Page 1

TODĖL, KAD naujienos ESU VILNIETIS Tikros sostinės

Trečiadienis, kovo 14 d., 2012 m.

Apie pir­ma­lai­kius Sei­mo rin­ki­mus po­li­ti­kai gar­siai kal­ba, o ty­liai to­kia ga­li­my­be abe­jo­ja. Lietuva 8p.

Nr. 61 (1260) 

Ša­ly­je vei­kian­čios kre­di­to uni­jos ne­bi­jo būti pri­ly­gin­tos ko­mer­ci­ niams ban­kams. Ekonomika 9p.

diena.lt

Vo­kie­čių ap­žval­gi­nin­kai bi­jo, kad triuš­ki­na­ma R.Fi­co per­galė – pa­vo­jin­ga. Pasaulis 12p.

Pert­var­kys tuš­čias mo­kyk­las

1 Lt

Ne­ži­nau, kiek tas ki­no biu­ras pri­si­dėjo prie to, kad ki­no kūrėjai iš­lei­do ke­lis mi­li­jo­nus litų. Mies­to ta­ry­bos na­rys Rai­mun­das Alek­na

4p.

Miestas

5p.

Pli­kas su ak­lu pe­šio­ja­si Vil­n iaus me­r i­ja ir Vy­r iau­sybė svai­ do­s i prie­k aiš­t ais ir tik ieš­ko kaltų, kodėl klimps­t a sos­t inės ši­lu­mos ūkio mo­d er­n i­z a­v i­m o pro­j ek­t ai. A.Zuo­k as žada skųstis Briu­s e­l iui dėl energetikos projektų vilkini­ mo, o A.Ku­bi­l ius Vil­n iaus vald­ž iai siū­lo prie­š tai at­l ik­t i namų dar­bus ir parengti tuos projektus.

Menas „„Sprendimas: dviejų mokyklų sujungimas sostinėje subalansuotų mažų mažiausiai trijų ugdymo įstaigų mokinių srautus – vienas išgelbėtų nuo

tuščių, o kitas nuo perpildytų klasių. Evaldo Butkevičiaus nuotr.

Vil­niaus sa­vi­val­dybė iš nau­jo ėmėsi dviejų sos­tinės cent­re esan­čių ru­sa­kal­bių vaikų mo­kyklų reor­ga­ni­za­ci­jos. Po jos Žvėry­ne esan­čios Mstis­la­vo Do­bu­žins­kio vi­du­rinės mo­kyk­los grei­čiau­siai ne­be­liks.

Ma­tas Mik­ne­vi­čius

m.miknevicius@diena.lt

Im­sis reor­ga­ni­za­ci­jos

Sos­tinės sa­vi­val­dybės val­di­ninkų dar­bot­varkė­je šią sa­vaitę at­si­ra­do vie­nas jau kurį laiką aist­ras ke­lian­ tis punk­tas – Vil­niaus Mstis­la­vo Do­bu­žins­kio vi­du­rinės mo­kyk­los reor­ga­ni­za­ci­jos klau­si­mas. Mer­ din­čią mo­kyklą ke­ti­na­ma nai­kin­ti,

o jo­je be­si­mo­kan­čius vai­kus per­ kel­ti į Vil­niaus Lu­kiš­kių vi­du­rinės mo­kyk­los pa­tal­pas. Abie­jo­se mo­ kyk­lo­se dėsto­ma rusų kal­ba. Po reor­ga­ni­za­ci­jos veik­sian­ti biud­že­tinė įstai­ga ir to­liau va­din­sis Vil­niaus Lu­kiš­kių vi­du­rinė mo­kyk­ la, ji įgy­ven­dins bend­ro­jo ug­dy­mo mo­kyk­los pra­di­nio, pa­grin­di­nio ir vi­d u­r i­n io ug­dy­m o pro­gra­mas.

2

13p.

Lie­tu­viš­ko ki­no staig­me­nos


2

trečiADIENIS, kovo 14, 2012

miestas diena.lt/naujienos/miestas

Pert­var­kys tuš

Grą­žins že­mę Vilniaus krašte Vy­riau­sy­bė šį­met pla­nuo­ja priim­ ti dau­giau kaip 5 tūkst. spren­di­ mų dėl že­mės grą­ži­ni­mo Vil­niaus re­gio­ne, ku­rį Lie­tu­vos len­kų bend­ruo­me­nė va­di­na vie­nu svar­biau­ sių klau­si­mų.

Na­cio­na­li­nės že­mės tar­ny­bos duo­ me­ni­mis, Šal­či­nin­kų ra­jo­ne li­ko priim­ti spren­di­mus iš vi­so 430-iai pi­lie­čių, Vil­niaus ra­jo­ne šiais me­ tais pla­nuo­ja­ma priim­ti per 5 tūkst. spren­di­mų. Ža­da­ma, kad šie­met Šal­ či­nin­kų ra­jo­ne, kur nuo­sa­vy­bės tei­ sės at­kur­tos be­veik 98 pro­c. žmo­ nių, že­mės grą­ži­ni­mo pro­ce­sas bus už­baig­tas, o iki 2013 m. pa­bai­gos

1

Kol kas tai tik pro­jek­tas, ta­čiau bai­gus jį svars­ ty­ti ko­mi­te­tuo­se reor­ga­ni­za­ci­ jos klau­si­mą bus ga­li­ma teik­ti ta­ ry­bai. Jei ši per­mai­noms pri­tars, jau ki­tais me­tais Vil­niaus Lu­kiš­ kių vi­du­ri­nės mo­kyk­los pa­tal­po­ se mo­ky­sis ke­liais šim­tais dau­ giau moks­lei­vių. Ko­men­tuo­ti ne­sku­ba

pla­nuo­ja­ma že­mę grą­žin­ti vi­sa­me Vil­niaus kraš­te. Tei­gia­ma, kad šiuo me­tu vi­suo­se Vil­niaus kraš­to ra­jo­ nuo­se su­grą­žin­ta apie 90 pro­c. no­

ri­mų at­gau­ti že­mės plo­tų. Dėl vė­luo­ jan­čio že­mės nuo­sa­vy­bės grą­ži­ni­mo daž­nai skun­džia­si Lie­tu­vos len­kai. BNS, VD inf.

A.Zuokas patirties semsis Niu­jor­ke Sos­ti­nės me­ras Ar­tū­ras Zuo­kas (nuotr.) su dar­bo vi­zi­tu iš­vy­ko į Niu­jor­ką (JAV), kur su­si­tiks su di­ džiau­sio Ame­ri­kos mies­to Trans­ por­to de­par­ta­men­to va­do­vais, taip pat su ga­li­mais in­ves­tuo­to­jais.

Su Trans­por­to de­par­ta­men­to va­ do­ve ko­mi­sa­re Ja­net­te Sa­dik-Khan ir jos ko­man­da me­ras ap­tars Niu­ jor­ko su­si­sie­ki­mo plėt­rą, trans­por­ to or­ga­ni­za­vi­mo pa­tir­tį, ga­li­my­bes pri­tai­ky­ti ge­ruo­sius pa­vyz­džius Vil­niu­je. Niu­jor­ko trans­por­to de­ par­ta­men­tas pri­žiū­ri mies­to gat­ ves ir greit­ke­lius, ša­li­gat­vius, til­ tus, tu­ne­lius, gat­vės ženk­lus,

švie­so­fo­rus ir gat­vių ži­bin­tus. Per vi­zi­tą A.Zuo­kas taip pat su­si­tiks su Pa­sau­lio in­ves­tuo­to­jų tink­lo va­do­ vu Eya­lu Bi­no. Kol me­ras ko­man­

di­ruo­tė­je, iki ko­vo 16-osios me­ ro pa­rei­gas lai­ki­nai ei­na vi­ce­me­ras Ro­mas Ado­ma­vi­čius. VD inf.

Statybininkų g. 7: šilumos taupymo darbai grąžino išleistus litus Statybininkų g. 7 daugiabutis šią žiemą pateko tarp šilumos taupymo rekordininkų. Vasarį name šilumos rodikliai buvo 12 proc., o sausį – net 26 proc. geresni nei prieš metus. Šilumos sutaupyti gyventojams pavyko, nes daugiabutį prižiūrinti bendrovė „Naujamiesčio būstas“ praėjusį rudenį prisijungė prie 5 žingsnių šilumos taupymo programos. Anot „Naujamiesčio būsto“ vadybininko Evaldo Mardoso, sutaupyti pavyko užsandarinus rūsio ir laiptinės langus, įėjimo ant stogo duris, atnaujinus namo vamzdynų izoliaciją. Pasak vadybininko E.Mardoso, kai kurie laiptinės langai turėjo tik po vieną stiklą, todėl anksčiau laiptinėje energijos nuostoliai buvo dideli. Sostinėje stovinčio daugiabučio svertinis šilumos suvartojimo koeficientas vasarį buvo 43,5 Wh/m2/DL, o prieš metus siekė 49,4 Wh/m2/DL. Tai reiškia, kad šis rodiklis sumažėjo 12 proc. Sausį koeficientas sumažėjo net 26 proc.: nuo 50 Wh/m2/DL prieš metus iki 37 Wh/m2/DL šiemet. Namo gyventojai taupymo programoje numatytus ir atliktus darbus įvertino teigiamai, tačiau laukė jų rezultatų. Šio šildymo sezono duomenys juos turėtų paskatinti šilumą taupyti dar aktyviau. Svertinis namo šilumos suvartojimo koeficientas rodo šilumos energijos sąnaudas bendrojo šildomų patalpų ploto vienetui ir atsižvelgiant į dienolaipsnį. Kuo koeficientas mažesnis, tuo daugiabutyje šiluma vartojama efektyviau. „Šilumos taupymo priemones prižiūrimuose namuose pradėjome dieg-

ti prieš porą metų, beprotišku tempu ėmus augti šilumos kainoms. Pernai sukūrėme 5 žingsnių šilumos taupymo programą, kurioje pasiūlyti darbai buvo atlikti 2 tūkst. daugiabučių namų pagrindiniuose šalies miestuose. Matome, kad administratorių pastangos padėjo gyventojams sutaupyti“, – sakė Vytautas Turonis, Nacionalinės pastatų administratorių asociacijos (NPAA) tarybos pirmininkas.

NPAA primena, kad asociacijai priklausančių įmonių prižiūrimuose namuose kompleksiškai įgyvendinus taupymo priemones šilumos vartojimas tapo iki 30 proc. efektyvesnis. Vidutinis rodiklių gerėjimas 2011–2012 m. sezoną, palyginti su 2009–2010 m., siekė 17 proc. Daugiau apie 5 žingsnių šilumos taupymo programą galima sužinoti internete www.taupykimesiluma.lt.

Nors šis reor­ga­ni­za­ci­jos do­ku­ men­tas yra vie­šas, sa­vi­val­dy­bės val­di­nin­kai jo ko­men­tuo­ti ne­ sku­ba. Dien­raš­čio kal­bin­tas sa­vi­val­ dy­bės Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­ to de­par­ta­men­to di­rek­to­rius Gin­ ta­ras Al­fon­sas Pet­ro­nis at­skleis­ti tiks­lias reor­ga­ni­za­ci­jos prie­žas­tis at­si­sa­kė ir pa­siū­lė kreip­tis į Vie­ šų­jų ry­šių sky­rių. Kiek kal­bes­nis bu­vo mies­to Kul­tū­ros, švie­ti­mo ir spor­to ko­ mi­te­to pir­mi­nin­kas Lie­tu­vos len­ kų rin­ki­mų ak­ci­jos (LLRA) na­rys Zbig­nie­vas Ma­cie­jevs­kis, ta­čiau jis pa­ra­gi­no luk­tel­ti, kol klau­si­ mą ap­svars­tys vi­si ko­mi­te­to na­ riai. Svars­ty­mas, anot jo, tu­rė­tų įvyk­ti jau šian­dien.

„„Grobis: į M.Dobužinskio mokyklos

Po reor­ga­ni­za­ci­jos veik­sian­ti biu­dže­ ti­nė įstai­ga ir to­liau va­din­sis Vil­niaus Lu­kiš­kių vi­du­ri­nė mo­kyk­la. „Kad ir ką pa­sa­ky­čiau dėl šios mo­kyk­los reor­ga­ni­za­ci­jos, tai te­ bus ma­no vie­no nuo­mo­nė. Ne­no­ rė­čiau ki­tiems ko­mi­te­to na­riams da­ry­ti ko­kio nors spau­di­mo, pir­ miau­sia rei­kia ko­mi­te­te šį klau­ si­mą ap­tar­ti, o jau pa­skui ga­lė­ siu pa­ko­men­tuo­ti“, – dien­raš­čiui ža­dė­jo po­li­ti­kas. Vis dėl­to ta­ry­bos na­rys ne­slė­pė, kad Mstis­la­vo Do­ bu­žins­kio vi­du­ri­nė mo­kyk­la tu­ri ne­ma­žai įsi­se­nė­ju­sių bėdų. „Tam tik­rų pro­ble­mų, ži­no­ma, yra to­je mo­kyk­lo­je, ta­čiau ne­no­ rė­čiau da­bar de­ta­liau jų ko­men­ tuo­ti“, – pri­dū­rė pa­šne­ko­vas. Lau­kia spren­di­mo

Sa­vi­val­dy­bės do­ku­men­te ra­šo­ ma, kad, mies­to ta­ry­bai priė­mus spren­di­mą reor­ga­ni­zuo­ti mo­kyk­ las, Vil­niaus Lu­kiš­kių vi­du­ri­nės mo­kyk­los ir Vil­niaus Mstis­la­vo Do­bu­žins­kio vi­du­ri­nės mo­kyk­los di­rek­to­riai per mė­ne­sį pri­va­lė­tų pa­reng­ti abie­jų švie­ti­mo įstai­gų reor­ga­ni­za­ci­jos są­ly­gų ap­ra­šą ir jį vie­šai pa­skelb­ti. Lu­kiš­kių vi­du­ri­nės mo­kyk­los di­rek­to­rius Vla­di­mi­ras Dob­ry­gi­ nas dien­raš­čiui sa­kė gir­dė­jęs apie nau­jai pri­ke­lia­mą mo­kyk­lų reor­ ga­ni­za­vi­mo pro­jek­tą. Anot jo, kol kas dėl to spren­džia mies­to Švie­ ti­mo sky­rius, vė­liau su pro­jek­to ei­ga bus su­pa­žin­din­ti ir mo­kyk­ lų va­do­vai. „Taip, ži­nau, apie tai kal­ba­ma jau ne vie­nus me­tus. Kol kas la­ bai sun­ku ką nors dau­giau pa­sa­ ky­ti, nes vis­kas tik pra­si­de­da, kol kas ne­bu­vo­me in­for­muo­ti dėl ko­ kių nors veiks­mų ar mū­sų pa­rei­ gų. Kiek ži­nau, moks­lei­viai bus at­kel­ti į mū­sų mo­kyk­los pa­sta­

„„Pasipildys: Lukiškių mokyklos vado

tą, o kas bus su anuo pa­sta­tu, kol kas ne­ži­nau“, – dės­tė mo­kyk­los di­rek­to­rius. V.Dob­ry­gi­nas tei­gė, kad jo va­ do­vau­ja­ma švie­ti­mo įstai­ga dėl per­mai­nų džiau­gia­si, nes moks­ lei­vių mies­te šiuo me­tu trūks­ta. „Kai su mo­ki­niais vi­so­je Lie­tu­ vo­je yra to­kia si­tua­ci­ja, tai mes, ži­no­ma, ver­ti­na­me tei­gia­mai to­ kias per­mai­nas. Mū­sų mo­kyk­lai ge­rai, kad ateis dau­giau mo­ki­nių, – ji bus už­pil­dy­ta, mo­ky­to­jai gaus pa­kan­ka­mus dar­bo krū­vius“, – sa­kė di­rek­to­rius. No­rė­tų pa­sta­to

Pa­gal mo­kyk­los per­tvar­kos pla­ ną po reor­ga­ni­za­ci­jos Mstis­la­vo Do­bu­žins­kio mo­kyk­los pa­tal­pos ga­lė­tų bū­ti per­duo­tos Žvė­ry­no gim­na­zi­jai ar­ba žy­dų Šo­lom Alei­ che­mo vi­du­ri­nei mo­kyk­lai. Šios mo­kyk­los yra per­pil­dy­tos ir ne­ ga­li už­tik­rin­ti ge­ros ug­dy­mo ko­ ky­bės. Anot Žvė­ry­no gim­na­zi­jos di­ rek­to­rės Dai­vos Žiu­rie­nės, šio­ je vie­to­je ga­lė­tų bū­ti įkur­ta pro­ gim­na­zi­ja. Šiuo me­tu Žvė­ry­no gim­na­zi­ją lan­ko moks­lei­viai nuo penk­tos kla­sės, nors pa­gal Švie­ ti­mo įsta­ty­mą gim­na­zi­jo­je tu­rė­ tų lik­ti tik mo­ki­niai nuo de­vin­ tos kla­sės. „Be abe­jo, se­niai ži­no­me apie ke­ti­ni­mus reor­ga­ni­zuo­ti mo­kyk­ las. Mes esa­me pa­da­vę pra­šy­mą da­lį mo­ki­nių po tam tik­ros pa­sta­to re­no­va­ci­jos per­kel­ti į li­ku­


3

trečiADIENIS, kovo 14, 2012

miestas

10p.

A.Skujytė po pasaulio čempionato patikėjo, kad visos varžovės nugalimos.

š­čias mo­kyk­las

Ši­lu­mos tink­lai perka konsultacijas Vil­niaus sa­vi­val­dy­bės val­do­ma įmo­nė Vil­niaus ši­lu­mos tink­lai ruo­šia­si mies­to ši­lu­mos ūkio per­ tvar­kai – šiuo klau­si­mu ją kon­sul­ tuos tarp­tau­ti­nį kon­kur­są lai­mė­ ju­si bend­ro­vė „KPMG Bal­tics“.

Įmo­nės jau pa­si­ra­šė tre­jų me­tų 1,7 mln. li­tų ver­tės su­tar­tį. „Kon­sul­ tan­tai tu­rės at­lik­ti ana­li­zę ir pa­teik­ti konk­re­čius spren­di­mus, ku­riuo ke­liu tu­ri bū­ti ei­na­ma, kad bū­tų su­ma­žin­ tos ši­lu­mos kai­nos vil­nie­čiams“, – pra­ne­ši­me spau­dai ci­tuo­ja­mas Vil­ niaus ši­lu­mos tink­lų di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Kęs­tu­tis Nė­nius.

„KPMG Bal­tics“ va­do­vau­ja­ma­ me kon­sor­ciu­me taip pat yra Šve­ di­jos KPMG, pro­jek­ta­vi­mo įmo­nė „Swe­co Lie­tu­va“ ir ad­vo­ka­tų kon­ to­ra „Ber­no­tas ir Do­mi­nas Glims­tedt“. Kon­kur­se taip pat da­ly­va­vo „Na­ cio­na­li­nių pro­jek­tų ren­gi­mo“ ir įmo­nės „Pro Bo­nus“ kon­sor­ciu­ mas, ku­ris pa­tei­kė 1,942 mln. li­tų ver­tės pa­siū­ly­mą. Vil­niaus ši­lu­mos tink­lams pri­ klau­so 2-oji ir 3-io­ji Vil­niaus elekt­ ri­nės bei dvi ra­jo­ni­nės ka­ti­li­nės – vi­sas mies­to ši­lu­mos ūkis da­bar iš­nuo­mo­tas Pran­cū­zi­jos kon­cer­no

„Dal­kia“ val­do­mai įmo­nei „Vil­ niaus ener­gi­ja“. Pa­gal Eu­ro­pos di­ rek­ty­vą iki 2016-ųjų ši­lu­mos ūkis tu­ri bū­ti mo­der­ni­zuo­tas, kad ati­ tik­tų nau­jus ap­lin­kos ap­sau­gos ir tar­šos rei­ka­la­vi­mus, taip pat sie­ kiant su­ma­žin­ti ku­ro są­nau­das, ka­ ti­lų eksp­loa­ta­ci­jos iš­lai­das ir kai­ną ga­lu­ti­niams var­to­to­jams. „KPMG Bal­tics“ yra vie­na pir­ mau­jan­čių au­di­to, mo­kes­čių ir kon­sul­ta­vi­mo pa­slau­gų įmo­nių Bal­ti­jos ša­ly­se. Bal­ti­jos ša­ly­se ir Bal­ta­ru­si­jo­je dir­ba apie 400 KPMG spe­cia­lis­tų. BNS, VD inf.

Merija spor­tui pa­žers mi­li­jo­nų

s pastatą jau nusitaikė dvi sostinės mokyklos. 

Gedimino Bartuškos nuotr.

Vil­niaus ta­ry­ba pa­tvir­ti­no di­džiau­ sią tiek per pa­sta­ruo­sius me­tus sos­ tinėje, tiek vi­so­je Lie­tu­vo­je spor­tui skir­tą biu­dže­tą, ku­ris sieks be­veik 32 mln. li­tų. Pa­ly­gin­ti su per­nai, ši su­ma išau­go 7 mln.

2011 m. spor­t ui sos­t i­n ės sa­v i­ val­dy­bė at­sei­kė­jo 24,8 mln. li­tų. Ma­s i­n iam spor­t ui, svei­ka­t i­n i­

ovai su džiaugsmu laukia ją papildysiančių moksleivių. Simono Švitros nuotr.

sias tuš­čias pa­tal­pas. Kaip bus – neaiš­ku“, – sa­kė gim­na­zi­jos di­ rek­to­rė. Trūksta vaikų

Per­nai Rug­sė­jo 1-osios iš­va­ka­rė­ se Vil­niaus po­li­ti­kai nu­ta­rė leis­ti Mstis­la­vo Do­bu­žins­kio vi­du­ri­nė­je mo­kyk­lo­je šie­met rink­ti vie­nuo­lik­ tas kla­ses, nes bu­vo gau­ti 34 bū­si­ mų vie­nuo­lik­to­kų pra­šy­mai leis­ ti jiems mo­ky­tis šio­je mo­kyk­lo­je. Po­li­ti­kai iš­si­gan­do, kad šie vai­kai ga­li iš vi­so lik­ti be mo­kyk­los. Pa­gal anks­tes­nį sos­ti­nės ta­ry­ bos spren­di­mą šio­je mo­kyk­lo­je vie­nuo­lik­tų kla­sių šie­met komp­ lek­tuo­ti ne­bu­vo nu­ma­ty­ta, nes ją jau tuo­met ke­tin­ta jung­ti su ki­ta švie­ti­mo įstai­ga, ku­rio­je mo­ko­ ma ru­sų kal­ba, – Lu­kiš­kių vi­du­ ri­ne mo­kyk­la.

Prieš dve­jus me­tus mies­to sa­ vi­val­dy­bės spe­cia­lis­tai šio­je mo­ kyk­lo­je ste­bė­jo moks­lei­vių pa­ mo­kų lan­ko­mu­mą. Skai­čiai bu­vo stul­bi­nan­tys. Iš 318 Mstis­la­vo Do­bu­žins­kio vi­du­ri­nės mo­kyk­los moks­lei­vių kla­sių suo­luo­se per pir­mą pa­tik­ ri­ni­mą bu­vo ras­ti tik 47. Vyks­tant ant­ram pa­tik­ri­ni­mui su­skai­čiuo­ ta ma­žiau nei pu­sė mo­ki­nių – 127, tre­čiam – 170 moks­lei­vių. Spe­ cia­lis­tų skai­čia­vi­mais, šios mo­ kyk­los pa­tal­po­se iš vi­so ga­lė­tų tilp­ti 530 vai­kų. Mo­kyk­lai kas­met ski­ria­ma per 1 mln. li­tų mo­ki­nio krep­še­lio lė­šų, di­džiau­sia da­lis šių pi­ni­gų ati­ten­ ka mo­ky­to­jų al­goms mo­kė­ti. Nors do­ta­ci­ja di­de­lė, mo­kyk­la kas­met iš­leis­da­vo beveik vi­sus jai iš mies­ to biu­dže­to skir­tus pi­ni­gus.

Gin­čai dėl reor­ga­ni­za­ci­jos Tau­t i­n ių ma­ž u­mų mo­k yk­lų per­ ny­je esan­ti len­kų ir ru­sų Joa­chi­mo tvar­kos sos­t i­nė­je vi­suo­met ke­l ia Le­le­ve­lio vi­du­ri­nė mo­kyk­la An­ta­ daug aist­rų. Štai ne­se­niai nu­spren­ kal­nio vi­du­ri­nei mo­kyk­lai pri­va­lo dus reor­ga­ni­zuo­ti Joa­chi­mo Le­le­ ati­duo­ti sa­vo pa­sta­to spar­ną. ve­lio ir An­ta­no Vi­vuls­kio mo­kyk­las To­kiai re­for­mai prie­ši­no­si An­ta­kal­ prieš to­kį spren­di­mą su­ki­lo mies­to nio mo­kyk­los moks­lei­viai, mo­ky­to­ kon­ser­va­to­riai. jai ir va­do­vai. Jie no­rė­tų, kad mo­kyk­ Dau­giau kaip pu­sę me­tų sa­vi­val­dy­ lai ati­tek­tų vi­sas Joa­chi­mo Le­le­ve­lio bė­je tru­kę gin­čai dėl dvie­jų sos­ti­ mo­kyk­los pa­sta­tas, o ke­li šim­tai mo­ nės mo­kyk­lų reor­ga­ni­za­vi­mo pa­ga­ ki­nių pri­si­jung­tų prie An­ta­no Vi­vuls­ liau bai­gė­si pa­lan­kiai tik vie­nai ša­ kio mo­kyk­los Žir­mū­nuo­se. Tiek Joa­ liai – sos­ti­nės val­dan­čia­jai koa­li­ci­jai, chi­mo Le­le­ve­lio, tiek An­ta­no Vi­vuls­ ypač LLRA at­sto­vams. Mies­to ta­ry­ kio mo­kyk­lo­se mo­ko­si len­kų ir ru­sų bos na­riai nu­spren­dė, kad An­ta­kal­ vai­kai.

mo pro­gra­moms ir vai­kų spor­tui skir­ta 9,5 mln. li­tų, di­de­lio spor­ ti­n io meist­r iš­k u­m o ug­dy­m ui – 12,5 mln. li­tų. Apie 7 mln. li­tų bus in­ves­tuo­ta į spor­to inf­rast­ruk­tū­rą: apie 1,6 – fut­bo­lo aikš­ty­nams prie mo­kyk­lų at­nau­jin­ti ir įreng­ti, įskai­tant tik­ rų dy­džių sin­te­ti­nės dan­gos fut­bo­lo sta­dio­ną prie mo­kyk­los Fa­bi­jo­niš­

kė­se, 2,7 mln. li­tų – spor­to mo­kyk­ los „Tau­ras“ sa­lės sta­ty­boms, apie 2,3 mln. – fut­bo­lo aikš­ty­nų komp­ lek­sui įreng­ti Nau­jo­jo­je Vil­nio­je ar­ ba Šeš­ki­nė­je. Vilniaus sporto mokykloms biu­ džete skirta 15,25 mln. litų – ši su­ ma nuo 2011-ųjų liko beveik nepa­ kitusi. VD inf.


4

TrečiADIENIS, kovo 14, 2012

miestas Apiplėš­tas ­ lat­vis

Su­ža­lo­tas ­ vai­kas

Žu­vo ­ ug­nia­ge­sys

Au­to­busų sto­ty­je Vil­niu­je vėlų šeš­ta­die­nio va­karą api­plėštas ir su­muš­tas Lat­vi­jos pi­lie­tis. Dėl gal­vos sme­genų su­krėti­ mo vy­riš­kis nuo sek­ma­die­nio gy­do­mas Vilniaus Greitosios pagalbos li­go­ninė­je. Lat­vio pa­ tir­ti nuo­sto­liai dėl api­plėši­ mo sos­tinės Sodų gatvė­je dar tiks­li­na­mi.

