­ras pri­va­lo bū­ti ir tęs­ti jau se­niai pra­dė­tas tra­di­ci­jas. Jo nuo­mo­ne, Jū­ri­nin­kų va­ka­ro ren­ gi­nys tu­rė­tų įgy­ti to­kią pat svar­bą, kaip vai­ni­kų nu­lei­di­mas jū­ro­je, jū­ri­ nių or­ga­ni­za­ci­jų ei­se­na ar fe­jer­ver­kai. Klai­pė­dos vals­ty­bi­nio jū­rų uos­to di­ rek­ci­jos Rin­ko­da­ros sky­riaus va­do­ vės Kris­ti­nos Gon­tier nuo­mo­ne, ne­ pai­sant to, kiek su­ren­ka­ma pi­ni­gų, su­trum­pi­nus fe­jer­ver­kų lai­ką, ga­li­ ma su­ras­ti ke­lias­de­šimt tūks­tan­čių Jū­ri­nin­kų ir uos­ti­nin­kų va­ka­ro kon­ cer­tui su vy­no ar šam­pa­no tau­re.

Iš­du­ji­ni­mo lai­vas – SGD ter­mi­na­lo sėk­mės ga­ran­tas Ju­lius Šat­kus

Sus­kys­tin­ tos gam­ti­nės du­jos nė­ra tok­siš­kos, jos – be­kva­ pės, be­spal­ vės ir ne­ko­ ro­zi­nės.

Bend­ro­vė „Klai­pė­dos naf­ta“ pa­si­ra­ šė su­skys­tin­tų gam­ti­nių du­jų sau­ gyk­los su du­ji­ni­mo įren­gi­niu iš­per­ ka­mo­sios nuo­mos su­tar­tį. Su­tar­tis by­lo­ja, kad SGD ter­mi­na­lo pro­jek­ tas yra ne­grįž­ta­mas ir dar­bai at­lie­ ka­mi pa­gal nu­ma­ty­tą pla­ną. Plau­ kio­jan­ti sau­gyk­la be­ne svar­biau­sia inf­rast­ruk­tū­ros da­lis įgy­ven­di­nant SGD ter­mi­na­lo pro­jek­tą. Apie jos sta­ty­bos niuan­sus į rū­pi­mus klau­ si­mus at­sa­kė bend­ro­vės „Klai­pė­ dos naf­ta“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Ro­kas Ma­siu­lis.

– Bend­ro­vė „Klai­pė­dos naf­ta“ lai­vą–sau­gyk­lą įsi­gis ar nuo­ mos? – Pir­muo­sius de­šimt me­tų „Klai­ pė­dos naf­ta“ lai­vą-sau­gyk­lą nuo­ mos iš nor­ve­gų kom­pa­ni­jos „Ho­ egh LNG“, o šiam ter­mi­nui praė­jus, ga­lės įren­gi­nį įsi­gy­ti. Mū­sų nuo­mos su­tar­ty­je yra iš­per­ka­mo­sios nuo­mos, t.y. fi­nan­si­nio li­zin­go ele­men­tų, kai nuo­mos mo­kė­ji­mais bus iš da­lies iš­ per­ka­mas lai­vas. Kaip, pa­vyz­džiui, per­ka­mas au­to­mo­bi­lis iš au­to­sa­lo­ no iš­si­mo­kė­ti­nai. Po de­šim­ties me­tų, iš­pir­kus šį lai­vą-sau­gyk­lą, jį ga­lė­si­ me eksp­loa­tuo­ti dar 30 me­tų. – Ko­dėl bend­ro­vė „Klai­pė­dos naf­ta“ nuo­mo­ja lai­vą-sau­gyk­ lą, o ne įsi­gy­ja? – Iki 2017 me­tų vi­sos SGD lai­vų sta­ tyk­los yra už­sa­ky­tos. No­rė­da­mi lai­

„„Įren­gi­nys: kom­pa­ni­jos „Hoegh LNG“ in­ter­ne­to sve­tai­nė­je pa­tei­kia­mas toks įren­gi­nys,

ku­ria­me vyks­ta už­da­ras iš­du­ji­ni­mo cik­las. 

vą-sau­gyk­lą įsi­gy­ti, tektų at­si­sa­ky­ ti tiks­lų tu­rė­ti ter­mi­na­lą iki 2014 m. pa­bai­gos. Be to, ne­tu­rint pa­tir­ties, bū­tų sun­ku pro­fe­sio­na­liai pa­teik­ ti to­kio įren­gi­nio už­sa­ky­mą, de­rė­ tis su lai­vų sta­tyk­la. Su­sik­los­čiu­si pra­kti­ka rin­ko­je yra lai­vų-sau­gyk­ lų nuo­ma. Lai­vą-sau­gyk­lą su­pro­ jek­tuo­ja ir už­sa­ko pro­fe­sio­na­lus to­ kių įren­gi­nių ope­ra­to­rius ir vė­liau jį nuo­mo­ja. Tai­gi per pir­mus de­šimt nuo­mos me­tų su­kaup­si­me pa­tir­ties šį su­dė­tin­gam įren­gi­niui val­dy­ti ir, jį įsi­gi­ję, to­liau val­dy­si­me pa­tys, o tai, ti­ki­mės, pa­dės su­ma­žin­ti veik­ los iš­lai­das.

– Ar lie­tu­vių kom­pa­ni­jos, už­ sii­man­čios lai­vų sta­ty­ba, bū­tų su­ge­bė­ju­sios pa­sta­ty­ti lai­vąsau­gyk­lą. Ar bu­vo svars­to­mas šis va­rian­tas? – „Klai­pė­dos naf­ta“ no­rė­jo lai­vosau­gyk­los ar tam tik­rų įren­gi­nių ga­my­bos ga­li­my­bę pa­ti­kė­ti Lie­tu­ vos ga­min­to­jams. Bend­ro­vės at­ sto­vai bu­vo in­for­muo­ti, jog mū­sų ša­ly­je nie­kas ne­tu­ri pa­tir­ties sta­ ty­ti to­kio dy­džio ir ti­po lai­vą. Bet ko­kiu at­ve­ju ska­tin­si­me sa­vo par­ tne­rį „Hoegh LNG“, kad pa­si­telk­ tų kiek įma­no­ma dau­giau Lie­tu­vos spe­cia­lis­tų, nes vie­nas iš pro­jek­to

„Hoegh LNG“ nuo­tr.

tiks­lų yra mū­sų vals­ty­bės eko­no­ mi­nio at­si­ga­vi­mo ska­ti­ni­mas. La­ bai no­rė­tu­me, kad ir klai­pė­die­čiai pri­si­dė­tų įgy­ven­di­nant šį pro­jek­tą. – Ar tarp­tau­ti­nia­me vie­ša­ja­me lai­vo-sau­gyk­los kon­kur­se da­ ly­va­vo Lie­tu­vos įmo­nės? – Bend­ro­vė „Klai­pė­dos naf­ta“ 2011 m. rug­sė­jo 23 die­ną vie­šai pa­skel­ bė tarp­tau­ti­nį kon­kur­są su­skys­tin­ tų du­jų ter­mi­na­lo (SGD) plau­kio­ jan­čio­sios sau­gyk­los su du­ji­ni­mo įren­gi­niu įsi­gi­ji­mui. Kon­kur­se pa­ raiš­kas dėl da­ly­va­vi­mo pa­tei­kė trys tarp­tau­ti­nės kom­pa­ni­jos „Go­lar“,

„Hoegh LNG“, „Ex­ce­le­ra­te“. Nė vie­nos lie­tu­vių kom­pa­ni­jos pa­raiš­ kos „Klai­pė­dos naf­ta“ ne­su­lau­kė. – Kiek už­sa­ky­ta­sis lai­vas ga­lės sau­go­ti gam­ti­nių du­jų ir kiek du­jo­ve­žių rei­kės, kad jis bū­tų vi­siš­kai už­pil­dy­tas? – Į Klai­pė­dą su­skys­tin­tas du­jas pluk­dys 140–170 tūkst. ku­bi­nių met­rų tal­pos spe­cia­lūs du­jo­ve­žiai. Lai­vas-sau­gyk­la (FSRU) priims 170 tūkst. ku­bi­nių met­rų su­skys­tin­tų gam­ti­nių du­jų ar­ba vie­ną du­jo­ve­žį. FSRU lai­ve iš­skys­ti­nus du­jas, jų tū­ ris su­da­rys apie 90–100 mln. ku­bi­ nių met­rų. Iš lai­vo iš­skys­tin­tos du­ jos bus tie­kia­mos į ša­lies du­jo­tie­kio sis­te­mą. Vie­no tank­lai­vio at­ga­ben­ tų du­jų kie­kio Lie­tu­vos po­rei­kiams už­teks 10–20 pa­rų. – Ar yra ga­li­my­bė, jog lai­vesau­gyk­lo­je sau­go­mos su­skys­ tin­tos gam­ti­nės du­jos kenks žmo­nių svei­ka­tai? – Ne, nes at­ga­be­na­mos į Lie­tu­vą SGD ne­tu­rės jo­kio są­ly­čio su žmo­ nė­mis, tai­gi ne­bus ir jo­kio po­vei­ kio jų svei­ka­tai. Taip pat no­riu pa­ žy­mė­ti, jog SGD nė­ra tok­siš­kos, jos yra be­kva­pės, be­spal­vės ir ne­ko­ro­ zi­nės. – Ir pa­bai­gai klau­si­mas, ku­ris svar­bus vi­siems žmo­nėms, – ar SGD yra spro­gios? – Tu­rė­čiau nu­ra­min­ti gy­ven­to­jus, jog SGD lai­ko­mos tal­pyk­los, ku­rio­ se nė­ra de­guo­nies, yra ne­spro­gios.


11

pirmADIENIS, kovo 19, 2012

JŪRA Uos­tų rink­lia­vos

Smul­kus pa­žei­di­mas

Ma­žė­jo dar­buo­to­jų

Ru­si­jos uos­ti­nin­kų duo­me­ni­mis, Bal­ti­jos jū­ros re­gio­ne di­džiau­sio­ mis yra Bal­ti­jos ša­lių rink­lia­vos – apie 1,5 eu­ro nuo to­nos. Rea­ liai Klai­pė­dos uos­to rink­lia­vos su­ da­ro 3,99 li­to, ar­ba 1,16 eu­ro. Ru­ si­jos uos­tuo­se rink­lia­vos sie­kia apie 0,5 eu­ro, Ro­ter­da­me – apie eu­rą, Ki­ni­jos uos­tuo­se – apie 1,13 eu­ro.

Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­ba pa­tik­ ri­no per 150 ma­žos ver­tės Uos­ to di­rek­ci­jos vie­šų­jų pir­ki­mų. Už­ fik­suo­tas tik vie­nas pa­žei­di­mas. Skel­biant lo­gis­ti­kos cent­ro stu­ di­jos ren­gė­ją, pa­si­rink­tas ne tas ver­ti­ni­mo bū­das. Uos­to di­rek­ci­ja nie­ko blo­go neįž­vel­gia. Stu­di­ją, ku­riai pla­nuo­ta per 700 tūkst. li­ tų, ji nu­pir­ko už 450 tūkst. li­tų.

Įsi­gi­ju­si vie­ną ad­mi­nist­ra­ci­nį pa­ sta­tą, Uos­to di­rek­ci­ja su­tau­pė 12 eta­tų. At­leis­ti ke­li vai­ruo­to­jai, va­ ly­to­jos, in­ži­ne­ri­nis per­so­na­las. Pa­nai­kin­ta ir Uos­to di­rek­ci­jos Sau­gos sky­riaus va­do­vo pa­rei­ gy­bė. Šios pa­rei­gos dub­liuo­da­ vo­si su Re­ži­mo sky­riaus tar­ny­ ba, ku­riai ir pa­ves­ta rū­pin­tis uos­ to ap­sau­ga.

Be „Balt­max“ nė­ra uosto atei­ties Uos­to plėt­ra yra aukš­čiau­sio ly­gio me­nas. Uos­tų sta­ ty­bo­je, jei kur nors su­kly­si, pa­kar­to­ ti sce­nos jau ne­be­ bus ga­li­my­bių. Ne­ si­no­rė­tų, kad Lie­tu­ va in­ves­tuo­tų mi­li­ jar­dus eko­no­mi­nės nau­dos ne­duo­sian­ čiam uos­tui Bū­tin­ gė­je sta­ty­ti.

„„Žvilgs­nis: gi­lia­van­de­nis uos­tas ties Meln­ra­ge ja­po­nų kom­piu­te­ri­nė­je vi­zi­jo­je tu­rė­jo bū­ti įreng­tas su jachtk­lu­bu.

Ar­vy­das Vait­kus

Bu­vęs Su­si­sie­k i­mo mi­n is­te­r i­jos sek­re­to­r ius

Bū­tin­gės va­rian­to trū­ku­mai

Išo­ri­nio uos­to stu­di­jos ren­gė­jai – jung­ti­nė gru­pė „In­ros Lack­ner AG, UAB Ernst & Young Bal­tic bei SIA Es­to­nian, Lat­vian & Lit­hua­ nian En­vi­ron­ment“ pra­džio­je lin­ ko prie Meln­ra­gės „Balt­max“ uos­to va­rian­to. Vė­liau pra­bil­ta apie Bū­ tin­gės va­rian­tą. Ko­dėl įvy­ko lū­žis? Ar neį­si­ter­pė po­li­ti­kai? Neaiš­ku­mai ir dėl dvie­jų uos­ tų va­rian­tų įgy­ven­di­ni­mo kai­nų. Jung­ti­nės gru­pės eks­per­tai pra­ džio­je tei­gė, kad Meln­ra­gės va­rian­ tas pu­se mi­li­jar­do li­tų pi­ges­nis. Po to vis­kas ap­si­ver­tė – jau mi­li­jar­du li­tų pi­ges­niu įvar­dy­tas Bū­tin­gės va­rian­tas. Kuo tu­ri­me ti­kė­ti? So­li­džių kom­pa­ni­jų eks­per­tų ne­ drįs­čiau ap­kal­tin­ti kom­pe­ten­ci­jos sto­ka, bet taš­ky­tis mi­li­jar­dais ir blaš­ky­tis – ne­so­li­du. Vals­ty­bė lei­ džia mi­li­jo­nus li­tų stu­di­jai, bet jos pa­ti­ki­mu­mas neaiš­kus? Fak­tai iš­ ke­lia klau­si­mą – ar stu­di­ja nė­ra da­ro­ma pa­gal iš anks­to nu­spręs­tą va­rian­tą? Ir ar ji nė­ra pri­sta­to­ma taip, kad žmo­nėms bū­tų for­muo­ ja­mas įspū­dis, jog vie­nin­te­lė tin­ka­ ma „Bal­ta­max“ uos­to sta­ty­bos vie­ ta yra Bū­tin­gė­je? Per­šant Bū­tin­gės va­rian­tą, aiš­ kiai tu­ri bū­ti įvar­dy­ta tai, kiek pa­ pil­do­mai kai­nuo­tų nu­ties­ti į nau­ją uos­tą ke­lius, ge­le­žin­ke­lius, du­jo­ tie­kio vamz­dy­ną, įreng­ti ge­le­žin­ ke­lių sto­tis. Ma­n o su­p ra­t i­m u, Bū­t in­g ės „Balt­max“ uos­to sta­ty­bos kai­na, įskai­čius vis­ką, bū­tų ge­ro­kai di­des­ nė nei Meln­ra­gė­je. Be kai­nos, ma­

to­si ir ki­ti aki­vaiz­dūs Bū­tin­gės va­ rian­to trū­ku­mai. Ap­sau­gi­niai mo­lai į jū­rą bū­tų iš­ ves­ti 1,85 km nuo kran­to li­ni­jos. Šia­me ruo­že jū­ros gy­lis ties Bū­tin­ ge sie­kia ge­riau­siu at­ve­ju apie 15 met­rų. Tai reiš­kia, kad „Balt­max“ lai­vams priim­ti rei­ka­lin­gas gy­lis ne­bū­tų pa­siek­tas. At­vi­ro­je jū­ro­je ir uos­to var­tuo­ se bū­tų iš­kas­tas dirb­ti­nis ka­na­ las. Dėl mo­lų, taip, kaip jie pa­vaiz­ duo­ti, prie uos­to var­tų su­si­da­ry­tų smė­lio sek­lu­mos. Stip­rios sro­vės iš jų į ka­na­lą nuo­lat „pus­ty­tų“ smė­lį. Bū­tin­gės uos­to eksp­loa­ta­ci­ja tap­tų ypač bran­gi. Ki­tas Bū­tin­gės va­rian­to trū­ku­ mas – uos­to že­mės sty­gius. Pla­ nuo­ja­ma, kad šia­me uos­te bū­tų krau­na­mi kon­tei­ne­riai. To­kiai kro­ vai rei­ka­lin­gi di­de­li plo­tai. Prie pat jū­ros yra di­des­ni vė­jai. San­dė­lia­ vi­mo aikš­te­lė­se kon­tei­ne­rių ne­bū­ tų ga­li­ma krau­ti dau­giau kaip ke­tu­ riais aukš­tais. Dėl vė­jo la­biau bū­tų ri­bo­ja­mas ir kra­nų dar­bas. Bū­tin­gės uos­te siū­lo­ma krau­ ti kon­tei­ne­rius, bi­rius kro­vi­nius, dau­giau­sia trą­šas, naf­tos pro­duk­ tus. Tai yra tie pa­tys kro­vi­niai, ku­ rie krau­na­mi Klai­pė­dos uos­te. To­ kia kon­ku­ren­ci­ja nė­ra priim­ti­na eko­no­mi­niu atžvilgiu dėl in­ves­ti­ ci­jų at­si­per­ka­mu­mo. Ap­vil­ti bū­tų Klai­pė­dos uos­to kom­pa­ni­jų lū­kes­ čiai. Jos nuo Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­ my­bės at­ga­vi­mo Klai­pė­dos uos­te vys­tė su­prast­ruk­tū­rą tei­sė­tai ti­kė­ da­mos da­ro­mų in­ves­ti­ci­jų grą­ža. Bū­tų ga­li­ma var­dy­ti ir ki­tas nei­ gia­mas Bū­tin­gės va­rian­to prie­žas­ tis, kaip spe­cia­li­zuo­tų kad­rų sto­ ka šia­me re­gio­ne, po­rei­kis iš­kirs­ti

di­de­lius miš­kų ma­sy­vus, te­ri­to­ri­jų mas­tai, ku­rias tek­tų paim­ti vi­suo­ me­nės nau­dai, Lat­vi­jos vals­ty­bės, taip pat NA­TU­RA 2000 te­ri­to­ri­jų kai­my­nys­tė. Meln­ra­gė at­ro­do rea­liau

Lai­kau­si nuo­sek­lios po­zi­ci­jos, kad Lie­tu­va „Balt­max“ uos­tą tu­ri ir ga­ li pa­sta­ty­ti tik jū­ro­je ties Meln­ra­ge. Ki­tos tin­ka­mos vie­tos to­kiam uos­ tui sta­ty­ti Lie­tu­va ne­tu­ri. Ties Meln­ra­ge bū­tų ne nau­ jo uos­to sta­ty­ba, kaip Bū­tin­gė­je, o da­bar­ti­nio Klai­pė­dos uos­to to­ les­nė plėt­ra. Ji ga­lė­tų vyk­ti eta­pais – neuž­de­dant fi­nan­siš­kai silp­no­ kai mū­sų ša­liai iš kar­to per di­de­lės uos­to sta­ty­bos naš­tos.