Eis­mo ne­laimė įvy­ko pir­ma­ die­nio va­karą Ge­di­mi­no ­ pro­spek­to ir Ro­tun­do gat­vių san­kry­žo­je. Ne­ži­no­mas au­to­ mo­bi­lis par­trenkė 3 metų ­ ber­niuką. Vai­kas dėl abiejų de­šinės ko­jos blauz­dos kau­ lų lūžių pa­gul­dy­tas į Vil­niaus uni­ver­si­te­to vaikų li­go­ninės Traumatologijos skyrių.

Per ava­riją Vil­niaus ra­jo­ne pir­ ma­die­nio va­karą žu­vo ug­nia­ ge­sys gelbė­to­jas. Pasak polici­ jos, tragiška ne­laimė įvy­ko ke­ ly­je Daržininkai–Medininkai. Nuo ke­lio nu­va­žia­vo ir į pa­ kelės medį at­si­trenkė ug­nia­ ge­sio vai­ruo­ja­mas au­to­mo­bi­ lis. Ug­nia­ge­sys vai­ra­vo ne tar­ ny­bos me­tu.

Vil­niaus ki­no biurą įkūru­si sos­tinės sa­ vi­val­dybė žadė­jo kas­met jam skir­ti iki 200 tūkst. litų. Ta­čiau ape­ti­tas išau­go – Viešųjų įstaigų fi­nan­sa­vi­mo pro­jek­te šiam me­ro Artū­ro Zuo­ko pro­ jek­tui nu­ma­ty­ta tris­ kart di­desnė su­ma.

Taps ki­no sos­ti­ne? Vil­n iaus ki­no biu­r ui sa­v i­val­dybė yra iškė­lu­si tam tik­rus už­da­vi­nius – siek­t i, kad kas­met sos­t inė­je būtų fil­muo­ja­mi bent du už­sie­nio kūrė­ jų fil­mai, per me­tus nuo biu­ro įstei­ gi­mo su­k ur­t i in­ter­ne­to sve­tainę, ku­rio­je būtų in­for­ma­ci­jos apie sos­ tinės ki­no rinką, per tre­jus me­t us iš­rek­la­muo­ti miestą kaip tin­kamą vietą ki­nui kur­ti.

„„Dėme­sys: Vil­niaus ki­no biu­ro veik­lai sos­tinės val­dan­tie­ji di­di­na fi­nan­sa­vimą, o ta­ry­bos opo­zi­ci­ja pir­miau­sia

norėtų iš­girs­ti apie biu­ro pa­sie­ki­mus. 

Tado Umaro (BFL) nuo­tr.

Ki­no biu­rui – pusė mi­li­jo­no Ma­tas Mik­ne­vi­čius

m.miknevicius@diena.lt

Sumą pa­tri­gu­bi­no

Steig­da­mi naują įstaigą – Vil­niaus ki­no biurą – sos­tinės sa­vi­val­dybės va­do­vai kalbė­jo, kad ji į miestą tu­ rėtų pri­trauk­ti gau­sybę už­sie­nio ki­no kūrėjų. Sa­vi­val­dybė yra vie­nin­telė šios įstai­gos steigė­ja. Kad Vil­niaus ki­no biu­ras turėtų lėšų veik­ti, kas­met bu­ vo nu­ma­ty­ta at­seikė­ti iki 200 tūkst.

litų dar­buo­tojų al­goms mokė­ti ir būti­nai rek­la­mi­nei veik­lai at­lik­ti. Ta­čiau pir­muo­sius žings­nius jau žengęs mies­to sa­vi­val­dybės dan­go­ rai­žy­je įsikūręs mies­to ki­no biu­ras grei­čiau­siai val­dan­tie­siems pa­si­ rodė svar­bes­nis, nei bu­vo pla­nuo­ ta iš pra­džių. Atei­nan­čių trejų metų sa­vi­val­ dybės viešųjų įstaigų veik­los fi­nan­ sa­vi­mo gai­rių do­ku­men­te šiam pro­ jek­tui jau nu­ma­ty­ta skir­ti ko­ne tris kar­tus di­desnę sumą – 700 tūkst.

Kūrėjai lei­do už­dirb­ti Tarp­tau­t i­n iai ki­no kūrėjai – italų re­ ži­sie­rius Gab­rie­le Sal­va­to­res ir vo­kie­ čių te­le­vi­zi­jos bend­rovė „Spie­gel TV“ – in­ves­ta­vo 5,5 mln. litų. Tai prie­š ku­ rį laiką skelbė sa­vi­val­dybė. Šios lėšos bu­vo iš­leis­tos vieš­bu­čiams, trans­por­ tui, mai­t i­n i­mo įstai­goms, ki­no pra­ mo­nei ir jos dar­buo­to­jams. „Tam ir įsteigė­me Vil­niaus ki­no biurą – jis tu­r i rūpin­tis, kad ki­no kūrėjai at­ rastų Vil­nių ir tap­tu­me re­gio­no ly­de­ riais, pri­trau­kian­čiais in­ves­ti­cijų ir ki­ no pra­monė­je“, – kalbė­jo me­ras.

„Si­bi­r ie­t iš­ko auklė­ji­mo“ veiks­m as vyksta 1985–1995 m. Pad­n iestrė­je. Fil­me pa­sa­ko­ja­ma apie to lai­ko­tar­pio Pad­n iestrės nu­si­kaltė­l ių gy­ve­n imą. Be­veik vi­sa is­to­ri­ja bu­vo fil­muo­ja­ma Vil­niu­je. Vo­kie­čių te­le­vi­zi­jos bend­rovės „Spie­ gel TV“ už­sa­k y­mu Lie­t u­vo­je ku­r ia­ mos dvi do­k u­men­t inės dra­mos „Si­ bi­ro Žemė“ is­to­r i­jos, pa­sa­ko­jan­čios apie drąsius, tiks­lo ve­da­mus žmo­nes ir jų gy­ve­n i­mus Kam­čiat­kos kraš­te XVIII ir XIX a.

litų kas­met. Žadė­tus 200 tūkst. litų ke­ti­na­ma at­seikė­ti tik šiais me­tais, o jau 2013-ai­siais ir 2014-ai­siais fi­ nan­sa­vi­mas tri­gubės. Be šių nu­ma­ tytų tūkstan­čių litų, jau steig­da­ma viešąją įstaigą sa­vi­val­dybė iš kar­ to į jos iždą įnešė 40 tūkst. litų. Be to, kaip anks­čiau teigė mies­to val­di­ nin­kai, ji taip pat pre­ten­duotų į vals­ tybės biud­že­to bei ES pa­ra­mos lėšas. Rems, jei už­dirbs

Vil­niaus sa­vi­val­dybės opo­zi­ci­jos ly­de­ris bei Eko­no­mi­kos ir fi­nansų ko­mi­te­to na­rys Rai­mun­das Alek­na dien­raš­čiui sakė ne­girdėjęs apie to­ kio dyd­žio su­mas, pla­nuo­ja­mas at­ seikė­ti Vil­niaus ki­no biu­rui. Ta­čiau jis pri­dūrė, kad nie­ko blo­ ga šio­je pa­ra­mo­je ne­ma­tytų to­kiu at­ve­ju, jei biu­ras iš tiesų su­gebėtų pri­trauk­ti in­ves­ti­cijų. „Pir­miau­sia reikės su­ži­no­ti, kam konk­re­čiai šie pi­ni­gai bus ski­ria­mi, kas su jais bus da­ro­ma, ko­kie tiks­lai, kur in­ves­ tuo­ja­ma. Ne­galė­čiau pa­sa­ky­ti, kad čia ma­tau ką nors blo­ga, jei ki­no biu­ras su­gebės tuos pi­ni­gus ge­ne­ ruo­ti. In­ves­ti­ci­jos į jį tu­ri būti pro­ por­cin­gos pa­siek­tiems tiks­lams“,

12

20 – ėti tas on Mesižm usi pa mia iai įdoentin i šv giniaje renstinė so

s ete amaus t Similniu V ėd jos Kaladici r

Pa­ra­ma vie­šo­sioms įstai­goms

Iš vi­so vien šiais me­tais vie­šo­ sioms įstai­goms fi­nan­suo­ti sa­vi­ val­dybė turėtų iš­leis­ti per 21 mln. litų. Atei­nan­čiais me­tais de­šim­ tims įstaigų pla­nuo­ja­ma skir­ti dar dau­giau pi­nigų. Pa­vyzd­žiui, 2013-ai­siais iš mies­ to biud­že­to joms no­ri­ma at­seikė­ti maž­daug 35,5 mln. litų, o 2014 m. – be­veik 34 mln. Did­žiau­sią pa­ramą, 3,3 mln. litų, šiais me­tais ke­ti­na­ma skir­ti Ka­ro­ li­niš­kių po­lik­li­ni­kai. Tie­sa, ji pi­ nigų iš mies­to grei­čiau­siai ne­gaus ki­tais me­tais. Cent­ro po­lik­li­ni­kai šie­met bus su­teik­ti 3 mln. litų. Ki­

Biu­ro dar­buo­to­jai turės į miestą kvies­ti ki­no kūrėjus, ieš­ko­ti in­ves­ tuo­tojų, da­ly­vau­ti ki­no fes­ti­va­liuo­ se, juo­se ieš­ko­t i bend­ra­dar­bių. Ki­ no biu­ras taip pat turėtų pa­dėti už­ megz­t i dia­logą tarp mies­to bei ša­ lies vald­ž ios ir vie­tos ki­no kūrėjų.

21

mln. litų

Vil­niaus sa­vi­valdybė nu­ ma­čiu­si skir­ti vie­šo­sioms įstai­goms fi­nan­suo­ti. toms mies­to svei­ka­tos įstai­goms taip pat bus skir­tos ga­na di­delės pi­nigų su­mos. Vi­sus tre­jus me­tus po 82 tūkst. litų ke­ti­na­ma skir­ ti Romų vi­suo­menės cent­rui, 200 tūkst. litų – Žydų kultū­ros ir in­for­ ma­ci­jos cent­rui. Di­delės pa­ra­mos ga­li lauk­ti ir me­ no įstai­gos. Štai Azi­jos menų mu­ zie­jus per tre­jus me­tus gaus 300 tūkst. litų, Jo­no Me­ko vi­zua­liųjų menų cent­ras – 540 tūkst. litų, Vil­ niaus mo­ky­tojų na­mai – 5,2 mln. li­ tų, Menų spaus­tuvė – 2,3 mln. litų, Vil­niaus ro­tušė – 5 mln. litų.

Ketvirčio prenumerata tik 69 Lt

tai. meuris d nui ite erk rako Atv m D daja

Juo

eliu sen tai Procep reuciu ienei K kar va

– „Vil­niaus die­nai“ kalbė­jo kon­ ser­va­to­rius. Paš­ne­ko­vas pri­dūrė, kad mies­to pi­nigų Ki­no biu­ras pir­miau­sia turė­ tų nu­si­pel­ny­ti. Esą jei šis biu­ras pa­ dėtų sos­ti­nei už­si­dirb­ti, pi­nigų jam ne­būtų gai­la. „Ne­ži­nau, kiek tas ki­ no biu­ras pri­si­dėjo prie to, kad ki­ no kūrėjai iš­lei­do ke­lis mi­li­jo­nus litų, ta­čiau vi­si mies­te iš­leis­ti pi­ni­ gai yra svei­kin­ti­nas da­ly­kas“, – sa­ kė R.Alek­na.

Vil­n iaus me­ras A.Zuo­kas yra mi­ nėjęs, kad mies­tas galėtų tap­ti net ir ki­no sos­t i­ne, nes Vil­n iaus ki­no biu­ras galės būti ne vien sa­v i­val­ dybės val­do­ma įstai­ga. Biu­ro da­li­ nin­kais galės tap­ti ju­ri­di­niai bei fi­ zi­niai as­me­nys, jei su­t iks pri­si­dėti fi­nan­siš­kai.

na Vieka – ša to šimčių lu eg dėka pa

– ok

ikulizgėtiti b ndy Riz au k s ir gu leis

t

Nepraleisk specialių priedų! Prenumeruoti galima redakcijoje Labdarių g. 8, Vilnius; internetu www.diena.lt/dienrastis. Informacija tel. (8 5) 261 1688, 8 686 52 400, e.paštu prenumerata@vilniausdiena.lt


5

TrečiADIENIS, kovo 14, 2012

miestas diena.lt/naujienos/miestas

Ku­ris kur­čias, o ku­ris ak­las?

Siū­lo do­va­no­ti V.Pu­ti­nui Buvęs kultū­ros vi­ce­mi­nist­ras, rea­guo­da­mas į dis­ku­si­jas dėl Ža­ lio­jo til­to skulptūrų li­ki­mo, siū­lo jas pa­do­va­no­ti iš­rink­tam Ru­si­jos pre­zi­den­tui Vla­di­mi­rui Pu­ti­nui.

Vil­niaus me­ri­ja ir And­riaus Ku­bi­liaus Vy­riau­sybė mėto­si prie­kaiš­tais ir tik ieš­ko kaltų, kodėl klims­ta sos­tinės ši­lu­ mos ūkio mo­der­ni­za­vi­mo pro­jek­tai.

Jus­ti­nas Ar­gus­tas j.argustas@diena.lt

Vil­niaus elekt­ri­nių mo­der­ni­za­vi­mas – ne mūsų bėda, to­kių pro­ jektų mes ne­matė­me. Taip šią sa­ vaitę Artū­ro Zuo­ko va­do­vau­ja­mai Vil­niaus vald­žiai kir­to prem­je­ ras A.Ku­bi­lius: „Ne pa­tys pro­jek­tai ren­gia­mi, o ra­šo­mi laiš­kai kaž­kur. Be konk­re­čių pro­jektų, ku­riuos tu­ri pa­reng­ti pa­čios sa­vi­val­dybės, nie­kas nie­kam ne­si­ruo­šia skir­ti jo­kių lėšų.“ De­ši­niųjų ved­lys ne­tru­ko su­lauk­ ti me­ri­jos at­sa­ko. Sos­tinės vi­ce­me­ ras Ro­mas Ado­ma­vi­čius įro­dinė­ja, kad Vy­riau­sybė – ir kur­čia, ir ak­la: į sa­vi­val­dybės pa­si­ūly­mus ne­krei­ pia dėme­sio, neat­sa­ko ne­tgi į ofi­ cia­lius raš­tus.

Ro­mas Ado­ma­vi­čius:

Vy­riau­sybė – ir kur­čia, ir ak­la: į sa­vi­val­dybės pa­si­ūly­mus ne­krei­pia dėme­sio, neat­sa­ko ne­tgi į ofi­cia­lius raš­tus. „Po ilgų Vil­niaus mies­to sa­vi­val­ dybės ir bend­rovės „Dal­kia“ de­ rybų bu­vo pa­skelb­ta, kad bend­rovė pa­si­ry­žu­si in­ves­tuo­ti 500 mln. litų į bio­ku­rio ko­ge­ne­ra­cinę elekt­rinę Vil­niu­je. Ta­čiau ir šis spren­di­mas

A.Ku­bi­liaus bu­vo su­kri­ti­kuo­tas, nors Kau­ne Pet­ra­šiū­nuo­se to­kią pa­ čią elekt­rinę ža­da­ma sta­ty­ti už ge­ ro­kai di­desnę kainą ir į ją per „Lie­tu­ vos ener­giją“ in­ves­tuo­ja vals­tybė“, – pri­minė so­cial­de­mok­ra­tas. Po­li­ti­kas pri­dūrė, kad at­sa­kin­ gos mi­nis­te­ri­jos – Ūkio, Fi­nansų, Ener­ge­ti­kos – nė neat­sa­ko į ofi­ cia­lius sa­vi­val­dybės at­stovų raš­ tus. Sos­tinės vi­ce­me­ras pri­minė, kad ener­ge­ti­kos stra­te­giją Lie­tu­ vo­je for­muo­ja Ener­ge­ti­kos mi­nis­ te­ri­ja, ta­čiau net ir ne kartą kvies­ ti prie bend­ro dis­ku­sijų sta­lo nei A.Ku­bi­lius, nei A.Sek­mo­kas į Vil­ niaus mies­to sa­vi­val­dybės siū­ly­ mus neat­si­liepė, al­ter­na­tyvų pa­tys taip pat ne­pa­siūlė. Dėl Vil­niaus ši­lu­mos ūkio mo­ der­ni­za­vi­mo pro­jektų ie­tys lau­ žo­mos jau ne vie­nus me­tus. An­ tai sos­tinės ši­lu­mos ūkį val­dan­tis kon­cer­nas „Dal­kia“ yra pa­si­ūlęs sta­ty­ti bio­ku­ro ka­ti­linę už 0,5 mlrd. litų, ta­čiau iš­syk su­laukė nei­gia­mos ir Pre­zi­dentės Da­lios Gry­baus­kaitės, ir ener­ge­ti­kos mi­ nist­ro Ar­vy­do Sek­mo­ko reak­ci­jos. D.Gry­baus­kaitė įspėjo: „Ši­lu­mos ūky­je for­muo­ja­si mo­no­po­li­ninkų dik­ta­tas.“ Praė­ju­sią sa­vaitę pra­bil­ta apie „Lie­tu­vos ener­gi­jos“ ir bend­rovės „For­tum Heat“ pa­si­ūly­mus dėl ko­ge­ne­ra­cinės elekt­rinės sta­ty­ bos. Tie­sa, kol kas tai tik ke­ti­nimų pro­to­ko­las. Aps­kai­čiuo­ta, kad toks pro­jek­tas ga­li at­siei­ti apie 700 mln. litų. Tąsyk Vil­niaus me­ras A.Zuo­ kas pa­reiškė: kuo dau­giau pa­si­ ūlymų – tuo ge­riau, ta­čiau pri­dūrė lauk­siąs konk­re­čių planų, o ne pa­ reiš­kimų. Be ki­ta ko, „For­tum Heat Lie­tu­va“ elekt­rinę pla­nuo­ja sta­ ty­ti ir Kau­ne. Ga­li būti ir taip, kad Vy­riau­ sybės ir sos­tinės vald­žios gin­čas

„„Ne­su­si­kal­ba: A.Zuo­kas že­ria prie­kaiš­tus Vy­riau­sy­bei dėl ne­veik­lu­mo,

dėl to pa­ties A.Ku­bi­lius prie­kaiš­tau­ja sos­tinės vald­žiai. 

And­riaus Ufar­to (BFL) nuo­tr.

Komentaras Eu­ge­ni­jus Mal­dei­kis

Buvęs ūkio mi­n ist­ras, eko­no­m is­tas

A

biejų be­si­gin­či­jan­čių ša­lių la­bai trum­pa at­min­tis. Apie tai dis­ku­tuo­ta ir pra­ėju­sio­ je mies­to ta­ry­bo­je. Jau ta­ da Vy­riau­sybė į tai turė­jo at­kreip­ti dė­ mesį, ta­čiau, kiek pa­me­nu, ne­rea­ga­vo. La­bai keis­ta, kai dvi „kon­to­ros“ ne­su­si­ kal­ba – dings­ta do­ku­men­tai, „ne­ma­to­ ma“ pro­jektų. Kad ir koks būtų pa­si­ūly­ mas, jis tu­ri būti nag­rinė­ja­mas rim­tai, tu­ri būti de­ra­ma­si, aiš­ki­na­ma­si. Jei kas

ne­tin­ka – to­bu­li­na­ma ir siū­lo­ma. O jei pro­jek­tas blo­gas, tai rei­kia pa­sa­ky­ti la­ bai aiš­kiai. Da­bar vie­na yra dek­la­ruo­ja­ma, vi­sai ki­ta da­ro­ma. Tai ir yra did­žiau­sia mū­ sų ener­ge­ti­kos po­li­ti­kos bėda. Vi­si gar­ siai rėkia­me „Eu­ro­pa“, bet be­veik nie­ko ne­pa­da­ro­ma. Jei siū­lo­mi pro­jek­tai ne­ tin­ka, ne­jau­gi lauk­si­me, kad kas nors iš kur nors ateitų ir ką nors pa­si­ūlytų nau­ jo? Tai ga­na su­dėtin­ga ir, ma­nau, ne­rea­ lu. Yra konk­retūs ob­jek­tai ir yra konk­ retūs pro­jek­tai – kad kas nors dėl jų bū­ tų rim­tai dis­ku­tavę, ne­pas­tebė­jau.

Investuotojų pasiūlymai Investuotojas Elekt­ros kiekis Ši­lu­mos kiekis Statybos kai­na Kai­na už 1 MW

Vil­niu­je „For­tum“ 50 MW 110 MW 700 mln. litų 4,375 mln.

Vil­niu­je „Dal­k ia“ 180 MW 300 MW 500 mln. litų 1,04 mln.

Kau­ne „Lie­tu­vos ener­g i­ja“ 25MW 50 MW 270 mln. litų 3,6 mln.

Šal­ti­nis: Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dybė

dėl ši­lu­mos ūkio per­si­kels į teismą. Sos­tinės ta­ry­ba Vy­riau­sybę yra nu­spren­du­si skųsti Eu­ro­pos Ko­mi­ si­jai. Esą elekt­ri­nių veik­lai mo­der­ ni­zuo­ti skir­tus pi­ni­gus – be­veik 150 mln. litų – Vy­riau­sybė iš­da­li­jo ke­liams ties­ti. Taip pat sa­vi­val­dybė pik­ti­na­si, kad Vy­riau­sybė del­sia

pa­reng­ti elekt­ri­nių mo­der­ni­za­ci­jai rei­ka­lin­gus do­ku­men­tus. Lie­tu­va yra įsi­pa­rei­go­ju­si ES iki 2015-ųjų gruod­žio 31 d. at­lik­ti dar­bus, ga­ran­tuo­jan­čius sos­tinės elekt­r i­n ių veik­l os mo­d er­n i­za­ vimą. Tam nu­ma­ty­tos mi­li­jo­ninės lėšos iš ES.

Vil­niaus me­ras ar­ba kultū­ros mi­ nist­ras turėtų kreip­tis į kultū­ros ver­ty­bių glo­bos ta­rybą ir taip pa­ ga­liau išspręs­ti „sta­li­ni­nių“ Ža­ lio­jo til­to skulptūrų klau­simą. Tik ei­nant to­kiu ke­liu ga­li­ma pa­siek­ti, kad Ža­lia­sis til­tas ir ant jo esan­ čios skulptū­ros būtų išb­rauk­ ti iš sau­go­tinų kultū­ros pa­vel­ do ob­jektų sąra­šo. Ta­da at­si­rastų ga­li­mybė so­vie­ti­nes skulptū­ ras pa­ša­lin­ti. To­kios nuo­monės lai­ko­si buvęs kultū­ros vi­ce­mi­ nist­ras Do­na­tas Va­lan­čiaus­kas. „Kreip­tis į kultū­ros ver­ty­bių glo­bos ta­rybą ga­li pa­ts mi­nist­ ras. Jei jis pa­pra­šytų jas iš sau­ go­ti­no kultū­ros pa­vel­do sąrašų išb­rauk­ti, ma­nau, jo pra­šy­mas būtų pa­ten­kin­tas“, – tvir­ti­no D.Va­lan­čiaus­kas. Ki­tas ke­lias – į glo­bos ta­rybą galėtų kreip­tis ar­ba Vil­niaus me­ ras, ar­ba mies­to ta­ry­ba. „Ge­riau, ži­no­ma, būtų, jei tai pa­da­rytų pa­ts mies­tas. Ta­da skulptū­ras būtų ga­li­ma iš­vež­ti į Grūto par­ ką“, – kalbė­jo kultū­ri­nin­kas. D.Va­lan­čiaus­kas lai­ko­si nuo­ monės, kad Ža­lia­sis til­tas su skulptū­ro­mis nėra „joks di­de­lis me­no kūri­nys ar ver­tybė“. Vie­na išei­čių – at­lik­ti mies­ tie­čių ap­klausą dėl Ža­lio­jo til­to skulptūrų atei­ties. Ta­čiau tai taip pat ga­li nu­ves­ti į ak­la­vietę. D.Va­ lan­čiaus­kas svarstė, kad ap­klau­ so­se daž­niau­siai da­ly­vau­ja pa­ ti ak­ty­viau­sia vi­suo­menės da­lis, ta­čiau pri­minė, kad tai ga­li būti ir Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro ve­te­ ra­nai. „Ru­si­jo­je artė­ja V.Pu­ti­no inau­gu­ra­ci­ja, ji bus ge­gužę. Tai pui­ki pro­ga Vil­niui pa­svei­kin­ti Ru­si­jos pre­zi­dentą ir pa­do­va­no­ ti Mask­vai Ža­lio­jo til­to skulptū­ ras“, – šaipė­si D.Va­lan­čiaus­kas. Dien­raš­tis „Vil­niaus die­na“ jau rašė, kad mies­tas nie­kaip neap­sisp­rend­žia, re­no­vuo­ti Ža­ lio­jo til­to skulptū­ras ar ne. Kaip skulptū­ros būtų res­tau­ruo­ja­ mos, jau yra ap­tar­ta, ta­čiau pro­ jek­tas – vis dar ne­pa­ruoš­tas. VD inf.


6

TrečiADIENIS, kovo 14, 2012

nuomonės

Skund­žia­si pra­stu fi­nan­sa­vi­mu I

Žvilgsnis

Redakcijos skiltis

Ly­gesnės už ki­tus Irma Verbienė

K

ai kal­ba pa­si­su­ka link pi­nigų, Sei­me dings­ta val­dan­t ie­ji ir opo­z i­ci­ ja, dings­ta kairė ir de­ šinė. Vi­si par­la­men­ta­rai tam­pa ir vie­nin­gi, ir konst­ruk­tyvūs, ir ope­ ra­tyvūs. Si­ner­g i­ja – ne ki­taip. Taip su­si­r in­ko Sei­mas į 2-ąjį pa­ va­sa­rio se­si­jos po­sėdį ir, ne­pai­sy­ da­mi vy­riau­sy­binės krizės skers­ vėjų, dar­niu myg­tu­ko pa­spau­di­ mu iš­lais­vi­no par­ti­jas nuo vie­šo­ jo pir­k i­mo kon­kursų. Tik par­ti­jas. Sei­mo na­riai, – did­žio­ji jų da­l is pri­k lau­so vie­nai ar ki­ tai po­l i­t i­nei par­t i­jai, – pa­t ys sau pa­darė iš­lygą Viešųjų pir­k imų įsta­ty­me.

Par­tijų viršūnėlės dir­ba ne šiaip žiū­ro­vui ar rinkė­jui. Dir­ba sa­vo par­ti­joms, ku­rios ne­nu­si­ tei­ku­sios reng­ti vie­šo­jo pir­ki­mo kon­kursų. Už ga­l i­mybę par­ti­joms pirk­ti ne­ var­žo­mai ir ne­kont­ro­l iuo­ja­mai bal­sa­vo 91 Sei­mo na­rys, prie­š bu­ vo 15, su­si­laikė 17 par­la­men­tarų. Skam­ba gar­sūs ap­lo­dis­men­tai. Tie­sa, bu­vo ban­dan­čių pa­sa­ky­ti, kad da­ry­ti išimtį pa­čiam sau yra ne­ko­rek­tiš­ka. Sei­mo na­rys Al­g is Kašė­ta už­si­minė, kad Viešųjų pir­ kimų įsta­t y­mo pa­kei­t i­mai galė­ tų būti nau­din­g i ne tik par­ti­joms, bet ir ki­toms vi­suo­me­ninėms or­ ga­ni­za­ci­joms. Tos ki­tos or­ga­n i­za­ci­jos visų pir­ ma su­si­ju­sios su kultū­ra. Ir jau ne vieną kartą kultū­r i­n in­kai pik­t i­ no­si, esą vie­šo­jo pir­ki­mo kon­kur­ sai pra­si­len­kia su lo­gi­ka ir ken­kia nor­ma­liai įstaigų veik­lai. Štai Na­c io­n a­l inės fil­h ar­mo­n i­ jos di­rek­torė Rūta Pru­se­v i­čienė yra sa­k iu­si, kad, ne­pai­sant Vie­ šųjų pir­k imų įsta­ty­mo rei­ka­la­vi­ mo, jei kultū­ros įstai­ga no­ri pa­si­ kvies­ti žvaigždę, pa­vyzd­ž iui, Lu­ ką Ge­niušą, jį ir kvie­čia­si. Pap­ras­ tai ta­riant, tik imi­tuo­ja vie­šo­jo pir­ ki­mo kon­kursą. Iš prin­ci­po vals­tybė­je būtų dau­ giau tvar­kos ir, ne­slėpki­me, pi­ nigų – jei vie­š ie­ji pir­k i­mai vyk­ tų skaid­r iai. Kultū­r i­n in­kai nėra

šven­t uo­l iai. Už­ten­k a pri­s i­m in­ ti ne­ma­r ias is­to­r i­jas: dėl pro­g ra­ mos „Vil­n ius – Eu­ro­pos kultū­ros sos­t inė“ iš­t ir­pu­s ius mi­l i­j o­nus, Prud­n i­kovų šei­mos kon­cer­t us, už ku­r iuos mokė­jo tuo­met Vla­ di­m i­ro Prud­n i­ko­vo va­do­vau­ja­ ma Kultū­ros mi­nis­te­ri­ja, ar Adol­ fo Ve­čers­kio šei­mos klaną Na­cio­ na­li­nia­me dra­mos teat­re. Neg­ra­ž u, ne­š va­r u ir ne­ska­nu, kai tau­tos švie­suo­liai iš tiesų rez­ ga gud­res­nes afe­ras nei įsta­ty­mo už­r i­bio pre­kei­v iai. Kai me­ke­na, kad ne­ži­no, kur dai­nuo­ja jo duk­ra ar svai­nis, kodėl pa­ties sta­to­mas spek­tak­lis kai­nuo­ja bran­g iau nei ko­le­gos. Ir šiuo at­ve­ju kal­ba­ma ne apie L.Ge­niu­šo ar Os­ka­ro Kor­ šu­no­vo pa­slau­gos pir­kimą, o apie pa­t į pa­pras­čiau­sią viešųjų ir pri­ va­čiųjų in­te­resų pai­nio­jimą, nuo ku­rio teo­riš­kai ir turėtų ap­sau­go­ ti vie­šo­jo pir­k i­mo kon­kur­sai. Par­t i­j os, ku­r ios kultū­r i­n inkų rau­d as dėl ne­va ne­lo­g iš­ko Vie­ šųjų pir­k imų įsta­t y­mo ig­no­r uo­ ja, tuo tar­s i leid­ž ia su­pras­t i, kad jie, kaip ir ki­t i biud­že­t i­n in­k ai, ly­ gūs prie­š įsta­t y­mo raidę. Nors kultū­r i­n inkų ar­g u­men­t ai, kodėl jiems reiktų išim­č ių minė­t a­me įsta­t y­me, ne­p ai­s ant pa­m inėtų aferų, at­ro­do įti­k i­n a­mes­n i nei par­t ijų. Ta­čiau par­t i­jos nuo kultū­ros or­ ga­ni­za­cijų ski­ria­si dar ir tuo, kad pa­starųjų grie­t inėlė yra kur tik no­r i, bet ne Sei­me. Kultū­ros at­ sto­vai Sei­me ar­ba ne­įta­k in­g i, ar­ ba, at­si­pra­š au, tie­siog juo­k in­g i. Daž­niau kal­ban­tys apie drau­ges, ku­rių vy­rus nu­vi­lio­jo ba­ra­ku­dos, ar­ba už­sii­man­tys po­li­ci­jos dar­bo ope­ra­ty­v u­mo tik­r i­n i­mu, kai šei­ mo­je ne­va smur­tau­ja­ma, ar­ba tie­ siog vi­saip kaip be­si­rai­van­tys TV pro­jek­tuo­se. Žod­ž iu, vei­k ia ba­la ži­no ką, tik ne įsta­ty­mais ar ki­to­ kiais teisės ak­tais leng­vi­na kūrė­ jų gy­ve­nimą rea­lybė­je, už Sei­mo tvo­ros. O štai par­tijų (be­veik visų) viršū­ nėlės – būtent Sei­me. Ir jos dir­ba ne šiaip žiū­ro­vui ar rinkė­jui. Dir­ ba sa­vo par­ti­joms, ku­rios ne­nu­si­ tei­k u­sios reng­t i vie­šo­jo pir­k i­mo kon­k ursų. O kam? Lanks­t i­nu­ kus, par­t i­jos sim­bo­l i­ka pa­puoš­ tus ša­li­kus ar marš­k inė­lius prie­š rin­k i­mus ga­li pa­ga­min­ti svainis, pro­g ramą pa­vie­šin­ti – pa­lan­k i ži­ niask­lai­da ir t. t. Ir par­t i­jos apie „gre­sian­čią“ išimtį ži­no­jo iš anks­ to, nes, nors įsta­t y­mas įsi­ga­l io­jo prie­š po­rą mėne­sių, – nė vie­no kon­kur­so nė vie­na par­ti­ja nė ne­ bandė reng­ti. Tai­g i, ne­pai­sant vi­ sų po­l i­t i­n ių kri­z ių, te­g y­v uo­ja ly­ ges­n i už ly­g ius ir vie­nybė, bent ret­kar­čiais ap­lan­kan­ti Seimą.

nkstų li­go­mis ser­gan­tiems pa­ cien­tams būti­nas dia­lizės pro­ cedū­ras at­lie­kan­čios vals­ty­binės ir pri­va­čios įstai­gos skund­žia­si, kad per krizę už šias pa­slau­gas vals­ tybė mo­ka ne­pa­kan­ka­mai. To­kias įstai­gas vie­ni­jan­ti Lie­tu­vos ne­fro­lo­gi­jos, dia­lizės ir transp­lan­ta­ ci­jos aso­cia­ci­ja aiš­ki­na, kad per kri­ zę dia­lizės pro­cedū­roms ski­ria­mas vals­tybės fi­nan­sa­vi­mas yra ne­tei­sin­ gas, nes su­ma­žin­tas la­biau nei ki­toms me­di­ci­nos sri­tims. Dėl to įstai­gos ne­ be­ga­li in­ves­tuo­ti į dia­lizės apa­ratūrą, yra pri­vers­tos ma­žin­ti dar­buo­tojams at­ly­gi­ni­mus. Aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tas, Lie­tu­vos svei­ka­tos mokslų uni­ver­si­te­to Nef­ ro­lo­gi­jos kli­ni­kos va­do­vas Vy­tau­tas Kuz­mins­kis spau­dos kon­fe­ren­ci­ jo­je va­kar sakė, kad dia­lizės cent­rai įspaus­ti į kampą. „Dia­lizės cent­rai, aiš­ku, ne­ga­ li bank­ru­tuo­ti, nes dia­lizė yra gy­ vybę pa­lai­kan­ti pro­cedū­ra. Jie ne­ga­ li jos neat­lik­ti. Bet jei­gu jie at­lik­da­mi kiek­vieną kartą eis į mi­nusą, bus ne­ ge­rai“, – sakė jis. Pri­va­čios dia­lizės kli­ni­kos „B.Braun Avi­tum“ va­do­vas Er­nes­tas Pet­ru­ lis spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je pa­sa­ko­ jo, kad prie­š krizę vals­tybė už vieną dia­lizės pro­cedūrą gy­dy­mo įstai­gai dau­giau­sia mokė­da­vo be­veik 370 li­ tų, da­bar mak­si­ma­li su­ma esą sie­kia 327 litus, bet pa­pras­tai mo­ka­ma ma­

žiau, nes įves­ta va­di­na­mo­jo plau­kio­ jan­čio ba­lo sis­te­ma. „Užė­jus kri­zei bu­vo su­ma­žin­ti įkai­ niai, mes juo­kau­ja­me, kad li­tas bu­vo de­val­vuo­tas me­di­ci­no­je, ta­čiau ne vi­siems vie­no­dai. Bend­rai me­di­ci­ nos fi­nan­sa­vi­mas su­ma­žin­tas apie 11 pro­c., o to­kiai sri­čiai kaip dia­lizė įve­ dė plau­kio­jantį balą – kiek­vieną mė­ nesį įkai­nis vis ki­toks ir yra tik vie­na ten­den­ci­ja – mažė­ti“, – aiš­ki­no jis. Pri­va­čios kli­ni­kos va­do­vas pa­ brėžė, kad kli­ni­kai iš­laidų per krizę ne­mažė­ja.

Er­nes­tas Pet­ru­lis:

Užė­jus kri­zei bu­vo su­ ma­žin­ti įkai­niai, mes juo­kau­ja­me, kad li­tas bu­vo de­val­vuo­tas me­ di­ci­no­je, ta­čiau ne vi­ siems vie­no­dai. „Mes tu­ri­me šil­dy­ti kli­ni­kas, van­ denį nau­do­ti ir vi­sa ki­ta. Apa­ratū­ra daž­niau­siai per­ka­ma pa­ėmus kre­ di­tus, o juos ir­gi ati­duo­di iš to įkai­ nio. Bet su­pras­ki­te tai, kad jei­gu pa­ ti pro­cedū­ra tam­pa nuo­sto­lin­ga, tai tuo­met, kai ta apa­ratū­ra su­si­dėvės, nuo­sto­lin­gai dir­ban­čiai įmo­nei nie­

kas ne­duos kre­di­to nau­jam apa­ra­tui nu­si­pirk­ti ir tuo vis­kas baig­sis“, – pro­gno­za­vo vers­li­nin­kas. V.Kuz­mins­kis ir E.Pet­ru­lis pa­ brėžė, kad fi­nan­sa­vi­mas, pa­ly­gin­ti su prie­škri­zi­niu lai­ko­tar­piu, galė­jo būti šiek tiek su­ma­žin­tas, bet pri­va­lu to­ kias pa­slau­gas kaip dia­lizė fi­nan­suo­ ti nuo­lat ir tei­sin­gai, šios sri­ties ne­ skriaud­žiant la­biau nei kitų. Spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je inkstų li­ go­mis ser­gan­čius li­go­nius vie­ni­jan­ čios aso­cia­ci­jos „Gy­vas­tis“ pre­zi­ dentė Ugnė Šakū­nienė sakė, kad jai bai­sus „dia­lizės smau­gi­mas po tru­ putį“. „Lie­tu­vo­je iš pu­sant­ro tūkstan­čio dia­li­zuo­jamų žmo­nių tik apie 230 lau­kia inkstų transp­lan­ta­ci­jos. Vi­ siems ki­tiems žmonėms dia­lizė bus rei­ka­lin­ga iki gy­ve­ni­mo pa­bai­gos. Ir mums ši pro­cedū­ra gy­vy­biš­kai svar­bi <...>. Yra nu­ma­ty­ti trys kar­tai per sa­ vaitę po ke­tu­rias va­lan­das, kad žmo­ gus galėtų iš­gy­ven­ti“, – kalbė­jo ji. „Taip, šian­dien dar nė vie­nam pa­ cien­tui ne­pa­sakė, kad mes tau neat­ lik­si­me pro­cedūrų, taip, šian­dien dar nė vie­nam pa­cien­tui ne­pa­sakė, kas jūs tu­ri­te už tai pri­mokė­ti. Bet kai tas lai­kas ateis, bus vėlu ką nors da­ry­ti“, – dėstė U.Šakū­nienė. Per me­tus vie­nam žmo­gui at­lie­ ka­mos dia­lizės pro­cedū­ros vals­ty­bei kai­nuo­ja apie 60 tūkst. litų. BNS, VD inf.

Už­si­mo­jo iš­sau­go­ti san­tuoką

S

o­cia­linės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja (SADM) dvy­li­ko­ je Lie­tu­vos miestų ren­gia so­ cia­linės rek­la­mos kam­pa­niją „Ap­sau­go­ki­te san­tuoką – iš­sau­go­si­ me Lie­tuvą“. Pla­ka­tai su to­kiu šūkiu eks­po­nuo­ ja­mi did­žiuo­siuo­se ša­lies mies­tuo­se: 40 pla­katų yra Vil­niu­je, po 15 Kau­ne ir Klaipė­do­je, 8 – Šiau­liuo­se, 7 – Pa­ nevė­žy­je ir dar po ke­lis pa­ka­bin­ta ki­ tuo­se 7 mies­tuo­se. Pa­sak mi­nis­te­ri­jos, so­cia­linė rek­ la­ma truks dvi sa­vai­tes. Mi­nis­te­ri­jai ši kam­pa­ni­ja kai­na­vo 24,7 tūkst. litų neats­kai­čius mo­kes­čių. SADM tei­gi­mu, per kam­pa­niją ti­ki­ ma­si „su­lauk­ti ak­ty­vios vi­suo­menės dis­ku­si­jos apie san­tuo­kos ir šei­mos svarbą ir taip stip­rin­ti šei­mos bei san­ tuo­kos ins­ti­tutą“. „Mi­nis­te­ri­jos nuo­ mo­ne, šei­ma – tai vie­na iš did­žiau­sių pa­ma­ti­nių ver­ty­bių, vi­suo­me­ninės san­tvar­kos pa­grin­das. Šei­ma pra­si­de­ da nuo san­tuo­kos, nuo įtei­sin­tos vy­

ro ir mo­ters sąjun­gos, iš ku­rios ky­la jų teisės ir pa­rei­gos vie­nas ki­to ir vai­ kų at­žvil­giu. Todėl tu­ri­me ją gerb­ti, bran­gin­ti, mylė­ti ir pa­dėti žmonėms, no­rin­tiems gy­ven­ti šei­my­ninė­je ap­ lin­ko­je. Su­tuok­ti­niai yra la­biau linkę rūpin­tis vie­nas ki­tu bei vie­nas ki­to tė­ vais ir gi­mi­nai­čiais li­gos, se­natvės at­ ve­jais, yra la­biau už­tik­rin­ti dėl vaikų atei­ties. Tai­gi, tvirtų san­tuokų daugė­ ji­mas ska­ti­na tei­gia­mas de­mog­ra­fi­nes ten­den­ci­jas ir tai su­da­ro tvir­tus vals­ ty­bin­gu­mo pa­ma­tus“, – BNS at­si­ųsta­me at­sa­ky­me apie už­sa­kytą kam­pa­ niją tei­gia mi­nis­te­ri­ja. „San­tuo­kos ir šei­mos ins­ti­tu­tai yra įtvir­tin­ti Kons­ti­tu­ci­jos 38 straips­ ny­je, ku­ria­me yra aki­vaiz­dus neat­ sie­ja­mas, ne­gin­či­ja­mas san­tuo­kos ir šei­mos ry­šys. Tai yra is­to­riš­kai su­si­ klostęs šei­mos mo­de­lis, nea­be­jo­ti­nai tu­rin­tis išs­kir­tinę vertę vi­suo­menės gy­ve­ni­me, už­tik­ri­nan­tis Tau­tos ir vals­tybės gy­vy­bin­gumą bei is­to­rinį iš­li­kimą“, – pri­du­ria SADM.

Mi­nis­te­ri­jos aiš­ki­ni­mu, „vi­si su­ pran­ta tai, kad šių laikų vi­suo­menė­ je šei­ma ir san­tuo­ka yra su­men­ku­sios kaip ins­ti­tu­tai, ne­bėra taip puo­selė­ ja­mi kaip mūsų tėvų, se­ne­lių, pro­se­ ne­lių“, todėl ir sie­kia­ma „su­stip­rin­ti tikė­jimą šei­ma ir san­tuo­ka“. Sei­mas gruod­žio pa­bai­go­je po pa­ tei­ki­mo pri­tarė pa­tai­sos pro­jek­tui, pa­gal kurį Kons­ti­tu­ci­ja būtų pa­pil­ do­ma nuo­sta­ta, jog „šei­ma su­ku­ ria­ma lais­vu vy­ro ir mo­ters su­ta­ri­ mu su­da­rius san­tuoką“. Į Seimą šis klau­si­mas pir­ma­jam svars­ty­mui tu­ rėtų grįžti pa­va­sa­rio se­si­jo­je. Šeimą su san­t uo­ka su­s ie­jan­č ią pa­taisą 98 par­la­men­ta­rai pa­teikė po to, kai Kons­t i­t u­c i­n is Teis­m as rugsėjį pa­skelbė, jog 2008-ai­siais priim­tos Vals­ty­binės šei­mos po­li­ ti­kos kon­cep­ci­jos nuo­sta­tos, šei­ ma pri­pažįs­tan­čios tik gy­ve­nan­čius san­t uo­ko­je žmo­n es, prie­š ta­rau­ja Kons­ti­tu­ci­jai. BNS inf.

Redakcijos nuomonė gali nesutapti su autorių nuomone. karštOJI linija: reklamos skyrius: Platinimo tarnyba: Prenumeratos skyrius: Buhalterija: 212 2022 261 3654 261 1688 261 1688 (8 46) 397 ISSN 1822-7791 © 2007 „Diena Media News“ Labdarių g. 8, 01120 Vilnius Tel. (8 5) 262 4242, E. paštas: info@vilniausdiena.lt VYRIAUSIASIS REDAKTORIUS Lukas Miknevičius – 219 1386 VYRIAUSIOJO REDAKTORIAUS PAVADUOTOJA Irma Verbienė – 219 1371

MIESTAS: Justinas Argustas – 219 1381 Matas Miknevičius – 219 1373 Indrė Pepcevičiūtė – 219 1391 Andrejus Žukovskis – 219 1391 LIETUVA: Stasys Gudavičius – 219 1390 EKONOMIKA: Jolita Žvirblytė (redaktorė) – 219 1374 Lina Mrazauskaitė – 219 1388 PASAULIS: Julijanas Gališanskis (redaktorius) – 219 1376 Valentinas Beržiūnas – 219 1387

SPORTAS: Romas Poderys (redaktorius) – (8 37) 302 258 Mantas Stankevičius – 219 1383 ŠEŠTADIENIS: Darius Sėlenis – (8 37) 302 276 Laima Žemulienė – 219 1374 TV DIENA: Agnė Klimčiauskaitė (redaktorė) – 219 1380 370: Jurgita Kviliūnaitė (redaktorė) – 219 1370 FOTOGRAFAI: Gediminas Bartuška – 219 1384 Simonas Švitra – 219 1384

Visi kontaktai: diena.lt/dienrastis/redakcija Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raide R pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti. Tiražas 6000.

767

REKLAMOS PARDAVIMO SKYRIUS:  261 3655, 261 3659,  261 3654, 261 3000,  261 9655, 279 1370  faks. – 279 1379 SKELBIMŲ SKYRIUS: 

261 3653

PRENUMERATOS SKYRIUS: 

261 1688

PLATINIMO TARNYBA: 

261 1688


7

trečiADIENIS, kovo 14, 2012

lietuva

Internetas įkvėps vaikus mokytis Lie­tu­vo­je su­kur­tos trys in­ter­ne­to sve­tai­ nės, ku­rios ne tik pa­leng­vins mo­ky­mą­si 5–8 kla­sių moks­lei­viams, bet ir pa­dės mo­ ky­to­jams ge­riau pa­si­ruoš­ti pa­mo­kai.

Ind­rė Pep­ce­vi­čiū­tė i.pepceviciute@diena.lt

Mo­ky­tis bus links­miau

Nuo šiol lie­tu­vių kal­bos, fi­zi­kos, bio­lo­gi­jos ar che­mi­jos jau­nes­ nių kla­sių moks­lei­viai ga­li nau­do­ tis tri­mis nau­jo­mis in­ter­ne­to sve­ tai­nė­mis: „Lie­tu­vių kal­bos kur­sas 5–6 kla­sėms“, „Li­te­ra­tū­ros kū­ ri­niai 5–8 kla­sėms“ ir „Gam­tos moks­lų kur­sas 7–8 kla­sėms“. Šios sve­tai­nės yra prieš tre­jus me­tus pra­dė­to vyk­dy­ti na­cio­na­li­ nio, ES struk­tū­ri­nės pa­ra­mos fon­ dų pa­rem­to pro­jek­to „Pag­rin­di­nio ug­dy­mo pir­mo­jo kon­cent­ro (5–8 kl.) mo­ki­nių es­mi­nių kom­pe­ten­ci­ jų ug­dy­mas“ re­zul­ta­tas. Pro­jek­to pa­skir­tis – ras­ti veiks­ min­gų bū­dų, kaip ug­dy­ti ir ver­ tin­ti 5–8 kla­sių mo­ki­nių ge­bė­ji­mo mo­ky­tis, ko­mu­ni­ka­vi­mo gim­tą­ja kal­ba ir gam­ta­moks­li­nę kom­pe­ ten­ci­jas, pa­reng­ti tam rei­ka­lin­gas mo­ky­mo ir ver­ti­ni­mo prie­mo­nes. Nau­do­da­mie­si pir­mą­ja sve­tai­ ne moks­lei­viai lie­tu­vių kal­bos ga­ lės mo­ky­tis žais­da­mi ir kur­da­ mi ko­mik­sus, žiū­rė­da­mi fil­mu­kus ir pa­skui at­lik­da­mi už­duo­tis, ra­ šy­da­mi laiš­kus, leis­da­mi laik­raš­ čius. Ant­ro­je sve­tai­nė­je skel­bia­mi lie­tu­vių ir vi­suo­ti­nės li­te­ra­tū­ros kū­ri­niai txt, pdf, epub ir mp3 for­ ma­tais. Gam­tos moks­lų sve­tai­nė­je mo­ki­niai ga­lės nag­ri­nė­ti in­te­rak­ty­ vias de­monst­ra­ci­jas, at­lik­ti vir­tua­ lius ban­dy­mus ir ste­bė­ji­mus. Toks mo­ky­ma­sis vai­kams, pro­jek­to va­ do­vės Ug­dy­mo plė­to­tės cent­ro Ug­ dy­mo tu­ri­nio sky­riaus me­to­di­nin­ kės Onos Vaš­čen­kie­nės tei­gi­mu, be abe­jo­nės, bus įdo­mes­nis, pa­trauk­ les­nis už jau įpras­tą.

Nau­din­gos ir pa­to­gios

Šio­mis nau­jo­mis in­ter­ne­to sve­tai­ nė­mis mo­ki­niai ga­li nau­do­tis ir sa­ va­ran­kiš­kai, ir pa­de­da­mi mo­ky­to­ jo. „Di­de­lis sve­tai­nių pra­na­šu­mas, kad vai­kas, jei jis ne­bu­vo pa­mo­ko­ je, mo­ky­da­ma­sis sve­tai­nė­je, ga­ li neat­si­lik­ti nuo drau­gų“, – sa­kė O.Vaš­čen­kie­nė. Sve­tai­nės nau­din­gos ne tik moks­lei­viams, bet ir mo­ky­to­jams. Jie, nau­do­da­mie­si skait­me­ni­ne me­džia­ga, mo­ki­niams ga­li kur­ ti įdo­mias, ak­tua­lias, į ak­ty­vų mo­ ky­mą­si įtrau­kian­čias pa­mo­kas. O įtrauk­ti vai­kus per pa­mo­ką, juos su­do­min­ti, pa­šne­ko­vės nuo­mo­ne, yra la­bai svar­bu. Už­duo­čių ir te­mų sve­tai­nė­se iš­ ties ne­ma­žai. Lie­tu­vių kal­bos sve­ tai­nė­je 5–6 kla­sėms pa­tei­kia­mi 385 mo­ky­mo­si ob­jek­tai, 200 tes­ tų už­duo­čių. Gam­tos moks­lų kur­ są su­da­ro 60 te­mų, yra su­kur­ta 180 mo­ky­mo­si ob­jek­tų ir 1220 tes­tų už­ duo­čių, taip pat ži­ny­nas. Sve­tai­nė­ mis pa­to­gu nau­do­tis. Pa­vyz­džiui, mo­ki­nys gam­tos moks­lų sve­tai­ nė­je at­lik­tas už­duo­tis iš in­ter­ne­to sve­tai­nės mo­ky­to­jui ga­li nu­siųs­ti elekt­ro­ni­niu pa­štu. Ga­li­my­bė mo­ky­tis ki­taip

Pap­ra­šy­ta pa­pa­sa­ko­ti, kaip gi­mė ši pro­jek­to idė­ja, jo va­do­vė sa­kė, kad vis­kas pra­si­dė­jo nuo pir­mo pro­jek­ to „Gam­tos mokslų kursas 5–6 kla­ sėms“. Tai bu­vo pir­mas Lie­tu­vo­je to­kio po­bū­džio pro­duk­tas, priei­na­ mas vi­siems mo­ki­niams. „Da­ly­va­ vo­me kon­kur­se „Naujasis knyg­ne­ šys“, ku­ris yra at­ran­ka į tarp­tau­ti­nį. Jį lai­mė­jo­me kartu su leidykla „Švie­ sa“, o tarp­tau­ti­nia­me kon­kur­se bu­ vo­me vie­ni iš pen­kių nu­ga­lė­to­jų.

„„Pro­ver­žis: skait­me­ni­nės tech­no­lo­gi­jos ša­lies mo­kyk­lo­se nau­do­ja­mos vis daž­niau. Vie­na nau­jo­vių – elekt­

ro­ni­nės len­tos, ku­rios mo­ky­mo­si pro­ce­sui su­tei­kia dau­gy­bę pa­pil­do­mų ga­li­my­bių. 

Pa­si­ju­to­me įver­tin­ti, nes iš pra­džių Lie­tu­vo­je lyg ir ne­bu­vo­me pa­ste­bė­ ti“, – apie 2009 m. lai­mė­tą kon­kur­ są kal­bė­jo pa­šne­ko­vė. Mo­te­ris tei­gė, jog 2006 m. at­ lik­tas ty­ri­mas pa­ro­dė, kad bu­vo la­bai kri­tęs su­si­do­mė­ji­mas gam­ tos moks­lais. Ne pa­slap­tis, kad tė­ vai daž­nai skun­džia­si ne­ga­lė­da­mi vai­kų ati­trauk­ti nuo kom­piu­te­rių. At­si­ra­dus sve­tai­nei, O.Vaš­čen­kie­ nės tei­gi­mu, vai­kai išė­jo į vir­tua­ lią erd­vę ir da­bar ga­li mo­ky­tis taip, kaip jiems įdo­mu. „Ge­rai ir tai, kad skait­me­ni­niai ob­jek­tai lei­džia pa­ro­dy­ti tai, kas ne­ma­to­ma pli­ka aki­mi: ga­li­ma nu­ pieš­ti da­le­ly­tes, ku­rių ne­ma­to­me net pro mik­ros­ko­pą, pa­ro­dy­ti grei­ tai, lė­tai vyks­tan­čius, pa­vo­jin­gus pro­ce­sus, nes jie čia ne­pa­vo­jin­gi, ir pan.“, – apie sėk­min­gą pro­jek­tą dėl ja­me da­ly­vau­jan­čių idė­jai nea­be­jin­ gų žmo­nių kal­bė­jo jo va­do­vė. Da­ly­va­vo 10 mo­kyk­lų

Pro­jek­te „Pag­rin­di­nio ug­dy­mo pir­ mo­jo kon­cent­ro (5–8 kl.) mo­ki­nių

es­mi­nių kom­pe­ten­ci­jų ug­dy­mas“ da­ly­va­vo de­šimt mo­kyk­lų iš vi­sos Lie­tu­vos. Kiek­vie­no­je jų bu­vo su­ bur­ta ko­man­da, ku­rią su­da­rė lie­ tu­vių kal­bos, bio­lo­gi­jos, fi­zi­kos, che­mi­jos mo­ky­to­jai ir mo­kyk­los va­do­vas. Mo­ky­to­jai bend­ra­dar­ biau­da­mi tar­pu­sa­vy­je ir su mo­ki­ niais ieš­ko­jo bū­dų, kaip to­bu­lin­ti mo­ky­mą ir mo­ky­mą­si.