Eks­per­tų ne­drįs­čiau ap­kal­tin­ti kom­pe­ten­ ci­jos sto­ka, bet taš­ky­ tis mi­li­jar­dais ir blaš­ ky­tis – ne­so­li­du.

Meln­ra­gės va­rian­tas tu­ri sa­ vo mi­nu­sų – pir­miau­sia per­ne­lyg ar­ti esan­ti gy­ven­vie­tė. Gai­la, kad ne­bu­vo at­si­žvelg­ta į daug­kar­ti­nius bu­vu­sio uos­to va­do­vo Va­len­ti­no Grei­čiū­no pra­šy­mus ne­pla­nuo­ ti Meln­ra­gė­je gy­ve­na­mų­jų zo­nų, o pa­lik­ti te­ri­to­ri­jas uos­to plėt­rai. Bet ir šian­die­ni­nė­je si­tua­ci­jo­je ga­li­ma ras­ti komp­ro­mi­są tarp uos­ to ir Meln­ra­gės gy­ven­to­jų in­te­re­sų. Ne­rei­kia gąs­din­ti ir de­zin­for­muo­ ti Meln­ra­gės gy­ven­to­jų, kad uos­tas pa­blo­gins jų gy­ve­ni­mo są­ly­gas, nu­

ver­tins tur­to kai­nas. Sa­ky­čiau at­ virkš­čiai – pro­tin­gai su­pla­nuo­tas ir pa­sta­ty­tas „Balt­max“ uos­tas tik pa­di­din­tų Meln­ra­gės gy­ven­vie­tės reikš­mę. To įro­dy­mas – bran­giau­ siai ne­kil­no­ja­ma­sis tur­tas Klai­pė­ do­je pa­sta­ruo­ju me­tu bu­vo par­duo­ da­mas ar­ti uos­to, su vaiz­du į jū­rą. Šian­die­ni­nės mo­der­nios tech­no­ lo­gi­jos ko­mu­ni­ka­ci­jas, au­to­mo­bi­lių ke­lius ir ge­le­žin­ke­lius į uos­to sa­lą jū­ro­je leis­tų nu­ties­ti taip, kad iš Meln­ra­gės gy­ven­vie­tės jų net ne­ si­ma­ty­tų. Ir pa­ti sa­la nuo Meln­ra­gės gy­ ven­vie­tės neat­ro­dy­tų kaip kro­vos komp­lek­sas. Kra­nai ir jū­ri­niai lai­vai bū­tų pri­deng­ti. Nuo Meln­ra­gės pu­ sės at­si­ver­tų sa­los pa­kraš­ty­je su­for­ muo­tas tu­riz­mo ir jū­ri­nių pra­mo­gų komp­lek­sas, jach­tų uos­te­lis su 350 met­rų plo­čio ak­va­to­ri­ja. Bū­tent toks at­stu­mas bū­tų nuo da­bar­ti­nio jū­ros kran­to iki jū­ro­je su­for­muo­tos sa­los. Į sa­lą ga­lė­tų bū­ti nu­ties­tas til­te­lis. Jos pa­kraš­čiu driek­tų­si alė­ja su poil­ siui pri­tai­ky­to­mis zo­no­mis. Da­bar ban­gų nuo­lat nio­ko­ja­mas iš­grauž­tas Meln­ra­gės pa­plū­di­mys tap­tų pa­trauk­lia poil­sio vie­ta. Ko­dėl Klai­pė­da, ne­tu­rin­ti van­ dens at­rak­cio­nų par­ko, ne­ga­lė­ tų gal­vo­ti, kad jis ga­li bū­ti įreng­tas Meln­ra­gė­je? Ko­dėl Lie­tu­vos ar­chi­ tek­tai ne­tei­kia siū­ly­mų, kaip pa­ trauk­liai ga­lė­tų at­ro­dy­ti Meln­ra­ gės poil­sio zo­na. Ko­dėl Klai­pė­dos val­džia, užuo­t da­riu­si svar­bius žy­ gius, kad Meln­ra­gė­je at­si­ras­tų jū­ri­ nio tu­riz­mo cent­ras, stu­mia jį? Išsp­ręs­tų dau­ge­lį pro­ble­mų

„Balt­max“ uos­tas jū­ro­je ties Meln­ ra­ge iš­spręs­tų jau šian­dien uos­te

su­si­da­riu­sias rim­tas kro­vos pro­ ble­mas. Svar­biau­sia iš jų – „Klai­pė­dos naf­tos“ pro­duk­tų kro­va. Kran­ti­nių sto­ka stab­do šios bend­ro­vės plėt­ rą. Ji leng­viau at­si­kvėp­tų, jei už uos­to var­tų at­si­ras­tų nau­ja naf­tos pro­duk­tų kro­vos kran­ti­nė. Įreng­ ti maž­daug ki­lo­met­ro il­gio nau­ją vamz­dy­ną iki tos kran­ti­nės ne­bū­ tų su­dė­tin­ga. Anks­čiau ar vė­liau su pa­na­šio­mis pro­ble­mo­mis su­si­durs ir Klai­pė­dos jū­rų kro­vi­nių kom­pa­ni­ja (KLAS­ CO), Kro­vi­nių ter­mi­na­lo bend­ro­ vė. Šios kom­pa­ni­jos sa­vo su­kur­tos su­prast­ruk­tū­ros Bū­tin­gė­je pa­nau­ do­ti ne­tu­rė­tų šan­sų, o išo­ri­nia­me Klai­pė­dos uos­to „Balt­max“ komp­ lek­se – taip. Esu kal­bė­ję­sis su Klai­pė­dos uos­ to kon­tei­ne­rių kro­vos kom­pa­ni­jų at­sto­vais. Jie taip pat no­rė­tų vie­tos „Balt­max“ uos­te. Svar­biu uos­to fak­to­riu­mi vi­sa­da iš­liks rei­ka­la­vi­mai sau­gu­mui. Iš­ vys­čius Meln­ra­gės „Balt­max“ va­ rian­tą, Klai­pė­dos uos­to sau­gu­mas žy­miai pa­ge­rė­tų. Kro­vos zo­na nuo ar­ti­miau­sių na­mų nu­tol­tų. Di­die­ siems lai­vams ne­be­rei­kė­tų plauk­ti į uos­to vi­di­nį ka­na­lą, at­lik­ti su­dė­ tin­gus ap­si­su­ki­mo ma­nev­rus. Drįs­čiau teig­ti, kad Klai­pė­do­ je su­ma­žė­tų ir krau­na­mų pro­duk­ tų kva­pų. Stip­res­ni vė­jai jū­ro­je juos la­biau iš­sklai­dy­tų. Lie­tu­va ne­daug tu­ri ša­liai svar­bių mak­roe­ko­no­mi­kos ob­jek­tų. Uos­tas – vie­nas svar­biau­sių iš to, ką tu­ri­ me. Są­mo­nin­gą at­si­sa­ky­mą dėl as­ me­ni­nių po­li­ti­nių tiks­lų jį vys­ty­ ti bū­tų ga­li­ma pri­ly­gin­ti vals­ty­bės pa­ma­tų grio­vi­mui.


12

pirmADIENIS, kovo 19, 2012

JŪRA Po­ky­čiai Vents­pi­ly­je

Ru­si­jos „ne­tek­tys“

Fu­tu­ris­ti­nis lai­vas

Po itin pra­stų 2011 me­tų Vents­ pi­lio uos­tui vyks­ta kro­vos kom­ pa­ni­jų va­do­vy­bės kai­ta. Dau­ ge­lio kom­pa­ni­jų ak­ci­nin­kų su­ si­rin­ki­muo­se kei­čia­mi ke­lis de­ šimt­me­čius dir­bę va­do­vai. To­ kie po­ky­čiai jau įvy­ko kom­pa­ ni­jo­se „Kal­ja Parks“, Vents­pi­lio pre­ky­bos uos­te, „Os­tas Flo­te“ ir „Seas­tar“.

Per­nai Ru­si­ja eks­por­ta­vo ir im­ por­ta­vo 607 mln. to­nų kro­vi­nių. Jos uos­tuo­se krau­ta 503 mln. to­nų. Dėl „pra­ras­tų“ 104 mln. to­nų Ru­si­jo­je vyks­ta karš­tos dis­ku­si­jos. Sta­to­mi nau­ji uos­tai, o kro­vi­niai vis tiek pa­ten­ka pas kai­my­nus. Uk­rai­nos ir Bal­ti­jos ša­lių uos­tuo­se Ru­si­jos kro­vi­nių au­gi­mas su­da­rė 7,88 pro­c.

Ja­po­ni­jo­je plau­kio­ja neįp­ras­tas lai­vas – vie­nin­te­lis toks eg­zemp­ lio­rius. Lai­vas „Voya­ger“ skir­tas eks­kur­si­joms pluk­dy­ti. Ja­me ant ka­ta­ma­ra­no ba­zės įreng­tas ap­ va­lus ant­sta­tas – tar­si ap­žval­ gos bokš­tas. To­kio neįp­ras­to ti­ po lai­vų sta­ty­ba yra la­bai bran­gi ir dėl bokš­to, ir dėl kor­pu­so są­ly­ čio su van­de­niu.

Jū­ros lo­bių ieš­ko­to­jų ne­tek­tys Teis­mo spren­di­ mas ga­li už­kirs­ ti ke­lią lo­bių paieš­ koms jū­rų dug­ne ir jų iš­kė­li­mui.

Vid­man­tas Ma­tu­tis v.matutis@kl.lt

Jū­ros lo­bių paieš­kas vyk­dan­ti JAV kom­pa­ni­ja „Odys­sey Ma­ri­ne Exp­ lo­ra­tion“ ne­to­li Gib­ral­ta­ro są­siau­ rio su­ra­do lai­vą su ke­lio­mis to­ no­mis auk­so ir si­dab­ro mo­ne­tų. Is­pa­ni­jos bur­lai­vis su lo­biu nu­ sken­do 1804 me­tais. 2007-ai­siais „Odys­sey Ma­ri­ne Exp­lo­ra­tion“ lo­ bius iš­kė­lė. Paaiš­kė­jo, kad jų ver­ tė – per pu­sę mi­li­jar­do JAV do­le­rių. Lo­biai bu­vo par­pluk­dy­ti ir sau­go­mi san­dė­ly­je JAV Flo­ri­dos vals­ti­jo­je. Iš­kė­lus ra­di­nius, Is­pa­ni­jos vy­ riau­sy­bė dėl jų krei­pė­si į teis­mą.

„„Niuansai: jū­ros dug­no lo­biai vi­lio­ja jų ieš­ko­to­jus, bet teis­mai jiems ker­ta per na­gus. 

Bu­vo įro­di­nė­ja­ma, kad jū­ros dug­ ne gu­lė­ję tur­tai pri­klau­so Is­pa­ni­ jai. Teis­mo pro­ce­sas tę­sė­si pen­ ke­rius me­tus. Nors mo­ne­tos bu­vo kal­din­tos da­bar­ti­nės Pe­ru te­ri­to­ ri­jo­je, Is­pa­ni­jai pa­vy­ko įro­dy­ti, kad nu­sken­du­sia­me lai­ve bu­vo jos tur­ tas. Teis­mas nu­ro­dė JAV kom­pa­ni­

„Wa­ter­wi­de­web.org“ nuo­tr.

jai „Odys­sey Ma­ri­ne Exp­lo­ra­tion“ grą­žin­ti su­ras­tą lo­bį Is­pa­ni­jai. Teis­mai at­me­tė vi­sas „Odys­sey Ma­ri­ne Exp­lo­ra­tion“ pre­ten­zi­jas dėl kom­pen­sa­ci­jų už mo­ne­tų paieš­ ką, iš­kė­li­mą ir sau­go­ji­mą. Ji pa­ty­ rė 413 tūkst. JAV do­le­rių nuo­sto­lį. Teis­mų su­for­muo­ta nuo­sta­ta, kad

iš jū­ros dug­no iš­kel­ti lo­biai tu­ri ati­ tek­ti tiems, kam jie is­to­riš­kai pri­ klau­sė, su­ma­žins no­rą pa­si­pel­ny­ti iš jū­ros dug­ne gu­lin­čių lo­bių. Ta pa­ti „Odys­sey Ma­ri­ne Exp­lo­ ra­tion“ At­lan­to van­de­ny­ne jau yra su­ra­du­si du lai­vus su si­dab­ro lo­ biu, ku­rį pla­na­vo iš­kel­ti šiais me­

tais. Ar ap­si­mo­kės tai da­ry­ti, jei iš­ kė­lus juos lo­bių ga­li ne­tek­ti? Gal­būt paieš­kos vyks ir to­liau, bet bus ban­do­ma la­biau ju­ri­diš­kai ap­si­draus­ti. Prieš pra­de­dant lo­bių iš­kė­li­mo ope­ra­ci­jas, tik­riau­siai jau bus pa­si­da­ly­ta tarp lo­bių kil­mės ša­lies ir jų ieš­ko­to­jų. Ar­ba lo­bių kil­mės ša­lys „sam­dys“ lo­bių ieš­ ko­to­jus jiems su­ras­ti ir iš­kel­ti. Ga­li at­si­ras­ti ir dar dau­giau įvai­ riau­sių niuan­sų. Ne­se­niai At­lan­to van­de­ny­ne bu­ vo su­ras­tas nu­sken­dęs Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos lai­vas su itin ver­tin­gu pla­ti­nos kro­vi­niu. Šį me­ta­lą, ku­ris pri­klau­sė So­vie­tų Są­jun­gai, bri­tai ga­be­no JAV kaip kom­pen­sa­ci­ją už Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro tie­ki­mus. For­ma­liai lo­bis lyg ir pri­klau­sy­ tų Di­džia­jai Bri­ta­ni­jai, nes yra jos lai­ve. Ki­ta ver­tus, jis yra ir jau ne­ beeg­zis­tuo­jan­čios So­vie­tų Są­jun­ gos, kurios tei­sių pe­rė­mė­ja yra Ru­ si­ja, tur­tas. Ta­čiau šis tur­tas ga­li bū­ti lai­ko­ mas ir JAV nuo­sa­vy­be, nes gal­būt So­vie­tų Są­jun­ga iš Jung­ti­nių Vals­ ti­jų ga­vo tai, dėl ko bu­vo su­si­tar­ta ati­duo­ti pla­ti­ną.

Ka­pi­to­no Bla­jaus odi­sė­ja Ve­nan­tas But­kus Ang­lų bur­lai­vio „Boun­ty“ ir jo ka­ pi­to­no Vil­ja­mo Bla­jaus is­to­ri­ja, ta­ pu­si sen­sa­ci­ja, iki šiol ran­da at­gar­ sį is­to­ri­kų, ra­šy­to­jų ir ki­no sce­na­ ris­tų kū­ry­bo­je. Į Tai­tį – so­di­nu­kų

Bai­gian­tis 1787 m., iš Ports­mu­to iš­plau­kė tris­tie­bis bur­lai­vis „Boun­ ty“. Jam va­do­va­vo 33 me­tų Vil­ja­ mas Bla­jus. Įgu­la plau­kė į Tai­čio sa­lą pie­ti­nė­je Ra­mio­jo van­de­ny­no da­ly­je. Iš ten į Ja­mai­ką ji tu­rė­jo nu­ ga­ben­ti duon­me­džio so­di­nu­kus. To­li­ma ke­lio­nė ne­tu­rė­jo kel­ ti di­de­lių rū­pes­čių. 28 met­rų il­gio „Boun­ty“ bu­vo nau­jas ir tvir­tas lai­ vas, ka­pi­to­nas – pa­ty­ręs jū­ri­nin­kas. Jis da­ly­va­vo D.Ku­ko eks­pe­di­ci­jo­je. Abe­jo­nių kė­lė įgu­la – ne­dau­ge­lis ge­rai iš­ma­nė sa­vo dar­bą. V.Bla­jus vy­res­ny­bės lai­ky­tas su­ ma­niu, ener­gin­gu, pa­rei­gin­gu ka­ri­ nin­ku. Ta­čiau bu­vo griež­to, o kar­ tais ir žiau­raus bū­do. Jis plūs­da­vo­si keiks­ma­žo­džiais, ne­pak­lus­niuo­sius liep­da­vo nu­plak­ti ar­ba su­kaus­ty­ti gran­di­nė­mis. Su­lau­kė maiš­to

Ke­lio­nė iki Tai­čio sa­los už­tru­ko be­ veik me­tus. Nuos­ta­bios gam­tos, drau­giš­kų abo­ri­ge­nų ir gun­dan­čių vie­ti­nių

gra­žuo­lių ap­sup­ti bri­tų jū­ri­nin­ kai Tai­ty­je pa­si­ju­to tar­si ro­ju­je. Jų vieš­na­gė tru­ko dau­giau kaip pen­kis mė­ne­sius, kol bu­vo su­rink­ta ir pa­ krau­ta į lai­vą apie pu­sant­ro tūks­ tan­čio duon­me­džio so­di­nu­kų. Dar plau­kiant į Tai­tį pra­si­dė­jo ne­san­tai­ka tarp ka­pi­to­no ir jo pa­ dė­jė­jų. Keliaujant at­gal, V.Bla­jus su dar di­des­niu uo­lu­mu at­sta­ti­nė­ jo pa­šli­ju­sią draus­mę.

Aust­ra­lų nuo­ty­ kių ieš­ko­to­jas Don Mclnty­re su­ren­gė eks­pe­di­ci­ją, ana­lo­ giš­ką V.Bla­jaus ke­ lio­nei bar­ka­su. Ji tru­ko 48 die­nas ir bai­gė­si sėk­min­gai.