Ona Vaš­čen­kie­nė:

Ge­rai ir tai, kad skait­ me­ni­niai ob­jek­tai lei­ džia pa­ro­dy­ti tai, kas ne­ma­to­ma pli­ka aki­mi. Mo­ky­muo­se da­ly­va­vo apie 500 pe­da­go­gų, bu­vo pa­reng­ta 60 kom­ pe­ten­ci­jų ug­dy­mo švie­ti­mo kon­ sul­tan­tų. Se­mi­na­rų da­ly­viai svars­tė šiuo­lai­ki­nio ug­dy­mo tiks­lus, mo­ ky­to­jai kū­rė pa­mo­kų sce­na­ri­jus, ste­bė­jo vie­ni ki­tų pa­mo­kas, da­li­

Kviečiame praturtinti savo žinias apie šilumos ūkį! Paskaitų ciklą sudaro keturi energetikos ekspertų pranešimai aktualiomis šilumos ūkio temomis. Paskaitų startas – nuo kovo 15 dienos, kiekvieną ketvirtadienį, 13 valandą. Kiekvieną mėnesį – naujos temos. Projekto partneris – „Vilniaus energija“. Visiems išklausiusiems 4 paskaitų ciklą bus įteikti Pažengusio šilumos vartotojo pažymėjimai. Kursai – NEMOKAMI!

jo­si pa­tir­ti­mi. Jiems mo­ky­tis pa­ dė­jo Lie­tu­vos ir Di­džio­sios Bri­ta­ ni­jos eks­per­tai. Ko­vo 9 d. pa­ro­dų ir kong­re­sų cent­re „Li­tex­po“ įvy­ko pro­jek­to bai­gia­mo­ji kon­fe­ren­ci­ja. Jo­je da­ ly­va­vo pro­jek­to mo­kyk­lų ko­man­ dos, lei­di­nių ren­gė­jai, skait­me­ni­nio ug­dy­mo tu­ri­nio kū­rė­jai ir lei­dė­jai, eks­per­tai ir ki­ti. „Bu­vo di­de­lė ir la­bai sėk­min­ga kon­fe­ren­ci­ja. La­bai ak­ty­viai su­da­ ly­va­vo pa­čios mo­kyk­los. At­vy­ko jų ko­man­dos, da­li­jo­si pa­tir­ti­mi, vy­ ko dis­ku­si­jos, pro­duk­tų pri­sta­ty­ mai“, – nuo­šir­džia, kaip pa­ti pa­ va­di­no, kon­fe­ren­ci­ja džiau­gė­si pro­jek­to va­do­vė. 2009 m. pra­dė­tas pro­jek­tas baig­ sis 2012 m. ko­vo 27 d. Jis yra pra­ tęs­tas. Ant­ra­me eta­pe, ku­ris truks iki 2015 m., bus su­kur­tos trys in­ter­ ne­to sve­tai­nės, skir­tos da­ly­ki­nėms ir bend­ro­sioms kom­pe­ten­ci­joms ug­dy­ti: „Lie­tu­vių kal­ba 7–8 kla­ sėms“, „Geog­ra­fi­ja 6–8 kla­sėms“, „Žmo­gaus sau­gos ir svei­ka­tos ug­ dy­mas 5–8 kla­sėms“.

Rei­ka­laus ata­skai­tos

Energetikos ir technikos muziejus pradeda nemokamą paskaitų ciklą vilniečiams

Pažengusio šilumos vartotojo kursai.

Si­mo­no Švit­ros nuo­tr.

„Sno­ro“ in­dė­li­nin­kų ir kre­di­to­rių aso­cia­ci­ja rei­ka­laus, kad ban­ko bank­ro­to ad­mi­nist­ra­to­rius pa­teik­ tų veik­los ata­skai­tą ir pa­grįs­tų, kur iš­lei­do be­veik 61 mln. li­tų.

Artimiausių paskaitų temos: t Renovacija. Būsto rūmų prezidentas Juozas Antanaitis. t Šilumos ūkio įstatyminis reguliavimas, kainodara Lietuvoje ir užsienyje. Dr. Doc. Valdas Lukoševičius. t Biokuro panaudojimo galimybės Lietuvoje. LITBIOMA prezidentas Remigijus Lapinskas. t Šilumos ūkio veiklos principai – iki namo ir name. Nepriklausomas energetikos ekspertas Algimantas Žiaunys.

Kviečiame registruotis telefonu 8 5 278 20 85 arba el. paštu info@emuziejus.lt.

Energetikos ir technikos muziejus: Rinktinės g. 2, Vilnius, www.emuziejus.lt. Daugiau informacijos: 8 5 278 20 85

Da­liai ban­ko kre­di­to­rių at­sto­vau­ jan­tis ad­vo­ka­tas Ir­man­tas Nor­kus BNS sa­kė, kad ar­ti­miau­sio­mis die­ no­mis „Sno­ro“ bank­ro­to ad­mi­nist­ ra­to­riaus Nei­lo Coo­pe­rio bus pra­ šo­ma pa­teik­ti veik­los ata­skai­tą ir iš jos bus spren­džia­ma, ar ad­mi­nist­ ra­to­riui pa­skir­tas at­ly­gi­ni­mas yra adek­va­tus. N.Coo­pe­ris pir­ma­die­nį krei­pė­ si į Vil­niaus apy­gar­dos teis­mą su pra­šy­mu skir­ti pa­pil­do­mą fi­nan­ sa­vi­mą. Iki ko­vo 7 d. ad­mi­nist­ra­ to­riui bu­vo pa­tvir­tin­tas be­veik 61 mln. li­tų sie­kian­tis biu­dže­tas, ta­ čiau, anot aso­cia­ci­jos, iki šiol nė­ ra in­for­ma­ci­jos apie lė­šų pa­nau­ do­ji­mą. BNS inf.


8

TRečiADIENIS, kovo 14, 2012

lietuva E.Tamašausko devintukas

Įsta­ty­mo sau ne­tai­ko

suteikė leidimą

Sei­me įkur­ta par­la­men­tarų grupė „Už pa­gy­ve­nu­sius žmo­ nes“. Apie grupę, ku­rią įkū­ rė de­vy­ni par­la­men­ta­rai, ant­ ra­dienį per ple­na­rinį po­sėdį pra­nešė Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ kas Eri­kas Ta­ma­šaus­kas. Pa­ sak jo, ši grupė sieks pri­si­dėti prie „senė­jan­čios vi­suo­menės atei­ties ge­ri­ni­mo“.

Sei­mas pri­ėmė Viešųjų pir­ kimų įsta­ty­mo pa­taisą, ku­ri par­ti­joms da­ro iš­lygą ir leid­žia ­ pre­kes bei pa­slau­gas pirk­ti neor­ga­ni­zuo­jant vie­šo­jo pir­ki­ mo, nors tokį spren­dimą kri­ti­ ka­vo Spe­cia­liųjų ty­rimų tar­ny­ ba. Už įsta­ty­mo pa­taisą bal­sa­ vo 91 Sei­mo na­rys, prie­š bu­vo 15, su­si­laikė 17 Sei­mo na­rių.

Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja lei­do re­gist­ruo­ti Drąsiaus Ked­žio ­ rėmėjų po­li­tinę par­tiją „Drą­ sos ke­lias“. „Šian­dien iš­siuntė­me at­sa­kymą, kad ji ati­tin­ka įsta­ty­mo rei­ka­la­vi­mus, par­tiją be­li­ko už­re­gist­ruo­ti Ju­ri­di­nių as­menų re­gist­re“, – BNS sakė tei­sin­gu­mo mi­nist­ro pa­tarė­ja Vai­da Vin­ce­vi­čiūtė.

Pir­ma­lai­kių rin­kimų mi­ra­žas

Da­bar­tinės ka­den­ci­jos Sei­me jau ne­be pirmą kartą pra­bil­ta apie siū­lymą reng­ti pir­ma­lai­kius par­la­men­to rin­ki­mus, ta­čiau nuo­lat pri­trūksta po­li­tinės va­lios jiems pa­skelb­ti. At­ro­do, kad ir šįkart at­si­tiks tas pa­ts. Sta­sys Gu­da­vi­čius s.gudavicius@diena.lt

Idėją pa­vie­ši­no Sei­mo va­dovė

Po­li­ti­kai šios sa­vaitės pra­džio­je ėmė in­ten­sy­viai svars­ty­ti pa­si­ūlymą su­ reng­ti pir­ma­lai­kius Sei­mo rin­ki­ mus. Apie to­kią ga­li­mybę pra­bi­lo Sei­mo pir­mi­ninkė Ire­na De­gu­tienė. Tai ji pa­darė po to, kai Pre­zi­dentė Da­lia Gry­baus­kaitė ne­pa­ten­ki­no prem­je­ro And­riaus Ku­bi­liaus tei­ ki­mo iš pa­reigų at­leis­ti vi­daus rei­ kalų mi­nistrą Rai­mundą Pa­laitį. Sei­mo va­dovė į vie­šumą „nu­ metė“ pir­ma­lai­kių rin­kimų, ku­rie galėtų būti su­reng­ti va­sa­ros pra­ džio­je, idėją, ta­čiau ne­si­ėmė jo­kių žings­nių jai įgy­ven­din­ti. Tai už ją pa­skubė­jo pa­da­ry­ti Vil­ niaus me­ro Artū­ro Zuo­ko bend­ra­žy­gis Sei­me Žil­vi­nas Šil­ga­lis. Jo pa­ si­ūlytą Sei­mo nu­ta­ri­mo pro­jektą dėl pir­ma­lai­kių rin­kimų pa­skel­bi­mo par­ėmė ir A.Zuo­ko žmo­na Agnė, tu­rin­ti par­la­men­ta­ro man­datą. Šia­me pro­jek­te nu­ma­to­ma, kad pir­ma­lai­kiai Sei­mo rin­ki­mai ren­ gia­mi šie­met bir­že­lio 3 d. Kol kas neaiš­ku, ka­da pro­jek­tas galėtų būti svars­to­mas Sei­mo po­ sėdy­je. Ta­čiau tai ga­li įvyk­ti jau ry­ toj ar­ba kitą sa­vaitę.

Kon­ser­va­to­rių va­do­vas prem­je­ras And­r ius Ku­bi­l ius va­kar pa­reiškė, kad, val­dan­čio­sios koa­l i­ci­jos par­tne­r iams li­be­ral­cent­r is­tams ne­pa­ kei­t us po­ž iū­r io, reikės svars­t y­t i ma­ž u­mos Vy­riau­sybės sce­na­rijų. „Jei­gu li­be­ral­cent­ris­tai ne­keis sa­vo po­ž iū­rio į bendrą darbą, tam tikrų bendrų prin­cipų įgy­ven­d i­n imą ir bent mi­ni­ma­liai ne­pri­sidės prie tei­ sin­gu­mo prin­ci­po at­k ūri­mo, to­k iu at­ve­ju iš tiesų turė­si­me gal­vo­t i ir apie ki­tus va­rian­tus, ir apie ma­ž u­ mos Vy­r iau­sybę“, – in­ter­v iu Lie­tu­ vos ra­di­jui sakė A.Ku­bi­lius.

Rei­kia 85 balsų

Nu­ta­ri­mui dėl pir­ma­lai­kių Sei­mo rin­kimų priim­ti rei­kia ne­men­kos balsų dau­gu­mos – ne ma­žiau kaip 85 par­la­men­tarų. Opo­zi­cinės So­cial­de­mok­ratų, Dar­bo par­ti­jos bei Tvar­kos ir tei­sin­ gu­mo frak­ci­jos nu­sprendė pa­rem­ ti šį pa­si­ūlymą. „Mes pri­pa­ži­no­ me, kad Vy­riau­sybės val­dy­mo krizė jau per­si­ke­lia į Seimą. Ypač po Sei­ mo pir­mi­ninkės pa­da­ry­to pa­reiš­ki­ mo, kad Sei­mas lyg ir ne­be­ga­li to­ liau dirb­ti. Sa­vai­me su­pran­ta­ma, kad opo­zi­cinės frak­ci­jos lauks Sei­ mo nu­ta­ri­mo dėl pir­ma­lai­kių Sei­ mo rin­kimų. Mes to­kiam nu­ta­ri­mu esa­me pa­si­ruošę pri­tar­ti“, – sakė Sei­mo opo­zi­ci­jos ly­de­ris, So­cial­de­ mok­ratų frak­ci­jos se­niū­nas Al­gir­das But­ke­vi­čius. Trys did­žio­sios opo­zi­cinės frak­ ci­jos tu­ri tik kiek dau­giau kaip 50 man­datų da­bar­ti­nia­me Sei­me. To ge­ro­kai per ma­žai, kad būtų priim­ tas nu­ta­ri­mas dėl pir­ma­lai­kių Sei­ mo rin­kimų pa­skel­bi­mo. Taip pat opo­zi­ci­ne pa­si­skel­bu­si Krikš­čio­nių par­ti­jos frak­ci­ja dar nėra ap­si­spren­ du­si, ar pa­remtų pa­si­ūlymą dėl pir­ ma­lai­kių Sei­mo rin­kimų. Ta­čiau net ir jos pri­si­jun­gi­mas prie to­kių rin­kimų ini­cia­to­rių pa­dėties neiš­

Bus ma­žu­mos Vy­riau­sybė?

Ma­ž u­mos Vy­r iau­sybės idėją pir­ ma­d ienį iškėlė Li­be­ralų sąjūdžio pir­m i­n in­kas Eli­g i­jus Ma­siu­l is. Mi­ nist­ras pir­mi­n in­kas in­ter­viu teigė ne­ga­l in­t is ne­su­t ik­t i su to­k ia E.Ma­ siu­lio „nu­brėžta per­spek­ty­va“.

„„Po­li­ti­ka: da­lis par­la­men­tarų gar­siai kal­ba apie pir­ma­lai­kių rin­kimų idė­

ją, ta­čiau ty­liai pri­pažįs­ta, kad to­kia ti­ki­mybė la­bai ma­ža. 

gelbėtų. Tuo­met idė­jos ša­li­ninkų pa­gausėtų iki maž­daug 60-ies. Siū­lo lauk­ti rudens

No­rint priim­ti Sei­mo nu­ta­rimą dėl pir­ma­lai­kių rin­kimų, reikėtų ne­ men­kos da­lies val­dan­čio­sios koa­ li­ci­jos na­rių pa­lai­ky­mo. Ta­čiau šių frak­cijų at­sto­vai ge­ro­kai skep­tiš­ kiau ver­ti­na tai pa­čiai koa­li­ci­jai pri­ klau­san­čios at­stovės I.De­gu­tienės pa­gar­sintą pa­si­ūlymą. „Ma­nau, kad Sei­mo pir­mi­ninkė kalbė­jo tik apie teo­rinę ga­li­mybę tai pa­da­ry­ti, jei­gu ne­pa­vyks ki­to­kio­mis prie­monė­mis išspręs­ti ki­lu­sių po­li­ti­nių ne­su­ta­ rimų“, – sakė Tėvynės sąjun­gosLie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ratų frak­ci­jos se­niū­nas Jur­gis Raz­ma. Va­kar rytą kon­ser­va­to­rių frak­ci­ja svarstė Lie­tu­vo­je su­si­da­riu­sią po­li­ tinę pa­dėtį, ta­čiau sa­vo ofi­cia­lia­me

Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

pa­reiš­ki­me nė žod­žiu neuž­si­me­na apie pir­ma­lai­kių Sei­mo rin­kimų ga­li­mybę. „Jei­gu to­kie rin­ki­mai būtų pa­skelb­ti, mes būsi­me pa­si­ rengę juo­se da­ly­vau­ti. Bet apie ga­ li­mybę įgy­ven­din­ti šį pa­si­ūlymą kalbė­čiau ga­na at­sar­giai“, – ne­ rodė en­tu­ziaz­mo Li­be­ralų sąjūdžio pir­mi­nin­kas Eli­gi­jus Ma­siu­lis. Li­be­ral­cent­ristų va­do­vas Al­gis Čap­li­kas to­kių idėjų ne­lai­ko rim­ to­mis. „Jau ne­tru­kus, po be­veik mėne­sio, ba­land­žio 12-ąją, Pre­ zi­dentė turėtų pa­si­ra­šy­ti dek­retą dėl ei­li­nių Sei­mo rin­kimų ofi­cia­ laus pa­skel­bi­mo. Pra­sidės ei­li­nių rin­kimų po­li­tinė kam­pa­ni­ja. Kam čia žais­ti tuos žai­di­mus su pir­ ma­lai­kiais rin­ki­mais, ku­rie įvyk­ tų vos mėne­s iu ki­t u anks­č iau nei ei­li­niai?“ – re­to­riš­kai klausė A.Čap­li­kas.

Griež­tos sąly­gos Lie­tu­vos Kons­ti­tu­ci­ja nu­ma­to tik ke­ lias ga­l i­my­b es pa­skelb­t i pir­ma­lai­ kius Sei­mo rin­k i­mus. Kons­t i­t u­c i­jos 58 straips­n is nu­ma­ to, kad „pir­ma­lai­k iai Sei­mo rin­k i­mai ga­l i būti ren­g ia­m i Sei­mo nu­ta­r i­mu, priim­tu ne ma­ž iau kaip 3/5 visų Sei­ mo na­rių balsų dau­gu­ma (85 Sei­mo na­riai)“. Be to, pir­ma­lai­k ius Sei­mo rin­k i­mus, anot Kons­t i­t u­ci­jos, ga­l i pa­skelb­t i ir Pre­zi­den­tas. Ta­čiau jis tai ga­l i pa­da­ ry­ti ne bet ku­riuo me­tu, bet tik dviem at­ve­jais: 1) jei­gu Sei­mas per 30 dienų nuo pa­ tei­k i­mo ne­priėmė spren­d i­mo dėl nau­jos Vy­r iau­sybės pro­g ra­mos ar­ ba nuo Vy­r iau­sybės pro­g ra­mos pir­ mo­jo pa­tei­ki­mo per 60 dienų du kar­

tus iš eilės ne­pri­tarė Vy­r iau­sybės pro­g ra­mai; 2) Vy­r iau­sybės siū­ly­mu, jei­g u Sei­ mas pa­reiš­k ia tie­sio­g inį ne­pa­si­t ikė­ jimą Vy­riau­sy­be. Kons­ti­tu­ci­ja nurodo, kad Pre­zi­den­tas ne­ga­li skelb­ti pir­ma­lai­kių Sei­mo rin­ kimų, jei­gu iki „Pre­zi­den­to ka­den­ci­jos pa­bai­gos li­ko ma­žiau kaip 6 mėne­siai, taip pat jei­gu nuo pir­ma­lai­kių Sei­mo rin­kimų ne­praė­jo 6 mėne­siai“. Sei­mo nu­ta­r i­me ar Pre­z i­den­to ak­te dėl pir­ma­lai­k ių Sei­mo rin­k imų tu­r i būti nu­ro­dy­ta nau­jo Sei­mo rin­k imų die­na. Nau­jo Sei­mo rin­k i­mai tu­r i būti su­ reng­ti ne vėliau kaip per 3 mėne­sius nuo spren­d i­mo dėl pir­ma­lai­k ių rin­ kimų pri­ėmi­mo.

A.Ku­bi­lius taip pat pa­brėžė, kad Vi­ ta­li­jaus Gai­liaus ir Vy­tau­to Gir­ža­do at­lei­d i­mas iš Fi­nan­si­n ių nu­si­kal­ timų ty­ri­mo tar­ny­bos di­rek­to­riaus ir jo pa­va­duo­to­jo pa­reigų ne­tu­r i „nie­ko bend­ro su in­for­ma­ci­jos nu­ te­ki­ni­mu iš pro­ku­ratū­ros po­sėdžio“. Šiuo pa­reigū­nus iš pa­reigų at­lei­do li­be­ral­cent­ristų de­le­guo­tas vi­daus rei­kalų mi­nist­ras Rai­mun­das Pa­ lai­tis, o prem­je­ras šį žingsnį va­di­na klai­da, ku­rią rei­kia iš­tai­sy­ti. „FNTT va­do­vas ge­ne­ro­las V.Gai­lius bu­vo at­leis­tas iš pa­reigų todėl, jog mi­nist­ras R.Pa­lai­tis pa­rei­ka­la­vo ge­ ne­ro­lo V.Gai­liaus, kad jis at­leistų sa­ vo pa­va­duo­toją. Kadangi ge­ne­ro­las V.Gai­lius ne­su­ti­ko at­leis­ti pa­va­duo­ to­jo V.Gir­ža­do, ne­te­ko teisės dirb­ti su slap­ta in­for­ma­ci­ja ir bu­vo at­leis­ tas iš pa­reigų. At­ras­ti ką nors bend­ ro su in­for­ma­ci­jos nu­te­k i­ni­mu yra sun­ku“, – kalbė­jo A.Ku­bi­lius. „Dėl „Sno­ro“ reikėtų klaus­t i Ge­ne­ ra­l inės pro­k u­ratū­ros, ku­r i at­l ie­ka iki­teis­minį ty­rimą. Jis ir turėtų nu­ sta­t y­t i, ko­k iais būdais buvę ak­ci­ nin­kai V.An­to­no­vas ir R.Ba­ra­naus­ kas su­gebė­jo per ga­na ne­t rumpą laiką įvai­r io­mis fik­ty­vio­mis fi­nan­ sinė­mis ope­ra­ci­jo­mis to­kias pi­nigų su­mas išp­lau­t i iš ban­ko“, – kalbė­jo prem­je­ras. Vy­r iau­sybės va­do­vas tei­k imą at­ leis­ti vi­daus rei­kalų mi­nistrą Pre­zi­ den­tei per­davė pra­ėjusį ant­ra­dienį teig­da­mas, kad šis su­k ly­do at­leis­ da­mas FNTT va­do­vus. Ta­čiau Pre­ zi­dentė šio tei­k i­mo ne­ten­k i­no pa­ brėžda­ma, kad ne­da­ly­vaus „koa­li­ ci­jos par­tne­rių ap­si­stum­dy­muo­se prie­š rin­k i­mus“. Teik­t i R.Pa­lai­čio at­lei­d imą prem­ je­r ui siūlė ir Sei­mo An­t i­ko­r up­ci­ jos ko­m i­si­ja. At­l i­k u­si ty­r imą dėl FNTT va­dovų at­lei­d i­mo ko­m i­si­ ja nu­sprendė, kad mi­n ist­ras pa­ reigū­nus at­lei­do be pa­g rin­do. Be to, jis esą galė­jo turėtų as­me­n i­n ių par­t i­n ių mo­t yvų, kad pa­reigū­nai ne­be­d irbtų. R.Pa­lai­t is to­k ius kal­t i­ ni­mus at­me­ta. BNS inf.


9

trečiADIENIS, kovo 14, 2012

ekonomika

OMX Vilnius OMX RigaOMX Tallinn

+0,04 %

17,5

–0,04 %

+0,24 %

Pri­ta­ria ­ NT mo­kes­čiui Apk­lau­sa ro­do, kad dau­giau nei pu­sė – 53 pro­c. – ša­lies gy­ven­to­jų pa­lan­kiai ver­ti­na nau­jai įves­tą ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) mo­ kes­tį. 38,5 pro­c. res­pon­den­tų nu­ro­dė, kad pra­ban­gaus tur­to ap­mo­kes­ti­ni­mas „at­kurs so­cia­li­nį tei­sin­gu­mą, nes tur­tin­gie­ji mo­kės di­des­nius mo­kes­čius“. Dar 34 pro­c. įsta­ty­ mo pa­tai­soms pri­ta­rian­čių res­pon­den­tų ma­ no, kad įves­tas nau­jas mo­kes­tis pa­dės su­ rink­ti pa­pil­do­mų lė­šų į vals­ty­bės biu­dže­tą.

mln. li­tų

nuo­sto­lių Lie­tu­vos pa­štas ga­li šie­met pa­tir­ti dėl nuo­sto­lin­go pre­nu­me­ra­tos pri­sta­ty­mo kai­mo vie­to­vė­se.

diena.lt/naujienos/ekonomika

Valiutų kursai

De­ga­lų kai­nos

Šiandien Valiuta

kiekis Santykis

Bal­ta­ru­si­jos rub­lis 10000 3,2115 DB sva­ras ster­lin­gų 1 4,1044 JAV do­le­ris 1 2,6238 Ka­na­dos do­le­ris 1 2,6482 Lat­vi­jos la­tas 1 4,9581 Len­ki­jos zlo­tas 10 8,4092 Nor­ve­gi­jos kro­na 10 4,6307 Ru­si­jos rub­lis 100 8,8916 Švei­ca­ri­jos fran­kas 1 2,8630

pokytis

–0,3970 % –0,5958 % –0,3948 % –0,3799 % +0,0383 % –0,0974 % +0,3076 % –0,0551 % –0,0419 %

Pas­ta­rai­siais me­tais kre­di­to uni­jos sėk­min­gai plė­tė­si. Vien per­nai kre­ di­to uni­jų val­do­mų in­dė­lių po­rtfe­lis pa­di­dė­jo 23 pro­c. ir praė­ju­sių me­tų pa­bai­go­je sie­kė 1,2 mlrd. li­ tų. Iš­duo­tų pa­sko­lų po­rtfe­lis per­ nai taip pat išau­go 23 pro­c., iki 820 mln. li­tų. „Pas­ta­ruo­ju me­tu kre­di­to uni­ jos, di­des­nė­mis pa­lū­ka­no­mis pri­ trauk­da­mos in­dė­lių, itin spar­čiai di­di­na įsi­pa­rei­go­ji­mus ir pa­sko­ lų apim­tį. Siek­da­mos su­da­ry­ ti al­ter­na­ty­vą fi­nan­si­nių pa­slau­gų var­to­to­jams ir kon­ku­ruo­ti su ban­ kais, uni­jos pri­sii­ma ir ga­na di­de­ lę ri­zi­ką. To­dėl ini­ci­juo­ja­me tei­sės ak­tų pa­kei­ti­mus, ku­rie leis griež­ čiau kont­ro­liuo­ti kre­di­to uni­jų veik­lą ir plėt­rą“, – sa­kė Lie­tu­vos ban­ko Prie­žiū­ros tar­ny­bos di­rek­ to­rius Vy­tau­tas Val­vo­nis. Lie­tu­vos ban­ko val­dy­ba siū­ lo su­griež­tin­ti at­ski­rų rū­šių ri­zi­ kos rei­ka­la­vi­mus, taip pat pa­kel­ ti kar­te­lę nau­jai be­si­stei­gian­čioms kre­di­to uni­joms ir pa­reng­ti kva­li­ fi­ka­ci­jos eg­za­mi­na­vi­mo tai­syk­les uni­jų va­do­vams. „Po sunk­me­čio ir fi­nan­sų kri­ zės vi­sa­me ban­kų sek­to­riu­je JAV ir Eu­ro­po­je pa­ste­bi­mos ten­den­ ci­jos di­din­ti veik­los skaid­ru­mą. Tai lie­čia tiek ban­kų, tiek kre­di­to uni­jų veik­lą. Ki­ta ver­tus, kre­di­to uni­jos po­pu­lia­rė­ja, au­ga jų veik­los mas­tas, tad yra ir po­rei­kis už­tik­ rin­ti sau­gią bei pa­ti­ki­mą veik­lą“, – sa­kė Lie­tu­vos cent­ri­nės kre­di­to uni­jos val­dy­bos pir­mi­nin­kas ir ad­ mi­nist­ra­ci­jos va­do­vas For­tu­na­tas Dir­gin­čius.