1789 m. ba­lan­džio 28 d. ry­tą „Boun­ty“ lai­ve ki­lo maiš­tas. Jo ini­ cia­to­rius bu­vo V.Bla­jaus bend­ra­žy­ gis anks­tes­niuo­se plau­kio­ji­muo­ se – ka­pi­to­no pa­dė­jė­jas Flet­če­ris Kris­tia­nas. Be krau­jo pra­lie­ji­mo už­gro­bę lai­vą, maiš­ti­nin­kai po il­ gų svars­ty­mų nu­ta­rė ka­pi­to­ną ir 18 jam iš­ti­ki­mų ko­man­dos na­rių iš­lai­

pin­ti į 7 met­rų il­gio bar­ka­są ir leis­ ti pa­si­ša­lin­ti. Ka­pi­to­no trium­fas

Maiš­ti­nin­kai ti­kė­jo­si, kad iš­lai­ pin­tie­ji pa­sieks ko­kią nors Ton­go ar­chi­pe­la­go sa­lą ir ten lauks ka­da nors pa­si­ro­dant iš Eu­ro­pos už­kly­ du­sio lai­vo. Jiems bu­vo leis­ta pa­ siim­ti gė­lo van­dens ir mais­to at­ sar­gų ke­le­tui die­nų, bet ne­ga­vo nei kom­pa­so, nei jūr­la­pių. At­si­tik­ ti­nai bar­ka­se at­si­dū­rė seks­tan­tas (inst­ru­men­tas kam­pams ma­tuo­ti) ir laik­ro­dis. Bar­ka­su keliavusiems jū­rei­viams ar­ti­miau­sia eu­ro­pie­čių ko­lo­ni­zuo­ta vie­ta bu­vo Ti­mo­ro sa­la už 6700 ki­ lo­met­rų. V.Bla­jus bu­vo pa­ty­ręs na­ vi­ga­to­rius, to­dėl nu­spren­dė plauk­ ti į tą to­li­mą sa­lą, kad ten esan­tys bri­tų lai­vai kuo grei­čiau pra­dė­tų per­se­kio­ti „Bounty“ už­gro­bu­sius maiš­ti­nin­kus. Tai bu­vo be­veik be­vil­tiš­ka jū­rų ke­lio­nė at­vi­ra­me (be de­nio) per­ krau­ta­me lai­ve­ly­je, ku­rio bor­tai ky­šo­jo virš van­dens pa­vir­šiaus vos per 20 cen­ti­met­rų, be kom­pa­so ir jūr­la­pių, su skur­džio­mis mais­to ir van­dens at­sar­go­mis. Po 47 die­nų, ku­pi­nų pa­vo­jų ir ne­pri­tek­lių, įvei­ kęs 3618 jūr­my­lių be­veik ne­ži­no­ muo­se van­de­ny­se, bar­ka­sas pa­sie­ kė Ti­mo­ro sa­lą. Tai ga­li­ma lai­ky­ti ste­buk­lu. Tai bu­vo ka­pi­to­no V.Bla­

„„Kū­ri­nys: maiš­ti­nin­kai 1789 m. ba­lan­džio 28 d. iš­so­di­na V.Bla­jų ir jo ša­

li­nin­kus į bar­ka­są. 

jaus trium­fas, at­ne­šęs jam iki šiol ne­gęs­tan­čią šlo­vę. Po­pu­lia­rus iki šių die­nų

V.Bla­jui grį­žus į Ang­li­ją, laik­raš­čiai ne­dels­da­mi pra­dė­jo spaus­din­ti pa­ gra­žin­tus pa­sa­ko­ji­mus apie maiš­tą lai­ve „Boun­ty“ ir pa­vyz­džio ne­tu­ rin­čią bar­ka­so ke­lio­nę Ra­mia­ja­ me van­de­ny­ne. Vie­nas di­džiau­sių Lon­do­no teat­rų pa­sta­tė spek­tak­lį apie ka­pi­to­no V.Bla­jaus nuo­ty­kius. Praš­mat­nus pastatymas ne blo­giau nei mū­sų die­nų te­le­vi­zi­ja pla­čiai iš­ gar­si­no jo var­dą ir žyg­dar­bius. Na­ cio­na­li­niu did­vy­riu V.Bla­jus ta­po, kai ad­mi­ra­li­te­to rū­pes­čiu bu­vo iš­ leis­ta jo kny­ga su iš­trau­ko­mis iš

Ang­lų ma­ri­nis­to Ro­ber­to Do­do pa­veiks­las

lai­vo žur­na­lo. Iki šių die­nų apie ka­pi­to­no V.Bla­jaus nuo­ty­kius yra iš­leis­ta ne­ma­žai kny­gų ir su­suk­ti 5 ki­no fil­mai. Pir­ma­sis – dar 1916 me­tais Aust­ra­li­jo­je, pa­sku­ti­ny­sis – 1984 me­tais ang­lų ir ame­ri­kie­ čių ki­no fil­mas „The Boun­ty“. 2010 m. ba­lan­dį aust­ra­lų nuo­ ty­kių ieš­ko­to­jas Don Mclnty­re su­ ren­gė eks­pe­di­ci­ją ana­lo­giš­ką Bla­ jaus ke­lio­nei bar­ka­su. Eks­pe­di­ci­jos da­ly­viai iš­plauk­da­ mi pa­siė­mė tik tai, ką tu­rė­jo V.Bla­ jaus bend­ra­žy­giai, ven­gė bet ko­kių šiuo­lai­ki­nių tech­no­lo­gi­jų, įskai­ tant net tua­le­ti­nį po­pie­rių. Ke­lio­ nė, už­tru­ku­si 48 die­nas, bai­gė­si sėk­min­gai.


13

pirmadienis, kovo 19, 2012

KLASIFIKUOTI SKELBIMAI Sveikata, grožis

Ilgalaikei nuomai reikalingas gyv. plotas Klaipėdoje. Esame dirbanti šeima be vaikų, mokėsime iš anksto, tvarką garantuojame. Tel. 8 603 94 645.

AMBULATORIJA Unikali technologija Lietuvoje

Š.m. kovo 22 d. nuo 10 iki 18 val. MBT firminėje parduotuvėje (Herkaus Manto g. 7/M. Mažvydo al. 2, Klaipėdoje) bus atliekamas nemokamas pėdos statinis tyrimas. Šis tyrimas gali padėti Jums išvengti pėdos problemų ateityje bei sėkmingai gydyti esamas pėdos, stuburo ir kitas problemas. Būtina išankstinė registracija tel. 8 657 52 704. Maloniai lauksime atvykstant. 927151

927338

Ikiklinikinis tyrimas. Viso organizmo ir stuburo būklės funkcinė ekspres diagnostika „Nakatani“ metodu. Stuburo korekcijos procedūrų kompleksas. Gipoksiterapija. Individuali druskos haloinhaliacija. Konsultacijos dėl biologiškai aktyvių priedų ir Transfer Faktorių vartojimo. Sukilėlių g. 20 (iš Pilies g.), Klaipėda. Tel. (8 46) 345 917, 8 685 288 85. www.ambulatorija.eu. Lic. Nr. 2682.

918547

Išnuomojamas tvarkingas 3 kambarių butas su baldais Šiaulių g. Tel. 8 610 43 011. 927207

Išnuomojami sandėliai Nemuno g. ir Šilutės pl. (1 kv. m kaina nuo 7 Lt). Tel. 8 675 06 638. 922982

Kviečiame išmokti šiaurietiškojo ėjimo technikos individualiai ar grupėse. www.kfac.lt. Tel. 8 610 02 993, e. paštas info@kfac.lt.

Išnuomojamos komercinės patalpos (iki 850 kv. m) Herkaus Manto gatvėje, tinkamos bet kokiai veiklai. Tel. 8 687 39 200. 916154

Išnuomojamos komercinės patalpos Herkaus Manto gatvėje, pirmajame aukšte. Tel. 8 687 39 200.

Mokymas

926875

Greitai ir efektyviai mokome anglų kalbos suaugusiuosius ir vaikus. Paruošimas egzaminams, jūrinė anglų, rusų kalba. Pranešimai, vertimai. Tel. 8 620 87 926. 918938

Išnuomojamos 410 kv. m komercinės patalpos Vingio g., prie „Rimi“ parduotuvės. Tel. 8 687 39 200. 916160

Išnuomoju 1,5 kambario butą Vyturio g. (5/4 a., kai kurie baldai, 350 Lt). Tel. 8 656 03 930, 8 646 14 815.

Kiti kursai

Viešbutyje išnuomojami jaukūs kambariai dviem. Kaina nuo 90 Lt, 3-4 valandos - nuo 50 Lt. Tel. 8 680 43 184.

Sodą su mūriniu nameliu „Rasos“ bendrijoje (apšiltintas polistirenu, WC, dušas). Arba keičia į sklypą namui statyti. Tel. 8 610 60 677.

913772

927633

Parduoda „Purijona“ padeda pirkti, parduoti, nuomuoti nekilnojamajį turtą, tvarko dokumentus, konsultuoja. Taikos pr. 111, 8 656 83 636, 8 606 10 036, 343 636, www.purijona.lt. 919381

„Žaliajame Slėnyje“ 167 kv. m kotedžą (visa apdaila, su baldais). Galimas keitimas su priemoka. Tel. 8 699 45 907. 925902

927643

Išnuomoju atskirą 1 kambario butą Taikos pr., prie „Akropolio“, 2 kambarių butą Poilsio g. (baldai, buitinė technika), suremontuoti. Tel. 8 603 78 994, 8 603 78 977. Išsinuomočiau 1 kambario butą su buitine technika pietinėje miesto dalyje. Tel. 8 654 99 215.

915071

927016

Kviečia mokytis klasikinio masažo. Medicinos centras „Sodalitas“, Debreceno g. 47-1, Klaipėda. Tel. (8 46) 379 922 (14 - 18 val.), 8 694 83 005 (10 - 18 val.), www.sodalitas.lt.

NTA „Laimita“ greitai išnuomoja Jūsų nekilnojamąjį turtą. Birutės g. 22, tel. 494 017, 8 673 38 529.

Vairuotojų kursai Alksnynės vairavimo mokykla. B, B(automatas) kategorijos kursai. Nauja grupė kovo 20 d. Tel. 36 33 99, www.alksnynesmokykla.lt. 914912

919340

NTA „Memelhaus“ padeda išnuomoti ir išsinuomoti butus, kotedžus, namus. Reikalingi nuomai Jūsų NT objektai. Tel. 235 900, 8 659 56 783, Taikos pr. 78. 918839

Nuomoja įrengtas 1 a. komercines patalpas su atskiru įėjimu Taikos pr. 42, šalia Jūrininkų sveikatos centro, netoli „Akropolio“. Tel. 8 611 14 232, e. p. taurvita@yahoo.com. 927518

Nuomojami prekybos plotai antrajame aukšte baldų ir interjero centre „Deco“, Dubysos g. 19. Informacija tel. 8 612 35 174. 913185

Nuomojamos prekybos ir biuro patalpos biurų centre, Šilutės pl. 2. Informacija tel. 8 612 35 174. 913181

919171

Nekilnojamasis turtas Keičia

916617

1 kambario suremontuotą butą Sulupės g. (5/1 a., 37 kv. m) į 3 arba 4 kambarių butą Debreceno g., Baltijos pr. (gali būti nesuremontuoti). Tel. 8 670 85 478.

Pigiai išnuomojamos 37 kv. m komercinės patalpos Birutės g. 2, Klaipėda. Teirautis tel. 8 698 46 220.

NAUJIENA! Veido, kaklo, rankų odos patempimas tirpstančiais siūlais. Raukšlių lyginimas ir veido modeliavimas užpildu pagamintu iš Jūsų kraujo. Mezoterapija savo krauju - PRP TROMBOCITŲ PLAZMA: veido atjauninimas, krūtų stangrinimas, plaukų atauginimas. Spuogų, probleminės odos gydymas. Raukšlių užpildymas ir veido modeliavimas hialuronu. Odos atjauninimas su ląstelių augimo faktoriais. Hydra FacialTM odos dermabrazija. Anticeliulitinės procedūros, kavitacija, vakuuminiai, limfodrenažiniai masažai. Šaltasis lazeris: gydymui ir atjauninimui. Radiochirurginis odos darinių, nepageidaujamų plaukelių, kapiliarų šalinimas. S. Daukanto 2, Klaipėda.Tel. 8 46 49 37 67, mob. + 370 620 67 70, info@g-r.lt, www.grklinika.lt www.profesionalikosmetika.lt

Ilgesniam laikui išsinuomosiu namą arba kotedžą šiaurinėje miesto dalyje. Tel. 8 615 11 865.

Turinti geras pajamas pora išsinuomotų 1 kambario su holu, 2 arba 3 kambarių butą ilgesniam laikui. Tel. 8 600 61 023.

919141

927258

927038

927488

Nuoma Svečių namuose paromis išnuomojami kambariai su visais patogumais (uždaras kiemas). Tel. 412 390, 8 657 94 214, 8 699 16 202; www.virsutine9.lt. 910414

48 ir 26 kv. m biuro patalpų nuoma, yra laisvų ūkinių patalpų (galima įvairi veikla). Tel. 8 606 12 856. 920695

927193

Reikalingas nuomai butas už komunalinius patarnavimus. Skubiai išnuomojamas 100 kv. m butas 1 a. centre, tinka komercinei veiklai. Tel. 8 606 95 800. 927190

0,92 ha žemės ūkio paskirties sklypą Klaipėdos r., Gvildžių k. Tel. 8 684 91 490. 926844

1 ha žemės ūkio paskirties sklypą 15 km nuo Klaipėdos, netoli „Šaulio“ restorano (apie 65 000 Lt). Tel. 8 644 74 463. 927506

1 kambario butą centre (plytiniame name, 5/1 a., yra balkonas). Be tarpininkų. Kaina sutartinė. Tel. 8 608 89 748, 8 682 81 782.

926868

2 kambarius 37 kv. m bendrabutyje Debreceno g. (5/4 a., plastikiniai langai, balkonas, dušas - bloke, savininkas, kaina 49 000 Lt). Tel. 8 643 27 660. 927885

Butus naujos statybos name centre. Daugiau infor. www.TAIKOS4A.lt arba tel. 8 652 09 668. 918107

Du sodus kartu Vaiteliuose (12 a, elektra, šulinys, du laikini nameliai, atlikta geodezija, gera vieta, 21 000 Lt, savininkas). Be tarpininkų. Tel. 8 659 65 922. 927791

Namą Ginduliuose („dėžutę“, 210 kv. m, 11 a sklypas, komunikacijos, savininkė). Tel. 8 610 21 154. 927596

Namą su 1 ha sklypu šalia Priekulės - už 65 000 Lt, 2 ha žemės sklypą ant Veiviržos upės kranto - už 20 000 Lt (šalia elektra). Tel. 8 690 90 097. Namus labai gražioje vietoje, prie vandens. 1 aukšto su išorine apdaila ir sutvarkyta aplinka - 265 000 Lt, visiškai įrengtas - 365 000 Lt. (iki raktų), 2 aukštų - 295 000, 395 000 Lt. Asfaltas, miesto maršrutinis mikroautobusas Nr. 7, dujos, elektra, vanduo, buitinės ir lietaus nuotekos, gatvių apšvietimas. Tel. 8 602 04 833. 924528

Sodą Dituvoje (12 a sklypas, namelis, šiltnamis, šulinys, 75 000 Lt, kaina derinama). Arba keičiu. Tel. 8 658 48 383. 926258

1 kambario butą Tauralaukyje, Jaunimo g. 2 (3 pl./1 a., 34 kv. m, plastikiniai langai, šarvuotos durys, tvarkingas, bendrabutyje, 56 000 Lt, mokame procentus). Tel. 8 698 77 203. 927350

1 kambario butą Taikos pr., 1,5 kambario butą 5/2 a. Taikos pr., sodą su namu „Smiltelės“ bendrijoje (dujos, pirtis). Tel. 8 612 48 946. 927507

1 kambario butą Debreceno g., šalia parduotuvės „Draugystė“ (9 pl./2 a., plastikiniai langai, šarvuotos durys). Kaina 76 000 Lt. Tel. 8 682 59 085. 927864

1 kambario butą Kauno g. (5/3 a., pakeisti langai, durys, butas šiltas, saulėtas, tvarkinga laiptinė, kooperatinis namas, 78 000 Lt). Tel. 8 646 88 679. 927272

1 kambario 21 kv. m butą su balkonu Kauno g. (9/3 a., naujai, visiškai suremontuotas, įrengta virtuvė, kaina 64 000 Lt, savininkas). Tel. 8 643 27 660. 927882

1 kambario 33 kv. m butą Žardininkų g. (9/8 a., naujai suremontuotas, viskas pakeista, įstiklintas balkonas, su kai kuriais baldais). Savininkas. Tel. 8 623 55 379. 927892

1 kambario 36 kv. m butą 5 pl./3 a. Šilutės pl., prie „Maximos“. Tel. 8 652 40 094, 8 631 11 765. 927224

1 kambario saulėtą butą Debreceno g., su dideliu balkonu (senjorams - nuolaida). Tel. 8 614 07 549. 927663

Nukelta į 14 p.

BUTAI IR KOMERCINĖS PATALPOS GANDRALIŠKIŲ MIKRORAJONE

Išnuomojamas tvarkingas, šiltas 2 kambarių butas šeimai Pietinės g. (5 pl./3 a., po remonto, nekampinis, ilgesniam laikui). Tel. 8 681 93 754. 927931

926509

1 kambario butą su holu Jūrininkų pr. 12 (5/3 a., šarvuotos durys, įstiklintas balkonas, didelis rūsys, labai tvarkingas, reguliuojamas šildymas, be tarpininkų). Tel. 8 684 67 858.

927310

Padedame išnuomoti ir išsinuomoti kambarius, butus. Reikalingi butai nuomai. UAB „Liepų parkas“, Baltijos pr. 117, tel. 312 411, 8 686 58 099.

Sodybą miške ant upės kranto, 60 km autostrados link. Kaina 300 000 Lt. Arba keičia į butą. Tel. 8 675 88 041.

926995

927333

„Gundos“ floristų kursai ir seminarai pradedantiesiems ir profesionalams. Pažymėjimas. Nuolaidos. Šilutės pl. 79, 1 kab. Tel. 8 672 38 431.

924271

„Salvijos“ medicinos centre konsultuoja, diagnozuoja ir gydo nemokamai bei mokamai suaugusiųjų ir vaikų gydytojai: kardiologai, alergologai, endokrinologai, ginekologai, nefrologai, urologai, traumatologai, onkologai, chirurgai (ir plastinės), pediatrai, terapeutai, homeopatai, radiologai (mamografija), gastroenterologai, otorinolaringologai, psichoterapeutai, okulistai, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas. Herkaus Manto g. 2, tel. (846) 400 816, 8 614 57234. Filialas Jūreivių g. 19, tel. (846) 490 934, 490 936, 8 615 43209. „Salgymeda“ – šeimos gydytojai su odontologais (gydymas ir protezavimas) ir akušerė (nėščiųjų priežiūra). Jūreivių g. 19, tel. (8 46) 490 933, 8 687 41299. „Salgymeda“ filialas Bandužių g. 16 – 40, tel. (8 46) 221 623.

926945

911030

927061

Šeimos, vaikų ligų gydytojas, akušeris ginekologas, dermatovenerologas, urologas, neurologas, kardiologas, endokrinologas. Odos vėžio diagnostika vokiečių FotoFinder dermatoskopu. Neskausmingas odos darinių šalinimas.Nėščiųjų priežiūra. Įvairios echoskopijos: kojų, inkstų, kaklo kraujagyslių, sąnarių, nėščiųjų ir kitos. Gastrofibroskopijos, kolonoskopijos, rektoskopijos. Hemorojaus gydymas. Reabilitacijos paslaugos. Naujienos! Smegenų kraujagyslių echoskopija, nėščiosios vaisiaus tyrimas 4D programa, diagnostinė histeroskopija ambulatoriškai. UAB Kuncų ambulatorinė klinika, www.kaklinika.lt, tel. (8 46) 41 05 70, tik ginekologai tel. (8 46) 22 04 55.

Išnuomojamas 2 kambarių butas be baldų ir buitinės technikos Debreceno g. (48 kv. m, 4 a., balkonas, geras susisiekimas, kaina 250 Lt). Tel. 8 671 56 610.

Pardavimų biuras Birutės g 22, Klaipėda tel. 8 46 412 344 8 620 72264, 8 652 54922 pardavimuskyrius@plienas.com www.gandraliskes.lt


14

pirmadienis, kovo 19, 2012

KLASIFIKUOTI SKELBIMAI Nekilnojamasis turtas Parduoda atkelta iš 13 p.

1 kambario 36 kv. m suremontuotą butą su balkonu, rūsiu Poilsio g. (5 pl./5 a., renovuota namo šildymo sistema ir stogas, 118 000 Lt); 6 a sodą bendrijoje „Šatrija“, už Jakų k. (nedidelis mūrinis namelis su rūsiu, 24 000 Lt), savininkė. Tel. 8 615 25 628.