Du­jos

4,66

2,34

„Kvis­ti­ja“

4,80

4,58

2,32

„Va­koil“

4,85

4,65

2,34

Vi­d. kai­na vi­so ap­tar­na­vi­mo de­ga­li­nių tink­luo­se. Šal­ti­nis: www.de­ga­lu­kai­nos.lt WTI naf­ta„Brent“ naf­ta105,80 dol. už 1 brl. 125,20 dol. už 1 brl.

Tyrimų instituto „Social Dynamics International“ ekonominių tyrimų grupės vadovas

P Al­gir­do Ku­bai­čio (BFL) nuo­tr.

Kre­di­to uni­jos ly­giuo­sis į ban­kus Kont­ro­liuos griež­čiau

Dy­ze­li­nas

4,86

Ka­ro­lis Ur­bo­nas

„„Kont­ro­lė: ti­ki­ma­si, kad nau­ja tvar­ka įpa­rei­gos kre­di­to uni­jas sko­lin­ti at­sar­giau. 

l.mrazauskaite@diena.lt

A 95

„Sta­toil“

At­si­gau­na Eu­ro­pos pre­ky­ba

Su ban­kais kon­ku­ ruo­jan­čios kre­di­to uni­jos iki šiol klien­ tų ri­zi­ką ver­ti­no at­lai­džiau, to­dėl joms nu­spręs­ta tai­ ky­ti griež­tes­nę tvar­ ką. Nors in­dė­lių pa­ lū­ka­nų nor­mos dėl to ga­li ir su­ma­žė­ ti, di­de­lių po­ky­čių klien­tai pa­jus­ti ne­ tu­rė­tų.

Li­na Mra­zaus­kai­tė

Vakar Tink­las

Kon­sul­ta­ci­jos dėl tvar­kos pa­ kei­ti­mų pra­si­dės ar­ti­miau­siu me­ tu. Ti­ki­ma­si, kad pir­mie­ji pa­kei­ti­ mai bus įgy­ven­din­ti jau šių me­tų ru­de­nį, ta­čiau ga­lu­ti­nių spren­di­ mų kre­di­to uni­jos ir jų klien­tai dar tu­rės pa­lauk­ti.

ko tik griež­tin­ti – gal tuo­met rei­ kė­tų pa­mąs­ty­ti apie kri­te­ri­jų tap­ti uni­jos na­riu su­švel­ni­ni­mą.“ Vis dėl­to ji teigė pa­si­sa­kan­ti už griež­tes­nius uni­jų stei­gi­mo rei­ka­ la­vi­mus, nes nau­jų uni­jų gau­sa esą ke­lia ne­ri­mą.

Sko­lins at­sar­giau

Vy­tau­tas Val­vo­nis:

Kre­di­to uni­jos į griež­tes­nę prie­žiū­ rą rea­guo­ja san­tū­riai ir ti­ki­na, kad tai pa­dės už­tik­rin­ti rin­kos skaid­ ru­mą. Anot F.Dir­gin­čiaus, nau­ji rei­ka­la­vi­mai tik pa­di­dins kre­di­to uni­jų vie­šu­mą, tad pa­si­ti­kė­ji­mas jo­mis išaugs. V.Val­vo­nis pa­ti­ki­no, kad priė­ mus nau­ją tvar­ką nei­gia­mo po­vei­ kio kre­di­to uni­jos pa­jus­ti ne­tu­rė­tų. Esą tai tik pa­ge­rins kon­ku­ren­ci­nes są­ly­gas, nes vi­soms kre­di­to uni­ joms bus tai­ko­mos vie­no­des­nės žai­di­mo tai­syk­lės nei anks­čiau. Anot jo, įsi­ga­lio­ju­si nau­ja tvar­ ka kre­di­ta­vi­mo stan­dar­tus ir ri­ zi­kos ver­ti­ni­mą priar­tins prie ban­kų ly­gio ir kre­di­to uni­jas įpa­ rei­gos klien­tams sko­lin­ti at­sar­ giau: „Nors kre­di­to uni­joms ir da­bar tai­ko­mi at­sa­kin­go sko­li­ni­ mo rei­ka­la­vi­mai kaip ir ban­kams, ta­čiau ri­zi­kos ver­ti­ni­mas ir val­ dy­mas uni­jo­se, de­ja, ne­bu­vo toks stip­rus kaip ban­kų sek­to­riu­je.“ Aka­de­mi­nės kre­di­to uni­jos ad­ mi­nist­ra­ci­jos va­do­vė Gi­ta­na Ja­ sė­nie­nė pa­lai­kė pro­tin­gą kre­di­to uni­jų prie­žiū­ros griež­ti­ni­mą, ta­ čiau pri­dū­rė, kad uni­jų vis dėl­ to ne­ga­li­ma pri­ly­gin­ti ban­kams: „Stai­gus ir reikš­min­gas tam tik­ rų nor­ma­ty­vų su­griež­ti­ni­mas ga­li komp­li­kuo­ti kai ku­rių uni­jų veik­ lą. Vis­ką rei­kia da­ry­ti nuo­sek­liai, uni­joms su­da­ry­ti są­ly­gas pa­si­ ruoš­ti po­ky­čiams. Ne­ga­li­ma vis­

Nors kre­di­to uni­joms ir da­bar tai­ko­mi at­ sa­kin­go sko­li­ni­mo rei­ka­la­vi­mai kaip ir ban­kams, ta­čiau ri­zi­ kos ver­ti­ni­mas ir val­ dy­mas uni­jo­se, de­ja, ne­bu­vo toks stip­rus. Pa­lū­ka­nos ga­li su­ma­žė­ti

Kau­no kre­di­to uni­jos va­do­vės Er­ nes­tos Ra­maš­kai­tės ma­ny­mu, kre­ di­to uni­jų na­riai griež­tes­nių rei­ ka­la­vi­mų ne­tu­rė­tų bai­min­tis, nes klien­tai kaip ir anks­čiau tie­sio­gi­nio po­ky­čių po­vei­kio ne­pa­jus: „Juk tai nė­ra ko­kie nors nau­ji rei­ka­la­vi­mai uni­jų veik­lo­je. Kiek­vie­nais me­tais Lie­tu­vos ban­kas iš­lei­džia nu­ta­ri­ mus, ku­rie reg­la­men­tuo­ja mū­sų veik­lą ir prie ku­rių mes sėk­min­gai pri­si­tai­ko­me.“ SEB ban­ko ana­li­ti­kė Vi­li­ja Tau­ rai­tė taip pat pa­brė­žė, kad sko­li­ ni­ma­sis iš kre­di­to uni­jų ša­ly­je nė­ ra smar­kiai pa­pli­tęs, pa­ly­gin­ti su ban­kų tei­kia­mų pa­slau­gų pa­klau­ sa. To­dėl griež­tes­nė kre­di­to uni­jų prie­žiū­ra, anot jos, gy­ven­to­jams ne­bus di­de­lis al­ter­na­ty­vos pra­ ra­di­mas, nors ne­di­de­lių po­ky­čių klien­tai su­lauk­ti ga­li.

„Pak­lau­sa dar bu­vo ga­na ma­ža, gal­būt tik in­dė­lių sri­ty­je ma­tė­me dau­giau ak­ty­vu­mo. Ta­čiau ir su­ griež­ti­nus tvar­ką pa­lū­ka­nų nor­ mos tu­rė­tų iš­lik­ti di­des­nės nei in­ dė­lių ban­kuo­se. Aiš­ku, dar sun­ku pro­gno­zuo­ti, kiek pa­si­keis kre­di­ to uni­jų pa­trauk­lu­mas kai­no­da­ros po­žiū­riu“, – sa­kė V.Tau­rai­tė. Ji pri­pa­ži­no, kad in­dė­lių pa­lū­ka­ nų nor­mos ga­li šiek tiek su­ma­žė­ ti, nors tai ga­li te­bū­ti trum­pa­lai­ kiai reiš­ki­niai. Svar­biau­sia – ne dy­dis

Vis dėl­to Aka­de­mi­nės kre­di­to uni­ jos ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vė G.Ja­ sė­nie­nė nea­be­jo­jo, kad dėl griež­ tes­nių ap­ri­bo­ji­mų da­lis klien­tų al­ter­na­ty­vos ne­teks, o smul­kių kre­di­to uni­jų ne­liks. Ta­čiau, E.Ra­ maš­kai­tės ma­ny­mu, ma­žo­sios kre­di­to uni­jos, ku­rios ne­su­ge­bės vyk­dy­ti rei­ka­la­vi­mų, jung­sis tar­ pu­sa­vy­je ir taip ga­lės tęs­ti veik­lą. Nors Lie­tu­vos ban­kas svars­ to ga­li­my­bę tam tik­rą apim­tį pa­ sie­ku­sias kre­di­to uni­jas įpa­rei­go­ti reor­ga­ni­zuo­tis į ban­kus, V.Val­vo­ nis dar ne­ga­lė­jo pro­gno­zuo­ti, kiek nau­jų ban­kų ša­ly­je ga­li­ma ti­kė­tis. Esą vis­kas pri­klau­sys nuo to, kaip aukš­tai bus su­tar­ta pa­kel­ti kva­li­fi­ ka­ci­jos kar­te­lę. „Rei­kės spręs­ti, ar kre­di­to uni­ja ga­lė­tų bū­ti reor­ga­ni­zuo­ta į ban­ką, jei ji sa­vo veik­los mas­tu pra­dė­tų lenk­ti ban­ką. Ta­čiau veik­los mas­ tas dar ne ro­dik­lis, ga­lin­tis nu­lem­ti kre­di­to įstai­gos veik­los for­mą. Vis dėl­to es­mė yra ne dy­dis, o veik­los po­bū­dis“, – sa­kė F.Dir­gin­čius. Paš­ne­ko­vas pa­brė­žė, kad kredito unijos turi ne­nu­tol­ti nuo koo­pe­ra­ ci­nių prin­ci­pų, dir­bti bend­ruo­me­ nės nau­dai.

ir­ma­die­nį pa­skelb­ti Eu­ro­pos pre­ky­bos sta­tis­ti­niai duo­ me­nys ro­do, kad eko­no­mi­ nė ES si­tua­ci­ja ge­rė­ja. Nors Se­no­jo že­my­no pa­dė­tis vis dar keb­ li dėl sko­los pro­ble­mų, smun­kan­ tis eu­ro kur­sas Eu­ro­pos eko­no­mi­ kai da­vė daug nau­dos. Ei­na­mo­sios są­skai­tos ba­lan­sas, ku­rio di­džią­ją da­lį su­da­ro eks­ por­to ir im­por­to skir­tu­mas, pir­mą kar­tą per pa­sta­ruo­sius me­tus bu­ vo per­tek­li­nis. Su­men­kęs eu­ro kur­ sas at­pi­gi­no pro­duk­ci­ją ki­tų va­liu­ tų at­žvil­giu, to­dėl re­gio­no pre­kių ir pa­slau­gų bu­vo par­duo­ta dau­ giau, nei įsi­vež­ta už­sie­nio pro­duk­ ci­jos. Ket­vir­to 2011 m. ket­vir­čio ei­ na­mo­sios są­skai­tos ba­lan­sas bu­vo per­tek­li­nis ir sie­kė 4,4 mlrd. eu­rų, o tuo pa­čiu lai­ko­tar­piu 2010 m. bu­ vo net 21,4 mlrd. eu­rų de­fi­ci­tas.

Einamosios sąskai­ tos balansas, kurio didžiąją dalį suda­ ro eksporto ir impor­ to skirtumas, pirmą kartą per pastaruo­ sius metus buvo per­ teklinis. Tie­sa, to tik­rai ne­ga­li­me lai­ky­ti es­ mi­ne at­si­ga­vi­mo pra­džia, nes struk­ tū­ri­nės re­for­mos ir sun­kūs spren­di­ mai Bend­ri­jos vis dar lau­kia. Ta­čiau tai pir­mie­ji tei­gia­mi ro­dik­ liai, ku­rie pa­ro­do, kad eu­ro smu­ki­ mas nė­ra jo­kia ka­tast­ro­fa. At­virkš­ čiai, tai pa­de­da par­duo­ti re­gio­no pro­duk­ci­ją už­sie­nio rin­ko­se. Ži­no­ma, to­les­ni Eu­ro­pos ly­de­rių veiks­mai pa­ro­dys, ar bus pa­si­nau­ do­ta smu­ku­sio eu­ro pra­na­šu­mais, ar bus spren­džia­mos pra­si­sko­li­ nu­sių vals­ty­bių pro­ble­mos, ar jos bus tie­siog už­kam­šo­mos Vo­kie­ti­ jos mo­kes­čių mo­kė­to­jų pi­ni­gais, ku­rie nė­ra be­ri­biai. Ir net ar­tė­jan­ ti re­ce­si­ja ga­li bū­ti ne to­kia skau­ di, jei stra­te­gi­niai spren­di­mai bus prii­ma­mi koor­di­nuo­tai.


10

trečiadienis, kovo 14, 2012

sportas diena.lt/naujienos/sportas

A.Sku­jy­tės tro­fė­jai

„„Sėk­mė: A.Sku­jy­tė pa­sie­kė už­si­brėž­tą tiks­lą – pa­ge­ri­no as­me­ni­nį pen­

kia­ko­vės re­kor­dą. 

2001 m. – Eu­ro­pos jau­ni­mo (iki 23 metų) čem­pio­n a­to bron­zos me­ da­l is (sep­t yn­ko­vė), 2004 m. – pa­ sau­l io už­da­r ų pa­tal­pų čem­pio­na­ to bron­zos me­da­l is (pen­k ia­ko­vė) ir Atė­nų olim­pia­dos si­dab­ro me­ da­l is (sep­t yn­ko­vė), 2005 m. – Eu­ ro­pos dau­g ia­ko­v ių tau­rės 1-osios ly­gos si­dab­ro me­da­l is (sep­t yn­ko­ vė), 2007 m. – Eu­ro­p os dau­g ia­ ko­v ių tau­rės 2-osios ly­gos auk­so me­d a­l is (sep­t yn­ko­vė), 2008 m. – Eu­ro­p os dau­g ia­ko­v ių tau­rės 1-osios ly­gos auk­so me­da­l is (sep­ tyn­ko­vė), 2011 m. – Europos už­ darų patalpų čempionato sidabro medalis (penkiakovė) ir Eu­ro­pos dau­g ia­ko­v ių tau­rės 2-osios ly­ gos auk­so me­da­l is (sep­t yn­ko­vė), 2012 m. – pa­s au­l io už­da­r ų pa­tal­ pų čem­pio­na­to bron­zos me­da­l is (pen­k ia­ko­vė).

m.stankevicius@diena.lt

Iš Tur­ki­jo­je pa­si­bai­gu­sio pa­sau­lio leng­vo­sios at­le­ti­kos už­da­rų­pa­tal­ pų čem­pio­na­to su bron­zos me­da­ liu grį­žu­si dau­gia­ko­vi­nin­kė Aust­ ra Sku­jy­tė vi­lia­si, kad Lon­do­no olim­pia­do­je jos re­zul­ta­tai tu­rė­tų bū­ti dar ge­res­ni.

Stam­bu­le tre­ne­rių Alek­so Sta­ nis­lo­vai­čio ir Ri­man­to Plun­gės auk­lė­ti­nė per pen­kia­ko­vės var­ žy­bas su­rin­ko 4 802 taš­kus. Tai – nau­jas Lie­tu­vos re­kor­das ir ket­vir­ta­sis re­zul­ta­tas pa­sau­ly­je šį se­zo­ną. A.Sku­jy­tę ap­len­kė tik pla­ne­tos re­kor­dą pa­ge­ri­nu­si olim­pi­nė čem­ pio­nė uk­rai­nie­tė Na­ta­li­ja Dob­ ryns­ka (5 013 tšk.) ir bri­tė Jes­si­ca En­nis (4 965 tšk.). 4–5 vie­tas pa­ si­da­li­jo len­kė Ka­ro­li­na Ty­mins­ ka ir pa­sau­lio sep­tyn­ko­vės čem­ pio­nė ru­sė Tat­ja­na Čer­no­va (po 4 725 tšk.). 60 m bar­je­ri­nio bė­gi­mo var­žy­ bo­se Aust­ra pa­ge­ri­no as­me­ni­nį re­

Kar­tų kai­tą iš­gy­ve­ nan­čios ša­lies kio­ ku­šin ka­ra­tė at­sto­ vai tei­gia, kad su­ komp­lek­tuo­ti rink­ ti­nę bir­že­lį vyk­ sian­čiam Eu­ro­pos čem­pio­na­tui ne­tu­ rė­tų bū­ti su­dė­tin­ga.

spor­toa­ki­mir­ka.lt nuo­tr.

A.Sku­jy­tė: „Ruo­šiuo­si olim­pi­nėms ko­voms“ Man­tas Stan­ke­vi­čius

Kar­tų kai­ta ka

kor­dą – 8,57 sek. (6-oji vie­ta), po to lai­mė­jo šuo­lių į aukš­tį rung­tį – 190 cm (as­me­ni­nis re­kor­das), ru­ tu­lį nu­stū­mė 16,26 m (2-oji vie­ta), į to­lį nu­šo­ko 6,24 m (5-oji vie­ta), o 800 m nu­bė­go per 2 min. 19,99 sek. (8-oji vie­ta). – Aust­ra, ko­kio re­zul­ta­to ti­ kė­jo­tės pa­sau­lio čem­pio­na­te? – pa­klau­sė­me A.Sku­jy­tės. – Pla­na­vau pa­siek­ti as­me­ni­nį re­ kor­dą. Tai pa­da­ry­ti pa­vy­ko, o dėl pri­zi­nės vie­tos ne­bu­vau ga­ran­tuo­ ta, nes spor­tas yra spor­tas. Da­bar džiau­giuo­si ir re­zul­ta­tu, ir bron­ zos me­da­liu. – Ka­da pa­ti­kė­jo­te, kad ga­li­te užim­ti pri­zi­nę vie­tą? – Tik­riau­siai po šuo­lių į to­lį rung­ ties. Tuo me­tu bend­ro­je įskai­to­ je dar bu­vau ant­ra. Sup­ra­tau, kad tu­riu ga­li­my­bę iš­si­lai­ky­ti bent jau tre­je­tu­ke. Po pa­sku­ti­nės rung­ties – 800 m bė­gi­mo – lau­kiau ga­lu­ti­nės re­zul­ta­tų su­ves­ti­nės. Pa­ma­čiu­si ją, min­ty­se dar kar­tą su­skai­čia­vau taš­kus ir pra­dė­jau džiaug­tis.

– Kaip bū­tų pa­si­bai­gu­sios me­ da­lių da­ly­bos, jei bū­tu­mė­te ge­ riau pa­si­ro­džiu­si sa­vo stip­ riau­sio­je rung­ty­je – ru­tu­lio stū­mi­mo? – Ne­ma­nau, kad pa­pil­do­mas met­ ras bū­tų pa­dė­jęs iš­ko­vo­ti ant­rą­ją vie­tą. To­dėl šios rung­ties re­zul­ta­ tas man nė­ra ap­mau­dus. – Ku­rio­se rung­ty­se iki Lon­do­ no olim­pia­dos no­rė­tu­mė­te pa­ si­temp­ti? – 800 m bė­g i­m o re­z ul­t a­t ai po tru­p u­t į ge­r ė­ja. Ži­n au, kad ru­ tu­l į ga­l iu nu­s tum­t i to­l iau, nors šį kar­t ą ne­p a­s i­se­k ė. Bar­j e­r i­n io bė­g i­m o ir šuo­l ių į aukš­t į rung­ tys ro­do, kad vis­kas – ne­blo­gai. Gal rei­kė­tų dar pa­dir­bė­ti šo­kant į to­lį. – Pa­sau­lio čem­pio­na­to me­ da­lis – tar­tum pa­raiš­ka olim­ pi­niam tro­fė­jui. Ką ma­no­te apie tai? – Sup­ra­tau, kad ga­li­ma kau­tis su vi­so­mis var­žo­vė­mis. Ruo­šiuo­si tai įro­dy­ti ir olim­pia­do­je.

Man­tas Stan­ke­vi­čius Šan­sas jau­ni­mui

Kau­ne įvy­kęs na­cio­na­li­nis čem­pio­ na­tas, pa­sak Lie­tu­vos kio­ku­šin ka­ ra­tė fe­de­ra­ci­jos (LKKF) ge­ne­ra­li­nio sek­re­to­riaus Alek­se­jaus Sveš­ni­ko­ vo, staig­me­nų ne­pa­tei­kė.

Paulius Klapatauskas:

No­ri­me, kad šis lai­ ko­tar­pis truk­tų kuo trum­piau ir at­si­ras­tų nau­jų žvaigž­džių, ku­ rios gar­sin­tų Lie­tu­vos var­dą tarp­tau­ti­nė­se are­no­se. „Vy­res­n io­j i kar­ta pa­s i­t rau­k ė, jau­ni­mas ko­vo­jo dėl vie­tų rink­ ti­n ė­j e, ku­r i da­ly­vaus Eu­ro­p os čem­p io­n a­te, – kal­b ė­jo A.Sveš­ ni­ko­vas. – Pas mus da­bar vyks­ ta kar­tų kai­ta, ti­ki­mės, kad ji ne­ bus la­bai skaus­m in­ga. Ži­n o­m a, po to­k ių ge­r ų re­z ul­ta­t ų, ko­k ie bu­vo pa­siek­ti per­nai ir už­per­nai, bus su­dė­tin­ga juos pa­kar­to­ti. Gal

„„At­ran­ka: Lie­tu­vos čem­pio­na­to da­ly­v

ne šie­met, bet ki­tais me­tais pa­ vyks.“ A.Sveš­ni­ko­vo tei­gi­mu, jau gal­ vo­ja­m a apie 2013-uo­s ius. „Ki­ tą­m et Vil­n iu­j e vyks pa­s au­l io čem­p io­n a­tas. Jau­n i­m as jau tu­ ri pra­dė­ti lip­ti į kal­ną. Lie­tu­vos pir­me­ny­bės pa­ro­dė, kas yra ver­ tas vie­tos Eu­ro­pos čem­pio­na­te, rink­ti­nės tre­ne­riai per ge­rą mė­ ne­sį ap­si­spręs. Čem­pio­nai vie­tas iš­kart už­si­tik­ri­no, o kas bus ki­ti – paaiš­kės ne­tru­kus, – sa­kė LKKF ge­ne­ra­li­nis sek­re­to­rius. – Tre­ne­ riai ste­bės, kas iš­ven­gė trau­mų ir ga­li siek­ti aukš­tes­nių re­zul­ta­ tų. Ma­nau, kad ba­lan­džio mė­ne­ sį jau bus ap­si­spręs­ta dėl ga­lu­ti­

Vie­tą studentų lygos ket­ver­tu­ke tu­ri kol kas tik VD Iki Lie­tu­vos stu­den­tų krep­ši­nio ly­gos (LSKL) vai­ki­nų 1-osios gru­ pės ko­man­dų čem­pio­na­to re­gu­ lia­r aus se­z o­n o pa­b ai­g os li­k us trims tu­r ams, vie­t ą fi­n a­l i­n in­k ų ket­v er­t u­k e jau už­s i­t ik­r i­n o Vy­ tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to (VDU) rink­ti­nė. Sun­ki ly­de­rių per­ga­lė

Daug­kar­ti­niai LSKL ir Eu­ro­pos stu­ den­tų čem­pio­nai VDU krep­ši­nin­ kai po at­kak­lios ko­vos 89:83 įvei­kė Klai­pė­dos uni­ver­si­te­tą (KU). Iki rung­ty­nių pa­bai­gos li­kus 47 se­kun­dėms, klai­pė­die­čiai pir­ma­vo 83:82, ta­čiau ne­tru­kus kau­nie­čiai Ma­riaus Va­lu­ko­nio, Vy­te­nio Či­ žaus­ko ir Ro­lan­do Jakš­to ata­ko­mis su­žlug­dė var­žo­vų vil­tis. „Bu­vo at­kar­pa, kai pra­sčiau žai­ dė­me, kei­tė­me žai­dė­jus ir var­žo­ vai tuo pa­si­nau­do­jo. KU ko­man­

da – ge­rai su­si­žai­du­si, su ja kau­tis vi­suo­met nė­ra pa­pras­ta. Ge­rai, kad bai­gian­tis ma­čui pa­ro­dė­me cha­ rak­te­rį ir iš­plė­šė­me per­ga­lę“, – po rungtynių kal­bė­jo VDU eki­pos tre­ ne­ris Arū­nas Juk­ne­vi­čius.

Ro­ber­tas Ra­gaus­kas:

Ar­gi ga­li­ma lai­mė­ti, kai žai­dė­jai ne­pa­tai­ ko iš po krep­šio? Prie VDU priar­tė­jo Šiau­lių uni­ ver­si­te­to (ŠU) at­sto­vai, sve­čiuo­se 98:75 su­triuš­ki­nę Kau­no tech­no­ lo­gi­jos uni­ver­si­te­to (KTU) krep­ši­ nin­kus. „Da­bar vi­si taš­kai la­bai svar­būs, nes no­ri­me pa­tek­ti į ket­ver­tu­ką“, –

pa­brė­žė ŠU ko­man­dos tre­ne­ris Ro­ lan­das Vai­čiū­nas. LEU kri­zė ne­si­bai­gė

Kri­zė te­be­ka­muo­ja Lie­tu­vos edu­ ko­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to (LEU) eki­ pą: kai ją pa­li­ko il­ga­me­tis tre­ne­ris Al­gi­man­tas Ša­tas ir vai­rą pe­rė­mė Rū­te­nis Pau­laus­kas, pra­lai­mė­tos jau ke­tu­rios dvi­ko­vos iš ei­lės. Šį kar­tą LEU stu­den­tai 79:93 nu­ si­lei­do ko­le­goms iš My­ko­lo Ro­me­ rio uni­ver­si­te­to (MRU). „La­bai džiau­giuo­si šia per­ga­le. Nors LEU ko­man­da bu­vo pa­jė­gios su­dė­ties, o mes – be ke­lių pa­grin­ di­nių žai­dė­jų, su­ge­bė­jo­me nu­ga­lė­ti. Vy­rai pa­ro­dė cha­rak­te­rį. Šau­nuo­ liai. Žai­di­mui ati­da­vė sa­vo šir­dis“, – džiū­ga­vo MRU tre­ne­ris Vy­tau­tas Po­te­liū­nas. Ki­tą sos­ti­nės stu­den­tų der­bį – Vil­niaus uni­ver­si­te­to (VU) ir Vil­

niaus Ge­di­mi­no tech­ni­kos uni­ ver­si­te­to (VGTU) rink­ti­nių ma­čą 99:72 lai­mė­jo VU at­sto­vai. „Mus į per­ga­lę ve­dė ma­žie­ji žai­ dė­jai – gy­nė­jai. Li­ku­sios trys re­ gu­l ia­raus se­zo­n o dvi­ko­vos su MRU, LEU ir KU eki­po­mis bus su­dė­tin­gos, ta­čiau ne­pra­ran­da­ me vil­čių pa­tek­ti į ket­ver­tu­ką“, – pa­brė­žė VU tre­ne­ris Ri­man­tas Ka­mins­kas. Žai­dė še­šie­se ir lai­mė­jo

Vos še­š ie­se iš­v y­ko­je rung­ty­n ia­ vę Lie­t u­vos kū­n o kul­t ū­ros aka­ de­m i­j os (LKKA) krep­š i­n in­k ai 94:80 įveikė kol kas per­ga­l ės džiaugs­m o ne­pa­ty­r u­s ius Alek­ sand­ro Stul­g ins­k io uni­ver­s i­te­to (ASU) stu­den­tus. „Rung­ty­nia­vo­me vos še­šie­se, ta­ čiau la­bai ne­pa­var­go­me – jė­gų per­ ga­lei už­te­ko. Bu­vo sun­ku nu­si­teik­ti

ko­vai su aut­sai­de­riais, per di­džią­ ją per­trau­ką žai­dė­jus net šiek tiek įkal­bi­nė­jau, kad neat­si­pa­lai­duo­ tų“, – tei­gė LKKA tre­ne­ris Edas Nic­kus. „Ar­gi ga­li­ma lai­mė­ti, kai žai­dė­jai ne­pa­tai­ko iš po krep­šio?“ – re­to­ riš­kai klau­sė ASU tre­ne­ris Ro­ber­ tas Ra­gaus­kas. VD, LSKL inf.