TAURALAUKIO SLĖNIS Parduodami nauji butai. Buto kaina nuo 112 000 Lt Mob. 8 657 92 020, 8 657 99 000 www.tauralaukioslenis.lt

927780

1 kambario butus: Baltijos pr., Gedminų g. 76000 Lt. 2 kambarių: Šiaulių g. - 106000 Lt, Statybininkų pr. 5/3. 3 kambarių: Debreceno g./Taikos pr. 9/2 - 145000 Lt, Naujakiemio g. - 130000 Lt. Sodą „Šernuose“ - 50000 Lt. Tel. 8 672 90 075.

10 a žemės sklypą Mazūriškiuose (su veikiančiomis komunikacijomis). Kaina 60 000 Lt. Tel. 8 685 80 880.

2 kambarių 48 kv. m butą I.Simonaitytės g., 5/2 a., atskiri kambariai, bendrija. Tel. 8 614 07 549.

924260

927662

100 kv. m namo dalį Giruliuose (3/3 a., reikalingas remontas). Tel. 8 659 03 280.

2 kambarių 48,1 kv. m butą Kauno g. (plytiniame name, 5/1 a., be remonto). Tel. 8 650 21 736, 8 686 73 405.

927381

927748

1 kambario su holu 44 kv. m butą Laukininkų g. (tvarkingas, 120 000 Lt). Arba keičiu į 2 ar 3 kambarių butą su priemoka. Tel. 8 610 14 168.

105 kv. m kotedžą Ginduliuose (visos komunikacijos, šildymas dujomis, visiškai sutvarkyta aplinka, 1 kv. m kaina tik 2 250 Lt). Tel. 8 686 07 289.

927371

916090

1,5 kambario butą Herkaus Manto g., 5/4 a. Tel. 8 614 55 660, 8 612 49 057.

12 ir 15 a sklypus namų statybai Doviluose (1 a kaina 3 000 Lt). Tel. 8 600 59 412, 8 672 82 098.

927243

926286

920605

1,5 kambario butą Sausio 15-osios g., 5/4 a., be remonto, kaina sutartinė. Tel. 8 685 11 043. 927252

10 a sklypą gyvenamojo namo statybai Rokų k. (už Šernų, asfaltuotas kelias, graži gamta). Tel. 8 682 59 085. 927879

10 a sklypą namui statyti Klipščių k., Trakėnų g. (visos veikiančios komunikacijos, maršrutinis autobusas, dujos). Tel. 8 604 49 875. 927322

10 a sklypą gražioje vietoje Klaipėdoje, iki upės 200 m. Galiu parduoti išsimokėtinai. Tel. 8 685 41 398. 927174

10 a sklypą Mazūriškių rajone. Paskirtis - namų valda (graži aplinka, asfaltuotas kelias, yra detalusis planas, dujos, elektra, kanalizacija, vandentiekis). Tel. 8 620 72 123. 926070

2 kambarių 58 kv. m butą su holu Smiltelės g., 5/4 a., tvarkingas. Tel. 8 685 11 261. 927255

15 a sklypą namo statybai Ginduliuose, Lankiškių g. Tel. 8 615 13 112. 925283

924538

15 a sklypą šalia Tauralaukio (komunikacijos, vaizdas į tvenkinį, važiuoja 7 maršrutinis autobusas). Tel. 8 670 63 918.

3 kambarių butą Baltijos pr. 91 (5/2 a., 62 kv. m, suremontuotas, 2 balkonai). Savininkas. Tel. 8 612 37 577, 230 123.

924437

927355

927486

23 a sklypą labai gražioje vietoje (ribojasi su vandens telkiniu, asfaltas, miesto maršrutinis mikroautobusas Nr. 7, dujos, elektra, vanduo, buitinės ir lietaus nuotekos, gatvių apšvietimas). Galimybė statyti 2 namus. Tik 265 000 Lt. Bendradarbiaučiau su agentūromis. Tel. 8 602 04 833.

130 kv. m naujai pastatytą namą Dauparuose (14 a sklypas, visos komunikacijos, kaina 250 000 Lt). Tel. 8 646 06 419.

1,5 kambario butą Taikos pr. (5/5 a., 38 kv. m, suremontuotas, saulėta pusė, renovuotas stogas, kai kurie baldai, 105 000 Lt). Savininkas. Tel. 8 653 85 743.

2 kambarių 51 kv. m butą Kaštonų g. (2 a., autonominis šildymas, pigus išlaikymas, 2 a žemės, kapitališkai suremontuotas). Tel. 8 615 13 464, 229 820.

924434

197 kv. m namą Klaipėdos mieste, prestižiniame rajone (iš dalies atlikta apdaila, 9,5 a žemės sklypas). Tel. 8 687 45 383. 924163

2 a. namą Klaipėdoje! Rėvos g. (130 kv. m, 5 a sklypas, blokuotas, įrengtas, su baldais). Galimas keitimas į 2 kambarių butą centre. Tel. 8 611 41 730, www.kavintene.lt. 927654

2 kambarių butą miesto centre su visais patogumais, autonominiu šildymu. Tel. 8 670 92 640. 927125

2 kambarių butą Palangoje (52 kv. m, 4/4 a., plastikiniai langai, įstiklintas balkonas, didelis rūsys, kaina sutartinė); 12 a sklypą Vydmantuose. Tel. 8 699 56 184. 922242

2 kambarių butus: Statybininkų pr. 5/4 a., Naujakiemio g. 9/6 a., I.Simonaitytės g. 9/7 a., Pušyno g. 4/4 a., Šiaulių g. 5/5 a. - 108 000 Lt, Debreceno g. 5/2 a. Tel. 8 647 33 319. 927717

10 a žemės sklypą Slengiuose. Paskirtis - namų valda. 1 a kaina 4 500 Lt. Už komunikacijas mokėti papildomai. Tel. 8 662 18 108.

2 kambarių 40 kv. m butą naujos statybos name Rumpiškės g. 29, 4/3 a. Kaina 193000 Lt. Tel. 8 687 05 430.

922559

927116

926735

4 kambarių butą Žardininkų g. (77,8 kv. m, 5/1 a., seifo durys, rakinama laiptinė, plastikiniai langai, įstiklinti balkonai, parketas, sandėliukas, tamsus kambarys, telefono ryšys, kabelinė televizija, internetas, vieta automobiliui, tinka komercijai). Tel. 8 620 72 123. 926068

40 a sklypą namui statyti 10 km nuo Klaipėdos centro (su komunikacijomis, kvartalas, bendrija). Dalijamės komisiniais. Tel. 8 603 63 707, DNB būstas. 927825

66 a žemės ūkio paskirties sklypą Šlapšilės k., Klaipėdos r., prie pagrindinio kelio tarp Dauparų-Gargždų. Savininkas. Tel. 8 650 23 653. 925315

3 kambarių butą centre. Arba keičia į 2 dviejų kambarių butus. Tel. 8 687 25 169, (8 46) 216 737.

91 a sklypą šalia Mazūriškių karjero. Tel. 8 608 35 671.

926651

924427

3 kambarių butą Baltijos pr. (5/3 a., perplanuotas, plastikiniai langai, šarvuotos durys, medinės grindys, rytų-vakarų pusė). Tel. 8 611 41 730, www.kavintene.lt.

92 kv. m butą Ryšininkų r. (perplanuotas, apšildytas, autonominis šildymas, pigus išlaikymas, 400 000 Lt, gerus baldus dovanojame). Tel. 8 698 19 718.

927655

3 kambarių butą Debreceno g. (9/3 a., nekampinis, tvarkingas, kambariai nepereinami). Kaina 133 000 Lt. Tel. 8 698 77 203. 927359

3 kambarių butus: 3/2 a. Naikupės g. (baldai, tvarkingas), 5/5 a. Statybininkų pr. (du balkonai, baldai). Tel. 8 671 92 803.

927703

Įvairus sodų ir gyvenamųjų namų pasirinkimas Šernuose. Tel. (8 46) 476 644, 8 682 59 085. 927866

Karklėje 40 a sklypą (iki jūros 150 m). Yra sodybos atstatymo dokumentai. Užstatymo plotas - 500 kv. m. Tel. 8 699 99 550.

Nebaigtą statyti vieno aukšto namą su mansarda Jakuose (240 000 Lt). Tel. 8 611 08 218. 926279

Nebaigtos statybos namą Gargžduose (15 a sklypas, elektra, komunikacijos, dujos); 12 a sodo sklypą bendrijoje „Vaiteliai“; gyv. namą Rubulių k. Tel. 8 686 53 190. 916547

Nebrangiai 340 kv. m mūrinį namą Dviračių treko rajone. Savininkas. Tel. 8 682 48 212. 927872

Padedu parduoti, pirkti, išnuomoti butus ir kitą nekilnojamąjį turtą, sutvarkau dokumentus. Tel. 8 655 14 390, ramunas.sobutas@dnbbustas.lt. 927619

Palangoje 2 kambarių 67 kv. m naujos statybos butą su baldais (pigus išlaikymas). Tel. 8 606 05 103. 915048

Parduodamos patalpos miesto centre. Tel. 8 687 39 200. 916175

Parduodamos 483,86 kv. m gamybinės remonto patalpos Gamyklos g. 25, Gargždai. Išsamesnė informacija internete www.baltjuta.lt. Tel. 8 659 94 858. 926105

Pietinėje g., raudonų plytų mūriniame name 3 kambarių butą (5/4 a., nekampinis, suremontuotas). Tel. 8 699 96 103 (savininkas).

927895

927798

3 kambarių 66 kv. m butą S.Nėries g. (4/3 a., tvarkingas, tinka nuomoti). Savininkas. Tel. 8 616 49 628, 8 613 36 559.

Laukininkų g. tvarkingą 2 kambarių 55 kv. m butą su holu (9/5 a., saulėtas, bendrija, renovuota šildymo sistema, kaina 135 000 Lt). Tel. 8 605 11 197.

Pigiai ir skubiai parduodami 1 kambario butai. Skambinti tel. 8 656 61 559, 8 656 61 545.

918281

926824

3 kambarių su holu butą Pietinės g. Tel. 8 606 97 510.

Mūrinį namuką SB „Dituva“ (asfaltuotas kelias); 66 a sklypą, tinkamą namo statybai, Lapių gyv. Tel. 8 670 78 888.

927490

925338

3 kambarių su holu butą Plungėje, Jucio g. (4 aukšte, 2 balkonai, perplanuotas, nekampinis, blokinis namas). Savininkas. Tel. 8 672 85 998. 927468

3 kambarių su holu 77 kv. m butą 9/5 a. Laukininkų g.; 4,75 ha žemės ūkio paskirties sklypą už Agluonėnų 25 km nuo Klaipėdos; sodą su namu Dituvoje. Tel. 8 699 40 306. 927909

3 kambarių suremontuotus butus: Naikupės g. (5/4 a., plytiniame name, 168 000 Lt); Sportininkų g. 5/5 a. (155 000 Lt); Karklų g. 4/4 a. (168 000 Lt). Tel. 8 655 14 390. 927629

3,64 ha sklypų kvartalą po 20 a su detaliuoju planu mažaaukščių namų statybai (yra elektra, šalia Klaipėdos, Trušelių k., savininkas). Tel. 230 354, 8 680 90 703. 927279

926842

Naujai statomus ekonomiškus ir šiltus kotedžus Slengiuose, gyvenamųjų namų kvartale „Saulėtas sodžius“ (nuo 170 kv. m, 1 kv. m kaina nuo 1 800 Lt). Tel. 8 685 78 630. 925131

Naujos statybos butus Kretingos g., priešais Botanikos sodą (45-68 kv. m, autonominis šildymas, viso 24 butai, 3 aukštų namas). Tel. 8 686 07 289, www.igmara.lt. 924348

Naujos statybos 1 kambario apartamentus Palangoje (28 kv. m, 2 aukšte). Tel. 8 650 59 404. 925734

Naujos statybos 88 kv. m sodo namą Šernuose (tinkamas gyventi žiemą, prie kanalo). Tel. 8 682 59 085. 927870

7-9 a sklypus gyvenamųjų namų statybai su komunikacijomis „Saulėtajame sodžiuje“. Tel. 8 618 32 257.

Naujus butus centre, „Manto namų“ komplekse, Mažvydo al. Kaina nuo 4000 Lt už kv. m. Tel. 8 655 14 390, ramunas.sobutas@dnbbustas.lt.

922579

927616

927787

Pigiai! Skubiai! Centras! 2 pereinamų kambarių butą Rumpiškės g. (5/1 a., nekampinis, pietų pusė, be remonto, uždaras kiemas). Tel. 8 611 41 730, www.kavintene.lt. 927649

Prie Lėbartų kapinių 1 ha sklypą. Tinka komercijai, pramoninei, gyvenamajai statybai, ritualinėms paslaugoms (sąlygos paskirties keitimui). Tel. 8 699 99 550. 927902

S.Šimkaus g. 1 aukšte 2 kambarių butą (53,63 kv. m). Tel. 8 646 36 175, e. paštas e_ivanauskiene@hotmail.com. 923717

Savininkas parduoda 130 kv. m naują įrengtą namą šiaurinėje miesto dalyje arba keičia į 3 kambarių butą su priemoka. Galimi įvairūs variantai. Tel. 8 613 70 337. 926567

SB „Spengiai“ sodą su naujai statytu 109 kv. m namu (nebaigtas įrengti, 1 a. ištinkuotas, apšiltintas, yra rūsys, elektra, šulinys). Tel. 8 674 56 857, 8 609 69 440. 926269

Skubiai 20 a sklypą namo statybai prie Karklės, 2 km iki jūros (komunikacijos). Tel. 8 670 78 888. 926838

Nukelta į 15 p.


15

pirmadienis, kovo 19, 2012

KLASIFIKUOTI SKELBIMAI Nekilnojamasis turtas Parduoda

Paslaugos Trinkelių ir bortelių pardavimas, klojimas. Tel. 8 611 15 563. 926555

Paskolos

atkelta iš 14 p. Skubiai 60 kv. m mūrinį namą Dituvoje (yra vanduo, hidroforas, boileris, sutvarkyta ir aptverta teritorija, 60 000 Lt). Tel. 8 699 25 002. 926764

Skubiai parduodu naujos statybos name 3 kambarių butą su visa apdaila, terasa, per du aukštus, prie „Vėtrungės“. Tel. 8 657 97 770, e. paštas eksprekyba@gmail.com. 926967

„Almaneda“ - skubios paskolos, palankios sąlygos, už užstatą ir pagal vekselį. Tinka automobiliai. Taikos pr. 55. Tel. 310 212, 8 611 95 950, 8 615 50 663. 916646

Sublokuotą namą Tauralaukyje, Ringelės g. (iš dalies atlikta apdaila, kaina 330 000 Lt). Tel. 8 600 06 611, 8 652 22 222. 927600

Suremontuotą 2 kambarių butą su baldais I.Simonaitytės g. (9/7 a., renovuota šildymo sistema, kaina 135 000 Lt). Savininkė. Tel. 8 616 72 132. 927696

Tauralaukyje naujos statybos kotedžą (320 000 Lt) ir namą (550 000 Lt). Asfaltuotas kelias, apšvietimas, dujos. Tel. 8 673 19 214.

Skubios paskolos. Suteikiame skubias paskolas už užstatą ir pagal vekselį. Užstatui tinka ir automobiliai. Greitas dokumentų sutvarkymas. Tel. 8 600 96 061; www.ivairiospaskolos.lt. 925432

Suteikiame skubias paskolas už užstatą nuo 1,5 proc. ir be užstato pagal vekselį. Užstatui tinka nekilnojamasis turtas, sklypai, automobilis. Tel. 8 687 35 637. 927019

927869

Tvarkingą 2 kambarių butą Rumpiškės g. (5/2 a., su balkonu). Kaina 125 000 Lt. Tel. 8 686 53 230. 927887

Visiškai įrengtą 170 kv. m namą (15 a sklypas, vaizdas į tvenkinį, važiuoja 7 maršrutinis autobusas). Tel. 8 608 35 671. 924431

Visiškai įrengtą 180 kv. m namą Vydmantuose (su baldais ir buitine technika, 11 a žemės). Kaina 320 000 Lt. Tel. 8 698 77 203. 927361

3 kambarių su holu butą Kuncų gatvėje, 9/7 a. Tvarkingas. Ne agentūra. Tel. 8 683 57 924.

Teikiame paskolas nuo 5000 iki 220 000 Lt su nekilnojamojo turto įkeitimu. Naujojo Sodo g. 1A (4 aukštas). Tel. 8 688 26 792, e. paštas info@kreditogarantas.lt, www.kreditogarantas.lt. 914633

Tik 1 proc. paskolos palankiomis sąlygomis. Už užstatą (yra papildomų sąlygų). Vykdome perįkeitimą. NTA „Memelhaus“, Taikos pr. 78, tel. 8 659 34 907.

927925

Perka UAB „Liepų parkas“ perka ir parduoda nekilnojamąjį turtą, tvarko dokumentus. Suteikia visas teisines paslaugas. Baltijos pr. 117, tel. 312 411, 8 686 58 099. 917160

1 -2 kambarių butą (arba 3 kambarių), galima siūlyti be remonto. Tel. 8 605 96 992.

Palankiomis sąlygomis skoliname pinigų pagal vekselį. Didesnėms sumoms reikalingas užstatas. Tel. 8 619 59 739. 926781

924306

Įmonei Klaipėdoje, gaminančiai metalo konstrukcijas, reikalingi: gamybos meistras; suvirinimo darbų technologas. CV siųsti e. paštu metalas@inbox.lt. 924313

Darbas

925258

Kavinei reikalinga barmenė-padavėja. Tel. 8 670 21 952. 927247

Kavinėms senamiestyje ir centre reikalingos (-i): virėjos (-ai), padavėjos (-ai), padavėjos-barmenės. Amžius - nuo 20 metų. Tel. 8 670 21 952.

926891

10 metų sėkmingai dirbanti įmonė ieško darbuotojų dirbti prekyboje. Jaunas kolektyvas, galimybės tobulėti. Tel. 8 609 97 490.

Maisto prekių parduotuvei reikalingos pardavėjos ir pagalbiniai darbininkai. Tel. 8 640 51 502.

922434

926006

Autolaužyne reikalingas darbuotojas. Tel. 8 656 19 148.

Naktiniam klubui reikalingos toples, go-go šokėjos. Geros sąlygos. Tel. 8 654 80 124, 8 684 24 600.

925333

Kambarį bendrabutyje. 1, 2, 3 kambarių butus (gali būti su skolomis). Tel. 8 672 90 075. 927385

Neatmatuotą miesto ar kaimo žemę arba mišką persikelti. Tel. 8 676 44 341. 926539

NTA „Laimita“ perka ir padeda parduoti butus, sodus, namus. Tel. 494 017, 8 673 38 529. 919358

Perku 1, 2, 3 kambarių butus. Sklypus. Gali būti su skolomis arba įkeisti. Atsiskaitome grynais. NTA „Memelhaus“, tel. 8 608 54 937. 918792

UAB „Naminta“ perka, parduoda 1, 2, 3, 4 kambarių butus, namus, žemės sklypus, sodus. www.naminta.lt. Tel. 361 773, 8 618 62 577, Statybininkų pr. 7A.

Dirbti Vokietijoje reikalingi jauni, energingi, darbštūs vaikinai be žalingų įpročių. Tel. 8 630 11 333. 927588

Dirbti Vokietijos platformoje reikalingos virėjos (patirtis, anglų kalba). www.bakena.com. Tel. (8 46) 410 735. 924842

Finansinių paslaugų tarptautinei kompanijai, rinkos lyderei Lietuvoje, reikalingi pardavimo grupių vadovai (-ės), grupių vadovų asistentai, instruktoriai. Suteikiame išskirtinius mokymus. Vadovaujančio darbo patirtis - privalumas. CV siųskite dalia_siauciuniene@aviva.lt arba skambinkite tel. 8 698 53 553, elektroninis paštas dalia_siauciuniene@aviva.lt. 927670

Darbai sandėliuose, fabrikuose, viešbučiuose; narcizų skynimas; slauga Anglijoje, Vokietijoje, Čekijoje, Kipre. Tel. 8 678 58 652, 8 675 86 523, www.ppv.lt. 923021

Gyvenamąjį namą (gali būti neįrengtas) Klaipėdoje arba prie Klaipėdos. Siūlyti variantus. Tel. 8 698 23 646.

Ieškome darbuotojų dirbti užsienyje pramonėje: izoliuotojais, pastolininkais. Reikalavimas - gera anglų kalba. Privalumas darbo patirtis. CV siųsti info@hertel.lt. Tel. 8 687 73 397.

927980

900124

919317

Reikalinga administratorė pusei darbo dienos. CV siųsti (su nuotrauka) vaidas@consultant. lt, tel. 8 698 17 355. 927668

Reikalinga pardavėja dirbti kioske. Tel. 8 670 19 852. 927814

Kirpykloje reikalingos kirpėja ir manikiūrininkė. Tel. 8 698 89 657. 927220

UAB Woodexperts ieško statybininkų, turinčių medinių namų statybos, pastatų renovavimo, vidaus apdailos patirties. Gyvenimo aprašymą siųskite e. paštu jokubauskaite@impexas.eu. 925273

Valymo paslaugų firmai reikalingos valytojos ne visai darbo dienai. Tel. (8 46) 492 022. 926771

Valymo paslaugų įmonei reikalingi vaikinai spec. valymo darbams. Taip pat reikalingos moterys, galinčios dirbti postatybinio valymo darbų brigadininkėmis, vairuotojo pažymėjimas būtų privalumas. Tel. 8 657 94 363. 927000

Valymo paslaugų įmonei reikalingos valytojos dieniniams ir vakariniams nuolatiniams darbams. Vairuotojo pažymėjimas būtų privalumas. Tel. 8 607 81 324. 926997

926487

Reikalingas patyręs tolimųjų reisų vairuotojas dirbti Europoje. Tel. 8 698 32 878, (8 46) 341 520. 921905

Reikalingi laivų šlifuotojai, suvirintojai, korpusininkai, vamzdininkai dirbti Klaipėdoje, komandiruotės į užsienį. Tel. 8 651 00 477. 920641

926024

Reikalinga mergina, asistentė tvarkyti namus. Pageidautina nuo 16 m., šiek tiek kalbanti angliškai. Visai arba ne visai darbo dienai. Tel. (8 46) 486 364. 926278

3 kambarių butą (ne pirmame aukšte). Tinka be remonto. Domina šiaurinė miesto dalis, Miško kvartalas. Mokėsime iki 180 000 Lt. Ne agentūra. Tel. 8 680 52 592.

925318

Reikalingas vairuotojas, turintis E kategoriją, reisams Lietuva-Rusija. Garantuojame gerą ir laiku apmokamą atlyginimą. Tel. 8 610 43 009.

926343

927874

Reikalinga (-as) pardavėja (-as) (lauko prekyba vaisiais ir daržovėmis). Tel. 8 652 02 599.

JSC Impexas tarptautinė kompanija ieško transporto vadybininko (-ės). Darbo pobūdis: krovinių pervežimo organizavimas kelių transportu. Reikalavimai: aukštesnysis išsilavinimas; vokiečių ir rusų kalbų mokėjimas; Gyvenimo aprašymą siųskite e. paštu jokubauskaite@impexas.eu.

920669

923949

CV ir motyvacinį laišką siųsti el. p. info@ogmina.lt. Tel. (8-5) 2741751

927863

Lengvųjų automobilių servisui reikalingi patyrę automobilių šaltkalviai. CV siųsti raimondas@turboziedas.lt.

1 arba 2 kambarių butą, gali būti 3 kambarių. Siūlyti garažą. Tel. 420 793, 8 652 22 532.

Pageidaujama panašaus darbo patirtis

926185

Legalus darbas užsienyje, įvairiose darbo srityse. Mokesčių grąžinimas dirbusiesiems užsienyje. LITAUPA, tel. 218 222, 8 685 58 698, www.litaupa.lt.

927196

PREKYBOS VADYBININKO

Reikalinga siuvėja, darbas pagal individualius užsakymus ir rūbų taisymas. Tel. 8 617 49 622.

Langų gamybos ir statybos remonto įmonei reikalingas darbų vadovas. Atlyginimas pagal susitarimą. Tel. 8 652 37 663, 8 699 57 006.

Siūlo darbą

UAB „Ogmina“, užsiimanti didmenine ir mažmenine prekyba vaizdo, garso ir buitine technika, dirbti Klaipėdoje ieško:

Įmonei, prekiaujančiai automobiliniais dažais ir automobilių paruošimo dažymui medžiagomis, reikalingas (-a) pardavėjas (-a). Gyvenimo aprašymą siųsti e. paštu renaldas@deliveris.lt, tel. 8 616 27 432.

927246

Besiplečiančiai įmonei reikalingos įkainotojos (nustatyti dėvėtų rūbų kainą) ir pardavėjos-konsultantės. CV siųskite e. paštu darbases@yahoo.com. Tel. 8 613 21 712.

921503

Įmonei Klaipėdoje, gaminančiai metalo konstrukcijas, reikalingi atestuoti suvirintojai. Tel. 8 618 80 107.

918818

927916

Birutės g. 2 kambarių butą naujos statybos name (7/4 a., visiškai įrengtas, svetainė ir virtuvė - bendra erdvė, atskiras miegamasis kambarys, vonios kambarys ir WC kartu, parduoda su buitine technika, butui priklauso vieta automobiliui ir sandėliukas po namu, kaina 300 000 Lt). Tel. 8 620 96 229.

Carpenters needed for work in NORWAY. Requirements: professional experience, Norwegian or English language skills. E-mail: oslobyggk@yahoo.no Mob. + 370 64794699

Naujam grožio salonui reikalingos: kirpėjos, manikiūrininkės, kosmetologės, masažistės. Tel. 8 687 70 845. 924855

Naujas viešbutis Klaipėdos senamiestyje ieško padavėjo (-os) - barmeno (-ės) nuolatiniam darbui. Tel. 8 673 09 380, el. p. sales@memelhotel.lt. 927993

Medicinos centrui reikalinga (-as) bendrosios praktikos slaugytoja (-as); valytoja (-as). Gyvenimo aprašymus siųskite el.paštu: administracija@salvija.lt arba skambinkite tel. (8 46) 490 936.

Reikalingi staliai euro tipo langams, laiptams ir durims gaminti. Tel. 8 650 80 770. 926282

Reikalingi tolimųjų reisų vairuotojai, turintys C-E kategoriją. Darbas Rusijoje ir Lietuvoje. Tel. 8 670 78 888. 927217

Reikalingos virėjos ir padavėja-barmenė sezoniniam darbui nuo balandžio 1 d. iki spalio 1 d. Tel. 8 612 76 484. 924469

Saugos tarnyba ieško pardavimo vadybininko (-ės). CV siųsti klaipeda@jungtis.lt. Tel. (8 46) 492 029, 8 687 90 279. 924148

Siūlome darbą virėjai, virėjos padėjėjai kavinėje miesto centre. Tel. 8 652 20 235, 8 699 40 747.

Vidaus durų salonui reikalingas vadybininkas. Reikalavimai: nuosavas transportas, patirtis, savarankiškumas. Tel. 8 606 78 836. 927564

Viešbučiui Klaipėdos m. reikalingas direktorius. CV siųsti vitalij@projektai.lt. 926814

927673

Specializuota statybos įmonė, atliekanti lauko inžinerinių tinklų darbus, ieško atestuoto darbų vadovo, projektų vadovo, meistro, vamzdynų montuotojų. Tel. (8 46) 416 188, 8 633 50 993. 926013

Statybinei įmonei reikalingi patyrę darbuotojai: tinkuotojai, glaistytojai/dažytojai, plytelių klojėjai, gipskartonio, konstrukcijų, fasadų šiltinimo ir apdailos meistrai. Tel. (8 46) 258 354. 926889

Statybos bendrovei pastoviam darbui reikalingi: staliai, dailidės, plytelių klojėjai, mūrininkai, stogdengiai. Tel. 8 659 42201, 383582. 925994

Taksi įmonė priima vairuotojus dirbti savo arba įmonės automobiliais. Tel. 8 698 52 822, 8 621 02 148.

We are looking for young Welders willing to work on Offshore Projects / Vessels. Requirements: Age: 22/38 years; Education: higher (non-university) is a priority; Working experience: with electrode (SMAW) and TIG (GTAW) even very low; Professional knowledge: electro mechanical/equipment/ maintenance; Good written and spoken English; IT knowledge: experience in reporting with MS Office (Excel and Word). Start date: April 2012. 6 months training provided. Work rotation: 58 days at work / 28 days at home. Contract length: 12 months (renewable). Salary during training period: 2000 euro / month. Salary during working period: 3300 euro / month. Please send your Europass CV in English to the following address: Info@gretimybe.lt. Tel: (+370 46) 380 808. 927800

DĖMESIO

Raktų dirbtuvei-avalynės taisyklai reikalingas darbuotojas (darbas nesudėtingas, patirtis nebūtina). Tel. 8 687 96 632.

Statybos remonto darbams atlikti reikalingi darbuotojai. Tel. 8 652 37 663, 8 699 57 006.

Klaipėdos A VPK NTB SNTS tęsiamas ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 601-00307-11 pagal LR BK 176 str. 1 d. 2011 m. rugpjūčio 17 d., apie 22.54 val., J.Basanavičiaus g. 43, Palangos m., dingus elektros energijai sustojo atrakcionas “MOVE IT”, priklausantis UAB “Leander LTU” ir apie valandą laiko atrakciono rate, pakeltame 4-7 metrų aukštyje, žemyn galva padėtyje liko įstrigę devyni vaikai. Asmenis mačiusius tą įvykį ir fiksavę vaizdo juostoje, ar foto aparatu ir galinčius tai pateikti ikiteisminiam tyrimui, prašytume paskambinti šiais telefonais: (8 46) 410 075 prokurorė Kristina Prialgauskienė, (8 46) 354 253 - vyresnioji tyrėja J. Kliujeva.

922693

926892

927979

927975

917112

Nuolat dirbti bare reikalingas barmenas-padavėjas, pageidautina mokantis rusų kalbą. Tel. (8 46) 366 249, 8 655 96 841.

UAB „Izoton“ reikalingi: pagalbiniai darbininkai, laivų valytojai. Darbas laivų statykloje. Tel. 8 656 01 469, e. paštas info@izoton.lt.

926811

927890

Nuolat dirbti viešbutyje „Morena“ reikalinga barmenė (-as)-padavėja (-as). CV siųsti admin@morenahotel.lt.

UAB MSB Baltic įmonė ieško suvirintojų dirbti užsienyje. Reikalingos vokiečių arba anglų kalbos žinios. Gyvenimo aprašymą siųskite e. paštu laura@msbbaltic.eu.

923634

925262


16

pirmadienis, kovo 19, 2012

KLASIFIKUOTI SKELBIMAI Perka

Baldai

Statyba ir statybinės medžiagos

Parduoda Kokybiškai ir nebrangiai projektuoja ir gamina įvairius baldus (virtuvės, stumdomųjų sistemų spintas). Atvežimas ir montavimas nemokamai. Tel. 8 658 13 464 (Ilja).

Parduoda Medines dailylentes, pastogių pakalimus, terasines, grindų lentas. Pristatome. Tel. 8 615 58 892.

916374

922871

Paslaugos

Nebrangiai parduoda smėlį, žvyrą, skaldą, gruntą sklypui sukelti, statybinį laužą, juodžemį. Atveža savo transportu. Daro kelius. Tel. 8 654 89 088.

Restauruojame ir gaminame minkštuosius baldus. Keičiame spyruokles, poroloną, gobeleną, odą. Gaminame nestandartinius čiužinius pagal kliento užsakymą. Tel. 8 616 76 158, 8 674 27 688. E. paštas vidmantas.krauciunas@gmail.com. 926798

Minkštuosius baldus aptraukiame nauju audiniu. Susidėvėjusias, sulūžusias dalis pakeičiame. Restauruojame medines dalis. Tel. 8 682 47 632. 921486

923483

Naudotą profesionalią virtuvės ir baro įrangą. Tel. 8 648 53 665.

Aliuminio ir plastiko langai, durys. Balkonų stiklinimas stumdoma ir varstoma sistema. Konstrukcijos. Apdaila. Lizingas. Tel. 8 686 01 616, (8 46) 223 223. Taikos pr. 111, Taikos pr. 55. www.edlis.eu.

927568

Apdaila, pamatai, mūrijimas, stogai, pjovimas, griovimas, santechnika, elektra, priestatai, rekonstrukcija, plytelės, laminatas, tapetai. Tel. 8 681 25 108.

Parduoda

926138

Nuolat naudotus euro- ir kitus (1200x1000, 1200x800) medinius padėklus. Tel. (8 46) 311 151, 8 698 49 634.

Projektuojame pastatų vidaus ir lauko inžinerinius tinklus. Griovimo projektų parengimas. Tel. 8 698 35 489. 908466

UAB „Metalo laužas“ superka juodųjų, spalvotųjų metalų laužą ir akumuliatorius. Minijos g. 154, Klaipėda. Tel. 8 620 64 444, (8 46) 442 244, darbo dienos I-VI.

Atliekame pirčių ir saunų įrengimą; remontą. Karkasiniai namukai, terasos, malkinės, pavėsinės. Garantijos. Tel. 8 677 96 000.

Automobiliai

871324

Atliekame apdailą: kokybiškai montuojame gipskartonį, glaistome, dažome; plytelės, laminatas, elektros instaliacija, smulkūs darbai. Tel. 8 670 37 333.

Nauja patikimų firmų buitinė technika, televizoriai. Liepų g. 20, tel. 8 684 54 432. www technikossala.lt. Visada geriausia kaina!

927821

Įstatau, remontuoju duris; surenku, remontuoju baldus. Santechnikos, elektros darbai. Laminato klojimas. Tel. 8 603 97 481.

919798

Nauji šaldytuvai, viryklės, skalbyklės, indaplovės, įmontuojama technika, garintuvai. Kaina sutartinė. Taikos pr. 81 („Pempininkai“). Tel. 340 776.

927484

Dažome, tapetuojame, klijuojame plyteles. Klojame laminatą. Elektros, santechnikos ir griovimo darbai. Naudojame savo ir užsakovo medžiagas. Tel. 8 674 90 127.

922414

Paslaugos

925970

Automobilių dujų įrangos servisas, montavimas (išsimokėtinai), remontas. Automobilių signalizacijų montavimas. Tel. 415 477, 8 606 11 399, Artojo g. 7G.

Giluminis kilimų, minkštųjų baldų, čiužinių valymas, plovimas. Kitos patalpų valymo paslaugos. Tel. 8 657 94 363, 8 657 94 361; www.svarosartele.lt.

Skardinimo darbai - kaminai, palangės, lietaus sistemos, vėjalentės. Tel. 8 605 08 713. Dengiame stogus, šiltiname fasadus, naudojame savo ir užsakovo medžiagas. Ilgalaikė patirtis. Tel. 8 698 72 425.

Perka

Namuose remontuojame, instaliuojame kompiuterius, televizorius, vaizdo ir garso aparatūrą, LCD, „Plasma“. Garantija. Tel. 350 473, 8 688 93 972. 926862

NEMOKAMAI IŠVEŽA nenaudojamą buitinę technika - šaldytuvus, skalbykles, virykles, kompiuterinę techniką ir kitus elektronikos prietaisus. Tel. 8 641 99 000, www.kaunakiemis.lt. 919705

918234

Įvairių markių automobilius ir mikroautobusus, gali būti su defektais arba be TA. Pasiimame patys. Tel. 8 608 96 220.

902456

Brangiai perkame naudotus automobilius. Gali būti su defektais. Tel. (8 46) 486 000, 8 699 53 033.

Griauname, mūrijame, betonuojame, tvirtiname gipskartonį, kalame dailylentes, klijuojame plyteles, tapetus, laminatą. Dažome, padedame nupirkti medžiagas. Tel. 8 652 00 620.

919268

919241

Superkame automobilius, mokame nuo 200 iki 2000 Lt. Tel. 8 600 06 611, 8 631 97 434.

Griauname, išpjauname angas (be dulkių), sutvirtiname. Išvežame šiukšles. Visi santechnikos, namų, butų, biurų apdailos darbai. Tel. 8 613 17 807.

922272

Važiuojančius ir nevažiuojančius automobilius. Pasiima patys. Sutvarko dokumentus. Tel. 8 608 51 676.

927635

Klijuojame plyteles, gipskartonį, glaistome, tapetuojame. Padedame surasti medžiagas. Tel. 8 679 37 097.

924124

Transporto paslaugos

926616

Atvežame pigiai įvairius krovinius. Perkraustome, pervežame baldus. Krovėjų paslaugos. Tel. 8 607 13 774.

Klijuojame polistireną, armuojame, dedame dekoratyvinį tinką. Santechniko ir elektriko paslaugos. Naudojame savo ir užsakovo medžiagas. Tel. 8 684 60 134.

924736

Kita Parduoda Malkas, ąžuolo ir kt. atraižas; pjuvenų, šiaudų briketus. Ketaus krosneles; „Kalvės“ katilus. Statome malkines ir kt. Tel. 8 604 16 291; www.silumosekspertai.lt. 918276

Sausas juodalksnio, beržo, ąžuolo, skroblo malkas, lentų galus, dailylentes, statybinę medieną. Tel. 8 698 26 990, 8 684 97 350. 920123

Suskaldytas, supjaustytas lapuočių malkas ir atraižas. Atvežame. Pjauname statybinę medieną. Perkame mišką. Tel. 8 677 56 339, 8 602 91 939. 922352

Paslaugos

925946

Kasdien padedame persikraustyti, vežame krovinius iki 4 t, ilgis 5 m, 25 kub. m, krovėjai. Tel. 8 676 32 559.

Klojame trinkeles, mūrijame, dengiame horizontalius ir šlaitinius stogus, vidaus apdaila, santechnika, „Bobcat“ nuoma. Kokybiškai. Tel. 8 686 84 498.

921606

Keleivių pervežimas (grupėmis): oro uostai, Lietuva, Latvija, Kaliningradas, Europa. Mažagabaritiniai kroviniai. Kambarių nuoma. Tel. 8 620 87 926. 918930

Be poilsio dienų profesionaliai perkraustome iš butų, biurų, vežame krovinius iki 5 t. Krovėjų paslaugos. Sąskaitos. Tel. 8 687 48 272. 920110

Atsakingai, greitai perkraustome (Klaipėdos mieste 1 val. - 30 Lt), išvežame senus baldus, buitinę techniką. Krovėjai. Be poilsio dienų. Tel. 8 688 77 722. 925322

927753

Smėliavimo, dažymo darbai su mobilia įranga. Tel. 8 605 44 492. 921248

Gaminame ir statome rąstinius bei karkasinius namus, sodo namelius, pirtis ir kt. www.ekomedis.lt. Tel. 8 611 89 918.