Turnyro lentelė Komanda

Perg.

Pralaim.

1. VDU 2. ŠU 3. MRU 4. LEU 5. VU 6. LKKA 7. KU 8. KTU 9. VGTU 10. ASU

12 10 10 9 8 8 7 6 5 0

3 5 5 6 7 7 8 9 10 15


11

trečiadienis, kovo 14, 2012

sportas

ka­ra­tis­tų ne­bau­gi­na Pri­zi­nin­kai Vy­r ai: svo­r io ka­t e­g o­r i­j a iki 70 kg – 1. A.Mi­s ec­k as (Kau­n o „Ri­f as“), 2. A.Da­ du­r a (Vil­n iaus „Shin“). 3. A.Vik­t o­r a­v i­č ius (Klai­p ė­ dos „Sho­d an“) ir V.Kal­vai­t is (Kau­n o „Oriens“); iki 80 kg – 1. V.Cėp­l a (Vil­n iaus „Sau­ lės ženk­l as“), 2. M.Ast­r aus­ kas („Ri­f as“), 3. A.Sta­n ius („Sho­d an“) ir D.Sut­k us („Ri­ fas“); iki 90 kg – 1. O.Pro­c as („Ri­f as“), 2. A.Jakš­t as („Ri­ fas“), 3. E.Se­č ins­k is („Sau­ lės ženk­l as“) ir M.Čyp­l is („Eu­d o­r a“); dau­g iau kaip 90 kg – 1. A.Drau­g e­l is (Kau­ no „Ka­r iai“), 2. T.Pet­k e­v i­ čius („Ri­f as“), 3. N.Kaub­r ys („Sho­d an“) ir D.Pet­r i­k aus­ kas (Vil­n iaus „Ener­g i­j os smū­g is“). Mo­t e­r ys: iki 55 kg – 1. R.Braz­d žio­ny­tė (Pa­ne­vė­ž io „Ar­g us“), 2. D.Ma­č iū­tė (Klai­ pė­d os „Oki­n a­v a“), 3. I.Ko­ rec­k a­j a ir R.Pi­vo­r iū­n ai­t ė (abi – „Sau­lės ženk­l as“); iki 65 kg – 1. I.Mikš­t ai­tė („Ka­ riai“), 2. E.Le­l iu­k ai­t ė (Kur­ šė­nų „Dao“), 3. R.Ma­g e­l ins­ kai­t ė („Sho­d an“) ir I.Or­l o­ va („Sau­lės ženk­l as“); dau­ giau kaip 65 kg – 1. M.Čiup­ ly­t ė („ Shin“), 2. D.Bal­s y­ tė („Shin“), 3. N.Vaz­n e­l y­t ė (Kau­no „For­t i­t u­do“).

v ­ iai ko­vo­jo dėl vie­tų na­cio­na­li­nė­je rink­ti­nė­je. 

nės rink­ti­nės su­dė­ties. Bel­gi­jo­je bir­že­lį vyks jau­nių ir suau­gu­sių­ jų čem­pio­na­tai, to­dėl mū­sų de­le­ ga­ci­ja ne­tu­rė­tų bū­ti ma­žes­nė nei 60 as­me­nų.“ Ly­de­riai – aiš­kūs

Vie­nas Lie­tu­vos rink­ti­nių tre­ne­rių Pau­lius Kla­pa­taus­kas pa­brė­žė, kad da­bar for­muo­ja­mos ko­man­dos ly­ de­riai yra aiš­kūs. „Ky­la klau­si­mų dėl ki­tų ko­vo­to­jų. No­rė­tų­si, kad rink­ti­nė bū­tų to­kia pat stip­ri, kaip ir anks­čiau. Kol kas sun­ku kaž­ką spręs­ti, – kal­bė­jo tre­ ne­ris. – Jau­ni­mas gal dar nė­ra su­ bren­dęs di­džioms ko­voms, o se­no­ ji kar­ta gal jau nė­ra la­bai mo­ty­vuo­ta.

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

Lai­kas pa­ro­dys, kaip yra iš tik­rų­jų.“ P.Kla­pa­taus­kas tei­gė, kad ste­buk­lo ne­ver­ta ti­kė­tis. „Po kar­tų kai­tos dve­jus ar tre­ jus me­tus aukš­tų re­zul­ta­tų ti­kė­tis ne­ver­ta. Ži­no­ma, no­ri­me, kad šis lai­ko­tar­pis truk­tų kuo trum­piau ir at­si­ras­tų nau­jų žvaigž­džių, ku­rios gar­sin­tų Lie­tu­vos var­dą tarp­tau­ti­ nė­se are­no­se“, – sa­kė tre­ne­ris. Tiks­las – pa­sau­lio čem­pio­na­tas

Lie­tu­vos čem­pio­na­te bron­zos me­ da­lį iš­ko­vo­ju­si Eu­ro­pos čem­pio­ nė Ri­ta Pi­vo­riū­nai­tė pa­tvir­ti­no tre­ne­rio žo­džius dėl mo­ty­va­ci­jos. „Per­n ai pa­g rin­d i­n is ma­n o tiks­las bu­vo Eu­ro­pos čem­pio­

DU krepšininkai Sta­tis­ti­ka VDU–KU 89:83 (26:17, 16:22, 19:24, 28:20). V.Či­žaus­kas 28 taš­kai (8 at­ko­ vo­t i ka­muo­l iai, 4 re­z ul­ta­ty­v ūs per­ da­v i­mai), E.Ula­no­vas 21, M.Va­lu­ko­ nis 14/J.Ka­za­kaus­kas 19 taš­k ų (9 at­ ko­vo­ti ka­muo­liai).

MRU–LEU 93:79 (26:15, 17:23, 25:20, 25:21). L.Sa­mė­nas 21, M.Vir­ba­las 19, A.Pe­čiu­ke­v i­čius 17 (12 at­ko­vo­tų ka­ muo­l ių)/E.Moc­ke­v i­čius 15 (18 at­ko­ vo­t ų ka­muo­l ių), Ž.Ke­lys ir D.Tar­vy­ das po 13.

KTU–ŠU 75:98 (23:22, 19:35, 13:20, 20:21). M.Sa­pie­ga 21, R.Si­ma­na­vi­čius

15, Ž.Sku­čas 11/R.Gied­rai­tis 23 (14 at­ko­ vo­tų ka­muo­lių), J.Ju­ci­kas 20, D.Gvez­ daus­kas 19.

ASU–LKKA 80:94 (21:24, 15:20, 17:37, 27:13). Š. Dim­š a ir J. Ker­š ys po 25, D. Ar­l aus­k as 14/E . Alun­d e­ r is 24 ( 18 at ­k o­v o­t ų ka­m uo­l ių ), T.Ta ­m o­š iū ­n a s 2 1 , A . S a ­k a ­l au s­ kas 20.

VU–VGTU 99:72 (21:24, 30:12, 20:22, 28:14). L.Ja­ce­vi­čius 23, A.Gors­ko­vas 20, A.But­ke­vi­čius 19/A.Lu­ka­še­vi­čius 18, I.Bra­ziu­lis 13, K.Alek­na ir E.Ras­te­ nis po 12.

na­tas, da­bar – ki­tais me­tais vyk­ sian­tis pa­sau­lio čem­pio­na­tas. Vie­ tą ja­me jau iš­si­ko­vo­jau, bet ma­no mo­ty­va­ci­ja nė­ra be­ga­li­nė. Grei­ čiau­siai jos sto­ka ir su­truk­dė lai­ mė­ti šį Lie­tu­vos čem­pio­na­tą“, – svars­tė spor­ti­nin­kė. Pak­laus­ta apie kar­tų kai­tą, R.Pi­ vo­riū­nai­tė pa­si­džiau­gė, kad pa­dė­ tis nė­ra pra­sta. „Tai ga­li­ma spręs­ ti vien pa­gal Lie­tu­vos čem­pio­na­to da­ly­vių skai­čių. Šiais me­tais jau­ ni­m as la­bai mo­ty­v uo­tas – vi­s i no­ri lai­mė­ti. Kol kas čem­pio­nais ta­po vy­res­nie­ji, bet ir jau­ni­mas at­ro­dė la­bai ge­rai, pri­ver­tė „se­ nius“ pa­plu­šė­ti dėl per­ga­lių“, – šyp­so­jo­si ka­ra­tis­tė.

„„Ne­sėk­mė: 10-aja­me tu­re V.Čmi­ly­tė (de­ši­nė­je) pra­lai­mė­jo slo­vė­nei

A.Mu­zy­čiuk. 

eiwcc2012.tsf.org.tr nuo­tr.

Ti­tu­lo neap­gy­nė Lie­tu­vos šach­ma­ti­nin­kei Vik­to­ri­ jai Čmi­ly­tei ne­pa­vy­ko ap­gin­ti Eu­ ro­pos čem­pio­nės ti­tu­lo.

Mū­sų ša­lies spor­ti­nin­kei lem­tin­gas ta­po Ga­zian­te­pe (Tur­ki­ja) su­reng­tų Se­no­jo že­my­no mo­te­rų šach­ma­tų pir­me­ny­bių 10-asis tu­ras, ku­ria­me V.Čmi­ly­tė (ELO koe­fi­cien­tas 2497) pra­lai­mė­jo ly­de­rei Anai Mu­zy­čiuk (ELO-2583) iš Slo­vė­ni­jos ir smuk­ te­lė­jo į 5-ąją po­zi­ci­ją. Va­kar 11-aja­me tu­re lie­tu­vė juo­ do­sio­mis fi­gū­ro­mis žai­dė su šeš­ to­jo­je po­zi­ci­jo­je bu­vu­sia Veng­ri­

jos at­sto­ve Thanh Trang Hoang (ELO-2438) ir nu­ga­lė­jo ją, bet, su­rin­ku­si 8 taš­kus, ne­be­ga­lė­jo ap­lenk­ti nei A.Mu­zy­čiuk, nei ru­ sių Va­len­ti­nos Gu­ni­nos ir Tat­ja­ nos Ko­zin­ce­vos, ku­rios su­rin­ko po 8,5 tšk. V.Čmilytė užėmė 4-ąją vietą ir pelnė 8 200 eurų čekį. Ke­tu­rio­li­ka ge­riau­sių Eu­ro­pos pir­me­ny­bių Tur­ki­jo­je da­ly­vių iš­ ko­vo­jo ke­lia­la­pius į pla­ne­tos mo­ te­rų čem­pio­na­tą, ku­ris lapk­ri­čio 10 – gruo­džio 3 d. vyks Chan­ty Man­sijs­ke (Ru­si­ja). VD, BNS inf.

Iš­ko­vo­jo me­da­lius Es­ti­jos sos­ti­nė­je Ta­li­ne su­reng­ to­se tarp­tau­ti­nė­se dai­lio­jo čiuo­ ži­mo var­žy­bo­se „Haa­bers­ti Cup 2012“ pen­kis me­da­lius iš­ko­vo­jo Lie­tu­vos jau­nie­ji spor­ti­nin­kai.

Pir­mą kar­tą jau­ni­mo gru­pė­je star­ ta­vo Alek­sand­ra Go­lov­ki­na, ku­ ri ru­de­nį iš­mė­gins jė­gas pa­sau­lio jau­ni­mo „Didžiojo prizo“ eta­puo­ se. Čiuo­žė­ja, su­rin­ku­si 105,57 taš­ ko, ta­po var­žy­bų nu­ga­lė­to­ja. 8-ąją vie­tą šio­je gru­pė­je tarp 22 da­ly­vių užė­mė Rim­gai­lė Meš­kai­tė. Vai­ki­nų jau­ni­mo var­žy­bo­se si­ dab­rą pel­nė Dei­vi­das Ki­za­la, o bron­za ten­ki­no­si Ar­tū­ras Gan­žė­la. Jau­nių mer­gai­čių gru­pė­je, ku­ rio­je var­žė­si 25 čiuo­žė­jos, pui­kiai pa­si­ro­dė Elž­be­ta Kro­pa. Su­rin­ku­ si 83,32 taš­ko, ji užė­mė 1-ąją vie­ tą. Nuo jos vos vie­nu taš­ku at­si­li­

ko ir 2-ąją vie­tą užė­mė Dei­man­tė Ki­za­lai­tė. Ge­rai pa­si­ro­dė dar dvi Lie­tu­vos at­sto­vės – 4-ojo­je po­zi­ ci­jo­je li­ku­si Go­da But­ku­tė ir 11-ąją vie­tą užė­mu­si Eve­li­na Ra­gai­tė. Pir­mą kar­tą suau­gu­sių­jų gru­ pė­je star­ta­vu­si In­ga Ja­nu­le­vi­čiū­tė po pir­mo­sios var­žy­bų die­nos bu­ vo tre­čia, o at­li­ku­si lais­vą­ją pro­ gra­mą bend­ro­jo­je įskai­to­je užė­mė 5-ąją vie­tą. I.Ja­nu­le­vi­čiū­tė ko­vo pa­bai­go­je da­ly­vaus suau­gu­sių­ jų pla­ne­tos pir­me­ny­bė­se Ni­co­je (Pran­cū­zi­ja). Vi­si Ta­li­ne var­žę­si mū­sų spor­ti­ nin­kai – Kau­no žie­mos spor­to mo­ kyk­los „Bal­tų ai­niai“ auk­lė­ti­niai. Tur­ny­re Es­ti­jos sos­ti­nė­je da­ly­va­ vo 289 čiuo­žė­jai iš Lat­vi­jos, Es­ti­ jos, Lie­tu­vos, Ru­si­jos, Suo­mi­jos, Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos ir Šve­di­jos. VD inf.


12

trečiADIENIS, kovo 14, 2012

pasaulis Vėl su­lai­ky­ta

Su­rin­ko pa­ra­šus

De­ry­bos dėl ba­zės

Bri­tų po­li­ci­ja, ti­rian­ti bul­va­ ri­nio lei­di­nio žur­na­lis­tų vyk­ dy­tą ne­tei­sė­tą po­kal­bių mo­ bi­liuo­ju te­le­fo­nu klau­sy­mą­si, vėl areš­ta­vo Re­be­kah Brooks – bu­vu­sią to jau už­da­ry­to lei­ di­nio „News of the World“ re­ dak­to­rę. Jai pa­reikš­ti kal­ti­ ni­mai truk­dy­mu ne­ša­liš­kai nag­ri­nė­ti by­lą.

Pran­cū­zi­jos de­ši­nių­jų kan­di­ da­tė Ma­ri­ne Le Pen už­si­tik­ ri­no pa­kan­ka­mą vie­tos val­ džios pa­rei­gū­nų pa­ra­mą, kad ga­lė­tų da­ly­vau­ti pre­zi­den­ to rin­ki­muo­se. M.Le Pen su­ rin­ko 500 bū­ti­nų me­rų ir ki­ tų iš­rink­tų pa­rei­gū­nų pa­ra­ šų, kad ga­lė­tų da­ly­vau­ti rin­ ki­muo­se.

JAV spau­džia Kir­gi­zi­ją pra­ tęs­ti Ma­na­so ba­zės nuo­mos su­tar­tį. JAV pa­rei­gū­nai svars­ to ga­li­my­bes dis­lo­kuo­ti sa­vo ka­rius Af­ga­nis­ta­ne po 2014 m. To­kiu at­ve­ju Va­šing­to­nui bū­ti­na ga­li­my­bė nau­do­tis ba­ ze ga­be­nant ka­rius į Af­ga­nis­ ta­ną ir pa­pil­dant ka­ro lėk­tu­vų de­ga­lų at­sar­gas.

Iš­puo­lis prieš me­če­tę Briu­se­ly­je kir­viu gink­luo­tas vy­ ras įsi­ver­žė į šii­tų me­če­tę ir pa­ de­gė pa­sta­tą. Per iš­puo­lį žu­vo jos ima­mas.

Vie­tos šii­tų bend­ruo­me­nė sie­ja iš­puo­lį su su­ni­tų ekst­re­mis­tais. Iš­puo­lis įvyk­dy­tas ne­to­li Briu­se­ lio tarp­tau­ti­nės ge­le­žin­ke­lio sto­ ties esan­čio­je Ri­dos me­če­tė­je. Dar­buo­to­jams pa­vy­ko už­speis­ ti už­puo­li­ką me­če­tė­je, ta­čiau jis ap­lie­jo pa­sta­tą de­ga­lais ir pa­de­ gė. Per gais­rą žu­vo ima­mas – 46 me­tų ke­tu­rių vai­kų tė­vas Ab­dal­ lah Da­dou. 39-erių mal­di­nin­kas Ab­de­las Adou­zey­ne­bas sa­kė, kad A.Da­ dou, ku­ris mi­rė ap­si­nuo­di­jęs dū­ mais, bu­vo „žmo­gus, ku­rį vi­si my­lė­jo – at­vi­ras, pui­kiai pri­ta­pęs, be­si­šyp­san­tis ir lai­min­gas“. Po­li­ci­ja nu­ro­dė, jog šis vy­ras sa­kė esan­tis mu­sul­mo­nas, gi­męs 1978 m. Pro­ku­ro­ras Jea­nas Mar­ cas Meil­leur pa­brė­žė, kad me­če­tę pa­de­gęs as­muo tu­rė­jo pei­lį ir kir­ vį, ta­čiau „žmo­nės me­če­tė­je su­ ge­bė­jo už­ra­kin­ti jį pa­sta­to vi­du­je“ prieš at­vyks­tant po­li­ci­jai. „Šiuo me­tu yra tik vie­nas įta­ ria­ma­sis“, – pri­dū­rė pro­ku­ro­ras, ta­čiau neat­me­tė ga­li­my­bės, kad už­puo­li­kas tu­rė­jo bend­ri­nin­kų. Bel­gi­jos mu­sul­mo­nų bend­ ruo­me­nės aukš­to ran­go pa­rei­gū­ nė Isa­bel­le Prai­le sa­kė, kad Re­zos

me­če­tei „jau prieš ke­le­rius me­tus bu­vo skir­ta po­li­ci­jos ap­sau­ga“ dėl tie­sio­gi­nių gra­si­ni­mų. Po šio iš­puo­lio prie me­če­tę ap­ su­pu­sių po­li­ci­nin­kų su­si­rin­ko apie 100 įpy­ku­sių vy­rų, jie skan­ da­vo šii­tų šū­kius. Kai ku­rie ver­kė, ki­ti glė­bes­čia­vo­si ir mel­dė­si. An­der­lech­to ra­jo­no me­ras Gaë­ ta­nas Van Goid­sen­ho­ve­nas per spau­dos kon­fe­ren­ci­ją pa­ra­gi­no gy­ven­to­jus iš­lik­ti ra­mius. Jis sa­ kė, kad „bū­ti­na ne vien su­gy­ven­ ti vie­niems su ki­tais, bet taip pat leis­ti tei­sin­gu­mui ir po­li­ci­jai at­ lik­ti sa­vo dar­bą“. Me­če­tė, ku­rio­je tel­pa apie 2 tūkst. žmo­nių, yra vie­nas iš ke­ tu­rių pa­grin­di­nių šii­tų mal­dos cent­rų Briu­se­ly­je. BNS inf.

„„Pers­pė­jo: triuš­ki­nan­ti R.Fi­co per­ga­lė kai ku­riems vo­kie­čių ap­žval­gi­nin­kams su­kė­lė ne­ri­mą. 

Vo­kie­čiai iš­si­gan­do slo­va­kų? Ko­kia bus nau­jo­sios Slo­va­ki­jos vy­riau­sy­bės po­li­ti­ka? Nors iš­rink­ tas prem­je­ras Ro­ber­tas Fi­co ža­da pa­ra­mą eu­rui, vo­kie­čiai ma­ no, kad jis žengs ko­le­gos iš Veng­ri­jos Vik­to­ro Orbá­no pė­do­mis.

Po­pu­lia­ru­mas ma­žė­ja JAV pre­zi­den­to Ba­rac­ko Oba­mos po­pu­lia­ru­mą su­men­ki­no brangs­ tan­tys de­ga­lai.

Dien­raš­čio „The New York Ti­ mes“ ir te­le­vi­zi­jos „CBS News“ ap­klau­sa ro­do, kad B.Oba­mos po­pu­lia­ru­mas nu­smu­ko iki 41 pro­c., to­dėl jo ga­li­my­bės bū­ti per­ rink­tam atei­nan­tį lapk­ri­tį iš­lie­ka neaiš­kios. Praė­jus ke­liems mė­ne­siams, per ku­riuos bu­vo pa­ste­bė­ta eko­no­mi­ kos at­si­ga­vi­mo ženk­lų, su­stip­ri­nu­ sių B.Oba­mos po­li­ti­nes po­zi­ci­jas, at­ro­do, kad pre­zi­den­tas vėl at­si­dū­rė at­šiau­rio­je po­li­ti­nė­je ap­lin­ko­je, gal­ būt dėl ky­lan­čių de­ga­lų kai­nų. Apk­lau­sa ro­do, kad B.Oba­mos po­pu­lia­ru­mas su­ma­žė­jo iki 41 pro­c., nors vos prieš mė­ne­sį jis sie­kė 50 pro­c., o šis rei­tin­gas pa­ pras­tai lai­ko­mas že­mu­ti­ne ri­ba, už­tik­ri­nan­čia pre­zi­den­to per­rin­ ki­mą. 47 pro­c. ap­klau­sos da­ly­vių ne­pri­ta­rė B.Oba­mos po­li­ti­kai. Tie­sa, B.Oba­ma ga­li džiaug­tis, kad jo ga­li­mi var­žo­vai res­pub­li­ ko­nai pa­si­ro­dė dar pra­sčiau. Bal­ tų­jų rū­mų šei­mi­nin­kui pa­vy­ko ap­lenk­ti tiek res­pub­li­ko­nų kan­ di­da­tų ly­de­rį Mit­tą Rom­ney, tiek

AFP nuo­tr.

Ric­ką San­to­ru­mą. Anks­čiau pa­ skelb­ti dien­raš­čio „The Was­ hing­ton Post“ ir te­le­vi­zi­jos „ABC News“ ap­klau­sos re­zul­ta­tai taip pat ro­dė, kad B.Oba­mos po­zi­ci­ jos pa­blo­gė­jo. O va­sa­rio pra­džio­ je pu­sė res­pon­den­tų ge­rai ver­ti­no pre­zi­den­to pa­sie­ki­mus, 46 pro­c. juos ver­ti­no nei­gia­mai. B.Oba­ma ne kar­tą pri­pa­ži­no, kad brangs­tan­tys de­ga­lai su­ke­lia nau­jų rū­pes­čių dau­ge­liui ame­ri­ kie­čių šei­mų, dar neat­si­ga­vu­sių po di­džiau­sios re­ce­si­jos nuo Di­ džio­sios dep­re­si­jos lai­kų. BNS inf.

Įti­ki­na­ma per­ga­lė

Di­džiau­sią ne­ri­mą kai ku­riems vo­ kie­čių lei­di­niams su­kė­lė tai, kad ab­so­liu­ti per­ga­lė par­la­men­to rin­ ki­muo­se R.Fi­co su­tei­kia ne­ri­bo­tą val­džią. Esą Slo­va­ki­jos vy­riau­sy­bės va­ do­vas ga­li im­tis pa­na­šių re­for­mų, kaip Veng­ri­jos vy­riau­sy­bės va­do­ vas V.Orbá­nas, ku­rio de­ši­nio­ji „Fi­ desz“ par­ti­ja taip pat triuš­ki­na­mai lai­mė­jo rin­ki­mus. Kai­rio­sios pa­krai­pos Slo­va­ki­jos par­ti­ja „Kryp­tis – so­cia­li­nė de­ mok­ra­ti­ja“ („Smer-SD“) per šeš­ ta­die­nį vy­ku­sius rin­ki­mus už­si­tik­ ri­no 45 pro­c. rin­kė­jų pa­ra­mą ir ga­vo 83 iš 150 vie­tų par­la­men­te. Nuo 1993 m., kai Slo­va­ki­ja at­si­ sky­rė nuo Če­ki­jos, tai pir­mas kar­ tas, kai vie­na po­li­ti­nė jė­ga už­si­ tik­ri­no ne­prik­lau­so­mą dau­gu­mą par­la­men­te. Ant­ro­ji par­ti­ja po „Smer-SD“ – de­ši­nio­sios pa­krai­pos „Pap­ras­ ti žmo­nės“. Tie­sa, ši par­ti­ja te­ga­vo 16 vie­tų par­la­men­te, o iki tol val­ džiu­si de­ši­nio­sios pa­krai­pos Slo­va­ ki­jos de­mok­ra­ti­nė krikš­čio­nių są­ jun­ga-De­mok­ra­ti­nė par­ti­ja – vos 11 vie­tų. Lau­kia rū­pes­čiai

R.Fi­co lau­kia daug dar­bų. Slo­va­ ki­jo­je ne­dar­bo ly­gis sie­kia 13 pro­c., be to, ša­lis yra įsi­pa­rei­go­ju­si ES iki

2013 m. ap­kar­py­ti ša­lies biu­dže­to de­fi­ci­tą iki 3 pro­c. BVP. Ta­čiau kai ku­rie ana­li­ti­kai jau per­spė­jo, kad vy­riau­sy­bei bus sun­ku įgy­ven­din­ ti pa­ža­dus.

No­ri­me, kad eu­ro zo­ na bū­tų iš­sau­go­ta, o eu­ras bū­tų stip­ri Eu­ ro­pos va­liu­ta. Rin­ki­mai Slo­va­ki­jo­je bu­vo pir­ ma­lai­kiai. Jų pri­rei­kė po to, kai anks­tes­nė vy­riau­sy­bė, va­do­vau­ja­ ma Ive­tos Ra­di­čo­vos, žlu­go dėl gin­ čo, ar Slo­va­ki­ja tu­rė­tų mo­kė­ti į Eu­ ro­pos fi­nan­si­nės pa­gal­bos fon­dą. R.Fi­co yra vie­šai reiš­kęs ne­pri­ta­ ri­mą JAV va­do­vau­ja­mam ka­rui Ira­ ke ir iš šios ša­lies iš­ve­dė slo­va­kų ka­rius. Taip pat jis yra sa­kęs, kad ne­leis Slo­va­ki­jo­je dis­lo­kuo­ti jo­kios JAV ad­mi­nist­ra­ci­jos per­svars­ty­to Eu­ro­pos ra­ke­ti­nio sky­do da­lies. Ly­gi­na su veng­rais

Tie­sa, R.Fi­co pa­ža­dė­jo, kad Slo­va­ ki­jos po­li­ti­nis kur­sas bus proeu­ ro­pie­tiš­kas, nors Bra­tis­la­va – vie­ nin­te­lė iš vi­sų eu­ro zo­nos ša­lių, ne­pri­ta­ru­si pa­gal­bos pa­ke­tui Grai­ ki­jai.