923224

916104

Reikia remonto - skambinkite! Patarsiu, padėsiu supirkti, atvežti medžiagas. Santechniko ir elektriko paslaugos, apdaila, plytelės. Tel. 8 684 15 280. 925958

916703

921784

915623

Apdailos meistrai kokybiškai daro vidaus apdailą. Pigiai. Tel. 8 603 52 760.

926788

Autoserviso paslaugos

Buitinės technikos remontas. Pigiai ir kokybiškai remontuoja skalbykles, šaldytuvus, el. virykles. Garantija. Pensininkams - nuolaida. Tel. 8 674 12 735.

Perplanuojame butus, įrengiame angas sienoje, didiname san. mazgo patalpas, atliekame konstrukcijų analizę, techninę priežiūrą. Tel. 380 455, 8 615 23 915.

905518

895918

Buitis ir technika

927888

917487

919279

Nestandartinių korpusinių baldų gamyba Klaipėdoje ir jos apskrityje. Projektavimas, atvežimas ir montavimas nemokamas. Tel. 8 640 44 413, www.jbm.lt.

Parketas iš ąžuolo ir uosio. Visos klojimo, šlifavimo ir restauravimo paslaugos. Naudojame savo ir užsakovo medžiagas. Tel. 8 688 27 195.

916687

Mūrijame apdailos plytas (klinkeris), silikatines plytas, blokelius. Tel. 8 612 39 712.

Perka Medines sijas (10x10 cm, ilgis 6 m), vidaus dailylentes, grindų lentas. Tel. 8 688 21 425. 927591

Statybos paslaugos

927276

Meistrai nebrangiai keičia vamzdynus, kloja plyteles; elektros darbai, vidaus apdaila. Pavyzdžiai. WC kambariai nuo A iki Z. Tel. 8 639 11 641. 927832

Akcija! Šarvuotas ir vidaus duris minimalia kaina, pakeliamus arba varstomus garažo vartus, plastikinius langus. Balkonų stiklinimas. Įstato. Tel. 8 603 10 867. 927849

Metalinės durys – laiptinių, šarvuotos, rūsių. Garažo vartai. Laiptų karkasai. Šiltnamiai. Kalvystė. Tvorelės, grotelės, turėklai. Tel. 415 477, 8 606 11 399. 916712

Įteisiname butų perplanavimus, projektuojame, matuojame, tyrinėjame, ekspertuojame statinius. Tel. 8 698 35 489.

Jums patogiu laiku savivarčiu atvežame smėlio, molio, juodžemio, žvyro, skaldos, statybinio laužo (plytų). Tel. 8 687 73 432.

Atliekame santechnikos darbus: keičiame stovus, vamzdyną, kanalizaciją, radiatorius, perstatome skaitiklius. Sąskaita faktūra. Tel. 210 047, 8 698 07 929.

Nauja itališka 220 W mašina šlifuojame grindis, glaistome, lakuojame, beicuojame. Restauruojame laiptus. Tel. 8 685 47 452.

908448

927259

926522

914043

Statyba, remontas, renovacija, vidaus apdaila. Santechnikos, elektros instaliacijos darbai. Turime visus atestatus statybos darbams. Tel. 8 606 88 234. 927855

Žaliuzės, roletai. Pigiai, kokybiškai, greitai. Pirma konsultacija - nemokama. Pavasarinės 30-50 proc. nuolaidos. Tel. 8 645 00 245; www.zaliuzestau.lt. 927675

AKCIJA! Šarvuotos durys, plastikiniai langai, balkonų stiklinimas. Taikos pr. 24 (2 aukštas), Vingio g. 8 (Vingio centras - 1 aukštas). Tel. 8 687 45 242. 919769

Gerai klijuojame plyteles, atliekame kitus remonto darbus. Tel. 8 671 98 327. 927245

Gerai, nebrangiai atliekame santechnikos darbus. Perstatome dujines virykles. Tel. 8 614 31 459. 921258

Grindinio trinkelėmis klojame kiemus, gatves, šaligatvius. Montuojame lietaus drenažą. Įrengiame medines terasas. Apželdiname veją. Tel. 8 615 45 580. 926030

Grindų betonavimas vokiška įranga „Putzmeister“. Greitai, kokybiškai, nebrangiai. Tel. 8 677 27 108. 916670

Mobilia vokiška įranga betonuojame grindis. Tinkuojame sienas gipsiniais ir kalkiniais cementiniais mišiniais. Tel. 8 655 63 058, www.klaseta.lt. 925843

Mūrinių ir karkasinių namų statyba, renovacija, vidaus apdaila, remontas, betonavimo darbai. Tel. 8 603 42 805. 926248

Nukelta į 17 p.


17

pirmadienis, kovo 19, 2012

KLASIFIKUOTI SKELBIMAI, pramogos Statyba ir statybinės medžiagos

restoranai Viešbutis – restoranas „Magnisima“

Statybos paslaugos

gardumynai

karščiausi kelionių pasiūlymai

Firminė parduotuvė „Pitliaus skanėstai”

„Krantas Travel“ Teatro a. 5, Klaipėda, tel. 395 111, travel@krantas.lt www.krantas.lt

atkelta iš 16 p. Gerai ir greitai tapetuojame, dažome, glaistome. Tel. 8 608 90 529. 927329

Patyrę meistrai nebrangiai ir kokybiškai dažo, glaisto, tapetuoja lubas ir sienas. Tel. 8 671 60 351. 927233

Pigiai, greitai, kokybiškai dažau, glaistau, tapetuoju lubas ir sienas, po remonto išvalau patalpas. Tel. 8 645 50 969. 927383

Pigiai, kokybiškai atlieku visus buto apdailos darbus (plytelės, tapetai, laminatas, dažymas, elektra, santechnika ir t.t.). Tel. 8 670 77 218. 927547

Profesionaliai atlieku vonios, tualeto, virtuvės remontą. Dušo kabinos, gipsas, plytelės. Santechnikas, elektrikas. Tel. 8 681 66 655.

J. Janonio g. 11, Klaipėda Tel.: 8 610 23 003, 8 615 13 046, 8 46 310 901, www.magnisima.lt Restoranas „Magnisima“ kasdien kviečia pusryčiauti, pietauti bei vakarieniauti jaukioje aplinkoje. Dienos pietūs darbo dienomis nuo 10 Lt. Restorano svečiams suteikiame galimybę nemokamai naudotis Wi–Fi ryšiu. Ruošiame banketus, furšetus, verslo vakarienes, šeimos šventes, gedulingus pietus. Viešbutyje įrengta 17 stilingų kambarių bei konferencijų salė. Maloniai kviečiame apsilankyti!

Restoranas „Vienaragio malūnas“

„Pitliaus skanėstai“ – smaližiams ir ieškantiems gardžiausio siūlo šakočių, tortų, pyragėlių, sausainių, bandelių, geros kavos, arbatos, karšto ir nekaršto tikro šokolado, ... ir gardžios duonelės. Kepiniai – rankų darbo, tikro skonio, iškepti laikantis geriausių meistrų tradicijų. Užsukite, paragaukite! Mus rasite: „Pitliaus skanėstai“, Tiltų g. 17, Klaipėda

922170

Santechnikas keičia kanalizacijos, vandentiekio vamzdyną, prijungia maišytuvus, klozetus, vonias, dušo kabinas, skalbykles. Tel. 8 600 81 705. 927594

Šeima glaisto, dažo, tapetuoja, deda laminatą, remontuoja butus. Tel. 8 600 19 657. 927513

Trinkelių klojimas, tvorų statymas, apželdinimo darbai, „Bobcat“ nuoma, savivarčio paslaugos. Tel. 8 657 95 255.

Kretinga, Birutės g. 19 Tel. 8 612 11 536 www.vienaragiomalunas.lt Kovo 30 d. 19 val. grupės SING koncertas. Profesionalių muzikantų grupė garantuoja Jums gerą nuotaiką. Praleiskite gražų penktadienio vakarą restorane „Vienaragio malūnas“.

Restoranas „JUODASIS VILKAS“

919414

UAB „Pamario inžinerija“, turinti ilgametę patirtį, atlieka vandentiekio, drenažo, ryšių darbus. Nuomojame įvairią kasimo techniką, ekskavatorinį krautuvą, mini ekskavatorių, „Bopcat“, hidroplaktuką. Tel. 8 656 44 344. 919096

Visapusis vonios kambario remontas. Perplanavimas, plytelės, vamzdynas, santechnika, el. instaliacija. Padedu nupirkti medžiagas. Tel. 234 519, 8 627 20 714. 926872

Visapusiška balkono apdaila, apšiltinimas, skardinimas, dailylentės, įvairios grindys ir kt. Visi buto remonto darbai. Superku medžiagas. Tel. 8 675 16 775. 927582

Dėmesio Kremavimas - 2100 Lt, karstas - nuo 200 Lt, šaldytuvas parai - 36 Lt, pervežimas mieste - nuo 100 Lt. Tel. 8 699 68 886, 8 699 27 200. 885027

Statybininkų pr. 18, 8 46 246 284; 8 620 38 235. Restoranas „JUODASIS VILKAS“ kviečia skaniai ir sočiai papietauti bei pavakarieniauti, o savaitgalio vakarus linksmai praleisti su gyvos muzikos grupe. Šėlti galime iki 3 val. ryto. Darbo dienomis kompleksiniai pietūs nuo 9 Lt. Pietaujantiems kava, arbata, sultys tik 1,50 Lt. Priimami užsakymai šventiniams vakarams, įvairiems pobūviams, banketams bei gedulingiems pietums. Pavasario akcija! Nuo sekmadienio iki ketvirtadienio visiems alkoholiniams gėrimams nuolaida 30 proc. Apsilankykite, nenusivilsite!

Restoranas „Neringa”

Parduodama Gintaro Lukošiaus, g. 1964 06 15, skola - 385 000 Lt. Kaina sutartinė. Tel. 8 616 10 165. 924722

Varžytinės Antstolė Vida Daugirdienė 2012 04 24 10 val. parduoda iš varžytynių Birgitos Birutos Jankauskienės turtą: 0.0600 ha žemės sklypą, skl. Nr. 363, Kretingos r. sav. Darbėnų sen., Daubėnų k., Lelijų g. 13. Pradinė varžytynių turto kaina 9 800 Lt. Varžytynių dalyvio įmoka 10 procentų nuo pradinės kainos. Varžytynės vyks antstolės Vidos Daugirdienės kontoroje, Naujoji Uosto g. 8A-28, Klaipėda, informacija tel. (8 46) 312 868. Visi suinteresuoti asmenys, turintys teises į parduodamą turtą, iki varžytynių turi pateikti antstolei savo teises patvirtinančius dokumentus. 927813

Šilutės pl. 40, Klaipėda; 8 618 38 340; 8 46 341 372. Mes nesigiriame, pas mus tiesiog skanu! Dienos pietų platus pasirinkimas nuo 8 Lt. Pietaujantiems kava, arbata, sultys tik 1,50 Lt. Ruošiame sočius gedulingus pietus nuo 20 Lt. Priimami užsakymai šventiniams vakarams, banketams bei furšetams.Geras privažiavimas, didelė automobilių stovėjimo aikštelė. Pavasario akcija! Visiems alkoholiniams gėrimams nuolaida 30 proc. Laukiame atvykstant!

KELTŲ BILIETAI INTERNETU!

KELIONĖS Poilsio ir pažintinės kelionės lėktuvu ir autobusu.

LĖKTUVŲ BILIETAI iš Klaipėdos, Vilniaus, Rygos oro uostų

Vasaros poilsio kelionių lėktuvu išpardavimas – nuolaidos iki 30%!

LĖKTUVŲ BILIETAI INTERNETU!

Daugiau informacijos www.krantas.lt

Tel. (8 46) 310 311, klaipeda@westexpress.lt, S. Daukanto g. 20, Klaipėda. Tel. (8 46) 340 980, akropolis@westexpress.lt, PPC „Akropolis“, Taikos pr. 61 www.westexpress.lt

Naudos perkantiems: • Žemiausios kainos garantija – išankstinių pardavimų metu įsigytos kelionės kaina bus vasaros sezono mažiausia kaina. Esant kitaip, grąžinsime jums skirtumą*; • Pradinė įmoka 20% kelionės kainos; • Nemokamas kelionės sąlygų keitimas pagal tą dieną galiojančias kelionių kainas*; • Įsigijus TEZ TOUR kelionę, suteikiama 100 Lt nuolaida būsto apsaugos sistemai. * yra papildomų sąlygų.

kursai Mokymo centras „Gimnazita“

927179

Restauruojame vonias kliento namuose ir įstaigose. Labai tvirta danga, sustiprinta sintetiniu akmeniu - analogo Lietuvoje nėra. 5 m. raštiška garantija. www.restauruok.lt, tel. (8 46) 320 488, 8 699 25 011.

KELTŲ BILIETAI Iš Klaipėdos, Rygos, Talino uostų į Vokietiją, Švediją, Daniją, Suomiją, Norvegiją, Angliją, Airiją.

KRUIZAI Aliaska, Bahamai, Havajai, Kanada, Karibai, Viduržemio jūra, Panamos kanalas, Skandinavija, Pietų Amerika, Azija

Tel. 8 (46) 22 44 55, Klaipėda@gimnazita.lt, www.gimnazita.lt Mokymo centras „Gimnazita“ atidarymo proga teikia korepetitorių paslaugoms 20%, o anglų kalbos kursams suaugusiesiems net 40% nuolaidą. Abiturientų rengimas brandos egzaminams. Nemokamos parodomosios anglų k. paskaitos suaugusiesiems.

sportas, sveikata Teniso arena

VASAROS KELIONIŲ IŠPARDAVIMAS TĘSIASI! Dabar PALANKIAUSIA įsigyti keliones į Turkiją, Barseloną, Maljorką, Bulgariją bei Kretą!

Litamicus Paryžiaus Komunos g. 2, Klaipėda Tel. (8 46) 257 660 El. paštas: klaipeda@litamicus.lt www.litamicus.lt

Klaipėda, Šilutės pl. 48. Tel. +370 657 900 97 info@vakarutenisas.lt, www.vakarutenisas.lt Čia ideali vieta tenisui. Kviečiame apsilankyti vienoje iš geriausių Lietuvoje teniso arenų. Jūsų laukia: puikiai įrengti keturi tarptautinius standartus atitinkantys kortai bei trys įvairių matmenų vaikiškos aikštelės, teniso pamokos suaugusiesiems ir vaikams su treneriais, teniso prekių parduotuvė, kurioje rasite didžiausią teniso prekių pasirinkimą patraukliomis kainomis, bei baras su gaivinančiais gėrimais. Renkame vaikų grupes nuo 5 metų treniruotis į „Vakarų teniso akademiją“. Pasinerkite į nuostabų teniso pasaulį!

gėlės Tik gėlės

Liepų g. 54b (įvažiavimas į kiemą), Tel./faks. 347112, mob. Tel. 8 614 05 566, klaipeda@tikgeles.lt Jau dirbame ir sekmadieniais! Darbo laikas I–IV nuo 7 val. iki 18 val. VII nuo 10 val. iki 15 val. Didmeninė – mažmeninė prekyba skintomis ir vazoninėmis gelėmis. Šviežios gėlės gaunamos du kartus per savaitę. Laikomos specialiose patalpose, todėl gėlės žydi daug ilgiau. Pas mus platus įvairių gėlių pasirinkimas: gvazdikai nuo 1,5 Lt, rožės nuo 1 Lt. Perkant gėles pakuotėmis – taikomos ženklios nuolaidos. IŠKIRPUS IR PATEIKUS ŠIĄ REKLAMĄ – 5% NUOLAIDA! (netaikoma akcinėms prekėms). Perkančiuosius už 99 Lt vaišinsime kvapnia kava.

Vizos: Rusijos viza – nuo 240 Lt Baltarusijos viza – nuo 90 Lt Indijos viza – nuo 350 Lt Kinijos viza – nuo 290 Lt bei kitų šalių vizos.

Ryga – Stokholmas – nuo 110 Lt/asm. Poilsinės kelionės: Egiptas nuo 1085 Lt/asm. Tenerifė nuo 2080 Lt/asm. Tailandas nuo 3354 Lt/asm.

Keltų bilietai: Klaipėda – Kylis – nuo 90 Lt/asm. Klaipėda – Karlshamnas – nuo 90 Lt/asm.

Daugybę puikių kelionių pasiūlymų rasite specializuotoje interneto svetainėje www.kelioniupaieska.lt


18

pirmadienis, kovo 19, 2012

pramogos teatras

Klaipėdos dramos teatras Žvejų rūmai (Taikos pr. 70) Bilietai parduodami Žvejų rūmuose dramos teatro kasoje II–VI 10–14 ir 15–18 val., VII 10–15 val. Informacija ir rezervavimas tel. 314 453, www.kldteatras.lt ir www.bilietupasaulis.lt. Kovo 21 d. 18 val. – M.Ravenhill. „Produktas“. 1 dalies monospektaklis. Rež. T.Jašinskas. Kovo 24 d. 18 val. – Žemaitė. „Trys mylimos“. 2 dalių komedija. Rež. K.Macijauskas. Kovo 25 d. 18 val. – A.Strindberg. „Šmėklų sonata“. 1 dalies drama. Rež. G.Varnas.

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras (Danės g. 19, www.klaipedosmuzikinis.lt) Kovo 24 d. 18.30 val. – atnaujinimo premjera. G.Rossini. „Sevilijos kirpėjas“. 2 v. opera. Kovo 30 d. 18.30 val. – J.Strauss. „Vienos kraujas“. 3 v. operetė.

Klaipėdos koncertų salė (Šaulių g. 36, tel. 410 566, www.koncertusale.lt) Bilietus platina BILIETAI.LT. Informacija ir bilietų rezervavimas trumpuoju numeriu 1588 (2 Lt/min.). Išsamiau apie repertuarą, taikomas nuolaidas – www.koncertusale.lt. Kovo 21 d. 18 val. – „Vivaldi Japonijoje“. Rygos saksofonų kvartetas: A.Kazlauskas (sopraninis saksofonas), A.Sīmanis (altinis saksofonas), A.Šablovskis (tenorinis saksofonas), G.Pabērzs (baritoninis saksofonas), H.Hansena (fortepijonas). Kovo 23 d. 18 val. – „Pavasario balsai“. Fortepijoninis trio „Armonų trio“: I.Armonaitė (smuikas), R.Armonas (violončelė), I.Uss (fortepijonas), J.Gedmintaitė (sopranas). KITI RENGINIAI Skelbtas romansų vakaras „Kadais palei mėlyną jūrą“ neįvyks. Bilietus galite grąžinti bet kurioje Bilietai.lt. kasoje, išskyrus „Maxima“ informacijos skyriuose esančiose kasose, iki kovo 28 d. Kovo 24 d. 19 val. – „Domino“ teatro premjera. Komedija „Žirklės“. Bilietais prekiauja Bilietai.lt. Kovo 25 d. 18 val. – Maskvos čigonų teatro „Romen“ koncertas „Taboras žengia į dangų“. Bilietais prekiauja Bilietai.lt. Kovo 27 d. 19 val. – „Domino“ teatro premjera „Apie ką kalba vyrai“. Bilietais prekiauja Bilietai.lt. Kovo 28 d. 19 val. – improvizacijų spektaklis „Kitas kampas“. Bilietais prekiauja Bilietai.lt. Kovo 29 d. 14 val. – Maskvos teatro „Terra šou“ spektaklis vaikams „Nauji Mikio Mauso nuotykiai“. Bilietais prekiauja Bilietai.lt.

Žvejų rūmai (Taikos pr. 70, tel. 300 118) Bilietai parduodami Žvejų rūmų ir visose bilietų platintojų kasose Kovo 22 d. 19 val. teatro salėje – Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatras. Aktoriaus V.Fijalkausko monospektaklis „Kritimas į tamsą“. Rež. S.Varnas. Bilieto kaina 30 Lt. Bilietų platintojas „Tiketa“. Kovo 25 d. 12 val. teatro salėje – jaunimo teatras „Be durų“. Spektaklis vaikams „Kur tas pasaulio kraštas“. Rež. A.Juškevičienė. Bilieto kaina 10 Lt. Bilietų platintojas „Tiketa“.

„Švyturio“ arena (Dubysos g. 20) Kovo 23 d. 19 val. – miuziklas „Paryžiaus katedra“. Kovo 31 d. 18 val. – LKL varžybos: Klaipėdos „Neptūnas“ – Kauno „Baltai“.

Klaipėdos lėlių teatras (Vežėjų g. 4, tel. 239 932) Kovo 24 d. 12 val. – lėlių vaidinimas žemaičių kalba „Kiškio pasakos“. Rež. J.Januškevičiūtė. Kovo 25 d. 12 val. – lėlių vaidinimas patiems mažiausiems „Apapa“. Rež. G.Radvilavičiūtė.

Klaipėdos etnokultūros centras (Daržų g. 10) Iki balandžio 5 d. gydytojo J.Sąlygos meninių fotografijų paroda „Nenuspėjama jūra“. Nemokamai. Projekto „Tradicija šeimai“ renginiai „Mūsų Velykų stalas“: margučių marginimas natūraliomis dažyvėmis kovo 23, 24, 30 dienomis penktadieniais 16 val., šeštadieniais 11 val. registruotis tel. 310 022.

Bendras klaipėdiečių staltiesės siuvinėjimas kovo 22, 23, 29, 30 dienomis. Atvirų durų dirbtuvė veiks 15–18 val. Nemokamai. Kiekvieną trečiadienį 10–12 val. – konsultacijos kalendorinių švenčių klausimais (etnologė V.Jankūnaitė). Kiekvieną ketvirtadienį 15–16.30 val. – konsultacijos tautinio kostiumo klausimais (dailininkė E.Matulionienė).

parodos KKKC Parodų rūmai (Aukštoji g. 1/Didžioji Vandens g. 2) Iki balandžio 1 d. paroda „Estetika vs. Informacija. Vol.2“; G.Skudžinsko „Tyla“‘; T.Šarūno „Tai tik juodas lagaminas“; J.Juodytės „Moteriškos relikvijos“. Iki 2013 m. – N. ir M.Bumblių projektas „Supermedija“. KŪRYBINIAI UŽSIĖMIMAI Kovo 24 d. 12 val. šeimų savaitgalis „Stebuklingas piešinys“. Būtina iš anksto registruotis e. paštu virginija@kulturpolis.lt, tel. 313 691.

KKKC Meno kiemas (Bažnyčių g. 4) Iki kovo 20 d. – moksleivių saviraiškos centro „Febas“ animacijos paroda. Kovo 21–balandžio 20 d. lėlių teatro paroda, skirta teatro 20-mečiui. Balandžio 20–gegužės 4 d. I.Leščinskaitės mokinių apžvalginė darbų paroda.

Baroti galerija (Aukštoji g. 1) Iki kovo 28 d. Eglės Vertelkaitės kūrybos darbų paroda (grafika, Vilnius).

„Universa Via“ pagrindinė mokykla (Kretingos g. 44, tel. 351 286) Iki kovo 20 d. I a. hole J.Vosyliaus tapybos paroda, III a. hole A.Miežio tapybos paroda.

LDM Prano Domšaičio galerija (Liepų g. 33) Iki kovo 25 d. Jaunimo centro dailės studijos „Varsa“ mokinių darbų paroda „Sakūrų šalyje“. Iki rugsėjo 12 d. „Arbit Blatas. Sugrįžimas į tėvynę“. Veikia P.Domšaičio tapybos ekspozicija, nuolatinė dailininko marinisto Č.Janušo (1907– 1993, JAV) kūrinių ekspozicija „Prie Baltijos ir prie Atlanto“. Kovo 23 d. 17 val. vakaras „Prie rojalio, tarp paveikslų“ „Dainų sparnais“, skirtas romantinei muzikai, poezijai, dailei. Nemokamai.

bibliotekos Klaipėdos Klaipėdos miestomiesto savivaldybės viešoji biblisavivaldybės oteka viešoji biblioteka

Girulių filialas-bendruomenės namai (Šlaito g. 10A) – kiekvieną šeštadienį 11 val. veltinio technikos pamokos. Mokytoja E.Mekšėnienė (tel. 8 614 77 377). PARODOS Girulių filialas-bendruomenės namai (Šlaito g. 10A) – iki kovo 31 d. I.Polukarovos personalinė paroda „Tai, kas liko neišsakyta“. „Pelėdžiuko“ filialas (Tilžės g. 11) – iki balandžio 10 Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro klubo „Saulutė“ dailės studijos „Kopa“ vaikų piešinių paroda „Gyvenu nepriklausomoj Lietuvoj“. Dailės mokytoja A.Rudzinskienė. Jaunimo skyrius (Tilžės g. 9) – iki kovo 27 d. R.Kačinskaitės-Romėnės tapybos paroda „Spalvos“. Vaikų skyrius (Danės g. 7) – iki kovo 28 d. jaunimo centro Dizaino studijos „Kukutis“ ir Vaikų laisvalaikio centro klubo „Žuvėdra“ Keramikos studijos „Lipdutis“ vaikų darbų paroda „Kad arbata būtų skanesnė...“. Pempininkų filialas (Taikos pr. 79/81A) – iki kovo 22 d. Klaipėdos moksleivių saviraiškos centro mokinių popieriaus darbų paroda „Stebuklingas popierius“.

Klaipėdos apskrities

Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės vieievos simonaitytės šoji biblioteka

viešoji biblioteka

(Herkaus Manto g. 25, tel. 412 529) Gerlacho palėpė – kovo 23 d. 17 val. susitikimas su aktoriumi D.Meškausku iš Vieno aktoriaus teatro renginių ciklo „Vieninteliai ir nepakartojami“/ Klaipėdos teatralų kūrybos vakarai. Nemokamai.

TV programa 6.00 Labas rytas. 9.00, 15.10 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 10.00 Stilius (k). 11.00 „Tarp Rytų ir Vakarų“. 12.00 Kultūrų kryžkelė. 12.15 Klausimėlis.lt. 12.30 Sveikinimų koncertas. 14.50 Žinios. 16.00 „Meilės skonis“. 17.05 „Senis“ (N-7). 18.15 Šiandien. 18.35, 21.05 Sportas. Orai. 18.45 „Komisaras Reksas“. 19.45 Vieša paslaptis. 20.25, 22.10 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 20.55 Verslas. Kultūra. 21.15 Dienos tema. 21.30, 22.15 „Scientologija. Neskelbti faktai“ (Australija, 2009 m.). 22.45 Garsiausios pasaulio kapinės. Niujorko Grinvudo kapinės. 23.15 Vakaro žinios. Orai. 23.30 Dok. f. „Koliziejus. Romos mirties arena“.

6.20 „Smalsutė Dora“. 6.50, 13.40 „Tomas ir Džeris“. 7.20, 14.10 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 7.50 Pričiupom! 8.20 „Draugai V“ (N-7) (k). 8.50, 16.40 24 valandos. 9.45 F. „Sunkus vaikas“ (JAV, 1990 m.) (k). 11.20 F. „Mirtinas ginklas 3“ (JAV, 1992 m.) (N-7). 14.40 „iKarli“. 15.10 „Juokingiausi netyčiukai“. 15.40 „Langai III“ (N-7). 17.40 Būk mano meile! (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.14, 22.19 Sportas. Orai. 19.19 Nuo... Iki... 20.25 Kažkas atsitiko (N-7). 21.00 KK2 (N-7). 21.30 Dviračio šou. 22.00 Žinios. Verslas. 22.25 Kriminalinė Lietuva. 22.35 „Havajai 5.0“ (N-7). 23.35 S. „V. Vizitas“ (1) (N-7). 0.30 „Teisingumo vykdytojas“. 1.25 „Įstatymas ir tvarka. Nusikaltimo motyvai“.

6.40 Teleparduotuvė. 6.55 „Mano mažasis ponis“. 7.25, 15.10 „Simpsonai“. 7.55 „Svotai“. 9.00 „Meilės sūkuryje“. 10.05 Ką manai? 11.00 F. „Prieskonių princesė“. 12.50 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 13.10 „Beibleidai. Metalinė kova“. 13.40 „Vėžliukai nindzės“. 14.10 „Ančiukų istorijos“. 14.40 „Čipas ir Deilas skuba į pagalbą“. 15.40 „Likimo galia“. 16.40 „Meilės triumfas“. 17.40 Pabandom iš naujo. 18.35 Susitikime virtuvėje. 18.45 Žinios. Sportas. Orai. 19.10 „Naisių vasara“. 19.40 Kodėl? 20.30 Gyvenimas yra gražus. 21.00 „Vyno kelias“. 21.35 Žinios. Sportas. Orai. 22.00 „Nusivylusios namų šeimininkės“. 23.00 „Terjerai“. 0.00 „Vilko bilietas“. 1.00 „Svieto lygintojai“.

6.30 Televitrina. 7.00 Žinios (k). 7.25 Savaitės kriminalai. 8.00 „Lietuvos žinių“ tyrimas. 9.00 Šeštadienio rytas (k). 10.00 „Margoša: moterimi negimstama“. 11.00 „Be namų negerai: naujas gyvenimas“. 11.30 „Prajuokink mane“ (k). 12.30 „Nebylus šauksmas“ (k). 13.30, 16.30, 23.00 „Muchtaro sugrįžimas“. 14.30 „Pragaro virtuvė“ (N-7). 15.30 „Amerikos talentai“. 17.30 Savaitės kriminalai. 18.00 Žinios. Sportas. Orai. 18.25 „Galileo: norintiems žinoti“. 19.00 „Užkalnio 5“. 20.00 Žinios. Verslas. Sportas. Orai. 20.25 „Milijonieriai“. 21.00 „Mentai“ (N-7). 0.00 „Galileo: norintiems žinoti“ (k). 0.30 Tauro ragas (N-7) (k). 1.00–6.00 „Bamba“ (S).

8.00 „Tara Dankan“. 8.30 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis. 8.45 „Kelias“. Laida evangelikams.

9.00 Labas rytas (k). 11.30 Auksinė Agathos Christie kolekcija. „Puaro. Laikrodžiai“ (N-7). 13.00 Sporto panorama. 13.20 „Meilės skonis“. 14.15 Teatro popietė. Šiaulių dramos teatro spektaklis. H.Sudermannas. „Jonas ir Erdmė“ (1982 m.) (k). 16.00 „Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos“ pirmojo numerio 40-mečiui. Dok. f. „Vardan tiesos“ (1992 m.) (k). 16.55 Žinios (k). 17.10 Miesto kodas. 17.25 Pasaulio panorama (k). 17.55 „Tara Dankan“. 18.25 Žmonijos žodinio ir nematerialaus paveldo šedevrai. Lietuvos dainų šventė (6) (2003 m.). 20.00 Vienas eilėraštis. 20.10 Vilniaus knygų mugė 2012. Lauro Bielinio knygos „Prezidentė“ aptarimas. Diskusija „Viešojo Lietuvos Prezidentės įvaizdžio atspindys visuomenėje“. Dalyvauja autorius, G.Mažeikis, R.Valatka. 21.00 „Giminės“ (9). 21.50 Spalvų jėga (3). 22.20 Istorinis veiksmo trileris „Kapitonas Alatristė“ (Ispanija, 2006 m.) (N-14). 0.40 Panorama (k). 1.00 Verslas (k). 1.05 Kultūra (k). 1.10 Sportas (k). 1.15 Orai (k). 1.20 Pinigų karta.

9.15 Teleparduotuvė. 9.30 Universitetai.lt. 10.00 „Išlikimas“. 11.00 „Tarzano nuotykiai“. 12.00 „Melo teorija“. 13.00 „Trečias luitas už Saulės“. 13.30 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 14.00 „Moterų lyga“. 14.30 Teleparduotuvė. 15.00 „Tarzano nuotykiai“. 16.00 „Išlikimas“. 17.00 „Flešas Gordonas“. 18.00 „Melo teorija“. 19.00 „CSI Majamis“. 20.00 „Trečias luitas už Saulės“. 21.00 „Moterų lyga“. 21.30 Trileris „Slėpynės“ (JAV, 2005 m.). 23.30 „Futurama“. 0.00 „CSI Majamis“. 1.00 „Flešas Gordonas“.

8.05 Teleparduotuvė. 8.40 „Drakonų kova Z“ (N-7). 9.10 „Supermeno nuotykiai“. 9.35 „Superdidvyriai. Nuotykiai tęsiasi“. 10.05 „Marvel animė. Geležinis žmogus“. 10.30 Būk mano meile! (N-7). 11.30 „Meilės sparnai“. 12.30 „Intrigų dvaras“. 13.30 „Indiškos aistros“. 14.30 „Laukinė širdis“. 15.30 Teleparduotuvė.

16.00 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai (N-7). 17.00 „Pasaulio Guinnesso rekordai“ (N-7). 18.00 „Dvigubas gyvenimas“ (N-7). 18.57 Žodis – ne žvirblis. 19.00 „Alisa. Širdžiai neįsakysi“. 20.00 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (6) (N-7). 21.00 „NemaRus kinas. Dviese stotyje“ (2) (N-7). 22.25 „Išrinktieji“ (N-14). 23.25 „Pasaulio Guinnesso rekordai“ (N-7). 0.25 Sveikatos ABC (k).

6.09, 13.00 TV parduotuvė. 6.25 24/7. Savaitės aktualijų analizė ir komentarai. 7.20 Lietuva tiesiogiai. 7.55 Negaliu tylėti. 8.55 „Sodo detektyvės“ (N-7). 10.00 Super L.T. 10.35 Makaliaus kelionės. 11.05 Šeimų dvikova – „Akropolio“ turnyras. 12.00 24/7. Savaitės aktualijų analizė ir komentarai. 13.30 Skonio reikalas. 14.30 Negaliu tylėti. 15.30 „Padūkėlis Eliotas“. 15.45, 16.10 Dok. f. „Mėnulio galia“ (N-7). 16.00, 17.00, 18.00 Žinios. Orai. 17.20 Lietuva tiesiogiai. 18.20 Super L.T. 18.55 Negaliu tylėti. 19.55 Dok. f. „Č.Darvino kova: rūšių atsiradimo evoliucija“ (N-7). 21.00, 0.05 Reporteris. 21.52, 0.57 Orai. 21.55 Lietuva tiesiogiai. 22.30 Super L.T. 23.05 Negaliu tylėti. 1.00 Dok. f. „Mėnulio galia“ (N-7).

8.45, 19.45 Ieškokime geriausio! 9.00 Pramoginė laida „Geriausios pasaulio reklamos“. 9.30 „Pavojingi Ostino Styvenso nuotykiai“ (2). 10.30, 17.45, 1.10 Humoro laida „Maski šou“. 11.00 „Apgaulinga tiesa“ (2). 12.00 „Pražūtingas auksas“ (3). 13.00 „Broliai detektyvai“. 14.00 „Mirties gniaužtuose“ (2) (N-7). 15.00 F. „Mitas“ (Kinija, Honkongas, 2005 m.). 17.15 Žemaitijos labirintais. Kultūrinis istorinis detektyvas. 18.15 „Kritinė riba“ (4) (N-7). 19.15 Kelionių žurnalas „80 gražiausių salų“. 20.00 „Balticum TV“ žinios. 20.15 Kulinarinis šou „Virtuvė ant ratų“ (5). 20.45 Kinomano užrašai. 21.00 Kino akademija. „Šiaurės rytai“ (Argentina, Prancūzija, Ispanija, 2005 m.) (N-14). 22.55 „Balticum TV“ žinios. 23.10 „Broliai detektyvai“. 0.10 „Daktarės dienoraštis“ (N-7).


19

pirmadienis, kovo 19, 2012

įvairenybės kryžiažodis

horoskopai

„Klaipėdos“ skaitytojams savaitės prizą įsteigė „PRINT IT“ spaustuvė kartu su „Eugrimas.lt“ leidykla –

Teisingai išsprendusiems kryžiažodį dovanojame Dale Carnegie knygas „Pakilk ir prabilk!“ ir „Lyderystės menas“.

Dale Carnegie. „Pakilk ir prabilk!“. Tapkite puikiu oratoriumi, kokiu visada norėjote būti! Visi iš karto atpažįstame puikų oratorių, kai tik tokį išgirstame. Atrodo, kad toks žmogus turi tokių savybių – pasitikėjimo savimi, charizmatiškumo, iškalbingumo, erudicijos – kurių stokoja likusieji. Tačiau gebėjimas gerai kalbėti atsistojus priešais kitus yra tik įgūdis, o ne Dievo dovana. Tai reiškia, kad kiekvienas gali to išmokti, jei tik gaus gerų pamokymų. Ši knyga pilna naudingų patarimų, realaus gyvenimo pavyzdžių, įskaitant ir kai kurių pasaulio žymiausių oratorių. Ji yra geriausias viešo kalbėjimo vadovas. Pagrindiniai metodai, kurių išmoksite iš šios knygos, tikrai pravers jums ateityje. Dale Carnegie. „Lyderystės menas“. Kaip paskatinti save ir kitus siekti tobulumo. Patikrinta sėkmės formulė ir nepakeičiama priemonė versle! Vis labiau virtualėjančiame pasaulyje žmonės netenka bendravimo, taip pat ir lyderystės įgūdžių. Nors dar niekuomet jie nebuvo labiau vertinami ir trokštami. Šiandien reikia naujo tipo lyderių – galinčių įkvėpti ir motyvuoti kitus vadovaujantis amžinais lyderystės principais: lankstumu, prisitaikymu, patikimumu, valdžios pasidalijimu. Ši knyga padės identifikuoti jūsų stiprybes bei supažindins su veiksmingomis strategijomis.

Kryžiažodį parengė „Oho“ redakcija.

Spręskite kryžiažodį nuo pirmadienio iki penktadienio, teisingai užpildykite frazės laukelius ir laimėkite savaitės prizą. Savaitės laimėtojas bus išrinktas loterijos būdu iš visų teisingai atsakiusiųjų. Teisingus atsakymus gali-

ma pateikti iki penktadienio 17 val. 1. Frazę siųskite SMS žinute numeriu 1337. Siųsdami žinutę rašykite DIENA (tarpas) KL (tarpas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. Pvz., DIENA KL KLAIPĖDA (žinutės kaina – 1 Lt).