„Ši pro­gra­ma bus proeu­ro­pie­tiš­ ka... No­ri­me, kad eu­ro zo­na bū­tų iš­sau­go­ta, o eu­ras bū­tų stip­ri Eu­ ro­pos va­liu­ta“, – tvir­ti­no 47 me­tų R.Fi­co, ku­rio anks­tes­nei vy­riau­sy­ bei val­dant (2006–2010 m.) Slo­va­ ki­ja 2009 m. įsto­jo į eu­ro zo­ną. Ta­čiau vo­kie­čių ko­men­ta­to­riai su­sku­bo tvir­tin­ti, kad Slo­va­ki­ja su­ ka veng­rų ke­liu. Esą, pa­sak vo­kie­ čių spau­dos, tiek veng­rų „Fi­desz“, tiek Slo­va­ki­jos „Smer-SD“ ne­ven­ gia po­pu­lis­ti­nių šū­kių. An­tai kai­rio­sios pa­krai­pos vo­kie­ čių dien­raš­tis „Die Ta­ges­zei­tung“ pa­brė­žė, kad R.Fi­co nė­ra pa­vo­ jin­gas po­li­ti­kas, ta­čiau jo par­ti­jos triuš­ki­na­ma per­ga­lė ke­lia nuo­gąs­ ta­vi­mų. „Po Veng­ri­jos Slo­va­ki­ja yra ant­ ra cent­ri­nės Eu­ro­pos ša­lis, ku­rio­ je do­mi­nuos vie­na stip­ri par­ti­ja“, – pa­brė­žė lei­di­nys, ne­veng­da­mas par­ti­jų va­din­ti po­pu­lis­ti­nė­mis. Cent­ro pa­ž iū­r ų dien­raš­t is „Süddeuts­che Zei­tung“ pri­mi­nė, kad anks­tes­nė R.Fi­co vy­riau­sy­bė dir­bo prieš­ta­rin­gai. De­š i­ny­s is „Frank­f ur­ter All­ ge­mei­ne Zei­tung“ pa­brė­žė, kad „slo­va­kų po­li­ti­kai pa­da­rė lem­tin­ gą klai­dą skelb­da­mi pir­ma­lai­kius rin­ki­mus, nes po įti­ki­na­mos R.Fi­ co per­ga­lės Slo­va­ki­ja ga­li ne­siim­ti bū­ti­nų fi­nan­si­nių re­for­mų“. „Der Spie­gel“, BNS inf.


13

trečiADIENIS, kovo 14, 2012

menas ir pramogos

„„Sa­viš­kiai: mū­sų ša­lies re­ži­sie­riai ti­ki­si, kad jų fil­mai taip pat su­do­mins fes­ti­va­lio lan­ky­to­jus. 

Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

Lie­tu­viai žiū­ro­vus vi­lios prem­je­ro­mis

Jau ry­toj pra­si­dės vie­na sma­giau­sių pa­va­ sa­rio šven­čių va­di­na­mas „Ki­no pa­va­sa­ris“. Šių­me­čia­me fes­ti­va­ly­je žiū­ro­vams pri­sta­ to­ma 15 prem­je­ri­nių lie­tu­viš­kų fil­mų, iš jų – 5 do­ku­men­ti­niai ir 10 trum­pa­met­ra­žių. Ind­rė Pep­ce­vi­čiū­tė i.pepceviciute@diena.lt

Fil­mas apie A.Žeb­riū­ną

Vienuolika lie­tu­viš­kų fil­mų – tai Do­m an­t ės Ur­m o­n ai­t ės „1455, 1456“, Ar­no Ru­dai­čio „Aš esu Go­ da“, Mi­ko Žu­kaus­ko ir Gin­ta­rės Va­le­vi­čiū­tės „Die­vas su­kū­rė vis­ ką, iš­sky­rus ki­li­mą“, Ol­gos Šus­te­ rio­vės „Jei ne tu“, Ie­vos Ša­ka­ly­tės „Mie­la Te­re­se“, Al­bi­nos Gri­niū­tės „Naš­lai­ty­nas“, Sau­lės Nor­ku­tės „O kas?“, Arū­no Ei­mu­lio „Sub­li­muo­ jan­ti me­ta­mor­fo­zė“, And­riaus Paš­ ke­vi­čiaus „Su­die, žiau­rus pa­sau­li“, Gied­riaus Ta­mo­še­vi­čiaus „Sug­rįž­ tant“, Li­no Au­gu­čio „Vie­nin­te­lis, ne­pa­kar­to­ja­mas ir pa­sku­ti­nis“. Pas­ta­ra­sis fil­mas – tai duok­lė lie­ tu­vių ki­no re­ži­sie­riui Arū­nui Žeb­ riū­nui. Tai su­si­ti­ki­mas su maest­ro ir su tais žmo­nė­mis, ku­rie drau­ge su juo kū­rė nuo­sta­bią ki­no is­to­ri­ją. „A.Žeb­riū­nas vis dar ku­ria ir tik­ riau­siai kurs iki pa­bai­gos. Jis ku­pi­

nas idė­jų, – va­kar vy­ku­sio­je spau­ dos kon­fe­ren­ci­jo­je į klau­si­mą, ką nau­ja su­ži­no­jo apie le­gen­di­nį re­ ži­sie­rių, sa­kė do­ku­men­ti­nio fil­mo „Vie­nin­te­lis, ne­pa­kar­to­ja­mas ir pa­sku­ti­nis“ au­to­rius. L.Au­gu­tis tei­gė, kad prie A.Žeb­ riū­no priei­ti sun­ku. „Jis ne bet ką pri­si­lei­džia. No­rė­da­mas bū­ti prie jo tu­ri pri­si­min­ti, kad jis yra maest­ro, o tu – mo­ki­nys“, – sa­kė fil­mo re­ ži­sie­rius. Ser­gan­tys, bet lai­min­gi žmo­nės

Ke­le­tą prem­je­ri­nių fil­mų vie­ni­ja idė­ja pa­sa­ko­ti apie ne­ga­lią tu­rin­ čių ar ser­gan­čių žmo­nių li­ki­mus. Ta­čiau šių juos­tų pa­grin­di­nė te­ma nė­ra li­ga. Pa­tys kū­rė­jai tei­gė no­rė­ję pa­ro­ dy­ti tų žmo­nių gy­ve­ni­mo džiaugs­ mą. Vie­nas to­kių yra O.Šus­te­rio­vės fil­mas „Jei ne tu“. Tai dvie­jų – 25erių ir 26-erių – vai­ki­nų, tu­rin­čių pro­ti­nę ne­ga­lią, is­to­ri­ja.

Iš vi­so – 200 fil­mų

De­biu­tas – Lie­tu­vo­je

„Ki­no pa­va­sa­ris“ pra­si­de­da jau ry­ toj ir tę­sis iki ko­vo 29 d. Per tą lai­ ką ki­no mė­gė­jams bus siū­lo­ma pa­ žiū­rė­ti net 200 fil­mų iš vi­so pa­sau­ lio – Eu­ro­pos, JAV, Azi­jos, Šiau­rės ir Pie­tų Ame­ri­kos, Aust­ra­li­jos. Prog­ ra­mos su­da­r y­to­jai at­r in­ko tarp­ tau­ti­niuo­se fes­ti­va­liuo­se pub­li­kos ir kri­ti­kų įver­tin­tus fil­mus, tarp jų – no­mi­nuo­tus „Os­ka­rams“, „Auk­si­ niams gaub­liams“, lai­mė­ju­sius „Ce­ za­rius“ ir pres­ti­ži­nių fes­ti­va­lių ap­do­ va­no­ji­mus.

Ki­no mė­gė­jams ži­no­mas po vaid­mens Guy Rit­chie fil­me „Lok, stauk ar­ba šauk“ gar­sus bri­tų ak­to­rius ir re­ži­sie­rės Da­lios Ibel­haup­tai­tės vy­ras Dex­te­ris Flet­che­ ris (nuotr.) po šio penk­ta­die­nio čia bus ži­no­mas ir kaip re­ži­sie­rius. Jau šį penk­ ta­die­nį lie­tu­viai tu­rės ga­li­my­bę pa­ma­ ty­ti D.Flet­che­rio fil­mą „Pa­šė­lęs Bi­las“ (angl. – „Wild Bill“) ir pa­bend­rau­ti su pa­ čiu juos­tos kū­rė­ju bei vie­nu iš fil­mo ak­ to­rių Wil­lu Poul­te­riu. Pui­kiai pres­ti­ži­nių ki­no fes­ti­va­lių įver­tin­to re­ži­sū­ri­nio de­ biu­to prem­je­ra „Ki­no pa­va­sa­ry­je“ įvyks pir­miau nei Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je.

Taip pat „Ki­no pa­va­sa­rio“ re­per­tua­re ne­ma­žai fil­mų, ku­riuos kū­rė ži­no­mi re­ži­sie­riai Ro­ma­nas Po­lans­kis, Ter­ ry Gil­lia­mas, Frédéri­cas Beig­be­der, Kim Ki-du­kas, Ag­niesz­ka Hol­land, Mar­ti­nas Scor­se­se, Fre­de­ric­kas Wi­ se­ma­nas ir kt.

„Šio kū­rė­jo lie­tu­viams pri­sta­ty­ti jau ne­ rei­kia. D.Flet­che­ris Lie­tu­vo­je – my­li­mas ir vi­sa­da lau­kia­mas, tad net nea­be­jo­ja­ me, kad žiū­ro­vai ne­pra­leis jo do­va­no­ja­ mos iš­skir­ti­nės pro­gos pa­ma­ty­ti „Pa­šė­ lu­sį Bi­lą“ pir­miau nei re­ži­sie­riaus tau­tie­

„Šis fil­mas – tai frag­men­tas iš jų gy­ve­ni­mo. Jie gy­ve­na žmo­nių, tu­rin­čių pro­ti­nę ne­ga­lią, glo­bos na­muo­se. Jie abu įsi­my­lė­ję vie­ ną mer­gi­ną. Tai siu­že­ti­nė is­to­ri­ ja. No­rė­jau pa­ro­dy­ti jų gy­ve­ni­mą ir pa­čius žmo­nes iš ki­tos pu­sės. Ne ne­ga­lią. Jų kas­die­ny­bę, kaip jie, skir­tin­gai nei mes, mo­ka džiaug­tis gy­ve­ni­mu“, – kal­bė­jo re­ži­sie­rė.

sind­ro­mo pa­lies­tus žmo­nes. Re­ži­ sie­riai tvir­ti­no no­rė­ję ne ak­cen­tuo­ ti li­gą, o kal­bė­ti apie tų žmo­nių gy­ ve­ni­mą. A.Paš­ke­vi­čiaus fil­mą „Su­die, žiau­rus pa­sau­li“ bū­tų ga­li­ma pa­ va­din­ti iš da­lies ir au­to­biog­ra­fi­ ne is­to­ri­ja. Fil­mo cent­re – 23-ejų vai­ki­nas, ku­ris, siau­čiant kiau­lių gri­po pan­de­mi­jai, nu­spren­džia, kad mirs, ir pra­de­da ruoš­tis sa­vo lai­do­tu­vėms. Apie žmo­nes ir vie­nat­vę

Li­nas Au­gu­tis:

A.Žeb­riū­nas vis dar ku­ria ir tik­riau­siai kurs iki pa­bai­gos. Jis ku­pi­nas idė­jų. Ki­tas į šią ka­te­go­ri­ją pa­ten­kan­ tis fil­mas yra M.Žu­kaus­ko ir G.Va­ le­vi­čiū­tės „Die­vas su­kū­rė vis­ ką, iš­sky­rus ki­li­mą“. Jis pa­sa­ko­ja apie Li–Frau­me­ni – re­to ge­ne­ti­nio

čiai. Tad kvie­čiu vi­sus į šven­ ti­nę prem­je­rą ir su­si­ti­ki­mą su de­biu­tuo­jan­čiu re­ži­sie­riu­ mi bei juos­to­je vai­di­nu­siu ak­ to­riu­mi W.Poul­te­riu, ku­rie at­ skren­da čia vie­nai die­nai, kad ga­lė­tų pri­sta­ty­ti sa­vo nau­jau­ sią dar­bą ki­ne“, – džiau­ gė­si fes­ti­va­lio di­rek­ to­rė Vi­da Ra­maš­ kie­nė. Įdė­mes­n i „Ki­no pa­va­sa­rio“ lan­ky­ to­j ai pa­me­n a, kad D.Flet­che­ ris bu­vo pir­ mo­jo kon­kur­so „Nau­ja Eu­ro­pa – Nau­ji var­dai“ žiu­ ri pir­mi­nin­kas. Šiais

A.Gri­niū­tės fil­mas „Naš­lai­ty­nas“ – tai pa­sa­ko­ji­mas apie žmo­nes, dir­ ban­čius su šu­ni­mis. „Nors ja­me ir daug šu­nų, šis fil­mas pir­miau­sia yra apie žmo­nes. Jie čia svar­biau­ si. Nu­vy­ku­si į tą vie­tą la­bai no­rė­ jau ją už­fik­suo­ti, nes ji man pa­si­ ro­dė kaip ste­buk­las, tar­si at­ski­ras pa­sau­lis“, – apie sa­vo dar­bą kal­ bė­jo re­ži­sie­rė. Pas­lap­ti­mi dvel­kia D.Ur­mo­nai­ tės skai­čiai „1455, 1456“. Fil­me pa­lie­čia­ma žu­di­kų ma­nia­kų te­ma, veiks­mas vyks­ta at­virkš­ti­ne tvar­ ka. Pa­ti re­ži­sie­rė aiš­ki­no, kad nė­ ra tiks­lios prie­žas­ties, ko­dėl fil­mo pa­va­di­ni­mas bū­tent toks. „Tai bu­ vo pir­mi skai­čiai, ku­rie atė­jo į gal­ vą“, – sa­kė D.Ur­mo­nai­tė. Pa­va­di­ni­mu int­ri­guo­ja ir klai­pė­ die­čio re­ži­sie­riaus A.Ei­mu­lio fil­ mas „Sub­li­muo­jan­ti me­ta­mor­fo­ zė“. Pak­laus­tas, ką šis pa­va­di­ni­mas

me­tais fes­ti­va­ly­je jis pe­rei­na į ki­tą ba­ri­ka­dų pu­sę, de­biu­ tuo­ja kaip re­ži­sie­rius.

reiš­kia, au­to­rius tei­gė ir pa­ts ne­ži­ nan­tis. „Aš ir pa­ts ne­ži­nau, ką reiš­ kia šie žo­džiai, bet to­kia ir yra es­ mė. Nes fil­mas yra apie žmo­nes, jie da­ro tai, ko pa­tys ne­sup­ran­ta“, – fil­me šiek tiek iro­ni­zuo­da­mas šiuo­ lai­ki­nį me­ni­nin­ką to­liau pa­slap­tin­ gas li­ko fil­mo re­ži­sie­rius. I.Ša­ka­ly­tės juosta „Mie­la Te­re­ se“ kal­ba apie vie­nat­vę. Pa­ti au­to­rė tei­gė, jog kar­tais rei­kia pa­bū­ti vie­ nam, kad su­si­gu­lė­tų vi­sos min­tys. G.Ta­mo­še­vi­čiaus fil­mas „Sug­rįž­ tant“ pa­sa­ko­ja apie praei­ties gy­ve­ ni­mo žaiz­das be­si­gy­dan­tį Sau­lių. A.Ru­dai­čio juos­ta „Aš esu Go­ da“ – apie jau­nos mer­gi­nos su­ si­kur­tą pa­sau­lį. Trum­pa­met­ra­ žis S.Nor­ku­tės poe­ti­nis fil­mas „O kas?“ su ani­muo­tais in­tar­pais yra lais­va au­dio­vi­zua­li­nės poe­zi­jos gru­pės „Avas­po“ ir Gab­rie­lės La­ ba­naus­kai­tės kū­ri­nio „O kas?“ in­ terp­re­ta­ci­ja. Žiu­ri ver­tins de­biu­tan­tus, o žiū­ ro­vai ga­lės iš­rink­ti mėgs­ta­miau­sią lie­tu­viš­ką fil­mą. Kon­kur­si­nė­je pro­gra­mo­je „Trum­pas kon­kur­sas“ iš vi­ so da­ly­vau­ja sep­ty­nio­li­ka trum­pa­ met­ra­žių Eu­ro­pos fil­mų. Iš jų ke­tu­ ri – lie­tu­vių. „Trum­po kon­kur­so“ pro­gra­mo­je iš­vy­si­te Ta­do Vid­man­to fil­mą „Bū­ ti­na pa­da­ry­ti“, Ri­čar­do Mar­cin­kaus „Ga­me Over“, Vy­tau­to Damb­raus­ ko „Ry­ba“ ir Gied­rės Bei­no­riū­tės „Spe­cia­lis­tė“.

pa­sa­ko­jo cha­riz­ma­tiš­ka­sis D.Flet­che­ris. Kaip fil­mą pri­sta­to pa­ts re­ži­sie­rius, „Pa­šė­ lęs Bi­las“ pa­sa­ko­ja apie vy­rą, ku­ris taip ir „Sva­jo­jau re­ži­suo­ti nuo to lai­ ne­suau­go, bei ber­niu­ką, ku­ris bu­vo pri­ ko, kai bu­vau ma­žas. Kar­ vers­tas suaug­ti pir­ma lai­ko. Po aš­tuo­ne­ rių me­tų, pra­leis­tų ka­lė­ji­ tu su bro­liu kur­da­vo­me fil­ me, Bi­las grįž­ta į sa­vo na­ mus, ku­riuo­se ran­da sa­ vo 11 ir 15 me­tų sū­nus, mo­ti­nos pa­lik­tus li­ki­mo va­liai. Nors il­gai ne­ma­ty­tas tė­vas su­tin­ka­mas su pyk­čio kar­tė­liu, so­cia­li­nės rū­py­bos su­ si­do­mė­ji­mas šia šei­ma pri­ver­čia Bi­lą ku­ mus su ma­ža fil­ma­ riam lai­kui pa­si­lik­ti na­muo­se. vi­mo ka­me­ra, ta­čiau Šven­t i­nė „Pa­šė­lu­sio Bi­lo“ prem­je­ra iki šiol nie­ka­da ne­ bei su­si­ti­ki­mas su pa­čiu re­ž i­sie­riu­ tu­rė­jau ga­li­my­bės mi D.Flet­che­riu ir ky­lan­čia bri­tų ki­no tuo už­siim­ti rim­ žvaigž­de W.Poul­te­riu įvyks šį penk­ta­ tai“, – apie iš­si­pil­ die­nį, ko­vo 16 d., 21.30 val. ki­no teat­re džiu­sią sva­jo­nę „Fo­rum Ci­ne­mas Vin­gis“.


14

trečiADIENIS, kovo 14, 2012

menas ir pramogos „Vilniaus diena“ rekomenduoja

Kur? Klu­be „New York“, Kal­va­rijų g. 85. Ka­da? Ko­vo 17 d. 19 val. Kiek? 28–43 li­tai.

Kur? Šv. Kot­r y­nos baž­ny­čio­je, Vil­niaus g. 30. Ka­da? Šian­dien 19 val. Kiek? 13–43 li­tai.

Kur? Klu­be „Stu­dio 9“, Ge­di­mi­no pr. 9. Ka­da? Ba­land­žio 1 d. 20 val. Kiek? Ne­mo­ka­mai.

Sce­nos chu­li­ga­nai

Lau­reatų kon­cer­tas

„Be­ke­šo vilkų“ gim­ta­die­nis

Jau vi­sai ne­tru­kus su­si­tik­si­me su, ko ge­ro, krei­viau­sia Lie­tu­vos gru­pe „Ir Vi­sa Tai Kas Yra Gra­žu Yra Gra­žu“. Jau ket­virtį am­žiaus jie sėkmin­gai lau­žo vi­sus mu­zi­kos stan­dar­tus. O šį sa­vait­galį sce­ nos chu­li­ga­nai švęs sa­vo 25-ąjį gim­ta­dienį – su­rengs spe­cialų dvie­ jų da­lių mu­zi­kinį per­for­mansą.

Šis kon­cer­tas – tai pui­ki ga­li­mybė iš­girs­ti 2011-ųjų „Trium­fo ar­ kos“ lau­reatų Vai­do Vyš­niaus­ko, Mar­tos Lu­ko­šiūtės ir Eu­ge­ni­jaus Chreb­to­vo bal­sus akom­pa­nuo­jant pia­nis­tui iš Ita­li­jos Mar­co Bor­ ro­ni. Šis jau­nas ir ta­len­tin­gas pia­nis­tas gro­ja žy­miau­siuo­se Ita­li­jos teat­ruo­se, taip pat „La Sca­lo­je“.

Vie­na pro­fe­sio­na­liau­sių gy­vai fan­ko ir acid jazz sti­lių ori­gi­na­lią mu­ziką at­lie­kan­čių gru­pių „Be­ke­šo vil­kai“ ba­land­žio 1 d. šven­čia sa­vo 9-ąjį gim­ta­dienį. Nau­jam gy­ve­ni­mui grupė pri­si­kėlė su ne­se­ niai pri­si­jun­gu­sia ne­pap­ras­to bal­so dainininke Gir­man­te Vait­ku­ te, o per gim­ta­dienį lau­kia ir mu­zi­kinės do­va­nos.

Kur? Ga­le­ri­jo­je „Kunst­ka­me­ra“, Li­go­ninės g. 4. Ka­da? Iki ko­vo 22 d. Kiek? Ne­mo­ka­mai.

Kur? Na­cio­na­linė­je fil­har­mo­ni­jo­je, Auš­ros Vartų g. 5. Ka­da? Ko­vo 17 d. 19 val. Kiek? 20–50 litų.

Kur? Klu­be „New York“, Kal­va­rijų g. 85. Ka­da? Šian­dien 20 val. Kiek? 43–53 li­tai.

KUR? Rad­vilų rūmuo­se, Vil­niaus g. 24. KA­DA? Iki ge­gužės 6 d. KIEK? 6 li­tai.

Prieš auk­cioną – eks­po­zi­ci­ja

Jau­na, bet pui­ki pia­nistė

Am­žinų ne­su­sip­ra­timų Por­ce­lia­no is­to­ri­ja eks­po­zi­ci­ja iš Ru­si­jos

XXII Vil­niaus auk­cio­no žvilgs­nis skir­tas Lie­tu­ vos fo­tog­ra­fi­jai. O auk­cio­nui siū­lomų darbų eks­ po­zi­ci­ja – pui­ki ga­li­mybė su­si­pa­žin­ti su uni­ka­ lia, at­pažįs­tamą braižą tu­rin­čia lie­tu­vių fo­tog­ra­ fi­jos mo­kyk­la.

Vil­niu­je mu­zi­kuos pia­nistė Eve­li­na Pu­zaitė, ku­ri ne­tru­kus de­biu­tuos pres­ti­žinė­je Niu­jor­ko Car­ne­gie kon­certų salė­je. Eve­li­na klau­sy­tojų prie­lan­kumą pel­no natū­ra­liu at­li­ki­mo jaus­ min­gu­mu.

Vy­rai ne­sup­ran­ta mo­terų, o mo­te­rys – vyrų. Dėl to ky­la dau­gybė am­žinų klau­simų, į ku­ riuos at­sa­kymų kul­ti­nėje ko­me­di­jo­je „Ur­vi­nis žmo­gus“ ieš­ko pui­kus ak­to­rius Dai­nius Kaz­ laus­kas.

Ru­si­jos im­pe­ra­to­riš­ka­sis po­rce­lia­no fab­ri­kas pri­ sta­to apie 200 eks­po­natų, su­kurtų puo­selė­jant ge­riau­sias Sankt Pe­ter­bur­go po­rce­lia­no mo­kyk­ los tra­di­ci­jas. To­kios po­rce­lia­no eks­po­zi­ci­jos Lie­ tu­vo­je dar ne­bu­vo.

tv programa

LTV

6.00 La­bas ry­tas. 9.00 „Vol­ke­ris, Tek­sa­so rein­dže­ris“ (N-7) (k). 10.00 „Ko­mi­sa­ras Rek­sas“ (N-7) (k). 11.00 „Toks gy­ve­ni­mas“ su Zi­ta Kel­mic­kai­te. Tie­sio­gi­nė Lie­tu­vos ra­di­jo lai­da. 12.00 Kul­tū­rų kryž­ke­lė. Ru­sų gat­vė (ru­sų k.). 12.15 Duo­kim ga­ro (k). 14.15 Vie­ša pas­lap­tis (k). 14.50 Ži­nios. 15.10 „Vol­ke­ris, Tek­sa­so rein­dže­ris“ (N-7). 16.00 „Mei­lės sko­nis“. 17.05 „Se­nis“ (N-7). 18.15 Šian­dien (su ver­ti­mu į ges­tų k.). 18.35, 21.05 Spor­tas. Orai. 18.45 „Ko­mi­sa­ras Rek­sas“ (N-7). 19.45 Kraš­to spal­vos. 20.25, 22.10 Lo­te­ri­ja „Per­las“. 20.30 Pa­no­ra­ma. 20.55 Vers­las. 21.00 Kul­tū­ra. 21.15 Tei­sė ži­no­ti. 22.15 At­vi­ra Lie­tu­vos uni­ver­si­te­tų ži­nių ly­ga „Ly­de­riai“. Su­si­tin­ka Vil­niaus uni­ver­si­te­to ir VU Ma­te­ma­ti­kos ir in­for­ma­ti­kos ins­ti­tu­to ko­man­dos. 23.15 Va­ka­ro ži­nios. 23.25 Orai. 23.30 Po­pie­tė su Al­gi­man­tu Če­kuo­liu (k). 0.00 Įž­val­gos (k).

LTV 22.15 val.

LNK

6.20 „Nic­ke­lo­deon“ pris­ta­to. Smal­su­tė Do­ra“. 6.50, 13.40 „To­mas ir Dže­ris“. 7.20 „Kem­pi­niu­kas Pla­čia­kel­nis“ (k). 7.50 Pri­čiu­pom! 8.20 „Drau­gai V“ (N-7) (k). 8.50 24 va­lan­dos (N-7). 9.45 Lie­tuvos bal­sas (k). 11.40 Va­lan­da su Rū­ta (k). 13.10 „Drau­gai V“ (N-7). 14.10 „Nic­ke­lo­deon“ va­lan­da. Kem­pi­niu­kas Pla­čia­kel­nis“ (2). 14.40 „iKar­li“. 15.10 „Juo­kin­giau­si ne­ty­čiu­kai“. 15.40 „Lan­gai III“ (N-7). 16.40 24 va­lan­dos (N-7). 17.40 Būk ma­no mei­le! (N-7). 18.45 Ži­nios. Kri­mi­na­lai. 19.14, 22.19 Spor­tas. Orai. 19.19 Fa­rai (N-7). 20.25 Ka­ra­me­li­nės nau­jie­nos (N-7). 21.00 KK2 (N-7). 21.30 Dvi­ra­čio šou. 22.00 Ži­nios. Vers­las. 22.25 Kri­mi­na­li­nė Lie­tu­va (N-14). 22.35 Tri­le­ris „Kraš­tu­ti­nės prie­mo­nės“ (JAV, 1996 m.) (N-14). 1.00 „Įs­ta­ty­mas ir tvar­ka. Nu­si­kal­ti­mo mo­ty­vai“ (N-7).

LNK 22.35 val.