2. Arba iškirpę kryžiažodį su teisingu atsakymu atneškite į „Klaipėdos“ redakciją Naujojo Sodo g. 1A, Klaipėda. Šios savaitės laimėtoją paskelbsime antradienį, kovo 27 d.

Avinas (03 21–04 20). Sveika nuovoka padės sėkmingai bendrauti su aplinkiniais, tinkamas metas svarbiems sprendimams priimti. Kad išvengtumėte bėdų, pasistenkite nebekartoti senų klaidų. Jautis (04 21–05 20). Šiandien būsite puikus patarėjas visais įmanomais klausimais nuo asmeninių bėdų iki pasaulinių problemų. Tik neimkite manyti esąs visažinis. Lengvai pasieksite norimų rezultatų. Dvyniai (05 21–06 21). Nesunkiai susitvarkysite su jums pavestomis gana sudėtingomis užduotimis, bet gali būti, kad gailėsitės ne taip nusprendęs. Laukia daug nerimo, bet pasistenkite jį nukreipti pozityvia linkme. Vėžys (06 22–07 22). Palanki diena planams kurti, sprendimams priimti. Nešvaistykite jos smulkmenoms, atsipalaiduoti bei pailsėti suspėsite ir kitomis dienomis. Drąsiai galite kreiptis patarimo į vyresnį žmogų. Liūtas (07 23–08 23). Nepalanki diena savo veiksmams planuoti ir svarbiems dalykams spręsti, nes bus sunku pasirinkti teisingą kelią. Klausyti jums patarinėjančių ar ne – jūsų reikalas, tačiau jau rytoj suprasite, kad teisūs buvo būtent jie. Mergelė (08 24–09 23). Šiandien gali tekti įveikti tam tikrus išbandymus. O kad nuo jų pabėgtumėte, atsiribotumėte, vakare greičiausiai pasinersite į fantazijas. Tai palankus metas intelektualiai kūrybai. Svarstyklės (09 24–10 23). Atsiras galimybė atskleisti savo geriausias savybes, ypač socialinėje srityje. Nestovėkite vietoje ir pasinaudokite visomis jums pasitaikančiomis progomis. Skorpionas (10 24–11 22). Dėl skirtingai vertinamų vertybių įsivelsite į konfliktą. Ieškokite kompromiso, būkite kantrus, nors ir prarasite pasitikėjimą ir pagarbą autoritetingam žmogui. Šaulys (11 23–12 21). Gali susidaryti įspūdis, kad gyvenimas klostosi taip, lyg kas nors tyčiotųsi iš jūsų. Galbūt kas nors iš tikrųjų ieško būdų, kaip jus supykdyti. Bus tikrai sunku valdytis. Ožiaragis (12 22–01 20). Laikas atitrūkti nuo realybės ir pasinerti į mitų bei svajonių pasaulį. Paklausykite mėgstamos muzikos, paskaitykite – viskas džiugins sielą, suteiks harmonijos jūsų gyvenimui. Vandenis (01 21–02 19). Šiandien nemenka tikimybė, kad susidursite su seniai matytu brangiu žmogumi, gali atsinaujinti senas romantiškas ryšys. Šiandien neskubėkite daryti išvadų ir viską vertinkite pozityviai. Žuvys (02 20–03 20). Seksis ieškant savo idealo ir siekiant svajonės. Nebijokite skraidyti padangėmis ir įgyvendinti savo svajų. Naujų ryšių mezgimas gali būti naudingas jūsų karjerai.


Orai

Šiandien orai subjurs: atvės, protar­ piais numatomi krituliai, bus vėjuo­ ta – dieną pietvakarių, vakarų vėjo gūsiai daug kur sieks 15–20 m/s. Rytoj daug kur prognozuojami trum­ pi krituliai. Vietomis dar išliks vėjuo­ ta. Temperatūra naktį svyruos nuo 2 laipsnių šilumos iki 3 laipsnių šalčio, dieną bus 3–8 laipsniai šilumos.

Šiandien, kovo 19 d.

+6

+3

Telšiai

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (delčia)

+5

Šiauliai

Klaipėda

+5

Panevėžys

+6

Utena

+4

6.39 18.48 12.09

79-oji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 287 dienos. Saulė Žuvų ženkle.

Tauragė

+7

Kaunas

Pasaulyje Atėnai +17 Berlynas +9 Brazilija +23 Briuselis +11 Dublinas +11 Kairas +23 Keiptaunas +22 Kopenhaga +6

kokteilis Lai­mė, I.Ša­ka­lie­nė ne­ma­tė „Kok­tei­liui“ kri­to į akį tai, kad ma­žų­jų klai­ pė­die­čių pra­mo­g ų ob­jek­tu ta­po gė­lių lai­ vas At­g i­m i­mo aikš­tė­je. Šiais me­tais čia vy­ku­sių po­li­ti­nių ren­gi­nių, ku­rie dar vai­ kams ne­la­bai svar­būs, me­t u ma­ž y­l iai, įsi­ropš­tę į jį, sa­ve įsi­vaiz­da­vo ka­pi­to­nais, štur­ma­nais, jun­go­mis ar net pi­ra­tais. Kol tė­ve­liai aikš­tė­je rė­žė kal­bas ar­ba jų klau­sė­si, at­ža­los kė­lė ir lei­do bu­res, me­ tė ir trau­kė in­ka­rą. Lai­mė, kad vi­so ši­to ne­ma­tė Klai­pė­dos sa­vi­val­dy­bės Mies­to tvar­ky­mo sky­riaus ve­dė­ja Ire­na Ša­ka­lie­nė, ši­to lai­vo „ma­ma“. Ga­li­ma tik spė­lio­ti, kas įvyk­tų, jei sa­vi­val­ dy­bės gė­lių ka­ra­lie­nė iš­vys­tų to­kį re­gi­nį. Ar­ba vai­ku­čiams pa­bi­ru­čiams grei­tai iš­ si­laks­ty­tų min­tys apie ro­man­ti­nę pro­fe­ si­ją, ar­ba mo­te­riai tek­tų duo­ti ra­mi­na­mų­ jų ir va­li­do­lio. „Kok­tei­lis“ nu­spren­dė ne­ dė­t i nuo­t rau­kos dėl vi­siems su­pran­ta­ mos prie­žas­ties. Kam dras­ky­ti šir­dį.

Ru­si­jo­je – žą­si­nų ko­vos Bu­vo – pra­ž u­vo. Ku­riam lai­kui už­mir­šę gė­l ių lai­vą, ge­r iau dė­me­sį skir­k i­me Ru­ si­jai. Ten sa­vait­ga­lį vėl vy­ko mums neįp­ ras­tas ren­gi­nys – žą­si­nų kau­ty­nės. Į smar­ kius mū­šius su­skri­do 44 „ka­riū­nai“. Kaip „Kok­tei­liui“ pa­vy­ko su­ži­no­ti, spar­ nuo­čių ko­voms – jau dau­g iau nei 400 me­tų. Žą­si­nus kaus­to griež­tos var­žy­bų tai­syk­lės. Ko­ne pa­grin­di­nė – ne­ga­li var­ žy­tis paukš­čiai iš vie­no kai­mo. Tai­syk­ lės drau­džia ir žiau­rias dvi­ko­vas. Da­ly­ viai vie­nas ki­tą ga­l i dau­ž y­t i spar­nais. Jei jau no­ri įžnyb­ti, tai ga­li tik į kak­lą ar spar­nus. Žą­si­nas, pa­žei­dęs tai­syk­les ir įžny­bęs var­žo­vui į gal­vą ar ko­jas, disk­ va­l i­fi ­k uo­ja­mas. Pa­ten­ka jis į puo­dą ar ne, „Kok­tei­liui“ ne­pa­vy­ko su­ž i­no­ti. Dvi­ko­vą lai­mi aikš­te­lė­je li­kęs da­ly­vis, o pra­lai­mi – iš mū­šio vie­tos „te­pęs sli­des“ žą­si­nas.

Londonas Madridas Maskva Minskas Niujorkas Oslas Paryžius Pekinas 

+13 +12 +7 +11 +17 +6 +11 +1

Praha Ryga Roma Sidnėjus Talinas Tel Avivas Tokijas Varšuva 

+10 +4 +17 +21 +2 +20 +7 +10

Vėjas

7–10 m/s

orai klaipėdoje Šiandien

+8

+5

Marijampolė

Vilnius

+7

Alytus

Vardai Juozapas (Juozas), Laiminta, Vilė, Vilys, Prutenis, Juozė, Juzė

kovo 19-ąją

Rytas

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

+2

+3

+1

+1

9

+2

+3

+3

+3

4

+2

+5

+2

+1

3

rytoj

trečiadienį

1945 m. gi­mė Mo­des­tas Pau­l aus­k as, Lie­t u­vos krep­ši­nin­kas ir tre­ne­ris. Žais­da­mas So­v ie­t ų Są­ jun­gos krep­š i­n io rink­ ti­nė­je lai­mė­jo olim­pi­n į bron­zos me­da­l į (1968 m.) bei olim­pi­n į auk­so me­da­lį (1972 m.). 1945 m. gi­mė Vy­tau­tas Šus­taus­kas, in­ž i­nie­rius, po­l i­t i­n is bei vi­suo­me­ nės vei­kė­jas. 1955 m. Naujajame Džer­sy­ je gi­mė ak­to­rius Bruce‘as Wil­li­sas.

1957 m. gi­mė Lie­t u­vos dai­n i­n in­k as Ovi­d i­j us Vyš­niaus­kas.

F.Kir­ko­ro­vas pa­si­šai­pė iš sa­vęs

1977 m. gi­mė lie­t u­v ių smui­ki­nin­kas Vil­hel­mas Če­pins­kis. 2007 m. Eu­ro­pos lėk­tu­vų ga­min­to­jos lai­ne­r is „Air­ bus A380“, di­d žiau­s ias pa­sau­ly­je ke­lei­vi­n is lėk­ tu­vas, at­li­ko pir­mą­jį ban­ do­mą­jį skry­dį į JAV ir nu­ si­lei­do Niu­jor­ke. Lėk­tu­vo, ku­riuo ga­li skris­ti 555 ke­ lei­v iai, pir­mų­jų tran­sat­ lan­ti­nių skry­džių tiks­las – iš­siaiš­k in­t i, ar JAV oro uos­tai yra pa­jė­gūs ap­tar­ nau­ti to­kius mil­ži­nus.

teleloto Nr. 832 2012 03 18

Sa­vo gy­ve­ni­mą pa­ ver­tęs is­to­ri­ja, ku­ rios de­ta­les iki smulk­me­nų ži­no be­veik kiek­vie­nas ru­sų kal­bą su­pran­ tan­čių ša­lių gy­ven­ to­jas, Ru­si­jos est­ra­ dos žvaigž­dė Fi­li­pas Kir­ko­ro­vas nau­jau­sio­je pro­gra­ mo­je „Šou Nr.1“ ne­ si­dro­vė­jo pri­pa­žin­ ti sa­vo eks­cent­riš­ko bū­do.

§§§ §§§ §§§ Visa lentelė – 73 848 (1 x 73 848) Lt §§ §§§ Įstrižainės – 8 Lt §§§ Eilutė – 3 Lt §§ §§ Keturi kampai – 2 Lt §§ §§ 30 28 18 09 11 64 13 20 36 56 66 34 16 37 33 06 46 29 41 62 61 58 07 04 72 32 10 21 47 22 05 75 02 50 38 §§§ 24 54 59 57 19 §§ §§§ 14 65 52 53 42 §§§ §§§ 68 73 23 35 63 69 70 §§§ Papildomi prizai: „Peugeot 206+“– 0625369 „Peugeot 206+“ – 0287239 „Peugeot 206+“ – 0519503 „Peugeot 206+“ – 0634201 „Peugeot 206+“ – 0089259 Kvietimai į TV: 044*895, 021*434, 053*492. 5 000 Lt (tel. 1634, kovo 12 d.) – Linas Šlikas iš Kauno 5 000 Lt (tel. 1634, kovo 12 d.) – Jadvyga Lukošienė iš Telšių „„Žvaigž­dė: ne pir­mą­kart Klai­pė­do­je kon­cer­ta­vu­sio F.Kir­ko­ro­vo šou ne­

pa­li­ko abe­jin­gų. 

pi­no jaut­rias mo­te­rų šir­dis lie­da­ d.janauskaite@kl.lt mas šird­gė­lą dėl mei­lės. Ke­lio­mis dai­no­mis me­gaž­vaigž­ Tie, ku­rie ne­ma­tė nau­jau­sios F.Kir­ dė pra­tę­sė le­gen­dą apie jo ir bu­vu­ -ko­ro­vo pro­gra­mos per te­le­vi­zi­ sios žmo­nos Alos Pu­ga­čio­vos san­ ją, penk­ta­die­nį va­ka­re „Švy­tu­rio“ ty­kius: jos po­rtre­tas pa­si­ro­dė sau­lę are­no­je tu­rė­jo pro­gą pa­tir­ti ma­lo­ pri­me­nan­čia­me švie­su­ly­je, šo­kė­ja nu­mą ne tik iš­girs­ti se­niai pa­mėg­ su to­kia pa­čia kaip A.Pu­ga­čio­vos tas ir nau­jas dai­nas, bet ir pa­ten­ rau­donp­lau­ke še­ve­liū­ra kū­rė pa­ kin­ti smal­su­mą. Šou me­tu ek­ra­ne žįs­ta­mą per­so­na­žą. Sun­ku net su­skai­čiuo­ti, kiek virš sce­nos bu­vo se­ka­ma pa­sa­ka apie ber­niu­ką Fi­li­pą. Švie­sus si­ kar­tų per pust­re­čios va­lan­dos be lue­tas – su­vai­din­tas F.Kir­ko­ro­vo per­trau­kos tru­ku­sį šou F.Kir­ko­ tė­vo, praei­ty­je gar­saus dai­ni­nin­ko ro­vas per­si­ren­gė, kiek kar­tų nuo Bed­ro­so Kir­ko­ro­vo, vai­kui do­va­no­ sce­nos skli­do dū­mų už­sklan­da, jo švie­čian­tį ru­tu­lį – ta­len­to ir sėk­ fe­jer­ver­kai bei ki­to­kie žiū­ro­vų su­ si­ža­vė­ji­mą kė­lę efek­tai. mės sim­bo­lį. Nors ap­sau­g i­n in­kai griež­tai Žvaigž­džių ber­niu­ko sėk­mės, per­si­so­ti­ni­mo ja ir gy­ve­ni­mo iš­ drau­dė ar­tin­tis prie sce­nos, dau­ge­ min­ties su­vo­ki­mo leit­mo­ty­vas tę­ lis gar­se­ny­bę pa­ma­tė iš ar­ti. Dai­ni­ sė­si be­veik vi­so kon­cer­to me­tu. nin­kas va­ži­nė­jo tri­ra­čiu po sa­lę, o Dau­gu­ma dai­nų F.Kir­ko­ro­vas vir­ kon­cer­to pa­bai­go­je tie­siog susilieDai­va Ja­naus­kai­tė

„„Tai­syk­lės: lai­mi tas ko­vo­to­jas,

ant ku­rio kū­no lie­ka dau­giau­sia plunks­nų.

„Kok­tei­lio“ po­zi­ci­ja Vi­si stip­r ūs, kol var­žo­vas to­li.

Links­mie­ji tirš­čiai Aną­dien Da­nė­je bra­ko­nie­rius ne­le­ga­liai gau­dė žu­v is. Kai į van­de­n į pliump­te­lė­ jo ket­vir­tas di­na­mi­to sprog­muo, prie jo priė­jo gam­tos ap­sau­gos ins­pek­to­rius: – Toks žve­jy­b os bū­das už­d raus­tas. Teks ra­šy­ti pro­to­ko­lą, skir­ti bau­dą. Nie­ko ne­sa­kęs bra­ko­n ie­r ius iš kup­r i­ nės iš­trau­kė dar vie­ną sprog­me­n į, pa­ de­gė jį ir įki­šo pa­rei­g ū­nui į ran­kas: – Tai ką, pliurp­si­me, ar žu­vis gau­dy­si­me? Čes­ka (397 719; sa­vait­ga­lį gu­lė­jau ant so­fos, žiū­rė­jau te­le­vi­zo­rių, gė­riau alų, val­giau traš­ku­čius, ko­ja glos­čiau ka­ti­ną, o man prie­kaiš­ta­vo, kad aš nie­ko ne­da­rau)

Vy­tau­to Liau­dans­kio nuo­tr.

jo su žiū­ro­vų ma­se ir lei­do mė­gau­ tis sa­vo ar­tu­mu. Skep­ti­kai, ku­rių dau­gu­ma į kon­ cer­tą pa­te­ko vel­tui, pei­kė Ru­si­jos žvaigž­dę už tai, kad kai ku­riais at­ ve­jais jis esą pa­pras­čiau­siai imi­ta­ vo dai­na­vi­mą, o dar­bą už jį at­li­ko fo­nog­ra­ma. Ru­si­jos est­ra­dos ži­no­vai pa­ste­ bė­jo, kad F.Kir­ko­ro­vo ir ne­se­niai Klai­pė­do­je kon­cer­ta­vu­sio Ni­ko­la­ jaus Bas­ko­vo mei­lės pri­si­pa­ži­ni­ mai iš­ti­ki­ma­jai pub­li­kai bu­vo be­ maž iden­tiš­ki. To­kios žvaigž­dės kaip F.Kir­ko­ ro­vas ne­pa­lie­ka abe­jin­gų, to­dėl pub­li­ka ar­ba juos die­vi­na, ar­ba jų neap­ken­čia. Ab­so­liu­ti dau­gu­ma tų, ku­rie ste­bė­jo „Šou Nr.1“ penk­ ta­die­nį Klai­pė­do­je, bu­vo šio dai­ni­ nin­ko aist­rin­gi ger­bė­jai. Tai by­lo­jo aud­rin­gos ova­ci­jos ir glė­biai gė­lių.

5 000 Lt (tel. 1634, kovo 12 d.) – Kęstutis Arminas iš Kauno 5 000 Lt (tel. 1634, kovo 12 d.) – Arūnas Fišeris iš Alytaus 5 000 Lt (tel. 1634, kovo 12 d.) – Alfonsas Budvytis iš Klaipėdos 5 000 Lt (tel. 1634, kovo 12 d.) – Aldona Valiukevičienė iš Alytaus 5 000 Lt (tel. 1634, kovo 12 d.) – Aušrinė Mordasienė iš Anykščių 5 000 Lt (tel. 1634, kovo 12 d.) – Genovaitė Baranauskienė iš Plungės 5 000 Lt (tel. 1634, kovo 12 d.) – Julijona Vaišnorienė iš Klaipėdos 5 000 Lt (tel. 1634, kovo 12 d.) – Agota Balvočienė iš Mažeikių 5 000 Lt (tel. 1634, kovo 12 d.) – Antanas Rupšys iš Šiaulių 5 000 Lt (tel. 1634, kovo 12 d.) – Dalia Aleknavičienė iš Vilniaus Prognozė: Aukso puode bus – 400 000 Lt

2012-03-19 Klaipeda  

„Gerai, kiškime pagalius jiems į ratus, trukdykime, bet ir nusigalabykime save.“ Sei­mo­na­riai­ links­ta­at­ver­ti­ ke­lią­PVM leng­va­toms...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you