TV3

6.40 Te­le­par­duo­tu­vė 6.55 „Beib­lei­dai. Me­ta­li­nė ko­va“. 7.25, 15.10 „Simp­so­nai“. 7.55 S. „Svo­tai“ (1) (Uk­rai­na, 2008 m.). 9.00 „Mei­lės sū­ku­ry­je“. 10.05 Ką ma­nai? 11.00 Ko­dėl? 11.55 Pas­ku­ti­nė ins­tan­ci­ja. 12.35 Žvaigž­dė po­li­ci­nin­kas. 13.10 „Beib­lei­dai. Me­ta­li­nė ko­va“. 13.40 „Vėž­liu­kai nind­zės“. 14.10 „An­čiu­kų is­to­ri­jos“. 14.40 „Či­pas ir Dei­las sku­ba į pa­gal­bą“. 15.40 „Li­ki­mo ga­lia“. 16.40 „Mei­lės trium­fas“. 17.40 Ką ma­nai? 18.35 Susiti­ki­me vir­tu­vė­je. 18.45 TV3 ži­nios. Spor­tas. Orai. 19.10 „Nai­sių va­sa­ra“. 19.40 Akis­ta­ta. 20.30 Be ko­men­ta­rų. 21.00 „Vy­no ke­lias“. 21.35 TV3 va­ka­ro ži­nios. Spor­tas. 21.55 TV3 orai. 22.00 Vi­kin­gų lo­to. 22.05 „Dak­ta­ras Hau­sas“. 23.05 „Ter­je­rai“. 0.05 „Vil­ko bi­lie­tas“ (3). 1.00 „Svie­to ly­gin­to­jai“.

TV3 22.05 val.

BTV

6.30 Te­le­vit­ri­na. 7.00 Ži­nios (k). 7.25 „Auk­sa­ran­kiai“ (N-7) (k). 8.00 „Gy­ve­ni­mo spal­vos“. TV žur­na­las (k). 9.00 „Už­kal­nio 5“. Po­kal­bių šou (k). 10.00 „Mar­go­ša: mo­te­ri­mi ne­gims­ta­ma“. 11.00 „Be na­mų ne­ge­rai: nau­jas gy­ve­ni­mas“. 11.30, 19.00 „Pra­juo­kink ma­ne“. 12.30 „Pa­vo­jin­gi su­si­ti­ki­mai. Žu­dy­mo ins­tink­tas“ (k). 13.30, 16.30, 23.05 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“ (N-7). 14.30 „Pra­ga­ro vir­tu­vė“ (N-7). 15.30 „Ame­ri­kos ta­len­tai“. 17.30 „Mi­li­jo­nie­riai“ (k). 18.00 Ži­nios. Spor­tas. Orai. 18.25, 0.05 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“. 20.00 Ži­nios. Vers­las. Spor­tas. Orai. 20.25 „Ty­los ri­ba“ (N-7). 21.00 „Ka­ro vil­kai. Jū­rų pės­ti­nin­kai“ (N-14). 22.00 „Tik­ras krau­jas“ (N-14). 0.35 „Au­to­pi­lo­tas“. TV žur­na­las (k). 1.05–6.00 „Bam­ba“ (S).

Lietuvos ryto TV 6.14, 13.00 TV par­duo­tu­vė. 6.30, 21.00, 0.05 Re­por­te­ris. 7.20, 12.05, 17.20, 21.55 Lie­tu­va tie­sio­giai. 7.55, 14.30, 18.55, 23.05 Ne­ga­liu ty­lė­ti.

BTV 19.00 val.

8.55 TV se­ria­las „So­do de­tek­ty­vės“ (N-7). 9.57, 0.02 Sau­gus eis­mas. 10.00, 18.20, 22.30 Su­per L.T. 10.35 Na­mų dak­ta­ras. 11.05, 13.30 Šei­mų dvi­ko­va – „Ak­ro­po­lio“ tur­ny­ras. 12.40, 15.30 Griūk ne­gy­vas! (N-7). 15.45, 16.10, 1.00 Dok. f. „Či­go­nai. Vai­kys­tė be pa­si­rin­ki­mo“ (N-7). 16.00, 17.00, 18.00 Ži­nios. Orai. 19.55 Dok. f. „Kaip bit­lai sud­re­bi­no Krem­lių“. 21.52, 0.57 Orai.

SPORT1

9.00 Te­le­vit­ri­na. 10.00, 19.00, 20.45, 23.00 Ži­nios +. 10.15 VTB vie­nin­go­ji krep­ši­nio ly­ga. Kau­no „Žal­gi­ris“–Ta­li­no „Ka­lev“. 12.00 Is­pa­ni­jos ACB krep­ši­nio ly­ga. „Lu­cen­tum Alican­te“–„Va­len­cia Bas­ket“. 13.45 Ita­li­jos „Se­rie A“ ly­ga. „Chie­vo“–„In­ter“. 15.30 VTB vie­nin­go­ji krep­ši­nio ly­ga. „Kras­nye Kry­liya“–Kau­no „Žal­gi­ris“. 17.15 VTB vie­nin­go­ji krep­ši­nio ly­ga. Sankt Pe­ter­bur­go „Spar­tak“–Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“. 19.15, 21.30, 22.30 Spor­tas LT. 19.45 Ita­li­jos „Se­rie A“ ly­ga. XXVII tu­ro apž­val­ga. 21.00, 23.15 Au­to­mo­to. 22.00 Krep­ši­nio pa­sau­ly­je.

Sport1 22.00 val.


15

trečiADIENIS, kovo 14, 2012

skelbimai

Tel. 261 3653, 261 3655 skelbimai@vilniausdiena.lt

Leip­ci­ge – trys lie­tu­viai Vi­so­je Eu­ro­po­je ži­no­mo­je Leip­ci­go knygų mugė­je šie­met nu­skambės ir trijų lie­tu­vių au­to­rių kūry­ba. Mūsų ša­lies ra­šy­to­jai čia pri­sta­tys ir esė, ir ro­ma­nus, ir poe­ziją.

L.Kat­kus – vo­kiš­kai

Da­ly­vau­ti li­te­ratū­ros skai­ty­muo­ se ir dis­ku­si­jo­se į Leip­cigą vyks­ ta Eu­ro­po­je jau ži­no­mi lie­tu­vių ra­šy­to­jai Si­gi­tas Pa­ruls­kis, Ma­ rius Ivaš­ke­vi­čius, Lau­ry­nas Kat­ kus ir Lie­tu­vo­je gy­ve­nan­tis kal­ bi­nin­kas bei lie­tu­vių li­te­ratū­ros vertė­jas į vo­kie­čių kalbą Mar­kas Ro­du­ne­ris. So­cia­li­nia­me ir kultū­ri­nia­me cent­re „Die na­To“ ko­vo 15 d., ket­ vir­ta­dienį, vyks Leip­ci­go knygų mugės ren­gi­nys, ku­ria­me išt­raukų iš vo­kiš­kai iš­leis­to esė rin­ki­ nio „Ka­buff“ („Skle­pas“) skai­tys L.Kat­kus. Kar­tu su lie­tu­viu va­ka­ri­niuo­se skai­ty­muo­se da­ly­vaus ir poe­tas iš Veng­ri­jos Zsol­tas Na­gy Kop­pá­ny, o jų po­kalbį ves vo­kie­čių ra­šy­to­ jas Jörgas Ja­ko­bas. Lie­tuvį ir ven­ grą šiuo at­ve­ju su­vie­ni­jo tai, kad abu ra­šy­to­jai yra gavę Štut­gar­to „Aka­de­mie Schloss So­li­tu­de“ sti­ pen­di­jas, o lei­dyk­la to­kiu pat pa­ va­di­ni­mu 2011 m. vo­kiš­kai iš­lei­do jų abiejų kny­gas. Pris­ta­tys kaip poetą

S.Pa­ruls­kis, ku­ris Vo­kie­ti­jo­je ži­ no­mas visų pir­ma kaip ro­ma­no „Trys se­kundės dan­gaus“ (vok. – „Drei Se­kun­den Him­mel“) au­ to­rius, šie­metė­je Leip­ci­go kny­ gų mugė­je bus pri­sta­ty­tas ne tik kaip vie­nas ryš­kiau­sių šiuo­lai­ ki­nių Lie­tu­vos pro­zi­ninkų, bet ir kaip sa­vi­tas lie­tu­vių poe­tas, poe­ zi­jos kny­gos „Pa­gy­ve­nu­sio vy­ro pa­gun­dos“ au­to­rius. Sep­ty­nis Clau­dios Sin­nig iš­ vers­tus šio rin­ki­nio eilė­raš­čius, pa­de­dant M.Ro­du­ne­riui, poe­ tas per­skai­tys ko­vo 16 d., penk­ ta­dienį, vyk­sian­čio­je Leip­ci­go knygų mugės pro­gra­mo­je „Ma­ žos kal­bos – di­delės li­te­ratū­ros“. Eilė­raš­čių ver­ti­mai bus pub­li­kuo­

ja­mi ir to pa­ties pa­va­di­ni­mo al­ ma­na­che, kurį galės įsi­gy­ti mu­ gės lan­ky­to­jai. Sa­vo eilė­raš­čių kar­tu su S.Pa­ ruls­kiu pa­skai­tys ir ži­no­mas poe­ tas iš Uk­rai­nos Ser­hi­jus Ža­da­nas bei švei­carų poe­tas Ar­nas Ca­me­ nis­chas.

Eilė­raš­čių ver­ti­mai bus pub­li­kuo­ja­mi ir to pa­ties pa­va­di­ ni­mo al­ma­na­che, kurį galės įsi­gy­ti mugės lan­ky­to­jai. Kaip poe­tas S.Pa­ruls­kis pa­ kvies­tas da­ly­vau­ti ir dar vie­na­ me, tik jau ne Leip­ci­go mugė­je, o Ber­ly­ne vyks­tan­čia­me ren­gi­ny­ je – Bran­den­bur­go vartų skai­ty­ muo­se, ku­rie kiek­vie­nais me­tais ren­gia­mi per Tarp­tau­tinę poe­zi­jos dieną ko­vo 21-ąją ir lai­ko­mi vie­nu rep­re­zen­ta­ty­viau­sių li­te­ratū­ri­nių ren­gi­nių Vo­kie­ti­jo­je. Šie­met lie­tu­vių poe­zi­ja abiem kal­bo­mis – lie­tu­vių ir vo­kie­ čių – skambės kar­tu su Vo­kie­ti­ jos, Bah­rei­no ir Zim­babvės poe­ tų eilė­mis. Kalbės apie po­karį

Ko­vo 17 d., šeš­ta­dienį, Leip­ci­go knygų mugės Fo­ru­me „Café Eu­ ro­pa“ lie­tu­vių li­te­ratū­ros kon­ tekstą pui­kiai iš­ma­nan­tis vertė­jas M.Ro­du­ne­ris trum­pai ap­žvelgs su­ dėtingą Lie­tu­vos po­ka­rio lai­ko­tarpį tokį, koks jis vaiz­duo­ja­mas S.Pa­ ruls­kio ir M.Ivaš­ke­vi­čiaus pro­zo­je. Pas­ta­ra­sis kont­ro­ver­siš­kai priim­ tu ro­ma­nu „Ža­li“, kurį į vo­kie­čių kalbą ver­čia pa­ts M.Ro­du­ne­ris, o šie­met ža­da iš­leis­ti lei­dyk­la „At­

he­na Ver­lag“, vi­sai ki­tu bal­su įsi­ terpė į li­te­ratū­rinį dis­kursą apie karą po ka­ro. Sup­ras­da­mas, kad iš kny­gos apie par­ti­zanų pa­si­prie­ši­nimą dau­gu­ma skai­ty­tojų lau­kia „šiur­ pių mies­te­lių aikštė­se iš­gul­dytų žu­vu­sių par­ti­zanų vaizdų, ba­ta­ li­nių scenų, baks­no­ji­mo pirš­tu į lie­tu­vių ko­vo­tojų hu­ma­nizmą ir stribų ne­žmo­niš­kumą“, dar vi­sai jau­nas au­to­rius išdrį­so pa­reikš­ti, kad šis ka­ras jam at­ro­do uni­ka­lus sa­vo ty­lia grėsme, ku­ri siau­bin­ gesnė už šūvių pa­pliū­pas. M.Ivaš­ke­vi­čiaus kny­gos per­so­ na­žai – par­ti­za­nai – vaiz­duo­ja­mi ne kaip he­ro­jai idea­lis­tai, o kaip Lie­tu­vos žmonės, ku­riems oku­ pan­tai ne­pa­li­ko ki­to pa­si­rin­ki­mo. S.Pa­ruls­kio ro­ma­ne „Mur­man­ti sie­na“, ku­ria­me pa­sa­ko­ja­ma vie­ nos gi­minės is­to­ri­ja per visą su­ dėtingų pe­ri­pe­tijų ku­piną XX a., po­ka­rio įvy­kiai at­si­ve­ria natū­ra­ lis­ti­niais, šiurpą ke­lian­čiais ap­ ra­šy­mais. Čia taip pat nėra he­ roiz­mo pa­to­so, mo­ra­li­zuo­jan­čios di­dak­ti­kos. Abiejų ro­manų išt­rau­kas Leip­ci­ go mugė­je lie­tu­viš­kai per­skai­tys jų au­to­riai, o ver­ti­mus į vo­kie­čių kal­ bą – po­kal­bio vedė­jas M.Ro­du­ne­ ris. „Mur­man­čios sie­nos“ epi­zodą spe­cia­liai šiam ren­gi­niui pa­rin­ko pa­ts ra­šy­to­jas, iš­vertė nuo­la­tinė S.Pa­ruls­kio vertė­ja C.Sin­nig. VD inf.

Ieškome darbuotojų dirbti užsienyje pramonėje: izoliuotojais, pastolininkais. Reikalavimas – gera anglų kalba. Privalumas – darbo patirtis. CV siųsti info@hertel.lt. Tel. 8 687 73 397. 900181

UAB „IRDAIVA” reikalingi elektrikai. Kontaktiniai tel. 8 659 38 480, 8 659 38 414.

922140

UAB „IRDAIVA” reikalingi fasado šiltintojai, apdailininkai, betonuotojai. Kontaktai tel. 8 659 38 480, 8 659 38 414. 922148

Įvairūs Darbai sandėliuose, fabrikuose, viešbučiuose; narcizų skynimas; slauga Anglijoje, Vokietijoje, Čekijoje. Tel. 8 678 58 652, 8 675 86 523, www.ppv.lt. 923032

PaSlaugoS Technikos remonto SKUBIAI IR NEMOKAMAI IŠVEŽA nenaudojamą buitinę techniką – šaldytuvus, skalbykles, virykles, kompiuterinę techniką ir kitus elektronikos prietaisus. Tel. 8 641 99 000, www.kaunakiemis.lt. 919692

Perka

Leip­ci­go knygų mugė (vok. – Leip­ zi­ger Buch­mes­se), šie­met vyk­sian­ ti ko­vo 15–18 d., Eu­ro­po­je ži­no­ma kaip pro­fe­sio­na­l iau­sia knygų gur­ manų erdvė, ku­rio­je ne tik ypač iš­ sa­miai pri­sta­to­ma la­bai įvai­ri vi­sos Vo­k ie­ti­jos knygų bei ži­niask­lai­dos pra­monė, bet ir did­ž iu­lis dėme­sys nuo­lat ski­r ia­mas Rytų ir Vi­du­r io Eu­ro­pos li­te­ratū­rai. Per 160 tūkst. lan­k y­tojų pri­t rau­ kian­t i mugė garsė­j a at­v i­r u­mu skai­ty­tojų bend­r uo­me­nei ir mil­ž i­ niš­ku ren­g i­nių skai­čiu­mi – per mu­ gę vyks­tan­čia­me li­te­ratū­ros fes­t i­ va­ly­je „Leip­ci­gas skai­to“ per 4 die­ nas su­ren­g ia­ma per 2 tūkst. įvai­ rių skai­t ymų, knygų pri­sta­t ymų, po­kal­bių, jie vyks­ta maž­daug 300 skir­tingų vietų.

And­riaus Ufar­to (BFL) nuo­tr.

pr. 183, Vilniuje, poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) parengtą ataskaitą. 1. PŪV organizatorius – UAB „SCA Packaging“, Savanorių pr. 183, LT-02300 Vilnius, tel. (8 5) 236 1701, faks. (8 5) 236 1707. 2. Ataskaitos rengėjas – UAB „AV Consulting“, P.Vileišio g. 9, LT-10308 Vilnius, tel./ faks. (8 5) 234 1880. 3. PŪV pavadinimas, vieta – „Garo ir šildymo katilinės įrengimas bei popierinių dėklų kiaušiniams gamyba“, Savanorių pr. 183, Vilniuje. 4. Trumpas PŪV aprašymas – numatoma statyti konteinerinę garo/vandens šildymo katilinę šalia esamo gamybinio pastato Savanorių pr. 183, Vilnius. Katilinėje planuojama įrengti 1 garo katilą (3,6 MW galios) ir 1 vandens šildymo katilą (0,6 MW galios). Katiluose bus deginamos gamtinės dujos, avariniu atveju – dyzelinas. Be to, numatoma popierinių dėklų kiaušiniams gamyba (4600 t/m.). 5. Ataskaita viešai eksponuojama nuo 2012 m. kovo 14 d. iki kovo 28 d. Vilkpėdės seniūnijoje, Savanorių pr. 49, LT-03130 Vilnius, tel. (8 5) 265 8950. Su ataskaita galima susipažinti darbo valandomis. 6. Viešo visuomenės supažindinimo su ataskaita susirinkimas vyks UAB „SCA Packaging“, Savanorių pr. 183, LT-02300 Vilniuje, 2012 m. kovo 28 d. 18 val. 7.Suinteresuota visuomenė gali teikti pasiūlymus ataskaitos klausimais UAB „AV Consulting“, P.Vileišio g. 9, LT10308 Vilnius, tel./faks. (8 5) 234 1880, e. paštas info@avcon.lt iki viešo visuomenės supažindinimo su ataskaita susirinkimo. 925497

Brangiai ir greitai superkame automobilius – tvarkingus arba daužtus, su defektais – nuo 1985 m. iki 2011 m. Tel. 8 688 20 004.

924662

ĮvairūS kita INFORMACIJA apie UAB „SCA Packaging“ planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) „Garo ir šildymo katilinės įrengimas bei popierinių dėklų kiaušiniams gamyba“ Savanorių

Informuojame, kad 2012 03 28 9 val. bus atliekami žemės sklypo, esančio Gurelių g. 73, Vilniaus m. sav. (proj. skl. Nr. 40-1 ir 402), kadastriniai matavimai. Prašom gretimo žemės sklypo (kad. Nr. 0101/0165:680) savininkės Leonardos Tomaševič paveldėtojus atsiliepti ir dalyvauti minėto žemės sklypo ribų tikslinimo ir ženklinimo darbuose arba susisiekti su matininku J.Jeremičiumi, tel. 8 679 38 161, e. paštas geobrantas@gmail. com, iki numatytos ribų tikslinimo datos. Minėtiems asmenims neatsiliepus, darbai bus tęsiami įstatymų nustatyta tvarka. 925956

karščiauSi kelionių PaSiūlymai Kelionių organizatorius

Apie mugę

„„Amp­lua: Vo­kie­ti­jo­je kaip pro­zi­nin­kas jau ži­no­mas S.Pa­ruls­kis šie­met Leip­ci­go mugė­je galės at­si­skleis­ti

kaip poe­tas. 

Siūlo darbą

A.Vienuolio g. 6, LT–01104 Vilnius Tel. (8 5) 231 3314. Faks. (8 5) 262 9120 vilnius@vilnius.krantas.lt www.krantas.lt KELTŲ BILIETAI Iš Klaipėdos, Rygos, Talino uostų į Vokietiją, Švediją, Daniją, Suomiją, Norvegiją, Angliją,

Airiją. KELTŲ BILIETAI INTERNETU! LĖKTUVŲ BILIETAI iš Klaipėdos, Vilniaus, Rygos oro uostų LĖKTUVŲ BILIETAI INTERNETU! KRUIZAI Aliaska, Bahamai, Havajai, Kanada, Karibai, Viduržemio jūra, Panamos kanalas, Skandinavija, Pietų Amerika, Azija KELIONĖS Poilsio ir pažintinės kelionės lėktuvu ir autobusu. Vasaros poilsio kelionių lėktuvu išpardavimas – nuolaidos iki 30%!


Orai

Artimiausiomis dienomis Lietuvoje laikysis panašūs orai, kritulių bus nedaug, dienomis temperatūra kils virš 0 laipsnių, o naktimis truputį pašals. Šiandien žymesnių kritulių nenumatoma, dieną temperatūra sieks 0–5 laipsnius šilumos. Rytoj naktį šals iki 1–3 laipsnių šalčio, dieną bus 2–5 laipsniai šilumos. Dieną kai kur palis.

Šiandien, kovo 14 d.

+4

+3

+3

Telšiai

Šiauliai

Klaipėda

+3

Panevėžys

+3

Utena

+5

Tauragė

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (pilnatis) teka Mėnulis leidžiasi

6.35 18.21 11.46 0.42 9.21

74-oji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 292 dienos. Saulė Žuvų ženkle.

+3Kaunas

Pasaulyje Atėnai +14 Berlynas +8 Brazilija +25 Briuselis +13 Dublinas +11 Kairas +20 Keiptaunas +24 Kopenhaga +9

Londonas Madridas Maskva Minskas Niujorkas Oslas Paryžius Pekinas

orai vilniuje Šiandien

+12 +24 0 +3 +19 +15 +17 +14

Marijampolė

Vėjas

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

0

+3

–1

–3

8

+1

+4

+2

–1

3

+3

+6

+2

+1

6

ketvirtadienį

penktadienį

Pi diena (matematikų šventė) 1921 m. gimė rašytojas, kunigas, disidentas, intelektualas ir visuomenininkas Vaclovas Aliulis. 1933 m. gimė britų aktorius Michaelas Caine’as. 1948 m. gimė amerikiečių aktorius Billy Crystalas. 1986 m. gimė britų aktorius Jamie Bellas.

prizas Šią savaitę laimėkite Zbigniewo Mentzelio knygą „Visos pasaulio kalbos“

neškite į „Vilniaus dienos“ redakciją Labdarių g. 8, Vilnius. Šios savaitės nugalėtoją paskelbsime antradienį, kovo 20 d. Kryžiažodį parengė „Oho“ redakcija.

1

2

3

4

5

Darmantas, Karigailė, Lymantė, Mantė, Matilda

Avinas (03 21–04 20). Šiandien jausitės prislėgtas. Tikriausiai manysite, kad artimieji tolsta nuo jūsų. Per kivirčą galimas emocijų protrūkis. Pirmoje dienos pusėje venkite iliuzijų ir neapgaudinėkite pats savęs. Jautis (04 21–05 20). Seksis ieškant savo idealo ir siekiant svajonės. Drąsiai įgyvendinkite savo idėjas. Nauji užmegzti ryšiai turės teigiamos įtakos jūsų karjerai. Labai pravers įgimtas nuoširdumas ir atvirumas. Dvyniai (05 21–06 21). Apmąstysite iš naujo kai kuriuos nerimą keliančius gyvenimo momentus. Tikėtina, kad gailėsitės ne taip nusprendęs. Laukia daug nerimo ir išgyvenimų, pasistenkite juos nukreipti pozityvia linkme. Vėžys (06 22–07 22). Šiandien tinkama diena parodyti savo profesinį meistriškumą, ištvermę, drausmingumą. Tai padės siekiant karjeros, taip pat stiprins pasitikėjimą savimi. Liūtas (07 23–08 23). Pavyks mėgautis gyvenimu ir įvertinti savo padėtį. Noriai padėsite draugui ar mylimam žmogui. Kas nors pagirs jūsų rafinuotą skonį. Tinkama diena atnaujinti namus. Mergelė (08 24–09 23). Pirmenybę teiksite įprastam gyvenimui ir nesigriebsite nerealių idėjų ar būdų atitrūkti nuo tikrovės. Šiandien realūs darbai ir planai ne tik atneš naudos, bet ir nuramins. Svarstyklės (09 24–10 23). Palanki diena ugdyti kantrybę ir patyrinėti savo emocijas, vertybes, veiksmus. Jokia katastrofa neištiko, tiesiog šiandien ne jūsų diena, o kantrybė ir ramumas tegul tampa jūsų sąjungininkais. Skorpionas (10 24–11 22). Naujos galimybės ir sprendimai, susiję su darbu, gali tapti tikru išbandymu jums. Su kitais žmonėmis bus sunku kalbėti apie darbą. Pasistenkite nė su kuo nesugadinti santykių. Šaulys (11 23–12 21). Esate pačiame įvykių sūkuryje ir karjeros sėkmė priklauso nuo jūsų ambicingumo bei atkaklumo. Sveika nuovoka padės pajusti veiklos tendencijas ir pasirinkti tinkamą kelią. Ožiaragis (12 22–01 20). Palanki diena bendrauti su draugais. Puikiai praleiskite laiką. Teigiamai vertinsite savo padėtį, bus malonu padėti aplinkiniams. Ir nesidrovėkite savo minčių bei darbų. Vandenis (01 21–02 19). Juntate šeimos paramą, o namai atrodo saugiausia vieta. Galite gyventi be nereikalingų dalykų ir naudotis tik pačiais būtiniausiais. Palankus laikas siekti savo tikslų. Žuvys (02 20–03 20). Nepatiks kieno nors nerealus požiūris į situaciją, todėl gali kilti konfliktas. Jo galite išvengti, jei pasistengsite išgirsti aplinkinius, įsiklausyti į jų nuomonę.

Af­ga­n is­ta­no ry­t i­nė­je da­ly­je snie­ go la­vi­na už­g riu­vo na­mus, už­ver­ tė ke­lius ir nu­si­ne­šė ma­žiau­siai 45 žmo­nių gy­vy­bę. Ša­lį šie­met ap­lan­ kė rūs­čiau­sia per pa­sta­ruo­sius 30 me­tų žie­ma. Dėl smar­kaus sny­gio bu­vo už­blo­kuo­ti ke­liai į ra­jo­ną Nu­ ris­ta­no pro­vin­ci­jo­je, esan­čio­je ne­ to­l i Af­ga­n is­ta­no ir Pa­k is­ta­no sie­ nos. Čia la­vi­na už­g riu­vo 13 na­mų. Šiau­ri­nė­je Ba­dach­ša­no pro­vin­ci­jo­ je snie­go la­vi­nai be­veik prieš sa­vai­ tę pa­lai­do­jus vi­są kai­mą, žu­vo ma­ žiau­siai 50 žmo­n ių. Af­ga­n is­ta­no kal­nuo­tuo­se šiau­rės ir ry­tų re­g io­ nuo­se la­vi­nų pa­si­tai­ko daž­nai.

DATOS (kovo 14 d.)

Spręskite kryžiažodį nuo pirmadienio iki penktadienio, teisingai užpildykite frazės laukelius ir laimėkite savaitės prizą. Savaitės nugalėtojas bus išrinktas loterijos būdu iš visų teisingai atsakiusių. Teisingus atsakymus galima pateikti iki penktadienio 18 val. 1. Frazę siųskite SMS žinute numeriu 1337. Siųsdami žinutę rašykite: DIENA (tarpas) VD (tarpas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. Pvz.: DIENA VD VILNIUS (žinutės kaina – 1 Lt) arba 2. Iškirpę kryžiažodį su teisingu atsakymu at-

+3

Vardai

horoskopai

BNS inf., AFP nuo­tr.

1681 m. Magdeburge gimė baroko muzikos vokiečių kompozitorius Georgas Philippas Telemannas. 1804 m. gimė austrų kompozitorius Johannas Straussas tėvas. 1879 m. gimė mokslininkas Albertas Einsteinas. 1883 m. mirė vokiečių filosofas ir ekonomistas Karlas Marxas.

Vilnius Alytus

3–9 m/s

Pra­žū­tin­gos la­vi­nos

Rytas

+3

+4

Praha +8 Ryga –2 Roma +16 Sidnėjus +26 Talinas +2 Tel Avivas +17 Tokijas +10 Varšuva +8

6

7

2012-03-14 Vilniaus diena  
2012-03-14 Vilniaus diena  

TODĖL, KAD ESU VILNIETIS apie pirmalaikius seimo rinkimus politikai garsiai kalba, o tyliai tokia galimybe abejoja. Lietuva 8p. Šalyje veiki...

Advertisement